Skip to main content

Full text of "Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark , fra Reformationen til Nutiden"

See other formats


-CO 
"CO 'CD -co 
Kronens Skøder PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS 
I DANMARK, 

FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. 

I UDDRAG UDGIVNE AF 

RIGSARKIVET. Æ v^éfelfe^ 
ANDET BIISTD. 
1648—1688. 

VEI> 

F. J. WEST. KØBENHAVN. 

1 K(JM MISSION HOS C. A. REITZEL. 

1908. SL 
^:i'5? Kronens Skoder 

PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS 
1 DANMARK, 

FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. I UDDRAG UDGIVNK AK RIGSARKIVET. 
ANDET BIND. 
1(>4N— KiSS. F. J. WEST. f\^. - •;■?> m:.. .. KØBENHAVN. 
1 KOMMISSION nos c. A. REITZEL 

1 ms. ■H TRYKT HOS MELSKN & LVDICHE (AXEL SIMiMEI.KIÆR) Forord. 

-Tifterat t'orste Bind af Kronens Skøder var blevet sluttet, 
toges fat på Fortsættelsen, som for Arene 1648 — 60 over- 
droges nuværende Arkivsekrelær Dr. Will. Christensen efter 
den samme Plan, som var blevet fulgt for forste Bind, me- 
dens den yderligere P'ortsættelse overtoges af nuværende 
Landsarkivar Mag. G. Hornemann efter en noget anden Plan, 
som betingedes af det fra Tiden efter 1660 tilstedeværende 
rigeligere Materiale til Belysning af Kronens Jordegodshand- 
ler. Med daværende Rigsarkivar A. D. Jørgensen aftaltes 
en rigeligere Benyttelse af Materialet og navnlig en summa- 
risk Meddelelse af de for fyldig Forståelse af Handlernes Bo- 
tydning vigtige > Beregninger«. Ved Siden heraf vedtoges 
den forunderlige Bestemmelse, at Stednavnene skulde gen- 
gives efter de i Traps »Statistisk- topografiske Beskrivelse af 
Danmark« benyttede Former. Da Mag. Hornemann i 1897 
forsattes fra Rigsarkivet til det nuværende Landsarkiv for 
Sælland m. m , var Manuskriptet for hans Vedkommende i 
det væsentlige gjort færdigt for 1660— 7<» og for sællandske 
Skøders Vedkommende for 1680—99. 

Fiirstnævnte Ar døde Rigsarkivar A. D. Jørgensen og 
C. F. Bricka blev hans Ffterlølger. Da der nu blev Tale om, at 
udgive P'ortsættelsen af »Kronens Skøder^^ og det viste sig, 
al det indsamlede Materiale for Fredrik llls og Kristian Vs 
Tid vilde Ivlde mere end det i Forordet til 1. Bind omtalte ene Bind, forlangte Bricka Manuskriptet reduceret således, 
at de nævnte Årgange kunde presses ind i det beregnede 
ene Bind, og navnlig, at alle Beregninger skulde udelades. 
Dette var selvfølgelig i flere Henseender et Misgreb, hvorved 
der ikke i nogen Henseende vilde kunne vindes noget. Om- 
arbejdelsen af Manuskriptet vilde kræve et betydeligt Ar- 
bejde, som fuldstændig vilde opveje den ringe Fordel, der 
kunde indvindes ved at spare Papir og Trykning for nogle 
Ark, og ved Reduceringen af Manuskriptet og Udeladelsen 
af Beregningerne vilde mange vigtige Oplysninger, der måtte 
være af slorste Betydning for Værkets Brugbarhed gå tabt. 
Derimod forlangte Bricka med Rette, at de i Manuskriptet 
indførte Trapske Navneformer skulde erstattes med Doku- 
menternes egne. De Trapske Navneformer have ingen som 
helst videnskabelig Værdi eller Avtoritet. Mange af dem ere 
desuden ganske urigtige og forvanskede; gamle og antikve- 
rede Former findes ved Siden af ny Former for de samme 
Navne. Desuden forekommer i Skøderne mangfoldige Navne, 
som ikke fmdes i Traps Værk, og Gengivelsen af dem måtte 
derfor bUve særdeles vilkårlig og uvidenskabelig. Bestem- 
melsen havde derhos medført et urimeligt Spild af Arbejde, 
fordi hvert påtruffet Navn mange Gange måtte efterslås i 
Traps Værk. for at dettes Form og Retskrivning kunde kon- 
stateres. 

Arbejdet med Manuskriptets Omarbejdelse efter den nær- 
mere fastsatte Plan saledes som den er fremstillet nedenfor 
S. X flg. overdroges Arkivassistenterne C. Christiansen og F. J. 
West, og den var endog meget tidspildende. Da jeg i 
1903 overtog Rigsarkivarstillingen, var man ikke nåt længere 
end til Fredrik IIPs Død med Omarbejdelsen. Da der nu 
blev Tale om Trykningen af Manuskriptet, blev jeg indstæn- 
dig anmodet om ikke af de to Herrer at forlange en ny Om- 
arbejdelse af det færdige Manuskript efter en ændret Plan, 
da denne vilde kræve ny og betydelig Tidsanvendelse og virke sløvende og trættende ved L'dførelsen. Jeg har givet 
efter for denne Anmodning og må derfor helt lægge Ansva- 
ret for de Planer, hvorefter Uddragene for 1648—70 ere ud- 
førte, på mine to Formænd, og det så meget mere som Ar- 
bejdet efter dem har fundet Sted inden min Overtagelse af 
Stillingen som Rigsarkivar. 

Efter det ovenstående vil det kunne forstås, at der ikke 
for mig kunde være nogen tvingende Grund til at lade fort- 
sætte med Omarbejdelsen af det for Kristian V's Tid til Veje 
bragte Manuskript. Landsarkivar Hornemanns Uddrag ere 
derfor paa vedkommende Steder lagte til Grund for Tryknin- 
gen, kun er selvfølgelig de Trapske Xavneformer ombyttede 
med Dokumenternes egne. For Planens Enkeltheder er gjort 
Rede nedenfor S. XVIII flg. 

Ved Benyttelsen af dette Værk må det derfor noje 
erindres, at 1. Bind såvel som dette Bind for Arene 1648 — 
70 kun giver en kronologisk Fortegnelse over de pågæl- 
dende Dokumenter til Vejledning ved disses Opsøgning, me- 
dens man på ingen Måde kan stole på, at et Eftersyn af 
Dokumenterne selv og Koncepterne til dem med tilhørende 
Indlæg ikke vil kunne give værdifulde Oplysninger, der ikke 
kunne ses af Uddragene selv. Tvertimod vil særlig fra 
1660—70 det omvendte i Reglen være Tilfældet. Forst fra 
Kristian V's Tid at regne er her lagt an på, at udtomme 
Materialet så vidt den fulgte Plan tillader det. 

Tryklægningen af Manuskriptet for 1648 — 60 er besørget 
af Dr. \V. Christensen, af Manuskriptet for 1660—70 af Ar- 
kivassistent F. J. West, der derefter har besørget Fortsættel- 
sen alene på Grundlag af det af Landsarkivar Hornemann, 
Assistent Christiansen og ham selv indsamlede Materiale. 

Rigsarkivet i November 1908. 

V. A. Secher. Indledning, I Forordet til dette Værks første Bind er formodet, at nær- 
værende andet Bind vilde kunne rumme Stoffet fra Kong 
Frederik III. s og Kong Kristian V.s Tid. Stoffets Omfang har 
imidlertid været saa stort, at dette Bind ikke ret vel kunde 
strækkes længere end til Udgangen af 1688, et Aar. der iøv- 
rigt for saa vidt er et Mærkeaar. som Kong Frederik III. s 
paa Landgilden baserede Jordegodsmatrikul af 1664 da bli- 
ver afløst af Kong Kristian V.s efter Landmaaling og Jord- 
bonitering beregnede Jordegodsmatrikul. 

Territorialt omfatter nærværende Bind Kronens Gods- 
handler i Danmark i den Udstrækning, i hvilken de til enhver 
Tid ekspederedes gennem Danske Kancelli og efter 1660 til- 
lige gennem Skatkammerets, senere Rentekammerets danske 
Afdelinger. Medtagne ere altsaa Handler vedkommende 
Gods i de under Ribe Amt henhørende Lustrup, Ballum og 
Møgeltønder Birker, Rømø Sønderland, List. Før Vesterland 
og Amrum samt Lø Herred: ligeledes Handler om Strøgods 
i Hvidding, Tønder og Højer Herreder, alt forsaavidt de fin- 
des behandlede i de iøvrigt til dette Bind benyttede Kilder. 

Ligesom i Værkets første Bind er endvidere medtaget 
kgl. Konfirmationer paa Afhændelser fra Kapitler. Hospitaler, 
Præstembeder. Kirker, Skoler og Københavns Universitet. 
Overdragelsesdokumenter paa jura patronatus og Birkeret ti! 
Adelen og dermed ligestillede ere dog her noget udførligere 
gengivne end i første Bind: dette gælder særlig de først- 11 

nævnte Dokumenter, som i Kristian V.s Tid ekspederes i et 
hidtil ukendt Omtang. Fra Kristian V.s Regeringstiltrædelse 
ere Dokumenter om Kronens Afiiændelser og Erhvervelser 
af Kobstadsgods medtagne, medens disse bleve forjjigaaede 
i første Bind og i nærværende Bind for Aarene 1648 — 1670. 
PYemdeles ere medtagne kgl. Konfirmationer paa Skøder, 
udstedte af Stiftsøvrighederne eller af særlige Kommissioner, 
samt Bevillinger paa Sædegaardsfrihed. Derimod ere Livs- 
breve. Forleninger og Pantebreve paa Krongods udeladte. 
Livsbreve paa flere end to Liv ere dog undtagelsesvis med- 
tagne, naar det skønnedes, at der faktisk i dem foreligger 
en endelig Afhændelse. 

Forøvrigt henvises med Hensyn til Krongodsudlægets 
Historie under Frederik III og Kristian V til Carl Christian- 
sen: Bidrag til dansk Stalshusholdnings Historie under de to 
første Enevoldskonger. Kbh. 1908. S. 441—458. 

De til dette Bind benyttede Kilder: 

Til Indsamlingen af det her udgivne Materiale har for 
de forskellige Tidsperioder tilbudt sig forskellige Kilder. 

A. For Tidsrummet 1648 — 60: 

1. Danske Kancellis Registranter med tilhørende Kon- 
cepter og Indlæg. 

2. Dets Pantebog 16o(i— 56. hvori et enkelt Overdragel- 
sesdokument paa Gods til Kronen er fundet. 

3. Dets Samlinger af originale Skøder og Mageskifte- 
breve ^ der nu gaa til 1660 og videre. 

4. De originale Dokumenter paa Erhvervelser og Afhæn- 
delser af Krongods i Topografisk Samling paa Pergament«. 

Forsaavidt den originale Udfærdigelse af vedkommende 
Dokument er forefunden. er dennes Tekst lagt til Grund for 
Uddraget, dog er ,saavel den officielle Kopi i Kancelliregi- 
stranterne som Koncepten, naar denne er forefunden, jævn- 
ført ved Uddragets Redaktion. Hvor ingen Originaludfærdi- 
gelse haves, danner Kancelliregistranternes Tekster Grund- • Vejledende Arkivregistratuier I, 173. III 

laget ligeledes med Benyttelse af Koncepten, saa fremt denne 
er bevaret. Varianter, der ikke blot bestode i Retskrivnings- 
afvigelser, ere anførte i Teksten i ( — ). 

B. For Tidsrummet 1661 — 70: 

1. De originale Overdragelsesdokumenter, som ere op- 
bevarede i »Topografisk Samling paa Pergament«. Naar 
undtages otte Skøder til Kongen (S. 124—127, 146. 150, 
258). fire kort efter Udstedelsen ændrede Skødebreve (S. 186, 
216, 225. 282) og et enkelt Gavebrev (S. 110) ere de dog 
alle indførte : de fleste i Skatkammerets Skødekopibøger K, 
L, M og N. nogle i »Jordebog for hves Gods, som er giffuen 
for Boringholm 1660 — 70« og to i Danske Kancellis Regi- 
stranter. 

2. Danske Kancellis Registranter med de hertil hørende 
Koncepter og Indlæg. Heri er 34 aabne Breve og et Missive^ 
som træder i Stedet for en kongelig Konfirmation ^ vedrø- 
rende Afhændelser af Krongods paatrufne. Det maa dog 
erindres, at Breve angaaende Kronens Erhvervelse og Af- 
hændelse at Købstadsgods fra de ovennævnte Aar, som 
bemærket ovenfor S. II, ikke ere tagne med. 

3. Skatkammerets Skødekopibøger K, L, M og N med 
tilhørende Koncepter og Indlæg"^, der saa godt som altid ere 
tilstede. Det aldeles overvejende Antal af Skøder, Mage- 
skifte- og Gavebreve paa Krongods er indført i denne Række 
af Bind, se ovenfor under Nr. 1. 

4. Skatkammerets >Ekspeditionsprotokoller« Nr. 2, 8 og 
9^. Heri ere fire Tillægsskøder paa Birkeret, adelig Frihed 
eller Tilbagekøbsret indførte (S. 80, 83, 211. 243). 

5) Skatkammerets >Jordebog paa hves Gods. som er 
giffuen for Boringholm 1660 — 70« med tilhørende Bilag. Bin- 
det indeholder en Forklaring over dem, som have udlagt 
Jordegods i Skaane til Ækvivalent for Bornholm, og Afskrif- 
ter af de dem af Kongen givne Vederlagsskøder paa Gods i 
Danmark. Blandt Bilagene findes en Del af de i denne An- 
ledning opgjorte Beregninger. 1 Se ndfr. S. 288. '^ Vejledende Arkivregistraturer II, 15. * A. 
S. II, 11. IV 

(f). Skatkammerets Pakke »Bereigning ofver det Mage- 
skifte imellom Hans Kongl. Mayestæt fra Aalholmbs Amt 
oc Hendes Mayestæt Dronningen fra Fuglesangsgaard« (S. 
194)1. 

7. Skatkammerets Pakke: »Indberetninger angaaende 
dem, som pro officio nyde geistligt Gods eller Tiende m. v.. 
indsendte i Henhold til aab. Brev af 15. Jan. 1666«-. Heri 
ere bekræftede Afskrifter af to Mageskiftebreve fundne (S. 
207, 216). 

8. Skatkammerets »Ekstraktprotokol over udlagt og af- 
hændet Jordegods i Danmark og Norge Litr. P. 1651 — 70«-'. 
Dette Bind indeholder en Fortegnelse over de Personer, som 
have faaet Udlæg i Krongods i Tidsrummet 1651 — 70, tillige 
med en Hartkorns- og Pengeberegning over det til dem ud- 
lagte Jordegods samt en Angivelse af deres Fordringers Be- 
løb, og er udarbejdet til Brug ved en Revision af disse Ud- 
lægsforretninger. Det er benyttet til at supplere eller korri- 
gere de nedenfor nærmere omhandlede Hartkoi-nsberegninger 
over det af Kronen afhændede eller erhvervede Jordegods. 

Naar den originale Udfærdigelse har foreligget, er dens 
Tekst lagt til Grund for Udgivelsen, dog jævnført med den 
officielle Kopi i de ovenanførte Kancelliregistranter, Skøde- 
bøger eller Ekspeditionsprotokoller. Bilagene til disse, sær- 
lig Beregningerne, ere benyttede som Grundlag for Rettelser 
af Fejl i Teksten. 1 andre Tilfælde er den officielle Kopi 
brugt som Forlæg. 

Naar Udlæg af Krongods for kontante Laan, Leverancer 
eller personlig Tjenesteydelse, der spille en saa fremtrædende 
Rolle i Tiden efter 1660, skulde gives eller begæredes af 
Kongens Kreditorer, foretoges for hver Forretning en Hart- 
kornsberegning. der angav det Hartkorn, som Udlæget om- 
fattede. Prisen pr. Tønde Hartkorn og den deraf beregnede ' A. S. II, 121. 2 A. S. 11, 105. » A. S. II, 16. Det lier i 

Forbindelse med F.itr. W nævnte Bind >Nr. 2 1652— 70c er kun en 
Doublet af Litr. F. hvori de første Blade nu mangle. Den er derfor 
ikke bleven benyttet her. Betegnelsen »Nr. 2« er en Fejllæsning for: 
»Litr. Q«. V 

Salgssum eller Pengeværdi. Dette gælder ikke blot Udlægs- 
skøder, men som oftest ogsaa Gavebreve. 

Ved Mageskifter foretoges en Hartkornsberegning saavel 
over Udlægget som over Vederlaget samt under Tiden tillige 
«n Beregning af Forskellen i Hartkornsbeløbene omsat i 
Penge. 

Disse :> Beregninger«, som næsten altid findes iblandt 
Indlæggene til Koncepterne, og som ofte tillige ville være 
indførte summarisk i Skødebogen umiddelbart efter Overdra- 
gelsesdokumentet, ere af stor Betydning dels paa Grund af 
de Oplysninger, som de give udover bvad Dokumentteksten 
selv indeholder, dels paa Grund af den Hjælp, som Bereg- 
ningen i mange Tilfælde yder ved Læsningen af Overdragel- 
sesdokumentets Tekst. Medens nemlig Koncepten i Reglen 
ikke vil kunne yde nogen Hjælp til Berigtigelse af Teksten i 
den originale Udfærdigelse, fordi noget af det aller vigtigste, 
nemlig Opregningen af det afhændede Gods, oftest mangler, 
idet kun Dokumentets Begyndelse og Slutning er anført i 
Koncepten, indeholder derimod Beregningen netop Opreg- 
ningen af det bortskødede, bortgivne eller mageskiftede Gods. 
Beregningen er derfor i stort Omfang, saaledes som allerede 
ovenfor berørt, bleven benyttet som kritisk Hjælpemiddel til 
Berigtigelser af Dokumenternes Tekst, særlig i Henseende til 
torskrevne Navne. Derimod er Beregningen selv ikke ble- 
ven meddelt saaledes som ved Afhændelsesdokumenterne fra 
Kristian V.s Tid. Om Grunden hertil henvises til Forordet. 
Det nærmere om Beregningens Indhold gives nedenfor S. VI. 

C. For Tidsrummet 1670 — 79: 
Af Skatkammerets Arkiv er benyttet: 

1. Ekspeditionsprotokoller. Kristian V. Nr. 1— 4^ 

2. »Skødebog over kgl. afhændet Jordegods i Danmark 
€g Norge 1670—1680 Lit. Q«-. Denne er dog kun delvis, 1 A. s. II, 11. ^ I »Vejledende Arkivregistraturer« II. 15, be- 

tegnes Bindet som Litr. O. men i det i Begyndelsen af 19. Aarh. 
udarbejdede Skøderegistev (a. S. II. IB) anføres Bindet stadig som »Skø- 
debog Q". VI 

hvad den efler Titelen skulde være. Med Undtagelse af den 
sidste Tredjedel, som er en Skødebog for Kongeriget Norge, 
indeholder Bogen kun nogle faa Skøder og Bevillinger paa 
Sædegaardsfrihed. meden;^ Bogen iøvrigt optages af Kopier 
af Hartkorns- og Penge-Beregninger over det afhændede 
Gods. i Reglen med Tilføjelse af: ^Herpaa udfærdiget Skiøde 
efter ordinarie Stil og Reluitionen forbeholden efter Concept 
Skiødet . eller: Herpaa udfærdiget Skiøde efter ordinarie 
Stil uden nogen Reluitions Reservation«. 

•i. »Genpart af Skødebogen Litr. Q< er i Virkeligheden 
ikke Afskrift af det under Nr. 2 nævnte Bind O. Hvorvidt 
Bindet er Afskrift af en tabt »Skødebog Litr. Q«. kan ikke 
oplyses. Det er imidlertid en Skødebog for Kongeriget Dan- 
mark, der ikke haves i anden Skikkelse. Det ældste Over- 
dragelsesdokument. Nr. 1. er daleret 16, Febr. 1670, og det 
yngste. Nr. 227, dateret 13. Maj 1676. 

4. Hvor ingen officiel Kopibog er bevaret, er den eks- 
pederede Konrept. i Forbindelse med Indlæggene, hvoraf 
navnlig Beregningen er af Betydning, benyttet som Grundlag 
for Udgivelsen. Mangler ogsaa Koncepten, har kun de i 
Beregningen indeholdte Oplysninger kunnet meddeles, naar 
denne er indført i Skødebog O. For de omtrent 7(t Over- 
dragelsesdokumenter paa Jordegods i Danmark, som ere ud- 
færdigede igennem Skatkammeret efter d. 13. Maj 1676 og 
til henimod Udgangen af 1679 — altsaa under den skaanske 
Krig — findes saaledes intet andet Grundlag for Udgivelse 
end Koncepten og Beregningen samt Afskriften "af den sidste, 
under Tiden af begge i Skødebogen Q. Beregningens Op- 
tagelse i Skødebogen O med den sædvanlige Tilføjelse : Her- 
paa udfærdiget Skiøde« etc. er anset for tilstrækkeligt Bevis 
for, at Koncepten virkelig er bleven færdig ekspederet. Om 
Beregningernes Indhold maa iøvrigt følgende Oplysninger 
meddeles. 

Beregningerne falde i tre Grupper: 

a. Beregninger over Gods. som begæres udlagt 
for en Fordring, for hvilken der ofte haves Gods i Under- 
pant, eller imod rede Penges Erlæggelse. I disse 
gøres henholdsvis først Rede for Fordringshaveren og hans VII 

Fordring paa Kronen eller for Købesummen. Derefter følger 
en Opregning af det udlagte Gods med Angivelse af de en- 
kelte Ejendommes Landgildeafgifter, ansatte til Hartkorn, og 
al Tid en Beregning af det samlede Hartkorns Pengeværdi 
samt eventuelt en Likvidation af Mellemværendet imellem 
Kronen og Fordringshaveren eller Køberen. 

b. Beregninger over det i Magelæg begærede 
Gods og over Vederlagsgodset. Her i er Hartkornet 
specificeret og de respektive Beløb opgjort. Derimod er ikke 
det samlede Hartkornsbeløb henholdsvis af Udlæg og Veder- 
lag, men kun Forskellen imellem dem beregnet i Penge. 

c. Beregning over det Gods, livorpaa Gavebrev 
skal ekspederes. Her er vel Godsets Hartkornsbeløb angivet 
saavel specificeret som samlet, men dets Pengeværdi kun i 
n ogle Tilfælde. 

Beregningen er næsten altid forsynet med en af Kongen 
underskrevet Ekspeditionsordre. som i Reglen lyder: >Dette 
skal saaledes ekspederes«. 

Den endelige af Kongen approberede Beregning er saa- 
ledes Grundlaget saavel for den originale Udfærdigelse som 
for den officielle Kopi i Skødebog Q. 

5. Den norske Del af Skødebogen Q, hvori er indført 
enkelte Overdragelsesdokumenter paa Gods saavel i Dan- 
mark som i Norge. 

6. Tysk Skødebog A, der indeholder Afskrifter af en- 
kelte Overdragelsesdokumenter paa Jordegods i Danmark og 
i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten. 

7. > Sællandske Provinses Ordre- og Missivebog M« 
1679 — 85 og >>Fyns Distrikts Ordres og Missivebog A« 
1683—85. Heri er indført en Del Bevillinger paa Sæde- 
gaardsfrihed fra Tiden før 1680. 

8. Kammerets Samling af originale Skøder til Kongen 
paa Papir. 

9. Topografisk Samhng paa Pergament. Heri ere 12 
originale Overdragelsesdokumenter forefundne, hvoraf de 11 
tillige ere indførte, nemlig: 10 i Genpart af Skødebogen Q 
og en i Sællandske Register, medens en foreligger i uind- VIII 

ført, men udfærdiget Koncept, idet Beregningen er indført i 
Skødebog Q. 

lii. Amtsregnskaberne. Til disse har man i enkelte Til- 
fælde taget sin Tilflugt for at skalle Vished for, at en Over- 
dragelse, der omtales i de øvrige benyttede Kilder uden at 
Overdragelsesdokumentet er paatruffet. virkelig har fundet 
Sted. I vedkommende Jordebogs Regnskab er nemlig det 
paagældende bortsolgte Jordegods ført til Afgang og i Kon- 
tributionsregnskabet er det optaget som Gods. der er i pri- 
vat Eje. 

Af Danske Kancellis Arkiv er benyttet: 

1. Kancelliregistranterne med de torefundne Koncepter 
og Indlæg. Da Ira 1670 saavel Købstadsskøder som Bevil- 
linger paa Sædegaardsfrihed og kgl. Konfirmationer paa Skø- 
der udstedte af Stiftsøvrighederne eller af særlige Kommis- 
sioner ere tagne med, har der fra dette Aar af været større 
Anvendelse for de nævnte Registranter end i Tiden 1661 — 
70, fra hvilket Tidsrum kun 34 Overdragelsesdokumenter vare 
hentede herfra. De i Københavns Diplomatorium efter Kan- 
celliets Registranter aftrykte Skøder ere meddelte i ganske 
korte Uddrag med Henvisning til dette Værk. 

2. >lndlæg til de Ekspeditioner af Kancellisager, som 
udfærdigedes af Kgl. Majsts. eget Kammer ved Kammerse- 
kretær K. SchøUer (1678 — 90«^). Heraf ere to Indlæg benyt- 
tede nedenfor S. 449 og 466. 

D.. For Tidsrummet 1680-88: 

Af Rentekammerets Arkiv er benyttet: 

1. Skødekopibøgerne ved Renteskriverkontorerne. Efter 
den i December 1679 paabegyndte store Omdannelse af Skat- 
kammeret, som derefter fik Navn af Rentekammer, blev der 
indrettet en Skødekopibog for hvert af de nydannede Bente- 
skriverkontorer, men de i dem indførte Dokumenter ville 
oftest tillige være afskrevne i 

2. Ekspeditionsprotokollerne ved Kammerkancelliet. 

3. Renteskriverkontorernes Brevkopibøger have givet en ' Vfjledonde Arkivregislralurer I. 1Mb. IX 

Del Udfærdigelser særlig af Bevillinger paa Sædegaards- 
frihed. 

4. Pakkerne »Domme, afsagte af Revisionskommissionen 
af 27. Maj 168t»« ^ og Kommissionsforretninger i Henhold 
til Revisionskommissionens Domme betrædende udlagt Gods 
for adskillige i Sjælland. Fyn og Jylland i 1681—83* -. Kom- 
missionens Arbejde, der bestod i en Revision af tidligere 
afgjorte Gældsfordringer paa Kongen, førte til en Tilbage- 
givelse af Jordegods, som Kronens Kreditorer havde mod- 
taget i Udlæg for Gældsfordringer, paa Grund af de med det 
tidligere skete Udlæg begaaede Misligheder. Kommissions- 
akterne ere ikke fuldstændig bevarede: men en Del af det 
manglende Materiale lader sig rekonstruere ved Hjælp af 
Renteskriverkonlorernes ovennævnte Brevkopibøger. 

5. De originale kgl. Reskripter til Kammerkollegiet •'. De 
ere benyttede S. 574 og H67. 

6. De originale kgl. Resolutioner paa Rentekammerets 
Forestillinger. De ere benyttede S. 547. 

7. Topografisk Samling paa Pergament er benyttet S. 
534, 568 og 643. 

S. Amtsregnskaberne. De ere benyttede S. 483, 547 og 
627 (se ovfr. S. VIII under Nr. 10). 
Af Danske Kancellis Arkiv: 

1. Kancelliregistranterne med Koncepter og Indlæg (se 
ovfr. S. VIII under Nr. 1). 

2. »Kgl. Majestæts Resolutionsbog udi Danmark 1675 — 
98c*. Er benyttet S. 520 og 682. 

3. Pakkerne »Kopier af Memorialer, som ere ekspede- 
rede ved Paaskrift under Kongens egen Haand < *. De ere 
benyttede S. 589 og 637. Principerne for de benyttede Kilders Bearbejdelse. 
Paa Grund af de i Forordet angivne Omstændigheder, 
er der for de af dette Bind omfattede Aargange af Materi- > Se om denne Christiansen: Hist. Tidsskr. 7. R. 4. Bd.. 1 — 120. 
Vejledende Arkivregistiatuier II. 42. ' A. S. 11, 7. ^ A. S. I, 196, ålet fulgt afvigende Principer med Hensyn til Kildernes 
Udnyttelse og Bearbejdelse. Der inaa derfor gøres Rede for 
disse for saa vidt angaar Aargangene 1648 — 1660, 1661 — 
1670 (P'rederik llls Død) og efter Kristian V's Regerings- 
tiltrædelse. 

A. For Tiden 1648 — 60 ere Overdragelsesdokumen- 
terne, der er det eneste benyttede Materiale, behandlede 
og uddragne efter de samme Regler og paa samme Maade 
som i dette Værks første Bind. 

B. For Tiden 1661 — 7 ere følgende Regler blevne 
fulgte : 

Overdragelsesdokumenterne ere gengivne i kort Cdtog 
efter følgende Formularer: 

1. for Udlæg for Gæld: N. N. fa ar: i A Herred, B Sogn. 
C By ... . (Htk. X Tdr. y Skp. z Fdk. æ Alb. å 50 Rdl. 
Td.) — for X Rdl. — Det angivne Pengevederlag er taget 
fra det udgivne Skødes Tekst, medens Hartkornsbeløbet og 
Taksten pr. Tønde Hartkorn ere tagne fra Beregningen (se 
ovfr. S. IV) og derfor satte i ( — ). 

2. for Mageskifter: N. N. faar: i A Herred etc. (Htk. 
a Tdr. b Skp. c Fdk. d Alb.) — for: i B Herred etc. (Htk. 
e Tdr. f Skp. g Fdk. h Alb.). Hartkornsbeløbet og Taksten 
pr. Tønde Hartkorn ere her ligeledes tagne fra Beregningen 
og satte i ( — ). 

løvrigt er følgende Regler fulgte : 

1. Dateringsstedet er udeladt. 

2. Er Brevmodlageren Indehaver af flere fc^mbeds- eller 
Rangtitler, er kun de højeste af disse angivne. Hans Or- 
densdekorationer forbigaas. 

3. De enkelte Jordebogsafgifter for hver Gaard. hvert 
Bol eller Hus forbigaas: derimod angives Antallet aftiaarde. 
Bol, Huse m. m. Ibr hver By, som omhandles i Forlægets 
Tekst. Naar her i kun anføres Bondens Navn og den At- 
gift, han svarer, uden at Ejendommens Art nærmere er an- 
givet, er yderligere Oplysning søgt i Frederik IlPs Jorde- 
bogsmatrikul. For nogle Landsdeles Vedkommende er nem- 
lig i denne anført, om Bonden svarer sine Afgifter af en XI 

Gaard. et Bo! eller et Hus^ Man kan da. naar Bondens 
Navn og Afgifterne svarer til de i vedkommende Overdra- 
gelsesdokument angivne, bestemme om der i dette er ment 
en Gaard. et Bol eller et Hus. Oplysningen herom er da 
medtaget og meddelt i ( — ). 

Hvis ogsaa Jordebogsmatrikulen svigler, ere de over- 
dragne Ejendomme, der efter Hartkornsbeløbenes Størrelse 
og Afgifternes Art maa antages at være hele eller halve 
Gaarde, betegnede som (G), medens de mindre Ejendomme 
ere betegnede som »Steder«. Er det ikke muligt at be- 
stemme Arten af den Ejendom, hvoraf en Afgift svares, sæt- 
tes blot: a Afg.< (en Afgift), se f. Eks. S. 141 Lin. 11. 

o. Kildernes Betegnelse af en Ejendom som jordegen 
eller Selv ej en dom er al Tid medtaget. 

6. Naar de benyttede Kilder klassificere Ejendommene 
som Helgaarde, Halvgaarde. Bol. Halvbol etc. ere disse 
Oplysninger medtagne. 

7. Kildernes Betegnelse af visse Ejendomme som Præ- 
stegaarde. Ann eks gaarde, Kirkegaarde. Degnebol. Kir- 
ke bol o. lign. er anført. 

8. Naar det i de her benyttede Kilder omtales, at Kro- 
nen har afhændet en Kirkegaard, menes hermed Her- 
ligheden til denne, hvilken Kronen tidligere i Almindelighed 
har ejet-, og ikke Landgilden, som var perpetueret til Kir- 1 Følgende Dele af Kong Frederik lll's Jordebogsmatrikul 1661—62 
angive nøjagtig om de deri opførte Ejendomme ere Gaarde. Bol eller 
Dele heraf: 

Nyborg Slots Len. Aalholm Slots Len. Halsted Kloster og Ravns- 
borg Len. Fyns Matrikuls 2. Part, omfattende Salling, Baag, Vends. 
Skovby. Skam og Lunde Herreder; endvidere Vendsyssel, Hanherred. 
Hannæs Birk. Tyland og Morsland. Viborg Stifts 1. Part, omfattende 
Halds Len og Salling; endvidere Vester Horne Herred og Kærsgaards Birk 
samt de i Sønderjylland under Riberhus Len liggende Herreder og Birker. 
T" Delvis brugelige til Bestemmelse af de enkelte Ejendommes Art 
ere følgende Dele: 

Aarhus Stifts 1. Part, omfattende Aarhusgaard og Ivalø Len, og 
samme Stifts 2. Part, omfattende Skanderborg Len, Galten og Hovi- 
bjærg Herreder under Dronningborg Len. 

2 Se derom Arent Berntsen Bergen: Danmarckis oc Norgis fructbare 
Herlighed etc. Kbh. 1656. HL 2, 405 f. XII 

ken. Gaarde, der svare Landgilden til en udensogns Kirke, 
ere i Kilderne .sædvanlig ikke udtrykkelig betegnede som 
Kirkegaarde; men om dem gælder det samme, at det i At- 
hændelsestilfælde alene er Herligheden til dem, som afhæn- 
des, selv om dette kun undtagelsesvis er udtrykkelig udtalt, 
se f. Eks. S. lol, L. 2. 

Gaarde, hvis Landgilde var tillagt en udensogns Præst, 
— i Reglen til P'orbedring af Kaldet — benævnedes ikke 
Anneks- eller Præstegaarde. Men ogsaa naar disse afhæn- 
dedes af Kronen, var det alene Herligheden, som overdroges, 
se f. Eks. S. 131, L. 9—10. Kun ved Mageskifter kunde der 
bUve Tale om Overdragelse af baade Landgilden og Herlig- 
heden til slige Gaarde K 

9. I de Tilfælde, hvor Dokumentet vel lyder paa. at en 
navngiven Bisp, Præst eller Degn faar Gods tilskødet, men 
det af de øvrige Omstændigheder fremgaar, at det ikke er 
ham personlig, men Embedet, som skal have Godset, er 
dette sat som Overdragelsens Modtager, medens Bispens, 
Præstens eller Degnens Navn er meddelt i Parentes, se f. 
Eks. S. 216. 

10. Rent begrebsmæssig kan man efter den Grund, 
hvorpaa et Hus staar, skelne imellem Gaardhuse, som ere 
byggede paa den enkelte Gaards Grund, og Gadehuse, som 
ere opførte paa Gadejorden-, og denne Sondring maa anses 
som den oprindelige. 

Efter Sprogbrugen i de her benyttede Kilder er Begre- 
bet Gadehus ved at tabe sin oprindelige og naturlige Betyd- 
ning og gaa over til at blive ensbetydende med Hus uden 
Jord. Denne vaklende Sprogbrug oplyses bedst ved et Par 
Eksempler. Saa sent som i 1697 2. Marts skelnes i el Skøde ' 
imellem »jordløse Gadehuse« og »Gadehuse« (o: med Jord), 
og ki'n for de sidste angives Hartkornet. Her er Ordet • Se derom .Arcnt Berntsen Bergen: Danmarckis or Norgis fructbare 
Herlighed etc. Kbli. 1656. III. 2, 406. - P. Lauridsen i AaiLog for 

dansk Kulturhistorie 1899, 137 f. Et enkelt Sted i Teksten (S. 519) fore- 
kommer ogsaa Betegnelsen Oldhus for et Hus, som ligger paa fælles 
Jord eller Overdrev (Old). » Aarh.-Ribe St. Skødebog D, 101. XIII 

Gadehus brugt i sin begrebsmæssige og oprindelige Betyd- 
ning. Naar det derimod i Frederik IH's Jordebogsmatrikul 
1661 — 62' hedder: »It Gadehus paa samme Gaards Grund, 
maa dermed være ment et »jordløst Hus«. Betegnelsen 
»Gadehus ^ er imidlertid i det følgende bibeholdt uden Hen- 
syn til Begrebets Dobbelttydighed, men de yderligere Oplys- 
ninger om det. som Kilderne maatte indeholde, ere selvfølge- 
lig medtagne, se f. Eks. S. 189, L. 20. — I Afhændelsesdoku- 
menternes Tekst opføres .dernæst jævnlig under Overskriften 
Gadehuse en by vis samlet Række af Pengeafgifter (Huspenge), 
som svares af en eller undertiden 2 — 3 Personer. Hver en- 
kelt Afgift er da regnet for et Gadehus, idet man dog, naar 
flere betale i Fællesskab, har antaget, at de bebo et og 
samme Hus, og i Uddraget af Dokumentet er da angivet saa 
mange Gadehuse. som der i Dokumentet er opført hele Af- 
giftsportioner. 

11. Med Hensyn til Besiddelsesmaaden kan der skelnes 
imellem Ejendoms- og Fæstehuse ^ og efter Tilliggendet imel- 
lem Huse med Jord (Avl) og jordløse Huse^ En nærmere 
Bestemmelse af Husenes Art efter de anførte Inddelings- 
grunde forekomme ogsaa i Dokumenterne. Betegnelsen Hus 
alene gengives ved det samme Ord med Tilføjelse af de i 
Kilderne mulig indeholdte yderligere Oplysninger, om det er 
et Hus med Jord (Avl) eller ej, se f. Eks. S. 20C, L. 6 f. n. 
og S. 213 L. 8 f. n., om det er et Ejendomshus eller et 
Fæstehus, se f. Eks. S. 194, L. 12 f. n., eller om det ligger 
paa en Gaards Grund, se f. Eks. S. 214. L. 9. 

Naar der i Dokumenterne er opført: »Husmænd«, »Hus- 
mænd, der gøre Dagsgerning< el. lign., er det gengivet ufor- 
andret, se f. Eks. S. 180, L. 13. 

12. Opføres i Dokumenterne blandt en Ejendoms Jorde- 
bogsafgifter en Afgift, som svares af en Jord eller Eng, er 
denne Oplysning altid medtaget, se f. Eks. S. 180. L. 10. Det 
kan i slige Tilfælde ikke altid ses, om den paagældende Af- 1 Aarhus Stifts Matrikuls 1. Part, Fol. 120. * Bergsøe: Den dan- 
ske Stats Statistik II, 7 f . » y paijje-Hansen: Stavnsbaands-Løsningen 
og Landboreformerne I, 134 f. XIV 

gift svares af hele det nævnte Stykke Jord eller kun af en 
Del af samme. Af de Afgifter, der i Dokumenterne opføres 
for sig udenfor de enkelte Ejendommes Jordebogsafgifter, 
svares nogle af bestemte, angivne Jordstykker, medens andre 
anføres, uden at der omtales nogen Jord, hvoraf de svares. 
I sidste Tilfælde kan det være tvivlsomt, om Overdragelsen 
kun omfatter Afgiften eller om der til denne svarer et be- 
stemt Jordstykke, som blot ikke nævnes i paagældende Do- 
kument. Som Eksempel paa en Afgift, hvortil der ikke sva- 
rer Brug af Jord udenfor selve Gaardene med Tilbehør, kan 
anføres den i Forbindelse med Selvejergods hyppig forekom- 
mende Gammelskat, Sommer- og Vinterskat eller Fællesland- 
gilde. Meddelelsen om slige Afgifter er medtaget uforandret, 
se f. Eks. S. 101, L. 10 og S. 125, L. 14. 

13. Alle i Dokumenterne omtalte Skove eller Skovpar- 
ter ere meddelte i Uddragene, selv om den paagældende 
Skov eller Skovpart ikke er særskilt ansat i Hartkorn, men 
indbefattet i en Ejendoms Hartkorn. Kun naar der er Tale 
om større Skove eller sammenhængende Skovparter i en 
skovrig Egn, er det tillige anført, hvor mange Svins Olden 
Skoven er ansat til. 

14. Naar Hartkornsberegningen kun omfatter Gods paa 
Sælland, Møn og Bornholm, er Hartkornet angivet i sællandsk 
Maal, hvorefter Tønden er inddelt i 6 Skæpper, se f. Eks. 
S. 74, L. 20 og S. 146. L. 9 — 10. Det samme er Tilfældet. 
naar den aldeles overvejende Del af det overdragne Gods' 
ligger paa Sælland, Møn eller Bornholm, se f. Eks. S. 129 
L. 2. Ellers er alt det overdragne Hartkorn i Reglen bereg- 
net i Aabomaal. hvorefter Tønden deles i 8 Skæpper. 

Vil man udregne det samlede Pengevederlag ved at 
multiplicere det i et Dokumentuddrag angivne Hartkornsbe- 
løb med Taksten pr. Tønde Hartkorn \ vil det udkomne ikke ' Ifølge Ordre til Bigens Skatmester af 4. Dec. 1H60 skulde hver 
Tønde Hartkorn beregnes i Penge saa højt, som det elter håndkøbet 
der i Egnen kunde være allermest værd. (RK. EP. 1, 35). Ved kgl. Re- 
sol. af 7. April 1664 fastsattes derimod en Takst af 50 Rdl. for hver 
Tønde Hartkorn »uden Forskiel, hvorledis det ene med det andet nu XV 

altid komme til at stemme ganske med det Resultat, som 
vedkommende Renteskriver i sin Tid er kommen til ved sin 
Beregning, om end Afvigelsen i Reglen kun vil være ringe 
og saa vidt undersøgt, bestandig i Statens Favør. Er Godset 
i det enkelte Tilfælde ikke betalt kontant, men likvideret 
med en Fordring paa Kronen, har Kreditor i adskillige Til- 
fælde betalt mere end den sædvanlige Hartkornstakst an- 
giver. 

15. Alle særlige Betingelser i Overdragelsesdokumen- 
terne ere medtagne i Uddragene, saavel Begrænsning i Ret- 
tighed 1 som Begunstigelse. 

16. Af særlig Betydning er Kronens Forbehold af Til- 
bagekøbsretten eller af Forkøbsretten eller af begge Dele. 
De derom i Overdragelsesdokumenterne indførte Klau.suler 
have i Tidens Løb antaget en noget forskellig Skikkelse-: 

a. I Henhold til aab. Brev af 15. Jan. 1661 ^ jvfr. Or- 
dre til Rigens Skatmester af 16. s. M.^, fik Klausulen føl- 
gende Ordlyd: 

»Disligeste skal forskrefne N. N. oc hans Arfvinger verre 
forplicht. hvergang oc saa tidt nogen af dennem eller derris 
Arfvinger kunde blifve tilsinds forskrefne Goeds at selge och 
afhende, da det os, vorris kongelige Hus oc Arfvinger, frembt 
for alle andre underdanigst først at tilbiudis for den Melio- 
ration oc Betalling, som nogen anden derforre gifve vil, och 
hvis vi eller vorris Arfvinger icke resolverer samme Goeds 
inden Aar oc Daug dernest epter naadigst at lade indløese, 
da ere forskrefvene N. N. och hans Arfvinger frie tillat det kand veie ved Magt eller ode* (Skatkam. Delib. Prot. I b, 33—35), jvfr. 
Ordre til Skatkammeret af 14. Juni 1664 om at gøre Endelighed med 
adskillige Posters Betaling mod Jordegodses Udlæg (RK. EP. 7, 246) og 
Lindbæk; Aktstykker og Oplysninger til StatskoUegiets Historie 1660 — 76, 
I. 182 f. 

' Heri er ikke indbefattet de statsretlige Højhedsrettigheder, som for- 
beholdes i alle Overdragelsesdokumenter, nemlig: Told, Accise, Vrag o. a. 
Se desang. aab. Brev af 15. Jan. 1661 om kgl. Len og Godses Afhæn- 
delse til Arv og Eje (RK. EP. 1, 116). ^ Se desang. Carl Christian- 
sen: Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie under de to første Ene- 
voldskonger I, 447, jvfr. 451. » rk. EP. L 116. * RK. EP. 1, 118. XVI 

til andre, hvem dennem løster, at selge oc afhende, medens 
hermed icke ment Sødskinde eller Arfvinger, de jo uden no- 
gen Opbiudelse forskrefvene Goeds sig imellem maa skifte, 
besidde, til- oc af'trede ubehindret i alle Maader« ^ 

Dette gengives som: Forkøbsret forbeholdt, se f. 
Eks. S. 75, L. 18 f. 

b. I Skøde af 12. Dec. 1662 (til Hans von Ahlefeldt)-, 
hvilket senere paaberaabes som et Præcedens, har Klausulen 
faaet følgende Ordlyd : 

»Disligiste ville vi os, voris kongelige Hus, Arfvinger oc 
Successorer, Konninger udi vorris Arfve Rigger Dannemark 
och Norrige, naadigst hafve forbeholden alt forskrefvene 
Jordegoeds os igien at tilforhandle for forskrefvene x Rdl. 
y Sk., som det nu er afhendet forre, naar vi dertil naadigst 
sindet vorder, eller os tilpas kommer, tillige med billig Er- 
statning for dessen Melioration, hvis Ret er. och ville vi 
naadigst Aar oc Daug tilforne laugligen lade ansige. at vi 
samme Goeds indløesse och igien os tilforhandle ville; doch 
skal forskrefvene N. N. oc hans Arfvinger icke plictig verre 
noget af forskrefvene Jordegoeds at aftrede, førend de for- 
skrefvene X Rdl. y Sk. med Meliorationen udi en samblit 
Summa til fulde vorder afbetalt oc contenterit, dennem al- 
delis uden Skade«. 

Dette gengives som: Tilbagekøbsret til det sam- 
lede Gods forbeholdt, se S. 141. L. 16. Mangler det 
sidste Led af Klausulen: »doch skal forskrefvene N. N. etc«, 
gengives det blot som: »Tilbagekøbsret forbeholdte, 
se f. Eks. S. 142, L. 9 f. n. 

c. I Tiden imellem d. 12. Dec. 1662'^ og d. 13. Juni 
1664 forbeholder Kronen sig imidlertid ved de fleste Over- 
dragelser af Jordegods saavel Forkøbsretten som Tilbage- 
købsretten. Denne Forbindelse af Klausulerne a og b har 
følgende Ordlyd: 

iltern naar vi, voris kongelige Hus, Arfvinger och Suc- 
cessorer, Konninger udi forskrefvene voris Arfveriger Dan- ' Skatkammerets Skodebog K, 7. « A. S. K, 632. ^ £„ enkelt 
Gang tidligere er denne Klausul anvendt, se S. 124, L. 9. XVII 

mark och Norrige naadigst vorder tilsinds eller os tilpas 
kommer forskrefvene Goeds os igien at tilforhandle, da det 
at komme igien til Løessen for den Summa, som det nu er 
afhendit forre tillige med billig Erstattung for des Meliora- 
tion, saavit den befindis och bevisliggiøris kand. och ville vi 
naadigst Aar och Daug tilforne lade ansige, naar vi samme- 
Goeds indløese och os igien tilforhandle ville. Disligeste naar 
forskrefvene N. N. eller hans Arfvinger forskrefvene Goeds,. 
Eiendomb och Herlighed achter at selge och afhende. da 
det os, voris kongelige Hus, Arfvinger och Epterkommere, 
Koninger, underdanigst først at tilbiudes epter i lige Maader 
ut supra « ^ 

Dette gengives som: Tilbagekøbsret og Forkøbs- 
ret forbeholdt, se t. Eks. S. 146, L. 3. 

d. I Henhold til Ordre til Skatkammeret af 13. Juni 
1664 2 fik derefter Reluitionsklausulen følgende Ordlyd: 

»Item naar vi och voris kongelige Arfsuccessorer udi 
Regieringen naadigst kunde vorde tilsinds eller os tilpas 
kommer forskrefvene Gods os igien at tilforhandle, da det 
os alt sammen och uadskilt at komme igien til Løssen for 
lige Pris, som det af os er afhent forre, tillige med bilHg 
Erstatning for dis nødvendige och bevislige Melioration. och 
ville vi naadigst Aar och Daug tilforne lade ansige, naar vi 
samme Goeds efter forberørte Conditioner indløsse och be- 
lalle ville«. 

Dette gengives som: Tilbagekøbsret til det sam- 
lede Gods forbeholdt, se f. Eks. S. 165. L. 16 f. n. 

e. Reluitionsklausulens Form blev endehg fastslaaet ved 
aab. Rrev af 1. Dec. 1664 3. Klausulen kom herefter til at 
lyde saaledes: 

»Item, naar vi eller vorris kongelige Arfsuccessorer naa- 
digst kunde blifve tilsinds, eller os tilpas kommer, forskref- 
vene Goeds os igien at tilforhandle, da det at komme os 
igien til Løesen fra hver særdelis, som det da eier eller 1 Skatkammerets Skødebog L, 12. * rk. EP. 7. 248. ^ rk. 

EP. 8, 119. XVIII 

hafver udi Possession, epter deromb vorris udgangene Forord- 
ning sub Dato d. 1. Decembris Anno 1664, och det propor- 
tionallter for lige Pris, som det nu af os er afhændet forre, 
nemlig å Tønde Hartkorn for 50 Rdl. tillige med billig Er- 
stattung for paa Goedsit anvendte nøedvendige oc bevislige 
Melioration ; och ville vi naadigst Aar och Daug tilforn lade 
ansige, naar vi samme Goeds epter forberørte Conditioner 
indløese oc betale ville«. 

Dette gengives ved: Tilbagekøbsret forbeholdt. 

17. Ved Afhændelse af Krongods maa Kongen, selv om 
det ikke udtrykkelig er nævnt i Dokumentet, antages at have 
forbeholdt sig Jagten paa Vildtbanen '. I de Tilfælde, i 
hvilke han frafalder Jagtretten paa det afhændede Gods, er 
dette al Tid fremhævet i Uddragene. 

18. Naar Gods overdrages til borgerlige Personer, er i 
de ældre Dokumenter fra Begyndelsen af 1660erne anført, 
hvorvidt det er overdraget med adelig Frihed. I saa Til- 
fælde gengives det i Uddraget ved: med adelig Frihed, se f. 
Eks. S. 102, L. 16. I Overdragelsesdokumenter paa Gods 
til adelige nævnes intet om, hvorvidt det er overdraget med 
adelig Frihed, formentlig fordi det var en Selvfølge. 

19. Dokumenternes Retskrivning af Person- og Sted- 
navne er lempet efter de i Forordet til første Bind angivne 
Regler. 

C. For Tiden 16 70 — 88 ere følgende Regler fulgte: 

1. Uddraget begynder med Dokumentets Navn, saasom: 
Skøde, Mageskiftebrev, Gavebrev. Aab. Brev. Missive, kgl. 
Konfinn., kgl. Resol.. RK. Skr. (Rentekammerskrivelse) 
m. m. 

2. Som Hovedregel er Teksten i de officielle Kopibøger 
(se ovfr. S. V f.) lagt til Grund for Uddragene, men den er 
jævnført med de øvrige foreliggende Tekster og eventuelt 
rettet efter dem. Saadanne Rettelser ere satte i ( — ), og 
den oprindelige Læsemaade er anbragt i en Note, se f. Eks. 
S. 348, L. 5. 

* Se derom b'rdg. af 13. Maj 1«>62 om Jagten i Vildlbanen. XIX 

3. Uoverensstemmelser imellem flere foreliggende Tek- 
ster, den officielle Kopi. Koncepten, Beregningen samt un- 
dertiden den originale Udfærdigelse er der kun gjort Rede 
for, hvis de have nogen virkelig Betydning, d. v. s. hvis f. Eks. 
Varianterne kunne lede til et Navns rette Form. se f. Eks. S. 
508, L. 14. Ere Varianterne ligegyldige, har man nøjedes 
med at give Forlægets Form. 

4. Forekommer i samme Brev indbyrdes afvigende For- 
mer af samme Stednavn, er Formen med den simpleste 
Retskrivning valgt, saafremt denne Form maa antages at 
være rigtig. I Tvivlstilfælde ere alle Former anførte. 

5. Alle Stednavne gengives med Kildernes Retskriv- 
ning, reducerede efter de i Indledningen til »Samling af 
Kongens Rettertingsdomme 1595 — 1604' angivne Regler. 
Navne paa større Landsdele som Sælland, Jylland, Fyn. Laa- 
land. Falster, Møn, Samsø, Langeland og de større Byer 
gives dog i moderne Retskrivning uden Hensyn til Kilderne. 

6. Personfornavne og de deraf afledede Patrony- 
mika ere skrevne med moderne Lydbetegnelse, dog saaledes, 
at ingen af de Lyde, som findes i Forlæget, udviskes. For- 
mer som Petrus (S. 338) og Erasmus (S. 515) ere saaledes 
gengivne uforandrede og ikke omskrevne til Peter og 
Rasmus. 

Egentlige Slægtsnavne ere behandlede som Stednavne 
f. s. V. de ere danske. Tyske eller franske Navne ere gen- 
givne med Forlægets Retskrivning, dog med Bortkastning af 
overflødige Konsonanter. 

7. Naar en Gaard i Dokumentet ikke udtrykkelig er 
betegnet som jordegen Gaard, betegnes den i Uddraget 
kun som G. 

8. Til Betegnelse af de forskellige Jordejen- 
domme er brugt Bogstaverne G. B. H. Gh. efter følgende 
Regler: 

a. De Ejendomme, som i Forlæget udtrykkelig benæv- 
nes henholdsvis Gaarde, Bol, Huse eller Gadehuse, betegnes 
i Uddraget med de ovenfor angivne Mærker. 

b. Betegnelsen af de Ejendomme, hvis Art ikke angives, XX 

men for hvilke kun Landgilde og Hartkorn opføres, er føl- 
gende: 

a. Mindre Ejendomme med nogle faa Landgildeafgifter 
i Korn, Smør eller lignende betegnes som (B), dog er ingen 
Ejendom, som giver Ledingspenge eller Gæsteri, betegnet 
som Bol, naar den ikke i Forlæget benævnes saaledes. 

/J. Smaaejendomme, hvoraf kun ydes Penge eller Ar- 
bejde, ere betegnede som (H). 

y. Alle andre Ejendomme, hvis Art ikke er angivet, ere 
betegnede som (G) uden Hensyn til Hartkornets Størrelse. 

9. Uddraget af Beregningen er opstillet for sig efter 
Uddraget af Overdragelsesdokumentet, og er desuden sat 
med Petit. I Beregningen over Kirketiender og Kirkegods 
ere Hartkornsbeløbene af hvert Sogns Kirketiende og af den 
paagældende Kirkes Gods gengivne særskilt. Herved be- 
mærkes dog, at Herligheden til Præste- eller Anneksgaar- 
dene og til Degnebolene, der altid følger med Patronatsret- 
ten, ikke beregnes i Hartkorn. 

De i Teksten i forskeUige Navne indløbne Trykfejl ere 
i Navneregistret forudsat rettede, og derfor ere i dette kun 
optagne de rigtige Navneformer; man maa derfor ved Vær- 
kets Benyttelse tage Hensyn til Trykfejlslisten. 

F. J. West. Forkortelser. 

A = Amt. 

Aalb.-Vib. St. OMBog = Copie-Bog ofver udgangne Missiver, Ordres. 

Resolutioner fra Cammer-Collegio til Betienterne udi Aalborg 

og Viborg Stifter. 
Aalb.-Vib. St. Skødebog = Copie-Bog ofver de fra Aalborg og Viborg 

Stifters r.ontoir udfiurdigede kongelige Skiøder. 
Aarh.-Ribe St. OMBog = Copiu-Bog ofver Ordres og Missiver Riber og 

Aarhus Stifters C.ontoir vedkommende. 
.\arh.-Ribe St. Skødebog = Copie-Bog ofver de udi Aarhus oc Riber 

Stifter udgifne Skiøder oc derofver giorde Bereigninger. 
Afg. — Afgift. XXI 

B. = Bol. 

Bil. = Bilag. 

Bornh. Ækv. = Skatkammerets Jordebog for hves Gods. som er giffuen 
for Boringholm. 1661—70. 

Brg. ^ Beregning. 

DKMem. eksp. v. Kgs Paaskr. = Danske Kancellis Kopier af Memorialer, 
som ere ekspederede ved Paaskrift under Kongens egen Haand. 

DKRBog udi D ^ Danske Kancellis Kgl. Maiestæts Resolutionsbog udi 
Danmark. 

Ekstraktprotokol P = Skatkammerets Ekspeditionsprotokol over ud- 
lagt og alhændet Jordegods i Danmark og Norge Litr. P 1651 — 70. 

F. R. = Fynske Registre. 

F. T. = Fynske Tegneiser. 
Fynske Reg. = Fynske Registre. 

Fynsk KRBog = Kongelig Resolutions Bog udi Mathias Rasmussens 

Fynske Contoir. 
Fynsk OMBog = Copia-Bog ofver hvis Missiver oc Ordres, som fra 

Cammer Collegio ere udferdigede vedkommende Fyens Stift. 
Fynsk Skødebog = Skiødebog udi Fyens Stift. 

G. = Gaard. 

Gp Q = Skatkammerets Genpart af Skødebogen. Sign. Litr. Q. 1670 — 76. 

H. før 1670 = Herred. 

H. efter 1670 — Hus. 

Hd. = Herred. 

I = Indlæg. 

J. R. = Jyske Registre. 

J. T. = Jyske Tegneiser. 

Jyske Reg. = Jyske Registre. 

K =; Koncept. 

Kancellireg. = Kancelliregistrant 1648 Febr,— Juli. 

KD = Københavns Diplomatorium. 

Kone. ^ Koncept. 

Kmr. Eksp. Prot. = Skatkammerets Ekspeditionsprotokol (o: Kopibog 
over kgl. Udfærdigelser). 

Md. = Mand. 

Orig. = Original. 

Orig. Mag. ^ Originale Mageskiftebreve paa Pergament. 

RK. EP. =^ Rentekammerets Ekspeditionsprotokol (Kopibog over kgl. 
Udfærdigelser). 

RK. kgl. Resol. = originale kongelige Resolutioner paa Rentekamme- 
rets Forestillinger. 

RK Skr. = Rentekammerskrivelse. 

S. = Sogn. 

Sj. R. = Sællandske Registre. 

Sj. T = Sjællandske Tegneiser. 

Skb. = Skatkammerets Skødebog. 

Skødebog Q = Skatkammerets Skødebog over afhændet kgl. Jordegods 
i Danmark og Norge Litr. Q. 1670—80. 

Sk. R. = Skaanske Registre. 

S. R. = Sællandske Registre. 

Smaal. R. = Smaalandske Registre. 

Sæll. OMBog = Ordre- og Missive Bog over Sædlands Provints. 

Sæll. Reg. = Sællandske Registre. 

Sæll. Skødebog = Skiøder og Mageskifters Expeditioner udi Sædlands 
Provints. 

Top. Saml. p. Perg. = Topografisk Samling paa Pergament i Rigsarkivet. ERHVERVELSER OG AFHÆNDELSER 
AF KRONGODS 
I KONG FREDERIK HL' TID. . 1648. 15. April. Kbhvn. Malte Sehested til Ryhafve 
fa ar af Riber Hospital noget Gods, som Christian IV 
havde be\ilget ham til Magelæg. og som var blevet besigtiget, 
medens Brevet paa Grund af Kongens Død ikke var blevet 
underskrevet og beseglet, nemlig: i Nørrejylland, Ginding 
H.. Saal S. (i) Synder Bierte 2 G. — for: i Nørrejylland. 
Ginding H.. Saael S. (i) Aale 1 G. Vidner: Otte Krag til 
Trudtsholm og Hermand Kaas Ifversen til Ulstrup. Sekretærer. 
Kancellireg. Febr.— Juli 1648 Bl. 26. 

11. Maj. — Lauridts Nielssen. Borgemester i Prestøe, 
fa ar et øde Jordsmon ved Prestøe, kaldet Closterhafve, mod 
at svare den sædvanlige Afgift og Jordskyld deraf til Vording- 
borg Slot og mod at lade bygge derpaa, saa at Byen kan 
faa noget til Hjælp af Bygningen til Byens Tynge. Kancellireg. 
Febr.— Juli 1648 Bl. 92. 

16. Maj. — Aabent Brev, hvorved Sognepræste- 
embedet til Sunds Kirke i Lundenes Len. hvis Indehaver 
Hr. Anders Christensen af Christian IV for Kaldets Ringheds 
Skyld har faaet bevilget al Ægt, Arbejde og Fæste af V2 
Kronens G., kaldet Ildshofvet, i det nævnte Sogn og bor 
paa en Alfarvej i en meget skarp Egn og desuden i forleden 
Fejdetid har udstaaet stor Indkvartering og ulidelig Skade. 
faar den anden Halvdel af Ildshofvetgaard fri for Stedsmaal. 
Ægt og Arbejde; dog skal han udminde Bonden, som nu 
bor derpaa, og udrede den sædvanlige Landgilde. Kancellireg. 
Febr.— Juli 1648 Bl. 96. 

1 2 1648. 

17. Maj. Kbhvn. Anders Bilde til Damsboe, Marsk, faar 
af Sønderbrouby Degnebol (Niels Pedersen, Degn): nogle 
smaa Stykker Jord sønden og østen Sønderbrouby Møllebro, 
hvori kan saas 10 Skpr. Rug, og som falde belejlig at bygge 
paa til det Værk, som er begyndt paa, til at gøre »geuerge« 
paa, — for: 2 andre Stykker Jord paa Heden, kaldede 
Refvehøys Ager, hvori kan saas 14 Skpr. Rug. Vidner: Otte 
Krag til Volberg og Lauridts Belou til Spøttrup. Orig. Mag. 
1218. Kancellireg. Febr.— Juh 1648 Bl. 96 b. 

11. Juli. — Hans Nielsøn, Raadmand i Mariager, 
faar i Mariager Klosters Len, Schielderup Bys Mark, for sæd- 
vanlig aarlig Afgift 1 Stykke øde Hedejord og Skovsland^ 
kaldet Schougaard, som ingen i mange Aar har villet fæste, 
eftersom det skal være begroet med Lyng, Sten og Rødder, 
og ved hvilket Hans Nielsøn skal have et Selvejerhus. J. R. 
11, Ib. 

14. Juh. — Niels Krag til Trudtsholm faar af 
Randers Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler): i 
Nørrejylland, Dronningborig Len, Giersløf H. i Kastbierig 2 G. 
— for: i Nørrejylland, Gersløf H., Tørdtsløf (Kone. og Top. 
Saml. p. Perg., Trudsholm: Toedtsløf; R: Tordtsløf) By 2 G. 
Vidner: *Otte Krag til Volberg og Jørgen Redtz til Baretschof. 
Sekretærer. Orig, Mag. 1220. Orig. (Kongens Genbrev) i Top. 
Saml. p. Perg., Trudsholm (Supplement). J. R. 11, 7 b. Kone. 

15. Juh. — Hr. Jørgen Brahe til Hvedholm faar: 
Jord i Mielbye for: Jord sstds. ; 52^2 Skp. Land af Assens 
Kirkes Jorder for.- Uge saa mange Skpr. Land og fast bedre 
og vel belejhgere; 1 Ager paa 5 Skpr. Land i Lundagger 
Mark (hvilken Lundaggers By ellers alene tilhører Hr. Jørgen 
Brahe) for: lige saa mange Skpr. Land og vel belejhg Jord. 
Vidner: Otte Krag til Volbierg og Lauridts Belov til Spøtte- 
rup. Sekretærer. Orig. Mag. 1221. F. R. 6, 9 b. 

18. Juh. — Hr. Jørgen Brahe til Hvedholm faar: 
i Fyen, Hagenschouf Len, Baag H., Gamtofte S. i Abore 6 
Ejendomsgaarde, hvoraf 1 har Skov til 3 Svins Olden, 2 hver 
til 12 Svin og 1 til 4 Svin, og 1 Smedehus, i samme By 2 
Fæstegaarde, hver med Skov til 12 Svin, 1 Hus, 1 Kirkegaard, 
som svarer Landgilde til Hollevad og Turup Kirker, 2 Gade- 1648. 3 

huse, Kieriim S. (i) Naarbye 2 Ejendomsgaarde og 1 Jords- 
mon kaldet Vistaarpe Dam; af Assens Provsti: i Gamtofte S. 
i Aborre 1 G. med Skov til 1 Svins Olden og 1 Ørredgaard 
i Aaen med den Herlighed og Rettighed, som Provstiet kan 
have til Fiskeriet i Aaen; af Asens Sognepræst: i Aborre 1 
G.; af Asens Kapellan: i Aborre 1 G. med Skov til 8 Svin, 
med Ret til at tilforhandle sig Ejendomsretten til det jordegne 
Røndergods; — for: i Fyen, Hagenschouf Len, Raag H.. 
Kierrum S. i Ebberup 1 Fæstegaard, Søbye S. i Kiercke Søe- 
bye 1 G.. Kierte S. i Hierup 4 G., hvoraf 2 have Skov hver 
til 27\'2 Svins Olden og 1 til 1 Svin, 1 Eng ved Aarup, i 
Kierte 1 G., i Ørsberg 1 G., Dreslette S. i Skaarup 1 G. med 
Skov til 16 Svin; til Asens Provsti: i Kierum S. i Saltofte 1 
G.; Vendts H. i Vibye 1 G.; til Sognepræsten i Asens: i 
Kierumb S. i Saltofte 1 G. (og eftersom denne Gaard beløber 
sig højere i Landgilde end den, Jørgen Rrahe faar igen, har 
han dog foræret Sognepræsten det øvrige); til Kapellanen i 
Asens: i Dreslette S. i Mulrøed 1 G. med Skov til 16 Svin. 

1 Gadehus, følgende Jord for Asens: i Capels Mark 1 Ager 
norden Stejlerne paa 13 Skpr. Land, 1 Stykke Jord paa det 
Skifte østen Stejlerne paa 3 Skpr. Land. i Nyemark bag 
Stejlerne 1 Ager paa l^j.^ (R. i Jørgen Rrahes Rrev fejlagtig: 
12V2) Skp. Land, i Rroden 2 smaa Kutter Jord paa V2 Skp. 
Land. Vidner: *Otte Krag til Voldberg og Lauris Deloii til 
Spøtterup, Sekretærer. Orig. Mag. 1223. F. R. 6, 1. 

2»i. JuH. Kbhvn. Ingeborig Gyldenstiern. Enke 
efter Hans Oldeland til Uggersløfgaard , faar: i Fyen under 
Ottensegaard, Uggersløf S. og Ry 6 G. og 4 Gadehuse — 
for: i Fyen, Rierre H., Munckeboe S. i Dreyby 4 G., 1 
øde Gaard og 1 langt Hus mod 5 Vaaninger, i Munckeboede 

2 Hu.se, hvoraf det ene er en Smedie, 1 øde Ryggested, 1 
Gadehus og 1 langt Hus med 9 Vaaninger. Vidner: Otte 
Krag til Voldberg og Jørgen Redtz til Raridtsschouf, Sekre- 
tærer. Orig. Mag. 1224. F. R. 6, 13 b. 

7. Nov. — Kgl. Stadfæstelse af en Fundats af 2. Aug. 
1652(!). hvorved Fru Lisbet Sophia Randzov. Enke efter 
Mr. Hans Lindenov til Siøegaard, efter at havr indrettet en 
Regravelse for sin Mand i el Kapel i Husby e Kirke ved 

1* 4 1648. 

Ifversnes, til hvilken hun selv har Jus patronatus, skænker 
til Vedligeholdelse af dette Kapel og til fattige Almisselemmer 
i Sognet 1 Bg. i Fyen, Schoufby H., Horslef S. og By; 
Sognepræsten til Husbye Kirke skal oppebære Indtægten af 
Gaarden og have 2 Rdl. in specie aarlig for sin Umage. 
F. R. 6, 33. 

15. Nov. Kbhvn. Anne Ram el til Maltesholm, Malte 
Juels Enke, faar af Efverøed Sognepræst (paa hvis 
Vegne Kongen handler) : Annekspræstegaarden i Synderslef 
— for: i Skaane, Christianstadts Len i Efverøed 1 G.; og 
eftersom der ingen Skov er til Gaarden i Eberøed, forpligter 
Udst. sig til at give Sognepræsten fri Ildebrand og Oldenskov 
(R. tilføjer: af Synderslef Skov); efterdi der af Gaarden i 
Ebberøed gives 1 Pd. Byg mere end af Annekspræstegaarden, 
giver Udst. Sognepræsten samme Pd. Byg for de 2 Parter af 
Tienden, som Præstebonden giver; Sognepræsten maa ind- 
drage med Heste og Vogn i Annekspræstegaarden og have 
sit Tilhold dér, naar han paa Embeds Vegne i Synderslef har 
at forrette, og skal nyde Dominium med Stedsmaal til Gaarden 
i Ebberøed i Stedet for Dominium og Stedsmaal, som han 
har haft af Annekspræstegaarden. Vidner: Otte Krag til Vol- 
bierg og Lauris Bellov til Spøtterup, Sekretærer. Orig. Mag. 
1234. Sk. R. 6, 26. 

28. Nov. — Hendrich Gyldenstiern til Svanholmb 
faar: Jus patronatus dl Østerløf Kirke i Skaane i Christian- 
stadts Len i Villandts H. med Herhgheden til Præstegaarden 
og Kronens og Kirkens Tiende, 2 Kirkens Fæster, 2 Kirkens 
Agre, hvoraf den ene kaldes Billisager, 1 Fæste i Opmand 
kaldet Stakholmbs (R. : Stochholms) Eng, 1 Ager i Karsted 
Mark og 1 i Fielchested Mark — for: i Skaane, Christian- 
stadts Len, Giøng H. (i) Øster Heillinge 1 G.; i Villandts H. 
1 G., 1 Fæste i Haasløf (R. i Kongens Brev: Hersløf); Giers 
H. i Jep Torsens Lyngbye 1 G.; Giøng H. i Knisling S. for 
Kronens Jus patronatus til Østerløf Kirke 1 G. Vidner: Otte 
Krag til Trudtsholmb (R. : Volberg) og Hermand Kaas Ifver- 
sen til Uldstrup, Sekretærer. Orig. Mag. 1233. Sk. R. 6, 30 b. 

4. Dec. — Johan Brokenhus til Hindsel faar: i 
Jylland, Hierum H., Handbierg S. og By 1 G. — for: i Jyl- 1648. 5 

land, Vestervig S. og Birk (i) Villerup 1 Bol, (i) Bandrup 1 
Bol, der begge svare en Del af deres Landgilde til Vestervig 
Kirke; Befs H.. Hurrup S. i Etterup 1 Bol, der svarer en Del 
af sin Landgilde til Kirken. Vidner: Otte Krag til Voldberig 
og Lauridts Belou til Spøtterup, Sekretærer. Orig. Mag. 1236. 
J. R. 11, 109. 

5. Dec. Kbhvn. Erich Høeg til Biørholm (Kongens 
Genbrev og R.: Biørnholm) fa ar: i Vendsyssel under Olborig- 
hus i Kier H.. Horsens S. (Kongens Genbrev: Horsens By) 
2 G. kaldede Tranholmb — for: i Kier H. i Gasser (Kongens 
Genbrev: Gosser; B. : Goser) 5 G. Vidner: Otte Krag til 
Trudsholmb og Jørgen Bedtz til Baridtschouf, Sekretærer. 
Orig. Mag. 1237. Orig. (Kongens Genbrev) i Top. Saml. p. 
Perg., Kær H. (Supplement). J. B. 11. 116. 

12. Dec. — Borgemestrene i Aalborg, der aldeles 
intet have for deres Umage og Bestilling, faa 1 Stykke Eng, 
kaldet Køtrup Kier, og Borgerskabet sstds. faar til Byens 
Fædrift 1 Stykke derhoshggende Jord, kaldet Liungholmb, 
hvilke Stykker Jord ligge under 1 G. i Findstrup; dog skal 
der aarlig udgives den sædvanlige Landgilde deraf, og Bondens 
udgivne Fæste erstattes ham. J. R. 11. 134. 

13. Dec. — Anne Lunge, Enke efter Hr. Jost Høg 
til Giorslef. faar: i Sjælland, Trøgeveld Len, Stefvens H., 
Holtug S. og By 2 G., i Maglebye 1 Jord og 1 Gadehus — 
for: i Trøgeveld Len. Biefverschouf H., Endislef S. og By 1 
G.; Stefvens H., Høyrup S. og By 1 G., Lille Hedinge 
S. og By 1 G. Vidner: Otte Krag til Voldberig og Lauridts 
Belou til Spøtterup, Sekretærer. Orig. Mag. 1238. Sj. R. 
22, 70. 

13. (Kone: 9.) Dec. — Kgl. Stadfæstelse af et Mage- 
skifte mellem Fru Susanna Krabbe. Enke efter Niels Fris 
til Krastrup. og Sognepræsteembedet til Vielberg og 
Temmering Sogne i Hammerum H.. Lundenes Len (Hr. 
Jens Tomesen, Sognepræst), hvorved førstnævnte faar: 
Annekspræstegaarden i Timmering S., Uldborg H., Bølling Len, 
kaldet Kirkegaard — for: 1 G. i Udberig (Kone: Vilbierig) 
S., kaldet Hegaard. som er højere |»aa Landgilde end Anneks- 
præstegaarden og ligger Præsten belejlig, livorimod Anneks- 6 1648—49. 

præstegaarden er bedre paa Ejendommen: dog skal Præsten 
nyde Hegaard lige saa fri for al Tynge, som han før har haft 
Annekspræstegaarden. J. R. 11, 135 b. Kone. 

16. Dec. Kbhvn. Fru Øllegaard Pentz, Enke efter 
Hertvig Passoe til Ruberggaard, fa ar Jus patronatus til Thille- 
sted Kirke i Lolland. Smaal. R. 7, 8 b. 

27. Dec, Frederiksborg. Gavebrev til Sogne præste- 
embedet til Aale og Tøring Sogne i Silcheborg Len. 
Vradts H. (Hr. Olluf Rasmusen, Sognepræst) paa 1 Otting 
Jord paa Aale Mark, som den nuværende Præsts Formand 
har haft i Fæste i mange Aar og han selv i næsten 20 Aars 
Tid mod Afgift til Kloborg Birk (!) i samme Herred, og som 
ikke kan mistes fra Præstegaarden uden Præstens største 
Skade, efterdi Kaldet skal være et af de »vogeste« i Stiftet 
og Gaardens Avling ganske ringe; dog skulle Præsterne yde 
sædvanlig Stedsmaal og aarhg Afgift til Kloborg Kirker (!). 
J. R. 11, 146 b. 

29. Dec. — Skøde til Envold Brun, Hofsmed paa 
Frederiksborg, paa 1 Stykke Jord ved nævnte Slot i Foele- 
hafven, hvorpaa han vil lade sætte en Vaaning. Sj. R. 22, 84. 

30. Dec. Kbhvn. Hr. Ofve Giedde til Tommerup. 
Admiral, fa ar Jus patronatus til Q vidinge og Synderslef 
Kirker, som ere Sognekirke og Anneks til hans Gaard Tomme- 
rup i Skaane i Helsingborg Len. Sk. R. 6, 42. 

— Hr. Ofve G ede til Tommerup, Admiral, fa ar Jus 
patronatus til Mielby (R.: Meilby) Kirke, som er Sognekirke 
til hans Gaard Magløgaard i Giønge H. i Christianstadts Len 
i Skaane. Beskadiget Renskrift (udateret og hverken under- 
skrevet eller beseglet) i Top. Saml. p. Perg., Gynge H. Sk. R. 
6, 44. 

— Hr. Ofve Gedde faar Jus patronatus til Løfvesteds 
Kirke. Notits i Sk. R. 6, 45 b. 

— Den samme faar Jus patronatus til Vemindeløf 
Kirke. Notits i Sk. R. 6, 45 b. 

1649. 5. Jan. Frederiksborg. Skøde til Christoffer 
Hansen, Skriver paa Frederiksborg, paa 1 Plads i (Brevets 
Overskrift: ved) Hillerød ved Frederichsborg Slot i Foele- 
hafven. Sj. R. 22, 98 b. 1649. 7 

28. Jan. Frederiksborg. Hr. Niels Trolle til Trolholm 
faar Jus patronatus til Hyllinge Kirke i Sjælland. Sj. R. 
22. 116. 

0. April. Kbhvn. Jørgen Marsvin til Avindsberg faar 
Jus patronatus til Sørslef og Yiom Kirker, som ere Sogne- 
kirker ved hans Gaard Afvindsberig i Nørrejylland, Silche- 
borig Len. Orig. i Top. Saml. p. Perg., Avnsbjærg (Supplement). 
J. R. 11, 176. 

7. April. — Hr. Ifver Krabbe til Jordberg faar Jus 
patronatus til Søfvested Kirke, som er Sognekirke til hans 
Sædegaard Krogholmb i Skaane, Harrested H., Malmøehus 
Len. Sk. R. 6. 50. 

25. April. — Envold Brun Smed faar 1 Plads og 
Grund Ved Fredericksborg Slot. Sj. R. 22. 169 b. 

4. Maj. — Jørgen Schuldt til Findstrop faar Jus 
patronatus til Dernisse Kirke i Fyen, Nyborg Len. F. R. 6, 44 b. 

1. Juni. — Gavebrev til Sognepræsteembedet til 
Lundforlund og Giersløf Sogne i Anderschof Len (Hr. 
Mats Søfrensøn Lemvig. Sognepræst) paa Herligheden af 
Annekspræstegaarden i Gersløf, som tidligere har fulgt Præsten 
i Lundforlund, men for rum Tid siden er kommen derfra til 
Anderschof Slot. Sj. R. 22. 195. Kone. 

22. Juni. — Hr. Gregers Krabbe til Thostelund 
faar Jus patronatus til Horumb Kirke i Hornumb H., Aalborg- 
hus Len. J. R. 11, 198 b. 

12. JuH. — Hr. Axel Urup til Belteberg faar Jus 
patronatus til Otterup Kirke i Skaane, Helsingborg Len. Sk. 
R. 6, 79 b. 

6. Aug. — Gavebrev til Peder Hiulmand paa 
Frederiksborg Slot paa 1 Plads og Grund ved Frederiksborg 
Kro: dog skal han med forderligste lade bygge god Købsted- 
bygning derpaa og siden holde den ved lige. Sj. R. 22, 216. 

5. Dec. — Kapitlet i Lund faar: i Skaane, Fers H., 
Stencheløs 1 (G.) med 1 Fæstejord og Olden til 64 Svin. 
Udderup 4 G., Langerøed 1 (G.) med Skov til 20 Svins Olden ; 
Harrøeager H., Høye 1 (G.), Karlebye 2 G.; Froste H., Otte- 
røed 1 (G.) med Svins Olden i Fællig, Roelsløf 1 (G.). 
Gammelstrup 1 (G.) med Skov til 52 Svins Olden; Oense H., 8 1649. 

Tickemantorf 1 (G.); Torne H., Valdkier 1 (G.) — for: til 
Kronen under Landskrones Slot: i Skaane, Rønnebierg H., 
Vierup 1 (G.), Hersløf 7 G., Arrerup 1 (G.), i Ulstrup 4 G., 
Krogstrup 1 (G.). Sk. R. 6, 90. 

5. Dec. Kbhvn. S. Peders Kloster i Lund faar: i 
Skaane, Fiers H., Brantsted 2 G., der hver have Oldenskov 
til 10 Svin, og af hvilke Præsten bruger den ene, Frenninge 2 
G., af hvilke den ene har Bøgeoldenskov til 80 Svin og Egeskov 
til 30 Svin, den anden Bøgeskov til 80 Svin og Egeskov til 20 
Svin, Schiepperød 1 (G.) med Oldenskov til 20 Svin, Vallerumb 
2 G., der hver have Bøgeskov til 100 Svins og Egeskov til 
6 Svins Olden, Stencheløse 3 G., der hver have Oldenskov 
til 64 Svin, Arreskou 1 (G.), Brøsserup 1 (G.), Laxerøed 1 
(G.), Ramsaase 1 (G.) med Oldenskov til 18 Svin, og efter- 
som der fra Klosteret er udlagt en Del af Kronens Gods til 
Kapitlet i Lund ved et Mageskifte mellem Kapitlet og Kronen 
paa Landskrones Slots Vegne, har Klosteret faaet af Lands- 
krones Slots Gaarde: i Fers H., Toelange 1 (G.) med Olden 
i Bøge- og Egeskov til 100 Svin, Egelstad 1 (G.) med Olden- 
skov til 70 Svin, 1 Fæstejord, Brandsted 4 G., hvoraf 1 har 
Oldenskov til 10 Svin og de 3 andre hver til 40 Svin, — 
for: i Skaane, Rønnebierig H., Hersløf S.. Tolstrup 1 (G.), 
Arrerup 1 (G.), Hilleshøy 1 (G.), Tofte S., Hellerup 1 (G.), 
Taarsted 1 G., Qverløf 5 G.; Harriaggers H., Toerup 1 (G.), 
Store Harriagger 2 G., Remmerløf 2 G., Nøbølle 3 G., Grobye 
1 (G.); Onsle H., Kullemaae 1 (G.) med Oldenskov til 10 Svin, 
Høgestrup 1 (G.). Sk. R. 6, 93. 

6. Dec. — Sigvord Brochenhus til Ullerup faar: i 
Nørrejylland, Nør H., Galtrup S. i Tefving 12 G. og 4 Bønder 
— for: i Nørrejylland, Nør H., Solberig S. og By 1 G., i 
Medelst Jølbye 3 G., Bierbye S. Gulderupgaard, Flade S. og 
By 1 G.; Synder H., Veierslef S. (i) Vils 1 G., Flade S. og 
By 1 Bol. Vidner: Otte Krag til Voldberig og Gabriel Aecke- 
leye Knudsen til Jyllered, Sekretærer. Orig. Mag. 1245. J. 
R. 11, 246. 

13. Dec. — Hr. Tage Tot Ottesen til Erichsholm 
faar Jus patronatus til Thoerløsse Kirke, som er Sognekirke 
til hans Hovedgaard Erichsholm i Skaane. Sk. R. 6, 101 b. 1649. 9 

14. Dec. Kbhvn. Hr. O f v e G e d d e til Thommerup, Admiral, 
fa ar af Kapitlet i Lund (paa hvis Vegne Kongen handler): 
i Skaane, S^^lderasbe (R. i Kongens Brev: Synderas) H., 
Qvinge S., Thrannerup By 1 G. ; Thorne H. i Efneløf 1 Fæste, 
Peblingjord; Fers H.. Løfvested S. og By Vs (R- i Ove Geddes 
Brev: 1) G., i Rye 1 G. med Skov til 84 Svins Olden, i 
Beretøfve (R. i Ove Geddes Brev: Berretøfte) 1 G. med Skov 
til 10 Svins Olden, i Throneholt (R. i Ove Geddes Brev: 
Torneholt) 1 G. — for: i Skaane i Kalleby 1 G., Røse S. i 
Ørbye 1 Fæste, Nørre Hvidinge 1 G., Kagerup 1 (G.) med 
Skov til 20 (R. i Ove Geddes Brev: 200) Svins Olden, i 
Væggerum 1 G. med Skov til 50 Svins Olden, og eftersom 
hans Gods beløber sig højere end det, han har faaet igen 
af Kapitlet, er der udlagt ham 1 G. i Vemmeløf (R. i Ove 
Geddes Brev: Venneløf) S., som Domkirken ved Indførsel har 
af Gyldboe Gods, hvorimod han har erlagt (R. i Ove Geddes 
Brev: lovet at betale) til Domkirken 144 Rdl.; desuden har 
han afstaaet af den Skov, som ligger til Schiepperødgaard, 
Skov til 50 Svins Olden, som skal stenes og »renis« fra 
nævnte Kiepperødgaard(!) (R. i Ove Geddes Brev: Sehieppe- 
røddegaard). Vidner: Otte Krag til Volbierg og Mogens Fris 
til Farschouf, Sekretærer. Sk. R. 6, 104 b. 

15. Dec. — Hr. Vendtsel Rotkierch til Krogsgaard 
faar af Odense Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler): 
i Fyen, Salling H., Svaninge S. i Millinge 1 G. — for: i 
Fyen, Skam H., Grindeløse S. i Vester Eigense 1 G. Vidner: 
*Otte Krag til Voldberg og Lauridts Belou til Spøtterup, 
Sekretærer. Orig. Mag. 1246. F. R. 6, 61. 

18. Dec. — Aabent Brev. at eftersom Jørgen Sefeld 
til Vesborriggaards afdøde Stifsøn Thygge Kruse i .sit Testa- 
mente har udlovet nogle Penge til fattige Folks Under- 
hold ved sin Gaard Stenholdt, og Jørgen Sefeld agter at 
lade opbygge 1 Hus dér ved Gaarden til samme fattige, til- 
lades det ham at bygge dette Hus paa 1 øde Kirkelades 
Plads, som findes ved Stenholdt i Ørsted By ved Kirken, og 
som herefter skal være perpetueret til nævnte fattiges Brug, 
saa vidt den ikke allerede er bleven brugt til en dansk Skole 
for Ungdommen. J. R. 11, 254 b. Kone. 10 1649. 

22. Dec. Kbhvn. Hr. Tage Tot Ottesen til Erichs- 
holmb fa ar Jus patronatus til Baresbechs Kirke, som er 
Sognekirke til hans Gaard Barresbechgaar i Skaane, Sk. R. 
6. 116. 

— Hr. Ofve Giedde til Tommerup, Admiral, fa ar: 
i Skaane, Fers H., Løfversted S. og By 1 jordegen G. 
med Skov til 60 Svins Olden, Heinge By 5 Skattegaarde, 
hvoraf 1 har Skov til 80 Svins Olden, 1 til 100 Svins Olden 
i sin egen Skov og i Fællesskov til 30 Svins Olden, 1 til 
120 Svins Olden og i Fællesskov til 30 Svins Olden (R. i 
Ove Geddes Brev udelader de sidste 7 Ord), 1 til 120 
Svins Olden og 1 til 70 Svins Olden, 1 jordegen G. med 
Skov til 100 Svins Olden og 1 Lejegaard med Skov til 
hjemfødte Svin til 10 (R. i Ove Geddes Brev: 20) Stykker. 
Vandsted S. og By 1 Lejegaard med Skov til 20 Svins Olden. 
2 Pund 4V2 Mark (R. i Kongens Brev: 1 Pund 6 Mark, i 
Ove Geddes Brev: 2 Pund 6 Mark) Smør, som Udst. har 
udlagt til Christian IV af 1 Gaards Landgilde i Helsingborg 
Len, Kierebere By ved et Mageskifte 1631 28. (R. i Ove 
Geddes Brev: 29.) Juli, — for: i Skaane, Rønnebere H.. 
Sebye S. og By 2 G., i Hillishøy 5 G. og (R. indskyder: 
Noeby) 4 Gadehuse (R. i Kongens Brev indskyder: Thilstrup 
1 Gadehus), i Thulstrup 1 G. (R. i Kongens Brev indskyder: 
Naeby), i Hellerup 1 G. og 2 Gadehuse (R. i Kongens Brev 
har [i Stedet for: og 2 Gadehuse]: Naeby 1 Gadehus, Noebi[!]). 
Bregneholt og Skov til 350 Svins Olden. Vidner: *Otte Krag 
til Voldberg og Lauridts Belou til Spøtterup, Sekretærer. 
Orig. Mag. 1250. Sk. R. 6, 119. 

— Skøde til Christoffer Hansen, Skriver paa 
Fredericksborg Slot, paa en Vang liggende for det nævnte 
Slot ved Hillerød, som han hidtil har haft i Fæste. Sj. R. 
22, 245. 

28. Dec. — Kgl. Stadfæstelse af et Skøde, hvorved 
Gunde Rosenkrandtz til Sehaffegaard, Landsdommer i Skaane. 
paa Kronens Vegne skødede til Hans Lauridtsen, Lands- 
tingsskriver boende i Lund, til Helene Kirkes Reparation den 
gamle forfaldne Vejrmølle og Møllepladsen med tiUiggende 
Haverum uden for Bredegadeport og 2 Lykker vesten Heine 1649—50. 11 

Kirke ved Landevejen, som løber fra Byen ad Valled Kirke 
(Kone: Valledkier). Sk. R. 6, 126b. Kone. 

29. Dec. Kbhvn. Otte Thot faar Jus patronatus til 
Søfde Kirke, som er Sognekirke til hans Hovedgaard Nese i 
Skaane. Sk. R. 6, 113. 

1650. 4. Jan. — Hr. Anders Bille til Damsboe. 
Rigens Marsk, faar Jus patronatus til Vindum og Brangstrup 
Sogne, som ere Sognekirke og Anneks til hans Gaard Vindum- 
ofvergaard, i Nørrejylland. Halts Len; Brangstrup Kirke kaldes 
Faldborg Kirke. J. R. 11, 258 b. 

29. Jan. — Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte af 16. 
Jan. 1650 mellem Jørgen Sefeld til Refs og Roschild 
Kapitel, hvorved førstnævnte faar: 2 G. i Tolstrup. 
Ringsted H., som ligge til portionem Kamstrup, som M. Envold 
Nielsen, Sognepræst til Roschilde Domkirke, nu er forlenet 
med, og af hvilke den ene giver Skyld af 1 Gadehus, — 
for: af Provstigodset, som Jørgen Sefeld er forlenet med, 
1 G. i Bucherup, Mierløse H.. og 1 G. i Sebye, Valdborg H.; 
den sidste G. er udlagt til V2 Rytter, men Jørgen Sefeld til- 
byder sig at forskaffe den løs derfra, enten ved at udlægge 
en anden halv G. eller ved at betale den halve Rytters Be- 
solding maanedUg som tilforn med Penge. Sj. R. 22, 257 b. 

5. Febr. — Hieronymus Kradtz til Duege, Oberst 
over det skaanske Regiment, faar af Lunde Kapitel (paa 
hvis Vegne Kongen handler): i Skaane i Kleisinge, Rønne- 
bierre' H., 1 G., der giver Skyld af 1 Fæstejord — for: i 
Skaane i Borrebye, Jerrested H. 1 G.; Kapitlet skal oppe- 
bære Tredingstiende af Gaarden i Borrebye saa frit, som den 
hidtil er oppebaaren af Gaarden i Kleisinge. af hvilken Kronen 
herefter skal oppebære Tredingstiende. Vidner: Otte Krag 
til Voldbierre og Mogens Fris til Faurschouf, Sekretærer. 
Sk. R. 6, 134. 

24. Febr. — Hr. Ifver Krabbe til Jordbierg faar 
Jus patronatus til Tredie (Kone: Treyde) Kirke i Skaane. 
Ingelsted H., Malmøehus Len. Sk. R. 6, 137 b. Kone. Ifver 
Krabbes Genbrev til Helsingør Hospital om Kronens Korn- 
tiende af Treyde Sogn (Sk. R. 6, 140) lindes i Orig. i Top. 12 1650. 

Saml. Perg., Ingelstad H. (Vidner: * Erich Krag til Lydum- 
gaard og Gabriel Ackeley Knudsen til Jullerøed, Sekretærer.) 

6. Marts. Kbhvn. M. Caspar Herbak faar den Mølle 
i Lyngbye, som Jacob Petz har haft og afstaaet til Kronen 
for 2000 Slettedaler, fri for al Afgift; dog skal han forfærdige 
for Kronen, hvad der befales ham, saa vidt han kan gøre 
det, uden anden Betahng end. hvad der er fastsat i hans 
Bestalhng af 30. Febr. (o: Jan.) 1649; desuden skal han 
aarlig fra Philippi Jacobi 1651 i sin Besolding kvittere 100 
Rdl., indtil de 1200 Rdl., som endnu restere af de 2000 
Slettedaler, som Kongen har givet for Møllen, blive betalte; 
i nærværende Aar har han nemhg allerede kvitteret 200 
Slettedaler derfor i sin aarUge Løn. Desuden faar han frit 
Fiskeri i Amos Sø med ;>thaager« og »fiere ruser«. Sj. R. 
22, 285 b. 

26. Marts. — Erich Krag til Lyddumgaard, kgl. 
Sekretær, faar: i Jylland, Riberhus Len. Vester H., Qvong 
S. Selvejergaarden Lynhosted med Ret til at tilforhandle sig 
Ejendomsretten (dog maa han ikke bruge Heden til Tørve- 
grøft eller Lyngslæt mere, end Fælled kan taale, eftersom 
der intet Markeskel skal være mellem Lynhosted og Halm 
[R. i Kongens Brev: Haden] By) — for: i Jylland, Riberhus 
Len, Vester H., Janderup S., Hillerslef By 1 G. Vidner: 
*Otte Krag til Volberg. og Lauridts Belov til Spøtrup. 
Sekretærer. Orig. Mag. 1251. J. R. 11, 271. 

— Sophia Randtzou, Enke efter Mogens Gyldenstiern 
til Søeholmb, faar: i Sielland, Thrygevelde Len, Steffens H.. 
Strøeby S. og By 3 G., der hver have Skov til 6 Svins Olden, 
og 3 Gadehuse paa disse Gaardes Grund, Verpeløf S. og By 
1 G.; af Strøeby Kirkes Gods: i Strøeby 3 (R. i Kongens 
Brev: 2) G., der hver svare 1 Td. Havre til Kronen og 1^2 
Mark Landgildepenge til Kirken og hver have Skov til 3 
Svins Olden; af Verpeløf Kirkes Gods 1 (G.), der svarer 1 Td. 
Havre til Kronen og IV2 Pund Byg til Kirken. — for: i 
Thrygevelde Len, Steffens H., Høerup S. og By 1 G., Smerup 
S. i Toroye 2 G., Holdtug S. og By 1 G. og 2 Tdr. Land- 
gildebyg i 1 G. sstds. ; til Strøeby Kirke : Smerup S. i Toroye 
1 G., 2 Tdr. Landgildebyg i 1 G. i Holtug S. og By; til 1650. 13 

Verpeløf Kirke: Hafnløf S. i Skiørping 1 G. Vidner: *OtlR 
Krag til Volberrig og Olluf Roesenkrandtz til Egholmb. 
Sekretærer. Orig. Mag. 1252. Sj. R. 22. 299 b. 

2. April. Kbhvn. Gunde Rosenkrantz til Vindinge 
faar: i Sjælland, Sorøe Len, Qvislemark S. og By 1 G. med 
Skov til 60 Svins Olden, Vindinge S., Biserup 2 G. — for: 
i Sjælland. Flackeberg S. og By 1 G., der giver Skyld af 1 
ode Møllested, Aasted S.. Mandrup 1 G. med Skov til 12 
Svins Olden. Vidner: Otte Krag og Hermand Kaas. Sj. R. 
22, 308 b. 

— Gunde Rosenkrands til Vindinge faar af Ros- 
kilde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): Kronens 
og Roskilde Kapitels Jus patronatus til Qvidtslefmarch Kirke 
i Sjælland med Kirkens Tiende og dens aarhge Landgilde af 
4 Bønder — for: i Sjælland i Høyerup 1 G. Vidner: *Otte 
Krag til Voldberig og Hermand Kaas Ifversøn til Uldstrup, 
Sekretærer. Orig. Mag. 1253. Sj. R. 22, 310 b. 

8. April. — Kgl. Stadfæstelse af et Brev af 15. Marts 
1650. hvorved Lave Nielsen og Jens Lauridtsen i 
Hvarald sælge Fru Maren Munck, afgangne Patrich Dom- 
bars til Spannerop, et lille Stykke Jord og Fællesmark, som 
ligger midt inde i hendes Mark mellem 2 af hendes Gærder 
og hører under Kronen til en Skattegaard i Helsingborg Len. 
Sk. R. 6, 143 b. 

12. April. — Frants Lycke til Ofvergaard faar af 
Roschilde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): af 
Mester Hans Lauritsøns Kanonigods: (i) Vendtslef 5 (G.), (i) 
Oensved 1 (G.); — af Mats Mortensens Kapitelsgods: Skulle- 
løf S. og By 1 (G.), (i) Oensved 1 (G.), Krogstrup S. (i) 
Dalby 2 (G.), Skibby S. og By 1 (G.); — af Mester Jørgen 
Herteisens Kapitelsgods: i Horum (R. i Frans Lykkes Brev: 
Horns) H., Ferslef S. og By 1 (G.) ; — af Roschilde Skoles 
Gods: (i) Vendslef 1 (G.); — af Hans Boyesens Kanonigods: 
Horum (R. i Frans Lykkes Brev: Horns) H., Førslef S. og 
liy 3 (G.); — af Philip Bornemands Gods (R. i Frans Lykkes 
Brev: Kanonigods): (i) Oensved 1 (G.); — af Doktor Vitz- 
ifibens Viknrie: Skulleløf S. og By 1 (G.) — for: til Mester 
Hans Lauritsøn: Tune H.. Kalslund S. og By 2 (G.); Ramsøe 14 1650. 

H. (i) Ørsted 1 (G.), (i) Ølsøemagle 1 (G.); Løfve H.. Gierløf 
S. (i) Ryege 1 (G.); Ringsted H.. Førsløf S. (i) Simendrup 1 
(G.); Raarsøe H., Sneser S. (i) Rrøderup 1 Anpart af 1 (G.); 
Tudtse H. (i) Rindeboe 1 Anpart af 1 (G.); — til Mats 
Mortensen: Tune H. (i) Kalslund 1 (G.); Ramsøe H., Ølse- 
magle S. og Ry 1 (G.). Jersie S. og Ry 1 (G.): Ringsted H., 
Thestrup S. og' Ry 1 (G.). Forslef S. (i) Løfvetoft 1 (G.); — 
til Mester Jørgen Rerteisen: Ringsted H.. Testrup S. og Ry 
1 (G.) ; — til Roschilde Skole : Anderschof Rirk (i) Erdrup 1 
(G.); Tudtse H. (i) Rindebou 1 Anpart af 1 (G.); — til 
Hans Royesen: Smørum H., Søfve S. og Ry 1 (G.); Slagelse 
H., Synderup S. (i) Haldeløf 1 (G.); Faxe H. (i) Hverløf (R. 
i Frans Lykkes Rrev: Hverløsse) 1 (G.): — til Philip Rorne- 
mand : Faxe H. (i) Hverløs 1 (G.) ; — til Doktor Witzleben : 
Ringsted H., Førsløf S. (i) Løfvetoft 1 (G.); Raarsøe H., 
Sneser S. (i) Rroderup 1 Anpart af 1 (G.). Vidner: Otte 
Krag og Erik Krag. Sj. R. 22. 317 b. 

15. April. Kbhvn. Skøde til Hendrich Møller, Tolder i 
Kiøbenhafn, paa følgende Skov og Skovparter ved Hiortholms 
Mølle i lOøbenhafns Len: Aasen for Kollekold Rrøde og frem 
for Huelsøe til Møllevangen, sat for 150 Svins Olden, Mølle- 
skoven ud paa Næsset, saa vidt til Møllen er beliggende, 
saa vel som 1 lille Stykke Skov, som er oven for Møllen og 
kaldes Spurreschiul, inden for til den gamle Grøft, begge 
Stykkerne tilsammen sat for 170 Svins Olden; disse 320 
Svins Olden udgør, naar der regnes 24 Svins Olden paa 1 
Td. Hartkorn og Tønden anslaas til 60 Rdl. tilsammen 800 
Rdl., som skulle afkortes ham i den Fordring, han har til 
Kronen for, hvad han har forstrakt og leveret til dens For- 
nødenhed. Sj. R. 22, 325 b, jfr. 324. 

10. Maj. — Fru Anne Ro mm el, afgangne Malte 
Juls til Giesinggaard, fa ar Jus patronatus til Høyby Kirke i 
Skaane. Sk. R. 6, 149 b. 

17. Maj. — Christopher Lindenov til Lindesvold, 
Oberstløjtnant til Fods og Admiral paa Rremmerholm, fa ar: 
i Sjælland. Hammers H., Efverdrup S. (i) Størling 2 (G.) 
med 80 Svins Olden, naar fuld Olden er, og 2 Huse, 
Sneser S. (i) Rlangsløf 1 (G.) og 1 Hus, Rønnebech S. (i) 1650. 15 

Stenstrup 1 (G.): Baase H.. Efverdrup S. (i) Engelstnip 1 
(G.), (i) Bøgedtse 1 (G.) og 2 Kirketjenere. Sneser S. (i) 
Brøderup 1 (G.), (i) Siolte 1 (G.) med 6 Svins Olden, naar 
fuld Olden er; Faxe H.. Røeholdt S. (i) Axelshofvet 2 (G.) 
og 3 Huse. (i) Musebølle 1 (G.), Kongsted S. (i) Eschelstrup 
1 (G.) med Skov til 20 Svins Olden, naar fuld Olden er; 
Smørum H., Tostrup S. (i) Valdesbrønd 1 (G.) — for: i 
Sjælland. Tudtse H., Hørby (R.: Høybye) S. (i) Uglerup 3 
(G.); eftersom Udst.s Gods beløber sig nogle Tønder Korn 
ringere end Kronens, har han fornøjet Kongen med rede 
Penge for det øvrige. Vidner: *Otte Krag til Volberg og 
Krick Krag til Lydumgaard, Sekretærer. Orig. Mag. 1254. 
SJ. R. 22, 344. 

18. Maj. Kbhvn. Skøde til Johan Bøgevad paa nogle 
Jorder ved Hillerød med hvad Skov og Træer der staar paa 
Jorderne. Sj. R. 22. 352 b. 

14. Juni. — Hr. Knud Ulfeld til Svenstrup faar Jus 
patronatus til lløse og Østerslef (senere i Brevet: Oderslef) 
Kirker i Skaane. Thune H., Malmøehus Len. Sk. R. 6, 154. 

16. Juni. — Jomfru Margrete Rosenkrandtz til 
Gundestrup faar Tilladelse til at tilforhandle sig Ejendoms- 
retten i 1 Selvejergaard paa Slusaas i Allerum S., som hun 
har faaet ved Mageskifte fra Kronen (se 1. Bd. S. 554). Sk. 
K. 6. 157 b. Kone. 

— Søren Jensen i Thvingstrup, Vor H.. Skanderborg 
Len, faar for sin og sin Hustrus Livstid 1 Selvejerbondegaard 
sstds., som han nu paabor, kvit og fri for Landgilde, Ægt 
og Arbejde og al anden kgl. Tynge. Skat undtagen, mod at 
afstaa til Kronen 1 Selvejerbondegaard med 2 Bol sstds., 
eftersom han ikke har den Formue, at han kan genopbygge 
og vedligeholde disse 2 G., som nu skulle være forfaldne. 
J. R. 11. 310 b. 

17. Juni. — Hr. Niels Throlle faar Jus patronatus 
til Staby Kirke ved hans Gaard Pallesberg i Jylland. J. R. 
11. 311. 

22. Juni. — Søfren Povelsen, Borgemester i Christian- 
opel, faar 1 Stykke Jord ved Christianopel Fæstning kuldet 
Kfvertslyche, som for nogen Tid siden skal være forfaldet 16 1650. 

til Kronen og Byen, og som han straks efter Krigen skal 
have ladet indhegne, mod at han kvitterer, hvad han kan 
have at fordre hos Kronen, fordi der i sidst forleden Krigs- 
tid i Stocholm blev frataget ham Gods for 800 Rdl., som var 
kommet derop, før Krigen begyndte, og hvoraf han intet 
skal have faaet igen. Sk. R. 6, 160. Kone. 

26. Juni. Kbhvn. Erick Christensøn i Kiøge, der 
ejer 2 øde jordegne G. i Thrøggevelde Len, 1 i Smerup 

5. i Thorøye og 1 i Helsted S. i Arnøye, faar den første 
fritagen for Hoveri og paabuden Skat ligesom en af Kronens 
Bønder, som- har Uge Brug i Marken med den, mod at af- 
staa den anden, der har Skov til 15 Svins Olden, til Kronen 
og opsætte paa den 2 »lengder« hver paa 14 Væggerum, 
den ene af ny og den anden af det gamle, som nu findes 
paa Boligen, med Tømmer, Ler og Tag; desuden skal han 
ligesom tilforn give sin »Ricktighed« (Kone: Retighedt) af 
Gaarden i Torøye til Thrøgevel. Sj. R. 22, 407 b. Kone. 

8. Juli. — Oluf Rosenk rands til Egholm, Sekretær, 
faar Jus patronatus til Sæbye Kirke i Sjælland, Voldbierrig 
H., Roeskylde Len. Sj. R. 22, 416 b. 

9. Juh. — Gavebrev til Sognepræsteembedet til 
Ryslinge i Fyen (Hr. Matias Reutze, Sognepræst) paa V2 G. 
i Ryslinge, dog først naar den bliver ledig ved den nu derpaa 
boende Bondes Død eller med hans Minde eller i andre 
Maader; Præsten og hans Efterkommere maa beholde den 
fri for Ægt og Arbejde, men skulle yde den sædvanlige 
Landgilde deraf paa Nyborrig Slot. F. R. 6, 76 b. 

10. Juh. — Otte Tot til Nes faar Jus patronatus til 
Strøe Kirke i Skaane, Onse H., Landscrone Len. Sk. R. 6, 
166 b. 

19. Juh. — Hr. Anders Bille til Damsboe faar Jus 
patronatus til Haarby Kirke i Fyen, Hagenschof Len. F. R. 

6, 77 b. 

24. Juh. — Otte Tot til Næs faar: i Skaane, Malmøe- 
hus Len i Klørup 16 G. og 4 Gadehuse — for: 1 Skaane, 
Malmøehus Len i Giessie 3 G., (i) Klogstrup 1 G., i Høe- 
kiøbing 2 G. og 1 Fæste, i Thyelse 3 G. Vidner: *Otte Krag 1650. 17 

til Volberg og Lauridts Belou til Spøtterup, Sekretærer. Orig. 
Mag. 1255. Sk. R. 6. 170 b. 

26. Juli. Kbhvn. Fru Riborg Bille, afgangne Eyler 
Holckis til Giedsholmb. faar Jus patronatus til Eyby Kirke, 
som er Sognekirke til hendes Gaard Giedsholm i Skaane. 
Helsingborg Len. Sk. R. 6, 175 b. 

2. Aug. — Kgl. Stadfæstelse af et Brev af 25. Juli 
1650, hvorved Jomfruerne Karen og Lissebet Godsche 
til Liemarckegaard give til Liemarck Kirke 1 G. i 
Gummerød, Liemarck S., hvis aarlige Landgilde og Fæst- 
ningen, naar den falder, skal ydes til Kirkeværgerne, der der- 
for skulle vedligeholde et lidet Kapel norden ved Kirken, som 
Christian IV har undt de 2 Jomfruer til deres Begravelse ; 
Kirkens Sognepræst ( Hr. Bertel Jensen) og hans Efterkommere 
skulle have Opsyn med. at dette overholdes, og til Vederlag 
have billig Ægt og Arbejde af Gaarden. Orig. i Top. Saml. 
p. Papir, Bjeverskov H., Lidemark S. Sj. R. 22, 448 b. Kone. 
Karen og Lisbet Godskes originale Gavebrev findes samme 
Steds som Originalen. 

10. Aug. — Privilegier for Jacob Petz og Mod- 
parti ci panter paa et Jærnværk i Skaane. hvorved de faa 
Fiedingheldts (Kone: Fiedingholdts) og Sandhelts (Kone: 
Sandholdts) Gaarde samt Binderup og Perskof Gaarde: dog 
forbeholder Kronen sig sin Landgilde. Skat og andet, som 
aarUg gives af Gaardene. Sk. R. 6, 178 b. Kone. 

22. Aug. — Skøde til Fru Merrete Grubbe. Knud 
Urnis Enke, paa Beckeschov Hovedgaard med Skov til 1120 
Svins Olden og følgende tilliggende Gods: 1 Vandmølle ret 
ved Gaarden, Bårse H. (i) Sølberup 4 (G.), (i) Siølte 2 (G.), 
(i) Brøderup 2 (G.), der hver give Skyld af 1 øde Jord, og 
2 Husmænd, (i) Stafvenstrup 6 (G.), (i) Lestrup 1 (G.), 
Beckeschof 1 Hus og 1 Mand, der giver Skyld af 1 Hus. Sj. 
R. 22, 446. Jvfr. 18. Sept. 16.50. 

— Casphar Gersdorf til Bustorf faar: Hovedgaardene 
Reigstrup i Saugbroe H. og S. og Longballegaard med til- 
liggende Gods, nemlig til Reigstrup: i Lading S. og By 7 G. 
og 1 Selvejergaard med Skov til 12 Svins Olden, V- t'- sstds., 
1 (G.) sstds., Vs Selvejergaard sstds. med Skov til 4 Svin, I 

2 18 1650. 

Præstegaard sstds.. der svarer en Del af sin Landgilde til 
Præsten, 1 Kirkegaard, der svarer Landgilde til Lading Kirke 
og har Skov til 1 Svins Olden. 1 Bol og 7 Huse sstds.. Smiddie- 
huset. Saugbroe Mølle, (i) Schioldenløn (R.: Skioldeløn) 1 G. 
og 1 Hus, (i) Faistrup 1 Præstebol, 1 (G. ?) med Skov til 3 Svins 
Olden. 1 Hus sstds., 2 Gadehuse, der hgge til Selvejergaarden 
i Lading. 1 Kirkejord sstds.. der svarer en Del af sin Land- 
gilde til Lading Kirke, 2 Huse; Løngballe Hovedgaard med til- 
liggende Gods: i Hadsted S. og By 2 G. med Skov til 200 Svins 
Olden og 1 Hus. der er bygget paa den ene Gaards Grund. 1 
Hus sstds., Til (R.: Thilsj S. (i) Gieding (R. : Gilding) 1 G.; 
Framlou H., Skibholm S. (i) Terp 3 G. med Skov til 48 Svins 
Olden, Terp Mølle, (i) Herskind 1 G. med Skov til 6 Svins 
Olden, 1 Hus sstds., 1 (Hus) sstds. (R. udelader de 4 sidste 
Ord), Lading S. og By 1 G., 1 Stykke Jord kaldet Lading 
Østerschouf; Silckeborg Len, Giernb H., Voldbye S. og By 12 
G., 1 Bol, 1 (Bol?) og 10 Huse sstds.. Mølgaard; Calø Len, 
Mols H., Agger og Tveds Sogne Strandkier 2 G.. Blaakier 3 
G.; Lundenis Len, Mols H., Helnis Birk (i) Borup 1 G.. 2 
Stykker Jord, det ene ved Raufnsmoese. det andet ved Brønd- 
beck, og 2 Gadehuse; Droningborg Len. Schierns S. og Birk, 
en Part i Schiern Mølle, (i) Tindbæch 1 G. og 1 Hus, (i) 
Løfschul (R. : Løfskal) 1 (G.) og 3 Huse. (i) Terup 1 G. og 
1 Hus, Skov til 375 Svins Olden, Vester VeUing S. og By 1 
(G.) og 1 Hus — for: Bustrop Hovedgaard med Møllen og 
følgende tiUiggende Gods: i Nørrejylland. Salling (R. tilføjer: 
Røding H.) i Lemb og Ramsing Sogne, Hoesum S. i Oufver- 
torp 1 G.. Nedertorp 1 (G.). Knapsdal 1 (G.). Rambsing S. 
og By Schydsgaard, Østergaard, Begsgaard, Kiembsgaard (R.: 
Kiermsgaard), Kionningsgaard 10 G., 2 Gadehuse og 1 Gade- 
hussted, (i) Anderup 1 (G.) og 1 Gadehussted. Balling S. og 
By 1 (G.), (i) Nætterup 3 G., Balling NedermøUe; Henborig H. 
(i) Daalbye 1 G., (i) Oxenvoed (R: Øxenvold) 1 (G.), (i) 
Volling 1 G., Hvidberg S. Bønding 1 G.. Hvidberg By 1 G., 
Lem S., Synder Lemb, Abildgaard 7 G., hvoraf 1 svarer 
Landgilde af Kiellerup Hede, og 7 Gadehuse, (i) Vester Lemb 
1 G., (i) Nøer Lemb 4 G. og 2 Gadehuse, Veibye S. og By 
7 G. og 6 Gadehuse, Spøtterup Birk, Kreberig S., Kiersgaard 1650. 19 

5 G. og 3 Gadehuse, HoUumb 1 G., (i) Anderup 5 G. og 5 
Gadehuse. Vidner: *Otte Krag til Voldberg og * Jørgen Redtz 
til Barridtschouf. Sekretærer. Orig. Mag. 1256. J. R. 11, 
351b. 

18. Sept. Kbhvn. Skøde til Fru Merete Grubbe, 
Knud Urnes Enke. paa Bekeschof Hovedgaard med Skov til 
1120 Svins Olden og følgende tilliggende Gods: 1 Vandmølle. 
Baarse H. (i) Sølberup 4 (G.j, (ij Siølte 2 (G.), (i) Brøderup 
2 (G.), der hver give Skyld af 1 øde Jord, og 2 Husmænd, 
(i) Stafnstrup 6 (G.), (i) Lestrop 1 (G.). Bekeschof 2 Huse. 
Sj. R. 22. 475 b. Jvfr. 22. Aug. 1650. 

2. Okt. — Anders Oluf.søn, tidligere Livkusk, faar 
1 Stykke Jordsmon og Byggested ved Fredericksborg Slot. 
Sj. R. 22, 479. 

9. Okt. — Mester Envold Brun, Hofsmed, faar Til- 
ladelse til at indhegne til Ejendom 1 Stykke Engjord ved 
Tinghuset for Frederiksborg Slot. Sj. R. 22, 481 b. 

23. Okt. — Skøde til Hans Kause. tidligere Sadel- 
mager paa Fridericksborg Slot, paa 1 Stykke Jordsmon og 
Byggested for Fridericksborg Slot. Sj. R 22, 486 b. Kone. 

26. (R.: 21.) Okt. — Falck Gøe til Hvidkield, Hof- 
mester for det kgl. adelige Akademi Sorøe. faar: i Fyen. 
Nyborg Len (i) Oubye (R. i Kongens Brev: Dubye) 3 (G.), 
(i) Vester Schierning 1 (G.) — for: i Fyen, Vinding H., 
Aarslef S. og By 1 G. Vidner: *Otte Krag til Volberg og 
Krick Krag til Lydumgaard, Sekretærer. Orig. Mag. 1257. 
F. R. 6. 90 b. 

27. Okt. — Hans Nielsen, Borger i Mariagger, faar: 
1 Selvejerbonderettighed og Landgilde af 1 Fæstegaard i 
Skiellerup S. og By med 3 Gadehuse og Skov regnet for 18 
Svins Olden — for: sin Selvejerbonderettighed. Landgilde og 
Ejendom af 1 Selvejerbondegaard i Siemb, 1 Aalegaard, 4 
f ladehuse, 1 Endelstoft ved Gaarden i Siemb og 1 Stykke 
Kndelseng; det Gods, Kronen faar, er bedre end det, den 
afstaar, og desuden forbeholder den sig en Del Landgilde af 
Gaarden i Skiellerup. J. R. 11, 372. 

3. Nov. — Hr. Jørgen Brahe til Hvedholm faar: i 
Fyen (i) Vislarup 3 (G.), Søllested Nyboe 1 (G.), (i) Smei- 20 1650. 

rup (dette Navn glemmer R. i Jørgen Brahes Brev) 1 (G.), 
(i) Barløs 1 (G.), 1 Kronejord paa Assens Mark, 1 Krone- 
jord, Krarup Jorder, hvoraf der gives Landgilde til Hagen- 
schof Slot, (i) Ørsted 1 Kirkebolig, der giver Landgilde til 
Hagenschof; Salling H., Espe S. og By 1 (G.) med Skov til 
30 Svins Olden — for: i Fyen, Vinding H., Roelsted S. (i) 
Hudevad 1 (G.), Schiellerup S. og By 1 (G.), Sallinge (R. i 
Kongens Brev: Søllinge) S. (i) Eschilstrup 1 (G.); Odense 
H., Verning S. (i) Bregnemose 1« (G.), Nøre Troubye (R. : 
Nøre Broebye) S. og By 1 (G.), Fangel S. og By 1 (G.); 
Salling H., Heden S. og By 1 (G.); eftersom Udst/s Gods 
beløber sig ringere end Kronens, har han fornøjet Kongen 
med rede Penge for. hvis det sig højere beløber. Vidner: 
*Otte Krag til Voldberig og Erich Krag til Lydumbgaard, 
Sekretærer. Orig. Mag. 1258. F. R. 6. 99. 

4. Novbr. Kbhvn. Manderup Due faar Jus patronatus 
til Bier Kirke i Nørrejylland og til Eydrup Kirke. J. R. 11, 
376 b. 

9. Nov. — Gunde Rosenkrantz til Vindinge faar 
af Lunde Kapitel (paa h\ås Vegne Kongen handler): i 
Skaane i Hunsted 3 G., i Giedinge 2 G., i Fielckinge 4 G., 
Rinckebye 1 G. — for: i Skaane. Villie 1 G., Espe 1 G., 
i Katterup 1 G.. Arreschof 1 G., i Vierup 3 G.. Harpholt 1 G. 
med Skov til 100 Svins Olden, 1 Fæste i Falckestrup. Vidner: 
Otte Krag til Voldberg. Sekretær, og Sten Hundorf til Rønne- 
holm. Sk. R. 6. 187 b. 

15. Nov. — Hr. Jørgen Brahe til Hvedholmb faar 
Jus patronatus til Herringe og Espe Kirker i Fyen. F. R. 6. 96. 

17. Nov. — Aabent Brev, hvorved det paa Anmodning 
af Erich Krag til Lydum gaard. Sekretær, tillades, at 1 Kirke- 
bol i Størsbøl By, Nykiercke S., Jylland, naar det bliver 
ledigt, maa bruges til Bolig for S o gned egnen til Ny- 
kiercke S.; dog skal Degnen erlægge den aarhge Land- 
gilde deraf paa de tilbørhge Steder, og hver ny Sognedegn 
skal tage Bohgen i Fæste af Decanus i Riber Domkapitel 
ligesom hidtil. Orig. i Rigsarkivet, Endrupholm Godsarkiv. 
J. R. 11, 382 b. Kone. 

18. Nov. — Henrich Ram el til Beckeschof faar 1650-51. 21 

Jus patronatus til Vesterstad Kirke i Skaane, Landscrone Len. 
Sk. R. 6, 190. 

30. Nov. Kbhvn. Hr. Jørgen Brahe til Hvedholm 
faar Jus patronatus til Konge Kirke i Skaane, Landscrone 
Len. Onse H. Sk. R. 6. 201 b. 

13. Dec. — Aabent Brev, hvorved 2 (!) Vikarier i Lunde 
Domkirke, kaldede altare s. Canuti regis, altare b. virginis 
prope horologium og altare b. virginis in medio capellæ, som 
have været bevilget afdøde Dr. Johan Melchior Hypfant paa 
nogle Aar, lægges til et stipendium medie um saaledes, 
at Rektor i Universitetet i Kiøbenhafn skal lade oppebære 
Indkomsten deraf og anvende den til en studiosi medicinæ 
Underholdning, som efter Fundatsen bliver forordnet at nyde 
stipendium medicum. Sk. R. 6. 205. 

— Gavebrev til det kgl. og adelige Akademi 
Sorøe til Professorernes og Exercitiemestrenes Underhold 
paa 1 Prælatur i Riber Domkirke kaldet Harsøssels Provsti 
og 1 Kannikedømme sstds., naar den nuværende Indehaver 
af dem, Henrick Lange til Deybierrelund. er død. Sj. R. 
22, 511. 

C. 1650. Otte Brahe til Nesbyholm faar Jus patronatus til 
Glumsøe Kirke i Sjælland. Konc.^ 

1651. 2. Jan. Kbhvn. Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte, 
hvorved Erich Kaas til Lindschof faar: Jord paa Vegstrup 
Lillemark i Kiepshafve — for: Jord af Veystropgaards Jord 
i Lillemark og i Vegstrup Koehafve af det store Maal, som 
Erich Kaas fik fra Thidselholdt, og 1 Ager paa Lille Søe- 
berug; til Tøstropgaard faar Erich Kaas: Jord paa RøsHnge 
Mark, der til Dels tilhører Røslinge Præstegaard (Hr. 
Matias Rudt eller Rendtze. Sognepræst) for: Jord i Røsling 
Vestermark, i Kier(k)emarken, paa Sandagerberrig , i Nøre- 
mark; fremdeles faar han Jord i Kiepshafve for 1 af 
Veystrupgaards Agre i Lillemark og Jord i Thidselsholts det 
store Maal; fremdeles faar han af Sognepræsteembedet " Koncepten er ikke indført i Registranten, og Brevet næppe nogen- 
sinde udfærdiget; 16. Maj 1650 lik Otte Bralie for sig og sine Arvinger 
kongeligt Fæstebrev paa Kirkens Korntiende af Glumso S. (Sj. R. 22, 
340 bj; lian døde 5. Juli 1651. 22 1651. 

til Trøgeløf og Fodslette Sogne (Hr. Erich Christensøn 
Humble, Sognepræst) Jord i Synderschof liggende til Anneks- 
præstegaarden i Fodslette for 2 Huse i Fodslette, 4 Agre i 
Foedslette Kierkelunde og Jord i Eggelund af Hiorthombs- 
gaards Tilliggende og paa Refsbierrig. F. R. 6, 106 b. 

14. Marts. Kbhvn. Hr. Axel Uger up til Belteberg, 
Oberst, faar: i Skaane, Helsingborre Len i Rye 3 G. — for: 
i Helsingborg Len, Qvidtstofte S. og By 1 G., Rous S. (i) 
Ørbye 1 G., i Liusekiøbing 1 G. Vidner: *Otte Krag til 
Voldberig og Sten Hundorf til Rønneholmb, Sekretærer. Orig. 
Mag. 1261. Sk. R. 6, 211 b. 

18. Marts. — Sognepræsteembedet til Vetters- 
lef og Hømb i Ringsted H. faar: 1 Kirkejord ved (Kone. : 
som ligger til) Vettersløf Kirke mod sædvanhg Afgift, naar 
de Bønder afgaa ved Døden, som nu have Jorden i Fæste, 
eller den forinden falder til Fæste. — Sognepræste- 
embedet til Jydstrup og Valdsøelille skal beholde 
Annekspræstegaarden fri for al Tynge. Skatten alene und- 
tagen. — Sognepræsteembedet til Rersløf i Thune 
H. faar: den øde Jord paa Rersløf Mark, som Præsten 
nu har i Fæste, for den aarlige Landgilde til Kirken og 
til Roeschyldgaard, og Rersløf Kirketiende, som Præsten 
nu har i Fæste, for den sædvanhge Afgift. — Sogne- 
præsteembedet til Hafverdrup og Skendisvedmagle 
i Thune H. faar: for Fæste og sædvanlig Afgift Kirketienden 
af Sognene, naar de Personer afgaa ved Døden, som have 
Skendismagle Kirketiende i Fæste, eftersom Sognepræsten 
selv har Hafvendrup Kirketiende i Fæste, desaden 1 til 
Hafvendrup Kirke liggende Kirkejord paa Solrøds Mark, naar 
den falder til Fæste, for sædvanlig Afgift og Fæste og 1 øde 
Jord, som hgger til Præstens Anneks Skendisvedmagle Kirke, 
og som Præsten selv har i Brug, for billig Fæste og sæd- 
vanlig Landgilde. — Sognepræsteembedet til Sæby og 
Gieshøy i Valdbygs H. faar: 1 liden øde G. i Annekssognet 
i Vinnerup i Abrahamstrup (Len) (Kone: liggende til Abraham- 
strup) for den sædvanlige Afgift, dog fri for Arbejde. — 
Sognepræsteembedet til Hafvensløf i Stefns H. faar: 
6 Pd. Byg aarhg af (R.: og) 4 Kirkegaarde, som ligge til 1651. 23 

Lydersløf Kirke. — Sognepræsteembedet til Vallen.s- 
beck under Kiøbenhafns Len skal beholde den Fjerdings- 
gaards Jord uden Fæste, Landgilde og anden Tynge, som 
Præsten nu har i Brug uden Fæste. — Sognepræste- 
embedet til Ksb ynder up skal beholde den Bg. i Esbynde- 
rup, som er lagt til Kaldet, fri for den aarlige Landgilde, 
som hidtil har været udgivet deraf. — Sognepræste- 
embedet til Blistrup faar: Fritagelse for den sædvanlige 
Landgilde og for Ægt og Arbejde af 1 Bg., som er lagt til 
Kaldets Forbedring, og desuden aarlig 4 Pd. Korn af Bli- 
strup (R.: Blaastrup) Kirketiendes Afgift. Sj. R. 23. 37 b. 
Kone. 

18. Marts. Kbhvn. Mester Hans Pofvelsøn, Sogne- 
præst i Helsted, Stefns H., Thryggevelds Len,, der har 2 
Ejendomsgaarde , faar den ene, der hgger i Helsted vesten 
for Præstegaarden ved Kirkestrædet, fritagen for Landgilde, 
Hoveri og den Skat, som plejer at gives af Ejendomsgaarde, 
saaledes at der ej skal gives videre Skat deraf end som af 
en af Kronens Fæ'stegaarde , der har hge Brug i Marken 
med den, mod at afstaa den anden, der hgger i Halsted 
S. i Arnøye, til Kronen og forbedre de 2 Huse, som endnu 
staa paa Bohgen, med Tømmer, Ler og Tag. Sj. R. 23, 42 b. 
Kone. 

— Skøde til Jørgen Sefeldt paa 5 Gadehuse i Nørre- 
jylland, Hinsted H., Viufve S. og By, som hidtil have svaret 
til Seglstrup Slot. J. R. 11, 400. 

21. Ajjril. — Kgl. Stadfæstelse af en Kontrakt, hvor- 
ved Hans Villomsøn i Odense faar for 100 Rdl. til Op- 
rettelse af et Teglbrænderi 6 Stykker Agerland, som tilhøre 
6 Bønder i Elmelund, Sanderum S., Dalumb Birk, der ere 
Tjenere til Dalum Kloster og hver aarhg skulle forskaanes 
for et Fodernød af deres Landgilde til Erstatning for den 
Jord, de afstaa. F. R. 6. 119. 

27. Maj. — Colding Hospital faar: i Coldinghus 
Len, Brusk H., Almind S. og By 12 (G.); Anst H. Knur- 
borg 1 (G.), (i) Verst 1 (G.); Norvongs H. (i) Urre 1 (G.); 
Staugs(!) H. (i) Vordbasse 1 (G.) — for: en Del af Hospi- 24 1651. 

talets Gods liggende uden for Vildtbanen, som er udlagt til 
at afbetale Kronens Gæld. J. R. 11, 429 b. 

2. Juni. Kbhvn. Dirick Chlausøn Reiners, Johan 
Chorneisøn, Peyter Jackopsøn, Chlaus Sigbrackt- 
søn paa egne og 16 Medkonsorters Vegne faa: 
Ladegaarden for Kiøbenhafn med dens Tilliggende (undtagen 
Søerne og Dammene, som findes paa Marken eller ved Lade- 
gaarden, hvilke Kongen forbeholder sig) til evindelig Ejendom 
for 700 Rdl. aarlig Afgift. De nærmere Betingelser specificeres. 
Sj. R. 23, 93. 

3. Juni. — Jacob Pedtz faar: Stocherups Mølle i 
Herridsvad Klosters Len i Skaane, som tilforn skal have 
været et Messingværk, men nu er øde og ruineret, og hvor 
han agter at opsætte en Hammer til at udsmede Jærn og 
Staal og at anrette et Værk til at igennemdrage forskeUige 
Slags Staaltraad. mod at han for hvert Skippund Jærn og 
Staal, som forarbejdes paa Værket, giver en Rigsort til 
Kronen og bringer bemeldte Værk i Stand med det forder- 
ligste og siden driver det af yderste Formue. Sk. R. 6, 
219 b. 

— Skøde til Laurits Nielsøn, Borgemester i Præstøe, 
for 30 Slettedaler paa 1 øde Moradsplads, kaldet Nysøe, uden 
for Byen ved Overdrevet, som for nogle Aar siden er be- 
vilget ham, og hvorpaa han skal have gjort nogen Bekostning 
og muhg foraarsages at gøre endnu større; dog skal der 
gøres et Udløb derfra med Vand, som Byens Kvæg bekvemt 
kan vandes med. Sj. R. 23, 95 b. Kone. 

20. Juni. — Thomas Madsen, Borgemester i Thid- 
sted, faar: 1 Stykke af Bisgaards Toft liggende næst ved 
hans Gaard vester i Byen norden Kirken — for: 1 Stykke 
Indmarksjord i Thisted By, som er 1 Hodomsager for vester 
Ende af Bisgaards Toft i Renumb. J. R. 11, 444. 

23. Juni. — Gavebrev til Sognepræsteembedet 
til Schifbye (Hr. Peder Søfrensen Bagge, Sognepræst) paa 
3 G. i Schibbye, hvilke ere lagte til Præstens Mensa og for 
mange Aar siden have fulgt Præstegaarden med Herligheden, 
men nu en Tid lang have ligget til Abrahamstrup. Sj. R. 
23, 114. 1651. 25 

30. Juni. Kbhvn. Hr. Frandts Paavisoh faar Jus 
patronatus til Fersløf Kirke i Sjælland. Abrahambstrup Len. 
Horns H. Sj. R. 23. 116 b. 

8. Juli. — Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte, hvorved 
Falk Gi 06 til Hvidkield, Hofmester paa det kgl. og adelige 
Akademi Sorøe, faar: 7 Agre liggende til Ovbye Præstegaard 
Ludsborg Mark(!). kaldes Presteland. 3 Agre, løbe sønden 
og nor. 1 Ager osten for paa samme Skifte, 1 Ager sønden 
Ugsløche, 1 Ager i Ovbye Vænge ved Lendberg og 1 Høvd 
derhos, 1 Stykke sonden Leyholms Toft (i?) samme Vænge, 
1 Stykke ved Hans Chlemmidsøns Gaard. 1 Ager i Mads 
Andersons Have. — for: i Ovbye Vænge 1 Ager uden for 
Præstens Toft af Leyholms Jord, 2 Agre ved Rishøye: til 
Præstegaarden er udlagt i Ovbye Vænge følgende Jord. som 
laa til Vig: 1 Ager paa Rishoy, 1 Ager paa Aakiel. 1 Ager 
og 1 »Laan« paa Aakiels Høvd. 1 Ager ved Fischestendte, 
1 Ager ved Møllen; i Ullehøys Mark er udlagt til Præsten 1 
Skp. Land i hans Have. som han har i Escheris. fremdeles 
følgende »affuigs jorder- i samme Mark: paa Grisberrig 1 
Ager, paa Marselberrig 1 Ager, Hesseberrigs Vænge 2 Agre, 
Tuesche Land 1 Ager, Aaberrig 1 Ager, Store Hesselrøds 
Ager 1 Ager, Lille Hesselrøds Ager, 1 Ager paa Stubbetoft; 
af Præstegaardstjeneren Rasmus Erichsøn i Ovbye faar Falk 
Giøe Jord i Ludsborrig Mark. i samme Mark paa Møgeløg 1 
Ager. 1 Ager paa samme Skifte, i Aamarken 1 Ager sønden 
Vigs Lykke, for: af Vigs Jorder i Ludsborgs Mark 1 Ager 
kaldet Krogagger, i Ulehøys Mark 3 Agre paa Grydholmb, 
Jord paa Hvidkilde Døn, Eng til 1 Læs Hø i Aabye Schra- 
mose med den ene Ende og i Aamarken med den anden 
Side; af Maren, salig Mogens Sørensøns i Peyrup, faar Falk 
Giøe hendes Ejendomsjord i Kierkemarken 2 Agerender, i 
Tornebolchs Mark 1 Ager paa Rouberg og 1 Stykke ved Niels 
Pedersøns Have, 1 Forslet for den nordre Ende paa Rasmus 
Pedersøn Deyns Ager, for: af Hans Jespersøns Jord i Peyrup 
i Thoebolkis Mark ved hendes Have 1 Ager, i Kierkemarken 
paa Algierdstved 1 Ager af Vigs Jord; af Ovbye Kirkejord faar 
Falk Giøe norden NackebøUe Lundelee (V) og sønden Lande- 
vejen 2 Stykker og vesten Bækken paa Peyrup Mark nogle 26 1651. 

smaa Ender sønden Landevejen for: af Vigs Jord 1 Ager paa 
Algerstved; af Aastrup Kirkejord faar han: 3 Stykker Jord 
sønden Landevejen ved Blochledit og 1 Maal norden Mose- 
gaardmal for: i Aastrup Mellemmark sønden Borrehøys 
Kær 4 Agre og i Aastrup Mark 1 Stuf ved Svinkiersholmb. 
F. R. 6, 127 b. 

19. Aug. Kbhvn. Hendrich Rommel til Beckeschof 
faar: i Skaane, Malmøehus Len, Torne H., Vester Gaarde- 
stange S., Gedinge By 3 Fæster, 1 øde Gadehusplads med 
1 lille Kaalhaverum, hvor tilforn har staaet en Smedie, — 
for: i Skaane, Malmøehus Len, Oxe H., Mellem Grefve S. 
og By 1 G. Vidner: *Otte Krag til Voldberg og * Jørgen 
Redtz til Vedøe, Sekretærer. Orig. Mag. 1267. Sk. R. 6, 236. 

26. Aug. — Hr. Friderich Redtz til Thygestrup faar 
af Roschilde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): 
i Sjælland, Thyberig H., Øster S. i Nestved Oderup (R. i 
Kongens Brev: Olderup) 1 G., hvoraf der gives en Del Land- 
gilde til Snesered Kirke, som Udst. ikke skal befatte sig med, 
men som skal vedblive at følge Kirken, — for: i Sjælland, 
Ringsted H., Førslef S. og By 1 G. Vidner: *Otte Krag til 
Voldbierig og Erich Krag til Lydumgaard, Sekretærer. Orig. 
Mag. 1268. Sj. R. 23, 133 (hvor det af Kongen udstedte 
Brev indbefatter baade dette og det følgende Mageskifte) og 
135 b. 

— Hr. Frederich Redtz til Thygestrup faar: i Sjæl- 
land, Ringsted Klosters Len, Merløse H. (i) Snefre Kronens 
Landgilde af 1 G. — for: i Sjælland, Merløse H. (i) 
Thestrup 1 Pd. Byg Landgilde af 1 G. Vidner: *Otte Krag 
til Volberg og Erich Krag til Lydumgaard, Sekretærer. Orig. 
Mag. 1269. Sj. R. 23, 133 (se det foregaaende Mageskifte) 
og 134. 

4. Sept. — Hendrich Ramel til Beckeskof faar til 
Pant 1 G. i Skaane, Malraøehus Len, Mellum Grafve S. og 
By — for: 3 Fæster i Skaane, Malmøehus Len, Thorne H., 
Giedinge By, Gaardstange S., som hidtil have været pant- 
satte ham af Kronen, men nu ere forundte ham til evig 
Ejendom ved Magelæg mod Gaarden i Mellum Grafve, som 1651. 27 

han har udlagt Kronen til evig Ejendom. Pantebog 1650 — 56, 
Bl. 186 b. Kone. 

11. Sept. Kbhvn. Missive til Otte Krag, hvorved der 
til Sognepræsteembedet til Velling S. (Hr. Jørgen 
Madsen, Sognepræst) perpetueres 1 lidet Degnebol i Sognet 
frit for kgl. Tynge ; dog skal der aarlig ligesom hidtil udgives 
en Pension deraf til Ringkiøbings Skole til Underhold for en 
Person, som kan betjene Menigheden i Velling S. med Sang. 
J. T. 12, 381. Kone. 

24. Okt, — Hr. Sten Bilde til Kiersgaard faar: i 
Fyen, Hindtsgauffels Len, Vendts H., Fieldsted S. (i) Kobber- 
bølle 3 G., hvoraf 1 har Skov til 3, 1 til 2 og 1 til 5 
Svins Olden, naar Olden er, 1 Gadehus sstds. — for: i Fyen, 
Hindtsgauffels Len, Vendts H., Balsløf S. 2 (G.), hvoraf 1 har 
Skov til 8 Svins Olden, naar Olden er, Asperøed S. og By 
1 G. Vidner: *Otto Krag til Voldberig og Haeh Vind til 
Hieheberig, Sekretærer. Orig. Mag. 1272. F. R. 6, 140. 

— Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte mellem Christian 
Schiel Jørgensen til Estrop og Sognepræsteembedet 
til Langoe, Torup og Vinge S. (Hr. Jens Jensen Karmark. 
Sognepræst), hvorved førstnævnte faar til sine G. i 
Langoe: Sette Engefald i Smaaeng — for: det »Engeplete«. 
som ligger næst op vesten til Langoe Præsteeng; fremdeles 
faar han den lille Engeplet HusgalTullen kaldet, som ligger 
lige -geraad« for Løystrup Herregaard (R.: Hegaard), og det 
Engefald i Bredeeng tilhge med de Hoveder ud for Præstens 
Runesteneagre for: 2 smaa Engefald vesten for Enden af 
Langoe Præsteeng, som ligge næst op til det ovennævnte 
Stykke Eng, som er tilskiftet Præstegaarden : men eftersom 
det ej saaledes kunde være ligeligt paa begge Sider, skal 
Præstegaarden afhænde de 2 Skaar Eng i Maaen og de smaa 
»Engehenker^, som ligge strax derved ud med Hiordeælleren. 
for: de ringe (R.: i Renge) "Enge hareker-j: i den Engekrog 
derhos, som ligger lige ud for Langoe Præ'steeng; dog iiiaa 
l^angoe Præstegaard ikke hegne eller fri samme Eng, uden 
naar andre Grander i Byen hegne og fri deres Eng, med 
mindre Præsten kan have det i Grandernes Minde. Orig. i 
Rigsarkivet, Ulstrup Godsarkiv. J. R. 11, 530 b. 28 1651—52. 

10. Nov. Kbhvn. Gavebrev til det kgl. og adelige 
Akademi Sorøe til Professorernes og Exercitiemestrenes 
Besoldning paa det gejstlige Gods, som kaldes sacellum beatæ 
virginis og portio Kmidbye in decimis, naar den nuværende 
Indehaver, D. Thomas Finche Professor paa Universitetet i 
Kiøbenhafn, er død; dog skal der aarlig gives 30 Rdl. deraf 
til en Hører i Roeschilde Skole. Sj. R. 23, 166. 

18. Nov. — Bartholomeus Michelsen, Borger i 
Christianshafn, som i sidste svenske Fejde med Samtykke af 
Hr. Tage Tot, da Lensmand paa Malmøhus, skal have an- 
taget 3 øde Gaardspladser i Hyllige ikke langt fra Malmøe, 
og som har gjort stor Bekostning og kommer til at gøre 
endnu større derpaa, faar Tilladelse til for sig, Hustru og 
Arvinger at beholde de 3 G., som han selv har opbygget, 
for sædvanhg Landgilde og 4 Rdl. aariig Afgift for Ægt og 
Arbejde af hver G. ; ligeledes skal der udgives f ilbørUg Fæste 
af Gaardene, saa ofte den, som sidst besad dem, afgaar ved 
Døden; Ægt- og Arbejdspengene maa anvendes efter Forslag 
af Otte Tot til Nes til at leje Folk for til at gøre Arbejde 
til Malmøehus. Sk. R. 6, 246 b. 

22. Dec. — Aarhus Bispeembede (Dr. Jacob Mathi- 
sen. Superintendent) faar af Aarhus Kapitel: 2 G. i Jyl- 
land, Ning H., som hidtil have fulgt Vicariatus Erasmi, nem- 
lig Tiffmg 1 G. og (i) Edtslof 1 G., fremdeles Jordskyld at 
1 Have paa Broberrig og af 1 anden Have paa Grafven — 
for: i Nørrejylland, Hierrum H. Vogenstrup 1 G. og Seyer 1 
G., hvilke 2 G. skulle udlægges til Vicariatus Erasmi. J. R. 
11, 546 b. 

29. Dec. — Lefvin By lov faar Tilladelse til at til^ 
forhandle sig Ejendommen af 1 jordegen Bg. i Fyen, kaldet 
Stuppentrup, hvoraf Herligheden følger Kronen til Hagen- 
schof Slot. F. R. 6, 149. 

1652. 10. Febr. — Henning Paavisch til Holluf- 
gaard, Landsdommer i Fyen, faar: i Fyen, Ottensøe H., 
Killerup By 4 G. — for: i Fyen, Odensøegaardts Len, 
Allerup S. (i) AUerup 1 (G.), (i) Turup 1 (G.), Fravde S., 
Bierchchomb By 2 (G.); Lunde H., Allesøe S. og By 2 (G.); 
Scham H., Klindte S. (i) Nørrebye 1 G., hvis halve Part til- 1652. 29 

forn har fulgt og herefter skal følge Lil Kronens Gaard i 
Ottensøe. Vidner: *Otte Krag til Voldberig og Hack Vind 
til Hicheberig, Sekretærer. Orig. Mag. 1274. F. R. 6. 150 b. 

16. Marts. Kbhvn. Jens Moridtsen, boende paa 
Kongsgaard i Helsingborg Len i Skaane, og hans Arvinger 
faa Tilladelse til at beholde Bygningen paa Gaarden efter 
kgl. Missive af 13. Marts 1647 og til at besidde Gaarden fri 
for al Hovning, Ægt. Arbejde og anden kgl. Tynge, Skat og 
Landgilde undtagen ; hver Gang Gaarden bliver ledig, skal der 
erlægges af den til Fæste 150 Rdl.; der skal i Freds- og 
Fejdestid holdes en gerust Hest deraf med Karl og Gevær 
under det skaanske Kompagni med lige Kondition, som andre 
Heste holdes derunder. Sk. R. 6. 254 b. 

18. Marts. — Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte mellem 
Sognepræsteembedet til Ørum Kirke (Hr. Anders 
Lavritsen Aagaard. Sognepræst) og Præstens Bymænd, 
hvorved Præsten fa ar: 1 Fald Jord hggende østen Ørumb 
Sø. hvori der dog tilforn ligger 6 Agre til Præ.stegaarden ; i 
dette Fald Jord er der udlagt til Præstegaarden fra den G., 
Niels Jensen Føyelumb bor paa, 4 Agre for: 1 Ager kaldet 
den søndre Faldager, den vesterste af de 2 østerste Agre 
mellem Viborg og Feyelumb Veje, Thottens 4 Agre, den 
vesterste af de 2 Haufhors Agre, som hgge tilsammen, den 
nordre Ager af Vestlangernis Agre og den vesterste Hyldernis 
Klep; desuden fa ar Præsten Niels Jensens Hørjord liggende 
ved F^ræstens Plovmands Hus for: Præstens Hørjord liggende 
ved Niels Jensens Lade. Fremdeles faar Præstegaarden i det 
nævnte Fald Jord fra den G., Peder Ladefoget og Christopher 
Nielsen bo paa, 6 Agre for: Jord i Klepsagger, den norder- 
ste Ager i Toften ved Peder Skredders, den østerste over 
Dalen sønden Mollerup Vej, de 2 norderste Agre af de 3 
over Hvolbeck Veje, den nederste Arst Ager, den østerste 
Baufnshøye Ager. den vesterste Ager af Kierlangs Agrene; 
dernæst faar Præstegaarden i det nævnte Fald fra den øde 
(i., Olluf Nielsen sidst boede paa, 5 Agre for: den norderste 
Høyes Høyes Ager, Øster Agre. den vesterste Uldt.shøyes 
Ager, den norderste Faldager, Throldbergis Klippe: til denne 
øde G. er desuden udlagt Krogaggers Klep og Thordkiers 30 1652. 

»Norenden« fra den lille Mose nordpaa, for: noget Hedejord 
for Enderne af den Jord, som er tillagt Præstegaarden fra 
den øde G. Fremdeles fa ar Præstegaarden i det nævnte 
Fald fra den G., Jens Lassen bor paa, 3 Agre og noget 
Hedejord, som ikke er i Brug, liggende for samme Agerender, 
for: Begehøftis Agre for Vesterenden af Surmildts Agre, 
begge Qvindemilts Agre ved den lille Mose, den største af 
Fiats Agre. Fremdeles fa ar Præstegaarden i Faldet fra det 
Bol, Christen Jensen Mamon bor paa, 3 Agre og noget 
Hedejord for samme Agre, for: den næste Ager sønden 
Mollerup Vej, den sønderste Ager af Vestlanges Agrene, den 
østerste Ager af de 2 østerste mellem Viborg og Føyelumb 
Vej, Thorkiers Ager; fremdeles fa ar Præstegaarden i Faldet 
fra det Bol, Peder Skreder bor paa, 2 Agre for: den vesterst 
enhg Ager sønden for Molderup Vej, som støder paa Qvinde- 
milts Høvd, den enlig Baufvenhøfvis Ager, den østerste af de 
2 Agre, som støde paa Toften ved Peder Skreders. De for- 
nævnte Bønder ere Erich Grubbis Tjenere. Fra Viborg 
Kapitels Tjenere fa ar Præstegaarden i Faldet fra den G., 
Peder Jensen og Niels Vestergaard bo paa, 6 Agre og Hede- 
jord for Agerenderne, for: til Peder Jensen den sønderste 
Høys Høfsager, begge Brems Agre, den mellemste Faldager, 
nok for hans egen Toftejord ved Niels Føyelumbs Torkierds 
Agerender fra sønder Ende til Stien 2 Fugelsfalds Agre, og 
til Niels Vestergaard den vesterste Ager af de 2, som løbe 
til Præstegaardens Toft næst sønder Enderne, den østerste 
af de 2 vesterste (Agre), som ligge sønden Molderup Vej, 
den østerste Hyldernis Klippe; fremdeles fa ar Præstegaarden 
i Faldet fra den G., Inger Lasdatter og Svend Madtsen bo 
paa, 4 Agre for: til Inger Lasdatter den lille Klepager over 
Dalen sønden Mollerup Veje, som er af Præstegaardens Agre 
den anden liggende fra Heden, den sønderste Ager af de 3 
over Hvolbeck Veje, den østerste Uldtshofs Ager, den største 
Ager ved Stendiget ved Peder Skreders, og til Svend Mad- 
sen den østerste Ager af de 2 vesterste Agre Hggende mellem 
Viborg og Føyelumb Vejen, den mindste Ager af de 2 ved 
Stendiget ved Peder Skreders. Fremdeles fa ar Præste- 
gaarden i oftbemeldte Toft fra det Bol, Anders Mortensen 1652. 31 

bor paa. 4 Agre for: 1 Ager kaldet Dige Ager. den norder- 
ste Surmildts Ager, Kragagger. Hyldermildts Klep ved Peder 
Jensens Klep. J. R. 12. 14 b. 

31. Marts. Kbhvn. Hans Nielsen Drastriip, Borge- 
mester i Mariagger, faar Tilladelse til for sig og Arvinger 
uden Indfæstning for sædvanlig Landgilde at beholde et 
Stykke Jord paa Hobroe Mark i Nørrejylland, som afgangne 
Laurits Nielsen og Søren Bloch tilforn skal have haft i Fæste, 
(»g hvorunder skal have været 1 Stykke øde Jord i Skielle- 
rup Mark kaldet Skousgaard, hvorpaa han for nogen Tid 
siden har faaet kgl. Bevilling, at denne øde Jord maatte følge 
ham og hans Arvinger for sædvanlig aarlig Afgift — for: 
'', Selvejergaard i Hvilsom S. og By. J. R. 12, 31 b. 

22. April. — Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte, hvor- 
ved Hr. Jørgen Brahe til Hvedholmb faar af Assens 
Kirke (paa hvis Vegne Borgemestre og Raad handle): i 
Abore Mark 2 Agre. 1 Agerjord og 1 Ager for: i Brun- 
birris (Kone: Beunbirris) Mark 2 Agre, Cappels Mark 2 
Agre og Enden af den Ager, Rasmus Lunde fik til Magelæg; 
fremdeles faar han af Kirken : i Aborre Mark 3 Stykker Jord 
for: i Capels Mark 1 Ager; i Lundagger Mark 1 Ager for: i 
Capels Mark 2 Agre; fremdeles: i Abore Mark 1 Ager, i 
Lundager Mark 1 lille Stykke i Krogager Skifte for: i Capels 
Mark 2 Agre norden Stejlerne og 1 Stykke mellem Byen og 
Stejlerne, som Landevejen løber over; al den Jord, som 
Kirken faar, er nærmere og belejhgere end den, som den af- 
staar. F. R. 6. 162. Kone. 

29. April. — Fru Elsebe Ulfelt, Jesper Frisis Enke, 
faar: i Aalborghus Len, Slet H., Løgsted S. og By 1 G. — 
for: i Aalborghus Len, Slet H., Løgsted S., Vormstrup By 
1 G. J. R. 12, 52. 

20. Maj. — Otte Thot til Nes faar: i Skaane, Oense 
H., Gullerup S. og By 10 (R.: 9) (G.), Lille Hiorterød 1 (G.), 
Store Hiorterød 1 (G.), Skov til 80 Svins Olden — for: i 
Skaane, Harriaggers H. (i) Vestre Karlebye 3 (G.) og 4 Gade- 
huse, (i) Nørhvidinge 1 (G.), (i) Thulstrup 1 (G.), Store 
Hurriager 1 (G.j. Vidner: *Otthe Krag til Voldberg og 32 1652. 

Hermand Kaas Ifversen til Ulstrup, Sekretærer. Orig. Mag. 

1276. Sk. R. 6, 261. 

8. Aug. Kbhvn. Hr. Jochum Gersdorpf til Thunde- 
byeholmb, Statholder i Kiøbenhafn, faar: i Jylland, Calløe 
Len, Thved S. og By 4 (G.), hvoraf 1 giver Skyld af 7 Stykker 
Jord paa Blaackier Mark, af 2^2 Stykke Jord og 18 Enge 
paa Bøstrup Mark, af 2 Stykker Jord paa Thved Mark og af 
4 Stykker Jord paa Deiret Mark, 1 af 2 Stykker Jord i Strans 
Mark, og 1 af 8 Stykker Jord paa Tharup Mark, ȯster Vang 
felges« foruden Pilleshul (R.: Pilleshule), (i) Deiret 3 (G.) — 
for: i Jylland, Calløe Len, Eigens S. og By 1 (G.), Aggeri 
S. og By 2 (G.) og 1 Gadehus, Knæbel S. og By 5 (G.), (i) 
Begterup 1 (G.), (i) Strans 1 (G.). Vidner: Otte Krag til 
Voldberg og Hermand Kaas til Ulstrop, Sekretærer. Orig. Mag. 

1277. J. R. 12, 74. 

14. Aug. — Kgl. Stadfæstelse af et Skøde af 6. Aug. 
16.52, hvorved Viborg Hospital (paa hvis Vegne Hr. Frants 
Paavisk og Viborg Kapitel med Superintendenten sstds. M. 
Frants Rosenberg handle) sælger til Hr. Anders Bille: i 
Faarup 2 G. og 3 Gadehuse, i Elsborg 1 (G.). J. R. 12. 82. 

27. Aug. — Hr. Knud Ulfeld faar af Lunde 
Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Skaane, Torne 
H., Skielshøy 5 (G.), Øster Oderslef 5 (G.), Vester Oderslef 
1 (G.), Giedinge 2 (G.) (dog skal Tienden af den ene følge 
Kapitlet), lUøse 1 (G.), Haarstad 2 (G.) — for: i Skaane. 
Rønneberg H., Tofte 3 (G.), Hellerup 2 (G.), Tulstrup 1 (G.), 
Qvistofte 2 (G.); Harriaggers H., Synder Hvidinge 2 (G.), 
Store Harriagger 2 (G.); Froste H.. Raabye 1 (G.), Kiønge 1 
(G.) med Ege- og Bøgeskov til 60 Svins Olden, Herre 1 (G.), 
Ventinge 1 (G.) med Skov til 50 Svins Olden; Villands H.. 
Raaby 1 (G.), Øster Liungbye 1 (G.), Thasteberig 1 (G.); 
Torne H.. Kieldbyvang 1 (G.). Vidner: Otte Krag til Vold- 
bierg og Hermand Kaas Ifversen til Vulstrup. Sk. R. 6, 268 b. 

2. Sept. — Hans Vilhiemb (Kone: Vilhelmsen) af 
Ottense faar til sit Teglbrænderi ved Elmelund — foruden 
de 6 Agerender, som han har faaet ved Brev af 21. Apr. 1651, 
— 9 Agerender, der ligge ved de 6 forrige, og som 7 Mænd 
i Elmelund have i Brug; dog skal han aarUg udgive til Dalum 1652. 33 

Kloster 6 Fodernød og 1 Foderokse. som skulle afkortes i 
disse 7 Mænds Landgilde. F. R. 6, 177 b. Kone. 

20. Sept. Kbhvn. Lauridts Paavisk til Skrumbsager 
fa ar afSorøe Akademi (paa hvis Vegne Kongen handler): 
i Jylland, Nør H.. Synderborck S. og By 2 G. — for: i 
Vendsøssel, Vennebierg H., Gvisel (R. : Qvisel) By 2 G., hvoraf 
den ene hedder Storgaard: Vester H., Henne S.. Fide By 1 
Bol. Vidner: *Otte Krag til Volberg og Erich Krag til 
Braming, Sekretærer. Orig. Mag. 1278. Sj. R. 23, 272 b. 

— Hans Fris til Kragerup fa ar: i Nørrejylland. Calløe 
Len, Synderhald H. (i) Thuestrup^ 1 G. med Skov til 42 
S\ins Olden, Vestergaard — for: i Calløe Len, Sønderhald 
H. i Stanum 3 G., 1 Bol- paa Essenbeck Mark, (i) Hørning 

1 G., (i) Søbye 1 G. med Skov til 3 Svins Olden. Vidner: 
*Otte Krag til Volberg og Erich Krag til Braming, Sekretærer. 
Orig. Mag. 1279. J. R. 12, 93 b. Et andet Eksemplar med 
de i Noterne anførte Varianter og med nogle Afvigelser i 
Landgildeafgifterne: Orig. Mag. 1280. Orig. (Kongens Genbrev) 
i Top. Saml. p. Perg., Sønderhald H. Nr. 78. 

22. Sept. — Preben Gyllenstiern til Møllerup faar 
af Aars Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler): i 
Jylland. Calløe Len. Øster Lisberig H., Fieldballe S. (i) Essig 1 
G. — for: i Stiernholm Len, Hatting H., Hedensted S. og By 

2 G. Vidner: *Otte Krag til Voldberig og Erich Krag til 
Bramming, Sekretærer. Orig. Mag. 1281. Orig. (Kongens 
Genbrev) i Top. Saml. p. Perg., Møllerup (Supplement). J. R. 
12, 97. 

— Hr. Jochum Gersdorftil Tundbyholmb, Statholder 
i Kiøbenhafn, faar: i Skaane, Helsingborig Len, Biuf S. (i) 
Biufstrup 2 (G.), i Biuf 1 (G.), Broegaard, (i) Mørshøy 1 (G.) 
— for: i Skaane, Helsingborig Len og S., Lugede H. (i) 
Folbaarn 1 (G.), Fiellestad S. og By en Del af Landgilden i 
1 G., dog det øvrige af Landgilden og Herligheden i Gaarden 
forbeholdt Udst.; Biere H., Førsløf S. (i) Hvidstrup 2 (R.: 1) 
(G.) hver med 1 Daler Gæsteri i Skvate Mølle, Ribbelbere S. ' Orig. Mag. 1280: Tustrup. 

» _ _ _ : 1 Stykke Bols Jord. 34 1652. 

og By 2 G., Herslef S., Vierup By 2 (G.). Vidner: *Otte 
Krag til Voldbiere og Erich Bille til Dambsboe, Sekretærer. 
Orig. Mag. 1282. Sk. R. 6, 272. 

29. Sept Kbhvn. Skolen i Aalborg faar Jus patro- 
natus til Øster og Vester Hassing Kirker. Orig. i Top. Saml. 
p. Perg., Kær H. Nr. 42. J. R. 12, 98. 

6. Okt. — Gunde Rosenkrandtz til Vindinge faar 
af Lunde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i 
Skaane, Froste H., Findholt 1 (G.); Harager H., Aalstrup 1 
(G.); Torne H.. Giedinge 1 (G.); Oense H.. Asmandtorp 2 
(R.: 3) (G.), Østerbye 1 (G.), Oenstrøe 5 (G.), hvoraf 
den ene giver Skyld af ] Fæste; for Tredingstienden. 
som udgives af dette Gods, har Udst. gjort Lunde Kapitel 
Satisfaktion i Hartkorn; — for: i Froste H., Borlunde 2 
(G.); Veninghøi (R. : Vemminghøy) H.. Almerøed 1 (G.); 
Ingelsted H., Bennested 2 (G.). Hannes S. og By 1 (G.); 
Liunidts H., Vernløse (R.: Vermløse) 2 (G.), den ene med 
en Fæstegrund, den anden med en Fæste, Tingerøed 2 (G.). 
Nør ViUie 1 Fæste; Fers H.. Haardrup 1 (G.) med Skov til 
40 Svins Olden. Vidner: *Otte Krag til Voldberig og * Erich 
Krag til Bramming, Sekretærer. Orig. Mag. 1283. Sk. R. 
6, 274. 

13. Nov. — Skøde til Claus Krøger, Tilsynsmand 
i Dyrehaven ved Fridrichsborg Slot, paa et Stykke Jord ved 
nævnte Slot ved Tinghuset. Sj. R. 23, 289 b. Kone. 

7. Dec. — Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte, hvorved 
Skifve Kirke faar: Marckmands Toft, som ligger sønden 
fra Skif By og norden Aaen uden for Slotsmark. og paa Slottets 
Østermark, som kaldes Brøed, 1 Ager, som ligger næst sønden 
til den Kirkejord, som ligger nordest i Brød, og 1 lille Stykke 
Engjord for den østre Ende til Bækken, som er ret Skel 
mellem Slottets Mark og Krabsholmbs Marker, — for: 1 
Stykke Jord i Slottets vestre Indmark. J. R. 12, 113. 

23. Dec. — Johan Brochenhus til Hindtsel faar: 
i Nørrejylland, Vestervig Klosters Len, Thyholmb, Hvidberg 
S. i Stifvel 6 G. og Giestegaarden — for: i Nørrejylland, 
Vestervig Klosters Len, Løngs S. Aadgaard, i Aadby S. Sie- 
rup med 1 øde Hussted, samt følgende Gods, som Johan 1652—53. 35 

Brochenhus udlægger for Gæsteri, nemlig Giettrup (R. : Gret- 
Irop) S. (i) Kaabery 1 G., der giver Landgilde dels til Kirken, 
dels til Johan Brochenhus, Heltborg S. Hominghoel (R. : 
Honninghoel), der giver Landgilde dels til Kirken, dels til 
Johan Brochenhus, i Oedby Sogn (R. udelader Sogn) paa 
Holmen 1 G. Vidner: *Otte Krag til Voldberig, øverste Sekre- 
tær, og Christian Urne Jørgensen til Marsvinsholmb. Sekretær. 
Orig. Mag. 1284. J. R. 12, 115 b. 

1653. 3. Jan. Kbhvn. Hr. Anders Bille til Damsboe, 
Marsk, fa ar: i Nørrejylland, Meilsom H. (i) Rind 1 (G.); 
Liusgaard H. (i) Ans 2 (G.); Meilsom H. (i) Mamon 3 G.; 
Liusegaard H. (i) Hiøbierig 3 G., 1 øde Gadehussted og 1 
Gadehus; Medelsom H., Vester Villing S. Mogensgaard, Mamon 
S. Hiselholt 1 (G.): Hvornumb H. (i) Sønderup 1 (G.); Salling, 
llinborig H., Hem S. og By 2 (G.), (i) Volling 1 (G.); Finds 
H.. Smallerup S., Lanum By 1 (G.) — for: i Jylland. Sønder- 
liung H., Taptrup S., Skovsgaard Hovedgaard, Sulbech Mølle, 
Spanggaard. (i) Taptrup By 7 G., 8 Bolsmænd og 1 Gadehus. 
Vidner: *Otthe Krag til Voldbierig, øverste Sekretær, og 
Hermand Kaas Ifversen til Ulstrup, Sekretær. Orig. Mag. 1285. 
J. R. 12, 123 b. 

7. Marts. — Hans Fris til Clausholm faar af Hørring 
Præbende i Aarhus Kapitel (paa hvis Vegne Kongen 
handler) : i Synderhald H., Tustrup By 1 G. med den Rettighed, 
Præbendets Besidder har til at oppebære Kronens og Kirkens 
Korn- og Kvægtiende af den. — for: i Nørrejylland, Øster 
Lisberig H., 1 G. kaldet Thuldtoft, (i) Østrup 1 (G.) : Haslumb 
H., Brabrant By 1 G. med Skov til 3 Svins Olden. Vidner: 
*Otte Krag til Voldberig og Hermand Kaas Ifversen til Ulstrup, 
Sekretærer. Orig. Mag. 1286. Orig. (Kongens Genbrev) i Top. 
Saml. p. Perg., Sønderhald H. Nr. 79. J. R. 12, 137. 

24. Marts. — *Hr. Ifver Krabbe til Jordberig faar: 
i Skaane, Froste H., Fultofte S., Hestenge 1 G., Lybye S., 
Søndertov 1 Bolig, der yder en Trediedel af 1 G., — for: i 
Skaane, Fers H., Brandsted S., Klavnbye 1 G. Vidner: *Otte 
Krag til Voldberig og Hermand Kaas Ifversen til Ulstrup, 
Sekretæ'rer. Orig. Mag. 1287. Sk. li. 6, 284. 

3* 36 1653. 

17. April. Kbhvn. Christopher Hvas faar Tilladelse 
til at tilforhandle sig Bondeejendommen i 2 Selvejergaarde 
i Riberhus Len, Vester H., hvoraf han for nogen Tid siden 
har tilskiftet sig Herhgheden af Kronen, dog at det sker med 
Ejernes Samtykke. J. R. 12, 146. 

— Hans Fris faar Tilladelse til at tilforhandle sig Bonde- 
ejendommen af nogle Selvejerbønder i Calløe Len, Synder- 
hald H., nemlig Tuestrup 1 G. og Vestergaard, som han har 
faaet til Mageskifte af Kronen. J. R. 12, 146 b. 

23. April. — Hr. Jochim Gerstorf faar af Ons- 
lunde Kirke og Annekspræstegaarden (paa hvis Vegne 
Kongen handler) : i Skaane, Ingelsted H. et Stykke paa 4 Læs 
Eng til Onslunde Kirke og 6 Læs Eng til Annekspræstegaarden 
liggende — for: 10 Læs Eng i Onslunde Mark. Vidner: 
Otte Krag og Christian Urne Jørgensen, Sekretærer. Sk. R. 
6, 285 b. 

— * Falch Giøe Hendrichsen til Hvidkield, Hof- 
mester paa det kgl. adelige Akademi Soerøe, faar: i Fyen, 
Sundts H.. Øster Scherning S. og By 8 (9?) (G.), hvoraf 1 
kaldes Tøssingaard (R. i Kongens Brev: Tosinggaard; R. i 
Falk Gøyes Brev: Tosningaard). — for: i Vendts H., Vibye 
S. og By 3 (G.), Balsløf S. og By 2 (G.), (i) Ubye (R. i 
Kongens Brev: Udbye) 2 (G.), Ringe S.. Branstrup By 1 (G.); 
Baag H., Kiøng S. (i) Holdte 1 (G.). Vidner: *Otte Krag til 
Valberg, øverste Sekretær, og Sten Hondorf til Rønneholm. 
Sekretær. Orig. Mag. 1288. F. R. 6. 188 b. 

25. April. — Kgl. Stadfæstelse af et Brev af 24. Aug. 
1640, hvorved Hr. Christopher Ulfeld til Svenstrup tillader 
Christen Nielsen Brock, Borgemester i Helsingborg, at 
indtage en ringe Del af Fælleden til en Lykke og et Stykke 
Jord, som han har uden for Helsingborg, kaldet Kroglycke, 
og som han har faaet i Betaling af Madts Madsen Gudlands- 
far forrige Tolder sstds. for, hvad han var bleven skyldig 
paa Tolden, samt af et andet Brev af 20. Maj 1649, hvorved 
Biørn Ulfeld forunder den samme et lille Vand liggende ved 
et andet hans Stykke Jord kaldet Sandlyche, af hvilket Vand 
en Del flyder inden for hans Gærde og en Del uden for, saa 
at Kvæg og især Gæs, som holde sig til samme Vand om 1653. 37 

Sommeren, have plejet at flyve derfra ind i Lykken og tilføje 
ham Skade paa Sæden. Sk. B. 6, 286 b. 

4. Maj. Kbhvn. Lavrits Frost i Skanderborg Len 
faar for sin og sin nuværende Hustrus. Levetid : 1 G. i Hofvit, 
som han nu har i Fæste, fri for Landgilde, Ægt og Arbejde, 
mod at afstaa til evindelig Ejendom V2 Selvejergaard i 
Skanderborg Len, Var H., Bandstad S., Ballebo By og V2 
Ljerbol i Hundslund S., Hadts H., Aakierd Len, Aaldrup By. 
J. B. 12, 151 b. 

20. Juni. — Søren JensenSparrei Bandløf, Aakierd 
Len, faar for de 6 næstfølgende Aar Fritagelse for Landgilde, 
Skat, Ægt og Arbejde af den Bg. i Bandløf, som han bor 
paa. mod at skøde til Kronen al den Selvejerret, som han 
har i nævnte Selvejergaard. J. B. 12, 175 b. 

30. Juni. — Kgl. Stadfæstelse af et Skøde af 1653, 
hvorved Falck Giøe Hendrichsen skøder til Mand er up Due 
følgende af Sorøe Akademis Gods: i Nørrejylland, Malte 
H., Føfling S., Stenderup By 3 G., i Bobol 1 G. og i Holle- 
skof V2 G. og 1 Gadehus. J. B. J2, 184. 

— Hr. Jørgen Ifversen i Aggersborg faar igen til sin 
F'ræstegaard formedelst sit Kalds Binghed og Bøndernes 
Armod 1 G. dér i Byen, som af gammel Tid skal have været 
Præstegaarden tillagt; dog skal han aarlig erlægge Skatten 
deraf, naar den paabydes, til Kronen. J. B. 12, 186 b. 

1. Juli. — *Ebbe Gyldenstiern til Vosnesgaard 
faar af Aars Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): 
i Jylland, Caløe Len, Øster Lisberig H., Skiøstrup S., Aastrup 
By 1 G. - for: i Haufverballegaards Len, Hasleuf H., Brabrand 
(B.: Braband) S. og By 1 G., der giver Skyld af Sandrup 
Mark; Øster Lisberig H., Halvparten af Skarresøe Skovhus 
med Skov til 30 Svins Olden. Vidner: * Erich Krag til 
Braming og *Sten Hundorph til Bønneholmb, Sekretærer. 
Orig. i Danske Selskabs Membraner. J. B. 12, 188 b. 

10. Juli. — Kgl. Stadfæstelse af et Fæstebrev af 21. 
Juni 1653, hvorved Thomes Brodersøn, Borgemester i 
Ottense, og hans Arvinger faa 1 S. Knuds Klosters Hus og 
Vaaning med Haverum liggende uden for Fientebroen; dog 
skal lian inden 1 Aar lade. det forbygge med god og skellig 38 1653. 

Bygning efter Stedets Beskaffenhed, saa at den sædvanlige 
aarlige Jordskyld — 4 Slettedaler — . som skyldes deraf, ikke 
forringes. F. R. 6. 198 b. 

12. Aug. Kbhvn. Hans Fris faar Tilladelse til at 
lægge følgende sit Gods under Clausholm Birk (i hvilket der 
findes saa faa Bønder, at Retten ikke kan administreres, som 
den burde): i Calløe Len, Øster Lisberg H., 1 Enstedgaard 
kaldet Elkierdgaard ; Synderhald H., Moygen By, hvori der 
er 9 G., i Tuestrup 3 G , i Skader 3 G., (i) Aarsløf 3 G., 
Eistrup 1 Enstedgaard, Estrup 1 Enstedgaard. J. R. 12, 230 b. 

15. Aug. — Fru Karen Gyldenstiern faar Tilladelse 
til at tilforhandle sig Bondeejendommen i 1 Selvejerbonde- 
gaard i Bøggesøe, til hvilken Christopher Lindenov (Kone. til- 
føjer: Admiral paa Bremerholm) for nogen Tid siden skal 
have tilskiftet sig Herhgheden fra Kronen: dog skal det ske 
med Bondens Samtykke, saa at han faar tilbørlig Betaling 
derfor. Sj. R. 23, 421 b. Kone. 

18. Aug. — Tønne Retz faar Tilladelse til at til- 
forhandle sig Ejendommen i 1 Selvejerbondegaard kaldet 
Vesterbygaard, liggende ikke langt fra hans Gaard Barredt- 
skof, hvoraf han selv skal have al Herligheden: dog skal det 
ske med Bondens Samtykke, saa at denne faar tilbørUg Be- 
taling derfor. J. R. 12, 237 b. 

— Mogens Fris faar af Aarhus Kapitel (paa hvis 
Vegne Kongen handler): Kapitlets Rettighed af Liungaae og 
Morslet Kirker med Regnskabsforhørelse sstds., hvilken sidste 
ligger til Archidiaconus i Kapitlet, — for: i Nørrejylland, 
Vissing S. og By 1 G. .J. R. 12, 238 b. 

13.Sept. — Her mand Isenberg. Borger i Kiøbenhafn. 
faar for sig. Hustru og Arvinger 1 Krudtmølle i Kiøben- 
hafns Len i Sochelunds H. mod 15 Rdl. aarlig Afgift og paa 
nærmere fastsatte Betingelser. Sj. R. 23, 430 b. 

20. Sept. — *OtteTot til Nes faar: i Skaane, Landts- 
cronne Len, Oense H.. Onstrøe 2 (G.). Bosserup 1 jordegen 
(G.), Øsløf 2 jordegne (G.), Kierstrup 1 Fæste, Hasle 1 (G.). 
Vistofte 1 Fæste og 1 jordegen (G.), Torløsse 2 (G.) : følgende 
gejstlige Gods: Asch 1 (G.), der hgger til Asch Kirke og 
giver Landgilde til Landtscronne Slot, Bosserup 2 (G.), der 1653. 39 

give Landgilde til Slottet, Kierstrup Va tr.. der giver en Del 
Landgilde til Slottet og Resten til Kirken: følgende Fodermarsk- 
havre (R. : ^formands hafl're«) af Vikarietjenere : Østerbye af 
2 Fæster, Onstrøe 2 (G.?); Fers H., Kongens Oufre, der er an- 
slaaet for 1000 Svins Olden, paa samme Skov Husene Panter- 
husit, Fuliungehus (R. : Feliungehus) og Hvidebechshus; Hvide- 
bech ^1., G. — for: i Skaane. Landtscronne Len, Rønneberg 
H.. Hersløf 3 (G.), hvoraf den ene giver en Del Landgilde til 
Præsten og Kirken, Nøre Glumbløf (R.: Nørre Glumslaug) 1 
(G.). Thulstrup 1 (G.), Ørie 1 (G.), Hellerup 3 (G.) og 1 Gade- 
hus, Qverløf 2 (G.) og 1 Hus; Onse H., Røerstange 1 (G.) 
med Skov til 300 Svins Olden, Hogestrup (R. : Høgestrup) 1 
(G.), Store Hårlager 2 (G.). Vidner: * Erich Krag til Braming 
og *Sten Hondorf til Rønneholmb, Sekretærer. Orig. Mag. 
1290. Sk. R. 6. 803 b. 

1. Okt. Kbhvn. Erich Krag faar Tilladelse til at til- 
forhandle sig Bondeejendommen i 1 Selvejerbondegaard i 
Bramming S. kaldet Nørhøde, som han har tilforhandlet sig 
til Pant for Forstrækning, med hvad der er liggende i Synder- 
høe til samme G. J. R. 12, 246 b. 

7. Okt. — Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte mellem 
Hr. Christen Jensøn, Sognepræst til Bellinge og Brendkilds 
Sogne, og Mænd i Dallum Klosters Len, hvorved først- 
nævnte faar af Simon Rasmusen i Bellinge: hans Rugmaal 
for: 11 Stykker .lord, de 5 i Lette Bieringsmark paa hin 
Side Belhnge, som kaldes Heldeaagger, Straagøg, Kaarøg, 
Basekierd og Liritsbierig. 4 Stykker i Belhnge Kirkemark. som 
kaldes Kølager, Sallen, Lilledalsager, 1 Ager ved Pieisis Hus, 
og 2 Stykker i Brendekilde Kirkemark. Rovøg og Qvesstenens 
Muser: Hr. (Ihristen skal holde Gærdet ved Magt om samme 
Magelægsjord ; fremdeles faar Hr. Christen af Hans Nielsen i 
Bellinge: hans Rugmaal, som er IV2 Ager bredt, for: 2 gode 
jordfuldene« Agre i Bellinge Kirkemark. som kaldes Lille- 
lunds Ager. 1 Stykke i Brendkild Kirkemark, som kaldes 
Thoegehøeges Ager; Hr. Christen skal holde Gærdet ved Magf 
om samme Magela'gsjord, og Hans Nielsen holde Hr. Christens 
Gærder ved Magt ved Bellinge »Hecke : fremdeles faar Hr. 
Christen af Jens Pedersøn i Bellinge: hans Rugmaal, som 40 1653. 

er IV2 Ager bredt, for: 1 stor Ager i Bellinge Mark, som 
kaldes Store Lundsager, 1 Eng i Gammel Hauge, og Jens 
Pedersøn skal holde Gærdet ved Magt sstds., og Hr. Christen 
holde hans Gærde ved Magt i Rude »paa dette Magelægs- 
jord 2 Enge i Lettebechs Mark«, som kaldes Gallemay og 
Børnemay; fremdeles faar Hr. Christen af Knud Skaage og 
Jørgen Skaage i Bellinge, begge i 1 G. : deres Rugmaal, som 
er IV2 Ager bredt, for: 3 Agre i Bellinge Mark, Brendkilds 
Ager næst Belling By. som kaldes Sademajbierge; Knud og 
Jørgen Skaage skulle selv holde Gærdet ved Magt for samme 
Magelægsjord og faa desuden 1 Ager kaldet Stordal; endehg 
faar Hr. Christen af Anders Jørgensøn i Brendkild: 4 stakkede 
Stykker Jord. som vende paa hans Rughave. for: 2 gode 
store Agre i Brendkild Kirkemark, som kaldes Kirchebergs 
Ager og Bøsemoese Ager; disse Rugmaal naa fra Ruggærdet 
neden Ostebierg midt i Ostebiergs Kær, og siden skal hver 
igen tage ved sit Rugmaal, som det falder. F. R. 6, 220 b. 

11. Okt. Kblivn. Gavebrev til Sognepræsteembedet 
til Jungshofved (Hr. Mårten Jensøn Rønnebeck, Sogne- 
præst) paa 1 øde Jord kaldet Bødemands Plads, som den 
nuværende Præst har fæstet af Jørgen Kaas til Guddumlund. 
da han var Lensmand paa Jungshofvet; dog skal der gives 
den sædvanlige Landgilde deraf og tilbørlig Fæste, saa tit 
Kaldet bliver ledigt. Sj. R. 23, 442 b. Kone. 

12. Okt. — Skøde til Hans Vilhelmsen (R.:Vilhelsem), 
fordum Generalproviantmester, paa 1 G. og Grund :>paa vort 
Slot^ Nyborgs Grund og Frihed, og Nyeborg By aldeles intet 
skal vedkomme«, kaldet Dronningaarden; dog skal han være 
forpUgtet til at holde Gaarden og Stalden sstds. saaledes, at 
Stalden kan bruges, naar Kongens Ride- og Kuskheste saa 
vel som andre fyrstelige Personers Heste did ankomme, og 
at Kongens Rejsefolk kunne logere dér og bespises af Gaardens 
Ejer for billig Betaling, saaledes som hidtil sket er, dog uden 1 R. tilføjer: paa, men at dette er en Skrivfejl, fremgaar af, at da 
H. V. havde overdraget Gaarden til Laurits Lassen, Borger i Nyborg, 
og denne derfor 8. Maj 1656 paa de samme Betingelser fik kgl. Skøde 
paa den, siges den at ligge paa vort Slot Nyeborigs Grund og Frihed 
(F. R. 6, 288; Kone). 1653. 41 

nogen Frihed, dersom den, som bor i Gaarden. vil bruge 
nogen anden borgerlig Næring. F. R. 6. 223 b. 

30. Okt. Kbhvn. Idde Lunge, Enke efter Otte Skiel 
til Katholmb, fa ar: i Nørrejylland. Kalløe Len. Grænaa Mølle 
— for: i Nørrejylland, Kalløe Len. hendes Parter i Morup 
Mølle og i Lille Mølle. Vidner: * Erich Krag til Bramming 
og Sten Hondorf til Rønneholmb, Sekretærer. Orig. Mag. 129L 
.1. R. 12. 250 b. 

3. Nov. — *Jørgen Krusse til Hiermeslefgaard, Land- 
commissarius i Nørrejylland, faar af Thaalstrup Kirke 
og Sognepræst (paa hvis Vegne Kongen handler): i Aal- 
borighus Len, Hiermeslef By 1 Kirkegaard, der giver Land- 
gilde til Thaalstrup Sognepræst og Kirke, — for: i Aalborig- 
hus Len, Thaalstrup S. 1 G. kaldet Kiersgaard. Vidner: 
* Erich Krag til Braminge og Sten Hondorf til Ronneholm, 
Sekretærer. Orig. Mag. 1292. J. R. 12, 251 b. 

5. Nov. — Frandts Randtzov til Estvadgaard faar: 
i Nørrejylland, Finds H., Skifve S. Egerisgaard. (i) Bilstrup 1 
(G.) — for: i Nørrejylland. Findts H., Kobberup S. (i) Torstum 
(R.: Torstrup) 1 (G.), Minsted S. Kovstrup 1 (G.), Sirup 1 
(G.j. Vidner: * Erich Krag til Braming og *Jens Hvas til 
Hennegaard, Sekretærer. Orig. Mag. 1293. J. R. 12. 252 b. 

8. Dec. — Karen Lycke, Enke efter Gabriel Krusse 
til Snellerød, faar: i Skaane, Nøre H., Farringtofte S., Dybe- 
dals Bol og Mølle med Skov til 17 Svins Olden i Fællig med 
Anderstrup By og fælles Fiskeri i en Fiskedam, som dem 
samtlig tilkommer, Vinderups Bol med Skov til 48 Svins 
Olden — for: i Skaane. Nøre H., Pederstrup S., Boserup By 
I G. med Bøgeskov til 110 Svins Olden og Egeskov i Enge- 
march (R. : deres Engemark) til 10 Svins Olden og med frit 
Fiskeri i Hendrichstrup og Boserup Søer. Vidner: * Erich 
Krag til Bramming og *Sten Hondorf til Rønneholmb, Sekre- 
tærer. Orig. Mag. 1294. Sk. R. 6, 310 b. 

12. Dec. — Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte mellem 
Ofve Blieh og Sognepræsteembedet til Nørbeg, 
Sønderbeg og Lesten Kirker (Hr. Jesper Pedersen i Nør- 
beg, Sognepræst og Provst i Synderløng H.), hvorved de hver 
faa 2 Agre af hinanden, J. R. 12, 259 b. Kone. 42 1653-54. 

16. Dec. Kbhvn. Hr. Olluf Pasberig til Jernit faar: 
i Jylland, Silcheborig Len, Hingi S. i Astrup 1 Bol; Halds 
Len. Eisbore S. og By 1 G. — for: i Jylland, Silcheborig 
Len. Temb S. 1 G. kaldet Vaaret; Halds Len 1 G. kaldet 
Knudsgaard. Vidner: * Erich Krag til Bramming og Niels 
Krusse til Engeltoft, Sekretærer. Orig. Mag. 1295. J. R. 
12. 263. 

1654. 24. Jan. — Giinde Rosencrandtz til Vindinge 
faar af Lunde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): 
af Dekanatets Gods i Skaane, Thorne H., Stangbye 2 (R. i 
Gunde Rosenkrans's Brev: 1) (G.). Fledie 1 (G.), Biellerup 2 
(G.). Valbye 1 (G.); Baare H., Thotterup 4 (G.) og 1 Fæste. 
Vragerup i Lumme S. 2 øde Jorder, Hierup 1 (G.) : Oxie H.. 
Kaatterup 1 (G.); Skydts H., Hvillinge 4 (G.) og 1 Gadehus. 
Espe 1 (G.). Lille Hammer 1 (G.); Harriaggers H., Høye 2 
(G.), hvoraf den ene giver Skyld af 1 Fæste. Karlebye 2 (G.). 
Dagsterup 1 (G.), Aalstrup 1 (G.), Sagxsterup 10 (R. i Gunde 
Rosenkrans's Brev: 9) (G.); Froste H., Sloestrup 1 (G.), Høer 1 
(G.). Boetofte (R. i Gunde Rosenkrans's Brev og Kone. dertil: 
Bøstofte) 1 (G.). Roelsbierg (R. i Gunde Rosenkrans's Brev: 
Boelsbierig) 3 (G.) og 1 Hus; Liunedts H., Vernløsse 1 (G.), der 
giver Skyld af 1 Fæste, Søndre Villie 1 (G.); Fers H.. Sviberup 
(R. i Gunde Rosenkrans's Brev og Koncepterne: Sniberup) 5 
(G.), Bus 1 (G.). Arreschouf 1 (G.) ; Giers H., Øster Vramb 1 
(G.); Herrested H.. Farerup 2 (G), Lille Kiøbinge 1 (G.); Ingel- 
sted H., Bennested 1 (G.): Oense H.. Billinge 7 (G.): Lugude H.. 
Ørnekier 1 (G.); Nørroe H., Bierkrøed (Kone. til Kongens Brev: 
Birskrøed) 1 (G.); Jerrested H.. Borrebye 1 (G.): Giønge H., 
Strød 1 (G.). Hørrød 2 (G.) : af Archidiakonatets Gods Thorne 
H., Valdbye 3 (G.). 1 Jord i Lille Raabye; Schydts H.. Gisløuf 
6 (G.); Baare H.. Store Opagger 2 (G.); for Tredingstienden, 
for hvilken der tilkommer Kapitlet Vederlag, har Gunde Rosen- 
krandtz igen udlagt Kapitlet af dets nævnte Gaarde Gaarden 
i Espe og 3 (R. i Kongens Brev: 2) G. i Valbye; — for: i 
Skaane Allerup Hovedgaard med Skoven ved Gaarden samt 
følgende Gaarde og Bygger under Gaardens Takst: Skovgaard. 
Vejrmøllen, der er øde, Lummepram, Gammel Amager, Ny 
Amager og Smedien ved Lummepramb; fremdeles følgende 1654. 43 

underliggende Gaarde: Barre H.. Kasterup 7 (G.), Vingenstrup 
6 (G.) og 1 Fæste; alle Vingenstrup Mænd give Skyld af 
Lumme Egen; Aagerup 9 (G.), Thaagerup 6 (G.), (i) Lumme 
1 Mand, der giver Skyld af Kroen og af 1 Fæste, samt 2 
(G.). Vidner: Erick Krag til Bramming og .Jacob Rodsten til 
Lengsholm. Sk. R. 6, 315. Koncepter. 

8. Febr. Kbhvn. Mogens Rosenkrandtz til Glim- 
luinge faar Tilladelse til at lade bygge et Hospital paa en 
ode Kirkeladeplads ved Valbye Kirke i Skaane. de fattige til 
Gavn og Bedste og saaledes. at han paa egen Bekostning 
skal vedligeholde Hospitalet. Sk. R. 6, 339 b. Kone. 

14. Febr, — Hr. Knud Ulfeld til Svendstrup faar 
.lus patronatus til Gudmandstorp Kirke i Skaane. Frougste 
H. med underliggende Kirkejorder, som er 1 Jord i Roesberg. 
i Orup 1 .lord. 1 Jord. som Jens Troelsen i Langerød bruger. 
I liden Egeskov kaldet Kiercheschoufven . som staar paa 
f'ræstegaardens Grund (R. i Kongens Brev tilføjer: dog skal 
Præsten have frit fornødent Bygningstømmer, som han altid 
har haft), Kirkens Tiende, Herhgheden til Præstegaarden og 
hvad deraf hidtil er givet til Kronen, og Kronens Tiende af 
Sognet (R. i Kongens Brev tilføjer: med Degnens Indkomst 
skal forholdes efter Ordinansen) — for: i Skaane, Thorne 
H.. Lachelenge S. og By 1 G.. Daxstrup 1 (G.). Vidner: 
Krich Krag til Bramming og Jacob Rodsten til Lengsholm. 
Sekretærer. Orig. Mag. 1298. Sk. R. 6, 340. 

2B. Febr. — Rektor og Professorer ved Universitetet 
i Kiøbenhafn faa paa Kiøbenhafn Vor Frue Kirkes 
Vegne: i Sjælland. Merløs H. i Snefre 1 G. for: 1 Vor 
Frue Kirkes Gaard i Sjælland, Bifverschouf H.. Valeslef S. og 
By. Orig. Mag. 1299. Sj. R. 23. 517. 

Slotspræsteembedet i Kiøbenhafn faar: 1 G. 
i Sjælland, Roschild Len. Merløs H. i MøUeborup — for: 1 
G. i Sjælland. Biefverschouf H., VoUisløf S. i P^løytrop By. 
som har ligget til Slotspræsteembedet, men af Kongen er 
skødet til Niels Trolle. Sj. R. 23, 520. 

25. Marts. Kbhvn. (K. i Kongens Brev: Gliicksborg). 
Aabent Brev af Hr. Niels Trolle til Trolholmb, at efter- 
som (Christian IV har maiieskiftct til ham .lus patronatus til 44 1654. 

Ry Kirke (R. i Kongens Brev tilføjer: i Sjælland i Valdborg 
H.) med Kronens og Kirkens Tiender, men Kronens Tiende 
af Kirken ikke kan forundes ham, da den er lagt til Due- 
brødre Kloster i Roschilde og dens Afhændelse strider mod 
Klostrets Fundats, fa ar han nu: Jus patronatus til Rye 
Kirke og Kirkens Tiende samt følgende Kronens Gods: i 
Hyllinge S. i St. Karlebye 1 G., i Karlebye 1 Bol; Biefver- 
schoufs H., Vallersløf S., Fløytrop By 1 G., som hidtil har 
været perpetueret til Slotspræsten i Kiøbenhafn, Vallersløf S. 
og By 1 G., som hidtil har ligget til Vor Frue Kirke i Kiøben- 
hafn, — for: Kronens Tiende af Ry Kirke samt i Sjælland, 
Voldborg H. i Vinderup 1 G. (R. i Kongens Brev: Voldborg 
H. Vinderupgaard), som giver Landgilde til Roschildgaard og 
til Giershøy Kirke; Merløse H. i Verup 1 G.; Flackbierg H., 
Hyllested S. og By 1 G., hvilket Gods tilUge med nævnte 
Kongens og Kronens Tiende beløber sig til 4V2 Tønde mere 
i Landgilde end Kongens Tiende af nævnte Ry Kirke og 
Gods(!). Vidner: * Erich Krag til Bramminge og * Jørgen Redz 
til Vedøe, Sekretærer. Orig. Mag. 1300. Sj. R. 23, 520 b. 

9. Juni. Koldinghus. Kgl. Stadfæstelse af et Skøde af 
10. Maj 1654, hvorved Jørgen Rosenkrandtz til Kieldgaard, 
Hofmester for det kgl. adelige Akademi Sorøe, skøder 
til Otte Thot til Næs følgende af Akademiets Gods: i Skaane, 
Ingelsted H., Giererup 1 (G.); Herrested H., Storre Tvern 
(R.: Evere) 1 (G.); Liunedts H., Barkager (Kone: Balchager) 
3 (G.), hvoraf 1 er øde, Eggerup 2 (G.), Vester Vemminghøg 

1 (G.). Sk. R. 6, 347 b. Kone. 

— Kgl. Stadfæstelse af et Skøde af 8. Juni 1654, hvor- 
ved Jørgen Rosenkrantz, Hofmester paa Sorøe, skøder til 
Ebbe Gyldenstiern følgende af Akademiets Gods: i Galløe 
Len, Øster Lisberg H., Skiødstrup S. og By 2 (G.), (i) Hielm- 
agger 1 (G.), Brenned S. (i) Biøstrup 1 (G.); Aarhusgaards 
Len, Vester Lisberg H. (i) Elløf 2 (G.), (i) Elsted 2 (G.), 
Saastrup 1 (G.); Calløe Len, Synder H., Nødagger S. (i) 
Krarup 1 (G,); Riberhus Len, Thandrup S. (i) Kierup 1 (G.), 
Billum S. (i) Kielst 1 (G.); Skats H., Alslouf S. (i) Toftenis 

2 (G.) og 1 Bol paa den ene Gaards Grund. J. R. 
12, 276. 1654. 45 

11. Juni. KoldinghuH. Fru Karen Krabbe, Enke 
efter Holger Rosenkrantz til Vemmeltofte, faar Tilladelse til 
at tilforhandle sig 1 af hendes jordegne Bondegaarde i Spielde- 
riip By, som er bleven tilbudt den sidst afdøde Besidders 
Frænder, uden at nogen har villet antage sig den, hvorefter 
Arvingerne har tilbudt hende Gaarden til Købs. Sj. R. 23. 
544. Kone. 

— *Mogens Krag til Kaas. Hofjunker, faar af Vi- 
borig Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): Jus patro- 
natus til Limme Kirke i Nørrejylland med Kirkens Tiende, 
Herligheden til Præstegaarden og hvad der hidtil er givet 
deraf til Kapitlet, fremdeles hvad der skyldes aarlig til Kapitlet 
af det Bols Ejendom i Lime (Orig. Mag. og R. i Mogens Krags 
Brev: Liunge). som Præsten i Albech har i Fæste, 2 Gade- 
huse sstds.; dog skal hgesom hidtil 1 Ørte Rug og 1 Ørte 
Byg af Bolet i Limme følge Præsten sstds. til Vin og Brød. 
og Kronens Tiende af Sognet skal forblive perpetueret til 
Præsten i Lime: — for: i Nørrejylland BaUing Meld Mølle, 
Vennøe Land og By 4 (G.), Ressen By 1 (G.) og 1 Gadehus. 
Hede 1 Bol. Vidner: * Erich Krag til Bramingi og Jens Rod- 
sten til Lengsholm, Sekretærer. Orig. Mag. 1301. J. R. 12, 278. 

1. JuU. Dalum Kloster. Mogens Fris til Faverschouf 
faar: i Nørrejylland, Aarhusgaards Len, Ning H., Morslet S. 
og By 5 (G.), hvoraf 1 giver Skyld af Stigsens Bygge og 1 
af Svend Goedsens (R.: Suen goetsis) Bygge, Hørrit By 6 
((i.), hvoraf 1 giver Skyld af Nebs Bygge, Malling S. og By 
1 (G.). Koldt S. (i) Edsløf 1 (G.), der giver Skyld af Bolet 
og Nebs Bygge, 4 Gadehuse paa Gaardens Grund, Pinds Mølle 
og I øde Ejendom paa Asch Mark, som alt er indregnet i 
Gaardens Sæd og Avling, Morslet S. og By 3 (G.) og 1 Gade- 
hus, Langballe By 5 (G.), hvoraf 1 giver Skyld af Studs Bygge 
og Ødegaards Mark, Dalsgaard, Beder S. (i) Seldrup 1 (G.) 
med Skov til 6 Svins Olden og 1 Gadehus, Astrup S. (i) 
Drammelstrup 1 (G.), i Malling 1 Gadehus, 1 Hus, (i) Skaade 
1 (Gadehus), (i) Skubling 1 (Gadehus), (i) Ingisløf Biørnshus, 
(i) Koldt 2 (Gadehuse), (i) Raufnholt 1 (Gadehus), Vormsløf 
S. og By 6 (Gadehuse); Vester Lisberg H. (i) Søfteii 1 (Gade- 
hus) (R. tilføjer: med Ret til at tilforhandle sig Ejendommen 46 1654. 

i det jordegne Gods) — for: i Nørrejylland, Aarhusgaards 
Len, Ning H., Malling S. (i) Synderup 1 (G.), (i) Aistrup I 
(G.), Koldt S. (i) Stavtrup 1 (G.) med Skov til 3 Svins Olden. 
Beder S. (i) Fløystrup 1 (G.), (i) Lilfullen 3 (G.), hvoraf de 2 
have Skov hver til 4 Svins Olden, Trandbierg S. (i) Østerbye 

1 Ejendom paa Østerbye Mark. Malling S. (i) Stoernor 1 (G.). 
Tissing S. (i) Tande 1 (G.) med Skov til 3 Svins Olden, Astrup 
S. (i) Løynkier 1 (G.) med Skov til 18 Svins Olden, Malling S. 
(i) Synderup 1 (G.), (i) Fløystrup 1 (G.). Beder S. (i) Lilfullen 

2 (G.). Holm (R.: Helm) S. og By 1 (G.). Vidner: *Erick Krag 
til Bramminge og Sten Hundorf til Rønneholm, Sekretærer. 
Orig. Mag. 1302. J. R. 12, 288. 

4. Mi. Dalum Kloster. *Søfren Munck til Mølgaard 
faar: i Alborghus Len, Hovbro S. og By 1 G. og 1 Bol — 
for: i Aalborghus. Hovbro S. og By 1 G.; Biere H., Hoernum 
S. og By 1 G. og 1 Gadehus paa Gaardens Grund; Gislum H.. 
Forse S. og By en Del Landgilde i 1 G. Vidner: * Erich Krag 
til Bramming og "^^Sten Hondorf til Rønneholm, Sekretærer. 
Orig. Mag. 1303. J. R. 12, 293. 

17. JuH, Flensborg. Gunde Rosencrands til Vindinge 
faar: i Sjælland (i) Leistofte (R. i Gunde Rosenkrans's Brev: 
Liestofte) 3 (G.); i Jylland Skarupgaard — for: i Sjælland (i) 
Haufnløf 1 (G.), (i) Lille Hedinge 1 (G.) ; i Jylland Krannistrup, 
der giver Skyld af Krannistrup Mark; Lisbierig H., Torsager 
S. i Roestved 1 Bol. Vidner: * Erich Krag til Bramming og 
Sten Hondorf til Rønneholm. Sekretærer. Orig. Mag. 1304. 
Sj. R. 23, 558. 

— Kgl. Stadfæstelse af et Skøde af 11. JuU 1654, hvor- 
ved Jørgen Rosenkrantz skøder til Jacob Grubbe Laurit- 
sen følgende af Marieboe Gods, der ligger til Sorøe 
Akademi: i Jylland, Lundenes Len. Nørre H., Vin S. i Veyrup 
1 (G.), i Esbølle By 1 G. og 1 Bol paa samme Gaards Grund; 
Riberhus Len. Skad H. (i) Skaaes 3 (G.), i Alslef 1 (G.). J. R. 
12, 304. 

19. Juli. — Hr. Jørgen Brahe til Hvedholmb faar: 
Jus patronatus til Barløs Kirke i Fyen med Kirkens Tiende 
(hvoraf 1 Ørte Havre tilkommer Landsdommeren i Fyen med 
Assens Provsti, som han er forlenet med). Herligheden til 1654. 47 

Præstegaarden og Degnestavnen, Kirkens Rettighed og Herlig- 
hed til følgende Kirkejorder: 1 liden kaldet Bastholmb i 
Arøe Sund med 2 andre smaa Holme, 1 Skovland, 2 Agre i 
Sivekier. 1 Toft paa Hesle Mark kaldet Thaaretoft, 1 Ager 
ved Blangstrup, den tolvte Fure over al Næs Grund. 1 G. i 
Barløs; Udst. skal være forphgtet til aarlig at levere Kronens 
Korntiende af Sognet i rette Tid paa Hagenschof Slot og, 
saa tit den bliver ledig, give den tilbørlige Fæste deraf; — 
for: følgende Gods i Nørrejylland, som tilforn var udlagt Udst. 
i Pant af Kronen, nemlig af Segelstrup Gaards Gods: Hafversløf 
S. (i) Lørsted 2 (G.), en Del Afgifter af 2 (G.) i Hafversløf By. 
som ere udlagte Udst. videre, end Bønderne give til Landgilde. 
Vidner: * Erich Krag til Braming og Sten Hondorf til Rønne- 
holmb. Sekretærer. Orig. Mag. 1305. F. R. 6. 238 b. 

19. Juli. Flensborg. Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte 
mellem Jacob Grubbe og Sognepræsteembedet til 
Borch (Hr. Søren Christensen. Sognepræst) i Lundenes Len, 
hvorved førstnævnte fa ar: 1 Eng mellem Hovomb og 
Hiede, kaldet Langsig, som kan give aarhg 21 Læs Hø, — 
for: paa Synderborch Mersk 5 Enge kaldede Moseeng, Aa- 
eng. Møgeleng, Vesterkierdts Eng og Grobeng, hvilke Enge 
ere frit Gods og Ejendom og tilsammen kunne give 22 Læs 
Hø. J. R. 12, 306. 

20. Juli. — Erich Krag faar af Riber Kapitel 
(paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Giøring H. (i) 
Tømmerbye 1 G. — for: i Nørrejylland, Skats H., Farborg 
S., Vrenderup By 1 G. Vidner: Sten Hondorf og Niels Kruse. 
J. R. 12, 310. 

7. Aug. — Hr. Jochum Gersdorf til Thundbyholm, 
Rigshofmester, faar: i Skaane, Herridtsvad Klosters Len i 
Brobye 2 G.. BiernekuUe 2 G. med Skov til deres hjemme- 
fødte Svin i Fællesskoven hos de andre dér i Byen for: 
i Skaane. Giønge H., Torup S., Mammerup 2 G. med Skov 
til 148 Svins Olden inden deres eget Markeskel; Synder H., 
Synderslef S. og By 1 (G.); Nøre H., Pederstrup S.. Vinderup 
1 G. med Skov til 48 Svins Olden, Thoestrup S. og By 1 G. 
Vidner: Peder Vibe til Gierderup og * Peter Redtz til Thiuge- 
strup. Rentemestre. Orig. Mag. 1306. Sk. H. 6, 363. 48 1654. 

10. Aug. Flensborg. Hr. Mogens Sehestedt til Holm- 
gaard faar: i Fyen, Nyborg Len. Gudme H., Gudbierg S. og 
By 7 G. med Skov til 30 Svins Olden. 4 Husmænd og 1 
jordegen G. med Skov til 12 Svins Olden — for: i Fyen. 
Nyborg Len. Vinding H., Ørbeck S.. Ebbele By 4 G. med 
Skov til 40 Svins Olden, Frørup S. og By 1 Husmand og 1 
(G.), Skiellerup S. og By 1 (G.). Vidner: * Erich Krag til 
Braming og Sten Hondorf til Røneholmb. Sekretærer. Orig. 
Mag. 1307. Orig. (Kongens Genbrev) i Top. Saml. p. Perg.. 
Mullerup (Supplement). F. R. 6. 282 b. 

22. Sept. — Kgl. Stadfæstelse af en Bevilling, hvorved 
det tillades Voldemar Lyche til Grindeslef Kloster, Oberst 
over det jydske Regiment til Fods, at opbygge et Pulpitur i 
Grinderslef Klosters Kirke bag Altret og at aabne en Dør 
i Kirken, som Prioren i Klostret tilforn havde sin Gang 
igennem, mod at han giver til sin nævnte Sognekirke sit 
store Sejrværk med en stafferet Skive, som han paa egen 
Bekostning skal opsætte i Taarnet, at slaa paa den store 
Klokke, og tillige giver den, som skal tage Vare paa samme 
Sejrværk, Landgilden af 1 Bol i Hinborg H.. Otting S. og By, 
hvilken Landgilde altid herefter skal følge Kirken til samme 
Brug: dog forbeholdes Herligheden af samme Bol Voldemar 
Lyche og hans Arvinger til Grindeslef Kloster. J. R. 12. 
319 b. Kone. 

24. Okt. — *Erich Rossencrandtz til Rosenholmb 
faar: i Jylland. Øster Lisberg H., Hornslet S. Escherød Hoved- 
gaard med Skov til 60 Svin, Tøyberg S. (i) Sønder Bendstrup 
1 (G.). Mørche S. (i) Balle 1 (G.); af Aarhus Kapitel: i 
Øster Lisberg H.. Mørke S. (i) Balskouf 1 G. med Skov til 
4 S\'in; af Aarhus Hospital: i Balskouf 1 G. med 8 Svins 
Olden; — for: i Jylland. Øster Lisberg H., Tøybierg S. i 
Linov 4 (G.) hver med Skov til IV2 Svin, Tøyberg S. (i) Balle 
1 (G.): til Aarhus Kapitel: i Øster Lisberg H.. Tøyberg 
S. i Linov en Del Landgilde og al Herhgheden af 1 G. med 
Skov til Vj2 Svins Olden, af hvilken G. den øvrige Landgilde 
skal ydes til Aarhus Hospital: til Aarhus Hospital: i 
Tøyberg S. i Linov 1 G. med Skov til IV2 Svin og den før 
nævnte Del af Landgilden af en anden G. sstds. Vidner: 1654—55. 49 

♦Erich Krag til Braming og Sten Hondorf til Rønneholm, 
Sekretærer. J. R. 12, 322. Erik Rosenkrantz udstedte 3 for- 
skelHge Genbreve, alle af samme Dag og med de samme 
Vidner, et til Kronen angaaende dens eget Gods, et til Aar- 
hus Hospital og et til Aarhus Kapitel: af disse er det første 
bevaret i Orig. Mag. 1308. 

16. Nov. Flensborg. Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte 
mellem Erich Krag og Sognepræsteembedet til Bram- 
ming og Hunderup S. (Hr. Jens Pedersen, Sognepræst), 
hvorved førstnævnte faar: Bramming Præstegaard med 
dens TilHggende undtagen de Enge i Uld Darum, Terpager og 
Tømmerby Marker, som hidtil have fulgt Præstegaarden, og 
som Præsten skal beholde, — for: 1 G. i Tømmerbye; tiUige 
skal Erich Krag paa egen Bekostning lade Bramming Præste- 
gaards Bygning flytte til Hunderup Præstegaard og opsætte 
dér. Vidner: Offe Skade og Hugo Lytzov. J. R. 12, 326 b. 

19. Dec. — Jørgen Sehefeld til Nes, Landsdommer 
i Sjælland, faar af Aalborg Hospital (paa hvis Vegne 
Kongen handler): i Aalborghus Len, Hellom H., Bellom S. (i) 
Lille Brøndum 1 G. — for: i Aalborghus Len, Hovbrov S. 
og By 1 G. Vidner: * Erich Krag til Bramminge og *Sten 
Hondorf til Rønnesholmb, Sekretærer. Orig. Mag. 1309. J. R. 
12. 334 b. 

1655. 5. Jan. — Christopher Lindenov til Linds- 
vold (!) (Kone. tilføjer: Admiral paa Bremmerholm) faar Til- 
ladelse til at tilforhandle sig Ejendommen i 1 Selvejerbonde- 
gaard i Styrhnge, som lovlig er bleven opbuden til Tinge, 
uden at nogen af Slægt eller Venner har villet tilforhandle 
sig den. Sj. R. 23, 588. Kone. 

17. Jan. -- Christen Skel Jørgensen faar af 
Aarhus Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Nørre- 
jylland (i) Fløgstrup 1 (G.) med Skov til 30 Svins Olden og 
2 G., af hvilke den ene giver Skyld af 1 Bol, og som begge 
have Skov til 124 Svins Olden, — for: i Nørrejylland i Vrø- 
ning 1 G., som skal følge Præbende Tved, i Tebstrup 1 G. 
og i Balle 2 G., hvilke 3 G. skulle følge Præbende Corpus 
(ihristi. Vidner: Erich Krag og Sten Hondorph. J. R. 12, 337. 

4 50 1655. 

18. Jan. Flensborg. Skøde til Hans Vilhelms i 
Odense paa 1 Plads og Jordsmon ved Fæstningen F(r)ede- 
richsodde paa Handerup Mark, hvor han skal lade oprette et 
Teglværk paa egen Bekostning og med forderligste sætte det 
i Værk, hvis han agter at nyde dette Skøde. J. R. 12, 338 b. 

26. Jan. — Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte mellem 
Hr. Anders Bilde, Marsk, og Jordløse Sognepræste- 
embede i Fyen (Hr. Laurits Andersen, Sognepræst), hvor- 
ved førstnævnte fa ar: Bremberigs Krog i Siuntehafve — 
for: Jord i Siuntehafve. F. R. 6, 249. 

10. Febr. — *Karen Løche, Enke efter Gabriel 
Kruse til Snellerøed, fa ar af Lunde Kapitel (paa hvis 
Vegne Kongen handler): i Skaane, Froste H., Nør Rørum S. 
1 G. kaldet Agerup (R. og Koncepterne: Aagerup) med 1 
Udbygge, dog undtagen Tredingstiende eller, hvad derfor 
gives, som bør følge Kapitlet, — for: i Skaane, Giøng H., 
Thuorup S. 1 G. kaldet Kampholm ; Tredingstienden af denne 
G. skal Lunde Kapitel som tilforn oppebære. Vidner: *Erick 
Krag til Bramming og * Jacob Rothsten til Lengsholm, Sekre- 
tærer. Orig. Mag. 1311. Sk. R. 6, 367. Koncepter. 

17. Febr. — Maren, afgangne Jens Christen- 
sens i Helsingborg, fa ar efter en Akkord, som Hr. Knud 
Ulfeld og Ifver Krabbe til Vegeholm have gjort med hende: 
1 Bg. i Helsingborg S., kaldet Mortenstrup, dog den aarUge 
Skat deraf forbeholden Kronen, — for: hendes Jord og 
Ejendom hggende der for Byen i S. Clemendts Vang, som 
efter Hr. Knud Ulfelds, Ifver Krabbes og Ingeniøren Gotfried 
Hofmans Angivelse skal behøves til Byens og Fortifikationens 
Fornødenhed; dog maa hun beholde, hvad der muhg bliver 
tilovers deraf, som ikke behøves til Fortifikationen. Sk. R. 
6, 368. Kone. 

8. April. — Aabent Brev, hvorved det paa Grund af 
den tro og flittige Tjeneste, som Las Jensen, Borgemester i 
Varde, har gjort Kronen, tillades hans Døtre Else og Inge- 
borg Lasdaatter at beholde for sig og deres Arvinger 
for sædvanlig Fæste og Afgift Halvparten af 1 Stykke Eng 
kaldet Stoerfougdens Eng, som de have i Fæste, og Ingeborg 
Lasdaatter at beholde for sig og sine Arvinger for sædvanlig 1655. 51 

Fæste og Afgift 1 Stykke Eng kaldet Snefrekrog. som hun 
alene har i Fæste: begge Stykker Eng hgge for Varde. J. R. 
12, 354 b. Kone. 

15. April. Flensborg. Jens Andersen, Skriver paa 
Møgeltønder, faar Tilladelse til, at hans Hustru og Arvinger 
maa for den aarhge Afgift, nemlig 4 Tdr. Byg, beholde de 
6 Agre paa Møgeltønder Mark kaldede Statsstrenge, som han 
har fæstet for sin Livstid af Hr. Mogens Sested. J. R, 12. 
356 b. 

18. April. — Hr. Hening Valchendorf til Glorup 
faar Jus patronatus til Tved Kirke i Fyen i Nyborg Len. 
Orig. i Top. Saml. p. Perg., Sunds H. Nr. 76. F. R. 6, 255 b. 
(Af Sj. T. 33, 267 og F. T. 7, 201 ses, at H. Valkendorf til Gen- 
gæld afstod til Kronen 1 G. i Fyen, Nyborrig Len, Vinding H.. 
Øxendrup S. og By. som han havde i Pant.) 

21. April. — Skøde til Hans Madsen og Tomas 
Tyggesen, Borgere i Frederichsodde, paa 1 Plads og Ejen- 
dom paa Høyby Mark paa Grundesodde, hvor de skulle lade 
opbygge et Teglværk paa egen Bekostning, saa at det uden 
Ophold bliver iværksat, under dette Skødes Fortabelse. J. R. 
12, 357 b. Kone. 

20. Juni. Kbhvn. Mogens Fris til Farschouf faar: 
Jus patronatus til Morslet Kirke i Nørrejylland, Aarhusgaards 
Len, Ning H., med Kirkens Tiende, Herhghed og Rettighed 
med Regnskabs Forhørelse, eftersorn det Brev, som Kongen 
18. Aug. 1653 paa Aarhus Kapitels Vegne har givet Mogens 
Fris paa Kirkens Rettighed og Regnskabs Forhørelse, for- 
melder, samt Herligheden til Præstegaarden og Degnebolet 
(R. i Kongens Brev: Degnestavnen): dog skal Udst. være 
forpligtet til at levere den sædvanlige aarlige Afgift af Kronens 
Tiende (R. i Kongens Brev: Korntiende), som er perpetueret 
til Aarhus Skoles Høreres (R. i Kongens Brev: Hørers) Løn:. 
— for: i Skaane. Malmøhus Len, Jerested H. og By 1 G. 
Vidner: * Erich Krag til Bramming, øverste Sekretær, og Sten 
Hondorf til Rønovholmb, Sekretær. Orig. i Top. Saml. p. 
Perg., Ning H. Nr. 3. J. R. 12, 366 b. 

23. Juni. — Casper Gersdorf faar: i Jylland, Vester- 
vig Klosters Len, Hvidberg (R.: Hindberg) S. (i) Barslef 4 (G.) 

4* 52 1655. 

med 2 Gadehuse paa den ene Gaards Grund — for: i Jylland, 
Odbye S. (i) Uggeløf 2 (G.), (i) Serup 1 (G.); Hasing H., Vis- 
bye S. og By 3 (G.). Vidner: Erich Krag og Jacob Rothsten. 
J. R. 12, 374 b. 

14. Aug. Kbhvn. Hr. Jochim Gersdorf til Tundby- 
holm, Rigshofmester, faar i Skaane, Malmøehus Len, Engel- 
sted H., Oenslunde S.: af Oenslunde Kirke (Hr. Morten Peder- 
sen, Sognepræst til Onslunde og Tornis S.): i Onslunde Bys 
vestre Vang Kirckeengen anset for 3^2 Læs Eng, og af Præste- 
bondens Gaard der i Byen: i Onslunde Maer (Kone: Maaer): 
10 Læs Eng. i Lunde Kier 2 Læs Eng. for: til Kirken 1 Stykke 
(Kone. tilføjer: Eng) i samme Vang kaldet Dueholm (Kone: 
Dueholme), anset for 3V2 Læs Eng, til Præstebonden 12 Læs 
Eng (R. glemmer: Læs), der ogsaa kaldes Dueholm (Kone: 
Dueholme): fremdeles faar han af Præstebondens Ager i 
samme Vang (R. glemmer: Vang) 2 Stykker kaldet Toelandet, 
1 Stykke kaldet Lille Toft og 1 Stykke kaldet Hyllebecken, 
som tilsammen ere 10 Skpr. Sædeland. for: 1 Ager kaldet 
Varmetorns Ager, som er 10 Skpr. Sædeland; fremdeles 
faar han af Præstebondens Ager i den nørre Vang 1 Stykke 
kaldet Toften og 1 Stykke kaldet Møllestaben, som tilsammen 
ere 3 Skpr. Sædeland, 1 Ager kaldet Lønsagger, som er 4 
Skpr. Land, for: 1 Ager kaldet Medgafvidt, som er 7 Skpr. 
Sædeland ; fremdeles af Præstebondens Eng i den østre Vang 
1 Stykke kaldet Hestegildeengen (Kone. : Hestekildeengen, 
som er 7 Læs) og 1 Stykke kaldet Maaebrendekilde, som 
ogsaa er 7 Læs Eng. for: 14 Læs Eng i samme Vang i en 
Eng, der ogsaa kaldes Maaebrendekildeengen. Sk. R. 6, 381. 
Kone. 

29. Aug. — Hofmesteren paa det kgl. og adelige 
Akademi Sorøe faar paa Stedets Vegne Jus patronatus 
_ til de 7 Hovedkald med deres Annekser samt Degnekald i 
Alsted H., der hgge under Akademiet, da der baade i de 
Sogne, som Sorøe Kloster fordum har haft Jus patronatus 
til, og i dem, som siden ere mageskiftede til Stedet, begaas 
stor Uskikkelighed, naar et Kald er ledigt, idet Bønderne da 
tilholde sig den Højhed, som tilforn har fulgt Stedet. Sj. R. 
23, 657 b. 1655. 53 

30. Aug. Kbhvn. Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte 
mellem M.Niels Bang, Sognepræst til Dalum og Sanderum 
Sogne, og nogle Kronens Bønder i Sanderum By, 
hvorved førstnævnte fa ar til at indhegne til sin Have i 
Sanderum: af Jørgen Hansen 1 lille Stykke Jord, hvori der 
kan saas 2 Skpr. haardt Korn. for: 1 af Padedambs Stykker 
til Bækken, hvori der kan saas 3 Skpr. haardt Korn; af gamle 
Anders Lauritsen i Sanderum 2 smaa Stykker Jord, hvori 
der kan saas 4 Skpr. haardt Korn. for: Østerlof Ager, hvori 
der kan saas 7 Skpr. haardt Korn; af Hans Ibsen og Jens Ibsen 
2 smaa Stykker Jord, hvori der kan saas 4 Skpr. haardt Korn. 
for: Høvden for Madts Mands Tofte, hvori der kan saas 6 
Skpr. haardt Korn ; af Madts Mand og Knud Bunde 2 Stykker 
Jord, i hvert af hvilke der kan saas 2 Skpr. haardt Korn, for: 
de 2 Presteholmbs Stykker og Forsletten for Enderne for 
samme Stykker, hvori der kan saas 3 Skpr. haardt Korn; af 
Claus Jul 1 lidet Stykke, hvori der kan saas 2 Skpr. haardt 
Korn. for: Padedambs Stykker, hvori der kan saas 3 Skpr. 
haardt Korn ; af Jørgen Rasmusen 1 Stykke Jord, hvori der kan 
saas 2 Skpr. haardt Korn, for: det Stykke for Voeseagger, 
hvori der kan saas 3 Skpr. haardt Korn; dog skal M. Niels 
Bang holde saa meget Kvæg af den Mark, naar den bliver 
Fælled, som det Jordsmon, de have magelagt med ham, kan 
græsse. F. R. 6, 265 b. Kone. 

4. Sept. — Aabent Brev, at eftersom FaUing og Halling 
Sogne meget ubekvemt ere annekterede, idet der fra Anneks- 
sognet Halling er en lang Vej gennem baade Goesmer og 
Ørting Sogne til Falling Kirke, der er Slotskirke til Aakier, 
.^aa annekteres Ørting S. til Falling S., men Halling S. til 
Goesmer S., og det tillades Præsten i Halling S. at nyde 
til Besiddelse en af Gaardene i Ørting S., hvorimod den Gaard. 
som han nu bor i, igen skal svare til Slottet med Ægt. 
Arbejde, Skyld og Landgilde. J. R. 12, 398. Kone. 

6. Sept. — Peder Vibe fa ar: i Sjælland, Flache- 
bierg H., Eggitslefmagle S. og By 3 (G.), (i) Hasselbye 3 (G.), 
(i) Baaslund 1 G., (i) Francherup 2 (G.) — for: i Sjælland, 
Flachebierg H. (i) Syndrejelling 3 G., Særdrup 1 G., (i) 
Orritsløf 2 (G.), i Hyldested Halvparten af 1 G., (i) Aarebye 54 1655. 

en Del Landgilde af 1 G. Vidner: Erich Krag og Christopher 
Orning. Sj. R. 23. 678 b. 

2. Okt. Se 16. og 19. Okt. 

16. Okt. Kbhvn. (Hans Nielsens Genbrev: 2. Okt. Mari- 
ager.) Hans Nielsen Dr os trup, Borgemester i Mariagger, 
fa ar som Ejendom følgende Gods. som han har i Pant af 
Kronen: i Unsø(!) H., Skielderup S. og By 1 G. med 3 dertil 
hørende Gadehuse. ^'g Gr. (R. i Hans Nielsens Brev har: 1 G. 
eller 2 halve G., i Stedet for: V2 G.) og 2 Bol; naar Kronen 
indløser andet pantsat Gods, skal dog Herligheden og al kgl. 
Højhed af det her nævnte Gods tilhore Kronen ligesom af 
andet Selvejergods, men indtil da skal Hans Nielsen nyde 
den Frihed derpaa, som Pantebrevet formelder; til Gengæld 
afstaar Hans Nielsen til Kronen: i Nørrejylland. Gerlef H.. 
Dalbofver S. (i) Vindstrup (R. i Hans Nielsens Brev: Mind- 
strup) 1 G., som han har i Pant af Kronen. Vidner: Gabriel 
Moritsen og Peder Bay. Raadmænd. J. R. 12, 409 b^ Kone. 

19. Okt. — (Hans Nielsens Genbrev: 2. Okt. Mariager.) 
Hans Nielsen Drostrup. Borgemester i Mariagger, faar: 
1 Hus med tilhørende Have og Jord i Hobro Købstad, dog 
med Forbehold af Kronens Højhed derover — for følgende 
Selvejerbondegods: i Nørrejylland, Halds Len, Rinds H. i 
Hvilsom ^'2 G. og 1 Hus. Vidner: Gabriel Mouritsen og 
Peder Pedersen Bay. J. R. 12, 412. 

18. Nov. — Otte Krag faar Tilladelse til, at Ring- 
kiøbing Skoles Enge i Rindum, Velling og i hans Kirkesogn 
He (R. glemmer: He) for sædvanhg Fæste og aarlig Afgift maa 
bruges til hans Gaard Voldberg. naar de blive ledige; Engene 
ere: et lille Stykke Eng i Rindum Enge, som M. Hans Kier. 
Sognepræst i Ringkiøbing og Rindum Sogne, havde fæstet, 1 
Eng kaldet Mogholm paa Dappe i Nørre Enge i He S., 1 Eng 
i Heagger Enge kaldet Lamb Eng, 3 smaa Stykker Enge 1 Giest 
i He S.. 4 Skafter Enge i Mal Enge. 8 Skafter Enge i den 
store Eng Valdberg. i Voldberg Enge følgende 8 Enge: 1 Eng 
i Vormhøy kaldet Seld Eng, 1 Eng i Lammervig. 1 Eng i 1 R. indeholder i Kongens Brev el Par Fejl og Uklarheder, som 
her ere rettede i Overensstemmelse med Hans Nielsens Genbrev. 1655—56. 55 

Varekrog. 1 Eng kaldet Kaalgaard Eng, paa Røer 1 Eng. 1 
Eng kaldet Svinbal Eng, 1 Eng sønden ved Grabboe Eng, 1 
Eng sønden under Valdberg Ager; fremdeles af 1 G. i Velding 
\'j Ørte Byg; 1 Eng i Hekier, 3 Stykker Enge i Rindum Enge 
og 1 Stykke Eng paa Hekier, 1 Stykke Eng i Holm Enge og 
3 smaa Stykker i Rindum Enge. 1 lille Stykke Eng i Rindum 
Enge neden Rindumgaard. 1 F^ng i Valding Enge. J. R. 12. 
417 b. Kone. 

1. Dec. Kbhvn. Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte 
mellem Hr. Jonas Knudsen, Sognepræst til Kiøbinge og 
Løngsøe S. i Christianstads Len. og Kiøbinge Sogne- 
mænd, hvorved begge Parter have faaet nøjagtigt Vederlag. 
Kornjord for Kornjord og Rugjord for Rugjord; enhver har 
antaget nogle Tæpper, som Præsten paatager sig; Gribsjord, 
som er bevilget Præsten at indtæppe til hans Lykke, er 5 
Skpr. Land, for hvilke Bymændene efter Præstens Tilbud have 
at fordre Vederlag i hans Anpart i Nykiervang, naar den 
indtæppes. Bymændene annamme en Del Gærder for Vestre 
Lamlycke og Lillevang i Stedet for de Gærder, som Præsten 
paatager sig. Sk. R. 6. 394 b. Kone. 

1656. 3. Jan. — Hans Juel til Starupgaard faar: 
Jus patronatus og vocandi til Høgslef Kirke, som er Sogne- 
kirke til hans Gaard Starupgaard i Nørrejylland, med Kirkens 
Tiende; men eftersom Kronens Rug- og Bygtiende er per- 
petueret til Skolepersoners Underhold i Viborg, skal Udst. 
levere den aarlige Afgift deraf i ustraffeligt Korn uden Skolens 
Præjudits, og desuden har han perpetueret 100 Rdl, som 
skulle staa paa Rente paa Starupgaard, og hvoraf der aarlig 
skal leveres 6 Rdl. i Rente tillige med Afgiften af Tienden: 
— for: følgende Gods, som tidligere er pantsat ham af 
Kronen, nemlig i Nørrejylland, Salling, Schifvehus Len, Hierch 
(R. i Kongens Brev: Harch, i Hans Juels Brev: Herrit) S. og 
By 1 (G.), Skarpenbergs (R. i Kongens Brev: Skagenbergs) 
Gods 2 (G.), Hare S., Dals Mølle. Vidner: * Erich Krag til 
Braminge, øverste Sekretær, og *Jens Juel til Hundsbech. 
Orig. Mag. 1312. J. R. 12, 429. 

12. Jan. — Hr. Sigvart Urne til Raarup faar: 
Jns patronatus til Sengeløsse Kirke i Kiobonhafns Lon. som 56 1656. 

er Sognekirke til hans Gaard Raarup, med Kirkens Korntiende, 
som han nu selv har i Fæste, og Kronens og Kirkens Rettighed 
i 1 lille Jord paa Holme Mark: men Kronens Tiende af Sognet 
skal som hidtil forblive perpetueret til Superintendenten i 
Sjællands Underhold; — for: i Falster i Ovre 2 G. (R. i 
Kongens Brev: Lundegaard!) og 1 Gadehus sstds. Vidner: 
Erich Krag til Braming og Sten Hondorf til Rønneholm. 
Sekretærer. Sj. R. 23, 731. Koncepter. 

5. Febr. Kbhvn. *Otte Tot til Nes faar af Lunde 
Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Skaane, Onse 
H., Øsløf 2 (G.), Hasle 3 (G.), Ask 1 (G.). Boserup 1 (G.), 
Onstrøe 1 Fæste (?) og 1 Hus. Toriøse 3 (G.), Gunderød 1 
(G.); Vemminghøys H., Lille Bedinge 3 (G.), hvoraf den ene 
giver Skyld af 1 Fæste. — for: i Skaane, Harriagers H., 
Saxstrup 8 (G.) og 1 Hus, Bennestad 1 (G.); Liunids H.. 
Sønder Ville 1 (G.), Vernløse 1 (G.), der giver Skyld af 
1 Fæste; Lugede H.. Ørnckier 1 (G.), Birckerød 1 (G.); 
Froste H., Slogstrup 1 (G.); Harriagers H., Høy 1 (G.), der 
giver Skyld af 1 Fæste; Fers H., Bus 1 (G.). Vidner: *Erick 
Krag til Bramming, øverste Sekretær, og * Niels Fris til 
Ørbechlunde. Sekretær. Orig. Mag. 1313. Sk. R. 6, 401. 

13. Febr. — Hr. Anders Bilde til Dambsboe, Marsk, 
faar: i Jylland, Silckeborg Len, Lysgaard H. (i) Taange 4 
(G.), hvoraf 2 have Skov hver til 3 Svins Olden og 1 til 6 
Svins Olden, 4 Gadehuse, (i) Høbierg 1 (G.) med Skov til 6 
Svins Olden, Elsborg S. og By 3 (G.) og 3 Gadehuse ; Meilsom 
H. (i) Bering 1 (G.) og 1 Gadehus — for: i Jylland, Lys- 
gaard H. (i) Dembstrup 3 (G.), 1 Bol og 1 Gadehus; Sckander- 
borg Len (i) Øridsløf 2 (G.), hvoraf 1 har Skov til 4 og 1 
til 2 Svins Olden; Synderlyng H. (i) Føillum 1 (G.); Nørlyng 
H. (i) Pederstrup 1 Bol. Vidner: * Erich Krag til Bramming, 
øverste Sekretær, og * Niels Fris til Ørbechlund. Orig. Mag. 
1314. J. R. 12, 442 b. 

20. Febr. — *Christen Skel til Fusinge faar: i 
Nørrejylland, Mariagers Klosters Len, Synderlyng H., Lesten 
S. og By 5 (G.), 5 (R. i Christen Skels Brev: 3) Gadehuse 
og Herligheden af 1 Kirkebol, som hidtil har svaret til Droning- 1656. 57 

borg Slot og givet sin Landgilde til Præsten og Kirken (R. i 
Christen Skels Brev udelader de sidste 20 Ord), — for: i 
Nørrejylland, Synderlyng H. (i) Reystrup 4 G., (i) Vorning 
I (G.); Støfring H. en Del Landgilde i 1 G. kaldet Hede- 
gaard, dog Herligheden i Hedegaard forbeholden. Vidner: 
* Erich Krag til Hraming, øverste Sekretær, og * Jacob Roth- 
sten til Lengsholni. Orig. Mag. 13L5. J. R. 12, 446 b (det 
af Kongen udstedte Brev, der ogsaa indeholder det umiddel- 
bart herefter følgende Mageskifte mellem Christen Skel og 
Viborg Kapitel) og 449 b (Christen Skels Genbrev). 

20. Febr. Kbhvn. *Christen Skel til Fusinge faar af 
Viborg Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Nørre- 
jylland, Lesten S. og By 2 * (G.) og 1 Gadehus. af Kapitlets 
Kommungods (i) Lesten 1 (G.) — for: (R. i Kongens Brev 
indskyder: til 1 Vikarie i Viborg Kapitel) i Nørrejylland (i) 
Synderbeg 1 (G.), en Del Landgilde i 1 G. i Aarup; imod 
Kapitlets Kommungods: (i) Korning 1 G., en Del Landgilde 
i Gaarden i Aarup, og eftersom der er mere Gæsteri paa 
Kapitlets Gods til Vikariet end paa det Gods, som er udlagt 
flerimod, skal der følge til Vikariet en Del Gæsteri af den 
Gaard i Korning, som er udlagt til Kapitlet i Stedet for den 
Gaard af Kommungodset; af Gaarden i Aarup forbeholder Udst. 
sig Herligheden. Vidner: *Erick Krag til Braming, øverste 
Sekretær, og * Jacob Roethsten til Lengsholm. Orig. Mag. 1316. 
J. R. 12, 446 b (det af Kongen udstedte Brev: jvfr. det fore- 
gaaende Mageskifte) og 451 b (Christen Skels Genbrev). 

21. Febr. — *Holger Vind til Gundestrup faar af 
Lunde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Skaane, 
Sønder Asboe H. i Biernekulde 4 (G.) — for: i Skaane. Barre H. 
i Totterup 2 (G.), Valby 1 (G.), Høy 1 (G.); eftersom Udst. tager 
Tredingstiende af Godset i Biernekuld. regnes den Tiende ikke 
i Hartkorn, som han giver Kaj)itlet igen i forskrevne Gods. 
Vidner: *Erick Krag til Bramming, øverste Sekretær, og* Niels 
Fris til Ørbecklund. Sekretær. Orig. Mag. 1317. Sk. R. 6. 404. ' R. i Kongens Brev. har ved en Fejltagelse: 3. idel den nævner 
den ene G. 2 Gange. 58 1656. 

1. Marts. Kbhvn. Hr. Anders Bille faar: i Jylland. 
Faldborg S., Skavngaard med Skov til 3 Svins Olden, Brand- 
strup S. og By 3 (G.), hvoraf 1 har Skov til 3 Svins Olden, 
og 1 Gadehus, 4 Gadehuse i Faarup. Biering S. og By 2 (G.), 
hvoraf 1 har Skov til 5 Svin. Rind S. (i) Meddelhiede 1 (G.) 
— for: i Jylland, Rinds H.. Hersom, S. og By 1 G., (i) Øris 
2 (G.), Bierregraf S. (i) Ofver Hvoiris 1 (G.), Navndrop 1 (G.). 
Laastrup S. (i) Nør Borup 1 (G.). Vidner: Erich Krag til 
Braming og Jackob Rodsten til Lingsholm, Sekretærer. J. R. 
12, 453 b. 

— Hr. Anders Bille til Dambsboe, Marsk, faar: i Jylland, Medel- 
som H., Vinchel S. og By 19 G. og 4 Gadehuse, 1 Stykke Eng kaldet 
Almindskierd inden Vinchel Markeskel, 2 Lyngbakker i Vinchel Mark, 1 
Stykke Skov kaldet Alminde med andre til Vinchel liggende Skovparter, 
takseret for 66 Svins Olden — for: i Jylland, Halds Len, Hersom Hoved- 
gaard med Skov, Mark og Aalegaarde kaldede Stiensgaarde, samt Bierris- 
gaards Mark og 1 G. i Hersum By, der er lagt øde under Hersumgaard. 
1 Skov kaldet Vesterlund, 3 Skovskifter i Skamris Skov og Øris Skov 
kaldede Hiulund, 1 Stykke Skovskifte kaldet Buslund, nogle (9?) Bols- 
huse og Gadehuse i Hersum By, Skamris og Øeris; Rinds H., Hersum 
S. og By 5 (G.), Hersom Mølle, Skamris 1 (G.), (i) Traastrup 1 (G.); 
Medelsom H., Rind S. 2 (G.), Maman S. og By 3 (G.). Skov til 18 Svin 
og 2 Gadehuse sstds. Orig. (Kongens Genbrev) i Top. Saml. p. Perg.. 
Middelsom H. Nr. 59; Brevet har aldrig været underskrevet eller be- 
seglet og er ikke indført i Kancelliregistranterne. 

21. Marts. — Skøde til Henrich Emb, Kobbersmed 
i Kiøbenhafn, paa Kronens Kobbermølle i Sjælland, Gronborg 
Len; den skal altid forblive en Kobbermølle og ikke anvendes 
til andet Brug: Kronen forbeholder sig Genkøbsret for den 
Sum, som den nu er solgt for, nemlig 1019 Rdl. 26 Skill. 
dog at der i saa Fald desuden betales, hvad der kan befindes 
at være forbedret paa den^ Sj. R. 23, 760. Kone. 

1. April. — *Christen Skel Jørgensen til Estrup 
(R. i Kongens Brev: Sorup) faar følgende Kronens og Kirkens 
Gods: i Nørrejylland, Caløe Len, Synderhald H., Aufning (R. 
i Kongens Brev: Amfiering) S. og By 1 Kirkebol, der giver 
Skyld til Caløe, Schader S. og By 1 (G.), der skylder den 1 Brevet er overstreget i Registranten med Tilføjelse, at det er 
kasseret, eftersom Hammermøllen er bleven bevilget Hendrich Em 20. Aug 
1659 i Stedet for denne Kobbermølle. 1656. 59 

tredje Part af sin Landgilde til Caløe, Vester Alling S. og 
By 1 Gadehus, der giver Landgilde til Kirken: Nøer H.. 
Ensløf S. og By 1 Kirkebol, Kastbierig S. og By 1 Kirke- 
bol; disse 2 Kirkebol give en Del Landgilde til Caløe og en 
Del til Præsten, hvilken sidste Del ikke vedkommer dette 
Mageskifte; — for: i Nørrejylland. Synderhald H., Lyngbye 
S. (i) AUeløf 1 G. med Skov til 4 Svins Olden. Vidner: 
* Erich Krag til Bramming, øverste Sekretær, og *Otte Fris 
til Astrup. Orig. Mag. 1318. .1. R. 12, 461. 

5. April. Kbhvn. Jungshofvid Sognepræsteembede 
(Hr. Morten Jensøn. Sognepræst) fa ar: i den store Slots- 
mark Jord liggende vesten op ud med Gærdet til Stafverby 
Liung. og i Møllemarken sønden ved Præstegaarden 1 Stykke 
.lord med lidt Eng derved af et Sted kaldet Nyvenge — for: 
en Del af Præstegaardens Jord, der ligger blandt Junghofvits 
Slots Jord i begge Marker, nemlig baade i Møllemarken og 
den store Mark ud til Smidstrup; dog skal Sognepræsten 
ikke besværes med at tæppe og lukke den Jord, som er 
bleven udlagt Præstegaarden, eller at vedligeholde Gærderne 
derom, da der aldeles ingen Gærdsel eller Skov ligger til 
Præstegaarden; Præsten skal ogsaa beholde det Rusestade, 
som Præstegaarden havde i Stranden for Enden af nogle 
Agre. som den havde i den store Slotsmark, og som nu ere 
tilskiftede Slottet. Sj. R. 23, 769. Kone. 

7. Maj. — Hr. Niels Trolle faar Tilladelse til. at den 
Jord, som ligger til Lyngbye Kirke, altid herefter maa følge 
en eller flere af hans Gaarde i Joensløf for sædvanlig Fæste, 
saa tit den falder til Fæste. Sj. R. 23, 789. Kone. 

— Hr. Niels Trolle faar Tilladelse til, at den Jord. 
som ligger paa Nyrups Mark til Sunnerup Kirke i Voldborgs 
H. 1 Sjælland, altid herefter maa følge en eller begge hans 
Gaarde i Sunnerup By for sædvanlig Landgilde til Kirken og 
for sædvanlig Stedsmaal, naar den bliver ledig. Sj. R. 23, 
789. Kone. 

— *Gunde Rossenkrandtz til Vindinge faar: i 
Nørrejylland, Calløe Len, Øster Lisberg H., Thudberg S. og 
By 5 (R. i Kongens Brev: 4) Selvejergaarde, hvoraf 1 har 
Skov til 12. 1 til 60 Svins Olden og 1 (som giver Skyld ;it 60 • 1656. 

en øde Ejendom paa Todberge Mark) til 6 Svins Olden, 1 
(G.) med Skov til 1 Svins Olden; desuden faar han Ret til 
at tilforhandle sig Bondeejendommen i Selvejergodset; — 
for: i Nørrejylland, Mols H., Vistofte S. Lægerholm 2 (G.); 
Øster Lisberig H., Hiorshøy S. og By 1 (G.), der giver Skyld 
af Skovsland, Meylbye S. og By Balle. Vidner: *Erick Krag 
til Braming, øverste Sekretær, og * Otte Fris til Astrup. Orig. 
Mag. 1320. J. R. 12, 481b. Kone. 

7. Maj. Kbhvn. Gunde Rosenkrandz til Vindinge 
faar: af Kronens og Aarhus Hospitals Gods: i Nørrejylland, 
Aarhusgaards Len, Vester Lisberg H. (i) Panderup 3 (G.), 
hvoraf 2 ere Selvejergaarde og den tredje har Skov til 18 
Svins Olden, (i) Trige 1 Selvejergaard, (i) Eløf 1 Selvejer- 
gaard, der giver Skyld af Jenses Toft, (i) Søften 1 Have ved 
1 Hus og en Del Landgilde af Halvparten af 1 øde Ejendom, 
af hvis anden Halvdel der gives Skyld til Kronen, (i) Taa- 
strup 1 Ejendom kaldet Neder Taastrup ; Ning H., Morslet S., 
Tistrup By 3 Selvejergaarde, i Thising Herligheden til 1 G.. 
der giver Landgilde til Præsten i Vibye, Beder S. og By 2 
(G.), (i) Fløistrup 3 (G.), hvoraf 2 (R. i Gunde Rosenkrans's 
Brev og Kone: 3) ere Selvejergaarde, Kronens Rettighed og 
Herlighed til Bundeschoufven og Anpart i Torsschoufven ind- 
til Schidenpøtbechen, som er sat for 40 Svins Olden, med en 
Mose kaldet Surmoesse, som Hgger mellem Schaade Bymark 
og Torsschoufven op til Schidenpøtbechen, Skambech (R. i 
Kongens Brev: Skovbech, i Gunde Rosenkrans's Brev: Skom- 
bech) Mølle med en Have, (i) Jegstrup 1 Selvejergaard, som 
giver en Del Landgilde til Præsten i Thrandbierg af nogen Jord 
og Ejendom, som skal kaldes Klocherbechen, og til Trand- 
bierg Kirke; Gunde Rosenkrans skal tillige med Gaarden 
nyde al Højheden og Herligheden deraf; (i) Enslef 1 (G.), 
(i) Ingisløf 3 (G.), hvoraf 2 (R. i Gunde Rosenkrans's Brev 
og Kone: 3) ere Selvejergaarde, (i) Pedolt 1 Hus, (i) Lim- 
ming 1 Hus, al Perstrup Skov for en fri Endel og Enemærke, 
som er sat for 34 Svins Olden, (i) Stantrup 2 Selvejergaarde: 
af Aarhus Hospitals Gods: i Ning H., Morslet S. og By 
1 (G.), (i) Tistrup 2 (G.), hvoraf 1 har Skov til 6 og 1 til 1 
Svins Olden, (i) Obstrup 1 (G.), med Ret til at tilforhandle 1656. 61 

sig Bondeejendommen i Selvejergodset — for: i Nørrejylland 
til Aarhusgaard: i Ning H., Astrup S., Bøgeschouf By 1 (G.), 
(i) Løyenkier 1 (G.) med Skov til 12 Svins Olden, i Ask By 
4 Mænd, der give Skyld af Ask Mark, Beder S. (i) LilfuUen 
1 G. med Skov til 6 Svins Olden (men det Stykke Eng, som 
ligger for Kirkeskoven, skal med al Kirkeskoven følge Morslet 
Kirke for fri Ejendom, og Kirkens Patron og ingen anden 
skal befatte sig dermed), (i) Gundestrup 4 Mænd, der give 
Skyld af Aadegaards Mark; Øster Lisbierig H., Todbierg (R. 
i Kongens Brev: Torbierg) S., Haarup (R. i Kongens Brev: 
Kaarup) By 6 (R. i Gunde Rosenkrans's Brev: 5) (G.) med 
Skov til 250 Svins Olden; til Aarhus Hospital: Haarup 
By 2 G. med Skov til 47 Svins Olden. Vidner: Erich Krag 
og Otte Fris. Orig. (Kongens Brev, med Underskrift, men 
uden Segl): Orig. Mag. 1322. J. R. 12, 469 b og Koncept 
(Kongens Brev, baade paa Kronens eget og paa Hospitalets 
Gods), J. R. 12, 474 (Gunde Rosenkrans's Genbrev paa 
Kronens eget Gods) og 479 b (Gunde Rosenkrans's Genbrev 
paa Aarhus Hospitals Gods; Originalen til dette sidste Brev 
findes ogsaa i Orig. Mag. 1319 med Gunde Rosenkrans's Segl. 
medens Erich Krag til Braming. øverste Sekretær, og Otte 
Fris til Astrup, der nævnes som Vidner, ikke have beseglet). 

8. Maj. Se 12. Okt. 1653. 

24. Maj. Kbhvn. Sognepræsteembedet til Asminde- 
roed faar 1 Bg. ved Navn Tulstrup. som Sognepræsten Hr. 
Rasmus Jørgensøn Munch har tilforhandlet sig og siden 
læstPt af Arent v. Kulov, fri for Ægt og Arbejde; Præsten 
maa afbryde de gamle Huse, som staa derpaa, og forbedre 
Præstegaarden dermed, men han skal give den aarUge Land- 
gilde, Skat og hvad andet der bør gives af den; og naar Hr. 
Rasmus Munch dør. skal hans Efterfølgere gengive hans 
Arvinger, hvad han har udlagt for at minde Bonden og købe 
Gaarden. Sj. R. 23, 805. 

2. Juni. — Skøde til Maagens Fris paa 1 Møllehus 
af hugne Sten ved Dronningborg, med Ret til at ned])rydc 
Huset. J. R. 12, 490. 

11. Juni. — Skøde til Hr. Olle l'asbierg til Jciiiit 
paa 1 Plads i Fredrichsodde Stad og Fæstning liggende 62 1656. 

østen Kongensgade, norden Rosengaden og sønden Hendrieh 
Thotes Plads, hvilken Plads han inden 2 Aar skal lade be- 
bygge med forsvarlig Købstadbygning med Tegltag, og paa 1 
Markejord i Høybye Mark, som er den 26. Lod. og som altid 
skal blive til den nævnte Plads. J. R. 12, 493. 

1. Juli. Kbhvn. Hr. Knud Ulfeld til Svenstrup faar: 
i Skaane, Malmøehus Len, Taarne H. (i) Øster Oddeslef 1 
(G.), (i) Hovbye 1 (G.), samt Fodermarskhavre af hans eget 
Vikariegods, som ligger til hans Gaard Svenstrup og udgives 
til Malmøehus, nemlig af 4 (G.) (i) Odersløf. — for: i Skaane, 
Oxie H., Fussie S. (i) Hindbye 1 G. Vidner: * Erich Krag 
til Rraming, øverste Sekretær, og Otte Fris til Astrup, Sekre- 
tær. Orig. Mag. 1323. Sk. R. 6, 413. 

— Fru Elisabeth Daae, Jacob Ulfeldts Enke, faar 
af Aarhus Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i 
Jylland, Torsting H., Føyling S. og By 1 G. — for: i Jylland. 
Vrats H., Eystrup S. i Store Torrelund 1 G. Vidner: Erich 
Krag og Jacob Rothsten. J. R. 12. 512. 

— Elisabeth Daae. Enke efter Jacob Ulfeld til Bavelse, 
faar af Horsens Hospital (paa hvis Vegne Kongen handler): 
i Jylland, Føvling S. og By 1 G. — for: i Jylland, Nørvangs 
H., Thyregaaed S. og By 1 G. og 1 Gadehus. Vidner: * Erich 
Krag til Braming, øverste Sekretær, og Jacob Roedtsten til 
Lengsholmb, Sekretær. Orig. Mag. 1324. J. R. 12, 514. 

8. Juli. — Peder Vibe til Gierdrup faar afRoschild 
Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Sjælland, Flache- 
bierig H., Høfve S. og By 1 (G.). Krommerup S. i Haldager- 
magle 1 G. med Skov til 50 Svins Olden i Kongens Vildt- 
bane i Anderschouf Len, i hvilken Skov Peder Vibe har op- 
givet al Rettighed til Jagt. Egidslef S. i Francherup 5 (G.), 
i Egitslefmagle 2 (G.) — for: i Sjælland, Biefverschouf H.. 
Harløf S. i Lystrup 3 (G.), hvoraf de 2 have Skov til 16 
Svins Olden; Merløse H., Soderup S. i Bucherup 2 (G.), 
Thølles S. i Qvarnløsse 1 (G.), Grandløsse S. i Grandløsse 1 
(G.); Thune H., Reigerslef S. i ThorslundeUlle 1 (G.). Vidner: 
Erich Krag og Alexander Grubbe. Sj. R. 23. 834. Koncepter. 

— *Erick Grubbe til Tiele faar: i Jylland under 
Asmild Kloster i Sønderliung H., Vinge S. og By 7 (R. i 1656. 63 

Kongens Brev: 6) G., 8 Bol og 3 Gadehuse — for: i 
Jylland. Synderliung H., Vorring S. og By 1 G., Sønder- 
bech S. og By 4 G. og 20 Skpr. Havre i 1 G.; Aars H. (i) 
Gundestrup 1 (G.); Skodborrig H.. Resen S. og By 1 (G.) og 
Budtsgaard. Vidner: * Erich Krag til Bramminge, øverste 
Sekretær, og * Niels Fris til Ørbechlunde (Orig. Mag.: Bech- 
lunde). Sekretær. Orig. Mag. 1325. J. R. 12, 525 b. 

9. Juli. Kbhvn. Præbenda Høring i Aarhus Kapitel 
(Indehaver: Gunde Rosenkrantz til Vindinge) faar af Aar- 
hus Hospital: i Elsted 1 (G.) — for: i Nør Aldum i 
Stenderup S. 1 (G.). J. R. 12, 531 b. 

— Kgl. Stadfæstelse af et Fæstebrev, hvorved Erich 
Rosenkrantz til Rosenholm, Befalingsmand paa Aarhusgaard, 
og Jacob Matthisen, Superintendent over Aarhus Stift, bort- 
fæste 1 Eng i Mollerup Mark, som strækker sig fra Kopstof 
ned til Veilbye Enge, og hvoraf der aarlig til Aarhus 
Hospital gives 1 Fjerding Smør, til Gunde Rosenkrantz 
til Vindinge og hans Arvinger mod. at de aarlig levere til 
Hospitalet 1 Fjerding Smør. da Gunde Rosenkrantz har til- 
budt at give dobbelt (!) saa meget til Hospitalet, som det 
plejer at faa deraf. J. R. 12, 532 b. 

— Kgl. Stadfæstelse af et Fæstebrev, hvorved Gunde 
Rosenkrantz og hans Arvinger mod aarhg at yde 2 
Fjerdinger og 2 Pd. Smør faa følgende Kronens Enge: Deig- 
holm ved Therp. Kongens Eng ved Lisbierig Bro og Hommel- 
kier mellem Mullerupgaard og Therpskouf, der efter Jorde- 
bogen skylde aarlig 1 Pd. Smør. J. R. 12, 533 b. 

— Gunde Rosenkrantz til Vindinge faar: 1 liden 
Ejendom kaldet Favrhessel, liggende til en af Kronens G. i 
Elsted, — for: andre hans Jorder paa Elsted Mark, som 
skulle følge Gaarden i Elsted. J. R. 12, 534 b. Kone. 

— Kgl. Stadfæstelse af en Aftale, i Følge hvilken Gunde 
Rosenkrantz skal have af Sogne præsteembedet til 
Todbierig og Mielbye S. (Hr. Mogens Hansen, Sogne- 
præst): den Ager og Eng, som Præsten har ved Schaarups- 
gaardts Mark, og som ligger Gunde Rosenkrantz belejlig, 
for: lige saa megen Ager og Eng efter uvildige Dannemænds 
Sigelse i samme Todbierig Bymark; fremdeles skal Gunde 64 1656. 

Rosenkrantz have Præstegaardens Skov. som er ringe og 
sraaa Træer, mod at forskaffe Præsten Olden til 12 Svin. 
naar fuld Olden er. og til 6 Svin, naar halv Olden er. som 
er dobbelt mod. hvad Præsten før har haft, og mod at 
give Præstegaarden til evindelig Ejendom 1 Td. Sædeland i 
Todbierig Bymark; Præsten skal nyde den Fægang, som han 
eller hans Formænd have haft i Thodbierig Mark og Fælled 
i rolig (R. : Mark i Fællig og roHg) Hævd. dog ikke hvad 
der bliver indhegnet i hans egen tidhgere Skov, med mindre 
det kan ske med Schaarupsgaardts Ejeres Villie. J. R. 12. 
535. Kone. 

15. Juli. Kbhvn. Skøde til Jens Nielsen. Borgemester 
i Helsingborg, paa en Mose. som Ugger uden for Byen mellem 
Lykkerne uden for Rødemølle, og for hvilken Jens Nielsen 
har erlagt Betalingen, som skal anvendes til Claus Snedkers 
Gaards Nedbrydelse og dens Opbyggelse paa et andet Sted. 
eftersom samme Gaard af Ejerne skal være given til Kirken. 
Præsten, Skolen og husarme. Sk. R. 6, 423. 

14. Aug. — * Mogens Fris til Faurskouf faar: i 
Nørrejylland, Schanderborg Len. Jus patronatus til Lyngaa 
Kirke, den Ørte Provstehavre og 1 Lam, som er blevet ydet 
af Kirken til Schanderborg, 2 Rdl. Gæsteri, som gives af 
Præstegaarden. med Kronens Højhed og Herhghed til Præste- 
gaarden og Degnebolet, saa og det Bol. som er bevilget den 
nuværende Præst i hans Livstid; Kronens Korntiende skal 
aarUg ydes paa Schanderborg Slot, med mindre Udst. ikke 
vil fæste Tienden paa ny. men Kronens Kvægtiende skal 
Hospitalet i Aarhus beholde, eftersom den af gammel Tid er 
perpetueret dertil; — for: i Skaane. Malmøhus Len i Thomme- 
rup 2 (G.). Vidner: * Erich Krag til Bramming, øverste 
Sekretær, og *Otte Fris til Astrup. Orig. Mag. 1326. J. R. 
12, 539. 

18. Aug. — Skøde fra *Hr. Niels Trolle til Trold- 
holmb. Statholder i Norge, til Kongen paa: i Sjælland, Ringsted 
H. i Sneckerup 1 lidet Bol: Rambse H., Rodschyld Len i 
Reinemarch 1 G. med Skov til 6 Svins Olden. Vidner: *Erich 
Krag til Bramming og Hans Oldeland til Uggersløfgaard, 
Sekretærer. Orig. Skøde 120 b med Paategning bagpaa. at 1656. 65 

Niels Trolle til Gengæld fik Jus patronatus til Ørslef Kirke i 
Sjælland, Anderschouf Len. Sj. R. 23, 850. Kone. 

18. Aug. Kbhvn. Hr. Niels Trolle til Troldholm faar 
Jus patronatus til Ørsløf Kirke i Sjælland. Orig. i Top. Saml. 
p. Perg., Vester Flakkebjærg H. Nr. 85 Sstds. Nr. 86 findes 
en anden Orig.. der er en Del afvigende i Enkelthederne og 
er dateret 18. Aug. 1657, men hverken er underskrevet eller 
beseglet; til denne sidste Orig. findes 2 Koncepter, der dog 
have Aaret 1656. Brevet er ikke indført i Kancelliregistrant- 
erne. 

Aug. ^ — Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte mellem Hr. 
Anders Bilde til Dambsboe, Marsk, og Sognepræste- 
embedet tilSynderbroebye (Hr. Peder Jørgensen, Sogne- 
præst), hvorved førstnævnte faar: 1 Ager i Østerschouf 
agtet for 8 Skpr. Land. Eng til 1 Bov Hø, Skov til 1 Læs 
Gærdsel. Snaben 3 Skpr. Land, 1 Læs Ellegærdsel, Eng til 
V-i Læs Hø. Tvedtsmoese V2 Skp. Land, 27^ Læs Hø, 12 Læs 
Gærdsel, Oensbierig 6 Skpr. Land, 2 Læs Hø, 4 Læs Gærdsel, 
og Fembteshafve dermed iberegnet, KallehafvemoUedt 1 Skp. 
Land. Eng til V2 L^es Hø. hans Skovspart i nævnte (!) Langer- 
march agtet for 6 Svins Olden. Østermarch Torbensmaal 1 Ager 
2V5} Skp. Land, Ertebierig 1 Stykke V2 Skp. Land, paa samme 
Maal 3 Agre 12 Skpr. Land, Østerschoufsbrincke V2 Skp. 
Land. Eng til 1 Bov Hø — for: i Østermarch 1 Skifte Jord 
paa Boetoft, som er 5 Agre i Bredden i den øvre Ende mod 
Hr. Peders Gaard og i den nedre (R. og Kone. : »neste«) Ende 

2 Agre bred. tilsammen agtet for 17^2 Skp. Land, paa Heden 

3 Agre ved Tovschouf agtet for I8V2 Skp. Land, Biørnemoese 
Eng den første mellem Agerenderne paa begge Sider agtet for 
5 Læs Hø, 12 Læs Gærdsel, en Del Ofverlundtsmark. Frem- 
deles faar Hr. Anders Bilde Præstens 2 Broebyeschoufs Haver 
mellem Marskens Enemærker for: 2 Haver, hvoraf den ene 
kaldes Tøenschouf, samt 4 Stykker Jord i Prestemoese; 
Præsten faar 1 Stykke Jord i Kabeltoft (Kone: Kabelstoft) 
for: 1 Stykke Jord i Niels Hiulmandts Have i Broebye; • Dagsangivelse mangler i Registranten og i Kone. 66 1656. 

Præsten faar Pallestoft for: 1 Ager i Lykken kaldet Blaa- 
biergsagger, liggende mellem begge Præstegaardshuse;. dog 
skal Præsten beholde Husene : endelig faar Hr. Anders Bilde 
1 Stykke Jord af Præstegaardens Grund uden for Rasmus 
Hvidts Have paa Sølløsøe i Østermarch og 1 lille Stykke Jord, 
der vender paa Peder Pofvelsens Toft i Allerup, som er paa 
Heden. F. R. 6, 292 b. Kone. 

6. Sept. Kbhvn. *Axel Sehestedt til FHgende faar af 
Lunde Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Skaane, 
Torne H. (i) Arendal 3 (G.); Froste H., Hollum By 1 (G.); 
Thorne H. (i) Efverslef I (G.), (i) Sandbye 2 (G.), (i) Haa- 
sted 1 (G.), (i) Stangbye Halvdelen af 1 øde Grund kaldet 
Paradisgrund, (i) Onnerup 1 (G.) — for: i Skaane, Vemming- 
høj H. (i) Lille Bedinge 3 (G.) og 1 Fæste; Oxe H., Giørslef 
sønden Aa 2 (G.), (i) Katterup 2 (G.); Bare H. (i) Totte- 
rup 1 (G.): for en Del Tredingstiende i Negene, for hvilken 
der tilkommer Kapitlet Vederlag, har Udst. udlagt I G. 
i Øster Torp. Vidner: * Erich Krag til Braming, øverste 
Sekretær, og "^ Niels Fris til Ørbechlund. Oiig. Mag. 1327. 
Sk. R. 6, 425 b. 

17. (R. i Peder Vibes Brev og Koncepterne: 15.) Sept. 
— Peder Vibe faar af Sorøe Akademi (paa hvis Vegne 
Kongen handler): i Sjælland, Borrebye Birk, Eggeslefmagle 
S. og By 1 G. — for: i Sjælland, Kaarsøer Len, Slagelse H.. 
Himmerso S. og By 1 G. Vidner: Erich Krag til Bramminge, 
øverste Sekretær, og Niels Fris til Ørbechlunde. Sj. R. 23, 
856 b. Koncepter. 

19. Sept. — Odense By faar: Øen Vichelsøe under 
Dallum Klosters Len, som Byen behøver til en Havn, — for: 
2 G., som ere udlagte den i Kronens Gæld, nemlig (i) 
Bregnøer 1 G. og i Brylde 1 G. F. R. 6, 297 b. Kone. 

18. Okt. Se 13. Dec. 1656. 

19. Nov. — Erich Rosenkrantz faar: i Jylland, 
Aarhusgaardts Len, Øster Lisbierig H., Skiøstrup S. og By 1 
G. og 1 Hus, Inderup 1 (G.) og 1 Gadehus, (i) Hielmagger 
2 (R. i Erik Rosenkrans's Brev: 1) (G.), (i) Svinboe 1 (G.); 
Ning H., Beder S. og By 1 (G.), Malting S. og By 1 (G.), 
Morslet S. og By 1 (G.) — for: i Jylland, Øster Lisbierig 1656. 67 

H., Mørche S.. Balle By 1 G.. Hornslet S., Krayberg By (de- 
4 sidste Ord glemmer B-. i Kongens Brev) 2 (G.) og Skyld* 
af 1 Ejendom mellem Spenderup og Dyrebye. Vidner: Erich 
Krag til Bramminge og Jacob Rothsten til Lengsholm, Sekre- 
tærer. J. R. 12. 555. 

19. Nov. Kbhvn. Erich Rosenkrantz faar af Aar- 
hus Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, 
Kaløe Len, Øster Lisbierig H., Skiøstrup S. og By 6 G., (i) 
Hielmagger 2 (G.) — for: i Jylland, Lisbierig H.. Eiløf S. og 
By 2 G., Todberg S. (i) Bendstrup 1 (G.). Haarup By I (G.), 
Hornslet S., Krayberg By 2 (G.); Ning H.. Beder S. og By 
1 (G.); Nim H., Hornborre S. og By 1 (G.) og 1 Gadehus; 
Mols H., Vistofte S., Viderup By 1 (G.), (i) Harritsøe 1 (G.), 
(i) Østrup 1 (G.). Vidner: Erich Krag til Bramminge og 
Jacob Rothsten til Lengsholm, Sekretærer. J. R. 12. 558 b. 

— Erich Rosenkrantz faar af Aarhus Kapitel 
(paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Kaløe Len, 
Øster Lisbierig H., Mørche S., Balle By 1 G. med Skov til 
4 Svins Olden og 1 Gadehus, Ballegaard — for: i Jylland, 
Kaløe Len, Nørre H., Hørstved S. og By 2 G. Vidner: Erich 
Krag til Bramminge og Jacob Rothsten til Lengsholmb, Sekre- 
tærer. J. R. 12, 561 b. 

— Erich Rosenkrantz faar af Aarhus Hospital 
(paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Øster Lisbierig 
H.. Skiøstrup S. og By 1 G. — for: i Jylland, Elsted S. og 
By 1 G. Vidner: Erich Krag til Bramminge og Jacob Roth- 
sten til Lengsholmb. Sekretærer. J. R. 12, 563 b. 

21. Nov. — * Erich Krag til Bramminge, øverste 
Sekretær, faar: i Nørrejylland. Riberhus Len, Giøringe S. (i) 
Ilsted 1 G., der giver Skyld af 5 Tofter, og V2 Fæstegaard, 
Bramminge S. V2 tr. ved Navn Terp, der giver Skyld af 2 
Tofter, — for: i Falster (i) Taarup 1 G. med Skov til 4 
Svins Olden, (i) Ovstrup 1 G. med Skov til 30 Svins Olden, 
(i) Nørre Vedby (R. i Kongens Brev: Vedby) 1 Gaardsa^de. 
(i) Nørre Alslef I G. Vidner: Hans Oldeland til Uggerslef- 
gaard og * Niels Fris til Ørbechlunde. Sekretærer. Orig. Mag. 
1332. J. R. 12. 566. 

5* 68 1656—57. 

13. Dec. Kbhvn. Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte af 
13. Nov. 1656. hvorved Niels Andersen Vinter, Borger 
i Randers, faar: Kronens Anpart i en Bg. i Aalborghus Len, 
Hindsted H. (Niels Vinters Brev tilføjer: Hørbye S.), kaldet 
Kiercheterp (R. : Kierchetorp) og Bondeejendommen i samme 
G. (hvoraf en Del tilhører ham selv), dog med Undtagelse af 
Hals og Haands Frihed og Højhed, som Kronen skal be- 
holde. — for: en Part i noget frit Jordegods, som han er 
berettiget til ved Indførsel efter salig Falch Giøe Falchsen, 
nemlig en Del af 1 (G.) i Aalborghus Len. Han H.. Skren 
(Niels Vinters Brev: Schremb) S., Gundestrup By. J. R. 12. 
573 b. Orig. til Niels Vinters Brev, dateret IS.^Okt. 1656 og 
beseglet til Vitterhghed af hans Svoger Mester Søren Hansen. 
Sognepræst til S. Mortens Kirke i Randers, og af hans 
»Fader« Jesper Lauridsen, Borgemester sstds., findes i Orig. 
Mag. 1333. 

19. Dec. — Skøde til Jens Nielsen. Borgemester i 
Helsingborg, paa en Lykke kaldet Galgevangen eller Peder 
Dragers Lykke, som Peder Drager før havde, og som har 
været forundt Jens Nielsen i Fæste for Livstid; som Betaling 
har Jens Nielsen erlagt 200 Rdl. til Johan Ennes Vintapper 
sstds. for en Lykke, som han mister paa Grund af Helsing- 
borgs Fortifikation; dog skal Jens Nielsen aarlig betale 1 Rdl. 
til Helsingborg Slot for en Kendelses Skyld af Galgevangen 
og af afgangne Ennert Pedersens Lykke, som Jens Nielsen 
bruger. Sk. R. 6. 437. 

1657. 22. Jan. — D or e te Urne til Varholm faar: i 
Nørrejylland, Skanderborg Len. Ver S., Stensballe Birk, Blirup 
By 2 G., Hallerup By 2 (G.) og 1 Bol — for: i Nørrejylland. 
Skanderborg Len, Vor H., Øridtslef S., Thvingstrup By 1 G. 
og 1 Bol, i samme Herred. Tholstrup S. og By 1 G. Vidner: 

* Erich Krag til Bramming og * Erich Sested til Stoufgaard. 
Sekretærer. Orig. Mag. 1334. J. R. 13. 3. 

19. April. — Hr. Anders Bille til Dambsboe, Marsk, 
faar af Viborg Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): 
i Nørrejylland. Lysgaards H., Hiøbierg S. og By 1 G. — for: 
i Nørrejylland. Rindts H.. Østerbølle S. og By 1 G. Vidner: 

* Erich Krag til Bramming og Hans Oldeland til Ugersløfgaard, 1657. 69 

Sekretærer. Orig. Mag. 1335. J. R. 13. 10 (Kongens Brev; 
indeholder baade dette og det følgende Mageskifte). 

19. April. Kbhvn. Hr. Anders Bille til Dambsboe, 
Marsk, fa ar af Viborg Hospital (paa hvis Vegne Kongen 
handler): i Nørrejylland i Hiøberg 1 G.; Middelsom H. i Mainon 
1 G. — for: i Nørrejylland, Finds H., Lannumb By 1 G.; 
Rindts H.. Østerbølle S. og By 1 G. Vidner: * Erich Krag 
til Bramming og Hans Oldeland til Ugersløfgaard, Sekretærer. 
Orig. Mag. 1336. J. R. 13, 10 (se det foregaaende Mage- 
skifte). 

12. Maj. — Hr. Henderich Lindenov til Øfvids 
Kloster faar af Christianstad Hospital (paa hvis Vegne 
Kongen handler): i Skaane. Christianstads Len, St. Olluf S., 
Elmholt IV2 G. - for: i Christianstads Len. Giers H., 
Stænsmaa (R. i Kongens Brev: Stensmaal, i Henrik Lindenovs 
Brev: Stoensma) 1 G. med Skov til 100 Svins Olden, Trolle 
Mølle. Vidner: * Erich Krag til Bramming og *Envold Bille 
til Kiersgaard. Sekretærer. Orig. Mag. 1338. Sk. R. 6, 449. 
Koncepter. 

25. Maj. — Kgl. Stadfæstelse af et Skøde af 16. Dec. 
165. (!), hvorved Jørgen Rosenkrands til Kieldgaard, Hof- 
mester for det kgl. og adelige Akademi Sorøe. paa 
Akademiets Vegne sælger til Fru Elisabet Lunge. Enke 
efter Hr. Palle Rosenkrands til Krenckerup : i Lolland (i) 
Store Musse 1 (G.) og 1 øde Jord, (i) Breinmge 3 (R.: 2) 
(G.) med Skov til de nævnte 3 G. til 12 Svins Olden, (i) 
Dollefelde 1 (G.), (i) Lille SUmminge 3 (G.), (i) Vester Ulsløf 
3 (G.). Smaal. R. 7, 112 b. Kone. 

10. Juli. — Kgl. Stadfæstelse af et Mageskifte mellem 
Kronens Bønder i Hørning, Gundestrup og Tued- 
strup Byer og Hans Fris til Clausholms Tjenere i 
samme Byer, hvorved Hans F'ris faar: af Selvejerbonden 
Peder Mogensen i Høring 14 Tdr. 7 Skpr. Sædeland og 18 
Læs Eng for: 14 Tdr. 7 Skpr. Sædeland og 3 Tdr. 3 Sk|)r. 
Sædeland: — af Fæstebonden Groers Nielsen 22 Tdr. 1 Skp. 
Land og 18 Læs Eng for: 22 Tdr. 1 Skp. Sædeland, 8 Læs 
Kngbund i Bre Eng ved Selbro. 18 Skpr. Sædeland og 5 Skpr. 
Sædeland; — af Mogens Espensen fra 1 Kirkebol 5 Læs 70 1657. 

Engbund for: 12 Skpr. Sædeland; — af Fæstebonden Søren 
Rasmusen 5 Tdr. ^/g Skp. Sædeland og 6 Læs Engbund for: 
5 Tdr. 1 Skp. Sædeland, 12 Skpr. Sædeland og 2 Skpr. Sæde- 
land; — af Fæstebonden Rasmus Michelsen RaabøUe, som 
er pantsat fra Kronen. 17 Tdr. Sædeland og 30 Læs Eng- 
bund for: 17 Tdr. Sædeland, 6 Læs Engbund i Rre Eng ved 
Selbroe, 4V2 Td. Sædeland og 5 Skpr. Sædeland; — af Niels 
Nielsen, som ogsaa er pantsat fra Kronen, 7 Tdr. 2 Skpr. 
Sædeland og 12 Læs Engbund for: 7 Tdr. 2 Skpr. Sædeland, 
3 smaa Enge for 2 Læs Engbund, 18 Skpr. Sædeland og 
2V2 Skp. Sædeland; — af Thomas Andersen, som ligeledes 
er pantsat fra Kronen, 15 Tdr. 2^0 Skp. Land og 13 Læs 
Éngbund for: 15 Tdr. 3 Skpr. Land, 2 Stykker Eng, 1 »Peber 
Enge« og 1 Hestehave for 2 Læs Engbund. 17 Skpr. Sæde- 
land og 2 Skpr. Sædeland; — af Madts Sørensen, som Hge- 
ledes er pantsat fra Kronen, 13^2 Td. IV2 Skp. Sædeland 
og 20 Læs Engbund for: 13 V2 Td. 2 Skpr. Sædeland. 5 Læs 
Engbund i Rre Eng ved Selbroe, 22 Skpr. Sædeland og 2 
Skpr. Sædeland; — af Anna Andersdaatter, som er Enke 
efter Christen Sørensen i Høring og ligeledes er pantsat fra 
Kronen, 16 Tdr. 7 Skpr. Sædeland og 17 Læs Engbund for: 
16 Tdr. 7 Skpr. Sædeland, 2 Læs Engbund østen Poelshoede 
og 3 Tdr. Sædeland ; — af Lavrits Giermandsens Gaard. som 
ligeledes er pantsat fra Kronen, 18 Tdr. 2 Skpr. Sædeland 
og 26 Læs Engbund for: 18 Tdr. 2 Skpr. Sæaeland, 2 Læs 
Engbund østen Poel. 4 Tdr. 4 Skpr. Sædeland og 4 Skpr. 
Sædeland; — af Jesper Philipsen i Gundestrup, som hgeledes 
er pantsat fra Kronen. 16 V2 Td. V2 Skp. Land og 18 Læs 
Engbund for: I6V2 Td. V2 Skp. Sædeland, 6 Læs Engbund, 
18 Skpr. Sædeland og 3 Skpr. Sædeland; — af Selvejeren 
Peder Nielsen Degn i Gundstrup 7 Tdr. 5V2 Skp. Sædeland 
og 13 Læs Engbund for: 7 Tdr. 6 Skpr. Sædeland, 5 Læs 
Engbund i Rre Eng ved Selbroe, 15 Skpr. Sædeland og 2 
Skpr. Sædeland; — af Rasmus Nielsen Søeby og Anders 
Ørumb i Gundestrup, som begge bo paa den halve Part af 
1 Selvejergaard, 8V2 Td. 3'/2 Skp. Sædeland og 13 Læs Eng 
for: 8V2 Td. 3V2 Skp. Sædeland, 5 Læs Engbund i Rre Eng 1657—58. 71 

ved Selbro, 1 5 Skpr. Sædeland og 2 Skpr. Sædeland ; for det 
fælles Kær og Mose. som Gundestrup og Høring Mænd tilforn 
havde i Fællig med Thustrup By vesten Poelshule og til 
Aarsløf Mølle, skulle de have det fælles Kær, som Thustrup 
By havde østen Folshule. J. R. 13. 15 b. 

15. Juli. Kbhvn. Gunde Rosencrandz til Vindinge 
fa ar afAarhu s Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): 
i Nørrejylland (i) Panderup 1 (G.), (i) Elsted 3 (G.), (i) 
Taadberg 1 (G.), (i) Lystrup 1 (G.) — for: i Nørrejylland 
Lisberg Kirkegaard. Kongens Anpart af Lisbierg Tiende og 
1 Rdl. af hver af 2 Mænd: Udst. forpUgter sig til at forbedre 
Tienden, saa længe den følger (R. i Kongens Brev tilføjer: 
ham og) hans Arvinger, med 5 Tdr. Rug. 5 Tdr. Byg og 10 
Tdr. Havre og at give patrono præbendæ Hørning til Kirkens 
Underholdning 1000 Rdl.. hvorpaa han straks skal forsikre 
Kirken og Kapitlet efter den Maade. de selv begære, under 
dette Mageskiftes Fortabelse (R. i Kongens Brev udelader de 
10 sidste Ord). Vidner: * Erich Krag til Braming og Otte 
Fris til Astrup. Sekretærer. Orig. Mag. 1339. J. R. 13. 23. 

18. Aug. Se 18. Aug. 1656. 

1658. 16. April. — Henning Povisch til HoUuf- 
gaard. Landsdommer i Fyen. fa ar: Jus palronatus til Veil- 
bye Kirke i Fyen med Kirkens Tiende og de 2 Tredjedele 
af Kronens Kvægtiende. Herligheden til Præstegaarden og 
Degnestavnen og Indkomst af 1 G. i Cavslund (Kone. til 
Kongens Brev: Clavslund). der gør Ægt til Dalum Kloster, 
af 1 (G.) i Stafverbye, af 2 (G.) i Røgle. af 2 (G.) i Veilbye. 
af Degneboliget og af 1 (G.) i Ovstrup; Kronens Korntiende 
og den ene Tredjedel af Kvægtienden skal som hidtil for- 
blive perpetueret til Hospitalet i Ottense og til Underhold af 
Præsten i Veilbye S.; - for: i Fyen, Baag H., Søebye S. i 
Tyllet ] G. og 2 Kronens G., hvilke sidste ere pantsatte til 
Henning Povisch. nemlig af Halds Jordebog under Rugaards 
Lfn i V\en. Skoufbye H , Visløf S. (i) Movrud 1 (G.) og i 
Koldinghus Len, Jerløf H., Egtved S. (i) Ovstrup 1 (G.); desuden 
har Henning Povisch gjort Kronen Fyldest og Betaling paa 
Rentekamret for 500 Kdl. i. hvad han har at fordre hos 72 1658—59. 

Kronen efter Kongens Faders udgivne Breve, hvilke 500 Rdl. 
ere afkortede ham i samme Fordring, Vidner: Erich Krag 
og Otte Fris. F. R. 6, 322 b. Koncepter. 

6. Juli. Kbhvn. Gavebrev til Akademiet i Kiøben- 
hafn. der i sidste svenske Fejde i Skaane har mistet en 
stor Del af sin Indkomst, paa Studieskatten af Kirkerne i 
Nørrejylland, det Vikariat, som Formsnideren har haft og 
nu er død fra, og de 2 Vikariater i Roskilde Kapitel, hvor- 
med matematum studiosus (R.: studiosum) tilforn har været 
forlenet. Sj. R. 24, 230 b. Kone. 

20. Juli. — Skøde til Jørgen Biørnsen, Vice- 
admiral paa Bremmerholm, paa 1 Jord og Eng ved Tuse Lund 
i Roskildegaards Len, som Herman Eggersøn. Borgemester i 
Haalbech, har; dog skal der ikke ske Tudse Mænd nogen 
Hinder i den Ret, de hidtil have nydt m. H. t. Engen, og de 
maa ikke udelukkes fra Engen. Sj. R. 24. 239. Kone. 

— Skøde til Jørgen Biørnsen, Viceadmiral paa 
Bremmerholm, paa 1 Plads og Jord af Holbechs Ladegaards 
Grund næst op til den Lykke, som ligger op til hans Gaard 
i Holbech, og 1 Stykke derhos liggende Jordsmon. Sj. R. 
24, 240. Kone. 

9. Nov. — Gavebrev til Jacob Nielsen Dannefer, 
Ritmester, og hans ægte Livsarvinger paa følgende Gods paa 
Møen: (i) Hofvetskouf 3 (G.), hvoraf de 2 tillige hver give 
Skyld af 1 Jord og den tredje af Løgemandsvegne (R. i Sj. 
R. 24, 295 og Koncepten dertil: Løgemandsvenge), som hgger 
til Landsdommers Gaard, (i) Nyegaard 1 G., der giver Skyld 
af 1 Møllested, 1 MøUested paa Damsholt og 1 (G.), der giver 
Skyld af et Stykke Jord paa Damsholt, 1 (G.) i Nyegaard (?) 
og 1 i Enchebølle(?), Søegaard 1 (G.), der giver Skyld af et 
Vænge, Lindholmb (R,: Lundholm) 1 (G.); dør han uden 
Livsarvinger, skal Godset falde tilbage til Kronen: dog skal 
hans Hustru, hvis hun overlever ham, beholde Godset kvit 
og frit sin Livstid. Sj. R. 24, 293 b. Kone. 

1659. 24. Juni. — Skøde til Jørgen Biørenson, 
Viceadmiral paa Bremmerholmb, paa 2 Pladser og Jorder af 
Holbechs Ladegaards Grund, den første Hggende mellem 
Gaden og Jørgen Biørnsøns egen Lykke og anslaaet til 1 1659-60. 73 

Td. Hartkorn, den anden liggende uden for hans nye Gærde, 
saa vidt som der kan bedrage sig til 5 Tdr. Hartkorn. Kone. 
med Paategning. at dette Skøde er tilbageleveret i Kancelliet 
og kasseret, og et andet udstedt 24. Sept. 1660. hvorfor det 
første ikke skulde registreres. 

20. Aug. Kbhvn. Skøde til Henri c h Emb. Kobber- 
smed i Kiøbenhafn. paa Kronens Hammermølle i Sjælland, 
Croneborg Len. med Bundedammen oven for Møllen og hvad 
Bygning og Inventarium der findes i Behold; Møllen maa for- 
andres til en Kobbermølle og siden ikke anvendes til anden 
Brug: Kronen forbeholder sig Genkøbsret for den Pris, som 
den nu er solgt for, nemlig 1019 (R.: 1010; Kone: 1010, 
rettet fra 1019) Rdl. 26 Skill.. og desuden for. hvad der efter 
uvildig Taksering kan findes at være forbedret paa Bygningen 
og i andre Maader. Orig. i Top. Saml. p. Perg.. Lynge-Kron- 
borg H. Nr. 43. Sj. R. 24, 427. Kone. 

26. Aug. — Kaptajn Johan Ebbers faar 1 Bg. kaldet 
Caplegaard, som 2 Bønder før have haft i Fæste, og som nu 
berettes at være ledig, liggende i Sjælland mellem Kiøge Kro 
og Roskild Kro. kvit og fri uden Stedsmaal, Ægt og Arbejde; 
dog skal han og Arvinger give den sædvanlige Landgilde deraf 
og holde Gaarden ved hge. Sj. R. 24, 430 b. Kone. 

1660. 21. Juni. — Gavebrev til Universitetet i 
Kiøbenhafn, som har faaet Bevilling paa at skulle nyde 
de 2 første Præbender. som blive ledige i Kapitlerne i Jyl- 
land, i Stedet for de 2 Præbender. som i Lunde Kapitel vare 
lagte til Professorernes Underholdning, paa det Præbende, 
som afgangne Doctor Jacob Mathiesen er død fra, med Bønder 
og Tjenere og al dets Rente og rette Tilliggelse. J. R. 13, 
140. Kone. 

30. Aug. — Skøde til En vold Brun. Hofsmed ved 
Friderichsborg Slot, paa 1 Indelukke ved Friderichsborg 
kaldet Trolsvang (i Brevets Overskrift: Troldsvogn), som hid- 
til har været ham forimdt i Brug. Sj. R. 24, 648. Kone. 

24. Sept. — Skøde til Jørgen Biørnsen, Vice- 
admiral paa Bremmerholm, paa nogle Pladser og Jorder af 
Holbechs Ladegaards Grund. Sj. R. 24. 672. Kone. 

7. Okt. — Danniel Mat ras (R.: Matros), Pro- 74 1660—61. 

fessor paa Soer. faar til Ejendom 1 Stykke Jord paa Callund- 
borg Bys Mark, hvori der skal kunne saas 25 Skpr. Korn, 
og som afgangne Hr. Hans Lindenov paa Kronens Vegne for 
nogle Aar siden skal have taget i BetaUng af Mickel Blochs 
Hustru for 160 Slettedaler resterende Accise; dog skal Daniel 
Matras til Gengæld være forpligtet til at korte 200 Slettedaler 
af sin resterende Besolding hos Kronen. Sj. R. 24. 685 b. 
Kone. 

13. Nov. Kbhvn. Bevilling til Sognepræsteembedet 
ved Aarhus Domkirke (Hans Ruman) paa. at Indtægten af 
Vibye og Thising (o: Tiset) Præstekald efter Sognepræstens 
Død maa lægges til dette, mod at Præsten holder en Kapellan 
i nævnte Sogne. J. R. Nr. 111. Bil. 

21. Nov. — Missive til Offe Schade, at Hr. Mads Han- 
sen, Sognepræst tilOvsted ogAllersløfS. i Roschildgaards 
Len, atter maa faa Herligheden til hans Annekspræstegaard 
i Allersløf, som tidligere har fulgt Præsterne i Sognet, men 
i hans Formands Tid er frakommen Embedet. Sj. T. Nr. 
1315. Bil. 

1661. Febr. — Mag. Johannes Bremer. tysk Hof- 
prædikant, faar: i Sockelunds H., Brøndshøf S. i Emmedrup 
4 G. (Htk. 57 Tdr. 1 Skp. å 50 Rdl. Td.) — for: 2858 Rdl. 

1 Ort 8 Sk. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K. 1. Bil. 

7. Marts. — Jens Madsen. Raadmand i Nyeborrig, 
faar: i Vinding H.. Flødstrup S.. Mullerup 2 (G.), som bruges 
under ét, i Langetued 5 (G.), i Kirsendrup 1 jordegen (G.). 
som tiUige svarer af Flødstrup Inde, 2 (G.), 1 Sted. i Rissinge 

2 (G.), der ogsaa svare af Eigerjorden, 1 Bol i Karslund 1 
Sted, i Vienstrup 1 (G.), i Huidsbye 1 (G.), i Lille Huidsbye 
1 Sted (Htk. I22V2 Td. 2 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb. å 60 Rdl. Td.) 
— for: 7368 Rdl. V2 Ort, som blev afskrevet paa en Af- 
regning af 31. Dec. 1660. Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. 
Top. Saml. p. Perg. Vinding H. Suppl. Skb. K. 4. Bil. 

— Heinrich og Jochimb Wiirger af Lybæk faa: i 
Bierre H., Assens S. og By 1 (G.), i Bisholt 1 (jordegen Halvg). 
i Glud 7 (G.), 1 (Bol). 6 (Huse), i Sønderbye 1 Afg.. som 5 
Mænd give af Øen Borg, 1 (G.). 1 (Hus), i Raarup 2 (G.). 
hvoraf den ene tillige svarer af et Møllested. 4 (Huse), i 1661. 75 

Nøttrup 1 (jordegen G.), der ogsaa svarer at Dalsgaard, i 
Lindved 2 (G.). 1 (Bol), i Kleis 2 (jordegne G.), hvoraf den 
ene tillige svarer af 1 Ødegaardseje. i Astrup 3 (G.). 1 (Gh.), 
i Rafnholt 1 (G.). 4 (Huse), i Gramb 1 (G.), i Vrigsted 2 
(G.), i Sckiolde 1 (Halvg.). 2 (Huse), hvoraf den ene tillige 
svarer af Bangs Jord, Gaarden Hvornumkier. der har Af- 
kf>rtning. og som tillige svarer af 1 Ødegaardseje. i Hvornum 
1 (Halvg.). 1 (Hus), i Stovrup 1 (G.), i Ballet IVj (G.), i 
Hvornsyld 2 (Halvg.). i Brunde 2 (G.), i Østrup 6 (G.). 1 
(Hus), i Nørbye o (G.), samt Kronens Andel af Korntienden 
af Glud, Assens. Kiachering. Vrichsted, Stovby, Hvornum, 
Orum, Barit. Urlef, Bierre. Nebsager og Raarup SS. i Bierre 
H. og af Davgaard. Engom. Quorning. Hatting. Ølsted. Høven- 
sted. Stenderup og Dalbye SS. i Hatting H.. endelig Kronens 
Andel af Kvægtienden af Stiernholm Len (Htk. Godset 361^2 
Td. 2 Skpr. 2 Alb., Korntienderne 483\/2 Td., Kvægtienderne 
— 17 Rdl. 3V3 Sk. — 17 Tdr. 3 Fdk. 1 Alb., tiis. 862 Tdr. 
3 Skpr. å 50 Rdl. Td.) — for: 43II8V2 Rdl. 1 Ort. For- 
købsret forbeholdt. Skb. K. 8. 

7. Marts. — Jens Madtsen, Indvaaner i Nyeborg, 
fa ar: ved Nyeborg uden for Mølleporten i Bergeschouf Mark 
1 Sfk. Jord til Slottet for at bygge et Værtshus der, — for: 
3 Agre i Nyeborg Slots Mark. Normark. Kmr. Eksp. Prot. 
2. 101. 

8*. Marts. — Jochum Irgens fa ar: Vestervig Kloster 
og Len med Bygning (1200 Rdl.) og Ladegaardens Marker og 
Enge (Htk. 120 Tdr. 71/, Skp. å Td. 40 Rdl). samt i Refs H., 
Vestervig S. og Birk Gaardene Spollum. Neder Astrup, Ofver 
Astrup, Bubel, Adbøl. Toppenbierrig og Nørboe, i Vester 
Ulsted 1 G., i Øster Ulsted 1 (G.), i Schaarup 1 (G.), i Rod- 
kier 1 (G.), i Stafversbøl 1 (G.). Gaardene Rodenberig. Cappel- 
gaard. Seigersbøl, Ofver Gramsterup. Kiergaard og Neder 
Gramsterup, i Randeru|» 11 (G.), 1 Gh.. i Oxenbøl 8 (G.). 1 
(Hol), i Taabel 6 (G.), i Bierig 3 (G.), i Vesterby 8 (G.), i 
Handerup 6 (G.). 1 (Bol), i Trankier 7 (G.), 1 (Bol) og 1 
(ih., som svarer af 1 Ager. i Villerup 8 (G.), i Tiugstrup 10 ' Ekstrakt Prot. P. 128 har: 2B. 76 1661. 

(G.), 1 Ødegaardseje, 1 Ødebolseje, 1 (Bol) og 1 Degnebol. 
Skaarup Mølle, Sønder Mølle og Meld Mølle, hvoraf de 2 
sidste tillige svare af noget Jord, i Randerup 3 Gh., i Taabel 
1 Gh., i Tiugestrup 3 Gh. ; endvidere følgende Gods i Vester- 
vig Birk, som Kongen har faaet i Mageskifte fra Johan 
Brockenhuus til Hindelse: i Randerup 1 G., der giver sin 
Bygskyld til Vestervig Kirke, i Villerup 1 G., der giver sin 
Bygskyld til Vestervig Kirke: i Liu[n]gs S. Gaarden Aadgaard. 
Odbye S. i Serup 1 G. og 1 øde Hus under samme Gaard. 
i Odbye 1 Bol, Giettrup S. i Kaaberøe 1 (G.), der svarer sin 
Bygskyld til Kirken, i Heltborrig S. (Gaarden) Honninghol, 
der svarer sin Bygskyld til Kirken ; endvidere følgende Gods, 
som Kongen 1655 har faaet i Mageskifte af Casper Gersdorff : 
Odbye S. i Uggelef 2 (G.), i Serup 1 (G.); dernæst Agger S., 
som nu regnes for et Fiskerleje, i Østeragger 8 Steder, hvoraf 
6 tillige svare hver en Afg. af Dydskouf, 1 desuden af en Aa- 
gang og 2 af noget Jord, 43 Gh. og 1 Holm, som Agger- 
boerne have fæstet, Gietterup S. i Kaaberøe 11 (G.), hvor- 
iblandt Koberøegaard. Hvol, Østergaard og Rishof, i Gietterup 
3 (G.), 1 (Bol), 1 Hus. Gaarden Nørgaard, i Gundtoft 3 G., 
i Flaarup 1 G., Gundtoft Mølle, i Hilligsøe S. og By 4 G., 
hvoriblandt Gadgaard, 1 Ødegaardseje og 1 (Bol), Ydbye S. i 
Dofver 8 (G.), i Ydbye 2 (G.), hvoriblandt Schadkier, 3 (Bol), 
i Tvollum 1 (Bol), i Sinderup 2 (G.), hvoriblandt Sinderup- 
gaard, i Refs 4 G., Gaardene Flarup, Hegaard, Refstorp, de 
to Holmgaarde. Holmgaards Mølle, Hurup S. i Refs 12 G., 
hvoriblandt Dalsgaard, Bisgaard og Refsgaard. 3 (Bol), hvor- 
iblandt Bishov, Gaardene Ofvergaard, Balsbye og Lodal, i 
Etterup 8 (G.), hvoriblandt Søndergaard, i Hurup 3 (G.), 
Heltborrig S. i Vullerup 6 (G.), hvoriblandt Enggaard og 
Korsgaard, i Klestrup 5 (G.), hvoriblandt Mardal, 1 (Bol), 
Gaarden Futtrup, i Heltborrig 8 G., hvoriblandt Gadgaard, 
Helborriggaard, 1 (Bol), i Ginderup 4 (G.), hvoriblandt Pil- 
gaard; endvidere følgende Gods, som Kongen har faaet i 
Magelæg af Christen Sørensen i Bergen: Søndbierg S. i 
Hillebrøe 1 (G.), i Ødby S. Gaarden Biørndal; Hgeledes 
følgende Gods, som Kongen har faaet i Mageskifte af Johan 
Brockenhuus til Hindelse: Hurup S. i Etterup 1 G., der giver 1661. 77 

sin Bygskyld til Ydbye Kirke, og 2 Huse paa samme Gaards 
Ejendom, i Semb 1 Vejrmølle; endvidere følgende Gade- 
byggere i Refs H.: Gietterup S. i Kaaberøe 7, Ydbye S. i 
Dofver 5, i Ydbye 2, begge øde, i Flaarup 1, i Hurup S. 4, 
i Heltborrig S. og By 6, i Ginderup 2; i Hassing H.. Agger 
S. i Vesteragger 11 Steder, hvoriblandt Aggergaard. som tillige 
svarer af Dydschouf. 6 Gadebyggere, i Sønderaalum 5 Steder, 
hvoriblandt Aalumgaard. som besiddes af 8 Md.. 2 Gade- 
byggere. i Nøraalum 1 Sted, der besiddes af 3 Md., 12 Gade- 
byggere. Stedet Naabe, som besiddes af 3 Md. paa Naabe og 
2 i Østerger. 1 Gadebygger, i BoUum 10 Steder. 1 Stykke 
Ugrøds Jord nord for Bollum ud til Fjorden, i Toft 2 Gade- 
byggere. i Tyborøn 2 Steder og 9 Gadebyggere. i Lodbierrig 
S. Gaardene Liøgstrup. Lille Liøgstrup og Rotbøl, i Hvidberig 
S. Gaarden Madsted; endvidere det Gods. Kongen 1655 har 
faaet i Mageskifte af Casper Gersdorff til Hindelse: Hassing 
H. i Visbye S. og By 3 G., 1 Part i Gaarden Sønderhaagaard, 
som Kongen har faaet i Mageskifte af Rentemester Mogens 
Friis: i Visby S. og By Part i 1 G.. Hundborg H. i Nørhaae 
Birk 14 (G.), hvoriblandt Haaboel. Kiergaard og Søndergaard; 
Gaardene Næsgaard. Leginde, Freskild og Nørhaaegaard, 
Stockelgaards Mølle, i Tilsted S. og By 2 (G.), i Skioldborrig 
S. og By 1 (Halvbol), i Nørhaae Birk 18 Gadebyggere, Hillers- 
lef H. i Schinderup S. og By 1 (G.), Se[nn]els S. i Schovsted 
1 fG.), i Nors S. og By 2 (G.). Hannis, Lild S. i Bierig 1 (G.), 

1 Gh.. Mors. Nør H. i Eierslef 2 (G.), Gaarden Kortbech, i 
Salling Gaarden Schyldal: fremdeles følgende Huse og Af- 
byggere. som gøre Ugedagsgærning til Vestervig Len, Vester- 
vig S. i Tiugstrup 6, i Randerup 3. i Taabel 2, i Oxenbøl 1. 
i Vesterbye 1, Refs H. i Refs 7, Agger S. i Østeragger 4 
Huse, som spinde til Vestervig Lens Fiskeri og ikke give 
nogen anden Landgilde; endvidere følgende Gods, hvormed 
Jordebogen er forbedret 1651: i Nør Aalum 1 Gh., i Vester- 
agger 3 Gh. og 1 Stk. Ugrøds Jord, i Tiugstrup 1 Gh., i 
Trankier Trankier Mose, 1 Andel* i Dydschouf. i Etrup 1 Gh.- 
Sted. i Nørre Aalum 1 Gh., i Vesteragger 3 Gh., i Østeragger 

2 Gh., i Sønder Aalum 1 Gh.. i Vesteragger 3 Gh.. i Oster- 
agger 2 Gh., i Sønder Aalinn I Gh.. i Norre Aalum 1 Gh.; 78 1661. 

dernæst Kongens og Kirkens Andel af Hovedsognets, Vester- 
vig Kirke og Sogns, Korntiende, der svares af 1 (G.) i hver 
af følgende Byer: Vester Ulsted, Stafversbøl, Schaarup, Rod- 
kier og Øster Ulsted; endvidere i Randerup af 12 (G.), hvor- 
iblandt Kortgaard. i Oxenbøl af 9 (G.), i Taabel af 8 (G.), i 
Vesterby af 8 (G.j, hvoriblandt Kubgaard, i Handrup af 7 
(G.), i Trankier af 8 (G.), i Villerup af 9 (G.), i Tiugstrup 
af 14 (G.), hvoriblandt Bach. fremdeles af følgende særiig 
benævnte Gaarde: Rodenberig, Seigersbøl, Bierig, Neder 
Astrup. Ofver Astrup, Villegaard, Adbøl, Neder Gramstrup. 
Spollum, Ofver Gramstrup, Kiergaard, Bobbel, Nørboe, Toppen- 
bierg, Cappelgaard. samt af Schaarup Mølle og Sønder Mølle ; 
dernæst Kirketjenere, der ligge til Vestervig Kirke, og som 
Kronen har faaet fra Hindelse ved Mageskifte: Vestervig S. 
og Birk i Randerup Bygskylden af 1 (G.), i Villerup Byg- 
skylden af 1 (G.). Kirkejorden Kiergaard, i Randerup 1 Ager^ 
i Trankier 1 Afg.. endelig nogle Ladegaardsjorder (hvoriblandt 
Toumark. Jorden Reusberig og et hdet Kær Sengtoft), som 
ere bortlejede til 1 Md. i Vestervig S. og Birk. 6 Md. i Taabel, 
3 Md. i Vesterby. 2 Md. i Trankier, 1 Md. i Villegaard, 7 
Md. i Tiugstrup og 1 Md. i Toppenbierg (foruden anden 
Herhghed og Frihed medfølger ogsaa Heltfiskeriet '). Følgende 
under Lenet hggende Bøndergods har Afkortning, da det af 
Vand og Sandflugt er bleven fordærvet og øde, nemhg: Refs 
H., Vestervig S. og Birk i Trankier Trankier Mose, i Taabel 
1 Gh., Schaarup Mølle har Afkortning for selv at holde 
Møllen ved Magt med Tømmer og Møllesten. Sønder Mølle 
og Meld Mølle hgeledes, i Randerup 1 Gh., hvoraf der nu 
atter gøres Arbejde og Løb til Ladegaarden i St. f. at svare 
Afg.. i Tiugstrup 1 øde Gh., 1 Bols Ejendom ved Cappel 
bruges nu under Ladegaarden, Agger S. i Østeragger 7 
Ejendomme, der have faaet Afkortning paa Grund af Sand- 
flugt, 1 aldeles øde G., Gietterup S. i Flaarup 1 G., Gundtoft 
Mølle har Afkortning for at holde den ved Magt, i HiUigsø 
S. og By 2 G., hvoraf den ene er øde, i Ødby S. og By 1 
(G.), Holmegaards Mølle har Afkortning, fordi Mølleren selv » Se Skøde 12. April 1661. 1661. 79 

skal holde den ved Magt, Hurup S. i Refs 1 aldeles øde Bol, 
Refs H. i Kaaberøe 2 Gh.. i Grundtoft 1 Gh., i Ydbye 2 Gh., 
i Hurup S. 1 Gh.. Tyholni i P^lovlef 3 Gh.. (i Barslef I Gh.). 
Hassing H. i Vesteragger 9 Ejendomme, hvoriblandt Agger- 
gaard, i Sønder Aalum 6 Ejendomme, hvoriblandt Aalumgaard. 
i Toft 1 Hus, i Sønder Aalum 1 Ejendom, i Nørre Aalum 1 
G., i Naabe Naabegaard, i Tyborøn Tyborøngaard, i Graa- 
berig 1 (G.), i Lodberig S. Gaarden Løgstrup og Bolet Lille 
Løgstrup. Gaarden Rotbøl. i Hvidberg S. Gaarden Madsted, i 
Grurup S. og By 1 G., Hundborrig H. i Nørhaae Birk 9 (G.), 
hvoriblandt Nørgaard. Legind, Fredschild og Nørhaaegaard, 
Stochelgaards Mølle, i Clofver 1 Bol. Hillerslef H. i Schinde- 
rup S. og By 1 (G.); desuden er Afkortning sket i Kronens 
og Kirkens Korntiende af 8 (G.) i Østeragger, og skal der 
udnævnes Kommissærer til at taksere samme Gods. Endehg 
faar han jus patronatus til Vestervig Lens rette Sognekirke, 
dog forbeholder Kongen sig den gejstlige Jurisdiktion over 
alle de andre Kirker (Htk. Bøndergods 2423 Tdr. 6 Skpr. 1 
Fdk. SVo -\ Korntiender 129 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk. 1 Alb., 
Gæsteri 267 '/g Td., Andel i en Gaard 2^1, Td. 1 Alb. 3^/35 .A, 
å Td. 35 Rdl., en Holm paa 24 Tdr. Htk. er beregnet til 
840 Rdl.; men, hvad Holmen bliver ansat ringere, kommer 
Jochum Irgens til Gode, Fiskeri 5000 Rdl. \ Birkeret til Vester- 
vig Birk 1000 Rdl.\ ialt Htk. 3173V2 Td. 2 Skpr. 1 Fdk. 
2V/2 Alb. 2/35 ^) — for: 11 1687 V2 Rdl. 33 Sk. Forkøbsret 
forbeholdt. Skb. K, 17, 1—34. Bil. 

8. Marts. Jens Juul til Frøsløfgaard, Assessor i Kancelli- 
kollegiet, faar: i Rindts H., Schals S. og By 5 G. (hvoriblandt 
Anneksg.), 1 Halvg., 1 Bol. 2 Huse. i Schringstrup 1 G., 
Tostrup S. i Ugeiris 1 jordegen G., Nørre H., Drastrup S. i 
Vester Jølbye 3 G., 2 Huse, i Eyerslef S. og By 2 G. (Htk. 
42V2 Td. 2V2 Skp. 13/5 Alb. å 50 Rdl. Td.) - for: 21405/6 
Rdl. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K, 18. Bil. 

28. Marts. Hans Rostgaard, kgl. Fiskemester og 
Ridefoged over Kronborg Len, faar for villig og tro Tjeneste 
i forleden Krigstid: i Kronborg Len Gaarden Kragerup, hvor » Se Skøde 5. April 16« 1. 80 1661. 

han bor. og de Jorder, som fra Øfverste Torp og Fløyterup 
ere lagte under Gaarden. med adelig Frihed. Kmr. Eksp. 
Prot. 2. 153. Bil. 

5. April. Gabriel Marselis. kgl. residerende Kom- 
missær i Amsterdam, fa ar: Aarhus- eller Havreballegaard 
med tiUiggende Ejendom (Htk. 66 Tdr.) og underliggende 
Bøndergods, nemlig i Ning H., Holmb S. og By 7 G., hvoraf 

1 jordegen, 1 Bol, Beder S. i Fløystrup 2 G., 1 Halvg., i 
Lildfulden 2 Helg.. 4 Halvg.. i Malling S. og By 2 jordegne 
G., 2 Bol. i Sønderup 1 G., 1 Bol, Gaarden Bisgaard, i Snog- 
drup 1 G.. 1 Halvg.. 1 Bol. den jordegne G. Elmoesse, i 
Aistrup 1 jordegen G., 2 Halvg., i Stor Nord 1 jordegen G., 

2 Halvg., i Lille Nord 2 Halvg., i Starup 2 (jordegne) G., i 
Schobling 1 G., i Pøel 1 G.. 1 Bol, i Pedholt 2 G., hvoraf 
den ene jordegen, Gaarden Elkier. i Krekier 3 G., i Thulstrup 
S. og By 1 G., i Perstrup 3 G., 1 Bol, i Biøstrup 1 G., i 
Astrup S. og By 6 G., hvoraf 1 jordegen, 1 Bols Jord, i 
Loyenkier 1 Bol, i Ask 1 G.. 1 Afg. af Ask Mark. i Bøge- 
schof 3 G., 1 Bol, i Muestrup 2 G., i Battrup 1 G., i Koldt 
S. og By 1 G., i Kattrup 1 G., HerUgheden af 2 Halvg., som 
give Landgilden til Vormsløf Kirke, i Berring 1 Bol, i Endsløf 
1 jordegen G., som tillige svarer af en Jord (?), i Edsløf 2 G., 
hvoraf den ene jordegen, Edsløf Mølle, i Limming 1 G., 1 
Halvg., i Stautrup 2 Halvg., Herligheden af 1 Halvg., som 
giver Landgilden til Rolt Kirke, i Vormsløf S. og By 2 G., 
1 Halvg., i Aaboe 3 G., hvoraf 1 jordegen, Gaarden Stads- 
gaard, i Gundestrup 2 G., en Afg. af 1 Ødegaards Mark, i 
Børup 2 Halvg., i Slet 5 G., hvoraf 3 jordegne, 1 Afg.. som 
de 5 Md. svare i Fællesskab, 1 Bol, 1 Ejendom paa Østerbye 
Mark, Malkekør. som aarUg ydes til 1. Maj: af Malling Treding 

1 og af Tising Treding 4; aarlig 1 Kirkelam af hver af 
Kirkerne: Thising, Astrup, Holmb, Thrandberig, Koldt. Vorms- 
lef. Thulstrup, Beder og Vibye; i Vibye Birk 24 (Halvg.), 
Hadslef H., i Haslef 2 G., 1 øde Plads til 1 Gh., i Aabye 1 
jordegen G., i Brabrand 6 G., i Yderup 1 jordegen Halvg., 

2 G., i True 6 G., hvoriblandt 4 jordegne, hvoraf 1 tilhge 
svarer af Bendix Jord, 2 af Pallis Jord, 3 Halvg., hvoraf 1 1661. 81 

tillige svarer af Pallis Jord, Herligheden (?) af 1 Halvg., 1 Bol, 
Herligheden af Præsiens Anneksg., i Tilst 3 G., hvoraf 1 tilhge 
svarer af Skøttis Gaard. 4 Halvg., hvoriblandt 2 jordegne, 
^3 G., i Brendstrup 1 jordegen Halvg., i Scheybye 4 G., 
hvoriblandt 1 Selvejerg., 1 Halvg., i Veyelbye 8 G., hvoriblandt 
3 jordegne, 3 Halvg., hvoraf 2 jordegne, og den ene af disse 
svarer tillige af Jensis Toft, 1 øde Bygge, 2 Gh., 1 Ager paa 
Veyelbye Mark. 1 Eng paa Holmbstrup Mark, 1 Hden Eng- 
have; 1 Afg. i rede Penge af Herredet, Lægs-Smør, Øksen 
og Køer af Thrue og Thilst Læg og af Veyelbye og Schey- 
bye Læg: aarlig 1 Kirkelam af hver af Kirkerne Haslef, Aars- 
lef. Veyelbye. Aabye, Brabrand, Thrue og Thilst: Vester 
Lisbierg H. i Lisbierg 11 G., hvoriblandt 5 jordegne, 1 jord- 
egen Halvg.. 1 Bol, som drives i Forbindelse med en af 
Fæsteg.. i Terp 1 G., som tillige svarer af 1 Eng i Terp Mark. 

7 Halvg., hvoraf 2 drives under ét. Engen Daugholm i Terp 
Kier. i Ølsted 2 G.. 3 Halvg.. Herligheden af Annekspræsteg., 
i Søften 8 G., hvoraf 4 jordegne, 1 Halvg., 1 Bol, i Grund- 
før S. og By 12 G., hvoraf 7 jordegne. 1 svarer tillige af 
Jensis Toft. 1 af Kattis Toft, 1 jordegen 2/3 G., 3 Halvg., 1 
øde G.'s Jord. Harildmarch. som bruges af Præsten i Odum, 
i Tostrup 3 G., hvoraf 2 jordegne, 1 Bol, i Amdrup 2 G., 2 
Halvg.. i Trige 7 G., hvoraf 1 tillige svarer af Kockisgaard. 
1 af Lille Reb, 1 Halvg.. 1 Afg. af Præsteg.. 1 Gh., i Herst 
6 G., hvoraf 2 tillige svare af Bendis Jord, 1 øde G.'s Ejendom, 
1 Halvg. (alle jordegne), i Spøring S. og By 11 G., hvoraf 

8 jordegne. 1 svarer tillige af Andersis Gaard, 1 af Villadses 
Toft og 2 af Bennis Jord. 3 Halvg., hvoraf 1 jordegen, 1 
Fæstejord. i Elløf 2 jordegne G., hvoraf den ene tillige svarer 
af Scheid Jord. Herligheden af Anneksg., i Elsted 4 G., hvoraf 
1 jordegen, 1 svarer tiUige af Astrup Toft, Øster Lisberig H. 
i Kostved 2 (G.), i Schiering 1 (Halvg.), »/.j (G.), (Gaarden 
Stenøe'). i Hesselballe 1 (G.), i Haarup 5 (G.), 1 (Bol), i 
15iøstru|) 2 (G.). Sønder H. i Goling 1 Hus, i Siøby 1 (G.), i ' For denne Gaard liar han d. 17. Nov. 1661 faaet 200 Rdl. i Veder- 
lag af Kronen; den er derfor ikke taget med i Beregningen. 

6 82 1661. 

Veyelbye 3 Huse. i Galten H. (Gaarden) Ebbestrup, i Erds- 
løf 1 (G.); Lægs-Smør, Øksen, Køer og Penge, som aarlig 
ydes af Spørring, Grundfør, Søften, Eilef og Elsted, Lisbierg, 
Herst og Thrige Læg; aarlig 1 Kirkelam af hver af Kirkerne 
Ølsted, Søften, Grundfør. Trige. Spøring. Eløf og Elsted; 
endvidere Bondeskylden af 1 jordegen G. i Rafnholt, 1 Ørred- 
gaardsstade under Schoblingsland, i Ebdrup (?) Ejendommen 
Colling Fællesskov, i Elsted 1 Smedehus, af Ebbeltoft 1 
Pengeafg., af nogle Aarhus Borgere i Jordskyld 33 Pengeafg. 
(Bøndergods Htk. 2431 Tdr. V2 Alb. foruden 31 Tdr. 2 Alb. 
udenfor Lenets Jordebog) ; fremdeles Kronens Andel af Korn- 
tienden af Holmb og Trandberig SS., som Mogens Frijs har 
i Fæste (Rug- og Bygtienden af begge SS. ere dog lagte til 
Aars Hospital), af Vormsløf, Astrup, Thulstrup og MalUng SS., 
den sidste har Mogens Frijs i Fæste, af Koldt og Vibye SS. 
(Rug- og Bygtienden af disse to SS. ere ligeledes lagte til 
Aars Hospital), samt af Tising S., som Mogens Frijs har i 
Fæste, i Ning H., fremdeles af Thilst, Scheybye, Veyelbye, 
Aabye og Brabrand SS., den sidste har Anshelmb von Pode- 
welsch i Fæste, og af Casted S., som Friderich Schade har 
i Fæste, (i Hasle H.) fremdeles af Søften, Sporring, Ølsted, 
Elsted, Thrige, Eløf og Grundfør SS. (Rug- og Bygtienden af 
Søften og Grundfør SS. ydes til Aars Hospital) endelig af 
Ebdrup S. (Korntienderne Htk. 313 Tdr. 2V3 Fdk.); fremdeles 
Kronens Andel af Kvægtienden af hele Aarhusgaards Len 
samt af Feldballe og Ebdrup SS. (Kvægtienden Htk. 34 Tdr. 
2 Skpr. 2 Alb.), Kirkegæsten af Feldballe og Ebdrup Kirke 
(Htk. IV2 Td.). Endelig i Feldballe Birk, S. og By 10 (G.), 
1 (Bol), 4 (Gh.) og 1 Stykke Jord, i Taastrup 10 G., 1 
(Bol), 2 Gh. og Jordstykket Hesselmark, som Sognepræsten 
til Feldballe Kirke bruger, i Ebdrup 11 G., hvoraf 1 tillige 
svarer af 1 Eng, 1 Kirkebol, 1 Gh. og 1 Stykke Jord paa 
Ebdrup Mark, som bruges af Ebdrup Mænd (de 11 G. og 
Bolet have aariigt Afslag i Landgilden, da deres Marker ere 
ødelagte af Sand), Løng H. i Quorning 1 G., Sammelskatten 
af Feldballe Birk (Feldballe Birk Htk. 232 Tdr. 2V2 Fdk.). 
Hertil kommer endnu Skovene (Htk. 38"/i2 Td., å 50 Rdl. Td.) 1661. 83 

— for: 157,392 Rdl. 1 Ort 19 Sk. Forkøbsret forbeholdt. 
Skb. K. 21. Bil. 

5. April. Jochum Irgens af Amsterdam faar fri Birke- 
ret til Vestervig Birk — for: 1000 Rdl. Kmr. Eks. Prot. 
2. 217. 

12. April. Joachim Irgens af Amsterdam faar: Helt- 
fiskeriet under Vestervig Kloster og Gods med dets tilliggende 
hlle Holm og derpaa staaende lille Hus til Fiskeriredskaber, 
med samme Rettigheder som dem, hvormed Vestervig Kloster 
og Gods er tilskødet ham — for: 5000 Rdl. Skb. K, 59. 

17. April. Peter von Uffe In og Arvingerne efter 
Dominicus og Johan von Uffeln faa: Lundenes Slot og Gaard 
med Bygninger (1000 Rdl. eller Htk. 20 Td.) og Hovedgaards 
Jord (Htk. 60 Td.) samt underliggende Bøndergods: i Bølling 
H. 31 hele jordegne Gaarde, nemlig i Schiern S. Store Eng- 
sig, Vester Smeegaard, Østermarup og Vestermarup, Staufning 
S. i Østerbye 1 G., i Boussøe 1 G., Gaarden Nørkiergaard. i 
Haelbye 2 G., i Vester Haelbye 1 G., i Borris S. Gaardene 
Hioptarp og Feldtsing, i Dreiberg S. Gaardene Leding. Sand- 
ager og Kiergaard. i Lemb S. Gaarden Kiergaard, Oustrup S. 
i Sønderbrostrup 1 G., i Nørbrostrup 1 G., i Herning S. 
Gaardene Gammel Herning og Øster Finderup, i Seding S. 
Gaarden Søndergaard, i Faster S. Gaarden Klackmoesse, i 
Vimb S. Gaardene Jegris og Fischbech. i Vimb By 1 G. og 
Gaarden Meldgaard, i ^orgoed S. og By Gaarden Nørgaard, 
i Barda 2 G., i Øster Herberg 2 G.; 16 jordegne Halvgaarde, 
hele og halve jordegne Bol. nemUg i Skiern S. Bolet Vraae 
Vei. Staufning S. i Sønderbye 2 Bol, i Borris S. Bolet Skoe- 
bec'h, i Heiberg S. Halvg. Lyeager, Bolet Ugelbierg og 1 
lialvbol. Lemb S. i Lambech 1 Bol. i Øster Lemb 1 Bol, 
llalvbolene Lambech Gren og Kløfdal. i Oustrup S. Bolet 
Juelseige. i Herning S. Bolet Aarup, i Seding S. Halvg. 
Glarberg, i Vimb S. Halvg. Sønderup, i Bølling S. Bolet 
Søndergaard og endelig nogle Stykker jordegen Jord paa 
Osterbølling Mark; 42 hele Fæstegaarde, nemlig i Skiern 
S. Gaarden Nøer Engsig. i Hie 1 G., i Oster Maru|) 1 G., i 
Ganner 1 G.. Gaardene Kragsig og Knude. Staufning S. i 84 1661. 

Langkier 1 G., i Obling 4 G., i Hie 1 G., Gaarden Voedkier, 
i Bousøe 1 G., i Østerbye 2 G., i Haelbye 1 G., i Borris S. 
Gaarden Søndergaard, den øde G. Rønbechs Hussted, i Borris 
Tarp 1 G., Gaardene Lindvig, Aagaard, Borris Kroeg, Moes- 
gaard, Grønhie, Voedkier, Dallager og Helgaard, i Lemb S. 
Gaardene Kiergaard, Søndergaard. Lambech og Mølgaard, 
Herning S. i Skaarup 2 G., Faster S. i Fasterkierd 1 Pengeafg. 
af Ofverboels Enge og Gaarden Klochmosse, i Bølling S. 
Gaarden Bundgaard, i Sønderbye 1 G., i Vorgoed S. og By 
1 G., i Barda 2 G., Gaarden Store Alle, i Vester Herberg 1 
G.; 13 halve Fæstegaarde, 53 Fæstebol, 24 Fæste-Halvbol. 1 
Fæste-Kvartbol, nemlig i Skiern S. Bolet Lille Engsig, i Hie 
1 Bol, Bolene Volstoft. Laekierd og Aggere. i Vraa 2 Bol, i 
Østermarup 2 Halvbol. i Ganner 1 Bol, Bolet Rachbech, 
Staufning S. i Langkierd 3 Bol, Halvg. Pielgaard. i Hylledt 2 
Bol, i Bangs Hussted 3 Bol, Bolet Brendsckouf, Halvg. Krogs- 
gaard, i Hie 1 Bol, i Østerbye 1 Bol, Bolet Colding, i Hael- 
bye 1 Bol, Borris S. i Vester Tarp 1 Bol. Bolene Stier og 
Odders Kierd. i Døfvelmoesse 1 Bol, 5 Halvbol og 1 Fjerding- 
bol, i Tarp 1 Bol. Halvbolet Odderskierd og Bolet Dalagger, 
Deiberg S. i Bechboe 2 Bol og 2 Halvbol, i Lemb S. Bolet 
Toft, i Karsbech 1 Halvbol. i Øster Lemb 1 Halvbol, i Bech- 
boe 1 Bol, i Tridie 2 Bol. i Øster Lemb 1 Bol, i Lambech 
1 Bol, i Hiuf 1 Bol, i Fauerbye I Bol, i Røstrup 1 Halvbol, 
i Nørbye 1 Bol. i Quab 2 Halvbol, i'Ølstrup S. Bolene Lier- 
vang, som Sognepræsten bruger, og Floidkier, i Vester Bror- 
strup 1 Bol, i Herning S. Halvg. Albech og Schaarup, Halv- 
bolet Hussted ('?), i Sedding S. de 2 Bol. Budgaard, som 
bruges af samme Md., Faster S. i Eistrup 3 Bol, i Fasterkierd 
1 Bol, 1 Halvg., Halvg. Løndal, i Bølling S. Halvbolet Kye, 
Bolet Skarnborig, i Øster Bølling 4 Halvg., 1 Bol, 4 Halvbol, 
i Voergoed S. Bolene Vester Agger, Pilgaard og Lille Alle, 
i Vester Herreberig 1 Halvg., 3 Halvbol, Halvg. Birchemoesse 
og Tvilsgaard; 14 Gadehuse, 4 Fæstetofter(-agre), 13 Fæste- 
enge, nemhg Skiern S. i Hie 1 Gh., i Ganner 1 Fæsteeng 
paa Ornumenge, 1 Fæsteeng paa Schiern Adelenge, i Ofre 
og Nederste Kier den Del af 1 Fæsteløkke og Fædrift, som 
laa til 1 øde G. i Vesterbye, Staufning S. i Bangs Hussted 4 1661. 85 

Gh.. 1 Eng paa Staufning Elte. i Bovsø 1 Gh.. Fæsteengen 
Tyristoft, i Østerbye 2 Gh., 1 Fæsteeng paa Staufning Mark, 
1 Fæsteeng paa Staufning Elte. 2 Agre i Hylledtstoft, 1 Ager 
norden Sønderbye. 1 Fæsteeng paa Schiern Enge, som Sogne- 
præsten i Bølling bruger, 1 Fæsteeng sønder paa og 1 P'æste- 
eng paa Ganner Elte, i Borris S. 2 Gh.. Deiberg S. i Bechboe 
Fæstehuset Terling Husted, 1 Gh., i Lemb S. 1 Eng paa 
Lembkierd, i Nørbye 2 Gh,, i Faster S. 1 Eng paa Aaum- 
kierd, i Bølling S. 1 Eng paa Aaum Enge. 1 Gh. ; i Lundenæs 
Birk. Skiern S. : 2 jordegne Gaarde, nemlig i Albech 1 G. og 
Gaarden Skydtsgaard, 13 hele Fæstegaarde, nemlig i Albech 
1 G., i Øster Skiern 3 G., hvoriblandt Mosgaard, i Skiern By 
4 G., Gaarden Nøergaard, i Vester Aunumb 4 G., 20 Bols- 
mænd, nemhg i Skiern S. Bolet Julseige. i Skiern By 1 Halvg., 
I Bol, i Øster Aanunib 15 Bol, 2 Halvbol, Albech Mølle, 
Brotold af Schiernbroe, 7 Fæsteenge, nemhg Engen Kaalhafve 
ved Lundenes, 1 Fæsteeng paa Aaum Enge ved Bubgrob, 
Engen Guldeng paa Schiern Enge. Kast Engen vest for Vester 
Aanumb, 1 Eng paa Aanumb Enge. som Sognepræsten i 
Deiberg bruger. 1 Eng ved Rudgrob. som Sognepræsten i 
Borris bruger; i Hammerum H. : 11 hele jordegne Gaarde, 
nemlig Vimb S. i Skierbech 1 G., i Vielbierig S. Burgaard 
med Halvbolet Tarmholmb, i Ørredt S. Gaarden Brendgaard, 
i Tiøring S. 4 G., hvoriblandt Brogaard og Sybbebech, i 
Giellerup S. 1 G. med 1 øde Bol, i Hammerum. 2 G., hvoraf 
1 med et Jordejer-Bol, i Sneiberg S. Gaarden Nestholdt; 1 
jordegen Halvg., 6 jordegne Bol og 2 jordegne Halvbol, nem- 
lig i Tiøring S. 1 Jordejer-Hussted, Bolet Bechgaardts Husted. 
Gielleruj) S. i Lund 1 Halvg., i Lille Agerschouf 1 Bol, Bolet 
Nøerrumb, Sneiberg S. i Helstrup 2 Halvbol. i Ikast S. Bolet 
Suderbech. som Sognepræsten i Gramb bruger, med 1 øde 
Bols Eje, Stiersbech, i Rind S. 2 Bol; 27 hele Fæstegaarde, 
nemhg i Vimb S. og By 1 G.. Gaarden Vimb Kroeg. i V^iel- 
bierg S. Gaardene Pugedal, Helleschouf og Aagaard, i Nøvling 
S. Gaarden Skibeld med 1 Bols Eje, i Giellerup S. og By 2 
G., i Fastrup 1 G., i Nørfastrup 2 G., i Skoufbye 1 G., Tingsel, 
som to Bønder og deres Arvinger giver (i Henhold til Konge- 
brev af 23. Febr. 1643) af 7 G., 4 Halvg. og 2 Bol, nemlig 86 1661. 

i Biørstrup 3 G., hvoriblandt Langelund, 4 Halvg., hvoriblandt 
Bidtshoed. Sønder Faster og Hafve, 2 Bol, hvoriblandt Krox- 
lund, i Ikast S. Gaardene Hesselbierig og Haulskierd, og Rind 
S. i Siøby 1 G., i Lind 1 G.; i Herning S. og By 1 G., i 
Ikast S. 2 G., i Rind S. Gaarden Svenlund, hvis Bondeskyld 
ogsaa overdrages, i Vester Høgild 1 G., i Arnborig S. Gaarden 
Toudal, i HiøUund 1 G., i Skarild S. og By 2 G., i Felding 
S. Gaarden Moesgaard, i Nederbye 1 G., i Drungstrup 3 G.^ 
i Sundts S. 1 G.; 3 halve Fæstegaarde, 21 Fæste-Bol og 3 
Fæste-Halvbol, nemlig Vimb S. i Lille Schierbech 1 Bol. i 
Vimb Bye 1 Bol, Biørsløf 2 Bol, i Nøfling S. 1 Halvbol, i 
Ørredt S. Halvg. Sandgaard. Giellerup S. i Lund 1 Halvg., 
i Hammerum 1 Bol, Bolet Langlund, Bolet Tømmermandts 
Busche, i Sneiberg S. 4 Bol, i Herning S. Bolet Bageskierd, 
Ikast S. i Hesselbierig 1 Bol, Bolet Ofverholdt, i Rind S. 
Bolene Lindhie. Skierbech, Østerhnd, Dansøe, Gammel Boussig, 
Voflund, Ochols, Berslund og Halvbolene Fierschouf og Lild 
Gunderup, 4 Fæsteenge: i Tiøring S. 1 Eng, i Giellerup S. 
Engene Birkemoes og Badstufve, i Ikast S. 1 Eng; i Hierum 
H.: 2 hele jordegne G., nemlig i Borbierg S. Hiegaard og i 
Meirup S. Maagaard, 2 jordegne Halvg. og 2 jordegne Halv- 
bol, nemlig i Borbierg S. Halvbolene Lieber Greene og Kyndis- 
toft, i Meyrop Halvg. Sybbegaard, i Naur S. Halvg. Dalgaard, 
12 hele Fæstegaarde, nemhg i Meyrop S. Gaardene Gammel- 
bye, Skovgaard og Taustrup, i Maabierg S. og By 2 G., i 
Navr S. Gaarden Tarp, i Asp S. Gaardene Munchsgaard, 
Nøerbye, Bierchild, Skreddergaard og Lind, i Ølbye S. 1 G.; 
7 Halvgaarde, 6 hele og 2 halve Bol, nemhg i Borbierg S. 
(Bolet) Naae, i Maaberg S. 4 Bol, 1 Halvbol, Gaarden Frøiche, 
Frøiche Mølle, i Naufr S. 1 Bol, 1 Halvg. (?), Naufr Mølle, 
i Asp S. Halvbolet Kringelholt, i Fousing S. 1 Halvg., i Sierd. 
S. 5 Halvg., hvoriblandt Østergaard, Olgaard, Gundesborig, 
Pielgaard; 9 Fæsteenge og 5 Gadehuse, nemlig 2 Fæsteenge, 
som Sognepræsten i Meirup bruger, og hvoraf den ene ligger 
paa Gammelbye Mark, paa Sierd Mark 5 Fæsteenge, hvoraf 
en bruges af Sognepræsten i Naur, en anden kaldes Smid 
Agger, Fæsteengen Leigaardts Eige paa Hierum Mark, i Maa- 
berg S. 3 Gh., i Asp S. 1 Gh. og 1 Fæsteeng, Gierding S. i 1661. 87 

Claustrup 1 Gh. ; Skoedborg H. i Gudum S. Gaarden Store 
Bierum; i Ginding H.: 20 hele jordegne G., nemlig i Haderup 
S. Gaardene Haderiis. Høestrup to. til den ene ligger 1 øde 
G. 's Eje. Schaarup. Faarbech. Holbech. Staflund. Graasand. 
i Borbierig S. Gaarden Sønderskov, i Vester Trabierg med 
Tafle-Bors Hussted 4 G., i Øster Trabierg med Bangs Hussted 
2 G.. Gaarden Heselaae, i Hoedtsager S. 4 G., hvoriblandt 
Brogaard, .Jullebierg og Hielmbsgaard: 1 halv jordegen G., 
7 hele og 1 halvt jordeget Bol, nemlig i Haderup S. Gaarden 
Hiøstrup, hvoraf Halvdelen er jordegen og Halvdelen Fæste- 
gods. Bolet Gindeschouf. Borbierg S. i Sønderschouf 3 Bol. 
Halvbolet Lild Hesel. Kyed S. i Stendis 3 Bol ; 3 hele Fæste- 
gaarde: Haderup S. i Hessellund 1 G., Gaarden Baslund, i 
Hadsager S. Gaarden Dalgaards Husted; 3 halve Fæsteg. og 
1 Fæstebol, nemUg Haderup S. i Neder Feldborig 1 Halvg.. 
Borberg S. i Sønderschaufve 1 Halvg.. Saal S. i Aalbye 1 
Halvg.. i Ryed S. 1 BoI(?); 2 Gadehuse: Haderup S. i Neder- 
Feldborg 1 Gh.. Borbierig S. i Sønderschouf 1 Gh. ; Varsøssel 
i Nøer H.: 13 hele jordegne Gaarde, nemlig Odumb S. i Stov- 
strup 2 G., som tillige svarer af 1 Stk. Jord, i Seirop 1 G., 
Bindesbøl 1 G., der tilUge svarer af 1 Gh.. Gaarden Biølbøl. 
Viptarp 1 G., Egvad S. i Tarmbye 1 G.. Nørborch S. i Sønder- 
bye 1 G., i Sønderborch S. 3 G., hvoriblandt Nyland, i 
Obling 2 G.; 3 jordegne Bol: Odum S. i Stovstrup 1 Bol. 
Egvad S. i Tarmbye 2 Bol; 3 hele Fæsteg.: Odum S. i Stov- 
strup I G.. Sønderborch S. i ObUng(?) 1 G., i Hemmert S. 
Bandtsbøl 1 G.; 5 Fæstebol: Odum S i Lundtsbye 1 Halvbol. 
som tillige svarer af 1 Gh., i Egvad S. 2 Bol. 1 Halvbol. i 
Norborch S. 1 Bol; 6 Gadehuse: i Oddum 1 Gh., i Nørborch 
S. 3 Gh.. Sønderborch S. i Obling (?) 2 Gh.: i Øster H. 1 hel 
jordegen G.: i Houn S. Gaarden Gremlund. 2 Fæsteg.: i 
Andtsager S. en Del af 1 G.. Gaarden Fogelsang; Koldinghus 
Len. Jerløf H.. Egtved S. i Outrup 1 G. (Bøndergodset Htk. 
1834 Tdr. Tj^ Skp. \*U Alb.), endvidere Kronens Andel af 
Korntienden af Schierne. Staufning. Deiberg, Lemb. Bølling. 
Borris. Faster, Seding. Vorgoed, Vimb, Olstrup og Bredning 
SS. i Bølling H., der alle paa Schierne, Borris og Fæster nær 
ere bortfæstedo. deriblandt Staufning. Bølling. Vorgoed og 88 1661. 

Vimb til de paagældende Sognepræster og Bredning til velb. 
Peder Lange; af Sneiberg, Vielbierg, Søndring, Sundts, Rind, 
Giellerup, Ikast, Skarrild. Arrenborig, Felding, Asing og 
Thiøring SS. i Hammerum H.. der alle ere bortfæstede, deraf 
Søndring til Claus Dyre og Ikast til Christen Rantzow, Resten 
med Undtagelse af Giellerup og Arrenborig til de paagældende 
Sognepræster, af Sundts. Ikast, Skarrild og Felding er end- 
videre en Del lagt til Præstekaldet; af Asp, Veirum, Meirup, 
Handberig, Sird. Ølbye, Giørding. Vemb, Bur og Naur i 
Hierum H., der alle ere bortfæstede, Ølbye til Johan Brochen- 
huus og Resten med Undtagelse af Veirum, Sird, Bur og 
Naur til de paagældende Sognepræster, af Asp og Handbierg 
er en Del lagt til Præstekaldet, af Meirup en Del til Holste- 
brov Skole; af Hoedtsager, Rønbierg. Ryed og Haderup SS. 
i Ginding H., der alle ere bortfæstede. deriblandt Rønbierg 
til Frandts Randtzow og Ryed til Maldte Sehested; af Ølgoed 
S. i Øster H., som er bortfæstet til Ide Gøe (Korntienderne 
Htk. 6031/5 Td.), endvidere Kronens Andel af hele Lundenæs 
Lens Kvægtiender (Htk. 55 Tdr. 2 Alb.), samt Kirkeskat og 
Præstegæsteri af Sckiern, Stafning, Deiberg, Herning, Lemb, 
Bølhng. Seding, Borris, Faster, Vorgoed, Vimb, Breding og 
Ølstrup Kirker i Bølling H., af Sneiberg, Tiøring, Aulumb, 
Nøfling, Sønding, Ørret, Sunds. Rind, Herning, Gielderup, 
Ikast, Scharild, Arnborig, Felding, Asing og Vielbierg Kirker 
i Hammerum H., af Hierum. Giemsing. Asp, Veirumb, Naur, 
Sird, Ølbye. Foussing. Borberg. Giørding, Vemb og Bur 
Kirker i Hierum H., af Eissing. Hadtsager. Estved, Sael, Hade- 
rup, Borring og Ryed Kirker i Ginding H. (94^2 Td. 3 Skpr. 
IV3 Fdk.), samt Kronens Laksefiskeri (15 Tdr. 2 Skpr. 1 Alb.), 
å 50 Rdl. Td. — for: 134,1 671/2 Rdl. 20 Sk. Forkøbsret 
forbeholdt. Skb. K, 60. Bil. 

25. April. Mogens Friis til Faverschouf, Rentemester, 
faar: Ning H. i Rafnholdt 6 G. (hvoraf i det mindste de 5 
ere jordegne), 1 Ødegaards Mark i Asch, i Ingitsløf 2 øde 
(jordegne) G., Vester Lisbierig H. i Søften 1 Halvg., som 
tiUige svarer af Lille Reb (Htk. 541/2 Td. 2V2 Skp. 2 Alb., å 
50 Rdl. Td.) — for: 2,7411/2 Rdl. 16 Sk. Forkøbsret for- 
beholdt. Skb. K, 109. Bil. 1661. 89 

16. Maj. Peter von Uffeln samt sal. Dominicus og 
Johan von Uffelns Arvinger i Hamborg faa: Stiernholmb 
Slot og Gaard med tilliggende .lord (Htk. 120 Tdr. 2^/3 Alb.) 
og Bøndergods: Hatting H. i Ølsted 10 (G.), hvoraf 4 have 
aarligt Afslag, 1 øde Jords Eje ved Hattings Herredsting, 
hvoraf alle Ølsted Mænd med Undtagelse af én svare, i Nør 
Aldum 7 (jordegne) G. og 1 Afg., som en Bonde svarer med 
sine Lægsbrødre, i Torsted 7 (G.) med den enes Bondeskyld, 
4 (Huse), i Ørenstrup 1 (G.), i Hatting 17 (G.), hvoriblandt 
Riiballegaard, som tillige svarer af en anden Ejendom og af 
et lidet Stk. Jord. 4 (Bol), 9 (Huse), i Gens 5 (G.), i Quorning 
7 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af Gaardstoft, 1 (Bol), i Erich- 
naur 4 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af Jordstykket Fugisbierre 
og 1 har aarligt Afslag. 1 (Hus), i Mæring 1 (G.), som har 
Afslag, i Stenderup 2 (G.), hvoraf 1 har Afslag, 1 (jordegen) 
G.(?), i Stobberup 2 (G.). 1 (Hus), i Aarup 2 (G.), i Bøtte- 
rup 5 (G.), der alle have Afslag, i Løsning 2 (G.). 1 øde 
G. 's Grund. 1 (Bol)(?), 1 (Hus), Løsning Mølle, Munchemølle 
Enge, som bruges af 1 Md. i Aldum. (den jordegne) Gaard 
Stoufnbierrig, i Dalbye 6 (jordegne G.), 1 Afg., som svares 
af Lægsbrødrene, i Hedensted Setting Bygge 5 (jordegne) 
Steder, hvoriblandt Knudshorns Bygge, 1 (Hus), i Toerup 2 
(jordegne G.), i Remmerslund 4 (jordegne G.), hvoraf 1 tillige 
svarer af Tyertoft, 1 Sted, Høygs Bygge, i Spettrup 8 (jord- 
egne) Steder, hvoraf 1 tillige svarer af Mogens Smeds Bygge, 
i Sebberup 4 (G.). 1 Afg., som svares af alle Sebberup Mænd, 
1 (Hus); endvidere følgende Kirketjenere: Hatting H. i 
Ouorning 4 Steder, i Erichnaur 2 Steder, i Løsning 1 Sted, 
i Bøttrup 1 Sted, i Hatting 4 Steder, 1 Gh., i Stenderup 1 
Sted. i Dalbye I Sted, fremdeles følgende, som tidligere laa 
under Schanderborrig Kirke: Bierre H. i Urlef 1 Gh., hvoraf 
Præsten svarer, i Hvornum (Annekspræsteg.), 1 (Kirkebol), i 
Bierre (Annekspræsteg.), i Vrigsted (Annekspræsteg.), i Sønder- 
bye 1 Sted; dernæst Præstegæsteri af Underup Kirke i Nimb 
H.. af Hatting, Ølsted og Løsning i Hatting H., af Glud, 
Assens, Haaruj), Nefsagger, Barrid og Gammelbye i Bierre 
11.: endelig følgende Gaarde og Gods, som Kronen har faaet 
i .Magelæg af Jens Mogensen: i Løsning 1 (G ), 3 (Huse), i 90 1661. 

Daugaard 1 Sted, Gaarden Balle, som tillige svarer af Jorden 
Michelstoft, i Dalbye 1 (jordegen G.), i Stenderup Bonde- 
skylden af 1 G. (Bøndergodset Htk. 693 Tdr. 1 Skp. 2V2 Fdk. 
Vs '3i), å 50 Rdl. Td. — for: 40,661 V2 Rdl. 7 Sk. Forkøbs- 
ret forbeholdt. Desuden forbeholdes den Ejendom, som Kronen 
har bevilget Borgemester i Horsens, Olluf Hanssen, og Eng- 
stykket Blegmaaen, som skal følge Bygholm Mølle, samt for 
Møllen og dens Besidder Nydelsen af den Fædrift og Græs- 
ning, som hans Formænd altid have nydt i Ladegaardens 
Mark. Skb. K, 113. Bil. 

9. Juni. Gunde Roessenkrantz til Schaarup faar: 
i Øster Lisbierrig H., Hiordtshøy S. og By 2 G., hvoraf den 
ene er jordegen, i Egoe 2 (jordegne halve) G., 1 Gh., i 
Skiering 6 (G.), hvoraf 2 med tilh. Skov., 1 Hus, Gaarden 
Munchegaard med tilh. Skov, Skiering Mænds Sammelskat, i 
Lyestrup 2 (G.), 1 (Bol), Todbierrig S. i Grøttrup 2 (G.), 
hvoraf 1 tillige svarer af 1 øde Jord paa Stachel, i Bendstrup 
3 G., hvoraf 2 jordegne, 1 svarer tiUige af 1 øde Jord paa 
Grøttrup og Bendstrup Mark. 1 Gh., i Meylbye S. og By 3 
(G.), hvoraf 2 jordegne, af dem har 1 Afkortning, 3 Gh., 
(Gaardene) Kranistrup med tilh. Skov, Kalstrup med tilh. Skov 
og Obistrup. Synder H. i Liungbye S. og By 3 (G.), Nør H. 
i Hammeløf 1 jordegen (G.), i Skindbierig 1 Afg., i Voldbye 
1 Afg., i Hemid 1 Kirkebol, Synder Hald H. i Stanumb 1 
(G), Skøring S. i Andi 1 jordegen G., der cgsaa svarer 
Sammelskat, Mols H. i Agri 1 jordegen G., i Vistoft 1 Afg.. 
i Fouglssøe 1 jordegen G., i Grøndfeld 4 (G.), hvoriblandt 1 
jordegen. 1 (Halvg.), (Gaarden) Hudkier. i Knebel S. og By 
1 jordegen G , (Gaarden) Leggerholm, i Vrindis 2 (G.), i 
Helgenæs Birk Gaarden Kongsgaard, i Esbye 1 G., i Ørbye 
1 (G.), i Stødov 1 (G.), Gaarden (Feirup) Stengaard, Ebeltoft 
Fæstere 5 øde Jorder (Htk. 445 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. 2 Alb. 
'Vis-^) — for: 20,000 Rdl. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K, 
128. Bil. 

20. Juni. Christopher Gabel, Rentemester, faar: 
Vest for København det Stykke Jord, hvorpaa Ladegaarden 
forhen har ligget. S. R. Nr. 113. Bil. 

6. JuH. Madts Pofvelsen, Borgemester i Randers, 1661. 91 

faar: i Giern H., Tvillumb Birk og S. Tvillumb Ladegaard 
med tilliggende Jord og Herlighed (Htk. 50 V, Td. 2/3 Skp.), 
Tvillumbgaards Skov og Tvillumb Nørskov (Htk. 14 Tdr. 1 
Skp. P/a Fdk.) og de øvrige Skove til Godset (ialt Hoved- 
gaardstakst 89 Tdr. Htk. å 60 Rdl.) samt Tvillumb Aalegaard 
(Htk. 22 Tdr. å 50 Rdl.), dernæst følgende Bøndergods: 
Tvillumb S. i Voel 12 (G.), 1 Afg., der ydes af alle Voel og 
Sminge Mænd, 1 Afg., som alle Voel Mænd give af Bugtrup 
Mark, 1 (Bol), ^'2 Halvbol. 3 Huse, hvoriblandt 1 Smedehus 
paa Voel Gade — den Bygskyld, Voel Mænd ere antegnede 
for, er for mange Aar siden efterladt, formedelst de næsten 
ingen Avl have — i Sminge 4 (jordegne) G., 1 Afg., som 
ydes af de 4 Sminge Mænd, I Afg., som alle Sminge Mænd 
give af Prestholmb, 2 Huse, 1 lidet Stk. Saaland og 2 Eng- 
holme i Siørkild, samt den til Voel og Sminge hørende Skov, 
i Truest 12 (G.), der alle have Afslag, 3 Huse, 1 Afg., som 
alle Truest Mænd give af 1 Stk. Jord og Eng ved Alling 
Closters Mark, i Faarvang 3 (G.), i Horn 12 (G.), 5 Gh., i 
Veirsleuf S. og By 8 G., hvoraf 1 tillige svarer af 1 Toft. 

1 Hus, Gaarden Aagaard, 1 Parti af Closters Jord og Eng, 
hvoraf Præst og Degn i Veiersløf svare. Katvads Mølle, der 
tillige svarer af Sønderbye Have, i Boerre 7 G. — disse 16 
G. i Veiersløf S. have alle Afslag — Buorup Aalegaard, hvoraf 
alle Veiersløf Birkemænd svare, Closter Mark, hvoraf alle 
Borre Mænd paa tre nær svare, Skov til Veiersløf S., Lius- 
gaard H. i Hengi S. og By 10 (G.), hvoraf 1 tillige svarer til 
Præsten, 1 Halvg., 2 (Bol), 3 Huse, i Frausing 2 (G.) samt 
Frausing Biørnschouf og Frausing Østerschouf til Bobeck. 
Hiedts H., Sierup S. i Rosdal 1 jordegen (G.) og 1 (Fæsteg.), 
i Sierup 2 jordegne (G.), 6 Fæsteg., Fjerdeparten af I G., 

2 Huse og Kongens Andel af Sierup Skov, Gaarden HoUumb 
med tilli. Skov, Hollums Mølle, som har Afslag, i Tandschou 
1 G. (Bøndergodset Htk. 540 Tdr. 1 Fdk. 3 «3i å 50 Rdl. Td.), 
fremdeles jus patronatus med Kronens Andel af Korn- og 
Kvægtienden samt Provstekornet af Tvillumb S. (Htk. 2274 Td. 
å 70 Rdl.) — for: 35.034 Rdl. 43'/.. Sk. Kongen forbeholder 
sig Jagten paa Storvildt, desuden er Forkøbs- og Tilbagekøbs- 
retten forbeholdt og endehg forbeholdes det. at Madts Pofvel- 92 1661. 

sen erstatter Hans Friis til Clausholmb det udlagte Sædekorn. 
Skb. K, 136. Bil. 

11. Juli. Peter von Uffeln samt afg. Dominicus og 
Johan von Uffelns Arvinger faa: fri Birkeret til Lundenæs 
Birk og desuden jus patronatus til Schiern Kirke under Lunde- 
næs — for: 1500 Rdl. Skb. K. 152 og 154. Bil. 

12. Juli. Claus Christensen. Borgemester i Viborg, 
fa ar: ved Viborg Jorden Bischops Toft, som hidtil har hgget 
under den kgl. Ladegaard til Hald Slot (Htk. 40 Tdr. a 37 Va 
Rdl.) — for: 1500 Rdl. Skb. K, 156. Bil. 

31. Juli. Arvingerne efter Rigens Drost. Joachim 
Gersdorf til Tundbyeholm. faa: Øen Sambsøe med under- 
liggende Øer, Hiortholm. Veyere, Kigholm og Lindholm, 
nemlig SøUemarchsgaard med Tilliggende (Htk. 42^/2 Td.) 
samt følgende Bøndergods: i Kaalbye S. og By 28 G., i Pille- 
markhlle 10 G., i Haarmark 14 G., i Krogsgaard 6 G., i Store 
Pillemark 25 G.. 1 Afg., hele Byen svarer af Søndermarchs 
Jord, i Tonderup 11 G., i Selsingaarde 4 G., i Gensberg S. 
og By 22 G., i Vastrup 2 G., i Tafteberg 11 G., i Staufns 
5 G., hvoraf 1 tilhge svarer af Jord paa Bedtsermarch, i 
Alstrup 6 G., i Bedtser S. og By 19 G., hvoraf de 2 bruges 
under eet. i Langemark 18 G., i Tourup 9 G., i Trandberg 
S. og By 10 G., i Brøndbye 32 G., hvoraf 2 bruges under 
eet, i Ørbye 27 G., Nørbye S. i Maarup 18 G., (Afgiften) af 
Ormehofvet, i Norbye 55 G. (Htk. af nævnte Gaarde 1051^2 
Td. 2 Skpr. 2^2 Fdk. ^/4 «5i), endvidere: Kongens og Kirkens 
Andel af Tienden af Kaalbye. Trandberg. Norbye, Bedtser 
og Onsberg Sogne, dog saaledes at Bispen i Aarhus fremdeles 
beholder Kongens Andel af Tienden af Bedtser og Onsberg 
Sogne (Htk. 135^2 Td., som dog efter Kontrakten ikke med- 
tages i Beregningen); paa dette Jordegods maa Arvingerne 
oprette saa mange Sæde- og Ladegaarde, som de ville, og 
nyde dem med samme Friheder og Rettigheder som andre 
ældgamle Herregaarde i Danmark, — for: en Del af det 
Jordegods i Schaane. som Joachim Gersdof er gaael ind paa 
at afstaa til Sverige som Vederlag for Boringholm. Bornh. 
Ækv. 4. Bil. 

— Vibeehe Tott, Enke efter Holger Rosenkrantz til 1661. 93 

Ørup. faar: i Fieskum H.. Daal S. og By 1 jordegen (G.), 
1 (G.), (Gaarden) Findstrup. der tillige svarer af 1 Gh.. 
Sønder Tranders S. i Gugbye 2 (G.). 1 Gh., Sledt H. i Neis- 
borig S. og By 3 jordegne (G.), Kierd H., Vadumb S. i 
Vesterhalne 1 (G.), i Østerhalne 1 jordegen (G.), 2 CG.), 1 
(Bol), Stedet Døedskouf^ i Østerhassing S. (Bolet) Hiøelund, 
(Halvbolet) Holtet, Hornum H.. i Elledtshøye S. (Gaarden) 
Bunderup, i Suenstrup S. og By 1 jordegen (G.). I (G.), 1 
Sted, i Aalborig By sønden Aalborig 1 Stampemølle, som 
Feldberederne bruge. 1 Stk. indkastet Jord sønden Aalborig, 
Gieren H. i Lenne S. og By 1 jordegen G., 1 G. — dog 
forbeholder Kongen sig Jagten paa Storvildt paa disse 2 G.s 
Jorder — Luisegaard H.. Grønbech S. i Ans 1 G., Mors 
Sønder H., Karbye S. i Torup 2 (G.). 1 Afg. i 1 (G.), Huied- 
berig S. i Øster Huiedberig 1 (Kirkeg.). 1 Sted, 3 Gh., i 
Løderup S. og By 1 (Kirkeg.), 1 (Kirkehalvg.), Nørre H. i 
Ersløf S. og By 1 (Kirke) -Sted, i Soelberig S. og By 2 
(Kirkeg.). i Seyerslef S. og By 2 (Kirkeg.), 1 (Kirkebol), 1 
Hus (Htk. 128 Tdr. 31/2 Skp. 27., Alb.) - for: Htk. 128 Tdr. 
2'/2 Fdk. 4*/5 Alb. af hendes Gods i Skaane, der skal gives 
Sverige for Bornholm, og 17 Rdl. 18 Sk. i Penge. Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Fieskum H. Nr. 35. B. Ækv. 159. Bil. 

1. Aug. Uldrich Friderich Giildenløve, Rigsjæger- 
mester, faar som Gave: i Øster Lisbierg H. Kalløe Slot og 
Ladegaard med Tilliggende saa vel som Hestehaven, Ringe- 
mose og Kohaven samt Skov (Htk. IO5V2 Td. 2 Skpr. 1 Fdk. 

1 Alb. Aabomaal) og Bygninger foruden følgende Bøndergods: 
Hregnit S. i Korup 4 (G.), 1 Gadehusmand, i Biørstrup 5 
(G.), 1 (Halvg.), 4 Gh., Føllouf Mølle, Torsager S. i Rostved 

2 jordegne (G.). 2 (Halvg.), 1 (Bol), Mols H. i Egens S. og 
By 1 øde (Selvejer)-Jord under Donchballested(?), 2 G., 4 
(G), 1 (Anneksg.), 2 Halvg., 1 Sted, 2 Bol. 4 Gh., i Agri S. 
og By 2 jordegne G.. 2 G., 1 (G.), som tillige svarer af 1 
Gh.. 1 Sted, 2 Husmænd, i Grønfeld 3 (G.), 1 Kirkebol, 2 
Steder, som bruges under eet, 9 Gh., i Basballe 1 (G.), 1 
(Bol), 1 Sted, 1 (Kirke)-Sted, 1 øde Jord, Brus Mølle, som ' Ligger ifølge \i. Ækv. i Østerhassing S. 94 1661. 

tillige svarer af Jorden den lange Aase paa Liungbech Mark. 
Vistoft S. i Strandts 3 jordegne (G.), hvoraf 1 tillige s^iarer 
af Thygesens Jord og 1 af 1 øde Jord. 2 (G), 3 (Halvg.), 1 
Stykke Jord paa Degrit Mark, 22 Stykker Jord i Østervang. 
2 Stykker i Nødkilde, 33 Stykker i Vestervang, å Gh.. i 
Togerboe 1 (Halvg.), 1 (Bol), i Fougelsøe 1 jordegen (G.), 
1 (G.). 2 (Halvg.), 1 (Bol). 1 Kirkebol, 4 Gh., Kassens Birk 
i Handrup 2 (G.). 6 (Halvg.), 2 Gadehusmænd. Handerup 
Skov, i Egsmarch 4 (G.). 1 (Halvg.), 8 Gh.. Kongens Andel 
i Egsmarch Skov, Draabye Skov, Egsmarchs Sammelskat, i 
Liungsbech Liungsbech Ladegaard, 1 (G.), 1 (Bol), 7 Gh., 
Liungsbech Skov, i Torsager Birk, S. og By 28 (G.). 23 Gh., 
Skove til Byen: Hofvitschouf, Hedschouf, Lyckeschouf og 
Østerschouf, i Skrerup 4 (G.), 3 (Halvg.), 3 Gh., i Faarup 5 
(G.), 1 Gadehusmand, som gør Arbejde, Skov til Faarup By, 
i Rønde 7 (Halvg.). Huset Calløe Krov, Theilgaarden, som 
tiUige svarer af Strandhofvit. Skov til Rønde By. 17 Gh., 
Sammelskat af Torsager Birk, jus patronatus til Torsager og 
Bregnit Kirker med Kongens og Kirkens Andel af Korn- og 
Kvægtienden. Birkerettighed til Torsager Birk, hvorunder 
Kaløe Slot og Ladegaard samt alt det Gods. han her har 
faaet, skal høre, som hidtil har ligget under Øster Lisbierre 
og Mols Herreders Ting (Htk. 1129 Tdr. 2V2 Skp. 32/3 ^). 
Forkøbsret forbeholdt. Godset falder tilbage til Kronen, naar 
ovennævnte dør uden ægte Livsarvinger. Orig. Top. Saml. p. 
Perg. Kalø, Suppl. Skb. K, 158. Bil. 

4. Aug. Arvingerne efter Rigens Drost, Joachim 
Gerstorf til Tundbyeholm, faa for nøjagtigt Vederlag: paa 
Sambsoe fri Birkeret samt jus patronatus med Kongens og 
Kirkens Andel af Tienden til Øens 5 Kirker saaledes, at Birket 
altid skal følge den, der ejer Søllemarchsgaard, og dets Over- 
dommer herefter skal være Viborg Landsting, og at jus patro- 
natus regnes for Htk. 1351/2 Td. å 50 Rdl. Td.. er 6775 Rdl. 
Bornh. Ækv. 21. Bil. 

— Arvingerne efter Rigens Drost, Joachim Gers- 
torf til Tundbyeholm, faa: Aakier Hovedgaard og Ladegaard 
med Ager, Eng og Skov (Htk. 80 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb.) 
samt Bygninger, desuden følgende Bøndergods: i Hadts H, 1661. 95 

Falling S., Aalstrup 3 (jordegne G.), hvoraf 1 tillige svarer 
af 1 øde Jord, og 1 svarer Bondeskyld, siden Gaarden blev 
købt til Kronen, 8 (G.), 1 Afg., 5 Gh., i Haldkier 2 (G.), 1 
Sted. (Gaarden) Brendbygge, i P'alling 3 (jordegne) G., hvoraf 
1 svarer Bondeskyld, siden Gaarden blev købt til Kronen, 7 
(G.), hvoraf 1 tillige svarer af 1 øde Jord, 1 Bol, Skov til 
Byen, i Amstrup 1 (jordegen G.), 9 (G.), hvoraf 1 tillige svarer 
af 1 Gh., 5 Bol, 4 Gh., Jensnees Skove, VadtsmøUe, der til- 
lige svarer af Ejendommen Fogelsang (Møllen og Ejendommen 
ere medtagne under Aakiergaards Takst), i Orting S. og By 
16 (G.), 1 (Bol), 1 Stk. Enemærke, som ligger omkring Vester- 
gaard, 1 Annekspræstegaard, som Præsten i Ørting forhen 
har haft Herligheden af, men som nu er under Kronen, 6 
Lih., i GyUing S. og By 30 (G.), 1 (Bol), 7 Steder, 2 Huse, 
6 Gh.. 1 Stk. Eng i Biørnkierd Siede, Gyllingsnes Skov, 1 
Fællesafg., der svares af 3 af de nævnte Gaarde og af 2 af 
Stederne, i Lierdrup 9 (G.). 1 Gh., Gaasmer S. i Lemmestrup 

6 (G.), 1 Bol. i Gaasmer 4 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af I 
Bol, 2 Steder, i Smeirup 4 (G.), i Fendsten 18 (G.), hvoraf 

1 tillige svarer af noget Kirkejord, i Høybye 2 (G.), Bolet 
Præstholm. 1 Bundgarns Stade ved Halling Land, i HaUing 
S. og By 8 Afg., som forskellige svare af Husbye Mark, 1 Afg. 
af samme Mark, som disse svare i Fællesskab, i Halling By 

7 (G.), 1 Bol, 4 Gh., Halling Skov, i Bandlef S. og By 2 (G.), 
i Tvenstrup S. og By 3 (jordegne G.). 3 (G.), (Gaarden) 
Kirkegaardens Afg. til Kronen, (Gaarden) Terpgaard, 1 Gh., 
Torrild S. i Fensholt 1 (jordegen G.), 2 (G.), 1 Afg. af Fens- 
holt Læg, Uld S. i Fillerup 5 (jordegne G.), hvoraf 1 tillige 
svarer Bondeskyld og yder Afg. af 1 Bol, 5 (G.j, 4 Steder, 
Fillerup Mølle, Neder Fillerup Mølle, Skov til Fillerup, i 
( >ndrup 3 (jordegne G.), 1 (G.), Skov til Ondrup, i Morsholt 

2 (jordegne G.). 1 (G.), 1 Afg.. Skov til Morsholt. Odder S. 
i Sander 2 (jordegne G.), i Odder 3 (jordegne G.). 13 (G.), 
hvoraf 3 kaldes Bispgaard, (Gaarden) Egholm, 2 Bol, 6 Steder, 

8 Gh., 1 Afg., der svares af Nør Tredings Læg, Odder Mølle, 
.som tillige svarer af 1 Møllested i Odder Mark, alle Odder 
Skove med Tuendstrup Adgang, Langeveils Skov og Thuis 
Enemærke, Thuis Mølle, Neder Lougstrup Mølle, Lougstrup 96 1661. 

Mølle, (Gaarden) Lougstrup (Rathlousdal), Lougstrup Skov og 
Langholt, i Snerild 1 (jordegen G.), 6 (G.), 2 (Gh.), Snerild 
Øster- og Vester Skov, Hundslund S. i Skobling 1 (G.), 1 
(jordegen G.), (Gaarden) Skoblinggaard, Skobling Kierd. i 
Suinballe 4 (G.), 1 (Gh.), der ligeledes svarer af 1 Stk. Jord 
paa Suinballe Mark, i Kiersgaard 2 (G.). (lait Htk. 1723 Tdr. 
2 Skpr. 31/2 Fdk. 1 Alb.; Sjællands Maal 1723V4 Td. 2^U Fdk. 

2 <>3i), dog saaledes at Kongen forbeholder sig Ret til at jage 
paa Godset, naar han selv opholder sig der i Landet; frem- 
deles jus patronatus med Kongens Andel af Tienden til Odder. 
Gylling, Bieragger, Saxild og Falling Sogne, dog saaledes, at 
Hospitalsforstanderen i Randers beholder Bieragger Tiende 
(Htk. 1141/2 Td. 1 Skp. IV2 Fdk., som efter Kontrakten ikke 
medtages i Beregningen); paa dette Jordegods maa Arving- 
erne oprette saa mange Sæde- og Ladegaarde, som de ville, 
og nyde dem med samme Friheder og Rettigheder, som andre 
ældgamle Herregaarde i Danmark have, — for: en Del af 
det Jordegods i Schaane, som Joachim Gerstorf er gaaet ind 
paa at afstaa som Vederlag for Bornholm. Bornh. Ækv. 
23. Bil. 

20. Aug. Arvingerne efter Rigsadmiral Ofve Gedde 
til Tommerup faa: Schifvehus Hoved- og Ladegaard med 
Ager og Eng (Htk. 39 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb.) samt 
Bygninger og følgende Bøndergods af Schifvehus Len i Hind- 
borg H., Schifve S., Vindbye 12 (G.), 1 Kirkebol, som giver 
sin Landgilde til Schifve Kirke, i Lundbye 2 (Halvg.), 1 (Halv- 
bol), i Jeger Riis 1 (Gh.), Ginding H. i Ronbergs S. Veilgaard, 
som giver sin Skyld til Brøndum og Huidbierg Kirker, Finds 
H , Kobberup S. i Siøbye 1 (G.), 1 Gh., Hindborig H. i Hem 
S. 3 jordegne (G.), 2 (G.), 5 (Bol), i Krarup By 4 (G.), 1 
Brøndumbeck 2 (Halvg.), 3 Gh., i Brøndum S. 1 (G.), 1 
(Halvg.), 1 (Bol), 2 (Halvbol), 3 Gh., i Rydtrop By 2 (G.). 2 
jordegne (Halvg.), 2 (Bol), 2 Gh., i Groubye 1 (jordegen G.), 

3 (G.), 5 (Bol), hvoraf 2 bruges af samme Bonde, (Gaarden) 
Grauholm, 2 Gh., i Hviedbierg S. og By 4 (G.), 1 (Anneksg.), 
1 (Halvg.), (den jordegne G.) Holumgaard, 3 Gh., i Odense 
S. og By 6 (G.), I (Halvg.), (Gaarden) Bhdgaard, 1 (Bol), 2 
(Halvbol), 4 Gh., i Frammisløf 4 (jordegne G.), 4 (G.), hvoraf 1661. 97 

1 tillige svarer af 1 øde Bols Jord, 2 (jordegne Bol). 2 (Bol). 
1 Gh, i Saugstrup 2 (G.), i Nestild 4 (G.), i Kastrup 2 (G.), 
i Lille Ramsing 1 (G.). I (Bol), 2 Gh., hvoraf det ene tillige 
svarer af 1 øde Hussted, 2 (jordegne G.) Ramsinggaarde, i 
Otting S. 2 (jordegne G.). 4 (G.), 1 (Kirkeg.), 3 (Bol), 1 Gh.. 
i VoUing S. 2 (G.). 2 (Bol), 1 Gh.. i Dolbye S. 3 (G.), i 
Estkier 1 (G.), i Truidstorp 1 (G.), (Gaarden) HoUumgaard, 
i Oxenvad 2 (G.), 2 Steder. (Gaarden) Tolstrup, 1 Kirkebol, 
som giver sin Landgilde til Resen Kirke, men Herligheden 
til Slottet, 4 Gh., Nørre H.. Lybye S. i Øster Lybye 5 (G.), 
(Gaarden) Abildgaard, 3 (Bol), 2 (Halvbol), 4 Gh., i Hindborig 
S. Gaardene Kaaskiergaard og Grandgaard, 1 Gh., der tiUige 
svarer af I øde Gadested, i Hinborig By 2 (jordegne G.), 8 
(G.). 3 (Kirkeg), 1 (Bol), 2 (Halvbol), 5 Gh., Hinborig H., 
Hemb S. 1 øde G.s .lord, i Odden S. 1 (Halvg.), i Valling S. 
1 (Bol), i Odense S. og By 1 (G.), Balling S. i Nørbye 2 
(G.), (Gaarden) Nesbeckgaard, Nørre H.. Lybye S. i Oster 
Lybye 1 (Halvg.), i Vester Lybye 3. (G.), 3 (Halvg.), 1 (Kirkeg.). 
{Gaarden) Quistgaard. 2 (Bol), hvert i 2 Dele, 2 (Kirkebol). 
(Halvbolet) Bisgaard. 5 Gh.. (Gaarden) Dalgaard, i Ryebierig 
S. (den jordegne G.) Staurgaard (Mtr. : Stuorgaard), i Gam- 
strup 2 (G.), i Rø.sle S. 4 Gh., Jungid S. i Gretorp 1 (Bol). 
I Grøning S. 1 jordeget (Bol), 3 (Bol), i Hare H. og S. 
Gaarden Haregaard med tilliggende Gadehuse, i Nautrup S. 
og By 2 (G.), 4 Gh., i Sebye S. (Gaarden) Holmgaard, |i 
(irynderup] 1 (G.), 3 Gh., 1 øde Sted (i alt Htk. i Schifvehus 
Len 845 Tdr. 1 Fdk. 2 Alb.). af Hals Len i Finds H., Deig- 
herig S. Gaarden Seibeeh (fltk. af Hals Len 9 Tdr.), af 
Boulling Len i Uldborg H., Stabye S. 1 G., 1 Sted, der 
bruges af 1 Mand i Nør Stabye, 1 (G.) Hundhale. I (G.), der 
bruges af Bonden paa Toft, i Madumb S. (Gaardene) Madum 
Kiergaard og Lundgaard, i Idum S. (Gaarden) Idunilnnd, 1 
(G.) Kieldal, 1 Sted Tomstrup, 1 Sted, der bruges af 1 Mand 
i Kirchebye, 1 (G.) Estrup, 1 Afg., i Husbye S. 1 (G.), der 
bruges af Bonden ved Led, Schodborg H., Giøring S. 1 Sted 
Sløche (Htk. af Bøulling Len 48 Tdr. 2 Skpr. 2»-V«o Alb.); af 
Callø Len i Synder H., Calling S. og By 1 (G.), i Albøgi S. 
og H\ I G., der tillige svarer af noget .lord paa Soebyemark. 

7 98 1661. 

og hvis Sammelskat er den 40de Del af Herredets, i Fladstrup 
1 Sted, i AUeleuf 1 Sted, i Refven 1 Sted, Synder Hald H. i 
Søbye S. og By 4 Selvejere, Øster Lisbierg H. i Skaresøe S. 
og By 1 Afg., i Aastrup By 2 Steder (Htk. af Calløe Len 
16 Va Td. SVa Skp. Vj.^ Fdk. ^'Uq Alb.), af Mariager Closters 
Len i Mouf Birk, S. og By 12 (G.), 16 Bol, hvoraf 1 er øde 
og 1 tilhge svarer af 1 Aalegaards Stade, 1 Eng ved Eigens. 
Eigens Clostergaard, 1 (G.), 1 Sted, 1 Bol, 1 Afg., der svares 
af nogle Mænd i Dochedal, hvilke 4 Steder ere ødelagte og 
lagte ind under Eigens Clostergaard, 1 Aalegaardsstade, 11 
(G.), 1 Stk. Jord, 1 Afg., 18 Bol. 1 Hus med 1 Kaalgaards- 
sted, 1 Halvgaards Byggested, 1 Hussted. i Dochedal 1 (G.), 
5 Steder, Afgifter af Riskier Eng, hvoraf den ene svares af 
1 Bonde i Eigens, 1 Stk. Eng mellem Eigens og Mouf, Mouf 
Egeskov, Bundgarnsstaderne ud for Eigens, Mouf, Dochedal. 
Sæbegaard og Hunrup. Mouf Færgested, de 2 Steder Schiel- 
huset (Htk. af Mouf Birk 170 Tdr. 1 Skp. I alt Htk. 1089 
Tdr. 372 Skp.) — for: en Del af det Jordegods i Skaane, 
som Arvingerne efter Ofve Gedde har afstaaet til Kongen for 
at gives Sverige som Vederlag for Bornholm. Bornh. Ækv. 
67. Bil. 

20, Aug. Jomfru Margrete Ulfeldt til Boserup fa ar: 
i Liusegaard H. og S., Neder Testrup 1 G., i Ofver Testrup 
1 G., i Bisballe 2 G., i Katballe 1 G., Skov til nævnte 5 G. 
i Liusegaard S. s Skov, Nørling H. i Finderup S. (Gaardene) 
Hillerup og Aggerschouf med Skov, (Gaardene) Fløyegaard 
og Stanghede, i FaUindtzgaarde 2 (G.) med Part i Skoven 
(Htk. 50 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. IV5 Alb.) med det Vilkaar, at 
dersom noget af Godset ligger i Vildtbanen, forbeholder 
Kongen sig Jagten, — for: det Jordegods i Schaane, hendes 
Værge Otte Lindenov til Borrebye paa hendes Vegne har 
afstaaet til Kongen for at gives Sverige som Vederlag for 
Bornholm; men da dette udgjorde Htk. 60 Tdr. 3 Skpr. 3 
Fdk. 1^/5 Alb., modtog hendes Kæreste Niels Juel paa hendes 
Vegne 13. Aug. 1661 514 Rdl. 16 Sk. paa Rentekammeret. 
Bornh. Ækv. 167 og 226. Bil. 

20. Aug. Hendrich Thott til Boltinggaard faar Hol- 
beck Slot og Ladegaard samt Skoven (Htk. 63 Tdr. 41/2 Skp.) 1661. 99 

og Bygningen foruden følgende Bøndergods: i Mierløs H.. 
Todstrup S. og By 1 (Bol), 1 Gh.. i Hauborup By 1 (Halvg.), 
1 Gh., i Møllerup By 2 (G.). Mierløse Mølle, i Søsterup By 
I (Halvg.), Søderup S. i Bucherup 1 (Halvg.), i Aagerup S. 
og By 3 (G.), 3 (Bol), 1 Hus, i Grandløs S. og By 1 (Halvg.), 
i Stoere Grandløs By 1 (G.), 1 (Bol), 1 Gh., Asmindrup S. 
i Eglestrup By 1 Jord paa Vibberøed Mark. i Alkestrup Ry 
3 (Bol), 1 øde Jord. 1 Gh.. i Nørre Jerløs S. og By 1 (G.), 
5 Husmænd, hvoraf 1 med 2 Huse, i Norrup By 1 (Bol), 
Sønder Jerløs S. i Mogenstrup By 1 (Halvg.), 1 Gh., i Snefre 

1 Gh.. i Bunderup By 1 (G.), i Krøgerup By 1 (Halvg.), 
Søndersted S. i Kagerup By 1 (Halvg.), der har Afslag. 2 
Gh., i Kirche Eschildstrup S. og By 3 (Halvg.) og 1 (Bol), 
som tilHge svare en aarlig Afg. i Fællesskab, 3 Gh., hvoraf de 

2 bruges under eet, i Stedstrup By 2 Halvg. og 2 Bol, hvoraf 
flen ene Halvg. og det ene Bol bruges under eet, 4 Gh., 
hvoraf de 3 bruges under eet, Soderup S. i Eschildstrup By 
1 (G.), i ()uarmbløs By 1 (Halvg.) med Skov. 1 Gh., i Kierche 
Mierløs S. og By 1 (Halvg.). der tillige svarer en aarUg Afg. 
sammen med Langerøds Mænd, i Langerøds By 4 (Bol), 4 
Gh., i Uggerløs By 1 Gh., Tolløs S. i Tiørnid By 1 (G.), 1 
(Bol), i Nørre VaUinderød By 2 (Halvg.) i Quandløs S. og By 
1 (G.). 1 (Bol). 1 Gh., i Holløs By 1 (G.), Stenlille S. i Tiørnt- 
ued By 1 (Halvg.), Tudtse H. i Gislinge S. og By 2 (G.), 
hvoraf den ene tillige svarer af 1 øde Jord paa Gislinge Mark. 

3 (Halvg.), hvoraf de 2 hver især tillige svarer af 1 øde Jord, 

1 øde Jord, 6 Gh., hvoraf 1 tillige svarer af 1 øde Have, i 
Kundbye I Afg. af Kundbye Kirke, i Sandbye 3 Halvg. og 1 
Bol. som i P'ællesskab svare en aarlig Afg., 1 (Halvg.). 4 Gh., 
hvoraf de 2 bruges under eet, i Torslund By 4 Gh., hvoraf 
de 2 bruges under eet. i Suininge S. og By 1 (Halvg.). 1 
(Bol). 3 Gh., i Gudmandstrup By 3 (Halvg.), hvoraf 1 tillige 
svarer af 1 øde Jord paa Suinninge Mark, 1 (Bol), 1 Afg.. 
som nævnte Steder svare i Fæ'llesskab med 2 Suinninge Mænd 

2 Gh., i Hiembech S. og By 2 (jordegne G.j, 2 (Hajvg.). 4 
(F^ol), 1 Afg. af Hiembech Kirke. 6 Gh., i Jyderup S. og By 
2 (Halvg.) og 3 Bol. af hvilke 5 Steder 3 have Afslag, og 4 
svare en aarlig Afg. sammen med Hiembech Mænd, i Høfde 

7* 100 1661. 

By 2 (Halvg.). 1 (Bol). 1 Gh.. i Tornuid By 1 Gh.. Skov til 
Jyderup S. og By\ Hagested S. i Gurid By 2 (Halvg.). 1 
(Bol), 2 Gh., Hørbye S. i Uglerup By 4 (G.), 1 (Halvg). 2 
Gh., Holmstrup S. i Bønnerup By 1 (Bol) med Skov, 11 Gh., 
hvoraf de 3 bruge? under eet, Skambstrup S. i Bendebou 
By (1 Bol), 8 Gh., i Udbye S. og By 1 (Halvg.), 2 Gh., som 
bruges under eet. i Løserup By 1 Gh., i Kidtserup By 2 Gh. 
(Htk. 780'/, Td. 85/^^2 Fdk.) — for: Gods i Skaane. som 
skulde afstaas til den svenske Krone i Vederlag for Bornholm. 
Orig. Top. Saml. p. Perg. Holbæk Slot Nr. 1. Bornh. Ækv. 
174. Bil. 

21. Aug. Hendrich Tott til Boltinggaard faar: af 
Calløe Len i Hassens Birk, Elsøegaard 2 (G.), i Schoufgaard 
2 (G.), hvoraf den ene tiUige svarer af 1 Stk. Skovland i 
Biørnekierd, kald. Faldbierig. Biørnekier Skov (Htk. 120 Tdr. 
6 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb.). 1 Stk. Skovland Nord for Biørnekier. 
kald. Tharrøe Slødt (Mtr. : Thorres Slette), hggende mellem 
Svinholm og Blachholmb op til Faldbierig, i Ebeltoft 2 Afg., 
4 Aalegaardsstader ud for Strækningen mellem Bjerget paa 
paa Ahl og Kields Engen (Htk. af Calløe Len 184 Tdr. 3 Skpr. 

1 Fdk. 2 Alb.): af Dronningborg Len i Houfvelbierg H., Velleuf 
S. og By 17 (G.). Soulund og Velløf Nederskov. hggende til 
Velløf, Gaarden Østergaard, i Aarup 2 G. (Htk. af Dronning- 
borg Len 165 Tdr. 3 Skpr.. ialt Htk. 349 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk. 

2 Alb.) med Tilladelse til af Østergaard at oprette en Hoved- 
gaard med samme Rettigheder som andre ældgamle Herre- 
gaarde i Danmark, og som skal høre til Velløf S. tillige med 
de 2 G. i Aarup. — for: i Schaane Hovedgaardene Glad- 
saxe og Snabesholm med underhggende Bøndergaarde ^. Bornh. 
Ækv. 152. Bil. 

— Corfitz Uldfeld til Matrup faar: i Jylland Bro- 
havren af Tørstinge og Nim Herreder til Brystingbro mod 
at vedhgeholde denne. J. R. Nr. 80. Bil. 

22. Aug. Anders Nielsen Bøghuad. Toldskriver ved 
Øresundstolden. faar paa egne og afg. Borger og Handels- 1 Bornh. Ækv. har ikke dette, men derimod Skov til de -o Steder 
i .Jyderup By. -' .Ifr. Skøde af 25. Septbr. 1661 til Mogens Friis. 1661. 101 

mand i København. Gødert Braems Arvingers Vegne: i 
Taniimb Birk S. og By 20 (G.), 1 (Hus), 1 Stykke Eng, 1 
Husmand, som gør Dagværk, i Ofver Hornbech S. og By 10 
(G.), 5 (Huse) og 2 smaa Enghohiie. i Neder Hornbech 3 
(G.), 1 Hus, 1 Mølledam. hvoraf alle Hornbech Mænd svare, 
nogle Rusestader, Voddrætter og Engeknopper i Hvormbech 
Breding: i Galten H., S. og By 4 (Selvejerg.), i Ersløf 1 
(Selvejerg.). i Vissing S. og By 7 (Selvejerg.). 2 (øde G.s 
Jorder). Mette Kields Jord og Thussings Jord, Katbierig Jord, 
Sammelskat. der Sommer og Vinter svares af de nævnte 
Mænd i Galten Fjerding; Velling Birk i Øster Velling S. og By 
3 G., 8 Bol. 1 Fællesafg., der svares af disse, Velling Mølle, 
noget Skov (Htk. 524 Tdr. 2V2 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. l^/^.- ^, 
deraf Selvejergodset 108 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 2'V.,, ^. å 60 
Rdl. Td.. Resten a 50 Bdl.) med adehg Frihed — for: 273011/2 
Rdl. 45V3 Sk. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K, 176. Bil. 

22. Aug. Hans Friis til Klavsholm faar: i Sønderhald 
H., Hørning 3 (G.), hvoraf 1 jordegen, 3 Huse. 2 Gh., Sammel- 
skat, som svares af 2 Mænd, i Gundestrup 1 jordegen G., 
Sammelskat, som svares af 1 Mand, i Aarsleuf I Fæsteg , i 
Schader 1 Afg., i Essenbech Birk og S. Gaarden Essenbech 
med tilh. Skov, 1 Kapeishus, 1 Stk. Jord samt et Kirkebol, 
Volch Mølle, Essenbech Kloster og Essenbech Ladegaard med 
tilh. Skov, 1 Hus, 1 Laksegaard og 1 Stk. Eng, 2 G., Essen- 
bech Møllested, 1 Aalekiste i Hald Sø og 1 Rusestade, i 
Assentoft 10 (G.), 4 (Bol), 5 (Huse), i Drastrup 5 G., som 
tillige svarer af Tiis Jord, 1 Bol, en aarlig Afg., der svares af 
10 Gaardmænd i Assentoft og 3 i Drastrup. samt Skov til 
Drastrup, Virring S. i Karstrup 11 (G.), Engen Pilholm, 2 
Huse og Skov til Karstrup samt 1 aarlig Afg., der svares af 
de nævnte Gaarde i Karstrup, (Bolet) Kiørup Boelle. som 
tilhge svarer af »di fische Knopper«, Christrup Birk og S. i 
Paderup 1 G., Gaarden Vilstru|), Galten H., Bud Fjerding og 
S. i Hallendruj) 3 jordegne G., i Nielstrup 3 (jordegne G.), 
2 (Fæsteg.), 1 (Gh.), i Brambstrup 3 (jordegne G.), 1 (Bol), 
(den jordegne) Gaard Stubdruj), Thuis Jord paa Bindrup Mark, 
Gaarden Aidstrup med tilh. Skov. Alstrup ^\o\U\ Olst S. i 
Trustrup 1 (jordegen G.), 1 (Halvg.), 1 (Bol), i Giiidrup 2 102 1661. 

(jordegne) G., i Ropdrup 4 (G.), hvoraf 1 har Afkortning, 1 
(Hus), Sommer- og Vinterskat af de nævnte Gaarde i Rud 
Fjerding, Øumb Fjerding og S. i Sielling 4 (jordegne) G.. 
hvoraf 1 tiUige svarer af Scheigaards Jord, Alsing Jord paa 
Sielling Mark, i Langschouf 4 (jordegne) G., i Røfve 4 (jord- 
egne) G., i Adstrup 3 (jordegne) G., i Hadbierrig S. og By 4 
jordegne G.. 3 jordegne Halvg., i Halling S. og By 4 (G.), 
hvoraf 3 jordegne, 1 har Afkortning, 2 Halvg., hvoraf 1 har 
Afkortning, med tilh. Skov. Klags Jord, i Villendrup 3 (G.), 
hvoraf 1 jordegen, 1 har Afkortning, Sommer- og Vinter- 
Sammelskat af de nævnte Gaarde i Ødum Fjerding, i Øumb 
1 Fæsteg.. Randers S. i Vorup 1 (G.), Sønder Kongensholm 
udenfor Vestrup og Albech (Htk. 837 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. 
*^/35 '^- a 60 Rdl. Td. foruden Sønder Kongensholrab, som 
er sat til 6 Tdr. Htk.) — for: 51736V2 Rdl. 38 V^ Sk., hvoraf 
de 1500 ere Vederlag for Sønder Kongensholmb. Forkøbsret 
forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Sønderhald H. Nr. 58. 
Skb. K, 184. Bil. 

23. Aug. Hans Nielsen Drostrup, Borgemester i 
Mariager, faar: i Oensild H., Schiellerup S. og By 2 jordegne 
(G.), den ene af Dronningborg Gods, den anden af Mariager 
Lens Gods, i Giettrup 2 (G.), i Ambdrup 2 Steder, noget Jord 
paa Haufbroe Mark samt 1 Stk. Hedejord, i Nørre Oenssild 
S. og By 1 (jordegen G.) samt 7 Kornafg. og 42 Jordstykker 
under Mariager By, der have været pantsatte til Jørgen og 
Jakob Seefeldt m. fl. (Htk. 171/2 Td. 3 Skpr. 1 Fdk. 31/5 -3i. 
å 50 Rdl. Td.) med adelig Frihed — for: 896 Rdl. 94 Sk. 
Forkøbsret forbeholdt. Skb. K, 198. Bil. 

27. Aug. Cort Heinrich Mercker, Borger og Handels- 
mand i København, faar: i Galten H., S. og By 2 (G.), hvoraf 
1 jordegen, Øum S. i Sielhng 4 (G.), hvoraf 1 har Afkortning 
(Htk. 51 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) med adehg Frihed 
— for: 2573 Rdl. IV-^ Ort 6 Sk. Forkøbsret forbeholdt. 
Skb. K, 203. Bil. 

5. Sept. Hans Schack. Feltherre, faar: i Mt»geltønder 
H. og Birk Gaarden Møgeltønder med Bygning (150 Rdl. eller 
Htk. 2 Tdr. 5^/4 Skp. 33/jj ^) og tilliggende Ager og Eng 
(Htk. 78 Tdr. 2 Skpr. V;., Fdk.) samt underliggende Bønder- 1661. 103 

gods: i Møgeltønder S. og By 23 (G.), 1 (Fjerdingg.), 32 
Gadehusfolk, hvoraf 1 paa Kirkegaarden, 1 paa Gaden. Kro- 
manden svarer tilhge af 1 Stykke Land og Smeden af 2 Stk. 
Land, Ved Aaen 13 (G.), hvoriblandt Brinck og Rae, 2 (Halvg.), 
i Bønderbye 7 (G.), 4 (Halvg.), 1 (Fjerdingg.), 10 Gh., i Toghal 
3 (G.), 2 (Halvg.). 1 (Gh.), Lindschouf Mølle, som desuden svarer 
af noget Stugland og Enge, i Gallehus 2 (G.), 19 Gh., i Daler S. 
og By 11 (G.). 4 (Halvg.), 9 Gh.. Dahler Vejrmølle, i Gierdrup 
2 (G.), 5 (Halvg.), 11 Gh.. i Østerbye 9 (G.), 5 (Halvg.), 1 
Græstoft. hvoraf alle Østerbye Mænd svare, 10 Gh., Ballumb S. 
og Birk i Bundthie 5 (G.). 2 Gh , i Reisbye 6 (G.). 6 Gh., i 
Abild 1 (Bol), 1 Gh.. 9 SHkmænds Landgildepenge, i Løe H. ^j^ 
af Thuleshemp Jord, hvoraf 1 Md. i Medolden svarer, Brinch- 
gaards Ejendom, hvoraf Rømme og Listøe Land samt Ballumb 
Birkemænd svare, Brinck Mølle, Ballum Vejrmølle, i Hussum 
og Boedtsbøl 15 (G.), 1 (Halvg.). i (Ballum Østerende [?]) 18 
(G.), i Vesterende 14 (G.), 1 aarlig Afg., som ydes af 2 Md. 
til Fodring. Boedtsbøel Lademark, Ballum Mærsk 4 (G.). 
Gadehuse i Ballum Birk: i Vesterende 15. i Boedtsbøl og 
Hussum 31. i Har Knag 16. hvoraf 1 svarer af nogle smaa 
Stkr. Blokker. Rømøe Land søndre Del 4 (Fuldg.), 1 (Tre- 
tjerdingg.). 8 (Halvg.), 18 (Fjerdingg.), (Ottinggaarden) Froer- 
lial. 20 Gh., nør paa Landet i Tiusmark 2 (G.), Listøe Land 
2 (G.), den samlede Afg. af Vesterlands Før og Ammerum 
Lands Bønder. Hveding H.. Schierbech S. i (Øster-)Gaasse 1 
(G.), som tillige svarer af Thulleshemb Stugeng. i Giesing 1 
(G.). 1 (Fjerdingg.). som ogsaa svarer af Thuleshemb. i 
Hveding S. og By 1 (G.), 3 (Halvg.), i Vester Gasse 1 Vikarie- 
tjener. i Spandet S. og By 1 (G.) (som giver en Del af Land- 
gilden til Mag. Laugge i Ribe), i Bierum 1 (Halvg.), i Fiersted 
I (G.), i Hørup S. og By 1 (Halvg.), i Øster Vedsted 3 (G.), 
i Vester Vedsted S. og By 1 (G.). 1 (Halvg.), 3 Gh., i Ra- 
agger S. og By 1 (Fjerdingg.), i Giesing 2 (V'ikarietjenere), i 
Hiembsted 2 (Vikarietjenere). Lostrup Birk i Siem S. og By 
H (G.), 1 (Halvg.), 1 (Tredingg.). 1 Hus. i Varming 5 (G.), 
1 (Halvg.), 1 Gh., i Hømb 4 (G.), 1 (Bol), 3 Gh.. Gaarden 
Munchcgaard, i Snebsgaard 1 (G.), 2 (Halvg.). i Focrholt 2 
(G.), Gaarden Karchkov, hvis Afg. er delt i 2 Farter, i Lostrup 104 1661. 

By 11 (G.). 2 (Halvg.), 7 Gh.. 1 aarlig Afg., som svares af 
alle Lostrup Mænd, Rongstmp H. i Toftlund S. og By 1 (G.). 
Ginding H. i Haderup S. Gaarden Vesterp, i Uldborrig H. 
Gaarden Hartslund, Tønder H. i Abild 1 (Halv-)G., i Simb S. 
Schallebechs Mølle (Bøndergodset: Htk. 1547 Vg Td. 2 Alb. 
2^!^, <^. ialt U26\i, Td. 2V2 Skp. 26/„ ^, å Td. 55 Rdl.). 
endelig fri Birkeret til Møgeltønder, Lostrup og Ballum Birker 
(3000 Rdl.) — for: 92570 Rdl. 5 Sk. Forkøbsret forbeholdt. 
Skb. K, 206. Bil. 

5. Sept. Hugo Liitzov til Backendorf, Befalingsmand 
over Andtvorschouf og Corsøer Len, faar: i Sønderliung H.. 
Hammershøy S. og By 1 G., i Vorning S. og By 2 G., 1 Hus. 
i Hviding 1 G., 2 Huse, i Ørum S. og By 1 G., i Holbech 1 
G.. 1 Hus, i Sønderbeg S. og By 1 G., 1 Bol, i Reystrup 1 
G., Vischum S i 01 6 G., i Gierløf H., S. og By 1 G., der 
tillige svarer af 1 Fjerding Jord paa Gierløf Mark og desuden 
yder en Afg. i Stedet for Møgagen, to Dages Skær og 30 Læs 
Ved, 1 Stiftstjener, i Blendstrup 1 G., som tillige svarer en 
Afg. for Møgagen, 2 (Halvg.) Kirketjenere, i Dalbye Ofver S. 
og By 1 G.. 2 Halvg.. i Stangerum 1 jordegen G., som tillige 
giver en aarlig Afg. for Møgagen, 1 Kirkebol, (i Todtsløf S. og 
By) 1 G., 3 Gh., i Knested 2 G., i Tørring 1 Kirkebol, i 
Endtsløf S. og By 1 Halvg., 2 Bol, 1 Gadehusmand, som gør 
Ugedags Arbejde, Ondsild H. i Hvornum S. og By 1 Afg., i 
Sønder Ondsild S. og By 2 G., hvoraf 1 jordegen, i Snebumb 
S. og By 1 Kirkeg.. 1 Halvg., 1 Bol, i Falsløf 2 Husmænd, 
der gøre Arbejde, i Siemb S. og By 1 Kirkebol, 1 Halvg. 
(Htk. 178V2 Td. 3 Skpr. 2V.2 Fdk. 1 Alb. 2/. ^, å 50 Rdl. Td.) 
— for: 8948 Rdl. 22 Sk. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K, 
235. Bil. 

9. Sept. Niels Mougensen. Borgemester i Randers, 
faar: i Oenssild H., Hvornumb S. og By 1 (G.), Galdten H., 
Randers S. i Vorup 2 (Halvg.), i Støfring H. 1 Stk. Jord 
omkring den Mølle, som ligger i Ladegaardsmarken, det lille 
Engstykke Himmerbyeholmb. 1 Laksegaard, som har Afkort- 
ning, de 2 Enge Dybholmer neden for Randers Fjord, Jord- 
stykket Teielgaarden neden Slottet, Engstykket Kraagen synden 
ved Hestehaven (Htk. 9\l, Td. S^j, Skp. IV3 Fdk. å 55 Rdl. 1661. 105 

Td.) med adelig Frihed — for: 5483/^ Rdl. 10 Sk. Forkøbs- 
ret forbeholdt. Skb. K, 241. Bil. 

9. Sept. Anna. afg. Lucas von Spreckelsens Enke, 
og Arvinger samt Jochimb Beck mand, Oberolder i Ham- 
borg, faa: Dronningborg Slot og Gaard med Bygninger, Stald- 
gaarden, tvende Haver og den Eng. som Hgger ved Stald- 
gaarden (dog Møllehuset og det Kobber, som er tilovers paa 
det nederste Spir af Kirken, samt det Bly, som ligger paa 
den ene Side af Kirken heri undtaget) (3000 Rdl.). endvidere 
Biellerup Ladegaards Bygning (1700 Rdl.) med tilliggende 
Ager og Eng, det Fald ved Randers Mark, Hestehaven. Smør- 
holmen ved Albech og imod Fjorden, Kringelholmen, et lille 
Stk. Engskifte uden for Madts Pofvelsens Have samt 1 Stk. 
Engskifte uden for Hospitalet (Htk. 50 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 1 
Alb.). fremdeles det underhggende Bøndergods: i Støfring H.. 
Lemb S. og By 13 (G.), 3 Stiftstjenere (2 G.. 1 Halvg.). 2 
(Huse), i Giming S. og By 9 (G.), hvoraf 3 tillige svare af 
en Tagholm. i Thierbye 8 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af 1 
Hus, 3 (Huse), en aarlig Afg. af alle Thierbye Mænd, 1 Stifts- 
tjener, i Harridtsløf S. og By 9 (G.), hvoraf 4 tillige svare 
af 1 Eng og 3 have Afkortning. 4 (Halvg.). 2 (Huse), i Lind- 
bierig 3 (G.). 1 (Halvg.). 1 Stk. Eng. der har Afkortning, i 
Meylbye 7 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af Engstykket Schiden, 
I af 1 Hus og 1 af 1 Stk. Eng. i Albech S. og By 12 (G.), der 
alle have Afkortning. 2 Rusestader. 1 Eng, 9 (Huse), i Vestrup 
6 (G.), 1 aarUg Afg.. som svares af disse Mænd med Af- 
kortning. Albech Mølle, der har Afkortning, Borup S. i Hel- 
tid 8 (G.), 2 (Huse), i Bierbye 1 (G.). 1 (Kirkeg.). i Komb- 
Irup 4 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af Paaschis Jord. Galten 
H. og S. i Erdtsløf 1 (G.), i Haslumb S. og By 10 (G.), hvoraf 
1 har Afkortning. 1 (Halvg.). i Tebbestrup 3 (G.), i Røfve 2 
(G.), en aarlig Afg. af Ulstruj) Mark. som svares af 1 Md. i 
Hadbierrig. 1 i Onmb og 2 i Røfve, Randers S. i Vorup 1 
(Fuldg.), 3 (Halvg.), 1 (Hus). Schiern Birk i Vester Vilhng S. 
og By 4 (G.), i Thorup 1 (G.), i Terp 3 (G.), 1 (Hus). Bolet 
Dengsøe, Schiern S. i Løfschal 3 (G.), en Afg. Løfschal Mænd 
yde af Lindenis (øde Jord). 1 Eng, 1 Kornafg.. 1 Stk. Skovs- 
gaard(-land), Schiern Mølle. Kronens Andel af de 3 Aalekister. 106 1661. 

Skovslandstykket Jordlands Krog, i Ilshøye 2 (Bol), i Tind- 
bech 4 (G.), der foruden Landgilde svare noget Tiendebyg 
Vium Skov til Thindbech By. i Le S. og By 1 (G.), Skov til 
det Gods, Kronen havde forbeholdt sig i Schiern Birk. Kirke- 
og Præstegæsteri af Buorup, Giming og Harridtsløf i Støfriii;. 
H.; nogle Afg., der svares af 14 Md. i Vester Velling (hvorat 
2 af Præstens Enge), af 7 Md. i Terp. 2 i Lild Thorup, 2 i 
Ilshøye og 1 i Løfschal af den Eng, der bliver ved Nørkiei 
Vands Udladelse ved Fladbrov (Htk. I29OV2 Td. IV2 Skp. ] 
Fdk. 1 Alb. å 50 Rdl. Td.) med adelig Frihed — for: 69236 
Rdl. 44 Sk. Skb. K, 247. Bil. 

9. Sept. Anna, afg. Lucas von Sprec helsens Enke. 
og Arvinger, faa: i Støfring H.. Harritsløf S. i Meilbye 3 (G.), 
i Miellerup S. og By 10 (G.), hvoraf 8 foruden Landgilden 
give 1 aarlig Afg., 1 er Stiftstjener, 1 har Afkortning, 1 (Bol), 
Kirke- og Præstegæsteri. som svares af Præsten i Støfring, 
Gaarden Sædegaard, i Raasted S. og By 5 (G.), hvoraf 1 
Stiftstjener. 1 (Halvg.), 1 (Hus), i Sveistrup 3 (G.). Gaarden 
Blegvad, der tiUige svarer af Raasted Mark, i Christrup Birk, 
S. og By 8 (G.), i Romalt 8 (G.j, 1 Stykke Eng, Skov dl 
Romalt By. Nørhald H. i Lind S. og By 11 G. (hvoriblandt 
Annekspræsteg.) (Htk. 448 V2 Td. P/, Fdk. 1 Alb. a 50 Rdl. 
Td.) med adelig Frihed — for: 22427V2 Rdl. 35 Sk. For- 
købsret forbeholdt. Skb. K, 267. Bil. 

10. Sept. Kield Krag til Trudtsholmb fa ar: i Gierløf 
H., Vindebles S., Aystrup 3 (G.), 4 Gh.. i Dalbyeneder S. og 
By 4 Kirkesteder (Htk. 26 Tdr. SVg Skp. V2 Alb. å 50 Rdl. 
Td.) — for: 1334 V2 Rdl. 13 Sk. Forkøbsret forbeholdt. 
•Orig. Top. Saml. p. Perg. Trudsholm, Suppl. Skb. K, 244. Bil. 

25. Sept. Mogens Friis til Fauerschouf, Rentemester, 
fa ar: af Dronningborg Len i Galten H.. Ørum S. de 3 G. 
Taarup Ladegaard (Htk. 69 Tdr.) med Skov og tilliggende 
Laksegaard. Fiskeri og Fiskevand i Randers Fjord, i Vets By 
6 (G.). 1 Afg., 1 (Anneksgaard), 1 (Kvartg.), Skov til Byen, i 
Jeberig By 7 (G.), hvoraf 1 med Skov, 2 (Kirkeg.), hvoraf 
den ene med Skov, 1 (Anneksg.), 2 Gh., Skov til Byen, i 
Verumb S. og By 10 (G.), 1 (Kvartg.), Verumb Bys Skove, 
Verumb Mølle, 1 (Kvartkirkeg.), i Haslum S. og By 1 (G.), 1661. 107 

1 (Kirkebol), 2 (Gh.), i Tebbestrup 1 (G.j. 2 Huse. Randers 
S. i Vorup 2 Steder. 5 Gh.. i Galten S. og By 1 (jordegen 
G.), der tillige svarer af Tords Jord paa Falstrup Mark og 
giver Sammelskat. i Christrup S. og By 11 Gh., i Romalt 4 
Gh . Velhng Birk i Øster Velling S. og By 3 Gh., i Grendsten 
S. og By 1 (G.), der tillige svarer af 1 Hus, i Stefnstrup 7 
(G.), 6 Gh.. Schiern Birk i Vester VeUing S. og By 3 (Gh.), 1 
Hus, i Terp 1 (Gh.). Schiern S. i Løfschal 6 (Gh.). i Thind- 
bech 6 (Gh.). i Vinge S. Gaarden Maagaard. Hofvelbierg H. 
i Saal S. og By 14 (G.). 4 Gh.. Skov til Byen, (Gaardene) 
Vormstrup. Schiblund og Vinchelsholm, hvoraf Vormstrup har 
Skov, Schiblunds :Mølle, i GuUøf S. og By 1 (Anneksg.), 4 
Gh.. i Nødelund 6 (G.), Skov til Byen. Gierning S. i Danstrup 
1 jordegen (G.). 2 (Gh.). i Borris By 5 (G.). 1 (Halvg.), 1 
Bol. Skov til nævnte Steder. (Gaardene) Hesselberig og Stær- 
kier, (1 G.), alle 3 med Skov. i Huosløf S. og By 6 (G.), 2 
Steder, 2 Bol. Huoslef Skov, Præstens Part medregnet. 1 Afg.. 
som Præsten svarer paa alle Huoslef Mænds Vegne. (Gaarden) 
Huoslefgaard med Skov, 1 Stk. Eng, hvoraf Hagenstrop Mølle 
svarer, i Vistrup 1 (jordegen G.), som tillige svarer af Skoven 
Vistrup Enemærke samt af Tislund og Kircheschouf. 1 (G.), 
i Amstrup 3 (G.), hvoraf 1 med Skov. 2 (Bol). Velløf S. i 
Tostrup 2 (G.) med Skov, hvoraf den ene tillige* svarer af 1 
Stk. Eng. i Koudal 1 (G.). 1 Stk. Eng ved Aabroe. som en 
Mand i Endslef svarer af. i Ning H. Gaarden Drammelstrup 
(Htk. af Droningborg Len med Drammelstrupgaard 854 Tdr. 
7 Skpr. 1 Fdk. V^^ Alb.), af Calløe Len i Boslund 7 Gh., 
Herligheden til de 2 Fæster, som ligge til Skolemesteren i 
Ebeltoft, samt Herrens Hafve sammesteds, i Vistofte 4 Gh., 
i Begtrup 7 Gh., i Esbye 16 Gh., i Ørbye 11 Gh.. i Stødou 12 
Gh.. i Fierup 4 Gh., af Bølling Len, Schodborig H. i Heldum S. 
(Gaarden) Sønder- og Nørre\inchel(?). Stedet Kirchegaard(?), 
Hofderstoft. der bruges af en Mand i Vinchel. i Tørring S. 1 
(G.), hvis Skyld gives til Kirken. 2 Gh. (Htk. af Bøufhng Len 
3 Tdr. 2 Skpr. IV2 Fdk. V4 Alb.), frit Birk til Taarupgaard. 
hvorunder han og hans Arvinger maa lægge alle de Gaarde, 
som de eje eller faa i Galten H. samt ovennævnte Gods i 
Velling og Schiern Birker, fri Birkeret til hans Gaard Schum- 108 1661. 

strup og alt det Gods, han har i Ning H., med Tilladelse til 
at lægge det imder nævnte Birk, jus patronatus med tilh. 
Kirketiende til Verumb og Saal S. med Forpligtelse til at 
svare den sædvanlige aarlige Afg. af Saal Kirketiende til 
Provsten i Aars Domkapitel og Ret til at nyde Kongetienden 
for sædvanlig Fæste mod at svare den sædvanlige aarlige Afg. 
af Verumb S. til Hospitalet i Randers og af Saal S. til Hørerne 
i Aarhus, tillige maa han mod sædvanhg Fæste nyde Konge- 
og Kirketienden af Annekserne og af Velleuf S.; endvidere faar 
han Laksegaarden ved Taarup Ladegaard, og han og hans 
Arvinger maa indrette saa mange Laksegaarde paa Guden 
ud for deres Ejendom, som de selv lyster, og maa efter Be- 
hag oprette Herre-, Sæde- og Avisgaarde af ovennævnte Gods, 
især af Taarup Ladegaard og Vormstrup, med al den Frihed, 
som andre ældgamle adelige Herresæder nyde. (lait Htk. 858 
Tdr. IV2 Skp. 213/2^ Alb., beregnet til 43265 V2 Rdl. 1 Ort V2 Sk., 
idet Birkeretten til Taarup og Ning H.s Gods samt jus patro- 
natus til Saal og Verumb forundes ham frit og Laksegaarden 
til Taarup ikke sættes for noget, Taarups Takst er regnet for 
55 Rdl. å Td. Htk. og Skoven dertil for 70 Rdl, Resten af 
Jordegodset for 50 Rdl. Td.), — for: i Schaane Htk. 623 Tdr. 
4 Skpr. 3 Fdk. 523/3^ X å 50 Rdl. Td.. er 31190 V^ Rdl. 8V12 
Sk. Det manglende Beløb kortedes i hans Fordringer paa 
Kronen, hvorefter han fik 17490 Rdl. 10 Sk. til gode. beregnet 
til Htk. 349 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb., som han t^-ansporterede 
til Hendrich Thott, der havde tilskødet Mogens Friis det Gods, 
han 21. Aug. 1661 (se ovfr.) havde faaet Skøde paa. Bornh. 
Ækv. 125. Bil. 

28, Sept. Gabiel Marsselis, Kommissær i Amsterdam, 
faar: fri Birkeret til Vibye og Feldballe Birker samt jus 
patronatus til Vibye Kirke — for: 2000 Rdl. Skb. K. 275. Bil. 

1. Okt. Elisabeth, Enke efter Albrecht Baldtzer 
Berendts, og hans Arvinger samt Leonhart Marse- 
lius i Hamborrig faa: i Mors Nørre H., Tødsøe S. og By 3 
(G.), 2 (Halvg.), 7 (Bol). 5 (Gh.), 1 Hus paa Biørendrup Mark. 
i Hylding 2 (G.). (Halvgaardene) Smidgaard og Purup. i Erds- 
løf S. og By 5 (G.), 3 (Bol); 1 (Gh.), i Sandal 2 (G.), i Sol- 
bierrig S. og By 6 (G.), hvoraf de 2 bruges under eet og 1 IH61. 109 

bruges af Præsten. 7 (Gh.). i Mellumbst Jølbye 6 (G.), i Øster 
.lølbye S. og By 2 (G.), 1 (Gh.), i Drastrup S. og By 1 (G.), 
i Vester Jølbye 1 (Kirkeg.), der bruges af Præsten. 1 (Kirke- 
l)ol). i Schallerup S. og By o (G.), livoraf 1 tillige svarer af 
1 Halvg.s Eje paa Sundbye Mark, 1 (Bol), 1 (Kirkebol), i 
Thorup 2 (G.), 1 (Bol), 1 (Gh.), i Sundbye S. og By 6 (G.). 

1 (Halvg.). 4 (Gh.). i Vildsund 1 (Bol), i Faartoft 1 (G.), i 
Bierbye S. og By 10 (G.), hvoraf de 2 ved 24 Mænds Vidne 
»er afsagt for« 1 G.s Brug og derfor have faaet Afslag, 1 
(Kirkeg.). 1 (Kirkehalvg.). 7 (Gh.). i GuUerup 3 (G.), 1 (Bol), 
i Flade S. og By 3 (G.). 2 (Bol). 1 (Halvbol). 1 (Gh.). i 
Seyerslef S. og By 1 (G.), i Schierbech 1 (jordegen G.), i 
Hisselbierrig 3 (G.). Fegikleit. som bruges af Bønder i Hissel- 
bierrig. i Sehanderup 1 (Bol). 1 (Halvbol), i Nørre Draabye 1 
(G.), 1 (Kirkeg.), 1 (Gh.), i Eyersløf S. og By 2 (G.). 1 (Halvg.). 

2 (Bol). 5 Gh., i Vester Hunderup 2 (G.), i Jørsboe S. og By 

3 (G.). 1 (Kirkeg.). 1 (Bol). 2 (Kirkebol). 2 (Gh.), hvoraf 1 
paa Bygrunden, i Sønder Draabye 7 (G.). 1 (Halvg.), 2 (Kirke- 
bol). I Afg. af Mandstoft. 1 Hus paa Bygrunden, 3 (Gh.). i 
Alsted S. og By 1 (Kirkebol). Sønder H. i Kaarbye S. og By 

1 (G.). 1 (Halvg.). 1 (Bol), i Nees 1 (Halvg.). 2 (Kirkeg.). 1 
Afg. i 1 (G.), i Toerup 2 (G.), 1 Sted. i Bested S. og By 3 
(G.). 1 (Halvg.). 2 (Kirkeg.). 1 Sted. 6 (Gh.). i Mollerup S. 
og By 2 (G.), 1 (Kirkebol), i Tebierig S. og By 1 (Halvg.), 2 
(Kirkeg.). Outrup S. i Fielderslef 1 (Kirkeg.), 1 (Kirkehalvg.), 

2 (Kirkebol), i Loderup S. og By 2 (G.). 1 (Halvg.). 1 (Kirke- 
halvg.). 1 (Bol). 1 (Kirkebol). 1 Stk. .lord ved Østermølle. 3 
(Gh.). i Fgnid (o: Legind) 2 (Halvg ). 1 (Kirkehalvg.). 1 (Kirke- 
bol), i Fredsøe 1 Kirkeg.. 4 (Kirkehalvg.). 4 (Bol), 3 (Gh.). 
i Faarup 1 (Halvg.). 1 (Bol), i Vester Assildts S. og By 1 
(Kirkeg.). 1 (Kirkehalvg.), 1 Afg.. der svares af Præsten, Øster 
Assildts S. i Silderslef 1 (Gh.). i Klsøe S. og By 1 (Kirkeg.), 
1 (Bol). I (Gh.). i V(!yersløf S. (Gaarden) Vilsgaard. i Vilsbye 
1 (G.), som tillige svarer 1 Afg., 2 (Bol). 1 (Kirkebol). I Hus, 
1 (Gh.), i Fmb S. og By 3 (G.). 1 (Kirkeg). I (Bol), 1 Afg. 
af Provst Suendts Jord, der bruges af 1 Mand i Nyekiobing. 
i Olding S. og By 5 (G.). 2 (Kirkeg.). 1 (Kirkehalvg.), I (Bols- 
part), 2 (Gh.). i Stoiup 1 ((J.). lluidbierrig S. i Oster Huid- 110 1661. 

bierrig 1 (Halvg.), 1 (Kirkehalvg.), i Vester Huidbierrig 1 
(Halvg.), 1 (Bol), 5 (Gh.), hvoraf 2 bruges under eet. Kongens 
Andel af Korntienden af Schallerup, Saalbierrig, Galtrup, Al- 
sted, Drastrup, Ersløf, Drabye. Seyerslef, Jorsboe, Jølbye, 
Bierbye, Flade, Todsøe og Sundbye Sogne i Nørre H. samt 
af Frøsløf, Øster Assilds. Huidbierrig, Blistrup, Veyersløf, 
Mollerup, Redsted, Ørding. Løderup og Elsøe Sogne i Sønder 
H. (Htk. 1603 Tdr. 2 Skpr. 1^'^ Fdk. S'-'/s «3i, å 35 Rdl. Td.) 
med adelig Frihed, — for: 56II2V2 Rdl. 21 Sk., at regne 
fra 1. Maj 1661. Tiibagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. 
p. Perg. Mors, Suppl. Skb. K, 278. 

6. Okt. Hans Suane, Ærkebiskop, faar som Gave: 
i Hirtsholmbs Birk, Biercherød S. Gaarden Ebberøed tillige 
med den nærliggende Skovrøeds Mølle med tilliggende Ager, 
Eng og Fiskevand, nemlig Ebberøds og Skourøeds Søer, 
Store og Lille Stubbesø, Refvemoese. Eschemoesedamb, Nye- 
damb, Kirchedamb, Stubbedamb. de 2 smaa Damme ved 
Friderichsborg og Hørdtsholmb Kongevej samt andre dertil 
liggende opdæmmede Skovmoser, Parker og Fiskevande. Jagt- 
retten forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg., Lynge-Kronborg 
H., Suppl. 

17. Okt. Thomes Thomesøn, Murermester, faar: 
ved Fridericksborg Slot 1 Stk. Jord uden for Slotsbroen, 
strækkende sig i Længden, fra den gamle Skanse til Hans 
Sadelmagers Hus, 121 Al., og paa den Side imod Alfarvejen, 
til Fiskergaarden og Slotsmøllen, lige saa langt, i Breden, fra 
Alfarvejen og over mod Fiskergaarden og Møllen, 62 AI. i 
begge Sider. S. R. Nr. 227. Bil. 

1. Nov. Hans Schack. Rigsfeltherre, faar: jus patro- 
natus med Kirkens Andel af Korn- og Kvægtienden af Møgel- 
tønder. Daller, Ballumb, Rømme, Vesterlandsfør og Amme- 
rumb SS. samt Kirkernes aarlige Indkomster af Jord, Enge 
eller Herhghed, endvidere Kronens Andel af Ballumb S.s 
Korn- og Kvægtiende — for: 3500 Rdl., hvoraf 1000 Rdl. for 
Ballumb Kirkes jus og 500 Rdl. for hver af de andre. Skb. 
K, 316. Bil. 

2. Nov. Elisabeth, afg. Albert Baldtser Berrents Enke, 1661. 111 

og Leonhart Marsselis faa: Birkeret til Schiiimb Birk — 
for: 600 Rdl. Skb. K, 368. Bil. 

2. Nov. Elisabeth, afg. Albert Baldtser Berrendts Enke. 
og Leonhart Marsselis faa: Birkeret til Ørum Birk — 
for: 600 Rdl. Skb. K. 370. Bil. 

7. Nov. Jørgen Lyche til Buderupholmb fa ar: i Rindts 
H., Giedsted S. og By 2 (jordegne G.), 2 (Kirkeg.), 4 (Gh.j. 
Østerbølle S. i Bygumb 3 (jordegne G.). 1 (G.), i Fieldtsøe 
S. og By 1 (jordegen G.), 10 (G.), hvoraf 1 øde, 6 Huse, i 
Kloutrup 2 (jordegne G.), 4 (G.), hvoraf 1 tillige svarer en Afg.. 
en Fællesafg.. i Huilsomb S. og By 3 (jordegne G.), i Roumb 
S. og By 1 (jordegen G.), i Schammeris 1 (jordegen G.), som 
er halv øde, Hindsted H. i Hørbye S. og By 3 (G.), Rogsøe 
H. i Ørsted S. og By Herligheden af 2 (G.), som svare Sammel- 
skat, 1 Bol, i Kaerde Herligheden af 6 (G.), som alle svare 
Sammelskat (Htk.. Landgilden 102 Tdr. 3 Skpr.. Ejendommen 
257 Tdr. V4 Fdk.) — for: i Nørvang H., Gifve S. Sønder- 
hoedts Hovedgaard med et Stk. Skov (Htk. 25 Tdr.) samt 
Bygning foruden følgende Bøndergods: i Hiegaard 3 (G.), i 
Breinhoed 3 (G.), i Bechsgaard 1 (G.), 4 (Bol), i Gifve 
By 1 (G.), (Gaardene) Escklund el. Gyfschouf og Vaeslunde. 
Bolet Øglund, Ulkiers Mølle, som regnes for halv, Ringøye 
S. i Ulkind 3 Steder (Htk.. Landgilden IOIV2 Td. V2 f'dk.. 
Ejendommen 309 Tdr. 6 Skpr. 2V2 Fdk.). Origg. Top. 
Saml. p. Perg. Rinds H. Suppl. og Sønderhoved. Skb. K. 
372. Bil. 

12. Nov. Christopher Hanssen, Borgemester i Køben- 
havn, faar som Gave: i Sømme H., Østrup By 3 (G.), 3 
Husmd.. som gøre Ugedagsarbejde (Htk. 53 Tdr. 5 Skpr.), med 
adelig Frihed, at regne fra 24. Juni s. A. Forkøbsret for- 
beholdt Københavns Magistrat og Stad. Skb. K, 319. Bil. 

— Find Nielssøn, Borgemester i København, og 
Hustru, Daarothea Hansdatter, faa som Gave: i Sømme 
H., Fløng S. i Maabierg 2 (G.), i Gunssemagle S. og By 1 
(G.), som tillige svarer af 1 Jord, (Htk. 49 Tdr. IV^ Skp.) 
med adelig Friiied. at regne fra 24. Juni s. A. Overlever 
Daarethe Hansdalter sin Husbond, skal dette Gods alene følge 112 1661. 

hende og hendes Arvinger. Forkøbsret forbeholdt Køben- 
havns Stad og Magistrat. Skb. K, 322. Bil. 

12. Nov. Peder Peder søn. Borgemester i København, 
faar som Gave: i Sømme H., Vedeløf By 2 (G.), som tiUige 
svare af Yberland(s Jord), i Maabierg 1 (G.) (Htk. 48 Tdr. 
1 Skp.) med adehg Frihed, at regne fra 24. Juni s. A. For- 
købsret forbeholdt Københavns Stad og Magistrat. Skb. K, 
325. Bil. 

— Københavns By, Magistrat og Menighed faa 
som Gave : Roschilde Len. f. s. v. det ikke er afhændet eller 
pantsat, samt Ret til at indløse det pantsatte (dog at Kronen 
forbeholder sig Bispegaarden i Roschilde By samt Boggens 
Vange). nemUg: Bidstrup eller Roschildegaards Ladegaard, 
dens trende Marker, to Havrevange samt Høavlen (Hkt. 85 
Tdr. 5 Skpr.) med underliggende Bøndergods: i Sømme H.. 
Himmeløf S. og By 1 Afg.. der svares af Bymændene i For- 
ening med 2 af Veddelof og 2 af Store Valdbye, 4 Gh., 
hvoraf 1 gaar med Breve og siger til for Fogden, i Veddeløf 
4 (G.), hvoraf de 2 tilhge svare af Yberland, 2 svare deres 
Andel af en Sammelskat med Himmeløf og Store Valdbye 
Mænd. i Aggerup 1 (G.), der tillige svarer af TorstehoUum. 
1 Eng paa Slegerups Mark. i Lille Valdbye 1 (G.), der tillige 
svarer af Yberland. 1 Hus, i Store Valdbye 3 (G.), i Kirche- 
rup S. og By 1 (G.), i Gundselille 1 (G.), i Østrup 1 (G.), en 
Afg., der svares af hele Byen. i Gierdrup 2 (G.), i Hvestrup 
S. og By 2 (G.), 1 Hus. i Herringløs 4 (G.), 2 Huse, i Jyllinge 
S. og By 3 (G.). 3 Huse. i Gundtsemagle S. og By 12 (G.), 
1 aarlig Afg.. der svares af hele Byen. 8 Husmd., som gøre 
Arbejde, i Fløng S. og By 1 Husmd.. som gør Ugedage, i 
Maabierg 6 (G.), de 4 og de 2 hver for sig svare tillige en 
aarhg Afg., 5 Husmd., som gøre Ugedage, Frue S. i Tierbye 
9 (G.), hvoraf 1 tilhge svarer af 1 øde Jord. 3 Husmd., som 
give Varsel i Herredet, i Brordrup 5 (G.), hvoraf 3 desuden 
i Fællesskab svare 1 aariig Afg., 1 Hus, 3 Enge paa Brordrup 
Mark. 1 Eng i Brordrup Enghave, i Skaldstrup 2 (G.), i 
Camstrup 3 (G.), i Darup 6 (G.), i Ghmb S. og By 3 (G.), 
i Giøderup 8 (G.), 1 Afg,. der aarlig svares af hele Byen. 4 
Husmd.. som gøre Ugedage, Adtserup 2 (G.). Langvadts Mølle, 1661. 113 

i Svogersløf S. og By 2 Jorder ved Valdtershøy og Dembnings- 
høy. Hedegaard 2 (G.). GI. Ladegaards Mark. i Roschilde: 
Gallebierget. Closterhaufgen. Hedegaardsvang og Sursild, Kug- 
vangen Sursild, Ladegaards Mølle, fremdeles Jordskyld af 24 
(i.. 1 G.s Grund og 2 Haver, samt 2 Boliger i Snefriste: i 
Tunne H.. S. og By 3 (G.), en Afg. af 1 Fjerding Jord paa 
hver Mark, 2 Husmd.. der give Varsel i Herredet, i Vindinge 
S. og By 4 (G.), 2 Husmd.. som gøre Ugedage og 1. der 
siger til for Fogden, i Rersløf S. og By 2 (G.), 2 øde Jorder. 
1 Afg.. 1 Husmd.. som gør Ugedage, i Stercking 1 (G.), i 
Killebrønde S. og By ] (G.), i Grefve S. og By 1 (G.), 3 
Huse. 2 Afg., Capelgaarde 2 (G.). Gaarden Ventterup, i 
Mosede 6 (G.), 5 Gh.. i Hundige 5 (G.), 3 Huse. i Snadeløf 
S. og By 4 (G.). 2 Husmd.. som gøre Ugedage, og 2, som 
ere Varselsmænd. i Hadstrup 5 (G.), i Salløf 3 (G.), i Carls- 
lund S. og By 3 (G.). 1 Husmd., som gør Ugedage, Schiendsved 
S. i Schiendsvedmagle 1 (G.). 3 Huse. i Solrød S. og By 16 
(G.), hvoraf 1 tillige svarer af 1 Otting Jord. 8 Gh., en Afg.. 
der aarlig svares af hele Byen. i Jersige S. og By 5 (G.), i 
Haurdrup S. og By 1 (G.), Ramse H., Gadstrup S. i Ramsøe- 
niagle 9 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af Engen Møllemaden og 
for Græsgang af Kiøbeschoufven, 1 tillige af 1 Eng paa Bror- 
drup Mark. 1 (lille Gaardsæde). i Ramselille 3 (G.), i Ørsted 
S. og By 6 (G.). 4 Huse og 2 Husmd,, som give Varsel i 
Herredet, Baastrup S. i Assindløsse 1 (G.). Dalbye S. i Reigne- 
march 1 Sted. Høfvelse S. i Ølbye 1 Hus. i Vilgistrup 2 (G.). 
Lille Salbye 3 (G.), Siuf S. i Øster Siuf 1 (G.), 1 Husmd.. 
som gør Ugedage, i Kirohe Siuf 2 Husmd.. som gøre Ugedage, 
i Ømb 4 (G.). 5 (Gaardsæder), 2 Husmd., som gøre Ugedage. 
Borups S. i Høfbye 1 (G.). Egbye S. i Store Lædager 3 (G.). 
1 Hus, 2 Husmd., som give Varsel i Herredet, i Ølsemagle S. 
og By 2 (G.), 3 Huse, Valdborigs H. i Kiercke Valsøe S. og 
By 5 Husmd., som gøre Hoveri, i Serckeløes S. og By 2 (G.), 
hvoraf 1 tillige svarer af 1 Eng ved Hedevangen hos Over- 
drevet. Gaarden Ourup. i Tolstrup 4 (G.j. Huset Heidegaard. 
Gaarden Ravniiolt, i Lundbye S. og By 5 (G.), 3 Huse. Ovsted 
S. i Breigentved 1 (G.); Sognefogedhavre af Sercheløsse. Eeg- 
bye, Gievinge, Køndeløs, Torchildstrup, Salbye, Store Karlc- 

8 114 166]. 

bye, Synder Hyllinge, Kirche Saabye, Giershøy, Liundbye. 
Ovsted, Nør Hyllinge og AUersløf; Ringsted H., Viersted S. i 
Sneckerup I Sted. 4 Ghmd., som gøre Hoveri, Jødstrup S. i 
Taasterup 3 (G.), 1 Hus. Mierløsse H. i Algistrup 4 (G.), der 
tillige i Fællesskab yde en aarlig Afg., 2 (Huse), i Aagerup 2 
(G.), i Eskildstrup 2 (G.). 1 Hus, i Buckerup 1 Sted. Gaarden 
Heignemoesse, i Baarup 1 (G.), i Ovstrup 3 (G.), i Joenstrup 
1 (G.), i Vandløes 1 (G.), 2 Steder, i Verup 1 (G.), i Boerup 
1 (G.), i Tostrup 1 (G.), i Harmerup 1 (G.), i Kagerup 
1 (G.), i Kierstrup 1 (G.), som har været pantsat til Niels 
Ollufssen af Møen og siden er hjemfalden til Kronen; Flache- 
bierg H. i Hyllested S. og By 1 (G.), Biefverschouf H. i 
Endisløf 1 (G.), 1 Hus; Penge, Havre, Lam, Gæs og Høns af 
Stiftens Rente og Indkomst: Voldborg H. i Kidtserup af 1 
(G.), i Kierche Hvalssøe af 1 Kirkejord og desuden 1 Afg., 
i Serckeløs 1 Afg., i Vinderup 1 Afg., Sømme H. i Hvedstrup 
3 Afg., i Giøderup 1 Afg., i Jyllinge 3 Afg.. Tune H. i Vindinge 
3 Afg., i Tune 1 Afg., i Haurdrup 1 Afg., i Carlslund 1 Afg., 
i Sølrød 1 Afg., i Jersige 2 Afg.. i Ørsted 2 Afg., Mierløsse 
H. i Søstrup 1 Afg. (Htk. 2514 Tdr. 2 Skpr. '/g Alb.), Vand- 
møllerne Bidstrup, som er forundt Organist Johan Lorentz og 
hans Hustru i deres Livstid, og Værrebroe. der er forundt 
Hans Riboldt for Livstid (Htk. 77^/3 Td.); dernæst Pante- 
godset: Sømme H. i Himmeløf S. og By 7 (G.), hvoraf 3 
tiUige i Fællesskab svare en aarlig Afg. og de 2 af disse des- 
uden hver af sin Halvpart af Risøen, i Gunssemagle S. og By 
1 (G.), som tilhge svarer af 1 Aalekiste, Vor Frue S. i Tier- 
bye 1 (G), Glimb S. i Giøderup 1 (G.), i Svogersløf S. 3 (G.), 
1 Jord ved Demmingshøy (underlagt Roskilde Bispegaard d. 
27. Aug. 1667), 2 Afg. hver af 3 Parter Ømbs Jord, 1 Afg., 
som Svogersløf Bymænd hvert 3dje Aar give til Græsgang, 2 
Husmd., som gøre Arbejde, i Kornerup S. og By 5 (G.), hvoraf 
1 tillige svarer af en øde Jord, 6 (Gaardsæder), Store Korne- 
rup Mølle, den hlle Mølle, i Hersløf S. og By 8 (G.), hvoraf 
1 tilhge svarer af en øde Jord, 1 af Jordstykket Høygskier. 1 
af et Stk. Jord ved Døningshøy, 1 af en Jord sønden Kierche- 
høygskier og en Jord ved Røgelund, 1 Afg. af Ellehøygsvei, 
Eggebierrigshøfd og Rogelmed, 1 Stk. Jord, 1 Afg. af Kierche- 1661. 115 

høygs Vrætter, 1 Afg.. der aarlig svares af hele Byen, 1 
Gaardsæde, 10 Husmd.. som gøre Arbejde, i Catting 12 (G.), 
hvoraf 2 tiUige svare af en Jord ved Svogersløf Sø, 1 af disse 
desuden af et andet Stk. Jord. 1 af et Stk. Jord ved Røge- 
kind. 1 af et andet Stk. Jord, Jordstykket Kierchehollumb, 1 
Afg., der aarlig svares af hele Byen. 3 Husmd.. som gøre 
Arbejde, Gaarden Øgaard, som tillige svarer af Kiercheholliim 
(begge Dele underlagt Roskilde Bispegaard d. 27. Aug. 1667). 
i Trellerup 2 (G.), der tillige i Fællesskab svare 1 Afg. af 
Slusseholmen og sammen med Herløf Mænd deres Andel i 
en anden Afg., Bidstrup S. i Leerbeck 2 (G.). 1 Stk. Jord 
vest for Enden af Neiletoften, Boserup (eneste) G., som tillige 
svarer af 3 Vrætter sønden Kirchehøyskier samt af 3 Parter 
Ømbs Jord og af 1 Jord ved Demningshøy. St. Agnete Closter 
(eneste) G., Valdborig H. i Giefninge 10 (G.), en Afg., der 
aarlig svares af hele Byen og en, der svares, naar ikke Olden 
er. 12 Husmd,, hvoraf 10 gøre Ugedage, AUisløf S. i Leyre 6 
(G.), 5 Gh.. Leyre Mølle, i AUisløf 6 (G.), Gaarden Udleyre. 
i Tockerup 2 (G.), i Kidtserup 1 (G.), 5 Ghmd.. som gøre 
Hoveri, de to Skullerup GG., Skullerups Mølle. Gaardene 
Breigentved, Slaarup. Aggerup. Valleborup og Avnserup, i 
Lierbierg 2 (G.), Gaardene Dyrlund og Avnstrup. i Ebberup 
1 (G.), som tilHge svarer af 1 Hus, Saabye S. i Abbetved 2 
(G.), i Mannerup 3 (G.). 1 Husmd.. som gør Hoveri, Gaarden 
Provstrup, Ramsøe H. i Dalbye S. og By 1 (G.), i Salbye 1 
(G.), i Reinemarek 1 (G.), i Kløfvested 3 (G.). Ringsted H. 
i Sneckerup 8 (G.), 4 Gh.. i Aagerup 3 (G.). 1 Hus med 
nogen Jord til. (Indelukket) Abrahamstrup. 2 (Gh.), i Viersted 
3 (G.), i Harrested S. Gaarden Egtved, der tiUige svarer af 
1 Hus, Gaarden Kastrup, i Valsøelille S. og By 6 (G.). 1 Afg.. 
der svares af Fjerdeparten af Ringstebierrigs Mark, 3 (Gh.). 
i Høfd Slottegaarden. Kiølsmølle, som tillige svarer af Lade- 
gaarden og 2 Kaalhaver. af Fjerdeparten af Tiugebiergs Vang 
og Ringstebiergs Mark, af en Uden Enghave Sckioldens. af 1 
lille MøUo ved Slottet samt af Halvparten af Sckioldens Mark. 
som kaldes Tiugelunds Vang, og Tangbohre Mark, Gaardene 
Lindebierg og Høgebierg, hvoraf den sidste tillige svarer af 
Avnstrup Mark. i Jødstrup S. Gaardene Næs og Høebierg, i 116 1661. 

Mortenstrup 4 (G.), der tillige i Fællesskab svare af Halvparten 
af Rye Mark. 1 (Gh.)- i Jødstrup 8 (G.), som tillige i Fælles- 
skab svare af Rye Mark. 3 (Huse), 5 Husmd., som gøre 
Hoveri, Jødstrup Mølle, den nye Mølle. Gaarden Atterup. 
Mierløsse H. i Søndersted 1 G. (Htk. Pantegodset 1691 V2 Td. 
1 Skp. 1 Fdk. 1 «3i. Skovene 78 Tdr. ^j. Skp.. med det øvrige 
ialt 44471/2 Td. 3 Fdk. Vj. <0i. a 60 Rdl. Td.) med adelig 
Frihed; fra 24. Juni 1661 at regne. Pantegodset dog først, 
naar de indløse det efter Pantebrevenes Lydelse. Bidstrup og 
Verrebroe Møller, naar de ovennævnte Benaadninger ere for- 
faldne. Og skal Indkomsten af bem. Roschilde Len anvendes 
Halvdelen til Stadens Raadstue og Magistratens Underhold og 
den anden Halvdel til Stadens Politis og Menighedens For- 
bedring. Magistraten skal have Dis})Osition herover. Skal 
Magistraten eller deres Fuldmægtige til Kongens Hestes og 
Folers Fornødenhed aarlig til rette Tid levere paa Bispe- 
gaarden i Roschilde loO Læs Hø. 30 Læs Rugfoder og Havre- 
foder, 30 Læs Strøelse og 100 Læs Brændeved af Lenet, 
fremdeles skulle Bønderne være phgtige at age Kongens, 
Dronningens og de kgl. Børns Fadebur, naar de rejse gennem 
Landet, som det har været Sædvane, og vedhgeholde saaveF 
Kongevejen som den »gemene« Landevej og Broer. Skb. K, 
328. Bil. 

18. Nov. Matheus Rudolphus Reinfranch. Sekre- 
tær i Tyske Kancelli, fa ar: i Sønder H.. Kaalling S.. Bugtrup 
1 (jordegen G.), 1 (G.), i CalHng 1 (jordegen G.). 1 (jordegen 
Halvg.). 1 (G.). Nørager S. i Kielstrup 1 (jordegen G.), i 
Nødager 1 (jordegen G.), som tillige svarer af Schaarup Mark, 
af 1 Stk. Skovslund af Albøgi Mose, af 1 Trending i Schiø- 
strup Mark og af Hiortshøy Mark. 2 (G.), 1 (Annekshalvg.), 
3 Afg.. hvoraf 1 af Tistrup Mark. i Perstrup 4 (G.). 1 Afg., 
i Stabrand 1 (jordegen G.), som tillige svarer af Hessel Mark, 
af Nødager Mark og af Baarum Mark. 3 (G.), hvoraf 1 tillige 
svarer af Schildrup Mark. 1 (Halvg.), 1 (Bol), 1 (Anneks- 
kirkebol), 1 Afg. af Hessel Mark, 1 øde Jord paa Stabrand 
Mark. 1 Afg., i TolstrupC?) 2 (G.), i Krarup 1 (Halvg.). i 
Maarup 3 (G.), hvoraf 1 tiUige svarer af Borup Mark, 1 øde 
Jord paa nævnte Mark. I Eng i Schavsøe. 1 Trending i 1661. 117 

Schieldrup, Vestrup Mølle, i Fougelslef S. og liv 2 (G.), 1 
(Anneksg.), 1 Afg., 3 (Gh.). i Tistrup [S. og By(?)] 1 (G.), i 
Albøgi S. og By 3 (jordegne G.), hvoraf 1 tillige svarer af en 
øde Jord og 1 af en øde Jord paa Søebye Mark, 3 (G.). 1 
(Anneknbol). 1 øde Jord, i Søebye 1 (jordegen G.), i Liung- 
bye S. og By 1 (G.), i Allelef 3 (G.). 1 (Halvg.), som tillige 
svarer af Allelef Mark. I (Kirkeg.). 1 (Bol). 2 (Gh.). 1 Afg. 
af Allelef Mark. Bugtrup. Perstrup. Stabrand. Allelef og Albøge 
Skove, i Veilbye S. og By 1 (jordegen G.). 1 Sted. 1 (Halvg.). 
2 (Gh.). i Refven 1 (G.), 2 Steder. 1 (Kirkebol), i Hoed S. 
og By 1 (jordegen G.), 1 (G.). 1 (Annekssted). 1 Bol i Ebel- 
toft, som bruges af 1 Mand i Hoed. 2 Afg.. i Glaptued 2 
(jordegne G.), 4 (G.). 1 Afg.. 1 Bols Jord, 1 Bygning, Sammel- 
skat i Sønder H., hvoraf kortes for 2 G. i Home og for 1 
G. og 1 Gaardspart i Albøgi, Nør H. i Thøestrup S. og By 1 
(jordegen G.), 1 (G.), som har aarhgt Afslag, Toestrup Skov, 
1 Schifart 1 (G.), i Remsøe S. og By 1 (jordegen G.), 1 (jord- 
egen Halvg.), 2 (G.), 2 Steder, hvoraf det ene bruges af 
Præsten, der tillige svarer af 1 Fjerding Jord paa Rembsøe 
Mark og af 10 Stkr. Jord og Enge paa Schindberrig Mark. 4 
Gh., i Emmerløf 1 øde Jord paa Voldbye Mark, 1 øde Jord 
paa Kahrlbye Mark. 1 Afg. af Rembsøe Mark, 1 Afg. af 
Albech Skov og Mark og af Schindbierrig Mark. Kongens 
Andel af Korn- og Kvægtienden samt Kirkegæsteri af Veyl- 
bye, Homøe. Hyllested, Rosmis, Caalling, Albøgi, Nødager, 
Fougelschouf, Aalsøe, Liungbye og Hoed Sogne i Sønder H. 
samt af Toestrup S. i Nørre H. (Htk. 851 V^ Td. 3 Fdk. 1 
Alb. 3«V33o "31, å 50 Rdl. Td.) med adelig Frihed. — for: 
425801/, Rdl. 12 Sk. Vn ^- Forkøbsret forbeholdt. Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Sønder H. i Aarhus Stift. Nr. 50. Skb. K.. 
303. Bil. 

20. Nov. Claus Juul til Vosborg, fhv. Oberstvagt- 
inester. fa ar: i Rødding H., Lemb S. i Nørlemb 2 (Bol), i 
Sønderlemb 1 (Kirkeg.). 1 Gh., i Veibye S. (og By) 3 (G.), 
1 (Annekspræsteg.). 2 (Kirkeg.). 1 (Bol), 3-Gh., i Ramsing S. 
(«'g By) 1 (Kirkeg.). 1 (Kirkebol), 3 Gh., i Androp 1 (G.). 1 
(Kirkeg), (jaarden Aiidropgaurd. i Liomb S. 1 (G.), som 
Præsten har i Brug (Htk. 73 Tdr. 2^/^ Skp. l'/^ -3i, å 50 Rdl. 118 1661. 

Td.) — for: 3667 Rdl. 342/3 Sk. Forkøbsret forbeholdt. 
Skb. K, 298. Bil. 

22. Nov. Elisabeth, afg. Albert Baldtser Berrents Enke. 
og Arvinger samt Leonhart Marsselis i Hamborg faa: 
i Tye Ørumb Gaard med Bygninger (foruden 300 Rdl., som 
de skulle erstatte afg. Mandrup Dues Enke og Arvinger for 
de tvende nye Huse paa Ladegaarden, 800 Rdl, reducerede 
til 22V7 Td. Htk.) og tilliggende Ladegaards Jord (Htk. 4OV2 
Td.) samt Bøndergodset: Refs H. i Heltborrig S. 1 (Bol), i 
Ginderup 3 (G.), i Flarrup 2 (G.), hvoraf 1 tilhge svarer af 
en Mølle, i Doufver 2 (G.), 2 (Bol), Gaarden Cortegaard, i 
Thvollum 2 (Bol), Gaarden Simensgaard, i Sinderup 1 (G.). 
Gaarden Stensgaard, i Gundtoft 1 (Halvbol), i Reufs 1 (G.), 
i Gietterup 1 (Bol), Kongens Mølle ved Doufver, Thyeholmb 
i Hvidbierre S. 4 (G.), 1 (Bol), i Barsleuf 3 (G.), i Sønder- 
berrig S. 3 (G.), 2 (Bol), i Hillerøe 1 (G.), 1 (Halvbol), 
Gaarden Hillerris. i Odbye 1 (Bol), Ottsunds Færgegaard, 
Gaardene Smerupgaard, som tillige svarer af 1 Bol, og Grauf- 
gaard, i Hvidbierrig S. 1 (G.), i Semb 2 (G.), i Odbye S. 3 
(G.), i Flovleuf 1 (G.), i Barsleuf 1 (Bol), Gadehuse i Refs 
H. : i Hvidbierrig S. 13 foruden 2 øde Huse, i Barsleuf 7, i 
Sønberrig S. 20 foruden 1 øde Hus, i Odbye S. 1, i Sinderup 
12; Hassing H. i Ørumb Birk 4 (G.), 10 (Bol), 1 (Halvbol). 
Gaarden Svenborrig, Hiegaard 3 (G.), 1 Afg.. Morrup Mølle, 
som har Afkortning, og som tillige svarer af noget Jord, i 
Bedsted S. Gaardene Broegaard og Grøntoft, i Foveisang 4 
(Bol), 1 (Halvbol), Gaardene Ulnis, Havbech og Schotter- 
gaard. (Bolet) Stadshouge, Havbech Mølle, i Horssold 6 (Bol), 
[i Bedsted] 1 (Halvg.), som tilhge svarer af 1 Bohg, 1 (Bol), 
4 (Halvbol), Hvidberrig S. i Istrup 1 (G.), 1 (Bol), i Hørdum 
S. 1 (G.), i Tøtterup Herhgheden af 1 (jordegen G.), 1 G., i 
Giersbøl Herligheden af i jordegen G., i Schiumb Birk 16 
(G.), 1 (Dobbeltbol), 7 (Bol), 1 (Hus), 17 Gadebyggere, hvoraf 
2 svare hver af V2 Hus og 1 af 3 Huse, og som gøre Arbejde, 
i Grurup 1 (G.), i Gierrup 1 (G.), Hundborrig H. i Snested 
1 (G.), i Siørring S. 2 (G.), 3 (Bol), Gaarden Broegaard, i 
Sperring 9 G., hvoriblandt Sperringgaard og Romsgaard, 2 
Bol, 2 Huse. i Schorup 1 (Bol), i Vang S. 8 (G.), hvoriblandt 1661. 119 

Øster Dicrnes. Clostergaard. Trab. Hov og Ferregaard, 3 (Bol), 
hvoriblandt Schorup og Ofvergaard. 3 (Halvbol), hvoraf 1 paa 
Schorhede og 1 paa Korshede. 3 Huse, 1 Afg.. nogen Eng- 
jord ved Møllepladsen; i Thorrup 7 (G.), 3 (Bol), i Torsted 
S. 4 (G ). i Thinstrup 1 (Bol), i Thilsted S. 1 (G). 1 (Bol), 
i Schioldborrig S. 5 (G.). Særbygget StøFring, 3 (Bol), i Aas 
1 (G.), 2 (Bol). Stauxstrup S. i Sundbye 3 (G.), i Møgelvang 
1 (Bol), Hillersleuf H. i Øster Vandet S. 2 (G.), hvoraf den 
ene er øde og tiUige svarer af et øde Bols Jord, Gadebyggere 
i Hundborrig H.: i Siørring S. 13, hvoraf 1 svarer af 2 Huse. 
i Thorsted S. 6. i Schioldborig S. 16, hvoraf 1 svarer af 3 
Huse og 1 af 2 Huse, i Vang S. 13, hvoraf 1 svarer af 3 
Huse og i Thorup S. 8; Vigsøe Gods i Vig 1 (G.), som har 
Afkortning, i Thanderup(?) 1 G., i Øster Vandet S. 2 (G.), 
hvoraf den ene er en Kirkeg., og den anden har Afkortning, 
i Thøfting 1 (eneste G.), i Thorsted S. 1 (G.), 1 (Bol). 1 
(Halvbol), 1 (Hus). 1 Ejendom: Hedeleje af Kronens Endeel: 
i Vang S. 4 Afg., Hillersleuf H. i Tøfting 1 Afg., i Schinderup 
9 Afg.; i Hillersleuf H. og S. 1 G., Gaardene Jensbye, Kils- 
gaard og Oddershede, i Lille Hillersleuf 9 (G.), 1 Afg., der 
aarlig svares af Store og Lille Hillersleuf, i Brund 6 (G.). 
6 (5) (Bol), en aarUg Afg. af Byen, i Hillersleuf H. 5 Gade- 
byggere, i Nors S. 1 (G.), i Sennel S. 3 (G.), 1 (Bol), i 
Malle 3 (G.). Part i 1 (G.), i Hove 1 (G.), i Faartoft 3 G., i 
Vester Vandet S. 1 Degnebol. Hiarmaal S. i Klit 1 (G.), 
( Bolel) Østholmb, der begge have Afkortning, Han H., Hannis 
i Aarrup 1 (G.), i Handsted S. 2 G., hvoriblandt Bosgaard. 
(Gaarden) Hestkier, Østrild S. i Hogsøer .5 (G.), 1 (Bol). 1 
(Kvartbol), i Nors S. 1 (G.). 2 Steder, Gadehuse i Hillersleuf 
IL: i Hillersleuf S. 8. i Brund 3. i Hoxsøer 6, i Thved S. 1. 
i Nors 5, i Sennels S. 17, i Handsted S. 3; fremdeles Thisted 
Bispegaards Gods: Hillersleuf H. i Ræers S. 1 (G.), 1 (Bol). 
1 (Hus), i Febersted 1 (G.), 1 Afg., Østholmb i Hiarmaal S. 
1 (G.), som har Afkortning, 1 Afg., i Hundstrup S. 1 (G.), 
1 Hus, i Østrild S. 3 (Kirkebol). 2 Afg., 6 Gh., 1 (G.). 1 Sted, 
i Kaastrup 1 (Hus), 1 Afg., som Kaastrup Mænd og By give 
for FaMJiiCtcn i)aa Hillerslef Mark, Gaarden Kanstrup, Korte- 
gaard 2 (G.), hvoraf den ene er delt i 3 Parter, den anden 120 1661. 

har Afkortning, 1 Hus, i Sennels S. (Gaardene) Knudgaard 
og Lille Knudgaard, 2 (Kirkebol), 1 Degnebol, i Malle (2 G.), 
hvoraf den ene svarer en Afg. til Senels Kirke, i Hundal 1 
(Kirkeg.), Thisted S. i Faartoft 4 (Kirkeg.), i Vestervandet S. 

1 G., som svarer en Afg. til Tisted Skole, Helfved Huset, i 
Nors S. 1 (Kirkebol), i Hindinge 3 (Kirkebol), 3 Huse, i Thved 
S. 4 Huse, Hundborrig H. i Thilsted S. 1 (Kirkeg.), 1 (Kirke- 
bol), 3 Huse, i Schioldborrig S. 1 (Kirkeg.), 1 (Kirkebol), 1 
Hus, i Thorrup S. 1 (G.), 1 øde G.s Eje, 2 (Kirkebol), 1 øde 
Bol i Nørbye Torrup, 3 Gh., i Vang S. 3 (Kirkeg.), 1 Degne- 
bol, i Sløring S. 3 (Kirkeg.), 1 (G.), som tillige svarer til 
Tisted Skole, 1 Ager, 1 (Bol), som svarer til samme Skole, 

2 Kirke (-Halvbol), 2 Huse. i Thorsted S. 2 (Kirkeg.), 1 (Bol), 
som tillige svarer til Thisted Skole, Hillersleuf H. i Øster 
Vandet S. 2 øde G.s Ejendomme, hvoriblandt Hald, 2 (Kirke- 
bol), 1 Kirke-(Halvbol), 5 (Huse), i Torsted S. 1 (Hus), Hillers- 
leuf H. i Schinderup 1 Kirke -(Halvg.), Hundborg H. i Thin- 
strup 1 (Kirkeg.), 1 (Kirkebol), 1 Hus, i Torp I (Kirkebol); 
fremdeles Kronens Andel af Korntienden af Hvidberrig, Liøngs, 
Hurup, Heltborrig, Odbye, Hillesøe, Gietterup, Ydbye og Bodum 
SS. i Reufs H., af Lodbierrig, Harring (hvori afkortes for 
Ølands Hovedgaard), Stavstrup, Bedsted, Sønderhave, Hørsted, 
Grurup, Visbye, Snested. Ørum, Sehiumb, Hørdum, Hassing 
og Villersleuf SS. i Hassing H., af Thorrup, Vang, Thilsted. 
Nørhaa (hvoraf Halvdelen er bevilget Sognepræsten), Schiold- 
borrig, Hundborrig, Thorsted, Siørring, Kiallerup og Janderup 
SS. i Hundborrig H., samt af Østrild, Schinderup, Øster Vandet 
(der har Afkortning paa Grund af Sandflugt), Sennels S. 
(hvoraf Halvdelen er bevilget Sognepræsten), Vester Vandet, 
Nors, Vigsøe, Ræer, Hiarmaal, Hansted og Thved (hvoraf Vs 
afkortes paa Grund af Sandflugt) SS. i Hillersleuf H. ; frem- 
deles følgende Gods, som afd. Per Munch har været forlenet 
med: i Hassing H., Villersleuf S. 1 G., Thyeholmb i Hvid- 
berig S. 1 G. ; fremdeles følgende Gods, hvormed Jordebogen 
er bleven forbedret: i Hundborrig H., Vester Vandet S. 2 Huse, 
det ene norden Lagaards Mark, det andet i Torup Kier, 
Hillersleuf H. (!) Hedeleje af Kronens Endel i Vang S. 2 Afg., 
endvidere følgende Gods, som Kronen har faaet ved Mage- 1661. 121 

skifte med Staller Kaas: Reufs H. i Heldtborrig S. 1 (Kirkeg.). 
i Ullerup 1 (Kirkeg.), Ydbye S. i Sinderup 1 G., Hillersleuf 
H., Sennels S. i Malle By 1 Bol. Morsland, Sønder H. i Els- 
søe S. og By 1 (G.), endelig 3 Stkr. Agre, som have ligget til 
den øde Bolig Spøtterup. i Schioldborrig 1 Smedehus og i 
Torsted 1 Vejrmølle (Bøndergodset samt Møller og Korn- 
tiender Htk. 2764 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. -'/g X desuden 
Gæsterihavre 190 Tdr. 2-^4 Skp. 2V3 <^, ialt 3017 Tdr. 7 Skpr. 
V7 '^, å35 Rdl. Td.) med adelig Frihed — for: 105625V2 Rdl. 
I3V4 Sk., at regne fra 1. Maj 1661. Forkøbsret forbeholdt. 
Skb. K, 379. Bil. 

22. Nov. Elisabeth, afg. Albert Baltser Berrents" Enke. 
og Arvinger samt Leonhart Marssellius i Hamborg faa: 
det Thyeholmbs Gods. der før har svaret under Vestervig 
Closter. i Hvidbierrig S. og By 2 (G.), 1 (Bol), i Semb 1 (G.), 
som har Afslag, i Flovlef 4 (G.). 3 (Halvg.), 1 (Bol), i Helle- 
kield 6 (G.) foruden Hellekieldgaard. i Liøngs S. og By 1 
(G.), i Odbye S. og By 1 (G.). Bolene Biørendal og Teigel- 
bierig (Htk. 221 Tdr. 3 Skpr. foruden Gæsterihavre og aaben 
Kælder 31 Tdr. S^/^ Skp., ialt 252 Tdr. 6^/^ Skp., å 35 Rdl. 
Td.) med adehg Frihed — for: 88491/2 Rdl. 3 Sk. Forkøbs- 
ret forbeholdt. Skb. K, 414. Bil. 

— Elisabeth, Enke efter Albrecht Baldtser Berrendts. 
og hans Arvinger samt Leonhart Marsellius i Ham- 
borrig faa: i Mors Godset Scharpenberg, som forhen har 
ligget under Dueholmbs Kloster, nemhg i Sønder H.. Løderup 
S.. Fredtsøe 2 (Halvg.), Løderup Mølle, i Huidberg S. (Gaarden) 
Eystrup, Kaarebye S. i Nees 2 (G.). 1 (Halvg.). i Kaarbye 6 
(G.), 2 (Halvg.), 1 (Bol), i Torp 3 (G.), 1 (Halvg.). i Rache- 
bye S. (Gaarden) Bladborg. i Rachebye 1 (Bol), Sønder 
Mølle, i Tæbring S. og By 1 (G.), Outrup S. i Fiellerslef 1 
(G.), i Mollerup S. og By 2 (G.), i Rested S. og By 2 (G.), 
i Elsøe S. og By 1 (G.), Nør H., i Soldbierg S. og By 3 (G.), 

1 (Halvg.), Drastrup S. i Vester Tolbye (Gaarden) Kiergaard, 

2 (G.), i Galferup S. og Ry 1 (G.), i Seyersløf S. og By 4 
(C.), i Schranderup 2 (Bol), i Nørre Draabye 2 (G.), i Schiær- 
bech 1 (G.), i Hisselberg 3 (G.). 2 (Bol), som bruges under 
eet, i Sønder Draa S. og By 5 (G.), i Alsted S. og By 1 (G.); 122 1661. 

desuden følgende Gadehuse: i Sønder H., Mollerup S. og By 
2. som bruges under eet. i Karbye S. og By 5, hvoraf 2 
bruges under eet. i Torp 5, i Thæbring S. og By 2, i Nees 
2, i Nør H., Seyersløf S. og By 5, i Nørre Draabye 1, i Schran- 
drup 2. i Hisselbierg 5. i Sønder [Drjaabye S. og By 2. i Sol- 
bierg S. og By 2, i Draastrup S.. Vester Tolbye 2 (Htk. 568 
Tdr. 2 Fdk. 2V2 Alb., å 35 Rdl. Td.) med adelig Frihed. — 
for: 19883 Rdl. 9V2 Sk., at regne fra 1. Maj 1661. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Mors, Suppl. 
Skb. K, 419. Bil. 

22. Nov. Gabriel Marssellis, residerende Kommis- 
sarius i Amsterdam, der tidhgere har faaet Skøde paa Aarhus 
Gaard og Len og Løfte paa noget Pantegods i dette Len 
med samme Rettigheder som det forrige, naar han udløser 
Panthaverne, fa ar (Panthavernes Ret uforkrænket) : i Ning 
H. Gaarden Herleufholmb. som tillige svarer af Mølletoft. i 
Vibye Birk 1 (Halvg.j, som tillige svarer af 1 Stk. Jord i 
Vibye Hiørschouf, en Afg. af Kongsgaard. 1 Stk. Jord paa 
Bieldbierrig, Tegelhafven, Vester Lisberg H. i Eilleuf 2 (G.), 
hvoraf den ene tillige svarer (Bondeskylden) af 1 G., den 
anden en Afg. (for Gadehuse) og af Lamdtsis Toft (Htk. 47 
Tdr. IV2 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 2361 Rdl. 
IV2 Ort 8 Sk. Godset er pantsat til Erik Rosenkran tz og 
Peder Rasmussen Juul for 985 Rdl. 3 Ort 9 Sk., som fra- 
drages. Skb. K, 428. Bil. 

13. Dec. Erich Rosenkrantz til Roesenholmb faar: 
i Sønderhald H.. Faarup 3 (Selvejerg.), 1 (Fæsteg.) med tilh. 
Skov, Øster Lisbierrig H. i Følløf 2 (Selvejerg.), 4 Afg. (Htk. 
35 Tdr. 4 Skpr. 2 Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 1776 Rdl. 4 Sk. 
Forkøbsret forbeholdt. (Dette Gods er siden af EHas Biner 
beregnet til SP/. Td. 31V2.5 -^ Htk. eller 1575 Rdl. 44 Sk.). 
Skb. K, 431. Bii. 

24. Dec. Christian Fischer, kgl. Vinskænk i Gliick- 
stadt, faar: i Vradts H., Temb S. i Virchland 6 (G.), Skov 
til 300 Svins Olden, i Temb 4 (G.). 1 Hus, Skov til 100 Svins 
Olden, i Tøramerbye 3 (G.), i Fougstrup 2 (G.), 1 (Hus). 
Skov til Fougstrup under Silcheborg, i Hiordtsballe 2 (G.) 
med tilh. Skov. i Sebstrup 4 (G.). Gaardene Brandt, Byeskov. 1661. 123 

Løgagger, Giedtsøe, Rudstrup, Tolstrup, Lindt, Asklof, Loudal 
og Hedegaard, alle undtagen den sidste med tilh. Skov eller 
Skovspart, hvoriblandt 1 Skov paa 160, 2 paa 150 og 1 paa 
140 Svins Olden, Hiedts H. i Balle S. Gaarden Kirchgaard, 
som tillige svarer af Slodts Jord imellem Kiersgaard Hede, 
Østerboring og Himding Dalsmarch, Kiergaards Mølle, 1 Hus, 
i Hundingsdal 2 (G.), 1 Gh. og 1 Stk. Jord med en liden 
Toft ved Hundingdals MøUebro, Kiersgaard og Hundingdals 
Skov, i Østerborring 3 (G.), Kronens Andel af Øster Borring 
Skov. Gaardene Vester Borring og Ofvergaard, i Balle 9 (G.), 
hvoriblandt Anneksgaarden, 1 Bol, 3 Huse, 1 Stk. Jord ved 
Balle Kirke, en Afg., alle Balle Mænd svare af Balle Kro, 
Skov til Balle By, Gaarden Vester Kieldstrup, 1 Stk. Jord og 
Eng ved Gubsøe, Jordstykket Bellerup ved Gubsøe, 2 Aale- 
kister, Skov, i Giødvad S. og By 8 (G.), 3 Huse, Kronens 
Andel af Giødvad Skov til 100 Svins Olden, i Øster Kieldstrup 
1 jordegen G., 1 Afg., (Herligheden af) 1 Fæsteg.. i Resendal 
1 jordegen G., som tillige svarer af Ressenbro. en Afg. (af 
den forbrudte Lod), Svostrup S. i Nebel 4 (G.), 3 Huse, i 
Dalsgaard 2 (G.), i Svostrup 2 (G.), hvoriblandt Anneks- 
gaarden, 4 Huse, i Borrup 3 (G.), 2 Steder, 4 Huse, i Grauf- 
balle 6 (G.), 2 Huse, 1 hden Have, 5 smaa Stykker Jord. 
Soustrup Skov til 300 Svins Olden, Asmildgaard 2 (G.), 2 
Huse, Alling Gaard, som tillige svarer af 1 Bol. Alling Mølle. 
der har Afslag, Skov til Asmild- og Allingegaarde til 400 
Svins Olden, i Tvillumb Birk og S. Stedet Guorøm, Sporup 
S. i Løngbye 4 (G.), hvoraf 1 har Afslag, 1 Sted, 1 Hus, i 
Faure 9 jordegne G., 1 Hus, der ligger paa en af disse GG.s 
Grund, 3 Gh., 2 Fæsteg., Ejendommen Beitrup, 1 lidet Hus, 
Skov, i Alling 1 (jordegen G.), i Schaarup S. og By 4 (G.), 
Liusgaards H., i Grønbech S. og By 6 (G.), 6 Gh., i Ries 1 
(eneste G.) med tilh. Skov, i Ilder 11 (G.), 1 Sted, 4 Huse. 
Skov til 120 Svins Olden, i Ans 5 (G.), 1 Afg. af Ans Kroer. 
Kronens Andel af Skoven, Ans Hørtoft, Gaarden Nanderup, i 
Hrorup 2 (G.), Halvparten af Brorup Aalegaard. i Roe 2 (G.). 
1 Hus, fremdeles Kronens Andel af Korntienden af Temb S. 
i Vradts H., af Balle, Giøvad og Soustrup SS. i Hiedts H., af 
Grønbech S. i Liusgaards H.. af Sporup og Scharup SS. i 124 1661. 

Giern H.. Provstekorn og Lam af Sporup og Skaarup Kirker. 
Kirkekorn af Temb, Giøvad. Svostrup, Sporup, Schaarup og 
Grønbech Kirker, Præstegæsteri af Præsterne i Giøvad og 
Schaarup samt Kronens Andel af Kvægtienden af Temb. 
Balle. Giøvad. Soustrup. Grønbech. Sporup og Schaarup SS. 
(Htk. Godset: 918 Tdr. 1 Skp. å 50 Rdl. Td. og Skovene 91 
Tdr. 1 Skp. 2^U Fdk. å 60 Rdl. Td.) med adehg Frihed og 
Jagten paa Smaavildt — for: 51378^2 Rdl. 1 Ort, fra Mortens- 
dag 1661 at regne. Tilbagekøbsret og Forkøbsret forbeholdt 
uden Erstatning for Forbedring. Skb. K. 434. Bil. 

26. Dec. Skøde fra Corfidts, Greve af Ulfeldt, til 
Kongen paa: i Befverschouf H., Ringsberdts 1 Afg.. i Thunne 
H.. Kalslund 3 (G.) med Andel i Sammelskatten. 4 Gh.. i 
Haufverdrup 1 (G.), 1 Gh., Haufverdrup Vejrmølle, i Faxsøe 
H., Hyllede 3 (G.), 1 Gh.. i Eschildstrup 1 (G.), i Mierløse 
H.. Eschildstrup 1 (G.). Orig. Top. Saml. p. Perg. Bjever- 
skov H. Nr. 53. 

— Skøde fra Corfidts, Greve af Ulfeldt, til Kongen 
paa : i Befverschouf H., Lellinge Hovedgaard med dens 3 
Enemærkelykker. hvoraf det ene i Fællesskab med Bønderne^ 
en Kohave. Andel i Overdrevet og Skov (Htk. 48 Tdr.) samt 
Bygninger foruden følgende Bøndergods: i Lellinge By 1 G., 
som er forundt Præsten, 16 (Halvg.), Skov til samtHge Gaarde, 
10 Gh.. Lellinge Mølle, som tillige svarer af 1 Stk. Jord i 
Overdrevet ved Sckafte Mose, i Yderholm 3 (Bol). 2 Gh., 
hvoraf 1 øde, i Suansvad 3 Bol med Skov. hvoraf Præsten 
i Liemarch bruger det ene. i Bidstrup 1 (Halvg.) med Skov. 
der tiUige svarer af 1 Hus, i Vemmedrup 4 (Halvg.) med 
Skov, hvoraf de 2 desuden svare af en Høhave. 3 (Bol), 
Vemmedrup Mølle, som tillige svarer af et Vænge og af 1 Stk. 
Jord paa Skoven, i Sckulkerup 3 G. med Skov. i Lundts- 
gaard 2 (G.) med Skov. hvoraf den ene desuden svarer af 
en Have, i Vindegaard 2 G. med Skov, i Liemarch S. og By 
3 (G.), 1 Hus, Smedehuset, Skov til Sognet og Byen, i Endis- 
lef S. og By 3 (G.), 3 (Halvg.), hvoraf 1 bruges under eet 
med en af Gaardene. 2 (Gh.), Skov til Byen, Haarslef S. i 
Lille Taarnbye 1 (G.), 1 (Halvg ). i Ammerup 2 (G.), i Herfølge 
S. og By 1 (G.) med Skov, Ramse H., Eigbye S. i Spangager lefol. 125 

2 (G.), hvoraf den ene med Skov. 1 (G.) med Skov, som 
tillige svarer af Aavænget, af Ambrosis Vænge og af 1 Hus, 
2 (Halvg.). 1 aarlig Fællesafg. af Spangager Enghave, Spang- 
ager Mølle, i Høyelse S. og By 1 (G.), i Stoere Salbye 2 
(G.). 1 (Kvartg.), Lille H. i Baldersbrønd 1 (G.). 1 Hu.s. 
Ringsted H. i Forsløf 1 (G.), Thurrebye Birk i Eigbye 16 (G.), 
Skov til Byen, 9 Husmænd. Afgift af Eigbye Kirketiende, som 
svares af en Mand i Spangager. Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Lellingegaard. Suppl. 

26. Dee. Skøde fra Corfidts, Greve af Ulfeldt, til 
Kongen paa: i Saldtøe Birk, Vallendtsved S. Saldtøe Hoved- 
gaard (Htk. 86 Tdr. 2^/2 Skp.) og Bygninger samt følgende 
Bøndergods: i Saltøe By 7 (G.), hvoraf den ene tilhge svarer 
af en Gaards Jord. Sammelskat af Bymændene, 4 Gh., i 
Gundersløf S., Holløse By 2 G.. 2 Gh.. i Schelbye S. Holløse 
Mølle, i Naabye 1 Gh.. i Foedbye S. og By 24 (G.), hvoraf 
den ene tillige svarer af et Sted, hvorpaa der har staaet et 
Hus. en aarhg Afg.. der svares af Bymændene, 2 Vænger, 6 
Gh., (Gaarden) Ebbegaard, i Steenbechsholmbs By 8 (G.). 
2 Gh.. i Schraberup By 6 (G.), hvoraf den ene tillige svarer 
af et Bols .lord, en aarlig Afg.. der svares af nævnte Schrabe- 
ruj) og Steenbechsholms Mænd. 3 Gh.. i Bidstrup By 10 (G.). 
4 Afg.. en aarlig Afg. af nævnte Bidstruj) Mænd, 6 Gh., hvoraf 
det ene ligger i Gammelhaufge og svarer af et indhegnet 
Vænge sammesteds, i Karrebech S. og By 25 (G.) (23 Brugere), 
hvoraf de 2 tillige svarer af 2 Bols Jord, en aarUg Afg. af 
nævnte Karrebechs Mænd, 8 Gh.. i Ennøe By 8 (G.), en aar- 
lig Fællesafgift, i Karrebechstorps By 11 (G.), en aarlig Fælles- 
afgift. 2 Gh., i Gumperup By 9 (G.), 1 Afg., en aarlig Fælles- 
afgift. 1 Gh., (Gaarden) Lindisgaard. i Marrede S.. Menstrup 
By 10 (G.), 1 VejrmøUested og 1 Hus, hver paa sin Gaards 
Grund, 2 Afg.. 3 Gli.. hvoraf det ene paa en fjaards Grund 
-varer Pengeafgift for Landgilde og Arbejde, i Flachebierg H., 
Marrede S.. Mænstrup By 4 (G.), 1 Gh.. i Hylhnge S.. Taa- 
strup By 1 Afg. af el Vænge, fæstet paa Slottets Jord, i 
Hyllested S. og By 3 (G.), 1 Gh., i Slagelse H., Gierlef S.. 
Sierdrup By 1 (G.), 1 Gh., i Løfve H.. Giørløf S.. Rye By 1 
(G.). 1 Hus, Hølløse Skovpart, saa vidt den ligger til Saldtøe. 126 1661. 

i Foeget By Ebbe-Mark Skov, Ebbegaards Vængens Skov. 
Overdrevs Mark Skov. i Bidstrup Madts Mogensens Vænge 
og de andre smaa Skovvænger, Bidstrup Have og Græsvænge 
Skov, Aalstochs Mark Skov, Dybbemarchs Skov imellem 
Steenbechsholmb og Schrafverup, Schrafveruplille Mark Skov. 
Schrafverup Vængers Skov. Overhaven. Mellemhaven, Gammel- 
haven, Bistrup Skov, Karbechs Siufhøfs Mark Skov, Karbechs 
Mellemmarks Skov, Karrebechs Søndermarks Skov, paa Enøe 
Land fmdes ingen Skov til Olden, Torpe Strandskov mellem 
Torp og Gumperup, Lindhofvidts Skov, Lindesgaards Skov. 
Torpe Rafnholdt Skov, i Maglehøygs Skovmark findes ingen 
Oldenskov. Slottens Svinetykke Marks Skov. Ulstiens Marks 
Skov: dog skal Gafnøegaard og Nestved Borgere beholde 
deres Fiskeri og Sejlads paa Karrebechsminde og nævnte 
Borgere deres fri Alfarvej gennem Saldtø Orre til Mindet. 
Orig. Top. Saml. p. Perg. Saltø, Suppl. 

26. Dec. Skøde fra Corfits, Greve af Ulfeldt, til 
Kongen paa: i Tybierrig H., Bavelse S. Bafvelse Hovedgaard 
med Stafsmarch, Kloekehøfds Mark og Hønaggers Mark samt 
Skov til 234 Svins Olden (Htk. 30 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. 2V2 
Alb.), Gaardens Bygninger og tilhggende Bøndergods i Bavelse 
By 13 (G.). 4 Gh., Strids Mølle, i Atterup 2 (G.), 1 Gh., i 
Regerup 4 (G.), Glumsøe S. og By 7 (G.), hvoriblandt en 
hel og en Part i en anden er Pant fra Vordingborg Len, 2 
Huse. Skielbye S. og By 2 (G.), i Ulstrup By 5 (G.), i Træ- 
løsse By 1 (G.), i Kagstrup 1 (G.). Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Bavelse. Suppl. 

— Skøde fra Corfits. Greve af Ulfeldt og Grev- 
inde Eleonora Christina til Kongen paa: Jerslef H. i 
Øster Brønderslef S. og By 2 (Halvg.). i Hallindlund 1 (Bol), 
i Jerslef S. 1 (Bol), i Jerslef By 2 (Halvg.). 1 (Bol), 1 (Halv- 
bol), i Klestrup 1 (Bol), i Steerup 2 (Helg.). 1 (Halvg.), i 
Miellerup 1 (Bol), i Serridtsløf S. og By 1 G., i Callumb I 
(G.). 1 (Bol), i Under-Aare 1 (Halvbol), i Ørum S. og By 2 
(Helg.), 4 (Halvg.), 5 (Bol), 1 (Halvbol), 1 (Fjerdingbol), 1 
Degnebol, (Halvbolene) Biørnholmb og Ghmvad, som tillige 
svare af 1 Eng, Hellevad S. i Trøgdrup 3 (G.) og 2 (Halvg). 
hvoriblandt Clausholmb, (Enestebolet) Kieldal i Lemb 3 (G.). 1661—62. 127 

2 (Halvg.), 1 (Bol). (Enestegaarden) Store Landvad og (Eneste- 
bolet) Lille Landvad, i Hellevad 2 (Bol), 1 (Fjerdingbol), i 
Allerup 1 (Bol) med tilh. Skov, (Enestebolet) Halsschouf, 
nogle Enge i Herridtsløf Kiær, der ligge til 1 Kirkebol i Øster 
Herridtsløf og ere udlejede til 7 Mænd. hvoraf 2 i Sterup. 1 
i Jerslef. ! i Aagaard, 1 i Hallindlund og 1 i Manne; i Jerslef 
H. (Halvbolet) Tredholt. Jerslef S. i Sterup 1 (G.), (Bolene) 
Myrlund og Hundmosse, i Sterup 2 (G.), i Hellumb S. (Halv- 
bolet) Slagsted, i Serisløf 1 (G.), i Hellumb S. Bolet Skaren- 
vad, i Hellumb S. og By 1 (G.), i Helmb S. (Fjerdingbolet) 
Stemholdt Sletting, af Stor Hiede 3 Afg.; hvilket Gods har 
været pantsat til Grev Ulfeld og af Rentekammeret d. 22. Febr. 
1661 beregnet til 20502 Rdl. 20 Sk. Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Jerslev H. Nr. 40. 

1662. 7. Jan. Morten Mickeisen, Raadmand i Køben- 
havn, fa ar: i Nørre H., Glesborrig S. i Emmerløf 4 jordegne 
G., hvoraf en tillige svarer af Borring Skov, en anden af en 
øde Jord paa Rembsøe Mark samt af Albech Skov og Mark. 
1 (Jord). Hemmed S. i Schindberrig 1 jordegen G., som til- 
lige svarer af Gestes Jord, af 1 øde Jord og af 63 Stkr. Jord 
paa Schindberrig Mark, 1 Fæsteg.. som tillige svarer en Afg. 
i Forening med den jordegne, 1 (Bol), 1 Afg., i Hammeløf 
S. og By 10 (G.), 2 (Bol), 8 Gh., Galtens Jord, i Karlbye S. 
og By 12 G., hvoraf i det mindste 2 jordegne og 7 Fæsteg.. 
1 øde Jord paa Voldbye Mark, Jytte Jord, 1 (øde Halvg.s) 
Jordbrug, 8 Gh., i Veggerslef S. og By 2 jordegne G., hvoraf 
(len ene tillige svarer en Afg. af Karlbye Mark, 4 Fæsteg., I 
øde Jord paa Karlbye Mark, 4 Gh.. i Volbye S. og By 5 G., 
hvoriblandt 1 Kirkeg., 1 jordegen (Halvg.). 1 (Bol), en Afg. af 
Kortis Jord, Veggerslef Mark og Albech Skov og Mark, 2 øde 
Jorder samt noget Jord paa Voldbye Mark, i Sangstrup 4 
jordegne G., 1 Fæsteg., Galdtens Jord, 1 Afg. (Herligheden 
af 1 G.?). 2 Gh., Gamel S. i Dolmer 2 Fæsteg., i Bredstrup 
1 Fæsteg., Herligheden af 1 (øde G.), Mols H. i Knebbel 1 
.jordegen G.. Agri S. i Essendrup By 2 G., Essendrup Skov. 
Essendrup Mølle. Hofvelbierre H. i Vellef S. Øverst Mølle, 
som tillige svarer af 1 Toft, Støfring H. i Østrup 2 G., hvoraf 
den ene tillige svarer af 1 Hus, 1 Stk. Eng ved Østrup, 1 128 1662. 

Humlehave og 1 Stk. Skovsland, fremdeles Kronens Andel af 
Korn- og Kvægtienden af Karlebye og Veggerslef SS. (Htk. 
582V, Td. 1 Fdk. ^/^ X k 50 Rdl. Td.) med adelig Frihed 
og Jagtret — for 29126V2 Rdl. 141/3 Sk., fra Mortensdag 1661 
at regne. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K. 457. Bil. 

7. Jan. Thomas Bech. Herredsfoged i Nørre H. paa 
Langeland, fa ar: i nævnte H.. Tullebølle S. Gaarden Bierre- 
bye og Simmerbølle S. i Refbierre 1 øde Byggested med 
samme Ret som andet Bonde-Ejendomsgods der paa Landet, 
dog at Landgilden aarlig skal svares til Tranekiær Slot — 
for: i samme H., Schrøbbeløf S. Gaarden Taarrup, der har 
været hans Ejendom, men herefter skal følge Kronen som 
andet Fæstegods. Skb. K, 467. 

5. Febr. Axel Sehestedt til Stovgaard faar: i Faxe 
H., Roeholdte S. Fischerhoed med hoshggende Skov og Fæ- 
drift, Fid kaldet, 1 (Helg.). 6 (Halvg.), hvoraf 2 hver svare 
af 1 Vænge og desuden i Fællesskab af TroUehøygsvenge, 2. 
som i Fællesskab svare af 1 lidet Stykke Jord, den ene des- 
uden selv anden af 1 Vænge og den anden selv sjette af 
Siufmands Vænge, 1 Vænge, hvoraf Præsten svarer. 5 Husmd., 

4 Afg., som aarlig svares af hele Byen, deraf 1 af 1 Jord 
og 2 hver af 1 Vænge, Skovene i Fischerhoeds og Elmue 
Marker. Hestehafve, Delhoed og Venge, i Store Elmue Græs- 
vænget Folehafven, 6 (Halvg.), 3 Husmd., hvoraf 1 tillige 
svarer af et Vænge, en aarUg Afg. af hele Byen, i Faxe S. og 
By 2 G. med tilh. Skov, 1 Sted, som tillige svarer af et Hus, 
2 Huse, i Stubberup 1 G. med tilh. Skov, 1 Hus, i Favrebye 

5 G. med tilh. Skov, 1 af dem svarer tilhge af et Vænge, 2 
Husmd., en Afg., som svares St. Olai Dag af de anførte G. i 
Faxe H., i Roholdte S. og By 2 (Halvg.), i Hyllede 3 (Halvg.), 
i Ledstrup 1 G., som tillige svarer af et Hus, med tilh. Skov, 
i Stefns H. Høgstrup(gaard), som tillige svarer af Klintemarken, 
Schiørpinge Hestehave og 1 Eng i Klintemarken, Skov til 
Høgstrupgaarde, i Lydersløf 2 (Halvg.), 1 (Fjerdingg.). 2 (Huse 
med Jord), 3 Husmd., i Gefnøye 1 Halvg., 1 (Hus med Jord), 

6 Husmd.. 1 øde Husplads, i Schiørpinge 1 (Trefjerdingg.), 1 
(Fjerdingg.). som bruges af samme Md.. Stensbye Birk, Kalle- 
hafve S. i Vestenbech 2 Steder, hvoraf det ene tillige svarer 1662. 129 

af 1 Vænge, med tilh. Skov. Ottense H.. Paarap S. i Taarup 
By 1 G. (Htk. 164 Tdr. 5 Skpr. Vj. Fdk. P/a "3i. å 50 Rdl. 
Td.) — for: 8245 Rdl. 5 Sk., heri fradrages Panthaverens 
Tilgodehavende. 3321^2 Rdl. Va Sk., Resten afkortes i Axel 
Sehesteds F'ordring for Forstrækning og udlagt Gods i Skaane, 
og skal det staa ham og efterfølgende Ejere af Godset frit 
for at bygge en Sædegaard. hvor det er dem belejligst, med 
samme Rettigheder som andre Sædegaarde. Skb. K. 469. Bil. 

13. Febr. Carl Roessenmeyer. Borger og Handels- 
mand i København, fa ar: i Støfring H. Øfverst Mølle, som 
tillige svarer af 1 Stk. Eng og af endnu 1 Stk. Eng ved Møllen, 
samt af 1 Stk. Jord ved Øfverst Mølletoft og 1 Stk. Hedejord 
af Hornbech Fælled (Htk. 9 Tdr. 4 Skpr. å 50 Rdl. Td.) med 
adelig Frihed, — for: 475 Rdl. Forkøbsret forbeholdt. Skb. 
K. 476. Bil. 

12. Marts. Hans Olufsøn. Hof køkkenskriver, fa ar: i 
Befverschouf H.. LelHnge S. LeUinge Hovedgaard med tvende 
Enemærkelykker (den tredje er i Fællig med Bønderne). 
Kohaven og Gaardens Andel i Overdrevet, Skov og Grund 
(Htk. 48 Tdr. å 50 Rdl.) samt Bygninger (370 Rdl), In- 
ventarium (77 Rdl. 1 Ort 16 Sk.) og Frøgælden af Vinter- 
sæden (106 Rdl. 4 Mark) og Bøndergodset: i LeUinge By 
17 (G.), hvoraf 1 er forundt Præsten, med tilh. Skov til 259 
Svins Olden. 10 Gh.. LelHnge Mølle, som tillige svarer af 1 
Stk. Jord i Overdrevet ved Skofte Mose, i Yderholmb 3 (Bol), 

2 Gh.. i Svansvad 3 Bol med tilh. Skov, i Bidstrup 1 (Bol), 
som tillige svarer af et Hus, med tilh. Skov, i Vemmedrup 
4 (G.) med tilh. Skov, hvoraf de 2 tillige svare af en Høhave, 

3 (Bol), Vemmedrup Mølle, som tillige svarer af et Vænge 
og et lidet Stk. Jord paa Skoven, de 2 Gaarde Skulkerup 
med tilh. Skov, de 2 Gaarde Luntsgaard med tilh. Skov, de 
2 Gaarde Vindegaard med tilh. Skov, i Liemark S. og By 3 
(G.) med tilh. Skov, 2 Huse, hvoriblandt Smedehuset, i Endis- 
løf S. og By 6 (G.) med tilh. Skov, 2 Huse, Haarslef S. i 
Lille Taarnbye 2 (G.), i Ammerup 2 (G.), i Herfølge S. og 
By 1 (G.). Ramsse H., Eigbye S. i Spangager 3 (G.), hvoraf 
1 med tilh. Skov, de svare tillige af Spangager Enghave, 
Spangager Mølle, i Høyelse S. og By 1 (G.), i Sloere Saelbye 

9 130 1662. 

2 (G.), 1 (Bol), Lille H. i Baldersbrønd 1 (G.), I Hus, Ring- 
sted H. i Førsløf 1 (G.), Thurrebye Birk i Eigbye 16 G. med 
tilh. Skov, 9 Hiismd., en Afg. af Eigbye Kirkes Tiende, en 
Afg. af nogle Kirken tilhørende Engjorder paa Ladagger Mark 
(Bøndergodset, Møller og Tiende Htk. 727 V, Td. 2^!^ Skp. 
VU f'^^k. å 50 Rdl. Td) med adelig Frihed — for: 393531/2 
Rdl. 6 Sk. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K, 478. Bil. 

22. Marts. Johannes Bovessen, Hof kammererer, faar: 
i Vendsyssel Hovedgaarden Aastrup med tilHggende Ene- 
mærker, Fiskevand og Herlighed (Htk. 40 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 
1 Alb. å 60 Rdl. Td.) samt Bygninger (450 Rdl.) og In- 
ventarium (4^/2 Rdl. 36 Sk.) og underliggende Bøndergods: i 
Vennebierre H., St. Hans S. Aastrup Mølle, i Vandsted 2 
(Helg.). 1 (Halvg.). i Bagtrup 4 (G.), hvoraf 1 tiUige svarer 
af et Bols Jord under Gaarden, 2 (Halvg.), 1 Bol, 1 Halvbol, 
(i Astrup Mark Bolet) Golde, (i Astrup Bolet) Ledhuset, 
Gaarden Lundergaard, St. Ollufs S. i Schits By 1 (G.). 1 
(Bol), 1 (Halvbol), Bolet Thirup, i Gorrestrup 1 (jordegen G.), 
i Sønder Harritsløf S. og By 8 (G.), 5 (Bol), Venneberrig S. 
i Nørre Harritsløf 2 (G.), 2 (Bol), Gaarden Havgaard, Maarup 
S. i Lønstrup 1 (Bol), 1 øde Gh., Schalder S. i Nørløf 3 (G.), 
1 (Halvg.), 1 (Bol), 3 Gh., Kolbechs Mølle, i Jestrup S. og By 
1 (G.), i Rubierg S. og By 2 (Halvg.), 2 (Bol), 4 Gh.. i Aa- 
sted S. og By 1 (jordegen) G., i Faurholt 1 (Hus med Jord), 
1 Gh.. Hormested S. i Tislumb Gaarden Bundgaard, der skal 
indløses fra Panthaveren med 245^/4 Rdl. 8 Sk., som er fra- 
draget Købesummen, 6 Gh., Børlum H., Vreløf S. i Høgsted 

1 (G.), 5 (Halvg.), 3 (Bol), 2 Gh.. i Rønuebierrig 6 (G.), 2 
(Halvg.). 1 (Bol). (1 Halvbol), Enestebolet Mondrup, i 
ThøUestrup 5 (G.). 1 (Halvg.), 1 (Bol), 3 (Halvbol), 6 Gh., i 
Aarup 1 (G.), 1 (Bol). 1 (Halvbol), 1 Gh., i Grynderup 1 (G.), 

2 (Halvbol), Vraa S. i Grynderup 3 (G.). 2 (Halvg.), 2 Gh., 
i Buorup 6 (G.), 2 (Halvg.), 2 (sraaa Bol), 4 Gh., Jersløf H. 
i Serritsløf S. (Huset) Rosbache, 1 Gh., i Kalium 4 Gh., i 
Hielmsted 1 (G.), i Hellevad S. og By 1 (Bol), en Afg. af 
Hellevads Kirke, i Helium S. og By 1 (G.), 1 (Bol), 3 Gh., 
(Enestebolet) Karsenschouf, Jersløf S. (Halvbolet) Mildal, i 
Sterup 1 (G.), 1 (Halvg.), 1 (Halvbol); (Fjerdingbolet) Kais- 1662. 131 

bierg, (Huset) Hoelvey; i Svenuin 1 (Bol). 9 Gli.; (Bolet) 
Hvolt, Halvbolet Vandkrog, en Afg. af Jersløf Kirke, en Afg. 
af Øster Brønderslef Kirke, 8 Gh.; endvidere følgende Gods, 
som fra Seggelstrup er lagt under Aastrup i Vennebierre H., 
St. Hans S. i Bagtrup 1 (G.), 1 (Kirkeg.), 1 (Kirke-Halvg.), 
4 Gh.. i Krustrup 2 (G., hvoraf den ene svarer Bondeskylden 
til Sognepræsten i Hjørring, den anden til Kapellanen smst.). 
1 (Bol). 1 (Kirkebol). 4 Gh., i Giurup 2 (G.), St. Ollufs S. i 
Schidts By 1 (G.). 1 (G., som giver Bondeskylden dels til St. 
Karens Kirke og dels til Sognepræsten i Hjørring), 1 (Bol). 
1 (Kirkebol). 6 Gh.. i Gorrestrup 1 (Bol), 1 (Halvbol), i 
Vennebierg S. (Kirkebolet) Hedgaard. Vidstrup S. i Øster 
Vidstrup 1 (Kirkeg., som skylder til St. Olufs Kirke i Hjørring). 
1 (Bol). 3 Gh., Schalder S. i Sønderløf 1 (Kirkebol), Børlum 
H.. V^reløf S. i Gunderup 1 (G.), Vraa S. i Sønder Vraa 4 
(G.), hvoriblandt Bundgaard, en af de andre har Afkortning, 
i Liungbye S. og By 1 (G.), 2 (Parter i en G., som tillige 
svarer til Schaldrup Kirke), 3 (Bol), 3 (Trendingsbol), 1 Afg., 
6 Gh., Han H., Hafversløf S. i Lørsted 2 G., fremdeles følg- 
ende Gods. som afg. Peder Munck har været benaadet med 
og siden er lagt under Aastrup: i Vennebierre H. og S. (Eneste- 
gaarden) Vennebierre Dalle. St. Hans S. i Krustrup 1 (Bol). 
Schalder S. i Nørom 1 (Halvg.). i Kletten (Halvbolet) Tholle- 
strup. Børlum H. i Tørslef S. (Enestegaarden) Bis, (Bolene) 
Biergit og Fulsang. det sidste med tilh. Skovspart, i Bache- 
bye S. og By 1 (G.), Kier H., Sundbye S. i Uttrup 2 (G.). 1 
(Halvg.). i Vadum S. Gaarden Schiersild. i Vester Halne 2 
(G.). 2 (Bol), i Øster Halne 1 (Halvg.), samt følgende Gade- 
huse: i Uttrup 4. i Nørom 1. i Alstrup S. 3, i Eyersted 2, i 
Jedtsmaroh 1 og i Vadum S. 6; Hvetboe H. i Vester Hiermits- 
løf 1 (G.), som tillige svarer af 1 Gh. (Htk. 821 Tdr. 6 Skpr. 
2V8 Fdk. å 50 Bdl. Td.); endehg Kronens Andel af Korn- 
tienden af Harridtsløf, Maarup, Schalder. Vennebierre, Flade, 
Vidstru|). Gierum. Lendum og Aasted Sogne i Vennebierre 
H. og af Hellevad, Ørum, Tis. Vrendsted, Vester Brønderslef. 
Hallind, Øster Brønderslef, Vorde og Jersløf Sogne i Jersløf 
II. (Htk. 354 Tdr. å 50 Rdl.), Gæsteri af Schalder Præsteg. 
(Htk. 6 Skpr. 2 Alb. 2=*/,, «3i, a 50 Bdl. Td.) med adelig Frihed 132 1662. 

— for: 62IO8V2 Rdl. IV3 Sk. Forkøbsret forbeholdt. Skb. 
K. 488. Bil. 

23. Marts. Strange Treiinner, Borger og Handels- 
mand i København, og Konsorter faa: Kronens Andel af 
Korntienden af Hemb, Hindborrig, Brøndum, Hvidberrig, Otting, 
VoUing. Dolbye og Ressen Sogne i Hindborrig H.. af Hirch, 
Roslef og Kloster Sogne i Harre H. og af BaUing, Lemb, 
Rødding. Kreiberrig. Veibye, Haassom og Rambsing Sogne i 
Røding H., samt Præstegæsteri af Præsterne i Hemb, Brøn- 
dumb, Oddense, Haassom. Lemb. Røding og Hierck (Htk. 
298V. Td. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. å 50 Rdl. Td.), Tienderne med 
Stedsmaal o. a. Rettighed hgesom Adelen — for: 14933 Rdl. 
1 Ort 8 Sk. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K. 507. Bil. 

4. April. Hans Morten søn fa ar: i Rambsøe H.. Eig- 
bye S. i Spangagger 1 G. med 2 Vænger. 1 Gh. og Skov 
(Htk. I6V2 Td. 1 Fdk. å 50 Rdl. Td.) med adelig Frihed ~ 
for: 827 Rdl. 8 Sk. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K. 510. Bil. 

6. April. Arvingerne efter Rigsadmiral Ofve Gedde 
faa følgende Gods. som Mogens Frijs 4. April har tilskødet 
Kronen: i Galten H. Colderup Hovedgaard med Ager. Eng 
og al anden Herlighed samt Colderup Mølle (Htk. 38 Tdr.). 
dernæst følgende Bøndergods: i Vinterslef 10 (G.), 1 Sted. 1 
Afg.. 1 Hus, Skov til Colderup og Vinterslef; i Vinterslef Bys 
Landgilde kortes Gaardmændene 10 Tdr. Rug aarlig. da der 
fra Byen er taget al den Eng. som hgger mellem Vifvildholm 
og Aaen. der skiller Saubroe H. fra Galten H., og paa Bal- 
sletten, i Galten By 7 (G.), 1 Hus, Skov til nævnte Gods, i 
Hadbiere S. og By 4 (G.). 2 Steder, 1 Hus, med Skov. Odumb 
S. i SeUinge By 3 (G.), 1 Sted, 3 Husmænd, i Rud S. (Gaarden) 
Drostrup, i Haslum S. og By 1 (G.), Hasle H. i Brabandt S. 
og By 1 (G.) (Htk. 387 V2 Td. 31/3 Fdk.) — for: en Del af 
det Jordegods i Skaane. som Arvingerne afstod for at gives 
Sverige i Vederlag for Bornholm. Hele deres Fordring paa 
Kronen beregnedes til Htk. 2017 Tdr. 7 Skpr. 3V2 Fdk., hvoraf 
deres skaanske Gods udgjorde Htk. 1524 Tdr. 3V2 Fdk. ^^^j^^^ ^. 
Bornh. Ækv. 202. Bil. 

15. April. Anna Povelsdatter, dansk Hofprædikant 
Dr. Johan Dirichsens Enke. fa ar: i Rødding H., BaUing S. 1662. 133 

(Selvejer) Gaardene Øster Ballinggaard. Vester Ijallinggaard. 
Kieldtoft og Dambgaard. i Nørre Balling 2 (G.), hvoriblandt 
Toftgaard. 1 (Bol) og 1 (Kirkeg.), i Gust 1 (G.) (Htk. 53 Tdr. 
22/3 «3i. å 50 Rdl. Td.) med adelig Frihed — for: 2650 Rdl. 
33V2 Sk. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K. 512. Bil. 

1. Maj. Jens Lassen, Landsdommer i Fyen. faar: 
Dallumb Gaard med tilliggende Enemærke. Skov og Herlighed 
(Htk. 37 Tdr. 6 Skpr. 22/3 Fdk. å 60 Rdl. Td.). Bygning 
(500 Rdl.) og miderliggende Bøndergods: i Dallumb Birk, 
Bellinge 8 (Helg.). 9 (Halvg.). 3 (Bol), 2 (Huse med Jord, 
hvoraf 1 øde), 5 (Huse), hvoriblandt Smedehuset, en Afg. af 
hele Bellinge By, i Hiallessøe 20 (Halvg.). 2 (Huse), 2 Gh., 
samt AUeche Haven, Reniformae og Smedehuset, hvoraf 
Hiallesøe By svarer Landgilden, i Hunderup 8 (G.), |i Sande- 
rum S.] de 2 Gaarde Dyrup, i Hødme 12 (G.). 1 Hus. i 
Sanderum 16 (G.). 2 Gh.. en Afg., alle Sanderum Mænd svare. 
1 Stk. Jord, i Elmelund 1 (Helg.), 13 (Halvg.), 1 Smedehus, 

1 Gh., i Rafnebierg 11 (Halvg.), hvoraf 2 tillige svare af en 
Dam, 2 Gh.. 1 øde Jord, i Brendkil S. og By 6 (Helg.). 6 
(Halvg.), 1 (Bol), 1 (Gh.). i Rendør 2 (Helg.), 1 (Halvg.), 2 
Gh., en Afg., 6 Mænd svare af Rendør Hede og Schouf- 
høyene. 1 Stampemølle paa Bellinge Mark. hvoraf en Feld- 
bereder i Odense svarer, Dallum Mølle. [Indbyggerne i Hest- 
bierg Skov:] (Helgaardene) Knudstrup, Byllemoesse. Store 
Hestbierg, Dyred, Erneberig. Stermoese, Broholm. Lille Ster- 
moesse, Tovboe og Store Ape, (Halvgaardene) Voesmoese, 
Kragemoesse, Lille Hestberig, Biesberig, Schreppenborig, 
Brunsvig. Lille Ape og Schaufvenborg, (Husene) Nørrenberig 
og Vittenberig, de nævnte Steder med Undt. af Knudstrup, 
Stermoese, Store Ape, Voesmoese og Viltenberg svare af 
Overdrevet, desuden svarer Store Hestbierg af Flintebierg 
Hus og Byggested, Stermoese og Lille Stermoesse af Rendør 
Hede, Lille Stermoesse af Radtsdam samt Brunsvig af en 
ode Jord, som laa til Svinholm: Lindemoe.^husene: 3 (Huse), 
som allf svare af Overdrevet og 1 tillige af en øde Jord, 1 
Rolig, Odense II. i Fangel S. og By 7 (Helg.). 3 (Halvg.). 

2 (Bol). Smedehuset. 1 Gh., (Stenløse S.J i Vollerslef 2 (Helg.). 
2 (Halvg.), 7 Gh., i Paarup S. Gaarden Ellegaard, i Stenløse 134 1662. 

2 (Halvg.). 1 (Bol), i Svendstrup 3 (Helg.). 1 (Halvg.). i 
Verninge S. og By 3 (Helg.), i Hielmdrup 2 (Helg.). 2 (Halvg.), 
i Brylle S. og By 3 (Halvg.). i Gundestrup 2 (Halvg,), hvoraf 
1 tillige svarer af en Ager. som laa til Broeholmb, 1 (Hus), 
som en Feldbereder i Odense bruger, i Thommerup S. og By 
1 (Helg.), 2 (Bol), 1 (Hus), Aasum H. i Høybye S. og By 2 
(Helg.), 1 Hus, [Fraugde S.] i Birchum 2 (Helg.), i Nerouf 
S. og By 1 (Helg.). 1 (Halvg.). i AUerup S. og By 1 (Helg.), 
Bierre H. i Marslef S. og By 1 (Helg.), 4 (Halvg.), en Afg.. 
alle Marsløf Mænd give af Thørnet. Aggedrup S. i Kierbye 1 
(Halvg.). Befninge S. i Ladbye 1 (Helg.), Geersløf S. i Asche- 
bye 2 (Helg.), i Haarlef S. og By 1 (Helg.), Lunde H. i AUe- 
søe S. og By 1 (Helg.), Lunde S. i Bellering 1 (Helg.). Nesby- 
hofved Birk i Lumbye Thaarup 3 (Helg.), Vissenberig Birk og 
S. i Bred 5 (Halvg.), en Afg., som alle Bred Mænd svare, 
(Helgaarden) Kaadkil, Vends H. i Kindstrup 2 (Helg.), i Harren- 
drup 1 Hus, Baag H. i Voltofte 1 (Halvg.). i Ørridslev 1 (Bol), 
i Morud 1 (Bol), i Tyllet 1 (Helg.), Salling H. i Heden S. og 
By 2 (Halvg.), i Brylle S. og By 1 (Helg.). Dristrup S. i Breg- 
nøer 1 (Helg.). (Bøndergods og Skove Htk. 2103 Tdr. 2 Skpr. 
21/6 Fdk. å 50 Rdl. Td.) samt jus patronatus til Ballum Kirke 
(Htk. IIV2 Td. 3 Skpr. 1 Alb. å 50 Rdl. Td.) og Birkeret til 
Dallum Birk (1000 Rdl.) : fremdeles følgende Gods i Rugaards 
Len: Vissenberg Birk og S. i Bred 2 jordegne G.. 2 Fæsteg., 
1 Fæste-Halvg., 1 Degnebol, i Brønsse 1 jordegen G., 1 Fæsteg., 

1 Bol, i Skofsbye 3 jordegne G., 1 Fæsteg. med tilh. Skov. 

2 Gangbol. i Kielstrup 6 jordegne G.. Fæste -Helgaarden 
Grøftebierg med tilh. Skov, i Kolbierg 3 jordegne G., 1 jord- 
egen Halvg.. 2 Fæsteg. med tilh. Skov, [i Haarslef S.] Fæste- 
gaarden Nellerøed med tilh. Skov i dens Lykke, Skoufby H. 
i Haarslef S. de 2 Fæsteg. Diget, som hver især svare af en 
Jord, Fæstegaarden Stradsborig, som har Part i 5 Stkr. Jord 
paa Nellerøed Bierg, Fæstegaarden Biørnsboe, som tillige svarer 
af Hossemoesse og af en Jord. som blev indfæstet ved dens 
Lykke, med tilh. Skov i Lykkerne, 1 Hus ved Stegleberg 
Hede. i Skofsgaarde 8 Fæsteg.. hvoraf 1 svarer af Tidtsel- 
holmb og 1 af Jorden Nymark, som Aagaards Møller har 
haft i Brug, 2 Bol, Skov i et indelukket Vænge til disse 1(J62. 135 

Gaarde, i Nymark 2 Fæsteg., der begge svare af en Eng ved 
Nymark og den ene tillige af 3 Jorder og 4 Enge, Skov til 
denne By i Indelukkerne,, i Vøfling S. Fæstegaarden Trolle- 
dal, som svarer af en Jord. med tilh. Skov i dens Lykke, 
desuden Skov til Nellerøed, Nyemark, Digit, Strasburg. Schoufs- 
gaarde og Biornsboe. [i Haarslef S.J 5 Gangbol samt (Bolet) 
Padessøe og (Halvgaarden) Strasborg, som tillige med een af 
Gangsbolsmændene svare af 5 Stkr. Jord paa Nellerøed Bierg 
[se ovenf.] (Htk. 274 Tdr. 8=^/4 Skp. 2 Alb. å 50 Rdl. Td.). 
endelig i Aastrup Len Selvejergaarden Kvornum (Htk. 9 Tdr. 
3 Skpr. å 50 Rdl. Td.) med adelig Frihed - for: 98460 Rdl. 
37 Sk. (heraf er siden godtgjort 84S4'j^ Rdl. 13 Sk.). For- 
købsret forbeholdt. Skb. K, 515. Bil. 

1. Maj. Fhv. Borger og Handelsmand i København 
Stephan Roedes Arvinger. Andreas, Frands, Stephan og 
Rudolph, samt Dr. Christian Fabricius paa Elses, Renteskriver 
Anders Søfrenssen paa Annas. Peder Jenssen Grofve paa 
Dorotheas og Pofvel Pofvelssen, Formynder, paa Sophia Roedes 
Vegne, faa: i Hindborrig H., Oddensse S. Frammisløf Mølle, 
i Harre H.. S. og By 3 (G.). 2 (Kirkeg.). 2 (Bol). 1 (Anneks- 
bol). Dalsmølle. 2 Gh., i Hierch S. og By 6 (G.). 1 (Halvg.), 
3 (Bol). 1 (Halvbol), i Kanberig 2 (G.). 1 (Bol). 2 (Halvbol), 
Gaarden Giedeløche. 5 Gh., i Baylumbye 3 G., 3 (Halvg.). 
hvoraf 1 svarer af noget Jord paa Hierchmarch. 1 (Bol). 1 
(Halvbol). 4 Gh., i Viombbye 4 (G.), 1 (Kirkeg.), 2 (Halvg.). 
Gaarden Viomgaard. som giver af et øde Bols Jord, Viom 
Mølle. 3 Gh., i Noutrup S. Gaarden Glønbechsgaard, 4 Gh., 
i Seebye S. [Grunderup By] 1 (Anneksg.), i Aasted S. og By 
1 (G.), i Risomb 2 (G.), 1 (jordegen G.), Durrup S. i Tov- 
strup 3 (G.), 1 (Kirkeg.), 1 (Halvg.), 1 (Bol), 3 Gh., i Tønde- 
ring S. og By 1 (Anneksg.), i Torum S. [Lille Torum] 1 
(G.). 1 (Boel), i Hindrup 1 Bol, som tillige svarer af noget 
Jord. i Møgellorum 1 (G.). 1 Gh., Nør H.. Lyebye S. i Boe- 
strop 2 (G.), 5 (Halvg.), 1 (jordegen Halvg.). 5 (Bol), 3 Gh.. 
1 øde Hussted. i Jeberg S. og By 2 (Bol). 1 Gh., i Tustruj) 
1 (G.), i Ryberg S. og By 1 (G.). 2 (Kirkeg.), Gaarden Ry- 
berggaard, i He.stbech 2 (G.), i llberg I (G.), 1 (Halvg.), 3 
Gh.. [Roslev S.] i Snabbe 1 Bol, Fuolbech Mølle, i Grøning 136 1662. 

S. 1 Anneksg., Røding H. i Balling S. (Ejendomsgaarden) 
Høstgaard, i Nørre Balling 1 (Kirkeg.). Gaarden Giistgaard, 8 
Gh., Gaarden Vraae. i Vesterbye 1 (Kirkeg.), 1 (.jordegen G.), 
i Haassom S. og By 1 (Kirkebol), i Ramssing S. og By 1 
(Anneksg.), fremdeles Kronens Andel af Korntienden af Lyb- 
bye og Grøning Sogne i Nørre H., Præstegæsteri af Præsterne 
i Vrang, Durup og Mavstrup i Harre H". og af Præsterne i 
Jungaard, Thuse og Jeberge i Nørre H., endvidere Kronens 
Brokorn. der aarlig oppebæres af Hindborg, Harre, Nørre og 
Røding Herreder til Schifve Bros Vedligeholdelse, dernæst i 
Hofvelbierre H., Velløf S. i Endsløf 1 Stk. Eng, i Gulluf S. 
og By 6 (G.), 1 (Kirkeg.), 1 (Bol), i Gierning S. og By 3 (G.), 
Herligheden af 1 (G.), som tillige svarer af 1 Stk. Eng imellem 
Aldrup Mark og Gierning Mark, en Afg.. som disse Gaarde 
svare, 1 (Gh.), i Danstrup 3 (G.), 1 (Trendingsg.). 1 (Bol), i 
Tind 4 (G.), Veierslef Birk [Ødum S.] i Adstrup 1 (G.). Roxse 
H. i Ørsted S. og By Part i 1 (G.), i Bove 2 (jordegne G), 
hvoraf 1 tillige svarer af Ambdis Jord paa HoUindbierich 
Mark, Holbech S. i Kaarde 3 (jordegne) G.. Støfring H., 
Gimming S. i Tierbye nogle Engknopper, Græspenge, som 
Randers By svarer af Voldum Mark, 1 liden Fiskegaard og 
Rusestade i Randers Fjord, 1 Laksegaard. 1 Fiskegaard, 
1 Stk. øde Jordsmon. 1 Stk. Skovland. 2 Stkr. Eng ved 
Randers Fjord, Fiskegaarden Provistgaarden, 1 Stk. øde Jords- 
mon Vesten for Randers Slotskirkes Sognepræsts Kaalhave, 
Hvide Mølle, 1 Stk. øde Jord i Sedveschouf. 1 Stk. øde Jords- 
mon. 1 Udet Stk. Eng ude paa Volden. 1 Fiskestade næst 
Randers Bro, 1 Stk. øde Jordsmon, 1 Fiskestade Vesten 
Randers Bro, Velhng Birk i Grendsten S. og By 6 (G.), 1 
(Halvg.). i Helsted S. og By 9 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af 

1 Stk. Eng, 3 (Halvg.), en Afg., som 1 Md. i Grendsten svarer 
sammen med 2 i Helstrup, 1 (Hus), Skov til Byen, Nørhald 
H. i Kovsted S. og By 3 (G.), 1 (øde G.), 1 (Kirkeg.), 2 
(Huse), i Asførring S. og By 1 (G.), en Afg. af Movstrup Mark, 
i Gassum S. og By 3 (G.), 2 (Bol), i Hald S. og By 13 (G.), 

2 Fjerdinger Jord paa Hald Mark, 1 (Anneksg.), 5 (Kirkeg.), 
2 (Hospilalsg.), 1 (G.), som giver en Del af Landgilden til 
Halds Kirke og en anden Del til Randers Hospital, 3 Gh„ i 1662. 137 

Stovbye 4 (G.), hvoraf 2 (jordegne), i Movstrup 2 (G.). Sønder- 
Ivng H. i Nørbech S. og By (Herhgheden af) 2 Steder. Vis- 
chumb S. i Øe 1 (G.). Gierløf H. (Dalbyeofver S.) i Vindstrup 
1 (G.), i Tødtsløf S. og By 2 (G.), i Dalbyneder S. og By 
Herhgheden af 1 (G) og af 1 (Halvg.), Sønderhald H. i Hørning 
S. Gaarden Trustrup (Tustrup?), Præstegæsteri af Fallesløf. 
Hemb. Svendstrup. Oenssild og Hvornunib Præster i Oenssild 
H.. af Thødløf. Gierløf. Dalbyeneder og Udbyeneder Præster 
i Gierløf H.. og af Kovsted. Asfiering. Thørslof. Tved og 
Buorup Præster i Nørhald H,. Kirkegæsteri af Galdten. Vissing, 
Lerbierig. Ørumb, Haslumb, Ølst. Rud. Halhng. Hadbierig og 
Lerbierig Kirker i Galten H.. Præstegæsteri af Haslum og 
Lerbierig Præster i samme H.. af Hvosløf, Velløf. Niher og 
Saal Præster i Hofvelbierre H. og af Ørumb. Vorning. Beg, 
Biergraf og Føylumb Præster i Sønderliung H. ; fremdeles 85 
Afg . som alle svares af den Eng, der kan blive ved den ved 
Flodbrov skete Udladelse af Nøerkiers Vand. nemlig 21 af 
Tanumb By. 11 af Øster Velling. 12 af Helstrup. lu af Stefn- 
strup. I af Gaarden Kornmarch. 4 af Schiern samt 26 af 
Fusingøe Tjenere i Ginderup (7), Venning (6), Allum (7) og 
Svinning (6 Afg.): endelig Helgenis Birk i Esbye 11 Steder, 
i Ørbye 9 Steder, i Stodov 3 Steder. Fiskeriet overdrages 
kun. saavidt det ikke er til Skade for Laksegaarden og 
Fiskeriet i Randers Fjord ved Taarup. som de ikke skulle 
befatte sig med: undtaget er endvidere i Hofvelberg H. Kirke- 
schoufven og Tislund med den Ejendom deri indbefattes 
(Htk. 1411 Tdr. 3 Skpr. 2V3 Fdk. ''/,o "^i. å .50 Rdl. Td.) med 
adelig Frihed — for: 70572^/2 Bdl. 1 Sk. 3 a3i. Forkøbsret 
forbeholdt. Skb. K. 551. BU. 

6. Maj. Theodorus Lente til Zarlhusen, tysk Kansler, 
faar: i Sochelunds H.. Gladsaxse S. i Bagsverd 10 G., hvoraf 
1 tillige svarer af en Jord. disse Gaardes Andel i en Afg., 
b Gh.. Skov til 50 Svins Olden, frit Fiskeri med alle Slags 
Garn i Bagsverd Sø, saavidt Landet, som hører til Bagsverd 
Hy, strækker sig, hvor ellers ingen skal have Fiskerettighed 
Ilden Rentemester Henrich Miiller, hvem Landet paa den 
anden Side til Hiortholmbs Mølle tilhører, og skulle herefter 
hverken Hofmarskalk. Amtmand. Fiskemestre eller andre have 138 1662. 

eller gøre Fordring paa nogen Ret til nævnte Fiskeri (Htk. 
109 Tdr. V.> Fdk. å 60 Rdl. Td.) med adelig Frihed — for: 
6541 Rdl. 1 Ort. Forkøbsret forbeholdt. Skb. K, 579. Bil. 

2. Juli. Hendrich Thott til Boltinggaard faar: i Mier- 
løse H.. Tostrup S. i Store Mierløse By 9 (G.), 6 Gh.. Tutse 
H. og S. i Allerup By 2 G. med Skov, i Tutse H., S. og By 
22 (G.), en aarlig Afg. af Tudtsøe og Allerup. Husbondhold 
af 4 Huse. Tudtse Mølle samt de Gadehuse, som findes paa 
Holbech Slots Grund (Htk. 255V2 Td. ^/^ Fdk. å 50 Rdl. Td.) 
— for: Jordegods i Skaane. Ved nærværende Skøde og 
ved det af 20. Aug. 1661 fik han i alt tilskødet Jordegods 
for 51802 Rdl. 1 Ort 11 Sk., hvorfor han havde givet sit 
skaanske Gods. Htk. 920 Tdr. 1 Skp. T^'Vao '^. å 50 Rdl. Td., 
er 46009 Rdl. 1 Ort 5 Sk., og kortet 5793 Rdl. 6 Sk. paa en 
Afregning af 2. Nov. 1661. Bornh. Ækv. 195. Bil. 

3. Juli. Mogens Ibsøn faar: i Friderikssund Syd for 
Rasmus Hansøns Gaard ned til Strandbredden 1 lille Stykke 
Jord. 33 Favne langt og 32 Favne bredt, hvorpaa han vil 
bygge et Hus. S. R. Nr. 118. Bil. 

14. Juh. Carl Reuter, Forvalter paa Frideriksborg 
Slot, faar: ved Frideriksborg nogen øde Jord, nemlig Carl 
Reuters Plads, der strækker sig langs med Stenbroen fra 
Niels Bayes Plads og imod Slottet. 38 Al., et andet Stykke 
Jord. der støder op til Reuters Plads og Hgger langs med 
Stenbroen, som gaar til Slottet. 40 Al., i alt 78 AL; sidst- 
nævnte Stykke strækker sig fra Stenbroen ned mod den 
gamle Kro, hvor der før har været en Skanse foran Kroen. 
52 Al., og Carl Reuters Plads gaar fra Stenbroen ned til 
Søen. 112 Al., hvortil kommer et Stykke Jord fra denne og 
ned til Søen paa 36 Als Længde og samme Bredde som 
Pladsen. S. R. Nr. 133. Bil. 

24. Aug. Erik Rosenkrantz til Rosenholm faar: i 
Øster Lisbierrig H.. Mørke S. i Uggebølle 13 (G.), hvoraf de 
li i Fællesskab tillige svare en aarhg Afg., 1 Sted, 6 Gh. 
foruden Skov til ] 20 Svins Olden, (Gaarden) Balschouf med 
tilh. Skov, i Scharessøe S. og By 1 (G.), i Astrup 2 (G.), 
hvoraf den ene tillige svarer af en øde Jord paa Scharessøe 
Mark. Synderhald H., i Limb S. og By 1 (G.), 1 (jordegen G.) 1662. 139 

og 1 (Kirkebol), i Lemmer 1 (G.), 1 (Bol). 1 Gh.. i Søebye 
S. og By 1 G., 3 (jordegne G.). 2 (Kirkebol). 1 Gh. — for: 
i Falster Gaarden Bierregaard, som besiddes af 2 Mænd, med 
tilh. Skov, i Sønder Alslef 3 (G.), i Virchet 2 (G.), i Gunderslef- 
niagle 2 (G.) med tilh. Skov, i Falcherslef 1 (øde G), i Braa- 
rup 2 G. med tilh. Skov, i Nørre Alslef 1 (G.) med tilh. Skov. 
i Horbelef 1 (G.), i Sønder Ørslef 1 (G.), i Holbech 1 Sted, 
1 Hovrebye 1 (G.), 1 (Hus), i Nørre Ørslef 2 (G.). 1 (øde 
.lord). Hans Skøde til Kronen Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Falsters Sønder H. Nr. 45. Skb. K. 589. Bil. 

2S. Aug. Friderich von Fittinghoff, Kammerherre, 
faar som Gave følgende Gods, som Anna Catharina Budde, 
.sal. Peder Vibes Enke, har tilskødet Kronen 27. Aug. s. A.: 
i Harre H., Nautrup S. og By 5 (Helg.). 3 (Halvg.), 3 (Bol). 
1 (Halvbolj, i Høng (skal være Gløng) 4 (Halvg.). 1 (Bol). 1 
(Halvbol), i Kierd 1 (G.j. i Dalstrup 1 (Fjerdingbol), i Harre- 
bye 1 (Bol). Mors Nørre H. i Vester Hunderup 2 (G.), 1 
Husmand, (eneste Gaarden) Øster Hunderup samt Eiersløf 
Sogne Tiende. Hillerslef H., Senels S. i Malle 1 (G), i 
Hillerslef S. og By 1 (Bol), Hassing H. Hvidberrig Mølle, Befs 
H. i Kefs 1 (Hus med Jord), i Gappel 1 Afg., i Hellessøe 2 
(G.) (Htk. 158 Tdr. 6 Skpr. 2 '/g Fdk.). Skb. K, 596. Bil. 

29. Aug. Jochim von Dibbern, Oberst, faar: i Vidding 
H., Scherrebek S. og By 3 (G.), hvoraf 1 tiUige svarer af en 
Eng. 1 (Bol), 1 Toft, 2 Husmænd. (Gaarden) Kiepslund, soiti 
tillige svarer af en Toft, i Øster Gasse 7 (G.), hvoraf 1 tillige 
svarer en Afg., i Vester Gasse 3 (G.), 1 (Bol), 2 Husmænd, 
i Barsbul 1 (G.). 1 (Bol), 1 Husmand, i Giessing 7 (G.), hvoraf 
I tillige svarer af en Kalvehave, 3 (Bol), 1 Toft, o Husmænd, 
1 Kro, (Gaarden) Kagbul. i Hiemstede 4 (G.). 1 (Bol), i Husum 
3 (G.), 2 (Bol), i Ulderup 4 (G.), i Gaardkroeg 1 (G.), i 
Scheme S., Varming 2 (G ), paa Rømme 3 (G.), i Toutuin 
7 (G.), i Køensmark 4 (G.), i Bolilmarck 5 (G.), i Tvigs- 
mark 4 (G.), 1 Toft, 22 Husmænd (Htk. 292 Tdr. 2Vo Fdk. 
1 ^, a 50 Rdl. Td.) — for: 14604 Rdl. 3V, Sk., hvori er 
indbefattet 14u4 Kdl. l'/jj Sk. resterende Pension. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Hvidding 11. 
Nr. 118 (lysk) og Suppl. (dansk). Skb. K, 600. Bil. 140 1662. 

29. Aug. Jacob .lensen Nor mand. Ritmester, t'aar: 
i Ølstøcke H., Smørrum S.. Smørrumoufre By 1 G. (Htk. 1 7 
Tdr. Vo Skp. å 50 Rdl. Td.) med adelig Frihed. — for: 854 
Rdl. 16 Sk. Forkøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Ølstykke H. Nr. IH. Skb. K. 607. 

— Erich Roessenkrantz til Roessenholmb faar: i 
Kassens Birk. i Boeslumb 4 G.. 1 Bol (Htk. 43 Tdr. 2 Skpr. 
2 Fdk. 2 Alb.). Kronens Andel af Korntienden af Schiødstrup 
S. (Htk. 37 Tdr. 5 Skpr.) og jus patronatus til Schiødstrup 
Kirke (Htk. 20 Tdr . i alt 100 Tdr. 7 Skpr. 22/, Fdk. å 50 
Rdl. Td.) — for: 50473/^ Rdl. 16 Sk. Forkøbsret forbeholdt. 
Skb. K. 611. Bil. 

18. Sept. Ofve Juel til Lundbech, Assessor i danske 
KanceUi, faar: i Hvornunib H. Pandum Hovedgaard (Htk. 36 
Tdr.) med Bygninger og underiiggende Bøndergods, som har 
været pantsat til Samuel von Surck. polsk Faktor: Hvornumb 
H. i Voxløf S. og By 1 (-/g G.). 6 (Halvg.). Gaarden Øster- 
gaard, i Raadstrup 1 (G.), i Klestrup Lund 2 (G.), i Klestrup 
1 (G.), i Gielstrup 1 (Bol), i Taarup 1 (G.), i Veggerbye S. 
og By 1 (Helg.), 1 (^j^ G.). 2 (Halvg.). 1 (Kirkebol). 1 (Degne- 
bol), i Byrsted 4 (Helg.), hvoraf 1 er delt i to Brug, 4 (2/, G.), 
1 (Halvg.). 4 Gh.. i Longsøe 1 (Helg.). 3 (Halvg.). 1 Gh.. hvoraf 
gøres Ugedage, i Aastrup 2 (Halvg.). (Helgaarden) TorndaL 
(Halvgaarden) Høyris. i Bradsted Part i 1 (G.). [Suldrup S.] 
i Dallum I (Kirkebol). Bislef S. i Snarup 1 (G.). (Htk. 2741/2 
Td. 2^/2 Skp. 2';2 Å\h., Hovedgaardstaksten og Bygningerne 
medindbefattede) ; fremdeles i Nørre Hald H.. Glendstrup Birk 
og S. i Holmbgaard 4 G.. 1 Kirkejord. i Karlbye^ 3 G.. 
Gaarden Hussomb. i Handist 1 Bol (Htk. 70 Tdr. 3 Skpr. IV3 
Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 155201/, Rdl. 32 Sk., hvoraf de 
12000 Rdl. for Pandumgaard med Tilhggende. Forkøbsret 
forbeholdt. Skb. K. 615. Bil. 

3. Okt. Bevilling for Peter Reetz paa: i Gientofte at 
lade indhegne et Stykke af Gadepladsen til den Gaard. han 
har bygget der. 117 Al. langt og 70 Al. bredt, liggende Syd for 
Gaarden og strækkende sig op imod Kirken. S.R. Nr. 175. Bil. ' Skb. har Kaalbye. 1662—63. 141 

18. Nov. Christian Urne til Marsvinsholmb, forh. 
Oberst til Hest. faar følgende Gods. som hidtil har fulgt 
Nørholmbs Provsti: i Hornum H., Nørholmb S. og By 6 
(Helg.). 6 (Halvg.), 2 (Halvbol), Kronens Andel af Korntienden 
af Nørholmbs S., undtagen det som er bevilget Præsten, Gud- 
schifte Mølle, i Volstrup 1 Græsbol (Htk. 120 Tdr. 2^/^ Skp. 
2 Alb. IVt <^) — for: 6018 Rdl. 431/2 Sk. Forkøbsret for- 
beholdt. Skb. K. 622. Bil. 

12. Dec. Hans von Ahlefeldt til Glorup, General- 
løjtnant, faar: i Vinding H,. PYørup S. og By 11 (G.), hvoraf 
1 med tilh. Skov. 1 (Kirkeg.), 1 (Bol), 1 Afg., 3 Huse, i 
Taarup 4 (G.). 2 (Bol), 1 (Kirkebol), 3 (Boishuse) med tilh. 
Skov (Htk. 1631/2 Td. 2V3 Fdk. å 60 Rdl. Td.); i Gudme H . 
Oxendrup S. og By 9 (G.), (Htk. 86 Tdr. 5 Skpr. 1 Alb. å 
50 Rdl. Td.) med adelig Frihed — for: 14146 Rdl. 14 Sk. 
Forkøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. K. 628. Bil. 

12. Dec. Cathrine Sehestedt. Hans von Ahlefeldts 
til Glorup, faar: i Lille H.. Sengeløese S. og By 14 G., 1 
Fjerding Jord. Vingaardsjorden, i Vinding H., Aufnsleuf S.. 
Restrup By 12 G . Ørbech S. i Ebilde By 1 G. med Skov. 
(Htk. 239 Tdr. 7Vo Skp. I .Alb, Aabomaal. å 60 Rdl. Td.) 
med adehg Frihed, — for: 14396V2 Rdl. 36 Sk. med For- 
pligtelse til at indløse Sengeløese fra Panthaveren Hans Han- 
sen for 2389 V2 [Rdl. Vjo Ort 5 Sk. 1 Alb. Tilbagekøbsret 
forbeholdt saaledes, at hele Summen ikke behøver at ud- 
betales paa een Gang. Orig. Top. Saml. p. Perg. Smørum 
H. Nr. 71. Skb. K. 633. Bil., jvfr. Sk. 25. April 1663. 

1663. 3. Febr. Benaadning for Johan Di b boldt von 
Dehn Roedtfelsser og Hustru, Anne Vind, i begges 
Livstid og efter deres Død deres Søn, Christian Friderich 
von Dehn Roet fe Isser, og hans ægte mandhge Livs- 
arvinger paa: i Værsløf S. Birchindegaard og i Birchinde By 
7 (G.) og 1 fjordegen G.) under Kallundborg A., samt 1 
(G.) fra Draxholmbs A. (Htk. 106 Tdr. IV2 Skp. Vie f'dk.), 
endvidere Kronens Andel af Korntienden af Birchinde Gaard 
og Birchinde By (Htk. 8 Tdr. 4^/2 Skp.). Naar ingen flere 
mandlige Livsarvinger ere til, skal Godset igen følge Kronen 
Skb. K, 645. Bil. 142 1663. 

16. Febr. Niels Aagesen. Borger og Handelsmand i 
København, faar: i Øster Lisbierre H. i Vordov 2 (Halvg.). 
i Hesselballe (?) 1 (G.), 1 Gh.. i Lyestrup 2 (jordegne Halvg.), 
1 Gh.. Meilbye S. i Balle 1 (G.). 1 Gh.. i Scharresøe S. og 
By Guldmands Jord paa Skarresøe Mark, i Astrup 1 (Halvg.). 
Vester Lisberrig H. i Spørring Part i 1 (G.), Nørre H. i Gles- 
borrig S. og By 1 (G.), 1 (Kirkeg.). i Stensvad I jordegen 
G., 1 Fæsteg.. 1 Afg.. Skov til 50 Svins Olden, i Hemmedt 
S. og By 1 jordegen G.. 2 Fæsteg.. 1 (Kirkeg.). 1 Kirkebol. 
som alle have Afkortning. 1 øde Jord paa Hemmedt Mark, 
3 Gh.. i Bønderup 1 (Bol), 4 Gh.. i Villersøe S. og By 2 
jordegne G.. 1 Fæsteg.. 2 (Kirkebol), i Dalstrup 1 Fæsteg.. 
1 (Kirkebol). Gammel S. i Astrup 1 (Kirkebol), i Blindstrup 
1 (G ). i Vindstrup 1 Sted. Sønderhald H. i Stanumb 3 (G.), 
i Favsing 1 Stk. Jord iblandt Favsingøster Enge, Schiørping 
S. i Andi 1 (Kirkebol), i Nørager S. og By Part i 1 (G.), i 
Karsstrup 2 Fæsteg.. 1 Kanniketjener. 1 Gh.. i Vejlbye S. og 
By 2 Gh.. Mols H. i Tved S. og By 1 jordegen G., 9 Stkr. 
Jord paa Taarup Mark. 2 Gh., i Knebel S. og By 5 (G.). 1 
Bol. 3 Gh.. i Rolsøe S. og By 1 (øde) G., i Vrindis 1 Fæste- 
bol, den øde Jord Liusehafve.« Toften Thorstved i Vrindis 
Gade. i Vistoft S. og By 1 (G.). 1 (Bol), i Begtrup 5 (G.), 
den øde Jord Schoufslund. Helgenes Birk i Stodov 9 (G.), i 
Fierup 1 (jordegen G.). 1 (jordegen Halvg.). Hiegaard 1 Gh.. 
i Ebbeltoft Mark 1 Have Norden ved Kirken og nogen Jord 
Østen og Norden fra Ebeltoft: fremdeles Kronens Andel af 
Korntienden af Hemmid og Villersøe Sogne. Dog skulle først 
de i Stensvad og Bønderup nævnte Gaarde indløses fra Pant- 
haverne med 953 Rdl. 16 Sk. (Htk. 336 Tdr. ^ 2 Alb. å 
50 Rdl. Td.) — for: 16799 Rdl. -^ 4 Sk. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. K. 637. Bil., jvfr. Sk. 12. Marts 1664 og 19. 
Okt. 1665. 

3. Marts. Jens Søfrenssøn. Renteskriver, faar: i 
Lille H.. Taastrup S. i Kragehauge Vj^ G. (Htk. 21 Tdr. 2 
Skpr.) — for: 443 Rdl. SVs Sk., forstrakt til Garnisonens 
Underhold, og som Erstatning for den paa Gaarden anvendte 
Bekostning. Tilbagekøbsret og Forkøbsret forbeholdt. Skb. 
K, 647. Bil. 1663. 143 

3. Marts. Hans Schack til Møgeltønder, Feltherre, 
faar af Ribe Kapitels Gods: i Høyers H.. Emmerlef S.. 
Kiergaard I (G.), i Handrup S. og By 1 (G.). 1 Forbedelse, 
i Døstrup S. og By 2 (G ). i Vinum 1 (G.), paa Rømøe 2 
(Bol), i Vodder S.. Birklef 1 (G.), i Høyers H., S. og By 1 
(G.), i Skierebek S., Mist Husum 1 (G.), i Vodder S. og By 
1 (G.), i Løe H.. Meolden S. og By 1 (G.), i Forballum 1 
(Bol), paa Rømøe 1 (G.). I (Bol), 1 (Hus), i Skierebek S. 

1 (G.), i Mist Husum 1 (G.), i Abild S. og By 1 (G.), 1 Sted, 

2 (Huse), i Møgeltønder Birk. S. og By 1 Forbedelse. i 
Kannichhuus 1 (G.), i Høyers H.. S. og By 2 (G.), 1 For- 
bedelse. Vor Frue Toft eller Kloster i Høfver. fordelt i 13 
Forbedeiser, i Skadts S. og By 1 (G.), i Høyberig 1 (G.), i 
Ottersbøl 1 (G.), i Ballum Birk og S.. Vester Ende 1 (G.), i 
Randrup S., Kringelum 1 (Bol), i Skierebek S., Vester Gasse 
1 (G.), i Mist Husum 1 (G.), i Ullerup 1 (G.), i Giessing 1 
(G.), 4 (Huse), i Ballum Birk og S., Byested 1 (G.), i Møgel- 
tønder Birk og S.. Kannikhus 1 (G.), i Dostrup S.. Nørre Vulm 
1 (Bol), i Ballum S.. Reisbye 1 Eng. i Mist Husum 1 (Bol) 
(Htk., Ejendom 96 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb.. Landgilde 168 
Tdr. 1 Fdk. 1 Alb.). af Ribe Vikariegods: i Giessing 3 
(G), i Hiemsted 2 (G.), i Løe H., Brede S., Boerre 2 (G.) 
(Htk.. Landgilde 25 Tdr. 7 Skpr.) og af Ribe Hospitals 
Gods: i Møgeltønder Birk og S. (Gaarden) Pugverie. i Høyers 
H.. Emmerlef S. og By 1 (G.), i Sønder Seyerslef 1 (G.), i 
Hierpsted S. og By 1 (Bol), 1 Forbedelse. i Skadts S. og 
By 5 (G.), 6 Otte-Skillingsmænd i Skadts. i Løe H.. Brede 
S.. Volm 1 (G.), i Randrup S. og By 1 (G.), i Meolden S., 
Forbhllum 1 (G.), i Ballum S.. Reisbye 1 (Bol), en Afg. at 
5 Enge i Kringelum Enge. i Kringelum 1 (G.), i Hveding H., 
Skierbek S.. Giessing 2 (G.), i Moesbøl 1 (G.), i Brøns S., 
Vester Aabelling 1 (G.), i Raagger S.. Kierchebye 1 (Bol) 
(Htk.. Ejendom 48 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb., Landgilde 84 
Tdr. I Skp. 3 Fdk. 1 Alb.) — for: — til Ribe Kapitel: 
i Lustrup Birk, Siemb S., Varming 1 (G.), (Gaarden) 
Karkou, i Snebsgaard 1 (G.), i Fouerholdt 1 (G.), i Lustrup 
By 1 (G.), i Vester Vedsted S. og By 1 (G.), 3 Gh., i Siemb 
S. Skallebek Mølle, i Lustrup By 2 (G.), i Siem By 1 (G.), 144 1663. 

i Varming 2 (G.), i Lustrup By 2 (G.), i Hømb 1 (G.), i 
Hveding S. og By 1 (G.), i Øster Vedsted 1 (G.), i Lustrup 
By 1 (G.), i Siemb S. og By 2 (G.), (Gaarden) Munkgaard, 
i Fourboldt 1 (G.), i Høemb 1 (G.)- i Lustrup By 2 (G.), 5 
Gh., i Hveding H., S. og By 2 (G.), (Gaarden) Bierum. i 
Øster Vedsted 1 (G.), i Vester Vedsted S. og By 1 (G.), i 
Siem S., Varming 1 (G.) (Htk., Ejendom 124 Tdr. 5 Skpr., 
Landgilde 172 Tdr. 1 Fdk.) — til Vederlag for Vi k arie - 
godset: i Siemb S. og By 3 (G.), i Snebsgaard ] (G.) 
(Htk.. Landgilde 26 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb.) — til Bibe 
Hospital: i Lustrup Birk, Siemb S. og By 4 (G.), 1 (Gh.), 
i Varming 2 (G.), 1 (Gh.). i Snebsgaard 1 (G.), i Fourholdt 

1 (G.), i Høemb 1 (G.), 1 (Bol). 3 Gh, i Lustrup By 5 (G.). 
en Fællesafg. af Lustrup Bymænd. 2 Gh., i Biber Domkirke 
S., Øster Vedsted 1 (G ), i Harsyssel, Ginding H., Haderup S.. 
Vest Terp 1 (G.), i Uldborrig H.. Barslund 1 (G.) (Htk.. 
Ejendom 58 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk.. Landgilde 86 Tdr. 3 Skpr. 

2 Alb.) Alle Hartkornsopgivelserne ere Aabomaal. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Hviding H. 
Nr. 119 og 120 (Hans Schacks Skøder til Kongen). Skb. K, 
655. Bil 

5. Marts. Peiter Kaldthof, Overtøj mester, og Mathias 
K aidthof, kgl. Bøssemager, faa: i Tvilum Birk, Giern S. og 
By 10 (G.), 7 (Bol), 5 (Gh.), Meldkier Eng ved Giern og 
Studhafve, som bruges under eet. Skovstykkerne Giernskov 
og Jersild, Kronens Andel af Korn- og Kvægtienden af Giern 
By, saa vidt den kan beløbe pro qvota (Htk. 137 Tdr. 1 Skp. 
2 Alb. 3 ^, å 50 Bdl. Td., 8V3 Td. å 60 Bdl. Td.) — for: 
73571/2 Bdl. 171/2 Sk. Tilbagekøbs- og Forkøbsret for- 
beholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Gjern H. Nr. 3. Skb. 
K, 649. Bil. 

17. April. Niels Jenssøn Holdst, Opvarter i det kgl. 
Laboratorium ved Roesenborrig , fa ar: i Ringsted A. og H., 
Harrested S. i Valsøemagle By 4 G., hvoraf 1 tillige svarer 
af Vrangschoufs Vraa, de 4 Gaardes Andel i Overdrevet (Htk. 
66 V2 Td. 1 Fdk. å 50 Rdl. Td. — for: 3327 Rdl. 8 Sk. Til- 
bagekøbs- og Forkøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Ringsted H. Nr. 139. Skb. K, 653. Bil. 1663. 145 

25. April. Catharina Sehestedt. Hans von Ahlefeldts 
Hustru, faar: i Lille H., Sengeløesse S. og By 14 (G.), 1 
Fjerding Jord. samt Vingaards Jorden; fremdeles i Vinding 
H.. Revfsvindinge S. og By 2 (G.), Ørbech S. i Ebilde By 1 
(G.) med tilh. Skov (Htk. 158 Tdr. S^/s Fdk.. deraf de 130 
Tdr. 37, Skp. 1 Alb. å 60 Rdl. og de 27 Tdr. 5 Skpr. IV,, 
Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 9210 Rdl. 20 Sk. Dog skal 
Sengeløsse By først indløses fra dens Panthaver. Hans Hanssen, 
med 2389 Va Rdl. IV2 O^t 5 Sk. 1 Alb. Tilbagekøbsret og 
Forkøbsret til det samlede (iods forbeholdt. Samtidig har 
hun indleveret et kgl. Skøde af 12. Dec. 1662 til Kassation. 
Resten af de hende derfor tilkommende 14396V2 Rdl. 36 Sk., 
nemlig 5186^9 Rdl. 16 Sk., ere betalte hende med Assigna- 
tioner. Skb. K, 668. Bil. 

11. Juni. Marcus Roetsten til Lundtsgaard faar: i 
Bierge H.. Dristrup S. i Lille Vibye 1 Halvg. (Htk. 71/2 Td. 
22/3 Fdk. å 60 Rdl. Td.) - for: 455 Rdl. Tilbagekøbsret 
og Forkøbsret forbeholdt. Skb. K, 671. Bil. 

19. Juni. Jacob Petersøn, kgl. Kammertjener, faar: 
[i Sokkelund H., Gentofte S.] den lille Dyrehave ved Ibstrup, 
som er i Øst 1178 Al. lang, i Vest 750 AL, i Syd 1252 Al. 
og i Nord 1490 Al. lang, med Tilladelse til at lade et Værts- 
hus indrette med alle Slags Forlystelser, Hyrevogne og Lyst- 
fartøjer. Han maa antage en Kompagnon, men maa ikke 
bugge eller jage i Dyrehaven, hvorimod der aarhg skal ud- 
vises ham 70 Favne Ved i Københavns A., og han maa fiske 
i Stranden under Værtshuset og dets Fortog; tillige maa han 
græsse sit Kvæg og sine Heste i nærmeste Fælleder og paa 
Fngene til Ibstrup omkring nævnte Dyrehave, naar Høet er 
høstet, og Kongen ikke selv behøver Græsningen. De Bønder, 
som hidtil have vedligeholdt Dyrehaven med Grøfter og 
Gærder, skulle fremdeles gøre det, og Pladsen skal være fri 
for Kontributioner, Indkvartering og andet Paalæg. Forkøbs- 
og Tilbagekøbsret forbeholdt. S. R. Nr. 101. 

4. Juli. Andres Søebøetker, Hofskræder, faar: i 
Giern H., Lenøe S. Silkeborg Mølle med Fiskeri, Aalekiste 
og Mølledam samt Tegl Jord, Silkeborg Kro, 1 Hus med 
tilliggende Teglgaardshafve, desuden 2 Huse, hvoraf 1 med 

10 146 1663 

Have. endvidere i Hids H.. Funder S. Gaardene Seil og Elling. 
For Vedligeholdelse af Slotsbro skal han være forskaanet 
(Htk. 34 Tdr. 1 Fdk.) — for: 20915/6 Rdl. Tilbagekøbsret 
og Forkøbsret forbeholdt. Skb. K, 673. Bil. 

7. JuH. Vincents Joachim Hahn til Eggedegaard, 
Overjægermester, faar: i Faxe H.. Ulssøe S. i Oelstrup 3 (G.), 
hvoraf 2 med tilh. Skov. Egede S. i Aas 1 (G.), Dalbye S. i 
Vibberup 1 (G.), i Frenderup 3 (G.), hvoraf 1 tiUige svarer 
af en øde Jord. 3 (Halvg.), i Drustrup 1 (G.) (Htk. 81 Tdr. 
51/2 Skp. 1 Fdk. å 60 Rdl. Td.) — for: 491 71/. Rdl. Dog 
skal han først udløse Panthaveren. Albrecht Idtzen, med 1550 
Rdl. 1 Ort 9V.3 Sk. Tilbagekøbsret og Forkøbsret forbeholdt. 
Skb. K. 675. Bil. 

10. Juh. Bevilhng for Vor Frue Skole i København 
paa: Kronens Andel af Korntienden af Herløf. Brøndbye Øster, 
Balderup. Hersted Øster, Brøndbye Vester og Ledøfve Sogne 
i Smørumb H. og af Maaløf S. i Ølstøche H. (Htk. 218 Tdr. 
4^2 Skp.) i Stedet for den Genant, som Skolen før har nydt 
af Provianthuset for Opvartning med Sang i Slotskirken. Skb. 
K. 717. Bil. 

22. Aug. Henrich Rantzou til Schønneweide. Rigs- 
raad, faar: i Hovelbierre H.. Velløf S.. Endsløf By 3 G., hvoraf 
1 har Afkortning og tiUige svarer af en øde Gaards Jord; 
fremdeles i Velløf S. og By 1 Bol med tilh. Skov. som hidtil 
har svaret Aarhus Kapitel under Gatharinæ Vikpriat (Htk. 40 
Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 2OI4V2 
Rdl. 8 Sk. Tilbagekøbsret og Forkøbsret forbeholdt. Skb. 
K. 678. Bil. 

27. Aug. Skøde fra Anna Catharina Budde, Enke 
efter Peder Viibe til Gierdrup, til Kongen paa: i Harre H.. 
Nautrup S. 5 (G.). 3 (Halvg.). 3 (Bol). 1 (Halvbol), i Gløng 
4 (Halvg.). 1 (Bol), 1 (Halvbol), i Kierd 1 (G.), i Dalstrup 
1 (Kvartbol), i Harre By 1 (Bol), i Mors Nørre H.. Vester 
Hunderup 2 (G.). 1 Husmand, i Øster Hunderup 1 (G.), 
Eyerslef Sognetiende. Hillerslef H., Senels ^ S. i Malle 1 (G.), 
i Hillerslef By 1 (Bol), i Hassing H. Hvidberrig Mølle. Refs » Skødet har fejlagtigt Seels. 1663. 147 

H. i Rets 1 Afg.. Cappel 1 Afg.. i Hellesøe 2 (G.) (Htk. ISS^/^ 
Td. 27^ Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: en Sum Penge, som 
hendes Mand blev skyldig paa sine Regnskaber over Trund- 
hiembs Amt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Harre H. Nr. 23. 

18. Sept. Mogens Friis til Faverschouf. Rentemester, 
fa ar: i Liusgaard H. Hovedgaarden Palstrup med den under- 
lagte G. Rafnholdt samt Vongschouf, Rafnholt og Kiergaards 
Skove (Htk. 43 Tdr. å 70 Rdl.). i Hiøbierrig S. og By 5 (G.), 
I Hus. Hiøbierrig Mølle. Grønbech S. i Andsbye 1 (G.j, [i 
Lefring S.J Gaarden Tredholdt, i Lefring S. og By 13 (G.), 
1 Kirkebol. 3 Bol. 5 Huse; (Husene) Clausholmb. Høegholdt 
og Grafborrig, Gaarden Hovild. Huset Schousboe, der aariig 
holder Palstrupgaard vedlige med Fhkkeri, de 2 (Gaarde) 
Døssing, der tillige svare af 1 Toft paa Døssing Mark, i Mistrup 
3 (G.); Huset Hingetang; Hinge S. i Astrup 3 (G.), 1 Hus, 
Astrup Skovhus, Hørup S., de tvende Gaarde Dalsgaard. 1 
Hus. i Elsborrig S. og By 1 (Anneksg.), 6 (G.), 3 Gh., Els- 
borrig Mølle, som tillige svarer af nogle Blokke paa Lefvering 
Mark. med Skov til de nævnte Bøndergaarde, nemlig: Træd- 
holdt Skov, Hiøberrig Skovskifter til Palstrup Tjeneres Gaarde, 
Døssing. Hovildskov. Astrup Skov, Dalsgaard Skov og Lefvering 
Vesterskov, Hindberrig Skov, Mistrup Skov og Døssingkrat, 
tiis. 248 Svins Olden, (Htk. 3341/;, -pd. 2 Skpr. å 50 Rdl. Td.): 
fremdeles i Veigersløf Birk, Aigt S. og By 8 G. og 1 (Bol), 
der alle have Afslag. 2 Huse, Kronens Part af Aigtlund Skov, 
i Hovelbierre H.. Velløf S. i Endsløf 2 (jordegne) G., 1 (G.), 
1 Gh., Skov til Byen, Synderhald H., Hørning S. i Moskier 
1 (G.), 1 (Bol), Hedensted H., Als S. i Bodelskrog 2 (G.) med 
Skov til 80 Svins Olden, i Oufve S. (Gaarden) Kaaels med 
tilh. Skov, i Kielstrup 1 G. med Skov til 60 Svins Olden, 1 
Gh., Fiordschoufven til 100 Svins Olden, i Store Arnd S. og 
By 1 (G.) med Skovene Holted og Vesterschoufven, tiis. 80 
Svins Olden. 2 (G.) og 1 (Halvg.j med Inderfelligschouf. Heigen- 
'houfven og Strengschoufven, tiis. 88 Svins Olden. 5 Gh.. i 
llissf'lholdt 3 G., hvoraf de 2 tiis. svare en aariig Afg.. Skov 
lii 400 Svins Olden. 4 Gh., (Gaarden) Veirhold med Skov 
til 40 Svins Olden, Rold S. (Gaarden) Taaruphede med I 
Hus og Skoven Taaruplund fil 60 Svins Olden, Helium H. i 

10* U8 1663. 

Schiørping S. og By 3 Bol eller Halvg. med Part i Schiør- 
ping Skov til 50 Svins Olden. 2 (Huse med meget ringe 
Avl), 1 (Gh.). Egholmbs Mølle. Gaarden Teigelgaard med 
Skov til 50 Svins Olden. Jersløf H.. Ørum S. (Bolet) Lill- 
Kraghiede. Liusgaard H.. Hiøberrig S. i Tang 1 (G.) (Hfk. 
214 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk. 2^,'^ ^. å 50 Rdl. Td.) — for: 
30544 Rdl. 42 Sk.; heri fradrages 1175V2 Rdl. 231/3 Sk., som 
noget af det nævnte Gods har været pantsat for. Fremdele- 
faar han følgende Pantegods: i Ning H.. Holmb S. og By 1 
(G.). 1 Gh.. i Beder S. og By 1 Sted. i Lille Fullen 1 (G.). 1 
(Fjerdingg.). i Tuelstrup S. og By I Anneksg.. 1 (Bol). 1 
Pederstrup By 2 (Halvg.). i Kald S. og By 1 Anneksg.. son. 
desuden giver nogen Landgilde til Vormslef Kirke, i Malling 
S. og By 4 Steder, i Synderup 1 (G.), i Fløystrup 2 (G.j. 
Tissing S. i Tande 1 (Trendingsg.) med tilh. Skov. 1 (Halvg.). 
Aastrup S. i Løyenkier 1 (Halvg.) med tilh. Skov. 1 (jordegen 
G.). 1 Gh.. Skanderborg A.. Saugbroe H. i Haarbye 1 (Halvg.). 
Dronningborg A.. Galten H. i Lirbierre S. og By 1 (Bol) og 
2 G., alle med tilh. Skov. 1 Kirkehus, i Vissing S. og By 2 
(G.) med tilh. Skov. 1 Bol. som giver Landgilden til Præsten 
i Galdten for at holde Brød og Vin til Kirken. Haslum S. i 
Tebbestrup 1 (G.), i Galten S. og By 1 Sted. som giver Land- 
gilden til Præsten. 1 Hus. i Erdsløf Herligheden af 2 (G.), 
som give Landgilden til Præsten, i Verum S. og By 1 (G.». 
som tillige svarer af et Bols Jord. i Hadbierrig S. og By 
(Herligheden af) 1 G. med tUh. Skov. i Larbierre S. og By 
1 Gh.. som giver sine Huspenge til Kirken. Hofvelbierre H. i 
Velløf S. og By 1 Sted. 3 Huse. Vandfold H. i Hygomb S. 
1 G.; endvidere følgende Gods. som i Dec. 1650 blev pantsat 
til Fru Anna Lunge: i Sønderhald H.. Horning S. og By 4 
(G.) ; endeUg af SUckeborrig Jordebog endnu i Hiøberrig 1 
Hus (Htk. 253 Tdr. 3 Fdk.. deraf 229 Tdr. 2^/^ Skp. å c. 48i,8 
Rdl. og 23 Tdr. 6 Skpr. å 50 Rdl. Td.) — for: 12219 V2 Rdl. 
3OV2 Sk. Forkøbsret og Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. K. 
681. BU. 

20. Sept. Margarette Finch e, afg. Dr. Jørgen Fiiihrens 
Enke, fa ar: i Flackebierre H.. Haadslef S. og By 7 (G.), 3 
Steder, hvoraf 1 tiUige svarer af en øde Jord. 1 (Degnebol), 1663. 14t» 

3 Gh.. Ilaaslef Mølle. Sammelskat aarlig og 1 Ko hv(Mt andfl 
Aar af Haaslef Mænd; i Bendtsløf 2 G., som hidtil have 
svaret under Antvorschouf A. (Htk. 156 Tdr. 3 Fdk. IV2 "3i, 
å 50 Rdl. Td.) — for: 7806 V2 Rdl. 1 Sk. Tilbagekøbsret 
og Forkøbsret forbeholdt. Skb. K. 703. Bil. 

22. Sept. Nicolaus Bænning faar: i Eld H.. Bred- 
strup S. (Gaarden) Ødsted. der tillige svarer af en lille Ørred- 
gaard ved Ødsted. i Stalderup 1 (jordegen G.). 3 (G.), Ulle- 
rup S. i Igumb 9 (G.). 1 (Bol), 1 (Hus), Holmands H., Gafvers- 
lund S. i Brøndsted 1 (G.) med Skov (Htk. 143 Tdr. 2^', Skp. 
2V2 Alb.) — for: 8202 Rdl. Tilbagekøbsret og Forkøbsret 
forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Elbo H. Nr. 36. Skb, 
K. 700. Bil. 

23. Sept. Dr. Henrik Errenst faar: af Ulfeldts Gods 
i Thune H.. Haufverdrup S. og By 1 G. (Htk. 20 Tdr. 3^/, 
Skp. å 50 Rdl. Td.) — for: 1031 V4 Rdl. Tilbagekøbsret og 
Forkøbsret forbeholdt. Skb. K. 706. Bil. 

— Skøde fra Mogens Friis til Farschov. Rentemester. 
til Kongen paa: Bassens Birk i Elssøegaard 2 (G.), i Skou- 
gaard 2 (G.), hvoraf den ene tiUige svarer af Skovland- 
stykket Foldberig i Biørnkier. Skovlandstykket Torøslet nord 
for Biørnkier imellem Svinholm og Hlachholmb. Biørnkier 
Skov til 2900 Svins Olden, i Ebeltoft 2 Fæstejorder. 4 Aale- 
gaardsstader imellem Bjærget paa Aasse imod Nord og Kieldts 
Enge imod Syd. i Boslund 4 (G.). 1 (Bol). 5 Fæstejorder. 4 
Afg.. nemhg 1 af Storegaards Ejendom. 1 af Badskerens 
Ejendom, 1 af Jens Blaakers og Peder Hansens Ejendom og 

1 af Rasmus Verners Ejendom: i Boslund Herligheden til de 

2 Fæster, der ligger til Skolemesteren i Ebeltoft, samt følgende 
Husmd.: i Vistoft 4, i Bigtrup 7, i Esbye 16, i Ørbye 11. i 
Stodoue 12 og i Fierup 4. Orig. Top. Saml j). Perg. Mols 
Nr. 40. 

29. Okt. Bevilling for Christian. Greve til Rantzow. 
paa at lægge følgende Gods, som han har købt af Borge- 
mester Gasper Eggertsen i Kiøge. ind under Giesinghohnb 
Birk. — som han lik Brev paa af Christian IV.', og hvortil ' Kronens Skøder I, 498, Skøde 19. Maj 1H37. 150 1663. 

hører: i Synderhald H. hans Jordegods og Skove i Giesing 
S., [i Nørager S.] de 3 G. Mogenstrup og de 2 G. Rye- 
gaard, alle med Skov, i Tuestrup 4 G., 2 Bol, 1 Gh., i Nør- 
ager 5 G., 3 Bol, 2 Gh., i Kochegaard 1 Bol, i Veilbye By 

1 G. med de derpaa byggede Gh., i Allestrup 1 G., i Vifvel 

2 G. og Gh.. i Liufstrup 7 G., 3 Bol, 3 Gh., i Nimbtoft P/a 
G., i Koed 1 Halvg.. i Andie 1 G., 1 Gh., i Lemmer 1 G., 

3 Gh., i Kolstrup 2 G., i Bøyen 4 G. og 1 Bol med deres 
Skov, Nørre H. i Nimbtoft 2 G., 1 Gh.. i Mogenstrup 1 G., i 
Sifversted 1 G. og 1 Bol med deres Skov, — nemlig: i Synder- 
hald H., Vivild S. 2 G. Nielstrupgaarde, Nielstrup Mølle, alt 
med Skov, i Liufstrup 1 G., 1 Gh., i Nørager S. Gaarden 
Fiellerupgaard (o: Fjerupgaard) med Skov, i Hægaard 1 G., 
i Nørager 1 G.. 2 Bol. 1 Gh., Alhng S. i Andi 1 G. med Skov 
og tilhørende Gh., Nørre H. i Schiffart 2V2 G. og 1 Gh. med 
deres Skov, i Torsøe 2 G.. 2 Gh., i Voldbye 6 G., 1 Bol, 1 
Gh., i Sangstrup 1 G., 2 Gh., i Hammerløf 1 G., og ellers 
alt det Jordegods, han har eller kommer i Besiddelse af i 
Synderhald og Nørre Herreder. J. R. Nr. 77. Bil. 

15. Nov. Skøde fra Catharina Sehestedt, Hans von 
Ahlefeldts Hustru til Glorup, til Kongen paa: i Vinding H., 
Reufsvindinge S. og By 2 G., i Ørbech S., Ebilde By 1 G. 
med Skov (Htk. 37 Tdr. 2^/3 Fdk.) mod Betahng. Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Vinding H. Suppl. Kopi og Bil. ved Skødekonc. 
25. April 1663. 

17. Dec. Hans Friderich Leftzou, Oberstløjtnant, 
faar: i Nørrehald H., Asferrig S. i Kattrup 1 Kirke -(G.), 
som har svaret under Dronningborg A., og 1 Fuldg., som har 
svaret under Mariager Closters A. (Htk. 5V2 Td. S^/^ Skp. å 
50 Rdl. Td.); dog skal han først tilbagebetale Bønderne eller 
dem, som bo paa Godset, deres udgivne Fæste, hvorefter de 
inden førstkommende 1. Maj skulle forlade Gaardene — for: 
298 Rdl. 42 Sk. Tilbagekøbsret og Forkøbsret forbeholdt. 
Skb. K, 708. Bil. 

19. Dec. Friderich von Arensdorf til Ofvergaard, 
Oberst for Livgarden, faar af Kay Lyches konfiskerede Gods: 
i Schoufbye H. Kronens Andel af Harridtslefgaard Hoved- 
gaard med sine Lykker og Enemærker. Ofver Mølle, endvidere 1664. 15 i 

i Harridtslef By 20 Boliger og Huse under Hovedgaarden. i 
Hagebølle Herligheden af 1 (G.), som giver Landgilden til 
Bogense Kirke, samt Birkeretten (Htk. 15U Tdr.. hvoraf Kronens 
Andel 23 Tdr. Vj., Skp. å 60 Rdl. Td.), ligeledes Kronens An- 
del af Harridtslefgaards Bygninger (2000 Rdl.. hvoraf Kronens 
Andel er -/.^ eller 1333 Rdl. 32 Sk.): fremdeles det Kronen 
forbeholdte Gods ved Gaarden: i Schoufby S.. Harridtslef By 
2 G., i Svendstrup 1 G. (Htk. 26 Tdr. 23/^ Skp. å 45 Rdlr. 
Td.) — for: 3913V, Rdl. 11 Sk. Tilbagekøbsret og Forkøbs- 
ret forbeholdt. Skb. K. 714. Bil. 

1664. 3. Febr. Niels Jenssøn Holdst, Opvarter i 
det kgl. Laboratorium, faar: i Ringsted A. og H.. Harrested 
S.. Valsøemagle By 6 Gh. Tilbagekøbsret og Forkøbsret for- 
beholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Ringsted H. Nr. 140. Skb. 
L. 2'. 

24. Febr. Rasmus Pedersen. Klokkestiller paa Fride- 
riksborg Slot. faar: ved Hillerøed 1 Stk. Jord til Gaards- 
rum, 10 sjæll. Al. bredt og 98 Al. langt, som han maa ind- 
hegne af en Vandingsplads. der støder op til den Grund, som 
han 6. Nov. 1647 fik Skøde paa af Christian IV.; dog skal 
han være forphgtet til at opfylde Vandings.stedet saaledes med 
Grus og Jord. at man kan køre og ride ned til Vandet. S. R. 
Nr. 30. Bil. 

28. Febr. Hans Ulrich Svidtzer. Mestersmed paa 
Bremerholmb. faar: i Ardts H.. Aufnsøe Kongens Mølle med 
tilhørende Have og Skov (Htk. 42 Tdr. ]^U Skp. å 60 Rdl. 
Td.) samt Møllens Bygning. — for: 32953/^ Rdl. 3 Sk. Til- 
bagekøbsret og Forkøbsret forbeholdt. Skb. L. 14. Bil. 

12. Marts. Niels Aagesen, Borger og Handelsmand i 
København, faar af Aarhus Kapitels Gods, af Præbende 
Haldum: i Vester Lisbierre H.. Søften 3 (G.), af Præpositi 
Hona: Provstekornet i Hofvelbierre H. af Grandslef. Hofvel- 
bierre. Sael og Haufrum Kirker med Ret til at efterse deres 
Regnskaber, af Vicariatus D. Laurentii: i Øster Lisbiere H., ' Dette Skøde er kun Supplement til det af 17. April 1H63. hvor 
Specilikationen af Gadehusene, der laa paa Gaardenes Grunde, var 
glemt 152 1664. 

Scherring 9 (G.), i Lille Fulden 1 (G.), i Edslefve 1 (G.), af 
Vicariatus Magdalena: i Haslef H., True 1 (G.) (Htk. 103 Tdr 
2 Skpr. 32/3 Fdk.) — for: i Mols H.. Knæbbel S. og By 5 
(G.), 1 Bol, 3 Gh., i Vistofte S. og By 1 (G.), 1 (Bol), i 
Begtrup 3 jordegne (G.), hvoraf 2 bruges under eet, 1 (G.), 
den øde Jord Schoufslund, Helgenis Birk i Stødov 8 (G.), i 
Fierup 2 jordegne (G.) (Htk. 103 Tdr. 2 Skpr. 32/3 Fdk.), som 
Kongen tilskødede Niels Aagesen 16. Febr. 1663. Tilbage- 
købsret forbeholdt for 50 Rdl. å Td. Htk. og ligeledes For- 
købsret, da Niels Aagesen straks agter at sælge det. Skb. L,. 
16. Bil. 

2. April. Margrete Finche, Enke efter Dr. Jørgen 
Fiuhren, fa ar: i Flackebierre H., Marrede S., Spiellerup By 
7 G. med tilhørende Skov, Slotsengen i Haarslef Fang, i 
Hyllested S. og By Herligheden af 1 G., som Præsten nyder 
ad mensam, jus patronatus til Haarslef Kirke i Vester Flacke- 
bierre H. med Kirkens Andel af Tienden (Kronens Andel af Korn- 
tienden er lagt til Præstekaldet paa Grund af dets Ringhed), 
Herhgheden af 1 G., som tilhører Kirken og Degnen bor paa, 
Herligheden af 2 Kirkejorder paa Bendtslef og Flenstofte 
Marker, som Degnen har i Fæste, en Afg., der svares af 
Degnen, den aarlige Leje af Kirkeladen, 1 Have, hvoraf Præsten 
svarer Landgilde, Herligheden af 1 Kirkejord, der bruges af 
en Bonde i Sønder Jelling (Htk. 971/2 Td. 3V3 Fdk. 2'^U, ^, 
å 50 Rdl. Td.) mod at indløse Godset i Spiellerup By fra 
Panthaverne for 3000 Rdl., — for: 4882 Rdl. IV2 Ort. Til- 
bagekøbs- og Forkøbsret forbeholdt. Skb. L, 10. Bil. 

— Claus Pofvelsen, Borgemester i Ringsted, faar: 
ved Ringsted bag sin Gaard Hestemarken og Nørrehaven med 
de derpaa staaende Egetræer (Htk. efter Matriklen 72/3 Td. 
2 Alb., men solgt for 10 Td. å 50 Rdl. Td.) — for: 500 Rdl. 
Tilbagekøbs- og Forkøbsret forbeholdt. Skb. L, 21. Bil. 

5. April. Jens Juel til Frøslefgaard faar: i Faxe H., 
Karise S., Olstrup 2 G., i Jersløf 2 G., 2 Husmænd, hvoraf 
den ene selv har opbygget sit Hus (Htk. 17 Tdr. 4\U Skpr. 
å 50 Rdl. Td.; den visse aarhge Indtægt efter sidste Renteri- 
takst 21 Rdl. 342/3 Sk.) — for: i Mors, Tebering S. Vodt- 
borrigs Mølle, i Forup By 1 G., i Sundbye S. 1 G., i Schalde- 1664. 153 

rup S. 1 G. (Htk. 21 Va Td. I Fdk. I Alb. å 50 Rdl. Td.; 
den visse aarlige Indtægt 42 Rdl. 4^2 Sk.). Jens Juels Skøde 
til Kronen Orig. Top. Saml. p. Perg. Mors Sønder H. Nr. 33. 
Skb. L, 23. Bil. 

25. April. E i gi er Holch til Elkiær, Generalmajor, 
fa ar som Gave jus patronatus med tilh. Kirketiende af Sul- 
sted Kirke med dens 3 Annekser i Aalborghuus A. samt 
den til nævnte Kirker hørende Landgilde og Jordleje. dog 
saaledes. at naar han og hans ægte mandlige Livsarvinger 
ere døde. skal nævnte jus patronatus med tilhørende Rettig- 
heder falde tilbage til Kronen. Kronens Andel af Korntienden 
af Sulsted, Hammer og Horsens Sogne er lagt til Bispens 
Underhold i Aalborg og den af Aistruj) til Hospitalet i Aal- 
borg (Htk. 70 Tdr. 3 Skpr. V2 Fdk.). Skb. L, 25. Bil. 

— Marcus Rothsthein Pallesen til Lundsgaard faar: 
i Fyen. Bierge H. i Ladbye 2 G. (Htk. 22 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 

1 Alb.) — for: i Mierløsse H., Tølløesse S. i Nørre Vallerød 

2 G. med tilh. Skov (Htk. 20 Tdr. IV2 Skp. sæll. Maal). For- 
skellen, 1 Td. 7 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. Aabomaal, betaler han 
med 115 Rdl. Det af R. udstedte Skøde: Top. Saml. p. Perg. 
Merløse H. Nr. 195. Skb. L, 31. Bil. 

27. April. Oluf Daa til Borrebye faar: i Sønderhald 
H., Vifvild S. Hevfringholmb Hovedgaard, som er hjemfalden 
til Kronen efter Kay Lycke, Lunden Rockenbol ved Kæret 
med Græsvang og andet indenfor dens indgrøftede Enemærke, 
Kiersmarch med tilliggende, samt Ejendommen Aarupdamb 
i Hevfring Bys Mark, som af Alderstid har fulgt Gaarden. 
endvidere Birkerettighed, som ogsaa har fulgt Gaarden, samt 
1 Stk. Eng. der ligger i Gaardens Enemærke og før har været 
brugt til 5 Gaarde i Vifvel, (Htk. 72 Tdr.) med alle Hefring- 
hohns Bygninger (4000 Rdl.): hvorhos han løses fra den 
Fctrdring. Kronen har hos ham paa Korfits Ulfeldts Vegne — 
tor: i Hammers H., Ollulstrup S. Holmegaard Hovedgaard 
med dens Vejr- og Vandmølle, Enemærkeskoven. Gaardens 
AndH i Porsmoessen. Taageruppe By, 2 Agre og 1 Eng paa 
Ollufstruppe Mark, 10 Høveders Græsning paa Fensnuirche 
Liøng. 60 Høveders Græsning paa Nyeruppe Mark. naar 
Ka'lled er, (Htk. 74 Tdr. 2'/.^ Skp.) med alle liygninger (2500 154 1664. 

Rdl.) og tilliggende Bøndergods, nemlig i Oelstruppe S. og By 
I (G.), i Fensmarche S. og By 3 G. med tilh. Skov. 3 Gh., 
i Seberup 1 (G.) med tilh. Skov, 1 Hus, i Kalcherup 1 (G.), 
1 Sted, i Hulebech 3 G. med tilh. Skov (Htk. IOOV2 Td., ialt 
17472 Td. 2^2 Skp. foruden Bygningerne). Origg. Top. Saml. 
p. Perg. Holmegaard, Suppl. og Hevringholm Nr. 8. Skb. L, 
33. Bil. 

1. Maj. Arvingerne efter Rigens Drost. Joachim 
Gersdorf til Tundbyeholm. faa: i Hadts H.. Gylling S.. 
Søebye 4 G. med Skov, hvoraf een tiUige svarer af 1 Gh.. 
i Gaasmer S. (Gaarden) Dyvad, i Søeby 3 (G.), 1 (Gh.). 
Gaarden Poersborig med Skov (Htk. 80 Tdr. 6 Skpr.) saaledes, 
at Kongen forbeholder sig Jagten paa Storvildt, naar han 
selv er i Jylland, og Arvingerne maa oprette Herresæde 
og Ladegaarde paa Godset, hvor de ville, og nyde dem 
med samme Friheder og Rettigheder som andre ældgamle 
Herregaarde i Danmark, — for: en tilsvarende Hartkorns- 
værdi af det Jordegods i Skaane. som Joachim Gerstorf er 
gaaet ind paa at afstaa til Sverige som Vederlag for Bornholm. 
Bornh. Ækv. 226. Bil. 

17. Maj. Ide Grubbe. Enke efter Friderich Barnevidts 
til Rubierriggaard, faar: i Synderliung H.. Vischum S.. Faar- 
dal 4 G., i Horning S. og By 1 G. (Htk. 34:\l., Td. 1 Skp.) 
— for: ved Nakskov Fæstning Traadingøe, hvoraf Hallebye 
og Saunsøe Mænd svare hver en aarhg Afgifl for Græsgang 
og Hoveri. Færgelandet, hvoraf en Mand svarer en aarUg 
Kornafgift (Htk. 28 Tdr.). Orig. (Ide Grubbes Skøde til 
Kronen) Top. Saml. p. Perg. Nakskov. Suppl. Skb. L, f. 39. 

18. Maj. Simon de Petkum. Resident i England, faar: 
i Brusk H. (dog under Jerløf H.s Jurisdiktion) Gaarden Nye- 
gaard (Htk. 46 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb.), i Boerleuf 1 
(jordeget Bol), 6 (G.), der i Fællesskab svarer en Afg. for 
Fædrift paa Dambsgaards Mark. i Heisselballe 5 (G.). 2 (Bol) 
samt en Afg., som Heisselballe Mænd svare i Fællesskab af 
Teilhuset, i Aagaard 5 (Bol), i Nebbel S. og Bv 2 (G.). 3 
(Bol), en Afg. af en Aa (Htk. 88 Tdr. 3 Skpr.) — for: 6759 V2 
Rdl. 38 Sk. Forkøbsret forbeholdt efter hans Død. Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Brusk H. Nr. 41. Skb. L. 36. Bil. 1664. 155 

14. Juni. Gabriel Marselis, kgl. residerende Kom- 
missær i Anibsterdam, fa ar: Kallundborrig Slot og Lade- 
gaard med Bygninger. Ager og Eng i Møllevangen. Trane- 
moesevang, Broemoesevang. Steenshauge. Bierre Aas. Veile 
Marn. Duemoese og Bregninge Sø (Htk. 87 Tdr. 4 Skpr.) 
samt Asnis og Bøsnis (Htk. 47 Tdr. 5V2 Skp.), fremdeles 
følgende Bøndergods: i Ardts H., Bøsnis S., Olstrup 9 (G.), 
en Afg., der svares af hele Byen, 5 Huse. i Biørnstrup 10 
(G.), en Afg.. der svares af hele Byen. 1 Hus, en Afg., der 
svares af Olstrup. Biørnstrup og Aagerup i Fællesskab, i 
Aagerup 8 (G.), en Afg.. der svares af hele Byen. 4 Huse, 
i Kongstrup 7 (G.), en Afg., der svares af hele Byen, 2 Huse, 
en Afg., der svares af Kongstrup. Nostrup. 3 Mænd i Aage- 
rup og 3 Mænd i Vollerup, en Afg.. der svares af Kirken. 
Borre S. i Nostrup 6 (G.), en Afg., der svares af hele Byen, 
i Kallerup 9 (G.) (Brugerne af de 7 kaldes Landboer), i 
Vollerup 4 (G.), som tillige svare en Fællesafg., 3 (G.), som 
ligeledes svare en Fællesafg., 1 (øde Jord), i Eliede 8 (G.). 
en Afg.. der svares af hele Byen, en Afg., som svares af 
Kallerup og Eliede samt 2 Mænd i Vollerup, i Svendstrup 2 
(G.), i Saltbech 6 (Gaardsæder). i Illerup 10 (G.), en Afg.. 
der svares af hele Byen. i Bachløf 9 (G.), hvoraf 1 bruges 
af Sognepræsten, en Afg., der svares af hele Byen, i Gaastoft 
7 (G.), hvoraf de 2 bruges under eet, i Tommerup S. og By 

(G.). 2 Afg.. hvoraf den ene svares af Tommerup og Iste- 
bierg. den anden af Kirken, i Kaastrup 13 (G.), hvoraf de 6 
tillige svare en Fællesafg.. i Uberup 6 (G.), en Afg., der 
svares af hele Byen, i Andax 2 (G.). 1 Sted, i Istebierg 6 
(G.), en Afg.. der svares af hele Sognet, i Versløf S. og By 
6 (G.), hvoraf de 3 hver desuden svarer af 1 øde Jord. alle 
6 giver en Fællesafg. af Versløf Oure, Kronens Andel i 1 G., 
hvorover Ejendommen tilhører Anthoni Møller i Birchinde- 
gaard. 3 Husmænd, i Asmindrup 4 G., hvoraf de 2 bruges 
under eet, 1 (jordegen) Bonde, i Ubye S. og By 22 (G.), hvoraf 

1 tillige svarer af 1 øde Jord. 2 Afg., hvoraf den ene svares 
af hele Byen. den anden af Kirken, 3 Holdshuse. i Forsinge 
5 (G.), 1 øde Jord, en Alg.. der svares af hele Byen, 1 (jord- 
egen) Bonde. 1 Hus. i Kielleklindt 9 (G.), en Afg. af Otte 156 1664. 

Brahe Steensens Gaard. en Afg.. der svares af nævnte Otte 
Brahe og Sørren Bay. (Gaarden) Saldtoft. der tillige svarer 
af 1 Jord. i Kloubye 10 (G.), hvoraf 2 tillige svarer af en 
(øde) G., i Francherup 1 (G.j. i Rørbye S. og By 10 (G.), en 
Afg., der svares af Kirken. 2 Holdshuse. i Uggerløes 12 (G.), 
en Afg.. der svares af hele Byen. i Kierbye 12 (G.), i Aar- 
bye S. og By 8 (G.), en Afg.. der svares af hele Byen. i 
Bastrup 6 (G.), en Afg.. der svares af hele Byen. 3 Huse, i 
Østrup 5 (G.), en Afg.. der svares af hele Byen. i Meelbye 
15 (G.), en Afg.. der svares af hele Byen. en Afg.. der svares 
af Meelbye. Uggerløes. Bastrup og Østrup, i Svallerup S. og 
By 11 (G.). 2 Afg.. hvoraf den ene svares af hele Byen. dett 
anden af Kirken, 3 Holdshuse. i Bierre 17 (G.), en Afg., 
der svares af hele Byen. en Afg.. Præsterne svare af Kalente- 
godset. 4 Holdshuse. i Vischinde S. og By 16 (G.), en Afg.. 
der svares af hele Byen, en Afg. af Nostrup Jord, en Afg., 
de alle give af Daurup Jord. i Løgtved 4 (G.). Løgtvedgaard, 
i Smacherup 8 (Gaardsæder). i Rugtved 5 (G.), i Aufvensoe 
S., Stenrand 2 (G.), i Svebølle 8 (G.j. hvoraf 3 tillige hver 
svare af 1 ode Jord. en Afg. af Trudstrup Jord og en af 
Moustrup Jord. 12 Holdshuse. i Nyrand 3 (G.), der tillige 
svare en Fællesafg. af 1 øde Jord, en Afg.. der svares af hele 
Sognet, i Breigninge S. og By 2 (G.). 2 (jordegne) Bønder, 
2 Afg.. hvoraf 1 af Kirken, i Gammelrand 5 (G.), i Kaldred 
5 (G.), hvoraf 1 tilUge svarer af en øde Jord. 2 (jordegne 
G.j. i Eschebierg 24 (G.), hvoraf 2 bruges under eet. og 2- 
hver for sig desuden svare af 1 øde Jord og 1 af 2 øde- 
Jorder, en Afg.. der svares af hele Byen af Overdrevet Bund- 
gaards Fang. en Afg. af 1 Have. i Torpe 8 (G.), i Alledts- 
hauge 15 (G.), hvoraf 1 tilUge svarer af en øde Jord. en Afg., 
der svares af hele Byen. 1 Hus. i Romperup 10 (G.), hvoraf 
2 bruges under eet. og hvoraf 2 tillige svare af en øde Jord. 
i Biersted S. og By 14 (G.). 4 (Bol). 1 øde Jord, en Afg.. 
der svares af hele Byen. 5 Huse. i Snuderup 3 (G.), (Gaarden) 
Daurup, i Astrup 2 (G.), der tillige svare af et Overdrev, 
(Gaarden) Scharsholmb. i Lille Fullede S. og By 6 (G.), i 
Store Fullede S. og By 12 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af 
et Hus og 1 af en ode Jord, 1 Holdshus. i Flindterup 8 (G.), 1664. 157 

I Holdshus. i Tygstrup 7 (G.). 1 Hus. en Afg.. der svares af 
Kirken, i Jorløse S. og By 12 (G.). 1 Hus. i Vesterbye 7 (G.), 
hvoraf 1 tillige svarer af en Have og af 3 Gaardsæder, Gryde 
Mølle. Breigninge Mølle, Scharnbechs Mølle, i Schippings H.. 
Sersløf S. og By 8 (G.). 1 Hus. i Snertinge 5 (G.), i Folledts- 
løf S. og By 23 (G.) med 21 Bønder, hvoraf 1 tillige svarer 
af en øde Jord. 8 Huse. hvoraf 1 laa til en Vejrmølle, i 
Haunsøe 6 (G.), 2 Holdshuse. i Algistrup 7 (G.). 2 Huse, i 
Veilebye 8 (G.), 1 Hus. i Eigemarch 3 (G.), i Schipping 5 
(G.) med 4 Bønder. 1 Afg.. i Høred 1 (G.), i Tudtse H.. 
Sveninge 3 (G.), i Hiembech 7 (G.) med 6 Bønder, en Afg.. 
der svares af Kirken, i Stochebierg 7 (G.), hvoraf 1 tillige 
svarer af en (øde G.s Jord), en Afg.. der svares af hele Byen, 
en Afg., der svares af Stockebierg, Svenninge. Sunderup og 
de Mænd i Kloubye. i Tronved 2 (G.). Andel i 1 (G.), i 
Hoed 6 (G.), hvoraf 1 bruges af en Bonde i Jyderup ^ i Mier- 
løse H.. Nidløse 8 (G.). 5 Steder, en Afg.. der svares af hele 
Byen, i Kongsted 5 (G.), en Afg.. der svares af hele Byen, i 
Løfve H.. Knudstrup 1 (Gaardspart), i Kallundborg 1 Stk. 
Jord ved Slotsmuren og Graven vest og syd for Slottet, 1 
Stk. Jord paa Smedevolden ved Slotsgraven. hvorpaa der 
1635 er opført en Bygning. Kronens Andel af Korntienden at 
Røsnis, Tømmerup, Versløf, Viskinde, Bregninge. Biersted. 
Aufnsøe. Jørløse. Store Fuglede. Svallerup og Ubye Sogne 
(Htk. 6782 Tdr. VU Skp. l»Vioo -^i, å 50 Rdl. Td. — for: 
3391141/2 Rdl. 38 Sk. 2 «3i; at regne fra 1. Maj 1664. Dog 
skal han aarlig 1. Maj betale 138 Vo Rdl. 16 Sk. til Sogne- 
præsten og Skolemesteren til Underhold af 4 fattige Skole- 
personer i Kallundborg Skole, da han har faaet godtgjort 
denne Sum i Korntienderne, idet 1 Td. Rug eller Byg er an- 
slaaet til 9 Mark dansk. Tilbagekøbsret til det samlede Gods 
forbeholdt. Skb. L, 45. Bil. 

14. Juni. Heinrik Russe til Sauwerd^ Generalvagt- 
mester, faar: i Riber Stift Bøufling Slot og Ladegaard med 
Bygninger, Ager og Eng (Htk. 45 Tdr. ^2 Skp. 2 Alb.). det 
underliggende Bøndergods : i Vandfeld H. 7 Selvejerg. : i Vand- ' Skb. har Yderup. » Skb. har Sawr. 158 1664. 

feld S. Mølgaard, i Engberg S. Roesdal Skidenvad og Smids- 
hafve. i .Hofve S. Refhale. Nørgaard og Hofmae. 4 Selvejer- 
halvg. : Galtmoese, Nyegaard, Steenhuolle og Megbech i Vand- 
borg S., hvoraf Megbech betegnes som et SelvejerboU i 
Fieltring S. 16 Fæsteg.. hvoriblandt Synderbye. Lisbye, 
Schalkhiøe, Vibesgaard. Eschesgaard. Vroe. Vintersgaard, 
Harboesgaard. Vestergaard, Svendsensgaard. Ottedal. Kiers- 
gaard og Gadgaard, 13 Fæstehalvg., hvoraf 1 tilUge svarer en 
Afg.. og hvoriblandt Golfskiøf, Moustesgaard. Synderbye, 2 
Kierd og 2 Schalkhiøe, hvoraf den ene tilhge svarer en Afg., 
11 Fæstebol. hvoriblandt Toft. Nørbye, Vibesgaard, Tofting 
og 2 Klosters Eje, hvoraf det ene bruges af en Bonde paa 
Mersch, samt Dybaa og Kieldberg. som tillige svarer af 1 
Ager. 9 Fæstehalvbol. hvoriblandt Mersch. Vibesgaard, Tofting, 
Dybaa og Mae samt 2 [der betegnes som Værresteder], 14 
Gh., hvoriblandt Schalkhiøe, Rammedige. Marshalle og 2 
Kierd. som bruges af 1 Person, en Afg.. der svares af Fieltring 
Læg; i Trans S. 3 Fæsteg.. hvoraf 1 i Reckebye og 1 i Kirche- 
bye, 5 Fæstehalvg.. hvoriblandt Aistrup, Grebdal. Nousgaard 
og Sønder Mollerup, 3 Fæstebol, hvoriblandt Lycke og 1 i 
Trans Kirkeby, 5 Fæstehalvbol: Gliphede. Lycke. Boubierg, 
Marshalle og Liønghiøf. I Gh. ved Schalkhyf, en Afg., der 
svares af Trans S. : i Ferring S. 8 Fæsteg., hvoriblandt Øster 
Borup. Meld Borup. Brendgaard, Borup. Fering og Kaasgaard, 
4 Fæstehalvg.. hvoraf 1 betegnes som et Hussted og noget 
Klitjord og tillige svarer af 2 Værresteder, og hvoriblandt Kier 
og Frøikiær, 5 Fæstehalvbol, hvoriblandt 1 Hussted, 1 Ager, 
1 Værrested. som bruges af Præsten, og 1 lille Stk. Kær ved 
Brendgaard, som Bonden der bruger. 3 Gh.. hvoriblandt Ørumb 
og 1 paa Gaden, en Afg., der svares af Fering Læg; i Dybbe 
S. 9 Fæsteg. : Knudsgaard. Nørre Dybaae. Herup. Grobsgaard, 
som tilhge svarer en Afg. for HerUgheden af Møgelgaard, 
Bromsgaard, Ertbierg, Kierchegaard. Pugholmb og Hierup, 5 
Fæstehalvg.: Øde Husberg, der bruges af Pugholmb, Grobs- 
gaard og Ertberg. 2 Kastberg. Dalgaard og Herup, 1 Fæste- 
bol ved Hellekilde, Fæstehalvbolet Røe, som bruges af Knuds- 
gaard, 1 Gh., en Afg., der svares af Dybbe Læg; i Vandborg 
S. 13 Fæsteg.: Kubstrup, Bronsgaard, Flyfvensgaard, Halgaard, I<it54. 159 

(iaasfkærj, Dalgaard. Nørgaard, Skidengaard, Ouistgaard, 
Maagaard, Damgaard. Kierkegaard og Agger, 4 Fæstehalvg. : 
2 Bierg, Houdamnie og Lillestrand. 4 Fæstebol : Bioeberg. 
(ialtmoese. Pindani og Norflaiids Mose, der bruges af Præsten 
i Fællesskab med flere andre Mænd. og Peder Espersens Eve, 
1 Gh. paa Raaberg. en Afg., som svares af Vandborg Læg; 
i Endbierg S. (Gaardene) Nerup og Lund, 3 Halvg., hvori- 
blandt Aalsgaard og Troldborg. 5 Bol: 1 Jord paa Vandborg 
Mark. Aalsagger paa Hygomberg, hvortil desuden hører en 
anden Ager. Lille Schidenvod. Troldborg og Hvalsbrof Ejendom, 
der bruges af Præsten, 1 Halvbol, [der betegnes som] 1 Stk. 
Kronjord under Engberg og bruges af en Bonde paa Harbøer 
og af en i Engberg, en Afg., der svares af Engberg Læg: i 
Hygom S. 4 Fæsteg. : Vestergaard. Broxgaard, Nørbye og 
Byesc-houf. 4 Fæstehalvg.: Dalgaard, Nørbye, Knuds Eje og 
Veye. 4 Fæstebol: Aals. Hygumbberg, Berg og Knuds Eje, 
der bruges af en Bonde i Agerschouf, 3 Fæstehalvbol: 1 
Verrested, Ellermoes og 2 Agre. 5 Fæstehalvbol, der kaldes 
Kanniketjenere i Hygom og Engbierg, og hvoraf 1 hedder 
Grumnisgaard , 5 Gh., hvoraf 1 ved Agerschouf, der bruges 
af Bonden i Ijyeschouf. en Afg., der svares af Hygom Læg; 
i Hofve S. 7 Fæ.steg. : Hofmae. HouHnd. Mariboel, som tillige 
svarer en Afg.. Kirkebye, der bruges af en Bonde i Nørbye 
Øster KHnkebye, Knorborg og Refschouf, 6 Fæstehalvg., 
hvoraf 1 tillige svarer en Afg., og hvoriblandt Lille Hofmae 
og Snabbe. der desuden svarer af 1 Stk. Jord, 4 Fa^stebol: 
Houdanime, Løeberg og 2 Klinkebye, hvoraf det ene tilhge 
svarer af 2 Agre, 1 Fæstehalvbol, der betegnes som noget 
Jord. hvoraf Bonden i Løeberg svarer, en Afg., der svares 
af Hofve Læg; i Kamme S. 4 Fæsteg.: Volder, Kier, Fladhede 
"g Synderbyc, 1 Fæstehalvg. ved Hiøf. som gør Ugedag.'^- 
tjeiieste, Fæstehalvbolenc Pindtsmarch. Moes og Sund.sdal, I 
Hus. som bruges af Bolsmanden paa Moes, Vester Banune 
Mølle; i Schodborg H. 5 jordegne (G.): i Faberg S. Boring, 
i Lomborg S. Drøfdal. i Roms S. Bierregaard, i lleldom S. 
Ballegaard, i Resen S. Pilgaard, 10 Selvejerhalvg.: i Lomborg 
S. Hvuigelbye og Aarmose, i Tøring S. Dalgaard og (irandts- 
k'aard. der tillige svarer af Peder Harboes Eye, i Nesom S. 160 1664. 

Grobsgaard. Pilgaard. Lundgaard og Lille Borum, i Gudom S. 
Hvistendal. i Reesen S. Machholmb; i Bøufling S. 24 Ugedagsg.. 
hvoriblandt Mølgaard, Godballe, Østergaard, Schadhie. Gals- 
gaard, Sundsgaard, Vilsensgaard, Maagaard, Bierg, Aagaard, 
Lilleberg. Gammelgaard. Lycke. Sudermarch, Kirkebye, Køl- 
hede. Faar Mølle, Borup, Klidtsgaard, Lund, Søegaard og 
Krablede. 10 Ugedagshalvg.. hvoriblandt Pugpøt, Øster Bøvling. 
Trøiborg. 1, der betegnes som 3 Parter Høfsøer Ejendom og 
bruges af Præsten og Bønderne i Kølhede og Løche, Ilvod. 
2, der benævnes Bol, hvoraf det ene ligger ved Kirken, og 
det andet kaldes Anders Torpes Ejendom, og som Kongen 
har bevilget Præsten i Bøvling uden Fæste fri for Ægt og 
Arbejde for Fredags Prædiken. Quistbol og Vraagaard i Brø- 
rup, 2 Ugedagsbol. hvoraf det ene i Øster Bøvhng og det 
andet. Dige, betegnes som et halvt Bol. 11 Inderster og Gade- 
byggere. hvoriblandt o Værresteder, hvoraf det ene kaldes 
Fjordsiden, og Thoft, Øster Bøvling. Grønkier samt Moes- 
huset, som Bonden i Vilsensgaard bruger, en Afg., som svares 
af Bøvling og Flønder S., i Flønder S. Fæstegaarden Lille 
Ørs, 1 Hus, 1 Hussted, som bruges af en Mand i Galmstrup, 
i Fabierg S. Fæstegaardene Nørgaard. Søegaard og Berg, 
Fæstehalvgaardene Børing. Vestendahl. Lundsbye og Hvergel- 
tved, 3 Gh.. en Afg., der svares af Fabierg Læg; i Lomborg 
S. 14 Fæsteg., hvoriblandt Glarbierg. Hvingelbye, 2 Kielder, 
hvoraf den ene svarer Landgilde til Præsten i Bøufling og 
Herligheden til Bøufling Slot, Vraagaard, Østergaard, Stor, 
Underberg, 2 Berg samt Nordenkier, 14 Fæstehalvg.. hvori- 
blandt Hedegaard, 3 Kielder, hvoraf den ene bruges af 
Bonden i Knudsgaard, Moesegaard. 3 Rafnsbech, hvoraf den 
ene tillige svarer af 1 øde Byggested, Kierchegaard, Lunds- 
bye, Mullisgaard. Aarmoese, Dyen og Hiegaard, som Præsten 
bruger, 3 Fæstebol: March og 2 Rafnsbech, hvoraf det ene 
tiUige svarer af en Ejendom, som blev vunden fra Christen 
Dal i Dalgaard. 4 Fæstehalvbol : Tverhoelle og Risbech samt 
Urkockis Jord, der bruges af 3 Bønder, og Suder Hussted, 
der bruges af en Bonde i BaUebye, 1 Hus, Lomborg Mølle, 
en Afg., der svares af Lomborg og Bomb Sogne, i Romb S. 
6 (G.): Quistgaard, 3 Ofverbye, Roersgaard. der tillige svarer 1664. 161 

af 1 Hussted. samt Rombye. o Halvg., hvoriblandt Bastberg, 
Hvolgaard. Dubbe og Roufnsbech, Halvbolet Rompilgaard. i 
Heldom S. (Gaardene) Østergaard og March, i Tøring S. 6 
Fæsteg. : Lemaas Eve. der bruges af en Bonde paa Veye. 
Ballebye, Sudergaard og de 3 G. Kallesøe. hvoraf 1 betegnes 
som Halvgaard, 1 Fæstehalvbol under Torringsberg. en Afg.. 
der svares af Heldom og Tøring Sogne, i Nessom S. Fæste- 
gaardene Hønskier og Ofvergaard. 5 Fæstehalvg. : Sønder Tou- 
brof. Nørre Toubrouf. Eydal, Studsgaard og Blesbierig, 3 Gh.. 
en Afg., der svares af Nessom S., i Resen S. Fæstehalvgaarden 
Bierregaard, en Afg., der svares af Resen S., i Nees S. Stederne 
Kierdige og Koldborg: i Hardbøer Birk. Riskier Fjerding 33 
Steder, hvoraf 1 tillige svarer af noget Jord, og hvoriblandt 
Klit, Haf, Vist, Vrist, Vejmands Hafve og Ifvers Hafve, i 
Veilbye Fjerding 38 Steder, hvoraf 1 tillige svarer af en Eng 
i Nørholmb paa en anden Gaards Grund. 1 bruges af tre 
Bønder i Neetrup og hvoriblandt Munchholmb. Mersch, Melse- 
gaard. Brofve. Veilbye, de 2 Brittesgaard, Knack. Mollerupgaard 
og Hvas. i Lildøer Fjerding 31 Steder, hvoriblandt de 3 Stafs- 
holmb. 2 Lildøer, Veilbye, Nord. som tilHge svarer en Afg.. 
Sandholmb og Hestholmb, i Langøer Fjerding 52 Steder, 
hvoraf 6 [betegnes som] Ugrøder (af disse Ugger 1 norden 
for Nørholmb. 1 i Nord. 1 ved Veilen og 2 paa Langøer) og 
hvoriblandt de 2 Knudtsgaard, hvoraf den ene tillige svarer 
af Caspers Eye. KouUisgaard, de 2 Røn. Meelse, 2 Bronsgaard, 
3 Stafsholmb, Kierch. Houf, Vrist, som tillige svarer en Afg.. 
Sandholmb. Meldøre. Sandstiert. Plette, Veilbye. Lildøre. Berg 
og Nørholmb. en Afg., der svares af Nørholmb Mænd (Harbøer. 
i alt Htk. 126 Tdr. 6V2 Skp. V^Uoo -3i); i Uldborg H. 7 Selvejerg. : 
i Vinding S. Lund og Veivad, i Vilbierg (»Viborg«) S. Røding, 
i Husbye S. Norbye, Søegaard og Bechbyegaard, i Nesom S. 
Torup, 2 Selvejerhalvg. : i Vinding S. Mosgaard, i Vind S. 
Blaamoese. 4 Selvejerbol: i Vinding S. Resdal, Nordenberg 
og Thousing, i Nesom S. Sønderbye, i Vinding S. Pletenge 
Byggested, som er fæstet af 3 Bønder i Refning. Bøehussted 
og Helsig, som ere fæstede af de 3 Bønder paa Veivad- 
gaarden, Fæstegaardene Vognstrup og Svenstrup, Birke 
Byggested, som kaldes Røikiers Hussted, 10 Fæstehalvg.: 

11 162 1664. 

Thoustrup, Hiertens Hussted, som er 7 Agre. Thaigvad, Siørvad, 
Hvergel, Schov Byggested, Fornagger, Blindkilde og Meld- 
gaard samt 1, der betegnes som et Byggested, i Vind S. 1 
Stk. Eng, som Bundisgaard svarer af, Fæstehalvgaarden Sand- 
ferd og Bolet Røikier, i Vilbierg S. 1 Fæsteg., i Husbye S. 4 
Fæstehalvg., hvoriblandt de 2 Gramb og Kirckebye. 4 Fæstebol: 
Røikier. Gramb, Ambkier, der tillige svarer af 1 fredløs Ager, 
samt [1, der betegnes som] et Værested, 3 Løberbol, hvoraf 
1 [betegnes som] 6 Agre og Eng, i Nesom S. Fæstegaarden 
Vang, 6 Fæstebol. hvoriblandt de 3 Fiand, Torupbye og Synder- 
bye, 7 Gh., i Raasted S. Annekspræstegaarden til Uldborg, 
i Synder Klitten 1 G.. 1 Halvg., 3 Bol, i Nørre Klitten 1 Bol; 
i Hing H. 11 Selvejerg. : i Rindom S. 4, hvoraf 1 tillige svarer 
af 1 Stk. Jord og 1 kaldes Isager, i Ny S. 5: Blegsgaard, 
Steengaard og Brølund samt 1 ved Søen og 1, der tillige 
svarer af 1 Stk. Ager, i Om S. Omkiergaard og i Torsted S. 
Gammelbye; 8 Selvejerhalvg. : i Nye S. 3, i Gammel S. 2, 
hvoraf den ene kaldes Løstbech og bruges af Præsten i 
Vedersøe, i Taarsted S. 3. hvoriblandt Gammelbye og Sønder 
Espou; i Nye S. 7 Fæsteg., hvoriblandt Proustgaard, Strede, 
Kiergaard, Tegelsmed, Synderbye og Gadgaard : 4 Fæstehalvg. : 
Synderbye, Enggrob, Pugflod og Bandsbye; 15 Fæstebol, hvor- 
iblandt de 2 Bandsbye, 5 Røeklit. hvoraf RøekUt paa Holmbs- 
land er 2 Bol, Synderbye, Tamberg, Fiord, 1, [der betegnes 
som] 6 Agre paa Nye Sogns Mark og Engdel mellem Ebbe- 
flod og Nye Sogns Enge. og 1, [der betegnes som] 1 Stk. Eng; 
7 Gh., hvoraf 1 med Kaalgaardsted, 1 i Synderbye og 1 paa 
Hiede. paa Sønderholmb Fæstehalvgaarden og Fæstehalvbolet 
Synderbye, i Gammel S. 4 Fæsteg.. 2 Fæstebol, hvoraf det 
ene kun svarer af 7 Studsagre og -Enge, i Omb S. 5 Fæsteg. : 
Halkier, Schubstrup, Aschvog, Spaabech og Klink, [der be- 
tegnes som] Værested, i Taarsted S. Gaardene Bundisgaard 
og Sønder Espov, 5 Bol, hvoriblandt 1 ved Taarsted Kirke, 
Espov, Sønder Espov og Løstbech, [der betegnes som] en 
Halvg., Halvbolene Gintberg, Giedal og Obbisgade, i Hofver 
S. 3 Bol, hvoraf de 2 kaldes Toustrup og det tredie tiUige 
svarer af 1 Gh.; i Hierum H., Handberg S. 1 Fæsteg., i Var 
Syssel, Nør H., Tårum 1 G., der tillige svarer af 1 øde Bygge- 1664. 163 

sted. (Alt Bøndergodset Htk. 2002 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. 
3^^^/2100 '^■) Kronens Andel af Korntienden af Trans, Fering, 
Dybe, Vandborg. Engbierre, Hygom. Hofve og Ramme Sogne 
i Vandfeld H.. af Bøufling, Flønder, Romb, Heldum, Tøring, 
Hommelum, Resen og Miøborig Sogne i Schodborg H., af 
Hie. Thaarsted. hvoraf Præsten smsts. nyder en Del uden 
Afgift. Velling og Stådel Sogne i Hing H.. af Husbye, hvoraf 
der er be^'^lget Sognepræsten en Del til hans Underhold, af 
Uldborig. Raasted. Temmering og Idom Sogne i Uldborg H. (Htk. 
440 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb.). Kronens Andel af Kvægtienden 
af Ramme. Hou. Ferring, Hygomb. Vandborg, Engbierre. 
Fialtring, Trans. Dybbe, Tørring. Heldumb, Romb, Lomborrig. 
Resen. Hommelum. Bøufling. Flønder. Miøborrig, Nes, Uld- 
borig. Raested, Vinding. Vind, Idumb. Nessomb, Husbye, 
Tømmering, Taarsted. Høver, Omme, Stådel. Velling. Vedder- 
søe og Hie Sogne (Htk. 24 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb. 22/3 ^). 
Kirkernes Subsidia og Præsternes Gæsteri af Fieltring, Trans. 
Ferring (Præstegæsteriet er efterladt paa Grund af Kaldets 
Ringhed), Vandborrig. Dybbe, Engbierre, Hygom. Hofve, 
Ramme. Bøvling. Flønder, Lomborg. Romb, Tøring, Heldumb. 
Lemb (kun Kirken). Gudom, Fabierg. Nessumb (Præsten har 
altid været forskaanet for Gæsteri paa Grund af Kaldets 
Ringhed), Resen. Hommelum, Miøborrig (kun Kirken), Nes 
(kun Kirken), Hie (Præsten har altid været fri for Gæsteri 
paa Grund af Kaldets Ringhed). Stådel, Taarsted (Præsten 
har altid været fri paa Grund af Kaldets Ringhed), Omb 
(tillige Gæsteri af Annekspræstegaarden), Vedersøe (Præsten 
er fri for Gæsteri for Kaldets Ringheds Skyld). Velling. Hofver 
(Præsten er fri for Gæsteri for Kaldets Ringheds Skyld), 
Rindom (Præsten er fri for Gæsteri), Gammel (kun Kirken), 
Nye (kun Kirken), Husbye, Nessom, Uldborg, Raasted. Idom, 
Vinding (kun Kirken). Vind og Temmering (kun Kirken) 
(Htk. 38 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. 2'!^ ^), dog saaledes, 
at de af Præsterne, som ere Provster, skulle være fri for at 
give Gæsteripenge. (I alt Htk. 2550 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. 1 
Alb. 303/^00 "^^ å 50 Rdl. Td.) — for: 129536 Vo Rdl. 1» ^ Sk., 
idet Bygningerne bleve ansatte til 2000 Rdl.; at regne fra 

11* 164 1664. 

1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. 
Skb. L, 87. Bil. 

14. Juni. Pofvel Klingenberg, Admiralitetsraad, faar: 
i Mors Dueholm Kloster og Ladegaard med Ager, Eng (Htk. 
32 Va Td. 3 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. Aabomaal) og Bygninger samt 
følgende Bøndergods: i Sønder H. Løderup S. og By 8 (G.). 
2 (Halvg.). 1 (Bol), 3 Engstykker. Øster Mølle, March Mølle, 
der tiUige svarer af 1 Engstykke, (Bolet) Gresborrig, der 
desuden svarer af 1 Stk. Eng, i Frøsbrønd 3 (G.). Huset 
Trelborrig i Kloster Mark. i Legind 2 (Halvg.), i Fredtsøe 4 
(G.), 1 (Halvg.), 1 (Bol), i Faarup 1 (Halvg.), i Nykiøbing 
en Åfg., Kloster Mølle, i Ørding S. og By 2 (G.), 1 (Halvg.), 

1 (Bol), i Vester Assels S. og By 3 (G.), 1 (Halvg.), i Hvid- 
bierg S. og By 3 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af et Gh., Blistrup 
S. i Emb 1 (G.), i Tæbering S. og By 1 (Halvg.), Vodtborrig 
Mølle, i Faarup By 1 (Halvg.), Frøslef S. i Anderup 1 Stk. 
Jord, Outrup S. i Fielderslef 2 (G.), Veiersløf S. i Vils By 2 
(G.), 1 (Halvg.), 2 (Bol), hvoraf det ene bruges af Præsten, 
i Elsøe S. og By 13 (G.), (Gaarden) Ofvergaard, 1 (Gh.); 
Nørre H.. Tødtsøe S. i Vodstrup 3 (G.), i Tødtsøe 9 (G.), 2 
(Bol), i Biørendrup 1 (Halvg), i Hyldig 1 Stk. Jord, i Erslef 
S. og By 7 (G.), 1 (Halvg.), 2 (Bol), i Barup 1 (G.), i Sol- 
bierg S. og By 6 (G.), 1 (Bol). Drastrup S. i Vester Jølbye 
6 (G.), 1 (Halvg.), i Øster Jølbye S. og By 1 (G.), i Sund- 
bye S. og By 5 (G.), 2 (Halvg.), 4 (Bol), i Faartoft 1 (G.), 
i Schallerup S. og By 1 (G.), i Taarup 1 (G.), 1 Sted. Galtrup 
S. i Tøfving 2 (G.), 2 (Halvg.), i Flade S. og By 1 (Halvg.), 

2 (Bol), i Seyersløf S. og By 4 (G.). 2 Steder, (Gaarden) 
Dybdal, i Schranderup 2 (G.), i Hisselbierg 1 (G.), i Eyerslef 
S. og By 2 (G.), i Jørsbye S. og By 5 (G.), 1 (Halvg.), i 
Sønder Drobye S. og By 1 (G.), i Alsted S. og By 1 (G.); 
følgende Gadehuse: i Sønder H.. Løderup S. og By 9, i Fredt- 
søe 8, i Fiellerslef 1, i Elsøe 4, i Hvidbierrig S. og By 2, i 
Vester Assels S. og By 1, Nørre H. i Tødtsøe S. og By 8, 
hvoraf 1 bruges af en Kvinde i Vadstrup, i Eyerslef S. og By 
3, i Seyerslef S. og By 1, i Schranderup 2, i Alsted S. og By 
3, hvoraf 2 bruges under eet, i Flade S. og By 2, i Jørsbye 
S. og By 1, i Erdslef S. og By 2, som bruges under eet, i 1H64. 165 

Torup 1, i Barup 1, i Tofving 4, hvoraf 2 bruges under eet, 
i Sundbye S. og By 4, i Solbierig S. og By 3, Drastrup S. i 
Vester Jølbye 6; i Harre H., Sæbve S. og By 1 (G.), i 
Grønderup 1 (G.), i Gløng 1 (Bol), i Vil S. (Gaarden) Tange- 
løf, i Hare S. (Gaardene) Ofver og Neder Sønderup, i Hierch 
S. (Gaarden) Baylumb, i Vaadenes S. og By 1 (Bol), følgende 
Gadehuse: i Harre S. og By 3, i Nautrup 1, i Gløng 2, i 
Sæbye 2. i Grønderup By 3, i Velle S. og By 4, i Vaadens 
S. og By 1 : i Refs H.. Ydbye S. (Gaarden) Ydbyegaard og 
(Bolet) Aggerdige, Hundborrig H. i Tilsted S. og By 1 (G.), 
i Sildstrup 1 (G.). Hillerslef H. i Vester Vandet S. og By I 
(G.), i Aggerholmb 1 (G.), ved Klit Mølle 1 Sted, følgende 
Gadehuse: i Refs H., Hvidbierg S., Semb 1, i Ydbye S. og 
By 2, i Hildtborig S. og By 1, som bruges af Bonden i 
Ginderupgaard. i Hassing S. 1. i Villerslef S. og By 6. i 
Tuorup S. og By 1. Hillerslef H. i Vester Vandet S. 4, som 
bruges af Mænd i Veyborg. Klitmølle, Blege Huolle og Nye 
Byggested ved Klitmølle, paa Aggerholmb Mark 2, Hiarmaal 
i Tvede By 2, i Kaasebye 1 (i alt Htk. 1393 Tdr. 3 Skpr. 
2V3 Fdk. 24«/^3 ^, å 35 Rdl. Td.; i denne Hartkornssum er 
Bygningerne, som ere satte til 861 Rdl. 44 Sk., medregnede) 
— for: 487 70^/4 Rdl. 18'V24 Sk., at regne fra 1. Maj 1664. 
Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. L. 
125. Bil. 

14. Juni. Johan Christoph von Corbidtz til Helle- 
rup. Rigsmarskalk, faar: i Ringsted H., Tersleuf S., Ørløse 3 
(G.), 2 G., som bruges under eet og tillige svarer af Schade- 
tycke paa Ørsløv Mark samt af adskillig Rydning af Øster 
Høyelse Tved. Bagholdt og Jonmoese By, en Afg., der aarlig 
svares af Byen, Munkeschofven og omliggende Ørløse Fang, 
i Ørsløv S. og By 2 G. med Skov; i Andst H.. Giesten S. 
(Ejendomsgaarden) Røy, i Refsinghoed 3 (jordegne G). 1 
(jordeget) Bol, 1 Jord paa Refsinghoed Mark; i Hindsted H., 
Rold S. og By 8 (G.). 1 (Bol), 1 (Halvg.), 1 Gh , som menige 
Bymænd svarer af, 2 Huse. Skove til Rold By: Kongschouf, 
Byeschouf og Kircheschouf. Nibe Jordskyld, som bestaar af 
131 Afg., hvoraf 1 svares af 1 Mand i Salter Boeden, 1 af 
Borgemester Christopher de Hemer i Aalborg, 1 af en Mand 166 1664. 

i Aalborg, 1 af et Bol ved Rørbech, 1 af den Jord, Anders 
Nielsen havde, 1 af en Jord i Melberig, 1 af Søren Hemmings 
Jord, 1 af Hans Ofvids Jord, hvilke 3 sidstnævnte Jorder 
bruges af en Mand i Gielstrup, 1 af en Mand i Grydstedled. 
2 af en Mand i Pilflod. 1 af en Mand i Langdal, 1 af en 
Mand i Gunderup og af en Mand i Løgstøer. 1 af Jesper 
Friis paa Biørnsholmb. 1 af Birgitte Dirichsdaatters Ejendom, 
1 af en Jord ved Stranden, 1 af to Stkr. Jord. 5 af øde 
Jorder, 1 af Mette Vogensdaaters Ejendom, 1 af Søren Rasmus- 
sens Jord, 1 af en Mand i Sebbersund, 1 af en Kaalgaards- 
jord ved Kirken. 1 af en Mand i Grydsted. 1 af en Mand i 
Klosteret, 1 af en Ejendom uden for Gangbor og ud i 
Stranden, 1 af et Stk. øde Jord Vesten Niels Andersen 
Kræmmers og ud i Stranden, 1 af et Stk. Jord Sønden Byen 
Vesten Vejen, 1 af en Ejendom Sønden Byen, som Fru 
Margrete Biørn bruger, 2 af Mænd i Nibe og 1 af et Stk. øde 
Jord Nordvest i Byen ved Bakken, som bruges af en Mand 
i Nibe. 10 Bundgarnsstader, som findes i Øster Land fra 
Bindrup Hage Syd paa og har ligget under Aalborg Slot: 
Lænkerne 1. 6, 7. 8, 9 og 10 bruges af Mænd i Nibe, 2, 4 
og o af Mænd i Gielstrup, 3 kommer ud af Klegbacken i 
Nørgaard; i Jersløf H., Ørum S. (Gaardene) Aagaard og Sønder 
Rafnstrup samt (Halvbolet) Lille Aagaard (Htk. 294V.2 Td. 1 
Fdk. 1 Alb. Vl^ -3i Aabomaal, å 50 Rdl. Td.) — for: 14727 
Rdl. 26 Sk., at regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret tU 
det samlede Gods forbeholdt. Skb. L. 143. Bil. 

14. Juni. Frederik Turesen. Stadsoberst og Assessor 
i Krigskollegiet. faar: i Kiær H.. Vester Hassing S.. Staae 5 
(G.). 1 (Halvg.), 2 (Bol), 1 (øde Gadehussted), Staae Mølle. 
5 Gadehusmænd, i Gandrup 6 (G.), 1 (Halvg.), 1 (Bol), 1 
(Halvbol), 1 (Hus), 2 (Gh.), 4 Gadehusmænd, i Øster Hassing 
S. og By 3 (G.), 1 (Bol) (Htk. 80 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. 
1 -3i, å 50 Rdl. Td.) — for: 4020 Rdl. 3 Ort 20 Va Sk. Til- 
bagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. L. 174. Bil. 

— Henrik Muller til Steensballegaard, Rentemester, 
faar: Draxholmb Slot og Ladegaard med Bygninger, Ager 
og Eng i Møllevangen, Store Hauge, Ladegaards Hauge, Enne- 
bierg og Lille Hauge, Jorderne Grumbsdal, Tordsmandts Slet 1664. 167 

og Nyevang. Ingerøe og Lambøe. Elling Liung i Odts H., 
Hæsseløe, Amtets Skove (Htk. 140 Tdr. 5V2 Skp.), det under- 
liggende Bøndergods: i Tudse H.. Sørninge 8 (G.). [Svinninge 
S. i Gudmandstrup] 1 (G.). (Gaarden) Arnacke. i Torslund 1 
(G.); i Ards H., Oelstrup 2 (G.), i Hagendrup 7 (G.), hvoraf 
2 desuden hver svarer af en øde Jord, en øde Jord, som 
bruges af 2 Bønder, den ene i Løgtved og den anden i 
Oelstrup, en aarlig Afg., der svares af Oelstrup og Hagendrup. 
i Bregning 2 (G.), i Eschebierrig 5 (G.), i [Lille] Fulede 3 
(øde Jorder), hvoraf den ene bruges af Vesterbyegaard, 
Versløf S. i Asmindrup 3 (G.), en øde Jord; i Draxholmbs Birk, 
Holmbstrup S. og By 10 (G.), i Axelholmb 6 (G.), i Berchenes 
2 (G.), i Ifversholrnb 1 (Vænge), 1 Aalestade i Broe Mølleaa. 
1 Møllested med Vandløb, i Begstrup 1 (Vænge), i Dønneruj) 
5 (G.), i Kayemose 7 (G.), hvoraf 1 tiUige svarer af Isebecli 
og 1 af Broeholmb, i Broekiøb 8 (G.), Broe Mølle, 14 Holds- 
husmænd i Holmbstrup S., i Særsløf S., Faureboe 13 (G.), 
i Snertinge 1 (G), 3 Holdshusmænd i Særsløf S., i FøUidtsløf 
S., Egemareh 6 (G.), en øde Jord, i Valdekilde S. og By 6 
(G.), hvoraf de 3 desuden hver svarer af en øde Jord, en 
øde Jord; i Schippinge H . Haufnsøe 2 (G.), i Nexeløe 4 (G.), 
i Schippinge 3 (G.), i Bierresøe 18 (G.), en Afg.. der svares 
af hele Byen, i Stareklindt 12 (G.), en Afg.. der svares af hele 
Byen. 12 Holdshusmænd i Vallekilde S., i Hørfve S. og By 
21 (G.), hvoraf de 2 desuden hver svarer af en øde Jord, 1 
af Jorden Bapen og 1 af Tommerupjord, i Veylebye 1 (G.), 
en aarlig Afg.. der svares af Hørve og Veylbye. Drax Mølle, 
der tillige svarer af en Vejrmølle og 1 Stk. Jord i Mølle- 
vangen, i Vindekilde Ornum og Hundegaards Mader, hvis 
Bruger desuden svarer af en Vandmølle smsts.. af Lamme- 
hafven. af 1 Stk. Jord. den gamle Ladegaard stod paa. og 
tillige giver Ægt- og Arbejdspenge, 1 Stk. Kaalhavejord paa 
Marken. 3 Holdshuse i Hørfve S., en Afg., Vindekilde Mænd 
-vare af Bugris, naar den bruges, en Afg., der svares af 
hele Byen, 1 Eng og Jord i Skoven, hvoraf Brugeren af 
Schouhusit svarer. 1 Enghul i Ladogaardshafven, 1 i Hunde- 
hafven. I i Møllfnaiigeii og 1 lille Hul ved Drax Møllen, 
-om alle bruges af een og samme Bonde, 1 lille Stk. Jord i 168 1664. 

Lergrafven, 1 Stk. Kaalhavejord paa Gaden, i Faareveyle S. 
og By 11 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en øde Jord, 6 Steder, 
hvoraf 1 desuden svarer af en øde Jord. en aarhg Afg., der 
svares af Byen. i Stubberup 6 (G.), 7 Steder, en aarhg Afg. 
af Strande Riis. i Kaarup 4 (G.), en aarhg Afg., der svares 
af Byen, i Ordrup 13 (G.), en Afg., der svares af hele Byen, 
i Riis 4 (G.), en aarlig Afg., der svares af Byen, i Veddinge 
16 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en øde Jord, 1 af Tommerup- 
jord, naar den bruges. 1 Eng paa Veddinge Mark, en Afg., 
der svares af hele Byen. 12 Holdshusmænd i Faareveyle S., 
i Asnes S. og By 21 (G.), hvoraf 1 er øde, og 1 tillige svarer 
af en Skvatmølle paa Asnes Gade. 1 Sted, en aarlig Afg., 
der svares af Byen, 1 Mølle, som desuden svarer af en øde 
Jord. i Høfve 16 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en Skovlod, 
1 af Tommerupjord, naar den bruges, en Afg., 1 Enghave, 
hvis Bruger tillige svarer af en Skovlod. naar den dyrkes, en 
aarhg Afg., der svares af Byen, i Aastofte 9 (G.), en Afg., 
der svares af hele Byen. i Taaldsager 8 (G.), en Afg.. der 
svares af hele Byen, 13 Holdshusmænd i Asnis S. ; i Odts H , 
Grefvinge S. og By 20 (G.), hvoraf 3 desuden hver svarer en 
Afg. ud over Landgilden, en Pengeafg., 1 (øde Jord), i Engel- 
strup 1 (Gaardsæde). 4 (G.), 1 (jordegen G.), i Torildrup 1 
(G.), i Herridstrup 10 (G.), hvoraf 6 desuden hver svarer en 
Afg. ud over Landgilden. 1 (jordegen G.), 1 Sted, der bruges 
af en Bonde i Holdt, i Holdt 4 (G.), hvoraf 1 tilhge svarer 
af en Eng. en Afg.. der svares af hele Byen, en Afg.. der 
svares af Holdt og Pleirup Mænd, i Pleirup 5 (G.), hvorat 
1 desuden svarer af Glammers (Kalmers?) Jord, en Afg., 
der svares af Engelstrup, Holdt og Pleirup, en Afg., der 
svares af hele Byen, i Gundestrup 15 (G.), hvoraf 1 øde, 1 
(Gh.), i Frenderup 5 (G.), 1 Hus, i Sneglerup 12 (G.), hvoraf 
1 tilhge svarer af et Hus, i Preglerup 8 (G.), en Afg., der 
svares af hele Byen, en Afg., der svares af Preglerup og 
Sneglerup, i Oudstrup 9 Steder, hvoraf 1 tillige svarer af en 
Rughafve, 1 (Hus), en Afg., der svares af hele Byen, i Atte- 
rup 1 (G.), 12 (Gaardsædesteder), hvoraf 1 bruges af en 
Bonde i Gundestrup, 9 Holdshusmænd i Grefvinge S., i Ege- 
bierrig S. og By 5 (G.), hvoraf 2 tilhge hver svarer af en 1664. 169 

øde Jord. i Ulkerup 4 (G.), 3 Steder, hvoraf de 2 bruges 
under eet. i Underud 7 (G.), i Lædstrup 4 (G.), 5 Steder, 
Rydevangen, som Bødstrup og Ulkerup Mænd svare af, i 
Fraadstrup 2 (G.), i Glostrup 9 (G.), en Afg., der svares af 
hele Byen, i Abildør 12 (G.), en Afg.. der svares af hele 
Byen undtagen Gieldstrup [Tjenere], 1 (Gaardsæde). 2 (Huse), 
i Braade 11 (G.). 2 øde Jorder, en Afg., der svares af hele 
Byen undtagen Gieldstrup, 2 (Gaardsæder), i Hølcherup 14 
(G.), en Afg., der svares af hele Byen. 3 (Halvlandboere), i 
Gieldstrup 3 (G.), en aarlig Afg., der svares af Byen, en Afg., 
der svares af Ubberup, Ulkerup. Svendstrup og Brandt, 15 
Holdshusmænd i Egebiere S., i Asmendrup S. og By 5 (G.j, 
hvoraf 1 svarer af Hønsetoft og 1 af en øde Jord, 1 Ejendom 
paa Asmendrup Mark, i Svinninge 8 (G.), hvoraf 1 tillige 
.svarer af en øde Jord paa Brent Mark. 1 Sted. i Svenstrup 

3 (G.), i Schafverup 2 (Ejendomsg.), hvoraf 1 tilhge svarer 
af en øde Jord. 1 Sted. som tilhge svarer af et Hus, 3 Skov- 
lodder, i Brendt 2 (G.), 2 Steder, en Afg., der svares af 
Asmendrup. Schaverup og Svining, 1 Holdshusmand i Asmend- 
rup S., i Vig S. og By 27 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en 
Holm og 1 af en øde Jord. 4 Steder, en aarhg Afg., der 
svares nævnte Gaarde og Steder, i Hønsinge 7 (G.) og 1 Sted, 
som i Fællesskab tillige svarer en aarlig Afg.. 1 (jordegen G.), 
som tillige svarer af 2 Søsterparter og 1 øde Jord, 9 (G.), 
hvoraf 1 desuden svarer en Afg. foruden Landgilden, en aar- 
lig Afg., der svares af 2 Mænd i Svining, 1 i Koldekold. 3 i 
Hønsinge, 1 i Svendstrup og 2 i Lille Egeberig, en aarhg 
Afg.. der svares af 3 jordegne Bønder, i Seddinge 7 (G.), 
hvoraf 2 desuden hver svarer af en øde Jord. en Afg., der 
svares af 1 Mand i Vig, i Koldekold 3 (G.), 1 Sted, i Eschild- 
.strup 7 (G.), en Afg., der svares af hele Byen, i Lille Ege- 
bierg (Skb. har Lille Boebierig) 7 (G), hvoraf de 4 svare 
f'n Fællesafg., i Rude 7 Steder, i Bogenes 4 (G.), i Seystrup 

4 ((i.),- hvoraf de 2 bruges under eet, i Kieldstrup 10 (G.). 1 
Sted. en Afg., der svares af hele Byen, 1 Mølle, 3 (G.), som 
kaldes Kieldstrup, hvoraf de 2 bruges af samme Mand, 2 
sinaa Enge, der kaldes Truelse Mader og bruges i Fællesskab 
af 2 Mænd i Nyekiøbing, 1 i Høve og 1 i Ulstrup, i Jyderup 170 1664. 

23 (G.), en Afg., der svares af hele Byen, i Vig S. 13 Holds- 
husmænd, i Hybye S. og By 17 (G.), hvoraf 1 tillige svarer 
af Kirkeageren. 1 af et Bol. 1 af en Skovlod paa Schannerup 
Mark (skal vist være Staarup eller Sonnerup) og 1 af en øde 
Jord. en Pengeafg., i Hundstrup 3 (G.), en Afg.. der svares 
af 1 Ejendomslod. som tilhører de fattige i Nykiøbing. og af 
1 Stk. Fæstejord af Draxholmbs. i L'bberup 2 (G.), 3 Steder, 
hvoraf de 2 bruges af samme Mand, og det tredje tillige 
svarer af en øde Jord. i Gudmindrup 15 (G.), hvoraf 3 des- 
uden hver svarer af en øde Jord. den ene paa Sonnerup 
Mark. i Sonnerup 4 (G.). 8 Steder, hvoraf 1 tiUige svarer af 
et Falkestade paa EUinge Liung og af 3 Jorder, hvoraf de 2 
ere øde. i Tengslemarch 7 (G.j. hvoraf 1 giver en aarlig 
Særafg.. i Klindt 9 (G.), hvoraf 1 desuden svarer af Sonnerup 
Fæste og 1 af 2 Fæster paa Sonnerup Mark. en aarhg Afg., 
der svares af Klindt, i Lumbsaas 17 (G.), hvoraf 1 tillige 
svarer af en Jord. 6 hver af 1 Fogedlod. 1 af 2 Tofter og 1 
Fogedlod, 1 af 1 Toft og 1 Fogedlod. 1 af 1 Fæste og 1 
Fogedlod. 1 af 5 øde Fæster og 1 af 2 Fæster, 2 Jorder, 
hvoraf den ene øde. 1 Sted. der tillige svarer af 1 Jord. 1 
Toft og 1 Fogedlod. 1 øde Fæste. Clammersjord. der bruges 
af en Mand i Nykøbing. Sammelskat af Lumbsaas Bymænd, 
i Ebbeløeke 3 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af Tiørneholmb og 
1 af Truelse Haven, naar den bruges. 1 Sted. en Afg., der 
svares af Ebbeløeke. i Steenstrup 9 (G.), en aarhg Afg., der 
svares af Byen, i Staarup 11 (G.), 1 Sted, i Nyrup 11 (G.), 
hvoraf 1 tillige svarer af en øde Jord. i EUinge 11 (G.), 
hvoraf 1 tilHge svarer af en øde Jord. 4 (Gaardsæder), en 
aarlig Afg.. der svares af Byen, Gaarden Schougaard, i Holm- 
strup 6 (G.), hvoraf 1 tilhge svarer af et Fæste paa Sonnerup 
Mark. i Mosebye 2 (G.), en Afg., der svares af Sonnerup, 
Tengslemarch og Holmbstrup. 10 Holdshusmænd i Høybye S., 
Gaarden Nyegaard. Nyegaards Mølle, i Odboe S. og By 22 
(G.), hvoraf 1 tillige svarer af Tofteageren, 2 (Gaardgparter), 
i Yderstbye 26 (G.), hvoraf de 3 hver for sig svarer af en 
anden Gaard og 1 af Peder Brydes Part, en aarhg Afg. af 
Odden. 11 Holdshusmænd i Odboe S., i Rør\ig S. og By 24 
(G.), i Nache 18 (G.), 2 (Ejendomsg.), hvoraf den ene tilUge i 1664. 171 

svarer af 1 Gaards Brug, 1 (Hus), en Afg.. der svares af hele 
Byen, 13 Holdshusmænd i Rorvig S., i Nykøbing Tords Jord. 
som Borgemester og Raad bruge. 1 Have. som kaldes Truelse 
Mader, Smør, som gives til Draxholmb af Oelstrup, Egemarch. 
Hagendrup, Haunsøe og Føllidtsløf, af Hørve. Kaarup. Slubbe- 
rup, Vindekille. Bieresøe og Stereklint, af Ordrup og Faare- 
veile, af Veddinge. af Vig S., af Arnes S., af Steenstrup. af 
Lumbsaas og Ebbeløcke, af Sonnerup og Klindt, af Jyderup, 
Greving og Gudmindrup. af Hønsinge. af Hybye og Nyrup, 
af en lille Gaard i Hybye. af Hybye Hestehave, som bruges 
af Bonden i Nyegaard, og af en Engmose, som bruges af 
Oustrup Mænd (Htk. 5872 Tdr. 2 Skpr. 2^/5 «^), Kronens Andel 
af Korntienden af Vig. Grefving. Holmstrup. Faareveyle. Asnes 
og Valdekilde (Htk. 251 Tdr. 5 Skpr.) (Draxholmb med Til- 
liggende Htk. 6265 Tdr. 2 Fdk. 2^/5 X å 50 Rdl. Td., Byg- 
ningerne 782 Rdl. 1 Ort 22 Sk., er 312359 Rdl. 1 Ort 11^ , 
Sk., naar 1079\/2 Rdl. fradrages for Haufnøe og Nexeløe, som 
ere pantsatte til Michel Nansens Arvinger, og 598V4 Rdl. 1 Sk. 
for Nygaard og Nygaards Mølle, som ere pantsatte til Vin- 
handler Johan Lehn); i Løfve H. Sæbyegaard Hovedgaard 
med Bygninger, Ager og Eng (Htk. 81 Tdr. 5 Skpr.). det 
underliggende Bøndergods i Gierløf S., Løfve 28 (G.), hvoraf 
4 hver især tillige svarer af en øde Jord. 2 øde Jorder, en 
Afg.. der svares af hele Byen, 6 Husmænd, i Drøsselbierg S.. 
Bødstrup 2 (G.), der desuden svarer en Fællesafg., i Kirke 
Helsinge S. og By 19 (G.). 2 Engkroge Nordvest for Vinde 
Helsinge, en Afg.. der svares af hele Byen, 5 Husmænd, i 
Vinde Helsinge 14 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en øde Jord, 
en Afg.. der svares af hele Byen, 4 Husmænd, i Dalbye 8 
(G.), en Afg., der svares af hele Byen. 2 Husmænd, 1 Hus, 
i Rersøe 16 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af 1 Stk. Jord. en 
Afg., som Bymændene svare af Musseholmb, 13 Husmænd, 
i Giørløf S.. Ulstrup 12 (G.). 1 øde Jord. 2 (Huse). (Gaarden) 
Aagaard, der tillige svarer af Engen Tretholmb og af et 
Fiskeri, i Rye 10 ((J.). hvoraf I ogsaa svarer af 2 øde Jorder, 
3 Husmæ-nd. i Giørløf 4 (G.). 3 Husmænd, i Auruj) 4 (G.), 
som tillige svare en aarlig Fællesafg.. i llallendsløf S. og 
By 11 (G.), hvornf 1 tillige svarer af en øde Jord. i Torpe 4 172 1664. 

(G.). 1 øde Jord. en Fællesafg.. i Sæbye S. og By 10 (G.), 
hvoraf 1 tillige svarer af 2 øde Jorder, en Afg., der svares af 
Sæbye Kirke, i Aasserup 3 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af 1 
Stk. Jord og af Bratholmb, i Ochtved 6 (G.), Skov til Byen. 
en Afg.. der svares af de 3 sidstnævnte Byer af Sæbye Mark. 
i Frenved 2 (G.), en Afg.. der svares af (en Andel Jord og 
Eng i et Vænge), en Afg. (af 1 Vænge), i Hallebye 6 (G.). 
i Uglerup 6 (G.), en Afg., der svares af hele Byen. i Løgtved 
7 (G.), Torperne Myrebierg, Bøedstrup. Aschvad, hvilken 
sidste tillige svarer af Eschemoese, en Afg., der svares af 
nævnte 3 Torper og nogle Mænd i Løgtved, i Orreboe 1 (G.), 
Stridts Mølle, i Burup 6 (G.). 3 Husmænd, en Afg., der svares 
af Ørs Mølle af 1 Stk. Jord paa Hallebye Ore. i Rersløf S. 
17 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af et Hus og af en Vejrmølle. 1 
af et Hus og 1 af en Mølle. 1 Sted, en Afg., der svares af 
hele Byen, Skov til Rersløf, i Schiellebierg S. og By 4 (G.), 
i Herritstrup 5 (G.), 1 (Vænge i Hedboe Ryde), 1 Stk. Jord. 
1 Husmand. Skov til Schiellebierig og Herrestrup, i Findrup 
S. og By 4 (G.), en Afg., der svares af hele Byen, i Hønge 
7 (G.), 1 Hus, i Solbierg S. og By 15 (G.), 6 Husmænd, 
(Gaarden) Hamendrup. Findrup S. i Kulbye 9 (G.), en Afg., 
der svares af hele Byen, 1 Hus, i Hersløf 7 (G.), 1 øde Jord. 
i Giersløf S. og By 8 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en øde 
Jord, 1 (Gaardspart), I Hus, i Knudstrup 5 (G.), i Drøssel- 
bierg S. og By 7 (G.), en Afg., der svares af hele Byen, 3 
Husmænd, i Mullerup 13 (G.), 1 Vejrmølle, en Afg., der svares 
af hele Byen, 1 Hus, i Rersløf S., Sønderød By 8 G., 2 Hus- 
mænd, Skov til Byen, i Taagerup 3 (G.), 1 Husmand, i Backen- 
drup S. og By 8 (G.). 1 Hus (Sæbyegaard med Tilliggende 
Htk. 3701 Tdr. 4 Skpr. IV2 Alb. å 50 Rdl. Td., Bygningerne 
954 Rdl., er 186038 Rdl. IV2 Ort); følgende Gods, som har 
svaret under Andtvorschouf A., i Mierløese H., Steenlille S. 
og By 2 (G.), hvoraf den ene tillige svarer af 1 Halvg.. 
Gaarden Oureboe. der tillige svarer af 1 Vænge, Sverdts- 
holmb, Schoufhusit, Skov paa Overdrevet, paa Bogedal og 
Magleøe samt i alle Vængerne, nemhg: Sversholt, Oregabs 
Vænge, Louf Vænge, Sehidnebabs Vænge, de 2 Skovvænger. 
Møllevænget, Valtersborrig, Kokhaugen, Aggervænget, Bertels 1664. 173 

Vænge. Ouellinge Høve og Humblehaugen (Htk. i Steenlille 
26 Tdr. 3V2 Fdk., Oureboegaard og Skovene IT-^/g Td. 1 Fdk. 
a 50 Rdl. Td.. er 2192 Rdl. 2 Ort 20 Sk.); følgende Gods, 
som har svaret under Ringsted Klosters A., i Ringsted H.. 
Valsøemagle By 8 (G.), en aarlig Afg., som nævnte Gaarde 
svarer af Overdrevet, Skov til Byen, i Taastrup 4 (G.), Skov 
lil Byen. i Mierløse H., Taastrup S., Ordrup 10 (G.). 2 Gh.. 
Skov til Byen, i Søetofte 3 (G.), Skov til Byen, i Kyringe 3 
(G.), Skov til Byen, i Allindemagle S. og By 18 (G.), hvoraf 
1 tilHge svarer af Øen, naar den er i Vang, Skov til Byen, 
Husbondhold i AUindemagle af 8 (Gh.). i Ortved 2 (Husmænd), 
i Søetoft 1 (Hus), Stiftets Indkomst i Valsøelille: en Afg., der 
svares af 1 øde Jord paa Sche og Valsøelille Mark (Htk. 
530-/, Td. 2 Fdk. ^/^ Otk. å 50 Rdl. Td., er 26538 Rdl. 1 Ort 
3 Sk.): følgende Gods, som 1651 har været udlagt fra Ros- 
kilde A., og som Henrik Muller har tilforhandlet sig, i Mier- 
løse H., Quandløese By 1 G. samt 1 (G.) paa Borgemester i 
Holbæk, Niels Nielsens Vegne, i Smidstrup 1 øde Jord (Htk. 
35 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. å 50 Rdl. Td., er 1760 Rdl. 1 Ort 16 
Sk.); af det Gods, som var blevet pantsat ham 1651, i Vaar 
Syssel, Vostrup Birk Lønborrig Bispegaard med Bygninger, 
Ager og Eng (Htk. 35 Tdr.), det underliggende Bøndergods: 
i Laustrup 4 (G.), 1 Bol, 1 Gh., 1 (Husmand), Gaardene 
Stiug og Møgelgaard, i Fierbech I (G.). 2 Bol, 1 Gh., i Voe- 
strup 13 (G.), 1 Bol, 6 Steder, en aarUg Afg. af Birket, 11 
Gh., hvoraf 1 tillige svarer af Sielholmb og 1 svarer Arbejds- 
penge, i Lønborrig Birk Gaarden Kongensgaard, i Lønborrig 
By 8 (G.), (Gaardene) Bieregaard og Frøemos, 1 (Bol), 11 
Gh., i Bølle 10 (G.). (Gaarden) Bieregaard, 1 (Bol), en aarlig 
Afg. af Lønborrig Birk, 6 Gh., hvoraf 1 svarer Arbejdspenge, 
(Gaarden) Varisbøl, i Nør H., Egvad S. i Tarmb Tarmb Bispe- 
gaard. Tarmb Mølle, Tarmb MøUegaard. 4 Gh., i Fuorsiimb 
1 (G.), i Streløf S. 1 Gh., Lyn S. i GUbstrup 1 Gh., i Sønder- 
borg S. I Gh., i Vester H., Quong S., Quorup 1 Gh., i Hemmet 
S. 12 (G.), hvoriblandt Pabgaard, Teutomb, de 2 Bandtsbil, de 
3 Schuldbøl, Ø.stergaard, Fusgaard og Blesbierig, 4 Gh., hvor- 
iblandt de 2 Nordenaae, i Haar Syssel, Bølling H., Stavning 
S.. Anderup l:{ (G), hvoriblandt I lire, liølled, Siøgaard, Biere 174 1664. 

og S\Tiderbye. 3 Gh.. i Schierne S. (Gaardene) Vraae. Kierdt 
og Hundhaal. Schierne Mølle, i Nør H.. Egvad S., Sielsbil 2 
(G.), i Odum S. (Gaarden) Thøestrup. i Bøufling H., Stauning 
S. (Gaarden) Lille Businggaard. i Nesboe H., Vester Torup 
S. og By 1 (Kirkeg.). 1 (Halvbol), i Aalborrig den nye Slots- 
mølle (Htk. 445 Tdr. 1 Skp. ^/^ -%), i Vradts H. Kronens Andel 
af Korntienden af Eystrup S. (Htk. 26 Tdr. 2 Skpr.) (Lønborg- 
gaard med Tilliggende Htk. 506 Tdr. 3 Skpr. ^/j ^, å 50 Rdl. 
Td.. Bygningerne 260 Rdl., er 255783 ^^ Rdl. 5 Sk.): følgende 
Gods. der har været pantsat til Erik Rosenkrandtz . og som 
Henrik Mliller har tilhandlet sig: i Caløe A., Øster Lisbierre 
H. Vordov 1 (G.), der tillige svarer af 2 øde Jorder, den ene 
paa Vordov Mark og den anden paa Brendstrup Mark, 1 øde 
Jord paa KanchboUe Mark. i Schiødstrup 1 (G.), i Kanch- 
bølle 4 (G.), hvoraf 1 tiUige svarer af Uldts Jord, i Hiordts- 
høy 3 (G.). 2 Afg.. der svares hver af sin Bonde, hvoraf den 
ene tillige svarer af Blaaekiær Skov og Mark. i Hesselballe 

2 (G.), i Mørche S.. Ballebye 2 (G.), hvoraf den ene med 
Skov, 1 Hus. Gaarden Ballegaard. Hornslæt S. i Krayberg 3 
(G.), hvoraf den ene tillige svarer af en Ejendom mellem 
Spenderup og Diurebye, (Gaarden) Stienov. som har svaret 
under Harballegaardts A., følgende Skyld af Fiskevand, nem- 
Hg: af 2 Fiskestader ved Tierebye. 1 Rusestade. 1 Fiskestade 
ved Tierebye »och til Svellit Norden til dend Lange Glemme«, 
af Biellerup Bæk: følgende, som har svaret under Essenbech 
Kloster: 1 Fjerding Jord paa Anderup Hede, nogle Enge ved 
Randers Fjord, som kaldes Hvædeloven. Fougit Engen og de 

3 Attanschaar: i Aalborghuus A., Hindsted H.. Munstrup 1 
Sted, i Stenstrup 3 (Gh.), Valsgaard S. i Stauerslund 1 (G.) 
med Skov (Htk. 1231/4 Td. 1 Fdk. 1 Alb. P^-^. ^^ a 50 Rdl. 
Td.. er 5528V2 Bdl. 8 Sk. I alt Htk. 11199 Tdr. SVa Skp. 
1 Alb. 3/.^, ^, å 50 Rdl. Td. — for: o59996V2 Rdl. 32/3 Sk., 
at regne fra 1. Maj 1664. Han maa nyde Godset med samme 
Friheder, som der er bevilget Københavns Indbyggere, og med 
Ret til at dele det i saa mange Avisgaarde, som han finder 
fornødent, dog saaledes at der ikke lægges Militærudskrivningen 
nogen Hindring i Vejen; ligeledes tilstaas der ham Jagtret 
paa Smaavildt. og Lønborriggaards Fiskeri, der hidtil har 1664. . 175 

fulgt Lundenes A.. skal herefter følge Gundejerne. Tilbage- 
købsret til det samlede Gods forbeholdt. 

Det Skøde, som Henrik Miiller 24. Febr. 1663 har faaet 
af Københavns Magistrat paa en Del af det Pantegods, han 
havde i Roskilde A., som Kongen har skænket nævnte By, 
konfirmeres herved, og han maa nyde Godset med samme 
Rettigheder som det ovenfor omtalte. Skb. L. 234. Bil. 

.14. Juni. Albrecht Baltzar Berenz' Arvinger og 
Leonhard Marselis, kgl. residerende Kommissærer i Ham- 
borg, faa Mariager Kloster og Ladegaard med Engene ved 
Randers, HoUumbkiær, Toften imellem Klosteret og Byen og 
det lille Krat Himmelkold i Ladegaards Mark (Htk. 31 Tdr. 
2V2 Skp. 2 Alb.), samt Bygninger og Inventarium (Kirken 
undtagen), ligeledes det underhggende Bøndergods, nemlig: i 
Vogensild H., Mariagger S., i Houf 6 G. og HerUgheden af 1 
G., som svarer Landgilden til Sognepræsten i Mariager, 1 Stk. 
Jord paa Houf Mark, hvoraf alle Houf Mænd paa een nær 
svare Afg., 1 Stk. Jord ved Houfbeeh, 1 Stk. Jord i Klofven, 

5 Gh., i Alstrup 5 G., 1 Stk. Skovjord, 1 Hedejord, 1 Stk. 
Kær og Jord paa Ilsig Mark, 1 Afg., Jordstykket Aagistoft, 1 
Stk. Skovjord Kongschoufven, i Fladbierg 2 G., 2 Gh., 1 Stk. 
Skovjord, i Trinderup 2 G., 1 Hus, i Fielsted 4 G., hvoraf 1 
tillige svarer af Thrusig, i Katbierrig 4 G., Gaarden Nordbrouf, 
Mariager Klosters Færgested, 1 Hus paa Limdals Odde, Maren 
Mølle, Houf Mølle, Tørslev Mølle, Falsløf S. i Assens 8 G., 1 
Stk. Skovjord imellem Balleschouf Skifte og Assens Mark, 

6 Gh.. 3 Huse, Fladbierrig Huse 1 Hus, Mariager 1 Toft fra 
Niels Pottemagers Dige langs med den nordre Side af Vejen 
og til Troldal, 1 Stk. Jord Nord for Engaards Kær, 1 Stk. 
Jord, som strækker sig med den vestre Ende langs med 
Oxendals Bakke og Christen Stoubyes Mark og med den 
nordre Side langs med Houf Eng og imod Øst til Kørbedals 
Bække, 1 Stk. Jord Nord for Maren Mølle, Jordstykket Krogen 
imod Sydvest fra Michel Smeds Toft til Diderich Trompeters 
Dige, Schielderup S. i Giettrup 2 G., hvoraf 1 tillige svarer 
af et øde Gh., 2 Halvg., i Sønder Onsield S. og Hy 5 G., 2 
Halvg., 4 Huse, i Ulstruf) 2 G., i Nørre Onsild S. og By 5 G., 
1 jordegen Halvg., 1 Halvg., 1 Kirkehalvg., 1 Bol. Klags Jord, 176 1664. 

i Snebum S. og By 2 G., 1 Halvg.. 1 Kirkeg.. 1 øde Gh.. 
Gaarden Gundestrup, i Hvornumb S. og By 1 G.. 1 Halvg.. 
Tollestrup Mark, hvoraf Afg. svares af nogle Mænd i Hvor- 
numb og i Brøndumb. i Brøndumb 2 G.. (Herligheden af) 1 
G., i Hemb S. og By 4 G., hvoraf 1 tillige svarer af et ødf 
Gh., 2 Halvg., 1 Hus. i Siemb S. og By 3 G., hvoraf 1 tillig, 
svarer af et Aalegaardsstade, 6 Halvg.. Styrmands Hus o^ 
Toft. 4 Gh.. 1 Stk. Jord og 1 Hus paa Mariagers Grund, i 
Ederup 5 G.. 1 Halvg.. samt følgende Skove i nævnte H.: 
Houf Bøgeskov, Alstrup Skov, Houf Kirkeskov. Fladbierrig 
Kirkeskov. Mariager Klosters Vesterschouf. Eggischofven. 
Østerschofven , Eggischofven og Hembschouf, fremdeles i 
Nørre Hald H.. Glenstrup Birk. S. og By 5 G.. 2 Huse. hvorat 
1 øde. Gaarden Mølgaard, i Handist 8 G., 7 Halvg.. 1 Afg.. 
5 Huse. Kongvads Mølle, i Thørsløf S. og By 4 G., en Afg. 
af Fædrift paa Nordbrouf Mark. i Koested S. og By 1 Halvg.. i 
i Therp 1 Halvg.. 1 Hus, i Svenstrup S. og By 2 G.. 1 Halvg., 
1 Stk. Jord paa Thrue Mark. i Gassumb S. og By 1 G.. 2 
Halvg.. 1 Hus, i Dyrbye 1 G.. 2 Halvg.. en Afg. af Fædrift 
paa AUestrup Hede. i Hvidsten 2 G.. 1 Halvg.. i Asferge S. 
og By 10 G., hvoraf 4 tillige svare af Mastrup Mark og 1 
bestaar af to halve Gaarde. 2 Halvg., i Karstrup 2 G., i Ey- 
strup 2 G., i Faarup S. og By 4 G., 1 Hus. i Ørild 1 G., i 
Spendtrup S. og By 2 G., 1 Kirkeg., 2 Huse. i Hadstrup 2 G., 
Hornsbech Ager og Fugstub Eng. i Jennumb 6 G., 1 Halvg., 
1 øde Sted. 1 Jord. som Præsten i Spentrup bruger, i Hald 
S. og By 1 øde (G.), i Stoubye 1 G.. Gierløf H., Øster Tødsløf 
S. i Ilshøeg 2 G.. Kronens Del af Thoed Sogns Tiende. Ringel 
Mølle. Dalbye Ofver S. i Vindstrup 5 G., hvoraf 1 tillige svarer 
af et Hus. 4 Huse. i Stangerup 3 G.. 1 Hus, i Endsløf S. og 
By 7 G.. 2 Halvg., 2 Huse foruden 3, der ikke ere ved Magt, 
i Giersløf S. og By 10 G., 3 Halvg., 1 Bol. 2 Huse, i Blend- 
strup 1 G., som tillige svarer af et Hus, 3 Halvg., i Kierby 
S. og By 3 G.. 8 Halvg.. 8 Huse. hvoraf 1 øde, Kierby Mølle, 
1 Kirkehalvg.. i Tøedtsløf S. og By 10 G., 7 Halvg.. hvoraf 
1 tillige svarer af en Jord paa Ilshøj Mark, 1 Bol. 3 Huse, 
Tødtsløf Mølle, 6 Gh., Kronens Del af Tødsløf Sogns Tiende, 
i Kneisted 1 G.. 1 Halvg., i Vindbles S. den ubebyggede Jord 1664. 177 

Blesberig, i Aistrup 3 G., 2 Halvg., 1 Bol. 9 Gh., hvoraf 3 
øde. i Norup 6 G., 1 Halvg., Kratschouf Jord. 5 Gh.. hvoraf 

1 øde, i Nebstrup 2 G.. 1 Bol, 1 Hus, Kronens Del af Vind- 
bles Sogns Tiende, i Sønder Liung H., Hammershøy S. og By 

3 G.. 2 Halvg.. 2 Kirkeg., 1 Hus, 2 Gh., i Vorning S. og By 

4 G., 2 Kirkeg.. 4 Huse. i Hviding 2 jordegne G.. 3 G., i 
Reistrup 3 G., i Sønderbeg S. og By 1 G., i Nørbeg S. og 
By 3 G., 1 Halvg., 1 Bol, 2 Gh., i Korning S. og By 3 G., 

2 Huse, i Attrup 1 Hus, i Hvilsomb^ Landgilden af 1 jord- 
egen G., i Schielderup Mark 1 Stk. Endelsjord og et lidet Stk. 
Skovskifte, kaldet Schoufsgaard, 1 Rusestade ved Thierbyekier, 
i Hedensted H.. Als S. og By 2 G., 4 Halvg., i Helberschouf 

5 Halvg., Gaarden Boedals Kroeg, 1 Hus. Vebbestrup S. i 
Hvare 1 G. med tilhørende Skov, i Store Arden S. og By 1 
G. med tilhørende Skov, 2 Gh., i Støfring H., Boerup S. og 
By 2 G., 1 øde Hus, i Kombdrup 1 G., 1 øde Gh.. i Bierbye 
9 G., 1 øde Gaards Sted, i Raasted S. og By 1 G., 1 Hus, i 
Sneistrup 1 G.. Gaarden Hedegaard, Ondsild H. i Gunderup 
2 G., Aars H. i Lille Rørbech 1 G., Fiendts H. i Tarstumb 
1 G., Gislumb H., Strandby S. i Vester Grønderup 1 G.. 
Herligheden til 1 Præsteg., 5 Huse, i Fandrup 3 Kirkeg., 1 
Bol. 5 Gh.. i Holmb 3 G., i Alstrup S. og By 1 Kirkebol. i 
Fouglumb S. og By 1 Kirkebol. i Stistrup 1 Kirkebol. 1 
Kirkeg., i Dollerup 1 Kirkebol. 1 Hus. i Øster Grønderup S. og 
By 1 Kirkeg.. 2 Kirkebol. i Kempstrup 2 G., i Store Rørbech 
S. og By 1 Kirkebol. i Stenild S. og By 3 G., 1 Kirkeg.. 1 
Bol, 1 Hus, i Binderup S. og By 1 G., 1 Kirkeg., 2 Huse, i 
Gislum S. og By 1 G.. 1 Kirkeg., 2 Gh., i Nyrup 1 Kirkebol, 
4 Gh.. i Vogensild S. og By 2 Kirkeg., 1 Kirkebol, 2 Huse, 4 
Gh.. i Mourum 1 Kirkehalvg.. 1 Hus. i Lougens S. Hvalpsund 
Færgested. Kirkegæsteri i Gislumb H. af Rørbech, Grønderup, 
Stenild. Thidsted, Binderup, Vogensild, Farsøe. Strandbye, 
Fouglumb. Uldis, Alstrup. Lougens og Durop Kirker, Præste- 
gæsleri af Præsterne i Rørbech. Durop, Thidsted. Thorup og 
Uldis, Kronens Del af Stenild, Grønderup, Binderup, Uldis, 
Alstrup, Lougens, Vogensild, Rørbech, Fouglumb, Thidsted, 

' Foran i Hvilsomb staar fejlagtigt Thye-. se Bil. 

12 178 1662. 

Durop og Strandby Sognes Korntiende, ligeledes Kronens Del 
af Vindbles, Als, Mou og Glendstrup Sognes Kvægtiende, 
samt i Hedensted H.. Valsgaard S. i Schoboe 1 G.. Gaarden 
Gambdrup med tilhørende Skov. fremdeles 2 Laksegaarde Øst 
for Randers Bro, Miellerup Sunds Færgehus med Færgestedet 
til Mariager Side. Støvring H. i Rodsted 1 Kirkebol (Htk. 
Bøndergodset 2364 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. 1 Alb. 22^^1785 '^^ 
Korntiender 192 Tdr. 3 Skpr., Kvægtiender 9 Tdr. 6 Skpr. 1 
Fdk. 1 Alb. 2 «3i. Gods, som har været pantsat til Søfren 
Jenssen, 10 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 1 Alb. ^/^ ^. tilsammen 2609 
Tdr. IV2 Fdk. 1 Alb. 2235/3.^ ^), endelig følgende Gods. som 
hidtil har svaret under Halds A., nemlig: paa Sallingland i 
Hindborg H., S. og By 1 (G.), i Dølbye S. og By 1 (G.), i 
Brøndumb S. i Groufbye 1 (Bol), 2 Gh., i Otting S. og By 
L (Bol); i Røding H., Balling S. og By 1 Halvg., Lemb S. i 
Vester Lembye 1 (G.), 1 øde Hus; Nørre H.. Rybierrig S. i 
Hestbeeh 2 (G.), 1 (Bol), i Vester Lyebye S. og By 1 (Bol), 
i Boestrup 1 (G.), 2 Huse ; Harre H., Torum S. i Møgei Torum 
1 (G.), i Lille Torum 1 (G.), 1 Gh., i Sebbye S. (Bolet) Snabbe 
og 1 Hus, i Nautrup S. og By 1 (Bol), i Hierch S. og By 1 
(G.); Gislumb H., Stenild S. i Bolderup 5 (G.); i Rinds H., 
Thostrup S. og By 3 (G.), 3 (Halvg.), 1 Hus. i Trogelstrup 

5 (G.), 1 (Halvg.), Schalds S. i Estrup By 1 (G.) samt Kronens 
Del af Taastrup og Schals Sognes Korntiende (Htk. 207 Tdr. 

6 Skpr. 2 Fdk. 2/. ^: ialt 2816 Tdr. 7 Skpr. P^^/ivg^ -9i) — 
for: 1421243/4 Rdl. 14 Sk., som er Vederlag for Godset, 
nemlig 1408433/^ Rdl. 17 Sk., dertil for Mariager Klosters 
Bygninger 1500 Rdl. og Inventarium 81 1/2 Rdl. 12 Sk., til- 
sammen 1424251/2 Rdl. 5 Sk.; heri fradrages 3OOV2 Rdl. 15 
Sk., som skal betales til Panthaveren for det pantsatte Gods. 
At regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret forbeholdt. De 
20 Tdr. Rug og 20 Tdr. Byg, hvormed Kongen har forbedret 
Mariager Præstekald. skal fremdeles ydes Præsten af Mariager 
Klosters Ejere, da de ere afkortede ved Købesummens Be- 
regning. Orig. Top. Saml. p. Perg. Mariager Kloster, Suppl. 
Skb. L, 411. Bil. 

16. Juni. Hans Hansen, Proviantskriver ved Køben- 
havns Slot, fa ar: i Fleschumb H. Fildsted Ladegaard med 1664. 179 

Ladegaardsmarken inden for det opkastede Dige samt Rør- 
dals Enge, Ludtsholmbs Enge og de Enge Østen for Mølle- 
aaen, som fra Arildstid have ligget under omtalte Ladegaard 
(Htk. 97 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. Aabomaal), det under- 
liggende Bøndergods: i Dal S. og By 4 G., 2 Bol, 1 Gh., en 
Afg.. der svares af Borgemestrene i Aalborg af Halvparten af 
Kiøtrup Kær og Liungholmb i Hornumb H., som Kongen har 
bevilget dem, i Pofvelstrup 2 G., 1 Gh., i Gunderup S. og By 
1 G., 2 Bol, 3 Halvbol, i Oppelstrup 5 G., 1 Bol, i Fielrouf 
10 G.. 1 Bol, 2 Halvbol, 5 Gh., i Torup 2 G., hvoraf den ene 
er Annekspræstegaard til Gunderup, i Vårst 1 G., i Nøfling 
S. Selvejergaarden Lundergaard, i Galtentorp 2 G., 1 Gh., i 
Visse 6 G., 1 Hus, i Sederup 3 G., 1 Hus, Nillingbros Mølle, 
i Volsted S. og By 3 G., hvoraf den ene er Annekspræste- 
gaarden, i Ferslef S. og By 10 G., i Nøtten 4 G., Gaarden 
Perstrup, i Miels 2 G., 1 Halvg., 2 Gh., i Romdrup S. og By 
12 G., 1 Kirkeg., 1 Bol, 1 Kirkebol, 4 Gh., i Klarup S. og 
By en Afg.. som svares af Præsten i Romdrup, i Lille Vorde 
S. og By 10 G., 4 Bol, en Afg. af 4 Fjerdinger Jord, 1 Hus, 
i Store Vorde S. og By 7 G., 1 Bol, 2 Huse, i Sønder Tranders 
S. og By 5 G., 1 Bol, 1 Gh., i Gug 12 G., 4 Bol, 1 Gh., en 
Afg., Lundsholmbs Bro, Hals Bro, i Otterup 5 G., 2 Kirkeg., 
1 Bol, 1 Kirkebol, 8 Gh., i Helium H. Gaarden Horsens, i 
Schiørping S. og By 9 G., en Afg., Skov til nævnte Gods, i 
Rebel 1 G., i Huornumb H., Schielling Bro 1 Stk. Eng. i 
Brasted 2 G., 1 Kirkebol, i Byrsted 3 G., som tjene til Pandum- 
gaard. i Voxlef S., Bindrup 1 G., i Slet H., Neisbore S. og 
By 4 G., 2 Halvg., hvoraf den ene skylder til Schyum Kirke, 
3 Gh., Færgegaarden Sundsgaard (nu: Aggerssund), i Tolstrup 
y G., hvoraf den ene skylder til Neisbore Kirke, 7 Gh., i 
Salling S. og By 3 G., Gaarden Bradtshafve, 2 Huse, i Løg- 
^tpd S. og By 2 G., 2 Halvg., 3 Gh.. i Kornum S. og By 2 
<!., i Vilsted S. og By 13 G., Vilsted Mølle. 11 Gh., hvoraf 1 
•ruges af en Mand i Engelstrup, i Fleschum H., Nørre Tranders 
S. og By 13 G., Herligheden af 1 G., 3 Bol, 1 Kirkebol, 8 Gh., 
9 Gadehusmænd, som gøre Ugedage, i Sundbye 10 G., Herlig- 
heden af 2 G., 3 Bol, en Afg., Sundbye Mænd svare af 
Rordalsbakke og Backis Remme, 5 Gh., i Slet H., Vilsted 

12* 180 1664. 

S. og By 2 G., 2 Gh.. i Øster Ørbech 2 Selvejerg., 5 G.. 1 
Halvg., i Huornumb H.. Grafløf S. og By 2 G. med tilhørende 
Gadehuse (Htk. i alt 1294 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk. 2^'jo^o '^i. å 
50 Bdl. Td.) — for: 65018 Rdl., idet Ladegaardens Bygninger 
ere satte til 300 Rdl. at regne fra 1. Maj 1664. Forkøbsret 
til det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 152. Bil. 

16. Juni. Hans Nansen. Præsident i København, faar 
paa egne og afdøde Michel Nansens Børns Vegne følgende 
Gods, som hidtil har svaret under Antvorskov A.. i Løfve H.. 
Kirke Stillinge S. og By 12 (G.), hvoraf 1 tillige svarer a 
et Stykke Jord, Sammelskat. en Afg. af Strandoren. 7 Hu.'^- 
mænd, i Øster StUlinge 16 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en 
øde Jord, Sammelskat. 4 Husmænd, i Næsbye ved Stranden 
18 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en øde Jord. 8 give Sammel- 
skat, 1 tilUge svarer af Strandoren. 1 desuden efter en sær- 
lig Jordebog og 1 svarer en Særafgift. 7 Husmænd, i Kielstrup 
9 (G.), 1 øde Jord. en aarlig Afg.. Byen svarer af Strandoren, 
en Afg., som ovennævnte Mænd i Næsbye og Kielstrup sammen 
med 2 Mænd i Heininge svare af Kongsmareh. 7 Husmænd, 
i Bildtsøe 16 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en øde Jord, 
Sammelskat. en aarhg Afg. af Strandoren. 4 Husmænd (Htk. 
1043 Tdr. IV2 Skp. 2V2 Otk. 31/4 '^, å 50 Rdl. Td.) — for: 
52165V2 Rdl. 16 Sk. 2 <3i. Tilbagekøbsret til det samlede 
Gods forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Løve H. Nr. 185. 
Skb. L, 177. Bil. 

18. Juni. Hans Schack til Møgeltønder. Feltherre, faar: 
i Haderslevhus A.. Gramb H. og S., i Kastrup By 3 (G.), 1 
Sted, 3 Gh., i Thisit 3 (G.). 2 Gh., i Schioldagger 2 (G.), i 
Nuestrup S.. Aalkier 1 (G.), i Frøs H.. Øster Linnit S. og By 
1 (G.), i Vester Linnit 4 (G.). 1 Sted. 1 Hus, i Rødding S. 
Brendstrup 1 (G.), i Fol S. og By 4 (G.). 1 Sted, 9 Gh., 
i Ganderup 4 (G.). 2 Steder, en Afg.. som Fol og Ganderup 
Byer give af Torntved Mark, i Hviding H.. Høyrup S. Gaarden 
Arnum, i Riberhuus A., Frøs H. i Ganderup By 1 (G.) (Htk. 
107 Tdr. 3 Skpr. 2 Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 53693/^ Rdl. 
4 Sk. Skb. L, 41. Bil. 

21. Juni. Hellig Trefoldigheds Kirke i Køben- 
havn faar: i Fyen den Del af Søndergaarde Hovedgaard, 1664. 181 

som Corfidts Ulfeldt har faaet som Udlæg efter afdøde Hans 
Lindenov paa Christian Friis's Vegne, men som nu er hjem- 
falden til Kongen efter Corfidts Ulfeldt (Htk. 3 Tdr. Vj., Skp. 
IV2 Fdk. Aabomaal) samt tilhggende Bøndergods: i Vends H., 
Rørup S. (Huset) Dyrehauge, i Heckebølle 1 (Bol), i Ebdrup 

1 (G.), i Alsboe 1 (G.), 1 Hus (Htk. i alt 23 Tdr. 3^/4 Skp. 

2 Alb. ^*l2-^ '^. naar 81 V2 Bdl. 8 Sk. regnes med, som Køben- 
havns Universitet skulde udrede paa Studenternes Vegne i 
Valckendorfs Boder) — for: 3958 V2 Rdl. 323/^ Sk., at regne 
fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til det samlede Gods for- 
beholdt. Skb. L, 607. Bil. 

7. JuU. Niels Olufs øn. Borger i København, fa ar: i 
Ringsted H. Ringsted liloster og Ladegaard med Bygninger 
og Inventarium. Munkehave og Skov (Htk. 47 Tdr.), i St. 
Hans S.. Slangerup By 5 (G.), hvoraf de 2 tillige svare af 
Hauleberg Mark og alle af Puge Sø, i Haubyrd 6 (G.), der 
som Klostertjenere svare en aarUg Afg., i Tolstrup 8V2 G., i 
Balstrup Egede en Afg., som svares af 1 Mand i Nørhus og 

3 Mænd i Ringsted, i Balstrup By 4 (G.), en Afg. af hele 
Byen, i Gielsager 2 (G.), i Torp .9 (G.), en aarlig Afg. af 
Byen, Hau Mølle K der tiUige svarer af et Vænge paa Torped 
Mark og nogen Jord paa Ringsted Mark. af Mølleløcken og 
af Aalekisten. Høms Mølle, som desuden svarer af en Gaards 
.lord paa Høms Mark, i Norhus 2 (Huse), i Kierup 3 (G.), 
en aarhg Afg. af Byen, Skov til denne, i Benløse S. og By 
17 (G.), hvoraf de 6 tillige svare en aarlig Afg. af 2 G., en 
aarlig Afg. af Byen, Søeschouf ved Benløse, Hombleore Skov. 
Bested Skov, i Svenstrup By en Afg. af Kortycke Banken 
Ilden for Hombleore Gærde, i Testrup S. og By 1 Hus med 
Have, hvor der har staaet en Ejendomsgaard, i Harrested S. 
og By 14 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en øde Have, og 
alle i Fællesskab 2 aarlige Afgifter, hvoraf den ene af Sand- 
holmen, 1 Sted paa Overdrevet, en Afg. af Overdrevet, som 
svares af dem allesammen tillige med Præsten, Skov til ' Denne tillige med Høm Mølle kom ifølge en Anm. i Original- 
skødet tilbage til Kronen for 25H2'/.2 Rdl., som blov godtgjort Niels 
Olufsen paa en Afregning, sluttet i Nov. 1672. 182 1664. 

Byen. i Schielrøed 4 (G.), i Ørslef under Skoven 12 G. med 
Skov, i Svenstrup 1 (G.), som tillige svarer en aarlig Afg. 
af Hauleberg, i Mierløse H., Stenlille S., Tiørntved 1 (G.), i 
Ugerløse S.. Brendholdt 1 (G.) med Skov, i Tudtse H,, Gimblinge 
S. [!], Sandbye 1 Afg., i Sehambstrup S. og By 1 (G.), i Schielne- 
sted 1 (G.), i Bingsted By 13 Husleje- og Jordskyldsafgifter, 
hvoraf de 3 af Klosterhuse, Landgilden af 38 Fjerdinger i 
Marken af samme Navn, der fæstes bort til Borgerskabet, og 
af følgende Slaader: 1 Vænge ved St. Giertruds Slaade, 1 Eng 
ved St. Giertruds Kilde. 1 Eng i Mellemmarken ved Broes- 
kilde, Søfren Schomagers Slaade, Glosters Nørhauge, 1 Slaade 
ved St. Giertruds Kilde, Hans Lauridtsens Slaade, Flindtebergs 
Slaade. Kongens Eng (af de to sidste svarer Borgemesteren), 
1 Stykke Jord, 1 Slaade i Stugmarken, 1 Slaade bag Sogne- 
præstens Gaard (af de 2 sidste svarer Præsten). 1 Ager ved 
St. Jørgens Gaards Jord, 2 Agre inden for Hofmandeled, 
Store Hesleschoufs Slaade, Engleje af 14 Enge, i Vettersløf 1 

1 Eng, hvoraf Præsten svarer, Hau Mølle 3 Enge. i Ortved 3 
Enge, i Benløse 3 Enge, i Slangerup 1 Eng, i Ottestrup 2 
Enge samt Skovriderens Eng, i Nordrup 9 Enge, hvoraf 
Præsten svarer af de 4, 5 Afg., i Hielmsøe 1 Eng, i Haubiurd 

2 Enge, i Tolstrup 2 Enge, i Nørhus 4 Enge, i Høm 2 Enge, 
i Kongsted 4 Enge. i Thaagerøed de 2 Kammersmoser. i Helle- 
strup 1 Eng. i Ørløse 2 Enge, ved Høms Mølle 1 Eng, 14 Enge, 
som Querckebye Bymænd have i Fæste, i Tersløf en Afg. af 
Bogenache, i Sigersted en Afg. af Dybekier paa Ørslef Mark, 
Husbondhold af 3 Steder i Benløse, af 6 Steder i Harrested, 
af 1 Sted i Balstrup, af 10 Steder i Nordrup, af 1 Sted i 
Mulstrup, af 2 Steder i Haubiurd, af 1 Sted i Førsløf. af 2 (?) 
Steder i Thestrup, af 1 Sted i Torp. af 5 Steder i Sigersted, 
af 1 Sted i Schielrøed, af 6 Steder i Ørsløuf. af 1 Sted i 
Hielmsømagle, af 3 Steder i Bringstrup, af 2 Steder i Tolstrup, 
af 1 Sted i Slangerup, af 2 .Steder i Bendschouhus; fremdeles 
af Stiftets Gods og Indtægt: i Benløse af 1 Kirkehus, i Ørsleff 
af 1 Sted, der svarer Landgilde til Kirken, i Kagstrup af en 
lille Kirkeg., i Valsøelille af 1 Kirkehus og Kirkelade. som 
svares af Mølleren i Kiøls Mølle, i Hielmsøemagle af 1 Kirke- 
hus og 1 Kirkeg.. som gør Arbejde, i Høm af 1 Kirkehus, 1664. 183 

i Farindløse af 1 Kirkeg., i Førsløuf af 3 Kirkehuse (Htk. 
1450 Tdr. 2^/^ Skp. å 50 Rdl. Td.) — for: 72522 Va Rdl. 40 
Sk., at regne fra 1. Maj 1664; men da der er henlagt 325 Rdl. 
til 12 Skolebørns Underholdning i Ringsted Skole og 41 Rdl. 
1 Ort 4 Sk. til Skolemesterens og Hørerens Løn samt V2 Td. 
Smør. regnet for l^j.^ Rdl.. til Roskilde Kapitel, som hidtil er 
bleven betalt af Ringsted Amts Indkomst, skulle ovennævnte og 
fremtidige Ejere af Ringsted Kloster, eftersom det er bleven 
godtgjort ham, hvert Aars 1. Maj betale 373 Rdl. 3 Ort 4 Sk. 
til Borgemester Klaus Pofuelsen i Ringsted og hans Efter- 
følgere, som skulle bespise, underholde og lønne omtalte Skole- 
personer, hvormed Borgemester og Sognepræst skulle have 
Tilsyn: tillige skal der fra Klosteret udredes nødtørftig Ilde- 
brændsel til den, der bespiser nævnte Skolebørn samt til 
Sognepræsten, Skolemester. Hører og Klokker: fremdeles skal 
Kaptajn Peder Morsing og Hustru vedbUve at nyde Høm 
og Hauge Møller, som de have Livsbrev paa; endelig maa 
dette Skøde ikke i nogen Henseende gribe ind i det Skøde, 
der er givet Klaus Pofvelsen. hgesom Borgerskabet fremdeles 
skal nyde de Fjerdinger. Slaader og Enge for Fæste og Af- 
gift, som det plejer. Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Ringsted Kloster, Suppl. Skb. L, 191. Bil. 
9. .Juli. Hans Olufsen. Hof køkkenskriver, faar: i 
Ringsted A. og H.. i Querchebye S. og By 28 G., der bruges af 
25 Bønder, hvoraf 1 tillige svarer af Hesteslaaderne og af en 
Jord, som laa til en anden Gaard, 5 Gaardsæder. en aarUg 
Afg.. som svares af hele Byen undtagen 1 G. og 1 Gaard- 
sæde. i Kongsted 4 G., som bruges af 3 Bønder, hvoraf 1 
tillige svarer af nogle Vænger. Slimminge Overdrev Skove, i 
Virsted S. og By 1 (G.), der tillige svarer af 1 Kirkeg.. 2 
Husmænd, Engleje. som en Mand i Kongsted svarer af 1 Jord 
uden for Hombleøre Gærde, og som Giørsløf Bymænd svare 
af Koehaugen, der er indtaget fra Slimminge Overdrev, i 
Klippit en Afg., der svares af adskillige Jorder og Vænger, 
Husbondliold af 9 Huse i Querchebye; i Tryggevelde A.. Ramb- 
søe H. i Lille Saelbye en Afg., 1 Husmand, i Biefverschouf 
H. Kronens og Kirkens Andele af Korntienden af Lellinge 
S., 1 Stk. Jord, som tilhører Lellinge Kirke (Htk. 396 Vj Td. 184 1664. 

13/^ Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 19828 V2 Rdl. 14 Sk., at regne 
fra 1. Maj 1664. Da Lellinge Kirkes Andel af Tienden kun 
er regnet for halv, skal Hans Olufsen og de, som efter ham 
nyde denne Tiende, være forpligtede til at vedligeholde og 
forsyne Kirken. Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. 
Skb. L. 204. Bil. 

15. JuU. Niels Banner til Tyebierriggaard, Befalings- 
mand over Hagenschouf A. og Gods, fa ar: i Sundts H., Lunde 
S., Høve 5 (G.), hvoraf 1 tiUige svarer af et øde Bol, 1 Gh., 
i Boebierrig 5 (G.), 1 Hus. i Salling H., Ulbølle S. og By 3 
jordegne (G.), 2 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af 2 Korter 
købt Jord, 1 (Hus), i Oubye S. og By ^U (G-)- i Baag H.. 
Synderbye S., Hellenis By 15 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af 
en Have, 4 Steder, en Fællesafg. af alle Hellenis Mænd, 15 
Boishuse, Skov til Byen, 1 Jord paa Hellenis, kaldet >Slottens 
gamle Græsbed«, i Dreslette S., Aufvernis 2 (G.), Omkers. 
Bierge og Schaarups Fællesskov. Kronens Andel af Korntienden 
af Ulbølle S., der svarer til Odense Hospital. Kirkens Andel af 
Korntienden af samme Sogn, Herhgheden af 1 G., 1 Halvg. og 
1 Bol i Oubye. som giver Landgilde til Præsterne og Skole- 
mesteren i Faaborg (Htk. 333 Tdr. 43/^ Skp. 1 Alb. å 50 Rdl. 
Td.) — for: 15892 Rdl. 8 Sk., idet der er fradraget 788 Rdl. 
V2 Ort, som en Gaard i Ulbølle er pantsat for: at regne fra 
1. Maj 1664, Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. 
Orig. Top. Saml. p. Perg. Sunds H. Suppl. Skb. L, 210. Bil. 

18. JuU. Christopher Gabel, Rentemester, faar: i 
Salling H. Hovedgaarden Rantzovholmb. som er hjemfalden 
til Kronen efter Kay Lycke. samt jus patronatus til Rantzov- 
holmb og Krarup Kirker og Birkerettighed til Rantzovholmbs 
Birk (Htk. i alt 227 Tdr. b^U Skp- å 65 Rdl. Td.) med adehg 
Frihed — for: 19301 V2 Rdl. 21 Sk., idet Rantzovholmbs 
Bygninger ere satte til 4500 Rdl. Skb. L. 208. Bil. 

19. Juh. Albert Itzen, Borger og Handelsmand i 
København, faar: i Aars H., Hyllebiere S. og By 1 jordegen 
(G.). 5 (G.), hvoraf 1 har Afkortning. 6 Gh., i Eystrup 2 (G.), 
i Fleisborg 2 Gh., i Huornum S. og By 4 (G.), hvoraf 1 har 
Afkortning, 2 (Bol), 5 Gh., i Kroustrup 4 (G.), i Rise 1 (G.), 
1 (Bol), i Ulstrup S. (Gaarden) Gifvelgaard, der har Afkortning, 1664. 185 

i Bier S. 1 jordegen (G.), 9 (G.), hvoraf 4 have Afkortning, 
3 (Halvg.), 6 Gh.. i Schifumb S. og By 13 (G.), 1 (Halvg.), 
1 (Kirkeg.). 5 (Bol), 6 Gh., i Bradstrup 1 G. med Fiskeri i 
Bradstrup Sø, i Binderup S., Lille Binderup 7 (G.), i Hvætboe 
H., Sønder Saltum 1 jordegen (G.), 4 (G.), 1 (Halvg.), 1 (Bol), 
en Afg. af Saltum Præsteg.. 1 Gh., i Østrup 1 G. (Htk. 3563// 
Td. IVs Fdk. 2'3/98 -3i. å 50 Rdl. Td.) — for: 178397. Rdl. 
1 Ort 18 Vl- Sk., at regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til 
det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 184. Bil. 

21. Juli. Leonhart Klovmand, Borger og Handels- 
mand i København, fa ar: i Hidts H.. Lemming S. og By 3 
(G.), hvoraf 2 tillige i Fællesskab med en tredie svare en 
Afg.. 10 Fæste-(G.), 4 Huse. hvoraf 1 gør Dagsgerning. Kronens 
Andel af Lemming Skov. i Næssit 4 (G.), en Afg., der svares 
af Bonden i Moesgaard. Skov til Byen (Htk. 101 V^ Td. IV2 
Skp. 1 «3i, å 50 Rdl. Td.) — for: 5084V2 Rdl V2 Sk. 
Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt, Skb. L, 
215. Bil. 

— Johan Brockenhuus til Sæberkloster, Oberst til 
Hest. fa ar: i Hindsted H., Vebbestrup S.. True 3 (G.), 3 Gh., 
i Doens 4 (G.), 2 Gh., i Døstrup S. og By 7 (G.). 4 Gh., i 
Roestrup S. og By 2 (G.), 2 Gh., (Gaarden) Lundsgaard, Ouf 
S. i Stubdrup 2 (G.), 1 (Bol), Valsgaard S. i Rese 3 (G.), 
1 Hus. i Hørbye S. og By 1 (G.) (Htk. 99 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk. 
•2 Alb. 22/, ^, å 50 Rdl. Td.) — for: 5000 Rdl.. at regne fra 
1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. 
Skb. L. 219. Bil. 

25. Juli. Hans Oldelandt til Uggerslefgaard . Lands- 
dommer i Fyen, faar: i Schamb H.. Brønstrup 2 G. (Htk. 
25V2 Td. 1 Skp. IV3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 1283 Rdl. 
32 Sk. Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. 
L. 228. Bil. 

27, Juli. Anders Madsøn. forhen Skriver i Koldinghus 
A., faar: i Tørrild H., Jelling By 10 (Halvg.), en Afg.. som 
alle Bymændene svare for Nedbrydningen af Jellinge Mølle, 
1 (Bol), 2 (Gh.), Schoudal Mølle, Skov til Byen. i Slangs H.. 
Alinstoch 1 (G.) (Htk. 91';, Td. 3 Skpr, å 50 Rdl. Td.) — 
for: 4593 Rdl. 3 Ort. Tilbagekøbsret til det samlede Gods 186 1664. 

forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Tørrild H. Nr. 50. Skb. 
L, 223. Bil. 

27. Juli. Johan Lieberich, Oberstløjtnant ved Liv-, 
regimentet til Hest, fa ar: i Nørvangs H., Gifve S. Sønder- 
hoedts Hovedgaard og 1 Stykke Skov (Htk. 25 Tdr.), i Hie- 
gaard 3 (G.), i Breinhoed 3 (G.), i Bechsgaard 5 (G.), i Gifve 
By 1 (G.), (Gaardene) Esklund eller Gifschouf og Voeslunde, 
(Bolet) Øglund, Halvdelen af Ulkiers Mølle, Ringgifve S. i 
Ulkind 3 (G.) (Htk. 82 V2 Td. V2 Fdk.), samt følgende Gods, 
som har svaret under Koldinghuus A. : i Gamele By 1 (G.), i 
Brand Kirkeby 1 (G.), i Brandlund 1 (G.), i Urre 1 (G.), i 
Østerhoed 1 (G.), i Gifve 1 (G.), i Eschelund 1 (G.) (Htk. 
143 Tdr. IV2 Skp. å 50 Rdl. Td.) — for: 7159 Rdl. IV2 Ort. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Sønder- 
hoved, Suppl. Forandret ved Skøde 7. Aug. s. A. 

— Jens Lassøn til Dalum, Admirahtetsraad, faar: i 
Odense H. St. Knuds Kloster og Ladegaard med Bygninger, 
Ager. Eng og Skov (Htk. 32 Tdr. 2 Fdk. 2 Alb. Aabomaal), 
følgende af det underhggende Bøndergods: i Stenløse S. og 
By 5 G., i Svendstrup By 1 G., i Fangel S. og By 4 G., 2 
Halvg., i Brylle S. og By 6 G., i Gundestrup By 1 Bol, i St. 
Knuds S., Bolbroe 8 G., i Paarup S. de 2 Gaarde Moncheroed, 
som tillige hver især svarer af en ny Jord, en Afg. af Jorden 
til Stegsted Hus, Gaarden Krophøy, i Villistofte By 1 Bol, i 
Paarup 1 Halvg., 1 Hus. i Stegsted 7 Halvg., i Paarup 2 Halvg., 
i Snedstrup By 4 Halvg., 1 Hus, i Taarup By 3 Halvg., i 
Uberoed S. Gaarden Tanggaard, der tillige svarer af 1 Stk. 
Jord. Huset Diurløf, Bolet Lille Rafnebierig med tilhørende 
Lykke, hvis Bruger tillige svarer af en anden Lykke og 1 Stk. 
Jord, de 2 Gaarde Spedsbierig, som hver især tillige svarer af 
2 Stkr. Jord og den ene desuden af en Have ved Huset, 
Gaarden Frøbierrig, de 2 Bol Bispbierg, hvoraf det ene tiUige 
svarer af Svangelands Lykke og en anden Lykke, Kaarse- 
bierrig Hus, der tillige svarer af 1 Stk. Jord ved Huset, 
Gaarden Husemoese, der tillige svarer af Overparten af Teiltorn, 
af 1 Stk. Jord ved Kirkeledet og af Teildam, Halvgaarden 
Teilgaard, der ligger ene og svarer af Jorden Teiltorn og af 
Teildam. den enlige Gaard Diurgraavede, der svarer af 1 Stk.^ 1664. 187 

Jord ud til Vissenbierig S. og af 1 Stk. Jord af Teiltorn. 
Halvgaarde n Røgemoese, der ligger ene. 2 enlige Gaarde 
Gundersroed. iworaf den ene svarer af Frendetoft, Trogels- 
inose og Udgangen samt af en ny Jord. den anden af Teildani 
og en ny Lykke, Halvgaarden Kalløer. der ligger ene og svarer 
af 1 Stk. Jord og en ny Lykke, i Uberoed By 1 G., der svarer 
af en ny Lykke til en Kohave. af en anden Lykke og af 1 
Stk. Jord. 1 Halvg.. der svarer af en ny Jord. i Lille Uberoed 
9 Husmænd, hvoraf 1 svarer af et nyt Hus og en ny Jord, 
2 hver især af et Hus og 1 Stk. Jord, 1 af Smedehuset, Eneste- 
gaarden Lille Eigelstrup. der svarer af 1 Lykke, 1 Stk. Jord og 
en ny Lykke ved Veyrup, de 2 Gaarde Store Eigelstrup, som 
hver især svarer af 2 Stkr. Jord, i Trogelsroed 3 Halvg.. som 
ere Ugedagstjenere. i Høybierig By 4 Halvg.. hvoraf de 3 hver 
især svarer af en Lykke. 1 desuden af Skræderhuset. og alle 
Høybierig Mænd sammen med Bonden i Røgemoese en 
Fællesafg.. i Trostrup S. og By 2 G., i Vor Frue S. i Odense 
Eybye 14 G., en aarhg Fællesafg.. Munchemølle, i Aasum H 
S. og By 9 G., hvoraf 1 svarer af et Hus, 1 Halvg., 2 Gh. 
i Lunde H.. Otterup S. og By 1 G., i Lunde S. og By 1 Halvg. 
i Nesbyehofvits Birk. Lundbye S.. Anderup By 3 G.. 4 Halvg. 
Huset Klusit. de 2 Gaarde Nidsted. 1 enlig Halvg.. 1 Bol, 1 Hus, 
i Bierge H. Dreistrup S. og By 1 G.. 1 Halvg., i Aggedrup S., 
Kierbye 1 G . 1 Halvg.. i Aggedrup By 1 Halvg.. i Muncheboe 
S. og By 6 G.. 1 Halvg.. i Dreybye 1 Bol, i Dalum Len og 
Birk. Rendørbye 1 Bol, i Sehoubye H.. Virsløf S. Gaarden 
Haufsted. der ligger ene og svarer af 1 Stk. Jord i VfBsen- 
bierig S., den enhge Halvg. Blesbierig. der svarer af 1 Stk. 
Jord. i Særsløf S., Moerup 1 G., i Hemmersløf 1 G., i Meilbye 
S. de 2 Gaarde Becke, i Vissenbierig Birk og S., Rold 1 Bol, 
j)aa Hindsholm, i Mesinge S., Salbye 4 G., i Vinding H.. 
Flødstrup S. Kiersendrup 1 G., i Bougense S. og By 1 G., i 
Aufnsløf S., Schalchendrup 1 Halvg., i Korpendrup 1 G., i 
Refsvindinge S. og By 1 Halvg.. i Baag H., Flembløse S.. 
Derup 10 G.. I Hus, en Afg., der svares af alle Byma^idene. 
i Vendts H., Rørup S., Ebbedrui)e 3 G.. 1 Bol. i Dybmoese 
2 G., i Heckebølle 1 G., i Aalsbov 2 G., i Indslof S., Bubel 
1 Halvg.. i Veylbye S.. Kurstrup 1 Halvg.. i Kauslund S. og 188 1664. 

By 1 G., i Fieldsted S.. Fiellerup 3 G.. 1 Bol. 1 Husmand 
(Htk. i alt 1494 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. 2 Alb.): i Nyborg A., 
Sundts H.. Trunderup 1 jordegen G.. Øerne Stryn og Stryn 
Kalfve. den jordegne G. UUemoese. som tillige svarer af 1 
Hus. i Gudme H. Rambdrup 1 jordegen G., som svarer af 
Rambdrup Hauge, i Baag H., Ørte S. Gaarden Ladegaard med 
Skov. i Frøebierig 1 G. med Skov. 1 Hus. i Odense H., Schoufs- 
høyrup 1 jordegen G. (Htk. 140 Tdr. 2 Skpr. 2 Alb.); i 
Odensegaards A.. Lunde H., Beldring 1 G., i Emmerløf 1 G., 
i Naarup S. og By 1 jordegen G.. 3 Fæsteg.. 1 Gh.. i Ottrup 
S. og By 2 Fæsteg.. i Hiorsløf 1 Ejendomsg.. i Schamb H., 
Bolmer 1 Fæsteg.. i Vissenberig Birk. Bred 1 Fæsteg., i 
Odense H., Trøstrup Koerup 1 jordegen G., 1 Fæstehalvg., 2 
Husmænd, i Biskorup 5 G., som tillige svare af en Holm, i 
Trøestrup 4 Fæsteg.. en Afg., alle Trøestrup Mænd svare af 
Smedehuset, i Aasum H.. Allerup S. og By 1 Gh., i Lunde 
H., Hessumb 3 Fæsteg.. 2 Gh. (Htk. 176 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 
2 Alb. 2 ^); i Ruegaards A.. Vissenbierig Birk. Assenbøl 5 
Ejendomsg. med Skov. i Andebøl 2 Ejendomsg. og 3 Fæsteg., 
alle med Skov. Bolet Plønne. i Sehaldebøl 1 Ejendomsg. med 
Skov. i Schoubye H.. Meilbye S. en Afg. af Neileroed Mae, 
der bruges af Mølleren i Rugaards Mølle, følgende Stifts Ind- 
komst: Ryds Mølle. Bolet Lille Padesøe og 1 Eng ved Nye- 
march (Htk. 64 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 2 vi): af Odense Provsti, 
i Aasum H.. Fraude S. og By 1 G.. 3 smaa Bol. der give 
Landgilde til Kirken, medens Herligheden følger Provste- 
gaarden. i Lunde H.. Emmerløf 5 (G.), i Brandtsbye 1 (G.), 
i Hiadstrup 1 (G.), i Gamborrig Birk og By 19 (G.), hvoraf 
1 svarer af Peder Jydes Toft og 1 af Kieretoft, 7 (Bol). 1 
Hus, en Afg. af Provstestald ved Stranden, en Afg., alle 
Gamborrig Mænd give for Græsgang paa Svinøe, 1 Stk. Hus 
paa Byens Jord. i Vinding H.. Bougense S. (Gaarden) Strand- 
schouf med Skov. Provstegaardens Avling (Htk. 237 Tdr. 2 
Skpr. 2 Alb.): af Assens Provsti. Kauslund S. i Voldbye 1 
(G.), i Kierte S.. Ørsbierg 1 (Hus), i Odense H., Fangel S. og 
By 1 (G.), i Vendts H.. Veilbye S. (Gaarden) Rørsløf. i Giel- 
sted S., Liønge 1 Hus. i Udbye S., Vibye 1 (G.), i Sønderbys 
1 G. (Htk. 25 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. 1 Alb.); i Aalborghus A., 1664. 189 

Kiær H. i Biersted S. og By 5 (G.), 1 (Halvg.), 1 (Bol), 9 Gh.. 
i Vester Has.^^ing S. og By (Halvgaarden) Hvolgaard. (den 
jordegne Halvg.) Kolding, Laden 1 (Halvg.). 1 (Bol), som 
svarer af Hiortekrogen och Gaarden«, 1 Hus. i Øster Hassing 
S. og By 2 (G.), 1 (Halvg.). 1 (Bol), 6 (Halvbol), med alle 
tilhørende Gadeliuse. en Afg. af 2 Huse, som bruges af een 
Mand; i Jerslef H.. Vrensted S. og By 4 G., 13 Gh.. i Ørum 
S. (Gaarden) Kierlingsbroe, (Halvgaarden) Ørums Tved og 
en Part i (Gaarden) Kragheds Lund (i Matriklen Lille Krag- 
hede), Hiøring Jordskyld 23 Afg.. hvoraf 1 svares af IIV2 
Fjerding Jord. 1 af 6 Fjerdinger Jord. 1 af 5 Fjerdinger Jord. 
4 af 4 Fjerdinger Jord. 5 af 3 Fjerdinger Jord, 5 af 2 Fjerdinger 
Jord. 4 af 1 Fjerding Jord, 1 af ^'^ Fjerding Jord, Toftepenge, 
i Hvetboe H.. Faarup 4 (G.), 4 (Halvg.), 1 (Kirkehalvg.), 1 
(Kirkehalvbol), 1 Hus. 3 Gh., (Gaarden) Drustrup, i Joenstrup 
I (G.). 2 (Halvg.). i Nørre Saltum 1 (G.), 2 (Halvg.), i Ersted 
1 (Halvg.). 4 (Bol), hvoraf 1 har Afkortning og 1 tilUge svarer 
af en Eng, 1 (Kirkebol). 1 (Halvbol). 1 Hus, 5 Gh.. i Jedsmark 
S. Selvejergaarden Bundgaard, som er delt i 2 Steder. Gaarden 
Bisgaard, der tiUige svarer af 1 Gh. paa dens Grund, (Gaardene) 
Hiedegaard, Faarshafve og Kalsensgaard, 1 Gh.. i Panderup 

1 (Halvg.). 1 Gh.. i Synderbye 1 (Bol), i Hønsholmb 1 (Halvg.). 
der har Afkortning, i Koerup 1 (Bol), 1 (G.), 1 (Halvg.), i 
Schadebech 1 (Halvbol). 9 Gh.. hvoraf 2 i Purkier. 1 i Mey- 
bye og 2 i Sønderbye. i Kvorup 1 (Halvbol), i Alstrup S. og 
By 2 (G.), i Kietrup S. og By 1 (Halvg.). 1 Gh.. Stedet 
Bierget. i Hvorup 3 (Halvbol). 4 Gh., i Eiersted 2 Huse. som 
bruges under eet. i Indstrup S. og By 2 (G.), i Brødslouf 1 
(G.), som svarer Gæsteri af Schoufegit, 3 (Bol), 4 (Halvbol), 

2 Huse, i Trudsløf By 3 (G.). 1 (Bol), 2 (Halvbol), 4 Gh.. i 
Han H.. Giøtrup S. og By 1 jordegen (G.). 1 (G ). i Lille Strand 
2 jordegne (G.), 1 jordegent (Bol). 2 (G.), en Afg., der svares 
af Giøtrup Kirke, 3 Gh.. 1 Afg.. i Broust S., Sønder Ifs 1 (G.), 

1 (Bol), 1 Hus, paa Hannes i Klim S. og By 6 (G.), hvoraf 2 
have Afkortning, 1 Bols Jord. der bruges af den ene af de 

2 G. med Afkortning. Herligheden af 1 Kirkebol, (Bolet) 
Grishafve, (Gaarden) Klitgaard, 4 Gh., i Vester Torup S. og 
By 1 jordegen (G.), den jordegne (G.) Søndergaard, som har 190 1664. 

Afkortning. 2 (G.), hvoraf 1 har Afkortning, en Afg., der 
svares af Præsten, Heriigheden af 1 Kirkebol. i Hollumb 3 
jordegne (Bol). 2 (Bol), hvoraf 1 med Afkortning, i Ullerup 
1 jordegen (G.) med Afkortning. 1 jordeget (Bol). 1 (Hus), 
i Vust S. 1 jordegen (G.). 3 jordegne (Bol), i Horns H. Binds- 
løf S. og By 1 (Bol). 1 (Gh.), i Sønder Bindsløf 1 Kirke- 
(Halvg.), 1 kirke-(Bol). 1 (Bol), 3 Gh. i Tversted S. og By 
4 (Halvg.). 2 (Bol). 1 Gh.. 1 (Bol), 1 Kirke-(Bol). 2 Huse. 3 
(Gh.), i Tholne S. og By 1 (G.), i Moesbierig (Skb. har 
Vosborrig) S. og By 1 (Bol). 1 Gh.. i Raabierrig S. [og By] 1 
(Kvartbol), i Schiødelund 1 (Kvartbol), i Schafven S. 4 (Kvart- 
bol), hvoraf 1 bruges af en Bonde i Tversted og af en i 
Bindsløf. og 1 af Præsten, i Tornbye S. og By 1 (Halv- 
bol). 1 Hus. Sandengene Vibs Eng. Ster Eng og Staalsige i 
Schafvens Mark (Htk. 594 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 2 <^) : af det 
Pantegods, som blev udlagt 1650, i Vennebierrig H.. Jelstrup 
S.. Gølstrup 1 (Bol), i Hundeløf 1 (G.). 3 (Halvg.), 2 (Bol). 
3 (Gh.). i Ruberg 1 (Bol). 3 (Halvbol), som give Skyld til 
Kirken, i Ulstrup 1 (Halvbol), i Vester Biedstrup (Vester 
Vidstrup?) 1 Kirkebonde, i Lønstrup 2 Kirke-(Bol), hvoraf 
det ene ogsaa svarer til Præsten. 2 (Gh.). i Noerlef 1 (G.), 
i Nørum 1 (G.), 1 (Bol), 3 (Gh.). Kolbech Mølle, i Hiøring 5 
Afg. af Toftevænger, i Aasted S. og By 1 Kirke-(Halvg.). 2 
Kirke-(Bol), som bruges af Præsten, en Afg. i 1 (G.), som 
svarer sin ø\Tige Landgilde til Aasted Præstekald. i Lendum 
S. og By 1 (Halvbol). 2 (Halvbolj Burholdt. (Halvbolet) Stuben. 
i Hiermisløf 1 Kirke-(G.). 4 Husmænd (Htk. 61 Tdr. 2 Fdk.); 
i Lundenes A.. i Nørborg S. (Gaarden) Vestergaard, i Ølgoed 
S. 2 (Huse) (Htk. 5 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb.); i Silke- 
borg A.. Liusgaards H.. Hørup S. i Kiellerup 8 (G.), hvoraf 
1 tilUge svarer til Præsten. 3 (Gh.). Jordstykket Tyrisbierrig- 
jord, i Allumtoft 4 (G.). 1 (Hus), en Fjerdedel af 1 (Halvg.). 
i Giern H.. Sehanderup S. (Gaardenej Molhauf og Soelgaard. 
den sidste øde, i Sehanderup 1 (G.) (Htk. 93 Tdr. 7 Skpr. 
I Fdk. 1 Alb. 2 .^); af Korfidts Ulfeldts Gods. i Hierumb H., 
Borberig S. (Gaardene) Schølvad, Dambgaard. Nørre Hvam 
og Hegaard, 1 Bol, i Ramme S. (Gaarden) Hvistenhuol 
(Htk. 33 Tdr. 3 Fdk. 2 Alb. 2-75 «5i); af Roeskilde Kapitels 1664. 191 

Gods, i Sømme H.. Glim S. og By 4 (G.), i Valdborrig H., 
AUersløf S. (Gaarden) Hulegaard med Skov, der tillige svarer 
af 3 Enge paa Flegerup Mark. i Tudtse H., Sveninge S., 
Gudmandstrup 1 (Gaardspart) (Htk. 61 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 
2 Alb.); i Andvorschouf A.. Liunge S. (Gaarden) Nyrup 
med Skov. der tillige svarer af Jordstykket Boedsvenge. 3 
Gh. i Stenstrup under Nyrup, som regnes for halvt, i Eschild- 
strup 1 (G.) med Skov og tilhørende Gadehuse, i Ottestrup 
S. og By 4 (G.), som tiUige svare af en Jord og give en 
aarlig Afg. i Fællesskab, i Sorterup S., Tivelse 6 G., en Afg. 
af Byen, i Brumme S. Gaarden Ødemarch med Skov, som 
tillige svarer af 1 Stk. Jord, som Brumme Mænd forhen have 
haft. 1 Hus med et Vænge, indtaget af Overdrevet. 2 Gh. 
(Htk. 106 Tdr. 7 Skpr. 1 Alb. 2V2 ■^); i Korsøer A.. Slagelse 
H.. Tornborg S.. Svendstrup 1 (G.), der tiUige svarer af et 
Vænge og af 1 Stk. Jord Vest for Fladbierg, 5 lige store 
Smørafgifter. 5 Gh. (Htk. 27 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb.); i 
Vendts H. Hindtsgafl Slot og Ladegaard med Bygninger, Ager 
og Eng (Htk. 34 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. Aabomaal) og 
af det underliggende Bøndergods: i Veilbye S.. Staurbye 17 
Fæste-(G.j. hvoraf 1. som Bitmester Jørgen von Proschwidtz 
har i Fæste, er fri for Landgilde og Hoveri, hvorfor kun de 
to Trediedele er medregnede, Skov til Byen i Lunden Grundet, 
6 Gh., hvoraf 1 desuden hvert andet Aar svarer en Afg., 
Skierbechs Mølle, i Veilbye 1 jordegen (G.), 1 Fæstejord, 2 
Gh.. i Veilbye Torup 1 jordegen (G.), 1 Fæste-(G.). begge 
med Skov. 2 Gh.. i Bøgle 2 (G.) med Skov, 1 Fæstejord, 2 
Gh., hvoraf det ene er Smedien paa Bøgle Gade.* i Strib en 
Afg., 3 Jorder, hvoraf den ene Hgger Nord for Bubechs Mølle, 
den anden bruges af Aulbye Mænd. i Medelfart S., Fenøe 4 
(G.), hvoraf 1 tillige svarer af 2 Stkr. Jord, indtagne af Skoven 
ved den. 1 af Græsset og Gærdeskoven paa Fenøe Kalv. af 
Frisgrafsbierg og af 3 Stkr. Jord. hvoraf 1 indhegnet fra 
Skoven. 1 af 4 Stkr. Jord og 1 af 2 Stkr. Jord, det ene ind- 
tagf't af Skoven, med Skov paa Fenøe, i As{)eru[) S. (Gaarden) 
Kisoinlund, i Asperup By 5 jordegne (G.), hvoraf 1 svarer af 
HH Jord, 1 jordegen (Halvg.), 2 Fæste-(G.), 1 (G.), 1 (Halvg.), 
»ri Afg., der svares af Præsten, 1 Gh., i Kierbye 1 jordegen 192 1664. 

(G.), 1 Gh., der tillige svarer af en Jord, i Roersløf S. og By 
1 (Kirkeg.), i Brenderup S., Aahøyrup 2 jordegne (G.), den 
ene med Part i Aahøyrup Skov, i Brenderup 4 jordegne (G.), 
hvoraf 3 med Skov, 1 Fæste-(G.) med Skov, en Afg., der 
svares af Præsten, i Harndrup S. og By 1 jordegen (Halvg.) 
med Part i Harndrup Skov. 1 Hus. i Fielsted 3 jordegne (G.) 
med Skov, 1 Fæste-(G.), HerUgheden til 1 Kirkeg.. 1 Hus, i 
Sletterud 1 jordegen (G.), i Fiellerup en Afg.. som svares af 
Præsten, Gildbroe Mølle, der tillige svarer af 1 Jord paa 
Hønderup Mark, i Indsløf S.. Veirup 1 Fæste-(Bol). Fæstehalv- 
gaarden Kierbyeholmb. i Nørre Oubye S. og By 2 Fæsteg.. 
1 Kirkeg., en Afg.. der svares af Præsten, 3 Gh.. i Brangstrup 
1 jordegen (Halvg.). 2 Fæste-(Halvg.). i Rørup S., Heckebølle 

1 Fæste-(Bol). i Aalsboe 2 jordegne (G.). 3 Fæsteg., i Gielsted 
S., Thoerup 5 Fæsteg., 1 Bol, i Gielsted 3 jordegne (G.), en 
Afg., der svares af Præsten, i Hiøndrup 1 Kirkebol, i Kind- 
strup 2 jordegne (G.). 1 Fæsteg., 1 Fæste-(Halvg.). i Liunge 

2 jordegne (G.), hvoraf den ene tillige svarer af en Jord, 1 
jordegen (Halvg.). 2 jordegne (Bol), i Ørslef S., Tellerup 4 
jordegne (G.), hvoraf 1 tillige svarer af 1 Jord paa Elsøe 
Mark, Lammose Mølle, i Haare 1 Kirkehalvg.. i Balslef 4 jord- 
egne (G.), som bruges af 3 Mænd, 1 (G.). 2 Afg., hvoraf den 
ene svares af Præsten, 1 Hus, i Ubye 2 jordegne (G.), I 
Fæsteg., 1 Fæstejord. 1 Gh.. i Rønnes en Afg.. som svares af 
Præsten, i Vibye 1 jordegen (G.). 4 Gh.. i Kauslund S. og 
By 2 jordegne (G.), i Voldbye 1 Fæsteg.. i Svenstrup 1 jord- 
egen (G.), 2 Fæsteg. (Htk. i alt 814 Tdr. 1 Alb. Vs «5i); af 
Pantegods,, udlagt 1650: i Odense A.. Agernis Birk, Tørrit- 
søe 4 (G.), hvoraf 1 med Afkortning. 1 Hus, i Agernis 
By 4 (G.) med Afkortning, 1 Hus, under Dalum Kloster, 
i Lunde H.. Brandtsbye 1 (Bol) (Htk. 48 Tdr. 4 Skpr. 2 
Alb.); i Ruegaards A. [i Haarslev S.] 1 Jord. som bruges 
af Schredderhusit (Htk. 6 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb.; alt i alt 
3986 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. IV^o '^, å 50 Rdl. Td.) — for: 
199326 Vs Rdl. 19=5/^ Sk., at regne fra 1. Maj 1664; heri fra- 
gaar dog Vederlag for 115 Tdr, 1 Alb. Htk., som er betalt 
1650, og for 127 Tdr. 1 Fdk. 2 Alb. '^/^ <A, som Fru Maren 
Schramb betaler, saa at han i alt betaler 187224 Rdl, 4^/4 Sk. 1664. 193 

Bygninger skulle afkortes i Hans Hansens. Coerdt Henrich 
Merchers og Hans Villumbsens Afregninger paa Jens Lassens 
Vegne. Det bevilges ham og hans Arvinger at maatte ind- 
løse det Gods. som tidligere er bleven pantsat fra Hindtsgafl 
A., mod efter lovlig Opsigelse at betale Panthaverne, hvad 
Panteskøderne lyde paa. Tilbagekøbsret til det samlede Gods 
forbeholdt. Skb. L. 327. Bil. 

28. JuU. Daniel Cailov, Borgemester i Aalborg, og 
Tøger Lassen, tidhgere Skriver paa Aalborghus, Indvaaner 
i Aalborig. faa: i Han H.. Beistrup S. og By 5 G., hvoraf 
1 tillige svarer af Pensager. 1 Halvg.. en Afg.. 1 Gh., i Mand- 
strup 3 G.. 1 Bol. 2 Gh.. i Haufverslef S. og By 3 G., hvoraf 
1 tillige svarer af et Bol, 1 Gh.. i Thanderup 1 jordegen G,. 
1 G.. 1 Bol, i Bonderup 1 G., i Lørsted 1 Bol, i Lerup S., 
Thehng 2 G.. 1 Gh., i Tranum S. 1 Bol, i Kollerup S. Bolet 
Bierregaard, 1 Gh. (Hik. 119 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. å 50 Rdl. 
Td.) — for: 5960 Rdl. 3 Ort 18 Sk., at regne fra 1. Maj 1664. 
Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt for 5966 Rdl. 
15 Sk. (!). Skb. L, 230. Bil. 

5. Aug. Jens Madsøn. Borgemester i Nyborg, faar: 
i Vinding H., IJ^llerslef 1 jordegen (G.), som svarer Sammel- 
skat, 1 Hus. i Flødstrup 2 jordegne (G.). 1 (G.). 1 (Kirkeg.). 
1 (Hus), i Hagendrup 1 (Bol), i Bogense 1 (G.), 2 Gh. (Htk. 
51 Tdr. &^U Skp. 2 Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 2593 Rdl. 
22 Sk., at regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til det 
samlede Gods forbeholdt. Hans Fordring paa Kongen ud- 
gjorde 2586V. Rdl. 33 Sk. Orig. Top. Saml. p. Perg. Vinding 
H. Suppl. Skb. L, 392. Bil. 

7. Aug. Johan Lieberich, Oberstløjtnant ved Liv- 
regimentet til Hest. faar: i Nørvangs H., Gifve S. Sønder- 
hoedts Hovedgaard med Bygninger, Ager, Eng og Skov (Htk. 
25 Td.), det tilliggende Bøndergods: i Hiegaard 3 (G.), i 
Breinhoed 3 (G.), i Bechsgaard 5 Steder, i Gifvebye 1 (G.), 
(Gaardene) Esfhlund eller Gifschouf og Voeslunde, (Bolet) 
Øglund, Halvdelen af Ulkiers Mølle, i Ringgifve S.. Ulkinde 
3 Steder (Htk. 107'/, Td. '/j Fdk.): følgende Gods, som hid- 
til har svaret under Koldinghuus A.: i Gammelbye 1 (G.), 
i Brandlund 1 (G.), i Brand Kirkeby 1 (G.), i Urre 1 (G.). 

13 194 1664. 

i Østerhoed i (G.), i Slaugs H. (Gaardene) Løflund og Plougs- 
lund, i Andst H., S. og By 1 (Kirkebol), i Giesten S., Lille 
Giesten 1 (Kronbol) (Htk. i alt 143 Tdr. IV2 Skp. å 50 Rdl. 
Td.) — for: 7159 Rdl. 36 Sk. Tilbagekøbsret til det samlede 
Gods forbeholdt. Skb. L, 225. Bil. 

8. Aug. Ratifikation for Dronning Sofie Amalie paa 
et Mageskifte mellem hende og Kongen, udført af Kommis- 
sarierne Jens Lassen og Hans Hansen, hvorved hun fa ar: i 
Aalholm A., Torebye S. i Flintinge 13 jordegne G., hvoraf 
en tillige svarer af 1 øde Jord, en anden af V^ af en øde 
Jord og en tredie af ^1.2 øde Jord, 8 Fæsteg., 1 øde Jord, 1 
øde Husplads, 2 Husmænd, 1 Bysmedie, Halvdelen af Byens 
Fællesskov. i Sløserup 3 jordegne G., 3 Fæsteg., hvoraf 1 
svarer Landgilde til Kirken og Kapellanen, Skov til nævnte 
G. i Sløserup Skov, i Nafvelsti 10 Fæsteg., 2 Kvartfæsteg., 4 
Husmænd, disse G. s Andel i Skovlodden til Torebye og Nafvelsti 
(Htk. 241 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk.) — for: i [Musse H.], Vand- 
tore 1 (G.), i Kiettinge 1 (G.), i Freløf 1 (G.), 1 (Halvg.), 3 
Husmænd, i Herridtsløf 2 (G.), 2 Gh., hvoraf det ene øde, i 
Schaarup 1 (G.), i Eigholm 3 (G.), i Underup 3 (G.), den 
øde og afbrudte Gaard Lindegaard, i Breigninge 1 (G.), i 
Døllefelde 1 (øde Jord), i Langedt 1 (G.), 1 Gh.. i Store Musse 
1 (G.), i Øster Ulsløf 1 (Halvg.) og 1 (Kvartg.), som bruges 
under eet, i Vester Ulsløf 2 (G.), 1 øde og afbrudt Gh., i Sand- 
ager 1 (Gaardsæde), i Søerup 1 (G.), i Slemminge 1 (G.), i 
Fieide 1 (G.), 1 Gh.. i MaybøUe 1 (G.), 1 (Gaardsæde), i 
Hielmb 2 (G.), 1 Fæstehus, Fugeise H. i Schaattemarke 1 (G.), 
i Toerslunde 1 (G.), i Nebbelhauge (Nøbøllegaard) 2 G. med 
Fællesskov, i Burdtsøe 1 (G.), paa Falster. [Nørre H.] i Stubbe- 
rup 1 G., i Eigense 1 (G.), i [Sønder H.] Virchet 1 (G.), i 
Hoereby 1 (G.); samtlige Bønder paa dette Fæstegods vare 
Tjenere til Fugelsang (Htk. 241 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk.). Pakken: 
Beregn, over et Mageskifte mellem Kongen, fra Aalholm A., 
og Dronningen, fra Fuglsang. 

9. Aug. Henrich Ditlef Holch til Raufnholdt faar: 
i Odense H., Perstrup 3 (G.), i Rindøer 1 Sted, 1 (G.), 4 Bol, 
Stedet Erdsbierrig, i Schambye H., Ringe 4 G. (Htk. 76 V2 Td. 
1 Skp. IV3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 3833 Rdl. 32 Sk. 1664. 195 

Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 
463. Bil. 

9. Aug. Joachim Irgens til Vestervig fa ar: i Stefns 
H., Holtoug S. og By 2 (G.), i Storehedinge S. og By 1 (jord- 
egen G.), i Siersløf 1 (G.), 3 (Halvg.), hvoraf 1 øde, i Bielche- 
rup 1 (G.), 1 øde (Halvg.) paa Raabye Mark, i Tommestrup 
1 (G.), 3 (Halvg.), i Ringe 1 (G.), i Høigerup S. og By 2 (G.), 
i Lille Hedinge S. og By 3 (G.), 1 (Halvg.), i Haufnløf S. og By 
1 (G.), i Smerup S. og By 1 (G.), i Taarøye 4 (G.), 1 (Halvg.), 
der tillige svarer af 1 Halvg.s øde Jord; følgende Ejendoms- 
gods: i Strøbye Setting, Strøbye 1 (Trekvartg.). der tillige svarer 
af 1 øde (Kvartg.s) Jord, 2 (Halvg.), hvoraf den ene bruges 
under eet med foregaaende, og den anden af Præsten, i Lille 
Hedinge Setting 1 (G.). 1 (Halvg.), som bruges af Præsten, 

3 (Kvartg.), 2 (Huse), i Høigerup 4 (Kvartg.), Schiørpinge 
Setting i Lillehedinge 2 (Kvartg.), 1 (G.), i Høigerup 3 (Kvartg.), 
i Schiørpinge 1 (Halvg.), 1 (Kvartg.). som tillige svarer af en 
anden Gaardspart, Frøslef Setting i Holtoug 1 (G.), i Lund 1 
(G.), 1 (Kvartg.), som tillige bruger 1 (G.) og svarer en Afg. 
af en anden Gaard, Taarøye Setting i Raabye 2 (Halvg.), i 
Sigersløf 1 (Vg G.), 2 (Kvartg.). som tillige svare en Afg. 
aarhg i Fællesskab, i Taarøye 1 (G.), 2 (Halvg.), som bruges 
under eet, 1 (Halvg.) og 2 (Huse), som tilHge svare en aar- 
lig Fællesafg., i Lund 1 (Halvg.), i Smerup 1 (Halvg.), i Lund 
7 (G.), 1 (V^ G.), 1 (Halvg.), som alle tillige svare en aarlig 
Fællesafg.. 2 Husmænd, Smerup S. i Taarøye 2 (G.), Store 
Hedinge S. i Renge 1 (Halvg.), som tillige svarer af 1 øde 
Jord, 1 øde Jord, i Høigerup 1 (G.), Oxjorden, der bruges af 

4 Mænd, idet 2 og 2 hver har sin Halvpart, Haufnløf S. i 
Schørpinge 5 (G.), hvoraf 2 hver svarer af 1 øde Jord, 2 øde 
Jorder, Lyderslef S. i Giefnøye 1 (G.), i Smerup S. og By 1 
(Halvg.), Strøbye Setting i Strøbye 1 (Halvg.). som tillige 
svarer af en anden (Halvg. sj Jord, 1 (Kvartg.), som desuden 
svarer af en anden (Kvartg.), Schiørpinge Setting i Haufnløf 
1 (Halvg.). Frøslef Setting i Lund 1 (Halvg.s) Jord paa Lund 
Mark, der bruges af en Bonde i Lyderslef, i Lyderslef 1 ((J.), 
1 (Halvg.), en Afg., i Leyestofte 1 (Halvg.), Taarøye Setting i 
Taarøye 1 ((i.), i Lyderslef S. 3 Høgstrupgaarde, .'^orn tillige 

13* 196 1664. 

svare af Klintemarken, i Lund 3 (Halvg.), i Lyderslef 1 (Halvg.). 
1 (Halvg.s) øde Jord paa Leistofte og Giefnøe Mark. i Giefnøe 
4 (G.), hvoraf 1 bruges under eet med 1 Halvg.s øde Jord 
af en Mand i Lyderslef, 1 (Halvg.). der tillige svarer af 1 
(Halvg.s) øde Jord. en aarlig Afg.. der svares af nævnte 
Steder i Fællesskab. 1 Hus. Smerup S. i Taarøye 1 (Halvg.) ; 
desuden Herligheden af følgende Gaarde : i Lille Hedinge 3. i 
Høigerup 2. i Store Hedinge 1, i Varpeløuf 1, i HoUoug 2, i 
Schørpinge 1. i Taarøye 3, i Smerup 2, i Tommestrup 1, i 
Bielcherup 1: fremdeles følgende Gods: i Varpeløf S. og By 

3 (G.), i Høigerup S. og By 1 (G.), i Lille Hedinge 3 (Gaards- 
parter). i Sigersløf 3 Afg.. i Bielcherup 1 (G.), i Varpeløf S. 
og By 2 (G.). Maglebye S. i Klippinge 3 (G.), 1 Gh., Holtoug 
S. i Raabye 2 (G.). 2 (Gaardsparter), i Høigerup S. og By 

4 (G.). 1 (Gaardspart). Helsted S. i Tostrup 1 (G.) med Skov, 
i Holtoug S. og By 1 øde G.s Jord. 1 (G.), i Sigersløf 1 øde 
G.s Jord, i Holtoug S. og By 1 Afg., i Strøbye S. og By 5 (G.), 
1 øde Jord, som laa til en Gaard. men nu haves i Fæste af 3 
Bønder og 1 Husmand, 2 Husmænd, i Bielcherup 1 (G.), i 
Tommestrup 1 (G.), i Sigersløf 1 (G.), i Renge 4 (G.), i 
Schiørpinge 1 Afg.. i Lille Hedinge S. og By 1 (G.), der tillige 
svarer af en øde Jord. i Helsted S. og By 1 (G.), i Sigers- 
løf 1 (G.), i Lydersløf S. og By 1 (Gaardspart), i Raabyøv 

1 (G.), i Haufnløf S. og By 1 (G.), i Frøsløf 1 (G.) (Htk. 
fra Tryggevelde A. 675 Tdr. 2^ ., Fdk. 2^1,^ -3i, å 50 Rdl. Td., 
hvoraf Panthaveren skal have 59 Tdr. 2 Skpr. 1 Alb. 2^5 '^, 
å 50 Rdl. Td.. gejsthgt Gods 508 Vs Td. 3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) 
— for: 56218^/4 Rdl. P/^ Sk., at regne fra 1. Maj 1665. 
Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Stevns H. Nr. 96. Skb. L, 494. Bil. 

11. Aug. Lauridts Pedersøn og Christopher Søf- 
rensøn. Pligtsfogeder ved Københavns Slot, faa: i Giern H., 
Schanderup S. (Gaarden) Glapgaard, i Schandernp 2 (G.), 1 
(Halvg.). paa dennes Grund 1 (Hus). 2 (Bol), 1 (Anneksgaard). 

2 (Huse), en Afg.. alle Schanderup Mænd svare af Butterup 
Mark. med Skov til Schanderup, Schanderup Mølle, 1 Hus; 
Holmands H. i Vinding S. og By 1 jordegen G., 10 (Fæsteg.) 
med Skov, 1 (Bol) (Htk. 167V2 Td. å 50 Rdl. Td.) — for: 1664. 197 

8375 Rdl., at regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til det 
samlede Gods forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Gjern H. 
Nr. 4. Skb. L. 465. Bil. 

11. Aug. Kirsten. Enke efter Lauridts Madtsen, 
Toldskriver i Øresund, faar: i Vradts H. og S., Brælund 1 
(G.), (Gaardene) Kolbersig, Kolbenknub og Kiershofvit. (Bolet) 
Goed Rønne, Snede S. i Hampensøe 3 (G.). (Gaarden) Hampen- 
bierg, 2 (Gh.), Gaarden Søegaard med Skoven Field. (Gaarden) 
Areskouf, i Baast 1 (jordegen G.), 1 (G.), 2 (Huse), med Skov, 
i Bøgeskouf 1 (G.), i Eystrup S. og By 1 (Halvg.), 1 (Bol), 
i Store Tollund 1 (G.), 1 (Hus), i Lille Tollund 2 (G.), i 
Gludsted 3 (G.), 1 (Hus), i Kreiberrig 1 (Halvg.). 1 (G.), i 
Rønslund 1 (G.), (Halvgaardene) Adtserbierrig. Syndergrast, 
Nørgrast. Dyrringhafve og Smidebech. Smidebechs Mølle, i 
Hvillum 2 (Halvg.), i Boring S. (Halvgaarden) Sigten, i Guld- 
forhofvit 1 (Halvg.), 1 (G.), 2 (Huse), (Gaarden) Rosenkield, 
i Klaaborg Herligheden af 1 Kirkeg.. som giver sin Landgilde 
til Kirken, Ikast S. i Isen 1 (G.), 4 (Halvg.). (Bolenej Siuf- 
kierd og Isendige; Hits H. i Kragelund S. og By 3 jordegne 
(G.), 3 (G.), 11 Afg. af Knudtshøe Hede. som svares af alle 
Kragelund Mænd. hvoriblandt Præsten. 1 Hus paa Kragelund- 
gaard[s Grund], 1 Hus, i Refshale 1 (G.), 1 Stk. Eng. i Engis- 
vang 2 jordegne (G.), der tillige hver svarer af 1 Bol. Kronens 
Andel af Refshale og Vangs Skove. (Gaarden) Hiølund. i 
Stienhaldt 2 (G.), i Skygge 1 (G.). (Ejendomsbolene) Elbeeh 
og Klode: Liusgaard H. i Torning S. og By 6 (G.j, 2 (Halvg.), 
1 (Hus), en Afg. af Bundgaardts Ager. som tilhører Præsten, 
i Skræe 3 (G.), 1 (jordegen G.), i Knudstrup 3 (G.), 1 (jord- 
egen G.), 1 (jordegen Halvg.), 1 (Hus), som tillige .svarer af 
Refstofte Jord; Giern H. i Schanderup S. (Gaarden) Dalbye- 
gaard, i Dalbye 1 (G.), 2 (Halvg.), 1 (Hus), Engen Tøgers 
Krog, i Schanderup 2 (G.) (Htk. 332 Tdr. 2 Fdk. 1 Alb. - , ^, 
a 50 Rdl. Td.) — for: I66O3V2 Rdl. 22'/3 Sk., at regne fra 
1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. 
Skb. L. 469. Bil. 

— Jens Jensen Vissing, Borger og Handelsmand i 
Kobenhavn, faar: Aarhus Mølle, i Liusgaard H. (Gaarden) 
Bøgild med Skov, Hinge Kirkeskov; i Lundenæs A., Nørre H., 198 1664. 

Nørre Borch S. 1 Bol, 1 (G.), i Sønder Borch 1 Afg., 1 (G.), 
i Egvad S., Fuorsumb 2 Bol (Htk. MøUeskyld 234 Tdr. å 40 
Rdl. Td., Landgilde 321/2 Td. 3^U Skp. 2V2 Alb. å 50 Rdl. 
Td.) — for: IIOO9V2 Rdl. 23 Sk., at regne fra 1. Maj 1664. 
Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Det bevilges, 
at Aarhus Mølle maa svare Kontribution under Aarhus By, 
saaledes som det i Forvejen er aftalt mellem Mølleren og 
Borgemester og Raad, nemhg, at han skal betale 50 Sletdl. å 
64 Sk. aarlig ; dog dersom Kontributionen forandres, skal hans 
Afgift rettes derefter; tiUige maa Møllen nyde al sin Frihed 
og Rettighed efter kgl. Patent af 8. Jan. 1651. Skb. L, 
480. Bil. 

15. Aug. Caspar von Buchwaldt til Prohnstorff, 
Landraad i Holsten, og Peter Holmer, Raadmand i Køben- 
havn, faa: i Tyebierrig H., Bafvelse S., Bafvelse Hovedgaard 
med Ager og Eng i de 3 Marker: Stafsmark. Klockehøfsmark 
og Hømbsagermark, hvoraf de to altid ere i Vang og den 
tredie i Fælled, samt Skov (Htk. 30 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. 2V2 
Alb.) og Bygninger, fremdeles det underliggende Bøndergods: 
i Bafvelse By 13 (G.), 4 Gh., hvoraf der gøres Ugedage, 
Stridts Mølle, i Atterup 2 (G.). 1 Gh., i Regerup 4 (G.), i 
Glumsøe S. og By 7 (G.), 2 Gh., hvoraf der gøres Ugedage, 
i Skielbye S. og By 2 (G.), i Ulstrup By 5 (G.), i Træløse 
S. 1 (G.), i Kagstrup 1 (G.) (Htk. i alt 5I8V2 Td. IV4 Fdk. 
å 50 Rdl. Td.) at regne fra 1. Maj 1664, — for: 26260 Rdl. 
90 Sk., idet Bygningerne sættes til 333 Rdl. 32 Sk. Tilbage- 
købsret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 380. Bil. 

— Jakob Eiglersen, Slotsskriver, faar: i Jerslef H., 
Øster Brøndersløf S. og By 2 (Halvg.), 3 Gh., i Hallindlund 
1 (Bol), i Jerslef S. 1 (Bol), i Jerslef By 2 (Halvg.), 1 (Bol), 
1 (Halvbol). 2 Gh., i Klestrup 1 (Bol), 4 Gh., i Sterup 2 (G.), 
1 (Halvg.), i Miellerup 1 (Bol), i Seridtsløf S. og By 1 (G.), 
i Kallumb 1 (G.), 1 (Bol). 2 Gh., i Underaare 1 (Halvbol), 
4 Gh.. i Ørum S. og By 2 (G.), 4 (Halvg.), 5 (Bol), 1 (Halv- 
bol). 1 (Fjerdingbol). 1 Degnebol. 4 Gh., samt (Halvbolene) 
Biørnholmb og GUmvad, som tillige svare af en Eng, Hellevad 
S. i Trøgdrup 3 (G.) og 2 (Halvg.), hvoriblandt Clausholm, 
(Enestebolet) Kieldal, i Lemb 3 (G.), 2 (Halvg.), 1 (Bol), 1664. 199 

(Enestegaarden) Store Landvad og (Enestebolet) Lille Land- 
vad, i Hellevad 2 (Bol), 1 (Fjerdingbol). 1 Gh., i Allerup 1 
(Bol) med tilh. Skov, (Enestebolet) Halsschouf, nogle Enge i 
Herindtslef ^ Kier, der ligge til et Kirkebol i Øster Herindtslef 
og som ere udlejede til 7 Mænd. hvoraf 3 i Sterup, 1 i Jerslef. 

1 i Aagard. 1 i Hallindkmd og 1 i Manne, 1 Hus; endvidere 
(af Seigelstrup A.) i Jerslef H. (Halvbolet) Tredholdt, Jerslef 
S. i Sterup 1 (G.), (Bolene) Myrlund og Hundmoesse -, i Sterup 

2 (G.), i Helium S. (Halvbolet) Slagsted -^ i Serisløf 1 (G.), i 
Helium S. (Bolet) Scharenvad, i Helium S. og By 1 (G.), i 
Helium S. (Fjerdingbolet) Stemholt Sletting, af Stor Hede 3 Afg. 
(Htk. 344 Va Td. 3 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb. 22/, ,^ å 50 Rdl. Td.), samt i 
Himmer Syssel, Slet H. i Ofdrup S. og By 3 (Helg.), 3 (Halvg.), 

1 (Bol). 5 Gh., i Vester Ørbech 2 (G.) (Htk. 32 Tdr. 2'i., Skp. 

2 Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 18863 Rdl. 28V2 Sk.; de IS^Vi 
Rdl.. hvormed hans Fordring overstiger dette Beløb, afstaar 
han. At regne fra 1. Maj 1664. Forkøbsret til det samlede 
Gods forbeholdt. Skb. L, 384. Bil. 

15. Aug. Baldtser Sechmand, Skriver i det kgl. 
Klædekammer, faar: fra Andtvorschouf A., i Flackebierre H. 
Bierre Sønder S. og By 7 (G.), 1 (Gh.), i Høfve S. og By 
1 (G.) med dens Andel i Sammelskatten; fra Korsøer A., i 
Høfve S. og By 1 (G.), i Bierre Sønder S. og By 4 (G.), 1 
Gh.; i Han H., Kollerup S. 1 (G.), Stedet Bunchen, en Afg.. 
der svares af Kollerup Kirke, i Brøndum 1 (G.), i Buorup 1 
(jordeget) Sted, i Hengelbiere 1 (Halvbol), (Bolet) Drombs- 
hafve. Kronens Andel af Tienden af Kollerup S., i Agersborrig 
S.. Ullerup 1 (G.), (Gaarden) Løckegaard (Htk. 192V2 Td. 
1 Alb. 323/35 ^ Aabomaal, å 50 Rdl. Td.) -- for: 9626 Rdl. 

3 Sk., at regne fra L Maj 1664. Tilbagekøbsret til det samlede 
Gods forbeholdt. Skb. L, 408. Bil. 

18. Aug. Mag. Hans Muh le. Sognepræst i Nyborg, 
faar: uden for Odense 1 Løkke, som Christian IV. 2 Aug. 
1639 havde bevilget afdøde Claus Muhle, at et af hans Børn 
maatte nyde efter hans Død mod den daværende aarlige Ros- ' Skb. liai Hiurmidtslef. - Matr. liui Honsbech. ^ Matr. har 
Stochsted. 200 1664. 

tjeneste (Htk. 8 Tdr. å 50 Rdl. Td.) — for: 400 Rdl. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Skb. L, 482. Bil. 

19. Aug. Christian Fischer, Vinskænk i Gliickstadt, 
og hans Fæller faa: Silkeborg Slot og Ladegaard med Ager, 
Eng og Skove, nemhg Roballeschouf. Høelundschouf og Lille 
Brud (Htk. 26 V2 Td.) samt Bygningerne, tilliggende Færge- 
hus og HerUghed, fremdeles det underhggende Bøndergods: 
i Giern H., Lenne S., Horup 5 (G.), 5 (Gh.), hvoraf det ene 
med 1 Enghave, med Skov, i Schiellerup 1 jordegen (G.). 2 (G.), 
en Afg., som Schiellerup Mænd svare af Torup Mark, 1 (G.), 
3 (Gh.), hvoraf 1 ved Rosenbroe og 1 tiUige svarer af I Stk. 
Eng ved Resenbroe, med Skov; [i Tem S.] Virchland Skov 
(Htk. 20 Tdr. 6 Skpr. 2^/3 Fdk., som ikke blev medregnet i 
det tidligere Skøde til Chr. Fischer paa Grund af Jorde- 
bogens UlæseUghed) ; i Lenne 1 jordegen (G.), som bruges af 
Præsten, der tillige svarer af Sminge Aalegaard. som er øde. 
1 Fæste-(G.), 1 Fæste-(Bol), 2 Huse, hvoraf det ene med en 
Plads, med Skov, i Mollerup 1 jordegen (G.), 1 jordeget (Bol). 
3 Fæste-(G.), en Afg., som alle Mollerup Mænd undtagen 1 
svare af Borup Mark, 1 Hus, som giver Arbejdspenge, med 
Skov, i Lafvind 4 (G.), 1 Gh., med Skov, 1 (Hus), i Thvilum 
Birk, Schaarup S., Grølsted 11 (G.), som alle have Afkortning; 
i Hiedts H., Sinding S. 1 jordegen G., 12 Fæste-(G.), 1 (Hus), 
en aarUg Afg., der svares af 2 Mænd i Sinding, 1 i Hviding- 
dal, 1 i Kragelund, 1 i Bording og 2 i Graf balle, en Afg.. 
der svares af 1 Mand i Kielstrup, 1 i Ebstrup og 4 i Borup, 
1 Gh. paa Sinding Gade, i Seiling S. og By 3 jordegne G., 
[hvoraf den ene, som kaldes Eschisgaard, bestaar af 2 Gaards- 
parter, som tilsammen udgøre en Helgaard], 3 jordegne (Halvg.), 
3 Fæste-(G.), Bondeskylden af 1 G., med Skov, i Ebstrup 2 (G.), 
hvoraf den ene tillige svarer en aarlig Afg. i Steden for at 
deltage med Borup Mænd i den ovennævnte Afgift, 1 (Hus), 
der tillige svarer af noget Jord, 3 Afg., med Skov, i Funder S. 
og By 14 (G.), 8 (Huse), hvoraf 1 tillige svarer af 1 Stk. Jord 
ved Funderholmb, med Skov, (Gaardene) Abildsehouf og Muos- 
lund, ved Funder Kirke 2 (G.), hvoraf den ene er Anneks- 
gaarden, (den jordegne G.) Tollund, som tillige svarer en Afg. 
i Steden for at deltage med Borup Mænd i den før omtalte 1664. 201 

Afg.; i Giern H. og S., Ellerup 7 (G.). 1 (Bol). 1 (Hus), en 
Afg., som o Bønder svare af Borrids Jord: i Vrads H., S. og 
By 4 (Halvg.). (Gaarden) Ansøegaard og Ansøe Mølle: Kronens 
Andel af Korntienden af Seiling (heraf nyder Præsten aarlig en 
Del). Funder. Lenne og Giern Sogne (af de to sidste nyder 
Chr. Fischer kun en Del). Kronens Andel af Kvægtienden af 
Seiling, Funder og Lenne samt af det tiloversblevne ( obrige- ) 
af Giern Sogn. Provstekorn og Lam af Lenne, Scharup og 
Giern Kirker. Kirkehavre af Lenne Kirke, Præstegæsteri af 
Præsten i Seiling (Htk. i alt 628 Tdr. 1 Skp. 1 Alb. S'Va -^. 
a 50 Rdl. Td.) — for: 32441 V2 Rdl. 22 Sk., hvori Bygning- 
erne ere satte til 1034 Rdl. 46 Sk., at regne fra 1. Maj 1664. 
Eftersom der ved Godsets Beregning er godtgjort Chr. Fischer 
23 Tdr. Rug, Byg og Malt som Vederlag for det, Kongen har 
lagt til nogle Præster i Silkeborg A., skal han aarhg svare 
Præsten i Lenne o Tdr. Rug og 7^/2 Td. Byg. Præsten i 
Tem 2\i., Td. Rug og 3 Tdr. Malt og Præsten i Seihng 5 Tdr. 
Rug. Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. 
L. 395. Bil. 

19. Aug. Baldtser Sechmand, Skriver i Klæde- 
kammeret. fa ar paa afdøde Søfren Jensen Hellekandes Børns 
og Arvingers Vegne: i Han H.. Kiettrup S., Husbye 2 (Halvg.). 
2 Gh., Kronens Andel af Sognets Tiende, i Torsløf S.. Atrup 
1 Gh.. i Hiortals S. 1 (Bol) og 1 (G.), som bruges af samme 
Mand, 2 smaa Væresteder. 1 (G.), som bruges af Præsten, 
[i Svendstrup] (Bolet) Prestbierg. i Vester Svendstrup 1 (Bol), 
Hiortals Sogns Tiende, i Hannes [Birk], Vust S., EUedtsbøl 2 
(jordegne Halvbol). 1 (Bol). 2 Gh.. i Tømmerbye S. og By 
4 (G.), (Gaarden) Pilgaard. 5 (Bol). 3 (Halvg.), 2 (Kirkebol), 
en Afg., 9 Gh., Sønder Mølle, i Langvad 2 (G.). 1 (Bol). 2 
(Gh.), i Høfstrup 1 (G.). 1 (Bol), i Frøystrup 1 (Bol). 2 (Kirke- 
bol). 1 Gh., 1 (Halvbol), (Bolet) Store Schadhafve. Kronens An- 
del af Korntienden af Tømmerbye S., for saa vidt den er for- 
beholdt den, i Lild S. (Bolet) Sfuørup, (Halvbolene) Torshafve 
og Hueller, hvoraf sidstnævnte bruges af Præsten i Kierup 
l'ræstegaard. i Lund 1 (Kirkebol), 1 (Kirkeg.). i Bierget 1 (G.), 
1 Kitke-(Bol), (Bolet) Røggi, Kronens Andel af Tienden af 
Lild S., i Øsles S. og By 1 jordegen G., 5 (G.), 3 (Bol), hvoraf 202 1664. 

det ene tillige svarer en Afg., 1 (Kirkeg.), 2 (Kirkebol), 1 
Gh., Selvejergaarden Søndergaard. 8 Gli., 1 Hus, som bruges 
af en Mand i Aalborg, i Arup S. og By 1 (G.), 1 (Kirkeg.). 
2 (Kirkebol), en Afg., 1 Hus (Htk. 296 Tdr. 2^^ Skp. IV3 <A. 
å 50 Rdl. Td.) — for: 14817 Rdl. 35 Sk., at regne fra 1. 
Maj 1664. Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. 
Skb. L. 454. Bil. 

19. Aug. Mathias Hass^ Bogholder i Krigskollegiet. 
fa ar: i Flackebierre H., Kircherup S., Esholdt 6 (G.), hvoraf 
de to svare af Gimblinge Oure, en Afg.. der svares af de 
nævnte 6 Esholdt Gaarde i Forening med Rafnebierrig Mænd 
af noget Jord af Gimblinge Overdrev, en Afg., der svares af 
6 Mænd i Esholdt, 2 Gh., der bruges af en Bonde i Raufns- 
berrig, Snoge Mølle, som tiUige svarer af 1 Vænge, i Liunge 
S., Eschildstrup 7 Steder, hvoraf de 2 tilhge hver svarer af 
en øde Jord, 1 Vænge, der bruges af Mølleren i Kongskyld 
Mølle og Eschildstrup Mænd. 6 Gh., hvoraf 1 bruges af en 
Bonde i Nyrup, Kongenskilde Mølle, der tillige svarer af en 
øde Jord paa Kielderud Mark, i Linnebierrig 2 (G.), 1 Hus, 
der tillige svarer af 1 Stk. Jord af Overdrevet, af 1 Stk. Elle- 
mose og af 1 Stk. af Grønnemandshave, i Gimbhnge S., Bie- 
rup 2 (G.). 1 Jord paa Bierup Mark, der bruges af Manden 
paa Bollerupgaard og en Mand i Bierup, 2 Huse (Htk. 123^/.2 
Td. 2V3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 6234V2 Rdl. 27 Sk. eller 
54 Rdl. 88V3 Sk. over Prisen. Tilbagekøbsret til det samlede 
Gods forbeholdt. Skb. L, 460. Bil. Jvfr. Brev af 18. Okt. 1666. 

23. Aug. Henrik Villumbsøn Roesenvinge til Lyst- 
agger fa ar: i Andtvorschouf A., Flackebierrig H., Krumme- 
rup S. Ladegaarden Lystagger (Htk. 52 Tdr. 5V2 Skp. 2 Alb.). 
i Krummerup By 4 (G.), en Afg., i Haldagermagle 13 (G.). 3 
(Bol), 14 Gh., Skov til Byen, i Kierkerup S. og By 6 (G.), 
hvoraf 1 tillige svarer af en Jord og en Have, 5 af Torsmark ti 
og 2 af disse desuden af Gimbhnge Oure, en Afg. af Gimb- ■ 1 
Unge Oure, en Afg., soVn 8 Mænd fra Kierkerup svare af 
noget Jord, 3 Gh., hvoraf en Major Steenberg svarer af det 
ene samt af noget Jord, og en Mand i Borup af det andet. 
1 Hus ved Kierkerup, Kronens Skovpart til Byen, i Flacke- 
biere H., S. og By 4 (G.), i Korsøer A.. Flackebiere H., S. 1664. 203 

og By 3 G., hvoraf 1 tillige svarer af en øde Jord og 1 Stykke 
.lord paa Flackebierig Mark og 1 af en øde Jord (Htk. 311 
Tdr. 311/1. Fdk. å 50 Rdl. Td. er 15558 Rdl. ISVa Sk.) — for: 
hans Fordring paa 15531 Rdl., hvorefter han bUver 27 Rdl. 
151/3 Sk. skyldig; at regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Lystager, Suppl. Skb. 
L. 485. Bil. 

28. Aug. Hans Røpstorf. Buntmager, faar: i Hierum 
H. Kronens Andel af Korntienden af Borberrig S., som Fru 
Ingeborg Pasbierig har i Fæste, i Hidts H. Elling Skov (Htk. 
38 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb.) — for: 1619 V, Rdl., at regne 
fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. L, 484. Bil. 

2. Sept. Niels Lycke. Oberst, faar: i Bierge H.. 
Muncheboe S. og By 2 Fæsteg, 1 Halvfæsteg.. hvoraf Præsten 
i Kiølstrup nyder en Afg., 1 Fæstebol, 1 Gh., som tillige 
svarer af et øde Byggested, 10 Gh., hvoraf 1 øde, i Dreibye 
2 Fæsteg., 4 Halvfæsteg., hvoraf 1 er øde. 1 Hus paa den 
øde Gaards Grund, 5 Husmænd, som tillige svare en aarlig 
Fællesafg., i Drigstrup S.. Ofver Kierbye 1 Ejendomsg., Age- 
drup S., Vester Kierbye 1 Halvfæsteg., 2 Gh. (Htk. 120 Tdr. 
21/4 Skp.), at regne fra 1. Maj 1664 — mod at han afstaar 
sin Fordring paa 6000 Rdl. hos Kongen. Tilbagekøbsret til 
det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 491. Bil. 

7. Sept. Borgemestre og Raad i Odense faa paa 
Byens Vegne: i Aasum H.. Allerup S., Tourup 1 (Ejendomsg.), 
2 (G.). 1 (Bol), i Birchumb 2 (G.), i Odense H.. Tummerup 
6 (Ejendomsg.), 3 (G.), 1 Hus, 2 Gh., hvoraf det ene bruges 
af Bonden i Moesegaard sammen med en anden Mand, i 
Paarup S. og By 1 (Hus), i Brylle S. og By 1 Ejendomsg.. 
9 Fæsteg.. 1 (Hus), Herligheden af 1 G., som svarer Land- 
gilde til Præsten, 1 Hus, i Fangel S. og By 4 (G.), hvoraf 1 
tillige svarer af 1 Stk. Jord, 1 (Kirkeg.). 3 Gh., et Fiskeri, 
hvoraf Mølleren i Boereby Mølle svarer Afgift, i Langstedt 
2 (G.), 1 Mølle, i Villistoft 2 (G.) (Htk. 221 Tdr. l'V4 Skp. 
2V,, Alb.) — for: 11077 V, Rdl. IV2 Ort 9 Sk., at regne fra 
1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. 
Skb. L, 507. Bil. 

7. Sept. Peder Pedersen. Raadmand i Odense, faar: 204 1664. 

i Lunde H., Hiadstrup S. og By 4 Fæsteg., 1 (G.), 2 Huse, 
i Bierge H., Agedrup S., Vester Kierbye 1 (G.), der tillige 
svarer af 1 (Bol), 1 Hus (Htk. Uy^ Td. 2 Skpr. 22/3 Fdk. 
å 50 Bdl. Td.) — for: 2741 Rdl. 64 Sk., hvoraf 130 Rdl. 46 Sk. 
kontant, medens Resten kortes i Hans Villumsens Fordring 
hos Kongen; at regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til det 
samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 518. Bil. 

7. Sept. Knud Jacobsen, Borgemester i Odense, 
fa ar: i Vendts H., Aulbye 1 Halvg.. 1 G. (Htk. 18 Tdr. 7 Skpr., 
hvoraf 17 Tdr. Htk. er givet ham, medens Resten skal kortes 
i Hans Villumsens Fordring hos Kongen). Tilbagekøbsret til 
det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 520. Bil. 

8. Sept. Christopher Hagedorn, Generaladjutant, 
fa ar for tro Tjeneste: i Mierløese H., Nørre Jernløese 1 G., 
i Sønder Jernløese 12 G., hvoraf 1 tillige svarer Mølleskyld, 
i Taastrup 1 G. (Htk. I6OV2 Td. 2 Skpr. 12 Alb.). Tilbage- 
købsret tU det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 512. Bil. 

— Friderich v. Ahlefeldt til Marsleben, General- 
major, fa ar: i Valdborrig H., Kirke Saabye S. i Tordkild- 
strup 2 G., hvoraf 1 med tilh. Skov, fra Præbende Gildebrønd 
i Kirke Saabye 6 G., hvoraf 1 tillige svarer af en Jord og 2 
hver af en øde Jord, 2 Husmænd (Htk. 77 Tdr. 5 Skpr. 2^/4 
Fdk.) — for: i Mierløsse H., Quandløsse S. og By 3 G., i 
Tingtved 1 G., 1 Gh., i Valdborrig H., Liungbye S. og By 1 
G., Horns H. i Vellebye 1 G., 1 Gh. (Htk. 76 Tdr. 5 Skpr. 
2^/8 Fdk.), Forskellen 5 Skpr. S^j^ Fdk., beregnet til 49 Rdl. 
21 Sk., eftergives ham (ved Rskr. 12. Sept. s. A.). Hans Skøde 
til Kronen Orig. Top. Saml. p. Perg. Merløse H. Nr. 196. 
Skb. L, 515. Bil. 

12. Sept. Vitus Berring, Professor historiarum. Asses- 
sor i Kammerkollegiet, fa ar af Roskilde Kapitels Gods: fra 
Ærkedegnedømmet i Sømme H., Aagerup S., Lille Valdbye 
1 (G.), Hvestrup S. i Herringløes 1 (G.), fra Præbende Gilde- 
brønd i Thune H., Rersløf S. og By 1 (G.), i Sømme H.. 
Hvestrup S., Herringløes 2 (G.), 1 Husmand (Htk. SO^/g Td. 
å 50 Rdl. Td.) — for: 2533 Rdl. 32 Sk. Tilbagekøbsret til 
det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 489. Bil. 

15. Sept. Hans Olufsen, Hof køkkenskriver, fa ar: i 1664. 205 

Ringsted H.. Tørsløf S., Klippit 1 (Kvart-)G.. i Aarløse Munke- 
skoufs Indtæppe, i Sæder S., Heignerup 1 (Kvartg.), i Rings- 
bierg 2 (Halvg.). 1 Husmand, en Afg., i Kierke Skensved 1 G.. 
1 Hus. i Høfvelse S., Lille Skensved 3 G., hvoraf 1 tillige 
svarer af et Hus. i Ølsemagle S. og By 2 G., 1 (Halv-)G., 
Skov til Ringsbierg, i Salbyetorp 2 (G.) og 1 Hus. som hører 
til Kantordømmet i Roskilde Kapitel, fri Birkeret over alle 
sine Bønder til og omkring Lellingegaard. hvor han straks, 
paa hvilket Sted han vil. maa oprette et Birk under Navnet 
Lellinge Birk. hvor hans egne. LeUingegaards og Jonstrups 
Bønder skulle have deres Værneting (Htk. lU-l-^ Td 2 Skpr. 
3 Fdk.) —-for: i Biefverschouf H., Haarløf S., Lille Taarn- 
bye 2 G., i Ammerup 2 G., i Endesløf S. og By 4 G., Skov 
til Endesløf. 2 Huse (Htk. 96 Tdr. 2 Skpr. 2\l., Fdk.) og 1034 
Rdl. 1^,, Ort. Orig. Top. Saml. p. Perg. Bjeverskov H. Nr. 54. 
Skb. L. 522. Ekstraktprot. P, 169. 

15. Sept. Henrik Linden o v til Øfvidtskloster, Be- 
falingsmand over Odensegaard A., fa ar som Erstatning for 
en Del af det skaanske Gods, han har afstaaet til Vederlag 
for Bornholm: i Lunde H.. Otterup S., Ørridtsleuf 4 Ejendomsg.. 
hvoraf 1 ogsaa svarer af 1 Stk. .lord. 1 Fæsteg.. en Afg.. i 
Bierge H., Muncheboe S., Hundslef 1 Fæsteg., en Afg., 1 
Ejendomsg.. i Aasu'm H., Høybye S. og By 12 Fæsteg., i 
Odense H.. Verninge S. Fæstegaarden Stenold, i Ubberud S. 
( Fæstegaarden) Korseberrig, som ogsaa svarer af Korseberrig 
Fællesskov. 1 Gh. (Htk. 206 1/2 Td. 1 Skp. Vi., Fdk. a 50 Rdl. 
Td.. er 10333V2 l^dl. 34 Sk.), at regne fra 1. Maj 1664. Skb. 
L, 525. Bil. 

22. Sept. Lauge Roetstehn faar: i Holmands H.. 
Piedsted S., FoUerup By 6 (G.), hvoraf 3 og 3 svare en 
Fællesafg. og 1 tillige af Sønder Raadtsagger Skovskifte, en 
Afg., FoUerup Bymænd svare af 1 Bol (Htk. 59 Tdr. 2 Skpr. 
a 50 Rdl. Td.) — for: 2912V2 Rdl. Tilhagekøbsrel til det 
samlede Gods forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Holmans 
H. Nr. 64. Skb. L. 532. Bil. 

B. Okt. Hans Jørgensen, Borgemester i Bogense, 
faar: i Vendts H., Asperup S., Borring 10 (jordegne G.), 
hvoraf 1 svarer af en Jord. 2 (jordegne Halvg.). hvoraf den 206 1664. 

ene svarer af en Jord paa Kierbye Mark, 2 (Halvg.) ; følgende 
Gods, som Hans Jørgensen har tilhandlet sig af Panthaveren 
Borgemester Peder Pedersen i København: i Schoufbye H.. 
S. og By 2 (Bol), 1 Hus, 1 Jord, 2 Kirke-(Bol), (den jordegne 
G.) Ellegaard, i Eschildstrup 3 (jordegne G.), i Kierbye 2 
(jordegne G.), hvoraf den ene har Afslag, fordi den er øde. 
2 Halvg., hvoraf den ene tiUige svarer af 1 Hus, 1 (Hus). 
Hindsted H., Ouf S. i Kielstrup 9 (G.), 1 (Halvg.), en Afg. 
af Kielstrup By, 8 Gh., Skov til Kielstrup, Regeschoufven ; i 
Liusgaards H.. Torning S., Oustrup 1 (G.), 1 (Halvg.), i 
Vrandumb S., Almind 1 Ager i Almind Mark paa Løngloft 
og 1 Stk. Eng, som kaldes Plambierig, der strækker sig fra 
nævnte Ager ned til Holdsøe, baade Ageren og Engen bruges 
af Præsten, i Medelsom H., Biering 1 Hus (Htk. 257 Tdr. 2Vp, 
Fdk. 22/3 ^, å 50 Rdl. Td.) — for: 128533/^ Rdl. 20 Sk., 
hvoraf 1661 Rdl. 42 Sk. er for Pant paa Peder Pedersens 
Vegne og 154V2 Rdl. 4^2 Sk. for Pant, indløst fra Jens Ander- 
sen, Foged paa Enggaard. At regne fra 1. Maj 1664. Tilbage- 
købsret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 536. Bil. 

15. Okt. Oluf Roesenkrantz til Eigholmb faar: af 
Vicariatus Altaris Trium Regum i Horns H., Skibbye 2 G.. 1 
Hus, Herligheden til 3 G., hvoraf Præsten nyder den øvrige 
Landgilde ad mensam. i Sømme H.. Kambstrup 1 G. (Htk. 
44 Tdr. 2 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 2204 Rdl. 16 Sk. 
Tilbagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 
543. Bil. 

— Friederich von Liidtzow faar: i Schadts H., 
Huorstrup S. og By 6 (G.), 1 (Bol), en Afg., som nogle 
Huorstrup Mænd svare af Marken Knudtsmarch, i Krauns By 
2 (G.), 3 Gh., i Kochsbang 2 (G.), 1 (Halvg.), 3 (Bol), (Gaarden) 
Kochsbangsgaard, Vester (Horne) H. i Jandrup S. og By 4 (G.), 
4 (Bol) (Htk. 1171/2 Td. 2 Skpr. IV3 Fdk. å 50 Rdl. Td.), -- 
for: 5889 V2 Rdl. 8 Sk. Tilbagekøbsret til det sam.lede Gods 
forbeholdt. Skb. L, 545. Bil. 

18. Okt. Jens Lauridtsøn Risom faar: i Holmands 
H., Gaardsløf S. og By 7 G., hvoraf 1 tillige svarer af et Hus 
og 1 til Kirken og til Præsten, 2 (Bol), 7 (Huse), Gaarden 
Bolbroeholt, i Mørkholt 10 G., der give Sammelskat, og hvoraf 1664. 207 

1 tillige svarer af et Hus. 2 (Bol), Skov til Mørkholt, Andel 
i Gaardsløf Skov (Htk. 121 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. V;^, ^, 
å 50 Rdl. Td.) — for: 6071 Rdl. Tilbagekøbsret til det 
samlede Gods forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Holmans 
H. Nr. 66. Skb. L. 550. BU. 

19. Okt. Hannibal Sehestedt, Rigsskatmester. faar: 
i Vendts H., Gielsted S. og By 1 (jordegen) G., 2 (jordegne 
»/J G., i Gielsted Torup 1 (jordegen) G., 3 (jordegne) Halvg., 

1 G., i Balslef 3 (jordegne) G., hvoraf de 2 bruges af samme 
Mand, idet den ene er øde. 1 G.. 1 Bol, i Ubye 2 (jordegne) 
Halvg.. 1 Halvg.. 1 Bol. Odense H. i Fangel S. og By 2 G., 
som have ligget til St. Knuds Kloster, Salling H. i Heden 2 
Halvg. (Htk. 141 Tdr. 3 Fdk. 2'U Alb.) — for: i Odense H., 
Tommerup 3 G.. 1 Halvg.. Skov til Byen. i Kiøng S. og By 

2 G. med Skov. i Brendkild 1 G.. Baag H., Kierte S. i Ørs- 
berrig 2 G., 2 Halvg., 2 Huse, Skov til Byen, i Orte S. Gaarden 
Lagaard med Skov, i Vendts H., Eybye S. og By 1 G., i 
Fielsted 1 G. med Skov, 1 Bol. [Harndrup S.] i Grarup 1 G. 
med Skov (Htk. 141 Tdr. 3 Fdk. 2^U Alb.)- Skb. L. 553. Bil. 

20. Okt. Præsteembedet i Skibbye (Hr. Peder Søren- 
søn Bagge) faar: [i Horns H.]. Skulleløf S. i Onsved 1 G., 
Krogstrup S. i Ovrebierg [nu Hovedgaarden Overberg] 4 G. — 
for: i [Horns H.] Skibbye 3 G., hvis Herlighed er afhændet 
til Oluf Rosencrantz til Egholmb og Landgilden henlagt til 
Abrahamstrup. Pakken: Indberetninger, indsendte i Henhold 
til aab. Brev af 25. Jan. 1666. I. Sjælland. 

21. Okt. Christopher Hagedorn, Generaladjutant, 
faar: i Sockelund H.. Brøndshøf S. i Vandløesse 5 G. (Htk. 
44 Tdr. 31/2 Skp.) — for: Mierløsse H. i Taastrup By 1 G., 
i Nørre Jernløsse 1 G., i Sønder Jernløesse 1 G. (Htk. 44 Tdr. 
5 Skpr. IV2 Fdk.). Hans Skøde til Kronen Orig. Top. Saml. 
p. Perg. Merløse H. Nr. 197. Skb. L, 548. Bil. 

25. Okt. Henrik Lindenov til Øfvidtskloster, Befalings- 
mand over Odensegaard A., faar: i Lunde H. Ejendoms- 
gaarden Øelund, i Østrup S. og By 2 Ejendomsg., hvoraf den 
ene svarer af Ørchebye Mark, 3 Fæsteg., 1 Hus. i Sehamb 
H., Schambye 4 Fæsteg., hvoraf 1 tillige svarer af Ulrhendrup 
Mark, en Afg. af nævnte Mark, 1 Hus ved Schambye Kirke- 208 1664. 

lade, i Høyrup 1 Hus ved Kirkeladen, som beboes af 2 Mænd. 
i Brøndstrup 1 Fæstehalvg., der tillige svarer af Ulchendruj) 
Mark. i Glambdrup 1 Afg. af Ulchendrup Mark, 1 Hus. i 
Grindløese S., Klindte 1 Fæsteg.. 1 Halvfæsteg., i Toerup 2 
Fæsteg.. hvoraf den ene tillige svarer af Ulchendrup Mark. 

1 Gh., i Bierge H.. Dristrup 1 Fæsteg.. i Bregnøer 1 Fæstehalvg.. 
i Aasumb H.. S. og By 3 Fæsteg., i Raagelund 1 Fæsteg.. 
Femteparten af en Afg., der svares af en Bonde i Marsløf. 
i Schougbye H. [Vigerslev S.] Fæstebolet Lille Nyballe, i 
Viersløf 1 Fæstehalvg.. i Odense H.. Verninge S. og By 1 
Ejendomsg., 3 Fæstehalvg.. hvoraf 1 har Afslag og tillige 
svarer af et Hus, 1 Fæstebol, Herligheden af 1 Kirketjener. 
Krohuset og dets Byggested. i Brylle S.. Hielmbdrup 1 Fæste- 
halvg.. i Bregnemoese 1 Ejendomsg.. 1 Fæstehalvg. (Htk. 
229 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 2^*1^, X å 50 Rdl. Td.) — for; 
11470V-> Rdl. 14 Sk., at regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbs- 
ret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 558. Bil. 

25. Okt. Jacob. Isak og Samuel de Lima faa: i 
Nimb H., Huornborrig S., Hafrum 1 (G.) med Skov. i Huorn- 
borrig By 2 (G.), hvoraf den ene med Skov, 1 øde Halvg,, 

2 Steder. 1 (Kirketjener). 3 (Gh.). hvoraf 1 tillige svarer af 
et øde Hussted, i Kalhafve 9 (G.), hvoraf 8 med Skov, en 
Afg.. der svares af 2 Mænd i Kalhafve og 1 i Huornborrig, 
1 (Kirketjener), 5 (Gh.), i Flemminge 2 (G.) med Skov, i 
Tambdrup S. Kobbermøllen, i Kiørup 4 (G.), 1 (Kirketjener), 
(Gaarden) Bispegaard med Skov. der tiUige svarer af 1 Bol i 
Tambdrup, i Tambdrup 1 (G.) med Skov, som tillige svarer 
til Præsten, i Vrønding 11 (G.), hvoraf 1 svarer til Tambdrup 
Kirke og 1 til Provsten. 1 øde G.s Eje. 6 (Gh.), i Mølgier 3 
(G.), i Enner 8 (G.), 3 Steder. 1 (Gh.), Skov til Byen, i 
Vinten og Lund 15 (G.), hvoraf 10 med Skov og 1, der svarer 
en særlig Afg., 1 Gh. paa denne Gaards Eje, 1 (Kirketjener), 

3 (Gh.). hvoraf Vinten Mænd svare af det ene, en Afg. af 
Herlycken, i Underup S. og By 6 (G.), hvoraf de 5 med Skov, 
1 (Bol). 1 (Anneksg.) med Skov, 1 (Gh.), i Vorbierrig 3 (G.) 
med Skov, 1 øde Halvgaards Eje med Skov, i Torp 2 (G.), 
hvoraf 1 med Skov, 1 øde G. med Skov, 4 (Gh.), i Nimb 1 
(G.) med Skov, som Præsten svarer af, i Brøstenbrou 1 Afg., 1664. 209 

i Hatting H. Nidde Mølle, Kronens Andel af Korntienden af 
Hverring, Huornborrig og Underup Sogne (Htk. 697^2 Td. 3 
Fdk. IV3 <^, a 60 Rdl. Td.) — for: 418553/^ Rdl. 8 Sk., at 
regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret til det samlede Gods 
forbeholdt. Skb. L, 563. Bil. 

25. Okt. Jacob. Isak og Samuel de Lima fa ar: 
i Nørreliung H., Dollerup S. Hald Slot og Ladegaard med 
Ager og Eng (Htk. 16 Tdr.) samt Bygninger, det underliggende 
Bøndergods: i Vorde S. og By 1 Afg. (af den Gaard, Præsten 
bor paa), i Nafntoft 1 (G.), i Fisbech S. (Gaarden) Snabe, 
som bruges af Ørredgaard og Løgstrupgaard , i Finderup S. 
og By 7 (G.), en Afg. (af Anneksgaarden), i Dollerup S. og 
By 4 (G.). (Heriigheden af) 1 (Bol), Dollerup Mølle. (Gaarden) 
Gammel Hald, der bruges til Slottet, (Gaarden) Noendboe, 
Noend Mølle; i Fiendts H., Mønsted S. og By 6 (G.), hvoraf 
1 ogsaa svarer af et Hus, 1 Bol, en Afg. (af Anneksgaarden), 
1 (Hus), (Gaarden) Mølgaard, Mønsted Mølle, (Gaardene) 
Mørup, Baadsgaard, Toegaard og Lille Krogsgaard, (Bolene) 
Langschoufhus og Holtegaard, Krogsgaard Mølle, i Resen S. 
og By 6 (G.), 1 (Bol). 1 (Anneksgaard), 2 (Halvgaarde) Ofver- 
torp, (Halvgaarden) Nedertorp, (Gaarden) Babidts, i Bøgild 
3 (G.), i Vrouf S. og By 1 (jordegen G.), 4 (G.), i Vester 
Børsting 2 (G.), 1 Hus, i Siørup 1 (G.). 1 Hus, Bolet Amb- 
strup. som bruges af Præsten og Mændene i Vrouf, i Smolle- 
rup S. og By 2 G., 1 (Bol), 1 Anneksgaard, (2/3 af Gaarden) 
Rørgaard, i Øster Børsting 4 (G.), i Kaaberup S. og By 4 
(G.), 1 (Bol), i Siøbye 4 (G.), 1 (Halvg.), 1 (Bol), (Herligheden 
af) 1 (Bol), 4 Gh., i Tarstumb 4 (G.), 2 Huse. 1 (Kaalgaards- 
sted). i Flye S. og By 3 (G.), 1 (jordegen G.), 1 (Anneks- 
gaard). 1 (Tredingsg.), 1 (Kirkebol), som bruges af Præsten 
i Vrigsted, 5 Huse, i Dommerbye S. og By 8 (G.), 1 (Halvg.), 

1 (Anneksgaard), 1 Hus, i Vrigsted S. og By 3 (G.), 2 (Halvg.), 

2 (Bol), 1 Hus, i Egebierrig 1 (jordegen G.), i FeUingberrig 
S., Trogelstrup 1 (G.). 1 (Anneksgaard), 1 (jordegen G.), i 
Gammelstrup S., Fursøer 2 (G.), i Sehifve S. en Afg., som 
Borgemester og Raad svare af Broemarch, i Daugberrig S. og 
By 6 (G.), 1 (Bol), 5 (Huse), (Gaarden) Daugberriggaard, 
Daugberrig Mølle, (Gaarden) Vedhofvit; i Ginding H., Boring 

14 210 1664. 

S. og By 1 (G.), som Præsten bruger; i Hammerum H., Gielle- 
rup S., Schoufbye 1 (G.); i Rinds H., Giedsted S. og By 10 
(G.), 1 (Halvg.), 1 (Kirkeg.), 1 Hus, (Gaarden) Holmmark, i 
Byestrup 1 (G.), i Østerbølle S. og By 4 (G.), 1 (jordegen G.), 
1 (Anneksgaard), 1 (Kirkeg.), 1 (Kirkebol), i Kleitrup S., 
Heiring 2 (G.). 1 (Halvg.), 2 (Kirkeg.), 1 Hus, i Schorup 1 
(Anneksgaard), i Frigstrup 3 (G.), i Herrup 2 (G.), i Hvamb 
S. og By 3 (G.), 1 Hus, (Gaarden) Kaliestrup, i Fieldtsøe S. 
og By 1 (G.). 1 (Kirkeg.), i Ebdrup 1 (Kirkeg.), 1 (Halvg.), 
(Herligheden af) 1 (G.) og 1 (Halvg.), i Uldbierrig S. og By 
1 (G.), 1 (jordegen G.), 1 (Halvg.), 2 (jordegne Halvg.), 2 
(Bol), 1 (Kirkebol), 2 Huse. i Tolstrup 2 (G.), 2 (jordegne G.), 
1 (jordegen Halvg.), 1 (Bol), (Gaarden) Sundstrup Færge, i 
Biergraf S. og By 1 (G.), 1 (Anneksgaard), i Hvilsom S., 
Støtterup 2 (G.), (Gaarden) Gundestrup, i Semmested S., 
Torup 3 (G.), i Roumb S. og By 1 (G.), 1 (Hus). (Gaarden) 
Nørre Ris, i Testrup S. (Gaarden) Vester Ris, i Medelsom 
H., Leed S. og By 1 (G.), 1 (Anneksgaard), 1 (Bol), 1 Hus, 
i Rind S. og By 4 (G.), 1 (Kirkebol), i Mammon S. og By 2 
(G.), 3 (jordegne G.), 1 (Anneksbol), 2 (Kirkebol), 1 Hus, i 
Hiordthede S. 2 (G.), Biering Mølle, i Liusgaard H., S. og By 
1 (G.), 1 (Anneksgaard), (Gaarden) Katballe, i Siørup 2 
(G.), i Almind S. og By 4 (G.), (Herligheden af) 3 (G.), 
1 (Kirkeg.), i Vrandumb 3 (G.), 1 Sted, (Herligheden af) 3 
(G.), i Gislum H., Loens S., Huol 1 Afg. ; i Vrats H., Eistrup 
S., Glydsted 3 (G.), 1 Hus. i Stortoelund 1 (G.), i Snee S., 
Nørre Hofvit 2 (G.), 1 (Hus), i Vrats S. (Gaardene) Store 
Brelund og Sildrup (Htk. 1154 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. Vios '^), 
Præstegæsteri af Præsterne i Daugberrig, Vrigsted, Høgslef, 
Vrouf, Kaaberup og Ørumb i Fiendts H. og af Præsten i 
Vamon i Nørliung H. (Htk. 6 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb.), 
Kronens Andel af Korntienden af Romlund, Fiskbech, Peder- 
strup, Vorre, Biugumb, Lindumb, Rafnstrup, Finderup, Dolle- 
rup og Løfvel Sogne i Nørliung H., af Semmested, Østerbølle 
og Giedsted Sogne i Rindts H., af Vinge S. i Synderliung H., 
og af Langaa, Led, Grendsten, Øster VeUing, Vingi, Mamon, 
Hiermind, Torup, Bierring, Helstrup, Hiorthede, Rind og Vinchel 
Sogne i Medelsom H. (Htk. 158 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdk. 2^U '^). 1664. 211 

Kronens Andel af Kvægtienden af Resen, Vrouf, Vrigsted, 
Fløye, Kaaberup, Feldingbierrig, Kvols, Høgslef, Dommerbye; 
Lunøe, Ørumb, Borris, Gammelstrup, Daugbierrig, Mønsted, 
Smollerup. Vinchel, Rind, Berring, Mammon, Hiermind, Led, 
Hiorthede, Øster Velling, Kelstrup, Grenstien, Vinge, Torup og 
Laange Sogne i Fiendts og Medelsom Herreder (Htk. 17 Tdr. 
6 Skpr. 2 Fdk. P/s -^i), følgende Smør- og Honningskylds Af- 
gifter: i Giedsted S. 10, i Biergraf S. 1, i Trogelstrup 6, i 
Tolstrup 7. i Heiring 1, i Kallestrup 1, i Taastrup 2. i Hvilsom 
3, i Biugumb 1, i Fieldsøe 6, i Østerbølle 1, i Nørschou 1, 
i Schals 1; følgende tilskiftet Gods: i Fiendts H., Kaaberup 
S., Tarstumb 1 (G.), i Mønsted S. (Gaarden) Koustrup, i 
Sierup 1 (G.). (Gaarden) Knudsgaard, en Afg., som Dyre- 
vogteren i Vedhafve svarer af noget Hedejord; fremdeles 
Godsets Skove: Hald Skov og Kiercheschouf, Dollerup uden 
og inden Øe. Liusgaard og Vandum Sognes Skove, Fusøren 
Skov. Skovparterne og Skovskifterne til Krogsgaard og Tou- 
gaard, Siøegaard Skov, Led og Hiorthede Fællesskove, 
Mammon Skovskifter (Htk. 4 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb.); 
endelig Kronens Brokorn for Broernes Vedligeholdelse i Rinds 
og Gislum Herreder (Htk. 64 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk., i alt 
14391/2 Td. 32/3 Fdk. 123/35 ^, å 60 RdL Td. — for: 86377 
Rdl. 12 Sk. 102/7 «3i, idet Bygningerne ere satte til 1000 Rdl. 
og Inventaret til I42/3 Rdl.. at regne fra 1. Maj 1664. Til- 
bagekøbsret til det samlede Gods forbeholdt. Skb. L, 573. Bil. 

7. Nov. Erik Quidtzou til Sandagger faar: i Gudme 
H., S. og By Sammelskat af Byen, 13 G., en Afg., som svares 
af 3 Mænd, 1 (Hus), 1 Afg., 2 Steder, som svare til Gudme 
Kirke (Htk. 13IV2 Td. 7^U Skp. 2^/7 <^, å 50 Rdl. Td.) — 
for: 6595 V2 Rdl. 18 Sk. Orig. Top. Saml. p. Perg. Gudme H. 
Nr. 40. Skb. L, 604. Bil. 

23. Nov. Andreas Søbøtker, Hofskrædder, faar for 
Betaling': i Hids H.2, Funder S. Gaarden Paarupgaard og 
Jorden Kierdshofvit Kier (Htk. 2 Tdr. 5 Skpr.). Kmr. Eksp. 
Prot. 8, Nr. 1704. Bil. • Den kgl. Resol. af s. Dat., hvorved dette Skøde bevilges, har 
► uden Betaling«. "^ Eksp. Prot. har fejlagtigt Vradts H. 

14* 212 1664. 

24. Nov. Maren Skram. Enke efter Hartvig Huitfeldt 
til Rammegaard, faar af Aarhus Kapitels Gods under Vicaria- 
tus Magdalenæ: i Frambløf H., Boerum 1 G.; følgende Gods, 
som har været pantsat til Rentemester Miiller: i Hierumb H. ifc 
Kronens Andel af Korntienden af Hierumb S. (under Lunde- 
næs A.). i Hammerumb H.. Gietterup 1 G., Gaarden Bierre- 
gaard. i Schadts H. Gaarden Frøekier. i Hierum H., Olbye 1 
G. (under Halds A.). i T\ilum Birk Kronens Andel af Korn- 
tienden af Aigt S. (Htk. 100 Tdr. 6\U Skp. å 50 Rdl. Td.), 

— for: 5042 Rdl. 18 Sk., hvorfor hun afstaar en Pension 
paa 650 Rdl. aarlig. Tilbagekøbsret til det samlede Gods 
forbeholdt. Skb. L. 597. Bil. 

30. Nov. Dr. Pofvel Moth. Liv- og Hofmedicus, faar: 
af Erkedegnedømmet i Smørumb H.. Taastrup S., Baldisbrønd 
1 G., af Præbende Gildebrønd i Tune H.. S. og By 1 G., i 
Vindinge S. og By 1 G., i Valborrig H., Sæbye S. og By 1 
G., af Præbende Dalbye i Rambsøe H., Ølsemagle 1 G.. 1 
Hus, af St. Lucii Vikariat, i Valdborrig H., Sæbye 2 G.. 2 
Huse. der bruges af 1 Mand. i Giefning 1 G., i Smørum H.. 
Ishøy 1 G., i Løfve H.. Herløf 1 G., i Horns H., Fersløf 1 
Husmand (Htk. 61 Tdr. 2 Fdk. å 50 Rdl. Td. og 68 Tdr. Vj^ 
Fdk. å 40 Rdl. Td.) — for: 5776^/3 Rdl., hvorved hans For- 
dring til 11. Nov. 1665 er betalt. Tilbagekøbsret til det samlede 
Gods forbeholdt. Skb. L, 599. Bil. 

— Hans Schack til Møgeltønder, Feltherre, faar: i 
Frøes H., Rødding S., Hundsbøl 1 G. (Htk. 5 Tdr. 22/3 Fdk.) 

— for: i Viding H., Høyerup S., Arnumb 1 G. (Htk. 3 Tdr.). 
Orig. Top. Saml. p. Perg. Hvidding H. Nr. 121. Skb. L. 609. Bil. 

1. Dec. Mouridts von Pudebusch til Kiørupgaard 
faar: i Augernis Birk. Tørridtse 4 G., 1 Hus. i Augernis By 
4 G., 1 Hus, i Lunde H., Brandtsby 1 G., i Skamb H., Hund- 
strup S., Gonstrup 2 jordegne G., i Bedisløf S. og By 1 jord- 
egen G., der tillige svarer af 1 Eng (Htk. 88 Tdr. 1 Skp. 1 
Alb., hvoraf 48V2 Td. 2 Alb. allerede er betalt ved et Udlæg 
1651; Rest 391/2 Td. 32/3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: I98OV2 
Rdl. 22 Sk., at regne fra 1. Maj 1664. Da Godset i Augernis 
Birk og Gaarden i Brandtsbye skulle være indførte i Jens 
Lassens Skøde, erklæres denne Indførelse for ugyldig og uden 1664. 213 

Hinder for Mouridts von Pudebusch. Tilbagekøbsret til det 
samlede Gods forbeholdt. Skb. L. 601. Bil. 

6. Dec. Nicolaus Benning faar: i Eld H., Bredstrup 
S. og By 3 (jordegne) G., 7 G. (Htk. 78 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. 
2V2 Alb.) — for: 50163/^ Rdl. 8 Sk. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Elbo H. Nr. 37. Skb. L, 
611. Bil. 

13. Dec. Fridericia Skoles Betjente faa: i Colding- 
hus A. Kronens Andel af Kirketienden af Andst ^ og Skande- 
rup SS., eftersom Kongen 7. Juli 1656 havde bevilget, at Kronens 
Andel af 2 gode Kirketiender skulde lægges til Rektors Løn 
i nævnte Skole. J. R. Nr. 123. Bil. 

19. Dec. Hans Villumbsen. Generalproviantmester, 
og Medinteressenter faa: i Vinding H. Nyborg Slots Mølle, 
en aarlig Afg. af Sproufø. i Gudme H., Røslinge S. og By 4 
jordegne (G.), 1 (G.), som bruges af Præsten og kun regnes 
for 2/3, da Herligheden er ringe, i Lørup 4 jordegne (G.), i 
Ringe S., Brangstrup 1 jordegen (G.), i Oufre S. og By 3 (G.) 
med Skov, i Sundts H., Schaarup S., Holmedrup 3 jordegne 
(G.), i Tved 1 (G.), Øverste Ørekilds Mølle, Nederste Ørekilds 
Mølle, 2 Afg.. som Svenborgs Borgere svare, den ene af Øre- 
kilds Mark, den anden af Holmene, en Afg.. som Borge- 
mesteren i Svenborg svarer af Ørekildshafve, en aarlig Afg. 
af Støfningen, som er et Enemærke paa Svenborg Mark, 
Svenborg Mølle, i Øster Schierning S. og By 1 (G.), 1 (Gh.), 
i OUernp 1 (Bol), i Stenstrup S. og By 1 Fæsteg., i Quern- 
drup S. og By 4 jordegne (G.), 3 (G.), med Skov. i Trunderup 
4 jordegne (G.). 1 Sted. 1 (Bol), Kongens Have, liggende ved 
Høye i Lunde S., i Kierchebye S., Ellehafve 1 Kaalhafve i 
Valchendrups Vænge, i Lunde H. og S., Fremmerløf 2 (G.), 
3 (Halvg.). 1 (Hus), 1 (jordløst Hus), i Baag H.. Schydebierre 
S. og By 1 (G.). 1 Hus, i Aasumb H.. Rønning S. Bierne 
Mølle. Melle Mølle. Torneschoufs Enemærke med 1 Hus, i 
Lafvindsgaarde 1 (Bol), i Bierre H.. Kiølstrup S., Ladbye 4 
(G.), 1 (Bol), i Kiølstrup By 1 (G.). 1 (Bol), i Drigstrup S., 

' 1665 o. April blev denne Tiende, som fra gammel Tid af havde 
ligget til Hospitalet i Kolding, ombyttet med Tavlov Tiende, se J. T. 
Nr. 22. Bil. 214 1664. 

Lille Vibye 1 (G.), i Drigstrup By 1 Sted. i Kiertinge 1 (G.). 
1 Sted, i [Vester] Kierbye 1 (G.). Engene Ornemae og Lange- 
mae, i Salling H.. Heden S. og By 2 (G.), 1 (Hus), Biørnøe 
6 G., paa Hindsholmb. Mesing S. i Mischouf 6 (G.), hvoraf 
1 desuden svarer af 1 Stk. Aardagsjord. 5 Steder, i Salbye 
1 (Hus), i Dalbye S. og By 1 (G.), i Hersnab 4 (G.), 1 Afg., 
i Vibye S.. Store Vibye 3 (G.). 1 Afg.; af Gods, som er 
hjemfaldet efter Corfidts Ulfeldt: i Vinding H.. Ullerslef S. og 
By 1 G., som tillige svarer af et Hus paa dens Grund, i 
Gudme H.. Øxendrup S. og By 1 G., i Ryslinge S. og By 1 G.. 
som er delt i 4 Brug. med Skov. i Bierre H., Hundtslef 1 (G.) 
med Skov. 1 Hus: i Nyborg A., Vinding H.. Aarschouf 1 
(G.); af Odense Provstigods: i Bierre H.. Munkeboe 1 (G.), 
i Nørre Kierbye (o: Over Kærby i Drigstrup S.) 2 (G.), i 
Aasum H., Fraude S.. Birchom 1 (G.), i Allerup S., Torup 
1 (G.), i [Bierre H.. Agedrup S.] Bollerup 6 fG.) og 1 Mølle, 
hvoraf de 5 G. og Møllen hver svarer Afgift af Tyestrup Mark 
og den ene af de 5 G. tillige af »Møllegaarden«, 3 Gh., i 
Salling H.. Giesterlef 1 (Halvg.). i Baag H.. Volbroe 1 (G.), 
i Vendts H.. Byllerup 1 (Kvartg.), Provstegaardens Boder 
med 5 Beboere. Jordskyld, der svares af Mølleren i Piente 
Mølle af 1 Stk. Jord Øst for Provstegaardens Port og af en 
anden Mand af 1 Stk. Jord Nord for Provstegaardens Abild- 
have; af Assens Provstigods. i Baag H.. Sandager S.. Næs 2 
(G.), 1 (Halvg.). i Sandager 6 (G.), 4 (Halvg.), i Torupe 1 G., 
1 (Halvg.), med Skov, i Tanderup S.. Hiorte 2 (»/^ G.), i Embte- 
kier 1 (G.). 1 (»/^ G.), 1 (Bol), (Gaarden) Eschelund. i Ørsted 
S. og By 2 (G.), 1 (Kvartg.) med Skov, i Gambtofte S. og By 
1 (Tredingsg.), i Kierum S., Eperuppe 1 (G.), i Saltofte 1 
(G.), 2 (Halvg.). i Turop S. og By 1 (G.), i Vendts H., Veil- 
bye S., Kustrup 1 (Halvg.), i Kauslund S.. Schrilinge 1 (G.), 
i Kauslund 1 (Halvg.). i Udbye S., Vibye 1 (G.), i Balsløf, 
S. og By 1 (Halvg.). en Afg. af Assens Provstigaards Jorder;] 
i St. Knuds A., Odense H., Verninge S. og By 1 (G.), 
Tommerup S. og By 1 (G.), i Paarup S. og By 1 (G.), 
Uberøed S. og By 4 (G.), der hver især svarer af en n^ 
Jord, de 3 desuden af et Fiskerhus's Jord, i Quoruppe By 
(G.), i Brobye S. og By 3 (G.), i Dallumb Birk. Sanderum! 1664. 215 

S.. Hødme 3 (G.), i Vinding H., Aufnsløf S. Aarschouf 1 (G.), 
i Aarsleuf S. og By 1 (G.), i Sunds H.. Kirchebye S., Dungs 
Høyrup 2 (G.), 1 (Bol), i Baag H., Kiøng S., Glamsbierrig 1 
(G.), i Kiøngs Høyrop 1 (Halvg.), i Tanderup S.. Embtekier 
1 (Kvartg.), i Turup S. og By 3 (Halvg.), 1 (Gh.), i Kierte 
S.. Ørsbierg 1 (G.), en Afg., der svares af Hummelhuset; i 
Odensegaard A., Lunde H., Allesøe en Afg. i 1 (G.), i Narup 
S., Eigense 1 Ejendomsg.. 3 Fæsteg., 3 Fæstehalvg.. 1 (Hus), 
i Skamb H., Grindeløs S.. Nørrebye 1 Fæsteg.. der tillige 
svarer af 1 øde Jord, 3 Fæstehalvg., 1 Gh.. i Bedislef S. og 
By 2 Ejendomshalvg., 2 Fæsteg., 4 Fæstehalvg., 3 Gh., i 
Aasumb H. og S., Raagelund 2 Fæsteg., i Allerup 1 Hus, i 
Odense H., Tommerup 4 Ejendomsg., hvoraf de 2 delvis nydes 
frit, den ene ad vitam, og derfor kun regnes for ^/g, 2 Fæsteg., 
i Næsbyehofvits Birk. Anderup en Del af 1 G., der tiUige 
svarer af en ny Eng og af Anderup Mose; i Hindsgafls A., 
Vends H., Roerslef S. og By Landgilden af 1 (G.): af Bona 
Communia under Riber Kapitel, i Kalfslund H., Vilslef S., 
Jedsted 1 (G.), i Andst H., Becke S., Kragelund 1 (G.), i 
Giørring H., Jernved S., Gredsted 1 (G.), i Giøring S.. Hesse- 
lund 2 Afg.; i Silkeborg A., Giern H., Schanderup S., 
Hollumbstoel 5 (G.), hvoraf 1 tilhge svarer af et Hus, 1 Hus, 
i Halds A. Husene Fougelsang og Snarsang, hvoraf det 
første med Skov. i Koldinghus A.. Holmans H.. Schierup S., 
Svinholdt 3 G. med Skov, Lunde MøUested, i Gafverslund 
S., Hvilsbierig By 1 (jordegen G.), hvis Bruger tilhge med en 
Mand i Siellerup svare en Afg. af Bækken Ibech mellem 
Andkier og Vinding Skov, i Piested S. og By 3 (G.). 2 (Bol), 
en Afg. af 1 Fiskergaard mellem Piested og Beistrup; af det 
Gods, som Rentemester Henrich Miiller har afstaaet til Kongen: 
i Salling H., Viemb 1 (G.), i Jebierg 1 (G.). 1 (Gh.). i Hunde- 
rup 1 (G.), 1 Hus, i Vester Lyebye 1 (G.). 1 Gh.. i Toustrup 
1 (G.), i Veiel By 1 (G.); i Tryggevelde A., Biefverschouf H. 
Kronens Andel af Korntienden af Ceder S., endelig i Steden 
for en Sum paa Jens Lassens Vegne: i Odensegaard A., 
Gønstrup By 1 (Halvg.) (Htk. 1919 Tdr. 2 Skpr. 1-7;, Fdk. 2/,^, 
å 50 Rdl. Td.) — for: 95965 Rdl. 18 Vs Sk., hvori er ind- 
befattet Betaling for Htk. 1 Td. 7 Skpr. paa Borgemester 216 1664—65. 

Knud Jacobsens Vegne i Odense. (Jvfr. Skøde af 7. Sept, 
1664); at regne fra 1. Maj 1664. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Skb. L, 613. Bil. 

22. Dec. Bevilling til Aagerup og Kirkerup Præste- 
embede (Hr. Tomas Rasmussen) paa, at Præsten maa nyde 
og selv oppebære Præstekorntiende af 1 G. i Kirkerup. Pakken: 
Indberetninger, indsendte i Henhold til aab. Brev af 25. Jan. 
1666, I. Sjælland. Jvfr. Tomas Rasmussens Erklæring af 24. 
Marts 1666 smsts. 

24. Dec. Daniel Matres, Professor og Sprogmester 
paa Sorø, fa ar ved Skøde udstedt ifølge kgl. Befaling af 19. 
Dec. af Sten Hondorf og P. L. Scavenius, der skulde revidere 
Sorø Akademies Regnskaber og sørge for AfbetaUng af 
Gælden, af Sorø Akademies Gods: i Slaugs H., Rankenberg 
2 G., i Tybierre H., Tredløs 1 Afg. (Htk. UVa Td. 2 Skpr, 
Sjællandsmaal. å 50 Rdl. Td.) — for: 741 Rdl. 4 Mark. Orig. 
ved Skødekonc. af 27. Maj 1665. 

1665. 3. Jan. Hannibal Sehested, Rigsskatmester, 
faar: Birkeret til Ivernæs og Tybrind med Tilliggende. Skb. 
M, 2. Bil. 

12. Jan. Hieronimus Weitzius, Professor ved Sorø 
Akademi, faar: i Holmands H., Gafverslund S. og By 10 (G.) 
med Skov, 2 (jordegne Bol), hvoraf det ene med Skov, en Afg , 
som nævnte Steder svare, 1 (jordegent Bol), som Præsten 
bruger, i Sellerup By 8 (G.) med Skov, hvoraf 1 tilhge svarer 
af Stubhngs Eng og af Fugelkiers Have, 1 Degnehus, 6 (Huse), i 
Hvilsberrig 1 (Bol); af Præbende Hiøring i Aarhus Kapitel: i 
Hatting H., Ølsted S., Voens 1 (G.), i Stenderup S., Nør Aldum 
1 (G.) (Htk. 228V2 Td. 33/^ Skp. 2 .^, å 50 Rdl. Td.) — for: 
11421 Rdl. IVgOrtl Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Holmans H. Nr. 67. Skb. M, 6. Bil. 

— Mattheus Rudolphus Reinfranch, forhen Sekre- 
tær i Tyske Kancelli, faar: i Caløe A., Sønder H., Liungbye 
S. i Alleløf 1 G., i Nøedagger S. Maarup Mølle, jus patronatus 
med tilh. Kirketiende til Liungbye og Albøgge Sogne samt 
følgende Kirkegods: til Liungbye Kirke, i Alleløf 1 G., der 
tillige svarer af 1 Kirkejord, 1 (Halvg.), 1 Hus, i Albøgge 1 
Halvg., 1 Hus, i Flostrup 1 Halvg., til Albøgge Kirke 1 Kirke- 1665. 217 

ager paa Albøgge Mark, 1 Kirkeager paa Sæbye Mark, 1 
Albøgge Kirkeager og 1 Liungbye Kirkejord, kaldet Skrif- 
kragen. 2 Gh., 1 Kirkejord, 5 Stkr. Kirkejord, Kronens Andel 
af Korn- og Kvægtienden af Nimbtofte, Endisløf, Rembsøe, 
Ørumb, Gerild og Kasberrig Sogne i Nørre H. (Htk. 144 Tdr. 
2V2 Fdk. 1 Alb.) — for: 7257 Rdl. 351/2 Sk., at regne fra 
1. Maj 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. I Hartkornsbeløbet 
kortes 34 Tdr., som ere medtagne i Beregningen over Kongens 
Skøde til ham af 18. Nov. 1661. Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Sønder H. i Aarhus Stift. Nr. 51. Skb. M, 10. Bil. 

19. Jan. Hans von Ahlefeldt til Glorup, General- 
løjtnant, faar: i Ølstøcke H., Smørum S., NyebøUe 7 G. (Htk. 
46 Tdr. 2Vo Skp.) — for: i Vents H., Kauslund S., Voldbye 
1 G., i Ubye S. og By 1 G., i Vibye 1 G. (Htk. 26 V^ Td.) 
og 9951/2 Rdl. 32 Sk. H. V. Ahlefeldts Skøde til Kronen 
Orig. Top. Saml. p. Perg. Vends H., Suppl. Skb. M, 
14. Bil. 

24. Jan. Dr. Peder Lauritsen Scavenius, General- 
prokurør og Professor ved Universitetet, faar: af Roskilde 
Kapitels Gods under Erkedegnedømmet, i Voldborrig H.. Ou- 
sted S. Gaarden Lille Borup med Skov, i Flackebierrig H., 
Hyllested S. og By 2 Husmænd ; under Præbende Gildebrønd, 
i Tune H., Gildebrønd 1 G., der tillige svarer af 1 Hus, i 
Vindinge 2 G., 1 Husmand; under Portio Vembløese, i Flacke- 
bierre H., GimbHnge S., Vembløse 1 G., i Ramsøe H., Rørup 
S., Høybye 1 G., i Slagelse H., Kirke Stillinge S. og By 1 G., 
der tiUige svarer af 1 Hus, i Kieldstrup 1 G.; under Præbende 
Dalbye. i Tune H., Kalslund 1 G., i Jersie 1 G., i Vindinge 

1 G., i Rambsøe H., Øster Siuf 3 G., 1 Husmand, i Horns 
H., Ovrøe 2 G., i Voldborrig H., Allersløf 1 G., i Ringsted H., 
Lefvetofte 1 G., 1 Husmand, i Teestrup 1 G.: i Holbech A. 
Herligheden af følgende Kirkegaarde: i Soderup 1 G., i 
Smidstrup 2 G., i Tingerup 1 G. (Htk. 157 Tdr. 1 Fdk. VI. «3i, 
a 50 Rdl. Td.) — for: [i Voldborg H., Saaby S. Øverste] 
Tadere Mølle (Htk. 8 Tdr. 2 Skpr. å 50 Rdl. Td.) samt sit 
Bibliotek, der regnes til 6000 Rdl. Forskellen. 1435 Rdl. 

2 Ort 17 Sk., udlignes mod BibUotekets Tilbehør af Manu- 
skripter, matematiske Instrumenter o. 1. At regne fra 1. 218 1665. 

Maj 1664. Tilbagekøbsret forbeholdt for 50 Rdl. Td. Skb 
M, 17. BU. 

24. Jan. Villum Hornboldt, Maler og Borger i Kiøben- 
havn, fa ar: i Holdmands H., Gafverslund S., Brøndsted 8 
(G.) med Skov. hvoraf 1 tillige svarer af 1 Bol uden Avl, 

1 (Hospitalsg.). 2 (Bol), hvoraf det ene uden Avl. (Htk. 76\/g 
Td. IV2 Fdk. 33/50 '^, å 50 Rdl. Td.) — for: 88271/4 Rdl. 
171/4 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 21. BU. 

— Jens Ebbesen. Raadmand i Slagelse og Ridefoged 
over Antvorschouf A.. fa ar: i Antvorschouf A. i Roested en 
Bondegaards Bygning, som forhen har været bevUget ham og 
hans Hustru i deres Livstid. S. R. Nr. 15. 

31. Jan. Andreas Willicken. Oberstløjtnant, og 
Fæller faa: i Holmands H., Schierup S. og By 4 jordegne 
G., hvoraf 1 tUlige svarer af en Jord paa Schierup Mark, 1 
(jordeget Bol), [der betegnes som] V2 Otting Jord paa Schie- 
rup Mark. 6 Fæsteg.. hvoraf 4 med Skov, af de 2 andre 
tjener den ene tU [Kolding] Hospital, den anden tU Kirken, 

2 (Huse), en Afg., som 2 Mænd svare af en Aa, der løber 
gennem Schierup Maj fra Vindingsvads Bro tU Børchop MøUe- 
dam, i Damkier 2 Fæsteg.. 1 Bol, i Smidstrup S. og By 2 
jordegne G., hvoraf den ene med Skov. 3 Fæsteg. med Skov, 
Smidstrup Mølle, i Velling 6 jordegne G., hvoraf 1 tiUige 
svarer af Stafverkier og Pallistoft Eng paa Smidstrup Mark, 
5 Fæsteg. med Skov, hvoraf 1 tillige svarer af Engen B[r]ou- 
maj, 2 (Bol), som hver især svarer af et andet Bol (Htk. 258V2 
Td. 2 Skpr. SVa Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 12942 Vo Rdl. 
IV2 Ort 9 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. 
p. Perg. Holmans H., Nr. 68. Skb. M. 24. BU. 

7. Febr. Christopher Parsberrig, Hofmester hos 
Prins Christian, fa ar: i Baarse H. Jungshofvit Slot og Lade- 
gaard med Ager og Eng (Htk. 30 Tdr. 5 Skpr.) samt Skove 
og Bygninger med det underhggende Bøndergods : i Jungshofvit 
Birk og S., Stenstrup 8 G., som gøre Ugedage, en aarlig Afg. 
af Byen. i Smidstrup By 8 G., som gøre Ugedage. 2 Gh., i 
Borse H., Schibbinge S., Smidstrup 2 G., 1 Halvg., der tUlige 
svarer af en Jord, 2 Gh., en aarlig Afg. af Byen, i Jungs- 
hofvit Birk og S., Ambech 8 G. og 2 Halvg.. som aUe gøre 1665. 219 

Ugedage, den ene Halvg. svarer tillige af 1 Vænge, 1 Gh., 
en aarlig Afg. af Byen, i Rune Klint 11 G. og 2 Halvg., som 
alle gøre Ugedage, den ene G. svarer tillige af 1 Toft, 2 Gh., 
en aarlig Fællesafg., bestaaende i 3 Køer samt 1 Pengeafg. i 
Steden for den 4. Ko, i Bønsevig 16 G., som gøre Ugedage. 
3 Gh., en aarlig Afg. af Byen, i Staufverbye 16 G. og 6 Halvg., 
som alle gøre Ugedage, en Afg., der svares af Præsten og 
Degnen. 5 Gh., hvoraf 1 tillige svarer af et Vænge, 2 aarUge 
Afgifter af hele Øen (den Halvø, hvorpaa Jungshoved hgger), 
i AUisløf S. Gaarden Oremandsgaard, der tillige svarer af 1 
Jord og af 1 Have i Eschemoese, en Afg., som Præsten og 
Brugeren af Oremandsgaard svarer af Eschemoese, i Giedde- 
rød 3 Halvg., 2 Afg., 1 øde Jord. 1 Gh.. i Nøbbøelle 2 Halvg., 
som hver især svarer af et Vænge, i Kragevig 4 G., hvoraf 
den ene tillige svarer af Soertholmb, af 1 Jord, af Lang 
og af Moese, en aarlig Afg. af Byen, i Baarse H., Thiørne- 
hoed 1 Ejendomsg., der tillige svarer af 1 Jord. 6 G., hvoraf 
1 ogsaa svarer af 1 Vænge, 1 Gaards Jord. 6 Gh. ; i Jungs- 
hofvit Birk, Reekinge 1 G., 2 Halvg., 3 Huse, en Afg., der 
svares af Brugeren af Oremandtsgaard, med Skov; i Borse H., 
Schibbinge S., Nørreschoufhuse 4 G., hvoraf 2 tillige i Fælles- 
skab svare en Afg., og 1 desuden svarer af 1 Jord, 2 Gh., 
hvoraf det ene tilHge svarer af 1 Aalekiste Jord, med Skov, i 
Egebierig 2 G., en aarHg Afg.. der svares af Schoufhuse og 
Egebierrig, Skov; i Jungshofvit Birk, Stege S.. Niord 20 G., 
5 Gh., en Afg. af aarhg Skovhugst i Vimose Khnte, en aarlig 
Afg. af Byen (Htk. 634 Tdr. 2^U Skp. 2^4 Alb., iberegnet 
Skovene Htk. 10 Tdr. 5 Skpr., å 50 Rdl. Td.) — for: 32374 
Rdl. 46 Sk., idet Bygningerne sættes til 650 Rdl.; af denne 
Sum maatte han betale 5981 Rdl. 1 Ort til ovennævnte Gods's 
Panthavere, medens Resten blev eftergivet ham ved Missive 
til Kammerkollegiet af 28. Jan. 1665 og 12. Nov. 1668 for hans 
Tjeneste og retmæssige Fordring og af kgl. Naade. Tilbage- 
købsret forbeholdt for 50 Rdl. pr. Td. Htk. Skb. M, 29. Bil. 
7. Febr. Mauridts Brun faar: i Dueholmbs A., Nørre 
H. Gaarden Raatstrup, i Tødse S., Vaadstrup 6 G. (Htk. 52 
Tdr. 2 Skpr. IVs Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 2583 Rdl. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 41. Bil. 220 1665. 

10. Febr. Erik Krag til Bramming, Oversekretær i Kan- 
celliet, faar paa Henrik Lindenov til Øfvidskloster, Holger 
Vind til Gundestrup, Niels Trolde til Troldholmb, Otte Kragh 
til Voldborrig, Axel Urup tU Beltebierrig og Frederich Giises 
Vegne: i Riberhus A., Giørring H., Vilslef S. og By 6 (G.), 
1 (Halvg.), 3 (Bol), en Afg., som en Mand i Jerne svarer af 
en Stubeng, 2 Gh., af Riber Kapitels bona communia 1 (G.), 
af Vicariat Olai 1 (G.), i Riberhus A., Darum S., Store Darum 
7 (G.), hvoraf 2 hver især svarer af 3 Tofter, 3 hver især 
af 1 Toft, 1 desuden af andet Gods, 2 (Halvg.), hvoraf den 
ene svarer af 1 Toft, 3 (Bol), hvoraf det ene svarer af 
1 Toft, en Afg., der svares af en Stubeng i Vilslef og Darumb 
Mark, hvori er indbefattet Afgift af 1 Toft, 5 Gh., fra Riber 
Kapitel af Præbende Dapiferi 1 (G.), 2 Gh., af bona com- 
munia 2 (G.), 3 Bol, i Riberhus A., Lille Darum 1 (G.), 
der svarer af 3 Tofter, 1 (Halvg.), af Riber Kapitels bona 
communia 2 (G.), i Riberhus A., Bramming S., Tømmerbye 
5 (G.), hvoraf de 4 hver især betaler af 1 Toft, 1 (Halvg.), 
3 (Bol), 5 Gh., af Riber Kapitels bona communia, i Aastrup 
S., Terpling 1 (G.), i Riberhus A., Schadts H., Faaborrig S., 
Autrup 1 (G.), af Vaarsyssel Provstigods i Maldt H., Brø- 
rup S., Sekier 1 Sted, i Koldinghus A., Eld H., Kongsted S. 
og By 4 (jordegne G.), hvoraf 1 tillige svarer af 3 Otting 
Jord, 4 (G.), 1 (Bol), i Kongsted Torp 2 (jordegne G.), i 
Veilbye S., Veilbye og Tved By 2 (G.), 2 (Bol); fremdeles 
følgende Gods, som han faar paa Mag. Mickel Henrichsens, 
Johannis Boyesens og Sacharias Lundii Vegne for Fordringer 
til 5861 V2 Rdl. 21 Sk.: i Riberhus A., Schadts H., Sneumb S., 
AUerup 1 (G.), 3 (Halvg.), fra Riber Kapitel af Vicariatus 
Petri et PauU 1 (G.), som tillige svarer af 1 Eng og 8 Agre, 
i Riberhus A., Orre S., Jyllerup 1 (G.), 2 (Halvg.), i Tran- 
berrig 1 (G.) \ i Grimbstrup S., Gammel Roest 2 (G.), 1 Gh., 
i Rostbye 1 (G.), i Grimstrup By 4 (G.), 2 (Bol), 1 Hus, i 
Vester H., Varde By Store Fougdens Eng, som bruges af 2, 
Lille Fougdens Eng, Munchland, de Vester Enge i Varde 1 Jvfr. Skøde 8. Juli 1665, Anm. 1665. 221 

Mark, Lunderup^ Krog, der bruges af 2, Kongens Kiær, der 
bruges af Borgemesteren og en anden Mand, i Rødichbech 
2 (Halvg.), af Riber Kapitels bona communia i Giørring H., 
Vilslef S. og By 1 Sted (Htk. ialt 429 »A, Td. IV2 Fdk. 2 a, 
å 50 Rdl. Td.) — for: 21477 V2 Rdl. 10 Sk., at regne fra 1. 
Maj 1664. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 43. Bil. 

17. Febr. Bevilling for Eiler Holck, Kommandant paa 
Kronborg og Befalingsmand over Kronborg A., til paa egen 
Bekostning at opsætte en Vejrmølle paa et Sted af de af- 
brudte Pladser mellem Kronborg Slot og Helsingør By og 
nyde den som Ejendom med Ret til at sælge den, til hvem 
han vil. S. R., Nr. 28. Bil. 

18. Febr. Theodorus Lente, tysk Kansler, faar: i 
Holmands H., Gafverslund S., Børkop 2 jordegne G., 7 Fæsteg. 
med Skov, 1 Halvfæsteg., 2 Bol, 1 Hus, en Afg. af en Aa, 
Børkop Mølle, i Andkier 11 Fæsteg., hvoraf 10 med Skov, 
den Ilte er Kirketjener, 5 Bol, hvoraf de 2 bruges under eet, 
2 Huse, i Breining 6 Fæsteg. med Skov, 5 (Bol), en Afg. af 
en Jord, som har ligget til et Bol, Sellerup Møllested, i Hvils- 
berg 1 (Bol) (Htk. 266 Tdr. 1 Fdk. 2 ^. å 50 Rdl. Td.) — 
13301^2 Rdl. 1 Ort 7 Sk'. Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. 
Top. Saml. p. Perg. Holmans H., Nr. 69. Skb. M, 52. Bil. 

23. Febr. Ide Linde nov, Enke efter Sten Beck til 
Vraa. faar: i Slet H.. Vindblæs S., Engelstrup 5 (G.), 1 
(Halvg.), 1 Kirkebol, Løgsted S. i Miellerup 5 (G.), 3 (Halvg.), 
2 Huse, i Kornumb S. (Gaarden) Kornumbgaard, Vilsted S. i 
Fleisborig de 2 (G.) Svenstrup, i Malle S. og By en Afg., (som 
svares af 1 Stk. Jord i Vilsted Mark), Hvetboe H. i Oufbye 
S. Oufbyebroe (Kro), i Hun S. Stedet Lyckegaard, i Huntorp 
2 (Bol), (Gaarden) Nørre Broegaard og Stedet Sønder Broe- 
gaard, i Hun Bye 1 (Bol), i Hiegaard 1 (Halvbol), 1 (Fjerding- 
bol), i Pirup 1 (Hus), 1 Gh., Vester Hiermitsløf S. i Myrtue 
1 (G.), Kronens Andel af Korntienden af Øster Hassing S. i 
Kier H., Vilslef S. i Huornumb H. og Vraa S. i Børglum H.; * I en Jordebog over Riberhus A., indkommen 20. April 1666, staar 
Enderup. 222 1665. 

af Viborrig Kapitel, Nørholmbs Provstigods: i Huornumb H., 
Nørholmb S. og By 12 (G.), 1 (Bol), 18 Gh., hvoraf 1 ved 
Kirken og 1 bruges af Præsten, 2 Enge i Sønderkier, hvoraf 
den ene kaldes Drygenis Sig og bruges af Præsten, 1 Eng i 
Sønderkier og Smaa Rim, 1 Eng ved Løfvel Bro, som følger 
Præposituret, 36 smaa Agre paa Viborg Mark, en aarhg Afg. 
af Lesøe, 1 Eng ved Langeveile, Aalegaarde foran Nørholmb : 
8 Aalegaarde i Gammeltid, Haslund og Giøl Aalegaarde, 1 
Aalegaardsstade, som bruges af en Mand i Binderup, 1 Bol 
ved Klitgaard, som bruges af en Mand i Aalborg ; af Kommun- 
gods i Viborg Kapitel: i Gislumb H., Grynderup S., Aliestrup 

1 (G.), i Nørliung H., Fischbech S., Rafnstrup By 1 (G.), 1 
Gh., i Rindts H., Kleitrup S. (Gaarden) Kleitrupgaard, i Findts 
H., Vridested S. og By 1 Sted, i Fleschum H., Segelflod S. 
og By 2 (G.), Segelflod Mølle, i Store Vorde S. og By 1 (G.), 
af Aarhus Kapitel, praepositi bona: i Framlef H., Framlef 3 
(G.), 2 (Bol), 1 Hus, af Vicariatus Petri ad vincula: i Galten 
H., Hadbierg 1 (G.), i Hatting H. Daugaard S. Kirkeskoven 
Lille Bechhalle, i Bierre H., Nefsagger S. den lille Gærdselskov 
Kierkeløcken (Htk. 391 Tdr. 3 Fdk. 323/35 ,^, å 50 Rdl. Td.), 
— for: 19555 Rdl. I5V2 Sk., at regne fra 1. Maj 1665. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Slet H., 
Suppl. Skb. M, 57. Bil. 

23. Febr. Anna, Enke efter Hr. Christen Andersen i 
København, faar: i Børlum H. Kronens Andel af Korn- 
tienden af Rackebye S. (Htk. 17 Tdr.) — for: 844 Rdl. 3 Ort 

2 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 64. Bil. 

28. Febr. Christen Steensen, Landsdommer i Sæl- 
land, faar: af Præbende Gildebrønd i Faxe H., Kongsted 
Borup 1 G. med Skov, af Portio Vembløse i Flackebierre H., 
Gimblinge S., Vembløse 2 G., i Ringsted H., Tæstrup S. og By 
1 G. ; af Gods, som er tilskiftet fra Frederich von Ahlefeldt i 
Valdborrig H., Liungbye S. og By 1 G. (Htk. 391/3 Td. 2V4 Fdk. 
å 50 Rdl. Td.) — for: 1971 V^ Rdl. 10 Sk., at regne fra 1. 
Maj 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 65. Bil. 

2. Marts. Rasmus Envoldsen Randulf, Landsdommer 
i Laalland, faar af Roskilde Kapitels Gods: af Erkedegne- 
dømmet i Horns H., Ourøe 2 (G.), Tyebierrig H. i Herløf- 1665. 223 

magle S. og By 1 (G.), af det Gods, som er tilskiftet fra 
Frederich von Ahlefeldt, i Mierløse H., Quandløese S., Tingtved 
1 (G.). 1 Gh., af Portio Vembløse, i Odts H.. Asmindrup S., 
Sveninge 1 (G.), af Præbende Dalbye, i Horns H., Ourøe 1 
øde G., en Afgift af Husene dertil, i Biebierrig 1 (G.) (Htk. 

49 Tdr. 51/2 Skp. å 50 Rdl. Td.) — for: 2495 V2 Rdl. 32 Sk., 
at regne fra 1. Maj 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. 
M. 69. Bil. 

7. Marts. Claus Ifversen Rafn, Raadmand i Køben- 
havn, fa ar: i Ølstøcke H., Verløese S. Joenstrup Mølle med 
dertil Uggende Jord. i Bringe 1 G., af Præbende Haldum i 
Tørsting H., Fouling 3 G., af det Gods, som er ledigt efter 
afdøde Dr. Lauridts Jacobsen: i Hofvelbiere H. Afg. af Schød, 
Guløf og Haslef Kirker med Ret til Tilsyn med nævnte Kirkers 
Regnskaber, i Tørsting H., Nimbdrup 2 G. (Htk. 63V2 Td. å 

50 Rdl. Td.) — for: 3175 Rdl., at regne fra 1. Maj 1665. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 71. Bil. 

9. Marts. Friderich von Ahlefeldt til Marsleben, 
Kommandant i København, faar af Roskilde Kapitels Gods 
i Voldborrig H. Kirke-Saabye S. og By af Præbende Brønd- 
bye 6 G. og 1 Fjerdingsg. med deres tilhørende Gadehuse, 
af Præbende Herrested 1 G., som tillige svarer af 1 Engskov- 
lod (Htk. 691/, xd. ] Fdk.j. — for: i Liungbye S. og By 4 
G., 4 Husmænd (Htk. 54 Tdr. VU Fdk.). Forskellen tUbød 
han at betale med rede Penge å 50 Rdl. pr. Td. Htk. Det 
her omtalte Krongods blev 19. Okt. 1665 udlagt til Hans von 
Meulengracht, og det. som Fr. Ahlefeldt vilde give Kongen 
som Vederlag, er indført i Skøde fra ham til Kongen af 18. 
Maj 1665. Skb. M, 74. Bil. 

16. Marts. Biørn Kaas til Veirupgaard, faar: jus 
patronatus med tilh. Kirketiender til Maarsløf og Birchinde 
Sogne i Bierre H., desuden Kronens Andel af Korntienden af 
nævnte Sogne samt følgende Kirkegods: til Maarsløf 1 Kirke- 
bol og til Birchinde 1 Kirketjener (Htk. 85 Tdr. 2V2 Skp.) — 
mod at afstaa et kgl. Benaadningsbrev af 3. April 1656 paa 
600 Rdl. aarlig, hvorpaa der dog er betalt ham 500 Rdl. af 
Trundhiemb A.s Skatter. Skb. M, 77. Bil. 

— Stygge Høeg, Landsdommer i Laalland, faar: i 224 1665. 

Schamb H., Nærrouf S., Roerslef 3 (Halvg.) (Htk. 18 Tdr. 4 
Skpr. å 50 Rdl. Td.) — for: 925 Rdl.. at regne fra 1. Maj 
1665. TilbagekøbsreL forbeholdt. Skb. M, 79. Bil. 

21. Marts. Nicolaus Jensen Holst, kgl. Destillator, 
faar: i Haderslef H., Voensbech^ S., Bech 6 (G.), 2 (Bol), 
3 Gh., i Feldum 2 (G.), 1 (Bol), i Fielstrup S. (Gaarden) 
Keylits, 1 Gh., Skov til nævnte Gods (Htk. 71 Tdr. 5 Skpr. ! 
IVs Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 3583 Vs Rdl, at regne fra 
1. Maj 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. 
Perg. Haderslev H., Nr. 5. Skb. M, 81. Bil. 

30. Marts. Niels Banner til Rødkilde, Befalingsmand 
over Hagenschouf A., faar: i Baag H., Dreislette S., Snabbe 
2 (G.), i Schaarup 1 (^/^ G.). (Gaarden) Sømmersholmb, i 
Nørregaarde 2 (Halvg.), i Brydegaard 3 (G.) (Htk. 84 Tdr. 3 
Skpr. 2 Alb. å 50 Rdl. Td.) som Vederlag for det af Kays^ 
Pantegods, han afstaar. Skb. M, 84. Bil. 

— Niels Banner til Rødkilde, Befahngsmand over 
Hagenschouf A., faar: jus patronatus et vocandi med tilh. 
Kirketiende til Ulbølle S. i Salling H. samt følgende Kirke- 
gods: i Ulbølle 1 Jord og 1 Have, som bruges af een og 
samme Kirketjener. 1 Kirkejord og 1 anden Jord, hvoraf 
Degnen svarer (Htk. 19 Tdr. 1 Skp. å 50 Rdl. Td.: heraf er 
dog 12 Tdr. 3 Skpr. indført i Beregningen for Skøde af 15. 
Juli 1664) som Vederlag for det af Kays ^ Pantegods, han af- 
staar. Skb. M, 86. Bil. 

25. April. Hans Olufssøn, Handelsmand og Borger i 
København, faar: i Jerlef H.. Høyen S. i Horsted 1 jordegen 
G., 2 Fæsteg., hvoraf den ene tiUige svarer af 1 øde Bol, 
den anden af 3 øde Bol, begge med tilh. Skov, 2 Bol, 1 Hus 
(Htk. 24 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. IV5 '^) - for: 1236 Rdl. 9 Sk. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. (Se Skøde 13. Okt. 1668.) Orig. 
Top. Saml. p. Perg. Jerlev H., Nr. 4. Skb. M, 88. BU. - 

11. Maj. Jens Juel til Frøesløfgaard, Resident i Sve- 
rige, faar: i Faxe H., Karrise S., Pebberinge By 3 (G.), som 
hver især svarer af et Vænge, 1 tillige af en Fjerdingsg. og 
1 af Moeseholt, 3 Husmænd (Htk. 32 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. å Saaledes Skb., Orig. har Vornsbech. ^ Kay Lykke. 1665. 225 

50 Rdl. Td.) — for: 1627 Rdl. 8 Sk. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Skb. M. 90. Bil. 

18. Maj. Christopher Carstensen, Borger i Ribe, 
fa ar: i Andst H., Erst S., Egholt 2 Fæsteg. med Skov, i 
Hiarup S. og By 2 (jordegne) G.. 1 Fæsteg. med Skov (Htk. 
36 Tdr. 63/^ Skp. V, Alb.) — for: 1 Ladegaard til Riberhus 
Slot. Tilbagekøbsret forbeholdt for 50 Rdl. Td. Htk. Skb. 
M. 92. Bil. 

— Skøde fra Friderich von Ahlefeldt til Marsleben 
til Kongen paa: i Valdborrigs H., Sonnerup S. Hovedgaarden 
Trudsholm med Skove og Enemærker (Htk. 54 Tdr.) og under- 
liggende Bøndergods : i Sonnerup S., Englerup By 4 G., 1 Jord, 
6 Gh. og 1 Toftejord, i Orderup 13 G., som drives af 10 By- 
mænd, med tilh. Skov, samt 1 G. med tilh. Skov. 10 Gh., i 
Nyrup 2 G. med tilh. Skov, 1 Gh., Ugerløs S. i Nyrup 1 G. 
med tilh. Skov. 1 Gh., (Gaardparterne) Broerfield og Igelsøe, 
i Lyngby S. og By 4 G., 4 Gh., Kirke Saabye S. i Terkel- 
strup 2 G. med Skov. 1 Sted. i Kirke Saabye 5 G.. 2 Hus- 
mænd. Tølløse S. i Mårup 5 G., 1 Hus, samt følgende Vind- 
møller: Strandmøllen og Lod i 2 andre Møller (i alt Htk. 459 
Tdr. 1 Skp. 3'^V24 Fdk. å 50 Rdl. Td., er 22966i/o Rdl. 7^ , Sk.). 
Orig. Top. Saml. p. Perg. Trudsholm, Suppl. Konceptskøde. 
Bil. Jvfr. Skøde 9. Aug. 1666. 

23. Maj. Jodocus Hermanus Ulich. Sekretær i det 
tydske KancelH, faar: i Faxse H. S. og By 1 G. med Skov, 
i Vradts H., Snede S., Gretterup 3 G. med deres tilhørende 
Gadehuse (Htk. 31 Tdr. l\U sjæll. Skp. å 50 Rdl. Td.) — 
for: 1560 Rdl. 40 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 
94. Hil. 

27. Maj. Daniel Matres, Sprogmester paa Sorøe, faar: 
i Næsboe eller Børlumb H., Emb S., Vollerup 2 G.. 1 Gh. 
(Hik. 13 Tdr. a 50 Rdl. Td.) - for: Det Sorø Gods, han 
fik 24. Dec. 1664. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 96. Bil. 
1. Juni. Skøde fra Benedix Blome til Reven- og 
Kaltenhof til Kongen paa: i Falsters Nørre H., Maglebrende 
S., Algerstrup 6 G., hvoraf de 2 ere øde og afbrudte. 1 Alg., 
i Sønder H., Horbeløf S., Tostrup 1 G., i Schiøldtrup 1 Gaard- 

15 226 1665. 

sæde; Skov til alle de nævnte Gaarde (Htk. 82 Tdr. V^ Skp-)- 
Konceptskøde. Bil. Ekstraktprot. P. 295. 

6. Juni. Eva von Bylov. Enke efter Adam Henrik 
Pentz, faar af Viborg Kapitels Gods: af Schals Præbende i 
Schals S. og By 5 (G.), i Taastrup 1 (G.), i Byestrup 1 (G.), 
7 Agre paa Viborg Mark, af Skifte Godset i Schals 1 (G.), i 
Vamen 1 (G.), (Gaarden) Jestrup, Rafvenstrup Mølle, i Romb- 
lund 2 (Halvg.), 1 Gh., i Kirchebech 1 (G.), 1 Gh., i Fisch- 
bech 2 (Bol), 1 øde G. s Brug, (Gaarden) Løgstrup, i Vorm- 
strup 1 (G.), 1 Afg., i Schabber Mølle, i [Løvel S.] Kiustrup 
1 (G.), 1 (Halvg.), i Hammershøy 1 (G.), 1 (Bol), i Hvorning 

1 (G.), i Aarup en Del af 1 G., i Leisten en Afg. i 1 G., i 
Flye 1 (G.), i Ørumb 1 (G.), i Vredsted 1 (Halvg.), en Afg. 
i Hygild Mølle, i Lonnøe 1 (Bol), 2 Gh., (Gaardene) Lonnøe- 
gaard og Brøndumdal (Htk. I.52V2 Td. 3 Fdk. 1^5 -^i, å 50 
Rdl. Td.) — for: 7629V2 Rdl. 4OV2 Sk., at regne fra 1. Maj 
1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb M, 98. Bil. 

15. Juni. E i gi er Holch til Elkiær, Befalingsmand over 
Cronborrig A., faar: i Kiær H.. Vadum S. og By 4 G., som 
alle have aarhg Afkortning, 2 Halvg., 1 Bol, 5 Gh., i Øster 
Halne 2 G., 1 Stk. Fælled, hvoraf der svares en Afg. paa By- 
mændenes Vegne, Selvejerbolet Bøfboel, 2 Bol, hvoraf det 
ene er jordegent — disse Gaarde og Bol have Afkortning — 
3 Gh., Bolet Knepsholdt. i Vester Halne 5 G., hvoraf 1 jord- 
egen, 1 Halvg. (disse Gaarde have Afkortning), 3 Gh., i 
Horsens S. og By 2 Bol, 7 Gh., i Kinderup 1 G., 2 Bol, i 
Horsens Kær Engen Hiordkrogen, som bruges af en Bonde i 
Thrandholm, Bolet Ugerhalne, i Sulsted S. Halvgaarden Agdrup, 
i Hvorup S., Uttrup 1 G., 1 Gh., i Vester Hassing S. og By 

2 G., 3 Halvbol, 2 Gh. (Htk. 126 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. pa/g^ ,A, 
å 60 Rdl. Td.) — for: 7603 Rdl. IV2 Ort SVa Sk. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Skb. M, 104. Bil. 

19. Juni. Hans Jacob von Liineberrig, Oberstløjtnant, 
faar: i Holmandts H., Gaarslef S. og By 4 G. (Htk. 32 V2 Td. 
å 5OV3 Rdl. Td.) — for: 1635 Rdl. 3 Ort IIV2 Sk. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Orig.Top. Saml.p. Perg. Holmans H. Nr. 70. 
Skb. M, 108. Bil. 

8. JuU. Erik Krag til Bramming, Oversekretær, faar 1665. 227 

af Riber Kapitels Gods: i Gramb H. og S., Tyset 1 G., 1 Hus, 
i Enderupschouf 1 G., i Hviding H., Høyerup S. Arnum 1 G., 
4 Gh.. i Nordre Hieboe 1 G. (Htk. 20 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. 
2 Alb.) — for: i Vester H., Øster Debel 1 G., i Lundebye 
1 G., i Syndertarp 1 G., i Andts H.. Becke S,. Kragelund 

1 G. (Htk. 21 Tdr. 1 Skp.). Hans Skøde til Kongen Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Vester H. Nr. 77. Skb. M. 110. Bil.i 

8. Juli. Erik Krag til Bramming. Oversekretær, faar 
af Riber Hospitals Gods: i [Hviding H.] Meolden S.. Høibierg 

2 G. (Htk. 6V2 Td.) — for: i Nørre H., Fuorsom By 3 G. 
(Htk. 8V2 Td.). Hans Skøde til Kongen Orig. Top. Saml. p. 
Perg. Nørre Horne H. Nr. 37. Skb. M. 110. Bil. ^ 

— Erik Krag til Bramming. Oversekretær, faar af 
Roskilde Kapitels Gods: i Tune H.. Grefve S., Torslundlille 
1 G. (Htk. 16 Tdr. 2^U Fdk.) — for: i Ramse H.. Ølsemagle 
S. og By 1 G., i Ølbye 1 G., hvoraf Herligheden gaar til 
Gammel Kiøgegaard (Htk. 17 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk.j. Hans 
Skøde til Kongen Orig. Top. Saml. p. Perg. Ramsø H. Nr. 73. 
Skb. M. 110. BU. 1 

21. Juh. Jacob Gefvicke, Oberstløjtnant og Kom- 
mandant i Nakskov, faar: i Holmands H., Piedsted S. og By 

3 jordegne G.. 10 Fæsteg., hvoraf 1 tillige svarer af 1 Hus, 
3 Bol. hvoraf 1 desuden svarer af 1 Hus. en Afg. af en Aa 
fra Snecke Maj til Bredaae. der svares af en Bonde i And- 
kier, Fæstegaardenes Andel i Skoven der. Gammelbye Mølle, 
som tillige svarer af en Bæk fra Dele Maj til Snecke Maj 
(Htk. loO Tdr. 1 Skp. 1 Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 7506 Rdl. 
3 Ort 2 Sk., at regne fra 1. Maj 1665. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Holmans H. Nr. 71. Skb. 
M. 113. Bil. 

— Pofvel Cornelissen, Ammunitions-, Proviant- og 
Materialforvalter i Nyborg, faar af Gorfidts Ulfeldts hjem- 
faldne Gods: paa Taasing Øe, i Brenning S., KnudtsbøUe 6 * Disse 3 Mageskifter ere i Skb. sammenarbejdede til et; men desuden 
er der indført et Vederlag til Erik Krag for en Fejl, der er indkommen 
i Skødet til ham af 10. Febr. 1665 paa 1 G. i Tranberg, beløbende sig til 
Vf Td. Smør Landgilde; han faar derfor af Roskilde Kapitels Gods: i 
Thune S. og By 1 G., i Gildebrønd 1 G., som bruges af Præsten. 

15* 228 1665. 

(G.), hvoraf de 3 tillige hver svarer en særlig Afgift. Skov 
til KnudtsbøUe. 3 Husmænd, (Gaarden) Stougaard ved Knudts- 
bølle, Sammelskat. som en KnudtsbøUe Mand svarer selv 22de, 
i Lande S.. Lundebye 24 (G.), hvoraf 1 bruges af 3 Husmænd, 
1 Bol, Skovene Nordeschouf og Hagemose til Lundebye. H 
Gh., i Sundts H. paa Thurøe (Gaarden) Marsvinsvold, som med 
al Skoven paa Øen er sat til 40 Tdr. Htk.. 11 Bol, 19 Af- 
bygder og Huse, hvoraf 12 svare af en Have eller af noget 
Jord (Htk. 333 Tdr. 1 Fdk. 1 Alb. 3 ^ å 50 Rdl. Td.) — for: 
16652 Rdl. l'/a Ort Q'/g Sk., at regne fra 1. Maj 1665. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 117. Bil. 

27. Juli. Ludvig Lorents. Akcise- og Konsumtions- 
forvalter i København, faar paa egne og Fællers Vegne: i 
Nørre Hald H.. Kousted S. og By 1 (G.), i Terp 1 Kirke- 
tjener, i Faarup S. og By 1 jordegen (G.), 1 Kirketjener, i 
Asferrig S. og By 2 (G.), hvoraf den ene tiUige svarer af 
Moustrup Mark. i Thøedslef S.. True 1 Sted. i Gassumb S. 
og By 1 (G.), i Spentrup S., Jenumb 1 (G.), i Hadstrup 1 (G.), 
fra Aarhus Kapitel, archidiaeoni bona: i Galten H. Kongens 
Andel af Korntienden af Ødumb S., noget Præsteland. som 
Præsten i Ødumb svarer af. i Taastrup 1 Sted, i Bierre H. 
Kongens Andel af Korntienden af Schiold S-. i Schiold 1 (G.), 
i Stourup 1 G. med Egeskov. 2 Vaaninger. der tilsammen 
udgøre 1 G. med Egeskov, i Brønd 1 (Afg. i 1 G.), i Bisholt 
1 (G.), i Glud 1 (G.), i Ning H., Store Noerd 1 (G.), i Giern 
H., Schanderup 1 G. med Skov, i Tørsting H., Føvling 3 (G.), 
i Hofvitschou 1 (G.), i Nørre H.. Bredstrup 1 (G.): af præpositi 
bona: i Tyrsting H.. Nimbdrup 2 (G.), i Bredstrup 1 (G.); af 
Præbende Haldum: i Oensild H. (Gaarden) Quotrup Hovgaard, 
i Nørre H.. Bredstrup 1 (G.) (Htk. 254 Tdr. P/s Fdk. ^/g ^, 
å 50 Rdl. Td.) — for: 12702 Rdl. 13 Sk., at regne fra 1. Maj 
1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 123. Bil. 

— Robert Colnet, Major ved Artilleriet, faar: i 
Holmands H., Gafverslund S., Børkop 1 jordegen G., i And- 
kier 1 jordegen G., Breining Mølle, i Piedsted S. (Bolet) 
Gammelbye Lycke, Eld H., Veilbye S. i Treide 3 jordegne 
G., 3 Fæsteg., 1 Kirke-(Halvg.), 7 (Bol), hvoraf 1 tillige svarer 
af nogen Jord . som er Bondeejendom , Andel i Skoven til 1665. 229 

nævnte Gaarde og Bol samt de Gadehuse. som ligge paa 
deres Grund og Fortov (Htk. 71 Tdr. 2 Skpr. i/, Fdk. å 50 
Rdl. Td.) - for: 3564 Rdl., at regne fra 1. Maj 1665. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Holmans H. 
Nr. 72. Skb. M. 128. Bil. 

27. Juli. Hans Dethlef Stensen til Stensgaard, General- 
adjutant. faar som Vederlag for den ham paa Livstid til- 
sagte Pension og for det. han endnu havde at fordre for 
gjort Krigstjeneste: paa Langeland, i Nørre H.. Thullebølle S.. 
Løckebye 1 (G.), der svarer af 1 Hus, i Stoense S. og By 7 
(G.j, hvoraf de 5 hver især tillige svarer af 1 Løkke paa 
Houf. 1 desuden af Bøgelund og 1 af 1 Jord, Fællesskov, 
Smedehuset. 1 Hus, 2 Husmænd. Skovhuset Prierhusit, som 
tillige svarer af 1 Stk. Jord paa Hafgafvel. (Gaarden) L'Ue- 
bierrig paa Houf, som desuden svarer af 4 Lykker paa Houf 
og af en Teglovn, i Snøde S. og By 3 (G.), som tilUge svare 
af 1 Vænge, en Afg. af Halffred (Mtk.: den halve Fredemose), 
1 Hus, i EnnebøUe 1 (G.), der svarer af 1 Løkke paa Houf 
og af Fredemose (Htk. 103 Tdr. 3V.2 Skp.), at regne fra 1. 
Maj 1665. Skb. M, 131. Bil. 

— Hugo Liidtzou til Backendorf. Befahngsmand over 
Andtvorschouf. faar paa egne og Fællers Vegne: Kronens 
Andel af Korntienden af Todbierrig, Mørche, Meilbye og 
Hiordshøy Sogne i Øster Lisbierrig H.. af Gindrup og Gles- 
borrig Sogne i Nørre H.. af Knebel. Vistoft. Roelse. Agri og 
Egens Sogne i Mols H.. en Afg. af Todberrig Kirke, der 
svares af 1 Bonde i Brendstrup, en Afg. af Mørche Kirke, 
en Afg. i 1 (Bol) i Ommestrup. en Afg. af Meilbye Kirke, en 
Afg. i Gaarden Krambstrup-. en Afg. af Hiordshøy Kirke og 
en Afg. af Scharresøe Kirke, fremdeles i Øster Lisbierrig H., 
Todberrig S.. Linnov 4 (G.), fra Aarhus Kapitel, Præbende 
Haldum : i Saugbroe H., Haldumb 2 (G.), hvoraf den ene med 
^kov; i Koldinghus A., Andst H.. Hiarup S. og By 3 jord- 
egne (G.). 6 Fæsteg. med Skov, 5 (Gh.j. i Eld H., Veilbye S., 
Veilbye og Tved By 1 jordegen (G.), 6 Fæsteg., i Igschouf 
Gade og Lomholdt' 12 Fæsteg., 1 Fællesafg., 2 (Bol), 1 (Hus), 

' Skb. har Lamholdt. * Saaledes Skb., Matr. har Kranistrup. 230 1665. 

i Treide 5 Fæsteg., 2 Bol, Skov til disse Gaarde og Bol i 
Fællesskoven samt de Gadehuse. som ligge paa deres Grunde 
og Fortov, i Ullerup S. (Fæstegaarden) Kobbel. Igumbs Mølle 
(Htk. 472 Tdr. 2^U Skp. 1 Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 2361 7V, 
Rdl. 20 Sk., at regne fra 1. Maj 1665. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Skb. M. 136. Bil. 

17. Aug. Hannibal Sehestedt, Rigsskatmester. faar: 
i Vendts H. jus patronatus til Balslef Kirke med Kronens og 
Kirkens Korn- og Kvægtiende. — for: i Vendts H. jus patro- 
natus til Eybye Kirke, som har svaret til Hovedgaarden 
Ifversnæs. med al dens Heriighed og Rettighed, saaledes at 
St. Hans Tienden forbliver ved Hospitalet i Odense i Steden 
for Balslef, og Kronens Andel af Korntienden af Eybye S. 
følger Bispen i Odense i Steden for Balslef Tiende, som hid- 
til har Ugget til denne ; men eftersom Eybye Tiende er noget 
ringere end Balslef Tiende, skal Bispen til Gengæld nyde 
følgende af Hannibal Sehestedts Bøndergods: i Auflebye 1 G., 
i Birkum 1 G. Hannibal Sehesteds Skøde til Kongen Orig. 
Top. Saml. p. Perg. Vends H., Suppl. Skb. M. 4. Bil. 

26. Aug. Magnus Roesenkrantz til GHmminge faar 
af det halve Ørs's Gods, som er hjemfalden til Kronen efter 
Corfidts Ulfeldt: [i Hjerm H., Mejrup S.] (Gaarden) Barslund, 
Stederne Lille Munctoft og Stiensbol, Navr S. i Vogenstrup 
1 Sted, [i Mejrup S.] (Gaarden) Hortenes (o : Hattens), i Maa- 
berrig 1 Afg., [Hjerm S.] i Snøder 1 (G.), i Venøe 1 (G.), 
(Gaarden) Tiøngis (vistnok Jonge i Vinding S). Stedet Klimb 
(Htk. 49 Tdr. 2 Fdk. ^/g Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 2453 
Rdl. 32 Sk., at regne fra 1. Maj 1665. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Skb. M. 148. Bil. 

— Jørgen Kaas til Guddumlund, Befahngsmand over 
Ruegaards A.. faar: i Schoufbye H., Vøufling S. Ruegaard 
Hoved-, Borge- og Ladegaarde med Ager og Eng samt 
Kongens Aamae (Htk. 32 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 2V3 Alb.), 
Bygninger, Skovsparter, Fællesskoven, Husene Lille Foel- 
haugen. Schredderled og Hindevadtshus . der hgge i Ene- 
mærket og bruge Gaardens Jord. Ruegaards Mølle, i Vøufling 
By 2 (jordegne G.). 1 (jordegen Halvg.), i Vede 8 (Halvg.), 
1 Gh., Skov til Byen. Allemose Mølle, som tillige aarhg svarer 1665. 231 

af nogen Jord. i Heboen 3 G., som hver især tillige svarer 
af Jorder paa Heboe Fælled, som de have inde sammen med 
Bonden paa Schaderud, den ene G. svarer desuden af Hor- 
løcke Møllested, Skov til disse Gaarde, Gaarden Schaderud, der 
har Skov og desuden svarer af 1 Jord paa Heboernes Fælled, 
(Bolet) Fulleberglund, i Sadtserød 1 G., 3 (Halv)-G., Skov til 
disse Gaarde, Haarslef S. i Gammelbye 1 (jordegen G.), 1 
(Fjerdingsg.), 1 (Halvg.). som desuden svarer af 1 Jord i 
Nyemarch, 1 (Bol), 2 (Gangbol). 1 Hus. i Haarslef 1 (G.), i 
Hindevad 1 (Bol), 2 (Halvg.). hvoraf den ene desuden svarer 
af 5 Stkr. Jord paa Nellerøe Mark, som haves i Fæste sammen 
med Bonden i Stradsborrig, og af 1 Jord, som forhen laa til 
en Gaard i Nyemarch. (Halvgaarden) Rønnemose, Skov til 
Hindevad og Rønnemose, i Farsbøl 1 (Halvg.). 1 (Bol). Ler- 
bechshus. der tiUige svarer af et andet Fæstehus, i Serslef 
S. og By 2 (G.), 1 (Halvg.), (Bolet) Loege med Skov, i 
Himmersløf 1 (G.), som tilUge svarer af 1 Byggested. 2 (Halvg.), 
hvoraf den ene tjener Provstiet, i Toedrup 1 Provstigaard 
(Htk. 300 Tdr. 1 Fdk. P/. Alb.) imod at afstaa den Benaadning. 
han havde paa Rugaards Amt. som han nød kvit og frit uden 
Afgift: at regne fra Dato. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 
151. Bil. Ekstrakt Prot. P, 306. 

26. Aug. Hans Ghristoph Pflug faar: i Mierløese 
H.. Taastrup 1 G., i Nørre Jernløse 1 G., i Sønder Jernløse 
1 G. med de til Gaardene hørende og paa deres Grunde 
staaende Gadehuse (Htk. 44 Tdr. 5 Skpr. P/a Fdk. å SSVg Rdl. 
Td.) — for: 2417 Rdl.. at regne fra Dato. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. M. 157. Bil. 

— Karen Andersdaatter i København faar: paa 
Bordingholmb, i Sønder H., Aakier S. 7 G., 1 Sted, der be- 
tegnes som vorned, og hvoraf Brugeren af Lille Myregaard 
svarer (Htk. 59 Tdr. 2 Alb. 4"/i3o ^, å 50 Rdl. Td.) — for: 
29451/2 Rdl. 16 Sk., at regne fra 1. Maj 1665. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. M. 159. Bil. 

— Jesper J ep søn. Sognepræst i Stubbekøbing og Provst 
i Nørre Herred, faar som Gave: paa F'alster, i Nørre H. ved 
Stubbekøbing uden for de indhegnede Marker et øde Stykke 
Jord. liggende mellem 2 Led. kaldet Gamle og Ny Marks Led, 232 1665. 

og strækkende sig fra disse til Byens Hestevanding : i Jorden 
kan saas 4—5 Tdr. Korn. F. R. Nr. 36. Bil. 

14. Sept. Birgitte Ladebur, Enke efter Material- 
skriver paa Bremerholm Hans Mandixen, fa ar af Viborg 
Kapitel, Løfvel Præbende : i Nørre Liung H., Løfvel S. og By 
9 (G.), 6 Bol, i Pederstrup 2 (G.), hvoraf den ene tilUge 
svarer af en halv Aalegaard, 3 Husmænd, til denne Præbende 
var nogen Skov, som nu er afhugget. Engen KaHndts Krog 
ved Løfvel Bro, nogle Agre paa Viborg Mark, Løfvel Mølle, 
1 Kaalgaards Jord, liggende Norden for Hospitalets Havemur, 
Sønden for Peder Jensen Berings Have, Vesten til Graabrødre- 
præstens Embedsbolig og Østen til Alvejen; følgende Skifte- 
gods: i Pederstrup 1 (G), i Løfvel S., Aadstrup 2 (G.), 
(Gaarden) Trudsgaard, i Kistrup By 1 (G.), Kistrup MøUe, i 
Romlund S. og By 1 Gh., (Gaarden) Vesbech, i Rødding S., 
Fristrup 1 (G.), i Rafnstrup S. Rafnstrup Mølle, i Fiendts H., 
Vrou S. og By 1 (G.), i Resen S., Høgild By 1 (G.), i Kvols 
S. og By Rugskylden i 1 (G.) (Htk. 132 Tdr. 2^U Skp. 1 Alb. 
31/5 '^, å 50 Rdl. Td.) — for: 6618 Rdl. 12 Sk., at regne 
fra Dato. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 162. Bil. 

28. Sept. Eggert Abildgaard til Bunderupgaard faar 
af Viborg Kapitels Gods, Løfvel Præbende: i Fleschumb H., 
Store Vorde S. og By 6 (G.), 1 Afg., i Fiendts H., Lunøe Birk, 
S. og By 6 (Bol), af Schals Præbende : i Fleschumb H., Store 
Vorde 5 (G.), 1 Sted. (Gaarden) Høgsted Mark, af det Gods, 
som er hjemfalden efter Corfidts Ulfeldt, af den halve Ørs's 
Jordebog: i Schodborrig H., Faabierrig S., Synderbye 1 (G.), 
Faabierrig Mølle (Htk. 66 Tdr. 1 Skp. 1^/3 Fdk. 311/35 '^, å 50 Rdl. 
Td.) — for: 3309 Rdl. 271/2 Sk., at regne fra Dato. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Skb. M, 166. Bil. 

— Niels Roesenkrantz til Holbækgaard, Oberstløjtnant 
til Fods, faar: i Baag H., Vissenberrig Birk og S., Schalde- 
bølle 2 (G.) med Skov, i Sundsled 1 (Bol) med Skov, (Bolene) 
Eeglund og Sellebierig, det sidste med Skov, i Magtenbølle 
(Gaardenj Læringgaard (Matr. : Lænninggaard) med Skov, som 
tillige svarer af 1 Eng paa Magtenbølle Mark, og som kun 
regnes for halv, 9 (G.), hvoraf de 8 med Skov, (Huset) Grimbs- 
boe, i Brede 1 Sted, i Schalbierrig 1 (Hus); Schoufbye H. i 1665. 233 

Haarsløf S. og By 2 (G.), i Særsløf S. og By 2 (jordegne G.), 
i Kostersløf 8 (jordegne G.), 1 (Halvg.), i Hemmersløf 2 (jord- 
egne G.), i Esterbøl 1 (jordegen G.), i Søndersøe S. og By 
1 (jordegen G.), Virsløf S. i Kildebye 3 (jordegne G.), som 
hver aarlig svarer af sit Hus paa Kildebyehalle , som er frit 
for Hoveri, 1 (Halvg.), Melbye S. i Jyllerup 1 (jordegen G.), 
i Brøndstrup 2 (G.), Kronens Andel af Korntienden af Melbye 
S. (Htk. 3391/2 Td. 3 Skpr. 2 Alb. 2^^/^^ <^, å 50 Rdl. Td.) — 
for: 16995 Rdl. 16 Sk., at regne fra Dato. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. M, 169. Bil. 

28. Sept. Envold Parsberg faar paa egne og Oluf 
Parsbergs Arvingers Vegne: i Jerløf H., Høyen S. og By 5 
Selvejerg.. 8 Fæsteg. med Skov, desuden Fællesskov til Fæste- 
godset, 3 Bol, hvoraf 1 tillige svarer af Bolet Schouf bye, som er 
afbrudt, men hvis Jord det bruger, 6 Huse, i Stubdrup 1 Selv- 
ejerg., 3 Fæsteg., hvoraf 1 tillige svarer af 1 Bol, 3 Bol, hvoraf 
1 tiUige svarer af et andet Bol, i Oxvig 2 Fæsteg., Torndal 
Møllested. Kongens Ørredgaard og 1 Eng ved Veile, Kongens 
Andel af Høyen S.s Korntiende, i Tørrild H., Schibet S., 
V^ilstrup By 1 Selvejerg., 8 Fæsteg. med Skov. en Afg. af 
Neder Aa. Kongens Andel af Korntienden af Schibet S., hvoraf 
der aarlig svares noget til en Hører i Veile Skole, i Jerløf H., 
S. og By 2 Selvejerg., 5 Fæsteg. med Skov, hvoraf 1 tillige 
svarer af 1 Bol, Sammelskat, der svares af 2 Mænd i Meisling, 
1 i Høyen og 1 i Jerløf (Htk. 401 Tdr. 1 Skp. P/, Fdk. å 
50 Rdl. Td.) — for: 20058=^/^ Rdl. 10 Sk., at regne fra Dato. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 176. Bil. 

5. Okt. Christopher Otte Schack, Major, faar: i 
Holmandts H., Gaarsløf S. og By 9 G. med deres Andel i 
Skoven der, i Rans 6 G. med Skov, hvoraf 1 øde, som bruges 
af 5 Bønder i Rans, 2 (Bol) (Htk. I28V2 Td. å 50 Rdl.) — 
for: 6426 Rdl. 1 Ort. Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Holmans H. Nr. 73. Skb. M, 183. Bil. 

18. Okt. Konfirmation for Tøger Lassen, Indvaaner 
i Aalborg, paa Mageskift(! med Aalborg Hospital af 20. Sept. 
H. A., udstedt af Stiftsøvrigheden, hvorved han faar: i Kiær 
H.. Vadum S. og By 2 (G.), 1 (Halvg.), 4 Gh., i Vester Halne 
1 (G.). 1 Gh.. i Øster Halne 1 (Bol),. 1 Gh., Biersted S. i Nørre 234 1665. 

Halne 1 (G.). 3 Gh.. Vester Hassing S. i Raufnschou 1 Stk. 
Jord i Dødschou Mark — for: i Fleschum H.. Sønder Tranders 
S. i Giig 2 (G.). 2 Gh.. i Dal S. og By 1 jordegen (G.), 1 G., 
Huornum H. i Svenstrup 1 Sted. Slet H. i Neisborg S. og By 
2 jordegne (G.). J. R. Nr. 79. Bil. 

19. Okt, Maria. Enke efter Johannes Alter. Instru- 
mentist i det kgl. Kapel, fa ar: i Holmandts H.. Gafverslund 
S. Selvejergaarden H\ilsberrig, Brønsted Mølle, der tilHge 
svarer af ^ ^ Otting Jord paa Børkop Mark (Htk. 18 Tdr. 
12/3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 866^ ^ Rdl. 3 Sk., at regne fra 
1. Maj 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 186. Bil. 

— Niels Auchesen, Borger og Handelsmand i Køben- 
havn, fa ar: af Løfvel Præbende i Hindsted H.. True 1 (G.), 
i Slet H.. Oudrup S. og By 1 (G.), i Fleschum H., Store 
Vorde S.. Birk og By 1 (G.), der bruges af Præsten, i Seigel- 
flod S. og By 1 (G.). 2 Gh.. 1 Part i Seigelflod Mølle, i Rindts 
H., Kleitrup S.. Herup 2 (G.j. Kleitrup Enstegaard. af Schals 
Præbende: 1 Part i Seigelflod Mølle, hvortil hører 1 Gh. i 
Segelflod. i Seigelflod 1 Sted. i Hu olie 1 Afg.. af Aarhus 
Kapitel Olai Præbende: i Hatting H., Stenderup S.. Nørre 
Aldum By 1 (G.) (Htk. 67 Tdr. 6 Skpr. å 50 Rdl. Td.) — 
for: 3387^/2 Rdl.. at regne fra Dato. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Skb. M, 188. Bil. 

— Jørgen Seefeld til Visborrig faar: Kronens An- 
del af Korntienden af Nørre Kongslef. Liungbye. Brøndum, 
Siemb. Skiørping, Sønder Kongsløf. Solbierig. Bellum. Freer, 
Skibsted og Torup Sogne i Hellumb H.. af Vifve, Schellum, 
Døestrup. Ofve, Visborrig, Hørbye. Øls, Store Arden. Ro- 
strup. Valsgaard og Vebbestrup Sogne i Hindsted H., af 
Rafnkield, Hafverslef. Skif\annb og Broerstrup Sogne i Aars 
H. (Htk. 259 V2 Td. 2^/^ Skp. b\'. ^ å 50 Rdl. Tå.) — for: 
12982i/o Rdl. 342;, Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 
190. Bil. 

— Hans von Meulengracht. Borger i København, 
faar af Roskilde Kapitels Gods: i Sømme H.. Jyllinge S. og 
By 10 (G.). 3 Gh., i Aagerup S.. Store Valdbye i (G.), hvoraf 
1 tiUige svarer af et Hus. i Aagerup 1 (G.). 4 Gh., i Lille 
Valdbye 1 (G.), i Glimb S. og By 4 (G.), 1 Hus. i Kircherup 1665. 235 

S., Guntselille 1 (G.), i Guntsemagle S. (Gaarden) Heiden- 
strup, i Horns H. Schulleløf S. og By 9 (G.), I Hus, i Gierløf 
S., Tørsløf 3 (G.), i Schibye S. og By 3 (G.), i Mierløse H., 
Soderup S., Bucherup 1 (G.), 1 Sted, i Eschildstrup S., Ste- 
strup 1 (G.), i Thune H.. S. og By 1 (G.), i Vindinge S. og 
By 1 (G.), i Grefve S. og By 2 (G.), i Reerslef S. og By 1 
(G.), i Voldborrig H. Kongens Andel af Korntienden af Kirke 
Saabye S., i Kirke Saabye 5 G., hvoraf 1 svarer af en Eng, 
1 øde Gaards Jord, som bruges af Mølleren i Schiellerup 
Mølle og en Bonde i Saabye, 2 Huse, en øde Plads, som 
hører til nævnte Gaarde, i Rye S.. Eygbye 1 (G.), i Kirke 
Hvalse S. og By 1 (G.), 1 Hus. i AIHsløf S. Dechling Mølle, 
i Rambsøe H., Rorup S., Høybye 1 (G.), i Ringsted H., Vir- 
sted S. og By 1 (G.), 1 Hus, der tiUige svarer af en Jord smst. 
(Htk. 622 Tdr. 3 Fdk.; herfor gav han som Vederlag sit 
Pant i Abrahamstrup Gaard og Gods, Htk. 108 Tdr. 4V2 Skp., 
afstod siden igen 1 G. i Eigbye for 617 V-2 Rdl. 20 Sk. og 
havde altsaa endnu tilbage Gods for 25051 Rdl. 4 Sk., alt 
beregnet til 50 Rdl. Td.). Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. 
M, 193. Bil. 

31. Okt. Lektor i Odense Gymnasium faar ved 
Skøde, udstedt af Rentemestrene ifølge kgl. Befaling af 24. 
Sept. 1665 om at give ham Vederlag for den Embedsjord 
(Htk. I5IV2 Td. 2V2 Fdk.). han havde i Roskilde Kapitel, 
følgende Jordegods: af Assens Provsti i Vendts H., Veilbye 
S. og By 1 (Tredingsg.). af Odense Provsti i Bierge H.. 
Ladbye 1 (G.), i Aasom H. Kongens Andel af Korntienden 
af Fraude S., Vendts H. i Svendstrup 1 (Kvartg.), 1 Hus. i 
Aalsboe 1 (Bol), i Kauslund 1 {^U G.), i Gieldbierig 1 (G.); 
i Odensegaard A., Lunde H., Hiadstrup S., Emmerløf 1 (G.), 
i Ottrup S. og By 1 Jord. der bruges af en Bonde i Hiadstrup, 
i Schæbye S. og By 1 G., i Schamb H.. Schambye S.. Bolmer 

1 G., i Torupe 2 G., hvoraf den ene tillige svarer af L'lken- 
drup Mark, i Nerouf S., Roersløf 4 G., i Bierge H., Munche- 
boe S. og By 1 Sted, i Maarslef 1 Afg., som svares af Bonden 
paa Stedet i Muncheboe, 2 Afg.. hvoraf den ene svares af 
en Mand i Ladljye, af St. Knuds Klosters Jordskyld i Odense 

2 Afg.. hvoraf den ene svares af 1 G. i Ofvergade, den 236 1665. 

anden af 1 G. i Nedergade (Htk. ISl'/a Td. 1 Skp. 3 Fdk. 
2^5 Alb. og 7 Mark 2^2 Sk. Jordskyldpenge), at regne fra 1. 
Maj 1665. Skb. M, 200. Bil. 

2. Nov. Konrektor i Roskilde Skole fa ar ved 
Skøde, udstedt af Rentemestrene ifølge kgl. Befaling af 10. 
Okt. 1665: i Sømme H., Stoere Valdbye 1 G., i Roskilde Jord- 
skyld af 1 G. (Htk. 9 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk.) — for: i Stefns 
H.. Holtug S., Raabye 1 G. (Htk. 9 Tdr.), som laa til hans 
Embede, men som er skødet til Joachimb Irgens, at regne 
fra 1. Maj 1665. Skb. M. 203. Bil. 

7. Nov. Børnene efter afdøde Jørgen Andersen, 
Borgemester i Helsingør, faa: i Vendts H., Veilbye S.. Aulbye 
3 (G.), 1 (Halvg.), 3 Gh.. Aulbye Mølle, Rubechs Mølle, i 
Strib en Afg. af Stribs Aalegaard, Asperup S. i Borring 1 (jord- 
egen Halvg.), Roerslef S, i Blanche 1 (Halvg.), i Roerslef 1 
(Halvg.), i Indslef S. og By 1 (jordegen G.), 1 (jordegen 
Halvg.), 1 (Halvg.), Nørre Oubye S. i Byllerup 1 (G.), 3 (Halvg.), 
1 (Bol), Gielsted S. i Hønderup 1 (jordegen G.), 1 (jordegen 
Halvg.), i Tanderup S. (Halvgaarden) Rue, i Haare 2 (3/4 G.), 
1 (Halvg.), 1 (Bol), Kauslund S. i SchriUnge 3 (G.), hvoraf 
1 har aarligt Afslag, 3 Gh.. i Voldbye 1 (G.), i Ubye S. og 
By 1 (Halvg.) (Htk. 195 Tdr. 1 Fdk. 2^1,^, <^, å 50 Rdl. Td.) 
— for: 9751 V2 Rdl. 32 Sk., at regne fra 1. Maj 1665. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 204. Bil. 

28. Nov. Otte Krag til Voldberig, Rigsraad, fa ar 
følgende af Roskilde Kapitels Gods: i Rambsøe H., Siuf 1 G., 
i Kirke Siuf 1 G., i Høybye 1 G., i Risbyegaard 2 G., i 
Valdborrig H., Ousted S., Bregentved 1 Gaardspart, 1 Eng i 
Østerskouf, der bruges af en Mand i Tørchildstrup (Htk. 67 
Tdr. å 50 Rdl. Td.) — for: resterende Genanter og som 
Godtgørelse for nogle Antegnelser i hans Afregning af 22. Okt. 
1664. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 209. Bil. Ekstrakt 
Prot. P, 321. 

29. Nov. Johan Buskmand, Indvaaner i København, 
fa ar: ved Nyborg Jorden Bredeskifte Vænge, som hidtil 
har ligget til Slottet — for: i Nyborg en Del Sædeland og 
Engbund, 1 Kaalhave, 1 Humlehave og 1 Abildhave, som 1665—66. 237 

hans Ejendom Slotsmøllen. har mistet ved Nyborgs Befæstning. 
F. R. Nr. 56. Bil. 

14. Dec. Gotfred Hofmand, Ingeniør, faar: i Lille H., 
Torslundmagle S.. Torslundlille 3 G., 2 Gh.; i Eld H., Veilbye 
S., Treide 4 G. med deres Andel i Skoven og de Gadehuse, 
som ligge paa deres Grunde og Fortov (Htk. 60 Tdr. 4V2 Skp. 
å 48 V2 Rdl. Td.) — for: 293 1^/^ Rdl. 14 Sk., at regne fra 
Dato. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 211. Bil. 

1666. 9. Jan. Mogens Friis til Boller og Faverskouf, 
Rentemester, faar af Aarhus Kapitels Gods: i Saugbroe H., 
S. og By 3 (G.), 2 Gh., i Foelbye S. og By 3 (G.), 3 Huse, 
1 Gh., i Skanderborg A. Lading S. i Schioldeløf By 5 (jord- 
egne G.), 1 (jordegen Halvg.), 1 Gh.. der bruges af Præsten, 
1 Hus, i Hummelur 1 (jordegen G.), i Foelbye 1 (jordegen 
G.), i Haldum S. og By 1 (jordegen G.). 2 (jordegne Halvg), 
1 forbrudt G., af Haldum Præbende i nævnte By 2 (G.), af 
Viborg Kapitels Gods: Liusgaard H. i Hiøberg S. og By 1 (Bol) 
med Skov, Le Kirkeskov (Htk. 143 V2 Td. 1 Skp. 2 Alb. IV3 "^i, 
å 50 Rdl. Td.) — for: 7182 Rdl. 44^/3 Sk., at regne fra 1. 
Nov. 1665. Nævnte Sum udgøres af Vederlaget for en Have- 
plads i København, af Vederlaget for en Fordring paa Major 
Devitz's og afd. Jockim Waldtpurgers Vegne, i alt 6684^2 Rdl. 
13 Sk., og en Rest paa 497 V2 Rdl. SVj^ Sk., der skal af- 
skrives i hans øvrige Fordring paa Kongen. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. M, 214. Bil. Hans Skøde til Kongen paa 
Havepladsen i København Orig. Top. Saml. p. Perg. Køben- 
havns Gaarde og Huse, Suppl. 

16. Jan. Ulrik von Debitz, Major, faar: i Eld H., 
Taufløe S., Studsdal 6 (Bol), 1 Fællesafg., i Nebbel 7 (G.), i 
Børup 5 jordegne G.. 3 (Fæsteg.) med Skov, som tillige i 
P'ællesskab give en Part i Trendingslæg med de jordegne 
Bønder, 1 (jordeget Bol), 1 (jordeget Hus), 3 Huse, i Skier- 
bek 6 (jordegne G.), 1 (jordegen Tredingsgaard), 4 (Fæsteg.), 
o (Bol), hvoraf 2 bruges af samme Mand, 7 Huse, hvoraf 2 
bruges af samme Mand, i Odersted 2 (jordegne G.), 1 (jord- 
eget Bol), 4 (Fæsteg.), som tillige svare 1 Fællesafg., i Taa- 
rup 2 (jordegne G.), 2 (Fæsteg.) med Skov, (Fæstegaarden) 238 1666. 

Søeholmb, der tillige svarer af 1 Bundgarnsstade og 1 Aale- 
gaardsstade i Skierbek Vig samt af Hachenørs Vaadedræt, 
Gudme H., Oufre S. i Alberg 2 (jordegne G.), hvoraf den 
ene tillige svarer af 1 Jord, 1 (G.), Lunde H. og S. i Fremmer- 
lef By 1 (G.) (Htk. 338 Tdr. IV2 Fdk. å 50 Rdl. Td.), — for: 
16902 Rdl. 33 Sk. ; fremdeles faar han paa Niels Rosenkrantz's 
Vegne som Vederlag for Melbye Kongetiende (Htk. 16 Tdr. 
63/4 Skp. 1 Alb.), der var tilskødet denne 28. Sept. 1665, 
men nu givet for bestandig til Erich Quitzov: i Ruegaards A. 
Kongens Andel af Korntienden af Sandager S., i Særsløf S. 
og By 1 (Bol), i Morup 1 Sted; endelig paa Søfren Peder- 
sens Vegne: Kongens Andel af Korntienden af Sønder og 
Nørre Tranders i Fleschum H. og af Kiettrup S. i Hvetboe H. 
(Htk. 56 Tdr. å 50 V2 Rdl. 18 Sk. Td. — for: 2838 V2 Rdl. 
16 Sk., at regne fra 1. Maj 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Skb. M, 219. Bil. 

16. Jan. Jørgen Rosenkrantz til Kieldgaard, Hof- 
mester paa Sorø Akademi, faar af Aarhus Kapitels Gods: 
Haslef Præbende. S. og By 2 (G.), af Viborg Kapitels Gods: 
Archidiaconatus. i SaUing Syssel. Furland Birk og S., 
Nederbye 2 G. med 1 øde Vejrmøllested samt de tilh. Gh., 
Gaarden Dalsgaard med dens Gh., i Vøiel 4 G. med deres 
Gh.. (Gaarden) Grisselgaard, af Kommungodset: i Nørlyng H. 
(Gaardene) Bartumgaard, Vordegaard og Boellcr, i Findts H., 
Fly 1 (G.), i Fieskum H., Store Vorde S. og By 3 G. med 
deres Gh., i Segelflod 1 (G.) med dens Gh.. i Lunøe 1 (G.) 
med dens Gh.. i SaUing, Hindborg 1 (Bol), i Hvidborrig 1 
(Bol), 1 Gh. (Htk. 143 Tdr. h^U Skp. 2 Alb. li^/g. ^. å 50 Rdl. 
Td.) — for: 7187 Rdl. 15 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Skb. M, 227. Bil. 

— Frederiksborg Skole faar: Kronens Andel af 
Korntienden af Klarup, Nøfling, Gudumb, Rombdrup, Lille 
Vorde, Ferslef, Volsted og Dal Sogne i Fleskumb H., af Hou- 
broe, Fleisborrig og Hornumb Sogne i Aars H., og af Lund- 
bye S. i Slet H. (Htk. 130 Tdr. å 50 Rdl. Td.) som Vederlag 
for 6496 Rdl., som Jørgen Rosenkrantz skyldte til Skolen, men 
hvilken Sum han fradrog i sin Fordring paa Kronen. At regne 
fra 11. Juni 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 230. Bil- 1666. 239 

16. Jan. Henning Meyer. Søn af afd. Hofapoteker 
Samuel Meyer, fa ar: i Lunde H.. Norup S.. Harsmarch Land- 
gilden af 6 G., iivis Herlighed følger Harsmarchgaard (Htk. 
36 Tdr. å 35 Rdl. Td.; dette Hartkornsbeløb er ved den 
endelige Opgørelse reduceret til 25 Tdr. Vj., Sk. å 50 Rdl. Td.). 
i Hessumb 1 (Kvartg.), i Schamb H . Nerouf S., Roerslef 
Herligheden af 1 (G.), som giver sin Landgilde til Kirken, i 
Bierge H.. Aggedrup S. og By 1 Hus, i Muncheboe S., Lad- 
bye 1 Sled. 1 (Selvejerg.). i Kiørsinge 1 Afg. (i nævnte 
Selvejerg.), i Marsleuf Herligheden af 1 Kirkebol, i Aasum H. 
og S.. Raagelund 1 (G.), i Sæden S.. Kierbye 1 Hus. i Odense 
H., Brylle S.. Gundestrup 1 Sted. i Fangel S., Broubye 1 Hus. 
der bruges af en Mand i Næsbye, 1 Smediehus. som Broubye 
Mænd svare af. i Høyrup 1 Hyrdehus. i Paarup S.. Villistoft 
By 1 (G.), i Uberoed S., Veirup 4 (G.), hvoraf de 2 hver 
skylder af 1 ny Jord, de 2 hver af 1 Løkke og 1 desuden af 
Breinebanke, i Vendts H.. Kauslund S.. Schrillinge 4 (G.), 1 
(Halvg), i Hindtsgafl A., Vibye 1 (G.), af St. Knuds Jorde- 
bog. Provstikorn og Penge : Afgifter af Aasum, Stenløse og 
Rise Kirker, følgende Landgilde, Jordskyld og Husleje: i 
Odense By 1 Landgilde, 3 Haver, hvoraf 1 tværs over for St. 
Knuds Klosters Port, 1 Jord i Munkeris, 1 Jord ved den 
røde Gaard, nogle Jorder og Boder, 1 Hus ved Pugestræde 
(i alt Htk. 2051/2 Td. 1 Fdk. 21/, Alb. 2/. ^. å 50 Rdl. Td.) 
— for: IO277V2 Rdl. 35 Sk., at regne fra I.Maj 1666. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 232. Bil. 

— Severin Lauridtsen. Krigskommissær i Sælland, 
faar som Formynder for Ottilia Meyer, Hofapoteker Samuel 
Meyers Datter, paa hendes Vegne følgende Landgilde, Jord- 
skyld, Leje af Jorder, Haver og Huse, som have svaret til St. 
Knud i Odense: 1 Jord Sønden for Østerbek. 1 Eng smst.. 13 
Agre. nogle Boder bag Klosteret, en Afg., 2 Agre foran Raad- 
huset. 1 Hus og 1 Have uden for Pendtebro, Afg. af 1 G. i 
Nedergade og af en Part i samme Gaard, 1 Jord smst.. 2 
Afg., hvoraf Skræderlavet svarer den ene og Skomagerlavet 
den anden. 3 Haver paa Holsterdaare. som afd. Borgemester 
Hans Nielsen havde. 3 Haver nær ved hverandre, en Pengeafg., 
som svares af 6 Personer, 2 Boder, 5 Haver uden for Mølle- 240 1666. 

bro, 2 Haver, Hommelhuset, 3 Afg., 1 G. og nogle Bønder 
ved Klosteret, i Høyrup 1 Jord ved Høyrup Mark: Kronens 
Andel af Korntienden af Hiarup og Sest Sogne i Andst H., 
af Ullerup, Veilbye, Bredstrup, Kongsted og Erridsøe Sogne 
i Eld H., af Jerløf. Ødsted og Egtved Sogne i Jerløf H.. af 
Schierup. Piedsted. Gaarslef og Vinding Sogne i Holmands H., 
af Hofver, Gadbierig og Lindebal Sogne i Tørrild H. og af 
Gifve, Brand, Hvexsel, Tyregoed, Vester. Omme. Nebbel og 
Starup Sogne i Nørvangs H. (Htk. 411 Tdr. ^U Skp. 1 Alb. 
å 50 Rdl. Td.) — for: 20554V2 Rdl. 1 Sk. 1 Alb, at regne 
fra 1. Maj 1666. Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. 
p. Perg. Odense, Suppl Skb. M, 236. Bil. 

15. Febr. Ifver Krabbe til Jordberrig. Rigsraad. fa ar 
af Præbende Hiørning: i Øster Lisberrig H., Thodbierrig S. og 
By 3 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af 1 Gh.. i Medelbye 1 (Hus), 
i Vester Lisbierg H., Lystrup 3 (G.), i Elsted 3 (G.), hvoraf I 
tillige svarer en Afg. pro decimis. i Panderup 1 (G.), i Ølsted 
1 (G.), i Eløf 2 (G.), i Hatting H.. Løsning S. og By 1 (G.), 
Kronens Andel af Kvæg- og Korntienden af Hiørning S., af 
Aarslef Præbende: i Øster Lisbierrig H., Kourup 1 (G.), der til- 
hge svarer af 1 Gh., af Kommungodset: i Skierring 1 (G.); i 
Liusgaard H., Tuorning S., Gradschouf 2 (G.), i Vrandum S., 
Tolstrup 1 (G.), i Siørsløf S. og By 1 (Hus), i Hørup S. og By 

1 Sted, i Karup S.. Vallebek 2 (G.), i Hind H.. Gammel S. 1 G., 

2 Bol, 1 Gh., i Nye S. Gaarden Østerbyegaard, i Bangsbye 1 
Halvg., i Røekht I Halvg., en Fællesafg., der svares af de 
nævnte Steder i Gammel og Nye S , fremdeles for at faa 
Summen til at gaa hge op: i Gammel S. 1 Hus, 1 Huskvinde, 
i Østerbyegaard 1 Husmand (Htk. 2551/2 Td. 33/^ Skp. 2 Alb. 
2^25 <^, å 50 Rdl. Td.) — for: Uldd'^U Rdl. 2 Sk., at 
regne fra 1. Maj 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 
240. Bil. 

5. Marts. Den tyske Præst i Fridericia faar ved 
Skøde, udstedt af Rentemestrene ifølge kgl. Befaling af 7. Dec. 
1665, udlagt Kronens Andel af Korntienden af Greis, Sind- 
berrig, Uldumb og Langschouf Sogne i Nørvang H. og af 
Kollerup S. i Tørrild H. (Htk. 49 Tdr. 4 Skpr.). Skb. M, 
244. Bil. 1666. 241 

14. April. Hans Svane. Ærkebiskop, fa ar: i Ringsted 
H., Aagerup en Afg.. som en Mand svarer af Furold og 
Oustrup Vænger, 1 (G.) med Skov, 4 Husmænd, i Viersted 1 
(G.) med Skov. i Sneckerup 1 (G.), der tillige svarer af en øde 
Jord, 2 Steder, Skov. 3 Husmænd, i Rambsøe H., Gammerød 
1 (G.) med Skov, i Trudstrup 3 (G.) med Skov, 3 Husmænd, 
hvoraf 1 i Trudstrup Kro. i Kløvested 7 (G.) med Skov, 1 Kirke- 
hus, 3 (Husmænd), i Lille Salbye 1 (G.), 3 Husmænd, i Dalby 
4 (G.) med Skov, 4 Husmænd, i Stenkelstrup 2 (G.) med Skov, 
i Ringsted H., St. Hans S., Eigelstrup 3 (G.), som tiUige svare 
en aarlig Afg. af Puge Sø, i Viersted S., Ortved 4 (G.), hvoraf 

1 tillige svarer af Jorden Houfskouf, naar den bruges, 2 Hus- 
mænd, med Skov (Htk. 397 Tdr. 1 Skp. 2 Alb. 31/4 «3i); fremdeles 
for afstaaet Pantegods: Roskilde Kapitels Diakonats Gods, 
som kom under Kapitlet i Christian IV. s Tid (26. Juni 1622). 
nemlig i Rambsøe H., Kimmerslef S. Svendstrup Hovedgaard 
(Htk. 41 Tdr. 2 Skpr.) med Rygninger, Hævd og Enemærker, 
i Svendstrup Ry 5 Husmænd. 4 (G.). Svendstrup Vejrmølle. 
i Grønholdt 5 (G.), 2 Husmænd, (Enestegaarden) Rastebierg, 
der tillige svarer af et Hus. i Skiefverup 1 (G.), i Lammestrup 

6 (G.). 2 (halve G.), 4 Husmænd, i Kimmersløf 8 (G.), hvoraf 

2 tiUige i Fællesskab svare af et Vænge, en Afg., 2 Mænd svare 
af (1 Vænge), 1 (lille G.), en aarlig Fællesafg., der svares af 
Rymændene i Gammerød, Kimmersløf og Lammestrup, 8 Hus- 
mænd. Skov til Svendstrup og Rasteberrig, 1 Prælateng paa 
Slegerup Mark, der fra gammel Tid har ligget under 
Diakonatet (med det foregaaende i alt Htk. 763 Tdr. P/4 Skp. 
2 Alb. 3^4 <^, idet Svendstrupgaards Rygninger ere satte for 

7 og Prælatengen for 3 Tdr. Htk., å 50 Rdl. Td.), med ade- 
lig Frihed og Jagten paa Smaavildt. — for: 38162 Rdl. 351/2 Sk. 
I Skødeberegningen er der godtgjort ham 252 Rdl. 3 Ort 2^/3 Sk., 
for at han og hans Efterkommere aarlig efter Fundatsen skulle 
betale 22 Sletdaler 3 Sk. til 4 fattige Skolebørn i Roskilde 
Skole eller udbetale ovennævnte Sum til Skolens Direktion. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 247. Bil. 

19. April. Henning Quidtzow til Quidtzowsholm fa ar: 
i Gudme H., Ore S. og By 5 (jordegnej G., hvoraf den ene 
tillige svarer af en Jord, 1 (Kirke-) G. (Htk. 49 Tdr. 1 Fdk. 3 ^, 242 1666. 

å 50 Rdl. Td.) - for: 2454 Vs Rdl. 1 Sk. 1 Alb. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Gudme H. Nr. 41. 
Skb. M. 256. Bil. 

12. Maj. Erik Krag til Bramminge, Oversekretær, faar 
af Kongen og Odense Hospital: paa Hindtsholm, Mesinge S. 
i Salbye 1 G., i Thorupe By 1 G., Kronens Andel af Tienden 
af Stubberup og Dalbye Sogne (Htk. 72 Tdr. 7 Skpr.), — for: 
Svendborg Mølle, i Salling H., Vantinge S. og By 1 (Halv)-G., 
i Bierre H., Kiølstrup S., Ladbye 1 G., i Odense H., Paarup 
S. og By 2 G., i Korup S., Trøstrup Korup 2 G. (Htk. 72V2 Td. 
32/3 Fdk.). Hans Skøde til Kongen Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Svendborg, Suppl. Skb. M, 262. Bil. 

— Svend Pofvelsen faar: i Hammer H.. Lund- 
bye S. Lundbye Gaard, der tillige svarer af en Jord, Baarse 
H. i Snesere S. 1 G. \ med Godsets Andel i Skoven. (Htk. 24 
Tdr. å 54 Rdl. SQi/g Sk. Td.) — for: 1303 V2 Rdl. 8 Sk., at regne 
fra 1. Maj 1666. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 260. Bil. 

11. Juni. Præsterne i Havedrup og Fennings- 
mark faa ved Skøde, udstedt af Rentemestrene: til Deling 
1 Rugafg. af en Pension, som Præsten i Aagerup aarlig ud- 
giver, — for: en Bygafg., som de nød af samme Pension, 
men som Kongen tilhge med andet har udlagt til Kanniker i 
Roskilde. Skb. M. 272. 

25. Juni. Jens Jensen Vissing, Borger og Handels- 
mand i København, faar: i Saugbroe H. Faistrup 4 (G.), 1 
Hus, i Skioldeløf S. og By 3 Steder, en Afg., i Haldum S. og 
By 2 Huse. i Lading S. og By 1 (Bol), i Saugbroe S. og By 

1 (G.), 1 (Kirkebol), 3 Steder, i Faarup 1 (Halvg.), i Mundel- 
strup 1 (Bol), i Vitten S. og By 2 (G.), 1 (Halvg.), 2 (Bol), 

2 (Kirkebol), 2 Steder, paa Vitten Mark Jorderne Rugaards 
Jord og Thoers Jord, som hver har 2 Brugere med hver sin 
Afg., samt Rolpes Jord, i Sandbye 2 (G.), hvoraf den ene 
tilUge svarer af Gerdals Jord og af Svends Jord paa Vitten ^ Denne G. fik Niels Mund 5. Marts 1668 Bevilling paa at indløse 
for samme Betaling, som Kongen havde afstaaet den for, dog skulde 
han erstatte Svend Pofvelsen den derpaa gjorte Forbedring. Se S. R. 
Nr. 79, Bil. 1666. 243 

Mark. 1 Bol i Haar 3 (G.). Framblef H. i Skifholmb S. og By 
3 (G.), hvoraf de 2 give Sammelskat, i Herskind 1 (Halvg.), 
2 Huse (Htk. 115 Tdr. 3^Uq ^ å 50 Rdl. Td.) — for: 5750 
Rdi. 41 V4 Sk., at regne fra 1. Maj 1666. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Skb. M. 273. Bil. 

27. Juni. Pofvel Cornelisen. Proviantforvalter i Ny- 
borg, fa ar: i Voldborrig H.. Ousted S., Joenstrup By 1 (G.) 
med Skov, i Særløese S. og By 2 (G.) med Skov, Rambsøe 
H. i Høyelse S. og By 1 (G.). Engen Kongseng; Vinding H., 
Schiellerup S. i Biskops Taarup 3 (G.), 2 Steder, i UUerslef 
S. og By 9 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af Broemarks Jord, 
1 Sted, en Afg. i 1 (G.), Part i 1 Sted, i Aufnsløf S. (Gaardene) 
Grønholdt og Schrøbishauge, begge med Skov. i Aufnsløf 1 
(G.), i Agetveds Huse 1 (G.), 3 (Huse); Gudme H., i Gislev 
S. og By 2 (G.), Kongens Andel af Korntienden af Messinge. 
Vibye og Aufnsløf Sogne (Htk. 370 Tdr. 3 Fdk. 1 Alb. 12/.5 -\ 
å 50 Rdl. Td.) — for: 18505 Rdl. 26 Sk., at regne fra 1. 
Maj 1666. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 266. Bil. 

30. Juni. Bevilling til Christoffer von Gabel, Stat- 
holder i København, paa Reluitionsretten til Øen Turø, som 
han har tilhandlet sig af Ammunitions-, Provisions- og Material- 
forvalter Pofvel Cornelsen i Nyborg, der havde faaet den ud-, 
lagt af Kongen med Forbehold af Reluitionen. Kmr. Eksp. 
Prot. 9, 309. Nr. 2651. Bil. 

19. JuH. Wulf von Buchwaldt til Lundegaard faar 
af Viborg Kapitels Fællesgods: i Fients H., Hogild 1 (G.), 
Fieldingberg S. i Trolstrup 2 (Bol). Hedenes Byggested. der 
svarer sin Herlighed til Taarup Gaard, (Gaarden) Lille Taarup 
med Skov, Aars H. i Førchild 1 (G.), Fleschum H. i Lille 
Vorde S. og By 2 (G.). 1 Sted, i Segelflod S. 7 (G.), i Store 
Vorde S. og By 3 (G.). Moe S. i Dockedal 6 Steder, 1 Hus; 
i Fyen Kronens Andel af Korntienden af Verre S., Særsløf S. 
i Mørup 1 G. (Htk. 131 Tdr. 3 Skpr. 2^/3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) 
— for: 6o72»;., Rdl. 40 Sk., at regne fra 1. Maj 1666. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 279. Bil. 

— Jens Søfrensen, Renteskriver, faar (paa Morten 
Mikkelsen Haardrups Vegne): i Hadts H,, Hundslund S., Tern- 
drup 1 (G.), som tillige svarer Sammelskat, 1 Hus, i Hardrup 

16* 244 1666. 

5 (G.), der hver især tillige svarer Sammelskat. i Olderup 

1 Hus; Lunde H. i Hiadstrup S. og By 1 (G.), 1 (Hus), i 
Skiebye S. Halvgaarden Eschelund, i Hessumb 1 (G.) (Htk. 58 
Tdr. 2 Skpr. l^/g Fdk. i6/,o5 '^, å 50 Rdl. Td.) — for: 2915 Rdl. 
12 Sk., at regne fra 1. Maj 1666. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Skb. M. 288. Bil. 

19. Juli. Niels Madtsen, Tolder i Aarhus, faar: i 
Saugbroe H., Sandbye 1 (G.), som tillige svarer af Lundgaards 
Jord paa Vetten Mark, i Vetten 1 Afg., i Gieding Part i 1 
(G.) (Htk. 27 Tdr. 2V2 Skp. 33/25 ^, å 50 Rdl. Td.) — for: 
1366 Rdl. 3 Sk., at regne fra 1. Maj 1666. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. M, 293. Bil. 

— MadtsRasmusen. Handelsmand i København, faar: 
i Saugbrov H., Sandbye 1 (G.), i Vetten en Fællesafg., som 
Bymændene svare af Snestrup Hede, i Gieding Part i 1 (G.) 
(Htk. 13 Tdr. SVs Fdk. ^8/35 ^, å 50 Rdl. Td.) — for: 655 
Rdl. 29 Sk., at regne fra 1. Maj 1666. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Skb. M, 291. Bil. 

— Peder Pedersen, Borgemester i København, faar: 
i Saugbroe H., Gieding 4 (G.), Part i 1 (G.) (Htk. 37 Tdr. 
6V2 Skp. 2 Alb. 2^25 '^, å 50 Rdl. Td.) — for: 1891 V'2 Bdl. 
43 Sk., at regne fra 1. Maj 1666. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Skb. M, 295. Bil. 

9. Aug. Jørgen Bielke til Hofvindtshclmb, Rigsraad, 
faar: i Valdborrig H., Sonnerup S. Hovedgaarden Trudts- 
holmb (Htk. 54 Tdr.), i Englerup By 4 (G.), 1 Jord, 4 Gh., 1 
Hus, 1 Toft, i Orderup 14 (G.), hvoraf 2 bruges under eet og 1 
har Skov, Skov efter Lodden, 7 Gh., 3 (Husmænd), i Nyrup 

2 (G.), Skov, 1 Gh., Ugerløs S. i Nyrup 1 (G.) med Skov, 
1 Gh., i Broerfield 1 (Hus) med Skov, i Igelsøe 1 (Gaardsæde) 
med Skov, i Lyngbye S. og By 4 (G.). 4 Gh., Kirke Saabye 
i Torkelstrup 3 (G.), hvoraf 2 med Skov, i Kirke Saabye 5 
(G.), 2 Husmænd, Tølløse S. i Maarup 5 (G.), 1 Hus, Strand- 
møllen og 2 andre Vindmøller (Htk. 459 Tdr. 1 Skp. 3^\l^^ 
Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 22966 V2 Bdl. 7^/3 Sk., at regne 
fra 1. Maj 1666. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 298. Bil. 

22. Aug. Mogens Friis til Boller og Faverschouf. 
Rentemester, faar fra Aarhus og Roskilde Kapitler: i Frambløt 1666. 245 

H., Skifholmb S. og By 2. (G.). I (Halvg.). 1 (Bolj. 1 Gh., 
Giern H. i Holmstoel 1 (G.). Saugbroe H. i Vitten S. og By 

2 (G.), 1 (Halvg.). 1 (Bol), 1 Sted, 1 Hus. Jorden Daljord, 
som Sognepræsten bruger, Galten H. i Vissing S. og By 2 (G.) 
med Skov. i Huoslef H. Stedet Bielbierg ved Vester Enge 
med Hagested Skov og Munkeskov i Ning H.. Ning H. i Holmb 
1 Sted: Tune H. i Torslund Lille 1 (G.), i Rerslef S. og By 
1 (G.) (Htk. 118 Tdr. 2 Skpr. S^/g Fdk.) — for: i Biærre H., 
H>Tup s. og By 1 (G.), i Frambløv H. en Tiende, der svares 
af 2 Bønder, i Hofvelbierg H. Aigt Sognetiende, som har 
været Kronens Andel, en Afg.. som svares af Veyerslef og 
Borre Mænd, en Afg. af Haurumb Kirke. Giern H.. Spaarup 
s. i Lyngbye 2 (G.), i Galdten H.. S. og By 1 Fæstejord. i 
Tudtse H. Tudtse Mølle. Rambsøe H. i Ølsemagle S. og By 
en Afg., Stefns H. i Holtoug 1 (G.), i Frøerslef S. og By I Jord, 
1 (G.) (Htk. II8V2 Td. 1 Skp. 3 Fdk. 2 Alb.). Hans Skøde 
til Kongen Orig. Top. Saml. p. Perg. Bjerge H. Nr. 42. Skb. 
M. 304. Bil. 

24. Aug. Ulrik Zidtsch«r, Herold, faar: i Nimb H., 
Kiørup 1 G. (Htk. 16\2 Td. IV2 Skp. 2 Alb. å 50 Rdl. Td.) 
— for: 845 Rdl. 5 Sk., at regne fra 1. Maj 1666. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Skb. M, 308. Bil. 

11. Sept. Edele Ulfeldt, Henrich Bielckes til Ellinge- 
gaard. faar som Gave: i Ølstøcke H. de 2 G. Rompe. som her- 
efter skulle kaldes Edelgafve, med Kongens og Kirkens Andel 
af Korn- og Kvægtienden af dem (Htk. 242/3 Td.). Skb. M, 
310. Bil. 

— Hans von Ahlefeldt til Glorup, Generalløjtnant, 
faar som Gave: Halvdelen af Roskilde Kro. hvoraf han selv 
ejer den anden Halvdel. Skb. M. 312. Bil. 

21. Sept. Christen Andersen Dværig, Kommis- 
sarius, faar paa egne og afd. Overrenteskriver Sigveri Friis's 
Børns samt andre Medinteressenters Vegne: i Slagelse H., 
Tornborrig S.. Frøllund 7 (G.), 3 (Bol), 6 Gh.. i Tierrebye 7 
(G.), hvoraf 1 tillige svarer af en øde Jord, en aarlig Fælle«afg.. 

3 Gh.. i Bunderu[) 5 Steder, hvoraf 2 tillige hvert svarer af 

1 Vænge, et af 1 Vænge og 1 Jord. et af 1 Jord og et af 

2 øde Jorder. 1 Gh.. Boeslund S. i Lindeskouf 3 (G.), 1 246 1666. 

(Bol), 2 Gh. ; Vester Flackebierrig H. i Aggersøe S. og By 23 
(G.). 1 øde Jord, 8 Husmænd, en aarlig Fællesafg., paa Eig- 
holmb 1 (G.), paa Helleholmb 1 (G.), i Omøe S. og By 16 
(G.), 10 Husmænd, en aarlig Fællesafg., i Hyllested S. og By 
2 (G.), 2 Gh., i Sønder Jellinge 1 (G.): Thune H. i Grefve S. 
og By 1 (G.). 1 Hus: fra Roskilde Kapitel i Biefverskoug H., 
Horløf S. i Lystrup 2 (G.), i Sædder S. og By 1 (G.) (Htk. 
493 Tdr. IV. Skp. 2^1/50 ■^. å 50 Rdl. Td.) — for: 24662 V2 
Rdl. IV2 Ort 41/3 Sk., at regne fra 1. Maj. 1666. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Slagelse H., 
Suppl. Skb. M. 313. Bil. 

21. Sept. Dr. Simon Pauli, Livmedicus, faar, for lang 
og tro Tjeneste og til sine Børns Opdragelse, af Aarhus Kapitels 
Gods, cantoris bona: i Haslef H., Veyelbye 6 (G.), i Scheibye 
1 (G.), Vester Lisberrig H. i Lisberrig 1 (G.), Ning H. i Holmb 
1 (G.), vicariatus visitationis Mariae: i Ning H., Lemming 1 
(G.) med Skov, i Koldt 1 (G.) med Skov. i Rasborg 1 (G.), 
i Trigi 1 (G.) med Skov, i Søften 2 (G.), Øster Lisbiere H. i 
Bygballe 2 (G.) med Skov, i Meylbye 3 (G.), 1 Sted, (Gaarden) 
Hiegaard, i Fulløf 1 (G.). Nørre H. i Sangstrup 2 (G.), i Hamme- 
løf 1 (G.), i Bredstrup 1 (G.), i Enslef en Afg., Nørhald H. i 
Spentrup 1 (G.). 2 Husmænd, i Hastrup 1 (G.), Gieløf H. i 
Nørup 1 Sted. Liung H. i Nørbech 1 Sted. Mols H. i Agri 1 
(G.), bona communia: i Frambløf H.. Herschind 1 (G.), Giern 
H. i Røgen Jorden Rødinge Mark. Hielmslef H. i Blegind 1 
(G.). Hatting H. i Hatting 1 (G.j, Haslef H. i Haslef 1 (G.), 
Mols H. i Agri en Landgildeafg., archidiaconi bona: i Bierre 
H., Schiold 1 (G.) (Htk. 3I6V2 Td. 2^1., Mb.). Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. M, 321. Bil. 

— Michel Buron Dubreuil faar paa egne og Med- 
arvingers Vegne efter Oberstløjtnant Toussaint de Beaufort: 
i Aakiær A.. Randløv S. og By 7 (G.). 1 Sted, 1 Afg., 3 
(Huse), 1 Hus, HaUing S. i Spøttrup 3 (G.). 2 (Huse), af det 
Gods, som Rentemester Miiller afstod, i Vradts H. Skier- 
bek Mølle. Næsbye H.. Vester Torup S. i HoUumb 4 G., som 
have Afslag, 1 (Bol), i Jersløf S. og By 1 (G.), af Kronens 
Gods i Silkeborg A., i Vradts H., Snede S., Nortved 1 (G.), 
Kronens Andel af Tienden af Vradts S., der har aarligt Af- 1666. 247 

slag, i Veiersløf Birk Borup Mark, som bruges af Veiersløf 
Mænd, Liusgaard H., Hiørrup S. i Allumbtoft 1 (G.) (Htk. 141 V^ 
Td. 2^U. Skp. å 50 Rdl. Td.) — for: 7092 Rdl. 18 Sk., at 
regne fra 1. Maj 1666. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 
326. Bil. 

2. Okt. Axel Sehestedt til Stovgaard faar: i Hats H.. 
Hvilsted S., Onsted 4 (G.), i Hvilsted 9 (G.), en Afg i (Anneks- 
gaarden). 2 (Bol). 1 Hus. i Kierdgaard 1 (G.), Gaarden Kanne 
med Skov. der tillige svarer af en inddiget Ejendom i Kanne 
Mark og af 1 Ørredstade i Nølløv Mark, dog saaledes. at 
den Benaadning, der er givet Lisabeth, Enke efter Kaptajn 
Bødicher, paa denne G., bliver uforandret, Gaarden Rudgaard. 
Odder S. i Balle en Afg. (i 1 jordegen G.), 3 (G.), 1 Sted, 
1 Hus, 1 Enemærkeskov paa Balle Mark. smstds. 2 Jorder, der 
bruges af Bønder i Balle og Snerild, Tvenstrup S. i Soerbech 
4 (G.), 1 Jord paa Tvenstrup Mark, der bruges af Præsten, 
Nølløv S. i Asindrup 9 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af et Bol, 
i Nølløv 12 (G.), 1 Sted, 3 Huse, 2 Afg., i Randløv S. og By 
12 (G.), 2 Steder, 1 Gh., 2 Afg., hvoraf den ene svares af 
Mogens's Bygge og den anden af Randløv Læg, Kronens 
Andel af Korntienden af Hvilsted, Tvenstrup, Nølløv, Rand- 
løv, Gaasmer, Ørting og Halhng Sogne, Provstekornet af 
Hvilsted, Tvenstrup, Nølløv, Randløv, Halling, Gaasmer og 
Ørting Kirker, Præstegæsteri af Præsten i Præstholmb, Provste- 
korn og Lam af Hammel, Siøbye, Valdbye, Veigersløf og 
Aiget Kirker, en Afg., der svares af Veigersløf Mænd. fra 
Aarhus Kapitel: Regnskabers Forhør af Braband, Skeibye, 
Saugbroe, Forrup, Hasten, Vitten, Hollumb. Beder. Astrup, 
Tulstrup, Tising. Trandberrig. Koldt og Vormbslef Kirker, 
Kronens Andel af Korntienden af Aal og Hammer Sogne: i 
Nørre H., Dalstrup 1 (G.), i Hammeløf 1 (G.), Mols H. i Deyrit 
1 (G.), Ning H. i Noer en Afg., Galten H. i Selling 1 (G.), 
Nørre H. i Bredstrup 1 (G.). Gierløf H. i Velling 1 (G.): i Skouf- 
bye H. Kronens Andel af Korntienden af Vøfling og Sønder- 
søe Sogne, i Stefns H. Halvdelen af Kronens Andel af Korn- 
tienden af Store Heddinge S. (Htk. 695 Tdr. IV, Skp. 2»^ Alb. 
a 50 Rdl. Td.) — for: 34760 '/g Rdl. 17 Sk., at regne "fra 1. 
Maj 1666. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 341. Bil. 248 . 1666. 

18. Okt. Hans Friis lil Klausholmb fa ar: i Kaløe A., 
Sønder H., Horstved Andel i 1 G. tillige med den deraf for- 
faldne Landgilde siden 1. Maj 1651, hvoraf Resten er udlagt 
til Fru Margarete Nordbye, i Koulstrup 1 Bol samt Landgilden 
af det siden 1. Maj 1651, Kongens forbeholdte Indkomst, 
Sammelskat eller Fælleslandgilde i Øster Lisbierrig H. af 
Hiordtshøy Treding, af Todbierrig og Meilbye Treding, endnu 
en Afg. af nævnte Herred, Sammelskat af Sønderhald og Nørre 
Herreder (Htk. 129 Tdr. SVa Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 
6455 Rdl. 1 Ort 21 Sk., at regne fra 1. Maj 1666. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Sønder H. i 
Aarhus Stift Nr. 59. Skb. M, 351. Bil. 

— Henrik Randtzow til Møgelkiær, Rigsraad, faar 
af Aarhus Kapitels Gods: i Bierge H., Glud S., Sønderbye 1 
Sted, i Hatting H. en Afg. af Sebberup By, en Afg., der svares 
af Stobberup og Løsning, i Ondsild H. en Afg. i Kvotrup 
Mølle, Nørhald H. i Dyrbye 1 (G.), der tiUige svarer en Afg. 
af Kvotrup Mølle, Hatting H. i Daugaard 1 (G.), af Viborg 
Kapitels Gods: i Fiendts H. i Resen S. Høgild Mølle, Sønder- 
liung H., Synderbech S. i Reistrup 1 (G.), Rindts H. i Bieregraf 
S. og By 1 (G.), i Naufndrup 1 (Bol), Vogensild H. i Snebum 
S. og By en Afg., i Meilsom H., Rind S. Skaber og Spang- 
gaards Møller, i Kvols S. og By en Afg., i Segelflod 1 (G.), 
paa Viborg Mark nogle Agre i Globs Jord, som har svaret 
til Schals Præbende, og nogle Agre i Løcken, en Afg. af 
Engbund paa forskellige Steder, Tvilum Birk i Skaarup S. og 
By en Afg., Liusgaard H., Hiørup S. i Allumbtoft 1 (G.), Kaa- 
rup S. i Marilund 1 (Hus), i Vorit 1 (G.), i Veiersløf Birk en 
Afg.. som svares af Veiersløf Mænd, Kronens Andel af Korn- 
tienden af Hammer S. i Vradts H., af Lemming og Kragelund 
SS. i Hidts H., af Skanderup og Siøbye SS. i Giern H., af Hiø- 
berrig og Elsborrig SS. i Liusgaard H,. Kronens Kirkeha\Te af 
Snede, Eystrup, Vrats, Klaaborig, Hammer, Aal og Linderup 
Kirker i Vradts H., af Kragelund, Seirup og Lemming Kirker 
(i Hids H.), af Hammel, Valdbye og Skanderup Kirker i Giern 
H., af Vinderslef, Hengi, Lefring, Hørrup. Hiøberig, Elsborrig 
og Vranum Kirker i Liusgaard H., Kongens Præstegæsteri af 
Præsten i Aal i Vradts H., af Præsterne i Hengi, Lefring, 1666. 249 

Tvorning og Hiøberrig i Liusgaard H., Kronens Andel af Korn- 
tienden af Giøtrup og Beistrup S. i Aalborghus A. (Htk. 234V2 
Td. 3\U Skp. 2 Alb. 22/- ,^, å 50 Rdl. Td.) — for: 117473/^ 
Rdl. 4 Sk., at regne fra 1. Maj 1666. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Skb. M, 354. Bil. 

18. Okt. Lau ridts Jørgensen, Borgemester og Tolder 
i Nyborg, faar: i Nyborg A. Enemærket Stefningen, som 
ligger ved den store Svenborg Vej til Schaarup eller Hollen- 
drup, i EUehafve 1 Bol med Skov (Htk. 473 Td. å 50 Rdl. Td.) 
— for: 225 Rdl. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 359. Bil. 

— Mathias Hass, Bogholder i Krigskollegiet, faar ved 
Brev, udstedt af Rentemestrene, følgende Skove, som høre 
til det Gods. han fik Skøde paa 19. Aug. 1664, men som 
ikke bleve specificerede og beregnede der, fordi man manglede 
deres Takst: i Flackebierre H. Lindebierrig Østerbierrig Vang 
20 Svins Olden, Vettebierig Vang 10 Svins Olden, Eschild- 
strup Vestervang 20 Svins Olden. Møllevang 15 Svins Olden, 
Vettemoese Vangen 36 Svins Olden, Kongschylle Mølle 14 
Svins Olden, Esholte Kirkevang 15 Svins Olden, VettemOese 
Vangen 15 Svins Olden, Møllemoese Vangen 13 Svins Olden, 
Snogemølle Vangen 2 Svins Olden samt 30 Svins Olden Skov 
til en G., hvoraf en Del er skødet til Jens Lassen, 2 Gh., 

om heller ikke ere specificerede i ovennævnte Skøde (Htk. 
Tdr. 5V2 Skp. il 50 Rdl. Td.) — for: 395^/2 Rdl. 32 Sk. 
Skb. M, 361. 

5. Nov. Hans Nansen, Præsident, faar: i Ølstøcke H., 
Ganløese S. og By 3 (G.), i Knardrup 5 (G.); Uvelse S. i 
.yestrup By 9 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af en øde Jord, 
Husmand, Skov til Byen (Htk. 157 Tdr. 1 Fdk. 1 Alb. å 
•)0 Rdl. Td.), — for: 78523/, Rdl. 3 Sk. Tilbagekøbsret for- 
eholdt. Skb. M, 363. Bil 

— Hans Zoega, Professor ved Universitetet, faar: i 
iillerslef 11., Schousted 1 (Bol), 3 (Huse), i Senels ^ S. Klit 
Mølle, som tillige svarer af Vendbierg Have og et Mollested 

aa Vendbierg i Nors S., 1 Hus ved Skechs Høj og ved Klit 
^lølle, 2 (Huse), Gaarden Skaarup, i Vigsøe S. en Afg., som * Skb. liar Seels. 250 1666—67. 

svares af en Bonde i Bierre. i Hundborrig H.. Torup S. 
(Gaarden) Diernis, som tillige svarer af 3 Huse (Htk. 36^2 Td. 
3 Skp. å 35 Rdl. Td.) — for: 1290 Rdl. 2^j, Ort. TUbage- 
købsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Hillerslev H. 
Nr. 33. Skb. M. 375. Bil. 

1667. 15.Jan. Ulrik Frederik Gyldenløve. Statholder 
i Norge, faar: i Ondsild H.. Sønder Ondsild S. og By 2 (G.), 
i Øster Lisbierg H. (Gaarden) Hvitvidgaard med Skov til 42 
Svins Olden (Htk. 38 Tdr. 2^/2 Skp. V;, X å 50 Rdl. Td.) — 
for: 19151/, Rdl. 32 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 
368. Bil. 

— Hans Svane. Ærkebiskop, faar som Gave Re- 
luitionsretten til Svendstrup Hovedgaard med tilliggende 
Gods samt Svendstrup Diakonat, der blev tilskødet ham 14. 
April 1666 med Forbehold af Forkøbsretten. Orig. Top. Saml. 
p. Perg. Svenstrup Hgd.. Suppl. Skb. M. 370. Bil. 

— Otte Krag til Voldbierrigs Enke og Arvinger 
faa: i Nyborg A.. Eigebierrig 1 (G.), en Afg.. i Ollerup 6 (G.), 
Afgifter paa Øerne Korshaunøe. Afvernakøe og Dreiøe : i Hing 
H.. Hie S. følgende jordeget Gods: i Halbye 1 (G.), i Hieager 
1 (G.), i Løebek 1 Halvg.. i Halbye 1 Halvg., i Sidsbek 1 
Halvbol. i Nørgaard 4 Halvbol. hvoraf 1 bruges af en Bonde 
i Faldager. i Halbye 4 Gh.. i Nou S. 1 (G.), der bruges af 
en Bonde i Nougaard, i Ringdom S. 1 (G.), i Velling S. 1 (G.), 
der bruges af en Bonde i Vogngaard. i Sønderklit 1 (G.), der 
bruges af 2 Bønder i Aargab. i Liøngvig 6 Steder, hvoraf 1 
bruges af 3 Bønder ved Klegaard, i Søndervig 2 Steder (Htk. 
152 Tdr. 23/^ Skp. 3^1^ «3i) med Forstrands- og Vragret ud for 
nævnte Gods i Nou, Ringdom, Velling, Sønderklit, Liøngvig og 
Syndervig, saaledes som det var pantsat til Otte Krag 5. Okt. 
1660 — for: 7960 Rdl. 71/2 Sk. Forkøbsret forbeholdt. Skb. 
M. 371. Bil. 

9. Febr. Markvor Roetsteen til Lerbek, Oberst over 
Tøjhuset, faar af Viborg Kapitels Gods. Stenild Præbende: i 
Gislumb H., Stenild S. og By 5 (G.), 1 Sted, i Rørbech 3 
(G.), i Alstrup 1 (G.), i Vullits 1 (G.), i Grynderup 1 (G.), i 
Holle en Afg., paa Viborg Mark 7 Agre, af Skals Præbende: 
(Gaarden) Spanggaard. af Fællesgodset: Findts H. i Lunøe 3 .Te'ff. 1667. 251 

(Bol) med deres Andel i Skoven og Gadehuse. i Vrøfve 1 (G.), 
i Vristed 1 (G.). Rinds H. i Herup 3 (G.), en Afg. i Gaarden 
Kleitrupgaard, en nærliggende Mølle, i Trøestrup 1 (G.), i Skals 
1 (G.). Nørliung H. i Vammen 1 (G.) (Htk. 130 Tdr. d^U Skp. 
2/, Alb. a 50 Rdl. Td.) — for: 6523V2 Rdl. 14 Sk. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Skb. M, 377. Bil. 

9. Febr. Hans Jørgensen. Borgemester i Bogense, 
faar: i Skoufbye H.. Egelskouf 6 (G.), hvoraf 1 tillige svarer 
af Engen Tidtselholdt. i Haarlef 1 (G.) og i Eskildstrup 1 (G.), 
begge af Kay Lykkes Gods, i Gammelbye 2 (G.), i Farsbøel 
1 jordegen (G.), i Maderup 3 jordegne G., som have været 
pantsatte til Borgemester Peder Pedersen, fra hvem han skal 
indløse dem for 675^^ Rdl. 18^/3 Sk., der godtgøres ham i 
Beregningen, i Moerup 1 jordegen (G.), i Melbye 1 (G.), af 
Aarhus Kapitels Gods: i Saugbroe H., S. og By 1 (G.) (Htk. 
161 Tdr. 3 Skp. IV5 -^t, å 50 Rdl. Td.) — for: 80683/, r^I., 
hvoraf 7079 Rdl. 16 Sk. ere regnede som Vederlag for Borring 
By i Vendts H. (Htk. UP/s Td. 2^/3 Fdk. å 50 Rdl. Td.), som 
han har afstaaet til Kongen. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. 
M. 384. Bil. 

19. Febr. Hans Vilhelmbs, Generalproviantmester, 
bosiddende i Odense, faar: i Vissenberrig Birk og S., Gadts- 
bølle 3 (G.), hvoraf 1 med Skov, i Skalbierre 5 (G.), hvoraf 
3 med Skov, 1 (Gangbol), der bruges af en Mand i Brunlund. 
(Htk. 29 Tdr. b^j, Skp. 1 Alb. å 50 Rdl. Td.) — for: 1486V2 
Rdl. I1/.3 Ort 10 Sk., at regne fra 1. Maj 1667. Tilbagekøbs- 
ret forbeholdt. Dette Gods er Vederlag for 3 G. i Oufre. som 
Kongen har givet Margrete Blomb, Enke efter Henrik Valken- 
dorf. Livsbrev paa, men som vare tilskødede ovennævnte. 
Skb. M, 396. Bil. 

21. Febr. Hans Svane. Ærkebiskop, faar som Gave: 
i Rambsø H. jus patronatus til Borup Hovedkirke og dens An- 
neks Kimmersløf med Kirkens Andel af Borup Sogns Korn- 
tiende (Kronens Andel er henlagt til Duebrødre i Roskilde), 
i Oerup 1 Kirkejord med tilh. Skov og 1 Skovslod paa Reigne- 
inurk Aas med tilh. Skov, ligeledes Kirkens Andel af Kimmers- 
løf Sogns Korntiende (Kronens Andel er henlagt til Studie- 
gaard^'n eller de 100 Studenters Underhold smstds.). desuden en 252 1667. 

Afg., som Præsten nyder for Vin og Brød til Kirkerne, og en 
Afg. af Kirkeladen (Htk. 32 Tdr. 5 Skpr. 1 V4 Fdk.). Borup Kirke 
skal herefter være Svendstrup Gaards rette Sognekirke. Orig. 
Top. Saml. p. Perg. Svenstrup Hgd., Suppl. Skb. M, 393. Bil. 

23. Febr, Cornelius Lerche til Nielstrup faar: i 
Musse H., Vogensted S. i Buderup 1 G., i Hunsebye S. og By 
1 G. og 1 Gaardsæde med tilh. Andel i Hunseby Skove (Htk. 
20 Tdr. 3 Fdk.) — for: paa Lolland, i Nørre H., Lille Løge- 
tofte S. Gaarden Karlebygaard (Htk. 19 Tdr. 2 Skpr.). For- 
skellen: Htk. 4 Skpr. 3 Fdk. å 50 Rdl. Td., er 39 V2 Rdl- 8 Sk. 
(som eftergives ham ved kgl. Rskr. 20. Marts 1667). Hans 
Skøde til Kronen Top. Saml. p. Perg. Lolland, Nørre H. Nr. 39. 
Skb. M, 381. Bil. 

19. Marts. Niels Banner til Rødkilde faar som Gave: 
i Baag H., Synderbye S. Hagenskouf Slot og Ladegaard med 
Ager. Eng og Skov (Htk. 58 '/g Td. 2 Fdk. 2 Alb.), hvormed 
5 øde G. i Synderbye skulle forenes (Htk. 43 Tdr. 1 Skp.), 
tillige Hagenskouf Mølle (Htk. 38 Tdr. IV2 Skp.) i alt Hoved- 
gaardstakst Htk. 139 Tdr. 7 Skpr. 2 Alb. Aabomaal, samt 
Bygninger: desuden følgende Bøndergods: i Synderbye 2 (jord- 
egne G.), 8 (G.), 10 (Halvg.), 8 Gh., hvoraf 1 svarer af en 
Jord, udlagt fra Slottets Mark. 3 (Halvg.) og 1 Hus, som han 
selv skal indløse fra Jørgen Brahes Arvinger for 55 Rdl. å 
Td. Htk., i Aae 3 (Halvg.), som tillige svare af en Have. som 
de have faaet Bevilhng paa at indtage af *Aarye«, som er 
Slottets Jord. 5 Gh., i Dreslette S. og By 3 (Halvg ), 4 (Kvartg.), 
I (Hus). 2 Gh., Præstegæsteri af Præsten i Dreslette, i Snabe 
3 (Kvartg.), hvoraf den ene bruges af de to andre i Fælles- 
skab, i Skaarup 1 (Kvartg.), i Mulleroed 1 (^/^ G.), i Bryde- 
gaard 1 (G.), 3 (Halvg.), 4 Boishuse, 1 Sted, 4 Gh., Skov til 
Byen, Kierum S. i Saltofte 4 (G.), 3 (Halvg.), 1 Hus, i Ebbe- 
rup 8 (G.), 2 (Halvg.), 1 (Tredingsg.), 1 Kirketjener, 2 Gh., 
i Melbye 2 (G.), 1 (Kvartg.), i Thoerø 1 (G.), Gamtofte S. i 
Volbroe 3 (^/^ G.) og 1 Halvg. (Htk. 28 Tdr. 5 Skpr. IV3 Fdk. å 
60 Rdl. Td.), som ere pantsatte til Jørgen Brahe, M (Tredingsg.). 
i Egerup 1 (G.) og 1 Jord (Htk. 11 Tdr. IV2 Skp. å 50 Rdl. 
Td.). som han selv maa indløse, 1 (G.), (Gaardene) Siød og 
Lildtofte, i Kiøng S. og By ] Kirketjener, Præstegæsteri, som 1667. 253 

svares af Præsten i Kiøng, 1 Smedehus. i Hørup 2 (G.). 1 
(Halvg.). 1 (Kvartg.). som skylder til Kirken, i Glamsberrig 

1 (jordegen G.), i Gommerup 1 (Kirkebol), i Flembløse S. og 
By 3 (G.). 3 (Halvg.), 1 (Kvartg.). 1 Stubjord, 1 Hus. Præste- 
gæsteri, som svares af Præsten i Flembløse. i Valdtofte 9 
(jordegne G.), 1 (jordegen Tredingsg.). 1 (G.), 1 (Halvg.), 1 
(Tredingsg.). 1 Gh.. i Høed 1 (Halvg.). 1 (Kvartg.). Bariøse 
S. i Bording 1 (jordegen G.). 1 (Kirkebol), i Sandager S. og 
By 1 Kirke-(Bol) med Skov. Præstegæsteri af Præsten i Sand- 
ager, i Tharup 1 (G.) ; i Stubberup 2 (G.) med tilh. Skov (Htk. 
16 Tdr. 2 Skpr. 2 Alb. å 60 Rdl. Td.), som han selv skal 
indløse fra Jørgen Brahes Arvinger; i Tanderup S. Præste- 
gæsteri af Præsten smsts.. i Hiorte 1 (jordegen ^/^ G.), 1 
(jordegen Halvg.). 1 Kirke-(Bol), i Nacke 1 (jordegen G.), 1 
(jordegen Halvg.). 1 (G.), i Embtekiær 1 (jordegen G.), 3 
{^j^ G.), hvoraf 1 tilUge svarer af en Jord, 2 Gh., Vedtofte S. 
i MellebaUe 1 (Kvartg.). i Hedsle 2 (G.). 1 (Halvg.). 1 (Bol), 

2 Kirketjenere, som give Landgilden til Kirken, i Ørsted S. 
og By Præstegæsteri af Præsten smsts., 1 Bol. i Søllested S. 
og By 2 (jordegne G.). 1 (G.). 2 (Halvg.). 1 (Tredingsg.), 
Præstegæsteri af Præsten, i Buckerup 1 (jordegen G.). 2 (G.), 

3 i^li G.), 1 (Halvg.). (2/3 Gaardene) Røermoesgaard. Liusholdt 
og Falden med Røermoesgaards, Liusholdts. Faldens og Bucke- 
rup Skove. Thurup S. i Blangstrup 2 (jordegne G.), hvoraf 
den ene svarer af 1 Bols Jord. 1 (jordegen Halvg.), 1 (Bol), 
i Thurup 1 (jordegen G.), 1 (Halvg.). 1 Gh., Assens Møller, 
nemlig Kaals Mølle og Strandmøllen. Kerte S. i Hierup 1 
(jordegen Halvg.j. 3 (G.), hvoraf 1 svarer af en Eng ved 
Aarup. 1 (Halvg.). Andel i Skoven smstds. (Htk. 1166 Tdr. 1 
Fdk. 1 Alb. IV3 '^), Kronens Andel af Korntienden af Dre- 
slette. Kierunib. Hollervad. Kierte og Flembløese Sogne (Htk. 
Ibo Tdr. 1 Skp. imod Erstatning til Odense Konrektor). Til- 
bagekøbsret forbeholdt for 50 Rdl. pr. Td. Htk. Orig. Top. Saml. 
p. Perg. Hagenskov. Suppl. Skb. M. 399. Bil. 

19. Marts. Frederik og Christian Banner til Røed- 
kilde faa: i Hadts H., Torrild S. og By 19 (G.), hvoraf 9 
?vare Sammelskat, Oxenballe Krog, som ligger mellem Torrild, 
Hvilsted og Rindelov Mark og bruges af en Bonde i Rindelov, 254 1667. 

2 Afg., 1 (Husmand), 7 Gh., Kronens Andel i Skoven til 
Byen. nemlig Nørskouf. Hald- og Høikiær samt Sønderskouf, 
i Krogstrup 2 (G.), som hver tillige svarer af Pillers Bygge, 
Engen Ballemoese. som nævnte Krogstrup Gaarde bruge, i Sax- 
ild S. og By 17 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af 1 Bol, 1 Sted, 2 
Gh., i Bierager S. og By 9 (G.), hvoraf 1 med Skov. 1. der 
svarer af Stampis Bygge og Knobis Bygge, 1, der tilUge svarer 
af noget Stugjord paa Bierager Mark, og 1, der bruges af 
Bonden i Sveigaard, 1 Sted. en Afg., 2 Huse, 2 Gh.. Hundts- 
lund S. i Oldrup 6 (jordegne G.), som give Sammelskat, 2 
(G.), 1 (Bol), som svarer Sammelskat, 1 Gh., i Søderup 1 
(jordegen G.), 1 (G.), Kronens Andel i Skoven til Oldrup og 
Søderup Byer (Htk. 434 Tdr. 2 Skp. V^ Fdk. S^V^os ■^) i 
Stedet for den dem ved Livsbrev af 18. Juh 1661 tillagte Be- 
naadning paa Kronens forbeholdte, visse og uvisse Indkomst 
af Alrøe, Endelauge. Tørrild, Hundtslund og Bierager Sogne 
i Aakiær A.. der var anslaaet til 2671\'2 Bdl. 38 Sk. aarUg. 
Tilbagekøbsret forbeholdt for 50 Rdl. pr. Td. Htk. Skb. M, 
413. Bil. 

19. Marts. Niels Banner til Røedkilde fa ar: i Baag H. 
jus patronatus til Synderbye Kirke og Helnis Kapel med Kong- 
ens og Kirkens Korntiende af Synderbye samt 2 Gaarde smsts., 
som dels svare til Kirken og dels til Hagenskouf (Htk. 63 Tdr. 
2 Skpr. 22/3 Fdk. — for: Jus patronatus til Ullebølle Kirke, 
som Kongen havde bevilget ham ved Skøde af 30. Marts 1665. 
TUbagekøbsret forbeholdt for 50 Rdl. pr. Td. Htk. Skb. M, 
422. Bil. 

— Konrektoren i Odense Skole fa ar: i Baag H. 
Kronens Andel af Korntienden af Kiøng, Barløese og Ørsted 
Sogne (Htk. 54 Tdr.) — for: Kronens Andel af Korntienden 
af Flembløesse S. (Htk. 54 Tdr.), som havde ligget til hans 
Embede, men af Kongen var bleven skænket til Niels Banner. 
Skb. J\I. 425. Bil. 

21. Marts. Cornelius Lerche til Nielstrup faar: i 
Musse H. jus patronatus til Vognsted Kirke med Kirkens Land- 
gilde af 2 Kirketjenere i Vognsted, af (Gaarden) Maltrud og 
af Kirkens Jorder (Htk. 1 5 Tdr. 1 Skp.). Skb. M, 426. BU. 

1. Maj. Pofvel Christensen Fyen, Borger i Køben- 1667. 255 

havn, bosiddende paa Limbgaarden i Kallundborg, fa ar: 
Seyerøe Land, nemlig i Seyerøe By 20 (G.), i Mastrup 4 (G.), 
i Kongstrup 10 (G.), en aarlig Afg. af Landet (Htk. 290 Tdr. 
372 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 14507V4 Rdl 4 Sk. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Skb. M, 430. Bil. 

1. Maj. Christopher Hansen, Borgemester i Køben- 
havn, fa ar: i Strøe H. Søstrebroe Mølle og Dam, hvor der 
svares en Afg. af Huset og Enghaven, Liunge S. i Kollerøed 
13 (G.), hvoraf 2 bruges under eet, en aarlig Afg. af hele 
Byen, 2 Husmænd. Kollerøed Skov. Ølstøcke H. i Knarderup 
1 lille G. (Htk. 79 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 
3985 Rdl. 40 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 434. Bil. 

— Mag. Vitus Berring faar ved Skøde, udstedt af Rente- 
mestrene : i Stefns H., Frøersløf S. og By 1 Jord. 1 (G.) (Htk. 
8 Tdr. 4^2 Fdk.), som herefter skal ligge under Serritsløf Præ- 
bende — for: fra Roskilde Kapitel. Serritsløf Præbende. Thune 
H. i Torslundlille 1 G. (Htk. 8 Tdr. 4^|^ Skp.). som blev skødet 
til Mogens Friis 22. Aug. 1666. Skb. M, 437. Skødekonc. 

— Frederik Thuresen, Stadsoberst, faar: i Hornum 
H., St. Bodils S.. Hatseris 7 (G.), Kierd H. i Sundbye S. og 
By 11 (G.). 46 Gh.. Øster Hassing i Gaaser By 4 (G.), (Gaarden) 
Starbek. en Afg. af Starbek Have (Htk. 80 Tdr. 2 Skpr., hvoraf 
Sundbye er regnet for 30^/^ Td., å 60 Rdl. Td., da der er 
saa mange Smaagadehuse der) — for: 4320 Rdl., at regne 
fra 5. Nov. 1666. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 438. Bil. 

— Bispeembedet og nogle Præsteembeder i 
Odense faa i Refusion ved Skøde, udstedt af Rentemestrene 
ifølge kgl. Befaling af 17. Juni 1665: i Schoufbye H. folgende 
Stiftstjenere : i Rue 1 (G.), 3 (Halvg.), 1 (Hus), i Togtrøed 
3 (Halvg.), i Farsbølle 1 (Bol), i Kosterløf 1 (Bol); følgende 
Kronetjenere: i Rue 1 (Halvg.). i Farsbøl 1 (Bol) (Htk. 71 
Tdr. 6V2 Skp.), at regne fra 26. Aug. 1665 — for: følgende 
Hik., som de have mistet, ved at der er bleven udlagt Gods 
af St. Knudts Klosters, St. Hans Klosters og Ruegaardts Amter, 
nf'inlig Bispeembedet 40'/2 Td. Htk. af Ruegaardts A., Sogne- 
præsteembederne til St. Knudts Kirke, Vor Frue Kirke og 
St. Hans Kirke tilsammen 14 Tdr. Htk. af St. Knudt Klosters 
A. og endelig Bispeembedet 2 Bønders Ægter af St. Hans 256 1667. 

Klosters A. For det omtalte Gods aflægger Amtmanden 
Regnskab under St. Hans Klosters A. og lader deraf Biskoppen 
og de nævnte Præster udbetale Vederlag for det, de have 
mistet. Skb, M. 443. Bil. 

15. Maj. Jakob Rollufs i Hamborg faar: i Hats H.. 
Hundtslund S., Truestrup 9 (G.), hvoraf 5 give Sammelskat. 

1 Hus. 2 Steder. 1 (Gh.), Glibing Mølle, i Sondrup 9 (G.), 
hvoraf 3 give Sammelskat. 2 Huse, 1 Sted. en Afg. (i 1 G.V 
3 Gh., (Gaarden) Elkierd. i Torup 3 (G.), 1 Hus, i Ougdrup 

2 (G.), i Hundtslund 3 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af et Hus, 
Kronens forbeholdte Andel af Korntienden af Hundtslund S., 
af Skoblinggaard, af 1 (G.) i Sondrup, Provstekorn af Hundts- 
lund Kirke, Præstegæsteri af Hundtslund Præst, i Bierreagger 
S., Hølken 3 (G.), i Boulstrup 8 (G.), en Afg., 1 (Hus), i Døng- 
bye 14 (G.) med tilhørende Huse (Htk. 409 Tdr. 1 Skp. 1^/3 Fdk. 
1%75 -^^ a 50 Rdl. Td.) — for: 20459 Rdl., at regne fra 1. 
Maj 1667. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb M. 446. Bil. 

— Ellene Baldsersdatter. Enke efter Nicolai Edinger, 
Borger og Vinhandler i København, faar: i Ølstøcke H., 
Stenløese S., Stenlille By 2 G. med de paa Grunden værende 
Huse (Htk. 251/2 Td. 2 Skpr. å 50 Rdl. Td.) — for: 1291 V2 
Rdl. 16 Sk., at regne fra 5. Nov. 1666. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Skb. M. 454. Bil. 

— Peder Thuesen, Borger og Handelsmand i Køben- 
havn, faar: i Smørum H., Balderup S.. Skoufverlund 2 G. 
med de paa Grunden hggende Huse (Htk. 16 Tdr. 2 Fdk. å 
50 Rdl. Td.) — for: 804 Rdl. 16 Sk., at regne fra 5. Nov. 
1666. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 456. Bil. 

— Christen Jensen. Borger i København, faar: i 
Strøe H., Jorlunde S.. Skienkesøe 3 G. med de paa Grunden 
liggende Huse (Htk. 27 Tdr. 31/0 Skp. å 50 Rdl. Td.) — for: 
1379 Rdl. 16 Sk., at regne fra 5. Nov. 1666. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. M. 458. Bil. 

— Albrecht Itzen, Borger og Handelsmand i Køben- 
havn, faar: i Flackebierrig H., Kirkerup S., Loerup 3 G., 
hvoraf en tilhge svarer af en øde Jord og et Hus med Have- 
plads, en af 2 Vænger og Andel i Overdrevet, en Afg. af 
Loerup By, en Afg., Bymændene svare af et lukket Vænge, 1667. 267 

Skov til Byen (Htk. 23 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. å 50 Rdl. Td., er 
1160 Rdl. 40 Sk.), at regne fra o. Nov. 1666 — for: 1181 Rdl. 
7V3 Sk., for hvilket Beløb han afleverede et kgl. Panteskøde 
paa Gods i Antvorskouf og Korsør Amter, hvorved Kongen 
vandt 41 Tdr. Htk. Orig. Top. Saml. p. Perg. Vester Flakke- 
bjerg H. Nr. 89. Skb. M. 460. Bil. 

17. Juni. Fedder Hansen, Borgemester og Tolder i 
Skagen, fa ar: i Horns H., Skaggen S. og By Toldergaarden 
med Bygninger, i Lunholmb 2 Bol. i Klaerump 2 Bol (Htk. 
2 Tdr. 3 Skpr. IV3 Fdk. å 50 Rdl. Td.), — for: 190 Rdl. 3 Ort 
8 Sk., idet Toldergaarden med 3 gamle Huse er sat til 70 Rdl. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 462. Bil. 

4. JuH. Konfirmation for Erik Krag til Bramminge. 
KanceUiraad og Oversekretær, paa et Mageskifte mellem ham 
og Messinge Kirke af 23. Maj 1667. udstedt af Stiftskriver 
Rasmus Andersen, hvorved han faar: paa Hindtsholm paa 
Lang[ø] Jorden Myrebierg (Htk. 3 Skpr. 2 Fdk. 1 Alb.) — 
for: paa Hindtsholm paa Hirsnab Bymark i Nørremark i 
Poppilkils Stykke 1 Jord, i Mellemmark 2 Jorder, kaldet 
Løckestøckerne. i Bellekoesmark ved Galboed 1 Jord (Htk. 
6 Skpr.). F. R. Nr. 50. Bil. 

8. JuH. Hospitalet i Odense faar: i Baag H. Kronens 
Andel af Korntienden af Thurup og Skydebierrig Sogne (Htk. 
39 Tdr. 1 Skp.) — for: i Odense H. Kronens Andel af Korn- 
tienden af Verninge S. (Htk. 39^4 Td.). der er bleven skænket 
Henrik Bielke. Skb. M. 464. Skødekonc. 

— Henrik Bielke til Eliinge, Rigsadmiral. faar som 
Gave: i Odense H. Kronens Andel af Korntienden af Tomme- 
rup og Verninge Sogne (Htk. 57=^/^ Td.). Skb. M. 465. Bil. 

— Claus Juul til Vosborig faar følgende Gods, som 
har været pantsat til afd. Erik Juul lil Hundtsbek: i Uldborrig 
il., Stabye S. den jordegne G. Blegsgaard. i Kirkebye 1 Fæste- 
(G.). i Husbye S. den jordegne (G.) Moesbyegaard, i Øster 
Husbye 1 Fæste-(G.), i Risum S. Fæste-(Gaarden) Gadgaard, 
I Moubek 1 Fæste-(G.). i Kaarsgaard 1 P'æste-(G.) (Htk. 30 
Tdr. 2V2 Skp. IV3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 151 7 V2 Rdl. 
20 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 466. Bil. 

— Vincents Joachim Halm. Hof- og Overjægermester. 

17 258 1667. 

fa ar: i Hadts H.. Endelauge Land og S. 60 Steder og 2 
(Huse), et af Stederne svarer desuden af nogle Hotter Jord, | 
en aarlig Fællesafg., en Afg.. som svares efter Olaum regem, 
en efter Andream Apostel, den Andel af Kronens Tiende, 
som endnu var i Behold (Htk. 278 Tdr. 5 Skpr. 3\l^ Fdk.) 
— for: 218 Tdr. 2^U Skp. 2 Alb. 2^^ -^ Htk. i Jylland og Fyen, 
som han har overdraget Kronen, samt 3306 Rdl. 28 Sk., der 
tilkommer ham for gjort Krigstjeneste, hvilken Sum omsat i 
Htk. å 50 Rdl. Td. udgør 66 Tdr. 1 Skp. 8/25 .^. i alt Htk. 284 
Tdr. 33/4 Skp. 2 Alb. S^/gj «3i. Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. 
Top. Saml. p. Perg. Nim H., Suppl. Skb. M, 468. Bil. 

8. Juh. Skøde fra Overjægermester Vincents Joachim 
Hahn til Kongen paa: i Rins H.. Bieregraf S. og By 1 (G.), 
1 Hus. i Uldbierge S.. Sundstrup 1 (G.), en Afg. i Strand- 
møllen, i Gislum H. og S., Nyrup 1 (G.), i Farsøe S. og By 
1 (G.), 1 Hus, i Loens S. og By 3 (G.). 2 (Huse), i Folum S., 
Stisterup 2 (G.), i Alsterup S. og By 7 (G.). 2 Huse. i Hoelle 
1 (G.), 1 (Hus). Gaarden Kaldal. i Rørbek S. og By 1 (G.), 
en Afg. i Giøtterup Vestergaard, i Vougnsyssel S., Mourum 
1 (G.). 1 Hus. i Skodborig H.. Vennøe Land og S. (Gaarden) 
Nørskouf. i Hassing H.. Stagstrup S. og By en Afg. i 1 (G.), 
i Hillersløf H., Nørbye en Afg. i 1 (G.), i Vaar H., Lundum 
S. og By 3 (G.), i Lundumskouf 2 (Huse), i Bierre H.. Vrik- 
sted S. og By 4 (G.), 1 Hus, hvis Bruger +illige svarer af 
Peder Kolbierigs Jord. i Nørvangs H., Brand S.. Hyfvel 1 (G.), 
i Skoufboe H., Søndersøe S.. Vedbye 3 (Halvg.), i Tosterup 
1 (G.); i Baag H., Ørsted S. og By en Afg. i 1 Bol. Orig. 
Top. Saml. p. Perg. Rinds H. Nr. 5. 

— Konfirmation for Jens Juel til Valbyegaard. Re- 
sident hos Kongen af Sverige, paa Generalkirkekommissarius 
Johannes Plums Skøde af 14. Juni s. A., hvorved han fa ar: 
i Stefns H.. Frørsløf S. og By 3 Bøndergaarde, som bleve 
udlagte til Frørsløf Kirke ved Fru Margrethe Laxmand til 
Aggersvolds Opbud for en Sum Penge, hendes Mand, Joakim 
V. Breda. skyldte til bem. Kirke (Htk. 7 Tdr. 2 Skpr. å 50 Rdl. 
Td.) — for: 371 Rdl. 3 Ort 4 Sk. Kirkens Fordring. 330 Rdl., 
har Kirkekommissæren modtaget, for efter Kongebrevet og 
Fundatsen at anvende dem til Kirkens Gavn og Bedste; Resten. 1667. 259 

41 Rdl. 3 Ort 4 Sk., tilstilles Sognepræsten, eller hvem dertil 
er berettiget. S. R. Nr. 210. Bil. 

18. Juli. Otto Pogvisch til Lerbek, Generalkrigs- 
kommissær, faar: i Horns H.. Oure S. 9 (G.), hvoraf 2 bruges 
under eet og 1, der kaldes Lars Skomagers Gaard, af 3 
forskelUge Mæ^nd, 2 Husmænd, i Biebierrig Part i 1 (G.), 
hvortil hører 1 Hus, 1 (G.), der tillige svarer af et øde Gaard- 
sæde, 1 Gh.. SkuUeløf S. i Onsved 2 (G.), i Skibbye S. og 
By 2 (G.), i Thune H., S. og By 3 (G.), Valdborrig H. i Sæ- 
bye S. og By 2 (G.); Odense H. i Frue S. Halvparten af 
Hollufgaard Hovedgaard, Halvparten af Jorden Kalderup, som 
ligger under Hollufgaards Takst, Halvparten af HoUufgaards 
Mølle (Godset paa Fyen Htk. 25 V. Td. I alt Htk. 213 Tdr. 
rV4 Skp. 3 «3i sæll. Maal å 50 Rdl. Td.) — for: 10665 Rdl. 
10 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 473. Bil. 

20. Juli. Johan Christof von Kørbitz faar som 
Gave: i Vinding H.. Hellerup S. Hellerup Hovedgaard med 
Møller og Skov (Htk. 41 Tdr.) samt følgende Bøndergods: i 
Hafvendrup 10 (G.), hvoraf 9 med Skov, 1 Afg., 5 (Huse), 3 
Husmænd, i Søllinge S. og By 4 (G.), hvoraf 1 med Skov. 1 
(Hus), i Eskildstrup 1 (G.) med Skov. Stedet Skieishus, Gaarden 
Stubbedrup med Skov, der tillige svarer af Munkeborg Grund 
i Sollinge, Holsted S. i Færitsløf 6 (G.), hvoraf 4 med Skov, 
3 (Huse), i Aarsløf S. og By 3 (G.). 2 Steder, 6 (Huse). 
Ottensegaard A., Aasum H. i Roldsted S. og By 3 (G.), hvoraf 
1 med Skov. 1 (Bol). 1 (Mølle), i Kapedrup 2 (G.) med Skov, 
Rønninge S. i Røyerup 1 (G.) med Skov. Fraude S. i Kiere- 
bye 3 (G.). 2 (Huse), i Nærøe S. og By 2 (G.), Hintsholmbs 
H. i Dalbye S. og By 1 (Hus), i Siønge 1 (Husj. Gudme H. 
i Veistrup-Oure S. og By 1 (G.), i Hesselagger Birk Voer- 
marks Mølle, hvilken Hovedgaard og Gods vilde hjemfalde til 
Kongen efter hans Hustiu Christina Liitzovvs Død. idet hun 
liavde faaet det i Morgengave af sin første Mand. Knud l'l- 
t<'ld. hvem Korfits Ulfeldt, hvis Gods var bleven inddraget, 
liavde arvet.. Skødekopi. Bil. 

24. Juli. Holger Vind til Gundestrup. Befalingsmand 
over Brunlaug A., faar af Kongens og Roskilde Kapitels 
(iods: i Tuno 11.. Vindinge 1 G., i Tordnip 2 (!.. i Trustruj) 

17* 260 1667. 

1 G., i Sterkinge 1 G., i Torslunde 2 Møller, i Karlslund S. 
og By 1 G. (Htk. 96 Tdr. 2 Fdk. IV. -^j, — for: i Stefns 
H., Holtug S. og By 1 G., i Frøesløef S. og By 3 G., i Høevelse 
1 G., i Ørsted S. og By 2 G.. 2 Huse, i Biefverskouf H.. Lille 
Tornbye 1 G. (Htk. 97 Tdr. 2 Skpr. P/g Fdk. V^ <3i). Hans 
Skøde til Kronen Orig. Top. Saml. p. Perg. Stevns H. Nr. 98. 
Skb. M. 477. Bil. 

24. Juli. Hans von Meullengracht, Borger og Handels- 
mand i København, nu boende paa Eskildtsøe, fa ar: i Sømme 
H.. Himmeløf S., Vedeløf 1 (G.), i Jyllinge S. og By 1 (G.), 
der tillige svarer af et Hus, i Gierdrup 1 (G.), Mierløse H.. 
Uggeløese S. i Joenstrup 1 (G.), Sønder Jernløese S. i Snefre 
1 (G.), Rambsøe H. i Kløfvested 3 (G.) med Skov, 1 Skovlod 
mellem Urup og Heignit Skovlodder, Ringsted H. og S. i 
Sneckerup 2 (G.) med Skov, 1 Sted, Tyebierrig H., Toxsverd 
S. i Giødstrup 1 (G.), Tudtse H. i Markildsløf 1 øde Jord, i 
Voldborrig H. Part i en øde Jord, der bruges af 3 Bønder i 
Kirke Saabye og en Bonde i Tørkildstrup, Strøe H. i Tierre- 
bye S. og By 3 (G.), Skov til Byen; Hadts H., Saxild S. i 
Rude 10 (G.), hvoraf en tilHge svarer af Nødtoft Mark i Rude 
Mark, 1 Afg., 2 (Gh.). i Kysinge 9 (G.), 1 Afg., Bieragger S. 
i Rørt 9 (G.), 2 (Gh.j, i Døngbye 4 (G.), 1 Sted, en Afg. i 1 
Sted, 1 Afg., de til Døngbyegodset hørende Gh. ; af Stiftets 
Indkomst: Kronens Andel af Korntienden af Tørrild S. og af 
Kysing By i Saxild S., Provstekorn af Tørrild Kirke, Provste- 
gæsteri af Præsten i Tørrild, Kirkekorn og Lam af Lading 
Kirke i Saugbroe H. og af Vibye Kirke i Ning H. med Ret 
til at forhøre disse Kirkers Regnskaber, i True 1 (G.), i Tildst 
3 (G.), Tørsting H. i Velling 1 (G.), Frambløf H. i Borrum 1 
(G.), Ning H. i Holmb 1 (G.), i Lille Noer 1 (G.), Haslef H. 
i Brabrandt en Afg. (i 1 G.), Sønderhald H. i Lime 1 Afg., 
Frambløf H. i Hørsløf 1 (G.), Saugbroe H. i Haar 3 (G.), i 
Vetten 1 Jord paa Vetten Mark, Gaarden Vestengaard, Bierge 
H. i Jernøe S. og By 10 (G.), 4 Gh., Kongens Andel af Øens 
Korntiende, Rindts H. i Bierregraf S. og By 1 (G.), Vedbierge 
S. i Sundstrup 1 (G.), Strandmøllen, Gislum H. og S. i Nyrup 
1 Sted, Vognsysel S. i Mourum 1 (G.), 1 Hus, i Farsøe S. og 
By 1 (G.), 1 Hus, i Loen S. og By 2 (G.), 1 Sted, 2 (Gh.j, J 1667. 261 

Foulum S. i Stistrup 2 (G.), i Alstrup S. og By 6 (G.), 1 Sted, 
2 Gh., i Hoelle 1 (G.), 1 (Hus), Gaarden Kaidal, i Rørbech 
S. og By 1 (G,), (Gaarden) Giøtterup Vestergaard, i Skod- 
borrig H.. Venø S. (Gaarden) Nørskouf, Hassing H. i Stagstrup 
S. og By Part i 1 G., Hillerslef H. i Nørbye en Afg. i 1 G., 
Nørvangs H., Brand S. i Hyfvel 1 (G.), Kronens forbeholdte 
Sammelskat eller Fælleslandgilde af Bønderne i Nørre H. : 
Skoufboe H., Søndersøe S. i Vedbye 1 (G.) (Htk. 726 Tdr. 
6 Skpr. 2 Alb. ^a/^os -^ '^ 5<^ Rdl. Td.. idet Jernøes Takst, 
som er sat til Htk. 103 Tdr. P/a Skp. å 44 Rdl. Td., er re- 
duceret til Htk. å 50 Rdl. Td.) — for: 35292 Rdl. 31 Vs Sk. 
samt Jordegods til 20 Tdr. 7 Skpr. IV3 Fdk. 3^/7 «3i, at regne 
fra 1. Maj 1667. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 480. Bil. 
24. Juli. Albertus Mathiasen, kgl. Bygmester, faar: 
i Tyebierrig H., Skieldbye S. Holløese Mølle (Htk. 50 Tdr. å 
50 Rdl. Td.) — for: 2500 Rdl. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Skb. M, 492. Bil. 

— Thomas Bartholinus. Professor honorarius. faar: 
i Tudtse H., S. og By Tudtse Mølle, Kundbye S. i Sandbye 
2 (G.), 1 Hus, i Kidtserup 2 (G.), Ardts H. i Lille Fulede S. 
og By 1 (G.). Valdborrig H., Oested S. i Bregentved I (G.) 
med Skov, en Afg. (i 1 G.) (Htk. 81 Tdr. å 50 Rdl. Td.) — 
for: 4000 Rdl. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 494. Bil. 

— Axel Sehestedt til Stovgaard faar: i Rambse H., 
Skientsvedlille 1 (G.), Valdborrig H. i Kyndeløese 1 øde Jord, 
Tyebierrig H. i Stenstrup 1 (G.), Skipping H. i Særslef 1 (G.), 
i Føllitslef 1 (G.), Faxe H. i Aas 1 (G.) med Skov, 1 Hus, i 
Drustrup 1 (G.), 2 Gh.. Ardts H. i Lille Fulede S. og By 1 
øde Jord, Tudise H. i Skambstrup 1 (G.) med Skov (Htk. 
75 Tdr. ^U Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 3751 V2 Rdl. 6 Sk. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 497. Bil. 

— Hans Friis til Klausholm faar dels af Aarhus 
Kapitels Gods: i Sønderhald H., Hørning S. og By 1 Kirke- 
bol. i Søby S. og By 1 (Halvg.), i Lim S. og By 2 (G.) med 
Skov. 5 (Halvg.), hvoraf 4 med Skov. 2 (Bol), i Limmer By 
1 (G.) med Skov. Galten II., Rud S. i Brambslrup (Bonde- 
skylden) af 1 (G.), Galten S. i Ersløf 1 (G.), i HaUing S. og 
By 1 Afg., Øster Lisberrig H. i Følløe 2 (G.) (Htk. 116 Tdr. 262 1667. 

22/3 Fdk.), og dels af Aarhus Hospitals Gods: i Sønderhald H., 
Lim S. og By 1 (G.), i Søbye S. og By 1 (Halvg.), som tillige 
svarer af et Hus. i Galten H.. Ølst S. i Trustrup 1 (Bol), i 
Ginderup 1 (G.) (Htk. 21 Tdr. SVs Fdk.) — for: dels til 
Aarhus Kapitel: i Sønderhald H., Vifvild S. og By 3 (G.). 1 
Gh. og Part i et Hus, i Øster Lisberrig H., Melbye S. og By 
1 (G.) med dens Part i Sammelskatten, Hiortshøi S. i Elsted 
1 (G.), Haslef H. i Veilbye 1 (G.), i Hvornum H., Sønder- 
holmb S. og By 3 (G), i Tostrup 3 (G.), i Galten H., Ødum 
S. i Seling 1 (G.), i Ødum By 1 (G.) (Htk. 115 Tdr. 6V2 
Skp. 1 Alb. 333/3. ^), og dels til Aarhus Hospital: i Hvornum 
H., Sønderholmb S. og By' 4 (G.), 1 (Bol) (Htk. 21 Tdr. 3V3 
Fdk.). Efter Afligning bliver han Kronen paa Kapitlets Vegne 
14 Rdl. 62/3 Sk. skyldig. Orig. Top. Saml. p. Perg. Sønder- 
hald H. Nr. 85. Skb. M. 500. Bil. 

1 . Aug. Dr. T h o m a s B a r t h o 1 i n u s. Professor honorarius, 
faar som Gave: i Tudtse H. jus patronatus med Kirkens An- 
del af Korntienden til Gislinge S.. Anneks til Hagested, som han 
i Forvejen har tilhandlet sig jus patronatus til, samt 2 Huse, 
3 Stkr. Jord, hvoraf Klokkeren nyder det ene frit for at passe 
Kirkeuret og Annekspræstegaarden i Gishnge (Htk. 17^2 Td. 
2V, Skp. å 50 Rdl. Td. er 895Vo Rdl. 32 Sk.). Skb. M, 
506. Bil. 

— Hundslund Præsteembede faar ved Skøde, ud- 
stedt af Rentemestrene: i Aakiær A. Kongens forbeholdte 
Kvæg- og Smaatiende af Hundslund. Nøllov. Hvilsted, Randlef, 
Orting, Halhng. Gaasmer og Tvenstrup Sogne — for: nogle 
Pund Korn. som i Steden for Anneksgaard var tillagt det af 
Indtægterne af Aakiær A., som nu er bleven udlagt i Be- 
taling for Rigets Gæld. At regne fra 1. Maj 1667. Skb. M, 
508. Bil. 

27. Aug. St. Olufs Kirke i Helsingør faar ved 
Skøde, udstedt af Rentemestrene, af Aashøfve Præbende: i 
Thune H., Skendtsvedmagle 2 G., der ere fri for Landgilde i 
4 Aar (Htk. 24 Tdr. 5 Skpr.), at regne fra 1. Maj 1667 — 
for: i Horns H.. Skibbye S. og By 2 G. (Htk. 22 Tdr. 4 Skpr.). 
som 19. Okt. 1665 tiUige med andet Jordegods bleve tilskødede 
Hans von Meullengracht. Skb. M, 511. Bil. 1667. 263 

28. Aug. Jørgen Hansen, Raadmand i Ribe. faar: i 
Horns H.. Ferslef S. og By 3 (G.), en Del af den Afgift, som 
Ferslef By svarer for Græsgang paa Kragstrup Old (Htk. 19 
Tdr. 2'/, Skp V2 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 971 Rdl. 84 Sk. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M. 509. Bil. 

30. Aug. Henrik Bielke, Rigsadmiral. faar: i Ølstøcke 
H.. Smørum nedre 11 (G.), en aarlig Afgift af hele Byen. i 
Gaandløese S. og By 2 (G.) (Htk. 121 Tdr. 1 Skp. sæll. Maal) 
— for: paa Langeland i Nørre H.. Tullebølle S. og By 2 (G.). 
(Gaarden) Blegholmb. i Liesmose 1 (Hus), i Bøstrup S. 
(Gaarden) Judeholmb. i Bøstrup 1 (G.), 1 (Hus), i Fæbek 1 
Sted. i Snøde S.. Tressebøl 1 (G.), 1 (Hus), i Ennebøl 2 (G.). 
1 (Hus). 1 Vejrmøllested, i Snøde 1 (G.), i Sønder H., Lindelse 
S., Illebøl 3 (G.), Gaardene Havgaard og Egnemoese, 1 (Hus), 
i Hennetved 2 (G.), i Hømle S.. Kiedebye 1 (G.), 1 (Bol), i 
Helsenet 2 (G.). 1 (Hus). Skov til Blegholmb. Judeholmb og 
Havgaard; i Salling H., Nybølle 1 (G.), hvoraf ^jr, er udlagt. 
i Vinding H.. Skielderup 1 (G.), i Rugaards A.. Vissenbierig 
S., Breed 1 (G.) med Skov, i Skalbierg 1 (Halvg.) med Skov 
(Htk. 124 Tdr. 6^/4 Skp. Aabo Maal). Hans Skøde til Kongen 
Orig, Top. Saml. p. Perg. Langeland. Nørre H. Suppl. Skb. 
M. 512. BU. 

— Roskilde Domkirke faar ved Skøde, udstedt af 
Rentemestrene, fra Præbende St. Johannis Baptistæ: i Faxe 
H., Dalbye S.. Dalbye Borup 1 G., der tiUige svarer af et 
Hus. fra Præbende Aashøfve: Slagelse H. i Særdrup 1 G., 
Part i 1 G. (Htk. 28 Tdr. 5\/o Skp.) — for: i Kløfvested 3 
G., som bleve tilskødede Hans von MeuUengracht 24. Juli 
1667, i Svogerslef 1 G., som blev underlagt Roskilde Bispe- 
gaard ved Rskr. af 27. Aug. 1667 (Htk. 28 Tdr. 5V3 Skp.). at 
regne fra 1. Maj 1667. Skb. M. 517. Bil. 

— Magistraten og Københavns By faar ved Skøde, 
udstedt :if Rentemestrene, fra Aashøfve Præbende: i Rambsøe 
li.. Ølbye 1 G., hvis Herliglied dog følger Gammel Køgegaard 
(Htk. 8 Tdr. 2V4 Skp.) — for: paa Bogenes de Afgifter, som 
Bonden i Øgaard svarer af Græsgangen i Overdrevet og en 
Hng paa Herslef Mark samt af Kirkeholmen og en Eng ved 
Demmingshøj de Aar. de ere i Vang. hvilket Gods blev lagt 264 1667. 

under Roskilde Bispegaard 27. Aug. 1667 (Htk. 71/2 Td.), at 
regne fra 1. Maj 1667. Skb. M, 518. Bil. 

30. Aug. Kontrafejerem bedet paa Sorø fa ar ved 
Skøde, udstedt af Rentemestrene, fra Sacellura St. Johannis 
Baptistae : i Sorø Birk, Gyrstinge 3 (G.) med Skov, 2 Husmænd, 
i Bringstrup 1 (G.), Ardts H. i Lille Fulede 1 (G.), Flacke- 
bierrig H. i Ollerup 1 Sted ; fra Glostrup Præbende : Ringsted 
H. i Sigersted 1 (G.); fra Aashøfve Præbende: Slagelse H. i 
Serdrup en Part af 1 G. (Htk. 72 Tdr. V2 Fdk.) — for: i 
Roskilde A.. Assendrup 6 G. med Skov, 2 Gh. (Htk. 72 Tdr.), 
som 27. Aug. 1667 bleve underlagte Roskilde Bispegaard. At 
regne fra 1. Maj 1667. Skb. M. 519. Bil. 

— Sprogmesterembedet ved Sorø Akademi faar 
ved Skøde, udstedt af Rentemestrene, fra Portio Hyllested: i 
Mierløse H., Asmindrup 1 (øde G. s Jord). 1 Hus, i Odts H. 
en Eng. der bruges af en Bonde i Egebierrig og af en Bonde 
i Hønsinge (Htk. 7 Tdr. 5 Skpr.) — for: i Togerup 1 G. 
(Htk. 8 Tdr. IV2 Skp. 2 Alb. IV2 '^l som blev underlagt 
Roskilde Bispegaard 27. Aug. 1667. At regne fra 1. Maj 1667. 
Skb. M. 521. Kone. 

— Duebrødre Kloster i Roskilde faar ved Skøde, 
udstedt af Rentemestrene, fra Sacellum St. Johannis Baptistae: 
i Tybierig H., Herløfmagle S., Gielsted 1 G. med Skov. 1 Hus; 
fra Portio Hyldested: Odts H. i Hønsinge 1 G. (Htk. 17 Tdr. 
2-^/4 Skp.) — for: i Jyllinge 1 G. med 1 Hus, i Sneckerup 3 
G., hvilket Gods blev skødet til Hans von Meullengracht 24. 
Juli 1667, i Tockerup 1 G., som blev tilskødet Thomas Finche 
i Steden for en Eng paa Slegerup Mark, der er lagt under 
Roskilde Bispegaard (Htk. 15 Tdr. 1 Fdk.). At regne fra 1. 
Maj 1667. Skb. M. 522. Kone. 

— Thomas Finche faar i Refusion ved Skøde,, ud- 
stedt af Rentemestrene, i Valdborrig H.. Tockerup 1 G. (Htk. 
2 Tdr.) — for: paa Slegerup Mark 1 Eng (Htk. 3 Tdr.), som 
blev lagt under Roskilde Bispegaard 27. Aug. 1667. At regne 
fra 1. Maj 1667. Skb. M, 524. Bil. 

— Følgende Medlemmer af Roskilde Kapitel faa 
i Refusion ved Skøde, udstedt af Rentemestrene, nemlig 1) 
Ærkebiskop Dr. Hans Svane samt procuratorium chori: fra 1667. 265 

Sacellum St. Johannis Bapstae i Herlufmagle S., Gielsted 1 
(G.) med Skov. Flackebierrig H. i Limd 1 (G.); fra Glostrup 
Præbende: Smørum H. i Glostrup en Afg.. der betegnes som 
Pension af Præstekaldet, en Afg.. Thune H. i Rerslef 1 (G.); 
fra Aashøfve Præbende: Stefns H. i Holtov Part i 1 (G.), 
Rambsøe H. i Ølsemagle S. og By en Afg. : fra Erik, Krag 
og Fæller: Osted ^ S. i Østed Bregentved en Landgildeafg. 
(Htk. 45 Tdr. 5 Skpr. IV2 Fdk.) — for: i Horns H.. Gierløf 
S.. Tørsløf 2 (G.), i Skuldeløf S. og By 2 (G.), hvoraf Præsten 
bruger den ene. hvilket Gods blev afstaaet til Hans von 
Meullengracht 19. Okt. 1665; i Onsved 1 (G.) og 1 Kirke-(G.), 
som bleve afstaaede til Otte Paavisch 18. Juh 1667 (i alt Htk. 
45 Tdr. IV4 Skp.); 2) Kansler Lente: af Glostrup Præbende, 
portio Valdbye og vicariatus St. Michaehs i Sterkinge 1 (G.) 
(Htk. 16 Tdr. 2V2 Skp.) — for: af Nyebølle Præbende i 
Kattinge 2 (G.), hvoraf den ene svarer af 1 Jord. den anden 
af 1 øde Jord. hvorpaa der ligger 1 Hus (Htk. 16 Tdr. V2 Skp.), 
hvilket Gods blev lagt under Roskildegaard (ved Rskr. af 27. 
Aug. 1667 om at lægge 200 Tdr. Htk. under R.); 3) Kammer- 
raad Bulliche: af Vicariatus altaris Catharinæ junioris i Løfve 
H., Giørløf 1 (G.) (Htk. 41/2 Td.) — for: af Vindinge Præ- 
bende i Thune H.. Vindinge 1 (G.) (Htk. 4 Tdr. 2 Fdk.), som 
blev lagt under Roskildegaard; 4) Hans Vind: af Sacellum 
St. Johannis Evangelistae i Ardts H., Udbye S., Forsinge 1 (G.) 
(Htk. 6 Tdr. 2V4 Skp.) — for: af Vicariatus St. Johannis 
Evangelistae circa chorum i Kattinge 1 (G.) (Htk. 5 Tdr. 
'/2 Skp.), som blev lagt under Roskildegaard; 5) Herman 
Kaas: af Dalbye Præbende i Thune H., S. og By 2 (G.) (Htk. 
16 Tdr. IV2 Skp.) — for: af Præbende militum i Herring- 
løese 1 (G.), i Ørsted 1 (G.) (Htk. 16 Tdr. IV2 Skp.), som 
blev lagt under Roskildegaard; 6) Borgemester Peder Peder- 
i<en: af Portio Aagerup i Uglerup 1 (G.). 1 Hus (Htk. 8 Tdr. 
2\'j Skp.) — for: af Klippestrup Præbende i Kattinge 1 (G.), 
1 (ih. (Htk. 7 Tdr. 4^!., Skp.), som blev lagt under Roskilde- 
gaard; 7) Mag. Hans Callundborrig: af Aashøfve Præbende 
i Ringsted H., Førslef 1 (G.), Sømme H. i Fløng en Afg.: af Skb. har fejlagtigt Ørsted. 266 1667 

Sacellum St. Johannis Baptistae: Tostrup^ S. i Rerslef en 
Afg. (i 1 G.) (Htk. 12 Tdr. 2 Fdk.) — for: af Biefverskouf 
Præbende i Valdborrig H. Part i 1 Jord. som bruges af 3 
Bønder i Kirke Saabye og 1 Bonde i Tørkildstrup (Htk. 12 
Tdr.). som var skødet til Hans von MeuUengracht; 8) Simon 
Vibe: af Sacellum St. Johannis Baptistæ i Forsinge 1 (G.), 
i Kalkerup en Afg.; af Portio Hyldested: Odts H. i Eigebierrig 
1 Sted: fra Altar magnae imaginis i Aderup 1 øde Jord, der 
bruges af Byskriveren i Nestved (Htk. ISV« Td. V2 Fdk.) — 
for: af Herrested Præbende i Herringløese 1 (G.), der tillige 
svarer af 1 Hus (Htk. 11 Tdr. 5^, Skp.), som blev lagt under 
Roskildegaard; 9) Mag. Thomas Mi c kels en i Roskilde: fra 
Altar Vincentii i Valdborrig H.. Kirke Saabye 1 øde G. med 
Skov. [Smørum H.] i Torslundmagle I Hus. i Biebierrig Part 
i 1 (G.), som tillige svarer af et Hus (Htk. 12 Tdr. 2V2 Skp.) 
— for: af Vicariatus primæ: Rambse H. i Siuf 1 (G.) (Htk, 
12 Tdr. 2V2 Skp.). som blev udlagt til Otte Krag 28. Nov. 1665; 
10) Mag. Nikolaus Lund: af Vicariatus Catharinæ junioris 
i Tudtse H.. Uglerup 1 (G.) (Htk. 13 Tdr. 31/2 Skp.) — for: 
af Vicariatus trium regum: i Kambstrup 1 (G.), der tillige 
svarer af en øde Jord, hvorpaa der Ugger et Hus (Htk. 12 
Tdr. 2 Skp.), som blev lagt under Roskildegaard, og 11) 
Kobberstikkeren: af Dalbye Præbende i Thune H., S. og By 
1 (G.) (Htk. 2 Tdr. 3Vo Skp.) — for: af Vicariatus St. Michaelis 
i Sterkinge 1 (G.) (Htk. 2 Tdr. 2V2 Skp.). som Kansler Lente 
har faaet ved nærværende Skøde. Kapitlets Medlemmer fik 
i alt Htk. 208 Tdr. 2 Skpr. 2 .A - for: Htk. 200 Tdr. 2^U 
Skp. Skb. M, 525. Bil. 

20. Sept. Vikariatet Altar St. Doretheæ eller 
Roskilde Domkirkes Sognepræst faar i Refusion: fra 
Karlebye Præbende i Tyebierrig H., Skielbye S. i Tredløese 
1 G.; fra Glostrup Præbende i Horns H. paa Oerøe en Afg. 
af en G., som Præsten nyder, en Afg. af en øde Jord (Htk. 
6 Tdr. 3 Skpr. IV2 Fdk.) — for: i Horns H., Ferslef S. og By 
1 G.. Part i en Afg.. Ferslev Bymænd yde af Græsgangen 
paa Krogstrup Old (Htk. 6 Tdr. 3 Skpr. l\L, Fdk.), som 30. ' Skb. har fejlagtigt Tolstrup, Matrikulen har Rerslef S. og By. 1667—68. 267 

Aug. 1667 blev udlagt til Raadmand Jørgen Hansen i Ribe. 
Skb. M, 536. Bil. 

3. Dec. Mag. Vitus Bering fa ar: [i Sokkelund H.] ved 
Hvidøre^ Engen Krughafven. saaledes som den fra gammel 
Tid af har været med en liden Hug mod Nord. som er nød- 
vendig til Engens Dæmning. S. R.. Nr. 307. Bil. 

6. Dec. Konfirmation for Erik Krag til Bramminge. 
Kancelliraad og Oversekretær, paa et Mageskifte mellem ham 
og Dalby Præst i Bierre H. af 26. Okt. 1667. udstedt af Stifts- 
befalingsmanden paa Præstens Vegne, hvorved han fa ar: i 
Eskebieriggaards Enemærke i Andekiers Mark 1 Ørtug Sæde- 
land, kaldet Touelboe — for: under Eskebierig Hovedgaard 
den indhegnede Have Rodtshaufge. som ligger lige Øst for 
Touelboe og bestaar af Ager og Eng. F. R. Nr. 88. Bil. 

19. Dec. Georg Miiller. Oberstløjtnant, faar: i Ardts 
H., Aufnsøe S. Gaarden Aufnsøegaard, Ebbebierrig og Tulstrup 
Vang, Nostrup Jord. Kronens Andel i Ringholmb og nævnte 
Gaards Særskov i Siølycken og Lammehaugen (Htk. 21 Tdr. 
1 Skp. å 50 Rdl. Td.. er IO58V3 Rdl.) — for: Afstaaelse af 
af sit Livsbrev paa omtalte G. og af en Fordring paa 400<> 
Rdl. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 539. Bil. 

1668. 4. Jan. Konfirmation for Christopher Sehested 
til Nislefgaard. Hofmarskal, paa et Mageskifte mellem ham 
og Otterup Kirke af 11. Okt. 1667, udstedt af Stiftskriver 
Rasmus Andersen, hvorved han faar: i [Lunde H.. Otterup S.] 
nogen Kirkejord. som ligger i Nislefgaards Enemærke og 
kaldes Sønder- og Nørretoft (Skyld: 1 Ørte Byg) — for: i 
[Lunde H.J Gierskouf 1 Hus med Jord (Skyld: 1 Ørte Byg). 
F. R. Nr. 1. Bil. 

16. Jan. Otto Pogvisch til Lerbek. Generalkrigs- 
kommissær, faar: i Øster Flackebierig H., Saldtøe Birk i 
Karbek S. Saldtøe Hovedgaard og Ladegaard (Htk. 92 Tdr. 
4 Skpr. Sællandsmaal). i Karbek By 26 (G.) med Skov. der ' Saaledes Kone, men Protokollftn har Hvidoure. Denne Eng ved 
Hvidøre ((Christiansholm, se Rskpt. til Kammerkollegiet af IH. Okt. 1H71) 
var allerede bevilget ham i Fæste 2. Nov. 1666. naar 4 Mænd, som da 
havde den i Fæste, vare døde; nu havde de godvillig afstaaet deres Het 
(il ham. 268 1668. 

tillige svare Fælleslandgilde, og hvoraf en tillige svarer af nogen 
Jord. som er fæstet fra et Degnebol. og en anden af 1 Eng- 
jord, der er fæstet fra et Bol, 7 Gh., Afgifter af 2 øde G. s 
Stavne, i Ennøe By 8 (G.), der tillige svare Fælleslandgilde, 
i Karbeks Torp 11 (G.) med Skov og Fælleslandgilde. 2 Gh., 
i Gumperup 10 (G.) med Skov og Fælleslandgilde, Linders- 
gaard med Skov. 1 Gh., i Foedbye S. og By 24 (G.) med 
Skov og Fælleslandgilde, hvoraf en tiUige svarer af et Sted, 
hvorpaa der har staaet et Hus, Afgifter af 2 Vænger, som 
ere beregnede under Hovedgaardstaksten. 6 Gh., Ebbegaard 
med Skov, i Stenbeksholms By 8 (G.) med Skov og Fælles- 
landgilde. 2 Gh., i Skraberup By 6 (G.) med Skov og Fælles- 
landgilde. hvoraf 1 tillige svarer af en Jord. som har ligget 
til et Bol. 3 Gh.. i Bedstrup 10 (G.) og 5 Steder med Skov 
og Fælleslandgilde, 7 Gh., 1 Hus og 1 Vænge i Gammelhave, 
som begge ligge under Hovedgaardstaksten, Vallentsved S. i 
Saldtøe By 6 (G.), 1 Sted, som tilhge svarer af en Jord, der 
har ligget til en Gaard, Fælleslandgilde, 1 Gh., 2 Gadehus- 
mænd, som gøre en Dags Arbejde om Ugen, Marede S. i 
Menstrup 14 (G.). 1 VejrmøUested, 1 Hus paa en Gaards 
Grund, 2 Steder, 2 Gh.. 1 Hus paa en Gaards Grund, en øde 
Gaards Stavn, Gundersløf S. i Holdløese 2 (G.) med Skov, 2 
Gh., i Naabye 1 Gh., i Flackebierg H. Hyllested S. og By 
3 (G.), 1 Gh., i Slagelse H.. Gerløf S., Særdrup By 1 (G.), 

1 Gh., i Løfve H., Giørløf S.. Rye By 1 (G.), 1 Gh. (Htk. 
1201 Tdr. 2^4 Alb.), dog skal Gafnøegaard og Nestved Borgere 
beholde deres Fiskeri, Sejlads og Ud- og Indførsel paa Karbeks- 
minde og Saldtøe Orre som forhen, og Kronen forbeholder 
sig Tilbagekøbsretten for 50 Rdl. å Td. Htk. — for: i Vor H. 
Hovedgaarden Tyrrestrup med Byeskouf, der siden er tilkøbt 
(Htk. 74 Td.), Søfvind S. i Brigsted 8 (G.), en Del af 1 (G.), 

2 (Bol), i Søfvind 4 (G.), Søfvind Mølle, 1 Husmand, 1 Gh., 
i Toutum 8 (G.), 3 Steder, 2 Husmænd, i Ørbek 2 (G.), i 
Aaes 11 (G.), 9 Husmænd, i Vær S., Halderup 10 (G.), 1 Sted. 
Halderup Mølle, 4 Gh., hvoraf et tiUige svarer af et Stykke 
af Hovedgaardens Jord og et andet af et øde Byggested. 
Tolstrup S. i Eldrup 1 (G.), i Ørridtsløf S. og By 1 (G.) med 
Skov, i Tvingstrup 1 (G.); i Lundenæs A., Nørre H., Nørre 1668. 269 

Bork 1 (G.), i Ødum S. Hegaard, i Tårum S. og By 2 (G.), 
i Bølling H., Faster S.. Handerup 1 (G.), i Hierum H., Fousing 
S. 1 (G), i Uldborrig H. og S. 2 (G.), i Vrads H., Snede S. 
Ibsgaard. i Rindts^ H.. Stutterup 1 (G.), i Skoubye H., Viers- 
løf S. 1 (G.), i Skamb H.. Badstrup 1 (G ), i Jersløf H.. Tol- 
strup S. Hiermidtsløf Hovedgaard (Htk. 76 Tdr.), Hiermidtsløf- 
gaards Mølle, i Øster Hiermidtsløf 1 (G.) med 3 Bønder, hvoraf 
den ene tillige svarer en særlig Afg.. 1 (G.), i Øster Meyel- 
sted 1 G., hvori Henrik Juul har Ret til 1 Td. Htk.. i Seridts- 
løf S. og By 1 (G.), som tillige svarer af et Gadehussted, 1 
Bol. i Hvitboe H.. Nørre Saltum S. Nørgaard i Torped, i 
Jismark S. og By 1 (G.), i Indstrup S. Brøsløf 1 (G.), 1 Gh., 
i Han H.. Beistrup S. Blegebrønd, i Kiær H.. Vester Hassing 
S. Halvdelen af Hassing Hovgaard, i Toftegaard 2 (G.), 1 Sted, 
1 Gh., i Staabye 1 G.. Kirkebolet, i Ganderup 1 Sted, i Nærup 
1 Sted. i Vennebierrig H.. Sønderløf 1 (G.), i Nørløf 1 Sted. 
i Horns H.. Nørre Tornbye 1 (G.), i Vistrup S. og By 1 (G.): 
i Koldinghuus A.. Jerløf H.. Skibbit S. i Vilstrup By 1 (jord- 
egen G.), 8 (G.) med Skov. en Afg. af Nederaa, der svares 
af den jordegne G. og en af Fæstegaardene, i Høven S. og By 
5 (jordegne G.), 8 (G.) med Skov samt Fællesskov, 3 (Bol). 
hvoraf 1 tillige svarer af Bolet Skoufbye. 6 (Huse), i Stube- 
rup 1 (jordegen G.), 3 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af et Bol. 
4 (Bol), hvoraf de 3 bruges af een Mand, i O.xevig 2 (G.), 
Torndal Møllested, i Jerløf S. og By 2 (jordegne G.), 5 (G.) 
med Skov, 1 Bol, Sammelskat. som svares af 2 Bønder i 
MeisHng, 1 i Høyen og 1 i Jerløf. i Holmandts H., Skierup 
S. i Svinholdt 3 (G.) med Skov, hvoraf Borgemester Jørgen 
Slaalsen har den ene i Fæste; Kronens Andel Korntiende af 
Høyen og Skibbet Sogne (af sidstnævnte Sogns Korntiende 
er en Del lagt til en Hører i Vejle Skole). Kongens Urtegaard 
ved Vejle, 1 Eng smstds. (Htk. 12U3 Tdr. 2-V4 Skp. 1 Alb. 
BVs <A). Hans Skøde til Kronen Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Tyrrestrup. Suppl. Skb. Nr. 8. Bil. 

16. Jan. Erik Krag til Bramming. Oversekretær, faar: 
1) af Riber Kapitels Gods: i Giørring 11., Darumb S. og By • Skødet har fejlagtigt Rundis II. 270 1668. 

3 (G. I. hvoraf 1 tillige svarer af en G. i Jedsted. i Skadts H.. 
Faaborrig S.. Aggerbek 1 (G.), i Faaborrig 2 (G.), i Vrende- 
rup 1 (G.), i Xyekirke S.. Størsbøl 1 (Bol), i Orre S. og By 
1 (G.j. i Brorup S.. Tislund 1 (G.), Sneomb S. i Opsneomb 

1 (G.) (Htk. 19 Tdr. 2 Skp.): 2) af Riber Domkirkes Gods: 
i Giørring H.. Store Darrumb 1 (G.) (Htk. 3 Tdr. 2 Skpr.) og 
S) af Riber Hospitals Gods: i Bramming S. og By 2 (G.). 
Giørring S. i Ilsted 1 (Bol), i Sønderboel 1 (G.), en Afg. (der 
svares af en Eng paa Sønderboel Mark og ni Agre paa Ilsted 
Mark), i Grindstrup By 1 Gh. (Htk. 13 Tdr. 1 Skp.) — for: 
1) ti] Kapitlet: i Skadts H. Spongberrig Mølle, i Vester H., 
Outrup S. og By en Afg.. i Jerne S. og By 1 (G.) (Htk. 17 
Tdr. 1 Skp. 11 3 Fdk.): 2) til Dorakirken: i Roust 1 (G.) (Htk. 

4 Tdr. 5 Skpr.); 3) til Hospitalet: i Skadts H., Aare S., Roust 

2 (G.). 1 Gh. (Htk. 14 Tdr. 1 Skp. 2^3 Fdk.). Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Skads H. Nr. 102. Skb. N, 29. Bil. 

8. Febr. Villadts Christensen, Borger og Handels- 
mand i Kobenhavn. faar: i Hals Birk og ^. Halvgaarden 
Østergaaser (Htk. 4 Tdr. å 50 Rdl. Td.) — for: 200 Rdl. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N. 32. Bil. 

— Hans Knudtsen Lægaard. Borger og Handels- 
mand i København, faar: i Ølstøcke H.. Gandløese S og By 

3 G. med deres Andel i Sammelskatten og deres Skovlodder. 
Strøe H.. Slangerup S. i Jordoye 2 G.. Uggeløese S. i Bad- 
strup By 13 (G.), hvoraf 1 tillige svarer af Lille Kragelund. 
2 Huse, Skovene Kragelund og Lille Kragelund, nævnte Godses 
Rettighed med Fiskeri i Badstrup Sø og andre ^ilgrændsendf 
Fiskevande. Aagabet og den Bæk. som løber fra Badstrup S< 
tU Klovevad (Htk. 123':, Td. å 50 Rdl. Td.) — for: 6259 Rdl 
222/3 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N. 34. Bil. 

13. Febr. Hugo Liitzov til Backeudorf. BefaHngsmand 
over Andtvorskouf og Korsør A.. faar paa egne og Major 
Robert Colnets Vegne: i Øster Flackebierig H.. Tiufstrup S. 
og By 6 (G.). 1 øde G.s Jord. en øde Jord, som bruges af 
Præsten, en Afg.. 4 Gh.. i Vinstrup 18 G., som desuden hver 
svarer af en Jord til Vinstrupgaard. 1 tillige af en øde Jord. 
5 Gh., Vinstrup Skov. Hammers Mølle, Hammershus, hvi^ 
Jord er indtaget fra Overdrevet, Taase Mølle, i Brunemos* 1668. 271 

'2 (G.), hvoraf den ene tillige svarer af en Jord paa Hammers- 
mark, den anden af Jorden Lille Oere. i Kieldrøed 2 (G.). 
Huset Hule. Haldagerlille S. i Neblerød 4 (G.), hvoraf I tillige 
svarer af Gimblinge Oere, en Afg. (af 1 Eng til Slottet), en 
Afg. af Gimblinge Oere. en Afg.. som Neblerød Mænd og 
Hammers Mølle svare af en Eng og Jord. som laa til Vinstrup- 
gaard. i Rafnebierrig 3 (G.), hvoraf de 2 desuden hver svare 
af Gimblinge Oere, i Haldagerlille By 2 G., hvoraf den ene 
tillige svarer af 2 smaa Enge, som en Mand i Tingjellinge 
havde i Brug, nævnte 2 Gaardes Andel i Haldagerlille Skov 
(Htk. 312 Tdr. 4^/, Skp. 3 ^) — for: Htk. 312 Tdr. 43/., Skp. 
3 ^ sæll. Maal. som 27. Juli 1665 var bleven tilskødet 
dem fra Koldinghus A.. hvorunder det nu igen lægges. At 
regne fra 1. Maj 1668. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 
38. Bil. 

13. Febr. Dr. Peder Resen. Professor ved Universitetet 
og Borgemester i København, faar: i Løfve H.. Kirke Helsinge 
S. og By 1 G. (Htk. 11 Tdr. 41/2 Skp. å 50 Rdl. Td.) — for: 
587V3 Rdl. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N. 43. Bil. 

— Nikolaus Holst. kgl. Destillator, faar: i Ringsted H.. 
Hømb S. og By 4 (G.), 4 Gh., i Tersløv S. og By 1 G. med 
Skov. 1 Husmand (Htk. 7IV3 Td.) — for: Htk. 71^/3 Td., 
som 21. Marts 1665 var bleven tilskødet ham fra Haderslev- 
hus A.. hvorunder det nu igen lægges. At regne fra 1. Maj 
1668. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N. 45. Bil. 

— Mag. Hieronimus Weitzius. Professor ved Sorø 
Akademi, faar: i Ringsted H.. Snerslef S., Hielmbsøemagle 
o (G.) med tilh. Ghh.. om der findes nogen, i Hømb S. og By 
2 (G.), i Førslef By 1 Ejendouisjord, der bruges af Præsten, 
2 (G.), i Tersløf S. og By 1 G. med Skov. 1 (G.), Tyebierrig 
II. i Fendsmark S. og By 1 G. med Skov. Øster Flackebierre 
II. i Haldagerhlle S. og By 4 G., en Eng paa Haldagerlille 
Mark, hvis Bruger tillige svarer af Gimblinge Ore. nævnte 
(Jaards Andel i Haldagerlille Skov (Htk. 203 Tdr. IV2 ^^^■) 
- for: Htk. 206 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. »/a ■^' som var 
bleven tilskødet ham af Koldinglius A.. men som nu igen 
lægges derunder. At regne fra 1. Maj 1668. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. N, 48. Bil. 272 1668. 

13. Febr. Frederik Giese, Skatkammersekretær, faar 
paa egne og Fællers Vegne : i Ringsted H., Nordrup S. og By 
9 (G.), en aarlig Afg., der svares af Byen, Skov til Byen. 
Gaarden Skifvede med Skov, Stedet Refshus, i Klippede 1 G. 
med Skov (Htk. 147 V^ Td. V2 Skp.) — for: Htk. 1471/2 Td. 
V2 Skp- sæll. Maal af det Gods. som var blevet tilskødet dem 
af Koldinghus A. At regne fra 1. Maj 1668. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. N, 51. Bil. 

— Henrik Emb, kgl. Kobbersmed, faar: i Sockelundts 
H., Lyngbye S. Landgilden af følgende Gods, som 14. og 15. 
Okt. 1635 var bleven tilskødet Henrik Rosenmeyer, mod at 
han svarede Landgilde og Skatter af det: Fuglevads Mølle, 
Halvgaarden Møllestrup eller Stenhuggergaarden og Brede 
Mølle, i hvilket Gods han med kgl. Tilladelse har købt Henrik 
Rosenmeyers Arvingers Rettigheder (Htk. 56 Tdr. 1 Skp. å 
50 Rdl. Td.) — for: 2803 V3 Rdl. Brede Mølle, der tænkes 
brugt som Hammer- eller Kobbermølle, maa nyde samme 
Rettigheder som andre Manufakturværker, men genoptages 
Malerværket, skal den svare de sædvanlige Afgifter deraf. Lige- 
som tidligere Ejere af denne Mølle maa han nyde 30 Læs 
Brænde af de kgl. Skove for Betaling. Skb. N, 54. Bil. 

— Henrik Emb, kgl. Kobbersmed, faar: i Sockelundts 
H,, Søllerød S. ved Vebek en Hammer- eller Kobbermølle- 
plads med Kaalhave og Jorden Birkehave, hvilket Jordegods 
hans Fader, Hans Emb, og siden han selv ved Brev af 27. 
Maj 1662 have haft i Brug for 6 Rdl. s Jordskyld, samt en 
Hestehave og anden Jordsmon af Nærumb Overdrev med to 
Damme (Htk. 6 Tdr. å 50 Rdl. Td.) — for: 300 Rdl. Skb. 
N, 57. Bil. 

10. Marts. Nikolaus Benning, kgl. Proviantkommissær 
i Nørre Jylland, faar: i Jerslef H., Tolstrup S. Hovedgaarden 
Hiermidtsløfgaard (Htk. 76 Tdr.), Hiermidtsløfgaard Mølle, i 
Øster Hiermidtsløf 1 (G.), som tilhge svarer en Afg., 1 (Halv- 
bol), i Øster Meyelsted 1 G., hvori Henrik Juul ejer en Afg., 
i Serritslef S. og By 1 (G.), der tillige svarer af 1 Gh. og af 
1 lille Bol, Hvetboe H., Nørre Saltum S. i Torped (Gaarden) 
Nørgaard, i Jismark S. og By 1 Sted, Indstrup S. i Brøsløf 
1 (G.), 1 Hus, Han H., Beistrup S. i Blegebrønd 1 (G.), Kier 1668. 273 

H., Vester Hassing S. Halvdelen af Gaarden Hasen Hovgaard, 
i Toftegaard 1 (G.). 1 (Bol). 1 Sted. 1 Hus. i Staabye 1 (G.), 
(Bolet) Kirkebolet, i Ganderup en Afg.. i Nærup 1 Sted. 
Vennebierig H. i Sønderløf 1 (G.), i Nørløf 1 (Bol), Horns H. 
i Nørre Tornbye 1 (G.), i Vistrup S. og By 1 (G.), Skamb H. 
i Badstrup By 1 (G.) (i alt Htk. 221 Tdr. é^/^ Skp. 1 Alb.) — 
for: Htk. 221 Tdr. 5 Skpr. 2 Mb., som 22. Sept. 1663 og 6. 
Dec. 1664 var blevet tilskødet ham af Koldinghus A., men 
som nu igen lægges derunder. At regne fra 1. Maj 1668. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 59. Bil. 

12. Marts. Henrik Muller, Rentemester, fa ar (bl. a. 
som Vederlag for Hiordtholmb Mølle m. m.): i Vor H., Søfvind 
S. Hovedgaarden Tyrrestrup med Ager, Eng og Skov, Part i 
Hoedskouf. Fruenshauge ved Ørslef Mark og Hr. Jørgens 
Hauge (Htk. 74 Tdr.), i Brigsted 8 (G.), 3 (Bol), i Søfvind 4 
(G.), Søfvind Mølle, 1 Husmand, 1 Gh., i Toutum 8 (G.), 3 
(Bol), 2 Husmænd, i Ørbek 2 (G.), i Aaes 11 (G.), 9 Hus- 
mænd. Vær S. i Halderup 10 (G.), 1 Sted, Halderup Mølle. 
4 Gh.. hvoraf 1 tillige svarer af en Jord, et øde Byggested, 
Tolstrup S. i Eldrup 1 (G.), i Ørritsløf S. og By 1 (G.) med 
Skov, i Tvingstrup 1 (G.) (Bøndergodset til Tyrrestrup Htk. 
419 Tdr. 53/^ Skp. 1 ^); i Ringsted H., Harrested S., Valsoe- 
magle 4 (G.), hvoraf 1 aarlig svarer af Vrangskoufs Vraa, 
6 Gh., Løfve H. i Haufrebierre S. og By 4 (G.), der alle til- 
lige svare af Thorsmark. de 2 desuden hver af en øde Jord. 
3 jordløse Huse (Htk. i alt 655 Tdr. 1 Skp. VU Alb.). Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 63. Bil. 

— Jens Juul til Frøeslefgaard, Resident i Sverige, faar 
(som Vederlag for hans Kannikegods i Riber Kapitel, som 
Kongen havde udlagt til Betaling af Gæld) : i Faxe H., Karrise 
S. 1 G. og 1 Halvg., som kaldes Karrisegaarde (Htk. 12 Tdr.). 
dog saaledes, at Jomfru Margrete Vogensdatter, som bruger 
dette Gods, nyder sin Benaadning derpaa uforkrænket. Skb. 
N, 74. Bil. 

31. Marts. Jens Juul til Frøslefgaard. Resident i Sve- 
rige, faar: i Stefns H.. Helsted S., Tostrup By 3 G. med deres 
Andel i Skoven der (Htk. 21 Tdr. 5 Skpr.) — for: i Skamb 
H., Uggerslef S. og By 1 (G.), Vents H., Oubye S. i Brang- 

18 274 1668. 

strup 1 (G.). Gielsted S. i Liønge 1 (G.), i Hynderup 1 (Hus) f 
(Htk. 21 Tdr. ^U Skp.) og 35 Rdl. 40 Sk. Skb. N, 76. Bil. 

31. Marts. Henrik Markd anner til Rønninge Søe- 
gaard, Oberstløjtnant til Hest, fa ar: i Baag H., Haarbye S. 
og By 7 (G.), i Acherup 1 (G.), i Skydeberrig S. og By 6 
(G.), 2 Steder. 2 (Husmænd), Kronens Præstegæsteri af 
Præsterne i Skydebierrig og Kierte (Htk. 113 Tdr. 2 Skpr. 
32/3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 5668 Rdl. 22 Sk., at regne 
fra I.Maj 1667. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 78. Bil. 

18. April. Henrik Bielke til Ellingegaard. Rigsadmiral. 
fa ar: i Tybierrig H., Vrangstrup S. og By ^ 3 (G.) (Htk. 38 
Tdr. 53/4 Skp.) — for: i Børlmn H.. Understed S. i Gadeholt 
1 (G.), som tiUige svarer af et Stykke Jord paa Moen. 1 
(Halvg.). (Gaarden) Syndersteens Hede, Vaar S. i Aggersted 
1 Sted; Hvetboe H. i Huntorp 1 Sted, Stedet Lendombs Baroe: 
Han H., Haunsløf S. i Bonderup 2 (Bol), 1 Sted, 1 Stk. øde 
Jord til en Herrredsfogedg., i Torslef S. og By 1 (Bol) (Htk. 
39 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. IV5 Alb.). Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Tybjerg H. Nr. 77. Skb. N. 81. Bil. 

— Johan Christof von Kørbidtz til Hellerup, Rigs- 
marskal, fa ar: i Ringsted H., Tersløuf S.. Bierrid 1 Hus, der 
tillige svarer af et Vænge i Munkeskouf (Htk. 3 Tdr. å 50 Rdl. 
Td.) — for: 150 Rdl., at regne fra 1. Maj 1668. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Skb. N. 91. Bil. 

— Rudolf Abraham von Putbus til Kiørup fa ar: 
i Skamb H., Gundstrup S. og By 4 (G.), Hundstrup S. i Borde- 
søe 1 (G.), 2 Gh., Nerrouf S. i Roerslef 2 Gh. (Htk. 52 Tdr. 
13/^ Skp.) — for: i Lunde H., S. og By 3 (G.), hvoraf 2 
tillige svare af Lofvens Mark og den ene af dem desuden af 
noget Jord paa Beldringe Mark. Hiadstrup S. i Brantsbye 1 
(Bol), Lombbye S. i Taarup 1 (G.) (Htk. 52 Tdr. 2 Skpr. 2 
Alb.). Skb. N. 93. Bil. 

— Oluf Rosenkrantz til Egholm fa ar: i Voldborrii; 
H., Hyldinge S., Kyndeløese 1 G. (Htk. 7 Tdr. 4 Skpr.) - 
for: i Horns H.. Skibbye S. og By Part i 1 G. (Htk. 7 Tdr. 4 
Skpr.), hvoraf Oluf Rosenkrantz forbeholder sig Resten af Land- ' Skb. og Kone. har Ringsted H., Testrup S., Vrangstrup By. 1668. 275 

gilden og Herligheden. Tilbagekøbsret forbeholdt. Hans Skøde 
til Kongen Orig. Top, Saml. p. Perg. Horns H. Nr. 86. Skb. 
N, 96. 

28. April. Hans Svane, Ærkebiskop, faar som Gave: 
fri Birkeret til Hovedgaarden og Godset Svendstrup. og skal 
denne Ret altid følge Ejeren eller Besidderen af Godset. Orig. 
Top. Saml. p. Perg. Svenstrup Hgd.. Suppl. Skb. N, 98. Bil. 

— Erik Rosenkrantz til Rosenholm faar: fri Birkeret 
til sin Hovedgaard Vosnis med tilhørende Jordegods: i Skiød- 
strup S. og By 12 G., i Segaldt 9 G.. 4 Bol, i Hielmsagger 
5 G., i Astrup 4V2 G., i Stustrup 3 G., i Svineboe 2 G,, 1 
Kannikeg., i Vore 3 G., 1 Bol, Hiordtshøy S. i Kankebølle 
2 G.. 2 Halvg.. i Hiordtshøy 3 G.. Mørke S. i Uggelbølie 8 G., 
Breignit S. i Følle 5 G., 2 Kannikeg., Egov S. i Branstrup 4 
G.. Gaarden Skierning Munkegaard, Todberrig S. i Bendstrup 
2 G., i Skarresøe S. og By 1 G., i Astrup 1 G., samt til Gods 
under Rosenholm, udover den Birkeret, han allerede har, 
nemlig: i Mørke S. og By 14 G., i Balle og Balskouf 9 G., 
I Bol, i Hornslet Rodskov Mølle med Tilladelse til at kalde 
det Vosnis og Rosenholm Birk — for: 2270 Rdl. 20 Sk. Skb. 
N, 100. Bil. 

2. Juni. Johan Liebereich, Oberstløjtnant, faar: i 
i Nørre H., Nørre Borch 1 (G.), i Ødum S. (Gaarden) He- 
gaard. i Tårum S. og By 1 (G.), 1 (Bol); Bølling H., Faster 
S. i Handerup 1 (G.), Hierum H. i Fousing S. 1 (G.), Vrats 
H. i Snee S. (Gaarden) Ibsgaard (Htk. 35 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk. 
'/.5 ^) — for: Htk. 35 Tdr. 5 Skpr. IV2 Fdk., som 7. Aug. 
1664 blev tilskødet ham af Koldinghus A., som som nu igen 
lægges derunder. At regne fra 1. Maj 1668. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. N, 102. Bil. 

— Københavns Præsteembeder faa: af Præbende 
Nyebolle i Tudtse H.. Løeserup By 2 G. (Htk. 172/, Td.) — 
for: i Horns H.. Ferslef S. og By IV2 G. (Htk. 12 Tdr. 5 Skj)?. 
1 Fdk.). som 28. Aug. 1667 var bleven skødet til Raadmand 
■lurgen Hansen i Ribe. Skb. N. 105. Kone. 

— Slotspræsteembedet ved Kobenhuvns Slot 
laar: af Præbende Nyebølle i Tliinio II. S. og By 1 (G.), 
Biefverskouf II. i Kndisløf 1 (G.), Flackebierre H. i Kromme- 

18* 276 1668. 

mp 1 (G.), Kronens Andel af Korntienden af Fuglebierrig S., 
Tudtse H. i Kitserup 1 (G.), 1 Husmand (Htk. 4OV3 Td.) — 
for: i Stefns H., Helsted S.. Thostrup By 3 G., som 31. Marts 
1668 ere bortskiftede til Jens Juul, samt i Store Hedinge S., 
Sigerslef By 1 G. og Mierløese H. i MøUeboerup 1 G., hvilke 
Gaarde Kongen har ladet antage efter Slotspræstens Ansøgning 
(Htk. 39 Tdr. 1 Skp.). Skb. N, 106. Bil. 

2. Juni. Dr. Thomas Bar tholinus, Professor honorarius 
ved Universitetet, fa ar: i Tudtse H. Kronens Andel af Korn- 
tienden af Udbye S. (Htk. 46 Tdr.), samt paa Dr. Peder 
Lauridtsens Vegne: af Præbende Nyebølle i Udbye 1 G., der 
tiUige svarer af en øde Jord (Htk. 21 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk.) — 
for: Tudtse Mølle (Htk. 46 Tdr.), samt paa Dr. Peder Lauridt- 
sens Vegne: i Mierløse H.. Sønder Jernløese S., Snefre By 
1 G., som er udlagt til Herredsfogedgaard, i Drustrup Halv- 
delen af 1. G., 1 Husmand, i Kyndeløese Part i 1 G. (Htk. 
21 Tdr. 5 Skpr, V2 Fdk.), hvilket Gods lægges under Sacellum 
St. Johannis Baptistæ. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 
108. Bil. 

— Erik Bosenkrantz til Bosenholm faar af Aarhus 
Kapitels og Hospitals Gods: i Øster Lisbierg H., Egov S. og By 
5 (G.), i Brandstrup 4 (G.) (Htk. 771/2 Td. V2 Fdk.) — for: 
i Øster Lisbierg H., Hiorse S. i Grøtterup 2 (G.), Vester Lis- 
bierg H. i Lystrop 1 (G.), Sønder H. i Perstrup 1 (G.) med 
tilh. Skov, i Todbierig S. og By 1 (Bol), i Lyngbye S. og By 
1 (G.), i Hoed S. og By 1 (G.) (Htk. 77 Tdr. 2 Fdk, V3 Alb.). 
Forskellen, 3^/2 Skp. 42/3 ^, betaler han med 22 Rdl. 46 Sk, 
Hans Skøde til Kronen Orig. Top. Saml. p. Perg. Lisbjerg H. 
Nr. 39. Skb. N, 111, Bil. ,, 

5. Juni. Georg von Protzwitz, Ritmester, faar: i}} 
Vents H., Asperup S., Borring 6 (G.) (Htk. 58V2 Td. 12/3 Fdk. 
V2 X å 50 Rdl. Td.) — for: 2927 V2 Rdl. 16 V4 Sk, Tilbage- 
købsret forbeholdt. Skb. N, 116. Bil. 

— Major Peter Steenbergs Børn og Arvinger 
faa: i Vester Flackebierrig H., Kierkerup S. Gaarden Skouf- 
gaard, der tillige svarer af Gimblinge Oufre, med tilh. Skov 

i Enemærke og alle 3 Vange og de Huse, som ere byggede ' 
paa Gaardens Grund, hvilken Gaard Majoren har haft sin 1668. 277 

Livstid (Htk. 14 Tdr. Vj, Skp.) — for: 1533 Rdl. 18 Sk., som 
han havde til gode. Skb. N. 119. Bil. 

5. Juni. Jomfru Else Roetkirch faar: i Skats H. 
Kronens Andel af Korntienden af Sneumb S., som har været 
pantsat til hendes afdøde Fader Ventsel Roetkirch til Krogs- 
gaard (Htk. 203/4 Td.) — for: 726 Rdl. 1 Ort. Tilbagekøbs- 
ret forbeholdt. Skb. N. 121. Bil. 

— Peder Jensen Grove, Fyrforvalter, faar: paa 
Bornholm i Sønder H., Boelsker S. 4 (G.); Aarhus Stift i 
Nørre H. Øen Anholdt (Htk. 3P/^ Td. å 7OV2 Rdl. 10 Sk. Td.) 

— for: 2242 Rdl., at regne fra 1. Maj 1668. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. N, 123. Bil. 

— Christopher Otto Schack til Johannesdorf, Major 
til Hest faar: i Gudme H.. Oufre s! og By 7 (G.), hvoraf 1 
med Skov, 1 Hus, i Albierg 6 (G.), hvoraf 1 tilhge svarer af 
Pouls Vænge, Gislef S. i Holme 1 (G.), Vinding H., Ørbek S. 
i Ebild^ 1 (G.) med Skov (Htk. 128 Tdr. 33/4 Skp. 2'U Alb.) 

— for: Htk. I28V2 Td.. som 5. Okt. 166.5 var bleven tilskødet 
ham af Koldinghus A., men som nu igen lægges derunder. 
At regne fra 1. Maj 1668. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. 
N, 125. Bil. 

— Ulrik von Dewitz. Oberstløjtnant til Fods. faar 
paa egne og sin Broder Frederik von Dew^itz's Vegne: i 
Vinding H.. KuUerup og Skiellerup Sogne, Kullerup By 3 (G.), 

1 Sted. en Afg., i Saaderup 15 (G.), hvoraf 1 tillige svarer 
af en anden Mands Jord og 1 med tilh. Skov, Herhgheden 
til 2 G., 1 (Husmand), i Skiellerup 1 (G.), i Reufsvindinge 
S. og By 5 (G.), hvoraf 1 med Skov, (Herligheden til) 2 (G.), 

2 (Husmænd). 1 Hus, i EHing S. og By 6 (G.). 2 (Husmænd), 
1 Gh., 1 Hus; Gudme H.. Gisløf S. i Sandager By 1 (G.) 
(Htk. 301 Tdr. 71/2 Skp. i«^^ -3i) — for: Htk. 297 V2 Td. V2 Fdk., 
som 16. Jan. 1666 var bleven tilskødet ham af Koldingiius A.. 
men som nu igen lægges derunder, samt 221 Rdl. 18 Sk., 
»om Broderen havde til gode. At regne fra 1. Maj 1668. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 130. Bil. 

— Erik Rosenkrantz til Rosenholm faar: i Vester ' Skb. har Ebilb. 278 1668. 

Lisbierrig H., Elsted S. og By 3 (G.), i Øster Lisbierrig H.. 
Bredning S., Følle Sammelskatten af 2 G., i Skarresøe S.. 
Astrup Sammelskatten af 1 G., hvilke 3 G. forhen have svaret 
under Kaløe Slot (Htk. 43 Tdr. 1 Skp. V2 Fdk.) — for: 
hans Fordring. 19381/;, Bdl. 341/2 Sk., kontant 12 Rdl. samt i 
Kaløe A., Sønder H., Lyngbye S. og By 1 (G.) (Htk. 4 Tdr. 1 
Skp.). Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 137. BU. 

25. Juni. Gabriel von Marselis. kgl. residerende 
Kommissær i Amsterdam, fa ar i Refusion: i Ardts H., Borre 
S.. Gaasetoft 1 Gaardspart. Aufnsøe S. i Nyerand 1 (G.). 
Tudtse H. i Allerup 1 G. (Htk. 12 Tdr. 3V2 Fdk.) — for: 
Htk. 12 Tdr. 4^^ Skp.. som han paa Grund af Mangler i 
Skatkammerets Jordebøger havde faaet for hdt i sit Skødf^ 
af 14. Juni 1664 paa Kalkmdborg A. og Gods. Tilbagekøb>- 
ret forbeholdt. Skb. N. 140. Bil. 

— Vilhelm Brockman, Amtsskriver over Riberhus A.. 
faar paa Johan Christof von Kørbitz's Vegne: i Hvidding H.. 
Vester Vedsted S. og By 2 (G.). 1 (Gaardspart), 4 (Huse), i 
Bierumb 1 (Halvg.) (Htk. 18 Tdr. SV^ Skp. V2 Alb.) — for: 
i Anst H.. Gisten S.. Røv 1 (jordegen G.), i Refsinghoed 1 
(jordegen G.). 1 (jordegen Tredingsg.). 1 (Bol). 1 Jord paa 
Refsinghoed Mark (Htk. 18 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. V2 Alb.). 
hvilket Gods Kørbitz havde afstaaet til Brockman. At regne 
fra 1. Maj. d. A. Tilbagekøbsret forbeholdt for 50 Rdl. pr. Td. 
Htk. Orig. Top. Saml. p. Perg. Hvidding H. Nr. 116. Skb. N. 
142. Bil. Jvfr. Skøde 8. Juni 1669. 

— Gotfred Hofman faar af Riber Kapitels Gods: i 
Siemb S. Skallebek Mølle, (Gaarden) Munkgaard, i Loustrup 
1 (G.), i Vor Frue S. (Gaarden) Klaabye (Htk. 25^/2 Td. 22/3 
Fdk.) — for: Htk. 25 Tdr. 2V2 Skp.. som 14. Dec. 16&5 var 
bleven tilskødet ham af Koldinghus A., men som nu igen 
lægges derunder. At regne fra 1. Maj 1668. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Skb. N. 145. Bil. 

— Christen Scheel Jørgensen til Estrup faar: i 
Sønderhald H. jus patronatus til Fausing og Aufning Sogne med 
Kronens og Kirkens Andel af Korntienden samt Landgilde og 
Herlighed af 1 G. i Fausing og af nogle Stykker Kirkejord i 
Lille Tved, som skylde til Fausing Kirke, Gaarden i Fausing ci 1668. 279 

desuden til Randers Hospital, fremdeles: i Aufning 1 Kirkebol. 
der skylder til Præsten i Fausing (Htk. 30 Tdr. 7 Ski)r. 2-/3 
Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 1704 Rdl. 11 Sk., som hans 
Fordring beløber sig til. Kronens Andel af Korntienden af 
nævnte Sogne (Htk. 30 Tdr. 6 Skpr.) er ikke medtagen i 
Beregningen, da den har ligget til Bispen i Aarhus, og Christen 
Skeel har lovet, at han og fremtidige Ejere af Estrupgaard 
aarlig ville svare Bispen hge saa meget Korn, som denne 
plejede at faa af disse Sogne, og har desuden som Vederlag 
for Fæsten af disse Tiender afstaaet til Bispen: i Øster Lis- 
bierig H.. Egov S.. Skierninge By 1 G. Ligeledes skal han 
og hans Efterfølgere paa Estrupgaard svare Randers Hospital 
de Afgifter i Korn. det aarlig plejede at nyde af nævnte Sogne. 
Skb. N, 148. Bil. 

25. Juni. Niels Jensen, Raadmand i Nyborg, fa ar: 
[i Vinding H.. Nyborg S.] under Nyborg Slots Ladegaards- 
marker Jorden Lodnehøysmark (Htk. 13 V3 Td.) — for: 666^3 
Rdl. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 152. Bil. 

— Christopher Søfrensen, tidligere Pligtfoged ved 
Københavns Slot. faar: i Ringsted H., Tersløv S. og By 3 
G. med Skov, Tybierig H. i Afversie S. og By 1 (G.) (Htk. 
52 Tdr. 51/4 Skp. 1 Alb.) — for: Htk. 52 Tdr. 6 Skpr. 1 Alb. 
Aabomaal. som 11. Aug. 1664 var bleven tilskødet ham af 
Koldinghus A., men som nu igen lægges derunder. At regne 
fra 1. Maj 1668. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N. 154. Bil. 

— Ofve Juul til Villestrup, Kancelliraad og Befahngs- 
mand over Aalborghus og Mariager Klosters Amter, faar: 
Kronens Andel af Korntienden af Store Arden, Restrup, Vals- 
gaard og Vebbestrup Sogne i Hindsted H. og af Solberg S. 
i Helium H. (Htk 49 Tdr. 6% Skp. 1 Alb. IV7 "5i, å 30 Rdl. 
Td.) — for: 1495 V, Rdl. SOV, Sk., at regne fra 11. Juni 1668. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 157. Bil. 

— Niels Andersen Vinter, Indvaaner i Randers., 
faar: i Hindsted H. Kronens Andel af Korntienden af Vifve 
og Ofve Sogne (Htk. 13 Tdr. 5 Skpr. 2-/3 Fdk. S-'/V -3i. å 30 
Rdl. Td.) — for: 411 Rdl. 41 V7 Sk., at regne fra 11. Juni 
1668. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 159. Bil. 

— Peder Pedersen Lerche. Borger og Handelsmand 280 1668. 

i København, faar: Kronens Andel af Korntienden af Nørre 
Kongisløf og Siemb Sogne i Hellumb H.. af Skifvumb S. i 
Aars H. og af Visborrig S. i Hindsted H. (Htk. 30 Tdr. 5 Skpr. 
22/3 Fdk. 22/7 ^, å 30 Rdl. Td.) — for: 921 Rdl. 417; Sk., 
at regne fra 11. Juni 1668. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. 
N, 101. Bil. 

25. Juni. Johan Christof von Kørbidtz til Hellerup, 
Rigsmarskal, faar: i Vinding H., SøUinge S. og By 1 (jordegen 
G.), som tilhge svarer af 5 Masel Jord, 4 (G.), 1 Kirkebol, 
3 (Huse), 3 (G.), hvoraf 1 svarer Afg. til Hospitalet, 1 Kirke- 
bol, Aasum H., Bolsted S. i Hudvad 1 (G.), i Ferridsleuf 1 
(jordegen G.), som svarer en Afg. i Inde og med Sølhnge 
Mænd, 1 (Bol), 1 Kirkebol, 1 Sted, 2 (Huse) (Htk. 113 Tdr. 
5 Skpr. 21/2 Fdk.) — for: i Vinding H., Aarsløf S. og By 3 
(G.), 2 Steder, 6 (Huse), Sunds H. i Egense 1 Gaardspart, 
Gudme H., Oure S. i Veigstrup 1 (G.), Aasum H. i Bolsted 
S. og By 1 (G.) (Htk. 86 Tdr. 5 Skpr. 1^/3 Fdk.) og 1351 
Bdl, 1 Ort 5 Sk., som skal kortes i hans Fordring hos Kronen, 
at regne fra 16. Juni s. A. Hans Skøde til Kronen Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Vinding H., Suppl. Skb. N, 163. Bil. 

15. Juli. Konfirmation for Morits von Putbus til 
Birkholmb, Friherre, paa et Mageskifte mellem ham og Hiad- 
strup og Skambye Kirker af 13. Juni 1668, udstedt af Stifts- 
skriver Rasmus Andersen, hvorved han faar: i Skamb H., 
Agernæs S. ^ og By 1 øde Jord, Uggende til Hiadstrup Kirke, 
i Skambye en Afg., som et Bol svarer til Skambye Kirke 
(Htk. 19 Tdr. 4 Skpr.) — for: i Skamb H. i Høerup S. og By 
2 G. (Htk. 21 Tdr. 51/2 Skp.). F. B. Nr. 44. Bil. 

17. Juli. Bevilling til Ebeltoft Skole paa. at Rektor 
maatte nyde Indtægten af Feldballe og Nødager Degnekald 
[i Sønder H.] og Skolebørnene Degnerenten af Knebel. Rolsø, 
Agri, Egens, Helgenis, Vistoft og Tved Sogne i Mols H. og af 
Aalsøe, Haad, Veilbye, Homo, Kolding og Ebdrup Sogne i 
Sønder H., alt fra den Tid af, da Degnekaldene i nævnte 
Sogne bhve ledige, og mod at Rektor sørger for, at Degne- 
tjenesten bliver forsvarligt udført. J. R. Nr. 133, ^ nu Krogsbølle S. 1668. 281 

25. Juli. Anna Sofia Linstov, Enke efter Claus 
Liitzow, fa ar: i Øster Lisbierrig H., Skarresøe S., Aastrup 
By 1 G. (Htk. 31/2 Td. 2 Fdk.) som Vederlag for den Be- 
kostning, hun har anvendt paa dens Bygninger. Tilbage- 
købsret forbeholdt for 50 Bdl. pr. Td. Htk. Skb. N, 
167. Bil. 

— Peder Jensen Hammel. Inspektør over Stiern- 
holmbs A., Borgemester i Horsens og Dommer i Nimb H.. 
faar: i Nimb H. Tambdrup S. (Gaarden) Aarupgaard med 
Skov, i Lund 3 G., hvoraf 1 med Skov (Htk. 38 Tdr. 1 Skp. 
2^/3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 1910 Rdl. 40 Sk. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Skb. N, 169. Bil. 

— Toldskriver i Øresund, afd. Jørgen Beyers Børn 
og Arvinger faa: i Mierløese H.. Soderup S. og By 1 G., 
1 Hus, i Buckerup 1 G., 1 Hus (Htk. 17V2 Td. å 59 Rdl. 20 Sk. 
Td.) — for: 1036 Rdl. 16 Sk., at regne fra 1. Maj 1668. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 171. Bil. 

25. Aug. Mathias Boldt. kgl. Skibskaptajn, faar: i 
Vinding H., Aufnsløf S., Korkendrup Landgilden og anden 
Rettighed af 2 jordegne G., som han bruger under eet, hvoraf 
den ene er helt øde, den anden tillige svarer af en Jord paa 
Aufnsløf Mark, og begge give Sammelskat (Htk. 17 Tdr. 6 
Skpr.) — for: 1357 V^ Rdl. 17 Sk., som hans Fordring beløb 
sig til. At regne fra I.Maj 1668. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Skb. N, 173. Bil. 

— Nik ol au s Holdst, Destillator ved det kgl. Labora- 
torium ved Rosenborg, faar: af Præbende Nybølle i Flacke- 
bierrig H., Hyllinge S., Aagerup By 1 Sted. af Portio Underup 
i Ting Jellinge 2 (G.), af Præbende Nybølle, Tudtse H., Kund- 
bye S. i Marke en Afg,, Faxe H. i Druestrup Halvdelen af 1 
G., 1 Husmand (Htk. 34 Tdr. 4 Skpr. 37.2 Fdk. å 50 Rdl. Td.) 
— for: 174OV2 Rdl. 12 Sk., at regne fra 1. Maj 1668. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 175. Bil. 

— Diderik Schuldt til Findstrup, Kammerherre, faar: 
i Gudme H.\ Brugager S. og By 2 (G.), 1 (Gh.), Vinding H., 
Ørsbek S. i Ebild^ 2 (G.) med tilh. Skov (Htk. 40 Tdr. 7 Skpr. • Skb. har Ebilb. 282 1668. 

å 50 Rdl. Td.) — for: 2043 Rdl. 3 Ort. at regne fra I.Maj 
1668. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 177. Bil. 

25. Sept. Zacharias Jacobsen, Birkefoged i Kregomme 
Birk, faar: i Kregomme Birk. Torup S.. Gryndis 2 Steder, 
i Kornerup ] Sted. i Tømmerup 1 Sted (Htk. 8 Tdr. 2 Fdk. 
å 50 Rdl. Td.) — for: 404 Rdl. 16 Sk. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Orig. Top. Saml. p. Perg. Strø H. Nr. 48. Skb. 
N. 179. Bil. 

13. Okt. Christen Scheel Jørgensen til Estrup- 
faar: i Aarhus Stift. Nørre H. jus patronatus med tilh. Kirke- 
tiende til Ørumb og Ginderup Sogne samt følgende Kirkegods, 
som skylder til Ørumb Kirke: i Ørumb 1 (G.), paa Kvi Mark 
noget Jord, hvoraf Manden i Gammel Mølle svarer, i Ulstrup 
en Afg., i Rambten 1 Kirkejord paa Rambten Mark (Htk. 26 
Tdr. IV2 Skp. å 50 Rdl. Td.) — for: 13101;^ Rdl.. idet han 
for denne Sum. iberegnet 1 Aars Rente, har indløst og af- 
staaet til Kronen 25 Tdr. Htk., som Købmand Hans Olufsen 
i København havde Skøde paa fra Koldinghus A. Skb. N, 
181. Bil. 

16. Okt. Konfirmation for Hans Krag i Mesing paa 
Skøde af 24. Aug. 1668. udstedt af Stiftskriver Rasmus Ander- 
sen paa Mesinge Kirkes Vegne, hvorved han faar: [i Bjerge 
H.] Mesing Kirkelade med Forpligtelse til at vedligeholde 
Kirkediget, saa vidt Ladens Grund naar — for: 75 Slette- 
daler. F. R. Nr. 83. Bil. 

— Birgitte Trolle. Enke efter Mandrup Brahe til 
Torbenfeldt, faar: paa Fy en i SalHng H. Hovedgaarden 
Rantzovsholmb med Birkerettighed og jus patronatus til Haage- 
rup og Kragerup Kirker (Htk. 252 Tdr. 3 Skpr. 1 Alb. Aabo- 
maal), Brendegaard (Htk. 69 Tdr. 1 Skp.) og følgende Bønder- 
gods: i Haagerup S.. Gierup By 1 (G.), 4 (2/3 G.). 5 (Halvg.), 
alle med Skov, 7 Husmænd, i Klosterskouf 1 (Hus), i Nybøgt 

1 (G.) med Skov. i Fleninge 2 (G.). 2 (2/3 G.), 3 (Halvg.), 
Halvdelen af 1 (G.), alle med Skov. i Haagerup 3 (G.), 2 (^U G.), 

3 (Halvg.). 2 (Bol), alle med Skov, 2 Kirkejorder, som en 
Mand har i Brug, 1 Degne-(Bol), 9 Husmænd, i Brendelydinge 

4 (G.), i Lydinge By 5 Steder, Røde Mølle, i Espe S. og By 

2 (G.), hvoraf den ene øde. i Krarup By 2 (Halvg.) med Skov, 1668. 283 

hvoraf den ene øde. 2 Gh.. i Egnebørre 1 Kirkejord til Kra- 
rup Kirke, i Nyeboe 1 (Halvg.), 4 Gh,. i Fiskerup 1 (G.) med 
Skov, (Gaarden) Kragegaard med Skov, Stedet Stenhuset, 
som er øde og ligger under Gaardens Takst. [Sunds H.] i 
Øster Skierringe By 2 (G.), 1 (Gh.). i Skierringballe 1 Gh., 
i Vester Skierring 3 Huse, hvoraf 1 giver Landgilden til 
Skierring Kirke, i Perupe 1 (^/^ G.). 1 Gh.. i Grønderup 5 
(G.) med Skov. 1 (Kvartg.). (Gaarden) Sølbierrig med Skov, 
i Svaninge 1 (Kvartg.), 1 Gh., i Faldsled 4 (Halvg.) med Skov, 
3 Gh.. hvoraf 1 øde. i Hillerslef 1 (G.). 2 Gh., i Salling 1 
(G.) med Skov. 2 Gh.. i Giestelouf 2 (G.), som svare til Kra- 
rup Kirke. Gudme H.. Oure S. i Albierig 3 (jordegne G.) — 
for: i Tudtse H., Torbenfeid Birk og S. Hovedgaarden Torben- 
feldt med Birkerettighed og jus patronatus (Htk. 75 Tdr. l^^ 
Skp. Sællands Maalj samt følgende Bøndergods: i Simmen- 
feld By 3 (G.). 1 Husmand, som gør Ugedage, i Torbenfeid 
By 13 Husmænd, som gøre Ugedage. Torbenfeid Mølle, i 
Skambstrup S. og By 6 (G.), en Afg. af Lindalt. naar den 
Vang er inde. i Skiellingsted 1 (G.), i Siufvendekiøb 3 (G.), 
1 Fjerdepart af Smedien, i Brendebo 6 (G.), 1 Husmand, som 
gør Ugedage, i Mørke S. og By Mørkegaard med Overdrevet 
bag det nye Vænge og 1 Jord paa Lindalt, hvoraf der kun 
svares, naar den ligger i Vang, 12 (G.). Mørke Mølle, 8 Hus- 
mænd, som gøre Ugedage, en Fællesafg. af Mørke Mænd, i 
Nøekenved 2 (G.), i Thveden 2 (G.): i Tudtse H.. Bierkebye 
S. og By 2 (G.), i Jyderup S. og By 3 (G.), i Tornved 4 (G.), 

1 Sted. 4 Husmænd, som gøre Ugedage, i Torslund 1 (G.), 
i Gudmandstrup 1 (G.), i Kidserup 1 (G.), i Boggenes 1 (G.). 
i Sarsløf 2 (G.), i Mierløese H., Bregnebierig 1 (G.), i Tøme- 
rup 1 (G.), i Hannerup 1 (G.), i Ulvig 4 (G.). 1 Hus, hvoraf 
der gøres Arbejde, i Bildsøe 1 (G.), i Odts H., Asmindrup I 
(G.), som tilhører Torbenfeid Kirke og hører under jus patro- 
natus: i Vendsyssel. Hørbye S. i Skierping 1 (G.) med Skov, 
(Gaarden) llaufven. Stederne Fielleren og Brasholdt, hvortil 
Skovene Basholdt. Brendholt og Fielleren, i Vester Estrup 1 
(G.) med Skov, Estrup Mølle, i Øster Estrup 2 G., 2 (Halvg.), 

2 (Halvbol), 4 (Huse), i Roeslette 1 Hus, i Svongen 1 (Hus), 
i Svegge 2 (Halvg.) med Fællesskov paa Hørbye, Nyholmb 284 1668. 

og Svenne Marker, i Bonkholle 1 (Halvg.), i Farverholdt 1 (G.), 
i Brendemose 1 (Halvbol), i Rosenhafve 1 (Halvg.). i Lille- 
femb 1 (Gh.), i Lille Skierping 1 (Hus), i Tofte 1 Kvartbol, 
i Estrup 2 Huse, 2 Gh., i Mølgaard 1 (G.) med Skov; Jersløf 
H., Vaar S. i Agerste By 1 (Bol) med Skov, 3 Gh., i Under- 
sted S. (Gaarden) Hestvang med Skov. der tillige svarer af 
Jorden Selst og 1 Mølle, i Skoufven 1 (Halvbol), i Skibuidt 
6 (G.), i Kies 3 (G.), 1 (Halvg.), 1 Hus, i Knappen eller 
Hedegaard 1 (Bol), i Plettigsholt 1 (Bol) med Skov (Htk. 827^1^ 
Td. 3 Fdk. 2 Alb., hvorfra skal trækkes 60 Tdr. som Veder- 
lag for en Sum paa 3000 Rdl., der staar i Torbenfeld, og 
hvoraf Renten (5 p. Ct.) som hidtil skal gives til de fattige i 
Roskilde. Forskellen bliver saa Htk. 240 Tdr. 6 Skpr. Vg Alb.), 
dog skal Knud Holdst og hans Hustru beholde Hestevang efter 
det Brev, Birgitte Trolle har givet dem. Orig. Top. Saml. p. 
Perg. Holme Kloster. Suppl. Bil. Jvfr. Skøde 21. Aprill670. 
27. Okt. Mathias Schade af Mariager faar: i Sønder- 
hald H.. Østerup 1 øde G., i Skader By 1 Hus, som hidtil 
ingen Husbond har haft, i Ørsted Arbejdet af 1 Bol. i Veilbye 
Arbejdet af 1 Anneksbol, i Vifvild S., Lyufstrup 3 Gh., hvilke 
sidste 5 Steder have tilhørt Kay Lycke (Htk. 9 Tdr.), — for: 
i Hassing H., Villerslef S. og By 1 G. (Htk. 9 Tdr.), der tillige 
svarer 4 Tdr. Byg til Dr. Niels Broeberig i Aars. Skb. N, 
184. Bil. 

— Mogens Krag til Kaas faar: i Mierløese H.. Sten- 
lille S. en Afg., der svares af StenKUe Mænd med nogle om- 
Uggende Byer, i Saltoft 1 Husmand, i Laarup 1 Stk. Jord, 
indtaget af Overdrevet, i Sandliung 1 Stk. Jord i Overdrevet, 
Tersløese S. i Brandstrup en aarlig Afg.. der svares af Brand- 
strup Mænd, en Afg., som svares hvert 3. Aar for Græsgang, 
Undløese S. i Tømmerup 1 (G.): Skippinge H. i Egemark I 
(G.) (Htk. 20 Tdr. 41/2 Skp.) — for: 1051 Rdl. 1 Ort. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Skb. N. 188. Bil. 

— Hans Arenfeldt til Rugaard faar: i Mols H., Draabye 
S. Boslum 3 G., som give Sammelskat, 3 Gh., i Knebel S. og 
By 5 (G.), en Afg., 3 Gh., i Vistofte S. og By 1 (G.), en 
Afg., 2 Gh., i Begtrup 4 (G.), 1 øde Jord Skoufslund. 3 Gh. ; 
Helgenæs Birk i Stødov 3 (G.), i Fierup 1 (jordegen G.) (Htk. 1668 - 69. 285 

116 Tdr. 31/2 Skp.) — for: 6210 Rdl. 1 Ort 3 Sk. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Skb. N. 192. Bil. 

15. Nov. Steen Hundorf til Rønneholm, Kentemester, 
faar af Viborg Kapitels Gods: i Meddelsom H., Hiermind S. 
(Gaarden) Soelgaard med Soelgaard^ Skov, (Halvgaarden) 
Østergaard med Kragberrig Skov. i Hiermind 2 (Bol) med 
nogle Skovskifter. 1 Gh. (Htk. 21 Tdr. 6V4 Skp. ^5 <«3i) — for: 
i Meddelsom H., Mammon S. og By 1 (G.) med tilh. Skov, 
1 Hus, Gislumb H. i Nyrop 1 (G.), Nørre Hald H. i Asverre 
S. og By 1 (G.). 1 Hus, Nørre Liung H. i Vammend S. og By 
1 (G.) (Htk. 26 Tdr. 2 Skpr. 2 Alb. P/, ^). Hans Skøde til 
Kronen Orig. Top. Saml. p. Perg. Middelsom H. Nr. 60. Skb. 
N. 196. Bil. 

1069. 5. Jan. Lauge Roetsten. Major ved Artilleriet, 
faar: i Ringsted H.. Vetterslef S. og By 2 G., en Afg., der 
svares af KlosterLjenerne der i Byen for deres Andel i en Ko. 
i Hømb S. og By 2 G. (Htk. 61 Tdr. 1 Fdk.) — for: 3087 
Rdl. 1 Ort, for hvilken Sum. hvori er indbefattet et Aars 
Rente, han har haft tilskødet Jordegods i Koldinghus A.. som 
han nu afstaar. Skb. N, 389. Bil. 

3. Febr. Konfirmation for Synderby Kirkes og 
Hellenes Kapels Kapellani (Hr. Mouridts Isachsen) paa 
Skøde af 1. Nov. 1668. udstedt af Niels Banner paa Kronens 
Vegne, hvorved der tillægges det: [i Baag H.] Kronens Andel 
af Korntienden af Sandager S., naar den bliver ledig, eller 
Kapellanen vil tilbagegive Bønderne deres Fæste. F. R. 
Nr. 4. Bil. 

23. Febr. Christopher Parsberrig til Jungshofvit. 
Gehejmeraad, faar som Gave: i Faxe H., Karise S., Store 
Lindet By 1 øde G. med dens Andel af Fælleslandgilden eller 
Sanmielskatten af Byen der (Htk. 5V2 Td. 2=^/4 Fdk. a 50 Rdl. 
Td.). Tilbagekøbsret forbeholdt for den Pris, det da billigt 
kan vurderes til. Skb. N. 201. Bil. 

5. Marts. Erik Steensen til Syllested. kgl. Forskærer, 
faar: i Baag H., Skydebierrig S.. Aarup By 2 G. med Skov. 
i Gafnbye 1 (G.), i Kierte S. og By 1 (G.), i Hieriip 1 (G.) ' Matrik. har Suolgaaid. Skb. Svalgaard. 286 1669. 

(Htk. 53 Tdr. 3 Skpr. P/3 Fdk å 50 Rdl. Td.) — for: 
2671 Rdl. 34 Sk. Tilbagekøbsrel forbeholdt. Skb. N. 
203. Bil. 

5. Marts. Sten Hundorf til Rønneholrab, Rentemester, 
faar: i Lille H., Ishøf S. og By 4 (G.) (Htk. 32 Tdr. 31/2 Fdk.) 
— for: i Tudtse H.. Skambstrup S.. Skielnsted By 3 G. med 
Skov. i Svinninge S. og By 1 (G.) (Htk. 291/2 Td. 3V2 Fdk.). 
Forskellen, Htk. 2V2 Td.. er godtgjort i Mageskifte af 15. Nov. 
1668. Skb. N. 206. Bil. 

— Kort Henrik Mercker. Borger og Handelsmand i 
København, faar: i Smørum H.. Balderup S. og By 1 G. 
med dens Tilliggende Raagedamb. Nye Søe og Stockesaaten, 
hvilken Gaard kun regnes for halv. da han og hans Hustru 
have Livsbrev paa den. 4 (G.) og Skovparten Bieren og Arfve- 
lund (Htk. 62V2 Td.) — for: i Tudtse H.. Kundbye S.. Thors- 
lund 3 (G.), i Bierbye S. og By 1 (G.) med Skov, i Tornved 
1 (G.) med Skov: Mierløese H. i Vandløese S. og By 1 (G.) 
(Htk. 64 Tdr. 2 Skpr.). Skb. N. 207. Bil. 

— Christian Vind Jørgensen til Nørreholmb faar: 
i Flackebierrig H., Vallensved S.. Kiufse By 3 (G.), 2 Hus- 
mænd, i Stubberup 4 (G.) (Htk. 57 Tdr. 2 Fdk.) - for: i 
Tutse H.. Kundbye S.. Marcke By 2 (G.), i Kundbye 1 (G.), 
i Jyderup S. og By 2 (G.), i Torne Vedbye 1 (G.), i Hiem- 
bek S. og By 1 (G.) ; Skipping H., Følletsløf S. i Alkestrup 

1 (G.) (Htk. 57 Tdr. 2 Fdk.). Skb. N, 210. Bil. 

13. Marts. Dr. Tomas Bartholinus. Professor hono- 
rarius ved Universitetet, faar som Gave: i Tudtse H. jus 
patronatus med tilh. Kirketiende til Udbye S. samt følgende 
Kirkegods: paa Kidtserup Mark 1 Jord. der svarer til Kirken, 
i Kidtserup 1 (G.), i Bogenæs 1 (Hus) og i Loeserup 1 lille 
G., hvilke alle svare til Udbye Præst (Htk. 39 Tdr. 2 Fdk. 
IV2 '^)- Skb. N, 213. Bil. 

— Peder Scavenius, Generalprokurør, faar af Aar- 
hus Kapitels Gods: i Sønderhald H.. Vifvild S. og By 1 (G.), 

2 (Halvg.), 1 Gh. samt Part i 1 Hus. Galten H.. Ølsse S. i 
Trustrup By 1 (G.) (Htk. 27 Tdr. 3=^/^ Skp. 4^/., <^, Indkomst 
49V2 Rdl. 20 Sk.) — for: i Øster Lisberrig H.. Todbierrig S. 
og By 3 (G.) med deres Sammelskat. i Meilbye 3 Gh., Hornumb Ifi69. 287 

H. i Sønderholmb Part i 1 G., i Tostriip Part i 1 G. (Htk. 
22 Tdr. VU Skp. S-'o/g, <Å, Indkomst 48 V., Rdl. 12 Sk.): skønt 
Kapitlet er fornøjet med dette Vederlag, udlægger han dog 
til Kronen yderligere: i Mierløesse H. i Borup Part i 1 G., 
Skippings H. i Særsløf Part i 1 G. (Htk. 4'U Td., Indkomst 
6 Rdl. 11^2 Sk.), der lægges under Roskilde Bispegaard; 
endvidere af Roskilde Kapitels Gods: i Mierløsse H.. Tolløsse 
S. i Eschildstrup 1 (G.). Søestrup S. i Tingtved 1 (G.), i 
Satserup 2 (G.), i Søndersted S. og By 1 (G.). 1 Hus. i Aage- 
rup S. og By 1 (G.) med 3 Gh.: i Flackebierre H.. Fulle- 
bierrig S. og By 1 Kirkeg.. 1 Hus. i Haldagermagle 1 (G.) 
(Htk. 48 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk.. Indkomst 73 Rdl. 40 Sk.) — 
for: i Tune H., Schiendtsvedlille 1 (G.). 1 Hus, Tudtse H. i 
Skambstrup By 1 (G.) med tilh. Skov, Mierløsse H., Uggeløsse 
S. i Jonstrup By 3 (G.), hvoraf de 2 drives under eet. den 
tredje med tilh. Skov. Voldborg H., Sonnerup S. i Nyrup By 
1 G.. Mierløsse H. i Monstrup By 1 (G.), i Nyrup 1 (G.), som 
giver en Del af sin Landgilde til Sonnerup Kirke, Flackebierre 
H. i Vidskøfle Part i 1 G. (Htk. 49 Tdr. 2 Skpr. 2 ^, Ind- 
komst 74 Rdl. IfiVs Sk.); endelig af Københavns Hospitals 
Gods: i Mierløsse H., Soestrup S. i Tingtved By 1 (G.) (Htk. 
6 Tdr. 2 Skpr.. Indkomst 9 Rdl. 64 Sk.) — for: i Skippings 
H. Særsløf Part i 1 G. (Htk. 6 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk.. Ind- 
komst 9 Rdl. 62^;, Sk.). Hans Skøde til Kronen Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Ø.-Lisbjerg H. Nr. 40. Skb. N. 216. 228, 230, 
233, 234. (Bil.) 

13. Marts. Otto Pogwisch, Generalkrigskommissær. 
fa ar følgende Gods fra Kronen, Roskilde Domkirke og Sorø 
Akademi: i Flackebierrig H.. Foedby S. (Gaarden) Foedbye- 
gaard. Vallentsved S. i Torstrup 4 (G.), Marrede S. i Menstrup 
1 (G), i Hammer H. Øen Lindholmb (Htk. 61 Tdr. 2 Skpr.) 
— for: i Tudtse H., Skambstrup S. og By 3 (G.), i Skielnsted 
1 (G.) med Skov, i Bindeboe 1 (G.) med Skov, Løfve H. i 
Hcfsløf 1 (G.> med Skov (Htk. 57 Tdr. 2Vo Skp.) med Til- 
ladelse til, at det maa svare under Saldtoe Birk. Forskellen, 
iinsat til 195-V4 Rdl. 8 Sk. afdrages i hans Tilgodehavende 
iMts Kongen. Skb. N, 220. Bil. 

2H. April. Jens .luiil. Resident i Sverige, faar som 288 1669. 

Gave: i Stefns H., Helsted S. og By 1 G. (Htk. 3 Tdr. 4'/, 
Skp. ^U Fdk.). Skb. N. 223. Kone. 

28. April. Hans Jakob von Lunebergs Enke og 
Arvinger faa: i Ringsted H., Førslef S., Simendrup 1 (G.), 
Tersløf S. i Tierebye 2 (G.), i Thestrup S. og By 1 (G.) (Htk. 
35 Tdr. 2 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: Gods til Værdi I6353/4 
Rdl. IIV2 Sk., som 19. Juni 1665 var tilskødet ham af Kolding- 
hus A., samt et Aars Rente og Erstatning for Forbedring, saa 
at det i alt blev 1754 Rdl. 16 Sk. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Skb. N, 224. 

— Sprogmesteren ved Sorø Akademi faar ved 
Skøde, udstedt af Rentemestrene: i Ringsted H., Farindløese 
S. og By 1 G., i Tvindelstrup 1 G. (Htk. 27 Tdr. IV2 Skp.), 
som have svaret under Saldtøe Slot — for: i Flackebierrig 
H., Vallendtsved S., Kiufse 3 G. (Htk. 28 Tdr.), som 5. Marts 
bleve udlagte til Christian Vind til Nørreholmb som Vederlag 
for Jordegods, denne afstod til Frydendal. At regne fra 1. 
Maj 1669. Skb. N, 226. Bil. 

— Professoren i Græsk ved Sorø Akademi faar 
ved Skøde, udstedt af Rentemestrene: i Ringsted H., Mulstrup 
1 G., i Tuindelstrup 1 G., i Lefvetoft 1 Husmand (Htk. 2OV2 Td.), 
som have svaret under Saltøe Slot. — for: i Flackebierrig H., 
Vollendtsved S. i Torstrup 3 G. (Htk. 21 Tdr.), som 13. Marts 
bleve udlagte til Otte Pogwisch til Palstrup som Vederlag for 
Jordegods, denne afstod til Frydendal. At regne fra 1. Maj 
1669. Skb. N, 227. Kone. 

11. Maj. Missive^ til Erik Mogensen, Superintendent over 
Aarhus Stift, og Christopher Pedersen, Forstander for Horsens 
Hospital, at foretage et Mageskifte mellem Fru Mette Grubbe, 
Enke efter Ebbe Ulfeldt til Rask, og Horsens Hospital, da 
Kongen har bevilget, at hun maa udlægge en Gaard i Møn- 
sted By, Daubierg S.. Finds H. til nævnte Hospital i Steden 
for en Gaard i Linde, Aspe S.. Skodborg H., der fandtes at 
være et for ringe Vederlag for den Gaard i Hvornumb. ^ Uagtet der neppe findes nogen kgl. Konfirmation paa dette Mage- 
skifte, som efter Missivets Ordlyd formentlig heller ikke behøvedes, 
synes en Horsens Hospitals Jordebog fra 1689 (i Arkivet i Viborg) at 
vise, at det har fundet Sted. . km 1669. 289 

Hverrige S., som hun ønskede af Hospitalet. J. T. Nr. 36, 
jvfr. Nr. 10. 

19. Maj. Den danske Præst paa Sorø faar ved 
Skøde, udstedt af Rentemestrene: i Ringsted H., Hømb S. og 
By 1 G.. Sneslef S. i Hielmsøemagle 1 G. (Htk. 34 Tdr. 2 
Skpr.), som have svaret under Saldtøe Slot — for: i Flacke- 
bierrig H.. Vallendtsved S.. Stubberup 4 G. (Htk. 32 Tdr.) 
som o. Marts bleve udlagte til Christian Vind til Nørholmb 
som Vederlag for Jordegods, han afstod til Frydendal. Skb. 
N, 235. Kone. 

— Henrik Bielke til EUingegaard, Rigsadmiral, faar 
som Gave af Roskilde Kapitels Gods: i Tyebierrig H.. Jemsøe- 
lille 1 (G.), i Vinde Helsinge 1 (G.), i Bringstrup S. og By 1 
(G.) med Skov. i Oderup 2 Steder; Valdborrig H. i Nørre 
JyUinge 1 (G.). 1 Otting Jord. 1 Hus, i Uggellerup 1 (G.), 1 
Hus (Htk. 52 Tdr. 1^4 Skp.). Skb. N, 236. Bil. 

— GhristophvonGabel til Bavelse og Turøe. Gehejme- 
raad, faar: i Rambsøe H . Høyelse S. i Assendrup 6 G. med 
Skov. 2 Gh., 1 Abildhave, som tidUgere har ligget under 
Sorø. men nu ligger under Kongens Gaard i Roskilde (Htk. 
58 Tdr. 4 Skpr., Indkomst 99 Rdlr. 16 Sk.) — for: i Horns 
H., Sælsøe S.. Manderup 2 G., i Smørrum H., Glostrup S., 
Hvæsinge 1 G., i Thune H.. Vindinge S. og By 2 Fjerdinger 
af en øde G., i Thune S. og By 1 G., i Lille H., Taastrup S.. 
Baldersbrønd 1 (G.) (Htk. 63 Tdr. 3 Fdk. Vj.^ ^, Indkomst 
97 Va Rdl. 20 Sk.). Hans Skøde til Kronen Orig. Top. Saml. p. 
Perg. Horns H. Nr. 87. Skb. N. 238 Bil. 

— Arend Berendtsen, Raadstueskriver i København, 
og Giert Meyer, Stadsvejer smstds.. samt Fæller faa: i 
Ringsted H., Farrindløese S. og By 1 (G.), i Tvindelstrup 1 (G.). 
Førslef S. i Simendrup 1 (G.), Snersløf S. i Hiel[m]søemagle 
1 (G.); Vendts H., Asperup S. i Borring 4 (G.) (Htk. 8Vj, Td. 
3 Fdk. 2 -^ Aabomaal å 50 Rdl. Td.) — for: 4079'/, Rdl. 
43 Sk., at regne fra I.Maj 1668. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Skb. N. 241. Bil. 

21. Maj. Konfirmation for Niels Banner til Frederiks- 
gave. Assessor i Statskollegiet. paa Skøde af 27. Febr. 1669. 
Ildsted! ;if Superintendenten og Forstanderne for Odense al- 

19 290 1669. 

mindelige Hospital paa dettes Vegne, hvorved han faar: i 
Odense H., Verning S. i Langsted 2 (G.). Langsted Mølle, i 
Villestofte 2 (G.), 1 Hus, Aasum H.. Allerup S. i Torup 1 
(jordegen G.), 2 (G.), 1 Bol — for: 2000 Rdl. Orig. Top. Saml. 
p. Perg. Hagenskov, Suppl. F. R. Nr. 23. 

21. Maj. Konfirmation for Niels Banner til Frederiks- 
gave, Assessor i Statskollegiet, paa et Mageskifte mellem ham 
og Assens Skole af 24. April 1669, udstedt af Superintendenten 
paa Skolens Vegne, hvorved han faar: i Boeg H., Synderbye 
S. og By 1 G. (Htk. 3 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb.) — for: 
i Boeg H., Flembløese S. i Høed 1 G. (Htk. 3 Tdp- 5 Skpr.), 
Forkellen 2 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. Htk. begærer han intet Veder- 
lag for. Orig. Top. Saml. p. Perg. Hagenskov, Suppl. F. R. 
Nr. 23. Bil. 

— Konfirmation for Niels Banner til Frederiksgave paa 
hans Sønners, Frederik og Christian Banners Vegne 
paa et Mageskifte mellem dem og Odense Gymnasium af 10, 
Febr. 1669, udstedt af Stiftsøvrigheden, hvorved de faa: i 
Aasum H., Allerup S., Toerup 1 (G.) og 1 (Halvg.), som have 
ligget til Mag. Christen Hansens Bestilling (Htk. 14 Tdr. .5 Skpr.) 
— for: i Baag H., Vedtofte S., Hesle 1 (Halvg.), Kiøng S. i 
Horup 1 (jordegen Halvg.) (Htk. 15 Tdr. 7 Skpr. 2 Alb.). 
F. R. Nr. 24. Bil. 

— Konfirmation for Frederik og Christian Banner 
paa et Mageskifte mellem dem og Odense Hospital af 18. Marts 
1669. udstedt af Superintendenten og Hospitalets Forstandere, 
hvorved de faa: i Aasum H., Røninge S. i Røyrup 2 Halvg., 
i Nerraa S. og By 2 G., hvoraf den ene tillige svarer af et 
øde Bols Jord, 1 jordløst Hus paa nævnte Bols Grund — 
for: i [Odense H.] Langsted 2 (G.), Langsted Mølle, i Villes- 
tofte 1 (G.), i Paarup 1 Hus; Baag H., Kiøng S. i Høyrup 1 
(jordegen G.), i Voltofte 1 (Vs G.). F. R. Nr. 24. Bil. 

27. Maj. Christopher Parsberg, Vicekansler, faar: 
i Ølstøcke H., Slagslund S. og By 14 (G.), en aarlig Afgift 
af hele Byen, med tilhørende Skov, 8 Holdtshuse (Htk. 143 
Tdr. 3V2 Skp. å 50 Rdl. Td. er 7179 Rdl. 16 Sk.) — mod at 
indløse Gods i Frederiksborg A. for 3102 Rdl. 4IV3 Sk. Til- 1669. * 291 

hagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. p Perg. Ølstykke 
H. Nr. 15. Skb. N, 244. Bil. 

8. Juni. Vilhelm Brochmand. Amtsskriver paa Biber- 
hus. fa ar: i Hviding H.. Vester Vedsted S. og By 1 (G.), 4 
Huse, i Bierumb 1 (G.), i Lustrup Birk og By 3 (G.), hvoraf 
1 øde. 4 Huse (Htk. 20 Tdr. 2^/^ Skp. 2 ^. å 50 Bdl. Td.) — 
for: Htk. 18 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 2 «3i, som 25. Juni 1668 
var tilskødet ham af Koldinghus A., samt Bente, 26 Bdl. 42 Sk., 
og 57V2 Rdl. 42 Sk. i rede Penge. At regne fra 1. Maj 1669. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 247. Bil. Jvfr. smstds. 
179, hvor der findes en Erklæring af 9. Juli 1669 med Bil. 
angaaende det Vederlag, Biber Kapitel og Hospital skulde 
have af et ledigt Præbende for det til ham afstaaede Gods. 

18. Juni. Erik Krag til Bramminge, Gehejmeraad, faar: 
i Sælland, Horns H., Skibbye S. i Manderup 2 G. (Htk. 21 Tdr. 
1 Fdk., Indkomsten deraf 32 Bdl. 8 Sk.) — for: i Thune H., 
S. og By 3 G. (Htk. 20 Tdr. 5 Skpr.. Indkomsten deraf 35 Bdl. 
8 Sk.). Htk. 's Beløbet af Kronens Gods er I V4 Skp. mere 
end Erik Krags, hvorimod hans giver 3 Bdl. mere i Indkomst. 
Hans Skøde til Kronen Orig. Top. Saml p. Perg. Tune H. 
Nr. 37. Skb. N. 250. Bil. 

22. Juni. Peter Beetz til Tygestrup, Kansler, faar: 
i Vendsyssel Hovedgaarden Børlumb med Bygninger, Ager og 
Eng samt Aarslef Hede og Kolberrig Skov (Htk. 67^2 Td.) og 
underliggende Bøndergods, nemhg: i Børlumb H. og Birk, 
Vitterup By (Gaarden) Østergaard. 9 (G.). 10 Gh.. som kun 
gøre Dagsgerning, men hvoraf dog de 2. der bruges under 
eet. svare en Afg. i Steden for Arbejde, i Skøtterup 11 (G), 
(Gaardene) Marrigaard og Damsgaard. 3 (G.), som kaldes 
Risgaarden. i Fristrup 4 (Bol). 11 Gh., som kun gøre Dags- 
gerning, hvoraf 2 øde, i Børlumb By (Gaarden) Vestergaard, 
13 (G.), 16 Gh.. som kun gøre Dagsgerning, men hvoraf 1 i 
Steden for svarer en Afg., (Gaardene) Hiortenes og Stenberrig- 
gaard, (i Veibye S, Gaarden) Dalmark, i Veibye 7 (G.), 4 
( Hol). 8 (Gh.). i Krabdrup 1 (G.), i Lyngbye 2 Steder, 6 Gh., 
tivoraf svares en Fællesafg. ; i Venneberrig H. (Skæum S. Huset) 
Hungerholt, (i Ugilt S. Kvartbolene) Kaalbore, Statshede, 

19* 292 1669. 

Kringelboren, Snapholt og Haardenberrig, (Halvbolet) Skaiberig, 
(i Taars S. Enestebolet) Feiersholt: Hvetboe H. i Ingstrup 1 
(G.), i Trudtslef 2 (G.). 1 (Bol). 4 (Gh.), hvoraf 1 bruges af 
en Kvinde i Hvorup, Jedtsmark S. ^ i Hiermitslef 1 (Bol), i 
Hunne (S.) og By 1 (Halvbol) og (Halvbolet) Trutsholmb, 
(Ingstrup S.) i Hvorup 1 (Halvbol). 1 (Gh.), (Hune S.) i Pirup 
2 (Gh.), hvoraf det ene hedder Kringelen; Jerslef H. i Vren- 
sted 8 (G.), (Gaardene) Hollemen og Bundgaard, 8 Steder, 

I (Halvbol), 1 Hus, 14 Gh.. (i Tolstrup S. Gaarden) Mølgaard, 
i Linderup 5 (G.), 2 Steder, 1 (Gh.). (Bolene) Knapishafve 
og Torup. (Serridslev S.) i Haldt 4 (G.). 2 (Bol). 2 Huse. som 
bruges under eet, 1 (Gh.), i Hafvin 2 (G.), i Vester Bryndislef 
(Bolet) Hedegaard, i Øster Bryndislef 4 (G.), 1 Sted. 1 Bol, 

II Gh.. i Kraghede 1 (Halvbol). (Hallund S.) i Hollumsted 
Hede 2 (Halvbol), (i Jerslev S. Gadehuset) Torstendal, (i Helium 
S. Kvartbolet) Munkholt. (Gadehuset) Langtved (Htk. i alt 
798 Tdr. IV4 Skp-) — ^or: i Mierløese H. Hovedgaarden 
Thygestrup med Bygninger. Inventarium. Kvæg og Korn, Tegl- 
lade, Brændeovne og Enemærker samt Skovmøllen og Und- 
løese Vand- og Vejrmølle (Htk. 104 Tdr.). endvidere det 
underUggende Bøndergods med Forstrækninger og Bestancer 
til 1. Maj 1669. nemlig: i Mierløse H., Undløse S. og By 20 G., 
6 Husmænd, i Ulkestrup 9 G., hvoraf 1 tilHge svarer af en 
Kirkejord, med Skov til 30 Svins Olden, i Tømmerup (11 G.), 
1 Husmand, i Breignebierg 1 (G.), i Seberup 2 (G.), i Synder- 
sted 1 (G.), i Snefre 2 (G.), i Igelsøe 1 (G.), i Quandløse 2 
(G.), Søestrup S. i Tingtved 1 G., i Sifvendkiøb 10 (G.), 5 
Husmænd, i Skambstrup 2 (G.), 4 (Bol), i Tornved 1 (G.), 
1 Husmand, i Skielnested 1 G., Gaarden Brendholt. i Sten- 
lille S. og By (IV2) G- 1 G., (Enestegaarden) Oreboe med 
Skov til 230 Svins Olden, i Tiørntved 1 (G.), Kundby S. i 
Torslund 1 G., Gishnge^ S. i Sandbye 1 (G.) (i alt Htk. 798 
Tdr. 7^2 Skp. 1 Alb. I^Vts '^■^ hvoraf Bygningerne udgøre 
100 Tdr., Inventarium, Kvæg og Korn 41 Tdr. 5 Skpr. 2 Alb. 
^8/75 -3i og Restancerne 28 Tdr. 7 Skpr. 32/3 Fdk. pa/^.. ^). 
Skb. N, 252. Bil. * Matr. har Vester Hiermitslef S. - Bil. har Gimlinge. 1669 293 

23. Juni. Claus Rasch, Præsident i Nyborg, faar: i 
Vinding H.. Nyborg S. Gaarden Bagnegaard, 1 Hus sannt 
Haugelycke Vænge med Skov og Huse (Htk. 11 Tdr. 5 Skpr. 
T/a Fdk. å 50 Rdl. Td.) — for: 583 Rdl. 32 Sk., dog at 
han paa biUigste Maade handler med Bonden om Gaardens 
Overdragelse. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N. 267. Bil. 

— Jochim von Debbern. Oberst til Hest, faar: i 
Hvætboe H., Giøl Land 9 (G.) samt (Gaardene) Birkumbgaard 
og Hammergaard. 6 (Halvg.). 15 (Bol), hvoraf 2 bruges under 
eet. samt (Bolene) Løckegaard. Svolderbacke og Kirkeberrig, 

1 (Halvbol), 3 (Kvartbol). 33 Gh. med 29 Brugere: Kiær H. 
i Biersted 1 Hus, paa GiøUand 6 Fiskerboder, hvoraf 1 bruges 
af en Mand i Aalborg og 2 af Bonden i Houfgaard: Jerslef 
H. i Tømmerbye 2 (Halvbol). 2 (Gh.), i Ulhøy 1 (Gh.j. i 
Klesterup 1 (G.). 3 (Gh.), (Enestebolet) Nackeberrig, (Halv- 
gaarden) Pilgaard, der tillige svarer af en Mølle, i Hellevad 

2 (Halvg.): (Bolet) Pergaard, (Enestegaarden) Snabhæde, 6 
Gh.. hvoraf 1 bruges af Præsten i Bredkier og 1 af en Mand 
i Hellevad; Venneberrig H. i Jelstrup 1 (G.), 1 (Gh.), (Gaarden) 
Hedegaard, 1 (Gh.), i Søndelef 1 (G.), 1 Gh., i Hundeløf 1 
(G.). I (Gh.). i Ruberig 2 (Bol), i Vester Vidstrup 1 Gh.. 
Stedet Huolgaard; Sønder H. (Djurs) i Albøgge 1 (G.), Børlumb 
H. i Vollerup 1 (G.), 1 (Gh.), i Nørre Vraa 1 Halvg., 1 (Gh.), 
i Kaardal 2 (Bol), Furebye Mølle, i Furebye 7 (G.), 1 (Halvg.), 

1 (Bol), 1 Hus samt disse Steders Andel af Indtægten af 
Gadehusene i Furebye (Htk. 308 Tdr. 5^U Skp. l^U '^) — 
for: Guds til en Værdi af 14604 Rdl. S^j.;^ Sk., som 29. Aug. 
1662 var tilskødet ham af Haderslev A., samt et Aars Rente, 
regnet til 876 Rdl. 23 Sk. De 7 Skpr. V-j^ Fdk. ^=72.5 •^- som 
han herved faar for lidt. regnes som Vederlag for 2 Gadehuse 
i Vester Vidstrup og Biersted. At regne fra 1. Maj s. A. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N. 269. Bil. 

— Markvor Roetsteen til Lundtsgaard faar: i Skouf- 
bye H.. Særslef S., Svenstrup 1 (G.); Skamb H. i Bedislef S. 

2 (G.). Hnndstrup S. i Gynstru|) 1 (G.) (Htk. 30 Tdr. 2 Skpr. 
1 Fdk. 2 ^. å 5(» Rdl. Td.) for: 1514 Rdl. 1 Ort 7 Sk., 
at regne fra 16. Juli 1668. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. 
N. 277. Bil. 294 1669. 

9. Juli. Hugo Liitzov til Backendorf faar: i Slagelse H., 
St. Peders S. i Holmstrup 1 (G.); i Vester Flackebierrig H.. 
Sørbymagle S. og By 4 G., hvoraf 1 tillige svarer af et Vænge, 
1 af Gimblinge Oure, med deres Andel af Sammelskatten og 
en Afg., som de svare af Skiørpinge Mølle, samt tilhørende 
Skov i Sørbyemagle Sønderskov og Sørbye Overdrev, i Gimb- 
linge S. en Afg., som Præsten og alle Gimblinge Bymænd, 
paa een nær, svare af 1 Stk. Jord i Overdrevet i Gimblinge 
Oure, en Afg. af noget Jord i Overdrevet, som de have ind- 
taget, en Afg., som alle Kronens Bønder i Gimblinge, de Høj- 
lærdes Tjenere smstds., Kronens Bønder i Vollerup og VoUerup- 
gaard svare af 1 Stk. Jord til en Kohave i Gimblinge Over- 
drev, Skoven i Gimblinge og Vollerup Kohave med Bappen- 
borrig Vænge og Mosen Øst for Kongevejen, Bappenborrig 
Jord og de 2 Vænger Bappenborrig, Boeslund S. i Sønderup 
Sønder 2 (G.) med deres Andel af Sammelskatten, i Eggerup 
1 (G.), Sorterup S. i Næsbye under Skoven 2 (G.) med deres 
Andel af Sammelskatten, Kindertoft S. i Vedbye Nørre 3 (G.) 
med deres Anparter af Sammelskatten, i Dievidtsrøed 1 (G.), 
der tiUige svarer af et Vænge, med tilhørende Skov i Grefte- 
vang, Krommerup S. i Flembstoft 2 (G.), i Hyllested S. og By 
1 (G.), i Sønder Jellinge 5 (G.), i Ting Jellinge S. og By 4 
(G.), i Fuglebierrig S. og By 2 (G.); fremdeles i Slagelse H.. 
Boeslunde S. i Tranderup 7 (G.), 1 Gh., en aarlig Afg.. der 
svares af Tranderup Mænd, samt en Afg., disse og andre 
Korsør Slots Tjenere i Slagelse H. give foruden al anden 
Landgilde, Skiørpinge S. i Eggidtsløf Lille 2 (G.) (Htk. 424V2 
Td. 22/3 Fdk. 33i%9o a sæll. Maal, hvoraf 182 Tdr. 2 Skpr. 
1 Alb. 23/i, .^ å 30 Bdl. og 242 Tdr. IV2 Skp. 1 Alb. l"/^^^ <^ 
å 25 Bdl. Td.): endvidere Korsør Slots Ladegaards øde Bygge- 
sted med tilliggende Ager, Eng og Herligheder, Stiebierrig, 
Stubagger og Halseby Sø undtaget (Htk. 31 V2 Td. 2 Fdk. 2 
Alb. å 25 Bdl. Td.), endeUg i Slagelse H., Vemmerløf S. i 
Foerløf 3 (G.), der alle tillige svare Sammelskat og desuden 
en Afg. af Vaarbye Mark (Htk. 3IV4 Td. l^j, X å 30 Bdl. Td.) 
— for: i Øster Lisberrig H., Tvedberrig S. i Linnov 4 G., i 
Tvedbierrig S. 1 Sted, hvis Bruger er Kirkeværge; Kronens 
Andel af Korntienden af Hiordshøy, Glesborrig, Vistofte og 1669. 295 

Egens Sogne samt en Afg. af Hiordshøy og en af Skarresøe 
Kirke: i Sønder Liung H., Hammershøy S. og By 1 (G.), 1 
Husmand, i Vorning S. og By 1 (G.), 1 Husmand. 1 Kirkeg., 
i Hviding 1 (G.). 2 Huse. i Ørumb S. og By 1 jordeget Sted. 
i Holbek 1 (G.). 1 Hus, i Sønderbek S. og By 1 Kirkeg., 1 
Kirkebol, i Reistrup 1 Kirkested, i Viskum S. og By 6 (G.), 
3 Gh.; i Gierløf H.. S. og By 1 jordegen G. som tillige yder 
Vederlag for Møgagen, 1 Fjerding Jord paa Gierløf Mark. 1 
Kirkested. i Blenstrup 1 jordegen (G.), som tillige svarer en 
Afg. for Møgagen. 2 Kirkesteder, i Dalbye S. og By 3 Kirke- 
steder, i Stangerum 1 jordegen (G.), 1 Kirkebol, i Tødsløf S. 

1 (G.), 3 Gh., i Tøring 1 Kirkebol, i Endsløf S. og By 3 Kirke- 
.steder, 1 Kirkegh., i Sønder Ondsing S. og By 1 jordegen 
(G.). (Gaarden) Høigaard (Htk. 2151/2 Td. å 50 Rdl., 27 Tdr. 
P/^ Skp. 22/5 -3i å 25 Rdl. Td.). Desuden tilkommer der ham 
efter Renteriets Afregning 1551^2 Rdl. 2 Sk., samt paa Ride- 
foged Jens Ebbesens Vegne 217 Rdl. Efter Afligning bliver 
han 31 Rdl. 18 Sk. skyldig. At regne fra 1. Maj 1669. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Hans Skøde til Kronen Orig. Top. 
Saml. p. Perg. Øster Lisbjerg H. Nr. 41. Skb. N. 281. Ril. 

9. Juli. Margrethe Rantzov, Enke efter Ofve Thott 
til Skabersøe, fa ar: i Jerslef H. Gunders Mølle, i Stenum 8 
(G.), 1 (Bol), 7 Gh., (Bolet) Koeholum. i Kalum 3 (G.). 1 Bol. 

2 (Gh.). hvoraf det ene bruges af en Mand paa Smersted. i 
Serritslef 1 (G.), 1 (Bol), i Aaeby 2 (G.), 1 (Bol), i Under- 
aare 1 (Bol). 5 (Gh.). i Sterup 3 (G.). 1 (Bol). 2 (Halvbol). 
1 (Gh.); (Gaarden) Jerslef Bundgaard. Børlumb H. i Borup 1 
(G.), i Hvætboe H. (Gaarden) Kiedgaard. i Paanderup 1 (Halvg.). 

1 (G.), i Kvorup 1 (G.), 2 (Bol). 1 (Gh.), i Sønder Saltum 

2 (Haivg.), (Bolet) Ribergaard. i Eyersted 2 (Bol). 1 (Gh.), i 
Farup 1 Bol (Htk. 271 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. å 50 Rdl. Td.) — 
for: 13557 Rdl. 3 Ort 6 Sk., at regne fra 1. Miij 1669. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 288. Bil. 

— Jakob Gefvike, Oberstløjtnant og Kommandant 
i Nakskov, faar: i Sønderliung H., Hammershøi S. og By 1 
(G.), 1 Hus, i Vorning S. og By 1 (G.), 1 Husmand, 1 Sted, 
i Hviding 1 (G.), 2 Huse, i Ørumb S. og By 1 Sted, i Holbek 
1 (G.). f'M Afg.. i Sønderbek S. og liy - Steder, i Reisliup 296 1669. 

1 Sted, i Viskum S. og By 6 (G.), 3 Gh. ; i Gierløf H., S. og 
By 1 (G.), 1 Fjerding Jord paa Byens Mark. 1 (Kirkeg.), i 
Glendstrup 1 (G.), 2 Kirketjenere, i Dalbyeofver S. og By 3 
Kirketjenere, i Stangerum 1 (G.), 1 Kirketjener, i Tødtsløf 
S. og By 1 (Kirkeg.), 3 Gh.. i Tørring 1 Kirketjener, i Endts- 
løf S. og By 3 (Kirketjenere). 1 Gh.; Onsild H. i Sønder 
Onsild S. og By 1 (jordegen G.), (Gaarden) Høygaard; i Mols 
H. Kongens Andel af Korntienden af Egens S. ; i Sønderhald 
H. en aarlig Afg. af Kirken i Skarrisøe (Htk. 159 Tdr. 3^^ 
Skp. 2 Alb. 22/, ,v^) — for: Gods til en Værdi af 7506 Rdl. 
3 Ort 2 Sk. samt et Aars Rente 450 Rdl. 39 Sk., i alt 7957 
Rdl. 17 Sk., hvilket Gods 21. JuU 1665 var udlagt ham af 
Koldinghus A.; at regne fra sidste 1. Maj. De 2V4 Skp. 3^25 '^, 
som han faar for meget, regnes som Vederlag for Godsets 
Forbedring. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N. 294. Bil. 

19. Juli. Henrik Lindenov til Øfvidts Kloster faar: 
i Aarhus Stift. Nørre H. jus patronatus med tilhørende Kirke- 
tiende til Gierrild og Hemmit Sogne samt følgende Kirkegods: 
til Gierrild Kirke i Gierrild 2 (G.). 1 Stk. Jord paa Karlebye 
Mark og i Hemmit 1 (Bol): til Hemmit Kirke i Hemrait 1 
(Bol), nogle Jorder paa Bønderup og Embidtsboe Marker og 
1 Stk. Eng, der bruges af Mølleren i Hemmit Mølle ; til Præsten 
i Gierrild: i Hemmit 1 (Bol): i Skoufbye H. og S., Harretslef 
By Nedre Mølle, som er hjemfalden til Kronen efter Kay 
Lycke; Vester Lisberrig H. i Elsted S. og By 1 (G.), i Søften 
S. og By 1 (G.), i Hasløf H., S. og By 2 (G.). 1 Gaardspart 
(Htk. 74 Tdr. 3^U Skp. P/25 «3i, å 50 Rdl. Td.) — for: 3723'/., 
Rdl. 8 Sk., at regne fra 1. Maj 1669. Skb. N, 299. Bil. 

— Joakim Frederik Vind til Gierdrup faar: i Vester 
Flackebierrig H., Eggidtsløfmagle S. i Liungbye Lillevang Eng- 
bund til 84 Læs Hø, i Undermose, Nordvest for Lillevang, 
Engbund til 12 Læs Hø, i Liungemarken, nærmest op til 
Lillevang ved Grønhøi, Engbund til 15 Læs Hø, ialt Engbund 
til 111 Læs Hø; i Lillevang Kronens Agerjord. 34 Pund 3 Tdr. 
5V2 Skp. Sædeland. i Liungemarken Øst for Grønhøi Ager- 
jord, som strækker sig imod Syd til Tørvemosen, imod Nord 
til Lillevang, 7^/2 Pund Sædeland. Syd for Undermosen Ager- 
jord, der strækker sig mod Nordvest til det Stengærde, som 1669. 297 

kommer fra Faarderup og gaar imod Nord til Faarderup Skel 
og Liungbye Mark og imod Øst til Lillevangs Grøft, 6 Pund 
Sædeland; Tilladelse til at nyde fri Farvej over Liungemarken 
fra det røde Led til ovennævnte Jorder; i Liungby 2 Gaards- 
pladser, hvoraf den ene strækker sig i Nordøst til Lillevangs 
Gærde, med tilhørende Agre — for: i Eggitsløfmagle S. i 
Ellemosemarken 19 Pimd 14 Skpr. Sædeland, i Liungemarken 
25 Pund 3 Tdr. 4 Skpr. Sædeland. ialt 182 Tdr. Sædeland; 
Engbund i de nævnte Marker til 69 Læs Hø og Tørvelyngen 
smstds. i Græsning og Tørveskær saa god som 14 Læs Hø. 
Hans Skøde til Kronen Orig. Top. Saml. p. Perg. Vester Flakke- 
bjer H. Nr. 90. Skb. N, 303. 

10. Aug. Vincents Joachim Hahn. Over- og Hof- 
jægermester, fa ar: i Faxe H., Egede S., Atterup 1 (G.), Dal- 
bye S. i Høsten 1 (G.) (Htk. 6 Tdr. 'U Fdk.) — for: Htk. 
5 Tdr. 6 Skpr. 1 Alb. S^/^, ^ Aabomaal, som han havde til 
gode paa Mageskiftet af 8 Juli 1667. Forskellen 12 Rdl. 9 Sk. 
betalte han 5 Febr. 1670. Skb. N, 305. Bil. 

— Fru Anna Margretha von Gødtsen faar som 
Gave: i Salling H. 1 Maal Ejendomsjord paa Diernisse Mark 
(Htk. V2Td.). Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. N, 319. Bil. 

13. Aug. Bevilling for Christen Skeel Jørgensen 
til Estrup paa, at de Bønder, som han enten har eller i 
Fremtiden faar til Tølløse Hovedgaard i Merløse H., maa 
s^vare under Tølløse Birketing'. S. R. Nr. 251. Bil. 

17. Aug. Borgemester i Christianshavn. Jakob Mad- 
sens Enke og Arvinger faa: i Baag H., Kierumb S., 
Ebberup 1 jordegen G., som bruges af to, 1 (G.), i Melbye 1 
Fæsteg.. som næsten er øde, i Assens en aarlig Afg. af noget 
Jord. som bruges til Byen. i Dreslette S. og By 4 Fæsteg., 
hvoraf 3 næsten ere øde. i Flembløese S. og By 2 jordegne 
(G.), hvoraf den ene er øde, i Voldtofte 1 jordegen G., 2 
Fæsteg., Gambtofte S. i Egerup 1 Ejendomsjord. hvoraf Niels 
Hanner bruger en Del, Tanderup S. i Hiorte 1 jordegen G., 
i Nacke 1 jordegen G., i Embtekier 2 jordegne (G.), Kierte S. ' Dette blev oprettet ved aabent Ikev af 5. Sept. 1569 for Feder Oxe 
og hans Arvinger og omfattede hele Tølløse S. samt det Gods. Peder Oxe 
havde eller erhvervede i Kvandløse S. Bekr. Kopi blandt anf. Bil. 298 1669. 

i Hierup 3 G., hvoraf 2 øde, i Ørsbierrig 1 øde G., 1 Kirke- 
bol, der skylder til Kierte Kirke, i Kierte 1 Bol, der skylder 
til fornævnte Kirke, i Ørsted S. og By 1 Boispart; Kronens 
Andel af Korntienden af Kierumb, Sandager. Holevad, Sylle- 
sted, Siøbye. Vedtofte, Ørte, Ørsted, Kierte og Flembløes 
Sogne; Skoufboe H., Søndersøe S. i Vedbye 2 (G.), i Toe- 
strup 1 (G.), i Vierslef S. 1 (G.), Vissenberrig S. i Bred 1 
(G.) med Skov, i Skalbierrig 1 (G.) med Skov; Vinding H. i 
Skielderup 1 (G.) ; Salling H. i Nybølle Part i 1 (G.) ; Lange- 
land, Nørre H. i Tullebølle S. og By 2 (G.), (Gaarden) Bleg- 
holmb, i Liesmoese 1 (Hus), i Bøstrup S. (Gaarden) Jude- 
holmb, i Bøstrup 1 (G.), 1 (Hus), i Fæbek en Afg., Snøde S. 
i Tressebøl 1 (G.), 1 (Hus), i Ennebøl 2 (G.). 1 (Hus), 1 
Vejrmøllested, i Snøde 1 Sted; Sønder H., Lindelse S. i Illebøl 
(Gaarden) Havgaard, 3 (G.), 1 (Hus), Stedet EgemoeseS i 
Hennetved 2 (G.), Humble S. i Kildebye 2 (G.), i Helsenet 
2 (G.), 1 (Hus), Skov til Blegholmb, Judeholmb og Havgaard; 
Hads H. i Alrøed S. 19 (G), 2 (Gh.), en Afg.. der svares af 
Øster Læg. en Afg., der svares af Vester Læg, Landbopenge 
og Gæsteripenge af hele Øen; i Rindts H. (Halvgaarden) 
Stutterup; Helium H. i Brøndum S. og By 2 (G.), 2 Gh.; 
Børlum H.. Understed S. i Gadeholdt 1 (G.), der tiUige svarer 
af 1 Stk. Jord paa Moen, 1 (Halvg.), (Halvgaarden) Synder- 
stenshede. Vaar S. i Agersted 1 Sted, i Furebye 3 (Halvg.), 
2 (Bol). 1 (Halvbol), 1 (Gh.) med den til disse Steder hørende 
Andel i Furebye Gadehuse; Nesboe H.. Torup S. (Gaarden) 
Skolmb. i Klimb S. og By 1 Gaardspart; Hvetboe H. i Hun- 
torp 1 (Hus); Stedet Lendombs Broe. i Synderbye 2 (Halvg.). 
i Nør Saltum 2 (G.), 2 (Gh.), der bruges under eet, i Kiette- 
rup 5 (Bol), hvoraf 1 tillige skylder af en Eng, i Farup 1 
Sted; Han H., Haursløf S. i Bonderup 1 (G.), 3 (Bol), i Toerslef 
S. og By 1 (G.) ; Vennebierrig H. (Gaarden) Skierrum Bonde- 
gaard, 1 (Gh.); i Jerslef H. og By 2 (Bol); SaUing, Nørre H.. 
Ryeberrig S. i Ildberrig 1 (G.); Mors. Nørre H. i Tødtse S. 
Gaarden Løbiggaard; Sønder H. i Nes Part i 1 (G.), i Aael- 
gaard 2 (G.), Part i 1 (G.); Hassing H., Villerslef S. i Gundernes 1 Skb. har fejlagtigt Egnemoese. 1669. 299 

2 (G.), i Villerslef By 1 (G.), hvis 3 Brugere tillige svare Afg. 
til Dr. Niels Broberrig i Aarhus: Refs H. i Øiebye S. og By 
1 (Bol); Harsing H. i Hørsted 2 (G.). 1 Gh.; i Alberrig 1 Jord 
(Htk. 1002 Tdr. 32/3 Fdk. 3"/,o5 '2i) — for: i København 
Børsen, som var afhændet til Jakob Madsen for 50000 Rdl.; 
herved komme Arvingerne til at skylde 106 Rdl. 20*/.2, Sk., som 
afdrages i deres Fordring paa Kronen. At regne fra sidste 
1. Maj. Tilbagekøbsret forbeholdt for 50 Rdl. pr. Td. Htk. 
Skb. N. 307. Bil. 

24. Sept. Konfirmation for Peter Reetz til Paltsgaard, 
Kansler, paa et Mageskifte mellem ham og Præsteembedet i 
Dalbye (Hr. Peder Rasmussen) af 11. Sept. s. A.. hvorved 
han faar: (i Faxe H.) nær ved Turebyegaard en hlle Skov 
Præsteskoven (Htk. 3 Skpr.) — for: i Faxe H., Jenstrup af 
1 øde G., som grænser op til Dalbye Mark, den Sædejord og 
Eng, som Ugger i Vangene Kirkemark. Rodemark og Tvinge- 
biergmark. hvorimod Vangen Ryedt. 1 øde Vænge i nævnte 
Marker. Gaardens Byggeplads med 2 Abildhaver samt et lille 
Vænge ved Gaarden blive hos Peter Reetz; da Præsteskoven 
har været fri for Kontributioner og Matrikulskat, lover Peter 
Reetz at svare af Turebyegaard og underliggende Gods til al 
den Kontribution og Skat. som han burde, om han ikke 
havde afstaaet denne Jord til Præstegaarden . saa at Sogne- 
præsterne i Dalbye ikke have nogen Forpligtelse i saa Hen- 
seende (Htk. 6 Tdr.). S. R. Nr. 292 - 3. Bil. 

28. Sept. Konfirmation for Erik Krag til Bramminge, 
Assessor i Statskollegiet. paa et Mageskifte mellem ham og 
Præsteembedet i Skibye (Hr. Peder Søfrensen) af 17. Sept. 
s. A.. hvorved han faar: i (Horns H.) Manderup By Skibye 
Anneksgaard (Htk. 3 Tdr.) — for: i (Horns H.) Skibye 6 Tdr. 
Htk. i 1 Halvg.s Ejendom, som Præsten hidtil selv har haft i 
Brug; denne Jord maa Præsterne i Skibye, om de lyste, bruge 
under deres Præstegaard, dog at intet afgaar i nævnte Halv- 
?aards Skat og Kontribution: endvidere faar han: paa Mande- 
nip Mark B Skpr. Saaland af Skibye Kirkes Gods — for: 
20 Sleltedlr. S. H. Nr. 296. Bil. 

23. Okt. Daniel Matras. Sprogmester paa Sorø, faar 
som Gave af det Gods, der har været lagt til hans Bestilling: 300 1669—70. 

Tyebierrig H. i Buske 2 G. med Skov til 90 Svins Olden (Htk. 
25 Tdr. 33/^ Skp.). Tilbagekøbsret forbeholdt. Orig. Top. Saml. 
p. Perg. Tybjerg H. Nr. 78. Skb. N, 230. Bil. 

3. Nov. Erik Krag til Bramminge. Gehejmeraad, faar: 
i Horns H.. Skulleløf S. og By 11 (G.). 12 Gh. (Htk. 117 Tdr. 
3/4 Fdk., Indkomst I72V2 Rdl. IB'/s Sk.) — for: i Horns H., 
Ofre S.. Gambløese 5 G., hvoraf de 2 bruges under eet, 2 
Husmænd, i Næsbye 4 (G.), 3 Afg.. som forskellige svare af 
samme Gaard. 1 Hus. i Bybierrig 1 (G.). 1 Sted, 2 Gh., i 
Ferslef S. og By 3 (G.) (Htk. 117 Tdr. -f- V2 Fdk.. Indkomst 
I843/4 Rdl. 15 Sk.). Hans Skøde til Kronen Orig. Top. Saml. 
p. Perg. Horns H. Nr. 88. Skb. N. 322. Bil. 

13. Nov. Holger Vind til Gundestrup, Gehejme- og 
Statsraad. faar: i Thune H, Grefve S. og By 4 (G.), hvoraf 
1 øde. som Præsten har brugt. 6 Husmænd (Htk. 54 Tdr. 
51/2 Skp., Indkomst 92 Rdl. IV^ Ort). som alt har tilhørt Ros- 
kilde Kapitel. — for: i Vester Flackebierrig H., Tierreby S. 
i Vedskøfle By 3 (G.); i Hammer H.. Rønnebeek S., Sten- 
strup 1 (G.) (Htk. 59 Tdr. VU Skp.. Indkomst 93^/^ Rdl. 8 Sk.). 
Hans Skøde til Kronen Orig. Top. Saml. p. Perg. Vester 
Flakkebjerg H. Nr. 91. Skb. N. 326. Bil. 

— Andres Søebøtker og hans Søn Frederik Søe- 
Bøtker faa som Gave: i Strøe H.. Ølstøcke S. Veirebroe 
Mølle med Fiskeri i MøUedammen og Aaen samt Bygnings- 
tømmer af Amtets Skove til Møllens Vedligeholdelse (Htk. 
44 Tdr.). Skb. N, 329. Bil. 

14. Dec. Bevilling til Bispeembedet i Vendelbo 
Stift (Superintendent Merits Koning) paa, at Indtægten af 
Hundstrup og Østerild Præstekald etter Sognepræstens Død 
inaa lægges til Vedligeholdelsen af Bispeboligen, mod at 
Superintendenten holder en Kapellan i nævnte Sogne. J. R. 
Nr. 213. Bil. 

1670. 5. Jan. Bevilling for Otte Skeel til Valløe paa, 
at Herfølge Præstegaard maa følge ham, saa fremt det er 
rigtigt, at der ved Ridemænd er udlagt 2 G. til Vederlag, og 
at Kronen, saaledes som Kongens Skøde ^ paa nævnte Præste- ^ Om dette Skøde har intet nærmere kunnet oplyses. 1670. 301 

gaard udsiger, har oppebaaret fuldt Vederlag derfor. S. R. 
Nr. 3. Bil. 

20. Jan. Feter Reedtz til Palsgaard. Kansler, faar: 
i Faxe H. — til det jus patronatus, han allerede har til Hoved- 
sognet Tureby — jus patronatus til dets Anneks Dalby med 
Ret til at oppebære Kirketienden imod at holde Kirken for- 
svarhgt vedlige. S. R. Nr. 25. ERHVERVELSER OG AFHÆNDELSER 

AF KROMODS 

I KONG KRISTIAN V.^ TID. 1670. 16. Febr. Skøde til Otto Krabbe, Kammer- 
junker, paa Gods, som Frederik III har skænket ham^: i 
Hammers Hd.. Olufstrup S. Hovedgaarden Holmegaard med 
dens Vejr- og Vandmølle, Enemærker og Skove til 250 Svins 
Olden, endvidere Gaardens Andel i Porsmosen, ligeledes 
Taageruppe By, nemlig 2 Gaardsæder. som bruges under et. 
5 G., 2 Agre og 1 Eng paa Olufstrup Mark. fremdeles 10 
Høveders Græsning paa Fænsmarke. 62 Høveders paa Ny- 
ruppe Mark, naar Fælled er. takseret til Hartk. 74 Tdr. 2 Skpr. 
2 Fdk. sæll. Maal, samt Holmegaards Bygninger; endvidere 
det Bøndergods, som nu skal underlægges den. nemlig: i 
Ølstrup S. og By 2 G., i Rønnebæk S. og By 1 G.; i Tye- 
biere H., Fænsmark S. og By 4 G., hvoraf 1 med Skov til 
15 Svins Olden. 3 Gh., i Sebberup 1 G.. 1 H.. i Kalkerup 4 G., 
i Herlufmagle S. i Hiulebek 5 G. med Skov til 135 Svins Olden. 
Broksøegaard med Skov til 120 Svins Olden; i Baarse Hd.. 
Tougsværd S. og By 4 G., 3 Gh., i Nørre Tvede Herhgheden 
af 1 G., der svarer Landgilden til Vartou, Herligheden har 
tidligere fulgt Gisselfelt; i Ringsted Hd., Testrup S. i Skuderløs 
5 G.. Herligheden af 9 G., som svare Landgilden til Vartou. 
Herligheden har hidtil fulgt Gisselfelt, 3 Gh. : endvidere Jagten 
paa Stor- og Smaavildt, saavel indenfor som udenfor Vildt- 
hanen, saa vidt dens Fællede strækker sig; og skal det ind- 
pælede Stykke Jord og Skov, som ligger ved Holmegaard og • Ved et opsat og beregnet, men ikke udfærdiget Skøde, dateret 
13. Nov. 1HH9. Top. Saml. ]>. Perg. Sæll. Herreg. Suppl. 

20 306 1670. 

ved Indførsel var udlagt fra Oluf Daa og underlagt Gisselfelt, 
herefter følge Otto Krabbe ; endelig maa Kongens og Kirkens 
Andel af Korntienden af Olufstruppe S., som har været bort- 
fæstet til Holmegaard, vedblive dermed imod den sædvanlige 
Afgift, særskilt for hver. Skødebog Q, 11. Gp Q, 2. I. 

Beregning (Skødebog Q 1): det ham af Kronen skænkede Gods, ialt 
Htk. 461 Tdr. l^^gj Alb., den Landgilde, der gives til Vartou uberegnet. 

18. Febr. Skøde til Johan Auman, Urtekræmmer, paa 
en Plads bag Børsen i København. K. Sæll. Reg. Nr. 57. 
Trykt herefter KD VI, 528. 

— Skøde til Peder Svendsøn, Brygger, paa en Hjørne- 
plads bag Slotsholmen i København. K. Sæll. Reg. Nr. 58. 
Trykt herefter KD VI, 528. 

10. Marts. Skøde til Hans Merkel paa: i Københavns 
A., Ølstøcke Hd., Smørum S. i Smørumniere 1 G., som hans 
Hustru, Major Chrestian Vendelboes Enke, har været forlenet 
med for sin afd. Mands Fordring, — imod, at H. Merkel 
afstaar hele sin og Hustrus Fordring. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Gp Q, 6. I. Orig. Top. Saml. p. Perg. Smørum Hd. Nr. 72. 

Beregning (Skødebog Q, 17): 

Hans Merkels Fordring 1129 Rdl. 22 Sk. 

Hans Hustrus Fordring efter sin afdøde Mand 1474 - » - 

Tiis. . . . 2603 Rdl. 22 Sk. 

Den Gaard, Kronen tilskøder ham, 1250 Rdl. » Sk. 

Kronens Gevinst bliver saaledes 1353 - 22 - 

11. Marts. Skøde til Jo kim Wonn paa en Byggeplads 
i Borgergade i København. K. Sæll. Reg. Nr. 91. Trykt her- 
efter KD VI. 529. 

2. April. Købebrev^ til Ulrik Friederik Gyldenløve 
paa: Hartzhorner Wildnis i Herskabet Pinneberg, 51472 
Morgen inddiget Land, med Birkeret — for: Kalø Amt, an- 
sat til 66ii00 Rdl., og 33000 Rdl. i kontante Udlæg paa hans 
Rejse til England, hvorover han har indgivet Regning i Kongens 
eget Kammer; Resten, 24480 Rdl., skænkes ham. Tilbage- 
købsret forbeholdt Tysk Skødebog A, 2. Orig. Dokum. ang. 
Ulrik Frederik Gyldenløve, Reg. 10. 

21. April. Mageskiftebrev, hvorved Birgitte Trolle, afg. 

1 Paa Tysk. I 

1670. 307 

Mandrup Brahes, fa ar: i Salling Hd. Rantzausholms Hoved- 
gaard med dens Marker og Engbunde: Laugbiergis Mark. 
Fiskebiergis Mark, Lille Mark og Bagishauge. Rydemoesen, 
Staldtsmaae. Vindebroemaae og Hans Nielsens Lykke; ligeledes 
følgende Rantzausholms Endelsøer og Fiskevand: Nørre Roe- 
søe, Brendgaardtssøe, Pugsøe og Torresøe og desforuden 
Fællesfiskeri i Flening samt Ørreste^, ligeledes Rantzausholms 
Andel i Skovene Klosterskouf og Gieruppeskouf samt Rantzaus- 
holms Mølle, en Afgift, samtHge Fleninge Mænd svare af 
Fleninge''' Kohave, en Afgift, som Nyboe Mænd svare af Ny- 
boe Kohave, Enemærkes Græsning, 3 H. i bemelte Kohave, 
en Afgift, som 2 Mænd svare for Græsning og Indhegning i 
Enemærket Nyboe Kohave, en Afgift, som 1 Mand svarer af 
et Vænge i forn. Kohave, en Afgift, som 1 Mand svarer af 
Bratsdam, en Afgift, som 2 Mænd svare af Nyebatsholm: 
endvidere Rantzausholms Birkerettighed; jus patronatus til 
Rantzausholm og Kragerup Kirker samt Kongens og Kirkens 
Andel af Korntienden og St. Hansdag Midsommers Kvægtiende 
af begge Sogne, Herligheden til Præstegaarden og Degne- 
boligerne, 1 Kirkejord. hvoraf en Mand i Hagerup svarer. 
1 [Jord], hvoraf en Mand i Høierup svarer. Tilsammen i 
1664 takseret til 94 Tdr. 4 Skpr. V5 Fdk. Htk. Desuden 
følgende Gods. som henføres under Hovedgaardens Takst, og 
som Statholder Gabel har tilforhandlet .sig og igen afstaaet 
til Kronen, nemlig: Knolbierg Enemærke, nogen Skov i 
Gaardens Enemærke, Dyrehaugen, en Andel af Gieruppe Skov 
til 200 Svins Olden og af Klosterskov til 102 Svins Olden, 
Lyding Skov til 180 Svins Olden, som ialt beløber sig til 21 
Tdr. 6 Skpr. Htk. : endnu følgende Afgifter, der gives for 
nogle særskilte Indhegninger af Gaardens Enemærker, og som 
Statholderen har tilforhandlet sig. nemlig en Afgift, som svares 
af samtlige Gierupe Mænd af 1 Kohave, en Afgift, som 2 Mænd 
svare af 1 Have, en Afgift, som 6 Mænd i Gierupe svare af 
1 Kohave paa Gierupe Skov. en Afgift, som 2 Mænd i Nye- 
bagd svare af 1 Kohave, en Afgift, som 4 Mænd i Jerup " Saaledes Skødebog Q. Gp O har Øerste. * Saaledes Gp Q, 
Skødebog n har Flemige. 

20* c 

308 1670. 

svare af 1 Kohave. en Afgift, som 3 Mænd i Gierupe svare 
af 1 Kohave. 10 Afgifter, der hver svares af en enkeh Mand, 
et afbrændt Byggested, kaldet Stenshuset. beregnet i Htk. til 
Gaardens Takst 4 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb.; Brendgaards 
Hovedgaard med dens Bygninger. Enemærker og Moser. Halting 
Mark. Torup Lykke med Kohave. Nyevenge. 1 Eng. kaldet 
Tongkrog. Skov til Brendegaard til 450 Svins Olden. 

Rantzausholms og Brendegaards nu til- og underHggende 
Bøndergods, nemlig: i Hagerup S.. Gierupe 10 G. med til- 
hørende Skov. 7 H.. i Nyebøgt I G. med tilhørende Skov. i 
Klosterskouf 1 H. i Fleminge 8 G. med tilhørende Skov. i 
Haagerup 9 G. med tilhørende Skov, af hvilke 1 kaldes Hørby- 
holm ^ Herligheden af 1 G.. 2 Kirkejorder, som bruges under 
et, 1 Degnebol. 7 H.. i Brendelyding 4 G., i Lydinge 5 G., 
hvoraf 1 øde. Røede Mølle, i Espe 2 G., hvoraf 1 øde og 
afbrudt, i Krarupe 2 G., hvoraf den ene er øde og de 3 Hus- 
mænd sstds. svare Landgilden deraf, 2 H.. i Egneborre Af- 
gift af 1 Kirkejord til Krarup Kirke, i Nyeboe 1 G. med til- 
hørende Skov og 1 H.. Gaarden Fiskerup med tilhørende 
Skov, Gaarden Kragaard med tilhørende Skov. i Vester 
Skieringe 2 H.. Herhgheden af 1 Hus. som giver Landgilde 
til Skieringe Kirke, i Perup 1 G.. 1 Gh., Gaarden Solbierre 
med Skov til 500 Svins Olden, i Øster Skiering 2 G., hvoraf 
den ene er øde og afbrudt. 1 Gh., i Skieringballe 1 H.. i 
Grønderup 6 G., hvoraf 5 med tilhørende Skov, i Svaninge 

1 G.. 1 Gh.. i Faldtsled 4 G. med Skov til 20 Svins Olden, 
3 Gh.. hvoraf 1 øde og afbrudt, i Hillerslof 1 G., 2 Gh.. i 
SaUinge 1 G. med Skov til 37 Svins Olden, 2 Gh., i Gieseloufe 

2 Afgifter til Krarup Kirke; i Gudme Hd.. Oure S.. Albierre 

3 G., hvoraf 1 tilhge svarer af en Jord. Endnu i Jylland 
noget Gods. som Fru Birgitte Trolle selv tilforn har tilskødet 
Kronen, nemlig: i Børgelum Hd., Hørbye S., Skierpinge 1 G. 
med Skov til 788 Svins Olden. Gaardene Haufven, Fielleren 
og Bradtsholt^ med Skovene Bradtsholt ^, Brendholt og Fielleren 1 K. har Hoybydsholm. - Saaledes Gp Q, Skødebog Q har 
Brasholt. 1670. 309 

til 300 Svins Olden, i Vester Estrup 1 G., al Estrup Skov med 
Lunden til 315 Svins Olden, Estrup Mølle, i Øster Estrup 4 G., 

3 B., 1 nyt Af bygge, som derfor ikke er beregnet til Hart- 
korn. 2 H., i Roeslette I H.. i Svongen 1 B.. i Brendemoese 
1 B., i Lille Femb 1 B.. i Lille Skierpinge 1 B., Bolet Toften, 
i Estrup 4 Gh., Gaarden Mølgaard med Skov til 60 Svins Olden. 
Endelig følgende Gods, som er dømt under Rantzausholms 
Hovedgaard: i Ulbølle Halvparten af 1 Halvg., 1 B., 2 Gh., i 
Vester Skerringe en Afgift, som 4 Md. svare i Forening, 1 Gh. 

B.Trolle giver i Mageskifte det Gods, hun 16. Okt. 1668 
har udlagt til Kronen, nemlig: i Tusse Hd.. Torbenfeldt Birk og 
S. Torbenfeldt Hovedgaard med sine Enemærker. Skove. Fiske- 
vand og Herlighed, samt Birkerettighed og jus patronatus til 
Torbenfeld S. ; endvidere det nu tilliggende Bøndergods, nemUg 
i Torbenfeld Birk og S.. Simmenfeld By 3 G. med tilhørende 
Skov, af hvilke 1 svarer en Afgift til Burkholt^ 1 Husmand, som 
gør Ugedag, i Torbenfeld By 13 Husmænd, som gøre Ugedage, 
Torbenfeld Mølle, i Skamstrup S. og By 6 G.. 4 Husmænd, 
som give Arbejdspenge, en Afg. af Lindalt, naar den Vang 
er inde, i SkilUngsted 1 G., i Siufvendekiøb 3 G.. Arbejds- 
penge af den fjerde Part af Smedjen, i Bendebo 6 G. med 
tilhørende Skov. 1 Husmand, som gør Ugedag, i Mørke S. og 
By Mørkegaard, som tillige svarer af Overdrevet bag det nye 
Vænge og af en Jord paa Lindalt, naar den Vang er inde. 
12 G., som tillige svare tvende Afgifter i Fællesskab af al 
Byen. Mørke Mølle, 8 Husmænd, som gøre Ugedage, i Nøcken- 
ved 2 G., i Tveden 2 G. ; i Tudtse Hd.. Biercheby S. og By 2 
G. med Skov. i Jyderup S. og By 3 G. med Skov, i Torenved 

4 G. med Skov. 1 B.. 4 Husmænd, som gøre Ugedage, i 
Kundbye S. Torslunde 1 G., i Svining S. Gudmandstrup 1 G., 
i Udby S. Kidserup 1 G., i Boggenis 1 G.: i Skippinge Hd., 
Særsløf 2 G.; i Mierløse Hd.. Søndersted S. Gaarden Bregne- 
bierg med Skov til 40 Svins Olden, i Onløse S. Tomerup 1 
G. med Skov, Nørre Jernløse S. i Hamerup 1 G., i Undløse S. ' Skal formentlig være Birkholm, se Matr. over Holbæk Amt af li. 
.luli 1662. 310 1670. 

Ulvig 4 G. med Skov. 1 H. ; i Smørum Hd., Brøndbyeøster 1 G. : 
i Løfve Hd.. Bildsø 1 G. ; i Adts Hd., Asminderup 1 G., som er 
given til Torbenfeld Kirke. Endvidere følgende Bøndergods 
i Børgelum Hd., Hørby S.: Skierping 1 G. med Skov, Gaardene 
Hafven, Fielleren og Bratsholt med Skovene Bratsholl. Brend- 
holt og Fielleren. i Vester Estrup 1 G., al Estrup Skov med 
Lunden til 315 Svins Olden. Estrup Mølle, i Øster Estrup 4 G.. 
3 B.. 1 nyt Af bygge, som derfor ikke er beregnet til Hart- 
korn. 2 H.. i Boeslette 1 H., i Svongen 1 B., i Snege 2 G., 
Fællesskov paa Hørby. Nyholm og Svenne Marker til 45 
Svins Olden, i Bonkholle 1 G., i Fauerholt 1 G., i Brende- 
mose 1 (G), Gaarden Rosenhave, i Lille Femb 1 (G), i Lille 
Skierping 1 B., Bolet Toften, i Estrup 4 Gh.. Gaarden Møl- 
gaard med Skov til 40 Svins Olden: i Jersløf Hd., Vaar S.. 
Aggerste By 1 G. med Skov til 100 Svins Olden. 3 Gh.. i 
Understed S. Gaarden Hestvang med Skov til 75 Svins Olden, 
som tillige svarer af en Jord, kaldet Selst. og af Møllen, der 
er øde, i Skoven 1 B.. i Skibbudt 6 G., i Kies 4 G.. 1 H.. 
Gaardene Knappen eller Hedegaard og Plettigholt. Undtagen 
er: Kirkegaarden i Asminderup. der hører til Torbenfeldt 
Kirke, endvidere de 3000 Rdl.. der staa i Torbenfeldt Gaard. 
og hvoraf 5°/^ aarhg svares til de fattige i Roskilde, og endelig 
den Benaadning. som Knud Holst og Hustru have paa Gaarden 
Hestvang. Skødebog Q, 21. Gp Q. 8. 1. 

Beregning af 16. Okt. 1668 (Skødebog Q. 79): 

Rantzausholms Hovedgaard og 

Skove Htk. 252 Tdr. 3 Skpr. ^ Fdk. 1 Alb. 

Brendegaards Takst — 69 - 1 - > - " 

Bøndergodset med dets Skove. — 686 - 6 - S'/o - » 

Tiis. . . . 1008 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk. 2Vj Alb. 

Torbenfeldt Hovedgaard •. . . . Htk. 75 Tdr. 2 Skpr. ^ Fdk. > Alb. 

Bøndergodset — 474 - 6 - » - 2 

Det jyske Gods. som hun af- 

staar til Kronen — 277 - 4 - 3 - » 

Tiis. ... 827 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdk. 2 Alb. 
Heri fragaar for 3000 Rdl 60 - » - » - » 

Forskellen imellem Kronens Ud- 
læg og Vederlaget Htk. 240 Tdr. 6 Skpr. . Fdk. 'L, Alb. 1670. 311 

Beregning af April 1670 (Skødebog Q, 80): 

Rantzaushoims Hovedgaard og 

Skove Htk. 120 Tdr. 5 Skpr. l'/s Fdk. 1 Alb. 

Brendegaards Takst og Skove. — 69-1-3 - 1 

Bøndergodset og dets Skove. - 686 - > - 1 - 2 

Det Gods, som er bleven til- 
dømt Rantzausholm — 5-2-2 -> 

Gods i Jylland, som hun selv 

havde afstaaet til Kronen,. — 139-2-2 - 2 

Tiis 1020 Tdr. 4 Skpr. VU Fdk. » 

Torbenfeldt Hovedgaard .... Htk. 75 Tdr. 2 Skpr. » Fdk. » Alb. 

Bøndergodset - 478 - 1 - l^/^j - » 

Det jyske Gods — 277 - 4 - 3 - » 

Tiis. . . . 831 Tdr. » Skpr. 2 Fdk. P<>/ji Alb. 
Heri afgaar for 3000 Rdl 60 - . - » - » 

Resten 771 Tdr. » Skpr. 2 Fdk. Ho/ji Alb. 

Forskellen imellem Kronens Udlæg 
og Vederlaget 249 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 2'»/,os Alb. 

5. Maj. Skøde til Søren Nielsøn paa et Stykke Jord 
til en Byggeplads bag Slotsholmen i København. K. Sæll. 
Reg. Nr. 152. Trykt herefter i KD VI, 534. 

— Skøde til Abraham Wochter paa et Stykke Jord 
til en Byggeplads bag Slotsholmen i København. K. Sæll. 
Reg. Nr. 153. Trykt herefter i KD VI. 535. 

6. Maj. Kgl. Konfirm. for Christen Skel Jørgensen 
til Tølløse paa Skøde af 16. Jan. 1670. udstedt af Henrik 
Lindenou til Øvids Kloster. Befalingsmand over St. Hans 
Klosters A., og Niels Bang. Superintendent over Fyens Stift 
paa Ellested Kirkes Vegne: [i Nyborg A., Vinding Hd.. Herre- 
sted S.] paa Mosemark 2 Jorder. 2 Stykker Jord. hvorfor ' Dette Mageskifte er en Omskrivning af Mageskiftebrev afl6. Okl. 
1668. Grundene til, at et nyt Brev blev udstedt, vare følgende: 1) at 
Rantzaushoims Hovedgaardstakst var bleven for højt ansat i Mageskifte- 
skøde af 16. Okt. 1668, 2) at noget Gods. der hørte under Rantzausholm. 
var bleven udeladt i det nævnte Mageskiftebrev af 16. Okt. 1668. 

Det udeladte Gods bk'V da indført i det nye Mageskiftebrev af 21. 
April 1670 og Rantzaushoims Hovedgaardstakst nedsat, samtidig med. 
at B. Trolle — som Erstatning for. hvad hun havde givet for meget for 
Rantzaushoims Hovedgaardstakst — fik noget af det Gcids tilbage, som 
hun havde udiagt ved det første Mageskifte. 312 1670. 

Klokken aarlig strenges, og en Fordring paa Herrested Kirke 
— for: i Salling Hd. i Espe S. og By 1 G. samt 28 Rdl. Fynske 
Reg. Nr. 23. 1. 

Beregning (I): 

Det Gods. han faar, Htk. 6 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. 

Det Gods, han afstaar — 6- 1 - 1- 1- 

Forskel... » Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. 
eller 27^2 [!] Rdl. 16 Sk. i Penge , hvorfor han vil afstaa den udlagte 
Bondes Restance. 8 Rdl, og forære Kirken 20 Rdl., ialt 28 Rdl. 

7. Maj. Aab. Brev til Bertel Jacobsøn, hvorved det 
bevilges ham at opføre en Vejrmølle paa den ham dertil 
anviste Plads paa Christianshafns Vold. Sæll. Reg. Nr. 160. I. 
Trykt herefter KD VI. 535. 

20. Maj. Skøde til Peder Bas paa en Hjørneplads i 
den nye Stad ved Nyboder i København. K. Sæll. Reg. Nr. 175. 
Trykt herefter KD VI, 536. 

28. Maj. Skøde til Mie kel Schultz paa en Mølleplads 
udenfor Vesterport i København. Nord for Roskilde Landevej. 
Pladsen imod Syd ud til Roskilde Landevej er 60 sæll. Alen, 
imod Vest langs med en Fiskepark 72 Alen, imod Nord hen 
ad Kongevejen 60 Alen og imod Øst ad Fæstningen til 72 
Alen: dog maa ikke nogen stor Bygning eller Hus til at bo 
i opføres paa bem. Plads, ud over hvad der behøves til Vejr- 
møllens Brug. Sæll. Reg. Nr. 183. K. 

4. Juni. Skøde til Christen Pedersen. Generalfiskal, 
paa den konfiskerede Gaard paa Østergade i København, hvor 
den forrige kejserhge Resident, Baron de Goés, har boet, og 
som Mgger imellem Axel Sehesteds Gaard og Peder Matsens 
Gang paa den østre Side og Otte Krags Gaard paa den vestre 
Side, med dens Bygning, Huse. Have og Boder samt fersk 
Springvand og Pumpevand i Gaarden. Bredden af Gaarden 
med Huse, Bygning, Have og Boder fra Øst til Vest, ud til 
Østergade fra Peder Matsens Gang til Otte Krags Vaaning. 
er 24 Alen 2 Tommer; Længden fra Syd til Nord, fra Adel- 
gaden langs ned igennem Gaarden og Haven til det Planke- 
værk, som skiller de to til Gaarden hørende Vaaninger fra 
Haven, er 132 Alen 1^2 Kvarter; Bredden fra Vest til Øst 
nederst i Haven langs med det nævnte Plankeværk, er 21 Alen 1670. 313 

l'/g Kvarter; Bredden fra Vest til Øst, øverst i Haven ved 
Svalingen, er 21 Alen 1 Kvarter 4 Tommer: Længden fra det 
søndre Hjørnes yderste Kant ud til Østergade og imod Nord 
langs med Muren og Haveplankeværket ud mod Peder Mat- 
sens Gang og ud til den yderste Hjørnestolpes Kant af de to 
tilhørende Vaaninger er 143 Alen 1 Kvarter 4^2 Tomme; 
Bredden af de nævnte tvende Vaaninger indtil Peder Matsens 
Gang Øst fra Hjørnestolpens yderste Kant og imod Vest til 
Stolpens yderste Kant ved Steffen Hestekøbers Vaaning er 
17 Alen 2 Kvarter 1 Tomme. Skødebog Q. 82. Gp Q, 28. 

Beregning (Skødebog Q, 81): 
Den konfiskerede Gaard er bleven solgt til Hofmarskal 

Christoffer Sehested for 3200 Rdl. 

Fradrages for Omkostninger paa Processen og for Maaling 

og Vurdering 25 

Rest... 3175 Rdl. 
Deraf tilkommer Generalliskalen for 10de Penge 317'/2 - 

Forskellen, der afkortes i hans Fordring, 2857V2 Rdl- 

10. Juni. Skøde til Claus Jørgensøn, Renteskriver, 
paa en Byggeplads bag Slotsholmen paa den gamle Vold i 
København. K. Sæll. Reg. Nr.209. Trykt herefter KD VI, 540. 
25. Juni. Skøde til Otto Krabbe. Kammerherre, paa 
følgende Gods\ som Kongen skænker ham, til hans Hoved- 
gaard Holmegaard: i Vordingborg A.. Tybierig Hd. og S. 1 G., 
som svarer en Del af Landgilden til Københavns Hospital, 
med Skov: i Hammers Hd.. Nestelsøe S., Brandelef 5 G. med 
Skov. 3 Gh.; i Baarse Hd.. Togsverd S.. Raufnstrup 2 G., 
hvoraf den ene svarer en Del af Landgilden til Københavns 
Hospital, i Giødstrup 1 G., 1 B.. 1 H.; i Ringsted A., St. Hans 
S.. Haugbiurd 1 G. ^; fri Jagt paa Stor- og Smaavildt baade 
inden- og udenfor Vildtbanen, saa vidt Fælleden strækker 
>^ig. Gp Q, 30. 

Beregning (Skødebog Q. 87): Det Gods. Kongen skænker ham. 
Ulk. 31 Tdr. 4 Skpr. 3'/., Fdk. ' Delte Gods skal ligge under Holmegaard, men er dog ikke bleven 
indført i Gavebrevet til ham af 16. Febr. 1670. * Denne Gaard faar 
han i Stedet for en Eng i Porsemoesen, som blev udlagt til Feltherren 
iHans Schack] eller til Oberstløjtnant Ditlef Rumohr. Brg. i Skødebog 
<J. 90. 314 1670. 

8. Juli. Skøde til Dr. Christian Legardt paa følgende- 
Enge og Markjorder ved Ringkøbing, som hidtil have været 
Ribe Kapitels, nemhg: i Haarsyssel, Hing Hd.. Rindomb S., 
nogle Enge og Markjorder, som 3 Mænd have i Brug og Fæste, 
Hgeledes i Rindom Enge nogle Enge, som 2 Mænd have i 
Brug og Fæste. Da Ribe Kapitel af samme Enge med nogle 
tilliggende Boliger hidtil har nydt 10 Rdl., saa skal han og 
hans Arvinger, efter eget Tilbud, være forpligtede til at be- 
tale 10 Rdl. aarlig til den eller dem i Kapitlet, som pleje at 
nyde dem, og ligeledes at refundere den udgivne Fæste til 
dem, som have de nævnte Markjorder og Enge i Brug, — 
imod, at han afstaar en Fordring paa 1000 Rdl. Tilbagekøbs- 
ret forbeholdt. RK. EP. 1, 127. 1. 

9. JuH. Skøde til Hans Rostgaard paa et Stykke Jord 
ved hans Plads imellem Sølvgade og Klerkegade i København. 
Sæll. Reg. Nr. 276. Trykt herefter KD VI, 543. 

22. JuU. Aab. Brev til Superintendenten over Vi- 
borg Stift, hvorved det bevilges ham, at Uldbierg Kald med 
dets Anneks [Lynderup] i Rinds Hd. for bestandig maa lægges 
til Forbedring og Vedligeholdelse af Bispeboligen i Viborg, — 
mod, at han underholder en Kapellan i nævnte Kald. Jyske 
Reg. Nr. 118. I. 

30.JuK^ Mageskifte brev, hvorved Frederik v. Arnsdorf, 
Oberst i Livgarden, faar: i Abrahamstrup A., Horns Hd., Skulle- 
lef S. og By 2 G.. Mariboholms Mølle 1 G., i Onsved By 3 G., 
af hvilke 1 er øde. 1 Halvg., i Krogstrup S.. Dalbye 2 G., 1 
Gh. — for: i Abrahamstrup A., Horns Hd.. Fersløf S. og By 
4 G., i Gierlov S., Torsløv By 1 G.; i Flackebierg Hd., Vidskiøldt 
1 G.; i Tudse Hd., Hiembek S. og By 1 G.; i Rinsted Hd., Vier- 
sted S.. Urtved 2 G. med Skov, som ere blevne udlagte til 
Ryttergaarde. Gp Q. 32. I. Hans Genbrev Top. Saml. p. Perg. 
Horns Hd. Nr. 89. 

Beregning (Skødebog Q. 91): 

Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 93 Tdr. 2 Skpr. Vs Fdk. 

Det Gods, han giver i Vederlag, — 93 - 2 - V2 " 

2. Aug. Skøde til Rasmus Petersøn, Sejlmager, paa 1 Saaledes Gp Q og K. Skødebog Q har fejlagtigt 30. Juni. Hans 
Genbrev er dateret 31. Juli. 1670. 315 

en Byggeplads bag Slotsholmen i København. Sæll. Reg. Nr. 
345. Trykt herefter KD VI, 545. 

11. Aug. Mageskiftebrev, hvorved Jens Juel. Baron. Ge- 
sandt hos Kongen af Sverige, faar: i Stefens Hd., Hellested S. 
3 G., hvoraf 1 tilHge svarer af et Stykke Jord, 1 B., i Arnøi 
By 2 G., som begge svare af >Grefvens Jord«, den ene med 
tilhørende Skov; i Faxøe Hd., Carise S. 2 G., i Storelinet 1 G., 
i Tockerup 1 B. S ^1^ Parter Sammelskat af de 2 G. i Carise 
S. — for: i Tryggevelde A., Stefens Hd., Varpeløf S. og By 
3 G.; i Vordingborg A., Tybiere Hd., Glumsøe S., SkuUerup 
1 G., i Hellemagle S., Gielsted 1 G.; i Hammers Hd. og S.. 
Farupgaard 3 G., 1 H.; i Sorø A., Biergby S.. Veide 1 G., 
som tilhge svarer af Sundsholm^. Gp Q. 

Beregning (Skødebog Q, 96): 

Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 66 Tdr. 1 Skp. 27/.3^ Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 68 - 2 - 2'/« 

Forskel Htk.... 2 Tdr. 1 Skp. 2^|^^ Fdk. 

— Mageskiftebrev, hvorved Hendrik Juel til Lindbierg- 
gaard faar: i Lundenæs A., Øster Hd., Ølgoed S , Meilvang I G.; 
i Nørre Hd., Houen S., Paabel 1 G. — for: i Lundenæs A.. 
Øster Hd., Tistrup S., Giodsvang 1 G., i Hafve 1 G. GpQ, 38. L 

Beregning (Skødebog Q, 103): 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 12 Tdr. > Skp. 2 Fdk. 2 Alb. 

Det Gods. han giver i Mageskifte, . — 12 - 7 - 1 - 1 - 

Forskel Htk. ... . Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. 
16. Aug. Skøde til Jean de la Haye. Major, paa en 
Byggeplads bag ved Slottet i København. Sæll. Reg. Nr. 384. 
Trykt herefter KD VI, 546. 

22. Aug. Skøde til Frandts Ribolt. kgl. Mundskænk, 
paa en Byggeplads ved Rosenborg Have i København i Stedet 
for den Plads, han har mistet ved Havens Udvidelse. Sæll. 
Keg. Nr. 401. Trykt herefter KD VI, 546. 

23. Aug. Kgl. Konfirm. for Niels Juel. Admiral. 1) ' Dette Bol har han igen afstaaet til Kronen som Erstatning for. 
at de 2 af hans udlagte Hondergaarde i Varpeløf S. og By nu ikke 
længer give mere end '6 l'und Byg i aarlig Landgilde, medens de i dette 
Skøde ere indførte for '6 Pund 1 Td. Byg efter Matrikulen. Paalegning 
paa Skødet, dat. 14. Aug. 1670. Gp Q, 37. Brg. i 1. » Saaledes Gp O, 
Skødebog Q har Svendsholni. 316 1670. 

paa Skøde af 16. Juni 1670, udstedt al Petrus Charisius, 
Kancelliraad og Amtmand over Aalborghus m. fl. Amter, og 
Hartvig Kaas, Kirkeprovst i Vendelbo Stift, paa Kirkernes 
Vegne, hvorved han faar: i Vendsyssel, Børlum Hd. i Volstrup 
S. 2 Stykker Engbund, som ligge til Volstrup og Karup Kirker, 
— for 62V2 E^dl. ; samt 2) paa Skøde af samme Dato, ud- 
stedt af ovennævnte Amtmand og Mourits Kønig, Biskop over 
Vendelbo Stift, paa Skolens Vegne, hvorved han faar: Vend- 
syssel, Børlum Hd. i Volstrup S. 1 Degnebol. som svarer Af- 
gift til Sæby Skole, — for 150 Rdl. Jyske Reg. Nr. 207. 1, 
jvfr. Jyske Tegn. 6. Juni 1670 Nr. 26. I. 

Beregning (I): 
Det Gods, han faar ( 1) Htk. 1 Tdr. 2 Skpr. å 50 Rdl. Td. . . . 62V2 Rdl. 
tilskødet. (2) — 3 - » - å — ... 150 

lait Htk. . . . ^Tdr. 2 Skpr 212V2 Rdl. 

23. Aug. Skøde til Mette, Iver Kudskes, paa en 
Byggeplads ved Kongens Have i København. Sæll. Reg. Nr. 
407. Trykt herefter KD VI, 547. 

27. Aug. Mageskiftebrev, hvorved Peter Hansen, Borger 

og Handelsmand i Hamborg, faar: i Skanderborg A., Birk S. 

Urup Hovedgaards Bygning med Ladegaarden. Stalde, Have 

og hvad der henhører til samme Gaards Bygning, — for: 

paa Falster, i Nykøbing A., Hureby S. og By 6 G., hvoraf 2 

bruges under et. Gp Q, 40. I. 

Beregning (Skødebog Q, 105): 

Urup Hovedgaards Bygninger m. m 3000 Rdl. » Mark. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, Htk. 75 Tdr. V2 Fdk. 

å 40 Rdl. Td 3000 - o - 

Forskel ... > Rdl. 5 Mark. 

29. Aug. Mageskiftebrev, hvorved Jørgen Reedtz faar: 
i Kalø A.. Nørre Hd.. Nimtoft S., Siørup 1 G., Tøstrup S., 
Sierested 1 G. — for: i Kalø A., Sønder Hd., Kolling S. og By 
2 G., i Ølbøge S. og By 1 G., i Løngbye S. og By 1 G. 
Gp Q, 42. 1. 

Beregning (Skødebog Q, 107); 
Det Gods, han faar af Kronen, .... Htk. 36 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 2^U Alb. 
Det Gods, han giver i Mageskifte. . — 38 - 5 - » - » 

Forskel Htk.. . . 2 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. ^/^ Alb. 

30. Aug. Aab. Brev til Anne Mulle, afg. Dr. Laurits 1670. 317 

Jacobsens Enke, hvorved det bevilges hende at nyde Tøistrup 
Gaard og tilliggende Jordegods, som hun har faaet i Betaling 
af afg. Erik Kaas, samt hvad hun herefter maatte bekomme 
dertil, med hge Frihed og Herlighed som Adelen i Danmark 
eller Københavns Bys Indvaanere efter Artikel 4 i Stadens 
Privilegier. Fynske Reg. Nr. 126. 

31. Aug. Skøde til Johan Jeger, Slotsfoged, paa en Bygge- 
plads bag Slotsholmen ved Ny Vestergade, Nr. 10, i Køben- 
havn. Sæll. Reg. Nr. 445. Trykt herefter KD VI, 548. 

— Skøde til Johan Jeger, Slotsfoged, paa et Stykke 
Jord og en Hjørneplads i København, bag Slotsholmen i det 
nyanlagte Værk, Nr. 9, Hggende paa den nordre Side ved 
den nye Vestergade; i Bredden ved Slotsstranden imod Nord- 
ost: 30^/4 Alen, i Længden imod Sydost til den nye Vester- 
gade : 39^/4 Alen sæll. Maal. den bageste Bredde imod Sydvest 
er ligesom den forreste, og den anden Længde imod Nordvest, 
langs Vigant Mickel Beckers Plads. Hgesom den første Længde. 
Sæll. Reg. Nr. 446. 

6. Sept. Skøde til Margrete Clausdatter, afg. Borge- 
mester i København Peder Pedersens Enke, fa ar en Del af 
det Gods, hun havde i Pant^: i Københavns A.. Ishoef S. i 
Tranegilde 4 G., i Torslundmagle S. og By 1 G., i Tostrup 
S. og By 1 G., i Tostrups Voldby 1 G., i Kallerup 2 G. — 
imod, at hun afstaar sin Fordring. Tilbagekøbsret forbeholdt. 
Gp Q, 44. \. 

Beregning (Skødebog Q, 109): 

Det Gods, Kronen tilskøder hende. Htk. 129 Tdr.SVa Skp. 

å 50 Rdl. Td 6495'/, Rdl. 8 Sk. 

Hendes Fordring 6i9b^|^ - 8 - 

— Skøde til Niels Hansen. Stiftsombudsmand over 
Bergenhus A., paa en Del af det Pantegods, som ved Arv er 
tilfaldet ham efter Borgemester Peder Pedersen: i Frederiks- 
borg A., Græse S. og By 1 G.. 2 B., 6 Gh.. samt Græsegaard. 
— imod, at han afstaar sin Fordring^. Gp Q, 46. I. 

' Resten, 146«/^ Td. Htk., afstod hun til Kronen; det blev udlagt 
til Ryttergaarde. Skødebog Q. 109. - Skønt Slutningen af Skøde- 
formularen med Reluitionsklausulen mangler i Gp Q. er det dog sand- 
synligst, at Forkøbsretten er forbeholdt. 318 1670. 

Beregning (Q, 112): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 33 Tdr. 1 Skp. 

1 Fdk. å 50 Rdl. Td 1660'/4 Rdl. 16 Sk. 

Hans Fordring I66OV4 - 1^ - 

6. Sept. Mageskifte brev, hvorved Niels Hansen, Stifts- 
ombudsmand i Bergenhus A., faar: i Roskilde A., Sømme Hd., 
Vor Frue S. i Ødehastrup 2 G.; i Frederiksborg A., Græse 
By 1 G. — for: i Københavns A., Ølstøcke Hd., Stenlille S. i 
Søsum 2 G. Gp Q, 113. I. 

Beregning (Skødebog Q, 113): 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 17 Tdr. 2 Skpr. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 19 - 5 - 

Forskel Htk. ... 2 Tdr. 3 Skpr. 

8. Sept. Gavebrev til Vincents Joakim Hahn, Over- 
jægermester, paa: i Tryggevelde A. et Indelukke, kaldet Mons- 
holt, som skal findes under Gaardens Takst for 1 Td. 4 Skpr. 
Htk. RK. EP. 1, 188. I. 

10. Sept. Mageskiftebrev, hvorved Johan Finke faar: 

i Roskilde A., Voldborg H., Kirke-Sæby S. og By 6 G., hvoraf 

1 øde, 1 Skovslod, 1 øde Jord, kaldet Hans Pedersens Gaard, 

1 H. — for: i Roskilde A., Voldborg Hd., Rye S., Egbye 4 G.; 

i Ringsted Hd., Vetterslev S. og By 1 G., i Førslef S., Løfve- 

tofte 1 G., 1 Eng paa Slangerup Mark, udlagt til Roskilde 

Bispegaard d. 30. Aug. 1667 af Thomas Fincke. 

Beregning (Skødebog Q, 50): 

Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 63 Tdr. 2 Skpr. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 84 - 1 - 

Forskel Htk. ... 20 Tdr. 5 Skpr. 

22. Sept, Skøde til Jost van den Weghe, Major, paa: 

i Aalborghus A., Fieskum Hd., Nøfling S. og By 9 G., som 

have aarlig Afkortning, 2 B., hvoraf den ene svarer sin øvrige 

Landgilde til Præsten , den anden til Nøfling Kirke og tillige 

af Birkekierd Eng. Endvidere Kongens Andel af Korntienden 

af Aars S. i Aars Hd., af Vilsted, Korum og Løgsted Sogne i 

Slet Hd. og af Graulef S. i Hornum Hd.^ — imod, at han af- 

slaar sin Fordring. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q, 53. I. 1 Dette Jordegods, Tienderne undtagne, har Major van den Weghe 
været forlenet med ved Benaadningsbrev af 11. Dec. 1661. 1. 1670. 319 

Beregning (Skødebog Q. 118): 
Det Gods. Kronen tilskøder ham. Htk. 114 Tdr. 5 Skpr. s/, Alb. 

V« -^ å 50 Rdl. Td olSVj^ Rdl. 

Hans Fordring 5726V2 - 

Forskel... 5 Rdl. 

24.Sept. Mageskiftebrev. hvorved Ebbe Gyldenstiern til 

Sødal. Stiftamtmand over Viborg Stift, faar: af Viborg Kapitels 

(iods i Halds A., Nørliung Hd., Grabroder S. Gaarden Nør- 

^;aa^d^ i Løfvel S.. Haufris 2 G., i Røding S., Bartum 3 Gh.; 

1 Dronningborg A., Sønderliung Hd., Ørurab 1 G., i Kvorning 

1 G. — for: i Aalborgbus A.. Vennebierg Hd., Vestrup S.. 

Dalsgaard 2 G., IB., IH.; i Koldinghus A., Nørvang Hd.. 

Brand S. Gaarden Askær. Gp Q, 57, 

Beregning (Skødebog Q. 57): 
Det Gods, han faar af Kronen, . . . Htk. 23 Tdr. 1 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. 
Det Gods, han giver i Mageskifte, . — 25 -5- 1-1- 

Forskel Htk.... 2^^ Td. 

26. Sept. Aab. Brev til Søfren Jensen paa Hellestrup. 
livorved det bevilges ham. hans Hustru og ægte Descendenter 
at nyde det Jordegods, som han ejer eller herefter maatte 
f'rhverve^ med samme Frihed, som tilkommer Københavns 
Indbyggere efter Privilegiernes 4. Artikel'. Sæll.Reg. Nr. 551. I. 

3. Okt. Skøde til Jens Lauridsen, Pensionarius over 
Vordingborg A., paa en Del af det Gods*, som har været givet 
Broderen, Krigskommissær Søren L., til Underpant for For- 
strækning til Kronen under Københavns Belejring, hvilken 
Fordring med tilhørende Panteret er bleven transporteret til 
Jens L., nemlig: i Vordingborg A.. Bårse Hd., Skibinge S. og 
By 13 G., af hvilke 11 i Forening svare en Afgift. 1 af disse 
svarer tillige af en Jord; de 2 andre give deres Andel. ^/g. 
if en aarlig Afgift, den lene svarer tillige af en øde Jord, ' Saaledes Brg. i I.. Skødebog Q 'har Nordgaard, Gp Q Storgaard. 
Avlsgaarden Hellestrup med en ringe Del tilliggende Bøndergods, 
^om han har købt af Erik Grubbe til Tiælle i Henhold til Aab. Brev af 
'). Juni 1662. samt en Del Gods, han uden Opbydelse har faaet over- 
liagel til Ejendom. I. * Se Københavns Bys Privilegier af 24. Juni 
1661. trykte i KD I, 770 ff. * Resten af Pantegodset har han igen af- 
-laaet til Kronen; det er dels bleven udlagt til Ryttergaarde, dels lagt 
inder Vordingborg A. Skødebog Q, 125. 320 1670. 

med Skov til Skibinge By, 3 Gh.. i Bårse S., Broskouf 1 G.. 
som tillige svarer af en Have. 2 B.. 2 Gh., Skov til Broskouf 
og Efven, i Øster Egelsborg S. Gaarden Voldeboegaard, som 
tillige svarer af en Jord, kaldet Vimose, af en anden Jord og 
af et Vænge, med Skov til Gaarden. Skov paa Stensved til 
60 Svins Olden, Gaarden Kremervenge med Skov; i Hammers 
Hd.', Præstøe, en Afgift af 2 af Præstens Jorder, der ligge ved 
hans Have, en Afgift, som alle Præstøe Mænd svare af 19 
Haver udenfor Byen, en Afgift af Præstøe Overdrev, med 
tilhørende Skov, — imod, at han afstaar sin Fordring. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Gp Q. 62. I. 

Beregning (Skødebog Q, 125): 
Det Gods. Kronen tilskøder ham, Htk. 115 Tdr. 1 Skp. 

1 Fdk. 3/, Ottingk. å 50 Rdl. Td 5761 Rdl. 19 Sk. 

Hans Fordring 5699 - 17 - 

Forskel... 62 Rdl. 2 Sk. 
som han betaler i rede Penge. 

8. Okt. Skøde til P^riderik Vinterberg. kgl. Mund- 
skænk, paa et Stykke Jord til en Byggeplads bag Slotsholmen 
i København. K. Sæll. Beg. Nr. 626 a. Trykt herefter KD 
VI, 551. 

— Skøde til Johan Højer. Vinskænk, paa en Bygge- 
plads i det nye Værk bag Slottet i København. . K. Sæll. Beg. 
Nr. 626 b. Trykt herefter KD VI, 551. 

19. Oktb. Skøde til Mathias Hasse, Bogholderi Krigs- 
kollegiet, paa en Del af det Gods\ han havde til Underpant 
af Kronen for ydet Forstrækning: i Frederiksborg A.. Jorlunde 
S., Speridstrup 4 G., 1 H.. i Hagerup 4 G., 1 H. samt Kratmøllen, 
der tillige svarer af 2 Aalekister ved Borsøe, og Kratmølle- 
skoven til 40 Svins Olden, i Sundbylille 5 G. — imod, at han 
afstaar sin Fordring. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q. 65. I. 

Beregning (Skødebog Q. 129): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham. Htk. 160 Tdr. å 

50 Rdl. Td 8000 Rdl. - Sk. 

Hans Fordring 7947^/4 - 14 - 

Forskel... 52 Rdl. 10 Sk. 
som han betaler i rede Penge. ' Resten af det til ham pantsatte Gods, 182 Tdr. '/., Skp. Htk.. er 
bleven udlagt til Rytlergaarde. Skødebog Q. 129. 1670. 321 

22. Okt. Vederlagsskøde til Ribe Domkirke Sogne- 
kald (Mag. Niels Jensen Serup) paa: i Hing Hd.. Nye S. paa 
Holmbsland I G., i Bandsbye 1 G.: i Lundenis A.. Nør Hd.. 
Hemmet S. 2 Stykker Eng paa Graenge og Fuglekier. i Bands- 
bol 1 G., i Lønborg S.. Kyfling 1 G., 2 Forbedeiser, i Lyen 
S.. Nørhede 2 G., i Egvad S., Tarm 1 G.: i Øster Hd. 1 Eng 
liggende Syd for Liervad: i Riberhus A., den ellevte Kapitels 
Eng paa Vestermaden, den første Eng i Kokhale, den syttende 
Eng paa Vestermaden. den sekstende og den femtende Eng: 
Høfver Hd.. Emmerlef S., Kiergaard 2 G.. 2 Gh.: i Hviding 
Hd., Semb S.. Snebsgaard 1 G., i Karskov 1 G.: i Skadts Hd. 
Kronens Andel af Tienden af Skadts S., en Afg.. som Præsten 
svarer af sin Tiende, i Guldagger S. og By 1 G., i Sædden 

1 G.: i Hviding Hd., Lystrup Birk. St. Catrine S. i Ribe 2 G.: 
Koldinghus A.. Slaugs H. Kronens Andel af Korntienden af 

Heinsvig S.; i Bøvhng A.. Uldborg Hd. Kronens Andel af Korn- 
tienden af Vinding S. — for: Gods. som er udlagt til Ryttere. 
Gp Q. 68 L 

Beregning (Skødebog Q. 132): Det Gods. Kronen tilskøder Kaldet: 
Htk. 139 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. 

28. Okt. Skøde til Giert Meier, Indvaaner i Køben- 
havn, paa en Byggeplads i det nye Værk bag Slottet i Køben- 
havn. K. Sæll. Reg. Nr. 686. Trykt herefter KD VI. .552. 

2. Nov. Mageskiftebrev. hvorved Holger Trolle til Ry- 
gaard. Ritmester, faar: i Roskilde A.. Voldborg Hd., Ryge S. i 
Eggeby Part i en Gaards Landgilde. Hyldinge S. i Kyndeløs By 

2 G., i Lyndbye S., Lille Karlebye 1 G. af Domkirkens Gods — 
for: i Slag[el]s Hd.. Lundforlund S. og By 2 G., i Tornborg S.. 
Frølund 1 G. Gp Q. 71 I. 

Beregning (Skødebog Q, 143): 

Bet Gods, han faar af Kronen Hik. 32 Tdr. 4 Skpr. 1'/. Fdk. 

Det Gods. han giver i Mageskifte — 31 - h - l'/^ - 

Forskel Htk. ... » Tdr. 4 Skpr. 3»/g Fdk., 
hvilket dog efter Kommissærernes Erklæring agtes lige. da det Gods, 
lan giver i Vederlag, er vel egnet til Kyttergods. 

5. Nov. Mageskiftebrev, hvorved ChristenSkelJør gen- 
ren til Søstrup. Gehejmeraad, faar af Kongsdals Jordegods: 
Merløse Hd.. Kvandløse S., Igelsøe 1 G. — for: i Voldborg Hd.. 

21 322 1670. 

Ousted S., Bregendtved By 1 G. med Skov; i Lunde Hd.. Snab 

1 G., der begge ere udlagte til Byttergaarde. Gp Q. 73 I. 

Beregning (Skødebog Q, 14o): 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 11 Tdr. P/a Skp. 

Det Gods. han giver i Mageskifte — 12 - 2 

Forskel Htk. ... 1 Td. 2 Skp. 

10.1 Nov. Bevillingsbrev paa en Del Tiender, som Bispen 
over Fyns Stift, Skolens Bektor i Odense, 6. Lektie- Hører, 

2 andre Hørere, 10 Skolens Personer og 10 fattige Skolebørn 
samt Hospitalet i Odense faa, i Stedet for den aarlige Genant 
og Underholdning, som Frederik HI har bevilget dem af Odense- 
gaard A., nemlig: 1) Superintendenten: Kongens Andel af 
Korntienden af Alsted og Binge Sogne i Nyborg A., afHunstrup^ 
Skebye, Hiadstrup, Østrup, Fangel, Broubye, Sønder Nerou. 
Landesøe og Seden Sogne i Odensegaards A., samt herefter 
aarlig af Odensegaard Amts Indtægter 1 Td. Smør, 38 Lam og 
60 Læs Ved. 2) Skolens Bektor i Odense, 6. Lektie-Hører, 
2 andre Hørere, 10 Skolens Personer og 10 andre fattige 
Skolebørn i Stedet for 237 Bdl. 2 Mark, deres aarhge Genant. 
som de have faaet af Odensegaard A.: Kongens Andel af 
Korntienden af Aufitslev. Vester-Hesing, Vantinge, Giestelef 
og Svaninge Sogne i Nyborg A. : af Ugerslef. Allesøe og 
Davinde Sogne i Odensegaards A,, hver Td. Bug og Byg an- 
slaaet til IV2 Bdl. og hver Td. Havre til 4 Mark danske, 
hvilket Korn Superintendenten aarhg har at udlægge til de 
vedkommende efter nævnte Takst. 3) Hospitalet i Odense 
for dets aarUge Genant: Kongens Andel af Korntienden af 
Befninge og Bedeslef Sogne i Odensegaards A., samt herefter 
aarlig af Odensegaard A.s Indtægter 6 Skpr. Byg, IV2 Otting 
Smør, 1 Okse, 8 Gæs, 10 Høns, 2 Mark Penge, 1 Varde 
KabUau, 4 Læs Hø, 4 Faar og 4 Fedesvin; ovennævnte Ge- 
nanter skulle begynde fra 1. Maj 1670, og Kontributionerne 
af alle disse Tiender skulle af dem, som have dem i Fæste 
eller dem i Negene oppebære, betales, som da de svaredes 
til Nyborg og Odensegaard Amter, der ogsaa bortfæste dem, 
naar de blive ledige, og aQægge Begnskab derfor. Desuden ' Den bekræftede Kopi har 17. Nov. '^ Nu Krogsbølle Sogn. 1670. 323 

skulle følgende som tilforn af Odensegaards Amts Indtægter 
nyde. nemlig: Lector Theologiæ i Odense 24 Tdr. Rug, 36 
Tdr. Byg. 24 Tdr. Havre. 24 Gæs. 12 Lam. 48 Høns. og i 
Stedet for Ildebrand og Svins Olden 14\/2 Td. Byg og 4 Læs 
Hø og for Husleje 20 Tdr. Byg; Sognepræsten til Vor Frue 
Kirke i Odense 4 Tdr. Byg; Sognepræsten til St. Knuds Kirke 
6 Tdr. Byg: Sognepræsten til St. Hans Kirke 4 Tdr, Byg og 
for Ildebrand 10 Tdr. Byg, 14 Læs Hø, og Organisten til 
St. Hans Kirke 10 Tdr. Rug og 10 Tdr. Byg. Gp Q, 75 I. 
Skødebog O, 152. Bekræftet Kopi i Pakken: Ekstrakter og 
Specifikationer af kgl. Benaadninger, Genanter og Donationer 
samt Skolers, Hospitalers og Gejstlighedens Tillæg pro officio 
i Fyns Stift. Fyns Distrikts Ordres og Miss. Bog 796, 164. 
Odensegaards Amtsregnskab 1670 — 71. 11 med tilhørende 
Beviser. 

Beregning (Skødebog Q, 147): 

1 ) Superintendenten har i Genant 63 Tdr. 6 Skpr. Rug. 

167 Tdr. Byg, 122^1, Td. Havre Htk. 292 Tdr. :. Skpr., 

desuden nyder han aarlig 1 Td. Smør. 40 
Lam, 60 Læs Ved. 
De Tiender, der bevilges ham — 292 - 5 - 

Forskel Htk.... » Tdr. 5 Skpr., 
hvorimod kortes 2 Lam i hans aarlige Indkomst, saa at Odense A. her- 
efter aarlig leverer ham I Td. Smør. 38 Lam og 60 Læs Ved. 

2) Odense Skoles Rektor, 6. Lektie Hører. 2 andre 

Harere, 10 Skolepersoner og 10 fattige Skolebørn 

have hidtil faaet af Odense A. aarlig 237 Rdl. 32 Sk. 

De Tiender, ( Rug .... 66V4 Td. » Skpr. 1 ~ 7~ 

derbe- )Byg.... SO«;; - , - | å 9 Mark Td. 2193/, RdL , sk. 

vilges dem | Havre . . 29 - 3 - å 4 - - I9V2 - 8 - 

Tiis.... 239 Rdl 32 Sk. Forskel... 2 RdL » Sk. 
3) Hospitalet i Odense har hidtil nydt aarlig. Korn. 33 Tdr. > Skpr. af Refninge S. 1'/, Pund Rug, 2 Pund Byg, 

1 Pund Havre 12 Tdr. 2 Skpr. 

af Bedeslef S. ( 2 Pund Byg | 

2'/, Pund Rug \ 22 Skpr. - i'-^P-Havre. 20 l»e Tiender, 

der be- 
vilges det som herefter skal leveres dem af Amlet. 

21* Tiis.. 
Forskel. 


. 32 Tdr. 2 Skpr. 
. Tdr. ~6 Skpr., 324 1670. 

11. Nov. Aab. Brev til Christo f fer Parsberg til Jungs- 
hofved for sig og sine Arvinger paa al Jagten, være sig af 
stort eller smaat Vildt, samt al den Frihed til at fiske, som 
Lov og Ret forunder enhver for sin egen Grund. Sæll. Reg. 

Nr. 702 a. K. 

19. Nov. Skøde til Jens Lauridsen Risom paa: i Koldinghus 
A., Holmands Hd., Gafverslund S. og By 3 G., hvoraf 2 forarmede, med 
Skov, 1 B. med Skov, i Børkop 1 G., som er afbrændt og forarmet, 
med Skov, 1 B.. en Afgift, som 2 Mænd svare af en Aa, i Andkierd 2 G.. 
begge forarmede, den ene med Skov. 1 B., 2 Gh., i Garslef S. og By 
3 G., hvoraf 1 øde og 1 forarmet, 4 B., 2 øde H.. i Mørkhold 1 G.. 
forarmet, med Skov, svarer tillige ^/jo af Sammelskatten, i Raans 1 øde 
G. med Skov, 1 B., i Vinding S. og By 1 G., forarmet, med Skov, i 
Skierup S. og By 1 G., forarmet, en Afgift af en Aa. 2 Gh.. i Smedstrup 
S. og By 1 G., forarmet, med Skov, i Velling 2 G., den ene forarmet, 
den anden med Skov, øde, 1 Halvg. med Skov, øde, i Piedsted S. og By 
2 G., Halvparten af den ene øde, den anden forarmet, 1 B., forarmet; 
i Eld Hd., Taule S., Borup 1 øde G. med Skov, i Odersted 1 G., forarmet, 
i Taarup 1 øde G., i Bredstrup S. og By 1 øde G., i Vejlbye S.. Vejlbye 
og Tvedbye 3 G., hvoraf 1 forarmet og 1 øde, i Igeskouf, Gad og Lom- 
holdt 3 G., forarmede, i Ullerup S. 1 øde G., kaldet Kobbel, i Erridtse 
S. og By 2 G., hvoraf den ene øde. den anden forarmet; følgende Aale- 
gaarde i Eld Hd.: Tommerske og store Skoufskiej, Kragborig. Rundts- 
gaard, Trandkier. Grib og Lillevig, Fiskerhoel, Arendal, Vreyen Mose. 
Boeg, Kysoer. flvidsand og Gammel Toldboe. Bertels Gaard. Færge- 
stednak. Skudret og Sundsdamb, Liungsgaard. Fladgrund, Borupsand 
og Giedklindt, Hachenor og Vaadedræt. Liden Skoufskiel, Vend, Lille 
Sonderberg, Snabek. Eskerfeldt: desforuden en Aalegaard i Vejlby S.. 
Treide — imod. at han afstaar sin Fordring i. Skødebog Q, 155. 

Beregning (Skodebog Q. 155): 
Det øde og forarmede Gods. Htk. 197 Tdr. 3 Skpr. 

11/5 Alb. å 25 Rdl. Td 4934V2 Rdl. 18 Sk. 

Det besatte Gods, Skovene og Aalegaardene, Htk.45Tdr. 

» Skpr. 1 Fdk. 'j. Alb. å 50 Rdl. Tå. 2251^/, - 7 - 

Tiis.... 71861/2 Rdl. 1 Sk. 
Hans Fordring 71851/.2 - 14 - 

Forskel... « Rdl. 83 Sk. 

— Mageskiftebrev. hvorved Vartou Hospital faar: i Ros- 
kilde A., Sømme Hd.. Skalstrup By 1 G. — for: i Skippings Hd., 
Særsief 1 G., som er udlagt til Ryttere; at regne fra 1. Maj 1670. 1 Da Konceptet til dette Skøde ikke lindes, saa vides ikke, om 
Tilbagekøbsretten er forbeholdt eller ikke, Godset er derfor indtil videre 
regnet forReluitionsgods, indtil det modsatte bevises. Notits i Skødebog Q. 1670. 325 

Beregning (Skødebog Q. 1H8): 

Den Gaard, Hospitalet faar, Htk. 7 Tdr. • Skpr. 

Den Gaard. Hospitalet giver i Mageskifte — 6 - 5 

Forskel. . . 1 Skp. 

19. Nov. Mageskiftebrev. hvorved Roskilde Domkirkes 
øverste Kapellan. Søren Løngbye, faar: i Voldborg Hd.. Nøre 
Hyllinge 1 G. og Landgilde af en Fjerding Jord, som bruges 
under Gaarden — for: af Roskilde Kapitels Gods i Mierløse 
Hd., Tingtved 1 G.. 2 Rdl. Jordskyld af Roskilde Gaard; det 
Vederlag, der var givet for denne Gaard, blev siden lagt til 
Freudendal: fra 1. Maj 1670 at regne. Gp Q. 86. 

Beregning (Skødebog Q, 169): 

Det Gods, han faar Htk. ^» Tdr. 1 Skp. 

Det Gods, han giver i Mageskifte — 9 - 1 - ; 

det gaar saaledes lige op imod hinanden. 

— Mageskiftebrev \ hvorved Si men Sørensen, Ride- 
foged paa Roskilde Bispegaard. faar: i Roskildegaards A., i 
Roskilde en HUe Mølle, som har svaret til Trium Regum Kapel; 
i Biefverskouf Hd. og By 1 (G) med Skov. i Lidemark [Skøde- 
bog Q : Lindemark] 1 (G) med Skov, i Giørslev 1 (B) med Skov, 
i Reinemark I G. samt 2 Fjerdinger ,lord i Engevang og 
Flengevang — for: i Tybiere Hd., Gødstrup 1 Selvejerg. ; i 
Tudtse Hd., Markislef 1 G., som er afstaaet til Frydendal : fra 
1. Maj 1670 at regne. Gp Q. 87. \. 

Beregning (Skødebog Q, 170): 

Det Gods. han faar af Kronen. Htk. 7 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. 

Det Gods. han giver i Vederlag — 9 - > - 2^l^ - 

Forskel . . . 1 Td. » Skp. 3»/, Fdk. 
21. Nov. Vederlagsskøde til Medikusembedet i Ribe 
(Ludvig Pouch) paa: i Riberhus A., Skadts Hd.. Guldagger 
S. og By 2 G.. 2 B., Guldagger Mølle, i Rafnsbierg 1 G., i 
Jerne S. og By 1 B.. i Hostrup S . Kokspang 1 B.. i Brøndum 
S.. Astrup 1 G.; i Høver Hd., Eminerlef Kiergaard 2 H., 1 
halv Mollycke. 1 liden Steneng: i Vester Hd.. Henne S., Klinting 
I G., i bellum S.. Haunevang 1 G., en Afgift, som alle Nebel 

' Dette Mageskifte er fejlt indført saavel i Gp Q som i Skødebog Q, 
idet det Gods, han faar, og det, han giver i Mageskifte, er byttet om, 
hvilkel ses af selve Brevet og ved en Sammenligning med K og den 
originale Brg. i 1, som begge have den rette Opstilling af det mage- 
skiftede Gods. 326 1670. 

Grander svare af 1 Eng. kaldet Moleeng, i Houstrup 1 Eng 
og 2 Tofter; i Hviding Hd.. Vester Vedsted S. 1 G.; i Lunde- 
nis A., Nørre Hd.. Odum S.. Odderup nogle Stykker Eng paa 
Tarmfuldekier. 1 Byggested paa Grahedemark. 2 Byggesteders 
Brug til samme Gaard samt nogle Stykker Eng paa Trankier. 
i Sønderborg S. Halvbolet Slet. 1 Engdel paa Hiøringskam- 
skifte. 1 Eng. i Obling 1 B.. nogle Stykker Jord. kaldet Farsbol. 
nogle Stykker Eng i Farsbol. 1 Eng, i Egvad S.. Tarmbye^ 

1 G.. 1 B.. i Vium S. og By 1 G., i Lønborg S.. Kyfling 1 G.. 
i Hemmet S.. Bandsbye 1 B,, i Nordenaae 2 G., hvoraf 1 
tillige svarer af et Hus, i Houen S., Oxlund Vejle 1 G., Bolet 
Pagberg. i Lyne S., Gligstrup 1 G., 1 B., i Lynnebye 1 B., i 
Sønder Dyger 5 B., Afgift af en øde Jord i Knud Mark. regnes 
for halv. af 1 G. i Vorbase en Afgift, der ikke er Landgilde- 
penge, men er given i Mageskifte til Overgift af hans For- 
fædre, regnes i Hartkorn for halv ; Kapitels Jordskyld af Huse 
og Byggesteder i Bibe. en Afgift af Heinsvig. Vorbase og 
Gren Kirkeregnskaber: i Øster Hd.. Andtsager S. 1 G., kaldet 
Mølgaard; Begnskabspenge af Kaldslund. Hiortlund og Fardrup 
Kirker; i Bølling Hd. Kongens Andel af Korntienden af Hering^ 
S.; i Hierum Hd., Hanbierg S. Gaarden Lindbierg: i Hammerum 
Hd., Her[n]ing Sogns Tiende; i Koldinghus A.. Andst Hd.. Becke 
S. 3 H.; i Slogs Hd.. Vorbasse S. 1 H., 6 øde Gh . i Grendsten 
S., Nolund 1 G. : endvidere ligger til Besidensen Lejen af et 
Hus i Stenbogade og Benten af 100 Bdl. — for: 176 Tdr. 

2 Fdk. 2 Alb. Htk.. som var det ham bevilgede Præbende og 
Kanonikat i Biber Kapitel, men som er bleven udlagt til 
Byttergaarde. Gp Q. S9 L 

Beregning (Skødebog Q. 172): 
Det Gods, han faar i Vederlag, .... Htk. 144 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. 
Det Gods, som er udlagt til Rytter- 
gaarde — 176 - - 2 - 2 - 

Forskel ... 31 Tdr. 6 Skpr. 
24. Nov. Mageskiftebrev. hvorved Mat i as Vorm. Præ- 
sident i Hibe, faar: i Biberhus A., Kalslund Hd.. Farup S., 
Tanderup By 2 G. samt følgende Biber Kapitels Enge: Høie- * Saaledes Gp Q; Skødebog Q og Brg. i I. have Tarmkier. * For- 
mentlig Hanning S. 1670. 327 

holmb. liggende Sønden Ribe, Korsholm Sønden Ribe. den 
anden og vestligste Eng af Kokhale paa Vester Mae. der ligger 
Norden Ribe. den tredje Eng fra Vejlen paa Vester Maen. 
den fjerde og femte Eng. den tolvte Eng, den fjortende Eng, 
Trind Eng Norden Kongens Holm i Nør Farup Enge, Lang 
Eng sstds.. en Afgift af attende Eng paa Vester Maden, som 
er i Fællig, — for: i Salling Hd,, Vester Skiering 1 G., i Øster 
Skiering 1 G., der ere udlagte til Ryttergaarde. Fra 1. Maj 
1670 at regne. Gp Q. 92. 

Beregning (Skødebog Q, 179): 
Det Gods, han faar af Kronen, .... Htk. 23 Tdr. » Skp. » Fdk. » Alb. 
Det Gods. han giver i Mageskifte, .— 26-j-l-l- 
Forskel... 3 Tdr. » Skp. 1 Fdk. 1 .Ub. 

28. Nov. Mageskiftebrev, hvorved Otte Skel Christen- 
sen til Valløe faar: Tryggevelde Hovedgaards Takst med 
Tilliggende: Møllemarken. Sømarken. Gammel Tryggevelde 
Mark, Mellemmarken eller Løighøigs Marken, Vadstrup Mark, 

2 Enghaver, den ene liggende for Møllemarken. den anden 
for Gammel Tryggevælde Mark, Vester Indløcke og Kollagger- 
hus med dets tilliggende Jord, Haerløflund. som er en Eng 
til Gaarden, Tryggevælde Sø med dens Opstevning. Tocke 
Skov samt alle Tryggevelde Gaards Bygninger i Borg- og 
Ladegaarden — for: i Ølstykke Hd., Gandløse S. og By 

3 G. med di.sses Andele i Sammelskatten og deres Skovlodder. 

i Ugeløse S., Badstrup 3 G. : i Vordingborg A.. Hammers Hd.. 

Vester Egetsborg S.. Myrup 1 G., i Kongsted S.. Hyllede 2 G. : 

i Faxøe Hd. og S.. .Jyderup 1 G. Gp Q. 94. 1. 

Beregning (Skødebog Q, 182): 
Tryggevelde Gaards Marker og Til- 
liggende Htk. ol Tdr. S'/g Skp. Fdk. 

Ttyggevælde Gaards Bygninger ... — 20 - • - . 

Tiis. Htk.... 71 Tdr. 2'/9 Skp. > Fdk. 
Det Gods. lian giver i Mageskifte, . Htk. 69-2 - 3 

Forskel Htk. ... 1 Td. 5 Skpr. 2V3 Fdk. 

I Penge å 50 Rdl. Td 9H Hdl. 2 Mark 2^3 Sk 

Hvorimod der tilkommer ham for 1 Aars 

Landgilde af de naivnle Bøndergaarde 

samt Arbejdspenge 130 - 2 - 9*/« - 

Hans Tilgodehavende 34 Rdl. . Mark 6«;, Sk. 328 1670. 

3. Dec. Skøde til Magdalene, sal. Dr. Christian Fabri- 
e i lises, paa: i Frederiksborg A., Udesimdbye S. og By 2 G.*, 
som hiin havde til Underpant. — for: i Aalborghus A.. Jerlef 
Hd.. Serridtslef S. og By Part i 1 G., i Sterup Part i 1 G., 
samt 494 Rdl. 7 Sk., som Søren Pedersen under Københavns 
Belejring har forstrakt Kronen, og som er transporteret til 
hende. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q. 96 I. 

Beregning (Skødebog Q, 185): 

Det Gods. hun afstaar til Kronen, Htk. 6^/2 Td. 1 Skp. 

1 Fdk. i/., Alb. å 50 Rdl. Td 333 Rdl. 7 Sk. 

Hendes Fordring 494 - 7 - 

Tiis.... 827 Rdl. 14 Sk. 
Det Gods, hun faar af Kronen, Htk. 16 Tdr. 3'/.> Skp. 

a 50 Rdl. Td 829 - 16 - 

Forskel... 2 Rdl. 2 Sk., 
som liun har betalt i rede Penge. 

8. Dec. Aab. Brev til Peter Reedtz. Kansler, paa her- 
efter ligesom før at nyde Jagten paa de tvende Kapellers 
Gods under Roskilde Domkirke, som han tidligere har været 
forlenet med, men nu ere udlagte til Ryttergaarde, samt 
Fiskeriet i Gunsemagle Sø. Sæll. Reg. Nr. 741 K. 

17. Dec. Mageskiftebrev. hvorved Frederik von Aren s- 
torf til Svanholm. Oberst over Livgarden til Hest, faar: i 
Abrahamstrup A.. Horens Hd.. Skullelef S., Onsvedbye 3 G,, 
Part i 1 G. — for: i Boge Hd.. Hesholm 2 G., som ere ud- 
lagte til Ryttergaarde. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q, 99 I. 

Beregning (Skødebog Q, 188): 

Det Gods, han faar af Kronen. Htk. 32'/2 Td. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 32^2 - 1 

hvilket gaar lige op imod hinanden. 

20. Dec. Mageskiftebrev, hvorved Dr. Johan Vandal, Sæl- 
lands Biskop, faar: af Roskilde Kapitels Gods i Ringsted Hd,, 
Testrup S. og By 2 G . hvoraf 1 øde. 1 Gh. — for: i Bårse 
Hd.. Efverdrup S.. Tageskouf 1 G. med Skov og 2 Gh., som er ' En tredje Gaard sslds., som hun ligeledes havde i Pant. har 
hun afstaaet til Kronen. Gp Q. 96. 1670. 329 

udlagt til Ryttergaard. Fra 1. Maj 167U at regne. Gp Q, 

101. I. 

Beregning (Skødebog Q, 190): 

Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 13 Tdr. O Skpr. 1 Fdk., 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 12 - 2 - » - 

Forskel Htk.... 4 Skpr. 1 Fdk.. 

som eftergives ham, fordi en af de Gaarde, han faar. er øde. 

23. Dec. Mageskiftebrev, hvorved Albrecht Hein tz, Ind- 
vaaner i København, som havde Lundtofte By til Underpant, 
men hvoraf en Del af Bøndernes Jord og Ejendom er bleven 
lagt under den nye Dyrehave, faar: i Københavns A., Socke- 
lunds Hd.. Liungbye S.. Lundtofte By, hvis Ager og Eng er 
fordelt iblandt Bønderne til 8 lige gode Gaarde, samt Ørholmb 
Krudtmølle med 2 smaa tilliggende Haver, der giver en aarlig 
Afgift af Strømmen, — for: i Strøe Hd.. Slangerup S., Jordøie 
2 G. og en Fordring for forstrakte rede Penge under Køben- 
havns Belejring, som er transporteret til ham af Else. afg. 
Herman Isenbergs. 

Beregning (Skødebog Q. 191): 

Lundtofte By Htk. 30 Tdr. 2 Skpr. 

Krudtmøllen . aarlig 

15 Rdl.. beregnet 

til — 8 - » - Tiis. Htk. ... 38 Tdr. 2 Skpr. å 50 Rdl. Td. 191H^(3 Rdl. ^ Mark 

Det Gods, han afstaar. . 21 - 1 - å - — 1058 Rdl. 2 Mark 

Hans Fordring ^ 855'/2 - » - 

Til Summens Fyldestgørelse regnes 2 Maaneders Rente 
af Kapitalen til Fredens Slutning 2 - 5 - 

1916«/sRdl. 

29. Dec. Vederlagsskøde til Universitetet og den 
nederste Professor i Købeiiiiavn paa: Giørlef og Skibye 
Sognes Kongetiender, Præstepensionen af Gundsemaglc og 
Vallekieide Sogne samt en Del af Præstepensionen af 
Stillinge S. — for: 114 Tdr. Hartkorn Indkomst, som har 
været tillagt dem. og som udgaves af Roskilde Kapitels 
Kannikegods samt Domkirken sstds. Fra 1. Maj 1670 at 
regne. Gp O. 105. i. 330 1671. 

Beregning (Skødebog Q, 197): 

Det Gods, de faa af Kronen Htk. 114 Tdr. 1/2 Skp-. 

Det, som Universitetet mister, nemlig 60 Rdl. 

aarlig, beregnet til — 40 Tdr. 

og det, som nederste Professor mister, — 74 - 

Tiis. Htk. ... 114 Tdr. 

1671. 3. Jan. Mageskiftebrev, hvorved Sten Hondorf. 
Rentemester, faar af Præbende Herrested: i Lille Hd., Ishøi S. 
og By 1 G. — for: i Andvorskouf A.. Tyreby S., Vedskøefle By 
1 G., som er udlagt til Ryttergaard. fra 1. Maj 1670 at regne. 
Gp Q, 106. I. 

Beregning (Skødebog Q, 201): 

Den Gaard, han faar af Kronen, Htk. 7 Tdr. 1 Skpr. 1 Fdk. 

Den Gaard, han giver i Mageskifte, — 5- 4 - »- 

Forskel Htk. ... 1 Td. 3 Skpr. 1 Fdk. 

5'. Jan. Mageskiftebrev, hvorved Slagelse Hospital faar: i Sæ- 
byegaards Len, Bildtsøe 1 Td. Byg, i Sønderup 1 Td. Byg; i Anderskoul' 
Len. Kindertofte S. og By 2 Vænger — for: i Sæbyegaards Len, Mulle- 
rup Part i 1 G., som af Kommissærerne er udlagt til Ryttere. Kom- 
missærernes Erklæring af 12. Febr. 1670 1 Gp Q. 108. 1. 

Beregning (Skødebog Q, 202): 
Det Gods, Hospitalet faar af Kronen, .... Htk. 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. 
Det Gods, Hospitalet giver i Mageskifte, . — 2 - 1 - 2 - 

7. Jan. Mageskiftebrev, hvorved Detlef Rum o hr til Røst, 
Oberstløjtnant, faar: Giselfelt Hovedgaard med tiUiggende 
Ager og Eng, Birkerettighed til Giselfelt Birk, jus patronatus 
til Brobye og til Ulsøe Kirker med Kongens og Kirkens An- 
del af Korn- og Kvægtienden af de nævnte Sogne og Skove 
samt følgenge Gods, som hgger under Hovedgaardens Takst, 
nemhg: i Søtrup 4 G. med Skov til 35 Svins Olden hver, 3 
Gh.. i Hesed By 8 G., 1 Gh., i Giødstrup en Afgift af 1 Eng 
i Persmose, en Afgift af 1 Jord paa Nielstrup Mark, naar den 
er i Vang. Endvidere følgende Bøndergods: i Ringsted A.. 
Giselfelt Birk, Brobye S. og By 14 G., hvoraf 12 med til- ' Mageskiftets Akter bleve tilstillede Renleskriver S. Biner d. 5. 
Jan. 1671 til Ekspedition efter Kommissærernes Erklæring. Kammer- 
kollegiets Ekstrakt Protokol Nr. 3, 123. 1671. 331 

hørende Skovparter og 6 tillige svare af Høirup Jord, 1 af Brandts 
Vænge. 1 af Brobye Vænge og af en Jord paa Brobye Mark. 

1 B.. som tillige svarer af Høirup Jord, 6 Gh., hvoraf 2 svare 
en Afgift i Penge i Stedet for Landgilde og Hoveri. Gaarden 
Skovsgaard. Husene Duelundshus. Vartouehus og Diurlunds- 
hus. Beksinølle. som tillige svarer af Høirup Jord. iried til- 
hørende Skov, Stoksmølle. i Hars[l]e^ S., Truelstrup 9 G. med 
Skov. 2 B. med Skov, 2 Gh., i Sneslef S., Fredtsgaard 2 G.. 
Halvparten af 1 H., i Nordrup S., Klipit 1 G., som svarer en 
Afgift til Vartou. i Tersløs S.. Tierbye 1 (G). I Vordingborg A.. 
Tybiere Hd., Vester Egede S. og By 13 G. med Skov, af 
hvilke en tillige svarer af 1 Vænge i Axelsved, 1 Vænge i 
Overdrevet, som Præsten bruger. 10 Gh.. af hvilke 2 give en 
Afgift i Penge i Stedet for Hoveri. Brodebek Vandmølle: i 
Faxe Hd., Rønnede 2 G.. 1 B.. 3 H.. hvoraf et kaldet Denne- 
ruplund og et Haufnhuset. der tiUige svarer af et Vænge: i 
Bårse Hd.. Togsverd S.. Boeserup 5 G. med Skov. 1 Gh . i 
Evendrup S.. Hemmestrup 1 G., som tillige svarer af en Uden 
Jord. i Snesere S.. Snesere Torp 6 G. med Skov. af hvilke 
3 give en Afgift til Vartou. 4 svare en Fællesafgift. 3 Gh.. 
hvoraf 1 giver Hovningspenge. i Brøderup 1 G med Skov, 
som giver en Afgift til Vartou. 2 Gh. I Tryggevælde A.. 
Faxøe Hd.. UIsø S. og By 3 G. med Skov, 1 (G) med Skov. 

2 Gh.. i Olstrup 2 G. med Skov. 2 B. med Skov. i Nilstrup 
16 G., hvoraf 10 med Skov. 2 Gh.. i Kongsted S.. Lestrup 
9 G. med Skov. hvoraf 2 til 120 Svins Olden. 4 Gh.. Eskild- 
sirup 2 G. med Skov. 1 Gh., i Svennerup 2 G. med Skov. i 
Kongsted Borup 1 G. med Skov. i Hyllede 1 H., i Dalbye 
S. og By 1 Jord paa Dalbye Mark. i Høesten 1 G. med Skov. 
i Roholte 2 G. I Roskilde A., Rambsø Hd.. Høfvelse S. og 
By 1 G., i Dalby S., Reignemarken 1 G.. 1 B., 1 Gh.: i 
Faxe S. og By 1 (G). 1 øde Jord. 1 Vænge, som Præsten 
bruger, 1 Gh.. i Dalbye S. og By 2 G., 3 Gh., med Skov til 
Tryggevælde Bøndergods i dette Sogn. i Kongsted Boruj) 3 G., 
hvoraf 1 med Skov. 2 (Jh.. en Pengeafgift til Jorddrotten at 

' Flig. i Skodebog (,) har Harsle, Gp Q Harse. 332 1671. 

Kiesholm Vandmølle, som tilhører Hans Laursen, og 1 Skvat- 
mølle, der ingen Landgilde svarer. — Grunden, hvorpaa disse 
tvende Vandmøller ere byggede, tilhører de ovennævnte Gaarde 
i Kongsted Borup — : i Hammers Hd.. Togsverd S., Giødstrup 
I G.; i Tybierg Hd.. Vester Egede S., Rønede 1 B. 

D. Rumohr afstaar sin Fordring og det til Underpant ud- 
lagte Gods. nemlig: Husum og Mørke Byer i Københavns A., 
samt den paa nævnte Gods anvendte Forbedring, hvilket 
for rede Penge, der ere forstrakte Kronen under Københavns 
Belejring, har været pantsat til Hans Pedersen Klein og Arendt 
Berensen, og som disse igen have overdraget til Hans Schak, 
der siden har transporteret det til Detlef Rumohr. End- 
videre følgende Gods: i Nyborg A.. Vinding Hd., Ørbek S., 
Ebilde By 1 G., i Ullersløf S. og By 1 G., i Kiersendrup 3 G., 
1 Flødstrup 2 G., i Bogensøe S. og By 1 G . i Skalkendrup 
1 G.; i Sunds Hd., Tved S., Heldagerbye 1 G. med Skov; i 
Gudme Hd., Oufre S. og By 7 G., hvoraf 1 med Skov, 1 H., 
i Albiergbye 9 G., hvoraf 1 tillige svarer af Pofvels Vænge, 
1 af en Jord, i Gudme S. og By 1 G., i Gisle S., Holmebye 
1 G.; i Salling Hd.. Svaninge S.. Faldtsledbye 1 G., i Ulbølle 
S. og By 4 G.; i Tasing Birk, Breigning S., Gaarden Stou- 
gaard, i KnudtsbøUe By 6 G., hvoraf 5 svare Sammelskat, i 
Lande S., Lundbye 13 G., 1 B. I Odense Len, Odense Hd., 
Karupe S., Perstrup 3 G., i Brouby S. og By 1 G.. 1 (G); 
i Skamb Hd.. Næroe S.. Ringebye 3 G., i Sønderse S. og By 
1 G., i Skamby S. og By 3 G., hvoraf 1 tillige svarer af 
Ulkendrup Mark, i Tarup By 2 G., hvoraf 1 tilhge svarer af 
Ulkendrup Mark, i Olderup 1 G.: i Lunde Hd.. Hiadstrup S.. 
Brandtsbye 1 G. I Rugaards A., Skouby Hd.. Virsløf S. og 
By 1 G. I Hindsgaul A., Vendts Hd., Asperup S. og By 5 G., 
i Boring By 7 G., i Veilbye S. og By 1 G., i Harndrup S. og 
By 5 G., i Gielsted S. Gaarden Hønderupgaard; i Dallum Birk, 
Bellinge S. og By 5 G. Endelig følgende Gods, som er ud- 
lagt til Ryttergaarde, nemlig: i Ringsted A. og Hd., Terslef 
S. 2 G., hvoraf i med Skov. i Førslef S. og By 2 G., samt 
i Dalby S.. Høsten 1 G. med Skov. Fra 1. Maj 1670 at regne. 
Gp O. 109. I. 1671. 333 

Beregning (Skødebog Q. 204): 

Gisselfeld Hovedgaard ogBønder- 
gods ' Htk. 930 Tdr. 1 Skpr. • Fdk. »/as ^ >"k. 

Gisselfeld Gaards Bygning, 
beregnet til — 100 - , - , - i 

Inventarium og Kvægbesæt- 
ning, beregnet til 500 Rdl. — 10 - ^ - » - > 

Tiis. Htk. . . . 1040 Tdr. 1 Skpr. » Fdk. IV« OUk. 

Heri af kortes for 34 Tdr. 2'/2 Fdk. 
Htk.. som forskellige'^ have 
Livsbrev paa, det halve. Htk. 17 - , - 1>/^ - . 

og for 1 Pund Rug, som 
Gisselfeld Hovedgaard 
giver til Vartou Hospital.. — 3 - 2 - » - » 

Hele Afkortningen Htk. 20 Tdr. 2 Skpr. P/^ F dk. » Qttk ' 

Det Gods, han faar. beløber sig 
saaledes til Htk. 101 93/, Tdr. > Skpr. 1 Fdk. '^'-j^ Ottk. 

Hans Fordring med paaløbende 
Rente, for hvilken han har 
haft Husum Gaard og By samt 
Mørkhøj By i Pant: 4713'/., Rdl, 
22V2 Sk.; Bygningen paa Hus- 
um Gaard. takseret til: 1500 
Rdl. » Sk. ; Forbedringer. Fiske- 
damme, Koppelgrave og Hav- 
ens Anlæggelse: 1000 Rdl. »Sk. 
Tiis.: 7213'/., Rdl. 22'/.. Sk. å 
50 Rdl. Td Htk. 144 Tdr. 2 Skpr. > Fdk. "/..oo Ottk. 

Godset paa Fyen, som er ud- 
lagt til Ryttergaarde ... . - 830-3-2 - 1'/,. 

Godset paa Sælland — 43-1-3 - P/^ 

Tiis. Htk. . . . 1019'/4 Tdr. > Skpr. » Fdk. l*V7oo Ottk. 

Desuden betaler han i rede Penge 
2«'/2 Rdl. 4 Sk Htk. V, - > - » - l'"/376 - 

Det Gods, han givi-r 1 Vederlag 
beløber sig saaledes til ialt Htk 1019«/, Tdr. » Skpr. 1 Fdk. 1 •' 

Udlæget og Vederlaget gaar saaledes lige op imod liinanden. ottk. > De 20 Tdr. 2 Skpr. Htk. Landgilde, der svares til Vartou Hospital, 
ere ikke medregnede. '- Ifolge Brg. i Skødebog i^, 245 og 1 I.: 

Carsten Berider 1 G, i Hæsede By Htk. 4';,_, Tdr. Skp. ',... Fdk. 

Søren Jensen 1 G. i Troelstrup. Harslev S. — lt> - '/.. - » 
Peder Gads Enke 1 (i. og 1 H. i Reine- 

mark, Dalby S — 13'/, - » - » 

Tiis. Htk.. . . 34 Tdr. » Skp. 2«/, Fdk. 334 1671. 

18. Jan. Mageskiftebrev, hvorved Oluf Rosenkrants 
til Egholm fa ar: i Horns Hd.. Ferslef S. og By 7 G., 1 B.. 
en lille 0. som ligger imellem Om'e Land og Vellerupsgrund, 
kaldet Rønnøe. hvorpaa kan fødes 3 eller 4 Kalve, hvoraf 
tilforn ingen Landgilde er givet, i Skibby 5 Husmandspladser, 
som beboes af 4 Husmænd: i Valborg Hd.. Sæbye S. og By 
1 Kirkeg., 4 Gh. — for: i Horns Hd., Ferslef S., Veilbye 
3 G., i Skibby S. og By 1 G.: i Giustrup S., Høet 1 G., i 
Nørre Jerløse S., Dramstrup 1 G., og for rede Penges For- 
strækning under Københavns Belejring og Fyldestgørelse paa 
anden Maade: fra 1. Maj 1670 at regne. Gp Q. 133. L 

Beregning (Skødebog Q, 248): 

Det Gods. han faar af Kronen. Htk. 59 

Tdv. 21/2 Skp. å 50 Rdl. Td 2970 Rdl. 5 Mark » Sk. 

Husene i Skibby. Øen og Husene i Sæbye 

ansættes for at likvidere Summen til. 76 - 1 - I42/3 - 

Tiis. . . . 3047 Rdl. . Mark I42/3 Sk. 

Det Gods, han giver i Vederlag, Htk. 

33 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. å 50 Rdl. Td. 16933/, Rdl. >. Maik » Sk. 
Kronens Pantebrev til Albrecht Itzen. 

udg. d. 28. Sept. 1660 og transporteret 

til O. Rosenkrants 1243V2 - > - 14^/8 - 

For 110 hugne Sten. som d. 1. Febr. 1670 

bleve leverede til Frydendal, å 1 Rdl. 110 - » - > - 

Tiis.... 3047 Rdl. » Mark I42/3 Sk. 
18. Jan. Mageskiftebrev. hvorved Søren Jensen paa 
Hellestrup faar: i Mierløse Hd., Stenhlle S. og By Vj^ G. og 7 G., 
i Saltofte 1 B.. i Tiørntved 1 B.: i Sorøe A.. Stenmagle S., 
Odstrnp 4 G. ; i Abrahamstrup A., Horns Hd.. Skuldelef S. og 
By 1 G., i Onsved 1 Jord, kaldet Provste Jorden, som bruges 
af 9 Mænd; i Sømme Hd.. Jyllinge S. og By 4 G., 5 H. — 
for følgende Gods. som er udlagt til Ryttergaarde: i Mierløse 
Hd., Ugeløse S. og By 3 G. med Skov, 1 B., i Kirke Eskild- 
strup^ S., Stedstrup 2 G., 2 Parter af 1 Hus. som hgger paa 
Gaardens Grund; i Frederiksborg A., Ugeløse S., Badstrup 
10 G., 1 B., med Skov til Byen. 4 H.; i Ølstøcke Hd., Sten- 
løse S. og By 3 G. ; i Horns Hd., Gierlef S., Torslef 1 G. ; i ' Saaledes Brg. i Skødebog Q, Gp Q har Esildstrup. 1671. 335 

Valdborg H.. Liungbye S. og By 2 G.; fra 1. Maj 1670 at 
regne. Gp Q. 136. I. 

Beregning (Skødebog Q, 250): 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 154 Tdr. 5 Skpr. V2 Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 154 - 5 - '/o - 

27. Jan. Mageskiftebrev, hvorved Sk[i]b[y]e^ Præste- 
embede (Peder Søfrensen Bagge) faar: i Horns Hd., 
Sk[i]b[y]e^ S. og By 1 G.. Oure S., Bygbiere 2 G.. 1 B., 1 H., 
der ansættes til V2 Skp. for at fyldestgøre Summen. — for: 
.lordegods. som har været lagt til Kaldet, men som er udlagt 
til Byttergaarde, nemhg: i Skuilelef S., Onsved 1 G., i Krog- 
strup S.. Oureberg 4 G: fra 1. Maj 1670 at regne. Gp Q, 
101. I. 

Beregning (Skødebog Q, 255): 

Det Gods. Præsteembedet faar af Kronen Htk. 36 Tdr. 4 Skpr. 

Det Gods, Præsteembedet giver i Mageskifte, .... — 36 - 4 

— Skøde til Holger Vind paa et Stykke Jord ved 
hans Haveplads udenfor Nørreport i København. Sæll. Reg. 
Nr. 54. Trykt herefter KD VI, 560. 

3. Febr. Skøde til Ide Grubbe, afg. Frederik Barne- 
witzes til Rubierggaard. paa en Del af det Gods^ som hendes 
Mand fik udlagt af Kronen d. 18. Nov. 1652 for 45 Rdl. pr. 
Td. Htk. til brugeligt Pant for forstrakte Penge, nemlig: i 
Halsted Klosters A., Sønder Hd.. Vestenskouf S.. Knudbeløcke 
12 G., hvoraf 8 med Skov. 19 Gh.. 1 MøUested, i Næsbye 
12 G., af hvilke 1 giver Landgilden til Præsten, 12 Gh., i 
Ledtsøe 3 G., hvoraf 2 med Skov, 2 Gh., i Vestenskoufbye 
2 G., hvoraf 1 med Skov, 5 Gh., i Brydebølle 1 G., i Dan- 
mare S. og By 2 G., hvoraf den ene giver Landgilden til 
Kirken, den anden til Tillitse Kirke, i Glosved S. og By 1 G. 
— imod, at hun afstaar sin Fordring. Gp Q, 143. I. 

Beregning (Skødebog Q, 257): 

Ilendes Fordring 12028'/« Rdl. l'/s Sk. 

Det Gods, Kronen tilskøder hende, Htk. 241 Tdr. 
3"/„ Fdk. a 50 Rdl. Td 12058 - l'/a - 

Forskel... 29'/« Rdl., 

som likvideres imod Kontributioiien af 4'/2 Td. 2*^/,^ Fdk. Htk.. som hun 
har svaret mere, end hun burde, fra 1. Aug. 1662 til 1. Febr. 1671. 

' Skødebog Q og Gp Q have begge Skybie. * Resten, to Gaarde i 
Brydebølle, Vestenskouf S., tiis. 28'/, Td. Htk., afstaar hun igen til Kronen. 336 1671. 

13. Febr. Mageskiftebrev. hvorved Hugo Liitzou til 

Backendorf. Befalingsmand paa Antvorskov, faar: i Korsør A.. 

Boslimde S.. Eigerup 1 G., som tillige svarer af en Jord paa 

Tranderup Mark. i Vester Bogebierg 5 B., 1 Jord i Overdrevet, 

i Lindeskouf 1 Gh. ; i Andvorskov A.. Høfve S. og By 3 G. 

— for følgende Gods. som er udlagt til Ryttere: i Korsør A. 

en Del af den Sammelskat. som Korsør Lens Bønder i Slagelse 

Hd. give foruden al anden Landgilde, i Haslef S., Sønder 

Jelling 1 Mølle: i Anderskouf A.. Flackebierg Hd.. Tingjelling 

S. og By 1 G.: fra 1. Maj 1670 at regne. Gp Q. 147. L 

Beregning (Skødebog Q. 262): 

Det Gods. han faar af Kronen, Htk. 25 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk. 

Det Gods. han giver i Mageskifte — 25 - O - S^., - 

Forskel Htk. ... 1 Skpr. S'/j Fdk. 

a 50 Rdl. Td. : 15^2 Rdl. 12 Sk., som han betaler i rede Penge. 

14. Febr. Mageskiftebrev. hvorved Sofie Amalia Krag, 

Christoffer Ulfeldts Enke. faar: i Faxøe Hd.. Karise S.. Gammel- 

bye 1 G., i Faxøe S.. Tockerup 1 G., i Karise S. en Del af 

den Sammelskat. Store Linet By svarer — for: i Korsør A.. 

Slagelse Hd.. Tornborg S.. Frølunde 2 G.; fra 1. Maj 1670 

at regne Gp Q. 149. 1. 

Beregning (Skødebog Q. 264): 

Det Gods, hun faar af Kronen, Htk. 12', Tdr. 1 Skpr. i, Fdk. 

Det Gods. hun giver i Mageskifte. . — 11 - 5 - 3 

Forskel Htk. ... 4 Skpr. IVa Fdk. 

å 50 Rdl. Td.: 36«/4 Rdl. 20 Sk., som hun betaler i rede Penge. 

23. Febr. Mageskiftebrev, hvorved Frederik Giese. 

Kammersekretær, faar: i Elingsted A. og Hd.. Nordrup S., Mul- 

strup 5 G.. 1 H.. 2 Gh. — for: i Fredriksborg A. og Birk, Ude- 

sundby S. og By 2 G., i Opesundby S. og By 2 G. og Part 

i 1 G.: fra 1. Maj 1670 at regne. Gp Q, 151. L 

Beregning (Skødebog Q, 265): 

Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 52 Tdr. 1 Skp. 

Det Gods, han giver i Mageskifte — 52 - 1 - 

28. Febr. Skøde til Blasius Kiihn paa: i Frederiks- 
borg A.. Vinderød S. og By Øvre Mølle, som han har Livs- 
brev paa og selv har opbygget, samt 1 Stykke Jord. som han 
har indhegnet i Mielbye Skov, — imod. at han afstaar sin 
Fordring. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q. 154. L 1671. 337 

Beregning (Skødebog Q, 266): 
Det Gods. Kronen udlægger til ham, Htk. 29 Tdr. å 50 Rdl. Td. 1450 Rdl. 
Hans Fordring, sluttet d. 1. Okt. 1669 1450 - 

1. Marts. Skøde til Peter Biilche. Kammerraad og 
Præsident i København, paa en Del af det Gods. som afg. 
Raadmand Peder Pedersen har faaet udlagt til Underpant — 
for rede Penge, han forstrakte Kronen med under Københavns 
Belejring. — og hvoraf Halvdelen ved Arv er tilfaldet Peter 
Biilche, nemhg: i Københavns A., Ølstøcke Hd., Maløf S. og 
By 2 G. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q. 156. I. 

Beregning (Skødebog Q. 268): 
Det Gods. Kronen tilskøder ham. Htk. 19'/^ Td. å 

50 Rdl. Td 962Va Rdl. » Sk. 

Hans Fordring, nemlig Halvdelen af afg. Raadmand 

Peder Pedersens Forstrækning efter Pantebrev 

af 19. Juli 1660 7653/, Rdl. ai'/s Sk. 

Restance hos 2 Bønder', som hanafstaar, 42^2 Rdl. 

16 Sk. og 33'/4 Rdl. 8 Sk., tilsammen 76 - ^ - 

lait. . . 84P/^ Rdl. 21'/3 Sk. 

Forskel... 120V., Rdl.. 
som ere afskrevne paa afg. Peder Pedersens Afregning af 24. Maj 1661. 
Det gaar saaledes lige op imod hinanden. 

— Skøde til Lic. Peder Lassen. Assessor i Højesteret. 
paa en Del af det Gods, som afg. Raadmand Peder Pedersen 
— for rede Penge, han forstrakte Kronen med under Køben- 
havns Belejring, — har faaet udlagt til Underpant, og hvoraf 
Halvdelen ved Arv er tilfaldet Peder Lassen, nemlig: i Køben- 
havns A.. Ølstøcke Hd., Maløf S. og By 1 G. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Gp Q, 158. Orig. Skøde, S 49. 

Beregning (Skødebog Q. 269): 
Det Gods. Kronen tilskøder ham. Htk. IB*/, Td. å 

50 Rdl. Td 937'/., Rdl. . Sk. 

Hans Fordring, nemlig Halvdelen af P. Pedersens 
Forstrækning efter Pantebrev 19. Juli 1660,.... 765»/, Rdl. aP/s Sk. 

Restance i en Gaard. han afstaar'* 58 - » 

Tiis. . . . 823»/« Rdl. 21 '/g Sk. 

Forskel... 113'/2 Rdl. 2^/3 Sk.. 
som ere afskrevne paa afg. Peder Pedersens Afregning af 24. Maj 1661. 
Det gaar saaledes lige op imod hinanden. 

' De 2 G. i Maaløv. tiis. 19'/4 Td. Htk., som Peter Bulche afstaar. 
ere udlagte til Ryttergaarde. Brg. i Skødebog Q, 269. - Peder Lassen 
afstaar af Pantegodset 2 G. i Maaløv, tiis. 19'/4 Td. Ulk. Brg. i Skode- 
bog g, 269. 

22 338 lfi71. 

2^ Marts. Gavebrev til Ulrik Frederik Gyldenløve, 
Statholder i Norge, paa 1 Gaard i Kannickestræde i Køben- 
havn, næst op til Regensen, med tilliggende Have, Lejehuse 
og Vaaninger, som Frederik III. har faaet af Grev Christian 
Rantzau. Skødebog Q, 271. Gp Q, 160. I. 

7. Marts. Skøde til Henrik Miiller, Rentemester, paa: 
i Ringsted A. og Hd., Valsøelille S., Valsebye 6 G. med 
Skov til 156 Svins Olden, 1 H.; i Dragsholm A., Vallekielde 
S. og Ry 1 G., i Høibye S., Ellinge 1 G., i Rerslef S., Sønde- 
røed 1 G. — imod, at han afstaar sin Fordring. Tilbagekøbs- 
ret forbeholdt. Gp Q, 59. I. 

Beregning (I.): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 72 Tdr. 1 Skp. 

1 Fdk. å 50 Rdl. Td 3610 Rdl. 40 Sk., 

som afdrages i hans Fordring. 

14. Marts. Mageskiftebrev, hvorved Erik Herluf sen 
faar: i Korsør A., Flackebierg Hd., Fuglebierg S. og Ry 2 G. 
— for: i Sæbyegaards A., Hafverberg S., Rildse 2 G., som 
ere udlagte til Ryttergaarde ; fra I.Maj 1671 at regne. Gp Q, 
161. I. 

Beregning (Skødebog Q, 273): 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 16 Tdr. 4 Skpr. V2 Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, .... — 17 - ^/2 - * 

Forskel Htk. .. . 2 Skpr. 1'/^ Fdk. 

20. Marts. Skøde til Petrus Scavenius, General- 

prokurør, paa: i Mierløse Hd., Rarup 1 G.; i Voldborg Hd., 

Sonnerup S., Nyderup 1 G., som svarer en Del af Landgilden 

til Sonnerup Kirke, — for en Fejlregning i et Mageskiftebrev 

af 9. Marts 1669; fra 1. Maj 1670 at regne. Gp Q, 162. I. 

Beregning (Skødebog Q, 274): 

Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 5 Tdr. » Skp. 

Der tilkommer ham for en Fejlregning i et Mage- 
skiftebrev af 9. Marts 1669 imellem ham og 
Aarhus Kapitel — 5 - ^j^ 

Forskel Htk . . . V2 Skp., 

som han ikke faar erstattet. 

22. Marts. Skøde til Vilhelm Frederik Wedel paa: 

Kongens og Kirkens Andele af Korntienden af Uby, Gielsted Saaledes Skødebog Q og K, Gp Q har 12. Marts. 1671. 339 

og Rorup Sogne i Hindtsgauls A.. Vends Hd., hvoraf Rorup 
som Anneks til Gielsted. og af Tanderup S. i Bog Hd. med 
Kirkernes Landgilde af Kirkegaarde og Jorder, samt jus patro- 
natus til de nævnte Kirker — Kongens Andel af Uby, Gielsted 
og Rorup Sognes Korntiende har hidtil været tillagt Fyns 
Bispestol — imod, at han afstaar 25000 Rdl.. som han paa 
sin Hustrus Vegne har at fordre efter afg. Hannibal Sehested. 
Gp Q, 164. I. 

Beregning (Skødebog Q. 275): 

De Kongetiender. Kronen tilskøder ham, Htk. 120 Tdr. 
4 Skpr. å 50 Rdl. Td 6025 Rdl. » Sk. 

De Kirketiender og den Kirkelandgilde, Kronen til- 
skøder ham, Htk. 114 Tdr. '/j Skp. å 25 Rdl. Td.. 36OIV2 - 6 - 

Tiis. . . . 9626'/2 Rdl. 6 Sk. 

22. Marts. Vederlagsskøde til BispenoverFynsStift paa : 
Kongens Andel af Korntienden af Flodstrup, Ullerslef. Hørup, 
Heden og Årslev Sogne i Nyborg A. — for: Kongens Andel 
af Ubye. Gielsted og Rørup Sognes Korntiender, som have 
været forundt Superintendenterne over Fyns Stift, men som 
ere afhændede til Vilhelm Frederik Wedel ved Skøde af s. D. 
Gp Q, 181. I. 

Beregning (Skødebog Q. 293): 
De Korntiender. Kronen tilskøder Bispen. SS^^ Td. 

Rug og 51 Tdr. Byg å l'/o Rdl. Td 134V2 Rdl. 12 Sk. 

I7V2 Td. Havre å 4 Mark Td IIV2 - 16- 

Tils. ... 146 Rdl. 28 Sk. 

De Korntiender, Bispen har mistet, 28^/4 Td. Rug og 

Bl Tdr. Byg å IV2 Rdl. Td 119'/2 Rdl. 12 Sk. 

32V, Td. Havre å 4 Mark Td 2IV2 - 16 - 

Tiis.... 141 Rdl. 28 Sk. 

Forskel ... 5 Rdl. 

23. Marts. Skøde til In gvor Lauritsen paa: i Frederiks- 
borg A.. Ugeløse S. Hestetangs Mølle, som tillige svarer en 
Afgift af Tulstrup Mark, med Hestetangs Skov til 30 Svins 
Olden — for: i Tryggevelde A., Kongsted S.. Kongsted Borup 
2 Selvejerg., 2 G.', hvoraf han ved Bevilling af 28. Aug. 1670 ' Brg. i Skødebog O. 278 og i I. har desuden en Afgift til Jord- 
drotlen af Kisholm VandmoUe oj; en Skvatmølle, som ikke giver nogen 
Landgilde; i Gp Q og i K. mangler derimod dette Stykke. 340 1671. 

har været fritaget for aarlig Afgift. Landgilde, Ægt og Arbejde 

paa Grund af hans i sidste Krigstid beviste tro Tjeneste og 

derved tilføjede Skade og Bekostning, hvilket Gods er udlagt 

til Ryttergaarde og senere bortmageskiftet til Detlef Rumohr, 

— og for Betaling i rede Penge. Tilbagekøbsret forbeholdt. 

Gp Q, 166. I. Orig. Skøde, S 49. 

Beregning (Skødebog Q, 277): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 191/2 Tdr. V2 Skp. 

Det Gods, han giver i Vederlag Htk. 12 Tdr. 1 Skp. 

375 Rdl. 5 Mark. som han betaler i rede Penge, 
beregnet til 1 Td. Htk. å 50 Rdl 7 - 2^2 - 

Tiis. Htk. . . . 191/., Tdr. V2 Skp.. 
det gaar saaledes lige op imod hinanden. 

24. Marts. Mageskiftebrev. hvorved Hans Jørgensen, 
Raadmand i Korsør, faar: i Korsør A.. af Ladegaardens Mark 
1 Stykke Jordsmon, der Ugger paa Hølbye Mark næst op til 
Korsør Skovs Grøft, kaldet Stubager, 1 Stykke øde Jordsmon, 
der ligger paa Halfskov næst op til Svenstrup Mark, kaldet 
Stiebierg, i Boeslunde S. 1 Stykke øde Jord paa Hølbye Mark, 
kaldet Gyldtstofte, i Tornborg S. 1 Stykke Jord paa Sven- 
strup Mark, indtæppet 1594. 1 Stykke Jord, hvoraf en Mand 
i Svenstrup svarer Afgitt, naar det er i Vang, — for Gods, 
som er udlagt til Ryttergaarde, nemlig : i Andtvorskouf A. og 
Birk, Kindertoft S., Vedbyenørre 2 G., der tilUge svare en 
Fællesafgift med de andre i Byen. Gp Q. 168. L 

Beregning (Skødebog Q. 279): 

Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 21 Tdr. » Skpr. » Alb. 

Det Gods, han giver i Mageskifte — 21 - 2 - 2 - 

Forskel Htk. ... 2 Skpr. 2 Alb. 

— Mageskiftebrev. hvorved Jens Lauri^tsen, Pensio- 

narius over Vordingborg Amt, faar: i Vordingborg A., 

Bårse Hd.. Beldring S. Gaarden Øregaard med Skov — for: 

i Ringsted Hd., Sandby S. og By 2 G., som ere udlagte til 

Ryttergaarde; fra 1. Maj 1670 at regne. Gp Q, 170. L 

Beregning (Skødebog Q, 281): 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 14 Tdr. 1 Skpr. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 13 - 5 - 

Forskel Htk.... 2 Skpr. 

å 50 Rdl. Td.: 16V» Rdl. 16 Sk., som han betaler i rede Penge. 1671. 341 

27. Marts. Mageskiftebrev, hvorved Erik Banner, 
Generalkrigskommissær i Norge, fa ar: i Vordingborg A., Ty- 
bierg Hd., S. og By 1 øde G.; i Ringsted A.. Almstofte Mølle 
— for: i Roskilde A., Ramsøe Hd., Ølsømagle S. og By 2 G., 
i Gundesemagle 1 G.: fra 1. Maj 1670 at regne. Gp Q, 172. I. 

Beregning (Skødebog Q, 282): 

Det Gods, han faar af Kronen. Htk. 25V2 Td. » Skp. r. Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte — 25'/2 - » - Vj^ 

Forskel Htk... IV2 Fdk. 

28. Marts. Mageskiftebrev, hvorved Henrik Bielke, 

Rigens Admiral, faar: i Tybierg Hd.. Glumsøe S. og By 1 G., 

som tillige svarer til Snefre Kirke, med Skov — for: i 

Andvorskouf A., Gierlef S. og By 1 G.; i Vordingborg A., 

Tybierg Hd., St. Mortens S. ved Næstved, Oderupbye 2 G., 

1 (B); fra 1. Maj 1670 at regne. Gp Q. 173. I. 

Beregning (Skødebog Q, 284): 

Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 26 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 24 - 4 - P/4 

Forskel Htk.... 1 Tdr. 5 Skpr. 31/4 Fdk., 
som eftergives ham, da den Gaard, han faar i Glumsøe, er ganske øde 
og afbrudt. 

29. Marts. Skøde til Hans Hansen, Proviantskriver 
for Københavns Slot, paa en Del af det Gods, han havde i 
Pant for rede Penges Forstrækning under Københavns Be- 
lejring, nemlig : i Anderskouf Birk, Gimling S. Gaarden VoUe- 
rupgaard. som svarer en Afgift af Gimlinge Oure. 2 Gh., i 
Vollerup By 3 G . som tillige svare Afgift af Gimlinge Oure, 
med Skov til Gaarden og Byen, 2 B., 2 Gh. — imod, at han 
afstaar sin Fordring. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q, 175. I. 

Beregning (Skødebog Q, 286): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 46 Tdr. I Skp. 
1 Fdk. å 50 Rdl. Td 2335 Rdl. 40 Sk. 

Hans Fordring efter Pantebrev af 9. Dec. 1659, Kapital. 1970 Rdl. ' Sk. 

Vj Aars Rente til Fredens Slutning 59 - 10 - 

Landgilde af 1 G., som har været øde i 2 Aar, 24 - 80 - 

Restancer af det Bøndergods, han afstaar 285 - 48 - 

Tiis.... 2339 Rdl. 52 Sk! 

Forskel. . . 4 Rdl. 12 Sk. 

30. Marts. Vederlagsskøde til St. Jørgens og St. Ibs 342 1671. 

Sognes Præsteembede i Roskilde (Jens Hansen Anslet) 

paa Kongens Andel af Skulelef og Olsted Sognes Korntiende; 

Hvendre Mølle; de Præstepensioner, som aarlig svares af 

Sognepræsterne til Skulelef, Himmelef og Snesere Kirker og 

af Sognepræsten til St. Mickels Kirke i Slagelse — for: 

Succentoratet til St. Lucii Kirke i Roskilde, der fra Arilds 

Tid har været tillagt Sognepræsteembedet til St. Jørgens og 

St. Ibs Kirker, men som nu er afstaaet til Domkirken sstds., 

og for den af Kantordømmet hidtil hafte aarlige Løn af 10 

Rdl., der nu afgaar paa Grund af Kantordømmets Udlæg til 

Ryttergaarde; fra 1. Maj 1671 at regne. Gp Q, 177. I. 

Beregning (Skødebog Q, 288): 

Det Gods, Kronen tilskøder Embedet, Htk. 94 Tdr. 5V-> Skp. 

Den aarlige Pengeindtægt, som Kronen tillægger 
Embedet, 6V4 Rdl. 

Det Gods, som afgaar fra Embedet, Htk. 94 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 

Succentørs Løn af Kantordømmet, som afgaar fra 

Embedet, 10 Rdl., 

hvilket anses for at kunne gaa lige op imod hinanden. 

6. April. Mageskiftebrev, hvorved Peder Reedtz, Kansler, 
faar: i Tryggevelde A., Dalbye S., Dalbyborup 1 G., 1 Gh.. 
i Høsten 3 G., hvoraf 1 med Skov, 1 (B); i Roskilde A. 1 øde 
Vænge imellem Roskilde Hede og Himmelef Mark, kaldet By- 
fogedens Vænge, — for: i Frederiksborg A., Oppesundby S. 
og By 1 G. og Part i 1 G., Udesundby S. og By 2 G.; i 
Roskilde A., Gundsemagle S. og By 1 G., i Stenløse Part i 
1 G., i Gandløse Part i 1 G., desuden skal 4 Tdr. Htk. godt- 
gøres ham for en Fejlregning til Skade for ham i Skødet 
paa Børglum Klosters Hovedgaard; fra 1. Maj 1670 at regne. 
Gp Q, 179. I. 

Beregning (Skødebog Q, 291): 
Det Gods, han faar af Kronen, .... Htk. 37 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. ^j, Ottk. 
Det Gods, han giver i Mageskifte, . — 37 - 4 - SVa - ^/y - 

Forskel Htk.. . . 2 Skpr. IV2 Fdk. 

12. April. Skøde til Hans Pedersen Bladt, Raad- 
mand i København, paa en Byggeplads i det nye Værk bag 
Slotsholmen i København. Sæll. Reg. Nr. 152. Trykt herefter 
KD VI, 565. 

27. April. Skøde til Eva, afg. Borgemester Herman 1671. 343 

Schrøders i Roskilde, paa en Del af det Gods. hun havde 

i Pant i Frederiksborg A., Udesundbye S. og By 4 G., i 

Bønderup 3 G., i Sundbyelille 2 G.; i Mierløse Hd., Aagerup 

S. og By 1 G. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q. 202. I. 

Beregning (Skødebog Q, 317): 

Hendes Fordring 4375'/4 Rdl. » Sk. 

Restancer hos Bønder paa det Pantegods, hun afstaar 
til Kronen 299 - 20 - 

Tiis.... 4674V4 Rdl. 20 Sk. 
Det Gods, Kronen tilskøder hende, Htk. 94 Tdr. IVo Skp. 
å 50 Rdl. Td 4712V.2 - ■" - 

Forskel... 38 Rdl. 4 Sk., 
som hun betaler i rede Penge. 

28. April. Skøde til Hendrik Ry se. Generalmajor, paa 
al den Vragrettighed, som kan falde paa Forstranden af det 
Gods, som er tilskødet ham i Bøfling A.. Østersfangsten ved 
Ringkiøbing, Birkerettigheden til Bøfling og Harbo Birker, jus 
patronatus til Bøfling, Flønder. Lomborg, Rømme, Haarboe 
og Hommelom Sogne i Skodborg Hd., til Fialtring, Trans, 
Engeberg, Hou, Ram, Fering, Dybbe og Vaudborg Sogne i 
Vandfuld Hd., til Husbye og Nisom Sogne i Uldborg Hd.. til 
Veiersøe S. i Hind Hd. med Kirkernes Andel af Korn- og 
Kvægtienden, Herhgheden til Præstegaardene og Degne- 
boligerne samt Rettigheden til at kalde Præsterne; dog hvis 
nogen af Kronens Tiender er perpetuerede til nogen, skal 
de beholde dem. — imod, at han ganske afstaar sine For- 
dringer. Gp Q. 182. I. 

Beregning (Skødebog Q, 295): 
Kirkens Andel af Bøfling S. 's Korn- 
tiende Htk. 27 Tdr. » Skpr. » Fdk. > Alb. 

Kirkens .Jordskyld - 8 - 3 - 1 - 1 

_ 6 - 4 - > - » 

Kirkens Andel af Flønder S.'s Tiende. — 18 - > - - - . 

Kirkens Jordskyld — 10 - 5 - 1 - 1 

Kirketienden af Lomborg S — 28 - » - » - > 

Kirkens Jordskyld — 7- > - » - » 

Kirketienden af Rom S — 19 - . - > - » 

Kirkens Jordskyld — 12 - 1 - 1 - 1 

Kirketienden af Harboe S — 12- » - > - » 

Kirkens Jordskyld 5 - 1 - I - 1 

Kirketienden af Hommelom S — 18 - » - . - > 

Kirkens Jordskyld — 5- • - » - » 344 1671. 

Kirketienden af Husby S Htk. 11 Tdr. > Skpr. > Fdk. » Alb. 

Kirkens Jordskyld — 

Kirketienden af Nisom S — 

Kirkens Jordskyld — 

Kirketienden af Fialtring S — 

Kirkens Jordskyld — 

Kirketienden af Trans S — 

Kirkens Jordskyld — 

Kirketienden af Engbierig S — 

Kirkens Jordskyld — 

Kirketienden af Houe S — 

Kirkens Jordskyld — 

Til Vin og Brød og til Præsten for 

Fredagsprædiken — 

Kirketienden af Ram S — 

Kirkens Jordskyld — 

Kirketienden af Ferring S — 

Kirkens Jordskyld — 

Kirketienden af Dybbe S — 

Kirkens Jordskyld — 

Kirketienden af Vandborg S — 

Kirkens Jordskyld — 

Kirketienden af Veiersøe S. ...... — 

Kirkens Jordskyld — 

Tiis. Htk. ... 418 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. 

å 25 Rdl. Td IO4662/3 Rdl. 

Birkerettigheden til Bøfling og Haarbo Birk 2000 

Kaldsretten med Herligheden til Præstegaardene og Degne- 
bolene anslaas til 500 Rdl. for hver Kirke 8500 2 - 


1 - 


2 ■ 


IV 


8 - 


2 - 


1 ■ 


1 


3 - 


2 - 


1 


1*/ 


20 - 


» 


» - 


> 


9 - 


6 - 


» 


» 


10 - 


» 


■» 


» 


5 - 


1 - 


1 - 


1 


13 - 


s 


» . 


» 


6 - 


5 - 


1 


1 


19 - 


» 


> 


> 


6 - 


3 - 


1 


1 


12 - 


■» 


, 


^ 


11 - 


> 


» 


> 


5 - 


7 - 


1 


- 1 


16 - 


Ti 


» 


» 


6 - 


5 - 


1 


- 1 


16 - 


» 


» 


» 


9 - 


» - 


;> 


» 


24 - 


» 


» 


> 


15 - 


» - 


> 


> 


9 - 


7 - 


> 


- » 


1 - 


j 


» 


» Tiis.... 209662/3 Rdl. 

1. Maj. Mageskiftebrev, hvorved Joakim Schack, Oberst, 
fa ar: i Riberhus A., Skadts Hd., Tiereborg S. og By 2 G.. 
1 (B), i Skads S., Soelbierg 2 G. — for Gods, som er ud- 
lagt til Ryttergaarde: i Hindsgaufl A., Vendts Hd., Eiby S. og 
By 2 G.; i Rugaards A., Skovby Hd., Veierslef S., Riidbye 
Part i 1 G., 1 (B). Gp Q, 184. I. 

Beregning (Skødebog Q, 298): 
Det Gods, han faar af Kronen, .... Htk. 25 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. V2 Alb. 
Det Gods, han giver i Mageskifte, , — 26 - 1 - 2 - > 

Forskel Htk.. . . 1 Td. » Skp. » Fdk. 2V2 Alb. 

24. Maj. Mageskiftebrev, hvorved Henrik Bielke, Rigs- 
admiral, faar: i Odense Hd., Veringe S., Langsted 7 G. med 
Skov, 3 (B), hvoraf 1 kaldet Mejreboen, — for: i Hagenskouf 1671. 345 

A., Holevad S.. Karupe By 3 G., i Sandager S., Torup 2 G. 
med Skov. i Kierte S.. Faurskoiifbye 2 G.; i Hindsgaufl A., 
Gielsted S., Kindstrup 1 G.: fra I.Maj 1670 at regne. Gp Q, 
188. I. 

Beregning (Skødebog Q. 302): 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 51 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. » Alb. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, . — 54-1- 1-1- Forskel Htk.... 2 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. 1 Alb. 

29. Maj. Skøde til Sofie Faber, afg. Dr. Henrik Ernstes, 
paa: i Roskildegaards A.. Tune Hd.. Jersie S. og By 1 G., 
1 Gh. — imod. at hun afstaar sin Fordring. Tilbagekøbsret 
forbeholdt. Gp Q. 191. I. 

Beregning (Skødebog Q, 304): 
Det Gods, Kronen tilskøder hende, Htk. 10 Tdr. 5 Skpr. 

å 50 Rdl. Td 54IV2 Rdl. 16 Sk. 

Hendes Fordring for hendes Mands resterende Gage 

ved Sorø Akademi for et Aar 516 - > - Rest... 25^2 Rdl. 16 Sk., 
som hun betaler i rede Penge. 

31. Maj. Skøde til Albrecht Heintz, Stempelpapir- 
forvalter, paa det gamle Giethus i Pilestræde i København; 
Længden og Bredden af samme Hus og Gaard er fra Rente- 
mester Hendrik Miillers Hus. fra Nord til Syd, ud til Pile- 
stræde 87^2 Alen. fra Hjørnet af samme Giethus langs det 
lille Stræde indtil Jacob Farvers Vaaning, fra Vest til Øst, 
35 Alen 1 Kvarter, fra Pilestræde, fra den nordligste Side 
af Gietshusets Plads, langs Hendrik Miillers Hus og Have ind- 
til Claus Sølvpops Have 79 Alen 3 Kvarter — i dette Maal 
er indbefattet et Huk, som strækker sig fra Hendrik Mullers 
Lejevaaning indtil Enden af Giethuset 6 Alen IV2 Kvarter — 
den bageste Side af Giethusgaarden fra Hendrik Miillers Have 
indtil Skipper Chresten Lauritsens Baghus, fra Nord til Syd, 
er 5b Alen 2V2 Kvarter; Længden midt igennem fra den 
yderste Kant af Port muren ud til Pilestræde og tvers ned 
igennem Gaarden og Haven, ned i et Huk. indtil Skipper 
Mogens Olsens Baghus er 77 Alen 2 Kvarter, fra det lille 
Stræde ved Jacob Farvers Hjørnestolpe og indtil Enden af 
hans Plankeværk ind i Giethusgaarden imod Nord 36 Alen 346 1671. 

1 Kvarter — for 2000 Rdl. i rede Penge. Skødebog Q, 300. 
Gp Q, 186. I. 

21. Juni. Aab. Brev til Præsident, Borgemestre 
og Raad i Ribe paa en af Byens Enge, kaldet Store Kubroe, 
— for: en Sum Penge S som deres Formænd paa Byens 
Vegne have laant i Flensborg, og Højesteret d. 27. Juli 1667 
har dømt dem til at betale — da Byen ikke har kunnet 
bringe den tilveje — men som Frederik III. ved Reskr. af 
20. Juli 1664 har tilladt dem at søge Fyldestgørelse for 
ved Salg af noget af Byens Jordegods til den højestbydende ; 
da imidlertid intet Bud fremkom, have de selv maattet over- 
tage den opbudte Eng for 2020 Rdl. med dette Aars Afgrøde, 
beregnet til 115 Rdl., for Resten af deres Fordring. Tilbage- 
købsret forbeholdt Byen. Jyske Beg. Nr. 99. I. 

10. Juli. Mageskiftebrev, hvorved Villem Lange, Lands- 
dommer, faar: i Haldts A., Nørhung Hd., Asmild Kloster S. 
Asmild Klosters Hovedgaard med Avling og tilliggende Jorder, 
takseret til 14 Tdr. Htk., samt følgende Jorder: St. Hans 
Klosters Have i Viborg, som bruges til Asmild Kloster, med 
et Bo; 4 lange Agre Nord for Biskopstoft, 10 korte Agre Øst 
for de nævnte lange Agre, 2 Hvadombs Agre; i Hommeldal 
10 smaa Stkr. Jord, 6 Stkr. Jord, hvoraf 2 ved Storesten, 
Vest for Skalsvej, 3 Nord for Kiersten Berings Toft og 1 Stk. 
ved Hommeldals Rinde, 16 Stkr. Jord, 6 Agre nærmest op 
til Kiersten Berings Toft, 6 smaa Agre paa Hommedals Bakker. 
3 smaa Stkr. Klippe nærmest Hommedals Rinde, 3 smaa Stkr. 
Agre i Gallehøi Toft, tiis. 9 Tdr. 2 Fdk. ^/^ Alb.; Sønder- 
mølle, som hgger i Asmild Klosters Enemærker, 11 Tdr. 3 Skpr. 
2^/5 Alb. ; alle Asmild Klosters Bygninger, som han har ladet 
reparere. Endvidere følgende Bøndergods, nemlig: i Asmild S., 
Ofverlund 12 G., hvoraf 2 øde, 8 Gh., 1 Færgehus, i Gammel 
Asmild 4 G., i Lille Asmild 4 G., 1 (B), 1 Stk. Eng, Gaardene 
HoUumbsgaard og Dalsgaard med 1 øde Gh., Aale Mølle, 1 
øde Gh., i Tapdrup S. 1 G., kaldet Spangaard, i Tapdrupbye 
7 G., med de Gadehuse, der ere byggede paa og bruge af Hovedstol 1500 Rdl., Renter og Omkostninger 635 Rdl. I. 1671. 347 

Byens Grund; i Dronningborg A., Sønderliung Hd., Viskum S. 
1 G., kaldet Torsager, med Skov til 102 Svins Olden. 

Villem Lange giver i Mageskifte følgende Gods, som 
udlægges til Ryttergaarde: i Skifvehus A., Røding Hd. og S., 
Kierbye 2 G., i Lemb S., Oppeby 1 G., 1 (B); i Nørre Hd., 
Rybiere S. Gaarden Stofvergaard ; i Harre Hd., Sæbye S. 
Gaarden Holmbgaard; i Hindborg Hd.. Velling S. 2 G.; i Halds 
A., Rinds Hd., Østerbølle S., Bigum By I G., i Ulborg S. 
og By 1 G. ; i Kalløe A., Nørre Hd., Dalstrup 1 G., i Hamme- 
leuf 1 G.; samt følgende Gods, som Kronen beholder, nemlig: 
i Skifvehus A., Hindborg Hd., Volhng S. 2 G., 1 Gh., i Dalbye 
S. og By 3 G., i Røding Hd., BaUing S. 1 Gh.; paa Bornholm 
i Persker S. 1 G., der den 29. Okt. 1651 blev pantsat til 
Mickel Rackovens, forrige Generalgevaldiger. Desuden af- 
staar V. Lange en Fordring paa 418 Rdl. 13 Sk., samt 50 Tdr. 
Htk., som Kronen skænker ham. Fra 1. Maj 1670 at regne. 
Gp Q, 193. 1. 

Beregning (Skødebog Q. 306): 

Det Gods, Kronen tilskøder ham, 

Åsmild Klosters Hovedgaards 

Takst Htk. 34 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 2*1^ Alb. 

Bøndergodset — 146 - 4 - 3 - »/j 

Tiis. Htk.... IsTTdr. » Skpr. 2 Fdk. »/g Alb. 

Det Gods. han giver i Mage- 
skifte, Htk. 36 Tdr. 7 Skpr. » Fdk. 1 Alb. 

Hans resterende Løn efter Af- 
regning af 3. Jan. 1662: 418 
Rdl. 13 Sk., beregnet i Htk., 
50 Rdl. pr. Td., til — 8 - 2 - 3 - P'/so - 

Endvidere skænker Kronen 

ham ved dette Mageskifte . — 50 - > - . - » 

Tiis. Htk.... 181 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. l««/,^ Alb. 

Forskel Htk.... 2 Skpr. 3 Fdk. <"/„ Alb. 

11. .luli. Aab. lU-ev til Fru ilippolita Hahn, Henrik 
Langes Enke, hvorved det bevilges hende, at Vaarmarkgaard 
i Nyborg A., Gudtiie Hd.. .som Henrik Lange for en rum Tid 
.siden har oi)bygget paa nogen øde Jord, herefter maa regnes 
for en Hovedgaard og nyde samme Friheder som andre 
Hovedgaarde. Fynske Reg. Nr. 63. K. 348 1671. 

21. Juli. Skøde til Elisabet, sal. Simen Vibes, paa: 
i Roskildegaards A., Voldborg Hd.. Sebye S. 1 øde G., i 
Allerslef S. og By 1 G.; i Rambsøe Hd., Ørsted S. og By 2 G., 
1 H., i Gadstrup S., Ramsøelille 1 G.; i Tune Hd., Kirke- 
S[k]envedi g Qg gy. j Mierløse Hd., Mølleborup 1 G.; i 
Vordingborg A.. Hellemagle S.. Gielsted 1 G. — imod, at 
hun afstaar sin Fordring. Gp Q, 200, I. 

Beregning (Skødebog Q, 320): 
Det Gods. Kronen tilskøder hende, besat Htk.: 

11 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. å 50 Rdl. Td 6641/2 Rdl. 8 Sk. 

øde Htk.: 58 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. å 25 Rdl. Td. 1467'/; - 20 - 

Tiis.. . . 2032 Rdl. 28 Sk. 

Hendes Fordring 2014«/^ - 19 - 

Forskel... 17 Rdl. 33 Sk., 
som hun betaler i rede Penge. 

22. Juli. Gavebrev til Johan Lorentz. Organist ved 
St. Nikolai Kirke i København, paa St. Gertruds Alters Vikariat 
i Roskilde, som han hidtil har været beneficeret med : i Mier- 
løse Hd.. Stenlille S.. Tiørntved 2 G., i Tølløse S., Nørre Valen- 
rød 2 G. med Skov, i Mierløse S. og By 1 G.; i Ardts Hd.. 
Rørby S., Uggerløse 1 G.; i Skippings Hd.. Hørre S., Vejleby 
1 G. ; i Hammers Hd., Stenstrup 1 G., i Myrup 1 G. Gp Q, 205. I. 

Beregning (Skødebog Q, 320): 

Det Gods, Kronen skænker ham Htk. 74 Tdr. 4 Skpr. 

1. Aug. Skøde til Maren. afg. Landsdommer i Sælland, 
Christen Stensens Enke. paa: i Sømme Hd., Glumb Adtse- 
rups Mølle, i Ferslev 1 øde Plads, i Vindinge 1 øde G. — 
imod. at hun afstaar sin Fordring. Gp Q. 207. L 

Beregning (Skødebog Q, 322): 
Det Gods. Kronen tilskøder hende, besat Htk.: 

10 Tdr. » Skpr. a 50 Rdl. Td 500 Rdl. . Mark ^ Sk. 

øde Htk.: 20 Tdr. 2 Skpr. å 25 Rdl. Td. 508 - 2 - 

Tiis. . . . 1008 Rdl. 2 Mark » Sk. 
Hendes Fordring efter Afregning af 4. Febr. 
1669, naar 90 Rdl. forfalden Princesseudstyr 

afkortes 919 Rdl. 5 Mark 2 Sk. 

Forskel... 88 Rdl. 2 Mark 14 Sk., 
som eftergives hende, da Møllen er tilregnet 
hende for fuld Skyld, medens Mølleren for 
Vedligeholdelsen af Møllen har Afslag paa 

10 Skpr. Htk. å 50 Rdl. Td 83 - 2 - 

Rest... 5 Rdl. » Mark 14 Sk. 

1 Saaledes Skødebog Q og K, Gp Q har Kirkesendved. 1671. 349 

10. Aug. Vederlagsskøde til Universitetet i Køben- 
havn paa: i Stefens Hd., Store Hedinge S. og By 1 øde Jord. 
1 Jord, hvoraf en Del ligger paa Hedinge Mark, en Del uden- 
for Markskellet, og en øde Plads dertil — for: i Løfve Hd.. 
Rye 2 G., som ere udlagte til Ryttergaarde; fra 1. Maj 1670 
at regne. Gp Q. 208. I. 

Beregning rSkødebog Q, 323): 

Det Gods, Universitetet faar af Kronen, Htk. 12 Tdr. -> Skpr. 

Det Gods, Universitetet giver i Mageskifte, — 11 - 5 

Forskel Htk.... 1 Skp.. 

som bevilges det for 4^2 Mark i Penge, som Kronen ikke har givet det 
noget Vederlag for. 

18. Aug. Mageskiftebrev, hvorved Kristofer Pars- 
berg. Greve, faar: i Tudtse Hd.. Torbenfelt Birk og S. 
Frydendals Hovedgaard med dens Enemærker, Ager. Eng og 
Skov, samt Birkerettighed og jus patronatus til Skamstrup og 
Torbenfelt Sogne, med alle Frydendals Hovedgaardsbygninger 
og Mobilier, Indelukker, Indhegninger \ Fiskeri og al anden 
Herlighed undtagen Græsningen, som er tillagt Rytterportioner, 
samt Teglovnen med de derværende Stene og Materialier, saavel 
som de Materialier, der nu ere i Holbæk, og som have været 
forskrevne til Bygning og Reparation af Frydendal; endvidere 
følgende Bøndergods, nemlig: i Torbenfelt Birk og S., Simen- 
felt By 3 G. med Skov til 30 Svhis Olden, 1 H., som gør 
Ugedag, Frydendals Mølle, i Frydendals By 13 H., i Skam- 
strup S. og By 10 G., 4 B., en Afgift af Lindholt Vang, naar 
den er inde, Skamstrup Skov og Hiortebierg til 175 Svins 
Olden, 2 H., som gøre Ugedag, i Skilnsted 5 G. med Skov 
til 193 Svins Olden, i Siufvendekiøb 13 G., 5 H., hvoraf 3 
gøre Ugedag, 1 giver Arbejdspenge og 1 svarer en Afgift i 
Korn, i Benneboe 7 G. med Skov til 60 Svins Olden, 1 H.. 
i Mørke S. 1 G., kaldet Mørkegaard, en Afgift af Overdrevet 
bag det nye Vænge, som ligger til Mørkegaard, i Mørke By 
12 G., Sammelskat af hele Byen, Mørke Mølle, 8 Gh., hvoraf 
1 giver Arbejdspenge, 6 gøre Ugedag og 1 er øde, Skov til 
Mørkegaard og Mørke By til 120 Svins Olden, i Nøckenved ' Beregningen i Skødebog Q og i I liar desuden: »alle Kongsdal 
Skove«. 350 1671. 

2 G., i Tveden 2 G., i Bierbye S. og By 2 G., i Jyderup S. 
og By 5 G. med Skov til 50 Svins Olden, 1 H., i Taarnved 
7 G., 1 (B), 5 H., hvoraf 4 øde, i Kundbye 1 G., i Torslunde 
5 G., i Marke i G., i Kvandløs S. og By 1 G., i Rersløf 1 G.. 
Skov til nævnte Gaarde til 120 Svins Olden, i Søndersted S., 
Bregneberrig 2 G. med Skov til 32 Svins Olden, i Ondløse S., 
Tømmerup 1 G., i Ulvig 4 G. med Skov til 40 Svins Olden, 
1 øde H., i Nørre Jerløse S., Hannerup 1 G., Gaarden Orre- 
boe med Skov til Orreboe til 230 Svins Olden, i Asminderup 
1 G., i Alkestrup 1 G., i Bognes 1 G., i Svinninge 1 G., med 
alle de Friheder og Herligheder, hvormed Prins Georg hid- 
indtil har haft dette Gods — for: Jungshoved Hovedgaard 
med Ager, Eng og tilliggende Skove og underliggende Bønder- 
gods, alt i Baarse Hd., Jungshoved Birk og S. efter hans 
Skødes! Ordlyd. Gp Q, 225. I. 

Beregning (Skødebog Q, 344): 
Det Gods, han faar af Kronen, .... Htk. 810 Tdr. 1 Skpr. 1 Fdk. SVy Alb. 
Det Gods, han giver i Mageskifte, . — 634 - 2 - 3 - 3 

Forskel Htk.. . . 175 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. Vt Alb'. 
foruden Kongsdals Skove, som ikke ere separerede fra Hovedgaarden. 

22. Aug. Skøde til Robert Colnet, Stykmajor, paa en 
Byggeplads i det nyanlagte Værk bag Slotsholmen i Køben- 
havn. K. Sæll. Reg. Nr. 298. Trykt herefter KD VI, 569. 

24. Aug. Skøde til Peter Biilche, Kammerraad. 
Assessor i Højesteret og Præsident i København, og Lic. 
Peter Lassen, Assessor i Højesteret, paa: i Aalborghus A. 
Kongetienderne af Hyllebiere S. i Aars Hd., af Biørnsholm og 
Neisbore Sogne i Slet Hd., af Sundbye S. i Kier Hd., af Bier- 
bye S. i Horns Hd., af Broust, Agersborg og Khmb Sogne i 
Han Hd., af Volstrup og Hørbye Sogne i Børlum Hd.; Præste- 
gæsteri af Sognepræsten til Broust og Svenstrup Kirker og 
af Sognepræsten til Hiortals Kirke — imod, at de afstaa 
deres Fordring, som ved Arv er tilfaldet dem efter afg. Raad- 
mand Peder Pedersen. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q, 
209. 1. * Se Skøde 20. Sept. 1671 fra hans Arvinger til Kongen. 1671. 351 

Beregning (Skødebog Q, 325): 
Det Gods, Kronen tilskøder dem, Htk. 190»/4 Td. 1 Fdk. 
»/t Alb. å 50 Rdl. Td 9539 Rdl. 26 Sk. 

Deres Fordring med Renter til 1. Maj 1671 9769 Rdl. 31'/3 Sk. 

Heri kortes, hvad de skylde Kronen paa Jordegods, 
de have faaet udlagt, 234 - S'/s - 

Deres Fordring bliver saaledes 9535 Rdl. 26 Sk. 

Forskellen... 4 Rdl. 

have de betalt i rede Penge. 

24. Aug. Skøde til Kristofer Lindenou paa: i Aalborg- 
hus A.. Løchstør Birks Jordskyld og Gadehuse: 80 Gh.\ 1 Stk. 
Jord, I Vejrmølle: i Hornum Hd., St. Bodels S., Haserisbye 
HerHgheden af 3 Kirkegaarde; i Hals Birk, Hals S. og By 
73 Gh., i Vor Frue S. i Aalborg Egholmbsland 1 G., i Sønder- 
holm S. og By 2 G., 1 B.; Kongens Andel af Korntienden af 
Ulstrup S. i Aars Hd.. af Gierding S. i Helium Hd., af EUidts- 
høi, Svenstrup, Niebe, Veigerby, Buderup, Synderup, Sulderup, 
Ørrestrup og Voxlef Sogne i Hornum Hd., af Elling, Tolne, 
Sindal, Ugerbye, Bindtslef, Horn og Tornbye Sogne i Horns 
Hd., af Tors, Lungbye, Seigelstrup og Hestrup Sogne i Børlum 
Hd., af Svenstrup, Skrem, Tranum, Lerup og Vesløs Sogne i 
Han Hd., af Aastrup, Vindbles og Oudrup Sogne i Slet Hd. 
— imod, at han afstaar sin Fordring; fra 1. Maj 1671 at regne. 
Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q, 211. I. 

Beregning (Skødebog Q, 327): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 466 Tdr. 
2 Skpr. 3 Fdk. ^Z, Alb, å 50 Rdl. Td 23317V2 Rdl. 6 Sk. 

Hans Fordring efter Afregning af 14. April 1671 . 232643/^ Rdl. 15 Sk. 
Renten af 5000 Rdl., fra 11. Marts 1671 til 1. Maj 
næstefter, i 51 Dage 41'/^ - 16 - 

Tiis.... 23306«/« Rdl. 7 Sk. 

Forske*!... IOV2 Rdl. 23 Sk., 

som han betaler i rede Penge. 

— Skøde til Henrik Bielke, Rigsadmiral, paa jus 
patronatus til Tyfvelse S. som Anneks til Nesbyeholm i Vording- 
borg A., Tybiere Hd.; til Veringe og Tommerup Sogne og til 
Brylle S. som Anneks til Tommerup i Odensegaards A., Odense ' Husene ere imod Sædvane ansatte til Hartkorn — endda enkelt- 
vis, ligesaa ved Hals By. 352 1671. 

Hd., saa længe det bliver hos ham, hans Børn og Descendenter, 
med ovennævnte Kirkers Korn- og Kvægtiender og Herlig- 
heden til Præstegaardene og Degnebolene, saavel som al 
anden Kirkernes aarhge Indkomst samt Kaldsretten — imod, 
at han afstaar sin Fordring. Gp Q, 218. I. 

Beregning (Skødebog Q, 335): 
Kirkens Andel af Tyfvelse S. "s 

Korntiende Htk. 1.5 Tdr. o Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. Aabomaal. 

Vernige Kirketiender ... — 40 - * - > - > - — 

Kirkegods — 14 - 2 - > - » - — 

Tømmerup Kirketiende . — 18 - 4 - > - > - — 

Kirkegods — 5 - » - > - > - — 

Brylle Kirketiende — 24 - > - » - « - — 

Kirkegods — 6 - 5 - 3 - P/3 - — 

Htk. ... 124 Tdr. 1 Skpr. » Fdk. 22/3 Alb. Aabomaal. 

å 25 Rdl. Td 3103 Rdl. 78^/3 Sk. 

Hans Fordring efter Rentekammerafregning af 23. 

Febr. 1669 3723 - 56 - 

Forskel o.... 620 Rdl., 
som han afstaar for den Herlighed, der følger Kaldsretten. 

14. Sept. Mageskiftebrev. hvorved Erik Krag til 
Bramminge faar: i Abrahamstrup A.. Horns Hd., Skyllelef 
S. og By 2 øde Gaardes Jorder og endnu 1 Jord, kaldet »det 
brendte Jord« ^ — for følgende Bøndergods, som er udlagt 
til Ryttergaarde, nemlig: i Vends Hd.. Asperup S. og By 2 G.. 
1 H.. i Veilbye S.. Røgle 1 B.. i Veile S. og By 1 G., i Lørup 
1 G., i Haarslef 1 G. Gp Q, 219. I. 

Beregning (Skødebog Q. 337): 
Det Gods. han faar af Kronen, 

i Aabomaal Htk. 32 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. » ^ 

Det Gods, han giver i Mage- 
skifte, — 31 - 2 - 1 - » - 2V2 - 

Forskellen Htk. ... 1 Td. 4 Skpr. IV2 '^ 

regnes ikke, eftersom det Gods, han afstaar, er godt og besat, medens 
det, han faar i Mageskifte, er øde og uden Bygning. 

16. Sept. Skøde til Pofvel Nielsen, Sekretær i danske 
Kancelli, paa: i Flackebierg Hd., Hyllinge S., Aggerup 1 G.; 
i Andvorskouf Birk, Boslunde S., Sønderupsønder 3 G., 1 H. ; 
i Ramsøe Hd., Ørsted S. og By 2 G. med Skov, i Ramsøe- 
lille 1 G.; i Tune Hd.. Jersie S. og By 3 G., 2 Gh.: i Horns 1 Herved menes formodentlig den afbrændte Gaards Jord. 1671. 353 

Hd., Bybierig 1 G. : i Slagelse Hd., Kirke Stillinge 1 G. — imod, 
at han afstaar sin Fordring. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp O. 
221. I. 

Beregning (Skødebog Q, 339): 

Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 141 Tdr. 2 Fdk. 

11/2 Alb. å 50 Rdl. Td TOSé*/^ Rdl. 19 Sk. 

Hans Fordring for resterende Løn fra 24. Maj 1657 

til 1. Maj 1671 7068*/^ - 3 - 

Forskel . . . l^* Rdl. 8 Sk. 

20. Sept. Skøde til Kongen fra afg. Greve Christoffer 
Parsbergs Arvinger, Gehejmeraad Envold Parsberg til 
Pallesberg, Ritmester Mandrup Parsberg til Rodtved. General- 
krigskommissær Otte Powisch til Saltøe. Stiftamtmand Ebbe 
Gyldenstiern til Biersgaard, kgl. Jægermester i Holsten Erik 
Brockenhus til Lerberg -og Else Parsberg, afg. Laurits Ulfeldts 
Enke, paa følgende Gods: i Baarse Hd., Jungshofvidts Gaard 
med Ladegaard og tilliggende Ejendom, Ager og Eng, Sæd 
og Avling, Htk. 30 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. sællandsk Maal, end- 
videre de tilliggende Skove til 260 Svins Olden, -Htk. 10 Tdr. 
5 Skpr., samt følgende Bøndergods: i Jungshofvidts Birk og 
S., Stenstrup 8 G., hvoraf 1 tillige svarer af en Toft, en aar- 
lig Afgift af Byen, i Smedstrup By 7 G., 2 H. ; i Baarse Hd., 
Skibbinge S., Smedstrup 2 G., 1 B.. som tilUge svarer af en 
Jord, 2 H., en aarlig Afgift af Byen; i Jungshofvits Birk og 
S., Ambek 8 G., 2 B., hvoraf 1 tillige svarer af et Vænge. 

1 H., en aarhg Afgift af Byen, i Runeklinte 11 G., hvoraf 1 
tillige svarer af en Toftejord. 2 B., hvoraf 1 tillige svarer af 
et Vænge, 3 H., en aarhg Afgift af Byen. i Bonsvig 16 G.. 
3 H., en aarhg Afgift af Byen, i Staverbye 16 G., 8 B., 5 H.. 
hvoraf 1 tillige svarer af et Vænge, en Afgift, som svares af 
hele Øen til St, Hansdag, en anden til St. Mickelsdag og en 
tredje aarlig af Byen, i AUesløf S. 1 G., kaldet Oremandts- 
gaard. som tillige svarer af en Jord og af en Have i Eske- 
iiioese, en Mose, kaldet Eskemoese, hvoraf 2 Mænd i Ore- 
mandtsgaard svare, i Giedderød 2 G., 3 B., 2 H., i Nebbel 

2 G., som tillige svare af et Vænge, i Kragevig 4 G., hvoraf 
1 tillige svarer af Sortholm, af en Jord, af Lang og af Mosen : 
i liaarse Hd., Allisløf S., Tiørnehoed 7 G., hvoraf 1 tillige 

23 354 1671. 

svarer af en Jord. 1 af et Vænge. 1 Jord, som Oluf Skreder 
bruger, 6 H.: i Jungshofvid Birk. Reckinge 1 G.. 3 B., 3 H., 
med Skov til 100 Svins Olden; i Baarse Hd.. Skibbinge S., 
Nørre Skoufhuse 4 G., hvoraf 2 svare en Fællesafgift, 1 tillige 
af en Jord. 1 Halvg., 1 Bol, som tillige svarer af en Aalekiste- 
jord. 2 Gh.. med Skov til 10 Svins Olden, i Eggebierig 2 G., 
en aarlig Afgift til Skoufhuse og Eggebierg. med Skov til 40 
Svins Olden; i Stege S. paa Møen. Niord 20 G., 5 H.. en 
Afgift for aarlig Skovhugst i Viemose Klinte, en aarUg Afgift 
af Byen — for: Frydendal med Tilliggende, som er tilskødet 
Grev Parsberg d. 18. Aug. s. A. Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Jungshoved. Suppl. Skødebog Q, 344. I. 

Beregning (Skødebog Q, 344), se ovfr. Skøde 18. Aug. 1671 til 
Grev ChristofTer Parsberg. 

25. Sept. Skøde til Hendrik Rantzau til Møgelkær 
paa jus patronatus og Kaldsretten til Kietterup Kirke i Aal- 
borghus A.. Han Hd.. og til Rarup og Stoubye Kirker i Stiern- 
holmbs A . Biere Hd., med Kirkernes Andel af Korn- og 
Kvægtienden af de nævnte Sogne, Heriigheden til Præste- 
gaardene og Degnebolene, saavelsom al anden aariig Indkomst 
af Kirkerne — imod. at han afstaar en Del af sin Fordring. 
Gp Q. 224. I. 

Beregning (Skødebog Q, 341): 
Det Gods. Kronen tilskøder ham: 

Kirkens Andel af Kieltrup Sogns Tiende Htk. 30 Tdr. 

Præstegaarden giver 2 Rdl. aarlig — 4 

Kirkegaarde: i Husby 1 G., Gaarden Siegaard, i Ørsløf 

1 G., i Øster Danstrup 1 G — 19 

Kirkens Andel af Raarup Sogns Tiende — 54 

Kirkens Landgilde — 11\'2 

Kirkens Andel af Stouby Sogns Tiende — 39^2 

1 Kirkebol — IVa - 

Tiis. Htk. . . . 1591/2 Td. 

a 25 Rdl. Td 3987 Rdl. 48 Sk., 

som afskrives paa hans Fordring. 

24. Okt. Skøde til Andreas Brum an, Kornet i Liv- 
garden, paa en Byggeplads paa Christianshafn. K. Sæl). Reg. 
Nr. 359. Trykt herefter KD VI, 576. 

9. Nov. Mageskiftebrev, hvorved Rudbek von Ditten 
fa ar: paa Langeland, i Tranekier A., Liungelsøe S. 1 G., 1671. 355 

kaldet Aasgaard. — for: i Tranekier A. og S. 1 G., kaldet 

Kodsebølle. Gp Q, 239. I. 

Beregning (Skødebog Q, 376): 

Den Gaard. han faar af Kronen Htk. 7^1^ Td. 

Den Gaard, han giver i Mageskifte, — 8 

Forskel Htk. . . . 1/2 Td. 

15. Nov. Vederlagsskøde til de fattige i Roskilde 
paa Kongens Andel af Korntienden af Stelling S. i Sæby- 
gaards A., Løve Hd., og Præstepensionen af samme S. — 
for 3000 Rdl., som Kronen havde laant af dem imod Pant i 
Frydendals Gods. Gp Q, 240. I. 

Beregning (Skødebog Q, 377): Kirketienden og Præstepensionen 
af Stillinge S., Htk. 144 Tdr., som giver i aarlig Rente 1 Rdl. 4 Sk. for 
hver Td. Htk., 150 Rdl., som Kronen afstaar for 3000 Rdl. 

25. Nov. Skøde til Mag. Vitus Bering, Assessor i 
Højesteret og i Kammerkollegiet, paa: i Sømme Hd., Herring- 
løse 2 G., i Hundie 1 G., i Grefve 1 G., i Veddeløf 1 G.; i 
Tune Hd., Snoldeløf 1 G. ; i Biefverskouf Hd., Lystrup 2 G., 
IH.; i Horns Hd.. Nesbye 1 G. — for den Bekostning, han 
har paataget sig ved at udarbejde og lade udgaa i Trykken 
de gamle danske Kongers Krønike. Gp Q, 247. L 

Beregning (Skødebog Q, 378): Det Gods, Kronen tilskøder ham, 
Htk. 95>/, Td. å 30 Rdl.: 2857'/2 Rdl. 

l\ Dec. Skøde til Hans Hop, Møller, paa en Bygge- 
plads paa Christianshafn i Stedet for den Plads, han har 
mistet ved det nye Fæstningsværks Anlæg. Sæll. Reg. Nr. 402. 
Trykt herefter KD VI, 579. 

5. Dec. Skøde til Hugo Liitzou til Backendorf paa en 
Plads ved Slottet i København. K. Sæll. Reg. Nr. 404. Trykt 
herefter KD VI, 580. 

— Skøde til Niels Pedersen, Indvaaner i Køben- 
havn, paa en Byggeplads i det nye Værk bag Slotsholmen 
i København. K. Sæll. Reg. Nr. 405. Trykt herefter KD 
VI, 580. 

8. Dec. Mageskiftebrev, hvorved Frederik von Arns- 
torf til Overgaard. Oberst, faar en Del øde Gods i Abraham- 
strup A., nemUg: i Horns Hd., Ferslef S. og By 2 G., 3 Gh., • 1 KD er Skødets Dato angivet som tvivlsom til 5. Dec. 

23* 356 1671. 

i Skullelef S., Onsved 1 G., 2 Gh., i Krogstrup S., Dalby 2 G.. 
2 Gh., i Gierlef S., Liungerup det halve af 1 G., 1 G., — 
for 2 besatte Gaarde, som ere udlagte til Ryttergaarde, 
nemlig: i Fyen, Rugaards A.. Skoubye Hd., Haarslef S. og By 

1 G., i Eigilskouf 1 G. Gp Q, 233. 

Beregning (Skødebog Q, 370): 
Det Gods, han faar af Kronen, . Htk. 39 Tdr. 5 Skpr. » Fdk. sæll. Maal 
Det Gods, han giver i Mage- 
skifte, — 19 - 7 - 31/2 - Aabomaal 

eller omtrent 2 Tdr. Htk. øde Gods for hver Td. besat Gods, 

15. Dec. Gavebrev tilJfr. Mette Marsvin paa: i Aalborg- 
hus A., Hornum Hd. og S. 1 G., kaldet Abildgaard. Gp Q, 235. 

Beregning (Skødebog Q, 373): Den Gaard, Kronen skænker hende, 
Htk. 7 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk. 1^/. Alb. VU ^■ 

18. Dec. Vederlagsskøde til Lektorembedet i Teologi 
ved Roskilde Gymnasium (Mag. Tomas Mickeisen) paa: 
i Sømme Hd., Kamstrup 3 øde G., hvoraf 1 tillige er af- 
brudt; i Rambsøe Hd., Skendtsvedlille 1 G., hvormed tillige 
følger en Tiendeafgift, 1 H.. i Ørsted S. og By 2 G., 1 Gh.; i 
Hammers Hd., Rønnebek S., Stenstrup 1 G., i Simendrup 1 G. ; 
i Ringsted Hd., Høm S. og By 2 G., i Terslef S., Tierbye 

2 G., i Sneslev S., Hielmsøemagle 1 G.; i Mierløse Hd., Snefre 
1 G. ; i Smørum Hd., Vredløselille 1 G. ; i Tune Hd., Vindinge 
1 G.; i Biefverskouf Hd. Kongens Andel af Korntienden af 
Vraabye S.; fra I.Maj 1670 at regne, Tienden undtagen, som 
først skal regnes fra 1. Maj 1671; hans Efterfølgere i Embedet 
skulle erstatte hans Arvinger, hvad han anvender paa at 
bringe det øde Gods paa Fode igen, dels ved Opførelse af 
Bygninger og dels ved Forstrækning til Bønderne, hgesom 
hans Arvinger skulle nyde Naadensaaret — for det Gods, 
som har været tillagt Lektorembedet, men nu er udlagt til 
Ryttergaarde eller paa anden Maade afgaaet. Gp Q. 254. L 

Beregning (Skødebog Q, 393): Det Gods, Kronen tilskøder Lektor- 
embedet, Htk. 171 Vi Td. V-I Fdk.. hvorved det erholder fuldt Vederlag 
og desuden Htk. 1 Skp. »/i Fdk. 

— Vederlag-sskøde til Professorembedet i Filosofi 
ved Roskilde Gymnasium (Mag. Eskield Lauritsen) paa: 
i Ringsted Hd., H[øm]i S. og By 1 G., en Afgift, som 1 Skødebog Q. Gp Q, Brg. i I har fejlagtigt Hoens, se I. 1671. 357 

gives af alle Klosterets Tjenere i Byen, i Faringløse S. og By 
1 G., i Tersløv S., Tierbye 2 G., i Frøsløf S., Simendrup 1 G.; 
i Biefverskouf Hd. Kongens Andel af Korntienden af Horleuf S. ; 
i Biefverskouf Hd., Harlef S. Ammerup 1 G. ; i Tudtse Hd., 
Lund 1 G.; i Tune Hd., S. og By 1 G.; fra 1. Maj 1670, 
Tienden undtagen, som først skal regnes fra 1. Maj 1671; 
hans Efterfølgere i Embedet skulle erstatte hans Arvinger, 
hvad han anvender paa at bringe det øde Gods paa Fode 
igen, dels ved Opførelse af Bygninger og dels ved Forstrækning 
til Bønderne, hgesom hans Arvinger skulle nyde Naadens- 
aaret, — for en Del af det Jordegods, som hidtil har været 
tillagt dette Embede, men som nu er udlagt til Ryttergaarde 
eller paa anden Maade afgaaet. Gp Q, 256. I. 

Beregning (Skødebog Q, 396): 
Det Gods, Kronen tilskøder Embedet, .... Htk. 116 Tdr. 5 Skpr. Vj.^ Fdk. 
Det Gods, Embedet har mistet, — 117 - I - 3 

Forskel Htk. ... 4 Skpr. l'/a Fdk. 

18. Dec. Skøde til Mag. Tomas Mickeisen, Lektor i 

Teologi ved Roskilde Gymnasium, paa en øde og afbrudt G. 

i Kamstrup i Sømme Hd. — for hans Fordring hos de 

Bønder og Tjenere, som have ligget til hans Embede, men 

nu ere udlagte til Ryttere. Gp Q, 258. L 

Beregning (Skødebog Q, 397): Den Gaard, Kronen tilskøder ham, 
Htk. 9>/4 Td. 

— Skøde til Mag. Eskild Lauritsen, Professor i 

Filosofi ved Roskilde Gymnasium, paa en øde G. i Vindinge 

S. og By i Tune H. — for hans Fordring hos de Bønder 

og Tjenere, som have ligget til hans Embede, men nu ere 

udlagte til Ryttere. Gp Q, 260. L 

Beregning (Skødebog Q, 398): Den Gaard, Kronen tilskøder ham, 
Htk. 9 Tdr. 1 Fdk. 

21. Dec. Skøde til Hans From, Kaptejnløjtnant i Liv- 
garden, paa et Byggested paa Christianshafn. Sæll. Reg. Nr. 419. 
\. Trykt herefter KD VI, 581. 

— Skøde til Bendix Grotskilling, Indvaaner i 
København, paa en Byggeplads ud til Adelgade i Kobenhavn. 
K. Sæll. Reg. Nr. 420. Trykt herefter KD VI, 581. 

— Skøde til Diderik Busk, Oberstløjtnant, paa en 358 1671. 

Byggeplads paa Christianshavn. Sæll. Reg. Nr. 421. 1. Trykt 
herefter KD VI, 581. 

28. Dec. Skøde til Dr. Johan Vandal, Superintendent 
over Sjælland Stift, paa følgende øde Gods: i Ringsted Hd., 
Testrup S. og By 2 G.. 1 B., Førslef S. i Løfvetofte 2 G. — 
for en Fordring, der skriver sig fra den Forstrækning, som 
hans Hustrus Fader. Dr. Peder Vinstrup. i 1644 og 1645 har 
ydet Christian IV. Gp Q, 237. I. 

Beregning (Skødebog Q, 374): 

Det øde Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 56'/, Td. 
33/4 Fdk. a 25 Rdl. Td .".... UWU Rdl. 15 Sk. 

Af Fordringen med Kapital og den halve Rente re- 
sterer 1413 - 30 - Forskel... 3 Rdl. 9 Sk. 

30. Dec. Vederlagsskøde til Roskilde Domkirkeskole og 
dets Betjente for det Gods, som ved Ryttergaardes Udlæg og 
paa anden Maade er gaaet fra dem: 1) Konrektor fa ar: 
af Siuf Præbende i Ramsøe Hd. Præstetienden af Siuf S., 
nemlig den Del af Korn- og Kvægtienden, som ogsaa andre 
Præster aarlig oppebære af deres Sogn, saavelsom Præste- 
stavnen af nævnte S., samt aarlig 3^/2 Rdl., som tredje Hører 
afstaar. — for: de Kostpenge, som han tilforn fik af Dom- 
kirken, og i Skibby 1 G., han har mistet ved Ryttergaardenes 
Udlæg; dernæst skal han aarlig give af Præbende Siuf 20 Rdl. 
til Præsten i Gadstrup, som forretter Kirketjenesten i Siuf S., 
og en Afgift i Korn til øverste Kapellan i Roskilde, saavel 
Konrektors som Rektors Arvinger skulle nyde Naadensaaret^ 
af deres Eftermænd. 2) Øverste Hører fa ar: i Stefens Hd., 
Storehedinge S. og By en aarlig Afgift af 3 Jorder — for: 
en aarlig Indkomst af Trium Regum og St. Laurentii Kapels 
Jordebog. 3) [Kantor]- ved Skolen fa ar: Kongens Andel 
af Korntienden af Tornborg S. i Korsør A : en Del af Præste- 
pensionen af Storehedinge S.; i Ringsted Hd., Hielmsøemagle 
1 G. — for: Kostpenge og Løn, som han aarlig har faaet 
af Domkirken. 4) Tredje Lektie-Hører fa ar af Sacellum 1 Teksten har: annus refusionis et annus gratiæ. ** Saaledes Brg. 
i Skødebog Q og i 1, Gp Q har fejlagtigt Konrektor. 1671. 359 

Beatae Virginis Kanonikat en Del Gods, som Dr. Georg Witz- 
leben afstaar, nemlig: i Mierløse Hd., Sønder Jernløse S., 
Snefre 1 G., i Norup 1 G.; i Rambsøe Hd., Høielse 1 G.; i 
Tudtse Hd., Sandbye 1 G., af disse 4 Bøndergaardes Indkomst 
skal han aarlig betale 3^2 Bdl. til Konrektor, — for: de Kost- 
penge, som han hidtil aarlig har faaet af Sacellum Beatae 
Virginis Kanonikat. 5) Skolebørnene og Skolens Rek- 
tor faa: Kongens Andel af Korntienden af Ølstøcke, Uvelse 
og Giørløse Sogne i Frederiksborg A., af Sneserøe S. i Vording- 
borg A., af Stigts Bierbye S. i Tudtse Hd.,, samt i Stefens Hd, 
en Del af Præstepensionen af Storehedinge og Præstepensionen 
af Krommerup; endvidere i Kallundborg A., Ardts Hd., Ubye 
S. og By 2 G.; i Mierløse Hd., Kagerup 1 G.; i Ringsted Hd., 
Førslef 1 G. — for: en Række Afgifter, dels daglige Skillings- 
stipendier, dels aarlige, som efter Fundatsen skulde betales 
til Roskilde Skole, Renten af 200 Sletdaler, samt 8 Rdl.. som 
Domkirken aarlig har svaret til Skolens Rektor. 6) Skolen 
fa ar: i Flackebierg Hd., Lundforlund S., Særdrup Mølle, en 
Afgift af 1 Jord; i Tybiere Hd. Hellelille 1 G., som giver en 
Del af Landgilden til Snesere Kirke, i denne Gaard har Skolens 
Rektor 2 Tdr. Byg til Vederlag for det, som Tomas Mickei- 
sen har faaet, i Tredløse 2 G., hvoraf 1 tillige svarer en Af- 
gift til Snesere Kirke, i Torpe 1 G.; i Slagelse Hd., Ormitslef 
1 G., i Skouse 1 H.; i Mierløse Hd.. Ugeløse S., Joenstrup 
By 1 G. med Skov, i Bennebo 1 (B); i Stefens Hd., Frøslef 
S. og By 1 Jord; i Slagelse Hd., Særdrup 1 G.; i Mierløse 
Hd.. Kragerup 1 G.; i Ringsted Hd., Testrup 1 G.; af Marie 
Magdalene Vikariat i Lefvetofte 2 G.. IH.; af Herrested Præ- 
bende: i Frøslef 1 G.; af Gyngeherred Procuratorium: i Horns 
Hd. Veilebye 2 H. samt 1 G. sstds. af Glostrup Præbende: 
af Klippestrup Præbende: i Voldborg Hd., Nørre Hyllinge 1 
Jord, som er beholden fra den øverste Kapellans Vederlag i 
Roskilde; af Procuratorium Calendariuni: i Tune Hd., Rerslef 
1 G.; af Præbende Januae: i Ardts Hd., Lille Fuglede 1 G.; 
af Ringsted Jordebog i Terslef S., Tierbye 2 G., i Testrup S. 
og By 2 G., i Frøslef S., Løfvetofte 1 G., 2 H.; i Tybiere Hd., 
ilellemagle S., Gielsted 1 G. med Skov, i Rislef S. og 2 G. 360 1671. 

med Skov — for: de Prokuratorier, som Skolen har mistet ^ 
7) Sognepræsten ved Roskilde Kirke faar: i Merløse 
Hd., Sønder Jernløse S., Knabstrup 1 G., som skylder en 
Del af Landgilden til Kirken — for: i Tryggevælde A., Høsten 
1 G., som Kansler Peter Reedtz har faaet tilskødet d. 6. April 
1671. — alt at regne fra 1. Maj 1670, undtagen Kronens Andel 
af Korntienden af Ølstykke, Uvelse og Giørløse Sogne i Frede- 
riksborg A., af Snesere S. i Vordingborg A. og af Tornborg S. 
i Korsør A., der først regnes fra 1. Maj 1671. Gp Q, 249. I. 
Beregning (Skødebog Q, 380): 

1) Den aarlige Indtægt, Konrektor mister, ... 87 Rdl. 4 Mark 8 Sk. 
Det Gods, han faar i Vederlag, giver aarlig. 87 - 4 - 8 

hvorved han altsaa faar fuld Erstatning. 

2) Den aarlige Indtægt, øverste Hører mister,. 30 Rdl. 
Det Gods, han faar i Vederlag, Htk. 20 Tdr., 

giver aarlig 30 - 

Det gaar saaledes lige op imod hinanden. 

3) Den aarlige Indtægt, Kantor ved Skolen 

mister, Kostpenge 30 Rdl.. Løn 30 Rdl. . . 60 Rdl. ^ Mark » Sk. 
Det Gods, han faar i Vederlag, Htk. åOV, Td., 

giver aarlig 60 - 2 - 3 

Forskel . . . 2 Mark 3 SF. 

4) Den aarlige Indtægt, tredje Hører mister . . 30 Rdl. 
Det Gods, han faar i Vederlag, Htk. 2B'U Td. 

1 Fdk., giver aarlig 34 Rdl. 3 Ort 2 Sk. 

Deraf giver han til Konrektor aarlig 3 - 2 - » -__ 

Rest . . . 31 Rdl. 1 Ort 2 SE Forskel... 1 Rdl. 1 Ort 2 Sk. 5) Den daglige Indtægt, Skolebørnene miste, 

671/2 Sk., som for 1 Aar bliver 256 Rdl. 3 Mark ISVs Sk. 

Den aarlige Indtægt, Skolebørnene miste . . 36 - 5 - » 

Den — ■ — , Rektor mister 8-» - » 

Tiis. . . . 301 Rdl. 2 Mark I3V2 Sk. 
Det Gods, Skolebørnene og Rektor faa i 

Vederlag, giver aarlig 302 - 1 - 8 - 

Forskel . . . 4Mark IOV2 Sk. 

* Derimod beholder Skolen af Procuratorium Chori: Koagetienden 
af Aarbye og Rørbye Sogne, endvidere Procuratorium [Dominorum] 
(.)uindecim: i Tierbye 1 G., i Faxe Hd., Tourup 1 H., Jordskyld af 1 B. i 
Roskilde; paa Møn i Raabyemagle 2 H., i Busemark 1 H. samt en Række 
dels daglige, dels aarlige Afgifter, som forskellige Indehavere af Kannike- 
gods ogsaa hidtil have svaret til Skolen. Skødebog Q, 391. 1671 — 72. 361 

6) Det Gods, Skolen mister: af Procaratorium 
Calendarium: i Rerslef 1 G., i Ølby 1 G, 
i Kyndeløs 1 G.; af Procuratorium Chori: 
i Horns Hd., Veigleby 1 G., i Tørslef 1 G., 
i Kyndelos 1 G. ; i Biefverskouf Hd.. Endelts- 
løf 1 G., i Høibye 1 G., af Procuratorium 
Gynge Hd.: i Veilby 2 G., i Ferslef 3 G., 
i Skullelef 2 G., i Onsved 2 G., i Torslef 
1 G., i Svininge 1 G.; i Løfve Hd., Seby S., 
Frendved 1 G.; af Procuratorium Anniver- 
sariorum: i Kieldstrup 1 G., i Spiellerop 
1 G.; i Biefverskouf Hd.. Giørslef 1 G., i 

Lidemark 2 B Htk. 208 Tdr. ^ Skpr. 23/, Fdk. 

Det Gods, Skolen faar i Vederlag, .... — 207 - 5 - 2»/, - Forskel Htk.... 1 Skp. 

7) Den G., Sognepræsten ved Roskilde Kirke 

mister, Htk. ^j, Td. 

Den G., Sognepræsten ved Roskilde Kirke 
faar i Vederlag — V2 " > 

hvilket saaledes gaar lige op imod hinanden. 

1672. 13. Marts. Skøde til Jens Cron, Indvaaner i 
København, paa en Byggeplads ved Vandkunsten "i Køben- 
havn. K. Sæll. Reg. Nr. 86. Trykt herefter KD VI, 588. 

14. Marts. Skøde til Holger Vind, Viceskatmester, 
paa jus patronatus og Kaldsretten til Grcfve S. i Tune Hd. 
og dets Anneks Gillebrønde, med Kirkens Andel af Korn- og 
Kvægtienden af de 2 Sogne; at nyde u'ider hans Hovedgaard 
Gieddesdal, saalænge Gaarden er i hans ægte Livsarvinger 
og Descendenters Besiddelse; Kongens Andel af Tienden er 
tillagt Universitetet i København. — imod. at han afstaar sin 
Fordring. Gp Q, 263. I. 

Beregning (Skødebog Q, 399\ 
Det Gods, Kronen afstaar: 
Kirkens Andel af Grefve Sogr^ Korn- 
tiende Htk. 53 Tdr. 

Kirkens Andel af Gillebronf'e Sogns 

Korntiende — 50 - 

Tiis. Htk. ... 103 Tdr. å 25 Rdl. 2575 Rdl. 
Hans Fordring, der hidrører fra 2 kgl. Obligationer, udstedte 
i 1645, hvoraf '•'/j blev betalt med Jordegods d. 14. Dec. 1650 
og '/s af Kapitalen med Renter resterer, 3868 - 

Forskel... 1293 Rdl., 
han betaler saaledes for hver af de tvende Kirker 1934 Rdl. 362 1672. 

15. Marts. Mageskiftebrev, hvorved Nicolaus Bennich, 

Generalproviantkommissær, faar: i Københavns A., Socke- 

lundts Hd., Brønshøf S., Husum By Husumgaard, 6 Gh. — 

for: i Aalborghus A., Kier Hd., Vester Hasing S. og By den 

halve Hasing Hovedgaard og 2 G., hvoraf den ene kaldes 

Toftegaard, i Ganderup 1 G., 1 B., 1 Gh.. i Staabye 1 G. og 

Kirkebolet, i Nerup 1 B.; i Hvedtboe Hd., Jedtsmark S. og By 

1 G., i I[n]dstrup S., Brøe[s]løuf; i Venneberg Hd., Skallerup 

S., Sønderleuf 1 G. ; i Horns Hd., Nørtournby 1 G., i Vistrup 

S. og By 1 G.; i Hvetboe Hd., Nørre Saltum S., Torpet 1 G., 

kaldet Nørregaard; i Veneberg Hd., Skallerup S., Nørløuf 1 G.; 

i Han Hd., Beistrup S., Blegindbrønd 1 G.; i Skam Hd., Bad- 

strup By 1 G., i Skoufbye 2 G.; fra 1. Maj 1670 at regne. 

Gp Q, 264. I. 

Beregning (Skødebog Q. 403): 

Det Gods, han faar af Kronen. Htk. 105 Tdr. » Skp. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 105 - V2 " 

Forskel Htk. ... '/2 Skp. 

23. Marts. Skøde til Ulrik Frederik Gyldenløve, 
Statholder i Norge, paa: i Sorø A. og Birk, Fienneslef S. 1 G., 
kaldet Mørup, — imod efter eget Tilbud at stille to vel- 
udrustede Ryttere, naar Rostjensten opbydes. Skødebog Q, 
401. Gp Q, 263. I. 

— Skøde til Niels Erlandsen, kgl. Teltmager, paa 
en Byggeplads i Nyboder imellem Krusemyntegade og Merians- 
gade i København. K. Sæll. Reg. Nr. 97. Trykt herefter 
KD VI, 589. 

26. Marts. Skøde til Kristian Gantzel, Hofmusikant, 
paa en Byggeplads i det nyanlagte Værk bag Slottet i Køben- 
havn samt Tilladelse til at anlægge en Skydebane langs 
Kurtinen imellem Holks og Ryses Bastioner. K. Sæll. Reg. 
Nr. 100. Trykt herefter KD VI, 589. 

29. Marts. Kgl. Konfirm. for Ulrik Frederik Gylden- 
løve paa den lille Dyrehave ved Skovshofved, som han har 
tilforhandlet sig af Generalmajor Ryse og Frederik IIFs 
Kammertjener, Jacob Petersen, med alle de Privilegier, som 
Frederik III har lagt dertil; og i Betragtning af de Om- 
kostninger, han har anvendt derpaa, skal han og hans Arvinger 1672. 363 

nyde den til evindelig Ejendom. Sæll. Reg. Nr. 114. K. 
Orig. Top. Saml. p. Perg. Gyldenlund, Suppl. 

30. Marts. Jordebog, underskrevet af Kongen, til Eiler, 
Friherre af Holk, paa det ved Patent af 27. s. M. erigerede 
Friherreskab Holkenhafn : i Vinding Hd., S. og By Holkenhafn, 
tidligere kaldet Nygaard, med Tilliggende, samt Skov til 565 
Svins Olden, som hører under Hovedgaardens Takst, i alt 
80 Tdr. 2 Skpr. Htk., og følgende Bøndergods: i Vinding S. 
og By 2 G., i Lambdrup 1 G., i Rosielde 4 G., i H., i Kogs- 
bølle 20 G., hvoraf en tillige svarer af 2 Gadehuses Brug, to 
hver af 1 Gadehuses Brug, en tillige af 1 Stk. Jord, som 
Bonden fik til sin Have i 1639, og en tilhge en Afgift af 
Ulvise Bæk, 4 halve G., som i lang Tid have været øde og 
nedbrudte, 19 H., Kogsbølle Mølle, i Sulkendrup 7 G., af 
hvilke 1 tillige svarer af et Gh. i Brug, Herligheden af 2 G., 
hvis Landgilde er given til Nyborg Skole, 2 (B), 2 H., Sulken- 
drup Mølle, i Frørup S. og By 4 (G), 1 (B), 1 øde Bygge- 
sted, 2 Gadehuse uden Avl. i Tarupe 11 (G), 2 (B), 1 Gh., 
1 (G), kaldet Liersigs, i Langeble 2 G., som tillige svare af 
en Kohave ved Stranden, i Slude 11 G., hvoraf en kaldet 
Teglgaarden, Nye Mølle, en lille 0, som ligger i Sundet paa 
den Side imod Tasing, kaldet Kidholm; i Vinding Hd., Saade- 
rup 1 G., Ellensborgs Tjeneres Skovparter til Kogsbølle, Sulken- 
drup, Frørup, Slude og Langeble, Hundsløf samt Refsvindinge, 
ialt 197 Svins Olden, Rulle Mølle — ialt 849 Tdr. 2V2 Skp. Htk., 
der skulle følge ham som et Friherreskab ^ Gp Q. 267. \. 

Beregning (Skødebog Q, 406): 

Holkenhafns Jordebog Htk. 849 Tdr. 2Vo Skp., 

Det Gods, han skal udlægjje til Kyttergaarde, .. — 300 - » 

Forskel Htk. . . . "549 Tdr72W2 Skp., 
som Kronen skænker ham. ' 1672 11. Dec. udlægger Kommissæren over Ryttergodsets Inddeling 
paa Fyn til Fiyttergaarde følgende Gaarde og Gods, som Eiler Friherre 
af Holk bar udlagt til Kronen, og som er befundet tjenlig: i Vendts Hd. 
Brenderup S. og By 4 (G), i Aahoerup 2 (G), i Asperup S. og By 1 (G); 
i Baag Hd. Ørsbierg 2 (G>, Ringe S. i Runkebye 3 (G), 1 (,B), i Haarslef 
S. og By 1 (G), i Druslrup 1 (G), i Aggedrup S. og By 1 (G), Stenløse 
S. i Vollerslef 3 (G), i Fangel 1 (G), i Knudstrup 1 (G), i Kierbye 5 (G), 
i Elbye 1 (G); i Aasum Hd , Rosted S.. Kapendrup By 1 (G). Tiis. Htk. 
301 Tdr. 2'/» Fdk. l'/j, -di. Fostakt til Skede af 30. Marts IH72. 364 1672. 

2. April. Skøde for Hans Hop, Møller og Indvaaner 
i Christianshafn, paa en Plads udenfor Vesterport i Køben- 
havn til en Vejrmølle, i Stedet for den Mølleplads ved Vand- 
kunsten, som han paa Grund af Fortifikationens Forandring 
maa afstaa. Sæll. Reg. Nr. 120. I. Trykt herefter KD VI, 590. 

— Mageskiftebrev. hvorved Præsident, Borgemester 

og Raad i Nyborg faa: af Nyborg Amts Ladegaard: Store 

Overnakke Mark, Lille Overnakke Mark, Dyrehaven til 38 

Svins Olden, Borgeskovs Mark med Skov til 12 Svins Olden, 

Skesmark og Duesvænge med Skov til 41 Svins Olden, Tue- 

maae, den store Knudshofved\ Risingemaae — for: Gods, 

som er udlagt til Rytterportioner, nemlig: i Nyborg A., Gudme 

Hd., Bru[d]ager S. og By 2 G.; i Vinding Hd., Ebild 2 G., i 

Ellinge S. 1 G., kaldet Paarupgaard, med Skov til 30 Svins 

Olden; i Skamb Hd., Ringe 1 G.; paa Langeland i Svenstrup 

1 G., Gaarden Ertelycke; fra 24. Sept. 1671 at regne. Gp Q, 

279. L 

Beregning (Skødebog Q, 414): 

Det Gods, de faa af Kronen, Htk. 55 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. S'/s Alb. 

Det Gods, de give i Mageskifte, ... — 88 - 6 - 2 - 2 

Forskel Htk.. . . 33 Tdr. 1 Skp. >» Fdk. 2^1^ Alb. 

3. April. Mageskiftebrev, hvorved Otto Pogwisch til 
Saltø, Generalkrigskommissær, faar: Kongsdal Hovedgaard 
med Tilliggende, derunder indbefattet alle Huse og Afbygder, 
som findes i Enemærkerne,' og de under Gaarden liggende 
Møller, nemlig Undløse Vandmølle, Undløse Vejrmølle og Skov- 
møllen, samt 6 Gh., hvilket Gods Kronen ^ havde befalet at 
udlægges til det sællandske Nationalregiment til Hest; det 
bevilges ham at lægge Kongsdal Hovedgaard under Fryden- 
dals Hovedgaard, saa at Frydendals Hovedgaardstakst derved 
forhøjes med 48 Tdr. Htk. ; fremdeles i Tudtse Hd., Skamstrup 
S. og By 2 G., hvoraf 1 med Skov, og i Skillinsted 1 G., 
hvilke 3 G. sammen med 1 G. i Jyderup maa svare under 
Torbenfeld Birk, ialt 100 Tdr. Htk.; endvidere Kongens Andel 
af Kundbye Sogns Tidende; endeUg i Jyderup 1 G.; i Flacké- ^ I I betegnes den paa flere Steder: »Øen uden Nyborg«. - Ved 
Reskr. af 21. Sept. 1670 til Skatkammeret. I. 1672. 365 

bierg Hd., Vallensved S., Lund 2 G., i Hyllested S. og By 2 
(B), i Jenstrup 2 G., i Ollerup 1 G.; samt i Silkeborg A., 
Liusgaard Hd.. Høiberg 2 (B) — for: i Nyborg A., Taasinge, 
Breiningbye 6 G., i Biereby 2 G., en Fællesafgift, som svares 
af 1 Mand som Formand for 32 Mænd, en Fællesafgift, som 
svares af 1 Mand som Formand for 9 Mænd: i Stiol 1 (B), 
i Siøbye 1 G., i Helleuf en Afgift, som svares af 1 Mand som 
Formand for 32 Mænd, i Lundbye en Afgift, som svares af 

1 Mand som Formand for 27 Mænd, i Vindebye en Afgift, 
som svares af 1 Mand som Formand for 9 Mænd, i Strammel- 
søe en Afgift, som svares af 1 Mand som Formand for 8 
Mænd; i Asum Hd., Lynd[el]søe S. og By 6 G., i Lundbye 1 G., 
i Høirup 1 G., i Bosilde 1 G., i Giesløf 1 G. med Skov; i 
Boge Hd., Kierum S., Ebberup 1 G., 1 (B), 2 Gh., i Melbye 

2 G., i Torøe 1 G., i Gantofte S., Voldbroe 1 G., Gaarden 
Siød; i Sunds Hd., Eigense S. og By 1 G. Gp Q, 273. L 

Beregning (Skødebog Q, 406): 
Det Gods, han faar af Kronen, . Htk. 235 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. Aabomaal. 
Det Gods, han giver i Mageskifte, — 235 - 7 - 3 - — 

Forskel Htk. ... 3 Skpr. 1 Fdk. Aabomaal. 

3. April. Gavebrev til Peter Beedtz paa Birkerettig- 
heden til Børgelum Birk i Aalborghus A. samt jus patronatus 
og Kaldsretten til Børgelum Kirke og dens Annekser Veibye 
og Furebye med Kongens og Kirkens Andele af Korn- og 
Kvægtienden af de nævnte Sogne, saalænge Børgelum Kloster 
besiddes af ham og hans Descendenter. — imod, at han 
fyldestgør Hartvig Kaas til Skifstedgaard for jus patronatus 
til de to smaa Annekser Veibye og Furebye. der hidtil have 
været lagte til Vendsyssel Provsti, som Hartvig Kaas har Livs- 
brev paa. Gp Q. 278. L 

Beregning (Skødebog Q, 412): 
Det Gods, Kronen skænker ham: 

/ Børgelum S Htk. 42 Tdr. 

Kirketienden af J Furebye S — fi 

I Veibye S - 12 

Tiis. Htk... 60 Tdr. 

Kongetienden af de samme Sogne, Htk 59'/j Td. 

— Mageskiftebrev, hvorved Gregorius Fleischer, Hof- 
apoteker, faar af Sorø Akademis Jordegods: i Flacke- 366 1672. 

bierg Hd., Vallensved S. i Kiufse 12 G., 2 H., Hyllin S. i Agge- 
rup 1 G. — for følgende Gods, som er udlagt til Rytter- 
gaarde: i Nyborg A. paa Taasing^ i Strammelse By 4 G. med 
Skov samt en aarlig Afg., som 2 Mænd svare selv 28de; i 
Bog Hd., Horby 1 B., i Ackerup 1 Bolhus, i Oubye 4 G. 
Gp Q, 281. I. 

Beregning (Skødebog Q, 417): 
Det Gods, han faar af Kronen, . Htk. 101 Td. 3 Skpr. 2 Fdk. Åabomaal. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 99 - 5 - 2^2 - — 

Forskel Htk. ... 1 Td. 5 Skpr. SVa Fdk. Åabomaal 

å 50 Rdl. Td.: 84^2 Rdl. 13 Sk., som afkvittes for et Aars Landgilde af 
hans Gods, idet han afstaar sit Gods med et fuldt Aars Landgilde fra 
1. Maj 1671 til Aarsdagen 1672, medens han for det nævnte Aar ikke 
faar nogen Landgilde af det sællandske Gods. 

3. April. Mageskiftebrev, hvorved Christian Daa til 

Rafnstrup faar af Roskilde Domkirke Gods: i Tybiere Hd., 

Hellemagle S., Hellelille 1 G., i Skelby S., Treløse 2 G., i 

Torpe 1 B.. i Gieldsted 1 G., i Testrup 1 G. — for: i Boreby 

Birk, Boslunde S., Gryderup 1 G., i Hoelbye 1 G., i Nebbelle 

1 G., i Boegebiere Vester 1 G.; fra 1. Maj 1670 at regne. 

Gp Q, 284. I. 

Beregning (Skødebog Q, 420): 

Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 36V2 Td. 2V2 Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 36 - 1 Forskel Htk.... V2 Td. IV2 Fdk., 
som eftergives ham. 

— Vederlagsskøde til Professorembedet i Vel- 
talenhed ved Odense Gymnasium (Mag. Jørgen Bertel- 
sen) paa Kongens Andel af Korntienden af Asperup og Kaus- 
lund Sogne i Hindsgaul A. — af den sidste svares en aarhg 
Afgift til Sognepræsten i Middelfart — af Skoubye S. i Ru- 
gaards A.. af Høirup S. i Odensegaards A. og af Øster Hesing 
S. i Nyborg A. — for: en Del Bøndergods paa Fyn, som hidtil > Det Gods paa Taasinge, G. Fleischer udlagde, havde tilhørt Dr. 
Asverus Payng, og udgjorde i alt Hartk. 47 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. ^2 Alb., 
som hans Enke havde faaet Bevilling paa maatte mageskiftes med 
Kannikegods paa Sælland. Kgl. Rskr. tit Kammerkoll. af 9. Febr. 1669 
og Nyborg Amts Kontributionsregnskab 1. Aug. 1670 til 1. Aug. 1671, 
Bilag Nr. 4. 1672. 367 

har været tillagt Embedet, men som nu er udlagt til Rytter- 
gaarde. Gp 0. 288. I. 

Beregning (Skodebog Q, 423): 
Det Gods. Kronen tilskøder Embedet, Htk. 161 Tdr. 5 Skpr. > Fdk. » Alb. 
Det Gods, Embedet har mistet. .... — 160 - 4 - » - 2V2 - 

Forskel Htk. ... 1 Td. » Skpr. 3 Fdk. »/j Alb., 
som bevilges det i Betragtning af. at der ikke følger Ægt og Arbejde 
med Tienderne som med Bøndergodset. 

3. April. Vederlagsskøde til Roskilde Domkirkeskole 
paa : Kongens Andel af Korntienden af Drabye S. i Abraham- 
strup A., Halvparten af Kongens Andel af Stigts Bierbye 
Sogns Tidende — den anden Halvdel er iforvejen bevilget 
Skolen — samt i Vordingborg A., Tybiere Hd.. Glomsøe S., 
Skullerup 1 G., dog at Konrektor i samme Skole aarlig deraf 
bekommer 2 Tdr. Byg, som han mister ved det ovennævnte 
Godses Udlæg, — for: den Afgang i Indtægt, som er tilføjet 
Skolen ved Udlæg af Gods til Christian Daa^ og af en Gaard 
i Joenstrup By, Uggeløse S. i Mierløse Hd., som er udlagt til 
Ryttergaard. Gp Q, 290. I. 

Beregning (Skødebog Q, 425): 

Det Gods, Kronen tilskøder Skolen Htk. 43 Tdr. ^ Skpr. 1 Fdk. 

Det Gods. som Skolen har mistet — 41 - » - 2V2 - 

Forskel Htk. ... 1 Tdr. 5 Skpr. 2'h, Fdk., 
der bevilges Skolen som Erstatning for to Aars Landgilde, som den 
har mistet. 

— Gavebrev til Peder Olsen, forrige Landsdommer 
paa Bornholm, paa en Gaard i Vester[-Marie]2 S. paa Born- 
holm, i hvilken han bor. Gp Q, 292. I. 

Beregning (Skødebog Q, 428): Den Gaard. Kronen tilskøder ham, 
Htk. 9 Tdr. å 50 Rdl.: 450 Rdl. 

6. April. Mageskiftebrev, hvorved Christen Skel 
Jørgensen til Sostrup, Gehejmeraad, faar en Del Sorø 
Akademis Jordegods, nemlig: i Mierløse Hd., Søstrup S. og 
By Part i 1 G., i Sønder Jerløse S., Snefre I G., i Mogenstrup 
Part i 1 G., i Kvandløse 1 G., i Asminderup 1 G.. 1 H. — 
for en Del Gods, som er udlagt til Ryttergaarde, nemlig: i 
Hagenskouf A., Ørrested S.. Snabe 2 G., hvoraf den ene » Se ovfr. Skøde af 3. April 1672. - Skødebog g. Gp n, K har fejl- 
agtigt Vestermark. 368 1672. 

tillige svarer af 1 B.; i Salling Hd., Vester Skiering S. 1 G.; 
i Bog Hd, [Kerleji S, Ørsberich 1 G. Gp Q, 286. I. 
Beregning (Skødebog Q. 421): 

Det Gods, han faar af Kronen. Htk. 30 Tdr. . Skpr. 2V5 Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte — 30 - 6 - 2-j^ - 

Forskel Htk. o. . . . 6 Skpr! 

6. April. Gavebrev til Vincens Joakim von Hahn 
til Eggedegaard, Overjægermester, paa: i Smørum Hd., Herløf 
S., Tøbberup By 1 halv Boelsg., 6 Fjerdingg., 3 Landgilde H., 
2 Holdsh.. en øde Plads. Gp Q, 291. I. 

Beregning (Skødebog Q, 427): Det Gods, Kronen skænker ham, 
Htk. 51 Tdr. å 50 Rdl.: 2550 Rdl. 

7. Maj. Skøde til Christofer Herfurt, Hofapoteker 
og Indvaaner i København, paa et Stykke Jordsmon paa den 
nordhge Side af Rosenborg Have i København. K. Sæll. 
Reg. Nr. 139. Trykt herefter KD VI, 593. 

— Skøde til Rasmus Rasmussen, Kancelliforvalter, 
paa et Stykke Jordsmon ved Rosenborg Have i København. 
K. Sæll. Reg. Nr. 139. Trykt herefter KD VI, 593. 

— Skøde til Jens Jensen Vissing paa et Stykke 
Jordsmon ved Rosenborg Have i København. K. Sæll. Reg. 
Nr. 139. Trykt herefter KD VI, 593. 

— Skøde til Frederik Vinterberg, kgl. Mundskænk, 
paa et Stykke Jordsmon paa den nordlige Side af Rosenborg 
Have i København. K. Sæll. Reg. Nr. 139. Trykt herefter 
KD VI, 593. 

— Skøde til Jokum Skel paa et Stykke Jordsmon paa 
den nordre Side af Rosenborg Have i København. K. Sæll. 
Reg. Nr. 139. Trykt herefter KD VI, 593. 

8. Maj. Skøde til Stefan Gu dm and s en, Brygger og 
Indvaaner i København, paa et Stykke Jordsmon ved Vand- 
kunsten i København. K. Sæll. Reg. Nr. 140. Trykt herefter 
KD VI, 594. 

— Skøde til Christofer Hering, Indvaaner i Køben- 
havn, paa et Stykke Jordsmon ved Vandkunsten i København. 
K. Sæll. Reg. Nr. 140. Trykt herefter KD VI, 594. 

— Skøde til Anders Olsen, Indvaaner i København, ^ Skødebog Q, Gp Q, I. har fejlagtigt Kierchebye. 1672. 369 

paa en Plads i den nye By i København ud til Adelgade og 
Sølfgade K. Sæll. Reg. Nr. 141. Trykt herefter KD VI. 594. 
9. Maj. Mageskiftebrev. hvorved Villuni Lange. Lands- 
dommer i Jylland, fa ar en Del vraget Ryttergods: i Halds A., 
Nørliung Hd.. Asmild Kloster Birk, Tapdrup S. 1 G., kaldet 
Skoufsgaard, 9 Gh.. Siogaard 2 G.. Sulbek Mølle, i Tornborg 
IH. — for en Del Gods, som er udlagt til Ryttergaarde, 
nemlig: i Silkeborg A., Liusegaard Hd.. Hørup S.. Kielderup 
Ry 5 G.. 1 H., i Almloft 3 G. Gp Q. 294. L 

Beregning (Skødebog Q, 429): 
Det Gods. han faar af Kronen. . . . Htk. 40 Tdr. 2 Sk-pr. 2 Fdk. 2 .Mb. 
Det Gods. han giver i Mageskifte. .— 43-5- 1-1- 

Forskel Htk.. . . 3 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. 

25. Maj. Skøde til Jokem Ernst Folkersen paa: i 
Tryggevelde A., Konsted S., Svennerup 1 Ejendomsg., i Hyllede 

1 G., i Vindbyeholt 1 G.: i Vordingborg A., Baarse Hd., Efven- 
drup S., Stafvnstrup 1 (G); i Stensby Birk, Vordingborg S., 
Farøe 2 G.; i Tryggevelde A.. Faxøe Hd.. Roholt S. 8 Vænger, 
af hvilke Afgiften af Trollehøisvænge svares af 2 Mænd i 
Forening, af Syvmandsvænge af 6 Mænd i Forening, af 2 
Vænger svares Afgiften af 1 l\Iand af hvert, af 1 Vænge af 

2 Mænd i Forening, medens 1 Mand svarer af 3 Vænger og 
tillige af 1 Jord: endvidere et lidet Stykke Jord. hvoraf Af- 
giften svares af 2 Mænd i Forening, i Faxøe S.. Faurbye 1 
Vænge; i Vordingborg A.. Stensbye Birk. Kallehauf S. Skov 
til 2 Svins Olden mere end der i forrige Skøde er indført: 
desuden af Viborg Kapitels Gods: i Gislum Hd., Stenild S. og 
By 5 (G). 1 (B). i Rørbek 3 G., i Alstrup 1 G., i Ullidts 1 G., 
i Gryderup 1 G., i HoUe 1 (G.), endvidere paa Viborg Mark 
7 Agre, som have ligget til Stenild Præbende; i Fiendts Hd., 
Lunøe 3 (G.) med deres rette Andel i Gadehusene sstds.. i 
Vrofve 1 G., i Vristed 1 G.: i Rindts Hd.. Herup 3 G.. Kleistrup- 
gaard. hvortil der ligger en Mølle, i Trøstrup 1 G., i Skals 
1 G.; i Nørliung Hd., Vammen 1 G., i Romlund 1 G.. 167 Tdr. 

3 Skpr. 1 Fdk. 2^1,, Alb. Htk. Desforuden har han faaet af 
Vincens Joakim Hahn 1 Gaard. som ligger i København i 
Landemærket, hvorfor Kronen har betalt Hahn 4o00 Rdl.. 
og endeUg noget Gods i Norge, som Stiftsombudsmand Niels 

24 370 1672. 

Hansen d. 23. Aug. 1670 har afstaaet til Kronen. — J. E. 

Folkersen afstaar til Gengæld sin Fordring. Tilbagekøbsret 

forbeholdt. Gp Q, 317. I. 

Beregning (Skødebog Q, 448): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 167 Tdr. 

3 Skpr. 1 Fdk. 2^^ Alb. å 50 Rdl. Td 84831/4 Rdl. 13 Sk. 

Den Gaard i København, som Hahn afstaar til ham, 4000 - » - 

Det Gods i Norge, som Kronen tilskøder ham, . . 626^4 - 11 - 

Med 2 Aars Indkomst 23 - 8 - 

Tiis.... ^31323/^ Rdl. 8 Sk. 
Hans Fordring 13135 - 6 - 

Forskel... 2 Rdl. 22 Sk. 

30. Maj. Mageskiftebrev, hvorved Frederik von Arns- 
torf, Oberst, faar en Del Gods, som har været udlagt til 
Ryttergaarde, nemlig: i Abrahamstrup A., Horns Hd., Krog- 
strup S., Ofverberg 4 G., 1 Gh. — for en Del Gods, som 
udlægges til Ryttergaarde, nemlig: i Abrahamstrup A., Horns 
Hd., Ferslef S. og By 1 G., i Gierlef S., Liungerup By 1 G., 
i Tørslef 1 G., i Skibbye S. 1 G. Gp Q, 297. I. 

Beregning (Skødebog Q, 433): 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 27 Tdr. y Skpr. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 31 - 2 

Forskel Htk. ... 4 Tdr. 2 Skpr. 

4. Juni. Aab. Brev til Claus Pedersen, Sognepræst i 
Brønshøi, paa: en Plads paa Brønshøi Gade, i Længden 32 
Favne og i Bredden 20 Favne, som han maa lade bebygge 
og med tilhørende Haverum indrette, samt uden nogen Fæste, 
Afgift eller Arbejde nyde til Ejendom for sig, sin Hustru og 
sine Børn. Sæll. Reg. Nr. 157. I. 

5. Juni. Kgl. Konfirm. for Pouel Anker, Sognepræst, 
paa et Mageskifte med Borgerskabet i Hasle paa Bornholm, 
hvorved han som Vederlag for et lille Stykke Jord eller 
Buskads, kaldet Erikskouf, som Hasle Borgerskab havde til- 
skødet ham for 18 Sletdaler, giver et Stykke Jord eller Eng- 
bund med Buskads Syd for Askelunden. Sæll. Reg. Nr. 161. I. 

— Kgl. Konfirm. paa et Mageskifte imellem Bafvelsøe 
og Glumsøe Præsteembede (Hans Nielsen Pilsmit) og Stat- 
holder Christofer Gabel, som faar: Annekspræstegaarden 
i Bafvelsøe, som skal være øde, — imod at afstaa en god, 1672. 371 

bebygget Gaard i Glumsøe S. og By til Embedet. Sæll. Reg. 
Nr. 166. I. 

12. Juni. Skøde til Mads Olufsen Boringholmb, 
Prins Georgs Sølvpop, paa Frigaarden i Rodsker S., Nørre Hd. 
paa Bornholm, — imod. at han afstaar sin Fordring. Gp Q, 
313. I. 

Beregning (Skødebog Q. 446): 
Den Gaard, Kronen tilskøder ham. Htk. 12 Tdr. å 50 Rdl. 600 Rdl. » Sk. 
Hans Fordring 208 - 27 - 

Resten ... 391 Rdl. 69 Sk. 
skænkes ham. 

14. Juni. Mageskiftebrev, hvorved Hendrik Bielke til 
Elhngegaard. Rigsadmiral, faar: i Københavns A., Ølstøcke 
Hd., Maaløf S.. Sørup By 4 G.; i Smørum S., Smørumoufre 
3 G. — for følgende Gods til Ryttergaarde, nemhg: i Nyborg 
A.. Vinding Hd.. Elling S., Begtrup 3 G. med Skov til 56 Svins 
Olden; i Sunds Hd., Kirkebye S. og By 1 G., i Eggebierg 1 G.; 
i Assens A., Baag Hd., Turup S., Blangstrup 1 G.; fra 1. Maj 
1672 at regne. Gp Q, 357. I. 

Beregning (Skødebog Q, 507): 
Det Gods. han faar af Kronen, .... Htk. 63 Tdr. 1 Skpr. > Fdk. » Alb. 
Det Gods, han giver i Mageskifte, . — 64-1- »-2- 

Forskel... 1 Td. > Skpr. . Fdk. 2 Alb. 

15. Juni. Skøde til Søster, sal. Mag. Erik Olufsens, 
paa Gods, hun havde i Underpant, nemlig: i Københavns A., 
Smørum Hd.. Glostrup S.. Hvesinge 5 G., 2 H., 3 Gh. og 1 øde 
Huses Plads — imod, at hun afstaar sin Fordring. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Gp Q, 309. I. 

Beregning (Skødebog Q, 441): 

Hendes Fordring 3033 Rdl. 22 Sk. 

Uet Gods. Kronen tilskader hende, Htk. oS'/^ Td. ^U Fdk. 

å 50 Rdl. Td 2626' /., - 6 - 

Der tilkommer hende altsaa endnu 406'/.2 Rdl. 16 Sk. 

16. Juni. Skøde til Johan Adolf Ernst, Borger og 
Indvaaner i København, paa en Del af det Gods, han havde 
til Underpant for Forstrækning under Københavns Fklejring, 
nemlig: i Københavns A . Ganløse S. og By 1 G., Part i 1 G.; 
i Frederiksborg A., Ølstøcke S. og By 2 G. — imod, at han 
afstaar sin Fordring og Resten af Pantegodset til Ryttergaardes 
Udlæg. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp O, 3ul. I. 

:!4* 372 1672. 

Beregning (Skødebog Q. 436): 

Hans Fordring 20843/, Rdl. 6 Sk. 

Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 41 Tdr. P/^ Ottk. 
å 50 Rdl. Td 205P/, - 18 - 

Der tilkommer ham altsaa endnu 32 Rdl. 84 Sk. 

26. Juni. Mageskiftebrev, hvorved Holger Vind til 

Gundestrup, Viceskatmester, faar: i Roskilde A., Tune Hd., 

Grefve S. og By 2 G.. Sammelskat af de 2 G., Part i 1 G., 

i Gildebrønd S. og By 1 G., 1 Gh. — for: i Københavns A., 

Ganløse S. og By 1 G.; i Frederiksborg A.. Ølstøcke S. og By 

2 G. Gp Q, 303. I. Bekræftet Afskr. Skøder til Kongen, S 49. 

Beregning (Skødehog Q, 439): 

Det Gods. han faar af Kronen * Htk. 35 Tdr. i/^ Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte — 35 - V2 - , 

som gaar lige op imod hinanden. 

4. Juli. Skøde til Jockum Erents. Indvaaner i Køben- 
havn, paa en Byggeplads i Adel- og Sølfgade i København. 
K. Sæll. Beg. Nr. 207. Trykt herefter KD VI. 596. 

10. Juli. Skøde til Ulrik Frederik Gyldenløve, Stat- 
holder i Norge, paa: i Sockelund Hd., Gientofte S. 1 G., kaldet 
Christiansholm, med hosHggende Fiskedamme, 1 Stykke Eng 
og Myre, som er tilovers af Stockerup og ikke er indelukket 
i den kgl. Dyrehave, hvilken Gaard har været skænket til 
Dronning Charlotte Amaha, — for: 5000 Rdl. til Dronningen. 
Skødebog Q. 434. Gp Q. 299. I. 

22. Juh. Vederlagsskøde til Roskilde Domkirke- 
skole paa: i Abrahamstrup A., Skibye S. 3 G. — for: i 
Abrahamstrup A. Kongens Andel af Drabye Sogns Korntiende, 
som var bleven udlagt til Skolen ved Skøde af 3. April 1672. 
Gp Q. 315. I. 

Beregning (Skødebog Q, 447): 

Det Gods, Kronen tilskøder Skolen, Htk. 33 Tdr. » Skpr. 

Det Gods. Skolen giver i Mageskifte — 25 - 2 

Forskel Htk. ... 7 Tdr. 4 Skpr.. 
som bevilges Skolen, da Herligheden til de 3 G. er tilskødet Oluf Rosen- 
krantz, og den derfor ikke nyder hverken Indfæstning eller Arbejde af dem. 

23. Juli. Mageskiftebrev, hvorved Vincens Joakim 
von Hahn til Egede, Overjægermester, faar: i Tryggevælde 
A., Faxøe Hd., Dalbye S.. Vibberup 1 G., i Rode 3 G., som 1672. 373 

tillige svare Sammelskat af Store Linnet Øre. og hvoraf I 
desuden svarer af 1 liden Jord. 1 B., 1 H., i Kongsted S., 
Hyllede 4 G., 2 H. — for: i Tryggevælde A.. Faxøe H. og S., 
Hverløse 5 G. med Skov, i Dalbye S., Dalby Borup 1 G. med 
Skov, IH. Gp Q. 311. I. 

Beregning (Skødebog Q, 443): 

Det Gods, Kronen tilskoder ham, Htk. 44'/., Td. 2'/, Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 43^2 - 1 

Forskel Htk.... 1 Td. IV4 Fdk. 
å 50 Rdl. Td.: 52V2 Rdl. 10 Sk., som han betaler i rede Penge. 

29. Juli. Skøde til Espen Nielsen. Brygger paa 
Christianshafn. paa et Stykke Jord til en Byggeplads paa 
Christianshafn. Sæll. Reg. Nr. 233. I. Trykt herefter KD 
VI, 597. 

10. Aug. Skøde til Svend Joensøn, Indvaaner i Køben- 
havn, paa en Byggeplads i Adelgade i København. K. Sæll. 
Reg. Nr. 237. Trykt herefter KD VI. 598. 

20. Aug. Skøde til Peder Jensen, Renteskriver, paa 
en Byggeplads bag Slottet i København. K. Sæll. Reg. Nr. 247. 
Trykt herefter KD VI, 598. 

28. Aug. Jordebog under Kongens Haand til Frederik, 
Greve af Ahlefeld. paa det ved Patent af 20. Juni s. A. 
erigerede Grevskab Langeland^: paa Langeland i Nørre Hd., 
Stoense S. og By 4 G., af hvilke tillige 1 svarer af 2 Vænger, 

4. (B), af hvilke 1 tillige svarer af et Vænge i Lohals, 2 Vænger, 
hvoraf 1 paa Kiøbstedholmb, af hvilket Afgiften svares af 6 
Mænd i Forening, 1 Smedehus, hvoraf Afgiften svares af 
Stoense Mænd, i Hou 4 G., hvoraf 1 tillige med en anden 
Mand svare hver den halve Fæste til 1 Vænge, 1 (G), 1 
Stykke Overdrev paa Hougaufl, 1 Vænge, af hvilket Afgiften 
svares af Kronens Tjenere i Stoense, 1 H., 3 Gh.. i Snode 

5. og By 13 G., af hvilke 2 tillige svare hver af et Vænge, 
1 svarer tillige af 2 Vænger, hvoraf et ved Bastemose, 1 H., 
-om følger en af disse Gaarde, 1 Degnebol. hvoraf Afgiften 

' Tranekier Amt, saa vidt det af Christian IV var bleven pantsat 
til Grev Christian Rantzau og af denne overladt Frederik Greve af Ahle- 
feldt og Rixingen. Følgebrev til Bønderne af 20. Juni 1672. RK. 
KP. 2, 8«. K. 374 1672. 

svares af 9 Mænd i Snøde. 1 Mand i Stoense og endnu 1 
Mand, 6 Vænger, den vestre Stichtehaufve paa Hou, af hvilken 
Afgiften svares af 8 Mænd i Snøde og 1 Mand i Stoense, 1 
Part af den vestre Stichtehaufe, som laa til Slottet, og hvoraf 
Afgiften svares af 11 Mænd i Snøde, 3 Gh., i Lille Snøde 
4 (B), i Hou 2 Gh.. i EnnebøUe 2 G., hvoraf en tillige svarer 
af 1 Vænge, 1 (G), i Tressebølle 1 G.. 1 (B). i Bøstrup S., 
Leibølle 11 (G), 4 (B). 9 SmaaboHger. 1 G., kaldet Gundis- 
gaard, 1 Vejrmølle, som før laa til Gundisgaard og skal have 
fri Vej til og fra Møllen, i Svallebølle 5 G., Gaardene Grallen 
og Vingaard, i Lille Emmerbølle 1 G., i Store EmmerbøUe 

2 G., 1 Bols Jord. i Helletofte 1 (G), 2 (B). Tranekier Præste- 
gaard, som tillige svarer af en Jord i Høibiergs Mark. i Bø- 
strup 1 G.. 4 B.. i Fæbek 7 (G). 1 (B). en liden BoHg, i 
Tranekier S. og By Tranekier Slot, dens Ladegaards Sæd, 
Jord, Engbund og Græsning med Skov til 659 Svins Olden, 

3 G., hvoraf 1 tillige svarer af et Vænge i Bammeskouf ^ 1 (B), 
1 H., som tillige svarer af en Have i Kidhofmarks Vænge i 
Bammeskouf. Slottets Vandmølle, som tillige svarer af noget 
Jord i Kidhofmark paa Skadebierg, 10 Gh., af hvilke 1 tillige 
svarer af et Vænge og af noget Jord, som blev lagt til samme 
Vænge, 2 svare tillige hver af et Vænge, 1 af noget Jord, 
som laa til en G. i Boetofte, i Boetofte 9 G., hvoraf 1 tillige 
svarer af Søevænge. af Ullebiergs Holmb, af Slettemark Vænge 
og af Strandvænge. 1 svarer tillige af et Stykke Jord ved 
Vedtsbierg og af et Vænge paa Diernis. 2 (B), 4 H., hvoraf 
1 tillige svarer af et Stykke Jord og Engbund i Teflesøe, 
Kgeledes af et Stykke Bydningsland, af en Hden Engbund i 
Kordtsebølle Kokkehave og af noget Bydningsland paa Diernis, 
de 3 andre hver med et Vænge til. 1 Vænge, 4 H. uden Avl. 
i Kordtsebølle 4 (G), 1 (B), 1 Jord, kaldet Fredegaards Jord. 
af hvilken Afgiften svares af 2 Mænd i Koksbølle og af 1 
Mand i Leibølle. Gaardene Knarager og Empegaard, som 
tilUge svarer af en Ende i Empegaards Sø og noget Forland. 
som ligger i Gaardens Toft i samme Sø, 1 G., kaldet Perre- > Saaledes Skødebog Q og I., Gp Q har Bomerskouf. 1672. , 375 

gaard, i Strandbye 4 G., hvoraf 1 tillige svarer af en Jord. 

1 Jord ved Rendeløbet ved Støckebrod og ret Vej til Stranden 
og imod Syd til Anders Madsens Gaards Toft. som de 4 
Strandbye Mænd skulle have til Græsgang kvit og fri i Stedet 
for det. de havde i Aaesø i Hveng Vænge. 1 Toft. kaldet 
Hagenbiergs og Snobeks Toft, som nu er afbrudt og bruges 
under Slottets Ladegaards Avl, i Tullebølle S. og By 1 G., 

2 H., i Stengaade 8 (G), 1 (B), 4 H . i FrelHsvig 8 G., 1 Bonde- 
jord. 1 Fæstehave i Egeskov, hvoraf Frellisvig Mænd svare 
en aarhg Afgift, 5 Gh., i Skiebierre 2 G., hvoraf 1 er en 
Officerstjener, 1 G., kaldet Bierbye, som tillige svarer af 1 G. 
i KuUepille. i Løekebye 5 G., hvoraf 1 tiUige svarer af 1 H.. 
Herligheden af 1 G., som svarer Landgilden til Præsten i 
Rudkøbing, 1 (B), 2 (H), i Clausbølle 4 (G), 1 (B), 2 H.. i 
Lidtsmoese 1 G., i Simmerbølle S. 1 G., kaldet Lollegaard. i 
Simmerbølle 2 G., 2 B., 2 H., i Kadtsebølle 2 G., 1 H.. i 
Refbierre 3 G.. 1 Jord, kaldet Museløcke, som hører til en 
af disse G., og som er fæstet af en Mand i KuUepille. (Jer 
aarhg skal give den halve Landgilde, medens Gaardmanden 
selv skal gøre Arbejdet, der afgaar til Slottet, i KuUepille 4 G., 
hvoraf 1 tillige svarer af en Jord. i Skrøbeløf S.. Taarpe 4 G., 
i Skrøbeløf 3 (G), 3 (B), 2 H.. i Vindeltorp 1 (G). 1 (B), i 
Svenstrup 1 G., i Bierkholm en Afgift, som svares af 5 Mænd: 
i Sønder Hd.. Lungeise S.. Perstrup 4 G., i Spodtsbierre 1 (B). 
i Lungeise 10 G., hvoraf 1 tillige svarer en Afgift af Lungeise 
Sø, 2 svare tilhge en Afgift, som er deputeret til Humblet 
Kirke og de fattige sstds.. 2 (B). 1 Gh., i Fuelsbølle S. og By 

3 G., i Vesterbye 2 G., i Østerbye 3 G., 1 G , kaldet Flad- 
mose; i Lindelse S. en Sommerskat, som 2 Mænd i Illebølle 
og 2 Mænd i Hen net ved i Forening svare, samt en Sommer- 
skat, som 4 Mænd i Hennetved. 2 Mæ'nd i Lindelse og 1 Mand 
i Vindebye i Forening svare, en Vinterskat, sodi 2 Mænd i 
Lindelse og 1 Mand i Vindebye i Forening svare, en Vinter- 
-kat. som 3 Mænd i Hennetved svare, samt en Vinterskat. 
som 2 Mænd i Illebølle og 2 Mænd i Hennetved i Forening 
svare; i Lindel.se 8 G., i Vindebye H G.. 1 (B). 2 Gh., i 
Hersløf 10 G., 2 (B), I H.. i lllobollc 12 G., hvoraf 1 er en 376 1672. 

Officerstjener. 2 (B). i He[nn]etvedi 6 (G), 1 (B), i Homblet 
S. og By 11 G., af hvilke 1 tillige svarer af en Jord, 3 (B), 
1 Bondejord, 1 øde H., i Kiedebye 5 (G), 2 (B), 4 H., i 
Helsnet 4 G, 1 B., i Hagenbye 4 G., i Brandtsbye 4 G., i 
Hesselbiere 11 G., 1 INIøllested og Bjærg paa Hesselbiere Gade, 
1 (B), 4 H., i Bisting 13 G., hvoraf 1 tillige svarer en Afgift 
af Herridsholmb, 5 H.. i Flodslette 1 G.. Ouregaard, som er 
en Officerstjener, 2 H., i Trøgeløf S. en Afgift, som 3 Mænd i 
Tryggelev og 2 i Kædeby i Forening svare, samt en Afgift, som 
4 Mænd i Kiedebye svare, en Vinterskat, som 3 Mænd i For- 
ening svare, og en Vinterskat, andre 3 Mænd i Forening svare; 
i Trøgeløf 12 G., hvoraf 1 tillige svarer af en Jord, 4 (B), i 
[MJaglebye^ S. og By 20 G., i Vrastrup 3 G., i Bøsseballe 
29 G., hvoraf 1 tillige svarer af en Kaalhave, 1 tillige af en 
Kronejord. 1 tillige af et Vænge, kaldet Biskopsvænge, 6 (B), 
1 MøUested. 1 Marsel Jord i Sønderbroe Mark. en Afgift, som 
4 Mænd svare i Forening, en Afgift, de samme svare om 
Vinteren. 12 H., i Sønderbroe 10 H.. hvoraf 1 tillige svarer 
af et Vænge, i Bagenkop 2 (B), 5 H.. af Stiftets Indkomst: 
Kongens Andel af Korntienden af Skrobeløf, Tranekier, 
Lungeise og Fuelsbølle Sogne, som Sognemændene have i 
Fæste. Hvilket Slot Tranekier med alt dets tilUggende Bønder- 
gods og Kongetiender, som ovenfor ere specificerede, skal 
følge Frederik Greve af Ahlefeld og Bixningen og hans ægte 
Arvinger af Mandslinjen fra ældste til ældste under Titelen 
af Greve til Langeland efter de derom udgangne Privilegiers 
Bestemmelser. — Fr. Ahlefeld skal til Gengæld afstaa sin 
Fordring. Skødebog Q, 469. Gp Q. 333. L 
Beregning (Skødebog Q, 469): 

Jordebogen Htk. 2537 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdk. 2Vi2 Alb. 

Stiftets Indkomst — 61 - 5 - ■< - » 

Tiis. Htk.. . . 2599 Tdr. 1 Skpr. 3 Fdk. 2^,2 Alb. 
Itans Fordring, Kapital og Rente. 80982 Rdl. 

2. Sept. Vederlagsskøde til det sællandske National- 
regiment til Hest paa: i Stenmagle S., Vandløse 8 G. — 
for det Gods, som ved Kronens Mageskifte af 3. April 1672 
med Gehejmeraad Otto Powisch afgik fra Bytterrullen, nemlig: * Gp Q bar Hemmetved. - Gp Q hav Aglebye. 1672. 377 

Kongsdal Hovedgaard, som var udlagt til 5 Rytterportioner, 
i Skamstrup 1 G., i Skielmsted 1 G., samt til Færgemanden 
ved Sundby Færge: i Horns Hd , Giørlef 1 G. Gp Q, 316. I. 

Beregning (1): 
Det Gods, Kronen tilskøder Regimentet, . . Htk. 60 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 

Det Gods, Regimentet har mistet, - 59 - I - » - 

Forskel . . / 1 Td. 2 Skpr. 2 Fdk. 

9. Sept. Skøde paa en Plads ved Enden af Lille Torvegade 
til en Kirke paa Christianshafn med tilhørende Kirke- 
gaard. Sæll. Reg. Nr. 260. 1. Trykt herefter KD VI, 599. 

12. Sept. Forleningsbrev til Mogens Friis, Greve til 
Frisenborg. Friherre til Frisenvold, Rentemester, paa: i 
Skanderborg A., Saubroe Hd. Kongens Andel af Tienden, 
samt Provstekorn og Kirkelam af Lading, Farup, Saubroe, 
Vitten, Hadsten og Foelby Sogne, endvidere Kongens Andel 
af Tienden med Provstekorn og Kirkelam af Hallum By, 
Kongens Andel af Tienden af Haar og af Sandbye i Hallum S. ; 
i Framlef Hd. Kongens Andel af Tienden. Provstekorn og 
Kirkelam af Skifholm. Skoufbye, Harleuf, P'ramblef, Borum, 
Sielle og Skiøring Sogne. Kongens Andel af Tienden af Lund- 
gaard i Skoufbye S. og af Roegaarde i Skiøringe S.; i Giern 
Hd. Kongens Andel af Tienden, samt Provstekorn og Kirke- 
lam af Laasbye og Røgen Sogne og tillige Præstegæsteri af 
Køgen S. ; i Silkeborg A.. Giern Hd. Kongens Andel af Tienden 
og Præstegæsteri af Voldbye S.; i Dronningborg A., Hofvl- 
bierg Hd. Kongens Andel af Tienden af Veierslef og Aigt 
Sogne, at forblive som Len inkorporeret i Grevskabet Frisen- 
borg, saalænge nogen af Grev Mogens Friis's Arvinger og 
æ^gte Descendenter af Mand- og Kvindekøn lever, men naar 
de aldeles ere uddøde, da skal de nævnte Tiender og Afgifter 
igen tilfalde Kronen. Gp Q, 321. I. Orig. Top. Saml. p. Perg. 
Sabro Hd. Nr. 23. 

Beregning (Skødebog Q, 455): Det Gods. Kronen forlener ham 
med. Htk. 479 Tdr. S'/j Skp. å 50 Rdl. Td.: 23970 Kdl. 80 Sk. 

17. Sept. V'^ederlagsskøde til Skibye Præsteembede 
(Peder Sørensen liagge) paa: i Abrahamstrup A.. Horns Hd., 
Skibye S. og By 1 øde Gaards Jord, 1 øde Hussted — for: 
6 Tdr. Htk., som Embedet kom tilkort ved et Mageskifte af 
27. .Ian 1671: at regne lia 1. Maj 1670. Gp O. 325. 1. 378 1672. 

Beregning (Skødebog Q, 459): 
Det Gods, Kronen tilskøder Embedet, .... Htk. 11 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 
Det Gods, Embedet tabte ved det tidligere 

Mageskifte, — 6 ^ » . » . 

Forskel Htk. ... 5 TdTT^ Skpr. 2 Fdk.. 
som forundes Embedet paa Grund af Kaldets Ringhed og den Skade og 
Omkostning, det har haft ved gentagne Mageskifter. 

21. Sept. Mageskiftebrev, hvorved Jens Juel til Valby- 
og Voergaard, Friherre, Vicepræsident i Kommercekollegiet. 
fa ar: i Aalborghus A., Kier Hd., jus patronatus og Kaldsret 
med Kirkens Andel af Korn- og Kvægtienden af Aabye, Bier- 
sted og Vadum Sogne — for: i Dueholms A., Morsland, 
Sønder Hd., Frøslef S. og By 6 G., 1 Gh.; i Nørre Hd., Øster 
Jølby S. 1 G., i Todderup 1 (G), i Seierslev S. 1 (G), i 
Sundby 1 G., i Drogstrup S. Drogstrup Mølle. Gp Q, 326. I. 
Orig. Top. Saml. p. Perg. Kær Hd. Nr. 40. 

Beregning (Skødebog Q, 460): 

Det Gods, Kronen afstaar: 

Kirketienden af Abye S Htk. 48 Tdr. » Skpr. » Fdk. » Alb. 

Kirketienden af Biersted S — 40 - - - » - » - 

Kirkeskyld af 4 Stkr. Jord — » - 5 - j - »- 

Landgildebyg — » - o - 1 - 1 - 

Kirketienden af Vadum S — 48 - » - » - » - 

Kirkegaarde — 2 - » - » - » - 

Tiis. Htk. . . . ~139 Tdr 2 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. 

a 25 Rdl. Td 3482 Rdl. 28 Sk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, 79 Tdr. 7 Skpr. 

3 Fdk. 2 Alb. å 35 Rdl. Td 27991/^ - 13 - 

Forskel... 682i/., Rdl. 15 Sk., 
som afkortes i hans Fordring. 

30. Sept. Gavebrev til H a n s S c h a c k, Greve til Schacken- 
borg, Feltherre, paa jus patronatus og Kaldsret med Kirkens 
Andel af Korn- og Kvægtienden af Frerslef S. som Anneks til 
Ulsøe S., og af Hasle S. som Anneks til Brobye S. i Ringsted 
A. og Hd.. samt af Vester Eggede S. i Vordingborg A.. 
Hammers Hd., saalænge Gisselfeld Gaard besiddes af ham. 
hans Arvinger og Descendenter. Kongetienderne til de nævnte 
Sogne ere lagte til Studiegaarden i København. Gp Q, 328. I. 

Beregning (I): Det Gods. Kronen skænker ham: 

Kirkens Andel af Frerslef Sogns Korn- 
tiende Htk. 11 Tdr. 1 Skpr. Fdk. 

Kirkegaarde: nogle Jorder og Enge, 2 
Kirkejorder, som Degnen har i Fæste, 
1 Jord paa Astrup Mark i Faxe Hd., ' 1672. 379 

som Præsten i Ulsøe har i Fæste. 

i Høsten Torp 1 B . hvoraf Herligheden 

tilhører Bre[gejndtved Hik. 7 Tdr. 1' , Skpr. 1 Fdk. 

KirkensAndel af Hasle Sogns Korntiende. — 16 - 4 - » 

Kirkegaarde: 1 B., I Kirkejord paa Bro- 

bye og Sastrup Mark, som Degnen 

har i Fæste — 3 - » - » 

Kirkens Andel af Vester Egede Sogns 

Korntiende — 11 - » - » 

Kirkegaarde: 1 Jord paa Vester Egede 

Mark, hvoraf Mølleren i Brodebeks 

Vandmølle svarer, 2 II — 2-3 - I'/, - Tiis. Htk. ... 51 Tdr. 4 Skpr. »,2 Fdk. 

å 25 Rdl. Td 1292 Rdl. 18 Sk. 

30. Sept. Forleningsbrev til B i r g i 1 1 e T r o 11 e, Friherreinde 
til Bra[he]trolleborg. paa: Kongens og Kirkens Andele af 
Tienden af HyUerslef, Aabye og Aastrup Sogne, Herligheden 
til Præ.stegaardene og Degnebolene og al anden Kirkernes aar- 
lige Indkomst samt Kaldsretten, at inkorporeres i det nævnte 
Friherreskab Brahetrolleborg med lige Lens- og anden Rettig- 
hed som dette, saa længe Friherreskabet besiddes af hende, 
hendes Arvinger og Descendenter. Gp Q. 330. I. 

Beregning (Skødebog Q, 466): 
Det Gods, Kronen afstaar: 

Kongens Andel t Hillerslef S. Htk. 24'/, Tdr. > Skpr. 
af Korn- | Aabye S. . . — 25 - 7 

tienden ' af ' Aastrup S. . — 28 - 7 

Tiis. Htk. . . . "78V7Tc[i\ 

å 30 Rdl. Td 2377Vj Rdl. . Sk. 

Kirkens Andel af Tienden af 

Hillerslef S Htk. 24'/2 Tdr. . Skpr. 

Kirkegaarde: i Hillerslef 3, i 
Høirup 3. i Nybølle 4 og i 

Sallinge 3 — n - o'/a - 

Kirkens Andel af Korntienden 

af Aabye S - 25 - 7 

Kirkejorder: 1 Jord. som Deg- 
nen har i Fæste, i Oubye 2 B. 9 - 2 
Kirkens Andel af Tienden af 

Aastrup S 28 - 7 

Kirkens Landgilde : 1 Kirkejord 
og Kirkeladen — '/g - > Tiis. Htk. ... 94 Tdr. S'/s Skpr. 

i 25 Rdl. Td 23«7',, Rdl. 18 Sk. 

4744' ., Hdl. 18 Sk. 

' Disse Kongetiender have hidtil været tillagte Hospitalet i Odense. 380 1672. 

30. Sept. Vederlagsskøde til Hospitalet i Odense paa 

Kongetienderne af Frørup S. i Nyborg A., Vinding Hd., af 

ØUerup og Lunde Sogne i Sunds Hd., og af Holsted S. i Odense 

A., Aasum Hd. — for: Kongetienderne af Hyllerslef, Aabye 

og Aastrup Sogne i Nyborg A., Salling Hd., hvormed Kronen 

har forlenet Birgitte Trolle. Gp Q, 331. I. 

Beregning (Skødebog Q. 468): 

De Kongetiender. Kronen tilskøder Hospitalet. . . Htk. 80 Tdr. 2'/.^ Skpr. 

De Kongetiender. Hospitalet afstaar — 79-2 

Forskel Htk.... 1 Td. V2 Skp. 

10. Okt Kgl. Konfirm. for Kristen Hansen, Vægter 
ved Frederiksborg, paa et Stykke øde Jord ved Kongens 
Fiskergaard. i Syd og Nord 54 Alen, i Øst og Vest 34 Alen, 
som Overhofmarskalk Winterfeld d. 11. Aug. 1671 har over- 
draget ham paa Kongens Vegne. Sæll. Reg. Nr. 291. I. 

21. Okt. Skøde til Claus Lorentsen, Sølvpop. paa en 
Plads ved Grønnegade i København, i Steden for fire Vaaninger 
sstds. K. Sæll. Reg. Nr. 299. Trykt herefter KD VI, 600. 

31. Okt. Gavebrev til Claus Poulsen, Borgermester i 
Ringsted og Landstingshører i Sælland — for tro Tjeneste og 
særdeles BesværHgheder i Kongens Ærender — paa: i Ring- 
sted A. og Hd., Siggersted S. og By 1 øde og afbrudt G. med 
dens Andel i Byens Sammelskat og i Skoven, som Hgger til 
Siggersted By. Gp Q. 361. \. 

Beregning (Skødebog Q, 511): Den Gaard, Kronen skænker ham, 
Htk. 18 Tdr. 2 Skpr. Vj. Fdk. <'l,, Alb. 

5. Nov. Skøde til Hans Rostgaard, Fiskemester og 
Ridefoged over Kronborg A., paa: i Kronborg A., Tikiøb S., 
Tøbberup 5 (G), 1 (B). I Gh., i Mørdrup 12 (G), hvoraf 1 
tillige svarer af 1 Stykke Kaalhave, med Skov i Bystvang og 
Gadehuse paa Bøndergaardenes Grund, i Espergierde 3 (B) 
med Skov, Gaardene Budtserup med Skov. Ratterup med Skov 
og 1 H. paa samme Gaards Grund, og Ørsholt med Skov. i 
Esbønderup S.. Kidstrup 1 (B). ved Haregab 1 (B). i Maarme 
S. ved Tinghuse 1 H. — imod. at han afstaar sin Fordring 
og sin aarlige Pension. Gp Q, 359. L 

Beregning (Skødebog Q, 509): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 36V.2 Td. 
P/j Fdk. å 50 Rdl. Td 1828 Rdl. 12 Sk. 1672. 381 

Hans Fordring fra Nytaarsdag lfi63 til Nytaarsdag 

1673, 300 Rdl. aarlig 3000 Rdl.. 

desuden afstaar han sit Benaadningsbrev, hvori der er bevilget liam for 
Livstid 300 Rdl. aarlig. 

25. Nov. Skøde til Johan Casper von Cicignon. 
Kommandant, paa en Plads ved Nyborg. Fynske Reg.Nr. 75. I. 

3. Dec. Skøde til Claus Rask. Præsident, paa 2 Pladser 
i Nyborg. Fynske Reg. Nr. 77. I. 

10. Dec. Skøde til Jørgen Bielke til Høfvindsholm. 
Generalløjtnant, paa: i Kallundborg A., Ardts Hd., Ubye S., 
Forsinge 4 G., i Frankerup 2 G., i Breininge S., Kallerød 
1 G. med Skov. i Aarbye S. og By 2 G.; fremdeles i 
Kallundborg A.. Verslef S. Birkindegaard, i Birkinde By 9 G., 
hvoraf 1 tillige svarer en Afgift til Kallundborg Kirke, uden 
Herhghed. med Skov til Birkendegaard til 35 Svins Olden: 
endvidere i Uby S., Frankerup 1 G.: i Tudtse Hd. og S., 
AUerup 2 G.; fremdeles i Kallundborg A.. Jordløse S. Øresø 
Mølle. Kirkens Andel af Rackeløf Sogns Tiender og følgende 
Rackeløf Kirketjenere: i Svendstrup 5 G., i Tømmerup S. -og 
•By 1 G.. 1 Ubberup 2 G., i Svendstrup 3 H., Kirkens Andel 
af Tømmerup Sogns Tiender og følgende Tømmerup Kirke- 
tjenere: i Tømmerup S. og By 2 G., hvoraf den ene tiUige 
svarer en Afgift af Kirkens Hus, den anden en Afgift hvert 
tredje Aar, 1 Jord i alle Marker, 1 Ager. kaldet Garseholt, 
1 Jord paa Kastrup Mark i Eskebierg Vang, hvoraf Præsten 
svarer, i Ubberup 1 G.. 1 Ager. 1 Jord. 2 Skpr. Sæd og 1 Læs 
Enghø. i Andax 1 G., i Istebierg 1 Jord; endelig paa Samso 
i Østerbye 10 G., i Aggerup 2 G.. 2 B., - imod. at han af- 
staar sin Fordring. Gp O. 363. I. 

Beregning (Skødebog Q, 513): Det Gods. Kronen tilskøder ham: 

1) Præbende militum Htk. 93 Tdr. l'/4 Fdk. å 

50 Rdl. Td 4652' . Rdl. 10 Sk. 

Heraf 2 Aars Rente fra 1. Maj 1670 til Aars- 
dagen 1672 for den Tid, Jørgen Bielke har haft 

Godset i Besiddelse 558'i4 ' ^ ' 

Tiis.... 5210»/« Rdl. 16 Sk. 

2) Birkindegaard og Gods Hik. 107 Tdr. 4 Skpr. 

1 Fdk. 1 Alb. il 50 Rdl. Td 5385' ., Rdl. 8 Sk. 

Heri fragaar. da Antoni Møller er benaadet med 

Gaard o<; Gods til 167:^ 323'/« - 8 - 

Rest... 5062'/, Kdl. » Sk. 382 1672-73. 

3) Af Præbende Vindinge Htk. 10 Tdr. 3 Fdk. å 

50 Rdl. Td 5O6V4 Rdl- ' Sk. 

4) Ørsøe Mølle, Htk. 25 Tdr. å 25 Rdl., eftersom 

Landgilden er bevilget Jockum Skiøttes Hustru 

for Livstid, 625 Rdl. » Sk. 

5) Tiender og Kirkegods Htk. 184 Tdr. 4 Skpr. 

P/e Fdk. å 25 Rdl. Td 4618\'2 Rdl. 8 Sk. 

6) Vikariegodspaa Samsø Htk. 471/3 Td.å 50 Rdl. Td. 2366V2 Rdl. 16 Sk. 

lait... 183893/4 Rdl. 12 Sk. 
Hans Fordring for Gods, han har indløst i Kolding- 
hus A., I28I33/4 - 7 - 

Forskel... 5576 Rdl. 5 Sk, 
eller 11 r/2 Td. V2 Fdk. Htk., som skænkes ham. 

11. Dec. Mageskiftebrev. hvorved Eiler, Friherre af 
Holk, Generalmajor, faar: noget Gods^ — for: i Aasum Hd., 
Rosted S., Kapendrup By 1 G.; fra 1. Maj 1672 at regne. 
Hans Genbrev. 

1673. 4. Jan. Skøde til Peter Jensen, Kaptejn i 
Kongens Livregiment, paa en Byggeplads paa Christianshafn. 
Sæll. Reg. Nr. 1, 2. I. Trykt herefter KD VI, 604. 

17. Jan. Skøde til Johan Au man, Indvaaner i Christians- 
hafn, paa en Byggeplads paa Christianshafn. Sæll. Reg. Nr. 8. 
L Trykt herefter KD VI, 605. 

20. Jan. Aab. Brev til Peder Løcke, Simdbye Færge- 
mand i Abrahamstrup A., Horns Hd., paa: i Horns Hd., 
Gierslef S. og By 2 Fjerdingsg., at nyde kvit og fri for Land- 
gilde. Ægt og Arbejde, Matrikulskatten undtagen, — for 
Forphgtelsen til at underholde Færgen paa egen Bekostning, 
samt frit overføre Kongen og Kongens egne Betjente saavel 
som Officerer af Garden og af det Kompagni, som ligger paa 
begge Sider næst ved Stranden, og de menige Ryttere, naar 
de efter Ordre skulle parere paa Mønstringspladsen eller frem- 
vise deres Pas for de højere Officerer ved Kompagniet. 
Gp Q, 414. I. 

Beregning (Skodebog Q, .585): De to Fjerdingsgaarde, som Kronen 
bevilger ham, Htk. 12 Tdr. 5 Skpr. 

1 I hans Genbrev staar intet om, hvad Kronen giver ham i Mage- 
skifte. 1673. 383 

5. Febr. Skøde til Jens Juel. Friherre af Juellinge, 
paa: jus patronatus til — foruden Hellested Kirke, som er 
hans egen Kirke og hører til Friherreskabet — Lyderslef S. 
og dets Anneks Frøslef S. i Stefvens Hd., samt til Karise S. 
i Faxe Hd., med Kirkens Andel af de nævnte Sognes Tiender, 
Herligheden til Præstegaardene og Degnebolene og al anden 
Kirkernes Indkomst af Gaarde. Jorder og andet Tilliggende, 
samt Kaldsretten, at inkorporeres i hans Friherreskab. Da 
Kongetienderne til de nævnte Sogne ere lagte til Universitetet 
og Studiegaarden i København, saa skal han og hans Efter- 
følgere ved Friherreskabet beholde de nævnte Tiender imod 
den aarUge og sædvanlige Afgift og imod at give den sæd- 
vanlige Rekognition til Universitetet og Kommunitetet, naar 
nogen Friherre dør. Endvidere skal det være ham tilladt at 
indløse og inkorporere i sit Friherreskab af det Jordegods i 
Faxe og Stefvens Herreder, som under Frederik III er udlagt 
af Kronen i Betaling med Forbehold af Tilbagekøbsretten 
eller pantsat til nogen, og det for samme Pris som det er 
udlagt eller pantsat for; dog for det Pantegods, som ikke for 
sit fulde Værd er udlagt, skal han betale Kronen Forskellen 
imellem Pantesummen og den Pris. Godset beløber sig til, 
naar det udlægges for den rette Takst; fremdeles skal det 
Jordegods i Faxe og Stefvens Herreder og i Rindts Hd., 
som Kronen har afhændet til ham med Forbehold af Tilbage- 
købsretten. være fri for denne Reluition. Endelig fa ar han: 
i Stefens Hd., Hellested S. og By 1 G., i Arnøie 1 G. med 
dens Andel i en Fællesafgift. i Taastrup 1 G. med Skov — 
for: i Stefens Hd., Storehedinge S.^ 1 G. Gp Q, 367. I. 

Beregning (Skødebog Q, 521): 
De Kirketiender, Kronen tilskøder ham: 

Kirkens Tiende af Lyderslef S Htk. 32 Tdr. 2 Skpr. » Fdk. 

Kirkens Landgilde: i Smerup S. 1 G., i 

Lyderslef 1 G., samt følgende Gods, der 

vedkommer Præsten og derfor ikke er 

ansat til Htk.: i Lille Hinge 1 Anneksg., 

i Holtug S. 1 G., i Smerup 1 G., i Lyderslef 

3 H., hvoraf 2 afbrændte - 12 - . - > - 

Kirkens Tiende af Frøslef S — 15 - 4 - » 

' Ifølge I i Siersløf By. 384 1673. 

Kirkens Landgilde: 1 Stk. øde Jord, i Haufn- 

lef S. 1 øde Jord, Store Hedinge S. i Bielke- 

rup 1 G., i Holtug S. og By 1 G., i Helsted 

S. og By 1 H Htk. 15 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. 

Kirkens Andel af Tienden af Karise S. . . — 31 - 2 - » - 
Kirkens Landgilde: i Store Linnet 1 G., 

Karise S. i Tostrup 1 øde Jord, 3 H., 

som svare til Præsten, 1 Skovh — 4 - » - »- 

Tiis. Htk.. . . 110 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. 
a 25 Rdl. Td 2773 Rdl. 92 Sk. 

Hellested Kirkes Indkomst, som J. Juel efter 

Privilegierne tilholder sig: 

Kirkens Andel af Tienden Htk. 36 Tdr. « Skpr. '■■ Fdk. 

Stigtens Indkomst: 2 B., Kirkens Landgilde: 

1 G., som tillige svarer af 1 Jord paa 

Hellested Mark og af 1 Jord paa Arnøie 

Mark, endnu 1 Jord paa Arnøie Mark, 

en Afgift til Kirken af Stavnen til denne 

Jord, 1 Ejendomsh., 1 øde Husplads; 

Admensalgods: i Hellested By 2 G., der 

vedkommer Præsten og derfor ikke er 

anslaaet til Htk •. . — 6V2 - » - 1 - 

Tiis. Htk . . . 421/2 Tdr. » Skpr. 1 Fdk. 

å 25 Rdl. Td 10631/2 Rdl. 4 Sk. 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 4 Tdr. 5 Skpr. 3'/4 Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 5 - 2 - V2 - 

Forskel Htk. ... 2 Skpr. IV4 Fdk. 

5. Febr. Skøde til Jens Juel. Friherre af Juellinge, 

Vicepræsident i Kommerce Kollegiet, paa: i Tryggevælde A.. 

Stefens Hd., Hellested S. og By 1 G., i Taastrup 2 G. med 

Skov — for resterende Løn. Tilbagekøbsret forbeholdt. 

Gp Q, 371. I. 

Beregning (Skødebog Q, .530): Det Gods, Kronen tilskøder ham. 
. Hik. 41 Tdr. 1/2 Skp. å 50 Rdl. Td.: 2054 Rdl. 16 Sk., som afkortes i 
hans Fordring for resterende Løn. 

10. Marts. Vederlagsskøde til Københavns Slots 
Præsteembede paa: i And vorskov A.. Høfve S. og By 1 G., 
med Gaardens Andel i Byens Sammelskat, 1 Gh.. i Ourebye 
1 G., i Hyllested S. 1 G.; i Mierløse Hd.. Stenlille S.. Laarup 
4 G. — for noget Gods. der laa til Kaldet, men som d. 5. 
Febr. 1673 er bevilget Jens Juel, nemlig: i Stefens Hd., Helle- 
sted S. og By 1 G., i Taastrup 2 G. med Skov. Gp Q, 372. I. 1673. 385 

Beregning (Skødebog Q, 531): 

Det Gods, Kronen tilskøder Embedet, Htk. 43 Tdr. 2'/3 Fdk. 

Det Gods, Embedet har mistet, — 41 - 2 

Forskel Htk.... 2 Tdr. Vs Fdk. 
11. Marts. Mageskiftebrev, hvorved Niels Juel til Sæbye- 
gaard, Admiral over Bremerholmb, fa ar: jus patronatus til 
Volstrup og Hørbye Sogne i Børgelum Hd., Aalborghus A. 
med Kirkens Andel af Korn- og Kvægtienden af de nævnte 
Sogne, Herhgheden til Præstegaarden i Volstrup. Præste- 
gaardens Bygning, som han har tilforhandlet sig. Herhgheden 
til Anneksgaarden og Degnebolene, samt Kaldsretten — for: 
i Aalborghus A.. Han Hd., Svenstrup S., Husbye 1 G., i Torn- 
b[ye] ' S. den halve Krogs Mølle; i Dronningborg A.. Gislum 
Hd.. UUes S. og By 1 G.; i Dueholms A., Tye, [Hiardemaal]-' 
S. og By 1 G., 2 Gh., i Kaastrup 1 G. Gp Q, 373. I. 

Beregning (Skødebog Q, 533): 
Kirkens Andel af Tienderne af 

Volstrup S Htk. 32 Tdr. 

Kirkens Andel af Tienden af 

Hørbye S - 22 - 

Gæsteripenge af Præste- 
gaarden i Volstrup og 
Præstens Anneksg. regnes 
ikke. da Bispen i Aal- 
borg fremdeles skal nyde 
Gæsteripengene og Præ- 
sten Anneksg. Tiis. Htk.. . . 54 Tdr. å 25 Rdl. Td. 1350 Rdl. . Sk. Det Gods. 

han giver i 

Mågeskifte i Aalborghus og Dronningborg Amter, 

Htk. 17 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. l'/,o Alb. 

å 50 Rdl. Td 870«/, Rdl. 13 Sk. 

i Dueholms A.. Htk. 14 Tdr. 1 Skp. 

1 Fdk. 1 Alb. å 35 Rdl. Td A95^U " 8 " 

Tiis.... 1366Vj Rdl. 21 siv. Forskel... 16Vj Rdl. 21 Sk. 
18. Marts. Mageskiftebrev, hvorved Claus Rask, Præ- 
sident i Nyborg, fa ar: i Nyborg A.. Vinding Hd., Nyborg S.. 
Hiulbye 12 (G), hvoraf 2 med Skov. 1 H.. i Aufnsløf S.. Reg- ' Saaledes Brg. i Skødebog (j og i I.. Gp (^) har Tornborg. * Skøde- 
bog Q, Gp (^ og I. have fejlagtigt Hiarum. se Skøde 22. Nov. 1673 til 
Niels Lange. Skødebog Q. 647. 

25 386 1673. 

strup 12 (G), 1 jordløst H. — for: i Odensegaards A.. Vendts 
Hd., Viebye 1 (G); i Skoubye Hd, Askebye 1 (G); i Skam Hd., 
Agernis Birk. Toresøe 1 (G), i Bolmer 1 (G), i Hiadstrup 2 
(G), i Glanderup 1 (G), i Badstrup 1 (G), som tillige svarer 
af en Jord paa Taarup Mark, i Fauerskou 2 (G) ; i Nyborg A., 
Bøslinge S. og By 9 (G), hvoraf 1 Ejendomsg., en Afgift, som 
svares af nogle jordegne Bønder, med Skov til Byen, i Hesel- 
ager Birk og S.. Borsøre 1 (G) med Skov; i Vinding Hd., 
Rosielde By 1 (G), i Oxendrup S. og By 2 (G); i Salling Hd., 
Vantinge 1 (G). Gp Q, 375. I. Se ndfr. Skøde af 7. Aug. s. A. 
Beregning (Gp Q. 377f): 

Det Gods, han faar af Kronen. Htk. 182 Tdr. » Skpr. > Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte. — 188 - 2 - 31/2 - 

Forskel Htk. ... 6 Tdr. 2 Skpr. 31/2 Fdk. 

18. Marts. Mageskiftebrev, hvorved Christian Hansen, 
Tolder i Assens, faar: i Baag Hd., Kierum S., Torøe 1 G., 
i Melbye 1 G., i Gamtoft S., Volbroe, i Siøde 1 G. — for: 
i Aasumb Hd., Aarslef S. og By 2 G. ; i Vinding Hd., Høirup 
S. og By 1 G. Gp Q, 379. I. Se ndfr. Skøde 7. Aug. s. A. til 
Claus Rask, Anm. 

Beregning (Skødebog Q, 538): 

Det Gods. han faar af Kronen Htk. 241/2 Td. 2 Fdk. 2 Alb. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, og som er 
udlagt til Ryttergaarde, — 241/2 - 1 - * - 

Forskel Htk.... 1 Fdk. 2 Alb. 

å 50 Rdl. Td.: 2^/2 Rdl. 10 Sk., som han betaler i rede Penge. 

25. Marts. Mageskiftebrev. hvorved Hans Mules 
Arvinger faa: i Flackebierg Hd.. Vallensved S. og By 9 G.. 
Part i 1 G., 4 Gh. — for en Del Gods, som er udlagt til 
Ryttergaarde: paa Furland. i Dibbel 1 G., i.Nedderbye 1 G., 
i Griselgaard 1 G., i [Vøiel]^ 2 G.. Gaarden Dalsgaard. 1 Vejr- 
møUested der paa Landet, samt de Gadehuse, som hgge til 
Gaardenes Grunde. Fra 1. Maj 1672. Gp Q. 38 J. I. 

Beregning (Skodebog Q, 541): 
Det Gods, de faa af Kronen, Htk. 57 Tdr. 3 Skpr. å 50 Rdl. Td., 28683/, r^I. 
Dertil regnes 2 Aars Rente fra 1. Marts 1670 af. da Godset- 
svarer til Rytterlægene, og til 1. Maj 1672 3441/^ . 

Tiis.... 3213 Rdl. 1 Gp Q og Skodebog Q have Møyel. '^ Sammen med de øvrige 
Gaarde paa Fur, se kgl. Resol. 30. Dec. 1672. I. 1673. 387 

Det Gods, de give i Mageskifte, Htk. 64 Tdr. l'/^ Skp. å 

50 Rdl. Td 3213 Rdl.. 

hvilket saaledes gaar lige op imod hinanden. 

26. Marts. Skøde til Jost Bierig, Herredsfoged over 
Slet og Han Herreder, paa: i Aalborghus A., Han Hd., Aggers- 
borg S. Herligheden til 1 øde Selvejerg . kaldet Løekegaard. 
med nogle Aars Skattefrihed, — for 5 Aars Herredsfoged- 
tjeneste. Gp Q. 384. I. 

Beregning (Skodebog Q, 544): Den Selvejergaard. Kronen til- 
skøder ham. Htk. 4 Tdr. 1 Skp., som efter Renteritaksten beløber sig 
til 6 Rdl. 45'/2 Sk. 

3. April. Skøde til Herman Meier, Assessor og Sekre- 
tær i Krigskollegiet. paa følgende af Sorø Akademis Jorde- 
gods: i Vordingborg A., Tybiere Hd., Skielbye S.. Kagstrup 
1 G., i Herlofmagle 1 B.. i Dysted 1 G. med Skov til 30 Svins 
Olden — for: paa Taasinge, i Lunde S. og By 1 G., som er 
udlagt til Ryttere, endvidere har han afstaaet og i Kongens 
Bibliotek indleveret sit Bibliotek efter den Fortegnelse, som 
iforvejen er overleveret til den kgl. BibUotekar. Gp Q. 385. I. 

Beregning f Skødebog Q. 545): 
Det Gods. Kronen til- 
skøder ham. . . Htk. 43 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. V2 Alb. » ^ sæll. Maal 

DenGaard, som er ud- 
lagt til Ryttere. Htk. 4 Tdr. > Skpr. 1 Fdk. > Alb. 1 .^ sæll. Maal 

Den Bogsamling:, han 
afstaar Htk. 40 - » - > . , . > . _ 

Tiis. Htk. ... 44 Tdr. » Skpr. 1 Fdk. . Alb. 1 ^ sæll. Maal 

Forskel Htk. ... 1 Skp. 31/2 Fdk. ^/^ Alb. sæll. Maal. 

21. April. Skøde til Herman Weiberg. Kammertjener 
og Hofskræder. ' paa et Fag Hus af Klædekammeret til de 
ham tilhørende fire, samt BevilUng paa fri Udgang til Slots- 
pladsen fra sit nyopbyggede Hus. K. Sæll. Reg. Nr. 107. 
Trykt herefter KD VI. 609. 

22. April. Mageskiftebrev. hvorved Fredrik Giese. 
Assessor og Sekretær i Kammerkollegiet, faar: i Ringsted A. 
og Hd., Nordrup S., Mulstrup 2 G. med Skov, som hidtil have 
været lagte til Københavns Slots Præsteembede. — for Jorde- 
gods, som er udlagt til Ryttergaarde: i Fyn. Odensegaards A.. 
Søndersøe S. og By 2 G., i Gierskouf 3 G. Desuden faar 

25* 388 1673. 

han: i Ringsted A. og Hd., Nordrup S., Mulstrup 1 G., Htk. 
9 Tdr. Endvidere maa han — i Betragtning af sin lange og 
tro Tjeneste — uden Erstatning beholde de 51 Tdr. 4 Skpr. 
IV2 Fdk. Htk. øde Jordegods, som Kronen tilskødede ham 
og hans Medinteressenter d. 13. Febr. 1668 ud over Ækvi- 
valentet for det Gods, han selv afstod i Koldinghus A. ; endelig 
giver Kronen Afkald paa Reluitionsretten til det Gods, som 
den tilskødede ham d. 13. Febr. 1668 som Vederlag for det 
afstaaede Gods i Koldinghus A. med Forbehold af Tilbage- 
købsretten. Frederik Giese afstaar derimod alle yderligere 
Krav paa sin Fordring, 6875 Rdl. Skødebog Q, 54. Gp Q. 
387. I. 

Beregning (Skødebog Q, 546): 

1) Mageskiftet: de to Gaarde i Mulstrup, som 

have ligget til Københavns Slots Præste- 
embede, Htk. 28 Tdr. 4 Skpr. » Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 16 - 1 - 1 - 

Forskel Htk. . . . 12 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk., 

2) Skødet: den Gaard, Kronen tilskøder ham 

i Mulstrup, Htk. 9 Tdr. 

22. April. Skøde til Jakob Jensen Norman, Rustmester, 
paa et Kilestykke Jord til et Portrum bag Slottet i Køben- 
havn. Orig. K. Sæll. Reg. Nr. 109. Trykt herefter KD VI, 609. 

23. April. RK. Skr., at Københavns Slots Præste- 
embede faar: i Vordingborg A., Nestelsøe S. og By 2 G. 
med deres Andel i Sammelskatten og Skoven — for: i 
Ringsted A. og Hd., Nordrup S., Mulstrup 2 G. med Skov, 
som have været bevilgede Kaldet, men d. 22. April 1673 bleve 
udlagte til Frederik Giese. Gp Q, 389. I. 

Beregning (Skødebog Q, .5.50): 

Det Gods, Kronen tilskøder Kaldet, Htk. 29 Tdr. 1 Skpr. 21/2 Fdk. 

Det Gods, som Kaldet har mistet — 28 - 3 - » 

Forskel Htk.. . . 4 Skpr. 2^1., Fdk. 

— Gavebrev til Peter Scavenius, Generalprokurør, 

paa: jus patronatus til Saabye Kirke i Volborg Hd. og til 

Soderup Kirke i Mierløse Hd. med Kirkens Andel af de nævnte 

Sognes Korn- og Kvægtiender, Herligheden til Præstegaardene 

og Degnebolene og al anden Kirkernes Herhghed og Indkomst 

samt Kaldsretten. Skødebog Q, 555. Gp Q, 390. I. 1673. 389 

Beregning (Skødebog Q, 553): , 

1) Dateret d. 23. April; Kirkegaarde i Mierløse 

Hd.. Buckerup 2 G., i Smidstrup 3 G., i 

Tingrerup 1 G., som ikke beregnes, da den 

følger Præsten. 1 ode Kirkejord paa Sode- 

rup Mark. 1 liden Kirkeunderskov . . . Htk. 28 Tdr. 1 Skpr. 3'U Fdk. 

Kirkens Tidende af Soderup S — 55 - 2 - ^ 

I Kirke Saabye S. 2 Kirkeh.. hvoraf Niels 

Trolle tilegner sig Herligheden, 1 G., 

Kirkeskoven og Jorden — 5 - 4 

Kirkens Tidende af Saabye S — 66 - 4 

Htk.. . . 155 Tdr. 5 Skpr. 3'/^ Fdk. 
å 25 Rdl. Td.: 389-' Rdl. 21 Sk. 

2) Dateret d. 27. April 1673: i Mierlose Hd.. 

Kirke Eskildrup S. og By 1 Otting Smør 
til Præsten ad mensarn, regnes derfor ikke. 

Kirkens Tidende af Eskildrup S Htk. 20 Tdr. 2 Skpr. 

å 25 Rdl. Td.: 508 Rdl. 32 Sk. 

26. April. Gavebrev til Frederik von Arnsdorf. Ge- 
neralmajor, paa: i Halds A.. Kronens Andel af Birkeretten til 
Skiern Birk. samt Kronens Andel af jus patronatus til Skiern 
og Vester Velling Kirker under Halds A.. Herligheden "til 
Degnebolet i Store Sørup, som skylder til Degnen i Østed. 
med Kirkens Andel af Korn- og Kvægtienden af de nævnte 
Sogne. Herligheden til Præstegaarden og Degnebolet og al 
anden Kirkernes Herlighed og Indkomst samt Kaldsretten. 
saa vidt Kronen dertil har været berettiget. Gp Q, 392. I. 

Beregning (Skødebog Q, 557): 
Kronens AndeP af Skiern 

Kirketiende Htk. 2^j, Tdr. . Skpr. 

Kronens Andel af VesLer 
Velling Kirketiende . — H'/a - Va 

Tiis. Htk.... 9 Tdr. V2Skp.a5ORdl.Td. 453 Rdl. 12 Sk. 
Kronens Andel af 1 Kirkeg. i Hammers S. og 1 Gh. . . 37'/2 - 16 - 
Kronens Andel af Skiern Birkehøjhed 14o'/4 - 8 - 

Tiis. . . 636«/« Rdl. 12 Sk. 

30. April. Frihedsbrev til Jens Lauritsen i Præstøe 

|)aa at nyde den nyoprettede Gaard Nysøe med samme Frihed 

og Herlighed som andre Sædegaarde i Danmark. Tienden 

undtagen. Denne Gaard bestaar af en Del af det Gods, som 

' Kronens Andel er ^»4. Christen Skels Vg og hans egen ',„. Brg. 
I Skødebog <,^ og i 1. 390 1673. 

Kronen tilskødede ham d. 3. Okt. 1670, nemlig: ved Præstøe 

Købstad 10 Jorder med tilliggende Skov, Klosterhaven sstds., 

19 Haver udenfor Byen, Pi;æstøe Overdrev, samt 1 Jord fra 

Øregaard, tiis. Htk. 20 Tdr. 2 Skpr. V2 Ottk. Fremdeles giver 

Kronen Afkald paa Tilbagekøbsretten til det Gods, 90 Tdr. 

Htk., som den havde forbeholdt sig i Skødet af 3. Okt. 1670 

— for 300 Rdl. i rede Penge, som ere tillagte det kgl. Bibliotek. 

Gp Q, 395. I. 

Beregning (Skødebog Q, 559): 
Kontributionsfrihed af Htk. 20 Tdr. 2 Skpr. V2 Ottk. 

å Vo Rdl. Td 10 Rdl. » Sk. 

Korn- og Flæskeskat af det samme Hartkorns beløb . 3^2 - 1* - 

Tiis. . . . 131/2 Rdl. 14 Sk. 
Hans Vederlag 300 Rdl., som give i aarlig Rente . . 18 - » - 

Forskel... 4 Rdl. 34 Sk. 

11. Maj. Skøde til Gotfrid Hofman, Ingeniør, paa 
en Byggeplads ved den nye Kanal i København. K. Sæll. 
Reg. Nr. 132. Trykt herefter KD VI, 610. 

— Skøde til Henrik Møller, Borger i København, 
paa en Byggeplads ud til Adelgade i København, i Stedet for 
den Plads, han har mistet ved den nye Adelgades Afstikning. 
K. Sæll. Reg. Nr. 133. Trykt herefter KD VI, 610. 

15. Maj. Skøde til Johan Christof von Korbitz til 
Hellerup, Rigsmarskal. paa Boldhuset med tilhørende Gaard, 
Grund og Vaaning paa Slotspladsen i København; Længden 
fra Rigsmarskallens Port, fra den østre til den vestre Side, 
til Hjørnet af Boldhus Pillen med Boldmesterens Vaan[ings]- 
hus^ er 64 Alen U^/^ Tomme sæll. Maal, og Bredden af 
Boldhuset fra det ene Hjørne af Pillen langs den vestre ^ 
Side til det andet er 22 Alen 1 Kvarter; Længden fra det 
vestre Hjørne af Pillen langs den søndre Side til Boldmesterens 
Køkken indtil Kronens Gaard, som Kommissær Nicolaus 
Bennich nu bebor, er 46^/2 Alen 6V3 Tomme. Bredden fra 
den søndre Side af Boldhuset langs Boldmesterens Køkken 
og Rigsmarskallens Vognhus ^ til Provianthuset er 22V2 Alen 

' Skødebog Q og K. have Vohnhus, Gp Q Vonhus. * Saaledes K. 
og Skødebog Q, Gp Q har venstre. ^ Saaledes Gp Q og K, Skødebog Q 
har Vonhus. 1673. 391 

4 Tommer, — Bredden af Gaardsrummet med Køkkenet, som 
hører til Boldhuset, fra Bigsmarskallens Gaard. og indtil den 
Gaard, som Kommissær Bennich bebor, er 17 Alen 2 Kvarter, 
Gaardsrummet indad til Bigsmarskallens Gaard til den søndre 
Side er 13 ^/g ^l^n og endelig fra den ene Kant og indad til 
den Gaard. Bennich bebor, fra Pillen, som staar i Køkkenet, 
er 8 Alen 8 Tommer sæll. Maal; — med Fritagelse for Grund- 
skat af selve Boldhuset og med det til dette tidligere bevilgede 
Privilegier og Friheder, især hvad Kælderen under Boldhuset 
angaar. hvor der maa sælges og udskænkes alle Slags Vin 
og fremmed saa vel som indenlandsk 01, og skal han og 
efterfølgende Ejere sørge for, at det altid uforanderlig bHver 
et Boldhus: — imod. at han afstaar sin Fordring. 8500 Rdl. 
Orig. Top. Saml. p. Perg. Kbh. Skødebog Q, 562. Gp Q, 396. I. 

26. Maj. Gavebrev til Christof von Gabel til Gisken- 
hagen, Bafvelsøe og Turøe, forrige Statholder, paa jus patro- 
natus og Kaldsret til Bafvelsøe og Glumbsøe Sogne i Vordingborg 
A., Tybierg Hd.. med Kirkens Andel af de tvende Sognes Korn- 
og Kvægtiende, samt al anden Kirkens Herlighed og Indkomst. 
Gp Q, 398. I. Orig. Top. Saml. p. Perg. Tybjerg Hd. Nr. 79. 

Beregning (Skødebog Q, 564): 

Bafvelse Kirketiende Htk. 12 Tdr. 2 Skpr. > Fdk. 

Kirkens Landgilde : en lille Jord. som bruges 

til Degneg — >> - 2 - 1 

Glumbsøe Kirketiende — 30 - 5 - > 

Kirkejorder, som Præsten bruger: 4 Enge, 

henholdsvis i Melskouf, ved Stockebierg, 

ved Jordboe og i Lille Vang og Lund, 

samt 1 Jord; — 5 - 2 - S'/* - 

Tiis. Htk. ... 49 Tdr. » Skpr. »/^ Fdk. 
å 25 Rdl. Td., 1225 Rdl. 25 Sk. 

27. Maj. Skøde til Jakob Jensen Norman, Rust- 
mester, paa det Hus paa Slotspladsen i Kobenhavn med til- 
hørende Grund, som han 27. Marts 1660 fik Panteskøde paa. 
Orig. Top. Saml. p. Perg. Københavns Gaarde og Huse. Suppl. 
K. Sæll. Beg. Nr. 149. Trykt herefter KD VI. 610. 

31. Maj. Mageskiftebrev, hvorved Peder Faxe. Sogne- 
præst til Pedersborg ved Sorø, faar: i Anlvorskouf A., 
Kiendertoft S., Vedbye Nørre 1 G., i Sotterup S., Vedbye 
Nørre 1 halv G., med de na'vnte Gaardes Andele i Sammol- 392 1673. 

skatten — for: i Sønderhald Hd., Stanum 1 G., samt hans 

Fordring ifølge en Rentekammerafregning udstedt d. 31. Maj 

1673 til Karen, sal. Peder Simmensens. Gp Q, 399. I. 

Beregning (Skødebog Q, 565): 
Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 16 Tdr. » Skpr. 2"/^^ Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, i sæll. 
Maal Htk. 12 Tdr. 3 Skpr. 3 . Fdk. 

Hans Fordring ISlVa Rdl. 18 Sk., be- 
regnet i Htk. å 50 Rdl. Td — 3 - > - ♦,'5 

Tiis. Htk. ... 15 Tdr. 3 Skpr. 3^/5 Fdk. 

Forskel Htk.... 2 Skpr. 2'/., Fdk.. 

som forundes ham, da den Gaard, han giver Kronen, er besat, medens 
det Gods, han giver i Mageskifte, er øde. 

31. Maj. Gavebrev til Arild Gedde paa: i Stiernholms A., 
Nimb Hd., Hvering S. og By Part i 1 G , som i Februar 1664 
blev udlagt til Kronen for gamle resterende Skatter fra be- 
meldte Arild Gedde og Margrethe Pax. Gp Q, 401. I. 

Beregning (Skødebog Q, 567): Den Gaardspart. Kronen skænker 
liam, Htk. 3 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk. i/e Alb. å 50 Rdl. Td.. I981/2 Rdl. 6 Sk. 

— Mageskiftebrev, hvorved Vilhelm Mule, Økonom 
ved Kommunitetet i København, faar af Sorø Akademis 
Jordegods: i Ramsøe Hd.. Høielse S. og By 4 G., 1 H.. 
1 Kirkejord. i Skiendtsvedlille 2 G., hvoraf 1 tillige svarer af 
et H., i Høibye 1 G. ; i Flackebierg Hd., Tiustofte 4 G., 1 H., 
i Gimblinge S., Vemmeløse 2 G., i Flackebierg S. og By i G., 
i Hemmesøe S. og By 1 G., i Stude 1 G., i Nebbelle 1 G.. 
1 H., i Høien S. og By 1 G., i Vester Bøgebierg 1 H., i Torn- 
borg S., Frøelund 1 G , i Hyllinge S. og By 1 G. ; i Aardts 
Hd., Svallerup S., Biere 1 G., 7 H., i Svallerup By 2 G., hvoraf 
1 tilhge svarer af et H., i Rørbye S.. Ugerløse 1 G.; i Ring- 
sted Hd., Bringstrup S. og By 1 G., i Gystinge S. og By 3 G. 
med Skov, 2 Gh., Siggersted S. og By 1 G.; i Tudtse Hd.. 
Gislinge S. og By 1 G. ; i Biefverskouf Hd., Giørslef S. en Af- 
gift af 1 Vænge af Herlufstrup Gaard: i Hammers Hd.. Peder- 
strup 1 G. med Skov til 24 Svins Olden, 1 H.; i Mirløse Hd., 
Tersløse S.. Atterup 1 G. — for en Del Gods, som er ud- 
lagt til Ryttergaarde, nemlig: i Skam Hd., Grindeløf S., Nør- 
bye 3 G., i Gunstrup 1 G., i Bedislef S. og By 1 G.; i Lunde 
Hd., Fremmelef 1 G., i Allesøe 1 G., i Norupe S., Egense 2 G.; 1673. 393 

i Odense Hd.. Verninge S. og By 1 G., i Ubberud S. og By 
4 G., i Brobye S. og By 1 G.; i Bierre Hd., Kiølstrup S.. 
Ladbye 4 G., i Drigstrup 1 G., i Munkeboe 1 G. ; i Aasum Hd. 
1 G., kaldet Lafvindsgaard : i Vinding Hd., Aarsløf S. og By 
1 G.. UUerslef S. og By 1 G., 1 H. paa samme Gaards Grund; 
1 Salling Hd., Nørre Brobye S. 1 G., i Gierstelef 1 G., 1 H.; 
i Baag Hd., Sandagger By 1 G., i Kierum S.. Ebberup 1 G., 
i Saltofte 1 G., i Sandagger S., Toerup 1 G., i Kierte S., Ørs- 
berig 1 G.; i Vends H., Kauslund S. 1 G.; i Skam Hd.. Gafn- 
bye 1 G., en aarlig Afgift af Sprou: fra I.Maj 1672 at regne. 
Gp O, 404. I. 

Beregning (Skødebog Q, 570): 
Det Gods. han faar af Kronen, Htk. 333 Tdr. 1 Fdk. > Alb. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, Htk. 315'/., Td. 3 Fdk. 1 Alb. 

For Restancer paa dette Gods, 1012 Sletdlr. 
3 Mark 1 Sk., — 14 Tdr. . Fdk. » Alb. 

Tiis. Htk.. . . 3291/2 Td. 3 Fdk. 1 Alb. 

Forskel Htk. .. . 3 Tdr. S'/j Skpr., . 
som forundes ham uden Vederlag, da Landgilden af en Gaard i Høie S. 
er nedsat med 8 Tdr. Htk.. for at den igen kan bringes paa Fode. 

4. Juni. Mageskiftebrev. hvorved Bolle Luxdorph til 
Sørupgaard, Ceremonimester og Ordenssekretær, faar af Sorø 
Akademis Jordegods: i Tybierre Hd. og S., Ourup 2 G.. 
Hielmsø 8 G. med Skov; i Bingsted A.. Farringløse S. Part 
i 1 G.; i Merløse Hd., Nørre Jernløse S., Norup 1 G. — for 
en Del Gods. som er udlagt til Ryttergaarde, nemlig: paa 
Taasinge, i Bierebye S., Vaare 6 G., i Gessinge 8 G., i 
Strammelse 4 G. med deres Part i en Gaards Landgilde og 
deres Andel i Sammelskatten; i Odense A., Skam Hd., Roers- 
lef S. 3 G. Gp Q, 411. I. 

Beregning (Skødebog Q. .581): 
Det Gods, han faar af 

Kronen Htk. 116 Tdr. 5 Skpr. 3 Alb. I*:, .^ sæll. Maal 

Det Gods, han giver 

i Mageskifte — 116 - 5 - 3 - P/5 - — 

det gaar saaledes lige op imod hinanden. 

— Aab. Brev, hvorved det bevilges Christian Gantzel, 
Hofmusikant, at lade bygge en Vejrmølle paa den ham an- 394 1673. 

viste Plads udenfor Vesterport i København, K. Sæll. Reg. 
Nr. 160. Trykt herefter KD VI. 611. 

9. Juni. Skøde til Hendrik Randtzou til Krapperup, 
Kammerherre, paa jus patron^tus til Sneslef, Frøslef, Ørslef 
og Terslef Sogne i Ringsted A. med Kirkens Andel af de 
nævnte Sognes Tiender, Kirkernes Herlighed og Indkomst, 
samt Kaldsretten — imod, at han afstaar en Del af sin 
Fordring. Gp Q, 402. I. 

Beregning (Skødebog Q. 568): 

Sneslef Kirketiende Htk. 18 Tdr. 4 Skpr. > Fdk. 

Kirkens Landgilde: i Sneslef S. 1 G.. 

1 H.. en lille Holm — 4'/., - » - 2'U - 

Frøslef Kirketiende — 18 - 2 - » 

Kirkens Landgilde: i Frøslef S., 1 Kirke- 
jord, 3 Gh., Kirkeladen, 2 G., hvoraf 

Herligheden tilhører Sandbygaard, 1 

Jord paa Simmendrup Mark ... — 8 - 4 - » 

Ørslef Kirketiende — 24 - » - > 

Kirkens Landgilde: i Ørslef S. 3 G.. 

Herligheden til en af dem tilhører 

Niels Trolle, 1 B., 1 H.. Kirkeladen . — 18 . » . . 

Terslef Kirketiende — 35 - » - ■> 

Kirkens Landgilde: i Terslef S. 7 H. med 

1 Enghave, 2 Ågre — 8 - 1 - 2 

Tiis. Htk.... 135V2Tdr. . Skpr. i,, Fdk. 
å 25 Rdl. Td., 33873/^ Rdl. 1 Sk., som afskrives paa hans Fordring. 

12. Juni. Aab. Brev til Morits, Friherre af Putbus, 
hvorved det bevilges ham, at de Bønder og Tjenere, han har 
eller herefter maatte faa til Birkholm, maa svare til Birkholm 
Birketing. Sæll. Reg. Nr. 168. K. 

27. Juni. Skøde til Jakob Markvorsen, Indvaaner i 
København, paa en Byggeplads ud til Adelgade i København 
i Stedet for den Plads, han maa afstaa paa Grund af 
Gadernes Forandring. K. Sæll. Reg. Nr. 181. Trykt herefter 
KD VI, 612. 

30. Juni. Skøde til Bolle Luxdorph til Sørupgaard, 
Ceremonimester og Sekretær ved de kgl. Ordner, paa: i 
Ringsted A., Faringløse S. Part i 1 G., af h^^lken han d. 4. 
Juni s. A. har faaet Skøde paa den øvrige Landgilde, — imod, 
at han afstaar sin Fordring. Gp Q, 418. I. 1673. 395 

Beregning (Skødebog Q, 591): 

Den Gaardspart i Tvindelsrup. Kronen tilskøder han). 
Htk. 4'/, Td. 2' ,, Fdk. 2'!, ^ k 50 Rdl. Td 230 Rdl. 47'/., Sk. 

lians Fordring efter Afregning af 10. Aug. 1661 for 
hans F'ader, Christian Bollesens Renteskriver- 
tjeneste 227 - 41 

Forskel... 3 Rdl. 6'/. Sk. 
8. Juli. Kgl. Konfirm. for Christian Pedersen. General- 
fiskal, paa et Mageskifte med Herløf Kirke under Frederiks- 
borg A., som Sællands Stiftøvrighed i Følge kgl. Befaling af 
18. Febr. 1673 har sluttet med ham d. 15. April s. A., hvorved 
han fa ar: i Frederiksborg A., Børstingerød 1 Kirkeg. med 
Kirkejord og Skov — for: i Københavns A., Kna[r]derup 1 G., 
foruden 100 Rdl. i rede Penge, samt 50 Sletdl. til at bygge 
et Hus for i Herløf til Kirkens Bedste. Sæll. Reg. Nr. 194. I. 

10. Juli. Frihedsbrev til Vincents Joakim von Hahn 
til Eigedegaard paa at nyde med Frihed som en adelig Sæde- 
gaard under Navnet Hiortspring det Gods, som Kronen d. 6. 
April 1672 skænkede ham. nemlig: i Københavns A., Smørum 
Hd.. Herleuf S., Tøbberup 1 halv Bolsgaard, 6 Fjerdingsgaarde 
og nogle Husmænd, og som han har ladet indgrøfte og ind- 
rette til en adelig Sædegaard. saaledes at det alt skal ligge 
under Hovedgaardens Takst. Skødebog Q, 589. Gp Q, 415. 1. 

11. Juli. Vederlagsskøde til Konrektorembedet ved 
Aarhus Skole (Mag. Johan Rodius) paa Kongens Andel af 
Korntienden af Bregnet S. i Kalløe A., Østerlisbierg Hd. — 
for: det Tab, Embedet har lidt ved Udlæg til Ryttergaarde 
af Gods, som var tillagt det. Gp Q. 415. 1. 

Beregning (Skødebog Q. 587): 

Det Gods, Kronen tilskøder Embedet Htk. 16 Tdr. 5'/j Skpr. 

Det Gods, Embedet har mistet. Gaarden Elsted i 
Hiordtshøi S.. Østerlisbierig Hd.. som atter var 
Vederlag for 2 G. i Limme. Hald Hd., — 12-5 Forskel Htk.... 4 Tdr. >/. Skp.. 
som forundes Embedet, da det nu i 2 Aar har mistet Indkomsten af 
den udlagte Gaard. 

23. Juli. Skøde til Poul Nielsen, Sekretær i danske 
Kancelli, f)aa: i Andvorskouf A., Kindertofle S. 1 G., kaldet 
Landbyetorp, som tillige svarer af en Have i Kindertofte Over- 
drev sammen med 5 Mænd i Vedbyenøre, med Skov til Gaarden 396 1673. 

— imod, at han indløser nævnte G., som d. 2. Okt. 1660 var 
bleven pantsat til Niels Mickeisen, Indvaaner i København, 
og for Resten lader sig afkorte i sin resterende Løn. Gp Q, 
419. I. Orig. Skøder til Kongen S, 49. 

Beregning (Skødebog Q, 593): 

Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 8 Tdr. 2 Skpr. 
3 Fdk. å 50 Rdl. Td 422^U Rdl. 16 Sk. 

Pantefoidringen 154 Rdl. 16 Sk. 

Resten afkortes i hans tilgodehavende Løn 268^/4 - t, - 

Tiis.... 4223/4 Rdl. 16 Sk., 
som saaledes gaar lige op imod hinanden. 

23. Juli. Skøde til Cl em m end Lambrecht, Indvaaner 
i København, paa en Byggeplads bag hans egen nuværende 
Plads i København. Sæll. Reg. Nr. 212. Trykt herefter 
KD VI, 619. 

27. JuH. Skøde til Hans Hop, Møller, paa en Bygge- 
plads paa Christianshafn ved store Torvegade og Prinsens- 
gade. Sæll. Reg. Nr. 215. Trykt herefter KD VI, 619. 

2. Aug. Gavebrev til Fredrik von Arnsdorf til Ofver- 
gaard, Generalmajor, paa Birkerettigheden til Svanholm Gaard 
under Abrahamstrup A., og skulle ikke blot alle Bønder og 
Tjenere i Horns Hd., som nu ligge til bemeldte Gaard, men 
ogsaa de, der herefter maatte blive lagte under denne, svare 
tir det nævnte Birk. og paa jus patronatus til Krogstrup og 
Kundbye Sogne med Kirkens Andel af de tvende Sognes 
Tiender, Herhgheden til Præstegaardene og Degnebolene og 
al anden Kirkernes Herhghed og Indkomst, samt Kaldsretten, 

— dog saavel Birke- som Patronatsretten kun saalænge han. 
hans ægte Livsarvinger og Descendenter besidde bemeldte 
Gaard Svanholm. Gp Q, 416. I. 

Beregning (Skødebog Q, 590): 

Det Gods, Kronen skænker ham: 

Kirkens Tiende af Krogstrup S Htk. 19 Tdr. 4 Skpr. 

I Krogstrup 1 Kirkeg — 3 - 4 - 

Kirkens Tiende af Kundby S — 19 - 4 - 

Htk. ... 43 Tdr. 
å 25 Rdl.: 1075 Rdl, Birkeretten til Svanholm uberegnet. 1673. 397 

7. Aug. ' Mageskiftebrev. hvorved Claus Rask. Præsident 
i Nyborg, faar: i Nyborg A., Vinding Hd.. Hiulbye 12 (G), 
hvoraf 2 med Skov til. i Aufnsløf S., Regstrup 12 (G), 1 jord- 
løst H. — for: i Hindtsgaufl A.. Vendts Hd., Ubye S., Viebye 
1 (G); i Rugaards A., Skoubye Hd., Serslef S., Askebye 1 (G); 
i Odensegaards A., Skam Hd., Agernis Birk. Toresøe 1 (G), 
i Dolmer 1 (G); i Lunde Hd.. Hiadstrup S. og By 2 (G), i 
Glamdrup 1 (G), i Badstrup 1 (G), som tilhge svarer af en 
Jord paa Torup Mark; i Assens A., Bog Hd., Kiøngs Høirup 
1 (G), i Fauerskou 2 (G); i Nyborg A., Salling Hd., Vantinge 
S. og By 2 (G): i Gudme Hd., Veigstrup S. og By 1 (G), 
Part i 1 G.; i Vinding Hd.. Rosilde By 1 (G), i Oxendrup 
S. og By 2 (G), i Røslinge S. og By 9 (G), hvoriblandt 1 
Ejendomsgaard, 1 Afg., som svares af nogle jordegne Bønder, 
med Skov til Byen. Endvidere bevilges det C. Rask. hans 
Hustru og Arvinger, at de maa være fri for Kronens Tilbage- 
købsret til deres Gaard Kannegaard. som Frederik HI. har 
tilskødet C. Rask. d. 23. Jan. 1669. K. 

Beregning (Skødebog Q. 761): 

Det Gods, Kronen afstaar, Htk. 182 Tdr. » Fdk. » Alb. 

Det Gods, han giver i Mageskifte. — 215 - 2 - V2 ' Forskel Htk.. . . 33 Tdr. 2 Fdk. V2 Alb. 

— Skøde til Zakarias Lemfort paa en Plads ved 
Rosenborg Have i København. K. Sæll. Reg. Nr. 234. 235. 
Trykt herefter KD VI, 621. • Dette Mageskiftebrev er en Omskrivning af et ældre af 18. Marts 
s. A. Grunden til, at et nyt Brev blev udstedt, var følgende: Mageskiftet 
af 18. Marts s. A. var sket efter Kommissæren, Grev Holks Erklæring, 
at det Gods, som Præsidenten i Nyborg, C. Rask, saavel som det. Tolderen 
i Assens, Christian Hansen, havde udlagt til det fynske Regiment, var 
tjenligt til Ryttergaarde, hvilket Generalmajor Arensdorf ej tieller be- 
nægtede, men mundtlig berettede han dog. at de Gaarde, som C. R. og 
C. H. havde faaet i Mageskifte, vare bedre end de Gaarde, de havde 
udlagt til Kronen; hvilken Forskel fornemlig skulde bestaa deri. at 
Kgnen paa somme Steder skulde være bedre hos Kronens Bønder, og 
at de havde flere Bæster end de andre. En Sy nsfoi retning, som General- 
major Arensdorf derefter lod foretage, førte til, at C Rask udlagde 
endnu 27 Tdr. 2 Skpr. og C. Hansen 9 Tdr. 6 Skpr. Htk. C. Bask afstod 
saalcdes endnu: i Kiøngs Høirup 1 (G), i V^antinge 1 (G) og i Veigstrui) 
1 (G), medens han tog tilbage: i Borsøre 1 (G). Skødebog y. 761. 1. 398 1673. 

21. Aug. Skøde til Peder Lauritsen, Sandfører og 
Indvaaner i København, paa en Byggeplads ved Kongens 
Have i København. K. Sæll. Reg. Nr. 247. Trykt herefter 
KD VI, 621. 

2. Sept. Skøde til Jens Juel, Friherre af Juellinge, 
Vicepræsident i Kommercekollegiet, paa: i Tryggevælde A.. 
Stevns Hd., Frøslev S. og By 3 Bøndergaarde, hvoraf 1 med 
Skov har Afslag og tiUige svarer af et Haverum, — for sin 
Fordring. Gp Q. 434. I. 

Beregning (Skødebog Q, 642): Det Gods, Kronen tilskøder ham, 
Htk. 13 Tdr. 5 Skpr. 2^2 Fdk. å 50 Rdl. Td., 696 Rdl. 84 Sk., som af- ' 
skrives paa hans Fordring. 

8. Sept. Skøde til Rasmus Ipsen, Tømmermand, paa 
en Plads ved Sølfgade i København. K. Sæll. Reg. Nr. 262. 
Trykt herefter KD VI, 622. 

30. Sept. Skøde til Henrik Miiller til Dragsholm, 
Rentemester, paa Birkerettigheden til følgende 5 Birker, nem- 
lig: Lønborriggaards Birketing i Lundenæs A. og Stensballe- 
gaards Birketing, hertil maa herefter alle de Bønder svare, 
som ligge til Stensballegaard, Værholm og Tyrestrup, samt 
alle de Bønder, som han nu har og herefter maatte tilforhandle 
sig i Skanderborg og Stiernholm Amter; Dragsholms Birke- 
ting, hvorunder det Gods skal svare, som han ejer eller 
ejendes vorder i Dragsholm A., Ods Hd. ; fremdeles maa han 
oprette 2 nye Birker, det ene over alt hans Gods i Sæbye- 
gaards A., Løfve Hd.. og det andet til Skioldnesholm i Ring- 
sted A.. under dette skulle alle de Bønder og Tjenere svare, 
som Ugge til Skioldnesholm. Kornerupgaard, Udleieregaard og 
Skulderupholms Hovedgaard. saavel som alt det Gods i Ring- 
sted A., Roeskilde A. og Merløse Hd., som nu tilhører ham, 
eller som han herefter maatte tilforhandle sig. Endvidere jus 
patronatus til Faareveile, Assins og Vallekilde Kirker med 
Hørfve Anneks, Jyderup i Tudtse Hd. med Holmstrup Anneks, 
Egebierg, Rørvig, Høibye, Odboe og Vig Kirker med Asminde- 
rup Anneks i Dragsholms A. ; — til Rerslef, Skillebierg, Finde- 
rup, Solbierg, Helsinge, Drøsselbierg, Gierslef, Haufrebierg med 
Guddum Anneks, Giørlef og Bakkendrup Kirker i Sæby- 
gaards A. ; — til Hvalsølille med Jødstrup Anneks, Harrested 1673. 399 

med Allingemagle Anneks, Taastrup med Ugeløse Anneks i, 
Ringsted A.; — til Oudsted med AUerslef Anneks, Roerup 
med Glimb Anneks. Kirke Hvalsøe med Sersløse Anneks \ 
Kiedtserup, Kornerup og Herslef med Gefvninge Anneks i 
Roskilde A. ; — til Lønborg Kirke med Egvad Anneks, Hemmet 
Kirke og Vium Anneks i Lundenæs A. — og til Sønd Kirke 
med Gangsted Anneks, Vær Kirke med Nebbel Anneks. Katte- 
rup Ørdslef og Tolstrup Kirker i Skanderborg A., saalænge 
bemeldte Gods besiddes af ham og hans Descendenter, med 
de nævnte Sognes Kirketiender og Kirkernes tiUiggende 
Herhgheder samt Kaldsretten. Endelig Kongens Andel af 
Tienden af Egeberg S. i Dragsholms A., af Sønd, Gangsted, 
Vær, Nøbbel, Katterup, Ørdtslef og Tolstrup Sogne i Skander- 
borg A. De øvrige Sognes Kongetiender, som ere tillagte 
forskellige Stiftelser eller Embeder, skulle uforandrede blive 
derved: men naar saadanne Kongetiender, — saavel som 
Kongetienden til Sæbye Kirke, som er tillagt Hospitalet i 
Slagelse, og Kirketienden, hvortil Universitetet i København 
har Patronatusretten, og som nu er bortfæstet til Sæbygaard, 
— blive ledige, skulle de for den sædvanhge Fæsteafgift følge 
de Sædegaarde, som tilhøre Henrik Miiller og hans Descen- 
denter. — Til Gengæld afstaar H. Muller sin Fordring. Til- 
bagekøbsret forbeholdt. Gp Q, 594. L 

Beregning (Skødebog Q. 594): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham : 
Kirkens Andel af Tienden af Valle- 
kilde S Htk. 51 Tdr.2 Skpr. . Fdk. . Alb. 

Kn Bygafgift til Kirken, 3 smaa 

øde Jorder i Horøe. Veiglebye 

og Serslef Marker, i Gref- 

vinge S. 1 Jord — 3-1 - 2 - l'/o - 

Kirkens Tiende af Hørfve S.. — 29 - 5 - > - » 

Kirketjenere: 2 (G) — 3 . 4 . , . s - 

Kirkens Tiende af Faareveile S. — 23-3 - . - > 

Kirketjenere: 2 (G). 1 Ager ved 

Kirken, noget Jord til Kirken 

paa Horre Mark. 1 Ager paa 

Blockebierig — 11 - 4 - 1 - I'/, - 

Kirkens Tiende af Afsjnis' S. — .52-4 - > - • 

' Saaledes Koncept til Brg. i I; Skødebog Q har Anis. 17 


- 4 


20 


- 2 


62 


- 4 


3 


- r. 


50 


- » 400 1673. 

En Del smaa Kirkejorder, som 
Degnen har i Fæste, lig- 
gende paa Høfve, Vidinge 
Ostoft og Tolsagger Marker, 
i Asmindrup S. 1 lidet Stk. 
Jord til Kirken, i Grafvinge 
S. 1 Jord, som Sognepræsten 
sidst havde i Brug, i Rør- 
vig S. 1 (G) Htk. 4 Tdr. . Skpr. » Fdk. ^ Alb. 

Kirkens Tiende af Asmindrup S. — 18 - 2 - » - » - 

3 Kirkejorder, 1 H. med ringe 
Avl, 1 Ager,. 1 (G), 2 Kirke- 
lodsagre, 2 (G), 1 (B), Part 
i Agars Mølle, 2 (B), i Vig S. 
1 Jord, kaldet Markisagger, 
i Horbye S. noget Jord og 
1 Ager — 

Kirkens Tiende af Holmstrup S. — 

Kirkens Tiende af Egeberig S. — 

Kirkens Landgilde: 2 (G) ... . — 

Kirkens Tiende af Odboe S.. — 

Kirkens Landgilde: 7 (B), 
hvoraf 1 tillige svarer af en 
lille Have uden Avl, 1 Kirke- 
jord, i Yderby 3 (G), 2 (B). — 20 - 4 - 31/4 

Kirkens Tiende af Vig S. ... — 73 - 2 - >- 

Kirkens Landgilde : 2 (G), hvor- 
af den ene svarer til Vig. 
Asmindrup ogHøibye Kirker. 
5 H. uden Avl, 2 Jorder, i 
Asmindrup S. 1 (G), 1 (B), 
1 Pund Rug af Vig Kirkes 
Indkomst, som Præsten 
nyder ad mensam — 15 - 5 - 2^/4 

Kirkens Tiende af Høibye S. — 80-4 - » 

Kirkens Landgilde : 2 (G), 4 (B), 
1 Kirkeager, noget Jord til 
Kirken — 11-3-1 

Kirkens Tiende af Rørvig S.. — 23 - » - » 

Kirkens Landgilde: nogle Jor- 
der, som bruges af 5 Mænd. 
1 Kirkeh — 1 - 2V2 - » 

Kirkens Tiende af Rorup S. . — 24 - » - » 

Kirkens Landgilde: 1 Stk. Jord 
paa Tockerup Mark, 2 smaa 
Stkr. Eng ved Seriøse, Kirke- 
laden — j> - 4 - » 1673. 401 

Kirkens Tiende af Glimb S. . Htk. 53 Tdr. » Skpr. - Fdk. • Alb. 
Kirkens Landgilde: 2 (H). der 

ikke ere satte i Htk. 
Kirkens Tiende af Herslef S. — 44 - » . » - t. 

Kirkens Landgilde: 1 (G), 1(B) - 3-5 - 1 

Kirkens Tiende af Valsøe 

Lille S — 16 - 4 - » - » 

Kirkens Landgilde: Degne- 
stavnen. Kirkeladen, 1 
Kirkeh.. 1 Kirkeskov til 24 
Svins Olden, som er afhuggen 
og derfor kun regnes for 

halvt — V2 - > - » - ' 

Kirkens Tiende af Jydstrup S. — 21 - 2 - > - » 

Kirkens Landgilde: 1 (B), 
Kirkeladen, 1 Kirkeeng i 

Nesorn. Degnejorden — V2 - 4 - '/s ■ * 

Kirkens Tiende af Harrested S. — 46 - 4 - » - » - 

Kirkens Landgilde: 3 Jorder, 
hvoraf 1 paa Allinglille Mark 
og 1 paa Taastrup Mark, 1 
Eng paa Taastrup Mark, en 
Afgift af Kirkeskoven, Skov 

til 70 Svins Olden — 6 -2 - VU - » 

Kirkens Tiende af Alling- 
magle S — 19 - 3'/2 - » 

Kirkeladen, ikke sat i Htk. 

Kirkens Tiende af Ousted S. — 28 - 4 - » - » - 
1 Smedjeh., som tilhører Kir- 
ken, er ikke sat i Htk. 
Kirkens Tiende af Allerslef S. — 39-1 - » - - 
Kirkens Tiende af Kirke Val- 
søe S — 

Kirkens Landgilde: 3 (G). 1(8). — 
Kirkens Tiende af Seriøse S. — 
Kirkens Tiende af Kidtse- 

rup S — 

Kirkens Landgilde :1 (G), 1(B). — 

Kirkens Tiende af Giefvinge S. — 

Kirkens Landgilde: 1 (G) ... — 

Kirkens Tiende af Kornerup S. — 

Kirkens Tiende af Jyderup S. — 

Kirkens Landj^ilde: 1 Degneb., 

2 Gh., nogle Agre i Skaredts- 

vang, 1 Kirkejord paa Torn- 

(ved]mark'. med Skov — 1 - 1 - 2'/9 - » 

' Saaledes Koncept lil Brg. i i; Skødebog Q har Tornmark. 

26 24 


- 3 


16 


- 4 


18 


2 


16 


- 3 


7 


- 3'/ 


15 


- 4 


4 


- 1'/ 


18 


- 2 


29 


- 4 402 1673. 

Kirkernes Tiende af Taastrup S. Htk. 56 Tdr. 2 Skpr. >> Fdk. >> Alb. 
Kirkens Tiende af Uggeløse S. — 24-1 - » - 

Kirkens Tiende af Rerslef S. — 17 . 4 - » - :. - 

Kirkens Landgilde: 3 (G), 1 
(B), 1 Jord paa Tudtsenis, 

1 (H) - 16 - 2 - . - . - 

Kirkens Tiende af Skielle- 

bierg S — 16 - > - » - » 

Kirkens Landgilde: 1 (G). 1 (B), 

en Afgift af nogle Jorder. . — 7 - S-j^ - '/^ - » 

Kirkens Tiende af Finderup S. — 50-4 - » - » 

Kirkens Landgilde : 2 (G), 2 (B), 

1 (H) — 9 - 5 - 5 - » 

Kirkens Tiende af Soldberig S. — 14-5 - » - " 

Kirkens Landgilde: 1 H., ikke 

sat i Htk. 
Kirkens Tiende af Kirke Hel- 
singe S — 49 - » - » - » 

Kirkens Landgilde: i Vinde- 
helsinge 1 G., 2 Agre, som 
ere overladt Bymændene 
for at renligholde Kirken. 
Fonten. Alterklæderne og 

Lysestagerne — 6 - » - » - » 

Kirkens Tiende af Drøsel- 

berig S — 34 - 1 - " - > 

Kirkens Landgilde: 2 (B) ... — » - 4 - 2 - » 

Kirkens Tiende af Gierslef S. — 46 - 4 - » - « - 

Kirkens Landgilde: i Gierslef 
2 (G), 1 Jord paa H[øn]gs- 
mark\ 1 Jord paa Blesinge 

Mark^ — 20 - 2 - - 

Kirkens Tiende af Haufre- 

bierg S — • 41 - 4 - » - » 

Kirkens Landgilde: 1 Jord paa 
Blesinge Mark til Vin og 
Brød, 1 Td. Byg, som Brø- 
rup Mænd give til Kirken,. — l-» -»-«- 
Kirkens Tiende af Giorlef S. — 47-2 . » - » - 
Kirkens Landgilde: 2 (G), 2 

Jorder, 1 Ager — 9 - » - IV2 - * 1 Saaledes Koncept til Brg. i I; Skødebog Q har Hougsmark. 
2 Saavel Skødebog Q som Koncept til Brg. i I. have paa dette Sted 
Blesenemark; men kort efter, under Haufrebierg Kirkes Landgilde, have 
de begge Blesinge Mark. 1673. 403 

Kirkens Tiende af Baken- 

drop S Htk. 12 Tdr. 2 Skpr. ^ Fdk. . Aih. 

Kirkens Landgilde: 2 (G), 1 

Jord paa Biere Mark — 14 - 4 - » 

Kirkens Tiende af Gudom S. — 18 - 4 - -> - > Kirketiender og Kirkegaarde paa 

Sælland, ialt Htk. 1550 Tdr. 1 Skpr. '»/.^ Fdk. Alb. 

Heri afkortes for Vig Kirke, 

hvad Præsten nyder ad 

mensam, — 3- 2 - > - » 

Rest Htk.... 1546 Tdr. 5 Skpr. »^^/^^Edk. > Alb! 

Kongens Andel af Tienden af Ege- 
berig S Htk. 46 Tdr. 

Kirkens Andel af Tienden af Løn- 
borg S Htk. 45 Tdr. . Skpr. ^- Fdk. -. Alb. 

Kirkens Landgilde: 1 Eng, 
nogen Kirkeejendom i Hem- 
met S., 1 (B) — 1 - 7 - ; - . 

Kirkens Tiende af Egvad S. . — 29 - 4 - - » 

Kirkens Landgilde: 3(B).... — 1 - 6 - 1 - 1 

Kirkens Tiende af Hemmet S. — 21 - 2 - - » 

Kirkens Landgilde: 2 (G), hvor- 
af 1 i Skuldbøl tillige svarer 
Enjieleje, l(B),Engeleje,som 
en Mand i Gundersbøl svarer, 
endnu en Engeleje — 5- 4 - 2 - l'/2 - 

Kirkens Tiende af Vi[u]m S. — 21 - 4 - » . ,> . 

Kirkens Landgilde : 1 (G), 6 (Bj, 
1 Stk. Kirkeejendom, en Af- 
gift af Hemmet Præstegaard. 5 - 6 - 1 - 2 

Kirkens Tiende af Sønd S. . . — 21 - 2 - - - >. 

Kirkens Landgilde: 1 (G), som 
tillige svarer hvert tredje Aar 
for Fødenød, 1 Hrigsted 1 (B). — 3 . , . , . g . 

Kirkens Tiende af Gangsted S. — 20 - 5 - » - r. 

Jordskyld til Gangsted Kirke. — 1 - 4 - " . » . 

Kirkens Tiende af Vær S. . . . 10 - » - -< - » 

Kirkens Tiende af Nøbbel S. — 26 - 6 - - - -, . 

Kirkens Landgilde: i Nøbbel 
1 (B), i Serridtsleuf 1 (H). i 
Bold 1 (B). i Egeberg 1 (B). — 1 - 6 - - . . 

Kirkens Andel af Tienden af 

Kaitrop S 20 - . - > - , 

Kirkens Landgilde: 1 G., livoi- 
af en Mand i Nøbbel, 1 (B), 
hvoraf Præsten i Kattrvip, og 404 1673. 

1 (G), hvoraf denne i Forening 

med Præsten i Moeboelle 

svare Htk. 3 Tdr. 4 Skpr. > Fdk. » Alb. 

Kirkens Andel af Tienden af 

Ørdtslef S — 34 - 2 - » - » 

Kirkens Landgilde: i Ørskoue 

1 (B), i Tvingstrup 1 (B), 

i Joredtsleuf 1 (G), 1 (B). 

i Hofved 2 G — 7 - 2 - » - » 

Kirkens Andel af Tienden af 

Toldstrup S — 17 - 2 - . - «. 

Kirkens Landgilde: 1 Rdl.. som 

Gedved Bymænd svare.... — 2 - > - » . , . 

Kirketiende og Kirkegaarde i .Jyl- 
land Htk. 307 Tdr. 3 Skpr. IV2 Fdk. 2 Alb. 

Sønd S Htk. 21 Tdr. 2 Skpr. 

Gangsted S. . . — 20 - 5 - Kongens 
Tiende af Vær S — 16 - > 

Nøbbel S — 26 - 6 

Kattrup S — 20 - » 

Ørdtslef S. ... — 36 - 3 

Toldstrup S. . . — 17 - 2 Kongetiender i Jylland, ialt Htk. ... 158 Tdr. 2 Skpr. Kongetiender. Htk. 2041/4 Td. å 50 Rdl. Td IO212V2 Rdl. - Sk. 

Kirketiender og Kirkegaarde, Htk. 1853 Tdr. 1 Skp. 

SVs Fdk. å 25 Rdl. Td 46332 - 44 - 

Tiis. . . 56544V2 Rdl. 44 Sk. 

4. Nov. Skøde til Hans Greve af Schack, Feltherre, 
paa en Del Jordegods til at inkorporeres i Schackenborg, 
som erigeres til et Grevskab, nemhg: i Riberhus A., Høiers 
Hd., Emmerlef S. og By 18 (G), paa Nyland 4 Forbedeiser, 
i Emmerlef 29 Forbedeiser, i Kiergard 4 (G), 10 Forbedeiser, 
i Sønder Seierslef 8 (G), 26 Forbedeiser; i Løe Hd., Døstrup S., 
Vinum 3 (G), hvoraf 1 tiUige svarer af Kiel Enge, i Døstrup 

2 (G), 1 (B), 1 H., i Mealden S. 11 (G), 1 H., i Ottersbøl 5 
(G), med de til de nævnte Gaardes Grunde hørende For- 
bedeiser; i Hvidding Hd., Brøns S.. Hafervad 1 (G), i Reisbye 
S. og By 1 (G), i Hvidding S. og By 1 (G), i Raahede 1 (G), 
1 Gh., i Reisbye S., Kierbølling 1 (G), i Hvidding S. og By 

3 (G), i Vester Vedstedt 1 (G), i Sønder Faarup 1 (G), i 
Øster Vedstedt 1 (G), V4 ^f 1 Gaards Landgilde; jus patro- 1673. 405 

natus til Emmerlef Kirke i Riberhus A., Høiers Hd.. med 
Kirkens Andel af Tienderne af Emmerlef S. ^ Gp Q, 423. I. 
Beregning (Skødebog Q, 617): 

Det Bøndergods, Kronen tilskøder ham Htk. 432 Tdr. 1 Alb. 

Jus patronatus til Emmerlef Kirke — 72 - - , 

se Beregning til Gavebrevet af s. D. 

4. Nov. Gavebrev til Hans Schack, Greve til Schacken- 
borg, Herre til Gisselfelt og Gram, Feltherre, paa jus patro- 
natus til Gram og Foele Kirker i Haderslev A. med al Kirkernes 
aarlige Indkomst og Kaldsretten, saalænge Gram Gaard be- 
siddes af ham, hans Arvinger og Descendenter. 

Beregning (Skødebog Q, 619): 

Det Gods, Kronen tilskøder eller har givet ham: 

Bøndergodset i Høier Hd.. Htk. 432 Tdr. 1 Alb. å 
50 Rdl. Td 2I600'/o Rdl. 2 Sk. 

Emmerlef Kirketiende, i Princessestyrregnskabet 
angivet til Htk. 72 Tdr. å 2.5 Rdl. Td 1800 - » - 

Gods i Haderslevhus A., at inkorporeres i Grev- 
skabet, Htk. 35 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. å 50 Rdl. Td. 1773V4 - 18 - 

Jus patronatus til Ferslef, Hasle og Vester Egede 
Sogne«. Htk. 51Tdr. 4Skpr. V, Fdk. å25Rdl. Td. 1292 - 18 - 

De to smaa jura patronatus til Gram og Fole 
Kirker ere ikke ansatte i Htk. 

Tiis.... 26466 Rdl. 14 Sk. 

Hans Fordring for Restancer i det ham til hans 
Pension tillagte Gods og i den ham ved Be- 
stalling af 6. Jan. 1658 tillagte Gage 27653^/^ - 8 - Forskel... 1187 Rdl. 78 Sk. 

6. Nov. Vederlagsskøde til Ribe Hospital, Super- 
intendenten m. fl. paa følgende Jordegods — for det Gods, 
som er inkorporeret i Grevskabet Schackenborg, — nemlig: 
1) til Hospitalet: i Riberhus A., Sønden Ribe. Hviding Ild., 
Vester Vedsted S. og By 3 (G), i Sønder Farup 2 (G); i ' Desuden faar han til at inkorporeres i Schackenborg Grevskab: 
i Hadersleflius A., Hvidding Hd., Skierbek S.. Mislliusums 3 (G). 2 (B), 
i Møgellønder S. 2 halve Kaadneres Penge; endelig faar lian til sit 
Gods Gram, saala;nge det besiddes af ham og lians Descendenter, i 
Gram S. Gaardene Aarup og Gielstoft. Tiis. Htk. 35 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. 
å 50 Hdl. Td.. 1773' /4 Hdl. 18 Sk. Hrg. i Skodebug O, 627. - Hvilke 
jura patronatus med tilhørende Kirketiender og Kirkegods. Kronen har 
tilskødet ham d. 30. Sept. 1672, se ovfr., Iivor delle Gods er nærmere 
specificeret i Beregningen. 406 1673. 

Malt Hd., Fouling S., Tobøl 1 (G), i Jern[ved]i S., Plougstrup 
1 (G); i Gøring Hd, Jern[ved]i S, Jern[ved] Lund 1 (G), 2 H, 
i Gredsted 2 (G), 1 Stugjord paa Ulkiermark; i Skadts Hd, 
Jerne S, Veldbek 1 G, en Afgift, som 2 Mænd i Rørkier 
svare af noget Købegods, noget Jord paa Toberup Mark, 
hvoraf Afgiften svares af 2 Mænd i V[e]ldbek^, i Rørkier 1 (G), 
i Vogensbøl 1 (G), i Boldersager 1 (G), i Nourup 1 G, 1 (B), 
i Jerne By 1 (G), 1 H, i Guldagger S, Tobøl 2 (G), i Four- 
feldt 1 (G), i Brøndum S.. Giessing 3 G, i Brøndum By 2 (G), 
i Aare S, Gunderup 2 (G); i Vester Hd, Lunde S. 1 (G), i 
Outerup S, AUerslef 1 (G), i Tourbøl 1 (G), i Raattarp 1 (B), 
i Skyhede 3 (G), i Kiergaards Birk, Oxbye S, Moesevraa 1 (G), 
i Boerup 2 (G), i Oxbye 1 (G), i Hoe S. og By 1 (G), i Aal S.. 
Grerup 1 (G), i Vester Vrøgum 1 (G), i Søehuse 1 (G), i 
Oxbøl 1 (G), i Borre 1 (G), i Lønne S. 4 (G), i Nebbel S. 
og By 2 (G), i Hundhal 1 (G).; 2) til Superintendenten: 
i Vester Hd.. Lund S.. Lundagger 1 G.; i Skadts Hd. 
Kongens Andel af Korntienden af Brøndum S.; 3) til Kon- 
rektor i Ribe: i Skadts Hd., Øsse S. og By 1 G.; 4) til 
Dr. Ludvig Puch: i Skadts Hd., Jerne S., Rørkier 3 
Gh.; 5) til Ribe Domkirke: i Hviding Hd., Øster Vedsted 
1 (G); 6) til Sognepræsten til Domkirken i Ribe 
(Mag. Niels Jørgensen Serup): i Giøring Hd.. Jern[vedj^ S., 
Gredsted 1 (G); i Skadts Hd., Jerne S., Spongsberg 1 (G), i Guld- 
agger S.. Stranges Mark 1 (G); 7) til Kapellanen i Ribe 
(Berndt Bougesen): i Skadts Hd., Brøndum S. og By 1 (B); i 
Vester Hd., Outrup S., Tourbøl 1 (G); i Hviding Hd., Vester 
Vedsted S. 1 (G)^. At regne fra den Dag, da Hans Schack 1 Gp Q, Brg. i Skødebog Q og i I. har Jerne. "^ Gp Q har Voldbek. 
* Desuden udlægges til Ritmester Dewitz og hans Kompagnis Officerer: 
i Riberhus A.. Kalslund Hd., Vilslef S., Jedsted 1 (G), 1 (B), i Farup S. 
og By Herligheden af 1 (G), af nogle Stugblocker paa Seiberg Mark og 
Forteeng, 1 (B), i Kierbøl 1 (B), 1 (H), i Hillerup 1 (G), i Kalslund S., 
Hiortvad 1 Stugjord, hvoraf 2 Mænd svare, 1 (G), i Hiortlund 1 (G); 
Sønden Ribe i Hviding Hd.. Vester Vedsted S. og By 3 (G), i Sønder 
Farup 1 (G), i Østervedsted 2 (G); i Giøring Hd., Jerne S. og By 1 (G), 
1 (H), i Gredsted 1 (G); i Vester Hd., Billum S. og By 1 (G), i Kiergaards 
Birk, Hoe S. 1 (G), i Bredmose 1 (G), i Aal S., Borre 1 (G), i Nebel S., 
KoUe 1 (G), i Seding 1 (G) — tiis. Htk. 109 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk. 2'U Alb. 1673. 407 

har taget dot ham overdragne Gods i Besiddelse. Gp Q, 
429. I. 

Beregning (Skødebog Q, 628): 
Det Gods. Kronen tilskøder: 

1) Hospitalet lltk. 227 Tdr. 1 Skpr. 2 Fdk. - Alb. 

2) Superintendenten — 40 - 1 - » - - 

3) Konrektor i Ribe — 2 - » - ■■ - 

4) Dr. Ludvig Puch faar Gadehus- 

penge. 32 Sk., uberegnet. 

5) Ribe Domkirke — 7 - 2 - . - « - 

6) Sognepræsten til Ribe Domkirke. — 21 - 5 - 1 - 1 - 

7) Kapellanen i Ribe — 7- 6 - 2- 2- 

Tils. Htk. ... 306 Tdr. 1 Skpr. » Fdk. » Alb. 

Det Gods, de have mistet: 

1) Hospitalet Htk. 226 Tdr. » Skpr. 1 Fdk. 2 Alb. 

2) Superintendenten — 37 - 2 - » - 

3) Konrektor i Ribe aarlig 2 Rdl. af 

Emmerlef Kirke — 2 - > - » - • - 

4) Dr. Ludevig Puch 28 Sk. Gade- 

huspenge. uberegnet. 

o) Ribe Domkirke — 7- 3 - 2- 2- 

6) Sognepræsten til Ribe Domkirke. — 20 - 2 - » - < • - 

7) Kapellanen i Ribe — 8- « - » - *- 

Tiis. Htk. ... 301 Tdr. ;. Skpr. » Fdk. 1 Alb. 
15. Nov. Mageskiftebrev, hvorved Lauridts Munk. kgl. 
Køgemester, faar: i Odts Hd., Verslef S. og By 3 (G), i 
Asmindrup 1 (G), 1 øde Jord — for: i Skoufbye Hd., Harlsev 
S. og By 1 G.: i Vendts Hd.. Veilbye S. og By 1 (G), i 
Asperup S. og By 1 (G), i Rodtslef S. og By 1 (G); fra L 
Maj 1673 at regne. Gp Q, 435. I. 

Beregning (Skødebog Q, 643): 
Det Gods, Kronen tilskoder ham af Sorø Aka- 
demis Gods, Htk. 36 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, og som 

er udlagt til Ryttergaarde — 26 - » - » - 

Forskel Htk. ... 10 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 
å 60 Rdl. Td., 535 Rdl. 40 Sk., som afkortes i hans Fordring. — for de 108 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb.. som de have mistet. Endelig 
udlægges af det udlagte Kapitelsgods, som endnu er i Behold, 1) til 
nævnte Ritmester: i Gøring Hd., Aastrup S. og By Part i 1 G., i Vester" 
Hd.. Billum S. og By Part i 1 G., i Kiærgaards Birk. Hoe S.. Bredmose 
1 F,ng og 2) til Løjtnanten: i Vester Vedsted S. og By 2 Gh. — for 
de Gadehuse. de have mistet. Brg. i Gp Q. 429. !. 408 1673. 

18. Nov. Skøde til Ebbe Gyldenstiern til Søedal, 
Amtmand, paa en Del Enge paa Hauris. Kiølsen og Voldkier, 
som forhen have hgget til Viborg Kapitel, nemlig: Brunholm, 
Østerhvide Eng, Sortholm. Vesterhvide Eng. Langholm, Spædals- 
holm, Skalde. Store Trædeholm, Liden Trædeholm, Buren. 
Endelskrog. paa Kølsen Kiær og Vore Kiær. samt Usgarde Fiskeri 
— imod, at han afstaar tvende Fordringer. Gp Q, 440. I. 

Beregning (Skødebog Q, 651): 
Det Gods. Kronen tilskøder ham: 
Engene, ialt llQi.o Læs, Htk. é';^ Td. 3 Fdk. 1 Alb. 

å 50 Rdl. Td 230 Rdl. 20 Sk. 

Usgaaids Fiskeri er ikke takseret til Htk.. men regnes til 362', - 8 - 

Tiis.... 5923/, Rdl. 4 Sk. 

Hans Fordring for Ritmester Tjeneste fra 19. Marts 

1657 til 19. Juli s. A 404' \ Rdl. 20 Sk. 

Hans Fordring for resterende Pension fra 19. Juli 1H57 

til 19. Juli 1661 1881,4 - 8 - 

Tiis.... 5923/^ Rdl. 4 Sk., 
det gaar saaledes lige op imod hinanden. 

22. Nov. Skøde til Henrik Tot til Boltinggaard paa: 
i Vordingborg A., Hammers Hd., Nestelsøe S. og By 7 G.. 
Sammelskat af hele Byen, hvoraf en mindre Del er udlagt til 
Slotspræsten i København. Nestelsøe Skov, hvoraf ^'^ er ud- 
lagt til Slotspræsten. 3 Gh. — for en Fejlregning i et Skøde ^ 
paa Gods. som han fik i Vederlag for en Del af det, han 
afstod i Skaane til det bornholmske Ækvivalent. Gp Q. 
439. I. 1 Som Erstatning for det Tab. H. Tot har lidt ved iblandt det Gods, 
han fik i Mageskifte for sine tvende Gaarde i Skaane, Gladsaxe og 
Svavesholm. at maatte antage 356 Tdr. Htk. øde Gods sammen med det 
besatte for 50 Rdl. Td. — hvilket Tab han anslaar til 15725 Rdl. 2V2 Mark, 
idet han efter Forordningen siden har maattet afstaa til sine Kreditorer 
det øde Gods for 25 Rdl. Td. og det besatte for 40 Rdl.. saaledes at det, 
han taber paa det besatte Gods, 679 Tdr. Htk., 10 Rdl. Td., bliver 
6790 Rdl. og paa det øde Gods, 357 Tdr. 2»/2 Skp., 25 Rdl. Td., bliver 
8925 Rdl. 2V2 Mark — og for en Fejlregning i Udlægget paa 37^/2 Td. 
' Htk. for Gæsterihavre, bevilges ham ved kgl. Resol. paa Skatkammerets 
Forestilling af 4. Okt. 1673 100 å 120 Tdr. Htk. af Sorø Gods i Kestelsø 
og omliggende Landsbyer, som er ganske øde, med 3 Aars Frihed for 
Skatrente. 1. 1673. 409 

Beregning (Skødebog Q, 649): 

Det Gods. Kronen tilskøder ham Hik. 128 Tdr. 

Fejlregningen beløber sig til — 120 - 

Forskel Htk.... 8 Tdr., 

som eftergives ham. da de 8 Tdr. Htk.. hvormed Udlæget overstiger 
Fejlregningen, bestaa i en Sammelskat og en Skov, som næsten er 
forhugget. 

22. Nov. Skøde til Niels Lange Gundesen til Kølbye- 
gaard paa hans Broders, afg. Oberst Kield Langes Vegne, 
paa: i Dueholms A.. Tyeland. Hiarum S. og By 1 (G). 2 Gh., 
i Kaastrup 1 (G); paa Mors i Sønder Hd.. Frøslef S. og By 
5 (G); i Nørre Hd.. Øster Jøelbye S. 1 (G) — imod. at han 
afstaar tvende Fordringer. Tilbagekøbsretten forbeholdt. 
Gp Q, 437. 1. 

Beregning (Skødebog Q. 646): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham. Htk. 69 Tdr. 
7 Skpr. å 50 Rdl. Td 3493^/4 Rdl. » Sk. 

Hans Fordring efter hans afg. Broder, Oberst 

Kield Langes Afregning af 6. Sept. 1658. 2572'/2 Rdl- 8 Sk. 

Hans Fordring efter Afregning af 7. Nov. 1661 for 

Broderens Drabanthauptmans Gage 819\'4 - 18 - 

Tiis. . . . 3392 Rdl. 2 Sk. 

Forskel... lOl'/-, Rdl. 22 Sk., 
som forundes ham, da Mors- og Tygodset i dette Skøde er anslaaet til 
50 Rdl. pr. Td. Htk. 

26. Nov. Kgl. Konfirm. for Friderik Gise. Assessor og 
Sekretær i Kammerkollegiet, paa Skøde af 18. JuH s. A., ud- 
stedt af Sællands Stiftsøvrighed i Henhold til kgl. BefaHng af 
31. Marts s. A., hvorved han faar: i Ringsted Hd., Nordrup 
S. Nordrup Kirkeskov til 27 Svins Olden med Degnevænget, 
1 Jord paa Klippede Mark, 1 Jord paa Mulstrup Mark og 
Tiørnehugget, af hvilket Præsten svarer Afgiften, samt Farring- 
løse Kirkeskov til 3 Svins Olden. Sæll. Reg. Nr. 320. I. 

Beregning (I): 
Det Gods. Stiftsøvrigheden har tilskødet ham. . . Hik. 302 Rdl. 8 Sk. 

Den aarlige Indkomst heraf 18 Rdl. 8 Sk. 

Medens Kirkens aarlige Indkomst heraf kun har været 11 - 12 - 

Forskel. . . 6 Rdl. 92 Sk. 

28. Nov. Skøde til Vincents Joakim von Halm, 

Overjægermester, paa: 1) Abrahamstrup Hovedgaard i Horns 410 1673. 

Hd. med dens Bygninger og Tilliggende, hvortil hører Ahraham- 
strup Vejrmølle. Afgiften af Sundby Færgehus, Kongens Andel 
af Draabye Sogns Tiende. Hornsved Skov med Draabye og 
Gierlef Lunde, med Jagt og Skytteri. dog forbeholder Kongen 
sig al Jagten paa store Hjorte og Hinde, paa den Betingelse, 
at der. naar Kongen er der paa Parforcejagt. altid skal værf 
Staldrum for Jagthestene og en indelukket Have til Jagt- 
hundene, endvidere forbeholder Kongen sig, at Skovene skulle 
bevares til Parforcejagten. — imod. at han afstaar sin For- 
dring, som bestaar i en Indførsel paa 5473 Rdl. 28 Sk., han 
har i de to Herregaarde Rønhof paa Als og Sandbierg, des- 
uden betaler han kontant 526 ^^^ Rdl. 20 Sk. 

2) Fremdeles faar Vincents Joakim von Hahn jus patro- 
natus til Gierlef S. og Draabye Anneks med Kirketienden af 
de tvende Sogne og Hedigheden over Præstegaardene og 
Degnebolene saavel som al anden Herlighed og aarhg Indkomst 
af Kirkernes tilliggende Gaarde og Jorder samt Kaldsretten, 
hvilket han efter eget Tilbud skal vederlægge med Gods paa 
Fyn, tjenhgt til R^i;tergaarde ^ Gp Q, 441. I. Orig. Top. 
Saml. p. Perg, Abrahamstrup. Suppl. 

Beregning (Skødebog Q. 653): 
1) Abrahamstrup med Tillig- 
gende, som Kronen til- 
skøder ham, Htk. IIIV2 Td. ',., Skp. 

Draabye Kongetiende . — 25 - 2 

Tiis. Htk.... 136';; Td. 2'!^ Skp. 
å 50 Rdl. Td 6845 Rdl. 5 Mark. Hans Fordring, Indførsel i 2 Herregaarde. Rønhof 

og Sandbierg 5473 Rdl. 28 Sk. 

Desuden betaler han i rede Penge 526V2 - 20 - 

Tiis. . . . 6000 Rdl. 

2) De Kirketiender, som Kronen tilskøder ham: 

Kirkens Tiende af Gierlef S Htk. 46 Tdr. 1 Skp. 

Kirkegaarde: 2 G.. 1 (B) — 9 - =» - 

Kirkens Tiende af Draaby S - 25 - 2 

Kirkegaarde : 1 G., 1 (B) ' — 4 - 4 - 

Tiis. Htk.... 85 Tdr. I Skp.. 
som regnes for halvt, og som han derfor skal vederlægge med Htk. 
421/2 Td. 1/2 Skp. sæll. Maal. ' Se ndfr. Skøde 28. Juli 1677. 1673—74. 411 

29. Nov. Gavebrev til Mag. Hieronimus Weitzius, 
Professor i Veltalenhed paa Sorø, paa: i Tybiere Hd., Naa- 
bye 2 G.; i Voldborg Hd., Osted S.. Manderup 1 G. med Skov: 
i Horns Hd., Liungerup 1 G., 1 H.; i Flackebierg Hd., Vid- 
skøUe Fart i 1 G. Gp Q, 443. I. 

Beregning (Skødebog Q, 655): Det Gods, Kronen skænker ham. 
Htk. 40 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 

— Skøde til Mag. Jørgen Bertelsen, Professor i Vel- 
talenhed ved Odense Gymnasium, paa: i Odense Hd.. Brobye 
S. og By 1 G. — for: den Fordring, han har haft hos 
Bønderne og Tjenerne paa det Gods, som har ligget til 
Embedet, men er udlagt til Ryttergaarde: fra 1. Maj 1672 at 

regne. Gp Q. 445. I. 

Beregning (Skødebog Q, 656); Den Gaard, Kronen tilskøder 
ham, Htk. 9 Tdr. 5 Skpr. 2 Alb. 

8. Dec. Skøde til Mark vor Rodsten til Elkier, Oberst 
over Tøjhuset, paa en Byggeplads i Kobenhavn langs den nye 
Kanal ved Kongetorvet. Sæll. Reg. Nr. 328. I. Trykt herefter 
KD VI. 626. 

— Skøde til Jens Rod sten. Viceadmiral, paa en Bygge- 
plads i København langs med Strandstræde ud til Strømmen. 
Sæll. Reg. Nr. 328. Trykt herefter KD VI, 626. 

1674. 3. Jan. Aab. Brev til Vincents Joakim von 
Hahn til Egede, Overjægermester, paa Birkeretten til hans 
Gaard Egede med alt Gods og alle Bønder og Tjenere, som 
nu Hgger eller herefter bliver lagt dertil. — uden Vederlag. 
Sæll. Reg. Nr. 2 b. I. 

4. Jan. Missive til Kammerkollegiet, hvorved det be- 
vilges Vincents Joakim von Hahn. Overjægermester, at 
de 72 Tdr. Htk. 1 i den øde og afbrudte By Egede, som siden 
sidste Krigstid have ligget i Brug med Egede Gaards Marker, 
herefter maa regnes under Egede Hovedgaardstakst og nyde 
Frihed for Matrikulskatten Hgesom andre adelige Sædegaarde. 
Sæll. Tegn. Nr. 1. I., jvfr. Sæll. Distr. Kontors Ordre og Missive- 
bog M. 42. 

14. Jan. Skøde til Morten Jansen, Mestersmed i)aa 

' Ved RK. Eksp. af 30. Marts 1674 er liarlkornsbelohet fasisat lil 
H9 Tdr. ' ^j Skp. Sæll. Distr. Kontors Urdre og Missivebog M. 42. 412 1674. 

Bremerholm, paa 1 Stk. Jord til en Byggeplads i København, 
næst hans forrige Plads, ved den nye Kanal ud til Hjørnet 
af Lille Strandstræde, hvilken fortil ud imod Kanalen er 11^2 
Alen bred, langs hans egen, ovennævnte Plads 24 Alen lang, 
langs Lille Strandstræde 19 Alen lang og bagved Møntmester 
Gotfrid Kriigers Plads 5 Alen bred; og skal Morlen Jansen 
være forpligtet til for sin Andel at lade Bolværket forfærdige 
og Gaderne brolægge og siden vedligeholde dem — alt paa 
egen Bekostning; dernæst maa M. Jansen ikke bygge nogen 
Bygning ud paa Gaden; endelig skal han være phgtig til, 
under Pladsens Fortabelse, paa denne at lade opføre og siden 
vedHgeholde en god Købstadsbygning. Sæll. Beg. Nr. 9. 

19. Jan. Skøde til Jens Pedersen Graahed, Ind- 
vaaner i København, paa en Byggeplads ved Sølfgade i Køben- 
havn. K. Sæll. Beg. Nr. 13. Trykt herefter KD VI, 629. 

21. Jan. Skøde til Otte Powisch til Saltøe, General- 
krigskommissær, paa Ulkestrup Skove til 30 Svins Olden, der 
ligge til Ulkestrup By og have tilhørt Katterup Gods, saaledes 
at han maa beholde al Kongsdals øvrige Skove efter det for- 
rige udstedte Skødes Ordlyd — for 100 Bdl., som han har 
indbetalt i Skatkammeret. Gp Q. 447. L Orig. Top. Saml. 
p. Perg. Kongsdal, Suppl. 

Beregning (Skødebog Q, 658): De Skove, Kronen tilskøder liam, 
Htk. IV4 Td., hvorfor han betaler 100 Rdl. 

26. Jan. Skøde til Birgitte Henriksdatter, afg. Lorens 
Videsens Enke, paa en Byggeplads i København i det nye 
Værk bag Slotsholmen, antegnet paa Kortet med Nr. 45, og 
som strækker sig ved Slotsgaden imod Nordvest i Længden 
393/4 sæll. Alen, i Bredden imod Nordost ved afg. Præsident 
Peter Biilches Plads 31^2 Alen, og er Længden bagtil imod 
Sydost ligesom den forreste, nemhg 39^/4 Alen, og den anden 
Bredde imod Sydvest hgesom den forreste Bredde, nemlig 
31 '/g Alen; og skal Birgitte Henriksdatter for sin Andel lade 
Bolværket forfærdige og Gaderne brolægge og siden vedlige- 
holde dem — alt paa egen Bekostning; dernæst maa hun 
ikke bygge nogen Bygning ud paa Gaden, endelig skal hun 
være pligtig til, under Pladsens Fortabelse, paa den at lade 1674. 413 

opføre og siden vedligeholde en god Købstadsbygning. Sæll. 
Reg. Nr. 20. 

3. Febr. Skøde til Ingeborg, afg. Daniel Hofmands 
Enke. paa en Plads i den nye Kongensgade i København. 
Reg. Nr. 25. Trykt herefter KD VI. 631. 

4. Febr. Skøde til Lorents Tuxen. Hof kammerer og 
Vicepræsident i Hofretten, og Medinteressenter: Johan Hoyer. 
Filip Hacquart, Andres Soebøtker, Frederik Winterberg og 
Peter Jordt. paa en Del af det Gods, de have haft i Pant 
for rede Penge, som de have forstrakt Kronen med under 
Københavns Belejring: i Frederiksborg A., Udesundbye S. og 
By 1 G. — imod, at de afstaa deres Fordring. Tilbagekøbs- 
ret forbeholdt. Gp Q. 446. I. 

Beregning (Skødebog Q, 657): 
Den Gaard. Kronen tilskøder dem, Htk. 9% Td. å 50 Rdi. 487>/.3 Rdl. 
Deres Fordring 392'/^ - 

Forskel... 95»/4 Rdl.. 
som afkortes i Lorents Tuxens Løn. 

17. Febr. Livsbrev til Claus Tausan. Sekretær i danske Kancelli^ 
paa: i Norge, Øvre Rommerige Næss og Uliens Aggers Sognes Kirke- 
tiender med tilhørende Landskyld, hvormed følger Forpligtelsen til at 
vedligeholde Kirkerne. — for: i Kallundborg A.. Uglerup By 45 Tdr. Htk. 
samt 1100 Rdl. af hans resterende Løn; desuden giver han Afkald paa 
herefter at nyde nogen Gage for sin Kancellisekretærs Tjeneste. Norske 
Skøder i Skødebog Q, 239. 

26. Febr. Gavebrev til Niels Rosenkrants til Holbek- 
gaard, Generalmajor og Kommandant i København, paa jus 
patronatus til Holbek og Udbye Sogne i Dronningborg A., 
Roxe Hd., med Kirketienderne af de nævnte Sogne, Kirkernes 
Herlighed og Indkomst samt Kaldsretten: Kongetienderne ere 
tillagte Randers Hospital. Gp Q, 448. I. 

Beregning (Skødebog Q, 660): 
Det Gods. Kronen skænker ham: 

Kirkens Tiende af Holbæk S Htk. 17 Tdr. 1 Skpr. 

Kirkegaarde: i Holbæk By 2 G.. 1 B., i Kårde 1 G. — 11 - 7',, - 

Kirkens Tiende af Udbye S — 8 - 7 

Kirkens Landgilde af 2 G — 3 - 2 

Tiis. Htk.... 41 Tdr. 1' , Skp. 
å 25 Rdl. Td.. 1029'/., Udi. 18 Sk. 

4, Marts. Skøde til Johan Chris tøf von Korbitz til 

Hellerup, Rigsmar.skal. paa jus patronatus til Hellerup og 414 1674. 

SøUinge Sogne i Nyborg A.. Vinding Hd.. med Kirkens Andel 
af de nævnte Sognes Tiender og Herligheden til Præste- 
gaardene og Degnebolene saavel som al anden Kirkernes 
Indkomst samt Kaldsretten: Kongetienderne ere lagte til Ny- 
borg Skole. — imod. at han afstaar en Del af sin Fordring. 
Gp Q, 449. I. 

Beregning (Skødebog Q. 661): 

Kirkens Tiende af Hellerup S Htk. 10 Tdr. 2 Skpr. 

Kirkens Landgilde : 1 G.. 2 B — 9 - 3 

Kirkens Tiende af Soliinge S — 13 - 

Kirkens Landgilde: 1 G.. 1 B.. som Præsten bruger, 

3 Kirkejorder, hvoraf Præsten bruger en og 

Degnen en — 14 - 3'/.2 - 

Htk. ... 47 Tdr. V2 Skp. 

å 25 Rdl. Td 1176'/., Rdl. 6 Sk. 

Af sin Fordring afstaar han 2000 - > - 

Forskel... 8233/^ Rdl. 

4. Marts. Skøde til Johan Christof von Korbitz, 
Rigsmarskal, paa: i Københavns A. ved Emdrup den Plads, 
hvor afg. Mag. Johannes Bremer har ladet anlægge en Have. 
med den derpaa staaende Bygning; Jordsmonnets Længde er 
paa den søndre Side 251 Alen og paa den nordre 286 Alen. 
og Bredden er paa den østre Side 125 Alen og paa den vestre 
Side 128 Alen, og er paa den nævnte Plads i den vestre Ende 
to Lerhuse paa 22 Fag, hvorhos der er opsat 68 Fag Planke- 
værk, — imod, at han afstaar en Del af sin Fordring. 
Gp Q. 450. L 

Beregning (Skødebog Q, 663): 
Den Haveplads, Kronen tilskøder ham. er takseret til Htk. 

41/2 Skp. å 50 Rdl. Td 37i/., Rdl. 

og Bygningen med Plankeværket, takseret til 160 

Tiis. . . . 1971/2 Rdl., 
som afkortes i hans Fordring. 

14. Marts. RK. Skr., hvorved Lektorembedet i Teologi 
ved Roskilde Gymnasium faar: i Ringsted A. og Hd., 
Bringstrup S. og By 1 G. — for: Vraabye Sogns Kongetiende, 
som var tillagt Embedet, men som Herredsfogeden i Faxe Hd. 
liar faaet tildelt. Gp Q. 451. L 1G74. 415 

Beregning (Skødebog Q, 663): 

Den Kongetiende, Embedet har mistet, Htk. 12 Tdr. 3 Skpr. 

Den Gaard, Kronen tilskøder Embedet — 14 - 1 - 

Forskel Htk. . . 1 Td. 4 Skpr. 
Da Gaarden længe har været øde. tages denne Forskel ikke i Betragtning. 

14. Marts. Skøde til Otte Krabbe til Holmegaard, 
Amtmand over Tryggevelde og Møns Amter, paa: i Kallø A., 
Mols Hd., Draabye S. Kronens Andel af Egsmark Øster- og 
Vesterskov. — Kronen er berettiget til de 9 Parter, Otte 
Krabbe til 2 Parter og Oberst Anders Sandberg til 1 Part — , 
Kronens Andel af Handrup Søndre- og Nørreskov i nævnte S.. 
Kronen er berettiget til de 2 Parter og Peter Andersen i 
Lyngsbeksgaard til den 3dje Part. — imod, at han afstaar 
sin Fordring. Gp Q, 452. I. 

Beregning (Skødebog Q, 665): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham: 
Øster og Vester Egsmark Skov efter Besigtigelse 

takseret til 150 Svins Olden. 

Sønder og Nørre Harndrup Skov 600 — — 

Deraf er Kronens Andel henholdsvis: 

II2V2 Svins Olden Htk. 4 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdk. '» Alb. 

400 — — , — 16 - o - 1 - 1 - 

Tiis. Htk. ... 21 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk. 1 Alb. 

å 50 Rdl. Td 1067V,Rdl. 20Sk. 

Hans Fordring efter Afregning 712'/.2 - 35 - 

Forskel.. 354 Rdl. 81 Sk., 
som afkortes i hans Amtmandsgage. 

— Mageskiftebrev, hvorved Lau ridt s Munk, kgl. Køge- 
mester, fa ar: i Kallundborg A., Særslev S., Snertinge 1 G. 
— for: i Dragsholms A., Asmindrup S. og By 1 G., som blev 
tilskødet ham d. 15. Nov. 1673. men som siden er bleven 
udlagt til Ryttergaard, og 164^2 Rdl- 8 Sk., som afkortes i 
hans Tilgodehavende. Gp Q, 453. I. 
Beregning (Skødebog Q, 666): 

Den Gaard, Kronen tilskøder ham, Htk. 7 Tdr. 2 Skpr. » Fdk. 

Den Gaard, han giver i Vederlag, — 4 - » - 1 - 

Forskel Htk.... 3 Tdr. 1 Skpr. 3 Fdk. 

a 50 Rdl. Td 164'/, Rdl. 8 Sk. 

I hans Afregning for ydet Krigstjeneste afkortes.... 116 Rdl. 23 Sk. 
Hans Tilgodehavende ifølge Baltser Sekmans Af- 
regning 11 - 24 - 

l'aa en anden Afregning afskrives 37 - 9 - 

Tiis.... 164'/2 Rdl- 8 Sk. 41fi 1674. 

16. Marts. Kgl. Konfirm. paa Skøde af 21. Jan. 1673. 
som Karl Henrik v. d. Osten har udstedt i Henhold til kgl. 
Befahng af 21. Marts 1672, og hvorved Berend Petersen. 
Borger i Helsingør, fa ar ved Helsingør udenfor Byens Mur: 
en lille Plads, som ligger op til hans Hus, og som strækker 
sig i Længden langs Muren imod Vest 16^4 sæll. Alen, imod 
Nord i Stranden 13 Alen. imod Øst langs Stranden I6V4 Alen 
og imod Syd langs Plankeværket, som hører til den lille Told- 
bod, 13 Alen. Sæll. Reg. Nr. 81. 

18. Marts. Skøde til Lyderslef Kirke i Tryggevælde 
A., Steffens Hd., til hvilken Jens Juel, Friherre til Juellinge, 
har Patronatsretten, paa: i nævnte Lyderslef S. og By 1 G., 
i Gefnøe 1 G., at underlægge Lyderslef Kirke. De 2 Gaarde 
have en Tid lang fulgt Sognepræsten til Hafnslef, men d. 4. 
Juni 1673 har denne selv frasagt sig dem, og de skulle for- 
dum have hgget til Lyderslef Kirke. Gp Q, 454. I. 

Beregningi (Skødebog Q, 668); De 2 G., som Kronen tilskøder 
Kirken, Htk. 24 Tdr. 

31. Marts. Reluitionsbrev til Henrik Muller til Drags- 
holm, Rentemester, hvorved Kronen afstaar Indløsningsretten 
til det Gods i Danmark og Norge, som den har tilskødet ham 
med Forbehold af Tilbagekøbsretten. RK. EP. 2, 319. 

7. April. Skøde til Mag. Bertel Bartolini, Professor 
ved Universitetet i København, paa følgende Gods: i Ros- 
kilde A., Voldborg Hd., Kirke Hvalsøe S.. Nørre Hvalsøe 1 G.. 
Todder Mølle — for 658 Rdl. 32 Sk. Gp Q, 456. I 

Beregning (Skødebog Q, 670): Det Gods, Kronen tilskøder ham. 
Htk. 13 Tdr. 1 Skp. å 50 Rdl. Td., 658 Rdl. 32 Sk., som afskrives paa 
hans Afregning af 4. Febr. 1671 paa 204P/4 Rdl. 13 Sk. 

— Vederlagsskøde til Universitetet i København 
paa: Kongens Andel af Korntienden af Landet S. i Nyborg A. 
paa Taasingeland — for: i København nogle Stykker af 
3 Universitetsgaardes Haver, som vare blevne lagte til den 
Gaard i Cannikestræde, Kronen fik efter Grev Christian 
Rantzau, men som siden af Kronen er afstaaet til Ulrik * Nogen egentlig Beregning findes ikke, derimod Kammerkollegiets 
Forestilling med Kongens paategnede Resolution, som er indført i Skøde- 
bog Q i Beregningens Sted. 1674. 417 

Frederik Gyldenløve med samme Stykker Have; fra 1. Maj 
1674 at regne. Gp Q, 458. I. 

Beregning (Skodebog Q, 673): Deii Kongetiende, som Universi- 
tetet faar i Erstatning for de Haver, som det afstod til Grev Rantzous 
tidligere Gaard i Cannikestræde i København. Htk. 26 Tdr 2 Skpr. 

8. April. RK. Skr. i Henhold til kgl. Resol. paa Kam- 
merets Forestilling af 28. Juli 1673, hvorved Professor- 
embedet i Filosofi ved Roeskilde Gymnasium (Eskild 
Larsen) faar af Præbende militum: i Tudse Hd.. Høed 1 G. 
for: Taderød Mølle, der har været tillagt Embedet, men som 
Mag. Bertel Bartolini, Professor ved Universitetet i Køben- 
havn, har faaet tilskødet d. 7. April 1674. Gp Q, 457. I. 

Beregning (Skødebog Q, 671): 

Den Gaard, Kronen tilskøder Embedet. Htk. 8 Tdr. 2 Skpr. 

Den Mølle, Embedet har mistet — 8 - 2 -, 

hvilket saaledes gaar lige op imod hinanden. 

— RK. Skr. i Henhold til kgl. Resol. paa Kammerfore- 
stilling af 28. JuH 1673, hvorved Universitetets Bog- 
trykker faar: i Tudse Hd.. Skamstrup S. og By 1 G. — for: 
i Roeskilde A.. Nørre Hvalsø 1 G., der har været tillagt Uni- 
versitetets Bogtrykker, men blev bortskødet til Mag. Bertel 
Bartolini, Professor ved Universitetet i København, d. 7. April 
1674. Gp Q, 458. I. 

Beregning (Skødebog Q. 762): 

Det Gaard. Kronen tilskøder Bogtrykkeren, Htk. 4 Tdr. 3 Skpr. 

Den Gaard, Bogtrykkeren har mistet, — 4 - o Forskel... 2 Skpr. ; 

men regnes '/j Pund Rug lig med V2 Pnnd Byg, er Landgilden af de 
to Gaarde ens, og det gaar saaledes lige op imod hinanden. 

— Vederlagsskøde til Lektorembedet i Aarhus (Lau- 
rits Bording) paa Kongens Andel af Tienden af Torsager S. 
i Kalløe A., Øster Lisbierg Hd., og af Tved og Agri Sogne i 
Mols Hd.; endvidere i Kalløe A.. Sønderhald Hd., Kristrup 
S., Sta[n]umb 1 G.: i Silkeborg A., Vradts Hd.. Eistrup S., 
Stor Torl[u]nd 1 G.; i Kalløe A., Øster Lisbierg Hd.. Skiod- 
strupS., Vorre IG. ; i Aalborghus A., Hor|nJumHd.. Sønder- 

27 418 1674. 

holm S., Tostrup 2 G.; i Han Hd., Kiettrup S. Husbye 1 G.; 
i Dronningborg A., Gierlef Hd., Vindbles S., Narup 1 (B); i 
Nørre Hd. Laaen 2 (H) paa Morsland i Sønder Hd., Frøslef 
S. 1 G. — for en Del Jordegods, som har været tillagt Embe- 
det, men som i 1670 er bleven udlagt til Ryttergaarde. Gp 
Q, 457. I. 

Beregning (Skødebog Q, 674): 
Det Gods, Kronen tilskoder Embedet: Hik. 146 Tdr. 1 Skp. » Fdk. 2^/^ Alb. 
Det Gods, Embedet har mistet: i Cal- 

løe A., Øster Lisbierg Hd., Tod- 

berg S. 3 G., i Kradbierg 1 (B), i 

Meilby 1 G. ; i Galten Hd., Røfve 1 

G.; i Sønder Hd., Tolstrup 1 G.; i 

Nørre Hd., Skindberg 1 G.; i Mols 

Hd., Knebel 3 G., i Groufeld Part i 

1 G.; i Stiernholm A., Nim Hd., 

Vrøning 1 G., i Hornborg 1 G.; af 

Bona Communia: i Framløf Hd., 

Lillering 1 G.; i Nør Hd. Siver- 

sted 1 G.; i Hidts Hd. 1 G.; i Ning 

Hd. Kolt 1 G. ; i Hasløf Hd. Brend- 

strup 1 G — 145 - 7 - » - P/5 - Forskel Htk. .. . 2Skpr. ^ Fdk. 1 Alb. 

8. April. Skøde til Mag. Laurits Bording. Lektor i Teologi 
ved Domkirkeskolen i Aarhus, paa: i Sønderhald Hd., Sta- 
num 1 G., som er udlagt fra Hr. Peder Faxe d. 31. Maj 
1673, — for det Tab. han har hdt ved i 4 Aar at miste 
Indkomsten af 145 Tdr. Htk., som ere udlagte til Ryttergaarde. 
Gp Q. 462. I. 

Beregning (Skødebog Q, 679): Den Gaard. Kronen tilskøder ham, 
Htk. 12 Tdr. 5 Skpr., da Kronen hidtil ikke har givet ham mere end 1 
Gaard paa 8 Tdr. Htk. for det Tab. han har lidt ved i 4 Aar at miste 
Indkomsten af 145 Tdr. Htk., som siden 1670 have været udlagte til 
Ryttergaarde, faar han den ham nu tilskodede Gaard uden andet Vederlag. 
— Vederlagsskøde til Rektorembedet ved Aarhus 
D omskole (Mag. Niels Nielsen Krag) paa følgende Jorde- 
gods: paa Morsland i Sønder Hd., Lødderup S. og By 1 G., 
som svarer største Delen af Afgiften til Elsø Kirke, i Nørre 
Hd., Seierslef S. 1 G., som svarer største Delen af Afgiften 
til Seierslef Kirke, i Sundbye S. 1 G., i Drastrup S. Drastrup 
Mølle — for noget Jordegods, der laa til Embedet, men som 
er udlagt til Ryttergaarde. Gp Q, 462. L 1674. 419 

Beregning (Skødebog Q, 680): 

Det Gods. Kronen tilskøder Embedet. Htk. 13Tdr. 6Skpr. » Fdk. > Alb. 

Det Gods. Embedet har mistet: i Aal- 
borghus A.. Hornum Hd.. Sønder- 
holm S. og By 1 G., i Tostrup 1 G. — 13 - 3 - 3 - ^/^ - 

Forskel Htk.. . . 2 Skpr. » Fdk. 2-/^ Alb. 

8. April. Skøde tilOlufRosenkrants til Egholm. Friherre, 
paa en Del øde Gods i Roskilde A., Voldborg Hd.. Giershøie 
S., Vinderup 2 øde Jorder. 2 G., desuden 1 Kirkeg.. som 
har ydet en Del af Landgilden til Kirken og en Del til Magi- 
straten i København, at underlægges Egholms Hovedgaards- 
takst; dog skal han af Egholms Gaard give til Giershøies 
Kirke V2 Pund Rug og V2 Pund Byg. samt erstatte Køben- 
havns Magistral den Tønde Havre, som den hidtil have nydt 
af Gaarden — imod, at han udlægger 1 Bondeg. paa Fyn 
til en Ryttergaard. Gp Q. 464. I.' 

Beregning (Skødebog Q. 682): Det øde Gods. Kronen tilskøder 
ham, Htk. 42 Tdr. 2 Skpr., til Gengæld afstaar han Gods paa Fyn til en 
Rytterportion. 

22.2 April. Magskiftebrev. hvorved Holger Vind. Vice- 
skatmester. faar: i Roskilde A.. Tune Hd.. Gillebrønd S. og 
By Tienden af 1 G., hvis sædvanhge Landgilde alt tilforn er 
tilskødet ham. — for: i Vordingborg A.. Hammers Hd., 
Monstrup S . Blangsløf By 1 G. med Skov. Gp. Q. 466. 1. 

Beregning (Skødebog Q, 283j: 

Det Gods. han faar af Kronen Htk. 8 Tdr. 3 Skpr. > Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 10. - 2 - 2V4 - 

Forskel Htk. ... 1 Td. o Skpr. 2V4 Fdk. 
27. April. Skøde til Peder Scavenius, Generalpro- 
kurør og efterfølgende Ejermænd af Aastrup paa jus patro- 
natus til Eskildstrup Kirke, som skal være Anneks til Soede- 
rup S., paa samme Maade og Vilkaar. hvorpaa han har 
faaet jus til Saabye og Soederup Kirker overdraget,' saaledes 
at han og efterfølgende Kjere af Aastrup maa oppebære al 
Kirkens Indkomst og nyde Herligheden til Fræstegaarden og 
Degneboligen samt kalde Præst og Degn til Annekset ligesom 
til Hovedsognet. Sæll. Reg. 145. I. ' Jvnfr. Sæll. Stifts Renteskr. Kontors Missivebog G.. 182. » Saa- 
ledes Gp. Q og K. Brg. har 8. April. » Ved Skøde af 23. April 1673, 
se ovfr. 

27* 420 1674. 

Beregning (I): 

Det Gods. Kronen tilskøder ham: 

Kirkens Tiende af Kirke Eskildstrup S Htk. 20 Tdr. 2 Skpr. 

Kongen« Tiende er lagt til Studiegaarden, i Kirke 

Eskildstrup S. og By en Afgift til Præstens Bord, 

som ikke er beregnet i Hartkorn, da den følger 

Præsten, å 25 Rdl. Td., 508 Rdl. 32 Sk. 

30. April. Skøde til Jørgen Bielke til Høvindsholm, 
Generalløjtnant, paa af Birkende Gaard og By i Kalundborg 
A., at oprette en Hoved- og Sædegaard paa 107 Tdr. 4^2 
Skp. Htk. med alle de Rettigheder, som en adelig Sæde- 
gaard har eller herefter vil faa. da der i de Skøder, hvorved 
Frederik III har ydet Joakim Gersdorfs Arvinger Erstatning 
for det Gods. som denne havde afstaaet i Skaane til Indløs- 
ning af Bornholm, er givet dem Tilsagn om. at de maatte 
oprette lige saa mange Sædegaarde, som der havde været 
paa J. Gersdorfs skaanske Gods. Gp Q, 467, I. 

Beregning (Skødebog Q, 684): 
Birkende Gaards Hartkorn 107^U Td. 

1. Maj. Skøde til afg. Rigsdrost Joakim Gerstor fs 
Arvinger paa: i Aakier A.. Hads Hd., Odder S. Hofvet- 
strupgaard, som tillige svarer af Bondejendommen Vester 
Toft paa Randlef Mark, med Skov til 40 Svins Olden, i Hof- 
vetstrup By 5 G., 1 B., 1 Jord, hvoraf Hofvetstrup Mænd 
svare. 4 H., med Skov til Byen, og Jagten paa Smaavildt, 
Htk. 64V2 Td., og maa de anlægge Sædegaarde, hvor det 
falder dem bekvemmest, med samme Frihed som ældgamle 
adelige Sædegaarde i Danmark — for en Del af det Gods, 
som de afstod i Skaane, og som blev overdraget den svenske 
Kronen til Vederlag for Bornholm. Gp Q, 468. I. 

Beregning (Bornh. Ækr., 229): 

Det Gods i Skaane, som Rigs- 
drostens Arvinger afstod, . . . Htk. 3250 Tdr. 4 Skpr. >. Fdk. > Alb. 2'/i(, ^ 

For Afstaaelsen af Beldringe og Leckende Gaarde, 
som de havde i Pant, 20000 Rdl. > Sk. 

Renten af 72621/2 Rdl. i 9 Maaneder for 1451/2 Td. 
Htk. i Aarkær A., som Kronen først indløste d. 1. 
Febr. 1662 fra Panthaverne, Henrik Miiller og Lars 
Christensen, 326»/4 - 6 = 

Tiis. . . . 203268/4 Rdl. 6 Sk. 1674. 421 

Det Gods, Kronen har til- 
skødet dem: Htk. 42"2 Td. » Skpr. » Fdk. » Alb. » ^ 

Solemarks Herregaard paa 
Samso med tilliggende 
Bøndergods — 1051'/2 - 2 - 2Vj - »/* - • - 

Jurisdiktionen paa Samsø er 
bevilget dem for 2000 Rdl., 
beregnet til — 40 - » - • - > - » 

Aakær Slot og Tilliggende. — 1723V4 - ' " ^^1* - 2 - ^ - 

Gods i Aakær A — 80^/4 . , . . . % . » . 

fremdeles Gods i Aakær A. — 64^2 - ■> - ^ - ■> . -, - Tiis. Htk. . . . 3003 Tdr. . Skpr. 1 Fdk. 2 Alb. 2«/4 ^ 

Modtaget af Selius Marselis 10000 Rdl. > Sk. 

Assigneret dem d. 27. Aug. af Trondhjem Amts Ind- 
komster 2000 - ' - 12000 Rdl. . Sk, Rigsdrostens Arvinger have saaledes tilgdode Htk. 

247»/, Td. 2 Fdk. ll"/2o •^ å 50 Rdl. Td II38OV2 Rdl. 16 Sk. 

Rigsdrostens Arvinger have desuden tilgode Penge 8326^/4 - 6 - 

Tiis.... 20707V4Rdl. 22 Sk., 
som er assigneret dem d. 9. Okt. 1661 og betales med Rente i 4. Ter- 
miner af Trondhjems Amts Indkomst. 

20. Juni. Skøde til Mag. Matias Foss, Superinten- 
dent over Aalborg Stift, paa: i Aalborghus A., Fieskum Hd., 
Mou S.. Høstemark 1 G., 1 Skov, kaldet Græset, til 30 Svins 
Olden; i Hornum Hd., Nørholm S. og By Provste Engen. 2 
Gh., i Voxlef S., Torup en Afgift; i Aalborg By .lordskyld 
af Skadegaarden; i Hvetbo Hd., Huen S.. Sønderholm 1 Gh.; 
Kongens Andel af Korntienden af Malle S. i Slet Hd.; i Børg- 
lum Hd. Kongens Andel af Korntienden af Emb S. — imod, 
at han afstaar sin Fordring. Gp Q, 470. I. 

Beregning (Skødebog Q, 686): 

Det Gods, Kronen tilskoder ham. Htk. 39 Tdr. 3 Skpr. 
å 50 Rdl. Td 19683/, Rdl. » Sk. 

Jordskyld, 2 Rdl., kapitaliseret til 5 pCt., og det be- 
regnet dobbelt 80 - • - 

Tiis.... 2048"/« Rdl. » Sk. 
Hans Fordring efter Jens Sørensens Beregning af 
21. Sept. H'^rth 1244 - 36 - 

Forskel ... 804 Rdl. 36 Sk., 
som skænkes ham. 422 1674. 

1. Juli. Kgl. Konfirm. for Stiftskriver Rasmus Andersen 
paa Skøde af 16. Juni 1764 til St. Knuds Kirke i Odense, 
som faar — mod et Gravsted for ovennævnte og hans 
Hustru og Arvinger i Kirken — i Nyborg A., Gudme Hd. i 
Gislev S. og By 1 G. med Skov. Htk. 8 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 
2 Alb. Fynske Reg. Nr. 42. I. 

4. Juli. Aab. Brev, hvorved det bevilges Verner K lou- 
mand at nyde Brandbierg Gaard og Gods uden Ophold og 
med Uge Privilegier og Frihed som er bevilget Københavns 
Borgere efter 4. Artikel i samme Stads Privilegier. Jyske 
Reg. 67. 

16. Juh. Skøde til Pofvel Nielsen, Sekretær i danske 
Kancelli, paa en Del øde Jordegods: i Andvorskouf A., St. 
Mickels S., Hiernebierg og Brorup Bys øde Marker og Brø- 
rup Mølle, — imod. at han afstaar sin Fordring. Gp Q. 

471. I. 

Beregning (Skødebog Q, 688): 
Det Gods. Kronen tilskøder ham. efter 

Jordebogen og Matr Htk. 190 Tdr. 1 Skp. 31;, Fdk. 

efter uvildige Mænds Skøn takseret til . . — 100 

hans Fordring 1738 Rdl. 3 Sk. 

17. JuH. Skøde til Anna Margrethe von Gotzen, 
afg. Jørgen Schult's til Findstrup. paa jus patronatus til Svan- 
ninge, Vester Skiering og dets Anneks Ulbølle i Nyborg A.. 
SaUing Hd., til Fraude i Odensegaards A., Aasum Hd. og 
til Vigerslef S. og dets Anneks Vøfling i Rugaards A., Skovby 
Hd. med Kirkens Tiender. Herligheden over Præstegaardene 
og Degnebolene saa vel som al anden Kirkernes tilliggende 
Jordegods, Herlighed og Indkomst samt Kaldsretten. Gp Q, 

472. I. 

Beregning (Skødebog Q, 691): 
De Kirketiender, Kronen tilskøder hende: 

Kirkeas Tiende af Svanninge S Htk. 31 Tdr. 7 Skpr. • Fdk. 

Kirkens Tiende af Vester Skiering S — 23 - 2 - » - 

Kirkens Tiende af Ulbølle S — 16 - 4 - ^ - 

2 Kirkejorder — 2 - 3 - > - 

Kirkens Tiende af Fraude S — 41 - 2 

Kirkens Landgilde: i Fraude I G., som til- 
lige svarer til Provstegaarden, 2 B., 1 jord- 
løst H — 16 - 2 - 1 - 1674. 423 

Kirkens Tiende af Vigerslef S Htli. 38 Tdr. 4 Skpr. ■ Fdk. 

Kirkens Landgilde: i Togerød 1 G., i Far- 
strup 1 G., i Kieldebye 1 G., disse G. have 
tilforn svaret en Afgift til Ruegaard — 14 - » 

Kirkens Tiende af Vøfling S — 22 - » - . - 

Kirkens Landgilde: i Vøfling By Kirkejorden 
Kattebiergs Have, 1 G., som tilforn sva- 
rede til Rugaard. i Købenshouf 1 Kirke- 
jord — 5 - 3 

Tiis. Htk.... 211 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 
å 25 Rdl. Td. 5285 Rdl. 15 Sk. ' 

29. Juli. Skøde til Andreas Fuchs, Løjtnant, paa et 
Hus i Skipperboderne tvers overfor Holmens Port i Køben- 
havn, som Frederik HI har givet hans Formand, forrige Skibs- 
kaptajn Peter Petersøn Kierteminde, Panteskøde paa d. 30. 
Jan. 1660 til fuldkommen Forsikring for resterende Løn. 
Hggende imellem afg. David Danels Vaaninger paa den ene 
og det Hus, som Fiskalen ved Søetaten Peder Knudsøn bor 
i. paa den anden Side, saaledes som samme Plads og Vaa- 
ning i ovennævnte Panteskøde er specificeret, ^ — for den 
Sum, som det er pantsat for, nemlig: 325 Rdl. Resten 
skænkes ham for en sær Aarsags Skyld. Sæll. Reg. Nr. 
230. K. 

31. Aug. Skøde* til Niels Olufsen, Hofslagter, paa: i Ringsted 
A. og Hd., St. Hans S. Haug Mølle og Hømb Mølle med Huse og Byg- 
ning, fri Fiskeri i MøUeaaen og Aalekiste Fang. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Orig. ved RK. kgl. Resol. af 4. April 1682. • Saaledes i en tilføjet Randbemærkning i Skødebog Q; i selve 
Teksten er Kirketienderne og Kirkegodset fejlagtigt beregnet til 5288'/j Rdl. 
4 Sk. og Forskellen derefter til 288'/2 Rdl. 4 Sk. - I Panleskødet er 
Ejendommens Maal angivne saaledes: den første Side ud til Adelgaden 
imod Holmens Port er 8 Alen 8 Tommer, den anden Side imod den 
Plads og det Hus, som er forundt David Danel, er 20 Alen 10 Tommer, 
den tredje Side bag i Gaarden langs Naboskellet, fra midt paa David 
Danels Skel og hen til midt paa Fiskal Peder Knudsens Skel er 8 Alen, 
den fjerde Side op til Peder Knudsens Plads fra det bageste Naboskel 
og ud til Adelgaden til den yderste Kant af Muren er 2U Alen 10 Tom- 
mer. Pantebog Litr. C, 1657—60, 195. ^ Kaptejn Peder Morsing havde 
Livsbrev for sig og Hustru paa de tvende Moller, som ifølge kgl. Resol. 
af 28. April 1674 skulde tilskødes. Hofslagter Niels Olsen — imod alle 
lians paastaaede Fordringers Afstaaelse og 1300 Rdl. Konsumtionsmidlers 
Betaling samt for P. Morsings Befrielse for tidligere Oppeborsel og for 
Procesomkostning saa vel som aarlig Afgift til ham af samme Moller 424 1674. 

15. Septbr. Mageskiftebrev, hvorved Laurits Broer- 
sen paa Dybvadgaard fa ar: i Aakier A., Hads Hd. jus pa- 
tronatus til Gasmer, Halling, Anneks til Gasmer, Randløf, 
Anneks til Bieragger. Hundslund og Tørild Sogne med Kir- 
kens Andel af de nævnte Sognes Tiender, Herligheden lil 
Præstegaardene og Degnebolene og al anden Kirkernes Her- 
lighed og Indkomst samt Kaldsretten, saalænge Dybvadgaard 
besiddes af ham eller hans Arvinger og Descendenter — 
for: paa Bornholm, i Pouelsker S. 6 G.. Numrene 1, 3, 20, 
23. 24 og 25, i Persker S. 1 G., Nr. 25, i Røe S. 1 G., Nr. 7, 
i Clemensker S. 1 G., Nr. 16, Part i 1 G., Nr. 43, i Persker 
Part i 1 G.. Nr. 22. Gp Q. 474. I. 

Beregning (Skødebog Q, 698): 
Det Gods, Kronen afstaar: 
Kirkens Tiende af Gasmer S., undtagen 

Provstekornet, Htk. 4 Tdr. 7 Skpr., som er 

bortskødet til Axel Sehested, Htk. 41 Tdr. 1 Skp. » Fdk. 

Kirkens Jorder — » - 6 - 2 

Kirkens Tiende af Halling S. , undtagen 

Provstekornet, Htk. 3 Tdr. 5 Skpr., som er 

bortskødet til Axel Sehested — 18 - 2 - » - 

Kirkens Jorder — •> - 5 - » 

Kirkens Tiende af Randeløf S., undtagen 

Provstekornet, Htk. 4 Tdr. 2 Skpr., som er 

bortskødet til Axel Sehested. — 13 - » - » 

Kirkens Jorder — 3 - 6 - '> i hans Livstid. — Men da de ikke kunde enes, eftersom P. Morsing paa 
ingen Maade vilde give slip paa sin Benaading, men selv oppebære 
samme Indtægt af Møllerne, resolverede Kongen d. 28. Decbr. 1674, at 
det var bedst, at Kaptejn P. Morsing fik 1200 eller 1300 Rdl. i Steden 
for Benaadningen, om han dermed vilde nøjes. Der skete imidlertid 
intet; P. Morsing og hans Hustru efter ham beholdt Møllerne indtil den 
almindelige Ophævelse af alle Benaadninger, medens Niels Olsen — 
maaske i Haab om Benaadningernes Udløb — ikke betalte den nævnte 
Sum og derfor heller ikke krævede Skødet paa de tvende Møller, men 
lod det blive liggende paa Rentekammeret. Derefter resolverede Kon- 
gen d. 4. April 1682 følgende: »Efterdi indbemeldte 1200 Rdl. ei efter 
voris allernaadigste Villie til rette Tid er betalt, saa hafver vi dette paa 
samme tvende Møller ennu forbandene Skiøde sielf kasseret>. Ende- 
lig resolverer Kongen d. 23. Febr. 1684 paa en Ansøgning fra Niels 
Olsens Enke, Anna, at der maa godtgøres hende saa meget i resterende 
Skatter af hendes Gods, som de ovennævnte tvende Møller i Htk. efter 
Taksten kan beløbe sig til. RK. orig. kgl. Resol. 1674. 425 

Kirkens Tiende af Hundslund S., undtagen 
Provstekornet, Htk. 6 Tdr. 1 Skp., som er 
bortskodet til Jakob Rollufs, Htk. 37 Tdr. 5 Skpr. ■ Fdk. 

Kirkens Jorder — • - 1 - » > 

Kirkens Tiende af Tørild S., undtagen Provste- 
kornet, Htk. 4 Tdr. 2 Skpr., som er bort- 
skødet til Hans von Mollengraft, — 22 - 4 - 1 

Kirkens Jorder — » - 2 - 1 

Tiis. Htk.... 138 Tdr. 1 Skp. . Fdk. 

å 25 Rdl. Td 3453 Rdl. 12 Sk. 

Den Afgift, Skabelund Mænd give af Falling Læg, 

Htk. 3 Tdr. 6 Skpr., å 50 Rdl. Td 187V2 - ' - 

Tiis.... 36401/.^ Rdl. 12 Sk. 

De Gaarde, han giver i Mageskifte, Htk. 62'/^ Td. 7 '^, 

å 50 Rdl. Td 3113V4 Rdl. 16 Sk. 

Part i Gaard Nr. 43 i Clemensker S 128 - • - 

Part i Gaard i Persker S 308^2 - 22 - 

Tiis. . . . 3550 Rdl. 14 Sk. 
Forskel... 90 Rdl. 46 Sk. 
19. Sept. Skøde til Nicolaus Holst, Destillatør, paa 
følgende Jordegods: i Andvorskouf A.. Flackebierg Hd.. Val- 
lensved S. og By 2 G., Part af 1 G.'s Landgilde, Ollernp 3 
G., Joenstrup' 1 G. ; i Antvorskouf Birk. Boslunde S. og By 
1 Vejrmøllested, IH. — imod, at han afstaar sin Fordring. 
Gp Q. 476. I. 

Beregning (Skødebog Q, 698): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham. Htk. 48 Tdr. 1 Skp. 
2>/, Fdk. a 30 Rdl. Td 1447*/, Rdl. 6 Sk. 

hans Fordring efter Kammerets Afregning af 27. 

Okt. 1668 746'/, Rdl. 9Vs Sk. 

hans Løn fra 1 Jan. 1668 til 1. Maj 1670 540 - 16 

for Kul og Brændeved til Kongens Laboratorier fra 

1. Jan. 1669 til 1. Maj 1670, 54 Rdl. aarlig 72 - -> - 

Tiis.... 1359 Rdl. l'/s Sk. 

Forskel... S?'/, Rdl. 42/3 Sk., 
der bevilges ham frit for Afstaaelsen af 6 Gh. i Ringsted A., Valsoe- 
magle, som han har afstaaet til Kronen, men som ikke ere anslaaede 
til noget bestemt Beløb. 

21. Sept. Gavebrev til 'Hendrik Hielke til Ellinge- 
gaard, Rigsadmiral. paa jus putronatus til Tersløse Kirke i 
Mierløse Hd. med Kirkens Andel af nævnte Sogns Tiende, Her- 
ligheden over Præstegaarden og Degnebolet og al anden Kir- 426 1674. 

kens Herlighed samt Kaldsretten, saalænge Tersløsegaard ejes 
af ham og hans Livsarvinger. Fremdeles faar han tilskødet: 
i Sorøe Birk, Bierbye S., Vede en Del af Landgilden med 
Herligheden over 1 G., som giver største^Delen af Landgilden 
til Nordrup Kirke, 1 Skovlod, kaldet Stensskouf. — for 
I6IV4 Rd.. som afkortes i hans Fordring. Gp Q, 477. L 

Beregning (Skødebog Q, 700): 
Det Gods. Kronen skænker ham: 

Kirkens Andel af Tienden af Tersløse S... Htk. 27 Tdr. 4 Skpr. « Fdk. 
Kirkens Jordegods: i Mierløse Hd. 1 Kirke- 
jord paa Karsholte Mark, 1 [Kirkeskov 
paa Rafnsberg, 1 øde Jord, i Branstrup 
1 G., i Stienlilie S. i Torntved 1 G.: i 
Sorøe Birk Bierbye S., Eskildstrup IB..- S - 2 - ^j^ - 

Til. Htk.... 36 Tdr. » Skpr. 2/3 Fdk. 

å 50 Rdl. Td 901 Rdl. 38 Sk. 

Det Gods. Kronen tilskøder ham, Htk. 1 Td. 3 Fdk. å 

50 Rdl. Td 6P/, -. 

som ere indførte i Tegnebogen til Afkortning i hans Fordring. 

21. Sept. Gavebrev til Dr. Tomas Bartolinus, Pro- 
fessor ved Københavns Universitet, paa jus patronatus til 
Kundbye Kirke i Tudse Hd. med Kirkens Andel af nævnte 
Sogns Tiende, Herhgheden over Præstegaarden og Degne- 
bolet og al anden Kirkens Herlighed og Indkomst samt Kalds- 
retten, saalænge Hagestedgaard ejes af ham og hans Livs- 
arvinger. Gp. Q, 479. L 

Beregning (Skødebog Q, 702): 
Det Gods, Kronen skænker ham: 

Kirkens Andel af Tienden af Kundbye S Htk. 70^2 Td. » Skpr 

Kirkens Jordegods: i Torslund 1 Kirkejord, 2 G.. 

Herligheden til den ene af dem tilhører Vogen- 

serup, i Sandbye 1 øde Kirkejord, i Trønninge 

1 Kirkejord. i Marke Landgilden af 1 G., af 

Skovhuset og af Marke Mølle, 1 Kirkejord og 

1 Stk. Jord — 29 - 4 - 

Htk.... 100 Tdr. 1 Skp. 
å 25 Rdl. Td. 2502 Rdl. 8 Sk. 

22. Sept. Skøde til Svend Svendsen, fhv. Betjent paa 
Klædekammeret. paa : i Vordingborg A., Hammers Hd., Nestel- 
søe S., Brandelef 1 G.. ^'3 af den Afgift, Byen giver, ^/g af 
en Skov — imod, at han afstaar sin Fordring. Gp Q, 
480. I. 1674. 427 

Beregning (Skødebog Q, 703): 
Den af Sorøe Akademis Gaarde, Kronen tilskøder 
ham. Htk. 21'/, Td. *;,, Alb., å 30 Rdl. Td 637>/2 Rdl. » Sk. 

hans Fordring efter Afregning af 12. Dec. 1670 432 Rdl. 25 Sk. 

desuden er der afskrevet paa en anden Afregning af 

22. Sept. 1674 205 - 29 - 

Tiis.... 6371/i, Rdl. 6 Sk., 
det gaar saaledes lige op imod hinanden, 

30 Sept. Kgl. Konfirm. for Pofvel Nielsen. Sekretær, 
paa Skøde af 1. September s. A., som Sællands Stiftsøvrig- 
hed i Henhold til kgl. Befaling af 12. Juni 1673 har udstedt 
til ham, hvorved han. til den sædvanlige Takst, fa ar: i Ant- 
vorskof A. 2 Skovslodder, Ottestrup Kirke tilhørende, takserede 
til 26 Svins Olden — for 50 Rdl. Sæll. Reg. Nr. 295. I. 

19. Okt. Mageskiftebrev. hvorved Vilhelm Fredrik 
Wedel, Greve til Wedelsborg, faar: i Vends Hd.. Tanderup 
S.. Hare 1 G., 2 Gh., i Emptekier 1 G.. Brende Mølle, som 
er øde. er bevilget ham for 1 Rytterportion — for andet 
Jordegods til Ryttergaarde, nemlig i Rugards A.. Harslef S.. 
Gammelbye 1 G., i Moredbye 1 G.; i Hindsgaufls A., Vends 
Hd., Torup 1 B., i Veilbye S. 1 G. med Skov. Gp Q, 481. I. 

Beregning (Skødebog Q, 704): 

Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 19 Tdr. 7 Skpr. 2 Alb. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 20 - 7 - Va - 

Forskel Htk.. . . 7 Skpr. 3V.> Fdk. 

1.9 Okt. Vederlagsskøde til Otte Krabbe til Holme- 
gaard, Amtmand, paa: i Holbæk A., Tudse Hd., Hørbye S., 
Uglerup 4 G.. 1 H.. — for: i Tune Hd., Gillebrønde Land- 
gilden af 4 G., som han herefter skal svare til Vartou Hospital. ' 
Gp Q, 483. I. ' Da O. Krabbe d. 16. Febr. 1670 faar Holmegaard tilskødet med 
en Del Bøndergods, som tilforn har ligget til Gisselfeld, og som efter 
afg. Rigshovmester Peder Okses Fundats, jfr. Hofman: Fundationer, X. 
50. skal yde en Del af Landgilden til 8 fattige Personers Underhold i 
Københavns Hospital. — hvilket tillige med Landgilden af ovennævnte 
4 G. i Gillebrønde, som Hospitalet har mistet, idet de d. 26. Nov. 1664 
bleve tilskødede Erik Krag, beløber sig til: 10 Mark 'J Sk. 2 Alb. i Penge, 
•/j Pund Rug, 114 Tdr. Hyg, 1 Skp. Havre, 1 Td. 1 Fdk. Smør, 4 Bol- 
gait, 6 Lam, •/» faar, 7 Gæs og 24 Høns, — forpligter O. Krabbe sig ved 428 1674. 

Beregning: (Skødebog Q, 706): 

Det Gods. Kronen tilskøder ham, og som 

Sekretær Claus Tausen havde udlagt. . Htk. 45 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 

Det Gods. Hospitalet havde mistet. — 42 -2 - 1 

Forskel Htk.... S'l^ Td. 

a 50 Rdl. Td 1"5 Rdl. > Mark » Sk. 

Indkomsten af det Gods. Hospitalet har mistet, 

52 Rdl. 5 Mark 12 Sk. aarlig, hvilket for de 

2 åar 1670—72. han skal betale Hospitalet for, 

bliver 105 Rdl. 5 Mark 8 Sk. 

hertil regnes Indkomsten for Aarene 1672 — 74. 

som han har betalt. 105 - 5 - 8 - 

Tiis.... 211 Rdl. 5 Mark » Sk. 

Forskel... 36 Rdl. 5 Mark 

6. Novbr. Kgl. Konfirm. for Mattias Foss. Superinten- 
dent over Aalborg Stift, paa Brev af 30. Sept. 1674. udstedt 
af Enevold Parsberg, Gehejmeraad og Stiftsbefalingsmand 
over Aalborg Stift, hvorved han faar Tilladelse til i .Steden 
for Biskops Bolig i Aalborg at nyde Renten af de 700 Slette- 
dalere, som den gamle Bispebolig blev sat for, og gøre sig 
Kapital og Rente saa mitig, som han kan; men naar han 
dør eller foriader Embedet, skal han eller hans Arvinger 
betale de 700 Slettedalere til hans Efterfølger : fremdeles maa 
han nyde Indtægten af Hundstrup og Østerild Kald i Ty. som 
tilforn er lagt til Bispebohgens Vedligeholdelse; endelig maa 
han som Refusion for hidtil udgivet Husleje nyde 100 Slette- 
daler, som et gammelt Hus paa Aalborg Slot er takseret for. 
Jyske Reg. Nr. 160. I. 

14. Novbr. Skøde til Anders Sink ler. ^ Landsdom- 
mer over Lolland og Falster, paa i Kobenhavns A.. Socke- 
lunds Hd.. Brondshøf S., Utterslef 1 G. — Denne Gaard, 
som har været pantsat for 375 Rdl., indløser han fra Pant- Revers af 8. Dec. 1674 for sig, sine Arvinger og rette Besiddere af 
Holmegaard til at yde hele denne Landgilde — imod at han, hans Ar- 
vinger og rette Ejere af Holmegaard skulle have Frihed til efter Fun- 
datsen at indlægge 8 fattige Personer, naar nogen af Pladserne bliver 
vakant. Bekræftet Kopi af O. Krabbes Revers til Hospitalet, se I. ^ Selv 
slaver han sit Navn Sinclar. se I. 1674. 429 

haveren, Resten af Gaardens Beløb, 525 Rdl., afkortes ham 
i hans Fordring. Tilbagekøbsret forbeholdt. Gp Q, 485. I. 

Beregning: Skodebog Q, 708): 

Den Gaard, Kronen tilskøder ham. Hik. 18 Tdr. å 50 Rdl. ... 900 Rdl. 

Gaarden blev d. 13. April 1660 pantsal til Jørgen Reitser for 
22V2 Rdl. aarlig Indkomst, kapitaliseret til 375 Rdl., hvilket 
Pant af Major Schrøder er indløst, hvorfor A. Sinkler har 
at betale sine Søsters Børn 375 Rest... 525 Rdl.. 
som er indført i Afregningsbogen til Afkortning i hans Fordring. 

17. Novbr. Mageskiftebrev, hvorved Tøger Lassen af 
Aalborg faar: i Aalborghus A., Hornum Hd., St. Bodels S. 
Vester Ladegaard med Tilliggende. — for: i Hornum Hd.. 
Sønderup S., Rebstrup 1 G., Rebstrup Mølle, i Blesebore 1 
B, i Knolde 1 B.; i Aalborghus A.. Munkholm 1 G., i Sønde- 
rup By 1 G., i Freilef S., Drostrup 1 G. : i Han Hd., Tranum 
S. 1 G., kaldet Doesemose, 1 Gh.. 1 Eng, i Hjortals S., Vester 
Svenstrup 1 G.; i Vennebierg Hd., Rubere S., Ulstrup 1 G., 

I Gh., i Rubere 1 (G) med 2 Gh. dertil. Gp Q, 486. I. 

Beregning (Skødebog Q. 710): 
Det Gods, han faar af Kronen, . . . Htk. 61 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. 
Det Gods, han giver i Mageskifte,. — 61 - 6 - 2 - ^/t - 

Forskel Htk. ... 5 Skpr. * Fdk. 2«/^ Alb. 

— MageskiCtebrev. hvorved Vincents Joakim von 
Hahn til Abrahamstrup. Overjægermester, faar: en Del Gods, 
som har været udlagt til Ryttergaarde, nemlig i Abrahamstrup 
A., Nedre Droby 15 G.. 15 H. og Gaardsæder, i Øvre Droby 

II G.. 5 H. og Gaardsæder. i Gierløf S. og By 15 G., 5 H., 
i Landersløf 11 G., 4 H.. i Tørsløf 15 G.. 5 H., i Liungerup 
7 G.. 1 H., i Fersløf S. og By 8 G.. — for: i Anderskou og 
Korsøer A., Slagelse Hd., Kirke Stillinge 1 G., i Øster Stil- 
linge 16 G., hvoraf 1 svarer tillige af en øde Jord, 7 H., i 
Næsbye ved Stranden 16 G., 6 H., i Kieldstrup 2 G.; i Flacke- 
bierg Hd., Hyllested S. og By 13 G., 5 H., i Høfve S. og By 1 G., 
i Taarnborig S. og By 1 G., i Marede S., Menstruj) 3 G.; i Løfve 
Hd., Drøsselbcrg S. og By 1 G.; i Tudse Hd., Hiembek S. og By 
1 G.; i Anderskou Birk, Vemmeløf S., Ormidsløf By 3 G. Gp Q, 
489 I. Orig. Top. Saml, p. Perg. Abrahamstrup, Suppl. 430 1674—75. 

Beregning (Skødebog Q, 713): 

Det Gods, han faar af Kronen, Htk. 723 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 723 - 8 - 1'/;; - 

Forkel Htk.... 1 Skp. [Val'Fdk. 

å 50 Rdl. Td 83/, Rdl. 10 Sk. 

17. Novbr. Skøde til Didrik Schult, Oversekretær, 
paa 5 sæll. Alen Fortog paa de tvende Sider af sin Gaard 
paa Graabrødretorv i København. Sæll. Reg. Nr. 338. 

20. Novbr. Skøde til Peder Scavenius, Generalpro- 
kurør, paa: i Holbek A., Mierløse Hd.. Soderup S., Tingerup 
By 1 øde G.. — for det. Saabye Kirke har tilgode hos Kronen, 
og til Erstatning for det Tab, han har Hdt ved Saabye og 
Soderup Kirkers Reparation. Gp Q, 488. I. 

Beregning (Skødebog Q, 712): Den øde G., Kronen tilskøder ham, 
Htk. 7 Tdr., det Saabye Kirke har tilgode efter Regnskab af 10. Sept. 
1667 300 Slettedl. med resterende Rente fra 1658. 

24. Novbr. RK. Skr., hvorved det i Henhold til kgl. 
Reskr. til Kammerkollegiet bevilges Niels Rosenkrants 
til Stougaard, Generalmajor, at lægge 34 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 
1 Alb. Hartkorn ind under sin Hovedgaard Stougaards Takst, 
og at der med Afgifterne deraf maa forholdes som med ade- 
hge Sædegaarde, nemUg: i Silkeborg A., Vrads Hd. i Tørring 
S. Egholm Vandmølle, Htk. 29 Tdr., i Koldinghus A.. Nør- 
vang Hd. i Nykirke S. 1 Halvg., kaldet Egholm, Htk. 5 Tdr. 
1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Koldinghus Amts Kontributions Regn- 
skab 1674—75, Beviser, Nr. 8, jvfr. Sæll. Tegn. 11. Novbr. 
1674. Nr. 430. I. 

1675. 2. Jan. Gavebrev til Jørgen Bielke til Høfvinds- 
holm, Generalløjtnant, paa Sammelskatten af følgende Bøn- 
der i Aakier Å., Falhng S.: i Olstrup af 3, i Falling af 3. i 
Ambstrup af 1, at underlægge Aakier Hovedgaard. GpQ, 506. I. 

Beregning (Skødebog Q, 714): den Sammelskat, Kronen skænker 
ham, Htk. 9^, Td. 1 Fdk. 2^^^ Alb. 

21. Jan. Kgl. Konfirm. for Peder Scavenius, General- 
prokurør, paa et Mageskifte af 16. Septbr. 1673, som Sæl- 
lands Stiftsøvrighed paa Hvalsøe Kirkes Vegne har sluttet 
med ham i Henhold til kgl. Befahng af 2. Sept. 1673, hvor- 
ved han og hans Arvinger eller efterfølgende Ejere til Aa- 

» Saaledes I.; Skødebog Q har fejlagtigt 1 Fdk. 1B75. 431 

strup faa: i Volborg Hd.. en Jord paa Vester Saabye Mark, 
derunder indbefattet en Skovspart. Lerbjerg kaldet. — for: 
i Mierløse Hd., Terslef S., Atterup 1 G. Den Bonde, som 
hidtil har haft Jorden paa V. Saabye Mark i Fæste, har 
svaret 2 Td. Byg. til Hvalsøe Kirke, medens den Gaard i 
Atterup. som Generalprokurøren afstaar, svarer 2 Td. Byg 
og 1 Td. Havre. Sæll. Beg. Nr. 17. I. 

27. Jan. Gavebrev til Jfr. Sofie Tot paa: i Andvor- 
skuf A.. Ottestrup S. 1 G., kaldet Egidsgaard. en Afgift af 1 
Mølle, i Gierlef S. 1 G., kaldet Pebringe; Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Gp Q. 508. I. 

Beregniag (Skødebog Q, 715): det Gods. Kronen skænker hende, 
Htk. 52 Tdr. Vj Skp. 

— Skøde til Hans Schack, Greve til Schackenborg, 
paa tvende Pladser paa Christianshavn ^ den ene imellem 
Overgaden neden Vandet og Strandgaden, den anden imellem 
Strandgade og den store Strøm. Sæll. Reg. Nr. 22. Trykt 
herefter KD VI, 653. 

3. Febr. Skøde til Robert Colnet. Stykmajor, paa en 
Byggeplads i København ved Enden af Kanalen, tvers overfor 
Kongens Bryghus. Sæll. Reg. Nr. 29. Trykt herefter KD VI, 653. 

— Skøde til Ditløf Møller paa en Byggeplads i Køben- 
havn i Bryghusgade paa den søndre Side. Sæll. Reg. Nr. 30. 
Trykt herefter KD VI. 653. 

4. Febr. Mageskiftebrev, hvorved Christian G ersd o rf, 
Rentemester, fa ar: Abrahamstrup A., Horns Hd., Gierlef S., 
Tørslef 3 øde G., — for: i Sæbyegaards A., Løve Hd., Kirke 
Stillinge S. Sammelskatten af Østerstilling, afNæsbye og af 
Strandøren. Gp Q, 509. 1. 

Beregning (Skødebog Q, 716): 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 27 Tdr. 2 Skp. 2'/^ Fdk. 

men da det er øde regnes det kun for 

det halve : — 13 Tdr. 4 Skp. l'/^ Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte — 42 - 2 - P/3 

Forskel.... — 28 Tdr. 4 Skp. »/„ Fdk. 
kBORdl. Td. 1427'/2 Rd. S'/j Sk., som efterhaanden skulle afbetales ham. ' De tvende Pladser paa Christianshavn har Kongen igen ved 
Transport, dat. 16. Febr. 1676, afkøbt Feltherre Hans Gieve af Schack 
med derpaa opførte Bygning for 3000 Rdl. 432 1^75. 

18. Febr. Mageskiftebrev, hvorved Otto Krabbe, Amt- 
mand, fa ar: i Vordingborg A., Tybiere Hd., Fensmark S., 
Kalkerup 1 G.. 1 H., Skov til 20 Svins Olden, i St. Mortens 
S., Odderup 2 G.; i Hammers Hd.. Vester Egidsberg S., 
Myrup 1 G., 2 (G), i Mogenstrup S., Perstrup IB. med Skov; 
i Bårse Herred. Togsverd S. 1 G. — for: i Vordingborg A.. 
Hammers Hd.. Faarup 1 G., i Baarse Hd.. Togsverd S., Dysted 
1 G. med Skov til 30 Svin Olden; i Bingsted A., St. Hans 
S.. Haugbyred 1 G. ; i Holbek A., Tudse Hd.. Hørbye S., 
Uglerup 4 G., 1 H. Gp Q, 510. I. 

Beregning (Skødebog Q, 717): 

Det Gods, han faar af ( efter Rytterrullen Htk. 55 Tdr. 5 Skp. SV* Fdk. 

Kronen. \ — Matrikulen — 49 - 1 - » 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 73 - 1 - V* - 

Forskel Htk. ... 24 Tdr. > Skp. ^U Fdk- 

8. Marts. Mageskiftebrev. hvorved Jens Juel, Friherre 
af Juelling, faar: i Tryggevelde A.. Faxe Hd., Karise S.. 
Store Linnet 1 (G), som tillige giver en Afgift til Kirken; 
i Steffens Hd.. Helsted S.. Arnøie 3 (G), hvoraf 1 tillige svarer 
V3 af en Afgift. 1 øde Jord — for: i Tryggevælde A., Lille 
Hedinge S. og By 2 (G). Gp Q. 513. L 

Beregning (Skødebog Q, 720): 

Det Gods. han faar af Kronen, Htk. ISVa Td. » Skp. 21/3 Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte — 19 - 4 - 3^2 - 

Forskel Htk.... 6 Tdr. 1 Skp. P/g Fdk. 

8. Marts. Mageskiftebrev, hvorved Bolle Luxdorph 
til Sørupgaard, Ceremoniemester faar: i Vordingborg A., 
Tybiere Hd.. Sandbye S. og By 1 G., i Ringsted A. og Hd., 
Vetterslef S. og By 1 G., ^ — for: i Vordingborg A., Tybiere 
Hd. og S., Ourup 1 (G), i Ringsted A. og Hd., Førslef S. og 
By 1 (G), som tillige svarer af en Lod i Lille Vang og af 1 
øde Jord. Gp Q, 515. L 

Beregning (Skødebog Q, 721); 

Det Gods, han faar af Kronen. Htk. 2I1/2 Td. 2/3 Skp. » Fdk. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 22 - 1 - S'/^ - 

Forskel Htk. ... 4 Skp. IV12 Fdk. 

19. Marts. Aab. Brev, hvorved Claus Rask, Præsident 

i Nyborg, faar: i Nyborg A., Vinding Hd. i Aunslev S. Til- 1675. 433 

ladelse til at nyde sin Gaard Raskenberg med Tilliggende, og 
hvad han fremdeles dertil skulde kunne erhverve, med lige 
Frihed som Adelen eller Københavns Indvaanere efter 4. Art. 
i Stadens Privilegier nyde deres Gods — uden noget Veder- 
lag. Fynske Reg., Nr. 33. K. 

31. Marts. Skøde til Knud Val ter. Borgemester i 

Helsingør, paa Aurup Mølle i Kallundborg A., Svallerup S. 

— imod. at han afstaar en Del af sin Fordring. Gp Q. 

517. I. 

Beregning (Skødebog Q, 723): Det Gods, Kronen tilskøder ham, 
Htk. 60 Td. å 50 Rdl. 3000 Rd., som afkortes i hans Fordring. 

— Mageskiftebrev. hvorved Eva, afg. Borgemester Her- 
man Schrøders, faar: i Roskilde A., Sømme Hd.. Kirke- 
rup S., Taagerup 6 G.. 2 Gh., i Gierderup 1 (G), 1 H.. i 
Gunsemagle S. og By 6 (G) — for: i Frederiksborg A.. Ude- 
sundbye S. og By 4 G., i Bonderup 3 G., i Sundbye Lille 
2 G. Gp Q. 518. I. 

Bereg-ning (Skødebog Q, 723): 

Det Gods, han faar af Kronen Htk. 80 Tdr. i/, Skp. 

Det Gods, han giver i Mageskifte, — 79 - 5^2 

Forskel Htk. ... 1 Skp. 

— Gavebrev til Vitus Bier in g. Assessor i Højesteret 
og i Kammerkollegiet, paa: i Københavns A., Ølstøcke Hd.. 
Farumb. S. 1 Bolsg., 1 halvanden Ottingg. Gp Q, 519. 1. 

Beregning (Skødebog Q, 726): Det Gods, Kronen skænker ham. 
Htk. 21 Tdr. 2 Skp. 

17. April. RK. Eksp. til Conrad Hesse, Hof- og 
Kancelliraad, hvorved han faar Bevilling paa, at de 9 Td. 
1 Skp. Hk., som han har tilforhandlet sig af Parthaverne i 
Vindrup Mølle, der hgger under hans Gaard Trudsholm. og 
en anden ligeledes under samme Gaard hørende øde Mølle, 
naar denne opbygges og indrettes, maa beregnes under Hoved- 
gaardens Matrikel og Gaardstakst. RK. EP. 14,458. Sæll. 
Distr. Kont.'s Ordre og Missivebog M, 188. 

22. April. Kgl. Konlirm. for F>ik Stensen til Skouf- 
gaard paa Skøde af 24. P'ebr. 1675," udstedt af Erik Banner 
til Tyberggaard, Stiftsbefalingsmand over Fyen, og Niels 

28 434 1^75. 

Bang. Superintendent over Fyens Stift, paa Veflinge Hospi- 
tals Vegne: i Baag Hd. i Søbye S. 1 G., kaldet Tyllet, — 
for: i Baag Hd.. Kiøng S. i Høierupe By 1 G. F^^lske Reg. 
Nr. 46. I. 

Beregning (I): 

Det Gods, E. Stensen faar. Htk. 7 Tdr. 

Det Gods. han afstaar — 8 Forskel Htk.... 1 Tdr. 

6. Maj. Aab. Brev, hvorved Eiler Evert Banner til 
Bannerslund faar: i Horns Hd. i Elling S. Tiendefrihed paa 
2 G., tidUgere kaldede Strandbyelund og Korsholt. nu Banners- 
lund, dog at Præsten faar fuldstændig Erstatning — som 
Vederlag for den afstaaede Tiendefrihed til Kragskov. Jyske 
Reg. Nr. 61. I, jvfr. Nr. 60. 

10. Maj. Skøde til Poul Nielsen. Sekretær i danske 
KancelH, paa Haufrebierg Mølle i Sæbyegaards A., Haufre- 
bierg S., som har aarligt Afslag for Møllens Vedligeholdelse, 
— imod, at han afstaar sin Fordring. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Gp Q, 523. I. 

Beregning (Skødebog Q. 732): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 33 Tdr. 2 Skp. 

å 50 Rdl. Td 1666 Rdl. 4 Mark 

hans Fordring for resterende Løn til 1. Maj 1675. . . 975 - » 

Forskel ... 691 Rdl. 4 Mark, 
hvorfor han tilbyder at levere Afgiften af Møllen paa Antvorskov Amts- 
stue, indtil saa meget af hans Løn resterer, som er tilstrækkeligt til Dæk- 
ning af Forskellen. 

28. Maj. Skøde til Henrik Friherre von Riisenstein, 
Generalløjtnant paa en Byggeplads i Sølfgade i København 
langs Rosenborg Have. Sæll. Reg. Nr. 190a. Trykt herefter 
KD VI, 659. 

7. Juni. Aab. Brev, hvorved det bevilges Didrik Schult. Over- 
sekretær, at de Huse og Boder, som han har ladet opsætte omkring 
hans i Skindergade beliggende Gaard og tilhørende Plads i København, 
maa blive staaende. uanset at skal være 1 Kvarter længer udbygget 
end de 5 Alen Fortov, som Kronen d. 17. Nov. 1674 har tilskødet ham. 
K. Sæll. Reg. Nr. 201. Trykt herefter KD VI, 659. 

12. Juni. Skøde til Christen Sefelt til Stienalt paa 1675. 435 

jus patronatus til Ørsted S. og dets Anneks Estruplund i 
Dronningborg A., Roxe Hd. med Kirkens Andel af de nævnte 
Sognes Tiender. Herligheden til Præstegaarden og Degnebolet, 
Kirkernes tilliggende Gaarde, Herlighed og Indkomst samt 
Kaldsretten, saa længe Stienalt Gaard besiddes af ham og 
hans Descendenter. — imod. at han afstaar sin Fordring. 
Gp Q, 524. I. 

Beregning (Skødebog Q. 733): 

Det Gods. Kronen tilskøder ham : 

Kirkens Tiende af Ør- 
sted S Htk.36Tdr.6Skp. >Fdk. 

Kirkegaarde: i Ørsted 
By o (G), i Hallindts- 
berg 1 (G), i Bou 1 (G) - 20 - 7 - 1 - 

Kirkens Tiende af 
Estruplund S — 11 - 5 - » - 

Kirkegaarde: 2 (G) — 7 - 1 - » - 

Hik. 76 Tdr. 3 Skp. 1 Fdk. a 25 Rdl. Td. 1910 Rdl. 15 Sk. 
hans Fordring efter Afregning 2667 - 93 - Forskel... 767 Rdl. 78 Sk. 

12. Juni. Gavebrev til Hans Mat s en, Skriver ved det sæl- 
landske Nationalregiment til Hest, paa: i Holbek A.. Merløse 
Hd., Tersløse S., 3 G. med Skov til Byen til 20 Svins Olden. 
Gp Q. 525. I. 

Beregning (Skødebog Q, 735): Det af Sorøe Akademis øde Jorde- 
gods, som Kronen skænker ham, Htk. 38^'2 Td. 2^/3 Fdk. 

21. .Juli. Skøde til Stefan Meier, Bartskær, paa et 
Stykke Jord i København til den Byggeplads, som blev til- 
skødet ham ved kgl. Skøde 2. Marts 1669 bag den forrige 
Løngang imod Vartov. Sæll. Reg. Nr. 237. Trykt herefter 
KD VI. 661. 

11. Aug. Skøde til Conrad Hesse, Hof- og Kancelli- 
raad. paa jus patronatus til Sonnerup S. i Roskilde A., 
Voldborg Hd., med Kirketienden saa vel som Kirkens til- 
liggende Landskyld. Herligheden over Præsteanneksgaarden 
samt Kaldsretten, saa længe han og hans Descendenter be- 
sidde Trudsholms Gaard, — imod, at han afstaar en Del 
af sin Fordring. Gp (^), 526. L 

28* 436 1675. 

Beregning (Skødebog Q, 736): 
Det Gods. Kronen tilskøder ham: 

Kirkens Tiende af Sonnerup S Htk. 11 Tdr. 2 Skp. 

Kirkens Landgilde: af Gaarden Nyrup, i Oerdrup 1 
Kirkejord, i Merløse Hd., Kvanløse 1 Kirkejord . . — 10 - 4 - 

Tiis. Htk. ... 22 Tdr. 
å 25 Rdl. 550 Rdl., som afskrives paa hans Afregning af 18. Juni 1672, 
hvorefter der, naar Princessestyren afkortes, endnu resterer 670 Rdl. 
4 Mark 3 Sk. 

16. Aug. RK. Skr. ^ til Amtsskriveren over Vordingborg 
A., at Otto Krabbe til Holmegaard. Amtmand over Trygge- 
vælde og Møns Amter, har faaet Bevilling paa at oprette en 
Hoved- og Sædegaard af Broksøegaard under Vordingborg A. 
i Tybiere Hd., Hellemagle S. og derunder lægge den hos- 
liggende og ham tilhørende By H[iujlbek2 og derpaa nyde 
samme Rettigheder og Friheder som andre Sædegaarde, hvil- 
ken Gaard. Broksøegaard. og H[iu]lbek By i Matrikulen er 
ansat til 150 Tdr. Htk. Orig. Vordingborg Amts Matrikul- 
skats Regnskab 1672, Bilag A. 

17. Aug. Skøde til Johan Bannierman paa en Del 
Strøgods. nemhg: i Voldborg Hd., HyUinge S.. Nørre HyUinge 
1 (G), i Ry S. 1 (G), i Sæby S. og By 1 (G). Vordingborg 
A., Tybiere Hd., Skelbye S.. Treløse 1 (G); i Naadby 2 (G); 
i Herlufmagle S., Gielsted 1 (G) med Skov: i Hammers Hd., 
Nestelsøe S.. Brandlef 2 (G) med Skov efter de gamle Jorde- 
bøger til 77 Svins Olden, men i Matrikulen ikke mere end 
13^3 S. O., samt deres Andel af den Fælleslandgilde, som 
Byen giver; i Korsør A., Flackebiere Hd.. Vallensved S. og 
By 8 (G), Part i 1 (G), en aarlig Afgift af Kiufse Len. i 
Boslunde S. og By 1 (G). 1 H.. i Nebele 1 (G). 2 H.. i And- 
vorskouf A., Skiørping S. Halkevads Øvre Mølle og Nedre 1 I Hehold til kgl. Reskr. til Kammerkollegiet af 9. Aug. 1675, 
hvor følgende yderligere Oplysninger gives: O. Krabbe fa ar ovennævnte 
Sædegaardsfrihed, fordi der i de Skøder, som bleve udstedte til Hans 
Hustrus Fader, afdøde Joakim Gcrsdorf, paa Gods her i Riget i Steden 
for det skaanske Gods, han afstod til det bornholmske Vederlag, er 
bevilget, at der maatte oprettes lige saa mange Sædegaarde heri Riget, 
som han afstod i Skaane — og imod, at O. Krabbe afstaar 1 G. paa 
10 Tdr. Htk. i Aasum Hd. samt 310 Rdl., som han har tilgode paa af- 
døde Jens Bruns Vegne. Sæll. Distr. Ordres og Missivebog M, 89. * RK. 
Skr. har ligesom den nævnte Missivebog: Huilbech. 1675—76. 437 

Mølle, som have Afslag for at holde Møllen vedlige; i Aal- 
borghus A.. Kier Hd.. Sundby S., Lindholm 11 Gh. uden 
Jord. i Voer S.. Aggersted 2 Gh. uden Jord: i Hvetboe Hd., 
Hun S.. Syderholm 4 Gh. uden Jord. i Huntorp 13 Gh. uden 
Jord. hvoraf 2 ved Hun Strand, 1 ved Hun Kirke, i Aggers- 
borg S., Feigesnnds Færgested: i Hornum Hd.. Dalum 2 H.. i 
Veggerbye S. 1 Kirkeb.. 1 H.. i Stofring 3 H.. i Graflef By 1 H., 
i EUidshøie S. og By 1 (G). 5 Gh. uden Jord; i Aars Hd.. Ulstrup 
S. 1 Gh., i Haubro S. Sueder Krog 1 Engleje, i Vestergaard 2 
(G), 2 Gh. uden Jord. i Aars S. og By 1 H.: i Slet Hd , i Løg- 
stør S. 4 Gh., hvoraf 2 øde: i Helium Hd.. Gierding S. 1 (G), 
5 Gh. uden Jord; i Rackestad Præstegæld under Aggerhus 
Stift Gølstad, Gerreberg og Skof Landskyld med Bygsel. Des- 
uden er det tiloversblevne Møllehus ved Vesterport i Køben- 
havn bevilget ham med de derværende Materialier, og en 
lille Plads smstds. — som Erststning for den Skade, han 
har lidt, paa en ham tilhørende ved Vesterport i København 
beliggende Vandmølle, som ved Fæstningsanlægget er bleven 
berøvet sin Vandkraft og derfor i nogle Aar har staaet ube- 
nyttet hen, samt for et Positiv til det kgl. Kapel. Tilbage- 
købsret forbeholdt. Gp Q. 539. 1. 

Beregning (Skødebog Q, 749): 
Det øde Gods, som Kronen tilskøder ham. Htk. 235 

Tdr. =,'7 Alb. a 30 Rdl. Td 7050 Rdl. 22 Sk. 

Halkevads øvre Mølle Htk. 13", Td. a 50 Rdl. Td... 666'/2 - 16 - 
besat Jordegods i Aalborghus A. Htk. b-!^ Td. å 50 

Rdl. Td 283 - 32 - 

Gadehuse i Alborghus A. give aarlig 14' ., Rdl. 2 Sk. 

i Htk. 14'/2 Td. 1 Alb. a 30 Rdl. Td. 435 - 30 - 

Gods i Norge 43/4 Skibpund Tunge ^ 100 Rdl 475 - » - 

Tiis. . . . 8910'/j Rdl. 4 Sk. 

Hans Fordring: Møllen ved Vesterport i København 

er takseret til 8000 Rdl. 

for 10 Aars Indtægt af Mollen beregner han 5000 - 

for et r^ositiv til det kgl. Kapel 800 - 

Tiis. . . . 13,800 Rdl., 

hvilket skal gaa lige op med hinanden. 

1670. 11. Jan. Kgl. Konfirm. for Peder Nielsen, 
P'orvalter paa Ki^rgaard. paa Skøde af 19. Novl»r. 1675, ud- 
stedt af Olto Diderik Schack. Greve og Stiftsbefalingsmand 438 1676. 

over Ribe Stift, og Peder Kraglund. Superintendent over samme 
Stift, paa Sognepræsten ved Ribe Domkirkes Vegne, hvorved 
han faar nogle smaa Enge. liggende i Mølleegnene ved Varde. 

— for: i Vester Hd.. Outrup S. i Allerslef By 1 Halvg. 
Jyske Reg. Nr. 2. I. jvfr. Jyske Tegn. Nr. 32. I. 

14. Jan. Aab. Brev. hvorved Vincens Joakim von 
Hahn til Abrahamstrup. Overjægermester, faar som Gave: 
fri Birkeret til sin Gaard Abrahamstrup i Horns Hd. for sig 
og efterfølgende Ejere af samme Gaard. ^ Sæll. Reg. Nr. 22. I. 

19. Jan. Aab. Brev, hvorved Laurits Jørgensen, 
Tolder og forrige Borgemester i Nyborg, faar — som Gave 

— Tilladelse til at nyde alt det Jordegods, som han nu ejer 
og herefter erhverver sig, med hge Frihed som Adelen eller 
Københavns Indvaanere efter 4. Art. i deres Bys Privilegier 
nyde deres Gods. Fynske Reg. Nr. 5. K. 

31, Jan. Skøde til Holger Vind til Gundestrup, Vice- 
skatmester. hvorved det bevilges ham at lægge følgende 
Bøndergods under sin Fædrenegaard Harrested i Korsør A.. 
Hyllinge S., til AvUngens Forbedring, nemhg: i Harrested By 
10 (G). Møllen, Hestemøllen og den Jord i Marken, som 
Møllen bruger, samt Mølledæmningen, y (H), med samme 
Rettigheder som ældgamle adelige Sædegaarde under Harre- 
sted Hovedgaardstakst, nu tilsammen 116 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 
Htk.. foruden det tilliggende jus patronatus til HylUnge Kirke. 
som er 32 Tdr. Htk. Gp Q, 527. I. 

Beregning (Skødebog O, 737): 
De Gaardes Ejendomme i Hairedsted By, 

som lægges ind under Harrested Gaard . .Htk. 74 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. 

— Konfirmationsskøde til Holger Vind til Gunde.strup, 
Viceskatmester. som Arving efter afg. Rigsadmiral Ofve Gedde, 
paa at nyde den allerede af ham indrettede Hovedgaard i 
Roskilde A., Tune Hd., Grefve S. tilforn Paarup, nu Gieddes- 
dal kaldet, der bestaar af nævnte Paarup med 1 underlagt 
Eng. Kongseng kaldet, 31 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. Htk., saa og 1 
øde G.'s Jord, Trustrup kaldet, 11 Tdr. Htk., fremdeles af 
Torslunde Bys Jord 7 Tdr. 3 Skpr. 2 Tdr. Htk, 2 Jorder, 

* Ovennævnte Birkeret ophæves d. 14. Septbr. 1680, og Abraham- 
strup henlægges igen under Horns Herreds Ting. Sæll. Tegn. Nr. 213. K. 1676. 439 

kaldet Tordrup, 16 Tdr. 5 Skpr. Hartk. og Torslunde Mølle 

30 Tdr. Htk., med samme Rettigheder som andre ældgamle 

adelige Sædegaarde — for: de Hovedgaarde, som Rigsadmi- 

ral Ofve Gieddes Arvinger afstode i Skaane til det bornholmske 

Ækvivalent. Gp Q, 529. I. 

Beregning (Skodebog Q. 737): 
Den adelige Sædegaard. som II. Vind har faaet Kon- 
firmationskøde paa, Htk. 96 Tdr. 4 Skpe. 

16. Febr. Aab. Brev. hvorved Dr. Erasmus Bartolin 
faar — indtil han kan nyde noget af den kgl. Tiende i Norge, 
som er bevilget ham efter Catrine Mag. Marcus'es. — Jel- 
Ung Syssels Provsti: siden skal dette for bestandig lægges 
til Runde Taarns Behov. Sæll. Reg. Nr. 78. K. 

21, Febr. Skøde til Erik Stensen til Skoufgaard paa: 
i Assens A.. Bag Hd.. Siøbye Sogn og By 12 (G). 1 H.. 1 
Smedebolig. Gæsteri. som Præsten svarer. — imod. at han 
afstaar sin Fordring. Gp Q, 529. I. 

Beregning (Skødebog Q, 738): 
Det Gods, Kronen tilskøder ham, Htk. 98 Tdr. 6 Skpr. 

3 Fdk. 1 Alb. a 50 Rdl. Td 4942';. Rdl. 20 Sk. 

hans Fordring efter Afregning af 1. Marts 1676 .... 3644 - 82 - 

Forskel... 1297 Rdl. 82 Sk., 
som skænkes ham i Betragtning af hans lange Tjeneste. 

1. Marts. Frie drik von Arnstorf til Ofvergaard og 
Svanholm, Generalløjtnant. Oberst over Livgarden og det 
sællandske Nationalregiment til Hest, Assessor i KrigskoUegiet, 
hvorved han 1) for sig, sine Arvinger og Efterkommere faar 
Bevilling paa af Haslefgaard i Aalborghus A.. Hindsted Hd.. 
Als Sogn med tilliggende Skov og Haslefgaards Mølle at ind- 
rette en Ladegaard til hans Hovedgaard. Ofvergaards For- 
bedring, samt at underlægge samme Haslefgaard 1 Stk. Eng. 
kaldet Løvekier i Als S.; ligeledes maa han underlægge sin 
Hovedgaard Svanholm i Abrahamstrup A.. Horns Hd., Krog- 
strup S. hele Orebierg By, som bestaar af 4 G., med til- 
liggende Skove; begge Dele med adelige Friheder og Rettig- 
heder, dog saalede.s, at Præsterne ikke miste noget derved. 
2) Fremdeles faar han, for sig og sine Descendenter, saa- 
længe Haslefgaard og Ofvergaard besiddes af dem — uden 
noget Vederlag — jus patronatus til Als S. ved Haslefgaard 440 1676. 

og til Gierlef S. i Dronningborg A. ved Ofvergaard med Kirkens 
Andel af Tienderne af de nævnte Sogne, Herligheden til 
Præstegaardene og Degnebolene med Kirkernes tilliggende 
Gaarde, samt Kaldsretten, dog at det, som aarlig er bevilget 
Præsten i Støvring af Gierlef Kirkes egen Indkomst og af 
Kronens Andel af Kvægtienden, skal uforandret saaledes ved- 
blive. Gp Q, 531. I.' 

Beregning: (Skødebog Q, 740): 

1) Det Gods, for hvilket Skattefrihed bevilges: 
Haslefgaard med tilliggende Skov 

og Haslefgaard Mølle Htk. 15 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. » Alb. 

Engen Løvekier - 12 - 6 - 2 - 2 

Orebierg By med Skov - 27 -:» - » - » 

Tiis. Htk.... 55 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. 

2) Det Gods, Kronen afstaar uden Vederlag: 

Kirkens Tiende af Als S Htk. 22 Tdr. » Skpr. 

Kirkens Tiende af Gierlef S - 23 - 2 

Kirkegaarde: 5 (G), 1 H. i Blenstorf 1 (G) . . - 14 - 31/2 - 

Tiis. Htk. ... 59 Tdr. 51/2 Skp. 
å 25 Rdl. Td. 1492 Rdl. 18 Sk. 

6. Marts. Skøde til Diedrik S c hult til Findstrup, 
Oversekretær og Kancelhraad, paa jus patronatus til Brende- 
rup S. i Hindsgaufls A. og til Øre S. i Rugaards A. med 
Kirkens Andel af de nævnte Sognes Tiender, Herligheden over 
Præstegaardene og Degnebolene og al anden Kirkernes til- 
hggende Jord og Indkomst samt Kaldsretten, og skal det 
være ham tilladt at gøre hvilken af de to Sogne han vil til 
Hovedsogn; derimod er det forment den, til hvem han sælger 
det nævnte jus patronatus, at afhænde det igen, med mindre 
Hovedgaarden, hvorunder samme jus bliver lagt, medfølger; 
desuden faar han Øen Sproe i Nyborg A,, Vinding Hd., Ny- 
borg S., og skal han og efterfølgende Ejere af Øen være for- 
phgtede til at vedUgeholde Huset dersteds og til de rejsendes 
Bekvemmelighed forsyne Øen især om Vinteren med det 
nødtørftige, og skal den, til hvem han sælger Øen, nyde 6 
Aars Frihed for Kontribution o. a. Paalæg af Øen, — imod, 
at han afstaar en Del af sin Fordring. Tilbagekøbsret for- 
beholdt. Gp Q, 533. I. 1676. 441 Beregning: (Skødebog Q, 742): 
Det Gods. Kronen tilskoder ham: 
Kirkens Andel af Korntienden afBrende- 

rup S Htk. 271/2 Tdr. 

Kirkejorder - 41/0 

Kirkens Andel af Korntienden af Øre S. - 11 Tiis. Hatk.... 43Tdr.a25Rdl.l075Rdl. 
Øen Sproe giver i aarlig Landgilde 10 Rdl.. hver Rdl. bereg- 
nes til 1 Td. Htk., eftersom der ikke følger Fæste eller 
Arbejde med 500 - Tiis.... 1575 Rdl., 
som afskrives paa hans Fordring. 

7. Marts. Missiv til Kammerkollegiet, at Jep Pedersen Trans, 
Raadmand i Lemvig, faar nogle Toftejorder' ved Lemvig, liggende under 
Lemvig Kirke, og som Byen hidtil har brugt. Htk. 10 Tdr. - for 2080 Rdl., 
som Lemvig By havde forstrakt Christian IV 1643, 45 og 46, og som 
han havde afkøbt Borgerskabet. Sæll. Tegn. Nr. 84. L 

25. Marts. Skøde til Vincents Joakim von Hahn 
til Abrahamstrup. Overjægermester, paa: i Københavns A., 
Smørum Hd., Herlef S. og By 2 G. — imod Betaling. Til-