Skip to main content

Full text of "Laoidhe eidir-theangaicht' agus eidir-mhinicht' o chuimh-reannaibh eagsamhail do'n Scrioptur Naomhtha."

See other formats


Digitized by the Internet Archive 
in 2014 http://archive.org/details/laoidheeidirthea1779chur LAOIDHE 

IDIR-THEANGAICHT 

A G V ,S 

EIDI R-MHINICHT 

< ■ ?v< - o . ■ - 

CHULMH-REANNAIBH EAGSAMHAIL 
DO'N 

jSCRIOPTUR NAOMHTHA. 

| \ , _ 

j COMH- CHRUINNICHT' AGUS DEASAICHTE 

|Le Buidheaarì ainmnichtc le AIRD SHEAN= 
! ÀDH EAGLAIS ALBA. Agns, a chuir* 
ladh ìeReachd Aìrd Sheanaidjì 1745, fa 
I Bhreltheamhnas oan SiiqsiR r'an Sgrudadh. Agus, iompoicht anois, gu GAOIDHEILG ALBAN- 
| NAICH; a?r Iarrtas Seanaidh EARRA-GHAOI- 
I DHEAL : Chum Leas coitcheann GAOIDHEAL- 
TACHD AL3A; Ic 

ÀLASTOiR MAC-PHARLAIN, M. A, 

Minìfter an t Soifgei! ann CILL-MHEJLEAIRT, 's ann 
CILL an ÌNBHIR. 

Clodh-bbuaìk 5 agus r f an Reicle Eoin Gillies 
Leabhair-reiceadoìr ann P EAì RT. 

MDCCLXXIX, AD VERTISEMENT. 

1T has been ofteh and eanieitl? defired, 
by pious and devout Perfons 5 to have 
our P3ALMODY enlarged, by joining 
with the Psalms of Havid iome othcr 

ScRIFTURAL SoNGS, OUt of the NeW 

[.leftamentas wellas tbe Old. TheChur.ch 
of Scothnd had this Defign in View not 

Jong after the Revolution, and it has been 
àt different times under their Deliberation, 
as appears by feveral A&s and Recommen- 
dations of General Affemblies. By adt of 
Affembly 1 742, a Committee was appoint- 
ed to coìleà and prepare Tranflations and 
Paraphrafes of Sacred Writ in Verfe : This 
Committee having made no report, the 
Affembly 1 744renewed their appointment 
onthem for this purpofe, and added fome 
others to their Number. ln confequence 
of tbefe appointments of the AiTembly, 
Letters we*e writ, in name of this Com- 
mittee, to ihe feveral Prefbyteries, defir- 
'mg them to fend ari^ materìds they could 
furnim for this pious deftgn. Thefe poems, 
which are now prlnted, atfd tranfmitted xo 
Prefbyteries, by a£t- of Affembly y are part- 
A % ly ( 4 ) 

ly col!e£led from the pious and ingeniousj 
2)r, Watts, and fome other writers,! 
wìth luch alterations as appeared to fit 
them more for the prefent purpofe ; and, 
partly furnifhed by minifters of this Church. 
The Ufe for which they were intended,, 
required fimplicity and plainnefs of com- t 
poution and ftiìe. The Committee who 
prepared them chiefiy aimed at having the 
fenfe of Scripture expreffed in-eafy Verfe j 
fuch as might be fitted to raife ^evotion, 
niight be inteUigible to all, and might rife 
above contempt from perfons of better 
Tafte. 

The General Affembly 1749 did, by 
their A&, traRfmit thefe Tranflations and 
Paraphrafes to the CQmmittet, with In- 
ftru&ions to confider the Amendments 
which have been offered by Prefbyteries, 
to admit mch as they judge proper and 
material. and to caule print a new im- 
prefiion of the Colk&ion fo amended, in 
òrijer to its being again tranfmitted to 
Pf eflbyteries : Aceordingly, the propofed 
iimendments haye been carefully con- 
fidered and -exarained by the Commitee, 
and many òf them admitted into this new 
Impreifion. AT r ( 5 ) A T IhVERART, the fifth'day of 
LJl Auguft One Thoufand Seven Hun- 
red and Fifty-one years: SDERUNT, 
lèProvincial Synodof Argyie:SeJfioquinta, 
qra decima ante meridiem^ after Prayer, 
toll called and marked : "The Synod hav- 
ig lafl year recommended to Mr Alex- 
inder Mac Farlain to tranflate into Scots 
Jallic, the Scripture Songs lately 
>ffered to the confidqration of Prefby- 
ries, by the General Aflembly of this 
Uhurch ; and he having at a former 
ederunt, laid before them a Copy of 
he faid Tranfiation ; they appointed a 
Committee to revife the fame. And hav- 
ing now beard and confidered the Re- 
port of the faid Committee, and bejng 
very well fatisfied therewith : They ap- 
point the Moderator in their Name to 
thank Mr Mac Farlain for the great pains 
he has taken in making otit fo jufi, exacl: 
and beautiful a Tranflatiofì ; and being 
convinced, that as the Performance itfelf 
is excellently adapted to excite Devotion; 
tbe publication thereof v/ill be of great 

, ufe ( 6 ) 

ufe in the feveral corners of this Churcb 
where the Scots Gallic is fpoken 
Therefore, they earneflly recommend & 
Mr. Mac Farlain to prepare a Copy fo jj [ 
the Prefs with all convenient fpeed ; an 
the rather, becaufe they judge his fo dc 
ing, to be a ftep towards introducing th 
faid Scripture Songs into our public 
worfhip in the Highlands, whenever th 
Church fliall approve of, and atithoriz 
the fame; which this Synod do unan 
moufly wifh may foon be the cafe, E* 
tracìed by 

J AMES SMITH 5 CIL Dp LAOIDH i 

lAn C 7 ) p A O I D H E 

fl EIDIR-THE AN G AIGH T' 

*\ 

jfi A G U S 

* EIDIR-MHINICHT' 

! 

ìaSCRIOPTUR NAOMHTHA. 

ijh ' ' Làòidh I. Luc. ii. 8. — 15. 

i 1 "pEADHdh'fhai^aodhairediblit^eud , 
JF air faithch' Bhethleh'm fan oidhch% 
] f : : Ghrad-thuirling Aingel foills' o Neamh, 

theich duibhre las an f haithch'. 
! 3 Cho 'n eagal duibh, deir fe, (oir mheath 
joillt obann 's geillt-chrith 'n càil) 
Ait-theachdaireachd ur-ghàirdeachais 
* dhuibhs' canam 's do gach àl. 

I 3 'Nochd rugadh dhuibh am Bethlehem, 
do fhliochd Dhaibhidh mhic Jefs% 
An ilànai-f hear, feadh Chrioft an Triath 
fo dhuibh air comhar' deas ; 
4 An Naoidhin neamhaidh chi fibh 'n fm s 

foilas do rofgaibh dhaoin', 
| Paifgt' I L A O I D H II. 

Paifgt' ann an trufgan an-uafal, 
Vna luidh' am prafaich fhaoin. | 

5 Labhair an Seraph fo, 's air ball 

lion mal-fliluagh neamhaidh magh 
Dh'AinglibkdealrachchiiudhachadhDh 

s d'am binn-cheol fo bu bhladh : 
6GachGiòir doDhìa s na h àrdaibhnaomh 3 

is fith air talamh choi'ch'; 
Deagh-rùn o'n am-s' do dhaoin' o Neamh 

'nois thionfgnadh, gun cheànn crich 3 

Laoidh Mhuire. il Luc. i. 46. — 56. 

1 y r ~VAn'main chaoimh le aiteas làn, 
p V^, do Dhia mo thearmainn feinn ; 
A mhaitheas mòr-s' o inbh'nam boch< 
thog Inilt umhal fein. 
1 Mis' beannaicht'', leadh, leDiana treis 
fior-aidmhichidh gàch Linn ; 
'Ta ainm-fm fìor-ghlan, is a ghradh 
fior-mholaidh naomh-Ailuagh bitin 

3 Feach, aeart a dheas-laimh nochd Di 

lùchd-buirb' fpiòn freamh a feun: j~treun 
Luchd* àlrd-mbh -thiig e boiin ois-ceann 
's am macant' umhal 'chrùn. 

4 An t Ocrach dhiol le faidh-bhreas lòin 

am Beàrtach chloidh le gort : 

Teai I L À O I D H III. 9 

Tearmann d'a òg-laoch Ifr'e! thtig; 
ghradh chuimhnich Dia nam feart ; 

j À ghradhgheaìl e d'ar finfiorachd 
's; a. -dhaingnich 1e mionn' fior, 
Do Abrah'm is d'a theaghìach toghtY 
buan-mairtheanach gu fior. 

LAOIDH Shimeoin III. 
Luc. ii. 29.-33. 

/"^ Eadaich dotòg-laoch triall annfith 
V>4 chum fior-ruidheachd mar gheail: 
Oir ehonnairc mi do fiiiàint' a Thriath; 
i? deifrichim mo thriall. 
f|| Le d'ghràs re'n raibh ar dùil ò (hean, 
folias do rofgaibh dhaoin', [buan, 
Dhearbhthu do theàs-ghradh feafmhach 
's do ghealladh fior neamh-chlaon. 

So Grian an àidh le'm fògrar duibhr* 

a' Gheintileich gun iùl : 
Is as an dean do theaghlach toght' 
I clann Ifraeil ard-uaill. 

>j LLAOIDH IV. Lvc.ìv. 18, 19. 

Lumnibh^fgeaP ait/tajos'air teachd, 
\j à. ghealladh dhuiml , o fhean : 
ar ^ T Togbhar ìo L A Q I D H IV. 

Togbhar s gach croidh 5 dh'a Cathair-Righ' 
's cluinnear gach beal dh'a feinn! 

2 'Ta 'n Spiorad dhpirteadh. air gu pailt 5 

dealrach 'n a ghuth 's 'n a ghniomh 
Gliocas gun mhearachd, neart is gradh 
is fonn d'a anam caomh. 

3 Àir teachd dh'a faorar braighde truadt 

bh'ag Diabhla borb fa ghlais : 
Le fmeide fgaoilidh cuibhreach chruaidh: 
is fge albaidh doirfe prais. 

4 Air teachd d h'atriallaidh duibh-neal beud 

thig radharc iuil do'n dali, [bhalbh 
Claifteachd do'n bhodhar, caint do'i 
's do'n bhacach lùth- nam ball. 5 loc-fhlaint' bheir e dh'anamaibh brùit' 

fiabaidh dear bròin o'n ghruaidh ; 
Agus.le faidh-bhreas pailt' a ghràis, 
ni beartàch deòraidh truadh* 

6 jubiiee 'n Aird-Righ foiilsichear 

ie torman airgid Jos' : 
Ar fi'àch? gu leir loghaidh fe 

*s ar n oiglireachd bheir dhuinn *rì 

7 Le'r n ait Holanna. Righ na fith! . 

do theachd-fa faikicheàr ; 
1$ freagT^dh Neamh, is muir, feMrJ 
ie coimh-Ì&eirm a's binn gàii' ! 

LAOIJ) $( * 1 

L AOIDH V, Isa. xìiL i— 1 3, 

1 TT'Eacb, m' òg-laoch ! feach s mofheircm 
JL àird-iribheàch ann mo threis'![fàs 
Mo roghain e do'n t fluagh gu leir, 
's is ro-mhor dh't mo fpeis! 
1 Le feartaibh àidh mo Spioraid nàomh* 

lan-ullmhaichear mo Rùn: 
Chumm'f hir-bhreith thoirt do'nGheint- 
leach thruadh 
9 s do'n eilean mu 'n iadh cuan. 

3 Le feamh-chaint bheir e teagafg iuil, 

gun bhuirb' bheir fmachd air beud : 
Cuilcbhrùit' cho bhrifear leis gu bràth, 
's cho mhùch lm fa chaol-fmùid. 

4 Gu lafair feidear drithleann leis, 

di-meas air lag cho dean : 
Bheir e ceirt-bhreith gu firinn reidh, 
fuas togbhaidh 'n tuifleach fann. 

5 Gu bràth cho mheataich sbairn an laoch> 

air ionfuigh' thi ein bith' buaidh ; 
Gach mòir-thir 's eilean theid fafmachd, 
9 s fa cheannfa! caomh an fiuagh. 

6 So deir an Triath ghairm Neamh gu 

's a las na lò-chrainn iuii ; [bith, 

B 2 A 12 L A O I D H V. 

Adbealbh an cruinnemu'n iadhGrian, 
's chuir fpiorad anns gach feòil. 

7 'S tu m' Fhàidh flàint-bhriath'rach-fa; 

fo t inbhe le m' lan-to&; [le còir 
Is m'Uilea-chumhachd 'sleat mar threòir, 
; *s gach ball am bkh thu dol. 
8 Mo theachdair 's tu thoirt cunnraidh gràis, 
do mliochd Ifr'eil mar gheall: [lùl, 
Thoirtfoills' do'n Gheintieachdhallgun 
's do bhraighdibh comais triall. 

9lsmis'anTriath; 'sairm'àrd-ammJAH, 

aithnichear mi s gach ball : 
Mo Ghlòir cho fealbhaichlodhol bhreig', 
's mo Chathair-Righ cho mheaL 
i o Feach ! nithe ghealladh Ieam o mean, 
ag tachairt 's ag dol feach : 
'S nanithe nuadh-s' reamh-f hoillfichim, 
mar tharlas iad gu beachd. 

nCanaibhdo'nTighearn'bìnn-cheolnuadh; 
coimh-fhreagradh crioch gach tir'; 
Luchd-fairg' a fheòlas cuàn nan tonn, 
's na h eileanaich gu leir ! 
1 2 Luchd-àjteachaidh an fhiàdh-fhafaich, 
's nam bailte fluagh-mhor àrd ; 
9 S a threabha fgaoilt' nan Ceadarach, 
dh'a canaibh dàn gun chàird' ! 

13 Sein- L A O I D H VI. 13 

I ^Seinneadh gachfluagh gu h aoin-fgealacb , 
Glòir-ion-mhok' jAH bhioth-bhuain; 
*S cluimiear a chliu ga binn-cheolach 
ann innfibh cian a' chuain! 

LAOIDH VL Isa. liii. 

, i àT^lz tearc an dream le creideamh beo* 
A^J a ghabhas firinn uainn' ? 
S S a mhothaicheaslan'fhoillficht' dhoibh 
mòr-chumhachd Dhe bhioth-bhuain? 
% 'Ta Jos' agteachd!— 's le greadhiiachas 
cho'n fhoillfichear a dhlù's : 
Cho deàlrach àillne thalmhaidh ann, 
a tharraing chuig-e tluis. 

3 Mar dh'fhàfas ann an talamh teann, 

luibh mhaoth gun churam fluaigh : 
Mar fm fan tfaoehal aimrid fhuar-s', 
chinn dofrach freamh nam buadh. 

4 Fa dhi-meas is fa tharcuis' dhaoin' ; 

feach, fear an amh-ghair thruaidh! 
Do-bròn bu chuideachd cMi'a~gach la, 
ann taobh a biios do ? n uaigh. 

: 5 Ach b'i ar ciont' a ghiulain e ; 
bu dòghrainn d'a ar truaidh' : 
An tfaighead chaitheadboir-n', ghabhe, 
'na chrojdh' chum tearmainn fluaigh. 

B 3 6 Mar 14 L A O I D H VI. 

6 Mar an-duin' mallaicht' mheafadh e, 

's mar fhògarach o ghràs; 
Fa fmachd ar cionta chaili e fhuil, 
is tharraing ofna bàis. 

7 Le naomh-fhuil-s' nigheadh dhinn' gu 

mcr-thruaillidheachd ar lochd;[glan, 
Ioc-fhlaint' o bhuille *s beath' o bhàs 
fhuair finn d'ar n an'maibh bochd,| 

8 Chuaidh daoine dalì is ceannairceach 

air iomroll truadh mar threud : 
Is leag am Breitheamh comh-thromach 
ar feachran air 's ar beud. 

9 Fa bhuille trom an achmhafain-s% 

feach, giulan caomh Mic De, 
Mar uan gun loch'd a dh'im-licheas 
an làmh a chafgras e ! 
io Cia dh'f hoillficheas a ghinealach ? 

gidheadh a gcimhlibh cruaidh, [e', 
Ghraid-fpionadh, dhaoradh, 's chafgradh 
le famhladh reachd gu truadh! j-^^^jj. 

n E, meafg an droch-fhluaigh dh'adhlai 
luchd-faidh-bhreis thug dh'a uaigh 
Mar chaith e bheatha, bhàfaich e ; 
gun chiont' nam mi-bheas truadh. 
1 2 Ach togbbaidh Dia chum àird-inWi' e. ann diaigh a cbur fa chois Dh'2 L AOÌDH VìL 15 

Dh'a iodh-bairt maomtha choimh-liont' 
o dhòghrainn bheir fior-f hois. [fein, 

3 Oir, àrfa Dia, lan-fhoirbhichidh ' 
mo tìachd 'n a laimh gun cheift : 
Is le-fm teaghlach iomarcach, 
's is glòr-mhòr inbh' am feafd'. 
14 Le aiteas ati'ma dearcaidh fe, 
air teagar c?.òr a phein : 
'S miie faor-anam beannaichidh 
rioghachd MhefTiah threin. 

c| 15 Le laochraidh neart-mhòr roinn e 
uii' eas cairde fcath fios : [chreach, 
Am meafg lucbd-uilc, ge d ? thuite 'nfo, 
mar bhuaidh-fhear dh'eirich 'xìs. 
16 Dh'fhulang trom-dhòghrainn da'eag 
chum logha ciont' a ihluaigh: [anTriath j 
5 S mar charaid fior-bheo fivuas air Neamh, 
tagraidh fe 5 n cùis le buaidh. 

LAOIDH VIL Philip. il 5.— 12. 

1 ^ T 1 RiaI}àibhs , 'taainmichteairCriofr., 
JL gu bràth 5 n a cheimibh naomh' ; 

Sior-aithrifibh air efempleirc, 
/ is deàlradh i 'n ar gniomh. ^ainJos , , 

2 Dreach Aird-Righ Neamh' ge d' ghiu^ 
'ge b'ìonann natur dh% 

B 4 >S 16 LAOIDH VIII. *S ge nach do mheas mar ea-coir rìamh 
bitlr'n coimh-meas inbh 3 re Dia: 

3 Air ar fon-ainne dh'ifiich e, &\Q jj 

fn ard-mhòrdhachd-fa car feal: 
Is comhnuidh ghabh s an natur dhàon' 
's a Dhiadhachd chumfa fmal. 

4 Mar neach gun mheas 's mar thràill fa 

dh'uir-iflich Criofi.e-fein; [fmachd', 
Umhal chum bàis, feadh bàs nacrofch', 
a's ro-mhor mafla 's pein. 

5 Duais luach-mhor uim-e-fin thug Dia^ 

do charaid caomh a fhluaigh ; 
Lain-cheannfal oibre mòr gu leir, > 
's àrd-ainm ion-mhok' r'a luadh ; 

6 Ghum as alr c'luintin ainm-s', gu fleachd, 

mal-ihluagh fir-bheo nan Neamh, 
9 S 3e glùnaibh lùbt' gu h urramach, 
gach duine d'a chuid naomh. 

7 Neart. Ifrinn chum gu tuit fa fmachd, ' 

's gu 'n aidmhich inbh-s' le 'crith ; 
'S chum cliu 'n Athar, gu feinngachbeai 
àird-cheannfal-s' os gach hith. 

LAOIDHVIII. Eabh. iv. 14.— i6> 

1 T Ofa Mac Dhe, thug faas an deò,. 
3 aon uair air fon a uhluaigh. 

; . """ " : ; V " Ari L A O I D H VIIL 17 

^ Ar Sagart àrd, fir-bheo, ro-chaomh, 
chaidh fuas chum Neamh', le buaidh. 

2 Trid beatha 's bàis, ris leanamaid 

gun dealachadh am feafd' : [oillt, 
o' Bheir creideamh nuaidh-neart, 'sfògrar 
le dòchas trean, gun cheift. 

3 Gu borb cho d' bhuin re laigfe dliaoin' 

Caomh-fhagart àrd an àidh : 
'Ta anam làndo thiom-chroidh 5 chaoin, 
's uaidh' fruthaidh tuillte gràidh. 

4 Lecaomh-c^homh-mothach* dearcaidh 'n 

gach am air laigs' a (hìuaigh : [Triath, 
Oir ionfuigh'bhorb na' feachain ghairbh 
lan-mhothaich, ge d'thug buaidh, 

5 Gun chiont', gungheilt-chrith, flieas % ar 

an Gaiigeach tearmainn trean ; [n àit% 
5 S gear-lhaighead chaith anDiabhoI oir~n% 
ghabh sàite 5 n a chorp fein. 
I 6 Bu tuirfeach dearach air ar fon, * 
an Dia~~dhuin s bhos fa'n ghrein; 
'S ge h àrd e 'nois air deas-laimh De, 
comh-mothaichidh ar pein. 

7 Le dochas naomh 5 graid-ghreafamaid^ 
churn Ard-chathair nan gràs; 
la f àth ar gearain doirteamaid, 
s n a làthair anns gach càs» 

B 5 8D0 iS L A ÒI 'D'H IX. 

% Do ch'um gu faigh fmn cobhair chaomlj 
o {haidh-bhreas iochd nach traogh, 
Laifì-dion gach am o ionfuigh' uilc 
is fuaimhneas o gach dragh, 

LAOID H IX. 

Taijb. v. 14. 

1 À Cathair riogh'ail Athar fein, 
JTTL feach deàlra Glòir an Uain : 
Ur-urram deafaichibh d'a ainm, 

is canaibh nuaìdh-cbeol buan. 

2 ladhadh ra'a thimcheall's àdhradh dh'a, 

gach fein-fhear glic 's gach drong : 
Le boladh cùmhra iodh-bairt thùis, 
's le clàirfeich 's ceòl-mhor fonn. 

3 1$ iad fo ùrnaigh' naomh-mluaigh De ; 

's iad fo an luath-ghair' bhinn ; 
5 Ta Crioft d'ar gearan freagarrach ; 
's le tlachd ar coimh flieirm chluinn, 

4 O, Athair fhior-ruidh! cia d'an leir 

uir iom-lameachd do thoiP ? 
S N Leabhar-s' cia ghlacas ach do Mhac. 
no dh'fhuafgaoileas gach feàl ? 

5 'Nois air Uan De, ar.n iodh-bairt-ne, 

ge raibh mòr-àdh fior-bhuan: 

Àr<J .* LAOÌDH IX. 19 

Ard-aimhneas, fìàint' is Glòiiy gu mair 
gu bràth ar ceann an Uain ! 

6 A boilfgean fineach im-theangach, ; 

roighnich is thug e fhliochd: 
Gach mòir-thir ehian is innfe cuain 
lan-mhothaich faidh-bhreas iochd, 

7 Le fhuil gun chionta ftiaor e finnj 

thug braighde truadh a pein ; 
Righ' is Sagarta De rinn d'inn% 

a riaghlachadh leis fein. 
8 Cluin! ard-luath-ghair'.armailteNeamh* 

timcheaìi Ìliogh chathair De : 
Mike do mhiltibh binn-bheal feinn 

gu h aoin-fgealach gach rè. 

9 'Sairidh, an t Ùan a dh'iodh-baireadh^ 
deir fiad, air inbh' ro-àird! 
'S airidhy oir b'e ar n iodh-bairt-ne ! 
coimh-f hreagradh daoin' gun chàird'. 

I o 'S airidh air geill 's air ceannfal Crioft, 

ann Neamh nan Neamh gu bràth: 
Is àdh 's ro-mhò na dhfheadas daoin* 
thoirt dhuit fir-mheals' a Thriath. 

II Luchd-àiteachakih nan Neamha ftiuas, 

's a chruinne-chè a bhos, 
Gu h aoin-fgealach do Righ nan fluàgh 
àrd-chanaibh cliu gun fhois! 

B 6 12 An L AOI D H X. 12 An cruthach' iom^Ian aontaicheadh, I 
thoirt geill is cliu do'n Triath 

Shuidbeas ann cathair Neamh' nan Neamh, 6 
's do'n Uan ion-mhok' gu brath! 

LAO.IDH X. 
Mat. vi. 9. — 14. • 

1 A Thair'sAird-RighgachuiIebm'th! 
XjLdhuit 's comhnuidhNeamh nan fpeir; 

Gidheadh le d' Dhiadhachd ion-mhok' 
-thu 'n faoghal mòr gu leir. [lion 

2 Sir-bheannaichear do naomh ainm mòr, 

le d' theaghlach reafont' fein : 
Do rioghachd ghràs-mhor àrdaiehear; 
's deàlradh do Ghlòir ann cein. 

3 Urram 's buidheachas thugamaid 

le an'maibh naifgte reut : 
Air Neamh do thoii mar choimh-lionar 
air talamh geillear dhuit. 

4 Gach la le buidh'chas molamaid 

'n làmh f hial a bheathaich finn. 
Ar lòn-faoghalt' deonaich a Dhe j 
is foghnadh do thoil leinn', 

5 Arfeachran peacach 's aithreach lemn'j 

O Athair maith dhuma' e! 

An l;a o i d h xl U 

An tròcair nochdas fin do chàch, 
nochd dhuinn' a famhaiì, Dhe. 
6 Air ilighe d'an ceann-uidhe Nearah, 
O ftkiir gach fìaagh le d' reachd! 

'S air cafan olc na feachaìn ghairbh, 
chmu dòghrainn na leig neach. 

y Oir rìoghachd, cumhachd % glòir ion- 
is leat mar chòir a Thriath : [mholt', 
O Shior-ruidheachd J stuflieaibhaichiadj 
9 s dhuk buinidh iad gu bràth ! > 

LAOIDfi XI. 

i Ggr. xiiL 

i dT^i E d' chuireadh deas-chaintdhaoine 
VJ^airimpidhbhlad'mobheii: [fgeimh 
Ni 's fearrna Aingel hinn-bhriath rach 

ge d' aithrifinn mo fgeal; 

2 Aird f hiofachdfàidh ge d' fhealbhaichinn, 
's lain-eòlas diamhaireachd : 
Is faoin na tiodhlaicìhe fin-fein 
as eagmhuis carthannachd. 

3 Le creideamh trean ge d' iompoichinn 5 
feadh fleibhte bun oif-ceành ; 
Is geimh-ni mi mur riaghlaich gradh l 
mo ghniomhartha gach am. 

4 Le §£ L A 1 D H XI. 

4 Le m' mhaoin ge cT bheathaichinnan: 
gedMoifginnchumleasm'anm^bochd; 

Mo chorp, 's mi Wmhairtireach gun feirc: t 
chochìiudhaichdeagh-dhaoÌH'm'ainm.l 

5 'Sfad-fhulangach, neainh-fharmadach, 

's is caomh an gradh garh rè ; 
Ard-uaiìl as fein cho dean gu bràth, 
ts buirb' cho duaì d'a ghne. 
6Chotaisbing^adhmì-ghiulanchoidhch , ; 
cho 'nochd fein-fpeis gu bràtb: 
Ach òuiridh dàil 'n a tLairbhe fein 
a mheadachadh leas chàich. 

7 Cho toir gradfi fois do dhroch-amh'rus^ 

ni foidhid re lucbd-cluain ; 
'S f àthbroin leis iom-radh uilc is ciont': 
's ìe aiteas firinn chluinn. 

8 'S mòr creideamh 'sfuìangas a' ghràidh; 

'ta fior-dhùiì aig' re f òir 
Fuilingidh gradh le macantachd, 
ge d' chlaoidhear e gu mòr. 

9 Sir-riaghlaichidh an teas ghradh buan 

talamh is Neamh, gu brath ; 
*N uairchoifgear teanga*sfiofichdf àidh, 
*s gach tiodhlac' ach an gradh. 
xo neimh-iom-lan tiodhlai&he anp fo ; 
ach 's fagus dhuinn' deagh linn, 

m LAOIC XI XÌL 43 

'Nuair riaghlaicheas lain-iom-lameachd* 
's a theicheas famhla uainn'. 

*i i Ann aois ar n òige gluaifidh fmn, 

mar naoidhine gun iùl : [iinn, 
Chum foirfeachd ach 'n uair dh'f hàfas 
theid leanbuidheachd air cùl. 
1 2 Air talamh mar trìd duibh-neoil duirch, 
is leir dhuinn' deàlra Dhe: 
Ach gnùis re gnùis ann Neamh na Glòir% 
gu foilleir chi fmn e. 

i ^Comh-chomhnuidh ata 'nois fa'n ghrein, 
ag dòchas, creideamh 's gradh ; 
Ach creideamh 's dòchas criochnaichidh 
is maridh ghràdh gu bràth. 
14 Oir fluigear dòchas le lain-fheilbh, 
is creìdeamh le~ beachd sùl : 
So na meadhona, d'an crioch grà&h, 
lagh-fior-ruidh Dhe nan dùh 

LAOIDH XIL 
Eabh. xhyi.— 13; 

1 t^Each, fiadhnaifeneamh-f haicfionach^ 

X rau'r timcheall air gach laimh ; 
. Daoin' dearbht o fhean le fulangas, 
ach fona 'nois air neamh. 

% Ak *4 L A O I D H XII. 2 Air loirg nan naomh-s' fior-ruidheama 

chum Chroift, le foidhid bhuain : 
Gach leath-trom 's peaca lcanailteach 
graidh-thilgeamaid fad uainn\ 

3 Ach efempler 's roi-f hearr na fo, 

's ion thoirt fai-dear air tùs : 
Crioftthrèoraicheas ann creideamh finr. 
y s a chrùnas firni le duais. 

4 Air ar Ceann feadhna dearcamaid, 

neach air ghaol sòlais mhòir 
Gun ghearan ghiulain croich, is naìr% 
's a riaghlas 'nois ann Gìòk*. 

5 Ma ghiulain e le foidhid mhòir, 

gear-an-chaint pheacach truadh, 
'N ion duìnn' le anmaibh sàraichte, 
bith gearan air ar truaidh'! 

6 *N do chuir fibh cath air feachain gha?rbh ? 

mar Jos', gu fuil is bàs ? 
Is focal De 'n do dhearmaid fibh, 
a gheallas faidh-bhreas gràis ? 

7 A mhic, cTeir fe, le foidhid mhòr 

fior-fhuiling mo throm fmachd; 
Is creid tràth dhearbhas amh-ghar thu, 
gu gabh do Dhia dhiot tlachd. 
i Mar fo fior-mhùinidh 'n t Athair caomh, 
a naomh-chlann dhileas fdn, 

Le L A O I D tì XII. 2 f 

gj Le docair chruaiiiìi 's le fiofrachadh 
an dòlais is na pein. 

1,9 Ghi fmn mar'fo, gur eaomh leis finn, 
ma mhùinear fmn le r fmachd ; [-dol, 
J S mar mìiochddio*lan murìeigdhuinn , 
air feachran ciah ,o reachd. 
„ 'S tric dh'athairihh nan corpa fo, 
gejìl urramach'thug finn : 
'S c'air fon dh' Athair ar fpiorada, 
gu fior nach geillear 'lèìtiii* ? 

1 1 *S tric bhuaileas Àthair talmhaidh chlann 

chum lain-diol an-toii' chlaoin : 
Ach chum ar leas 's ar fonais bhuain, 
5 ta fmachd.fhlat Neamh' ro-chaoin. 

12 Ge dpchannach flat-achmhafain 

is dòghrainneach fa'n ghrein : 
_ Ma mhùineas i finn, 's toradh dh'i, 
fith, flàint* is faoirs' o phein. 

13 Na meathadh 'nois an-dòchas finn, 

no mi-mhifneach ni *s mò. : 
Ach earbamaid finn-fein re Dia, 
'9 dh'a geilicamaid gach lo. LAOIDH 26 LAOIDH, XIII. 

JOB \. 2 1. 

i T Om-nocht' mar dh'eirich finn ar tì 
JLj o'n ùir chum beatha nuaidh, 
Chum ùire pillidh fmn airìs, 
is taifgear fmn fan uaigh, 
% An sòlas luach-mhor mhealas finn 
air talamh mar ar maoin, 
Is iafachd gairid diom-buan e, 
a dhiolar leinn' re h.ùin. 

3 Ardaichidh Dia ar coitth-fhurtachd, 

no leagaidh ana fan ùir : 
Na thug e uaidh"' bheir leis airìs, 
àrd-mho!ar ainm gach uaìr [ 

4 *Mois fith gu raibh air diom, air buirb' 

's air ofna cheannaireach 
Mu f lireafdd De, is tofd gu bràth 
air do-bron gearanach. 

5 Le tròcair chaoimh ma chrùnar finn, 

fgaoilear a chliu ann cein ; [uainn* 
*S a bhreith neamh-chlaon bheir sòlas 
àrd-mholar mar an ceadn'. LAOIDH *7 LA.0 1DH XIV. 
Join xiy. I.— 5. 

TkTÀ buaireadh ro-churam ar croidh', 
X^l no geilt mhio-dhòchafach ; 
j Ach creidibh freafdal De, is fòs, 

mo thearmann carthannach. t 
1 Chum Phàrais m' Athar pillidh mis' : 
\ ann, 's lion-mhor comhnuidh chaomh: 
'S is deàlrach glòir nachtraogh gubràth, 
air fad na Rioghachd naoauY. 

3 MurbitheadhRioghachdneamhaidhann, 

dhuibh dh'inn'fmn fm o thùs ; 
Cho mheall mi fibh le dòchas baoth, 
no muinghin f haoin mu 'n chùis. 

4 Anois reimh-thriallaidh mi, 'n ar n aintn 

a ghabhail feilbh air Neamh ; 
Is ann fan Rioghachd ghealladh dhamh, 
dhuibh dheafach' àite tàimh. 

5 Ach 'n-uas o Neamh aith-phillidh mi, 

is bheir mi fuas leam fibh : 
'N fin coinn'chidh finn gun deakchadh, 
/ 's bith' mi gu ilor-ruidh leibb ! 

6 'Nois 's aithne dhnibh 'n taobh t&riallas 

an t flighe nochd mi dhuibh : [mi ; 

Mo LAOIDH. XV. 

Mo bhàs 5 mo theagafg, 's m' efempte 
's iad threòraicheas chum Neamh' LAOIDH XV. 

JOIN XÌV. -25. 29* 

1 TÌ ^flTOghuthchocluinnfibh tuille'noi 
xVJLghairm m' Athair mi chumNeamh' 

O'nd'thiggundàilanComh-fhuirt-fhear 
an fpiorad gràs-mhor naomh'. 

2 AW ainm-fe cuiridh 'n t Athair e 

d'ar trèorachadh chum Neamh% 
Dh'ath-chuimhneachMhuibhgachfirintl 
a chual' fibh uamfa riamh. [naomh : 

3 Mo fcith mar bheannachd dealachaidli 

's mar dhilib gheibh fiHh 'n tràV: 
.. *N deagli thiodhlac' thug mi 'n-uas 
dhuibhnalfgidhmile m'bhàs. [Neamh, 

4 A reir droch-nòis an t faoghai! chlaoin^ 

cho mheall.mi fibh gun cheift, 
• Is geaìladh gun a choimh lionadh 
cho toir mi dhuibh am feafd'. 

5 '$ fàth do r broin leibh, gu à f innfeadh. 

gu fgarar mife uaibh : [dhuibh; 
Àch chualadh fibh gu pi31 mi Vis, 
is lionadh luath^ghair' fibh. 

6 Fior- c 

Ceai 

cùi 
M LAOI.DH XVI. 29 Mor-bhuideachas is teas-ghradh dhamh,- 
1 ma lafas ann ar croidh', 
ffò fàth sòlais leibh gu dubhairt mi 
chum m'Athar triallaidh mi. 1 1 Ceart mar nach d'thugadh Dia faUdear 
cùis doin' air bhith d*a Ihliochd? 
Nach cuimhnich thu Jehobhah trean 
Q a ghairm gach dùil gu bith ? 
Am fead an iàmh a dhealbh gach gne 
fàs meat' gu bràth no fgith? 

I Gear-chuisgun mhearachd, 's maithnach 
{hior-ghnàthaichanDiacaomh:[traogh, 
A ghìiocas ge nach faic do rofg, 
no mhaitheas anns gach gniomh. 
j. 'S mòr f àth ar mifneich re am feim 

fa cheannfal Dhe nam feart; [buaidh, 
i Do'n deagh-dhuin' làmh-lag bheir e 
do'n mheat' 's cul-taic a neart. 

£ Neartbàs mhor fhean-daoin' f àillichidh, 
treis' oigridh feargaidh as: L A O I D H XVI. 
ISA. xl. 27.' 31. 

'Air fon a dhoirteas tu amach 
do-bron gun dùiì re h iochd ; Ach 3 o L A O I D H XVII. c Ach mothaichidh luchd-àdhraidh De; fcnfc L càil an anam' ag f às. 

6 Le cofaibh neimh-fgith fiùbhlaidh flad 11^ 

air flighe neamhaidh 'n leas : 
Sior-fhàfaidh 'n ead mar thriallas iad, ^ 
x is deàlr'aidh an deagh bheas. ' 

7 Air fgiathaibh cràbhaidh eir'ghidh fia 

m$t iolair iuath gun chàird' ; [s 5 
Oif-ceann an t faoghail dhuibh-nealaichl 
chum Dhe 's na Neamhaibh àrd. LAOIDH XVIL 

ISA> xllX. IJ. 17. 

1 À Neamha, togaibh luath-ghair' àrd 
JLjL a thalamh, binn-cheòl feinn ! 

A fìileibhte, canaibh coimh-fheirm ait 
's gach dùil air feadh gach Ijnn ! 

2 Feachaibh, cia tròcaireach ar Dia ! 

comh-furtachd bheir d ? a (hluagh, 
Ni iochd air amh-ghar, 's lain-lhiabaidh 
fe tuilte bròin o'r qruaidh! 

3 Sguiribh do chaoidh* le an'maibh buart', 

air teachd do'n aimfir thruaidh : 
Ceart mar nach d'thugadh Dia fai-dear 
ftaid duine d'a naomh-lhluagh. 

4 Am L A O I D H XVIIL 31 

Am fead deagh-mhàthair ciochran maoth 

a dhearmad le ain-iochd ? 
Meafg mile fmuainteach' carthannach.^ 

nach nochd i tlus d'a fliochd? - 

Tlus màthaireil ge d' iompoichear 

gu ain-iochd anns gach mnaoidh y 
Arfa Dia, Sion cufmhnichim 

mar chusboir buan mo ghràidh. 
Domhain air dearnaibh mo dha laimh ? 

a hainm-fi fgriobh mi fios : 
A balla brùit' 's a bàblìun brifl' 
fuas togbhaidh mo làmh 

LAOIDH XVIII. 

JoB ÌX. 2— IO. 

^T^/T Fead fioUAdhaimh bith glan 
1¥1 chiont' 

ann làthair Dhe gu beachd! 
Ma chathaichèas e 'n cea-rtag r*inrr 

grad-thuitidh finn Pa finachd. 
Gu 'gear-muileach ma dhearcas e* 

air gnioinh, 'air guth, 'à air fmuaiiì ; 
Do mhile ciont' a dh^agras -e, 

an dealbh fmn leith-fgeal haoin ? 

Is glic a chroidh' 's is trean à làmh j - 
's nach dream an-dàn an lluagh, 

} . ' - i i . A 5 2 L A O I D H XIX. 

Athairngeas lann ann aghaidh Dhe 
'n faoil fad gu toir iad buaidh ? 

4 .Grad-mhot;haiehidh na fleibhte fhea 

is ciifgidh as an ceal ; 
Air phoftaibh iuaifgidh ? n talamh tro' 
le gairbh-ehrith 'nonn 's ann-'aii ! 

5 Fa thoirmeafg cuiridh eirghe grein, 

bheir grian d'a thoirmeafg geiì : 
Duibh-neala fgaoilidh fe thar Neamb 
is naifgidh fuas gach reail. [gaoit 

6 'S luath thriali air fgiathaibh fioiruu 

air borb-fhairg' fpaiPaichidh : 
A chafan àrd co locgaicheas, 

no chois-cemi dorch' co chidh ? - tTof L A O I D H XIX. Titus iii. 3-— 9« Sei i A Idmhichidh fmn le tuirfe croidh' 
JljL roi-mhead ar cionta Dhe! 
B'amaideach faoin ar n uiie fmuain, 
's chò b'f hearr ar giulan gne. 
a Ach feinneadh m'anam cliu is gradh, 
dh'ainm ion-mholt' Righ nan fluagh; 
Nach d'leig dhàmh ruidh gun teafairgin, 
chum dòghrainn fliior is truaidh'. 

3 Cho LAOIDH .53 

;' Chò cf Oiàoradh finn le deigh-rùnaaW, 
no deagh-obair ar làmh ; 
Ach fhaoradh finn lè tuìltibh gràis, 
' dhoirrMac De oirn o Neamh. , 
y Sior-ftirathaidh -dòchas muinghinèach, 
o chaoimh-iochd Dhe nam feart : 
O dhòghrainn faoraidh thròcairYmn, 
's dh'inn' nighidh ciont droich-bheart* 

'My 'Ta 'n fpiorad dhoirteadh oir-ri trid Jos% 
ag compar tàch* caoimjirthcas ; 
Agfadadh teas =graidhneàmhaidhcroidh , j 
's ag glanadh fal mi-bheàs. 
Togbhar finn fireanaicht* le Chrioft, 

chum beatha nuaidh o bhàs; 
Seiìbh ftìior-ruidh gheibh fmn ann an 
ann làithair Dhe nan gràs. [Glòir^ 

Bith' luchd a' chreideimh mhuinghiheich 
lairi-ftiaidhbhir ann deagh ghniomh ; 
Oir dearbharfir-chreideamh, amhàin, 
le deagh-rùn ghniomhaich naomh*. 

L AOIDH XX. 

JoiN* ÌÌÌ. 14.— 19. MArthogMaoisam fàidh eabhruid- 
gu hàrd annathair phràis'^heach, 
C Dh' 34 L A O I D H XX. 

Dh' amhairc is mlàrraicheadh an fluagl 
o ghathaibh lot-mhor bàis. 

2 O bhàs ma 's aill leibh tearmann grac 

fuas dearcaibh, ghlaodh am f àidh : 
Ach ^làint , 's ro-mhò bheir Crioft. do'ni 
dhearcas le creideamh 's gradh.[fluagt 

3 Spàrrta re croich, fuas thogbhadhCriof 

dh'àird-riaghlas 'nois air Neamh: , 
Dearc air, 's cho lot an t fean-nathari 
thu choidhch' le gath no nimh. 

4 Chuir Dia o thiom-criroidh , is o ghradl 

d'ar n ionfuigh' Mac nam buadh ; 
A ghiulan ciont' an-trom ar bead; 
's d'ar faoradh o fhior-thruaidh\ ^Chod'thuirlingAon-mhachfjor-ruidhD 
a"dhaoradh chlann nan daoin' ; 
Ach chum gu ciulnf' girth ait na flàint I J° 
o bheal, am briathraibh caoin. 
6 Le creideamh flàiateil cluinnibhfe 
guth Chrioft, a luchd mi-bheas ; 
Guth bheir dhuibh logha ciont* is fitl 
*s a fiiuireas chum ar leas. Ach dian-ruagaidh ceirt-dioghaltas 
luchd ceannairc anns gach eàs, 

Feadh ni iad di-meas air Mac De, 
is tair air tairgs' a ghràis. 

LAOID Oc 

c LAOIDH XXL XXII. 35 
LAOIDH XXI. 

R.OMH. ÌÌL I 9.~22. 

AGniomharthaibh an làmha fein 
is diomhaoin earbfa dhaQjn' ; > 
O chroidhe neamh-ghlan droch-mhunta 

cho fruth ach mi-ghniomh claon. 
Tofd air Judhuidheach 's Geintileach, 

_ gun ghearan uath 5 gu bràth, 
Is leafmhadh tiile ghineal dhaoin*, 
ciontach ann'làth'r an Triath. 

; Deagh-mhuinghin gràis na fireantachd 
na fteidhich air an reachd : 
An lagh a nochdas ciont' luchd-uilc, 
leis daorar iad gu beachd. 
j. Jofa, cia luacn-mhor dhuinn' do ghràs, 
tràth dh'earbas fmn as t ainm! 
Oir gheibh ar creideanah flreantachd 
chum logha ciont' an an'm'. mt ! -A. LAOIDH XXII. 
Romh. vi. 1. 2. 6. 

Dhe! am meadaich fìnn ar ciont' 
do bhrigh mòr-phailteis t iochd? 
Cr 1 No Tra 36 L A O I D H XXIIL 

No 'n ceas fmn ath-bhuailt' Triath nai 
's an sàth fleagh 'rìs 'n a chreachd ? [fear 
% Nar leigeadh Dia! gu fmuaintich, no 
gu 'n abair finn am feafd' 
Gu togbhar leinn' airìs o'n uaigh, ' |Isc 
ar peacaidh adhlaicY cheaft'i 

3 Seadh, 'nois cho tràille fmn ni 's mò, 
O fhaor ar Tighearn , finn ; 
Spàrr e r'a chroich ar n ain-tighean^ 
is cheannaich faoirfe* dhuinn'. 

LAOIDH XXIIL 

ROMH. iì. 4. p 1 'A Dhaoidh! andeanthufanoidbhaot 
air gràs fad-f hoidhideach ? 
Le mire cuthaich 'n dean thu tàir 

air Dia lan-chumhachdach ? 
Re t iompochadh do bhrigh gu feith 
fad fhoidhid 's tiom-chroidh > chaok 
Am breab thu faidh-bhreas iochd nac 
'sàmmeadaichfeachran claon? [traogl 

A dhaili! nach aithne dhuit, gur i 

,rùn maitheis Righ nan fluagh, 
T f hior-aithreachas a bhrofdachadh, 
% a mhaothach 5 t aigne chruaidh ? 

4 Tràt (Sf 
3' L AOIDH XXIV, 37 

L Trath thaifgeas tufa tuille feirge, 

'm beag leat lain-fhearg do Thriath? 
Ann uair pach traogh an t fior-r uidheachd 
an t ionmhas fin gu bràth. 

;Ts obann thig la dioghaltais, 

a naifgeas binne fluaigh, [thromach, 
'S a dh'fhoillficheas breith chqmh- 

le greadhnachas is buaidh. [cheadh, 
> Grad-mhofgladh, leaghadh 5 *s liomat- 

an fmuain-s' ar croidhe cruaidh ; 
• 'Nois gabh'maid mar Righ-tearmainn 

d'ar dion ann fin o thruaidh\ [Crioit, 

L A O I D H XXIV. 

lo|.. JOB. VÌÌÌ. I I.—- 22. 

I g^i Un làthach am f às ìuachair ghlas? 

\jr 'm fàs fiolaftair gun fruth? [fiad; 
Ur-ghlasneimh-ghearrt' graid-fheargaidh 
Yceìrt-ionann daoidh ann cruth. 
lafk Sgathar is millear dòchas baoth 
^ an f huar-chràbhaich ; mar lion 
An damhan-aikidh ghraid-gheilleas, 
do laimhfeachadh ro-fhaoin. •i'i 3 Tràth leigeas e à thaic r'a thigh, 
aomaidh gach cloch is crann ; 

c 3 38 L A O I D H XXV. 

-'Sluathghreamaicheas eris, ach'sluaitjh^ 
theid fhàrdoch bun oif-ceann. 

4 Re grein 'n a ghàradh fein ge d'fhàs 

a ghea^adh dofrach ùr ; 
Ge d'fgaeil e f hreamhach domhainteanr 
doi-fpionta as an ùir : 

5 Gidheadhairteachdd'abhinm'oNeamr. 

fpionar a fhreamh a bun ; 
Is choghabhoighreachd rismarThriatE 
a flieaìbhaich riamh am fonn. l 

6 Feach, gàirdeachas droch-dhaoin , 5 a r. 

tailceas airt ceart-lagh Neamh'; 
Grad-thuitidh fìad, 9 s nan ionad-fan 
graid-eirghidh daoine feimh, 

7 Ach cuiridhDia chum leas deagh-dhaoin* 

a chumhachd mhòr ann imiomh : 
Lionaidh fe 'n croidh' le gairdeac.has : 
's ain beal le binn-cheol naomh*; 

L A O I D H XXV. 
Lu.c. xv. 13. — 25. 

I^TEachaibh, le mifg' *s neimh-gheaa 
mnaidheachd 
an geòcach ftruidh a mhaoin^ 
Ag iarraidh deirce meafg nam muc, 
do phlaofgaibh falamh faoin. 

2 Ghlaodt \H 

Ai 

G 

Ist flà LAOIDH XXV. 39 

Ghlaodh fe, ge d' bhàfaicjaims' le gort, 
am fearann coigreach cein, [chaoimh 
Gheibh tràiil ann teaghlach m'Athar 
na dh'iarras inntin fein. 

3 'No'is pillidh, tuìtidh, Yguilidh mi, 
ann làthair m' Athar chaoinah : 
Och ciontach truadh ! cho 'n airidh mi 
aith t iochd-fa no iochd Neamh'. 
'iaiLj Ag ràdh fo, ghreafadh dh'a thigh leis, 
's iochd athaireil d'a dhith ; 
Ann cein tràth ehonnairc Athair e, 
ghrad-mhaothaich tlus a chroidh' : 

5 Ghrad-ruidh 'n a chomh-dhail, chrorn, is 
e pòg na f àiit' d'a mhac 9 [thtig 

Is b'aithreach leis an ftruidh-f hear thruadh 
gu d'theich e riamh o fmachd. 

6 'JVIach thugaibh ars* an t Athair ait, 
a' chulaidh thoghta dh'a ; 

'Nois thugar urram 's nochdar iochd, 
do'n iompoichte, gach la. 

7 Mo mharbh-mhac cailte fhuaradh beo, 
an diugh ; is uim-e-fm, 

S S la feiP an ia-s' ; is canamaid 
gu fubhach caith-reim bhinn. 1 € 4 LAOIDH 4® L A O I D H XXVI. 
Mat. xi. 25. gu cnch. 

1 T> XJidheachas follafach thug Crioft, 
JD d*a Athair fein,'ag ràdh : [feart 
Sir-bheannaicht' gu raibh Triath nam 
o linn gu linn gu bràth ; 
% A cheii air daoinibh crionna glic 
deirbh-f hirinn ftilàinteil Neamh' \ 
Gidheadh, a nochd gu foilleir i, 
do leanbaibh macant' feimh. 

3 'S i fo do dheagh-thoil-s* A thair chaoimh ! 

's do naoimh-reachd feafmhach buan; 
Na iarradh aingle naomh' no daoin' 
lain-fhios an àdhbhair uainn'. 

4 Dh'eid m' Athair mis' le uile-necirt; 

oir 's taitneach leis mo ghne : 
Aghne-s' cho 'niùl do neach ach dhamks', 
's d@'n dream d'an nochd mi e. 

5 5 an'ma 'ta le ualìach trom 

na ciont' 's an eagarl fgith ; 
Creidibh* 's ar n uallach leagaibh orms% 
: is gheibh fibh fois is fith. 

6 Le muineal Iùbt' 5 gu h inntineach , 

: ruo chuing-fe giulanaibh ; - 

Do 'sit; 
Tonnir 

ls ghe 
tii 

aft LAOIDH XXVIL 41 

Do m' cheannfalgeillibh is do m' reachd, 
's mo dhòigh fior-f hoghlomaibh. 

Fonn macant' umhal foghlomaibh, 

o ( ghiulan feimh ar Triath; 
Is gheibh ar n an'ma sàraichte 

tàmh, fois is fith gu bràth. 
'S ea-trom foi-ghiulan cuing mo reachd, 

a (haoras daoidh o phein, 
A laghdaicheas gach uaìlach trom, 

's cho'n eire choidhch' i fcin. 

LAOiDH XXVIL 
Isa. ly. 

f\ ! Dhaoine tart-mhor, thigibh chum 
V>/ fruith phailt' fior-fhonais mhòir; 
An-nafgaidh gheibh am bochd a dhiol^ 

gun airgead is gun òr. - 
C'air fon a ghealìas fibh mòr luach 

air nithibh faoin gun feagh ì 
'S a ftruidheas fibh ar n ùin gu baoth, 

mu ni nach diong ar dragh ? 

Gu deonach claonaibh reums' ar cluas, 

is mealar sòìas leibh : 
*S beathaicht' leìeagafg fìor mo bheif, 

's ìòn buan duibh fuaimhneas Neamh'. 

C 5 4 €Ium« 42 LAOIDH XXVII, 

4 Cluinnibh, is mairibh beo gu bràth ! 
ath-nuadhaichear le m' iochd, 
A' mhuinghin rinn croidh' Dhaibhidhai 
ann cunnra r'ibh gu beachd. 

^Mar ra'f hiadhnais,roighnich's thogh mi < 
mar cheann-ard trean mo mluaigh: 
Is gairmidh fe gach flneach cian, 
*s 'n a chreideamh bheir iad buaidl 

6 Feach, criocha cian bu ghraineil beas 

is do nach b'aithne thu, [ghairm 
Ard-Fhàidh! graid-fhreagraidh fiad d 
's do m' ainm-fe feinnidh cliu. 

7 Sir-iarraibh Dia, am feadh 'ta chluas 

lan-f hofgailte d'ar glaodh ; 
Sieachdaibh ag flòl a chos, am feadh, 
*s dlùth tairgs' a ghràis nach traogl 

8 'Nois glacadh aithreachas luchd-uilc ; 

ìs fguireadh daoidh do lochd : jja' 
'S air pilleadh dhoibhgrad-choinn' cheà 
le Dia ag tairgfeadti iochd. 

^Dialòghaidh ciont',o ghradh nach traogh 
oir, cluinnibh guth ar Triath : 
Cho'n ionann natur dhamh is dhuibh 
s s cho'n ionann dòigh gu bràth. 

z o Mar 's an-àrd fpeire deàìrach Neamb 
oif-ceann a' chruinne-chè ; i 

rl 

,.t. 
's 
Ai 

kzM 

• 

M L A O IDH XXVIII. 43 

'S comh-àrd mo ghne, mo fmuain h mo 
oif-ceann arfmuain 'sargne.[dhoigh 9 

[ 'N-uas filidh frafadh fneachd is uifg', 
's cho phill airìs chum Nèamh' ; 
An talamh gus an taiilich iad, 
a ghiuian lòin a threabh. 
i Mar fo cho fruth aon f hocal nams% r 
nach d'theid ann an deagh-bhuil ; 
Oir coimh-fhreagraidh gach dùil mo 
is bheir iad geìll do m'thoil.^ghairm, 

; 'N fm ftiuirear dùthaich iompoichte, 
le aimhneas is le fòis: 
Is faoilidh neach gu feinn gach fliabh, 
's gu buail gach craobh a bos*. 
[ Ann ionad droighneich agus dreas, 
thig mirtil 's giumhus 'n-ios : 
Marfofior-mhairidh ; 'sbheirgachdùil, 
fir-chliu do Dhia gun fgios. 

LAOIDH XXVIII. 

ISA. ÌÌ. 2.-6. 

O Uas eirghidh sannlinn dheireannaich 
O naoimh-theampuil Dhe nan dùl, 
Oif-ceann nam beann 's nan fliabh, an- 
fàth iongantais nan sùh [àrd 
C 6 2 D'a 44 ' L AOIDH XXVIIL 

i D'a ionfugh' triallaidh 's cruinnichidh, 
gach rineach ait 's gach treabh ; 
Ag ràdh s gach ait', fuas greafamaid, 
gu teampull Aird-righ Neamh\ 

3 Teagaifgidh fe fhior-chafan duinn', 

's ann fmbhlaidh fmn gun phein : 
O Shàìem is o bhiòn àrd 
triaìlaidh a reachd ann cein. 

4 Meafg fineach '$ eilean iomarcach, 

àrd-fliuidhidh fe gu breith : 
€^'10(^11^ le gliocas, iochd is rieart, 
chum binn' gach dùil' fa leith. 

5 Le confpoid is le ain-iochd borb, 

cho bhuaidhrear liffh nan gràs;, 
Gu fpeaì is coìtar iompoichear, 

gach cloidheamh 's gear-ghath bàis. 

6 *N fm fluagh cho chafgair fluagh le arm, 

s an àr-f haithch' cho bhi caoidh' : 
A'ghall-trump cho feinn fluagh-ghairm, 's 
ch'onfhoghlom cath no cìoidh^.fneach 

7 O, fhiol-Jacob, cruinnicheamaid, 

le an'maibh 's Jàmhaihh naifgt' ; 
S arm foillfe NeanuY fir-thriallamaid, 

mn trulgan dèàlrach paifgt*. LAOB8S 45 L A O I D H XXIX. 

ISA. XXVÌ. I.— 6. 

CIAoirdheirc uiTamach an -t-^it*, 
ann feas luchd-àdhraidh Dhe j 
Sion, mor-uaill nan eabhruidheach, 

is foroL'a' chruinne-chè! 
Ard-bhàbhun a' ghràis chumhachdaich, 

is dion d'ar cathair threin: 
Balla le clochaibh tearmainn togt% r 
bheir dùbh-'lan ifrinn fein. 

A dhoirfe fior-ruidh fofgailibh! 

gu h ealamh fairfing reidh ! 
Is rachaibhfe fteach fhineacha, 
bheir geill do naoimh reachd De. 
|. Ann fo gunchoimh-meafgmealaidh fibh, 
fith mòlafach, gu bràth : 
Sibhs' leis an. ionmhuin àrd-ainm JAK, 
's a dh'earbas as an Triath. 

I Earbaibh a Dia, fir earbaibh as, 
gach eagal fògraibh uaibh ; 
Mar 'sbioth-bhuan e, 's mòrbuananeart 9 

thoirt faoirs' is tearmainn duibhV 
Ge daingean bàbhun ceannairceach, 
bheir deas-lamh De air buaidh : 

h 46 L A 9 I D H XXX. 

Is leagaidh fe an ceann«uallach, ( 
coimh-ifiol ris an uaigh. 

7 Air Bàbiloin bhuirb faltraidh finn, 
gu.h ait le caith-reim buaidh ; 
A tuighneach 's ùrlar fpaifdeorachd 
do dheòraibh bochd an t fluaigh. 

LAOIDH XXX. 

I JoiN iiì. I.- à 

lei 
ibte 

bi 

Gac 1 l^ , Eachaibh 5 àird J iongantacha , ghràid 
X anochdan t Athairdhuinn%[dhaoii 
Dhuinn', ginealchiontach dhroch-mhuii 

tràth dh' uchd-mhacaich e finn ! 

2 Foìaichte fòs 'ta 'n urram-fa. 

o'n t faoghal dhorch' gun iùl : 
Mar fo, cho b'Ieir do'n t faoghal teach 
Mic ftiior-ruidh Righ nan dùh 

2 *S àrd-urramach ar ftaid fa'n ghrein : 
ach àrdaichear ilnn f òs : 
Do rofgaibh bàs-mhor ge nach leir, 
ar n inbh* s na Neamhaibh fhuas. 
4 Ach 's leir dhuinn' fo, air teachd d 
nachleir anois do'n t fluagh,[Chriofì 
■Lain-lgeadaicht' le Glòir Athar fein, 
a mhofgladh mharbh o'n uaigh ; 

5 L A O I D H XXXI. 47 

'> 5 S an la fm iomporcht' gu bith finn 

chum iomhaigh ghlòr-mhoir Jos' ; 
m Oir gnùis re aghaidh chi finn e, 
.,' le iongantas gun fgios. 
a[y 6 Is dual do clhùil choimh-neamhaidhmhòr, 
J bith fulangach s gach càs ; 

Gach mi-bheas f hògradh as à' chroidh* 2 
's bith naomh' mar Dhia nan gràs. 

L A O I D H XXXI. 

hàlj ' Hab. iii. ip 18. 

Wn 

ià 1 Hoidhch' ge nach tilgcrannfigeblàth, 
)] \Jl ge d' dhiùltas fion-chrann bladh : 
Ge d' chaillear faothair a' chrainn òl', 
is toradh trom a' mhaigh. 
ucljl 2 O'n mhainnir ge do fgarar tread, 
gu h obann 's gun dùii rìs ; 
Graigh ge nach f àg a' ghort air lòn, 
; no buar air buailidh, 'rìs ; 

3 Gidheadh nim gairdeachas ann Dia 9 
1S ' is earbam as a ghradh: 

jj t Nim aimhneas ann fan Triath, oir^'s e 

mo thearmann trean gach 1% 
, 4 'S e Dia Jehobhah ionmhas m'anWV 

m'aimhneas nachtraogh am feafd': 
A*: Seadk 43 LAOIDH XXXIL 

Seadh, cho bhac amh-ghar m'aimhneai 
's cho chriochnaich bàs, gun cheift. [mòr, 

LAOIDH XXXIL 

1 TlM. i. 12. t Oc 
Achm' Lcann 
fabl 
Xo à 12 i /"^lHo'n àdhbhar nàire leamfa Crioft, 
tagram a chùis gun cheift; 
Is Glòir a cheafaidh tagrar leam* 
's geillear d'a reachd am feafd'. 
i Jofa, mo Dhia! is iùl damh ainm, 
is earbam as gach' tràth; - 
Cho nàirich e-fm nVanam truadh, 
Vcho mheall mo dhùil gu bràth: 

3 Sir-fheafmhach mar a Chathair-righ, 

'ta gealla fior an Triath ; 
is tearaint' m'anam dhiearb mi ris ? 
'n a làmhaibh gu la-hfiràth. Ì jj 

4 S an la fin f àiltichidh fe m'ainm, 

ann làthair Athar fein ; 
Is ann an Nuaidh-Jerùfalem, 

bheir feilbh dhamh mar an ceadn*. cri 
Aà 

an; 

f! 

m 

h 

, ». 

Sf LAOIDH dtZXI' B £ ' - * - 49^ 
LAO'IDH XXXIII. 
2 Tim. iv. 6, 7, 8, agus i8. k y|" O chath's mo choimh-ling' chrioch- 
VJLisdlùth dhamhbàs is uaigh.[naich mi 
Ach m'anam choifrig mi do Dhia, 

triallaidh chum Neamh' le buaidh. 
Le armaibh neamhaidh chathaich mi, 

fa bhrataich Aird-Righ Neamh' • 
Mo choimh-ling ruidh, mo dhiìfeachd 
dhearbh, 

's mo luigheachd fhior-ruidh gheihh. 

Dhamh thaifg am breitheamh ceart, air 
Neamh 

crùn Glòir' nach fearg am feafd' ; 
Aohuireasalàmhchaomh mu m'cheann, 

ann la na breith gun cheift. 
VIoRighcho d 5 orduich dhamhs'amhain, 

a choroin fo mar dhuais ; 
Achdogach neachle'n ionmhuin teachi^ 
a Mhic o Neamh an~uas. 

Mo chos o fheachran dionaidh Crioft, 
*s o bhead mo chroidh' 's mo làmh : 

'S gu tearaint' m'anam trèoraichidh, 
gu rioghachd ghlòr-mhoir Neamh'. 

òBheir 5o ' L À O I D H XXXIV. 

6 Bheir rni le congnamh trean moThriat 
lan-dùbh-'lan ifrinn feìn ; 
Is dho-fan gu raibh Glòir an-àrd 5 
is cliu gun chlos. Ainen. 

LAOIDH XXXIV. 

EABH. XÌÌÌ. 20, 21. 

1 A Thair na fith, 9 s a Dhe na feirc 
JTjL 's ^0^-^1^011' do neart r'a luadl 
A fgaoilgunfbàirnarn Aodhair' caom 

o chuibhreich theann na h uaigh' 

2 A làmhaibh glafta rag a' bhàis, 

fpion thu do (heircin caomh ;. 
'S a , aingnich.t , le fhuil 'sie ais-eirghe 
do flieas fior-chunnra .naomh'. 3 Le d' Spiorad naifg ar n an'ma Dhe, 
's dean umhal iad do d' thoii ; (fini 
Chum as o d' naoimh-reachd nach bit 
air feachran truadh ag dol 
^Olfgnobhdonaoimh-reacbd airarcroidbi Bhà 
Ìs deàlr'adh e 'n ar gniomh ; 
Is rigidh fmn h cheannfaì Chriofr., ■ Oi 

Sel 

à 
fi 

And 
ac 

5c( 
ii 

Gacì 

. 's 
tk 
fii 

tia 

o air feilbb ann rioghachd NeamhA 50: LAOID 51 

L A O I D H XXXV. 
Romh. vìh. 31. gu crich. 
R n anam eirgheadh 'nois chum 
NearmY os ea?a! cìont' is truaìdh' : 
'S e Dia ar tearmann càirdeil trean ; 
I cia 'n t eas-car* bheir oirn huaidh ? 
e ; rc j ,, N ti air ar fon thug Mac a ghràidh, 
ladjj! mar chobhartach do'n bhàs, 
, om |,An diùlt e tiodhlac' 's lugha dhuinn' 
r^. I a dh' earbas as a ghràs. 

'S e Crioftgeali-barantaisgraidhNeamh' 

a oaifg gach fonas mòr ; 
jkc Gach fith is grà? air talamh 'bhos, 

's àdh bioth-bhuan fliuas ann Gìòir! 
:e Cia 'nois a chuireas ciont* as leith 
ù fluaigh thoghta Dhe nan gràs? 
^ Cia dhaoras iad, oir fliaoradh iad, 

o dh' f huiling Crioft am bàs ? 

M Bhàfaich is dh' adhlaiceadh ar Triath, 
ach dh' eirich 'rìs le buaidh ; 
'S tagraìdh ar cùis gu cumhachdach, 
air deas-laimh Righ nan fluagh. 
> Cia fgaras fmn o chaidreabh Chriofr, 
's o ghradh nach traogh gu bràth ? 
ED No 52 LAOI D H XXXVI. 

No fgaoileas choidhch* a* chuibreac 
a naifgeas finn r'ar Triath? [naoml 

7 Ge d'bhagras dragh is duibhre dorch 5 

*s ge d'bheacas gabhadh cruaidh 
Trìd Chrioft bheir finn gudùbh-'lanacb 
orr' uile tuille 's buaidh 

8 Beath a no bàs, ifrionn no neamh, 

no ceannfal millteach ùin, 
Cho'n f hògair finn o chroidh' ar Triath 
's cho phill a chaomh-ghradh uainn' 

9 Beannaichidh 'n linn-s' an linn chaidl ; V 

's an linn re teac^id an linn-s' : [feach 
G fhior-ruidheachd gu fior-ruidheachd 
is togh' le'r Tighearn' fmn. Li 'ti 
Isroi: 

% 
IfTràth 
bk 

¥ ■ \ 

m LAOIDH XXXVI. 

Sean. yiii. i, 22, — 36. 

?"VT Gìaodh eagnadh Neamh* gu li 
±^ì àrd-ghuthach, 

's nach cluinn gach fluagh a fuaim ? 
Fuaim focail an De ftiior-ruidh rnhòir, 

nach airidh leibh air fuim ? [De, 
2 Primh-ftieircin 's Aon-Mhac fior-ruidh 

bumhi o chian nan cian : 

m 'fk 

k: 

Pr mì i 

riatb 
lini 

m 
:ac 
i( L A O I D H XXXVI 53 

Mu 'n d'eirich dùil air iarrtas De 
gu bith, bha mife ann, 

Roimh aer, is nealadh feachranàcli, 

's mu 'n raibh an cruinne-cè ; 
Is ròimh gach magh, is tuil air bith, 

bha mis' air deas-laimh De. 
Tr àth thog Dia N e amh , gu fnas -mhor àrd, 

bha mis 3 ann fin gu beachd 5 
Ag riagh'iadh eirghe 's ìuidheadhgrein, 
's ag cur gach reall fa reachd. 

Tràth thòmhàis Dia an grinneal mòr, 

*s a dhoirt e mòr-chuan ann ; 
Do thonnaibh borb dol thar an crìch, 
'n fui thoirmifg mi gu teànn. [aicht', 
Tràthchrochadh 'ntalanih còmh-throm- 

s an uidhe fhairfmg fhaoin, 
Dhearc mls' ann fm le sòlas mòr, 
air ionad-comhnuidh dhaoin'. 

^Dhealbhfmuain mochroidh'o mior-Riidh- 
.lain-tearmànn dhaoin' ghàbh'; [achd 
Roimh chiont' air bith, 's air iarrtas De 
o'n ùfr im *n d' eirich Adh'mln 
8 Re m' theafg eifdibh, uim-e-fin, 3 
a chlann, le gear-chuis croidh' ; 
Is fona 'n ti bheir geiil do m' lagh^ 
ach toillidh mi-gheiìl cloidh'. 

9 Is bI 54 L A O I D H XXXVII. 

9 Is mis' a ni an tiùl chum Neamh', 
's bheir duais nach meath gu bràtl 
'Bheir heatha do m' - luchd leanmhul 
is gràla buan o'n Triath. [caom 
i o Is naimhde mòr dhoibh-fein air chint. 

dream ahiùkas geiil do m' reachd 
'S drcng bheir fior-f huath do m' theagaf. , 
chum ifriim theid gu beachd. fw® 

L A O I D H XXXVII. 
Gen. i. Cboa 
isi 

An cr 

let 
lr 

M 

o 

fea 
!Rsd 

ai 

|>c; 

b: 

Uif. 

'is 
Do'i \ f~\ Neimh-ni eirgheadh domhan mòi 
V-/ ars' Cruthai-fhear nan dùl: 
Ghraideirich talamh 's Neamhna Glòir 5 
air iarrtas-fan gu h umh'I. 

2 Bu dorch' an t aigein, dh'f holaich tui 

an cruinne-cè gu leir : 
Ghairm e gu bith an folus iuil ; 
las an cead la d'a reir. 

3 Dh' aith'n e do'n cheo dol fuas chun 
ghrad-thogan eeo gun chàird'^Neamh' 
Torrach le ionmhas uifg', a Ihnàmh 

air feadh nan fpeir gu h àrd. ^[fhonn 

4 Dh 5 aith'n e do'n f hairg' a dh'iadh mu 'i 

grad-chruinneach' chum aon-ait' : 

Chomh f 
i( 

ìcG "20111 tiiil L A G I D H XXXVIII. 55 

Ciiomh-rol an fhairge tonn air thonn, 
is feach, an taìamh tràight'. 

An cruinne ìorn-nocht' fgeadaich e, 

U treabhaibh luis-bheo grinn, 
Roimh fiiileadh fhrafa Neamh' atr gne; 

fai! gharadh fonn le grein. 
Ann fm fgeadaich e an t aer àrd ; 

feach, dhealbhadh 's las a' ghrian : 
'Rìs chumadb gealach's reali' gun chaird', 
a thomhas mios is bliàdh'n. 

Dealbh Dia Jehobhah le ghuth trean, 
beo-dhùile grinn do'n uifg' ; 

Uil'-ealta fnas-mhor fgiathach ean, 
'is fòs gach gineal eifg. [cheil' 

Do'n leòmhan bhorb 's do'n chnuimh le 
bith iongantach thug e ; 

'S lan iongnaidh, beathaich' eagfamhail 
bhrùchd as a' chruinne-chc. 

Triath uil' oibre s a' chminne-che, 
fa dheireadh dhealbhadh Adh'mh : 

Bheannaicheadh anam le dreach Dhe, 
? s bu chrùn d'a cheann gloir Neamh', 

o Giòr-mhor mar fo ann feaìladh Dhe, 
'n t òg ^11^11^^^' àluin fheas : 
-uas dhearc Jehobhah air gach gne, 
's dubhairt gu blhàr-mhaith deas. 

LAOIDH S 6 : !PÌ|Ì ÌQ ^d 

LAOIDH XXXVIII. 
Taisb. xxi. i. — 9. U 
AnD. 

mi 1 T^T Ach glòr-mhor mòr an fealladh 
1.^1 do radharc creideimh dhaoin ! 
Am fonn s an f harg' ag dol nan fmàl.j§! 

's na fpeire fean mar~aon. 

2 O Neamh thig Nuaidh-Jerufalem, 

d*a Triath lan-ullmhaichte 
Feach, 'nois gach ni ath-nuadhaichte 
is Phàras aifigte. Dl 

DN 3 Cliu feinnidh aingle coimheadachd, 

's armailte deàlrach Neamh', 
Dhaoin' ! faicibh chathair choifrigte 
an tùirling Righ nan naomh. 

4 Dh'atharraich Dia^chumdhaoin'an-m 

a phubull naomhtha fein : [fhìuag 
Meafg dhaoin' 'ta chomhnuidh' \ 's iad 
*s d'a ftiluagh 's e 'n tearmann trea 

5 Dear do broin fiabaidh fe lc laimh 

gu càirdeil, bharr an gruaidh \ 
Is eagaidh eagal, caoidh' is pehv 
is amh-ghar bas is uaigh. 

6 Feach, gach ni faoghalt' muthaidh mi 

fo deir aa Dia fir-bheo : 

A toim L A O I D H XXXVIII. 57 

An Domhan as an amharc theid, 
is cho rutdh uin ni 's mò. 

'S mi 'n cead neach 's an neach deir- 
gun atharrach'. gu bràth! [eanach 
'Ta mi, 's e m'ainm 's mb chuimhnea- 
gach aimiìr is gach tràth. [chan, 
> Do'n deagh-dhuin' bheirrnoghràfafaor, 
ni maith, gun luach gun dragh : 
O! dbuine thart-mthdir òl do dhiol, " 
do fliruth na Euiitt' nach traogh. 

'SHenaonahbheirbuaidhalrionfuigh' nilc, 
tMt chaomh-mhac gabham fein ; - 
An faoghai'sleis mar dhuais na buaidh' 
a chofnadh leis gu trean, [gaire, 
An fluagh neimh-gheanmnaidh's brea- 

's luchd-muirt a dheaìbhas bàs \ 
Is prafgan fanoideach gun feìrc, 
a bhreabas tairgfe gràis ; 

As m' fhiadhnais togbhar 'stilgcar iad, 'an-ua i'siad 
ntreai 

à euibhricht' le langar cruaidh. 
Am boilfgean fairg' na dearg-lafair, 

le 'n cloidhear iad gu truadh. 
Air deis a' bhreitheamh .guidhim biih 

tràth theicheas fonn k cuan ! 
ìs e ga m' -fhailteachadh air m'àinm, 
's ga.m' bhearmachadh gu buaa ! 

D 1 3 Cia $8 L AOIDH XXXIX. 

1 3 Cia fhad uai.nn' 'noislabreitheanrihnai'Si: 
a Thighearna, oia fhad! 
O! ruidheadh 'aimfir ieach gu luath,uO' 
is tarladh e gu grad ! 

. D ; 

L A O I D H XXXIX. 

Job. iii. iy. 20. j( 

i ^"^lla sàmhach.tofdach an leab' uaig G 
V>4 a ghabhail tàimh is fois! [ini 
Theid crioch air dragh luchd-aing'eacliA' 
*S gheibh daoine fgith int' cìos. 
•i Cho chaoidh am prios'nach (faort' ann fi 
ann gheibhlibh teann na cloidh' : 
Cho dochainfmachd androich-righbhuir 
's is balbh guth miìit-f hir dhaoidh 

3 'Ta tràill is Tighearn', beag is mòr, 
coirnh-fhìnt' anri fin le cheil' : 

*• 5 Ta naimhde mòr int' taobh re taoib 
£un dùbh-'lan borb nam beal. B LAOIDH XL. 
i Pet. i. 3.-5. 

Eannaicht' gu raibh anDia fir-bhc 
caomh-athair Chrìoft ar Triath h 

P 1 ior, L A O I D H Xtì. 5-9 

H S ion-mhok* a thròcair phaik" nacli traogh 5i 
's a mhòrdhachd naomh' gu bràth. 
O 'nuaigh tràdi ghairm e aon-mhac caomh 

's airìs chum ■Neamha iuas, 
D'ar n an'maibhthug lan-dòchas dcarbh, 
nach blais iad choidhch^am bàs. 

; Ciod e ge d' thoill ar peaca croidh' 
- gu tuit ar feòil 'n a fmùr ; 
Gidheadhmar dhVirichCriofto'n uaìgh f 
'rìs eirghidh fmn o'n ùir. 
eac|. Air choimhead chum na li ais-eirghe' 

ka oighreachd mhòr nan naoinh, 
mnfi Neamh-thruaillt.% gun fal, 's cian-mhair- 
theannach 
r'a mealtain choidhch' air Neamh. 

j -'S tearaint' fa cheannfal Chrioft gaeh 
gu teachd an t fonais mhòir: [naomh 
Le creideamh 'n fo, maghluaifear leinn% 
fuas gairmear fiiin gu Glòir. AOIDH XLI; i Cor, xv. 52. gu crich. 

T E fuaim na gall truimp dheirannaich 
JL J criothnaìchidh 'm fonn gu garbh, 
M FofglaidhgachuaighisbrùchdaidhVios, 
iàti|j chum beatha cuirp nam marhh, 

D % 2 Fèachj 60 LAOIDH XLL 

2 Feach, eirighidh cuirp nanfaoidh annfm. 

gun truailk no mi-fgeimh : 
lad bàs-mhor thuit, ach eirghidh chuni; 
neamh-bhàs-mhorachd air Neamh. r 

3 Fcach fàilVneàchd fhior nam faidhe V. 

lanchòimh-liontafadheòidh; [naòmh', k 
Do cheannfaì beatha gu geiìl bàs' ; 
's gu bràth nach tog arm-cloidh'. 2 

4 Suas togbhadh creideamh luath-ghair 

is canadh e an laoidh-s': [ait T: 

C'ait 'nois a'm bhuiì do ghath a bhais, 
c' ait' uaigh a'm bhuil do bhuaidh-s' ! , 

5 'S i chogus chiontach, fhein-reabach, 

fleagh chorranach a' bhàis : Ac 
A fhàthar le lagh Dhe gu teann, 
te . ann croidhe luchd mio-ghràis. 

6 Ach beannaìcht' gu raibh Dia gu bràth 

a dhio-armaich ar namh' ; [bhafach 
*S bheir buaidh dhuinn' air bàs uàtn Ac 
trìd Chriofl ar ceann-ard caomh. 

7 'Nois.uim-efin fior-ihaothraichibh, jls 

ag cur lagh' Dhe ann gniomh ; 
*S bheir JoiàJuach ar faothair dhuibl; Sr 
Beamh-bhàs-mhorachd air Neamh, LAOIDI 6t mji 

aid 
m ;kìir 
[ait 
iliàis 
U r;ta u L A O 1 D H XLIL 

2 COR. f. 1.— I 8 ■ 

Rad-thuitidh an corp -talmhardh fo 
VJF 'n a fmùr, le buiìle bhàis: 
Aeh gheibh ar n anam comhnuidh 's fearr, 
air Neamh, o Dhia'nangràs, [ghrinn, 
Gheibh anam Sor-ghlan comhnuidh 

tigh fior-ruidh togt' le Dia ; 
Tràth thuiteas baila phriofoin fo, 
a's gainn-tir cumhain d'a. 

Lain-fgith do'n eire thalmhaidhfo, 

's tric thairngear ofna leimV ; 
Ach faoraidh bàs ar n an'ma uaith', 
's bheir Dia leis dh'a thigh fmn'. 

4 Feach, lom-nocht' clioidhch' cho b'aili 
ieinn' bith, 

air teicheadh dhuinn o'n chorp-s'.: 
Ach càil nach hafaich thoirt do chruth 
a's oirdheirce na 'n corp-s\ 

5 Is i fo rmunghin luchd deagh bheas, 

a fhuair iad o Dhia caomh : 
S mar àirlis feilbh' ann rioghachd Neamh , 3 
jlkoibh thug e 'n Spiorad Napmh\ 
D 3 6 Thig 62 L A I D H XLHL 

6 Thig creidearnh beo air gealla Dhe, Ci 

Vann triaìiaidh fmn gu rath : 
Achjfeadhiscomhnuidhdhuinn' ancorp, |ea 
's fad leinn' gu teachd ar Triath. 

7 Na % ait le creidheamh chreidfin, 's fad, > . 

*% ro-f had, leinn' lìainn , an teachd : 
Air miirc b'ait leinn' dol o'n fheòil ; : 
bitri leats' a Thriath ! gu beachd. ai 

8 Ach ann fa' chorp, nò as a' chorp, 1 

's i crioch ar guth 's ar gniomh, a 
Ar n ùin a chaithear 'n obair Chrioft, 4 1>1 
a chriochnach' 'n a ghradh caomh. 

9 Chum cathair-breitheambnais Mic De, ^ 

oir 5 cruinnichidh gach neach, 
'N fm dh'f haghail pein no tuarafdail, 5 Cl 
o làmharbh comh-thromach. 

10 ? N fin, breìth neamh-chlaon 's neamh- 

chaochladhach 
-gheibh giùlan maith is faith : 
'S bithidh àr fior-ruidheach mar thoill 
ar gniomhar', olc no maith. 

LAOIDH XLIIL Taisb. vii, 13—17, 

! ^TAch deàlrach Glòirnan an'man ùd ! 
cia thug dhoibh 'n trufgan grinn ì 

Cia L A O I D H XLIIL 63 

ia drr àrdaich iadchumcomhnuidh fojils* 
a dheàlras feadh gaèh linn ? 
|f r P>||Feach! sùd an dream 5 ofheachak%hairbh, 

a dh' eirich chum maith bhuain ; 
'sfedjj 3 S ghealaich an trufgan an.n am fuil, 
fuil ioc- mlatnteach an Uain. 

^ I; 'Noìs fleachdaidh fiad le glùnaibh 1-ùbt*, 
'cM. j am fiadhnais cathair Dhe ; 

'S le an'maìbh cràbhach moìaidh fiad 
a mhòrdhachd, feadh gach rè. 
4 Ni fiadhnais De gach anam. ait ; 
^ I gleafaidh gàch beaì gu feinn : [tràth 
j) e j Ath-chanaidh ? n teampull na©mh* gach 
gach Ard-Hofanaa bhinn. 

[ [5 Cho dochain tart no ocras chaoidhch', 

no boilfge loifgeach grein : 
i| 'S e Dia ar grian, 's o dheàlra caomh 
fgaoilidh fior-la ann cein. [fein 
6 Saodaichidh 'n t Uan a naoimh-threud 
gu tobar flaint* nach traigh ; 
'Q gu càirdeii fiabaidh bhàrr an gruaidh, 
de&r. do broin agus truaidh'. D 4 LAOIDH L A P Ì D H XUV. 

G£N. SXVÌÌÌ. 20, 2 1, 2 2. 

Jtaid 

1 TpVHebhethel, ledMaimhthoir-bhear 
; jLJ' Vtu bhèathaich t Ifr'el fein! 

5 ar fins'reachd trìd an oil'-thire, 
Y'tu threòraich ; mar an ceadn\ 

2 Ar mòide umhaì bheir finn dhuit y 

is àdhradh mar an ceadn': 
Lain-earbaidh fmn gu muinghineach 
re d'f hreafdal caomh fmn-fein. 

3 Anns na garbh-rodaibh do-choifeachd, 

ma threòraicheas tu fmn ; 
Ar n aran laitheil 's trufgan cuirp, 
ma dheonaicheas tu dhumnV 

4 Um-ainn ma fgaoileas tu do fgiath, 

is fmn ie feachran fgith : 
Gus ari 1% ar n anama teach, 
ar n Athar chaoimh ann flth : 

5 Dhear coimh-cheangail,bheirfinn dhuit, 

finn-fein V ar geiìl mar-aon ; [dhuit, 
'S cho toir finn 'mhain ar deachmhadh 
&ch iom-!aineachd ar maoin'. LAOIDH 6 S 

LAOIDH XLV, 
Taisb. i. 5.— 9« 

AN Dia-dhuin' ghràdhaicli an'ma 
dhaoin', 

's a mzh dbinn' ciont' le fhuil ; 
A rinn dhinn' Righ' is Sagarta 

d'a Athair Dia nan dùl : 
Lionar gach beal le bron-cheol d'a, 

's gach croidh' le teas-gradh caomh I 
Air talamh canar buidh'chas d'a, 

's air Neamh !e ainglibh naomh'! 

Feach, teachd MicDe air neaiaibh luath, 
's ait leis gach naomb an ia ; 

Feadh ghuileas a iuchd cafgraidhtruadh, 
le amh-ghar is ie crà'. [nach; 

'S mi 'n cead neach 's an neach ^eirean- 
's ieam bìth. gun tùs gun chrioch : 

Maith, giic, is uilea-chumhachdach, 
bha, 'ta mi, 9 s bithidh choidhch'! C R I C H. ( «< ) NÒCHDO I R Teagsa 
Reimh-eidir-theangacriadh. Aireamh. 

1. LUC. ii & 

2. Luc. i. 46.-59 

3. Luc. ii. 29.— -44. 

4. Luc. iv. 18, 19. 

5. Ifa. xìii. 1. — 13. 

6. Ifa. liii. 

7. Philip. ii. 6.— 12. 

8. Eabh. iv. 14. — 16. 

9. Taisb. v. 6. — 14. 

so. Urnaigh anTighearna 
9^-T4. 
1 Cor. xiii. 
Eabh. xii. 1.— -13. 
Job i. 2 r. 
Join xiv. 1—5. 
Join xiv. 25. — 29. 
Ifa. xl. 27. — 3 1. 
Ifa. xlix, 13. — 07. 
Job ix. 2. — 10. 
Tit. iiì. 3.-9. 
Join iii. 14,-19. 
21. Kornh. iii. 19.— -22, Taobh-dhuiileog. Mat. VI. 22 7 
8 

9 

9 
1 1 

*3 
15 

16 

18 

20 
21 

2 3 
26 

27 

28 

29 

30 

t* 

33 
Romh. ( 6 7 ) 

Àireamh. Taobh-dbuille og. 

•22. Romh. vi. i, 2, 6. 35 . 

23. Romh. il 4, 5. 3^ 

24. Job viii. 1 1. 22. 37 

25. Luc. xv. 13.— 25. r , 3^ 

26. Mat. xi. 25. gu Crich. 4° 

27. Ifa. lv. 4 1 
&8. Ifa. ii. 2.-6. 43 

29* Ifa. xxvi. 1.— 6. 45 

30. 1 Join iiì. i .—4. 46 

31. Hab. iii. 17, 18. 47 

32. 2 Tim. i. 12. 4^ 

33. 2 Tim. iv. 6, 7». 8. agus ilt 49 

34. Eabh. xiii. 2®, 21. 5° 

35. Romh. viii. 31. guCrieh 5 1 

36. Sean. viii. i, 22, 36. 5 2 

37. Gen. i. ; 54 

38. Taisb. xxi: 1—9. 

39. Job iii. 17.--— 20. 5^ 

40. 1 Peaci. i. 3.-5. 5^ 

41. 1 Cor. xv. 52. gu Crich. 59 

42. 2 Cor. v. 1. 61 

43. Taisb. vii. 13.- — 17. 62 

44. Geri. xxviii. 2o 5 22. 64 

45. Taìsb. i. 5.-9. 6 5 #.1 Ui Chr 

r.c Foirceadul Aith-ghearr 
H E A S N U I G H E, 

Air tus air na orducha le 
oi'-thionnal nan Diaghairibh ag 
Niar-mhanaister, ann an 

S A S G A N; 

Leifli an d'aontuighe 
ìrd-sheann adh Eaglaish na 
H A L B A N N, 

;hMm a bhith na chuidd eigin d'aon-mhodh Crabhuidh 
'eidir Eaglaiftiibh CHRIOST annfnatri RIOGHACH- 
DAIBH. 

Air na churr an Gailic le Seanaidh 

E ARR A-GH AOIDHEAL 

• Agus anoifli cuidd do mhearrachdaibh a Chlobhualaidh air 
na Leaflacha chum maith Coitcheaun, GAIDHEAL- 
TACHD ALBA. Clo bhuailt' fna Galic n' darra Uair, Cìodh-bhuailt' agus r'an Reicle Eoin Gillies 
Leabbair-reiceadoir ann P E A I RT, MPCCLXXIX. An AJBC Rhomhanacfo. 

A abc d e f g h. i j k 1 m n ( lC 

pqrfstuvwxyz&. 

1 \ . . C 

ABCDEFGHI JKLMN OPQJ& tl ; 
STUVWXYZ &. Aabcdefghijklmnopqrfstuvwxyz& 
cVfb (k fli ft fi fi 1T I fl 8 ffi ffi ffl. 

An A B C Etddeìlteach. 
ABCDEFGHIJKL MNOPQjRS TVVWX YZ &. 
Aabc de f g hi j k Im n op q r f stuvtfx y z ir, 

tijbAjhfififijrfflfiffiffiffl. 

Na Bhuelibh. Na Confenantaibh 

a e i o u y. bcdfgbjklmnpqrfistvwxz 

Na Puinc. , . ? ! - (] §* ftlU . I 

gus * 

t; 

tfn 

te; 
k Ab eb ib 6b ub AI el il ol ul 

ac ec ic oc uc an en in on un 

ad ed id od ud ar er ir or ur 

àf ef if of uf as es is os us 

e g *g °g u g k ot ut ì ■ Leabhar aiih-ghearr nan Ceift. 

C , /^l REUD is criock araid do'n Duine f 
F. Is i is criocb araid do'n 
Duine Dia do Ghloracha, agus do Mheal- 
tuin gu futhain. 

2. C. Creud i an Riaghaìl a ihug Dìa 
DhuinneH'ar ieagafg chum' fgu feadamaid 
eifin do ghloracha^ agus do mhealtiùn f 

F. ls e focall Dhe (ata air na churr fios 
ann a Scrioptuiribh an tfein-tiomnuidh, a- 
gus an Tiomna-nuadh) ainhain is Kiaghail 
Dhuinne d'ar teagafg chum 'fgu feadamaid 
eifin do ghloracha, ag^is do mheakuin. 

3. C. Creud aia na Scrioptuiribh gu h 
arraid ag teagafg f 

F. Ata na Scnoptuiribh gu h arraid ag 
teagafg, gach ni is coir do'n Duine chreid- 
fin timchioll Dhe, agus an dleafdanas at 
Dia ag iarruidh air an DuLÌe. 

4. C. Creud e Dìa f 

F. Dia is Spiorad e, ata neimli-chrioch- 
nuigheach, Bith-bhuan, neimh-chaochla- 
dach, ann na Bhith, a Ghìiocas, a Chu- 
mhashd, a Naomhachd, a Cheartas, a 
Mhaitheas, agus Fhirinn. 

$. C. An bheill iuilkDee ann ach a h aonf 

F. Ni C 4 % 

; F. Ni bheill ach a h aon amhain, an 
Dia beo fior. 

6. C. Ctf lionPearfa ata fan Diadhachdf 
F. Ata tri Pearfa fan Diadhachd, ari t 

Athair, an Mac, agus an Spioradh-naomh: 
Agus an triarfa is aon Dia ionnan ann a 
natur, coimh-meafs ann a Cumhachd, agus 
an a Gloir. 

7. C. Creud iad orduighe Def 

F. Is iad orduighe De, a run-liorruidhe, 
do reir Comhairìe a thoille, leifh an d'or- 
duigh fero'-laimhchumaghloire fein, gach 
ni thig gu crich. 

8. C. Cionnas ata Diaag curr orduìghe 
an gniomhf 

F. Ata Dia ag curr orduighe an gniomh, 
ann oibribh, an Chruthaigh agus an Freaf- 
dail. 

9. CCreud is Obbair anChruthaigh annf 
F. Is i Obbair an Chruthaigh, Dia do 

dheanadh nan uile nithe do neimh-ni, le 
Focall a Cumhachd, ann feadh fejaithe, 
agus iad uille ro-mhaith. 

1 o. C. Cionnas do Chruthaigh Dia an 
Duine f 

F. DoChruthaighDiaan Duine, Fear, 
agus Bean 5 do reir lomhaigh fein, ann eo- 

. '^ ' ' ' " ' " hs ? ( 5 ) 

lai,; .Js. . Firinteachd, Naomhach, le uachdfa- 
end os-cionn nan Creatuiribh. 
1 i . C. Creud iad Oibridh-freafdail Def 
F. Is iad Oibridh Freafdail De, gu 
heill fe ag coimhid, agus ag,Riaghladh, 
an uille Chreatuiribh, le tìati uilie Ghnio- 
ihafaibh, gu' ro-naomha, ro-ghlic, agus iiao u ro-Chumhachdach. 

12- C Creud e an gniomh araid Freafi* 
lail do rinn Dia do thaoibh an Duine fan 
ìaidd ann do Chruthuicheadh e f 

F. An t amdoChruthaighDia an Duine, • 
o rinn.fe CoÌ'cheangal beatha rifs, ag iar- 
•uidh umhlachd iomlan air mar Chumh- 
ìant ; agus ag toìrmifg Dho ni air bith 
^ fthe do Chraoibh Eolaifh maith agus uilc, 
g (iaoi Phein a Bhaifh. 

13. C- An dfhan air cead-fiinfir ann fan 
cheadfitaidd ann do Chruihuìcheadh iad f 
F- Air bhith d ? ar cead-iinfiribh air ain 
fi jfagail gu faoirfe an toille fein 7 -do thuitea- 
idar o'n flaidd ann do Chruthukheadh iad 
le peacadh ann aghaidh Dhe- 
.14. ,C Creud e Peacadhf 
F. Is e peacadh brifheadh Lagh Dhe« . 
1 5« C- Cia ean Peacadh leifih an do thuit ' : 
air Cead fiìnftr o'n fitaidd ann do Chru- 
thuicheadh iad f F» Do ' ( <5 ) 

F. Dob ; e anPeacadhleilh ando thuit aii l ■ 
Cead-fimìr- o'n ftaidd ann do Chruthuich-J^ 
eadh iad, gu d'ithfiadanmeafs-toirmifgt'. 1 

j 6. C. An do thiùt an Cinneadh daonndk < : 
utlle ann a Cead pheacadh Adhamh f f 

F. Odo bhirb an Coi' cheangal air nak 
dhcanadh re Adhamh, ni amhain air a fhon| w. 
fein, ach ar-fon a fhìiochd : "Uime fnin, anfe 
Cinneadh-daonna uill-e do thainic anuasp 
uaidh, tre gemniìleacha gnathaicht', do l 
pheacuidh iad ann-fan, agus do thuit fiad & 
maiile rifs ann fan chead-feachran. 

1 7. C. Creud i anjìaidd ann d'tug an 
leagadh ud an Cinneadh daonna f 
l F. Do thug an leagadh udanCinneadh- 
daonna, gu fìaidd peacaidh, agus truaighe. Sfe 

18. C. Creud e peacadh na Jìaidd fin 
ann-do thuit an Duine f 

F. Trid an leagaidh ud, ata an Duine 
faoi chionta chead-pheacaidh Adhamh, 
faoi easbhuidh na cead-fhirinteachd, faoi 
thruailleachd a natuir gu h iomlan (d'bn 
gojrrear gu Coitchean Peacadh-gein) agus 
faoi gach uille Pheacadh-gniomh ata ag 
geintin uaidhe fliin. 

1 9. C. Creud e truaighe na Jlaidd Jhin J 
. mtn dù tkuit an Duine f 

F. Trid Baoi 
to C17 5 

^fairF. Trid an leagaidfa ud| do chaiH an 
;[flill A nneadh-daonna nilk an co'-chommunn 
Dia, ataid faoi Ffacirg agus Mhaliacfaa 
ie agus mar fliin, ataìd faoi gach uille 
ruaighe fan bheathui<ìhs , 5> fo'n Bhasfein, : 
ai [na rus faoi Phiantaibh Ifrlorm gu florruidhe. 
20. C* An d]fhag Dia an Cinneadh- 
3» amna uille do bhi cailte ann Jiaidd pa- : , k 

i4 itdh agus truaighe f 
F. Air tagha do Dhia da ghean maith 
in, roimh thoifeach an t fliaoghail, cuidd 
igindoBaDaoinechum na beatha-futhain, 
o rinn fe Coi'-cfaeangal-grafa reu, d'an 
aoradfa O flaidd an Pheaeaidh, agus na „ 
'ruaighe, agus d'an tabhairt gu flaidd 
Slanuighe trid Fearfaoruidh. 

1 1 . C. Cia e is Fear faoruidh do Phobull 
taghta De f 

F. Is e is aon Fhear-faoruidh do Pho- 
buìl tagfata De, an Tighearna lofa Crioft 
amfaain, neach air bhith dho na MhacSior- 
ruidfae do Dhia, do rinneadfa e na Dhuine, 
agus mar-fin ata fe ag fantain na Dia, 
agus na Dhuine, ann daMatureidir-dheal* 
luicht agus ann aonphearfuin arn feaft. 

22. C* Air bhiih doCbriofi na Mhac do 
Dhia$ cìonnas do rinneadh t na Dburnef? 

F, Do ( 8. 3 

F. Do rinneadh Crioft Mac Dhe n 
Dh u in e , 1 e Co rp -fì o r , agu s anam -r i afo n r a d 
ghabhail chuigc fein, air bhithdho le Cnrnp 
hachd an Spiorad-naoimh air na ghabha.P ; 
am Broinn Mhuire na h Oighe, agus aift 
bhreithìe, gidheagh afeugmhaispeacaidhP 

23. C. Cia iad na h Oifigeadha ata Crioj\ 1 
agcurr an gniomh mar airFear Saoruidh ne : 

F. Ata Crioft mar air Fear-Saoruidh-ne 
ag curr an gniomh Oifigeadha Faidh J 
§agairt, agus Riogh, araon ann ftaidd an 
Irifhliche, agus an Arduiche. 

24. C. Cionnas ata Crioji ag curr Oifig 
Faidh an gniomh f 

F Ata Criofr. ag curr Oifig Faidh an 
gniomh, ann toilì De chum air Slanuighe 
fhoilfeacha dhuin, ie na Fhocall, agus le 
na Spiorad- 

25. C. Cionnas ata Crioji ag curr Oifig 
Sagairt an gniomh f 

F. Ata Criofl ag curr Oifig Sagairt an 
gniomh, ann e-fein do thabhairt fnas aon- 
uair na iobairt do dhioladh Ceartaiih De ; 
agus do dheanadh air reitighreDhia; agus 
ann gnath-eidir- ghuidhe do dbeanadh air 
ar-foinne. 

26. C. Cionnas ata Crìojì ag curr Oifig 
Riogh angnìomh f F. Ata D \ % 1] ' C 9 ) 
F. Ata "Crioft ag curr OiSg Riogh an 
kiomh, ie iìnne do cheanfacha dho fein, 
tìliajj) riaghladh, agus do fheallkmh^agus le 
gjjfg do churr air na h uiiiidh is naimhde 
tacaidfi ho-fan agus Dhuinne. 
Hriù/i 27. C.. G/# iad-na nithe ann an roibh 
^ki^riojì air na Irifhleacha ?■'■ 
ih^ F. Do Dhi Chriofl air na Iriìhleacha ann 
F?j(j|) r bhith air abhrekh, agua fhia ann a ftaidd 
;j(Ja D flieai, air na dheanadh fo'n Lagh, agdoll 
gacb truaighe na beathfa, fo fheirg 
Dhe, agus fo-Bhas malmicht' na Croiche, 
xnn a bhith air na adhlacadh, agus ag fuir- 
reachd fo Chumhachd an bhaifli re feail. 

28. C. Cia iad na nithe ann a roibh 
Criojì air na Ardacha f 

F. Do bhi Chrioil air na Ardacha ann 
) ; (J a aiili-eirigh O na Marbhuibh air an trcas 
la, ann a dhoil fuas air Neamh, ann a 
fliuidhe air Deas-laimh Dhe an Arhair, 
agus ann a theachd do thabhairt breith- 
eamhnas air an t fliaoghal ann fan la- 
dheirreanach. 

29. C. Cionnas atamaid air ! nar deanadh 
ann 'nar luchd Co' pairt d'on t faoirfe do 
choijjfn Crioft f 

F. Atamàid' air 'nar deanadh ann 'nar 
. luchd 5 ; ( io ) 

luchd Co'-pairt d'on tfaoirfe do choifilp^ 
Crioft, leiili an t faoirfe fhin a churr rini ® - 
gu h eifeachdach le na Spiorad naorah 
fan. 

30. C. Cionnas ata an Spiorad ag cui 
rinne na faoirfe flrin do chofffln Crioft f 

F. Ata an Spiorad ag curr rinnc r 
faoirfe fhin do choiffin Chrioft, le Creìdt 
deamh oibreacha ionnain leifh an bhei 
fe 'gar Coi cheangai re Crioft ann ai 
Gairm eifeachdach. 

3 1 • C- Creudis Gairm eifeachdach ann 

F. is Gairm eifeachdach ann, obbai 
Spioraid De, Ieifh an bheiil fe 'gar fagài 
rifs ionnainfein am peacadh, agustruaighe 
ag Soilfeacha air 'nintinneadh ann eola< 
Chrioft, ag ath-nuadhacha air toille, agus 
air a lorg fhin 'gar deanadh àeonach agus 
commafach air lofa Crioft a dhlu-ghabh- 
ail chugain, mar ata fe air na thairgfe 
dhuinn' gu faor ann fan t foifgeul. 

32. C Cia iad na Sochair ata an druing 
ata air nan Gairm gu h Eifeachdach ag 
faghail fan bheathuidhs 9 f 

E> is fiad na fochair ata an druing hhin 
ag faghail fan 1^heathuidhs , , Firinneacha, 
Uchdmhacachdj agus Naomhacha ; agus 

gach )bbalr i ( i< ) 

àiàich. uilie Shochair ata agfmthagh uatha 
'niinfin bheathuidhs , « j 

33. C. Creud is Firineacha ann f 
F v Is e Firinneacha gniomh faor ghra(a 

^ t J3e, leifh a bheill fe ag makheamh dhuinn 
$? kir 'tKiiìie pheacaidh, agusag gabhail rinne 
kar Fhirinnibh ann na fhianaifh fefn, agus 
iliin amhajn ar-fon Firinteachd Chrioft air 
aa mheafs dhuinne, agus air a ghabhail 
id aijchugain le Creiddeamh amhain. 

34. C Greud is Uchd-mhacachd ann 2 
F. \% i an Uchd-mhacachd, gniomh 

faorghrafa De, leifh an bheill Sinn aìr ar 
aif ghabhail ann aireamh Chìoinne De, agus 
leilli an bheill coir againn air gach uille 
Shochairihh, agus urram a bhuinneas 
doibh. 

36. C« Creud is Naomhacha annf 
F< An naomhacha is obair faor-ghràfa 
De e, ieifh an bheill imne air ar 'n ath-nu- 
adhacha fan Duine gu h iomlan do reir 
Fioghrach Dhe, agus air ar deanadh coin- 
Maafach ni is mo, agus ni is mo, chum 
Ibafacha do pheacadh, agux chum bhith 
beo do'n Fhirinteachd. 

36. C. Qreudiad na Sochair oia ann fan 
hÌKathuidhs ann a Co > chuuldeacM^ no ag 

, fruthagh ( ) 

frugath onlhirinneàtha^dn JJch-mhacachM 
'dnus o'n haomhacha f p- 
F. Is iad na Sochair ata fan bhe* ; 
lEtìidtì ? ann a Co'~chuiddeachd no afe^ 
Sruthagh uatha fhin, dearbh-bhcachd ai l 
Gradh Dhe, Siothchaint Goguilh aoibhjui ! 
neas fan Spiorad-naoamh, fas ann agrafap^ 
agusbuan-mhairreachduin ann, gu teaclv. 40. 
ria criche deirreannaich. li 

37. C. Creud iad na Sochair ata m\l 
Creidmhifj ag faghailO Chrioft, re h amk\ 
an baifh f ^ M 

F. Ata Anamannanan Creidmheachn j 
h'am an baifh, air an deanadhfoirfe ann sf^/ 
Naomhachd, agus air ball ataid ag dol 
chum-Gloìre, agus air bhith do'n Cor- 
pàibh Sior^cheangailt , re Crioft ni'd com-Ja 
hriuidh ann nan Uaighibh gu nuig an aih 
cirigh. 

38. C. Creud iad na Sochair ata na 
Creidmhigh ag fajiail Crioft ann fan 
aijh eifìgh f 

F. Ànn fan ailh-eirigh, air bhith dp na 
Creidmhigh air an dufgadh afs an Uaighibh 
ann an T-Hoir, bithigh fiad air an aith- 
neacha gu follauh, agus. air an 3an fliaor 
adb ann la bhrekheamhnais, agus air an 

deanadh 1Q: teachi ::cnre 

g doH 
Cor. 
ì com- dona ( '3 ) 

^f/Jeanadh uijle-bheannuicht' ann an Dia 

Ln-mhealtuin gu Siorrutdhe. 
bhea 39. C. Creud e an Dleafdanas aia Dia 
g iarruidh air an Duine f 
F. Is e an Dleaidanas ata Dia ag iar- 
loioiiJuidh air an Duine, umhiachd da thoill 
à ta air na foilfeacha. 

40. C. Creud i an Riaghait umhlachd 
thug Dia do'n Duìne aìr thoifeach f 
F. Do bi an Riaghail umhlachd a thug 

^d)ia do'n Duine air thoifeach, Lagh na 
lodhannaibh. 

41. C. Cia e ant aite ann a bheil an 
agh 9 na Modhannaibh air na churr fos 
u haìth ghearr iomlan ì 

F. Ata an Lagh' na Modhannaibh air 
a churr fios gu haith-ghearr iomlan, ana 
na deich Aitheantaibh. 

42. C. Creud is fuim do na deich Aiih- 
intaibh ì 

F. Is i is Suim do na deich Aitheantaibh, 
n Tjghearna air Dia do ghradhacha le 
'n uille Chroidhe, le air 'n uiile Anam, 
air 'n uille Neart, agus le air 'n uille 
itinn, agus air Coimhearfan do ghradha- 
!ia mar fmn-fein, 

E 43- C. ( H ) 

43. C. Creudis Reamh radb dona deicl 
Aitheantaibh ì ) 

F. Ata Reamh-radh nan deich Aithean 1 
taibh, air na churr fios ann fna briarh I 
raibhs* (is miftie an Tighearna do Dhia 1 
neachathugthuffa afsTailamh naHeiphte 
agus afs Tighe na daoirfe.) I 

44. . Creud ata Reamh radh nan dek\ t 
Aitheantaibh ag teagafg Dhuinne ? 

F. Ata Reamh-radh nan deich Aithean < 
taibh ag teagafg Dhuinne, do bhri gur 1 I 
Dia is Tighearna ann, agus gur e is Di 1 
agus is Fear-faoruidh Dhuinne, uime ftiii •< 
gu bheill a dh'f hiache oirne uille Aithean i 
taibh-fan do Coimhid. 

45. C. Cia i an chead Aithneì 

F. Is i an chead Aithne (na biodh De i 
eille agat ann am fhianaiftie.) ! 

46. C. Crend ata air na iarruidh fa ' 
chead Aithne ì i 

F. Ata an chead Aithne ag iarruidht i 
oirne, aithneacha, agus aidmheil, gur 1 
Dia amhain an fior-Dhia, agus gur e a ; 
Dìaine e, agus fmne adhradh, agus Glo ; 
do thabhàirt Dho da reir-ftiin. 

47. Creud aia air na thoirmifg fa 1 
chead Aithne ? 

F. A ìi ( H ) 
F. Àta an chead Aiihne ag'toirmi ig, an 
Dia fior do fheanadh, no an t Àdhradìv 
agus an Ghloir a dhlighear Dho-fan do 
leiginn tharruinn, no au tabhairt d'aon 
neach cille. 
te,| - 48. C. Creud ata air na teagafgDhuinne 
gu fonraichf ann fna briathraibhs\ fan 
chead Aithne (am f hianaifhe.) 

F. Ata na briathrafa fan chead Aithne 
( am fhianaijhe ) ag teagafg Dhninne, g'u 
bheiìl Dia do chi na h uiiie nithe, ag tab- 
hairt airre do'n pheacadhfa, iodhon> Dia % 
air bith eille do bhith againn, agus ag 
bheili fe 'ro dhiombach dheth. 

49. C. Creud i an darra Haithneì 
F. Is i an dara Haithne, (Na dean dhuit 
fein Iomhaigh ghrabhaha, no aon-fhiog- 
hair nithe ata lliuas air ne.amh, no air 
Tallamh a bhofs, no 'fan uifge fo ThaJ- 
lamh, na geilìfe dhoibh, agus na dean 
feirbhis* dhoibh, oir miihe an Tighearna r 
do Dhia, is Dia eud mhor mi leannas 
aingidheachd nan Athraibh air an Cloinn, 
gu nuige an treas no an ceathramh ceim 
no glun-geiniligh, air an droing fhuaith- 
eachas-mi, agus ag foiifeacha trocair do 
mhiltibh do'n droing à ghradhuicheas thi, 
E 2 agus i «6 ) 

agus a choimhdeas m' Aitheàntaibh.) 

50. C. Creud iarrar fan dara Haithneì 1 
R Ata an dara Haithne ag iarruidh, 2 

gach uile ghna Adhruidh, agus orduighe ^ 
Dhiadhaigh, do iarr Dia*ann na Fhocall, . 
do ghabhail chugain, do conbhaii agus do (l 
chòimhid gu glan iomlan. 

51. C. Creud ata an dara Haithne ag \ 
toirmifg ì 

F. Àta an dara Haithne ag toirmifg, ^ 
adhradh do Dhia trid Iomhaigrf, no air 
, mhodh air bith eille, nach bheill orduicht* ì 
ann a Fhocali fein, 

52. C. Creud iad na Riafoin ata eean- ] 
gailìe rifs an dara Haithne ? 

F. Is iad na Riafoin ata ceangailte rifs ^ 
an dara Haithne, ard-uachdranachd Dhe ' 
os air cionn, an t (healbh-choir ata aig 
ionnuin, an Gradh-lafte, agus eud ata 
aige da Adhradh fein. 

53. C. Cia i an ireas Aithne ì 

F. Is i an treas Aithne, (Na tabhair 
AinmanTighearna doDhia an diamhanas: 
% oir ge b'e bheirreas ainm an diamhanas, 
ni bu neimh-chionteach ann a fianaifh an 
'lTighearna neimh chionteach e.) 

54. C. Crèud iarrar fan freasÀithneì 

R Ata ( «7 ) 

tjq fi ; Ata a& treas Aithne ag iarruidh, 
fej gnatbeacha naomha urramach do dhean- 
4 jadh a air Ainmibh, Tiodolaibh, Orduighe, 
ì|i e Xkiathraibh, agus Oibrichibh Dhe. 

4 55* Creud ata aìr na thoirmìfg Jan 
do /rf <w Aithne ? 

F. Ata an treas Àithne ag toirmifg mir% 
^ naomhacha, no mi'-ghnathacha air bitfi 

do dheanadh' air aon ni leifh an bheiil 
|jr } Dia ga fhoiìfeacha fein., 
ji r _ c(5. C. Cia e an Riafon ata air na chean- 
it' gal rifs an treas Aithneì 

F. Is e an Riafon ata air na cheangal 
| rifs an tfeas Aithne, ge gu feadfuidb iuchd , 

brifiheadh na Haithnes' dolì faor O dhiog- 
§ haltas do thaoibh Dhaoine, gidheailf ni 
ie fhuilìing an Tighearna air Diaine dhoibh 

5 doll afs O a cheart-bhreitheamhna^ fein- 
l 57' & Cia i an ceathramh Ahhne ì 

F. Is i an ceathramh Aithne, (Culrah- 
nigh la na Saboid choimhid" naomha; 
f ann fe laithibh dean h obhair,, agus h 
. uiìle fhaothair, ach is e an feachda 3a 5 

Saboid an Tigtiearna do Dhia ; na dean I 
j | aon obhair fan la fhin, thufein, no do 
Mhac, no h lnghin, h Ogiach, no do 
> Bhan-og-iadx, no do Choigreacl) ata an 
\ • E 3 taobh . . , ( ) 

taohh a itigh do AMhoirfibh: oir ann fè 
laithibh do rinn an Tighearna Neamh K 
agus Tallamh, an Fhairge, agus gach ni 
ata ionta, agus do ghabh fe comhnuidh * e 
an feachda la ; uime fhin do bheannuigh 
an Tighearna la na Saboide, agus do 
naomhuigh fe e.) 

58. C. Creud iarrar fan cheathramh 
aithne ? 

F, Ata an ceathramh Ai-thne ag iar- 
ruidh, coimhid naomha do dheanadh do 
Dhia air na trathaibh fuidhicht' do dhor* 
duigh fe ann na Fhocail, gu fonraichte 
aon la iomlan do na feachd laitbibh, 
chum a bhith na Shaboid naomh dho 
fein. 

59, C. Cia e an la do na feathd laìthibh 
a dherduigh Dia bhith na Shaboid gath 
Seachduin ? 

F. O thoifeach an t Ihaoghail a nuàs 
gu nuig ainVeirigh Chrioft dhorduigh Dia 
an feachda la do bhi na Shaboid gach 
feachduin ; agns a riamh O fliin a leath, 
an cead ja do'n t ftieachduin a dh'fhan- 
tain, agus do ghnathacha gu deirreadh an 
Domhain chum a hhi na Shaboid do na 
CKòfluibh. 

60. C. nu; ò 4 ( -9 ) 

60. C. Ciortnas is coir an t Saboid do 
laomhacha ? 

F. Is coir an t faboid do naomhacha, 
e tamh naomha do ghabhail re fadd an 
an la fhin gu h iomlan, agus fhin fos O 
ghnotheuichibh faoghalta, O aigher agus 
fugradh ata ceadduichte air laithibh eiile 5 
agus an uille aimfir Ihin do bhuiileache re 
oibribh-Crabhuidh gu diamhair, agus gu 
follaiih, leath a muigh do'n mhead is ata 
iomchuidh re na chaitheamh re hcibribh 
na h eigin, agus na trocaire. 

6 1 . C. Creud ata air an thoirmifg fan 
cheathramh aithneì 

F* Ata an ceathramh Aithne ag toir- 
mifg mi'-naomhacha na Sabòide le diam- 
hanas, agus neimh-churam ann oibribh 
an la fhin, no fos le fmuaintaibh, briath- 
raibh, no gniomharaibh neimh-fheimeil 
timchioll ghnothuichibh Saoghalta, no 
re aigher agus Sugradh. 

62. C. Cia iadna Kiafoin ata ceangailte 
rifs an cheathramh aithne ? 

F. is iad naRiafon ata ceangailte rifsan 
cheathramh Aithne, Dia do bhith ag cead- 
dacha Dhuinnè* fe laithe do'n t fheach- 
duin d'ar ghnothuichibh fein, agus ag 
E 4 agradh ( 2° ) 

agradh coir airìghte dho fein air an \ 
Sheachda laj agus an Eifempleir do tliug 
fe fein uaidhe, agus gu do hheannuigh fe I. 
ìi. la na Saboide. 
i 63. C. Cia i an Cuv/eadh aiihne ? 
F. Is i an ^uigeadh aithne, (Tab 
hair onoir do t ath.air* agus do d' ÌVlha- 1 r 
thair : chum gu finfichte do laithe air an I 
Fhearran do bheir an Tigaearna do .Dhia.ri- 
dhuit.) 

64. C. Creudiarrar fanchuigeadh aithneì 
F. Ata an cuigeadh Aithne ag iarruidh, 

an onoir do choimhid, agus an dleafdanas 
do Choi'-lionadh, ata dh'fhiacha do thab- 
hairt do gach aon-neach a lorg an Inmhe, 
agus an daimhe da cheile fa leath, mar 
ataid ann airde, no *n ifhle, no ann a Coi'- 
meafs ìnmhe. 

65. C. Creud ata air na thoirmifg fan 
chuìgeadh aithneì 

F. Ata an cuigeadh Aithne ag toirmifg, 
ni air bith do dheanadh ata an aghaidh na 
h onoir, agus an dieafdanais, a bhuinneas 
do gach aon-neach a lorg an Inmhe, agus 
an daimhe- fa ieath da cheile. 

66. C. Crjeud e an Riafon aia ceangailte 
nfs-an chuigeadh aithneì 

^ F» Is ( ^ ) F. Is e an Riafon ata ceangailte rifs an 
huìgeadh Aithne, gealladh air fonnas, 
gus Saoghal fadda do uìlle luchd coim- 
ìd na Haithnefe, da reir mar thig ihia 
ì Gioir Dhe, agus a maith fein. 

67. C. Cia i an Seifadh aithne ? 
F. Is i an Seifeadh aithne, (Na dean 

aarbhadh.) 

68. C. Creud iarrarfan i feifeadh aithneì 
F. Ata an feifeadh Ai.thne ag iarruidh, 

ach uille dhicheaìl dhligheach do dheam- 
idh chum air 'n anam fein, agus Anama 
Ihaoine eille do choimhid. m 

69. C. Creud afa air na ihoirmifg fan t 
r eifeadh aithne ? 

F. Ata an Seifeadh Akhne ag toirmifg, 
air 'n Anam do bhain afT-ùn fein, 110 afs 
eir Coimhearf in. gu h e-coireach : agus 
gach uilie nithe a chuidde ictus fliin do 
dheanadh. 

70. C. Cia an Seachdamh aithneì 
F. Is i :ì n Seachdhamh Vai thne 5 (Na 

à e ? n a dh altrann 3 s , ) 

7 i . C. Greud iarrar fn t feachdamh 
mthneì ■■■■■■< • 

F. Ata an Seachdamb Aithne ag iarru*>v 
idh, coirahid do bhi againn air.'ar Geinra- 
E 5 nuigheachd ( « ) 

mnuigheachd fein, agusGeanmnuigheachi 
air Coimhearfain, ann air Croidhe, ani 
air Caint, agus ann air Beuf <ibh. 

72. C. Creud ata an Seachdamh aithn. 
ag toìrmifg ì 

K Ata an Seachdamh Aithne 2g toir 
mifg, gach uille Smuainteacha, Briathar 
agus Gniomh neimh-gheanmnuighe. 

73. C. Cia i an t Ochdamh aithne ? 

F. Is i an t Ochdamh Aithne, (Na deat 
goid.) 

74. C. Creud iarrar fan Ochdaml 

sitìme ? 

F. Ata an tochdamh Aìthne w iar. 

< 

«ruìdh, gach cuiddeacha iaghìil do dhean 
adh, chum air Saibhreas Soaghalta fein. 
agus Saibhreas Dhaoine eille, no chun 
sir aghaidh. 

75. C. Greud ata air na ihoirmifg fan 
' Qchdamh ttìthne ? 

F. Ata an t Ochdamh Aithne ag toir- 
mifg, gach ni air blth a bhacas air Saibh- 
reas Saoghaltarein, noSaibhreas airCoi- 
mhearfam gu he-coireach. 

76. C* Cia i an naoiamh aithneì 
F.'ìs i an naoiamh aith'ne, (Na dean 

Jai^ifh bhreige ann aghaidh do Choimh- ( M ) 

77. C v Creudiarrar.fan naoiamh aithneì 
F. Ata an naoiamh aithne ag iarruidh 

an f hirinn eidir Duine is Duine ; agusair 
deagh-ainm fein, agus air deagh-ainm air 
Coimhearfain do meaiTamh, agus fhin gu 
fonraicht' ann fi maifli do dhennadh. 

78. C. Greud ata air na thoirmifg fan 
naoiamh aithne ? 

F. Ata an naoiamh Aithne ag toirmifg 
gach ni ata ag curr leath-trom air an 
fhirinn, no ni eacoir air ar deagh-ainm 
fein, no deagh-ainm air Coimhearfain. 

79. C. Cia i an Deicheamh Aithneì 

F. Is i an Deicheamh Airhne, (Na 
fmuain dhuit-fein Aroifh, no teach do 
ChoiraheaiTdin, na fmuain dhuitfein Bean 
do Choimhearfain, no Oglach, no Bhean- 
ogbeh, no Dhamh, 110 Affaiì, no aon-ni 
eiìle bhuinneas do d' Choimhearmach. 

8 o. C . Cre ud iarrar fanDeicheamhAiihneì 

F. Ata m Deicheamh Aithiie ag &ar* 
ruidh oirn, bhith I n.toillichte le air ftaidd 
fein, maille re fonn ceart agus . intìnn- 
fheirceil do bhi ionnuin dar Coimhear- 
fain, agus do gach uilìe ni bhuinneas dho* 

8i. C. Creud ata air na thoirmfg fzn 
Deìcheamh Àiihne ì 

" E 6 jF'. .Ata ( *4. ) 

Fi gfkta ?n Deichèamh Aithne ag toir- 
mifg, gach tailich air ar flaidd fein, gach 
doulicheas, agusfarmad re maith airCoim- hi) 
hearfain gach togra, agus miana ain-cneaft, karo 
chum aon-ni d'am bi aige. 

82. C. An bheill neach air bith comma- U> 
fach air Aitheantibh Dhe choimhidg u fohrfeì p 

F. Ni f headar le aòn-neach nach bheill jain 
ach na Dhuine amhain, O chead thuittim 
air finfir, Aitheanta Dhe do choimhid gu -n 
foirfe fan bheathuidhs', ach ata fiad gach 
la ga'rn brifheadh ann fmuaintibh, ann Fo- 
call, agus ann gniomh. |lq 

83. C. An bheill gach uille bhri/headh 
mi lagh coV-meas ann uamharachd ? 

F. Ata cuidd do pheacaidh ionta fein, 
agus do bhri moran do nithe ata ga'n an- 
tromacha, ni is uamhaire na cheìle ann 
finaifiie Dhe. 

S 4, C. Creud ata gach aon-pheacadh ag ? 
ìoiìtin ? 

F, Atagach aon-pheacadh agtoiltinFeirg, 
aguVMaììachaDhe, araon fan bheathuidhs '+j 
\igus fan bheathuidh ata chum teachd. 

05» C. Creud ata Dja a? ìarruidh oirne 
eh>m}fgu feadamaid ' teamadh Ona Fheirg^ 
a%u$OnaMhallachafannathoillfinnethaoibh 
<iìr<$eà%aidhì F. Chum ( W ) 
F. Chum tearnad O Fheirg, agus Ò 
haliachaDhe a ihoill fmne ar-fon air pea- 
idh, ata Dia ag iarruidh oirne Creid- 
amh ann iofa Crioft, Aithrighe chum 
-beatha, maiile re gnathacha dìcheailach 
) dheanadh air na Meadhonaihh ata ann 
ath a muigh, leilh an bhell! CrioH: ag co' 
u'rteacha rinne fochair na (oinfe. 

86. C. Creud is Creiddeamh an lofa Crkfi 
nnf 

F. Creiddeamh anlofa-Crioit, is Gras- 
linteil e Ìeifh an bheill fmne ga ghabhail- 
n, aoiis Var focracha fein aìr-lan na aonar 
yim flaiote, mar ata fe air na thairgfe 
>nuinne fan t foilgeuh 

87. C. Creùd.is, Àithrighe chum na bea- 
M ann f 

F. Aithrighe chum na beatha, is Gras 
ajnteii i, leifh an bheill an Peacadh (air 
10-thacha dho gucheart da pheacadhfein, 
gus do throcair Dhe ann an Crioil) ie 
oiilicheas, agus le fuath a pheacaidh, ag 
DmpodhuathaguDja, lelanrun, agusgna- 
lairgfe ouadh-umhìachd a thabhairt dho. 
88- C. Creud iad na Meadhoìn c'n ìeath 
m uìgh, leìfh an bheili Criojì ag co * -pair* 
eacha rinne fochrair nafaoirfef - ( a« ) 

*i F. Is iad na Meadhoin fhin, orduigl 
Crioft gu haraidanFocall, ^ueramajntibl j| 
agus Urnuighe: Ata gu h ullidh air c q v, 
deanadh eifeachdach chum Slainte do 
Daoine taght. 

89. C. Cionnas ata an Focall air %\ 
dheanadh eifeachdach chum Slante f 

F. Ata Spiorad Dhe ag deanadh le; 
bhoireachd an Fhocaill, ach gu haraid 
Shearmonacha na Mheadhon eifeachdac 
chum Peacacha f hagail rifs, agus da'n ion 
podh, agus da'n togbhail fuas ann a 
Naomhachd, agus an co'-fhurtachd tri 
Creiddigh chnm Slainte. 

90. C. Cionnas is coir an Fccail do lec 
bhagh, agus doeijleachd, chumfgu biodhj 
eifeachdach chilm Slainte f 

F. Chum 'fgu deanta an Focall ei feacr. 
-dach chum Sìainte, is feimeil Duinne airr 
do thabhairt dhole uliamhacha, le Ui 
nuighe, agus le dicheaìl ; a ghabhail cht 
chugain le Creiddeamh, agus Gradh, 'churr an.taifge ann air Criodheaeha agus 
churr an gniomh ann air beathuidh. 

. 9 1 . C. Gionnas aia na Sacramainiib 
air nan deanadh na Meadhoin eifeachdac. 
chum Slaintef 

F-Ai be:.:.' 
h c 
i '. 

• f, 
fenn 

- I ag ct 
fine iraiil ( *7 ) 

F. Àta na Sacramaintibh air nan dean- 
dh eifeacfadach chum Slainte, ni h ann 
|3 'brioph air bith ata ionta fein, no fan ti 
o ni am frith-eola, ach trid beannacha 
Sjì^rìoft amhain, agus oibreachaa Spioraid- 
an, fan/droing a ghabhas chuca iad le 
Creidamh. 

9 2. C. Creud is Sacramaint ann f 
F, An t Sacraiment, is ordughadh nao- 
mha le Crioil i, ann a bheill Crioft, agus 
m fochair Chùmhnanta nan gras, air an tais- 
m ?Jbeannadh, agus air an Seuiacha, agus air 
fnan curr rifs na Creidmhigh ie Comhar- 
aibh corpora fo-fhaicfin. 

93. C. Cìa iad Sacramaintibh an Tiom- 
nanuaidhf 

F. Is iad Sacramaintibh an. Tiomna-nu- 
aidh, Baifteadh, agus Suippeir an Tigh- 
earna- 

94- C. Creud is Baifieadh ann t 
% An Baifteadh is Sacràmaint e, ann a 
bheill ionlaid le huiige, ann an aiiim an A- 
thair, an Mhic, agus an Spioraìd*naoimh, 
ag ciallacha, agtrs ag feulacha, gu bfaeill 
finne'air ar fuidheacha ann an Crioft, agus 
ann air luchd co'-pairt do Shochairibfa 
Churahnant nan Gras, agus ag feulacha 
Wt fos ( 28 } 

fos air Boid gur leifh an Tighearna lìnnJ 

95. C. Cia do'n coir am BaifteadJj do\ 
Fhritheoladb f 

F. Ni an coir am Baifleadh do f hrìtheo- 
ladh, d'aon neach ata an taobh a muigh 
do'nEaglaiflif haicfinnich.nogu ? n aidmhich 
iad an Creiddeamh ann an Crioft, agus an 
Umhlachd dho, ach is coir Naoidheanna j 
na droinge, ata na'm buiìl do'n Eaglaifh- 
fhaicfinnich, do bhaiiteadh. 

96. C Creud i Suippeir an Tighearnaf 
F. Suippeir an Tighearna is Sapramaint 

i, ann a bheill bas Crioft air lia fhoil- 
feacha, le arr an, agus fion do thabhairt, a- 
'gus do ghabhaiì do reir orduighe fein, a- 
gus an droing a ghabhas chuca guth iom- 
chuidhiad, a'tafiad (ni air mhodh feolmhar- 
ach) trid Creiddigh, air an deanadh nan 
luchd co'-pairteachda Chorpagus da fhuill 
fan 5 le uille Shochairibh, chuirwan altrum, 
agus am fas an Gras. 

97. C. Creud is feimeil do y n flroìng fhin 
a dheanadh., ìeifh am baill Suippeir an Tig~ : 
hear { na do ghabhail gu h iomchuidh t 

E. Is feimeildhoibh iad-fein acheafhacha; 
fcntyaan Eolas, chum aithne. do dheanadh- 
air CjtiQrj) an Tighearna, ann nan Creid- 

deamh ( »9 ) 

JD ieamfi,chum beatha an Aoama ào tharramg y 
ifs-, ann nan Aithreachas, nanGràdb, agus~ 
ìatt nuadh -umhlachd, D'egal, àir teachd 

0< Ihoibh guneimh-iomchuidh gir n ithfid. a- 

r |j ^us gun Oifuid Breitheamhnac dhoibh fein. 

^ oJb\ C. Creud is Urnaighe annf 

J n F. Is i is Urnaighe ann, tabhairt fuas air 
jn Athchuinge do Dhia, ag iarruidh ni> 

^ hèànnadoreirathoiilannan Ainm Chrioft, 
\g aidmheiì air peacaidh, agus ag tabhaìrt 

? >uidheachas dho ar-fon a Thiolaicaibh. 

1 99. C. Creud i an Rìaghail a Thug Dia 

H Dhuinne d y ar Seoladh ann an Urnaìghe do 

{m ìheanadh f 

F. Ata focall Dhe gu h uillidh ga'r Seo- 
adh ann an Urnuighe do dheanadh, ach is 
an Riaghail Shonraicht' a ftieolas finn, an 
fhoirm Urnuighe fhin do theagafg Crioft 
laDheifciopla da'n goirreargu coit-chean- 
la'Urnuighe an Tighearna. 

1 00. C. Creud ata Reamb-radh Urnuighe 
m Tighearmi. ag teagafg Dhuinne f 

F.- Ata Reamh-radh Urnuighe an Tig- 
earna (lodhon air 'n Athair ata aìr \ 
Veamh ) ag teagafg Dhuinne, teachdanfo- 
afg do Dhia le gach uiile urram nàomhi 
gus ! mumghin, mar Chloinn chum an ( 30 ) 

Athair, ata ■coHimafach agus ullamh d'; 
cuiddeacha; agus gu'r coir guidhe dheanad 
maille re Daoine eille. agus air an fon. 

joi. C. Crend ata Jinn^ag guidhe fc 
chead lartasf 

F. San chead lartas, (lodhon gu n 
beannuichf h Ainmhfe ) ata finn ag guidt L 
gu ma toill le Dia finne, agus daoine eil 
do dheanadh commafach air e fein do ghL 
racha anns gach aon-ni leifti an bheill fe \ 
fhoiìfeacha fein Dhuinn, agus gu ma toLlr 
kifli gach ni do Shuidheacha agus orducl jju 
chum a Gloire fein. 

102. G. Greud ata ftnn ag guidhe j< y 
dara Iartas f Lv 

F. San dara lartas, (lodhon gu tigea, [ 
do Rioghachdfa) ata finne ag guidhe Dh |j 
Rioghachd an Aibhfeir do fgriofs, ag 4 
Rioghachd nan Gras do mheadacha, fin 
agus Daoine eille do thairraing da h ic 
fuidhe, agus do choimhid inte. agus Ric 
hachd na Gloire do luathacha. 

103. C. Creud ata finn ag guidhe J 
treas lartas f 

% F. San treas Iarrtas, (lodhon, Deam 
do thoillfe air an Tallamh mar nithear 1 % 
Nfanih) atamaid ag guidhe Dhe, finne 

dheana f&ii 

ko; l :auaj '{iifìi ( f ) 

\ *anadh còmmafach, agus deonach le na 
ìras. chum eolas a ghabhail air a thoili 
• n, do bhith freagrach, agus umhal dith 
I ss gach aonniamhuil mar ata na h Aingil 
I Neamh. 

t 04. C. Craa/ ata fn ag guidhe fan 
^eaihramh lartas f 

£ 4}W. San cheathramh lartas, ( Iodhon r tab- 
:/> dhuinn an diugh aìr 'nArran laitheil ) 
"fya fmn agiarruidh gu fuighmid do ihaor- 
to oir-bheartas Dhe, Rann chuimfeach do 
^thibh maith na beathafa, agus gumeal- 
m-aid a bheannacha fein maille reu. 
105- C. Creud ata finn ag guidhe fan 
uigeadh Iartas. 

F. San chuigeadh lartaSj ( Iodhon, agus 
^aith dhuinne air fiacha, amhluidh mar 
mhaid-mid d' ar Feicheannaibh ) atamaid ag 
l&pdhe Dhe maitheamhnas do thabhairt 
^huinn gu faor ann air 'n uille pheacaidh 
%-fon Chrioft : agus is moid air mifneach 
10 iarruidh, gubheillmid air ar nearteacha 
/pd a Ghras-fan, ann a maitheamhnas do 
aabhairt do dhaoine eille o air Croidhe; 
4 ìo6. Creud atafinn agguidhefan t 
'^ìfeadh Iartas f - 
$\ F. San tfeifeadh lartas., (lodhon^ &gùs 
] m na ( 3* ) 

*nà leig am buaìrreadh fn^ ach faor fn 
oìc ) ata fmn ae cmidhe Dhe air còimhii 
bhithairar buairreadhchumpeacaidh : ! 
alr conbhail fuas, agus air faoradh an r ns 
do bhuairrear finn. 

107, C. Creud ata Co'-dhunadh l 
nuighe an Tighearna ?a theagafg dhuim 

F. Àta Co'-dhunadh Urnuìghe an TÌ£ 
earna, (lodhon* oiris leatfa an Rioghac 1 ^ 
agus an Chumhachd^ agus an Ghloir^ L 
forruidhe? Àmen.) ,ag teagafg dhuinne n \ 
neach ann Urnuighe do ghabhail o Dl 
amhain, agus ann air 5 n Urnuighe eifm 
mholiadh: !e Rioghachd, Cumhachd, ag 
Gloir do thabairt dho, agus mar fiana 
air ar Miann, agus air dearbh beachd a 
eifteachd faghail, deirmtd, Araen. ìses 

\\y 

hoir; 
m, 
% .. 

v, 50. Na deich Aitheantibh. Iltt 
Exod. XX. 

DO labhair Dia na Briathara fho uille-ftg radh, 
mime an Tighearna do Bhia, an neach a th 
thuffa mach afs Tallamh na Keiphte, agus Tigh 
daoirfe. ^ 

U Na biobh Dee air bith eiile agat ann am f hianaifl 
II. Na dean dhuìt fein ìomhaigh ghrabhalte, no a 
fhioghair nithe ata Ihuas air Neamh, no air Talìan I ''i'-.Hl ( 43 ) 

fs, nofan Uifge faoi Talìamh, na geiìlfe dhoibh, 
na dean Seirbhis dhoibh : Oits mifhe an Tig- 
' iìijia do Dhia, is Dia eud-mhor mi, leaanas Àin~ 
ichd nanAthraibh air an Cloinn, gu nuigean treas 
u 4a ceathramh ceim, no glun-geiniJigh, air an 
mi^g fhuathuicheas mi, agus ag foilfèacha trocaìr 
I ihiìtibh do'n droing a ghradhuicheas mi, agus a 
. j fnhdeas m' Aitheantaibh. 

H [. Na tabhair ainm anTighearna do Dhia an diam- 
<È$* Oir ge b'e bheirreas ainm an diamhanas, ni bu 
th-chiontach ann a fìanaifh an Tighearna e, agus 
meafs an Tighearna neimh-chiontach e. 
^Cuinihnigh la na Saboide choimhid naomha:- 
fe laithibh dean hobhair, agus huille Shaothair, 
s e an feachdala, Saboidan Tighearha do Dhia; 
ean aon obhair fan la fhin, fhu fein, no do Mliac, 
nu ìnghin, h Oglach, no do bean-oglach, no h ain- 
; -ihe, no do Choigreach ata an taob'i a Itigh do 
Uoirfibh: Oir an fe laithibh dorinn an Tighearna 
mh agus Tallamh, an Fhairge, agus gach nì ata 
i, agus do ghabh fe comhnuidh an feachda ìa ; 
Mfflfli mih do bheannuighan Tighearna la na Saboide, 
" jjp do naoinhuigh fe e. 

. Tabhair onoir do t Athair. agus do d'-Mhathair, 
ìn gu Sinfichte do laithe air an Fhearran do bheir 
Tighearna do Dhia dhuit. 
""jff. Na dean marbhadh. 
II, Na dean Acìhaltrannas. 
UL 'Na dean Goid. 

K. Na dean fianaiili bhreige ann aghaidh do 
iimhearfain. 

Na fmuain dhuit-fein Àraoifh no teach do 
hrnhearfain, na fmuain dhuit fein Bean doChoimh- 
ain no Ogiach, no Bhean-Oglach, no Dhamh, 
iffaii, no aon'-nì eilie bhuìnneas do d' Choìmhear» 

h. ■ 'l TTrnbl ( 34 ) 
Urnuighe an Tighearna. 

AR n Athair ata air Neamh gu mabeannui 
t aintn, gu tigeadh doRioghachd, gu deani 
do thoill air Tallamk niar ata i air Neamh,tl 
tmuinn an diugh ar n Arran laitheil, agus m 
dhuinn air fiacha ; mar mhaitheas finn d'arfeichi 
naibh> agus na lelg ann am buairreadh frnn, 
faor finn o Olc; Oìr is Jeats' an Rioghachd, 5 
Churahachd, agus a Ghloir gu fiorruidhe. At 

A Chreid. r 

rt. 

ìÌDlì, 
UiC : ; . CREIDDIM ann an Dia an t Athair 
chumhachdach Cruthai'-f hear Neamh 
Taìmhann : Agus ann an lòfa Crioft aon Mij 
fan, air Tighearna n^ach do ghabhadh leim) 
Spiorad naomh, do rugadh le Muire Oighe, 
f huilling baifh faoi Phontius Phiiait, do cheui) — 
do f huair bas, do Adhlacadh, do chaidh fios 
Ifrionn, do eirigh 
* D'fhuirrighe fe ann an * treas la on a n 
flaìdd r.a marbk, agus bhaibh, do xhaidh X \ 
faoi chumhachd abhaifh air Neamh, do flaifl' v 
gu nuig an treas la. air deas-laimh Dhe ; 

Athair uiìle chumh: 
dach ; afs (hin do thig fe thabhairt breitbea: 
nas air bheothaibh, agus air mharbhaibh : Cr 
dim ann fan Spiorad-naomh : gu bheill Eag! 
naomh gu h uillidh an, Co'chummun 
naoimh, Maitheamhnas nam peacaidh, A 
esrigh na Colla, agus a Bheatha-lhuthain. At k a 
ita 
\à 
fft 

Cl': 

'oi 
fetl \ . ( 35 ) 

■ Mo bheath', mo neart, Vmo dhochas buan, 
Ann bheiil mo thearmunn treuts ; 
Cho tuit me, 's tu gam chonbhall fuas, 
^ideaBt Dhia eifè gu gradd re m'eigh. Air thoifeach air biadh. 

. m 

j » Thighearna pheacaidh finne a t agbaidh, 
' \J agus air an abhar Shin chailì finn air coir 
r tiolaca air bith, gidheadh gh*abli thuffa truas 
linn, agus thu lon dhuinn ; a f highearna deo- 
iiairfljich dhuinn a ghabhaii gu meaffara, -agus ìe 
satfl lidhèachas, agus deàn Sinne le gnathacba na 
lofiiieadhona fho na beatba, ni's iomcliuidh ar-fon 
i le$) Sheirbhis fein trid Jofa Crioft. Amen. 

'% 
làà 
lifios 
irigb; 

aiì| 
o k 
Dlil ìon An deigh bkih, BUidheachas dhuits' o Thighearna ar-fon 
Chrioft, agus ar fon gach beannacha thug 
ìu dhuiun maille rifs, buidheachas dhuits' a 
heathaigh air cuirp, ann fan ams', o biodh an 
jjl iòlacai fho na thoifeach air tiolakigh is mo, agus 
^. ( 5 fearr, air nan ullamhachd dhuinn ann an 
^riolt, agus deonuich dhuion faorhaireacha arfon 
n-bhidh nach teirric, ach a mhairreas chum na 
eatha mhairrean-aigh trid Jofa Crioil. /Unen. C ' 3« ) 

Clar dhHnfhis dhuìt ainm rann no Cai, 
bidil, araon le literibh agus figuribh y 
aon gu mile % &c. 

Aon, da, tri, ceathair, cuig\ fe, ieacac 
i, ii, iii, iv, v, vi, .vii, 

Oehd, naoi, deich, fichid, deìcL ** (ktri 
vHi, ix, x, xx., x> ;, 
. 8, 9, iq, io, # ; ; o, 
Da f hichid, deich h da fhichid, tri-fichid 
xl, 1, Ix, 

40, 50, 60, 

Deich is tri fichid, Ceathair fichid, 
lxx, lxxx, 
70, 80, 
Deich is Ceathair fichid, Ceud, da cheud 
xc, c, cc, 

90, EOO, 300, 

'Tri cheud, Ceathair cheud, cuig cheud 
ccc, cccc, D, 

300, 400,. 500, 

Mile. 

M. 
1000. • 'à >à tà Oi r