Skip to main content

Full text of "L. Annaei Senecae Tragoediae"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| m •iiWlBMN V J f. 
w \ i. \ X / -> '•/ '■ u 

V ' i ^ %>>»'• « 


J «<J° TH5'' '-' EC «iTQIWTS 


Smuijjimo Prmcifi ac Tiomiw 
D O M I N O, 

CAROLO LUDOVICO, 

DEI GRATIA COMITI PA- 
LATINO AD RHENUM, SA- 
CRI ROMANI IMPERII E- 
LECTORI ET ARCHITHE.) 
SAURARIO, DUCI BAVA. 
RI^ , «cc. 

DOMINO MEO CLEMENTIS- 
SIMO. 

ocfpecimeti Romanicothur-' 

ni , quum Tuani, Screniflime 

Eleftor, purpuram adorarc 

poflet, fi cuiqu^m alii patrdno^ 

applicuiflcni, poenitendi etroris nulli 

mihi eicufatio relinquebatur. TantuBi- 

abefl;, ut conquirend* fint cauIijCuf 

hujufmodi mihi votaptopofuerim. Re- 

gnantibus oppottuniflima; funt hter«, 

propria nbbilium peaorum poUtura, 

t 1 ^ E P X S T o i A 

& unicum ingenii a4 magnae fortuna^ 

cultum txcicandi inftrumcntum. Ha^ 

funt quae documentis & exemplis inH- 

gnibu^ fine anibitione monent , quid 

imitere , quid vices ; per <quas omnium 

ieculorum bona participamus , mala 

iA:a:vi& aut moiiire aut corpore exire li- 

c^t : per quas iiluftris faftigii ha:redes re- 

cognofcunt fuosmajores^ &ip(i inHta 

decora mittunt in longinquam &im- 

mortaiem memoriam pofteritatis. Hx 

funt, qua: rerum potentibus comparant 

mites & manluetos juftique imperii pa- 

tientes fubjedfcos. Ergo & tutelam ea- 

cum poteftati legibus armatas antiquif* 

fimam monftravitvetuftas, non Hercu- 

lemtantum Mu(ageten, fed &Apolli- 

nem Muiarumprxndem tam arcu &:{a- 

gittis quam cithara fonorum com- 

menta. Enimvero inter varias eloquen- 

tjae formas hanc Scripturam, prxter- 

quam quod cuivis legenti confert, aulis 

liquet juvandis atque emendandis na« 

tam. .Neque enim falubrius Socraticus 

: illc D E 6 1 C A T O It I A. 

illeCebes taimhm quam (cenam poniic 
6c explicuic Thefpis , utramque Ipecu* 
lum vita; atque imaginem^ Ambo mi« 
fertihumanx iofirmitatisf, ut^i &vero, 
quan<loab eo plurimi tanquam amaro, 
duro , tetrico abhorrent > quo facilius 
acciperetur,iudicri &jocon & dulcisin- 
duerunt habitum. yividius & effica- 
ciusTheipis: ibienimtahtummodoad- 
umbratx vifebantur, hic & geftiebant & 
exaudiebantur Vccordia , Frausj Volu- 
ptas, Luxuria cxrerzquepeftes: quarum 
blandimenta quum cfFugere non fit, 
quzcumqde loca (equamur , mehus lu- 
caris quam patrimonii, famx, capitis, 
patrix & totorum populorum impcn'* 
dio conftarecenfuit. Commodius etiam 
theatrum, quia dividit ordines ; nam uc 
fbcci macuias, peccata,corrupteIas, tur« 
bas modicorum pcoatium y uc vim jure 
fuperiorem, obfidentes auratum hmen 
Erinnyas , teftudinei cubiiis plumas &e 
conchyliata periftromata «grc duccntia 
pendentem tenuemquc fomnum , in 

■j" 3 murrha .E.r I, 9 T ;Q t-A ^ 

murrhjL & g^oama impias e^as, pptidT 
ncsxnorciferas;, lubrico fcagilique I9C0 
(lances fuperbo^ & arces ancipices nejC 
populis quatp; domino minaciore $ > jn^ 
gencis haftacorum (aceliijrum agmini^ 
raram fidem^ Auilum iHieACium ^^ necrc-; 
gaiibus viciis fecretum , net liccre, qui- 
Dus cancum licgc, quacenus Vejinc, am^j 
cis irafci , denique quicquid tingularl 
c:^empJo cua^ Spreniihme Princcps , cumi 
prudenciatum piecas.ezciufic , cochurn^ 
reprxientanc.; Neque diSGile ad fidem 
eft, quum Neroni ^mor carminum ve-; 
ni0ec, Senecam.nempenmiiicudine Gm- 
diorum ambidofum, hocgenus (liiipo-, 
ti0imumadani.a(le, uc jam prxcepc^ fa- 
ftidienci & gca vaco, qux dite&:o vecaba-' 
tur, quafi pcr fidcicommiirum, ^, ut 
aiiis.daca, in(in.uarec,quibus admodera^ 
tiora fledicretur. Quod conniium ctfi 
if ricum habuiciiiius,cui pra:(labacuT,im~ 
manis nacura,& poccntiores,qui exiciofa 
fijadebanc, non camen periic aud^ori ia*. 
bor, fcd vivic &z vincic» non minore iflo-^ 

rum l Dfi^Dk e A"T'OiLi a; 

rum itiVkiia, quam qax ad lyruti leras 
filVafqueaG fkxa mulcentem & mitigan^ 
tem ohdurarunt. AUgee pretium ^itu- 
do fidHdftrainotoia^ab&iifis atqvinteirce- 
tis,(]Hos i^ktis laudis agmulos> vel ^^ua- 
es vel dtetius feriufve, cultioris Rbmx 
prot^lit 4ilgenibr0m |ii)D)cunditas jpartim 
nomin^ tSfft^im , b6n^etiam oderibus, 
pure^^opindr, neic^fipmine nobis<;ogni- 
tos. S^Viit eriim lianginquitals £vi & 
tempbrum infelicitfas tliam in mbnu- 
mentai <pix creddbantpr xre perennio- 
ra, dc qqibufcum mitifus egit, ih illis lioc ^ 
nobis munus impbtuit, ut Ci ftudiis ve> 
terum re^b ortiariatque excoli v^iimus^ 
ipn magii^ros &brnatores noftrosexco- 
lere St ;^d ptiftinum nitorem , ^jualicer, 
tevocaiti necede h^beamus. Et contigit 
huic'>quid^m m^ita.ciira j ut eum re- 
creandanideligerentfere prirhi in literis 
homin^s » quibus- nps tanto ijifcfiores 
manum jungerfe noft Kipcrbia,"'Icd ror- 
tuna 8c judiciuhi illbrum compuiit. 
Huic acctfptum irdftro , quod crcbrius 
- * t4 veriavi v^fp^vif& m'f^naili^|k)iribus hftktiiiiqaem 
.illi..j;^ri;acim, ,p^oi^^p} SBoMlravcs 

,iatit> iili, qw?d,€]fffcaj^Ux :l(m^ yeto^ 
.fti*|sj«f cgriqfiij)etiqy4in qiilifijttam illor 

.rura:p(aj5cdcf ai j :a4 tkfi 4?(ttlif * > sAdK^ it 
«a4q9li;quod'i}Iis it^^ttic:, <iigrKtia tiobi* 
liut^au<^oris,:digiHiin«^f:^ffiiis:4):|iil>U5« 
uc vj^cer&rr^^uli^miVinjp^^iOi qucxi for 
W^epor^baCj .i&^l4goi£$nEi6 Jii!ibi^uj(n« in 
palaci^t|i {an^.|«ji«s iuAitUti?: cou' 
grui^ii^ rcduff r?n^,: Neqwiipoiro, uc 
occioepi dicere^,q$iQd;abgu/^ «yis tholis 
j^ni duciuindebeOjaQMQdcdQ^pEiiltmis 
verbisdeVGvi &4^fpO{i(ti;> quod ipropi- 
tia lu;^.c^leftis aP^epi vakmx^ 4n m^ 
conjed^ & necf^pin^cem f^ere^qu^ 
incendcfp oria ^i.i»c ii«pf^qw> iii 
^ aUui^: quemcumque averctce -auc.de 
illo deddere irreligioius in6cii£Qr.(tilli<' 
neo? ^uc qu9m;iBveniatn'almit):incef 

icudini& 

Cancumeirqui^ 

(icae d$ recondica^ ^ el^ancis erudidor 

flij} ^dftriJ^nc ? qui boroini Romanq Mvur fi|.ui uu9tU:tnyctll4l(l «1(1! 

Iiodie regnanccs, q^i iAi magqij 
fulgori exceinflimiftacus cancui 'De D I ir A TO RXliu 

imgiriAmfxetfi opcram dare poiGc? cU 
&^il3r& dHcip.ulaf.ejus frtuii^iiefilius^ 
siifaii ^bcjom' iQquQnc^ . iiicerque & 
l^itpfajlum . vUlgtis cxo^^ oon finc ob«- 
fcifdi&impeiiQepcJi.qut (|uid;iQ^pulpico 
xiaQQiidis, qiudiiij fimni dulcpdine ver- 

Qi^mideQOKmiiki.ic.comifSb^oi^i ^Q- 

petEuy&>:qui bciicllix^a, &<qqftfiqitid eH:^ 
qtUK placenc icnp&viesj, fctiti&mc mir 
dtatri: <|uiiQiiid:illi(aidciqu^i^ct$- vxndices 
in jiQ6|>r6Kccsiinc.i[^ia aqi l^ & fet 
rcAcadUuxilii f blficimus > joptime dijt& 
dicoc^ ; Koiab quatH^do losbarbahc ftii> 
pcxioettm ie(;ulor«ni.ptar.;€«ci^SjUiuim 
parcinaciter jstxrccvuc mi^c^ domuf 
(hid!^ miooces Gitai, ^ iimil in. fajcos 
pdjvdlbs ac :'dtf!eai, Jei^osi^CtidiQie rc^ 
cipiantinr: (ictit^tS&tt^niet^ (lihMcfsjnifi 
tcabicicium, vi^garc, utnbfacinrpm > dcj 
nr£bdicam , fipe.Iiteris Itcerliittim effici-» 
turs joa^qcite lijiasiimfi animoim ccucrigunt 
edguntcque, qu^^iia bmni iitdicib ocu? 
lo2 darois , nisicsaiciicas^jatireicercresi 
guiium tcncrum ^^n^s. ftiavc . acfalfumi 

t 5 ^coi- Epist. Dedica?oiCi/i« 

fonunx (itliteraram honor;lii utap^ 
jpetantyquaefcieht Ce Principibus appro^ 
ibaturbs. Lugduni in iBatavis menie 
Martio cla loc Lzi. • • •■ .^ ^ « * A.* «<» SEREMITATI TUiE . 

DKdttRmMs • 

w ^ 

V ■^, 9 m - » 

JOHANMS FRfiI>«jQRQNOTIUS.. , j . 


-. -. f • .-1 '.. tECTO- • - 1 » 


1 1 V -' ' r • ' '. . .►. .- * • »■ ^ LECTORI. 

^ UKm FhrentU Ctfagm Dueu bihih' 
i thuamftrU^ri^em , dd-vertit ttuUt- 
» meos velame» TragmdUrmm Seitecd. 
I ^ \'^ memhrMisffe^4tiJpm-e mantu mc 

^dei^utJiatimijttueatifrimMmmiH 
videhatur & foftea tertis argumentis cegnwi. 
?rater iffam literarum formam , bea quadam» 
purim inUBem manifeftt^ <ir defperatam au$^ 
mcaffum tentatam omnes aiii ehirogrofhi tonju* 
rarant, mirifce ac fufra j^em reflituta referit^ 
ham. ^uemadmedum in Hereule Furente ver. 
48^.inculcatwnhaiuere, Morcemcoa&usante' 
Geryonem paii : fro quo videbam, Morcem co»- 
€Lm inceger cycnus pati. In Thjefle, v. lyy. nuf- 
^«4m/f0j;i^^fMr»r, animumfilioiofpiraparens 
Sororquet ^ ftd>ulamvelhifloriam inexflicaht- 
lem eenfuit ScaUger: at hie radiahat: animum< 
daulis inf[»ra parens Sororque. In Oed^» nul- 
lus oiim 'viforum interctfpt ^ quo minm crutia' 
rent nos v.z^6. Prohibcntnefendi.^f./iS. 
Przdonem numerans fuum -./olus hie oftendebat^ 
Sphinx & nef^ndi , dein Prxdonem venerans 
fuum. Eadem conffiratio in Troadihus v. ^o. En- 
fis fenili cinftus: ntflerunm , Enlk fenili ficcus. 
Erant , q^ua deftituentefiriftirum auxili» ut con- 
jeifura r " P^ it F A T 1-6' 

jeifura/anaverat » ifa amnino txhibebantur. Vt 
infalfi neminis Thebaide v. xo. T>ehr%i Zethi ju- 
vencus: inU^edea v. 105. Fdix .£oliam Tian. 
Ueinfii , & ibidem v. 3 1 1. Hug. Grotii pluvias 
Viyz63&jin Traad.vtrl 829. regnum Prothoi: 
ejufiiemfi &noftrumin eadem i/.^^S.interim hoc 
poehae locoeft, Soctem occupavi ^ praemium 
ertpui tibi : ubifaffim obvii^ Aoniam> Pleiadas 
Hyadafque, Protei, &> interim hxc pcsna in lo« 
co eft, Sortem occupavi> prxmiumeripuit mifal 
Erant^ ejuorum fallens vitiumboneftajpecie om- 
nemfujpicionem elujerat ^ hoc frimum & indice 
motjftrabatur ^medico curabatur. Vt in iMedea . 
tfer.9^ X. Antiqua mentis ira. quaducis,fequor: 

fuod fuis /oHicitaret 9 ^(fifigSfM^^ ^^ ^^^^^ * 
Antiqua erinnis. iraqua ducis fequor. In iiUf 
qna Tnebais ant<hac diha eftv.x^ x. 8c quicquid 
miht Negaflisoculij amaremmtdtij ^fqueboc^ 
fkiffitjcui debemusi &quicquid mihi Donaftis 
oculi. In Hercule Oetao v. 492. Quem grayida 
nubesTheflalogenuit duci, nonfuit cui diJfM- 
ceret : fubeffe tamenfraudem inieUexi^ poftquam 
ftriftum vidi : Quem gravida nefele. In eodem 
verfi^^S. Siquafub terra numerofa feroens 
Spargat intentam rabiem draconis, tranjmije- 
runt intaStum , pro quo nunc kges : Si qua fub 
Lerha numerofaferpensSpargat incentumra- 
hiem dracones. ^id ubi deerrans ^ hac maious 
aut alterius > quam Jequebatury errata fideliter 
exfrimens , detegebat originem grathfque crefcem- 
tium faulafim mendarum fimutcmn foftejriorum 

dtidacia ? A D. L .B r T O it £ M. 

suJdsid ? dum vetirem ferifturdm UteruU ud^ 
diuwlademptdumsdidve juv4uddm Ikenttf 
fervertunt & remedi» yulnm exa^erunt. Vt im 
%^gameumauerV.x8u quuminveniffent^ & euro 
tantunr^ reddidnunt frimum & a viro taiito> 
deinde &a.tanto viroyf imixxi debuiffenty &Euro: 
tan tuum. In eode^f vtr. 57^- Pofiquam litatum 
eft ilioPhoebus i:edit,iy/ verfus conftaret ^fuffo^ 
fuerunt ^ Phoebus in lucem redit) (^ verfuprdce^ 
i/r;:!/^, cedit in luCium ; quum verum faret : ce^ 
cidit in lucem &ror. PoAquam litatum eft Ilio^ 
Phoebus redit. /)» Thetaide v. 23. Minor rupes 
correxerunt Inoque prxceps : ex quoquisdivi^ 
net j quod ex iHo non difficulter erueres , Inoa ru-^. 
pes i ^uid de verfbus integris dscam, qtsam im^, 
frobe dr incommode loco/uodemotUjtamcommo^, 
de atque eleganter in eundem reJHtutis ? Vt Thye^ 
fttv. 10 IX. Hiffpljtov, 358. c^ 940. Troadibus 
V. xof.^X26. (^587. ^uid de illis y quos aUis 
ferfonis adfgnat? VtHercuf^ Fur. ver.^^^x. ^ 
915. cum fequentibt^. ^ Thyefie v., 3 x i . Oedifo v.j 
864. lUa quoque npn levis videbatur cpmmenda-- 
tiaFlorentinicodicis y quod adfirmarety quicquid 
utiliter ad vu^atps emendandos ex antiquitm 
fcriftis aUi froduxerant : frdcateris Liffius e le-^ 
iliorefuorum. Duosenim ille adhibuit^ quorum 
alteruma FaulQMelijfo » alterum ab Abr. Ortelio 
acceferat. Frior omnesy qui antehac confuUifuntt 
longefofi terga reUnquebat : fed quod inflerifque 
nuUus eiaccederet Jecundus auftor^ ianquam no- 
vandi nimim p.fkfe rejedus efi , <^ obtreSlatores 
. ' invenit. V''^ M V A «r » o ^ « t ■ ^ w ^ 

mvenit. ^imm tmmfkrm^^f^^fmm^fi^tx^ 
Hf^ exfttM h^ fragefdid^ parf^ magnd ex^Hyre»^ 
fii, mtflfifudejequierumnmy Uceieximi0\ ebfii^ 
Ut^^numtrumyimerejkJJhri^ ^wfriimli^ 
htnter ekcufaHnift quamvis.fuperfiuumreGgiifient 
^ mtdefliam ; jueRciumfifecufi ejjemut^ farum 
Seftettteof^lmfjdmtt. AArahar etiam inkfrtifca 
Uhro ut frima honifafit notam^ Tro^d^s Jimfer^ 
iTMTroada, & PbtthifSaLsJenfer^ Thebzidznuf. 
quam affettari : (juorum neutrum uUis in fuferio-- 
rumfive memhranitfive chartis obfervatnm, > effi 
friue jam dijputando virt doittcoliegerint. Sed 
^ ultimam Traga^diarum deeffe acc^ieham frtr 
argumenfo , tranjjcriftum eum deexemflari^' cui 
Oitavia , quamfafis conflatSeneca -nan efje^ hon*. 
dum accreveraf. Placehat iffajrons oftris ic[uam^ 
nec invideho kStori. 

Tragccdi iunc r qui antiqua ge^ atque hA^ ^ 
nora Keleracorum regum lud:uo{b carmine 
fpedtante popuio cpncinebai)t; qujjms inidov 
canentibus prarmtum erat, b!rcuS|;.quem Grsci: 
tragon vocant. unde & Horaitius: 
^ Carminequifragrcovilem cerfavifohhhrcum.' 
Jamdehinc fequentes tragici multum honorem: 
adepti funt. excellehtes in argumentis fabula- . 
fum adveritatisfmaginemfiftisi:. 

Efifafhium Marci Lucii Annti Senecae. 

CuraJahor. mefifuJumffifrofHunerehonores. 
Ife alias fofihac follicifAte animas^ 

Me frocul a vof>is^Deus evocat. ilicef aEtit 

Terrenisrebus-hoffifx tett^d^vale. 

CoTfm A DO L B C T O H B M. 

XKnrpHS^ a*vafd tamen foUnnibtis excipe/kxif. 

7(amque animam coeU reddimus. ojfa tfbi; 

Mar ciLucii Annbi Senecait; 

1' R A G OE D i AE N. Vim. H E R C U I. E S. 

Troade^. Phoenissae. Medea: 

P'HOEDR.A. OeDIPPUS. A G A M E- 
MNON. TflYESTES. HeRGULES. 

" ^aprafatHsfitm^ non ut hoc fnunus uendita-^ 
rem^fea ut octupdrem quos Liffiu^ expertUi efly 
bomines qtteruhs ^ unitts libfi auSforitate tantum 
in receptis fntiiari indignaturos. T^am qui potefi^ 
dliter 5 ubihincjidt tota legioresentium , vitiato-^ 
rum > ingenio conditoris mdgnam pdrtem difjimi^ 
liumf inde^vel folus antiqufffimusiintegerrimus^ 
finon ubiq\ dt inplurimkyCjtta di^ertunty y^^^d^ S 
'mitofvmiJiov ? : j^on enim^ opinor^ hoc agitur^ quid 
fhulti ediderint tibrariifedquidFoeta cecinerit:d§^ 
quofijic amhigituri ututritnquefatjit ratioqud 
fententiarum ponderis qifa^^eipborum nitorisr ut 
neutrd lanxpropendeae^fiipiretjan&pluriunt con^ 
fenfus : fii^ iik€ra citm turbifua fubfultet , altera 
cum unOy ut ^^quebatur Critolatts , terram ^ma- 
ria deprimat]quiifiumpraiuleriii in cacoruiiffe* 
des rekganduseft. i^n unus^ Pandecfes F/orenti^ 
nus fuffeciiy utotnnibus aitis umbram facertt dt 
potiorhdhentur\ Senecan$n erittantum gratiot 
ut eum utiicodb exempUri centies puriorem y do^ 
Itioremy dpettiorem , quam e multis infufcdtum^ 
fordidum^ ohfcurum maiimus? Efit certe: nec 
me p«nitet horarum , quas impendi comparatoi 
quohucufqueufifftmusy ^quantapotui diiigentis VArktatthus enoutU , «^ ingentemnd^m , «/ /-^- 
^iir, thefaurum ^in c^mmune > quodetmqtte erat 
lucri^conferrem; Sufiepit eundem laborempofitd 
Nicolaus Heinfius ^ infignis omni claritate Htera" 
rum^ & a^SS.Iihris traSiandU feritiffimusi^ek 
cujmexcerptis meafuppUre^ ir ft cjuidfugiffet ob- 
fervationem meam , reouferarein magno ^illius 
beneficio & meo negotio habui. Caterum excellens 
praftantia hujus, codicis notas me^ reddidii ubcr, 
riores^ dum nonfolum , qua ipfiprimus inde eruiy 
approbareconsendoyfidetiam referreexiflimo , //{ 
quibus dijputabatur^fciri quibus ille non mediocre 
momentum partium futurus accejfirit. Bft , ubi 
foUus conjeBurA^ remigio rem^ geffimus. Cui^ 
hac , qua^dum revoPvo jam expreffa typis^ mihi 
natafinty debebis. Hercule Fur. v. 103 8. videtur 
4u0orfiripfi0:^dATgos viillinias^lias dabo. 
Thytfie V. 59. fcribendftm eft : 

Nondum ThyfiftesJiberos deiHetfuos ? 

Ecquando toikt ? ignibusjaEnfubditis 

Spumeht ahena ; membra per pairtes eant 

Difcerpta. 

Erat in fatis ^ Bumenidum nigro ys^re condi^ 

tum , ut Thyeftes fcekfte liberos . amitteret , fieUz 

ftiusrurfum crearet ac tolleret veififiiperct eft:: 

Ua: Vtrumque exigit furia^ ^mirafuY differri 

remprafintipropemodun^die.-t&\us^tidotollQX,\ 

fubaudi expracedenti memiroy liberos : qua vox 

& de unofape prifiis effertur. Nondum luget de^ 

voratos ? ^uando igitur erit , ut in eorum locum 

qutrat fufiipiatque incefto , quem nobis debet, M-. 
' -^ gifibumf AD LfiCTOltBM. 

^ifthum ^ Age ocim dpparetur iUd parrkiddUs ctt^ 
nuy &c. Vtque hoc obiter moneam , quod efl in ed-» 
demTrdgeedidv.yji, Aut quiCafpia fortibud 
Recludunc jugaSarmatis^ySrm^/ duSlor ex hijio^ 
rid Tiberii temporum y de quibus Tacitus 6« Ann^ 
Concra Pharafmanes adjungere Albanos> acci- 
re Sarmacas, quorum Scepcuchi, ucrimque do* 
nis acceptis, more gencico diverfa induere. Sed 
Iberi locorum pocentes , Cafpia via > Sarmatam 
in Armenios raptim efTundunt. Eddem trdgcedid 
V. ^71. fujpicor oforterefcribi: Nec ^cire di- 
cam, corpora an flammas magis Gemuifle. Ber-^ 
cule Oetdo -t/.^S^. error hic culpa vacat, &v. 
990. Quam luce tribui legerim. Verfu 1 73 8. quid 
in FW. Nunc eft parens, videtur fcrtbendum t 
Nunc es parens Hetculea : {\c ftare ad rogum 
Te, mater, inquit, fic decet flere HercuTem* 
Tlurd njolebdm : fed ^etdt multip lex occupdtio. 
Vdie igiturj & hdc boniconfuk. tt % TESTI^ TESTIMONIA VETERUM 

E T 

RECENTIORUM QyORUNDAM, 

D E 

L-ANN&G SENECA. 

Cornelm TdtitmMmat. xl i. 

it Agrippiaa ne malis taotuni facinoribus 
notefcereti Teniam exfilii pro Annxo Se- 
Decainmul prxturamimpetrat, la^tum in 
publicum rata,ob claritudinem ftudiomm 
e)us>utqueDomitiipueritia tali m^iftro 
adolefceret, & confitiis ejufdem ad fpem dotninatioais 
uterentur. 

IdemMtut.xin. 
Q^amquam oratio a Seneca compoHta multum 
cultus przferreti ut iiiit illi viro ingenium amcenum & 
temporis illius auribus accommodatum. 
Idcmlib.Tttv. 
Objiciebant etiam eloquentix laudem uni flbi ad- 
fcifcere & carmina crebrius foilitare, poftquam Ne- 
roni amor eorum veni^et. 

Idemlib.yiv. 
Fama fuit Subrium Flavium cum centurionibus , oc- 
culto confilio ) ncquetamenignoranteSeneca» defK- 
navtfTes Testimonia de Seneca Tragico. 

navifle, ut poft occifum opera Pifonis Neronem» Pifo 
quoque interficeretur, tradereturque rmperium Serit- 
ca?) quad infonti claritudine virtutum ad fummum fa« 
ftigium delefto. 

luvendlis Sat. yiir. 

Qui^ tam 
Perditus > ut dubita Senecam prarfere Neroni ? 

Martialklib. i. Epigr. lxii. 

Duofque Senecas unicumque Lucanum 
Facunda loquitur Corduba. 

Idemlib. iv. Epigr.xL. 

AtrlaPifonum ftabant cum ftemmatetotOy 
£t dodi Senecae ter numeranda domus^ 

Idem lib. viir. Ef. xli i i. 

Facundi Senecx potens amicus 
Caro proximus aat priorSereno. 

M. Vab. Qwntilianmtib. yiii.cap. iii. 

Noftri autem in juneendo aut derivando paulum 
aliquid aufi» vix in hoc lacis recipiuntur. Nam memi- 
ni juvenis admodum, inter Pomponium &Senecam 
etiam Prazfationibus effe tradatum , an gradtueliminat 
apud Attiumin Tragoedia dici oportuiflet. At vete- 
res ne exfeSorat quidem timuerunt. 

Idemlib. ix.caf.u. 

Interrogamus » aut invidia? gratia : utMedeaapud 
Senecam : 

^quas peti terrasjubes ? [ Extat verf. 45 3.] 

Idemlib.x.cap.i. 

Cujus & multa^ alioqui & magna? virtutes fuerunt, 
ingenium facile & copiofum» pturimum ftudii j multa- 
ruui rerum cognitio. Tra&avit etiam omnium fere 

tt 3 ftudio- Testimonia 

(ludiomin tnateriam* nam & orationes ejus & poe« 
mata ic e^iftolse & dialogi feruntur. 

SuetQnimitt Caliiulacaf. ti ii, 

Lenius comptiufque fcribendi genus adeo conte^ 
mnens^utSenecamytum maxime placentem>commif- 
iiones meras componere ic arenam effe fine calce di* 
ceret, 

Dia/ifr. Lxi, 

9ptfk>^Qfy KM J^ci^nOWf y 009¥ ^iiWfiifiaW y UtA^ 'W ^" 

Terentianm Maurm in Centimetroy uhide 

BucoUcQ agit. 

InTragicis junxere Choris hunc fappediferti; 
Annacus Seneca» & Pomponius ante Secundus, 
Tale dedit nobis Pomponius : 
fendeat ex bumerU duUi$ cbeljSy &c. 

Idem de tertia tQme HendecajjUahi^ 

Ut Vates alii folentt 
Exemplum Senecae dabo ; 
Jbebis lata diesadeft ; 
Aram tangite fufflices\ 
tingueis cadite viitmas. 
T^I^s continuos legis» &e* 

M* Val. FrQbm Grammat. Jnftitut. lihn i, 

Nominativus {ingularis qui en fyllaba terminatur, 
Graeci nominis eft : & mafculino five foeminino ge- 
nere , femper ionga eft. MafcuiinO) utUjmen, ut Se- 
neca in Hecuba ; 

S^cun^ DS SbNBCA TltAGICO. 

QmunqMiEymnfuneftm, M£tMU$. 

[Eztat TroadibuS) initio A&us iv. ] 

Idem Hb. eod. 

lUiCi vel ilbrr, & btf^ adverbia , poftremas longas re- 
cipiunt. \xt, HucillucadesdrcumtuUt. Sc^Hucades. & 
Seneca in Hecuba, hendecafyllabo Sapphico verfu^ 

lUum eft iUic^ ubifumui aUe. 

[ In fine ejufdem Aft. i v. ] 

Ibidem. 

OedipodisScOedipoda. Seneca: Oedipodis domus. [V. 
zi6. ubi Otdipodis datur vulgo» &{ic in Probolegen- 
dum. 3 

Pri/rf^iiMflitr.vi. 

Alia vero omnia in definunt > ut hic & bacfacerdos\ 
hic Schac composy compotu. Livius in xxv. ProfeSo fatk 
compotem mintiinejfe* O tamen in hoc folo corripitur. 
Senecaint Phaedra : 

HippolytCy me nunc sompotem voti facis. 

In^eadem : compotevoto. & eft Adonium metrum. 
[ t Hippolyto, V. 707. * Lege» eodem. nam non eft ex 
Phsdra (ive Hippolyto^ fed ex Agamemnone> Choro 
ILv. 360.] 

LaSantim Statii ?apmii Scboliaftesj ad Tbehal- 

dem^ lib* iv. 

Seneca in Thyefte : 
Nefcitis cupidi arcium% 
Hegnum quojaceat locoy &c. 

C. SolUm Sidmm ApoUinarb^ Carm. ix.ai 
Magnum felicom. 

Kon quod Corduba praepotens alumnis 
Facundum ciet^ hic putes legendum : 

tt 4 Quo- T BS-T.I M O N I A 

Quorumunus colit hifpidum Platona» 
IncalTumque fuum monet Neronem : 
Orcheftram quatic alcer Euripidis» 
Piftum faecibus /Efchylum fecucus, 
Auc plauftris folicum fonare Thefpin : 
Qui poft pulpita crica fub cochurno 
Ducebanc oHdse maremcapella:. 
Pugnam certiusilleGailicani 
Dixic Cxfaris, utgenerfocerquQ 
Cognacaimpulerinc in armaRomam> ^C 

IdemCarm. xxiii. 

Quid celfos Senecas loquar» vel illum 
Quem dac Bilbilis alca Martialem» 
Terrarum indigenas Ibericarum? 

FauUys LongQbardm^ DiMnmyHifioridMifiel^ 

U lib. yiii. 

Hujus {Nmnii) temporibus Poeta? poUebant Ro* 
TDX Lucanus , Juvenalis , & Perlius > Senccaque Tra^- 
gicus ; Mufonius atque Plutarchus» (Hui ! & ilU ttum 
Ntronii avq ^fomnium*) Philofophi. 

Defdnius Erafmm in Prolegomenk ad Sene^ 
cam Pbilofofbum, 

Ingenio facili verfacilique fuiffe colligitur hinc» 
quod in diverfis argumentis ftilum exercuic pari pro- 
pemodum fucceflu. quod nec Ciceroni , nec Virgilio 
concigic. Nam Tacicus commemoracillius poemaca^ 
de quibus fenciens 9 incercum. Nam Tragcsdiarum 
opus erudici quidain malunt Senec^ filio tribuere» 
quam huic. Sunc qui fracri Seneca: adfcribant. Qu^m- 
quam mihi videtur opus hoc Tragcediarum non eile 
unius hominis. Cerce ex ludicrb libello De morte 
Claudii» conjicere licet > illum haudquaquam iratis 
Muiis & Apoiline verfacum in hoc ftuaiigenere^fSrf. 

f - . ' Juliui D B SlEKC CA T RA CtC 0« 

luUm CdfdfSc^Rger PHticts Uk. v. snf.yi. 

Afcendendum efl: ad tertiam a^tateni) qua? poft Aa- 
guftum ad externos ufque Imperatores demifla (Ner- 
vam dico & alios ) certum luumque genus poefeos 
comprehendit. Quum enim a fuperioribus, unoque 
Virgilio exhaufta eflfent argumenta omnia , ipfa? di- 
cendileges^omnes excuflx veneres; coadi funt nove 
eadem dicere 9 ne idem dicere viderentur. quare ne- 
ceiTe fiiit, utillagratia (imul periret cum ipfa fimplici- 
tate. Quum tamen eifent grandes & pleni : id quod 
prxtuliflentei^ quam pauci confecutifunt,fuavitati. 

Deindefofi Sulfitidmfoetriamy Ferfium^ luvena- 
lemque dcMdUidlemyfuljungit : 

Quatuor fuperfunt maximi Poet« ( Seneca, Vaie- 
rius Flaccus 9 Statius » Lucanus : Silium his annume*- 
rare , fane religio eft. ) quorum Seneca feorfum fuas 
tuetur partes 9 quem nuUo Gra^corum majeftate infe- 
riorem exiftimo ; cultu vero ac nitore etiam Euripide 
majorem. Invenuones fane illorum funt ; at majeftas 
carminis » fonus , fpiritus ipfius. In quibus Sophoclis 
feeiTevoluit fimiliorem, fruftrafuit,c^^. [Videejufd. 
lib.cap. xiy. fubfin.'] 

M. AntonimMuretusVar. leSJ. u.cdf. iv. 

Et cft profefto [Senecd'] pocta ille pra^clarior, & ve- 
tufti fermonis diligentior , quam quidem inepte iafti- 
dioii fufpicantur. 

Ittfius Liffius lib. t.cdf. 1. EleUorum» 

L. Annaeus Seneca Philofophus patrem habuit no- 
mine & cognomine eodem. Is domo Corduba fuit ; 
profefHone , Rhetor. Natus ante beilum Civile Ca?- 
farianum, fupervixitad Claudii circiter principatums 
fme honoribus & non aliud quam provincialis eques. 
Is jam fenex non dubie fiiiis fuis fcripfit i aut diftavit 

tt 5 potius) TfiSTfiMNlA DE SeNECA l^AGICO. 

potius.9 hos qui fuperruDt Cpntroverfiaruni & Suafo- 
riarufn libros. Sed > ut in Plaiiti fabiila , inter duos 
Menarchmos, fic inter duos Senecas confufione nomi- 
num ortus error. Tributailli) qua; hujus erant : & da- 
ritate nimia filii obfcurus pater hodie 9 immoignotus. 
Memoriam boni fenis fugitivam (impunehoc dixe«- 
rim ) primus retraham ego. Ejus, inquam , Senecas hi 
libri. Doceo ex a^tate^ qua; patri convenit sdifconve- 
nit proli : doceo ex infcriptione 9 qua; in omnibus li- 
bris 9 etiam fcriptis y concipitur : M. A n n iE i S e- 
NECiE ad Senecam. Novatum- et Me- 
I.AM FiLios. Optime.inter tres filios Seneca Phi- 
lofophus eft : reliqui ejus fratres. Stemma tale : 

TL. AnnzusSeneca» quiPhilo- 
qui Rhetor. JAn^xus^Novatus, ahter Junius 

/ Annzus Mela > five Mcllaj pa- 
V. ter Lucani. HIERO- HIERONYMUS AVANTIUS 

V E R. O N E N S I.S, 
E T 

GEORGIUS .FABRICiaS 

CHEMNICENSIS. 
D E 

GENERIBVS CARMINVM, 

A P U D 

L. ANN^UM SENECAM 

TR.AGICUM. 

HiERON. AvANTius Vcronenfis 
De Carmine lambico Trimetro. 

rima fedes ultra jambum & tribrachym re« 
cipit fpondeum > & fpondei diflblutiones, 
anapa?ftum & proceleufmaticum 9 & ipfum 

^^^^^ daftylum facpiffime : licet hoc neget Inter- 

pres in tine ( Troadis) fextce Tragoedia?. 

Secunda & quarta fedes jambo & tribrachy tantum 
ferviunt : ideo contra Interpretes jam conftantiffime 
aflero , apudSenecam in jambicis trimetris nunquam 
inveniri anapsftum > ne(][ue in fecunda> neque in quar- 
ta fede. 

Tertiafedes admittitjambum^fpondeum, dady- 
lum, &tribrachym, Anapxftum vero in loco tertio 
nunquam invenies: nifi di&ioipfafuentquatuorfyl- 
labarum *, quod accidit verfibus viginti, hoc unoprope 
Oedipeo verfu excepto> 

Inter [enemjuvemmtiue ffedfrofiorfenu 

Quin- 
s De Gekeribus Carmtnum 

Quintus locus uti farpiffime » imo femper » habet aut 
fpondeum, autanapsftum; ita jambum & dadylum 
nunquam affumit, nifi in nbvem verfibus ; quorum ul- 
timx didiones funt quatuor fyllabarum : nepotibusy cd^ 
cuminii Frometbeusy Cafbdrides, V^lyxendjfaeinwumy&c 
ter 9 memoria. Tribrachym quoque ter tantum ufur- 
»at in hac fedequinta , diAionibus itidem quadrifylla- 
>is : fcilicet, — Lu&i^anegat /in Hippolyto; — Pefiife- 
ra moventy in Hercule furente; ^LuHifera gerens ^ in 
Oedipo. 

Sexta fedes femper habet unicura jambum : licet 
Maifarius afErmans tribrachym in hoc ultimo pede» 
non modo adducat illum verfum Tragoedia? Herculis 
furentis : 

Vtfapefupfesdftusinvitae recifit 
Ubi profe(5l6 , (i vetufta exemplaria confulueris, 
raftt, non recifity eft legendum : fed etiam citet illum 
verfum, 

Etfatd vici : morte contemftd redii. 

dbi per fynasrefin eft jambus , non anapapftus. Sic 

Afcendus Maflario confentiens , non modo fuper di- 

dione Cafbarides (cnhit efle fppndeumin eodem fexto 

pede : verum etiam in fineTroadis Tragcedix dicit le- 

gendum effe» — Virginibus tenerii » ut fit anapaeftus in ul- 

tima trimctri. Ego autem jamdiu fcripfi 9 omnes ver- 

fus trimetros undequaqueprobabiles & finceros inve- 

niri apud Senecam » penes quem nullus eft verfus fca- 

zoTif nullus exlex) feu x«K9iue7C^> nuUus hypermeter» 

nullus hypercataledus » nullus brachycataledtus y fed 

omnes meriacatoledi: etiam non conftat ullus e jam- 

bis omnibus , quod gravium Tragicorum lex decernit. 

Imo Seneca nofter fic fuic metrorum ac fyllabarum 

obfervantifEmus 1 ut cum Hieronyno Aleandro , lite- 

rarum & religionis cultura viro venerando>Iibeat con« 

fentire > onmefnSenecat verfum proculdubio deprava* 

tum IN TRACOfiDIIS SeMECX- 

tum eife , quem receptas fcanfionis normas tranfgredi 
ofl[enderis« 

* Nego prsterea coUocari trochxum in aliqua fede 
verfus trimetri : unde demiror improbam quorundam 
auxiaciam clamantium trochxum efle in quinta fede 
horum trium verfuum : quorum primus eft in Thyefte 
Tragoedia, 

Leve eft miferids ferre : ferferrigrave. 

Ubifyllaba re in perferre producitur, vi confonan* 
tium fequentis didionis : ut etiam, — frigida^atio re^ 
ferty & —Vndique fiopuli ddftrepunu Vide qux fcripfi 
apud Catullum in diAione Prepontida, Non tamen fem* 
per producitur hujufmodi fyilaba : ut , ^^Vndaflammdf 
opprimat. 

Et faepius omnes Poetse hanc finalem fyllabam fe- 
quentibus confonantibus pro fuo commodorecipiuntJ 

Secundus verfus eft in Medea Tragcedia , ih qua le- 
gitur, —perfldifanguis ineft. Ubi dico fpondeum efle ia 
quinta fede> non trochsum -, ut apud Tibullum canen- 
tem, — fanguis eft tamen ille meus. 

Quinalias CatuIIus, Tibullus, propertius, Ovi- 
dius, Aufonius, & alii Poeta? ufurpant de induftria eanl 
pentemimerim : fed Lucanus, Seneca: affinis, utrafque 
eafdem didiones mutuatus, fcribit : 
Dumfanguis inerat^ dum vis materna. 

Quinfemel Maro, femel ValeriusFIaccus , bis Lu* 
cfetius, & bis Silius producit ultimam in fanguis : & le- 
gitur de Lucretia in antiquo Epigrammate, '- 

Sanguisi ante virum^^iritus ante deum. 

Tertius verfus eft in Hercule Oeta^o , ubi fcriptuni 
erat, — J? miUegemunt Vrbes. Ubi legendum docui nuUa; 
non miUe. Ut &4n OvidianaSappho legendum pra?^ 
monftravi: , 

^Et nuUadulce queruntur aves ; 
tiOYhfniUej ut ptiffitti legebatur. ' - ■ • .) 
Itidem Dfi Gek fiRiBus 'Carhxkum * 

Sthetna triraetK>rum Seneca? 9 recaticium ohCct^ 
vationem Avafitii^ hujufiAodi eft. Sedesi, 3* €, &lllt. « ^ • • 


* 

u - 


V 

« m 


u • 


^ m 


u - 


w- 
-u u 


%f ii 


/ , 
U U . 


i 
•-U.4*-' 


» 


1 


' 


u u 


■ 


• < 

* • '■ 


1 


-u 


• 
• • 


• *u • 
»> N. L. 


- 


. u - 

in norem 
U U V 

! 
- 


1 - 


U.t# U 

in cribos 
veiiibus. 


1 Geoegius Fabricius Chemnicenfis 
DeBHiquk Cdrmnum QtmHm* 

De trimetris fane diligenter Avahtius ; fed quia in 
Choris carminum genera reliqua non attigityvi* 
dentur ea qiioque exponenda : cum in Tragicis inve* 
hiantur) qu^ cum Poeris cxteris non conveniant.Nan} 
Utfuara illiferventgravitatem, regirimis pedibus & 
vulgata compofitiojie (empernohluntufi; videliceti 

VtfermopmfA regU capdx fpret^ 
fecundum Terentianum. In quibus annotandis ope- 
ram exiguam fumpfi , non exiguo futuram commodo 
xis, qui cum. dihgentia & attentione liberaliin veterum 
fcriptis verfarifolent. 

De UmbicQ. 

!• Jambicum dimetrum cataledum> prima fede 

conftat . lir Tracocoxxs Sbh^cm. 

coBfttt h {poodeo autanaparfto: doabnsreliquis, jam* 
bo cum fupcrfltia fylkba, £ tali jambico integer Cho"* 
rus ieft in Medea^ aniic aAum quintum, Taiis verfus in 
Qedipo» 

OfhmUqui (sde» 

Ibidem impurus eft ille > mutato altero jambo ia 
fpondeum. 

SiUmieFlHjAmedrmen. 
II. Jambicum. dimetrum acatale^m habetfedi- 
busparibus jambnm.) imparibus fpondeom aut da&j- 
lumautanapa^ftum. faoc accihitur jambico trimetro» 
in Medea : interjicitureidemin Agamemnone. Mifce- 
tur trochaicis & dadylicis unus^in eadem Tragcediai 
FroceUd fortim£ movet. Impurus eft ilie iivOedipOf 
Hederafefimem bdcctfera. 
Huic y ici{&m accinitur fuperios cataiedum ibidem^ 
Autfotta tdlm imfte 
Effudit drma f^rtu. 
III. Jambicum dimetrum hypercataleftum fit, 
cum ad fuperius ad)nngitur pes trifyllabus in fine, 
nempe baccheus : e quo genere non conftant Chori' 
integri, fed aliis alU>i , rariftime tamen > interponitur } 
utinOedipo» 

Senftre terra te Ddeumferoces. 
Habet fede quarta etiam anapasftum ; ut in Aga^- 
memnone» ' 

NonurbecumtQtdpfuhscademesr 
Ibidem. 

CbarufqueVelidanimiumferocL. 
In quaTragoedia tantum unus adhucgencris ejiiifr 

ttt d<to Dfi GBKfiuiBus Car^ik^um 

dem legitur. Ut aatem apud Trsigicos ^ambico dioie*^ 
tro pes trifyllabus additur , itaapud Cooiicos jambico 
ienario : cujus i^ Varrone memiiserunt > Charifius» 
Diomedes ^ Ruffinus. finguli adducunt hunc veifom 
Terentii ex Hecyra, 

Namfi remittent qutffim Fhilumens dderes. 
Sed nunc non alia perfequi » prxterquftm Tr^ci 
noftri^ decretum eft. 

I V. jambicum trimetrum brachycatalefhim Sca- 
zon» (eu claudum , nefcio an uili alii » excepto Seneca» 
apud Larinos (it ufitatum. Habet iede prima jambiiifi 
ant anapacftum) fecunda jambumt tertia fpondoun» 
penulrima jambum ytultima fpondeom 9 & femelcan- 
tum anapa?ftum. 

SemtierefiexecU^imtewm. inOedipo. 

Cum lege mundt luffiterjuftL in Agamemnone. 

lufiitque Pbsbum Ufdim ulms. ibidem. 

~— w — — — u— — — 

u u -^ 0--*- U- u — ^ 

Hoc genus fcazonris in duabns tancum Tragoediis 
legitur : nam alia exenapla ego ignora. 
Interdum in eodem non nt coilifio ; uty 

Eltfit dtey dnte non linguds. 
e Interdum nulla elifio; utf 

CUmore frimum befiica exferti» . inOedipo. . 
Sedhoc videtur fieri vaide illepide. 
. .£ft & alterum Scazon huic diiEmile » in quo contra 
legem communem loco penultimo trocbanis ponitur» 

Ttpnet aut minacet fiSoris irae* ' . 

Tdcitumque mmmur percufiit auras. 

Gemuitque taum Diilaa linquens. Hasc autem reftlus inter compofita mecrorum ge- 
aerarcferuiitwr. 

^ . . . V.Jam- V. Jatnbicum trimetriitn catale&um integrum, Ta- 
tis ab Avantio explicatum videmus ^ quod tamen e 
poris jambisnonconftat, fedpedum a^qualium quafi 
temperamento conficitur. Tradic ex antiquis Gram^^ 
maticis Vi6lorinuS| improbari verfum e j^^mbis om^ 
nem compofitum > nam ut fit amplior y & par tragics 
dignitati , interponi frequenter , Ipcts videlicet impa- 
ribus ) pedum daAylorum numeros 9 & moras rpon^- 
deorum : quamfementiam approbat Terenrianus. 
Quos autem trimetros Grarci > eos Cicero & Quinti- 
lianus vocant fenarios • & eorundem imitatipae Fla- 
vius Caper & Aruniius Celfijs » Terentii lnterprete$« 
Caufam nominis utriufque fcite Terentianus reddit$ 
fuar vir artis dodiflimus^ 

lambus ipfe fex tantum locU manet, 

Et inde nomen inditum efifenario : 

Sed terferitur , hinc trimetfus diciturt 

Scandendo binos quod pedes conjungimus* 
Annotarem & ilhi ubi coUifiones aut elidones noii 
fierent , vel hiantibus literis, vel fequente afpiratione: 
fed cum id in difHcilioribus dicere jam cceperim » & in 
reliquis generibus fim repetiturus: ftudiofi id perfe 
obfervabunt) quod a prxceptionibus communibus 
diilidet) & libertatem iiiam vetuftiorum refcrt* 

V J. Jambicum trimetrumcataleftumfcazonjcon- 
fiat e folitis trimetri pedibus, jambo , fpondeo > ana-' 
pefto : fed in fine loco jambi fpondeum celebratjquem 
tamen antecedit anapoeftus autjambus : cujusgeneris 
duo tantum verfus funt in Agamemnone) 

Cum Dardana telta DoriCi raperent ignes. 

Fatale munus Dunaum ttaximus nofira. 

^.*- — ^U .— *-*- ^ — — ^ 

ttt * ^^ DfiGENBRiBas Cahmikqm 

De TrocbaUo. 

I. Trochaicpm dimetram cataled:um e trochata» 
item fpondeo yel d^y lo vel anapasftp , demimi tro- 
chaso & fyliabafuperflua componitur: ijuo utitiir to 
OedipO) 

Sei quid boc i fofiisftmat. 
Itcm, 

FendetinfiMlil^ 

Qmcqmdixcopt modiim* 


Chorus enim ille integer eft ex hoc genere, quod & 
iliis Choris immtfceturs aut ad eorum extremum adbi- 
betur. Unus verfus hypercataledus eft in eodem 
ChorOf 

Vitdydecurrentevia. 
Unus impropriam fedem habct , loco trochxi py r- 
rhychium, in initio, 
Comes audacit via. 
Sed dubito valde, num corredi fint hi ipfi loci. 
1 1. Trochaicum dimetrum hypercataleftum, con- 
ftat e trocha;o , item fpondeo , iterutn trocharo, de- 
mum trochxo vel fpondeo, & fyllaba abundante ^ ut» 

NuUus bunc terrory nec imfetus. 
Item, 

Senfit ortusyfenfit occafiis. III. Trochaicum trimetrum brachycataleAum, 
habet loco primo & tertio trochaeum vel fpondeum 
vel daftylum : fecuiido, quarto , & quinto trochseum j 
ut, Tro- Prt Mftir. tettMS aui ^flf «tf iwik. in Oedipo. 
DtfefuitfiigiU nemenquegenH. in Agamemnone. 
Tedueecemidktotidemdiekus ibidem. 
In qua Tragoedia plures verfus ejufmodi » fed fpar- 
fiin^ inveniuntur. ' Impurus eft ille» quiloco focundo fpondeumhablet. 

i Vicit Mceftmeumfulfitarmki' Item» 

Trdudefuscaftiesderent Peldfgi. 

Quamvis poft duasmutasp vocalent feqaeiifeSi 

ntraque fyllaba correpta legi poifet , licentia vetere : 

utverfusille apud Gelliumfexemendatione Alciati, 

Poftquam eft merte caftus Flsutus^ Cemitdid luget. 
. Nam in fecundo ioco da&ylus eft , propter pt literas 
vocalemfequentes. ut apud Graecos» 

@flw}SoT aififUncsv. 

-Sed aud:orem noftrum minus horridum) ab hac 
confuetudine plane abftinuiffe arbitror. Impurus iti- 
dem iUe» tn quo fede fecundft pro trochaeo ponitur 
anapxftus ; ut in Agamenrnone» 
TraJ^t tbalamis mginem reliHam. 

I V. Trochaicum trimetrum hypercataledum, ha- 
bet trochxos admixtis , ut folet > dadylis & fpofideisi 
quod in Ag^memnone locis folummodo duofafus le- 
gimuS) ♦ • 

Vidimus fatriam ruentem noSefuneftdf 
Vidimusftmulata dena molis immenfa. 

V. Trochaicum tetramentum cataledum» tro- 
chxum recipit locis oninibus,exceptisquarto & fex- 
tOyinquibus quafl tibicen fulcitur fpondeus, firma- 
mentigravitatifque caufa. Integre purum carmen hoc 
ponere Tragici non folent ; nam quod aliis Poctis dc- 

ttt 5 ^^^^ De GfiNEitfBus Carmikiim 
coro eft» in his vitiofatn putatur » ViAorino & Attilio 
teftantibus. Inprimarede» przter trochacum , queai 
femperuclegitimum.intelligO) coUocanmr da&ylus» 
tribrachys : in fecunda) rpondeuS) da&ylus» anapa^ftus: 
intertia, tribrachys: inquarta» unictis fpondeus : in 
quinta,da(%ylus^ tcibF^ichyf : ii)fexta >.rurfus fpon- 
deus, & femeldadylus , (emel tribrachy«9 -apud hunc 
videlicet audorem: io feptima necetfario trochxus : 
fyllaba abiittdahs Cutin omnis carminis fine ) eftin* 
difterens. Has pedum^diverfitates obfervare licet in 
TragGedris duabus^extra Chorum,nempe infcena* 
rum exordiis » ut in Hippolyto & Medea : femel tan^ 
tuin infcena? medio ^uttn Oedipo» Nos fimplicioris 
verfus exemplum fubjictemus^ 

EtfiMnumnpecdtm^ riufiAmifi mdum. 
£t ilJius apud Terentium in Heautontimommeoo» 
^ui eft omniufii ejus^ Comici puriffimus » 

Vis amarey vii fotiri, vis quod ilU des, efid. u u Trochaicorum reftant alia quardam genera , qutbut 
femel aut iteruiT^ uti Poeta fatis.habuit, qua? ex impa* 
ris & imperfedis compoiita & quafi conglutinatafant. 

Primum, pcdum quatuor ; utin.Agamemnone. 
fiejperum dici : attr^ra movit^ N Alt^rMiTi, pedumtotidemi& fenupedi3»cu)us exem^ 
pla lcguntyr duo in eadem Tragoedia, 
StelUqud^mMt^i^ffi^tkemiu^aefi. 
Trigiiuscufios^nefciusfomni.»^ 

Tertium^pedumquinques-ut,, i 

&emftr mgeHesedHc^ AUimno^. 

Quartum, pedumjotidem ^umjfemipedei; in Oedi* 
PQ> IN TRiCGOBDIlS SSKIECit. 

LucidumcwH decm ktusitfvmk- 

Anapasfticam complefticiu^iedes qsmor, fecipie 
in (uigiilis* ioapa^fttim > in prima pviter da&yliati & 
ipoftaettm : in {kcaadz fohim anapaiftam aat fpon<*' 
deum: in tertiafpondeuiiiitdai^^lsinp V^riiM»u:bymc iii 
ultima anapsftum» fpbniieum » tribricli^ , & dafty- 
lum : fed buncbis tant^mobfervarepotui; at , ^ 
M$xt4qu4tldmJ^Uii cmm thjm^ m Oedipo. * 
i^ui Stjg4 tTiftemJi$n triftk infkt. j&Agameoinone* 

£ folis anapstftts unns legttu^ driileicule forente» 
Tbdfetuupm^lmsiiutefdtUfin - ' * u 

AlterinThyeftestertiasirili^pblyto» quaitus in 
Agamemnone. nam boc conira gcaViratem i ra^i£im 
efty ut fupra in jambicis & trochaicts y de wterilm au« 
6toritate fcripfimus. Itaque fimHeiii /verfum ^pre« 
henderunt funiliar^s Oyidii? in;ip£iis tragoedia Me- 
dea, qui a Seneca in Controverfiis annotatur» 
Gelidumbmumfgeliiunmmetum^ 

Anapasfticiqtiixonftame foiis fpondeisy nimiunt 
inertes funt) ide^qtie a Ruffino vocancur immanifeftiy 
quiain iis yix nuiiierus & verfus intelligi poteft» ut Ci- 
cero jut: imo plao^ non inteliigituf^ u aliis , nbn fui 
generis, funt tnKBixti. Talis eft in Oedipo, 
SecmQHdlica^mferma.- 

Alii duo funt in Agamefnnone.' Tales fpcmdaici, 
quamvis alius itideni generis carminibus inferuntur^ 
tamen in eomm babentur nttii}ero > cum quibus con- 
jundi funt ) euamfi pedem ilhlm legirimum habeantf' 
quod& veteresiGrammaticiannotarunt, utdiximus 
libro De re Poetica feptimo. 

Jambum pfedem hoc cannen non admictit \ nitn in 
illo verlu^ 

ttt 4 ^^(^^ Arois metuit DiMiuL tm. 
Prioia in nomiae propdoBguratepredudtur , ut & 
in illo Ovidii , 

terrum )yi4na voUnti 
' . AbftuiefMfJteid^m • » '. . .^ " 

. Ita enim inali(|upttriaoufcriptisoflGeadima$/' H^-^ 
be tboc carmen poflr duos pedertndiiim ^ in ejao {jli%* 
ka bf e^is produci potefl) u£f 
-; ikfulfsisAutddmQTdje* innHnKBde*' 
Tulfita fretdfmnriu sltum. 'mOB^i&f .' 
Interdum nonfit efifio; ut tii Ods^i > 

FimetnMrumimfiusyiugeiie^':'-.'- '* 

. Nfiqoe fit colGfio i iitin jambicof u. i : ;;^ d 

Friamo A^dmemmu/m Afjmgnmbmiiu* 

.iiltetninanap2fticp;^ibidem, :<i .^ 

ContemdfeuerHedefufliumi* '..:.... 
-...' Cdmmldeyldentftrit. 

^Qgod tribus afiis praciterea ejufHetriettinints lods 
animadvertimus; . .....: 

£ft hujos carmiaisboiittas & ekganeia: prsrdpua, fi 
pedU>(is iiniguHs). (iBguIat partes ocBtjtoiiis finiantur : 
Mtera» fi dimenfiones tp£r paite^«irtutonis termf^ 
nentur, : .: . , 

rlTalis eft auteoa foKtaejns conftittttip^ : : 

,* . •— 9 u — .y U' •— o u ; I V* w ' 

,':•*'•. ../..■ -^ .V u u •'.t .. .• 

Admittit aliquando pedes alienos^ feu* ( Ht Servius ) 
ignobileS) &(utCicerode Oratpre)abje&os : noslia* 
^enu$ J.mpuros y.ocaYimus % qupd 6c liUmerum & verr 
fumvitient. . • 

iXk prima fede patonem tertium ^ ut in Oedipo» 
Nivei(iueU{li$cdndfddfQntes. I N T R:A'.G OB p 1.1 Sr :rS E, K E C M* 

Quoram tamQ» veciuum. ulta Qi^Qinhi^Trag^' 
4iisnonfunt« ..^w... 

^ 4p &(;imda fede baccheum ^ utijq .Qftavia» 

CujusalibifimiUs nuUus eft. Obfecy^tione digQuai 
cft» i^upd Cicero apapapftum pedefiiiprp jpfo carmiqfi 
gnapjefticp ponir^ itf ^ci Finibus.: , Giytf i;^ /(^^ 4»f^« 
f iMfftnr* id eft) hoc carmine anaparftico. *l. . .. ._- . • *- '^ V c . ' t>cSappbic0. * 

X^ Sapphtcum Waqhycatale(^ilinf f]ii<M«>qftat; 
io{r93.fnapsftpi)>iK;^h^^ CMt^^ 

inAgamemnow, ,.: ,^i,) 

1 1* Sapphicum integrum j pedibus conftat cetiKi 
trocha?0) moloflfo, anapxfto > & 4f^phit)f «(chy v^l bac- 

^h^^iE^^PB^^f ^3^^!?^N^H^^^^^^^ 4:ommunemf Hajlpct 
ufttate csefuranippu ajterum pedf^mkquam Tragicuf^ 
femper obfervat, C^^lius non .admodom a^c^^urate, 
Horatius accuratius.).pr2terquai;quin locis paupis, & 

initip Carminum, Iib?P prw<^> : : » ;. r. .; . 

Uncurif4€umU$ ukf^ Athntif*^ ^ . . Oda t o. 
j r . i^m mumuftMmay Ijr^^ Mtfi Oda 1 1. 
.. In Oda de Pindaco iuitur undecie& y iq Carmine f$«! 
culari uno minus Vigeiies : alias non niopiili^. ; j 

In hpcgcnfyfegrftyitcr cadu?ttiyefl^s,».q^^ d?finunt 
in di^;tonpm (jfiadrify.lUbam ;iitf^.. 
^ :;l4pifU^tmujfmu^ffdv^cld^fQJfum* ^ ^ 
. Noijwmqwwn ; BfP|P$f;r (^'^i^m : /j WVbA cprrc^t^ 
pcten^itur I idque,^aQieJlf t?^^^^ , ledr. 

fepius apud hunc Tragicum ; ut, ^ - . 

Et vir & Pjrrbd ^AXf cum vidfJ^Uif . i^ Troade, 
, , Vm imfepd'^ 4Utmam ru^rit^ i ; . . i^ Medea 
£ft autem ycr j.^.integri S^ipphici conftitutio e juf- 

W9d?| ttt 5 f^^fi^ ' Dfi GfiNERIBUS GARMtNUM - 

DifceforttmamhineferftmdgHdm. 

Confttnc Cliori integri e fapphkiis apud ttoftrani 
Tragicum. Obfervarittius in fapphko pedes illegiti-* 
fnos plureS) qaam ih altis , eofque in fedibus omnibus, 
idtiinatantunHhbdoexcepta; utin priiiia fede» (^on- 
iextt pro^ trochsK). quod quia feolel fa^um » tegeo» 
nonfacit. 

Solus €9Utemft9fl€fittm deertm* in Agamemnone. 

In aitera fede pro molofTo , ihterdum creticus col- 
l6c2teur, intehlum cliortambus : de cretico cohftat /de, 
ihcfriambo nos exempla aiferehyiisvquia ihofitatuflif. 
eft) & ab alio^ quod equidem fciam, faAam hemi ne^ 

Creticus invenitur fine bmni controverft^ ; &vete- 
res fapphicos talei^ iiiifre Julms Sc^iiger fentir. Ca« 
timus^ . *• ■' ' 

"''' ' l^Mca nuhiiAtt mea ftteUd. ' 

^pphoccrteyqUcThujuscarmihisinv^entrixeftf in' 
^tiadam bda coneinenter eb pede utitur : 

M^lAaTU/fn (jLHi^aiiannicbfifm 

'/ niritc^^fAOf:' * t > ''^ 

Choriam^ ihesidem fede, uhi Tragico-nbfiVo cft 
niitatus. Extant' phira exempla » hequis poffic dubi* 
tarerqualiafitet,'' * 

• Sumereinnumetdsfolitttmfiguraf. ia Medeai - * 
An ferax varii lafidu Cdfj^s. ''ifiTroade. * 

Quamvis in manufcripto Regtbmontani legitur» 
wri/iipiifir;qu6dtamen repudio^ut & Scaligeri «^j^ji** 
mffjt^caviiTtnsf y quod efle iri dimenfioneipfe judicat. 5i- 
nhliterinThyefte, - * . . i ^ j. .. 
' CunStddivitidsmetmtnuecafmi - .! 

Sed & hunc vcrfum aliter lecit Beza j ut in tcftio- 
nisdiverficatedicemus* RurfusalilMr \ ' ' 

.... C " • • • T#- XN TtaGOEDXIS SENECiC. 

TecdfmTyriMc^bikeumtrd. iaOedipo» 

Sidm Ar€adiiimgmimmvepUufifHm*in Again. 
Troid quajdceat n^gione menftrsns* in Troade. ^ 
Exenipla nofiduin in libris corrupta tot enumeroj 
ne temere afKrmare videar reai novam» lUe autem 
verfus in Hercule Oetasoi 

Hdbe4ti iiee nlU deminetur anUf 
ut & alter iji Agamemnone» j 

Triplicicatbenataeuit, necuUe^ 
plane funt tUegitimi;' in quibus loco primo anapaeftus» 
ahero baccheus ponitur : quos inter fapphicos.aufus 
noneflem recitare , nifi Tragicus eis per mediumitiH 
mifceret, aut propinque annederet. Satis de prioia 8c 
altera fede hujus carminis. 

In tertia fede fpondcus contra artem & ufum coUo- 
catur',ut, 

Arges irata carum nwerca* 
Cujus etiam ut in pede priore exemplum aliud ne- 
fcio. Spondeus ifte interdum re(blvitur ; vlu 

Si qua ferventifubjeEta cancre. . in Hippolyto. 
Dum luem tanram TroU atque AcbiviiAa Troade* 
Q^alis ilia :^^<^|<f H^ratianat 
IHunc mare f nuncfiliia. & ifta» 
Ueii quantuseqm » quantus adefi viris. 
Itain manufcripto j & Hf« di(fyliabum effe non ne« 
gat Servius* E^^m refolutione Cscilius in Plotioi 
apudTerentii interpretem, 

Taterequod datwt^ quando optata non danunt JUi, 
In hoc troc baico, quando eft trify Uabum, Sumptum* 
hoc de Gra^cis Honierus, 

Ap<>lIonius, 

Aliterin carmine fapphico diftinguunt pedes Baf«- 
fus, Diomede?, Attilius, Terenti^nus, Servius, & alii; 

nam t DE^fiK£RiBas Caitminum 

I 

namlnter cbnfiponta id iKimeratlt :• ftd qai fimplicem 
rationem requuntur, <]uam nosfequhiinryad Tragici 
hujtts compofitionem Ipeftant» qux Cincduhio e Grar- 
eorum fluxit ihftittttionibus. Horatius in hoc genere 
(^m^l atque iteram^ititur difledioiie ; ttt, 

Tbracio BaccbMHc mdgk fiAinter^LumdVeMo, iib* i, 
Gro^he nongemntk neqnepwfkrd peilfdknec duroA. it 
Sed nuUum eft exemptum in Tra^cis» 

< : 'DeCboridmbico. 

li 'CboriamBidum ilimetrum cohftat choriamfao& 
baiicheo. 

Imbriferumque corum, in Hippoly to. 
*-' Vulyered^uifirAem, in Agamemnone. 

I I, Choriambicum trimetrum » e fpondeo > cho^ 
riam.bo, & p^rrhichio ; ut, 

' tdxeftHeHiUedmanu^ 

Aurordfn infer & Ht^erum^ 

* * 

■ • 

Exhoc faftifuiitChori integri inThycftefrHer'- 
Cuie OetTO : finis cu^ufdam Chori in Hercule furente: 
medium in Medea. Habetprimo-locointerdum tro- 
^hxum ; ut apud Severum Septimiumi 
' Purpurd-leguH fenes. 

Interdum creticUm : ut in Hercule Octxo, ^ " 
Quatuor prdcipittt Deus: 

Nifi fiat collifio. Prima enim in noniine qudtuof apud 
bonoisPoetas femperproduft^ legitur: qudtert fem- 
percorrepta. 

III. Chorfaml>icum tetramctnim fit e (jpondeo, 
duobus choriambis & pyrrhichiotquogenere frequen- 
tiifime utitur. hbc fuave cft, fi incimm Habeat pcift pc-* 
dcm alterum. . ^ tN TraOOEDIIS SfiNEiCiE. 

ies ejlfwmafugdx^ qukfafienf hH§ 
C$npditfr4g$U f dum Iktt^ utete. 
Ex hoc paffim integriChori^cotmpofit!. Idemimer 
tluos trimecros & totideiti tetrametros iiiOedipo ihter^ 
pofuit. Sunt prorterea genera choriamhicb minus nota. 

I. Primumy quod ^ choriambico diAietro conftkt^ 
& e duobus pedlbus jambi, cum fyllaba fuperflua. 

IndmitMmfebeUumferruMpet^mne. 
J I . Al terum, qood e choriambo^ anapxfto ^ & ite- 
rum choriambo« 

— u u — ". u u — "-" w u — 

Ixtimuit manminfuetafati. 
111« Tertium, quo^ prioribuseft magis vdgatutq» 
e fpondeo, choriambo, anapxfto, tribrachy. 

Vt quondam Herculea ceeiditfbarttra. 
Reperiuntur plura in Agamemnone hujus gen^ri^. 

IV. Quartum, quod e choriambis in fede prima 6t 
ultima»in fecunda jambo ^ in tertia fpondeo conftat j 
cujus unicum extat exemplum in Oedipo. 

— u u •— u -~ — — *^ U U "^ 

S^ua tibi nobiles Tbeba Baabetua. 

V, Quintum , quod eft priore breVius fyllabia , & 
loico choriainbi finitur dadyio ^ ut in Agamemnone^ 

^— u u — u— — .— fc— u ^ — • 

Ferdidit in malu extremum decus. 

» 

PePaSjUco. 

I* Daftylicumdimetrum cataleftum , conficitur i 
duobus dadylis ; ut| 
Nonaciesferas. 
CervaqueParrbafis. , 

*— u u --• u u 

II. Dadylum trimetrum, ^ daAylo, fpondeo Sc 
t]adrylo;ut> C(rr«- Db GcNERIBUS CAftAUNttM 

CetTuleim ermt caput. 
III. Da&ylicuni tetramecnun acataledum» fit i 
(blis dadyli$9 focio pede adjuu&o fpondeo, qui adipit- 
titurfedibuspmmbus,ex€eptaproftrema: quod car- 
roinis genus fuo appellatur nomine BucoUcont & idem 
intffrponitur miodo fapphicis & choriambicis > quales 
funt tres in Hippolyto : roodo heroicis » quales mulci 
in Oedipo, ante A&um tertium. 

tt tumldum Nmm f9 fuit mofe. 
Jtem» 

Brdcbis frimd€dduHtfrdd§fubm* 
I>e hoc verftt ita fcribit Terentianus ^ diligens 
Grammaticus » 

1« TtdgicujuuxerecboritbuMcfdfedifirtij 

Auudm Seuecdf & Pemfwimdute Secuudm. 
Eodemque in loco hos e Pomponio verficolos ad-» 
dttcit : 

Feudedt ex bumerit dulcis cbeljSf 

Et uumereseddt Vdriesy qmbm 

Adfeuet emues vtreusUte uemuh 

£r twtii errdm quiflextbm. 
. Hi verfus fi e folis componuntur fpondeis 9 minus 
funt fonori» minus accommodati ^ ut in Oedipo» 

Et fboAo Idurus cbdrum uemus. 
Qjiod in alifs prsterea duobus in hoc poeta deprehen* 
dimus. Nam dici daftylicus poteft , audore AttiliOf 
qui pedes omnes fponJeos habet: dici jambus , qui 
fpondeis maxima e parte abundat , quod in Plaurinis 
Camerarius annocavit : dici anapxfticus » eadem de 
caufav de quo di£tum paulo ante eft» Ratio eft (uc idem 
Attilius ) quia pesfpondeus mecra omnia ordinat at-> 
que difponic. 

1 y • Dadylicum pentamctrum fuperiori fimiie eft, 

quod IN TRAGOEDIIS SCKICA. 

quod uno pede excedit ; id oUkn' yocatum ^licum^ 
eoque iibrum integnim fcripfir Sappfao. In his Tra«* 
goediis anus tantum invenitur 9 in Agamemnone» 

Heu qfiamdulcemalum mertalihus additum* 
Ita enim e manufcripto Regiomontani eum reftitui* 
mus, cum in vulgatis in choriambi^um mutatus (it : ut 
eflet fequenti in eodem loco fimilis. 
Sunt hujus generis muita compofita. . 
I. Ut incipiens i ca^fura trochaica. in Agamemiu 
Aut iniquifiamma Tonamu. ' 
Item a folo pede trochasoy 
VendetinfiahillUco. 
IL Acaefiirafapphica, in Agamemncmey 

Fgrtitervincirejlititannu. 
Tales leguntur tres in Oedipo 9 in Choro confiifo 
eplurimiscarminumgeneribus. * 

II L Item a casfura jambica y vel ^ folis jambis fa» 
&a;ut, 

Inaujpicatadebovetradidit. inOedipo. 
Vel e fpondeo &' jambo ; ut» 

Par ille regi , parfuferit erit. in Agamemnone. 
Poftremo definens in colo fapphico. Ibidem, 
Et itcuit verfafe doUsy ut iffi. 

De Hexametro. 

Hexameitrum ( quod a materia Heroicum > ab ora- 
tionis genere Epicura ) componitur e dadylis & fpon^ 
deis : ita tamen ut fedem quintam dadylus 9 fextam 8c 
ultimam (pondeus poilideat. In prioribus enim ambo 
pedes fine ullo dilcrimine ponuntur. Hujus exeiyi- 
plum eft optimus illepoetae optimi verfuSf 

Difcite jufiitiam monifh & non temnere Divos» 

Hoc carminis genere celebrantur res geftse Bacchi 
in Oedipo & Medea : item oraculum » quod Oedipo 
datumeft. Oraculum refertur in fcena: medio} Bacchi 

faci- r 
De GeN^IU f^kKM* IN.TR4<^. SENECiC. 

ffciporainferumut Cbpris. la apuauiffioiis Tr Agce- 
diis /Teqoente^Qi 6iUie hujus veirfijs ufuiii^ intelligHur c 
libroX^e re Poetica^/cjuiinfer Ariftptelicos legitur. 

DeMonometro. /' 

Monometrum e(l y quod e duobus fit pedibus , eft- 
que aut acataleftum^ quod integrum eft > ut ex anapae* 
fticojut, 
, Fortunaferat. Item^ 

Nova nuftafaces* 
Item>exdaclylico; ut> 

Nonaciesferas. Item, 

Cingi floribus. 
Cataledum , cui fyllaba aliqua deeft. Hypercata- 
|<;£tum, in quo abundat (y llaba. Qt in Trochaico , 

Troiabiiquink* in Agamemnone» 

Jamjambico, 

ReUgarefirotttem, inOedipo. 

In Choriambico, 

S^M non natajacent. in Medea. 
Q^ia autem tales f^iiunt plerunque fententiam , aut 
etiam carminisgenus, ideo antiqui monometra, dau- 
fulas appellarunt, ut Varro cradidit^ 


PERIO- 
PE Jtl 0£.CHiE 

TRAGOEDIARUM SENEC^ 

» 

Npmme L a t a t \ i Grammatici e Ms. 

codic^ dercnpcx 

A 

GEdRGIO FABRICIO. 

H B R CU L ^S. JF II IIEN S. 

jpriults RieziThebaxittn vir juftus.sipud 
prircbs.habttus^ft:9 ijoi dereli Ao CfieQiite 
wcxm&p (cjocfiiitpater Megara? ) '&dw* 
bofr filiis infanttiuis>at. Amphicrjrooe^patre 
- & Aicmena matreyad regmgaheroaculmiif ^fittmptk*- 
<|ue rectim.The(eaaliif(juegD0C6xibus»ad ezteroas na- 
•.tionesprofeAas^eftv titauDiSbi;fasYOs tjrraiufeos 9 8c 
quas monftra tnVenillet, Inter&cerett & peftesrfipo- 
-pulis remover^« In qni!.<|ndemjtDofi:dk^T<^io0« 
' damad inferos fatralqffpidefceiidiw fiogttat«ijB£tnde 
dedoxiife Cerbemm legitHr; :CunLperldngui:Mifpa- 

* tia» mundum pene totnm pqrambnlans 9 iliori^tiikif- 

• (et) & J4imn\ortttus putaretus» Lyciifi; Thebantft :e;^i 
genereortus: ( qc^m xjooadam diertules 10 jea^ikm 
egerat) cum plerifque h^j^ita confpiratione feditiofe 
carfo Creonte & duobu^ f ju^ ^^is > cum niulta cxde 
regnum pccupayit, & ^ia^mz fuo;ca|^ci imgofuit» 

: Meearam uxorem Hercuiis ad tedasjusalesmTicirat. 
. cui vtm iparabat colluctanti &.cpnltaaterwrecul^n^i. 
. Repente {iij^oF de reverfipn^ ^erculis cum^'^|^efeo 
. auditus ^;.& jfti^gno triuii?pho ab. eftofo aij4i,i!??P^* 
^ pulofujlicept^^^iC^mque .Megaral^.^ Ainj>A^^^^ 
luduoCbf ipfp^cjeiret.cauCaipied^^i^^LXcuax cum pro- 
lefuaiS^fajitp^ribasi^terficiii.jA^np lummoik^^i^p ^f- 

ttf t ^ ^^ £c6Ut quod Hercule^ '4^(>^ ab infecif ^ierat, &u^ 
. >iee(hixbrat Cerbetatrijxinfefts /rie\nij6f a^ggredere- 
tur» fcilicet ccelum: prixuum (ibi dolores immittit , de- 
mde in furorem ver fa, eap^ingreditur viam, qua ipium 
Herculem in fardrem ducat > u^ fiirore captus mo- 
riatur. Excitat infernaleift Furiam , ut faces accendat; 
quit)>sj^pf|im iq ffvoiemjvertit^ at pidamfiUas &^zo- 
rem jaciat. 

HERCULXi FURENTIS 

' Afgtmektinlferdim. - 

' 'Qi^rfturjunoiimldvdn Jovisfm 
-tO^FKit^earumqae liibe^ ds i to Heitalaii c^m^npodi^^ 

- fBJKltJi6vefaitar^BAamiredeiit!g]AriaTiSisinferi^ 
-xlie^roiita i2ibyet9^&.£xtacem Argosirexeffo Herc^^i 

lm^»ii;tlt«'AbfeQteHdrc|dd^y(tusexiil.TiiebanttS » iq:- 

be occapata, Cfttkbtecogeaf filiisjiecatis^ confugies- 

'- tem adaras Mega^riiHeiinilis uxorem 4 jiifibi nubii^i 

' H^mmis cremaremiiiatur.iSuperYemiiHief:cales,& de- 

"bttS^Lycum ibciofiitie.€^Bdettkirciturt^eiiide{acrifi- 

catuiu«,Tertitur in infaniam ; propriam uxorem^atque 

filios4ai;ecficit. lecedsnte denique ye/aiiil , & miferia 

- fo2cognika,.vita;:manna9 inferrefuarftatuityfed evi* 
' Aus Amphitruonispiecibas atque Ucryoiis , ignofcit 

fibV&ttumTheieoJUhenaspergit^ ; : .y 

AJtrpui &ThyeftfesVcPaape&: 'FK^pedatnia,' fta- 

tres fii^nt. Thyerfes ^iutem adttltieViaiff ^ cbn^miTit 

cumuxbreAtret,propter ^tJod Atr^di^tfofliiiln Th^- 

^ fti^Vfehemcnter exarfitfnSc contemasv^^oioccopa- 

' toregrio fratrem ^iffetin txiliumj^^ft^ifeiis iheum 

crudelinsdefajvird , finilt fe velle ei^-e<tWiriB'ari , & ^ 

. cofiHisirioWides acceptis, partitai^ turii t^ regnum 

' 5^i quem poftea Tocavii ad coimVium^^-iriterfedis TRAQOJBIXrAllJDlf S£.N£CiC. 

Ciliis obfidiibas y d^dit eos patri v^fccndos , & comai 
crttorem yino CQiiiau(cuic , quoddedic eibibere« Su- 
per qao fcelereSol indignatus » a M/cenis fugit Con- 
vi vio finito, appor tavit patri capita filiorum > nuncians 
ei> quod refidaam partem comederit. 

EJUSDEM TrAGOEDIJL 

Argumemum, per aUum. 
Viciffitiidine regnandi pafta , annis altemis Pelopis 
filii Atreus & Thyeftes > Argis imperabant. Interea 
Thyeftes aureum arietem, regni fatum, avertit>& Ac- 
ropen uxprem fratris in adulterium pellicit : moic pce- 
nas metuens fratri dare > fugit inexilium. Sicevaififlc 
doleiis 9 Atreus , quodvi nequibat, dolo cona^ur.in 
gratiam redire fe (imulat;obuta regniparte, fi-atrem 
mvitat, & perfitadetrEi convivtnti, Kberos tres , ante 
siras immohtos inftar yiditxisfum » & partim aflbs» 
partini elixos; ignoranti epulandos proponit , (angui* 
nemquepotiadiim propinat. fic fit nliorum parens fe« 
pulchrum. Denique capita illi & manus crudelis A« 
tjrcus Ofi^rt; Bc quid comederit 9 quid biberit f enarrat«. 
LugetThyeftes , & deflet calamitates ftias : lastature 
contra frater ^ & exultat in tam fa:vo parricidio , quod 
ipfe Pboebus^idere non fuftinuerat. 

.. ' III. 

Thebais. 
' Oedipus qui patrem occiderat , & matrcm duxcrat 
in uxorem , & ob fcelcra feipfum excoecaverat ( ut in 
aiia habetur Trag^dia ) duos iSlios genuit ex matre, 
uxore fua, Eteoclem & Polyniceui , &filiam Antigo- 
nem. Filii adulti patrem expulerunt , & inter fe fic re- 
gnum diviferunt, ut unus uno,alius alio anno regnaret, 
illo exulante , qui non regnaret. Initio regnavit Eteo- 
cles , & ultra tempus padum tenuit regnum. Frater 
exuluxorepi du3«it filiam regis Adrafti. a qup accepto. 

tttt a ^ auxi- A R Q n M B N T A. ' 

ifiitnio.fi-atremeitpugnarevoluit. Cetidcrunt ambo 
idbeUomutuisvulnenbu5,mtnStatiohabetur.S^nec4 
autein non defcribit finom belli» fed fotumprocemia, 

EJUSDEM TrACOEDIjV 

SponteprQ^dusiAexinumOedTpusjConaturAntt- 

Btribiv; viuroevi- 
a. oua coDfiliOi qui 
es &T>6lynices, im-» 
tuamc^aem ferun" 
, & filios nititur iq 
s, DeJiatcttrT4' 

Ht^rpi.TTus. 

i\i^p6\pds lilius Thefei c* reginS AmaKGoani 
Anti6i>e,qucn)Phzdr3 hoverca uxor Thereiadama- 
Titi tyA dijm recufiret eim cognofcere , ab e4 (a]fi cri» 
mintsdelatus-, in eiiillum mittitur. In fiigatertitus jk 
inaritio monftro , j^^ci^tatusinterfaxa* cxfpinTtU 
phi^dra (eipl^m dolbre interfecit. 

EJUSDEM TrAGOBDK 

Pepererae Amiope Aihazon Thefeo Htppolytnmi 
quj cuip venationi de^itus Dianamcpleret* Venerem 
averfaretur > ccvlibem vicam ducerc decreverat, capta 
iilius puUhritudine Phxdra novercai amore velana, 
dum abell apud inferos Thefeus i juvenis caftitatem 
blanditiis & precibus expugnare conatur. Impudtcam 
a leteminamHippolytus repellit. Igimrdeprehenfai 
mutat aniorein in odium; & reverfo Thefeo, infimulat 
privignumoblatiper vimftupri. Fugerat Hippolytus 
i npudicam domum : fed dum alio proper^t > ecce ibi 
tayj us qiwiPBS i NeptHnp 9A diws Thefti imjweca-- TRA^COfiDXARUM SlN^CJt. 

dones itnmifliis^qiu re.antecurrutn (ift^ns» iquauirupe- 
des confternaYit. hif contemto imperto» quadrigam 
deturbant , cadentifqae corpus per faxa & vepres^dif* 
trahuot atque dilaniant» Compertanece»Pha?drarei 
veritatem marito aperit;feque, fuper laniatos artus> 
gladio transfigit* Thefeus plangit ionojcii filii cafum» 
Uiamque prascipitem iram^ dirumque?otumdetefla« 
tur: laniatos artus coliigtt ^Sc > quo melioti modo po« 
teft>componit 

V. 

Ofi p X p u s. 

Cum LaVus rex Thebarum haberet filium ex uxore 
jocaft^» a quo ex oracuio Pbcebi deberet interfici » & 
matri proprix fubjacere ^ eum in monte Citharroneex- 
pofuitf plantis ignito ferro perforatis. Quem quidam 
paftor inveoiens , feni aiendum dedit Connthio > qui 
puerum detulit ad reginam » qua: eum adoptavit. Sic 
educatusin domoregisPoIybii putavit fefiiiumejut 
8c reginx M eropes. Adultus autem , audito quod oc* 
cifunis patrem eifet % 8c duSturus matjem in uxoretnt 
ft^onte ivit in exiliom ; in quo verum patrem cafu quo^ 
dam occidit: pofteatemporis progreuu reginam The^ 
barumduxit uxorem 9 nefciens quod materejuse(fet« 
Cum autem peftis tam beftias quaoi homines regni fui 
vaftarets confulit Creontem fratrem Jocaftae conjugis 
fux^ qui dixit oraculo Phoebi, eife regnum purgandum 
illius exilio , qui regem Laium interfeciifet. Cum au* 
^emnefciret fe illumeife, adiitvatem TireGam; qui 
ex revelatione deorum infernalium pandit Oedipum 
efle» qui regem interfecerit La'ium)& matrem duxerit 
io oxoremt 

E)USPEM TRAGOEDliE 

Argttmemum, fer diunu 
Oedtpus La§ 9( ]ocaftap filius, hujus etiam marttus, A R G a M I H T A, 

AxtUo .'(ratreni expugnare volnit. Cecidemnt ambo 

ililxtlo miHuis vulnenbuSiQtin Statio babetur.Se'Dec4 

autem noo dercribit GQem belU, fed folumpcoQBmta« 

EjuspEM Tragobdij» 

Spootepro&ftus ti{e;fil(um OedT^ustConatur Antl- 
it Hbi v\ vitatn evi- 
t. tfii conniio 1 qus 
s &"P6lynicef , im-» 
namc^idem fenio-' 
& filios nttiturin 
, Defamtttfr*. 
IV, 

Hl^TOtTTUf. 

H!p|H)t^t^ jilids Thefci ex reginS AmaxciMim 
Antiope.queroPhaidrs hbverci lixor Tbefeiadama- 
Tit, qui dum rectidrA eint coghofcere , abel ialfi cri*- 
piinisd^latus, in exillniii, liiitdtar. Infugatcrritus i 
Itiarinomonftro, pr2ci^Ititusinterfaxat exfpiraTtU 
pha;4^ra (eipfam doldre intierfecic. 

EJUSDEM TrACOEDIX 

4rgmtntm, fer t^ium. 
Pepererat Antiope Atnazoti Thefeo tSppolytntn; 

tp] cuip venationi deditus Dianamcpleret* Venerem 
averfaretur , ccelihcm vitam dijcere decreverat, capti 
illius pulchritudine Phipdra noverca, amore vefanai 
dum abeft apud inferos Thefeus , juvenis caflitatem 
f)Ianditii$ & pTccibus expugnare conatur. Impudicam 
afefeminamHippolytus repetlit. leiturdeprebenfai 
mutatanioreminodtuni;&teverfoThefeo,in(imulat 
privigfiumoblatiper vimftupri. Fugerat Hippolytus 
t npudicam domum : fed dum alio properat i ecce iht 
(a«fus mmm i Nept«np «d <li«s Tbefei imiweca-. 
tionci TRA^COfiDXARaM SlN^CJt. 

Qones itnmifliis; qiu fe ante currutn (ift ^ns » quauirupe- 
des confternaYit. hit conteoito imperto» quadrigata 
deturbant , cadentifqae corpus per faxa & vepres,dif* 
trafaunt atque dilaniant» Comperta nece» Phardra rei 
yeritatem marito aperit; feque, fuper laniatos artus> 
gladio transfigit* Thefeus plangit innoxii filii cafum» 
kiamque prascipitem iram y dirumque Yotum detefla* 
tur: lantatos artus colligtt » & > quo melioti modo po« 
teft> componit 

V. 

Ofi p X p u s. 

Cum Larus rex Thebarum haberet filium ex uxore 
Jocaft^i a qno ex oraculo Pbcebi deberet interfici » & 
matri proprix fubjacere ; eum in monte Gtharroneex- 
pofuit» plantis ignito ferro perforatis. Quem quidam 
paftor inveniens , feni alendum dedit Connthio > qui 
ptienim detulit ad reginam > qua: eum adoptavit. Sic 
educatusin domoregisPoIybi> putavit fefiiiumejut 
& reginx M eropes. Adultus autem , audito quod oc* 
cifunis patrem eifet » Sc duSturus matjem in uxoremt 
^onte i vit in exiliom ; in quo venim patrem cafu quo^ 
clam occtdit: poftea^temporis progrettu reginam The^ 
barumduxituxorem>nefciens quod materejuse(fet« 
Cum autem peftts tam beftias quam homines regni fui 
vaftaret» confulit Creontem fratrem Jocaftae conjugis 
fux, quidixitoraculo Phoebi^eife regnum purgandum 
illius exilio j qui regem Laium interfeciifet. Cum au- 
•temnefciret ie illumeife, adiitvatem Tirefiam; qui 
ex revelatione deorum infernalium pandit Oedipum 
eire> qui regem interfecerit La'ium)& matrem duxerit 
in uxoremt 

E)uspEM Tragoedi^ 
Argmmttm, per diUunu 

OQdtpus I#ai| 9( ]ocaft a? filius, hujus etiam mari tus> 

•J-ttt J illius A K e tt M B M T A 

-Coichlsf atiiasdiei inducias iaqtetrat. loterea dou 

• diris venenis illita) per filios ad Creofam mittit; exov- 
aat fe iis miiella noya naptai& repente flammis erum- 
pentibus^ unacum patre» qvi accurrerat^ filiamoiie 

- complexus eripere conabatar^ cumque ipfS regia^- 
-ceodio abfumitur. Medea fe^um-aiportatis in aomils 
<^ £iftigiam ffliis,in Jafonis confpefta crudeliter ecs tm« 
" cidat: fl^^draconibus mor.peraerem Atfaenasdere- 
:^hitur. * , -.' 

VIII^ 

A G A M B M N 0*N* r — 

Atreusi Thyeftis firater ygenuit Agamemnonemfie 

Menelaum» qui uxores duxerunt duas forores , filias 

Tyndarci-&I.edaE» Clyta^mneftram &HeIenam. £ 

Clftcmneftri Agatnemnon' genuit Orefliem & £ie« 

' Aram.Sed cum Agamemnon profedus eflet dox Grk- 

corum ad beUum Trojanum, Cljtsemneftra adamamc 

^ifthom'» quemThyeftes ex Peiopejafitii Skkp:* 

' nuit. Agamemnon-etiamaliasmulieres adamaiit^i& 

' beilo finito Caflandram filiam regis PAami^con^ 

' gem acceptt. Unde ClytacmiieftraindigQata^rCbm JE- 

^giftho morteib Agamemnoni machinataefts^queni» 

* diim veftesexueret» y£giftbus vocatus in (btietatem 
' ' caniis, gi^^o petfodit ; cumque hondum mor^uus vin* 

diftam anheiaret 9 Clyta?mneftra fecuri arreptd <;a{iat 
ejus dividit.ToIebat etiam ^ium Oreftem o^cidere» 
fed Elefti^a ipfum fubtraxiti &<:uidam StrophioJBu- 
ftodiendutntradidjt. Clytst^neftta Eledraim ^aiceri 
inancipaviti&<}aflandramjufl}tinterfici. - I 

£JUSD£M TrAGO&DIJE 

"^ '^ Atgumemmyf&dBm. ' 

Vivum Thyeftes Atreum utdifci non potuit : nunc 
^ excitaturabiiiierist &^ifthb periaadet, utquBmad* 
- ' modum Clycacmnfeftram ad adulteiii coofaecadinem 
" ♦ pcr- TraCOEDZARUM SBNCCii. 

pertraxem, etiatnin mariti ca^dem inducat: potitttr 
v6tis im|>ia iimbnu Nam Agamemnonem » i, TitSS»' 
vidorem» domi redocem^inipfe convivio^fmuoilVfed 
iihperviS vefte irretitum , uxor & adulter occicSi^ 
mox 8c Caffahdram ab aris avulfam : lElt&rAn vbrcb^ 
qua: Oreftenof firatreiti abfconderat > carcen obfcurb 
nlaincipant» 

HSRCnLfiS OUTMUt^ 

4 

Eorytus ret Oechaliar filiam Kabmt lolen i^ quam 
Herciiles adamavit» eamque S patrepeitiit j^quo d^e« 
gante» terras e)us invafit , patfem.occrdit, lotexi abdtk- 
zit, & ardentias qaam uxorem Deianiram dilexitt 

JuodcumaVidiifret Deianira »" Herciiii pa!!am"qtran- 
am mifit tinftam fanguine Cehtauri .Nei&> qtiem 
^ercules vulneraverat i^gittis toticatis.Neirus aiitem 
Cum paliam faJtiigCiihe imbuifllet.» Deianiras^ dixit, ii tte-^ 
q&amabe^ aiiior Hercuiis avertereturt ut eiipallam 
mitteret9& indUl^s eam ad ejus aitibi^ehi rev^rter ctuh 
Hercuiesab uxore miifam indutus»ftatim pefte veneni 
corripitur» ita ut caj^o ejus ab o0ibu$ eveilereturypalla 
cuti & oi&bu^ adbx^rente: undedolore nimio agitams» 
Lycam» qui pallam apportaarerat» interemit. Herdules 
Philbdet^ iVini^idro luo arcdm & fagittas tradenS) (i^ 
bi ipfe in OetS fuVa p^am paraYtt , in quam afTumpti 
pelle leonis & dava» itiof te iraplorata , feipfum irapo- 
fuit r ubi cotifumpro , quod in eo mortale fiierat> in 
coelum tranflatus eft. 

EjusoEM Tracoedijb 
Axgtmemum^fcr Miim. 

Recfibat ab Oechalia; expugnatione Hercules 9 lo* 
len fecum adducens 9 cujus amor betli fufcepti caufa. 
Non tttlit thori fui violatricem , & ante oculos pelli* 

tttt 5 ccra. A R G U M E N T A cem > Deianira : fed priino qindem >,fiir6re foemineO) 
venena & ferrum cogitati ipox» lenttka Autnce. revo- 
catin memoriam Ibvfe^ Centa^i conliliuQi & donum. 
nam Hic moriens jc;ruo m^ula? indttum lOeiahira: 
djpd^rat 9, monens pHUffum emcaciffimum efle , fi ea 
yeftes tingerenturl Tiinicam ergb hac lanie imbutam» 
ad maritum tranfmifit. detulit Lichas , comes Hercu- 
lis» jam jam facrificaturo. induit , & mox ut calor eam 
attigit; ardentiffima &bBs >& «ftostmfalodici) dolo- 
r^fqu/e gfaviinmi inii|adunt , paulatio^ue vis morbi, 
carnem& interiora aHTumit. Jnbet ergo dolore vi- 
^us Hercules» intelle<5tpNe{fi doio > pyram in Oeu 
monte exftrui » qua fe ipfum cremet : Licham tamea 
prius occidit* Deianira feipfam cooficit » ut marito 
prsmoriatun Accurrunt Alcmena & . Hyllus , & ad* 
uant morienti Heroi: e]uf()ue poft obitum' , Alcmena 
cineres; Philo&etes^mercedem fuccennr pyrs fagittas 
9c arcum» refert. Tandem ejulanti matri apparet Her* 
cules} jam Deorum num^ro ^dfcriptu^, 

X. 

O C T A V I A. ' 

, Claudius Imperator ex i|xore Meifalina>qnam poft' 
^aoccidit » filium ha^lut» Britannicum didum , & 
filiam nomine Odaviam. Poftea cum Agrippinam 
fratris fui uxorem fibi nuptiis copulafieti Odaviam 
Keroni privigno fuo dedit uxorem^. quem poft fe>fug- 
gerente Agrippina, regnarevolpit :> Britannicum 5- 
lium imperii faciens exfortem» Nero poft Claudium 
imperans, Odaviam repudiavit , & uxbrem aliamdu- 
xit Poppn^am. Sufcitato populi tupmltu » propter re« 
pudiumQftavia!, Nero inpppulumdefasviit; Ofta- 
vwm relegavit, ^ in^rilip tandem prarcepit interfici. 

Ejus* , TRA^oiDlARUM SENECit. 

EiusDEM Traooedijb • 
Argumehtum,fef4liwn. 

Claudius prioyi^Qqpuis Meflalinaoi duxit ; ultinus 
Agrippitiam ^ qua^.ex Doaiitio Neronem pepererat. 
Neroni aCIaudio defponfata fiut OAavia,Meflalin9&: 
Claudlii filia. Nunq^am concordes aut benevolicon^ 
juges vixerunt ; multis odiorum fomites fu^erenti* 
bus. Tandem Nero y cum votis fuis > libere potiundi 
Poppa^a» (quam efflidim deperibat, ) eamque jn uxo-» 
rem ducendi > Claudia repudiata obftare populi favo^ 
remvideret; qui fummo ftudio O&aviam iniblio &; 
conjugio Neronis tueri contendebat; populi impetum 
Biiiltorum casde repreffit ; Od:aviam in Pandatariam 
deportari^ & denique ibidem necari )uffit. 

NoMENCLA*TOR 

DOCTORUM VIRORUM^ 

Quorum opcra ha: Tragoedia: pluri» 
mum fuQC illuftrara?. 

Ahonymus Scholiaftes > numufcriftus m Bibtiiftheci 
Falatina}, quifua loan. BotticeJU infcrifjit. unde fotefi 
jtidicariy anftt yetus^ 
Gellius Bernardinus Marmita» Varmerfis^^ cujus Com^ 

mentaria edita Venetiis anno 149^. 
Dahiel Cajetanus, Cremdnir^ -^cujus Commentaria iU« 

demexcufaanno 1495. 

Jiidocus Badius Afcenfius ^ cujus Commentaria edita 

Parifiis anm 1515. Vrafert editio bac emendationem Ma- 

ferii & aliorum duorum. 

Hieronymus Avantius, Veronenfif-j bic (uttefiatur iffe in 

rr^fafme)adtriamilU4 errataatque inverfa kca vete- 

' ' rum K o K,» n a t K T.O % 
fmixmpUrkmm ciXUtim mxilimu^ refiitmt. iiUk 

Henrico^Petriana, B^ie^, $diti9f mi i%l9iitt et^m 

Giyphiaha lugdmienfis citmy mim 1 5 5 <• 

Georgiiis Fabricias} ejm Stmc^adHti Leftioiiis diver« 

fitate»&c. pffdHt lij^ mm$ 1 5 66. 
M« Anton^Delrius ; cMJmAdrcrfiuiz mtifUfmm excufs 
' fmftfrimmnt/fisTldntimamsmmei^y6. Reenfd deinde 

eademy &adjeffHs infufer mviu Commentarias enm 
" diis,4mnai^9^^Antverfi44fmiPl4ntiniVidnmn&i 

Mffretnm. Sivd mmdetimn refetitdfimt n Fsrifien^mf 
Juftus Lipfius ; cnjm Animadyerfiones e^ Lngdum 

B^dmnm mim 1588. 
IFrancircas F* F. Raphelengtos i ^*if CaftigatioDes iM» 

demexcnfdnnmeodem, 
C^Sept. r lorens Chriftianus i ejm Schoiia Parifiis edkn 

nfmlFred. Merefinm, mma 1 589. 
Hieropymus Commelinus > is Senecm cmn eSo rmvm 

Mss. cmniit, & Variarura le Aiooum (ifcrUfVii o^i- 

^jir; Heidelbergd m» 15 89* 
Jolephus Scaliger ; ejm Animadverfiones fcriftd circd 

dnnmi^^S^excufdfffiedLngd. Bdtdf.dmi^ii. 
Janos Gruterus ; ejm dccwrdtifimd Notar pediemnt e 9i* 

kUepolio Commebmam, amio 1 604. 
Daniel Heinfius; ejm Animad veriiones editd Lugd.Bdt. 
. anm \6iu Editd foftmodm auSiores & emendaimes. 
Joannes Ifaacius Pontaniis; }^ina& C9^fcrtffit* 
Pctr.Scriverius ; y tr4^(r//w recenfm acdiHgenter cafti* 

gavit. 
Matthaeus Raderus, odMedeam commemarios ediditMo* 
. nachii 1630. 

Thomas Farnabius fuccinHismtis illufiravit. 
Antonius Thy fius» Vmmm notof coUegit. 

L. AN- SENECiE H E R C U L E S 

F U R E N S. ^ r D R A M A T I. S ? 1 ». S O N A. 

JuNO. Hbkculbjs» Lrcus. Mbgara. AMPHivi|vdif«^ 
Theseus.ChorusThebamorum. «# • « • ft 4 ARGUliENTUH. 

X^mA CrtPHtt , Herculkficen , rtff ThebMn§/r»fttr fctterMtn exilham mijptt^ 
* aBfinn Jmm ffefcule afmJinfihi , nt naU Aiji^Umfm/nfeltPttCwrhimm 

4am PrtferfinMmyfi&erMifie) eeesfimim MM^m^fit^ & fer feditkmm 
' 'Creortte cum duaiiie.fUiie tmfi npntm Th elkB m m tei o i mfU t Me^imm itenttlm 
' ' uxere0 Md nuyiim JUiiiim , Mhmenti vi m ft^' , ^ ^O ffe ummm mrfm Jit ita h^ ^ 

LycumvktrreJifieiMim Ji&ienit imerfeit* ttMCtmmftliciter^JUlnmmmfk^ 
' TtAi ' immittit iHi fnrtrem , ^ etrref9m'^ttti^^ fUm tmm tHtrk hum^ * 
' tit:' SMttAiddferemrfminttUet^ , ^iiUv^imfmitmim mx AmMttyttA 

tuqatntftifritihtt diftnim mJSH mtpftm |piJflhti»pM». TmhAtmmttftttm 

^mlmfrtficijcitmr. ^ . 1 .: '. * ) u If o. taitu n / /r -t f ^iamloviJkrtMypdiicfStnothos^ HercalpttMmmaxs^j^^ 
oko.R-TQnanus^hoc^mmroIuioxm^ »1 
Ndtftcri rdiftumeft) femper alieniHHjorciBi 
A^ ts^dpU fmmxii vi^u^ d^Iccui stheris; ■ * r T i- . » HtrtnfttfmtiiuJ 
I " 


Locum- .i.\ •. ''ripides cragaedkUikqti^iidamitii* 
ftr}{9^; qcum fabi hdi; fitbaUiitfftct 
f^reipiofiiit fmicMdmi. M^f«^J Ap«d 
Eluipidem oagqsdia * eft huic affi^ 
nis dc axspiiiicnco' drnoniiiM^ Oeco* 
Doniiaparcitn iunilis ,' |>attiiiMfilliBii^ 
tiff. Veliutio AinplikiydnlilcainXf^ 
co apnd nnuni^paBHifacic: i*ed in 
dscore perfbaae ^phicfc^DiUj bhge 
UdcdocScflcaii It^ia HoJto^ -iBiietie ix»rtin ii lwt>4 iofc 

nal.14. Odavia/tffMiriefcOTcnfiqMjf 

d iAmmtri ftAtturt tMmjtdtttiimum 

f^^imiitm Jkfrwmttjtmttnty QfOn 

■ovias.' Sirm\ ■ Srjitm rtgim hmfftt 

MiJBrtr^tmfMMcmttJinr, VUMh* . 

, i^x^rnnrfls^ ' TefnpinntreccrQiu p«» 

qnovls 4Eada » ^qaJnris lioouinin» 

MoouQ^iaUanoQC • . pofiiefunci 

A Vao<| i ^ lO Locumque» coelo pulfa» pellicibus dedi. 
T^lluscolendt eft : plllice^ cOeluint^ent* 
Hinc, Xrdos alta parte glacialis pdli' " 
Sublime clafTedidi^ Argolicac^ agil { n 
Hinc» qua tepenti vere laxatur dies> 
Tyria^per undas ye&Q|: ^urppa-flitct| : •. 
Illinc» timendum ratibus ac pontogregem 
WlShl tigaiftes exfetunt Atlantidfesv ; 
Ferro minaci hinc terret Orion deos: 

■'■'■■ Suafque 

VanQJid^ofiK joitio 10» 6..^ XJfi^. ( . 4o. JMait^ 1 Afimt OqentalL II, 
4ikmffftt0'rtiiidHffifi0 ti^fimHttidin0m 

rfirifiirk clMdns» • 

ij y w ^ ^mhmit^liimfttfmkdmtm 

tmlttm* Idero. 

6. ArOusitd'] GdliftotycaDoit 

lilia d love cora^n&j ihlmmaerm 
§[piQt9 i. nriaminiitaa, ditfzllbtc 
«na cimi fiBo Atcadc inccelum ic^pi* 
«ItcnimfidusHelice» altciunrl^^tto- 
fiicavopatmc» ^m^^khus '7* '«5*M^2iW] (^oadnosil^Busab 
iEcfuinoaiaii Sepcentrionem vei(tii &' 
ds, Hic^vertexpmfmfihlimit. Idem. 

^«^ Jii^^ ^»; B : Htlice ,4ial^ 

rQblefyab^fk.V^9<ifc^ 
«ii Cyno^am , Helicem GTajacanna 

-rl^' JSIiMill Ab Aufhalipane, inipfo 
Zodiaco. ItUm. ^matepentil Qua 
dlMidinsniir aca^corteiea^^ T«»^: 
ro xz« die Aprilis. Idem^-l^aatn 
cififi>dfter<^m firlmigiorx laacgtnr 
luninti coniaptekiiii^ , : : ...o .; ;/. .• 
« > V^fhr^i Xapnu IfCundHm <Zd^ 
diaci figaom j quemfOftefiibiilaiiim; 
Vaufuan xdm fvdtk i qui Eucoponi a 
Phaenict ccanfycztti n CeBcam » .<ujMl 
^s* iQpiier eamxllt gtad«n rcm^, 
flftlfiiert^ciatilBmtollocaicit. .Fmc' 
iHtist;'} l^6dmcdmm&lsBAgttk.Mi «MKMMw} i|cq|c^temptfiatcs9paa 
ocigdcnunciaof. Id^ai. ' 

. !<• K|{4Mef3l(tupadiiofinima^ 
dumvfizxiamc^Cvnc. Idtm» AtL^ 
h4f/, 3 Pld^dcayii.ilelhBlncccos 
Tfnri ^ «wdam Aei^iicz , Acloqtis 
•X Pidpae.^^» ^iaanim aes.Eic- 
^caa^ Mafaq^Xaig^cm lu^ccr coin* 
pidlic /irnf. ... ^ 

lu FeraeMmaldmexterrit^ Codtx 

r Me^ FcntmnMxAfWrmer.Cni val« 

* de fe a&zt^ci^ftftbr lipfius ,, 8c ca* 

p iciMuiu cancm ▼cnaton OiioiAai»> 

Ijmi^lnnL* ant rcponendmn , ferrt jw- 
na^. Hocprpjcim^ yero,edi comam 
Hcrculls Iqvi qnoqiic formidabftem \ifiicepereri^aUalbi:Gnxcettis ,- ttxpt 

Fera r#M# cum o6to PalL obducac pco 

'■ vulganb KlbmiM.Ekifl<Cbdiiiluin vcoi: 

/liffinuedjvam^^^: Ferr^mftmi 

• hincterretQri^ndees, |^30fcaib«.fic 

^ famenrar^|iifet|id odlliabnl diffi. 

oilcecpofiis , imannaltctaccpoficacft 

codem volgata , & in raargineqaoque 

reqBttfeJOKCMlir: fnmymum* |nfV|k 

fimnmictg^ % «c tNama omniui^ i(jd« 

pcttttvatcaca ^tf gcye di i n a fac i tn tf» 

temfiQmiikjCiaR:<ii«|>liQc|ion«»i^ 

Qti$n{midinh& Idt^fteOmrtfiilgimtM 
dtattfa rmdMtm.mmmliimminm mitfemi 
lMMami\)BMf^ttiHitmmmmfn^lmm 
Mmiim i$tadns«4aM»Doiniriani; mmt^ 
fnm i^nmf M it mf tfit minmm ' Ntjii l m 
bihtitit &fidttdttmt Cmm*^ SeqQCON 
ti»trfaacfiA>iHiiibpiiy»<rfit><>oCfi HEiicut.Es Fa&Eirs; Ad.L 

SixarquePerfeustfireus ftellasitabet. 
Hiuc, clara gemimiigiuiTyhdaridae micanc: 
Qwbufque natis mobilis tellns ftetit. 
Nec ipfe tantum JBacchus, aut£acchi parens^ 
Adiere fuperos : ne quapars pfobrbvacetf 
Mundus pueliae ierta Gnoifiacsei gerit. 
Sed vetera queriniur : una me dira ac fera 
Thebana nuribus fparfa teilus smpiis^ 
QuotieSunbfireixaiti fecit ? efcendat iicet, 
Meumque vidrix teneat Alcmene locum; 
Pariterque natus^ra promiifa occupet; 
In cujus onus mundus impendit^iiem» i >5 20 iTarduf- mMtti-mn V4iinm , yfwku9c btier 
opclnuu^ Ofmmfimi Qrtm} £ lovit, 
Nepcimi ,• & Xfetcfit^ «rtna wuiisi 
qaod zelo(yt>aiii dettn inadt ihk. Fkr- 
mMi».. 'l>Mr^^ SideM2>0O(voati' 
moreaotiquopim , dequoaJibi. Et*^ 

nh, red Plriadet f ^atxum nMciem 
illanim inftqiieipetiir v fioMd in fypm 
oM»|Mitii , ' tittvKqaoqMlUannn Kft- 
toptiiylolavlc. auAom ^^Mywmm^ 
lib. 5. AdiemRMlilk n; USM^aOtt 
Apoiionii in lib. ). Orim >'-£«te /n'- 
ptls, Diltiitt.' - 

fplendtdus, utpote ^oem-lDpiieclA ep. 
Rum QRfbiem • eeKMktk ^IMnaC ge- 

mHt. F«rN4Miii» ^ * ^ 

• 14. ClmsTjmUHdA^S ZHeidafid^ 
rA. Caftor 8c P<dliH'Iovii-ex-I«iii' 
lyndati uzoie fiiii. «)! - Mtem ■mmH 
thmipmi^fe)i 'MtijgSf y MiaOipii mUn 
'iyndmiU^meim^efi^':i0/^ 

iMona , ^uof >PiN!iMni\ftt|fcnfi;m fii^ 
gten» Laconaeiili^dl iiiMdtordla,^ 
ptios ettaticjMdc i<idalj««iagimia , tom 
vCtopdminii ^tthm <H:Myiime^ftr 

ft itt ccstoi tetata t>jAttttli^Z<irM. 'mnam iSiifahmi corooam Atiadtti» 
codlng^BanUi Sc fiU«Miaoifi*«r 
gi»Ctt»ft, in qna Cnoflw-utbei^gtai;; 

■ M$ii Sedmmtsfi04mmiT[latntd^ 
cotcmHkjmoeibamAaaa^bm sSe^ 
^vetefiM fifemmmmef» l iJi ij i t i * ^'iie ymmm 
cdttftafet, dimtou»Mmk'ftht!^ 
dfl». dimm t noftAAigttlafiilrljpi^ 

taium; >M« ncaidnm pfrtiiee-Mefl^ 
conJiatir«,'fttip(Uffl ^iiqbifnii ) fS^ 
fehU^mimm : •tf^mmiSuf^mimUttif^ 
iMMMi «tttlfe -capikirid. Vkfe«!Mr^ 
vni;%,.i5fk OHiMito. DA^ajcgflMi}-'R«^: 
(|ildtfidy^4eangininisdendbur^CacU 
mo^firinatit liifnt^. 25^ i^^fnji^ 

em09 ^^^^w w^^^w j^^^^^M^^ w^^m^^^' mw^m^w^w ^ j^ 

Mlilieiiba^imiaisr' te peificailori*^' 
HMaa adam o t ct. 140» < ' -'• '} 

pfifigBW «ihl efittndampdtfcei.: ae« 
thuia 6t Amplf ion«4iniiopr,ftacdinni' 
Semeie « HiNttlftnA AtcmeiM*:' KMMlb. 
^AfimddHieift s^ Etrafcn i c^dmfcrii» 
plu ^ a < ii i»iMinMi ^ vtffiemU^iim. Vi 
deiAPlittHlili.* yideqnBnoanjmii» 
adfLH^ii^ i6Ma#vfW< 

15. Pwjirffpi} A»lov«infiriT.f^l^ 

&'«r^^iftbt»fif fdUnM&ae. FMiM*^ 

^ ^m.: '^jrHiifm enu m mtd m t Btwfciit 

ilrtiiittpfemn,'*riinr,tne <p M iii l Mr y»g 

A & tttor 4 . L. AMNici Sbnbca 

TardufqueEooPhcebusetfiilfitmaii^ . ^ 25 

Retinere merfum )ttirtts:OceanoJubarM 

Non (icabibunt ojdia* vmces aget 

yiolentus iras animu89i& &vus dcdor . 

^terna bella pace fttblatagcret. 

Quid belia ? quid^d horridum teUua creat 3 o 

Inimica; quidquid pontus aut aer tulit 

Terrible,dirum,pe(lilens) atrox^fenmi} 

Fradum atque domttum eft. fupecat ^ crc£eit malis; 

Iraque noftra (ruitur : in laudes fuos 

Mea vertit odia. dum nimis fae va impero> ... 55 

Patrem probavi; gloriae fecilocunu 

Qua 

OKNC BalL flcqriidanDdi&uit 'Ioc«p-:I Odemali ftcwiduiii QfriAioocm nil- 
niu iib» f«'i« «Mm jMptm^ vtuji^ ffutaL.iftLt iiipca Honaooceni » pio 
HiMfM. Cuniiis lih;^.» Yi^mttrrmt ^ionuccfifiicpmpoftx* /^cm^ 
dgfirtdMmUH tMrnn : i» utum hmu ^?* Vitm€s gtgei irm » &t» ] J/#» 

iMr«« y grmm .& imsatmnUnUfaSm». 

Idopi* ' ' - > • 

fo. ^jMCi ?. fM^wi] no& 

^imifihe ipmifiiil Gcoaor. Efi^ 
rnnbtft.iniifmfnm.fk^ M qaid 
cgo bdJalo^ioc » poi^pam moafici» 
ttcseftdA , f #M«Ni» Smpim^ sSgmtfmt 
Vfaao\ta,CMMmi9hifji£mm,Sc^ iiSn^ 
siymfikUid^MkU»it} Fsnmhim. 

34. IrMfumfira'] VftcBMtcuiitSf 
ucqnicx wlilatms.ifc^ mk^ afic- 
^iaair. i|i<f«. - 

£ucyilheuinMycen«i)Oici^cii>, qoi,. 
medidaittrs HecailcmaddifiidUBii 
9«9(|ut obcaoda.adl^vafr^ vccC)ii5* 

H. ComeUnm in «imto ait ^aHjGiidc; 
fr^hdvi^llnisficiUQim' JSimtfiim' 
immtfM^ifiM ttf^m t^fm Sim*t &€^. 
Indc adopc^vit .Scalig^. , aicque cx 
vf c^lib|isyiic.tcA{(Mi(fl > nifi <|Bod r#» 
fr^mtmt^dkxpro.rtftmf* S^nimtrt 
6crtfromtft4iim.ft3\ddiSccisot} Ica*. 
9ieSccivcc|u^'maIu((,4T/Mi<s«. Gon^ 
cinnabatpnp^oa Qrodus ; rnlmtif^ 
fmfmdtffm^n jjfJcalUfcycrrutn- 

cc^cjorc. 4iyfi«6w ttU 10. yirfaw Amfiimmfit. 

WI^KwtwfttKKJUfmtM^ % umflt^w^^ftnmwT 

<ar. Atfn^'u»/ai^,c&einduQto, 
4pq^«itiHr,Jciuoiedfa »fi:cipiicIUphe^ 
lii^ns : ipeiUaiioci^ coepicdd^ 
41. Sccac,iimi,aiimc,itii{0laiintt. 
JHCBQpoHlpfio^anli, dcdcMtivan* 
miHfciiiiidamv cum icpcemdici Alo- 
moMiftUibtfcciUedt : icd akcmi»fifl^ 
SCfminanik^ Mifllmc vcccr: imftmUt 
91 plmcc ii^)cmiidclioccii]uc It ftnfu 
iMgB mcSQce. Nc dicam Scocc9 •. 
lucaoa- 6c biaau^bodbutaiBanm cflc 
XerlMam« Sive aucem cemQx iUa itiic 
Hccculea , qpiioaie.inceccadcceJocefl 
^aasnoftssdieioeiKiit, ccctian oon- 
i^mic noderarj. five du« caoram t^ 
te coadniiacsciimceltiii^iiftdiodiei. 
i»i n d m n po diemtiiaalte>eflr> eloiqae. 
damnumledc: lioc eil, imfts$4i9t^m,. 
^ftmimit. AdaijussvAictf^Aitf^i» 
4c T^tanfin AwrT^. geoccacionem 
continuatz iimc dme no^ a^^ 
dicincecmedio. Fmnabim. , 

af< TmrdkJfttEit'} £c$oli>lQye' 
jpiluepcc duplam ^cium va^e, j)Q{l 

^cniuin^iioaem «sMtM8.fi(l «ffaa0> HE&CttXE$'FaY.BNS. Aft.I. 
Qaa Sol reducen^» qusujae depcHieiis diein» 
Binos propinqua tingit iEthiopas £ice> 
Indomita virtus colimr; & toco Deus 
Narratur orbe» Monftra jam defnot mihi; 
Minorque labor eft Herculi {ufiaexequi, 
Quam mihi jubere. istus imperia excipit» 
Qux fera tyranni jufia yiolento queant 
Nocere juveni ? nempe pro telis gerit» 
Quxtimuit9&qu2nidit:armatusvenit . 
Leone & hydra. Nec fatis terrs patent : 
Effregit ecce limen infemi Jovisf 
£t opima vidii regis ad fuperos refert. 
Parumeft reveiti : foedns Vmbrarum perit« 4«> 45 tegdoce. Non caxef snente vnlg^a: 
tpumenimmun^ regiGfnummendo- 
aem fedfle poceft videri. Vc infri 
yeiC S85. Paxefi iUretftMmmm Aun» 
f£m intir & ffefierum , Ef^fiime- 
dimm teuens Vmkrm ee/rferihu nei^. 
Vbl omifltu fepcencrio. Vc Meridtes 
vei£xx39. Suh*nufili$anfiikctirdme 
ClMiMieVrfit/mmeipudHefmimmie 
ExtremdteUm y&e- Quzcameaiiieo 
proponimus , ne qnis male pi^nans 
pro vttl^a conoa nos iliis , qnafi non 
Tifis, ucanxr. Ecxufcns oftenuciie» 
cundamatnx : prelfsvitindemutlueam 
frtmit: venxfta ciaila«qaamwifle,^- 
kmd tghrisfiei leeum^ nt&in Mo- 
gjtiiitino appamicDelrio, veriiunilli- 
mum e/t Seqiians ica ezf^t Fiotemi«: 
^tm Sel reducens , qu4fu refeneut 
etiem, VcfoevoiuitRuigjeifins: £|de- 
batcnimrr/^ciMii Voffianus iitnim- 
que verfam letvat, iiedaiteium icafjvi- 
manim: TitanditmS^filrevertens 
^mtpUdeptutus. diem* £x iiis omnibas 
coliigas iicet venm ledionem efle : 
BsKtremfrebMfoitgUriufecHeeum^ ^ua 
fil redueens tpuujue defenens diem Bines 
frefinfmtinptv&^fmfdu » Mtf- 
mitavirtmcelitur* Vcvoiaeiat Gro- 
tilis* Grenevim, ^ 

4S. Sinee tiugi^ ^l^iefai ] Pec Vidi 

luum^ Oricntaiet &Oocidcnialcsin^ 
tellige. 

59. Tete Dem umratmr erhe.l £x 
vecetum mofc« qiiijiqii|lni< xn%)ia 
benefida ^ccepecint , ^t^s iliis conAr^ 
crabanr» dc^vinosbonoiesdeceni^ 
bont. Heccules pec lotum ocbcm la- 
tcodniis iL& dc fixleribus icpurgk. 
mm, vdori ^tifeik^nsfm^cvi^ 
bamc. liocliaiiQqnecinir* Delrime* 

4^ TJpMMs] Eni7ilfadiiipE^v.5f* 4f. Sustimuit, ] Qua in primo 
congrcflactiam timcte poniic; aggte^ 
fos veco devidti natura » non i coii(tf> 
iio & xarione. tf «v/iiiyi&vl^. Sriam 
n^fesris quxcimecedebnc» vide 
MAd.i^.&i^. Idem., 

4^. Lmic] NenieziieoirispeUe,8s 
Oglttis lclle& (JMigBineLecnaBS Hy«. 
dnctin£Bs. idam. 

47. lufmui levit, ] Piatonis: H»i 

meco ^ifj(^jc^^^^ ^^"^ 

4B. Ofimdvi^reffi^i SpciUaopir 
ma ipfl Diri etepca, Oecbetmn ioL tii» 
dpicem. Piamnis ini^ne» utiiximea 
rrifiilnim lovia, Nepcuni tridenceaix» 
Idem. 

45. fydm^ Vmkrarum ferit. ] Nu» 
gtt gt^ ilia porioc pacs. mcmb fan a-n 
ctttn,4U^iflicct,^ , cumfiiisfiW 55 €o «$ ^ L. AnMXI SEKE.CTjr < 

Vidi ipfa» vidi noSbcdiCcttSd, inferumy » 
£t Dite domito> fpolia ladantem patii 
Fraterna. cur non vtdiim & oppieffism trahtt 
Ipium catenis paria fertitam Jovi? - 
Ereboque captopotitur» & retegit Styga? 
Patefafta ab imis Manibos retro via eft> 
£t facradirx Mortb in apcrto jaceqt. 
At ille> rupto carcere Umbrarum) ' 
£>ft me triumpfaat» Sc fuperbifica manu 
Atrum per urbeis ducit Argolicas canem* 
Vifo labantem Cerbcro vidi diem, 
Pavidumque folem : niequoque invafit tremor» 
£t terna monftri colia devidiintuens» 
Timui imperaife. Levia fed nimium querpr» 
Ccslodmendum eft; regna ne fumma occupet» 
Qmviqtima. fceptr^prtripietpatri. 
Nec in aftra lenta veniett utBaccbuS) via: 
Iter ruina qua:ret> & vacuo volet 

Regna- 

piiuiii fbMenRam ngi WaJbioanuu.y 
liarrantibat Lihetopdina», fmi.Sia- 
titis Thebaide o^Fa , in ▼ednsPJn.. 
aoniiB ofienfi Uatq tena^ JapfiiqQe Wvi 
Amphiacad in Tanan : ftftmt dgedtm 
MfirimittM ftrpm. Nm$- tmi dMiUtmsf 
g^f FmdmtStjf» ach$6c ftamsper. 
pecoiiiiqueoido. Oviiliiit lib. io.nie- 
um. st tMt dmm ctfftrtmMtt. P^^^ 
mtfm^ tm mt utctiteiptt mmftttmit 
CttKukit» vttitt mMtms ptUitt fmdm. 
}4cikz : Btnt difftfti fttdtra mtadi 
TfMxit inmnmtt ThtfftU ftnm. Flo* 
fusji,-^. Mitttfijm tttmittrtik niftt 
fttdtrt gtmtrii Imtmimi. AboKco |iirc 
commoiu , qaod confenrus gencnim 
. icifU nacuta ianxic. SaciasHb. ix. 
TiiebaicL Ttrriritm itget & tmmdifat^ 
dtrt mecum DefenJkrMmdiuu. Necali.^ 
tcc H^ret. Hicrerhias cap.xxxtxi. 
SiirritumfttfifitfifM&um (Iwritfa) \J^dm &utximttiitftn 
Dum Hcf&Tivusad> 
<fut PinnNnibiiiciooe 
comiytatt « penemt * anjBC inde 
in(ineiasantattnliis> Fm» fmt. 
lac fi* FMTsnMS.] Pkno. Idtmt» 

$4. Ertitftt'] Etcbos pcofimdicas 
inicfoiinii. Setvins dcSabims in4« 
iEneid. Jucfais , pro toto infemo, 
Iklrimt»^ 

f f. Pmtftdm ] Reditas ab infeiia 
concra forcitionts faedas jam vivis p^ 
te£i<inseft. PmmMm. 

f^. SmtrmdirsJ Sacra ill^ 8c artim 
umbianimcuftDdia ( Gnberoab Her« 
aileruhlaco) inapertoeft, 6c pcrvia 
de(cendere atquc remi^iare ?c>lenci« 
bus. Idtmt.' 

€€. Limtm'} ^njeca vtl mortecx-^ 

^7. Vteml ExpuUis cttlo OBtetff HE&cnxi^ FaRSMS. Aft.L j 

Regnare oiundo. Robore ex0»erto tusttet» 
£t pofle coelom yiribus vtnci ims .^* 
Didicit ferendo. fubdiditimnldociputf ■- - 70 
Nec flexit humero^ molis immeii£e labofy 
Mediufque collo iedit Herculeo polus» 
Immota cervix fidera & coelum tidit) 
£t me prementem« Qjixrit ad fiiperos viam« 
Perge ira, perge> ^ magna meditantem opprime. 7 5 
Congredere; manibus ipfa diilM:era tuis. 

Quid tanta mandas odia ? diftedant feract 

Ipfe imperando feffus Euryftheus vacet, 

Titanas aufos rampereimperiutn Jdvic 

Emitte : Siculi verticis laxa fpecum* 86 

Tellus gigante Doris excu(fo tremens) 

Suppouta monftri coila terrificilevet. 

Sublimis alias Luna concipiat feras. Lipfio pix veteri le6UoiMi , txpirte^ 
I>elrio quoqae illodiuuid oubie me- 
lius* comfic» tibiato&verfatodili- 
gemer , qiiantum val^c Neque in- 
cpiumegodixetim, Cedquia Etrufcnf) 
9xperf , hoc pnetiilerim , qoaadodr 
fenfu gtandius eft. Ezpedentia atique 
ceaioreft jcftimatione ,& fopeufu 
vlanadepcefaendunitir, qucqaannim- 
visezpculaplacneTunc. HcccuIesAon 
modo ditt verikvefsic , cjuidvaletent 
humeri , fcdi^iis-Ocexpeifendoco- 
gnoveiat. Tadcti^ 3. Ana f/r^ptnh^ 
ttntmritnes 'uimnu exftrtM, luftiaus 
Iib.4f. Ar/kfestnrjfcut ineerts efiff* 
nk , fie virtnHt kxpertd» Gtonovius. 
Viribiis fuis ( qa»ezpendit«xpetcuf 
queeft , dum.Aclanris locohumetis 
coeiimifuftinere^xlretusconfifufque, I 
«tiam occikpaietfteluiiictotabic. Pmt' 
ndbhu» 

74. Me frementem*}Emyhjnice.Td* 

75. Pergeird^'] SelUBoadirasex- 
xlrar. Idem» ■ *• \ 

7^. M^niheiffijdm l^fr4\ Me« Sed 

lius Florelidncu : ipfi iiluers raib 
Xitoiiofjnb . . 

77. S^d tdntd msndm edis f ] Si^ 
onmes iibri veceres. iib. 3 . de iia : jvtr 
mdnddt mltienem fnmm ^^fid, iffi,efm 
ekd&er MJm e fi med & mdnnfievit» Iji^ 
caiKolib.}. Dnxtdmenimfdtiens hd^ 
fitriddmenidMdrtiti Verfmsut Hijpd^ 
mudeies extremdme mmndi^ Infiit lelb^ 
geri, Hoceft,deleg«vic.,legatiscom- 
miiic bellum D.Braco 6c C. Trcboiiid, 
Flenis fiK4, 11. Inhes i^twr , ^d 
tmhemtntim dgere nuntidBdntnr , rieH 
mdndntd exfedith , fid fianftd elf, 
Viite Diacriben ad Sacii Silvas ca|>. 3 u 
idem, 

to. SiemW] Solve grgantem £nce- 
ladtim , ctiifulffline i&oinj^durnfe* 
rimc .£triaor Siiilixmomem. Fdrnal^ 
' tuDerk] ^/diSftf.inficilTamenim 
ficquemu • coloniQs mifenmr Gnccf, 
deinliicniixime Dores. /tft^Mi; TV^ 
n^sj Befejfim fteties mtttdttatne^ 
imremti emnem J^fxrmnre Tri»M' 
cridm, idem* 

-f 1; iimd} £ Itiha^eiiiia^decidifte 
A 4 ^rede^ ^ed Yicit ifta. Q^eris Akidx pasem? 

Nemo eft» nifi ip!e. beUa |am fecunTgertt. S5 

<Adfint ab imo Taitari &Ddo excitar 

Eumenides ; igoem flammeas fpargaotcoma:: 

Viperea fxvac verbera tncuttantmaQns* 

J nunc> fuperbe> ccDlitmn fedes pete; 

Humanatemne. jamStyga&Mane^&coXt 90 

Fugiife credts ? heic tibi oftendaminfecos^ 

Re vocabo in alta condttam cali^ne 

Ultra nocentum exilia Difcordem deam» 

Quam munit ingens montis oppofiti fpecus. 

Educamy&imoiDicis^eregnoextraham '95 

Quidquid reliftum eft. . veniat in vifum Scclus, 

Suumque lambens fanguinem Imfuetas ferox» 

£rrorque)& in fe femper armatus Furor. 

Hoc hoc miniftro nofter utatur dolor. 

Incipite £imulas Ditis; ardemem incitac 100 

Concutite pinum : & agmen horrendum anguibus 

IMegasra ducat; atoqe ludifica mmn 

Vaftam ppinione Pytivigoneonipi« qakia ocbc 
.tuiuecepenci cenfebanf , «imininqnr 
«pudnosdinc Fsrnskim. 

^ 5. B^Us ] Ipic fiitoi^ pcrciios iibi 
&fuisyimpatet. Idem* 

87. JSis^^ftnfdes'^ Fiiti3qai(]eQci&£C 
9C ferpendbos acmaix HecoDlcm infu- 
loiemi^erianc. Idem, 
, 8^. 7 uurtf, jMfiHtt c^tfm ] Hoc. 
fuperb^u Nic. HeinAus , alretuniftii 
.Qominis.iuigcnciflimiim decus , ma- 
jebat : Inunc, fupernMcatlitumfedee 
p<U. $ic in Ocdipo , fufertmm rufem 
(i^cieptofupermu Qtonovius. Inful- 
utci luno pcxfcia , quafipeca^Ujiam 
jrC/. Famdbiue. 

.9 > • Hfie tibi ] In tcttis ego tibi gca- 
vipra oflendam , guam quae apud infe- 
Sosvidifti. Idem, DMmnviaic Iflgens ^pt^aga taonm 
oppoliii. 

I^). itetaMMi] Loca fiippliciiice* 
lencocum. Idem. Difcerdeml Quaic 
Difeerdemt ^iailcfltt wieA*'* ^'^ 
mo , difemdMmdiemm, cft moofbcoianu 
bifberocn : ac Maailio lib. ;. degPf 
gancibus: Difeerdee/oultih p^rmijttst- 
^eerpers^pmm. Qtooovias. Me- 
^ecanicomicacamfccIctCj impicx^» 
ctcQfe,(ucqte. FMnMbms» 
^ 100. Fmmtiitl Hicia(jaltxic^dc«. 
Idem, ^demem inf^tf ] Ecniiois, 
urdentemeit^eeneutitepamm, Vc,/«r- 
te citi fianmm, . £t hac ccagGcdia : £f 
eititeSifpreferuntreliiiii. Gtonovius. 

lox. Pinum^ Facem. exemienspr^ 
nmmjlngnuitiver$impinum» Facqabius. 

^|'>*f* ] ^rotes tifi^vdiHsif^f* 
TiSphonem fic Ale^ou v* 7^ Thyeft. 

103. Tui* V^^ftam rogo flagraote cor ri^ac trabeoi. 
Hocagite. poenas p^tite vioiatx Sty^is: 
Concutite pe^us : acrior oienteui excoquat X05 
Quam qui can^inis ignis i£tnxis forit. 
Ut pofht animo oaptus Alcides agi^ 
M ^no furore percitus, nobis prius 
inuniendum eu. Juno^ cur nondum furis? 
'Me/me, fororesi mente deje^m i^a 110 

Verfate prirnam> &cere fi quidquam apparo 
Dignum noyer^ai jam odia mutentur mea. 
Natos reverfus vid^at incolumes» precor» 
Manuque fbrtis redeat. inveni diem, 
Invifa quo hos Herculis virtus juv^t: 1 1 5 

Me pariter & fe vincat; & cuj^at mori 
Ab infefis revcrfus. . heic profit mihi, 
Jove e0e genitum. flabo, & ut certo exeant 
Emiffa n^rvo tela, librabo manum: 

Regam 

NnxfrM.] Odio novercali. X0}« Tr4km } Ttsbt pto £ure >. 
Ifi^tCTMii^, iicX<aiotn]xU« ccluro$ 
liotadiu , davos ttabales ; Papinius, 
fafftun tiabalcfn ; Claadianus , oabaie 
fcepttum ; Silius , tcabpn pfo hji(la, 
pofuemnt. Dtlriut, 

1 04. . Pmnm petiti vieku Stygit .*] 
Etmlais, vieisfs. Anmcndum fcci- 
pcotiscft?anverofuit,ti»r4r4. Cton. 

195* C9»€utit€'} MiUe necemU «r. 
t€4 j f^tmdmm umMte^pe^m .* £c de 
Herculispeaore intelU^ poceft. fed 
pnusmag^splacet. F^nshim, Acrier] 
Violendoi fucoris igms mcotcs vcftras 
cxfgltcc , quam qai i£tiicucamnis 
dc fbmacibus fiiric» quo majociimpccu 
in Heccnlem feramini. Idem» 

icy, Vtpofiit 4ifH9if (4ftml Sub- 

ibibecem libris,qui o^nmttMmmtm» 

fi patcccwrflbitntimic. ^icalibitmr- 

fiMvuUm^mmff^ vamjlk»: putdm- 

f^ • ¥l^i^^f4rvim$mit0fASf^jfm* 
Sic %\\ii^4Mittijfmmntemsmt4M0^W€n" 
tm ihlCJ^milla. Gftmrvim, 
J9^i)ii««>Ca(nQii&ip(«fiifo> f. XII. 

Idtm. liomedis^l Intempasillifave- 
bo, quo gravius noceam. fiirens enim 
fibi & fuis lioc eric pemidofior. Fmtu 
l%6» MepMriter&fivinc^:'} Hic 
cnldem &cile me abeo vindnadar, 
dumniodo fe vincac, fuos imerftdens. 

Idem, Sc.plnsfibinoceodo,(]aamego 
ipftnoccrepotuerim. (^/«,quiaama 
ceteta monftca vicetit , i ie fniettiie 
vidttseit Cemmei. JEteufmt} Ec 
quimortemapodinferosevafit, jaih 
prxdoloris aceibicarc monemoptet, 
cuni adfe codieiit. ^ uzotcm filiof- 
que ^ ^ fiiKfov ocdi^ fiiiile videtic. 
Idem* ' • 

417. Htie } Hoc cafu, hoc tem- 
p9ce,nunc« Idem. 

118. leveejfi] Vcherosfortisfit* 
oniniaque ilemens obvia, & fuos pcr- 
dat. Idem* StiiU} Piopodto huic 
pertinadtcrinfiftam. i«/,iUiadfiftam 
dirigamquetelanecriem. Idem. 

ii^^M^^Aemtnumt] Saneucde- 

itinaittQifcnat, adrcmpetclQetm^- 

A { num RegaiB (iirentis arma : pugnanti Herculi 
Tandem favebo. fcelere perfeAq» licet» 
Admittat illas genhor in coetam mttus« 
Movenda jam iunt beliaj clarefci^ dies, 
Ortuque Titan lucidus croceo fubitw^^ 120 fitim teiicntisarcDin non ctemere. Ica» 
^ frnfiun habec Hercfile OetaM>: 
Aderif nrtmuk^qiui wummfmftrm rigat* 
Sed Lipfii liber , »14««, ut «ficac lano, 
foapcemanu cKcednramtda Hetcolit 
in liberotom cocpoca., £c aiifrncimr 
Delrios ica , uc air, corcigencibiu^ £c* 
^iod przdpuum eft , iic codez ^ctuT' 
ctts. Gniteius &aliinumecDibqDio- 
gum libroium decettici func , ne red- 
perenc, quodcamenhabuiconusPall. 
mum» Nequeindeincrcdibikeftpoile 
celsncacem emiflx iagictz maou fe- 
^; quin&ad)ovaie. Keqoemajoris 
I « qood Ovidins lifai S. /rmMi l^idiuvtlMtH Aifiuler^/MmUi <SfroB» 
txu IttMegmim'} Tm oelaxio 
rcdcRpoliucas. S^atmfwm^ £acnabb 
113. lamfuHtl Fcftinandnm & iit- 
flanri aumtjgcedcndum eft. vid. qoz 
admCiiJi* liUm» Hunc&feqpea* 
cemTerflim HberLipfii adcezic : Ica 
enim xlaadit luno , Vfrkinm ^mt- 
9trmmfatktft : mifmexftdi»* fNMtt*- 
€4tt mt , tcct , dies. Pofterior ex hifce 
verfibus in vulgads nollibi leglcar , al- 
terooofiioloco, iiipiamfaiion^ge- 
iimoiniertus. TuiUincftMt» &ktc 
ctmfeUi. LifJSm, $c 8c Flocencinas» "5 Chorus Tbbba k q r u m. 

Chorw e Thtbanis d defcriptimu trtui dui^ m^tgmutptt airaffiuCa^ 
dmnatf Hereulem tmdaeia tn UMkufitemttiii tttMMt^ vitte dem' 
quebwmlisIatttlattranqidSitiaemeftatjMe., 

Iam rara micant fidera prono 
Languida mondo : nox vifta vagos 
Contrahit ignes : luce reaata 
Cogit nitidum Phofphoros agmen: 

Srgnoiii 

'€Mmt'&e» S|v« «99 inc pmiupah 
Senecs, fivealccrius: digna cctte, qos 
leg9car,iiccc«clitrubiequeiKibQs. De- 
fczkmnnirvanfltdiviciim Se ra^nacnm 
cttn& landMMDrqqiccadctucaplebeib- 
mmihillia: ikkk danubc , haec (ibi in xty. Idmraramitmitl OiocQsiile 
totusinomnibusexcDfithabefiii: fcd 
in m;^aic. quibalHaffl dccil ezparte 
0C indpit inde :- Tmhine HM gwt j^ 
feUicitM» Barnatdin. bieehenu (ioquic) 
tten legitur b^c Uce , uHdcpMtcu mmetM^ 
bimm, Daniel ceftatur , tiuoc ehoram 
In vcmftiffimo m. f. eile raanoim , ^ 
• non videci convenite lianc primam 
partem fublimicari Scfleoe. In Mo- 
gundn. m. £ rocus quidem habetur, 
f;:d alio, & prorfus rarhato ordine: in- 
dpic enim k TurbinemM^ fietfeUi* 
titm , ufqiie ad Serdids fm^fttfimuHM 
d%mm^ 6c ibi inferic; j4mram mi- opcaciscilecai^c. DtMut. Pivm] D| 
ocddfatc eediienlieinifphaeifi^orce» li^. LMkguidd'^ Afoiisvidnlatc; 
Idtm, Vui^f ] Ercanieispianecas, W 
gmerdJtiter^ onHKS ileUas tftk\ptfX 
ctedumorefienatiir». idem, 

X18. Os>>l -Oigi^^mt fttMs fta- 
rmtagmiuscefftlMtifirt Idbnak- Hercules FunEKS. Ad.L tt 

Signum celfi glaciale poli 

Septem ftellis Arcades ur fa? . 1 3*0 

Lucem verfo temone vocant: ' ^ 

Jam coeruleis eve6tus equis - 

Titan fumma profpicit Oeta: 

}am Cadmeis inclyta baccis 

Afperfat 

illis opponac PnfiUi , qui pooiiflec 
/i*w dicerc , ^odo Csamo uc<fe Im* 
d&co & (lella afierence lacem ? £z^ 
culac aucemnondefoIaflellaVenerls 119. CilfigUeialtfU] Ardici,qiii 
liobis fempecfablimis, fupri verf.^, 

130. Jrcdde* wjkl SideraillaBo- 
Bcalia . in qux m/i Callifto & Arcas, 
pfaMillro fepcencrionali verro velucin 
fnttn feu confedla via&decurfo^- 
dodiemevocanc. Idem» 

151. CantUu'] Quos laviflecredi- 
tuc coeruleo Oceano. vid.rupr.verf. x j. 
Jdem^ Eviim «fM« TitmifMmjmm ] 
|n duobus M(£ cepercum mihi 4^. 
quod & raargini adnocarac Grodus. 
£c his videcur magisquadzareadjuii- 
^um c«rM/e»,quamPii<rbi e^.I>ein- 
de Flocencinas : fimmafffiieit Oetiu 
Qiue verale&io cft, iignificacaeciam i 
Moguncino, inquoerarySiiRMM. Stii 
liui Otin^ut efeunc Grxd,iiequeali- 
tcc,puco,LaciiiL ExfremesMd Oriem* _ 
temmeme* Oetdm Grxd viC4iis, in- 
quicLiviusiib.)^. Indeilludln Oci : 
PeJiefsimxuiiilsfddiemmertMUhifiMl- 
mum Etgelide venie^s mem ft e e iebitt 
dBOetd. Scaligerlegic, £f«/ii». Quis 
credit Mi^<j«/>i« dtxiflc VirgUium } 
Coniidebam : E ptUge veHienefitm- 
mdatuUdibetekOetM. SitSilius luli- 
cus ub. 6, elsrs dies fimmd lnihtiiktt 
Mi OetsHeHMmeimmemdf^' Her- 
Cttle OecjBo ; - rendtuinf/fim»qMdp$fiit 
dsemt Oeiiteligetw. HincScatio<lrSM 
Umfddes in carmine ^Somiium,ma. 
le accepcae Domicio &Beritattio, i 
Politiano, Tuinf bo"8e Gevarcio meri- 
codeftnlflE. Sed unus eciaiiifcrupiiitti 
reAabac Paganino Gaudemio : 'oim 
Oetmm Umfdddt HefpetOmdiMctcez 
Yirf^hano^hidefirittreferm Oetdmt 
deqoo-nfiiAce ftdlas o<ddere videri, 
£cac de I4| oafci, ceftecqs Scfvius, q» He%ero ic Lucifero locunim' Papi* 
nium , fed de aliis quoque fteIL's , ^uia, 
Oetddt Sc Pdfbidt iSixent , flc vocacas," 
cjnod.exoctar cOent 6c ocddideiic* Sic 
ille in Addicamenco Cricico. Verura, 
quamdabicracionem , cur ocddences 
ileUaeA(did.]ocaai£Ki«ntes Pdfbis 
dicancur? Ac Hefpemm Pdfbidm Um^ 
fddem vel pet enallagen,numcri Pd», 
flnmUmfdidescazvocetttPbiuR, ne- 
mo igaocac. Nafai db Iddju^is Uesift» ^ 
nmfisrgere itdtt dicici£neas uc Tcoja- 
'mis ) PotfcsB vero Littini dcia calem 
perfonam GcaBconim pocius morem 
fecuci ab Oeu fadunt eundem profp^ 
dencem. Domicias uct^qoe appellju 
tione foUs ortumdefcribi £adt: alii 
viri dodi /icidquuncnr , ucfblumoc- 
cafiiin^ikiceiilgimf vfcfeanciir^ qaod \n 
Otx* monce ociamoc ftellc nifi d^ 
ipfi per i4Mi/r«(ff Pdfbidt inceUiganc 
Ludfecuffl. Ac occiunqae tempus ica 
dcfignac,ScarittS , uc priori vocabulo 
diem orienccm,poiAeriori nodeili ve^' 
licindelledaiii. QwpP^ Polfcz , -prout 
occaiio iulit) camfoiemquamndera 
pcocedereabOettfinganc; hicnofter 
Lttd&ri Oetdm , Hefperi Pdfhim Idjei' 
fddes dixiit , ttt ttcriiiiqae exorCu rori- 
demdieii nodefque figpHicarec. qre^ 
mvim* . 

i}Sv Titddfmmmm ] Oriri (bi vi« 
decur cx ahi/fimls moncibus , effau*' 
cemOeca mons in.finibctf^Thefltnse» 
FdTHdbim, 

154. Cddmeitimiytd^i Baccishttci 
.fylYe%itrfli«HNirvii aliis inBacdii' 

nemore* Regam (urentisaniia: puglianti Herculi 
Tandem favebo. fcelere perfedQ, licet^ 
Admittat illas genitor in coeium m^us« 
Movenda jam lunt belia^ clarefcit dieSf 
Ortuque Titan iucidus croceo fubit.^ 12Q nam cencntis arcam non aemm. Ita- 
^e ff nfam habec Hetcale Oetsro: 

Sed Lipfii liber • hmiim, uc dicac lano, 
fuapremana <fire6fairaffliela Hercolis 
in libetoium cocpoca. £c a dfcn t in i f 
Delrius iu , uc aic, cortigeacibus. £t« 
^odprxdpuum eft , /lc codex £crttf- 
ais. Gmcenis & alii taumcfo ieqoio- 
som libroram deteniti funt , ne red- 
perent, qaodtamenhabuitanasPall. 
m4Hu* NeqoeindeinacdibikeftpQfle 
celeriutem emiflx (agittx manu fe- 
qui; quin&adjayare. Kequemajoris 
■nnculi • quGii Ovidios lib. S. /cmMi l^iMuiwldHti AifiHlernt/deutt, i^roB. 

ttu lUd^gmitmr'} Tun iiefaxio 
fceloeppliutas. Smfwmt. Vvaai^ 

iii» lamfimtl Feftinandum & in- 
flanti autorxcedendttm e(L vid. qox 
adrfE£xi5t. Idem» Hanc&feq|aen« 
tcm verfiun liber Lipfii adcczic : Ica 
enim xlaadit luno . ireritnim & mp- 
mtn^fnfitt/t : mifmtxftdi»* fmnv^r 
tdt mt , tett , dits. Pofterior ex InCoi 
verfibus in vulgacis nollibi leglcar , al« 
ceraoofiiolocQ, (iipiavecfiiiioQ^e- 
fimoiniertus. TuiUittcftiM» &ime 
etmftUt. Liffiu* Sic & flotfnrinnt. H O R lis Tbsbamqeum. Chortis e Tfffbanis d defiriptime ertm diei, magmitmtt OBraffituiuupm 
damnatjH^ailetitamlaeiahtUhiihtfJiAemt^ 
que httmUs laadat tranqtoBitatem eftatpie. . 

Iam rara micant fidera protio 1 2 j 

Languida mundo ; ndx vifta vagos 
Contrahit ignes : luce renata 
Cogit nitidum Phofphoros agmen: 

Srgnum 

"tum ,<<W. Slw eigo Ihk pnmapars 
Senecx, fivealtcrius: digna oeiie, qac 
legatar,iiecoecytfaUeqaenjdbQs. Dc- 
fohianiurvanfltdtvicnm 6c m^nacom 
cttne. landMNar qoieca 0c tuca plebeio- 
ifttiibuiia: Ittaft danmat , iuec (ibi io 
optaciseflecanic. DtMu», PinfMi] Ik| 
(Nrcideaie ceeil fcu liemi^)haetfi ^ce. ttf. I4mfaruumma\ Cbocosiflc 
torusinomniiiusexcaSflMibecuff: ied 
in m^ofc. quibafiiam dccft exparte 
& incipic inde i- TmMnt muff» fits 
fiUicitd* Barnacdini'i&M«WM (inquic) 
ntn Ugitur bteUet , uHdtfuucit mutt^ 
Bimm. Danielceftatar.haocehorum 
in vecuftiinmo m. f efle raanoim , 9c 
> non videri convenlre luuic primam 
partem fublimicaci Senecx. In Mo- 
guncin. m. C rocus qaidem habemr« 
f;;daIio, &prorfiucurbatoorcbne: in- 
cipic enim i Turbintmu^ fittfiUi' 
eitd , ufqtie ad Strdidu ftfvdfiHunu 
dtmm^ &.ibi infetit; jumfotd tm-' It^. Lakffiidu'] Afolisvief(Aar& 
Mltm, Vsfft ] Efianteispkmccas, t«/ 
gentrMtrt omfKS ftdks qoftignefe 
ctedumsreifeiuittK». Idtm. 

ii8. 0^>1 -Diffi^mtJMlie fuh 
ntmuffuiitsctfftLMt^tK ideafw- 

xif. t^lf Herculss FuitEKS« Ad.L 
Signum celfi glaciale poli 
Septetn ftellis Arcades urfar 
Lucem verfo temone vocant: 
Jam cceruleis eve&us equis 
Titanfummaprofpicit Oeta: 
}am Cadmeis inclyta baccis it I3'6 A(per(2 X19. CelfiglMUUf$l$\ Araiei,qui 
liobis {emperfablimis, fupri verf.tf. 

X30. Jn4desurfi'\ SideraillaBo- 
lealia, in quzveriiCallifto&Arcas, 
phnillro fepcentrionali verfo velucin 
meta feu confeQz viadcdecurfofpa- 
dodiemevocanr. Idtm, 

X31. rorrii/rtr] Quos bviilecredi- 
tur coeruleo Oceano. vid.fupr.verC if • 
Jdem, Ev*(hu t<pui Titnnfitmnmm ] 
ln duobus IA& reperuun mihi «^. 
quod & roargini adnocacac Grodus. 
£c his videcur magisquacizareadjun- 
^um f «fM/«ar,quaraPh(rbi «^.Dein- 
de Floientinns : Jummaffj^it OetM, 
Quae vera ledio cfl, iignificaM eciam i 
Mognnrino, inquoerarySv»MM. Sed 
*riu) Oiiiiuf eficiunt Graed,iiequeaii- 
ter,pato,LarinL ExtremerddOriem- 
temmeHtes Oetdm Grzd veeant , in- 
quicLiviuslib.3tf. Indeilludinad: 
Pefieta iu» uJn Utit diem menMlibmal- 
mum £tg(tlidetfemeihm4mfuMiehiit 
MbOits. Scaligetlegit, ££f/M£». Qms 
credit MMi^^/ii» dixiOe VirgUium > 
Confid«bam: E feUge veiuent fim- 

2mdUtiehe$0lkOtnu SitSiliQS Ittfi* 
ib. 6» cUfM dUt furnmn iufhrakit cnsi M OetsHeHMmemmmttartgi. Her- 
cule Oetaso : * reudtuimffima^uspefiit 
diemt Oet^eliffOwr* HincScatio<2r»M 
lumfMdgt in cacmine ^Somiium,ma- 
le acceptae Domirio fcfieritartio, i 
Politiano, Tiim^bo^ Gevarcio meri- 
todefenfx. Sed unus edaiiifcn^us 
reAabac Paganino Gauidendo : 'cum 
Ottsm ImtfsdM Hefpetom <^j^«dcex 
Virgiliano,t!iMir/?r4r if#j^«fw Ostenp, 
dcqoo«inirt^te ftellas o<ddere vided, 
(cut dit Jd^ oafci, vt&tvofL Sc(vius, <^ iliis opponac PMfttuu , qiii oocuiflec 
tdsM dicere , quando fytmo uc<fe \m^' 
cifeco & ftella afiecence lucem ? £x* 
cufic aucem non de fola /lella Veneris 
He^wro & Lucifero locutanii' Papi^ 
nium , fed de aliis quoque (lellis , quia. 
Ottam & PdfbiM ^xtnt , fic vocacas,'' 
qnod.exQtczcflentficoccidiflefltf Sic 
ille in Additamenco Cririco. Veium, 
quamdabicradonem , cur ocddences 
AeUxdcdidJociim&citnces Psfbim 
dicantur? Ac Hefpemm PMfhutm Um* 
fddem vtl pet enallagen, numeri Po', 
fbimlumfMdetcatvoceatPbitXt ne- 
mo i£nQcac. Nafai db JdMJugit iMufi» y 
rumfitrgere te6le dicitiEneas ut Tro|a* 
'mis ) Potfcae veio Ladni dcca calem 
peribnam Gcxoocum podus morem 
fecud ab Oeca ^dunc eundem profpv 
dencem. Domidus ucr^qoe appellju*: 
done foUs orcum ^lefcribi £Kic : alii 
virido^i/icioquuncur, ucfolumoc- 
cafiuniQnlttgnre vkleantur j quod in 
Oecar mome oiiamoi (letlae. nifi fl^ 
ipfi per Umfudet Pofhim imeUigant 
Ludfenim. Ac actiunque cempus ica 
dcfignac,Scadus , uc priori voc^lo 
diem oriencem, poAedod no^teh ve^' 
liclncbUcdam. Qiiippe PxOtx , prouc 
oecafio culiC) camfolemquamfidera 
procedereabOeafingnnc; hicnoftrc 
Ludied OttMm , Hefperi Pafhia$ (utn^ 
fodet dixiit, uc acdiiiqueexorCu rori- 
demdiei noAefque figpificarec. qre^ 
mviut* . 

133. Titdufummum ] Ociri ibl vi« 
dejEur ex aki/iimJt.nKUidbus , «ffan* 
cemOeca mons in.finibttf^efitnse» 
Fdmuhiut. 

134. Cudmeitimlytu'^ Baccisburi 
.fylyelldt r^^oiborvic aUb inBacdif* 

nemore. II ' . L* AnNjBI SSN.BCJt 

Afperfa die dutneta rubent: 
Phoebique fligit reditura fcMror» 
Labor exoritur durus» & omneis 
Agitatcurasi aperitque domos. 
Paftor gelida cana pruina 
Grege ^niiflb pabula carpit* 
Ludit prato liber aperto 
Nondum mpta fronte juvencus. 
Vacus reparantubera matres. 
Errat curiii levis incerto 
Molli petulans hcedus in herba. 
Pendet fummo ftridula ramo^ 
Pennafque novo tradere fol^ 
Geftit querulos inter nidos 
Thracia pellex; turbaque circum 
Confiifa fonats n^urqiure mifto 
Teftaudiem* carbafa ventis 
Credit} dubius navita Yitz, 
Laxos aura complente finus^ 
Mic exefis pendens fcopulis, 
Aut deceptos inftruit hamos; m 140 H5 150 ^55 

Aue amoi«i alii k^ tecAir , q. iL Omixu 
u Barrhanmi OtpU £aiiotk die ad- 
fpedanibeDt. Qiuditiwaciiiielfigft- 
mitt, ritiiiinBaccas:' qwmimiinrea- 
tDcfiiit Baccbus Thebis i Gadmo ooo» 
ditisaaau. TtsmMmh 

2 3^. PbmU^fir^r.^ Lttna» Idtm. 

X4a Gngttditmfi ] Diixuctit gre- 
gem , qoicarpat pabula. Idigm* Dicit 
Seoeca « paftoiem pc^ in pafaiaiam 
dimiflb» manufttiqaoqiiepabalale' 
gUle , eidem pecoci funta orui no* 
€ox : tale qoid fa^tati folitum often- 
dit Longpis Sophiila in paftotaUbvs, 
qui confulamr. Gtitf* 

i^u N«»<(iMifii/tf4]Nondamena- 
tis cotniculis. Delrimi 

J4). V4eu4tmmu,'[ Vaccs,o!re^ 
capeUxilaOeevjiaiaM;. Smidbm% 147. Htm Infttcrr] RjBoeiic cxar.t 
to. Idtm* 

148. Nid»$^VvXiQ$Ji<itwywtAABau 

149. nr^ow] Lttidiiia, in <|uam 
miitata cft Philiomela violaiai Tcieo 
Thacamtege. AcmaiitoPiognesfo- 
lodsipfiasPhiiOmelx. Idnm* Tmkt» 
^] Torhaaviciilainmmijla» &a 
tBJfawr diom aikflc^ Idtm» 

I jo. rarAtffMciicM» Cmfmjk/kuit'^ 
Libei opdmas , einM. Qsod yidenntt 
mutafle • ur vadaientfonum. Nana 
&vin]mdo^tamTeiC3f^. videoedi* 
dtHe : VtUumjiucHm firs,fidMs ddlUi 
dt$s : caminUbcis omuibusiit/MJc- 

!«• GCDIlDVillS. . 

.Jf5. Dtttftm'} £ica tep^cac ha. 
mos, ptiofiaptiabaicrepts^ JF^finM- Hercuxes FUKBN^. Aft.L 
Autifufpenfus fpedat pr eifa . 
Prxmia dextra. fentit treiiiuluin 
Linea pifcem. 

Hxcy innocuat quibus eft. yitx 
Tranquillaquies,& Iretaftio 
ParYoque domus» fpes & in agris* 
Turbine magno fpe^fbUicitac 
Urbibus er rant» trepidtque metus» 
IUe fuperbos aditiis regumi 
Durafque fores) expers fomnii . 
CdUt : hicnuUo fine beatus 
Componit opeS) gazis iphians» 
£t congefto pauper in auro eft* . . 
IUum populi favor attonkuoi» 26^ 16$ Flaau^ ^em omneslibd. Maiifntamen,iS]prr 
j«$ preffk Prdtma dexfrs. Pettonios: 
/intJfefrddA tmrMttrinfi^ful»» Xko- 
novius. Prejpi'^ Pondeie capd pifds 
depctSau FMm^ikim. 

if7. PrdmW} Pi(ctic;^tos,tdtm, 
Tr^Mim ] £x amndine appenfum. 
Jdem^ "■ 

i5&.ti>M] Setaceos iiintci]liis« 
filiiilEHiAbippeiidet. MHUwa 
. . x^^. Hm , ] KjecfiasBiiti E qai" 
but> &c.- In tnbibDi vero» dcciFmm^ 
hm^. Sic legit Lip&B hdrvecfiis: 
Slmlmi «/1 tvW trmqmlU fiw.* . E* 
UfMjmiptirmijm demm ,.' Sfc* ^m 
Mffi^ Tftrhim nmg» y ^ri > ^Prar- 
c£ir4 gpomc , nec icmer^ mihiqui» 
t^Q^ > cyi vita hsc Js «pi^ uoice 
pLKec , /dc ex agds. At TenH.funen 
aliorfijm tralut, qui fciibit , Sfmjam 
mMgnit. Poto ver^»iicumi^«9Hend* 
huft adflc^ 1 atque aded> veifnum oc- 
4U]|^ff)!?(o: ^fti jim mtffmfMbm 
trrtmtt trefidiqut meim : TMr^twiHM- 
^t^&e. qux iepeddOiSlb^ decora. 
Iffimim:} Noo» quiraoQiiQcst* icd 
ciil «b 4tiis noQ tiocetitt» . Sasinmz. 
^neid. loaocuus» in^t» coi wnao^ 
1 ' i .1 1 cetor : innoxias , qoi noii hoceL Se4 
h«c pteium^ po£tz co nfirodu pci 
Dtlriur. « 

i^i. Sfes&in4grk,yt[oaadxixis't 
Ut a{ias.£epto ; cdnfemir com A<dil> 
(eo Up£i c Sj^sjam mMgmVrbikm 
trrdntirtfiSqniemttm* Illum, Ti^lnnt 
wmgufitsfilHtits» habecexclBfiiit* 
mum. Grtnewm, 

i6u TnrHnemsigne'] Magpiocum 
mmqim. ^UfCidciptc Chomt innni- 
bufikttMteraplaiilNis omUfisveritciA 
iis amtaedecfiiibus: Atii lihEi:;hnnc 
ChoiiuaKpaiduBmr in duos t* ^ faia 
annotamrfecufkdusCiioius. FmaaU^'i 

i^.ifia|/»f^r] PacioRi(qbi5c 
RcxyoCMUs) Wlibuium clieoifini^ 
mo mfBe colieut eum iafanet, xxcnan^ 
hincvciipoaukimeiiientunis. Idtm^ 

166. UkmiOnfine.kmtm etmftm^ 
tfer^ J FloCi icitfMv Hocadus : Httim 
nHnt.ArMkam.maidifOti{k. (konova 
Avaius , nec fine qiuerendi£bi prariliy 
ttttonccttihbeaws. FmmiUMe..^f: 

t€^ Ctnftjtt] ^ueati^immim 

tiimifirMifiimtti&^timtfnfu Idcm» . 

' 1^91. iBiimfefUii} Gadi^cai» m^ 

bida, quu iintelacitas, fic verbftpfccitt 

. vcnaii»c)fpoyy. Mdlm^ c . t.A 

174. S$vi$ / L« ANNiCI SfiHCCJS 

Paratur hoftis. ante qaam lartani domttm 
Contingaty aiiud juffus ad beUumfneat. 
Nec ulla requies, tempus ant ullum datuty 
Nifi dum jupetur : fequitur a primo ftaom 
Infefta Juncf. nunquidimmunisfuit * 
Infantis xtas ? monftra fuperaTkprios^ . 
QuamnoiTepoiret. gemina criftati caput 
Angues ferebant ora> quos contta obyius 
Repuvitinfansjigneosferpentium . ' 
Ocolos remiflfo lumine ac piaddoineoens» 
Ardos ferenis vultibus nodos tuHc; — 
£t tunvda tenera gutturaeHdensmana^.. 
Proiufithydrar. Nfarnalipenitxferay 110 XI5 XIO pdoiainaiiittemeraia., ScaliafiMi* 
aicdm, rrMtfjf* tXkZnu Quod qiii notant 
in legeMi, verfus peccaie p Yicexn cja^ 
pofijtttmt^^^tfre.ex Phteniflis v. iSj* 

urtomqiije fic , feSere vmtu, Ac lipfia*' 
nus haod diibie fermanis ez optimo, 
ame^mmangobem pareretor , GA" 
cerum retinuic : namip(a etaiarfcxi* 
pturx vetlig^i fads 'pcodunt ItamH* 
Gronoviufc 

122. Prslmjtt H/drd. ] £ttlircns,ltt 
aliiskboicf moltospig^Unr^ Xefr^ l mdiocesjgpitfie^/ryAN^. Monuecanc itf. .lugm 4d Mam meaj Sic 
^Ianecodez£ciufcus : nequianqiiiam 
move^, qnodcecen^iotuji^^btekouii. 
maaus , .« xftff .- ecfirenrom ejuspofle 
admicd cenieat Gtucenis. Ver](ti le- 
^enti liberidem : iemfm #it HBiim 
VdCiU^DondMtur. Gtonoriui. 
' iit, Hi€ uUd re^efj I^nachius 
^todidic natumHetcuIem q^art^Lu- 
tA , <fik qu nafcunnir labprlpiam fint 
aduti vicam : & qmatans imprimis 
Hetaileslnit 1 qui vel J>ro fe , velj>ro diftdfm fHftnALimA editi vocantnr. 
ftdAc ^na^Luoi Alii|ald ibdioare 
inlnipicatum fahiilannn , .ez. Vitgjlii 
Geocgids. Vidt Ad^^cir ^*t^dii yt- 
ytnfoH^i ^usrtJi nmiLmU 9^ qoim 
Hetcttlis fidus appellat L. Flotus U- 
bto 1. hift. oip. 1 8. J^Mm. 

cqsJ4^ff*K. C^ocfi^fin?^tJJ|><ii^ 
iy»rf>M,quod&maxii]^ vlri D.Heia- &aliicfuis: fedquid? (inquitGni- 
taais ) . praoiiftuounntet au^orcs flc 
hoc^iU^modo. Forlan«namuttie* 
pideloquar, fidrluclibet aiftiqidjtk 
mus , tfA tc in Tfoadibcis y«tf. tf9» 
fnladim tmt idm ,Tnfs ,fttit « Hip- 
polyco verf. 10^7. Prelnjtt irs, Ac Me* 
dtj^mCi^^/vw^^^^f^r^ne rk^. 
daciooe : ^t Nazarianut alli^pe Flo- ri, exqUibusl. 3^ 1.^4/iu/tfrtof, quod 
filcalculo compioUttimHli; nolbue | ctbcinelucMllgo^nwtacQmelt SScCi adaltum libtum Senccae pluribus^dtT, 
fendimus; Grmevim. /' '*^ 

iitf. Gemina-} iyh4^^ifftipfn- 
ttfs ihiO^ i lunone imnii(lR>s vulra in- 
cctiicus&cumrifueliiir. Fitrnahim. 
' £t9w ^tmitTmfJfefitihirt^i Ofn^ 

me LlpiiaaiM , Amiiim. Xa fOMfed 1 iA ci&iibUs^.apud StaditmiJl AchiU 
* \. '' •*•'- lcide cen),,yic^i», FIuiiu4,Iu7^nalis*iguH 
dam & in cdios omntbus ',' qu|dam in 
IfcriptSs ^ anc(i|inofibus exexnplati'- 
bus. Aiceram in cam vecuflis libtis, 
quod meminerim , vifum efl nuUis; 
etS leiofdera{iud Scnscam dfc ira ^ 1, HcRCitfiss FirR£K^AAd.n« 
Multo deconim prxicrens auro capat> 
DqArenfa curfu eft; nsaxinaus Neineaf timor \ 

Gemuit latenis preffiis Herculeis leo. ' 225' 

Quid ftabula memocem dira Biftonii gscffSf 
Suifque regem pabttlum armentis ^latQm^ 
Solitumque denfis biipidum Er^Hiahthi jogb : ' 

ArcidiaquaterenemdraMxnaiiumtbem? . r: .' 
Taurumque centum noii levem p6pulis.iiietum^ 1 jd 
Interremotos^entisHeiperias^gr^es iji . 
Paftor triformis littoris Tartemi- : "*r ..:.. ...-i 

Peremptus, adaeftp^aedaab Occafuiiltuiio. '^ :D 
NoSum Citha^ron pavit Oceaii& pecos;. ; ' ' ' .-: 

PenetrarejufTij&SoIis^ftivipiagasy -^ - - J lit^ 
EtaduftamediusTegnaqucrtorcecdies^ ' jiiV 

Utrinque monteis folvit abruptoob^ef 
£t lam ruenti fecit Oceano yiam; - • ^ : letdr volgo habed : iea» titoixi, fQem- 
branac honim librorum illilituoe^es 
cnamnum vcdatz licm.{aat. Apud 
Hege(ip{2um qUoque cle excidlo' f%e- 
td&l 1*8. libet opiimo» : J/m fH- 
lufi^ qusdMm ffeUu (konovius. Id*' 
HtUij 'Gemaci|iari^j^#»«i|;a^i 
quam«Dcfix Campt^tB^x^a MdBiwo • 
itttomeA(CJ|£ie.,IUraffMw;. v .^:. 
: aij. C<fMr];(De0?««BiiaifSdrAa-ti 
txBonfimc Nilita!i«»pt0 bet|r]0peti 
ctttUjige»cUcatuc. ^M-' • 

3.24^ i^MiMitMMr'} Leoin '>leaieBr> 
iyivti Mo(icrt]iicfii, iaue OaanM^ 
Pblittatem:^ tiBiziinu«4iiicii'fcc^n]Si- 
iiidolis lahrof vqum 11^1^11« iiicer>f 

i%5. StttitUd] £quosIiumal£s<jU9- 
flttHdpftOok, iS^a^nfecifr^lliftadi^re. 
ge. j ttftoiiU aBEeuf ;ftagiaib» '£e tegpfiF 
Tiiraciac Idetm^^W .J^ii • -• •« '•;■ 
'%vfCStdpjiki'^ iBayiiidiftiKinvifii 
•ft talloiiir pceaay A^«f «kWm v*} 
«ieflf; cle8eIU»^aiRt.ii!jkTlie6il9 
Stni^ coctitpiniabiadifoeipfit^ Sdro- 
lae nipt fOBapiiami» Pipcaiftaaad *oft 

MUG&ttiMbtm txteiiMuFdfHdAiiift 
ai&i iCl;;^iM»ri»T.MoQti^f9di4^ 

ubf ^ .ejurjqm nomiJ)i4 flumoi«ji|m 

FaiiCto. rd £1jat.iJfi^ Ittf. 5. STpt^^ 

vide apud Claudianw Dtlrimf, 

119. %Auddit4 <fuutr§'\ VnOce^ 

{ cocBam y 'tao^avw^aitzilsfrittiim 4^'ii Gronovius. .. .■ vv'. 7«.t rni::i' I i^vUttrjaakAty GtqEOHMaM 

' cdttHariimi IdpawiBC taflCtt, i wffii m i it » 

cfufiHi^-in^kiaBi T^ltedq Uiikmi* 

i Qfl9dK«po|i{ddo.i]ikntiiOQ -. abe^gik. iK Iib« ifvcB :iybyllm . iSe Calpc» dif «tm 
138. £fjamrumi} OptinnwjPW 

lmMBfi:JStitm)hitmH Qu^^p4 l8 , L.VA-KNiei.SBMBCS 

Poft hxc» adortus,iiemoris opulenti domos» 

Auriiera yigilis fpolia ferpenris tnUt. 2^0 

^tjni ? fa:va Lernar monftra» namerQTum malum» 

Non igne demnm victt» & docuit mori? 

Solttalque pennis condere obdudis diem 

Petiit ab ipfisiiid^ibus Stymphalidas?' 

Nonvicitiiltimc<Blibiskmpertori 245 

Regina gends.vidua Thermodonriar: . 

Nec ad omne ciarunrfaeinus audaces oianas . . * 

StabultfugavitturptsAusixlabor^ ! 

Quid ifta^icofuiDt ? orbedefenfo caret# 

Senfere terra: pads au<Sborem fuar 250 

^^heffe terris. profpeomi ac ieliz fcelus^ 

Virtus vocatur». fonttbns parent boni. 

Jus eft in armis> appriimt leges rimbr* 

Ante ora vidi noft ra> triKuienta taanii 

6natos patemi cadere reeni vindices^ 255 

Ipfamque ^Cadnii nqbilis ftirpem ultimatn 

Occidere. vidi regism capitis dectts 

(pum;£apite raptum» ' qms faris Thebasfleat? 

^ ' . . ..... ,. . Ferax 

phalo Acoadix ftUft diAas , tfm 
aeiBt OEOctf ciBphifrfiigMric» Idem, 

14^. Xtffmigmik} Hiffpcfyttn- 
gioa AmiTniwm )am ThenBodona 
fi. CappadodsincQlcittiam. /ioM. 

147* Neesdmmtl Ncc<ied%na- 
nu cft An^ ie{U.£Jkiu bibile. » ,in 
910 30Qd^, hoQm ilabnlaifeoi , ncc 
pA; 50iiflniios.czpHtganim Bui&t, pnt* 
gaiieiinioiflbtfl. JPanGD vel A]pbco./4i 

249* C4ret,1 Dcmiilasipieadts* 
iciot» 'Idtm»f' 

ifo. Smpn'] Qda illo abicaJBr 

Lypis imafi^ Cocontc & lihcdt icc. 

gnum occupavic. /lirMrf 

j 15 (# : <2mi»< jMttmO H]tos.Cicon- 

di paaik aci aflcrtoces tcgpii patcr*' 

I ni) ^ci VicinKKftixpis Cadml. /icp. 

157. Jiifftmi Diadema cumip£(r 
Craontiy capitc aManim» Uim,, ■tettticIIciiccBecoi^iindiQ /Tiat&a» iwto rvMr^ Stdopdktaofteap.Slo^ 
«S^dio4ii9 r - Vttmmf k fiUdimmtm. 

^^^^^^^^^^^^W Pww Aa^Vv^^P Wwtm^9wK^m^9 * ^P^ff^^* 

jipVMflf» Gronovius» 

«.Xj^ 29MMMIp)^pitOfHm Hc^- 
lidnm , quoium cdftos pnetcBneftAs*. 

lnntivfiiid»iiiivfgi^.dnoaui\fiitiMK 
« • 140^ «fayi^f^] ;Awea;ilBdiBavCi* 
«ea mala ^ «^«rji^^i^A' iI^m. 
inquit jUc- apid Atben.^;. iiU7v:42wy' 
pceota iniulvo ciitiio:coioi:eiaBfigniA 
com finXtt Ivec & illadenotenr./iiM». 
^-24^^ £«ni« mnfifnh } • U)*1gu9^ 
caftemm . ne/ folam Exoctram^aarii' 
ffopterampotata capita leptlintantia 
▼ocatnxonlbra. Vt& numfroiiiwma^ 

*- S44,''StjfmfM9dM§1 ^ Hercules Furens^' Ad.II. 

Ferax deoruui temquemdoqiinuai tremit? 
Ec^jus arvis^eque fecundo finu 
Stricto juyentjusortaciim ferro ftetit; 
Cujufque muros natus Amphioh}ove 
Struxit) canoro fa^a modulatu trahens; 
In cujus urbem non femel diviim parens 
Coelo reiido venit; hajc qua: ccjejites 
Recepit, & cjua? fecit, & (fas fif loquij 
Fortalfe faciet,.foydido premitur jugo* 
Cadmea proles, civitafque Amphionis» 
Quo decidiftis ? ti^emitis ignavum exulem» 
^uis carentecn-finibus, nouris gravem? 
Qui fcelera terra, quique perf^quitur.mari» 
Ac fa^va jufta fceptra contringit manu» 
Nunc fervit ai>feiis^ fertque qu« ferri vetat: . A59. FerMie'} QuxBacchiim,Pa]x- 
mona, Leucocheaai, tQtdepspepedtm 
Fsrn. ^MemdcminumtrttmtfJiEmiC- 
cos i manu pi^ii^, elcgapci iau^ apo- 
^opheacprolbpop<s.ia: fiumdttm' 
mim tremk f $ic mutayet^ot (tipediist 
Immt e^ n^nim m f ttrii 'f Grooovius. 
Q^amignavuni, vUi^y iiqpcobgiti? 
ittiicet^iilem. BmniUns, 
. a^t. Stti^l £x4?niEil^ ijs^n* 
^ i Ca<)mo iat(«fe^ Xeminadi.^ati 
iont hoipUiei mtHKfi ^ «^ mmuif vui- 
MtiUuspfincEBniU' Idm- . 
.^ tSx. •^Minftfv^ Iovi«tx A^ttippe 
fii]U$.Lyjc« a M«curip a^poeptiemoo 

xib Idtm* 

V 2i(4». IhnftmUl yeiiicfi^mfMl^ 
melm. Antippeq,, Alfmenam* Idfm. 
; 1^5. i^ ror^ ] . Q^ ip deo- 
itim numemmcewjlis, 3ac;ciiMim , $e- 
meieo, Divcen, &<; rqp^. v> »58. /ir^ 
- j^7. F«fr«i^l:iHpp.'dkitproptec 
Hefcniem »Ddigetem..£0eli>.4efttna- 
amw iiffii.. SmduW] Cicero.iit fiini*i« 

mn^li^ithiitkrfmtulhtiifP.tx^qiiidtm 
^ urbi & tik difdmm mkiffifid hs ^9 x&$ »70 Tenct* , fomfHJfim ifi, ut mihi viaemimr mmm 
/anf a4 t^pHt ahiUpdumtdJfstfwdi^ 
difiiimfmfulttutifuturi, 
. 2£h CadmedJ Tiiebana,iCa(ki9 
coadicorc. Air». 4^^ Ofhienitu fi^ 
uiij Palmariaemcndj^io I}an.Hein* 
ili , civifafyiiB Amfki^m • ex cofxupta 
piuCculonim ^orumv CMr« «r^ jm 
Ofbi»mus» Gcono^us. 

^9f JSiufdiddififif} Re^i9s,in^ 
^qicFalwiciUf , ndi^^, Sedillud luk 
buit liber optimus i manu pid^pavCPasi 
fpAetior Aliecumfiecit ) tc videcuc illa 
xtafmaiuiile. .Tacitiis|.annali: ffuc 
dffi^* cwf^*i mtmtguvenii quidem 
uffej!te f^0 beuert udirHurbHdeesyinr 
grfJeretnrfinftum» Vide quz nQcamas 
^epi^ 7$, Grpnevius» Tremitu} Cum 
^aipffCgaccg^sigpairoLyco. FamaL 

pyi: fiiififiekrd] Hecculfsincerea 
qui^liis^^ieilamvimpcolub^, ab- 
XemretvMlilfim 9c tycannideminfias 
fettf.J^m^,, 

27X1 Stfptrmefnfi*lit]1ipTtatitnu^ 
ecihfrinffi:ist taitt,ferfiqmtiir,^tpXfOYm 

t^ J* Ffrtqm if$u ferri \ Suftinee 

. mala* qtueavQccicab aliis; pacirao^ne 

\ fiu»cjic;im papancur. fic se^e l^ugd. 

^B* «cmuisl X6 L/ ANNiftl SfiKfiCiS 

TenetqueThebas exal Hcrculeas Lycus. 
Sed^non tenebit. aderit, & pcenas petet> 
Subitufque ad t ftra enierget : in veniet Yiam, 
Aut faciet. Adfiis fofpes & remees,precor: 
Tandemque venkis vii^or ad vidam domum. 
Emerge conjux» atque difpulfas roana 
Abtumpe tenebr as : nuUa ii vcftito via^ 
Iterque claufum eft^ orbe didu&o i:edi$ 
£t quidquid atra no£^e pc^ifiim latec» 
Emitte tecum. dirutis quaiis )ugis 
Pra^ceprcitato ftumini quserens itery 
QiA>ndam ftetifti^fcilTacum vafto impetv 
Patuere Tcmpe. pedore impuIfiR tuo ^75 28^ &: niiild manalc. Scphuaet, doirtiiale 
uamVifGitnCfirt^ fu^fitri, Fcn- 
q(ie fcificec ipfius ille cyraniiidexii , qui 
titisIiMiads adenor. Bifiieiifcor- 
nf^tfirt^fierivetMt, Ddriiii. 

377. Btrtrmeftmu:'] QnodLipfia- 
ims , <^ rtmee* tfreear , non exglofle- 
ranty ocliifplcamur» ftdexprindpe 
Hbrotutti tie p i o inprtim efl : itaqoe ctit 
> p er n 6.r n i u s,nnlla tado fiiic Idem fe- 
tqiieme m(ii: difiulfm nuimi qaod 
nonmodonocavicefiio Lipitus , icd 
vdani veftigiis membtananim poft 
cniifleair amicus cfns. nonr difnlfit» 
'Cronbvxos. 

t^^i Bm^tfl Abinftris, qoosiA 
cencracerntcrcdebant. FstnuAiuf, 
* xVfy.HnM^ifivethevidt'] Hancle* 
^onem, abf^cFloreiitinoefllbt.liec 
fblBdczremipfe , -nec foiHdcanciam 
^ofloritati parerem. Si ,- dicerec , ribi 
Vedto ac prohibffd ivfl^re nuilaeft 
via , & fi icet eft danrura^ at tu lac ipfe 
▼iribdsviam. Sed £cnil<^ille: ntJU 
firetretntu Quod fibcds ampkdoc. 
Supra : PatefiSAob imk mnnilfHs retre 
vtd efi, ' Gronoviusi 7^4, J Diropca 
'ccrra. FamMbiu*. 

iS^. VimtuJ Vtqnoadimi divul- 
- Si Ofla. & Olympo ezinmi dedifli P6- 
pieofl; iftinue, at^aptmifil Ttaif e 185 

Huc 

amondifiinalliel&licloca. Qiipd vt- 
tobic Sencca« Canillnm & Dtodo- 
tum iecntus , Hecculi ciilMiit i hoc 
HetodooisinMyliymnia, AcCIaD- 
dlan.lib.i.deiapai, Nepcnioaffid* 
plenmt. /in*. 

i8f. ^muddmde^lNtl AFibti- 
cio fic legttnr praefiuo« in a)iis,/««;q|ls 
inepte,)^)h',inenidiceconlpld. Sed. 
medinm firmar FlcttcKiBns 9 Dnqnt 
nllas e)us incpda» a^lcow Mcnmi 
inuno ma|eftacis ^eft veibttB ^ vi^o* 
remquc de vctd pocentcm deccc Tro4- 
diboa: ^MMVidusirMvi&er, Velcft 
conniteiirit comcndendrqne , 9c aa» 
duum ^d paninds.Scatiiis: Suufixm 
fiediih^ufqmflrri ^ Btfugumcsfit^ 
Apad Virgitium EnccHns , sdverfieeM» 
trsJhtite/rMjuvewei' Nam futmm noa 
conatommodo; fedcfiedimKpio^ 
denocat!atpro4c<j«rrfrt lariniafiepc 
ttfiitpaoir. HancisCSftcllari*4*^iK 
EeaueM 'vidifh amtrert me eiJreMMm 
eumerefuudiki ^ummegthicsm^me* 
ycrji^Ftequeneldftiao. Jfiuereueiter 
cftfiKiens icet«'Nac« <|iiseft; x, ^4. /«- 
gfm^UMtit&ewmfinarmdit, Snctik 
igitur ifitelllgian vins Heccolcacez* 
promeiiritac^ caiiimevcaa pocM. 
^^M^t tkaUmir hmdM netit' 
Sii^JMfiih Gcoooyioti' Hek^c^les FuREifs. Aft.IL zi 

HiK mons & illuc cecidit, & nipto a^ere 

NovacucurritTheiTalus torrens vit. 

Talis parentesyliberosipatriam petens» 

Erumpe; rerum terminos tecum efierens: 290 

£,t quidquid ayida tot per annorum gradus 

Abfcondit artas» redde^ & oblitos fui, 

Lucifque pavidos ante tepopulos age. 

Jndigna te funt ipolia, fi tantum referSf 

Quantum imperatumeft.Magna {ednimitiloquorfZp) 187. HMcmms &fUitf'] Monspiiat 
^DdgMos diyiiiis di in duos Odain & 
Oljmipum. Farn^^itit, Condgui mon- 
tes , Ofla & Olympiis , divia ^ admi- 
iecunc aquanim fliiepu « ut pet me- 
diom ipacium fluercnc. Apollodoc. 
liln I. putar hjUic divifionem fiidam 
dlluvio D^ucalionzo. Seneca lib. 6<, 
>}at. qu2ft cerrzmocu acddifle. Idqoe 
valdeveri/imile. Deirim» 

2S8. Tbejjkim' t9rrtns"\ Ppnens. 
fmn^kimm' Mulu quidem Theflalix 
pobili^flumina, redpofluIancj}djun- 
€Um de Peneo inceliigi : alioquinedam 
pcrexcellenciam ei hoc nororn com> 
pecic. Apollonii SchoLin j.fcrihit inul- 
ta qnidem Theflaliara ocnjire inflqen- 
t^i flumina , przdpqa ^am^ ^nferi 
^piattuor , Peneum , Apidanum, Pani- 
ixm , & Enipeuip i ezcellere ^ucem 
& nobiliorem reliquis P^neum,ob{cu- 
rarealiorum nomina. • Hl^tih^ y^ 

s^TSb^tSS 7nM* Delriuu 

2yo. Rwnm terminps ^ Cerbcram 
|ridpiceni« ideft mortem « cujiis ge- 
Jiera tria : n4turaIe,vioIencum« ibrtui- 
pmi. Fam4fkfmp 

i$i, Ohlifsy X^orrobs^ quiepou 
Lethe quarcunque in vivis feceranc ob- 
liu runc Idem. QOlit$s fnd Ljicif- 
^ • &c. ] Gruteras Ditem dengnari 
puut.cjurqueadmiaiftros. hosenim 
pec cuii&os annorum gudus ab(con- 
dit zras , non ctiam mormos. Fadc 
jmcctn Mfoifiti I quod fcs inctu jam Ignara 

QOQampIius njemiqiflcnt letodjpaiK 
vinucis pcilHnx. Grutirm^ 

19). Lmif^l Lucem non fcie»- 
ces,cciiebcisafluccos. Fanmkim' 
' 1^5. ^uMtnm^l Ceibecum iuflii 
EniylUiei. Jion. Mstgutfinimimml^ 
tpm > ] Indigoum £iduus , mnr a r a m 
cfle meliocum librocum fic vecerum 
cdidonumfcripturam: ^Mfnsfedni'-^ 

tmMmUtjm Igy^f^ fi^fi^^f*^^'^' ^"^. 
iUummHii. Megara ingenti defiderio' 
madu poene excra fe capu fuperbius 
locuufuer^c: ingcadis Plnconiserum- 
peret Tarcaro , H jo» vickorix virtu- 
teque foliu e^cilus (ccum ttaheret, 
atqueinlucemeducerct inieros. Hic 
ad £e rcdit . & rccordaufofwnx pcaB« 
fcntisnimiaptioradidacalH^: mm- 
gns ftd nimium Utpmr IgutrM n»ftrm 
fertit* Vt Andromachc inTroadibus; 
fedmeifiti memer Tstm mugnu timeq 
veta, Sub|idc: wideiUummkidifmf 
hoccft , cn unquam iUe ^cs veniec> 
quis medeocum c^mf^Iicem rcddec,U( 
iliumdien^ videam ? Vfus paidculz, 
quem Yin^icavimus epam Sudo iq 
epiciialamio Sccllx ^ ViolandUx. Sc- 
ncca de benefidis 3 , }^. uude certa/ue^ 
t4m eftuhm , nsidt tMtumfelicitMtem 
pfrentibm , utfitfemtwrfeiffesfiliemm 
tienefi^iis imfstres f Epift. 55* ^9^c ifiA 
tsm rdfncis virtutit ingeniik vel ex Je 
fertiliu/ Hocarius Sat. x, ^. ergem^c 
DamMfidaiisNuffiMmefi. undemibi 
tamfertem tamfUfidelem f Sac.7. Tn^ 
da nstiiii lapdem f ^fum efi o^? , 21 L. ANNiEi Seneob 

Ignara noftra; fortis. Unde illum mihiy 
€^o te tuamque dexteram ampledar, diem; 
Reditufque lentos nec mei memores querar? 
Tibi, 6 deorum duftor, indomiti ferent 
Centena tauri coUa : tibi frugum potens> 
Secreta reddam facra: tibi muta nde wnJefifftuuf Subdidenint : sdde iUtim 
mhi : qoo abcepu maiiiis illuftris viii: 
nfdsiUufm, Gronoviiis. 

159. Tikiy ] Voveo ribi 6 lupitei 
HecacombeD. negaccamcn Setvius lo- 
vi cauium immolari , abfque piaculo 
auc malo omine. quodflc in hoc voco 
locuni habec , propcer furorem Her- 
culis&necem Megarz & libetotam* 
Jied.60. Farnabius. 

300. Cetutns tmri'] Vovec lovi 
Taurocum Hecatomben , fi fibi detur 
adhuc Herculis con^edu ic confugjlo 
Bm : quod quia confecuta non cft, 
j^ipoficeitticovoco , &noQimpetia- 
cis opuds , improbacas eciam vidimas 
lllam fingicpoUiceri. Quenudmodnm 
apud VirgiL lib. j. .^Bneas coelicoliim 
legi caurum madac in licrore , eom- 
wnttens rem infilitMm & fiitcMiMrem^ 
mt rmnfre ieeum fteeret jMtture , in- 
quic Mactob. Iib.3. cap, 1 1. nocans ve> 
ricum « lovi tauram immolare : ficut 
crgo Mato ad flicura teipexit, ut oftcn* 
deret , non licacum ; ftd (ecucom A»r* 
rendum diHu &• rmrabile mem/frum: 
ica noftet pati acumine ad evcncum 
lefpiciens , ut oftendecet Megaram 
mariciredicu, non modononconic- 
cucam miferiarum , quem (pcrabat, 
finem; fedinmajoresmulco miferias 
incidlllc , hofHam fecic concrariam, 
vocum improbum. Donacus camen 
cdam taumm lovis facrifido adhibcc, 
8c apud Ovid. Iibr.4. Mccamorph. 
Perreus occifo ceco , & Andromedi 
libcraci. £c eodem renfu Chor. Me- 
dex 59. Primm fceptnferit eoBa Te- 
nantibui TauTmceifaferattergerecan- 
didoy &c, Anergojureid Poncificio 
privads intetdiclum, » rcgtbus Deo- i 300 

Lon- 

lumquefiliislicnit dumcazat » itfqoe 
omnibtts qui fupcrioicm in ceiris noQ 
j^nofcebant? fi]fpicoi.mitaaIias(cri' 
ptdramdifiidcnriumpugna. NcciUnd 
quicjem tuvenalis paritm fobfifliete, 
quiSat. 11. in princprivarisqaoquc 
factifidisTautunatribait. Seaqoid fi 
Satyricnm dicara id icpccliendcce ? 
Delrim^ Tihijrugumforens,'] Kc(3tK» 
ait Lipfiiis: fed nec malc vetBs^feteus, 
Delrius : fareus non leiido ; nan mafe 
Mbg. Heib. 'Vca.feeens : dc , nifi^- 
loi « boc Senecx. £t lioc pro feQ o 
tanauns noDeciamiIlud,qoodicor- 
icdoribos , & p i u p t eie a lejidmns. 
Sic £ctnfais, fic Voffianus . fic pczcet- 
eatiesinfpc^ri nobis, & omnis tat 
PalL manus. Vitgilio luno iEolnm 
Nim k e nu mpufedt temfejhifnnmjm fu- 
tentem, Ovidins 4. met; Sic vi&riM 
jufitfufeiteus^ Hocario^ irM/«MM 
Cjfri^ & Ljra Mufa fetens , & Bac- 
chus feteus tlaiadum Baeebanme^, 
Seneca natur. quxft i, i^. materiam 
exdfiendarum ima^num fetinnmt 
Sic melioies fcripri , & qno nos xn Bri* 
canniaufifumiis. Subdiderant, cufiH 
eem, VldeadLivium, i), i6. Grmirrw 
Tihifrugum} Tibi6Ceresfacrarol» 
vam. Farnaitm- 

50f. TiifimultafideLengmtBteufiy] 
PalLapodComelinum: £/«i^M.Vn- 
de Scaliger, £/«»/11. Rede: 9c fic 
fcrufcusimanuprima': fed&aetcni 
e|ufdemandh>ticacc ica kgenda: tih 
mutaJldeLfujrae EleufihfaeitaJaQaUt 
faces. AUoquicucCetereffl, ciquevo^ 
vec fua cura , furacu acque apparara fSu 
cra dc XxAcnuhtxieitt Elcufinc. Vc 
h\c mutamjidem , uctacstamjidem ha- 
beiThyeflevcifl5i7. Tioac^bos: ifir 

Jaerie Her^cuxbs PuiLfiKS. Aft.IL 
Longas Eleufin tactta ja&abit faces^ 
Tnm re^itutas fratribus rebor meis 
AnimaS) & ipfum regna moderanteiti fiia 
Florere pat remc fi qoa te major tentt 305 

Claufiim poteftas^fequitiiur. aut omneis tnos 
Defende reditu fofpes; aut omneis trahe. 
Trahes, nec uUus eriget frados deus. 
Anfff* O fo^ia noftri languinis» cafta fide 
Servans torum gnatofque magnanimi Hercuiis» 516 
Meliora mente concipe» atque anim^m excita. 
Aderit profe&o^ qualis ex onani folet 
Labore» major. Mir^. Quod nimis miferi volunt» 
Hoc facile credunt. Amplu Immo quod metuunt nuni^» 
Nunquam amoverl polfe) nec tolli putant. 5 1 5 

Prona eft tiipori femper in pejus fides. 
Meg. D^tperftts^ a(: defefltis^ fc toto iftfiiper 

Oppref- purug4Hdsnft4ehk BieHfn r Conjanr 
^c accuni<ige rocalxilom in alia ce Vek- 
canuslib.l. Ett4ttit^mttf§fV9lvu9tfiik 
^^•rff^K^^. Siliuslib.15. Btmitt4 
ttaki t4fit§JMltet 4gp9iM4fajfm»OYvdim 
€fMoffiemHt4fitenti4 dixic Ne ^d- 
ciuam fupectiuum puces. {nSca Hecc. 
Fur. mututncitHmliteribmnuare» Xe? 
pidi hicalioquhi iocecpcetes , mult^m 
fidem cefecences tA caftus illis facris 
pcopdos , qoafi id fi^ abflinendo wne* 
ceis & vino & Vunicis xnalis,8cc. tum 
t-i EUnp^ aoipieittcs ▼ecaodi Gafu, 
quafi Elinfit cogoomen fit Qecetis, 
Cr^mvim. 

)0V Tneit^"} MyHie^tputmnnif 
initintit rtvti^ndnfyhts qood Ceces ca« 
ciceufaefl conniiit « dum Pcfjfetpi- 
nam quarcecet. Pnrtyikim, 

303 . Tnm refiitmm ] T^ ^ conjox 
snihi ceddicus peniabis fcatres &pa* 
|cem. Idem. 

joj. iTi^] Slqoapotetoinfe- 
rocnm majoc » <|uaro tuaeft , tedeti- 
iieat , flcno^c^ pcompte tcqutmur. m- Oficid mfiri ] O conjux Hcr- 
cnlis » fiUi mei. Fmrnnhinu Inivum 
coUpqniiiSicittncjmei manafc. & Mo- 
guntiiieni & Hed^ipolenr. Non tar 
men fupeivenit in fcenam pcodiens 
AmpMccyo; pcigceoimpcofiiei^atun^ 
cum Megiari , utfx fine pcxcedentis 
Chori confiach quare puce^ non eile ) 
^t^Mtiocibusfepacanda. Deltin^ 

31^. Pr§n4\ Pejoca &dlius credin 
mus, quam meUoca. A]i'qui^uncfaoc 
Megarx efle refponfum , qb^ quafi 
afientiensdidt, 6Ampliittyos« vai- 
tam dixifti , qnod rimoc psoansefl 
fidem^ ccedullatem hab^te feivpec 
ad pejoca , fed vellem fdre» cum Hec« 
culesjacear demerfiis quam viamhar 
beaccedeundi? q.d. nullam. fmnnk^ 

3 17. Demerfm ne defffiiu ] Senec* 
confolarionead l^ardam de OQonx; 
i^fnm mngititnditAfrutem^ mnmeir» 
cnn^neentem f*rtnnsm tmfe , defcdit 
fe , ntqueakUdit, Ad Polybiam C 5 2^ 
au4 ( mifericocdia Cxfaris ) cum ei 
fpfi angule , inqm ego defojfu^ fum\ 
■eemflures multerum jammmfitin rui-^ 
94 »»* ^4 I'* AKHiBI SenSC^A 

Opprefliis orbe» quam viam ^ioffxofi hkhctf 
Jmpb. Qjiamtuncbabebatycumperareoteinplagwi £t fluduante^ more turbati mariis 
Almt arenas; bifquc; ^%(cc^ns fiietumf 
£ t bis t^ecurrens : cttmque 4eierta r^ 
Peprenfus haefit Syrtium breyibus yadi^B . 
£t puppe fixa m^ria fuperavit pedes. 
Meg* Iniqua raro maximis virtutibus 
JFortuxu parcit : nemo fe tuto diu 
Periculis ofierre tam crebris poteft: 
Quem fa:pe tranfit cafus, aliquandoinvenit< 
Sed eccei fa? vus ac minas yultu gerens^ 
£t qualis animo eftt taiis. inqe^u yenii 
Aliena dextra fceptra coni:utieps Lycus. JiO 5^5 i3Q mtinitu MJf^itfkt &'imhKm ndi^ 
«rmr. Nat. qiMBft. 5, i f . ^»0fmt* 
mtufitm ^ammiamrmifidtTA^t^tim 9«. 
'0^iM9it & dtfidk^ Siii]iplitiVii{i- 
|lo in CnHop : Dtfigkffu itmu m 
'$0rtitr4nt&termHtsOkfrts. Gionov. 

519. ^mam riMcJ Jisfit ac cra- 
'£c S^tces , fintt doos in nvHri Lybico 
'ctmailisafaur , <|ai vcn^tdm arbittio 
^caii , vaiie vadofi , & flaxa teflq- 
soque impetaofi n^vesadCe aahant: 
vnde bc nonien iis i ovptt ciaho, Fmm. 
* 914. Ptdttf ] ApoUodofUs lib. 1. 
^iUioch. £ibii]atttc ameum pocalom ab ApolBne Hcftnkmaccc^fledoaa, 
aiqne eo Ooeannih ftanafle ; qma (k 
docctMaaob^) a(asnavigio,caino- 
nien, Skjfkm. alitvolnatuiumxceo 
lebcK i pcovclo, leoois pcUe i pco 
malo , dattks ^^ tudeucibas , phaie* 
trxlofis; ptofcmo, atcu. andc ma- 
navit provcrbium «Ta* ^f^ s#- 
9fiK. illmdremiiemtt.temtVhltatdtu 

inCoUedan, Dtlrim* 

330. ^mdk] Snpetbas & 6tor, 
<fi<od vel ez ii)crUa patet. FttmmUm* 

33 f. ^litim} yfiifpata«iar.v.)3^« 
Idtm. Ltcus. Meoara. Ampuitrtok. 

X^Ciit jhehU k Crentte in exUimm fmffiie 9 HeraJe sdittferffrtfiffe^ 
effe Creettte eumjUue » que regamn ecatfMttoiefi^fiwtei > MtgtBrs 
wifttas Mttkity afnueHts nnm minatur, 

Ijcus. T TrbisregensopulentaThebanaelocas 
V^ £t oijpne quidquid uberi cirigtt (blo 

Obliqua 3}i. Vrbk rtgint^l Hunc verfum 
ramquaHiorrequcncibus Mcgarzad- 
fLgnanc libri vul{;ari , ipfi Lyco nicm- 
branap Irloreucinz : roeo <]ui<]em jucii- primum inimici^ma cyn^nQ , dciQ 
cancis avunmis ac mireciis aficda, ma» 
gnificc acquc oiioCc poccuciam ejus ttv 
cendac , aclacos unperiifix^s meua- 
t^t , ^pm^ft incempefUvuD) i Ac^t 

' ipft Obliqua ^hocis» quidquid Ifin^iios ligaty 

Quidquid Ci thaeron vertice excelTo vidett 555 

]Bt bina fin^ens Ifthmos exilis freta» 

Non yetera patria? jura poifideo domus 

Jgnavus hanres : nobiles non funt mihi 

A vi> nec altis incljtum titulis genus; 

Sed clara virtus. qui genus jadat fuum» ' I49 

yVUena laudat. B^apta f^d trepida mana 

Sceptra obtinentur : pmnis in ferro eft falus. 

Quod civibus tenere te invitis fcias^ 

Stri^ustueturen(is* aUenoinlocQ 

Haud ft^bile regnum eft. una fed noftiras poteft 345 

JFundare vires^junda regali fa^e 

Tlialamifque Megara. ducet e gener^ inc)y to 

Novi- Spl«iiiflaau Ibcaiiufic plcnas foi ini-- 
ledic , quod tainJaie impcsct» piaeia:- 
dfnvtcciid illadiSix accepamizdaai- 
nu , cam concemiioae iUoniin* qni 
relidis acc|iiiefcuiic & nihU pacnonc 
ipfi » nemo non Yidcc efle pecibiuc 
yriflimnm. Ego.inqaic^piebanim 
oominiu dc Phoddos animisqoe 
Boeodx , non lucc obcinco i^avas 
JuKCcayicocam ccgaoaim , &c Sic 
Atccmapod vetccisn Po6tam:Mex n»- 
f€n4rgu. fieftr4 tmln liqmi Ptisft^ 
^iuif9^t$ ftk tftUu 4rfMr ib IntU «m- 
riVrfftmrl/tkmitf, Gcoaovius. 

3{4- oyiiqaMPh§cm,yR€fjioQaeax 
adiinuoruni liaisCxii£cum. FsnuUt. 

Skqmd Ifmnm rUa , } EwjCcus, 
ten9s. £cpcobaci£m£spiushojiir- 
modi vocabub in liis ctagcpdiis ^sco 
ibnofiiifleprpiata. Sicvfxr.)7^» Ti» 
tjHt HippoIya> verr. 14. JUjf§u Oe- 
dipo ver£ 42^. Anuten^ 6c vet£ 4^7. 
P^Qtttt. Xfcdea vecC 15.. Ctrmtbitic 
vcrC 87. ^lfbffftt» Occaco Hercule 
vecC^oi. £iiMMf. vcc£95f. Piutm^ 
vcrd 124S. ^jlmfkkrjttu jpronoviiis. 
ifmtnm} Boeoda , (|aam rigac fl|iviiis 
I|jnenus,^aamque pco^dcpio]^ €;y. 3)& Ijtkntttl MopooneliaGaSa 

&Ioiiiam masia, isktfio UUmiocll 
Codmhusj aiide& Cofinchianisdi» i57. Mni vMns] C o m c q-iuni a- 
mcn aadic Eafipides,in Hetoiie ftp^ 
f/Sjflft lulias H7900S in£rfxilis,iiaa 
^iiidcm, acaiUtrocantiqmnilie, qui 
Aogafli cempoce vixic, flc dc Vlip^ 
lio cefle GelUo Ub,i^. 8cdcaifaibaf 
Icalixao^oreSctvioy. AneidotffTV' 
pflt , irdaliasiccencioci Lycum^ in- 
qoic, Ncpainiflliuin, quod Mcpiaa^ 
Crcootis filiam, uxocem cf as« Sc iiUof 
Tliecrmafiwm Ac Opliitan ocddas 
voluiCyinocifccic. Delrim, 

140. Virtmt,^ Snp.vcrCi(0. Pro- 
ipcium acfeliz lcdus viccns vocaaii; tnumsm» 

545. ^md ti v Hm '} Mahu impeiS 
TO^ cuflos iiieais.Qttem enim mrn wnc, 
petiifleei^ninc. Idem, 

544. Atitml Rcsoam ocfnpamm 
haud <jBa<inam firmmn cft. Idem. 

34f. Kjm3 }i/^BOfrohoBnid^ 
denc iiobiU(|Kis colocem M.tffxx m- 
fdx, Idtm. 

iV* Mi^M'} Cum Hcrculcs fc- 
* B I ^aook Noyitas colorem noftra. non equidem reor 

Fore ut recufet) ac meos fpernat toros. 

Quod fi impotentt pertinax animo abnoet » 550 

Stat toilere omnem penitus Herculeam domum. 

Invidia fadum ac fetmo popuiaris premet? 

Ars prima regni, poiTe te invidiam pari. 

Tentemus igitur : (brs dedit nobis locum. 

Namque ipfa trifti teftis obtentu caput 555 

Velata, juxta prxHdes aftat deos» 

Laterique adha:ret verus Alcidx fator/ 

Meg. Qjjidnam ifte» noftri generis exitium ac lues» 

Novi parat ? quid tentat ? I/r. O ciarum trahens 

A ftirpe nomen regia^ £icilis mea 3 60 

Parumper aure verbaparientiexcipe* 

Si zferm femper odia mortaies agant> 

Nec uruuBi KfiBjfjnBii fegran- tnwciini* 
miifn fbdiflet Tliebaiios infelboceni 
HidMuionim rtx CnoA , ot Bn&iii 
gpiti bciieyolcnriam KcfbKftBrt Her- 
cnlifiliamfimn IbfegvamdelpoDdit. 
to n c cfl * ctijm ttffxt foacutte » ua 
dubinmanHc ilic Cceon locaAa; feu 
tec, deqnoinOe£ponoftii,&apiid 
So^iodem in Ocdipo titroqiiccx An- 
dgonSb ▼idenir. nam fbpradixit Me- 
gaia , Cteontc & filiisintcrcmtis, oc- 
ddxfle ftiipcm ultimam CadmidaKnm. 
&infriva:iii4^f. daicmeminitOc- 
dlpiut )am ciefuDAi. qnaic luec tra- 
goediafocet poftponenda Ocdipo. fcd 
qiasL id non conftat,8c ibrte hic Crcon 
alius. ▼idetnrctiam Oedipi caiamitas 
}am mortuo Hercnle obtigiflc. qoo- 
modo cnim ille non intcifoiflct pra^ 
lioiUi nobili ad Thebas > ^omodo 
ad ipfam non potias conflig^rc fbppli- 
ces, qoamaaTlierdfilium ? (bntflc 
alia malca btric conjedntx £tventia. 
ledresnontanti. I>«/rnitf; Daw#r«ir- 
nert inclyf ] Opinantur quidam m- 
dam tranflationem i paimis' inglo- 
riorotura milicum , qux pingebantur 
patcatoalt^ofadnoceegti^* Acuce yidemiin;fedntimiirapruieQoloii» 
gieperitiim. Itnofiiu^uui eft pociiii 
vel a tiiiCloiflMB » vcl aplAociDiis ; tcI 5fi. Tf&nr] Scuntnm cft 
ipi^ cnm libeds^medio erileKe & 
nercaieam aoonim nKnciciis czxtir* 
pare. Fsnukim* 

5fi. iHvidUfidhttmM firm M 3 Rit> 
Ae Gmienis ,fiSum, dc flc Eintfciisi 
mannpcima. ToMcre Hcr mleam do» 
mam non fiiftiis ctat , vtd citnele fih- 
dnus. Carantcm Dcliio fctibendnm 
fiicrit vifiim, mfinm , ipferolixs » fi 
tamcn.videtic. GT9mvim* 

1^4. Ttnamml Xiegaiam admi- 
pdas. FsmoHm^ 

3ff. Tfv/fil Pal]a,lagubd. idtm. 

55^. fmetd'} Cotifogitlnpplez. vd 
adflac adatas ilataas-vc Deocixm tn- 
telarinm. Alilk^. Pr«/rKf«/,quociim 
atae )nrta fp i e i pd Sta ciant , 4B 6^»a> * 
tn^Hf» Idem, 

3^7. rerm} Neqoecnimi^nolccc 
tytanims lovem tne Heccudispaaem 
quem 8c Alddcm vocatab Alcso avo 
patema,«/»7ab«A«««robur; liem* 

i^u Sisttrnti^ Si uf^e numeanr 

ucrin^ Herculcs Furens. Aft.II. 
Nec coeptus unquam cedat ex animis furor» 
Sed arma felix teneat^ infelix paret; 
Nihil relinquent bella r tum yaftis ager 
Squallebit arvis. fubditate&is face 
Aitus fepultas obruet gentes cinis. 
Pacem reduci velles vidlori expedit} 
Viaonecefleeft. particeps regno veni: 
Sociemus animos. pignus hoc ndei cape: 
Continge dextram. quid truci vultu files? 
Heg. Egone ut parentis fanguine afperfam manum» 
Fratrumque gemina carde contingara ? prius 
Extinguet Ortus, referet Occafus diem: 
Pax ante fida nivibus & flammis erit: 
Et Scylla Siculum junget Aufonio latus: 
Priufque multo vicibus alternis fugax 
Euripus unda ftabit Euboica piger. ^7 5<5$ 57^ 57$ ntiiiique od2a { 9c potendor tneatar 
armiscpixvicerit, vidiisdcoppte(nu 
vindtd^ armis paret , belli fiices om- 
lua vaftabiinc. Idem. 0did fmrtdiu 
Mgant, 2 Flor. cum LipliaQo : ^erant, 
Cronovius. 

^9, Particefrjlnconjugaun meam. 
FMmMmi, PMrtie^ptregnivem:'} Sic 
Ddrii&qaaedamedidones. SedFa- 
bridi 3c aliz , regne : at liber optimus 
& plures MiC Scd moz liber idemi 
manu prima: Seciefmtr sfiimit: nam 
voxpriorconeaaeil,ySmMMf. Sed 
tamen quid opus futt vecuftiorem 
mutare ? NiH funt indudi vetf 41 ufi- 
eiemm terex, Nat.qu2{t ^.11. hM vere 
fieisvere vires» Cicero (am. 3. ep. 5. 
fre neflra eenficidtifiima vttuntste* 
Gronovius. 

)7I. Dextrmit*\ Fidei pignas & 
lymix)lum. Troad. ^85. FtxnabiMu 

37?. Wiw] Et lus^ dhfcitt^t 
coiididon^ negarionit vim habent* 
Jdem, 

^yS, EtSeylUl Recedec freium, 
jangecurque Sidlia lulue , cui^on Vi • Patrem 

damadnexafaifledidcnr. Uem. Oa^* 
jus fixmam habes apttd It omec a m ia 
Odyi£ fi*. & Ifikium in Lycofhttt^- 
ncm. Delrim- 

377. Primffu'] PfSufl Eariposfire- 
tum illud t^dprocum inter Bocod» 
Aulidem Sc £ub<sam« oaod (epcies die 
acno6te n^defluitttnaiiqoe , <fm* 
fcet. fwnuutim. 

378. Bterifm] Mir»(iiicer Acticam 
flcEubaeam) rdfHnmy&MltermenT* 
fufiftiesdie^ mfifties n^fluSikm 
invteem veffisy uiee itmmdiee fiment^ 
ut ventex etiam m fteiUi veUt uMvigi^ 
fruflretWtitK^ Pompon. ltb.2.cap.7, 
Pliniastamen , Seneca, Sttabo, &alii 
tantum die acnofie fimul fepries flue« 
te concendunc. Livius aucemlib.38. 
rafcribic,/V«rw)i iffum Smipi^ mu 
fiptiesdie ,ficutfamufert , temftrihm 
ftaiu rteipreeut , fid tejnerein medum- 
vetrti nunc hue hunc illue verfi mdri» 
velutmentefrucipiti devolutm torrenr 
rapitur, Cau£unhuiusflaxusdcreflu- 
tus » cam neqoiflec Ariflocelcs afle* 
qai,moerotecomabuic.audores D.Iu-^ 

ilinus 


28 L.' AnN^AI SCN^CiB 

Pacretn abftulifti > regna» germanos, larem» 

Patriam : quid ultra eft ? una res fupereft miliif 3 80 

Fratre ac parente carior» regno ac lare» 

Odium tui : quod efle cum populo mihi 

Commune doleo. pars quota ex ifto mea eft? 

Dominare tumidus, fpiritus altos gere; 

Sequitur fuperbos ultor a tergo Deus. 3 $ 5 

Thebana novi regna. quid matres loquar 

Paffas & aufas fceiera ? quid geminum nefas» 

Mixtumque nomen conjugis, gnati» & patris? 

Qiiid bin^ fratrufn caftra ? quid totidem rogos? 

Riget fuperba T^ntalis lu&u parens» 399 

Mceftufque Phrygio manat in Sipy lo lapis. 

Quin ipie torvum fubrigens crifta caput IHnuManycinAdiiioiiitof. adGeo- 
^ « dc D. Gregoriiu Nazianzenas 
bcaci. inlulianumapoftacanL Dtl- iS). C§mmmu 1 Vellemdceonnn 
i)i^um mahi ibli e&Caiu abonde ociiile 
poi&m. «f/ , doleoquidem popalnm 
iteopprrflimihabeg curce poeiim. 38f. Vli9r} Tanceinrolendaevin- 
4ex » vtl Neme&(apeil)ix ultriz. Dii 
enimcumuaiarque fexusfanc fecun- 
^mScoicos, PoecxOcumeciampco 
Deaponunc Idtm, 

)8^. TlnkmMl Novi quam malo 
Ofnine cegnecuc Thcbis; qpx fcdeca 
Regiam, quxpceme. Idem. Muw] 
Agaven , qu2 filium Pencheum intcr- 
ttdt : tno » qcuB & in mare prxdpiu- 
yic; Nioben« de gua in£ vet£ \%^ 
Jdem* 

}87. Cemimim'] Oedipi, qui pa- 
ctem Laiimi , vecum non fdens eum 
pacrem ^nffs , iuceifecit, ex macte lo- 
caR% , <)u;|m uzotem duzic , libetos 
iurcepic. videvet£f53. Theb, Idem. 
. 389« FratfHm ] Eceoclis & Poly- 
aidsfilionunOedipi « <juit>inisezec- 
clcibtts de Kgpo oectsuncei maoiia llly- 

vnlnecftos occidincnBic » iinpoficilS|Be 
cidem cogo cadavcribascocara flanu 
nufe<livifiCi Idtm. 

390. JUjgjttfMferiM}. Ctodi man» 
ad maigioem , fitftrh; Gconovias» 
TsnuUm} NiobefiliaTaiitaliname- 
coiapcok iiipeti>iens Lacoo« lepcx- 
culic, liberisitaquexiv.a Pbcfao^ 
Dianaincetfe^dc ip{a<loIoce ftupe- 
fceminiaxum mncaca eft. inSipjrlo 
monce Vhrfpx , qtto<i pecpetoo ho- 
motemadec Agamemn.)70. Idm» 

W* Sif^UUpk,] ExCailimadiO 
& Ovi<iio, ^eonides: Il/f^^ ir* 
cSr Xt^Xff KiiSn %99t7ot» ttid^it 
Efi Ufik m ^ifylt sih Uerjwum juff 
ftMdtns. Sipylusutl>s£c mons phiy* 
giz: hlc<iemonceIo<]uirat.namucfas 
evetla cettxmora , vivo Tantalo » ce- 
ftibus Atiftoc in Meteoc Sciabone 
lib. ii.cap. 41. Dtlrim, 

)9i. ifii^]{i»/]£rigens.FisnMMM. 
hftthiff » <|uo Virgil udcut 4. .^neia. 
Scneca lib. {. dcbeqefic. ff^tSk w 
xiU^. Plinius de upupa 1 fti^M mfeudd 
flieutiU , etnirMbtus t4m,fulnrigtmfymt 
ptr UmgitkdiMtm esfitit, ucicuc cciani 
TetmUianiis fMbriflcndi vecbo. ^i/- Herculbs FuRfiNs. AA«II. 19 
lUyrica Cadmus regna permenfus fuga^ 
Longas reliquit corporis tradi notas. 
HxQ^ te manent ezempla. dominare ut lubet: 395 
Dum (blita regni fata te noftri vocent. 
Ljc, A gedum» e&r atas rabida voces amoYe: 
£t difce regum imperia ab Aicide patL 
£go rapta quam vb fceptra vidrici geram 
Dextra, regamque cuti(6ka (ine iegum metu 400 

Quas arma vincunt^ pauca pro caufa loquar 
Noftra. cruento cecidit in bello pater? 
Cecidere fratres ? arma non fervant modum» 
Nec temperari &cile> nec reprimi poteft 
Stri&i enfis ira. bella deledat cruor. 'Sj 40 J 

Sed ille regno pro fuo; nos improba 
Cupidine a6ti : quxrimr belli exitusy 
Non caufa. Sed nunc pereat omnis memoria* 
Cum viAoT arma pofuit, & viAum decec 
Deponere odia. nonutinflexogenii 410 

Regnantem adores, petimus. hocipfumplacet» 
Animo ruinas quodcapis magno tuas. 
£s rege conjux digna : ibciemus toro^. . 
Mf^«:Gelidus per artus vadit exangueis tremor. 
Quod facinus aures pepulit?haud eqiudem liorrui» 41^ 
Cum pacerupta^Uicus muros fragdr 
Circomfonaret, pertuliintrepidepmnla* 

Thak- 

■ . * ■ 

* ■ * ■ 

bnum coDqitor regno ptd(as'!n lUjr- 
ticam receflir ,- & hi ieipeiiiem' cdm- 
munrat eft una cum Hetmione uxotc;. 
FarnaifiMs. 'lUyficA Cadmml Sciibe« 
tftjfrU , Tcl propter ^jfkxtfi^tAf* 
firequensllbrorummenda. Grwtvim» 

)9t* Df7^e'r«^]*'Dffteicoiljq- 
p tQo<]Qemadeo|ai5hu , paxere mlhi 
Kgt* ttiilleparet Eutyllheo. Amf^lb 

401. %Arnm vinamt ] Notum ttk 
flTud, Znicrairoal^get i3eRt. noram 
^iflodMarauBVft-f IHmcranaoxiira fbepitnm fnris dvilis 
nonpotQiuc.- Dtlrilu* 

406.SediB9rtff»'i Ambyft^^ 
^iod fi objidas pactcm tunm |ufteime 
in)ufiearmaccpUi[e, rei^oadeojiifti- 
tiam beili enai noa can6 dtftcmt; t»« 
OrixcMMfiDiiifliKm. Hmaknm, 

40S. PmmJSmdamfdfiJmiitt^t^ 

4ia ATmJ Nolo roe ut dlpclvtt 

adocesi fedquomam mllii placectn 

baecmagnanimitas, utmepromaiit» 

colas* Iden$» 

417. ^irmU^i G«riai fc^ «^ }0 .L. ANNi£I SSMBCiB 

Tbalamos tremifco; capta nunc videor mihi* 

Gravent catena? corpus» & longa £ime 

Mors protraliatur lenta» non yincet fidem 410 

Vis ulla noftram : nK^riar» Alcide, tua. 

Lyc^ Animofne merfus inferis con juit facit? 

Mtg. Inferna tetigity po(Iet ut fupera aflequi. 

£7^. Telluris iliumpondus immenfat premit. 

iitg^ NuUo premetur onere> <|ui codiim tulit. .425 

Lyc. Cogere. Utg* Gogi qui potefti iiefcit moti. ^ 

tyc, EflFare, thalamss quod novis potius parem . 

R^alemnnus? Mr^.Auttuammortem»aatmeaau 

Lyc. Moriere d^mens ? Hig. Conjugi occnrrammea. 

i^.Sceptroite: noftropotior eft famulns tibi? 45 o 

iiig. Quot ifte tamulus tradidit reges neci! 

Lyc. Cur ergo regiferviti& padtur jugum^ 

HUg. Imperia dura tollef quid virtus erit? . 

Lyt. Obici feris monftrifque, virtutem putas? > 

iUg. Virtutis eft domare quas cun6ti pavent. 43 5 

Lyc. Tenebra^loquentem magnaTartatexpremnnt. 

Mtg. Non eft ad aftra moiUs e terris via« 

Lyc. Quo patr&genttus ccelitum (perat domos? 

i|qa0 ^aitto tnlL nuiic cafidem vcre 
in fcr v i un c m tedadsi puKi videoc, 
po ft q n a m tgnsmu ^i^tts me de nn- 
I)duinteipel]aieande& TmiMm. 
^ ;4ipr \ Nm vhcet ] Nnllus cnidaais 
violabic^dem mcam Herculi datam. 

415. SMpers'^ Cctimu hUau 
.« ^s^JPnmi$. }Ne efnerge^^ & ^^n- 
^it^STvL, Uim , ■...:•;■', ii .. 
- MSt.&w'f»^m\i^gxzy,£9. Id. 
• . .42f • O^' 3 Stoice», '^i m» timtt 
mortem t etjgtyuqnit, Ktwfumminui' 
Hm.fttefiate t.e^mpmu inmfirdfete' 
fimfit. Idem. \^.. 

v 4^5« C«»;Vi^'3 lAjbin&dsrejcumi. 

430. Fsmulm'] HerculjU Eury Aheo 4$u£imi^^Mtun, 
6eatBo&an,Gayoofeau Anrarnm,to 
Idem, 

4)^ Impkris) Veffitor cnni Tiff* 
ms drca ardna, dma» Ibimldabifia. 
Idem, 

494» Vii^im^ Andacic jkkxoi 
eft&^emcmacUL. Idem^ 
■ W':Vf?^''>l yindtenimiajnnr* 
tiu. liem* /_-■ 
. 4}<. fettebrd] Vtucniagnacre|)et| 
ccnebr^ camen iaiemx^remunuprufli 
^op|>dwiv. Idem, 
^ 4^ ji^jf0txi ] Nec «nim nifi 
diisgenkiiuperpsadeunt. liemp Cm^ 
^ttimpenjftr^iUme/f] Lipiittseruo» 
J^4t. .pd[cioiuggdSic.con|e!£h^;a>ttt 
aic, ffif^rnri ic co wfiiyp a nr ^dan 
Ifjiiscodio^ £c^»cuKV5fl:hocirel 

primuni HfiRCttLBS PUREN$W Aft.IL 

Amfbi MifQtaada cod)iix Hercolis aiagm file: 
Partes meae: hz ftintt reddere Alcidae pacrem» 440 
Genu£|t:ie verum*' poft tot ingefitis yiri 
Memoranda fadai poftque pacatum naanu 
Quodcunaue Titan ortus & labens yidett 
PoH monuratot perdomita» ^oSt PhlegramimpiD Spaifam cruore> poftque detenfos deos; 
Nondum liquet de patre ? mratimur Jovem? 
Junonis odio crede» Ljtc. Qgid violas ]oYeoi? 
Mortale c<slj>non poteft iungi genus. 
Amph. Communis ifla pluribuscaufaeft deis. 
Ljid Famuline fiierant.ante quam fierent dei? 
Attfb. Paftor Phera^os Delius pavit greges. 
L/c» $ed non per oinnes ez;ul erravit plagas. , , 
Ampb.Q^cm profugaterramater erramc edidit. 44J 45<> ftifloam HcscqH Yiokmo apdaf vi- 
dccnCi Sanefiiieniiaiit^gsuiQittA- 
loidanimTe viin oifldicanti. Gnitero 
haod inyohim • qaederoeniiotalii, 
Jftnm, ftd tanteoemcaditfjfcM^. Non 
nuM» cniplacetanicomjj^cnir, con- 
ficnB^ciimj^JEcmfixi* Tadtiiy^. Aiin« • 
Of$im$* qmffe wmtMUmm MfmtL 

tUPtTm» otC ntrCmUimwf^ JU9€ntB Mtm 

Grmht Q mvimm < yV awr»ife4i»JiM- tjc., 

itfgaa ri|rinfri mm iliii |in|initiii: 
Fmtmkim.\Emfi9:\ GigannmiiMpio» 440. Pmt$smtsbdfMm^'^ 
irtli tf irtnt,' qBid ?elit ihppt&nio cam 
didc faaa efie paites mldefe Alddz 
patfcnii Itaqae{i]peiflnnm»A»,5ciii> 
liunre voleote Itbrotnm piinc^ de- 

44X«. Pmmmmmmm] BdtiUddet 
pcctotumftimeorbcm wiplmtmm^* 
Ond.in£pift.De{anicaB. J^«m. 

^mmmf99^^m^r ^^^^^^^^9^mw^^^ ^^9 w 9^^wum ^mw ^p^p^^^^ ^ ^^b^ ^9^m 

Clandianns.de Heccule: Tbrmismf- 
tiftm fmtigit mrntfmU^nodc (jiKratm 
iiifi3iptiones: H&&COI.X Paci* 
# B K o. M>ehim» 

44^ PAl^M] VaHcm Tbd&iUe» 44^ •D^/«r} HeccnJlMlmpD- 
dfiminn opeta ^gnacf viAoiiitl» 
banrnonpnaci. /dn». 

4«r..teMi* ] Qmkliifi «At loMi 
genitas » cam non odio 
nCj u ee i Jgkagt, i^km* 

449. O iii J iieiiili ^ , 
uwfeMnnmliam ac itnttactalfeMife* 
roine naci in deosaioti fbecunL Miii^ 

4fi.' f»0m^'} HnpoLxff. fim» 
P^Ofr} OvimaAdBiefiii^fatei 
AmpfaiyfiHn anvfam,6c PlmasTtai^ 
lali^acbem, •eteO^hco, Mbimitt^ 

in lijEOBo de lafocto Pallodls, oic oiiil 
annenta e^pmiim <nllndiifl> t 9k^ 
aKmtin HymnoiaKfercutiom « l^ 
Noanusin.Dion^fiactionm* ipiMl 
Hoiac lib. t. caim. ftqaioic i IkUi 
vu4UmmfirmUidill40 Pmdslitmmmi 
tm^ fmn m mimti Vmi dmm iirN^ 
vidmufkmmrs JGj^ ^mgs. Oeldat^ 
4fa. SedtMtJQMtBtdtHBScm^ 

tfjSk Lyc. Non monftrat fjevas Phoebas aut tiiatoit feras J 
il«|pfr.Primasf^ccasinibuitPhc£bidraco« 4^5 

J^r. Quam gravia panrus tulerit» ignoras» maf a? 
JtiHfh. E matris aeero fuimine eje&us puer» 
M oz fiilminaati proximus patri fteut* 
Quid ? qui gubernat aftra. qui nubes quadt» 
Non latuit infans rupis Idxae fpecu? 460 

SoiUcita tanri pretia natales habent, 
Semperque m:^naconftitit) nafci deunu 
Lyc. Quemcunque miferum viderisy^honuhem ica&^' 
Amph, Quemcunque forcem videris» iiniermiinege& 
^fFortem vocemus> aijus ex hmneris leo 46 j 

Donuiii ip& infiila midcai innseft. fupci 
TedliS.F^fM^ M^.trr^mi'^ Tcr- 
ram cnancem vocat Delon , tfum 
VetCtf. mobilemcrUmeni vocavit. 
litwt. Mm^ trrMmti «itttfr»] ' A&i; 
duUtm Sedami^Utk.vaidaicnccodU 
ces ,'ezpcelSileatc Gnicenit', iftoi^at 
lAplcitf|uel V^oCnnc iktei coUa- 
vmt^ monennttittEcnilco cflc: «m^ 
r<r wrrMii edidit. iuaamqaftiNmm 
wm$tkfKUA Fkmkmr iuit timutfim 4f f. <PA«M] PboelttAciam pwr 
A^kIc imetfftcit PyftlioM duconcm .v45^. i^wcii ^4^ fMlr}i HjBc 
pHEtne^Hinlionis,. qnalyiaim moo. 
te.Sc fttas ezpQatooBem a m fiicat 
^pUttuD • ^uantfi» Baocfanm iiii« 
SM« f ptOffiu cft-ilMM^AiMr^. 
Qaodenim Sm^ incto maa»c|e> 
dHcBiimine » ^piod inftnsJiippifer tix 
pnpjs^mibus fnbdQanf » nilni ad 
l^etnroencummQollds &feis. Ha- 
Wt Omtetus • qttDdfidenrei ^bcictnr, 
kosviifiu ancc ipfum inM|«<6tosnott 
ffl^'KihiAf«wii,qnanM|uodniQnak, 
kiiMc^b Lyci vcf Am «. noya cQmrii- 
i|idlaiK^.€iuicieans[ mn .txeedcam 
infantiam iupefis geni^o. noa conv^ 
niib.ilflMwrc oUios 9^u9.pettule- f(t Metcoksft ifl^? Ke^t Amph^ 
craaczemplaBBcdii Oc lo^ « rxvil*. 
Imis conilac follicfka pcecia cancos h»* 
l>erenaiales5c ingencem nobiJitatenf 
ingcnci cmrdllctiniine ttM^mdanw 
InvnlgnanihitooluBccsi-qudd Itafit 
Deltiast icci inmilioer vafiB oaiir* 
ponit;»' Gr^mtnAt»» 

4f7* £nMrr»3 Bacdw e Semckr. 
lovismaicflaiem l auam Adidttls^D» J ;» 4tS* Jto /afaiinaiff 3 In bdk» 
adve^i^igifees^Bbcduisin . 
converfus inaximi»cni tam 
tibitt.-ikf^ ' 

4f ^ ^'«CcnM»3 Ipfr Inpito. JSis 

4^ Jfmlmii»] Anaoa d 
slSannnHspacef» 4 
cnmliatoe;Tctane de maihila pnfe 
toilenda mii^if ««wvocanBt^ ia 
ORta^AnriidnaU^mstft , fcen»- 
ttinis iCtttedbssiAmontc Ida. Idem* 
Rufk exlffkffieurl Scio fic alibi re- 
de foipcum occutcerc in hir tB^-« 
diis: 'arhic lod lcgeodum cnm Flo.i 
centinot rufk' l4Us ffkit, Poapo^ 
nius>Mda.Ub*:i»:7. ImnceMest ^md 
iki mmfitum Intm. mect fim m » fmtm 
Idm mtntk exctllit. Nota£ibuLb Grpni^ 

4^^ 0«/as] Qjdiubamph49^y- 

dUi 5I 47« 47? Hercules F11RENS4 A6LIL 
X>onum puellx fadus, & clava czddit^ 
Fuldtque pidum vefte Sidonia lacus? 
Fortem vocemus, cujus horrentes comat 
Maduere nardo ? laude qui nptas manus 
Ad non virilem, tympani movit fonunH 
Mitra ferocem barbarafrontem premens? 
Ampb. Non erubefcit Bacchus emifbs tcner 
SpariifTe crines^nec manu molliieyem 
Vibraffe tliyrfum^ cum parun^ forti grada 
Auro decorum fyrma barbarico trahic* 
Poft mult^ virtus opera lazari (olet. 
tjc. Hoc Eury ti fatetur e vertl domuSf 
Pecorumque ritu virginum oppreffi greges. , . . - 
Hoc nulla Juno, auUus^uryftheus jubet: 
Ipiius hx c/if nt opera» Amfb. Non nofti omnia^ - 480 

dizreg^oa, cbTa& leonis peUeexu- i omnimn amCuftepaattTf^oaaem 
tus , nuiiiebn* oiiwa puxpuraque io- | Hercules & Deianirx nuriras ? ViJk 
tbtos & ua^us colura crada^it. Fsn. " * - -- - -. 

' 4^9. NMj0]Oieoiiatdinta. Utm. 
. 471* BMrkarM} Piufups ec Lydu . 
inuCu, tdetm., 

47^ Ntntmhfin^ Jtfec Jpfi Bsd- 
cbo forti deo cA.taboci »ii qnando 
ctinibas diflfiifi^ iiafiam pam|Mnisia- 
jr«>Iucafn vibiec^ tialutqinevcAeminib' 
iidbrenilooge caudattnt Cpxaiimi- 
^«ualio» Idim.. '.' 

.47$* SyrmBhmbmUmm 1 Lege , uc 
Floremiciiabemr:, AwduutmSyT" 
^tfMb^jif vnBti ISimiUc Vitgilii 
iecuodaiEQeidbt' ^hmimxf^e*mt- 
f».:la viuslib; 3f . ia diais.abi Anciochi 
kgsico In Grzcia vfarr ipfft. ^mmUJf* 
fmptr 0mrf regm^fi^ PMBcedence 
ver£ii JegicaciM^lu.Kji^imUMMtTiM 
Inajfe. Gronovius. 

47:^. HtcEmytifsmtkr.'] Qu^t 
Gcuteiusi» ati' etiayetk foi (ao au^to 
^^urfto appellato:» ctun Xbe^oaiii-> 
gai&carec $cde^cttiamaiu,daa«iii- 
ilwMi fepararatdtiipAnM deincepc ver- 
4ibuscooKiueci;\«Xi.^evetrus Eury- 
ait did pbctti&,^«ai^.<ji|m ulMoiaiii poceftintctam notaecxaii. Vt ta^ 
cetJ>o£ta; ^H tfi cuoq ii c fiiqn»-%Ug.«%' 
dem . SophticUs Tryhiftias Mir Qhn^it 
ranalfKM^plmie^a libcQs noo lcgedt* 
€mK autem j4ogiiHinns &.plcxi^ 
JJlelciaiii: .XJmmrtm te/tm» ? Vo^ 
ABiariiilKMHlifie Pai« Hm TbfHbm^ 
titfmeturiAaaoti damant fcnbepdan 
tSk z Tttukt^tk btcfimti^ '^A V^ 
Dejpo qaoyie fnboiiiii. ^obicuciac 
iMRC&balaeft, qaam ot i iib rariis arat 
cdmiptocilNis vctenun libcoi^pf»- 
£diopocQedt. qgatc fic apud pvi* 
dituxi Tm$kf0i»tU tmrbA in fvufpicio- 
MOBVenicanieAi^eluna l^c^unUranw 
Scd cainen Stniiais vuig^aa^ i^i^ 
|>iopaideo in aiccnim, cch. non i^cv- 
vum ^c Sepeczpedbnas veietes 2c e»- 
mBivocabolaa>iifiindec& Idem. 

47$. j^wrKatyr] Tlie^ Atbe« 
jucniis' qncii^ DiodoruiS Eiccbfbei fi- 
iiOm^ aiii Teucbtands filium, Pandior 
JVisji^pojiem, ut apud Eoftathiumad 
^oinecuni cft,faciiint, fili« fc,unajn»- 
ftejypmifcueab co caropicfljc* ^m^ 

C nom^ ^4 I^* ANKiSI SCNEC^ 

Ipfius opus eftycarftibas fradus fuis 

£ryx,& Erycijundus AntxusLibys. 

£t qui hofpitali csede manantes fbci 

Bibere juftum fanguinem Bufiridis. 

Ipfius opus eftsTulheri & ferro obviUSy 485 

Mortem coadus^ integer Cygnusypati} 

Nec unus iina Geryon viclus manu* 

Eris inter iftos; gui tamen nullo ftupro 

L^fere thalamos. Lj€. Quod Jovi» hoc regi licet: 

ToH dedifti conjugem, regi dabis. 4^ 

£t te magiftro non novum hoc difcet nurus^ 

£tiam viro probantej meliorem fequi. 

Sin copulari pertinax tedis negat; 

y el ex coada nobilem partum feram« 

iitg. \Jtinhvx Creontis, & penates Labdacii 495 

Et ni^tiales impii Oedipoda? faces, 

Knnc&Ktanoflro fka conjugio date. 

Nunc, 

«Sp. Micc in liQC liific 6bti]acofDni ItoJBj riottimocin pitprintHi , fpattf- 
fanitoso^pfcffleci& farKskim§* 

4S2i Br^AT,] fil. BaoB €» Veonc 
Vidns cxrebas/aw. i, a^gnonim ctxt 
tamen hofpices provocaie ibliwttiat. 
Idem: Aia^y Hetc Ocd^yttCuf» 

^4S5- ^ *4ksMj Bofiddis: fin- 
jjDisjuflaTKidiaa ( vM/./«^«yr^it^) 
cfittfusinar{s,^lNBip£r ho^itesim* 
IBoiaveiar. Idim* 

" 48^. J^wg Gw rymte m fm» ] lodii 
iinnmis viHsaitcde^ians ^kfti^ia 
cematttt 4 qaemfiurBHvpcatftainysc 
'HbEendniy : «^ffrntni» i«i«^ itaegtr 
'tyffntspapk Cygnmn didc Nepoini^ 
veT, Qt alJi voFnnc , Mards filio») 
' J^«r^iett iavuhiefabviem, qaem ab 
ikerculc fttterempmm etimib He^ 
;<dus , piodoros» Paufimiite, Apollodo* 
'ftis, Piucacclias , HiginusconfijEmaac. 
'£ciripities in tragoedia httjus* nomi^ 
nls : l^Jx99v 3 %tfchAi3tk9 tiffett laTciVia: qDXcolleg^musalS>i,iibi& 
cocum iuinc locnm ample iHulhafi- 
nuis,oecvacacde£czibKe. Cmmv, 

^p KiAM3Toesfiactesecanc,anBi 
anceneliqBosnecanis; vJdnsnn^ma» 
ffli nonanHs,nempe tncoip6c;D«/rflMk 

488. Em\ Te mancc eadem vin- 
dida qnam iliis inflixic HercnL qui » 
men non ttnBatuncsaoci ejoa fii^ium 
inftcK$quocitu£icis. Fmmskm$» 

485^ hm } lovi ufioam conjng^ 
tme Alcmena indulixfti , nocos tuac* 
Xlegarxiitiittm mihl regt dabis. qox too 
exeroplo non lioc primnmdilcec me 
potiorem vtkailtrmm bvfaBL,^ maii* 
to^fuo Hesctiie.Mi^tf ^pmtdmm pectnit- 
rence. litm* 

49^. f^ini^#} . Vlcrices ptatcis mei 
Cteont. umbrz, vofque male ominaii 
iaces Labdad Thebacum n^ €t Polf - 
doio nepotis eadmi^ & vos infiufix 
m^ci^Oedipodis/if^^v.jS^. Idtmk 

^97, litm€fiU$dmfin\ VUi.-mJhm 
Quod ii iegamues Mmf$%s vt/hk 

fif0 HeKCIILES FutlENS. Ad.II« 

Nunc , nunc cnienta? regis /Egypci nonis, 
Adeftej multo fanguine infedar ouans^ 
Deeft una numero Danais : explebo ne£is. 
Ljc. Conjugia quoniam pervicax noftra abnoiSf 
Regemque terres; (ceptra quid poffint^ fcies.* 
Comple^re arasi nullus eripiet deus 
Te mihi : nec, orbe fi remolito,queat 
Ad fupera.viAor numina Alcides yehi* 
Congerite fii vas $ templa fiippUcibus fiiis 
Injeda flagrent : conjugem & totura gregem 
Coixfumat luius igpe mbie<3q rogus. 
Amfh. Hoc munus a te > genitor Alcida?) peto^ 
Rogare quod m&deceat ^ut primas cadam. 
Lyc. Quimortecunftos iaere foppUciuiii )ubet» 
NefcitTyramitiselfe. diverfairrogat 
Miferum veta perire \ ielicem jube. 
Ego, dum cremandis tr^bibus accrefcit rogus» 
Sacro regentem maria votivo colam« 35 500 505 510 5»5 

Mtfh. Napdifl mciscoadisdafe calamiauefl 
lioflro generiacddeiefolitas. F^m. 

45.8. Nwmi , ] XLi Jt. e filiabus Da- 
liaipriaaano^maritos fuosioridem 
^ fillis ^gxpri incerfec^iaiic : fola Hy- 
peimneftia pepeidcLino, ejiuyicem 
ego (upplebo & Lycum incerfidam. 
Idem* 

4^y* •Mulf^RmUiitismdMmmulf 
KTUtre p9UuiM, idcm. 

5do. NMmef».3Qmti^giefimOb/ilfl». 
• ^.7Vfrei,3Impreaidabitearis.Xtf. 

50) . C^fte&ere } Non ad^aas coa- 

•fa|1(H arc , non ^eaRim ftani« , non 

•^>% AldclesreviAPfus , & , <]nod milii 

}^^ , iii deoium numtnlm celanu ce 

tnihi«ripiec. Mem. 

50^. Ctnfente'^ 06moK,adihirice 
ligna , 0c ipfiim cemplum^ tpo fuppli- 
cesconBigeranc , admoco igpe abfii- 
inice. Idem, 

J07 Ampbinyoriem cnm nacls Hcrc tdemm 

fo8. VmteiffufiikieSefffm^^^lLvak^ 
A» , Vofliams, meos^ Ueme, Sei 
fiiQiedum cft : nam ^ fecyienri r.f u* 
diverjk m IfM, lilM opcimas eird 
Sm^ Gconovias. 

fcy. Hoc mmme'^ £fo Hercnlis 
( qaoniam lovem illi neg») pacer hcic 
icepcco. FunmUm, • 

5ia Prsmm^ Ne finiex vidcant 
meocumnecem* Idem. 

54). mfimm vetA ) IfftricoF* 
.fincmdaKe. tUm. 
■ 514^ £|iy} DtamfiunoHpaancJft* 
gBaadboB combanndos , cgp. NcpcU' 
nofadamiiiaa, qax iUiTori CcBOOM 
Ttdo* Idtm, 

5 1 %.Reffmem mmU vetivemg^»^ 
Le^cum Eaufco i vethm eeimi* N<« 
moocniri^apcsus blcponi vfmfoi 
fiicaro indicatiro* qoam pc»fiw» du- 
bicatiM Gfemvim^ .1. ^6 L. Aknvci Senec;» 

Ampb. Proh numinum^vis fumma) proh co&leftiuisr 

Redor parenfque ; cujus esccuiEs tremuot 

Humana telis ; impiam regis feri 

Compefce dextraim. Quid deos fruftra precor? 

Ubicunquie es^ audi nate. Cur fubtto labaat fz o 

Agitata motu templa ? cur mugit folum? 

Infernus imo fonuit c iundo fragor. 

Audimur : en > en fomtus Herculei gradus. ^io. Ndtt.'] TanqDamininieiimi- 
hi pnfentUfimam. pMrtmkim.' Cm 
fiUnt» ] Iniec preccs mou terra Her- 
ciilem ab laSen» ad^entare tranr- pentem coniidt Ampiiitiyon. Idetm 
515. En^p^pmkm UertuleigrMdmi.1 
Alii, enef. Sed EcraTcas : efi^ efifenU 
tm HercuUi ffodm. GronovHis. 5>S Cbor.us Tbeeamoxum. 

tjiBmtfmtis Cbctus effimmque nnriiliter ti^m^ > freahtf ^Af* 
<» phitryams ad^iransHercuUs reditum vevet > id^ argme Orpbes 
exemfh, 

Ofojtuna yiris invida fortibus$ 
Quam non 9?qua bonis pra:mb dividis 1 
JBuryftheus faciii regnet in otio: 
Alcmena genitus bella per omnia 
Monftris exagitet cceliferam manum; 
Serpentis refecet coHa feracia 5 
Pe^pti$ referat mala fororibus, 
Cum fomno dederit^ervigiles genas 
pomis divitibus pr2epo{itus draco. 
Intravit Scythiar nauitivagas domos. S5^ > fi^» Euryflkem'\ Quztamjniqoe 
-ttmcomparaiHucfuryilh. ^d/ Fgrk. 
^zS. Meufirit} Delendis nonftt^s 
•vexecmanum coelif. fup. v.^eH.' I4em. ^ 
-Ceetifcrajn]. Illa manus , <]u« tulic.cae- ' 
«iomjS&dcos , ntmc occupatui: drca oa- 

turzpudenda. Idem. Suncqui i#/if«- 
ir8Mk<g. Etfanenonmamis (^qrculis 
kpropfidcctlum cii|k, fed fedicid •JQs 
iliQmeris^ Atbeifedbtelis. Lifjmf. 
-. u ^^^Serpentit} Hyckz.V.a^o. Edem, 

CelUferteias'} Amplcdv coujfvlu* ^■t ■ : ■ £t 

ram amid noAd Simonis VUid Plfto^ 
m.tferMtA: &icaa4pidum adocam 
Jinivscodicisfccipci, Gruterm^ 
,55a lieeeftit} Sup.v. ify. FmmA» 
5.51. Pemit} Auceis , dtrds. £]p. 
yer£x3^ Idem, 

fii. Multivagat] *Af(0ie^e^nikf: 

plauf^isvedas: ^cyrhiz cniminco^ 

. Nomades 4 pafcendis gregibus didi 

. nav»qu«i;ence$ pofcua mucanc a£Sdue 

loca , undeappcUar fetfite fedib^e h»' Hercules Fukcns. Aft.IL 
£t gentes patriis (edibas hofpitas: 
Calcavitque freti teiga rigentiay 
£t mutis tacitum littoribus mare» ' 
I Uic dura carent sequora flu&ibus ; . 
£t , qua plena rates carbafa tenderant, 
Intonfis teritur femita Sarmatis. 
Stat pontus vicibus mobilis annuisf 
Navem nunc facilis , nunc equitem pati. 
Illic qua; viduis gentibus imperat^ 
Aurato religans Uiabaltheo, 
Detraxit fpolium nobile corpori, 
£t peltam) & nivei vincula peftoris^ 
Vidtorem po(ito fufpiciens genu, 
Qua fpe praecipites a6tus ad inferos» ' 
Audax ire vias irremeabiles, 
Vidifti Sicula: regna Proferpina: ? 
Illic nulla Noto y nulla Favonio 
Confurgunt tumidis fluftibus a?quora. 
Non illic gemtnum Tyndaridas genus 
Succurrunt timidis fidera navibus. 37 
53S 540 545 55« f)^. T4eitm\ Sepceatrlonalriiia. 
re, ^od hiberno gelu conciecDm non 
i^taur flnaibus , neclitoti alUrnni 
fonat. FsmMit, 

538. ^iufUnik^l Quaaeftatenavi- 
gaiant, hyemeagitant cunus. Idem, 
CarbMfAtenderMHt^ Defendipofleloco 
ifto lcdionem Pcopertii lib. 5. Eleg. 6. 
^t tu ^ nofir§tendift$ retia le&o; 
monebatmeamicusMdiflus. Gruter. 

f59. Intonfit SMrmMtit] Taruris& 
Ruifis incultis • capillos 8c batbasli- 
bertadsfiuefymbola alcmibos. Farn. 

541. ^t^ viduit ] Hippolyte vel 
Andopa regina Amazonum iinc viris 
degentiumin Scythia, dodit Herculi 
fcntam ic baltheum fpolia , ipfum vi- 
^oicmflezogennveneTata. Idem. 

f 4^. Suf^ciens] Hippolyte vel An- 
tiopa re^na Amazonum, deqaibas 
nuilu^ccplvuvu* ^lrim. Stat 

5^. ^M4j^]ApoflropIieidHct& 
FsmMlfim. 

548. IrremuMlex] Per quasredi- 
tusnonpacet. Idem. 

54^. Sieuid] In Sicilia naueacinde 
ipiutonctapcx,infcav.^f8. Idem. 

$$Q. lUicnulU'] Apadinfcrosnoa 
fl]htvcnti,nonllcIl2;./inii. Favonie} 
Apud Gellium lib. 1. cafv ii. Phavoa- 
rinos inquit : Item sUter F*vemm , ^m 
Grdce vtcefnT ^f^((^- quacopinio 
vetiifima cft , fgcundiim Plinium& 
Fr. Flocidum i. Bb. flicdfivacum le- 
dion.ca{SL5. Vcgetiustamcnl]b.4.de 
temilicari, ScSccabo, ucnocac Tiit- 
nebas in Adverlariis , ccedidcrunc Fa^ 
vonium & Zephyrum doos cile venioc 
diverfos : quzfencciuiaerronca. Deln, 

f^i. TjndsmWJi Ai#0*Mr^«.fupt. 
vcrCiy. 

553. Siderd] Exhalaciopociusquani 

9 4 ftcu«, j8 L« AMNH^I SEKECiT 

Statnigro pelagus gurgite languidum ; 
£t ) cum Mors avidis pallida dentibns 
Gentes innumeras Mstnibus intulit» 
llno tot populi remige tranfeunt. 
Evincas utinam jura fera: Stygis, 
Parcarumquecolos nonrevocabiles! 
Heic 9 quirex populis pluribus imperat» 
Bello cum peteres Neftoream Pylon» 
Tecumconferuit peftiferas manus, 
Telum tergeminacufpideprasferens: 
Effueit tenui vulnere faucius 9 
£t mortis dominus pertimuit mori. 
Fatum rumpe manu ; triftibus inferis 555 560 (lella, ezmomquodam incerfulgens^ 
qua; in antdmis , velis auc fbris gcini^ 
naapparens refidencis cempedaris in- 
<iidum eft: Baatx,C»rfmfMn&i$M»iiU 
ipani «f . Tilmmm vocanc fstrnabitit* 

554. LMguidMm'^ Non flodhians; 
omniumaucem qu2 hicfiinr, yolimc 
apud inferos fimnlarhra tSSL Hcrc 
Oeci^otf. Idem, 

^^6. Manihu^ Ad manes inTcros 
^minc; Jdem, 

5^7. J?emf^«]Charonteumbrai«m 
ve^ioce, porricore. infia v. 764. Idem. 

ff8. £i«/»c4f] Vunamnobisiaper* 
ilcs redeas ^ devido Scy^s. jiire , quz 
novie» imerfnia co&oet redicum^ 
oegac IdeH^. 

55^. Paredriim^^l Qiax vicaeifU- 
niina breviora aiit longiora fnfis fu!s 
devolviinc.rup.ver£iilo. Idem. 

f^o. ifeic'} Ecvincetepoceris. hic 
cnimte^ciile Pluro,9ucm Pyliisaii- 
xilloadvehiemcm m EpiroiEanittk ut- 
tor infliSo vubiere fuperailL IdcM, 
PefiuHt ^ Kon uni popuib , fed ti plu> 
«ibttr>hnb bmnibus genribtti:t«/ mor- 
tnis , qnonim ncmcrus major ^pam 
vivenrium. Idem, 

^61, Nefieream] A Neflore regna- , 
cum opidum in Peloponefo occid. 
Idem. 5^5 
Pro- 

i^h TergemM^lSapay.jU Idem* 
^6^ Temd imlnere} £gc^i Dii, 
qui vulnerari : ^onim ex mloerc fan* 
gliis , vel , fi H mne i um aiidimiis , fjh- 
nics manavic. Vulnecaxahoceodem 
temporeab Hercule, Iano« alio Venos 
^ Mars^ ^IMomcde; PaU»s,ab Ocof- 
co; ipfcHercuIes, ab H^rppocoonri-- 
dis. ClemensfnPr(ftrtpc.&Amobius 
lib. 4. conc Genc. ccflsinciir. Velnmt^ 
SMmehu»'} Nattanc Amobiiis ilh.4. 
ApoUodor. lib. 3. Bibtioth. Hcnicr. 
Hiad. Jl addic fieftodasecMlemirine- 
re Herculem Marri vuliiecaiinflijciflc 
Idem. 

$6$. Af#ff»}PlutoqDimoniiisdo* 
minaoir. Ftmm^iuf. 

i$S* Fatmm'] FatumScyglsDonce- 
cludendx cn pocemioci £ico evince. 
Idem. Tn/hi&iitferii'} Primushjic 
de ledione monuit Dckius , cum in« 
tierprccttione didinfetis trifkm lods 
pcofpe^hmi, ^uia func locifugx : fcd 
Graterus , '^ia f rc ottincs Pall. & ve- 
tusinceiprcs, tri/fmri imfert dmm x4* 
dent lkee)j , recepic eam pdmiis in li- 
bcos. Atfalfumcfllilcemefleinferis 
tnflem « nifi qisaeinviris & improvifa 
conringit : ut Tanralo in Thyefic,Cer« 
bero hiac fabula. Phiconi apiid Ovi* 
dium in Pha£chonris inccndio & Sca* 

(ium Hercules Furbks; Aft.IL 
Profpedus pateat lucis) & innvts 
Limes detfaciles ad.iuperos vias* 
Iniinites potuit fle£lere cantibus 
Umbrarum dominos > & prece fupplici 
Orpheus» Eurydicen dum repetit (uaita. 
Qux nivas > & aves faxaque traxerat 
Ars , qua? prxbuerat fluminibus moras j 
Ad cujus fonitum conftiterant fera^s 
Mulcet non folitis vocibus inferoSf 
£t furdis refonatdariusin locis. 
Deflent Eurjrdicen Threicio» nunis» 
Deflent & lachrimis difiiciles dei; 
£t qui fronte nimis crimina tetrica S9 570 571 dom Amphiacal lapfa. At n6n fuit 
rriftis profpcQus Plntoni, cum 'PFofer. 
pinamiaperet. ValetKuFlacCusStfac- 
nekmi emtctlt , Ctutt Argoaaut^fc ad 
icpukhmm ejus !n Asitiotte etilenr, 
con^ifaim deledof hcioas, oon pco- 
led)»iriftem : nam& aUiman^ «f^ 
dent 4nnd0t affUert vhIuu : acikioz 
IlUdUtnf Mtnmrefttkthmt. Apiid 
Scatium Laio , ^uamqoam aH liiae> 
ffamfi manusedu£io , non deliiic liindM, 
tnbes urvidiA , 6c vox mifla cujuldam: 
Heu dukes vifitre feks filem^ reU- 
^umy Trifiierh4siterifmtMmenintrM- 
tttre tenehrM, Nec Protefilao, nec A- 
cluUi Polyzenam repoTcenti trifte R^ 
|ucem ce^ftre. £t cur rogabaiit , ut 
adeflent Gbi&;iffiiqi monitiiqueno- 
^faunis juvatent amicoiumdefiin^o- 
nim manes , Ci oranis illis fuperorum 
aipe^fais cri(Hs ? Nec Getbcro opus erat 
aiftpde , qui tamen fontei tantum 
siccece dica lucis cupidine dicituc 
Sutio. KtQst olim edituqi : trifiibus 
inferk^ &$c£cnircU5, necefuodif- 
fecentiam notavit Upfius* Hoc illis 
ptopriumcpitlieton omnibus. Nofler 
infca : ne&if dtems chses , Et ne- 
^ quiddMm grsnjiu* & trifies dees. 
,iEneide fezta,^iuB myfteiiaiUaapctit, 
l^yiqi trifik mme l»ttntmtiifttifitiHesj Quac* 

iUdem tenmt metfii lecdt fmfibi htum 
Infinttsfefereiretnmn : & metfiu £W- 
fhj^U. Lcicac^ Vii^BS4Kdifcm tri^ 
fiesfinefihdemes: apodSqitium^Pla. 
topi j dmdudnm repu trjfik Mttrtm^ 
ftum. ilttiToi Mctonft » tfifiifieiMk 
inmuMlihmdA : iK6f Horacio Ticjton 
trifiieemfefiHHndu Pteto.^icff^ m»> 
hihtnfPriJSk i^i|ic rofl^ f^^fcutrMtti^ 
fii utnhrM qrca caput MarCr apod Viig* 
£t^udeplttra«)«f(falodiob^a. Orenevm 

^6^, Immites^ Thcaduspoftain- 
fignisad ififieros defcendens ccpetitnm 
uzocem Euiydicen ilfccpcntc , dnm 
Aciibei vimfogetcc , ocdlaro, dchar^ 
camu ih tantum dcmuUitPlutona tc 
Pipfeipinam , ucilli uzorem leftitaer 
cent » hac lege 9 nefllam ante incuere- 
tur quam Miuperos veni/?er, ille verq 
impaticntia amoris rc(pexic , rece* 
pcamqacamifit. Pamahins. 

f7f. Nenfilitit'] Vocibas non ex- 
audicispriusinferis. idem' 

%y€. Surdk'} Ybiverx voqfesnon 
jttidfonnir, (tleiuibus/sfri digna. S{^ 
lentie MirMnturumhsdicere* Idem. 

f77. 7%reic/4] TlirddsfraHlicres, 
quzapudinferos. Idem. 

f 7S. Diffitilts'] UUcrymahilcs Plu. 
cdflcPcofccpina. Idenu 
. ^75- iS# ^l Qwin «Cipfi }u6l<^ 
C 4 infci'* ^ 40 . L.- AnN^I SENECit 

Quxrunt , acveteresexcutiuntreos, 
Fientes Eurydicen Juridici fedent, 
Tandem mortis 9 ait , vincimur , arbiter: 
Evade ad fuperos -, lege tatnen data: 
Tu poft terga tui perge viri comes^ 
Tu non ante tuam reipice cqnjugeiiii 
Quamcum clara deos obtulerit dieS) 
Spartanique aderit janua Txnari. 
Odit verus amor, necpatitur, morts. 
MuQus , dum properat cemere, perdidit. 
Qua? vinci potuit regia cantibus» 
Ha^c vinci poterit regia viribus. 580 585 590 infemi. dcqaibusiofra 7.7^0. ligidi 
lioec^CGNnmilerciicur Orphei. Ttrfud». 

59gu Vtt4w'} Ezjuninanc fceleia, 
qux qais apud fup^cos & in vivis pcfr- 
peoaiic , iiiB^si v. 7x7. Jdim. 

581. T4M^«»3Naiiacurbicde(cen- 
fof. & Orphei £ibula etiam i Virp< 
lio^ Geo^& Ovi<iio4. Mecamorph. 
tMycnologlam tiadic Lodan. ^s^ 
4t!^^X»y* Delcias. Mwni§'} Monis 
^bicri. Plutoaic^vicifti noso Qi^bni. 

58^. ,4>i§s2 Sopcrqs » folcm(S^ fideira , quibus dies /acra. iJejm, 

587. Tdfiiri. ] Piomoncocii Laco- 
nix , nbi ad inferos deiccnliis p^cess 
ciedebatiir,uc & in Avemo Italix,r*- 
m0n4ufntc***M»/ha E^itit, idem. 

590. Mtp4 Mn t i ^, ] Scriiw cum 
Fl. ^uM vincifftttU rtfff ammime. Al- 
rerum incerpieotio vioecoi. Hoc enim 
enim vcl maximc canncn , qiiodca> 
nimr. Bpecbiusbunclocnmimitams: mimtctmjmgtm, Gronqvius. 

ffi. Vinkmt*'^ Hciqiiis. FdttmmK ACTUSTERTIUS. 

H^RCULEf. 

SoUm e^t^Qfqite Deos precatufvemam HercuUs q^odj^ffiis CerBerum 
fuperis invifum traxerit, 

Olucis almeredor^ & coelidecus» 
Qui alterna curru fpatia flamniifero ambienS) 
Hluftre Isctis exeris terris caput; 
Da Phoebe veniam, fi quid iliicitvimtui 5515 

Videre vultus juflus in lucem extuU 

Ar- 591. /.Hftf] Sol. F^tnuUnus. 
^53. Alterm*'} Vcramque licm{. 
^ha;rium adccrnis vicibusluiitans* /</• f 9^ . /«^ m /«TMf txtuti 3 Ab 
Euryllhcb : ic hoc vcnla magjU di- 
gDus. Idtm»» 

V7* «T^- Hercules Furens. A^IIi. 

j\rcana niundi. tuque CGeleftum arbiter 
Parenfque> vifus fiilmine oppofito tege» 
£t tu (ecundo maria qui fceptro regis, 
Im as pet j^ undas . quuquis ex alto afpi(it 
Terrena, facie poUui metuens nova» 
Acieni refiedat, oraque in ccelum erigat» 
Portenta fugiens. hoc neias cernantduoy 
Qui advexit, & qua? juf&t. In pcpnas meas> 
Atque in labores non fatis terrse patent: 
Junonis odio vidiinaccelTaomnibuS) 
IgnotaPhcsbo^qua^que deterior polus 
Obfcura diro fpatia conceffit Jovi. 
Etfiplace^enttertiasfortisloca, . 
jRegnare p^tui : no&is oeternse chaos, 
£t no<5ke quiddam gravius, Qc triftes deos^ 
Et fata vici, morte contempta redii. 
Qnid reftat aliud ? vidi : & oftendi inferos, . 
Ipa, (i quid ultra eft* tam diu pateris manus 4» 6oq 60^ 6i<^ Cef. 597* Seereta'^ Cerbcmm damna- 
tam nntbdi. FsnuUf. Secretikmundil 
J.xxaicasi ArcMnamundi» Gronotriitf. 
C^Ufiitmdrbiter'} iupiter. Fdmsh. 

59^ TufecMiuW} ONeprancqm 
regis mada , qa« tiln ieamda forte 
contigermu. Idem. 

^oi. Faciel Novo hojos raoiillri 
9fpc£ta. Idem, 

tfO). i>Mo,] £go& lano; idiile- 
jiinr qui, «r/Pr fm^yfi. Idem* 

^04. Inpantul Adexplendum lo- 
nonis odium non liifiiduiit monftta 
cerrefhia, nifi, &c« Idtm. 

€0^, NenJMterrttfMtent,'} Vtfa- 
pra : nec/ktiiterrdfMtent :tEffregitecce 
Umeninfemi lovit* De tranquillitatc 
ammicap. 9. fine p0reimettia nec ulf^t 
efetfuffciunt , nec uiU nemfetiifstent* 
£ pift. 15 . Hae de tpie lequer , ud ifued te 
eener ferducere , filidum efi, f^ 4pied 
fhteputeutintrerfiti. Oebrevitatevita:: 
etmnefirekbene dij^foeati multumfa^ tff. AdMaidamcqiii^. Sciet 
tum fMuifie bec te mf u e ex ^ lukSt 
ferdtdifiL Gronovios. 
' €q6. /mmmv] Odioiirfeftznovcc* 
pevidiomnibosvivisinm. FMntak. 

6cy, Ignetd} Soli, qoiconda vi« 
det,iavi(a. Idem. ^ uefue '] Nigraoe- 
gna,qoa; videt Aota#ticas pohu dete* 
rior, qoia Stygi fobjechis, (^ ^uemfiik 
fedibm uexutrM videt meMeppeefrefiat' 
ii. Sort^dataconcefiPlotooL Idem.. 

609. Etfi} Quod 6. me legnaiidi 
rapoifter cam cbralibido,ocaip;He 012«- 
lii licoiilec iofema regna , qozcertia 
fortcDitiobrigerant. Idem. 

610. N§&it] Hi^mmdccccamvo- 
laginemzcemxno^. i.mocds. Id» 

0611. Trifies'] Pluconem&Proier* 
pinam. Idem. 

€ii. Futu} Sap.vttC$6^' Idenu 
6ii. Infirex.'] Cerbecom ad (upe^ 
rasaurascradora. Idem. 

614- XM*] nic. fuggcrt* Virgii 
C j Scd 4^ L« ANNiEl SENCCiB 

CeiTare noftra$> Juno ? quid vinci jubes? fy 5 

Sed templa quare miles infeftus tenet? 
Limenque facrum terror armorum obfidet? 

Sedtdmtnifit Dtm , ^fi Ja Tityre [ 61$. ^mdvfmijiiht/l Plo& fn^ 
iMMr.PapinJiis: Aftfm ge^tdffe iMtwr. vimci/u^, Gconovias. 
CcCtxdJ^hfOf. Oelxiiu. Tamdiu:} 6i6. StdtemfWjMxatmHeK.cat 
Sop. vetC lo^. fkTM^. milices tcmpliim obfideant. l>nM^« 

Megara. Amphiti^ton. Hercules. 

Theseus. 

HercttUmreMuemgrataturAmphHrjon^ iUi ejttsretiti narratfti» iit 
Uce resfiitt ; drnn Here. frojictfcititr ad eccuUndum Lycim , Thefem 
ngaluf ab Ampbttr, expmis » fiue afttdit^eresgefferiSHercttlis. 

Amfh. T Ttnimne vifus vota decipiunt meos? 

v^ An ille domitor orbis, & Graium decus, 
Trifti (ilentem nubilo liquit domum? 629 

£ft ne ille natus ? membralstitia ftupent» 
O nate l certa & fera Thebarum falus ! 
Teneone in auras editum» an vana frubr 

De- ^x8. Virmmie'] Fallit neme phan- 
tafia ; flntrideofiBinnfevciiiim i Fen» 
Inmaniifc. nondiiHiigpiiijac hicnova 
lcena , fed c onfffnuaHn: pr^rwipnri. 
Deifim» V^itef^ Sicapod Maro- 
ntin « noneKfii^dbao i£nec advemii, 
ilupefadbi AndrOiriUKlia* luececinido, 
&9aaericanipfiisfic«qnemvidec Aic 
vetd deeifimit vi§» j qma 910S |ng;i 
cog^cacione & defidetio fimcafix im« 
pcefiimas ; fiMile iHi ocuHsvidentttr 
admiaci. Idem. 

6%o, Mentem^ Ditisdomumor- 
cam&filenoem. Ftniskim, 

611» Sem'\ Taida , intecempco 
Cteonce & amKTo jxgnb. 

^13. Vermrnm ctrneeetfm» ] Pro- 
didit e MeliHeo Lipfius : TeneMe in 
mmmeditm» , «1 tMfi4 ftmr Deetftm 
umha ? Sed acer gecmaniotfic vetfus, 
aoa Itquere finetuL iUphelingitts 
luriurque pane recepta, parteiejeda 
hlbiidam confinxat : Vermmu eemc 
€erimf4»vMafrwer. Hafact xivales. & nu^;no noUent alii nonfimm qno- 
qneid commrtumn videii ; ceAcsfii- 
dnoc.mukif^Iaboianc, ncejusEn 
nobisfiKsantfidem. Cccdemusqnao- 
cnmvolimc , fed infupec etiamtUud 
veri ac hm* andcbeton, ut Lttdlios &- 
ceiet, i^^x^pShfffttfvnuluHumwQ 
ovftftH^j^Mmiu 9 ambos decepifie. 
Liquec vcto nobis Upfiani codids 
fcripturam omnem eile vecam » vd 
qnia folam nncis omnium int^etri- 
mus Ettnfqu iUam oftencac^ Nam 
quanto pius vivi fptritus plnfqueele- 
ganrix habeatiHud • Tememe im mirm 
editum , quam Verumne eeme t e rfm» 
minim eft ^uemqiiampofleignorare. 
Sc^um verfaom • tenm » afiedusooines 
pofiidet : & proprium eft iUocam,^uir. 
bus weceffimdines kmgumdcfidetatx 
ofeuntur isi(perJttx.Plaiitufi Rudenie; 
Vtvin mibiered» egi bee^tetemerei Ter 
remias Heauconc. Sslve miime ns» 
A. ami CUnia , fiitve, d, Vt vmiet i 
A^ ^alxmmvmne^Mdeo* Cl Tenmm HCRCULES FURCMS. Aft.IIL 4}. 

Deceptus umbra? tune es? agnofco toros> 
Humerofque, & aito nobilem trunco manum. 6z 5 
Herc. Unde iftC) genitor, fquallor) & lugubribus 
Amida conjux ? linde tam foedo obfiti 
Pa^dore nati ? qua^domum clades gravat? 
Ampb. Socer e(t peremptus : regna pofledit Lycus; 
Natos, parentem» con jugem leto petit. 6^ o 

flerc. Ingrata tellus, nemo ad Herculea: domus 
Auxilia venit ? vidit hoc tantum ne&s 
Defenfus orbis ? cur diem queftu tero? 
Ma6leturhoftis. Tbef Hanc fetat virtus notam> 
Fiatque fummus hoftis Alddx Lycus? 6^ 5 

Ad hauriendiim fanguinem inimicum feror. 
Herc. Thefeu, refifte : nequa vis fubita ingruat» 
Me beila pofcunt. differ amplexus parens^ 

Con- 

vefHbos. nam color hic lugrmtbos 
Qtxcls femper in oTu fuicjut apparec ex 
multis locis Euripidis » Homero IliatL 
«r. Plttcarcholib^<]ei4i]icuetiieiKia,^ 
in Apophch. Payiania in Arcad. feu 
1. 8. Romanxveroiatminz» nonfem- 
per, ucEUfo Bioodiu Qc Polydonis aiit 
.cumanr , fed aliquando in iu6hi camli- 
dacz, utex Tibcdto lib.3. ftacimimtSo 
deprehendi , & ez Vatrone, Dionyito» 
Valecio , Ovadio . & luvenaledocntl 
-Hieron. Mag^us L}.miiceUan.c.i4« 
Idem. 

62Z* Psdort'} lUavie & roidibtti^ 
Famutbhu» 

$ix, riiiV j Orbisimedeienru$ 
vidit hoc cantum ncfas, nec cepulit me 
abfence? Idem. 

^54. HMcftra ] lodigpum efl, 
6 Hercule,cuam virmcem hacin£imiac 
noca fugiUari , nc poft toc egcegia 
facinoca cam ignavi hominis iJmguir 
nemhaotias. £go potius vado incec* 
iei^cus Lycum. Idtm, 

^57* /A^MT.] A tetgo. fomcavox 
ignubus, quaehocordinevolant«uc 
una alteram i tergo confequacur.I>e/r. 

6i^. Drffer^ Amfhit. & MeSfrsm 

tlfum U AmipbiUy mdxamt dHnmextffata 
pu9 / Sic opcime locafia ad Polyni- 
cen in Piucniflis : teneelongetempere 
Petita vetit era ? Gcaviorem vis au£bo- 
rem? £utipidencape,apadquem£le- 
^aad Oreften : et ^^9» ^«»c»V, 
E^ ff"' rff Aw7«f. £c iUc vidffim : 
if^*f*H'izn xd^V' Apudeundcm 
Iphigeniaad breiien: t\ti v OVsf» 

Sed eciam apud Sophoclem £ledra ad 
Oreilen: If^ at ^pcir- O^.eifm 
?i0t9^ijffnd€i» PauUinus nono Na- 
taii Felids : diCy ^umfi, redilii f Tetfn^ 
iffiem tenee^ Niceta. Perdneceodem 
Qvidii lib. 7. de lafone : gratoHtm 
Achivi i ViSeremfu UMnf , avidiftfue 
implexibxe hsrent* Oronovius. 

6%^ Agnefieteres,'} AgnofcoHet- 
culera ex coris , humeris , & raana in- 
gencem clavam ccnenci. ^arnMhim» 
Fuit Hercules valde corofus: quod for- 
dcudiiiis indidum Phyiiognomici pa- 
tancf noiler Hlppoly ro : <^£^im Her» 
cuieesjemjuvenit tere^, Valerius Flac- 
cus: CeH^ktiuft^teri$TtryHthim'^ 
Delrius. 

M» LugHkrihm ] Hoc eil , atiads 6^0 44 L. AKNiEi SE^ncM 

Conjuxque differ : nunciet Diti Lycus 
Me jam redifle. Thef Flebilem ex oculis Riga 6^0 
Regina vultum : tuque nato fofpite 
Lachrimas cadentes reprimet fi noyi Herculem» 
Lycus Creonti debitas pcenas dabit: • 
Lentum eft» dabit; dat: hoc quoque eft lentum^ dedit. 
4mfh. Votum fecundetYqui poteft>noftrum deus, 645 
Rebufque lapfis adfit. O magni comes 
Magnanime nati» pande virtutum ordinem: 
Quam longa moeftos ducat ad Manes via; 
Ut vincla tulerit dura Tartareus canis. 
Tbef Memorare cogis a&a, fecura? quoque 
Horrenda menti : vix adhuc certa eft fides 
Vitalis aurz : torpet acies luminum»* 
Hebetefque vifus vix diem infuetum ferunt. 
Jn^b. Pervince,Thefeu, quidquid alto in pedore 
Remanet pavoris ; neve te fruftu optimo tf 5 5 

Frauda laborum. quas fuit dprum pati, 
Meminiffe dulce eft. fare cafus horridos. 
Tbef Fas omne mundi) teque dominantepi precor 
Regno capaci ; teque, quam tota irrita 
Quapfivit iEtna mater ; ut jura abdits^ 660 

Et 

i^fum MmpUxtnUs jtAet difirre Mm- | te cz ftcota & lacufidaiecordatiooe 
fUxmtdenu Lycmmultmfuirit. Farn. 

619, Nimciet ] Czfiis ibic mindus 
Plutoni didurus mc rediiile ab infcris. 
Idem» 

^41. Tufu 3 Abige ,6 MCgara, 
inGe{Hciani.cuquc6 Amphicryon,Hei- 
culefjiIvorerenavTiIcum. Idem, 

64U Si H9vi J Si bene oovi Her- 
culis commoci vires fulmineas. Idem* 

f^i. Vix itdhue^ Non naiiii cerca 
faris efl fiduciamead viulesautasre^ 
dii({e , caliganc ez diurinis tenebris 
oculi.necferuncfblislocem. Idem, 

^H* ^>*idquid alt9 peS§te'} Flor. 
^uic^uidtUfinft&tre, Plenlns. Gr»- 
tnvim, 

^5^ Fmd^M] Gioda,i*eavokipu- ptaoeriddoloris. FmmAim, 

^58. FM9mn«mwidi,'\ Vos d nu« 
tnina fopera , VoTquc infema namina* 
Ploto ic Ptoierpina > Dii ^uikmim^ 
feriumefMmmioritm, mi^*qu€ filen!- 
tes y ^e. Si^emhip» Mttdita le^m ,fit 
numine vefkf fendere res altm ttrtM & 
estigine merfm, Te^m deminmttem j 
OPluto, quidomiqaristcgnaomnes 
capienri. FurmUnm, 
■ 6^9. Te<pie^'\ O Proietpina, quom 
anziatua macct Ceres laboie affo 
quarnvicpetomnem Sidliam, ^tnam 
maxime , unde , dum fiotes colligetes« 
iPlucdnerapcacs. Idem* ' 

6€q, Irritu Sfuefvit t/£tnA ma^ 
terj 2 $ie noHif omnes. nec video 

^omo? -j Hercules Furens., Aft. III. 
£t opertaterris^ liceac impune eloquU 
Spartana tellus nobile attollit juguniy 
Denfis ubi a:quor Txnarus illvis premit: 
Heic ora fol vit Ditis invifi donnus» 
Hiacque rupes alta, & immenro fpecu 
Ingens vorago faucibus vaftis patet» 
Latumque pandit omnibus pppulis iter« 
Non coeca tenebris incipit priitio via: 
Tenuis relidx lucis a tergo nitor^ 
Fqlgorque dubius folis amidi cadit, 
£t ludit aciem. node (ic mixta folet 
Pra^bere lumen primus aut ferus dies. 
Hinc ampla vacuis fpatia laxantur locisj 
Ih qnse omne merfum pereat humanum genus. 
Kec ire labor eft> ipfa deducit via: 4? 66% 670 .«75 
Ut ^omodo hefc lonis cHc qpcit illi , 
truta » 4}uod erac in uno cod Com- 
menutocis, potius c^jMmuudm in 
4tthrM i ncdivioafle Simonem Vldcum 
Pidorifl , prodidi in Suipicionibas: 
quod iu Qaxah placuit Uno I>ou£e fi- 
Jio -» uc ezclamarec non cile quod hanc 
uicecMX iediionem pcobaicm » iacis 
iplamoienceroera Vetiuce ; ^aeilcam 
cecce » & cccri coc4 fic man coco » boc 
eil dtbrAy lh:o(ccpinam-s ccfiacumpar- 
iinil^o^dsomnibus. (frHttrm. 

6S§^ X^uisrm] IPicunoncocium La- 
«onia; ^- ubi ad in&tos dercenius patere 
credebacur. Supt^vctCsS^. Fdmahisu. 
JUajunfi nonniiOi « (fvUeo Hetacles 
vicino Cerberum ezcn^bun memo- 
xent > incec quos Xcnophon «*9«b«V. 
^ ^ttripidcB camen 00 j^ t/fgM^fAi- 
9m» iseneczparcibusiiic*nooderuac 
9» h»c omnia fabuloia cfccicnces , 
hunc^fuide qucndam immanem ier- 
penctm ftabulantem in fpecu Txnario 
acbiqfiKur , cumque ab Hercule fu- 
peratcun. Paulanlas, in laconids. Plu- 
.larchus in Theleo j pcchibec fui(2e ca- 
ncm AidonciiegjuMoiojlIbiiuii. Ds/r. €44» OfM/Uvit'^ Oftia & deicen* 
flim. FariuJfimt» 

M,. Cmu^ ] In cocum cenebroij^ nc 
nonvideatttc, vti <yi» vifum adiniil> 

670. ,f«/«4#f^i€«£«r.]Soliscai^ 
quam nebuiis vel Luna opecd , defi- 
dcnds* Jdem» 

6yu £$hulitMdtM.'\ \i>iviiane9 
plane, ne^longedifcemtmcur. Idem* 
Jio^tjk mixtafoiet ] ^m/m frhlw 
ceutf^gietit€tnfufiHUPbai9a AuttM 
mxMiaitfWUtsmenertadits» Aliilcjgk 
tMleneuduifiefiUt» idenu 

ey^VMcuit^iM^i Necumcnda* 
cur vacuum inctamiuidum. FMtfi^buHi. 
Scoicisincramimdum nullum , excsa 
etuidem iniinicumvacuum. Aiiiloce- 
lcs onuiino nunum cilt vacuura coih 
tendlCj lib.4. Phyiic Iib.i. deottU. 
lib. 2.. cle aslo. fcd concta Aciftote* 
lemCleoraedes, £nicum mundumia 
ipada leu vacuo infinito coniiftere « 
nidcucptobare. Delrim. 

tf7f. NeeirtUhorefi^l Facilu de^ 
fcenfm Avirni , No&et atftedies, &u 
Faiinabius* 

^7^. Y% 48 L. ANNiSI SCKlCiB 

Qua fede pofitits teroperat populos leves? 
Tbef Eft in recefTu Tartari oblcuro locus, 
Quem gravibus uinbris fpiiTa caligo alligat. 
Albnte difcors manat hinc uno latex: 
Alter qiiie to fioiilis t hunc jurant Dei ) 
Tacente facram devehens fiuvio Styga; 
At hic tumultu rapitur ingenti ferox» . 
£t faxa fludu volvit Acheron invius 
Renavigari. ciqgitur duplici vado 
Adverfa Ditis r/^gia^ atque ing^hs d^mtts 
Umbrante luco tegitur : hic vafto fpecii 710 7^5 yo^ P9fHUj leves f ] Mane; « am- 
has,HeicxkLOet,iyo6! Famdbm. 

709. EltiHTteeJlW^ lAofjaaSOk, Ji' 
^jiu idcm paiillQ poft':. 'MdUuuinac 
inrf Utex Aitery &c, hoc (enfu; ab iino 
codemqiie fooKc duo maiuKlarices, 
bii]cqaiecoiimilis2c UagAaus. Styx^ 
lnde uiibalencils , Jcfpumans^Ache- 
ron. il/rcr eciamhabeni(iii¥fecbip(d. 
& 6.C legic Mannica. ppoius .Daiiiiel 
poflea repofiiit ; mter» hot fenfu , ez 
^fofiindo erampit Scyx diicors fuo 
fonti. namfonsiUtnonadeoacereft, 
]i8c inqmecior. Delrim, T^rr^ri] Vid. 
HlppoLverf.S^i. Fmrnabim. 
. 711. Difcers'^ puolaciccsdivetfx 
nacnrz , alcer (juiecus , alcec imp^oo- 
fus. Fsrnahius* Florentinus i dianu 
ftcunda, dijfers. Gconovius. 
. yiu HimcJurAntiDeiil Inviokbi. 
lem. DiicuJiujuTMretiment.jtrfiHere 
numen. Qui vero pcjcrar>annum uoum 
(Sedies novem , al^sg nevem annes, ne- 
Iksae &c ambroHa incetdidtus, Deorum 
epulis arcecur. hic autem hoiios Scygi 
liabitus proprer auxilium i]tfod lovi 
adverfus Ticanas tuleruucSity^^filix 
Vis.Robur , Vi£loiia ; vel proptcr in- 
dicium confpiracionis deoium : vel 
~quod beaci ccslices perinferhiodium 
.tildkiamque juranc^s Ci obljganc ad 
remeorum nacurz comraciam iipeje- 
reni^ 5v| enini ^ fv^V,-odi, vel quod 
oiisdchoniimbus odiphabeiin^ » ^ •v ad pcrjucium ptocllyiotes fonc : vel 
quodonrnibuselenaencis anti<]iiioce(l 
aqda.: FSmuAiui. 

71$. TMcnUjicrnm ] Sinc mar- 
mure , vel quod ip(e fiuvius fete im- 
mocuseftt t«/quiaflaicuik>cisfieii> 
cibos. Jdene. 

714. At hic tumultu'] Immiibie- 
mix quidam Ubds k^oneni nnias 
m.C AH bine : aik, Hic^tdmdekt- 
ce opponirar voci Atter retCj 1 &. tuen< 
curqoe ipfiun noAd omnes. Crute^ 
rMSi % . > 

yiS^.Acberenl Agimrm.o, yti£i> 
FnnJrim» NoA <i^ inag^ Bcut^o* 
nun eft^ apud guem Alrxandcr Mo^ 
loflusfuiciitterfeihis, ^intiw, Uvinf- 
^iM. j^alcetEpiri* ex.Achecufiapa- 
ludc{K>ne Pahdofiam otciis » n^cis is 
{e cecqici&flQiniuibus » magnp impeoi 
in Mdryandinoa^m ( (^onfundic AcJ^ 
rohccm Bicby niie &L Epici }. .^egionem 
influcns. j^p^eu^ z* Argfnmtt*. hunc 
enim infecoruo» fluvium eflf aociqiti 
£ibula;ia)r. « jjuemjidmQdum f^c^Arec*- 
di,s.Goidii.libI 2. rctuni,Maced<>oic ic 
NympiipdQri Samii lib. 1. HeracL do- 
£Ufnnius Apollpnii SchoIialU» cocn- 
menijocac , Uh. 2« Argonauc qi^o po^ca 
dicic y jAf^iecome^ fnb- cerrz ipul^( 
yorvi.vo,uicibus>fand^nique Cc fumma 
yie ma)(inio ipecfif eilundvre. Pelrius* 

^16. I>i4J»/<£fJ.Vccq9ueHavioScj- 
ge U AjeimoattM.J^arnAkiusi . Hehcules Furens. A&.in. 49 
Pendenttyrannilimina: hoctimbrisiter; 
Mxc porta regniv campus hanc circa iacet, ^ao 

In quo fuperbo digerit vultu fedens 
Animas recentes. dira majeftas deo» 
Frons torva; fratrum qux tamen fpeciem gerat» 
Geotifque tanta? : vultus eft illi Jovis> 
Sed fulminantis. magna pars regni trucis 725 

£ft ipfe dominus^ cujus aipe&um timet» ; 
Quidquid timetur. Amfh. Verane eft famai inieris ' 
Tam lera reddijgra, & bbiitos fui 
Sceleris nocentes debitas pcenas dare? 
Quis ifte veri redor» atque sequi arbiter? 73 o 

Thef Non unus alta fede qusfitor fedens 

Jndici^ 

719- Pemdtm^l Piopicr^wciimtiw ^. Cmjmt i^f^Ektm Hma IH0& 
flcinindcdercendeiicnii. FMnMu. MdfieOm, 

7x0. HMjmrt»r§ffiuJ Verbum kle 
Wboneis regnis jc oUm bodic^oe 
Bfiirpa pw n. Xenophon «««Csr. /8. 

miuomg^ d^ih» Oiooonis Sicu» 
luslib. i^inXiyiifitmfiJOfJCrp' 

«C^£toV 9^^ ihc;r»/B«J^W7sf. 

wd^iunnfftt^kUlSin^ AcUe 
leonctoylum aA Xfcnophoiiic m. Ow»' 

7Z£. iticntsx.] Qtoa£«Jeiiova«i- 
vcaaefnm. FmiMaf. DhsmsfefUt 
ilc«,3 Flor. iiw. acoDOTiiis.' Plitoo- 
ais fonna edam i. CUndiatto deicri- 
bioic lib. I* de lapfa Ptofopii].*.i^ 
fMdifititm fiii» ,^tkigmfi€ vtrfkdu* 
Msfg/imgfidet i^mUtn^mmmUfm^ 
^ Sc€ftmfitu:jydm»0»fmm0j^' 
m nnhes iAjpernt • <^rfnr«idgfrr mw^ 
inttimfirtHM, Sed Senecam nonaii- 
Bquavic S^tifim. 

71). Frtfnuo ] lovis It M^pilini. 71^ S«d fulmhmmit. ] Sed loris 
^ciiacfiilminantit» Mii» 717. i^«M<^} IpfinttneshoK^. 

di« ■ fm mMm » - 

yi». Tmmfersmddijmm,'^ Poa 

nx imos^Jefi judifia de noc emi bqs 

& eaamiMi , i?«^ft«» Mfmdfi^et 

fitru teiMm vmf» 4>i^^ imfirmm 

$JkfimfUsmmt»m*Gig*Y,^7f^ ^fip Mtsfidt] ^TribqnalL Mritm 
^.jm* .Tk»tfiB>li«>>oniiibfelUo.'cnba* 
flatttiriitf^^fisnm: minoctinxiud». 
OBi^ltfbfidliainfiecioa» & loco inovfi- 
bwHuc; /afaieUiisiiidioes.deleg^u oce* 
baamr: 'thboiialecatjodiaimocdiiia- 

riomi- m^ip^^iMs* ^;uKecccte<« 

xos pcimus , & ^^nafipcz&s. yide P.oU 
Jenaniibri. t^onRomamc^^* -Oe/r. 
J^Jkm'i Vidc Agam. Tcrt 24. JFWnu 
QoseGioixSyfiiiiidicio prxecant: idco 
illic^i^itttlKibaU. Ciceio pro f on* 
teip^ f^mdhitfmf/fifitntijndicef 

jfmd. ^fm. f»^^^ f Qi^«c . n^ 

nifiKp g^yi fignifirar iudicio ptzefle. 

aoe[0|)ioiUbiiiQ; Acnfnidrficu^ 
.niit.r«finmdit^jMd€j^edi , Pr^rft^ 
fiui. po«ra qpxiuoximi£,tenusdaplcz» 

dc<^ Bc(h4f» tn CotoUac. ad PoIIc* 
. mm iib* 5. cap. 7* nom. i. vidc PoUc- 

tum iib..5, de foioRoman. Delrius^ 
D ^tdtttttl Judicia trepidis fera fortitur reis. 
(Aditur iilo GnoiSus Minos fero^ 
Rhadamantus illo^ Tbetidis hoc audit focer. Sedenf , ] Stdttt (bllemne ;udicibas 

doro judicabaot* de quD jdibi : inceiea 

«oofiilcre poces Pollec i. i. c. }• Lfelr. 

^ 7)i, Istdieis trefidu firs firtititr 

rtk. ] ^ Obfeivanccnnflatiim il RonuH 

ao ijdi» yerc , Mquo ? In ginvibus 

cnim & dubiis cauflistabellasliceris, 

'ۥ condenuudonis , A. abfblocionis, 

K*L. ampliacionisiniibnptasyindftam 

rel ui^nam conje^ias foctidonededide 

Tds veKalutemveirapidspericulum. 

Sedramdttbix & giavcs cauffie poP 

^r -cfle pcivatonmi quam pubtico^ 

'ruih jtuficionnn. Debebant eigo cfi- 

<«tre r-in pubfids>>kbdisfttt(]dBcfBo- 

Bibus.hocefle ftaum. Dtinde fii^ 

'AitBfn bi^ jBHKxakif fllikm |tcum , ^i 

nihii ad lem peidnec AUud cftici»* 

'^iara lef^, aliod/MbVnr/SrrM. Ne- 

Hno nm|uam vcr«MmicBtentix;hiii>> 

'nenr» cifi in umailik tabtfHx coi^iceu 

*1^UfUtfirtitiettifit msft« fiiditmfi¥teiit 

-tftlndioes legerif r^id «sfait. iicl«R pcc 

fQitcm.:. }udices forcc dncecc : quod 

^erar qpii^coriy »cbn|c^somi]iiim jn- 

"mtiiin ncMtinibcBrio lunaiBi >' cuibfhii- 

'inenim cducere,* qni legc f qoa Jo^ 

*dum c^etdcbanir , dcfinicB^ceat^ rtndc 

fefeai», ec:p6Reaifiafirtitie^ Hdcprou 

'prie : hicporro-perlynecdoehcnparris 

Jkdieidfitin pro ercime judEciapo- 

^itfctir. (^nenuMniodnm^yfii/tfrr; d^ 

'ferrt mmenypAfifihrf ^jdrtte^^tdmm-' 

'nidmj quzfinguljcpairesrontaccnla- 

tlonfs , pro legidmaacaifidonc , iea 

emnl a^culanai oid&nei8e opeie iatis 

frequ^mcracdpfdnmr. Orvr^oiM*^ * 

fS^' AudittariUtf] Legfsbam,\^«tf« 

tor. Nota in libris luris ; Audit§finm 

frineipit, muUtorikmfTAfe&lfTttefi^^ 

duditafis Judieum & magifhiitiaim ; 

' fiCaitditetiendeffe » pro in judido prae- 

' Ao eile, SC recimrgdudiimnmt pco rc- 

^dpere )udicandi munus , -8c fimiHa* 

*Au^or Dialogi de caufliscocr.ttloq. S(u4Htum virium detrdxijje erttiimi 
4uid$t9ris & tslmiMriM tredimtujn ^d* 
bHtJdmfere flnrimd eMjpMexpUcm- 
tur. Sic & in veceri niembcaDarcd«* 
pcum invcneram , & in margiiie fin ii- 
brtnotaverac Gcoiins. Potioc tamcn 
mihi (cmper Enufci codids audoo- 
cas,itt<]uo, AditnriU»» oimpcaria. 
cim hoc qooqpieveibomfbci Romanl 
(icproprium hac IigQificadone. Cice- 
ro poft redicum in Senara : Cnm L. C4- 
titiiff direftenkm meef n m kenemmim 
JutMdeundifetefidUemmnfeeerie. Cx^ 
iat Civilis primo : ^finm^ ftjten 
eentrvoetfim inttr Je melues Mnknemntt 
Jienjfente #d Cnfinem iu Jut ndiiiunf 
Bb. i.in Vau nntefmm imjm mH' 
tnm ejfei « nntemmm neenmm eemtie' 
nerfimfmam. Vakr. Maxim. lib. 3,7. 
Scifie ettm effidnm Bndi mm eimamfe' 
•deret » triinnmijimmmdenntemtm mdem^ 
fnmintrdmeemn befHnmernt^ juiiwm 
msinfe/hnmmdiemfeeereji^it» idtm 
lth.7» 7» Afte^tmditurdimmtJnp^ 
fim &nnftimmniMerit & Jiifremm Jm" 
dieimimftehnitmtJSieaecaiit TrangntB. mrkmnm* frmhr edemmikue mdfijfmi 
■verkmfremmmeimt. Groaov. Cmefiiml 
Cretenfis.iCnoflbCkctciirbc. Fnrm 
Minetjire»'} RhadamaiHnm dc iEa- 
comlovis filios.Kgcs infiosiiiiibaiBm 
|t«iido pcsefedt Pluio » .Minoa aibi- 
«um inAiciiic « £ qnid difiicile ant 
iaeffiiitinddmm^ Eedetejfkndidm 
MinerFeeeriemHnttim. Canab. Pof- 
-tafi tcesiiifrBOiiun indiccs cotdHwom- 
lunt , ficor&^ffacD in Goigia. Idcm 
taBMnPlato>ifrApoIog.SocRKisy 9c 
dctto i^ltafouL MSnoi , Rliadanian- 
tho , & iGaco , ^narttim afl|imgiuic 
TriptolCittim. ^irinr, 

734. Ti)etidosh9eMnditJirer.'\ De 

Bene£ 3, it. At^ de iujmiii demi' 

\ nemminfenin fd^ mmdint , fefitns ejt. 

GCOBOV. Hercules Furens. Ad.III. 
C^uod quirc]ue fecit, patitur : auftorem fcelus 
Repetic, fuoque premitur exemplo nocens» 
Vidi cruentos carcere includi duces, 
Et impotentis terga plebeia manu 
Scindi tyranni. Quifquis eft placide poteds, 
Dominufque vita; fer vat innocuas manus, 
£t incruentum mitis imperium regit, 
Anima^que parcit: longa permenlus diu 
Felicis xvi (patia, vel coelum petit, 
Vel la^ta felix nemoris £ly fii loca. 51 

735 740 Orooov. Thetidig] JSMs^tetPda^ 
oiiTherispepcricAchillefn. ftmuA, 
7iS' ^iud qmfjme Ji Vid. iiiptl 
ver£ ix^. Idem. 

7)tf. Smefie'^ Slbtnbnimpciamis, 
CTudelis, quivimspkbiiofligeEever^ 
l>cragandebat. Idim. 

7i9' StS^ff'* ] Q^cQOtfxt in vi-^ 
vis doa inrolenriam u/iis eft ruapo- 
«enda, vel ^iquis pbdde iibi (mixpt 
ttffe^tibus impeEavit , vita ituc xqtas 
niodcratot. Idem< 

741. Animeiptefmeits'] SlvtOktt- 
ttt le^o, vcciot quoquefoiecimer- 
pretado Gniteri , suiime fsreere eilc« 
fniQus commoveri 5c modcrari ani- 
mo. Sed piane libec oprimnf dni^ 
m^^pgreit. Gronovios. %Animm^ 
psreit; 3 Id eft , vitsrciviiim. FMtuib, 
Haud alitcrtri^ noftrorum , 6c SdK>- 
liailes: tanto<)oeconfidenciusadmifi* 
•q^odplacctet Lipiio, JMria» Com- 
mclino. Qm tamen , Anime p^ity 
hstc imetprccantur , m» cantsminat 
snimntm eritdelitdte, neCdo an £uis ex- 
primanc vim vcrboram : patdt enim 
animo, quicimodetafur». quidnon 
indidget. Ovidius hb. i. de Fonto 
£leg.vl. PMftendtimefiMmmemifera- 
hile vmlmt* hiUetKti, Arnobius lib. 7. 
advecilGentes : Vtfmvniiptifiemes^ 
ammu fmemit<, stkft i m e t nt q m pbrati' 
' $m,fm0ereuUst fiiimU*ye4jmmke$ tfmie* 
etccipimm , ^hm snMcaee fe pefint. 
Qucm loaim iojuric vczat Coivius Judet 

KotisinApuldimilJb.8. dnro modo 
tencat icicribctc , ^ laerimkfmesmtj 
modo, ^ suumes fAfcssit. Gnitems* 
Lenga ] Poft longam & feliccm vi- 74). Velcmlmm\ Vdpcc 
«if » in divocnm noraeram leictiuc» 

744* Veilmtsl Vd raigtatinElf* 
iium. vid. Tlraad.veiC^^a.. Idem, 

744. NeneetisEiyfihcmt Jssdescfie^ 
tmrm, ] H^diitioAiocilaGcntCfO» 
volencedid » icsesamncs , qpi coni 
animopopttloc regBnc» fieci a mone 
judioesinieromm ; npn cnim tancum 
ncs 6ccc6 fudioes Phtoncra , icd 9c 
Tripcolcmam sf^ mAMf 999* ? 9fU* 
^esw Xr^MM f >2^i.idem9ie Hercnii 
ptomitterc Ghocnm in Oeoco, v. 1 5 %ۥ 
.NooiUepide. Prim6 cnimmcminiile 
dcbemnrin Elyfio ii^ ^irmqiie ima- 
ginem pciiHni mufierir» <|uo vi vus fim- 
0dbat8r«Ecfi»e: ucmiannnoaikilldi 
, judiGace, qui tcligpoii jndices in iqpcris 
fiiiiieot. Ovidiflslib.4.P4r/^/MiMii» 
cehin-Mnt , fgrs imiteSsityrmmtii : Psre 
mliqiuu sate* smtitfsst iraitsmn»a vits 
Eseereemt: sUismsfsarteme fttstfanAceer'^ 
cet. Dein coovcnit luec fidfio puklifc 
iUis , quz modo nocavimus defocri-* 
rione jiidicum apod inicros. oam au- 
etor Mmoi, .£aco, Rhadamaoto, non 
tam indicum aptat pctiboam , quam 
Quaelitotum vel prztonnn , qai cum 
fuo ^iiiqae confilio ielcaoiuffl iu<0. 
t> 1 5^ L* AVVMI SENECil& 

Judex futurus. Sanguine humano abftine» 
Qujcunque regnas. fcelera taxantur modo 
Majore veftra. Ampb. Certus inciufos tenec 
Locus nocentes ? utque fert fama, impios 
SuppHcia vinclis fsva perpetuis domant? 
Tbef Rapitur volucri tortus Ixion rota. 
Cervice faxum grande Sifyphia fedet. 
In amne medio taucibus ficcis (enex 
Se<5tatur undas, abluit mentum latex^ 
Fidemque cum jam fa^pe decepto dedit» 
Perit unda in ore : poma deftituunt famem. 
Pnebet volncri Tityos xternas dapes. 
Umafque fhiftra Danaides plenas gerunt. 74S 750 755 aimcaBfascognorcaiit. Hasetgo<)e- 
<udas vuk coafcribi ex Vmbmpio- 
^.ittmflcmagiftiatiiiimi Gnmvim> 

746» SceltrMtsxantttrmMU li^frt 
-vtfriu ] Sic & £cmfi3i$» tyaamfirA. 
Inieipce» : ple3mirar maiore modo 
^aamhicapud oos vel maJQrejiien- 
•£iia&pcciia« qiiamiceletaconimiila 
ctam, cnm qoii^ paeamc eodem ge> 
nere qno peccaric. Perperam. Ait 
'enim : veftia > 6 reges & lDagiftia<- 
~cus , fcdera habenmrgraviom&ma- 
^^e modo poenx affidunnic qoam 
fcelera privatoiiim & tenuioiamlio- 
mimnk £llautemveTbam,^uoamac 
uriSeneca. Declementia«i,7.(^4^. 
filvtr$ iUilicet & ^t$mUi vult » UuuKrt 
iittm» Ad Maidam c i> tdmiep^d- 
qie mdlum tft qMHtiiUuduuunnmm, 
£piiL 24. ejnidcitmfi» iUitd eft mdlum, 
teeum ipfe metire , & timerem ttutm 
tdxa, De benef. 4, ^6. ifitanti fremifii 
meiverbdtaxentitr, Gronovius. 

7fO. Rafitur^ lunoaem de adul- 
terio interpellarcaufus e nube , quam 
lupiccrpro lUnonerubjedc,Cencaaros 
genuir. Dum vero glociarac iecnm re- 
gina Deonim rem habuine,fttlmine ad 
inferosdeccufus rocac ferpenabusim- 
' plexxalligaras veiviturafiiduiuj dum 
'finfifft^fifftjHt* Facnabiitt. Errant 

7fi. Ceroiee'] Vid. Hjppolyt. vei* 
fum tii6. Itkm. 

7f£. Imamne'} Tantaliis,veIqao4 
Pdopcm diis epulaodam appofuiflHi 
vel quodad deoium (ccceta admifliis 
ea evnl^iflet , apud infien» Eridano fl» 
mcncotenusimmerfiu, ^juBrhiefm 
in aiptk & fema fngaeiaeafttu, vide 
Tbyeft.;(tt.i. Idea^ 

754. Fidem^2 Cnmjamledllcc 
Tancaloipemiepodecamcapetr. IiL 

7^6. PraUt} Vide HippoL vec* 
fam itiS. Idem. Titym ] Lucre- 
rius: Sed Titym nebii bic efi, «t O Mmrt 
jaemtem^ ^mmvelnerei iaceraHffOt,' 
^exe/famiimanger t AntaUa^navit 
fiimdmittetfedikeemra* clcgaiiter hxc 
explicac Pitfiius lib. 18. HietOgljrplu 
Deirim. 

757. Vfmajfm ] i^Danaifilijeqme 
dc Belidesabavo Bclo.patris juifiimft. 
ricos fuot y filios i£gypti » prinaa no^ 
pecemeium onmes ad unam , hac por* 
nadamnaca, ucaquampenuiisficulis 
feu umishauiiences dolium iiemper- 
fbracum impleccnicanciir. Famabim» 
Danaidef flenatfentnt»'] £cnifcitt,^f- 
rnnt, Pamm incercile put^ : tamcQ 
hoc feie veibo hac «n ic uti «»afcTn«-- 
Plaucus Picudok) > Nem ftmii refeftm 
I ftamfimkmi^mimmffrmi Qmo Hercules FuitENs, Ad. IIL 53 
Krrant furente^ ioipias Csidmeides. 
Terretque m^nfas avida Phineas ayis. 
Ampb. Nunc ede nati nobilem pugnam meif 7^0 

Patrui v.olentis munus, tofpolium refert? 
Thef. Ferale tardis imminet faxum vadis, 
Stupent ubi undae, fegne torpefcit fretum: 
Hpncfervat amnem cultu & afpedu horridusy 
Pavidofque manes fquallidus geftat fenex; ^6$ 

Impexap^ndetbarba, deformem (inum 
Nodus coercet, concava: lucent gen^» 
Regit ipfe conto portitor longo ratem: de re ruAica cap. i^x. p eptando ntn 
fluet y uti terra/itiap , a^uamirrigato 
leniter fn aregd : fi nm hatebU , mde ir- 
jige^ , gfrite inditeque leniter» Plautus 
Ca^oa: ItateaggerwidacHrvoma^Ha 
.fitciMnfrobe. PcEiiulo ; Aggerimdaque 
^JM fimt viri due defe^i. Grono- 
vius. 

758. Cadmeides.l Cadmi/ilixAga- 
Te , Ino , Auconoif, quz Penthcumdi- 
lacecaverUnc. FoTHabim. 

7^9. Avk.1 Harpya. vidc TThye- 
ften, verf. 155. Idenk, 

j6i, Patruil Acccpitnc C<:rb.doc 
mun i volcntc Plucone patcis fui loyi^ 
fracrc , an fpolium abinvico Plucoflc 
abadum? Idem. 

y6i. Stupenteubinndal Ecnifcus: 
Stupentuhi unda,fegne terpefiitfietum. 
Non pejus pcofedo quam cztcri. Cre- 
newm. 
7^4. Amnem'] Styga. Fanfabiu^. 
j6^, Paxfide^fnane^'] Animas tre* 
mentes. Id. SquaUiduig^atfenex;'\ 
Def. Hcraljus qon fatis aequo animo 
iercffy?4f,malicquex«^^r4 1. Adv. ii. 
}llu4 camei) omnes habenc libci. It nc 
omnino condemncm , facic Cornelius 
Celfus, qui geflacioncm navi agnofcir. 
Lib. 1, 14. Gefiatienun^ levifiima efi 
pavivelinpertuvel infiumine ^ vehe" 
tnentiorin alte mari. Nat. quxfl:. 5* ulc. 
'Peditventts ut commeda cujupjue re- 
^nitfimnt eqmnmia ; mm h$ l^gtQtt^t Hic 

equitemtpie gefiarenti Htpemieiefiren* 
tibmarmatranfveberent. Tacic.lib.i« 
hiftor. Ex urbe atque Italia irritamen' 
ta gula gefiabantur , firepentibm ab 
utreque mari itineribm, Gronovius. 
Senex'"} Charon, cujusdefcdpdoez 
iEucid. ^. pep(^ Eamabitu. 

766 f Impexa} Cui plurima ment0 
Canieies inculta jacet. Idcm. Defer» 
mem] Sordidmexhumeriinedodepettr 
detannSuf. Idem. 

7^7. Concavalucent genatl Gfe^- 
les libri.fic habcnt: luccmque velab 
oculis vcU ma^ic excremafuncimar 
ginad. Plane Imaginofum. £t ut Uven" 
tes paullo honedius quam tugentes 
conjeccrc : camcn poddimusliberac-i 
ccdic illis , exquibusolimprodudum 
Gik y Jqualient. Quodnimprzcedcn^ 
cerdus vcrfus rcfutec,lcgas ccnfeo cum 
Nic. Hcinflo : eanfaya pallent gena^ 
-^olus cnim co(oc ha^enu^ indcfcrir^ 
pcione Charpnds vicletur omiflus. Sic 
^pud Ovidium , Invidia Pallor in or^ 
fedet. Sic Scado pdma Thebaide ipOil' 
torque rubot/jue Purfur^ai hauferegena^ 
Idem lib. i. Pajitnteii ere^a gena^. 
Qconovins. 

76^. Portiter'] Velquiapor^dum 
capic , qno refpexit Piopcrdus : — ubi 
portitor ara recepit : vel quia vehic. 
nam pro veciorc fimplidter utuntur 
Columella » Lucanus , U Martialis, 52 L* AwMt SENECil& 

Judex futurus. Sanguine humano abftine» 
Qmcunque regnas. fcelera taxantur modo 
Majore veftra. Ampb. Certus inclufos tenec 
Locus nocentes ? utque fert fama, impios 
Supplicia vinclis fsva perpetuis domant? 
Tbef Rapitur volucri tortus Ixion rota. 
Cervice faxum grande Sifyphia fedet. 
In amne medio taucibus ficcis fenex 
Se<5tatur undas» abluit mentum latex^ 
Fidemque cum jam fa^pe decepto dedit» 
Perit unda in ore : poma deftituunt famem. 
Pnebet volncri Tityos xternas dapes. 
Umafque fhiftra Danaides plenas genint. 74S 750 755 cumcaBfascognorcaiit. Hasetgode- 
-cudas vulc coarcnbi ex Vmbiispio- 
,.ium Sc mapftTanmm. Gnmroim» 

74^. SceliTM tsxantttr mtd» Id^jff 
'Vfriu ] Sic & £cmfi3is, Tuaskmfir^. 
Imeipces : plcdaonir majore modo 
^aamhlcapud oos vel maiorejnen- 
£iia6cpCBna« qaamrceletacommi& 
ctam, cam qoiiqoe paeanic eodem ge- 
nere qno peccavic* Perperam. Aic 
'Cnim : veftca , 6 reges & magUhar 
~cus , fcdera habenmrgraviora&ma- 
-|ore modo poenz affiduncur qoam 
fcelera privacociim dc cenuiocamlio- 
sninnm. £llautemvecbam,i|Uoamac 
uciSeneca. Declemenci^«i,7.(^4^. 
plvtf iUilicn & ^jnmti vtUt , tsxMre 
iittm, AdMarriam c. x^. tMti^p^d- 
qne mdlum 9^ tpumtiikitdt^uummm* 
£piiL 24. ^uittcMm^iUmdeJfm^lmm, 
teeum ipfi metire , & timerem tttum 
tdxa, Debeoef.4, 3^. ifttanti fremifi 
mei verba taxentur, Gronovius» 

7fO. Rafitur^ lunoaem de adul- 

ccrio interpellareaufus e nube , quam 

lupitec pco lUnone fubjedr, Cencauros 

genuic. Dumverogtociaraciecomte- 

: gina Deoram rem habuine,fulmine ad 

io^ros decrufus cocac ferpencibusim- 

•■ plexxalligaras velvitura/iduuiy dum 

'firefi^ipfteflfft^ue, Faioabiitt. Errant 

7J1. CrmVe] Vid.HippQlyu vet- 
fomxit^. Idem. 

7f£. Juamue'} Tamaliis,veIqao4 
Pelopem diis epulaodnm appofiiifiecs 
vel qoodad deociun iecteca admiiSis 
ea evulgaflec , apud infiecos Eridano fl» 
mcncotenusimmerfiu. ^uarnsfim 
in aqitk & pema fugatiscsftdt, vide 
Tfayeft.aa.i. Idam, 

754» FufeapjMs] Cnmjamledfe 
Tantalo ipem fe pofle eam fapftr. Id* 

75^. PrMket} Vide HippoL ver- 
fum 112,8. Idem. Titym ] Locre- 
dus: Sed Titym ueUt bic eft, it^ ame r t 
jaeewtem^ ^memvelueres iMeraut^ait^ 
muexe/tmimmmger <, AtttaiiM^isvit 
fiimUiMtterfetUkecurs, elcgancer lucc 
explicac Pitfilus lib. i8. HieCOgljrplw 
Delrim. 

757» FfM/ftf ] i«DanaifiIi«qme 
& Belidesabavo Belo,pacris jufliinia- 
ricos fuot y filios iEg^pci > pcima nodie 
pecemenuuomnesadunam, hacpor* 
nadamnata, ucaquampenuiisflculis 
feuaraishaurientes dolium icemper- 
fbraram implecenicancur. Famabiwt» 
Danaides flenmferuut»'} £cnifcQs,^f- 
runt, Param incecefle puc^ : camca 
hoc fece veibo hac in cc ud mahinr. 
Plaucus Picudok) » Nen fjurit teftftm 
fiamfimbrmi^mknmffrmi Qno Hercules FuitENS, Ad*IIL 53 
Errant furente^ ioipias Cgdmeides. 
Terretque m^nfas avida Phineas ayis. 
Ampb. Nunc ede nati nobilem pugnam meif 7^0 
Patrui y.olentis munus, tofpolium refert? 
Tbef. Ferale tardis imminet faxum vadis, 
Stupent ubi unda?, fegne torpefcit fretum: 
Hpncfervat amnem cultu & afpedu horridus, 
Pavidofque manes fquallidus geftat fenex; ^6$ 

Impexa p^ndetbarba, deformem finum 
Nodus coercet, concava: lucent gen^, 
Regit ipfe conto portitor longo ratem: de re ruAica cap. i^i» fi ftdndo rnn 
flHtty uti terrafitUp , ^qiuunirrigato 
leniter in 4r«4< • finon hatebif , mde ir^ 
rige^ , g^te inditeciue leniter, Plaucus 
(^oa : ItM te Mggenmda enrvem atjM 
faciamprebe, Poenulo ; Aggtrundsfu 
^M funt viri due dtfefii, Grono- 
vius* 

758. Cadmeides,'} Cadmi/ilixAga- 
Te , Ino , Auconoif, quz Pendicum di- 
JUceravecUnc. FarHobim. 

7J5. -4»«f 3 H^rpya. vide Thyc- 
ften, verf. 155. Idem* 

j6u Patruil Acccpitne Cprb.doc 
num i volence Plucone patris fui lovi^ 
fracre , an fpolium ab inviro Plucoiie 
abadum? Idem. 

y6i, Stufenteubiunda'] Ecnifcus: 
Stupentuhiunda,fegfie terfefcitfietum. 
Non pejus profe^o quam czteti. Cre- 
nevtiu» 

7^4. Amnem'} Styga. Farf^iw, 

y6^, Paxfidetmane^'] Animas cre* 

mentes. Id. SquaUidusg^atfenexs'} 
Def. Heral<ius non iatis aequo animo 
f^tttefiatt^alitqueyeiii^f x. Adv. xz. 
}llu4caineQomneshabenc]ibri. £cne 
omnino condemnem , facic Cornelius 
Celfus, qui gedationcm navi agnofcir. 
Lib. 1, 14. Gefiatienun^ leufiima efi 
pavi vel inpertu vel influmine , vebe- 
ptentierin alte mari, Nat. quxft. 5. ult. 
'Deditventos ut cemmeda eujufque re- 

^ni/fierentcfmiimiat Mnntl^gien^t Hic 

etjuitemque gefiarentj utpemiciefiiren* 
t^mearmatranfveberemt, Tacic.lio.i« 
hiftor. Ex urbe at^ Italin irritamen^ 
tn gula geflebantur , firepentibm ah 
utrotfu mari itineribm, Gronovius. 
Senexs'\ Charon, cujusdefcdptioez 
iEneid. ^. pep(^ Famabim, 

766 f Impexa'} Cui plurima menta 
Caniciesincultajacet» Idem. Defer^ 
mem ] Serdidm ex humerit nede depenr 
detami^, Idem. 

767. Cencavalucent gena»'} Gre^- 
les Hbri.(ic habent: lucemque velab 
oculis veli ma^ie excremafuncima« 
gitucL Plane iniaginofum. £c uc liven^ 
tes paullo honeftius quam lugeutes 
conjecere : camen podifimus liberac-i 
cedic illis > exquitxisolimprodu^kun 
faxt , fftaUent, Quodnimprxceden^ 
cercius vcrfus refucec,legas cenfeo cum 
Nic. Heindo : eenfova paUe^t gena^ 
-^olus enini color hadenu^ indefcci» 
pcione Charonds videcuc omiflus. Sic 
^pud Ovidium , Invidia Pailer in or^ 
fedet. Sic Stado pdma Thebaide :/^/- 
lerque ruketque Purpur^a^ hauferegefioi, 
Idem lib. i« Pafientei treHa genae, 
Gconovins. 

76$, Pertiter'] Vclqiuaportodum 
capic , quo refpexit Properdus : — ubi 
pertiter ara recepit : vel quia vehit^ 
nam pro veciorc fimpUcitcr utuntui 
Columella , Lucanus , U Marcialis, 
Utlrim* 54 L. ANNiClSENECiC 

Hic onere vacuam littori puppim applicans 
Repetebat umbras; pofcit Alcides viam, 
Cedente turba : dirus exclamat Charon; 
Quo pergis audax ? fiftc prbperantem gradum. 
Non pa(]&s uUas natus Alcmena moras, 
Ipfo coadum navitam conto domat» 
Scanditque puppem. cymba populorum capax 
Succubuit uni. fedit, & gravior ratis 
Utrimque Lethen latere titubanti bibit. 
,Tunc vifta trepidant monftra, Centauri truces, 770 775 Lapi- 7^9. Litm'} Cicenoii.adpecendas 
animas. FanuAim» 

770. KeftttbnfmmbrMti ] Fieipienti 
vido libronim omnes&edici&fcri. 
pri fe^iiorcs , «niiw. Quod dum nu- 
mero ingeiencium , velut iiiperitirio- 
ne , ligiitos eniditoium aninios tencc, 
gpnoic ridicttlas , quod necelle fiiit , & 
infaoas inteipc9C9Ciones. Nam , quid 
cft: uc£uafinsezfceiideicc,rcpetebat 
altampaladcm? qnam iUifententiam 
perlpioiam eile aiunc Siadlicusad> 
vetccbac , non eodem momento lepe* 
ccbac undas: fi rcvchcbacurinaltum* 
non unocemporclicoripuppemappli> 
cabac. Ac forte ftetic in prora undas 
repcdcuro fimilis : immo adco undas 
lepecens , quod animx minimo mo- 
menco cymbam cranc ceplcturz. Fa- 
%tox hoc eile fubtilc. Quafi tamen evi- 
^iilent, repetert wtdMdid navem, quac 
iixbdu^ non fuic, auc portitorem, qui 
nnllamezrcenfionemrecic. Nam, ut 
iterando , VntUt tundns , iigniiicaverit 
Charon confcendcndum eife , ( quod 
uni & alter^viro etuditoalludiavic) 
cercus fiim , fi (ic loquebacur Charon, 
nulli quidem Lacinz Vmbrx intelle- 
^^umfuine. Putaflent (iquidemeum» 
ut Teia illa apud Pcopertium , aquas 
indamafleiucendio: auc laecariaquis 
cbnrpet^is , ut illi apnd Xenophoncem 
& Scacium : & Cic camen poerice ma- 
gis quam humane locurnni : nifi forte, 
concra votum navigantium opcaicil* lum tempethtcm. Neminem cercc ad 
navigandum vocantium illae (uipica- 
tenturdicerc, VndM^ unddn, Defina- 
mus ineptiarum. Xepetehdt umtrm^ 
ut Lipfianns , criam Ecrafcus. Hoc 
crac onus, quod ilic ex litoievaaia 
nave idcmidempeterecredcbacar. £t 
fi nuUnshabetctlibcr, camcn icacflcc 
rcfticucndum. Peccantfecurznimxam 
follidtzquemanus. GrvmvnM. 

771. Cbmens ] Arbiter & luvena- 
lis vocant Porchmca : liic Sac }. . ir- 
tmm^nerwtimberretPtirtbmen: ille 
vero, vixnsoitsPertbmem i nccftii* 
fha geminantur hae voces. aliud enim 
tuvitar, aliud facpe ponitoris offidwn. 
Delrius. 

jj^, Cymbal Gemnit fnb fenderw 
cymbs SntHk, & rmdtamscctfit rimt^ 
fsjraliultm, Farnabius. 

77^. Sedit y& gravierrstit'] Scri- 
pfit, opinor,yf(t^ir. Gronov. Gravier'] 
Oneraramajoriponderc , quam ibie» 
batadve£lisumbris. Famsbim. 

778. Tunt vaiin trepidant manfira, ] 
Opcime Florent. Tunc viHa treftdsmtn 
Senfus formatus e Virgilii fexto : xAt 
Danaum preceres sAgamemntniatpt€ 
fbalanges Vt videre vimm , fidgentia' 
tjue armaper umbrtu , Ingenti trepida- 
renutu. Gronovius. Centauri^^ Om- 
nium rerum fimnlachra apud inferos 
efle pechibencur , ficuranimsapud fu- 
peros: hzc vero vi(b vi<^re crcmue- 
runt. Hercul. Oet. 170^. Fanabime» 55 

780 Hercules Furens. Ad.IU. 
Lapitbsque multo in bella fuccenfi mero. 
Stygia? pdudis ultimos quxrens (inus 
Fecunda mergit capita Lernsus labos. 
Poft harc avari Ditis apparet domus; 
Hic fxyixs umbras territat Stygius cams> 
Qui trina vafto capita concutiens fono 
Regnum tuetur : lordidum tabo caput 
Lambunt colubra? : viperis horrent jubx: 
Longufque torta (ibilat cauda draco^ 
Par ira forma?. fenfitutmotuspedum, 
Attollit hirtas angue vibrato comas^ 
MiiTumque captat aure fubrefta Tonum» 
Sentire & umbras folitus. ut propior ftetit 

Jove 

accxdenieinvccecni^ Ut>rani ^furre&M 785 790 Hos etiam com Hydia ^rg. 6. ^eid. 
infbiibu^ iofeionim flanuc. Delritu, 
Quos Ixion e nube ^equlllc £nginji 
fiipernehumanafbcma, in^ae e^- 
oa: hiptimiex^quispugnabant^ucdc 
Lapichx frenos & flrataequommin- 
venifle dicantur. Vcerque The(laiiJs 
populusfiipecmerofccoz , nc inPid.- 
thoinupciis^ F^nuibitu, 

779* Multoad heUa fiiceenfi mert»^ 
Aberacedicisolimprzpoficio. Ad|edc 
Pelrios hanc e fuis , fpieca qu« erac in 
Lipfiano, in beiU : rabrctipjScque Gtu.- 
cenis, etfi omnes l^aU.carerencutto« 
vis. SedLipfianopraeftacaudotitatem 
£ciafcus. VirgiUus lib. 11. .^neidos: 
Slu»s uki confert9f atdere inprttlia vidi» 
Siiius Icalicus tibrf . in^fftatmjtt» & 
MMTtem & pr^lia & hejtem Iffiim* 
Gronovius. 

780. Sty^A 1 Hydta mergit ima 
Stygc capica fcecunde cepullalancia , 
fup.verr.189. FarHahim, 

784. Qm trina ] Cerbertit kd^ i»" 
gtns iMfrMtnreffmtrifauei Perfindt» Id. 

787. SiHUt"} Pilos Iiabec ferpen- 
tinosficDraconemptocauda. Idem» 

788. Parirafirmm,'^ Terribiiisfoco 
ma« tettibilisita. Idem, 

790. AnrefitbjeSafonum, ] Lipfius 
tOQta4sx^fnhe&4» ^^coctc^oniec^ exliil>endo, inveuifiec , tamen refzaga- 
tutvitdoehis: ptimum cumvideacuc 
^amkfukUHi oppenctcPoitsifidfeffm 
aures t deinde ^uia cetnamus canes 
aliquos , ubi ex longinquo fonicum 
perfeiiti^m , auiibus 8r ocultsfHb- 
nntfis, (ecmdcm qoafivenari. Sedhif 
rattonibospendendis apciorecit locus ^ 
com oftendecic fuhjicere oculo* vel aw^ 
rts dQi idem quod fubmiccere vel deji* 
oece : id enim pciuf«]oam teftimoninHi 
videam , pto Latino admittece noa 
poflom. Intecim noscum Etrufco te* 
nebimus, aurefuht&a : vel proptec 
Terentianum, arrigtmtrtt PamphiU^ 
0C Virgilii , arre&ifqutaurifnuadfianrt 
atoue ct^ fuijictrt (damus tncerdtmi 
efie mittere in altum , - taraen nec h^c; 
id tempeftinDn ^vetufUffimocodid 
fetviendum cenfemus. Piinius 8 . 3 !• d< 
Cetvis : cum trexere aurtst actrrimi au^ 
ditm: cnmrtmifirt,fii'di. £tl. xo,48« 
Phajtanagnmmu tx pluma auresftUh- 
mittuntfubriffmtqut. it^iy» AurtsiH 
tquig&omnijumenttrum gentrtindi" 
tiaanimpraftrunt ^fefikmareida, nu» 
tantespaviditifuBre^afurtntibust rtfo^ 
lutaagm» Gronovius. 

7^1. Sentire'} Etiamlevcsumbra* 
attdltaezpiotare.(biitus. Famahius. 

P 4 7Ji ^ff 5^ L. Af^NiBi Sbnic^ 

Jove natus, ^ntro fedit incertus canis» 
£t uterque timuit. ecce) latratu gravi 
Loca muta terr^t^ ftbilat tortos inina^ 
Serpens per armos i v.ocis borrendx fragoc 
Per ora miilus terna felices quoaue 
Exterret umbras. folYit a Ixva ferax 
Tunc ipfe ridus,& Cleonxum.caput 
Opponit, ac fe tegmine ingenti clepit: 
Vid:rice magnum dextera robur gerens^ 
Huc nunc & illuc verbere aifiduo rotat» 
Ingeminat idus. domitus infregit minas^ 
!l^t cundta laflu^ capita fubmifit canis» 
Antro(|ue tpto ceifit. extimuitledens 
(Jterqiie folio dominus; 8c duci jubet: 
Me quoque petenti munus Aicids dedit. 
Tunc gravia monftii colla permuiccns manu 
Adamante texto vincit ; obiitus fui 795 8qo 805 79X. Stdit'] Vulgotfe^.Naoqiiam 
fam dro; pofimodum fbcte cedactdir 
lal^ellua. an etgo « eedi$ , quodhabent 
lipfii dc Veneti oranes , (ignificac cc- 
dececoBpic: ptzfetole^onemlguia- 
ni , & Mogjuntini , & HeibipolenC & 
^u^ fidit : qui jacebat, Heicul^ad- 
venienrenoncugnams iq pi^ae;; iiiige. 
xe , fed dumcaxac ancetiqri cocpotis 
watc pauiifpet feTe etigece , poft^ioi^ 
federe. & hoc moloflicum. Dtlrim* 
tt meus , dc olim edicus , AtUr^ fidit^ 
tew^e.^J^oo enim fugit, necdecuicCec- 
(>etumr fed aflcdit, anibigMusquiecis 
«n pugnaE. Li^ut. M. S. o,ftdi$, pto- 
^ale&io; id cft dubiushziit. Namfi 
ceiHflet Caui^ , I^etculi , utpotefugato 
hofte» nihil er^c timendum. acvetfu 
^emamSQ4.aiicfopedit. CtmmtL 
. 75}. Timiiit.} §up.verf.4j. Fdru, 
,79^. SerpensJ Serpentini pili, jubx 
^ferpencibus. Farnabins» 

758. Xi£iw,2 PeUcmCleonjcileo- 
ois 'finiftro fuo brachio obvoluum 
f ol vic , qua fe tegit oppoAto capice ca- Coftos 

ni. a0ue>4(*iO^tApoUo(i.;^ci^jv. 

fnd^^h Idem. ^ 

79%^ Ciffii -' ] A «Afl v7«f * quod 8c 
ipfum i t(jfi?i»wlif' quienimdarofic 
latent^qiUd fabuahit« id^ «Koifit 
oegitque. Idep9» 

8qo. Xohitr'} Clavamt Idem 

){ox. Injrefft] Kemi$tmij]as,de- 
pofuitiiam. Idetif. 

§95. CunS^ ] Ttia , aL cenmm, 
heHuace^tieeft, Idem. 

804. Antro^'] AdicumdedicHet-r 
culi. Idem* 

805. Vtetfiiefeliedeminmi^iVhitoSQ 
Ptoferpina. Id* Z>«ci] Addicitqueca^ 
nem H^tculi duceQdum,quoIibeat./^ 

S06. Mefi^que2 ^tH^tcuIipecen* 
tidediime rn vinculis ibi d^ieocum^ 
qui cum Pitichoo adveneiam ;^d ra- 
piendaip ^oferpinam. Idem. 

8e8. AdamMite'} Cacciia 9 (oHdo 
^tto. fqliiias enixn dutofque tes ap- 
peIIantPo€ta:adamanciuas« velutiej^ 

adaman- Hercule? Furens, Aa.III, 57 
Cuftqs opaci peryigil regni canis 
Componit aures timidus; & patiens trahii $10 

l^rumque fa(ius, ore fubmifTo obfequens 
Utrumque cauda pulfat aiiguifera latus. 
Poftquam eft ad oras Taenari ventum, & nitor 
Perculfitoculos iucis ignota?» novo^ 
Refumit animos vindus, & vaftas furens 81 < 

Quaffat catenas : pene viSorem abftulit, 
Pronumque retro vexit9& movit gradu« 
Tunc & meas refpe?it Aicides manus: 
Geminis uterque viribus tra&um canptn 
Ira furentem, & beiia tentantem irrita, 820 

Intulimus orbi. vidit ut clarum xtherai 
£t pura nitidi fpatia confpexit poli> 
OBorta nox eft» lumina ih terram dedit^ 
CompreiBt ocuios^ & dieminviftim expulit» 
Aciemque retro flexit, atque omni petiit , 82 5 

Cervice terram : tum fub Herculea caput 

Abfcon^ 

fuUIe illius quoqoe membnuianiiiv adfmancefaOas, SluuMa^ttmtunicd 
uSumadi^mantina, &c, Legicuredam 
%AdamdnUUxtovinxii, F^rnab. Sui'} 
SOaium viriurii, & folifzfbrociz. Jd. 

81 X. Hfriftmque'\ Agnofcens Herc 
fui domicotem & dominum. id^m» 

itii. Cauda ] Adulando in obfe- 
quium. Idem, 

. 813. AdoTM) Ad excremas dc fum- 
mas porcas fpeiunca; Tarcares* fupci 
verf. 58^. Idem, Nifer} Poftquam 
clara lux fupetrae gucz fuo fulgor^ Qez-^ 
beti oculos hu jufmodi luci nqn adue- 
cos perflrinxic , tefumicpriorem fero- 
ciam & indignans reludbicur. Idem, 

814- iMcit i^etat neves Refumit 
itftimes vinHuiy'] Sic k conjedura Rucr 
gerili. Vii]go,^M0/. Lipnusmalleaic: 
luci* igneu Ifqpe : non addico, fiiecicne 
libci veceris ea , an ab ipfo excogicara 
fcripcura. Sed quia occurric eadem 
^nzerlingo in Thuringico & Rucger- 
Qo inMorel^i exemplari fcripco,&ante 
pmnj^ no|i>is in ^crufco.^ y^^i^fQ^le %i\ Commendac eam Zinzerlingus loco 
Senecz epift. 79. adbue nendumfuitur 
b^ne tucie . dc Scacii 8* Theb. Imundn- 
^effenfitsluce^cfatfur. Cenfeo (cri* 
pfifle au6korcm , i^Mtebenf. Ecnicor 
lucis pcccuffir oculos ignoco biono: vel 
nicor cceli percuflicoculosignq(obo* 
no lucis. Tacicus z. annal. fedftAmfti 
aditfte , ehvi^ cemitat « igneta Parthit 
virtutfs, netia vitia» Nec iniiiave efleta 
iftutum tnnumtpet tmiiyeinp» Giren^ 

818. Rejpexit'] ProfHIus (ibi mea 
ope & manu auxiliari opus efle. Farn» 

819. GeMM»«]Herculis&meis. /i^ 
813. Oherta'} Tenebris a^fuecoca- 

liginem induxic Sol, decliiiayic oculos 
ad cerram , imo claufic , he lucem ad« 
miccerenc Idem. ^ 

81 y. Omni'} Vel cocj^ CQCvice, id 
eft, peryiq[cicer , vel ew>i » id e|l, cci* . 
plici ceryice. Idem. 

S24. i^ttb Herculeacafu%^ Floren* 
paplegicuj:; HercnUat wmbra^, Gron, 
^ p y 818. Cla^. '5S L.ANNiClSfiNECiC 

Abfcondit umbra. Denfa fed Ixto venit 
Clamore turba> frontibiis launim gerensy 
Magnique meritas Herculis laudes canit* 

8x8. CldaimetftrU,'] Choniseple- | €tonx figoum cocoflaniscanir. F^r- 
bc ThcKana lauro in latridg attpie vi- | nMu, 

Chorus Thebahoruii. 

Chorm HercuUs viB$riM €x irferis refmatam camt » <^ caterai tt^ 
Utu laudet admifcet. Natus Euryftheus properante partiit 
JulTerat mundi penetrare fiindumi 
Deerat hoc folum numero laborum» 
Tertix regem fpoliarefortis. 
Aufus eft coecos aditus inire» 
Ducit ad manes via qua remotos 
Triftis, & filva raetuendanigra: 
Sed frequeus magna comitante turba* 
Quantus incedit populus per urbes 
Ad novi ludos a vidus tbeatri: 
Quantus Eleum ruit ad Tonantemt 830 835 850. Pffersnf'] Com lopiterin- 
ter Divos dizi£let it die quo Hecciiles 
natus foret« czterisillumdoniinani* 
lum, qui ^dicnafceretur. lunopec 
Lttcinam remotataAlcmenxpartum, 
uzocisStheneli regisMycenarttmpac- 
tumaccelecavic, undeiutuseftEury» 
iUieusfeptimomenie. Ftirtuikius, 

831. FitM/ifM.*]Med]umterraBcen- 
trum,in quo inferospleri^ locabant. 
Mdem* 

({53. Tertui'^ Plutoncm, cui in Sa^ 
tomi paciispofle£Sonumdiviiionein<- 
ferocum impetiuni forte obvenecat. 
Xdim, 

837. Frf^iixjFrequenutamagno 
defcendentiumnumero. Idem* 

858. ^tumttu'^ Non rarior <]uam 
foit mulcimdo ad novos ludoschea- 
crales. 1. ad Olympica cettamina. 3 .ad 
CetetisSacra. Idem* 840 

Quinta 

839. ^AdmfviliiitmfidMtthtmtn:'^ 
Tnncenimrescz^)edacior. Eomagis 
placece hoc potecac iccipami illo «vo, 
qnod ludos hujaDnodi videcant horai- 
nes Romx , five fub Claodio dedicaiw 
te Pompejanum theatmm , ^od am. 
bufhim rdfHmerat « at eft apud Sueto*^ 
nit1mcap.11. five fubNetoneinam- 
phicheacco ligneo in cegione Maccii 
Campi inccaanni fpaciumfat>cicaco lo* 
dos dante, cujus meminitcap. xx. ^ 
Tadtuslib. 13. Crewvius. ' 

840. EienmceitMdTeiumtemj^^Ke- 
Stt collegit Gratecus , quia omnes fece 
Mfl! cnrrit, videri verum , quod in an- 
ciquo fiiic Col. ruit* £c nobis obvium 
ubiqueftiit illudcwmr , pcattecquam in 
optimo: is pLme, ruit* Virgilius lib. tf. 
i£n. emniiturltdadripmeffujk ruebdt» 
Lib. 1 1. V. 13^. oUicetrvenere , r«atift- 
ft«4tdrepsfienk Te&kviih Sicco- 

dcx Hercui.es Furens. Ad.IIL 
Quinta cum facrum revocavit asftas: 
Quanta> cum longs redit hora noAis) 59 dex EtTurcus antiqixifliraus,ina}urculi5 
exacacos liceris, cujusezcerpcadebe- 
mns Nic. Heinfio. T^cicuscerdoan. 
naL multique etiam iffwtivicinis e iwm- 
nicifiu , ^artefficium in frincipem r^ 
ti ifUires ilUsfecKti t riureadeppidHm 
BruHdu/fHm, Ovidius, quodhucma- 
zime proprium.I. i , de arte: Sic tuit dd 
celebres cuUi^imAfeeminA ludes, Gron. 
Eleum 3 Concurric ad iudos lovis 
Olympici « qui prope Piiam Elidis 
urbem celebranmc. £lidi annuraerac 
Scrabo , quicquid incec Achaiam & 
Me(Ieniam,urqueadmarejacec. Delr. 

841. Sl^ntA^ Quacco quidemex- 
pleco anno , quinco ineunce , neque 
enim Olympias vel luftmm quinque 
abfoliicos annos compledticur. Farnak. 
Revocavif] Feftum lovi celcbravic. Id, 
ty£fiM4 : ] Annus vel xihs coofcSU 
Aocumno jam ccrpco « ubi longiotes 
no£les Sc ibmnos reddir SoIinLibra 
ab zquinodio aucumnali. JJ^s die 
fimni<ptep4res ubi fecerit herat, Idem. 
Annus, fed inchoacusperad^a^ce, 
ccepco aucumuo. lic aeftas fumicuc 
HercuL Oec. y ^. (ic hiemes i Caral- 
lo , dc aliis. vide Corraduminlib. i. 
JEa. Delrius, 

S41. Cum len^d redit hora if&is,'\ 
EtruTcas, m^i. Ecplacecmagis. £ft 
didum pcr hypallagen eini ? , cum 
tenga redit hora ne^i, Exmorevece- 
mm, quibusnocumeftdiem cam hi- 
bernimi quam xftivum & nodem cam 
xftivam quamhibernam linfteduocie- 
pm horarum. Ica eveniebacnecefla- 
rio, uc per xftatemdiumznofbirnis 
^flienc longiorcs , per hiemem brevio- 
re$. Redeunc igirar longz horz no^- 
bos, cumaccedicuradhiemem. Ruci- 
lius Numatianus fimilicer : jam n»- 
Oumitfiatium laxaverat horie Pheehus* 
ybivicdodlus incerprecamr : no<5lur- 
nz horz ) am plures eranrdiumis. Im- 
mo non erancpiures. fed laxiores.pro- 
duflioi^f i£(|uc cnini 4uo^^P^ ccanr, Crefccrc 

ucancea. Hinceft, cptoAhwasafiivm 
pto iongiotibus , hibema» vcl hrumUes 
pro brevioribusponunt, quales nempe 
diurnz ecanc illis anni patcibus : quaii 
quz folz cftenc cempdbuis, non ctiam 
noQatrix : folisenimoccaiiisluprcma 
ccmpeftas , & onmia noduma , eciam 
przter inccmpcftam nodicm • inccm- 
peftiva* Lib.x. Andiolog. 'EtrQ^aiw 
etM^iS ^ ^eA^euf fidXif eu^eipff 
eiorif. Mardalis lib.ii. H«ra nte 
aftivaefiy nectibitetaperit. Vegcduf 
de re 2Clilic.it 9. Militari er^ grad» 
viginti miUia paffuum , hef§§ tpiinqua 
dumtaxatafiivitt cenficiendafunt, In 
concraiium Plaucus Pfeudolo : a. ^, 
fc. X. Crede etfuidem peteffe te Mafiiei 
mentit uberrimes quMuer FruEtus ehi^ 
bere in herauna, P. hibernay addite, 
Vrpore quz brevior fic. Ovidius lib. 4« 
mecam. ad Phoebum amorc Leuco- 
choescapcum : Spe^andiquemerabnt* 
malesperrigitherat. Symraachuslib. f. 
cpift. 38. ^ccefiithiemitcentemplatie^ 
qua ms^nefigere & brevibus berit tucie 
meratur excurjus. SicCcnforinusfini» 
rara cempus elegandll?mc aic adata» 
tem infinitam nen ejfe brwnalit uniue 
infiar hera. Paullinus Nacali nono Fe- 
licis : Nunc tt , cara dies , rapide ninm 
aere nebil Temperitbibemilexfubtra^ 
hity &• brevidtat Cegithiems herat , ci^ 
ta lumine , pigra tenebrit. £c Augufti^ 
nus , horam brumalcmxfti va? corapa* 
racamminoreraefte. Hinc imelligen* 
dura iilud Prindpis PoScarum lib. i, 
Georg. Libradiefomniquepares ubife^ 
cerit heras. Incelligc non numero , fed 
fpado : numcro enim & ance pares 
eranc & fempcr. Vir do^s adfe£bica 

3uadam deda6fcione, uc loquicur,quod 
ierum eflec , adfcripfifle horis ebriun^ 
vulc Pleudolum, & mulca in hanc rem 
cffundic lib. 1. Adverf 19. dclib. f , 7^ 
Acqui nulla eft afledacio , nulla dedu- 
dio, nequeopusfingcre, quid polfit 
videria civn rcvcratalesfacrinchorab 

dinrna?, 6o Lf An^JEI SENlgCi^ 

Crefcere Sc fotnnQs cupieos quiecos 
Libra» Phoebeos tenet xqua curniSf 
Turba fecretam Cererem frequentatf 
£t cit^tedispropetantrelidiis 
Attici noftem celebrare myfta?: 
Tanta per campos agitur filentes 
Turba : pars tarda gradiens fene£ta| 
Triftis > & longa fatiata vita: 
Pars adhuc currit melioris a?vi, 
Virgines noqdunithalamisjugatXy 
£t comis nondum pofitis ephebi, 
Matris & nomen modo dodus infans: 
His datum folis , minus ut timerent» 
Igneprxlatoreievare nodem. 
Cxteri vadunt per opaca triftes: 
Qualis eft nobis animus , remota 845 850 85$ diunue, zQate proIiziores,liicme coo- 
ci<i6biores: oo^esaatcm * utdemoa- 
firavimus, inhac ratione eztta tem- 
peilatemfeutempus habeaotur. Pne- 
Ibi^hutamenCcnrorini flcAugo/lini 
verbis , ipatia lioraniip hieme atque 
jcftate ali^er ordinau fui(Ie videri 
a^nbfdt , uthiemaleseflent breviotcs 
&plures«idlivz longiores &paado- 
rcs. Si(iiiovocabulaomifidet,^/«rc/ 
^pMttci§res , ctcdercm in viam rediif- 
fe: hzcenihi novumproduntenorem, 
quafi in univerfum tam .nodurme 
quam diurnae horae fuerint xfiate lon- 
giores , hicme breviores » dc proptcrea 
non pari utroque temporc numero. 
^ed&cumrelegat nos ad lociilliusa 
neminc pcrcepti, nedum digpcenar- 
lati explicatidncm , vcteris cft crroris 
inanifeftus. CrM^vUu. 

S4^. Seeretam'] MyfHca Cercris 
Eleufuue facra fup. v. }oo. Fsrnd^. 

$^, Citi] Myflzcnim letln;^» 
faceni accenfajn ceiici^tcs currebant ad 
templum Cerecis,pcius£leufin. Idem» 
TeSHtreliSit^ l?.ct agros celebraban> 
tui hxc CerealiafSc qo£^ Accld eoim Luce^ 

diemifolisoccafiian^yicabanair. ItL 

848. Tsnta'] Tanumuldtndoftc- 
qDcnutviamillamadinfetos. IdemB 

851. PsrsMng] Quifunc fimio- 
Dsxutisciurcrevalcn& Idem» 

855. C«M»] £phebi,qi]iiioadDm 
cpinam ( 9|am,atdigpofcerentnrini- 
puberes k puberibus , aluettmt) de- 
tondcbant,eSun<3ue pro morcnomioif 
alicnjosara^confecrabant. Idem» 

854. Afor»] Quijamprimtundi^r 
dicetatappcUare matrem,quam modq 
mammam vocabac. T«/,macrisnomen 
pronundarc. Infantum^Mmmsfie»' 
te* im Umine ftijgf» Stj^*. dmlcm vit4 
experteit, &atuhere rafies, ^bjbtli^ 
atrd dies , &fitnere merfttutrb». Virgi 
iEndd.^. Idem, 

8f^ Hif 'istitm'] His in£mcibo; 
conceflum przferrc ceretun vel cande- 
lani « quz tenehras & timorem arceatj 
^ca4ulcisfaccm. Idem. 

9S7' C^tri] Cxteriniiincsperlo- 
ca illa obrairadefcciidunt, animo non 
minus crifies, qiiam fi quis nofbum 
hic peccenebras prxceps <lecidcrcc in 
{oveajnfeu4qq^ippn>&ndum. Far^, 

$So,obnk- He&cules Fuiecems. A6t«IIL 
Luce y cum niGeftus fibi quifque fentit 
Obrutum totacaput effe terra« 
Stat chaos denfum > tenebrasque turpes> 
£t color no&is maius , ac filentis 
Otium mundi» vacuatque nubes« 
Seranos illo referat fene&us* 
Nemo ad id fero venit , unde nunquam^ 
Cum femel venitf potuitreverti. 
Quid juvat durum properarefatum? 
Omnishsc magnis vagaturba terris 
Ibit ad Manes , facietque inerti 
Vela Cocy to* tibi crefcit omnet 
£t quod Occafus videt > & quodOrtus: 
PaTce venturis ; tibi) Mors, paramun 
Sis licet fegnis » properamus ipfi. 
Prima qux vitam dedit hora, carpit. 
Thebis Ixtadies adeft: 
Aras tangite fupplices. €t 

8^0 8^5 870 i^o. dkufum^l Alhilt hie poSuk 
dd loca fubcerranea nmilia Ctyptz 
Neapolitaiue , quaim ipfemet nobis de- 
fcti^c Epidola Lvx x. NihiliUoc^ircere 
Unptfe « nihil tUkfaucibm ehfiurius^ 
^Hobuprdfidntj non utper UnebrM 
videumue ,fed ut ifpu , &c. Quz con- 
fulantur: exiisenim loz petendaeft 
huicloco. Qruterm* 

8<;i.' ^r4t eib4«/] Non moventut 
cpniiile iliius Voraj^nis cenebrae denfz 
& quafi palpabiles. Fumuhiut, 

ikt. Cekf nedie^ Tenebrae coloris 
cxpertes funt : nodU tamen VoHtz tri- 
buuntatrumcolorem, quldoIoris& 
Ittdusproprius eft , malum appellant 
Romani nignan» Idem. 

m, Vacus^] Pluvi2exnancs,& 
tubiumtantumfimulachra. Idem, 

96y, Preperare^ Nonpericulisob- 
jidendo, Sc fatis quafi eundo obviam. 
IdenL 

^9, Fmettfue^ dmnc' faumanum 
|cmi«Sc^gjUttiipalQdcmtrajicie(. Id* 875 

Pin- 

Sya Tihi ] Keqae aliod vica cft 
quam ad mortem via. Vt enim iu uter0 
prdparamur vitas fe iu hat Vita iUi i$* 
co,.<^c. Senec. epift* 10&. Idem* Hor« 
tamr populum^ut fofpite Hctcuie Diit 
gratiasaganc. Dilriue, Ab £uripidc,iic 
mulca alia , Qn^euf itpt 0eff» £€ 
panlo ante«;^^iM^) e $»xle^ fti* 
A»fl? 0«^«<f. <5»pdiioftec, SoUn^ 
nei agitent cheres. Scallg. 

874. Dedit hera,carjifit,'] Ecrafcus» 
earfnt, TtA&it eundem locum levitei: 
Seneca epift. 14. non repcnte nos in 
mortem incidere , fed nUnutatim pro- 
cedere. Hoc eft enim, vitom carpi^ vcl 
nosimorte carpi. luflinus eic^mec 
lib. 15. cumearfi fefitigules ab Antigo^ 
nd vidiftnt» Manilius : Nafientis mori-' 
mut,finippteab§rigineP€Hdet, Qucm 
fenfummuItisillullracBanluus. Gren* 

ty$. ^ArM ] Sacrificate : Supplici- 
bus enim precailtibus , facra fadentl- 
bus ^ lurancibuc manu aras tangere 
modsenic, Farnabim, 

87^ C6$ 6X / L. ANNiCI SENCCiK 

Pingues csdite yiftimas: 
Permiftx maribus nurus 
Solemnes agitent choros: 
CefTent depofito jugo 
Arvi fertilis incola?. 
Pax eft Herculea manu 
Auroram inter & Hefperumt 
£t qua Sol medium tenens 
Umbras corporibus negat. 
Quodcunque alluitur iolum 
Longd Tethyos ambitu» 
Alcida; domuit labor. 
Tranfveftus vadaTartari 
Pacatis redit inferis. 
Jam nullus fupereft timor: 
Nii uhra jacet inferos* 
Stahtes facrificus comas 
Dileda tege populo. 880 885 890 ACTUS S7^. Chart. ] Choreas , in (acris 
jenimialtarerolicuin. Idem* 
' S^ Ceffent^l Fericnttir «^cobfc i 
Jaboribus. Jdem» 

883. Aureram} Ab Aurorx ortu 
'ad occafum vefperi. fHfra v. 3 f . Ab 

Indiaadmare Aclancicum. Idem* 

884. Epqus'} Meridiemverfus^ubi 
Sol verticalis non reddic corporibus 

'umbram , lit in Syene civiuce in con- 
£nibus ^cluopiae acque i£gypci ^ di' 
re^a& perpendiculari linea fubzfli- 
voTropicofica , folein Cancroexi- 
flence, nulladecorporibusfexuliora 
jadamrunibra. Idem, 

iSS, ^uodcumt^ tihluitur f»U1 
Bcrufcus r^«/t»r* Re&ius Virgilius: 
VfAre quedfufra , mem/erem , quedque 
aOuit sttfra* Nempe , luliam. Curcius 
lib. 4. Terrarum^ qua* Oceatiushinc al- 
lutt ^iUine tlaudit HelieJ^ntue, X.ib.8. Mdft» qu»MBmtufy ne rtiifft fu^ 
ahberret a eaterit^fronmm Scategpiyf 
Cumalterum Utmejm trattfimatfiif 
memtesfremerent , aUerutn mureaSue" 
ret* Vbivulgoidemvitiom. Prudeiv 
tius I. m£4f* eelenet , ^ees Ibermat- 
luit. Gronovius. 

887, Tetby* } Vxoris Occaiii, pro 
toui» Jdetonjfunce, Famabius. 

85 z. lamnuUm'} Ecipiisinferisde- 
vidis non ed quod ulcra cimcamus. iL 

8^3. Stanta'} Horrences Sc ane« 
^t^cerdoce fc afflaco divinUus in k 
divina. Idem. Saerifam'} Saciifice: 
Ancipcof. Idem. 

%$4. Peputo ] HercuU facra , <]tia 
coronacus defcendic adinferos^aliife' 
mncHerculem exalbapopulo inripa 
Acheronds inventafibi coconam coo* 
cexuifle , K.pbTiS^^t^ffiV Xdan^f 4^ «i»y. VU Hercules Furens. Ad.IV- ifj 
ACTUS QJJARTUS. 

Hercules. Theseus. Amphitryok. 

Me G A R A. 

Hercules k eade tyci reverfus advocatis Diisfacrafai^wrw infurerem 
vertitur, ^ -isa-o /tf^fiu^t^ viw nis 0^ifmt S^^fpfmsjiuan «x#* 
remcmnhberis occiiiif, deindeinfimrmmlakitmr. 

Herc. T" ' ^ Itrice dextra fufus ad verfo Ly cus 89 5 
V^ Terram cecidit ore : tum quifquis comes 
Fuerat tyranni > jacuit & poenas comes. 
Nunc facra patri vidor & fuperis feramy 
Cxfifque meritas viftimis aras colam. 
Te> te> laborum focia & adjutrix» precor^ 900 

Belligera Pallas, cujus in Isva ciet 
^is ieroces ore faxitico minas. 89f« Vitri^dextT4f»fm] Emi&us, 
YiBnce* idem lequeiid , tt€uU$ , pco 
qi<^ftigitavit Kjtmetasr t non fttivis, 
Gconovius. 

£9^. TtnMm eeeidie^i Sohisfottie 
AriJlkies OnK.coiia:apcoditocei]i^- 
Mitnamt eanegat Hetcalicoi»%|fle, 
9uede furoteilSos hoc adtt natnm- 
tor. HtMiti, CucCtindfCcinsiejna- 
hdftis > Tenemfttimt: an qmannnBs 
ladne » at didnr , ofnnoc , tMdtrtfu^ 
9m$, cekibm , &e, anquia prima^fyl- 
ubapiodudiut? icaarbictabatticami- 
ois meus : £Uro. nam & in6a ecce veT'- 
•lii loj^. Tilfi kmt ditemm maximi 
ttitfuxTevk GrtgemtttldLSclay^nst- 
•lis Satycikni. paulmu tpii nuUmafent 
tttidiu Bonum ig^tur fa6him , i|uod 
le^ttbnem oinniam iii.fl.'ceirocafcrfra, 
ejediali^i^a. Cetcnmi quod pla- 
cec Commeflacori noro , fortcsferc 
- tf iram momoidifle , ne quis gemitus 
anteadivicslindignus idrcumftand- 
bos exdpemur; liaod ei accefierim, 
gMmodcabomnibus pcomifcue fie- 
d ^qoipionicadnm. pconi » inquaro: 
cadicur nam^ eciam in laceia» intct" Adfie 

gpm; tKpIudbafdemonllfaviinDS& 
fenarinnnilis meisad CocndiaaiT»» 
dtum. Otuttmt* 

899. Mtrittumm} Dtotumliciiitf» 
titotam. FtfrMMiM. Quibusptoacce- 
ptobenefido!vl6Uiiutdcbenmt< fic^ 
musc Ovidias&alii, <|iio»coi^eric 
BiifiboiUBl;i.Foanulfa^ti4.^ Dtir. 

900. Lmitfmmftem} Mlas HctcuM 
fe ad omiUa ccttamina daoem prae* 
buic» 6c Heccolef qBandocam^fibi 
conctahoftes, ooocum mecuenilivis 
videbatut , tcb dirigenda, in Minecwe 
auzilio ipcmponebat. audot AnfBu 
dcsoiaL in Minetvam,coieipidt. id, 

90X. BtUigtm} Quambeili&coo- 
filii Deam ( ac tfvt clypco & IiaAa ar« 
matae loviscerebro fic nata) Hercule» 
inomni ceccamine pnBfentem halNdc 
ducem,praeiidem,auxHiatricem< F^m. 

90U e/£^»] VideAganiem.v.f24. 
Idtm. ScutumPailadis, coiMednfiB 
capQtinfizum contedum pelle caprx 
Amaithex; quam poeftae modolovi, 
modoPailaditribuane. Mardalis a!c 
fttifiethoiacem Palladis, Mofieus & 
Honietuslo^is thocacem : La^amias 

lovis ^4 ^* ANNiEi Sekec^ 

Adfit Lycurgi domitbr & rubri mari^» 

Ted:am virenti cufpidem thyrfo gerens: 

Geminumque numen» Phoebus & Phoebiforor» 905 

Soror fagittis aptior» Phcebus lyra^^ 

Fraterque quifquis incolit ccelum meiuSf 

Kon ex noverca frater ; huc appellite 

Greges opimos. quidquid Indorum feges, 

Arabefque odoris quidquid arboribus legunt» p i o 

Conferteinaras ;pinguisexundet vapor. 

Pdpulea noftras arbor exornet comas: 

Te ramus olex fronde gentili tegat> 

Thefeu. Tonantem noftra adorabitmanus: 

Tu conditores urbis , & filveftria toTis dypeo j Seneca & Paiil^nbs l^i- 
imvxrcatoiiiduainr. Palbdisaurem 
liichabitiis, pcolonca, etpcllis Pal- 
lantu necad; in caifide, Typhon carla. 
xnsf^indenia » hafia phif^inni cobi- 
adm q^anxor ; in Utva fcutmn cnni 
riNimeo Gorgonis capite; in talis»pen- 
JueejuiidemPaliamia & pone cuhans 
draco. didtut e loyiscipiie haftam vi- 
htsaas, undeflciionieniioctita,p[ofi. 
.hniie. fadembelfipcxib&olcaein- 
venoix fingitnr: quia viddicet juitis 
beHTspaz invenitnr , & bcUaad pacem 
Aabiliendamgetidebem. Bdrim. 

50}. Lyetnp} Bacchus, qqi. Ly- 
angt Thtacix regis vites omnes c 
Thiacia in Bacchi odinm cxicindcTC 
.conantisfatcem in fua outa convcrtit, 
.illiquefurorcm imroiitc,quocorrcptus 
.uzorcm & liberos tracidavit , ipfc de- 
.ni<]ue i Pantheris in Rhodope ditania- 
tnseft. F4rff. RuMnunu} Qp<xlBac- 
chustranfveaus Indiam prinius dcvi- 
.cit.Thyca}70. Idtm, 

504* Cu^em'\ Pampinisinviola- 
tam hadam. fupra v. 71. Idtm, 

^Of. Phaehm'] Diana (empervena- 
trix.Apolio ArciceDeDs& sjeq^oA^, 
ied lyra:fibi4Merairio donatz fxpe 
vacauss Mufaruni fdL prxiidio celc- Tni- 

507. frMteraue] Etquicunqueindi- 
geccs lovis fi^ func , fcd non ez fa^ 
none. Idem, 

908. Hme MffeBite"] AdnxivcceliiK 
6fin»EvicKmasping|Bi6res. Idttm* 

999. OfUims.'^ Oveslef?«, pofd 
exitmit bovcs egrtffi xliccbaatm vd 
opimi. Idem, ^md^dl Qaicquid 
arotaattmivelthutispcaEbec Indiacec- 
rafcfaz&Aiafaia: Idem, 

910; Odnm] OdotifccisacbodbiB, 
Ocd.117. Idemu 

911. Psnrjaiar] £ vi^imii ioccnitt 
pingnis vapor,- id eft» ie»i«r« ezniidR; 
aliiieg.«jairf(f. vel tkmfiugu.. Idem» 

9i£. Pefuiea'] Suprav.S^). /iM. 

91 ). Gcan/f] Thefeus enim icz 
Atheflamni. Okaauicmejvidemuf* 
bis pcopiia eft i ncpote pacis. Armbo- 

iais4 lum, nata inccMiicntiooe PaUac 
Neptuno de neaiine & ratcla uibis.- 
Idem, 

91^. i}»VMiitf«r#/]Hancviiiona- 
tamicripciicam omncs £itenctt£. Poft 
Dcltii & GnKcri conjeduras adicri« 
pfemt illuftru manus : Dik eerdkm «r- 
cet» Sedvetum exfpcdandiunftiitez 
membtanisEtrafds» Hxtrcthbsvct- 
fus cum quarca dimidiaco coiiMi|aiit 
iuperfoua' HeraiHs; vczbaauccmiic 
) soaciptfifu: Tmunditwrts i mox,»** HERCUtES FURENS., A^,IV. 6^ 

Trucis antra Zethi ,nobiIis Dircen aquar» 

Laremque regis j4venae Tyrium coles. 

Date thu^a flaminis. Amfh. Nate, manantes prim , 

Manus cruenta casde & hoflriii expia* 

Herc. Utinamcruorem capitis iiivifl Deis ^iq 

Libare poflem, gratior nullus liquor 

TinjcifTet aras. vidtima haud uUa amplior 

Poteft , magifque opima madari lovi. htlit DireinMfHi quod efl, noMu Dir- 1 
ten «^M .* dc in fiaecertii , TyriHm co" ) 
/e/. Senfiipiompco&apciflinia: £go 
adotabo lovem ; ra , Thefcui yenera« 
beris deos patiios .&: penates Theba- 
norum.. NamThefea prseveftetepie- 
cari , anceqoamibus dlec Impoficum 
arx , deincle in mediis piedbus ho^ie- 
cordari,6c ihura pofcere;auc hic praeire 
Thelea , mox condnoare Herculcm, 
auccum Thefeus jam incepiflec « <le- 
Dium ' Herculem ab Amphitruone 
moneri; quxvuJgarafigni/icac : auc 
Herculem unco ambira & circum- 
locucione' facrontm miniftros pof- 
cere thura , vel deni^ueTh^fei pre-\ 
cacionem , dum acceleiare vulc ia*» 
cxnm a ab Hercule inrerpellari : hzc, 
i&qoam , omnfa paria monftra func. 
Grm^viut. Cwiittru ] Ocimum, qui 
lovis monira primus Thebas condi- 
dir« 8c Amphiona, qui ceftudinis i 
Mercurto donacx fono £ua ad ards 
TheLiaiuB conftrudidoncm craxic. Fm^ 
tythim» Sit'Mfiris'\ SpeluncasCithx. 
ronis Bceotix monds, quo Dirces yin» 
cntis (bluca Anriopc fo^cns peperic 
enacriyitque Zethum agte(lcm«iroma» 
oem, «^i^ffvycumfratreAmphione. 
AliiUgunt, Ctti^fittuttrwninmumk 
iUimferptntk & in^entit & injiar Ctti 
iCadmoc«(i,fupraverf 2,^9« F^r». 
9xtf. TrntitMntruZetbi] Alii, Ti&f- 
li", ai. Ceti, ucrumquc falfum exifti- 
<no. nam qoum deos urbis condico- 
tcs invocec, non dubico <]uiu ex Apol- 
lodori BibtiochecaB libi. 5. legendum 
iic Zethis r«/4M Zil^ fSj^ Qiiluf, Qgaoi 

nomine ferpencem incelligas , ut vetC'* 
ie's Glcfflacores oihnes , hstrebis. fer- 
penrem enim occldic Cadm» * C^ 
mum.vero Zechus. addequod feipen') 
cemqui ad fbncem Dirceni Cadrao^ 
necacusfiiic , Dercyllum EudpMit ioK 
cerpres Grzau nomiiuc.. .CtmmtU 
Dircetaquat'} Vid.Theb.v,ii<». KrenfJ 
Dirce qiiia Antiopam , AmpbioDiifl^ 
Zechi maaem, petiequebaciir ; abiit^ 
crudelicer necaca , uc decl^rac NIco- 
ctates in Cypriis , poftca ifrlbnteiii' 
coiiverfa fuic,3uripid.in Bacchif.^/r. 

517. Re^^ advens} CadmiiTyioi' 
huc adve^li quacficum fororem Euicm- 
pam. Fdmnhiut. 

918. Manantet'] Nam/2wr«tM«it 
M eude recentet Attre^renejm denee tj 
JiumiineviyeAhlutrit^ idem» 

510. C4/;f>»] Tyianni. Idem, 

913. Ofimu'] SicutovcspiogMiorea 
& candiivores, /fAi /.Qcporci ma« 
ximi , cxc^ci ad facrificia tximfi s £c. 
boves codus armend pulcherrimi dc 
ele^iHmi, tfftgii^ vtlefimi* idep ricc 
aic» -eiaim^epimus uc fic Sencca i. dc^ 
benefic. dc in Oedip. U Pliiiius lib.xo.. 
& Ovid. 4. de Ponco Elcg. 9. Albavu 
eoimerum eeUaftrirt heum* Varro lib. i* 
ae rc rull. Beves dlttltt udfacrificiA 
publifiA faginati , dicuntur efimi. Fo« 
llusautcm : /f0y?f4,inquit, epimutprar 
cipua y finffut : &^liaepima^ ma* 
gnificacf amfla» Qraiti «{^A<fi»A«ft- 
^v^» vocant, ut Plutarch. in MarccU 
lo.£tymologMmnomims Plutarchua 
ciadiciQ&omulo, SHlriut* 66 L. AnkjEI SEiiteCNA 

Quam rex iniquus. itni^ft. Finiat genitor mo^ 

Opta labores : detur aliquando otium, 9 2 $ 

Quier<}ue feffis. Hrrr. Ipfe concipiam pteces 

love meque dignas. Stet fuocoelum 16co> 

Teliufque & af ther : aftrainoffenfos agant 

^tema curfus : aita pa^ gentes aiat: 

Ferrum omne teneat ruris innocui labon ' p$o 

Enfefque iateant: nuUatempeftas fretnm 

Violenta turbet : nullus irato Joye 

Exfiiiatignis : nulius hyberrianiye 

Nutritiis agros amnis everfos trahat: 

Venena ceflent : nuila nocituro gravis 955 

Succo tumefcat herba :non fxvi ac truces 

Regnent t vranni. Siqubdedamnumeftfcelus 

Latura tellus, properet ; & fi quod parat 

Nf onftrum) meum fit. Sed qmd hoc ? medium diem Cinzere tenebra? : Phcebus obfcuro meat 
Sioe nube vultu. quis diem retrofugat> 
Agitque in ortus ? unde nox atrum caput 
Ignpu.profert? unde tot ftellx polum 
Implent diumas ? primus en nofter labor 
Qodi refiilget parte noa minima Leo, 
Iraque totus fervct > & morfus parat; 940 91 f. Oftd 3 Tttatn » nt lopi- 
ccrfinem taodem flanut tnis bhod- 
has. Famdtiiu* 

517. Stitfi$0 ] V«tM bdt ttncifittte 
fntmneidt HtreuUs, Coaftans & iH' 
violau maneac mundi machina. Idem. 

^iS. Afirainoffenfps'} l\lz(k 8c in- 
concuna maneat CGell macliina. Deln 

930. Femtm} Nallus fitfetTiafus 
nifi in agro colendo , in rafHca inftra* 
mencaconflenmr atmaomnia. Farm 

535* ^£"^3 Fulmen. Idem* 

554. A^TM^ Saa Sc agroiumpro- 
Vtntus. Idem. 

555* Meum'] Meadhucviyo, me 
nQaftrpnun domiioic > ^d illa de- 94S 
Jam 

hesm, Idem, M^dJAaoffmdtm 
hancHercnUscxdfritftitor, quocor- 
tepcos videtut , ^puc noo font , vi^ 
dete. Idem, 

$^ Fheehu] Oi>fc»ararib!,nQ]Ia 
tamen nube interpofica. Idem. 

^. /re»r930rienceinvetfat./iraii. 

541. Vndenex^ Aqua cccHpatte 
vt/ andc fit ut media die otiacur noNftit 
£ides, ficllz^appatcaot. Idtm. 

H4. Primm'] Eccc Ico Cleoiiai, 
qui milu i labotibasptimus , jam vcco 
inZodiacopofitus» minax dcyabanK 
(lcllisratilamjadans , uno£dractaiif» 
mictet figna Aataoaalla, Sc Hyema- 
liab Idtm HERCaLES FuitENS. Aft, IV, €f 

Jaoi rapiet aliquod fidus : ingenti minax 
Stat ore i & ignes efBat, & rutila jubam * 
Cervice jaftat : quidcjuidautumnusgravis^ 
Hiemfquegclido frigidafpatio refert, pjo 

llno impetu trafiliet : & verni petet 
Frangetque Tauri colia. ^wfA.Quod fubitum hbc ma- 
Quo nate viiltus huc & huc acres refers? (lum eft? 
Acieque falfum turbida coelum vides? 
Herc. Perdpmita tellus, tumida cefferunt freta, 955. 
Inferna noftros reena fenfere impetus: 
Immune coelum eft ; dignus Alcidse labor. 
In alta mundi fpatia fublimis ferar: 
Petatiir aether , aftra promittit patcr. 
Quidfineg^ret?noncapitterraHerculemi jtfot 

Tandemque fuperis readit. enultrovocat ; 

Omnis deorum ccetus , & laxat fores, 
Una vetante. recipis , & referaspolum? ^48. EtnifiUji/himCfrvieej4&a:} 
Stc i Lipfii cooje<toa c«Cepaim eA« 
AcEcnilcu»: &fmtHmmji^kmi» fyrvU* 
j^amu. <^oinipeUor,ucreaiusedl. 
tuni aiiteLiDfiampucein,nirf/«r .• five 
accipias ^ht^p^s ^vxjmiUmtidfi' 
j^dicunctir: five, q«ifi<f»7«^ 
bispoacumeflk: rutikftlttbarajaaafis 
^amcervicemocai Eftenim^de capil- 
lisidcmquodcri^arf. SieapudCaco^ 
ncm ,. crintm eUur^ mUtri , & apud 
Tacimm, pfptuitmmtiUnmqmcri. 
liem. Gronovius^ 

949* i^mdftidS Aitvidereieleo- 
Qlioi ad iarcum pacaium , uno {alra 
cun^ aucunmalia & lii«Ria]ia fimul 
fisoa. mediumZodiadiiil, cranfmif- 
fiinim , uc faurum , -fidus vernale ia- 
vadac. Detrim. Grdvie^} Fcecundos 
fru£Ubus. vei , fiel>rium cohorce gra- 

954* A^etjiti'^ Velucicali^coculi 
ifubiaco dc vencriculo vapore : ica ubi 
halicusnirbidi abacrabile rurfum fe- 
tuacur condpiuncur^e incetebtive^ An 

nis , imagiiiacio ladicur « nnde £dia 
judicam fenfiuiones: ic infequicu ^ 

Aiss» qngtamen fimimts tnyniJKylc* 
rumqueaccidici fic HercuUcaclumfiil-i 
fum, 14 obfcurum apparebaiL* oamikf^ 
d«meflec. Idnm, 

f5f.- PtrJsmitMl Terra,mari,in<«- 
feris devi^s refia^ cixlun» viribua 
meis intenutum « qwid oinis cum la«- 
boieiiie.odij$ilum fic , piosimc aggce* 
diar. I4tm* 

fi7» Jyignuk Alcids Ubw. ] Nic^ 
Hcinfiu<legit,i4£rii«. Gronovius.. 

^59- .^4] Sap.v»4}. Fdrmit^ 

Si6f>. N0WcjyfV]None(lcapaxmfii« 
niliil habcramplius drca^od vecie- 
rorlabormeus. Imiiamc Varronis il« 
lud apud Nonium de Hercule , Ucirc» 
^kem $err4 mn eefitiCeelmm recefit, Id* 
$6u «fjiMrafjKr/quia.Iovcgeiiicum, 
Vel, ex aifciptina FlaconicQnxm qui 
animas incoelispnu8fuificccnfrbaQr« 
quamii) corpota demicccrencur. /^ 

5!^j. Vns] lunonc. iJtm* RtcipitJl 
£ 1 Ad 68 Lh Amn^i SBNECiC 

An conttfmacis januarn mundi traho? 

Dubitatur etiam ^ vincla Saturno exuam^ 5)^5 

Contraque patris impii regnum impotens 

Avum refoivam. Bella Titanes parent 

Me duce furentes : faxa cum (ilvis feramt 

Rapiamque dextraplena Centauris juga. 

Jam monte gemino limitem ad fuperos agam. 970 

Videit fab OlTa Pelion Chiron fuum: 

In ccelum Olympus tertio pofitus gradu 

Perveniet>autmittetur. il;npb. Infandos procul 

Averte fenfus : pedoris fani parum» 

Magni tamen , compefce dementem impetum. 97 5 

Herc* Qmd hoc ? gigantesarma peftiferi movent: 

Profugit umbras Tityus > ac lacerum gerens 

£t inane pedus , quam prope a ccelo ftetit? 

Labat Cithxron» altaPallenetremit, 

Macc- 

Adqaamfttreos conveititrennoneni, ) Cwm§tMiu»mtmMfMt. Gconov» iiHplieiis , nifiiiii teieiabis coelum 6 
luno, nie<]ue [edpies ? an mavis me 
^hamis ihdigaandlque cceli jaiiua 
«iitfrada per vim incRire ? FsrnMk 
' 5^T- Vhi€U'} Ni&cias^Sacurnam 
ayum meum vinculis iUi i fiUo love 
liijedisexuam» ucregnumiloveoc- 
copatumiepeut. Idem, 

^66* Patrit'\ Paccismei«i<teft,Io* 
Tis in patrem fuiim impii. Idem, Jfe- 
gmtm'J Regnum infolencer occupa- 
nim« Tf ranitSdem. Idem* 
' ■ ^7. - Titmtes } Ticanis filii, ^jui pa- 
terai regni ( quo Ticanem expulecat 
facucnus y reciiperandi caula concca 
lovembellainoverunr.rup. v. 79. Id, 

5^k StueAewnfitvii trdhsm,'] <^- 
iiumqu^ Bdt fuomni MfH hoc cclti- 
nierurtc , (•Delriumfeci#eputo)fece- 
re , quod Ecmfcusfa&im no^ mucac* 
Accamen , feram , lepicHus Gracero. 
Memini apud Vicgillum 1. Georg. de 
Ecid&no; eampefepufer emnes Cumfia- 
iuiif armenta tulit, Sed nec in alcero 
c^mdquam iilepidi. Nam apud eundem 
fccunda ^iltidc : tampoffuper emnet. 5^9. FUmkl Xlontcs The(ialiae,qaof 
incoIumCencauri,fupcav.777. Fan. 

y^ J^ftnW} Ictr& afteniajttftl 
caeiumftniaminieftoPelioOlGc, 9c 
hxdc rectiinB Qtfttttnmk gnaiiin O» 
lympiun, qaifiadcoelttmnoaptfrveu 
niat • montcm ego illum in coelimi )a* 
cnlaboct Idetm 

971. Of/kPeiien^i Momct Thei&- 
liz. Idem, CfrfrM»] £ Otmauris ju- 
fttilimas , qul tn roriam ccanllat» 
Sagittarius eft. Tfayeft. 8^9. Idem^ 
SMum j Mcmtem « quem ipfe inco* 
luecat. Idem. 

97 T* <^^"*J Vtutmsigpi. /c^IriiR. 

97^' ^mdbee^l Imapnaturfevi' 
dere Gigtmtes UUa leviinferentes. I<i' 
Pefiifert ] Pecnidofi ,anguipedcs. 

977. Prefugit'^ Rupcisvinculisan» 
fiigir ez inftcis Ticyus , de quo fnpcsi 
verf 7 f f . lAeemm'] Laniatum & cze- 
fum;ecur.>verf.iaotf. Fam. 

97S. Huam frepe] Quam pcope 
coelumconpgic? Idem. 

979» €itharon] BoeociznaoBs. idL 
PaUenel Vrbs Thiacije. Idem, HhRCULES FliRENS. Ad-IV. 
MacetunKjueTempe, rapuithicPiodijuga. 
Hic rapuit Oeten. fevithorrcndumMunas,'' : 
Flammifera Erinnjrs verbere ^xcuffo fonat, ' '' 
Rogifque aduftas propius ac propius fiides ■ 
Inoratendit. fjevaTiIiphonecagut^' 
Serpentibus vallata , poft raptum canf m> '' 

Portam vacantem claufit oppofiia' face. '' 
Sed eccc prcjes re^is inimici (atct, ' ' 

Lyci nefanduin femeri, invifopatri '' 

Hcc dextra jim vos reddet. .exciitiat leycs 
Nervus fagittas. telafic mitti dccct ' ' '' 
Herculea. Amph. QuofectECusimpegitfiiror?' m ■ 580. Mtrcmtqut Temu. ] J4on 
Tempe piofcao.fed fenfiu hic marcet. 

«iiinit in Mactdaai^dit6'jy4n*iK- 
mriiu^lid r<»f>;.:^eUvetlHi,i,j. 
litx wteti i mmp'; >«a»wj« JWifW^ j»jJ4W-«r« 
/i.i«t?^H. EtCKlJ, ^«nioBjiiu» 

pmf,.l Sup.,VerC,iSj;;/4™4*i«". . „ ss,. j., 

SS4., Tij^VselTlirixRnia in^^ 

6ujciijiiwIoco^,c5rj>criioM: rapfiftl 
auancuIh^devi^^aattAi.b^^ iir„iaUfi'fy»hi,jripnf 't' " "^ 
.^«lU .iHMrijBif, Jdem. ■ 


sS8. /BM/i]'t)cmiifttTO!in 6r; 
nim ail p4it^ i me cifufiu ' W™! 
ftw/^/iWn ffirt i^&rif^a» Wr.ii- ,^:^va- 

i(». ] AHoquiiui pei liiroTem filioc 
Aios.quaGLydfuboleselteiii. Nihll 
hiC'mutvit.lil]. viim V^l^' fMl'^'^"* 
£i/pciut',lia](e[udi[u, Ceoleo iiTned 
aaOomniai^St, iHvitf. N^niiDra 
eliadWi*^" Soi^iaiittvoitAniSV-, 
dent^fiiii^.^fiaiie» pfcip^e liberos ,.'3 
quibujjepjiatifueie.. Aivoiiljc.ipci- 
pif ( iH^iiis , quippe qiioi fupercffi 
mallet aiMnus ptopagjre ic paueui' 
viafv: Grmivi^; ' '. ',,, ,■' ' 
ayj, Jlinwii Chotdaaicui, liiph. 
<'■' miitfyi^on i ftopq, p "— bijp(ur,fcrienti*Viiocieuinv.jiii.' 

^Otiffa», , ■ i) 

.-?SiV^/«Wt«< infW'/'^'''} 
NouefttpwiaF DElriui , cur cuiqujm, 
bxcleftiodifpllceu: at qiu1[ii ,£tic[|^ 
qiriUfi tufid diiUtat , Tiodl pfe cif Mo- 
ointbio ,'tx VaU> quibuCl^ biotulic 
C()ni6il()if4'.il»>iwrjiit., Jiimuliisini! 
^d qiiLdcm ' iKHl fun) 1 cll iiuoqiie cui. 
"•'-'" diiplicKW ; liilicei.qiuilibei 
— .ttIWW ■ ¥>* fi ««™ /"V'!'? 

fimf. ^aw '^ .''^'"'"'J-IR''^^' ''"^'. 

'^[."■SJne lavastn leidii igiuvurii 5( .8. Ei].iJf.i iltui j.An; c-» 7^ L..ANK.jri itfiiiiM'' 

uliifpb. Pavefaftus in£uirigneo vidtupams 
Peric ante valnus t fptritam eripuit tinfior. 
InconjugeRiQuiiicdavatibraturgravis* • . 

^ Perfregit oifa : corpori tr unco caput ^ ^ ^ ^ 5 

Abeft , necufquam eft. cemere libc zvties nimis 
Vivax fenedus ? (i pigetlu&us> Kabes 
Mortem paratam. pedus in tela indue; . 
Vei ftipitem iftom ca^de monftrotum ilficam 
Converte. faifumacriominiturpemtuo 1030 

Removeparemem , ne tuac iaudi ol>ftrepat« 
Thef. Quo t^ ipie^ fensor^obvium morri ingeris? 
Quo pergis amens ? prpfbge^ & obtedas late^ 
Ununique manibus aufer Herculeis fcelus« 
Herc. Bene habetrpudendi regis excifaeft domusi 19)5 
Tibi hmic dicatttmmaximi conjux }ovis 

'■. ■ Gre- vcr£ ^91. 8c verf 1904. Idtm, /j»mJ 
Adtniibo» & fcintiHamibuigHBroiL 
liiEiafioailis. Etignf ^ti§dMmfiien' 
dm rmM i ttenuL eatUi tfMMukrlm 
CtmA Idcm. 

ibi)iltef>3 HiDORtxiliiciflvln- 
£uu , msqaam pccaiifiis iic rd§m, 
Sfiritam.rsfmit tiwmr*'} Ecniibit & 
yoflkmu: «r*/Mr. Gcoooviiis. 

JKMf. TrMK»] Deoiiiicico, FMm^ 

loi^. 2le€ hj^Msm } Ca|Ntt cilva 
coDctihm iiuiiiiiiiaiRifliiia& coiiui- 
cum periit, eraniiicqDe mmt» mima. 
Idcm. Ctrnere 1 Oir 1$dc in t^mfrn 
dmre fXitrdinymtende^ ^fHtmU^oi- 
dn f .Imo coBL faiBneoTidMe ^«am 
uiA14>«^cuioriipcFiiibi?- Tdtm 

10x7. HiAes J Habes lubtnnnad 
tnaniim, ponum0ciii>enaiem'abiiis 
nialis. <$'/0iW,rup.v.4if.«/iM9». 
. loi^ YtlJHfitem'] Obf ice tvdavz 
ifiiHerculis. Idem. 
i 1050» Cenvmt^ } In me. . Idtm* 
Wnifium 3 MeiKurem nium faXfo iiabi- 
tum, cum lup. vete iic&qui giocix 
HKtlpleadorem ofiuicare poAimy^amo- 
vejtfciduum. Ethstdiciiimm^f^ mt&enmte^^. fmvtesns Htmltm 
Idcm. 

AgUMrKatLipiibspoilwiefciez moiei 
quoicncsomnesfacces didniiiB: ta- 
mmcnm lian:Th0ftiiintvefl»a« no« 
t& caufiam »-cut Aon ftarec i vcttci ie 
vecitstte4 teipfi\ fiwitT. Hepugwil 
«micBs tXjoaualcemm it adfedni ma* 
gis imivcndb « cumminus litleiieM 
ocddeR<]uamfacrem. imlefideiitioc 
Gmtenu, dpa^> inqutt,iilum» ^ 
conieituiindttit,/S»Mr: cunmttas 
£ivcc l>salL TMtaHcrde pciorcs. Kam 
cirimifli «etttftUBmus liber ^ nrc tndi* 
get aflfedus iOa figniiicatiane locuHi 
l^t ddpa libcaiioruiii apud Sratilim in 
LacnitBs^ Etiyid','iibiiececc , galbw 
Miti/SSm$ pi^emypcofinitri quod vnli 
ces & 4ibKi vctcfCt*' Grenemus, 
r 1039. #ff/W{#« 3 Ne fc tc pacraii 

1035. Pndendfr Lyd tyranni , « 
ir.: tdemi 

lOit^TilfikmK} Hocdidttnln- 
noaiff , quatLyco&vebat , ircifionem, 
mmitmttemvet€frMdic4ufi Inmni vt- 
tnfH^iifii mfUimm fdefimm Imne^ Hercui-es FuR.fiNS.Ad.1V. 7j^ 
GregemceciJi. vota perfol vi libens 
Te digna : & Argos vidimas alias dabiti 
Jmph. Nondum litafti nate , confumma facrum. 
S tat ecce ad aras hoftia > exfpedat manum ^ 2 040 
Cervice prone. pra?beo9 0ccurro>iniequor: 
Mafta. Qiud hoc eft ? errat acies iuminum) 
y ifufque moeror hebetat. An video Herculis 
Manus trementes ? vultus in fomnum cadit> 
£t feifa cervix capite fummi0b labatj ^^4S 

Flexo genu jam totus ad terram ruit: 
Ut csia fiivis ornus > aut portus mari '& Hhtrts interimireu atefuefurenfob- | 
Uvifiiturfe mede Iunonem veluijpe •£»'• * 
ettre- Farnabius. 

105S. Te diindli Mihi infeftos & 
ttialosnia6)aviinfe(lomaloque oumi- 
fd, Fe/»dignacecn]delinuminc. Tdem» 
Et ^^te^ tfiQimM ^liat dahit» ] Nicol. 
Hcinfiuslegeblc: Vtf^/^f^oi; GronoF. 
Argos prpfedus tibi {ic ^uryfibeum 
tnadabo. Euryftk. qui^em Mycena- 
lum rex ^ fcd Argos 8c Mycenaspoe» 
conflmdunt. famatiut, 

X039. Nmdum^l y^t HeteultiAm* 
fhitrjon inquient , uxori dc libpris i ct 
czfiscgo fupetrum, egoplacida ante 
aras hoftia (lo^mortem a ce exped^ns, 
expciens. Idtm. 

lo^i. ErratMietluminum^'] Herc. 
vebementi Ubvre ex4ifftMtis furiade- 
fatigatm , tremekundmdeni^in/hm- 
num lahituf. Sic uutem Sefhotlet Ajdf 
ttm , Eurifides hune ipfum Hercultftt 
ce^fipii0s prius indueunt , efuam menti 
nfiitutes, verf. 1050. & 1078. Idera. 
Hoc §te(|chorus & Panyafis rradidere. 
addunc Thcbani , prz infanti ipfum 
quoqaeAmphirryonem fttifie occifu- 
lum , nifi lapde d MtflcrVa f aao iaos 
fomno ie dediflet , «om^ue lapidem 
vocant , 4U&9rerii reminifientiit, ita 
Paufan. in Baoc. fcn lib. ^. Deiritet, 

Z043. i4ttvfipf]Moranvid€o,&c. Da- 

1045. Etfejfdcervix'] NlmuJabo*: 
resfomnum concilianc. nam iltisve- 
hemens calorexcicacur ; quo liquancu^ 
humoces { hi ccrcbrum pccentes iH le* 
frigeranur, &denfadfon^um adfe- 
runc : vel cum laboce nimio vicale^ 
/piricus confiimancur , rcftigeracuni 
corpusvimforanipcofiprre oonvalcc, 
fed oppdndcur. Vide Argencericun lih» 
dc fomno. unde mirari not^opori^ 
tam laboriofiim furorem Herculifoai& 
Htuncxciufle. Delriue, 

1047. Vtc*fajflv$temiee,'i Vlt^u 
^tid. xABvelutifummiiimtiftamiu 
fnentihueemum Cumfirre^accijam^ cre^ 
bifque hifenmhm infimt Erueti dffrf» 
ceUcertatim: iUuufque minatur , Ct 
tremefaSa cemam cencujfi verticenu' 
tat^ WulntrUmed^necfttitlMimevitUt 
fupremum Cenffmuit , truxitfut jufft 
avuifa-ruinam, Simili conipaxacionc 
tribuslods liiad. t\ /. 6c w. vfusBat 
Homerus^* iiemLucanuslib.i.Pliar- 
£)I. & Scacius iib. 9. Thebaid. Autper* 
tm Tnaridaturs melet. ] SSc Vit^l. > 
iEncid. ceUapfarunt immania mem' 
hra, Dattettut gemitum^ &cljpeum 
fuperrntenatingent: ]^ualiti»Eubeicf 
Sajarnm litere quendam Sdxeatita ca» 
dit; magnitquammeHhtttante Cenjhu* 
^amjaciuntpente ;JtciUaruinam Pre* 
na trahit « penitufque undit iUifi recum^ 
hit Delrtas. JM pertus 3 Anr pari 
ni^exd£s tc lucntii tiimare, qoat 74 L*'ANNi£lSENBCiE 

Datura moles. vivis ? an leto dedit 
Jdem> tuos qui miGt ad mortem» fiiror ? 
Sopor eft, reciprocos fpiritus motus agit, 
Detur quieti tempns, ut fomno gravi 
Vis vidtamorbi pedus oppre^um levetf 
Removete famuli telaj ne repetat furei|s« 

obffdu fuo tiaii(]ailli]miiefliLitiiia9, 
ponamqaeefficiat. FmnuMnt. 

Z048. Afffw,] Scilicecartedamm. 
Vivitf ] Affffinqiumt Amfhjtriw 
msf&t , vivis-ne , an idem fiiror qai cct 
tuos ocddeie co<^t « & ce incerfecit ? 
WdfmAim» 

.losa iSV/fre^,] HtdicittsSs 
mrteria vtl tbferwUis^ituHmmtfti- 
kus. Idem. 

Z05 1. VifimntgrdWf Vis vi^s , ] 
taaao t fimne gT4nfi Visvi^mtrH, 
uthabetEcnifcus. Tali enim opuseft 
adyerfus ingentem vim mali. Infra: 
^.r€m9dtvin9umt9Tfm^4m. $cacias lOJQ lib.10. & Atmisi 

mruis, Siccomra/in«feoram,qiun(Mi 
(ecuredotminnt ac fupine. Horatias: 
Niec /nvx fiimmes tim»r4nt€mfid§ Sar" 
didiu Mfm* -Mcdid Lacim Ibinnnm 
gravem & concra nacoram vocant^jl 
fieram. Carlius Anrelianus 1. 1. Acot. 17. 
^j4tfnt hmc •mnis grtnsnd» ftejfmrmm 
msfis aumn fiammm foctrt viimfw* 
Idem aubi •ffrefitmem didL Grwmen» 
VtfimneffAvisl Vide <px ad v. 1 041. 
Famsbius» 

.1053. TeUf'} Clavam,arciim,fiC 
fagictas ne i fomqo iiiim tt^ta^ CaORUS TaBVAHOBUM. 

f 

fifafs Sickrat & eletnenta qu^e lymfhatiss hoaticis , & mente captit 
' dnmnkntuf. m laShmt cemmijeratienem ir auauliiem Heretdk Cbe' 
. teu athocatifermtnm^y fmfireremfedarefolet^frecatur » nfgram 

, fi^MfreffmBgrcd^nuMitefiiifMtt^aMia^^ 

Lugeat asther» magnufque par eni 
^theris aW> tellufque feraxj lojj 

$.t vaga pontimobilis unda. 
Tu^ue ante omnes» qui per terras, 
Tra&ufque maris fiuidis radios, 
Nodtemque fugas ore decoro, 
Fervide Titan. obitus pariter . 10^4. iMgeet fther^l C^lomcccr 
ilquecteator. Cleandies, Anaxime- 
(^es allique cum philofophi veceres 
tom poetac zthera runimum Deum 
puncupab^nc Tm^fsxer emmfetens 
fmcitndi/imbriimsatbfrf&e» Alli,i£- 
ihet CttU pacer « Coeluai Sanitnj» ^9. io6q 
Tecum 

Cam veifo .aetl^ n ve aSr Ctptflime pta 
Jove ponamr , exponaslicebit , lupi- 
cer lovifque pater Sacurnos cdamicar 
tem Herculis fiUi &r'Pcpotislug,eanc 
FmrmMm» 
1057. Ju^ ] 6 folj iiip^ Yt|:Ci^* HEHCUt.ES FURENS. Ad.IV. 

Tecum AlcidesVidu & ottus, 
Novitque tuas utrafcjue domos. - 
Solvite tamis ammummonftris} 
Solvite fuperi : redam in melius 
Fledite mentem. tu<^ue 6 domttor , 
Somne tnalorum) reijuies animi» 
Pms humanE melior vits», 
Volucer, matris genus, AftrKar» 
Frater durz languide Mortis) 
Veiis mifcens falfa, fiituri 
Certus, & idem pellimus au£i:or; 
Pater 6 rerum, portus vita:, ., . 

Lucis recjuies, nodHft^ue comes, 
Qiiiparregifamuloquevems, , .; 
Placidus felfum leniffjue fovens: 7J io<f$ montiioio&uott. Ftnttiiu, 

io$4. Stlvitifiptri.-^i Emifau: 
MiMtifmftri. GronoTiiu. 

10C{. IhimttT Stmnt Uitnm ,] 
)4qa:ntodooninr«Dcliii • Ced EuuF 
cl»cd«n& Voflianui, iH/«rim. £c 
hoc CRie hic cipicliiui , ttS aiiciuiD 
tQEallHJuni peo alieto fxpe pooamr. 
Sc & lnlfT U£!ii licu nulant , tpio coi- 
t>Dt40imurvelab9t"t km-tlMinispt 
Mem i^uod labor,' quo ejceiciuuinuiEir 
■i^inai. .yitgiliuj : Aifititiiitf— nM- 
b i,igiir(iB, Idemdcviiibuiiiwnjff» 
Uatrt ii^jmtdfiif^iu Uiniiin. B.uilusi: 
pitteva;mtrii triiiiffttfneSai^ £t i«- 
fir. Gtonovtus: 

io<7. jtff/Hri QjJI iioc ;^i 
fogiutniilutn.iaiopaiiiu^. «!,'. 
Watii ■juiburdam magpam fiDoa.nu. 
ioiem viiz (nticfn abfliiMi . <piid £ 
■iicnDui , nujtrfsn , uc ,4t itiMftr^ 
ffWfmmprojiM^ PetCt.&(, f*r- 

io«i. viiieityl Otkfefomf-.iiT 
liuin ««Mnlnffici^AftwijJsWU^fi- 
I|? vocu, ^uod b«i«ficu> iuftliix EUto 
K lectuc donninti f)! iamcaf lai^ 1075 

Payi^ itif. FrMitT'] FriKtMonii, qus 1070. eeriimifciiiifilfi,'] IillbilK 
iii*Tm qiuaito^ , ftlSi ut pte- 

rimura ^ yt. cfiz tx iburgca jqnii 

frJlTIh 

1071. Pf/iiHH] RcqDcndoiaeotn 
fomoia veia tf tntaaipnMlxffiUiqa, 

ijuimlzcieilpe. Uim, 

»071. PttiT ] Chaoj & icndiat. 
piiniE. W , qui di jrfKonem juvu, 

fllij, viiefque i%ifis, adeoque genii*^ yS L. AvsMi Senecjc 

Pavidum lcti genus humanuqi 
Cogis longam difcere mortem: 
Preme devi6him torpore gravi. 
Sopor indomitos alliget artus; 
Nec torva prius peftora iinquat» 
Quam mens repetat {iciftina curfiim» 
£n, fufus humi fac va feroci 
Corde volutat fomnia. nondmn eft 
Tanti peftis fuperata maK: 
Clavxque gravi iaffum folitus 
Mandare caput» quxrit vacua " 
Pondera dextra^ motu jad:ans 
Brachia vano : nec adhuc omnes 
Expulit a^ftus. fed) ut ingenti 
VexdtaNoto fervat loneos . '* 
Bnda tumultus, & jam vento 
Ceffante tumet,.\pelle infanos '■;' 
Fkdusaniuail redcatpietas^ :..:.;. 
Virtufqae yiro : vel, fit potius : \ ^ 
Mens vefano concita motu; 
Error coeeusf,tjua coBpit, eat. 1080 ^o«5 X090 '1077. M9rteW(\ t.i>AiS^fl Upi 
Ko^em. N»x dktem Unia mors efit cm- 
jnrfimmu imAgt, Ct 4ii6qi4 tum fom- 
nascenfeatormbffbieviCj himdmale 
dStatof afliiefac Ae nos loiijgie illi mot- 
d dC perpecuo dqrmiencke. lE^mnhiiU' 

*' X078. Preme XTJMitilper dormiat 
qubad concozettc peVniclo(Um himc 
hiimorem, qni fbtotis diafa. I^m. 

^ 1081. Jgwj/wy&y.VdiKl^irqiianao 
mare yentoram '^' 'agicauir ; eciam (i 
pdninicyenti , noti camen itadm ceflat 
un^ram idhis : f ca quamyis HercaL 
ftiXtiy^XiMif M^®^' i^nno mul- 
ceatm: ac^feaemc , nbnitathcn plane 
aicum atque a<:rem hnmotem ezpira- 
i^t« yidece enira qua^tratbidacciam 
dbrmlentbn yexent. InCbmnia , pec 
ibq^qttmtfUlQ cUyam ^iuttiri ^uam 10J5 

.. Soiuf 

cbtraicniEUscapidfapponecerolec. IL 
Stftfs fireiij V^a humor illc acer ic 
acer , quo Hercules abundahat • talla 
fbmnla folet etdtare , at ^gulneus 
placida,teftibas HippocraieS^ Ariflo- 
ttHe }n Kbris dc Infomniis. accedic, 
cnod Ititio^ ^ mdancfaoira perdd 
natibnsabundant^ i qOibusJmmodici 
concicjttihumotes , monfiraofas ^ 
confradas reddunc imaf^ines , uc in 
aquacommocayidcmus. Delnm. 
' loStf. VdeuM'] Nec cnim inycnu, 
qabdqaanlc Fnrnd^m, 
' roS^: Pendern 3 Qlayi^. Tdem. 
xoS^. Sed^^l Vcicciam(ui:predc- 
titoCattir. i^ nec ipfe qQod'admiretic 
fcelus ^niofbct , ncc aiminl did)icut 
illi, cui furo(«:bictiilib€n^eraadi> 
VBiuidm* Hercules Fublens*. Ad.IV. 
Solus te jam prxftare poteft 
Furorinfbntein. Proxima puris 
Sors eft manibuS) nefcire nefas. . 
Nunc Herculeis perculTa fonent 
Pedora palmis : mundum folitos 
Ferre lacertos vetbera pulfent 
Vidrice manu : gemitus vaftos 
Audiat xther» audiat atri 
Regina poii, vaftifque ferox 
Qui coUa gerit vin&a catenis, 
Imo latitans Cerberus antro. 
Refonet mcefto clamore chaos» 
Lateque patens unda profimdif 
£t, qui melius tua tela tamen 
Senferat, ^ther. 
Ped:ora tantis obfefTa malis 
Non funt iftu ferienda levi: 
Qno plandu tria regna ibnent* 
J^t tu collo decus ac telum 
Sufpenfa diu fortis arundoy Th iioo IIOJ iiia II 15 

Phare- tiameftignoTancia. qiiae,finon(ica£' | 
fedaca 3t mafx di(p6ficionis , reddic 
fa^a inyica, Sc pcccaca excniac. mazi- 
nie veio fifabfequacHrdolor: Chorms 
itA^M HtrcuUm ad fanitentiam ad- 
ktrtdtur, Famabius. 

XI02. Verhera} Planda, flagelfis, 
femicu cefterar fedolecedcpoeniceie. 
Idem. 

X 104. ty£ther,'] Ccelom, fupr^ ver- 
fa ^8. Idem. «^rri ] 'Pioferpinare- 
gina inferoram » qui polo Ancar^co 
fobiefti vulgo creduncur, fapri ver- 
ftt^otf. Idem. 

iio^ Heffnd'} Moguncinenf. if«- 
1*0. hoceft,aulaPlQconi5. sxRepnay 
hoc eft, Proferpim. Mrim, Ecrufcus 
^oque, Regia, Gtonovios. 

1107. Cnkrm ] Quem al> £«7- fthco ^miflum Ploto pcUtiJuecnftia»- 
diae iceram przpofuerac Famabim» 
xxoS. Chatty'^ Renun & elemen» 
toram confulio , cu}as imago apud io- 
feros. 

1109. Lateqntfotensl Flot. Lati* 
dM. Gronovlus. Vndsl Mate. F4r- 
nabiiu» 

11 10. MeUm'} MeliusinaSra,dum 
infequereris ScympIiaHdas,miiIa<paQa 
in mos liberosr Famabim* 

XXIX. Senfirat^atber.l Ettufcuss 
Senferataer. Verius , ctfi Po€cz coo- 
fundanc. Grenevim. 

XX XI. Tantit 3 Polluu tantis ma- 
lis , velfiirore. uc fup. v. xo^i. Fam* 

IX 14. Tria'^ Coelom» mate, infei* 
nos. Famabim. 

ixxf. Ettu] Etvos&HercuIisc*?- 
la» arcos, (aglcue» &c. Iden». 7? L. ANNitl SCNt 

Pharetrasque grares» date fa^va fero 
Verbera tergo : cardant humeros 
Robora fortes) ftipefque potens 
Duris oneret pe&ora nodis: 
Plangant tantos arma dolores. 
Non vos patriae laudis cbmites^ 
Ulti faevo vuhiere reges; 
Non Argiva membra palarftraf 
f ie&ere doftii fortes cxftu) 
Fortefque manu; )am taiiien au(i 
Teium Scy thici leve coryti cA xiio X125 1117« Thmttrmfu lems , 3 Po0is 
atdere Uves , qiufi ezhanftas. Scd 
mox appellacur , uc min ^oqueeiat» 
LtriMkfii^teHi Pbtrma ulih Ma- 
glfquecoQvenitHetcaleis vicibus» nc 
Choro yideantur grdvts » quod habet 
Btnircus. Grmuviae» 

ixi^ MvM] CkvacaBdite&gni- 
VKcpedus , humeros , tetgom Heroi- 
Ih, ezigace<)nepaeiiasab eo , ^iod vo^ 
f»sabufiisfit. FsmdUm, 

.1x10. Dttrk Mieret peSers nedk: ] 
• Sic Plautus Amphitraone : OnerMiuim 
ejffngnkjre^. SedvidenenimisCo- 
micumut. VelleminXliirrepetiilem: 
Duru wrM feBera nedit» Vt vitfituri, 
icfikverhUlm. Gtonovius. 

1112. Nen vet ] Vos Herculis 
pQeri mifoe perii(tis , priurquampa- 
temam gloriam podetis per ztacem 
aemnlati, & monec7cannofp(edere. 
terfuAfm, 

1x15.. Jtft»] Ltgittiir & izvos. 
^nednendifplicet. Idon. 

11x4. Argiva'] Synecdoche pro 
Critctu Idem. Palefira,] Palxiba 
& carilupro intt^tftntetble. idem. 
Palseilcam i quodam Mercurii fino 
xnvencam Sc nominatam , ptodidi» 
Philoftraras in Imagfnibus. Horadus 
Ipli Mercurio hanclaudem cribuic 1. x. 
Od. xo. Pauiiuxias in Accic. Thefeo. 
crac exercicacio liberalis , )uxca illud- 
Terencil: F^ferieulumin literk t sn Miffum 

fdta/htt, m nmjttk! i^ tiberttm eft 
mfttmfimjMtfeemtem ypBmrfetmtU^ 
be. In Arcadii invencam XcriiMtPfai- 
lofttatns i nofter vocat Arnvnm com- 
mitiiinoiiiine, proGtae^, utiniflo* 
^ ^veOi Arp^deleaiviri. PaLe- 
ihaptopric ludadoncm fijyiificar; ied 
hic, ot alias fepc, i m i ^cim Pema* 
thhmXa ieu Quinqiienium , qno n>- 
ca poeromm ingeouorum czerdcarid 
codftabac: nempedirdladDm, col* 
fom,lalcum,ln^am, ianilarifinem, 
Dtlritte» 

. . I X 17. Ttlttm Sej^hiei- teve eeryti ] 
Scnbe cum Flotentino : Stythiek levi 
cerytu JSffnm eerttt likrnre menn, 
Gconovius* Ttluml Sagittas. FttmeL 
Scitliiei] Hocait«quiaScythaBpo6* 
rulos adhnc filios iagittis afiiie£uae- 
bant: iu finguhremdexteritatemfi^ 
bi parabant^ & ea gemifiuKlaudem. 
quare Lucanus de Parchis , Scychaxum 
fobole , lib. 8. Ntcfner nnt Jfeni^r le» 
thaleetendertnervtt Stgnkt tt s tmUd 
merst/t inctrtnfigitfd, Dtinas* Ce- 
rytil Ecraminhocnominerecencio- 
ces, <]ui primamcorripiuncA dcula<k 
mam afpiranc : difienriunc in expo- 
uendo i^pceres : nam Servius corycum 
iacecpretacurpharcccam, Nonius Mar« 
cellasmiifile. laciniinpconandando 
cenuem ,. auz eftapud Gcsecos , mo- 
caoc in mediam. £ft aucem .yet^est 
71 («M»* : dc Silius pocta , <fXL cory- 

KUfll HCRCULBS FUKBNS. Ad. V* 

Miflum certa librare mana> 
Tutofque fiiga figere cervos, 
Kondumque fers terga jubat^ 
Ite ad Stygios umbrx portus> 
Ite innocux, quas in primo 
Limine vitafcelus oppreffit 
Patriufque furor : ite infauflum 
Genus) 6 pueri» noti per iter 
Trifle laboris : itC) iratos 
Vifitc reges. 79 1130 "35 nmi yocac(ag^ttifecum, oftendit Mar- 
cclli incerpretsttionem cile faKam, 
qaodpo^tcprobantmeliores } fepara- 
dm enim ponit cocytum & arcum 
Virgttius : itcm cocTCUm Sc cela Ovi 
c^us : iile pcaececea ceftatur ejuiiiiodi 
pbatecci ufos £ccu(cos{ liic Getas & 
Sttmatas i Seneca lioc loco Scythas. 
Uve ulum htAc intelligo ^ haiaHt U 
pondexe minus onecofimu FM' 
tm» 
iii^ Ttitfjfii'] Qttl pcdnmTckv drace freci, (alucis fidudam in fuga pa* 
nunc. FdrnMHm. 

iijOi H§ndm9fm1 Neodom auii 
eftisleonemjubacumaggcedi. Idgm* 

113 f. N«r(] Genecditer,vel,noil 
patnveftto<]uaddcaidlt« ccdikqiie» 
Idtmm 

11^(4 Irm§s1 Plntonem&Pcoler- 
pimm pacd vcftroindignaiospcopcec 
vimiilacam. vtl» uc y!aC6ia, ccifta 
deos. vtl Tyninnos<pos HeraiL dt« 
miietac. Idnmm ACTUS QJIINTUS. 

Hbeculbs. Amphitrtoii. ThbsbvsJ 

HtrcuUs txHrreBut & fnattl refiitutut , ptji^juamfias kft mtit fiM 
ctmferiuit^ mamufiht tnferrefaratipMrufneibut iMuefiktfur*^ 
cits Atimafqui Ihefii ceu/Siefutganduefrefieifiitur,: 

Quis hic locus ? qua? regto ? cpx mundi plaga^ * 
Ubi fum ? fub ortu Solis, an fub carcfine 
liiacialis Urfa; ? nunquid Hefperii marts 1 140 

Extrema teltus hunc dat Oceanotnodum? 
Qjias trabimus auras ? quod folum kSo fubeft? 

Certc 

ica apm) Hocadum , modos a^ nQA 
iu magnus , didcur« IJiMm* 

1141. StuittrMbimmmirmf'^ Supf<« i<59* CmJ&nt'^ PofoAcdico^ iiip. 
?trf.tf. FarnMhim, 

XX40. Nwi^mV] Autin Hi(^ania . ^ 

iibi Occanus cetrx ^t cecminum. casaucinferas? vel (ub quocoelo? ii| 
Idem» 

1141« JtfMmi.']Tiiiero,iesiidnQm* quaregione? ^fVi/w^diV.quodfolnni 
fefloiubcft. Femelbim. 1x4$. Yi^ Certe redimus. unde proftrata domp 
Video cruenta corpora? an nondum escuit 
Simulacra mens interna ? poft reditus quoque 
Oberrat oculos turba feralis meos. 
Pudetfateri. paveo: nefcio quod raihi» 
Nefcio quod animus grande prxfagit malum* 
(Jbi eft parens ? ubi illa natorum grege 
Animola conjux ? cur latus lasvum vacat 
Spolio leonis ? quonam abiit tegimen meumt 
Idemque fomno moUis Hercuieo torus ? 
Ubi tela ? ubi arcus ? arma quis vivo mihl 
Detrahere potuit ? (poKa quis tantaabftulit^ 
Ipfumque quis non Herculis fomnum horruit? 
Libet meum videre vi£torem> libet. 
Exurge vi&or) quem novum coelo pater 
Genuit reli^ : cujus in foetu ftetit 
Kox longior» quam noftra. quod cemo nefas i "45 1150 ^155 Kati mifirstAittkitM , M mUiritMkimferit, 
tuengf tMMUm^tOajx rediiniiis. Fsm, 

xt4f. iHftrm/'} Qualiain^apad 
iflftrbs. /iMk 

' xi4^. Oknm$etU0fiitrU ] ttmC' 
au:.§culittMr^MfirsUttitiig» Vcinfra: 
j M t dwiu m miitimni/htttmiMfiMmi^c. 
CktrrMt» ScariiuS.Thcb. dH§€Ugtmit 
mttfitMtifhtrrMMit TdygtiM, Grooovitis. 
ftrMiit} Mortaonun. FMrnMHttu 

xift. TtgittMit'] LecMiispellis,()iia 

tne incerdia tegerc folebam , qux mihi 

dormicuroftracaprole^erat. Idttm. 

. XI H* Kivtl EmfifMtie4§fi^)(mp2t 

^MxhrlhpHSfi^ih Idem* 

11^4. TiMrr^XMim^tamrorc]. td, 

xi5(. IffMmtpu'\ Eriam Hercolem 
donnie^tem. Velrime, 

T157. Emurgt wS§r ,'] £ttufcus, 
^w. Anleg^ndum: £A;/Mr{«,vrrria, 
^iMm nruMm emlofMterGerutitreli^/. 
Vtc mirmn (ic, virum fortem appellari 
idrtmtem , qbando 8c Tacims lib. 16, 
%Ad ftjhmmm yert wrtHtem ij»fMm $tt!amiir§nmtmfimi ^ htttrft&s Mmhm 
StrMMM & ThfMfeM FmU, Gcononas. 
St qnem me(bttiorem«naetic lopicet 
adalterata & viiiau akqoa (bemiiiapcc 
longioicm nodem » <|uam <]aa cgo ge» 
nicasinm. fiipcavtrfli^. Fmrmminmt» 

XI 58. Cnjtteineefufetit Ntx km-' 
^trt\ DocentaosimtfiMrteSSevitut' 
te dc coiTumpeie ; inde imetfbum hcc 
proqaovisftaprovcladulcccio. Qop- 
modo tot viiido^hocpraBtenicpo- 
raenint fine nou \ Vt ipie Hercules ex 
inccflo ie procicatumoicat ? At qoao* 
to pudemius apod Scacium prioia TW* 
baide de fois nacalibas Fblyniccsypr»- 
clarc Florentinas : enjm in fettm/M$ 
Nexlottfftr, LannifmtMm dicojir 8c 
gravidam&parraliberacam , ac rcwle 
Setviusadprimam Aneida. Hiiic/«- 
tm & concfpcus&parws. Ptioshic: 
pofterlus Amphitnione : Pnter ettrm- 
vit , etne nt fmtmftret, Varro lib. 2. 
deremft. ^peUtfmtnrMmMettKeftm 
MdpMrtnm : hi enimfrMfftMtitniefrimi 
&emtremifinei, Gtoaovius. HEftciri.'Es FunieNs* XGt.W. Si 
Nati cruenta csedd i^bnfedi jacrac x tSa 

Perempta c6fi)ux« miis Ljrcus regnuoi obtinet f 
Quis tanta Thebis kelera moliri aofas eft^ 
Hercule reyerfo ? qutTqQis Ifmeni loca^ 
A£ba;a quifquis ar?a^ qui geminomari 
Pulfata Pelopis regna Dardanii colis» 1 16< 

Succurre^ farvaf cladis auftoremindica, 
Ruat ira in omnes. hoftiseft,q»fqaismiiii 
NonmonflMthoftem. vi&orAlcidselates? - • 
Procede : feu tu vindicas currus^troces 
Thracis cruenti» five Geryonc pecus, ii 70 

Liby xve dominos 1 nulla pugnandi moraeft* 
£nTiudus afto) vel meis armislicet 
Petas inerriiem* cur meos Theieus fiigis 
Paterque vultus ? ora cur condBotfsa? ][>iikr£^ zitfd. Kir/] 'Kniam odb BdSEt 
lcribxc: Izadiu qiuaiorj Oi]icein,The- 
titBachum,Democboiitcm, ic Creon* 
t^ , dt Cteontidcm : Apollodoms 
ThcrimacfaDm , C^eoflikMlem, Ja- 
ndum, & DeicDmMBr.£iiii|iides8c: 
Pliiloftiaaif tres: HiigfaHs<kos,Tlie. 
cemaehum flc Ophyteni. Ddrim* 

ixtfi. Slim Lycm'^ Qms tytannns 
Lyci fimilis vel Jec«rior, &c.ille eDim 
me abftnte legnimi occnpavit: hicw- 
temTeverlbme. ¥mmMm. 

it^j. ^w/^] Aliqnisciiisqin 
Bororiam , aoc Peioponntfmi iacQUc, 
itidicec milii huios dadis aatlioicm. 
liem, Ifmtmi] Bsocix » «pum cigac 
& Kiiienos. Supt^?cr£)33. IdtMt. 

1x^4. Jtlsal Actica,nuKidnia^ab 
«•719 Ucos: aliia, ab AttMdeCiaiiai 
^a. tdem. Gmsai'} JBfftoiclaaio 
Auti. Supciverr.55(. .hbm. 

•iitff. Pulfatd'} MoponnefinnPe- 
lopi lilio Taacali regis Piuy^imi regna- , 
ttm , i quo dc nordeniuibidc illa Pcn- 
tefula. iiUm. lUrddmil Pfaiygem 
fiiiiTe docebo •poftea; camenApcSlo- 
niiis iib. 1. Paphlasonemiadt ^ £«• 
phocion, Lydum. Dtlrm^ Mi, Slmtirsimmmi*, } SicopiU 
aiis Sc quic^d lia.^lenns yifom Ijk 
btdniih«'pixcecnnnm« Inaiohtffet* 
Satis ^aoet alcenim.0anier didt qnos* 
iibec.*'^pMi6:mnqoe olnrio«.>i Vt-appd kimjptfufmmmm. Gconoviiifcn 

1169, Smtm'^ Sen piulcitoisiB- 
ceifeaintti awDfomcdcm* jfupcii ver-* 
fii ia.f« immtknm. Omv] Ipgateo 1x7» Siv^€aytmmft€m,i FtofCB^. 
tinos, Gerimm: at&vetu|Uoccs.i|^» 
iieie Vam indlctrir jam dndom Qo- 
meliiiBs. Sic Agamminone : Gny^, 
mm fmlimm tt^nmm. Vt piane libcK 
Ecinrais , & aUodDOC aln. .i^mp^ 
cins 5 ,' ^mu Gtrymm PMm». - SiiiuM 
liift. i^ Mmfmm Gffymm imtmmmm 
tnoffmitirm, Gconcvius., Gn^MM] 
Seo Gciyonii ahnlhi pecoca, veiCajOb 1171. Lify4»ei SeoAncf^vec* 
fo 4S1. dc Atiancis iuxtq» ^ntsT. xjy* 

Imtmt» . 

1*74. Ormmrcmdmmt^ Manu.in«c 
}mGttpm»kak.pelff9fmdoie. Idtt^ 8« / L. ANNJil &BMBCii 

Biflicrte fletus. quisxiieosdedcntneci. ^^7$ 

Oinne$ ftmuU pcofare : quid genttox: (Ues i 
At tu ede Tbeieut ied tua, Thefeu» fide« 
llterque tacitu^ oia pudibunda obtegit» 
Furtimque lachrimas fundit. in tantis oialis 

§^i eit pudenduoi? nunauid Argira? ini]^ten» 1 1 8«( 
ominator urbis ? nunqoid infeftum Lyci 
Pereuntis agnaen clade nos tantaobruit? 
Per, te» meormnfacinomm laudem precor, 
Genitor, tmquenominis femper mihi 
Knmen fecundum^&rc, quis fudit domum ? 1 185 
Cuiprasdajacuii ^aispk Tacita fic abeant mala^ 
Herc. Ut inultus ego &n ? Jmfh^ Saepe vindi&a obfiitt^ 
Herc» Quifquamnefegnis tan^tolcravitmala? 
An^b. Majora qoifquts dniuit, Mm. Htsiettam pater 
Qwidquam timeri majus aut gtaYius poteft ? 11 5K> 
JUiifb. Cladts tuae par^ifta» quam fiofti» quota eft ? 
Hrrr. Miferere) genitpr : fiipplices tendo mahns. 

Quld aoAtfiMam s Dtfiwnlku, Vix4HideD 
£ucri tm dnfcivift , «B oiiiii futDm 
BijfimiiPm^ Nocmn ilindf kud : 
Thetk tkummmttk Ib/km fiekfii», 
H^ Hciofios coD|iQebat ^ ihjkru 
ftifii^iiMaa^Ami ^f t mj h ^ j V» 
fupia, i^firte MtfUxm. yttCSi^. ^pan 
tAiBBUayvAmktt qdtnco» , flcc 

tt6dr: ThUtus en&B amtdj^tnttii*' 
tev iMamquc woribai fidiim DOB 

hteamEm&o : n m it^iH fd Arghd im^ 
ftNm. 'De muMHr m^ f XyMmmm 
CMxifncft % inipoicDMiiJ-cliitdooiiiKiA 
rionem cocie» expercos* Scarim cor« 
Vi^tmyA\mamfmiii^kfhmmkhiF*' 
tmika ^m t tk Cajii»inc«ipre«icionem 
excogiravic Scaliger , bc fucre , <fn fic 
cderent Scd" alceti: hoia» Enafcus. pei laudcin.mconMifc fiKinomgi» fitn* 
ixSf. Smmdm»t ] A love , aM» 11S& Cmfr/iddfucmfi Qukannt 
me ptcfeme diiliNiic ? fic Clandiaifc 
— a»/n«ie/Strtr/ Delrius* Tmiu^i 
MnK^n,ftk'i!nm^%^ Sophoo Air» 
ur inqDDre curiofiut ca ^ue nelaie 
fiiadlat. «t4'itfA.*W* Unmkimu 
. 11S7. Vt imtUtm ] Icaue al)canr 
igpx>ca,Brc9onoaulcilcar? Uem^ 

118& Seffm\ Edamignavuc > Id. 

X1S9. li^vm I Focos i«men i|ii« 
iiiDeatolctabir«utm»|ocadevimt. M 

ii^r. Chtdkl Qtim videt 6eno^ 
fti, cxdes^miiima patseftcalamicaris 
cuse, <]uilmnoi>vides. nipmriMp/i«/f- 
/Mf t^, ^i/ ^^/y« cefifmet* Idienk 

M^ JHmme, ] Manut mca ffl» 
nsde cottfd» refiigitconcadum pairitr 
SicinfciTRf. i ) 17. siiitxfemmt ,.pa- 
ccricfogicxaiijtcemeatmaniit* Mt 
/6*tr. Ukaw HERcatEs FiiRENS. Aft.V- 85' 

Quld hoc ? manus refugit. hic erm fcelus. 
Uncie hic cruor ? quid illa puerili madens 
Arundo ietO) tin<^a Lernaca nece? X195 

Jam tela video noftra, non qua^ro manum. 
Quis potuit arcum fledere ? aut qux dextera 
Sinuare nervum vix recedentem mihi ? 
Ad vos reveftor : genitor, hoc noftrum eft fcelus ? 
Tacuere,noftrum eft. Amf hJLn^ns eft iftic tuusj i ioo^ 
Crimen novercae. cafus hic culpa caret. 
Htrc. Nunc parte ab omni genitor iratus tonl, 
Oblite noftri t vindicafera manu 
Saltem nepotes : ftelliger mundus fonet, 
Flammas & hic & ille jaculetur poius: 1205 

Rupes ligatum Cafpia^ corpus trahant, 
Atq^ue ales avida. cur Promethei vacant fi<^5. HfetrrMtfiiliif.j^chorAlU 
bti , A^ ftc tnT7iyeftem£474. errat 
hic alUfMu d9lm, He qoem iniducaiic 
Deiriaflx codices» hk rr«r,vel hocerdt, 
Vendicantes ; aut incefpces auiiiacuc 
con^edans: hine trat fielm, Gconor. 
Scelus , cuinsauchocmelacuic , in liis 
maoiliuseciac. 

119^ TinaA'] Hydc« (ang^ine flc 
leilecin^hi. FamaHm. 

ii$6. lfm^Hdrema/uim,Jiicfnatn' 
bigo 'dt maitti , qwe ti» ud pocoecic, 
tfiod nuUa valuicpcstec meam. Idem» 1 157- 9s^ fetmt meum flc^ere^] poces ii me csfos. Idem Bene Gcutecus afconte rtt£ta , ^mt: 

ieddeinlibecopdinust atttfmdextf' 

ta SinMsrenervs vieedente mih*. Hinc 

iltsevacieMcesapudDelciQm: acenim 

qatf^< novus accef&c iibcacios, vofadc 

complecc vecfiun. Alius , 'oix jam cs- 

dememt quod cum lezmmicefucec, 

Fraftraezplicantit: t^\itj TMepatuee" 

dtntem: aliac,finw viktedemtm: quar- 

tos, TvxMiriif<9if,ut&m6«tmemi)ra- 

9se. Vpfli^nx: auadexteraSinervam 

fene eedentemyix ramen videcuc aliud 

reflicui potaifl(b oiiamqitodrecepcum 

cft» drenevim» Scopu- 

tidO. Taeuerr, ] ^bttai (jafJtSf 
tts* tacenc, confenrirevidencuc. fanu 
LiUfm'} tu&us quidem caufacuaeft; 
accrimeneftlanonis. PamaHm. '' 

iioi. Geniterl lupicer. Idem, 

1105. Nejhi:"} Qjii caram non ha^ 
ixiiiH roei , itlli mi d mencr abolienatl 
dc nepotum cuorum imeinterfeficu. 
lum. vei obHvifcerc me filium eflfc 
tuuih. Sera mamt ] Poft admiflum 
(celos « quod ance o^rcmt. fatmf' 
bim. 

IZ04. Kefeter: ] Ttaos ex nie ne- 1105. flamma» & hie & iUe'] Etruf- 
cns : ilammafque & hie & iUe. CrQT. 
oovius, Hie\ Veec<]aepoIus. famA- 
bim. 

ixt>6. Caffid'] MonrisCftipll, qdi 
faiatiparsraic. Idem. 

X1O7. Citr Premethei"] Abripiac ili 
locum Pcomeciiei, cajusCaucafoca- 
cenis ailigati jecuc reoafcens aMOe 
depafcebamc aquila ob ignem lovi fiir- 
ccpmm, qaem camen jam pGenaiHa Q- 
beravic lupicet prxmonitusiProme- 
theo , uc i Tiiccidos connubio sbfti*- 
t«. idtm. 

F % 1108. ?4t I2.IO X1I5 84 L.ANNiBlSEKECie 

Scopuli? pareturverticeiaimenrp feras 

Volucrefque pafcens Caucafi abruptum latus, 

Nudumque filvis. illa, qux Pontum Scythen 

Symplegas ardat» hinc & hinc vin&as manus 

Diftendat alto : cumque revocata vice 

In fe coibunt faxay quas in ccelum exprimunc 

Adis utrinque rupibus medium mare^ 

£go inquieta montium jaceam mora. 

Quin flru&um acervans nemore congefto aggerem» 

Cruore corpus impio fparfum cremo ? 

Sic^ fic agendum eft; inferis reddam Herculem. 

Ampb. Nondum rumultu pe&us attonito caret. 

Mutavit iras : quodque babet proprium furor» i zzo 

In fe ipfe faevit. Herc. Dira Furiarum loca 

£t inieroruoi carcer» & fonti plaga 

Dccrc- 

I20t. Psrtimrl In mciim iiippli- 
dlim. FMmdUur» 

XIII. SjmfUgMt 1 Sjrmpkgades 
vel Cyiatx iofu&c iuntfcopiili in 
^Pond Eiuini oftio,qii2 fiogoncui con- 
cnrremcs , ^ qiioa non miilrttm a Ct 
diftantes navigantibu» modo disjano 
^«modocoirevidtantnr. OpcacHet- 
ailes , uc ubi lue invicem collidun- 
fxa, manualtrraipfeutriquealli^mu 
incemiedins concucianii:. Vide Me- 
deamverr.341. Idem. 
. iiif. E^*in^etdma»tupm] Con- 
▼enic magnus Scaliger coofdentiam 
}t£tons , an hoc incelli^ Non can. 
.wm confdi nobis rumusnoshaccre- 
.delmeliigece,fededam confdosalios 
nonrccu^mus. Optac (c mediumja- 
«ere incer duas Symplegidcs » -iUamm 
velut yxMr4m,impcdimenctim, obicem: 
j|i]uieasmoretuc, vetec auc. fadsardte 
conjung^ autnufus dUfa:ahi» eamque 
rtmrMnin^Hietam , (eu quzidenddem 
. 4 commiflis fcopults rollicitemr , im- 

Ssurot , inquictsmr. Vc apud Virg^- 
um , Abanceni pugn^ nodumfuetm' 
.efmmque : apadfloramtfiefulus 0- im- 
dnt & mra pulhliea ficuriisfii AnU' mms : iapcolU ScQeaCj tnumjfisrm & 
wmm t quodedam male roUicicaranii 
Scaliger , 9» ^hwm mmm .* ezplicacqDe^ 
in iUa mou , iniUo quieto moiiieocD* 
idque jamofientant aliqme cdidooeb 
Vdbamfidem« Viddo^fSiiu! hoc- 
dneeftlatiiieloqui? Qrmmjius. Eff\ 
Moram iis in j idam , coipore £ciL mea 
neco&mtyintetjedo. ^mrMms. 

iiig, ^mnJtniSumlAaicaruat 
potins ipie in conftxudam pyram me 
conjido f triSe dt mtni^fis emem 
Idem. 

1117. Imfie} Natoium ^meim- 
pietfiu^ Idem, 

iiiS. iUddam:\ Vt qui pdos ihi 
niccim* 

1115. Nendum^l Non receffitlarQC 
ejus in totimi. Fartuitius» fumulfu 
ftSus menitumcmet^ ] Ecmfcus ,4r- 
tenite, Sic in Thyefte : Fdteer^tumui- 
tus feSermattenitus yuitit, Hypallagp 
ftequcnn* Xtmox: In fi iffe feviti 
non furit ; quod 6uftia adjunim ivie 
Lipdus. Grenovius. 

1 120. Mutavit irm ; ] Ab aliis in ie« 
Fmnahiue, 

iiii. Dira] SuppUdiloO» /iSmp. 

iU5. £» HeRCULES FURENS. Ad. V. 85 

Decreta turba?, & fi quod exilium latet 

Ulterius Erebo, Cerberd ignotum & mihi, 

Huc me abde tellus : Tartari ac^finem ultimum 1215 

Manfiirus ibo. pedus 6 nimium ferum ! 

Quis vos per omnem, liberi^ fparfos domum 

Deflere digne poterit ? hic durus malis 

Lachrimare vultus nefcit. huc enfem date; 

Date huc fagitt as j ftipitem h uc vaftum da te. 1230 

Tibi tela frangam noftra; tibi noftros puer, 

Rumpemus arcus, ac tuis ftipes gravis 

Ardebit umbris : ipfa Lernxis frequens 

Pharetra telis in tuos ibit rogos. 

Dent arma poenas : vos quoque infauftas meis 1255 

Cremabo telis, 6 novercales manus. 

Thef Quis nomen unquam fceleris errori addidit? 

Herc. 

IU5. Etfif»dexHmmUt9t'] Co- t Sic Aldos. Delrios dtdit, Fail.oi]iiies 
pBlatiirain bchictc (equend verfu lo* | de cum illis QaKexmMddidU t quz le* 
copRorearcerliberopdmtis. Grvtwv. 

1114. £*«^«1 Infemalium fluWo- 
nim infinio. F^muibius, Qui omnia 
ibipetfciatanufum. Idem^ 

iiitf. Onimum] Quod non (blva-^ 
rar in laayinas -^ fed quis vos digne 
defletepocerirPto. Idem. 

ziiS. Dmrutl Iiiduranismalis. Id. 

11)1. TihiteW] CemferfHS udunum 
flimim dkit» Tibiiagictasirangam: 
•d ^tlterum , dbi arcum : 4d tertium 
tmverfus dicit , cuis manibiis qua(i in. 
teecombtttemrclavahxc; adquMr- 
tum , cuo rogo ardebic phaiecra, acque 
ita fuuuer Hercuiemfities (qu»rum ne- 
MindOnitem, Therimaebumt I^eme- 
t99nta, Creentiademfirunt) itierfedjfe 
^» rtjmsaliidues , aliie&efiatuunt, 
Idem. 

1^3. />ni4iV] Snpcivecf 11^4. 
Idem, 

ii-l^ Ves ftefter ] Vofque una 
ciemabomaRUsmex, qux iiimisob- 
fequur» eftis odio iioveicae mex Ia> 
flonis. /i^ 

n\7' H9m€nfitl€ritmmindidi$^'} (^o csetenis praegravac fala codids 
Ecdiibi aadoriac«. Habei aliquid ve* 
nffrisarcanachocveri>um. Apud Vit« 
gil. Teucris4^ii>4 /iPff;Macrobioeft« 
adfixa <^ per hoc infefiay inimica ^ iw^ 
fefia : uocacurqtie fic diziile Lucilium: 
1$*! mibi nen prater fiet additus atqua 
a^itet tne, Saiie cam honos addituc 
quam concumelia : tanien fiequcncec 
adiiibemc in pejorem parcem. Virgi^ 
lius I. Georg. maium virm ferfentibm 
addiditatrii. £c« Mex &fiumemii ia^ 
beradditus, Plaucus Captivis lox. mif/- 
tam oculit mifiriam additis. Nam 211 
loco vexacilfimo uiliil adhuc Camera* 
rii Ic^ione commodius vidi. Sic ad- 
dere vir^ae, apud Livium, lib. 16. Li- 
'6iert vttefirtiaddevirgast & tneup» 
ffimum lege age, £c Tic fcribeixium 
apud Siiium lib. 1, 5f z. agip additm 
ErinnjfS.nonabdita,txtt^mt, Nam 
in £iSd5 ejufmodi cun&e fua regnaf. 
Erinnys Pe&ere , i\cde Lemniismuiie- 
ribasloqniturSucius. idemSiliusali- 
bi: nafiemiqueadditafata, Arnobius 
, lib. K. idetjpt animam firfenj^ ^Uit^ 

f } aw/f- 8S L. ANNiBi Senbc^^ 

Virtutis : effer arma^ yincatur me^ . 
Fortuna dextra. Tbef%\iBt quidein. patria! preces 
Satis efficaces. fed tanien noftro quoque 
Moyerefletu. furge^&adverOiinfipetp . 
Perfringe folito : nunc tuum nulliimpareoi 1 275 
Animummaiorefume. nunc magna tibi 
Virtute agendum eft j Herculem irafci vefap 
Jlerc. Si viyo> feci fcelera: fi morior^ tuli. 
Purgare terras propero i jamdudum mihi^ 
Monftrum impium^f2cvumq*,9& inimite»aeferum iz8o 
Oberrat: agedumdextra>conare aggredi 
Ingens opus, labore biffenp aipplius. 
Ignave ceffas ? fortis in pueros modo> 
Pavidafque matres ? arnia ni(i dantur mihi» 
Aut omne Pindi Thracis exfcindam nemusi i ^85 
Bacchique Iucos,& Citha:ronis juga 
Mecum cremabo : tota cum domibus fuis, 
!Pominifque tefta, cum Deis templaomnibus 
Thebana fupra corpus excipiam meum> 
Atque urbe verfa condar* &,(ifortibus 1290 

Levc 117^' Kiitt$-\ NuIIi malo inSaao- 
ttm , imo majorem. Famabim» 

"^^77* Virtiae'] Vc le viium piiap- 
beas. Idem, .HtrcuUm ] Do|pcon 
tiiumjramquevince. Idem, 

1178. J^f vft»,] Si mlhi poft tale 
flagicium vuzufum indulfeio , vide» 
bprconfulcofeciile Cc approbare. Id. 
Si merifir,'} Si vcro morce uldrcar, 
^eclar pet vim aliunde illaum & ez- 
trinfeco morbi impuiru boc' perpe- 
trafle. Idem. 

X180. Menflrum^i Monfiroflun fc. 
fcelushocmeum. Idem. 

iz8x. Ageduml A^redeteiu^ie, 
odexcra ^ bpcmQnftrum exdngue,cu> 
juslaborisgloria duodecim illommi 
cegeftorumlaudemfuperabic. Idem'. 

11*14. Pavidaf^ll Per indi^tiatfe-' 
ttem^ dixit , pro macr^m pavidam. uc 
Tbeb* 3^8. Mcd. xoQy. Agam.xi^ Id. MfT uno conienru omoef , PavuUfym 
matres. &rede. iicenim £epiiis pci- 
tutplucali numeioai^dior nollrc» id- 
^e elega°cei , adaugendam invidiam. 
aii nialo dcun mcdidnam xion nectT- 
iariam adhibere conantur imperig» 
graviusmulcoafHdunc OmmeL At^ 
ma nifidentur mihi ] Ecrufois, dmtnrt 
& (equenci, «xc«i«flv. Gronov. 

iiS^ P.ind$'\ Mondsipconfinibos 
ThenalizverfusThradam. Fanutb^ 

12M4. B^chifu ] Sylvas inczduas 
prope Thtbas *, quW Baccho conlecra* 
IX ^crificiis lucenc idem» 

ifjK?. i5f,/] Qiiodfidomu$,cem- 
pla,'ma;nia, portaciepcem, univerfa 
urbs Thcbarum nimii leve pondus fic 
adme opprimendum, vercahi ^goiii 
capuc meum omni» inccr cerram ^ 
coeliim fummum . Vel , molem ipiam 
cerrz, quz iii medio Ijbrata fupinr 

cerpofini HERcui.Es FuRENs. AA. V. 89 
Leve pondus humeris moenia immiifainci^enc, 
Septemque opertus non fatis porcis premar, 
Qnus omne media parte quod mundi fedet> 
Dirimitque fuperos»in meqm vertam caput. (lis^i 195 
4nfph. Reddo arma.i|mr Vox eft digna genitoreHerc u-* 

Hoc terpoficualtenim hemirphqcrium , f^u 
coeli&ciem mediani'ai}aicera repatac 
&occulic. FtBmMUm, 

1191. Mmma tHVfr/k ineident^ ] Non 
aliilegpnt immerjkf ut fapine anno- 
lathomoeniciitus: fedeileavet. co- 
nidsunius interpolaci ledUo pro im- 
mijja : quodrervat £cm{ais , omner- 
que alii : ne<]ue efl mucaiulum. Neque 
plegantius txeidtnt , ut viium nonne- 
piini : conjungendura enim « leveptH- 
4*14 imideut: fi,inquit,immi(Ia & con- 
ic^inme moeniahos humeros non 
gtavabunt , depriment. Immiffa inei- 
dent , ucapud divinum Po£cam, L^ffa 
ciiduMtfiUa. Cronovius. 

xi^j. MedUjuarte ^na mfmfkitfe-' 
det»2 T^^osa anerun^ ezplicaciones: 
unam de coco quo^ )iiccc ^ram & 
ccslumrapremumincerjacec: alceram 
demol^ipiacerrx. Prioreft nugato> 
{ia, poilerioc vera. quod ut certius fta> 
tuas , emenda ex Florentino : Onne 
•mne mediafarte ^ W mmdifidet, Hoc 
enim fuperos dirimit , pua nos Sc Au- 
tipodas. Idem. 

119^. Xedde ^rma. ^.Ve^efi] 
Q^an^quam d^crerint vici fummi , qui 
peiibnas aliter ponunt , jcos errare: u- 
nienyeiumeit, quod notat Deliius, 
harc^igere &jacere, qualia pecctfe 
i^opfoletfucau^oi. Neque cti|papft 
cjus jididlcicnus f% Etrufco exeipplari)- 
ifed librarioram , qui &c verba levitct 
ponuperunt, ^^perfon^maie ficor- 
dinaniqc. ^apur igicui huius verfijs 
^andfim eft Amphitruoui. U antmad- 
yercensamocisarmis Herculem inagis 
irricari , & otope recundumflirorem 
cfle » (atius oucic oa reflicuere nondum 
ptoifus efierato : id quod facit iimiil 
cum his di^lis : A, Reddo arma, lu 
i)am^ f joxfow^ l^m^ non R^ddt, QiueHercuies tedpiens, pauUo pla- 
catioc,ait : H. Vox efi ditnaienitere 
Hereulit : fiids qood tc dignom cft: 
nequp enim decet ^ quiH<ecni)isaudiat 
p^ter , inftmmenci gIoti« filio iovor 
lare auc arcere. Porro Heccules teoens 
manu telnm , & tnfpicicns , 4c iUnyur 
lans dolorem fuum ad manus dbi ad(e- 
rendas ait . Hee en feremfttu jpicule 
eeeiditpner : qoibos ma^tun iiliui|| 
&pacracum pairicidiuni Hbi ipieez- 
probrat. At leniens invidiam fa£d 
Amphitnio robjidt oppoctune aiie- 
c^ iUum , telum manmfngiffe , cctt 
nonontumbonusimperacor. vetum 
eciam jucirconfultas. \A» Hee Inne r#- 
Inmmanilmiemifttnit» Immononoi 
audorhuiusmali , fcd divto cegina, 
qua; in feriendo pueco tuis nefcii acqoo 
invitimanibus uiaeft: qiue fedt» ut 
telum manu fiigecec Heccules nihil 
motus hac ezcenoacione £i^i , magii 
apecic cooiilium de fe interfidendo: 
H, Hee nunc eff ntar, Rierit ante hoe 
teloufaluno: niu^duntazatipfeego 
utac, Teccicust^mptaBdpicidenunci^ 
cionf! Amphicrao , &aa nltimum ti- 
iqotis fuunptus non invenit verba« 
quibuseum pergatdehortan, fedez- 
tremum mecum fiium & fummam foi- 
lidcudinem rebus & argomenco ex- 
hibec: v/l. Eeee qnam mifemmmetu 
Cerfoifitat , peSuffiefiUfcttnmferit, 
Icanamque Flocrndnusv nequeaUtec 
legendum efl. £(l aucem iUud , quod 
Ovidio : Atteniti micnerefinm» £t« 
Cer^uetimeremicat, f.tf Cerd^^ mieaut 
reiii. lAsmiixocfiliinUffiuceneitacanfi 
fis Cerdamicant. PergictamenHcrcu. 
ies , & telqm in fe vercic , dicens : 
H, ^ftofa arundeefi. Ica Uanti &: de 
ezcremo momenco dcUbcranci ccepi-» 
d^s (i)c(iun Iqfla^ Amphicxvo : A* ^q L. AHNiBI SfiNCCiB 

Hoc en peremptus fpiculo cecidit puer. 

Ampb. H0C9 JunO) telum manibus emifit tuis. 

^. Hoc nunc ego utar. 4. ^cce 9 qoam miferum metu 

Cor palpitat, corpufque follicitum ferit. 

H.Apcata^ru^doeft. il.Ecce^jamfacfesfcelus 1509 

Volens, fcienfque, pande» quid tieri j^bes ? 

Nihil rogamus; nofter in tuto eft dolor. 

Natum potes fervare tu folus mihi, 

Eripere nec tu. ma^^imum evafi me^um, 

Miierum haud potes me iacere, felicem potes, 1305 

Sic ftatue quidqui^ ftatuis>utcaufamtuam fsmfiicietfUlm VottBs fiiin/^ g 9c 
hs^xu gniiupccfoiue cftomnis (crmo 
ufque ad yetfiim f 3 14. obi re(ix>i]dec 
|am Cedaau & concedeiis Hctailcs. 
Ortfvim, Gimttn] QiUB&niecam 
Ibrdsyiri (Kttccm fordaidinis admo. 
Iieac , doccacquc mod. Stapmdidi 
fititMnmdimm, Famabiits. 

1)00. iMm faciit] TUn 4c pacri 
aioctrminfecciido. Idem. 

1301. Vtitm,] Saniis.nonpcrfii- 
socis ertorcm & i^oianciam , at du- 
liimi. liigm, 

1302. NihilngMmiti] Vozadcos, 
qnos dcfpcranuu czocati poi{e, ^qnc 
«t at Ciccro i. hanu 17. detemtsfimtt 
f^ai, ProQuindio: ^mdfi fMtrt 
pttit , nt^ inlnbmrit ejmfimdi r*- 
tim^mtiUnm mlfkmetnditimes perdtf 
ftrt , fife nilntpttemi , &fiqiiidt^eT9 
velittjudkii^defgndere. Gronnviiis. 

X 303« Tn film mihi , Thefin , itfi 
pecdnm'] Mericoinepciflimccxceriil. 
|am diphchongum cenfuecimt fummi 
viri : fed ceitiraere locum cocum non 
cracnifi codicisEcnifci. £|uscft: tu 
fiUu mihi , Erifere nee tu» maximum 
fvafimetum* Concinuanmrqueomnia 
iubuna Aniphicraonisperfona , neque 
vel Thefei vel Hercuiis hicadmiccun- 
tucpartes. Verba fimt defpecantis de 
pervancenda obitinatione Herculis, 
coquepredbus omifIis}am indignan- 
cis ^ fufque deqae liaberefe fingentis, Fa- 

Icpiicqnid candem io/e omfiilat. Qnod 
natucalitetcvcnit, ucmagnsspiedbiif 
noftris cejedis dolote acccndamnr in 
iram, &quodtog9yimiis, pcopeimr 
pcccacum nofimns , (ed&vcclnscxMi- 
tcatiisintctdu^ indjgnauonem ccftc* 
m(ir. Itatamcttdei(Metat& objnrgary 
uc ane intctim fpem & Ijoctamcnta 
ingecK. Age,inqiiit, quandononpo- 
cesfle^,fac,apcri&nicMiftci, quod 
mcviscogifqacfiuxrc: (hoccftcnim; 
fmide, fmdfierijnbet : ocdde te, qiio<| 
vis , ut cgo quoquc &ciam , & me ocr 
ddam) definopfccum , ceflac &do- 
lot: venit in memem,tc qnidem poilc, 
parcdido dbi, ispnat mihi nanim: feq 
nec ra « licet tc intetfidas , poccsillucQ 
mihieripctc. (Siycquiaantece(ierc& 
prior mori confticuic, five quia etiamfi 
motrao, filio tamen HcrcuJe, crat fti^ 
tmus^oriofus.) Ubcrigicmfumm^ 
ra: ncqu^ enimpoccsinilii, itcnunc 
cft^mi&riamaug^; pores mitnierp: 
quodfinonfiac, non tam malnm^ft 
defpcrandbus non levari , quam bo- 
numeftraiferiores ficri nonpoftc. £c 
quae fequnnrar fine dubio cjufdem 
Amphitraonis. Sed & Flor. fetei fi^ 
cere , fine ytS me, luque Nic» Heiq- 
Cms: potesefficere* Qronovius. 

i30f. Mifirum ] Miferiorem m^ 
reddere non poccstua motte , ftlicem^ 
fi vivas. 
I .i3P^* ficfi^l A^HercuIem» Heiicules Furbns, Ad.y. yt 

F^msLmque in ar^o ftare & ancipiti fdas. 
Aut vivis, aut occidis. hanc animam leTem» 
FefTamque fenio^ nec minus quaflam malis> 
In ore primo teneo. tam tard^ patri 1310 

Vitam dat aiiquis ? non feram ulterius moramf 
Letale ferro pedius impreflb induam: 
Hic» hic jacebit Herculis fani fceius. 
fferc. Jam parce» genitor» parce^ jaqqi revoca manum. 
Succumbe virtus, perfer imperium patris. i j 1 5 

£at ad iabores hic (juoque Hercuieos lal>oi^ 
Vivamus. artus alleva afHidos folo» 
ThefeU) parentis : dextra conta&us pio9 
Scelerata refugit. A. Hanc manum ample&or iibens; 
Hac nixus ibo> pedori hanc a^ro admovens 1520 
Pellam dolores . Herc. Qaem locum profugus petam? 
i oie f ecpndam ? quave teliure obruam^ 

Quis }am d^IibpnuipQR^ ferodpr ie ooor 
iracict nooiiipplicaiisy utprins, ied 
roinicans. Dtirim, 

i|o8* Anfvivu] Niiinouiacaren- 
fencia vivece fiacuas , mihi cai|(a etis 
neds. Famab. Ltuem,'} Qaaemilii 
jamfenifloiiecofiidledkcedar. Idtm. 

130^ f€jpim^fini9,nec»MUinji$dp- 
J/immMktl ^toiiCoasiHeemiwufBjptm 
malit. non inroavi iepecitione.Gr«Mtr. 
' i^io. /»•1»] irv^ bn^k^iiAs- 
fffvf;^. in pcimortbiis labris, inex* 
fcema hac llaciooe * liinc figno qiia* 
B daco hdlt avoiamcam. Farmtkiiu* 
Tamfiird*'] Tancumtogacus,cund^ 
cis adluic vicam , ideil , cauiam cuc 
in vica maneam , donatc mthi patri> 
Tsrdf2 Hocaddic, quia mnltum be^ 
neficto decrahic . qui cun«^cuc bis 
dabis, ii cito ciederis. Vide^enecam 
lib. i.debeQefic c* i.a. & feqq. Delr, 
i]iu Leisle ferre fe&m impreffe 
M«Mm?] Re^ncGraccrus, ficau< 
^orem habec Flocencinum: noo eciam 
iii verfii,quemaddtcex Thyefte.qnam- 
iris U iaiUKtocuiQ Ub^ jateo: ^rmtimmCereferw^fmtim* Sic»iii!* 
quam.liberopciimis. Qrenmfim. 

1)1). «SkM*] Volemis ac rdcaris^ 
utmodoverCi)}o. FdnuUnue. 

tjif. Sieeim^} Cedac )alUcia^ 
qu« impiecacem meam in nacos vindi* 
camfaetac,piecadinpatcem. Idem, 

151^. Hiefmquel Qu^dolocen| 
meum viccrim,dc qiiod,uc pactem icr* 
vem > cancs impiecads oon&iemijeit^ 
pfcileseifevelim. Idem. 

IS17. Vitfdmm} £go, 9c propcec 
mepacec. Idfm. Aniu} 'nit^The^ 
icxi, coUehiunopaccem* manusmes 
poUutapnonaudemcangiKe. yidefap. 

veci^ 119%. ^dem. 

1)19. Hsne msmtm} Hanc Hec- 
culismanumaropledorpouus. Idem^ 

1)11. igMtfm/MiMi] Co<^iftis m^ 
viyere , Ted^ in qua otbis oarce lacebo. 
ubique nocus? auc quo numinc vivc^ 
abiuniscxpurgsbo me , cui alco infixa 
animo iedec tam dica;impiecatismc* 
moria? Idem, 

i)i&. ^HmfeteOureebrHMm?'}EuuC' 

Wie^m» GconQViui. Qois Tanais» aat quis Nilus» aut quis Perfica 

Violentus onda Tigris» aut Rhenus ferox> 

Tagufve Ibera turbidus gaza fluens» 1315 

Ablaere deztram poterit ? Air&oum licet 

Mxotis in me gelida transfiindat mare» 

£t tota Tethys per meas currat manus^ / 

Hacrebit altum tacinus. in quas impius 

Terras recedes ? Ortum, an Occamin petes ? ' 15^ 

Qbique notus perdidi exiiio locum» 

Me refugit orbis. aftra tranfverfos agunt 

Obliqua curfus; ipfe Titan Cerberum 

Meliore vultu vidit. 6 fidum caput 

ThefeU) latebram quxre longinquam» abditam* 1555 

Qupniamque femper fceleris alieni arbiter 

Amas nocentes» gratiam meritis refer 

Viccm- 

candafzpiaricrecicbanair: ^mXm^^ 

Idem. 

i}5£. Mt frfitgtf'} Homiiies me 
abhoncncdiiodaiiiK. Idtm* 

'S53* ^ffil Solpliisobibuiaunriiie 
rifo , qiiani Gcibeto. Tid. verC (<a. 
Idtm» 

in4. 0/Umml {f^i^Mt^ttXk 
m&rmt^t, QuiPirithQofidiucz. 
ridfti comcs in laplenda Piofopias» 
mihiinfiuoremeo. Idnm. 

i||tf. ^iuemmfuftmftr'^ Qttando 
robun aUoqnimr Thelea , & illam 
amate didc triam noccnies , propccc 
Pirithoum , nein fcelcte qnidan leli* 
Qam , nemo uon vidcc incpnim hic il- 
lud , ^memm^. Succutrit in ccm- 
poie codex Etiu(ais : ^mmmmftt 
fimftr, Qiuiomniiio venledio eft. 
Omttvim» 

xj)7. Amm w#r«iif«/»] Hoc dicit, 
quia Thefcusamavetac Piricboum, at- 
queeamluvenicin rapienda Ptofeipi- 
na; ntuicieliberosnecantem&fum- 
mumfiirentem fiitotem non deieni»« 
rac* Dtlfim, Mmtu ] £go bcne de ce 
meroi , cum tc catonis infemi t exeroe* 

rirp» i}t). Tmum.^ Scyrhixfl. A 
K$im,}JE^f^tLld0m. ^Perfics 
VititmtmmulM] EquideminPerficum 
finum feiair Tlgris : iedanhociatis 
cauflae, curejus unda Perjkm f Sane 
magna poCcamm licenda in g^nrium 
vidnarum nominibns incec fe oonfiin- 
dendis. Anmavis,<|uodpIacehacNic. 
Heiiifio : fereits Vieientm mtdd Tl» 
ffif. nam a celeiicace , qqa defluic,iio- 
menHli indicum vulc Currius. Grm» 
Perfks Tigris^ ] Qui in Annenia na- 
)ore nafcens m^Lun Afi« pattem 
peifluensinfinum Pctficum defirtmr. 
fl. rapidifltmus , unde ic nomen ha- 
bet: Cigittam enim Per£e Tigrin ap- 
pellanc; & hinc ferx nomen. F^em. 

XJ14. Ferext"] Ipie fl. impetnofus. 
vel propcer feroces accoias Gailosfic 
6ennanos,<]uosdi(ietminar. Idem* 

xjtf. Tdgufve^i Fl. LiiiitaiiisB.qus 
Ibcnx,ideft, Hifpaniaspars. Idem, 
G4^] Aareisacenis. Idem* 

X}i7. Mmtii'] Palus Scychix. M 
M^ret ] Sepcencrionale , vel Eozi- 
num. Idem. 

1518. TetaTethjfs'^ VzorOceani. 
itffi«iyrw,fnuc. Mariaotem po|laa Hercules Furens. Aa.V. 

VicenKjue noftris i redde ine infemis pfecor 
Umbris reduduai, ineque fubjei^m tuis 
Reflitue vinctis. ilLe me abrcondet locus. 
Sed Sc ille novit. Tbef, Noftra te tdlus nuDet. 
Illic folutam cxde Gradivus manum 
RefUtuft armis. illate,Alcida,vocat 
Facereinnocentes terra qux fuperos folet. a Sc ibi MutiNt 
diMi vocanudc cadt : imiiiilUt. tbliomniamdroiiin) louciidu aUo' 
tutucclL iJtm. 

ii4f. iMttt.JkiJt.vcdtiittnC 
aas,..Madd. LtgBaim Nic.Heiiifo: 
AlcidA. Vi:(cfieo[iK^i£(lJai Bimim 
tjf, Tkjift», fttd msU ^mm mt> L. AN- [ L. AtiUMt SEKECiE 

*T H Y E S.T E S- 

DRAMA-riS PERSONA. 

TuYisTES. Atrius. Tamtalus. MegaiIa. Pl^THCKESi 
Thtestis F. CaoRus SENu&i MrcBNiCdtuH. 

ALIU8 iBYBSTISr.i 

Satbllbs Nuncius. . 

ARGOlftENTtrif. 
iAltirmt mnmftgumii ^esfaSi Atmu & Tbyfhs PiUfktx MipfmUmiS 
fiH Jrpt imftnAtmt. Thyeftts, ^idjmvmnti Afnft frmm t$x9hy fnmin 
mkltermm feJUxernt » mtremm xrutem , m enjurft/kfiem etmfmxnm fegnif 
mm m t ,& mnie eemfiimi in emiimm mkit» ^Atremr eimfifi Memsymifiitfimfiiiit 
' veUefi imgrmimm reiirefXmiAm , ekUnk refftifmrte reditmm Hifmmlet ^fet-' 
fmmiet* tres Thjefiit liheres , f«t« ehfAumeefetm^mimrm imumeUfs , fmtim 
mfis ffmtim eUxesfmri mefiiemti efmUmdm sffemit , meifimmtfme vime e tmrtm 
iUifrmket. fmhfimem mefemdieemmvU (^mtd <f #/, m videret, rrfmgit) cmfitM iUi 
&mmmmsfilimmmefiemditf fseftfme dtftt mbfmmfferit^ mmrm^mfml^msfrm^ 
ttit imdmi , deUrJt O' umfrttmtiemihmt* 

ACTUS PRIMUS^ 

VMBRA TAVtAht. MKQMnA. 

• 

tAddutittirskitifiritTiattahttifiurUtCtgitttrfiieim^ 
intirjmt ex Pdtpe nefttts jUrenm ir liyejtem, 

Tam. fSBKf uis me inferoruni (ede ab infaufta extrahit» 
Ayido fugaces ore captantem cibos? 

Quis 
A at cn^oedia , iiulla oReianim 
infimor. Etquisdnbicat, quinVario 
«liqaid debacrit ? Vc omictam odo 
minimum apnd Gizoos inhocaigiu. 
menco landari. Chori fiint divini. 
*Tx9$iltt(s^ftit omnes: fic Quinon 
^/f^mfutw^m^p$nKif , feclperpe- 
toa oiatiope hoc agunc. Omacs feie 
ad hoc£id)i,ut emendent moies.£tiam 
qtue i Sc6ids fumpfit , omnlbus ac- 
coAmodavit. Quatia de vero Rege, 
qui idcmfit fapiens « in illo dlvino, 
aijus eft ezordium , Tmidem repd ne- 
hilit» InMf. codice, Atrevs in- 
fcribebamr. Sane Accii cognominis 
Inidaaxr. ^te txtttttXiy^ hUhio, eftAaeuSjiiontfayeftes. CaEcerapcv 
vnlgari inictiprione (untOb Mieu^fim, 
Chorashuiustragaediz confiac ezfe> 
nibiis Mycenaas , non ez mnlieiibos, 
qaodvelezveif.j5i.confiat. Myce^ 
nxos ia intellige , ut edam Aiy vi efle 
poffint. quod po£tz Argos Mycenif 
coniimdunt. ut vcif. 179. Aigos no- 
minant, vecf 187. Myccnas. IdDot 
ikpiilime notavimus, & iamdadura 
Scrabo monoerat. De ttibus aatem 
Thyeftis fiUis Plifthenes mazimus na« 
mimerioquitur: Tancalusautem ,& 
minimus naw y inducttntucmutaBper<* 
fonz. SemL 

Verf I. ^uitmefurtrmmme'] Sd^ 
apud Virgilium £ucydiccu» cum rcm- 

hccc« i L^ AKNi^i Sek&c^ Thy^stes. Ad.L 
Qms male deorum Tantalo vivas domos 
OSendit iterum ? pejus inventum eft fiti 
Arente in undis aliqtud 9 & pejus £ime 
Hiante femper ? Sifyphi numquid lapis 
Geftandus kumeris lubricus noftris venit? 
Aut membra celeri difierens curfii rota? 9S Auc hetenit ad inferos, diixrt : Mimi & m 
mifersm&UferduUt^ OrfheH/^uit 
ttatmfwti Vndeiiaiiiatemus hanc 
kt^onem , ezplicarcnins eam : qux 
ira deonun : non vero , quofbioie fii- 
liaMegaeraperdta. Sediatishacglan. 
defamas pafH, quam neniiccemiisin 
pofferom » ^busaninu pcolaleait: 
oos veium accipienMis k Lipfiaoo 9c 
norentino : ^gw m* utfefmmmfitU 4h 
iafeu/U extnUtU: bos duos eg^ non 
xnodoFall. novcm Sc odo Pflm n it , 
ftdoamibns , quicocafiincEuiop^^ 
bds obduco , ^ jobeo iridocc9TQHt»- 
le. Nam^dacddicGaneco» ucco- 
l^taicc: ^immeFairuarmm : Sc nm^mi 
finntnino genere acdpeicc » Attinn 
aat Facuvium ver£Be fe cicdidic , aon 
Senecam. Voi «■ / itwn w »con innyttd a i 
eftcamvocabalojSu^, nonaimpciH 
nomiae. Riege 9c qiiihnt ^s^/fwAwrpb» 
ceicv. C^ofi noainFiMBniffis : ^ im 
tAlm^yitaextrakut* Gconovius» 

3. ^tmmslAdeenim TM ^»h t i tm*] 
Sic omnesMfll prioce^iidemlocot & 
pacticirfai mmh GOBiangenda cft cam 
ttAosfteiuU$ : mGtmiUefleMkre^m. 
poenam oOendqv, inutilitcc&mG^o 
cumpfccioac^e malo oftendefc« ik 
ob&fvabamus olim. Apmeomone: 
em^ tnmfuMe Msle cenJSfe^ credMnt 
uetmmPeUgiMMdMei. frsMMdami»- 
me» imclligebam pcr hypallagen vi- 
▼oiumdomot, ocapiidLiviuraltb.tf. 
gregmim futMwdefim ddduBesdmiy 
&refUrivmSii neMes det m s , & u^" 
swMMc smsvmmii 4nimIvs , fVf edreerem 
fri vnt mmejfe, Ubcr tamen £na&as» 
«i/Sw. ondt Mic. Heinlii coojediica: 
hndfnt dtmes, Idem. 
^ Pi^m} Ao gnnrionm aliqiNm ou- hi ^zcogifaveranc cindattim , ^iiam* 
qaimihi|amaddiduseft? Pdgnmk 
6. Sifjffbi} Hippol. v.ii2tf./inntf 
8. Am memifra celeri difirems'} Sf 
benediflingnas , nihiieftfcre , quo ofi 
fendaris/ Namqoid , aic« Iui>rictis Si- 
iyphi iapis , gpfbndos humetis noftris^ 
venic mifai tanqoam pcena novavice 
poenarpriftinae > naraqoid venir mihf^ 
rotaiiladiftetens membca Izioiiiscc- 
leri cocfH > mm deniqne peena Ticyl 
mihi vcnic , ^ aeceniBa avem pafcit^ 
nomiMK vel illa mlhr adfiguabttnt» 
nom cadet auc evenier Ibcte^numtflanY 
ibniar? Hocenk»eft vfinir. CnrcaoMis 
ig^inrie&igereifr^tfrauti^^f^. fiC' 
neieperirar ^m 1(909 vivemiyqLKf^ 
non icaadfeciaBdtDi ttf^midm , ar 
ftijminibBf atciiirai non poffit. Odii-. 
cedaniasaucem , ^tfM^itf twnr , ci& 
idcmqood , geflandns eft , 8c nofle» 
iicripciim , dijferet, aaraGicSenr<fe inSs? 
AmpenukTuytf num hic potfinttc-' 
petece ez nrxccdcnte verfii idem dt/k'* 
ret ? StA fbvenc pravam lcdionem»' 
femfermerefitnsjeemr : ouaetamen lc-« 
patadsillis «jaatuor verubus deTiiyar 
ienfani efte patitnr , icd non pathar 
eos coiueteie cum prxgccifir. Qtaae 
cidm hatc conncxio ? Namqaid Si^* 
phi lapiseft mthi votveiidas?roa Ido- 
nis * aacjecuc iempcraccrefcensTEcyit 
qoar poena iHinsdl , pafiat vultniem 
fic repatat noae , qpiod diepeididit»' 
&fiiftidtiteratisfnotfibus. QmstaU* 
tnm nofipder non videac hanc oiaria» 
nemciIeiloI]dam,ti]epcam, maleiibf 
re^enderaem? Coinonfuccanacfe* 
^iialiquid (fet)ete« quo non fimpfi« 
dter nairetur, q6id fiat Tityo , ttA 
oftcndamt dobitaic ipfiim Tannhmr 

ao lO ^6 Li Annai Sencok 

AutpoenaTityi: cjui fpecu vafto patens 
Vifceribus atras pafcit efibffis aves; 
Et node reparans quidquid amifit die, 
Plenum recenti pabulnm monftro jacet? 
In quod maliim tranfcribor ? o quifqui» nova 
Suppiicia fiindjs durus umbranim arbiter 
Difponis ! adde» (i quid ad poenas potes^ 
Quod ipfe cuftos carceris diri horreati 
Quod moeftus Acheron paveat; ad cujus metum 
No^ (Juoque tremamus . quxre : jam noft ra fubit 

Eftir- ^ attfibi eadem pcena iniiiiiDeac'? Inqoe 
inirocftciincatcinillios^ qoi nthilad 
i^nccodxplemnKliacin ait dclidCTari. 
Saoe nihiliicfidcianic , A ineloqoendo 
i/tdttfk, qoodm mcmbnnn pcr fe ha- 
bcreieniiimx cdamfireorusilicipfo- 
zimisabiioaeaSi Gr^mviiu* Hacnl. 

9. ^mferMcrefismJeetir^^lamat' 
mppftiairimus hanc ie^on^ ftaie 
niUo roodo pofle » ut(alva& hooefla 
ntoiado. LipfiusadTcripqiii^incodt* 
ce fuo invenic : qtti^u ihiJU fMem: 
9iod merico amplezns eft Rapbelin- 
g^«. vifiis eciam fibi depichcndifle» 
uiidealceittm ptoceflerit, videlicec, 
cuni adfoiptnm eflet ex Hippolyto: 
iieum^pmnA fimfer merefim jeasr. 
^od qnidem veie animadrccfiimpu- 
to , ttccomaiie fti volum dicaii£alii:ncc 
ciiiinmk> idem , mihi, antegofim apod 
illum vidctem , iii mcoccm .veoific. 
Pcxfidentcc aionc ezpungj fimperm 
ejrefiemjeem, Ac impradencer iili , qui 
non perccpta (enteotia de fcciptuia 
ver£orum)udicancNam ^fmemxMt' 
^efpecH LsLxinum minusefie qaamJA" 
eetiSi nc approbacunt Gcutero quidezn, 
etii & iUe fex malis Codd plus tribuat 
qoam ooi l>onp. Lipfiano , rperecque 
ftexcogjitafie , imde a^tcxcum &cric, 
^uijpecuvdfiepatent* Scdnonefiac- 
texcum>.: pcima iinmo dc.andquale- 
dioeft f &rolacxi[lac in mcmbrani» 
f lorehcinis. Vidit umen Gruceros nec irolgscam beneicfaab^ , 6qae fiAe^ 
cnc impedioim , & molioic ooccedio- 
nem podos ex fua <]oani aodocia OMD- 
te, ftripdii)ae ilUs , qoibastaflKniple 
ficBc, ait nocnifle oogocs exfcribend&. 
Dam^iwtflr, niims acac conioopc 
yJie^Mmtm ,Bonpocaitiiliidtepae- 
re >^i(f fvv ad {eqocncia : kocanccm 
qoia non fecic , oec caepicipft fiaBftm, 
ncc illom cepic vccx kddo<iis 6d» 
licas. Oremvim. Sfeeu vm09 fmtrn^ 
lUafcilic. pacce cocpocis , cpia ao. ii«#;)Ica^alii.l^cg^. 
uniaimviilniccm^polcir. Um»m 

i|. In ^mU mdlmm trmigerihmfj 
Vecbom Scoecx, Epift.^. «10» /««»-. 
Ummnmmm Jefefiierk» &t9iH,v$rm 
fldUfifbiutremlfinffirit. Coniblario^ 
iieadMlarciimcap.itf. Cleriim^^mm' 
temftehefi^&fimmim, ekimfiffu m mt- 
dseimmtmtmmmmimvirmtrMJfer^lfi^- 
mmu, A Virg. (. dEn. TrmtfferHmmt mrki 
mmres , fefuUmifse mUmtem Def^. 
mem, Lib.7. EttmmDmdmiiietrsmJpegi'» 
^i fieftrsceUnit. GcoD. Trmufiriierfy 
Tranfiannn^abils^ qoiiniiova»col»>. 
nias fiaripcl deducnnciir. F^skime* 

15. ^Addefi^d ed fesmm pMt*] 
£trarctts,pift>I.PUM,4HUi. Qji^fig^* 
ra.£»qHentec Plaucos: Abdme mee him^ 
qmmtmm ftmfim Cengrmm emdeirfim^ 
qmMmtmmfetefi» Gfonovias^ 

i^. Cm/?9/] Gecboatt..i^«nrtfK 

18. /ie*fmfm} .JMalitN^yat^y 

JO T H t B s t ii^. AA.h 

£. ftirpe turba, qux fuum vincat genus, 
Ac me innocentemfaciat, &inaura audeat. 
Regione quidquid impia cefTat ioci, 
Complebo. numquam ftance Pelopeia domo^ 
Minos vacabit. Meg. Perge deteftabiiis 
tlmbra} & pei^ateis impios furiis age. 
Certetur omni fcelere» & alterna vice 
Stringantur enfes. ne (it irardm modu$i 
Pudorve. mehtes coecus inftiget &roi^ 
Rabies parentum duret> & longum nefas 
Eatin nepotes. nec vacet cuiquam yetua 
OdifTe crimen» femper oriatur novum^ 
Nec unum in ttno : dumque punitur fcelus^ 
Crefcat. fuperbis fratribus regna excidant^ 91 i^ H }^ in vivis ditz fedmas , apad iiiieros mi" 
ferrimapacimur. IdeM. 

I^. Stirpe jMopc, Idim* Titr^a} 
Acreus 8c Thyeftes. Idem, Stmmj Me 
I^rogenicorem iafiuulo icelere fupecer. 
Idem, 

10. /niMceiirr;)! ] BLe(pedu5ccom- 
paracioneiprorum. /i. Ifutujk'] Qux 
^ego, ne(^aCu8 qui%lam auiusel& 
Idem. 

XI. i?egtM«] Vacua omni fuppli- 
di apud inferos loca progenies mea 
complebic. Idem, 

2i. Nitn^Mm ] Quamdiu quif- 
q&am (Iipereft e no(lra£unUiat bcfievx 
feiopitdomo nuTto noiaircelere conca- 
minaca , habebuhc quz corqUieonc cri- 
noinain^rni judices. Idem, PeUpeU 
dem» ] Nullum fcelus fuic , quo fe Pe- 
lopidieabflihuerfnt. namparentes li- 
b^os , liberi parentes , uxor maritum, 
niaritusuxorerb yfrate^fratreni . afH- 
hesaffiniutejuhdos occiderunt; pa- 
terliberos comediC; dehium af^nem 
{Kitraelis , glorem levTr , filiam pacer 
(bpravic. mecito igitur eoCum fami- 
£a conviciis omnium' prolcifla fiiic 
^^(feo, vttPelopeUdepidts t prbrseva& 
impia, ^4^1dcoeciini hodii uTuc- ]&.epe- 

pectir. X(Miarcho didrac asvl^ J* 
x^, £axipidi hfivxfiviifi^^» Hcr^ 
imoJkrmPelfkdemm, Beicioai . 

x^ M> Perge deteftdhHu^I.vaxCcaxi 
FVRIA. Perge d. Et fic etiam pcr.* 
fonam eam vocac in inikcipciones 
TAfitALI VMB^A.lYRiA. 
ti inf&ius ^ttC. ioo. F V^, Mitnc huaH 
/itrerem. Crohovius. 

itf . SPringAHtur enfei, ] Stfulauii 
Strtn^MtHreryit, Grohovius» 

1$, Parentitm'\ TahtaH 3c Pelopis^ 
vel indignanter pre parentis , id e(l, a vi^ 
rcificecrui6Tancale, ucHercuI. VwU 
vecil 1 1$5 . pavidM matres, Farnab. 

50. Oriatur nevum s ] Ica duni 
Acreus ulciicebararadulceriura Thye^ 
ftje cunvAeropa itfore fua,filips ipfius 
ilfi epulandos appoiuic. Tbyeflef uc 
hoc vindicare^ » confulto oraculo » ^ ic 
inceftofuaBfilix Pelopfix flupro A.- 
grflfium genuic , qiii Acceum incetfe- 
cic&Agamemnoneni. Idem^ 

31. Sttferik] Acreo&ThyeflxaT- 
cerhis vicibus rognancH>us regnum txr» 
cidac, uciThyeft«> qaicocrapca ffa- 
ctts uxore ih e:^ilium ivic , iqiio fTmav* 
lacaconciJiatione riiVoca^eiE. Vidlt 
Arfftmen$* Ident^ lO ^6 hi Annai Sencok 

Aut poena Tityi : cjui fpecu vafto patens 
Vifceribus atras palcit efibffis aves; 
Et no€tc reparans quidquid amifit die, 
Plenum recenti pabulnm monftro jacet? 
In quod maliim tranfcribor ? 6 quifquis nova 
Suppiicia fiindis durus umbrarum arbiter 
Difponis ! adde» fi quid ad poenas potes^ 
Quod ipfe cuftos carceris diri horreati 
Quod moeftus Acheron paveat; ad cujus metum 
No^ (Juoque tremamus. quxre : jam noftra fubit 

Eftir- ^ attiibi eadem pcena iniiiiiiicac'? Inqoe 
nuiorftconcatciniUios^ qni nthilad 
i^nccocixpleninKliiicin ait defidCTari. 
Sanc niliil «iefidciamc , A in do^ndo 
i/tdttfkt qiiodiris mcmbnifnpet fc ha- 
bcreicniiim, edamfirenfiuilleipfo- 
zimisabboaeaSi Grtmviiu* Hacnl. 

Ftt.749- FMnMit. 

9« ^Mfer^ucrefimtJecmrJlamdt' 
mopftxavinms hanc ieaioncm ftare 
niUo modo poflc , ut(alva& hoocAa 
ntocatio. LipfiusadTctipiminincodi* 
ce riio invenit : qtti^u m^ fMtmsi 
9iod mecico amplezos eft iUphelin- 
gMis» vifiis cciam GM. dcpichendillcy 
lUKiealcctttm ptoceflent, vidclicet, 
cuin adfoiptom eflct ex Hippolyto: 
iieum^pmnm fimfer Mcrefitf jeasr» 
^od qoidcin vctcanimadvccfompu- 
to , uccamquc fii volum dicantalii^iiec 
diiiuxiiik> idcm « milii, anfc«jBnm apud 
idum vldcicm , iu mcoccin vcnific. 
Pczfidentci a|ant czpongji fimfer 4e 
c^efiemjecur, At iropiudcnicr Uli , qui 
non pcrccpu fcntencia dc fcripcara 
vri5oramjudicant.Nam ^fMetuv*- 
^efjfccftLztinam roinuscfie quamy^- 
cens, ne appcobaiunt Giutcto quidcm, 
ec£ & iUc iex maUs Codd plus triboac 
qoam uni bono Lipfiano , fperccque 
j^cxcogjitafle, imde artexcum.Eicric, 
^uijpecuvafiepatent» Sednoncflat- 
tcxcuip.: pcima immo dc.ansiquale- 
dioc/ly &foUexflac in mcmbranis 
Florencinis. VidittamenGiucerasncc volgscam benefcfaab^ , 6qae fitae^ 
tor impeditnm ,' flc moUoir oocieftio^ 
nem potioscx foa qoani aadocxs mc&- 
ts , foipdiqae iUis , quibos tameo ipfe 
ficBt, aitnoaiifieangncsexicribeniifi. 
Domiviwtir, nirois aiae coafaDgit 
ttff^miim , Bonpocoitiiiadiepctt- 
ic >^i(f fvv ad {eqocniia : iKicautm 
qoia noo fcdc , nec coBpiciple ibiikm, 
ncc iUom cepii vetx iedtioAis 6a» 
litas. Qteimfmm^ Sfeae vd/h /k«mv] 
. lUaicific. paae cocpocis , qua. i • ao. ii«#;)Ita.&alii*Virg.tf.. 
Uttiaimviilnitcm^poiar. Idemm 

i|« /» fi»d mslum trMH/erHmfJ 
Vccbom Scoecx, Eptib^. «aMs /««»-. 
Ummiiiimim defefiitrk » &f€ i» .vint 
fbiJtfifUstrtmgcriffirit. Conlblaiio.i 
iieadMvciiBicap.itf* detlium^mm^ 
ttmftthtfit&ftiamiMt, eltiafffie m m k 
ds^mmtmtmmtmmi» virv trmiffetiffi* 
mm, A Vifg* (. dEo. Trtmjfiriimit mrH 
nmtret , fefulkmfte veltmtem Dtft'. 
tumt, Lib.7. EinmDmrdmimtrimffai'» 
yi fieftructUmk» GroD. Tnoi/trdcr^} 
Tcanilatumabiis^ qaiiniiova»coi^. 
niasfaipc&dcduamtiir. F^akim* 

15. ^Aidtfi ^itid 4d ftnm» ftut^] 
£cnifcas,^>I.PUta,4HUi. Qji^fig^* 
ra^eqHcmec Ploutus: Abdmcttmt-bimtiig 
qumntum ftttfi* Ctngrum txdtrfim^ 
^uuntumfttefit Grooovios^ 

i^. CM/?9/]Gctb«tus.J^4iK 

18. /^'^/iPfMr} jMaUsinjiyaitiy 

JA TT H t B i T* ii^; -A6i.L 
E. ftirpe turba, qux fuum vincat genus» 
Ac me innocentemfaciat) &inaura audeat. 
Regione quidquid impia ceffzt loci> 
Complebo. numquam ftance Pelopeia domo^ 
Minos vacahjt. Meg. Perge deteftabiiis 
tlmbray & pei^ateis impios furiis age^ 
Certetur omni fcelere> & alterna vice 
S^ringantur enfes. ne (it irariim modu$i 
Pudorve. mehtes coecus inftiget fiiror; 
Rabies parentum duret> & longum nefas 
Eatin nepotes. nec vacet cuitjuam vetus 
Odiile crimeU) femper oriatur novum^ 
Nec unum in ttno : dumque piinitur fcelus^ 
Crefcat. fuperbis fratribus regna excidant^ 97 i^ H ^6 in vivU diufeciiriiis , apud iji^os mi-* 
rcrrinupatimur. Idef^. 

l^. Stirpe'} PeJope, Idim> Titr^d} 
AtreusdcThyeftes. /irm. Stmm jMe 
I^rogeiiicorem in&ndo fcelere fupecer. 
Jdem. 

10. InmeenieM ] BLe(pedu 8c com- 
paiacione iprorum. Id. InMtfi} Qux 
iiecego, ne(^alius qui%lam aiiiusenL 
Idim. 

zi. i?irgfMc] Vacua omni fup^Ii- 
tu apud inferos loca progenies mea 
complebic. Idem. 

21. Nun^uam ] Qiiamdiu c^uif- 
cpbam fupereft e no(lra£unUia, dcjptvd 
feioptidomo nuHo notifcelere conca- 
minata, habebuncqiizcorqUieanccri- 
mihain^rni judices. Idem. PeUpeU 
derne ] Nullum fcelus fuic , quo fe Pe- 
lopidxabfliuuerint. namparences li- 
beros , liberi parentes , uxor maritum, 
&iaritusuxoreiii yfcatetfracreni , afH- 
^saflittiucejuMos occiderunc; pa- 
tecUbcros comedit; dehium affinem 
pacruelii , glorem levTr , filiam pacer 
Hupravic. mecito igicur eotum fami- 
£a convicus omniuni' prolcifla l^ic 
leb, mPelepeUderHMS t prbfseva& ftepe- 

pecor. Xenarcho iidtxa ifJI^ J* 
x<^, Ettiipidi iifitfxfi*iift<^» Hor* 
twAoJkrmPelepkdomm. BeiciasL . 

z^. M, Perge deteftdbHu]'E,VRx£cQsi 
FVRIA* Ptrged. £t ficetiamper«< 
fonam eam vocac in in&dpciones 
TAfitAU VMBRA.PVkiA. 
£c in^rius ^ef f. |oo. f Ki^'« Hum himti 
(wrirem. Crohovius. 

i^. StringMXwr enfii. J £tfufcusii 
Stringdturenfi/, Grohovius. 

i^ Pafentum^i Taiitali 3c Pelopis^ 
vet indignanter pri parentis , Id e(l, a vi« 
fcificetrui6TancaIe, ucHercuI. l£\xu 
yerf 1 183 . pavida» matres. Faf nab. 

{o. Oriatur novums} Xca duni 
Acreus ulcifcebaturadulteriura Thye^ 
ftje cunvAfe*ropa Utore fua.filios ipfiui 
illi epulandos appoiliit. Tbyeflef uc 
fioc vindicarei , cbnfulto oraculo * ' ic 
inceftofuaBfilix Pelopelx fliipro A.- 
grflfium genuic » qiii Acreum incetfe- 
cic & Agamemnonem. Idem. 

31. Suferiie] Acreo&ThyeflxaT- 
cerhisvicibusrognancibus regnum^s-* 
cidac, uciThyeft*, quicorrupca ffa- 
crfs uxore ih exilium ivic , iqtio fimu''* 
lacacohclfiatione riJvoc^tecfiii Viidli 
Arfftmm$* Ident^ ^8 *: L« '. A N^ ^ r S £ N.£ c ifi . 

Repetantque projhigof.: dubia violentae domus 

fortuna re<2[es inter mcertos labet. 
Miier ex potente n^t> ex milero potens^ 
Fluduque regnum cafus ai&duo ferat. 
Ob fcelera pulli» cum dabit patriam deus, 
In fcelera redeant : iintque tam inyifi omnibus 
Quam (Ibi. nihil iit, ira quod vetitum putet, 
Fratrem expavefcat frater> & gnatum parens> 
Gnatufquepatrem: liberipereantmale^ 
Pejus tamen nafcantur : immineat viro 
Infefta conjux. bella trans pontum vehant ; 
<Efiiifus omnes irriget terras cruot; 
SupraqQe magnos gentium exultet duces 
Libido vidtrix. impia ftuprum in domo 
Leviffimum fit. fratris & fas, & fides» 
}ufque pmne pereat. non fit a veftris malis 
Jmti)une coelum. cum micant ftells polo» 
Flammaquc fervant dcbitum mundo decusj 3S 40 45 50 

Nox 3^5* S^petMt^ frtfitgu'} Slc Flo- 
tepi^ms ,tionref€tat. Senfiu: legiia 
<rrd(knc8^ elabannir tenentibus, ac 
deindeicdcamac revercantur ad eje- 
dos,eliales,profiigcK. Eodem }aie 
qoo exddere dicuncut lHis, quiibtis aix. 
fenintur ;& repeterepo(nint did iltos^ 
in qabrumditionem fedeunt. S! qUis 
coctex drn^ ftffui haberet faptrdt 
yaldeprobarem ob r^r^mM» , quod eft 
veril}^. Poteft tamcn & vulgatum 
£itis£erri, Gronovius, 

37. 0^y^Wtfr4] Vcerquepulfiis,fi- 
mul ac revocatus Eierit , in fcelera re- 
dtzt* FanuAim* 

49. Fratreml Atreus Thyeftem & 
ccontrario. Idem, Et n^^tim] Cly- 
prmneftraOreflem. idcTn, 

41. Patrem:^ Mmem reHiud tett. 
£c Orefles Glytizmneibram , quam fu- 
^iens latuic , tandem reverfus incerfe> 
cit. Idem» Grutcrus i^^tinet patrem, 
Aihilenim vecat maiculino contifieci Ctxam detctiorem , <^pani7is fenno dc 
Orefle & Clytaonneflta. Pereantl 
Thyeilz filii , quos patraus ocxidit, 
voravitpater. Famabmt, 

.41. Pejm ] £x i^iceftu leviri cum 
glofe , patris cum fUia. Idem, Vm} 
ClytznmeilraAgamemnoni. Idem» 

43. BeUa'^ ^amemnon «ScMene- 
laus tepeticum Helenam ad Trojanum 
bellcunprofedL Idem, 

45. Supraque'] lu Agamenmoti 
magmxs duz Gt^x Chryfdda & Caf* 
iandramdeperiic. Idem, 

47. Levifimumjttt&c.'] Comme-! 
Iin.{icdi/linguendiunceniet : Ijvif- 
Jimumjftfratris : &fa«&fidef^ 

45. CummieantfieUapehi^Dl^nZt 
quznofcatur, conie^ura Grotii : cur 
micantfieUitpele f Flammaquefervatii 
debitum mundo deeus ? £c nihil verius^ 
Prxfumic animp , quod in diurno U- 
dere fucuruni erac iaterepulasThye- 
A^as. Grenevim* T H Y'E S t E Sc A^.L ' $j^ 

Nox atrafiat) ejccidat coeio dies. 
Mifcepenateis : odia, cajdes, fiinera 
Arcefle, & iniple Tantalb totam domum. 
Ornetur altum<:olumen>'& liwo foreis 
La^ta? virefcant; dignus adventutuo 55 

Splendefcat igriis, Thracium fiat n^fes 
Majoreriumero. dcxtra cur patmi vacat> 
Nondum Thyeftes liberos defletfuos? 
Ecquando toUet ignibus jam fubditis 

Spul- . 51. Extidat'} MenTae enim Thye* 
ftexatrociutem fol vldcrenon fufti- 
nensornisretrocetfic Fafn^bitu, 

53. EtimpttfieUr* Tdntsteam if- 
mtm,'] PulchreFlor. &impUT4mtal9 ^utd babetur in tmrilnu & etluminihHf 

vilta, Seneca cransfert , Scproquavis 

confpediiffima domus pdtere accipfc* 

) Grpntvim* Iniimulaucoilciiiacionv» Utamdomum, Incelllge , animo , fof- { quod ihfeftis folet, omentur poflet tuna fic cafibus Tantati. Mictebacuc 
cnixn, utdirmvafosttUwrufta^ vtl 
ftdvemfopuUt luem Jforfura ftHit , uc 
ipfe mox aic. Scacius in diviKiam par- 
tem : ittt ptnatts JmpUt, & ingtnti 
gtnitjuvat, Gronovius. Per promi- 
fcuos incedus U fhipra* 

(4. Ometmratff&ttctlumtH^ Sicli? 
ber optimus & omnes : & cur mutavic 
Fabcidus > Celumtn proprie maccria 
fofpcnfii , quar cocius «difidi £tfligium 
^cntck ac fuflincc , a^ \lctuviunu 
Quod cleganceroftenfkc RadlitirNtH 
InadauQs lih. i. verf^^^. ctfipropter 
vcrftmi cutminit vocc htaiur. PiirvuU floribus, frondibusi lauti tamis, lucei^- 
nis , foco fed ctudeii , qtii inceftun 
Hiyefbe vindicec. Farnaiim* 

f tf.i 'fArabium ] Q^c admiftraiit 
Prognc& Pi|iiome]a|a vindi^Tccei 
regis Thr^ciac, vid. Herc Fu. verf X4f. 
Idem, APau0lfn«inAtri. TerCihi* 
Aoriaiicp^aair, ucprzter mccapt* 
ifhs, ofnniavere vidcanniraccldide» 
Dttriut, 

p. Majere'} Scdillx unum Terel 
percniet^ fiUdlii Icyn : cii h Atr^cr, 
«kos f l^eibi' , imet^ts. nthSitAaL 
Pd^-] AtkA,i^iujtatEmiiifilHnnn ji^iUtipfifdmtHcmenmkmdit^ 
futffteHifaeimmitmtriartmit, Tfdufi 1 fibmfeexfiiiet, Saralf. lOm. 
tfetfmfmhitteutmiHe etmmerat* Vbi f^; EjttjmmttottUttigfdmjtnlAf»- waleifttetptes, contum navakfmcttf^ 

^m cuipide in cctmm feco culmeti 

MMcario«difidofui(fejlbHbit; Ezto- 

ifontffe «ohkmnaffl , tr vari Vibiaitf . 

Immo renitoitAn oido picornotnm at 

£iiitgacocufti catn dfdideefirmrario ita 

JQndlii» , u^fMpteftiis in pslrdbuslevicei: 

'decufiSici«<lent , tx<pt in terrsilh¥(lattu 

CQseft: h!eftfpetfnipefiinsc6nnij,ad 

qnemfcvincir^nmr Sc conttfi^tunf in^* 

tiet Te oj^s hstrGret. SubttBu autem 

lcgeti^flii. non fubjtlHt : qoodeilqQi- 

demincecdum inalmm fnovece, fed 

huc ndn congndc* Vaitodcfecaftica ditk 7 Afiqtiiii hic vicii ffabefle Jam 
olimfif({«caWi5Lipfius, ftdflon ilhn) 
videt^fnblacam ^ilitiaHoYic^ ^m 
fiiert: Sfitmamtalkhomtwibrai nafa 
vocafatulam, membrOy fSqUeofc? i tmni* 
bro dtatioYlfs dec^i ntfrt deb^t. Quid 
aUC6theft, tolNi ahtho memira /<^ofl 
itntiuietdiftihaioprior, veffic quo- 
que.qinsabc ijaHdt&Utt? ft^queehim 
ipfcThyeftcsex ahcnoprbmpcifraVtfil 
^c^iKbctoram fuotum. InciVoce 
mendavideturlatcrc. fed qmd fubftf* 
tuemus? C6gitibam: Be^uandovef-' 
kt ^Yi^ctndtt K nempcTbyefte»Hfa». 
G a, XM xoo L. Annjei SENECie 

Spumante aheno ? menibrapartes eant 
Difcerpta : patrios polluat ianguis focos: 
Epulas inftruantur. non novi (celeris tibi 
Conviva venies; liberum dedimus diem» 
Tuamque ad iftas fol vimus menfas famem* 
[^ejuniaexple. miftus in Bacchum cruor 
Spedante te potetun inveni dapes> 
Qiias ipfe fugeres. Sifte» quapracceps nus? 
T4ffr. Ad ftagna, &amnes9 & recedemes a^iiasy 
X.abrifque ab ipfis arboris plena? fiigas^ 
Abire tn atrum carceris liceat mei 
Cubile : liceatf (iparum videor mifer^ 
Mutare ripas : alveo medius tuo V 

Plegethon relinquar» igneo cindus fteto. 
.Quicunque poenas iege Fatorum datas 
Pati juberis : quifquis ezefo jaces 
Pavjdiis fub antro» jamque venturi times 
Montis ruinam : quifquis avidorum feros 
RiSus Ieonum>& diraFuriarum a^mina 
ImpHcitus horrcs : quifquis immifias &ces sa^manfi». ^ommOnSi,imvifi0rs 
^ifitfstmdi, inocat.Pychag.I>diidfe 
joalcbm : igmkutJdmfiikUim Sf»- 
tmntMlMHs , mtmhsfiry&c, Vd pco&- 
fas babebatopdiBiisooflex. Vnigata 
iicciitiiqueproiiimciaclbie« otThye- 
te Ubcro» « tanquani «xaifeffveiite 
Iboo , codotacdpiat. Orvmviuu 

€u Iff»u9vi2 Qaifilium tuiun Pe- 
lopem codnm olim dii« cpnlaBdum 
appoiuiftL FsnuMss^ 

€}, LHerumJ Honc diem i&me 
cibivacuumpetmiii , ut apudttiosad 
iatietacemufqueconvtvarcris. Idem, 

€f^ Jdifim J Vinumcniorc puero- 
«umlliyeiteraiibim. idtm, 

^7* ^pfif**^**'^ "^u, quemcxte- 
^aictapes fugiunt: namque iiocaudi- 
.ao, Tancalusrefiigit, repecitque inferas 
focios £unepoenasy ^iam cUc» acct- 60 ^s 70 7S Semi- dymenfai. ^urisit 
pDBcepsnns? /in». 

^9« Ark&rk 3 Acboiem fiigicniCBi 
ablpfislabris. Idam* 
-- .71. LUtst ] Si in folita lipa noQ 
Oaak roiiervidear, in m^dicasi»- 
vafqoene ttanfmicte, modo neadias 
cpubscogar. Idtu^ 

71« PhUgnbsu'^ ^mrsfidkfism» 
mitsmkit tmmtihu^smuit Tsrtmtmf^ 
PhUgetlfu s ^A^. Idmt» 

y6^ ^m^muturi timetl Mdim 
Florentia; : Jsmqm veuturi tium» Dc 
eodem cnim loquitur Sifypho, de qno 
membrumpraecedens. Greueivim* 

78« Furisrum^l Ttium^ntinHcfnB; 
Fur. ver£ loi. quasabimpcc», £irofe 
& afliduicate iiipplidi tocat sgmium 
/svsfirerum, Fainabius. . 

79* SiS^ff^l Qjnm anmapellisjl T H Y E S T E S* Aa.I. lot 

Semiuftus abigis, Tantali vocem excipe 80 

Prpperantis ad Yos : credite experto mihi» . 
Amatepoenas. quando continget mihi 
Effugere fuperos ? Meg. Antc perturba donmm, 
Inferque tecum prxlia, & ferri malum 
Regibus amorem : concute infano ferum * 1 

Pedius tumultu. T^nr. Me pati pcenas decet, 
Non efle poenam : mittor, ut dirus vapor 
Tellure irupta, vel gravem populis luem 
Sparfura pcftis. ducam in horrenduni ncfas 
Avusnepotes. Magne divorum parens, j)a 

Nofterque, quamvis pudeat; ingenti licet 
Taxata pcena lingua crucieturlpquaicj 
Nec hoc tacebo ; iijon^o, ne facra manus frcie^ iateiiwias nb altddfMis RiriU, 

8x. PropenmiitJ I^ftinancerieirer- 
tendi advos. Idem. £xpert9'] Qm 
raGpGenacinS^onim* dcabiflf«thex- 
dtiif vidifceleravivonini* idem^ 

8*. ^mattp0m} VtVirg.3.iEn. 
'V9r$9ram^€fict , tmemiffMfUeH 
feOih ideA, ipfosiibi appiobate & 
conciliare faas^redes , non defeieie. 

Necen|nipe6prtefj»^cM»jlri^, ut 
Onomafticoi» Venis apud Tarneb. z8. 
Adv. ^ Ub. y; ^^tMmmmmihidtxi^ 
ter abii} btte dki^e curfitw: Littutdma, 
Stadus 5. ThibakLaici; w»ft4m.Ungim 
induiget dextrf mett^ipte fer emne* 
Cerpuedmdt* VccunKiue fe moveat^ 4 
corpore non abit. Otmnim, Con^ 
tend ficis dc amate piJenas V quas daris 
apudiaferos ,'porius<9aafatevectanii- 
niadfupei^os, Fftmatmi. 

S3. %>ittt92 Non reveneris priuf- ' 
5Uamdomum.tU8mpifnrtutbaveris,dif ■ 
udiiqae £uxsiiep6tibas.tois admov^ 
ris. Idem»< i '.'.<< i 

S7. JVmmJI]^ ^laos^paenasfH 
ceircre, Fii/wrl Bx^alauo pcftilera. 
Jdem, i .• Vio- 

6li]piter» gemiiilehonilfwnitamfoe« 
letatum. Idem. 

$%, r^w^jTantalasenimadDcfu- 
tumfe^fvta a^iflus , qoatti ea ef^- 
gaflet^adinletos Eridanc^fl* i^txfie» 
nusinuheribs : ^^mmttupmimMfm^^ 
^fems fiiieciaesftst, . Vide Herdit»' 

Idim. Uufft»tnieiet9r%Ufmr3 ^^- 
male, fi noh melius EttttfoVittm Vo^ 
(lano, /«f iMd^ .* fublaca ^ quse huie V6ci 
^pcdBpomcur , diftinaione. Lieet gar«; 
ruiaiingua , cui lisgraAdipletioell ta» 
xaca ; eruciecui $ tamen neciUudu- 
cebo. Starimreaciufficlipfltis, fcii* 
beiemus , laelMte , Sc adffir^ .- naoi 
ucniMqu^ &c ezliiber: prinGeps .codl« 
cum. FriilbaiiibJidunc,t«WM#4jaut 
vcMncor ul^ in proximisi Senfinde*' 
prompcttsez illo fexcae JEneidos:Pib/«^ 
gyapptemiferrimiieemneit A dm e mt^ ^- 
mMftUrtSlidtur vHt fer .yjnkik :■ « lU» 
fd^eJnfietMm memti , ^r'^ tMm^ 
dives' Gronovius. .\- .' ^ . ^ 

, -'Vi^'^nee'] Monebo- nepdiBxi 
'Aneom Cc tcpeUam ^ ¥anco fcelei^ 
FdtHMee. iSUcr4 mmmmf ^'Eidecianda. 
Sacra 6«dce «li^^ini tti-liwta^^fiuBASi V Idkmm> :ii i..n: V ' «5 ^5. 4fM\ y / Ytpiatecx(le>pevefiwtaiimalo * 

Afpergite argi$. ftft|>p^& arcebo rqebi9*: . 95 

Quid ora terres .V(ei;bere»(& tortos fero)? 

Minari&aoeu^s ?. omdi facn^m mfixam intimis - 

Agitas medullis ? flagrgt incenfum iiti r 

Cor> & peruftisilamma vifceribus mipttv 

Sequor. , .... , iq^ 

Meg. HunC) o» ftirorem divide in totam domiimt . 

SiC) fic ferantur» & ifuum infenfi inviceq^^ 

Sitiant cruorem : fenfitiJitroitus tuo^ . 

Bomus, & nefando tp^a^ contoiStu horruit* 

Adurn eft abiinde» < gradere ad infernos fpecus» r o 5 

Amnemque notum :; jam.tuummcQftar.pedem - f $• /r4<^] Ad aras enixn filios Thye- 
(b: Acrcus madavic. FamMbim. 

tAfiaggiUimf^nMt t vifenMj^t^4^f§- 

Pon:o4|ii^pImax)r^A^Qm.us.v qa 

. i^jS.e^imr^hLHMfiifiampHk']. 
£tnirg4tq!idqHe/iipecflM))irUii^)f«n> 

dij^ilfecHogQniftQfoni »uii9<ie yqtiii: 

4KM4e< Sfifie^^.vetfi»^cim^niiaiir^i 
Skfiiftrmtw^Tvinftmm %%im^.. 

ta^MliUi^M^niocemv.wit.irJUir.' 
facis. , Xpargeiiisous dc oduieinwa>; 

F4r9miit$t y.\ u-i. .^' . i. .*■• 

nMC^WiMftifja^xrediAddiAR^ 
pHcii. Idem. ., ., ^::;!^ av.-j^ /'fOrx'iMmJi»nMi^«/>C^?};^ip^tii. 

niR;^ ftd«iJ|l«ini«mbianf^bUd(^-:- 
i'iuncat. Quid tum ? ilie cnim tSStXii Terrx 

' quc alicec Etzufcus. Scd ecce yinmi 
aliiiiii do^kmnr,. qpi jmwd-fnr «ft qpte>' 
diec iuBc le<P^o , fi rcipicSasa4mi»i 
^«ttMrwr. ^Oflteic Xci^ Senccade 
Clenaenpai»^-^ Jfjihfms£erhm:&: 
fa9ffti/uirii$m. mefgh:^.ffmmiam /H-^i 
fattre^fHif^ ThinsUiMaplidSfiKiBnk 
ad dcani TclUirenik» foii aMorptgm 
AwpbiaraHn»: : Ih'.tmmi^f9tmm^m^ 
gi^, f,nm^ dhm, gt^smnn^^ lodu Jmk! 
valck.coftmiens.- .RcAioBnMis cam:. 
pbra^Scadot»S»lriaN 
Iu(liu0iib,%OKi.. /Af«/ 
titimt\ffm>mit m m i^m ^ Cd/tmt &- 
P«AiicMf»#ireM>ikf^ . Hoceft « le- . 
c«(2iiMes,. gpt»an^degriiif«i Vu^o» 
lmgimiM 49mitti4A JU^kf.f9»'^vJltim. 
UEgj^ Ch*flttukfumgrmmmmfeb- 
cimm ttfiii fiiitmK J^toUammmt* i* noq-. 
fencec . Vi)ieiiaBiiit>|ac«im \ftm r^ 
gni/HmPHfnMutu fiisidcpi vicium Ap- 
pulcjo oblacwiH.Iiikf-% cmftfim^fm^. 
ft!4fimimmpt9fhtmf!gr4vmtt ;. & io 
Apologi E/ttmmfHdminmiimi&' vt^ 
recfmdi inJifidfim' ^wtmmrmmmt jp^m^ 
iuari, Sic enim fic MtU ut ▼JuBaod|.. r». ix^ > i^ ( o riioiiuere.r t an i pmdi tuf fr ajmtf M iw- 
fir».^fai/ai..tdlm^tAtiimtiy'if^ ooa 
gravarmr ali^ re • niii quam cun^ 
piiifizidie-fulUiiBniis^ u{cnii«)iie «gi^ 

&cimus; \ T H Y E S T E S. Ad.I. 

Terraegravantur. cernis,utfoi)tesliquot 
Introrfus aftus lin<^uat; utripx vacent; 
Ventu{c[ue raras igneus nubes ferat? 
Pallercit omnis arbor, ac nudus ftetit 
Fugiente pomo ramus; & qui flufiibus 
Illinc prb|)inquisliHimosaEqueiUincB:eiidt» 
Vicina gracili dividens terra vada» 
Longeremot63lacii5exaucli:tfonos. 
Jam Lerria reero cefiiCjScphoronides 
Latuere vena: : nec fuas profert facer loj AU Vt\ R )am feiiniiii , tenumus en.utnr, 
Tel nondum ruftepram ttcuf^mat ac 
{«Dcqlliabcinut. GTiimiin. 

107. Ctniu] Ccinisucoiniwiviuz 
fubCdant luo cotifpe^ , aiboicT^jue 
Teluil(tc)er«ioiieu£tzaief(lfU? fiw- 

ie>f. Xia-iuJ sfiicfAiTla, quoila 
McTCi Filr. TCif.g^], voahat vacinu, 
wr,paucas. 

III. ^wj!it£}iiw,t^eO Btmqde 
nuiia £gxum 8c lonium , qax I-, 
lUunoD Coiinchiicuin ut£nqiU a]- 
luunc, leccdunt jliioic longiulbue le- ii^ LMniixtvditliiao'! VtKcni 
Utm obelo AiilUrdibium objidi 
Ddriui, «£ omiiibus in ejiu fcciplis 
reperijtui. Qupniodoenim Ittnt, fi 
ririnaTadaBMdUiecwdivtot! Ceo- 
fcnpefeiiclirtemendale L1piium/i- 
!«■,■ nnod fdiicej rnnoib i*ii maci 
niet^i non Teicbanic. Ai&num clG: 
' altcrnm adErmat Qruteius: TCtieau- 
Qacem'ItainhoccuilIe pelagus adven- 
nitaniali, ucferubdilierii, uitoque 
liieicaquis fui; nu^tdV rdeo^e^n- 
guitias IHhmi itiinui ruKIi aoguHas, 
quodplufculum llinc& illine ■[ecri fii 
addiiUhiUcoii. Noninale,fidel*aio- 
ne cAltarei : nam Floienti j ndil latiu 
, habciuc, fcd()Wi. .Ctaam leiHoncm 
ICitntf fCQilaaaAineglociUO^SHfO- imc att cefiiafre FunaUui. Sed (hiflrai - 

qUidenim , Iflhmti .xtnditlitiu, fi- 
iiii ! ast quoinedo Raie polliint (imul ' 
lii duo accnlJtiTl ? Emcnda : Lngi 
yemttii Hantxtiiiitftnii. Nempeic-^ 
duSo uttimquc pelaao inhmos , foU- 
nuanttlittus, fcu Bufius llctociallii. 
foi ant ftagorem Jictocii , ro;iii pto- ^ 
pinqiiiiaudireScTebemcncibus, nuiic 
cosperdpic longinquii Se lcviortbuj. 
Ovlcfeus io epilt^ Phzdix: St tmk 
uUm^durimijia nurt. l^ofter Nau 
quxn.<,7. Vikin iactu^Hit cfUatM- 
'-ijtnAM, ^i biigr tadiiUmr , in- 
/it. Qionovlus. _ '1 

III. LtmZ PaliisinaEeoA^TOr"! 
tam: ftrTitbim. fhmnidiil Vndx 
fl. loacbi filiii^boroiiei ccei» Aleiyoi, " 
Utm. 

11«, Nic fiui fTtjtrt Jierti Alfhini} 
Sqibe cum Flj^ntino : fitir .Alflxti xp4 Lv A^Nicr SENECiC 

Alplieos und^s, ^ Cith^ronis joga 
Stant parte nullacana depofita nive> 
Tinientque veterem nobiles Argi fitim» 
En ipfe Titan dubitat^ an jubeat fequi, 
Cogatque habenis ire periturum diem* . I&9 117. Affhfftl fU]Elid!s in Aica. 
dia Piias allaens. Fiim. Cith^erwnu^ 
J. CitJunonisji^rolauB eiraauecunc 
Hives. ItUm. 

ii^» Vetinm'] Incptc Afccnfius 
fitttm iegic : inepdiis Mkrmita/riJi», 
adficdtacemqux fiuc cempDtePhafT 
thqniis , referc. Rede itgid. Maferias, 
in commenc. Valerii Flacci , '& Cob- 
lius Rhodiginijs fcdbant Iqqai Sene- 
cam de (ici , qux ame Danai cempora 
ftiit : cum»nondum iavenci#paceis Ar- 
gosiniocoaridoficam, afqo^am pe- 
pu^ia Jb6ocabac , qoam pao^ i^fte Plinio Bacur. hift* bb.7» fafiiUic ii 
cispuceis. undeHeiiodos tefle Eufta* 
thijp Uiad. df^. jf^y^ttrvJ^Piiw 

izo, ipfe.Tffsn^ Sol dubitac an 
ciirra (]U4dti|ligo vc&is jubeat diem 
pcocedtte^ ptt tcpeticonim, id «11» 
obicurumfuturum; neqaeenimlace- 
{cence ciie dxmoniis , fariis , umbcifve 
V4gari poaniDum. fic Anciufie an^yta 
i£neid. $• Et mfij^vm ttpm mems «cf- 
fUvitdu^iit. & Titeiue^lib.f.Sac 
Hoist, ftdmt Imftri^fiktfMldt Psnfgr* 
ptutfVivtiwUttjue* Famahim, G H O K V »« 

CfMf exfinihuf MycenM 'otlArgnm cwfiam {jirgps emm emn A^- 
cems cotrfundma peHie) dees ttrbuemin Pehpemiefifr^files, tst m^ 
firfideta in dome PeUpie cemepta (^ nmmneMiaitohibeeaU mierr 
Jantquei^Tmadimpkm^fiuimteiicfeenmncMmt, 

Argos 4e Superi^ fi quis Achaicum, 
Pifa^ifque domos curribus inclitas: 
Ifthmi fi qui^ amat regnji Corinthii, 
Et portus geminos, ^ mare difftden^ i ixu AffjAtcnmyl Addificrcmlam f 
gltoram, qui decem. huicautemruno f 
pc^eft. Farnafnus, 

1 z| . Pifttfque domes turribm ituli- 
t^:) Polent i RaphcHugib fibi iii. 
ictibi ^cHnibttt : nihil enim fe mijtan- 
dum daxi/tt; ,' fcd quidin librisconti- 
ncrctur ■ moniiiife. Giilusgallinaccus 
unibnem. Gaudere popus debebant & 
ptes agere. Sfc cnjm & Horcutinus, 
SC yel . cic conjeauraCitliponto ingc- 
jiicrproba^^tur. Grutcn^ codices pcjo- 
tcm lcdVionem liabiiifle uin mitor. 
Cyclopum /mw novimas Argi$ ycl . Si 

..V 

Xfyceois: Ctd Ocnomai te^Pifim 
emrribus inclita : qoi tantum ncgocii 
dedeninc Po^'ds , ac curres ejafikm re- 
giz nihil /luc niorati. ^ifccTidtocis taq. 
tum, fed & vidis curribas|n^gne^ 
domum cpgi^i %x iUo Vic^Ui : '9 /4- 
ftibusarr^afCa^ivipendentcwrrMs» £^ 
Silii, I^fnilfust^Q. (dptivi currusi 
^iSf/<^^8{.NoAerinfriverf.^58. Grt- 
Mv^^., Piftifij^el Pifae civitacis in 
£lide, quac |ovicprxpropcer01ym« 
pia,quzjuzca1ianccelebrancac. F^rr 
n^hius, 

ixf. O^mimft 1 Abucraqtieparre 

mhm?. Thyestes. A6^,I. 
Si quis Taygeti confpicuas nives» 
Quas» cum Sarmaticus tempore frigido 
}n fummis Boreas compofuit jugisi 
/Eftas veUferisfQivitEtefiis: 
Quein tangit gelido flumine lucidus 
Alt>keoS)Uamo notos Olympico: 
Advertat placidum numen) ^ arceat» 
Alternas (Velerum} ne redeant» vices^ 
Neu (iiccedat avo deterior nepos; 
£t ipa jor placeat /^nlpa minoribus. los 1^0 Jfthmi, dfi qao in Herc. FqCr vecn 335. 

Famahiuf» DifittUnt:'} IfthiQO incer- 

^eGto divideme f oniam 8cAptup[k,Id. 

^1x6. TajrgeH] MomisiitbpeI.acer 

dymofia. Idtm, 

1x7, jgaM«}]Q|uasBoteasitSepceB- 

trionCj ubi Samuue popoli, flan»bye- 

mrcongelavic , £ce2x yend xflivi ab 

alia acque alia coeli pacce ipicuces fol- 

vonc Idem, 

li$, Veliferu BtefiSt: ] Scati enim 

vepci func , 6c cQaiboces. unde eo^ 
yarro^r4XM/f/appellaCi, ^dem» i£iH- 

y bs e(!e vencos conilac ez Acifioc. lib. 

4e mundo ^ Alex. Plucatcbo in Dio- 
ne« dc Oellio Ub. x. cap. zx. icem de ge- 
nere Aquilonum cx Pllnio jib. %, ic 
li >. 18. Sc D. liidoco. libt f ^ c^p. i|. 
ideo lucrcuus ^\x\i ;. J^^ fidbra 
A^wUnum, Delrim*^^ 

z 3 1 . Stadio 3 ^ucriculo $ ica di^o 
quod (lacjii mipnfuram ezplerec : fladii 
inquam Oiympicide <]no QeUiuf l|b.|. 
'^o€k> Acciccap.i. Namcumfere^e^' 
Jtfret atrriculum fiadU , ^d eft Pifa 
afud levem Oljm^umyHercHUmfedi- 
Ifus ftus metatum : id^fecijfe Uanim 
fedes fixcfmej ■» feteraque^uefiadtain 
terra Gracia ab aliitfefiea infiituta,fe~ 
dt^ ifiidfmejfe mtmerpfixcentum ffid 
tameu ejpt aliquaatuium brej^era» Cen- 
iqrin. vero in lib* ht die Nacali : St^ 
di^m iu bae nmHdi menfura id petifii- 
fmuninteUigendumeJt ^ qued Ttalicum 
'^tffi^tjf^dmfexccrUQrm vizinti ffn^ que, li4mJmapa$iMd&Ml$a , hitgf^' 

tudine dijcrefontis^ Olymfieumtfeti, ' 
efifiediumftxcenttimi Pytbicumquede^ , 
tniUefedum, TefteP&iiofladiymc^: 
iidc pa(Cis oencnm viguiti(]ainque ik^ 
ffaros , hbc th pcdes fezcencos viginciy 
quinqiie, L 1* Kac hift. c. ij. odo ve* 
ro fbdia conficiunc )|i|um nulliaie» ' 
Polybio lib. 3 . U Plucarcho in Gracch^ , 
& hsBcdimenf|o Romanis hifldricis in 
afu efl. Vnde apparec Plinium de Irai» 
lico fhdio. loaicum : & D. l£daniii| 
Ii)>.xj.capwi^. (quandofladiumdefir., 
nic o^v^m zplUiaris paccem» viam ; 
fcilicec ccncum vf^n^quin^ paA- [ 
fuum ; eoque modo dicit Hecculem id r 
temiiQfUje, cuxp iUud uno fpiricucon.< : 
feciffec >a(: pcoinde fladiumgppeUaf&^ [ 
quod in fine cef}>iraflec , fimulque fle» 
cifTcc) vera quidem cradere, &dnoo^^ 
diftinzifle incec Olympicum, \ ^9^ 
Herculisfbdimn, dcl^oraaiiupi^fev.. 
JralicuiD ^od cipxr.pafluuni. Gelr 
lifjm dpoique ^thicl fla4Uveligna* ■ 
cumvelijnmenaoremfuifle. Delrim^ , 

\^%, ftafceaf Alternas fielerumtl . 
Ecruf^us: &arceat, 4lternaJceUrum[ 
ne redeant vices» ^etnio oon infblfn»* \ 
Arceatt n^redemtt eflarceacfedire^ ^c 
aftbi loquinxr.' Infra: Vtinsmarcwf- 
fittneteiasfunQesbumut, Silius Ica- ! 
licus lib. j 5. Arcey quafunes artus »r- 
dfcaminajervant» Idnn camenfen^ 
vulgac^. Qrewviut» , 

JJJ. J^fPf^orflace^fi fcoqjn«^ loS L. AKNiBi Sekecjk 

Ezercerc; manu; : has ubi protulit» 
£c &lli libuit^ totus in arduum 
Autumnus rapitur, iUy^que mobilis. 
Inftat deinde fitis non levior fame; 
Qua cum perqdmt fanguis, & igneis . 
Exarfit &cibus, ftat muer obvios 
Flitfhts ore vocaos» quos profiigus latex 
Avertit^ fteriii deficiens vado» 
Conantemque fequi^ deferit^ hic bibit 
Altum de rapido gar^te pulveremp 173 «7$ ftUm sUftMJt nuuuam exerctr$ , & 
«4^ ^MH midtMMfimtiMi verwmptrdm' 
tfre, $ic omiits MiCdCob&rvayicio' 
l^drceliadiisPontanus. Taleeftlib. ^. 
Na&QiUEft.xS. SesfiuuUMpsrcimO' 
mid ti^fhri aUeiwpu finffiinu mevemm fiumtpk & fUM^A dedM^mm^^ic enim 174. Hic hib^ 3 Accnas cap%. pci> melioces M(II ubi vol^o nuai^u Gron. 

1^7* FalW^ Nec enim iperabat fe 

fottt pcehendeie: tancum expeririro- 

* x^. Aiaummu2 Pomotammani- 
Ci&uduscopiaframiipicfilgaccs. Fm^tf. 
^71. Ex^fitysids. FarnMk: i^tdt 
tmfirotvfesFluamarev9€4nst'} Lipfii 
Iilber,*rrew* SiadhiuuHa&^nDncDni- 
fsorcbor , ^ood boc yetboiu mftid» ( nam veenn* eodem fenfii fir fimplex 
& In cosofoGm paffim Seneca ) icd 
fola reverendi toc indubiaca bona 
nobis elargici codids Eciufd : qaani- 
vis fufpicati poflis imerpBCfanriimi 
efle. Orenevim» aqua qua; fuic.- Fnmabim* 

175. Altnmit rsfideffirfftepnhn' 
rtnu ] Vbi expromferint yiri CanxOL 
racionesjquibus iodudi docencxios»fi- 
neni huic CUoro decflejquid nobis ttt-^ 
cuc^duinfic» coflfidefabimus. )tap 
nolon^daxi^nare inauidicos : (kd ne" 
que appateccauiJQii cur Ic^remnio- 
reniuiaftecifcisl Grenevim. Gnrfftf} 
Ejealv^ofiig^tiyigjor^ds^ Dekimu A C T U S S E C U N D q S, 

* ATiiius. SAtkxLEii. 

^j^eu^ uUifiendtfratrmierHif tU *vhtfiBWratmti ctmt SateBte det- 
herat , qttettt kdhmefta confitUntem non andit ^ inafiam tandem (^ 
. tnfandam tdtims ratienem exctgitat, 

Atu Tgnave, inen, enervisp ipf (qubd ma:clmmn 
XProbiDum t]r.raiuio rebus iq fup^niis reor) 

pCOilUs«.SCKVU4 £C S£lt. I»r. 

que non dabicavimtt» ica * ATR£u8d^$sRyv9«3 Non 
CcMf^cianusiannim.i fed U Fiorenci- 
Hds , oim hic in infcilpdon« « oim pcc 
(Qcum hoccoUQqoiivQkttbi dg V0IG9- Qre»ewm% 
.177. itekm.1 
wmiWstia^ £enMm» l|o. Jrmf — i ( T ft-Y E s t B s. Aa^IL 

IimltCy poft tot fcelera^ poftfratris dolos, 
t^afque omne ruptam> queftibus vanis agis 
Iratus Atreus ? fremere jam totus tuis 
Debebat armis orbis , & gemimm mare 
Utrimque clalfes agere : jam fiammis agros 
Lacere & urbes decmt ^ ac ftridum undique 
Micare ferrum. totafubnoftrofonet 
Argplica teiius equite : non filva? tegant 
Hoftem y nec altis montiom ftruda^ jugis 
Arces. feli&is bellicum totus canat 
Populus Mycenis. quifquis invifum caput 
Tegit ac tuetur > ciade funefta occidat. 
Hsc ipfapollens incliti Pelopis domus 
Ruat vel in me j dummodo in fratrem ruat» 
Age anime y fac quod nulla pofteritas probet; 
Sed nulla taceat# aHquod audendum eft nefas 
Atrox y cruentum ; tale ^ quod ftater meus ^9 i8o 185 190 Suum i%o* inu? 4i Arfff'} LongeaUcec 
(nndpes membnDx : qmfiibm V4mt 
tfft IrMmAntm* tr§mertj4m t§m 
tuk Dibtbat mvm vtku , & gmmnmm 
«Mre Vtrimqiu€U^tsgtreijmnfi4m^, 
9imMgr»tlMur§ & wrktt dtaut» Qj^ 
ec6 minmi <]iianmm i vulgaKis ic vui- 
SVibtts fciipQs libcisduGontisabeant, 
umen , qiuadc yetbis & ftniibus con- 
fiant , nenpoflum &hicunidatque 
antiqoiflimi codicis audoritaceBi iper- 
neie. IrMtm Atrtm Domine,perlbnje 
miihumadditgcavitatirententiar. Vc 
in iUo : MedtdfugUmf Apud Livium: 
H^tmiM. ftto pacem. Apud Sueto- 
oinm: ttmtk rebuegefik CCmfafcen^ 
dnmmmeffem* Uilad^fieimerejamte' 
tm tmt Debektt ttrmk trbk^ cauilaii 
poffis Neconem podus dacere quam 
Attea, Romaatira Pcindpem qnam^re- 
SMlumPeloponnefi.acvixtotitts. Sed 
aec nonuR ant iaohiecvacum ecndi* 
tis Senecam veoiitisperibni^tribuere 
yKba iijwn «mi decntiji; necab- I furduffl cft ifflpotemem & injutia» 
fuas non parvi xilimantem tyrannom 
fuperians de viiibas fiiis loqiil,defiifue 
eodem |are evbem dicere poocat im« 
pcznlui , qam Kfinos apoa Ovidtum, 
/ivir inewuibuU Creten , fn* mem efi 
erbk. limeUgetugerem^urej&um^ 
re daffibtts agji , agitari , in<]uietum 
haben«tttHeccuieFur. Sisttenmfem^ 
per edU mertdUt ngtmt. Vbi Etcuicoi 
iane, gerMt* Sed vide Gratemm. Vul- 
gO : fienetrejsm tetum tukD» 4. tmim 
&g,m.Imutrttidfik:pmttuii, Gcoo* 
Arget} HieArgetttiifumlieumMjet'» 
nkvftUt. FamSuus. 

181. a<imVu0ii]lonium U iEganm, 
quae PeloponnefUm otcinque aUuumu 

i.Sf. Efute:} Ejpduto» e^Diti^ 
btts. Idem. 

ittf. HefieuKl Thyeaci», ^em 
nominacenondigpatur; Idem, 

xy^. r4/i,]QualemaUec£»tecfii 
iniMicdfi^tfimnieinilliiffl. M 

t9S* <ft«W» Suum efic nuUet. fcelera non idcirceris 1^5 

Nifivincis. ficqtuciefretaniraBvoiDpotefty 

Qypdfuperetillnm? numquid abj edkus jacet^ 

Numquid fecundispadtur in rebus mpdimh 

Fef&s quietem ? novi egoin^enium viri 

Indociie : fledi non poteft ^irangi poteft^ 200 

Proin antequam fe firmet , aut vires paiiety 

Petatur ultro yne qniefcentem petat. 

Aut perdet > aut peribit. in medio eft fcelus 

Pofitum occupantL Sat. Fama te populi nihil 

Adverfa terret?Jrr«Maximum hoc rerai bonu eftjao^ 

Quod £lda domini cogitur populus fui 

Tam ferre » quamlaudare. S^f- Qups cogit metus 

Laudare » eofdem reddit inimicos metus. , 

At qui fnvorir gloriam veri petit, 

Animo magf s quam voce iaudari volet. 110 

Atr. Laus veraic humiiifaepe contingit viro; 

Non nifi potenti falfa. quod noiunt, velint. 

Sat. Rex velit honefta ; nemo non eadem volet. i9f. Simmijpt fmdBt, ] ^loccnd^x^ i ■nmiB vfb «M£«r.Ecvcc£ioi. Fmmd§mt9fum 
fifi$mtfmavimfMM, Oxmonas. 

tfS, Nifi} Nlfi maiorafcelcafii- 
di. Fmiuimt, Etamd ] NeccamcB 
lridBo,^i:adoiieiluiinviii6am,«]uem 
aoiUdomacfbnttnaaQcfBi rotmorcni 
icddit c in adveitiscnim reboi non de- 
primicur , In proipccw iupn fflo< 
domialblefdc , nc^ini^fciofibiuad- 
mitdc qnimm, 'cciam«x«l modo ma- 
ciuiiamrmilitBnglfliiK Jdim, 

200. Indocitt^^iltidotokQauldim, 
. 101. Aitttiimm'^ Pdus ipfiuft in. 
vad»n,qaamittemc. Idtm^ 

103. /» mtdit ] Vcerque noftrto 
mcdtMcucftclus» quiaaicm^rius^oe- 
pcricmeliuspecfidec Idtm. 

^oy.^Udmfsrritdmhmddrt^^Scti' 

l>e cum Icnifco > Tdmftrrt'qiutmtaU' 

ddrt, Etvelliaciiou agnode L. An- 

inanxu, cui psopciam ;9c.frcqoeiacUS* pactitiAdBtii nv* BBalcmotdiiicmiBmtece. Vcdcde^ 
menciaiij. iMim dwmm m tg m imdt 
Jl^thiiitfitmUit4tftttfi, ifmm t mm attmii 
JufrmfitJftfiMmprtfifiimiit, Gbm fi«^ 
gmficatec, tara^ie qoam fupcale« 
vel Bon cantom (iipra fe, fed criam pca 
ft. Qood prtmas ebfervavit Petrns Fa« 
l>crSemC(triimil,23. Grtmtirimt. 

&11. Lmt* verd, } Infimo cuiqoe 
ex merito prsKi>crar Iais:potend kam 
immetilo. Fmnn^iiu* 

itu ^md mtmmtl Eciaffl •invfti 
cogantQi^lidare. Idem. 

21). RtxvlithtmtfiA} ] I4iflitts,ltt 
Vamt^ftico : ' Vita priiidpi^ ccnfutB 
cftiCaquepctpetBa: adlianc dirigtmar^ 
icem« Meliai homiats exemplis do' 
cencur. Claiidiilmis : -^ttmptmititr tr-' 
tm Regm md ixemptmm: necfie infieStff 
fenfus Humams tdiSk vdttnt , fumt 
vitik rt^tntii, MthHt mmtstar fiompef T H y B s T E s. Aft/IL jiii 

Atu Ubicunque tantum honefta dominanti licent» ] 
Precario regnatur. Sau Ubi non eft pudor, 2i 5 

Nec curajuris) fan&itas) pietas» fidesj 
Inftabile regnum eft. Atr. Sandita$) pietas, fides> 
Privata bona funt : qua juvat) reges eant^ 1 

Sat. Nefas nocere vel maio fratri puta. 
Mr. Fas eft in illo» quidquid in fratre eft nefas. 
Quid enim reliquit crimine intadum ? aut ubi 
Sceleri pepercit ? conjugem ^uprb abftuiit^ 
Regnumque furto : fpeciipen antiqiiuo) imperii ^M tumprincift vul^* D^kitts. Facy^* 
.lic , dicr^^^velle. FsrH4hius, 

XI 5* Precario ] Nonabroluce » fed 
cxalienoaibinio. Idem, 

2,18. Privatabpnafii9ti2 PaysitO' 
nunpcopiiafuDcboiu. Idem, Curam 
fani omidc : qulaillapociuspubiicum 
bonum fic , ^ pociffimum ad pciqp- 
pempeninec Delriiu. S^iuiJuyaftJ 
Quaplacec, pcolubidineiua. Fnrn. 

xi^, yielm^U.} Etiain^ ic^l^o« 
Jdem. 

i2.ol ZniUe'] Tam (^grcgie impip. 
Idem, 

iix. Slutdemmreli^t crimt» fH* 

uUbtm/ ] Delrius ceihcurhocfolam. 

profemlnafleLipiienrem , inqufip»- 

ter omnet fcriptos & edicos i& , quem 

illi celigio e(l nomiiiace , exmai^ijie 

Bafileeniis iicedideric: nec male fe- 

ciilc iiluminnominatum , d MiC con- 

ficmarem. Siniiuiincereft* ^ii^ua- 

lefve« ada res eft : nam pociorem Pall 

parcem aliceciiabttifledocendo Come- 

liuus videcur f^ceri quofdam ii^ ha- 

buide. Nobiscamennncmag^acacio- 

neabeundumicailiiHmis membcanis 

minime videcuc^ qu« cum VoHiano 

meoqueflcinfiniusaliis : ^ljiUdenim 

telupdt erimine itrtsS^ f £c ^d 

quzfoliicincommodi ? Qjud enim, 

puca ftaccis, vel meum, celiquic incon- 

caminacum crimine ? auc quain re fce- 

lusinme meofve aucmeapacrandum 

leicivavic l Ham quod qiiispuc^ hui^ Fraude 

ppiUrioriroembromcUus coBmife^ 
^mdcrimeninte^&mm s acdentByfi faic 
ejdec tcni , noaftbi : nunc loogecoo^ 
grarnriusanuqnum. Greanmie. 
. %%u ^tufxe] Hoc cil , adukoio»' 
Xofjj^m nsfi^j^9Meis qooiudmo» 
diun U lev liiuade aduIceriis.ceAcPt» 
pinia(H> &Modcltilio iinccclibciai^ 
L ihipcmni IX ad icg* lol. deadciltti^ 
lib. iQi.p.<klierb. figoiiic* vidc Al« 
cijicam lib. X. diipond. cap.atf.^»» 
prjewcoiiabc. Carriliinum Coccgm ia 
Menaoc. i'a yoce Adukecium. dixiin 
Repcc. 1. cranfigece » C. dc traniaaiaa^ 

aij. Sfecimm Mtiqiium imMxH^l 

NonuemoUhcQDinunrsfM^ Qj^ac^ 

ripicviccrudicus» quia ia PhcBiiiffist 

Nen t^ fUi ftimmmveterie^dfeeimm 

dmm. Scdio hochypallagecft: illo 

aucem looo» «inrtaiiMiv.fervac liber opd4 

mns. Spftimiemim^it^ Virgtlioia ui 

'^neidos. m%tttie§eracircttm Sijmdrv* 

jHgevebitincvrru^cm AmatikiefeMT^ 

diifulgentia cingm^ Salit aetdfiecinmiu 

Ainmianusiib.22. Cufifhenquamte» 

Pacerue , hmeimunt vivibm amfUfia^ 

tam & mermkur , GrMe indite mminc^ 

Perfiditefficitfie^menfummum. Gron^ 

Sfeeimen] IndidMm, aigymcnnuiiii 

omcnregni. ariecem fciL aurci vcUe«* 

ris • cura CKale eCecillum rcgnaturum 

apod quem illeariescflec, huncpciua 

adepcus cft AcreosincecfeaoChcyfip^ 

po fiacfc AirM^. Pcoindiclo^ar« 

gumenco Fraudeeft adeptus; fraude turbavit domuai) 
£ft Pelopis altis nobile in ftabulis pecus> 
Arcanus aries, dudor opulenti gregis; 
Cujus per omne corpus efhfo coma 
Dependet auro, cujus e tergo novi 
Aurata reges fceptra Tantalici gerunt; 
Poflfeflbr nujtts regnat : bunc cun&x domns 215 gnneittoponiCblet. Ijaemku fib. 4. 
Jf9t «tiim tmfrimkjfecsme» vtntm tji 
vidtimr,Cchb. $. SitiMiffidtditfit'' 
timu MMtwra tfumdu qaomann mo 
Qmina&portencacanim, qnasprzfi- 
gnificanr^ renmi qnadam iiMida (nnt, 
•edearieteni anienm , noikaj^mtm 
flUDcnpafit 4 qoem Axottt pndi^um 
ftHtm^miJfmmwocatat. Dtlrius* 
. Aif. EftPtUfit'^ ApodClceron.). 
^natanDeonukiezftantciefaocatie- 
teamiqaipo6ts» Ibitaifis ActiiinA* 
treo,cacniinaliu|ofinodi; Add^bmj 
fmdmikiptfttHtttttit/hmtfmtr Pr9^ 
a^um mifit « rtffd /t^iMitmm mm: 
Jffumtimtrftcmdef mutm tUrmm et» 
mtt ^mmddmTltytftemtltftfmifm 
€ii i rtgis: Smmimttm^mtriet» 

xxy, Ctrfmtimfmfi etmm'^ Qtmemt 
iliritfaoc i ac Koie nrin ift cdra ptioii. 
hmMLt/mfi» Necrideo corneoeilc 
fitmuaie. Hu|ascoinadrpendetan- 
10 per omne corpnsefiiiib , delcdo» 
ciicumiedo, lacefiiperfuro: lioceft, 
«Beaperomnc cocpos fpatia& effii- 
Qu ^r|^]ius9tarto.Aiieidos: &eri- 
mtttfmjkjmeerdes* Aniioeffiiid,qua|n 
laoDtdos ctinibas cfiiifis , yeT crines cf- 
fiifosiialwns. Grwm e mim »* 

219. %AmirmtA'^ TantafinepocesPe- 
loponnefiad tegB lccptmmauiea hu- 
lusarietislanaomaiefolenc Vl^alam 
auccm fiiifle , in cu|as raedio infcul- 
pmsprominebat caper,tradh Herodo' 
ras Heracieotes apad AcbenaEum lib.tf. 
cap.4. FmmMms, Setftra^^ Aithu- 
)tts arieti»Ianianrei folitos Pelopi«das 
fixptmm otnate $ de qoo Paufiin. in 
BoM& lcxipcam reli^ ^Deonim om* 250 

For- 

niom maxinie confiieyiile Cfaenoiien- 
fes illud fcepctum colere, quodlori 
&bttcaile Volcanum Hometus cednic» 
i loye acccptnm Kfercuriam dediile 
Pclopi , Pelopcm Atteo tefiquifle» 
Aeteum 'Tfa^cffi , ^Thytffte perman ot 
ttaditntrt tfnilifle AgMnemnonem : Bc 
hoc iHos pcsecipac &epcrum Teoeia- 
tos, & haftam nominalIe.phixadetiide 
defaoiusfceptticntm defiictisfiift^an- 
gic Vndc maniftflnm fic hoc (cepanni 
haftcfimilefiiift^^ necmendinm lo^ 
ftinnm lib. 45. cum trvlidit, adfanc 
Romnlo icgnanff , leges Iiaftas , pco 
diademate habaifte , cafqqe Goecoc 
feeftrm noimnafte : qood intelli^eii- 
dumputode haftis bicvioribos . qo»» 
fiafimc pila Romanonim , tcI yena- 
bula Theflalotum , fecro tamenndnnt 
laco • noirde obloil|g^ iUis Macedo- 
nom iariifis , qmbos kodie pecfite^ 
unmtar. Jitlrime* 

2}0. Pejfeffirbmjm'] Hoc fionaly 
xe confidbttnfiiit , nam in fibro £tnif- 
-cotum » tefte Macrob. 5. Satnni. tradi- 
tnr , fiaries inlbfito colore fiicritin- 
doraSi portendi impecatori rennn oni' 
niora fefidtacem , 8c Tarquiiiim ia 
£pitomiOftencariiTu(ci,inqait.- Pur- 
pureo aorcovc colore ovis :^efire B 
afpeigecur , prindpi ordinis dc generis 
fumma cum fefidcace larg^catem ai^ 
gec. genusprogenieraque propagatitf 
chtitate.kerioremqueeffidt. noneft 
iginn: mitum 6 Phiyxas ac Helle ab 
aureo ariete fetrati fioganmr , fic • qoi 
agpumaureadarunrcoma poffideirt^ 
Argfis impeiacurum eum re(ponfum 
flietir. hunc :^nura Atreus , imeiftdtf 
Chryfippo ftatie » fint ade^cus } e«h> 

deoi T-^H Y E S T « S. A(a.IL 

f ortuna fe^uitdr. tata fepofita/aecr 
In parte carpirtiprata ^ux ciaiidh lapis^ 
Fatale faxeo pafcuum muro tegens; 
Hunc» faetnusingpns aufus, aftfompuin fcelus 
Conforte noftri perfidus thalanii avehit^ 
Hinc omne cladis matuaK flu^imalom^ 
Perregna trepidu&exful erravimea: 
Pars nulld gcneristuta ab infidiis vacat^ ^'3 m dem ami(ic Agtbptivtxc/tis fic Thyefbe 
fiacris fcauderf ^Wrim. Hwc tsntn 
dofnm ] Lcgc cum Flor. & Vo/nano: 
kutu tym&ib d»mm FdrtUria fefUtur. 
Boi^s editor idleveTatVoffiaQi mac-: 
g^ni force legendi^n efle cirUiA, Veritis 
eft vecus. Tortunk cMt^st iUmm , eft 
^bada velfumma forcuna domusre- 
|i;r, acque adeo regnandi pote/las ,qu<je 
peneTcapucfamiBae^ft. Gmwvim. 

it^u «fiTcer] Propterfatum & ollen- 
fismimpeTiL FarruAim» • 
' ^lh Fstalefacr* fafimnh'} Sicab 
Avancio & Boccarioacc^cFjbcicius, 
cnm \tgtstctat:fix^ftcm nMo : qi«ue 
€cper ^jhMOTinDQ-iiKelligic pracum, 
fedpecus: ^ pecm pafcmtm Yat dk^^ 
^Qod Cdiumellx pdftuah» Sied haud 
^nhtt fataUpafiimm e(l illud arcanom 
& fepoficain partepriuum, locus ipfe. 
Abficaucem more , quod ingemncqui- 
dam pro muro ; ablic , tfiquam , ut vi- 
vacverfus. Neque ideo cantum , fed 
U qnia fcnfii cft in^pcum: txepergac 
hivate v5r doftiis z mvrtintegens y vel, 
Fatale facro more cingenr pafcuum, 
£ttufcus: Fatdtifamt pafitmm mufa 
tegens. Syiialoephe' PoOcis fre^foens. 
Virgjllius: vHlii 0nerefmm at^wtpd- 
^Mi aureii. £c alibi ; optate cendnntter 
Tiirrides aivee. 'Ec, cintnmareiclau.- 
^«9rvfae/.SiHuslib«7;vcrf:4o8. Dm- 
citfiHitate eaptivumadiitoraiim^ Ita 
^nim Mf. Oxonienfiis ,- noncaptitmm 
>$iHMrt,ucvalgocntQ(pofinuneft. Ec 
codemalludic Romana ediiio prifna.*- 
^fueefimunMe captivum. Siliuslib. 6, 
Sinuatu,Ulib.H>. Sinmuf i todmok Cor- 

modo ^gfiffOXbkditfff ponit. Qrend» wa». 154. Facinm inginsl Hzc verba* 

ficinmingen/f (i in parenthefi ponaii- 

m^maiotem ciprobratiok)^ Jubenr, 

2f odium |ulHus conci.tant. Fabritim* 

15 5k Cenferie'] Ordo. Ifleperfidus» 
aufusingensfacinus, avehichuncacic- 
cem , conforccjnei chalami , i. e. uxo*- 
re raea A£rope in fcelus afluinpca 6c afi 
Jieiata, Faraalnus. CoDiugem Actei^ 
arietis chryfimaHprtfdiincem id«mBO»^ 
afdQs vocac 2i4eripetn , Ravi&is Mtro" 
pent i£gius Apolhxlori AchemenfisinM 
cerpres, t>^£ropen» Sed hi omnes iiinc 
librisdepravacis, dc nominumaHocaiii 
fimilicudinied^cepti f canTclusnomcQ 
(ic difHnai^ VocaHbu^ Ampi^ , coni 
apud aiios , ttmi apud ^ripidem id 
Orefte , Acxr^ ttpneTois Af'^«iisr 
hxioK» Ovid. 71. Ttiftium, Simm 
Atfopen fiaNf fieiiram dmajfit, la 
quo loco Qc GaUicjD 6c Gecmanic4i 
oiltioaiesfereiimccocmptz^ Fatnrit» 

»3^. Mutua ] Quam uoerque no^ 
(h^ in' alcerum molimor. FdrnA* 

157. Bitful erravit mea: ') (fi^Btti 
ienfum Ivibec } An l^yefter, eziul 
tcepidusr r^num meum occupavic» 
Hoeproftf^ noneft errareperregmim 
Pocios relcribecam Floi*. snwt. £goi# 
inqoir , conipicatioiieiracrts fic uzoiit 
exa^^os regia,per meum ipiitis RgQuiDi» 
vehicexliil crepidusaclacitam ectavi,> 
laiebraique mutavi. Sequenci verfia 
qaoque iipiianum tgmera, toDfirma« 
idvmprira«^icodex: ttbrvUlgor 
nefifi^ Gionpvius. 

H ' ^3> JP** 1X4 L. AM.KiEi Se-kscie , 

Corrupta conjuz» imperii quaifa eft 6iea§ 

Domus argra, dubius faoguis ; efl certi niliil. Z40 

Nili frater hoftis. quid ftupes ? tandein incipe» 

Animoque fume Tantatttm» & Pelopem afpice : 

Ad bxc manus exempla pofcuntur mea?. . 

Profare» dirum qua caput im€ttm via* 

Sar. Ferro peremptus ipiritum inimicum exfpuat. 245 

Atr. De fine poenae loqueris» ego pcenam voio. 

Perimat tyrannus ienis. in regno meo 

Mors impetratur. Sat. Nulla te pieus movet ? 

Atr. Excede pietas ; ( (1 modo noftra in domo 

Unquam fuifti)} dira Furiarum cohors> 250 

Diicorfque Erinnys veniat, & geminas iaces 

Mega:ra quariens. non fatis magno meum niebacde vidHicodiiie legnaiidi pec aL. 
tecnosaoiiof. FmrmMm» ' 

uip, puUml Incemfilii&bsce* 
det. linrn. 

%^u J^dJbtfH?'} Si 4d vindi' 
AmMxdtmt» Idon. 

24S. «Autmfftifmm* TMtsimit'} 
Hoc i Fabcido efl • nocanie, aliosali- 
•er faaec TectM legi^ & 44ftinx>&«9iK- 
bofoiinraince-nonpoflic* Huicqui- 
dem ignoftD. Sed.qBom Coqiefims 
aocacic MCflcedcLyeteces exhibece^ 
Mhmfmfmiu TsnislHm j miroc coc 
fc^cnces edhoces non animailveccifle 
lianclfedioncm mnlco efle elegancio- 
itm. IMdumSaUcdeCxiaceiili^^ 
fimilehabec* Cmfmm/dftMitmtin' 
0jf4, Scacius lib. fot» deCapan^: /f« 
tittm miifi miimm & ttrf»t itt mnt, 
Stmrtnmnts: itAtmiSmrtpltf* Pecci- 
nec eodem CTccconis poii cedicum in 
S9tmn:mbMbtrttintti^lit &/ratrtm, 
4thiuftru,fitimm rtmm mtmmm^ & 
nmmtMtttllit^ frnfimntifimes tivtt, 
fttmtxAehtnntetxtitdttt* Vcroque 
enim incelligicuc ob oculoc fibi ponere 
aninmm dc fada fivc Tancali fi ve Me- 
cellorom , &adea excm|(Uiou»nda | Ardet 

fe ftifflulafe. Crtmtmmt, TmmtmJtmml 
Aode aliijBid immanc & ne&cinm ,& 
pcopone cibi ezemplum Tansali , ^ 
P^operaincecfiedc» flc Pelopis qai &c* 
fiipcavec£i38. FmrmmUmt» 

x^* Dtfmtl Tadsmoccesie^oB- 
des» ego degenecemoccisflccniciaia 
qoarro. Idtmt» 

147. Ptrimmttjrmmtmltnit'} Mot§ 
cia fftmx Sc benefidi loco indnl- 
gietnr. vidc vcc£ 105. Hccculis Fob 
Idtnh 

MS. . Imfttrntm. ] Sic dilHnzi, pcc« 
iiiafus a MiH ati^oc& jndido Con« 
melifli, pneieTcim cnm id edampolcr- 
rec nexns ac vis iencemix. Anie di- 
itingpebacur : Ptrimst t/rmnnme. Unk 
im &t. direde concra mencem Accci, 
qui gualenicunqne morcem benefidt 
k>co ducebac » canquam finem pcnue* 
Gnttrm» 

145. SimedtmfirMindtmel Flor* 
fimedtin mfirm deme, Iftiufincxii Je- 
via func veril 159. mtajm btt ira tfi imm'* 
Imm» £c veril i^f. fitert ^tidtmmdem 
pmrMf £cvcrCi^7« merit hmmmmitit^ 
mtt, Gronovius. 

ifi. Ctminm} Quxgjnninenciiii* 
hifiirorcm. Fmnmhim* z($o. T H >Trj « s T • F s; Ad.II« f 1 5 

Ardet furore pe£);bsiiiiiiipleriju\ri|t 
Ma/Dre monftcou Ssn.Xijnd novi^faUdfts ftruis ? 
Atr. Nil quoddoiloris capiat afliiet i knoduni* 15 ^ 

Nuilum relinquaoi facimis; & nuUutacfi fatis. 
54r*Ferrum? irr. Pammeft. iS^rbX^tdignis? 

Atr* £riamnuni parum eft. 
.SiiKQuomm ergo tdo tantus utetur dolor? . 
Atr. Ipfo Thyefte.-. Sat. Ma jus hoc ira eft malum* 
Atr. Fateor. tumultus pedora atconitus jquarit» 
Penitufque volyit!: rapior^ & (po toelcioj . 
Sedrapion imq iiuigtt e fundofolum; 
TonS^ dies ferenus; ac totis domus 
Utfi^aiSlateftiserepuiti&itiotrlares " 

Veirtere yultum : faat hoc, fiat rieFas, i6$^ 

Quod dittimeris. ^4r#J^acere(jiiidtandei|^lparas?:; 
Atr. Nefcio quid ahiriius majiis, & fplito abnpliu^ ; '. 
Supiraque fineff fliods bumani tuno^y 
Inftatque pigris liiariJbus : haud^^uid^^* ^^^^* t . 
Sed grande quiddam eft^ itafit^hocaiiime occupsu 270' 
Dignum eft Thyefte facinuss & digriu.m Atreo. : 
Uterque faciat* vtdit infandas doBiua: 
Odryfia mcnfas. fateorjimmafi^eftfcdas, 

Sed" xf9' i/fil Ipfias thyMsinCtSc 
fudsicrici» Farnalrms. 

i^x. /mM] H4efirt9fT»ftefTmw 
lum J MtgarM 9xchmm > iffimqnie- sul 
fimn9m its & vimdiQm ineitdmim 
Itinn» 

1^3 • Ser$ttMi i ] Quod maiam o^ 
niBL FnipttA filUeimietmukt erekra 
firem, kfem. 

^£4, Lmei ] DH domefiid , prae- 
ftites , «inmus nicrlates , Meraiiii dc 

L««fim. 

X70- ^«e, mime, tHeife.'} Scribe 
oim Ecniico : bee^Mnime^Meup^ Quafi 
^cac , ne ille faciacpnoc. Supra : f« 
'M<<i» «/1 fitUu Pefitnm eeenpmti, 
Mok i<iem lil)ec : ^m^ uttrquefii- 
^i*t. Vc liic quoquc uitelligautt c« piarceckoti : Diffmmefi. Gioiioviiuu. 

271. Vtttqm ] £gb imrr^dendo 
fracda: isnot ,- ille coeiedeiMio {vtai 
Faetuuemi- 

s?^ Odryfid^ Domui Tciei rcgia 
Ttodjc, coJBsOsiry£iiiicol«abAb!» 
deris ad£ii3ciiiiim. verC i4f. HercnL 
Fnt. Uem. X>e Tereo loqHimr., <]hI 
fuicrexOdryfiitiiro« (Tluaciarparseft. 
Tliucydide^ fib.». Plioiaslib.f.liift. 
narataL ) <]uibBsibUcmBeiiiiciocoih» 
viviisjirarliari, &fe]nricemvii]oerL> 
busdeibrmaitt « ttfte AnimtaooMar-* 
ceiiioo. de his loqplk pocoHocaciun 
lib^i.odetl^&t^. -^.nmef Sitb^ 
niifnemlewtEmtt*, &, NmtisinHfim 
IsaitisfiyfUt pMffinn^ Tbtmmmtfi^ 
fmebmbmnm Uwrem^ V^^^ 

H 1 174* ^^ *75 tlA . L. ANMiSI SEVftCii^ . 

Sed occupatum : mapisboc aliquiildolor 
Inveniat. animuni Daulis ihrpiraparens, 
3ororque. caufaeftfimilis. affiftc ibimaniun 
Impelie noftrams iiberos avidiB pater : 
Gaudenlque lacei^> & fuos artiB-^dati 
Bene eft. abunde eft. hic placetrporns mocbui 
Tantifper • ubinam eft ? t am dia cu^ ipnoeen» 
Verfaxnr Atreus ? totajamasnteoculosnaeos 
Iniago ca^iis errat; ingefta orbit» >. 
Inorapatris. anime^^nidrurfust]fliesZ« 
£t ante ren|.fubi^dis ? audendum eft^ age: xSo 274. ^<i««ca^tfriMi.-l'AM|Uia< 
veimun, & bSfanit ego novum yt^ka. L ful^»^ imftei id ouifftMf^frtm. £t in 17^.' ^AjmmmmfiU^imffn^fmmty^X 
£c hic Bxiiba omncs Lngpnii nccycfe in- 
tendcieliiniini viki : neqoe enim dtra 
▼etecesmembcuias iiocmie|Mianir>i-< 
mipoterat. Jginirex£tiiifi:o.rcfiiige: 
«MHMMi DmHk in^ifdpdrtns Sirit<fu», 
ttoamai9c Pfaitomclfli inyoacii^le 
flagidamultaiosfiaiHi fceierei Vvo^ 
biqiic dolor ^"kfmntt pcimilh^, if-' 
lic ob rococcm vidatam AtflMxilaianf « 
hic ob oxoccm violacam 8c4i]e£nicom 
XfgnL tncetvcritim. I^ropterea ^cir , 
t;i»^t^pMk, AliisD«»/M&D«»- 
/Mi4rfM;cBm i^iiat «v'A^M»ficO!i«-' 
lit. Sed xfa& popalos AovA»! t£c 
Magasebl&iu W As«ir vwacifixibic 
Strabo , onde quidam nomendppidlli 
mdkiunveliiicy sMlIetBc^'i)iMtfi« 
dtdtSeneca: pcrindiettt Ulckm9ct€^ 
^onem ixgpificat & MednA. •SciQiis 

mhvemt diciAAcisA<c«tf8cAtffrAav 
«c AmOu^W , tcffisfiiiAailriiisiBic- 
condamlliada. EtiicBlducumrwide- 
bitoi , fcnbac^ Omdiminffim.fmmm^ 
Scdfctvatveterem fcriptnram pliuar» 
cfaitsXif^mr. «. t| iJirfTif^lwi^ 
«wV yneSmmi , iWf ;^^ i^vuf • 9k« 
jitm$H9 mkffpifgi t^ i^Ai^AfVtr* 

fifgl&tm 'nk A^<4«(.bivocacioauccm 
iiniuisHippolytavftC^tf>t r#*n^i acgamentomcliorc; Alexandcc Afiaii> 
^ eKptdidoqt com Elcnmcni vcnit^ 
itt , (acram ftdc Protdilao , qBod is 
primm gtaitnim i ^H Ttolam amdiinr 
pedcnvinAiiapoih^ T^^wi^4 
%nMsi» «inadt Anianas , tvA^- 

>W&M»xp» CQttittUb.^ inpcadio 
ad lObn: YiSm mlhm Atbminfim 
FkiUffm invmdtmm» SicniinocDe- 
dUs,apiid tiviom, fm rt m mmimtum- 
ftttmut fddtdtTM mmtt , isnqpit^fami- 
tidnfitum ? Sic GermaniciisapixiTa- 
citnmprccamc Dnifiim , mfe tmttm 
mtfmm liiiiu fUutufiptt txkmfU m 
mtmtris etnfilittum m(ftt tftrmmpf 
vmtt^ GcoQovtiis. 

;. . 277.' UBtrtmmdmtfmtms , ] Fk>> 
i]eBtinu»rtfi«tfiw^«r. EcpUcci^^i»» 
niam altcra vox de matce pcozixBe 
pvaeoeflft. lismB. 

. iSo Tmrn^, ] Sed incefefli ofau 
namcft Thyefies ? qna radone xlliim' 
inycnmmBdiiiicttm, ncpaitesfuasagac 
inihocfcelsce > Mmmdkim* r«Mii£i] 
Cur^noceiidotamdiamococ? Idtm» 
2SX. £iT«r;] Vc«krrtfr.verCii45. 
iB Herc. Fw^ pco tbvtrfmm. Idem. 
Injrefim} ipfeloosiiberos, qaibi|s)H» 
oroacudiieiit,vocabit. Idtm. 

'i9i^Mfilitn Dtfici^^labalcte 
smtm^ 

iS^. Hn J Hoc ipfe facietr jS4r£iSedqmbusx4pcusclori5j 
Noftros dabitpecdo&us iQlaqueos^pediein ?. 
laiiiiica creditxiinda; Atr. K{op ^M^epiK capi» 
Nifi caperevellet; regha ounc ifperatfiDCla; 
Hac rp6 minanti iiilinea occurreft^Jovi;:. , 
Hac fpe fubibk^rgitis tittnidi minasi' ^ 
Dubiuarque liibycat S^rtis intiBbit fretum*, 
Hac fpe, quo5 eQe maximum tiewr malum» 
rratrem vidcbiti . S^. Qjiis fide» pacb^lHt ? 
Cui tanta crcdefi? jfrr> Credula! cft fpite improboi. 
(jnatis tamea maodatai .quac^.p^^rru(^)iibf Mi^ i 
Dabimus : reliifltis exul hofpitiis v^uk ? 
ftqgno ut mt&rias mutet^atque Acgos regstt 
£x^arte dominus. (i nimis durus preces 
Sp^rnet Thyei[^^j,^,be;ros ejusri;ud^Sjr. ., »8$ . 1 r r \ r r 

i * < . « r t ' 


) J ■ . V. ' 
I .>• ^ 

390 

. 't J Illimc=e^eftas:f^is^^ync,duniKiabo 
C>5iamyi.S ri^ehftbtfe %6t malis fdbfeeitt vitum. 
.^4<:*|am tanpusimi.rei:jLt arrpmsa^ leves, . j 
j!rrvErra$rwaIommfenfu5a¥l?rc?ft^^^^ • ' O .?. . » r.'". 
ftd;aln^ refiac.io: XKCmcIaoribiu; 
<flqile.cmnuatttiyfkqioBfc ';iuqiw&. 

^poil£ipldii&iii{e; bc p^Ecii«fi:am dum 
ciiiat » capienic.: AnB4(A^' ^ l /: ; . 

291* CyMii^iij.AxiciaciiamaaHiKtemr 
l^t^dbiis' AUKimetttbaosiiT fic in&a 

«trC^ju, </i««fc:ii ,::?:: .-1, ... ,1. 

mxA LibyoooimuUcJMrflnsB; qui vm- 
toiiim acbioio a{^'iad., tatie Vadoii» 
•& flttxu le&izuqiie tmpmiofi oaves 
«affirahunc: uciderae ftomeo iisi 
^ptitTsht, Yide HoJttrFitt. yfitC jauH Levp 

i^.}. QuislaidetuccrccUc r /;4.mi :t 
. . t^ m»fmm } ln cc5nif<i?i«<#tew 

ntoi<^1<jcm.aimtiptianq:: BrjS€0fi9mr' 
mni» : .fefl md«^.cifnR^\cfi6\va c^ 
Fr*edmilt&v€lmt y uiicae £|^m % 
9MCU01! P^ •nQfqo^ Ifl duoba« Gec^ 
raanicis cocld. fcripcum vidimtK:^^ 
iamfibbaYecval Comelinuf , Qi ucc- 
rus , Scaliger. Vcapud Ovidium ^iir 
cmfkMTttffNK§ntr4&arevfT9dtUff0r*. 
Ffinaffisil^.4etiicfpslegen(iiim: tun^ 
««nragBr^wwu.Qronovius. i?«j»*] 
Iiiiadaiftaciinnisnikcegnandi cupid^ 

H $ 307- i*<r* Ii8 L. !A N N ift I~ S E 9 tfCM ^ I^e eft miferias tetvei perierre eft pc^c 
Sat. Alios mimftvpQPcatifilii' crifii&ii^ge) ' • 
Pejora juvenesifaciie pnecepta aiKliiiiu; 
Inpatreiaciem:^i^iR^qttidinpatnio:doces. . 
Sarpe in magiftirafn fqelera cediemntfiia:. * j 

Mr. Ut nemo ddcedtiraudis & fceleris vias» 
Regnumdocebir. tletnalifiant^times? 
Nafcuntur ift ud» :^udd voca^ fjrvQm/aipenim» 
Agique dire ctedisy & mmiom impie^ = 
Fortafle & ifticiagitiiff^i X(t : H^nc fraudetn fcient 
Gnaciparari^iilni.'1[radtatamradibtis.fides . . . 
Non eft in^flAi$]^d9te|g(»it forfan dotos^ 
Tacere multis difiritar ^ritjpmalis. ^ ^ . ' : 
^4Mp(bfl)e,per<|U(&£dler«alioaieogttas9 • 510 -5^1 > I ' .j 5x0 

FaT- nimperfene. £cMM^£Utm^ 

nabitu. ' 

308. CmfiikmkUgei'] Cm^HM^ 
Jht , «pioc! ex libiisrelluuic S^il^r, 
Jion eft i fdolb , ut ceqi^iK fHrami vi- 
dt Oflm 6c in Florentino,' Vb^hnot 
duotxifqtte in GermanucqllimspUm^ 
«bviuipnobisfiiit. NaJmcIeanapzfk), 
HecdtfiMf/fYnec cenfiiis anapaefturafa- 
dt,'ied bcmmvlk t^^mCap^ fto. 
QUfHiclncIiim eft.CUff iiM&nwwfiii ttir 
jNr & magis.coadiini ooaiii (ti//M 
i7/«,non vldeo. Imiwodili^iifcitsri- 
fikintHifcii , Doo iM9<]ui»f%(bn4 eft 
^ptiiicip^ fuo adMbi«t' ^J^i^'»:in 
hitdtH SC Oedfpod«'«icteni'.g«giDBe 
iiiitiii ddbie r^9ii»:kS4f:9&,..ln^ 
teri^ e«f^avaleftioneaiiap^aasob6- 
^t, GntmHtu, ■• .-'^/•j , .'.'...- 

'■^ii^ Kt«tfffii«] £cfi Benia<clopt8t; 
fdrnabitti: ■ >'•' .1 ; ,>,.■.:• 

-'■■^ ) 1). Ne mtUiJLmtytinm / ^Uafifm'* 
^kri7?Mtf.3 Neropc 'n^- :<£c>fi6oSe* 
nefac. Epiftokf 5. Hs/ktmigm immtmy 
tiutni t-^kediutifitime^ twmpecegaa^ 
d , mutuoamances , fociab}|in«> T«des 
i$6s itenita ciliciit, tale» %ityfon|iiit)i w ^incbiifiiiaiiiefiicjsi^ _. , 

qitodlabbce ^ iiidiiihSa:acqai^^ 
eias fimuspaccl^c^eaTaii : at ci», 
quodinnatum eftt finiu^ tibecalesiQ 
omniev , flttBpedtQOiisiiidctii V Ittu» 
nicaas , /k iUp aemliuinvideaaiBv 
Paidcufa., ^d , pconomen elt V-noo 
comimiaio. Fad^^Edqdi fdBBim^ 
t^edlA^q^^r «f «M<^>C4iif ^ r»- 
»M/? NsJcitntHr, littid^qmdiifemfs' 
vum , itffermm , Aff^ dmreeredit. Sic 
attnnn;.lfnrfdara:^iDn dim* • Rifenir 
ad ctfi/lNiMi^ qnodkitticapecfilittiQir 
«caimaittril&rGciMiaiK. 'Nmfeimmr^ tio , malinafcuaMT* 'JiOQadliQaim 
vctnagUicb^p$j«iL fmmdbim*'- 
... pv6.~dMkdj^tmk2AiKtL'rkffiaHta^ 
ideft, fon»'Jb^ipftiTfa9cflesiden}i« 
melbslBrnudisabfr. idem^ ^ :^. 
:• . ■ 9 1 7«! TmtdUmrmdUmifiUd^ 4io$ 
cum duobus fe^encibctt Vecflliiii ^ 
crco dasfibremtanji : 5C4«6Ucis;«syi-> 
dcnr. .Nfin aadtel y inyiic, tUbfc aitoi» 
mieinebiifcieKiinnpaiBci &ciiioi{s„ 
iie pcr lnfiqdeiiciapi jRMis sciaptk>- 
dancSeMiaBli&btet. ^ccteaitt^eit 
floiipiunrEeiuhiMipati. Imie^ve»> 
fumros^cSatelles. Gremvim. - '^^ 

3"- Ft^, T H Y -E S T H 6. AA.II. tlj 

Falles, ut ipfi crimipe ,& culpa vacei^t ? 

iirr. C^id enim efl: necefle liberQs fceleri nieo 

Inferere ? per nos pdia fe noilra explicent: 

Male agis^ recedis anime: fi parcis tiiisj 

Parces & illi : confili AgameoinOQ mei . • 5« 5 

Sciens minifter fiat^ & patri fcieas 

Menelaus adiit. prolis incerts ^de^ 

£x hoc petatur fcelere* fi bella^^t^iiuunty : - ^ 

^t gerere noiunt odia; fi patruum yoicant; . 

Patereft. eatur. multaicdtrepidi)ffoIet 339 

Detegere vultus ^ magna noienteai <}uoque 

Conulia produnt : neiciant quantx rei 

Fiant mtniilri, noilratuco^puQ^(;u)e.. r ' 

'^^r. Haud fum monendus. iilajipQrpippe&or^ . i 

Fides, timorque; fed magis clajLidejt j^4^. , . > / J 35 

' C H O- 

Ifit. Scidifei^Qittotevttetcs: ^JSdk^cfS» » > i. ^ . T>' 311. ¥0XLet> A. Atifp^ Florendr 
nus hjtc condnuat uni pcribna: ia 
muaca : FiMes , m iffienmint & cul- 
f* -vMUHt. Tum lefpondencem EkIc 
^ ^MMtnimmeiJfeefilibtns, Opri- 
me. Incellige hoc nunc pocius pco- 
\a^ cycaimum i ' '^Oailf «^cerdc-: la 
pcotfus fadam * uc «licfs : itaiii <fAA 
flptK eil lUofparddpacemeam^ndi. 
^m^ Paci brencacc apncl Tidcum 
Hb.- 14. amiaL. ^ ^iidam infintes 
'/ iMflk 6" ex/M/3 ikercitu ettm 3 17. ' Vrelit 3 Eriam hinc cxperiacy 
filii ne oler fint , an Tbycftat ^ 4]i^ uzo» 
remmeamcocrupic Fsrnahiiu, 

530. £4rMr.] ItNinc /i^. Mnlis 
fidifefidutfSfefy Repteiiencfit caiR%ac« 
^e coh^iiuii iUiid Acretis quo decre- 
vtric Vtn^eacc Itbens ilolitm pacnio 
pac^tum. S\ hoc; inqaic, fcierinc, pro. 
dar: il^iiiecnim cam rudxaccacenia- 
gnumlftud fcelt».ilillimulenc vulmv 
d^eimmtiniPim^^tiferitttryfiamJhe- \ quamvti maximc <n]]toc : qnare ne* 

fcim xjuancz rei fianc miniftri. ^rKr. 
MuitM^ £c camen in duhio fum , an 
expe^ae,eos confilii mei eSS confidos, 
ne force nonbene diifimuleiic ,' CeSi 
vulcueriamin?iri confiliuni prodanc. 
TutnthiHi» 

$3;. Nbjfntucetftseeatie»'] floi, 
eceidef. Gronovius. '' 

355-.F«fejr;3 Hoc dlcere .deccbac 
Irdan^Tcaecac? non opinor. imo cy- 
raflirisnutlifidcs: rinient omnes, 6c 
qnbsutrltfDX od£te. an ergo mdior le- 
idd * timer, non arbicror. nam qoam- 
vis Koc verum , dici camen cotani ty^ 
tanno non c^orcuit , nec tucum mMifi<r 
cacc. '!>«&<«/.' 

H 4 5J7. C«- mu firtiuntur. Parspdoreftob|e€Bo« 
dcera rcfponfio. Incesyntlbrec: Per- 
ibant»fiiQeor,id<]tteekcuJ&faile cft;nam 
9&txSifo,8ct^ rttmdSb,4juittues4tr'' 
tmtexet TumuikftiitruiH * N. ftes 
enim frseefs iefut' Rek^t urtm/ 
-Gronovius; ' 

' 324- i?Avi»J QttidiiBkitf flefiUos 
corcumpere. quibUiif-fipikfcas, parces 
^ ftacn". PahtaMit, •-•-•' " 

3iT* AgamemnoiHi-Fll Atrti: Idem. 

31^. Etfatrlttiiens'Mene(agsati/h,^ 
t^ambeHc ^4rftfc/»«ifihicdicMttrfi- 
Inis , viderinc. Inopcimocodicelegi«- 
-turuhavoce':|k4rf(/civ»i. Quo^divi- 
4ffi4um: trftttnfcientMmlMmui^ ?*? L» tA^^^i Se.i^^c^ C H O K. U S. tA diffiim fi^atntm » ^v/ aiiemfiu nunas cmpmmt ^pmptapccajhr 
TUt chmis r^gwmitmiitkkem tMxaP » qm vm ftkfii decet » nrifmm 
denique lateute^cc^Muiat»' 

TandemregiaiiobiHisi -' ; 

Antiqui genus Inachiy 
Fratrum compofuit tninas^ ... 

Quis vosexagitatforor^ .• . . . 

Alternisdarefanguinem) J49 

Et fceptrum fcclere aggredi? " ;' 
Nefcitis cupidi ardatn, 
Regnum quo jaceat loco. 
Jlegem npn faciunt opes) 

NonveftisTyrixcolor, • '^ * J4J 

Ndn frontis notnregiar» 
KonauronitidjDiorBSi; .. 
Rer eft> qui pofait oietuSf 
JEt diri mala peftoris; . l$j. G^pntl Nectamcndegni^c 
InachifuenincTamaiidaB, fedO|c^c(l> 
/otesejusinrjpgoo Aigivocum, fyfxst 
yerf. f 38. FsrMMtf* . 

'}38. Cftmpofmt] tM^SrMt.fitnm 
fhorui videtitr^ f^em^erare mfk 
AgMnemnont <^ ^fntL» sd Thjfe- 
fittn eum nuuuUuif ^ c^uqUUUh^ 
Jdem. 

\i$. Ves 3 O fratte» Atr, & Tbyeftf 
f$lotfiys$gen*raluer. Idem. 

J40. ^lternu dare finfftine^i ] 
Scioppiusfacenir neicire , quo au<^ore 
fifis locup)^, vel darev^ hnurire iaQ- 
guinem dicamr , cumqiie iAtKl leg^t in 
Thx!?/le §en^ , faciliusfe ccedete ei- 
aefnalibiconaueren^i , ifUxtateho- 
mines Roipa; ae£(jie ^finel^qu^Cur 
prgbOviciiusljb. 14. mnuniuItMm^ 
nb utraque^crueris Parte datnr» Autfi 
;il non facis^iic ei locuples auC^or, cur Li.- 
|fiuslib.3« Dtmdmej(inMidiafanguis, 
%t lib. 16. tanta aviditaifuppl^ii ex^- 1 femfp^tutbatioAibi^t jdenu 

' ' iu teifdi^ t0HtsfiHffthds m^iminrmdi 
fjtftu, Grooofvuis. 
. )4i. iiefiitiiei^idi^uthm»'} £{>•• 
fiola^f. Ofuaneiffmrantkeminneem' 
fidiglnri^ • f^^^i^^fi 9 ^ ^fnnmai-' 
madumfetend^ i Groaovias. 4r^iemhl 
Dominationis , quam quo mfanwg.flc 
pro fua lubidine exerceant tycanoi, ac* 
(ts in mhihut exQnu^is colia|t, fm** 

345. Tjria^i PuipuresB. qno cok>- 
tedacet Tyros in fhg^d^, ubipi- 
fciumj quoaimfii^cqtii^M>u:,pi&siiUF 
ubecximus. Idt^* ,. 

34^. iiefa} piadenia y fafcia iqi 
pannus qup if^ges caipiit r^dixmre fbJicir 
vid,ver(5*3, A^(fi>^ 

347* l^nanreiutidatri^»'^ Flor. 
fete^ Qicerolfb.4. inVerr. «4»^- 
imetnnf^nnrf^ ex im valtm » ^ erant 
'& muita &x^4nie*i nan dnhitavit ai^ 
ferre. C»io;i. , xAure] Ai^rat«c. Fanu 

348. " Rexejt, j i^ex cft , qui no|^ % — H T H Y E 1 T B « 

Qiiem noD ambicio itnpotem» 
Btnunquamftabilis faror 
Vulgi prxcipitis moret. 
Kon quid(]uidfoditOfci4ens} 
Aup unda Tagus aurea 
Claroderehitalreo; 
Kon quidquid Libycis Eerit 
Ferrens area melBbus. 
Quem non coof utiet cad^os 
Pbliqui vta fiilmiiiis: 
Non Eunis rapiens marOi 
Aut fxvo labidus freto 
Ventofi tumo): Adrix, 
Quem non lancea mUitts« 
l^qn flitii^us domutt cbalybf t 
Qui tuto pofitus loco, 
Itm* fe videt omnia : 
Occurntque fuo libens 
Fato: nec quei;tur iaori. 
Reges conveoiant licec 
Qiji fparfo; 9gitflnc Daas; 31« 


$1» 3ft QjH . IT)- Na^vi^w^] NoamiuaiSc 

Fanuiiat. 

)f4- T^Sfi Ludunix ttt. aiutu 
volniuamiu. iJtm. 

)If. Liijtiil Libya fiufpcqtifen- 
daimmi. liam. 

iO FjmtfBii IjtatiYUfivisiAlitpij. 
cdenimiin, inqua£win)[aci|ni)). 
PB ^fr^m'" >rT"'"' i pciCbus&oiua 
qDici^tciuqtijAtain ipuprili:!^ ;Dp)- 
)aiidiituNerUiUt££^>diepleiifai. M. 

If- OlHfii] ln oUiainun oelid. 
7<^. pntDCsitMtcccIellM muimi 
12 pute in qblioiiun icioiuui: . .mi^li- 
mefulniiiu ; ut doccr AiiHoCElad Me- 
t^..i)fltim. ' " ' ' ■('., ■' 
. )«i. ^Mtfi^tuiilmJliitytht. AJria^ptcH 

I «. 

j icdulyb^./i^ 

ipuciraiii ae 
|E c liib pcdibcii 

^i- r-. ._n. onmiitiuf 

ninaiiixltiaiatipMiiilcAc couJciear 
i>uiiicfiam. IiUm. 

fiy. Ocnrrit^] Kic Suiea IBii 
If^M }iMm nMui f n Efifittii initrlt 
^iiiiU , Motiem poituin eOr non^ 

um. /drn. A C TU S TE RT lUS. »T T B S T B S. P L i S T 9 E M B t. TANTALusJanior&l^;^ p^ 
Fratbk Terciiis. jwwi.»*v«^ TJ&^r^i ^ /if/rtf ^M perfiUos Atrti Ttuoekhiriditidifui rnptttrAtm 
ciam adtuaif fliifiu. .;•.;'. ]n^4f/}. /^ptata patria; tefta, & Atigotic^sopes» 
V>/Mirerif(}ue fummuiti srif tfiiaiiu^ttmtsxi 
Tadum foli natalis, & patrios deoih •'• •Xl^^<>*'^> 
( Si funt tamen dii ) ci^rno \ Cyclopiiiff fat ras 
Turres, labore majus faumano diecus>' ; .'..:.- 
C^brata juveni ftadia, per quasnobili^ '<" 
PalmampaternononfemelcutrutttU* ' 
Occurret Ai^os , populus Qccarrecfrc^paens; 
Sed nempe & Atreus. repete filveftrftsibgftSf^ : - ^JL . .j ' 414 

'> e" U 1 Sal- 

unde dlaadigiiuu » jfiifin qmijmmii 
Mdfeufm AmKffM ^vtln^U4ij^4t ^-sd 
utfiUjffn, l)f\a9f Cy^hmi^ Uj- 
ccpz ^y fjo^m opas peyliibenciii. cor 
njim , c^ tumiimcoiuftmendaiinn lii^ 
vencQi|esf^vnicur. Tdmomnia raia^T;^ 
mofis opei^ <4^dopum credebanoir^ 

CyeUfum* Vi^cHcrcuLfU&vexC^^ 
'^09,, luvtmlMihi liivaiL /4^ ^.e4 Ij nQicnonus rubnca petfo- 
iW ;&.pr«pQnit : THTE, S tE j. 
t.A-f^^ALVS. PlJStHfi' 
MfiA' TA CITVS^ Sic & p^r iq- 
ciuntcenaih^rhyelberejIpCM^t T''^!^, 

40.fj ^xHl.ilmskMtum\'] Pj|tnaom> 
|)^ps chfXf^ : exutibqs maxime,qtui>as 
laa^^f\Wl»^<^]^.Nmmm $uutp- 
'^f^ f^mfer CH^$muJfiti ^^^g^ 4> Fam. 

yci ifb^, . vel alii bmqitiq t>u fuhc, qui, 
fnein.exilium.^CQf .mileni^ ihciaece 
JTiinc pa(!i. fitm^ Vel Ull^pacrii, vel 
ulii Qmniho. 4>snaifn^6Thxe(le 4u- 
tiicano ) digha iraco , propr^r haiiisrias 
inquas^lUunvpa^inciaerc. ^l^flaucem 
hic Diagoncus lc^hyeiles : iUe alius in 
^ciii:Anu«ou^ ; .q^i. np^c Deosrege- 
le , v^r cucace oninia , ^prcpreus eft. 
l^am t^iagocas' dc T^eodpr^s colle^ 
^antiPeots « Proufgoras' $c,ipicurus 

nonDeos, re(iDiispcQvif|ienciam,u( ^^ ,_.._ 

do^enc Ciceco de Nac!Deo&flcU^^ | ycrtac It»^ idem*^ 

-A ■» il i » 3uam inN^/iore Homeip , in ^^ah- 
rp yirgilius^bene e;cpre(ler'uj^.[, ^r 
llocelesRhe^orici bjiia^H€Unpfe,cau- 
fam reddic ll^iOtXgai^^^T^^^e^ 
ffr dfitfAtfunmUfifft 
ptlriur» 
41 \, Qccwrret'^ Vrbs yiliii occurtes^ 
vr/populu$. Ffnskius» . - " . ' 
^}3u w4rr«ii/.1 QiicimioH«h'.']le# 


T M T R $ T « s. A6i:.XIL i%f 
Saltufque denfos poimn 9 & mixtam feris 
SimileinqueYkaiii. darus hic regitt nitor 
Fulgpre noneft qiiod ocuIosiaifQ au&rat. 41 J 

Cum cpiod 4atur fpioftabts > & dantent afpice«^ ' 
Modo inter illa , quar patant cundii afperat 
Fortis ^ yidbtiifque? nunc contrain laetui . . ^ < 
Revol vor. .antmus hxret 9 ac retro ciopit 
Corpus referre : moveo nolcnteip giadiim^ 420 

P/f/%. Pigro ( quid boc eft ? > genitor tnceffu ftup€t> ^ 
Vukumquevarfat»iii;i|fie in incerto teaet. 
Tb^f^. Quid anime/pendes ? qnid ve conj&iia» dia 
Tam fatile toiqiies ? rebus tncertiffimisf 
Pr^triatqueregriticredis? acm^uismaia 4x5 

Jam vi£ta > jam manfueta 9 & xrumnas fugis 
Bene coilocatas ? eife jam mt{erum )uvat. 
Reflede greffiim 9 dum licet 9 teque eripe. 
Tlifib. Qqx cau(a:cogit 9 genitor 9 a patria gradum 
Referrevifa ?'cnr bonis tantis fimim 416 

. . / Sttb-* 

4*4» Cl^fm^.l NMreftdirhliecl»- 
Wtt tegni nitor animimeiodilofper- 
fifing^c, mentem^ anlerAc , oc fpe 
tegQjuidi occjKatusaded in peinicioC» 
fonaffis Iniidias lumi. nec i^ mu- 
nin, qaanv<lanicma4rfct»t;^i5ir9S 


ffk Kj «» «Hiei^ • 41^* Cmm^tUtHtrJft&nHtt ] Sic 
LagdBn.QcLtpfienfil)ene;camen £rb. 
Mog^ Hefbip.ScVen. Cttmmmddatw 
fi^Q, & fstidtm tOff^t, mendoib habe« 
fe notat Delriusi Sanet«iHiM»^ro tUtt' 
ttm s at noo f tt d iki t m t ita enim 6c 
Floitndms & polcitnttlo. ann» 
^mtUn^f dicnndum ftiiflet, ^ood 
lezverfufltdpuit. Vifgilins : mUa fH' 
^mit S>Ms esrw tUiit DmiUim ffie 
mmu$Ylyf€ti GronoWww 
417. /«#.] 

- 4^- NiMM ] • in rcgnl pictemacci- 
t*' MtUm, 

4*v ^t^mmwm^^^mti ^ effWnV ar" tptiefiSM 1 De vita beatacap. f . ^mm 
yilu^tttt/ tMthrelfu , immifiths tb^ 
miiiisimfHetitifimdijm iUkemkftpf^ 
ttekmf, erenovius. Franiinliriioodc 
reg^.^ibns nllmag^smeniendmib 
Famtihiut. X jam afiie€Kseiido ac fecendo led*' mdimolfB.-.M<i». 417. JBeue] Qme me docnenme 
aei:]Uafdminicem 8c animi magmtndi* 
nem; FtUm. 

43<& Cm»himttmHtfimm SuUm^ 
«»?] Gattdet liincccanslcireSeneca. 
Sic/WiMi imfUre , debene£ i, ;i« flt 
6, 4». devita beau 9: imfinumfimderr, 
de benef.7, tf. iu fiiu eeudere, x, i^ 
iufiuuiuveuiret % i8* fiuu euemtefit* 
gete, deconflanttf. fiuum exfmdem, 
epift. 74. iufiuufefitatlivitis^cfi&*Mi» 
Greueviur» Siuum ] Metaph; ab iia 
quifiiinmvel gremium pandunt, ca- 
pcances mUiyia ^ vei t^fix 4k^4aatJ 

4}i. JKedkf} Subducis ? iraftater abjeda redie; ;. ! 

Partemque regnireddit : & lacetx daams 
^omponit artDS > teqiie reftituittibi. • > : 
Tljjfejt. CaufamtiiiiQris^ iDfe^piadugtioiD^^exsgts.' :i ' 
Nihiltimendumvideo; fedtiiiiCD^tamen* 4^*5 

Placet ire : pigris memfara.red genubu^ labant:, 
Alioque 9 quam quo nitor » abdu&us feror« 
Sic concitatant remige & velo ratem ' 
^{biSKtefiftensremigi&Yeloyrdcrt. I . < < ^ 
P/i/?/;.Eyincequidqmdobftat9&{^kinemnnpedit}440 
Reducemque quanta prannia exfpedentv vide. 
Pater» potes rcgnare. Tb/eft. cum poffiin mori? 
rliftb. Summa e& poteftas. Tbj^eft. nidla^ ficupias nifail* 

Pl^i 431* Rtditi] Ingntiamiiedit* £«r- 

4)). Tffo*. j Digpitadprimiue. /i. 

437« ]Al$§^9t^iiumfum$ttr,4uUi$- 
Bm\ ¥xdamV[.4UMSm. S^i^hoc 
^eibam ubi anri<]iii« placuic , recentio- 
nbvs^iipliaiit. YldeadLiWuin. Gr»- ■ 439- Kemip & veiu^^tftft^l^lou 
qBoquc 9 ncaiios feic omnes bahRe. 
monuit H. Comclious, rtmig^ & vH^ 
nam in lepedcionc roailHiIocnmiuiit. 
Idem» 

44P- P» PtrmtienpkfiW^ Ecmr- 
cus : Tan. Bvime ^^Ud» Viig^iiui: 
eeneepitfttruuevi&aiUiere. £c, Tui^ 
erimifeviSiimek, Idem^ 

441. Cnmpe/immeri.'] Dddiisln. 
terpretatur , ofiecri poreftatrm cum 
iiunmo monis peticnlo coqjun^am: 
vrl, legnaieaismcpofle: a^qiieadco 
jam rtgno , quum morcis mt» pcncs 
me arbitrium iic. H. Comclino refpon* 
dec Thyeftes , fe vere regnaic potic, 
4]nummottcmnon timeaci occurrat- 
^ue libcns iUo £ro , cx Choco 9c Aga- 
mcn, vcrr.tfo^. Upiiuscorcigk : ^» 
foJpM^ m0ru qaod &t, fedfortailemors 
inpropiflquo. Q,godexvulg«i4etiam 
^oiligic iGrutcnis. Vept qpioque U- 
piium mucare vic fummus , .tjfSim. ih k StDicotum p a wdoxU » ttfptk cfe,qdi 
mocidididc >nhilhotum TQluicaa* 
dor, iedTliyellcn fcdt deteftarite> 
pmmdc moicem .eopoclolpmdiimr» 
Ica^ ezandieDdam cam.imeaD9H 
rionis notl: citfwpv/Sai jMn* ? Igo 
poflim vel fuftineam legpiare « cnn 
polfimiem tamg^avem>K inoleftam 
velmoneevadcce? Qgirqaaimie caoi 
flnlcaf (ic»ucc)im^ ^t integram motf, 
veltc iegpace?Vc^ad lovcnalcmSac^. 
Ferre fetet demimm fUviitet jefHkm 
uiUm/ CMmfatemttUtaesUgumteffm 
fiuejhMi Cuu^ti^.vitimmtJefrMiiiit 
€/£milim fens, Illciegner. ^noo 
andcc moif, & nEiavolt in mi&iiis & 
curis fieiplcndidafovituce vivcre.Ta- 
lc lelpoailtua , ^liccrexaliacaula , fo* 
cccnr Geima^d,« ^cum i milke Ct'^ 
diuoib ad imperium vodKcair , lec» 
rum 4 laceie diBripttk » claiamqpe de* 
fercbat in pedus . ni pioximi pBchen- 
iam devtram vi. atrinuiilcnt. Ormm* 
viui, 

443.. Swum^efifetefim.Th.NHBii^l 
loterprccanQxc nullampoccftatemciiai 
nuUam oipicnd : jfdle^./MMiMi/fM' 
fi44 nihil , <]. d. fummam porrtfawn^ 
eilc flihil cupientt* Pdtius , quumdi- 
xidec Tantaifus , fammam poteftateok 
cde fqpsue i fdjfoiKkiTJixifteitf ie« T HXE S T E S. : A&/.I1I. tSc^ 

Ttifib. Gnatis reltnques. Tlyeft.nQn c^pit regimtndxiosf 

Tlijtb. Mifer efTe mavult » effe qui feHx poteft?. * 445 

Tl^ir/I. Mihi crede» faUis magna oot|)iaibii3i piaceiitc. ^ \ ^ 

Fruftratimenturdi9.ra. dum excelAts.ftett» < I 

Nunquam paveredeftiti > atque iijffum msi : ) 

Ferrum timere lateris • 6 ^ quantum bpoum eft» .* : L 

Obftarenullil.caperefecurasdapes :. 450^ 

Humi jacentem l fcekra non intrant caf«i» . . • ;. 

Tutufque menfacapitiir angufta cibus. 

Venenum in auro bibitur. expertus Ipquor^ 

Malam bonse pra^ferre fortunam licet. 

Non vertice aiti niontis impodcani ddmumf 45 y 

£t eminentem civitas httmilis tremit; 

Nec flilget altis fplendidum teftis ebdt; . ' . . ^ 

Somnolque non delenditezcubiter QoeM: 

Non claffibus pifcafhur ; & retro tfidre ! gem, fi abficIibido& jihpfolMi«api«if*> 
tas, ttt aiicfle dsbet, nihil phitpoiie 
ptivaco : iieque toim £bi pcmiiidc 
pofle, ficmagtscoBciiicmr ftv e w ilc ia 
£unc, wrilum et ftcrcttito indw l gcmi> 
Gmnvmt» 

444» NMiMp«>3 >WqDeicMfratres 
€apitiie<|iievoscapicc. Nmltt/Uitrt^ 
gmfagik , 9mmffm f&tijtm hmpti/lfent 
UHfirtkmt, fti» A«;^«<ffc^«i Jtftf 
teA^dxut» Non capic mnndiu duos 
foles. Pmnskim* 

449. Larcrk] Vdctiamiacellitmii, | uc popuias Ihfwa ^<|)e€bmi fe cii«m & qa9 fiMHumttr ftodltfifttodJtttde-' 
rumnimir c SHie(» t!^M&.^f,f9:t i f^ 
Hici inkmiiJi fernmHi tim fioltlcoet- 
ccnntfaidfcwiivMliiiirpt^iiaV Mk» 
ver£^ nmntHm. I^MAUBi ^i^ttir 
propcflk Valciiuift Pdplt^xflam • ^v 
cum In femnm V6liaMtficiifet , fHritF 
infiirpidennii alft€Bifi ti^i. Kaque 
ne i dvifattsfiif s tfavwrectff , ftoli ifl }rta* 
num nkMb jHhmfuM demiit^redetiaW 
coUi ipfi fiib)cdr,it^ft ftcefc ln<fSam; qiUlatusmcumiHpabaiit. Jdem* 

45). Vennmm'^ NuMk dttmts H" 
^mnmr FiAilikm • nmc iUa timttum 
pHmU fmmtt Otmmtmtm, Iikra. ExftT' 
tm] VaanufMC formriam czpcitus, 
advetiamdcrecundam. Idtmt, 

454. Prtftrrt fartmmmtk iitet, ] Si 
VKum TolumuStiadsciMociiiiticaufii, 
cnr illam » 9» vulgonuda vocamr 
focrana» lionaepRcfisnmiis. Nonpla- 
cetipcttr,/iAir. Gtonoviiis. 

455. N#»wrfws4i!rrmmt»]5cena 
Atgivaeii. Cum veco Romz agacm 
tragOEdia , caxatur lu^us Romanotum ludiiiiaiec . de in Velia «diflcareAt,<]uT^ 
bns meliliipabiicalibcrtas , quam fiU 
pacrtc llberacod credtbamr. Uvins 
librbfecundb. Dtlrim, 

457« Bkkrf ] Ebnrnefmi bcunar; 
FmrtuMm, 

459- CtMfikm'} Dmmfftlmftint Rt^- 
tibm mfiiimmptnitm ftnttinti mktetUw 
^ximm, IdHn. Fttr9'\ Fniidaliiencif 
in maic \ttBd% cptit Ipfum iiiiare angu-' 
ftent, bC Ontra&m pifies Mfterm fett-f 
tidnt.Idim, Exeniptum prsrbecSur. 
rencinum Poillonis , apud Papiniiun 
\ib.i,S\\r,'Dehim. ' 

4^0. Ven^ 128 L. ANMi^I SEKiCit 

Jadaiiiganiiis tndle : nonyentreiii itiiprobinti 
Alimus tribttto gentium ; nullus mihi ' 
Ulttz Getas metatur & Partbos agerr ^ 
Non thure colimur ; nec mear y exclufb Jove> 
Ornantur arae : noUa cuimimbus meti 
Impofitanutat itlva^nec ftmiant n>ana' 
Succenfa multa ftagna : nec fomiio die^r 
Baccho<]ue noic jubgendapervigili datnr. j^6c 465 Sed 4^fX Vtntrtm imfmhm | Golam 
ioi^iatain fic dcljcacaQr} (jciioc cii. 
ftomdenialdnidinereryonim. F«ni. 
iKI^ iimmpaiciroat : nonc«^itf,nec 
abodmiircribuds autpnbiids ri^a- 
libiis explendz ingluvid , oc apad 
Arhenaami lib. 4. Xef^es, 8t alli a^iid 
]k>yftettm hiftoi.'|Bodig.ca(. huc 
peicinemiftaSatyrici: ^^iuds- 
fui$ mftrum mmt , ^lmm gulMptvit 

€fll0 Pfmmst Tyifbtmumfmitmwtc 
ergfitf* fijmm» it^bemt ergt fmmm 
fmincis» Scnecacpifthf^ ^mmmlim 
trgtfiHmihif imfkkhmm mmgmmrmm 
mrhimmcmmffs? ffummdiu mhkffmlm 
trnmm i ^pmmmm wmmwtmfmfmmtm^ 
tmmmmitmmmvigis, ^ mum ^jmitUmtx 
um wtmi ^fmkvtktmt f tmmm fmKifii' 
mttfmm jmg^rmm fmfttm imfktw. mm 
flvm tltfbmitit flmnkm fi^tit : htmtt 
& ttrrm fofiitmr & mtn» ^d ergtf 
tmm imfttmkilim mtkit mhmm mstmm 
dtdkt emm tmm mttditm uirftfmdtdMf 
fitt&t, V|zaucemdDbico,quia|io> 
fier Jx>c loco Ca)i gjalamnocace vo- 
llieuc. iic enimde illot Ub. de Coofe- 
iacadHelviammattemcap.9. Csjm 
Cmfkr i fMJv rmki wdttmmmmmtdi- 
dijft^ mffitndertt ^ amdfmmms vitim 
imfmtmmmfertmmmftfftnti cemtitrfifitr' 
$it ettmeMt mme die ^ & im bee emtmimm 
mt^mtm iugemit y mx tmmm.itevtmit, 
fmmtede frevimiefmm tribmtmm mmm 
ettumfitrtt. Deldus. 

4(3« Ntm Ihurt ettimmr^l Caiiga- 
lam^ Domitianumaiiolqueimpcraco. 
les uxari aic tnccipits.r , SoUcec ance oaiaxd id conc?^t,noa Talio, noil Aa- 
gjufto , non Tibecio^iioo GLandio^iiod 
ipfi Neioni. GaligMlam camen ietasi 
^curadjcfcicDoroifiannm? dremv. 
Nonofinpraiiediviiids hoiioccsDiii 
vctisnc^os. Fdrmekime» 

4^4. tiuUmeulmumtym'] Stnecal.f* 

Dfflamar. Almmtimfittbmtif mimi mikk 

mtemtitm memtermj & meevigmkitimmfh 

fiimmmmfetm, hxc paicns : ac fihos 

epift.iZ3. Nmvivmmtcemtrsmmtmem» 

fmifetmsrisimfitmtmit tmrribttt firmm: 

fterum fitosim tt&m demtermtmsefi^K^ 

pit mmtsm: htde ertit tmSfikmt^ ^mmime^ 

frtkeesemmtimsepfim j ScTUmUBsdc 

iftis hoctis « filv 5. Eleg. j. BBmemtrs 

imdermibmfiterefimtitsmtislmem» olcs 

fbne IIH Babylonii peofiics , & alii 

Tfaabis^;4iiidPUB.lih.5^. DeMm. 

^ \b^, Nte fimmutmsim'} NcMibal* 

aea tfacnuMpc valtiftims Isftai fta- 

g^Knmi fqBasOccanos^^ipcttabaiit) 

multo labore calcfinnc Neremii /Is- 

gmmmimmmr, fiKnabins. De bolods 

crgodomefiids, bc ambiciofo incas 

appanm Po^ loquitn; 

4^. Neefimtm'} Honoontcaiiam-» 
lam vivcncestdicm ibnmo , noSkcm 
cnmporarionibns tranfigcraa» , Bpift 
Scn. 112. Fttrmsktm/h 

467* Becebefie uex dueeuds'} Eticf' 
cus , jmugtmds, Id eft , contimanda 
dicL £ft«nim/kii^<rfinteEdiimidem- 
que quod concinaaie, conncdciCjper- 
pecuum ducerc. Sic enim apud-SKacium 
fun&sm btusm legimus pro duabus no- 
dtibusconuiiQads.£capiid euiidcffi:«Sfe 
ftf smbelsbsmt 9 fum&efitdere » veUmtet 

liert Thyestbs. A(9;«IIL 
Sed non tunemur* tuta fine telo eft domus* 
Rebufque parvis alta pr.Tftatur quies. 
Imniane regnum eft, poflb fineregno pati* iz^ MtrfimfeUiiiMuf, Iceni, lui^tfmr» 
cyMthin : quoa eft , continenccrda, 
alium podaliiim pqrri|^. Livius 1. 21. 
utwn petiJpB SagHtitkiu^s ^fid rerum 
firie » jfmtimudemitkgetttilmjtm^em- 
dequgtr^SmndidbeUum viderifffet» 
lulUntislib. 11. cum diei ueSem fer" 
vigiigmjufixijfet. Hippolyco '.jua^itur 
fimfernefM, Gronovius. 

4^8. Sedttentimeptut* } Noihifc- 
K timemur t quod improbat xiexiu 
c^racionis. An fohttimetut» lcacer- 
te cxcjt in Mfll inio : ncqne altcer 
Commencaria Bcrnardini. Gruterut. 
Sed nen timimm, ] 6mnes XfO: H- 
memnr. Gclicettu aic iioc impcoba- 
le ncjomi orationis. Ac non impro- 
hat y & cogicenos , uc ipiiira rimeri in- 
Tldiofiim cft infefiuniquc pCiiculJs, 
cam berde dc mi^is imcvdiim qoam 470 

PUfih. 

regnefMti. ] Moiidravtaint luinc lo* 
cumprodiibio & obfoiro Delriusdc 
Gcucerus & tdto c^ipicc Advcriario- 
rum iUrchius. Grociuf pcimus cidcccr<a 
fic nubcm : quod canti puuvic Hein- 
fius i ucfuis inrercrecnoris : Silmafiua 
ipiumtntulic mcridicm: iuctcs ma* 
ximi vici , d« (]uotum mericis, m ado- 
Ie(centiz noftrc ductira» libenierlo- 
quimur^feliciccf liic opcras jiinzccunr* 
Pati , nullo adje^o nominis cafu , cft 
dutarc, obdurarcfiiftinerc , t^flf^dCu 
vivcfc & utcomque (c liabeit. Sic Vir* 
giiius : Certum efiinfitvuinter Jfeliuk 
firufum MnUe futi. Id cft « t^t" 
f Mv cSe reSf vKme^ <£ eamXeU^ttM^ 
io fuftinere duram Sc diffidlem in an* 
ctia^dci^tinctcyitam. Exquoverfii 
ridiculcvirdoaiu, pium& Chciftia« 
onmyfum verbi Pm , cum mone^Sec^ ^cttUmnmttiwteri eflcjuita 1 varocwiiiundi&agonibiumactynim 
fn c i in di u n ^ gracumacnitum ianeia- & Chtiftiana pictatc Jiacum « tciaic 
pieiicibus quam nen timere .* ut noo hnmerico iftod 1^0 mariwio txmo 
inulcb incommodic paupcrtarisobdu- 
cac* Oeindc qiiod ^quituc , /m teU 
tmademm , taro atgnmeilctim cftnos 
nonccricrc quam non ciiogv : adoo 
hcc impliciM inter leacpropcnuxfam 
Midtviiaifint. Vndc Claudianus': An^ 
eifite* k e ke t m t dreety trefidique minm' 
tur. Addecpift. 105. ulMimcrcjeceia: 
JUud , ne time^truyfrnfisbit tiki tffir* 
tumt mediuritm ^ ingeniilenitm,' eum 
te ejfe hetmuesfiknt^utmefenderefine 
fericuleffiint. Tiwterimitemltumd^ 
mimoiefium tfi ^uumfirin tsm Afirtm 
^unmuti^it. NuUineniuinecendum 
fetu vhium efi» ^djiee i^unc ^ued qui 
timetur , timet, rnme fetuit tetrikHit 
effefiewre* Qmnetiam- utpiiorcpatcc 
Vtfrfus didt , fe non tiiiieri , ita poJle- 
riorc,ienontimeie« Orenefmtte» 

^^ Hetufque ] Humili Ibrttuu; 
fdrmiUut, 

^70m Imwtmtftjgiimtfitf^ffi^ » 
pictate Jiacum « ttiaia 
ejKta £ccldiam Laridtim iiiiflc pco* 
barc coniendit» Tccentius ^unuclio: 
Verumfi imdfiu t neq^fertendetgut' 
viter^ MfmulnfiUineHfeteritt q¥um 
nemeejtfttety lufdUfmeuitnmieMm 
vtnies, ideft , dusatc 6c yivcse fioe. 
Thaide , ferrcUlamvitamfpIicatiam» 
quam hiuk: tam forritcr ribi -pioponis» 
Ideoi Hecyra : Fugere eteuJfe&uiUice» 
YitltrtneUtf dtniqutuhimnquitfoti» 
Vbino&poteftdiutiusyivtfc cumio. 
ccd.diinireapud iliam. Sic Hercule 
Octsoy. ifi). ,Jimftt fuh fUu/hu 
fUiuutur Vrfu, i.yivtmc »durant. Vbi 
raaleScaligec ,^nW«r. SAcfefftfuti 
Jmeuliqite cft iNjflc vivcfcflnc aliqnos 
perfccre vcl defldcrium pcrfoiue vcl. 
inopiamteialicujtts* Patifejfifinere^ 
fftt eftimmmte rtjgnum , hoc cft , pofle 
xqiiQ animo carcre legno & pocemia 
eft magiii regpi & potcnciz inftar: 
nam qul hoc poflunc , caienclaboribus 
& inyidia& pcricuUs , quibtis regpan- 
ccs 1 6d AVig^s icgnandi avidi«iiinc ex- 150 L* AnNjBX SEVCCi£. 

Tliftb. Nec abnuendum eft» fidatimperiuni deus. 
Tfyefi.^cc appetendimu Pb}ib.Frater>utregnes»rogat. 
Tibxf/t.Rogat? tinaendnm eft. erratbicaliquisdolus* 
Fltfilh Redire pietas, unde fummotaeft, folet : 
Reparatque vires juftusamilfa^amor. ^75 

Tbjfefi. Amat Thyeften frater ? aethereas prius 
Perfundet Ardos pontus; & Siculi rapax 
Confiftet asftus unda, & lonio feges 
Matura pelago furget; & lucem dabit 
Nox atraterris : ante cum flammis aqua?, 480 

Cum morte vita^ cum mari ventus fidem 
Foedufque jungent.P/i/2/;.Quam tatnenfraudemtimes? 
Thjfcfi. Omnem. timori quem meo ftatuam moduai? 
Tantum poteft, quantum odit. Flifi.ln te quid poteft? 

Tfyeft. 

* * . 

Groiio7U»> Maiimntn tnipcdiiiacft 
po&ngpoBait «fiffiaikatccazcrew 6c 
Lncaik Ntmfjfmnt/imrtgef^, Fmm» 

47X. FtMitr» 3 Nc^ cntm iic ap- 
pccas oposcft 9 ami ftarcEOc icg^ 
rog^. Idum, 

47^ Jm/hu2 Ncccilaiiiis • aramoc 
fiaaain poft ixas finnios iciaidnBi 

47^. uEtbenml Nanqqam Gn tt 
aincc. imfpiHlm €Md$su n»g4i$. Idcin. 

477. sAr^] Vi£caatcm lidea 
ac^co drculo indiiik oon drfixo» 
domfub Hocizootcmnoftiiim , noa 
icaqoc ciogi vidcncuciiiacqiiQic, nc cc- 
ccrae flclkb Idtau SUtUi'] Fcecom 
iUod rapidiffiBumi iiiBec Icalkm & Si- 
dliamprittsqoiciccc* lHem». 

4K4. ^immtmmfetefittMmtmmHUt.} 
Solos Ddcius hic obfcrvac in aliis 
codd. dlc : Tmtmm ptN/i » ^MWfm 
etUt. CnccioetsalacidaquidcminciH 
cionc dijpiam liaoc£cripciuam ccofoc* 
rc« Accgo vix ullnm vidi paullo mc- 
liodsnotSB (vidiautcmvariisinlocis 
plucimos,necpaocosinccgros coonili) 
inqnononnclcgerccuf. £ciAQedili- 
gencius confideranci vnlgacc &dSxu 
picbcjus ac fiuiiis vidcwk Alcec luc eft: 
' ■ ' Vii ftoltci: (tuuntorantem 
ooillitacr , qnailli catcm iRciqacr Sic 
Lucanus ,/»« regt fMtifeJfe , pcopofle 
ferre libcnaccm : qooa non pociscanc 
Cappadoccs apod luiUnom , ncc lunli 
VicctlHqocapudLivium. Hoc geniis 
leqnendi Pacri Controv. 9.^ filio Se* 
ncris Nac.<]DaBft.3.reiticnimiu^ Tcicn> 
cinsHeaBtiinc Nemfefmm fsti t^mim 
tShiesfmt dem m lttmm . Noii..coiKiaKi- 
fflc; ncqncodurafc Aol&or-debcllo 
Afncano : mnles <hie «mi fetmitfmti, 
^nfearmMumkejtimeffenet, Tisuceft 
de illud Planti Mcnzchinisa.f.rc. t« 
NeHfatimr frmteTkme\ ^mimviimmvi* 
'omm , ^mmmtmee meret f er fe r mm. Vbl 
vnlgo makpod ^ ftmterkme n>met 
XsBre-nyfin ponituc , 6c difcctpimff 
coacinuapcriodus. Nibilmc,inqair,. 
tencbic, quomiuasmalimeflevidua, 
^m com tali viro nupca. Sic Pntiems^ 
c)ui obdorac, comcntus angniH^ pr«- 
Antibus , Horatio lib. t. Sat. s. ^ iilie 
tetitmr^irte ^^tmfitisf^tiene. Vbi cor- 
cigcrc Lamblnus volutc , fdftens x led 
merico rejedus k I.Oouza majore, ac- 
commodancefimilemlocum ezlib. x, 
Sac. tpiidtejmmt , in^f, msmiee, Prm^' 
fufti mmeri/ fatientem vi^tn derfif. T H Y E^ T B S. Ad.IIL 131 

Tif^feji. Prp me nihir Jam metuo : vos facitis mihi 485 
Ati3ea timendum. P//^/j.Decipicaptustimcs? 
Serum eft cavendi tempus in mediis malis. 
Thyefi. Eatur : unbm genitor hoc teftor tamen; 
Ego YQs fequor, non duco. Vlifih. Refpiciet deus ' 
Bene cogitata. pergenondubiogradu. 450 Vis fcire quam franiietn timeam ? Nul- 
lam non cimeo. Vic fctce qais fic raihi 
mociuscimendi? nullus. Nequeenim 
icelus eft ulluni cancum , neque ulla 
fraus cam dcceflabilis , quod fcelus, 
quamquefcaudem infe admicccre ille 
vereacur. Deniquecancumpocedfirau- 
dis aclcelerum concipece, quancum 
inmefufcepic odii: id autem infini- 
tum e/l , & neque rationem nequi! cer- 
minumbabei'. Gronovius* 

48^. Promtl Deme«quitnortem 

concenmo , fecurus,: devobis folici- 

cusfum. FAmaUu*, 

. 4 87. Serum tjk ] Cum vero nimif 

appropinquaris , ierum tSt jam rever- fum cibi confulere^p^rge icaque. IderHm 
EciHum verfiim patri pociiis dedeonl 
quamfilio. Grutertu, 

488. Eatur: ] Al. volunt vcirbiint 
illud EaturcfCt Plifth. fic Thyeft. inci- 
pere, Vnumgenitor, heetefter t^men^ 
Sed concinencet hzc Thyefles didt 
evidus undem fuadehi five precibos 
liberqroro. Ase,inq|ufc,eama$.anieif 
ego hoc patec vobis teflor , icqiii me^ 
nonducere. TanuAim. 

48$. Ego ] ProteHor vos mihl dn* 
cespraeiviUe^me invitum fubftcutun* 
Delrim. Rejfieikt Detu Bene cogitaA,\ 
Flor. Mejfitiet,efaod (pei ac fiduda ]vk< 
venisiaagiilconvenit« Gr^meviiu. Atreus.-Thyestes. Plisthenes. 

T A N T A L U S F. & \ ^„j^ p^^^^„^ 

Tenius fracer, J 

Tftcttejtbi dpplaMf ^ms inetitttm^atrm, cin elvlam freeetSt, ^ 

Jhnnltita ingratiamteditiime eum etrcutnvenit. 

. . . . < > 

iirr .T)lagis tenetur clufadifpbfitis fera. 

-L Et ipfum* & una. generis invifi indolem 
Junftanfi parenti cerno. jam tuto in loco 
Verfantur odia : yenit in noftras roamis 
Tandem Thyeftes; venitj & totus quidem* A9f 

Vix tempero anirao, vix dolor frenos capit. 
Sic cum feras veAigat) & longo fagax 
Loro tenetur Umbcr, ac prelio vias 491. Fenf\ Thyefles. ftiriwiiW. 
^ 4^1. Generit ] Filios patnM m»- 
lum vultu & indole refmntes. Tdtm, 
■ 4>5< T^^ff^l Cumfiliis. Idem* 

4^S. Vmber ] • £t(i At^vsft Scen« Scru* 

ma^sconveni^ Spartanos atic Moi* 
lodus , ciuQ tamen Roms agamr, noa 
mulnim referc, fi Vmbcum^uc fl**i* 
iagadtattscauiemcicec. Idem, frsj^J 
Incercsmittdinato. Idem, 

I i 50X, M^ I32r . L. AnNjKI SB^HfiCJD 

Scrutatiir ore^ dum procul lento fuem 
Odore fentit, paret> & tacito locum 
Roftro pererrat : pra?da cum propior fiiitl^ 
Cervice tota pugnat> & gemitu vocat 
Dominum morantem, feque rednenti eripit. 
Cum fpirat ira ranguinem» nefcit tegi. 
Tamen.tegatur. afpice» ut multo gravis . 
Squallore vultus obruatmcsftos coma: 
Quam foedajaceat barba. pracftatur fides. 
Fratrem juva^ videre : complexus mihi 
Redde ezpetitos. quidquid i^tum fuit$ 
Tranflerit. ex hoc languis ac pietas die 
Colantur: animisodiadamnataexctdant* 
Tb/efi. Diluere poffem cunda> nifi talis Sotci^ 
Sed ^iteor» Atreu, fateor» adfnifl ooiQia 
Qua: credidifti. peffimam caufam meam 
Hpdierna pietas fecit* eft prorius nocens» 
Qurcunque vifus tam bono fratri eft nocens. 
Lachrimis agendum eft : fupplicem primus vides. 506 505 510 5^5 Bx foi. JUjht^i Vfitadaidejnribusdi- 
«lw:,M flccleqaadnipeclibiit^ciimi 
XhU defcendac & de ipfo homioe, 
^od edamdum in HUpanici r»/in 
manec FMrmAittiu 

^oi^ Ei fefim^ VHdtl Antiqnitiu, 
gjtmgfu < {tcm.s. fic biterpres vem- 
ilioi. fequioiis zri , & ^ftm vtem. 
male. neqiie unquam vcnacicis cani« 
bitsadfiiere qui defendunc : vereenim- 
tomipnunt. Crmtnf. 

504. Cum J^irmt ird /i^ffuum,,1 
Quod ex margine JSaitl. & Eibio re- 
fercDelcius,j^er4r, con£imac£cra^ 
cus. Qunm homo iraoxs flc vindidse 
cupidus confidit adefle cempus hau- 
nepdi fanguinis hoililis , difiicutcer 
animumdifliroular. Grn$»vittu Sf»- 
yM] Afiedac fsruJum. 

505 • tMfict ] Suftriwa «fmifty 
fntfifmnu' smvirfut tuifimtmU' ' ^o^, fr^^Mtsrfiitt.^l AbAiieo,aB 
Thyefle, quattic GmicnUri^ fta^mj^ 
Thyefleputo. ImmoabAffea Oce- 
ro&mil.f.ep.ii. DtDttnyfn^fimit 
smm , tmpct* qttmme i i t it fm eijUemtb' 
deris , frsjtabe. Flor. lamcn « Prmlte' 
tm» Hxciiide,^j^«MriMi/ri,clado» 
rc voce lo^nir * ia nt fiactc ezandire 
poffit : arque Ixk ultimo quafi fibi 
fiiir^ imperac , uc praeflenc fidcm • 
qnamiiomtecejusfiliidedcianc. G»- 
nevitttm PnBflocib}fidem,quamiiu&* 
ciarantdbifiliimei. FarHdbntu 

f 10. S^ffiit ] Necdfinido fio» 
guiuis. Jderm, 

fii. Diluere'] Excnfare ^iideia 
admifla mea conarer ; fi te adeo placa^;. 
bilcm &a4veiiiam fiHdlcm nott«er* 
nccem^jamiuqiicfateor. Idetm^ 

514. Pe/imtdm} Tusl in me pietar 
quantoma>or, tamome^ccfcelast 
t fiiocgpavion. Jttem T H Y 1 s T « s. AGtAll. tjj 

ax te precantur pedibus intaotc manus; 
Ponatur omnis ira, & ex animo tumor 
Erafus abeat : obiides fidei accipe 5 lo 

Hos innocentes. ^lrr. Frater, a genubus nianus 
Aufer» meofque potius amplexus pete. 
Vos quoque^fenum prarndia, tot juvenes^ meo 
Pendetecpno. fquallidam yeftem exue, 
Oculifque noftiris parce» & oinatus capc] 525 

Pares meis : ia?tufque fratemi imperii 
Capeffe partem. major hcec laus eft mea) 
Fratri paternum reddere incolumi decus. 
Habere regnum» cafus eft : virtuS) dare. 
Yhjefi. Dii paria, frater, pretia pro tantis tibi 530 

Meritis rependant. regiam capitis notam 
Squallor recufat nofter, & fceptrum manus 
Infaufta refugit. liceat in media mihi 
Latere turba. Jtr. Recipit hoc regnum duos. 
Tljj^efiMeum efle credo,quidquid eft ,frat^,tuum. 535 
Atr. Quis infltientis dona Fortuna? abnuit ? 
Tbjefi. Expertus eft ouicunque quim facilc effluant» 
Atr. Fratrem potiri gloria ingenti vetas ? 
Thjefi. Tua jam perada gloria eft, reftat mea. 
Refpuere pertuip eft regha cQnfllium mihi. 5 40 

Atr. 51^. PfidikmiHtaSdmanitt.'] Slcli- 
ber optimos : non infe&d , infutUisi 
yi^tVinHit. Gionoviqs. Quz fuppli- 
ces hucufque nullius pedrs tetigere; tn 
enim primus me ruppliccm yidcs.Fam, 

y 1 5 . Sinumtrafidid , vofjuvfHes, ] 

Ref Utue cx M(CdC editis antiqnis , tet 

JHvenes,t^on inane vocabulum r«f.Sa- 

tius ad lulium Menccracem: Tetde^ 

fttinis cUtfutta demus. Hi quoque non 

ultrarreserant. Ibidem: — ulterH^ 

fed enim froducere quefim Neniitet. «n. 

hiUris circumBnt twfbtk tmrum . Dc' 

fenfdt^uep^em. quem non hec dgmine 

vincds, Yox tenerrima Peponiilacad 

y^Cj^&mim ap^dDiouem: TauiK >g \^fnnt cs rJ ftnfteiM >$ f *«- 
^« « Vy«0T n^eioftt Iscsl^ffBopOfi. 
Gronovius. Vosjuvenes , ] Alii leg. 
totjuvenes, i. Tres: Plifthenes quilo- 
quebatur, Tantalos, Zc natu minimus, 
mutsp perfonas , verf. yxyy^h^in* 
infrd* Farnabius. 

515. Oculifijue ] Nevideant, non 

(ine lactymis» fquallorem tuum. Idem. 

J18. Paternum^ Regnum. Idem, 

j 5 1 . XegiAm] Regni infigne diade- 

ma.inf.verf f 4 j. Idem. 

jlix. Recufat 3 Vide Hercul. Fui. 

verf. ii9i,&i57» '''«^ 
5J4. r«r^ii.] Plcbc. Idem. 
«40. Re^re ] Cettum e{l miW 
I j coi^. 134 ^* ANNiEI SENECiE 

Atf. Meam relinqMam > nifi tuam partem accipis, 

Tfyeft. Accipio. regni nomen impoiiti feram: . 

Sed jura & arma fervient mecum tibi. 

Atr. Impofita capiti vincla venerando.gere* 

£go deftinatas.vidiimas Superis dabo. 54^ cooiiliiiA cegna qaamWs obUa re- 
juiere. Fdtmabim, 

541. NtfitudmfartemMecifis*'} Fl. 
%itM4nu Gionovias. 

545. /«r«3 Quzcqnque adpaqnn 
five aid beUum fpedUnc , illa omnia nc &: ego ipfetibi inietviemixs. Tm* 
Hshiiu» 

544. Vi/fcls i Redimiculmn five 
£ifdam ex panno pcedofiflim« , icc 

do. Jdcm* C H O K U S. 

Inferviens aBmfr^cederai Cbvmr jitrei cpUaudat pietatem » t/itde fi' 
mtdtates & dijfidiajratnan cmpofuit , nenfecm acferemtoi tem' 
fejiatemfeqmta, 

Credat hoc quifquam ? ferus ille & acer> 
Nec potens mentis, truculentus Ac^eus> 
f ratris afpedu ftupefadus hasfit. 
Nulla vis major pietate vera eft. 
Jurgiaexternisinimtcadurant, 550 

Quos amor verus tenuit) tenebit^ 
Ira cum magnis agitata caufis 
Oratiam rupit, cecinitquebellum, 
Cum leves frenis fonuere turmx^ 
Fulfit hinc illinc agitatus eniis; 5^5 

Quem movet crebro furibundus iftu 
Sanguinem Mavors cupiens recentems 
Opprimit ferrumj manibufque jundis 
Ducit ad pacem pietas negantes. 
Otium tantp fubitum e tumultu 54^. C^tdat ho^ ^ppiam?'] £p>57. 
Credat boc qttij^uam? qui damp^a- 
twrunoadulteriCf ahfolwtus efi multir, 
Epiflr. 51. £^i* hec credat , ubique a9- 
mis qmefcentibur , Lugdunum , qu^d 
efiendehaturinGaUiayiptari? Gronov, 

547. Nec petens ] Afie6Ubu5, non 
lationi pacens. Faruakiue* ^60 

Qiiis 

(^i. Trd'i Confanguifleos.ecfiad 
Cf mpus acerrime di/ndeanc , piecas la- 
men & verus amor in gcaciam cedudc» 
aliosnonicem. Idem» 

n^* ^litem mevet'] Quem enfem 
flrinxicvibravicqueira bc&i. iianc ia 
vaginam recoudic & comprimicpic* 
usn Idem* J T H Y E S T B f • AA.ni. 

[ms deus fecit ? modo per Mycenas 
Arma civilis crepuere belli* 
Pailidse nacos tenuere oiatres; 
Uxor armato timuit marito, 
Cum manum invitusfequereturenHs^ 
Sordidus pacis vitio quietx. 
IUe labentes renovare muros; 
Hic (itu quaflas ftabilire turres; 
Ferreis portas cohibere claufiri$ 
JUe certabat; pavidurque pinnis 
Anxise noftis vieil incubabat. 
Pejor eft bello timor ipfe belli> 
Jam tttinx fscvi cecidere ferri; 
Jam (tlet murmur grave claflicorum; 155 5<f$ 570 5^) • Pallidd mstres timueri ndtis; ] 
Flor. ordine verbonim ^ioquecom- 
niutacQ : Pallids nstes tenuhe mdtres» 
£z VirgtHi , Etf^vids mmes frejfere 
mdpeSeranates. VnHe&Scatiiu: Ipft 
fuitm ^enitrixcmvedefphinevM^Mntem 
Arripmtfienis ^gremiefm PstdmenA 
frefit. Vidit & Ddrios. Grennnns» 

Teniure'^ Tenere eft aat compledU , 
aapritneread pedus infaatet , aut iohi- 

|>ere ne luetent ad bdlomadoleCcen. 

ces. Gmterus. 

5^5. Invitns'} C^Filemrdlicetban» 

ilurusiafigviDem. FdmaHus. 

$66, Serdidus'] Rubiginorus. Id. 

570. Pinnis'] Xiurorumminis. Id. 

571. Anxisne&ivigil] Immont- 
AfV,athabet£crarcai. non eniro no- 
^i • fed murocuffl pinnis incababac. 
Grenevius, 

574. Cid/iferum;"] Clafficumolim 
buccini feu comu folitum cani,&:con- 
Yocationis niilitumad bellaminftans 
iignum; fed pr oelii confecendi Hgnum, 
cuba dabacur : licui o^nor ip(am buc- 
cinam comicahancur vei pcxcedebant. 
iignificathoc Lucanus lib. 7. '^firidu- 
lui atr Elifits lituis > tencefta^ue eUfi- 
€0cernie: Tmt mfuddrejiinAtnlf^mm Jam 

apeneeriam lildocus lib.i7. Origtn. 
c 4. ^i Lucano lucem aliquam tribute 
liis vecbis: Inter tuknm uutem &hueci^ 
nam veteres difiemehdnt. num Suceins 
infinuns filiicitudinem ud Mu denuH'^ 
ciuku» Virgil. — qua bucdna (ignum 
Ditadedic. Tukdsutemfrmlsdindics- 
isf,ut9 Ac tuba cetcibilem fonitum 
deditjtcecanoro. Ctgm fimtmvarim 
eSi, nsm interdum csnitur ut hells cem- 
mittsnturj interdum ut infi^^usntuf^es^ 
quifugiunttinterdum receftui. nsm re* 
■cepccis dicitur^ tpte fi exercitm recipit: 
unde & figns reeeptuicsneredicuntur, 
Claffica funt eemus , ^us cencinendi 
csufs ersntfsQs , & s csUrnde clsfiics 
dicebsntUT. de^uilmsVirgHsm : Clal^ 
ficanam<]uefonant. ^pud Ams^ns» 
sutem nen tuksficut s regtbus ^fidsre^ 
gittsfilire veciAstuTftminsmm exercir 
tm. Gloflar. Grzco-Latinuni , ^ei&C' 
^tfns atiXinyi' Cisfiics. DeCla0i- 
cumcanendi modo, nonnulia Dion 
Caflius lib.47.hift.Auga(l2e:icacamcn« 
ut tubae flcclailicidi&tenciaroaperte 
confiindat, fi tt€tt N. iiiterpcecatur. 
Eciigeneialivocabulobucdnator. cu>r 
bidnem &c cocntcinem comprehen- 
da^j pcoprie tamen cuba araeatorura 

M «i^. & Locamis loco dcato , & Horaciiis 
quando miuaci comutim roucnuiri ad- 
dic liraos ftrcpefires; ccfi eciam Uoio 
tttbxfomcumpennircuic. Dtlrim, 

575. Utui firepentit ; 1 Litons in- 
aitvas crat, audoce Fefto, ideo foniira 
fireperam & acutum edebat. Emiius: 
Jtide Ucir-Utiuu fiiftdm efmdk semes, 
kcir€o aic /irflitPffh imitau» Hoca^ 
tium, 94 1* Ciimio. <ic; /41» iimc M^ 
futdm^nmifeeepNttm* Perfiriagii mt- 
Ufjmmliitififirepimt» idoik 

57$* .Cn» ] Veoco ab Occafii foU 
iHtiaii pance,advetrus Aqailoiiem»cz- 
dcaqtej^mare, ^iodBniiiofaUttit 
Jcaliz exciemos jttzuftctttm Siculioik 

§79' ScjlW^ SaittminftecoSicu- 
Ip , quod mi^huim concuriti & illiiio- 
ne in fcopulos lefbnaiis^icdit locum 
fabuiardeScyllaPliord filia iqmoa^ 
(Irura lioc convcrla , canibos pqbc 19^ 
nnsfuccind^. Idem, 

j8o. Ac mtTeinfifirt^timH^'^ Ica 
ff, veiuflifnmx mcmbrapz* noninxef' 
tum, vel in tetum : caedemque f^qucn- 
ti yerfu Jfoufium^noQ Mtiiert uc junax 
limbone phalanges codicuni iwgaco- 
liorupi , C\. cum uno illo comparencut. 
JooiUfe aucem , uuSjirum Clt^rjkdit di- 
civiQlenti^Charybclis. Sciiicecnon 
Senecam , fcd ^buiacor^m iilum 4e- 
cuiflec hzc elegantU » qiti fp^raviric 
mire locucum efle, ctim dixic: ftid 
4^get tanta cslerit biems ? Si omnino 
turbarc hic aujlrum illuni oporcctet , 13^ L« ANJfitl SENBCie . 

J am tacet ft ridor litui ft repentis; 575 

Alta pax urbi re vocata lo^tar eft. 

Sic ubi ex alto ttimuere fiudus» 

Brutium Coro feriente pontum; « 

Scylla pulfatis reron^t ^avemisi 

Ac mare in portu timuere nautar» 580 

Qubd rapax hauftum reyomit Charybdi^; 

£t ferus Cyciops metqit parentetn 

Rupe 

«ft,biicdoacomiciiuim.Cotxniafiniist {ctibeceiiiw : ^mifttfdx mifhetev 
pleromqoeconJungunt,uchicSeneca, nut Cbd/yMifu Nempie au(fa:o flame. 

Ovidius : dujheque afitutu CfMuyUit* 
luvenalis Sac 5. mme dum fi eeutruei 
smfttf » ^Vumfidet , ^jfeuitmfiidm 
incurcertfemm Centemnuntipfimte^ 
mersriu linu CfMryMim, Se^ glandeg 
lcgjimus ac digei imus jam inventis ftiK 
^btts. £pift.79. ^cqudittejretitm" 
bint urreftum eft , fet muJttu mHeAttU' 
bieeuditum , & eircd Tmammemit^maa 
litmemrgne. Gronovius. CUm Sqrlla 
£n^t, ^ tenip«ftas ubiquc atroz: ihd- 
t2vizinpotfi)fecuiosfe.pataiic» iUic 
etiamtimenu atqvp fctCDiini lediit, 
non folom nayes, £ed ^ £ymb«(ut iiw 
ftaieqaicnr) pedfiilcant» &liidttiitia 
iUoipfbfrcto. Fmpukim* 

^iu.^ued rufux } Ab HomeiD 
Odyfi:^^'. -.^1« j^VtfCJ^ «Mp- 
ktMetuiXet» v3W# T^V^^r* 
«r»0ir fv ntjfsfM > 4fff < s»v«- 
f^ii9iH Annif — ^qqjp iicc>c|«effit 
I^ViigMius i£n«d. 3« « Chmykdk 
OBfidet, utfueimekdrujikriterfftegite 
vifies SmhitinubruftumfiuStm ^ vMr- 
fitfipitfiikmirm Erifft ulterms, &fiit» 
ruverkerutuHdd* Delrius. 

5$i. cyc/«^/]PoIyphrmustiraetAe 
pcuerfuttsNcptunus.idM» mateez- 
tingoat fempet ardentes fbtnaces^tr 
nz. Fm-nulnm* Co|iq» in Herad^ 
fciibit Pblypbcmi patrf m fuifte £la- 
fum ; qocm Andtoo T^Xus , in lib. de 
affinit^tibtts, £lat<on appcjlac; Horaer. 
Ody(lI «. i^otipides in Cyclope, Apol- 
lonius I. Argonaut. & Lucianus io 
dialqg.maiiuor.deor. Ncptunum fuiiSK 

dicant. T H Y E S T E S. A&^ Illf 

Rupc ferv^ntis refidens in /£tn^> 
tJe fuperfiifis violetur undis 
Ignis aeternis refonans caminis; 
kt putat mergi fiia pofle pauper 
Regna Laertes, Ithaca tremente* 
Si Cax ventis cecidere vires, 
Mitius ftagno pelagus recumbit; 
Alta qux navis tiniuit fecare 
Hinc & hinc fufi$ fpaciofa velis» 
Strataludenti patuere ^ymbnc: 
^t vacat merfos nupierare piftesj 
Hic ubi ingenti modo fub procelU 
Cyclades pontum timuere tnotx. 
NuUa fors longafeft>dplpr ap voiupta^ 
Invicem cedunt. breyiorvoluptast 
Ima permutatlevis hora fummis. ^7 58$ 5P0 595 IUe fiiciint. quednodcrbicicqiticar; fot' 
te quia uc T^ecza chtJ.i« htfior. n* 
fccilTic, TifJvftutuf^cwfAinifiit 
t(SM 'JnttiitTSf «y<^Hirr>:ifW£ ^ <^i 

Prxterea re^ nofler per Neptunum 
yoltticvimmaris (igiiificare. namCi- 
ccrotib. I. denac deocrx Chryiippi 
femeQciaprodidicNcpnuwm niliilef- 
fe aliud qami fpirktun qui mare com- 
movec. Dtlr/tu. 

f8). Ferventif ] ^cnsei incendii 
eaniam cradic Lucrecius lib. ^. his ver- 
fibus : '^primHm ftim fk^eava mcnj 
tii Efi tuuitrMfere y fititumfuffultacA' 
vemu : Ommbtii eft perre in /peiuncit 
ytntnt&^ert&c, addicClaud«lib.i. 
de rapni Proierp. ^li^fiepules termtH- 
fdTftMtf ^tMttta estfermu Vitgle- 
mtrs$ ? qwfonte ruit Vuicanint ignitf 
Sive ^d ebieibm tUfiurrens ventm 
fpertit Ofenfi per fltxa ruent rime/a 
fneatm » Dutnfirutatur iter^ libertatem^ 
auerepefiens Putrida multivagit pepu- 
laturfiatibui atftri^ ^ SeumaKjtfulpiu- 
reidu&um pervifitrs m^ntit Opptsfit ignefiit dquit & ptfiitf^ iibrat^ &€» 
Au^or iipride mtuido docet cemni 
roulros flacus & ignis fbnces.in fecoii- 
cinere: quorum aliifub cerra£tttoc«*> 
culri 8c obfoiri , alii veco , eifetvwaeit 
**Xl^9t ^ tifet^on^ • ^**'^ ^" 
im^ 7f ¥k Am« V W 0« As«A« 
fWit" Oelrius. 

$8^. Ptuat ] Timetque fa« infiiUc 
lie mergaciu:« La£rces, feuqpls aiius 
Rex Ickacz , eft enim Prele^sexp^-^ 
finapeita^ ntedumenimtrat Latrtttk 
Farnabitts. 

f^. Alta"] Maria,quaeinodopco- 
cellqia, nqn^ttdtflftcencarevalicladc 
veiivolaiuvis, modo pacaca, eciam 
cymb«pecviafa£btfunc idem» 

W' CjtcUdes'] Infubeillc inqrcU 
formamdifpoiitzinmari j£g?coveii- 
u$ mocje clmuere , ne abfotherenctu:. 
Idem. 

y^8. Ima perrput0 brevit heral 
Non Qmceri mpdoomnes , |ed eciam 
£crufbtjs, (evit bera- {d eft, inconftans 
forcmijiin hor^s vatiaiv!* Vc enim len»- 
pHtt ditf% iic ic ht>9a pco foccuna. Grej^ 
l J \$9*fren^ 138 L. ANNiSI SENECiB 

Ille qui donat diadema fronti, 
Quem genu nixac^ tremuere gentes> 
Cujus ad nutum pofuere belia 
Medus, & Phoebi propioris Indus ; 
£t Daae Parthis equitem minati; 
Anxius fceptrum tenet, & moventes 
Cunffca divinat metuitque cafus * 

Mobiies rerumj dubiumque tempus. 
VoS) quibus redor maris atque terrx 
Jus dedit magnum necis atque vitae» 
Ponite inflatos tumidofque vultus : 
Quidquid a vobis minor extimefcit> 
Major hoc vobis dominus minatur. 
Omne fub regno graviore regnum eft. 
Quem dies vidit veniens fuperbum> 
Hunc dies vidit fiigiens jacentem» <^O0 ^05 619 Nemo f ^9. Ffwmtit "] Sax , vti ^ afiis te- 
giudifhibuit. FdmMig, 

60Q, ^mmgtn» 3 Cujiis aibicrio 
flc inipcrio parenc remocifliiiut gen- 
ics, Medi « Perfje, Pacthi , Indimce- 
€ds Solis radiis vidniores ; rej^dt mt- 
ttmP$'tuiimfer4t0W Rtmmns^ mMxi^ 
mt Nertntmqmcumfetdus pereuginmt 
teges Bxterni , &■ a qm TMdAtes didde» 
m^deeefit. Idem. 

60i. EtDMnPiKrthiteqkiteml Hic 
^o^Iiberopcinius: D^Um. Genos 
eft*uci didb]m,finicimumParchis:equis 
inhaoens, perindeucilli: fcd etfiicm 
fcrodus, ucvere Scythicum , necde- 
licatioce A(ia , ur nonnihil Parchi , 
cmoUicum. Ideo efdtem mfnmri PdT' 
fhk dicumur, canquam fbrmidabilcm* 
quamvis & liuiccqueftri populo. Sca- 
tim idem libcr opcimus , uc Lipfianus: 
<^ meventes Cun&a divinat : probavc- 
runrquc mcrico Lipfius & Scaliger. 
Quid opuseil curba , ubi conllacde 
opcimis ? Neclibccvcllcre auresrer- 
moncm refpuences. Age , vel foluris 
fum numeris cooitdeca : & fofutrt' mmmeMetwMti^ottftcami 
m e v e nte s eun&s pczvidec atqqeexci- 
mefdc 'Siciegiabeoquice^oir, iD- 
dignamor: ficMaicialis (e fihwamni 
iceadeum , qui ame ierit lahifamm. 
Epift. M- OfiendM ex emfHtmtimm 
imigiheMtes , in i/h invidiefejik/tiffejm 

trementes & utteniter t ienge^uiUm 
defiefinienemhMkentes, fuamMhuiiit 
habetur, Ndm^ussUiitvidentur excei* 
fitiffsfrdruftafunt* Itst^ ■exsxi^ 
mMntnr&trefiddntt ^ties dejfexe» 
rutitiniBud mMgmtmdinm fuu fTMeeft* 
CefftMut enim VMrios CMfus , & infukii» 
mimMximeiuhriees: tune MffetitMfer" 
mtidant^ tt epsM &iUesgrMvesMiimred'' 
dit, gravier iffisfilicitai incumhit. Hic 
/ji^ri,quiilliciii»^e/. Poflesalioqui 
noninepce£KercF/c^»/rf* Gronoviua»- 

SoS. lus"} Dcus. FamMhius. 

6tt, ^MMJer'} Impecium. Idem. 

611. Omne'] Regumtimenderumi» 
frifries greres , reges in iffir imferium 
efi^Ievm. I(Km. 

6t^. Veniens] Oriens. Idem, 

<Fi4. ^it^m} Ocddcos. Idem.^ 

6}6'Mt» T H y E s T E s. Aa.lII. 
Nemo conHdat nimium fecundis» 
Nemo defperet meliora lapfis. 
Mifcet hxc iliis,prohibetqueCiotho 
Starefortunam» rotat omne fatum. 
Nemo tam divos habuitfaventeis^ 
Craftinum ut poiHt fibi polliceri. 
Res Deus noftras celeri citatas 
Turbine verfat. 615 610 6i€, Meliora'} In tebas adveriis. 
FMnuUfitu, 

^17. HaciUWl Adveila feaindis. 
Idem. Clotho'^ VnaePaids. Hercul. 
I^ur. 558. Idem, 

6x8. Stare ] Diu in eodem flam 
inauecc. Jdtpt* < €tti TVr^/m] Volubilitate. /i^m. 
Turboceletlor& condcacioreftven- 
co.De curbine Seneca llb.7. nac quzil. 
cap.9* miravelecitiuejus &miralne^ 
vitM eji. qaid fic docec , inquiens : effim 
cit turbinem, flurium venterumitaer 
ipfislu&atio. Delrius. ACTUS QilARTUS. 

NuNci us. Chorus. 

Crudele j^rei facinus ir epulas mfandas •^in qulhus apfenelantmr 
Thyeft^efm liberi > dignc^ qu^ ex ocuUsJpeEiatormnfi^lata tntufge- 
rerentuTy narrat nunciifacundia frdfens. 

Nunc. /^^uis me per aiiras turbo prajcipitenni vehet> 

V^Atraque nube involvet, ut tantum nefas 
^.ripiat ociilis ? 6 domus, Pelopi quoque 6z^ 

Et Tantalo pudenda 1 Chor. Quid portas novi? 
Nunc: Quaenam ifta regio eft, Argos & Sparte pios 
Sorcita fratres ? & maris gemini premens 
Fauces Corinthos ? an feris Ifter fugam 

Pra- ^if. PelefiJ Velip(iscrudelibusty> 
ranniserubefcenda. Farnahius. . 

^17. ^M»4m] Civilifne Grxcia 
anbatbaraScycbia? Idem. Arges& 
Sfarte imfios ] Sic fecic Grucenis e 
Pall. qoum eflec ancea : Sfarte & Ar- 
ges : quod hoc minus conveniret tJ 
Smita. fjt€tt ille : Ccd ur orane men- 
4uni ^ verfu collacur/cribe cum Etruf- 
co : xArps, &• Spartefies Sertitafia- 

fref. Puu Ca(^i«m dc. PoUacem* Phfieniifis: Sparten(jue fiatre nebiletp 
gemine. Hinc belle Scacius lovem iq- 
ducic loquenccm de inftanci Thebano- 
rum fracram cercamine : Ledai videant 
neu taiiafiatres. Ne cam pii exemplum 
impiecacis norint in fratribus. Grenov, 

6iS, Marit'} Corinchus iirainl- 
flhmo , i. in angufHis incer Agxum Sc 
loniummaria. Famakius. 

€i$. ^nferit Ifierfugam Pfaten* 
Altmkfl ^ntcrprwjmnv Pamibium 140 L. Annjbi S^K£C4( 

Prxbens Alanis ? an fub arterna nive ^50 

Hyrcana tellus ? an vagipaffimScythse? 

Quis hic nefindi eft conicius monftri locus? 

Cbor. Eflare : & iftud pande » quodcumque eft mal^iin. 

Nunc. Si ftetertt animus, fi naetu corpus rigens 

Remittet artus. hxretinvukntrucis 4^55 

Imago fadi. ferte me infanz procul 

Hlo procellx; ferte, quo fertur dies 

Hinc raptus. Clwr* Animos gravius incertos tenes. 

Qgid fit) quod horres, edej & audorem indica. 

^jion quasro quis fit> fed uter^» e^Fare ocius. 6^0 

Nunc. In arce fumma Pelopex pars ef]k dqmm 

Converfa ad Auftros; cujus extremum latujs 

i/Equale monti crefcit» atque urbem premiti 

£t contumacem regibus populum fuis toffL celeri floentem per Alanos cnid^ 
liifinios Scythix populot. Ac SeoeGe 
JJUr fTMbeHsfuuam , qoi dtatuni ac^- 
celGinidc receiSun dacvagis illispO' 
pnlacoribiis hibetno cempoce qaam 
congladanu cft i^4 htiic.auaoci 
9uerisTrlozitio. Habcccomplncies 
in Naauailibiis QtuEi^Hpmbas. Qf- 

tf so. Almkf j Hi luzu Prinium & 
Ammianom Sacroaciam Europzam 
incolve^t; ji^taalios yel Dapz par- 
cem , vel ulcetiotis Scycfaiz. AJano- 
cum fomiam habciapud ClaodiannAi» 
He bello Gechico : CW nMtmm brevts 
Mimittn^entHmsmrttu Finxerst , im- 
mmi<^ 9cid9s inftuTMt irm : Vulneri' 
fnufttrs nuUs vMsit , refaffefte c$mtit 
Cleria fetdati JpUndet jd&mtior erk» 
Lucanusiib.io. fecicacis &crudelica- 
th exempla, Maucos, Scychas, dc Ai^- 
isos pcoponic. Detrius, Anfnh mtemm 
nive ] Anperenni nive vexauadeo- 
queincuka dc fera Hyccania, pacHis 
^cigiibusfamo(a? FdmMkins, 

551. Va^i] VideHetaFuc.v.53i. 
idei^ fcim^&e, ] Honcverliirain eaiiem 
Nunciiperfona coiicioaaFFh}r.& to- 
lum fequentemdac Chocp. HaoddD- 
bie commodius;. £c oUecvavic Del- 
riiis» CrMMwatf. 

^54* Sifieterit'} Siaiunansicool- 
legecic&ficmaric, cotpocisjamnKm 
^i^jiUorganis Sc incinbds lefbliiiis. 
F^dkius, 

^3f. ITircfjEciamdaffianceocnlot 
vei£icurcnicisiiiiago6di. idem* 

6i7. lUel A(i Aiftipodas » adalte- 
mm Henufptueriunu Idem* 

S^t, Animes ] Morando 9c cefii- 
giendo , in gcaviori mem animos no- 
iirosfufpendis. Idem» 

Si9, Effer^ onBerem indicn'] Flot. 
cnm iliis ^dt^ <fii,ede& snSeremin' 
dics, Non cam vivide , iiK]uic Grate- 
rus. Oto ce , pcopcer qoid i Oedipo. 
^nemmemeret , edet Phahnu Hippo- 
lyco: ^mttede, neftridecerkeverfir 
fmt» Gconovius. 

640, Nen^nnre'^ Procnl dnbio $1* 
cereliefiacribus. leducec? Feaek 

^43. Vrbem'] VrbiimminecquaBi 
vi ceprifflic raecutpie f ofrcec dvet* 
rup«vec£4n*idaB. J41 
<4$ f^o T H T E S.T B S. ASt.iy. 

Habet iub i&u : fulget hic turba; capax 

Immane te&uim cujus auratas trabes 

Variis columna^.nobilesmaculis ferunt. 

Poft ifta vulgo nQta> quae populi colunt» 

In tnulta dives ipatia difcedic domus. 

Arcanain imoregio fecefTu patetf 
Alta vetuftum valie compefcens nemus) 

Penetrale regni. iuill;i <]ua Ixtos folet 

Pracbere ramos arborj aut ferro coli: 
Sed taxuS) & cupreHusy & nigra ilice 
Ob£cura nutat ulva i quam fupra emipens 
De(pe6lat ait^ quercttis» & vincit nemus. 
Hinc aufpicariregnaTantalidac folenty. 
Hinc petcrelapfis rebus & dubiisopem* 
AflEixa inhasrent dona : vocales tubae» 
Frai^ique currus'; fpolia Myrtoi maris^ 
V i^acque faitis axibus pendent rota?; 
Et omnegentis facinus> liocTtirygius loco 
Fi jcus tiaras Peiopis i hic pracda Iiouium) 
£t de triumplio pida Barbarico chlamys. 

Fon< 

}am , fed <fiz ruinam minaiitiic. !>«/• <5S 6iQ ^4^ ff^l 'Eni iu^H ufcfi%f. 
«fidie celU cogaor fecijuitque lebelles. 
Ami^ Tiifi«]HuccDimpopiiliMcoii- 
venire folebat admiiiiiapublica. Jdem. 
650. ^caiid ] Siarcaxia (inquic 
Uptius) quoraodo pacec? Patec fc. 
ia amplictidiaem & ipacium , non 
^odoBUiesiiigrcdiaacar. /irw. 

6^u PtHttTMWl Laiadum. inquo 
DiiP^ces» Jdem. 

<n» Berro'} Palcepniatl.tttiblcnc 
fiuai&raB. /^M. 

^54« Nigrm'^ Propter ftoiidet opa* 
cas. «r/mMuJlam nigram , unde& 
fiiXmfi^¥f diciciu Tiieophfafto. 1. 9. 
cap.4^ Idim. 

tf6, Kiri|cir]Alcimdincfapcmr./i. 

^S7- AufficMri} l^crauguria&aa- 

^iciaforciridcinicccegpa. I4im* 

^ ^i^ lAf!fis-\ Sic Lipfieni: fedple^ 

*<|ie libb Ufiit, Bon tgut wau^int ruu» Hor. Ufis, 

donaiia & monumenu Diis confecra * 
ta,afiiza IwicquerGui peodcBcF^nM^. 

eso, FniiH^] . Cocius Oenonui 
fcaaus& Pclopis quo Hippodamiam 
ahftutic , ufiisfnuidc Myrcili,^ucm pc- 
ccniem mcroedem in maic pcwipi^ 
uvic , unde Myrcoum didnou (ufoi 
verf. 13$. iJem, 

66 1, fdfisl Sublaamodio]isfiba« 
la , vtl fibula , fcu axe fecundumalioi» 
plumli^affiza. limm, 

66u Ommm] Tantalexgencisiaci- 
nonimomocmonHmcmuin. litrm, 

66}, TidTM'} Infiila Pluygibus ia 
ufu. cnjus lobi fubnenco connedc« 
bantur. &ipfe Peiopse Phiyg^a £11« 
demadrenciat. Idem, 

66^ DfSritmph*} Acupia»cliU- tJ^Z -L. ANNiEI SENfiCjfc 

'Ipons ftat fub umbra triftis, & nigra piger 4i€^ 

Hasret palude. talis eft dirnp St-ygis 

Deformis unda, qua^ facit coelo fidetn« 

Hic no6te cceca gemere feraies 4eos9 

Famaeft : catenislucus excuffis fonat, 

Vhikntque Manes. Quidquid audire efl metasj 6jo 

lUicvidetur. errat antiquis vetus * 

Emiffa buftis turba> & infultant ioco * 

Majora notis monftra. Quin tbta folet 

Micare flamma (il va, & excelfx trabes ^ 

Ardent (ine igne. faepe latratu nemus ^75 

Trino remugit : fsepe (imuiachris domas 

Attonita magnis. nec dies fedat inetum* 

Nox propria liico eft j & fuperftitio inferum 

In luce media regiiat/ Hinc orantibus 

&e fponfa dantur certa, cum ingeiiti fono 69o 

Laxantur adyto flta, & immugit fpecas 

VocemDeofblTcnte* Qno poftquam fiirens 

Intravit Atreusliberps fratris trahens; 

Ornantur arar. quis qiieat digne eloqqi? 

Poft terga juvenum nobiles revocat manus^ Wfs j fpoOum Phrygbosadempcain. • tff. «rM»]SiagiiaciiiftsurSt7gis.M 
^6, Styfk ] Vide Reical. F«ir« 
wCyiu Idem. 

' 6gy. ^t^fiieitctiUfidiM.'^ Badc 
ttcdlisiorecianir , qui eiusiurarc dment 
lcfimctfiinmrii, iuxtal Heftodumin 
Theogon. Homenim -Oclytr « - & A- 
pollonmro Argonauc. ^ '. vid Hercul. 
'Sat.yit, Delrius. 

66%, Hicnc^totd'] Sic MlT. non 
cmcs; qliodvulgo circumfertur , in- 
quit GrUterus. Ac quod vulgoame il- 
Aim tircuiiiferebatur , perfpicuc habet 
vetuftrffimus codex. £rg»reftiiuacur. 
Gr«Hoviu$i 'FgrdUt'] Ma}ora, qnam 
quse nos vidimus raonftra. Vcl ap> 
pirem' on^« niji}otes luimilao coc- 62$ 

poce & dpgaftioies. PmiM^m^ 

676. Trim§'] Velac €ecbed tti&u 
ds laaaru. Jdim*, 

6jy* I^ttiei'] EDamimeRfinli^ 
vidaitar^&-4iidiUntur. Idtm, 

6y^- N^-7 Lqcos tencbcoliis eft* 
Idcpii Suptrfiiti»'] Etvana ilkfero- 
rum apparitio Iiic dominatur naediar 
dieilace. idcm* . / 

^81. LaxMtur ] PandBatur« emic* 
nincar. Idem, 

6t^.' NoMes relixaf nUtmUy ] lam 
reAittticGnicerus: neinlesreveeMtmU' 
nw, Idemnobisin duobus Flocemi- 
nis , dnobus TholofiKibus Foziedfis 
bibUothcc«, Heinfiano, Voi!iano,^fo- 
rico i dcquem doini iiabeo » appaiuit 
Alii ren9dut\' vel reuc^ , quje eedem 
aUttdiuit«yidc Obrervac*&«i9* Gremau 

696, yii" T If Y E f T E S. Aa,IV. 14} 

Et moefta vitta capita purpures^ ligat: 

Non thura defunt 9 non facer Bacchi liquor) 

Tangenfvfc falfa vi(9:iniam culter mola* 

Servatur omnis ordo) ne tantum nefas 

Non rite fiat* Clm. Quis manum ferro admovet? 4S90 

iJunc. Ipfe eft facerdos. ipfe fiinefta prece 

Letale carmen ore violentocanit» 

Stat ipfe ad aras. ipfedevotos neci 

Contre£tat9 & componit, & ferroadmovet* 

Attendit ipfe. nulla pars facri perit. Cp5 

Lucus tremifcit. tota fuccuffo folo 

Nutavit auia, dubiaquo pondus dareti 

Ac fluftuanti {imilis. e Isevo xthere 

Atrum cucurrit limitem (idus trahens« tfSf . VittA] Ecvitca purpurra bbnu- 
bicregaliamvi^macumcapica. Fdm, 

^87. Sacer ) Vinum capicibus vi- 
Aimanimalperium. /iem. ' - 

■ 688. !/•/« ] Mola exhordea 8c 
cfale confedla: qua froncem vidi- 
nUB , foomi 6c culcros a^rgere moris 
•cac hiac ImnuUrt, Vide HippoL 
vcrf.4^7. Idem. 

■ 650. ^i(« mstium 3 Quis feriebac 
vidimas > Idtm. Ferrp ] Culcros fup* 
pofitos impellic. Sufftnunt aliUul^ 
tr$t. Vicgil. 6. iCneid. & ). Georg. 
Supp§fiH, ungUHtUf fdHffun§ euitri, 
Uem. 

69^. AttEudit iffi, ] Sic prxclace 

Lipfius e ccxlicc fuo , in cujusannora- 

tioneficiencer ezpungas liccc illudpo- 

ftremnm & fuperfticiofuro « Tanun, 

Kihilefl enim , quod decerrere debeac 

Qosabilla icripcura ecismi Floremino 

probaca. Pliniuslib.i8.cap.i. Vidi^ 

fumcmk frKutitmibm •hfecfdffefum' 

**»t mugifiratm : &n»^dverb9rum 

ff^tereutur autprapefierum dicatur , de 

firifffpraire aliquem / rmfu/quealium 

titfi^dem dari , quiattendat t alium 

ytrefrapeni^ quifitveri Isnguit juhtat, 

^oneviua. Mtfdi$'\ ftHUffti ob* fervac , pro ricu exci4>icii , mottis ge- 
(lufque hoftiarum ad aras.vide Oedip. 
verf. ) 51. In iacris enim dicebacur 
heeage* ideft,accende. Iptepnecone 
auc roonicoce opus non habet, iplemec 
hec agit, Farnabius- NuUa'] Nolliis 
facrificii ricos omicdcur. Idene, 

696. ,S*itfciij^].ConimocOb Idem. 

e^.^mpendm} Inquamparcenf 
caderec. Idem^ 

^58. Elave'^ EfiniftraparcecceB, 
quod Grxcis^menmalum , utqulbut 
angpria capiencibus amica pars fepcen-' 
trio-.uc Romanis concra bonum omen, 
quibus in aufpidis pars antica Meri* 
dies , cumocrifqtte conveniat Orien** 
tem efte dexcram coeL' partem , Occi* 
dencem finiftraffl. Idem, 

6$$, AtYumcucurritiifoitem'] Ve« 
ftigium acram ajunc morcisfcelerifquo 
imminencis fignum. £go fidus illud 
crailaac nebulofii velucregulavel linear 
relidaviam , -qua tranfiic afe'rem , fi^ 
gnans« intellfgo omenincerci&Iodf 
iic cenebtanim dlnrnarum per epulaf 
Thyefteas. In concrarium ViTgiliusf 
ne&ifepu fer umhram SteUarum len* 
gf* d terge alkefiere tra&m, Gro-' 
noWwb 

700. Mu* 144 ^' ANKiEI SSNECk 

Libata inignes vina mutato fiutint 
Cnienta Baccho. regium capiti decus 
Bis terque lapfum eft, flevit in templis ebuti 
Movere cunftos monftra: fed folus (ibi 
Immotus Atreus conftat>atque ultro deos 
Terret minantes. jamque dimifra mora 
Affiluit ztisj torvum & obliquum intuens^ 
Je j un^fil vis qualis in Gangeticis 
Inter juvencos tigris erravit duos> 
Utriufque praeda; cupida, quo primos leraf 
Incertamorfus>fle&it huc ridus fnos» 
Illo refledity & famem dubiam tenet j 
Sic dirus Atreus capita de vota impias 
Speculaturira;. quempriusma&etfibi> 
Dubitat; fecunda deinde quem casde immolet. 
Nec mtereft : fed dubitat . & facvum fcelus yoof 7o| 710 7'5 
Juvat 700« Mtowf} Viao in fingtinfm 
Biiiciio. Firffi^MM. 

701. JVejiiMB] DiadenuQOJirenici 
ccapiceAtrddradit. Idtm 

. 701. Fitvit tH twmfU ehr, ] Ihm- 
9tx ftanuc Qeme. Idgnu Solcnuie 
prodigjuni. Tibullus lib. u Ei/mU' 
UtTs i>f M* Uckrynm fiiiir* upeuus, 
Ovidiusif. Mecamorpik MiUe Uem 
UukrymA-mt ebwr^ Lucamis lib. 7. 
~. nr4Htiafittm Vfyueiul TbeffiUiam. 
Jfc#M0M &^ fuklicafiffta. Stlius Ub. S. 
■ iaehrymoipte vetufia Mffi^e fs- 

trii Utefiuxere ^uirini* lulius Obfc- 
^ucm , inlib.de prodi^is ccftacuri 
L. i£milio Paullo U Cn. Jixbio Tam- 
philo cofll Lanuvii lunonis fofpicx 
£nialacn]m lacrymafie, Ap.vcro Clau- 
dio & M. Pcrpcrna co(t ApoUinis efH- 
giem pcc quarrlduum flevinc. Delrim, 
Fcre eoim dii ex cboce. Ovidius de ac- 
tc amandi. At eumfempafi^e<ftensceele' 
Jtibus itit eburnit. Sic ianc ecui e codicc 
anciquo. Dc cujus rccipcurac flnceri- 
tacc pullus dubicaric Pyrrhonius. Vul- 
goi eertantiims ibitepbebit, GoKcnu* 705. Mnenl FrcMfipalizci 
nint otones, ^ ea in cceIo vd ccnpiis 
animacWcneranc. Fanuhie^ 

705. Mimmtes. } lUi exiriom , fc 
hisoilcmis abinftimro icckicdeici* 
ccmes. iJewe» 

707, Gmtgeticit] Indiz fylfu fts 
quamfliKiGangcs. Idem» 

708 /ircr/«vclK9/] €HriiL f.li»- 
camacphc»r. Tigrit ut mditie diveife 
vuMeeUmMm Exfi a mi a t ufitefa mp* 
tibus Mrmeuterum , Nefiit utr^fetiue 
ruat , &rmere mrdet utte^uM» Dcains. 

71 f. Seddubit^ & tautmmfieiur'] 
Flor. favumfieiue* Qmim £rva gau' 
dcancimpettt ( Bndefic /cwtm inccr- 
dumproimpcmponicuc, tcfantireek 
furioro impettiagerc) ille deUbeiar^ 
quamvis nihil inierflc , hunc prius in- 
vadaranaUum, parcem volupcarisiu 
ccudcUcacepuut, quod Ucec eampcc 
commocium&di(poflceex{cqui. Me- 
dca : Ferfiuert leutefieiere , neprefera^ 
deier>, &e» Dubitare e(l deiib^arc. 
Succonius Cbuidio cip* 3 $ . DuUtavii 
adinbjtitiritieifibmt viut^ mtebtemf^ 

r»tt 


Juvat ordinarei Char. Queim taimen ferro occupat ? ' 

Nunc. Primus locws ( he deefle pict^tem putfes ) ' 

Avodicatur;Tantff7usprimahbftja<^fr • 

Chor. Quo juvenis animo^ qud ttflit Vi^ltii riecem? ' - ^- 

JViWiT.^Stetitfuifecutus^&noncfrpVcces ji6 

PerirefruftrapaffusiafttlHferus ••; ' - ''" ' '• 

In vulnerc enfem abfcondit, & p^fiituipi-emehi 

Jugulo manum commifit. .edu^ftoft^ttt ^ • 

Ferito cadaver : tunkjue dubitaffet diu*^ . 

Hac ^arte an ilh caderet^ iri patriirim cadit. 

Tunc ille ad ara^ PUfthenem fatVui-Wlhitf • • ' 

Adick(jtt^'ft*ati?f: colla perculfe am|>tttk6 

Cfervice cxfa tWnciTf in prohimlruit : 

Querulum cucurm mufmulreincfci^to caput- 

Cbor. QWd^driUegcminacade jjHfcrtto facit? 75* 

Pueroneparciciattfceliisfcel^riirigcrk?' • . /-''"^ 

N/^mr. Sii va )\jbifiSs kjuatisiArinenir l^ ^ ^ ^ ^ 

rhi^jfcde multa viftor armento incubat, 

<3iWre^witeswad^idifti&f ptflfafifme^ ^ • '; - •^*-- . 

^lQftpp^it^ra^ ( feipCi& hmc tawAps.p?-Cineri^. .;hiStl5 
^iekhsrtiftatUrydeitejamJaflbrp^ ...4,3^1.. :b 

Vir/f «y ^^«^ * quodam m.ktorum fffift- 
ijHmdecies ijferefttki lca obnmc' Sil- 
mafimflrcodeic/r. Detilieravic^dvoi 


V » • • 
■ J _ •' C05. QuadQUinonintfciriecfefttjfub- 
j^cerunc : NonaUbttxvtt eper^m dati^ 

^mGA UhkUrei^aifMit^finfi Idenit-*: upuUreA 
715. fiAcp«irttan ttW] hftmwlte* 
lib. t^JWtei'8cftufncI6cuf^ irtjl 

'Jnae. alibi /-V/*Jri7to^r^^^^ ^»ififi{.rtt'^i<f)?i«*ir. ; - '. ^ ^-\ 
^aiclc ftiirte ; tannltiiii^&' VlifflleneiW, fratricdmltiim titds. ntm^ '^^••- • ^ 

^fite^ttt^tetritrViiiiVfeciaWlsno-! -yjii^^^iWTWffJ TfiJjJJrgcy-.iiajwA J4^ ' h: (Afi^Mi Snv^CM 

iFermaiqiie geiqma c^t^ perfufum teneosy 
Oblitus in quem nieret; infefta maoii 
Exegit ultra cofpMS.. at pueri ftattm . 740 

Peftore receptus fcpfis» 10 tergo exftitit* 
Cadit ille> & ^ras ranguineextingueas fuoy 
Per utrum<]ue vulnii^ moritur» Cbar. O (asvum fceius! 
Ni0f^.£xhorriiiftis? haftenus iiftat nefas» 
Pius eft. Cbor.An ultra majus aut atrocius 745 

Natura recipit ? Nifwr, Sceleris hunc finem putas ? 
G|«dus eft. . Cbgrm Q^uUra potuit ? abjecit feris 
Lanianda forfan corpofay atque iene arcuit. 
Nunc. Utinam ar<^uiflet> ne tegat Fua&^s bumusai ^ 
Ne fol yat ignis ! avihi|s epulandos licc^ j 750 

Ferifque trute pabulum lae vis trabat; ... 
yotmxi eft fub ]iio<:9 qu^deilb il^piUicittm iolet« 
PaterinfepuHosi^^^^ o nuUq^fcelus 
CredibileinxwjiqiV>dquepafte^ta^qfgetl ^ . ^ 

' Erepta 

Medea; <f i ti f m4 Mmtm ^ ^dk^ 

Pietmyocstwr* Gconovias. 741. EnfisfinUrff ixfitk-^ ^^on 
^lpUcere q[il4nn aic Gnitenis ^ ab- 
MUnoiriiibi amen,f»rk*Clp^i dfuo 
annotac ,/•»!>. Stdex/fifkt^9Kfl9'' 
pbuibiifqiieaiiis , ficjd^obanikisanl- 
ce. Eftqnt idem q iAil ^pp Au k; ron« 
l^teai eft. Ccero Ub. x. de divin. 

€xfiitit ex A^eri» herhk ^- ^ffiOm. i jU ^y ^U^jfsudri ^^ V ji^w \*tik k • *• fiir j^lp/m exfiitii^reff ex 
fllP:filiflemfMhii^ipkonoy^u 

IjfcJ. ¥J(?Kaqtimmclil«tjMg|m 
hii^emu fiftanefm ^ Pitu ef,^,^noh 

liaberi. J^edtu&atcjq^jK^ff^Vf/^^ 
JfKi^ififaiUfTi-f Uiavelit ^^eriimsf^* 
mn dmerefert^nh. .Y^^&^^Uf ^?^^.^F9!^ ! 

tehaberes. Suncqui<Icm,qq^!j)i^f|if, ! 
tokp»U : A)d qH^p9%|;,pia^v W^ 
toa2|iauamviUpxi^iKi,^^|B,f/^C, 74S. ifft$ j ^ogo ilitf ioc^Mizft. 
fSfsed,. Romam j^ Badiati cstdarefsi 
coniburebanc , igne ca par^ui cxetlea» 
tcs. Dklrine. * 

749- Ne t*idt2 Non optamos ot 
ftpeliflec j, non at corobafliAcurinam 
avibus.&leris ap>e^iiIet,'cequc«iSc;c. 
bc hoc voco'(^^\3hVe{l. i.e. bpcanditin 
(|UO(i alibi eft jfupplidiim » ut in^ 
pujcum ' patenccs, $c amici vidcant. 
Fsrfihm. ^ ^ 

7MV fnter^J t^nus Gn^cetosEionim 
yer^rumbrigam PMer infeftUfs\0e^ 
i^ett Choroad((ripcamvulc»ucincet«k 
nipcciK^imoncm l^undi $ conieifbd^ 
tccoadiun^pac^^ in^ediarc hancla^ «f-: menam/iliotam : fubiiciacque fbcim 
Nuncius ; Non » non ; ncmo con;ccap- 
%U ullis aflequecur fcelus illu(t » acfeo 
eft ^iuiTca^ If 'fyfwffic omncin fi« 

noni^e^i.;/^.^!,. '.. ...V. 

71^ T^ Th-v e s t s fc A<a.IV. 147 
EreptavivisextApe^oribustremum, -755 

SpirantquCvenBi corqne adiuic p4virium falit. . ■ 
Atillenbrastrafiati acfatainfpiciti 
£t adhuc calentes viTcerum v^nas qotat. ^ 
Poftquam hpfti^ placuere, (e^urus yitcu . ' 

JaBan-atrisepulis..ipfeciivirutnfecae • 7^0 

Ianiembracorpus-,amputattruncoteBU9 ./ 

Humeros patemes, & lacertorum,mpra(S: 
Deaudat artus ^irus, att^ue olfa am^mat :. . 
Tamum ora fervat, & datas fidei manus. ' __< .^ 

Hitc verubusJhaer^Dt vifcera, & leotis data j6^' 

Stillant caminis; illa AammatMs latexi 
Querente ahenoi ja&at: impo(itas dapes ' 
TranGliitJignis>in4^ue trepidantes foeoc . 
Bis ter regeftu;* & patt ju^us motam^ 7|£. Vm,] AoRix.-, ia qnUnn dirquriiifUmra. Utm. 

^7t9- y^t*} Pimnilit &a[ri (palit 
vlcac. /<J(ii(- 

;£i, iMmmml Pulpat. /rJmi. 
■'- 7^}. QMaitfdrnHrfnw,! Audo- 
i^uiC codidE puveinii caluno ei- 
■ntf dcl«i franc Feirum BanlUns lo. 
AtlvMllK.NoUllUcnufqiunidCfoir; Jri j(*« e4iBi!iii(. . .Giqno^ ui^ . 

' "7«4. Coia'} Quu dtd^ahc , iitn 

•o! fruit oblidci tliy^flti tiuA a»- ■■_ It)vH 

?rfj< /r^wnth»] H*cpiJf«Mi»- 
n e dcuudacii viubui puiim lontt, 
patiim coqott , nim m/cita piopile 
foMiaaifiinipulnui.lccuiriCn.Uili 
piicordia, &inliij EjtMquatxiMW 
«mincnti]uc vcl quat exfctantut, A- 
rufpidbminfpidcndi. Idim. 

yS€. J^/i«MiMtB«] A^cali^L Id. 
-7S7. ^Mr«il(«6«n] ViifcdicEel- 
Idcn. OptiraultlbticunMH ,C*Pirf«rt« 
«b«». Sctfieiulpljn.fr^JBMrj^ifi. 
noiiftiriniodo& tetteri.ftdetianf 
I poflqiiam lr»j 
ZinMilinguip 
dt. Delriuj <jiioque Bc Comeiinii» 
hoc In iiiii ,.noi in^iincjuc fnipiis fu; 
pet Floientiiiiim noiavimti J, Stari us 1 1- 
Thebiid. frinni M ttBtijit arliu Igak 
tdAX ,trpnumnii. Mol ,fiiiiiiiKlt 
tloc. CrHirani. '^tfiti l SibWa 
inier cogiieadupi vcluti colldbleri- 
iiarot(Kiintc.P«*w,iiii»-''"in«ji* 
Farnabiui, 

7«8. TrMKfliit^ OiSciotamne6-* 
riodtfu^isinbliorrait. neatipft.qid 
aiiapuigai.coniamlnaieiut. lietn. _ 

iif. Bittal ViTubiciujalitiw; 
. neiunliliict. Idtm, 

K» 77+ »• 14^ ' h: fAfi^Mi Snv^OM 

iFerruaiq^e geoMna ca^ perfufum teneosy 
Oblitus in quem nieret; infefta maou 
Exegit ultra cofp^s.. at pueri ftatkn . 740 

Peftpre receptus <enfi$i in tergo exftitit^ 
Ca4it ille> & furas fanguineextinguens fuoy 
Per utrumque vulnii^ moritur* Cbor, O (asvum fcelus! 
Ni0f^. £xhorn|iftis ? hadenus fiftat nefas» 
Pius eft. Cbor.An ultra majus aut atrocius 745 

Natura recipit ? IUsmc,. Sceleris hunc finem putas ? 
d»dus eft .• . Cbgr. Q^. uUra potuit ? abjecit feris 
Lanianda forfan corpofay atque iene arcuit. 
Nunc. Utinam arcuittet> ne tegat Fun^S; bumusai ^ 
Ne folvat ignis ! avibi|s epulandos licet j 750 

Ferifque trute pabalum lae vis tr^hat; ; :. 
yptmxi eft fub hoc9 qu^deife fitpfUicium Colcu 
PaterinfepuHosfpe^^t, o nuilq/celiis 
CredibileinxwjiqHodquepafterita^Afgetl ^ ^ ^ 

Erepta 

PietmvocMtmr» Gconovius. 

7^. iffi$ J ^bgo Uitf tnc^i&if. 
fSfaeci^,. Rofiui^ /Sp Bodfaii odvngk 
comburcbaoc , igne ca poc^ui cccdita» 
txs» Dtfrim. 

749- N€ UiMtJ Non optanuB nt 
fepetiilec j^ non ac coroboffi&c,i|rinain 
avibiis.& feris aD>e^iflet,'ceque«&fcl 
^ hoc voco'di^\mVe{l. i e. bpuindiuii 
ouoci alibi efl fupplicinm , uc inie- 
pulcani pareotes, $c amici videantL 
FMT^m. .,,.„. . ..., 

753« i^4t4r][ tijnus GnicenuEionkm 
yerE^rumb:ig;2m 'p4Ur/tififmlt^'^fftT 
ciitt Choroad((ripcanivulc»ucincet<^ 
nipcfiK^cmoncm j^uncii ; (;oniedbn- 
ce coa£tunvpac^^ in^edUre banc la^ 
'nienam/ilioi4m:Tub)icracqiie fbrim 
Nundiis ; T^oq -, hon ;ncmo cohJ4t6lu- 
psullisai&quecur fcelus illud, adeo 
^h iinufrcacum '^ jEuypra^ omnemfi* 

noncceoac, /ir;9l, , 

75^ n* 741. Enfs^inttrff txfftit.2 ^on 
^lpUcere qui4nn ^c Gcucenu ^ ab- 
MUndici iibi caiinen, f je^'^7£!p&i a fuo 
annocac,jlity>. Scdts^ifMt^ifKfl^t' 
pkixibiifqucaiiis, dcja^obanittton^- 
ce» Eft^e idcm <]UUd'a^Jiiuic,' con-i 
^^iQm eil. Ciceto tib. i. de divin. 

txjtttit ex ajperu herPH ^\^f">^^ 

Delphk txiiiit^tremt tx nAetSi herhk 
Jlfcf^l^M^.^onoviijf. ' 

WmnnpfW. ' . .'•.■«-•, , •r, 

Itfel flfKaqciiruiiclihetjMg|mPu^^ 
iMiUemuJiftittnefMt Piui ^.^,^non 

liabcri. Defedhis atqcMlat^^f*: Vf ji^ 
J?|}«|WrdynB ^ /i!f4 «c/iit ^^eriimignes 
mn dneereferr¥»h. .YU&^Uuf. in^iexcoc 
Ml«M «^ff inta^ttjlu^rf^ ^lir^ jiea- 
M liaheres. Sunc quidcm, qi\^ .ai^if|if , 
fe^pita : fod qH^p«f%j[,p^vc^ti in | 
tom|iauaQWvUIpfl^iifi^^f,f|^ |> T H -Y E S • T B $> . A&, IV. 

Erepta vivis extPip^doribus treinunt) 
Spirantdue vena9«* corq^e adhuc p4vi4um falUi 
At ille hbras tra<^at9 ac iata infpicit; 
£t adhuc caientes vifceruni vc:nas.Qotat« 
Poftauam hoftue placu^re> fe^urus ykcac 
Jam n-atris epulis.. ipfe divifum fe.cat : 
Ih rnembra corpus; ajDputat trunco tenus 
Humeros patentes, & lacertorumitnqras^- 
Denudat artus dir^s, atque olfa am^i,itat :,,. 
Tantum ora fervat, ^ datas fidei manus* 
Hxc verubns Jbaer^atvifcera, & ler)tis data 
Stillantcaminisi: illa flammatus latac, 
Querente aheno» jadaf : impofit;as d^pes . 
TranGliitJ|gnis»in:(]uetrepidan(6$f<p|e0$ / 
Bis ter regeftu^^ & pati juifus naoram^ :. »47 
755 750 7^5 iQvl 75^. Kirif^e, ] Afienstri iit qnlbus 
Q>irinis, Famshituy 

757* Fi(^4« J Itfcinonini ypnas 5c 
cadices. Idem. cli;<MpPtfexciipicia 
dirqairicfucura. Idem. 

^75%' VacM} P^nuidis fcanicpalis 
v«icat. /i^m. 

7^1.; Lacntorum ] Pulpas*. /ifm. 

"';; 7^3. DsnuuUi arhttdirm^ ] Au^o- 

ittate codicis pervetecis calamo ex* 

arati delet honc rerfum Banhius 10. 

i^yerf. t ^. Nobis ilte nuTquam difiiit: 

^XnU fcripti fere; durm. Difplicct 

fimcn iltud tepecitutn' «m/>ifr4r. Si eU- 

$i$jMt tale quid. fubAitui poflec , teli. 

quumfatilefecrefn. Vc apud Cicero-, 

fittcifibT^fiirfiwn ferfequtnd* & eli- 

¥ehd4, apud Coli^iicllam % gramiud 

txfiirfare , ^ua ni^rfumu elij^untur <^ 

in/ummum rejietuntur* h^iii tamen ver- 

bum alio £cndi tf peterp non duxit reli- 

l^oni. priori eiuni loco c(l abfdnderej 

^oftietioii circumcirlcre. JEt epdemco^ 

dlcjf m6x fiarthius': Bkc lentk data 

«fr/V/Mf c4mi»i^.jQronoyiUj^. 

'*7^4« .D«f4i'3 Quas dedi?rint , ubi 
«os ftatrf ob(Kies tKyerifes fcacri na- 
ilidit. F»nakiut^ 7^U H^FWnkm] Haecpidp^meii- 
ta e deuud^tis artubus paaim cocrec« 
parcim coquit , nam vifiera proptie 
ini^QOifiiittpulnio , iecurr^COTillig, 
prxcordia, &inhis £«Mquxcxcanc 
emincncque vel qux exfecancur, A« 
lufpidbusinfpicicnda. Idem, 

y66, FlammdtMf'^ A^uacali^. 7i/. 
• " 7^7. ^uerente ahene J Vidccnr^U 
litai. Optimus llbec wirien *. jtahdentt 
sben; Se<yiknd}^\gtt^cfffhfantesfeci, 
non ferrimodo & Wneri.ftd ecianl 
defend! , poftquam trepidantes legen- 
dum ede Zimserlingus planifllmuni '^ 
dt, Delrius quoqu* & Comelinus 
hoc in (iiis ,.noi in qninque ii^aipUs fa:^ 
per Fibcencinum notavimtii.Staausi i« 
Thebaid. jtrimes ut centi^it artut Tgnii 
edax , tr/emuere ngi, MoX ,/nVw/ ignie 
tloc. Crenevius» '^utrerite l Sibilci 
inter co^uendupi yeluu cprtdblefi- 
ciam teftance. .P4;i&»/, ut & deigne ^i» 
Farnabius. . 

7^8. rr4»/f?«7n Officiotaiftricfa-^ 

rlo dcfwgUbhortuit , ne & i^fe , qul 
alia purgaci cbncaminaretur . , Idetru , ^ 
' 76^. Muterl ViTubaausahtwy; 
nettanfilirett Idem^ 

m a 774« Kf» f4* I- ANl^iil SENBCit 

Invttus ardet. ftrickit in verubus jecur. 
Nec factle dicamrcorp^ra an ftammxmagis 
Gemuere. piceus ignis in fumos abit: 
£t ipfe fumus tfriftis^ ac nebula-gravis 
Non reftus e«t, feque ih excetfum le vans^ 
Ipias penates nube deformi obfid^t. • 
O Phcebe pariens, fiigeris retro iicety 
Medioque ru{>tum merferis coeio^iemy 
Sero occidifti : kncinat gnatos pater^ 
Artufque mandit ore fuhefto fuos« 
Nitet fluente niadidus unguento comanrf» 
Gravifque vino s fa^pfepra?clttf»cibum 
Tenuerefauces* kimaiis pnamhoc tui^ 
Bonum eft, Thyefta/qiiod mala fgfioras tu^ 
Sed & hoc peribic^ vereerit cttrrusjicer, 
Sibiipfe Titan obvium ducens iter; 
Tenebrifque (acintts obruat tetnim novis 
Ndx miffa ab ortii tempore alieno,gravi$; 
Tamen videndum eft« totapatefieDtmala. 770 77i 78a 785 ..i. Ctfo- 774. Nfnn^.^ Kohinaltqmte. 
i^sarccii4ijUf«M^tft«ne^. Facniib. • 

. 77 j. TotMes'^ XHoi Dometligos, 
^ piopcfbcuixi. Peiucibu^ eniim cura' 
aecenii igois cxeciica » qui vlix fymbo* 
limi* Suntenim Penacesper quos peni- 
lus (piramus & animae racionern na&o- 
Ufiis* 4/. penesQios naci. Idtjm», ,' ,- . 
^,776. O Ph«fh2 Q.Sol.^. qui alia 
'complurima vjcTere* fcelera fuffihcs, 
foc cameh inc^yicum^ horreBasucec/i 
psopere rdligeres-^ fero camen occt- 
Ojrns. tffem, 

; 780, ' Uitetfiuentt j ^orat!z. car.7. 
korbnattunitemes MafcSathro Syrio ca'- 
IfUoh Delr. Hinc Vhatanitfiiufiulum 
€aput, Cronovi\is, ' 

7^1. Praclufa'] Eti4mnanitaepr«'- 
ia&o.QdA4egIu;Ivie;rehoscib'os. Fatfi, y^z* fenturefiuces.l Puatoofc» 
nec degludce pouerunt. £pi{L 82». 
Nm in ere crevit cihmy n^n haft iHfaa,* 
cihm, Sufpicahac aliquaodQ : R§* 
nuete* Siliuslib. 14.. defcendtrefimctt 
Aknuerantfocajuffefum alimantm o- 
bwumu \ Cronovius. 

784. Sed <^] Sed 3c hocbonum,ici.f 
Ucec quodignocas quas vorayetisda- 
pes^tandem pcribit,tc(ciicesenim.JFkr. 

78 f. Sibi ipfi 3 Iti^Dcri coh(uet<^ 
cdmrarium, biiencem (cilicefnp^ 
tens. Idem, , . • • 

78^. Nevktl Tnfolins. Tdem. 

787. 'l^x mijpi] Ocadcttte Colif^ 
undeortus. Ii(em, Temmt^ M«l- 
did. tdefh, - ' -^ •' 

788. Tetal Innotcf/cettibi, quali^ 
btu cbpiWsYefceitfis* Xdem^ r-v: •+T^ 


^i$» 3fWw. T » ip, B s T s ». AQi.tV. H9 Cno u ^. 79Q wV / 79 i Pid^ Chormfilim retrocedere ohftupefiU i verhus ne (RJftkta fmmdi 
machinaonmlamantiqmmchaosre^idknps * 

i r ■ ' s ' •• . ' ' 

Quo terrarum fupe.rumque parens^ 
Cujus ad ortus nodis opacx 

Decus omne fiigit) quo vertis i^eri. 
Medioque diem perdis Olympo^ 
Cur Phoebe tuos rapis afpeftus? 
Nondum ferx nuncius horx 
NoiSurna vocat iumina vefper : 
Npndum Hefperia: flexura rotqj 
Jcibet emeritos fol vere currus : 
Nondum in no£tem vergente dic 
Tertia mifit buccina fignum : 
Stupet ad fubitx tempora ccena; 
Nondum feflis bubus arator : 
Quid te aetherio pepulit curfu ? 
Qua? caufa tuos limite, certo 
pejecitequos?numquid;aperto ^ 
Car^cere Ditis vidi tentant 
Belja gigantes ? numquid Tityos m . -. 
Pedore feflb reno vat veteres Soo 80$ 785« Terrsrum ] Sol calore tuo 
quzintetrii; iprofque homines gene- 
tans. FdrntJlfitu, 

y$o, Cujw"] Quooriente ftellaBfiir 
j^unc, ided, nona{>pai:em. rd$m, 

754. N^ndifjft] Vefpyt.no^ti^pt*- 
nuncias nondum e^ocavit (lellas luce- 
(efoHtas. Utm' 

7^. Nondttm ] Inclinftdo curms 
ad occafum vergentis.nondnm jut>ec 
tc iblvero f;<^os diurnum it^remen- 

fos. 14*7»' 

7y8. Nondumin ]*Bi|Ccina noi^de* 
^icdgnum uUini.T partis dici » ide/l, 
hondumeflhoranona. GroEcidiemin 
(laciones cres quatemis hotis emenfi, 
ftoitemio yigilii^ coUdem diviTeraob Sau- 

Hebrasiautem&Romani in qiwtuoc 
diftin<^iones, qiias bucciux vclcub« 
fonitusindicabac. Idem, 

Soi. £(mdtfi] Q^odhorrendurafa^ 
dnus vidiiti 6 Sol, ut refugpres? Idemf 

804. Jiperto ] Diffraiao. Idgm» 

80 f. iriSii} Gigantcs quondam | 
Diis viai : w/, Ditif vi^i, id cfl,quem 
;am Gigances viceruncVadeoque e vio- 
cplis evaTerunt. Idem^ 

S06, XitjmPeaortfipl Flor. T»- 
tyo*. Fcjfo cxpliccs licccfatigaro & iani 
indignantc carpi eoque per impatif n- 
"tiamrebellionemcentante, Nifi fcti.. 
pfit,/jp,idc(l,lacero,iucifo. Gron. 
Tityu4 ] Herc. Fur. verf 75 5- & Hip- 
pohrt.vcrCiii-8- P^rnabius. 
* K } «08. Im> Saucius iras ? num reiedp ^ . ^^ 
Latus explicuit oiqntfe Tvphoeus? 
Numquid ftruitur via Pblegra^os 
Alta per hoftes ? & Theffalicum 
Threfla premitur Pelion Offa ? 
Solitx mundi periere vices : 
Nihil Occafus, nihil Ortus erit. 
Stupet Epos affueta cleo 
Tradere frenos, genitrix primx 
Rofcida lucis , per veria fui 
Luminaregni» nefcitfeffos 
Tingere currus,nec fumantes 
Sudore Jubas mergere ponto. 
Ipfe infueto novus bbfpitio 
Spl auroram videt occiduus, 
Tehebrafque jubet furgere, nonduni 
Nodeparata. nonfuccedunt 
Aftra» nec ullo micat igne polus, 
Nec Luna graves digerit umbras. 

Sedijuidquid id eft, \itinam nox fitl 

1 810 815 «20 825 8og. /r4f ? ] BsUa in Deoi. Ar- 

Sop. Altirrf ] ificnaftaiDduinPiQ- 
darum &Qvidium; Virgilio, qQcm 
iccut! C€reri Latini pocrac , Inarimeab 
Hottttri «f d^ffii infola in iinu 
Pur^olano, <juam TypKo€o uni ^ gi. 
ganribusfuperjcdtam , quod flammas 
quartdoque vomat , f^ninr. Idtm, 

8to. fhlegTMs ] A Phlegra val- 
)e Theflali* , in qua giganres cum 
D^$ pugoavere. Hcrp Fur, vcrf,443r 
fdem, 

811. Tbrejfa] Ofla quac fn Thiai 
flampromiucc. Herc. Fur. 570. Idem- 

Bi f . Stkfer^ Aurora folita inftruere 
(blis orientalis equos ftupetfole rerro- 
ccdence. Idem. 

Si9* Tingere]Hctc,Var.v.U Ideftt, i.„«««.,«^ 

^ecfumames^ iSoIemvetetcsaftrolo- j 'W'^r//«4«]7r1Jon defeaiona* 
fii cwmappatefc dcfinei^ar Occideie5c | turirerumqucdlffolddo. idem. Tre- 

Intetite , Sc cnm nicfus a pp arete inct- 
|iiebacjiafii.ciQdebanc, in.quo ettoiB 
etiamEpicuiumfiiifle docet deomc- 
deslibr u quolcNCO micam.qaaQdani 
vetetum Hi^sanonnnfidNUam nairac, 

eino^w nhi tyt ti tUkit. Dilrme^ 
Su. A/niii#]In(fisexceptu^,quilb^ 

lituseftoccidereapudlberos, FicnM- 
bme, 

81} , N9Hdtimn§Sie faritts.2 ^cct 
enimSoliefe cbndens, no^miixia. 
cebat dcfurgerc jubebat ancetcmpus, 
ideoqueimparatam. Ijpfiue. 

Si$. Grave^l Tenebras den(^ vet 
grave$,ld eft, nojtias nec (alubres.Pofi. 
tacenimumbiram pofirivum quiddam 
efftvolunt. famatnta, T H Y E s T E s. Aa;iv. 

Xrepidant, trepidant pe Aora magno 
Percufla metu, ne fatali 
Cunfta ruina quaffata labent. 
Iterumque deos hominefque premat 
Deforme chaos : iterum terras, 
£t mare & ignes, & vaga picti 
Sidera mundi Natura tegat. 
Non xternae facis exortu 
Dux aftrorum fecula ducens 
Dabit ^atis Bruma^que notas. 
Non Phoebeis obvia fiammis 
DemetnoaiLunatimores, 
Vincetque fui fratris habenas, 
Curvo brevius limite currens. 
Ibit in unum congefta (inum 
Turbadeorum. 
Hic, qui facris pervibs aftris 
Secatobliqnotramite zonas^ 
FleSens longos Stgnifer annos, 
Lapfa videbit (idera Ubens# 
Hic, qui nondom vere benigno 
Reddit Zephyrp vela tepenti. 151 8jo ^ii 840 845* 8x9. NtfdtdW] Ne coiffara illa, 
€jax ab initio,iinitas vel inanicas, om- 
fiia, coelum &elementa rairceat.F4m. 

^53* ^^^1 Coeii (lellaci errantes 
necnolifixasftellas. Idem. 

SiS. Ditx ]. Sol anht tempeflates 8e 
feciiladimenrus. idfm, 

858. ^9 Pheebek ] Nec Luna SoU 
oppofitapec totam noc^m lucens tol» 
lettercoresnodis, qaos|nducuntce» 
nebrae. Idem, 

840. Vincetque2 Nec luna curfu 
celai , utpoce 19 di^bus, 1 1 horis, 44 
min.conftqbecur(bleiki. Idemp 

841 .^ Curve ] Per 2U>diaci obliquum 
Cftiitem. Idem, 

841. Ilnt\ Con&ndenmrficiecaSc 
tlcmenca^ ^ux SuMCis Dii« Idefik Aftps 844. KiV, ] Zodiacus , fubquo ^oli 
& luna decurrunc. vel in quo figna! 
duodedm Deotum totidem pracfioio* 
M4ttH:iA\h. Tdem, ^ '^ 

845. Obiiquo'\ Abutroquctropico 
per JEqoino&ialem tranfvcrro. unde 
obliqui anguli. necnonfigna oblique 
oriunwr &c occidunc Idem, ZontUyl^ 
Geminas medix Zon^t pacces , quzab 
ucroque ifiquinodiaiis Jacete Tropicis' 
cetminancur. Idem, , 

,84^. Fte^ens^ Varians anni lon- 
gimdinem ad mocum folis per Zodiac. 
vel annum longum 3^00. folaiium 
petficiensfuperruospolos. Idem. 

848. f/>V,] Aries fub orm folis indq-. 
cic2ephyr\im , quoflante tempus na- 
vigadonisapericui. Idem, 

K 4 850. Ariee 15Z L. Ankjei Sen£C# 

Aries prsceps ibit in undas» 
Per quas pavidam vexerat Hellenf 
HiC) qui nitido Taurus cornu 
Pracfert HyadaS) fecum Geminos . 
Trahet) & curvi brachia Cancri. 
Leo flammiferis a^ftibus ^rdens 
Iterum e coelo cadet Herculeus, , 
Cadet in terras Virgo reliftas j 
Jufta^que cadent pondera Libra?) 
Secumque trahent Scorpion acreoi. . 
Et, qui nervo tenet iEmonio 
Pennata fenex fpicula Chiron> 
Rupto perdet fpicula nervo. 
Pigram referens hiemem gelidus 
Cadet i£goceros, irangetque tuaoi» S50 955 t6o Qiuf. 8fo. ArUs'^ Ariesilleaiteoyenere 
infignis fingitui Hcllen, icujos cafu 
HeUeiponcus didnir , tc Phryxom, 
Achamantis iram fiigientes pcr mate 
vexide, deiiide incer afbft coUodnis. 
jytlritu. PrMceps] De Zodiaco cadec 
in mare , &c. allodit autem ad faiu 
Arietis aurei yelletis,vide Ttoad. 105 u 

■ 8f u Hk» ] Hippol. V. 101. Idem, 
. 8 f 3 • Hyad4*t ] Suculas (lelJas 7. At- 
hntis /ilias ^fratre Hyante ( quem de> 
plorantes in ccelum tranflat^ funt ) 
denon^inatae. Idem, Qemines^^if^^mi 
terdum fivc Caftcva & Pollucem , fcu 
iafonem & Triptolcmum. Idem. 

8 54« CiiTvi ] Chelas incurvi Canai« 
4 lunone interaftra podci , «juod Hy- 
drzadverfusHcrc fub/idiarmsfucric. 
Xdem* 

■ ■ 8jtf. Iteruml Semelqnim decidcrat 
ex Lunati globo. vidc Herc. Fur. v.8}. 
Idem, Herculew.] Ab Herc. yi^us'& 
d lunoiie in ccclum trandatus. /</fm. 

857- Vi^g? ] Erigone fcu Aftraca 
lovis & Thcmidos filTa jam recidec in 
tcrras quas cddf mddentes olim leii- 
^uerac. Idem» 8(8. /•/iCfiK]Qus|aAepoiideiac» 
vtl qaz nodes diebus zqnat. leUm. 

8(9. Stftism^'} laeftMiin>r.ifcr3e 
ipacioparsScotpiipiior. Idem»^ Setf 
fiem'} Quod Qrionem tentarat incer- 
imeie, inaftsarelanmi. Mebm, 

S60, £$,fn mtnml Chlroa Cen- 
taurus « non qnidem , ut Suidas poga- 
tur, bioois ; ftd podos Satutni filius 
ex Cracini 6c Aaifilai comiconim 
fcnccncia, vulneris impadcoj C^cia 
Herculis in pcdem ejus dclapia » vci 
cefle Mncfagora,Iongioris vjis caedio, 
i lovcimpctcavicut ({bimori Ilceiet; 
iuqueiritcrfidcrafiiitaanflacus B Hi* 
gynoau^ofc. Delriue* 

S6i. Senexl Theocritus : K^HTiiJf 

Idem. (hifori,] Centaurus, Hciculis 
(agitta quac fotte decidcrat fupra pe- 
dem vulncratuis , lovis mi fcradone ia 
ccElum leUcus , didtufque Sa^iccaiius. 
FAmitftie. 

8^1. Jiuf^e,} Cadence ipfo Chi- 
ronc. Idem, 

S6i . PiffTMn'} Piimum (igpum Hyc-- 
malc. Idem. 

8^4. t^ieceres^l Capiicomus, <|u| 

ccelua Quirquis es, Urnam. tecum excectent 26< 

Ultima coeli fidera Pifces, ^ . 

Monflraque numquam perfufa mari 
Merget condens omnia Gurge^. 
Et qui medias dividit Urfas , 

Fluminis inftar, lubricus Anguis : 870 

Magnoque4Tiinorjun£l;aT)raconi r- 

f rigidaduroCynofiiragel^; .' , 

Cuftofquefuitardpsplauftri . • 

JamnonftabilisrpetAjrdophylax, . 

Nos e tanto vifi populo $yy 

pigni, premeret quos everfo 

Cardinemundus. 

In nos 2tas ultima venit. 

O nos duraforte creatos? 

Seu perdidimns folem miferi» S80 

Sivc expulimus ! Abeant queftus. < . . 

bifcede timor. Vita? eft avidus, 

Quifquis non vuit> mund^ fecum 

Pereunte, mori. cccluiKi mcmic , quodPan hujus fpecle 
inducus Gi^nces cetTuerat. ab «Mf ttf" 
^f capca dc xi^ cornu. Fofnakim, 

i^ 5 . Sluiffti» ] Neque enim conflac 
d&Aquario, an^elrit Deucalion, Ce- 
ctops, Hy las , an Qanymede$. Jdem» I 

SSS. Vltima } Vlc. Zodiacl in ann^ 
ordine iignum. Idem» .- 

■ ^7» MM/ha^it€ ] .Ai^os.Hrupra 
wC i7^i . Idem 

8^8. Gurges* J Mare. Jdem, . 

8^9. Ettjui} Rueranguis ille ma- 
ximos «. .&c. HCfpeciclunx i^qndam 
cuflosabHercuItincidrfq^s. Jd^ .. 

^u Min^2 ^}k VtOt: Jftefth ■ 

i>yu Frigidd] A4 pokm p^fit^ J^ ACTUSr 873." Tdrdue'] Quipolo poHcusgyr 
rummifloremlenciusobertac. jdtm** 

874. StMbilis ] Pcope polum qui 
(labilis. Idem, ArSiofh^Ux. ] Cuftos 
planftci Boocef' , Ac6toa enim qoaB 
plaitlbrum .didtuc infequiuus agicar* 
videcui: Jdkm^ 

%yS*. Ner.e.t^nta 3 Qgi huoiiqoc^ 
fiiecif« Jdm* Non male animeBcur 
aif c Lo(ejxogacionis auc alia noatU,^pi2 
ucuncuratconitL Gruterm* 
.' SiQ, J&fefiif') Noi» nofln ailp«, 
merifa nec mitiperimmjid miferieat^ 
tediftfK . . 

SSu E^fnlimufl'] Pecfcelus dq* 
flflunyCiiIpanoftra. Jdtm. K5 887. D*. ■^ • >S4 L. A.NViEi Sbnkc;^ ACTUS QJIINTUS- A T E B O f. 

Eteiikmtt tn^uti Atnus fufaruan dtfrMtre 
dai/fuea^fffi^iidapihgibtuafntm ' igfMfmLatpr, jr^qualis aftris eraJior, & candos faper 
/IliAltuni fuperbo vertice acdngens polum. 
Nunc decora regni ceneoy nunc fblium pacris. 
Dimicco fuperos : furiima vocorum accigi. 
Bene eft; abuQde eft; jam fac eft eciam mihi. 
Sed cur facis fic? pergam» & implebo patrem 
Funere fuorum : ne qOid obftarcc pudor» 
Diesreceffic. perge,dumcoetumyacac. 
Ucinam quidem cenere Bigientes deos 
PofTemi & coaftos trahere, ut ultricem dapera 
Omnes viderent ! quod fat eft> videat pater. 
Etiam die nolente difcutiam tibi 
Tenebras» miferix fub quibus latitant tux. 
Nimis diu conviva fecuro jacet 
Hilarique vultu. jam fatis menfis datum eft^ 
Satifque Baccho. fobrio tanta ad mala 
Opus eft Thyefte^ turba famularis fores 885 890 895 900 
Tem- $S7. i>wtr«] lBindeiiiqtt0»x,K«> 
eepco ariccc tcgni ftco » fopi» mf. sii. 
|am Deus mihi videoc , poftquaraiii- 
jucias pktie nlcaJ fimim.' Irnntikkm. 
' 8SS. Dimitfi Dchinc Qoa pvtd- 
busfacigo, non vocis (biici«o Deo>> 
Vociabuodeooinpofc li»mt 

SS9. Siuimmibi'} trimxniitial. 
lioais cnpiciuiflimo. ,Iiim* 

891. ^efjii^]Invicancfub]aaciiiii 
taoeveiecundiateocbrx. idum 

891. PergefibtMemlimv^cM,} flO" 
lencinus , viuat* MaUo melius. Vacac 
enim coelum , quum abiecinc dii , lioc 
cftScoids, iidera.,I^mmarginiad- 
fccip(eta(H.C£odu$. Grtuvim* 89). DsAf ] Solemac cacceiatllel* 
lasqucScoidsDii. iJimbca Schta» 
fadesOiispcsBViz. FsnmUmtm 

8^5. PMttr. ] Tiiycfles. Idtm» 

}^97, Temkrm'^ Igpo n i nn>m a r ,ot 
videuquam miXecfi5.fuptavcrf.785* 
Idemm • 

S^. iMtt'} Exmorcconvivioram 
prifcocum. nam in his jacebanc fia le- 
cambebant. Mrint» 

500. S0M0] Quomalalius^fni- 
9f 5«f«f fentiac vehemeociaf^ do- 
leacquamebtius. 

^i. Turbd^ Ofiunali,apeticefb- 
tes tempU vtl donuu feibc fsnM- 
^* 

903. Ii* T H y E s T E s. Aa.V. tjj5 

Templi relaxa*, fefta patefiat domus. 
]L.ibe.t videre, capita natorum intueds 
Quos det colores, verba qus jprimus dolor " ^ 

Kftttndat» aut ut fpif itu expulfo ft upens ^Of 

Corpus rigefcat. fruftus hic operis mei eft^ ] 

Miferum videre nolo, fed dum fit mifer* 
Aperta multa tefta colhicent face. 
Refupinus ipfe purpura atque auro incubat^ 
Vino gravatum fulciens tseva caput. 910 

£rud»it. 6 me ccelitum excelfiflimum^ 
Regumque regem l vota tranfcendi mea. 
Satur eft , capaci ducit airgento merum. 
Ne parce potu, reft at etiamnum crm^ 
Tot hoftiarum. veteds huncBacchicolor 
Abfcondet. hoc ha^c menfa claudatur fcypho. Miftum SO$. Likt'} Nimiiiin videre vcH- 

904* MlMsdet] Palle£atne an ru^ 
befcac. Idism. PriM«/] Primadoloris 
dpptehenfio.primusmocos. Idtm. , 

joy. VtAintHl Velute)cpuira:fo- 
pids fc. fea&bus,uc in animae deUqoio. 

907. Mifenan'^ Miferum |am fiu 
duranon cam dele^bcvidete , quam 
obi primum miftr fieri indpic. Idem, 

908« itf tt/r4] Muldslucernis,quas 
ilifelli»accendecemosffiic Idem, 

909, Jtefufinut:\ lamiacuir&bene 
potusreclivisin leclo pticpuceis auto- 
que incercexcis fhagvlis.omaco ^C- 
cumbic. Idem, Purfursat^ueaiiroin' 
€fAa$i]t\ox,purfUTs, Grotoovius. 

910. Fnlciens J Lanfftidus >9 cM- 
tumjam/eeonvivarepeHit, Famabius* 

9 U . Eru&at» ] Pr^ (a^uficace dc in- 

gluvieexvefcendiavidjcat^ Jiienh -.:: 

. ^iuVeta^ £damulci9 vociimfts 

lix fum « plusquam optaom (jonAfflli^ 

cus. Idem, 

$13. Cafaci'^ Argenteopocolorojft* 
jorivinumnondiluqimebibic Idpim 
Mtnfm^^ Meripocjidoncn)> Ht^ti^ mwiei^ vmesficobeowttAaaCt m 
docec Achemeus lib. xo. eamque StJ^ 
thieam fetatienem appiellabanc , txnde 
jadacominRomaa. Impecacotemci* 
diculom iUudnomen CdldiueBiherii^ 
Mere, Sempercnim modeftis & ccm*-^ 
perandbus iomore 6^c, ^numaqi4 
diluere , jBctemalencam Bacchumfb^ 
briis Nymphistcmperare: quodslijuo. 
& quando coeperit , quoceriam modis 
^ quanti .aqakTinum Yetetes tempe«^ 
rare finc foliri , pccendum ex Hicr, 
Mercurialilib. I. Var.le£tion.cap.xS, 
U N. Ub. 5, Conviv. «nriquic cap.^ x, 
Deltfut, ,> 

5X^1 Tet he/liatum,} Triumnato» 
nuauionim. iainuineu. Hme.} San« 
guis tubco vino miihis noii feptodet» 
Idem, 

$16. Ayfeendet^l Pco eAfmdst^ 
(iippoftti akfiendet* ot vifQfcatieplu* 
iads dde^bafopocuiisj tmum (api« 
coQfiUilm, fionfiimm«»|ae vfsUtpcaik 
d&om poaila faiig|»Wls« Grttttrms' Hea 
bacmenficimdatterfejffbe,^ Ammam 
novam afiudiae haic loco Imcuc 
GnuetiftfixibelidOt bee hee iMf|/&.Nec 
iane 4Utn Flotenriuus. Alcecumca» 

men Miftum ruorum fanguinem genitor bibat^ 
Meum bibilTet. e^ ce jam cantus ciet> 
Feftafque vocest nec iatis men^ imperati ywiaaAorii videair. Coafea^dbo 
jpouo: ImJiyfh^cUmdatnsrbmcimnJki 
sempe Ubet onimiuxHbas pacri ftnida. 
<[ainrilianuslib.8.Iafticf. Hmefi* 
hmVc iniSo , aUfatcrfuA memkrd Ua^ 
W4mii vtatMMm itdit : ^m A«c edif, dt- ketUtkihtrt* Gconovios. ^mdMm'^ 
C(rnam claufrranc vcceres pocid« 
qaod ImU Gtmi vtl d^mtmk appdUa- 
Ixuu. FttrtkiiiHt* 

918. Menm kHiffa. ] Si pocoidec IL 
Cm^»/] IT«^»r«>caiullIacpocuswl4 ^' THYtSTEf. 

Ihytftii efdantis i^atPus: qu9 mwttufi adUtiium 9 
mem tjusfrttpfga maU nm admit$ip. 

Pe<^ora longis hebetata malis» 
]am foiiicitas ponke curas. 
Fagiat moerory fugiatque pavor. 
Fugiat trepidi comes exilii 
Triflis egeftaS} rebufque gravis 
Pudor amidis. magis unde cadas^ 
Quam quo, refert.. magnum> ez alto 
Culmine lapium» ftabilem in plano 
Figere greirum : niagnum) ingenti 
Strage malorum preflum» fra& 
Ponderaregninoninflexa 
Cervice pati-, nec degenerem 
Vi(^um^ne malis> re^um impofitas 920 ?*S 950 Ferrc ■ 99.U Metm] E t pcsetecico aac pr;B- 
rencimalo. Ftnubim, Psvert} £la- 
Ittro. Idem, 

^if. Mdgitmdteadmt ^tumf§tt 
ttftrt, ] Manus illuflris appinzetac: 
Forte, minm : me non probantc. Con- 
iiijerac criplex fuum tenipus ;• amilSo- 
aem regni / exilium , ptxftncem (la- 
tnm» Amifiiferegnumeracgcaveipoft- 
ca quocum<]ue recidas, niliilefttam 
gtavequam fummimi non cenuifle. 
Itaque poftqiiam iUod ferre potnerit, 
^aecumque deindeeveniant , non ju- 
ftamdare cau(amiiovi dotoiis figoi. ficat. Fertinec lioc diftma CxCmi- 
diffieilim fefrineifem eivitdtit m frime 
erdine infecnndum , qudm exjeeund» m 
ntvifimnmdttmdi. Gronovius. Quia 
felicemfuilfe,miretnm. Famakim, 

^iS, Magnum, ] Magni animi ic 
fbrtis enf« ubi quis ^ fiiblimi rerum fU^ 
tu deciderit , patiencer adveria tol^ 
rare. tdem, 

^30. Ne» iujltxM'] Non fiiccunif 
bcnte cecvioe , ttt3to animo. Idpn. 

Oit' Re^mmimmfitm'\ EchicpfO' 
dit fe Seneca. Vide nocas nofba^ ii 
cpiftdjamiof; Onntvim* 

917. Vt^ n .. '» Thyist es. A&. V# 
Ferrcruinas. fed jam fa^vi 
Nerbila fati pelle) ac mifeti 

Temporis omnes dimittc not^ : -9^5 

Redeant Yultus ad laeta boni.' \ 

Veterem ex animo mittc Thyefteh, ' / 

Propriumbocmifeiloisfeqaiturvitiiimy '' * 

Nainquam rebus credefc Idctis. '.' ^ 

Redeat felix Fortuna iicet , • ^40 

Tamen afflidos gauderc piget. •; 

Quid me revocas , feftumque vctas 

Ceiebrarediem? quidfierejubes ' ' 

NtiH^t furgens dolor e» caufa ? ' 

Quis me prohibet flore FCCenti ^^ • ^^i 

Vincire comafm ? prohibet) pr^ohibet; 

Vernaj capiti fluxere rofae; 

Pingui madidus crinis amomo ' 7 . \ 

Inter {ttbitos ftetit horroresj - ; - •. '': 

Imber vultu nolente cadit. ^ .jfjb 

Venit ih medias voce4<gemitU5v 

Moeror lachrimas amit ^{faetas%. 

Fiendi miferis dira cupido eft. 

Libctinfaufto?,ndiittere qtieftus.'' ' \. ' 


t • ■ 


•J Y K 3 r: T /v . .1 

Libcif Bicdfn trilHdam 8c niGerorem«qa^ hie 
^ioodclimeziileni comrcabanmr. Fa¥n^ 

9j^; fli^mfiMTiil-Qtifalbnanjtva- 
rietacem cdodii cimeQC im honvrum 
•ftf0^ rapnxfntUHAuUai ^ &fifer- 
hsvtr^^imepimtrf^ftpbi*» Idem. 

^f* F/vre] Floramhkfcicuns^rer- 
tis coronifqac capira revliidi inxonvi- 
viispocai^e foiiri cism:^ pnnwmqai- 
demhederaceis, yid« Oed. verr.414. 
& ex apio ; moi: m>^ei; ; qui(^ ^ux 
^klfti^ing^oc dc vinis exlialaciQiies ar^ 
cenc i tum drofisquasfic gravicacem 
ca^ilisfedanc 6c pocione acfHiances re- 
fcig^ranr. CoronaiilAiperpleaiciJNciinit 
le libefOids r/t&bofaai MU^bsvi- iriifcjue cowjlf. j&.capici qupdaiiof 
oallsanitnxredes. Keque nw itigic Ish 
cercis etiarn ferta , cerviciq^c^ i«V 

foiicos. Idem. . r " K ' 

^^P^^&yWf^j.NefdoquisdoYor» 
.aHqt<spenRproUiKrJ /ifm. 

947/ Fiuxere ] Marcefcuoc in cj^ 
pice. vel , dedderunt e capice.. Tdem. ' 
.. f48« : MMdi^^ Vng^edkisdenbuii 
vetere^ ccorf ivabau^cuc. aim Kakrudi* 
nis tum voluputis caulaaisoiiioco» 

94^ ifmf>3 Iniiorrutc ld§m. 
5fo. Imfml Lacrymae eriam no^ 
lenti exddfmfi-^itfMf<^i»^na«'/«f* t^i . L. AnNJKI SEKBCiE 

libet & Tyrio faturas oftro 955 

Rumpere yeftes. ululare libet« . 

Mitxit ludus figna futpri . , 

Mens> ante fui pra^faga tnalL . , ; " 

Inftat nautis fera tcmpeftas^ - 

CumfineventotranquillsitttmeiHL- . 960 

Quos tibi ludus^ quofyetumultlis 

Fingis demens ? credula pracfta 

Peaorafratri. jamquiidquidid^» 

Vel fine caufa> vel fero times. 

Nolo infelix; fed vagus intra .9^5 

Terror oberrat; fubitos fiindunc 

Oculi fletus) nec caufa fubeft. - 

jbolor, an metus eft? in babet lachrimas 

Magnavoluptas? 5f f. JWrMftff] BUvel plene 6nStk 
pirpuniiyna.iopr.va£344. Pmn*^ 

tm2 Lcsecnmopdmo: ^nu tikii»' 
&m» Groooniis. Repcehendit fuoni 
i dolorem &mea]mcaii9i]am iittnem. 
fsmsh im * 

$6^ ^^c«i/S,]SiiiUiilintemo*. 
licnr Aaotti XHlrim. Sm ] Si qtud moUdir. iteac^erim !o 


ica^ievelpiiiudmiiiile» vdnoncii- 
metenonocbet. td^m» 

f£fy IM] Nolkm qoidemtin» 
teftd«&c ^MmMkim» 

^. An bMtef^ Habet lane, qtis 
pHBintoifog^udio cfflnDc» fiisM» 
qHse pbe mceioie, calidas. Tokti a. d( 
Anima,4, 50.' tdem,' AtKEVS. THTl^TEf. 

t^euf fiJlivitatmjjShiiSan Cwpentt 

' iMi vtdere liherps q^opUnii4sgauclerft„ efifn<&t hifita ir fabmas^iy, 
'} ^epidaEhmfi^ ftj>^ii> Vmc ddor^ hap.cem;^ia% exearatwnti eru^ 

4tr.TJeftam4iiem«germane>^^ \ 976 

X Celebrennu» i hiceft (ceptrac^ui firmet mea, 

Sbliflamqaepacl^ aHigetcerti'fi^^ 

ori^^«Satias daptsme, nec mmos Baccbi teiriet) 

Aiugere cumulus hit^^^ 

'^i cum nieis gaudereielicidatur. 975 

'''-:-' /''•'-■'' ■ ■ Aft. 

.. [^iC, ^«lidMUj^'^ vj(i^|9c%Thyeft. { pQdlpu» rencic famMit^ 
cte^hciliadonc» J^psp^.ggt&sait \ 92^ M^l Ubadt* Idm* ^ ,^^J T H Y E S T H S. Aa.V. -159 

.^.Hetc eHe natos crede in amplexupatris. 

Heic fiint, eruntque^ nulla pars prolis tux 

Tibi fubttahetur : ora, qu* exoptas dabo» 

Totumc^ue turba}am fua implebo patrem. 

Satiaberis,nemetue : nuncmiftimeis» o8e 

Jocunda menfx facra juvenilis colunt. 

Sedaccientur. poculuminfufocape 

Gentile Baccbo. Tlnejl. Capio fraterna dapis 

Donum. paternisymalibentur dds, 

Tuncliauriantur. Sedc[uidhoc?nonvultmanus 985 

Parere: crefcitpondusj&dextratngravat. 

Adtnotus ipils Bacchus a lahrts fugit, 

Circaque riiaus ore decepto efHuit. 

£n, ipfa trepido menfa fubfiluit folo. 

Vix lucet ignis, ipfe quin a;ther eravi» p^Q 

Inter dicm noiaemque defertus ftupet. 

Quid hoc ? mqgis m^gifque concuIU tabant , / 

ConvexacceH: fpiffiordenfiscpit 

Cal^o tenebris, noxque fe in noElem abdidit, 

Fugit 

jij9' ronuiifw^.Vcnnzai &0CIU 
loi.cDipuj&menteiii. /rf™ 

^Sb, Nimc] itentiiiaaitjliina»- 
iavatiUBf£tri4tlitw. Idem. 

j8l. SmttifHVnitintlmt.') Opii- 
jpuif , cthinf. Quod viikou meliui 
^ludiaie pioiimo mcmbio. Gnnt- 

i','i^i. Ctmiltl Ganii nqlbae pm- 

Iii<uin,q[|od aasadn)o>Ka( conlingiil- 

^uiis &amoiit. Focnlum. tpAnif- 

^i, f*nuiiui. 

..^^^- Ptaimy LaiibiaBcfuaiUx 

Jiiisftiaiii in ftffis conviviii litumiiu 

£iimt, effUlb in Mimi vinipiuixil- 

30. UtSc dipum gazu io focum io. 

_(C^ Uim. , 

..■." j»(. Ntn iWt M4BW] ' Hoi. Ni- 

.^wi*Mnw l'*r»x<, Giontmi». Piifi- Fugit omne fidus. quMquid efty fratri, prccor, pjj 

6natifque parcat; omnis in vile hoc caput 

Abeat proceila. reddejamgnatosmiln. ^ 

Atr. Reddamt & tibi illos nullus eripiet dies. 

Tfc7p/I. Qjjis hic tumultus vifcera exagitat mea? 

Quid tremuit intus ? fentio impatien^ dnus, i oco 

Meomque gemitu noh meo peiftus geinit. 

Adefte nati, genitor infelix vocat : 

Adefte; vifis fugiet 4iic vobis dotor. 

(tnde obloquuntur iL Atr, Expedi atnplexus pater. 

Venere. gnatos ecquid agnofcis tao« ? - * i6oJ 

Tfyefi. Agnofco fratrem. uiftines tancom nefas 

Geftaretellus? nonadinfernamStygi 

Te nofque mergi^ ? rupta & ingenti vii ; 

A4jphaos inan^regna cum reee.abri^isf' 

Non tota ab in^ teda conveUen^ Jold ici b 

Vertis Mycen^ ) ftaie cirqa Tantaliims 

Avofque hoftroS) fi quis intta Tartis^ eifty 1 1 iHus ^n 6tzu Cxfaris : Sedinr dfs fm- 
tmriMieii tpuumbrem H/intentiifh 
mn Mddidifiu^ L.^. ad 1 Cohieliam 
dif^si ^Lege ternetidr CMvetut^'^ 
inMriimyitH ip^d addiderit^ ^r^e 
yi^miiiiHttammradHitmtrerfAverity 
fiiJferimimteMeri. Nex kdJiHit^firiA 
'iMBem''^^- condnplibivit .'teHcfeas. 
Crencviuf. Nanirali 'af''tifitiita tenic^ 

* >5«- OnntiffteyMt^is.^^aaf^^t- 
^e.Idem. HiceMfnif'^eixtit.^^erff, 

'^^.-mnu^j yt^v\tat'in^n^ } 

«ne^tam abienint.' dHt^pkiitUmc^ , 

• ' iofe#. VmU 3 hUihpt^EB^ VMe- 
4iir fibi aadirc fiJios v6eat6# e vrfaMrt- , 
iusdj^etefponram. Iderni/ £xpedi)\ 
^edU,Atrem & nlUtAxafitj^i:fiy^fii\ 
^endit* Idtm. iw. *.'^, A • 

ii '^^ofi». ftdtrem.'] ife cttltffckJm^jhrK i 
<{)$ttm ?ycrfidnm itliin 'itcf^^>erfia 
-ttOBi idtm, • ■ • •■ "•-•■v^ ,A v:.;- Qter^ 

1007. StjidJMctaVi^fyttCjtu 

Idem. '-'''" ^ '* ^ ■' •" -^ 

1008. XuftA^ ^nnon l^td fido 
abfoibe/l^yreniis t& Atteo ?* fdem 

X 009.' Chkoi inoHf ] O vid. 1.4. Paff. 
PfffidtiiUMaaiiM^ 4itertndne ctmt, 
Uterquc deinfyksloqDifQr, apod qQtt 
maxf mum liine, dc qao fnpra irt 'Htt- 
tiil l^ir/diJamfa lefVaiis.- vide Mtd.^ 
25»/rM/.-'^''"*^-'* ^' • * • ■ ' ,; 

loii, StMrp'] AmaQdariineaj^etn 
-dklfttat!ttac/^&nis'» majoiislVercrif 
tci. ve^f.':jkb^ttcrc.Fiir. farndiius, ' 

■ '• 1 bi^i^Sraitifintid Tartafa efi]yS6A 
deed bls yerb|; fcnfus bommodu^; tk 

fcelentty^fflii V W^ H*'^^ nccijq.- 
•quOTi CDWtJngefdt bcaw^quiCiVleforf- 
"ttpTum; n-Vtitftt^feci$ fpppjidoiMiti 
l^bcmif ; Uu&ftatiabt ,• brco t^ctbd 
cficnt. Valerius JyCaxifnus MibVtJ^. 

■ itiaTh aM^ Wpfh Vp^irnbH iUia re- 
ceptu^ <J)f /; 'Miri^etj^f , fujifttcfapii' 
der. 'Qtrbrtti^cifrttJam PLtUrtli^ft^ 

dolo: T H y E s T E s.. A6bV* i6t 

C&j0i:que )am debuinuis. hinc conigagibus 
£t hinc revpl(i$ huc tuam iminajii finu 
Demitte valtemynofque ^ef^fjfos itege. loi 5 

Acheronte (otp: poxia?rupra.cap4it. . . 

Acnimsevag^Qtiirnoftrumyf^ardemifreto r 
PlUeigethoQ arenas igneus tortas agensf 
c.xitiarupraiio{lrayiolentusjRuat. * 

■ ' • ' i , • ' ^ Im- 

fdfcfcdttfielnru. Habent jpatrepojfca'" 

Z'. r« «N «T .."'% ^ "1 » » dolo : Orcui reciflfe, ad bunfiff neluit, 
Caconifque ininiicus apiid Pluur- 
chum: ^^^vetf^ TlepxiM d^Ai- 
hef Ufpn^eeitii^TUi' £tdeclama- 
naatorilleapud M^necam concr. 3. 
Mfuperk defe&a ,' shiitfkrit nenreeeftd* 
Tum Hannibal apud Silium lib* itf. 
tum manes iHimicdfede refeUat t/£,ter' 
num , fnciet^ ahigat mefiateraverno. 
Sed aliud fiiadet Ettufais cddex - cujus 
pBTcemunacuni vulgati^ exhibetPal. 
finus : iiam quum fuperiora cenerer,uc 
edantat^ coiicfiiuar: £f:iwierevul/h^ 
fi^ttidinfia Tarfaraefi AxfefyueMe/her, 
hHctudm : aclroqiie cepic 'Gnuenim« 
eai Ute omniiWMirutgaii& ob &iiiltf»d|- 
iiempnocum.exddHle- fajKcexiftimett 
dc aoh ieiwn» pro hac admanttioac 
grariampolcat. Sedtollicquodruper* 
Jluumbafaetilie, libecEirtilcas :/4rc 
eirca Tantalum Vter^jam dehdmm. 
Mnc cemfagiSwlE^binc rrimlfis^fi^iud 
imfi-a Tartara efi Avefifua nefiret ., Jne 
tua immanifinu Demitte vaUet, Qu« 
omnta 2acis bei^ habenc , modo £bri- 
JKUpofttema : kuc tuam immanifinu 
Emitte vaUem. Dicic pcimum mecuide 
4e & itacrem oud avo iotei: paiau 
«cernum efurire ic itcscB. Dcin.non 
iconcencas hacpcena , infraipibs infe- 
rosvuJteoidemanuiidari. Htceftlo* 
.alsriileimaginariusj qaenrln Heocule 
Fureiwe , mitrd neeentum exfitidy & ex- 
fiUum uiterieu £rehe f in FhoniflSs , 
'fiifuid uitra Tartsru^ eft , vocat : quo 
'.infidterram deduci (nam cccrxpars in- 
feti) dicitdtfClemeiuia.ir4U uchtnc 
'qHOquc Senecamagnpfcas. Scaciu«L8. 
. Tliebaid. &fiqimfrecul inferine bd- 
rttkre Alttrauuic^aHifftegraMtfis-' rum. rA*0 '^J^^' '*^* pt^^ *f ^K 

Sxff F vzare yfieiies ffi fii^i6^f m, Ef 

Jec nhlpeteu Tff ftvXAf f^ idXiti^ 

^huTMefUit^ etih^>iin» ^f^ 

ng fc'^cn yciiinf. Tartara ait ^vefi 

queno^es , qufahos , qu:& inferos tk- 

debac ftibirfi, eciam j>onefaacin inltch» 

Taoulum eifim ipfumanceUigic pec 

ehallagennumeti; ^aUemimmaHifinu 

appellac inane velimmenfumvacuum 

ittbTartareDloani. Xanoi^poteddici 

iAuc.ifmr»/ ».quia jam demij^ifim^ 

eft; , /ed imtpt. hoc cft , apenri hiacd 

cerrz, uc incamabforbeancurfraccea^ 

Qn^ hie.emttere , id trdhereexima 

finm dl in.Tcoadiixis Verf. i^. ubi 

vide»,qa«nocamus. Grenevim. Tary 

AtfM} Iipam partem terra; , w^infra 

Tarcara.vid..HercY Fur. vecf»7o8. 6C 

Iiiprav]erf«.ll3Q( Famabiu*. 

xoif^ »Acberente ] Ex Aj^ ^ 
/Imb, <}uo4,luauofisfluacAU]^. vet 
ab « , & Jitm^eie , quafi iliarubilif 
uada* Vide /Igani. 13. Idem. 
. Idl8. Fhlegethen^St^rapidiijUm- 
pm amhit terrentibm amnie Tartareut 
Fbie^tben. i ^xiyei» Supt. vecf. 73« 
Idam. ^renmigneu* teTta^J Poteljb 
colecari , uc votcices fluvii u^niHcec. 
Haudquaquam camen iprevenm Ra- 
fM\s!^nfefim. Vcmmvisvidcturpro- 
bareSiliuf, cuiiib.i^ Phiegcchoii 
pexejkintvidiaterquft : dciterum ,^f« 
tpitufiatfiilfgitrgite cautes Egtrit , & 
feefHhtfuLfittfiagrantibu* era. Gcon. 
.IJW9, Exitiafufra nefira ] Puco» 
Exfiiia , uc in Hercule Fucemc. Paiu- 

ItaaUiQm* JdtitT . .. .^ .. ^ 

£ 1010. /»• « 

Immoti tellus pondus ignavum jaces ? xbio 

Fugere Superi. ilrr. At accipe lios potius Hbens 

DiuexpetitoS) nuila peir fratrem eft mora> 

Fruere : ofculare : diyide amplexus tribirs* 

T/^r/I. Hoc foedui ? batcieft gratia ? h^ec fratris fides ? 

Sic odia ponis ? non peto » incolumes pater 10x5 

Gnatos ut habeam : fcelere quod falvo dari 

Odioque poflit) frater hoc fratrem rogo; 

Sepelire liceat. reddC) quod cernas ftatim 

Uri. nihiitegemtorhtfbiturusrogQs 

Sed perditums. Atr. Q;uid(}uid e gnatis cuis X050 

Supereftjhabebis: (jnodquenonTupereftthabes. 

Tftyr^.tltrumne f«vii pabulum afitibus jacent? 

Ah bdfaiis ferrantur i an pafcunt feras ? 

/rr« Epdatus ipfe es impia gnatois dape. Mbiit Sol Sc fiden * Dcc-aumuD &€» 
ktt ^ictdbris 5c tiaitoat i Wkm&* x6if. XfciM ktfet iAmii^^ '^ 
e&nx vcwayft CMndmiu* mehiiac 
vtrfumin nomiidfifandqiBs fibos jp- 
toere li qidflidi lbn ; Jw^^ufmi 
n afiis mb ezflare : FmgtrtflM^ 
A. AtM^ffiiHMHm IStmu: ftdfo^ 
fttricis^iiioiipuBoerft OiiiiMni ijuu- 
^ptxdsied^r, atchi&alUs , vcaif» 
cfDod nodrvlaeaniar giBMiSpa , aneKn 
ab iis , ^ ccinfafcu m ilianr^Msfiii. li»- 
xno&vefiitiechkre, Rttifg Im/itki-' 
tim^ canijaafniiililifipiaitiii Seneoe, 
2c refingere : f^t^ Sitptn. A. Uimik 
^and€in iuk Diu ^fittkk. Sed «obA 
cum membranz tmicse repcaefentthr: 
yugere Skftri. A. miift k«e ftim O* 
$ehf Dmexpetrter : rutttd ferfMtem 
ejt mera : Hondubico , ^uin luBC ipfii 
iit aiicloris manus , adjitfViAt foliim- 
modopanScala ^rinfetca jquamrum 
perfona^ voc<tbulam, umilequ^svcr* 
biim f^dle abforpfir. Cum ^ras fibi & 
ftatri dicertfr Tfiycftes, Acreus givf- 
ius ejus doloic , pladc^ inftar dc mhil Ne« larx , &poMKiUoscaiiQsddUaaio& 
tpt nadcnte 6aiie iibenacc%e. 
qne«lfnMfir,iicflefi 
txfttitik L]bu).deicicip.a|»iMr 
tmem FelUemi ^jiiUm dimis 
tftd^wf. Pmsmidmiuk 

/mw. GrooDviiis, 

iot4. Heefetdm/1 
te odia depofiiiOe gediU&Tie 
loif. /mc»/mwc# j Qood ficri noa 
foflieiiovi, cttmyadcamipibiiimcai* 
pin. /dcM. 

lOitf. dVi/«»3 NoD(iiblacftviiidi« 
Aa&odiocuo. Itlem, 

loig. SefeUre'} Redde nimcosjrf 
lepttkofam. /drjii. 

lot^. MiM/] NihiiqDofiiiar,id) 
yod igyic ahfiimam peto> J^htm» 

to)o. j^V/^]Quodab6mpaim 
eft hsibebis ; ^uod amunpcum cfih^- 
besiplkec xoventrc. He&mtemtfud 
/StMeudHmmuMigieTbfe^, Idtau 

iOji. Smfet^, haMu s fmdfm} 
Flor. Sufereft^iutyes : ^mdeum^mn 
fiff^A* ^f^» iiCQXiDvius. 

iOjM>«s>^ Tb/efilJikic £Ar<k»>f ;quQd pttdou l hop4^ diem ra 5 $ 

Av^rfumJnQx^uAiifUbaisniiiierYjo^^^ . - L 

Qut^fiufque quos ^.^uxi^erb«£iiflklehtijni^ 
Abfcifla cerno ^apiibafrj& aiyiuiraiiinanid^ . _ ; i 

Et rupta fy^&b (cmrihtts veftigiao . . i e 

Hoc eft > quod a vidu^ capor e non pQtou pater. 1 04» 
Volvuivwr.mtqs;vifccca».&claufaoincfas .: . . '1 
Sioe cxitu lu(SbtiavdriqUa»r it viaot* . : . . . . ; - : 

Da,frater,enfem. faa^bisimduunoidi 
Habet ille. &r'rd Jtbcns dQouis^&ganii . ^ 

Negaturenfis ? pe^kamillifQfQnedt- . . ^^4J 

Contufa plandu. fuftinefinfelisyOiaonmj 
Parcamus unibris, tale quik viditaic£vs^ 
Qms inhofpitalis Caucaa rupctn arperam 
Heniochus habitans^? quifve Ceoropiis metus . 
Terris Prbcruftes ? genitor en ghatos pcemo, lo 50 
PremorqpegnatisM fceleris eft aitquis modus? .. .^ 
A$r» Skeleri modus debetur , ubifacias fcelus» > t09fv i}mf) SolMiaefi^cpa. »4. 
gmfiitjM m^0r diiifUifiisnt cam 

io$9. Vefiiiia.'] Pedes. Idgm* 
" 1640. H»c*fi,'\J({i^,Ws7y9.Hkm, 
6tf€r9umm$mtfMm,} fpntiftmi» 
Ipfecnunloqainii. Gmmmu* 

lo^i, VifitTd,'] Carnes natdcom. 
fupra 7^5. FmnMm. Nefm"} Ntffol-. 
mdiiis. Idem* 

104A. UUiMnr^ &mmki4Mk^ 
floc fU4fit fltf^ Opfime. Nac 
fiaft. X, 40. fifbtilt &fidmmam9^ tui 
ffT ^imffi^ifimmm fitga efi, lib. 45, t u 
«tf /#rr« ^iritu iu&aute & ftig^ 
fi4tfut9 t' mtveuuntr» Cap. fO. «w» 
/Wf«|# ii?^ yff firitm • ^tsrwrnt fit* 
t^ yin^ltfeyit. Addc fiipci retf. tf t^. 
ac ad Hecc4 Fuc veri. aS^. Grtm^ 
vbtt* 

X049. te|«/hMO Meoum libero- 
aimiai]gMbiemliaii(ir. FaigmUm* 
X044. £i^rrii detmu jmm^ ] Floc* Non ' 

dHurvid. Gronoyios* Itek^ 
dcailc, Smktkimu 

io^.C»uimffMfiUm&tt, .} Hoftr^nNI» 
m/Gi. TroadlbKc P»//m «4/N rMiiyiM 
/wAif. qroaovkii.. Wrj^UfUatetn 
dikmijui<bbaqt viapi. AtmMhi. Su^ 
fiiae,\ ^pl^anac f ■ i ln.riiMH lpfc»* 
ppfi^ nt^naatnra vffMticuoiag»* 
ilofiuD iopiikfaioat^ anbaaiNtt vim 
&cias. fito».. 

taCttebaiin fiidm«Ciiicafo«b Am* 
pfaiioic 'Tcici^ Cark««iac Mlocii 
nfte^tft ide/l, ant^ifoaus» Idemm 
Oeerefiit'] AxidcmteffOtdB (dCecropc 
primo^iege dite) cecror PirocfUftef 
lacro, quiholpicesadle^ttfidniebii»* 
mif«( longiocc^ decvtttbat irdbre* 
TfoiCieicciidebat. Idetu* 

to^u firetueirfte} VCnifemqiiippC 
ffleun) forqucnt. idetm 

I xofi. ^MMlMinoTieidmftelcrl 

/ nia^cpcHttMlebctitt* Idm' £x Yulnere ip£>ibBgMffem caiidi^ bvtua r'ci. : ... .> 
Ditfundereoia:delHii44ttviteiicfq»iF ^ ''r - <• 105$ 
Biberes cruormi'«veQrba faot i&i^dafa^ -* 
Dumptopero» ferrbv^inerataipfiitfode^^. '^ , -i^ 
C^cidi ad acas ^c^le vodva fpcos ^' / L ' ; J 

inipiitansv ' ' 
^ • 10^0 In parva carpfi huSbvtec 
DeQieriialietiifi^illaljenttsigmboi : 
Stillarejufli« mendira^netvoiqiirabficrdi 
yivemibus:graciiiquetraj|eAasrverq ^' > 
Mugire fibras vidi 9 & aggefsitiiantt . : ^ . • . 
Meaipfeflamniaa^mniabatcmeliaspa^ -- 
Fecifle potuit. ceciditincafruin:dolor.' 
SciditoreiiatosimpiBtYiednefcienS) * 
S^dnefcientes. fj^/.Ciufalittoribnsvagis 
Audite inaria.! vos qoo^ue auditehociceius. 106^1 Quo* 1054. Smiffumml Kacomm cdo- j dac^redUdtaundMntSScMmfmu* los^. DijfmdertvitdBhmt'^ £ft 
qAjmatak nihilliexcelideQdCvxu at 
Sifi idfiac » oon (hbkvedBS. GrvMr. 
:. »>(d. KtfAtf/awiiuiiito»/ } £t hoc 
I*ncioimatiini..£|MaJ92. VaU.dttr9 
mmfHts : fimtmfim. ifnSHL 49. ff^ 
timda tMHtmm^ MUmiM jktm^niMj 
$mltocmmm.p .m vtr^s mki.dmtmr* 
£piil.8S. <» PituUf* imfmlitTtfMeritt 
m Uriafitmiefiit ind&it» GKoWMrius. 
Dimivindiaamiisraialcfliiiattaiibttis 
^eft,idea ^mili^flmkmfiumfiti 
irsmt4f FatliabitMr . . '. . 

1058. Fm;#/] Deoilacesquiadfo. 
cos ilanc , vel qutbiu in foeis bin 
£anc idtm% 

- IOS5). xArtm, eorfert sxmimmm- 
^4»/ , ] SW quidem oocavitin non- 
luillishabeH Coroetinus: ac optiinus 
8c mulds panibos plures compriias 
fdiciooibus : €§ff»rA txmtimm mm^m' 

tmtu VideuiieoimAOBUttCiimcecH tiahicoc, &\«uidecnhicBratiqBidfe^ 
dione. Gremevim. HsciiipcmT.T^f* 10^5* Ootmmi^ M^orfiiiiIecinadi« 
fia » ^ce pactcm luBC^ceie co^pA 
fem. Idtmu 

. lo^ Cscfdrrl Nooeftadepcosex- 
petitamolcioiiem. Idtm, 

10^7. Stdnefaensy'^ Cum potili^ 
iemcerdenieliocfiNafle. /ism. 

lo^. Nejiicjiiefi. ] Cumponiiflfnn 
ex iplb motiencium vnlneie iaogoK 
oem calidiim cibi io os inluiidece.rapi» 
verf.io5X. Idem* 

XoSy, Vt.dei0Mditthmfitlm»^m^ 
cmm^diffmpfm} Inplerifqoelibns, 
Vtfiimt midite s ib Fk>c Vestjmtfie «»- 
ditty iinemedrioaedeotam.^qiucia* 
menncceflariacft, eoque in (eqneod 
vccfu reftinieikii : Vts ^mfmemditt 
btcfetUm.^ Smemmt^ dii fmpftit^ 

io;o,j)i/' £ocumqQeclttt£igsftis« :aiidite lofemi . . nil^f 
AuditeTerra?. '^QXX{uCfT^tamtff%Hh ;.."tj; ;,y. 
Et atra nubevvixdbusnofiri^ yj«»-f.'^'i -^ . : r:.: .t;.3; 
^ibirumreit(5ba$K^£Qlatkitmrefuiji vidies» . ..r^-jmu^ 
Tu quoquefineailrisJ vK^^onli^ciain^iBprpJlas^q [r! 
Pro metufatllpmc^ori- >ecquidi3ji9*pQteft -r.q JcOS^ 
Pro meefle ? vobii VQtaprftfpicW iwOi. . ,1 i:; j;>l 

£>QiDififitorauIk[^ni0ibu5^amf9;hi)ir^^^^ r:': ^V^.^a r 

|CimTolvebBW!ri(teOTybeIl^y«»cOm .v v:'a r 

Commit£&):& ctilbipa^te viqlentmitiaKoaa: .? r>if(^j^ 
Mflbaque^qn^qpa teda &imni^ri&MoiBttt|s[::^' o ; ^ 
TelopeUS^n«flftCB;ftdqa^mQtttji^ h ;on> .; . 
^Eergemin jtmpfe^ cecidit » & qui! mi^ajtit^i^ • -^ u r > , : , - ^ 
Stabant pareirgjgittttefl; Ha?ti»i)aie¥p^di| - .xn ix-^jp 
Ignefque torque. yicdli^j.mlffoiivdiejttf ..i ji-.r*^} 
jaculareflammas^lg«^jl;^pBlpiflUJj3{ j -;f;vf;|! i. 3 i 
FuIminibusBi^ib .«u&^eddjibkl^illib- ;i afipi-i: -.? 
t&riufqueajdiafittit miiStiiijrttWU fi^qiea. gouT 
Mepete. trifulcoilamffieia^tdipdfe^^pir: i.^ifjLq ?iH 
Perpeftus hoc ti:^mitt€i3 fig0At^4»^tcr - ;:: t;TQftft 
Huraajre > & ieni tradere extrerao volo. r 
» I , '1 • •'"!*' 2'.'' ..'.'■.' ■ • 

: :r J070. DigugtiiAT^ ^vt^ Vfr£ 890« 
nc videietiA f«eliisxa)9tuiD»;l^4f9»»^JM^ 

iP. J077. .je«fi«rti}cKiitsaifveftraitv oe 
lenini onioiiirajKitQmc ,:/H^0bii pr« 

n9re: ech folenc ancIqiUt^iUQs.i^liiii^ 
jtt«(^ diVfeiibs^ftlifnQf ^(lit^re i at 
in iU« , ^uff?4 vikmhmii^ J^ QlHt^rr 
iBts ^ Sofillgtt : ^<^r«(fc«l|^f-T Mihi 
alterum, qu9^trMVOkM«KQ4ic«l|i 
(atisplaccc Grmovitii, 

2081. tS*£f< aiM ] Scd illa fulminea 
^naou^uapeme^lli tt^i montes Pe« 


4?» .1 
gances Diis~bellum indiccncps cong^r 
fto»»ll«lAH«iWftWfliCfant. v.j^f o. 

Herc. Fur. & Hac <>eF,j|*7;;. if'«5% 

108 j. ^» montihfU} feefa ^^^4| 

^ 'momibiu Ay/is, *^»f/^r/i*:'^;?| 

i93^Q8ff ifn<? 1 Scil. 4cr cr^. ,.,,;, ,^, 

lj4&fe.i TfifitifQl Fulmincqi^d^fcia-r 

dUr.«imlWft«»:«fflat. fijbtiU^ ur«^iv 

|fi|K|pg§!&.yid.^rc.Oet. mC.fW3» 

jo^o. Ho9 tranfimm. ] In quo filil 
conduntoi:. /ir;». Eg^um cremMdUfrJ &mlul fapdroiiiu^^eti ^ 

Nullumque leUl ixi^piw tmtneo peti4 .^ 

i^ternanoxpermaflCJftH&tcnebtwiaegat!^ ' 

Immenfa longts fcetera. i tiU Tttaiirqiiecor^ . . 105^ 
Sipe£ieTetd$/ifm^Ud6m€dsladd6:ma!n^ ^ 
Huhi: partaVetar^ftf ifr^ii« perdidermdl^kisy - 
Nifi fic dolei?e«?. Kteft!>!i 6dfti tnihti -■ / i , 
Nunc credo ; eii(Us|iotlt^£dem reddltKm& j:: 
Tbr^. (^id ItberimdtO^re^^^Qw^d&G-a 

C^tfos. T^j^^JI^Pidrutftpr^fidesteftorifcafi -. - 
ilrr. C^id<M)vigatei(^ Tb;r^«Scelere^pis poifiurrcel^ 
Atr. Scio quid qu^t^ ^ (cetere ^tatt^fxiAoleK 

Nec, quodil€faild^6a&fisri^ tangit^dapess.» J105 

Qupd non pabarif ; J^mlttc atitimi^ tj^ : . 
Iii#fcerefimit^iiifitk»>fi»tiiti^^ . 

£t adjuvante KbMOfr tnqtte^^jgpf^i» 

Similique letc^fteittiif^' > bOi 

Tuos putaftif; '^ 7^j}JytlKfiC4Sfc adertEQt dei: ^ 1 1 10 

Hts punienduijri tc(^^tradiuit tnea^ 

ii^PTe punlendam1ite9& trado tim; ^ > 1 -■ ^ 


i. •.: .j X » ■• <* r » 


.,^Q9i« Si mhil] Deus »«« bene^$ ninocum Ntc, I^iiuio: ^iumctitfm- 
maiA capitm nec uniitur ira» ex £pi- gdlef ? Gronovius, Cur non podns te« cafttw nec tangitur ira» ex £pi 
cur. & Protagorz raence. Famabim. 

le. i^emi '-'■' ' 

''■ ijbff, ^etu/j T}eitSm&6mm ind^ 

«ht>ci^re. j<fc»r- - i.:o I! 

. 1098.^ .^i/b/ ] Infuluuo confid^* 

l^fH? ' -Idetn. • -•' -•"' ' ' «^ 

iioi. Certox'] Q^os c\i non^tlM 
n(U. tuos efle',fihic«^o deiniis^So^cer 
fifc^dUhicbatTtn«i finc J<^. < Fidfikes^ 
Jdt^em hititfiBf & D^ ptifides 
Tindiq*rqa«piorufn hilcoriMf). 'iilbwL ' ) -^ i i iiw C^i^^ ^i nM|fiiaai-, «ct fiaris conjugales ^os adulcedo vio* 
im } IfMm -dmcoBfdf^d^ Oiis 
vid»MedlaiikVtl£.T» J&hmiMi». . 

iiof, iHtc^miq H^lavdoks 
fftad' has^ «bfts iA>|inpjEeds , ^oaai 
tfiqd inShit noif «ppo£jetii» .iteik 
H4uferit,taim^aflUt'] 'FiQf. .N)Mi jjimI 
mftmlm 1^41^1», xn^gddfeu Gxonov. 
' = xrol.- XjEHf»^'^-''l^os. 'J«iiii|rfnaj, 
iMtfHr] 'illgtopBrvioBiisiea ^usunciifr 

• tld^. ii^iMirlM«^}::Evibjflc!s, ni€ 
p(iH^siilt](liefl^knix»&iQs; f<te. 1 •• .'■ r. l-r AN» X. ANNMl SENECM 

*P H GE N I S S A, 

QJI # V U L « O 

*T H E B A I S. 

D R A M A t I S P E R S 6 N iC, 
. Ob d I p u.s,. .Antigohe. Nvkciiis* 

J O C A S T A. P O L Y M I C.ll $. 

ARGUMEKTUM. 

OtdifHs , fihtHuluubifciUufmm ( dtqiu wdeargumentum Oedifi) Mffieviflf 
€rutit « im exiHtim ^entaneum frefe&mr rnmektmr dfefitUm Antigenen, q$is 
fmtri vitmUs MtrMfettmffdmemfe vim efert » utqme mertu fufidinem defenmtp 

muUit * T) hanifu, ] Miia libem hu jiu for. 

JL tunafait , dc viols faiie qnam no- 

tabiles. Nam ut fabico cieli<;iis & gia» 

tiarummi viti fiego^npbus pundtisin 

caphimabii^, itapo/l paiillo iion le- 

vioribus iencenciis pcene- ad inSuos 

^]p6tasdl, lam longinqua vecuftas 

xvi bariMciefque fijperionim cempo- 

rum quum lioc onyiie trigaediacum 

cotpus mifenim hal>ucnt , hanc pr2 

caeteris unam prorfiis cxttnflAfbdt, ttt 

cum Comico loquar : dm^^d dttfX- 

pun^U choti,qua(i fuiflcnt nuUi ^ fupec 

hos magnapars intercepta : ne nohien 

qi]|.<lemtelidum : qaodreftat , paflim 

f«<bs mHiMnbasica dtfiHm^PKli * nt 

ctiam , qoocialiquanclointestum^ijt^ 

iiifinpe«einiou$ delidMteiiia leddide- 

clt; Ndbio qntt po£madJ»biceri^ tfiftac 

ihdbi^imUo dttild4mifcnu«»qiittm 

6c par TfaabtMini iik t9 

, dei». Papiaii MiiopMie, 

fliekmidtm profcrip(ib Q^yutt^ocem 

vewrtaii<hir, quiMnien ha£bin«ani. 

liitpflQCatpr « magiu mtiafdeeKpiAvit. 

ipir diimBtx ^ketuiffm^mp^dfimMi 

taMmiamhancfalani iofcij{»ionem 

hotumfiMi^ntotuiimavie amc i M ii* 

le codar FlarenBtiiiifi , . ealAque. |8c in 

frontei^abminis, abi'ampe9pfoltiiin> 

innmtKigeedix, AciiifrooteaofiiM 

Iwjasip/ius, deniqoe infammitim- 
nibus paginis , quibus continetur* pra^- 
hn, Vc ancem aTtoadum ehoro TreU' 
des 9 4 Tcachiniaium choto Sophoctis 
Trmchinimt ficlchoro Phcenidarum 
appeilavi^ neiflrum Pbeenijjkt , hoc 
quoque£iinpidif imicarioue , vakfe 
credibile ac mihi penicus perfuafum 
ell. Gtemt-^at, 

1 74«M.2 H9Bc6d>aUSenecc.onV 
niun),qu^ i magno iilo viro 6c (au(im 
(iiGete } Phiiofopho /criprst ad )ioii 
pervfnerLi&c, longii etceileaiiffiina, 
&aim Oedipo ejufdem quafi gemi- 
na : imo culiu & hiro"rc,fi principcih 
ciicfcum audimus , GcxcasfabuUs fu- 
per<k» ^ Stftimiu* Flefenti Thtibai- 
dem ffoigsD^im olim LaMne /^tum 
fcr\pfit» Uefoi^liyerrtbus, Gi scce Th«u 
baldnifcttpfeninr Anctmachusd^Mt* 
neleus iE^ensri; quoQim imluixtmm 
fuiileSUtiuiiiPaptntttmfufpicoci faoc 
AotimiKhoo0il«il di^iUotits* utcinif- 
que«nim cumof lapcelienditiir. BoOi- 
tifM^tfciam'* teftibus Ovidio ac I>ro# 
peccia, hocaigianMMHm tmAaiilcbhac 
tia]|0rdia' il<^r miilca. ea Jbiripidij 
)^h«oi|&S g^U^ Bfirim* H»:^ 
bulaefl perpauiiim «antioun •lUiiUs 
dti^erbii« inceiini^itumi Eft auce m co- 
tin» icholaBf com' drama , dtclawaf 
tottochava^re,-.Mcihapatidifiinr.a( 

i 4 VerC |. 
i69 L. ANNiBi Senec^ 

muitufrecihus vtdt » tMtUm hetmt. - Cujas interedfiim Etmlem & Peljn»' 
eem , vieiMe regiumdifer ytgetfeedfre « imfi^ meventeettmts » ineMffitm iMt^ 
rdtmater lee^^Minfmtism^rediteetf^ Dcfuni imyil^^uic cpgQediz ca^ia. 

ACTU-S PKl^MUS. 

Oe D f F U S^ A M T t G O -K^E. 

Oediftm ab inftituta mortf rfV9fatfer0ui^tf^eJili4tjintig9ueJtug 
fatria eitci, '^ •. * i 

^^^^P* ^^^S oeci p.arentis regimeti>ac ferslunicum 

Patris levamen ) gnata , quam tanti eft 
mihi ' . 

(penuiire vel fic j defere infauftuip patKcm. 
3n rcda quid defle<9:iB errantem gradum? 
iPermittelabi, meliusinvejiiamviam , 5 

.Quam quo^ro fQlust.qu?? me ab hac vitaextrabat». . i 
Et hoc nefandi capitb afpeftu levet . 
Cceluni atque tercf^* quantulun)ha<;.egiipiuui? 
Non video noicar confcium noftricdiem: 
Sed videor. hinc jam fol ve inha:rentem manum» . \^ 
Et patere coBCuni» qua voIet,ferrtpcdcnfi. 
3bo, ibo, qua prasrupta prptendit )uga 
^Meus Cithasron : qua peragrato ceier 
Per faxa monte jacuit A<^xpn, fuis» 

NOFI 

Verr.i. Aefefimuenm P^tritkrMk' 
^Miett, ] Quam pulae- c«tf«r feirtnt ic 
fi^ffiu foter , quafi <]iirecfi eflem « tn 
caacaviciniaappelUnciir?- }AQiiiohC' 
£ag eft Florens Chriftiaiit» -hanc f epe- 
ticionem (ibi non placere. j Aliis ele- 
'gansvidetur. dcinipiagereinHmiiie> 
•quiburiurccalpaca^- Fcaaiicttr jucUcio 
£no. Sed rcripiicao^bor; ^fifiiuni^ 
wn Laterit iewmeeui iSioapud Sopbo- 
aclem idem Qedipns ^r K«Ai^f# ad 
€Ham : Emein^ £ mS^ 't^^fgf 
'<eff6^tt)iiuf. drctteyiut, " 
- ^ 4; /tt re'^a quid tUfie^it ] Hip^ 
fMsLjj^. Jdre&afle&i.^m. Eruu^ 
WArij ^rrareiDalemera. ftttntAitu* 

7« C^fitifaffte^u} Herc, Rn^ia^Q. Pefuietr mt emues imfk adft&itfuifemi 
GranovlQCv > 

8.^MN«*teiii ] poafi dica»vpa». 
inliimydiiiliil iKxiuspiDfed mennsa 
folttm egceca n do roanti , drvic^epotT 
cendo :.:'aHm^piamv1s diei&/Gclefit 
rad coiifciitmxioii yideam rrid^ o- 
men; JUrMfiiix.'' 

f t * tdeumt } • Meum caed. • Itimm, 
I3V eithMPeu:'} Mo» propeTb^htt 
(iib nieo qnbndam*impedo,iw£,ib ^^ 
ego qnm prinnm nansdmieipafif^ 
cuseram* inf, mf. 105. I^raii- 
. 74. v^Am,} Ventoor in cernxm 
i Diaa^ , '^nam nudam vidiM , nnH 
rarai atooc i «aftibus fins derorann» 

3«- % I 'i ao^ P R ^B ir X s s «.' 'A&. I, i€^ 

Nova prasdacanibusi quaperobfcatumnemas»:^ - x^* 
Sil vamque opacae^vallis inftin^^^ dbo < •.;... ^ 

Egit forores m^tcry & gaudens nnki) ; * . ; ; . . ^ 

Vibrante fixumprswrulitthyrfiifcapBti .-.' 

VelquacucurEit-CorpiisinvifiuiitrJchehs • 
Zethi juvencus, quaper horre^tesrulMis 
Tauriferocisfanguisoftentat&gas.l • 
Viel qua alta inaria yertice immoifopremit 
Inoa rupes, qua-fpelus fugiens fuvrn) . * 
No vumque raciens,^ materiniiluit frea> 
Merfuragnatus»,^feque. ieUcesyqutbtis . . 
Fortuna meliov tambonas matresideditl . 
£(l alius iftjscnofter ip Olvis locqs, i^ . ?t 17'. Etit'\ AgavePentheimacerSc 
JlacchdB nUoni 4)0« PciKheaiaidircec* 
pferunc. id*m' QffM^iMj:F»rore^T 
i[d)icioprcduwtuli}m«(i?pa.cWs« f]ui 

Itam «cac£lius«. J^ftm; l t : .( ^. r ; f 

:.,!&. Ki^4«r# 3 Papm I^e^nl^ei pr^^ 
^wn ftcebaf hafi^Bpwnpifiis invola- 
yae. itUm. Thpfi^Mtulitfixum ] Vc 
l^iit(ni}si « ccj(a4kHV( vpc^s' Flpcencir 

.- 15* VelMtt yihitc»lfiKfVfiC9^S 
f& PhopniiT verf ■i2jtf& JP^nUl/^^ 
-A MJ. Z9%hi jttvei^imtl Apagp illam 
;2^l)i{ i^venmcm » ^m^ <ium per h&l- 
Jsoii;inumdef«n4H9t,Mic^4o^ii oden- 
4iilH oih)l:^i& t^Cniipiafmin' U abfur- 
j^a99« u| noQ^aUq^^fucq phlicum pof- 
iU tncorip lapiMH pQ^QKf^ Tiuuus 
ijBiic »^ DicQei\a)Ms^a«9.crajpic^ Cur 
ilgiwr /dabicamw;,r^n»fic« tZethiji^ 
ftwim^ ip^ ipriwJj,ipie"5en» vcae^ 
Jiafc. £ciiAfiioi»itti«ufr.C)^ROv.^io. 

. . %i^.Vei(p^'\ .ljfiiius.& lof Scalig. 

tlmop.veifun»pw;;yolo«c.poft duo- 

J^erjifB^ imm^h frif^ , Jnftjfuipni' 
^9ft ] Delcius fu(i>ip^^uc priorcm r : : pili 

4iim rupQciiiifioaiUflm^/Kif» /^ 
ceros nonvidec , quaccverfiu iicillo 
reponendus , quum alio loco moncis 
pi^iMri A^flDon , «Uetno^ I^fux)»» 8c 
ScaKg<];.cocam lenceQcianfitVili^Mpli 
piw4ctt99od«m ceji4c.' NiiRiw(9^ 
^npifi^he^imfclUgfbaiity ififdlfid4i% 
p,9jf^^ jGrqufficis^ik . ^m«6 ««I^KIH 
AamoOfl<uto|>fia([iipes ivie«e^aivq 
hab«ncAnhiii»;pr(mfr Mut^rrMp^i.J^ 
gcoduiiLi^mr : V'l ^ii44i/r«#M«M vn<» 

tlUfiifmmPifli{fif0*fi^ /ffMjv/«(f^,rVirgji4 
iiu^ »y:<s<N»sg^a /hm jl^e/K«rr4pS«diiJc 

60io]Lp^aimniam*.qua.^rli^«4< 
4 lell^alopf pCFCulic , ^c cj^ Q%fk9i 

tt\^tjii^fA\ia^m comparaCe^.^iimmi/^c^ 
iEuf i^^Ju^o , fed qued ^acchi mm> 
fmSott Ofi^i^oh^fiSiidtimiJceimfiiT 
-M>»f pfiri^ Mvn cum is L^j)|;(thgm.ip^ 
tucofcne^ ii^frfcciflec , : Ja9.|QU6, Mfiii^ 
cecc2 imminerec • eripuic ^tun mii^f 
iiiga^hanMoii. In Voflianaf rac ;/ii^ 
jxVnAjfja* Gfonovius. 
, jki» Merfwra] Me^ura.MeUce;;iam 
.;dium-fiiium feqii^. ^pMnf^im* r 
: :. : .^ Tnm hona* ] K^uat filios iqce^fb- 
cieb^iw,^ quedudnam ;&,mi.hi.<^^^'^*' 
^illec» uecvixiden fuc^i;ufp^ciqida» 

■WT^Wjfti^^JW '^TtWI , \j. .''.11 


170 L. AsvMi SfivncM 

Qui me rqK>fcit^ hniic petam ctirfa iacttos* 
Non hxfitabit gredtis# fauc omiu dncc 
Spoliatus ibo. qiitit moror fedes mea»? 
Mortem Citharroitredde» &;hofpkmiiimihi 

IUud meum reftitoe»Jiirexfpii€m fenexV 
Ubi debui infaos. rectpe fupplicium iretus 
Sempercruenteyfa^yeyxcudelisyferoxt. . . 
Cum occidis,& cum parcis. olim jamtuum 
£ft hoc cadaver. perage mandatum patris^ 
Jam & matris. animus geftit antiijuaexfequi 
3i^plicia. quid me» gnata, peftifero tenes 
Amore vindum ? quid tenes ? genitor vocat* 
Sequor, fequor. jamparce. fanguineumgcn 
Inugne regni Laius rapti furit. 
Etecceii»nesmambusinfeftispetitf *^ i^ 35 40 Fodit- |f9. St^Uf^ litf.«r«iCH)<^ MUft 

fi MNfM» pro iMMM lii«(wlftiittatfl6i 
IkeBaAasA TMiitO«dipo)iiSi «ItciM 
DoraoifattilliiQafe. AtSilriiKrQ^ 
^MirtttB RpdllluK 3 mile mUffmOBm:» 

S&Mnislfttt ifa dte liiitf^, mt^ 

MfcincMCitlHerM bk jdtatwftsi- 
ddtenfbnteni. Idpttiim^m;beciMe<> 
gibaeAiltigoiieftitf. Aiiyii^ ani ^ liM 
CkHtttottd^efait Utt bifitilti, MM^ 
IMiribilim. Idcocffiill ^etx|k>tie^ 
iMnr, ot^iter: nce Hrifltit dftdktts 
Cit&MFOfii , iiifi ^miltlllleftt <Mfllt 
ffle p etitan irt i. QwMilllcilitfiin«ii4« 
^tpepfinlni * doii^ apMoic fcc^efin^ 
fefiet^id PelyiMm. IMqtte vd WOK 
ibre moiUM olim i^janmmi M tieddi 
^oihilat. Cron^vim, 

• j f^ Oli» «fr>j/ir , & tumfntftki ) 
Medea : CMnftvh & cum fanU v tk 
Mijito mMt$m. Id^* Vt A^bsMia, 
Penchea , Dircen aiiofoue in Ofgii». 
-famahitu. Vt miht ctti tuih iif&nti 
multo hieltus moriitiidet. Ideim 

5tfi Prttfi^i] Oiim qiitdem pmltis 
4e^aincidio admoQili oca^uio^ (edSi |aii& tinal#, ^idUiiittMi inywM 
tirpodtdcr iMAMD* Ate»- 

.38. l%/f y »» < >iw/3 Qui mttotiinai 
inWtamaoetecail^/iM» CmtpAi 
iBQtaiHis» cjiMtili^ cniwi JCT^Biiodiii 
teneri^Vifii^ t» Ski mcwi Mnt 
iicqaeat. TO i gw tfclinoit nwiclleitf 
|vns. w^tj w wB mMrfm gn mic yQmt 
qttia Invitmm ^firvait iikmfitei^m 
«lOiirf/iiil^filfHiiFalJb^i^^ €»ir, 

j^ f^MZftOi^^^C^il ine, mftii» 
« ra|ltfi»'1ttM«iie ilfai «oUiflM ft 
ifhiitjf^f; tieadiAds «MHaiii Infiiiicv 
ihorieodiptMdiMtM? OiiidffifMiiiib 
fitlt^uoqiiMyiCitit<iicdct» fili«fiM». 
comlmcii&fellEiiftyiriids t;Sep«!^ 
i>es nvuittm metiA ; Hafieais^ittMii». 
jfHahx ,exkitiMi4ise«nhcf^s nsk 
vdlt , nonllriyiti^tilutftiMindttiQfi 
ficimcti, ueaifibWfifiani^ainviMii 
procittccc} • vtwn&i ^itnNn-min' prem 
beat, Ac.teneacin vitiinvimm» 19t^, 
&^Y9i^ V Mciic &<*Iii)tti iime t)td« 
itis, cttftts ilfiilffitfn^t pliaiiiafijf jMfdilb 
rideiequefldecttn t^triiAim* ' 

40. s^inff Mm ^ Anifrpcc fl i g i i i» 
nemrapt. tiiemk 

4)^. /ii4«ic/.}'Iv«iifofc#ecMdk.U 

43» Gn^" P K ofi u d % s jr: Afitl. 
Fpdicque vnlciisb 'gbaca^ gentCQrem Yides? 
Ego video. candem fpiricum iimtiicuqi exfpue» 
Derercoraniniivforcissnparcemcui& . • 
Omiccepcenas languidasloiigxmQfa?^!!: :. . 
Morcemquecocainyeeipe^ quidft^nbtbiho? • 171 4S 4). GnMs,1 Nonni,tn]i4t>o$Ha 
Katrem meam vides ? Cerceego.' llle 
«nimucveif. 3^. genftoremvideteper 
phanufiam yidecui:^ ; ^SPfspi^f .^ yi<* 
^^rini tandem tep.riva, quempa- 
cerrepecit. Farnabiuif, '•' ' 

44. TandemJjnritMmlQznltVRV^' 
fille « qui impecium 9c inflicucam 
mprtem detre^as , fcktistifpaftem 
6ib, fc. oculost» nvtridaici eaoggiif rg & 
taiKkoir>ki'totum mc.d^£e(Cf JM^* 
Sfirthtm' tnimicHm exfue ,. X>efirfor 
nnime^ 3 Lipfiiiis 'luec i^ Cotidiitfiw 
^ legendamonueracfublata •nAei^ 
\S7««iV/Mfrpoflexiitf. Delrius concra 
^iihiFr^daSc». nafti hii vetbS^riitibtam 
f.MN^ItitiHt:, ut bdiiim^jMxtuir^ikin ad 
Ih^ffMiA irtdite Qedi^umi >ft(]ueipi. 
■idin ^datt6pLtt4 > SublbMlflti^ttftusc 
pHoraXi)! < Hob Miiitil<tttll»!«^cattU 

-flbIle<2U{Oedipuml^i i^ftvimf, 

'^ai''r«p«lguto pUfli&i iU^tt^^^iftittrc 

fcemiiiiiuH^i €ki» JOikfii^Wmtgmi 

^ptd ftdiamadvvrtifll^l^tittm, ^ 

i^nid^^ti(^tUftlli^iicaaAo«*ti»m«- 

lius concozeric. Fie«l fo/ve^ ^^(Bl 

;^agiiluihiilud punJH coltvjtt liiis-i^ul. 

luspoAunlMit nHr«irtMBIbe:CI$li»{^ 

cem Oedit)am. mti itUft^rm fiBi 

vifbfti imagiftarar, ui^tetyMilHilre fe 

deHnat, fed uinim agit ^ «ffft i^ftMd 

•molffeiidlim^lHniulec f «t4ath v^ & 

pofcendsid La|iargumknl^' fR9d|jl9^ 

iM OA^It HQfenttna(etiprufa>^m. 

^ntrv ptfintphtg jpiritmHntmi^mHk' 
m^. 'Ic inTroadi^af { WH^Mia^' 
'iitt}»}pumHtith9um. StitA^Mmi 
MHttm tMil iMn*fiil*a^ue aniiliittrt- 
^erfum. 'ScHb^: faniiiiitjfi^iMh^Hf- 
IffHtMtf^ t»ghti , l»y#^wttW»«». •» «t 
#fl^<(tHN^ * aj|«^<|itliWI»iv noil«l^ nam , fed fifle , <}ui animo mocem non 
ge(IeTi( , :d^'e!cis iM{^tBiii deftftUtfcift 
Hinci p«iUQ{#iitef tuimtt ge/h$ftia^ 
quaexp^ia SuppUctA Ecimra: hsru 
etiamnuTrimiyi tUt attimie hafet ,^idm 
recuJkitttmmivntmiiri^X^^wtith^ti^ 
jus auifni fe d^ercoiem hic 9ppcll«% 
at- illic ^iutfo p6fl *:' " audiai veruihl 

Oedif^: 'Mii^ierkfllf\itmin444^iii4 
tna j^i«wifj!>^,iyf)?i. Pr«bui(jc e^^^ 
aiiimi ,'qUem Cc (fef^tmlle figtirftcat^ci' 
. midfeetu^ndo.^ 'AgusSfii:^ mi^0oA 
perit Sutius Ub. 8. Thebaidos : iUiar- 
tm fiagilemque hunc cerfrit ufum D« • 
}grmemMmi^<hatubyi\m^ 

4^. Itmtim iiii|wAr imgm tkmitr^ 
Gtotinrrifcripfeyatf ^iftaiyili>: . Omitm 
pttttdJaHgmiim^Mgmimrm. tibtitoi- t 
' 47. 4MNrr»M^/ff^taipih^glMli«<» 
coribus. Famaifim. -I^mdfi gmo a ii m. 
i^ii «ni«r> Mhetna tii^^pdi- 
ftlndioi» M^cRarse.^iMJi^jit^ pmiMH 
■j^etedvij»^ httfcaftivquarayati iw tt rai K 
iSSdiciUiltmts-Mdii i^4 pont mfll 
pc«moriiia'« ieih)iiaiiiipaitem i4frmk 
fegUi*. ccaiH»? '^ infti :: ^4^Mmi6i 
dah «eejuii^ffifdin^ vitfiK^ inft» 
-NetmiYidmi^if^*' mitmhifmim' kU^ 
^kd fM^i^^ktnim (td(U {daeuenc 
^tc.'H0il¥^9 i.:i^:«^d* Oastmq 
pro /?e«iMiti»cvtr4tii&if^i»8r€nnwi> 
iinttsln mC^msmwck ytdmiitie.' flo^ 
ctocina»hkfaiiMttti|n^aat. ^^mmfi^ 
tetamrecipe admitttipdd Jfegnit jNJim 
Vnde&t^nrrlMbtc^iMMdMateLeflrian. 
tiqail[ittiaiiii-fpilli!)U(.'' JktijfitemiS^ 

fU-fk4mpt¥mimmmmi m^Mh, vfw^ 
mtiU dieeHit v ■^fdfieimi^HtJmt^cfi^ 
fimt^ p^Mnimmm^ >tdidmitt ^ 

mepifmilt. 'PJMnii^ 7i«v:4J^, dt^ind^ 
titmc¥iendi4^ fUifiM^imdidmi^^lt 

50. Vir* .J •^*-» * • * 17» .:E. -Annjei SBrN«-c« 

Quid yivo ? nuliitm £tcere j^mfofffjm&dm^ . : ? « \ 
PofTumiiitfen ipQBdiiioydifcecib^pdtir;^ • . ' /i 
ipifcede» virgo. timeopDftmatDeiDoaiiiia^ ^x :*: .:*$tf 
^iiri^. Vis nuiiaik.gfiimQr^ atua hoflraiiiiiaiiitps *. .^: ^» 
Corpore rsioivet* ^Bfcmome^oisQiteiDtibL 
firi^iet umquam. Labdaci claram domum^ 
Opaterita^lmtt re^agermani peiraflej^- 
p^$ rumtxia magnipatris regno m^^ ejEk 
Pateripfe. «011 hwtK auferet frater mihi, 
X&b^na raptp ftg^ptra qui reghb t^faetj 
Kon hunc£d>cerya»aherArgoiicas agcnd^ 
Non (irevulfp Jpppfter muhdo tonet^ 
Kiediumq4ienoftffOis fuimenin n^anis cadat, 
Manumhaot^^nfTiittam. prdhib^as^^ ,; 

Regam abiiiieated»i:.dirigam invkr gradiia];* 1 : j( j jSo inckm uttmmms iS mm ik hi t. •. 
f 5: Lakttn ^-A^iiniJlMaOiifQ» ci •!.jf4. G«ff»Mv»| Fr«FiC9fiietPol]tiii- 

pau Ou&iBumtfisikhMitftmm .- i»ni* 
tcnifitf^ffMx : icieoiiafot i^«rUI«>MC 
9Msfiimms: ^o<iittcle:cc(f{!aim.Sed 
finnilciis : ]^Mrsfimm^jfi^§m fsmf^ 
ficdbeigiair : Aini MMfRS^ ^<tMv c 
ngm miMsfii-ifisimM^ffi^.vyiQmffiii 
ioi^iaiii patti» regHwn[ i ii yw i«H:fer» 
MO iiy'iidMtkuittk»'mmnj(mm^n90 
fMurteni mihi celin^m » opoaec^ ip- 
ItimficiDpepa^tcm* ^4«#q»Mf>. v 
• < 5^.. FmMn] teQck» > ^ rcigiyim 
coQua-fcEiiasif^rftt^^atffHiiiiQm: oc» 

. f7. r.&tf^4M;o^rf ^.litAnonnemo: 
£c60cle5 * & vid^(i^,^(l£cttiiiocias 
^ocasdare: aiiiKkfjKutHiQr^ucpwent 
4n pQlysi€c^llu4ii»#MP\' «.Septimiam 

^ceotcm Ci|Eiii;ia4Hm) pMOgic ., , qui 
laboremulboiiumte! 9d>iaiic fabu- 
iamnota«ii9LfC«£HMi»&«ppeUac. Sed 
i»oa9&«(ipt«a(ai4viCiip^ .iM^iua^ inuiii*4ceKaHi<iaMiii& tittdititiiQ^Lis 
a rt a rwrt i ipi ■< AfnigoiUBi^Miim^ 
lNM»iiQ«pJitt:lii4eri a4iHv;|ifuJ^)n' 
4:cf& <i ii pa ri itaT glfyii v w ^(laoi <ic»» 
M Tt9^^^iuBt^lvsm(i^fmjikpA 

1!iiltll!o«Cii94l& •^edus ij|9fi4t.£(^ 
<i«gkrilto ^^qucmoiH FoiyiiHccDi) 
(Acgivictf^^dide^ dn^dile, M-^^^iiQnf 
i^«ik«^<kp»u]¥0care &:iiicj8califii 

iuis <»aiie:Laf»ii ^. !(kn),:.'v<^«ril 
:ppIyiMcw^¥erciitimi dvmi^ jg^ciiiii 
-A4faAl.rqg^f.Argivonim coliFff^.^ 
.twii». fyim^itf» . . . 1 » iL.-. . . ., 

ffim^y Lip^s eAioacaii^;.ii|»«M9|i 

f^HHh Vufle f loren» •oAnruiS.iAa 

qt«i^^ mf^*p,t^ rtptmi A i.4»v^i9h 

>t^m9tidUig4mm^mfmm»Q^ 

^eiipt quicMiii X^i^u : , ft4f Wtfla4- 
«Ais m^rito confitmat qnoc^eMii !¥)- 

m Cqm^mi» { dhifAm-imm.x^ Autmm 

't -> P H o^.N. :i ^ $ Ar /.Aia.I. 17J 

In plada tendis ? vadQ* prsrupta expetis ? * 'i\. \ 

Duce me: duobus. o^ipnis eligitur vsax. . . ^ ^^ 

Perire{inemefiQiipQties;mecaiKi:poi<ls;f : • - i.i ;i 

Hcic altarupe^^r4w<fiirgit jugo, r:r.;.. : . i „« 

Spe&atquelongefp^tiaiub^e^Qtaiiis^*:!: . . t. ' 

Yjshancpetamiis^J-iwdusiheifip^ndftifilox;). . • 

HeicfciiTateUu^favi/cibuscuptiskiAU' ^ .7O 
Vis hancpetaiQi^?, b^cr^pa3^$drre$s.€acttt9! 

PartefquelapfimQiitisexerasrotat» ': . S 

Inhuncruai|i^>4ui^pnor>quovis9eo;. . i 
Npn deprecor, .non-bortor. pxtingui cupiS) 

V otumqae, gcniitor» ma^dmum iQQrs eft tibi? .75 

Simorefis>)siptecedos fivivis^fequQr^ . 7 

Sed fle^e mentem^ pe<5lus antiquum jdvQca^ ' r . . . . ' 
Vi(5tarque magno robpre asrum^as dpma. 

ReG- 

tirrd , proprie ip{a ruperficies, si ceren- 
do : tei7«i « fncerior & penitior pari^ 
<qax arbotuiii radices finu fub fbvet dc 
aoipledlitur, juxtaquoCian). Dtlriii^ 
71. ' Rafa:( ] Proprium rbrrentis 
epithttdm. Lacrfctius& Virgilius fli»- 
vidsrapace^dizenint. Delntit, Tvr 
reitrl Torrtfis , inquii Feftiis , ligmfi^- 
cac nayiUi^ fabitis imbiibils coticitii.^ 
tum, qufaUoqulniicciracibusexarelV. 
(^u Grarce» tefte I. C. iltitat xfii^ 
yB(^*^p^l I. D.deflumin. tderru ' 
74. jUvn ^efiffcor , ] In utruraliil? 
parara; non dxflu^deb.. FarnafHus, 

78. yi^afqU^magftopeSere} O W*- 
¥»/ ubique iniquus Virido(!ino Cdti- 
cb. hic taiidem apptfilare hdminem fii- 
ftinet. Difplicuit metito Lipfio poh 
pe^Ht pn(!cedenti verlb nomjnaciimy 
turfus hic pofltUm ftSiro. in MC Au- 
nifefte Riifle ait aliam vbcem.qqa nxiii 
fubje£tum p€^9rt. qOaetit . numquid 
ei fvxtdiroBore? Oppilgnat hot Floreris 
inftlidterDelffoftcando, &rtWldfc 
riihilo Vep^titimi vocabulUtti plicaiff, 
tcct «C Grutems difplicete ^\<^vfi 
, itfi3ttiO&emf^tiit,icd,4bfli, in<]piiiE', mkmtentefn* Stadm.idem. Flor. fnt- 
miftitai^etd; noAexjfetk* Grojiqvius. 
^4* ^if^utiiefi.Dueeduobut,'}^^' 
MlSpflus: Di»ce[rf^»du6ltit,Sedhon 
cAtie^dle i qubvii -mttre'; qaod in 
iori|>co app^tuir. Itadme t^gax amicus 
efosV <e unius lirer« additiohe Sc inrer- 
pundoztimtran^iitione (quaflnon 
feciilecidemLipiias) reddere aithzc 
<claciora : ^uevk ntere Ducenoe. Dm- 
hus, AtScaligerr dwotw t«rr«f0. Duc 
^ebeebm, enmiieliptiir w, Quisnon 
fiilrctQr >Due Uuebur],Qx^\xczt , eK- 
ge e dtiobus , fivern praed^ps ,• five In 
plana, omnis via'mihieligitUr. Qins 
ica loqaktir? niii umam iaptompcu 
haboicAiiftigone, erquaOMipuspla- 
numaarpriecei^sfor^tedueeret. Kede 
ft habec, quod nanc editiir d conjedu- 
«a Lip(ii', tocimiqii^Cxftatvn Finifco : 
^UMvuutere Duee me. duetuft&c. Dtk^ 
ktu auretn indefiniram pro nobis aiit 
-Mivtt dii«»bas vel ambobof Senecam 
dicete fokre adPh!Ioftj^hnim«naejus 
«otavimus. Ukm. 

- 7b. TeUui'] ReatusrteHCftfmi-di- 
xitnouadshiliiQff profoiidit|ti..d«m tti 174 i JL' A>rwAf "TE^Klci 

Refifte) tadtisin .malts yinci mori eft . '- • ' ; *; 
Oedif. UnJein ttefanda fpecimefiegiregiikn domd?^ 
Und^ ifta generi virgadiffimilii' fuo> - • • '- -^ ; 
Fortuna,credii^?iiHqtaseftexmefiti$? ' ^- 

Nonedet unquam (kttja bene n6?t m€«) ' / 

Nifiutnoceret* ipfafeinlegesHovas; - \ 
Natura verte^ regeret in fbntem cttas 85 

R^volutus undas amiii8^& nodem affer^ 
Phoebea lampas^ Hefp^rus faciet diemb 
Ut ad miferias aliquid accedat meis; ' ' 
Piiquoqueeriams. titiitaOedtpodeeftfalns» 
Non efle falvum« liceat uicifci patrem * ' 90 

^lihuc inuitum. deztraquidceiTasiners 
Exigere poenas ? quidquid exadum eft adhttc> 
Matridedifti* mittegeiutorismsamm, 
Animofa virgo» funus extendis meum> m r§Un « meiiun coQje^an^iim j ad- 
taictani : <]Ui$ cnim id prarnabitger- 
mahuiQ ? pr«iUl>|t Wr c^um^ t codcx 
;Ecrurcu$,^i iiQeamHgi^Uce : Ki^4(/^ 

Flor. 7«fif » tn mAiif vi»/cf n^riiJL $o- 
phocics in Oe4ipo CqIppcq : il/^i, 

So* T^ffif] Vnact^txpienuis^ 

&|. JVfjf] Quod&pcilKmortem 
ibseamrcmoraiido. /^tfiv!* /£/!»] Om* 
Aiaprppofleraficnc; ^ (^uodomoliim 
maximc natora: concrarium eft, cop 
ipfequoqucpiusero, ac miieriornoi 
icnocenpor. ldim,_ 

$7. PbabcM} V}\Q:hus,$o\, Xdem. 

$9. VmcaOediptds^fiiHt;} S'K 
fc FlQrcnciQos. Mirifice vero hic ^o- 
rcnti iatisfecit a^mulus. ' Verba hujus 
.4d verfum' 8i* Flotcns fic :, Fortiuif 
(crfdifi') Mli^uit efi (t^cmepim: noh 
malc. £c mox optimc ; unic4 Oedipo 
' pAfi^^* ^o^ GrzcQpro()u.^an;edia, 
m (pftea verfii } 1 i, Hoc 3uumlcs&* »<i Lon- 

rem , miraEor ilium iiipreni Gsxtam 
vpcabulum Ocdifuf media proijafia 
poneodi* .XiUpidp Flpcqntem : vfkA 
apadcumcaieinvcnio. SedadF.ji)» 
Um Otdiptu*^ii4i MfXM Gc«CQ <M* 
nocac) Oi^jfm^imaudt uldoMm fiylh^ 
b^»eilcnimO#4fviif VideqiiiBi 
diligcn^ fiicnc , qni ua hom Vtado* 
ano Cricicp cocie» cxpcobcic; Uk 
vcii'. ^i}. vocabuhun 0§4ifm Rlcimi 
produ£bi Gracco moK poTuiiit Stae- 
camioibir; hijc qoafi media produ- 
S^ verfuS^ j$C 3<)» ucto^ vidaco 
ppBi rcriKuin ab iV^q^i^QmJU^ vinim» 
qac pfxito. Q2|io Q( ^ v^rfimi ii}. 
Gczc4 jBcrf^inationc iikimam H pciH 
Micimamj^todi^xi/ietepccic^ Qa|Ofii«- 
(lp>obooc,|iieta4c}aiam? SpondbtM 
ig^cur pcp lamboi ii dii(pii(«c. pofiafc 
Gr»i»»v«y« 

^2. J^md^iid} £rui ocnlpt/BXplA- 
mrus icelvs in nmycn>,<yMroailityj»« 
ccbac.mQis* * £tr iirt f »j | n> 

$4. FMniMl Qui i^m dudummoc^ 
eqas,ium'*' IlU^nim dit mftnsmtri» 
tur qwftH^* Um^ 

07. /r#- »75 
95 P B OB K I S S A. 'A&.L 

Longafque viV i ducis exequias patris. 
Aliquando terra corpus invifum rege. * 
Peccas honefta menee. pietatem voiras^ 
Patrem inrepultucii trahere. qui cogit mori 
Nolehtcnb in atquo eftyquique properantem inipedir. 
Occidere eft> vetare cupientem morii loo 

Nec tamen in aequo eft. alterum gravius reor* 
Malo iinperari> quam eripi mortem mibi» 
iDefiftre coepto, virgo. jus vitac ac necis 
Meas pehes me eft. regna deferui libenSy 
Regnum mei retineo. fi fida es coraes; 
Enlem parenti trade; fed notum tiece 
£n(em paterna. tradis ? an gnati tenent 
Cum regno &iilum ? faciet, ubicuttique eft^ opus. 
Ibi Cit. relinquo. gnatus hunc habeat meus, 
Seduterque. flaramais potius & vaftuin aggerem iio 
Compone. inalto^ipiemeimmittamrogos. 
£re Aam ad ignes funebrem efcendtei ftruem^ 

Peauf- X05 97- M^fi^^ Dcinifla^.offxdafii 
cffisvdis. fdnoMtit. .- 

101. Ntetammmdfi^jgfiM] ^ue 
pecQtt. Invittim f^firvmidem fiek 
Hcidtmiu Idcm. Arceafius&Dsuiitl 
lUiQxamk Senecam dicete , pliis pcc- 
careeumqiHinVidwi eccicfac, quam 

3uitiolenccni UtvHz comta Betaac- 
inus , hnac quam rilftn^eccare g»- 
ihmi cu|oifeDcendamiequor. loqui- 
tui eBtin OedtpuSfCui ihois ecat opta- 
liflin», Dilnm. sMunom^ Ycno- 
kmemco^quisvivere. FrnnMm. 
104. Mtepm'^ Thflbaiia^eztexna, 
aiiorum* Idtm^ 

xof. RtffmmwuifmHnn,'^ Aoimi 
CcvolnDtacis me«. idfm^ Scoicum. 
nam luKiedamhiilKNnuiifcopfium 
ceoftbat* pcscccammiim&voluota- 
tem ; memhra , corpus ^- vicam alieoa 
c^pcQcfiiSA ^oa de le&impeciorui, 
pulchecctma Epi^cusapudAcciaoum 
lib. c.cap. &9* & cap* £!• ()c UU )• 
cap.ulc« Delrim. lOtf. JtMmm Mff# ] Qap pancoi 
iaitimiOGcidi. FmmUmif» 

lot. Fktiet, uldemmqmeft,reeit.l 
Ploc ek^icc : jftcMC ^ «Mm^^ 
epm* gtcnim efm imfrrirmi elt effi- 
clum, am «lod cojuilqBepiecibnam vd 
naciicam acQcc, inwcaro^ putcm. 
Fhuttts Mofte&ac^ ft. s.. iie. i> Venme 
id vidmdmn efk , idviri deSHeft efm* 
Pietidok) Ci. fc. 2. Jli^tf, eejm^ : kec 
eemm^efm, Gcobevisfl. 

1 1%» Ere^am sd -ignes } Vecliis dc 
Gcuced fentcotia fiipervacuus : ncc 
nacffliaiflc cjos Scholiafien veccfair* 
fic quia jmn immi&sic & in cogos, 
quocnodio nttne dicece , feadCccnfii^' 
tum fiiadbcem fttoem? Floicncinnsi 
Hefwbe M igmt fmetrre- efiemUm 
Jhmm, Ifl pcima vooe aUquid moiv- 
ftcieft. Aa^bnot Ertfsm. Gcfxenon 
dcdecet hoc caBCum. Ocdipo : refe$ 
meertm «« , BmmU finili triihfiriii^ 
temtam iter. Sic viderac: Erefmmml 
iff€9 1 fumhtmefietidmiefniem. Im* 

ntictaai $j4 L#*Ann^i Sekscji 

Pectufque rolvam4uFiitii^ & mcUieri^ diho 
Hoc quidquid inm^ylvit. ufad Cxyum eft inare? 
DuCfUbi (it altis prx>rucumfaxisi jttgmD» . . 115 

Ubi torta rapidiis diu:iit Ifmends v^a: ' • 
PlicrubLfera? fiiit} ubi fretum^.ubipEfieeps JiOicaA» . 
^duxes. illucire.inQaturoplacft^: ... 
UbifeditaltarupefemiferodolQSi i r - ; .« 

Sphinx ore iv^^^eos. ' dirige huc giceiTus ^daisb . 1 zo 
Heic (ifte patrei». diranefedies.vacet, 
Monftrumreponemajus. hocfaxuipinfidens .^. . 
Obfcura noftrae verba fortuna: Ipq.uar9 
Qu2 nemo fol vat.. quifquis Afiy ri6 loca 

Pof^ inittamnife,iiiquit,incogos: fialiter 
non pofero aB csciutem, ercpam,&c. 
Cnt»vim» f 

IZ5. Prdruhan fkxujunm,'} Flo- 
ftnt. frortUiim, Tacinu Iib. i. anhai 
•Iwfrwrutu mh&ru ddflioine* Lifo. i u 
frtrutu terra mtti t m dnmau. Iilcm. 

X 16, Vhittrva rMfnkus^LlpGus raa- 
lit ^rtd, ^e Mif t0r%»u Quod proba- 
cedebehantefi^ (^um^ii^ir Gtuie- 
ni9,qui contexttii iflfehint,MftAAt ilfe 
ttkcUus frnfijm daie: namaliud ttt-t^r- 
vtrhdtunmct «w^^ittMfV, Afiud 
cfitmMvadaflimoramdiceie. Nm^o 
Heniqueficiocuauefts ne^ponric: 
JDifietiam ttrmgtruvmUr^mrmgtrm 
«1M/4W pugnemus dici pofie. Voflunos 
jnelior « cmM. Sufpicatr poifis: Vii 
msrvu rufidus. Ovidius ! JPlumiuM^ 
chlitjuitcinxitdeelimurifii» Idem. 

it^*Stmiftr9d»l%i Sfiux §re ne- 
:0ens. ^ Non renticaudorpaitamiiO- 
^ninis « partimfetir vulcvfuifle Sphin. 
^em, fecusatque catteri rnidQntiotum 
'«9f;^TO»>tf9«Mi(^ViubaiiK^: icdeft 
J)y|xiilagc & omnibus.Paidv'3c huic 
lauaorifrequentifltma^vceMi S-femi- 
-firu\SfiuK deles er» m&enu Vt cen- 
.iaurix)Uoquc.& Tiitonels &monftta 
^Va£moA\ fnmfetu dicuniixr. . Hippo- 
■Ifto.s/ iUe remiet utte,Mepfifiu. f^ 
iMuti ybi aliimuK i ane I>aRbli'Athe- 
•nifaiis» Qgis eft ig^ainaiiOTiilf v q^ . ihuxit labyrinthum , quam Dxdalus f 
Immd iUe arteMeffifiafeteux didnir, 
qoafieflct , •!» Meffefius utiufeimt» 
hoc eft « ipfe Dzdilns Atliciucnfift 
idem. 

• xo. SfiiiiueemueSeus.^^yiQnSBEBBik 
fadeyir^nts , corpote volucris» pcdi» 
bus leonis , quod in monte Sphinda 
pfope Thebas refidensviacoribastct- 
fDrerai', necH^tnrutn finertt , pniif> 
quam amigma ab eopcopofinmiqois 
folf^t. Sdlkec qnodnam animal 
maneqnadnipcs ,incridiebipcs.»ve» 
iperMripct cfiei. QuodOedipastao- 
demde hominis inCmiia. ia yic i i uii e , 
fenio intdtptccaios Sphin^pcfnicicmb 
-fibi locaftam cnm impcdo Tbcbano 
fizmtum ( locaftz fiatic Cieootc 
pioponeote )' 'oifit. tn£uia aotcm 
Spl:ingb EUwla , vU mooftnm fbi£> 
fe exdl^£riNifai,v(£iiiantiinaniiiiiP 
fk maniim,4)iuBcamdaceeficmqu»> 
dam^imiUcic Bosotic moniemoccu- 
pafiet,abOedipodeletaefl: «r/deni- 
quc Aotbam fim filiam U4i edodam 
i paire oracniata defiicccffiaBiefib6- 
■lum , .qaod ubii Oedipus fotvifletilla 
eieOa^Ocdip^regmii» debitum oadi- 
vam^ pjtmuhiuti 

lu^» Aflyriu } Cadmo. cz AiSfna 
advenx , mi^qoaBfiramfoiaramEa- 
ropam obAge^fOcefaizc , ^iuxiiicara 
lege. Idem* P H OE K X S S jB/ A&I. 

Poffefftx regi fcindis^ & Cadqai oiemus 
Serpente notum , (acra quoDirce latet^ 
Supplex.adod:asii]mrqui$ Eurotam bibis» 
Spartenque fratre nobilem gemiuo colis»' 
Qut^cumque Elin & Parnaron,& Boiotios 
Colonus agros liberis tondes foli; 
Advertementems f«vaThebarumIues 
Lu&iiica coecis verba committens modis, 
Quid (imile pofuit ? quid ^m inextricabile? 
Avi gener, patrifque rivalis fui, 177 IJO 115. «SViWkt.I Arandoftcas. Pkrf^. 

1X6, Serpentt rwtMn y ] Allinunc 
Hercul. Fuc. vecf. 391. ubi Cadnius in 
ferpeiicem verfus cticicuc tUyriit ptr- 
inenfusJHid, SefLnetnpe li/^ruu Hic 
Tcco inceiligicuc ferpens , «juem focio- 
tiitti raorum incerfcdloreni poni vic ipfe 
Cadmus. Ovi Jius inicio certii mecam. 
Gr»n0viut, Saers^ OccuJca, vel di- 
vina. hoc foncibus Piloperc. lib. i. 
cleg. 18. & alii tribuimr. Delrius, 
Dirc€ 3 Dircen Lycus rex Thebaruni 
Anciopareptidiataduzic, quzAncio- 
pdm k love inSacyrumconverrogra- 
vidam in vincuiaconjecic , qiiibus illa 
comxniieracioacexticaih Cichaeronem 
confiigit^ ubi Amphioaa & Zechum 
peperic , qui aduhi Lyaim inccrfcce- 
Tunc lc DicccnuuiocuArtaudisalUga- 
tam per fences capcarunt ^ quz undem 
in fbncerh cdn/ecfa ed. fainuibius, 

X17. Suhpitx 4d Mrat "] Quodpo* 
riflimumefcin felicifliraaemendacio* 
Bc Riicger(iaoa , per^picue in optimo 
codice viHcur : nenipc Suppitx adtr^i 
9c Sluiqm Elin & ParHajH^, Itaque 
fine fcrupulp lic rcfUcuimus. S4crm 
fuDirctldfit videturferripoile^ ue 
iiuelligatut iQftacra&umbcoia par- 
rc aqwft ejaculari. Tencabac Rqcger- 
lius : pwrA^uod Dirci luvaf, Non ma- 
le. Podes eciam, qutfcMttt, id cft, fca- 
turic. Floc. eciam, £ur»t4m, Gconov. 
kuratdH} Fluv. ptopt Lacedansofia^ tratcr 

iii, SpsrienftifiatretMltm}(i^'* 
ftote&PoUuce. Idetft, 

vi^, Pamafin,'\ Montem Phoci- 
dos. Idtm. 

I jp. Ttndesfilii } Hanc vocein La-» 

cini ttalarioneadagros ccaxemuc.ncut 

apud Vlrgilfum & Ovidiura vldete til; 

Grascos fecati; qui »»ipttooti hominlH 

bus modo auc pecoribus, fed & civica* 

cibus, arbori bus, frncicibus ac agris ae* 

commodatuiK. Pindaruspuamiongf 

ah'a4n re : &« ?^Z*^' xMptv fnjftdn^ 

i^ecirviMf. Delriui. " . * ' 

13C. Sava ] An Sphinz ipfa tam 

oblcunim xnigrfu propofuit quam 

hocmeameft. Faruahutsi 

■ iJ4« Aviffner,-] Hxc pedipi nu- 

pciisconipceunc; duriut tamtndicitur 

patrUmertuirivaiu^taxMh. Simileeft 

iilud in matmorc Icalico. H e R 3 1<* 

^LV» HIC |AG£0,MECUM MA- 
'RlfI.I.A Q^IESCIT » (lyA 
SOROR £T CENITRIX, Q^JR, 
MIHI flPOMSA FUIT. VERA 
NEGAS, FRONTEMQJ7E TRA« 
HIS, ANIOMATA SVHYH^ 

ci$ Credis? stjnt pyTHio 

VERA MAOIS TRIPODE. M^R 
PAT£R e' MATA OENUIT» 
MIHI JVNOITUR Il.I*A| SlQ 
50R0R ET CONJUX , SIC 
FUIT |LI,A PARENS. Delriut^ 
Patrif^rivaiUfui: 1 Kttld;^nw 
eft hauddifpatiUiapudLucaniun , ubi 
lulia in fbninis «d tompciam lib. y 
M " iy}i L.^AnNjKI SSNECiK 

Frater ruorum liberum> & firatrum parens; 135 

Uno ayia partu liberps peperit viro» 

Ac (ibi nepotes. monftra qiiis tanta explicet? 

Ego ipfe) vidae fpofia qui Sphingis tuli> 

Hxretx), fiiti tardus ihterpres mei. 

Qgid perdis ultra verba ? quid pe£tus ferum 1 40 

Mollire tentas precibus ^hoc animo fedet» 

Effondere hanc cum morte luftantem diu 

Animam» & tenebras petere. nam fcelerihxc meo 

Paramaltanoxeft. Tartarocondijuvat» 

£t fi quid ultra Tartarum eft. tandem libetf 145 

Qgod olim oportet. morte prohiberi haud queo« 

Ferrum negabis ? noxias lapfo vias 

Cludes ? & ardis coUa laqueis inferi 

Prohibebis ? herbasj quse ferunt letum» auferes? 

Q^ ifta tandem cura oerficiet tua? 1 50 

Ubique mors. oprime noc cavit Deus« 

Eripere vitam nemo non homini poteft; 

At nemo mortem : mille ad hanc aditus patent. 

Kil quarro. dextra nofter & nuda folet 

Bene ipiaCotneliaadliiliaiii lib. S. /&im- 
tMepttfeUi€€CitfdMtgmpat€$tm* £o» 
dem modoinferiiis OedBpiis : qmd hik 
M4mtmi9sdetim9f AcqniUlipropiic 
mortuonim , ut tivales Tivonnn. In 
dedamatorum fdioia^^ qi» fiogitiiK 
Teneno interemifle filiam» nc coiioca* 
letUT aduicero maciis , appeUarar^cni^ 
tiadmlterM , //m peBe* , apud M. Se- 
fiecam lib. f, controv. 6, Gremviuf, 
Patrifqm rivulitfut : 1 Vemm <]uidem 
eA , non flacim tivalem dicendum , 
^tti deftuiifH alicujus conjugemdudt. 
Kam Ijoc pado Me{&!a Corvinos , 
9ii,deftin^o Cicerone,Tercntiamdn- 
xit , rivalis Ciceronis fuetit. Atalia 
h!c racia eft Ocdipus cnim non iim- 
pUciter defiindo,rea ocdfo patie. ma- 
trem duzic* At^e eo pi;xcipueafpe> Qn elflganter liic PoCca ri%mUm con 
&^uafi i;mef«-&r paois appeUtti 
Pemmm» 

137. AcfilnneftUe,'] tU>x.SiU& 
mfeter, Gtonovius» 

i^u Ammefidet»'] Ptefle fisnit. 
Attins: SofimmdidmeifmmmMi-' 
tmAtfimmumetdHimkejtdebilk» No» 
niBS : Ammmefi tpie pifiwtm « mumM 
^Mdvimmm. Delrios* 

144. Nex efi. ] Oculoram cnxto* 
rum. FdmMk, TjrrMv} Ptofiindidimo 
inferohim loco, Hipp.v.S4i. Idem» 

14^ OHm^ Infirjivcrf.zf8. Idem, 

15^. MfUe 3 Patent undique ad Ii« 
bet t a te m i neceffifate vivcndi vi^t 
mulcx * breves « fsMdlcs , incdia rcapi* 
tisin patiecem illifioi ^ritus recea- 
rio , &c. Notnm eft illud Mani^k 
epigcdcBaiciPoida. Idetie» 

ij7» Nm P H Ofi N X S 9 ifiw ACt.I. 179 

'Betie animus uti. dextra nunc toto iaipeuij 155 

Toto dolore» viribus totis vcw- 

Non deftino unum vulneri noftro Iocum< 

Totus nocensfum* quavoles^mortemexige. 

Efiringecorpus. corque tot fcelerum capax 

Evelle^ totos vifcerum nuda finus* r^o 

Frafbum incitatis idibus guttur fonet| 

Lacerasve iixis unguibus vense fiuant* 

Aut dirige iras> quo foles. hasc vulnera 

Refcifta multo fanguine ac tabe irriga. 

Hac extrahe animam) duram^ inexpugnabildm^ 1^5 

£t tU) parens, ubicumque po&narum arbiter 

Adftas mearum (non ego hoc tantum fceliis 

Ulla expiari credidi poena fatis 

Umquam) nec ifta niorte contentus fui) 

Nec me redemi parte t membratim tibi 1 70 

Volui perire) debitum tandem exige: 

Nunc folvo poenas; tunc tibiinfenas dedi : 

Ades> atque inertem dexteram introrfus premef 

Magifque merge* timida tum parvo caput 

Libayit hauftu^ vixque cupientes fequi 175 

Eduxit oculos. haeret etiam nunc mihi 

lUe 

nis Ubaraen » velnd inleilas umbtatf if7* ifM difiita'^ Vt in ocnlis 
cruendis. 

16^, Hiieextrdhtani/fmm,2^pl(i.70, 
qui ^uam ferre nen emifirM ammamt 
mannexfraxit^ De piovidenria : ani- 
mamindifftam, ^uaferro eentanUnar- 
tetur,maauedneit» Gconovius. 

1 6*f. Ifia merte centtntm 3 Sane {k><- 
left explicari, auiapaflim<le fe , atfu- 
iiere,ut vivo caoaVcre, ut panim mor- 
tiioloquitur. Sufpicortamenfaipfif- 
ie: necifianeSeeenuntmfuu ucxsX^ 
lace. Supra : namfeeleri bae mee Panan 
Mltamxefi^ Ideni. 

170. Membratim ] Fattlatim per 
membrorum alionim pofl aiia amxf'* 
lianem. famatnm* 

171. Jnftriai^ Oculoittm fiinfat'- nuB. funt autem inferia facra quc Dii» 
manibus inferwitur , unde & nomea 
iis iixlitum, id placandas fc. defim^o-' 
rumanimastumulis iupeifti^. infunh» 
debanc aatem lac , mel » aquam , vi- 
num, oleiim. Inferimm tefide J^w 
mautia cymhia la&e» quin & florei 
(pargebant. vide Troad. 374. Faen^ 
biue» 

174* C«/f»r] Oculos^capite. Id^ 
175. Ubavit ] Laribus Sc familiar 
diisprimain feftiscoQviviis libamina 
fiebant, effiifo interram vinipauxil- 
lo, ut & d^pum parre in focum inje^ 
Thyeft.verf.5iJ1» Idem, 

i^. Vixeduxttl NccfQrtiterperew 
g^ciAlUttKum. Idem, 

U % 177' XIU llleianimus^kanret; cum recufanfetri mamini 

Preffere vultus. audiesverum, Oedipe: ^ 

Minus eruifti lumina audader tua, 

Quam prseftitifti. nunc manum cerebro induc. ^ So 

Hac parte mortem peragevqua? ccepit mori. 

Anti^. Pauca, o parens magnanime fmiferanda; precor 

Ut verba gnato? mente pla«ata audias. 

Non te ut reducam veter is ad fpecimen domuS) 

Habitumque regni flore pollentem inclyto» 185 

Peto^aft ut iras tempore aut ipfa mora 

Era&as remiflb pe6tore ac placido feras« 

£t hoc decebat roboris tanti virum, 

Non e(fe fub dolore» nec vidam mati^ 

Dareterga. noneft,utputas,virtttS,paterf tf^ 

Timere vitam? fed malis ingentibus 

Obftare, nec fe vertere, ac retrodare. 

Qui fata proculcavit^ ac vitae bona 

Pro- 

177. I8e ] Qni erat miM timide 
ocQlo^enienci. F^mMu, 

. ly^i, *AMdumverum,Otiife: ] Ffor. 
qaoqac, uc omnes Gniccti : skdies, 
Dicam tibi yeiam. Eooim» <|Ci2ie- 
qountur , Tccboium fenrum dcdinuis 
in Drairibc cap.49. .Non tam fbrces 
Arerutit manustuae ad eraendos oca- 
Ips quam fbrtis ftiitanimus ad cos fup- 
{^lido prrarfhndos & exhibcndos.Szpe 
iioc evenit,ut coniiiiam (irfortiusex-: 
fecutione. ItaLeonidastiortaturSpar- 
tanos apud Itif tinum , eaverent; neftr^ 
tiu4 manfijfe quam dimicA[pi tnderetttur, 
K.epra:fencatur hoc etiam in Oedrpo^ 
Ccutiijue wxfejedihui retittenrfuit, £t 
nurfus : at coHtraJruces Oculifieterunt, 
f^/uamintenti manum Vttreinjequun- 
fur. vulnetieccufruntfito, hocc(l,au- 
daactfeprarllant. Sicde Vultcji mi- 
Iicibus Lucd^iim lib. 4. fercujfum eftpe- 
itttreferrum Etjugutis jtref[ere manum, 
Vbi & ijclic ponec legi , juguti: Pra^ 
^are, Utepift.4. C Cafar fujfit tepi- 
^m De^tre tribuno^rahtrecervicemf ijfje CttareafraJKtit. £pi(L 4«% 
fieitri Jii6Je6iim frajtaiitiym e4tfea* 
M. Scneca controv. 15. Ejf quadam 
prexima innecentia vereeundiajtiAer^ 
Jeiefftm,CxooovvK. Qjiodhreiom 
dicam« animo non fatis magno ocolot 
evuinmihi. Fainabim, 

181. Hae parte^l Ocnloi incellige. 
Idem. ^ua ceepjti meri. ] Ica nciper 
receptcmiac fencencia dodonim viio» 
rcmi. £dicr anteltu: 5c MflH veleeepi 
vel eeepit. Scribe : qud eetpit meri» 
Idfcm vifum Grociofoerat. Cr$u»v, 

184. Specfmen]Dccmin&ff)t.Far'' 
na^ue. 

tSj. Ftere^l Inclyreflotentem. Td. 

tS6, Tempere ) Qnod eciam fjcpe 
imbeciltis animi eft medidna. Iden». 

150. Dare ] Mctaph. ab ignavi» 
milicibus,cedcre,(i]gcre. Idem.Nen ejf,2 
Mori enim fugieittem paupeffatem vel 
amerem nen ejtfvrtftudinitifid iffiawa» 
Idem. 

195. Stuifkta preeufcavit ,J Qsji 
moitcmfpeuiir, ^rcsprofpcrasab- P.H OE N I $ s if. .A<3:.L i8i 

Projecit, atque abcidit, & cafiis ftios 
Oneravit iple, cui deo nuUo eft opusp 1 95 

<^are ille iilortem ciipiat, 9Mt qua^e petat? > 

Utrumquetimidieft. nemo coDiten;)pnt mori> 

dium nb. 14. Agnon cx fddl* Diomt- 
dis ;. -^uid hakct Cytherta ^i^d uir^d 
( Velle j^uta ) Jkciat ? Nam dumfejofa 
tifhentuTy Efiitciuinwft^tfi^tauU^ 
^iftfiim4 tfritm e^, Mfied^kmfinffr 
efi\ /ccuraijffefimma maUrum^ Sic 
Cailatt^ra ih Agameninone ,:B^Uidm 
fieeuiaemUtes pUceftece > Nee fi w#- 
Lintfevire , (jue noceant , haheftt. Sic IH 
Troadibns Andromache^ref^Viens A- 
(lytviaf^i : ««i^rt hipalitimddeef Adhll^c 

re^r»* Ergp > ci*i ^«« »«^^ ?/? "/'/*'» ®^! 
quiiiihilkibec', quodrbgtifiieos , qrii 

Qlnifpe 8c votis iranfegis. f Aiq«»« ^9^ 
intQn4crat,cti>m Qrotiu*, quiadrcd* 
'f(et:ii margini : ipficui D w >ii/ eil hph. 

iQ^Liiihifcit' & mftl6bacdiM.Up&3L» 
. merte^uzUt. Sed iiot\ ??ifietar nio- 
'nendus fuWbfcdipus /^nferecm tili 
hAitiini Fugicndam BoJueflc^.poiiiis 
nec oprancbm auc 'defiderandam , nec 
fumcndamautmanu faciendam. Hoc 
eciam Scaliger , hoc li. Comclinus vi- 
.defWftw 'rdkHtL ' •" ■'■ : ••"-'■'' '"'-' 

l^r. S^re 3 Cuci^e.wi^i::{. 
opcoUic-itiorsulcro vcniat; zmfeikWi* 
vi iibm fibUTjfecac Famahikt^ 

x^yh CMVmfitm^ri', ^Mtcewupi' 
fcit.l Sicpriftinxeditioncs. lipitftnus 
^ qOidam^ alt» : • ^» »»» ^^fickpifdt. 
> jQftoidkS^ vcrfum impcdiat , ex; mcfl- 
tc Ant>g»n*fecii Lipilus,;^'»^».*»- 
fiftitiin editionbsteceptun* I^ckfu': r 
beiieitntrmfitmcfi^ ^inencupivit.; 
parum bellc. Mamis iJluftrb : ~ma 
ienMit rfferl-^tceneupifSlt. ^cdho- 
ram Oi)fn<1i(fm nobis grati^ra feciiAK 
flrofeifes iWk riQcmbrana?Etrufaa: ; qwfc 
altiiw oflcndrtnti totkmtqae* likust : 
Vtrumftefimidiep. nemacomtempfit 
^meri ^ce^upivit, 'irotidem^liflcii- 
teris* Nifctlultradcfideras, tfiodacj» 
dim. Eft etiam. lam migis liquctj bc- 
ae ietiA€ci -prxcedcnii vcrfu citpiat. )ecic , advcrfaspeiferendasfuicepict il- 
Xe lane mortcm & viC9n;wex aeq^ hz- 
bec j & quxrcnci cur , cuni mors a vi- 
.;ta nihil<ii£[erac«nqn mortacur,reipon- 
debit cum Tlralcce $ ob hoc ipfum,. 
quia niiiil diffcrc. Famabiw» 

X 94. Prejecit atque abcidit , ] Sic 

Mfl^ d c«<f«nimimm. Ovidittslib.i£« 

ttam Cranterit gklti Abcidit jugulo pe^ 

0utm Marualis 3 , ^^. ^beidit vulttu 

' gtiflf uterquefacres, Quamquam idem 

vcL-bum cum pcacpo(itionei46/ gcmina- 

tum cogicarc poffis , & fcriberc Abfci' 

dit media longa. Crenoviu4, . .Et cafue 

Juos Oneravitjy Quid cW: cafus fio;f 

mnerare , inquic Lip&js ? Refpondeo/ 

facerequalcfccicOedipits^ Fiot^mem 

•^l^um ingenio , ricibus cprporis , mo* 

^ibus , domo & fpc rcgni Cnam Polybi 

Cdrintbioruni re§i«€liusctcdebann:) 

huc dejcceracforcona , ucpacrem occi- 

*' «leret , cx^macrclibcros procrearct. Sa- 

tis hic gravis cafus , tiCx non ajiunde 

• aggravar«tar. A^lle pimdatimmane 
"tc onuftiultfo^ddidk,fcgnnm, jc cum 
^ ftO' opcs , honotes i' potemiam d^po- 
'^iteixlo ) c^iscitateniiibiinfcrendo^ «k- 
r iliium indicendo. <^c}4fequitur] ; ipfi 

• Hu^ideei nuUd efi*epui y in cp hou Ia-{ 

• l><?i:defcrtiitliOihine$do£^ofi , dcCeruit 
. fctkita»;- Cogicatum \ ipft , eeu video, 

nisUkm i/t^piti .« SC^ 9pj$fdvitia nuU» efi 

•fuik PfocuicrandemHotemis&Sca* 

-ligeri: ipfieeudee* Scd legendiimc-fl, 

' vt faabetur Florenti»t (Mi^^Wf ipfir 

'- ■ 9ui dee nuUe efi epki / SljUAre. iHe mer^ 

temcuprat-aut qudre'peta>t l Nam hoc 

! bcne vidit Scaiiger pdfteriorem ver- 

-rum cum lacerttogailofae eflc legcn- 

dum. Pi^ ei«:att)u« impia obftina- 

tiov^ettnn , pucaiKiutt^iJi excremis 

malis acque extra' fpem pofitot ncc 

-dits nec vocisind|gere , idquepro ulci- 

^ipfQlaci^l^benovm* ^ic ^iidOvd^ 200 l8l Lf AUfijtl SBNECiB 

Qui concupivit. cujus haud ulcra tnala 

£xire pofTunt, in loco tuto eft (itus. 

Quis jam deoriiin (velle fac) quidquam poteft 

Malis tuis adjicere ? jam nec tu potes» 

Nifi hoC) ut effe te putes dignum nece. 

Non es; nec ulla pe&us hoc culpa attigit. 

£t hoc magis te^ genitbr,infontem voca^ 

Qupd innocens es» diis quoque in vitis. quid eft 20 5 

Quod te efferarit; auod novos fu0ixerit 

Stimulos dolori ? quid te ad infernas agit 

Sedes ? quid ex his peliit ? ut careas die ? 

Car^s. ut altis nobilem muris domumy 

Patriamque fiigias ? patria tibi vivo periit» xia 

GnatQs fugisi matremque ? ab afpe^u omnium 

Fortuna te fummovit : & quidquid poteft 

Auferre cuiquam mors» tibi boc vita abftultt. 

Regni tumultus» turba fortunx prior 

AbfceiEt a te juffa. quem, genitorj fiigis ? 115 

Qedif^ Me fiigio 3 fiigio conlcium fcelerum omnium si$mh.ocadTivellt rdattnn» son iu 
placebat. . Vaumqtie, iciUcec dc opcare 
&riiineremoiten],diiudicft. Gr^mn. 
CMttmffif^ Konvulcmofiquiopcat» 
hic morcis ftu^ ftft , opcaci deiioete. 

198. Cujm'] Deinde dijus mileiiae 
ncmpofluocmajocesfieii, noneftcur 
inorce illas fiig^rc velic. Idcm* 

205. Imucens ] Per ignoramiam, 
•neque enim noccnseftqui^oocrncm 
fftnoccns. Idem» 

207. ^lHsd n 4d infermu agit St' 
dts? &c. J Diviiioiie ucicur» Sc mcm- 
oracim rogac ac concludic. Oirvis 
mori ? quid ce i fuperis locis pelUc 
.^d inferos ? Anu^ diem.non videas? 
nonvides, ijionce cuacaecus. iid pa- 
ftiam iiigjlas i )am es ineaoeces« vi- 
yumcadaver. Pedus» 

jameaics,iteipibficaKaou. F^nmk 
114. TwrksjflnnMsfrinlHocqaQT 
quc ftcqaencamm Senccse moiHiiin» 
M].deiia8. Quodieqaiinc, habcnc 
faipti vttl^es : Ahfitfit smtjugi^ 
aoDjniU , ut ComcUnus etiam ncMat* 
Lcgpaunoptimo: Jlifjhfiisift/mjpi» 
Mox , fHd fici pmtcems , idtm iUe, 
pecinde ot Upfiaous, contni quem 611- 
fttadi^utatOeleius. Sed»iaqnir«air 
fe vcKat confdtiai (celecuai » fi inno. 
centem ipfc.prQawnciac? ReipondeQ, 
nonfcdicitniincinnocentem, ied c^ 
keif& innoctotem « feu venifte ad fce» 
lera ik innocentem , hoc ei| , hoocfhl 
mcnce, nonddibcrato , infciom «cqtie 
impcpdedt^; quxcamenfcclcnicac 
liorrcoda, quibuf ietamenmacvbtun^ 
&inquioacumfaciendo^nofdt, Vi* 
de Sopiioclis Ocdipmq Colon.4m- 2Z0 "S P H OB N I s s jb/ Ad.L 18} 

Peftas» manumque hanc fugio)& hoc coelumi& deos: 
B^ dira fiigio fcelera» Qnx feciinnocens. 
£go hoc (oIum> frugifera quo furgit Ceres» 
Premo? has ego auras ore pefti&ro traho ? 
£go laticis hauftu fatior ? aut uiio fruor 
Almx parentis munere ? ego caftam manum 
NefanduS) inceftificus» execrabiiis 
Attred:o ? ego uUos aure concipio fonos» 
Per quos parentis nomen» aut gnati audiam ^ 
Utinam quidem refcindere has quirepi viaS) 
Manibuique ada£i:is omne> qua voces meant» 
Aditufque verbis tramite angufto patet^ 
Bruere poffeip » gnata t jam ienfum tui» 
Quae pars meorum es criminum^ infeiix pater 
Fugiflem. inhxret ac recrudefcit nefas 
3ubinde ; & aures ingerunt quidquid mihi 
Donaftis oculi. cur caput tenebris grave 
Nori itiitto ad umbras Ditis a?ternas ? quid heic 
Manes meos detineo ? quid terram gva vo ? 
Miftufque fuper is erro ? quid reftat mali? 
Kegnum) parentes> liben» virtus quoque» 

£t mgeniifolertis eximium decus 

Perle- 

«7. Msnum^ 3 Qua j^em ocr Altum domiiuot hic f lauftia^ ccxii.. zjo *3$ zxi, Alms ] Tem » quae fmdtbus 
/tus opnqes alit. Id, .Giy?«m.]Tuara. Id, 

xzf. Pantnu ] Vuumque nomcn 
mibi honcndum tfsriftfu • quilibeios 
iMGepncank ex msuxi^gKMh qui pauem 
occidetim. Idem. . 
• %i6, V$4t,'\ SenTociiaudiuismea- 
ms « &ofgaiia, /ive necyus iit cum 
•tympano, five mydAXy ^vpMt in- 
jiacus, Idem* 

ziy, Qmn$ , ^o* vces mts^fi ] FJpr» 
41M. Lucceuus . iitrqmV9xJf ^* ^^» 
Gronovius. 

2)a Psr* i £x inc«(lu meo naca. 
farMhim, cum» AtpuiceccimevigiliUeTurcus: 
&M$re* ingerunt^ ftitftid mihiDsr- 
nafi$f4adi, Nam X>«iMrf idem iqcet* 
dumeft quodgraciam facere, cemiii- 
cece , concedere ne cui quid obveniai, 
occuccac , accidac, ne quid fu/linece 9fi 
pcrferrcncceflchabeas, \cd$narem^ 
$nm Lucio yindicavimus ; uc Macco, 
Dene fnedindieaverim. Vide fic ad VCC* 
fum 4s^. & iib. 3 . Obferv. 13 . Gren, . 

13 f. Manes'] Animammeamiaco* 
duduminicrisdebicam. Fnmabim*. 

i,i7, Yirtm ] Fortitudo mea qUK 
vecscibus fola viccus dicebatuc , tiw 
/p^tnbjUrn^, uc vircus.i vico. . Idam^ 

i38. Ingenii-] Qji© Sphyuftis «Wl» 
g^iblvi* idm* 

M4 i^ Hm ?84 L^.An^Mi SENECiB ' 

Periere. cunda fors mihj infefta abftulit- 
Lachrima: fupcrenmt. has quoque eripuit mihi. X40 
Abfifte. npllas airimus admittit precesy 
NQvamque pcenam fceleribus qu^rrit parem. 

Et efle par qua: poteiit h mfanti quoque 

Decre t a mors ett. fata quis tam trifiia 

Sortitus unquam ? videram nondumdiem, '. 245 

Uterique noadimvfolVcram dufi mcxras; 

£t jam tiij^ebar. psDotinus quofdam editos 

Nox occupavit,ac nojv^ luciabftulit; m: 

Mors me.9ntecefli<u aliquisintfavifccra 

Materna letu^i pra?coqtiis feti tulit: ^ .j - 25^1 

Sed numquid ^|>qccitYit ? abftrufum,;ibditum, 

Dubiunrque an.i8&m,fceleris infaodiream 

Deusegit. illQtefteidjiimayitparens,'. . ; 

Calidoque teoe«<is trarifluit feiw pedc% 

Ix Iit Florens , er//>iM> mihi, Non tulic 
fa^uus Dclrius ; ftafHar inmidanc, 
tfijntit , invitis libris , inauib Saao If, 
bris vulgaribus ; fed rionunico iilo 
floccnrino,<iuipfa[rt<!^,^y,W;r; Neqtic 
idverfatur , quod ipfe nwnibi^ fiiis «f- 

^^«"Ff^ulos. Nam&ultroregnofe 

^bdicdrit, & pacrem ipfc occidcrat; 

wdemcamencriam infellar (brtijKtri- 

tot. Gr»n9viiei, Emris ocufis. 4n dc 

clmihislacfymas > PdmaHHt.^ 

-• *4^ Ifffimti ] Pater meus Lajus ab 

-Ofaajlopraanomtus forcm^ulilH 

tjwrtret, m'c; qtprimtim iwtusfura', fc- 

f is cjfponendain fervo iKwliait^ Is mc 

-gcffbfatis pJanrii adarborcm fafpen- 

'a»t,.obia pdftotc Po!ybi'C<>t*nfhio. 

-rumfegis Phorbantfc invcrttm ftfva- 

tttfgu* Meropae rtfgiji^t donam* fum,' 

^ tistpto fao habuir.^ego iwitcnJubi i 

idoi» €onkiIro oraculo artje|wfleit>, i 

-€<»rititho proftigJefls , tie ^lfd crcdi- ' 

■tum.patrcm l>oIybum aili^uilklo fn- 

tccficci^m , .PIiocid<*hi ad«enl:^'iibi In ' 

«ivio tje via.coritefidcns patrera^odius' 

Wtf tfed, Oedip. zgo* Qc 7S: J4m. 247. Pr«<>wM7QQamptin)uiucdi- 

ti fuac . pcrimuitf ur alitjui : ego noo^ 

'iiumnatusmorriaddidus^. Idem, 

i V*^- ^«f^ffWw'»] Vuls^«A 
non rcpugnabo, fi^uis volet exv.L 
teponcic "Hpx, ium proptcr Te^iiete 
iiici 4 nm, ttiam qi|ta ^fckylo la it 
gamemn. defrequcntcrCacuil6, Vir^ 
Horario & Ovidio,iMx motccm {tgpi. 
ficai. DeMm».^ . 

249. ^m im dHtec9/it* "] ^Scnecat 
hoc dBIVihKllig^ cx paaUiihiM -Idvcr- 
fo e)>ift. tf i. StniUitfrMt& tgr^nt^jBe 
in d»mefimt( y t^ummdb in fmdiHim. 
HerKmiicetSkU^t iffi nemen msr^ 
memitfkilmtVilfmiemtfiutm mneeegh- 
Ttmt. Gronovius. -;^&'^My 3'Alii ia 
oterohiorifintuF; ;aiifoKte<]iuapccc^ 
turi ,'Ut CgQ > T^atMiui. 

2! f o.*4>r]uodl^^</]:FtoreBt>niis c«i<i. 
firmat Aiog. & cartcconim ^nt^e^iit^ 
Gronovitfs^; > . . • • 

i^f^.' ^9D«^f*ji¥^ } Cmbryojicm» 
FarniUnm, 

''i'S^-*Trib$/hiiit ferff-fedesr'} Sic 
ctiam Lipiianus : & adfuat hiiic I*- 

ctioDi^^ic^piacec, oo^aaddiftin^ P H OE N 18 S M^- ASt.h 285 

Et in alta nemom pabulum mifit feris, ^$$ 

Avibufque facy isi qoas jCithaeroo noxius ' 
Cruore faepe rcgio tiiwStas aHt.- . 
Sedquemdeusdatnnavitfabie^itpatert • r 

Mors quoquerefngit. pr^ftiti Delpbis ^dem. 
Genitorem adortu^impia ftrayinece. 2^0 

Jioc alia pietfts redimet ? oc^idi patrem> [ 

Sed matrem amavi. iproloqui hymeoa^um pudet» . ^ 
Tedafque noft ras, has quoque in vitum pati 
Te coge pcpnas. tiicmus ignotum» efferum> 1 
InuGtatum ef&re» qqod populi horr^ants 16^ 

Quod eife faftum null^ fion «tasi qeget, * 

Quod patricidam pudeat» iu patrios toros . . f 

Tuli paterno fanguipc afperfas m.anus^ fero dif^um efle , quaA trahsfirt» Ii- 
^Gm » tranftudit , vel thtufiU i quoium 
prius in ediciones ciccepcf^nl In qui- 
bufdam edicr. tratiJfUit : quod pod^ 
defendi dubicancer Lipdusac Doklus 
adfirmanc. Ac, q &piii, hocerac,quod 
,unun| debebacdefenJi', prbcul Kabitis 
Tonjechiris. Sicenimilleprimj^boni- 
-tatis.codezl Ovic&uf lib; %. Faftor^ 
Jacerdotes verubus tTanJJutafittignit £x'-' 
'ta pArjtnt» -Sic eaiin'M£' ubivuigo, 
tranjfixa. Cornelius. CelTus Mix 5. 
•cap.atf. fuftfiium^nrfikitTahJfMtt 
qudijue flura leca injMa/i» HipctUiim 
•m^rliepJ Vbiciiani lUate folUcitarunt. 

Lib. ^. cap. X5* tum ifua nttafunt , iU" 

tinUu 'filuttp duftHta ' tranjjuirur. Co-* 
"Itini^ilailibk^^de-ceinkfl. £Mp»,^»Lmedi4 
'fitn:*d$firifti 'pfbiiMirtadim :fubula 

ttanfflatnfs &fiiH)lbuamhafr.adiSa 
' fadicuiainfirifuri QaBaoylusi Gladio, 

i«u ftibula. Fdruakiui. : . 
• if^. Avikm ^ avidity^S Vuigares 
.(ctipdc ^^«^iij^iiitf^i <£cl90ce,qui 
- huiifi hiatDm pati*, fuere qui AvOuJ^e 

ayiik diyinare pooieTant, Couquic- 
* ftaac in pofterum A) ami Dnumimaa-t 
•iiquiflimo leganc. ; > Atnimffu favit , 

51144, Iflcni Scmac in fe^ucn^ vmO^ ..Soelev 

Dclrianl &r LiJ>nani tin^ai , npn ai^ 
tta&M. Grooovius. 

iyy. CTuert,'^ Vc Ad«onis ficPcf- 
thtV Farnahtui, 

rf^. X>#iiK] Apoito editooradilj» 
I4em. ■ 
255. Derphii] Oraculo peIphico./2| 

161, Hteatm^ Ironia. Idem. 

{z$u Sjtmttiatsm ] Nupt^as ^ati ? 

^Lufi. FW.inMinbranuIailia, qu« yir- 
ginibus ia ptiiQo Venexis adifU jubv 
picur. 4/iVad1ii(ioriam de Hymenao 
qUodlm Atgtvo re&ruDc ;'^abcjus 
( quod vil^gimbtts Ac(icis i l^pk^^s 
cat^tisprxiiiterac) rubtidiotnfticticum 
ferunc hyninum > qui Hymeu^Btis dics* 
cu£»xi<^^i^ ^ftianis Thalaifio*. Ident., 

ii^^'TedAftpi§^ Facesi|uiiique,in 
nupcijsadhibicas , uc & in dcris • e tc- 
da arbore de larium gfiiiere , c quafuOr 
cus pice U<|iidior. Vjdc inftav. 507. 
Idfifth Iidtampif*nvitiimP4taTeceit 
petnm } . Ttx^ > qualeiOvidii ia^Ki io- 
Jut.Laci^lic-: ffec ,^^ Tarqai- 
mtKdfikelnimm* eieqtiar, inquit^ £/«74Mr 
infeUxdedecmip/ameitm* Gionov» i 

^it^iBtti^v'} Vcaudias.quodrme* 
miiu|le hoxrec. Famabiui...J tStf L. Ahn^EI SBKECiB 

Scelerifque pretiam majus accepi fcelus. 

Leve eft paternum facinus. in thalamos meos 270 

Deduda mater^ ne parum fcelemm foret» 

Fecunda. nullum crimen hoc ma)us poteft 

Natura ferre. (i quod etiamnum eft tamenj 

Qtti facere poffent» dedimus. abjecinecis 

Pre tium patem2& fceptram> & hoc iterum manus 275 

Armavit alias. optime regni mei 

Fatum ipfe novi : nemo (ine facro ferec 

Iliud cmore. magna prxfagit mala 

Paternus animus. )ada jam funt femina 

Ciadis futurse. fpernitur padi fides. 280 

Hic occupato ceder^ imperio negat : 

}us iiie) & ifti fo^deris teftes deos 

Invocat» & Argos exul atque urbes movet 

Qraiasinarma. non levis felfis venit 

Ruina Thebis. tela^ilamnMr) vulncra 285 

Inftant» & iftis fi quod eft majus m^um; 

.Ut efie genitos nemo oon ex me fciatt 

4ntig. Si nulla> genitor, caufa vivendi tibi eft^ .17J. NefMmmfie l w mmfif t i , Fif- 
fnadd, ] Flor. fc$Ufu» Ovidiiu in u 
mcc. Sdlicet kec^Hitmtefisia^mdiU' 
$trM,dixht VffitetitMtdfnts. Grono- 
yios. 

^71. FtcmuU* ] Qoanior cnim Oe- 
di^ pcpeiit liberosMnafoiLEteodeiii, 
Polynlcem: ftrfniJi.Aiitigonem, 11- 
tncnen. FdrnaHm* 

X74. Sitfficertftfm^ J Filios^qiii 
faj;mes peccare velint. Idtn^ De 
^teocle & Polynice lo^tar ; qaos 
£aripides , Ovidios , Seneca ic Papi- 
i^usOedipi & locaft» fiiios fuUSe rcti- 
• DTeRint , fed Koc refeliic , ia Booetids 
psaa(anias, fiecas reiUmonio au6h>ds 
Oedipodiocum cacminum , conten- 
ditque illos Oedipi ezEucygjuiea filios 
fuide. Dtlfim, 

zy6, Rtffii ] Hcrc, Rir. v?ff» 3 ? J. 
f4rn4kiHh' • Hsc 

277. Sden } Ezcciando , impieii»- fo. 

xftx PnOi J Vc alconis amis n- 
gnaicat. iisMk. 

lAu.Hifttnfa» 3 Eceockf. %- 
vecC ^6» idtm^ • 

xSi. Jtf#, ] Po^ctsvcrCf & Jd, 
J&ifiidtm'^ fQedttstcece«ferixe,p(T- 
cacecedidtur ^atTo pocoo » nf JLimt 
^m^taVirgUm^Smtmams ^^ 
Cic^ z. dtltg. Ptrit fnmmtk m nruium 
dsrtdimt* IiHacris vero plusvalece 
fcraunasvidtnBasobietvafliroclL In 
fcedere icaqoe.F(Sctalis iive (acet4os 
porcum iilice ^ieos dicefaac^.Iupicer 
fic populom^ui fBdns non fervack, 
lecico « uccgo huncpotcumfecio» tan- 
toquemagisfetico, qoancomagispoT 
tenspoUenfqueeft, & dftirctfrtdt^ 
crmltli$erf4iff S^rvimfe^dm didviUt* 
Idem. P n OE H 1 s s A. Aa.L 1^7 

Hxc una abimdeeft,ut patergriatos regas 
Gra viter furentes. . tu impii belli minas z^q 

Avertere unus^ tuque vecordes potes 
lohibere juvenes> civibus pacem dare» 
Patria? tjuietem^ foederilasfo fideni. 
Vitam tibi ipfe fi negas, multis ncgas. 
Oedip. Illis parentis ullus aut apqui eft amor» 205 

Ayidis cruoris, imperii, armorum, doli, 
Diris, fceleftis^ breviter ut dicam, roeis ? 
Certant in omne facinus, & penfi nihil 
Ducunt, ubi illos ira prscipites agat: 
Nefafque nulium, per nefas nati, putant. 300 

Non patris illos tangit afflidi pudor, 
Non patria. regno pedus attonituni fiirit. 
Scio quo ferantur, quanta moiiri parent: 
Weoque ieti quacromaturi viam, 
Morique propero» dum in domo nemo eft mea 3 05 
Noccntior me. gnata, quid genubus meis 

t les ad voluta ? quid prece indomitum domas? ' 
(Inum hoc habet fortuna, quo pof&m capi, 
Invidtus aliis. folatuaffeftuspotes 
Mollireduros,folapietatemindomo itQ 

Docerenoftra. nilffraveautmifcrumeftmihij 
Qiipd te fciam Voluilfe. tu tantum impera. 
Hic Oedipus /Egaja tranabit freta, 
Jubente te; flammafque, quas Siculo vomit ' 

Pemontetellusigneosvolvensglobos, 31 j 

Cxcipiet ore •, feque ferpenti offeret. ^9h fadfri2 ModoverfliSaF^r- ^9^ MftltuJlnMiopmtmiiiU 
fo > qitod ra viyendo inhtbef e po wr »s. 
Jdem» 

Z97» Mitf^ Impiis,iKpocefxin. 
ctftttgeaitls. idm. ^i]l* Orii^ T Grxca cenmnatiot 
ifliam pixmi ne ultimam piDdttzic. F^r. e<£^«4} 
Mare EuBopain .ab Aiia diaerminaos, 
ab i£g«o, TheieL pacce ; Miii , i fco- 
palo, qui ai^s, ideft»«^r«4>edem 
pnefertk Jdem. 
3 X4. SicHi9 ] jEcna. mf.8o. Hecc, 
foS. K«aa»] Tecuaspxccef > cuam For. Idem* so». rnMm^ Tecuaspwcei, cuacn Fur. Idtm* 

f^tmmf.Jdfm^ V] Jii^f^frfmf^T^oxdjfip^.qal Qux r^va ^Ttonemmis. Herculeo funt; 
Jttbente te prasbebk alitibus jecur i , . 
ite te vel vim. ^— : . Jubeni 

fiimrxvuspiopterattiea maUak Her- 
cule furrepta. veif. 1)7. Hctc i^f 

) 17. F«rrf nemoru ]* Qaiji Herculei 
«nrw mala ai{io<$if eji^ jqommifia 
'svtrd^ Lucrecius : x^urM^ut He^t- 
ridum ftrvans fulgeniis m^a » Ajper^ 
seerka tnens , immsm' toe^M fwfenst 
Arberie AmpUxu* fiirpem •-- lucanus: 
Abfiulit Mrheribtu fri^cikin , nemeri^ue 
Uierem sAlcides , ^ffufque ine/tesfine genti»2^mdtyr£nn9. Agroet»» in Li* 
byipis» ait> ^n pomaftdiie « ledoves 
fiilvi cploris : ortam veco fAhuIamMC 
ambrgqa ^aifrcadone vods^JiAdi- 
Dfirku, 

J18. Prsbtkit 1 Vt Tityus HcfC. 
Ftir. 7 j j ^ Fafndhiui^ 

^19. . lMift»ee vivet.2 ^^'-^ <™ 
Lii^liaiio, &aiiis: lukenrgtejtelvivef, 
Gronovius. 'Quqdpmni cruciacii nu- 
)as'.<zcicmum enim nialAinm UB Tita, ^^ererames , JUtaUit ArgeUcefiU' Fmubit^ 

ACTtlS SEC U K D U SL 

NuK^i^i^. Oedifus. Alf^IOOHB. 

Ktmclus h ihek/tnii mijpus Oedipum ohfecrdt \ ut rediens compmaif' 
kos,dbimtttC>edipmyii^inJjth0s'f€r4H^ensfikki^ash^^ Nunc, invocant. *. "C^^^l^^^ro in ingens regia ftirpe edite 
XLThepi paventes arma:fratjlraaihvo< 
Rogantque tediis arceas patriis faces. 
Non funt mina:, Jam propiqs ap^.effit inalum^ 
Nam regna.repetens trater & paft^s vi^e§ 
In beila cunclQsXSrgecias populos ag^t; ] , 

Septena muro^ caftra Tbebadps^reinunt- 
Succurre; prohibepariter & bellum & nefas. 
Oejip. Ego illefuiii, cjui fcelera couimitti vetem, S-5 <- J20. Xeffdfiirpe edite, ] Implet 

veifiim & Fior. Exempium in ingens 

'^t^fiiffeedite.. Nec pottifl ^tc ver^ 

; fu3 cum fuperioretlieai^chto cong;lu« 

..tlQad, quta medtiisdnterveiiic Chb- 

fus. luiHiUiJs \ThA^*iAimir4hiik mnuf 

fuerei cafieein exemfhemfuit, Gron. 

511. Paventes} Paveiitts Mla ; te 

. Oiam<|ue c^m ia^.o{anc. jUnM^M/. 

U4* HeffM ] Supt» ytU, i^u & u:v Et 

- ^ - - ^ *. . ■ •- 

* 51^. Septena. 3 Cafh-a feprcm du- 
cimi , qui Adraftus , Tydeus , Polyni- 
ces , t:^'paneas » Hippomcdoir, 'Am- 
phiaraus, Parthenopzus. <]m%£nguli 
'fingoiasxpoibu Thcbaiutn obfedete. 
Idem* VidfftjGfchykim , intnigaedSa, 
Scptem 9.d Thebas ; ex qua nonnulla 
SeDcca initae ors^Qedia accepit; Delr. 

3 iS. Ert iiefmm^ ] Imo vetofceie* 
ffais cum mn Diifque ixatis genitus^qui 
potius|ubeam ^dpc^aqi^ Suttaoie P flr OB N t s » A. A(%.IL i8p 

£t abllinere fanguine a caro mantts 
Doceam ? magifter juris & amoristpit 53^ 

Ego fum ? meonnn fbcinorum.exempk appetunt. 
Me nunc fequuntun laudo, & agnouo iibens. - 
Exhortor, aiiquid ut patre hoc dignum geraot. 
Agite 6 propagociara^ generofam indolem 
Probate fadis^ gloriam ac laudes meas 55 y 

Superate : & ahquid facice, propcer quod patrem 
Adhuc juvetvixiHt. facietis» fcib. 
Sic eftis orti. fceiere defungi haud levi» 
Haud ufitatO) tanta nobilitas poteft. 

Ferte arnia. facibus petite penetraies decsi 540 

Frugemque flamma metite nataiis foU. 

Mifcete cun&a. rapite in exitium omnia^ 

Dejicite paflim mcenta, in planum date. 

Templis deos obruite 9 maculatos lares 

Conflate. ab imo tota confidat domus» 545 

Urbs concremetur. primus a thaiamis meis 

Incipiat ignis . Antig. Mitte violentum impetum 

Doloris^ ac te publica exorent mata^ 

Auftor-^ .deteflati«ne & ftifpls odio dkat natis 
Imprecatut. Fdfnahim» Ptzftat , vt 
opinor , h«c ie^o illi , ^uaia Lipiios 
tz veteri libro rcprxrentat. Nam ii 
tttetquc ftater regno porire^or, tuhc re^- 
^fitptrs cvmmiui dicerentur. Sed 
folus Eteoclei fcepcro occupaco fra- 
trem eaulem runc habebac neque iri 
padlas vices rcdicui (inebat. Icaquc re- 
de macer infra ad Poiynicem — (^ 
n»ndHmimp$TM, ^idjetptTsfiuientf 
Horens. 

330. Iii^fierjttrit] Redie:amoris 
crga prolem autfiatrem , vel pareotes. 
Konminus umen eleganis exiltimem, 
Jitrii & mtrii. lus ad fcrlpcam legrm 
lefcras, morem ad natam. HMphiL 

935. PAtrt"] Bmflfffit, mepattid* 
il,illceflo. FarHMkimi^. 

})4« CkrSi ] Cectr mff», vtl lco« Bict , ut & feqaetitia. FsrnMHm, 

ham patcem fiimi poteft; hic iQ.malaa 
ftimitut. Delrim» 

'34Q. P««f»r«/«/lPenatesI>eosdo- 
meftfcos^qulptopefocum. Penatibas 
enim cura x.cerDi ignis credica , qui vii- 
tx fym£olum. Sunt enim Penatespec 
quos peaiois ipiiamus & aaimx tatio- 
nem habemus , quaH penesnosnatotf 
dicas. Thyeft.^3. f4f»^w. 

J43. I^ejicitefajtimmanint] Flor. 
Dipeite. Significac: Ditjicitt. VirgU 
Itus lib. 8. i£n. dntfraterta dieje&itef» 
fida mterit, Oviciius lib. xi x. velcnm 
Lyrnepa frimum Metnia ditjeci, VH 
eciam quidam codd. dejtei* Grbnov. 

^44. JLmt^] ImaginesDeotumdoo 
mefticorumaorcas , argenceas « aereaa- 
) veinceiidiisconflate. F^ntMbius. 

549« Pl^ 25K^ L« AvVMt SSNBCit 

Au&orqne placidx liberis pacis. veni. 

€^edf. Vides mocfeftar deditain mentirenem? 5 56 

Placidatqoe amancem pacis ad partes yocas? 

Tumet animus ira^ fervet immenfum dolor^ 

Ma)ufque, qoam quod cafus & )uvenum furor 

Conatur, aliquid cupio. non fatis eft adliuc 

Ci vile bellum. frater in fracrem ruat. 355 

Nec hoc fat eft. quod debet, ut fiat nefas 

De more noftro, quod meos deceat toros} 

Date arma patri. nemo me ex his eruat 

Siivis : lateoo rupis exefx cavo, 

Aut fepe denfa corpus abftrufum tegam. 3 60 

Hinc aucupabor verba rumoris vagi^ 

£t iieva fratrum bella» quod pofliini, audiam« 

^^ ^^ ^^ ^r ^p ^^ I4t> PUtsddqu»'] Mene invitasad 
IhlinHiipanium Icb , acfid&m pa- 
ci£citt> Fioibsb TVnmt cnim animm 
iia. /iriM. 

3H* Fr^^mfdtnm^ Hasdiiasi 
Sophode accqric : qoibas n^oDdit 
cvcnau. namcnminfiateniodDeUo 
Xteodesvalneianis cotiuife, mot* 
anim lacas Polyiiices , i^Ua kAuas dincubaic ; ille sdSofitas g|a£o ex- 
cepit & tiansfodit. fic in laccniem fia- 
tetfiaticmiaic. vide Stadom libu ii. 
Thebaid. Dtltim* 

STT' J^tiMlmmtl Immane&iiiav- 
ditam. r«rv/j] Quo piobenclccx 
mc genitos. Fimuitau» 

)^i. Hine Mcmf^Ur J Capcabo. 
/infc ACTUS TERTIUS. 

Jocasta.Antigone. NuNCIUS. 

tteoBa muht9 in fminffuflare ittramque aciem propere fertwt , fUn 
{JtfieHf9jfl$) ingrdtiamreduBura, 

JociiH4.'Y^tXvsi Agate^ facinus korrendums manu 
X7 Qila fecer at> geftavit; & rpolium tulit 

Cnien- . * J^nipmk^ ] Mida defont in 

fine pcccedencis Adus. Deeft edam 

InjiisA^bttcemipiindpinm. fsimab^ 

i^y %4gmHt\ Peiichd nacetfc Bacdue fiiium c|iuPemfaenmdiicet« 
pfeiunc. Sop. ▼«£ i% Idt^ PMi" 
mu ] Tbyifo afiixnm capnc Bcndiei* 


37^ P H OE M I S S ifi. Ad/III. 

^riienta nati Mxnas in partes dati* 

Fecit fceiu^ » fed mifera noo ultra fuum 

Scelus hoc cttcutrit. hoc leve eft, quod fum nocens} 

Feci nocentes. hoc quoque etiamnum leye eft; 

Peperi nocentes..4eerat aerumnis meis^ 

Ut & hoftem amarem. Bruma ter pofuit nives, 

£t tertia jam faice decubuit Ceres» 

Ut exul errat gnatus, & patria caret, 

Profugufque regum auxitia Graiorum rogat* 

Gener eft Adrafti, cu)us imperio mare, 

Quod cingit Ifthmon> regitur« hic gentes fuas, 

Septemque fecum regna ad auxilium trahit 

Generi. quid optem^ quidve decernam, haud fcio. 

Regnum repofcit. cauGi repetentis bona eft; 

Mala^ fic petentis. vota quas £iciam parens^ 

Utrumque natum video. nil po0um pie 

Pietate fal va facere. quodcumque aiteri 

Optabo nato, fiet alterius malo« 

Sed utrumque quamvis diligam zfkStu pari; 

Qgp caufa meiior> forfque deterior trahit, 

Inclt- 

If «mI^ de iinico Oedip. & fmvi» 375 5«o 9^5« CrmmMnMt'] Perfius: JB^m- 
pum-wiuUcMfittalfUtwrafiftrbt Baf- 
farkt& Ijftuem ManMJUxwracwjfmbu, 
Agaven,ut ooftcr, Miuiadein appellat. 
VideApoUoaor.lib.3.Bibl. IHlrius. 
Hanm'\ Bacchis , j| ^«wirf «^ fiireie. 
Inpartcs inti. *) Difcerpti. Famalnut. 

i66, iffi^mjt/er^] SeidiUanonulte- 
^s progrefla in aUa incidit fcelera » ut 
ego. Idem* ft^nuUrafium Sctlut bte 
(«ciinTfV. ] Flor. rnnultrafieSecleri 
•ceurrit, Locusdeiperatus.utcumque 
Lipfius, baecucurrit» An Mcucurrit/ 
Vtapudluitinum Ub. i8. ncvt amara 
*dm$nitiateuUtefiic$tturrat» Grono- 
vius. 

3^8* Nwentet, 3 Lipfius necentem 
tepo^ic , quiade Oedipode folo fenno 
cft. fed&aUasfcelosindignanterad- 
augens plutalem pro (ingulari ponit 
Hetcnl«.Fur,28y. Qi^ ac $opti9cl ^dt locaibfoladixic^vii/* RciiSgh* 
centes me & Oedipiim. Famabiuem 

370. Hefiem ] Poljrnidcoim jnt 
(immarmiscepetentifavco. /inw. 

37 X. TfrtM] HicEutipidemftqaa» 
tus inducit locailamtertio poftanntt 
quam inceftum agnovic • viveatems. 
cura in Oedipo » agniro &dooce fiak* 
tiraiibimortemconicifcat. Idamm 

373. Prrfuguf^ ] Sup. vctC (>» 
SCiiS. Idem» 

37 f. ^md cinpt Ifibmen,'] Liviur^ 
Hb. f • Mari fufer» inftrefte fuHua 
ItaUa infula med» cinfftur* In Flor* 
eft Ifibmee, Fone , ^uedfiindit Ifib^ 
met, Vtl ^findit, HercoLFur. Etbi^ 
nafindcM Ifibmei exilitfieta, Gco» 
novlus. 

37^. Sicfetentit ] Contta patriam 
atmjiexteinainfetcutis^ Farnahius* 

3S5. Sewtf Inciinat ammus^ femper infirmo favens* 
Miferos magis fotcuna conciliat futs^ 
Nimc. Regina, dumtu flebiles qiieilu$ cies^ 
Terifaue tempus» tota nudatis ftetit 
Acies m armis. xrz jam bellum cient, 
Aquilaque pugnam fignifer mota vocat. 
Septena reges beila difpofiti parant. 
Animo pariCadmea progenies fubit. 
Curfu citato mile&hinc illinc ruit. 
Vide, ut atra nubes pulvere abfcondat diemj 
I^umoque fimiles campus in ccsium erigat 
^ebulasi equeftri frada quas tellus peda 
Submittit : &, fi vera metuentes vident^ 
Infefta fiilgent figna : fubre&is adeft 
Frons prima teiis : aurea clarum nota 
Nomen ducum vexilla prxfcriptum ferunc. 585 39* 195 985* Semfer smfinmfiwnJ^^LU 
Huslih. 41. FMms tfuefiru fttgn* m- 
davit voluntdtei htmintan : tun enim 
filttm ,^pMrtit Mactdmmmeriuittftd 
fleti<iiuingemibm R»man»rum ebligitti 
tenefieiu iMtieamfamsm excepere j nen 
tf 4/M1* eekfam , <futm frstm fimdde^ 
^ etstm in certioaimhm tttdietft vtU" 
gm utitttr t deteriertMtfue infirmierifik" 
^endi* QaiodL declam. 5. Hunepri- 
mmttdfcendilecm^Scc* ^pUmmagit 
fiveritm preifitapfue e§mmetidat : in 
fnihufitam diliffintttr impatientim eal^ 
mitdtef: •&' damnacerpemmdebiittn» 
tefijue membrerttm netaiitim miferatie^ 
ne cemple&imuT. Gronovios. Infimui] 
Folynid. Sup. verf.370. Fdmalnnt» 

58S. Tetanudatuftetit'] Flor.y^i/- 
ifantutatitadeft Aciet in Ofmk. Vide- 
tur monilraie , fawa, Pro Nundo au- 
tem idem cedex & in fronte icenac ic 
perillam ponic, SATELLES, Sc 
SaT» In eadem frome appnnuiitut 

POLYNICES. £TEO(CLE5.qUX 

du;e perfonjt in fequentem fcenam tra- 
Jld debeot, ubi valgo malcBtooclcs 
omiaitur. Grettrtmit» 406 

I, red- 

}89w t^a"] Tuhm Fantabimsm. 

)90. s^^ttlaquf ] Ronuno more 
vexillum Aquilam vocat Po£ta. Ibttc 
&Grzdhabaenint. nam&Peilx.i 
quibus Romaui , aquilx ufoDi fiim* 
pfere. Idem. 

^91, Septena ] Hi (^pcem RejK» 
Adfaftus ( telle Tyrtao » lingpamel* 
lifiui) Amphiaiaus, P«itheno|NCiis, 
Tydeus, Capaneus« Hippomedoa, Po> 
lynices : his Thebaiii toridemoppo^ 
fu^re duces ; qui, Creon, Eteodcs, M- 
mon , Hypfeus , Eurymedon « D^ras, 
Menoeceus. Detrius, ' 

591. Cadmeal Thebani i Cadmo 
orti. Famabitu» 

394. Atra ] Pulvetif ab tqaicam 
excirati; Idtm, 

19$. Fr9u/} Adestndrafta. Itlem* 
Aurea ] Aurcis charaiteribtts. Non 
enim A>Ium ducum nominaauieislio- 
teris fcrebant in vexillis , fed dc figoc 
cumminisinfertis. Idem* 

400. VexiUa'\ PauHusex Fefto.ve- 

xiUuni Inquit, diminutivom i velo» 

videncur autem vexilb fiiMIe propric 

1 vda » feu ftupmbUe ilin , ipx ctiam* 

auia P H on ti X s & M. Aft.IIL i93> 
I, redde amoretin fratribus, pacem amnibus; 
£t iippia artiia mater oppodta impedi. 
Mti^' Perge, 6 paretis, & concitaceleremgradum; 
Coinpefce tela, fratribus ferrum excute* 
Nudum inter enfes pedus infeftos tene. 40 5 

Aut fol ve belium» mater> aut prima excipe. 
Joc, Ibo> ibo, & armis obvium opponam caput. 
Stabo intej: aniia^ petere qui fratrem volet> 
Petat ante matrem. teia, qui fuerit pius» 
Rogante popat matre : qui non eft piu$> 410 

I^cipiat a me. fervidos juvenes anus 
Tenebo. nullumteftemefietnefas. 
Aut fi aliquod & me tefte committi potefti 
Non fiet unum. Antig. Signa collatis micant 
Vicina fignis : ciamor hoftilis fremit : 41 f 

Scelus in propinquo eft : occupa, mater^ preces. 
£t ecce motos fletibus credas meist tmmhodiee^nbasprzfenincur. Sa-^ 
ne Vegeciiislib. i. cap. i. fcribic, equi- 
ttun alasdici vexilUcioncs,ab eo qdod 
velis, id cA, flaramulis ucancur. idem 
pene ad verbum Modeflus in lib. de re 
milic. quadereconililc B. Bridbnium 
de verb. (1gnific.Iib.19. ^ P* Praceium 
theiauti luris Civilis &c Canonid L lo. 

402. MMtrU oftb^fiu impedi. ] Mi- 
mm hoc pocuifle placere Florenci « 
quum babercc ia prorapcu )am eciam 
edicum , Thater opptjits. Sed , inquic 
Gratetus , hoc eik praefaibere au^o- 
li modtmi loquendi. Noh eft : n&m 
ipfum fic au^orem locucum fidem Fa- 
ciunt Florencinac dc Voflianae mem- 
branz. Graneviit^, 

403. Perge,'] Veceres lib. novam hic 
conQicuuncrcenam. P»rens^] Quam, 
parenscum iis « difcordcs rcvereancur 
filii. Alii cribuunchzc Nuneie, non 
enlm , uc aiunc » verHraile e(l , uc hzc 
jamThcbisdicac Ancigone, quz ncc 
prece, nec vi a patte ay^sili poccrac, c^ui Sic 

in Githxronis fylvau Sed minus tt&i^ 
Sunc enim verba nunus dccora , ma-» 
gifquepachecica , quarautconvenianc 
uuncio. Ne aucem mireraur filiam de-* 
feruifle pacrem , ut ruccurterecfracri'> 
bus : (ic requiric piecas. dc iam morct 
tenunciatat Oedipus : unde eH fuprl 
vtxC^i^» lubentevivelt» Iccmv<3tfi« 
Hine Mtcufober , &c. Farnabius. 

40<. Nudum'} QuodnHcricionisiU 
losadmoneac. verf. 447. infra. Ident* 
'Pe£tus'\ Auc pcimum belliidumex^ 
cipe. Idem. 

.408. Peterel Ferro. tdem. 

411. Te/ftf] Mevidence. 

413. Autjiifued&mitefte'} Itni^ 
Ccas: Autjialiqued&me. Gronovius. 

414. Nenfieturmm.'} t^SimdcipQl 
unaperiboi Farnabiui. Signa] <^\x 
tria. J^Mr4UCVexiUa;v9C4/M,quxvo.' 
ce humana : Jemivocalia , qux cUffi- 
co , tuba , buccina dantur. Idem* £e 
baec Nuntio adfcripfcre nuper« ed<L 
ixieLa fcnceneia miniis tedte. 

417. Ettaemetes-^ Xfta&fequen- 
N »1 194 ^* ANiliBl SENECiB 

Sic agmen arniis f^ne compofitis venit. 

Procedit acies tarda, fed properant duces* 

Joc. Qms me procellx turbine infana? vehens 420^ 

Yolucer per auras ventus xtherias aget? 

Quar Sphinxf vel atra nube fubtexens diem 

Stymphalis, avidis prsepetem pennis feret? 

Aut qux per altas aeris rapiet vias 

Harpyia, fse vi regis obfervans &mem9 415 

£t inter acies projiciet raptam duas? 

Uunc. Vadit furentr (imilis, aut etiam furit» 

Sagitta qualis Parthica veloxmanu 

Excuffa fertur; qualis infano ratis 

Premente vento rapitur;aut qualis cadit 430 

Delapfa ccelo fteila, cum ftringens {^olum 

Reftam citatis ignibus rumpit viam; 

Attonita curfu fi^t, & binas ftatim 

Diduxit acies. vida materna prece th tupttst toat sctribmnt locinc 
liiepK. inepce. nec tale qnkl psititQr 
^tum ieQoeiis s exQBopatetnutreni 
tongiiis adliiicaUbim ab exeidcii. fci- 
licet Amigofia ab exerdtoadiiiatiiiii 
CDCuiTic y eatn e gyiuEccopcodiixitin 
pablicom, haxoieappoficiffim^ loqoi- 
cur j lob c onfi xe lum aimonim. Ont* 
411. SphtHJt,2 Monfimmfiidtvir- 
^ois,corpore rolacris, pe^bus leonis. 
Viderup.ver£iio. fMtuAim, sAtTM\ 
SoIemobfcQransalisexpadis. HercnL 
Fkir.vcrr.ii8z. ItUm. 

^i-i' StjmfiuUkt2 AvesiStym- 
phalo ArczdJae p^llode ficdids. vide 
JHercuLPar.dc243. Idtm, 

41^ Saviregk'} Vliinei. verC 15}. 
Tbf efl. Idem. 

417. Vadit fwmi fimilmA Simi- 
les ftnfus apud Ciceronem aaQuin- 
tum . tp vertfiieiltfMtier C^firem exi' 
fiimdrt , iQkm ^uan mdximum fmffe 
plMtfitm i & fterpu itafltit. Virgi- 
Jiunique lib.^. Axvtid, ^furgeremen- 
Je AtavidetmvidiJfefiUMtptffidtrn Hzfe- tmmm £cCh4dhun fib.tf. inec. p«i* 
Mit femdert fuimet : Pindthttnt ftm» 
Lib.8. Amdeditmitviptt gtatums ^ 
iit dedijfe Stifes. Lib. y. mimdm em- 
rm mtietmtim esftmt Amt emftmmfmttu 
Lib. 15. mtimmm mmtvtrm fmmriBtm* 
ertditm effet» Seneca epift. 1 14 '^/a- 
rrr, ma ipmd fmnrifimm ie tfi » trmfekm^ 
Tadtnslib. itf.aniial. Otdiarts Imtmi^ 
& fntmfft imtekmitmftir imeterimmfm' 
klieifU^H. Siliuslib.itf. NmfimBrd 
sftmevidttm Amtiimmmqmmvetjm^ 
jrmtdemtis. Gronovius. 

418. Smgittm 3 Thyeft. ver£ 58). 
Farmm^im. 

4}o. Prtmttmtt ] Vtgente A poppi 
fecondovento. Idtm. 

431. DtUffkl Dt €»le Uffkfirt^ 
me,^^fimn tteiditfetmitetcidifi vi» 
deri. £ftantem exhalatiofupetius in- 
flammatadeorlum decorrens, uccade- 
re videatur. Idemt, Strimffms'] A&a 
dividens. Idemt. 

433. ^iW] Itttetiliramqoeadcm 

coBfifik. /im» 

4>8. Qm* P K OB N i: s 8 M. AQ;- ly. 
Hsiere beUa>)a»iqiiein alternam oecem' 
lllinc & hinc mircececuptentes m^inumj 
Vibrata dextra teU fttrpenfa tenent. 
Pacifavetur. omnium ferrum Urct 
Ceifatque tedami» vibrat in fratrum tnanu^ 
Laniata canas materoftenditcQmas; 
Rogat abnuent|;s i irrigatfletu genas. 
Negare oiatri, qui diu dubitat> poteil. IP5 
435 440. 438* OmniuMfirrum fattt Cejfkt. 
^uUim , 3 Vc lcgeodam & dilHn- 
guiendum olim cenfuimus, repeccum 
eciam nobis in caftifTimo librorum: 
Cejktfu uQiim. Vihst infitsMm fiumn, Signiiicat folot ^tivs adhac 
in dcNtrif fkn€to», Jiabere ebdios , ca»- 
cecos iQvaginas eos confiudiHe. Vidtf 
Diacriben cap. 41. Qrvntv. Invaginas 
rccoB(ficigy!diinonvibcantur. Bnrn^ ACTUS QJJ ARTUS. 

tocA^TA. PoLthicks. Eteocles. 

t^caBa mrwtufiufiUmnfm^ffMtm , tst fimultate f^tt hi^^atutmi 
6r amoi^tmrmrtHmnt. P»fymcessmfhf^pmlet. 

In me armi & ignes vertite. in me omnis mat 
Unam ]u ventus^ quxque ab iQacbio venit 
Animofa murovqua?que Thebana ferox 445 

Defcendit arce. dvis atque hoftis fimul 
Hunc petite ventrem, qui dedit firatries viro* 
Hasc membia pallim Tpargite^ ac diveliite: ^ 
£go utrumque peperi. ponitis &rrum octus 

Ari 

nomihaci fui }e^ofiem« ^ia verfui 444« v^^/mwAmI AbArgis» Iii»- 
cho^uondamregnaris. fanMm, 

i^ff' Fr«rrri]Nacosco(demflcrta^ 
tresOedipo. Idm. 

449« ^<M membfA f^fim ] Flor. 
wHKnKeSst HMmemhnfMfiim,* Gro- 
Aovius. 

44^. PnititftrrumKim Aedt€0& 
«« «^ mihi 3 Sic icribunc feciOe N« 
cum invenirec in Bafileeoi; eu ^ue dtx- 
tirm /«^c d4tk. Mogooc & Lugd. ex 
•qm dixtrm mutri. ddtu. Sed veceres 
iinpfe(!bs»Ven.& HetUf.ex4qiiode.X' 
trmmntri dutet ttcinerc («camcnin- con(bnai non^amelioraliis* Bena^ 
diffiduac. Nos in ^iilxiiiiam reperi- 
mus: Andiee&eKUfuedetatrMmdtri 
dntu vel dufe. Hxc omoia pfa» ao^ 
rainuf divertunc ab eo , 4]pod halsec 
Ecmfcuff: S§,eutritm4fuefeferi»f^i0 
ferrumetim ? An diee & , e^ ^ «• ^deu- 
tetmmutridMte. An^afpeckaus donec 
9c veftnim & meum pudorem pnx- 
dam, dcaddam, czquo vos papece^ 
tim. nempe«dcip£bfiliomeor Idem* 
Andepomiis armaditto €idu»> Ftff* 

N i 4^t\ f$4 Ao.dico & 9 ex qUo f dexteras matri date. 4^0 

Date , dum piae funt^ error in vitos adhuc 

Fecic nocentes. omneFortunxfuit 

Peccantis in nos crimen* hoc primutti rre£sis 

Inter fciente^ geritur. in veftra mahu eft, 

Utmm velitis. faiida fi pietas placet^ 455 

Donate matrem pace« fi placuit fcelus, 

Majus paratum eft. media fe opponit parens. 

Proinde belium toilite) aut belUmoram. 

Soliicita nunc cui mater alterna prece 

Verba admovebo? mifera quem ampledar prius? j^6o 

In iit ramque partem ducor a&da pari « 

Hic abfuit. fed pa<%a (1 fratrum valent, 

Nunc alter aberit. ergo )am numquam duos, 

• Nifi 

4P* PUjSiMt.'} Necfiaiieniaacde 
poUutx. F4tmMtt- 

4^1. Omne} Quchadeoiispcccata 
iiinc vel i rae vel i patre veftio de oii- 
giae veftra» foaoDX dirximpataiida 
ionc, adeoque ignotanciaexcu£uida: 
tros primam £cieniespeccacis,an etiam 
volcntesinvefhaeftpoteftatei ItUm. 

4f5. Pectantuinms,&€>'} Icama- 
lim : minur<]uehabet invidiz , fi & fe 
6c maiitum completoar» Aliispla- 
cuic invs: neeippagno, dumniodo 
jiorincalcenun propugnariiplecifque 
M(C vix ununx efle qui Acc pco ilio, 
tvx» Grurerus. 

« 

45^* Dmatt mMtrempdCi.1 Red- 
tiuiffc ait hod Omteius ver^ cauia, 
lexf>Iofb illo , DMMte matri pacem, 
i]Bod tamen occupec omnesmembca- 
«as , injdcundior^ eciam voctlm foni^ 
Ha. At illkid Scaligero inepcum, & hoc 
pofhilatfentenca&UbriMfl: Sed^Iex 
carminisrepugnat, inquitipfe. Cerce 
tepugnac , nec nnquam credam , iu 
. im^gide vacem auc dedi ta opeta vio- 
laflelegem/ambotum. Atcamen om- 
-fles icafhipri, onties; Quid exrpe^afi? 
Prodigiore corrapta hzc tragcedia , 6c 
in primis. uldma pars , ^wt t\zin 
figvi» Venit in mentem hic losfie: fifietdspUcett Aenatt mdtrHeiM : 
dem (enfa ytAi dumn , de qoo ai 
vernzfj.monnimas: qatmiiooafle- 
qaoais conedor > cogirans maacm 
incervenirejpadficatriccm , fMemia^ 
geffit dra s ^^^ • "^ fuperius Negs- 
/tt pro Denafiit» Nimis qaam veofi- 
miiis hxc mthi conjediiia videtur» 
utcumque ficaudador. Frnficaauion 
Grntenis landac in fequenri e qoamor 
fois '.fipUeetfielm^Viasm in ea regiaoe 
(empec cavic)ambom ponere Seneca, 
& hoc vertMim eft ei iis , in qoibus 
przteritum placet interdum propnc* 
fenri. Starim FIoc. Se/lieitM moKcm 
mster. Gronovius. Denste'] Legitnr 
6C j Denate matripecem , melins j aifi 
repugnarec lex caiminls. Fanemiim* 
Si fUeuit'} Sipergici; , & fiaccr in 
fracceni ruic , non ea meca fceleri : ma«> 
jusfupereft ; qaiaprimum interficien^ 
da ego macer. Peri neutec veftrum 
ni(i per me poteft , qu« me objicie 
mediam. Idem, 

458. Belli mtram,^ ^ morara 
belHmediam. Idem, 

4^1. Hicaitfiiit.^Polyniets^Idem» 
PaHa} Sup.verfaSo. Idtm, 

4^3. Nune alter2 Eteodes. Idetm» 
ErpJ^mmmfmm} Adpofai inccRO^ 

Saiioacm« P H, oB, N I s s B. A6|:.IV. «97 
>}ifi (ic^ videbo ? jung^ complexus prior i^ 

Qui tot labore^ totque. perpelTus maUf .4^5 

Longo par^tetijkfi^iru^.exiUo yifk!s. 
Accede propius» clti4e vagtQ^ tfnpuim 
£.nfeixT^ & tr^flieinteoi )amqua c^piemem excutt 
Haftam folo (}e%e. mateirnut^' tuo 
Coire pe&uspeftori cly pfeus^vetat. , ^^q 

Hunc quoque repoiie* vincutpfrontemexue> 
Tegimenqu^iCapitis trifte belligeri Jieya, . : 
£t ora matri re(i4e» quo vult^s fefers, 
Acieque pavida ftjtris obfer vas manum ? . . j . .: 

Affufa totum cprpus ampiexi) tegam- 475 

Tuocruo^per.meuipiie|:via. 

Quid dubius ji^f ^s^ ? an tim^s m^isris fid^m ? 

Po/yif. Timeo;.nibi|j?miuraii^tj^f^Yf\entt ; ; f 

Poft ifta frat;atn ^j^empla) n^ n»|^m ^4judejxi 

Fides habenda efl:<3^^.Re4de^j ^ ^ksfilp Qi^nunif/fS^ 

Adftringegaleamjlaryafeclyp^oiogerati ,_^. , i 

Dum frater exarmatur, arniatus mane. 

*Tu pone ferrum, caufa qui es ferri prior. 

Si pacis odium eft^ fur?re (i beil6 ^laeeij^ ^ , ' 

» , ' .. -^ •. • "... In- 

di.(fHoi4 «licui nou^ intcr alia 5c hoc, 
bis ,:j^'i£ *i(9«f« wpecctiiunt (>ri»r 

^;47p, rCo/rf J Conjungt, ^aTn^im, 

.j. 47i»..^*»«i»A?3 Galea:. /i««i. , 

471« 7ygf»}eff^M] C^^ileani. /amt 

, ^y.y.^M vulpw'} Quo,tefpicisaut 

' v^IcMqi coc^u^s , |pii frauem timeces^ 

^ i/f^A i ,^ 

^dvcciic Gcut;etw :, fcd. hic fiijlitqr ^ i *479« fr4*r«w] Fratepi^ petfidiaB, g^iooem ,, (piodabl^ac c4 feticeutia 
videcetuc miuus necyora , ^ninus ex 
votoiiiauis,abominf nc^ potius qiiam 
deiperaQtis. Gruterjts, , 

. 4^4. .Sif» l Alfesum per vif:es exu-.. 
If^uem. F^rn^biiu, . , 

. 4^j. TuwUborer^yVlor.^luitot t4\ 
korts* quod nialje.muuvic Fabriciu$>& 
deiiderjire filum oracionis re^ anim- qoum tot potijusabene yuU., ^uam r»* 
Gtonoviui* Tumk^^orfft&Q.'^ Le^ 
eUo in jjpcdpmi fana/ feiTarguuat, eam 
pn^its M(l' in i^uibus! : Tm quitot lor. 
kortty tot^.J^vm> ylx mihi du^jap 
^t excecmitiandafTi pociui yoj:ulam 
tat , quam qni : quod hanc deuderec 
^lt(m fcrmouis.iillamincludjc encli 4X0. fifiUe'] Recipequxdcpofijc* 
tf^s a me iQ^acus arma. jdem» 

'^(Ba,.. pjtrn fiater exar/iyitur» 1 In» 
cprea.dun^fraierponicacmai inquiCj cu 
liiine. Exarmstur ] Le^cur & , efl 
armatu4* Farhabius. 48 j.. Tupfine ] O Eteocles,qui vio- 
(icAmo^fequensafie; adppfiu euin^ | Uili^^^iDPa^m. Idem* 198 L« ANNiSI SENECiB 

Jnducias te mater exiguas rogat> 485 

Ferat ut reverfo poft tugam nato ofcula 

Vel prima» vel fuprema. dum pacejftpeto, 

Audite inermes : ille te, tu illum times; 

£go utrumque^ fed proutroque. quid ftridun» abnuis 

Recondere enfem ? qusilibet gaude mora. 4^ 

Idgerere bellum cupitis,in quocft optimuai 

Vinci. vereris fratris infefti dolos ? 

Quoties nejcejfe eft fallere, aut falli a fiii^, 

Pa^iare potius ipfe> quam facias, fcelus. - 

Sed ne yerere : mater infidias & hinc 495 

pt rurfus illinc ^biget, exorO) an patri 

In video veftro ? yeni, ut arcerem nefas, 

An ut viderenfipropius? hic ferrum abdidit 

Reclinis haftari & armadefixaincubant. 

Ad te preces nune, qare, maternas fbram^ 500 

Sed ahte lachrimas. teneo longo tempord 

Petita votis bra. tei profugum folo ^llimocani* F^dhitu^ 

4S7. Primd , j Poft inuIcAs aQuqs 
quibos cum uon vidcrim. ve/ pdott 
lunirzpadspignota. Idepg, Suprema.'] 
Pentufofoixa& inhoc isettOf fi bei- 
lun\geicreperfi(li^ris. Idetp, 
' 4^1. lH^ue2 Ii) "9^0 melitts ^- 
rec ocdd! , quam inlarht flatti^ae 
fa^difuperefle. Idem. 

49^. Pdtri'} Qm abjfbi& 8c' cstcus 
fli , ego aucem ad£i«Y, an nc re^Iam; 
fUi uc videam nefanum hoc bdhmi* 
infraverf. fft. /.(^M. 

^58. Hic ferru^ a^didifl lEicci- 
clcs precibus meis mocus artha «le- 
pofuic , Sc hafkx folo 6sfrxx incn- 
bac reclinis. Solec auceni milesiiho- 
Ais aiiniflrolacereappatfeac, !n fcu- 
cum fe incttnarej fi idexcr^, jnlui- 
(lam. idem, 

4if9' HAJtd » & arma defixa incur 
k^') Lip^Us inci^a^* At Sitidau eius^ Pa- 

inaikmt,\n^t^ nonjnna« CedifA, 
airais infizifl incubabae , poedce di^ 
dom. Gcuccro nec placct , <]nod addit 
SchoUaiieSf^iOnMi, necaccpiic&CR 
poteft lUi ineukut , <ftod alii nopcce 
cdicioni fuciuciilerinc ohiecadniKbp 
ponjedhxrj^ , neclacis6dt incefpiec». 
cio conunencacoris , nt ait , opiinif, 
nec occnicit femmi Cricicum , qnod 
fpinam iflam conaniode exciahat.Scii- 

be: Kecieuit hafium & MrmadefixMhh 
eukms. Livius fib. 44, Seum urs fi 
ere^eftsregaUdfvs^ .• dtin , uiefifii/htt 
hnUxesfiUeafitefiticr tearnuemfeuti 
ftffitefefifsfiate, heuta ^ \ivxM 
veceribusa^ma. Incubat bafittm& ar' 
ma , uc Sradus lib. 10. fiperifer^fiifs- 
tesfltretapetanlncubat, SaUoftifhi 5* 
faifior. utfifiiuere cerperapleriijue iie- 
queuutesfefiit armafita amftpmfioMiet 
fffc«i»^w.PlaumsCauna: Qladum^ 
fidam cuUitam % tumfue ineumktm» 
GrqnorloSf 

f 0$. Xf •(.ji P H 0£ N I S S iS. Ad.IV. 

Patrio> penates regts externt tegunt : 
Xe maria tot diverfa) tot cafus vagum 
£gere : non te duxit in thalamos parens 
ComitataprimoS) nec fua feftas manu 
Ornavit a?des, nec f^a la?tas faces 
Vitta revinxit. dona no6 auri & graves 
Gazas {bcer» non arva» non urbeis dedit» ' 
Dotale bellum eft. hollium es fa&us gener> 
Patria remotus» hofpes alieni laris, 
Externa confecutus^ expulfus tvis» 
Sine crimine exul. ne quid e fatis tibi 
DeefTet paternis, hoc quoque ex Ulis habes^ 
£g:a(re thalamis. nate, poit multos mihi 
Remi{fe fQles^ nate^ fufpenfce metus , J>9 505 ^o 5^5 

• fo). Jttgk'^ Adiafti. Parndhi«0,' 
50 f. N^mti'} £go non condliavi 
libi uuprias, non nuptara in tiialamiini 
duxi^nec in ledo colIocavL^if pnntt- 
k^ ^ffleium tfitqudflertam^ iiMrrr.Id. 
50^. Fefia* numu] la uiiptiis janM2 
fefta fironde , tamis &c ferris omari fp- 
lirae. Idem» Domus «rgo otoabanii:, 
maxinie poflcs ianuaium ; teiiis luve- 
nalisSat.^. Claiidlan. denupt. Hon. 
ISc Mariz : Hiwfira nitidei pefies ek- 
ducere myrf Centendaat : pirs neHarek 
sJper^tte&A Fentilms &flammalu- 
eesadelere Sabaos. lidem oleo inun^ 
gebantur » & lanea vitu circumda» 
bantur apud Romanos , tefle D. 1(1- 
doro llb. 9, Otig. cap. ult. alii non 
olqun / fed adipemiupinum vel fuii» 
lum memoraiit. ut Alexander lib. 2,. 
pei^cap.f. VeLrim* 
. $97. i:««tf^]5pQn/apnmumadma- 
titiiiroen venienspoites laneis vittis 
ornabat eolqucadipe fuillo uugcbat^ 
unde »8A'«r di<5|a. proouba autem ut 
plurimmn {ponfarniater acWmpui nu- 
ptura; virginalcs vittos &cibus < quat 
quiu^ue . ptQnumero parius namrali» 
\tL in honorem v. deorum , lovis 
^u((i , ^oqis ^diUtjC , Ycqecis, ^vOr deUe , Ludnac prcfetebflntur ipuerts 
pairkms Acimtcimisaptid |U>fH»oos» 

a fponfx matreapud Gcaecos } urencUi 
Smplicuir fponiamque matronalibas 
vitrisredimibat. ^ornaHm». 

fi). Fatit'] £xulareutrum^ue£o9 
culpa: otaculo uxorem acdpcre. Idemi 

5x4^ Jitc^aeqne'^ VcQedipus xnar 
triseiravitthalamis quos infecutaed 
peftis, itam hoftilis uxoris quosco- 
mitaturbelkundotale. Idem, 

515. Err,affttbalamif'\ Quomodo^ 
erralle ? qulacumdveni, vclfaliem 
nonhollcm ducetedebuiifet, exterm 
fauguims 6c holtiUs uxorem duxi c. er- 
ravit ergo Polynices thalamis, .Iicuc 
Oedipus : oraculo uxorcqa accopic, 
quemadmodum. Oedipus : cxulavic 
quoque lio^QuIpaThebis, uc Qoi^n- 
tho Oedipus. i^ielrifu, P^ nfnltof 1 
Poftmulcosmihireddicedics. Farriab, 

$i6, Nate,fiilici(amttu4'} Mera- 
branxpriucipcsi Nate fifienfa mettn 
£t Jftts parttttit^ Beue lib. 4. de bc-^ 
nef. 34« ancipittm rtrum ac lubricam 
firttm frJptnfH* fiquitur. Eidem /)«»• 
dere Q^j^ eft anxium rollicicumque 
ede. Ocdipo; Gravu SentHmfiifima 
^ptndtneMtttu, Grouovius. 

N 4 5x9» Ta»- 200 L* ANNiCi Sekeca 

£t fpes parentisj cujus afpedum deos 

Semper rogavi; cum tuus reditus mihi 

Taqtum effet ereptuxus adventu tuo, 

Quantum daturus; quando pro te definam> 520 

Dixi, timere ? dixit irridens Deusy 

Ipfum timebis. nempej nifi bellum foret» 

Ego te carerem : nempe, fi tu non fores-, 

Bello carerem. trifte confpeftus datur 

Pretium tui, durum<|ue : fed matri placet. ' - 525 

Hinc modo recedant arma,dum nullum nefas 

Mars fcevus audet. hoc quoque eft magnum ne£|s^ 

Tam prope fuifle. ftupeo, fc exfanguis tremp, 

Cum ftare fratreis hinc & hinc video duos 

Sceleris fub idu. membra quaifantur metu. 530 

Ctuam pene mater iiiaj us adfpexi nefas , 

Quao) quod mifer yidere non potuit pater \ 

'Licct timore facinoris tanti vacem, 

Videamque jam njl tale^ fum infelix tamen> 

Quod pene vidi. per decem menfuot graves 555 

l^Iteri labores , perque pietatem ii^clitgp 

Precor fororis , & per irati 6bi 

Genas parentis ; fc^elerequas nullo nbcenS) 

Erroris a fe dira fupplicia exigens, . 

Haufit 5 nefandas moenibus patriis feces 54P 

A verte : ligna bellici retro agminis 

Flectc. utrecedas,magnaparsfceleristamefi, ' 

Veftri perafta eft . • vidit hoftili grege 

Cam^* ^i^. TfUftum ] Fratrcln «iliam 
alternutnrccefTuro. Pamabiuf'. 

55 y. Decem'^ Quibuf ce in utero 
^eflavi. ctfi autera de paf rus. tt^mpore 
variant , alii nicnfts numerando «r#- 
lares iHn Lunares ^ &!hos qiirdem vel 
1'eragrationis vel 'Confecutibniiv.SjS. 
Thycftis , vel detiique Apparitionis: 
commodius tamen admenfts folares 
xxx.dierumreferuntparieiidi cempus; proximus menfis decimus ant fepci' 
mus. defexci ifienfis vitalitaredtfpi]- 
canc medicqrum filil : an meniis unde- 
dmi parcus /Tc iegitimu^ , ^ <]cianaoc 
ICci. Idem, 

53^. Peraue fietatt inclitM Prtctf 
Jorbres , ] £trufcus : ter^ pietgtm 
inclita Prefor fiterit» nani fola intei 
perfonasndminatinrAntigone, dcm. 
fus f ^x. ubi jilccra^oror IfmcnenKmt fujuscqmmm^^u^, m^s noAas: 1 nr9wr,vitia(u^(^.'(?rmT«iv. i P H OE N X s s ^. A6l:iV. 
Oatnpos repleri patriftt futgentes procul 
Armis catervas : vidit equitatu levi 
Cadmea frangi prata, & excelfos rotis 
Voiitare proceres; igne flagrantes trabes 
Fttitiare) cineri quae petunt noftras domos; 
Fratrefque (fac^nus quod novum &.Thebis fiiir) 
Inferuentes* totusnocexercitusy . 
Hoc utrimque populas omnis) hoc vidit foror» 
Genitrixqiie vidit : nam pater debetiibii 
Q^d ifla non fpeftavit. occurrat tihi. 
Nunc Oedipus : quo judice» erroris quoque 
Pcena? petuntur. nejprecortferroertie 
Patriam, ac penaces ;. neve» quas regere expeti^. 
Everte Thebas. quis tenet mentem furor? ; 
Patriampetendoperdis. utfiattua» 
Vis elfe nuUam ? qmn tus caufa: nocet 
Ipfum hoc> quod armis uris infeilis folum» 2QI 545 550 $5f H^* Exctlfit2 Soblimes in curri- 
bus , ^^ibus pugnare vei^biis mos 
«rat. 

547* Iffft^ Face» inoendiaTliebis 
ciinScances. Famainm.' -" - r 
'■ 548* C/ffm] Adeinereim Idtm, 

W* EtThebit^i E,tTliebi»,qaibus 
miltumferefcelus novuiHelt ^ldem* 
yjr. Et utraqut hcc vidit'^ Flor, 
tgtush§c exenitttt , Iftc tttrimqite p^ 
fului tmnit, boe vidirfiffr* etiam nera- 
peToIaAndgone. Grcntvhts, 

ffi. Dehef^ Pro benefieio habet 
emtos i fe octilos, ne hsec vidcat. ft^- 
ludfiiu» 

ff5. OrMirntf] Si pareretiam igno- 
rantizpcenas exegic ', cu vide ae fciens 
> volenii]oe in fcelus irmas. J4hm» 

S^9. Nkliam^2 NuUtusfica^iieerlc. 
Jdem. 

• ■ 5^0. ^uhldrmitvertHittfe/Ht^iOb- 
)rerfabacar'hic Qruttt<$verafcripcara, 
quam camen ipf^p^obare nooeftau- 
fus : adeo nimia ei ar caud bomiiiis iu- in membcanis reperiflet. Atvelom- 
niumbt>dia»» 6c stva CKsoimStM^ 
qiialef PandeAae Flosciiriiii ,. ^uakf 
Galiiti UylttSc carfumTlomiciiMe 
hamm nragocdiaram , ficpe nbn caiii 
«xkibcnc qaam fi:d> nnbe fcciepu- 
fculo vicionxm i|>cermicamem oftje» 
dunc vccioasem: Poflec .qoibUfcEum 
arridere , urk , fed vnlgacam proU£> 
iimati. arbStcor aic^ Inimo.fohim» 
«nr , 'omnibus debecarriderc v qui io^ 
cumiUvnmcQpiunc: efienime»>rci& 
fum in optimo lifaroroffi: & quoapats 
maxima, ve^»,ancm^«, infle&- 
^um , quod illud ccu conipciKUuBi 
(cripcum, cum integrum eilec, accepe* 
mnc. Livio quoque hoc pro(ffifim.Ac 
fire<|U«ns. Ub. 17. Ach^MaebMiAu 
tyrMumkMtdamaiumtmfimtim btMm 
webtit» lodemqne: PunieibeUij fm 
dmdedmitm tutmim Itdiitt Jtrebatm» 
Lib. 28^ ^uum diuSieilia Punicobelb 
uneretuHt* lAb.iX.ttmquamneninte/H-' 
ne & iHtrente in vifieribut urMmut bUr perilxdoinfetVJio^^QUodiNrpcciium I k, SiiSutltaUcus HU 15, .veipn^. zoz L. ANNiSi Senecje 

Segetefque adultas fternis, & tocos fugam 

Edis per agros. nemo (ic vaftat fua. 

Qus cornpiigne, quxmetigladio jubes^ 

Aliena credis ? rex ut e vobis uter» 

Manente regno, qua^rite. hsec telis petes 5^5 

Flammifque teda ? poteris has Amphionis 

Q^fTare moles ? nulia quas ftruxit manus> 

Stndente tardum machina ducens onus; 

Sed convocatus vocis & cithara: fono 

Per fe ipfe turres venit in fummas lapis. 5 7« 

Hsc faxa franges vidor ? hinc fpolia auferes, 

Vinftofque duces patris squales tui? 

Matres ab ipfo conjugum raptas (inu 

Sacvus catena miles impofita trahet? 

Ut adulta virgo mucta capt ivo gregi 575 

Thebana nuribus munus Argoiicis eat? 

An'& ipfa palmas vin^ poft teigum datas 

Mater triumphi prazda fratemi vebar? 

Potc&e 

bacvi4gM$» qt de icligionihat aligiiod 
capuc. Viide & Thebis ez bpidibiis, 

ntf > drca nimnliim monfhahannir 
qiii4«n , «V §i0fag-ftSjp4t «e^V n 
•uate/£k§9im* teftc Paufiuiia in Bcro- 

jiujaslod. quodnullum eH> nemiiii 
lirumauc comeranjmiQOTece debcc: 
jicique l^bebanoPim » quibus hxc 
dM^i^ T «ff X«V«^ , & pro 
impi&habeibacoc & hofte p«blia> « fi 
^uis /pbtce^eu Denique vidcmiis 
hodieque in cancaluce veci plecafque 
naciofie^ fabulofpium de ma|ocum 
momu^encis. $c lococum micaculii 
naccacionum efle cenadifimas,uc odio, 
Vi, inalopledhincdifEdences* IdiM» 
DiBui & AmfhiM ThtbMit cwtiHr 
4teti Ssxsitmme fiM ttftti^rm» Vidt 
Hecc. Fuc.1^0^^^14* FtamMbiHg. 

f7V Pattif2 .Coasvos paccis^ideili 
(enes. Idem, 

pg. JFr<if««OI^fi»tteadi. Idoh ihmctiiMm » v^ fftimmfifi. imuUt 
mih Ftrpetim ,.w$^irm(ip$mtutem «;«»• 
teee SeUi Eelliqmm» Ica CQimiesjBii- 
dum. Vtiigo, Nmte» <jcoooVf 

f ^i. .^egemf^iidHfim.fiemiey'] inv 
Iiio4itfii/iw,iiclesicnc(ioceociar. Bgxr 
cukBte^: KeCMdnitm knifin&iut 
Zefb^figBf, Idem. 

ftftf. Petemhmjimphieim^rfiMa 
vcceril>i9» noa iqgenii cannim kWus 
led deocum iuilocia & ^no£. ecac. 

«tt^ TtAnwr Jcj;&^W|«^> $ tftf T»< 

fitf^ ; ttcinquic SaUiiftius de diisfic 
miindo. lcaquoquenonltoficaejnodo 
fiuxecuiK t fed & <9vv @f«A«/»^W 
>^£toires pco veco ctadidenmc jniucos 
.^hebacum Amphionis iyuk ilcudos. 
^poUodor.Ki^ ^ei» y . rlu) fS^ jea- 
^vtTei^m9»9 tom»UH$XHhmrt»t 
S* Af(^i»ii®^Atf^«c ^Aitftfjr. Hacc 
^cifjuicau^ ^ca veaeubfwu fc ^t^-' \ ■ — -— ^ P H 0£ N I S S jB. Ad,IV. 20J 

Potefne cives Ixtus exitio datos 

Vidcre paffiin ? moenibus caris potes ^26 

Hoftem admo vere ? fanguine & fiamma potes 

Implere Thebas ? tam ferum & durumgeris 

Sse vumque iniras pedids, & nondum imperas? 

Quid fceptra facient ? pone vefanosy precor^ 

Animi t umores» teque pietati refer • 585 

Pofyn. Ut profugus errem femper? ut patriaarcear^ 

Opemque gentis hoTpes externse fequar? 

Quid paterer aliud) fi fefellilTem fideob 

Si pejeraiTem ? fraudis aiien a? dabo 

P oenas ; at ilie praemium fcelerum feret? 590' 

}ubesabire. matris imperio obfequor^ 

Da, quorevertar. regia frater mea 

Habitet fuperbus; parva me abfcondat caia: ' 

Hanc da repulfo. liceat exiguo lare^ 

Pen(are regnum* conjugi donum datus 595 

Arbitria thalami dura felicis feram, 

Humilifque ibceram iixa dominantem iequar? 

In fervitutem cadere de regno, grave efl. 

j^r^ St regna qu^ris^ nec poteft {ceptromanus 

VacarefsBvojmultajquajpofluntpeti ^o 

In orbe toto> quas:libet tellus dabit. » 

Hinc nota Baccho Tmolus attoUit juga, 

:Qjialataterrisfpatiafrugiferis)acent^ . 

E| 

- 557. Zjjm] Nohxo, qdlignavs» 
bxmt9xeedai i c J9mt i qn vcioayan| 
£vhvcdmBxam,lixst: vpfxqjoqatoah 
viadx <fjix ligiia HifbitbuaCf J>. lii. 
doro iib. x^. origrcap. i. Dtlruu^ 

598. Infirvktaim} Qma^tdieenn 
fiiii^ miretiifii. Sedni^ anioii U 
fbrtis eft , ubl quiscfabiimi laaiin 
ftatudecideritpatiencer advetiatoleiT 
rare. Vcrf. 51 j, Tbyeft. Fsmakim* 

601. Tmolm-^ MonsLydixi Bac- 
cho fupcnnis yiwm & c^ ^*^ $94,ifmdjhtftrs'i q^ -qaiefo 
fades /t quando Rez fUeris ^ Fm^ns- 
kim- 

588. Si ffffHiffem ] qood fecit 
Eteocles. /iem. 

5^1» Jt0gia fiattr mtd H^kiteffit' 
ftiUm:'] Sanc 6c FIot.-mmv Hdbhet 
piftth^t. vcAakRumiiividiofiiis.(7i«^ 

59 f. CtnJHii^ Inconlugis opulen- 
tzdomurorecepcus profixove -hcram 
liabeam, imdhabcarficinieiviamii;^ 
fCio. Fanuttmtu ^4 ^ AN.NJBI SEnncM 

£t qua trahens opulenta Padolos vada 
Inondat auro rura. nec la^is minus 
Masandros arvis fleftit errantes aquas« 
Rapidufque campos fertiles Hebrus fecat. 
Hinc gr^a Cereri Gargara» & dives (blum 
Qiiod Xanthu$.ambic ni vibus Ida^is tumens: 
Hinci qua relinquit nomenlonii maris» 
FaucesAbydi Seftos.oppofits premit: 
Auty qua latus jam propior Orienti dedity 
Tutamque crebris portubus Lyciam videt: 
Ha^c regna ferro quasre. in hos populos.ferat 
Socer arma foitis : has paret fceptro tuo 
Tradatque gentes» hoc adbuc riegnuq^ pMt4 
Tenere patrem. melius exilium eft tibi^ 
Quam reditU3 ifte^ crimine alieno exulas» 
Tuoredibis, melius iftis viribus^ . . tfo5 6io <Ji5 Nora €94. PM^9im ) tydix 4.' idreas 

^06. MsMndris }/ 'f^ga^uirr cele- 
berriniiisPhiygixfliivltxs',' rauldsan- 
fiaaibut finBofiwag flfamolto, r. <S}. 
ijap^ir. Idem» 

6orj, CMmf§4 ftrtilts ffeBrmficMt.'] 
Qttom loca , qtueddoibii CMHiila» 
VhrygiiB» Ifdle^oc^Lydke^Lydz in 
Afia finc, mirum eft hic incerpooi He" 
irum Thradz & Europdc* Foroflis» 
fttrmm* Hunceniraex monce Dindy- 
mcmc facro per Cacacauraeoen in Sor- 
dianaip feni ii^^ ^ 'ovwsjfi, wtJllct 
ftkyj^ ^ >iA#rd«Ml^ Scsai)o L z 3. 
GremnMMs* ■ 

. ^oSl Gtfr^4r4..]i Montis Idzcacu' 
minafnmxeDco &cdUa- F^tnd^im. 
. 609. XMHfhif^} . Scam^M^er % Tio- 
Janus. Idem* '. ,c .;. : . 
. 610* Reiinquif:^ ^ii.Helleipontas 
dicicorpic; in cujos &ucibas Abydus 
ilaiere Afiacico^oppqfica efl ^eflo i 
4atere £ucopzo. j^Kfi^n.leniimMk, 
Jltmes ^Akydi Sp^ef fppoft^^'] Seilos 
oon magis urgecfuuces Abydi , .quam Mef&da $$dl!:e premic &xcesRhegii 
iQlid', ancAbykiorgetfluiccf Garipe^ 
Delrins c J^og^ot. Sc aliis nocar^ Fdm 
ces Ahydes , ez Lngd. Ahydm SefUff^ 
efpefis ftemmit. ComeliiMc e 9iL 
J$kydMf JlotcaDrm:FmtmJfiuAi>y 
de Scfos9pfeft0- SCribe : ^hm TMlh^^at 
netmu Iemii;mmm Fmiees AiydM Sefet 
efpefit^ffemit^^tiSL^ enim^pcanonc 
fauces maris, Seftos oppoficam habcns 
Abydon , Abydoe Sefton. Tbycfle': 
& rmKritgemini fremeus Fsmes Cenm- 
tbes. Gronovius. 

$iu £lmtUtmj4mfrmier0rieatf\ 
B^diculea3 Xanchum reierunt ,^ ^uafi 
noo imerveneric Seflos , & camei9.ii»- 
fi^ nitUo* Legq, frepm , & re£cr ad 
Mare, Qua illiid fe neiic in iacus d&- 
.Ca CnidHm JEUiodifn^que )ampropius 
.Ocienti foli • & ].ydam alluix. f or- 
.ce ^ moic ; Uie reffm ferr^ fiMif. 
Idem. 

(x$. Keditmifte. ] Per vim^ne- 
fas. FmiuJnmn 

6i$» ^elim^fmviribm*JLua£ai^'. 
mlimUhiviribm^ GfQUoviust 

627. iM 4- P ir ofi K I s s iK. Aa.lV- 105 
>4ova regna nulla fcelere maculata appetel. 6zo 
Quin iple frater^ arma comitatus tua» • 
Tibi militabit. vade^ & id bellum gere, 
In quo pater materque pugnanti dbi 
Favere poiEnt. regna cum fcelere, omnibus 
Sunt exiliis graviora. nunc belli mala 61^ 

Propone; dubias Martis incerti vices. 
Licet omne tecum Grsecia; robur trahas; 
Licet arma longe miles ac late explicet; 
Fortuna belli femper ancipiti in ioco eft^ 
Quodcuaque Mars decernit. exaequat duos» 6^ o 
Licet impares fint, gladius : & fpes & metus 
Sors cceca verfat. prxmium incertum petis» 
Certum fceius. Faviffe fac votis deos 
Onrnes tuis : ceffere» & averfi fugam -^ 

Petiere cives. clade fiinefta jacent. 4$ 5 

Obtexit agros miles. Exuites licet, 
Viftorque fratris fpolia dejefti geras j 
Frahgenda palma cH. Quale tu id Selium putas» 
In quo exfecrandum vidor admittit nefas» 
Si gaudet ? hunc» quem vincere infelix cupis^ tf 40 
Cum viceris) lugebis. infauftas, ageV 
Dimitte pugnas. libera patriam metu» 
Ludtt parentes. Toljn, Sceleris & fraudis fua; 
Pcenas nefandus frater ut nullas ferat? 
Joc. Ne metue; p«nas & quidem folvet graves. (^45 

Regna- €17, Litit ] Ezercitu 6f copHt I!^ 
cet fis numerofior & inftra^or , kno 
melior : non tamefl mimerO) non vir- 
tutimilicum/cniper refpondet fortu- 
na , fedadceps bellialea, & ic^iytff 
'ttpnf inipares acquat & pocentioris 
fpcm impotemioris Ixpe metul fub- 
|icit. fsnuihmi* 

(19* F^rttmd biUifimper'} Inter- 
pund^io minus apta videtur Gmtero. 
Tentat igicut : m Idte exflUet FmunM qaidemhisacqaiefcit, detradla Hcera 
Icgit: Sl^ctawfHeMArsdecetmt, Sed 
nihileftfulpedli. Ancepsefl, inquic» 
fortuna bclii , quod bcUum przlio fC 
acie dijudicamr , nontacionc &caU 
loquio componitur. Vt apud Livium: 
Primte inipetne tem decrevit. GronoV. 

^jj. Fdvife ] Hxc ab Enripidd 
fumfit, fed mclius tra^vic Delritte, 

tf}8. Frangcnda'] Non tamen fin- 
ceraerictibi& integra viGloria, quia Mi:femftrMsifi$ii <C qoia no Cic \ nonhondla. BmwtHue. «55 66o %o6 L. ANN^ei SsNECJi 

Regnabit. VQhn. Hxcne eft poena ? "Joc. Si dubitas>aTo 

Pacrique creJe. Cadmus hoc dicet tibi» 

Cadmique proles* fceptraThebarumfuit 

Impune nuUi gerere ; nec quifquam fide 

Rapta tenebat illa. )am numereS) iicet> 6^0 

Fratrem inter iftos. Folyn. Numero : & eft tanti mihi 

Cum regibus jacere. jf^. Te turbac exulum 

Adfcribo. regna^dummodoinvifustuis. 

vAyn. Regnare non Yult» efle qui invifus timet. 

Simul ifta mundi conditor poiuit Deus^ 

Odium atqueregnum. regis hoc magni reor^ 

Odia ifta premere. multa dominantem vetat 

Amor fuorum. pius in iratos licet. 

Qui vult amari, ianguida regnet manu. - 

Invifa numquam imperia retinentur diu^ 

Joc. Prsecepta melius imperii reges dabunt; ^47. PMtrifm ] Lafo & Ocdipo, 
^omm iUe lacakdm , hic , omni 
gnmMMmni ^BOtif accfti imhmfc f 4f » 
Oidmm} Regnopalliu & inieipaicem 
miicami. Herc. Fmr. vttC ^91. Idem. 

64S. Setftrd'} IhLyeiCits.Idtm. 

^49* A'i^]Q^odfedcEceodec.M 

^51* Etejt} £t ego tanci legnom 
siUmo { ntvd cnm his tegibus lex 
moiivelim. Idem» 

^55. Dtammd»1 Qaamdio, fi mo- 
do. porro pro regna , fbne legeodimi, 
UMu liac mence; quamdin invifas 
nus cegnabis , non tex mihi , fed exfiil 
Tidebere. (ane uc macer inviium efle 
velicfiliumregem » non convcnit, nifi 
iiacs & convidand , uc dixi. DMlrim. 

€j^ Regnarel Arspiimar^nieilt 
poile ce invidiam paci. Verf. 5 f i. Hecc. 
fui, Oed. 703. Fdrnakim, 

6^6, Re^u&magnireory'} Delrius 
non raale alicubi legi aic : regit eftmd' 
gnireer» Rapiielingius, regit dt mdgni, 
Otuceri unus , ufft hec magni .- nec M- 
men rejeceric aliorum 4t. Ecrafcus : 
fegit hec magni reer. Ica<]ue ccflent 
conjeduia;. Grenevim* ^^9» i^voi^ dMdritl Freorid 
legpac & lubditotnm aibicam, ifd 
amaiivult. 

^o. Ikvifit mmmdm^ Hanc tk« 
iimi locaftz accribait Raphelingnst 
iequencem cnm refiqao Polynid J>el-» 
riusdedaobas cotifefidt: ied» Ex/* 
tid tu dijpem , luifum dat Icxaibe, le- 
liqoum Polynid. Giuteius & ScaGgtf 
omniaPoIynidpcaetei, Prdmftdme^ 
lim , cum fequend hemeftichio , oc 
vulgoedirar. Snbdfins & ccmmKxfiat 
Grodus veiC ^51. u tmbd exfiAem 
Adfcribe , tanquam macn minus con^ 
veniemi traditEteodl : Senfus, (non, 
fi hzc raa fit poUtice , melioc eris 
exul, quam lez, ut voiimt : fed , 7 fra- 
ika dnds canci: non enim dbi coninH 
gec cum lepbus jaceie : exfules , H 
manebis. quod fequicui, Polynidy J?#- 
ptadum^mdehivifmtittt s Mox illud 
vcre cyiannicum , Regndre nmmdtt 
icrram £ceodi : mitiora, ^uimdt 
dmari , Polynid : denique Eceocli > 
Praceptd melim, cum lelxq^o. 0re^ nevtm» 66i4 Pfdtiftd} Q^9cmtffKt ht* 1 P H OB N 1 S S jE. Aft. IV. 

Exiliatfldifpone. P^.Proregnovelim 
Patriami penatesi conjugem ilammis dare. 
Imperiapcetio quolibet, conftant bene. 107 Deejl, & magnd pars hujiu Tragixdut, imercidit. ^l , j K^^ foDC, Ftzccpufjnl Fe. 
grd:f<il[cguindt,iioatuuni,iffaeclI. 
cecc Regei agomcliui pizcqian- 

giuiviid^unl, giumiu, quiciulai. 
Ipfivideiint quomodo itilpoiuni le. 
ffiiCaa: □!( uimodovnr.£ti.)<]iii>- 
modo in exlUio degas. Tanitibi pix- 
cepta eitllii quam illii iicpnii opui 
ruDi. FtnuUm. 

«£4. Imftrit^ ZuiipidM : E'i'i»{ ZKijyniit- hoirariuauftottflSue. 
toniiBJLb.1. lic£Cic«<ui»coarerra) 
fiiille : Si wUaiMm 'Pjm, i mf r ii , 
fftti* Yi^MAiimip i ^liimtAiufit- 
mtm a!m. fvc cum Cz(u lulist u»- 
tinuo habcici in oce , omniajutadiri- 
na Sc hunuiia,iBqai t ClccTO 1. 1. oilit^ 
pcrTenit.piopcnRUn qaemfiliiopis 
□ionii enoie iutxctar pdncipatwiv 
Merico Enniui raiplii : NMttifiita* 
ficittm ,7ac JiiUi ripii ifi. Pono ab hoc 
'rtTTuceicuileGdnaiKUC. Dtlmi- L. ANNiEI SENECiE 

*HIPPOL YTUS. 

DRAMATIS PERSONJE. 

HlPPPLYTUS. PHADRA. THESEUS. ChO&US 

CiviuM AtheniensiuM. MuNClUS. 
NUTRIX. Famuli. 

Argumentum. 

ififfitlpi-Tkeflieie Antiepe AmaT^neplii DianMm virfinem ae v e Hd it i c e m c»lh»* 

tit « ahfinte dfitd inferes Thef^^ nevercM Pbadra caiiitatem efft^rnat , nec ex* 

' fi^nat, Ite^Jk impmdica muliere , Thefl* redncipTrtngnian eblatifer vimftm^ 

* friinfimtJat. Illecreduim ^filie tqnijamdemumimpudicamfu^erat , evetit 

• fuedrefialfat tertiefietm , ahfenti mmem imfrecmwr : rstttmficitvettam Ne* 

ftmuu» ♦ T TiPPOLYTtJS.1 Sic tragoe- 
^ i^dias infcripfenmc , Eutipidei , 
<iti)as czfhic ; dc Lycophron , cuius in- 
teriit. SQpacri Hippolycum dut Achc- 
tunis. Hippolyd hifiopx planefimi. 
lem Comminii cuiuicum rcfcrt Pla- 
tarcfausin Parellelis, ex Dofichet Icali- 
cahiAoria. Delritte* Vec lih. Jxon. 
anlli hanc tragoediam vocanc , Pka^ 
Aram, acque iu cicac PrifcianBs lib. €* 
libiait: Seneca, in Phxdra : Hiffly' 
tementtnccemfotem vetificit. Idem* 
Eciam Phzdu hxc &buiavccecimeo 
librodicimi. Liffim» Tragoediadivi. 
na, & quac paucis Latinocmn cedit. Sa- 
ne nifi Troadasezdpias, unllicdfc' 
cnnda. Charader eft caflns. cecono- 
miaoprima. Nucriz umen longe in- 
ferior Euripidis , cum Hippolytum ac- 
crdit. Habecenimaucor illc 7^ n^fn- 
4^«» ^ leafSp^f* Ncque quicquara 
cft um Iceleflum , quodnon ab co c»- 
J/|«vdicacur. Profcdo , aliamillius 
tcmporis rhccoricam iuifle oportct , 
qaamcilpaedagogulonim hodie, qui 
ad fuas ncfdo quas prjCceptiuncuIas £ 
«f;^»» Jjg4« » puerorum ingenia aftrin- 
fiint. Etiam aliam, quam qux in The- 
haideelucet. Inquaanimamimitado- 
ftfs ^ IfH^ifentcntioIae comminuunt 
& intcrcludunt. HxcDiana:auxiliumj 
4Ua Veneris iraplorat. Sane opdrae, 
^on eivinvitgoconciacafUuccmin- vocacidcbct. ChorasGrzd,cajascft 
iiUtium : ^pei^ E^vf h i(tft «AtfC^ 
T&>ir SW^e4( Jt4$e9 , eft iiiimicabilis. 
£i prinrnm faum*Seiieca oppolinc, noil 
tam bono fucocfKkRcliqui qaoqae feie 
omnes e Gcxco func adambcacL la 
cxcetis fuperioces fimuis. Ibi Tiielco 
Hippolycat occorric : quod hiclaMeii* 
cer vicamr. Nolla enim vctfaa mgna 
eanco fcelere ezcog^caripocecant. £t 
camen , resleviffime cranfigicur. lam 
de juramenco , cafas ranfa &£faim 
Phzdrz ab Hippolyco celacur , cnm ft 
unoverboezpedirepocniflec, fignnm 
poenicends eil pojrta; , at qai males- 
conomiam (iiam orfiis cllct. AcGcdit 
7« tf A«^v. Antcenimdizccat « cum 
nullum pcriculum immincrcr , H* 

yXeecO' eftetfi^x > 9 ds qf^neetret' 
f^fi^» Scd & calis efl invenrio ta* 
belix, quam cum Phzdra jam pendcn* 
cem Thefcus- invenic. Nifi enim hoc 
cxcogicaflcc , unde fdre poceratquid 
evenidec ? Planc hzrebac illi aqua> 
Quare quod in Comico dC/pfZri^y vo- 
can folcc & laudatur , hoc in Tug^co 
«ieeeid^vifiti^v diccndum efl« Quod 
perpetuumcncEuripidis vitium; roa< 
gniis Arifiotcles notavic £rgo fucce£* 
fura vide. poenas dac nterquci & pofta 
& Hippoly tus. Hic diripirar ab equis: 
ille uc adiionem quam coc modisintri* 
cavecac abfolrac , ic ad machinam • 5c 

Dianam L. Ak^mi SENEGiS HtPFcxVtus. A6t.I. 20^ 

ftunui, ^Tmffh tAurt mdrino , ^ e^t Biffol/tietmfhmM » undg ptr vtfns t^ 
/43ca diliraSus suri^a dHatuMtur. S^jud uHrifiivitmdlijfhicwJeiMmutier^ 
fielmfimm/klfumnue crime» dpud mdritum ceufejjk tgludiefe trunsfigit, The^ 
fiue innaxiifiUi tufum lugent , irum^ue fuum detefiutus , teUe&et fufiim mui 
,g0m^iti 

ACTUS PRIMttSi 

H I p p o L r t u c. 

tHfpolytm ^aria kca ^ miaurA mimBrit ^nfenatims tmtMlmi 
m^irtit i Dianamqui vetMtiimit Deamitruocat. ^ . 

tCj Umbrofas cingite filvas; 

Suinmaque montis )uga Cecroptl- 

Celeri planta luftrate vagi. 

0[iKe faxo^o ioca Parnethi 
Subjeda jacent^ 8c quatThriafiis 
Vallibus amnis rapida currens 
Dianam incrodadc, qixse rem Thefeo 
ezpQoic Sic Hippolytus la urbfm lur- 
fus redic , & quod fieri non pocerac, fi 
vel nomen ccterecur fuum , placide ez. 
pirac. Noflerquiacemprxcepefac.fi. 
ne uUo proceoiu Jaboreadfiiiemper- 
dudr. Duas rv^M^ «3»«Mj^f adfun- 
xic: qnibui oculorum lenocinium qux- 
(viiv Nam 8c Phadracorampopulo 
fibimanumiofert: & Hippolyti leli- 
quix exhibencur. Dc quibusfupra. Sed 
in fingulis haec perfequi Tragcediit , 
noneftanimus. Cjinii id /uofibiloco 
QiieUus fiicufum iiu £c |am proptea- 
mus. Heiafiut. 

Verf. 1. Cingite'\ Indj^ae, odoca 
canum vi, redbus. FurnaOius. 

1. Cecrepiii'2 Accici dCecropequt 
oppiduni Ceccopiam condidic , quod 
poiiea in arcem Achenanmi mucacum 
c(l , uiide regio & moos vicinus no- 
mcnhabenc Idem» 

^ Slus pueu fele Curpeneite j Flor. 
dc ez Delrianisunus : fuxtfu leea Par- 
mthe, Icaquere£fceScaliger: iftafaxe' 
fe ieca Pamethi, Gronpvius. Solus 
meoscodfziaipcus: ^uafauefa !•• 1 

Vcr- 

edPdrmtbe. ben^, ian^pecben^. & 
unicamIiccecaUmmuses:/iuvsyS. nan» 
PamesAcdcaBmons nobilis, Tlyuqr- 
didi« Aridophani , Luciand, Sccaboni, 
'Scephanoprope.Hymeccum: laudacua 
iPaulania in Accic. copiosiorlbninr 
& apcortmi venacione.i wtUms heui^ 
jfiamvocacScaciusinThebaid. Delr. 
UtipHis niont Acpcc onde roeric9 
fazoliim yocac Ariftophancs >|^f* 
Ajm^ eztulic femininogenere , /SAs si« 
tteSmfie tiutf n«>iiitf«.Scd alibi ez- 
culitmafcuUno, U nifjpiiiH niet ^17 

f. EtquaThrUfiitVulUbut] Re(ti-* 
cuic Fr. RapfaeL Poft quem miror Gu-> 
cerum crepare conftanciam codicum» 
qui Th^ufityt\ Titfis . vel fhyafis , utf 
videacur gignendi cafus » iiiquir, appU- 
candumqutilUatmm. Qiusnovicam- 
nem7hyafinK>mnet codices corrapci«> 
Ipfe eciam Florencinus, qui triRu Re- 
€bt Tbridfiit^ niirmalis Tbriafii , (cili<* 
cec campi. Nam iQ^einef 'xtiit ap^^ 
pellare foleoc Grenevius. Thriafiu % 
ThriafiisvalUb. r/rri^eiiimvicusAc- 
cicuain cribu Oenoa. fatuakius. 

6 S. Biim 110 L» ANNiKi Seneca^ 

Verberat imcia^ fcandice colles 
Semper canos niveRiphxa. 
Hac hac alii, quanemus alta 
Texitur alno ; qua prataiacent» 
Qua? rorifera mulcens aura 
Zephyrus vernas evocat herbas: 
tlbi perglaciesleittslliffiis 
Ubi Ma^aoder fuper sequales lo Laltt- if. Nive'] Iiidkiiai»iB6ieaffaiitei 
JUplutis mondbiu Scycbix. FmnJf, 

I u Ztphyms ] Fayonios vcris co-' 
mes 8c pater , genitalis inuiidi Ipiiiaii» 
Idtm» 

15. FAi* ftr gUut* Umk lUjfus « ] 
Gonveoic inter oninestliax: noo ab au- 
do(eficczii0e,ocvolgoIegpinn]r. Li- 
pfios com lUplielingio » f€r ^mtm, 
Caneiostocam Teifiun fuipedDmia- 
dc , otppte novem fcriptis ezfiilem , 
«u^fque eom liio judido pcemit Sca* 
liger. Mmos iUofisis aliiqoe luinmi 
vvApmgUKUi &ezplicant«adeole- 
nis , nt fiare yekd gladatom potes , 
smllis flodibcB tnmicfam 6c imequa- 
Ibn. Eft cnivcnifiriptarainmentem 
Tcnerit, fcd talibus fiimaaezemplis, 
Btluderevidearar. Qmdenim rr^nls 
'tlUum, icgraeil§s visfetm$naaatff09 
Atricos ? Tamen iegendum tR^Mci^ 
kt, nanv Flor. fer gUeilislenitlligkr 
IjAituragre»: Hi non ubcres, nonptn- 
Saespntrei<)Be& oprimi terreni , icd 
Scd &macri dc ftcriles. Cotumeila 
lib. 5t^. hMfnfiUfingtiimeliufiiUMd 
^grdciii, Tali^erattercaAaica,<i^«. 
X^» 9^ A^no-ff^ , ut eaiB vocat 
Flutardius in SuUa. Livius Iib.4}. Ph'- 
mi AthenieHfes intredmSi tScc, qium- 
^mfieriiemterrAmardrent y ipfifque 
4tiam dgrefier feregrine fumente */*- 
/rtrf. Scholia Ariftophanis ad Plumm: 
Oi -ritt/ A^iitKnf chLSrrts 'jnviBis fcij 
4iXi^9 'nif <U9C tSf eartpfi^wrr^ 
^df einmlnhi^ ^ row^ n^ 
ii9 yiet^yiiun{fidinp^ £*• Gnui^ 
/• ager ^swliytmf, Thucydidet lib. t. Gr»- Sid ^^ Xtwleyiiff 
eire^enni mmHf ^(eufvei etti' 
mevius, 

14. Vhi Mdsnder Jmfer «^nMlrr] 
KuncpoatBobclisvcdiim fiigere de^ 
bebaot. Qms cnimMaBaiiderin Atii« 
ca? NecubicdiOyponiteamopdmB» 
codcx, led anteillum , qnem vaigo fe« 
quimr , hocmodo : Unse I^Jfi* ^a^i 
tmr Mffres figer &fUnlu Vis limmmier 
fisfer imm^mmles %^mem§* Vide taiiien 
an poflit (ervari fiio looo ita coooe- 
ptus: VtiMdmmderimterMfHmier, IfiP 
iiimconfencumMzandro, quiapcaB 
cztctis fluminibus, ut ait Stanos, mmec' 
frmamrifmrum imemrmr Iltfms. Q^ 
quod dc errmmtes c|ns m^uM didc in 
Oedipo ut alibi Msmdri > EcyidetaK 
ab M Aiwsf y nomen ejos dodam po- 
taile. Imtr mfiales aotem agros Uki 
Mxandcom confirmat Stiabo lib. n. 
TMaea^^^ft «^Av^ins tjeX- 
Ao wn^fcif Ofp«y , A* •^gtXS^ 
f^fijpm 'et^£ef c Hsii>MKif, Cogica- 
bamaiiqoaixio: Tthi , Mmmmder , fmr 
& mqmmlk. CiceroinOratorc: jmt/»- 
tmmjejeiH9tneegrmndim meinmte,me9item 
centrm , fed eritrehmfiffitfm & mfem 
lii, Lib.r. de Orat. ^ummmvirtmteilr 
hsheret , emneis habere , emj^ effe inter 
fe squmles & fmres^ Hocmagisplacctr 
Meurfius: Vti Mmanderjifer d^umles 
Imhiner Agres, Athcn. AH. z, f . Qren» 
JiUdnder ] Dc quo in Hercnl. Bifr 
vcrf^ij. Fmrmdhius, Seneca: ^mUie 
ineertdvdffisMddnderundd iudit, &• 
etditfiki, Ovidias auiem : lAtdit , & Hii>i>oiTrTus. 
]L.abitur agros piger> & fteriles 
Amne maligno radit arenas. 
Vos, qua Marathon traoiite Ixvo 
Saltus aperit; qua comitatae 
Gregibus parvisnodurna petunt 
Pabula foeta?. vos^qua tepidis 
Subditus Auftris^frigora moliit 
Durus Acharnan« alius rupem 
Dulcis Hymetti : parvas alius 
Calcet Aphidnas. pars illa diu 
Vacatimmunis, qda curvati 
Littora ponti Sunion urget. 
Si quem |;angit glof ia fil vx> 
Vocat hunc Phlyeus. hic verfatur Aa.L III 
'5 20 M Mcn jiixs. 

t6, M^liffi»'] Parco,non{£rigand 
terras. FdmdU$u, Quia niillum li- 
mam , qao agri fcecundi fiunt , «ddu- 
cu; fedfteriles volvic arenas. 

17. Mdtdthenl Ez urbibasTcrra' 
poleos Accicx una , Milciadis vi^od» 
clePerfisinfignis. Fdrndhiiu, 

18. c<pimW«] Ferc comicatae fx'- 
dbusno£hipafcunmr. Idem, 

10. SlMtefidii'] Qua (Irentu bel- 
latotes Acharnenfes metidioualem 
Ardcarparccmincolunt. Kir/quamons 
faxofusptope AchatnasvicumAtdcz 
fiigotamollit. Idem. 

II. Fri^orsmeltit Durut AehMrmm*] 
Acanunes , intet iEcoIiam fic Epitnm 
iici , liinc remoti. Sctibe : Durus A- 
ebameu*. Ajffipitaf , Jft*^«#AT?i- 
x^; nociinmus , undcA^pvcTf. Du- 
ruj , id cft , laboriofus. A*i^ccxi»^s ex 
illisptoducitAndophanesdc eiy^i- 
xiss vocac M»Uitfiii»ru , id eft, mi- 
uoraliabec&prabcc. Grenovim» 

13 . Hymetti:'} Moncis Acdcx mar- 
more clan ; uc fic ihymo ac melle cele. 
bds. Fdrndbiue, I)alcis ergo ob mel- 
liscopiam* ; [ 14. ApkidiM.'} Vioim Achenien. 

I fiom , ubi ThcAos Helenam rapcam 
ocadcavir. Fdmdkim, ^Affhidnd vi- 
Cus Athebieniiam » in tnba Anciochi * 
d4, edam fitdsidtiAiOais : nomenac-^ 
cepiV i Thefei fodo Aphidno , de quo 
PlUtarchusinTheieo. videDiodorum 
Sicalumlib.4. PauianianiiuAtric.fic 
Scraboncm libro 5. Scephanus docec 
Afhidnmm difierre ab Aphidnis. Br/r • 
xf. ImmMuk,'] Avenadonenollni 
dc prxda. FdrudHm, Curvdti ] Si- 
noad. Idem, 

16. Sunieul Proniontonum Actl* 
cx. Idem,. Pomponias Melalibroi. 
i£gaeum ftadm pch^ va/lelongum 
limsimpelHt, hincMprdmontorium 
qaodifwfiftfnvocamr, magno ambitu 
moUiquedtcumagit. Dtlrim, 

18. VoedthuHcPhilifii.} Ignotum 
vocabnlum. Vatie teotavit Deltius t 
Pitthit , Idfit , Pelex , Sphtttos : tan- 
dcm ptoxime vetum , Phljeit. Scall^ 
get , Pbibdlie. Scd Etrufcat mertibta- 
nx: Vecdt huHc fluii. VrbsPclopon- 
nefi non longc diftabat Argi» Phtiue» 
undc UrifMi Pbliuntiu* & Phliafim fa- 
Ciunt : frdprius rcprchenditut a Cice- 

, ibncad Atdcum Ub. 6. epirt. 2. Ea boc 
O 1 aoa aix L. Annai Senecjb 

Metus agricolis, vulnere multo 
Jam notus aper. Atvoslaxas 
Canibus tacitis mittite habenas: 
Teneant acres lora Moloifos» 
£t pugnaces tendant CrelTs 
l^ortiatritovincula coilo. 
At Spartanos (genus eft audax 
Avidumque krx) nodo cautus 
Propiore liga. veniet tempusy 
Cum iatratu cava faxa fonent} 
Niinc demiiS nare fagaci 
Captent auras» luftraque prellb 
Qoacrant roftro : dum lux dabia eft; 
Dum (igna pedum rofcida tellus io 35 40 Im- nonpcrtiflcr. Lcgeodnm: Vfc^thme 

^Aik. lu HcrychiiUy f ^JCsit^- 
93 J^« ot Harpociadoa Vide Mcur- 
luPopulosAnicz. Gf^myuu, 

15. Mttu* sgriefUs , ] Teiroc me- 
mcndus agricolis, quos mulcocics vul- 
neuviu Vil notus muito yenatorum 
vulncre , qoos camcn e£FugiSi Fsmsi. 
Ovidiuslib. 7. mecamor. Pmimu M- 
mkimmitfituriUferM Tbekit Ptfiit , & 
€xiti§ multi feenmm^ fueq^ Rnri' 
jeaM pmmre firsm, Metm 4grieelis 
apec, ut ValeiioFlaccoPelias : lium 
S^tfms & lei^ fefulis metm* Gcon. 
. 51. CmUbm tMitit'} Non argutis, 
vocalibus , damofisrve. Femabim. 
Habenm:'} Quascopulasvocant. V^l 
lora. Idem* 

31. M9lofif,'\ Epfroricos cancs, 
epi fortimdine laudaQtur: ut Sparcani , 
&uLacpne54reIocitace. Idem, 

ii' Et fugnectt ttntUnt Crejpt'} 
Membranx opcimx cum Voilianis , 
Cretes» Ovidio in A^zonis curba: 
Cae/iiu Xcbnek^es : &, fMre Di^e»^ 
fid matre Leeenide , La&ros. Lucanus : 
Venator tenet ora levit clamofi Melofi, 
n^fortanot Cretafque iigat» Gtonovius. 
Crejfk] Caoes Crecenfesfcemellxaacs loiis citcniis indageot. 

35. ^ Sfmtanes , ] Scd TacoBat. 
ar£borinodo(fo&cc. Tdem, Laconi- 
dcancsctiamab fuAatbio OdyC f» 
Arifbenctoincpiftolis, Xcno^xmcc» 
Opptano & Ncmefiano in Cyucgcti- 
ds, Virgtlio 5. Georg. dcmimi So^bo* 
dc , Monno 6c Claudiano coiuneB* 
dantur. Delrim, 

37. Venieitemfue^'} FeiisiciIczd-« 
tatis. Famabim» 

39. Demifi] In tcnam indinatL 
Vidc Thyeft. vcr£497. Idem, Ifart 
figaei] Preptcrcxioratusacumenapci 
flc xdonciinvenicndisfcratumlatiba- 
lis. PlaatusiCaiumeffeefertMitJigaM 
mafnmbabet. 

40. Cdftentautm,'} Adperdpien- 
dnm odoccm feranim , qui pcr aSrcm 
muldplicadslbeciebus (iTcviQcanc) if- 
lisofKrmr. dcdaranc boc coradiin- 
primis 9C polid verfus L. Varii. Seit 
canie mmbrofam iMilrans Gertyniaval- 
iem, Siveteritfotuitcervacemfrende^ 
re lufha / S^vtt in abfentem %& , cit' 
cumvejtiffaiulhrans */£theraferm^ 
dumtenuesfe&atuTederes. ccnuiaodo^ 
rum (imulacra. Delriue, ' 

41. JUux dubia ] PriffiMm diluca^ 
lum. iarndbim» 

44.0rf. H i> p o L Y T a $• Aft.I. 
Imprefira tenet ^ alius raras 
Cervicc gravi portare plagas, 
AHus teretes properet iaqueos. 
Pifta rubenci linea penna 
Vano cludat terrore feras. 
Tibi libretur mifCle telum. 
Tu gravc dextra la? vaque fimul 
Roburlato dirigeferro. 
Tu prsecipites clamore feras 
Scibreflbr ages : tu jam viftor 
Curvo folves vifcera cultro. 
Ades en comiti Diva virago» 
Cujus regno parsterrarum "3 45 59 44. Ctrvice grdvi frtare fUgM ,'] 
^•r4r««9UodGratecusin fepiem^odid* 
hjc ^upque qui in cribus invenerara, 
commovit, donec alterumbon^ fide 
approiiavit mifai Flocencinus. TiUxlr 
Ijiislib. z. eleg.4. Uic, xtgltttpfiiikdl^ 
t0tficlmi4ere valies, Dun»pUce4*t bur 
'merit retiaferre nfgesn Piinius 29, i. 
Vidimuf^tMtsteaHitMi ut anHU' 
Ijtm hominii cum epidremie tranfireut» 
unefertMte miUtitudinem , qua fidtm 
cingerentuir. lullinus iit>. i. Additare- 
tifi , utfubjbtcie vemtterudelue lateret, 
Gconov. Gravil Gtavata. Farnab, 

i^, IJneAfenna] Linea, Ct\x F^fmi^ 
etot rctis genus eft, al^^rnop}umarum 
verficolorium, maxime rt|f>ncacacum« 
comextu ornatum : oua^ |ntcrdum 
udulabant , ut gravj Qaorp amplius fe- 
tas cerrersnt } ^ func peniue odoratx 
d^cebancur. pomparactim id^enusre- 
tfs f ut ferx , maxime cervl , velin ?er 
ros caflcs VanoterfQreiropelicren^r, 
quosvicinis in lods occultabapt ( ut 
innuic LxcophioQ ) vcl dum l^cotu 
canum actoniti , infeqtientem itergD 
haftatiun^quicemfii^unt; fic circum 
liqe^m vagantur, ab occulcisiagictariis 
cercq \d\i (lernerencur. quam vena- tionem Senecahis verbis Ub. z. de Cle- natlonic Dsp virUis. Fa(r.naJkiiin |I)fl}cij|(igoificac: iic ftnf^, Ima ^ \ S% Secre- 

pinna eUufa^ centinent. eafdem d terge 

telit equte inssffat » tatnabma fugmt 

feriffa ^^ fugerant , freculcahunt<fu$ 

firmidinem» t&m lib. x. de Ica cap. <%' 

Iffcefimirumt cmm.maximetjtrarum 

^eges iinea femie diliin^acenterrea$ 

& ad itifidiai ^gat ah fffe.fffe^u di£^a 

fcrmido. I^ormidiuis cezc^ram docef 

dracius iii Iib.de venacione; uruiii,iio9 

miousiMCuade quam fufe Pierius Iib.7. 

Hieroelypli. cu)us verba pcolixicatlif 

vicah&gracia.przt,ereo. ^elriue. 

^. £.iit'^#f(r]Quu)amy.I. Kf>ferNr. 

50. Lato ferre*'} Yenabulo. Fariff 

51. Subfeffor agff i ] Ininfldiisla- 
cens,unde occafione capu repence exi- 
liens cen itas fcr^s ih Jaqueos agas. l4* 
in vena^iQne,.& in exercicu,/«^y?/?0rM 
dicuncur , qui func in infidiis: unde 
edam domelUci hoftes pudicicia:,y»fr 
pffores nominancur a Val. Maximo, 

fSjffd^ , uc Sophocle^. Abfencerl^gar 
memnone,.ut canit Virgiliu$.« domi 
fitbfidit adulter , quia iEgillhus pf ttuc- 
lis fui uxorcm inceflu poJluic , ic rcr 
vecfum e bello regen^ p^ij)(vdia$in<T 
terfecic. Fakritiue. 

H< Ades) Fave mihi 6 Dianavcr Pars terrarum ] Inferi. eadcm aix L. Annai Senecjb 

Metus agricolis, vulnere multo 
jam notus aper. Atvoslaxas 
Canibus tacitis mittite habenas: 
Teneant acres lora Moloifos» 
£t pugnaces tendant CrelTs 
l^ortiatritovincula coilo* 
At Spartanos (genus eft audax 
Avidumque krx) nodo cautus 
Propiore iiga. veniet tempusy 
Cum latratu cava faxa fonenu 
Niinc demiiE nare fagaci 
Captent auras, luftraque prellb 
Qoacrant roftro : dum iux dabia eft; 
Dum figna pedum rofcida tellus i<^ 35 40 Im« nonpcrtiflcr. Legendmn: VfeMkmu 

^Aik. lu HcrychiiUy f 'fKvt^ 
wii^» ot Harpoacadoa Vide Mcur- 
liiPopulpsAcricz. Gfwmvimt, 

15. Mtttu sgrk^luyl ycao€ me- 
tnendus agricoEs, quos mulrocies vul- 
neuviu Vel notus mulro yenarorum 
vulnere , qnos camen e£FugtSi Fi^mub. 
Ovidiuslib.7.mecamor. PmimuA§' 
mkimmittftwrtUttrsTbtku Pefk t & 
txitio Muiti fecwmmqm fue^ RitH' 
^emu fiewre fit^m. Metm agricetii 
apec , uc ValerioFlaccoPelias : Idm 
^itns/ & tetiffift ffetlis metm» Gcon. 
. 51. Csiu^ tMiti$2 Non arguris» 
vocalibus , clamofis-ve. Fdtnalnm, 
Hahernu:'^ Quascopulasvocant. fel 
losa. Idem» 

31. MeieJJht,'] Eplroricos canes, 
^forricudine laudaQCur: ur Sparcani, 
&uLacpne54reIodrace. Idem. 

ii» Et fugnMer tendant Crejpt'2 
Membranz opcinue aira Voilianis , 
Crttes, Ovidio in Awlzonis uirba: 
Gnofiiu lcbnohates : &> patre Diiia»^ 
fid matre Lacenide , Labros, Lucanus : 
Venater tenet ora levu clamofa Molo/Ti, 
i^/Mrtanos Cretafque ligat» Gronovius. 
Crejfa] Caoes CrecenfesfcemclUeaaes locii citeniis indageot. 

35. ^ SfmtoMs,^ Scd Lacooas. 
ar£tiorinodococrce. Tirw. Lacoui- 
dcancsetiamab fuAatbio Ody£ p\ 
Arifbtnetoincpiilolis, Xcnopbonic» 
Oppiano & Ncmcfiano in Cyucged-> 
^t Vir^Iio 5. Georgi demum Sofibo* 
dc , Monno & Claudiano comnKS* 
dbnrur. Deirim. 

57. Venie£temp$i$f'} Feiisfcilczd-* 
tatis. Famahim* 

39. Demifi} In tcnam indinati. 
Vidc Thyeft. ver£ 4^7. Idem, Ifart 
Jagaei] Preptcrcxioracusacumcnapci 

flc idonciinveniendisfcrarumlaciba- 
lis. Vlaatus-.CauemeffeofartMitJigaM 
usfumbabet. 

40. Cafteutaufae^'} Adpcrdpicn- 
dnm odorem ferar^m , qui pcr a£rem 
mulciplicadsipeciebut (iTryioicanc) if- 
lisofrermr. dcdaranr boc comdim- 
primis 8C polid verfus L. Varii. Sem 
canit mmhofam luSlransGertyniaval" 
lemy Si veteritfotuit cerva comfrende' 
re lufha t Savtt in abfentem , & , tir- 
cum vejtigia luHrans */£therafer in l^ 
dumtenmsfi&aturodores, tcnuiaodo^ 
rum (imulacra. Delrim, ' 

41. Lux dubia ] PrimMm dtluca^ 
lum. ^amsHm* 

44.af. H i> p o L Y T a $• Aft.I, 
Iinpretfatenet^alius raras 
Cervicc gravi portare plagas, 
Alius teretes properet laqueos. 
Pi£ta rubenti linea penna 
Vano cludat terrore feras. 
Tibi libretur miflile telum. 
ifu grave dextra Ix vaque (imul 
Roburlato dirige ferro. 
Tu prsecipites clamore feras 
Subfeflbr ages : tu jam vidor 
Curvo folves vifcera cultro, 
Ades en comiti Diva virago» 
Cujus regno pars terrarum *^3 45 59 44* Ctrviee grdvi p$Ttare flsgM ,'] 
^•r^rtf^quod-Gnuecus in fepieiTi^ocld* 
h}C ^upque qui in cnbus invenerara, 
commovit« nonec alcerumbon^ fide 
approbavic milii Flocencinus. T\]}Vl\- 
hxi iib. z. eleg. 4. UiCt veli$tpjiflik»i' 
t0tficlmt4ere valies, Dufppi^f^* ^tf- 
-writ retiaferre iKges» Plinius 19, x. 
Vidimufque tdntdtenHitalit t ut annu- 
lum hofoinii cum epidremit tranfirent^ 
tmefertantemulfitudinem^ quafidtm 
tingerentwr. lullinus lii>. z. Additare- 
tifi , utfukjbtcie venMterisdeltu Uteret» 
Gconov. ur4T'f] Gravaca. Fdmab, 

4^. IJneapennal Unta, Cetx F^^mi" 
ete, cccis genus efty altfrnop)umariim 
verficolorium» maxime rt|f>ncacacum« 
concexra ornacum : oua^ |nccrdum 
uftulabanc , uc gr^vi Qaorp amplius fe- 
tas terrersnc 2 ^ pinc peniue odoratx 
dicebancur. pomparacum id^enu^re- 
tis » uc fecap , maxime cervl , velin ?0r 
ros caflcs VanocerirQreirppellpren^ur, 
quosvicinis in lods occulcabapc (uc 
innuic Lycophioo ) vcl dan\ lacracu 
canum acconici, infeqtfentemicergD 
hafhcum^quicemfii^unc; fic circum 
line^m vagancur, ab occulcisiagjccariis 
certq idu (lernerenmr. quam vena- tionemSenecahisverbisUb.z.deCle- nationisDspivirUis. F^rnA^/AK |j)fncij| (igoifici^c: iicfertf^ Ima ^ 1 $; c " 

Secre- 

finna elaujateentinent» eafdemdterge 

telit eauts inei0M t tatnahuu fugmt 

fcriffaqH^fu9«rant\ frecuUahuntqu$ 

formdinem» t&m lib. 1. de Icacap. ip^ 

Iffc eft mirum , cum maximesjtrarum 

^eges iinea fe*mit diliin&acenterreaf 

& ad itifidias s^t ^ iffepfffiiu di&a 

formido. Formidinis cezc^rain docef 

dracius ihlib.de venacionfe; urum,no9 

miousi^qinde quam fufe Pierius lib.7. 

Hieroglyph. cujus verba proiixitacif 

vicahdacgracia.prxcereo. ^elrius* . 

48. £.i>^lf(r]Qui44niy.I. Vihretur* 

50. Lato ferro*'] Venabulo. Fariff 

51. Subfejfor agf^ j ] luinndiisla- 
censtunde occa/ione.capu cepence exi- 
liens cerf icas fcCfU ih Jaqueos agas. l4* 
in vj=na.ciQne,.& in exercicu,/«^y?/?0rM 
dicuntur , qui func in inlidiis: unde 
etiam domelHci hoftespudicicia:,,/»^ 
fiffores nominancur a Val. Maximo, 
f<pf ^1^« i -ms 4G'yatf 'inttXiwlh 
fOftti , uc Sophocle»; Abfenceri^gar 
memnone, ut canit Virgiliu;., domi 

Jitbfedit adulter , quia iEgiithusp^ttue? 
lis fui uxorem inceftu poJluic ^ ^ cct 
vecfum e bello regen^ perizk^asint 
terfecic. Fakritius. 

54. Ades] Fave mihi 6 DianavCr Pars terrarum ] Inferi. eadcm Secreta vacat: cujus certis 
Petitur teUs fera, qua; gelidum 
Pptat Araxen, & qux ttanti 
Ludit in Jftro : tua Gxtulos 
Dextra leones, tua Cretxas 
Sequitur cervas: nunc veloce^ 
Figis damas leviore maau. 
Tibi dant varise pedora tigres» 
Tibi villofi terga bifontes^ 
Latifque feri cornibus uri. 
Quidquid folis pafcitur arvis, 
Sive illudinops novit Garamas» 
Siye illud Arabs divite filva, 
Sive fcrocis juga Pyrenes^ 6^ ^5 Sivc cnimqittProietpiiij. vftddnrnfrs- 
fintemt o«moca,rylr«,(eianim]iiftia. 
fsrnnbim, 

57. S^S9lid^m^Viivkt€TTmtm, 
8r ^tiaebfbic Arazen fl. Anneniae. M 

5«. ^ms/tmri'] Etqo^liidibunda 
percurric Oanubium in Gecmaniaoc- 
cnmff.congelacom. 14^ 

f8. G4aw/0/]Lib/cos.Ga:cQlienim 
•nciqiiiflimiincoiaeAfTiqt» fu^ JLf- 
Mumandsntariif. Idem. 

^ Dexrrstemet^l Atne^Ho- 
ineniseamleonum vtnacionedeleda- 
Ti : rdHcec, quia deTaygecisficETy- 
fnanclioilii&raio, qnxtocaleonibus 
carenc : Vide Pierinm Iib.7. Hicro- 
py^, Nam quod nofier , idem quo- 
que Claudian. inPanegytidecbnftila- 
tu Manlif. D(trim> Tua Cfttsm Sf- 
ftftur cervoi : ] Re$ noca de cervis in 
Creca vel ex diaamno. £c ProperciUs: 
Creuififtiu^MfrafaJnventi. Curer- 
golibcropcimus: Crefem, AnVoluit 
Criffdtu , i campo Criflzo ? TUtius ni- 
hirmnrare. Grenevitu, frefrf^*] Cre- 
fa cnim ccrvis nobilis , & diaamno, 
cujus ufum docuemm cervsc. Fdr- 
pabitu. ^^mcDC liem^ Vtri^l Macnlola!; 
Idem. Tfffes,'\ HercuL htt» FerCijij, 
lien», 

^4. Bifimetjl Bovesfihreftces./dL 
^foncemlib. 6, Carlarcervi figmie^ 
fcnbh; i medii fronce intcranitf 
unimi copaa ezftare valdr ezcelfimi 9c 
cedum, ic ab e;us (tnnnk> camos,ficn^ 
palmas, lacedilGindi; coUum jubis vil» 
lifque comedum . (nnd^ Plinio lib. S^ 
capwif. lubaci) ciadnntSccaboUb.4. 
& Solia G|p. x^ Agic de iilclem Wot. 
con. lib. ^. cap. 91. Detrim* 

6%, iMifftefiri} Vros fingic ^*. 
fvfeileivss » ut IoC|uimr Hefiockis, 
quod Plaucus fatdles rrddidir. Idem* 
Vri, ] f 0ii boves In qemnnia vi 8C 
vclodcareezcellences. fArmjAit* 

6$. Selitarvis^ Defercis. Idem* 

6y. InejfyGardmm'] Incerioiis Ai* 
fxicac popul. egenus 6c vagus. Jdem 

€S, Divitejytvd 9"} Acomaiumfr- 
caci. Idem* 

6^, luga Pyrenet, ] Montes Pyre, 
nzi. i Pyrene filia Bebridsibicom- 
prefla ab Hercule , uc volunt fibulat^ 
vel ^iri ff ftv^St propcer incendium, 
(]uo fiag^avit iilomm montium fyl?a^ 
I io|e^o4pa(loabusign^ /^cm. H I P PO X. Y T II 

Sive Hyrcani celant faltus, 
Vacuilque yagus Sarmata campis^ 
A rcus metuit, Diana, tuos. 
Tua fi gratus numina cultor 
Tulit in faltus ; rctia vindas 
Tenuerc feras ; nuUiiaqueum 
Riipere pedes; fertur plauftro 
Prscdagementi. tum roftra cancs 
Sanguine multo rubicunda gerunt^ 
Rcpetitque cafas ruftica longo 
Turbatriumpho, 
En, Diva favet, Xignumarguti 
Miferecanes. vocorinfilvas, 
Hac, hac pergam, qua via longum 
Compenfatiter* 8. Ad:. I. »11 

70 7$ 80 Ph /&« 70. Sive ffyreMHt cel4nt filttu tj 

MaQUsilluftris: Sive Hercynii, Cce- 

do^, ^quod hi apriusincermenesjuga 

&'Sarmadcos campos dpininaremur. 

\ Forec camen magis^xpcffi^na^^ecc 

I ^uam Hippolyd : quaUa plura in liis 

jtiagoediis. GrMevim, H^aniyUyt' 

f9&icyttiixconcecmina, hod. //7- 

rach» Famabius. 
.''-7t.r<«cWy^7l'lncultis,foU^fine 

opidls: Deirnui TMfft*'} HerciFur. 
verfi 53S. Carens certis fedibus. Pa- 
pinius ; ^wt nmdo Mnrtenkumr f$ 
herridd heUa vdfefqH* S^iMirvmAtM* SC 
alio ioco , — mntdtorefque demerum 
SdimmatM'^ SauromatseScSarmacaB 
iidemfunc» Idem. 

73. Tmm} Sinamenttmminvocan- 
tl, parcem pcawkc voventi,Wnarioncm 
tice aggcedb adfueris pnedamlargica. 
f^nuthim*' M •77. Gementi.3 Vii#Ua$: Neccefi- 
fijit fUtdirit veStare gementibui ornet, 
Dclrius. Roftra'} Impropric pro riOi- 

Imis. 

80. Turbdtriumpho. ] In morero 
criumphi i vcnarione rediens prxda 
onufta : fed &:vcRatore« Idib. Aug. 
foienniterferiarifpicatas&ccsaccenfas 
innemoraDianx (acraferebant cancf- 
que infolis otnatos cum cxteris inftra- 
menri* vcnacoriis De« fiftebam. f 4»w 

81. Fw.] Scribendumopiftof/ft- 
vet, namfaycmisfignuniagnbfdfca- 
num vocem. Delrius. Arffiti^^ La* 
ttacores. fic loquaccm vocac Plautus 1 
fiue virtute dr^ufum eivem mihi hu* 
bedmproprafica. & Nonio , Argptaii» 
loquaciterprolotyii. 7dem. 

8j. ^via} Per icer magecpm» 
pendiofttnu Aim«^i«^ Q4 ij. 0W4-» 1X6 tf^ AviMMl SENlCjt A. N V T K .1 X. F H A p !r 

Pkddra mimt H^p^fyti ardirefefiMfr^fiidmtfricmfTtBfdi^fm k 
ttminifaudoanmedehertmtm. . 

Tbdd. y^ tnagna vafti Creta dommatri x freti^ 8 5 

\Jf Cu j us per omne littns inmimerx rates 
Tenuere pontum) quidquid AiTjrria tehus 
Tellure Nereus per vium roftris fecat; 
Cur me in penates qbfidem invifos datam^ 
Hoftique nuptam > degere a^tatem in malis ^o 

Lachrimifque cogis ? profugus en conjux abeft^ 
Pra^ftatque' nuptar, quam folet, Thefeus fidem. 
Fortis per altas invii retrolacus 
Vadit tenebras miies audans procj; 
Solio ut revulfam regis inferni abft rahat» p^ 

Pergit furoris focius. baud illum timor, 
Pudorque tenuit. fiupra & illicitos toros 
Acheronte in imo quxf it Hippolyti pater. 
$pd major alius incubat moeftx doion 
Nonmequiesno<5turna,nQaaItusK>ppr , xoq 

Solvere curis : alitur & crefdt malum) 
^t ardet intu^ ; qu^lis ^tnzp vapor '-: 8f. Ommjm] .Optoiaioc^Crcu 
ioGiUad diomuuttiin Gttd^ fic4.Nm 
& Mtnos Gbi yidoas inTuIas &.niaxi- 
DiamGraKuiparKemfiibdi^c. F«nr. 
aS. Kaniu ftfviwm nfirh r«C4tt 1 1 
fior. peniut. Quicqgid ^rii ab Sy-» 
lia ufque ad conetarias p^tei dividic 
velimecluit Neieus petviiii navibus* 

8f> OijSjdem} Ne<)iieenimfifiarum 
fl|pciin^t|!dfcebatu(Miaos« infriver- 
fui44. FArnd^ius, lavifithUQmm 
qui£racrem metMxi Andiogeon interfe-' 
ceniQt. Idim. 

jo. H»Jh^ue} Tiiefeo, qui ^ihe- 

m^ MiQouurumottidit , ibiocrm 

ieruir,me<]|ueade6. Idem. 

pu S^} Hclwi», H»ppcdyc« ^t ' Eziifi- 

fta Antiopc/M^bo^ Aipst^p^ Id, 
55. /«tfi} StysuitremeabiUs. U, 
«H* Miif^ 1 Secucus Pidtboom, 
fierq||,Ciir,veif ^5. 4i(mp. Andmif 
ff^cis ] Pitiiholv Profcipiiiam Didy 
diaJamodeducereadort). J^lri^s. 

9Sf ^iwnvj In&Qiamotis. JF4r»«£y 
lUMml Hinc dc iibiiUidciamorisli* 
ceiHiam cap$at noa iedu^c libidmU 
muliei. I4im».s,. ,.. 

batur Demtphin , telle Plng^tH) io 
Tbcfeo; tdie verd Paufaoia, T^ndtri^ 
d»s : quomodo illum VocavitPlinius 
lib. if^rtatt-tiiu cap. x. pofteadi«to 
yftbins. Velrius, 

10 1. u£ftuf} Hercfar.iretCioi. H I > p p j, T T ^ 5. Aft.I. 
Exundat antro. Palladis tels vacanty 

Et inter ipfas penfa labuntur manus. 

Non colere donis templa votivis libet; 

Non inter aras , Atthidum mlftam choris, 

] Jafitare tacitis confcias facris faces^ 

Nec adire caftis precibus aut ritu pio 

Adjudicatse prasfidemterr^deam. 

Juv^at excitatas confequicurfu feras^ 

£t rigida molli ga:fa jaculari manu. 

Qup tendis^ anime? quid furens faltus amas? 

Fatale miierx matris agnofco maium. 

Peccare nofter novit in filvis amor. 

Genitrix, tui me mifcret : infando malo 

Correpta, pecoris eiferifajvum ducem 

Audaic amafti. torvus,impatiens jugi» "7 105 IIO II 5 105. PdBadit'] A Pa!lade inyentjc 
frtes texcoriac dc lanjfics » id eft , non 
nere non cexere Javac. inkuieui^ 
X99 l^v v^eu9§tf* ^alrndbius. 

105. V»fivu ] Pro marici redicu. /i. 
lo^. Anhtdkn^mf^Mmch6rUt} Fl. 
thor^ Voluic , chir» \ ogihbr, etfi pa- 
tum Hiterfic. Gronevius, Atthidum ] 
Macronarum Aiti(;^runi. Vid.. Hercul. 
"ftif. veriC job, & t^^ U iii?. £«■- 
fui^iut* . ! 

XO7. CmfciMfieriifices f ] Pathfs^ 

£iciblis fenfum dar canquam niyfHds. 

''Idm*. Lo<}u1cur de ileufiniis faais 

Q(ue ab Atticisvir^nibui'& matronis 

boneflis,' £leu/iha proficilcendbu^ in 

Cereris honorem fieri foIebant,'quod 

tlielycas Methyitinsusapud fheocri. 

ci Scholiaft. doper^ fy&z func Bitufi^ 

>t4, <]uia£umoIpi opedi , Atbehienfes 

^caab £leu(iniis a<:ceperum: fiveilla 

inveneric Eumolpa^; at vulr Andro- 

* tTon lib; V de fiicrf fi6iis; (ive Danai fi- 

liae.» acceQftt Herodocusin£acerpe. 

(^^ fdsaa Thifiiupbfria, 'FuJrema- 

)ora 8e'minQta. Maforaanciquiota; & 

in CeVerifpocijfnraum honorera ; mi- 

f oka In pQikjfixm \ ^ ^ilciitti ih- Adul- 

iHcnta • ar illis Hercules iniriarecu^, 
naiii roaioribqs, quod peregrinus efletv 
non licebar, cefle Caclio RhodiginoL 
Quod G. vemm , ambo Senecxloca de 
minoribus erunr, uc & jUud piceroi^ 
lib. I . de nac. Deorum: Qmitf EUuJ^ 
ifsJanSfam iUam & augtiiam ^ mkiint^ 
tiantur gcntts «rarum uitimO' Ac Aci* 
ilidisinPanachenaicis, quaiidodocec 
qootannis maximam muliitiKKliein 
}ni tiacoTum albo adfcribi con{aevi&» 
JDeirius, 

lo^ PrMem ] Minervam : a£ 
Dcorum |uoicio dc pqpuli GiSiag^o 
adjudica^um prariiciium 9c nomen 
Acheharum , cum olivam pacisfyib- 
bo|itm eduxiflec, donum prsftantiut 
NepcunibellacoreequQ. Yid. Hetcul. 
Fiir. verf. 5x1. Fdrnuhitu, 

iib; luvft^ Me Hippolycicoii»- 
tefn. Idetk. 

11 iV G*fi ] Tela Romanis ofur|Ku 
ta ab Hi/panis ^utaiii^i Gallis. Vitg' 
GxfaAIpina. Idem, 

II}. Fataiel Matcrenim PaAphai 
taurum in iilvis pafcehtem , ego Hip- 
polycumvenacorem filvis gaudcmeoi 
JDTlOt jfdnft 1X9 L. ANNiBl SeNSC:A 

Adulter iile» dudor indomitigregis. 
Sed amabat aliquid : quis meas miferar deus» 
Aut quis juvare Dacdaiius flammas queat? 
Non» fi ille remeet arte Mopfopia potens» 
Qui noftra coeca oionftra conclufit domo» 
Promittat ullam cafibus noftris opem. 
Stirpem perofa Soiis invifi Venus» 
Per nos catenas vindicat Martis fui> 
Suafque. probrisomnePhcsbeumgenus 
Onerat nefandis. nulla Minois levi 
Defiinda amore eft. jungitur femper nefas. 
tiutr. Thefea conjux, ciara progenies Jovis» 
Nefanda cafto pedore exturbaocius: 
Extingue fiammas : ne ve te 6xrx fpei 
Prxbe obfequentem. Quifquis in primo obftitit 
Pepulitque amorem, tutus ac vidor fiiit. 
Qm biandiendo duice nutri vit malum» 
Sero recnfat ferre, qaod fubiit» jogum. 
Nec me fiigit> quam durus & veri infolens 
Ad reda fledi regius noiit tumor. 
Quemcumque dederit exitum cafus^ feram» 120 "5 130 m 119* %Alifddt'^ r^cM» «fiMmint 
9kigH0fiqmtMrff€i9 • uode (pes ali^ 
macri fnieiidi amoris, mihi autem otil- 
Ja. HippolyraseiiimMP«i#e^7(^ni- 
iiiiamai. FsrmMm. 

110. l>mdMlM* J Ingeniofas ani- 
(tx, qui aroari cauti copiam fedc roatri 
me2ligne«vaccaeiiichi£e. Idem. 

)U. M»ffipis'} Atrica.i Mopfopo 
]%ge« t«/ Mopfopia Oceani filia. lioc 
t£t, arte Dxdali Athenien/u. Idem» 

111. ^fu nojhd ] Qiji CQndufit 
Miootauium miKic mea oatum in la- 
byrintlio. Idem, 

114. Stirfem^ Venns ociio & vin- 
dida noftram pro£equitm: familiam 
(Panpha^enimfiliaSoIis) cujusadul- 
tecium aun Marte detezit Soi detulit- 
^e ad VDlc^nom > ^i ip(bstoei<c(- For* 

tiailis irrcritos Diisdeddendosexlii* 
buic Idtm,' 

117» iAtittm'] Vmoaytakttm,£ce» 
minaefiuniliaMinois. Idsm, 

119. CUrsl HliaMiuoisqailovc 
iatus. Idem» 

154. ^uil Vitace enimplagas&> 
dlius, quamietibusieezpeaire, aut 
Validos Veneris pcmmipeie nodos. 
Idem, 

ii6.Iftemefimty] Novi ego re» 
pua & uobilinm uperixmi ineieniuni* 
quam nonlibentecvemm aocuantane 
adre^^mflc^vclinc v. 574* Odar« 
Ide$m. ■ ' , 

i^^ Smmeimfie dederit'] VUctt 
onmino quod Delrius 8e Gnitenis 
hiocpecfonamPbjedrsBfuiluleie. Na* 
tddi iunt » cujus alioqai abcuptos 6c 

impes* HiPPOLYTus. Ad.L 
[ Fortem facit vicinalibertas reQem. 
Obftare primum eft velle> nec labi via: 119 

140 Pudor eli fecundus» noflfe peccandi modum. 

Quo mifera pergis ? quid domum infamem aggravas» . 

Superafcjue matrem ? majus eft monftro neias. 

Nam monftra fato, moribusfcelera imputes. 

Si) quod maritus fuperanon cernitloca» 14) 

Tutum eiTe facinus credis» & vacuum metu; 

£rras. teneri crede Letba?o abdicum impctfedos fcnno iine ullo opcrar pre*- 
(io hiar. Se non igndrare praefatur , 
quanmm peticuli adcat reginx refpoo- 
iando & renitendo : fed ica paratam 
eile , ut dum vera moneat « quenKom- 
Gumque cafum nonextimcrcat : licere 
cnxm iitn , quamvis fervje , fbrti & in- 
trepidx e(Ie xutls benefido , cui (tr 
vicind libnti^ Qaz iUa? Mors. De 
ira 3 , 1 f • Vidts iUMmfrMifitem Itcum? 
tUac ad lilnrtatem Jefienditur» Vides 
iUud maret iUudflumin, iUmmfuteumf 
tibert4$ in ime fidet, Vides lUam air» 
hertm^ krevemy reterridam , infelieem? 
fendet inde Ubtrtat. Vidu jitguium 
tuum , ffittur tuum , cer tum f effugia 
firvitutu fuut» Sic CaOandra Aga- 
memnoni , dicenti , Ne metue de^ 
|(!iiif4m)&mw/4 ^tefpondet , Ubertat ad- 
ffi, Stupentibus ad fanram domiiia- 
tioncm Atiftotimi Eliomm tyranni 
oeteris, Hellanicus, fenex &oibus, 
vindicandam pacriam fufcepit, uttfui 
tuc atatitnee pigmrit reJfeStu timeret', 
{nqui t luflinus Ub. t^. Fertem , id eft, 
jittda^r agentem , quamvis ob vcrba 
lit>era mihi verbera & vincula mc- 
fuenda fint. Fortitudinis togatz pars 
efl vera invitisauribus imprimerc, po- 
tendumnegllg^regratiam &fufcipere 
Inimicitias reipublicx aut amicorum 
^t lucis dc xqui cauCi. Hinc multi 
jipud Ciceronem)9rrtf/appcltanmr^qui 
|)eIlicisfa£tisinclaraerenuIUs: &y»r- 
tfs conptles , qui rcftitcmnt male popu- 
JgriblWdibHQls. Id^^optime^oqv^- The-' 

nit in perfonam nutricis « qu« 3c ferva 
erat dc fenex.dt dominxobloquuraEa; 
non Phxdrap , qux verfu demiun tn« 
de morte aliquid conilhuic. Gromviut» 

14Q. Obfiare frimum efi veUe , ] 
Tranfponit hos verfiis Delrius paf^ 
^ f 7« 9*!*^ *IP^ temet * interpofito 149* 
Pars Jottitatit : dein corrigit , yScMi^ 
dum, &nejpe* Nimiumhoc. Gmte* 
nis niitius , & nOtt explicat , quid G% 
ficundHs fudtr, Yidc nos adlib. 5. d^ 
benefic. ^p. 2,5. Std lcgendum cnm 
optimo : Nen iHa frimum efi veUe^ 
Aurutexhoc conjidt Nic. Heinfius ; 
Henefia frimum efi veUe, nam & in&Sl 
verfu 59$. Hontfta quadamfielera: 00* 
dex i<fem , Nem ifia quadam» Mode- 
(his cfl ingreflus acris cafligacionis» 
Sump/icab Eurtpide : £1 to< 2^x6^971« 
Xi^Hv fS^ u ^ ci^sffieifHf, £< ^' ir^ 
.Tn^H fAS^* i^tQgk 'i^n^ffie^S' Id, 

i^. ^MddomuminJiimemgravat^ 
Flor. aggravoA ? quod cciain ex Mogi 
Delrius monuit, & habet Vofnaniis* 
Infra : qua flrs aggravet quafiam d^* 
mumf Ideni. 

Z43> nMajus^ Inccfhis hic aniof 
mus major eil belluino illo ma^ris cuXg 
undcMinotaums. Farnabius, 

144. Fate^ ] Stoice. nom Peripate<« 
tid monftra peccato namrx tribuunt» 
Idem, 

147. Teneri'} Puta Thefeum non 
tedicurum ab in^is; quid Minos paccc 
tuus? Idem, Lethaa] Infernis. vid^ 

Hwttl« !">«♦ verf- x:9<- ^7^« 7"- l20 L. AnKjBI Sfi^ECJB 

TKcfea profundo.& fer|:e perpetuam Styga^ 

Qiud ille> lato mariaqui rej^no premit, 

populifque reddit jara centenis pater» 1 50 

Latere tantum fojpinus occultum (inet? 

Sagax parenttim eft cura. credamus tamen 

Aitu dolo^ue tegere nos tantum neias. 

(^d ille rebus lumeninfundens fuum 

Matris parcns ? quid ille^ qui muqdiim quatit^ 155 

Vibrans corufcahilmen ^na!um manu^ 

Sator deorum ? credis hoc polfe efficif 

fnter videntes^ omni^ut lateas^ avos? 

Sedi ut fecundus nummum abfcondat &vor 

Coitus nefandos, utque contingat ftuprp idff 

Negatamagnis fceieribus femper fjdes: 

Quid pcena prxfen^> confcix mentis pavor; 

Animufque culpa pienus, & femet timens? 

Sceius aliqua tutum» nullafefurum tulit. 

Coiiipefce ampri$ impii flammas> precor^ i ^5 

Nefafque^ quod non uUa tellus barbara 

^Qommifit unquam» non vagus campis Geta, 

Nec iniiofpttaiis Tauri|s> aut f^arfus Spythes. 148. PnfutMUiferreferftttumStjf- 
pm, ] Lege CK Ecrufco : fr^ftmdo « & 
ftrreperfetuam Stygd. Sic iufia, 4tTMm 
Styid, Gionovius. 

149. iMttf mirtd} StfptX y. 1 5. Fam* 

150. CpiirM»JCriecac.habensurbes. 
' if4. lUereius} So^avus unuma- 
cernus. FamdMus. 

in* /iK«>]Iupicetavuspaten]us./i. 

iy<?. ty£tn4iim] ^uodini£cna£i. 

bricancCycIopes VulcanJ mini(lri. Id, 

158. Vidente/] Phorburn cunda hi> 
ftranceni,Iovem omniaimpIfncern.//(. 

159. Sed^"] Verum puu ne&s hof 
taum poile lacere i)eos conniven- 
tes , &c. <]iiid conTcientla cua ? ant . 
illa occulco flagdlb & fucdo verisere ce 
Czcacnl/icabic > Idem. 

^6Z' Cwftii^mpiiufaUTi ] Flocen- Ex- 

dnQs aan\ illis £idc» qmhabeotr«i- 
feius» Necmucandumfuit«raalconiir 
nus mentif in ne^it: qam cenfiimtpaver 
mentit eft ttcpida & pavens con&ieo- 
da. luvenalis : ftfs diri cemfeisfoEti 
Jiiens babet Mttenitos, Gronovius. 

1^4. Aluma 3 Muliec ant Mens, 

Farnakiu^, Tutum ] Ab ezcetna poc- 

na aliqua » nulla abfque incerua anxie* 

cacc. Necens habuit aliqttaittU Utendt 

fprtHnam,nunquamfiduciam' ldem« 

167, NenvantscamfitGeta,^ Pa^ 
rnm inrecH , fcd Florenc. 3c Vou. vajf 
eamfiiGeta, Qronovius. VaguslVo^ 
Scychiz Europj^ vid. Thyeft ^f^ 
& Hercul.Fur. 531. Famakius, 

16H. Taurus» ] Nec Taun Afl^ 
monds incolx. Idem* ImmoTaufi^ 
C9 Cbeffonefi ia Eiiropa. (?r«n«Wii^ ^7J H I P P O L Y T U S/ Aft. L ftlX 

E.xpelle facinus mente caftifica horridum; 

Mf niorque matris, metue concubitus novos. 170 

Mi^ere thalamos patris & gnati apparas, 

Uteroque prolem capere confufam impio? . 

PergCy & nefandis verte naturam ignibus. 

Cur monftra cefTant ? aula cur fratris vacat? 

Prodigia toties orbis infueta audieti 

l^atura toties legibus cedet fuis> 

Quoties amabit Creffa ? Pbdd. Qux memoras> fcio 

Vera eflfe^Nutrix : fed furor cogit fe<jui 

Pejora. vadit animus in prseceps fciens, 

Kemeatque, fruftra fana confiiia appetens. 180 

Sic cum gravatam navita ad verfa ratem 

Propeilit unda, cedit in vanum labor» 

£t vi&z pronopuppis aufertur vado. 

Quod ratio pomt ? vicit ac regnat furory 

Potenfque tota mente dominatur Deus. 185 

Hic Volucer omni regnat in terra potens, 

Ipfumque flammis torret indomitis Jovem. 

G radi vus ift as beliiger fenfit faces ; 

Opt- 

181. SiccumgravdUMm] f^wsiitgr 170. Mntritt 1 Pafipba^s. fupti 
yetr.ii2. FsrnMis, 

171. Pnkm'} Qualemmatctcon- 
cepit ez MinoC & uuto. Idtm. 

173* Pfrge,1 Epittopc. coniceffio 
Ifouica^ Idem. I^nibtu, ] Amoribas. 
idem. 

174. Anld ] tx te altemm moh- 
(kurh Aippleat Labytiothum » locum 
Iklinotauri, tuienMtteftatris, quem 
ThereusfuftQUt. Idem, 

17^. Predi^d"] Toties genetabun- 
tnimonflra, quotiesmulietCreten£s 
( mazime Minois ) amabit. Idein. 

I77. ^Mmem^rM} Videemelierd 
fnh<jutt Deterier» fefm y afie^tibus 
rationi teludUncibus. Ottm fremitur 
fdtiene Mnimiu vineitfne Uherst. £uri- 
P>i y» }^n^' Ipstifti^et fg ^ftS' 
§>c9iSff t OitKpHTnrufSft ^** idem* 

J78. FuTfr] Iiifimiisamot. Idm» ^udm ^m ndve^ vix flumine iemhmt 
Kemi^HtfHingtt, &c Idem. 

i^. ^MedratiepefcittVincii} Vu 
vidius Floi. ^lmd mtiefefit f vidt ^ 
refftstfurer. Gtonovius. 

18^. K«/Mc<rjCupido.amorisDeas 
alatus. Regnat U in fiuxros jus ha- 
bet iUe Deos. Refftiittnterrafvtenst 
Iffnmqne ] Florencinus : emnifeUetin 
terrdpetentt Ldfumf$e flammit» Po» 
fteriori mucationi fubiciibit VoiHa- 
nus. Vctiufque (ane vetbi , reffuit dicQ 
^petens, tamptopinquarepericioiiw 
foaviseft. An , pettet in ttrrd necene» 
Cuibenefucce<iit, iMfnmaue. Gtoh. 
IpfHmjHe ] Vide Chotum feqiientem. 
Fdrn4tiiu/. 

M. Crddivus} XCars. vkieHerc. 
Oct.inu idem* laonfinecaiXiaad*. 
dic Miger « qiU Ronaani Maitem fx* 

vic«« 121 L. ANNiSX SfNECifi 

Opifex trifulci fblminis renfit deus; 

Et) Qui fiirentcs femper i£tna^is jugis i j^o 

Veriat caminos) igne tam parvo calet* 

Ipfumque*Phcxbum> telaqui nervo regit» 

Figit fag^tta certior miifa Puer: 

Voiitatque ccslo pariter & terrat gravis. 

Nmr. Deum effe Amorem, turpis & vitio favens 155 

Finxit iibido rt^uoque liberior foretf 

Titulum furori numinis faifi addidit. 

Natum per omnes fcilicetterras vagum 

Erycina mittit. ille per coelum voians 

Proterva tenera tela moiitur manu; 200 

Regnumque tantum minimus e fuperis habet. 

Vana ifla demens animus adfcivit fibi) 

Venerifque numen finxit» atque arcus Dei. 

Quifquis fecundis rebus exultat nimis) 

Fluitque luxu» femper infolita appetit. 205 

Tunciila magnxdira fbrtuns comes 

Subit 

btanii adcfidut vii pccflaiis in fiam irientcm » & beUmn ac cadetfpitaii- 
neta» Grsdhmm; emxieinvcrocraii- 
qtilllumacpadficum, ^mrimiam 2^ 
pellabanc* utprzcercetecosdocetSiU 
tcilec Aldobtandinus in commeDcar. 
lib. I. Inftitucionum luftiniani Impe- 
iatoris pag. 16, Vnde vero GriuUims 
dicami , docet Feftus } & lulianus An« 
teL lib, X. dc cognom. deoram cap. ^* 
licLilius Syntag. la DtMus, " 

189. Opifex^ Vulcanus ruptiver- 
fuin. Farnahius, TrifiUci'] Fulmi- 
nis, quod {cindit, comburic, afflat. vi- 
4bHercuI.Oct.ip5). Idem* 

X51. Ifftttdm} VsUi Cupidinis fa- 
bzla. Idem, 

i!>i. Ipfim^'} Emfb. f»nScXc9, 
tdem. 

i9i' CntiV] ifojlra tamen unapt- 
pfta Certier, &c Phoebusapud Ovid. 
Jdem* 

' 15 5. Turpitervitiifivens'] Delcius 
6 qulbufdamprobac , turpi fervitiefi' 
vins, Quodturpifetvitioinalicmcm- cdicioiiem teccpit. Sciivciiiis » tmrft 
ferviti^fivtBs. Quod in fiiis Raphflin- 
gius&in Cralcriano Pontaims noia- 
nmc , turfis & vitiefureni , totom ha^ 
bec& pcinceps codicum. Grenmtiuiu 

155. Erycina ] Vcnns ab Eryce Si- 
dliaemomeubicolicur. famslUm* 

lot. tieffu»m^'\ Reffuttfiujk* 
feresjm luSet iUe Dees, Idem. Miai- 
musinfiferit'} floKnt.efuferii.<fiod 
prolatum ancea , & malc leje^lum* 
Crentvius, 

101. Vatial In praetextum Sc de- 
fexiiionem culpx. vidc O^v. v. j^S. 
FMmalnm, 

lo^. Semperin/olitaappetensj Huae 
iUa} MeliusrocundiuTqueFlorendz: 
inftlitaapfetit,Tufic4Uamaffia, Mo- 
nueninc^uie ez aliisalii. Greneviut, 
Infilita ] Non aflueu « id eft, noviu* 
temdapumflcaraorum. Fatnalnm, 

106. Hunc iUa ] £x copia & af- 
flucntia ad faitidium nf^uc Vcnusflc 

Jhxds HllPPOtYTttS. A6k.l. 2IJ 

Subit libido : non placenc fuets dapes^ 
IVJonte&arani movis, aut vilis cibus. 
Cur inpenatesrarius tenues fubit 
Hasc delicatas digens peftis domos? a i o 

Cur fanfta parvis babitat in te^ Venus^ 
Mediumquefanos vulgus afiedus tenet. 
£t fe coercent modica ? contra divites^ 
Regnoque fulti) plura^ quam fas eft, petunt? 

Qupd non poteft» vult polfey qui mmium poteft. 2x5 

Quid deceat alto prxditam folio> vides. 

Metue ac verere fceptra remeantis viri. 

Thad. Amoris in me maximum regnum fero^ 

Reditufque nuiios metuo. non umquam amplius 

Convexa tetigit fupera> qui merfus temel 220 

Adiit filentem no&e.perpetua domum, 

JHftitr. Nec crede Diti. cluferitregnumlicet^ 

Canifque diras Stygius obfervet fbres: 

Solus negatas invenit Tbefeus vias. 

Ittxusindbisac 2di£ciis, A ^n^ 1 Iegevivereiitdivicespocencef<]ue«fij|^ 
pfswlt Kf^e^f , c«9rcfr«»y2(tft'». geuc: Ergo <fud mimm meqooqua 
Cdfia pudicitiMm fervm 4mm, Far« abrip} i vii nOtm cactonis, qtuc regina? oabius. 

107. NMfUcetafiutd'} lodiceiiie, 
fiitethetcinendamgcandias. namcnt 
bonoiceiecucdevidu , cumpcxceffii^ 
jec? mnflMtntfitiiMddpit, fequipo- 
tiusdebuiflecde vefticu. Cc^tencaai>- 
iiotes« excndancque Mfi^quibusiiad 
imnusnocacveuiftiflinue. nam noftti 
siibildiraepanc Gnairut, 

108. Aia vilu fikiu,'} Fadle ad- 
lenrior Gruceco lacete hic mendum. 
Qiud enim nece(Ie erac poil futtm dd- 
^«etiamcommemorari vHemcihtmf 
Nonmucanccamenrcripci, niii quod 
optimus uUiu» An , mit kumilit vA ifi» 
tuttrm. Gronovius. 

11)« M»dicMf2 Medioctia» medi« 
Ibtcishomines. Fttmainm, 

ii6» ^md diceuf} Eftquiverfum 
unum concedendum pucac Phxdt«,uc 
ffff n ciRBncKiflEcc Biinis qnain num Apictquidcm^ fedannonnimisaco-' 
ctr ? an non obibic voz dcceat f ica pu» 
co. Gruterm. 

21 8« Mdximumripmmferc^'} Floc» 
fu$e, Gronovius. 

xt^. Nenunyutm} Non pacec ce* 
diras ad fupetas auras ei qui ad infttoa 
defcendetic. FaruMkim. 

211« Neende, Dititcluferit'] iles. 
^us eleganciuique mulco Ectufcus» 
NecredeDiti, clufiritregnum. Orcu* 
five Di^paccr avidicace fua perpecua 

atque diligentiavelutifidemdabacfar 
dcbatque , Thefea ab ipfo dimidunY 
noniri. Att», iuquic, ne credas illi, 
ne iidem habeas, £illet. Livius iib. i^« 
Ne^mepenmunitm erat^ utuiniffim 
leei ae jfagni prapdiefiuitcreditumfi'' 
ritt. Gronovius. 

11}, Canif^'] Cerberus. Farnak 
aa4, Invemt Tkefimvim. ] Sic non 

opcimi ^ 114 ; Li AmKJIIi SENBCiE 

Phdd. Veniam ille amori forfiun ooft ro dabit. 225 
Nutr. Immitis etiam conjugi caftas fvit. 
Experta fievam eft barbara Antiope manum* 
Sed poiTe fledi conjugem irafom puta: 
Quis hujus animum Q^Gtet intraftabilem? 
Exofus omne feminx nomen fugit. 230 

Immitis annos cxlibi vitar dicat. 
Connubia vitat. genus Amazonium fcia^^ 
Tfutd. Hunc in nivofi collis hxrentem jugis^ 
£.t afpera agili faxa calcantem pede» 
Sequi per alta nemora, per montes» placet* 2 J5 

Nutr. Refiftet illei feque mulcendum dabit^ 
Caftofque ritus Venere non caftaexnet? 
Tibi poi^et odium, cu jus odio forfitan 
Perfequitur omnes? FhMl. Precibiis haad viBci poteft? 
Nirrr.Ferus eft.PW. Amore didicimus vinci feros.s^o 
Ntttr. Fugiet. Phdd. Per ipfa maria» fi fiigiat) fequar. 
Ni^rr.Patrismemento. PW.Meminimus matris fimnl. 

NMtr* 

optimi unaiin a fed&Ioag^iiameco 
pliires libcoiuni. Pauculi , nccvalde 
6001, invtniet : & fifbcfinedamin 
bonoreperireciir, enacumlibranifb- 
rec pucandom. Care ctectimenco renfus legi cenfeas iJTMiiir. Immoelegandus 
pcofucuroficpneiemcempas ponicur 
eo(iem,ni(i c|uodefficadoie,fen{u. Sic 
Medea : Fugimm, idfin,fiigimMt : Imc 
nwefinrwtm. "WuU^MXtt, FufUmuf- 
iie/ Phzni(fis : Si ^rerir, Mtecetls : 
fiviviitfeepier, GroiJovius. 

217. Antiape ] Anfiopx Amizoni 
(nitslii Hippolycz) macri Hfppolyti 
propccr jurgium morcem iAmlic, mul- 
to minus cibi impudlcae parceL infii 
merf 39^. F^rnabim. Idem Ovidius 
& Higynus cradunc. Sed Paufanias : 
A$lufeu6t ^ (tetaiv ivei it nXffev 
A*f{a^ou9 A\%imj9 fSfivxro MdA 
ititiiMf 'ni^ilweif. Ceteram Cly- 
dimus iiiftoriz fcripcor credidic Ama- 
zona, quxfuicTbefei uzor, Hippoly- 
tdim yoaiaaa {m& ; fcd Plutarchui id refetens , inThefeo «pccpetiio Aaii»- 
pcnvcxac. Dtlrim. 

1I9. Hnjus^ Hippofiyii. F^ntMi, 

251. Ceelihi'] Conjugit expetti i 
i(5iAi4^ezi(fc«i&Xcf9C0^ I^tm. 

131. GcM»] Vc enim Amazones 
yirosayerfancur,icahicfixminas. ItL 

tii* VtArenHm'] VenjUKti iliidio. 
Idem. 

135. Tihifnet^S Leg^ perinfaro- 
g^icionem. In roam graciam dcponet 
odiuhi , cujus fuperindu^' novecca 
veluci maccis fuz necis' cadfx cacione* 
fbcca0is Sc aliasonuiesezectaaicmn- 
liecesj Idem. 

141. pMtrit memtnte* ] Maris do- 
mini , fupri verf 48. fi permariafe- 
quafis, & julH fcelerum vindicis, nc in 
ScyllaKinfina. /ieifi. P4fr»] Qut 
Scyllam pec mare crinibus tradani 
mak mulcavic. Virgilius inCiri. alii 
alirer, ego fic inrelligo. Delriut. Md- 
trk ] Quz nc£uio aniore ptcavlc- 
EmmAiut. U t p V o t YT u i. Aft.L 225 
\39iltr. Gcnus omti^ profugit. P W. Pelficis careo tnetu* 
Nutr. Aderit maritus. Pbdd. nempe Pirithoi comes. ^ 
Nutr. Aderitq; genitor.Pfrtfi^mitis Ariadnx pater. 14J 
Nutr. Per has feneAx fplendidas fupplex comas». 
Feifumque cnris pe&us, & cara ubera^ 
'Precor, furorem-fifte, tetjue ipfam adjuv^. 
Pars fanitatis, velle fanari^ fuit. 
Phxd.Non onfinis animoceflit ingenuo pudor* 250 
Paremus, altrix. qui regi non vult, amot* 
Vincatur. haud te^ fama, maculari (inam. 
Haec fola ratio eft, unicum effugium mali. 
Virum fequamur. morte prxvertam nefas. 
Nutr. Moderare, alumna, mentis effrena impetus* 255 
Animos coerce,dignam ob hoc vita reor, 
Quod effe temet autumas dignam nece* 
Tbad. Decreta mors eft. qu^ritur fati genus. 
Laqueone vitam finiam> an ferroincubem? 
An miffa prxceps arce Palladia cadam? 1(?0 

Pro, caftitatis vindicem armemus manum» 
Nutr. Sic te fenedus noftra praecipiti finat 
Perire ieto ? fifte furibunduin impetum. 
[Haud facile i^uifquam ad vitamreVocaripoteft.] 

Hdd. 143* Gemul Vcemiruisomncssiver- 
Citur. Fnrnabius. PeUick ] Non ita- 
^ue depellice foUdta ero. Utm, 

144. Nempt 3 Adulceti , atque hlc 
In me facilior futurus eft. Idem* 

i^^.Mitit'] Filiam imicorem in. 
(ccuram non ulnis. Idem. 

24^. SptendidM] Canas. Inf^dtdnui 
tdndfpit fM44 & inania nudans Vbera, 
fter eunai , alimenfaque inimaprecatur. 
Capillt hiinl cadi (plenddrem argenti 
JtmulantUr. Vndc Martijflis : Btfaciet 
nmlte jpendeat albapilo. Httoil Oer. 
V*il.^ly. Idem. 

1)6. Puder, ] Emeridari Volens. 
Idem» 

"iff. £lHifegl-\ QalflcOiftolnvult 
wmtt&fnffLvai. ident. iyj. Vnictml Prfmnmen!mj|mcfc. 
rls remedium fanies , fecundom cem. 
pus , lertium reflis » in<}tiic Craret» 
Idem. 

1^4. Viruin'^ QWapudiflfbrcijWI^ 
mortem fcil. mihi imereifdo. Idem* 

x6o» Arce'\ Actopoli arcc Aihe* 
nienfi quz Palladi arciumprxftdifa* 
cra. Idem» 

%6u Pre ,eaIiitMtisvindicem2 tU 
pfiiis, PretalHtate : Scatiger, Precaei* 
tatit: Gruteru», Preb cMBitatiivtn* 
dicem! Membranac Flor. Preincaiii» 
tatii. Sed ne hoc quldem huic loco 
cronvenit. Fortafle poft iSy. verfiim 
non male collocareturfetvacaopeiml 
A>didsfctiptiira. Orcmvius» ti^ L. Ahsali Sen£CA 

Fhdd. Prohibere ratioBullapericurun) poteft] 
tlbi qui oiori conftituic» & debet mori^ 
K«rr. Solaoaen annis unicnni feifis) bera^ 
Si cam protervus incubat menti fiiror» 
Contemne famam. fama vix vero favetjr 
Pe j us merenti melior^ & pe jor bono* irerlum , tanqiuun mwiipun^^-i 
r^ , Scaliger •CiA/^m. nc^ie nd 
lenceodam quicquam facere , ne(]ue i 
bono VoStz efle. Sane in metro pecca- 
fumagiiofco. Senfu autem 9c piirafi, 
modo ut oporcet Phzdrae decur , adeo 
aptus efl & fcicns, uc ptopemodum le- 
qoeBcemeifubie^mpucem. Nami^ 
xLd,revoc4iTeMdvitAm , noDeilhomi- 
BisLacineimperici; quippeincetprx- 
cipoa vctefnm officia.Suetoniiis Oda- 
▼iocap.59. OaUttmTtrnmumfenAU- 
rem^ mhmtfihifemHuirem ,fidcMfiiim 
tep€Hte eeiUm, &ek$d imedut mati defii- 
tumtfm , fTMfent cenfilMmU revecmmt 
mdvitdm. Vbimitatusquidam, qno- 
modo lumine tamommodo capmm , 
noodmn morcuum , advicamrcvoca- 
xit, mierv hic eft aic fine ullaanimi aut 
corporis kefione viveie. Immo vita 
iimplidter faic eftaura veici : Sc lioc 
i^flficinxh prz/Hcic Aagufti humanicas, 
^juod (blebanc amidflimis : uc intei 
alios Tib9Jiis Cocccjo Neiyz apud 
Tacicum annal. ^, x6. Ciceto Ub. 5. ad 
Attic. epail.f. ^M»dme4dvit(§mv9' 
#4«, wmmefficit, ut ime mdmteabfijh- 
msm. Idemlib* t. ad Qjumun^cjiu 5. 
TffifiT emrief dces , me hac unmveced 
meirtfi revetMtim^p^iedemnejin mea vi- 
f# ^rtem ^i^iom tun vitn refefiuum 
ejje dicebant. Nempe decerricun;! , nc; 
me ocdderem. Lib. i. Tufcul. He^e-- 
fin iiter efi Awreifgkfl§fM» > qtted a vrttt 
e^uidtmfermediam difiedent , revoea* 
tur idf amicit. Piinius lib. z. epifL 11. 
deftinefif CereUium mieri : nectuttfuit 
4ittfili4fTtcibuTfieSi : felum fuperejfe 
me t d <jif revecari pefiit ad vitam. Cur- 
tius Fib. 8, djB Caliifthene & Aiezan- 
iko> i ^ rtyoctUMt nd yifdm pMt 265 270 

Ten- ede 0if mttri fttfivenereim 
His cmmibus indocora ut vetfimi illuox 
ab hominc vulgari fadum neg^m. £t 
(ane ezflat incegpr in FloicotiDo , m» 
minos qiiam alm» nonoihil caroea vo- 
cibus cranfpoficis ut & in Voffiano: 
HaudquifiuamtuLintmm fmiUrexmem' 
rifetefi, Seneca nibilominusbaiidfic 
in mccrum peccanric An fiiit : HMud 
fteik qmiffpettm d mtetrte reveemri fetefif 
An, Hamdfttcite tM Jf t am tmttufv^ Di- 
fpidendum. Verfui^^.libecopdmns: 
VU qui rmeru ^icxl &fuoeicmplaci 
adfi:ripferacGcotiiis. Nolomee&te- 
mcrarium , aut raca (enia pro lenfis 
SeaeoB legi: fed fi qutshaheretiibcc 
vetus, valdepcobacem: Pft. Jdvi-' 
tttm bemefiafanlertveeari fetefi* Pr*' 
Inhere ratie nuBtt meeritmrttm vmlet^ 
yie»^mtericmfiittiitt (^icieraw- 
ri> Preim ct^tatit vemdieem tirmeemm 
mtmum. Marrona , inqiiit , coi con- 
ftatfiiuspudor, fiinddaccauia, coc 
mori velit , ^ile admitrit blandimnw 
ta virac Ezcmplo funt Plandna Fifo* 
nls , dc roelior Senecz Paullina apod 
Tadtum. Atfiille, vdfivirfitaqut 
confHcuicmori, obfufirepcumfiKinut 
eciam digous eft morce, quje mrio po£> 
& eum rccinerc in vica? Sequicur com- 
modifiime : Prein caBitatit, Talis 
quiun ego fim meo ipfius judido, quid 
reflac , nSfi uc manum advcrlus me ar- 
mem ? Crenevim. Haudfiuile ^f- 
quam ] £c hic verfus «gce admiai 
poteft Famabiur^ 

268. Sitam"^ Vida aiuis feadle- 
noniam convecdt , ut aliimnar vita 
parcac. Idem, 

259. Fakm] SxghMtDunfiSifrtt» 
vi^tetm», Idenv HlPPOLVTUS. Aft.I. 

Tentemus animum triftem & intraAabilem. 
Meus ifte labor eft, aggredi juvenem.feruit)» 
Mentemque fa^vam fledere immitis viri. *^Z H K V 8* »71 Omma amori cedere , hommii tmmv loci • ^etatk , emdkimus » ipfi$ 
Peosfttperes ac inferos 9 quin & bruta animaUa terrejiria t afua-^ 
tiliay airea, ■ ' " 

Diva, non miti generata ponto^ 
Quam vocat raatrem geminus CupidO) 
Impotens flammis fimul & fagittis, 
Ifte lafcivus Puer ac renidens 
Tela quam certo mod^ratur arcu l 
Labitur totas furor in rneduUas» 
Igne furtivo populante venas. 
Non habet latam data plagafrontem) 
Sed vorat tedas penitus medullas. 
Nulla pax ifti Puerot perorbem 
Spargit effufas agilis fagittas. 
Quaeque nafcentem Videt ora Solem^ 
Quxque ad Hefperias )ajcet ora metas> 
Si qua ferventi iubieda Cancroeft, 280 285 174. DivanonmiW^ Venusnatae 
fpuma maris , orta ex cefliculis Ctieii 
i Satucno exe£lis 5c in mare proje^lis : 
unde ci^fi^iiiii ab oL^^^ ob fithili> 
fuclintfhi Smiois , vet , propter liumo»- 
fisfalltvim ahimalem dc fcecundam. 
Fatnabtus. Mafxas: ety^acr6i( on 

Ovidlus : ^ qUia mdter amorum Nnd^ 
Cythtriacis editafertur aquis. . idem af- 
nrmanc pra^cer Solipum in Pbntids, 
Tibullus, AufbtiiUs , aliiquCi cuc yero 
^marinatafingatur* tt Porphytii 8t 
luoa; audiocicate fcnbic Planclades 
Mytholog. Ub.i. Vlde Eu&biumlib.^. 
Prxparat. Euangel. cap. 5. Clemencem 
iEgyptium lib. r. Pscdag. Ariftocclem 
lib.i. Khec. adTheodea.dcHecacU« dem Poncicum , iiaallegariitHdnietU 
qU* Delritu. 

175. GeminuillS^fttfS^dvripitt» 
hic divinus , ille viilgaris moccaiif^ue 
amor. Fam^ius» 

17^. intporeHs} Valdepoccni,W 
non cempetans. Jdem» 

177. J^uif aertHi$e»s'] Flocv <]do- 
que & VoflC & renidens : Sc vAC iSf • 
Sjuk^ ad MeJperiMJaeet erametm : 
&verf.i8a. SifM^arrhafiagUciM 
Vrfa, Gronovius. Lafcivd ac 6flacl 
qiiodam rifu, Cupido. 

280. Popuiahtel Confumente. Farm 

z8i. Per orhem^ Qu» «4 ottum , 
occafum , meridiem , feptenttlonem, 
vide Hercul. Fur. vetf.j7, i»ji W^» 
&j}i. Jdem- ' * ■ tzS L. AnK^I SEMECiK Si qaa Patrhafiz glacialis Urfa; 
Semper errances paticurcolonos) 
Novit hos xftus. )uvenum feroces 
Concitat flammas : fenibufque feifis 
Rurfus extindos revocat calores: 
Virginum ignoto ferit igne pe<ftus: 
Et jubet coeio Superos reliao 
Vultibus falfis habitare terras. 
TheifaliPhoebus pecoris magifter 
Egit armemum) pofitoque ple&ro 
Imparitauros calamo vocavk^ 
Induitformas quotiesminoresy 
Ipfe qui coeium nebulafque ducit? 
Candidas ales modo movit aias» 
Dulcior vocem moriente cygno. 
Fronte nunc torra petulans iuyencus 
Virginum ftravit fua terga ktioi 
Perque firaternos nova regna ftudus^ ipo 295 300 JC5 

an- 195* Ifff^* firit ] iJovo } <pan 
priiuiKMirenieiunc. FstnMhius: 

19 y. Vidtilmf'] Ai&impdsaiiisinia- 
^oibus. Idem, 

196, Phtthus^i Apollodivinitate^ 
love exncus y propcet intetfe£tos €/'> 
dopas , tfel quod alii fetunt & hic in- 
nuit Pocfta^ut fiUa resis £tui poflet, pet 
sovcm annos Admeti legis Tbel£Jix 
armentapavit. Idem, 

29& Imf^i'} OiQKu:ib[Uscompai^ 
calamis fiftula. Idem. 
. 295. itftWt/,] Etiamviliumani- 
txulium. Idem. 

■ iou OuuUtUt ] lupiter fpecie Cy- 
gpi adivitLcdamu20cemTyndanre- 
gis taconiae. Idem, 

50Z. Dulcior veem'^ Cygnos ca- 
men cum voIuptaM& cantu mori ne- 
ganc (anioris judicii auciiores. tdem. 
^allimachus, iCfch/lus , Theocticus, 
Ariilophanes , Andpacer , £uripides , 
Plato , Aiiiioteles , i£gyptii£acetdo- tes , Philoftranis, Oppiamis, Tzetzet, 
Lucitcius, Ovi<fius , Seneca , Marti». 
lis , nec non Cicero TtafinL qaxSL f « 
Wottonuslib. 7. cap. 148. & Hiccoo. 
Cardanusdefiibtilit. lib. 10. ceftamiic 
cygnos cumcantu&volaputemod. 
Athenaeus veto , iElianus , Plinius , & 
ex recendociSus lul. Scaliget exerci» 
rat. ad Cardanura Ubro 15. nec non 
Brodeus corament. in Epigt. CnBca, 
& Pierius lib. x\, Hierogfyph. totum 
iUudfdbuIofiunefleconteudunt. qiio- 
mm (ententiam , ^ia vecicati confen- 
taneam compeiio , Bibens ampledoi^ 
De/nkf. 

303. Vrente^Ji lupiterintaummmip 
cacus Europam filiam Agenoris e Phoe^ 
nicia in Ccecam cransfreravir. Fdmdk 

304. Sfravit"} Tangenda &aiceli» 
dendaprzbuiu Idem» 

30f . Per^ fatemes , mdUreffki ] 
Slc fequiores, c quibus odo Gcnceti 
cum SchoUafteillo^ t^fre^ntemfe" 

fu%s* HlPPOLYTUS. 

llngula lentos imitante remos, 
Pedore adverfo domuit profundumj 
Prp fua vedor timidus rapina^ 
Arfit obfcuri Dea clara mundi 
Nofte deferta, nitidofque fratri 
Tradidit currus aliterregendos. 
IUe nodurnas agitare bigas 
Difcit, & gyro breviorelledi. 
Nec fuum tempus tenuere nodes, 
Et dies tardo remeavit ortu, 
Dum tremunt axes graviore curru, 
Natus Alcmena poliiit pharetram, 
Ef piinax vafti fpolium leonisj 
Paflus aptari digitis fmaragdost 
£t dari legem rudibus capillis: 
Crura diftindo religavit aurb, 
Luteo plantas cohibente fbcco. Ad.I.] 229 jrg 51^ .3 19 ftnpff* Flor. Lipf. Mog. incerlineas 8e 
primz ed. ii«m re^iM. quodetnaliis 
atridear; mihl tamen coa^ius vidernr, 
ln<|uit Gruterus : neque enim cunc lu- 
piter mari dominabatur i cum id rauri 
forma tranabat « aut H dominabatur^ 
pli^fquam precatio. Ac mihi nihil ob- 
fequencius , moHius , fuavius videtur. 
Primumlupiier, ubicumque eft « re- 
gnac, ic (ivefrater, iive quis alius dco- 
ruiQ ho(picem expercus efl , dominum 
Sn regna recepic. Dein annon regna- 
bar, cui fternebanmr 8c procumbebanr 
«ndjB , adfpirabanc venci , Nupcunns 
cridencem 5cfta£tumgurgicem i£gon 
lUbmiccebant , Nereides 8c Tricones 
yenerabundr adfulcances comicancef- 
que hymenxum cancbant , denique 
ferviebant omniz damito , utmozait, 
fnfwido l Gronov. Fratemts ] Ne- 
pcuno imperatum ipare. Farn^iui* 

jeS. RAfind. 3 £urppa quam ra*- 
puft, ne mcrgeretur. Idem, 

509. Ohfcuri^i Lunano^pnde^a, 
4^pi amaiio faoEndyttuotiiiniQon* Et 

libds A(elenis Latmiifque faxfs In Ca^ 
riaconfopttoracat, Soli currus fliok 
regendos cradic , & h»c pro^xer Luna 
eoitttmfin^tur. idem. 

$11. BigM'] Lunac, ipfe Sol quadri- 
gisaduecus. IdeTn, 

$15. Cjro ] Circulo terrjc propiorl. 
Ccleriiis , fcil. 17. diebus, 8. hons cur- 
fum fuumperagec , quam Sol. Thyeih 
verf 838. Idem. Gyrus mecx flexus 
eft. Aufonius "^^ixtti |oerum iioca^ 
vit. Deirius. 

3itf. Tremunf\ MucatoaurigaSo- 
le fcil. majori lumine. Famahius. 

$ 17. Natw J Vidc Hercul. Furent, 
verf. 4^5. Idem. 

3 19, Smaragdos^ ] Annulos iQ qui- 
bus fniaragdi. Idem» 

310. Etdari'} Incoraptos capilloi 
coudnnari & reciculo implicari. Id. ' 

311; Crwra'] Suras alte vindt co^ 
thurnisaurodiftindiis. Idem. 

zii. Luteo planta*^ Objidt hunc 

loconi SigoniusRobortello ,tanqiianc^ 

ejiis imerptetationcm « Querrinode* 

ii } fcripiik 130 L. ANNiBX SfiNCC^ 

£t mann, clavatn modo qua gerebats 
Fila deduxit properante hifo» 
Vidit Periis, ditifque ferax 
Lydia regni, dejeda feri 
Terga leonis ; humerifque) quibus 
Sederat alti regia cc£ii> 
Tenuem Tyrio ftamine pallamJ 
Sacer eft ignis, (credite lacfis) 
Nimiumque potens. qua terra falo 
CingituraltOy quaque ztherio 
Candida mundo fidera currunt; 
Hxc regna tenet Puer immitis: 
Spicuia cu)us fentit in imis 
Cxruius undis grex Nereidum^ 
Flammamquenequit relevare mari. 
Ignes fentit genus aligerum. 
V enere inftindi quam magna gerant 52$ J30 SJS fcripfetk. V£u laccis fljmnieisl^oii- 
Us, audor e/l Lucanus IL PharCiL 
JLmtm demjfcs veUrHnt fiMnmts-ml' 
ius. Soccos luceos etiam in uiu fiiil&, 
hic locus ofteticiic : Vefies qalqimo 
luceas, illeinOcdipo, CrsH§fimnti 
fimuUtM, rnrge Liueam veftem tetinen- 
te^nti Vnde omnem fponfacum or- 
nacum piimo nuptiacumdiefuiileco- 
joreluceum, maceria byflinamcolli< 
gimus. FMtins. 

314. Preperante'} Celetiretagicaco. 
Farnahtus. 

♦ 

3 1 s. Vidit Perfis , ditifque ferdx ] 
Florentinus : Perjis ditique ferax Ly- 
diaregne. Codici olim Grociano ad- 
fcriptura erac ; ditifque ferax Lydia 
Mrend» Gronovius. 

317. Sluilfus 3 Hercul. Fur. ver- 
fu^S*. Famabius, 

. 330. Sacer^l Ignis amocis efl /acer. 
Ve/exccrandus. Idem. Credste lafis} 
£;us vim ezpercis. Idem. 

ii^* ^a^ueatherie Cafididamun- 
^P J ,'Etr^Iciis , uc Lipfianus : fuaque Grc- 

fetiffiem. CdmduUmmdmm» GroooT. 

353. Mumie} Inmad,tCRa»aslcK 
l^^nruaiius. 

33^ GrexNereidum»^ Njnnph»» 
rum maiis qux Nerd & Doiidis filix. 
Jtdem» NeTei&Doridisfiliz,nMiinx 
iqmdph^ quinquaginca,apdd Ocpheom 
in Hymn. Pindarum in Ulhm. Hcfio- 
dum in Thcogon. qni & nominac cat- 
dem Serina. Ali2,0cMKMM,leo Oceo' 
mtidesy Oceani 3c Thetyos naix, qoas 
tec mille tradit Hcfiodus , dimntas 
VirgiL4.Geor^ Delrims. 

338. I^es^ Omne adeegenmsim 
tetri$ keminumque, ferarumfte Etgty 
nus aquereum.y^ecudes , pi^a^veiu* 
crest Infurias Venerem^ruuut^ Amer 
emnibusidem. Famabius. 

335. iHftin&iquammagugefmnt'^ 
Raphelingiaaus, tces OeIrii,unds Gm- 
tcri, melior Voffianus , denique caffais 
ille Florencinui : Venere infiin&usfuf 
cipit audax Gregejtre tete bellajuven» 
cus. Ac hoc virq doCto fpoDura cft, 
ecltque » inqoic , \m ommbus , quibm 

aucis H I » p o i:- Y T.u s^ 
Grege pro tQto bella juvenci ! 
Si con j ugio timuere fuoy 
Ppfcunt timidi praclia cervij 
£t mugitudant conjcepti 
Signa iuroris. tuntc virgatas 
India tigres decolor horret. 
Tunc vulnificos acuit dentes 
Aper, & toto eft fpumeus ore^ 
Pceni quatiunt colla leones, 
Cum movit amor. tum filvagemit 
Murmure farvo. 
Amat infani bellpa ponti» 
Lucacque bovesV yindicat omnes 
Naturafibi. nihil immune eft. 
Odiumque perit, cum juffit amor; 
Veteres cedunt ignibus irx. 
Quid plura canato ? vincit fxvns 
Curartovercas; Aa.x. 340 H5 iS^ 355 ACTUS Haris non omntno igfilfiir^ Ne termi' 
mar. FaIlumn<M« iidncsinAimociili, 
fkd etiatm (sepfus Mttes « & hacem quo-^ 
qtle vagi fenius of^prc^ Kttione men- 
|lantor«uccantiHtie, Gftn^itius. 

-541. CfifJHgw'] Cecvs conibrtifqp- 
VfihatCax. FanMbius. 

54^* Timid$2 ADasfimidi^Iiicfe- 
rdces. Idim* 

344. Vsrgati$t'\ Vteiegata^, macu- 
|o&s. Idem. 

54^ Indi^ 1 Indi nigti , ^dn , nt- 
gtedtnem colonsprivadoiiemponunr 
Poecse. vide Herc Fur. g^i . f^^em. 

547. Spumem 3 Apd si Lucretio 
fptimtgeri , i VitgiUo^punifintes di- 
cuntur. Htiriu^. 

548. Peeni'] Libyci , fupr, verf. f ^ 
fani prbpcie fam Carthaginienfes 
Fheeniinbcuociniidi,(|m Didooe duce 
^^im ^ Plioepicia siareneifuntf^m. 3f6i. MtiKtmaife } Fcratnm iil filv^ 
deg^nrium. Idsm. 

}fi. BtUMl CetuSth^fisefiSL Idtm: 
3 f 2* Ltte^t^ ksvis. ] Suaves fyitf 
hoclocoimerpretesnoitri , reponcn* 
tes, iMcioHtlfivif } & nep»tell«dl,- 
gnum de(it opctculum, idipfum imcr- 
pretantes, Uvis luci , id eft, in filva in- 
Cfltdua verfari folitoSf At Ennius tnr 
quit; Ptikspdriet loaSa lucam hovem, 
fic Lucreuus lib 5« Inde btrts Luem 
turritecerpert tettts Anfuima^es beii^ 
doeuerunt veiners Pani Sujferre — - 
Plinius Hift natural. lib. 8. Elephah* 
tos Italia primum vidic Pyrrhi reg!» 
bello, U boves Lucas appellavit. Diitf 
Bes Lueans primo di&ns eft, id efl, Lu-' 
canus, quia inLUcantaKomaaispn*^ 
muni vifus : deiiide Lucat & Lucd : ut 
pragnsLns 6c pr£gn<u»Picens & Picetms; 
C4mp4s ac Campanui' Salmafiust P4 3|8.Cil^ 2^V X^V AnN^I SfiNECiB 

ACTUS SJECUNDUS. 

CuOllUfl. Nu T'r IX. P H iC D R 4. 

t^mms morhwn 9 mpafinftiam f^ afittm ctnqueritur mOrix , «0«» 
if/afrotlif Pbsedra mutatis vejiiiud in cinBum AmaxMnisfiu ve-^ 
miitricis ,ut Hippcfytp flaceat. 

Cbcf. \ ltrix,profare,quidferas?(juonaminlocoe^ 

jLjLRegina ? farvis ecquis eft flammis modus? 
Nutr. Spcs nulla tantqm poife leniri malum*^ ^6q 

Fiqifque flammis nullus infanis erit:' 
Torretur ajftu tacito, & inclufus quoquei 
Quamvis tegatur, prqditur vultu raror. 
Eruii^pit oculis ignis, & lapfa? geno: 
Luceni recufant. nili^emdubixplacet^ ' $6< 

Artu^ 35S. Cu> Altriif fnfitn ,} Huiic 
verfuni in vulgaris Phzacx peflime ac- 
cribui vidf t LipAus : icaque eum repo- 
ltiitpoftvetr.584. ^ftddkit. Non 
illo ramen congniere vidic Oelrius , 
^ inani argMmcncoPJuBdneeumre- 
cinec Vece Grucerus & Sc^ligec , ^ji 
Cbprodedetunc. S«d hi<;prarteieaexi- 
miiis il{e ^oufcus pulcherpmum &ci- 
ous inccpcac. Verf. enim 40j.<)ui com- 
mutfivcrac coloniam & locononfuo 
poQcus Lipfium flc Deliium ainicos, 
wumqup fruftni, inipr fe commifcrac, 
Iwc ref^cuir , & paricer ddem Choro 
^ciffime cribuic : Ck. Ahrh: f^^fart, 
^dftr^ f ^tuim mUc9efiJttfrh4f 
Jkvk ee^uii •fifiammk m$dm / R.cipon. 
decnutcix: SpesnuUstsntufif. Hoc 
qui juftum , verum , neceflTjiriuroc^re 
ijegabii; , illum cgo non quamyi« agrc- 
(libus^cqnc hlfpidis . fedipnusMidx 
aucppciuf cujusjidanimalis inftarill« 
£i&z fjierunc , auribuspccdi(uii\h'qui. 
«Jojqrabo. Gxonoviui. 
. 1^1. ^Mft^vu tfgstur, ] Ovid. z. 
mctaiTi. Heu ^udm di/ficiU ffi cri- 
mn nonprtdtrt vuitih Oct. o. u DtU }^ Iffik^'] Atdcnriiocainiptfrcgw 
dx fdnculx tfix & iniracisclaccnc 
FsmMbim, EtUfiftpns Lncamrtcu^ 
/dMt.'} ScaligerfcnccnriamaicpoAiili- 
rc Ujfng &fanciuFlorcnriiias. Gro- 
t«ius&tix«flcAf^qacacfcrre. £gf» 
qukiiuit(«fy«^«M,didid : iUaiKCXT 
plicei|calii«ex(p«^o. XlarcosSeiiecf 
contc. IV cxBapirioPabiano: Vtim-^ 
tnnn » tc4^ff jsat tettUt sd mtmm 
ma$m txtxit^fugitnttmf tf n mm sm rr» 
tinuit. Lucanus lib. u Vultufim txr 
ammt^ttuitfyut mmtrttJMtmts* Sca» 
tiusadCiaudiam: ttnui^ttulttjum 
mtrttcadtntts. In Abafcanri Pietate : 
lumqut aulunt vultm •cutij^ucntvifir 
mmtnstp* SiiicroQiasde^ugufto: Stf 
prtmt ditpttittfitcuU tdpiUumJthict» 
mi uf mul4$ i,aitntt* ^trrigi prmttfit^ 
Cloudian^s de bello Gildonicp : Vtx 
ttnui^ , fsrdiftf grmbu « qc^li^J^r 
centtt , Intttim fngex^ g^*^ Gconor 
viu^. " • 

5^$:. Ji2'//i4/rfl»i|#f»4]Pj:ppriaaniaA^ 
rium-pcrcurbacio. Ovidius io.furi^ 
Jkij^t yeta retraiUt , M^ mtdt dtjptr^f 
medt vult tentnre»pudet^utyEt cupit f^ 
^Sf^%9$uitiv\nit% Xi^vas, 

" ""' ^C6»Qe^ HXBPOLYTUSt Aft. n. 

;Artufque varie jadac incertus dolor. 
>7unc ut foluto laizutur moriens graduy 
£t vix labaote fuftinet collo caput. 
Nunc fe quieti reddit ; & fomni inftnemor 
Nodem querelis ducit; atcolli jubet» 
Itf^fpmque poni corpus ; & foivi comas; 
Rurfufque fingi. femper impatiens fui 
Mutatur habitus. nuUa jam Cereris fubit 
Cura, aut falutis. vadicincerto pede» 
Jam viribus defedla- non idem vigor» 
^pn ora tingen^ nitida purpureus rubor. 
Populatur artus cura. jam grcflus tremunt^ 
Tenerque nitidi corporis cecidit decor. 
£t, qui ferebant iigoa Phoebese facis, 
Oculi nihil gentile nec patrium micant. 
Lachrimac cadunt per ora,& al&duo genae 
I^Qre irrigantur : qualiter Tauri jugis 
Tepido madefcunt imbrp percuflW nives, 
Sed} en^ p^t^fcuntreg^as faftigia; »J5 37<» 375 s8q Recli. 366, D§ior*} Amor.^em&rupra 
fooceia,curai|i,iQ(«nfanidixic. F^r- 
nabitu* Sic amor ab OTidio eciam 
cpift. 1 1 , Tocacur { Tttrtmhi iue» <UUr» 
tumikiiu&tvenih Delricu. 

$6y. NuM^'} Dacqcddemfeqiiicci, 
fSed Hla oon aclmiccic. 
570. AttoUi ] InleQo. FsmMu^ 
57X. /w^«] Componi. Idem» 
47}. Oririt ] Cibt ; foknc enim 
«nancesdbosa^pecnaci. Ovid. EpifL 
^ugmitM eoUr , maeiaffu oddHxeraf 
srtm , SwntkiHt mimn^ •rseen&^ ci- 
bts* Idem. 

. 37f. Umvifikmdefo&^'] Opcime 
invecer.iilMisconcioemr^ viriiim de- 
feda. SicOvidiusIib. 5. Meum.^4»- 
ffi^ne defe&ei eeeiditceUappu in mtm. 
lC Mecani. 9. ~ ^ vsrm defeCte red" 
datamefi, Stc Xiacdalis j Dklciadafe' 
.Hawederaturcarminaltnpta CantAfer )7^. Pepulatur artm eura, ] Coii> 
fumic.deftcuic. Farnakim, Omncni 
vim ac virmcem deftniicac depcaoda- 
cur. hjBcvisyetbi. Delrim, 

379. Er , fMf teneUnt ] Qwod ex 
impcelSs quibufdam adferc Gcucecus, 
confirmacltor. Etquiferehant, i.pr»- 
ferebaoc. • Virgilius : SiceeiUes ijk iU§ 
-manm , fie era ferebat» (konoviut. 
Qui litigore tC radiis eamfoleorcam 
indical>aoc , amiferunc jam gencra 
fui pcoprium fplendoian. F^m*» 
kim* 

385. Imyre ferfufa tdvet. ] £«11« 
fcus : fereuffa, Horacius : Kenverke» 
tma ffondine vinea. Tibullus lib. i* 
eleg. 1. lanua difficilit demina , te ver^ 
beret imker. Viigil. Piniferum caput 
& vente fulfrtur &imhri. Gronov* 
Sic Ovidiuj eleg. 8. Su^nfatjue diie 
laerymafliutire per era > ^tutUterad* 
jedd^tmwmaHatofttu J^^tvu. • 
Tf $ |88. Mn^ 254 ^* AWMI SENfiCi^ 

Reciints ipfa fedis aaratae toro> j 8^ 

Solitos ami&us mente nonfaQa abnuit. 

Tbdd. Removete, famulx, purpura atque }aro illkas 

Veftes. procul fit muricis Tyrii rubor» 

Qua^ fila ramis ultimi Seres ieguntt 

Brevis expeditos 2ona conftringat finus. 390 

Cerviz moniii vacua ; nec ni veus iapis 

Deducat aures> Indicidonum maris. 

Odore crinis fparfus Aifyrio vacet; 

Sic temere jadas coiia perfundant comar 

Humerofque fummos y curfibus mocas citis 39^ 

Ventos fequantur. lacva fe pliaretra? dabit; 

Haftiie vibret dextra Theilalicum manuSr 

Taiis fev^ri mater Hippolyti fiiit^ 388. limricu} Piitpaca e mnrids 
fiicco. vide Thyeft. ^44* T^nMm, 
Tyrii ] Tyrus , meciopolis Phaaiicess 
qnondam iepcingends paflibusicon- 
^inencediyii^ mari profijndidimo »(ccl 
Alexandri Magni jufiu, aggeribos con- 
geAis conrinenci janda» nobilis tin- 
^Md ptnpttrac Hcbcaei^ i«r Zor. JOr /- 589. ^Hs] Tfayefi^TS. B^muAim, 
Serts ] De ferico mnJia TiiaqucUBs 
in liegab* connubia]. leg. 5. nom. 18. de 
podon & boaobydiK> Baifius lib. de rt 
veiHarii, cap. 5. & tf. & Brodeos Iib.i. 
mircellim. cap. tx, deiifdem Sc hyffo 
Volacetranus lib. iS. Commenc. Vr- 
b^n. dc Pec Faberlib. z. Semeftr. citf. 
Inde difcant juvenes t fericumarbo- 
libut depe^; byflum inibulinitetri 
edi; bombycinum ivermiciilisgigni. 
pcionduo «volnncquidampenitusin. 
teciile. falfum id. nam fericum illud 
anriqttoium , in Taprobanii» Tarcarii, 
Chinaque , qain Sc Calabriibodie dc- 
pediacbotibtis • confitmaje lai Scali^ 
execcic z 58. cap. 9. deatborumUnu- 
gine docenc Plinms lib. 6» cap. 17« 
X^ion. lib.f^y(\ Scrabo Ub.if^ Arriar 
niisinPetipiomari^xubii, YtfgUittSt Qua- 

Claudianm , & alil pIurimL Byflm 
HebKcoiom commendat Panianias^l^ 
in cod Gcsda nonnifiinElkieiiald 
Eliac. lib. I. HodieeciamapudBelgas 
cxiilimo bytium naia. ^uid eoia afifii 
cenuifiimum iilud & pcUnddBm Qir 
mctaccniium Iininn ? Dtlnmg^ 

I99i fy^tdktl Bicves^Hicdaaac 
U 4 laceiie.apmos , qnoadcoilinicx^ 
pedirioc iinii .FmnMm* 

)9>» VtdmMfi Poixkce ioL iiio» 
.^ifrer] Necalit«soiieremeleiiciH,fl( 
appeniie mai^^rirx , qax naibuinir 
conchiliis in mari Indico. gmmaUaL 
Dmkm iMirss]Kam in conchyiiisnu. 
rinis innafirimr. nocQnr id Lofitani 
mercacores , <]tubos iilaniaigaritainm 
pifcaciocuraeinlodicomaQ. D^ltim 

395. Oiir$'\ Natdo ictt amomn, 

CattiUiis: Aff^vemi •dwi dummh 
Farnabius. 

$97. Hafiihl. Sariflam, venabi»- 
lum. /dbw. 

598. MUir'} Andope n.ut sUi^ 
Hippoljrce Amazooum ReginaBoijx>- 
nimThradum^gchiconihldam iraie- 
cit, CQptifquefuis Gtsciamaggicilkiii 
Acdca.taiideai d^vi^ c^ i1(!bc^Q, 

cui HlPPOLYTUS/ Ad.II» 

Qualis, reliftis frigidi Ponti plagis, 

Egit catervas, Atticum pulfans loium» 

Tanaitis, aut Masotis» & nodo comas 

Coegit emiiitque, lunata latus 

Prote<5tapelta; talisin filvas ferar* 

Nutr. Sepone queftus. non levat miferos dolor, 

Agrefteplaca virginis numen Dea, 255 400 cut napta Hippolynim peperic. Fdr- 

199» Sl^it-tTtli&kfri^idi'^ Con- 
f ecefiun : TaIu teli^iu Video idem 
placuKTe Grotto. Gronovitu, 

4oa GtfrriMf,] Amazonwn « quae 
ad Tanaim duvium Scychix & Moeo* 
timpaludemaccolunci Famah. xAt- 
ficum pulfans filum , } Lyfiasorator 
piodidic Amazonas primas morcalium 
equo a(at fuiile» dc gcad^reborispeci- 
cUcandi, cum aliapercutriflelocaicum 
Arcicam eciam t in qaa zgre candem 
vinci pocuednc. Hellanicos Le{btus 
rcripltc illas , uc in A(ci<;am pervenlw 
xenc, Thracium Boipommgelucon- 
ftci^um (qua decevidePlacarchom» 
in Thefeo } eqais plauftrirque CFaje- 
ci(Ie.qao cempoce Anctopecaptaipoft» 
ca Thefeo Hiflpolytum peperic; aur 
6^ore, poft HetacUdem Pondcam,I(ju 
<ao in Lycophronem. Delriui, 

401 . Aut Tauaiti4ut Maetit\'] Qwy 

mcjdo pulfavic folum Tanais ? Hoc 

nonpocuic, niiifueritfubmerfa. nam 

larine fiium Tauait eft ipfe (undus , 

nonfegioTanaictraim)e£ka. Anergo 

£gnificac vado tranfiiflc Tanaini & 

Mxotim. VolHanascodex : Tunaitit 

amHavtit. Vcquemadmodaminani- 

verfum fe jaiitabanc Macris filtas , ica 

luec prxdicecur quafi Nympbaflcfilia 

Tanjus auc Mxotidos. Autcercc., ez 

ncbe Tanai vel populis Mtuermn 

oriunda. Sttabolib. iz. £.*^ ^ faf 

Tn^fAut^ ryT Af]Myi| , TnXtf efuinf'* 

fi(^ «MTnf Tai9eu9* T i^Benro' 

3)f txiirrt^t £%^v«v^ netsi A» arV 
im^hnK cuiiit/iTlikyiifiiM • l^m" 405 

Regi- mX^i ti^et^Sw* Hoc teneamat* 
Sic Memfhttides fuell^f, Florencinus 
non iuvac : habec enim : Tanait alti 
outMaotit. Aiius Flor. & Getmani- 
cus. Tanateit aut Maetit. Meus^Ta^ 
nait ata Maetit. Qtue nihit aliudquam 
Vodtanum iUud Ugnificanc Greuev* 
Et node ] In nodum coUcgic , & i rec> 
godemrfit. Farnahiite. 

401. Lunata^ Scucobrevimediam 
Lanamrefeiefice; vid.Mvd:vern 114. 
Vitgilius : Amal^nidMm iunatit u^^ 
n*fettii0 Idem. 

404. SefeneaMe/hee,n§Hievat2 Poft 
hunc verfumlibrivulgaresficgregales 
MfT inculcanc iUum : Regina favit ee* 
quit^ftammetmedtet f Sedquemhoc 
loco Xiagni Ducis Ubet oprimusagno^ 
fdt nallum : poibic autem faptnlu^» 
ari deboic Poft vctfum Sefue ^dm^ 
fequimtnulIoaUoiiKerpoiico: Agre» 
fte numen: & finitut hzcfcena: ac ma* 
lufcuHs hteris prxpoottncof peflbnaet 

T^TRIX». Hipp^i.rrvs* 

Neque aiitet inalio Florenc. 9c nofk^ 
mc^nhtanafco.. Greueviait. 

^«yvenacionumDeam. (ibi icaque.pa- 
crium numen,atcui Cretaproprerco- 
piofum venacum facra. Vet ab Agt^ 
loco crans fliilum, ubt Dianc venacci- 
cis zdes. Vel in gtariam Hippolyci 
ejus comicts placandom , ne obftet , 
non , arfaveac Quid enim Dearfem- 
per virgini cum nuptiisflcamoribas^» 
amaotes tamen fotminx-Latut vota 
concipiebant , uc Soliviri. icaSimae* 
chaapiidTheocr^ ei»ipi nXeif» 4>«a* 
nnsf>Xi9, FdruMit* ;Li6 L. ANNiCI SENECiS 

Regmanemorumyfoia qux monteis colis, 
£t una foiis montibus coleris Dea, 
Converte triftes ominum in meiius minas. 
O magna (iivas inter & iucos Dea, 
Ciarumque coeii fidus» & no&is decusy 
Cujusrelucet mundus aitema facc, 
H^cate triformis ; eaades cceptis favens. 
Animum rigentem triftis Hippolytidoma. 
Amare difcat, .mutuos ignes ferat. 
Det faciiis aures. mitiga pedus ferum. 
Inne&e mentem. torvus, averfus> ferox» 
In jura Veneris redeat. huc vires tua? 
Intende. (ic te lucidi vultus ferant^ 
£t nube rupta cornibus puris eas, 410 4^5 Sie 40^. RtginA newiarum , ] Vstdt bM 
9Muifit mutrix Pkudrs nomine drsm 
tnngens, Faco. Yiriamaiices, rolem, 
^emiiuclunampcecahanair. teftes Se- 
SKcahocloco, EuripidesinHippolf- 
fo.dcThcocrinis «ii^A./SCcajiis Scho- 
Jiafles hujtis coniiienidinis varias xa- 
xlones reddic : unam, <]oodcumluna 
Sodymionem amaric,oon fix verifimi- 
]e » fceminis eam ecxlem morix) labo- 
canabas,Qon opinilaniram: aliam quia 
amod exercendo non longe qoam dies 
ilc accommocbdor , iu>dii]ue lona feu 
Piana praefir. Molta. criam Cxiius 
lib. f . cap. 6, Dtiritu, ^us monfs 
ctlut^l Horadus: Mtntinmeu{i0r,n9-' 
nftrumfue virgt, 
. ^. Solisl DeTertis. FumnbiMt, 

408. Omnium'^ Exidi quod Phx- 
d»iniraioere ominor. /iei». 

421. Mundud ulternu fac$ t1 Non 
male. Flor. tamen: altemuvice, Me- 
dea: Nitidufque certiumundiuevtlvet 
vices, Gronovhis. ^ /;«riM ] Cimi fo- 
lealtcKQ. Farnabim, 

4Z&. Hecnte^ Quod cencum vi^- 
mis placaretiir ex inlGtuto Meuelai. 
Vei quod inhumacos c. annos crrare 
faciact ^/af^cenaiplicacofcugun^fGp- ooix quod i «gteaccepcmndoQilf, 
aac propcer plorimas vircuccs. Idam, 
Trifmtmf } Eft enim in ccelo Lona, 
in cenis Dtana » afod infoos Profo- 
pina. Vel rg/pism^ & r^xfi^«- 
x9^ , iiriiia£uie, cnm fur^c aucde- 
fiiiic in cornua , cum (Hvidna eft , csni 
plena. Vel Trivia i triplid cnciiifiib 
Zodiaco fecandum loiwcudinem » la« 
dcucUnem , 6c ahicndmem : Tri?iis 
eciam prausfle fercur. refenmc alii ad 
cresdecadesmeiiiis ifmfSj/ift » ftifir' 
T<^y^9i9tfSlfiit» fnrnMtt. 

41^. Imukt mentem, 3 Alii k^ 
Invertt, Mog^ndnenil HerbipolcnC 
&cresVeneri;/iiiir£i^. quodintanto 
manufc. confin)fu,miror cor Bafilceal; 
nt fallor,primi, mucarinc. yulc Hippo* 
lytianimum in amQcis reriapencahi. 
apctun vocalMilam venacrid acvena- 
coci. Deirim. 

418. Sicte] SiCyluridafuIg^asprer 
coc , nizilam padacis Edipfim. Dioani 
enim defidencem e ccelo carmimboi 
devocari vulgo ccedicum. infr. v. 7S8. 
FufnsAint, 

4x9* Ctrmlmt ] Tauriao vulta Lii- 
namvocacSynefius: Xoi J^ rtufptfr 
mmtti^ Tiki tmriitd fitnit Umiu 1 H I p p o L Y T u S4 Afi;.IL 137 
Sic te» regentem freoa no6kurni xthetisi 4Z0 

I>etrahere nunq^iam Theflali cantus queanti 
^JulIufque detegloriam paftor ferat. 
Ades invocata. jam faves votis, Dea. 
Ipfum intuor folenne venerantem facrum» 
Nullo latus cpmitante. quid dubitas ? dedit 425 

Xempus locumque cafus. utendum artibus. 
Trepidamus ? haud eft facilemandatum fcelus 
Audere. verumjufta^quiregestimet, 
Deponat. omne pelkt ex animo deeus. 
Malus eft minifter regii imperii pudor , • 43 ^ Vel qalaquando alinoides eft , apparet 
comuCa; vel quia bos ei apud i£gyptios 
facra , cefteEufcbiolibio i. pratpaiat. 
£iiang.cap.^. Delriut, 

411. TheJJsli'} Thedalia incaata- 
aieiicisfamofa. Farruihim^ 

4xr. NuUufqtie ] Qijemadmodam 
£iidynuoQ«iupcivex£ 508. Idem* 4ii, l4m'\ Hscmim^ctntififtr^ 
vemt Hipftljftm ^efii Dumiteftrd» 
turms, Idcm. 

4x8. ^ui rtges'] Qul pttndpliMlf 
morem gerccc vuk , nti tgo PhatdcaB» 
Imtm* 

419. i>rrw^3 Hoaefti ntloncm^ 
Idtm» HlPPOLYTUS. NUTRIX. 

Nutrix JBff»fyti animmn moUiu f!;' ad mptisf ^ delicfof urh4t9ts0 
fleBere caUide tentat, lUevitaceelibis S^rufiicie (^ttamurb/auf 
coUatamfrfferi) inftitutum immofus tenet. 

Jiiff» /^uid huc feniles fefla molrris gradus, 

V^O fida Nutrix, turbidam frontem gerens, 
Et mcrfta vultus ? fofpes eft certe parens, 
SofpefquePhcedra,ftirpis & gemins jiigum. 
Knrr.Metus remitte. profpero regnum in ftatu eft^ 43 5 
Domufque florens forte felici viget. 
Sedtubeatismitiorrebusveni: ^ 

Namque anxiam me cura follicitat tui, 
Quod te ipfe poenis gravibus infeftus domas« 

Quem . 4^4« Stirfttl pemopboon&An- 
tigonus gecmani mei , quos pepecit 
Thefeo Phaedca. Fe/ego & ilU utciu& 
^«matcimoniilibeci. fMrnnhim, 
45^. Ttiffti Spontewipulao. /4. Panit jrdvihii ifiiflfim grslfas.'} Ke* 
lidebat hunc veffum ixiagnus Scaii-" 
gecqnod abTucdum putacet »« i»4w pco 
laboce fanpcobo ac niifeco dici. Atqul 
hoclatinnm e(ie docuimus in Ob&c^ 

ratio* 238 L. AkKjEI SEKfiCiC 

.Quem fata cogunt» ille cum venia eft mifer. 
At fi quis uitro fe malis ofFert volens, 
Seque ipfe torquet» perdere eft dignus bona 
Queis nefcit uti. potiusannorummemor 
Mentem relaxa. no6tibus feftis facem 
Attblle. curas Bacchus exoneret graves* 
^tatefruere. raobili curfu fugit. 
Nunc facile peftus» grata nunc juveni Venos: 
Exultet animus. cur toro viduo jaces? 
Triftem juventam folve. nunc luxus rape« 
EfHmde habenas. optimos vita? dies 440 445 450 
Effluc- VJidooibus. Plii]ittslib.9.cap.^. ^»- 
dm/k^MVMtd , fiMBr fuidtm & uuf 
grmves tpmitmdivefmimitnydidd» Scd 
aliquid vitii fubcile iftis , ff^ndbmgrd' 
vm, noDdubitaDdiim. YiiumaQceiii 
dodiiiSmuin , qui fecuiuium Scalige. 
lum pconundavic , Sc veidun pro fpa- 
lio virgulis induiic , micor non obfei- 
vaflein VoAiano ; infeftmiiJUmM : quo 
admiflb vecfits fic egcc^cis.£c fic edam 
«nciquifiimxnienihraujt.Ovid.lib. i. 
^imt mndm pepercit , IUm Um^a d«- 
mmt inefi jejmmm i4Be, Oedipo : Am- 
ditAfire» velmisUdnmitmgrmfit QtUd 
dnmmfefint regit irdtit fiieu £c , Akt 
hecfceUfimmfe&mtMutferrepetmt, Amt 
fervide dliquit igne vel fkxe dnmtt* 
OmniaexHomeri, £< hi cftSitW' 
Xtft(^ tt ihtfMi^ Xcifceg Ajffuiis' 
Nic- Heinfius maUec : cmrm fiUicitmt 
tAi. ^M teiffipmnitgravibmtinfefimt 
Stemstf Gronovius. 

440. Slmem ] Qui ad miferiasr na- 
tus efl neque ex iis emetgiece valec. 
'FArnabiut* 

444. ^9tibmsfefiufMem'\ Mtut 
iUi/«/?s non func ab audore. Libcr 
opcimus cum 'Lv^iino:ne(iibusfejtis, £c 
£inc non Tcivis^non Eleufiuxmacn'; 
ied Como , Bacciio, Vcneci,. & huiuf- 
mociilqHdisdiifdicracx. Con^fiaiices 
adlubuifiepuiocos, quifunaUpraeluce- 
cont^ nocifiimiim cft. kaque pra ce nova n^i^tticia Gacadione Pbaci ]>»- 
Unorus* cpxodPhGDdcomostplefiKcm 
fiBnct: Tarr tikipmet tt: tdmttttimm 
cereum. Hngptadolcfrmginc balneo 
paolloaateepeflcim. r«cc,iiMjEiic,t»- 
bipmifets hoceft.iplc^biminilliai^ 
te ipie » uc poeco vel fccvulo , inccisw 
VciUcinXiercacoce: Efpmettmeibicm' 
meesf cmUitef, «fw/, mgmfi , mnsiffT» £c 
MacdatiiUb. 14. D^fkerit/fituptter^ 
filemffuelibebitSumtere^ pn pmenues 
eritipfitibi, VtmLmttm (ideft.md. 
dus, uc erac i balneo, qood de Nacdr- 
foSenecainLudo) Imeesceremm^ifft 
cibi loco &culam pc2fets. Senecz quo- 
qoe ved» cede cepit Peckas fib. c. 
Obfecv. X. non iccm Pland : oc ncc 
Sabnafius,neciUcalcec, (jaiPeQtnm 
teprehendic. Grenevim, 

44f . Curm ] Difipet emrm Evim 
edmes. Farnabius. 

448. Curttre} Selus perpetms mtee- 
rens carperejuventd / idcm. 

449. Solve, ] DeUcus , & volupca- 
ubus. Idem* Nuncluxusrepe.'} Im- 
mo lufus : quod vidum etiani inli- 
vioammadvernmus. Flor.«ifr/»f. Bd^ 
pe, uc Trogus in oradone Mldiciclads: 
rapieMdmincrementAvirium» Gconov. 

450. Opttmesl Aucocaffl,ver,flo- 
remxtads: ucemmmacodnumccni* 
pus, diei pacspodoc : fic fuvencus vicsB 
parsmeUorcKiftinttiidaeA- Fmelb, H I P p o L Y T n s. Ad.IL Z59 
Hfduere prohibje. propria defcripfit Dcus 
Ofiicia, & aevum per fuos ducit gradus. 
La^titiajuvenem, froosdecet trtftis {enem. ' 
Quid te coerces» & n^cas redam indolem? 
Segies illa magnum fcenus agricolas dabit, 455 

Quaecunquelaetis tenera luxuriatfatis. 
Ar borque celfo vertice evincet nemus» 
Quam non maligna ca:dit aut refecatman.us. 
Ingenia melius re&a fe in laudes ferunr, 
Sinpbilenxanimum vegetalibertas aiit. 4<Sa 

Truculentus^ & filvefter> & vits infcius^ 
Triftem juventam Venere deferta colis. v 

Hoc eflfe munus credis indi£):um viris, 
tlt dura tolerent ? curGbus domitent equos^ 
£.t fae va bella Marte fanguineo gerant? 4^5 

Providit ille maximus mundi paren^» 
Cum tam rapaces cerneret fati manus^ 
IJc damna femper fobole repararet nova* 
E.xcedat9 agedum» rebus humanis Venus» 
Qu2e fuppiet ac reftituit exhauftum genus, 470 

Cm>is jacebit fqualiido turpis fitu; 
Vacuum (ineuilis claflibus ftabit marej 
Alefque coelo deerit> & (iivis fera^ 
Solis & aer pervius ventis erit* 
l2L«^m v aria leti geno^ mortalem trahunt 47 5 4^1. Ditdt'] M.f.iiMa>,quemadk 
moixmdefiriffiu Delrius. 

457. C*ifi v§rtk§ ewtuhngmur^'] 
Flocnvvc^ Vcaiue:/0ntf i^rifU 
dtUt. Gronovius. 

4 S9' R*&d .] Non Goada , non de- 
prefla : qacmadmodum ni indolai) re- 
^lamcoe[ccs8ceiiecas.niodo v.4f}« 

4^1. Kf>«] ViufoiinerciDs. #tf. 

4^ . BfwidU ] Hinc indpit ele- 
gans matriniodii commendado , cni 
^uafe AupiftiQEa^iQB» coaaacali- Car- 

i>es , apadlMonem* Diirm. Mmdi 
fariHSt ] Deus. laienir eigo coepiile 
&aeammc(liemnndum. Idem» 

4(7. F4f4ce* cemeret feti miniu , ^ 
Floronr./4finf4iiitf. Staciasinepicecfio 
(Amdxi fiUntsninimicalevavit P»- 
CA M4umi, ^t divayferof,^dvi/, exfi- 
rittmffterf £t in Philetum Vrfi : car^ 
ffitqueiimmtitadunca Ora manu^QionL 

469, Venmt] Alma omniom geni* 
ctix. Famakim. 

474. Selii'] Vbi defeceric alioim 
lenusinaftevolinnKium. Idem. ^40 ^* Av^jRt ScN^Cii 

Carpuntque turbam ; pontus, & ferrumy & dali ! 

Sed fata credas deeiTe ; fic atram Styga 

}am petimus ultro. coelibem vitam probet 

Sterilis ju ventusy hoc erit, quidquid vides^ 

Untus se vi turba> & in femet ruet. ^ 489 

Proinde yita? fequere naturam ducem: 

Urbem frequenu, civium ccetus cole. 

Hifp. Nonalia magis eft libera^ & vitio ^arefis^ 

Ritufque melius vita qux prifcos colat» 

Quam qua; reli&is mot nibus (il vas amat^ 48 $ 

Non ilium avara? mentis inflammatfiiror^ 

Qui fe dicavit montium infontem jugis: 

Nonaurapopuli» & vulgns infidum bonis» 

Non peftilens invidia» non fragilis favor. 

Non lile regno fervit^ aut regno imminens» 499 

Vanos honores (equitur» aut fluxas opes| 

Speimetufqueliber. haudiilumniger 

Edaxque livordente degeneri petit* 

Nec fcelera populos inter atque urbes fita 

Noyit 3 nec omnes confcius ftrepitus pavet^ 495 

Haud verba fingit. mille non qustrit tegi 

Dives columnis ^ nec trabes multoinfolens 

Juf- ip, Stdfits'] DidtmCtoit nor, 
^aafipcr £ua noamoiercinai > uicro 
atoenerc mortcm. Vc Propcrtius: Ter- 
TSfMtimfMtrstfSitk 9 ddfeeimmumUt* 
HcrcRir.vcrCrS). Gmemu 

480. VtUuidivitwryst'} Vniosana- 
^humanz. FMrmUu Sic «#4^1 Graecis 
«rvMMiyLadninonraro. Lticretius(ut 
advcrtitTurncbus lib.to.cap.ix.) Per- 
dhenim , qmdnmfrefrinmfitit btijm 
insw. dc: Muita^ frMteresferdit, 
€um expetlitnrsve, aitergo Seneca : 6. 
^ nuUo liberi procrecncut ; its qui nunc 
vivunt dcfun^Hs , gcnus humanum in- 
tetiblt. Sic svum , feeulnm , temfm, 
4ri«, dies, i poetis confundi folent. 
X>elrim, 

485. SonAli4m4ii(} CampcRiisdc | niflicae vit^landcipeileqbicifr. de qo6 
plura habes apud Xcnophontem^ ia 
Oc<^m. Aiift. lib.^. PoKticVar- 
, lon^piib. i. dc ic raftica ; Golumcl^ 
larainidOruiHcaniopcris: Virgiliom 
I&>. I. Geoig. jc HoratimntnCkLdc 
alios. Idem» Et vitie'} Non inler^ 
viens oaris, avaritije , ambitioni, invi« 
dia;,&c acinlequcntibtu. Fdmsk 

484« Prifcet ] Sanfhsf primofnm 
hominDmmoies, 8c Hccoamvitam. 
Idem, 

488. infdum 1 Nbn merids prc- 
miis dc honore remuncians' boiR»» 
lilem» 

491. Niger ] Malos : HctcuL hiu 
\ttC.96o, Idenu 

4^. Ceiumuki 1 HMir^ks Hjfmtt^ 

tis HrppoLYTu s.; Ai5k.II. 

SufHgit auro. non cruor largus pias 
] nundat aras; fruge nec fparii facra 
Centena nivei colla fubmittunt boves: 
Se4 rure vacuo potitur > & aperto acthere 
Innocuus errat. callidas tantum feris 
Struxiife fraudcs novit j & felfus grayi 
Labore,niveo corpuslliifo fovet. 
Nunc ille ripam celeris Alphei legit: 
IMunc nemorisalci denfa metatur loca, 
Ubi Lerna pyro gelida pellucet vado; 
Sedemque mutat. heic aves querula: fremunt^ 
R amique ventis lene percufli tremunt» 
V eterefque fagi. juvit aut amnis vagi 
PrefHfle ripas) cxfpite aut nudo leves 241 500 505 510 
Du. tis Premunt columtuu ultimd recipu 
%Africa- Farnabiiis. 

'4^S. .^ftfr».] NtHMurettmrenidetin 
domo lacundr, vi(icTbye(Lver£4ff. 
Idem» 

499«* Fruge'^ Mola ez hordeo & 
£Ue confeda: qua frontem viGdmx, 
focun3,& cultros aipergere moriscnit. 
^^nc Immalare» Idecn. 

500. CentenM'^ Hecatombe. cen- 
tum boura (acrificium. Idem, 

504. Kivee Iliffo "} lUfliim hic m- 
veum^ Sc infia Aiaxem nominat, quafi 
'^y/^iHfoif ; vel niveej dicit» prp- 
pter aquarum perfpicuitatem* Fshim 
tiue, 

50^. KAlfhei'^ Fluvii£hdis laAr^ 
cadia Pifas alluentii. Vid. Tbyeft. 
vetf. iitf. FdrnafdMt. 

506. Den/i} Ad rctia ponenda» 
Idem, 

507. £rf»«]FonspropcCorinthum 
gelidus & limpidus. nonpalusillain 
ajsro Argivo. Idem. 

5ia iHVitMutamuiew^'] Mfl^fe- 
K , jtnMit : quidam , juwu hie. quare 
non integium locum judicat Gruterus. 
Immoqutaficfcripti, non alitetfoii 
Kftiaieadus. £tettluec£i)alJafetcm- . ponimnoninfolens. Troadibns: A^«iii 
UU duos vUit AtridM , Neefilideefl^ 
cemit Vlyjfem. Debuerat , videt» Rw;- 
Cus: Nandum ruentit Uiifatumfietit. 
Agamemnone : ipjfaficUfm frtmif^ 
Et prevAfroru nocuit , & Uteri latue* 
Thycfle vetf. 505. frada cum frofior 
fuit^ Cervicetotafugnat, Vbip^rier- 
rorcGratenu: LegerimvcI>?iMy, vel 
fugit , vcl aliud quidyis quam fuit , 
prorfus mcis oculis fpurium. Phccnif» 
AsyctC^^S^Jiflaemrlcelm. Vbiidcm: 
CohjBfcritmagisprxccdemibus , fl re- 
ponatiit, flaeet. quodjamrcjecimuf. 
Sic Xiartialis , Jafiiii» ftojafii» lib. j. 
epift. 1. & lib. 9, epiil. 6. & iib. Ii. 
epig. 107. Talceil Claudianillb. t. de 
laodibus Siiliconis : Princifio moffii 
cuJhtClementiamundi , Sj^ levie in^ 
coluit {onam. Hoc efl, incolit, vel ha- 
bitat«habiuUidam&incolendamfum- ' 
fir. Nequc alio iogcnio opu*. Addc 
quae ad epiftoL 1 14. nocavimus. Cr$» 

neviuo* 
fit. Nudoy NuUoflraguloautpnU 

vijiari fijpponta Fatnabim* Ijevet ] 

Molles , facilci , c^mos fuodettnirefu' 

fmtue folioruro vento^iutorumwsi 

mmmttUnifiue*titaaMu Zdcm. tj^i L. Annjei SenecjC 

DuxifTe fomnos, tive fons largus citas 
Defiindit undas ; fi ve per flores novos 
Fugiente dulcismurmurat rivo fonus. 
ExcuiTafilvis poma compqfcunt famem: 
£t fraga parvis vulfa dumetis, cibos 
Faciles miniftrant. regiosluxusprocui 
£ft impetus fbgiife. follicito bibant 
Auro fuperbi: quam juvat nuda manu 
Captafle fontero l certior fomnus premit 
Secura duro membra verfantem toro. 
Non in receflu furta & obfcuro improbus 
Quncrit cubili) feque multiplici timens 
Domo recondit : actheraac lucem petit, 
£t tefte coclo vivit. hoc equidem reor 
Vixifle ritu, prima quos mixtos deis 
Profudit setas. nullus his auri fuit 
Ceecus cupido. nuilus in campofacer 5^5 529 5»5 Di. f II. F^nsldrffuckdt DffimJitim- 
1^4«, 3 Flor.cumLipfiano: Deftmdit, 
Re^as. nam ci caidoribusferelods 
aquamdeiiduiirfbmcs. GfWMvr«/. 

fit. Bfimfttusfufffft-'^ libedm: 
foi^o, Fitrnnbius, Hancphcafimapud 
Nafonem lib. i. 5. ^. 8. & 9. Metam. 
& paffim iff fpift. & alibi » plus dcdes 
6bfervavi.De/nH/. ^•/iVfi» ] Ipfi fo- 
lidti. vid. Tfayeft. vcrC 4f i.' Furtmk. 
SolUdcumvcrojaramacdpc, qacm» 
admodum apud TibuUum ; S^mtau 
fiUicitasdefieitMntefires, Dclfius. 

^19. Su^erH,^ Divitcs, poccoteSy 
leges. Fam. Nuda'\ Oocyla. M». 

510. CAftajfe fentem ! ] Podus 
^m fluvium , quia mclior fbncana; 
qaia poft pluviam leviflima , ddndc 
amnica^ poft ex nive vel glade iiquacai 
. graviorhauftacz laai, graviffiaia «c 
palude. videCorn.Celfimil.1. Dclri, 

$iu Otjcure} Mulca habcna con- 
clavia & receiTus. Fsmatius. 

f if . Tefie casW] In apcrco, filb dio» 
idtm, Htee^udemreer } fii6 haac anrcs aRacis innocemiam 
cemdefcribic Seneca cpiftoLsx. poft 
mec&um ,adt&confercinnhocloa>- 
Deirius^ 
51^. ^uesmiHetl Hecoas. Fsn, 
518. Cufida.-^ Ab cfican , aftidi 
cnim ignaros ic immcmoicsabdDdi 
avaricia. Idam» NuMusimciumfe} In- 
vcnaiis; Autfiermmejediumediadelf- 
mitefitxum. Scdqnacc/imMi?anquia 
NumaTerniinum pro Deo coii , Q<fat 
hoftias inanimas caEdi voiuic * acqoe 
illi ccmplum confticaic , nc Plucarcfao» 
tn Noina & in Romaids. Ovid. u 
Faftorum dcKCnc ? pofiraodum camea 
cciam agnam illi immolaci confuevi/Ic 
vidcmc colligi ex ilio Horadi; Et offts 
fefik cufi TemtinMus» Pnidencius 
quoqoe ( ni £dlor ) iu Hbrxs conn» 
^mmachum audorcft , excisgallinz^ 
Terraijiofierifolicum. PDcrd cafaaa 
fiib diofiebanc. nam uc Paulus Fefti 
abbreViacoc fcribici Terminus qiio lo- 
co colebauir, fupcrcum focamenpace- 
baciikce^. qood nc£u jKflEepocarent 

Ttt. HlPPOLYTUS. AGt.lh 
Divitic agros arbiter populis lapis. 
Wondunifecabanccreduixpontum rates: 
Sua quifque norat maria. non vafto aggere 
Crebraque turre cinxeranturbes latus. 
Non arma fxva miles aptabat raanu. 
Nec torta clufas fregerat faxo gravi 
Balifta portas. juflanecdominumpati 
Jun<3:o ferebatterra fervitium bove: 
Sed arva per fe foeca pofcentes nihil 
Pavere gentes. filva nativas opes, 


535 £t Temunum intra tedium connftere. 
Idem PauUus; TemiiDo, inquir, facri- 
ficabanc , quod in ejus cutela fines 
agrorum efle putabanc denique Numa 
Pompilius (iacuiteumqniTerminura 
exaradec, & iplum, &bovesracros 
cfle. JJelrius, 

5 2.^ Vivifit agros athitif fofulk Id- 
fit. 3 Tibullus : -. mnfixus tn u^iti 
^ui re^iret certit fimbus itrva Ufit, 
pocuic eriam nofler hocab Ovidio 1. 3 . 
Amor. eleg.7. auc lib.i. Faflor. de- 
fumere. De finib. & cerminis fracres 
Arvales cognovifle docet Cujacius 
lib. 1 1. Obferv. cap. 5« Idem, Lafit.'} 
Tcrminus. Fetnakua, 

f)t. Turre ] TUrritis moenibus. 
/iem. Latut,'] Vrbes enim (ibi lacus 
dngunc & claudum aggeribus muro- 
tunrdcturribus. Lipfim, 

53^. BaiiSWl Machinalapidumli- 

bcatoria muros urbium concuciens. 

Farnahitte. Bali Itx , machinz lapidum 

libtatorix, dercrtpcionem habesapud 

Aramian. Iib.13. qui docec quiddif- 

crepeca fcotpione ; & apud Vicruvium 

ISb. ulc. cap. I ^. & feqq. cujus verba re- 

cenfec Turnebus lib. 1. adver£ cap. f. 

dc eadeni Vegccius , Vulcurius , & lib, 

Nociti20rienr.& Occidcnr. Delriut, 

lujpa ] Tcrta adhuc immunis Sc libe- 

ta. FatntAiHt. 

fjtf. lunEtebive.'^ Plerifquein re- 
glonibus bobus olimarabacur, uc 0c 
nunc; inaUis, eqoii, ftequemetiam mulorum aracio , quamreliqnisante* 
ponicHomerus 10. Uiade. exprofeflb 
camenillamfingiilari opufculo repre- 
hendic « & bubulam cundUs praefcrt 
Ariecha Hifpanus. Ddrim. 

n^* Silvanativatopts ,"] Herbas, 

fraga , glandes , poma, icc. Farnabim* 

Glandes , & poma & herbas nondum 

invencofnimenco , e{uif(iere , ceflibus 

Virgil. lib. 1. Georg. Tibullo lib. i. 

eleg. 3. Ovidio Fafl. 4. luven. Sac. 6» 

& Piucarcho in CorioL Mulca in 

hanc rem Bened. Curciuslib.i. hortor. 

i cap. 4. Ceceram . videtur (ignificare» 

secacis aureae homiues carnibusabfii* 

nuiile , quod voluic Porphyr. in lib. de 

abftinencanimac. & Pychagorasapud 

LaCniuni , dc Ovidium Ub. 1 5 . Mecam. 

Ecancediluvium id verum, concen"! 

dunc ez cap. $. GeneC nonnuUi poft 

TcrtuU. Ub. de cibis ludaic. & D.Hie- 

ronym. lib. i. in lovinian. imonoa 

abftinttiflc illos modo , fed eciam pro- 

hibicumcunc camiumufum, infinuac 

Alph. Toftacus vulgo Abuleniis di- 

dius, in s.cap. Gen. Vemmhocalii» 

non probamr. Nam D. lufUuus Mar- 

tyr ad Orchod. q. 119* etiam ante ca- 

uclyfmum carnibus homines vidiu(^ 

fe cenfuic. idque uc probabileadiVio*' 

dum , receperuncaliquocztatisnonraB 

erudiciflimi cheologi, Vidotia, Sotus, 

Vielmius. Thomasaucem i Vio Caje- 

canus , in cap. 9. Genef ufum carnium 

eo cempote voluic nec pcohibicum 244 L* ANNifel SENECiC 

Et opacadederant antra nativas domos. 

Riipere foedus impius lucri furor» 540 

£t ira prseceps : quxque fuccenfas agic * 

Libido mehtes. venitimperiifitis 

Cruenta. fa&us prxda majori minor. 

ProjureviresefTe. tum primum manu 

Beilare nuda : faxaque & ramos nides 545 

Vertere in arma. non erat gracili le vis 

Armata ferro cornus ; aut longo latus 

Mucrone cingens en(is ^ aut crifta procul 

Galex comantes. teia faciebatdolor. 

Invenit artes bellicus Mavors no vas, 550 

£t mille fbrmas mortis. htnc terras cruor 

Infecit omnes fiifus , & rubuit mare. 

Tum fcelera demto fine per cundas domos 

lere. nulium caruit exemplo nefas. 

A fratre frater, dextera nati parens 555 

(Pecidit^ maritus conjugis ferro jacet, 

Perimuntque fcetus iiQpix matres fuos. 

Taceo novercas. mitius nil ett feris. 

Sed luifle . Mto tanicn araipatUD] , eo quod 
^DeonoflduniiUis (mene conauiis. 
Vtirim. 

540. Rttfeit'^ Simpliccm banc vi- 
um yiolavcreavacitia, Ita, libido, do- 
minandi capido« violencia, &c. Aira. 

544« Pnjurt'} Ius eiac in amiis. 
Idem. 

f 45. NutU: ] IneraiL Id, iUmm) 
Sudes,neccaspracuftat. Jdem» ' 

547. Cernm ; } JBemt ktUe Cermm » 
ha(lisrdl.&iaculisutiUs. Idnn, 

^48. AmcriSlM€MfMt GsUscmum' 
tes, ] Flor. 4m criiim frmul Gultsce- 
mantex* Significat adeo eminentcm* 
uc e longinquo conipidatur. Suuus ceotum (qui Martisaiiccs) criftis : ncc 
non comtbus » nt Pyrrfaus £piroiainm 
rexinlioftiamtecrocem: ^«aibnna 
capiciscanini , vulpijd * Inpini » felini, 
unde nnfuifi , iXminMim » XvMimf » 
P^Am/* Quz taroen aUis dicaniar 
^iod cz hirce pclUbas confid folicx 
^eau Fmmikims, 

f f I. Et milie fnmm 3 TiboUus s 
NntK j0vefik demime e^sdm&^mdM»» 
rmfimftr » Ntme msr$ » mmcletiwttMt 
repemevU, Dclclus. 

$$1, Ritkmt ] Pradiis navaiibafc 
Famainus, 

ff5. KAJratre'] HaBCUCalianuilta 1. Thebaidos : Scma vimm gsdeAftpie ab Ovidiopofl Hefiodum. Jd$m* videt rutiidre cemantes, VirgiUBS lib. x. 
tumdeindecemsutem Andregei gaieam, 
Gfonovius. CriJiu] PinnaJuUi, cau> 
da equina rolebant caindescoioQaie« f f8. Tacee ueverem. mitim mi efk 
ferk, ] Peticus iu dUtingjuic •* Tmm 
nevercm (mitimniiefi) ferm. SednK- 
hilmaunduiBi Xacco, in^i;, nover- HlPPOLYTUS. Aft. II. 245 

Sed dux malorum femina. hasc fcelerum artifex 
Obfedit animos, cu)us incefta; ftupris 5^0 

Fumant tot urbes, bellatot gentes geruntt 
£t verfa ab imo regna tot populos premunt. 
Sileantur alias : fola conjux i£gei 
Medea reddit feminas dirum genus • 
Nutr. Cur omnium fit culpa, paucarum fcelus? 5(^5 
Hipp. Deteftor pmnes, horreo» fugio,exfecror« 
Sit ratio;, ftt natura, (it dirus furor: 

OdilTepIacuit. ignibus junges aquas; 
£t amica ratibus ante promittet vada 

Incerta Syrtis ; ante ab extremo finu 5 70 

Hefppria Tethys lucidum attollet diem; 

Et ora damis blanda prarbebuntlupi; 

Quam vidlus animum feminx mitem geram. 

Nutr. Ssepe obftinatis induit frenos amor» 

cap. 4. ubi plura narrar. Vide eciam 
Parchenii Erodca. Dtlrius» CAs» quarum coniparatione euamferx 
iion fuQcferap : quas H refpicias » mices 
<licas feras . immonihijmicius. Hapc 
|ota claufula fdlura adprzcecienshe* 
mlftichionrefercur. Grgn^vind» 
- 559* SeddiuemaltrumfmminAt & 
fitlerHm'] Hoc jamre&rcuradomnia 
illa mab , quibus dixerac vezari cappif- 
£e vicao), ex quo*homines.defecco ruce 5^3. ConJKx'^ QuxpacremiEeram 
prodidic, fracrem Ablyrcum djfterp/ic. 
Peliam i fuis filiabus ju^laci fecir» 
Creoncem cum filia Olauca» utaliij 
Cre*/i, medicacis ignibus ^bfumpfic.li- 
berosfuosMormocum, ac Pherccem 
in bdium lafonis cocani patreoccidici raaluecunturbescolere.Legeodumau- Fugiens aucem Aibenas i£geo nupca 
tem cum opcimo : S*d du}( mahrum 1 MedumpeperiCjincujusgraciamThe- fmmina» hac fielerumartifex Obfedit 
^iuiifnot» Idem. 

5^1. BeUatet^enteigerunt ,"] No- 

tumdecennale bellum , d( liiumpro- 

pter Helenam evetfum. Uuris lib. 2. 

hiftoriz prodidic propcer Thcnno a 

quodam Phocenfi rapcam, decennium 

iblidum Thcbanos cum Phocenfibus 

lenco duelio celiifos , & candcm Pho- 

cenfiura ucbem exciiam. Belli quod 

Cambyfes iEgypctls incuh'c , Nicetls 

Ap(ijefiliacai|fa fuic, au^ore Ctefia. 

Cum Cyrchfti Meg»(lhonem rapuil- 

fcnc , exacfit decennale beilum aliud 

CciiCcum , nec nifi eveisi Cyrthi fini- 

tam , uc CJE Callifthene Atben« Ub. 1 3« fcoinfidiacacd. Farnakius. 

5^5. Curemnium'} Pareito pauca- 
rum crimen diffundere in emues, idem. 

^66, Detefioremnest&e*'] Auxe- 
fispachecica. Idem» 

570. Sjrtit; ] HercuL Fur. v. ^ir. . 
^Ante ] Oriecur prius Sol c mari Hi- 
fpan. vid. Hercul Fuc verf.373. 6c 
Oec.verf335. 

571. Tetbjt] VxorOceaniptoma- 
rl Hcicul. Fur. 89^. F^krnakiut, 

574- Qbfiinatif] Calcictones fxpe 
ulcifcUui amor non ftcusac matrem 
cuam , quam connubium avcrfdtam 
Thefcicameniraperio fubjecic, undc ranao^. Idem' <l.i 57J. Ri- 14<S L. ANNiBl SENECiC 

£t odia mutat. regna materna afpice. 5 75 

Illz feroces fentiunt Veneris jugum. 

Teftaris iftud unicus eentis puer. 

Hipp. Solamen unum matris amifla? fero, 

Odiffe quod jam femihas omnes licet. 

Nutr. Uc dura cautes undique intradabilis 380 

{lefiftit undis, & laceflentes aquas 

Longe remittit, verba fic fpernit mea. 

Sed PhoErdra praeceps graditur,impatiens tnoror. 

Quo fe dabit fortuna ? quo verget fiiror ? 

Terrae repente corpus exanimum accidit; 585 

£t ora morti (imilis obduxit color. 

AttoUe vultusj dimove vocis moras: 

Tuus en, alumna, temet Hippolytus tenet. 

FaJtr f ^f. RtfnM} Ainazoiias»qiuButac 
connubia afpeinencur , qaocannfs u- 
ipen ad Ibbolem prop^gandam viros 
admiccunc F^muAim, 
' f77* VnicHtgenitmfuer.'] Nonfo- 
los hic fiierac naras Aniazone , fcd fo. 
lus exfiliisAmazonumccedebaairfi]- 
perftes : ialcem ez fencencia illorom, 
Cfii , quuni concubicumfinitimorum 
tniidenc , fi qui mares nafcerrnnir, 
f nccrfecilTe cradunc , uc luftinus. Leze 
igitlircumEcrufco: unicus gtntU fuer. 
Nam KfffCMf iifcerprerariprzclanim & 
ezimium , hic neque przclartmi ncque 
eximiumeft. Grencvim, 

578. 'Matr»] Quam araavi unicam, 
mincomnesodiohabeo. Famahius, 

fSo. Vtdura"] Nee fna^ incefpto 
vuhusfirmone mevetur , ^uamfidurs 
Jilex autfiet MarpeJideuHtes, idem. 

583. Impatiens ] Menon expe- 
Aaus. Idem, 

583. Repente terral Sic Crurerus 
ex omnibus, ut ait, ftiis, cum ancea Ic 
gctecur : Terra repente i canquam iim* plez yetbam nofi (enet enndem ca0ni 
quem compofitnm. ToUlc omoeda- 
biumFlorencinus: Terrs rtftmt en» 
fm txanimum accidit, Qup &v«rfus 
ficuomerofior^ &resmagjsezpdmi- 
rar. Oreno^im. 

587. Dimwve vnit morm: ] Lin- 
goamillipracpedicamfignificat: qnod 
vehementiffimi amocis fignum. Tlieo- 
cric. !n Pharm. hoc, & quod ptaecelfir, 
poruir: Xletott fifii^^^^^^luu ^h9* 

Zvtcxtf tnw V6iieuffifttpmK' Ov* 
A' 71 (Potfeicuf JW«^y* jiJ\^icsff 
otvitf^ Kjv^otrrttii ^otf^f^TTsn 
ftnl*^ Tixfet' Tota quidem okrigui 
flm nive : ex frtnte vero MeA , fitdMf 
oBunde defiiubat , fimitit aufhalibus 
fruinu : Neque ijuic^tam elotpti fott" 
ram , ne fantum tptidem ^uautum /» 
fimnit Mumnffatiteiatuantes ettram ^ 
matremputri, Detrius. 

f 8^. Tuttt entl.tn terram extmimut' 
ta cadit Phadra , aH^ant eam nifirix 
& Hiffolftm* iTamabius. f7;?.-«# H i'p p o L Y T u s. Aa.IL 247 

PHiCDRA. HlFFOLYTUS. NuTRlX. FaMULI. 

Xsivtms ptdicitiam omni arti ofpugnant mc txfupumt: ad f^audetn 
itaque confugiunt e^ catumnias, 

• 

Vhdd. /^uis nie dolori recldit> atque acftus graves 

V^Reponit animo? quam bene excideram roi- 
Cur dulce munus reddita? lucis fugis ? ( hi? 5 90 

Audeanime. tenta. perage mandatum tuuixu 
Intrepida conftent verba. qui timide rogat» 
Docet negare. lyiggna pars fceleris mei 
Olim pcrada eft,>; Jferus eft nobis pudor. . 395 

Amavimus nefanda. (i coept^ exiequor, 
Forfan jugali crimen abfcondam face« 
Honefta qusedam fcelera fucceffus facit. 
£n incipe anime. commodes paulum^ precor» 
Secretus aures. fi quis eft^ abeat, comes. 600 

jlip/». Eu) locus ab^pmni liber arbitrio vacat* 
fh^d. Sed ora coeptis tranfitum verbis negant. 
y is magnavocem emittit, ajt^majpr teoet. 
Vos teitor omnes coelites> hoc^ quod volo, 
MenoUe. ^05 

Btff. Animtifne cuptens aliquid, eflari nequit ? 
PW, Curae leves loquuntur,ingentes ftupent. 

Htff. 

58^. J\{ed$tor$] Reyocacamadyi- i ^04. Hte^^nodvolo, ] Sane libet 
cam. FsrrtAhiiuM^ | optimusaBqueucLipnanusadjidc: Jlf« 

noUe* Scaliger cecidic 70 Animufne \ 
'& Incegmm verfum fadc : MemUi, ^90, Bene ] ^buide , fi amortm « 
bonefie^ (1 caflicacem refi>ichB. Idtm. 

f^x. Curduice^ Vito tarhenprope 
HippolycOjVivereyult Idem, 

5^1. MAndatum ] Quod nucrici 
mandafH ip(a peraga Idem, 

^9^* Olim ] ' Vbi ptimum nefarie 
amateccrpi. tdem, 

^$S, Sicapta ] Si amori meo re- 
(pbnderic, forfan ericut, not) redeunce 
:ft>initrisThele6 ,' Hippolytohubam. 
Crutenu, 

599' *Age incipe atiime. } Florent. 
ut edicum olim : En ineipe iuumi* Mu- 
(arit 0« Fabiiclui, Grmviut. H X p P. cufiens ali^uid effarineauit f 

MdiUs force fbrec , nequk^ Credibfle 

efl enim recrocefn^nucricem , uc foli 

ef&nc Hippolycus & Plixdra. Quam- 

quam & porefl videri voiuifTe Seneca; 

uc acciperemus incerfari Hippolyriim 

^ Pliacdr£,antequaminacommrenrum 

explicuifrec. Quem cum ad marginem 

ftkpplevifletaliquisiflis Afe »«i/^,libra'- 

rios ea in contexmm remUfTe. Idem. 

'^07. Iuoentefffupent.'] Hominem 

ica flupcreladunc , uc nec verbis nec 

lacrymis exitns ullus paicat, exem^ 

0^4 pluxa ' 


».c i^< r 


148 L.ANNiftl^ENEC^ \ 

Hipp. Committe curas auribuS) materimeis. 

Vbdd. Matris fuperbum eft nomen , & nimium potens. 

Noftros humilius nomen afte&us decet. 610 

Me vel fororem, Hyppolyte, vel famulam voca : 

Famulamque potius. Omne fervitium feram. 

Nbn me, peraltas ire fi jubeas nives^ 

Pigeat gelatis ingredi Pindi jogis : 

Non^ (i per ignes ire & infefta agmina, 61 5 

Cunder paratis entibus pe(5):usdare. 

Mandata recipe fceptra. mefamulant accipe* 

Te imperia regere, me dccet jufla cxequi. 

Muliebre non eft regna tutari urbinin. 

Tu, qui juventa? flore prim» vo viges, 6t0 

Ci ves paterno fortis imperio rege. 

Sinu receptam, fupplicem, ac fervdm tegc. 

"Miferere vidux. Hipp. Summus hoc omen deu$ 

Avertat. aderit fofpes aftutum parens. ^linn illofiie PlSnuiieiiinu rex apoi) 
HerodoniminThalia, X>r/ri«v. 

iiu S9r0remt'] Sororisaiitem 00« 
nxine amica; ^ando^e vocabancur; 
tac&aroatores.fiaeris. FsnMui. 

«fi4. PimU] HercFur. verf.ii85. 
idem, 

. 6tf, MsrnUta] Mthi 4 pacre tuo. 
^ldem, 

^if. JiefnA ttaari pdtrit, } Ec hic 
cum pckiaao flc Lip/iaoo Vodiano- 
que & Cruferiaoo Florencinns : s^na 
$Mtari urbinm^ MulcoprxgOfindus< £a 
cenipeflace iingularumferfppceBmim 
CLxcix ucbium regna eranc Iu(Unus 
lib. le, midtifytu annit ftr gnubisfiiC' 
cffionit Heraclienfts regnwn tyrsnm- 
\umfiure, Livius lib. 1. SextnsGa- 
}ies^tanfiam in reffmmfitum ^refe&us. 
J^cconiraLucauus: velfceftravfl ur- 
hes Ukertatejua validat, Qi^od nullus 
codicum Qruccri lianc rcripcuram ha- 
buic» indicio efl oon uimiumbonos 
fuifle. Nam raciuncula« quaeamopa- 
pu§Q4t,(bphimcacat Virdp^aiJ- ' Phsd. 

ibipito codic. VoflSano : tmtarivL 
rum, Gfonoviiis. 

tfio. luventaflare'} Claudian. i. iit 
KxtBn,fruShafieJuventa CenfumitjU' 
remfatriifin^imrimarvit» Quodenim 
opdmum purifiimumqoe in ooaqua- 
quereefl, idveceres;^eii«appeUa(ft 
ez molcis fcripcotibu» conftat. DeU 
riui, 

6tu Sinu^ Amkipte, iliedecauAi 
&pcoce^one, iuDc3eamoceiiitdli'« 
gic. fmrtiaJnus. . 

^Z|. .yidua\ Bt bec amhiiut : Phx- 
dra enim viduam (e abieme raari co di* 
dc vid. Hercui. Fuc. vecr.i4f . & Aga- 
memn. 1^4. il|e pacris tanquam moc« 
mionu;odepcecacur. Jdem', 

6i^, Avertai. ] Ominofum ecac vo • 
cabulum;viduje :.quia (igniiif aie vi4e- 
bacur TheieQm viju0e, ideo depce- 
cacur. varix auc^ dcprecadooishu^ 
jurmodiolimfocmulz. Ov^av. ad. |. 
— ^Mii uti^am numen avtrtat Deum, 
Oedipo : ?r9cuf.jit emen, adi Briflbq, 
lib. l.dcfbcnluU^pag. toj. Veitiui,- HlPPOLYTUS. Ad.II. 249 

Fbad. Regni tenacildominuS) & tacitas Stygis, 6z^ 

NuIIam relidos tecit ad fuperos viam. 

Thalami remittet ille raptorem fui ? 

Nid forte amori placidus & P^ton fedet. 

Hipp. Illum quidem asqui ccelites reducem dabunt. 

Sed , dum tenebit vota in incerto deus» 6^ o 

Pietate caros debita fratres colam» 

Et te merebor; efle ne viduam putes : - 

Ac tibi patentis ipfe fupplebo locum. 

P/W. O fpes amantum credula ! 6 fallax amor ! 

Satifne dixit ? precibus admotis agam. ($55 

Miferere. tacitae mentis exaudipreces. 

Libet loqui, pigetqiie. H. Quodnam iftud malum eft? 

Fh<cd. Quod in novercam cadere vix credas malum. 

Hipp. Ambigua voce verba pcrplexa jacis; 

Effare aperte. Fhad, Pedus inlanum vapor 6^0 

Amorque torret. intimas fajvus vorat 

Penitus medullas^ atque per venas meat 

Vifce^ 

biam rernionem atiter accipiebac. ^if . Tenacit ] Hercul. Fur. v. ^yi, 
Parnahim» r4ci>« ] TaciceflueQpsuc 
Hercnl. Fur. vcrf.711. velpcopceifi< 
lentesurabras. Idem, « 

6iJ$. AdfHperot} Adnos. Idem' 
jsiy, Thalami ] Conjugis Ciix ra- 
|>cocesdimItcecPluco? fiipci verC^s. 
& Heccul. verC 80 ,-. Idem, 

61^' ty£qu$'] Fidae illius «rgaPiri- 
ihoumamiciciaefavences. Idem, 

6iu Et te tuehorj ] Eieganciinme 

.Pioremiae : Et te merebor, Hoceft, 

piecate &c obfec]uio ica ce demerebor, 

urmecenieasdignum, quemprofiiio, 

nonpro privigno , ducas. Siciiercule 

Oecaso : Meruifarentem : contuliccelo 

'decus, £c(i hoc aliud meritorum ge- 

.nus. Sic mereri quoqueprodemererl, 

^ Virgilio^, Jimi^^luiquejui memo' 

tes alioffecere.merendo, Ec Scacio 1. 1. 

^ ThehaAa.fi menfocce^tamerenur Thure 

' ideos. Gronovius. 

(?}j. Supplebo tocum 3 Pc.pietate 
(^ntiebat Hippolycu^ : qov^cca 4^' quod facis oftendicfequcns, Satifnedi- 
xitf Delcius. 

tfjj. Satifnel Pie ille & fimplici- 
cer dixerar tforentisfippleb» locumj il- 
la accipic ac ii amori fuo cefliflec. 
Farnabiut. 

^38. ^0^] Sc. urprivignumamec, 
Idem, 

6^Q. PeBiuinfanumvapor Amerquf 
torret,} E^f m^ ^eitft Vapor amorfa, 
idcft, incendium amoiis. Deinpcln«- 
ceps liber : torret. intimu ferit fertu 
Vifuribm ignit merfus. Medius verfus» 
Fenitm Tneduliofy prorfus abeft. Thfe- 
rit aucem pundis fubnocacum , & in 
mari^ne, i;0r4r. Saiie nonbelle i/la,y>«r 
venof meat, & ^nii latens, in canca vi- 
cinicate. Ideo Grotius adfaipferac» 
membru latenr. Quid (1 expunt^o ver- 
fu ifto fcquamur Florenciuum , Icga^ 
mufque: intimiifavitferus Vifieribue 
ignitmcrfut^ & venitlMens, Gcono- 
Vius. 


-- * « ■«4. > 148 L.ANMiftl^ENEC^ \ 

Hi)>p. Comniitte curas auribuS) mater>meis. 

VIhH. Matris fuperbum eft nomen , & nimiuni potens- 

Noft ros humilius nomen afte&us decet. 6io 

Me vel fororem) Hyppolyte, vel famulam voca : 

Famulamque potius. Omne fervitium feram. 

Nbn me, per altas ire (1 jubeas nives^ 

Pigeat gelatis ingredi Pindi jogis : 

Non^ (1 perignes ire & infefta agmina, 61 5 

Cunder paratis endbus pe(5):usdare. 

Mandatarecipefceptra. mefamulant accipc. 

Te imperia regerc, me dccet jufla €xequi. 

Muliebre non eft regna tutari urbin^. 

Tu, qui juventa? flore prim» vo vigesj 6t0 

Cives paterno fortis imperio rege. 

Sinu receptam, fuppliccm, ac fervim tegC. 

"Miferere vidux. Hipp. Summus hoc omen deu^ 

Avertat. aderit fofpes aftutum parens. ^inn illuftie PiiBiiiiieniciis rex apoi) 
HerodocuminThalU, X>r/rm». 

iii, S^wem,^ SorcKisaiitemna- 
nnne amica: quandoqoe vocabananr$ 
tac&aroatoces.fbltris. FsnuAiiu. 

(Si^ PsmUj HercFur. Ytd,n»^. 
Idem, 
. 6tf, M4mUts2 Mihi 4 pane cuo. 

6if. RegnA tutari pdtrit. } Ec hic 
cum pekiaao & Lipuano VoiQano- 
que & Cruferiano Florencinns : mns 
$Mtari urbiMm^ Mulcoprxgaaiidus< £a 
cempedace fingularum fer^ ppcenmim 
Crxciae ucbium regna eranc. Iu(b'nus 
lib. 16, midtifque annifi ftr grad^sfic' 
Cffiottu Hersclienfts regnum tyrsaw-- 
rjumfuere. Livius lib. |. «^^rxfj^G^. 
}ies^tan<juam in regnttmfuum ^tefeStm, 
f c comra Lucanus : velfceftra vfl ur- 
ies Ukertate fiia validoi, Qtjod nullus 
todiaim <^ruccri lianc icripcuram ha- 
buic, indicio eft non iiimiumbqnos 
fuiflc. Nam rauuncula, quaeamop»- 
pugQ4t,(bphimca erit Virdp^aii- • PhdiL 

fccip(to codic. VoflSano : tatarivL 
rmm, Gconovtiis. 

tfio. luventajiare'} Claiidian. i.iil 
VtsAsufrmShaqmjuventa Cenfumitfla' 
remfaifiminparhuanm. Quodeniin 
opcimnm puriflimumqoe in imaqua- 
qiiereefl, i<lmeres;^MiappeUali^ 
ex miilcis rcripcotibus confUc DeU 
rim, 

6tu Sinu^ Amkiffu, illedecauii 
&proce^one, faac3eamoce imdli'* 
gic, garnakius,, . 

61%. 'Vidua\ Et bec amkiiut : PhX" 
dra enim viduam (e abfeme maricodi* 
dc vid. Hercul. Fur. vecr.i4f • & Aga- 
memn. 1^4« iUepacristanquammoc* 
mionuiodepcecarar. Jdem^ 

6i^, ilvfrf4^.]Omino{iuneiacvo* 
cabulum viduac :.quia itgniiif are vidt- 
bacur Theieom vai0lp. idfo depre- 
catur. varix aut^ ^recationishii^ 
jufmodi olimformulx. Ov^av. suck. |. 
— > ^d utiuam numen avertat Deum, 
Oedipo: Prpcuji Jit emen, adiBrifToiV 
lib. itdfifbtniuUfpag. lOj. Delriu^.- 249 
6z5 'a ^40 Hii^POLYTus. Aa.IL 

Fhxd, Regni tenacisdominuS)& tacitas Stygis, 

Nullam relidos tecit ad fuperos viam. 

Thalami remittet ille raptorem fui ? 

Nifi forte amori placidus & P^ton fedet. 

Hipp. Illum quidem asqui coelites reducem dabunt. 

Sed , dum tenebit vota in incerto deus^ 6^ 

Pietate caros debita fratres colam» 

Et te merebor; efle ne viduam putes : 

Ac tibi palrentis ipfefupplebo locum. 

Ttud, O fpes amantum credula ! 6 fallax amor ! 

Satifne dixit ? precibus admotis agam. ($55 

Miferere. tacitae mentis exaudipreces. 

Libet loqui, pigetque. H. Quodnam iftud malum eft? 

Fh<cd, Quod in novercam cadere vix credas malum. 

Hipf. Ambigua voce verba pcrplexa jacis; 

Effare aperte. Phad. Pedus inlanum vapor 

Araorque torret. intimas fajvus vorat 

Penitus medullas^ atque per venas meat 

Vifce^ 

ii^. Tenacit ] Hercul. Pur. v. (^78. | bium rernionem atiter accipiebac 
PamMbiiu. Taciu ] Tacice fluenps ut | quod Cms oftcncilc iequens, Sati/he di^ 
Hercal. Fur. vctCjiL, velpcopcerfi- 
Umeswnhtas. Idem, .^ 

6i$, Adfnperofl Adnos. Idem. 

iSyj. Thalami ] Conjugis fux ra- 
|>tocesdimittec Pluco ? fupti vet£ 93. 
& Hetcul. verC 80 ,-. Idem, 

i^i^. e/£^M»] FidaeilliusergaPiri- 
ihoum amici ciae favences. Idem, 

61 u Et te tueboT ; ] Eleganciinmtf 

.l^loremiae : Et te merebor, Hocefl, 

piecare dc obfec]uio ica te demerebor, 

urmecenieasdignum, quempcofilio, 

nonproprivigno, ducas. SicHercuIe 

Ottxo : Merui parentem : centHlicalo 

'dccMi, £c(i hoc aliud meritorum ge- 

nus. Sic mereri quoqueprodemereri, 

^ yirgilio^. .^£Qeia* ^yti/juefui memo' 

tts aliotfecere.mtrendo, £c Scatio 1. 1. 

Ththsad.fi mentacce^tameretuT Thure 

' deos. Gronovius. 

(?}j. Supplebo locum 3 Pc.pierate 
(^ntiebat Hippolyta^ : i}ovcrca 4^* xitf Delrius. 

tfjj. Satifnel Pie ille 6c fimplici- 
ter dixerar ^parentisfippiebo locumj il- 
la accipic ac ii amori fuo ceflifleu 
Farnabius. 

^38. ^0^] Sc* urprivignumamec, 
Idem, 

^40. PeBiuinfanumvapor Amorqu^ 
torret,'} HTf ^Lf ii/oT»» Vapor amorfue, 
idcfl» incendiumamoiis. Deinpcin^ 
ceps liber : torret, intimk ferit ferus 
Vijleribus ignii merfus. Medius verfus, 
PenitmmeduUa^tlpxoiCassLbta, Thfe- 
rit autem piuidis fubnotarum , & in 
mari^ne, vorat. Sane non belle ifla,y>«r 
venoi meatf & ^nii iatens, in canta vi- 
cinitate. Ideo Grotius adfaipferac» 
membrii latent. Quid (i expunt^o ver- 
fu ifto fcquamur Florentiuum » lcga^ 
niufque: intimisfavttfertu Vifceribut 
igniimcrfut^ & Vetmlateni, Grono- 
vius. 

0,5 ^AhSt X^O L. ANNiCl SENCCiC 

Vifceribus ignis merfus & venis latens, 
(It agilis altas flamma percurrit trabes. 
Jiifp. Amore nempe Thefei cafto ftiris. 
PW. Hippolyte, fic eft : Thefei vultus amo 
IIlos prioreS) quos tulit quondam puer; 
Cum prima puras barba flgharet genas» 
Monftrique coecam Gnoffii vidit domum» 
E,t longa curva fila collegit via. 
<^s tum ille fulfit ! preuerant vittx comam» 
£t ora flavus tenera tingebat pudor. 
Inerant lacertis mollibus fortes toti : 
Tuajve Phoebes vultus, aut Phcebimei; 
Tuufque potius ; talis} en> talis fuit 
Cum placuit hofti. (ic tulit celfum caput. 
In te magis reflilget incomptus decor, ^45 ^50 «55 £t ^43. Etvenu^lQuxijeconamons 
lcdc tmtnm dlit venut & CMe€MrfitMr 
igni* Famabius. 

tf4f. ^Annrt] Simplieiter iUe hdc, 
vel/tmuisHfer. Idem. 

6j^6, Thefii ffuttm ame ] Sic apud 
Apolelum lib. 10. afiiu,novercapnvi- 
gnum, qucm amabac, alloqainir : Nec 
te religio jfMtrk •mnine deterreat , ciu 
fmrituram prtr/m firvM uxerem. il-- 
iim enim recegnefiens imdgtHem y mu- 
tua facie te meritediiig*. Delrius* 

^48. Cum prima ] Pacuvius : fri' 
putmopacatfiere ianuge genan, Virgil. 
prima gena» yeftiitat fiorejuvtnta, £c 
addic/tMnn .* nam titpura ianx cxlatae, 
0Tgentum purum aelaro ; futm iecm 
SnzdiHcaco , Cxcgtnafura barbacis op- 
ponuncur. Idtm, 

^49. Monfiri^ue'} Minocauri. fu- 
priv. XII. Farnab, Gnofiii'] Ccetenfis 
gGnoflbCrecaeurbe. /j. Demumy'] 
I^abyriuthuni. Idem. 

6^0 Et longa'\ Achenienfes cum 
per invidiam incerfecinenc Andio- 
geum £1. Minois , quod palsfha oni- 
nes vicifiec , i Minoe devi^ cogeban- 
tuc ^uocaonis pendete repcena naco- rum cotpofa Minotauro n>randa.Hoc 
fone niidtts Thefeus tb Aiiadoe ad- 
amanis accepit filom qaofeLabyiin- 
cho cxplicarec , incerfedo mooftio. 
Idem^ 

€^x, Teneratittgehatruier,'] Ffor. 
cnmilfisfacic, ijMfuder. Clawfiannt 
in (exco Confulam Honoiii : Cmfim~ 
fiex calet ere fuder, In Laevio obfo- 
vavic Gellios pro mbence aorora^ 
dericelorem, lib. 15. 7. Gronevim* 

^54. Tuave ] Quam cu colis Hip- 
poly tc. 'Famakiui, Mei ; ] Avi mci, 
qui fempcr juvcnis , pnlchcr, inconfbs. 
infi:ivcrf.7yi. Idem, 

4^^, Tuuppte ] Aoc pocnis yolcut 
inftartui6Hippolyic. Idem, 

6^6, Cum piacuit befii. ] Atiadnx, 
vel Anciopz. fupri verf. )^. Tdem, 
Sicvutgusinrcrpreram. male,utno- 
cavic Parrhafius. Arladne cnim Tfaefti 
formi femcl capca, nihil in eum hofti* 
le cogicavic. de Mino€ porius didum, 
qucm inimicicias adverifus Achenien- 
fes depofuiflcThcfci amorc indudura, 
ceftisc(lAchena:us. OmnM/iintf. 

6^j, IncomptmZ Nadvus nonfti- 
canuu' ptm^itim^ 

f6o,GT4Jo] H I P P O L Y T u s. Aft. IL 
Et genitor in te totus : & torvaj tamen 
Pars aliqua matris mifcet ex acquo decus, 
In ore Grajo Scythicus apparet rigor. 
Si cum parente Creticum intraffes fretum, 
Tibi fila potius noftra nevilfet foror. 
Te> te, foror, quacunque fidereipoli 
In parte fulges, invocoad caufam parem, 
Domus forores una corripuit duas; 
Te genitor, at me natus. en, fupplex jacet 
AUapfa genubus regix proles domus. 
Refperfa labe nulla, & inta£ta, innocens; 
Tibi mutor uni, certa defcendi ad preces. 
Finem hic dolori faciet, aut vitae dies. 
Miferere amantis. Hipp. Magne regnator Deum, 
Tam lentus audis fcelera? tam lentus vides? 
Ecquando fxvz fulmen emittes manu, 
Si nunc ferenumeft ?omnis impulfus ruat 
^ther, & atris nubibus cbndat diem; 
Ac verfa retro fidera obliquos agant 
Retorta curfus. tuque fidereum caput 
Radiate, tantum ne nefas ftirpis tux 
Speculere, lucem merge,& intenebras fuge. 151 660 66^ 6jo 67$ €60. Grajo"] AGr;tfco{>atre. Fmt- 
rnAim, Seythicus'^ A matcc Amazo- 
ne, qux^Scyehia. tdem> 

661, SfT» ] Ariadn^ i Baccho in 
cttlum relaca. Idem. 

6S^, Domus ] Pidewt domut uha 
duAbits , ilfe tudfirmM cafit , cdfUpd' 
rentefiroTi Thefeides Thefiufqiie du44 
r4pHere/ereres, Idem. 

667. AUapfi^enutus'] Prxdraapud 
Ovid. in epifl. Heroid. Vi^uprecer, 
genubufcputuit regalia tendt Brachia: 
quid deceat nen videt omnit amans. Delr. 

669. Tiii} Hac^enus cafla, incada 
aliis,' tua primum cauia impudicafa&a 
fum. Farnabius. 

(^4. iS*!] Sinonnuncfulminas. f<i. 

677» Tu^/rdfTehm«apiti Hadiiitt Cur 

Titan ] Alia , quam vulgo erat , in- 
rerpunftionc reddidifle au^ri decos 
fuum pucac Gmcecus. Sane colerabi^ 
liorem fecic {encenciam. Sed cocuni 
dccus reddic au^ori Florencinos ; tu^ 
tptefidereumeaput Radiate , tautumnt 
nefasfiirpittua Speeuiere t lueemmer-' 
ge, Resipfaloquitur. Gremraus. 

67$* Lueem merge, ] Ne videasfoo* 
lus nepcis cux Phxdcje. Famakius^ 
Hocaic, quia Solisobfcutario & obte. 
nebcario Dei inun , focurafaue mi(e* 
rias przrcndete credcbacur : idque con« 
firmatur exemplo menfz Thye(lez » 
fupra Thyefte , 2c pluribus , qu^e con. 
geflic Arias Montanus lib. leremiafc 
cap. 14. idonea hcc caufla. fed ad 
m^netmHippoIf^viqniori qoia ne- 

fas 15^ L.ANNieiSENECi£ 

Cur dextra^Diviim redor atque hotninum) vacat ^80 

Tua» nec trifulca mundus ardefcit face? 

Inmetona. mefige. me velox cremet 

Trahfaftus ignis. fumnocens. meruimorL 

Placui no verca?. dienus en ftupris ego 

Scelereque tanto viTus*? ego folus tibi 685 

Materia faciiis ? hoc meus meruitrigor? 

O fcelere vincens omnefemineumgenus ! 

O majus au(a matre monftrifera malum^ 

Genitrice pejor ! illa fe tantum ftupro 

Contamina vit> & tamen tacitum diu 6^6 

Crimen biformi partus exhibuit nota, 

Scelufque matris arguit vultu truci 

Ambiguus infans. ille te venter tulit. 

O ter quaterque profpero fato datii 

Quos nauQt) & peremit, j& leto dedit 6^ 5 

€>dium, dolufque ! genitor, invideo tibi. 

Colchide noverca majus hocj majus malum eft. 

Th^d. £t ipfa noftrx fata cognofco domus: 

Fugienda petimus. fed mei non fum potens. 

Te vel per ignes, per mare infanum fequar» 700 

Rupefque» & amnes undaqubs torrens rapit» 

Quacumque greflus tulerisj hac amens agar. £a$ (lifpis Cax viderc Pbaebtun&in* 
|iiericuq«. decebatpociusprcpudore 
fapemobvelare, &o€ulosaverterei 
caocafGKlitaceacquededecore. T>elr. 

6So> CurtUxtra,'] Cmr-aguntfiperi 
ta»ti^0tMeaUi Fuimiia eur cejpuit/ 
Jarnabius. 

623. . In me] St non in illam ? Idem. 

6$^, Diffiux an fiuffit ege ] £ccu- 
£casi di^iusenftufrke^e. Gronov. 

^8^. Rigw f ] AuAericas mea & 
aipericas* Farnabius. 

6i%* ilf4/r«] Pafipha£,ciuxexpro- 
mifcuo coricubicu Minois^ cauri pe- 
peric Minocaurum. ldem»> 

69Xf Tmi] Tautwo. Jdm* Ite- 

^93. /iSf«f«lQuiMinocaanim. ia- 
oeftusrdi.&monftrorus. Idem. 

69^. O ter ] PetiedU. ieptcnarias 
enim numemspccfedus , r^r/d»^- 
^f f 9^ lilffktus. O tertjue quateraue 
keati . 910S pecemerunt odia & ooli 
novercarum. Idem. 

696, Geniter , ] Ttbi enim Medea 
Colchis nupcapacri cuo (uc Aip.v. ^6u ) 
vicx iofidias mido veneno fhtixic; 
mihi noverca meaamoteminceibim. 
Idem. 

6$$, Fugienda] Maccc, taurum: 
foror, hoilem: ego, privi|$pum. Idem» 

701. Hte ameus ferar. ) Flocend- 
Qus: baemntniMgflit, Qronovius« 

707. /»- HlPPOLYTUS. Aft.II. 153 

Iteruni) fuperbei genubus advolvor tuis. 

Hlpf. Procul impudicos corpore a cafto amove 

Tadus. (|uidhoceft?etiaminamplexusruit? 705 

Stringatur ends. Inerita fupplicia exigat. 

£n> impudicum crine contorto caput 

Lacvareflexi. juftiornunquamfocis 

Datus tuis eft fanguis, arcitenens Dea» 

Fbdd. Hippoly te» nunc me compotem voti facis. 710 

Sanas furentem. majus hoc voto meo eft> 

Salvo ut pudore manibus immoriar tuis. 

Hifp. Abfcede^ vive* nequid exores : & hic 

Contadus ends deferat caftum latus. 

Quis cluet me Tanais ? aut qua^ barbaris 7 1 5 

Mxotis undis Pontico incumbens mari ? . 

Non ipfe toto magnus Oceano pater 707* Imfudicitm'} KovercximpO- 
dicjt. . Famdkius', - 

708. F9cit'} Subanccnimadaram 
Dianz. fup. verf. 404; & 413 • Idem» 

7<>9« %Ar€itenent1 'l^xieu^» Id. 

713. Nequid} Neqtiiacibtgracum 
£idam. idem» Etbic j GUdiumvel- 
ud Phzdrx conuchi pollucum i fe 
caftoa(ijicicinf.v.7z^. Idem, 

7M* Tanait/'} Vid. HercuL Fur. 
¥Crf. i}ii. Idem, 

716, MMti$l Palus influens in Pon- 
nim. Idem. 

717. NeHtpfetete] Non ipfe Ne- 
pcunus , univecfo mati fuo«Herc. Fur. 
yerf. i)i7. Idem, Sciencer Scneca 
non ui^ nacuralis 6c iuge flucAcis aqux 
meminiciQuzivM dictbacuc. fola lizc 
ad expianoum idonea. Maxime maris 
ficmencio , quia , juzu Euripidem & 
Tullium pro Rofcio Amettito , omuia 
noftra mare mala abluic , cundlasma- 
cuias decergic : icem quia nihU in fe 
fordidum pacicur , ftd conftflim f jidt 
atque expuic , quicquid imraundicix, 
vtlcafas.velflumina, ve! hominesin 
illuddevolverint. Purgacurifc, ixpius 
capucaqtuc yivsiaunergebant. Pccflus Tan- 

Sacyr. 1. «■ Tiberineingufgittmer^ 
Mane capnt » bit , terque , & neihm 
jUumnefuxfM. aliquando bis caotuih. 
Ovidius 4. Faflor. Bucaffutinteufrm 
fintanAjpargitur unda. fzpius cer.Ovi- 
diusj. Faflorum. & luvenalis Sac tf. 
Virgil. 6, iCndd. qoandoque fcpcies; 
ApuJetus lib. 1 1 . Hoc facidunr Supe- 
ris£idun, idquedicebant^/jMrc, uc 
doccc Maccobius lib. j. Sacucn. cap.i. 
Vir^Bus : — dentc me fiumine vive 
Jbluere — abiuebanc aucera manus» 
pedes,capur, cocumque corpus. de ma- 
nibu5 , AureL Yi£toz lib. dc viris Illu- 
ftribus. idcm ceftacur ScholiaflcsSo- 
phocus in Ajace Lorario , i Bciflbnio 
relacus* de pedibus vecus Horarii in» 
cerpres ad Sacyr. 5. lib.i. probacur ada- 
gioue, iUetit fedibui , & alcero , iUetit 
manibut* de coco corpore accipio» 
quando quis dicicur tl^mkSt lancus , 
velpurus. Arnob.lib.7. ^rumtemr- 
piacum adire diifenititt 4tb emni ves la- 
bepureti lautes, ctJUfiimeffte frafiaiit» 
idque eciam Servius in^. ^ncid.no- 
cavit. Incerdum fe cancum adlpcrgc- 
banc, fciliccc Diis infetis opcracuri; ce- 
(UbucMaccobio & Servio , feu puca 

aqua 254 L* AWAI SENECife 

Tantum expiarit fceleris. 6 (ilvx ! 6 ferac ! 

Nutr. Deprenfa culpa eft. aniixie> quid fegnis ftupes? 

Regeramus ip(i crimen» atque ultro impiam 7 zo 

Venerem arguamus. fcelere velandiim eft fcelus. 

Tutif&mum eft inierre» cum timeas> gradum* 

Aufa; priores fimus, an paffaB nefas, 

Secreta cum fit culpai quis teftis fciet? 

Adefte Athenx. fida famulorum manus^ 715 

Fer opem. nefandi raptor Hippoly tus ftupri 

Inftat> premitque* mortis intentat metum. 

Ferropudicam terret. en» prxceps abiity 

Enfemque trepida liquit attonitus fuga. 

Pignus tenemus fceleris. Hanc mceftam prius 7J0 

Recreate. crinis traftus, & lacerx comac^ 

Ut funt, remaneant, facinoris tanti notar* 

Referte inurbem. Recipe jam fenfus, hera« 

Quid te ipfa lacerans omnium afpe Aum fiigis? 

Mens impudicam facere, non calus) folet. 73 5 

Cbo. iquadcciiiiifin^baiit « ut Maco loqoU 
oir, utcntet aipergUlo cz olez vel laii- 
siiainnfiailo» IiiveBaUsSat.7.v. 158. 

718. Ojjfhd! ] Ad vos propera 
gitfmbteii&^txudh^ Famabius. 

719. Di^prcibMr/ZijOeprehendirjain 
Hippolytds culpam ^lanuue mec , 
qoam aid patrem , & quandoremrus 
nierit,deferet. £zcog}uitaque6ani* 
liiealiquai^technam<]uaprfvettiamus 
cum,at9uehseceft. Id^m* 

710. ittfgtMMMi/] Prius argusunus 
cum novet c« ftnpmm inferte volnifle. 
Idtm, f%^* MbenM.'] OAcfaenienics,ni- 
we^a^ tjftukp %% MtxiUtam crori <^ j6- 
muUesimtnKf Itnd , freditrix» fmat' 
bius. 

717. MntitintentMrmttiammlTlali 
intentnt. Gronovius. ^ 

73 1. Crinii} Sa^ti YttC joff, Fgr-' 7)5. Fdcinerit tnnti netm Re/ertf'] 
Aliter legit ac difling»iit codez opti- 
mus : erinit trsSus & Ueerseems , Vi 
fitnt t remnnednt « ficineru tsntinetM, 
Perferte in urhem. Nempcipiamreg|- 
nam , iacencem & actoiucam pudore 
Scmeai. Greneviu** 7J^. flK HltPOLYTUS. Aft.II. -55 C H O R U S. 

Precatttr Chwtts ut bene cedat Hippolytofirma , qiue pUrifque futt exi-* 
th. Iffefeireditumprofpicit, 

T7ugit infanx fimilis procellarj 

Jl Ocior iiubes giomerante Coro, 

Ocior curfuni rapiente Bamma^ 

Stella cum ventis agitata longos 

Porrigitignes. 74O 

Conferat tecum decus omne prifcuiil 

Fama miratrix fenioris a? vi: 

Tpulchrior tanto tua forma lucetj 

Clarior quanto micat orbe pleno, 

Cum fuos ignes coeunte cornu ^ 745 

Junxit , & curru properante pernox 

Exerit vultus rubicundaPhcebe: 7}tf. Fugit y Hippolytus fugit in 
filva^ non fegnior pltivia e nube foluM 
ciuispence. Fdtiubim» 

'jyj, Or#, ] Thyeft. v. 57^. liem* 

4J5. StelUeismventW^ Tbeb.ver- 
fii4$i. /rfem. £z phyfica difdplina 
di^um , uc doccc Arifloceles libro t . 
Meteor. cap. 4. & 5. has ctajedtiones, 
Pliniuslib. i. cap. ^. vocat fieiUrutf» 
eUfewrfm : quid poccendanc, pecendum 
ex Pcolpmxo in Cenciloquio. Virg. x. 
Gcocg. ez Araco : S^tpe etiam fieUM^ 
vente impendente , videbii PrMtpites 
€eel» Uhi , neHifque per 9mbram FUm' 
WMinim hnges a. tergo albefeere tra&m» 
Delcius. X^wjtj] DifiRifos per k>n- 
gumcratittm. Farnabim, 

740. Cerripitignes.l Ethicinpejus 
conjuranc codices Gcuceci. Nani,^0r- 
figit y Dehioedicum , Ecrufcus coiifir-* 
mac, non minus quam Raphciingia- 
uus, Ctiiferianus, Volfianus. Hoc eft, 
quod ez Vtrgilio dicfr iplie in Nacur. 
Qiukft. erinemfte veiantU fidera dnr 
CMnr. Tcoadibus: EtfieUateniafimi" 
famjUmma traheus, Quod fcuilra nc- Nec 

lie cometadicicurjMmjirt ignetftfxua 

hxc (kcllAfimitamtrahere, Gronovius» 

74^. Senierit'] Prifci,veceris. Fam» 

745. Pulchrier} Ignet plena nitee 

quantum infer Lnna mineres; tantmm 

firtmfisfirtnefier emnibm hic efi, Idem. 

744. Or^] Plenojamocbe&Soli 

oppofica, per cocam iucec nodem; «um 

fieUii aciei ebtufk videtur, Idem. 

745* Suesiffiesl «fw vox pcoprie- 
ucem & domunum quoddam in re (i* 
gliificac. at lunam didam volonc, quod 
luce luceat aliena.qua in (encencia apud 
Plucarchum, in lib. concra Colocem 
Epicureum, eft Parmenidcs. Cacullus: 
netbe efi di&a iumineiutta, £rravicne 
ergo Seneca ? nequaquani. quia £pi« 
curo, uc in ejus vica fcribic Lafrciu», 
placuit fieri po(Ie , ut Luna & dfcipla, 
dc a Solelumcnhabcat* Chaldsive- 
ro lunam proprii 6c pcrpctui luminis 
compocem c({e volucmnc , (i Apulcio 
In lib. de Deo Socratiscredimus. Dti- 
rius, Mcdca vcrf 57. cxprefle ponit 
Phetheniumine nen fae. l^tgofim hic 
/impiiciccr ponimr , nc alias faepe fine &achuc£iceceQnitci;us: camcoimbe- 1 noca pcoprieucis auc dominii. Grut, 

748. Nec ^5^ L. ANKiSl SENCCifi 

Nec tenent ftella? faciem minores. 
Qualis eft primas referenstenebras 
l^unciiis nodis, modo lotus undis 
HefperuS} pulfis iterum tenebris 
Lucifer idem. 

£t tu thyrfigera Liber ab India} 
. Intonfa juvenis perpetuum coma» 
Tigres pampinea cufpideterritans, 
Acmitra cohibens cornigeram caput» 
Non vinces rigidas Hippolyticomas. 
Nec vultus nimium fuipicias tuos* 750 735 Omnes 748. Ku tnuntfieU» ] Ointiis» ple- 
no lamine falgente lun^, iklUrum oi- 
tor, omne decos evanefdt. Delriiu^ 

750. Mtdeietfutuidu'] Pleri(]aeve- 
tcramciedicleninc ftellas & fideiahu- 
medloqaodamalimentonutriri, eif- 
^efplendoicra & pulcritudincmillis 
angeri. iic Empedodes , Plato, Stoid, 
Plinius lib. z. Honienis Iliad. ^', Sc 
nbftri po^iae : FlumiuA fapfeditmtt , 
mtde ^aher^derd fdfiie. VirgiL Om- 
vexafelmdumfidersfmfiet. Lucanus: 
Jfec nen Oceane pufii Pbeebmmqiu pe- 
iHmque* IdeoSenecadidt; medeUtm 
wdit, quafiieftautatas , & fumtoalt- 
flu^to plenior foimofioiqUe. SeA con- 
nahancopinionemdiipatac Aiiftote- 
]es lib. 1. Meteor. & difeiceeirorem 
vocac Maiius Vi£fcor Coromentar. in 
Genefim. Idem. 

7(1. Mefierm,'] idemaatem Lud- 
fet&Hefpetus. FarHobim, 

7Sh Tbj^rfig^^'} ABacchothyifi- 

gerodevida. Idem» 

754. Intenfa] idemenimcumfo- 

I le. uterqueltaqueinconlus&iuvenis 

\ fingiturpropterradios. Oed.40(. id, 

7f j. Tigrej] Currum Bacchi tra- 

hences. Idem. Pampinea ] Vicium 

frondibus involuco thycfo. Idem* 

7mf>4giii] Herc.Fur. V.470. Idem, 

75^. Cernigerum'] Andccuculencia 

cbrionim ? Anquodcornuaveteribus 

iaalumpoculonim^ An quod boves primusjuniitfiacchos, oode &0(y- 
riseft^gypdis>^irobocc? qoade 
caula Seleud fadem in (lacois comigie> 
ramfliifiefcribicAppianiu inSyriads» 
quod caunim fecoccm , lacdficaiite 
Alexandro , vincutis luprispiofiigDm 
folus comibus anepcom dcrimicric 
An xt^c^iif^ didss ob galeam ca- 
ptcis ariecini rbima < q[aali Pyrcixmi 
Epiiotanim legem ufiuh fiiifle refei t 
Phitaichas, necnoaTacnoni^iCcvr- 
iMMcrf/2«niboicVir^Uos) infigpero» 
in honorempacris fiii lovisAmmonis, 
cui & ipfe aiam & templum fiibade- 
cisfpedcciexic? AndeoiqDeidiidn- 
nis ico cio^lis crininm ocriiiqae in 
coinuum formam acuminaus acqoe 
rccortis } coiufinodi cbmisfpcdlabilcs 
incedebanc faceidoces Lydii & Acme- 
nii. Neque aliacceduncar Mofis fiiidc 
cornua; qiUB camen alii de £K>ce|us 
inceiiigunt qux np id efl . cadiabac^, 
fpkndorem emiccebac cadiorvm qui 
cornuatefecrencilB-tpinaicvarc, vd 
npcornu. Idem. 

757. RiguUn'\ Incomptas. Idem. 

7f8. Necvultmnimimn^ Tranfpo* 
ficio quideni verfiium , quam molicoc 
hic Delrius, mecico reprehenfa efl k 
Grucero. Sed Ftor. qaoq^e & Voffian. 
Ne vnltm. Sccibe : Seutmltmnimimiu 
Ipfum auceni Bacchum , son Thcfca, 
alloquicur. Nec ra nimis gloricris pol- 
cticudine na, fiacche: notiiDc cnim 

■ omnes» HiPPoiYTus: Ad.II. 
Onines per popuios fabula diftulit, 
Phcedra: quem Bromioprartuleritforon 
Anceps form^ bonum mortalibus, 
Exigui donum breve temporis, 
Ut velox celeri pede laberis ! 
Ndn licprata novo vere decentia 
iEftatis calidac defpoliat vapdr: 
Sasvit folftitio cum inedius dies» 
£t nodem brevibus praccipitat rotis^ 
X.anguefcunt folioliliapallidof 
Jit grata? capiti deficiunt rofa?: 
Ut tulgor teneris qui radiat genis 
Momento rapitur ! nullaque oon dies 
Formofl fpolium corporis abftulit. 
Res eft forma fugax. quis fapiens bonol 
Cbnfidat fragili ? dufn ticet, utere. 
Tempus te tacitum fubruet, horaqud 
Semper prafteritadeterior fubit^ 
Qujd deferta petis ? tutior aviis 
Non eft forma locis. te nemore abditoy 
Ciim Titan medium cohftitult diemi 157 
760 t^J 770 775 tTttDis , qiicm Ariadne^ quam ce raa- 
liiericnMritum, fi reciocre pocuidec. 
Ipfum nerapc Thefea^qui in Dia infuh 
earadererair. Gfnoviks. 

7^f. t/£/tatii caiidd diff^lidt va- 
p§r: ] Florenr. dtjpoli^i, Ec ftarim.: 
Etn§&es. Sedeciam: Ldn^uefeuntfi^ 
ii4Mtiitiae4ridid0 .H uc Lip&uus. *Sed 
tamenin^ommodumbic^riMr. €2on- 
riniMcrir eniit /endbus ^umproximis 
& fubaudicur ex alcero prxcedentc 
Verfu 7« CUm, Force : LsnjiueJcHHtfi* 
U0 & iilia, Qmm folfticro meridiea 
eiifervenriilimus,&: comta^mmUt no- 
^s, 6c lilia languefirunr. Force eciam: 
Et nt&tt brtxnhm frncifitant r»tit» 
m^2cic#;propnedpitancur. Idem. 

76%. LM^M$fiitnt 3 EUiffis i cnm 
Ua^&xm. fdtnsbhtt. Cin^ 

« y69* erdtncnpitil Cujusdolorisl 
' calore proficifceuci medencur. Tbyell^ 
ytti.9^ Idem. 

771. Ftrmofi'} Aliquiddeformade-' 
mic,minuic. Idem, 
. 77 f. Tempus fidttuitumSulntui,'^ 
Fniftra Crucerus fi, Illi alii , qul edi*. 
rioui fu2 incutere te , fececupc ; quod 
lacum liabcQC Flocencinus &c Vo/Ca-> 
nus. Eft^cemFlorenciz: Temftutn 
taiitumfitlmut. Gronov. Hcrs^ueJ 
Ofttima quaque dih mifirit mwtAiibus. 
avi Priff^fufft. Farnabiac. 

.778; TenemeredSditHmi^^Plottnr» 
aifdito. £c mox : NaJdet itnprcha, Ve 
(eniper^fcribendum, quoues tcifylla'' 
bon ci , non Najadet. Gronoviu^. 
Mcridianos zftus umbralevancem nc 
moriv E0tiiahiut, 

i 7^0. Ui^ ^5^ L. ANNi£l SCNEC^ 

Cinget turba licens, Naides improba?, 
Formofos folita? claudere fontibus: 
£t fomnis facient infidias tuis 
Lafcivoc nemoFum dexv 
Montivagique Panes^ 
Aut te fteliifero defpiciens polo 
Sidus, poft veteres Arcadas editum, 
Currus non poterit fled:ere candidos^ 
£t nuper rubuit ; nuUaque lucidis 
Nubes fordidior vultibus obftitit. 
At nos foUiciti iumine turliidoy 780 785 78a Ndtdefl Fondom NynpbJt, 
i y£Mf fluj^ fluere. FarnaBitu. 

781. F9rimf9s^ Vc Hylam. Med. 
yerr^49. &NaTci(riimiimbirainraam 
in fbnte con(pe6lamampIexanmi« Id» 

78£. Et/hwnkj Ettedormientem 
lapient Dryades, Fauni^ Satyri. Idem. 

785« *2^m0rumd9Mf IlAHfivaff^ 
Tants, ] Etrofcus: namammd»*^ iV- 
nM ^ust Drjddet m^tniwig^* fetunt , 
prorfijsut voluir Lipiius , & Mogunt. 
Deltii, qui fiifpicatur : Mwtivagifie 
Fanef , Faner qui Dryadatmentiuigat 
fetunt. Scd nonplacetrepetitum, men- 
tivagus. Forte : Lafiivanemerum dea, 
Fanes^ua» Dryader mmithm^ peti6it. 
hskkivx dtx nemoTum DtyaSes , quas 
petuutmontivagi Panes : illsvctohis 
fadidftis infidiabuntur uliro pocins 
Hippolyto. Scatiusin Arbore Atedii : 
Kympbarum tenera fugiebamt Pdna ea~ 
terva^ lUe quidem it , euni^at tan^uam 
velitr ittamen unam In PhoUen, Silvit 
kaeftuminibupjueftquentie Nunehmes 
greffi»t,nune impre^acemua vitatiGtoa^ 

78f . KAut tefteUifere] Aur Luna va- 
cabit tua fbrma capta, ut quondam En- 
dyraionis. fiipri mf. 3 08. Farnabim. 
• 78^. Sidus » poftveteres'^ U^ai- 
Xlu/e$ dictthmr Arcades , Hve quod 
idemfeniper incoluerim folum , au)- 
te^Bevs^ uci Achenienies ; vei quod 
£uDx curfum Fndymion Arcas pri- 
mus inveacrit. undt dc Bibiiiiolocus* 790 

Tra- 

Idem. Ariftophanis Scfaolia ft ej i t fe n 
Arcades ante Lunam natos fuiile : idco 
i Lycophronce tsg^nXlw» dicantur. 
Apollonius Argonant. J^. *'ABtuf2%gy 

•i 9^ 49i^o&f 9t>JmeunS vltfrmf* 
Ovidius 1. 1. & f. Faft. & Sen. Hctc 
Oet.yerf.1885. Delrim» 

78S. liuferrubmti'^ Exiftimahani 
Lunam ma^co carmine folliciiacam 
ruborelufiundi , yd €>b magumn im- 
podcntiam & icclcra; vel laboiantcm» 
vicarminis. Horarius: .^Lunojmqua 
rubentem Nefiret ImteftiefftmagnM 
latere pfuiera. In dcfedii « idem iUi i 
vencfidis evcnirc putabant. quainrc 
tam fupcdUrioft Athcnienfes , ot co» 
qui veiam EcUpiiscairiam adfeicbam, 
tanqoamtmpios • vivosczoftcrint, tc- 
fte Plutarcho in Pcride , ubi hacdc rer 
fiiscdifterir.^ Romanos inMacedonia 
bcliigerantes ticnitum dedifte, tucndx 
Luna; gracii, refert ideminuEniiJio. 
Commmcnt. luvenali» , Satyr. tf. Se^ 
mtmfteriajfolet, ^uatideLunadefteit* 
Alicubi legi Indos hoc Lunx vitium 
copiofo flctu profiMjui folitos , qaod 
arbitrarentur eam aSoIcadianguiffl» 
ufque cfRiiionem flageHatam. Ovidi 
^uale rofafulgent inter fiu HHttmiftay 
^ut ubi cantatis Lutut labeirat equit, 
Papinins : — ^uatitper nubiU PMa 
x^traciarubet arte iaber, Idem. 

7$Q. Nos"]. Nbs tttbbris Lunzcau* 
fam madcis carmijitbus imputances» 

iUi J HlPPOLYTUS. Ad.IL 

Tjraflam Thelfalicis carminibus rati, 
Tinnitus dedimuff. tu fueras labor, 
£t tu caufa mors. tedeanodium 
Dum fpeftat) celeres fuftinuit vias« 
Vexent hanc faciem frigora parcius» 
Hxc folem facies rarius appet,at> 
Lucebit Pario marmore clarius^ 
Quam grataeft facies torva viriliter, 
Et pondus veteris trifte fupercilii ! 
Phcrbo colla licet fplendida tompares: 
Illum cxfaries, nefcia coliigi 
Perfundens humerbs, ornat & integit: 
Te frons hirta decet^te brevior coma 
NuUa lege jacens. tu licet afperos 
P-ugnacefque deos viribusarceas ^59 795 800 805 
Et illi laboranti pelvium dnfllcu Aiccur- 
tece voluimus ( fic eiiim ^ cubarum 
dangore Lunz Eciipfim padenri auxi- 
liari fe credebacvulgiruperilicio} Tu 
autem 6 Hippolyce caufa illi cras ru- 
boris& morx , vid. fup. vcrf. 410. & 
Mcd.749. Farnabius, 

797. PAri§mMm9re'] Purecandido 

marmore cx inf. Paro Cycladumuna. 

Idem, Quicquid dtcar Cardanus in 

lib. defubciiic. candidum marmor Pa-» 

rium ; candidum fuic. Vnde Sidonius 

in Burgi defcripdone , Paren canden- 

tem vocavic verfu 140. & in epichal* 

Runcii: Hic UpU eftdetjuinqiieUcit, 

danstjtumjueceUres, t^hiepuitPhry" 

giMiy Parim, Panm^ Lacedamon, Pur- 

fwreus , viridit , macutojus , ebumw, & 

alhu* Plinius lib. ^6, cap f . Candida 

manmrtujifitnt e Pare infula ; quem 

iapidem capere lychnitim appeUare , 

queniam ad lucernat in eunicuiu caderc' 

tur» auder eji Varre, Horarius x. car- 

minum • Vritme Gijceraniter Splen- 

dentit Parie marmcre puicriui. Ovidius 

li b. r. amotum : Aftitit iUagenKens al- 

ke &Jtne/anguine vuitu, Caduntur Pa- 

riitquatiajkxajugi», Deltius. 7^9. Etpendmvetirit'] Gravicas^ 
majeftas quse in fuperdliis. Fatnabim* 

801. Nefcia coUigi ] Inornaca & in- 
compca. Idem, Sic crines in nedum 
coUigizh Ovidio, infinum vefles i Ma- 
ronedicuntur. Delrim* 

80f. Viribui arcea* Etvafii] Sane 
6c opdmus audeat, Non niucem ra-^ 
men. Jrceat vincere eft prohibeas rl- 
aoria , & ipfe cam occupcsautambi- 
guamfadas. Ovidius lib. I5. primuf' 
queanimaliamenfis Arcuitimpeni* SU 
liuslib. y fiaudearSiati remeare fira- 
minitarcet, Lib. 13« /iiem refervefieri 
fiontiArcet. Scarius: necegolugerefi.- 
venaArceo, Troadibus: ruere & a* 
quari fito Etiam arcuijfem. Cepic dC 
Grucerus. £c Bardhius lib. i x. Adv.itf. 
fed in vero codfiftere non pocuic. alf 0« 
qui arcuifler coniicere : Efi vafli /pa- 
tio* Vir do^s appinxerac margini 
membranarum Voflianarum : Evafii 
Jbatievindice : auc « deeftfbrceverfus: 
aaimm jpatium corporit. Sic illefefti* 
nans.opinor. NequeenimignoMbat 
apud Ovidium de ferpente pcr Cad- 
mum occifo : Jjfatiofi corporit hojiem, 
EcdeAaxone: batJpatiumeoUo. Et 
R 1 Ittv*. z6o L. AnN^I SfiNfiCiB 

£t vafti fpatio vincere corpori». 

i£quas Herculeos jam jiivenis torosf 

Martis belligeri pedore latior. 

Si dorfo libeat cornipedis vehi; 

Frenis Caftorea mobiliormanu S i <r 

Spartanum poteris fleftere Cyllaronw 

Amentum digitis tende prioribus» 

£t totis jaculum diriee vtribus; 

Tam longe» dociles ipicula figere» 

Non mitteht gracilem Cretes arundinem^ 815 

Aut fl tela modo fpargere Parthico 

In ccelum placeat ; nulla fine alite 

Defcendent} tepido vifcere condita/ 

Pracdam de mediisnubibusafferes^ 

Raris forma viris (fecula profpice) 8id 

Impunitafiiic. temeliordeus 

Tutum pra^tereat > fermaque nobilis 

Deformis fenii monftret imaginem. 

Quid 

F6RaiIe rcripfit : mJU mi/ sUtm Dt" Ittvensifis tfidtiitm ndmirsbilt rbtmii, 
Accepi & ScaligeramalifjuaiHiocoii- 
^cd&c : t§ licet difgns pHffuue{fK€ 
dfs virikm aerikus Et vsiH ^mHm viu- 
ttrewffu» GroDoviiu. 

809. Siderfi'] Si c<]i]icare tibeat» 
fbpeias Caftocera^ qiii bomis equis & 
pedcuseqiionimdoroicor. Ftmuibim, 
. 8x1. CylUmm*'\ Eqaom Caftori i 
lunone dacum, «piera i Neptuno acce- 
peraLbunc PoUuds fiiifle teferc Viig. 3 . 
Georg. fed^Facrera pro fiacie pooi» ez* 
ponicSetvius. Idetm, 

8i&. Amentwn'] S«z. Porapeius, 
Amentnm, inquic.quibus ucmicci pof. 
iim vindunrur jacula fi ve roleatum Iq- 
fa. ex Gtxco , quod efl «^/^^^ « fic 
appellaca; vel quiaapcanteseaad raen- 
lumtrahunc. uricuc Pradenc. inPfy- 
chomach. Delrim. 

81 f. Kem mitteitt'] NecCrecespc- 
xiciflimi iagituriilongiusemittentra- 
gictaraquamcujaculum. Fsmubim» 
817, Mlnfintditt ptltntdtmjl 


fiemdemt tefide vifiere eemdits, Skc f^ 
tetudqucrorandius. Florenc/ac««b 
At non iperociidum cjus : PrMdMmdg 
mediit mihihus i^remt. non mgereu 
TonticsufereMt; Vt Matdatis: Stjm' 
pbdidm Mihis J^mlit, Vt & pauUo 
mKXyUsrnt^notiCjfUrmm Gtonov. 
NmlU ] Qjicmadmodum ab Eoiydoae 
fiza. 5. £su Sitbmmbeco l m mb m Deeidii 
exsmimut vitmmqme reliqmit im mShii Ae- 
reit , fixemt^ reftrt dtUffiefiffttsm» 
Facnsibtus. 

810. tUritfirmMl Fotmofisutpfa- 
limumnocuicruafbtma. te^Tn^» 
t(Sfk»,^^^eyesfm^fyifUt' Id> 

813. DefirmitfimiilimfimMtrmmfiet] 
Prinitis hujus. loci -vccam le^onein 
ptodidic Lipfitis , non camenpenetca^ 
lamiibi: qiiippequi& vulgatnrapco 
apto & veto laudct. Icaque h o rai n c i 
graves » xqueac G: Fabndum Sc czie* 
rosrubNvlatenies, infandaraccniiie- 
ic TcnuvuexpticaceScaliger^&qi- jjiwv./^c 


^ VUa a 


u^ l.O 


^^vA* »».•«• /j*^ HlPPOLYTUS, ASl. II. l6l 

Quid finat inaufiim femina? prxceps furor? 
IsJefanda )u veni crimina infonti parat. 825 

En fcelera ! quserit crine laccrato fidem. 
Decus omne turbat capitis. hume6tatgenas. 
Ipftruitur omnis fraude feminea dolus, 
Sed ifte quifnam eft regium in vuitu decus 
Gerens, & alto vertice attoliens caput? 8 j 9 

Utora juveni paria Pirithpo gerit ! 
prefltiin adpinxic liacius. No$ veret ot 

puco,cap. II. Diaciibes. Exftacprot- 

fus 8c in ran6tiiitnusniembj:anis, Vof- 

^ano, Cruferiano : DefirmisfimijmH- 

fira imaginem^ VQtuni eft, iporc pocr 

carum cam invocisquamJnJmpreca- 

^ionibus ufiraco, derumptumexillis, 

qujepofleaacddidenarrantur. Nem- 

pe , uc^invidac dcx Riiamnu(iz , cui 

omnemagnum moleflum', fbrma illa 

lionvideacurinvidenda, fed fpecicm 

p^ciusdeformis fenii exhibeat. Fingji- 

t\3x aucem Diana Hippolyco in Vir- 

biom niutaco addidifle canos U xcjIt 

cem, ne rurfus impcobos oculos fytv^ 

cjus ircicarec. Grfu&vii^' 

8itf. E$ fielerf qu^rip^ Sic Del- 

Xltts , vAcusixxifieifri , plqr^nce verfu. 

j\nceaerac« /if/cr/«rc, quod rcduxic 

volcncibus fuis Gruterti^, Lipfianus a 

ipanu priore , InfieUx* ; i fecunda , 

Mnfi^^. Circumeunt verum, quod eft 

in Florentino : E^fieUtA! qMtitcri' 

1M, Plautus I^udente4^4. ^^* Grjifi 

fielefd» CumiHhMresmatee-venit^iHf 

Grype ^ grttfuler. Teientius Anc^ria: 

Judifiin §bficr9?hemfieUra! h^J^ 

$fertgtincruciatipn^ii^ ^ifi^ idem. 

Sl8. OmAfi^cfl/tfnM»!^] Fj^enc. 

OmnifiauHe* Fortc: Inftruitur wmi 

faudefamineustUlus» idem. 

. 8z.^. RegiumvultuMcus Geren^,] 

f Iorei\(. in vhUu. quod Gpiotenis d^Q- ACTUS 

ramcodd.au6locitacemucavic. Idem, 
831. Vt era juveni paria PiritheeJ 
Audiamus hic Gruterum : Non vane 
fufpicacut Delcius lcgenduniffi/^/jFt«, 
cqjus rationes peunt^ir e corameqca- 
riis. Egopotiusodorerviciuminvocc 

/kveiii , non heic modo,fed & Medea 
V. 107. Videtur eiiim fub illo/<r»e«» Ja- 
rere vox, qux nocec fodum, conraber- 
nalem,aimcum,vel aliquid adhuc con- 
lunctius. Sicillc , non deceptus, quod 
s^ hunc quideni l<^tim atnnf c : pw- 
(crtim quam omnf s ferp ^((. PirithaJi^ 
non Pirithee: hoc & ipfe&Delrius 
quoquc in fuis notarant. Scribendum 

! eftienim : Vt era cemitipariaPirithei 
gerit. Hoc cft , ipl» Thefco , militi au- 
dacisproci. Etfuptalegimus: Aderit 
maritus. P H. nempe Piritb^i ceme^ 
Dubiam ejus re^debat fprmam luri- 
duscolor&horrenscapillus. Sed hae 
not;? «r^nt Thcfci ab inferis reverfi, 
uhi miram non eftintercancoscerro- 
res & pallorem eum cont^juifte 6c 
fquallorcratigidJCcq^TMB. Idem* 

831, CMdMep^Uerent'^ Optimus: 
fal^recanderent, Scqucnti verfu )am 
cciio^ofcitur , qui antedubia fufpi- 
cione foerat incclle^s. Siadjucareni 
libri.mallcm: E^ipfi- Thefiifs reddjh 
tusterrkadefi. Idem. 

834. En , ipfi 1 Agnofci? caivlc» 

UpfumeircThcfeum. EArnabius. i6z L. At^NiKI S^NECi^ ACTUS TERTIUS. 

Tbeseus. Nutrix. 

RevirJUi ab mferis Thifew dmeftici hShis caufam ^ nafriee ^hviM 
fcijcitatur , iUafe hoc tanttmjctre re^ondet , Ph^dram mcis cen- 
Jihum iniijfe. 

Thef 'Tpandem profugi no6bis xtexnx plagam, 835 
X Vaftoque manes carcere umbrantem polum» 
Ut vix cupitum iuiferunt oculi diem ! 
]am quarta Eleulin dona Triptolemi (ecat^ 
Paremque toties Libra compofuit diem^ 
Ambiguus ut me fortis ignotx labor 840 

Detinuit inter mortis & vita^ mala. 
Pars una vitx manfit extin&o mihi 
Senfus malorum. finis Alcides fuit. 
Qui cum revulfum Tartaro extraheret canemj 
Me quoque fupernas pariter ad fedes tulit. 845 

Sed feffa virtus robore antiquo caret, 

Tre- 

H5^. Vmhrantem'] >|igranmn>ile- 1 S^imhiSenfHt. mMltnpm fimit Alc. Vt 
trciorcni, Anrar^cum. vid. Hercul. 1 rdam Grucero dcnopcromnilxisc^. Far. ^06, & 1 103 . Ag. 750. Fdrnabim, 

838. Iamqt$artaEleufis'\ Htcqoo- 
qneclareopcimus: Eleufin, y/iSala- 
mit « S^amin ; AiX^tg > Delphin, 
Pomponias Mela i, j. In Atthide 
Eleufin Cereri cenpcrata. Gronovius. 
Vrbs illa Atcica (cujusregis£Iium Tri^ 
pcolemuni Ceres agri colendi racio- 
nem docuic aliifque cradere Juffic) 
quarco jam meflem collegir. Parnab. 

839. Partmque^ £c libra fignum 
sequinodiale quacer aequavit diem no- 
&i , hpc ef l, quatuorjam annos apud in- 
ferosfui» idem. 

843. SenfuSf malorumfink'] Vide 
quld po0icdifHn£tio. In re niinima in. 
gcnceshiccumultus. Edide^unc : ifirr^ 
fits malorum» I^elrius ; exfiinMo mihi. 
Senfus malorum finis Alcsdesfuit, hac 
ientencia , malorum renfum Alcides 
f|u|)iilde|]:)i(r $ca|i§er: nfOHjitfxfiir^* \ cura. IpiecandemGrucenisverumvH 
decur renliffe : fcd male in nodsejos 
expreiruroeft. Ecenim volaic,opinor: 
manfit exfiin&omihi Senjus malwrumi 
finisAlcidesfuit, Acdpiendum 7» nM- 
lorum , quafi bis poHcum eflec : quod 
fcequens bonis andioribtis. Vnareif»- 
telleximevtvere, videlicec malonim 
ac poeiurum fenfii : eonmi inaloruiB 
earumque pcenanmi finem niihi icdc 
flercules. Gronevius. 

844. Shei cum revulfum Tartaro 
txtraheretf Fiorent. revuifi Tartan 
abfiraheret, Lucanus lib. 3. ingenti 
Saturnia tempia reveUi Mole» Idem. 
Hercul. Fur. verf. to^, Famabiui* 
Tartaro ] ProftintbiTtmo inferorun) 
loco. S^ ro 'h%^xfei^ (^eiTitif 
4i&^ proinde Hbmero didccir ftt" 
pqeie 8c ^ei0tfft vai ^^90i fid^ 
J&w. ^(dftii^ HlPPOL VTUS/ Alft-IIL 2tfj 

Xrepidantque greffus. heu, labor quantus fait 
P hlegethonte ab imo petere longinquum sethera^ 
Pariterque mortem fiigerey & Alciden fequi ! 
Quis fremitus aures flebilis pepulit meas? 850 

Expromat aliquis. ludus» & lachrimae)& dolor, 
In limine ipfo moefta lamejitatio, 
Hofpitia digna prorfus inferno hofpite. ' 

Nnrr. Tenet obftinatum Phsedra confilium necis) 
Fletufque noftros fperaitj ac morti imminet. 855 
Thef Qu3c caufa leti ? reduce cur mpritur viro? 
Nutr. Ha^cipfa letum caufa maturum attulit* 
?^bef. Perplexa magnum verba nefcio quid tegunt. 
^tfare aperte» quis gravet mentem dolor. 
Nutr. Haud pandit uUi. moefta fecretum occulit, 26o 
Statuitque fecum ferre, quo moritur^ malum. - 
Jam pergequafo, perge. properatoeftopus. 
Thef Referate clufos regii poftes laris. S48. PhUptb^nte } Tbyeft.v. 75. 
F^fnalaus, 

K49. Et Alcidtm fetpu ! "^ Florcnc 
Aicidni» Qronovius. Alcidtm'] Ma- 
Snispa0ibtis>ncedcncem>, <]uodexra- 
tiodnatione PythagoraB Uquecde Her- 
cttUs ftatura. vid. Tiiyeib verf. 130. 
PMmnhius- 

. 850. ^uitjremittu'] EMduditPhs- 
drs ijtddtus: Iden). 

Sfi. Etliminciffimafia'] Deltius 
cxomnibusruis profett: Etlimintiu 
ipfimetfia: N. edicUflc: Etliminein 
iffivaiid: LugduQ* UmiHe^iniffi 
V4^4 : Baiil. Mt UmineipfevaSia : de- 
lii(]ue JionnuUos: lu iimine ipfimae- 
fia, Hoc poftrcmum pofthac nobis an- 
riiyiiflunum -crit . quippc Floicnrino 
probawm. Qrentviutm The- 

8fj. HeJfitiadiffiMfrerJUt'] Xmc^' 
davCram, AuSpicia. Ominamericocx- 
cipicmia illum, qui apud inferes in ho- . 
fpicio fuit. Petronius : Efff , inquit 
Eumelpw , hecjufi : nec n»n eodemfk- 
tutw nmngie aulficium mihi feci, 
Ifroadibus : finfftanqtufquam hocpa- 
rinsy Nec ahominanda mertit aulpicium 
/«W^ Nunc vldeo idquoqueadfcii-. 
pn(& Grocium. Idem, Inferno^ Ab 
iiifen^vcfuente. Farnabiw- 

854. Tenetebfiinatum] "^Nimlsabi. 
ruptum. videtutaliquiddeefle. 

857. Hacipfa] Netibireveffodc- 
tegatfa^tum. FamabiH*. 

8tft. lamper^eefuafi,^ Hicverfiis 
inmembranisetiamnum Nutrici> fe- 
quens vcro Thefeo tribuitur. Det^ 
riw* K4 8<f4- Ofi' ' 1^4 ^y ANNifl SENECi^ 

Thesbus. Ph>edra. Famui.1- 

Prhnmnjwmlat PbitdrM morife malUtquam vhnfiii illatam reveUrg 
Thefeo i fifi deiiid$ wtfrici cruciaemn immtanti efteneUt ghu^mm^ 
^netnkippelytudabjeHmnreUqmJfet, 8tf5 870 -^rx Tb^f. /^ Socia thalami, ficcineadyentura yiriy 
V^Etexpetiticonjugis yultum excipis? 
Quin enfe viduasdexterara T atque animurp mihi 
Reftituis ? & te quidquid ^ yita liigat 
!E.xpromis ? f ft^^- EbeU) per tui rceptnim imperii] 
Magnanin^e IhefeU) perque natoruin indplem, 
Tuofque r^diti|s, perque jaincinere^ meos, 
Permitte mortem , Thcf C^ufa qu£ cogit mori? 
Thdd. Si caufa leti dicitur» frudus perit. 
"Jfhef Nemo idud alius, me quidem exceptOs audiet. 
FhAd, Aures pudipa ^onjugis fola^timet. 
Thef Effare. tido pei^ore ^rcana occuUn^t 875 

Thdd. Alium filerequod voles» pnmu^ file. 
Thef Leti facultas nulla contipget tibi. 
Tbdd. Mori volenti deeife mors numquam poteft. 
Thef Qupd fit luendum iportedeIi£lum) indica. 

P.Qijod $$4. Qficiaskdlami.} Perronkhic 
^t flot^KVTRiX TACITA.Gion. 

8^5. Exp€titi'}E;ipeKDi^caK.Fam. 

870. I4m ciaeres ] Me motti yan 
defiinatdm* Idem. 

871. Si eauja] Mod fe vellc fiDgit, 
fie. Hlppolyttim , tanqiiam dedecoris 
fui reum apad patretfi «^t : oeve qois 
|ciac. Jdtm. 

874. BntdicM fnjiigufiW time* / ] 
Huncyerfum PhjedrjcdaiEcrufcus, & 
levicer immiiuc : P b. 4nret fudita 
ffnptgijtfilaf timet. Quod valdepUcet. 
Iniclligq, quohian^ j|utraroautBun- 
quamcmxia|ienq vyj^q fecmonem fo- 
ciac.Vnde CatoapudLiv.L^^ ^uhif 
fnes efi in puilicumprocurrendi &• «hfi" 
4endi viat . & viros alienes appeUandi? 
Timet, cft, rcvcrecur,tanquam judicis, 
^ in cujus poteflate eft , dr cui uni 
qajrrit plgceie. Veifiiai, id cft, naaxi- 009 , ameomnesalias* Virg. i- Geot|» 
^ndam immnfivttuannmm » ac tsu 
nama NmmnafiU etiari^* £iii£km : 
S»U viri melUs aditm&ttmftrkn^ 
roi. Agamemnone : TufiUiaitmmfi^ 
fUxque m Nmmmit Arges fiU tumih 
Oedipo : AmHiuafiUmfcert 0*difda 
datufi Sic 'StsOyfilotjaTeaMdirc&a' 
fs. ^^aUtetceUgiofifiiniustcx: r*r 
H /iii peccavi : quic^Ud adulenciir, 
Conftieocis ac profttaii ccttamqae vei- 
> rentis rei (uperbi0unas,ne dkara meu- 
cUces, pr«oes fiagiendo. Quiiequiair 
verfus, i l^finiccfonatedepcooun^ 
ditUfr'XU'£JFare.fidcpe^e. Qioiit 

Z76. UliumfiUre'} Quod UcTc^ 
ellevclis^neminidizetis. Famainm. 

878 Mri} ThcUv. 151. Idem* 
Deeffe nun^uam mers fettfi, ] CoQ- 
cinnius Florenci.T : detfi tmrs iim»- 
ftammtefi, Groiioyiiis. ' H I p F p I- y T u s* Aft.XI. 16$ 
^•Quod vivo.T.Lacrimf nonne te noftrc moyent?88o 
Thdd. M ors optimacft perire lacrimandum fuis. 
Tbef Silere pergit. verbere ac vinclis anu^s 
Altrixque prodet quidquid hxc fari abnuit. 
VincitS ferro. vetberum vis extrahat 
Secretamentis. P/;<^(/. Ipfa jam fabor» mane. 885 
Thef. Qaidnam ora mqefta avertis, & lachrimas genis 
Subito coortas veft^ practentaobtegis? 
P/wrf. Te, te,creator coelitum, teftem inyocp> 
^t t^cpr^fciiui luci^ a?therix jubari 
Ex cujus ortu noftra dependet domuS) 890 

"f entata precibus reftiti. ferro ac minis 
Non ceflit animus : vim tamen corpus tulit. 
Labem hanc pudoriseluet nofter cruor. 
Th^f. Quis, ede< noftri decoris everfor fuitJ 
P. Quem rere minime. T. Quis fit, audire expeto. 895 
Thsd. Hic dicet enfis j queni tumnltu territus 
Liquit ftuprator) civium accurfum timens. 
Tfky»Qupd facinusyheu meycerno? qopd monftrumin* 
Regale parvi?' afpenun fignis ebur, {tupr? 

Capulo refulget gentis A^Stx^ decus. 900 

Sed 881. M9r*0ptima1 Hocenimcha- 
lludsarg^mencum: Sicdatuemoculi 
Ih luncre odium arguunc. FartMbim. 
Ptrire, dnm UcryrmtntfHU j Quod ha- 
bcnc duo Delrii , UcrimandMn fim , 
ouod |>!ures Crateri , & ipfi non ica fa- 
nium videciir ; idem in Craledano « 
VolQaiiQ, meo, (HrabusCecmanicis, 
opciinoquecaniiem Etrufcocompaiec. 
Itufoc refticuere non datiiuvi. Gtpn* 

889. £rrs] £cce.6Pitae6edomus 
noiftne au&oc» nuims nMc.c«Crece 
^^ymphagenicor. FMn^iutM . 
> 89 X. Fm«] ScopiacOQs. /(toif. 

899* PMvii affarmmfigHih'} Cifi- 
cum&rlbere videcuc» qux pcDpria vocc 
S'pUa dicebaiit» Cicf taUb. 4- io: Vec- 
lem : iM^t mf fij^rJigiUst^f «d grandit cumjSgiUit & fimutafrk dt»" 
rum. Iceriimque : apftfkitfateUamt im 
<p*a figilU erant tgregia» Aiioquinoji 
inepce vir fummus « jtatriit, Virgiliu^ 
9. JEneid.argetit9ferfeiiaat^ aJfarM 
fifnit Pecala» Gronov. Ehur , ] Ma« 
nubrium en(is cx ebore czlaco, cui4a- 
(colp^adcada* Farnahittd, 

5too. GentU ASkaa deem. ] O* im- 
9'et edidic Atthaa , & aiios A^m , ied 
panimideReaib Tamamcamenopt'» 
nor, itt iirflMfMnecGrzcumnecLa* 
tinum &t s A&am & GraBcum & Lati* 
num. £ft eatmab ««79 qux j(^' f|s. 
^Li tribuicMr Achcnieniibus. Ssariut 
iib. 12^ ASakfi^nidclemetttiagentm, 
Cumhifi4inem.verbis proprieiupgeiH 
dum r« ReraU per hypallagen abla» 
oiin^ (^JBm&itjeiiim figUlaexeboce, 
K 5 oina^ z66 L. ANNiCi SsNECiB ■ 

Sedipfe quonam evafit ? Pbdd. Hitreplidum fuga 
Videre £3imuli concitum celeri pede. otnainencam peculiare regiz familiz 
Acbemcnfium , incapulo gladiireful. 
gere. Itaque vcreor , ut dcada bic £u£' 
Sciat, omnibus Atheniennbus com- 
munis. Florenc. etiam gtneru* quaii 
vclit; ^eneru A&si decm. Vttumve- 
lis , non alicer quam dixi acdpiendum 
e(l, nempe pco familia« non pto iiatio» 
nc. Ovidius de iEgeo & Tbefeo : Cum 
fster m capuU gladii cenjpexit efntm» 
Signafiti generis. Adde ad Medeam 
ver£ (75. Grpnrfnm. Anrea dcada, 
quo infigni ac fymbok> fe ^re^i^- 
peig c& volcbant Atbenienfcs olten- dere,vertice vclfronteaureas cicadas 
geflames. Farnakim* Significat au- 
ceam cicadam enfis capulo infculpcaia 
vel infixam : Iizc cnim Atbenieniium 
regum nota. Qui fqnis ille eft , in Ciri, 
de NifoPandionis Atbenienfioni Re> 
gis filio : Erge ejnnu cam refidtbmJt atr^ 
capiUe. Amrea /Memni cemtnm ipttm 
fbnU rifu , ^effifis fereti neQehaf 
dentecicada, Idem teftatur Nonnns 
JMonyf iy\ Atiftopban. Thncydid: 
.Aiian. Pbilofttatns, D. Qve^ Nazian- 
zenus , & Clemens Alexandnnus , & 
alii.D«/r»w. HcrcRii^v.xitfj.Fflrs. T H E S B U S. 

t^^tto enfi deeiftfit foffr dr irafw ffy mmmteefdfktm imfre^ 
^ cati$r. Pro, fanAapietas ! pro, gubemator poli» 
£t qui fecuDdum nu£tibus regnum.Qioves> 
Unde iila venit geoeris infandi lues? 
Hunc Graja tellus aluit» an Taunis Scythes, 
Colchufve Phafis > redit ad audoces genus; 
Stirpemque primam degener fanguis refert. 
Eft prorius ifte gentis armifera: iuror^ 
. Odiiie Veneris (Qederay & caftum diu 
Vulgare populis cprpus. 6 tetrum gcnus, 
Nullaque viduni lege melioris foli l 905 910 Ferse 504. ^ltufiemidnm infiuBflmre-' 
^ttumtenes,} floteau Et^puficundum 
Jlu&ihm regnum meves. iftM videnu 
effe^cmore poimmi , (ed obpetpetuam 
undarum jadatibnem: nunquam enim 
matc tam tranquillum,ut,ctiamfi fba- 
tum 6c ikre cum videatur pim dicatur, 
nonrrcpidecacferatur. Quafidiceixt: 
^ fecundz forcts impeiio fln^tus mo- 
vesdc agitas. Grenev. Hetc.Vai.v,S9^' 
famaiiue. 

fo$^ Umc'^ Qnrcamne «jucatio- nem £apinmifti,an Batfaaram » Idtm, 
Tawrm ] Sup. v-i^. Idtm. 

907. Pbafi/f} Maz. Colchoram 
fluvius. Idtm. ■ - ^uSeret ] Hee imfU' 
tatmatri dutiefa Hiffelyta. Idem. - 

5P*^. Gtntit armigerafurery'} FloL 
armifera; ncdc Delriani VolfianniqQe. 
Crenev. Amaannmn: fi]p.v.f74« Fam, 

yiQ. Ventrit'\ Connubia. Idem. * 

jfii. ^uBa^'} Meupb. quod hi 
meiinsfoluiii tianilatum non mitcfdc, 
ietitjupQQonamitiic. Idtm. HiPPOLYTus. Aa.lII. t6j 
Ferse quoque ipfae Veneris evitant nefas, 
Generifque leges infcius fervat pudor. 
Ubi vultus ille, & fifta majeftas viri, 915 

Atque habitus horrens, prifca & antiqua appetens, 
Morumque fenium trifte, & afpedugrave? 
O vita failax ! abditosfenfus geris^ 
Animifque pulchram turpibus faciem induis. 
Pudor impudentem celat, audacem quies, 920 

Pietas nefandum. vera fallaces probant. 
Simuiahtque moiles dura. (ilvarum incola 
lile efFeratus, caftus^ intadius, rudis, ^ 
Mibi te referva^ ? a meo primum toro 
Et fcelere tanto piacuitordiri virum? 925 

Jam jam fupernonumini grates ago, ' 

Quod i£^a noftra cecidit Antiope manu: 
Quod non ad antra St ygia defcendens tibi 
Matremreliqui. profugus ignotas procul 
Percurre gentes, te licet terra ultimo 950 

Summota mundo dirimat Oceani plagis, 
Orbemque noftris pedibus obverium colas: 
Li^et in receflTu penitus extremo abdicus . 9i$* Vweritl Illidcam Veaerem , 
inceftum macnim coimm. Fdnudnm* 

914. Infimi'] Infedscciamvelbar- 
bAris. Idem» 

91^. Majtfi4*'\ Qcavicju , tnfticia* 
lilem» 

P17. Morum^finiumtrilfetl Se- 
pn gtaves runt ucplurimom & cecrici, 
lunc mentmfiniitmijpto cri{licia& gra- 
vicaceponicui: &quiahochominum 
gpnus cundis moleftum eft > fenium 
pio moleftia a^cipicur. Delrim, Ep 
ti!peSugr4iv$f'] Vlor, & ofeBmffra»- 
vet. Vwvxiy 4d^dlut ff^ave* : (icAc- 
cinft AftyanadU : Abducite intve , nam 
mihi mifiritudine eemmevit animum 
0S(celfi dd/pe&i difftitm : an effatus 
ersveff Gronovius. 

^xS* Qvtf^} O^uamfrcmpniilU Hor- 

fid^ : omnesiimoUnc ac diinmulanc» 
aiiividectvoiuoc quamfunc. Fsrusk^ 

914. Mihi"] An in paciis tuifoliot 
dedecus ? Idem. 

9t,^..Qrdiri] Virilicacis cuiT.prir 
mum(pecimenedere. Idem. 

927. /^4} Suprsiverr. 115. Idemt 
K^utiefe] Sicomneslib. adnormam 
camen Carifii lib. i. dicendum forecs 
KAntiofA^ iic aucemvocaceciamPliir 
lochocus ; ied Trogjus & Clydimuf 
Hippolycen.- Deltim' 

918. Tibi] Neficpcopiiammacrem 
violafles. Fstmakim» 

930. Te licet ] Fugiaslicec ad ciobii 
oppolicos Amipodas. Idenu 

951. Qrhemquenefivk] Hicdelo- 
coinquodegunc Ancipodes, non dff 
ip6$ AluipodibHs agtciir. Delrim. Z$% L, ANNiKI SENEGiS 

)[€orrifera celfi regna tranfieris poli; 
Hiemefquefupra pofitus & canas nives^ 93 5 

pelidi frementes liqueris Bores minas 
Poft tefiirente^, fceleribus poenas dabis» 
Profiigum per omnes pertinax latebras premaii]. 
Longinqua, claufa) abftrufa> diverfa) invia 
Emetiemur* nullus obftabit iocus. 540 

S4;is, unde rede^m. tela quo mitti haud Queuot> 
Huc vota mittam. genitor sequoreus dedit, 
Utvota prono trinaconcipiamdeo, 
£t invocata munus hoc fanxit Styge. 
£n perage donum trifte, regnator freri. 94; 

l^lon cernat ultra lucidum Hippolytus dieai^ 
Adeatque Manes juvenis iratQS patri. 
Fer abominandam nunc opem nato parens, 
Numquam fupremum numinis munus tui 9i4* Celjt] hiddc^^qiuwkkfimftr 
, Jutiimk. Farnabitu. 

^}f. AT^rmf/^ftf^Vlc^asqiiafnQiw 
deadnosyeniui|chy«nics. jium* 

940. ObftiAit (•cm* HiuvtMMUt- 
tsm. ] Tranlpoiirione hic peccanmi 
oftcofiic & corrigicFloienunus: mU- 
Im itlf^sUt Itcm» Sek itnde nduum. teU 
fi$emittihMultfueitmt , Hiet veta mit- 
tmm* {jemiter M^mrem. Neroononvi- 
dec, hacc fic apciusdigefta. Poftmi- 
nas , noiluni forelocum , quiprolbgo 
iit cacos, urique commodiusfilbjid- 
tur: SemmmderetleMme. nompeabinfe- 
fis: &(aciscTedi^leeft« queminferi 
teaece non potuerint, «i omnialcHsi 
parere. Sic ftriani poi^ r«,T«Mmirr4m, 
ceifiasflatim condnuamr narracio dc 
muneie Neptuni : prorfus vero inepte. 
incerjicicar : Seit mmde redemm. nihil 
enim adopciones illas hoc perrinec, 
nec incer profiinda Taicara ic dicem 
horridum , ut n\qx a^c , illis ufus eiat. 
Cretfvim- 

941.' Vnde] Ab tnferno fciUcet^quo 
deiccnfu ac redi).u eric fadlius ce perfe* 
^,vf/ucinfrive{£^p. F^rmtiiiif* Con- 

$4%» Mmev§i4 tmttium.] PDtabaoc 
diris Sc voris quem incerfid pode. Oe- 
dlpus SophocUs; voiis fuis, alteri mor- 
tem ptoperatam fufpicatur. & apod 
Petronium alius, vetinAfemtemimtetfir 
eithefteme, Delrius. GffMr*r] >%pai- 
nus dedir miiii opcionem 5. vocomai 
infr verfl^yo. Farmmkim. 

94). Frem ] Favcnte , ezandicQte. 
Ideme» 

« 

944. tmfyeestm\ Herc.Far.v.711.//. 

^f. Triile, ] Cum pater filii ne* 
ccmezoptei. Idem^ 

^47. Irmte fMtre.} Xf'ilto faaviac 
Floreqt. ir4r»4fMrr». InteiligitTheiens 
iratos kUnes nbi , quod eos ef&ginac. 
nam nec tiwdm tdhet Imvidim , fumOii 
^UMJtmquim & jdum tmmeimcm/iif, (nc 
canit Suctus ) deeft ergja iilos , qol 
emicmncar ez iuferis, ad quamvis l>re- 
vccempos. NcdeipfoPlotone(&cami« 
regnominuninaifcnunindigiBro. Sic 
Hercule Farente t ite , irmtet 9S^< «r^ 
get, Gronovius. 

949. Smfmmmm ] Nam primam fe« 
cerac in larrones dum Atiienasproft^ 
dteetui i Tcflczcoe ahi imta eik \ fe- 

cun^liim HipPOLYTUs* Aft.IIL 16 f 
Confunieremus, magna ni premerent mala. ^50 
Inter profunda Tartara,& Ditem horridum^ 
£t imminentes regis inferni minas, 
V oto peperci. redde nunc paSiam fidemi 
Genitor. moraris ? cur adhuc undx fUent? 
>] unc atra ventis nubila impellentibus ^55 

Subtexe no<5lem;; (idera & coslum eripe. 
£ffiinde pontum. vulgus xquoreani cici 
Flu(5lurque ab ipfo tumidus Oceano voca. cuodura at e Labyrintho redire poflet. 
FMfutbius, Cicerodeoffic. lib. i. ait{ 
NdmJifUtinfibulitefit Nt^tunus tptod 
Th€fi0frtmiferat»mnfectffetj Theftui 
Htj^ptlyte filie neHeJfeterb^tus. extri- 
tus enim eptatUt ut dicitur , hec erat ul- 
timum , ^d de Hippelyti interitu 
iratuseftmnt : qutimpetr^ttei inma>- ximes luSus incidit» Delrius. 

95). F«f0] NonroniuinplivotOdi 
hoctertium. FarmAius» 

9i6. Ne^emt'^ T^Aebrili, ^aligjl* 
nem. Id^rH* 

957* Vulffu iufimtitm'^ Monftta 
liiaciha. tdem, 
9^9» rM4.] latetcani.ia£v.20jo./i. 

8. C H O R U 

Slgtrifttr Cborus , ctm cali ceterartmqtte rerttm atr/us certc regantttf 
cmfiUoy non tamen reshumanas jufte ac reBe cederti cttm benUmale 
Jit > malis bene. 

Omagna parens Natiira deum, 
Tudue igniferi reftor 01ympi> ^60 

Qui fparfa cito (idera mundo 
Curfufque vagos rapis aftrorum^ 
Celerique polos cardine verfas; 
Cur tibi tanta eft cura^ perennes 
Agitare vias a&theris alti? jxJf 

Ut nunc canas frigora Bruma? 
Nu Jent (llvas^ nunc arbuftis 9^9* mdgfiMparens Ifdturs det^t"] 
Non pejus foreti rerum. Cicero in Pa- 
tadoxis : Cum tiinjivt Deus , five mor 
ttr (ut ita dieam) rtrum emnium natu- 
radtderitdnimum* Sed deHm efkftdt' 
rum. Qrtnwiut. Cuf Innit virit acci- 
dantmuUtSKt^Wl. Fdmab. Hunc 
choium feime tocum imitattu: Bod- 
tias I de ConToiab WioU Meao i. ai}u$inltic<m: O JfeBifirittHdittrpif' 
li. Delrius. 

5^}. Ceteritjut'} Moventurenim po- 
li cunt univerfo , utcumque Mathema<' 
tids dicanmr immoti. Farnabtus. 

966, Nunc} Hycme,(poUcnturfoj 
liis(ilv«. Idem. 

967 i Niwe) Vtre.rcdeantarboti* 

bwcomxiimlttoiiik tdm* 


I ZJO L. ANNitl SENECiC 

Redeatit umbrse; nunc seftivi 
Colla Leonis Cererem magno 
Fervore coquant; virefque fuas 
Temperet annus ? fed cur idemy 
Quitanta regis» fub quo vafti 
Pondera mundi librata fuos 
Ducunt orbes, hominum nimium 
Securus abes; non ibllicitus 
Prodeife bonis) nocuifle malis? 
Res humanasordinenuUo 
Fortuna regitj fpargitque manu 
Munera coeca^ pe jora fovens. 
Vincit fandos dira libido* 
Fraus fublimi regnat in aula« 
Tradere turpi fafces populus J70 97$ p8o Gau- 9^9. Ma'] i£llaie, Sol in Leone 
fiugestorreat. Fdmakiut, 

970. Vinffiu^i Aacommiscalorem 
Ingoie ccmpeiafis frudus macuiet. 
Jdem* 

972. K40ii AiieovafH, utinfini. 
lura cenfuerinc Seleucus £iyihra»is, & 
Heradides Poncicus , propter diffici- 
lem parcium ejus enumeracionem 
comraenfurationemqtte : Vere tamcn 
in fe finitus cft juxtaOcellumLuca- 
num , Platonemin Timxo , Ciceron. 
& Apuleium in lib. de Vniverfiuce. 
Scobzum lib. i. eieg. Pbyfic cap. xf . 
J)€/ri$u, 

974. Hominum nimium Securu* 
sdes ; ] Sic Virgtlius <Ie Pygmalione : 
ficurus«mrum Germand, Silius 1. 1^. 
ftrturfecurusecjutrum, iWndi ades me- 
ritodifplicuicLipfio: prxientes enim 
dii concrarium volunc : ille rubjicic 
Mudk, Id fieci coucra legem verfus ac- 
.guit miiificus ejus amicus , idque mo- 
nendi , non mordendiaicdidumgra- 
ua ; immemoc quories iple pafiim 
hanc legem inhocopccemigrec. Re« 
' d>uscamen Flocenc. Secitrusabes. Vc 
enim adejfe cfl juvaie , auxilioprxien- / cem tfSt , Gc akejfe hc UngieJli^tkjm» 
quiuccumque prxfens vel propinqnn* 
nihii camen juvat. Sic Tttcnas apod 
Virgilium : Len^e itti das maiertrit* 
£c Floro : Lengt iUit namtic^e €tu»* 
qux quidem eFanrprxfcntiAiiiix , bA 
inefBcaces & impedicx Romanoium 
audada & confilio. Cxfar 1. 1 . Gall?}(« 
fiidnenfecijferu,hngeak hiefraiemum 
nemenfefuliRemMiiaifuiurium, Cre- 
derem & ego fctibendum : ien^e iiif»' 
turum : ni Ovidiusdixiflec in perfana 
Aclancis ad Perfea lib. 4« ne Umgegitria 
rerum , ^uaimentirit , ait , Un^tiU 
lupiterabfit. Gronovius. 

97 {. SeeurusMdejf ] N»m €mams^ 
negUgens. Faruabius. 

977. Res humanae j Vicam rcgic 
Foccuna, non Sapiencia. e* Eftcuri 
Schela. idem. 

980. Vincit] VioIenci5clibidinofi 
opprimuncinnocemcs & callos. Idtm. 

982. Fafies ] Honores , honorom 
iiifignia. a Romanis crafhun , quocum 
magi (kacibus prxfereboncui A MGtod • 
bus iecures fafcibusvirgjuuminfecta; 
confuiibus 11. Diitacori 14. Pixco- 
ri6. &c Idem* 

SSj.Ef Gaudet; eofdem colit, atque odit. 

Triftis virtus pervevfa tulit 

Pracmia re&i. caftos fequitur 

Mala paupertas l vitioque potens 

Regnat adulter. 

O vane pudor, faliumque decus ! 

Sed quid citato nuncius portat gradu> 

Rigatque mccftis lugubrem vultum genis? Aa.IV- 271 P85 9S^ £cfdem'} Fludliians , inobilif, 
Inconftans popuius. Farnalnm, 

984. Trifiis virtHs perverfa tulit ] 
SoUidtanc hzc viri dodii, & alii dolet^ 
alii reHu. Mihi fedec iiihil convellere. 
Scnfus , Boni , adflidi ac moertnces, 
f nam pro hisdicit triBem xnrtHtem) 
malam mercedem , malam graciam 
{hxcperverfapr*mia) ced^orumpro- 
po(icorum & opemmreporunc. 7m- 
/i>, pro ferc, (uc fupra iHwt pco luvat) 
adipifcicur^accipic. Thyefie: Stupet 
genitrix frima Refiida lucis ftrverja 
fui lumina regni, Gronovius. Boni 
pcenasferuncini<}uam virmci fuar mer- 
cedcm. ¥arnabim% 

5S8. vane puder , frljumque dt- 
tut ! ] Apofiopetin elleaiunc ex incer- 
venainuncii. Ac nihil hic nrecur, nihil 
praectfum eft. Sencii idcm quod Bra- 
nis moEibundus , q^um eYclamarec : 990 

Hoc enim vulc : O pudor , cu nil nifl 
nomcn es , res vana « (ine vecicace dc 
fpecie: nec quz ez ce oricur gloria, fo. 
lida eft & propria« fed inauis Sc focaca, 
non >uvans neque fervan»po(IelIbrem 
fuum , qui plerumquc cum illa peri» 
auc mifer dt. O quam vanus es pudor, 
Sc quam falfum cuum decus! Gfvii«« 
viue* 

^S$f, Sedquidl Apoliopeiis exin« 
tervemu nundi. Farnahius, 

55K). Rejtatque mctftut li^uirem 
-vultumgerent / ] Flor. & VoiHanus : 
Rigatque mafiit luguhrem vultum ge^* 
nis. Quam ledionem quum res clamct 
elle vcriorem , & repererinc in fuis 
Delrius & Gnicerus , curbar camen ad« 
huc & numeropravorum codicum da- 
cum, ucexfulacec. Nosverolubcnce» 
eamrecepimus. Grenovius, A C T U S (^U A R T U S. 

NuNcius. Theseus. 

Narrat jhefeo Tomciud , ut perierit Hippolytus difcerptus ab equisfuis 
quos terruerat taurusmartnus h Neftum ex Thejei voto inmtjfus, 

Nunc. ^^ Sors acerba & durafamulatusgravis, 

V>/Cur me ad nefandos nuneium cafus vocas? 

Tbef. ^x. afir/acerka^l Scnricatis, quar 
«digis fervos adcriftianofttacomini. 
fleria. Farnabiut, FUgerac impudicos 
amplexus Hippolytu», & in fugaperie- 
lac obicushiftoriampatrinuncNun- 
ciusnanaCr defccibicttr etiamThefei» 
coaudito, ieDfiisniediwimecpttcem & iram. fumpcus hic Adus ex Euripi'* 
de in Hippolyco Coronato , cum quo 
urile/ttconferre, dc cum Pliiioftraro 
libri. deimagineHippoIyci. Delrius^ 
^i. «^</ nefaudes nuntium eafut xw- 
catf^ NonmaleEguian. nefandi^ ait 
Delriu» : coqiie proaioc Gcacetu£ ad 

leci- N V u t 272 L; ANNifil SENECJt 

Thef. Ne metue clades fortiter fari afperas^ 

Non imparatuni pe&us a^rumnis gero. 

KHnc. Vocem dolori iineua luftihcam negat. 99i 

Thef Proloquere) qux (ors aggravet quaifam domuixi. 

Nunc. Hippoly tus ( heu me ) flebili leto occubat^ 

Thef Gnatum parens obiifTe jam pridem fcio^- 

Nunc raptbr obiit. mortis effare ordinem; 

Nuih:. Ut profugus urbem iiquit infefto gradu) i o 6d 

Celerem citatis paffibuscurfumexplicans, 

Celfosfbnipedes ocius fubigit jugo, 

£t ora frenisdomita fubftridis ligat. 

Tum multafecumeifatus) & patrium folum 

AbominatuS) fxpe genitorem ciet>- loo^ 

Acerque babenis lora permiffis quatit: - 

Cum iubito vaftum tumidt ex alto marey 

Crevitque in aftra. nullus infpirat falo 

Ventus. quieti nulla pars cceli ftrepit^ 

Placidumque peiagus propriatempeuis agit. loid 

Non tantus Aufter Sicula difturbat freta, 

Nec tam furenti pontus exfurgit finu 

Regnante Coro, faxa cum flu^u tremunt. vedpieiukiin in eomeznixn , qacxl fe 
qooqoc invenifle tellanir in noycni 
fuis. Hoc fi non male , nec male Fior. 
Cur me mI nefindum iumtium esfus f 
Neutrum tanien nielius {Hitem Wilga- 
ta* Durum videtur loquendi genus , 
vecAfi ad nuntiuM , pro vocarl ii nun-. 
dandum, vel ad nuntium pecferendum. 
Atilkid ezpediram: So» dum rervi- 
Ritis me vocac veljuberedenuniium 
adcafusnefandos. Gnnovius, 

9^. Nm ] Afliierum anrumnis & 
praspacacura: unj^OmmMfvitnfiat'' 
qut anime mecum ante feregi, Famab. 
FeSus ArUMniigere, ] Ftorent. ut Mo. 
gunc /Srr». Ecfequenti verfu litBifitam^ 
non lu&ifice. . Icem tftebiUletoecaeluU} 
nonvete GroBoviiBv 

^^7. PleMiittceecfi^at» 2 Honab'> honem alii ab, jUhiUvete Sed^io 
minos id lieicrlocum habeac,obftac co- 
cafabula. AderacnundosHippolyco, 
ideoque iiihil ei conflare poceiac de 
voco paterao. Pr^erea,dubico an dica- 
nir Litine «ccumhere flebilivete* Gi{tr; 

^^. GttMumfarens'} lamdudum 
periic mihi filius , ubi pnmumofl^cii 
6c pietacti iAimemor uxoripacris fhlf- 
prum infecre conaius eft. Illo enim die 
nocens mocitur, quo peccac : jam can- 
dem ri^coreQi periide audio. Famak 
Vel ez voco (^cbam eum pcriide. 

10O4. Muitaficum'] ApudEuripi^i 
dcm enim, uiidecotushicdefiunpciii 
eft aaus, air:' ZdCfAnxrr^ etluts^ ei i(^ 
nsi nii^i/K eitnp» AtSetJt ^' nHf^ 
MS xi9fi0ilee% immp^ flic. F^emakiHf^ 

101}. C^rt,3 Thyc(l.v. J7^. Idewt* 

1014. ''i'1 i: H I p. p ^'0 JL [y itb. tf «. / Ad. IV. :(73? 
£t cana fummum fpiKiia Leucimtll ferif, . ^ / * 
Cpnfurgit ingens ppntus in yalldm^g^iferii,' -ao.tji 
TumidumquemMftWpelagaiintevilufirruk; wi<> \,[ 
Nec ifta racibus tania;conftruitiifiriui^& c ^? j ii '« .^: 
Terris minatur. fldifluis haud curfu^leri - ^ 
ProvolvitufJ^nefcioqaidoneratitioa - r 
Oravis unda f^mt .' Ufnx hovum teUasc^dt 
Oftendit aftrts i^ijfahs exoritarnou&: 
Latuere rupesy nufiieti£pidauni:Dei» • • ) ' 
£t fcelere p'etrst:niibibs Si;ir<>nides> ^ i) .. 
£\qu£ duobus terra comprimitur freti$« 
Hatc dum ftupentes querimur, en totum mare io:t J 
Immugit. ,q)(rfneiiii.naique fcopiiH adfltrejnint;^^ ' ;; ; 
Summum cacumen roratexpul&.ui6b:r V ?;j m- i. ^ ..r. J 
Sjmmat, vott^^gttp aiter«fe^ttii: ; ;■; ; ; | * 

■■-'■■■ '•'■' • '/•.'■1 ,1. ;.•:". / V •"nr'.i:3t '/.-•. •/vQaii-' 

''df^:UmoXiint(rrMrMt. (Gronov/| Upntempto incUH, VbiptorKttsfiftli-' ^ ."jUV. •. Pron)QQcoriuin. A<;^tpfuiia?. tekcgttc 
nifn^fACAcummkmntih .t^ariuUus. . 
. 1017^ N«i/?4]'N|;c, ramea navlV 
g^ncibos e^mum ab hoic mohflropar 
titur,fcclrcrris. Jdtm\. ' _ 
^' loi^. N<f/ci93'Noniihd{tup^reex- 
pe^^bamus « fi qua nOva ihrula e inari 
exurgens augerer luimeram' Cycla- 

loii. Uitiurinuhenumenl Lipnus 
efuo: L^ueretMfei. Amictis cjus Hil 
vider . murandum , confencienribus 
codiL ' Sed non vidic Horcfnrinum , SC 
aui func melioris tiobe« aiic uefcio qtus 
caiiif eciam bonos* e^us hic viciavic. 
bmnes <inim rupes « ,hon nuh*. Alii 
lumm|viri: tMuereni^enoinen. vel, 
tAt. rupet nemine ': vel ^jnud^t numine 
ifidAurii dei, SecIV^cef iiM libroram 
lcQ^io rancummo^ expncitiohifm de- 
^derat. l4am per cpexegefin ( vUlgo 
appoficionerh vocahc ) IrM^f/ ill^ di- 
^ncur nurnen Epidaurii dei , <)ux fhht 
facrx i£fcdlipio, in qiiibus BpidaUrius 
deus colinir dc numen habet : eft enim 
EpidMri coactadum pto BfidMitii, le I6audhdi gehns :'. /» AcHiiikkifli 
^tidegiumdam Pipt Oenomdi , j^fii ' ^ 
numen iUlittrriim^ue Otym^iiteim^ l^u-' 
hius lib.'^. epid. 8. Sparjkfunf circd 
JaceBa cempiura , tetidemque deijtfHU* 
lacra : pea citique vemrMte , fitim ti^* 
n9en. Ergbaic :. tupiK qai? {dhihAmerf 
EjpidaHtiidei, latu«r^ ; ' fpldaurnsf, M' 
colicur ^culapius , dpparete deliit*' 
Cfoneviuf' 

- 162.7. R^^ ekpulfifaii, SpUmatt 
vemitque'} Nectiocplacet , utci^rare 
fpuma4 : ' ecK fdo Ovldii ; Jiofatit fu^ 
jhaiHta^i. Sed &n6r. fale: tegij r 
ferat expulfofdie SpUntane.^ plpUci 
im^Ine llluifhat fpumeum' vtrciceAi. 
quem habec interdum illa mples. Sum- 
liiUtTi cacumtnmodo cantfcir ^unils, 
pi^hde ur h^rb2 matuclno rore ycV 
piiiinaalbicarices, 8c uc lictus ab zifai 
liridas candidas indar falis fiitlinens : 
rnbdo iexdiat velut vi fpiritusinterio- 
tis ^^b^llenctf aliam aquaram copiam. 
VirgiilUs lib. t. Atx. JpufmufalisarB 
rueboHt. Idem. 
lozS, SpH7MttVmitqii$1 (iaibefe 
S yetfiis X7+ .V ht.AMMMriySMW<:M 
Qualis per alta.vehimf^Ocealit&eta 

l^lii^sreiwdieB&^Hx^^yrete^ 1030 

lDhorruic.CQiKiifrii9itn4ftrumgl^.itsy. . 

Soivitquefefe»&itttmio?e)»to>ft)iiio . : 
Majus timpre; l pointltiii» terrasjaik*. 
Suumque monftt»ttiiQqiiit«r. osqu^^iittreinor*. : 
Zb|j|[iQuis^fa^itas iille«orporij» vjmt /uit^; . : io; 5 
Ni»i^. CxruleajiiaxirttscQUafubUtiiis^e^ebs, 
£rexitaltamfronte<^stdantijubnn«...! ,1' - * 

Stanthifpidxaure$4'.;icbiiDibt$Yar4iiaic«lort > ' • dirj'ii ii JUJ i t <^ £c U.i. 


verfus trajidiint ^ effidunti^rsMii^ori 
hauci Culs cxpntriiii&qut^ (rbliuC} iiem- | 
pe marc noa (eciu ^NifludSe Sd ikniiit 
▼idbusevomaiilc updfi. qBan £;^i. 
^ylcter. Gnaerus, *• 

aH^ Phyjhw cifdx.l BeHaama- 
tiiv^ f raqgirapdis ^ ez balzqjmnn ge* 
nerej oce maxiiho, debcibus reira- 
cif , coliiiiuue modp (6 [attb^e^ ,' dc 
c^ alcQ Ve)is navium 43iiyrem quajw 
^Sftn infiindeiis ^ :eaiumquc alveos 
^uandoque deprimens. eru^t ,. lion 
qricr ^dfii&Iis qu|buf3am in Vierd* 
ceprope oculos poilcis. quare' verHis 
^ineps^ fic inceipungi i^bcc W jT/ii- 
iim ytfimdens , . ire ^J^t' c^B*. ^^ 
enim credendum/erraiG^Senecani ho-^ 
jninem Turdetandm , cumlneomari 
frequen«/icpifi:isAceAeScrabpnen)). 3. 
ySl eumdeicribic » ^ a flandb vu|c de- 
npminacum , qufa cumflu^usefHac, 
ijpedem qnandam hubis in coluijnnsi 
KV(n<im e0igiat2.fi>e^ancibusprxbec. 
Ab .Qrc^ dillin^cHr , quia {ohgior 
jpby&cer;^ & dociiialirpina casec. ^Op-. 
pianus lib. 1. Halieut;. ^vogr«Ai>J! nuh- 
cupac vide Acriarami Ub. reruihtJi^- 
carum>qui de Phyretere e(l intelligen- 
dus cum fcribit : in Knitct Ttit^in 
ifiwAf^ K^Ji' infTtf tl»ep^Wcc 
%t TO ect» T«,vaaf'CettiJJi qu^t.tn tff4- 
ti volutanti4 .4^uam firfinp e^fienf, vi- 
dci£liaii.Ub.9. de hift. Animal. Pli- 
Biij{^iibtL^cap<4. SoIinuminPoljfh, I • ' -t:^ Wott«num iib.4(. de Di0er. aianaaL 
& koAde^c^ilihrUk i^. dcFflcibiis^ 

... ijpf^Xenijimfitmmfokr:2 Qj»- 

re cernibus^i' ' PliniUi lib.\l. «Sip. }.%' 
▼arios lafiis naturx inhisaniroatiuoi 
armls notanf colpnim imUsmi difie- 
rentiiani faint. CokimeUa ihboba^dc 
vacds cbrnii^ r^i^tit kijr^ntid, l!bJ* 
cap. I. Sciu Itaque ecn intam.acai- 
rata dercripciqhe ^Qiquid de comibds 
cfid veDes, dul)lt^s tamen » an ' hoc^ 
facis aptum. "£< allo' vocant optimx 
mcmbranjc, inquibo»: erMm- v^im 
celer, Quait hic }am oculos defcrib^ 
indpiat » fingatque !n illis & torvunt- 
illud, quam >fM/V)?^«m^»ff» Varro 
vocat> & glaucum vel caeraleum, quod 
pcoprie.e|i ileorum & monftrorum 
miritimorurh. Hoc fi e(Icr, vix dppel- 
landi roox videncor iul(Ie Oculi. An 
i^cnc ca vox ex marginc irrcpfic, dele- 
ca, quamiblSenecapoructac? Refctc 
fib. ^. cap. y. Tlberio principc adlic- 
tus Gajlicum beliuas mirae variecacii 
dc magnicudini& ab Ocean6dcftitutaS| 
inccrque reliqiiai eJephantos dc arie-' 
tes , candote catitum cornlbusadnma- 
latis. An igicur ex hacrcccncr&no^ 
ca cum hilloria funipfic Seneca dc co-« 
lorc , qu.o fiib lindis nacomm infignia 
cornua? Sc tctinendum re eemsbus / 
Sed pro candere quidam codices ha- 
htnt tumere* Gronovius. ^l io45 H I :p 'W' o L Y 1? 11 ^/ A<ft. IV. 
lEtnjiiem feri dttttijbiatb*: habuiffet grtgis » 
£t quem fub undisl^atus; ti^nia iiamman^ vomit; 1046 
Oculihincrelucent; cferul&iiifigminota 
Opima cervix ar4ift>SMlIit^t^ds^ " .: : . 

Narefque hiukife hauftibus patute^fremunt* = ' ■ - • 
Mufc<)tenacip€(^sacpalear yiiret, ^ 
Longum rubenti fpafgitUr foicdlatus.' 
Tum pone tet^iQ^i ultinla in monftrmij cbit 
Facies)& ingenSbettuaimmenfam trahlt 
S<juammofa parteifil tdlis <:i^tHehfi5^«ari 
Piftrix citataVfoirbfeic aut feddit^Vatl;** - - 
Tremuere terf ». fugit^attbriituiil pefcutf 
Paflim peFagrosjnei^fuospaftof fe<^«i 
Meminit juvencos; Omhb ^'fal«tifefa 
DiftugitJomnisfr!gido€X<angalstftiEttt ' 
Venator hon'6t* foksirtimunis iiietu / :i. to^o • « f io^$i Et^ueMfiri^Ml^WsilliCO:- 
lor terieflris cauri , 6c vltdli manni. 
Delniti* Dominator] Tivaas* Fxr- 

^ it>4d. SuhunduYVkMsmsLtinus. 
ttwn, Hinc jUmmam vomit ; ] Aci 
oculos referc Ecrufcus « & habec, vo- 
htuM, Videcur fcribcri Aim r hincftam- 
f^kfnifbmunt Otultt 'hinc rituctnt cd* 
tula infi^net nota. Groriovitfs. • 
^ \ro44- ' Palfat "] peUis" ex 'guetUre 
biitimde^ndeW ^ " ■ ; '* 
« fd4J'.' ^uhftti-f^df^titrjkcc^ lantS^'] 
R#3e liip(iu^/«ctf ,»eiimracwium mil* 
Ba^Honwwlf^^rotilm. Si^ •& Floren- 
<Wu«. jf«fr^-^f 'fainaitt iftjK perpe- 
ttiiiiiA' pro futo '4\^hej6i\xiti todtcum 
mendum. ■ Suttv^ cjuod '^rtitera pcr-- 
{^cttirAarcec vtiihmnjpar^ftdr» rfe quo 
ittfta. Vide Hic, Heiniium ad Claudia- 
fium* Grimovim' ■ '.•:•■• 

^'"ioj^kVtttmdy Vhffmk fomia , Id 
^'ij>.6Ucrior par$^eRn^'iiVptftiem. f ic 
VTi^. de Stylla, j»tfffrtT iiirgvPuht ttnus 
poftremdimmarHcori>6rtpHri3P> 8cde 
Trirone ; Sront homiwm j^afitt , in finrintUJ!n\talym. liamSc.Mnsdi^ 
cicUr. fiTnabhu* ' ' ' 

m^JPifirix'] MoiitoW[,m«k- 
n^m taQc^ piagnlcudi^isut^roij}^ 

Ingens in Indico mari bellua , pilo(a, 
paric animal. Plinios . Ub. 9. cap. 4. 
8c iji Seciindttiftt quofilameriam jfJr* 
ra Lacine , ytrfgo NiveUa vel '0«?i«i^©* 
vel Malihe : quod ttldm<im nomeii 
Sdidas iioVit : ^vwjiififf «S^ *^'''?^^ 
5UA«oxf»' ^'XsyisfSjf/n f{s^>^^n* 6f& 

^ wjt)^'»'^^.»' ««• PtiBtn^enweJfk 
ee^ marini , inexpitgruAile yipiod Md^ 
ftie^dicitur. (Juacri folek , quomodo 
(hib^ntkim. Nam in SidonH fiSris 
moAo jrriSiu^ modo piiirix. d^ Trito- 
ne : ' tamquefiam parcenti piftte fia* 
eeUat* atalibt : PriSiigeno tfud concha 
vehit Tritone Cytheron. Delrius. SoY' 
bet dut reddit fatet. ] Delrius vetac du- 
bit^ri an (inceritra fic. Florencinus ca- 
men confirmac , quodille in N^og. in- 
venit ifirhet autfrangit rattt. Gron. 

1050. rrt»i««re]VideVirbiumha:c 
4e fe natMntem. 1 5. Mcu Ovid. Fam, 

s 1 i^y^^^ Hippolytus ardis contiftet (jtems eqoos» < ^^55 

Pavidpft)ue notas vbcis bomtBciet^ 

£ft altaad Argos collihiiSfruptjs via> 
Vicina tangens (pacia fupjpofiti ma^:- 
Heic fe iii^ ioiQles aciiii;^ atcjue iras paVat^j ; 
Ut cepit animos» {Qqueptastentans f^Sr. . xotfo 

Proliifit irap, prx.pett ciufaevolatf 
Summam citato vix gradu tangens huBaufQ» -. 
Et torva currus an(^ trepidante^ ft^t<> 
Contra ferocii gnjitys^ ii^urgens mumt 
Vultu, nec ora mutat) & niagnum ijHQnat^ 1 06^ 

Ha^d frangit animum vat^us hic tei^ror ipfeuni, 
Nam mihi patemus vipcere eft taucos laboji^ 
Inobfequentes prbtinus frenis ecjui , 
Rapuere currum : jamque deerrantes via^ 
Quacumque pa vidoj^ rapidus eVeidt fiuor . 107? 

Hac ire pergunt» feque per fcopulos agunt. 
At iiley quahs turbido redpr mari 
Katem retentat» nedet obliquum latuS) 
Etartefiuftusfallit^haudalitercitos • 
Curr Uflf gubernat : ora nunc preifis trahit 1075 

Coft- 

X0f7. £^ dtu sd Mffii ] Oqmlno | fluoris (mtcaaTx. , almsmftis» ^Sxas 

Atps , .etal^etiUud Ixx^Qaoi. Vre. bilazis , ^tus audaz , aiius timidas £c 
l>afiuayia, qiuAihenisinPelopoa.* fiitor. Gr^tuvim, .. 

nefumajiivi^eituc Trcez^napetiflc lo^x. AtHU^fudu^ AicEioipules 

^cOyidiu&; eatn nsbemjpaioiile olim in Hippolyto : KAf hariTiii /^ 

Argivis, tcftis Pauiaoias. Grtmvitu^ iTrmHsSsitSti^tvi n«AM {xmp««m»99 

Omnci memibcamcj efi^arttu Delrius. ifpim^ ijrMK( M^r^ ^x« j . mtf* 1058. VicitM^ Piopelitus. Fsrruikm 
>05^. lUiimfks'^ MonfhuDijjEuri- 
num. /ir». 

10^4. Gtuttnt^ tuusS-Theftu. /</i 

iotf7. Niimmihi'] Herc<liurio}ttte 

mihi aebecut hic laboc , nam '& pacer rhlfm&oifinrtittiHSf^» Santto- 
«jjphuncde morce Hippolyti locom 
ab £uiipidca(:oepit. Dihimi. 

1075. Oanv] Euripidesquadrigaim 

ftiiiie tradic quomodo ergo Philodtai* 

rau^rum Marathonium fuperayic , Mi^ i to credemtts ? qui > in Arophiacai ima« 

noraurum inrcrfecic. Idem* 1 gine, oegficHaQamtemporequadti- 1070. Pawdosrspidustvexitl Vlo* 
cencinus :. ralfidsspnvidmevexitfmor. 
An ra^idas / DaaifHTerMvidus bene fe gam in ufii fuifle, pneterquam foli H^ 
Stoti, quoraodo Dionyno ? qui lib. 7« 
fcribi c Heroibus fempet bigam vel tri- habeii quum pro affectibus nimiis» ^ul ' ^un placiMe, Scio ifomcnim AchilU CQnftri&affeni^terganunctorcofiTquens 

Verbere cocrceti fequicur afli<lmis.conies > . 

Nunc ^qua ca^peiis fpatia» nunc contra obvtus . ' - 

Oberrat, omniparteterroremraowns. : i : » ' 

Non licuit ultra fi^ere* nam toryo ob vius .1 080 

Incurrit ore cormger ponti Eorridus. 

Tum vero pa vida, fonipedes mentc exciti 

Imperia fol vunt» feque ludbantur )ugo 

Eripere, re(9i{qu&in pedes jadaiit onus. 

Prxceps in ora fufus implicuit cadens i 085 

Laqueo tenacicorpus : & quanto magis 

Pugnat, fequaces hoc magis nodos ligat. > 

Senfere pecudes facinus, Qc airru levi, 

X)ominante nuUo» qua timor )u{Iit> ruunt. 

Talis per auras non fuum aghofcens onusy 1090 

Solique falfo creditum indignans diem> . ■. \ 

Phaethonta currns devio cxcuffit poloi 

Late cruentat arva, & illifum caput 

Scopulis refultat. auferuht dumi comas: 

£t ora durus pulchra populatur lapis: ^^95 

l^eritque multo vulnereinfelix decor* 

■( ... Mo- 

Itrcs ecjuos tribucte Ifiad. xvi. fedi fimdieqM, tib. lo. abrapdocurfutir' 

aliampo£camquacmoc;quivJdit;//e^ cumagfnd» etjua effufitf* Lib.Zra^ eqtutf 

iieremCHrrHqusdrijugoraptarier.IieU. repente corruit j confulemqtu iapfum 

1077. Seijuitur'] Eciuo9. Farnabius,' fiper caput effudit, Lib. 17. e^uui pth 

jifidum^^TaMmsxnanms. Idem» ttaje^,quumpr»Upfumpercaputr€» 

1081. Sonipedes'\ Hinc IffWAv-- gemeffudiffet, Virgilius lib. 7. E^ ju- 

r(^ diftus , qui pcius DemopL fcd k venem monftris pavidi effudere marinii* 

' ----- - . Grohovius. 

108^. L4^0]Lorisequocum.F4r»« 

X088. Curru^ Sedle^ pondueerat 

nec quod cognofcere poffent SoUs ei^t/e* 

litaquafugum ^a.-mtate carebat» idem. 

10^1, j^ott^K^ } Phaethonri Soli* 

currum occupaffri. Idemi 

1091, Devio ] Quo ipfe Phafthon; 
deviuserravic Idem. 

1093. Cruentat'\ Hippolycus. Jd. 
io>5. Pppuiatur] Lacccac, diripit. 

\ldem* '• '^ 

S j 10^8. Trutt^ X>iana,feu i£fculapio vitxredditus, 
yirbim^ Idem. 

1085. Praceps i» era gnatuSi ] Sic 
magnaparscoaicuro. Aiii: InUtapra- 
cepsfufm, Atoprimus: Praeepsinera 
fupu. Quod vecum efle adfeverare au^ 
deo. tiSLmgnatu^ interpodierunc ; c^ui 
metuebant , ne de alio vcrba incellige^ 
rentut. Ac quum de illo i nter nuntium 
Thefeaqucconfbret , id addere opus 
non fuic. Obfecvavimus cjufmodi pla- 
%k9d iivium.^€i4«s edam plurafis, 4fr Moribunda celere& memkraprovotv uhtuxitx* 

Tandemque raptum truiicus ambuftafide" 

Medium peringuen fitpite.eredo.teoet; ^ 

Paulumque domino currus affixo ftctit. . I loo 

Ha^fere bijuges Tulnere^ &.pariter moraqx; 

Dominumque rumpuht. inde femi^nimpn fec^nt 

Virgulta. acutisafpeiivepresrubi^» .' 

Omnifque truncus corporis partem^tuUlr^ 

Errant per agros funefarivf^muU» niami^ liQ% 

PeriUa, qua dift ra&us HippolytuS) loca 

Longum cruenta tramitem fignat npta: 

Mceltarqu^ domini membFa veftigant canqs. 

Necdum dolentum feduluspotuit laBor 

!ExpIere corpus. hoccineeft formsedecus? . i|io 

Qui modo paterni claru&imperii comes, 

£t certus hxreS) (iderum fulut modo} 

PafEm ad fupremos iile coliigitur rogost 

£t funeri coufertur l Tbef. O nimium potensy. 

Quanto parentes fanguinis vinclo tenes 1 1 1 5 

Natura ! quam te colimus inviti quoquel 

Occidere volui hoxiutti : amiifum fleo. ^ 

Nm. Haud quifquam honefte flere,quod voluit,poteft . 

Tb.Equidem malorum maximumhunc cumulum reor» 

Si abominanda cafus optata efficit. 1 1 20 

Nunc, Etfi odia fervas, cur madent fletu genac? 

Thef Quod interemi) non quod amifiy fleo- 

C H O^ 1 0^8. TrHficm'] Corpus palo vel fti- 
pice h«eieiu pauhim moiabaaicequosj 
difrupco mox corpore cuiium pet- 
agumequi. F^rndkim. 

10^^. EfeH^tmtti ] DubUaviali- 
^uando an non fcripferit» «refl*. At 
Lugdunenns edido uon omnino male 
f»y«^«fub(tituib R^phtL 

iioy. Fafnuii,'} Multitt;doftnra- 
loitlm. Farnahim, 

411 j. Pafim^ SpM(iip,^wd?aiq- 11Z5. ^iMotf] Cedit iia naair« 
legibus nec ipfethefeuftdlaoymlsfe 
ooncinei. FarmUnm* 

1118. Haud^fiimm'] Nonfatii 
honeftefleielicet» quodip(Svolui(U, 
Idem» 

iito. Siah mnmt da ] ^ Si quod acy 
cidens fecerit pceniteje ejusiei quan) 
quispiiasopuiit.. Idetf^» 

iixz. ^mdifittrtmi.yC^^^ 
patei cauia fvecim «ecii £iio » no^ 


H i^p ^a t Y T n-sf Aa.IV. . iro 

C H ^ iL.iri s..^ • ! • ' ♦ Buhlhnis fortwut inftabilitafm &^ptrkidM^ iuKfniisrficuHPatmcmuU 
Hippolyti mwtem deflet. jrc )i Quanti cafus humaqarotasatihi 
Minorin parvis^Fottunafiirttji 
jL-eviufque ferit leviora Deus. 
Servatplacidosobfcuxaquiesv' i - 
Prasbetquefenes cafafecuros; 
Admota aztheriis culniinafedibus 
E4iros excipiunt, excipiunt Notos» r ';i 'TZ2 > >t In- 

f rusufmm alceromqoe Mi?! /ic babfre 
air, .^o^ «xpuirapdorefcripairaprp 
iegicimo au£^oris «dicores nupcriac,» 
ceperinc^: iKXsedere quidemillis PaL 
unum ; .fe r^eo tevocaile in Hiciein 
duTts i\\o6 notos ^ (]uod iis patropn^ 
remur fui cod?ccs j Cc non viderec vat- 
d^ magnuni dilbcimen incer Em-um.tc 
Boreamy cujusverfuproximomcntip 
£ac. Ttibus fcriptis addo membrana- 
i;eosdaos;, Vofliamim dc Floseflcinut^; 
alcerunxmillo adverfariorum pejocem, 
alrerum omnlbus etiam optimis me* 
iiofcm, Ipfim yerborum formulaiil 
non placullle hanc prs illa homlni el^ 
ganti miror : Ced itafjfcinaverat illum 
numecusviUl&noiiimcodtcum. Nam 
argumentum , quo uti vulc videri , 
merum fophirmaefl. Inccr Boream 6c 
Eurum non videc magnumdifcrimcn ; 
nempe qtri ambo venci oiientales. Fe- 
ro , qnum o6to ntimeranrar venti : ut 
ab orientc verno Eurns, aDftivo Aquilo^ 
vel Boreas, hibetiio Vahurnus jafc oc- 
cidente hfbcrno Caums , verno Favo- 
•nius,aeftivo Africnsia meridic Aufler.i 
fepcemtrionlbasApardias. Ac alii,& in 
primis Pojfcs, quattfor decrahunc ven- 
cos Homeroaudore , & norunc fulds 
quaraor (ic ab ilfo expredbs : 'Sua (/[' 

itfoeunjft Ketfl&c^m- Vitlescan- 

cumdkcrimeninrer Emum &B>>rean, 

f»ttifcifiunt»ex(if.iiit, £rgo<inK«» 3 ^uaQtumimetOrientemdcScptentrid* 

$ 4 nem« xz;^3. FotAtit!"] AIIudicadForra- 
nx , quae vulgo fingitur , rocam> Far^ . 

1 1 Z4. J^tHiu in parvu ] Flocenc. 

^invr,^ CiceroIib.c. definibus: Ofti' 

mi t/cra Epicitrm , quod exig/un^ dicit 

firtufuim intervenire Japitnti. Lib.<'^. 

TufcuL Siuid melttu quam firtun^ 

fxiguam intervenirefapien$i l £c, quod 

xnirum q({ , Hc omnes Cmccri. Seii 

primum Fabridum immuralle vi^dep» 

Gronctatu, 

■ ^i'2.% Prahetque fomnos eafa fiptf- 

ros,'] Quod quad aliudagens^Mog, 

ptoculic Deirius, & poftea nemo men- 

tionc dignum judicavic : Prahetquefe' 

nes; nobisinduobus Gcrmanicis,Vof- 

(lano , dc denique Florencino obvium 

iiii c. Nempe in cugurio vel ca{a homi- 

nes fenefcancquippe quorum viu nul- 

Us inlidiis obnoxiaeft , ucebnhti ,'qui 

ininagnisdomibusagQnc. Alexan^ei: 

mocicnc agnofc«refeajebiitfatumido- 

mus ma}oriim>itionim risam pkrofque 

^Baciilaium imra crJgefimum atinum 

^efuudcfs. Idem* 

: I riift. ^iUmiMt] Akanon «^ulii fa^ 
ftigia. Fatttdlntie. 

1199* Dtms etocipitmt 'Notot'} >Li» 
pfiusiUppieri verfum e libi^o ju^erac: 
EurotexcifiuHty excipiunt Nofof. Ami- 
Cuselus, fie id amicodebercc, perfc 
qQoA9ae:RecteMog^nc.au£Uor: Eu^ 2Sq tf^ K)iVMt- Sb^^bc^ 

Inrani Boreae minas> 
Imbriferumque Corinn*^ ^> ^ 

litiiDtdft val ti^ iraros pacitur ' - 
Fi^lfninis idus. tremuit telo 
Jovis altifoni Caucafiis sngens^ 
phrygiumque nenuis matris Cybeles, 
M^^cns coelo Juppiter alto . 
Vicinapetit. non capitumquam . 
Magnos motus bumiUs tedi 
Plebeiadomus. 

Circa regna tonat* ( • * 

Volat ambiguis 
JMobilis alis hora. nec ulli 
•Praftat velox Fprtuna fidem, ^ ' 
(^claravidetnd^^mundi) • 
Nttidumque diem no&e relida^ 
I.uget moeftos triftis reditusv 
Ipfoque magis flebile Avefno 
$edis patri^ videt hofpitium, 
Pallas AGtxx venerandagentiy 
Quod tuus ccclum fuperofque Thefeus 
Spe&aty & fiigit Stygias paludes» 
l[^afta nil debes patruo rapaci: 
.Cooftatinferno numerus tyranno. 1130 115S 1140 114S ii^o Quas nem. GclUas, qiilliocpliiixibeomte- 
}um Gmcero ptsiufrsfit icicmceaindit 
]ib. u cap. 11. Gnunfttu. 

XI31. HumuW} In vallibas emm 
CoUigvnmtaqu2« FarMbim. 

II $3. Tremmt} Ipiaeoimalcimdo 
^uronacfumma: Qiacarom, Acrocer 
raunia , idam , injcaum PeUoq Oflk, 
Gigances. Idem, 

1140. Circ4re^nfn4t''} Epi(L 19. 
Volc tibi t^ lecerefirredi^mm Mdce- 
ftatitf vera in ipf» ecuteeeioaai -' Jpfk 
tnim attitu^ attenat fumma. Hec v- 
4utt dfcerft^ttttft^ bitk€t{Hmma,Qioa» 1144. ^mclaral Theieo ab infe* 
ris teveilb UiQtiofnt contigit icdimi^i 
& neTdo «n inferoafedenchiliittpa^| 
tii« hofpiciam. FsrmaHus* 

1145. PaUrnl VidefupiiveiCioSt 
&Heicul.Far.ver£^ii. Ji^m* 

MfO* Tmte Thefem'^ Acbeqsuwm 
rex, quzfubmopndidio» Idemm 

iifi. Ci£U] OPaUasvok&c. 
(iipciveril 1144. Patrmtyraiimeil filn* 
coni. Jduiu 

II 5 3 . Cenfiat infem^» &e. 3 I>oco 
Thefei indeieverfic«j8tuUi Hippoljr* 
tu». UtHk . 

II 58. Ctr* H I P B O l. Y T u ^# Aft.V. »8i 
^a? vo^abaltisfflebilisteftisfonat? * 
Stridoque vecor* Phqjdra quid ferjrp parat? K 5 f 

ACTUS Q^a.INTUS- 

T ri E S E U S. P H. A I> R A. 

Phadra ff^olyti inmcentiam, fuai cdhmnias revelat : iffaquejua (i 
. manu oecuHP , fatermnJmeluBu fittojujlaferfilvit , nsmercie 
negat, 

Thef /^uis te dolore percitam iiiftigat furor? 
V^Quid enfis ifte ? quid ve vociferatio, 
Planftufque fupra corpus invifumVolunt? 
P/W. Me,Tne, profundi fseve dominator freti, 
Invade, & inme monftra ca?ruleimaris il^o 

Emitte ; quidquid intimo Tethys finu 
Extrema geftat, quidquid Oceanus vagis 
Complexus undis ul.timo fluftu tegit. 
O dire Thefeu femper, 6 numquam ad tuos 
Tuto reverfe ! gnaru^ & genitornece 11^5 

Reditus tuos lii^re. pervertjs domum, 
Amore femper conjugum aut odio nocens, 
Hippolyte, tales intuor vultus tuos? 
Talefque feci? membra quisfxvus Sinis, 
Aut quis Procruftes fparfit? aut quis Creflius l X15S. Orpus"] Artiu pafnm coUe- 
^os Hippolyti, quem modQoderju. 
Veittuhimvia, ftmabim, 

ii€o. Jlf0n/?r4]Qu2raodoinHip- 
polytum miHfti jamquejuftiusinme* 
Idcm» 

12^5. CnatU4'} Filiusnunc: pacer 
^geus olim , qui ix ediciflima mrre 
pavis tXLX veU nlgra proipiciensacce 
peritfle inde cqn)iciens , quia ii) man- 
dacis dederac ut vi^tor aucincolumis 
albistediies velis , fe ia maredejecit. 
Jdem» 

ii6y. Anmi'} Mei, criminacioni 
me« nirais ^reduie. Idtm* Qdi» »«- 
$9ni, ] Antiopes. fup. Vt ^^5* /^«9*« H70 

Dar- 

12^ r^/r/] Lacetos , fcedatos 
Idem* 

116$, Feci^'] Fairoinlupulandote. 
Idem, Sinut] LacroCorimhias,qui 
pinubus incotcis ailigacos iionuncsdir- 
cerpebac vide qu^ ad v. i^$, Hercul. 
Fur.. dc inf. v. 1 2 J 8. Idem* lungi fo- 
lenc , Sinis & ProcnUlesScMino- 
taums. Qvidius in £pi(l. Phyilt- 
dis : Cumfueritle£iue Scinn, tprvufqu» 
Proerufie* Et Sinit , & tanri miBaaut 
firmaviri. dehislat(onibas;videPla« 
carch. in Tbefeo, & Notasin Ciaudia- 
niun. Delrim* 

iiyo. Pre^ruBes ] Thyeft. v. 1047, 

JptfnuHbim, Cre/im] MiiK>uurus.,rup^ 

S 5 vcr£64$. Da^dalea vafto ctauftri iMgitQ repknS) 

Tatii-us biformis) ore cornigero ferox^ 

Divulfit ? heu me ! quotuus fugit decor^ 

Oculi<|ue) noftrum Giuii ex^nimis-jades?'' 

Ades parumper» y^rb^^ue exaudi cne^* - ^^7$ 

Nil turpe loquimur. hac manu poenas tibi. 

Solvara, & nefando peJ^oriferruminrefamy 

Animaque Pha^dram pariter ac fceiere exuam; 

Et te per undas^ perque Tartareos lacus, 

Per Styga, per amnes igpeos amens fequarp ii8o 

Placemus umbras. capitis exuvias cape» 

Lacerasque frontis accipe abfciilam comam. 

Non licuit animos juhgere. at certe licet 

Junxiffe fata. morere, fi caftaes^ viro; 

Si incefta^ amori. 'conjugts thalamos p^tam 1185 

Tanto impiatos facinore ? hoc deerat nefas» 

Ut vindicato fanda fruereris toro? 

O mors amoris una fedamen mali; 

O mors pudoris maximum Ixii decus: 

Confiigimus ad te« pande placatos (lous/ 1 1 90 

AuditeAthena?. tuque funefta pater « 

Pejor noverca* falfa memoravi; & nefas» 

Quod ipfa demens peftore infano hauferam» fecC^. ^oi ImmaQa camcfefteba- 

plt» FArruAim» 

' 1271. n^M'} Lab^rintlittm i 

t>sedalofa6h]ni. tbtd. Idm* 

1x74. Ko/him'} <^a«4i^«rgMn« 
nifidensiCiifpidebain. Idem. 

itjS. N9iturp€-\ Vcnup«r. Idem» 

I lyS. Pbddram ] Al. mmet» Id. 

1186. j<MRif/]Phlegethoma,Thyeft. 
f>ei£75. Idem. 

1 1 8 1 . Cspitis txwviM\ Criaes,-moris 
cnim fuic in funeribus amicoiaim te* 
^ti Iu£h]iti,iiec non funeta honorare. 
defundotum^ue faciem tegere cbma 
i&fcida & avui(a.infc[uallorenirc.ipo- Men- 

1184. JAr«p»,3 Sinonilupiatafir 
AiCEiniiiiif mKn Hippolyiamcgift» 
morere, uc tifeiatK£iclas{.fi nen cafla 
fed incefta folffi , movece , uc feqoaiis 
amacomn. Idm' 

XI 87. VtviTidicMf'} Vrillzfirfbe* 
rrris Thefeo ini(]oz ctue«rimi<iacioms 
▼indice. Idem. QdomodoenimPke- 
draianda ? ali(]uidlatece Wdeo, qood 
qnid iic noo Tfdeo : nifi fim&M pec 
dvtip^n»' Detrim* 

1151. Pejerneveres,'} Nimisiad* 
lis & credule ^uecekenovercali Bm 
nshiitf, 

Z155. Ss^.^fi^ Qood ipfaeoii» lUtanaoicaiuperflaol^ocQCiiacu. M I cepenun. ^4em* Aa, V. x8} H I p p o.t Y T u s. 

Mentitafinxi. vanapaniftipater; 
Ju venifque caftus ctihitfie inceftac jlctit, 
Puclicus>infonSj veQipj^]zmtnorc$.t\ios, '.'• 
Mucrone peftus impium jufto patet, . 
Cri\or.qae fanftafolvit inferiajs viro, 
Quid f^cere raptodebeafioatoparens, 
Difce ^xnoverca; cpndere Achcrantts^plajgi^ 1195 IZOO 

The- ][i94. FatfApwtiHipMiril Florent. 
Ut Delriani : vatiA puni^i. Suffidt 
pauUo ante didtum : falfs memwtkvi. 
Oronovius. 

119%' Incefta'} Meiinceftx* Fam* 

Zi^f . Pudicus , infons. ] Poteft fic- 

ti i ttt pluribus titulis innocentiam 

Hippolyti teflatioTemietldi pet Phx. 

dram po€ta vbluerit. Nec mnunt quid- 

^aam Coidices. Potutflet alioqui : ca- 

fius critmna inccfta jacef > Sintit pudi- 

fUJi £t ITorte ita fcripfit. Oronovius. 

Rtcipe ] Redpe 6 Hippolyce juftaih 

^ caftitatiscuz&mam, Tarnabius. 

11^7. Muerone pedus } Lipiiusno- 

tat poile videri illi fimile : Efuriente 

leone ex ore ejsfculpere praddm , & qu2 

talidA ftdiiivereriut (ne ,yoIebacdi- 

Cere ) venusGtJuiitpete» Amicusejus 

appetic, quod ille omittit, toucrone pro 

fnuerpni , mbreveterum ,Latinum ca- 

fum , utloquitac« pro dandicafupo- 

Jientium. Grutero quoque 'njuSiotd- 

tet praeponderat ilU juflopete : indica- 

te ciiim Phzdtam , przbece fe pedus, 

nec refugereferrum: qui propius jitten- 

4eric, facile ipfi adfenfurum : utique fi 

fingar cotum verfum circumami^um 

parenthefi. £cce & ultimus omnium 

ad verf. 1195. Meri difie ex me ; qUo 

di<^o gladio incumbit. Immo 6 boni, 

cum yerfu i i^x. expedic telum , cum 

^lcimo yert)p elus yecfus Jam fepei:- cttdetat. Ap9ge iUam parenthefedf 
amidum : non przbec cancum pedus, 
aut non Fefiigic ferram, fed ipfa pedori 
fernim immergic Itaque ait , pe&ut 
patet mucrwe^ nempefd{Ium flc redu- 
fum. Nec excufandum quidquamia 
T^mucronei quodfuxnacurxefi, 6c 
initrumenci cafuponicur. Qiioqueres 
fit prxfentiot, Flor./d/wV. Vir magnus 
conjeccrat : Mucrone pe(ius impium 
Juiiopatens , Cruefe , faaHofolvat infe-^^ 
riof vire, Gconov. Ita naftr.T mem* 
branz. &przponderatiIIi,yMi?9/>^«, 
quod fubftituerunt alii. Quid enim 
hortetur Thefeum adcfedes, cum afie^ 
veret confuecudine homicidam ? Imo 
indicat Phzdra, przbere le pediiis, nec 
refugere ferrum. Qui propiusattende- 
rit« mecum fadle fentiet : ucique fi fin* 
gat totum verfum drcumciii^tum pa- 
renchefi. Gruterus, lufio patet t^l^tOi- 
bc, patet* 1. apertum eih fic in Oedipo» 
verf 103^. ^utrumne pe^ori infigam 
meo Telum ? an patenti conditum jw 
^ulo imprimam ? Commciinus. 

11^8. Inferiat] Vid.Theb. v. 171. 
Farn^^iw» 

1199* ^luidfaeere^l MoridifcceK 
me, que didoyglddio incumbit. Idem. 

1100. Difie ex noverca : '^ Florcnt^ 
a noverea. Non cancum dixic Virgilius; 
Virtutem ex me difiepuer : fed eciam; 
^rin^n^ ab un» Ififie emnes» Gronov. %3.0h Avtr* at4 L. Ann^i %eih%cm :ki T n % $ z V s. Chorvs. 

» ' * '" " * 

^he^T^allidi faaces Avetni ) vofqiteTasnarei i*pc* 

Undainiferis grataLethes^vofque toi^pentes lacus» 
Impium raptte9at<{aenierrani premiteperpetuis malis. 
Tivcrt' ^^ Nunc adefte Gerapond: itionftra , -nunc vaftum morc» 
Ultimo quodcunq^Proteus acquoru abfcodit {inu, 1 205 
Meque ovantem fcelere tanto rapite in altos gurgites. 
Tuque fempef , genitor, iras facilis affenfor mea?, 
Morce facili dignus baudrum»qui nova natum nece 

Sc- tioi. Avernit'] PalUdom ab dl«. 
€ta vocat. Nam lacus efl Campaoiz 
proptet tetium odorem credinim li- 
meninfcrQtum. di^bimtraditliiaet. 
lib.^. quia fit contraniu volaciibus. 
quocl & Uadus in Lycophron. probat; 
nam Qczcis ««^>(^. przter cycnos 
nullz in eo audeiit lavari , quod omnes 
cmoriaatoCtveUanmmdipervoIantes: 
rant^ efl graveolentia , ao^re Arifto- 
cele dc aomirand. audition. mmi. 89. 
Virgilio , Strabone lib. 6, & aliis. Pli- 
nius (imilem e(Ie(ctibit in Eptro : (cd 
nofter bic nobilioc,Ba}is contigous in. 
tca Lucrinum finum. quondam Styg^ 
vocatum tedie colligicur ei Silio L 1 1. 
lUit •UmffuludiHum Stygdt mmim 
f/trfi , SfaffiM inttr eeUbrtm mtnc mi- 
tis menfirAt Avernifm. plura pete ab 
£nftachio « in Odytr «'. locumilluni 
%9$»fdlfi eif A'x^m^ Delrim. 
Tdnareijpecm^'] HercuL Fur. verf 58^. 
f4unabim. ApoUonii Schol. lib. i . ez 
Pherecyde cr r? ^'. fcribit Elacum 
Icari Hlium duxlfie Ecimedam Dama- 
(Ilei Hiiam » & ex ea genuifle Tzna- 
rum. i quo dicacur Txnanis,urbs,pro- 
inontorium dc palus : fed poflea addic 
tethet^f promonroriujn Laconiz i 
Tznaro Neptuni Hlio nuncupatum. 
Valer. Argon. lib. i. Tznaramvocat 
pmber patentem , fciltcec umbris de- 
fcendehcibas. (icum, ceceraque eo fpe- 
dancia fuiius leliquis deicdbit Papi- nius lib. t, Thcbaid. £c ddcrilunic 
eciam elegantec iSenccain Uccc hx» 
iycrC66i. Delrim. 

luou MfirttgrntM'] Qozzram- 
narumobiivionis anem doccc Herc 
Fur. ver£^75. FM^nMbim*. Letbes,} 
Lcthefluvius in&rorom, cujus pooii 
imibris pcztcritacum cecum ofaliTio- 
neminducere putabatur. idcomiftds 
gcata. Lfk ic Lethcs fcu Lcthc fluvius 
Hilpaniz Stcaboni ac aliis , i (fnbot 
cciam Limius ic Limaea vidcnirdici: 
SaOuftius, & Meb.& Pliniusjlv» 
Obliwnii vocant.Epitoma Livu»OAi[>- 
vitnem. de eo Silius lib. z. — Imentet 
velvit ^renm lnfem4 pefHtit rrfertnt 
ebliviit Letbef. Peliius. Terfentes] 
Cocycus. HetcFur. v.^5. & Scyx. 
IbicLverf.7ii. fsmMt*. 

j3,o^ Nunc sdefe ] luftius in mc 
quamnupcrinHippoIycum. Idem. 

11Q5. Preteml Oceani & Techyos 
filius , phocarum pa/loc & cuflos. li. 

jioj. Ovantem} Modo Utaateni. 
Idem,. 

1107. Irafitilit} Exaudicndovota. 
Idem. 

f 109. 'Mefte dignumfiteinm du/m,'] 
Niniis hoc leve : pluris fibi licem The- 
feuszllimat. Scribc igttuccum £tm> 
fco : Merte ficiti dignm hMdfnm, 
Quld voluntaucem fibi , qui Seffegtm 
fiarji peraffret , incerpreuncnc, ftpara- 
tom, iblam i Quafi non &i difceipram 

eciii- H I P P :P C Y: T H /5/ AR. V. l8$ 

Segregetn fparii 'per agrQ$: quiqderdjuiiiiJ&Uttni neSsi§ 
Bxic^quor vindex f^^ffirus^incidiin vefum£cc:;lus. i2i^dt 
Sidera & Manes, ic unda.s fcelece coiappleVi meo. > 
Ampliusfopsnujilareftatyregnanaenojrunttria, . 
In hoc redim^ ^ patu^t ad ccelum. vta> ' • . 
Bina ut viderem tunera^ & geminMDneceiD^ 
^jO^i^bs & orbusiiiinebres una face : : i 
Ut concremarem prolis ac thal^niiiCQgos^ > 
Donator atrar lucis, Atcide> tunm . . .' : 
Diti remitte muijits, ereptos mifai: :. *; 
Reftitue Manes* imp^ipanruftra tnvpca 
Mkfiem relidam. crudus» & leti ^ctijfex^ 
Exitiamachinat5i^infQUtft>.ej9fera,;.\ : i ;•; 
Nunctibimetipfe^ftajfapplkiairrogaii- - >'!/'*, 
Pinus coadto veiiticje ai;tingeDS. bmuHii; ^ . 1 ^ 

volltt Ad pro /» ftri bawri} MUc u^ \ nwii] Nam filius abfens^cri$yQCi$« 
in folo fali moonro « aungapropriis 
oquj^^riic. Farnahius, 

120^. ^#^rege»i] S«paracum, fo- 
ldBk^?Idem, Hac vQceSeiiecaPfail»- 
iaphti&atioirjicemArcohittSf Ptaden- 
niiS,4|idoiljittai«lii. Dwkimm . ■ 

/«»j: tadignamrCaiwrutefle, qorpto. 
egregio habeam , \<)iM4ii« fiiiicotihi . 
ili11Ciiqi»;><«ei'«^\/vrin^^ viMen} cnm 
illAltkki^ %rrno;i <bb^^, biill flufeta- 
mus omnem icem loci hujus elegan- 
^tiKU : Hofn' catKeA U >fKcfiMV dum fal- 
fum ntf»* M^fiqkn, ^miac fexmrMt i«<' 
cidi-fp^rifmfiiit^ ^GSliQ^VA Nefsf, ] 
Omnes.Keklibct • pc«cei^.3Meg|anci.>. 
mmmSeeitu* > ^f ^ . 

1111« :^def4 & M4m$^ & wttdM ^. 
Rcopr^c temeciiiuenivraejuu pa^ecile 
jecic ie inmarp; iiupf^viQcf. ii6i^ ad- 
infcfcot deTcendicomes Piicichoiailalj. 
ctci t iam<]ue senam p6ll«ii.n<fiulc filii* 
innQc«nciscaKle. FamMirt ■ 
i Mti^f In hec redfmus ? pattut ad 
tffimm'^ Delrioplac9CVene.r4^Hec- 
pibf levtio, intmim% fitam«n inido dimi^.i.fiU^iit^ncalHmififu Nc^aikOt 
bis. De ira lib. 2* 1^'. AUusneninhoe, 
ut te effenderet , fecit. Ad Mardani 
cap. 16» ^ms in hoc mihivideturinte* 
tim vitiareferfundf u9jfe ^ t i t Sfut' *8iitkar 
tfugtneriffffint, Cronovius. 
. ijtas4.:^te] ^M'-Sti uzoiit;? Fofm 
. . -X33 .f . Cfelehyf^^ 68 con}iig»pciA 
vacus. Idem, • --• "• v 

• n,ii,'iy4nat0r'] Hercnr.Fac^f. 
fupcivet^^. Idefm, Atfa'J\'9ati€t 
flzdcioiierA Idem. . jiltridt^^iSH^i 
derac HeECuIx petemi Theihim<e4ti* 
cendum Pluto, uc narrac Thefeus.Hc«4 
cuLFiir. a^tTf. deqnointelligeiiduni 
quod Ariilidesfcci^fic^ Ocac. in^MU 
necvami MlncrvsaHxillo qoeiidam'flli( 
Herciileetiiiferiiredudam. De/KlMrl 
llatw]Ttifti6r entni mihi fapdrcihrU 
ca quam itiors dc infeci. • F«*<««Mia» rn ' 
iiio.i Cfifiitfi} Hac adfii Idenii 
jtic.. ExitU } Qu» filio ialnA^ 
maciunacas cs. Vti ^ qo» cyttmnii 
lacton3]ufqBC infiixifli uc in iiaquen- 
cibos.' 8e videqu«ad vecf.i2^tict^ 
Fur. Idem* 
11»}« finut y Supci verf. 1 1^4. Ji. 

xaij.ilfif* ^%6 •'/•Ui A^Njei" &E>Kfc>e 

Cx3^ixtxd&Mtt6nAuin^tfMtt%i trabes^ 
Mittarve prxceps faxa per Sci totiia* 
GravioravidiyXfuaspaticluros jabet ' 
Phlegethoii*.nDcences igneo ctngens vddo» 
Qiiar pcena maneat memet & fedeff^ fciow 
Umbras nbcentet ceditb; & cervicibus * 
]^is.his repofitumdegravetfeflas manuft 
Saxum» feni per^nis^yfiolio labor. t 
Me ludat amnis ora vicina allaehs. - ' 
Vultur relicto tranfVolet Titt^ feriisi • 
Meumque pcenx femper kccrcfca^ jecun 
£t ta mei requiefce^Pirithoi patef > • 
Haec incitatis membrii tui^imbus ferdf > 
Nufquamrefiftensorberevokt!0^r«ta4 ' 
Dehifce tellus v'r<^cipe me dirum chaos, • 
Rempe : hsc ad umbras juftior nobis via eft* 
Goatam iequon n^ metuO) qui Maiie»fegis| 
Ctftivchimus. recipemeaeternadbijio 1115 Y2|a 1^5 Nott .. Xxx^* Mttt4r^fr4€ffi'} Florent. 
Miit^ve. £j(lciiimaliuflgBOittpoeiut« 
^MOi ^iodpcaDCcdei» dcSffm vetfixs. 
GfMmtf* . AirMU: ] Suft v^soio. 
FdTJuviiu» 

,yS%zji. Gr4v^f4} Ettamtnlns^a. 
vioiafapud ioiao^ Ticii ii^^f^lida^iutf 
menit, Ac qtiz me auocru. ./toi. 

;: zi^p*. Smkfttrtnmt vriBtliiltAtrt \ 
Mdiut ^\iox,fenifirtmm.nMliklah$f, 
ptm&xnm guom iuiie<i»liiilriy0titar 
fQXlH&. CromviHi* j Sfuk^ SiTyphifill 
^li*. hic ^4- inlexps luiCpf^^ «k^ 
roiviml> 4it'iaziim ingent «iffummi 
monds vcitttccraitolvai;* quod.oe|acnce 
dilabiait. AuffetitMtaMrgiireditmfitm 
Sifypbtfaxum, Fainabius. ; ' 
'..ixft, Jmnit] Etidaihds « lin&malii 
fluvtus, in quo Xamalns. Hectul. Puc. 
VCtf.751. Idem. 
... 1 1>|. Tityfermt j Qju « ci|m La- toflSB flupnnii i nStn^ curiaf emt , 
linii tills canfixQsiul inforos (k 
eft« ubi hunMpb<ik>vemiug^ei^or^ 
ici^us, fecutimasortaIe«atpait<cttm 
Ijmaailpcenastcnalcvns, vutcotide-. 
paiceociatik pndfe«t*( /i^ii». 

tVi^.rMgiyUfflmfimMit^tem 
chaii JKifidiol]p*et , id eft « Isdoik 

\i^-H»i^cita^] Vt Izioaic» 
yiiL.Herc.^FoR:iV/749.' /<^a». -. 

i&l7'^ NmfMmr^Sien»} Fkxcnt^- 
tiuftfittftktejaimt^ Gtonovias. 

1158. CBms»'\ Hcrc.FUr.vcrUo^ 
& ThftiC veri^^. F)ifiMMii>. • 

. 12)^ j Ha^^dd ^umkrm Jufhtr mUf 
viMe/t*'}i(^m <fitt Hlfipolyr». in» 
(]diiim.''Ithm6, qbam cum eoprofedus- 
fiini imiles atHkds prod. Gf^mtwu», 
Quam qnariilppolyto. F»nshimt» 

lifi. QdR^venirmts^l NonaroKm 
rapcuti piofti{4Ham cum Pititfaoo. 
Idtwt, 

ti^Ken H I P P-O I- Y Tf.tt 5> ^AftV. »87 

Nonexiti^riJiJ9i^.iVminoven(!j^^ rr. r ■»( ? 

u^fiirog^r^mC^WfeqUiiJrtppottiffo^ u ?. • 

Cbar. Thefedtt qj^jeisdift cempi<9;a(eerrtum alanet^ r^nn 
Nuncju(lagna]jg^fQlyei&ahfcQRiie.<Ki«3. > ia4$ 
Difperfafce(kjl»e®^aUni(>tfle&^Q. ;.. ../. .: 1 i 
Tbf/ Huc, huc reJiquU? vebitrijQiWfi«QCpoitisi : .;: jx: i 
£)(^t)clufqueit&$rj^ ^temere Qongeft.o$.4ate. •'■K\ ■^iiiKii i 
Hippolytus hice(i^criinepagDoii;.omeuni« • li • f 
Egoteperemi- Be<ii9Pceo9l0j)liimfemel : ; :\u^jSi 
Solufve fierem, f;|$inns aufijr^s^pftrelis^ - . : .. j . 1 1 1 
Patremad^9i$ili^j:*. >KJ9iMoereen.pftrrJb66»0£« : 
^ijriftefra%,firbU^$la,n|ii$maiijmL:^ . :\ -Ji 
C0mpti£(^ere artus,quodque de gnato eft fuper^ 
Miferande moefto pedore incumbcns foye- ' ^ 5 5 
J3iis|e<5la gcfii W^^ cdrporis ' ' 

Inordiiiem difpone^ic erranterloco 
K^ftitutpaftes. (orris heic dextrq^ lociisi f 
Heic Ixva frenis dodadtoderandt9<manus> 
Poqfenda. l^vilafeVisSdnofcohOtjiil 
Quamma^a:lafi|hffiml« pars adhtic^aaftris.abeftj 
pUratfc t reptd* Tofe^^ 
Flftufque largo3;ijuli^e arentes gen«^i:i ' ttj >\'t :^M ■ i !i '1 i.iii'» 
♦.'vvi .:» ff-ftT !..i242.. Abii MfVMrMs.^y tnupcrciim 
Ha:^«* Idem* 

. ,ii4)^..tya2«'tf,i 'Qijodfeci ihtcr-! 
tlo y,Qco coi>tra fiUuni.'rup. jjfio. (juam 
Cacilcs exaucilrcnc ? zi«m. • , 
rr.ii^;^' ^'*^^1 Bxcquias cjebitas. Jd* 
, , I Z48. Pdt^ufiMgt] Xifiq^ e«ij3(i.fbr- 
(qAoababeac, /^«m. . ■ 
^ ii^jl« JFaciuus agftoji» meum.') Flor. 
triiptft 4gnof(M nuum*. Pcrlnde eilt: o- 
fteQdiiMaruAlisIib. i.epig.^^. 0«m- 
gnwnfactniu crimen^uc, d^orum* Sed 
pofleEiushic^auddubje igradus, qui;| 
pro^ime iequicur alceruio* jGronoviut, 

Meunijcrimen* j . 

.4x51. FMrem'^ Neptquum i ^uo 
coropteda i£{hra« cum ex •^g.eo non 
•concipecec. , Theieum fcpccic, Plu- t,i »,•'>■}( '12.53. ^4i^iiilyEtace &.^iwm^^ 
Idam* ■ ■ •' . • , . -. 

1.154. ^fifipfr'] Supere(i^.rfi(b^ 
yina^ri^fhit, . laein, . ..:'*;•> 

i%st, ffrtubtudexfraiocwiM0k 
idvafrenk) iijai rariores Ac, (kd Sc 
emendaticujes; « lu £truf/:us 6c. Vol^? 
noruip opnmiu» f^uo folo uumuc, It^ 
que P^U, aa unum omnes .cuih iu^ 
fortit hic humerilocus , Hi^ itfMTM* nj^ 
bil nos exoranc.*^ Gf««t0i;Ni/, 

xi^i. ^uam m4^^ Mulci enirp 
arms , rauicz corporis particulct ab« 
func, qua; £ pciflhac invencx fuerinc» 
cum lacrymi»mihi componend^e func, 
fic infri v. li&^t ftfee^rendus, fac- 

• . ... . . ', • Dum membcagnfto ^oimv an^tm^^fy^y 
Corpufque fingit^hoc tJiiideAfslrma carekis, 
Et turpe muito vultKM abfu(»tuaiuildii|u^? ^ 
Qw pars tut fit liub^ay fed pir^ eft tai^- = 
Heic heic repone itndti &k>y at y ^iaiiyloco^ 
Ha?cneiliafaciesi{gA<e^idefeomie{is; ^ * 
Inimicafledens4uiiiipa? iiucceciditJecoi) 
O dira fata I numf niuti 6 fxvus favbi^ 1- 
Sic^ parentem gnattt»ex voto redft^ - 
£n ha?c fuprema doMigetiitoris «apd^ i ''^ 
Ssepe effereiidasb interi|mh«ctgiiesfmtit;"' 
Patefacite acerbacsde ftineftam <k>mum^ xz6j 1170 Mopfb* ^ ii^f . /iii^ir. ] Compoiiit. £cho€ 
TefeeftmoRuomcoinpooere. F^nr. 
A«c fMdmm efi fifnuk esnm, } .f (qiraKk 
htc^nidefifirmsesreHt., per ii^ceiro- 
gationem. Deindttb?eatt]klrins,fium 
meliiis anciqui ocM.' 4ihMftf0tt Ju- 
keaac /Grutems, qoicodicesiftosvix 
n/tare credi<iic • qmim' dmiies Tuds 
con;urafle in illud Mmkifmit ▼ideiet, 
xcfpondec: mcaopinionepejus. Vec 
bomianevidenirlioc degancias: ra- 
mcn ^huftum 8c Vo^anlis prine^s 
^^di<yyi. Poffis & argptari , Mmbefim 
propric , qupdreniim fle paiillac^ii.dr- 
ciunrofimieft: mapddVit^idmid^' I : • j . I £i>- ey audrta raali{inis « ot )oqDitiir la^ 
TS^fiSfijUifi^i, FMr*!"? JNcnrcr- 
VJeanXKf it«viea: 'IFMMiku. 
■ liju .Sk ^^p^rentem} Tavloc* 
delac^; ^'crudelictf lattfkiil? 
idim*. i:. ^ ; : '^ • . 
^ *j^ 3 . EnJntefiifrem^ vefA ] Upfia* 
nus ^ 'Mpgiint. 4«m. ' pbftrepunt rur- 
Iftts Fiil; in. cjBowm gcadam Cxaaefa 
non Ulii^ tajmnn m^eftadstdbQcrr 
cefti linicoPnam , uc dixi, Mogunri. 
inuaiillinidbifiaf^ttz-atdidlc. /Ifift 
Flor. quoqoe & Voflianos. Ecmonao 
nonconfereb^nmc vets ( nemo cnim 
cammaleontfnacacondp^ec, nciqoe r4 : non quod ono Sc vioienco impera 
abhttim abftradumque cft ;, i^hoc , 
qoicquid eft , fing^tor . ifrctiura. Cren^ 
^ee qniiem j Membntin. Fitfn'4h'ks» 
- t i^8i fjDft fu6\ 7 -Dceft en!m pars, 
^spfopridmlc^camiti^ear'. Tilem. 
' iiff^. TfjiciUafaeieit,&c.1 Facie* 
fidei-ibus (2niil!s , tribulraf Heitntnis, 
tkthucloco Hippolyto , apiid Apollo- 
nium PoIIiid , de qao dfcitar ^^A^ 

* 1170. Inimiea ] Etiiun riovercx. 
farnahius. 

Xt-fi, l^uminum! Ofitvui furor J } 
longe nielius Flot. OMrdfaui numi- 
num eftvusfaverl Intellig^crcByota t^^menferi 6t ombefaftM^niii feU- pacer^o)redi«M.£zpBcanc:Hzcfi]>' iieri tlio foluftd exi^equianim hifla ' f^ 
porins,' En quali dono complcvitmiM 
yocum fiiprerhum N^ttmos , dr ikpd- 
iit efltfrendus mihi fimjs. Immo tam 
his veibis Tltefetis aHqoid orBatos lliii 
imponit dilaceraco cadsiyeri , otfoie- 
banc cat^ 8c pretioCi mnnecacdnjfdete 
in rD^^amicorUm.. Scarins L tf. Tblgbi 
de L^rgo in ^ere ArcHemori : etfh 
Ifdighi^dt^ Ddi^ndtiUreie.fiuBjui 
iffepdrinigejidmins feni , Si ddmtm 
nUfidum fteoreiefiiturdre deierem, Skie* 
toniqs luiio cap. 84.^ Gtene^ut. 

iiH /ftfW^it^/} Hxc dremehfaift 
comburanmr , ^e merefipeNendidfuA 
vitifit* Tfasreft. ^45. FdnMtu. HiPPOLYTus. Aa.Y. 
Mopfbpia claris tota lainentis ronet. 
Vos ap[tarate r^ii ftainmain rogi; 
At vos peragros corpons partes vagas 
Anquirite. iftam terra derolTam premat, 
Graviftjue tellus impio captti incubcc. 189 XI80 iiT(. Miffifit) Aih«iL%>[im- 
fuiio. UlM. 

1x79. Aiifurilt. ] VlllgA«Wri«. 
Sufpicoi eipu Ifum i fciolti vocabu tum 
TCtu^ probuEu I Idudaiom , tm^riti; 
quod ligniRcic diljguun , Sc omniljus 
Cicufliiquzrere. elt tjuideaiutpluii- 
mumjudicialeverbumLirio ,£cccce. 
tis hllioncii , oratodhui , legiditori. 
btii, ftd tainen adaliaciiamuniaiuc 
Lucietiui, SallufHtu, Cicno. Vide Ci 
6nii Cotle&iwi Lucmiana. Dtlnm. 
Hitml-Vhxdtaia. TmfUm. Ttnm 
diJiffimfTtimu,'] M-miuicDlim hu- 
tusmorisBriunmcusialuvcu.Sacto. 
£t tbiaflu propceiea non lipidibui.li- 
cnis . au[ ccrpiiihui, quoiicpercuni fn dem tet pulvciein Hi^Ivuit , teH* 
EuHuhio ; Roniani vctd, V.inoueai»- 
aote^kveinieitf glehjm. VidtMu- 
tenim 1, 10. vai. Itti. c.i). Lanihiaum 
ad Hocacii l.'t. Od. iS. UuL Cuicciji^ 
diiwm.[ib.t-Ki-deFu»til). Dilrim- 
liSa. Grtvif^Ht] Cui nule vole. 
baut, leiiam giavem Sc lumulum one- 
toliainptecabantuiveiciei.^judaninu, 
quam fepujchto uiu mm coTpocecoi^ 
di ctedcbaoi, dcpicHa id bMEorum It- 
des urde lut xgie devolim , aiqua 
zgicuhcociuoi(D»dl*pukb»i:oni- 
meaiei iu folcmnibui fiuieiis . uicoo- 
iii , cuibeoevolcliaui liiiiiim^fim 
fmdtniimmfnulimlir, U-mm »> 
^tinnuaciffim , at mtliiufjlktm- 
bMnt. Fataabiiu, L. AN- i$o L. ANN^I SENEC^ ' OE P I P U S. 

DRAMATIS PERSONiE. 

Ob D I P U S. J O C A 8 f Jt. C R E O H. C H O R U S T if E- 
BANORVM. TlREStAS. MaKTO. SeMEX. 

Phorbas. Num CI us. ARGUUENTUM. GrdpmU Thtbit dhdfefiltme miititnt Delpbes Creem eempdtMtm AfeUU 
refenexfUmddmLmineeeminterfe&eritexUie. ^eumigmrmettir > Tir^m 
fiuihik extiffieis nggreffiu , per Neeremantiam Laii umkraeveestMimeUifft 
iffim ejpefegem Oedifmm, Hegttfrimm» iUe tfidfefes dijfdreMS , mrnmfi ^ f^edifm» ] BMdo Oedipiim 
• V^tragQediam cooipofiiiile apud 
Gnetos.£id]yluii],SopbocIeii^Eatip?o 
dem, Lycoplu:oiiem,PhilocIem Ache- 
nienibn» Xenodem (qoica&balay 
tefte iEliano,vicic£uripidem) dc Dio- 
genem Cymcam : Soidas vero ilkm 
piogeniOenomaoafcribit. Alconius 
ttadic InUDm Caeianm Latinam qaan^ 
dam ttagoediam Oedipi nomine in. 
fcripfifle. Acfaensnu lib.tf. Eabulum 
eSe OtSiTtvh cicac, quascomoediaftilc* 
Fono hac fabula multa noftcr ex Sd- 
phodis Oedipo cyranno accepk , non- 
nulia eciam fociaffis exSilanionisIo* 
cafta. etenim in ea cragoedia locaAx 
mors» quemadmodum & in hac , re- 
praeiencabacur. ceflc Plucarcho. Delu 
Tragoedi^ ptzclara. minot quam in- 
vencoris camen. Notencfhidiofi, fo- 
lam hanc incet Romanas izSeAm- 
trKtyfB^Iuf extare. Qualem confti. 
mcioneni abfolucam Aiidoceles cen- 
ier. Quippe&iubicaminconcrarium 
>^mucacK>nem,quam^m/e^Mflivocanc, 
&agnicionemhabec. Manifefla peri- 
pecia efl , ubifenex Polybum deceflifle 
u';nciat, dc Oodipodsmad Corinthio. lom legnoui invitsK» filo enim ux 
cum veDifiec,& \anL in fTanqnillocoo* 
iHtucosvidennitOcdipas » pfaeccfcx* 
pedacionem , conoaiinm cflidior. 
Qoippeparememiiiumiioa fiiii&Po. 
ly binn, docemr. Vnde codas id ieqof- 
turmucario, & couficpalam. Hinc 
agpirio,parsalcera,dependet. Alo- 
caftamagnofdc MoileiEptfodiaqiue 
addidic, com tam accuiate ig^iem& 
viiceiadefcribit, utefiKrishaafii&ca 
libris videacur, cum ptolixa illa 9sm(ms 
ex Homero ddineario , iu polchra 
funt« ut quamvis habeanr vmakU 
ambiriofiim aliquid« podos iohoclao- 
danda lamen , qnam iniilo lequicenda 
videantui. locafhiapad Grzcamitmol 
faiSiimfuumj^oftiE, &conipei3am 
hominum nunquank leditaia fiigib 
Nam qius matnm imioduccie pofi 
idaaudeat? Hic & pofleaoccutritfi» 
lio , & folari eum aadec Tantom oi 
acUtpina aliquot fiidat compendii. 
Choiusprimusquide peftc efl, idem 
fere efl uuobique. £tiam pulchcr* 
rimus nofler. In ifto tamtn mulia « 
adqusianiisaea^ecquidem* Ifei»m 
/me. L. ANNifil SENECifi OEDIl>US.*Aa.I. lOl 

filiumejf* Laii , ^n«m interfec^rat , & leeaBs , qudm uxetem duxer^it. Efvp' 
fis itoftefra pudere atfu ira eeuiu in exiliuni ukit» & Joea^a fe gUdie con* 
fidit* 

ACTUS PRIMUS. ' 

OfiDlPUS. JoCASTA. 

Oetttftis depeftiUntuefievitia C0tquerttftr* 

am node Titan dubius eicpulfa redit, 
Et nube moeftum fquallida exoritur jubar, 
Lumenque flamma trifte luftifica gerens 
Profpiciet avida pefte folatas domos» 

Stra- 
Verf. z. Pulfadubiutefulfidietil 

Quidnipuriusficgermaniurque : lam 

noSe Titan duhiut exfuija redit f quum 

iic quoque eifivf€et9 ille Etnifcus.Sed, 

inquic vircgregios , ambigo , anpoffic 

<iici duhiut Titan , pro eo , qui non vi- 

denir. Fadac: ac non ambigimusnos 

duHum hac mence did omnejquodjn- 

certam , dubiam & vix nofcendam fui 

fpedem fademque przbec Sic duhii 

meutei, qui jam vix oculis apparent, 

Lucano lib. 3. <^ duhiet eemit vanefce- 

re mentet, Hercule Fucence : Tenuit re^ 

liSta lucit a terge niter , Ftdgertfue du- 

kimfilitaffliaicadit, Sed, aic, aliud 

/m«, aliud ri>4ff. Scimus:fednonpco- 

pcecea (i quid poceil did de lucc , id 

omne difconvenic foli, S»idubimfSk 

nubibus praccencus icaque interpolacu9« 

uc dubium relinquafc inraencibus , an 

hicfoKic VirgUius).i£nei<L incertet 

eacacaliginefeles. Ovidiusi. metam. 

ut glaciex incerte faucia fele, Juvcnalis 

Sat. f . Sidetibm duhiit , aut iUe tempe^ 

tCt quefi Frigidaeircum^untpgrifiT' 

racaBeeta, Ovidius depeftilenciaA- 

ginamvaftance: Principiecetlumjpijpt 

ealigine terrat Texit , & ignaves intlu» 

Jrtttubibmafim, Pergic: Mox«&tcor, 

non pamm inunoene repecicuc vox 

diet j vcnim eodem fenfu rtpecicur 

eux, qux & hic una comparet« Di vec- 

iaracio eft ; nam ucnim bella iic vocis repecitio , an infuavis « ex fenfu eft ju^ 
dicandum. Si veciim patimur, fcriben* 
dum & Cecundo verfii, metjhu a uc 
aeque Tiun dicacuc metfim jukar^ 
quam dubim , quam triSie lumen gc» 
rent, Sic in Hippolyco : turbidamfien^ 
temgerent Etmajiaxmltm, Ille Ti- 
can« inquic, perada nod^e dc e£fulgens, 
icaexorcus & comparams, jampro^ 
fpiciec (nam icaquoque Flor.& VoiT) 
orbatas lue pellifeca domos : &clies 
palam £iciec Acagem « quamproxima 
no^ pa£ fumus. Ftuttra qiioque cei^* 
dunc novem iili pco C\xo Jamcemtt, 
Gtonovius. 

3. Tr»/?tf /»^(/'«'4^«w]Nontan- 
tam DeltianusN. ( hoceft , (i.licetdi« 
cete, mericus, ucuomen e|usvivac, 
G. Fabricius ) edidic , luHifica: fed Sc 
fic opdrai codicum ,- Hc ag^ofcic icrl- 
pcum Bemardinus Marmites in Nocis. 
HectttlcFuccnccMegmdicitur tulii' 
fica manu , Hippolyco vex lu^ifica, £c 
amanc fic cecminaca hz cragoedix. Sic 
curfus in HerculeFurence:y«/vr^/)?M 
mamt,6c menfirieeila terrijici.ln Phoe- 
ni0is Oedipus incefiijicm , exficrabilit. 
In Hippolyco Phxdrz mencem jubcc 
cStcafiificam, In MedcsifacrificafTe' 
cet & nidtficumver. Infra hac fabula, 
tabificacativitia&ctua^ificmaufierAd, 

4. Setatae] Viduacas,defticuusin. 
coUs. F4r»- VideGconovii^-ObCzi.' 

T i J. Stra^ 29t L- Annjbi Senecjb 

Stf agetnque» quam noz kAtj oftendet dies« 
Quilquamne r^no gaudet ? 6 fallax bonum^ 
Quantum malorum tronte quam blanda tegis ! 
Ut alta ventos femper excipiunt juga; 
RupGmque faxis vafta dirimentem freta, 
Quamvis quieti, verberant fludus maris: 
Imperia (ic excelfaFortuna? objacent. 
Quam bene parentis fceptra Polybi fugeram» 
Curis folutus, exuU intrepidus, vagans! 
Cc&Jum deofque teftor, in regniim incidi. 
Infanda timeo ^ ne mea genitor manu 
Perimatur. hoc me Delphicx laurus monentj 
Aliudque nobis majus indicunt fcelus. lO ^S f. StrM^emftft^ Cadayenim eo- 
tDm qui perieninc hac node. FsnuA. 

)t VltslW] Pnfidmtdlfifiimsvn» 
▼id. ycxC X I if . Hfppolyc. Idem, 

zx. Psrentit'] Sicenimpatabat; O- 
facolo itaqueaccepco , fore ut pacris i 
ie necaci thalamos confceiidens foeda. 
ret , Coiincho in exiliora profiig!c,caB- 
teia yid ▼. 24^. ThebaicL Idem, 

14. /are^iiw»] ftjeterfpem&vo- 
tum in rrgnumfaocThebaiiamdeve- 
|]i« Idem. 

16, Delfhics Unrm ] Oracalum 
ApoIIinis Delphid , Laucus aucem 
Apoltini (acra : CUnV iMunu» f/(gaU- 
i^9^vlif ventmifrnfcia Jjmrm^ in 
igae crepicansfanfmm porcendere, ca- 
cica , man4>icacnm credebarar : iHc 
non folitfpuMlfb fubiedacredebantuc 
vera conciliare fomnia , uc & mandn- 
cara c^9goTet^nrt unde ▼atidnaBces 
didi func ^^vnfci^t <]ua bc coro- 
naci przcincbanc vates , Sc drca «em- 
plum DelphtcamLauricopioleCTefce- 
bant. infri verf. ii8. Idem. Duo fiiere 
oracula Delphica , (ine quibus hffc h- 
balanequitimelligi. prius LaHodeli- 
berisfctfdtanci^redditum in hanc fen<- 
fentiam ; Pefiere Laium liheret ei^ue 
fiium ndfiiturum^ a cfuie iffum necari 
fitajinmjfent» Id enim tUi Peiefem imfree^tum^ eh •eeifim d TmefHmm 
pofteriusaccepic Oedipus; bojiifinodi; 
Precul a temfU Diit imttfafnlesakfU^ 
deg qui necati d te patrk t bal a mmm «•- 
fcendesj& tihi ex matrefratrerfrecrem-' 
hih priore cercitus Laiusnacum Ocdl- 
pum« pedibusfectoignicofbraris ,faxr 
objid mandavic : pofteriocis mecK 
Oiedipus Corincho in exilium prolb- 
gic • &: nokss , ocaEslo fidem fecic. 
X>elriMSm 

17. Indkamt majm feelmt. 3 Yix 

nnus (ibi ComelinospncavicnocDiduii 

Mfnmagnampanem &vccnfiamedi- 

tionem habere : majm imdiamtfiefm, 

Quia enim Seneca inear^onejam* 

bum fugic , rede ccanipofiiinn poia- 

nmc. Ac nnncdifcaslicecnoncemecc 

fiiiile : namopcimusille , ntafm imdi" 

euntfcelm. Vetbo quo amacclcg^er 

uciSeneca, Deira ;,^ cumali^ff 

de iBuIhihmfhilefiflrtty quiira indieai 

eferae. De benef. r, 17. IndixiSife' 

cuniaedimm, Epifl. fi. Indieembmef 

uUileceedimm? Epift. f f. DeMitatem 

mbm indixere delicia. £ftpcopried&- 

nuntiare aliquid £icicndiim vel pn»- 

flandum. Quincilianos In/Hc. Or. 7,4«. 

^ued item aceidit ^fierha nuftim iimti» 

eant fares gradu t &fiimerfrefemefi»a 

deidtmeftmrMitr* StdprodKiivwbk, 

T nr ama> --i Oe D I p u $^ Aft.L 
£ft majus aliquod patre madato nefas? 
Pro^ miferapieta^! eloquifatumpudet. 
'Fhalamos parcntis Phoebus & diros toros 
Gnato minatur, impia inceftos face. 
Hic me paternis expulit regnis timor, 
Islon cgo penates profugus exceffi meos. 
Parum iple fidens mihimet in tuto tua» 
>] at ura^ pofui jura. cum magna horreas^ 
Qiiae pofle fferi non putes> metuas tamen. 
Cun<5):a expavefco, meque non credo mihi. 
}ainjam aliquid in nos Fata moliri parant. 
Kam quid rear, quod ifta Cadmes lues 
Infefta genti, ftrage tam late edita 
Mihi parcit uni? cui refervamur malo? 
Inter ruinasurbis, ^ femper novis 
X>e|lenda lachrimis funera, ac populi ftruem, 
Incolumis ^dftot fcilicet Phcebi reus 193 zo 25 3P Lucanot lib. 1. manififiaqm^tils <5V- 
^tuididit mMndm,Scc, Indixit^nt' 
fu. Gronovios. 

dccraxn neque laudo qui ex cancico 
hic divccbiiim £uiunc 6c locaflam 
pcdipo incer£uitcm ponum , ncque 
dectajccrim noum intcrrogacoriam « 
quafi hoc iic magis (lupcnds & hoc- 
rei^cisquamquxrcncis, uc loqt)umur. 
£ceninAiprum, quod quzric, cft^u- 
pencis & borrcncis , niiranti(q4ic (ua 
ipiiiis di^a , qiut fdcbac qucmvis Hc 
audicntemin primo n^iraturam , eo- 
que obloquentis fibi«quod quivis alius 
ignaras cei didurus cracveicogicacu- 
lus. Cenreo aiicem magnam partem 
hujusprincipii Senecam apcrfona Oe- 
dipi fola pronunciati volui/le , ance- 
quam locaila in pcofcenio compare- 
icc. Idtm» 

10. TbdlMMs ] Modo vcrC ii. 
fdrnMUm» 

11. F4ce.] yid. Thebaid. ^3. & 
507. Idm^ Spe- 

15. 7{on egt ] Non motabam fo» 
lum propter fcclus aliquodadmidum 
auc pu/illanimiutcm ; &d ne quando 
( ntprxdidhmierac ) narars jura vio* 
larem pcr pacriddium aut incelbm* 
Idtnu 

,28. tamJMnl Etiaminhacpcftcti» 
denruc ^ata magnum aliquod maftmi 
mihlma(;iiinaci, cum mihi uni paircay 
cur. Id«m, 

%$, C^»*^] Thcban* i QadniQ 
conditore. Idtm- 

ji. «yew^JProptercontinuafiinc-. 

ra. Idtm* 

34. Inetlumit adfio. fcilicet ] Sic 
non ^ Meliflio illo optirao , fed ex Oc- 
reliano I,tp(ii ( notatum ad mar^inem 
ecUtionisAndwcrpianx, quodpoftca 
omiferont) introdudumeft,quicum 
faciuncduo Pall. cacceri , Inctlumit tt'* 
^#yci/im,ucedebatur. auc, Incolunut 
trtfcilicet. Moguncinus : Incotumk( 
ego tufiilicet, Hxc omniaptov^nc^ 
runtab hominibttsiemereatque in<k>- 
d^fupplenub(is,quoddeetJ^c Dc^rius 
^ T J ««•* ' ♦ 294 ^* ANNifii Seneca 

Sperarepoteras fceieribus tantis dari 5 5 

Regnum falubre ? fecimus co^lum nocens, 
Non aura geiido lenis afilatu fovet 
Anliela flammis corda : non Zephyri ieves 
Spirant : fed ignes auget a^ftiferi Canis 

Titan^ 

miam « vel obflnidioiiefn Iabc£idif conjidc: Ineolumit erg§ tu lifet, Goi- 
terus Incttumit err». Meliot iudo& 
vecuftacis reveiencioc relegan; TAfiiti^ 
tet , verfumque habenc curtura : Ince- 
iHmit er^o tu Pkesbi rem. Defedusin 
libris eciam anciquiflimis finceriflimif- 
quefreqaens* Nimirura feaindam vo* 
cemhau£eranc nlcimae licerz vocis pci- 
mx, & fcribendum: Pefulijhuem In- 
columit unut i Didum admiraodo hc 
incerrogando pec ellipdu verbi ^ub- 
flancivi. Dein : frge tu Vheehi reut 
^ferurefeterM, Gronovius. 'Erfetu^ 
Qiuli veco Phcebi ocaculo in canca 
fceleca damnatus ialubcecegniunfpe- 
race audeam : imo fceiece meo cocru- 
ptuseftajfr. FMmMtu* 

)tf. Feeimtu'^ Sceleceinfri v.tf^x. 
&Odav.verfi3i. Idem, Calumne-' 
eenx. ] ASt aucem coccumpituc A cec- 
tenis & inferiocibos ezpicacionibus 
ISndemiis. Idem. Sequituc pefHsde- 
iccipcio , quales habenturapad Sopho- 
clem inOedipocyranno.Thucydidem 
lib. 1. Lucrecicmi lib.^. Virg.5. Georg. 
iManiliumlib. i. Ovidiumy. Mecam. 
Lucanum lib.^. Siliumlib. i4.Capi- 
toiinum in M. Antonino Philofbpho, 
Hcrodianumlib. X. Ammian. Marcel- 
linum libro 15. denique Homerum 
Iliad. et- 

57. NeuMiral Peilis oru i, mali- 
giia qualitare ex certii fiderum confi- 
guratione, vel i vehementi temporum 
cempeflacumque mutatione,unde qua- 
licacum exuperanciz & in;equalicaces 
£pidcnii^. quxomnia cumhiccon- 
curranc, gravis cff peflilentia. Farnnb, 

3$. AnheU ] Aura non refr.igerac 
Corda xfluancia , fed & pefliferaaura 
pariter cum fpiricu in pulmones haufla 
in cor pcnccrac, quod affcdioni prxpa- 
tacum pcopcec plethoram , cacocby- acccciatumfpicitum. Idem. 

35. Sed ignes uuget ufitferi Cmr 
Titan,'^ Libecpcimatias:/ s^yri^. 
Subeflatiquid , five id fic , igtefervet^ 
fiytignefewt, Gtonov. Iff»es} Qmo. 
& Sol primamLeonispattemingrcf^ 
fus Canis fidus atdendflimum , <pocl 
exocicuc 19. Gc. Cancci , zffaim & ca- 
lotemadauget. FmnAutA. *^ftifert 
Cmm] Orco ergo CanefeaSitiofa2C 
peftis vig^ic nam ait , folem tunc in 
Leoncmptimom ingteflura. Plinias: 
^rdentifime afmit temfere exeritur 
Omieulafdmtfilefrimamfurtem Lee^ 
nit ingrediente , llb. i. cap. 47. mens er- 
go noflti ; Sed vedus Leone, angec 
xflum & calotcra canis , flanmui fua 
nosackirentis. venmiidefl. namCal- 
pamius Bafliis ttadit , com Sol ad Si» 
tivati accefletit • Sitii calotem dupKca- 
ri , & languoteafiict coipota. iSthff» 
Qtzce ptoptet flammz candocem, m- 
nicuium Latine vocaxi. inde dieseum' 
cuidresdid. Geimanicos.decanicola: 
Cum rudiesSelit tetigitttieeenttitur ufu, 
Plinius « efleftus nutos hajos fideris 
tecenfetlib.1. cap.40. & lib.5. cap. 16, 
Tt\ahz eriam ex Timoflhene &aliis, 
Scholiafles Apollonii in Ub. i« v. 518. 
Denominenonconvenit, nam fjcpe 
canit cum canicula confunditot. cum 
vetedifeaut. namduofidefacanum. 
Vntun canis majot : alcenim canismi- 
nor. 3ffW« yocamtOtaeconomine 
Procjen i Manilio libto f . Firmico 
lib. X. cap. 5. Plinio lib. iS. cap. zS. 8c 
Avieno in Arari vetfione , iL Cicetone 
Latine Anticanit , ptiot enim oritut flt 
ma)oremprzvenic« hic proprie dici- 
tur Canicuia, Majer , proprie loqueo- 
do appellatur digKSi Canit , idem eft 
Siriqs > de qdo iiaftcc , ctS fbrta^^ Oe d I p u. s. A6I:,L 
nritan» Leonis tergaNeme^i pretnens. 
Deleruit amnes humor» atque herbas color* 
J\recqueDirce. tenuis Ifmenos fluit> 
Ht tingitinopi nudavix unda vada» 
Q bfcura coelo labitur Phoebi foror; 
Xriftifque mundus nubilo pallet novo. 
'b^uLlum ferenis nodibus iidus micat; ^ 

Sed gravis & ater incubat terris vapor. 
Obtexit arcescoelitum ac fummas domos 
Jnfernafacies. denegat frudum Ceres 
Adulta : & altis flava cum fpicis tremat> »95 

40 45 uttvtm<|tie (idas unonominecomple- 
zus Hr. Deiriw, 

4.0. L^nii'^ HetcQl.Fur.verr. 115. 

'41. Defirmt'] Vnde & ftella ful- 

gida in Cants {idere Sirios dicifcui non. 

nuUis» i Qei^ap, id eft , Hccare , are- 

Bicerc , quod aliis ^hri ? trftitpiveif, 

quod canes prx {ici hifcere iaciac. Id, 

41. Dirce* ] Hercul. Rir. verr.515. 

Theb.v.io.&v.ir^. Idem, Ifmenef} 

{fmenos de quo in HercuL Fur. v. 3 5 5 . 

flukcenuis. Idem. 

44. Phahifirer; 1 Luna. Idem. 

4f. Tri^tfque Mundut'] Coelum. 

uc HercuLFur. verf.i8. & alibinon 

rairo. Id, ^undtte nuhilo pallet ttovo^'] 

Mog.x/tf»0.Lip(ianus 6c Flor. pailet eUe, 

quod rejicic Grucerus , qma verfu & 

qui przcedir 5c qui fequicur fic mentio 

Do^iSjUon diei. Vix me concinco,quin 

recipiam conjeduram Oan. Heindi : 

rtuhilo paUet leve* id eft , a£re. Ovi- 

4ius lib. 13. Cretamtenuere Ufique Fer- 

re diuneqmere levem, Horacio': manet 

fih lovefri^ido Venator. id interpreca- 

. (us eft aliquis auc evani^is quibufdam 

dudibus libracius anciquiilimus efle 

ccedidic</fV. Qronovius. 

47. Sedgravit,&c.'\ Tenebrsein- 
fcrnales. vide Hercul. Fur. verf.70j. 
Farnabiue, 

49. Denegat^l Segetes jam fpicacz 
^4Qi^eexa(ercunt ^ cubi^in^coK^n^ 50 

Arente 

1 cur. Idem, Ceres^ Adultd& altitjUn^ 
cumjpieit cremat"] Hac diftindiiona 
pucanc viri do£ti fe rem &dam liabere. 
Ipfa Ceres , inquic lV«y« , jam adul- 
cum dc alcum & flavum culmum cun^ 
tpfis fpicis fuccendic 6c aduric. Cereri 
ucvideoexedundumeil, quod PIigbv 
busincrivic Gruceruscaudus, ucmi- 
nus appareac vitiam & fcripcurz hujus 
&incerpretacionis: Ceres omific cu«> 
ram fegecum , atque ea, quz jam ado- 
Icvere , fufiocancuf ab seftu : acqutf 
iftud quia jam placueric uni , aic fe can- 
co magis ampled^i cali fufiultum tibi- 
cine. Ac quis paci poted , aduita ^ 
flavacumj^cu^ ncdld , ucfrumenc^ 
incellig^mr ? Nihilfahi. $cribe : de» 
negatfiuiktm Ceres Adulta: & altii 
flava quumjpicit tremalt , Arente culm§ 
fnfiitemoriturfiges. Ceresadulta (quod 
inepce didum pucabac Grucerus) efl 
eaatmt^^flavafigesj ipfaefrugesjan) 
faenuspromiccencesagricolls. Lx et(i 
adoleverinc , & ;am flavences pondece 
acqueaura cremulos vibcenc culmos, 
nimio vapore flderis 2pfli vi culmis are- 
fcencibus fenefcunc & emoriuncur. 
Nacuraliter evenic , uc quum fpicc^ 
meilis inhortuic , verbo Virgilii , Iice(; 
vix ulla fpirance aura leniceragicerur 
^ fe mocicec, gravidas fpicasOiAinen- 
cibuslongisdcgcacilibus culmis. Ho- 
mems: IA.)3. Clf c/\^ o'nxm(ri&- 
^^^^f^ctiv Xiiiovi?<6ei9 Ael?^^ 
T 4 t^Uh 1 1^6 *L. ANNiCl SENECiE 

Arcnte culmo fterilis emoritur feges. 
Nec ulla pars immunis exitio yacat: * 
Sed omnis aetas pariter & fexus niit» 
Juvenefque fenibus jungit) & gnatis patres 
Funcfta peftis. una fax thalamos cremat: 
Fletuque acerbofunera & queftu carent^ 
Quin ipfa tanti pervicax clades mali 
Siccavit ocuios : quodque inextremis fbleti 
Periere iachrimxJ portat hunf: arger parens 
Supremum adignem : mater hunc amens gerit; 
Properatque, ut aiium repetat in eundem rogum. 
Quin ludu in ipfo ludus exoritur novus^^ 
SuasQue circa fiinus exequis cadunt. 
Tum propria flammis corpora alienis cremant. 
Diripitur ignis. nullus eft miferis pudor^ 
Non olfatunmli fanda difcretitegunt. 
Arfiffe fatis eft. pars quotain cineres abit? 
Peeftterratumulis. jam rogos (ilvae negant. 55 6q dj Non r^ , «71 0g4esnsaif '^u^af» Herc. 
Fur. odHlfM lenifiuaHM ^fbyf fiiet, 
Gronovius. 

54- Ittvenefpie finibui'] Lucrerias, 

Exanimis pueri fifper exanimMtafdren- 

tnm CoTpera nonnHnqunmf^ffts , retre- 

quevidere Matrihm aut fatribm nates 

fiferedereviram, Deliius. 

JT' *^««3 £odem rogo creznancur 
maritus&uzor. raviMte, 

5^. Fhtuque'} Nemo fupereft qui 
dcHeac fiinera. ^ui taerjment defitnt. 
Idem. 

58. Sieeavit^l A vehemenci morbi 
incendio; (ive quod jam malis obdu. 
raci, cunilacrymas incer fymptomara 
&nocaspeltisponanc mcdicoruixi fi- 
lii. Idem, 

S9. Parens ] Paccr & ipfe arger. 
Idene» 

^o. Su^itHMm'^ Rogum. Uim* 4u VtMhiimre^stmemuUml £c 
hic cnm Lipfianoopdmoscodex^ 
aUum rtpetat in emtukm fffem» Sic 
Heccule Furenre Cbaron : emere va^ 
euam Utteti fuffem affUcams RetetO' 
batVmirat. nempeinfuamcyixioam. 
Sueconius Odavio : Trajelh im Siei» 
liam exereititt fumf^rtem r^lifuam (#- 
fiarumeemtinentirefeteret* Gronov. 

^3. Sua^eirca'} Qui fiinnsciira- 
banc « fequebonnirque . in ipfo ofiicio 
cfferendi moriuncur. Fa rmMm . 

64, sAlienit ] Alceri cadaveri in- 
cen(is. Etjam reverentia nuUa efi, Df 
tpu regufuinanti alienijque iffiihm «r- 
dent. Idem. 

65, Nonejfa] SiflguHs axmulis ur- 
nifve non conduncur iuaCko ricu iio- 
guli. Idept, 

^7' ^rjijfe'] Vlhilata cantum iiiot 
corpora non cinefad^a. Idem» 
^8« Dee/t ] Nee ioeut in tumtulost mi9 
, Jiigieit4rberimiintt* Idcnx» 

70.C4- Oe p I P u s, Aa.I. 297 

Non vota, non ars uUa correptos levaht, 
Cadunt medentes, morbus auxilium trahit. 70 

AfEifus aris fupplices tendo manus^ 
Matura pofcens fata, pra?curram utprior 
Patriam ruentem : neve poft omnes cadam; 
Fiainque regni funus extremum mei. 
O Tae va nimium numina ! 6 fatum grave ! 75 

>4egatur uni nempe in (10^: populo milii 
Mors tam parata? fperne letali manu 
Contada regna. iinque lachrima-s 9 funera> 
Tabifica coeli vitia; quas tecum invehis 
Infauftus hofpes : profuge jamdudum ocius $0 

Vel ad parentes. 3^f . Quid juvat^, conjux> mal;^ 
Gravare queftu ? regium hoc ipfum reor, 
Adverfa capere : quoque Gt dubius magi^ 
Status> & cadentis imperii moies labat; 
Hoc ftare certo preffius fortem gradu. 8 j 

Haudeft virile^ terga f ortuna; dare. 

Oed. Abeft pavoris crimen ac probrum procul» 

Virtufque noftranefcit ignavos metus. 

S^tela contra ftrida, ii vis horrida 

Mavortis in me rueret; adverfus ferps 5>o 

Audax gigantes obvias ferrem manus. 

^ec Sphingacoecis verba nedentempiodis 

rugi. 

70. Cdd^t] InqM* ijtfisfivd mt' 
denfes Erumfit cladej , ebfunt^MoutO' 
fibiu artes, Farnabius. ^AuxiliHm ] 
AaxiUaror^,mcdiciim. Idem» 

71. sAffu{ii4 ] £go icaque (inquit) 
a^volutu^adarasrupplez. Idem, 

77« TampardtdP} Tamadmanunl 
cxteris. Idem, 

79. Taififieal Sopriverf. 3^. Id, 81. Veladparentes. ] Emphafis. Si 
isonaliopatet miferoprofugmm, yel 
ad Polybum & Meropem profiige » 
^s fiios ejfe futabai parentes. fupri me regiam pato afquanimicatem & ad 
res adverias bene przparatumpedus* 
Idem, 

^3* Siuquefit dubim moffeYliZ" 
niisilluftri5:FoRe,/r. Vixputemne- 
cede. Crotteviut, 

8f* Stareeertol Metaph, i militi* 
bus , quibiis loco in acie occupato ce» 
deteefiinglonum. FaruMbites, 

$1. Gi^antesl Fuenntgiganresnec- 
ne» difpuunt HieronymusM^giusin 
Mifcellaneis , & loannes Goroplus ia 
Originibus. Dehi^m, verf ii>cTheb.verf 145. /irw. ^u Cceck] IIwxiA»^'» ^iy/i. 

82. Jte^ium ] Vtrtmem e|o mazl- 1 Theb* vn£ iia Tarnetim, 2p9 L. ANNiSi Senecjb 

Fugi. cruentos vatis infanda? tuli 

Kid:us, & albens of&bus fpzrfis folum, 

Cuinque e fuperna rupe^ j am prsdx imminens> 9 5 

Aptaret alas verbere» & caudam movens^ 

Sa^vi leonis more» conciperet minas, 

Carmen popofci. (bnuit horrendum. infuper 

Crepuere tnzlx : faxaque impatiens mora: 

Revulfit unguisy vifcera expedans mea. 100 

Nodofa fortis verba, & implexos doios^ 

Ac trifte carmen alitis folvi ferae. 5).- Crunit$i ptfikhifimiittuU} U* 
pfianus&F!orcnt.re£keTi«f«. Ovidias 
ItKy, &fr4cipit4Hajacebat Immemt 
^mbofftm vatts 9bfcurafmarMm. Sopho- 
des Oedipo Tyraimo : 0*$ y' f |tAv- 

^ daiiit hkTfJtsv o itu$^^fB§t' 

'94* ^lhens^ Interfedonim « ^ui 
^nignumonfolvidenc. Famakim* 

9f. Gtmtfigifiiiierharufe^l Qijocl 
cz quibafdam notac DelriiuyivpcrM, 
praefertoprimuslibronim. Etprofe&o 
pihiU vulgaram eft« uccumque fiierim, 
qui interprecarencur. Gremv, PratU] 
Mifiiqaerafperabacprzdam. Famab, 

$6, Afttnretalexverbtrdt&eaitdam} 
Upfius dc conjeciura : Aftaret ala$» 
vcrhera & eauda movens, Scriverius : 
^ptaret aUu , verbeta & caudam' 
Vccumque edicum, cum exflarec indu- 
bitatum Scaligcri : Aftaret M^verbt- 
re, <& eaudam mevens, Silius lib. z. «•> 
va teffnina tatu Aptatcegcutie^s hume' 
fit. Gronovius. 

97. Savileenitmeret'] Sluivifice- 
minu4 hoft Subfiditdubim» tetam dum 
foUigit iram : Mex ubi fijavafiimu' 
iavit verbere eauda , &c, Farnabius. 
Cencuteret mtnat ; ] Florent. ut olim 
fdicum , dc Delriani ,conciperetminatt 
xxtconcipere verba^ conciperepreces ^con' 
fipere Juejurandumy conceptii verbiij'U' 
rare dicimus. Nocaverat Dclrius , fe 
^onmutaiCi ^i(i Ven^c. & Herb. ^0/|' J0C. 

cuteret , Sc notnm leoaesleiplbs auAk 
flagellare , nc iram ftimuleot : cnm 
fubito agmen infidornmaxlicumpcs 
GratemminceTpoIavitimpccdos, coai 
egceg^nota. Concoria caadzmioai 
fibi ipH ezcitabat Sphinx , jam qoafi 
fopitas, nc in fiUce flammgi Sicne- 
cefiehabenrilludeteinseoio fiio, qoi 
omnes nugas volunt incecpiecad. Grou, 

99. Crepuere'} Frendebac Faruak. 

lox. ^c triih earmem} Sdlkcc: 
A fs dfinwo tm yn^ Xj TirMnivy • « 

nf","- JW.'»;'"-' -^«^^. 

xi9«7BBf , «y«r euBt^ * *& ^ ^^^ 

^fBpn mai fieiiffy t^f^awj^* 
yuiunt ti^etu^-m^f snAci emrS* 
id eft : Efi bipes . efi quadrupes iu terrk 
(fiUqmvoxhuic) Atquetripetiwmi' 
tat vocemfilum , omnia campie tnter 
^ua firpunt , ^ma cetlo &fiuSikus «r- 
Xant, AfiubicontenditpeiUbusjamplU'' 
ribus ; iUi Deficiunt virest & lentii ro- 
bora nervii, Delrius. Alitiil Sphin^ 
gem Echidiue & Typhonis fiIiam£J)ar 
lanrar, corpuscanis, vulcum pucllz» 
vocem humanam , alasavium , pedes 
leoninoshabuifie; &» obleilbmonce 
Sphincio , Tbebanis amigmaupropor 
fuifie, qu2 qui explicare non pocerant» 
occidere foli cam. cum vero fuum fol- 
videt Oedipusi adeo ;i;gre id monilrum 
culi(Ie, uc fe de faxo prxceps jeceric. 
copiose iil4 Af^ii^ac ApoUojorus lib. 5* 199 Ob 1 P u s, Ad.I. 

ZQC. Qujd fera tnortis vota nunc demens facis? 
icuitperire. laudis hoc pretium tibi 
Scet>tru>& peremptx Sphingis hxc merces datur. 105 
Oed. IUeille dirus caliidi monftri cinis 
In nos rebellatt illia nunc Thebas lues 
Perempta perdit una. jam fupereft falus> 
Si quam falutis Phoebus oftendit viam. 

snignM Sphingis folyifti. nonc in- 
cafluoi opusmoitem. capiUaUfiroa-' 
te, occafio : prxterire nvifli » ocdpi- 
tium calvum non potes prehendere. 
Delrius» 
lof. HdCfmreis'] Se oftendit. nam ^blibth. Higynos iQ Fab. cap. i fi* & 
Palaephatus« quidocetexhiftorUoa- 
pmfabalanijUt & Strabo lib.^.SpIiin- 
gem facete Anaxilas, in Iuvenc^,apud 
Achenacum, lenz typiunedeconten- 
dit , alludens ad xnigma paullo ante 
aflcripcum. Delriut* Setvi"} Docui 
de homine inrelligendum , qui infanst 
quadcupes; vir bipes; dtcrefitustiSSam-' 
to icipione tripes. F^mabim» 

103. ^uidfird] Si iuvitxpertz- 
fumedec ,'expeditam umenmorcem 
tiinc e£fugere voluifti ; cur nunc regno 
hoc meque ip{a potitus prcmiis, mor- 
tem optas ? FsirnMus* 

104. L4cuit ptrire.1 Ami/idi occa- 
iionei9 fonitec occumbendi , cum locafta. & cumilUregnnm, merces 
inreremtstferx. Idem. 

1Q6. lUe'] Pefte hac paniascepo* 
fcit^odrumnonpetierim. F«nMk 
107. Lues] Sphinx. Idtm, 
109. Pbesius ] Solam rcdandx per 
Ailicatis fpem ( G. qua fit ) expeCbunus 
ab ApoUinc, cujus oracula fcifcicaoiak 
millus eft Creon. fed Sc ipfe ApoUo 
Xeifn(^, ii'i^yeifttiai(^' Solenin^ 
a£rararc£Kitdeexpurgac Idem <. H O R U S. 9 ImsgfitwtatimdephratChorusiThebank, 

Sapphici , & Anapaeftici , & ia fine Jambici. 

Occidis Cadmi generofa proles 
Urbecumtota. viduas colonis 
Refpicis terras, miferanda-Thebe. 
iCarpitur leto tuus iile Bacchi 
Milesy extremos comes ufquead Indos» 
Aufus Eois equitare campis^ 
Figere & mundo tua figna primo* 
Cinnami fiivis Arabes beatos IIQ "S no. CAdmt] Thebani. Hercul. Fur. 
Vetf. 914. & verf. i ^$* Famabius, 

III. Thehe,] Vjftatserpiurdliit 
Tbebm, Sed & nomen fumpfifle i ve- 
feri iUa Thebe ^gyptia,unde Cadmum 
otii|ndum ailerunt nqnauUi , potius Vi- 

crediderim, qaam i Theba»Promethe| 
vel Afopi filia. Idem, 

116, Prime.'] Orienti. Idem, 

117. ^muufutJ^lvaeAfttumbeMtMs"] 
Mellus Florentix : Cinfutmifilvit ArsH 
bes kenfr, Vc Horatio : fdrvefte^u^ Vidit, & verfas equitisfagittas, 
Terga fallacis metuenda Partlii. 
Li^tus imt^vk pelagi rubentis. 
Promit hic ortus^ aperit(]ue lucem 
Phcsbus» & flamma propiore nudos 
JUificit Indos. 

Stirpis iavi&a; genus interimus, 
Labimur {xvo rapiente fato. 
Ducitur femper nova pomp4 Morti, 
Longus ad Manes properatur ordo 
Agminis moefti, feriefque triftis 
Hxret; & turb;r tumuios petenti 
Non fatis feptem patuere porta^* 
Statgravis ftrageis^prepiturquejundo 
Funerefiinus. 

Prima vis tardas terigit bidentes; 
Laniger pingues male carpfit herbas. I20 n$ 150 Colla ff, &Statio: Parvi hutmrmub^i»' 
rihu*. Mox fcripd illi ad aoum omnes, 
^habenc, TergAc^nvcrfi ^ ad anum 
omoeshiccerce ineptiunc: neque ez 
cafaipcataconje^andum. F^dK^cifin 
cpcimoeftdc Vodiano. Icaaucemex- 
p)ico: & verfufkgittnne^itu Psrtlfi, 
tergametuendsfiilMcif, qui Eiilicded- 
picque homines daco cergo, fic vincece 
puunces, quum eaipfacergafeufiigs 
Pacchonim maxime iint mecuendac. 
Croaevtue* Cinndmit'] Aliifqueaco- 
macum fpedebus. FamMbim. Silvtu 
if4f4f\ Felids Arabiae. Idem. 

11$, Terg4ifiiilacu]Thyt(lv,iZi.Id. 

itD. Rubtntu, 3 Herc. Fur. v. $ox, 
Sc Thyeft. v. 370. unde Bacchus vicem 
in Grzciam traQllulic Idtm. 

111. Prt^iere'] Vide quzadvet- 
Aim ^oo. Thyeft. Idem, 

114. Stirpuj Miiices Bacchi Tndix 
vi^or i s. vel pubes Mar cia ab Harmo. 
nia M^tci^fiUa Cadmi uxore. vel 3par. 
^s orlundi , quos focios inurb^con- 
deuda Cadmiis iump(}u fdtm* 150. Septem'] Ezaaoibcm cnlm 
e£fcrehauur , UKbancm , liepeliehaii- 
cuc. Idem, QuantmapudPauianiam 
in ^oeoc^ hacc noiquia: Ekdti^y 
Proecides , Netida , Ccenejt, Ogy^x^ 
Homoloides. Oebriue. 

131. Stut'] Longe lateqoe poep 
ftrs^es. pknus eft ftratis cadavedbiv 
locus. Femalum, 

ni- Funerefimm.] ti|cm. Idfm 
vei in frimit eumuUbut fmun funme» 
IJ^irius. t 

13). Prim^'^ l^ecqdes priqs |n{i- 
ciunmr pefte quam homines i qui^ de- 
jtStx ad pafttun fte in cerram proox 
ry^ feamins <!MH0t9eiTfiistab9au 
ic ez his prjmum quibus odorandi 
prxftancia , uc canes & niuli : Mfliimf 

^ «0»7»» «•'•vyS ^ xtwat ^fi^Vc* 
vei etium quod iis cerebn majoc cali- 
dicas,quamhomini. Ovid.7. mecanu 
Stragt cMium primo veluerumepte uinf- 
fte^umqm, Inqm ferufitbi^ide^ett^ 
fitpetentiumerbi» Farnabius. 

xj^. Mule}la(iiamjp^akieacu f4^ 

155.0/- Ob D I p u s« Aa,L 
Colla tadurus fteterat facerdos; 
Dum manus certum parat altavultius, 
Aureo taurus rutilante cornu 
Labitur regnis. patuitfubi£tu 
Ponderis vafti refoluta cervix: 
Nec cruor ferrum maculavit. atra 
Tiirpis e placa fanies profiifa eft. 
Segnior curm fonipes tn ipfb 
Conciditgyro» dominumqueprono 
Prodiditarmo. 

Incubant pratis pecudes relidae. 
Taurus armento pereunte marcet« 
Deficit paftor grege diminuto, 
Tabidos inter moriens )uvencos. 
Non lupos cervi metuunt rapaces. 
Ceffat irati fremitus leonis. 
Nulla villofis feritas in ur(is. 
Perdidit peftem latebrofa ferpens; 301 
155 X40 *45 150 I i $, Otta ] StdHf hpfiia ad aram 
Jnttr €un^antes cecidit mmhundami-' 
niBros^&e* Ovid. met* 7. Famabim» 

137^ ^uff'] Dtis fiiperis immo* 
labantuT vxS&mx coronats , vittatz, 
cotnibus auracis & ffoncem bra^eis 
«ureis ornarz. Idim» Virgilius : Et 
ftatuamante afa» aurata fi^nfe fuven- 
€um* Tibullus: Semper inauratetau- 
tm cadit hefiia cernu- luvenaiis . & 
Muratam lunonicadejwbencam» Delr. 

158. PatuitfiihiCiu^i IntelHgenda 
hic ii fronte particula Si: dein fct iben- 
dum: Noncr»«r.*dchsecejufclempetio- 
di funt. 'Sinautem ;inquit, non edlsi'- 
-pfuscaurus, amequam cardererur , & 
fletit , doncc coUum ei iecaret (ecuris, 
non (kngais emicuit ex vulncre: fed 
fanies. Vel, AUi fteterunt^ dcietma 
cxceperunc » fed tum non proiiluic 
cruor,0tf!lesefiuiaeft. Gr^ntvim* 

141. In ipfi ] Tremuie mediat ak» 
tumfit fflif gyret t &€* Lucas. 6, 
6c Ovia* Af^ fMM ftntdm» > m^^jji^ Arct> 

qaein pul-om fama Degenerdt. Fanu 

14^. Incukantpratupecudes] Floc» 
affri$, Gtonovius. 

149. Neniupes'} Nen lupttt infidim 
explerat eviiia circum , Nec gregilme 
ueiiumHte^amMat : acrieriUum Cura 
demat , timidi dama cerviipie fugacet 
Nunc interque canes & circtsm teSn 
vagantur, Vitg. Georg. ;«^ Famabim» 

151. NuUa viUefis ] Vrfis denfira- 
tem cutis dc tergori< • ut propriam tri* 
buit Seneca lib. 1. de benefic i^«fM»* 
tur qu»d nen magnitudine cerperit aju^ 
mta elephantes , veUcitatecerves» levi* 
tateavet, impetutaufes : ^uedfilidier 
fit cutit heUtuty dwfier urfis , m^Uier fU 
hrit: ^ued /agaeitate nariumnts canes 
vincant ; qued aeie iuminum aquUs , 
Jpatie aiatit cervi, multa animaiia nait-» 
difelieitate. Deitius. ' 

lyi* Perhihit pefiem'} Fruftraten- 
cat explicare Gruterus. Perdidit Del- 
tii non eft fupervacua conjeetura , fed 
OMUis iaculjpautum meoibiantfam » 

^uibui Vidit, & verfas equitisfagittas, 
Terga failacis metuenda Partlu. 
Li^tus imt^vh pd^gi rubentis. , 
Promit hic ortus, aperit(]ue lucem 
Phcsbus, & flamma propiore nudos 
JUificit Indos. 

Stirpis iavi&a; genus interimus* 
Labimur {xvo rapiente fato. 
Ducitur femper nova pomp4 Morti, 
Longus ad Manes properatur ordo 
Agminis moefti, ferielque triftis 
Hxret; & turb;r tumuios peteQti 
Non fatis feptem patuere porta^. 
Statgravis ftrageis^prepiturquejundo 
Funerefunus. 

Prima vis tardas tetigit bidentes; 
Laniger pingues male carpfit herbas. I20 ns 150 Colla ti, &Scatio: Parvi hutmfmub§it9» 
nbu*. MoxrcripdiUiadaoumoniiies, 
^habenc, TergAcwvtrfi ^ ad anuni 
omoeshiccercc inepciunc: neque ex 
cafccipcuiaconje^ndum. F^X^icifin 
opdmo eft & Vodiaoo. Icaaucem ex- 
p)ico : & verfufkgittnn e^irit Psrthi, 
tergsmetuendmfiUsck» ^i ^Uicded- 
picque hominesdato cergo, fic vincete 
puunces, quum eaipfacergafeiifiigz 
Pacchoram maxime iint mecuendaB. 
Cronevtue* CiuHdmit'] Aliifqueaco- 
macum fpeciebus. Fnmdhim. Siivui 
kfafiigi\ Felicis Arabfx. Idem. 

119. TergAfiiUaciiyi\\yt(i.y,^%yIi. 

ito. Rubentit,'^ Herc. Fur. v. ^i. 
Zc Thyefl. v. 370. unde Bacchusvicem 
in Grzciam traullulic. Idem. 

111. Prnpiere^ Vide quzadvtr- 
Aim ^oo. TiiyeA. Idem. 

114. Stirpit} Milices Bacchi Tndiz 
vidlocis. vel pubes Marcia ab Harmo. 
nia M^rci^ (iUa Cadmi uxore. vel 3par- 
cis oriundi , quos focios inurb(coii- 
deada Cadmtis iump(}u J[4iuh 150. Seftem'] Exaaoibcm cntas 
efierebantur , aiebanciic , lcpeUcban- 
tuc. Idem, Qusmtm apudPauianiam 
in ^oeoCf hacc noiquia: Elc&idcsy 
Proeddes , Necidcs , Ccenejt, Ogyffx^ 
Homoloides. Debriue. 

t)|. Stut'] Longp laceoie {mu^c 
fics^es. plenus eft ftcads cadavcxibus 
locus. Fumalum, 

({1. Fuuerefmuu,] tiicrec Idfit 
vel iu frinui eumuUkut ftmtn fiium* 
IJ^ldus. t 

13). Pr»iM] l^ecqdes pnqs |nfi- 
dunmrpefte quam homines i qoi^de- 
iedz ad pafttun fte in ceciam pcoox 
riit ifamiett c^cMVff «r^Vtcahane» 
& ex his pdmum quibus cxiotandi 
prxflancia , nc canes & muli : upnut 
^ <0Or7*y f v«mS 6 ttmebi )|f>«f • 
veletium quod iis cerebd major caU- 
dicas , quam homini. Ovid^. mecanu 
Struge cunum primo veluerum^ ttwf- 
^ueheum^, In^ ferufitkitidwe^^ 
jkpetentiumerhi, Farnabiiu. 

li^. i^s]In(iuunpe(&icict9. li^ Ob D I p u s« Aa,L 
Colla tadurus fteterat facerdos; 
Dum manus certum parataltavultius, 
Aureotaurus rutilante cornu 
Labitur fegnis. patuit fub i£tu 
Ponderis vafti refoluta cervix: 
Nec cruor ferrum maculavit. atra 
Turpis e plaga fanies profufa eft. 
Segnior cur(u fonipes tn ipfb 
Conciditgyro, dominumqueprono 
Prodiditarmo, 

Incubant pratis pecudes relidae. 
Taurus armento pereunte marcet« 
Deficit paftor grege diniinuto, 
Tabidos inter moriens )uvencos. 
Non lupos cervi metuunt rapaces. 
Ceffat irati fremitus leonis. 
NuUa villofis feritas in urfis. 
Perdidit peftem latebrofa ferpens; 501 
155 X40 *45 150 135. €9114"] Sfdtif htfiia ad ardm 
Jnttr cuniiantet ciciiit mmlmndami'' 
niBrosy&c» Ovid.mec*^. Fam^Unm* 

137^ ^uTfl DHs fuperis immo- 
labancuT vxS&mx coronats , vhtacz, 
cornibus auraris & ffonccm brad^cis 
«ureis ornacac. Idem» Virgilius : Et 
ftAtuamantt afm Mtrata fi^nte )uven* 
€Mm» Tibullus: Semper inaurdtptau- 
lUf caiit htfiia cernu* luvenalis . & 
Muratam funenicadejutencam* Delr. 

1)8. Patuitfit^ iHu^i InrelHgenda 
hic ii fronce parricula Si: dein fcriben- 
dum: N«ncr»«r.'dchxcejufdempetio- 
di funr.^Sinauccm ;inquic, noneftia- 
-pfuscaurus, ancequam cardererur , & 
fiecic , doncc coUum ei fecarec (ecuris, 
non (kngais emiculr cx vulncre : fed 
fanies. Vel, Alii fteterunt» &iaum 
cxceperunc i fed cum non proiilulc 
ccuor,fimle$efiiiiaeft. Grentvim* 

141. Inipfi} Tremuie midief ak" 
tumpit Peftite gyres t &€, Lucaa. 6, 
6cOYia>Af^ifmfi9ndmtmaffi4^ Arct> 

fiein pulvere fama Degenerat. Fata. 

I4f. Incukantprafitpecudet} FIoc» 
a^it» Gconovius* 

149. ^011 tufet ] Nen lupttt infidim 
explerat eviiia circum , Ncc gregHme 
uedummeihamhiiat : acrieriUumCura 
demat « timidi dama cervit^e fugaeet 
Nunc intef(pte cauet & circttm te&n 
vagantur, Virg. Georg. ;.•' Famabiiie» 

151. Nuliaviliefis'} Vrfis denfica- 
tem cucis dc cergoris , uc propriam cri« 
buic Seneca li b. 1. de benefic i^«fM»* 
titr qued nen magnitudine cefporit a^u^ 
msuelephMtos , vtlecitatecetves» tevi* 
tateavet^ impetutaufes : ^ucdfitidier 
fit cittit htUutt^ denfior urfis , meUior fi» 
hrit: qued fiigaeitate narium nos canee 
vincant ; ^ed aeie tuminum aquila » 
jpatio aiatii corvi, mutta animalia nm- 
difttieitatt* Delrius. ' 

lyi. PerMit pefiem'} Fruftraten- 
tat explicare Grucerus. Perdidh Dei- 
tii non eft fupervacua conjeetura , fed 
OKUuif iaciiljMfflpT»" nieniiMananim » 

^uibos Aret, & ficco moritur veneno. 
Noo filva fua decorata coma 
Fundit opacis montibus umbras. 
Non rura virent ubere gleb^. 
Non plena fuo vitis laccho 
Bradiia curvat. 

Omnia noftrum fenfere malum. • 
Rupere Erebi clauftra profundi 
Turba fororum face Tartarea: 
Phlegethonque fua motam ripa 
Mifcuit undis Styga Sidoniis. 
Mors alta avidos oris hiatus 
Pandit; & omnes explicat alas« 
Quique capaci turbida cy mba »55 i6o 1^5 

Hu- oiiixu aaxdoiic VofliaiUB : &pnBce- 
^ntcs vcifus ckunant venun eflk Imi- 
IJttus Pnicientios Cathem. 9. de alio 
angue : & feUit ferufii fmxvenem$m 
ferdidit* Gronoviiit. LMtehefi'] Sic 
Maro: Interity&eitnmfiuBfitdeftn- 
fiUuebm VipetM^ & Meniti fiimmit 
^fidntibm hydri. 

i%6. Nenntrarnreiit ukere gUkM, J 
Siqtiameiiiboniaiec anciqua raaniis, 
j&dle admiccerem. , mitemt. Vixgjilius 
I. Geocg. imterqn€$utenti4k eultM Infc 
UxUlium* Clceto 3. in Venem : ques 
•ff eiumfs mmtea ceUefifiu nitidifiimes 
imridifiimffcjue vidiJTem. Pecronius : 
mUdemufm&dSpureteUue mitet. Gto- 
novius. 

1^0. Mufire ] «SWviV & im lucem 
Styffitem$ijktemekrit PmUids Tififhmu 
siMr^/4{«/4iif<. 3. Georg. Farnahiut» 

161, Turha ] Furiacum agmfna. 
Heccul. Fur. verC 87. Idemt, 

i6x. PUgethenqut ] Fluv. ardens; 
Tbyefi.vecf.73. acqiiehujus, proptet: 
ardorempe(Hlentiz , meminic. Idem, 

'i6y> JAijcmt'\ Mifcec cerras in- 
fernalesaquisThebanis, Cadmus au- 
cem c Sidone venic Hcrc. Fur. v. 916. 
Umu «S^OS^jV^i^P^^saqMisScygix palncOs, amnes, fbnccs , pateos infedb 
fic alii po£cz: Clandianas in Rnfin. 
lib. I. ^Ac velut irfe£te merlmtrtuie 
/cereceeU iHcifiens^frimepeemdmmde» 
pMfcitmntrtm . J^exfefuUs , mrheffit 
rsfet;vemtiftfUftn^Uy Cerrmftes Sty» 
gimmfe/tem dijmmditim njwi u Siiios: 
Et fMulmm Cjnuum , imte^fuiuBri- 
bm umdie Stmgmmmtem Stjgie CeeytAme" 
fUvitedtre. Scyz , fons Accadtxpooe 
Nonacdm, aqoamhabet.niniioln- 
gore , letalem ; Mso cotcofivam, oc 
omnemecalli genus pedcingv» foia^ 
que muli vei afini unguU <|aeucooti- 
neii. celUbus Pluiarcho in Alexandco, 
Aniiano lib. 7. de gell. Alez. Plinio 
lib. 3a cap. i5. ic luftinoUb. 11. «Sty- 
gUmngom^uam pcoipsamoctcvide- 
cur , vel quovis deleceriofumerc : & 
fingit BiQaan hujufmodi commiJcdo- 
nemf quia docetexpetientia • aqoacam 
corruptione peftilentiat vim latiffime 
proferpere. Delriue» 

1^5. Explicat'] Metaph. vel^ued 
MoKSf ut&fonmusfraceteius, alata 
fingitur , ut quz cekiiter Sc inopinatp 
vcniac FarnMuk 

166, ^Mi^] ChaionScygiiispo»* 
I cicoc. Idtm, 

167, Di^ / Ofi ' D I * p u $• ASt. I. 
Flumina fervat durus fenio 
Navitacrudo) vix afliduo 
Brachia^conto lajflfata refert) 
FeiTus turbam vedare novam* 
Quin Txnarii vincula ferri 
RupifTe canem fama, & noftris 
ETCralfe locis : mugifle folum: 
Vaga per lucos (imulacra virum 
Majora viris.^ bis Cadmeum 505 170 175 
Nivc z^7< Durusfenitry Navitacriidus,'] 
KefcireDelrius aic , unde N. illud ctm- 
dus y quum ipfe recineat , Navita Cha- 
T9ru S^ hoc foede vitiac verfum : 11. 
lud paflim ocaurit in codd. mimis vi- dvls. Grucerusindeipeciofe: Navita I Uenu qui mugicus imitantur , quod propor- 
tenco quidam arripiunc , id iiacurale 
ede, & ab indufis exhalacionibus, p^- 
cuifis vel percucientibus , pcoveniie 
docec Ariftoceles Ub.». Meteor. c.8« Parthment, Reperi in Genxianico» cn»- 
do .* unde fadie conjediu : durus fini» 
tJ^nntacruda : vel ob Viijplli, f§d (ru" 
da d§a viridijfie fine&us ^ & Tadii, 
'^pdbus cruda ae viridit fine&us : quz 
I>elriQt adduxic. Invenl poflea tod- 
demlicetisinFlorenciJio. Lucianusin 
merett. ^a/pf(gfiKKiXi^Qiiro^(^ 
si^h^iiif^evfcynvniytfTet» Grpnev,' 

^71. ^m] Fama eft Cerbetum 
tupi Ae ferteam catenam qua lig^tus efl 
' ad Tamatum , de <]Uo in Hetcui. Fiir. 
vet£ $89. aii^ fabulx occafionem fe- 
Tunc -dedifle ferpentem <]Dendam in 
Taenaro , duem c]uod morfu e vcftigio 
* cnecaret«}^ies6t;« nominarunc', at- 
que hunc ab Hercille adEuryftheum 
prodadhim. Famabius. 

173. Erraffeloeit:] HecmaleFlor. 

Errarelecit» ur etiamiiumfieriincelli- 

g^car. Grenovius. Hoc ccmpore pe« 

' fiis , multi credebanc condngere, & 

in Loimographii dabimusexemplaex 

Procopio , Cedreno, Stgilbcrto. Deir, 

Mupffe filum f. ] De Mugitus terrz 

cnnine , teftisedain Dion , in Tico, in 

Traiano, & in Severo , & SariAetieii- 

lis lib. I. Polycratid in fine : Sane uc 

' pluririium liiem hanc terrxmotns prz- 

. «fdic« £fttd auccm fiib cccci fomtos, 174. Simulaera vir4m ] Vel ouod 

icafercshabeac, vel quodincladibui 

publids metus ipfe fadac hufufinodi 

apparere. Dion, in Tico, audorell, 

exundantriacendia Vefuvio, hominefl 

gigahtea; magnitodinis interdiu » uch 

^uqueperurbesoberrafte. idcm coa* 

firmat in Tiajano. Pco proidigia hoc 

habuerunteciamalii. Pecronlus Atbl- 

ter : Ecce , inter tumulos atque effk 

arentia buSiit , VmbrtOMm fecies di^ 

ftridere minahtur. Lucamis , libroi« 

•-« venientesceminMt UTnbrat, Item : 

ToUerttemtjue caput^elidat Anienu dd 

undatf %AgricoU jraHo Manwn videre 

fipulcro. Dionyf. Halicarnaft*. lib. 8. 

fubfinem , fcribic , Romx ob(ervaCa 

mulca prodigia , Deonim icam nuru 

danna; exauditas omino(asvocesin« 

certo audore, obfervacas ocirlis novitt 

fpedhotcrm fades , Sc hzc oculis arqGe 

I auribus hominnm fxpe oblata. 6c L 10« ctielumarfifte, cerram cum mugitu tte-' 
muifte, varias fpedhommfadcshor^ 
rendaiqde voces auribus atqne octilis 
hominumfteqaenterexcepcas. Ideth^ 
17 j. MaJ»ra2 Thyeft.tf7i.6cqa* 
{eq,ivtrfii666. Farnab, Cadmeum'} 
Thebanum.-in quo Cadmus ierpcntem 
incetlcdc,tcnj6 mocutrcmuifte; fdeh^ 

177. Dif' 504 L. AnN^I SENECift 

Nive difcufra tremuiiTenefDus, 
Bis uirbacam fanguine Dircen: 
Nodefiienti 

Amphionios uIulafTecaoes. 
O dira no vi facies leti» 
Gravior leto ! piger ignavos 
Alligat artus languor ; & a^gro 
Rubor in vultu, macuJasquecaput 
Sparfere leves : tum vaporipfam 
Corporis arcem flammeus urit; 
Multoque genas fanguirie tendit» 
Oculique rigent) & facerigni^ 
Pafcitur artus. refonant aures 
Stillatque^iger naris aJunca? 
Cxuor, & venas rmnpit biantes* j8o i8S W* ZHtteh:'] TbA. 10, 8ciiJ$. 
naiuilefbntcsiaiigaiiie. FMnuMmt. 

17^ %Amf bimiU s1 Tb^>aiios, ab 
. Amphione. HercuL Fur. m£ 1^0. U. 
.f 14. IdMm, 

i9o. OdirM-} DtfenUtftfiimtm 
&Jjmft9mmM* 

iSi. Pi^] VaStGto cordet vires 
. cmnes prxcipoe vicales infiii^niitur 
.&ipirituslaDgaeiit. Fmmtkim» 

1S5. JtM^tr] FlMmms^ Utemit 

( id eft , vehemends caloiis morH ) 

Jndicimmrukerefij &diUim4nheVttm 
,iffii. Idem. Jtf4ai/«^jPu(hiIz,dc 

czantbemaiapuiputea , nigra , viddia. 
^Jdem. 

^ iZ\, VAfr^ TetiivaporesAccaU- 
, £ fuUati cerebrum incendtmt , gpu 
. Tantquecapiit* in 910 tanquam in arce 

& fptcula iocavit Dcus fenfuum orga- 

lia,mentifque&rationisfedem. Jd. 
iZ6. MHltoque 3 tument diiientn 

ftnfftimgenM, Id«n. Gena» finguine 
. »'*g'^3 CumLipfianooptimus, f#»- 

dit : & venim^eft. Scatius i. Thcb. 

Tenditur ae finie glifdt eutu> Mox 

idem : jamfu dmflexu , ut Fabridus; 

Crenevius. 190 

Inti- 

187. Oeultfte'} Oemiet/hfnrtirgm 
inertes» Famabius. Smeriguie^l £17^ 
fipelas , Herpcs , quem, com tamoc ft 
c ferventi fangiine otws^ ptppeflg po» 
nitvelpcffiscomiie. Idemm Viig^lias: 
—1 enttnSes mtm fieet igmt mUko* 
Quo loco male Setvius potavic ,J^ 
erumifftem tSk i qoem Gneds Hi^w 
eem vocant. cum uff rM^ , telk 
Hietonymo Mercndau in vaiiis le- 
Oion. nihiifitaHud. qnamcpikpfia: 
iffiitvtxoficer apud LatiiXMidemfic^ 
quodapudArabcEjSrMiic^, apod PU- 
nium ^fier8ceircintu, a^ud Scnbo* 
nium ^nu ; de ^o Plato egit z, de le- 
gibus. firstdi^ fp^s vocatnr 1 cujtts 
qnoc iint gfttera » ez Goineo petat. 
Porro (acti ignis , feu hetpetis vim 
optime dedaravit Luctetius libro 6» 
Bxwitficerifftit & urit corperafirpens 
^Mtncum^mmrifuitfertem^ refittpte 
persrtm, Oelrius. Smerignitl £ze- 
cxandapeAis. 

188. Ji^£»t'} Selicits perre pb' 
ttitqmfoneriltusmiTes. Luaet. Frnnek 

18^. StilUtque ] It nmibus Mef 
Sanguis , propcer cotruptionem & ha* 
moraoiaduIUooeai. Jdem. Ob D 1 P U 5. \ A&. L 
Intima creber vifcer^ quaflat 
Gemitus ftridens; tuncamplexu 
Frigida preflb faxa fatigant: 
Qups liberior domus elato 
Cuftode finit, petitis fontes, 
Aliturque Ctislatice iogefto* 
Proftrata jacet turba per aras, 
Oratque mori. fblum hbc fadli^s' • 
TribuereDei. Delubra petunti 
Maudut voto namina placent,' ' 
Sed juvat ipfos fatiare ,Deos. 
luifnam ille propero regiam greflTu^petit? J05 195 100 
. Z91. Imipfs creherl In^dque long» 
Illa /ingultH tenduHt , ob venrriculi 
convuinonem. Famai, ait Virgilius: 
Ttim t/erh ardentes «guH ^otqHe attra- 
^tee ab aito Spiritus interdum gemitu 
gra-vii y imaqHelonie Iliajingultu ten- 
dunt — Crf^erj Huia teftc Hippo- 
crace , irv^fiig^ Tfvjcvh fio/u tey Tiijte» 
atifi^ipei , i ^kiyfji^iflw cy 'mai 
-Czb'\p tuf ^^fvaly ^Q/ieKn» confir- 
ma^oc Thucydides. Delrim, 

*2.. Tunc^l InterWacftuant^s re- 
ftig«inum pccunt, raacmoraamplexaii<- 
tes , dc humi (Iraci. Non firatum nen 
uUa pati , &c, Ovid. 7. mecam. Nec 
fit corpua hume geliditm , pd hHmu» de 
corpere fervet. Farnabius. 

1^4« Sluosliberior'\ itgri afllifnpta 
libcrtate cx morce mcKleratorum , qui 
cDscurabam, Fontihue &'fiHvikpH- 
teifijue capacibue haxent , Jtifcjitit efi 
extihita priue quamvita bibendo. Id. 

1^4 CH£hdefini$» petitufinteti^ 
Duplidter hicpcccacScaliger^ & di- 
illndioiie mucara,& v^opbuf.. Hxc 
cninn Sluos Liberior , ad fequen^ n^cnv 
bcum percinenc.non ad ptius* Quid au 
<}oiniiaxai^>neranc, qu^poiTeacar^i* 
plc&i?anid pcobtbecec ^udps l Quam 
bellum vctOy petit itfintej? Inimo, qju^ 
nione cuHodum libeci ponUm ey<idere 
cz «ddius y w ad «quas publicas pco« peraitedicic^ Petititfitite» t ucAg^m. 
Cum Dardana te&a Dorici' raperetji 
ignes. Et in Octaco Nucttxmagicam^ 
arcem pcomiccens : ^Uabuere motum 
Jaxa, dtfiufifires^ Vmbrafietifiu. Ite- 
rumqtte: tjui Pindum ferun^t^ Autte} 
Offk. /Sic i pttitit finte» , eA « pecunc 
fontes. Gronovius, Qvldius : Fonti' 
but &fluvii(puteiftptecapacimt* harehti 
NecfititffiexfiinCiapriHe , qutim vi^ai 
bibendo, idcm Thucydides.& Proco« 
pius llb. 1. de bello Perfico.. PafnaHuiJ 

158. tiocficiUt'^ Mor». iim... . 

1$$' DeUihra petunt ; 2 Sopbocles 
aic inAnitos ante aras Sc delubta C& 
proftravifie : dcLnctcdas^Jfmiuade* 
niqueJanSiadeumdelHbrareplerat, Qor>- 
poribut mors exanimit\ oner^a^ pajtith 
Cun&a cadaveribut ceelefium templa 
manejkant H^Jpitilntt, loca qua coenple- 
rant adituentes, Delcius. , 
' .000. HWj Deploracaqiiidem/a- 
lucisfusipe, fi^d uc t)iis exprobracen^ 
cnidelltacem. JF4r»4^«M. 
■ 20Z. ^ifnamiliepropero'] Hlcno- 
vam Qrdhuc fcenam liber opcimus 
prjcfigicquc pcrfonas : OEDIPVS. 
CJ^OHVS. .CKEO, utCqxic pri* 
mos verfus Oedipo aiCgnac , quarcum 
^defipeti(uit Choro. Eidemtribuic 

Qcoaovius, \ 

V " 103. C/^ 50$ L. AnN^I SsNECiG 

Adeftne clanis fanguine ac fa&is Creo? 

An xger animus falfapro yeris yidet? 

Adeft petitus omnibus y otis Creo. 205 

xo}. CUnu} locaftsfiacec Fmu. I lof. fttim^^ SaptivtxL xo^ LL 

ACTUS SECUNDUS. 

Oe D I P U S. C R E O N. 

RiVirfisf Delphis Creen mptaaPJMkere Dernn utmers iMJi e xpw rgii twr t 
neeprius cejfaturampeftem , quam tn exiliwn mittatier inte^eSer 
ejm i de que^ qaia nen neminatur , amhigitttr, 

Trimecri Jaxnbici » Sc Tetramecri Trochaici , & qaidam 

heroici hexametri. 

oe4. T Torrore quatior , fata quoyergant timens, 

X. XTrepidumt^ue gemino pe&us eyenta labat. 
tlbi Ixta duris mifta in ambiguo jacent^ 
Incertus animus fcire cum cupiatytimet. 
Germane noftrxconjugis, fefEs opem 210 

Si quam reportas> yoce properataedocei " 
CreoH. Refponfa dubia forte perplexa latent, 
Oed. Dubiamfalutem qni dat afflidis, negat. 
Creon. Ambage nexa Delphico mos eft Deo « 

Arcana teeere« O0i.Fare-)(itdubiumlicet: 215 

Ambigualolinofdere Oedipodse datur. 
Crem. Capdcm expiari regiam exilio deus> 
£t interemtum Laiumulcifci jubet. ^uoS, M«;f Rd^oniiim Apoffinh 
iftcidicuipr FsruMHtu, 

Z07. G4mi9u ptShu eventn hAtt. ] 
Codcz opcimus : pminwptSlm tffii^ 
Hinc & inde memum pednsaffligitiir. 
jtc cantum non <>ffHgtmr. Omuvius. 
Cemin§ } PeMci an infelid. FdrHs- 
kitu. 

111. Perplex*'] Namqae obfbtiro 
f era i im>lvensanibages canic ApoIIo, 
ab obfcuricatc 6c dfc^t^oKtyiat re» 
Iponibmm At^gme cognominacus : 
qu«n tamt» siii ia diiJtmk auai« Non 

flMnc abobliqoo fbHscurfiiTdcanf* 
yeciisradiis. Idem. 

114. AmhtgineMM'] Scadus i. The- 
baid. ^uetnexkMmk^iimM^tirAptBe 
BdidtrMt. £r lib. i ». itenumfu meu 
•mttUdne&it Ingemitne. SedFlocsni; 
quo^ejKiM. Cicerolibbi.deDivini 
Oraeutiepintimfilfr, pnrtim ftexUe- 
fuit &'§hfcmu, Sucius 4. Tliebaid. 
Hdc uBifitur , LdkitMr & jU^tnduUte 
nmhtgereliquit» Gronovius. 

iitf. AmHguA'\ Quoddudmnia 
Sphin^sxnigmaseftci. Famntiutk 

a»^C#- Ofe b 1 p u s. A(a.ll. 307 
1>4t>n ante coelo lucidus curret dies, 
Hauftufque tutos y£theris puridabit. 120 

Oed. Ecquis peremptor indyti regis fuit? 
Quem memoret) ede^ Phoebus ; ut pcenas luat. 
Crean. Sit,precor, dixifle tutum vifu& auditu horrida* 
Torpor infedit per artus, frigidus fanguiscoit. 
Ut faerata templa Phocbi fupplici intra vi pede^ 125 
£t pias, numen precatus, rite fummiti manus: 
Gemina Parnaffi nivalis arx trucem fonitum dedit, 
Imminens Phoebealaurus tremuit & movit domum^ 
Ac repente fancla fontis lympha Caftalii ftetit. 
Incipit Lethsa vates fpargere horrentes comas, 2 jo 
£t paticommotaPhoebum. contigitnondumfpecum^ 

Emi- 

1 i^i tefto ] Vld. fup^ V. 3^. & lop. I CthCa ipH podus fiint Lethei , & minU 
ParnaHw. \ me cjuid ipfos deceat , connderant. 

Quis Unquam ita locutus? Vitium qui- 
dtm manifeflarium. Phabeia non ha-» 
benc nifi niali codices. Etiufcus: In^ 
cifit loeta vdtef. Nihil habeo melius^ 
quam quod Nic. HeinHus con)ecic: 
tncipit repleta vatei, Qux aliiffolec 
dici Plerta deo. Lucanus lib* f. noH 
un^uam plenier artnt Pheebados irrupit 
Paanmenter/upu pfiorem Exptdit , Mt- 
^ughominemtoto Jibi cederejujiit Pe^ 
Hore. Groncv. Spargere'} Noncom- 
pta mMfire coma , fid pedus anhelum, 
Etrabiefera corda tument , majorqu^ 
videti, Nec mortale finans afflata ejt 
numinequando IdmpropiortDei, Fai- 
nabius. 

151. CbrtNnota'^ Temulentafpiricu^ 
qucm «e&/(^ i)BitlJisft^f vocanc , ex- 
halauce e fpecu Ddphico « quo cum 
pafcentcs non proctil ab ipfo fpecu ca-> 
pcas fuas corrtptas lafcivire aniniad*» 
Vertidrt pa(lorquidamCoretasnomi<» 
ne, & ipfepericulumceifadurusac-^ 
ce(nt-,ingi emifque afHaci & flitura prae-^ 
cinece coepic. atque hinc excru^tmi ^^ TutUm ; viju & duditu horri- 

4Hm^ ] Voflianus , Heinfianus , Ger- 

maftteus & meus horrido. Quodcum 

i|i Venec. reperiflec Delrius , confeci<« 

borteo, Mclius Flor. tntum vifu & ak- 

ditHhtrrida, Gronovius. 

. »27. G«M>ff4] DuovercicesTitho. 

r^us 6c Hyampeus , qui Pheebo Bromio- 

qtm/kcri, Farnabiusi Pamafii nivalit'] 

Montis l^hocidos, didi a Parnafro Ne- 

pcuiii filio; vel pcrcius aL D^ucalionis ar- 

ca . quam Xet'p¥ett(0k vocanc , huc pri- 

mum ^ diluvio delata. Idem. Pro- 

ptlum hujus nioncis epithetum. So- 

phocles y<^of y^ vocac: & Panyafis, 

tteipf^cs-ef fi^os*^ ^olgj^^mr' 

heiiiS^ eofiQ^%y vhi^' Dionybus 
Afet eif rp ciKis/tc. ^^m^- Utup- 
tficsS ti^otfl^ m ?f}v^i -** Delr. 
Arxtrucemjenitumdedityl Flot. tru- 
umjremitum, Gronovius. 

218. Lautm] Supri vcrf i6. Farnt 

129. Sdn^afintis} Foncis ad radi- 

^em Parn^fli Mufis facri. Idem, jnonflri Lethea ? Dira , atunc , vel mi 
iJcdecocisobiita. Aiii« quia pofi rc- 
ijppnfuni omnia oblivifcebantur. Hoc i$o. Ineipit Lethea vates } Quid eilinibiadytum,inquo&pegma,quo infcenfovacicinarencurPhoebades In- 

nitebatur id triplici bafi, propterea ilM 

tiipodis nomenefl indicum* hinc ic 

V » Pythlu» 3o8 L. ANNiltl SENECiE 

Emicat vafto fragore major humanofonus: 
Mhia Cadmeis remeabmtfidera Thebis, 
Si profugus Dircen ifimnidaUqueris boffes, 
Eegis ude nocens, Phabojam notus & infans. 255 

Nec tibi lotiga manentfceleratagaudia cadis, 
Tecum bellageres -^gnatis quoque bella relinques^y 
Tufpis maternos iterum revolutus in ortus. 
Oed, Qiiod facere monitu coelitum juflus paro» 
FunSi cineribus regis hoc decuit dari, 240^ 

Ne fan<fta quifcjuam feeptra violaret dola. 
Regi tuenda maximercgum eft falus. 
Qucritur peremptum nemo , quemincolumcm timet. 

Creon: Pythius diaus » i TtuBw^» id eft, af- 
^atu er putredine terrz orto. Farnab, 
Oecumenius in cap. z 6, ASt, Pjthia di- 
citwr mulier epMpiam , qua infiderefolet 
friptdi ApoUintf cUvaricatii cruribM ; 
deinde hec fmdo Jpiritiu pravit* inferni 
etfcendentttSf per ioca mulieris tranjiens^ 
tam injknia reptebat ; ^ hanc folittis 
crinibMjStb hac bacchari , Jpumamtjue 
ore cogebat emittere, & ita in debaccha- 
tione conJHtHtam , injaniaverbaprofer- 
re, Delrius. 

Z33. Mitia'} Rite autera boc car- 
minis geiiere referi Crepn/efponfum. 
nam Hexamecrum Pythio Apollini 
debetur. haedi&a per carminaJirfeSf 
0C W^ diflum quod hoc carminis 
genere *^ynfre$i tu 'srf «V^S^ '"'«■ 
Tfitnr/ti^Tf' vel etiam >yc7' , e|«;^;^\ 
Farnabius. Sidera ] Suavkas fit afftis 
puri tas e miti & benigna fiderum con- 
figuradone. fupr^verf. %S. Idem. 

234, Dircen ] Tliebas , Juxta <juas 
fons Brtcc cujus aqua in Ifraeifuni 
fluit. Idem. ' ' 

135. Phcebojamnotw'] VidcTheb. 
verf.2.45. Idem. Piropter redditum 
oraculum Laio, quod cxplicdi fdpri 
vcrf. 16. & cujus mentio apud Pro- 
clum in lib. de animi. Aldhourh 
cap. ip. & Eufebium lib. S. Ptxparar. 
cap. 6, Enrlpidis ScIioUsifies refett ,fui(letale: Aettt AxSihuaht t 

Jhf y^^ SxZiM eUi^ , ^etm t»i 
(piXof ijop dmp vtaii^iOp*9 f si Sy 
'Ttuths ^elptesi Xweif (pei<^' Ium 
IjUfdacid4joboliffelix^entes9ptae * Ec-* 
cCy dabo carum natum : Jors atferet 9lim 
lUius utpereat mambus^ & lumen amit'' 
tat, Dclrios. 

257. Tecum'] Qnac OedJpocvcne- 
runt. namque fic ipfb iibi oculos eflR>- 
dit : filiifque duelliim onom cft de ic« 
gno. Famabiue, ^ 

238. Turpis Pcrincefhimmatri-i 
monium. wd^tenjue hic verjiu l*cmm 
habere ante duos verfiospraced. idcm. 

239. ^•rf/4tw]Vindiaam,quam 
oraculo raonitus paro , oponnit jam 
tum fub ipfb reg^s fiinccc pcradaa 
fiiiflc. Idem, 

242* Xegi ] Carfcm rcgis ulciid i 
regi ^juflum dcutile. Idem. 

145, ^erirur] Duo lib. Icnptii 
Stuarie. Nemo enim fubditorum ul- 
ciici folet necem Regis , qucmtimue- 
runtj illurri iion lagent, necdolcnt? 
Ia:cantur potius , & gaudcnt fe )ugo li- 
bcratoS. hoc amplius rcgni foccciibri- 
bus facagcndum , ne inulta regiddiak 
Quid in hac mente vitii ? nec in fc- 
quentibtis.' " "Nam apte relpondct Creo. 
Kon ea (quam putas^caiifa omi(Gr ul» 
cionis , dc ofificii : fed ^uod ma;oi mct- 

Ctt^ Oe D I P u s. AQ.II. 

Creon. Curam perempti major excuffit timor. . 
Oed, Pium prohibuit ullus officium metus? 
Creon. Sphinx & nefandicarminis triftes mincc. 
Oed, Nunc expietur numinum imperio fcelus. 
Quifquis deorumregna placatus vides^ 
Tu, tu, penes quem jura prsecipitis poli; 
Xuque, 6 feireni maximptn mundi 4ecxis> 
Bis fena curfu figjiaqui varioregis, 
Qui tarda celeri fecula evolvis rota; 
$ororque fratrifemper occurrens tuo, 
Noftivaga Phoebevquique ventorum potens 
iEquor per altum ccerulos currus agis; J09 

H5 ^50 ^55, 
Et tus imminens , excuflic illflm roHIci- 
tudinem. Majoc hic metus : Sphinx t 
Thebas obndens , *& diras illas fortes 
civibus proponens , quas mox vocatt 
nefandi carmunis tri/les min^s. Deir. 

x^» Majorl Ne, ex oraculo, Laii 
Jnterfcaor locaftam duceret. Famah, 

24^. Prohihent nefandi ] Lipfium 

quidem hzc Oedipo dantem & prio- 

Tum trium verfuumperronasmutaU' 

t^ nicrico hic oppugnatic, & caufam, 

cur mors Laii vindicata non fuerit, ve- 

rani adfcribunt ; fed ea ilB$ verbis ob- 

fcurius, quam ipfuni eft oraculum. in- 

dicatur. Itague pofleriores in aliaie- 

runcomnia , ^carminisnefandimina^ 

■majoremque metum interprctaJitur , 

ne ex oraculo Laii intetfeftor loca- 

ftam ducerec. Ac ejufmodi nullaex- 

ftabatdiiiio. Et fi exftitiflet, metuen- 

dumeratidludibriumfortuna:,<juam- 

diu ignorabaiurillc interfeiior , ncque 

inquifitum & vindicatum erac id pia- 

culum , quiim non poil^t ab incognito 

caveri. Accidic hui^ verfui plane con- 

trarium Thebanz fortis , quic fuit , ut 

incolumi Sphinge tjui xnigma folvere 

non pocerant , difx pcenasfubjicereh- 

tur: hic eademSphingefublatasnig- 

raafa^^usleflorescruciavit. Quaiedi- 

verfam Oedipodi rationem ineuntes 

ju^orc; unico MC r«fti(ueri: nuQcil-| lam.nos oportet, 3f pofthac lcgere: 
officium mettti f Cr. Sphinx & nefani- 
di carminii trifies mina. Sic iile ob 
hanc quoque correttionem admirabi- 
liscodex. Jarpque agnofciraus majo- 
rem illum metum , qui prohibuit vin- 
dicari Laium , fuifle Sphingem obfi- 
dentem Thebas & diium ejus carmen: 
dum feilicet quotidianafuorum funera 
Thebani lugenc , longe illis fuit ha:c 
generola vindidae cura. Sophoclc?? 
0<. Kecifs* 3 ^'^^^^ ifizroJi^v tv^- 
vii"^ OvTza 'ma-^avis » «V>* ''■»'■' 
\%^H^oLi\ Kp. H ■x(HKi'Kuliq'2,<p\y% 
TU <a^s TToai axozreiv. MsUvtus n~ ' 
f/JifT4^ci4fit, ^aeiyi'^. Pliniu? 
lib. 7. cap. 3^. <]uam quidem injuriam 
lucrifecit ilie , mercatus in luducivitor 
titi quando arguefe nuUi Vixcabat. Taci- 
tus lib.4, ann^l Nequefenatus in eo ou- 
rd, an imperii extrerna dehonejiarentur; 
pavorinternusoccupaveratanimos , c*f* 
remedium adulatione quarebatur . Hoi- 
merus O^^ A. K.otti^niTFOfB/J >»^«V 

^'»\®^W«><. Gronovius, 

2,4^. r«, ftt, 3 lupicer. Farnabins» 
ijo. TuqucyJ Phoebe. Idfm, 
253. Sororque} Videquae^v. 834» 

Thyeft. Id. Occurrent^^ lbid.83^. M 
154. Stt^que^ Ncpcunus, non ito- 

lUs. idm» 

V j i5<f . 5«* jio L. ANNiEi Senecj^ 

£t quicarentes luce difpohis dornos, 
Adefte. cujusLaiusdextraoccidit, 
Hunc non quieta te&a , non fidi lares, 
Non hofpitalis exulem tellus ferat. 
Thalamis pudendis doleat & proleimpia. 
Hic & parentem dextera perimat fua; 
Faciatque (num quid graviuspptaripotefl?) 
Quidquid ego fugi. non erit venix locus. 
Per regna juro, quxque nunc hofpes gero» 
£t qua! reliqui ^ perque Penetrales deos: 
Per te, pater Neptune, qui fluftu brevi 
lltrimque noflro geminusalludis folo* 
£t ipfe noftris yocibus teftis veni 
Fatidica vatis ora Cirrhex movens. 
Ita moUe fenium ducat» & fummum diem i6q 2<ff ^T^* Ji^iuesrenttfl Plato. F^rtuit, 

1 58. Ifufic mn qmetnm teHd , ] Sic 
In PalL efle notaverat Comelinus : ii)' 
derecepenint. Priiucdebatur quietm: 
& huic calculum fuum apponit Flo- 
centinus, Gnnevius. Htine'] Qijas iu- 
fcius interfbaori Laii imprecacur in 
fuum ipfius caput cedderanr;veletiara 
caiurascrantomncshxdirz. ¥»rnab. 

1^9. NenhefiitMlit] Neceniniad- 
mirenint eum Achenienfcs « ut habet 
^ophocIesinOcdip.CoIonzo. Idem. 

2^3* ^^dquid ] Parricidium & 
incefhimqux feeHugiflccredit. fupii 
yerf 11. Idem, 

1^4. Per regnajiure , ) MflC O. quos 
vidi tgere. quoo li rccineas ,• pro rfffia, 
maiitnfieptra, pcr fceptra cnim jitrare 
iblebantregcs, Commel. Gruterus Gc 
dici notat impersHm gerere : fedaiidir 
pec diverfo Valde modo Tacitum : fi 
hi duxijfent provineinii* Immo valde 
^ivcrfo ; nam ducereihi cft rortiii, for- 
teducerc. famen & (ic Florentinus: 
bojpejgere. Videcur(]uecnedii^im, ut 
regntmagere Floro , lib. i. dc TuIUo: 
regnnm dolo partumfie egit indufiriet ut 
jure adeptue videretw% £( fc<}ucnti cap. 270 

Sc- 

peteftMtem nm melim epi^ fesm (■riiif 
fierat. Solcte aucem aband^uis haic 
verba interdum promi/coe nfiirpyf 
oHendimus 4. ObC 14. Grmnvems* 

iS^. PenetraUs Dms : } Peoates. 
KsriM^fM/. 

2jS6. Pater Neptnm t] Lucillir: 
Vt nemept naftmm , ^minfatereptiam' 
Divum, Vt Neptunn' pater/&e. Pa- 
ter dici tur Neptunus,qi^a aqoam figpi- 
ficat, 8c ex aquaoriricunda<]uidam 
Piiilofophi voluerunt .- ideo HomcniSy 
Q,»ieufefB\ ieanf^im lainieai 
TVTvxTVEf. fic Virgiuus noftci : Qcem^ 
num^ patrem rerum. flaiifji^mif in 
Panegy r: de TlieodoHi confulam : Hi€ 
C9nfidit aquit , bieprecreat emniafiMm- 
mit. Idem tradidit Epiphan. llb. }• 
f ontra hxrefes , qqoct & Cicero u 
AcadeoL prodidit. Delrim. 

267. Vtrim^} Ifthmo io qaq 
Corinthus , fuum , ut ctedidit, foluni. 
Farnabiue. 

169. Cirrhfa} A Cirfha Phoddis 
oppido , ubi Apollinis oraculum , id 
cfl, ipfe Apollo veni tcAis, pci te juro. 
Idem. 

ijo. ItameUe] $icpatetmeus(nc 

puu- Oe D I p u s. Ad.IL 
Securus alto reddat in folio parens, 
Solafque Merope noverit Polybi faces, 
Ut nulla fontem gratia eripiet mihi. 
Sed quo nefandumfacinus admiiTum locoeft, 
Meniorato. aperto Marte, an infidiis jacet? 
Creon. Frondifera fandra; nemora Caftalia? petens, 
Calcavit ar&is obfitum dumis iter; 
'Trigemina qua fe fpargitin campos via. 
Secat una gratum Phocidos Baccho folum» 
dnde altus ima deferit, ccslum petens J" *75 putavic ) Polybus non i me inteifida- 
tur» imoinlonguitifbiidteteztendac 
jflBvum : & Metope ( qax & «iliis Peri- 
bsOL ) macernon milii nupu.rolafdac 
auptias Polybi , uc ego nou pepecceio 
interfedoii Laji. Idem, Smmmsm 
ditm ] Cene fummm diu lietc eft dies 
mortis , quemaHmodum & Maiciali: 
SMmmum nee metUM tUem » mc eft^ip 
Cniteius. 

Z7I. Alte deget in fiUe ] Mulctnn 

hic lipdus amico fuo debec, i quo do- 

cecur, qvddGtdegereindltofitk' Scd 

fone nonhoc ignorabat ilte, vecum 

qozrebac > an non roeiior liuic (eiiren- 

cicfcripca ie^io, reddM» Nunc hoc 

addendum , novicium efle 71$ deget : 

nam in MiH Gmceti novem , duobus 

Germ. Volfiano Scnoftro, reget: in 

quibufidam oiim vulgacit regnet • tn 

quodam rodat. Grucems nefcic, an di- 

cacur Lacine reddere fi$mmmtf diem: 

iuque indinac fufpicari, elmdat* Ecruf- 

cus firmac LipHanum reddnt : 6c vide* 

cui didum , uc vit4m ,/pir$tiim » 4tni' 

tHMn reddere* Ciceio pro Sulla : Uieifne 

t^sne ufnram eripere vit flemtm laeri- 

mMTum^atfue meeroritf Ubenter reddi" 

deritademta igneminid fcedifiimi eri- 

minit* Ovidius lib. 10. Atfue utinam 

frotevitam tecumque lieeret Reddere^ 

Scneca Nac. quzft.^^ i* inluee hune 

&• in nperto^ritum r«^i«»i. Agamem- 

none ifidtremreddsty uut mtiwuanfio' 

pm* f^Ecule Qec^co . e^^fin feenM Cle- tibi RedddmquMvitMn, Ka(cencef ki- 
cem & diem accipiroin; moiientes igi- 
rac leddimus acque dimiccimus : im- 
mo quocidie , cum iilucelcic , acctpl- 
mus diem , ubi advefpeiavit , teddi.- 
mus. Reddi$i^xxtiftimmumdiefnt qui 
dim^tcif non leoeptuius. Tioadibus: 
Cum eenfux eeulit impefitit mdnum » 
fuffemufjus dieefelibm eifiitit, Gta- 
novius. 

' 174' ^mweft^mmfecimtt'^ Immo 
nefottdum ; iicopcimus cum lipiiaoo: 
fic&olimvoluitDeliios. /inw. 

iy€, Frondifera ] Lauiifera , fiipia 
veif. rtf* FarnMbim» 4M?it] Supra 
verf. t%9' Idem» Petens ] Lafus a4 
ocaculum Delphicum profidicens, 
quacriviumdudcTliebas, Cotimham 
&inAccicam&dicei>acor«^if9, Id^ 

tyy. C^lcdvit dltit ohJStum dumie ] 
Melius Fiorencinus^rf tf. hoc tikyZtStU 
five denHs , namiu ferelemperin 
iibrls^iitiquishapcvoxfcdbitnr. Gret 
nevim» 

%Zo* Vnde altm imd defirit , ] Sane 
opcimusquoqDe^rcM: m Lipfii Mehf» 
feus 8c Delrii Moguncinus , qui duo, 
etfipoflerioremvalde recencemdicat, 
qui vidic , opcimi func omnium , quos 
ance nos flc Florendnum vicido^ ad» 
hibueranc. Nec quia teruo poft verfu 
voxeademrepecitur, fufpe^it potius 
iibris mc darc velim»quialccrara oft«n«* 
unc. Idem. Inm] Valles , planidem. 
FdmMbiue^ 

V 4 %%t. P4}- 512 X- AjTNiEI SBNECiB 

Clementer afto colle, Parnaifos biceps. 
At una bimare$Sifyphi terras adit, 
Olcnia in arva. tertius trames cava 
Convalle ferpens tangiterrantes aquas, 
Gelidumque dirimic ampis Elei vadum. 
Hic pace &ecum fubitapr^donum manus 
Aggrefla ferrofhcinus occuitum tulit. 
In cempore ipio, forte Phoebeaexcitus» 
TireGa tremulo tardusaccelerat genu, 
Comefque Mancoluceviduatumtrahens. Z85 281. Parnajfui'\ Sup, v. 117. Fdrn, 
281. Sifyfhi j Corcyiam in Ifth- 
mo priinum conciidit Sifyphus lacro, 
i£oli filius ; deinde auda ab Ephyre 
Oceanifilia, EfhyTd^adtSLeik : ad fum- 
roum i Corincbo Maiathonis fiiio , 
CoriatiMwnominata.' Itkm. 

183. Olauain Mrud, 3 Mira hic 
Senecr Gcogcaphia. Olenus nonpo- 
tefheQkBaotix, qiiamfaduni: nam 
Corinthus conrracia Boeocix via adi- 

• «K. £(l ergo Olenus Achaiz » ^iam 
intciligit Seneca. Sed <]uid fibi vtilc 
hic smnU EUm, qoem niH Alphetun 
interpretari non poifUimus. Ateadem 
via , <jLLx e Phocide Cotinchum dudt, 

. etiamducit in Elidem , in remotiore 
Peloponncfi parte pofitam. Pauianias 

^yff^" ^^^^ ^^^ vi^ > in qua Laius 
occifiis , & fic dirimi , utalia in Bceo- 
pam, alia Cocintbum , aiia in Acticam 
vettatur. £rgo Atticx nominaci liic 
aronis debet, & aut fallor, autisefl 
JliJTMi : ut fcripfctit forian : «m. 
nii Ili/i vadum, Ciijus errante* dicic 
aqM4, quia & in Hippolyto Atean- 
dro eum comparaverat. Mlt quidam 
non Elei, fed Eiidft, vel Eliidit. Valdc 
aucem vereor, ne IliCTum acccperit pro 
CephilTo , in quo ><^^ & y^v 

• ^o-f/isii. Gromvifu. OUnia] fioeo- 
fianihUbiOlenusurbs. FarjMut. 

28tf. Pace'] Atquc ita paudsftipa- 
. tum. Idem. 

;.87. Facinui^ Cxdemregis. Idcmf 
pccuifHm} $iaein4ido» Idm» 290 
Obdi- 

288. Serte ] Oraculo PliCEbi mo- 
nimsficjuAus. Idem>. 

289. Tremute tsrdm acceltrat grs- 
i{m,] Optimus: 4c«e£mtr^««ik Ecnocat 
idem cx quibufiiam Comelinos, Lac- 
vinsapudGellium: Corfete feQ^nfmt 
undifu^befit Ae meMte exfe»fii,tMnli' 
gmuUfeni^effregum* Gconovins. 

290. C#Ji«e/fM]Hiiaquepacremda> 
oens. Fanshmt, JiMmte} FiliaTire- 
&x , a cujus lacrymis denomiiisKam 
Ciareiit (aciamApollini,cx(cnpcore 
Tlicbaidis rderc Scholiaft. ApoUonii 
in lib. I. vcrf. jo3. ccfi Hcfrdns dc 
Tlieopompus afiter , nc tcfert idem 
Schol. raia quxdam adferens. mc 
eciam Pauian. in Aduic.quiptodR: 
aam Thebas TiterfandcrPolynicisfi- 
-lius & Argivi cepiftent ; inccr captivos 

DclpbosabdudamManto, cum eins 
patet Tiicfias ad Haliantim in via Bux> 
ftiiftctfundus. luffiabotaculocapciri 
in Afiam Coloniam duccrc , eo traiiP* 
mi(erc; adClaronindcpofitiscafttis, 
Cretcnfes cnm execdtu occarc^cof- 
qoe ad Rhadum dednxere 1 qoi Mamo 
iibi in conjugem accepit; 3( ex ea Mo- 
pfum genuir. Dehr. LueeviduatMm} 
Tirefiam c<xcum fiiifle oemo negat , 
fedincopcitaascauni ttadendadiilen* 
tiunr Callimachus in hynino «V Air 
Tfyt *? n«AH« j^ » HomerifchoUf- 
ftes Odyftl »'. Nonnus DionyC t- Lu- 
cian. in Aftroi. ApoIL 1. j . fithL Ctvid. 
in raetam. vide Policianum in MiicelL 
c.8j2.d(fai^enbur§»i4l^oaiium. li Oe p j: p u s, .Ai^.IL 

Oe D i P U «. T I R E S I A S. M A N T O. 513 295 jTirefiasper arujpkium eruere Laji interfeBorem tentat ^fedreprottef 
triftia extifiicia mfeffa adnecromaTitiamfe convertit. 

Oed. Qacrate Divis, ptoximum Phoebo caput, 

k5Refponfafolve;fare, quem pcenae petant. 
Ti^ef. Quod tarda fatueft lingua,quod quxrit moras, 
Haudte qijidem>magnanime, mirari addecet: 
Vifucarentimagna p^rs veri latet. 
Sed quo vocat me patria, quo Phoebus, fequar. 
Fataeruantyr* (i foret viridis mihi 

Calidufquefanguis,pe6toreexcipej:emDeunif 
Appellite aris candldum tergobovem, 
Curvoque numquam colladeprcffum jugo. 
Xu, lucisinopemjgnata, gcnitorem regens, 
Manifefta facri figna fatidici refer. 
Mmt. Opima fand:as viftima ante aras ftctit. 

Ttref. 

2^1. Saerate^i O, 'mivTU intftSt I quendus ucimur : Jl4fcf /»r; nam (ic ^ SQO 9iei rey &c. Sophoc in Oepido cyrap- 
no, unde pleraquehujus .Tragacd.de- 
.rumptafunc. Farnaifftts, Proxintum'] 
In divinatiotie ApoUini fecundum. 
nam &c Tire(i£oracuIunifuIc. Idem. 

291. Fare ] pivinare quis fic ille 
Laii incecFedor , qiiem faca ^d pccnas 
pofcaut. Idemj 

i9h ^li^d tarde fatum'] "Non ne- 
ccfle eft quafrere , quid &t tardare fa- 
tum, Opcimuscamencum VolHano & 
. Ccufeciano: ^luodtardafatu efi lin- 
gua , ejwd (juarit moroi. Gronovius. 
Excufat fe vates perfinium & ctscita- 
■ t^n^ non valerp vaticinio , velle autem 
exijuirere per extilpicia, 

195. Vijii carentem m4gna'\ Flor. 
Vofllan. meusduoque Cermanici , ca- 
renti : U (iclegifle Gellium Bcrnardi- 
numdocencejus commcncarii. Plau- 
tus fane Varroque & Cicero ica lo- 
quuncuc.C^ibus addimus Silium 1. 1 1. 
bofiiijue propinquo Roma latet. Nec 

.f|>(LQendum «Uecyn), ^uq pun^ g^- glibi Varro , Qvidius, Virgihiis, lufti- 

»nus: fcd celinquendumaucreflicuea- 

dum cuique quod placuu. Gronoviut^ 

196. Phcehus, ] Sup. V. a,88. Piicebi 
oraculum. Farnabius. 

118. Pe^oreexcuteremDeum^l F|. 
VofH & omn^s 'Dt\n\,exciperem:Q^o^ 
non eft , cur fequamur , inquit ille: re- 
fpexiccnim Seuecaillud Virgilii : mA' 
gnum fi pe^ore pojfet Bxcujiijfe Deum, 
Sed aliudvoluic Virgilius , aliud Ssn^ 
ca : ille oftendic laborem vatis vix fe- 
rentis incumbentem vim numinis, hic 
promptam voluncatem Superis fj , R 
ficriponec, pca:bicuri, Lucanus lib. z. 
nufite pe£iore vatet Accipiam. Ljb. f . 
&infuetoconcepitpe£lore numen. Me- 
dea: Cumjam recepto Manoi infani^ 
deo. Herc. Octxo : conceptum ferens 
Matfoa Ly&um. Longe aliud alterum 
Agememnone : dum excutiat deum. 
Exfuteredeum non e(l vaticin^ri , fed 
fursre ac vacicinari deiinere. Grong^ 
yiuf. 

30^. Opim4] Hercfur,598. Farp. 
Yj mit} JI4 L. ANNiEI SENECiB 

Tiref. In vota fuperos voce folenni voca, 

Arafque dono thuris £oi extrue. 305 

)ddnt. Jani thura facris ccelitum ingefli focis. 

Tiref. Quid flamma , largas jamne comprenditdapes? 

fjiant. Subito refuldt lumme> & fubito occidit. 

Tiref. Utrumne clarus ignis, & nitidus ftetit» 

Redufque purum verticem ccsio tulit» z 10 

£t fummam in auras fufus explicuit comam? 

An latera circa ferpit incertus vix, 

£t flu&uante turbidus fumo labat? 

Mant» Non una facies mobilis flamma: fuit: 

Imbrifera qualis implicat varios (ibi 215 

Iris colores, parte quq? magna poli 

Curvata pido nunciat nimbos finu. Stitipl tf!acid«i, oon lelavhuis. ii)£ 

jQr^ IntmtMfmfens XMcefilemutm- 
tm, 3 Virgjlii : ccjpu in vts freeef- 
^, TresyMftt t/£MeAf Nenipedeos 
vocarr. Quod proprie eft , oiareot 
liiicipiant , quz illis vovcmm , noC- 
cpLt vocoium compocrs &ciant. Sic 
ipfc (upplet lib. 7. divffu in vtm v- 
favit» £c tib. 1 1. Ofemtpu dei nen foffk 
tnvtdvssvit, Gronovius. 

^of. Thnru E§i ] Sabari. FdmaB. 

30^. Ingefii ] Dedi , ut loquirar 
Herc. Fur. 517. Piiniuslib.ii. cap. 14. 
ingerethnramit dixic utrumgue fol- 
iemnevocabulum. Delriue» 

307. LnrgM] An cacnes impoiitas 
^videdepaftaell ? qnad latumfignm^. 
farnabius. 

308. SuhiterrfuiftlHmen'} Floten- 
dnus , lumine, nempe ipfa flamma. 
Cronevim. Signum trifie Oedifeper- 
tendens , fiAitdm rmnam efidtu regief 
qmjiibit» ev^usfuerat. Farnabius. 

30p. VtrumnecUrmignit^'] Habes 
in iis quac (equuncur Pyromaucix , 
Capnomafttix, & Hierofcopiz accu- 
racifiimam defaiptionem , cui fyxA- 
lem apud alios faipcores non invenio. 
PyromMitiA divinacionisgenus, quod Quis i flammi capiefaarar : 
<alind , quod i fumd : Hierejtefis « cx* 
cifpicium eft. de quibus vaoiiCmis fo- 
per(Ucionibtts , quid fcncieDdom , bC 
quam cziccrabilesfim , dcxcre te po* 
terunt D. Ifidotns lib. S. Ocigtn. cap^ 
dc Magis « Rhaboncu lib.de praefti- 
giis Magotum. loaa Sariflxricnfis 
lib. i. Polycratid cap. 11. & I^ x. 
d cap. 17. Gaudentius Merula in Mc^ 
morabitium tibris , & fbfiflimc Mi- 
chacl Medina tib.z. de veca fide cap. x. 
Delriui. 

^io. ReSuJquey&e.'] Haud nanci 
cft aliorum Recenfifue , neque eis qiiif* 
quam accedic ezemplariiuxi noftro- 
rum. Opcimi erataufpidi* re£bi in «e- 
lum evolans flamma cumfumo. Grar. 

311. Comamt'] Flammas. Fam4' 
Uus, 

315. Flu&nantel Nonredaafcen- 
dence. Idem. 

3x5. Imbrifera] Pluviz przmmda 
nube , jam in pluvlam refolvi paraca. 
Idef^. Varies ] Puniccum , viiidem, 
coemleum. Idem, 

317. Curvata ] In araim cnTvara (e- 
micirculo mioorem, cujus rario eft, 
cum rofcidus humor quafi fub|e^um« 
Oim fotis Quafi ^denris fuperlot 5^5 $10 3*5 Oe p i ¥ n if Aa.II, 
ms defit illi, quifve fit, dubites, color. 
Ca;ruleafulvis mifta oberravit notis, 
Sanguinea rurfus ; ultima in tenebras abit* 
Sed ecce pugnax ignis in partes duas 
Difcedit, & fe fcindit unius facri 
I>ifcors favilla, genitor, horrefco intuens, 
Libata Bacchi dona permutat cruor, 
Ambitque denfus regium fiimus caput. 

Ipfofque circa fpiffior vultus fedet, 

£t nube denfa fordidam lucem abdidit, 

Quid fit, parens, effare. Tiref Quid fari queam 

Inter tumultus mentis attonitse vagos? 

Quidnam loquar ? funt dira^ fed in alto, mala. 

Solet ira certis numinum oftendi notis. 

Quid iftud eft, quodefle prolatum volunt, 

Iterumque nolunt, & truces iras tegunt? 

Pu- 

3^8. Egkre.] Divinando. Idem. 530 ^cs, quoruni utrumque pyramidale. 
^arn^ius» 

310. Vltimum in tenehd4 abit, ] 
Optimusdegantius: ultimaintenehrat 
4fbit* Vcapud Terencium prima fabu- 
/«■^apud Ciceronem frima pnvincia 
pro primis partibusvellocistabul£& 
provindz. Gromvius» In tenebrat ] 
Flamma hzc nigra apparet velextin- 
guicur . quod Pyromantice cacitatem 
Oedipopradicit, Farnabius. 

311. Inpartetduat] Slwfddeffftat 
fiatre* Zteoclem & Polynicem in vi- 
vis difcordes « mutui/^ue vulneribuf oc- 
fuhituros , atque ubi eidem ro^ impo^ 
nentur ftammdm fe divifuram* Luca- 
pus lib. I. — Vefiali raptus ab ara Ignis, 
p-oftendens conffCiii* jiamma Latinat 
Scinditur in partes, geminoque cacumi' 
V^ fi^fff Thebanos imitat^ rogos — 
!ipelrius. Farnabius. 

314. Libata'^ Horrendum diHula- 
tictsniirefcere/acros, Fufaque inpbfiee' 
numfe vertere vina cruorem. Farnab. 

5if< Ambitque'] Hoc etiani eCar 
pnomautia, regi ccxclcaten^porten^it. £luidfariaH$am'} M^Ie incerp. /irf , 
exponunt^ loqui. eft ^nim hic <9^^«i. 
TdCeif* Varro lib. f. de ling. Latina, 
itarcrip(trs Quidivinaprseaivinando 
roIentrari,/ktf3irWdidU. Enniust At' 
tjue Anchifet do^u Venus tpum poltra 
dearum Fari donavit ^ divinum & pi^ 
Siushabere, Delrius. 

3 29. Inter tumultus mentis attonit^ 
vagosF] ldcm,vagus, Egonimirum 
vagus & incertus, ubi conuJflam , quid 
{lacuam,quidceneam. Gronovius, 

330. Sed in alto,1 Sed obicurica- 
tis caliginc ce^ nec erucnda facile. 
Famabiue. 

351. Solet ira'] Iram Deortmnpe^ 
exta, eorumqueindicfadenotari ezi- 
(Hmabanc. Scatius4.Thebaid. ^^aut 
verumjpirantibue extie, Tibullus Ub. r. 
eleg. $.fibram vocat Deorumoonfciam, 
dceleg. II. Deorum nunciam. DeU 
riue, 

353. Iterumqual Sequentia cnin^ 
(igna offuicant priora.dc huc rcferri 
poteft ilhid verf. 3 10. ultima in tene- 
I bra{abif* Farnabius. / ^l6 L* AnNXI SBNECiB ~ 

Pudet Deos nefcio quid. huc propere admoyey 
£t fparge falfa cplla taurorum mola* 
Placidone vuku facra & adindtas manus 
Patiuntur ? Mant. Altum taurus attolleos caput, 
primos ad ortus potituS) expavit diem; 
Trepiduf(|ue vultum folis & radios fugit. 355 * 554. Nefcie quid, ] Jaeejbu imaii^ 
iurOtdipicummatrcTian. Propere} 
Ricum racriHcandi iic accarace Dio- 
DyC Halicarnafl* lib. 7. Cffi^ltffiKer-' 
deufqiuquibmfafterMtt lotit mMihus, 
(^ lufiratit Aqua pura vi^imit , meU- 
que cen^erfis earum capitibHS , vetifque 
puncupatiit vnuifireseMma^arejube- 
bant : quorum atii ftantem tum etiam 
heftiam ve&eferiebant intempera , aiii 
eadentem cultris excipiebant ; mexS' 
repte tergere , cencidebant memlrratim» 
delibatafque exfingtUu extit , aiii/que 
juembritprimitiod , farre ebvluta» , in 
eanifirit afferebaut faerifieaatibHS ; qui 
"arttimpofitafjitcfendebant , Cb* vinum 
infiper adfundebant , quafinguU in 
ficrificiit Gracorum fahitari feltta , 
apud ffomerumlicetvidere. (moxfiib- 
j^ngic Homeri loca ) eaque etiam atate 
mea Romanos in/acrit ebfervare cem- 
peri. Hasc illc Delriue, KAdmeve^ 
Ance aram (Ucue. ricuale vocabolum, 
^uc docec £ri{Ibnius, ^ alii. Idem, 

33y. Spar^efilfiy &f-'\ Ab hoc 
pci; vi£lim<c dicebaucur immeUri , au- 
£lore Servio in 4.&C inic itn.Gloflar. 
przco-Lacin. molacio ^Xta-fig^ me- 
lator eiXisns. numforce redlius Irga- 
mus , aXi(rf/^ &c eiXnpi? ; nam i,Ms 
(alfugo & moUiQ iacri£ciis falla. qutd 
moU fic , docec Feftus : ImmoUre , efi 
fnola , id efi , fiirye molito & fale he- 
ftiamperjperfamfacrare. Vulc Bciflbn. 
moUmvocan far nioUcunni & (alicum; 
addere poruic & toftum, hoc eil , ador 
feu adus ejc eodem Fcfto Qc Aufonib. 
Verumquia hicnon Romanum , fed 
Przcanicum facrificium defcribicur, 
' opinor Senecae molam ajccipicndani de 
farre nonfccfo, redimegcis fru^ibus. Tiref 

Sctibit eQim Tumebus liK 7. Skdvecix. 
cap. z 3 . Giaecis in raore poficum fiiiik, 
ho/liis friigps inte^nas * non cthas oec 
moiicas infpeTgere : & atgumeiiro c^, 
quod eocura molas voccnnir «r Aoy fefi 
iiXej^vTWi > quzerafichordeiinix^i, 
5c frugiim cum (ale admixto : iifbs ao- 
tera Grzcos , ut Theophrafois ptodi- 
dic, infacrishordeononmolito « in 
pcifcz viix memotiam , qusuido ho- 
mines , folidis ,noncontuijs, aucfis- 
Gda fragibusvefcebannir. Froosergo 
vidHmza Grxdsfolido fii f rcpcrf p et » 
gebatur: poilquamtamcn nu6taca& 
in parccscrat divifa , iingulx pattcs 
adolendz , polline , (picmadmodun 
apud Romanes , confbcrgebantur , bc 
ex Homero Dionvf. lib. 7. affirmavib 
Homer. Odyii: ^, Kaf m 4> <^ ^ 
oJi^eiJtity 'MttXCfebS ttXptnt q^3fm 
Et partem quideminignemjedt , mi-^ 
fcens farinafleri. idem. 

33^. Ptacidene) SacnuA ingtacum 
ccnfebacur , fi hoilia aris admoca reftt- 
gerec, relu^Urecur, niugicumidadi- 
rer , aut non pladde & tedc caderet. 
Famabius. . 

338. Expavitl Hoe etiam Hierofo' 
pie , re^is cescitat pradicitur. Idem. 

339. Trepidufque vultum filis & ra» 
dies ] Hoc (juidcm a Lipiio : & fob- 
fcribic Florentinus. Tameu hoc mihi 
ma^is fu(pe6^um , quam (^od ancea 
vulgabacur: vi^ltum obliquat & fadiot 
fugit'. Primum ipfum hoc non eil caie, 
ur indocti corredloris videacur. Sic 
Thyplle : Obliquatque eeutos ora^ 
comprimit. Dcinde videtur fubhtum 
ab illis , qui radios non pucabant incel* 
iigi, it voxfotis abeflcr. Noh eiiim hoc 
plebejum. Ovidios lib.^. mccam. V»»- 

treqm c ^ -~j Ofi D I p ' n s. Aft.II. 
Ttref. Unone terram vulnere afftifti petunt? 
Maat. Juvenca fefro femetiniponto-induitj 540 

Et trdque diem rdditfqtu mindntes Obli- 

^uantem eculos. Sc^ciiis piima Thebai- 

ae : iriAifeStot ccele radiifcjHe penAtes. 

InepichalamioScellz-: Exxludmt r»' 

diosjtlvis decujfa vetufiis Rohora Au- 

dacius etiam Grzci , ecKwet' Arifto- 

pfaanet O^uw Ov^^au^fcnni- 

ynff ^fi^k A'«6TrV 'ntXetuyis JtiX-xi. 

Libanius dtcl 6. tiih" Sfi > S ^aXn, 

^ d»7t»^ "i^Xeu/Hv t^ <xfu^«f. 

Idem in luliani necem : yeytfAe^fci- 

9U /W€0'y ^pv? c^ fAiirviftZa/ee.TUls 
tlK-noiwn^of^tv» Grenevius. 

^e. Vnene] QuoromaUeil^uca- 
damvidimz? hee enimebfervatumin 
Mrttfficina. • 

341. luvetKa 3 Stt leeafia une vul- 
nerefe eecidit» Farnabius. Ferrofemet 
cppofite induit > ] Lipiii libcr, impofite: 
nonniale,aicille« defecuri: vulgaca 
tamjen ce<^, de cultrisquibuscadcn- 
temexcTpiebanc&lugulabanr. Nimi- 
rum verfos fequenres videnrur fipn(i • 
carenon feairi deiuperperfradimreol 
him, nralias folebar, fed juguhmi pr<e- 
fediiifti. Grucerus ni hil mutandum efle 
aic pluribus demonflrRicum fibi in libro 
peaiUaride expoticionibus infantum. 
Tamen & bclr. Flor. Voff. impofito. Ec 
credibile eft ad certiorem popx iflum 
przbehddm , uc nunc quoque Rt ma- 
^ndisbubos, viQtimiSTtl^^e^Xie^ 
dc refupinatas,(interdum ucique quum 
fapftis diis {acriHcarenc,uc voluic Del- 
riui) ut ki ereda dc apetco jugulcr tam 
benc iMpefitum ferrum qudni fujfofi' 
/iim dici poiCcproappIicito. Home- 
rusvocac ao tpvm primo & fecnndo 
iltados. Ad priorem Idcum KaDba'> 
chius : £4^ EA^nni^V , W f^ 7v7ff 
etfif^ihef eifetKXw ^ ff tipfiis r^'- 
"^Xer t eet 7« ei^epecv eit etf ^^tey* 

^o^ hte Af|ii»ir , 9 eeulp^fx^ eriuf 

ig dftffipHP Ot rJdfetkA&f-ihi tpfcvfdJetfhxei"Sp(p»itXns * eV nf 
«evA» r^imtf \e-^et^%f. £«r ^'191 
fipeffftv n oXeJS rvts t^^i^iBpea e^- 
9^01' t i(jfkrv ri ispdiaf I&iCXftrt^ 
ifffei^STo- Scholiafles ApoUouii ad 
lib. I. V. f^y. Oretet tif Xtyi t7n rVu 
nXetKst-riuf tpvm n» hitdt^rSre ^n* 
tfiF , «71 feixGA » eiiepJetri/ fii^vf 
5" i^S eifeiXKvaeuf tk /W«- Quoad- 
juvamr vis ejus vec5i. Nam quod ad- 
dic Grucerus , non videie fe quomodo 
juvenca induat fe cultro impodco , fa> 
cili^eft cefponfio , (libfulcando auc im- 
pellendo fe Sc iKCU^ndo iaferrum , an^ 
cequam id vi^imarius ur jeac Ladtan- 
cius ad 4. Thcbaidos : Sacerdetum con- 
fuetude talis e^ » utaut ipfi percutiant 
viCHmOi, & Agones appeUantur, autfie 
'tenentis cuttrum alter impingat Gron. 
Oppefiteinduittl M. f n\cas,impofitem 
Virg. } Gcorg. ^c vix fuppofiti tsn- 
gunturfanguine cultri. Sc<\ hxc concra- 
ria ftinc> neqaaquam. Nam i Cleone r. 
Atgonauc. fi Hataliin Mycholog. cre- 
dimus^proditumfiitc, vctei^es fiiperft 
(acrificanrcs . rcfupinatarura jugulum 
furfirm cort^^ertifTc ; cum inferistacie- 
bant , eammdem.coIlumdeotfumter- 
ram verfus deprimcre f(>Iiros. quod flc 
Myrtilus docec his vcrbis ; ^eiistaif 
ispei^ iti \»7e/c{^ rv7s nef.n» ^tXi 
f^etyi^ofSpei ci rrjyfiiinT^fefseX 
m? Ki^etXet?* ism'^ yi jvieai rtti 
•\}sn^$efiet(» to7s p S^fiet? eivo* 
dfet^i(^ffi ^ ispcietf TrMk^Xef 
Qpei^et^is- Reilccrgo Virgilius"dixit 
/uppofitiy cum loquacurdcinferorum 
facriffcto , quo culter qnodamniodo 
iridimz jugulo fupponebatur : quare 
dc lib:'^. iEneid. Supj/onunt aiii eul- 
f r«/ — — reftc etiam noflcrdtxft 
impefite,' cam aga^ de fuperorumfk^ 
crf ficlo , quo cUket hpfKz coUo qua* 
fi imponebatur. Vndeapparerveriffii 
mam eHe-optimi mei cod. fcripturam. 
J>tMm* 

541. At jlS L. AnnHI SENECi^ 

£t vulnere uno cecidit: at taurus, duos 

PerpefTusidius huc&liuc dubius ruit» 

Animamque fefTus vix reludantem exprimit« 

Tiref Utrum citatus vulnere anguftomicat» 5 45 

An lentus altas irrieat plagas cruor? 

K4iir. Hujus per ipfam» qua patet pe£lus$ viam 

Ef&ifus amnis 1 hujus exiguo graves 

Maculantur idus imbre. fed verfus retro 

Per ora multus fanguis atque oculos redit. 550. 

Tiref Infaufta magnos facra terrores cient. 

Sed ede certas vi(cerum nobis notas. 

Mant. Genitor, quid hoc eft ? non levi motu 9 nt folent, 

Agitata trepidant exta ; fed totas manus 

Quatiunt : novufque proiilit venis cruor. 355 

Cor marcet cegrum penitus^ ac merfum latet: 

Liventque vena? 5 magna pars fibris abeft; 

£t felle nigro tabidum fpumat )ecur* )4i. M tamnut'} Oediptu binb val. 
tieiibus oculonim cqbccis eccavic « & 
Tixtandcm apad nfuds ^uis moc. 
tBmoppcdic. FdnMm^ 

347* Vivusfirifjkm»'} Quomiic 
anc Vtiiut aat Hujut io libris inveniflet 
Gciiten»» qiiamquam non abhotiens 
abultimo , mediumpejuselegit. FIoc* 
Hujm* GconoTiUs. Vium'] Vulnus. 
Fmahius, 

348. Amui/:} Copiafai^iinis. Id, 
ixifft0'] Modico cmocc. ItUm, 

391. Infuuiis} Terruit iffi coUr 
iMtem , &e, Lucan. z. StdwmJsbiU 
€xta, Idem. 

353. Nm tevi HMt»] ,Hanc infpc^lio- 
Hem cice fieci putabanc , H adbuc vivz 
pecudis uceco ecepu exca , palpitacent, 
tcepidarentque , ut patet ex Arnobio 
iib. y, adv. gent. hic dicic;»^» levi mo* 
tu , quia ingentes tumultus inflabant. 
Pelrius, Vtfaletit,'} Quando Ia;ta 
Hunciant. Idem, 

3J4. Exta;} Thyc(l.verC7tf3. Ex 
Vifceribus , propcie coc , jecuc , & pul- movocaiicucezia; qaa hzcmaiimd 
ciflamia Diispcofecabanmr. Idem. 

359. Nemfyue} luveuum Eieeclie 
& Peljfuici», vcl lege uavuffia » id cft« 
nonfoUcus&ufiucicoIocis. Tai^^tkn 

35^. Cef mareet agrum'] Oedipuiu 
Idem, lam cnim Hacuipices Gczci 
cocinipiciebanc , quod Ronaani de« 
mum poft Fyccblez Italia difcfflinn 
facetecaepecunc Pliiiiiislib.ii.cap.7* 
Delrius, 

3 $7. Uvtutfm vensj ] Plenaefl 
luec Senec2 ominoforam eztonim 
defccipcio : cum <]ua vidctuc cenarc 
voluiiic Lucanus lib. i. qucm fueric 
non ioucile cum cacon&cce. Terruit 
ipfe eoUr vatem « UAm paUida tetrii 
Vifeers tinSa mtit» gelidaqueinfeSa 
cruore Plitrimus af^erfo vanakat Jom^ 
guine Uvor, Cernit tabejecm madidumg 
venaftpuminaces HofiiUdefartevidet» 
Idem. Magna] Fratmmcamwdiadi* 
ficit^ F^aubius. 

3 f 8. Felle ni^y OduJ^atrum. id. 
Probacuc hoc vccliq4o iaQw^odbas 

' ' tiian Ofi b I p u s. Aft.II, 
Aci fetnper omen unico imperio grave» 
!En capita paribus bina coniurgunt toris^ 
Sed urrumque cacfum tenuis abfcondit caput 
Membrana latebram rebus occultis negans. 
Hoftile yalido roboreinfurgit latus, 
Septemque venas tendit. has omnes retro i^9 Pro- ctiam acrz bilis foHicuIamcQTzfair- 
le : quem fuo hic loco, oempe in jeco- 
xe^cuiadhzrec.pofuit. Delrku. 

359. Scmftr 9men'\ Daos enim 
Principes, & de Prindpatu contentio- 
neni minatur, Idem. Vnic^l liuic 
maicime , omni tamen imperiominax. 
^uarehuiufinodiextaliviuslib. 17.& 
Vaierius lib. z. cap. 6, minuslmta, vo- 
cant. M. Marcello Cof. duojecinoris 
capira viia « co qui nccem przceflit 
die , affirmant , Livius , Valetios , Pli> 
nius, 3c Plucarchus. Idtm. 

5^0. Cafiu bina J In eztis obfef • 
Tabantmaxime£immitates fibrarum, 
WKUfid & jecotis caput, quod ex 
oacura unum , R qoando duo reperiren- 
tuc« ominofum iilud &przcernatu- 
cani. fid &imaginariA erduttafitd, dt 
^fmsmox, Farnabius. 

iti. Sedutrum^Mt'} Seducrumqut 

caput jecinoris delicefcens in niembra- 

nz involuais, cum trifle (ic oftencuni, 

TelleDcoshzcinprzfens celarifigni- 

ficac « verumparvo incerjedlo cempo- 

f e , noca Fore parricidium & inceftum 

Ocdipi. Idem. Abfcondit } Exiftima- 

banc jocinoris capuc non apparens gra- 

ye Imperacori aut Reipubl. Inforcu- 

iiium porcendere. lul. Obfcquens in 

iib. deprodigiis, Q. Mecello, & T.Di- 

dio confulibus , apudzdem Apollinis 

Decemvirisimmolantibus ,. capuc jo- 

cinOcis non apparuiilc. acddit lioc 

ipfum Poflumio , CatoJii , Herennio, 

Hl LuciUo Lupo. Arriamis lib. 7. hifl. 

Alex. fcribic Pychagorani , ancequam 

Akxandcrobitcc, hofliam immolaile, 

6c fine capice jecuc invencum ; ideni- 

qoe illi concigifleproHcphzflionedc 

P^rdiccafaciifieanti; qui omncs flacim poflmoRuifunt. Non czftmimcxki 
capuc erat , fed etiam in membcaiui 
cujufdam involucris cielicefcens , ut 
vix porueric magn^ curi fic dilig^mi 
invefligacione inveniri. exempiapro-» 
ducir Barnabas pag. i6, dc 17. £go 
enam nonnulla priot Adveriar. Dtlr» 
3^5. Htfiiit } Aruipices quidem 
mente & imaginationepividebant ex- 
u duas in partes; lianc amicis tcibucam 
Familiartm , illam iitoids Htftittm 
vocabant deinde ex atriufque pards 
habicu eventura conjidebanc^ hic ica - 
que artolacur vJres adveriz partis. CciU 
Polynidscumfexaliis dudbus, ^ma 
ftpttm vtna dtattant, FamaU Vnde 
iam manifeflum cur Liviuslib« S. tta* 
dident;eaf ut/tcintrie, afattuiianfor* 
tt cafum harujptx diciturtfitndifft j fic 
Lucanus htfiiltm^rttm, noibeth^la 
latm uominarkit. Ad duplex ifbid Ia« 
tus, partem, feu caput , videbacur coim 
fequi etiam duplexy{j(jMm, unum hofii* 
le dc noxium, alcemm pcopidumdc 
amicuni. Fijfum, puco vocaflc, lineam 
feu tramicemqucndaniimaginadum^ 
cxca & fibra5biparticodividenccm& 
intcrfccantem ; quem ftuftra qozras in 
corpocis vera difIe£lionc. meminii 
Ciccro in lib. de Divinac & de Naa« 
Deorum. Fifliim hocdividebaaccdaai 
mfamiliart & vitalt , uc notat Tuooe^ 
bus lib. 4. cap. 18. & vitalt di^him pif^ 
cac cccerocum cxcorum s familiart^ 
cancum jccotis : & niuEurau^riurcr 
Lucani; 6c Ciccronis« qui inquit : fif" 
fumfamiliart & vitait tra&am. Dcle* 
3^4« Stfttm^vtnof} Przccndia 
venasfalicnces&ceieri (uc air Luc*« 
nus ) pulfu mocas ; quod hoflilium 
piGBUotiimfisiiam« Idtm,^ )20 L. ANNi^I SENECiE 

Prohibens revertilimes obliquus fecat. 5^5 

Mutatus ordo eft ^ fede nil propria j acet; 

Sed a^a retro cun(9:a. non animx capax 

In parte dextra pulmo fanguineus jacet. 

Non Ixva cordis regio. non molli ambitu 

Omenta pingues viiceriobtendunt finus* 3 70 

Natura verfa cft. nulia lex utero manet. 

Scrutemur unde tantus hicextis rigor. 

Quod hoc nefas ? conceptus innuptx bovis, 

Nec morc foUto po(ituS) alieno in loco 

Implet parentem. membra cum gemitu movet. 575 

Tremulorigoredebiies artus niicant* 

Infecit atras lividus fibras cruor; 

Tentantque turpes mobilem trunci gradum: 

Etinanefurgitcorpus. ac facros petit 

ComU ^^f. £4«r/]Fi(lum,f<raIiDeacom- 
hieiidriaexmemearu^^icis» exra bi- 
parrito diyidctis. Fdmab, Oilitpius ] 
HoRihs , vei rraofverfiu cum (it , 
oftendic hoHes non reverfurost ceci- 
derunt Mtem duces dnu ThebMadu' 
numAdraftum. Idem. 

^66. Mutafus9fd»8fi.2 legeVefa- 
Knm , dc alios Anatomicos, & videbis 
adcimcionem noftri eciam in iftis. 
Delrius, 

3^7. Retneuti^d, ] Inverfa. Fam. 
%Ammst ] Spiritus & aifris vitalis ca- 
paz. Idem, 

$6$. NonUva Cfdk regiej ] Flo- 
ienttchl2betur« cordi. Puta, imegra 
TelfalvaeR. Idem wyceri , ut voluit 
Scaliger. Lucanus : firaduntqurfiat 
9mentalatebra4. Gronov. Nen mpiii'] 
Manu tentaiis vifceraex diflenco 6c ri- 
gido utero concepifle fordam juvcn- 
cam miratur. atijue hac inteUige de 1$- 
tafta partu ex iliiciteeoncuhitu. Far- 
iiabius. 

370. OmentM] Stcfatirciint,ntqnac 
debebaiK obnubete viicera , rimis futs 
iIlapotius{}rodant. fic tucanus imer- 
pretatur. addit^ mnimiii amyif\iO' lentcfletal^amollia, Utpio^ia: fed 
nuncfunt rigida8c afpera. Alienaab 
hocloco,- quzdecarnlbosimmolaci- 
tiis omento tcgendis rcfernnnir i Tur<« 
nebo l!b. 7. adverf. cap. 13. Delrim^ 

371. Tantut hic extitriger. ] Ab|ecf 
perfonam Tirefix , m ipfa adhBclo- 
quatur Manto , acdngaique feuAz- 
ploretcanfamrigoris. Gruterus, 

373, Conceptus infiujtabevittl Li- 
ber, innupta bevit. Atque ita laBedii- 
plex monftrum : quod nec foo loco 
fanus , quod nec in vacca. Snpfa/if- 
vencam appdlavit : & folenc tsiss e!i- 
gi ad faaa. Uppus. Non alitci Flo- 
rentinns. 

377. Infeeit ari^an ;j AdnufeTnnt 
alii atxoA , qilibus non ad)icio cdcu- 
lum. nam Cifibra atra , non utiquepo- 
raitappareteinits Hvor. Gruter* Scd 
adjicittlliscalcuhim Florent. Atrat au.* 
cem dicit non natura fua , (ed proptet 
ipfum illum cruorem iividutn. GfWM. 

578. Tentanrcfue ] ViftimjB femi- 
neces furgere 5c cflugerc cooantnr, ftd 
fiudra. Farndbius. 

•579. Etinafie} lameiiradMseitis. 
DelriUf» • 

38X. Nt" .Oe d I p u s. A&: II. 
ornu miniftros. vifceraefFugiuntmanum. 
JNeque ipfa, qux te pepulit, armenti gravis 
"Vox eft, nec ufquam territi refonant greges: 
Immugit aris ignis, & trepidant foci. 
Oedif. Quid ifta facri figna terrifici ferant, 
Exprome : voces aure non timida hauriam,. 
Solent fuprema facere fecuros mala. 
Tiref. His invidebis, quibus opem quseris, malis. 
Oedip. Memora^ quod unum fcire coelicolce volunt» 
Contaminarit rege quis ca?(b manus. 
Tiref. Nec alta coeli quaj levi penna fecant, 
Nec fibra vivis tapti peftoribus poteft 
Ciere nomen, alia tentanda eft via, 
Ipfeevocandus nodis asternjr plagis 
Eininiis Erebo,-utcaedis auftorem indicet. 
Referanda tellus. Ditis implacabile 
Numen precandum. populus inferna: Stygis 
Huc extraliendus. ^de, cui mandes facrum. 521 

580 385 390 395 381. *}Uque ip/ht'} Nec mugitus 
quem audisboum eA}, fed fanguinis in 
SLxhsFarnalnHs* 

583. Immugtt ara feffiit i^l £c hoc 
h ptavorum coQicum (urba fubjedium. 
ViiiQTt editiones : Immugit mu fgnk 
& trejiidant foci : idquc cocum habec 
opcimus liber. Abeanc arafegnes cum 
trepitantihm focis. Gronovim 

iSS. Selent'] Extremamalatimo. 
rem collunt , defperacorqtfe reddunt. 
Farn^ius. 

3S7. Hitinvidebir^} NonrunthaBC 
excrema mala , verum ea immin.enc, 
qux & pra^fencibus confbrancur\ bo- 
Dafant , habeafque cnr his invideas. 
Idem, 

38S. Memtra,'] £fHire tancum quod 
oraculum pacefieri vulc , quis Laium 
incerfcceric. Idem. 

390. ^ira eaii ] Augtirium. Id, 
Penna qua Itvie fecat , ] Kf€te hanc 
faipturam impcobjiYecuiit vicL ium- Nam 

mi. AIianamque&verioreflinFlor* 
Necalta€i»li^u*levipenMficant, Ui* 
que duo codices in Germania nobis 
vifi , 6c Vofiiani & Heiniianus alcet 
minore forma , quem nunc demuiii 
adhibere incipio : nifi quod hi fecat» 
QusB fecanc nempe animalia volucria, 
vel volucres.' Nec necefle cum viro 
dodo ; ^ua levet pennsfitant, Gro^ 
novius. 

391. Fibrdl Ara^icina« Famabitu, 
Vivit rapta"] Sic Thyeft. A3t. 4. v.75 j . 
Erepta vitm exta pe&erHfMs tremunt. 
Rapi illa confuevifle , uc fpicaucia Sc 
palpicantia confulerentur , Arnobii , 
Virgilii 8c aliorum teftimoniisprobac 
Barnabaspag.13. Delrim. 

391. liomen. ] Regicidje nomen» 
Farnahius, 

i9l* ^pfi^l Pcrnecromantiam.vel 
fdomantiam eyocandus eft ajp infcrts 
JLaius, vel umbca Laii. Idem, 

5^5« Fepuiud^ Vmbcjr. Idem^ 

X 3^8. Nsm ^lt L. ANNiEl SeNECjE 

Nam tCi penes quem &mma regnomm eft^ nefas 
Invifere umbras. Oedif. Te Creo hic pofcit labor; 
Ad auem fecundum regna refpiciunt mea. ^oo 

Tirej. Dum nos proKindas clauftra laxamus St^rgis, 
Populare Bacchi laudibus carmen fonet. 59S* fHarfftet^l NotaRegibus non 
licuine intcrefle (accis inferonini; ifU' 
bus manes inrocabautur. Nam inferos 
adiere (fecunctiimpoScas) iEneas, dc 
Vlylles. Forafiistediumqaid&inge- 
niofumhic htec, & in adulacionem 
Principis;quem negacfasadire inferos. 
)elos cnim invaluccat , moctuos Impp. 
numeroDeoruma(ctibete. Aneciam 
fe{pexic ad Dialis flaminis cooditio- 
nem? cui certe nonlicuitloaim, in 
quo buflimi erat, unquamingiredi, ne- 
que mortuum attii^e, uc Geilius re- fcn. Sed prius iliud amplius placet. vesficiimt tnecterik 
JMr, Commentatotcs qoaBtuoc cau- 
las^nccexplicant. Egoputofiroplici- 
tei , quia haud Ikiiom tegibus viderc aattra£bire(eralia, non magis 
imperaconbas4if «nrM vetmiiifimifim 
csremeniufrdditUt Qtloquicac Tadau 
lib. 1. Annalium. De quo more e^ 
plata in libellis Saipicionani. Grm^ 
tent* 

39^ TeCW} Sufcit hmic mfftrn 
CreontM. Fam^^us. 

401. Pifttlare ] POp. Thebono pc^ 
culiare & folenne. nam & ^fa^^"* 
Thebanus. Hymaus Thebanis peco- 
liacis , & ibliais. Fefius : PmfmUri^ 
/acra funt (ut ak Labeo) <put emmr ci- fimt, populare e^o qaod ttxias popa- 
li. Ennius AnnaL Qtuumdetu 
le^ene* ae fepuimes, Delrius. H U S. Canit Chorm dithyrambmn , qui Bacchigefta.i^ invaUa c m it im l . 

£ftifam redimite commm nutante cor jmbo, 
Lucidum coelidecus^ huc ades votis» ^ 

Moilia Nifxis armats bracliia tliyrfis, 405 

Qux M>i' 'Sedimite^ O Bac<fae «edbn. 
eonu 4t^ue-ha$ pNm^^e fvaftrtmds 
"Sul^ata le^ioni , uii Cherw p^uUrw 
/i^ iuvieem hertmtuf. Fariuhius. 
Bacchilesemitt^, Oc comites«$as 
fiigr«hedericfoI«s 8c«orynibi|«Nr^ 
^Mrefitttt, docet DidHyiC Afrt, 8c fiac* 
chom «omattun |»tDgi fionftac. Dtl- 
ytui» 

404. CisU dtcKs , 3 Bacchus «nim 
idemcuw Sble,qui crinitm^l radiis: 
perpetuojuvenu. quia in curfu-conftaiis 
tSf omnia vtvificaus ; finmfu» ,^ppe 
omnia illailnnc. £c hiccice iovocd- 
tur , quia,^«^i(^ , uc iupr. m£ 3^. 405. }9yfak ] Decem Nyfx funr. 
quoties awem nuHoadfecio refitlB^- 
tur » Indica iUa inceUigeoda eft « prope 
qwHH ia anno Bacchasanyrophxs«ft 
cnucritus. Famab, ^rmMt^t hrmidm 
thyffi»., ] Stfcis commode videocui 
tranlpofitrvecfus , & fic mucaomipro 
armati , quod ecliu Xcr^que &re ha- 
benc libri. Dubium camen raeieddk 
opcimus codex, qui & verfiun piinino 
loco lervac & exhibec armatm .* qua^ 
cara hunc quam|>rimum verfimi cbcMi 
de ipfo Baccho velicincelligt : eum vo* 
cari redimitum effujam eemam mitunte 
eerymAe 6c aiUatum mtUis hrmhia 

}fitfitit:thyrfo^ Ncfflc f ntm mintH Bao- 

chi Ofe D I p u «. AA.IL 

Q^se tibi nobiles Theb.'?, Bacclie» tua 
Palmis fupplicibus ferunf. 
Huc adverte favens virginpuii] i;aputw 
Vujtu fidereo difcute nubil^, 

Ettriftes Erebiminas, 

A vidumque ^atum. 
Te decet vernis comam floribus cingii 

Tc caput Tyri* fcobibierc mitra; 

Ederayc mo}lem baccifera 
Religare fronteip. 

Spargere efFufos fine l<?ge crfnes, 
Rurfus addufto revocare nodo. 
Qiialisiratam metuens novercam 
Creyera; falfpsimitatus,artMs, 
.Criiie flaventi fimulata virgO) 
Lute.am veftem retinence zona. 3H 410 4?f Indc chi <|tfam Thebaidum mUi^ hrachU< 
<jr9n»wm. Thjrrfis , ] Thytruf erac 
JUnceaJ)e(kiz^i;Qli<iihMispcquIpttt , u,r 
hedera arnicis meuim tollcrexc hoAi- 
hus «jdqlofacuQxb lances vu\n\is infli- 
gcift. ab hoc thycTo fiaccbu<ti&^r/^«r> 
•Bacchc thyrfigtTM Laclois : N^/.ius 
^yciVgo ; Ptrgite thyrpffr» Ba^ks , 
J^ActhUt Gum fthems. Qixcis ^pai- 

Ko^^i» qux Yox doloramillamcu- 
.fpinein iadicac. Aibeiijcus auream 
-^yrrobaccamin raanu laabuifle docec 

Libecum, cum deillo iiiquit: em» 

Dtlriui. 

408. Virgvitum'] Herc.fur.y«473. 
FMma^ius. 

409. Vultu/tdereo } Formofo. 

410. Triiies ] Supri veif. 160. & 
klcinceps. FMrvAbius. 

41 1 • Avidumque ] Mortem iniaria- 
bilcm. Idem. 

4i2.. fiorihiu'\ Vnde tfitfi^ di- 
^us. liem, 

4x3. TyriA~\ Purpurea , te/ Lydta. 
, Hcic. f uc. vecf.470. Idtm* MitTMj ] P^'9 ii^irs j^utcm wx ^yiU^m^ 
m^iMxxx quam virginum c^rA^racn^ 
XMfXX , quo .capuc yuicjeb^ , tfgui^* 
«ajos ; LatiOe, v/tt^. pfop^vtii^ : C^ 
ftit 4^ accepta» alttr^ vitta com4*' Pelr^ 

4J[4» Edtruve ] ^qdc^a , ^M» cssc 
fymbosnigrosferc, fc Baccl^s.ccKO- 
4iavi<; vei prop«etiimilici44incm quam 
habtncfolia ic frudus CMm vUfi; vc\ 
quod coronxhedcraceaein(ita^J£idi- 
.ta^e vapori r<&tltmc , viQiqvie pott^^ 
ciai;i nitunc. Farnak- 4i#<ci/eM &c. ] 
Slc omnino legendum* Haud recie qui 
rubfticufitc^«f:c^i/«:r4 ,^tqUf!iQ(erpte.» 
tantur , qux fercur i Baccho ^ ^ac^ 
chis. RequirocnimexemplumJimins 
compodci onis ; quippc con^potica ha« 
jufixiodt adiva Cuut^non paifiva. <xrii'- 
term. 

417. Addu&9'\ Coik£lo:innod|i9i 
& in ccr^ rcjciSio. Far^alum» 

41 & ^Mi* 1 (.^alis i|i£c^amj>el- 
licibus Xovirque filiis fluiu)i)ei9i <^~ 

Iiuciu, virginis Qs.bAbicumflUtf ^reos 
lacebas inaotro ^yfyto, Sdpcji v. 495« 
Idam% .... t 324 L. ANNiEl' SENECiE* ^ 

lode tam molles placucrc cukas, 
Et finus laxi, fluidumque fyrma. 
Vidit aurato refidcrp curru, 
Vefte cum longa tegeres leones, 
Omnis Eox plaga vafta terrap, 
Qui bibit Gangem, niveumcjue quifquis 
Frangit Araxen. . 

Te fenior turpi fcquitur Silcnus afello, 
Turgida pampineis redimitus temporafertis- 
Condita lafcivi deducunt orgta myftx. 

Te Baflaridum comitata cohors, 
Nunc Edoni pede puifavit 425 450 Sola 411. Vnde tam maBes pldcuete 3 
ToIIe incerrogacionis notani, & fcribe 
cam Flor. Mog. & Cniler. IncU tsjm 
tiuUei, Hinc, inquic« ezhacfabula^ 
^od metu noveccx lacuif ti diflimula- 
tus habicu puellari, hinc , inquam , cft 
^odhodiequecibi-, quamvis fbrci & 
bellacori, molles culcus placenc. Moz 
Florcnc Frangit Araxen. non AraMem. 
Orenev» Origenes lib. 3. concra Cel- 
fum , cradic Bacchum muliebri babim 
,amiQum efle , vocacque M»ialam. 
Detriue* 

423. £«xy, ] Dirdodi. Famshiu*, 
«r^rnM} HercuLFur.vefr.474. Idem. 

41 f Pe/?c ] Cum fyrmate cegeres 
leones currum cutuii crahences , uc iSc 
.cigres&lynces. Idem, 

41^. OmHk'} Oricncalesmunclipar' 
ccs ; India maxime 6c Scychia. Suprd 
verfii^. 

417. Gangem, j Indixfl. Famak, 
Ntveumque j Armeni;s fluv. nivibus 
au^um ; vel frigidum. addlc cnim 
Frangit. vel, gelu con{tti£lum ; vel ra- 
tibusfecac. vei rerpicicadnomenfiu. 
vii, ab 0S£^'or«f frango. Idem* 

415. Silenue afeilo , ] Alumnus & 
Ducritorfiacchi. Idem. Ovid. Meca. 
mdrph.4. "' BacehaSatyriijiuefiejUHn' 
tur i £^ique finefc ferula titubantes 
$brius artw Su^inet, &^and9 mnfir- titerbaretafilU. Sileni Mycfaologiam 
docct Natalis lib. 5. M^rtholog. capb tt 
Silcnos Nicaudci rdioliaftes in Alexi- 
pharm. dici cradic >cn ? nVb^wuva 
ili^ XathfHft & eofdemappcUaci 
(acyros: cuirepugnatNoanas,cosdi* 
ftinguens his vctbis . K«^ Xmnen 

SXtH, 'ZiXnfeh tf ^dXetypf^ Scc 
Delriue, 

450. TuT^ida 3 InfUta. hejtene ut 
fimfer lacebe, Farnabius. ^ 

4)1- Cendita} Nonnifi initiatisre- 
velanda ; variis obftcafrondibiis ; noa 
rab.dium rapienda. Ideue^ Orgia^l 
Bacchatiaiia, ab e^yft furote ; vtl twv 
«^ivy moncibusquiieronancnodiinio 
Bacchanciumclamorc; vel >jn S ^f^ 
yw ab arcendoimyfteriispro^nos. 
Idem. Mjflta,'^ Myderiorumpcricf. 
iniciau facris, i fcvtet' Idem. 

4)1. /;«j/4rt^«j»] Bacchi miniftro- 
rum , >«W ? /3«^«F a rociferando: 
vel a vulpinis pellibus quibus ciuge- 
bancur : BaCiaces enim Thracibus fo- 
nac vulpes ; ( qua racione & fcorcum 
deducicur , & Badaris pro merecrice 
fxpe ufurpacur ) aliit i demifla & tala- 
ri vede qua induebanrar Bacchi mini* 
flri. Idem. Hamm nomina hafaes 
apud Nonnum Dionyf. i^, Delriue. 

45 3 • i^Hne Edenii fcde } Scribe , 

Sdtni. Oe d I p - u , s. Aft. II. 
Sola Pangaei; nunc Threicia 
Vertice Pindifnunc Cadmeas 
Incer matres impia Mxdm 
Comes Ogygio venic Jaccho» 
Nebride (acra pra;cinda latus. 
Tibi commota! pedora matres 
Fudere comam : tbyrfuiiwjttelevem 
Vibrante manu, jam poi^ laceros 
Pentheos artus Thyades.ceftro 5^5 
435 440 EJoni» Sunt cflim H^ir«i. Sudiu 
lib. 5. EtUnM hiemes ArHon^ fie- , 
menum Excipere. lam monuic G. Fa- 
bricius. Flor. Edon: quod eflec, Edo- 
norum more. Sed quod fequitur, quo. 
modo cohxret > Lege : nunc Thretcio 
Vertice Vindum» In akiflimo Thracise 
loco. Neque eiiim auHm cefaibere, 
ccfiblandiamr. Nunc Edone pedeful' 
Jkrit SeU Pang^i^nimc Threicie Twbi- 
ne Pindum^ Yt chorotum raodi fignx* 
ficencur. Crpnevim. 

434. Piu^im s ] Thcaciae promon. 
toriiMaccd^iuamverrus. F^nahiu^* 

43 f> CMdmeiie} Theban^s. Idem» 

^^. JdfMfie ] Bacch^ i fieun^* 
Jdfm* . ' 

437» Ogygie'\ Thpbano, ab Ogyge 
itge. Idem, Jacche,} IMccho >af» $ 
Idnxi^* » ^ voci&racionft ebtiorum. 
Idem* 

438. Nehidey Hinnuli pelle Bac- 
cbo(acra,quaipreaniiciehacur : unde 

Idtm, 

435. Mdtrcs"} Thcbaid. yccf, 17. 
Idem» 

441. Thyadet'\ Bacchico flirorc per- 
cicz : i ^e» » feror impecu. Bacchx 
Theban^. Thjdde^ .( ait Paulan. in 
Phoc. ) fint Atticdt femiuM t qusjn 
Pexnsffumj^tidie yenientetycum i>eL 
phicit mulieribu4 arcana Libero patrifiu- 
craperagunt' ied pofcx lacius {umeie 
corriievcru«c» Pelriut, Qefrp^ Lac^ 
nc ^lui , Grpje .pI^CSH. Vir^lius 
Qeorg. 3 . ^ft Imu StUri firc^ , tV/fli* Mem.- 

bupffte viretitem Plurimtte. Aikmrnkm 
yolitans ; cui nomen ajtlo Romanunf 
«/F, esftrum Craii vertere vocantef^ 
%Ajpe^ , Mcerhafinanef quototAejgtef^ 
ritafilvis Diffugiuntarmenta: ~-m.^m» 
Rottianum nomen (iio |am cempoM 
peciiflSt « & Giarciun cancum in ufii 
fuide fcribic Seneca epili 5$. Oefirum 
quiciam cum r4V«ff»confojidunc,queiu 
Gra^ feveem vocanc , in quibus Pli< 
nius lib. 2 z . cap. t|S.-& ApoUanius 1. 1. 
ubicumdcceUro^^gprpc, iidt: eftt 
fAiar/m^ooificXeiitvi vofiiif^ , quem 
tavamtm vocant buhulci. & gloflarium 
LapUQ-Grxcum,; AjtUo xifl^pfioofp 
9^ aKO^Ttioif» Grzco-Lagnuin : d|* 
n(^ • fcvoi^* Tab^ntH .,• ajilio.^ Aci- 
(tocel. in aninial. hilh docec «Ir^ 
circafluvio5« ft.voiTm in ii.vtsnaici. 
videSchoIialt ApolL in lib. u v. io{. 
&^ Wocconum lib.^. dediiret.animjU. 
cap. II 3 . Obtinuic , uc fti^po^KoS^ 
furiofidicancur Oejitoptrati^ ab furi- 
;pide, apud Galenum lib. 3 . dc Hippoc. 
^ Placon. dogniat* cap. 4. bc Lacinis 
padim Philoliracus in Imag. Penchei 
pingic. Bacchum r j oX^^f ^aO^' 
^ocK^^eine^^Teus ytweiifi^iif* pejtre 
pungemem &furiantem mi\iierfs* it- 
liahus quoque iib.-^. var. hi(l. rcfert 
L^c^nas , Sicyoni^ , £c Thebaid^s 
olim hoc Bacchi otftroinfcAatas; crei^ 
que Minjradcs , I^e^cippem , Alcippem' 
&!AlcicliojfmeQdem afilo ilimuiacas» 
iu^nculum Leucippes » quem hi^Q4- 
feum pucabanc , "difcerpude. Quam 
flfibilic^c Penchcum Agavc macerlu-. 
X i " x«i{, ■m 

}2« h'' Aw Mi Senecjb Membra remiflac, velut ignotum 
Videre nefas. 

Ponti regna tenet nitidi matertera Bacchi» 445 
Nereidumcjue choris Cadmeiacingitur Ind. 
Jus habet in fludbus magtti puer advena p6ttti 
Cognatus Bacchi, numen non vile, Pala^mon. 

Te Ty rrbena piier rapuit manus, 
Et tumidum Nereus pofuit mare, 450 

Ca^rula cum pratis miitat f:^€ta* 
Hinc verno platanus folto viret, 
Et Phoebo laurus <arUm liemus: 
Garrula per ramos avis obftrejpit» 
Vivaces etferas remus tenet, 455 

Summa iipat vitis carcheiia. 
Ids^us pl'Oia fremuit leo. 
Tigris puppe fedet Gangetica. 

Tuni 

terit, ita defcribft NOftntis h1». 4^. \ fkQm.t>cm matii IHktimxittn. tbid. Plftnyf. q\ vix qiteat mocftiiK & la- 
crymabliruj. Tyeffiks* 

443. VefAt] San± mchti telKittti 
fdgebaat&ddas^ xpod futhit^admi- 
tiillent. 

44y. MnfhttrA i Ino. Thebaid. 

4^. Callmt¥a ] Sic Clatidlaiiai : 
r^^^ Ckd^tiAltidit Le^otboe. — i— 
be Iho r<ai Lcucothofc* multa PauJTa- 
«ias irt Atriclj. lyetrikf, Ht, ] fno 
Athamanri ^ielicerram peperic, atm 
qtio mariVi furorcm fiigiens, in mari 
fubmerft.creditamarinomm bcotmh 
mifticioiiddita Qcxci UucofheJini lii^ 
tini MdrutoTts , iilium illi Palamonem^ 
h\ Poiturhnkm nmtni|>ant. latc h«c 
i^onwis lib. d'. & y*. I^aafan. in Attic. 
St Mcffeniac. l>Idtiirchus in C^millo. 
Apollod. lib. ^BibMoih Ovld. !ib. u 
fe 4. Meram. & $. f aft. ftd alia Ibn^e 
natrat i^riftides in liflhmica i. quem 
Icgat, qiit hiiilta de Ltucothea & Palac- 
mdnb vMet.V1dettWmtctf. jli. th^r 108. Vfgn^fy] 5otnft)Ds PglipmOtt, ! fluv, fd^^ FamalnHs, 

449. Tt tjrrhknii} priiaeTyniie. 
nl taj^hiot BHchu^ i'n lift^im, di^ 
qiie it>luin ligare vtlledk, Bacduis pira« 
tas iil fdrofeerif v^t 1 «|ii6 eorfepDSy 
niare vifum eft pratam iioniNisdCttw 
botibus coiiftram , maii lli VilcsVcrci, 
rentt in Icrpentcs, lamtpie ieo vUbs cA 
ptoram obAdcre , dgrisplippi&i , qocl 
atroniti dejiciant fe in mac^ dcDtK 
phThes&iftiiunt. ItUm, 

4^0. EftwhSdkht Nwm} Plor. ^ 
riof irie membhttrii, Hmidu^ ^a*fi re<i> 
vetenria iiacchi. Inferius : pivUk P*- 
^bln,iAonPaMut. Gtdnoviosb 

453* XtfMniM] Supt4 verf.itf. 1^ 
nahim, 

4jf. Vivaee^f) Quife juge virente^, 
nie htCme (]Uiti^ni detu^ fuom amit- 
tnrit. Detnus, 

4fl C4rci&»/«)Sd^thJkiamalipar* 
^h^. Purriabtus, 

. 4^^. Idaiu^l Hbttvhcht$>qaalisiq 
tdahionte f>hr)r*;i*. fdm, 
' 4y^. G4;4^fiy|;iii ] ittdica ^ Oange 4^1» ^rn- Oe D I p u s. Ad.IL J27 
Tum pirata freto pavidus natatj 
£.t no va demerfos facies habet. 4^0 

Srachiaprimacadunt prsedonibus» 
lllifumque utero pe6tus coit. 
Parvula dependet laterimanus, 
£it dorfo fludum curvo fubit : 
Lunatafcinditcaudamare« 4^{ 

£t fequituf curvus fugienti^ carbafa delphin. 
Divite Padolos vexiit te Lydius unda, 
Aureatorrentideducens Humina ripa« 
Laxavit vidios arcus Geticafque fagittas 
Ladea Maflagetes qui pocula fanguine mifcet. 470 
Regna fecurigeri Bacchum fenfere Lycurgi. 

Senfere terras te Dac&m feroces : 

£c quos vicinns Boreas ferit 

Arvamutantes: (juafijueMaeotis 

.)..•: . Alluit 

uiHirU«6fepc » heilo rMpecavu , ^pg^ ii| 4^1. BrmhUfrimd^ Hoccinsuatt 
gcneceafiufuic PDmponiiu Stcandus, 
apuilTlrasiitiaiiiim., iiis veiitts : P4»- 
dtMtx hn w Mf Huim tktfyt £r miiir- 

t)i*0^ imt mmm_ ^mnm.mrmu^» 
fimdbm* Deitius. 

4^5. fmvtiU Jkftmdm^ Ovidiaf 
Itfciaik). iiaoc icm &fiui «xptefl^c, 
faocnUMlo: tn f^mm i nfiit» mmmi 
irmtevidit , &sMm IrnnoMtffe m»- 
nm t j*^ nUmm fffe vemi* idemt 
JAoMr,} PimiaB loco manmnB. Frniu 

4tf4* CMrm ] £t iKmiinibii& fadi 
Delphine^sncmnrL idem. 
•41^^^ lAmdi*'] F4ie«$ainvififmdcmif^ 
iu^i Stmdis dimidi* fimmntm eer- 
nuM Lnnn, Idem. 

.. 4^7. PnOelm ] &a£t Lyiits flinr. 
v«ilcte8e<ioreffl ondainrifeta.. Jdene, 
- 4?o« JHtnffngetn^] Scytbiaepop. ^ 
t^a eemmiSnm fttmft twm jmguim 

471. Mtgnn ] Thtada. yid. Herc. 
Fiit..yecC 902*. Jdem» Stam^i Ly. 
mrp» ] LycnrgMs , Dcyamis F. rejt 
TkMd9 , SacclMmooini > qpiipomic exilium*. iiiterledc « ik CaibU iul Fiu 
mici» Ub« ^ myteii« <S( fi^roii^ 
pCQpi]inii.ttiigi c^P' 6i Vemm efimici 
fifisf QUMlcovKtacta, vi^lum BacciUi «(<• 
cibus Lycucgiim coHcemtic teligiooii 
gcavidimaspiSQasdepcndinc.. Hu«ir» 
chus in iib. dc po6'c. leg, rcdUf cum> 
cutaviiel omnef eTiiraciicon^r^up 
ezrdndeie^ iibi crura fcaiiji i^i4ii&| 
Imc.noiicr lefpicic Higyn. cap« nx* 
tradic Fucote cocreptuni, uxorem^-c liy 
berixrftniddail£« ^ 4 Paaclieris ^ f^sii 
Dionyfus immifcrat , in KJiodope U* 
cecHilmt ApoUodopu liU i* Qjblio- 
thec. ab cquis in PangieodifceFpaxm 
Horaefus jixcccaf um dumtaJ^ac ; alii 
itbimanusiatuliifiN mulu £uiUti)ii}f 
ad^Uiadt Delrim, 

47»* Te Onfwn^ Vide Tiiyeft.}^^, 
(ic H0rau tt Omm^e profM^ ^e^tim, 
Fmibtittm. hx tmendarionibus Soiiiii 
cap.fA» num. ). mooui.iitckgendum 
tSkSm^rnm, in qua fenccncUadhii^ 
fum. maifi in v. 1. cominetnr ZmUr 
«Mn. Deltios. 

474. Arvd] Hccc.Fur.v,|$|. Farn, 
X 4 . Meo^ JlS L. ANNiEI SENECie 

i^Iiuic gentes frigida fludu : 
Quafque defpeftat vertice fummo 

Sidus Arcadium^ geminumque piauftrum. 

llle difperfos domuit Gelonos: 
Armadetraxit trucibuspuellis: 
Ore dejefto petiere terram 
Thermodontiacx graves caterva?; 

Pofitis tandem levibus fagittis> 
Mxnades hStx. facer & Cithxron 
Sanguine inundavit, 
Ophioniaque ca:de. 

ProBtides filvas petiere : & Argos 
Prxfente Bacchum coluit noverca. 475 480 48 j MM9tu ] Scythiae palus. FdmMmr, 
47 f. Ailuit itntts fiigid^ fimHu : ] 
Quidanjjf/jM^. Florenc. riffd». Infra : 
fiprt ^ertu rigtms, Maidali rigens 
DireenuafldKMfitim , 6c u^uumpt- 
turt riiewtem. Columella iib. 9. 14. 
ftcentffimi riieris uquuiufufi^ Groii. 
47^. ^ua/aue^ £t fi qui dlECaefub- 
facem urfis, udcribus BocealiiN». Her- 
cuLFar.verf ^.&i28. Fumuhius, 

47S. Gei»u$s:2 Samiatije^. Her. 
cul.Fur. 538. 

479. TrueHm'] AmncMiibi». Hip- 
polyc. Ter£ 397. FammUut, 

480. Orej Mortem oppedcrt. Her- 
cui Far. verf 89 y. Idem^ 

■ 481. r^frnM«/»orf 4c<t ] Hercok Fui. 
verf. 145. Idem, 

483. Levi^uf/i^ttit, UitetftSu,'] 
Vtiigares Itbri fyUaba adaugent : Mitet 
fimfoBu* Sed przclare optimos co« 
dez : P9fitif<iuetandem levibm/kgittii 
^MMAdts fAGtu. Hoceft« omiilbiia* 
bitu & armatu Aniazonio oebridem 
dc thyrfum {umpfcte &inierMana- 
des Bacdium veneratx ac fecutx iiint. 
Moxpro Ofhsenisqke Grotiusadmar- 
^nem-: Echienia^ cade, Pemlieus 
cnim Eohionides. Flor.etiam: SaugfU' 
Vfundavit. Gronov. Cstharenll^siDi 
•pfopeThcba«. fnTM^/*!, Naxos 

486. OfUauia^'^ Thebaiia, ab 

Ophvoncftipciitiie ez iis, qui e feipen- 
tis dcntibus nati funt. Herc. Fui. 1^9. 
Uee eft Peotliei & comiciioi BKdu 
co^y TyiTwi fffwm ftffg ■ Idtmm 

48^. FrettideeJ Oam PttruAM^ 
votnm icgja filiae Iunoiiisfiwiny>fiMm 
pf^fe rrfftit 9 ffAtttM nt Barfhmn cole^ 
re lecuiaieiicioiidt iis fiirosrm Liber» 
ur llbi vaccs vi£ieiii fyl vas fbgBnif & 
imflerent faifis mufftHmr mgnt. baac 
ultio Iiiiioniiii<)ue iidoo grata, ucddii- 
ceptpcivigDoconciliaca^vcrec. fkra. 
Et mgns Prm/Uem tmrrhum ] PiiiiiaB 
edidones Ac fcriptonim vulnoBni 
iiiaoiisoiiinis»Prtf)cMif]ii. quoaiano* 
necarminis, utpuiac» lialHudcievit 
Fai>dciiis,& fuppoitiit, Ptafdtmu HtU 
rius malic, Vimdietm,miPrmfidem iubec 
intcUigi Naxib Quidautem» «piod Bac- 
chumnoverca coliiifledidrar?^Iciii|>c« 
aiunc, ulrio de PrGcd filiabus adeo gra» 
u fuit lunoaiyiic deinceps cecoociUata 
privigiia£ivatat. . Ac illjB nontn lua»* 
nis gcatiam, fed propno dolore Protu- 
dasinfiicoiemegiu Pukre&vtreli- 
ber opdmus : Prestides flvae fotierei 
& Arges Pxafiute Baecbmm <»/anrac- 
vtrca, Hocefl, ipiiArgivi,tami]iaai« 
feflo nuininc fiacdii commod, quaiiH 
vis pccuUad lanonit in mtcUdlair, 

cani^u9 Ofi D I P u s. ^ Ad. 11. 
Naxos JEgxo rediniita ponto 

Tradidit thalaipis virginem relidam» 
Meliore penfans daihna marito. 

Pumiceficco 

Fluxit Nydelius latex. 

Garruli gramen fecuere rivi, 
Combibit dulces humus alta fuccos, 

Niveiqueladis candida fontes 
Et mifta odoro Lesbiacum rfiymo. 

Ducitur magho nova nupta ccelo. 
Solemne Phoebus carmen 

Edit infuHs humero capillis. 
Concutit tedas geminus Cupido- 
Tdum depofuit Juppiter igneum» 
Oditque Baccho veniente tulmen. i^9 490 495 500 Lucida camqur novercam fiilicet HKusprc- 
frntem habercnc , nihil ofienfam dex 
veriri , coluere Sc ipTum bonoremque 
cifaabuere. Ne qois verfhs modulum 
lepugnare pucec« par eflhuicfimiiif. 
que inferius : Odit^ueBacchfTMniente 
fyfmen. Nain Sc fic Fiorenrinus. Gren, 
4iilt . Naxer ] Hippol jrt. vcrf. 7 y 7. 
jParnMhius, Cycladei; inmlz in i£gzo 
runr, Andros , Myronos y -l^edos, 
Naxos , Delos , Secyphus , Gyaros , 
Rhenia , omniUm altiifima Naxos , 
^11« pan) Dia , ceile Cailimacfao , & 
Scrongyle & Dlonyflas vocaca , ceHe 
Plinio iib. 4. cap. 1 1, i vinearum ferri- 
' licace. quare i Papinio in Achilleld. 
Bacchica dicicur , uc Baccho facra. 
Delrius, ty^ga»} Theb. ji}. Parn. 
/ 485). Virginem reliiiam ] Aciadne 
4 Thefeo in Naxo defera,ibidcm Bac- 
elio aupiic : qua in re tamen nonfacis 
PluuKChus in Tbefeo & Nonnus. 
Dionyf ^9-'. conveniuAC Delrius', 
' 493.. F/i«»<>]Bacchus^ccrraaq.uani 
dicuic, iac, vrnum, nieL Eurip^ *?m \ 

^kkKit inli9, ;pm 4' d^V , 'p«r 

ij ff*^earet0 Nw&^* FMrnabiu». 
fMt N^aHeue laUds, . ] Soibe ^ N^- aalhui >9V» ? f9*lt^nf. Oi^d lih. 4. 
Ny^eUufque Eleteu/^parens & lae» 
chus&Buan, Gconovius. ... 

45;. GarruW} Dulcilabentes nutr» 
murerivi, Famabius. 

45 f. 'NiveiefUiiaiiitcandidafentesJ 
Fiorcnc candidos : ut & Voinanui 
Heinfianufque minoc & nocatequi^ 
bufdam Comelinus. Grenovius. 

496. LetHa 2 Ftagranriaviaa d 
Lelbo inf. Aecr^ior ^tiiiinK^p<^ 
eiyll % A/ieJo^aiet cfn^tev, FaifnMu*» 

497. Nova ] Ariadne Baccho nu- 
pta & in ccelum relata. Idem, 

498. Carmeu] Epitliaiaffiiitfll» i|{^ 
7Ui{9t»tn1(n9P* Idem, 

500. Concutit tadat 1 Facesnuptia« 
les ( de quibus Thebaid. 1^3. & 407. ) 
prxierebat. Idem, £x ricn anciquo 
egregie liber , Cencutit, Scisinnupdis 
facesprsferrifoiece, & plerumque k 
pueris. iiuc refpiciens vulc Bacchi & 
Ariadnes canui przluxifle Cupidinem 
ucrumquc.- JJffius, Pro ceneutit <• alii 
cencinif, Geminut ] Mucuus : vel ttC 
vei^^4> Hippoiyc Farnalnus, 

.)0l. C^fl^iM] Semcies iufauilique 
concubimsniemor. /^iv. 

X 5 503« Ln" }30 L. Annjei ScNCCie 

Lucida dum current annofi fidera mundi» 
Oceanus claufum dum fludibus ambiet orbem^ 
Lunaque dimiiTos dum plena recolliget ignes; 
Dum matutinos praedicet Lucifer ortus; 
Altaque cxruleum dum Nerea nefcjet Ardos| 
Candida formofi venerabimur ora Lysi. 505 p|. Lmids'] Semper lcaque Bac- 
duiiilTrncnbimar. FsriuAims. 

504. Octsnuil Terramiiirabrmo* 
dooomprelieixliab Oceano , & chigi 
omnemfigQiiicac. fic Dionyfiiir Afer : 
VTMr i2iBf «rif t^M^fH yaSeuf 
mimnuh quod , tefte Sctabone , pti- 
mosHoDierasfiiiccommennis, cere* 
gi GttotffaftiL quoquepoflca funt fecn- 
d s adeo uc Achicus affirmec Senacui 
compertnm, orbem cerrarum mari , uc 
Jimbo ^odam cingi. nau opinio » 
^Dod tctram per fe globum eflicete i^ 
^tnndam potabant. Delrius. 
, jOf • t—ifitf ] iMtiA otai fleni A C T U S T E R T I U S. 

Oft A I.P U S. C E & Q N. 

Jndicat r^ Creon ex itecrcmantia , feu maruisfciofnantia , inteSexifl 
Je inteffeBerem Laii Oeffynmjktffe > iUefi-etus opimenefua de Pefy^ 
. kefafre negat^ (^ P^fij^f^i^ Creontem im carcer/m cenjicijuket. fuic , paullacim lucem deperdit, & ob- 
fcuracur, dooec Noyilnniam tea Neo- 
meniafit: cum£etecoliig^cuiiiudc 
comiculans, paullacimamiflaroteai- 
perat: dCfdmoMtifeidu, moxDi^ 
chHtmtt ft deinde Amfkicyrut tSkGuk» 
tandem cutfus Psnftltn%s feu plena ap- 
patct« & fic dimtfios plena ignes recoi- 
ligit» doccc AriftocHes U Gncci e|a< 
incetptetcs io !ib.x. dccoclocap. ii* 
liem, 

^07. Aieafttt&C'^ Thycft.T«47^« 
FimuAitu» 

)o8. £;«*.] AA»i»,atLibcr.,^Mi< 
fihm ootAa^ Ly^mtene* Oeiif. XTtfi ipfe vultus fiehiles prariertiiotas^ 

XLExpone cujus capite placemus dcos. 
Cre§ii. Fari jubes, tacere cjuse fuadet ra^us. 
p^dif. Si te ruenres non fatis Tbebae tnovent, 
At Tceptra mo veant lapfa cognatas domtrs* 
Creon. Nefcifle cupies, nofle quat nimium expetis. 
Oedip. Iners malorum remedium ignoraatia efi. 510 ' 516. 2xptneeujMte4pite2 FloKcnt. 
ZxfTome, Gronovius. 

511. SiUTuentet] Si non pttUicae 
Iklatts caula , mihi camcn qui rocorem 
pum doxetim ma^ famiil^: hoc xi^ Itane boe, cuifnian eric tcgnum, ubi pedc- 

tuntomnesftibdia. FtmmUitt. > 

) z ^* Inth ] Ignavum vcl iaofo^- 

ncquc caim tfoi ignoiat malani»Hme- 

^^^■^^^^^^ ^r^^^^^^^^p ^jpw^^^^^^ Oe p I p u s. Ad.III- 

Itane & falutis publicaj indicium obrues ? 
C^^(^».Ubiturpis eft medicina, fanari piget. 
Oedif. Audita fare; vel malo domitus gravi, 
Quid arma poffint regi^ irati, fcies. 
Creon. Odere reges di<9:a,quas dici jubent» 
Oedip. Mitteris Lrebo viie pro cunftii caputj 
Arcanafacri voce ni retegis tua. 
Creoth Tacere liceat. nulla libertas minor 
A rege petitur, Oedip. Sa^pe vel lingua magis 
Regi atque regno muta libertas obeft. 
Creon. Ubinon licet tacere, quid cuiquam Ucet? 
Oedip. Imperia folvit, qui tacet, jufliis loqui. 
Creon. Coacla verba placidus accipias, precor* 
Oedip, Ulline pcena vocii cxpreffiaB fuit? 
Creon. Eft procul ab urbe lucus illicibus niger, 
Dircasa circa vallis iriigui loca. 
Cupreflus altis exerens filvis caput 
Vileftte femper alligat trunco nemus; 
Curvofquc tendit qucf cus Sc putres fltu 
AhftofaraiTios. hujtis abf upit latui 
^axvetuftas : iila jam fefsa cadeos 
Radice, fulta peftdetiliena trabe. 
Amara baccas laiiru«v& tiliae leves; 33J 520 515 530 555 f 11. tih ] Vetttt d^ydtam Dlls 
Winibas prb faltite (Hibiic^ FMftntbiktp 

5 1 j . t^Ua iihmat minvr 1 Plotent. 
pcrinterrogatidnem: utiAtmifhtsmi'' 
mr A rtgtfetitkt ? GrohoVMii. 

ji^ MiftAl TjKendiiibettas. F^" 

517. mperi») Im{>erimn<fetttaat 
flc hbhpatti. Idiy». 

5JI. Ditc*d] £>ircesfbtttis , Tl*- 
btid. Veif. %<y. 6c ii£» Ntf». 

5)3. AUi^at] Arapleaitilt Jl«mQi 
^npvtTitrAtetraiico. liif^^, 

5^4. Srtu'] Unug{ne,mtif(^t /<^» 

J)f Ayinbjk) Vivatv ttdtentjf/^. Vtrttti, JifnjBj^f an 
iftttlHgit o<6iHam «tiam eflwtatuiii 
hiijusgcnetis atborum tadicesfpiflMf 
qo4fi'fit: ttUlMAtafiira, & natnrali 
ttlimjuatut Ubertari , vixque hacrcns 
fpi/railla& multiplicii qUam oranei 
quercuj habent, raAiCo » ftat caniBn fur 
l^nikal}airtb«:e,cuiiniiitiiur, Gronf 

53% ftf(tA'\ Ptt>xim»aii>ori<ttttar 
coinnixa. Famabi$u.' ' 

55^. jmLt4»J(icisimmt ] Plor, 
Amdtdbatcm. Vt«li«w J «^ f^ff^ 
amhitH Xyijfnjk Km*w. ttOii raMi». ^ot 

teftibusDidfttflide. Matibiolo , U 
Rotljio, diiJccattt «c cif calfoduat, ew \. 552 L. AnNjEI SsNECiC 

£t Paphia myrtiis; & per iinaienrum mare 

M otura rei|K>s alnus^ & Phcebo obvia 5 40 

Enode Zephyris pinus opponens iatus. 

Medio ftat ingens arbor, atque umbra gravi 

Silvas minores urget;& magno ambitu 

DifHira ramos» una defendit nemus. 

Triftis rubillalucis& PhGebiinfcius 54 j 

Reftagnat humori frigore xterno rigens. 

Limoia pigrum circuit fontem palus. 

Huc ut facerdos intulit fenior gradum» 

Haud eft moratus. praeftitit nodem locus. 

Tunc fofl a telius, & fuper rapti rogis 550 

Jaciunturignes. ipfe funefto integit 

Vates amidu corpus» & frontem quatit. 

Lugu- 

Rdfti 3 Sacn infeinaiia igoe caoaini quepotendiis qao fiinr ainarioies.ideo 
Colomella ; Ruuqut PmBmU* hncca 
vidmm/ifwtim» ainceiiimoicaezoel- 
liCcumamariiCmaeft. Dtlrim, 

539. Pdflua} Veneri {quara Paphii 
celigiofifCmc poft Aflytiof colunc) de- 
Ikariiffimz I>exari>ufculapetpemovi> 
tfocefpedabilis , folionim (pecie odo- 
ceque fiiayiffimo pizftanrifiroa > la« 
crata. pMrtMkius, 

540. ^riir«] Navigiisapu. Al- 
nm smicA fhtiin Idem. OivW^ Den. 
tfmocacuminefylvis folemprxda- 
dens. Idem. 

541. £m§iU ] HSednin • nullis no- 
dis » vcl flexibiit defoananim. Del- 
¥$m» I 

. f4j. Silvm} Atbores. FsnBoUm, 
54^. iMcit} Neciucem,necfolem 
eiccipiens. Idem. 

54^. Humer^'] Fons. ItUm. 
^48. S4cerd*r ] Tlrefias. iJcm. 
JVaxor] Volunt Tirefiara^nrsxcates 
vixine. Delrim. 

.' (49. ^#^^.].piisfupetisfubna- 
fccmisfolisonum» ioferisftib occa- 
fumfolisiaaafiunc. FarnMbim. 
« ffo. /^j0Si] Diisi^jperisiaarisex- 
liu^s»tefreftribusinterra; infctisin 
ccaa ctfoi& , iacu faciebaiir. Idcm» e rogb lapco accendere mocia aac 
Idim, 

f fi. Iffifmejttintefft Vatesl^Hcm 
videcnrncci^rium , ut If/aBad^sDaSt 
ic Mancoimccptetcmnt com Gmceto, 
Neque agnofco , q^od iUe fing^c bic 
TWf^Xip»* £c U enim pcxcdlcric 
Tfrcfix nmefio anUda ut^ <^^q"^ 
pallam lugpibtem five pnllam c^dii- 
dtipedesfecire, tamcnbellefcquitnr: 
S^HaUenttcultufm»^. nonenimve- 
fiimentumejusnotac hic vcrfus, ftd 
quzfitam trinitiam frontis & illn- 
viem impexamque batlMun. Infia: ?«- 
dtrefade SquaUidam eUemm camam, 
PaUa autem non (emper muliebris: 
Nam & Apoilinis Arionifque& cicfajH 
roedorum commemoracur palla. Man- 
to aon nominac ille quidem • fed ouia 
nihil finc illa Tirefias > inKlligenaun 
relinquit. Sufiicit infrinocad v. $5f. 
Iffa , tfua ritmfitut Arteftjue Mr^r, jf •• 
pmt* Gronov. Iffifiwtfie} Nigro, 
impuroi ucconrra« Diisfnpcrisope- 
caacescandido,puco. Fainabiut, 

5(1. Frondem ] Funcilam, &caleni« 
i|.cpq(9 taxumfeu cuprefiiun , rel lcge 
Frentem qmuit. quod moefii flc iiaii 
iblcQC ififri ver£ 5 ; 5. & ^ 1 5. Ide^. 555 55S Oe D I p u s. A<ft. III. 
ILugubris imos palla perfundit pedes. 
Squaliente cultu moeltus ingreditur fenex. 
Mortifera canam taxus aftringit comam. 
Wigro bidentes vellere atque atrac boves 
Retro trahuntur. flamma pra:datur dapes, 
Vivumque trepidat igne ferali pecus. 
Vocat inde Manesj teque, qui Mahes regis, 
£.t obtidentem clauftra ietalis lacus : 
Oarmenque magicum volvit, & rabido minax 
Decantat ore quidquid aut piacat leves 
Aut cogit umbras. fanguinem libat fbcis « 
Solidalque pecudes urit, & multo fpecum 
Saturat cruore. libat & niveum infuper 
Ladis liquorems fundit & Bacchum mana 

(ica pro cota aftionc per Synecdochea. 5^0 5^5 55^. Nigrp hidentes ^] Diis inferis 
nonnili ftirvx hofliz immolantuc, cri- 
fies fcil. & luduofae. Virgilius iib. 4. 
^nei^ 

S f7« %j4tr4 Inves Jfetro trahuntur. ] 

Qnid Homeco lic ocJ tpvetf, jam dixi- 

mus. £i quomodo oppoHcum ede pof- 

G%, retrg trahere , oulla ratione poilum 

acUequi. Ica nulia invidia efl Criricos 

h^ niuifle. Immo ipfum aJ t^vHf 

eft recro trahere. IX* ©• T ^ ouS^^- 

fv0a46X(^ Eitle/^ Av ipvef%t , fcil. 

nervum arcus , qui recro crahtcur in 

enuccenda {agicca. Quemadmodum 

igieuryt&tmx , quat (lacuunmr capice 

verfus cerram indinaco , poflunc dici 

retre trahif An retro efl jf^^mi An 

recrofecus colligenccs comam fironri 

tzm prxmicciuir. Auc failor auc fingic 

averfas crahi, uc CacuscraxicHercn- 

lis armenca. Nam quz inferis ficbanc, 

ea oporcebac omnia efle concraria ei 

ritui , quo ficbac fuperis. Ad horum 

aras duci oportebac (iflique volences & 

quiecas vidiimas: ad iflas igicnr mirum 

noneft crahi averCis 6c invicas. Nifi 

tamen contempco difaimine fupero- 

rum & infecorum deorum flmpUciter 

dixir, Retre trahUntury pro euJtfvef^» 

^uod flt,madaocur,pai:te a^ionis po- Omne erar, quod in vcrfu Homeriro i 
AviovffMf fSjp (ta^ttt , ig w^e^eief 
i^^aletfietefi icc, Grenevim, Retretr*- 
huntur. ] Hoc , qtiemadmodani fupe< 
riorum plecaque , nec non /equentia 
fcre omnia,ab Homero OdyitA'. mii'- 
cuatusvidecur. Delrim. 

558. Vtrumque ] Infri verf. ^^4. 
Farnahiuf, 

^S9' MAnes}'] Vmbras. Iderm, ^ii 
Manes'] Summane. Pluco. Idem, 

^60. Oh/tdenrem'] Cftbtmmt Idem» 

5^1. Velvitt] Immurmncat« revoU 
vic cacmina magica. Idem. 

^6$. trri^Mt/kn^uitfeces,'] Abfque 
curba Pall. fuifler , fequerecur GnicetUfl 
Regiomoncani codicem Fabrido laa- 
dacum , in quo , fut^uinem lihatfieiu 
Nunc fpernac illos tuco licec. ica enim 
&£cru(cus. Crenevim, 

5^4. Selidafjue ] In facrii inferi» 
integra Sc folida hoflia contbucebatur. 
Famabim, Mutte jpecum] Sangttine, 
la^, dc vtno foflam petfimdic, aquam 
addic Hom. Odyfl! A. /st^^t» /tctXt' 
Kpirm , fttrijei^'';) jjA/ «irV* , 7» 
r^7V9 cujS* vJuu. Idem, 

^66. Fundit & Bdcchum manul 
Hanc aqoam vetezes vocarunt , ^rfk* 

riam» 5J4 ^* ANNiEI SENECifi 

hxvzj canitque rurfu$r& terram intuensf 
Graviore Manes voce & attonita ciet- 
jLatravit Hecates turb9« ter vallcs cavs 
Soniiere mceftum. totafuccuilbfolo 
Pulfata tellus. audipr» vates ait, 
Rata verba fudi. rumpitur ccecuai chaof 9 
Iterque populo Ditis ad fuperos d^tur# 
itibfedit omnis (ilva» & e.rexit comamj» 
Duxere rimas robora^ dc totum nemus 
ConcufEt horror. terra fe retro dedit, 
Gemuitque|>enitus. fi ve tentari abdituin 
Acheron profuodum mente non aequatuUt : 
Si ve ipfa tellus, ut daret fundis y iamt 
Compage rupta fpnuit : mt ixi iiurens 
Triceps catenas Cerberus movit graves* 570 575 5S0 
Su^ito Tismt4uiftriMm Sc ^firiiU , m doctnx. 
Peftus 6c glodjc vcceres. Vinuniaiucdi 
yidinis b}$ ruperiofiiiKk^aii , pri- 
jnum slA ejrplorj}i;Kium ao cflet IdoMi, 
uc doccDt Scrvius ip 4. ^ekL & Pjii^ 
tarch. lib. x. 4e <Ieftd^.oiacul.po/icii 
veto-viiJtiQur 1« fim/la xoncUx . ut fit 
apud Homerum Iliad. a'. & oiy^ft, 
^^poIlQn.lib. i^A^osu Dtlrim» 

567. Lavdi , ] Ij&as fcil lUpoK 
tsoMs inveijgeos } iopeas coptra^ j>o- 
lusdpxtta. futnuiL CMut^rtfxfiut'\ 
Cum ptimo carmiucflon.a(lveoU2eRt. 
JjtUm» Ttfr^m 1 Deje^O io cetram 
vuJtu , non ocujis , -0110 (:(P(W:6H<Ki( 
Tiie(jas. I4nn» 

5^.8. Vt^fi .& .m9tut4 citt, ] Flor. 
§iii4t, Gronoviu&. 

f^^. Hecati/} CaOfiS. Sut/edihu 
muffre faiftm , &• JMfd copfta m»veri 
Sylvnxwnt inftufu canet nUuiareper ur- 
kem, AdventantedM, idefl, Hecate. 
dc qua ver.r. ) 1 1 . Hippol. Huic aujcqoi 
dex canes immolatunt prifci , quod 
ipforum latratus incanuciones rolveiie 
tc monflco&s vifipnes credcbantur. 
Xpia Uaque lycophroni ^ »«^«r- cebativ. T^ar^^im» TervaU^san^] 
Le^io Hncera ncc obdat ^od Aicep- 
fws a4C(n > in&fisnon iinggirem , CeA 
|>arcm numeiuai bcEm j^» Qote 
Po^ta nam^iic ra in cenon vaMe«^ 
ligiofiis £Uii« io Th/efle Sc Medea^ 
quemadmpdwn oec VirgU. Geo^ 4. 
Delriuf, # 

571. w4«4<«r,] Impetravi. Vanuik» 
(71; fiMavayafmdi* } Noninia 
vdxafla , fed e^cacia & ioHx^Oiitoria. 
Vide BriCpn. lib. i . de Fonxi. cap. 1x2« 
DeUiu*. ChM*,1 f^c Fur. v«rtfa^ 
Thyeft. y«rr. 8}0. Famakiui. 

575. P«pif^] Mikuibus, umbiis. /^ 

574. (^M^«i«r««NiiiJ^/v#,l Ptttp, 
SMbfidit» Flocent. cnairi , trexit evma», 
Gronpvi$is. Cematm-'^ Folia, Metaph. 
prjehorcprcXcil. Famabtus. 

575. .Duxtre rim^ ] X>iffiodeban- 
tur. Idem» 

.576. SfTHTp ] Rccedit hiatum (a- 
^ura. /Weffn- 

57^* 4Rifewi] Rex vcl lcges AcbcF. 

id eft, iofe];ni. Idem» 

^79' Fnn^] Mpr^uisdefunclis. /tf. 

{Ri. Xricej>/ ] Hciiodus CerbcKD 

^n^u^ifKa^apita^ibaic , Horauvs 

aelia- Oe D I P U 5« A&. IIL 

Subito dehifcit terra, & immenro iinu 
Laxstta patuit^ ipfe pallentes deos 
Vidi inter umbras ; ipfe torpentes lacus 
Nodemque vejrain, gelidus in venis fietit 
Hxfitque fanguis. fasva pro(ilait cohors» 
£t ftetit in armis omne vipereum genus 
Fratrum, catervae dente Dircao fata?» 
Avidumque populi Peftis Ogygii malum« 
Tum torva Erinnys (<>nuiti& coecus Furofy 
Horrorque s & una quidquid a^terna? crc^ant 
Celantque tenebra?; Lu<5kus evelleos comain» 
i£greque laifum fuftinens Morbuscaputt 
Gravis Senedus fibia»et> &.pendens Metus* 
Nos liquit animus.. ipfa, quas ritus fenis 
Artefqae norat > ftupuit . intrepidas pareas» 
Audaxque damno « convocat Ditis teri 
Exfangue vuigus : iUico ut nehulae leves 
Volitant,& auras Kbero coelo trahunt. 
Noncoccaducas educai: frondes Eryx; 535 5«S 590 595 $c I&ciac ccntam. SenecaSqiphodetA, 
AfpUodocum, Cicenxiem, TUmiUuibu 
&al»os(ibquirar. IMkim* 

^, PMmesl Plurnncm ficPco 
ftrpisiam. FamMbuu^ 

5S4. Iffi 3 Cocyuusu Hecc. Fur. 

ver£ ^ f . & Styga>ibid. v, 7i 1. Jdtm, 

. 58^. HsJit^Hi'] doit firritidint fa' 

ffm* Idera* C»hmv , ] •Fuciarum , uc 

V. 5«^.&dcac0ni^num fracnim. Id» 

^H^* Avid$im^f»pHiiPtfiit} Dta^ 
c^ , inqoiant , in neBtore ad £aBtem 
Dircen. Alii ittnimi vici peAem hic 
cenfeoc Qv^^Tnma^ & maiurcula 
notandDm eile. Ac iHa. peftis , quam 
vocac inic au£koc , meo judicio , non 
peflilemiaeft., fed ip(a Spliinx « ^uac 
multaThebanopopulo acerba objecit 
funeca, ucinaliacePlaums loquicur. 
Hypallage : quaii edec & Ogyffa fe- 
fiu , Avidmm fofuli malum, Oviaius 
^ioque &c voc««w«libi cmcndamiw» 600 

Nec 

sqge. FArmihim. 

f90* £rtiNijtf3 Vidcl%cft.v.^ 
& Hesoit. f ui. anuf. $%• ^ dfiaffl|» 
Uim* 

f^o. EmUoti0l Ii^f!p9lfw£ii7fk 
id»m, 

indubie. Idem» 

S9S' tffi^t 1 Scil. Maaco. 

^97* AuddXfte ] Tiief. ti^Aum 
•oculoriim audaoleir , aecximemiqaaB 
non vidk .' finuilflbc «um dci^^-isi 
vididec. 

f^B. HtiuU ] leves jiaixz. fynu 

^99* Lihtfo^ NaiiiQ£]itfo«:ittiii0r 
in&mo. Idevh, 

600. Non'] Mv^eif MO-et 9f (l>»X' 
A«9g4M>4MC* tiom.^. Idem. Edu- 
CMtfimdee £iyxt \ T« Erjrx coneA»- 
lumcft, ioqutc Scaligec: vecccesiia- 
bcac, ikkiJ «^c^8ci|piHr«)ai^ 

lue : Jjtf. L.ANNiCI SENECiE 

Nec vcrc flores Hy bla tot niedib crcat. 

Cutn examen alto neditur denfum globo; 

Fludufque non tot frangit lonium mare; 

Nec tanta gelidi Strymonis fugiens minas 

Permutat hiemes ales, & ccelum fecans 60 5 

Tepente Nilo penfat Ardoas nives: 

Quot ille populos vatis eduxit fonus. 

Pavidse latebras nemoris umbrofi petunt 

Animx trementes. primus emergit folo 

Dextra ferocem cornibus taurum premens 610 

Zethus; manuque fuftinens lo^vachelym) 

Quifaxadulcitraxit, Amphion, fono. 

Interque natos Tantalis tandem fuos 

Tuti 

toe : Oeufndis §dkcMt. iQtercedie | tis, eum nfUt femmtimt Stiymtam. 
Hoceminas, qui finc Mpidoncprx- NtU, Idem. StryimmM^i Fluv. Mace- 
Aatviilgatam. £t certe Dumetus ejus doniamiThradadividends. Idem. 
Tf^ytntrnp^, Gronovius. Se^* 6^. ?«/M/«i] Vmbras popolorani 
tur aucem Seneca illomm fencentlam» przdpoe Thebanorom. /i> S^mm» ] 

oDi mag}ds aitibus Manes evocari cie- * '-* — 

dehailt. At D. Ifidor. lib. 8. ita fcti- 
bit: StcrtmMnttcifimtttfmtrmmiHCMH'' 
Mti^nibm videntur refitfiitati nurtni 
divindre x& ml interrtgatarefeuder» 
Ovc^ enim Grace mertnmrh(slkHM 
divinmie nuneupatnr. ) ad ^sfujci- 
famUecndaverifingiutiuljicstnr. Nam 
smareddmeinesfimffunemdicunt» idee' 
^uetfueties Necremnntisfit} crueraqua 
mifieturtUtcelere/auguini$ficiUmpre' 
^feeeutur, ait videri fufinutos , quia 
ceniiiit efle canturaphantafixillufib- 
fies. \^de HercuL OetxumvetC46o. 
lyelrim. 

^ox. Hybta'} MonsSicili«thymo 
& ralicibus abundans , apibus icaque 
nobtlis. Farnabius. 

6ou Glebej'} Bd^t/J^», cum in 
tnorem uvz congtobatz ramo de- 
fluunt , Selentque lentit uvam demit- 
tereramit» Idem. 

^04. Nectanta} Nectotgrues (fi- 
veaves ali2)hyemeregionibusfrtgidis 
liigiunt ad auras tcpidiores. Ingenti 
^tiu^ere ffute afiiva rtlinquuut Titrih rtiCiO- Incantaiio. Idem. 

^io. Dextrd j 
Idem, 

611, ManufiefilfinetUvacbeiym,^ 
BjcedusVlot.fiftinenj Uvacltelyn, Vc 
ame,^«mcfi/. Ovidiuslib.ii.l>»£|i^- 
Hamquelyramffmmii&dentikm Im- 
dk SiJiinet a tava, Soecooius Nefone: 
intravit er^ne fie fimulfu' frafeSi 
fraterHcitbaramfiiilinentes. Gronov. 

611» Amfbien, ] Hetc. Fus. v. 2^ 
Famainm, 

tfij, Interfunates} Vt Horoemf 
& Properttus.duodedro; uc Euripidcs. 
Lazus Hermioneus, ApoUodonis.An- 
tipatet Sidonius , Hc noHer Seneca. 
quamordecim; ut Sappho, o^cxlecim; 
ut Mimncmius , Bacchylidcs , Pinda- 
rus , & . tefte ApoHoc^oro , Heiiodus, 
vigintl; uc idemliedodus , fibicon- 
trarius , (nifi H fotteilla non funt He- 
fiodi ; ucpucac i£lianus) novcmdeciro; 
ut Alcman , decem $ ut alii , telle GeU 
lio , tradiderant , tres ; utapud Apol- 
lodonim, Herodoms, quinquc. Detr» 
Tautatit] Ni.obe TaacaU fiiia. Fam. 

tfI4. TuteX Ob D I p u s* Aa.IIL 
Tuto fuperba fert caput faftu gravi, 
Et numerat umbras. pejor hac genitrix adeft 
I^uribunda Agave; totaquam fequitur manus 
Partita regem. fequitur & Bacchas lacer 
Pentheus» tenetgue fa?vus etiam nunc minas^ 
Tandem, vocatus f^pe, pudibundum extulit 
Caput, atqueab omni diflidet turba procuU 
Celatque femet. inftat & Stygia^s preces 
Geminat facerdosy donec in apertum efferat 
Vultus opertos Laius, fari horfeo. 
Stetit per artus fanguine effufo horridus> 
Pxdore fo&do fqualidam obtentus comam. 337 
di5 610 6i% 
Et ^14; Tuto ] Secara deliSetls , qui- 
bus non potcfl ampliys orbari. Farnah. 
Fert caputfifiu^aviy ] Flor. & Hcin- 
(ianUs minor : ^rave. Gronoriu». 

61 j. VmbrM,} Liberorum , edam 
umbris eorum gaudens ipfa umhra. 
namque afi^c^us nec ipfa in ptprte reiin- 
^wtnt. Farnabius. Pejer] Quaefilium 
iimm incerfecic. Idem. 

616, Af^ave s ] Thebaid. verf. ty, 
Idem, Maniu2 Bacchantium n^Ui- 
tiiffo. Idem, 

€17, partita] Difoerpens Penthca. 
Idem. Se<fuititr & Bacchat lacer Pen-^ 
theuf»} ¥kntnt. Bacchif. (iveconjun- 
gas cum verbo , pcr hellenifinon, 'iTn- 
^oj 7111* fiye cum 7x1^ lacer. nam 
per cas erac laniatus. Growvius* 

^18 Pentheu4,^ Tliebaid. verf. 17. 
Tarnabiw. Savui ] Auftenis , abile- 
mius , Thebaiiis Bacchi culcum incer- 
diccns. Idem, 

619. Extulit] Sunc qui putant rx- 
tulit vix Ikic habere iocum ob fequen. 
tia; icaquetencanc,«c(»//>. Nonerac 
neccfle. Nam hacc eiatio capitis refe- 
renda ad pcodudionem Laii ab inferis^ 
vi carminum ^d^am* Ac vcroubidi- 
citur, celare fimety fpe<^ac confcicn- 
ciam jam emcrii , mininic fuflinentis 
ecigere capuc prae piidore. Gruterus. 

610» Aif$mnidejid$t rnr^^] L«g!e« hatuc hic olim, dipdeti quum tipfius: 
iiluflra & fcribc , dtfidet , cum meo li- 
bro. velle enim« Laium, qui invitus & 
riviokntacafminisprotradtus ad fu- 
pcros procul fcremof1«abaHts&foA 
lum refedifle. id reccperanc omnes, 
initio pcr amicum ejus fado. Refedif» 
fcaicLaium credo, fatigatum, quia 
magnus labor fuerac Phlegethonte ab 
imo peterc longinquum xthera. Ac 
mox ipfc Seocca : Stetit» Quoroodo 
igititf tcfedi c ? Nam quod ai t procul fe 
rcmofle , id vcro fignificat Difiidere,. 
non defidere. Propcrtiuc; Tammultd 
iUa meo divifaeftmiUialeCio ^ Stuan» 
tum Hypanit Veneto difiidet Eridano» 
Ciccro 1. de olfic fugere temeritatem^ 
qua afapientiadifiidetpiurimum. Vir« 
gilius : terram fceptri» qua iiberanofirie 
Difiidet. Thycflc : Et portus geminot 
& mare difiidens. Sumpfit ab Home* 
ro, qui O^. A« Oi'jj d^ Aieuf^ ^v^ 
^n Tf Af/WArir/tf 'JW» Niv^t» ei^t^ 
xei- Gronoviu»» 

611. Stygia»'^ Exorcifinos^ adjura* 
tiones infernas vel pcr Styga. Famabit 

524. Stetitl Laiusfletithoiridus, 
cfFufofanguincpecartus. Idem. 

6i\. Squaiidam abte^us comam^l 

Scribc cuni optimo : fquaUidam ebte»- 

tus comam. Sic Mog. Delrius , fic USf. 

feie omnes habeie nouyit Comclinus, 

Y &no« 358 L« ANNiii SBNECi^ 

C.t ore rabido fatur : O Cadmi efiera, 
Cruore fetnper txta cognato domus» 
Vibrate thyrfos* enthea gnatos manu 
Lacerate potiusi maximum Thebis fcelus 
Maternus amor eft« patria, non ira deum» 
Sed fcelere raperis. non gravi flatu tibi 
Lu&ificus Aufter, nec parum pluvio a^there 
Satiata tellus halitu (tcco nocet ; 
Sed rex cruentusj pretia, qui> fa^yx necis) 
Sceptra, & nefandos occupat thalamos pltris, 
Invifa proles. (fed tanien pejor parens 
Quam gnatus : utero rurfus infaufto gravis, ) 
£git qui in ortus femet ^ & matri impios 
fx tus regeifit^ quique vix mos eft feris. 6^0 ^55 & nos tn Geinuuitco & tidofiano co- 
dicclegimus. InHerailcFur.Megafii 
tr$ii$ve/Ht0hteiituc4futV*Ut4» Silius 
}ib. I o. inpmi ^uanqiuom cmtrMrid ven^ 
tiExMfmdfviit 4t^ •btgnditfidvfre 
iueem» Gronovius. 

6xj6. OCadmi'] OThebani.eciam 
ildraconigenii fhuribus quimuuis fe 
vulneribus peremerunt , in veflros £e> 
tit Bacchicofiirorcperciti» occidice 
fKxius filios proprlamanu (ut Agave 
oliaeque impiit Maenades in Orgiis ) 
^uam peonitucis ut vivant inpriva- 
tam velbx domus pernicicni & publi- 
cum malnm, qnod fecit Oedipus,mcus 
filius. Famatius. 

61S. Enthea] NuminisfiiiotisBac* 
chiciimpetuafBata,adadta. Idem. 

6x9, Maximum Theiit fcelus} Acu- 
men efl ab Ovidio lib. x. Mecamorph. 
— Scelux efi edijfe parentem. Hic 
amer efi edie majudfcelus, Grateras. 

6^0. Matemw} locaflae in filium. 
Farnahius, Patria,'] Opatria. Idem. 
, 6$!, Nongravi'} Supr^verfjtf^ Id. 

^54. Pramia, qui, fava mc»,] Olim 

hic legebatur finc mente , frima. Viri 

do^i quum veram & inculpatam fcri- 

pcuramin prompm haberent, malue- 

jcuntyerium vitiare , quam ccfliniere. Fra- 

Eflaiitem : frehA ^ favsnteit, Rfi. 
fHtuimus 8c Livio luftinoqjuc fimifi 
mendo conta£kis. InPhceni^ztf^/e- 
ci necig Pretium foterns fieftrmm* 
Gronovius. 

^3f* Kff4ait«] Majosenim icdos 
libcros ematre fixfccpifle» qnam pa> 
ticm intcrfedflc. Famakim. 

^38. Egit^iumm} Flor. ^iim 
qmiueftm* EtccrtcalccrumilludA]- 
rum. Sic acdpe , quafi piaBcedcnces 
dnos vcrfus cum cxclamandi vcl ad> 
miiarionis aciimoniaindufeiis parcn- 
thefi : qui obtinct regniun &lcdum 
patns ( fcdcflus ille quidem, fed fcclc'' 
flioi incefli lcdi foda mater« quz noa 
modo illum ncfandum pepcrit , fed 
ctiam procreavit rarfus detefhibilc pac 
fracrani ) & uceram , quo nacus efl, 
ffxdavic; Crenevim. Matriecencukitu 
qui/emetinertm Vertit & indignum 
regeritfitapiffmaneatri, Faiiu()ius. 

^59* ^^V^ *^^ ^* efiferit»] Om- 
nes illi mIT prasferences « quiqua nes 
meSy abanciquifnmoabcunc;unusfai, 
fuique vix mu , cum habec audtorem* 
Sed , inquit , Delrius , illud efiicadus: 
& Grateras hoc intricatum eft prz al« 
cero, quo nihil evohitius. Non video, 
cur mipiu efficax fic , qaod in rc » qux 

quod* Oe D i i» u 5. Aa.III. 
Fratres (ibi ipfe genuit : implicitum malum; 
IVfagifijue monftium Sphinge perplexum fua^ 
Te te, cruenta fceptra cjui dextra geri$j 
TTe pater inultus urbe cum tota petam, 
£.tmecum Erinnys pronubasthalamitraham^ 
Traham (bnantes verbera : inceftam domum 
Vertam, & Penates impio Marte obteram^ 
Proinde pulfum finibus regem ocius 
-Agiteexulem. cjuodcumque fiineftogradu 539 
640 ^45 quptidie fic in mutis & icrationalibus, 
camen ludam quad racionis & nacura- 
lis inflindius cum' appecicu iiidicat , 
quam quod negac ordinaria dc omni» 
bus noca. Deinde uccum evolucius ih- 
tcicatiufve: qui macrifoecusregeflic, 6c 
( qili vi;c feris mos efl ) fibi genuic fta- 
tres : an, quimatrifaecusccgeffit , & 
( qui necfcris mos eft ). fratres fibi ge- 
nuit? Vtramcumqueenimparticulam 
recipias, eodem modo, & fic, uc,dixi- 
mus , accipienda ed. oracio. Male di- 
(tinxerunc: quique (vixrnosefi feru)^ 
FratTe*. Pacenchenu incelle^ui fervari 
jubetenclitica. Gronovim, 

6^0. ImpticitHm J i£nignKi magis 
ii^licinim,quam illud Sphingis«quod 
ipfe folvic. Thebaid. verf 137. FoT' 
naltiHf* 

^41. MdtgipjHo monfirHm'] Magit 
perpiexttm , nocacomparativicircum- 
{ctipcio. De Sphingc monflro faci^ Pa- 
la^phacus. £|us imagine pro infigni u(i 
Ainc Parchenopxus rex Arcadix , ut 
e(lapuiii£fch)rlum: Auguilus Caeiary 
Ht numnius quidam zneus declarat. 
Pabritim, Sphinge ] Thebaid. v. 505. 
Farnalfim, 

^44. Erinnys proni^Mthalamitra- 
ham f J Sic Scaliger pro Erinries, Flor. 
tamen: ^rinnimpranubam. Significat: 
Erinnyn pronubam thaiami traham » 
Traham fonantem verbera, Gronovius. 
^45- Verbera:'} Flagella. Thyeft. 
verf. ^. Farnabius, Incefiamdomum} 
MfH non pauci incertam ; ubi ncfcitur 
quis iitmaiitus, quis fiiius: qu« fit Solum 

uxor aut quac iiiater t inquic Interpres^ 
Commeliju 

6^. Impio'] Interfracres Folynic. 
&£theoc. Farnabiud. 

6^S, ^uodtumque funefto gradu 3 
Languida dc coac^aledio videcuc Gru- 
tero. Mihi vtro nihil romndius aui 
magis vividum* £ciam difplicuiflie 
Delrioaic , qui alicer diAinxeric. Ac 
ego tam Injurius in Delriumdlenb^ 
lim , ut diflindionem pocius illius 
quam operaium edepucem: licinv^- 
neranc in Lipfienfi Fabricii. Gruccru^ . 
lAiMiquacumque , uc & Fabricius edi- 
dit. Quid fi vididet in Florcncino : 
quocumqtu, Atquanco anguflius hoc 
cpamquodcumque, Illudviam vel fe- 
micamauctramitem, quaiturus efl, 
altemm omnem regionem & tra£):um 
(ignificac : (i cavillarivellemus. Dein^ 
Eeparabitur herba. Tacco incoleran* 
dumverfusvitium: illud mihi confi- 
derecaliquis Lacine pericus,annon ele- 
gancius folum dicacur reparare herbatf 
qium i^Cx herba reparari ? Quin bc 
vitalem auram malo dsiie Jpiritus pu^ 
ros , quam fpirimm vitalem puras ^mU 
ras, etfiparuminrer/ic. Cicerolib. 2. 
de nac. deor. Aer Jpiritu ducius alit 
& /ttfientat dnimantes. £c icerum : 
cujus caii tenuitate (Sf caloretempera" 
tusatr vitaiem & fatutarem /piritunt 
prabet animantibus, Quod foltim 1 e^- 
linqucc > id recreabic viridia , iii eo acn: 
vicales dc falucares dabic fpiracio- 
nes,&c. LongcabfumiprimisCricl' 
coruiB i quibus ille )u4ifiium deferc 1 6^Q ^38 L. ANNi^I SfNEC^ 

£t ore rabido fatur : O Cadmi effera, 
Cruore femper lacta cognato domus» 
Vibrate thyrfos. enthea gnatos manu 
Lacerate potius^ maximum Thebis fcelus 
Maternus amor eft« patria, non ira deum» 
Sed fcelere raperis. non gravi flatu tibi 
Ludificus Aufter» nec parum pluvio a^there 
Satiata tellus halitu (icco nocet ; 
Sed rex cruentus^ pretia» qui» fa^yac necis^ 
Sceptra» & nefandos occupatthalamos patris, 
Invifa proles. (fed tamen pejor parens 
Quam gnatus : utero rurfus infaufto gravis» ) 
Egit qui in ortus femet *, & matri impios 
¥x tus regeilit^ quique vix mos eft feris» 

Fra- 

Eftaatcm : fretid ^ /kvsneck* Ke- ^55 & nos in Gennanico & Hdniiano co* 
dice leginuK. InHncaleFiir.M^an 
triiiive/tkebtentucaputVeidUs, SUius 
lib. I o. iufioti tpuanquam ceutrMris veu- 
tiExMrmutvits dtque ebuudit fuhme 
iueem. Gronovius. 

616. 0Cadms2 O Thebani , edam 
idraconlgenis ffaciibus qaimatms fe 
valnenbus pctemenmt » in yefttos £e> 
ti, Bacchicofiiroteperdci, ocddice 
potius filios propriamana (utA^ye 
alixqae impix Mznades in Orgiis ) 
^aam pennittatis ut vivant inpriva- 
tam veihz domus petnicicni & pabli- 
com malam, qaod fedt Oedipus,meus 
fiHus. Famabius. 

6iS. Enthea ] Numinis luroris Bac* 
chidimpecaafSata,ada6ia. Idem, 

619, MAJcimum Thebit feelu/"} Acu- 
men eft ab Ovidio lib. x. Mecamotph. 
^— Sceius efi edijfe farentem. Hic 
Mmereftediemajusfcelus. Gratetus. 

6^0, Matemm] locaftaciniilium. 
ramabius. Patria^'] Opatria. Idem, ^34. Pramia^quit favanecii ^IOMm 

hic legebatur fine mente , frima. Viri 

do&x quum veram & inculpacam fcri- 

pturani in prompm haberenc, malue- 

xuntyerfiim vitittc , «piam leilitune. {Htuimus & livio luftinoqac iiniifi 
mcndo contafiUs. InPhoeni]Hs:4^e- 
ci mecm Pretium fotema Jeeftnm* 
Gronovius. 

^35. Nefaudes'^ Maioscnim icdos 
liberos e matre liifcepiile « qoam pa- 
ttem intetfiedfte. Famabim. 

^38. Ept^iuertm'^ Flor. Egit' 
^iuertm, EtccRcaltcrumilladia- 
rum. Sic acdpc . <)uaii pnecedcnces 
daos verfus cum czclamandi vd ad- 
miiarionis aciimonia induieris paren> 
thefi : qui obdnet regnum &ledum 
patris ( rcdeftus ille quidem, fed fceic'- 
ftior incefti lc^ foda maccrj qax non 
modo illam ne&ndum pepcrit , ied 
edam procreavit turfas cleteihbile par 
fracram ) & ucerum « quo nacus eft, 
fcrdavir. Creuevius. Mattkcencukitu 
quifemetinertm Vertit & indignum 
regeritfiuLpifftera matri, Farna^ius. 

^3 9' £i*^^ nec mes eftferit»] Om- 
nes ilJi mIH prasierences « ^ui^ue nee 6^1. Nengravi'] Suprlverf 3^^ Id. tmes, abanriquiflimoabeuncjunusftti. ^quevtxmts, eumhabecau^otem* 
Scd , inquit , Delrius , illud efficadus: 
& Gruceras hoc incticacum eft prz al« 
cero, quo nihil evolurius. Non vidco, 
cui: minus efficaz iit » qaodin re , qux 

quoci* m Oe D I i» u s* Aa.III. 
Fratres (ibi ipfe genuit : implicitum malum; 
IVf agifque monftmm Sphinge perplexum fua^ 
te^ cruenta fceptra qui dextra geris^ 
pater inultus urbe cum tota pecam, 
mecum Erimiys pronubasthalamitraham^ 
Traham fonantes verbera : inceftam domum 
Vertam, &Penates impio Marte obteram^ 
Proinde pulfum finibus regem ocius 
Agiteexulem. quodcumque fiineftogradu 559 

640 ^45 quotidie fic in muris & irrationalibus, 
camen lu^amquanracionis&nacura- 
lis inftindus cum* appecicu indicat , 
quam quod negac ordinatia dc omni- 
bus nota. Deindc ucrum evolucius in- 
tticaciufve: qui macri foecus regeflic, dc 
( qai vix ferismos efl ) fibi genuicfra- 
tres : an, quimatrifoecusrcgeflic, & 
( qui nec fcris mos efl ). fracres Hbi ge- 
nuic > Vcramcumqueenimparciculam 
recipias, eodem modo, & ilc, uc, dixi- 
mus , accipienda efl oracio. Male di- 
ftinxerunc: qui^ue (vixmotefi feru)' 
Fratret. Parenchefiu intelle6lui rervari 
lubecencUcica. Gronovim, 

^40. Implicitum ] iEnign» magis 
ii^licitiim,quam illud Sphingis,quod 
ipfe folvic Thebaid. ver£ 137. F^tr" 

^41. M^gipiue monfirum'^ Mt^ 
perplexum , nocacomparaiivi circum- 
{ccipcio. De Sphingc monflro facis Pa- 
la^phacus. £}us imagine pro infigni ufi 
func Parclienopxus rex Arcadix , uc 
cfl apud itfchylum : Augudus Caefar, 
uc numnius quidam arneus declarac 
fahritim. Sfhinge ] Thebaid. v. 5O5. 
Farnalfiui» 

^44. Erinnyt pronuBa4thaldmitra- 
hdm , ] Sic Scaliger pro Erinnes, Flor. 
camen: Erinnim pranubam. Significac: 
Erinnyn pronubam thaiami traham » 
Trahamfinantem verbera^ Gconovius. 

^4f . Verhera : ] Flagella. Thyefl. 
vcrf. 5^. Farnakiut» Jncefiam domum} 
MfH non pauci incertam ; ubi ncfcicur 
quls iic maricus , quis filius : ^us fic Soluiii 

uxor auc qux diater 4 inquic Interpccs^ 
Commelin, 

6^. Impio'] Incerfracres Folynie. 
&£cheoc. Farnahim, 

548. ^uodtumque funefio gradu 3 
Languida 6c coa^ ledio videcur Gru- 
tero. Mihi veto nihil rocundius aui 
magis vividum* £ciam difplicuifie 
Delrioait , qui alicer diflinxeric Ac 
ego cam iniurius in Delrium efle no- 
lim , ut diflindiionem pocius illius 
quam opttatum eflepurem: ficinve» 
neranc in Lipfienfi Fabricii. Gruterui . 
isimt^uacumque , uc dcFabriciusedi- 
dic. Quid fi vidiflec in Florcmino: 
^cum/jue. Acquanco anguflius hoc 
<^^umquadcum^. Illodviam vel fe- 
miMmauccramicem, qiia icurus efl, 
alterum omnem regionem 5c cra^m 
fignificac : ficavillarivellemus. Dein^ 
Reparabitur herl/a. Taceo inroleran* 
dum verfus vicium : illud mihi confi- 
derecaliquis Lacinepericusjannon ele- 
gandus folum dicacuc reparare herba*t 
quam ipfx herba reparari ? Quin dc 
vitalemaurdm malo dAtc Jpiritut pu* 
rott quam fpirimm vicalem puras ki-k 
ras, ecfipatumincerfic. Cicerolib. £. 
de nac deor. Aiir /piritu ducius alit 
tr Jitfientat dnimanter. £c iceram : 
cujus cali tenuitate dr caloretempera" 
tut air vitalem & fatutarem ffnritum 
prabet animantibus. Quod fohim re- 
iinqucc > id recreabic viridia , iii eo oei: 
vitales & falurares dabit fpiracio- 
nes, &c. Longcabfum k primis Critl- 
cotuiB i quibus ille )u4icium defert 1 340 L. ANNiftl SEMECit 

Solum relinquet, vere florifero virens 

Reparabic herbas. fpiritus puros dabit €^o 

Vitalis aura. venict & filvis decor. 

Letum, Luefcjue, Mors, Labor> Tabes, Dolor^ 

Comitatus iIlodignus,'excedunt fimuL 

Et ipfq rapidis greffibus fedes volet 

Effugere noftras : fed graves pedibus moras 655 

Addam, & teneba repet incertus visc, 

Baculo fenili trifte prxtentans iter. 

Prxripitetcrras, auferam ccelum pater. 

Oedif, Et ofla & artus g^lidus invafit tremor. 

Quidquid timebam facere» feciffe arguor. 660 

Tori jugalis abnuit Merope nefas 

SociataPolybo. fofpesabfolvitmanus 

Polybus meas. uterque defendit parens 

Casdem, ftuprumque. quis locus culpx eft fuper ? 

Multo ante Theba: Laium ami(fum gemunty 66^ 

BoEota greflu quam meo tetigi loca. 

Falfus ne fenior,an deusThebis gravis ? 

Jamjamtenemus callidi focios doli< 

Men- 

atmtitmdaxU qoiaMcrope» (qiAt fed nec incer profanum vulg^s detradi 
me paciar. Sed maneanc, judiccs, <]uos 
illeedidic. Caufz nihil mecuo. Crm. 

^50. Spiritus puns dsibit 3 Non 
corrupcos ic pefliiences uc nunc Vide 
£jpriverf 5^. FamdUiu* 

6^1, i>«c«rO FroBdeSffotia. iJem, 

'6^4. Sedts'] Thebas , vicamque 
ipfiim. Idem. 

tf 5 f . MtTM] Seniuniy laHkudincni , 
coeciutcm ,natam, quzniorinonli- 
nac. Idtm, 

6^%, PrjtrifnteUrrMt] Hor. Eripi» 
te, Quod fequicur ^ Auferam calum 
fater , e(l, lucem adimam , & eo redi- 
gam, uc excarccc fcfe. Haud fcio, num 
imellcxerir , qui inccrptecacur , arcebo 
coelo. Grettevius» Prdrifite'] Voso 
Thebaniejicicc eum cerra, ego pacec 
cjus arcebo ccelo. FdrtuUfius. macrem fliam cile credeixu ) adboc 
macrimonio junda eftPoIybo (eon» 
pacTCra fuura opinabacnr cfie) <fu qoo- 
niam adhuc vivic, patrem non incerfc' 
d, ac nc Laium quidcfn , qoi diu mor- 
cous fiiic, pciuiquam BGCOciam vidi. 
Mendcur er^o Tircfias. at cormen. 
riacurvirfidedignus ? quia , inqoic , i 
Creonceadidindudiusfuic, ucmere- 
gnopulfo,ipfeCreorexfiac. Delrim. 

664, CulpK'} SupercAculpz. ^jm- 
fircphe. Farnabius. 

66^. Multe ] £c longe ante qoam 
ego Thebasadvenerim , Laius eft in« 
cecfedus. Idem. 

66y. Fdifufne'] Numnam decepcas 
eft Tireiias > an ulcra peflem eciam 
Theb;e debenc offenfo Deo fedido^ 
nem ex concicacione in regem > Idemi 66u r»^//iij«/»]$coteQuaefl;ma' | ^6%*S9tiM}TiKii3mUCtcoati.ld, Ofi D I p u sr^Aft.IIL 

Mentitur ifta praeferens fraudi deos 
Vates, tibique fceptradefpondet mea. 
Creon. Egon' ut fororem regia expclU velim ? 
Si me fides facrata cognati laris 
Non continerct in meo certum ftatu; 
Tamenipfa me Fortuna terreret» nimis 
SolUcita femper. Uceathoc tuto tibi 
Exuere pondus, ne recedentem opprimat, 
Jam te minore tutior pones loco. 
Oedip. Hortaris etiam, fponte deponam ut mei 
Tamgraviaregna? Creott, Suadeam hoc ilUs ego^ 
In utrumque queis eft Uber etiam nunc ftatus. 
Tibi jam necefle eft ferre fortunam tuam. 
Oedip. Certiffimaeft rcgnare cupientivia, 
Laudare modica^ & otkim ac fomnum loqui. 341 

670 67S 6S0 €69, Prafirtnt'] Prxtezens.. F*r». 

^74. FmuHA ] Regni , przcipue 
ThebaiL Herc. Fur. vcrC 5 8 y . Idtm» 

6j^, Semper» ] Deponere regiium 
jam cucias eft , <]uam nimis tarde rece- 
dencemabeoopprimi. Idim. 

^fyS, Nerecedentemepfrimdt.^ Fl. 
MC. utcotumficvoti. Gronevim* 

6j9» Suadtam ] DubiYs rcbus in- 
vcnta c(l oratio faadens , neceflacio 
nianettecuafoctuna. Famabiu/. 

6%i* Certi/ima ] Satis callide ce- 
gnum ambis , 911 (quod faciunt ambi- 
tioH , fegnitiem laudantcs & in otium 
iimulatum recedcntes, doncc occafio* 
nem rei gcrendxrepereiint) vitzquic- 
tzftudiumpiaete^rs, imperium ta- 
mencaptas. Idem, 

683. Otiumacfirnnumfeijm.^ Prz- 
ftac multis partibus Lipiianum /«^»1, 
id eft, crebro in ore habiere , prz fe fer- 
rc , quum aliud menteanimoqueha. 
bcas. Petronius: UquMtur aurum & 
argentumfnndefipie mehdacet. Au ne- 
fcic i^etm cur bic alii velint Uqui. At 
{ciret iu inoptimocodicerepertum, 
Bc inHcctum efle iUudptx hoc tam de- 
licato* Sed ic Gfuterum cucbapa)o* Ab 

nim libroium & inanis cavillatio 
tranfverfum egerc Scilicet fimulatio 
illa non in nuda voc«, fcd in tota vita. 
Ni;mpe dixerat alter , parnni cfle rc* 
gnum & alia fcrmone detre£iare , nec 
iliud tam facilc re adfeaituros , ni(t 
ipfo indituto & fadlis fegniticm fimu* 
lcncHscfophiflarum f«jnt. Nam /*^«» 
non fermonem nudum acdcllitutura 
reliqua on?ni fpecic congnjcnic vtt bi$ 
fignlficatdfed prorfus eft diais & fadlis 
apparcntibus fimulaic H^tfg^hBC^K^ 
iji^ t^f eiv$^eJ7!rif Xcy^. Qviod lor 
quuntur homincs crcdinius, doncc til- 
verfumliqueat: nec quifqiiam magis 
fermoni fidem agendo quairic, quam 
quijion agir, quod agit. Aifecfuietium 
acfimnum , non eit fimulare, fcd bona 
fidedefidem & inertem eflc. Tercn» 
tius Adelphis i Ege banc clementem vi' 
tam urbanam attjue etiumft&atm fim* 
Ciceto pro Murxna : qui remeti aftu' 
diu amifitienie » etium ae tran^niUita^ 
temvitafkutifunt. Cornelius Ncpos 
Peiopida : nen ^uo /e^uerenturetium, 
fidut quemque ex prexime iecum firt 
ebtuliJlfeti eepatriamrecuperare niterert- 
tur, Phacdrus: Slninetiamrefides & 
y 3 fi^uen^ J4i L. ANNifti SeWec/b 

Ab inquieto fxpe (imulatur quies. 

Creim. Parumne me tam longa defendit fides ? 

Oedip. Aditum nocendi perhdo prseftat fides. 

Creon. Solutus onere regio, regni bonis 

Fruor, domufque civium ccetu viget; 

Nec ulla vicibus furgit alternis dies^ 

Q^ia noh propinqui munera ad noftros lares ^85 fi<puntet Qtium , Ne defutjfg nnedty rt' 
ftuitultimi. Nemo auiem ignaviafa- 
^U5 immorcalis. Denique nc longius 
vetbaperdam , hqui ,noi\Ji^ , libec 
opcimus. GrMnnut. 

^Kf. TamlMgadefindftdies?'] HIc 
quo<]ue non, ucacbebat, valuic Lipfia- 
ni libri audioricasrequionmilibrario- 
. nim phalangeobruta. £ft qui incerprC' 
(atur. jE^ad negaveric Lipfius allquem 
tx vulgara p(>l1e fenfum exfculpi. No- 
carac ille in Mlll bona; norz tfides^ ad- 
didcratqac cum fe libenrer audire. 
Ecce dc Gratenu cum fuadialedica* 
guuni diet zqacexperimemum (tr ho- 
rainum quam fides , immo dies Oc 
ipfiimezploreriidem, non aodeceait 
follicitare vulgatum. Hoc argpimen.» 
tum vindc aliquo modo colerari poflc 
V» diess nontoletaridebere, contra 
melius, commodius,expteffius. Nam 
fi nihtlaIiud,illud^i>ifententiamnon 
cxplet, ftd de(tituic Non quxvis lon* 
ga diesdefendit. nam dc Bir diopocefl 
cenuKTe , quem tamen longa dies non 
d^cndic, fed rei fticcivz ex lege Atinia 
«cerna eft auaotitas. Ergo fententia 
defiderac aliquid explicans illam Ioq- 
gam diem ; nempe qua fidus & quietus 
fui. Acrocundiflimum & pleniinmum: 
farumne me tamUngAdefenditfidts ? 
Nihil prorfus bicdenderaripoceft.Se<i, 
inqutt,nemofaciIe probaverir, Creon- 
teni faepc infignia nefcio qux fidei 
^xhibuifte documenta : vixic enim in 
Qcio , ubi rariorproducendz fidei oc» 
pfio : exeritur magis in negotio, cimi 
Quis provincixpraeficitur, cum exerd- 
tibus. Icane? Ergo nonpoflitncexhi- 
bcre documema fidei, niii fumnuc lei- 6^0 

Sceptii 

pQblicar & ftatosadniimftri , & pcxfe- 
&x exercituum ac provindanim ? Im- 
mo fidem imperantipopQiovelpdn- 
dpi pr jcftant omnes maxiini mimini, 
qui aut fcmper fuerunc in fidc ant ia fi- 
dem venerunt, cum in fidcmaiien& 
fides cft cdam non cebellare * doq 
quztete res novas « contcntnm t& 
przfenci ftara , parere juffis & iegibos. 
Fides , obfequium omnefuperiori de» 
birum. Cencmffkfides , tebcllio. Mil- 
lies iu ufurpant Romani (criptoccs. 
EthocdidcCreo: tocanoocum oble- 
quiom , tam diomnu parifnria, qoara 
praeftitiirapcriomo, anix>n me laiis 
liiicratdcalifufpicionc? Idam, 

6^. sAditum'^ Imonooemfiocca- 
fioncm & viam mimifaacpcifido fides 
habita. F^rmik Perfid» ftrM/tstdse^ 
Credoequidcm : nonpcifidocanajm, 
fed omnibos fadcndi oposfuumadi- 
tom dies pczftac : nam tempos a^r 
tem: qua tadonc niiiilfitantedwm. 
Sed hoc non cft proprimn faoic loco. 
Fidcm fuam ja^vctac Cceon : cam 
ipiam fidem diu fetvatam« petfidis ftc- 
vicc ad obcepcndom ceipondetOedi* 
pos. Livinslib. i8. Frstm^ttminfSK- 
vkphifn^^mtt ea qmtmeftrnfretium 
fit , eumm^iui mtfttdtfaUMt. Rede 
ergo Melifmu Lipfii ic Florencinui 
ucroblque/i^ei,nonitW. C|conovius. 

6%y. Stlutm ] Hoc a^mennun, 
quo Creo conatur Oedipo fidem &cete 
k regnandi cupidicacealicntnn efleie, 
i Sophodc in Oedipotycaimo oanikh 
tumcft. Dtlritu, 

^85. Vieiim'} Noaem fubfecua, 
velalternadies. Fdmakim. 

f^a FrtfiufuSetftri'} Affinitre- 

os. 0£ D I p a s. Aft.IIL J4J 

Sceptri reduildent; cultus^ opulenta: dapes,^ 
X>onata multis gratia noftra falus. 
Quid tam beatas deeflfe fortunas rear ? 
Of ^.Qupddeeft.fecunda non habent umquam modum^ 
Creon. incognita igitur ut nocens caufa cadam? 69 5 
Oedip. Num ratio yobis reddim eft vita? meae ? 
'Num audita caufa eft noft ra Tirefix ? tamen 
Sontes videmur. facitis exemplum^ fequor. 
Cr. Quid (i innocens fum? Oed, Dubia pro certis folent 
Timere reges. Creon. Qui pavet vanos metus, 700 
Veros meretur, Oedip. Quifquis in culpa fuit> 
Dimiifus odit omne^ quod dubium putat. 

Creen^ gis, ideft, muneraiiegepropioquo, 
FartiAifiiu. 

^9A* i^<M^ rts ficmuU ] Acucias 
Srrufcus: Jg^ddeefi, ficundafunha- 
kent unquam mcdum. Quxns , qaid 
cam beacz cuz forrunx dcenc po^ 
reri? Hociprum» quod reveradeeft. 
nempe dladema & fcepcrum. quod rex 
non es. quodinfraregeni es: quodali- 

3uid addi pocrfl cibi adprimumgra- 
pm. nam in fecundis quis modera- 
tus ? quis non ulcra pergere cendit ? 
Crcnovitu. 

696. Num ratic ] Expurgavi me 
apod voscrimlnis . 6c camen parricidii 
6c inceftus me infimulads. Famatntu. 
^^8. Facitis exemplum ; fi^mr. ] 
Flor. utfi^uar. Epifl. 7. Ne hcc quidem 
inteUi^itit , mala exempla redundart in 
tes tjuifiiciunt. Poflec cciam legi : /4- 
ci>». exemplum fiquer. Sed Fabtus 
decl. 2j6o, Vnusfuitprime , ^fiUici- 
taret hanc nimiam liberalitatem : hic 
fecit exemplum. Qoi annocanc j vos 
edamfi infonces con^emno : volue. 
runcdicereainaudicos. Grenov. Faci^ 
r&] Prsebuiflis mihi legem&ezem- 
plum quod fequar. vos icaque eciamd 
infontes condemno. Farnabius. 

70 X. Veresfatetur.'] Flor. melius: 
Vtres meretur, Caufam facic, curali- 
4|uando noo vana , (ed vw me^ueoda ei fuperveniant. Sueconius Claudio ; 
NuUa adecfitJpicietnuUue auHer tam /e« 
vu exfiitit, d <pu nen mediocri fcrupuh 
injede ad cavtndum ulcifcendumqu$ 
cemptUtretur. Ergo ex vano mecu fpe- 
ci&cavendi mulra crudclicas : cap cru- 
delicace odia & conjuraciopes , veri 
mccus. Mtretur hic non , dignus ert, 
fed dignus fic, acquiric , adipifcicur. 
Grenevins. S^ff^ »» cnlpafuit^ 
Dimiffuetdif] Exemplum ILofcillus 
itgufque Allobroges apud Cscfarera 
lib. j. debellocivili cap. 59. &<?<>. & 
Kbettipracfcaiquc prsctorii Caligulaf 
apud Suetonium cap. ^6. Quodfcqui". 
cur , facis commode vulgo. Fl. tamen: 
^d ehvium eft , tat. An Icgenduni ; 
edit. tmnt, quod duhium tft, tat. Vc 79 
eat , fit idem quod peteac. Vt apud Li- 
vium : Sic tat » quacumqut Romana 
luxtrit hefttnu Nam Lipfii conjeau- 
ram , omnt ^upd dubii^m ,put4 , facile 
ipfa refucac obfcucicas. Idtm. ^Mf- 
aM«} Senfus. quifquisvercnoxiui,& 
deprehenfus, fijlfotamcn in noccnten^ 
fe cfle fimulans , impune tulit , ^nun- 
qoam vcre reconciliamr ignofcenti : 
quia , dubiiis ipfe vel fitkus amicu^ 
cum fic, idem fibi de alio perfuadcc. 
ica fic uc cum odio petfequaiur , qucra 
fibi dubium, nongcrtum.amicum cre* 

dit. Vtlriut. 

y 4 795» Odia\ s 344 L- ANNifel SENECiB 

Creon. Sicodiafiunt. Of^ip. Odiaquinitniumtiixiet> 

Regnare nefcit. resnacuftoditmetus. 

Creon. Qui fceptra duro faevus imperio regit, 70 5 

Timet timentes, metus in au<5torem redit. • 

Oedip. Servate fontem faxeoinclufum fpecu : 

3p{e ad penates regios referamgradum. 

703. OdW] Thebaid. verf. ^54« t 70 y. Si*^fceftra] Necefle cfl mal- 
& Hcrcul. Fur.- vcrf. 5^1. ^aruabim, I tos liineac, quexn multi dinear. C H u s. 710 Excufat Oeditum Chorus tranrferendo culpam in mala Tfjehantmjkts, 
qu/e ab ipja inaujpicata brve Jhebanos ufque vexarint, 

Non tu tantis caufa periclis, 
Non hxc Labdacidas premunt 
Fata : fed veteres deum 
Irae fequuntur. Caftaljum nemus 
Umbram Sidonio pnebuit hofpiti, 
Lavitque Dirce Tyrios colonos: 
Ut primum magni natus Agenoris» 
f efliis per orbem furta fequi lovis, 
Sub noftra pavidus conftitit arbore» 
Prxdonem vpnerj^ns fuum; 7^5 70^. N»Ht»'] NontuOedipc. FmT' 
nakiw, 

710. N»n hdclAbdaettUupnmutit'} 
Tlotcm. pettmt, Gronovius. Neccan» 
tum Labdaciprogeniem,Laiuni,Oe(li. 
pum. &c. FanMhiiM' 

711. CoBalium} Cadmus/iL Age- 
noris regis Pticrnicum -, quonim prac- 
cipuzurbesTyrusficSidon, xmSiu a 
pacrec]uz(icum£uropam, i lovefub 
fytde cauri rapcam, appulic Pliocidem 
confedicque non procui a Parnaflo, 
Vid. fupr. verf. iix. Famabiui, 

714. Dirce'^ Hunc foncem, apud 
quem fcrpens i<le Marti fac^rdegebac, 
£uripid. in Piianifl^ femper Dircen^ 
Apollon. lib. 3. Argonauc. Aretiadam 
Bominar. Dirce Paulaniae in Doeot. 
feu|ib.^.cil9nuii«* DMm^ Moni- 

71 j. Uatm Agtntrit^ ] 7otu$ \Ra 
ChocusexOvidiij. Mecam. comnio* 
depoceritcxpllcari. Dftriug. 

yi6, Fnrta'} Socorem a love la- 
ptam. HippoLjOi. Famahius. 

yiy, Subtffra ramit'} Flor. Snb 
ntftra favidm toufiitit arbwe. Gcou. 
NQflra arbwe ] Nemoce jam Tliefaa- 
no. Farnabiu4» 

718. Prad^nem numeransfitumi^Qm- 
dam legit frad^ne* , dc inceiptecacur, 
focios fuos : alios legece sdipradanem^ 
quod iic a ferpentem , qui depraedacus 
fuerat Cocios : aiios mtTmratu , & tunc 
inteiligi lovem. Quidam » numerant 
(paciaafe ctnenCi fradcnef» infequu. 
co: alios leg. memorant, id eft,;Qbinam 
invenicftc prasdonem. Non(^te/loi^ 
iQ^pt^ ^xpltgui ; ita^ue cautius iJii, Oe D I p u s. Aa.III. 

NTonituque Phcebi, juirus erranti 
Comes ire vaccajy quain non flexerat 
Vomer, aut tardi juga curva plauftri, 
Deferuit fugas, nomqnque genti 
Inaufpicata de bove tradidit. 
Xempore ex illo nova monftra femper 
Protulittellus. aut anguis imis 
Vallibus editus, annofa fupra 
Robora fibilat, fupraque pinust 
Supra Chaonias celfior arbores 
Cas^ruleum erexit caput, 
Cum majore fui parte recumbereti 
Aut fajta tellus impio partu 
Eftudit arma« 

Sonuit reflexo claflicum cornu, 
Lituufque adunco ftridulos cantus 345 

7ZO 7^5 730 Elifitv qui tranfeunt filentes. Quid morot le- 
^orem ? Scribe cum unids membra- 
nis : Prsdonem vtmransjuum» hoc efl» 
lovem , £uropz raptorem > adorans. 
O^diasllb. 3. mec. ineademHibula: 
^MTn Uvifa^urwerat. £c moz : SU- 
va veuu fiabat, Habes arborem , ha^ 
beslovem, qucmignoransprxdonem 
fuum Cadmus veneratus eft Grm- 
vim* 

719* Monitu^ue Phtebi , ] Oraculo 
Piiocbi judus urbem condere iu quo 
locojuvencainjugis, quam fequeba- 
cur > coniiderec^ Thcbas coudidit. Vi- 
de fupri verf. 2 1 z. Farnalf, Ovidius : 
Bos tibi , Phabm ait , filif occnrretin 
arvis , NuUum pajpt Jugum , .curvi- 
que immuais aratri : Hac duce car^$ 
viam» & quarequieverit herba t Mce- 
niafae condat, Saotiaque iUavocato, 
Delrius. 

fjxu Nomenque'} Sequicur eos, qui 
Soeoiiam i Cadmi bove nominant , 
boveinquamCadmiduce, uc£uripi- 
desdcCaftor. Ced £uphorion & Ni- 
Wiim di^oi VqIwh > i 3«o$o Ai:* nes 8c Neptuni iilio; alii i Deucalionis 
fiUo ; alii aliunde* Vide Leonicum 11- , 
bro I. var. hiilor. cap. 9^, Necunum " 
dumtaxat Boeocix nomen : didtuc 
Aonia , Meflapia , Ogygia , Cadmeis» 
au£fcoreStephanoinBd<«r7]«. Idem, 

72 f. Anguii'] Draco, ferpensquenu 
cum Cadmi comites aquacum minos 
interfecidec , ipre Cadmus occidic. 
Farnabiui, 

yi6, Ann$fe ] Ac media plm parte 
levet ere^tis in auroi Dejpicit omne-nt' 
mm. Ovid. 3,met>undefabulamhanc 
petas. Idem, 

7^8. Sufra Chofnioi 1 Q.uercusaU 
tas , quales alunt Chaonix nemora 
glandifera. Idem, Ovidius: ^Acmt' 
diaplus parte leves ere&us in aurat' Dt^ 
Jpicit omne nemus — *• 

731. ArnM, ] Armatos homines» 
qui ut primum terra oaci funt bella (ibi 
indixere , mutuifque vulneribus perie- 
reomne; a^quinque. HercFur. 2.59. 
Farn^dnm* 

734. Lituufque.} Wtuus ineurvu^ 
abcoctu* Jdem. i^6 L. ANNiBI SENECiE 

£li(it aere. ante non linguas 
Agiles & ora vocis ignotx 
Clamore primum hofticoexperti» 
Agmina campos cognata tenent. 
Dignaque jado femine proles 
Uno xtatem permenfa die> 
Poft Luciferi nata meatus^ 
Ante Hefperios occidit ortus. 
Horret tantis ad vena monftris 
Populique timet bella recentis : 
Donec cecidit fx va juventus^ 
Genitrixque fuo reddi gremio 
Modo produftos vidit alumnos. 
Hac tranfterit civile nefas : 
IllaHercuIex norintThebac 
Prxlia fratrum. 
Quid Cadmei fata nepotis» 755 740 74S 75 f. %AKt$n0nlinffm Alim&mm 
«M 3 Doo viii Ulufties, Ru^o^fiiis, 
^mtbtd»n Ungtuu Aluu & ^ernuk FlncU 
ign$ta : Crouos , Agtntni lingnMi , & 
mnm vocit iiueq>iecaair rer^ Sed 
iicribeiiduni cnm Flor. 4nt§ hm linffku 
4ple$ pc Qra vtcit igmts CUmortfri'- 
^mh9flic9exf9ni. Nempe lerrigciue 
iili nunquam ance lingjuas erant exper- 
u : flc <]iue prima nuferunc verba , fiie- 
innt bellid clamotis. Re^ AgiUs : 
nam id necefiarium ad loquendum. 
Sic vtlMit^ UngnO' £t in contrarium 
$blig4ti9 nediqne lingua mutorum,quz 
in Ariftotele Batto Cyrenes conditore 
agnofcit lulHnus lib. 1 3 . lul. Firmicus 
lib. 9. Aliorum etiam •bUgeta lingus 
^albwn veciffinumefficiet. Gcllius f , 9. 
fr« vincule filutui» Lucanus : exfiSta- 
^ue lingua Palfitat , & mute vacuum 
firit aera motu, Cronovius» Ante ] 
Xingua fua voceque tum pcimum ex- 
perci uHque in bellica acclaraatione 
\XiXd!!' Famakiue. 

73S. Cefnata}Teit9^tatHmttts. 14* 750 

Cum 

735, Semiue'] Sapcxaisditaabas^ 
HeraiLFiir*xf9. Idam* 

74). Advens} CadmasadvcnaTy» 
rins. Idem, ^ 

744. Recentit:'} Lngdaiienffieiint 
iblij ruentit, nonplacec Delrim» 

74^. Cenitrixfie'^ Tenafifioscz* 
fosrecepit. fanuibim. 

748. Hactranfierit} Atqnentinani 
hic finis fit inteftinis flc dvUibus TbC' 
banotum beilis l Idene. 

749* HefcuUa^ NatusThebisjam 
tum erat Hercules, {ed nondum tegna- 
rat. Megaramenimduxitpoftobituin 
Polynids&Eceociis. Idem. 

751. Cadm$ifata'\hetxo[ai,9ptm^ 
quod in fonce pianam nndam vidillet| 
Deaincervum conveitit, unde prz- 
dafuis canibus hiQtxa eft. Famakim. 
Ovidius^. metam. & Nonnoslib. f. 
Dionyf. & Callimachus in Lavatco 
Palladis. Venacionis ftudio, nimii ca« 
num multitudine , decoziile bona 
At^xonem, & inde natamfiibfilain« 
volunc PaUpphatus, & Higynu. Dtfr, 

7ji. Yiva^- Oe D I p u s, Ad. IV, 

Cum vivacis cornua cervi 
Frontem ramis texere novis, 
Dominumque canesecere fuum ? 
Praeceps filvas monteique fugit 
Citus AdaBon» agilique magis 
Pede per faltus & faxa vagus 
Metuit motas Zephyris plumasy 
£.t9 qua: pofuit, retia vitat : 
Donec placidi fontis in unda 
Cornua vidit vultufque feros, 
Ubi virgineos foverat artus 
Nimium fjcvi Diva pudoris. H7 75S 7^0 7f 1. Vivacii &c, ] Ovidius : Dat 
fiarfi cMpiti xdvMcit ctrtma cervi, Vir- 
gilius : •• RamofitMic9nvivacitc»mMa 
cervi. Aufonias, eidyl.9. TerHnosde- 
ciepiue mvem fiperexit in annes lufla 
finefceHtum ques implet vitavirerum: 
Hes nevietfiperatvivendegarrula cer- 
nix , £t quater egreditur eemicitficula 
^ervHt» de cecvomm zcate vide Pli- nium lib. 7. cap. 48. & Solinom c. zz, 
Delriue» 

758. Metatplumae,'] Lineam,for- 
midinem. Vide HippoLv.4^, Fmf, 

759. Pefiitl Nupet ipfe veiiacot. licU 
7^3. Nimium] Pudoiis fui niousiz* 

va yindex,qu2 quum erramm cam cruv 
delicer ulu dt, graves in Thebaoos iios 
deorumarg^t. Jdem* A C T U S Q U A R T U S. 

OeDIPUS. JOCASTA. 

Sujpicarijam incipit Oedipus , ne iffefirfe , quem elhn Delphps petent 
occidiffet , Laiusfiierit : qiuerit itaque i locaBa de Laii ^tatOy necis 
tempore, ^ aliis circunfftantiis, 

Oed. y^uras revolvit animus, & repetit metus. 

V^ObiiffenoftroLaiumfcelereautumant 76^ 
Superi inferique. fed animus contra innocens, 
Sibique melius quam deis notus, negat. 
Redit memoria tenue per veftigium 
Cecidilfe noftri ftipitis pulfu obvium 

Datum* T^f. Superi"] ApoIIOiVf/homines 
infupecis. Tirefias & Cceon. Fama^, 
juferique.'^ Laius feu umbraLaiiin- 
6risevocaca. Id^nh 7^8. Tenue] Perobje^mleve./4L 
76$» Stipitii ] Clavar. locafU ca- 
men enfem fuifle dicic infr. verf. 1034« 
acqueipfeiaThpbaide. Idem* 

779» X^* 348 L. ANNiKI SENECiE 

Datumque Diti» cum prior juvenem fenex 770 

Curru fuperbus pelleret» Thebis procul» 

Phoc^a tnfidas regio qua fcindit vias. 

Unanima conjux, explica errorem precor^ 

Quz fpatia moriens Laius vita; tulit, 

Primone in x vo viridisi an frafto occidit ? 775 

Joc. Inter fenem Juvenemque-, fed propior feni. 

Oedip. Frequenfne turba regium cinxit lanis ? 

^. Plures fefellit error, ancipitis viar; 

Paucos fidelis curribus junxit labor. 

Oedip. Aliquifne cecidit regio fato comes ? 780 

Joc, Unum fides virtufque confortem addidit* 

Oedip, Teneo nocentem. convenit numerus, locus. 

Sed tempus adde. Joc. Decima jam metitur feges« 77a pafifmquel DemUnim Oeco, 
ide(l;imerfedum. FarMbUu, 
■ 77i" PbocAatrifitUt^lSuptiiyj* Id. 
Iftad Oedipi & locifbe coUoquium 
magnik ez partei Sophoclein oiedipo 
tycinnoaccepic. DtlriuA. 

774. ^ua^^ial Qu2fpatiaWc2, 
ideft,quama:catem? Parnahim. J76, Pr^fi^r^Miyasx^^ti^antScc 

Idtm. 

781. Vmtmfides'} Polyphomem 

pt2conem. Idem, VinuffHe 1 'At- 

J|^e<«fordcudo, anica qaondamvit- 

cushabica. Idem, 
781. Nocentem* "] Mc fciL Idem- 
78 3. Dectma^ Ance annos decem. Id, S E N E X. Oe D I P U S. ♦ 

Efene k Merope & Corinthiismiffhf qui Oediprtm de Pelyhi mtrte ede^ 
cesty rogetqiUt adguhemacttla regmfufdpienda veniaty difiit Oedt" 
fusfe nm vere ejfe Polybifilmm 5 nimia itaque curiofitate fua vens 
invenit parentes, 

Sen, /^orintliius te populus in regnum vocat 

V:--^Patrium. quietem Polybus xternam obti- 
Oed, Ut undique in me fgeva Fortijnairruit? (net. 785 
EdifTere agedum, quo cadat fatd parens. 
Sen, Animam fenilem moUis exfolvit fopor* 

Oedip, 

aic Sophocies , 5iif 0x1 'j ets S^m M' 
fU9/3ff<Sh'* flc (jMK^ TtttXaidni' 
futi' ^fd&i ^•wi' ThemiiliiB : j^»- 
t^ty^T^ 90 i«ixfy « yte^f%^s%-^ 

^nmf* Catoapua.CicctouefflinDU- 78^. Vttdi^iue'] Ladificandomedc 
ambiguum tcnendo. vel fecundum 
lamrcgnumpemiciofe mihi ingeren- 
do. Fatnabiudp Velluchjmindicendo 
oovum. 

yiZ, Anfmam finiUml QuUt m ^ Oe D I p u s. A6l.IV. 34^ 
Oedip. Genitor fine ulla cxde defiindus jacet. 
Teftor, licet jam tollere ad coelum pie 790 

Puras nec ulla fcelera metuentes manus. 
Sed pars magis metuenda fatorum manet. 
SefL Omnem paterna regna difcutient metum- 
Oedip. Repetam paterna regna, fed matrem horreo. 
Sen. Metuis parcntem,qu2B tuum reditum expetens 79 5 
SoUicita pendet ? Oedip. Ipfa me pietas fugat. 
Sen. Viduam relinques? Ofrf/p*Tangis,en,ipfos metus* 
Sen. Effare, merfus quis premat mentem timor. 
Praeftare tacitam regibus foleo fidem» 
O^rf.Connubia matris Delphico admonitu tremo. 800 
Sen, Timere vanadeiine9& turpes metus 
Dcpone. Merope vera non fuerat parens. 
Oedip, Quod fubditivi praemium gnati petiit ? 
Sen. Regnum. fuperbam liberi adftringunt fidem. 

Oedip. logo de fenefiute,; ^id efi autem tam 

Jicundum naturam quamfenibus emori? 

quodidem cohtingitadolefcentibus , ad^ 

vefpmte & repugnante natura. Itaque 

adolefientet mori mihi videntur ; ut 

cum aqua multitudine vit flamma op- 

friMitur ; feuet autem ijicut/uajpontet 

nuUaadhibita vi , confumtut ignit eX' 

fiinguitur. Et quafl pomaex arboribuSy 

Ji crudafUnt , viaveliuntur ; Jimatura 

<^ co^at decidunt ^Jic vitam adolefcen» 

tibm vu aufert , fenibut maturitoi. 

Delrius. 

7^1. Puroil Parrlcidium non me- 
cuentes. Quibus nianus ai focdibus 
( ilhivie , fanguine , Venere ) mundx 
Jion eranc , cos Grzci Lacinique i fa- 
cris arcebanc. Vide Bridbn ptincip. 
Formular. & quz Hercul. Fur. a/Qt. 4. 
fc. I. Deirim. 

791. Part ] De inceftis matris nu- 
pciis. Farnabiut, 

797. Tangit, ] Rem cctigifli , ceci- 

gifttulcus. hocenim eft quod^mecuo, 

ne fjto dudus eam viduam ducam. 

Jdem, 

7^p* Praftaril QupdfcceMtpriiiJ m Oedipi gener^velatiegiodmalaia. 
do&celando. Idem. 

800. Delphico monitu trem». ] Sit 
M(r Pal. habere, nonadmonituyt^^xod 
occupeteditionesalias, notac Grute- 
rus. Sed antiquifrimus, admonitu» ergo 
rctineatur, Gronoviur. 

805. ^uod] Inquemfiqemafdyi( 
mefiliumfuppo(ititiumparens? Faru. 

804. Regnum. Jitperbajn liberi } 
Quicquid habeanc odo autpiures Mfll 
nonrccentiores, modoqaidam, fed^ 
omnium vctuftiirimus : Regum Jitper" 
bam. Ac vellec Gmtenis , commcnu* 
tores id aliqua interprecarione apett6 
evolvidenc Defencentiaquidemcoit> 
flat : & illuflrat Suetonius in Galba 
cap. 17. Defie^ui ejfe non tamfeneiiur- 
temjitamtjuamorbitatemratus. Qmxl 
& Nerva expertus , felicior remedio. 
Plutarchus de iCgeoinfiliiejusvita: 

^; hnQisX<^oilot4 aorJ 9^ ;^ 
'riu/ec7rut^a4ff(0i^^^9Srru(* Sed 
num illa fatis conimode utrovis niodo 
exprimatur , vehementer dubico. Si 
•iQcea non erat rvgina Mciope, fa£bi 

clt }5o L. Ann^i SENECis 

Oedif. Secreta thalatni> fare> quo excipias modo. 805 

Sen. Hx te parenti parvulutn tradunt manus* 

Oedip. Tu me parenti tradis ? at quis me tibi? 

Sen. Paftor nivofo fub Cicha^ronis jugo^ 

Oe(Up. In illa temet nemoraquis cafus tulit ? 

Sen. Illo fequebar monte cornigeros greges. 8 10 

Oedip. Nunc adice certas corporis nollri notas. 

Sen. Forata ferro gefleras veftigia, 

Tumore na£tus nomen ac vitio pedum. 

Oedip. Quisfuerit ille) qui meum dono dedit 

Corpus» requiro. Sen. Regios pavit greges. 815 

Minor fub illo turba paftorum fiiit. 

Oedip. Eloquere nomen. Sen. Prima languefcit (ennm 

Memoria, longo laflk fublabens (itu. 

Oedip. Potefne facie nofcere ac vultu virum ? 

Sen. cftautem ope velgcatiafiibdiuvigna- 
ti , (ic fane fuppondoms ptaexxiiuin re- 
gDum. Scd jamdudum regnabatilla, 
& in fpem fucceflionxsfiiiiunquzre- 
bat. Suferbam^m^idYuit&biitdtos 
fuperbos. Po(£uiius ergoitaincerpre- 
tari yeterem fcripcuram : Regum libt' 
fi adfiringiaitfidtm fubje&or um fiifet' 
fyMi, hoc eft,miDacem, icaparentium, 
uc videaocuc vellc fcenum mordere , & 
cxaicerejugvmillius, qui nuUisllbe- 
torum munimcncis inliiHc. Vc camen 
vetum facear, non valdemihiplacec 
llla/M^er^^ySiiei. Fecerunceciam: J7e. 
vnum fuperbttm. liberitScc Manusil- 
Tuflris : Regnumfuftr nam Uberi, Q^d 
fi , Regnofuferbii « vel Regne fuperbe: 
hoc ed , regibus liberi firmiorem fa- 
ciunc fubje^orum fidcm. Superbum 
interdum vocacur omne regnum , non 
vicii notacione, fedfpeciei & nia)efta> 
tis. A^Tnemnonc: hecfedent alti terot 
.^uibus fuferbafcept ragefiantur manu. 
Hercule Oeczo : qmd fuperba nen hA- 
bent unquam domus , Fidele femper re- 
gibus nomen» Phceniilis : regia fiater 
meus Habitetfuperba. Gronov. Liberi'] 
Qiio fiunius ccclnerec tyrcanaidem^ quam firmat cetta fucceflio, rednctqDe 
populuinin fide , ne quando intafefii 
regisliberifimulcoces. FiornMm. 

%os. Slueexcipiae} Vndt tn aodi 
meeflefiib^cicium? Idem. 

%o6. Ha te par§mti ] ToilideniDft 
temeaehx manosparv.pa. /iL Hxc 
quoque dc iiequenria pene omnij^ 
cum Sophocle, in Oed. ryramio^ con- 
tuleric, non aliundefinnpca depreheo» 
dec Delrius. 

^ 813. Tusmre^ OliSw tmjnhfc 
c8t9 ftf E^Xt^i eifefi^tf Oliivjn^ 
Farnabius. 

81 f. Regies'^ Regius paftor fum- 
mus. Idenu 

817. Prtma'\ An prima incer ani« 
mx pocentias deficic, cnm zcas illa in 
continuo deflcxu rerum fpecies ne- 
queacretinece? an primoquidemob> 
je^um non agnofcic, poftea aucem re • 
minifcicur. uc aic verC 810. Idtm. 
M. Senccalib. i. Concr. memoria^rei 
exemnibuspartibus animi maximede' 
licata &fiagilk , in tjjuamfcneSus pri* 
mumincurrit, Delrius. 

819. Facie"] Diflingiiuncurfiicies, 
dcvulcus. SdX]\xii. ^erfmittfacievul' 

tUfUg IH --1 35» 

820 825 Ofi D 1 p u s. Aft. IV. 
Sen. "Fortafle nofcam. fxpt jam fpatio obrutam 
Levis exoletam memoriam revocat nota. 
Oedtf. Ad facra & aras omne compulfum pecus 
Duces fequantur. ite propere, arceffite, 
Famuli, penes quos fumma confiftit gregum. 
S^n. Sive ifta ratio, five fortuna occulit. 
Latere {emper patere quod latuit diu. 
Saepe eruentis veritas patuit malo. 

Oedif. Malum timeri majus his aliquod potefl? 

Sen. Magnum efle, magna mole quod petitur, fcias. 

Concurr it illinc publica, hinc regis falus, 850 

^trimque paria. contine medias manus> 

Ut nil laceUas, ipfa fe fata explicant. 

Non expedit concutere felicem ftatum. 

Oedipi 

qaam Polybi filiutn f^ras ; hxc , uc re- tuque vtcordid intrat. Vultomfingeie 

po{nimus,£idemnQnpo(fiiraus. No* 

nius: VtUtuieftvelnntast^utfrtmotu 

Mtimi infacie efenditwt» Faciet , ipfa 

•riefpecies. iignificat , voltum eflie il- 

lam faciei & oris compoficionem , 

quam pro lubicu modbus animi ac- 

cx>imnodamus. Aliam difierenciam 

Fronco ttadidic , vulcum hominum 

]N:cl^ie , os omnium , £iciem plurium 

efle. fcdhocliucnonpercinec. Delu 

8x1. ^dfacra ] Sub przcextu fa- 

crificii ^ veluti eximendz (inc egregix 

vl£^lmx, pafiores accerfic. Sarnabius» 

8x4. Famuli,'] Pailores & bubulci. 

Idemm 

815. Sive'^ Suadet fenexnenimis 
curiofe id fcratecur, quod nocum in 
malumfuumrcdirepofnc. Idem. 

818. Majujhu} Parricidio & in- 
ceflu. Idejn. 

83 f. Vtrim^patria,'] tlot.pdria. 
Scudio videntur obfcurau vcrba, uc dc 
fenisfentendamexplicent, &conve- 
oiant eciam in aliam rem , quz cum 
maxime uegocium Oedipo facedebac. 
SenexCodnthius dicit: Pugnare viden* 
tur falus publica Corinthiorum Sc tua: 
illa vult, ut (ine uUa inquiildone acci- 
pias delatum legoum , nec alcedui te fcifcas, quonim hominum (is qoofque 
vicare mecu patricidii & inceiii de- 
beas : ucciufque vis ingens : mediam 
igitur feri ; acdpe ptimom 3c firma re- 
gnum : deinperodum inquireautex* 
£pc€U venienda fata. Eadeai camea 
ambiguitace vetbonim monetur Oedi« 
pus . quid Thebis ei faciendum itt. Ibi 
quoque divercebant ialus publica te 
regis: ii non inquireret in incetfe£h>- 
rem Laii , videbacur negligerepopuli 
Thebani falutem * (i inquireret , eum« 
que deprehenderet , fuam : difHclIe 
erat in utramvis parcem totum defcen<> 
dere: erant enin) tttrimque eciamy>4- 
ria , hoc eft , xqiie graves caufab , quas 
& huc & illuc craherent : quare me- 
lius , ut medium fe reneret , & neutri 
dederet , fervando fpeciem inquifitio- 
nis , non omnem exfequendo. Gr^- 

U9WU4. 

8 } 1. Vt nilfaceJptA , ip/k fifota eX' 
plicant» ] Flor! Nihtl laceJfoA : ipfe Jk 
fataexplicent. Idem. Vtnii] £dam(t 
nihil moveas , ^tum ( quod fedes eil 
& connexio quzdam cau(amm , qua 
fit quidquid fit ) fe declarabir. Farn.^ 

833. Noh expedit ] To t(S/^i{$9 ^ 
K§$f6it0f li fuitiiwt* Idtm- 

834. Tta9 35^ L. AKNifil SENECiC 

Oedif. Tuto movetur quidquid extremo in loco eft. 

Sen. Nobilius aliquid genere regati appetis? 85) 

Ne te parentis pigeat inventi, vide. 

Oedip. Vetpc£nitendifanguinisqua:ram fidena« 

Si nolfe libeat. ecce» grandaevus fenex^ 

Arbitria fub quo regii fuerant gregis> 

Phorbas. referfne nomen aut vultum fenis ? 840 

Sen. Arridet animo forma. nec notus fatis^ 

Nec rurfus ifte vultus ignotus mihi. 

Regnum obtinente Laio famulus greges 

Agitafti opimos fub Cithxronis plaga ? S54. Tta^l Sedmeumftacumiale- 
lidifimum puto , movf ix> icaqiie ut 
cenumfdam. FamMbiut. 

855. ReisU^ Polybi enim fiUus 
lamciederis. Idem. 

S57. Ntcfmnitendifinffunit] Vnde 
fdre poterat hoc Ocdipus , non poeni. 
centhim fore fanguinem(tium ? Quin 
jam ip(e iatis p erceperat,fe <]uzrere,cu- 
jus invenci pcrniceret? Lege igtcuc cum 
opcimo : Velfttnitendi Jknffanit ^im- 
tMmfidem,Sinȣelibesi, Sicquoque: 
non, Sedmffecertumefi. Hocmulro 
magts dececvelpocendaveldefiderio impocentem. ftiicertofciam^^eni 
mepadeacpoeniceatcpienaQtiam* a> 
men auimo morem ^ram , Scubiio- 
cefleric libido eos nofcendi.haud de£- 
nam inquicetcSophocles ica diccmeai 
£idc Oedipum. au ^ ^ « ^', •» c« 

A(^t cW^M^jl iQMUf • Qrmimae. 

S40. Pibfr6«w.] Aliis ItbiMMles^ 
€tm. FMnudfim. 

S43. Regnm» •bthunte'^ Videociff 
hiduo verfus Oedipo aflignaiidi, ne 
heco prjcfence feivi prxccdac ocuio. 
Gnnevim. PhORBAS. SbNEX. OfiDlPtJS. 

Tborb. T xtus Cithxron pabulo femper novo 845 

jL/y£ftiva noftro prata fummittit gregi. 
iS^w. Nofcifne memet? P/wi.Dubitat anceps memoria. 
Oedip. Huic aliquis a te traditur quondam puer ? 
Eftare. dubitas ? cur genas mutat color ? 
Quid verba quxris ? veritas odit moras. 850 

Fborb. ObducSalongp temporum traftu moves. 
Oedif. Fatere, ne te cogat ad verum dolor. 

Tbork S4^. iTMmmirf fV] Suppeditat. Fdm. 

S50. Verita4 ] Vera relacuro ad 
jnanum vctba funt. tK<Q mora efi opus. 
Idtm% Sft. CeffU ad verum deler» ] Et 
Colon. Mf. notavic Comelinus , nd 
nervum. quod adeo placuit viro do- 
do, m aoa dubicarit ^oc progcmian9 

&Se- .— I Oe f) I 1» u ^* Aft.IV. 55J 
TlJ9tb. Inutile ifti munus infantem dedi* 
Non potuit ille luce^ non ccclo frui. 
Sen. Procul fit omen^ yivit , & vivat precor« 85 5 
Oedip. Supereffe quare tradittim iofantem negas ? 
Fhorb, Ferrum per ambos tenue tranfadum pedes 
Ligabat artus. vulneriinnatustumor 
Puerile fceda corpus urebat Iue« 
Sen. Quid quasris ultra ? fata jam accedunt prope. S6b 
Oedif. Quis fueritinfans > edoce. P/wfr. Prohibet fides. 
Oedip. Huc aliquis ignem. flamma jam excutiet fidem# 
Per tam cruentas vera qua^renti vias 
Jgnofce quaffo, fi ferus videor tibit 
£t impotens, parata vindida in manu eft. 8^5 

Dicvera. quifnam , quove generatus patre, 
Qiia matre genitus ? Plmh Conjuge eft genitus tua. 
Oedif. Dehifce tellus. tuque tenebrarum potens, 
In Tartaraima^ redor umbraruni,rape 

Retro 

Uyaaiinoxtci^ttti PlautumautTe* ] crffit infelicieer, {^rtmas calculo fuo 
lenciitm aur aliuni focco humilem , approbavitGnueru$i(ictnomnes,<an« 

quam non dubium, crannerimt son coehumacum Scnecam verlati fe 
crectidic. Eadem^pera rtpoiutilcc , ad 
fistrinitm. Sequcnci verfu libec <^ti* 
vuaa^infiMii* Grortovius. 

<n* InutH$ "] Kon diu vidbirum, 
laucium fcil. plancis perforacis. Fm^ 
tui^im, 

•> 855. Pr$eHl/komtH.^ Feliciaomi- 
oa aiebaru.fe ^tccifert^ ui apad Virgpl*, 
i£ncas: malaaveriabancur, dc orabant 
Deos ut ea avcrcercnt, uc in Philip. Ci- 
cero & alii paflini , vcl ut in hoftium 
capitaconvercerencur. Delrim, 

85P. Lm.'} Pucredine. Fofnabiiu* 

%6u J^itfuerif'] Qutbus parenci- 
busorrcus. Idem» 

H61, Hucati^tut'] Crucidtud & ter- 
menla minttatur, Idcm. 

8(f. Pmorb. lam partdvindi^A'] 

Sic pecfonas defcriptic Delrius , idem> 

tjue monuic in Mog. legi , frarata , pro 

Jam parta , probavic<]ue< Qnpd bene mc^iusecAK , neino ceiptslc : <|uod ci i Famatdm. Par^. 
Ueftauaori», nam de Cic Florentiaus. 
Photbontis aUtem hatc non pofiuni 
eflc yerba,nili vateserat Tiiefia pioni* 
ptior. Vnde poccrat illciciiepacacam 
fore uicionem iflam ? unde , puctum 
illtuttfoiflef , quicum ipfeloquebatur? 
Namquod dccr««£Ut £|teii f i quibus 
infantem accepcnt , in regjlnx ^cic 
grariam. £rgo cum Florentino dc hic 
& fequenci vcrfu toOcprzfixaperfo- 
nanimnomina. Omnia enim couti- 
nuantur ab Oedipo , |am certo fi^ ca- 
lamicacis, &, ucilleait, tercb^atum 
pcrtundentc. Patere metibiinftarft- 
ri & impotcficis tyr^ni imperare^ 
propc cfl cibi ^olaciUih^ mihi poena. 
Providebac enim , & Iftff ilM diceret . 
quod iacisexfpcds6at,4]uUamdubtta- 
tionislatebram reliwium irl Idqubil 
ftatimcvcntt' Grenei/im. 170« /U* 554 L* 'KimAt ScNEC.ifc 

Retro reverfas generis ac ftirpis vices. 870 

Congerite» cives, faxa in infandum c^put. 

Maftate telis* mepetatferroparens} 

Me natu^. tn me con)uges arment mantts» 

Fratcefque ; & «ger popuks ereptos rogis 

Jaculetur ignes. txcttli crimen vagor, S75 

Odium deorum, juris e^ium facri; r 

Qg2 luce primum fpiritus.haufi rudesT^ 

Jammortedignus. redde nunc animos, paiif ns. 

NunC aliquid aude fceleribus dignum tuis. 

I, pergC) propero regiam greflu pete. 880 

Gratare matri liberi^ audam domum. 877. S[gslmi] tbAaad. Y»t^ /i. 

878. Psretu. 3 Pet inHtgpariopqn 
fibi (e ex matxt paremcmezpfobtac. 
Idim. 

880v Rejruimci/rfiffai, ] Tloant, 
regUmff^e/mfete. £c feqneiui vafa : 
Qrmme mstri likrm mtdmm demmm .* 
nc & in plerifqae invemc Ddrins. non 
MuSsdeme^ NamoirScaliger: Uhrm 
MmSsmmUf SdoiUiKlinTniailemo: 
CmmtmredefmmnBis emmefmeetm- 
SUlikerm^ QrmnUef. Scd mmi pcopcer- 
ea miniis belle dicamr UUrit mSmdm' 
rmmf Gconoviiis. 

881. Libem^ Obdoowm 
libfecis i ce filto ex macre. 870* Retrel Me qotadmiosaKU* 
ffz leges fum revecfiis inpropriz ma- 
trisucenmi,£upr.tf38. ftmuihim. 

871. SMamiminfefbameM»^^ Sic 
<kucetiueruis. AliisMi/ii<ilwii.DeI- 
fimimefUim, Ecraiciis , imfdndiim , uc 
tdideracFabridus. GrMin«Mk 

871. MefetM'] Cauiam hujus pe- 
llflicacis. Fmnmbimi, Pmrens;2 Om^ 
nesparences , Hberi , con|uges ,fiacres 
mepeanc, «jui iura iUocumviolavc» 
fim> Idem» 

874* BrefHr'] In me vefacioieris 
devocdi]ipiacdknn.«Vtde ibp. v. ffa 
vclSninefeftiSifooerum, rogocum 

canianv Idemt. 

» 

C O R U S. 

PkriitMe tiimxhtm Mrgmt Cjmut exceljkm JiAtwnt, metSamitdfm 
firtmtam^ptat. eujm landee cmtit, k JlmiiitMtiim mme itt§ie$ 
'Oentoaff^^drexemplelcari, 

Fata fi liceat mihi 
Fingere arbitrio meo, 
Tempexem Zephyro levi 

Veb, ne prefljc gravi 885 

Spiritu antennar tremant. 
h^nis 8c modice fluens 

Aurai 

88i. FaM3 Medie tmt^trm ibit. | 8«7. ItHefidmedieamJUent] U- 
larnabitis. 1 pfius c fiio ; Ltuit& meditefmm» Cui Oe d I p 

Aura» nec vergens latus> 
Ducat intrepidam rateiHi 
Tuta me media vehat 
Vitadecurrensvia* 
Cnoffium regem timen$ i 
Aftra dum demens petit^ 
Artibus fifus novis, 
Certat & veras aves 
Vincerei acfalfis nimis 
Imperat pennis puer, 
Nomen eripuit frcto. 
Callidus niedium fenex 
Dardalus libransjter 
Nube fub media ftetit, 
Alitem exfpieftaris fuams 
Qualis.a^pcipitris minas 
Fugit, & fparfos metu 
Colligitrcetusavis: 
Donec in ponto manus ne quid dcberec amiois , &cit , i>- ^ 
Hkms modicumftuetts. Dein Grurerus, 
at nudkutH. Tu acquiefce Lipiiano. 
neque enim alicei Florcnciz. GrMf«- 
vius» 

8^1. Cntfiiuml Dsedalus Hymetio- 
nis fil> damnacus ab AreopagiciSj quod 
occidiflec Talum fororis filium , in 
Creram mi^rarac : ibi quta vaccam£i» 
bricafleclignearo^a Minoi'rege, Laby- 
liniho feu curri inclufus , cerra mari- 
que fugam incerdi^am , per afcra cenca- 
yic ; alas icaque conFecic Hbi & filio, 

3uibus ipfe evolavic in Sardiuiam : in- 
e Cumas. Icaras autem , dum paciis 
monico non audiens, nimis alte voiac^ 
pennis i roIeliquera.Siisinmaredeci- 
dic, quod ab illo nomen cuUc. Famab. 
Indicac omnibusafHonibus mediocri- 
cacem adhtbendani, ne, dum nimis aU 
ta pctimus, decidamus, vel dum cerre- 
nis cogicacionibus inhxreraus , ruin. a Si A^.IV. 355 S^a 89 j $00 P05 
Movit 

qttam attolljimui. D*itiui, Regtm'^ 
Mino^'m regem Ciet«e, in qua CnoflUs 
uibs. FMmdhiui. 

8^5. sAitddumdtmem'] Vlot. Ajh^ 
dum dem€ns4 Ovidius : eetli<fue cupi^ 
dine ta&u* Aitiui egit iter, ^ Sequeucl 
idem , uc & VolTianus : Artiffus fifu4 
nevit. XiOTifidens* Gronovias. 

8^. Fdifis"] Penuitnenbfmiuids' 
tis, Famabius. 

897. PueTtl Icacus. Tdem. 

898. Abfiuiit nomen fete,'\ Etni- 
fcus, utquondam vulgabacur : Nemen 
eripuit fiete. Gronovius. Nemeneri' 
puitfiefe,} Varronem fequicur, qui» 
Solino celle, tradidic Icarium niare ab 
tcaro nominatum , «quod &'*Ovidi(i*' 
lib. 1. de arccamandi placuic. Sed An-* 
dro£cas Tenedius.in navigacione Pro- 
poifcidjs, ab una Cycladum , qu2 Mih- 
crit 8c Icarus voczijsinmt , appellamm 
fuifle, fcripfic. Deirius» 

Z X 9it..Pefi€t 55^ L* ANNiEl SENECiE 

Movit iroplicitas puer, 

Comes audacis vix. 

Q^quid exceffit modum 

Pendet inftabiii loco. 910 

Sed quid hoc ? poftes fonant. 

Moeftus & famulus manu 

Regius quaffat caput. 

Ede, quid portes novi^ utfHtjDifUepmmt^inmut. Medci: 
cAfut ftr§ei ^juifitHt fifnLt mmu* 
Sic igimi accipere pofltuiiQs : P^et 
findmtf Majhti &fimt(tmmMmm Rt- 
fim • ( iotdligc cgjieflus %c iptfeioQac 
peauspUngem) ^Wnuvaamutfmt* 
FonailetamenfcripficSeiieca: Re^m 
fidfitcffm. VtTioaci. Tikimftrmcm,' 
fut dexterA fiUfit. Gronov. PeMtr'^ 
Crepancregizfoies, czeiuiteiiiiodo. 9x1. Pefiesfiiuun^'^ Variant hlcli- 
bii : fed omniom optime Delrius ia 
^buTdamlegipncac: f^esfinAt Re- 
pes firmUtu mMU, Meefim & ^f- 
fin* cAftu. Idqoe rcdoxic Giuteius , 
^od nunquam pometic concoqucre, 
jfuatereeafKtmsMe, Sedanconcodn 
ficilius , fefies fimtre mmm f Vlz pu- 
tcm, Poflumus letineie vecus eciam 
Tk>r. piobaccun,modo ^^^in^y^ 
/iwmuces. Troadibos^ tum^ffmts \ Vi<feHcic. Oec vccCxf^. 

A C T U S Q^U I N T U S. 

N u- H c \ \s i, 
Ktmcitis Oidifi exc^catienis cMfiHmm & tmdmm marMt. 

Prasdi(9;a poft quam fata, & infandum genus ^f y 
Deprendit, ac fe fceiere conviftum Oedipiis 
l}amnavit ipfe-yregiam ipfeftus petens 
Invifa propcro tefta penetravit gradu; 
Qualis per arva Libycus infanit leo, 
Ful vanl minaci fironte concutiens jubam r 920 

Vultus furore torvus, atque oculi truces> 
Gemitus, & aitum murmur, & gelidus ftuic 
Sudorperartus. fpumat, &volvit minas, 
Ac nierfus alte magnus exundat dolor. 
Secum ipfe fasrvus grande nefcb quid parar, 91 2 5 

Suif. 

5»f. l.t infanium fcelm ] Qjjod | nus: & infoMdMmpnm, GroooWus. 
iadu^ feqoiorum codicumr curba l 510. Fm/m^tsJ Ptopdeleooumco* 
ab;ccetuitc , recoUi^ jabcc PloccBti- | loc efl. Oe D I p u s. Aft.V, 557 
Suifque fatis {imile. Quid pcenas moror? 
< Ait) hoc fceleftum pe^us aut &cro petat^ 
Aut fervido aliquis igne vel faxo donlet. 
QiuE tigris, aut qu^ fasva vifceribu$ meis 
Incurret ales ? ipfe tu fcelerum capaK ■- 950 

Sacer Cithairon, vel feras in me tuis 
Emitte filvisf mitt^ vei rabidos canes. 
Nunc redde Agaven. anime>qnidmortemtimes? » 
Mors innocQfitem fola fortunst eripit. 
Harcfatus,aptatimpiamcapulomanum, - 9^% 

Enfemque ducit. Itane tam magnis breves 
Pcenas fceleribus folvis ? atque uno omnia 
Penfabis idu ? moreris ? hoc patri fat eft, 
Quiddeindematri? quidmaieinlucemeditis 
Qnatis ? quid ipfi, qux tuum magna luit 940 

Scelus ruina^ flcbili patris dnbis ? 
$plyei)do non es. Illa qua? leges rat4$ 
Natura in uno vertit Oedipoda, novos 
Commenta partu^. fuppliciifeadieipmeis 

Ltceat; 

Grodi ia puldietrima emenchtione , 
qnam hi mirgine i maou e)as acce*> Noveiur. it^rjinrviwr?, atqwe it^rutti niori .^. ^dpamu} Vetba Oei&trf. 

9»7> Vf htfieUJbtm'] Saibe cum 
T\<VL\^mid.pattju nmvt? (Ait). btc 
fifUjtum^ deletatocerrogactoDisno^a, 
9«;iequeiiti vcrfui rat^jiciair. Kam 
haBcOedipivecbafunt, ab nanciore- 
If^jBCoRofumgftT» Kr. Oronovr. 

'9to* SctUrum] Ag«res^ cctcr;^- 
gimiiUcchaiam, .EaruMu. 
-i^^iu Ssf0li.lon: vd SaBthi fa- 
ctis. ve/execrande. /iM»; Velftrai 
mpit.tMk'} BlostaOtitm ^mitttfihu. 
Gronovius. ^ 

^ffh Affning^']^Smft^iY9iA6iC0'^ 
T^baid. verf. 17.. F^m^i^. 
,;5}^. Brevesl. Hd^ 6c CmfUcis 

^4&. SoivtwU im tfiiUA'] Facua 
Yfrba ; quz tameiy oouiei letinent li - 
bii. Ac a^Qoftc iO£«nuiDi maximi pcam libentev lcaaaori ioicnbiintts d£ 
cum ledort oommnnicamus : ^Seivtn" 
de ^n tt. lUa ^iut U^s ratttf Ntirii^: 
ra,'Zcci StrpCe pcfgit alio(pii j CJsat 
pcenas dabis? non potcs rolveret ipBm^ 
tas detM». Hl^ Macura ,;xBiiutlege9iii 
metino fiint fiipra omnfaicxenipla vio>^ 
lacx^muterat opottet in fop^lkianca*^ 
Licinitts Nepos apud JH. ^Seiiccam: 
comr, 3 5. Vt fiivtndtfis in /fJwi<* v 
^Htt/es, M renafiendum tfi / Ner^ii 
de fyllabxinodiilo dubin^t , iic ir| 
Tcoiidabiasimagnamtmuitetbrm Vin* 
tendtdiditi* Porrooptimus^ Voifia* 
nas,0tdsf9da. nam & Otdfpedesj O*-' 
^^«•dtdcur ; unde liic abUcivus x 
nam Otdiftdt teiti« deciinationls. 
Qrtntviut, 
9Ai* Htives'] Filio&exoaaae. J^am. 
Z i 94^. Li"' 358 L. A>iN?iRi Senec^ ' 

Liceat^renafcifemper: uctotiesnova 
Supplicia pendas. 4itereingenio mifer? 
Quod fa^pe 6eri nori poteft, fiat diu. . * 
Mors eligatur longa. quxratur via, 
Qiianec fepultis miftus, & vivis taoieii • 
Exemptus erres. morere^ (ed citrapacrem. 
Cundaris, anime ? fiibitus en vultiis gravat 
Profiifus imber, ac rigarfletugenas. 
£t flere fatis eft ? ha£tenos fundent levem * 
Oculi liquorem. iedibus pulfi fiiis 
Lachrimasfequantur. bt maritales ft^itim ' 
Fodiantur oculi. dixit, atque ira fuVit. 
Ardent minaces ignernicalento eenac^ ^ - 
Oculiqae viz fe fedibiis retinent ujis. 
Vicrientus^ audax vaitas» iratus^ ferozt ' 
T^ntum eruentis. Gemoit; & dirumibsraens 950 955 9^0 
Manus 94^. UciMtjretutfeifimf^:'} Qui<!. 
fi le^ , licet , ncrendfii , iA^rD3«* 
rius. ^t Gnirenis : Vini 6e nfuaoacm . 
ihiteotix auferas , nrubftiniaturhoc: 
prxieitimquuni pixceflcric , nroentr, 
Volt>^'i^y« tcpettniXiccflt. Foc-* 
>«l(fis.: iutumtdveTenitpeeitwrmmmm 
Uket^mremafti, QtooilriMi' 

.947. /sjeaw] VtCfceosagcniDad 
peniJMexaositaiicUs,qifoiifiiscs qwn- 
«km in^rfiSjigis «mgRiairlblveo4Q. 
J^srmUfimi. 

^iSfii MerarAtfideitTap/fremJ iOf 
tcrpretanutr ,iionuno iiiuv mdmau 
Manus iUufttis vtri, vitffetrem^ > Sfisu 
iit m<ifiote ,* (ed quleciantfacilc^^iic]- 
tpr ex .oipnium librortioi (criptiiia. 
Hwicitrn^fmrem > eftJioiittfi]ueeo« 
qtlo pater. iioc efl, ut j viveQtiism ou*. 
inecQ abras«< Mocere.red ckecioie qua-' 
il linea^uam pater ; ne ad patrem fter* 
yeiriai , ucque quamvis nKVrcuus && £i> 
pf fftes » & viviimfunus drcumferate: 
ti, deaiqiie .morcuus eum octilis oos 
fonting^ Apud Sophoclenv, quom 

0ioni5 dtxt^ y w)^^ ei|ii(i<ni9i jRiifle oon vivere quam coeaim vivoe^ 
'refpondet Qedipos : ;£'^' y&H^t ^^' 

ini «» 40&«'«M» tis echijMXMr 
Vbi notat ScboUaftes : •/ FB^iH 
TMeurm^J^ iaitm «, eif cTk «•> 
^Xef Tif * MTf /SAfinvir f9cA^'mt 

Ck«s«] KooufuUteyacLaku. Kim. 

,fi. ^«»sniy4««te^M} U. 
ge cnra Ftbc. /HAiowf» i«iteir. G(6* 
noviiis. 

8f^. Mmittkt^ B>M?^ «Wtf 
t^yi/ttH.etu^ei^i^mii^' excoo- 
(pe^iu enim«mqc;iliiV quibas plaMic 
matec, vclqWiUiiitalni^iemcoiidlia- 
vcce. Rfrw<iAiM». • -^ - 

5fjl. KHr/?.].CQnfcii&ii|poBaa( 
parati. /^irnk * 

. ^^'cjittmei^irsiuitftmeet Tmimm 
ertuntm. -^i^Qod riluobus fcripris enw 
tuni'pDoibtiDdi]ttisjaBni:'4iM^' vmAik, 
irmm^ferex, TdHtnmimgntit. ^ 
SMisr^c. Id totidBin licecis conEniia- 
vic optimus libcr. • Vide , $ ^^ eft. Oe i> 1 p u $. Aft,V. $^f 
Manus in ora toriit. at contra truces 
Oculi fteterunt^ & fuam intenti maaum 
Ultro infequuntun vulnerioccumintfuo^ . 
Scrutatur avidus manibus uncis lumina. .9(^5 

Radice ab ima funiitus vul£bs fimul 
Evolvit orbesp hseret in vacuo manus» 
£t fixa penitus unguibus lacerat cavos 
Alte receflus luminum, & inanes {iflos; 
Ssvitque fruftra» plufque quam fat eft furit;