Skip to main content

Full text of "La Santa Biblia = Ang daan nga Katipan"

See other formats


LIBRARY OF THE 
JS\.assacnusetts 
Jjiole Oociety Catalog No A^^^:^ 13 :W(?>/PT/1/Z^ 

Family ..AP.S.XfSVC 

5uL-Family A O i^^TRo/Nf^I^A /y 

Branck /Kj>or<esfA>l 

Group TA^v^Cl^ 

Language VVS A YAi4 

Dialect B7N UA/A NgA FAr^-A /A!^ 

Locality^AHA/ Y T^Ui.IV»»;k*'/. 

Contents OLD l~E.jrrfi.M^MT:\ //*'>/ 

V erosion F.Vr i/^ ^^<?\\rv.Vo*v 

Translator ^^t\\cLv*/^<3) 

PuUiske J ty M5^ ^ 

Place AAArsliVA, 

Date ITfZ^ 

Accession jSlo. ^Ce3 
Accession DateTlAN |W ,173.9 
Price ^.0.,.(oS. LA SANTA BIBLIA -►■^»40>^^-«- ANG DA AN NGA KATIPAN .-..=^3S?:Sh=^ ^^"^•^^y.i SOCIEDAD BIBLICA AMERICA, 

MANILA 

1912 THE OLD TESTAMENT IN PANAYAN PHILIPPINE AGENCY 

AMERICAN BIBLE SOCIETY 

BIBLE HOUSE ASTOR PLACE 
NEW YORK CITY P A S U N IJ D SANG iMGA TOLON-AN SANG DAAN NGA KATIPAN Mga Ngalan : 


Pinanid : 


Mga Ngalan : 


Pinanid: 


Genesis 1 ivIanugwali 


816 


Eksodo 


.. 69 


Kalantahox 


827 


Lebittko 


... 127 


Si Isaias 


833 


NUMEROS 


.. 168 


Si Ieremtas 


... ... 899 


Deuteronomio 


.. 227 


Mga PANALAlilTOX 


U73 


Si Iosue 


.. 277 ., ., 
.>I JLSEKIKr 


980 


MANUGHUKOIvr 


.. 310 


Si Dantei 


1049 


Bi Rut 


.. 843 


Si Oseas 


1069 


I Samuel 


.. 347 


II Samuel ... 


.. 391 


Sl lOET 


1079 


I Hari 


.. 428 


Si Amos 


1083 


II Hari 


.. 471 


Si Abdias 


... ... 1090 


I Kronika .... 


.. 510 Si Ionas 


... ... 1091 


II Kronika ... 


.. 549 


Si Mikeas 


1094 


Si Esdras ... 


.. 595 


Si Nahum 


1100 


Si Nehemia:- 


.. 608 


Si Habakuk 


... 1102 


Si Ester 


.. 628 


Si Hagf.o 


1105 


Si Iob 


.. 638 


Si Soponias 


1108 


Ma A Salmos... 


.. 680 


Si Sak arias 


lilO 


Mga Hulubaton 


.. 782 


Si Mat.akias 


1122 ANG NAHAUNA NGA TOLON-AN 

NI MOISES 

NGA GINAHINGAIvANAN 

GENESIS. Ang pagtuga; aag kioabudlayan sa anuin ka adlaw; 
ang pagpahuvt'ay sa ad!a v nga ikapito. 

ISA ginsuguran gintuga sang Dios ang 
mga langit kag ang dula. 

2 Kag ang data walay kahusaj-an kag 
walay unud, kag ang kadudulman yara 
sa ibabaw sang kadaygau sang kadadal- 
man ; kag ang Espiritu sang Dios naga- 
giho sa kadaygan sang mga tubig. 

3 Kag nagsiiing ang Dios : " Mag- 
manginmay kapawa," kag ang kapawa 
nanginamo. 

4 Kag nakita sang Dios, nga ang ka- 
pawa among maayo ; kag ginpain sang 
Dios ang kapawa sa kadudulman. 

5 Kag ginhingalanan sang Dios ang 
kapawa nga Adlaw, kag ang kadudulman 
ginhingalanan niya nga Gab-i. Kag may 
kahaponon kag kaagahon : ini isa ka 
adlaw. 

6 Kag nagsiiing ang Dios : " Mag- 
manginmay kahawaan sa tunga sang 
mga tubig, kag magpain ang mga tubig 
sa mga tubig. 

7 Kag ginhimo sang Dios ang kaha- 
waan, kag ginpain niya ang mga tubig, 
nga yara sa idalum sang kahawaan, sa 
mga tubig nga yara sa ibabaw sang 
kahav/aan. Kag nanginamo ini. 

8 Kag ginhingalanan sang Dios ang 
kahawaan nga Langit. Kag may kahapo- 
non kag kaagahon : adlaw nga ikaduha, 

9 Kag nagsiiing ang Dios : " Mag- 
tingub ang mga tubig nga yara sa ida- 
lum sang mga langit sa isa ka duag, kag 
magpahayag ang mamala." Kag na- 
nginamo ini. 

10 Kag ginhingalanan sang Dios ang 
mam-ala nga Duta, kag ang katilingban 
sang mga tubig ginhingalanan niya nga 
Kadagatan. Kag nakita sang Dios, nga 
ini among maayo. II Kag nagsiiing ang Dios : " Mag- 
patubo ang duta sing malagtum nga 
hilamon, hilamon nga maghatag sing 
binhi sono sang iya naigoan, kag 
mabungahon nga mga kahoy, nga mag- 
hatag sing bunga, sono sang iya naigo- 
an, nga yara sa iya ang iya binhi, sa iba- 
baw sang duta." Kag nanginamo ini. 

-12 Kag ang duta nagpatubo sing 
malagtum nga hilamon, sing hilamon 
nga nagahatag sing binhi, sono sang iya 
naigoan kag mga kahoy nga nagahatag 
sing bunga, nga ang iya binhi yara sa 
iya, sono sang ila naigoan. Kag nakita 
sang Dios nga ini among maayo. 

13 Kag may kahaponon kag kaaga- 
hon : adlaw nga ikatlo. 

14 Kag nagsiiing ang Dios : " Magma- 
nginmay mga sulo sa kahawaan sang 
mga langit, agud magbulag ang adlaw 
kag ang gab-i ; kag ini siia magmangin 
mga timaan nga sa mga panag-on, kag 
nga sa mga adlaw kag mga tuig. 

15 Kag ini sila magmangin mga sulo 
sa kahawaan sang mga langit, agud 
magiwag sila sa ibabaw sang duta." 
Kag nanginamo ini. 

16 Kag ginhimo sang Dios ang duha 
ka dalagku nga mga sulo ; ang daku nga 
sulo, agud nga maghari sa kaadlawon, 
kag ang diyotay nga sulo, agud nga 
maghari sa kagab-ihon ; ang mga bitoon 
man. 

17 Kag ginbutang sila sang Dios sa 
kahawaan sang mga langit, agud nga 
magiwag sila sa ibaba/v sang duta ; 

18 Kag agud nga sila maghari nga sa 
kaadlawon kag sa kagab-ihon, kag agud 
nga siia magbulag sa ig kapawa sa mga 
kadudulman. Kag nakita sang Dios, nga 
ini among maaA^o. 

19 Kag m^ay kahaponon kag kaaga- 
hon : adlaw nga ikap-at. 1. 20. GENESIS. 2.8. 20 Kag nagsiling ang Dios : " Mag- 
padagaya ang mga tubig sing mga kalag 
nga nagakabuhi, kag maglinupad ang 
kapispisan sa ibabaw sang duta, sa 
hanayak nga kahawaan sang langit." 

21 Kag gintuga sang Dios ang mga 
dalagku nga mga gadya sa kadagatan 
kag ang tanan nga kalag nga buhi nga 
nagagiho, nga ginpadagaya sang mga tu- 
big, sono sang ila naigoan, kag ang tanan 
nga pispis nga pakpakan, sono sang iya 
naigoan, kag riakita sang Dios, nga ini 
among maayo. 

22 Kag ginpakamaayo sila sang Dios, 
nga nagasiling : " Magpalamunga kag 
magbilinuad-kamo, kag tugbon-ninyo 
ang mga tubig sang kadagatan, kag 
magbinuad ang kapispisan sa duta." 

23 Kag may kahaponon kag kaaga- 
hon : adlaw nga ikalima. 

24 Kag nagsiling ang Dios: ^'Mag- 
patubo ang duta sing mga kalag nga 
buhi, sono sang ila naigoan, mga kaha- 
yupan, kag mga kaman-ugan, kag mga 
kasapatan sang duta, sono sang ila 
naigoan." Kag nanginamo ini. 

25 Kag ginbuhat sang Dios ang mga 
kasapatan sang duta, sono sang ila 
naigoan, kag ang kahayupan, sono sang 
ila naigoan, kag ang tanan nga sapat nga 
nagasaug sa ibabaw sang duta, sono 
sang ila naigoan ; kag nakita sang Dios, 
nga ini amo ang maayo. 

26 Kag nagsiling ang Dios : " Himo- 
on ta ang tawo sa larawan naton, sono 
sang kaangay naton, kag maggahum sia 
sa mga kaisdaan sang kadagataan, sa 
mga kapispisan sang kalangitan, sa mga 
kahayupan, sa bug-os nga duta, kag sa 
tanan nga sapat nga nagasaug sa ibabaw 
sang duta." 

27 Kag gintuga ang tawo sang Dios 
sa larawan niya ; sa larawan sang Dios 
gintuga nij'^a sia : lalaki kag babae 
gintuga niya sila. 

28 Kag ginpanghimaayo sila sang 
Dios, kag nagsiling ang Dios sa ila : 
" Magpalamunga kag magbinuad-kamo, 
kag tugbon-ninyo ang duta, kag magpa- 
kaagalon-kamo sa iya ; kag galiuman- 
ninyo ang mga kaisdaan sa kadagatan, 
kag ang mga kapispisan sa kalangitan, 
kag ang tanan nga kasapatan, nga na- 
gagiliho sa ibabaw sang duta." 

29 Kag nagsiling ang Dios: "Yari 
karon ginhatagan ko kamo sang tanan 
nga hilamon, nga nagahatag sing binhi, nga yara sa ibabaw sang nawung sang 
bug-OS nga duta, kag sang tanan nga 
kahoy, nga may bunga sang kahoy, nga 
nagatag sing binhi : ini sila manginka- 
lan-on ninyo. 

30 Kag sa tanan nga kasapatan sang 
duta, kag sa tanan nga kapispisan sang 
kalangitan, kag sa tanan nga nagagiliho 
sa ibabaw sang duta, nga sa ila may ka- 
buhi, gi7iahata.a: ko ang tanan nga hi- 
lamon nga malagtura, nga manginkalan- 
on." Kag nanginamo ini. 

31 Kag nakita sang Dios ang tanan 
nga ginbuhat niya, kag yari karon, nga 
tama gid kaayo. Kag amo ang kaha- 
ponon kag ang kaagahon : ini ang adlaw 
nga ikan-um. 

KAG nahuman ang mga langit kag 
ang duta kag ang bug-os nga kasol- 
dadosan niya. 

2 Kag ginhuman sang Dios sa adlaw 
nga ikapito ang iya buluhaton, nga iya 
ginhimo, kag nagpahuway sia sa adlaw 
nga ikapito sa tanan nga buluhaton, nga 
iya ginhimo. 

3 Kag ginpakamaayo sang Dios ang 
adlaw nga ikapito, kag ginpakabalaan 
niya ini ; kay sa sini nga adlaw sia nagpa- 
huway sa tanan nga buluhaton niya, nga 
gintuga kag ginhimo sang Dios. 

Ang Edea. Ang pagkahuman sang lalaki kag 
saug babae. 

4 Ini amo ang mga gintunaan sang 
mga langit kag sang duta, sang gintuga 
sila, sang adlaw nga si lehoba nga Dios 
naghimo sang duta kag sang kalangitan. 

5 Kag wall pa sa duta sing bisan 
ano nga kahoykahoy sang latagon, kag 
wala pa sing bisan ano nga hilamon, 
nga magpanuruk ; kay wala pa pagpau- 
lana ni lehoba nga Dios sa ibabaw sang 
duta, bisan may tawo nga magpanguma 
sang duta ; 

6 Apang nagausbung gikan sa duta 
ang isa ka alisngaw, nga nagabunyag 
sang bug-os nga kadaygan sang duta. 

7 Kag ginhuman ni lehoba nga Dios 
ang tawo sa yab-ok sang duta, kag 
hinuypan sa iya mga ilong sang ginin- 
hawa sang kabuhi, kag ang tawo 
nanginkalag nga buhi. 

8 Kag naghimo si lehoba nga Dios 
sing isa ka katamnan sa Eden sa 
Sidlangan; kag bmutang niya didto 
ang tawo, nga iya nahuman. 2.9. GENESIS. 3.6. 9 Kag napatubo ni lehoba nga Dios 
sa duta ang tanan nga kahoy nga maan- 
yag sa itululuk kag maayo nga kao- 
non : ang kahoy man nga sa kabuhi sa 
tunga sang katamnan, kag ang kahoy 
nga sa pagkilala sang maayo kag sang 
malain. 

10 Kag nagailig sa Eden ang isa ka 
suba nga sa pagbunyag sang katamnan, 
kag kutub didto nagabahinbahiri sia sa 
apat ka sanga. 

11 Ang ngalan sang isa among Pi- 
son : ini among nagalibut sang bug-os 
nga duta sa Habila, nga didto may 
bulawan. 

12 Ang bulawan sa sadtong duta 
maayo : may bdelio man didto kag ba- 
to nga onyks. 

13 Ang ngalan sang ikaduha nga 
suba among Gihon : ini among naga- 
libot sang bug-os nga duta sa Kus. 

14 Ang ngalan sang ikatlo ka suba 
among Hidekel: ini nagailig sa Sid- 
langan sang Asur. Kag ang ikap-at ka 
suba among Euprates. 

15 Ngani, ginkuha ni lehoba nga 
Dios ang tawo, kag ginbutang niya sia 
sa katamnan sang Eden, agud nga iya 
ini pagpangumahon kag bantayan. 

16 Kag nagsogo sa tav^^o si lehoba 
nga Dios, nga nagasiling : " Makakaon- 
ka sang tanan nga kahoy sang ka- 
tamnan. 

17 Apang sang kahoy nga sa pagki- 
lala sang maayo kag sang malain, dili 
ka magkaon sa iya ; kay sa adlaw nga 
magkaon ka sa iya, mamatay ka nga 
to too." 

18 Kag nagsiling si lehoba nga Dios : 
" Indi maayo nga ang tawo magmangin- 
isa lamang ; pagahimoan ko sia sang 
kabulig nga bagay sa iya." 

19 Busa, ginhuman ni lehoba nga 
Dios sa duta ang tanan nga kasapatan 
sang latagon, kag ang tanan nga ka- 
pispisan sang kalangitan, kag gindala ni- 
ya sila kay Adam, agud nga pagtan- 
awon niya kon ano ang pagaihingalan 
niya sa iia ; kag ang tanan nga ginliin- 
galan ni Adam sa mga kasapatan nga 
mga buhi, ina among iya ngalan. 

20 Ka^ ginbutangan ni Adam sing 
mga ngalan ang tanan nga kasapatan 
kag kapispisan sang kalangitan kag ang 
tanan nga hayup sang latagon; apang 
nga sa kay Adam wala sing nakita nga 
kabulig nga bagay sa iya. 21 Kag si lehoba nga Dios naghulog 
sing isa ka katulogon nga madalum sa 
ibabaw ni Adam, kag natologan sia ; 
niyan nagkuha sia sing isa sang iya mga 
gusuk, kag ginpapali niya ang unud sa 
iya duug ; 

22 Kag ang gusjk nga ginkuha ni 
lehoba nga Dios sa laiaki, ginhimo niya 
ang isa ka babae, kag ghidala nij^a sia 
sa laiaki. 

23 Kag nagsiling si Adam: " Ini 
karon amo ang tul-an sang akon mga 
katul-anan, kag unud saiig akon unud, 
ini pagatawgon Isha,* kay sa Ish gin- 
kuha sia. 

24 Ngani, pagabayaan sang laiaki ang 
iya amay kag ang iya iloy, kag maghi- 
usa sa iya asawa, kag manginisa lamang 
sila ka unud. 

25 Kag mga hubo sila nga duha, si 
Adam kag ang iya asawa, kag wala sila 
magakalahuya. 

Ang sala kag ang katagudilian sang lawo.^Ang 
nahauna uga panaad. 

3 APANG ang man-ug among mala- 
lang labi sa tanan nga mga kasa- 
patan sang latagon, nga ginhimo ni 
lehoba nga Dios, kag nagsiling sia sa 
babae: "iGali, nagsiling ang Dios sa 
inyo : Dili kamo magkaon sang tanan 
nga kahoy sang katamnan ? " 

2 Kag ang babae nagsabat sa man-ug : 
"Nagakaon kami sang bunga sang 
kakahoyan sang katamnan ; 

3 Apang nahanungud sang bunga 
sang kahoy, nga yara sa tunga sang 
katamnan, nagsiling ang Dios : Dili kami 
magkaon sa iya kag dili ninyo pagtan- 
dugon, agud nga dili kamo mapatay." 

4 Niyan ang man-ug nagsiling sa 
babae : " Dili kamo mamatay nga totoo ; 

5 Kay nakahibalo ang Dios, nga sa 
adlaw nga magakaon kamo sa ij^a, 
magamuluklat ang inyo mga mata, kag 
manginkaangay sang Dios kamo, nga 
nakahibalo sang maayo kag sang ma- 
lain." 

6 Kag sang nakita sang babae, nga 
ang kahoy among maayo nga kaonon 
kag makaluluyag sa mga mata, kag 
kahoy nga tilinguhaan sa pagdangat 
sing kaalam, nagkuha sia sang iya bunga 
kag nagkaon ; kag ginhatagan man niya 

* Isha, babae ; Ish, laiaki. 3.7. GENESIS. 4.2. ang iya bana kaiipud niya, kag ragkaon 
man sia. 

7 Kag nagmuluklat ang mga mata nila 
nga duha ; kag ginkilala nila nga sila 
mga hubo, kag niyan nagtahi sila sing 
mga dahon sang igera, kag naghilimo 
sila sing mga tampion. 

8 Kag nabatian nila ang tingug ni 
lehoba nga Dios, nga nagadayandayan 
sa katamnan sa kabugnaw sang adlaw- 
on ; kag nanago ang lalaki kag ang iya 
asawa sa atubangan ni lehoba nga Dios 
sa tiinga sang kakahoyan sang katam- 
nan. 

9 Kag gintawag ni lehoba nga Dios 
ang lalaki, kag sinilingan sia : " I Diin 
ka?" 

10 Kag sia nagsabat : " Nabatian ko 
ang imo tingug sa katamnan, kag hi- 
nadlukan ako, kay liabo ako ; kag na- 
nago ako." 

11 Kag sinilingan sia niya : " I Sino-o 
bala ang nagsiling sa imo nga hubo 
ikaw ? I Nagkaon bala ikaw sang kahoy, 
nga ginsogo ko sa imo, nga indi mo 
pagkaonon ? " 

12 Kag ang lalaki nagsabat: '*Ang 
babae, nga ginhatag mo sa akon nga 
akon manginkaupud, ginhatagan niya 
ako sing kaho}^ kag nagkaon ako." 

13 Niyan si lehoba nga Dios nagsiling 
sa babae : " i Ano bala ang ginhimo 
mo ? " Kag nagsiling ang babae : " Ang 
man-ug nagdaya sa akon, kag nagkaon 
ako." 

14 Kag si lehoba nga Dios nagsiling 
sa man-ug : " Tungud nga naghimo 
ikaw sini, manginmalaut ka labi sa tanan 
nga mga kasapatan, kag labi sa tanan 
nga kahayupan sang latagon ; magalakat 
ka nga nagasaog sang im^o tiyan kag 
magakaon ka sang yab-ok sa tanan nga 
adlaw sang imo kabuhi. 

15 Kag pagabutangan ko sing kaawa- 
j'-on sa tmiga mo kag sang babae, kag 
sa tunga sang imo kaliwatan kag sang 
iya kaliwatan. Ini sia magadugmok 
sang imo olo, kag pagadugmokon mo 
ang iya tikod." 

16 Kag sinilingan niya ang babae : 
" Pagapadamuon ko sing tuman gid 
ang imo mga kasakit kag ang imo mga 
pagbusong ; kag igapanganak m.o nga 
may kasakit ang mga anak, kag mangin- 
sa imo bana ang imo handum, kag sia 
magagahum sa imo." 

17 Kag nagsiling sia sa lalaki : " Tu- ngud kay gintuman mo ang tingug sang 
imo asawa, kag nagkaon ka sang kahoy, 
nga ginsogo ko sa imo, nga nagasiling : 
Dili ka magkaon sa iya ; manginmalaut 
ang duta tungud sa imo. Magakaon ka 
nga m.ay kasakit sa iya sa tanan nga 
adlaw sang imo kabuhi. 

18 Magapatubo sia sa imo sing mga 
sapinit kag mga gamhon ; kag magakaon 
ka sang hilamon sang iatagon. 

19 Sa ballias sang imo nawung maga- 
kaon ikaw sing tinapay, tubtub nga 
magbalik ka sa duta ; kay yab-ok ka, 
kag sa yab-ok ikaw magabalik," 

20 Kag gintawag sang lalaki ang nga- 
lan sang iya asawa nga si Eba,* tungud 
nga ini sia iloy sang tanan nga mga may 
kabuhi. 

21 Kag ginhimoan ni lehoba nga 
Dios si Adam kag ang iya asawa sing 
mga lambong nga panit, kag ginpasapu- 
tan niya sila. 

22 Kag nagsiling si lehoba nga Dios : 
"' Yari karon, ang tawo nanginsubung 
sang isa sa Aton, nga nakahibalo sang 
maayo kag sang malain." Kag karon, 
indi igo nga pagiuntay ang iya mga 
kamut, kag magkuha man sang kahoy 
sang kabuhi, kag magkaon kag mabuhi 
sa gihapon. 

23 Ngani tinabug sia ni lehoba sa 
katamnan sang Eden, agud nga pagpa- 
ngumahon niya ang duta nga ginkuha- 
an sa iya. 

24 Kag ginpagowa niya ang tawo, 
kag ginbutangan niya, sa Sidlangan sang 
katamnan sa Eden, sang mga kerubin 
kag sang isa ka hinangiban nga naga- 
baga, nga nagalabaylabay sa pagbantay 
sang dalan sang kahoy sang kabuhi. 

Si Kaia kag si Abel ; ang nabauna uga manugpatay 

sa isigkatawo.— Ang cnga kaliwatan 

ni Kain.— Si Set. 

KAG ginkilala ni Adam ang iya 
asawa nga si Eba ; kag ini sia na- 
namkon kag pinanganak niya si Kain,t 
kag nagsiling sia : " Nadangat ko ang 
lalaki bangud kay lehoba." 

2 Kag liwat pinanganak niya si 
Abel nga iya utud. Kag si Abel na- 
nginmanugbantay sang mga qbeha ; a- 
pang si Kain nanginmangungiima sang 
duta. 

* Eha, manughatag sing kabuhi. 
t Kain, hatag nga nabaton. 4.3. GENESIS. 4.26. 3 Kag nahaiiabu, sa pag-alagisud sang 
panag-on, nga si Kaixi sa mga bunga 
sang duta nagdala sing isa ka halad kay 
lehoba. 

4 Kag si Abel nagdala man sa mga 
panganay sang iya mga obeha kag sang 
tambok nila, kag gintamud ni lehoba 
nga may kahamuiit si Abel kag ang iya 
halad. 

5 Apang indi gintamud niya si Kain 
kag ang iya halad ; kag nagsingkal si 
Kain sing daku gid, kag naholog ang iya 
guya. 

6 Kag si lehoba nagsiling kay Kain : 
" I Kay ngaa bala nagsingkal ikaw, kag 
kay ngaa naholog ang imo guya ? 

7 Kon maghimo ikaw sing maayo, 
iindi ka bala pagbayawon? Kag kon 
indi ka maghimo sing maayo, ang sala 
yara as gawang. Kag sa imo mangin- 
yara ang iya handum, apang ikaw ma- 
gagahum sa iya." 

8 Kag namolong si Kain kay Abel 
nga iya iitud. Kag nahanabu, sang 
didto sila sa latagon, nga si Kain nagtin- 
dug batok kay Abel nga iya litud, kag 
pinatay niya sia. 

9 Kag nagsiling si lehoba kay Kain : 
"^Diin bala si Abel nga imo litud ? " 
Kag sia nagsabat : " Ambut. i Bantay 
ako bala sang akon iitud ? " 

10 Kag sinilingan sia niya: "iAno 
bala ang ginhimo mo ? Ang tingug 
sang dugo sang imo iitud nagatuaw sa 
akon gikan sa duta. 

11 Ngani karon magmanginmalaut ka 
sa duta, nga nagbuka sang iya baba sa 
pagbaton sang dugo sang imo iitud sa 
imo kamut. 

12 Kon pagpangumahon mo ang duta, 
indi na ikaw pagahatagan niya sang iya 
kusug. Manginlaaslaas kag dumuluong 
ikaw sa duta." 

13 Kag nagsiling si Kain kay lehoba: 
" Tama ka daku ang akon kalainan, 
nga papatawaron, 

14 Yari karon, ginasobol mo ako ka- 
ron sa nawung sang duta, kag ako ma- 
gapanago sa imo atubangan ; mangin- 
laaslaas kag dumuluong ako sa duta, 
kag mahanabu nga bisan sin-o nga 
makakita sa akon, magapatay sa 
akon." 

15 Kag nagsabat sa iya si lehoba : 
" Matuud nga bisan sin-o nga magpatay 
kay Kain, pagasilotan sing makapito." 
Niyan ginbutangan ni lehoba singtanda si Kain, agud nga indi sia pagpatyon 
sang bisan sin-o nga makakita sa 
iya. 

16 Kag naghalin si Kainsa atubangan 
ni lehoba, kag nagpuyo sa duta sa Nod 
sa Sidlangan sang Eden. 

17 Kag nakilala ni Kain ang iya asa- 
wa, nga nagpanamkon kag nag-anak 
kay Henok; kag nagpatindug sia sing 
isa ka banwa, kag ginhingalanan niya 
ang banwa sang ngalan sang iya anak 
nga Henok. 

18 Kag kay Henok natawo si Irad ; 
kag si Irad nagpanganak kay Mahuyael, 
kag si Mahuyael nagpanganak kay 
Metusael, kag si Metusael nagpanganak 
kay Lamek. 

19 Kag si Lam.ek nangasawa nga sa 
iya sing duha ka asawa ; ang ngalan 
sang isa amo si Ada, kag ang ngalan 
sang isa si Sila. 

20 Kag si Ada nag-anak kay labal, 
nga nanginamay sia sang mga naga- 
puluyo sa mga layanglayang, kag fiaga- 
/ill Input sang kahayupan. 

21 Kag ang ngalan sang iya utud nga 
lalaki amo si lubal, nga nanginamay sia 
sang tanan nga mga nagagalamit sang 
arpa kag lantoy. 

22 Kag si Sila nag-anak man kay 
Tubal-Kain, panday sa tanan nga mga 
galamiton nga saway kag nga salsalon ; 
kag ang utud nga babae ni Tubal-Kain 
amo si Naama. 

23 Kag nagsiling si Lamek sa iya mga 
asawa : " Ada kag Sila, palamati-kanio 
sang akon tingug, mga asawa ni Lamek, 
dunga-ninyo ang akon pinamolong: 
Hoo, nagapatay ako sing isa ka tawo 
tungud sang akon pilas kag sing isa ka 
pamatau-on tungud sang pagpalagub sa 
akon. 

24 Hoo, sa makapito ginatalimalus si 
Kain, kag si Lamek makakapitoan ka 
pito." 

25 Kag sa liwan ginkilala ni Adam 
ang iya asawa, kag sia nag-anak sing isa 
ka anak nga lalaki, kag ginhingalanan 
niya sia si Set.'^ Kay nagsiibig sia: 
" Gintalusan ako sang Dios sang isa ka 
kaliwatan sa baylo ni Abel, kay ginpatay 
sia ni Kain." 

26 Kag kay Set man natawo sa iya 
ang isa ka anak nga lalaki ; kag ginhi- 
ngalanan niya sia si Enos. Niyan ang 

* Set, hinatag nga tal-us. 5.2. GENESIS. 5.28. mga tawo nagsulugud sa pagtawag sa 
ngalan ni lehoba. 

Mga kaliwatao nl Adam, tuogiid kay 
Set, tubtub kay Noe. 

5 INI amo ang toloii-an sang mga 
kaliwatan ni Adam: Sang adlaw 
nga gintuga sang Dios ang tawo, ginhimo 
niya sia sa kaangay sang Dios. 

2 Lalaki kag babae gintuga niya sila, 
kag ginpakamaayo niya sila, kag ginhi- 
ngalanan niya sila nga si Adam, sang 
adlaw nga ginpanuga sila. 

3 Kag nagkabuhi si Adam sing isa ka 
ga\us kag katloan ka tuig, kag nagpa- 
nganak sia sing isa ka anak nga lalaki sa 
kaangay niya, sono sa iya larawan, kag 
ginhingalan niya sia nga si Set. 

4 Kag ang kaadlawan ni Adam, sa 
tapus nga nagpanganak sia kay Set 
nanginwalo ka gatus ka tuig ; kag nag- 
panganak sia sing mga anak nga lalaki 
kag mga babae. 

5 Kag ang tanan nga mga adlaw nga 
ginkabuhi ni Adam, nanginsiamka gatus 
kag katloan ka tuig, kag namatay sia. 

6 Kag nagkabuhi si Set sing isa ka 
gatus kag lima ka tuig, kag nagpanganak 
kay Enos. 

7 Kag nagkabuhi si Set, sa tapus nga 
ginpanganak niya si Enos, walo ka 
gatus kag pito ka tuig ; kag nagpanga- 
nak sia sing mga anak nga lalaki kag 
mga babae. 

8 Kag ang tanan nga mga kaadlawan 
ni Set nanginsiam ka gatus kag napiilo 
kag duha ka tuig, kag namatay sia. 

9 Kag nagkabuhi si Enos sing kasi- 
aman ka tuig, kag nagpanganak sia kay 
Kenan. 

10 Kag nagkabuhi si Enos, sa tapus 
nga ginpaganak niya si Kenan, walo ka 
gatus kag napulo kag lima ka tuig ; 
kag nagpanganak sia sing mga anak nga 
lalaki kag mga babae. 

11 Kag ang tanan nga mga kaadla- 
wan ni Enos nanginsiam ka gatus kag 
lima ka tuig, kag namatay sia. 

12 Kag nagkabuhi si Kenan sing 
kapitoan ka tuig, kag nagpanganak sia 
kay Mahalalel. 

13 Kag nagkabuhi si Kenan, sa tapus 
nga ginpanganak niya si Mahalalel, 
walo ka gatus kag kap-atan ka tuig ; kag 
nagpanganak sia sing mga anak nga 
lalaki kag mga babae. 14 Kag ang tanan nga mga kaadla- 
wan ni Kenan nanginsiam ka gatus kag 
napulo ka tuig, kag namatay sia. 

15 Kag nagkabuhi si Mahalalel sing 
kan-uman kag lima ka tuig, kag 
nagpanganak sia kay lared. 

16 Kag nagkabuhi si Mahalalel, sa 
tapus nga ginpanganak niya si lared, 
walo ka gatus kag katloan ka tuig ; kag 
nagpanganak sia sing mga anak nga la- 
laki kag mga babae. 

17 Kag ang tanan nga mga kaadla- 
v/an ni Mahalalel nanginwalo ka gatus 
kasiaman kag lima ka tuig, kag nama- 
tay sia. 

18 Kag nagkabuhi si lared sing isa ka 
gatus kan-uman kag duha ka tuig, kag 
nagpanganak sia kay Enok. 

19 Kag nagkabuhi si lared, sa tapus 
nga ginpanganak niya si Enok, walo ka 
gatus ka tuig ; kag nagpanganak sia 
sing mga anak nga lalaki kag mga 
babae. 

20 Kag ang bug-os nga kaadlawan 
ni lared nanginsiam ka gatus kan- 
uman kag duha ka tuig, kag namatay 
sia. 

21 Kag nagkabuhi si Enok sing kan- 
uman kag lima ka tuig, kag nagpanga- 
nak sia kay Metusela. 

22 Kag si Enok, sa tapus nga ginpa- 
nganak niya si Metusela, naglakat upud 
sa Dios, tatlo ka gatus ka tuig ; kag 
nagpanganak sia sing mga anak nga la- 
laki kag mga babae. 

23 Kag ang bug-os nga kaadlawan ni 
Enok nangintatlo ka gatus kan-uman 
kag lima ka tuig. 

24 Kag si Enok naglakat upud sa 
Dios, kag wala na sia, kay gindala sia 
sang Dios. 

25 Kag nagkabuhi si Metusela sing isa 
ka gatus kawaloan kag pito ka tuig, kag 
nagpanganak sia kay Lamek. 

26 Kag nagkabuhi si Metusela, sa 
tapus nga ginpanganak niya si Lamek, 
pito ka gatus kawaloan kag duha ka 
tuig ; kag nagpanganak sia sing mga 
anak nga lalaki kag mga babae. 

27 Kag ang bug-os nga kaadlawan ni 
Metusela, nanginsiam ka gatus kan- 
uman kag siam ka tuig, kag namatay 
sia. ^ 

28 Kag nagkabuhi si Lamek sing isa 
ka gatus kawaloan kag duha ka tuig, 
kag nagpanganak sia sing isa ka anak 
nga lalaki. 5.29. GENESIS. 6.19. 29 Kag ginhingalan niya sia nga si 
Noe^ nga nagasiling : " Ini sia magalipay 
sa aton sa aton mga buluhaton, kag sa 
pangabudlayan sang aton mga kamut, 
bangud sang duta nga ginpakamalaiit ni 
lehoba. 

30 Kag nagkabuhi si Lamek, sa tapus 
nga ginpanganak niya si Noe, lima ka 
gatus kasiaman kag lima ka tuig ; kag 
nagpanganak sia sing mga anak nga 
lalaki kag mga babae. 

31 Kag ang bn^-os nga kaadiavvan ni 
Lamek nanginpito ka gatus kapitoan 
kag pito ka tuig, kig namatay sia. 

32 Kag si Noe nagkabuhi sing lima 
ka gatus ka tuig, kag nagpanganak sia 
kay Sem, kay Kam kag kay lapet. 

Maukaron nga kadunut sang tnga (awo. Ar.g anaw. 

6 KAG nahanabu, sang nagasugud 
pagbuad ang mga tavv^o sa ibabaw 
sang nawung sang duta, kag nagkala- 
tawo sa ila sing mga anak nga babae, 

2 Nga nakita sang mga anak nga 
lalaki sang Dios, nga ang mga anak nga 
babae sang mga tawo mga maayoaj^o, 
kag ginpalangasawa sila nila, nga na~ 
gapilili sa tanan. 

3 Kag nagsiling si lehoba : " Indi ma- 
kigsuay sa gihapon ang akon espiritu sa 
tawo ; sa iya pagtalang sia among unud ; 
apang ang iya mga adlaw manginisa ka 
gatus kag duha ka pulo ka tuig." 

4 Sadto nga mga adlaw ang mga 
Nepiiim yara sa duta ; kag sa tapus man 
nakasulud ang mga anak nga lalaki 
sang Dios sa mga anak nga babae sang 
tawo, kag ginpangankaa sila sing mga 
anak nga lalaki : ini sila nangin mga 
maisug nga, kutub sa mga daan nga 
panag-on, mga lalaki nga may kaban- 
tugan. 

5 Kag kinita ni lehoba, nga ang kala- 
utan sang mga tawo madamu sa duta, 
kag nga ang tanan nga painoino sang 
mga panghunahuna sang tagiposoon 
nila gihapon ang kalainan lamang. 

6 Kag nagpangalisud si lehoba, nga 
ginhimo niya ang tawo sa duta, kag 
nagpasubo ini sa iya sing sa tagiposoon. 

7 Kag nagsiling si lehoba : " Pagapa- 
nason ko sa ibabaw sang nawung sang 
duta ang mga tawo nga akon gintuga : 
kutub sa tawo tubtub sa kasapatan, kag 

* Noe, kalinong, kalipay. tubtub sa nagasalaog nga sapat, kag 
tubtub sa mga kapispisan sang langit ; 
kay nagpangalisud ako n^a ginhimo ko 
sila." 

8 Apang si Noe nakaagum sing bugay 
sa mga mata ni lehoba. 

9 Yari diri ang mga kaliwatan ni 
Noe : Si Noe lalaki nga matarung kag 
himpit sia sa siya mga kadungan. Si 
Noe naglakat upud sa Dios. 

10 Kag si Noe nagpanganak sing tatlo 
ka anak nga lalaki : Si Sem, si Kam 
kag si lapet. 

11 Kag nadunut ang duta sa atuba- 
ngan sang Dios, kag ang dutanapun-an 
sing kalugusan. 

12 Kag tinuluk sang Dios ang duta, 
kag, yari karon, dunut sia ; kay ang tanan 
nga unud gindunut nila ang ila dalan sa 
ibabaw sang duta. 

13 Kag nagsiling ang Dios kay Noe : 
" Ang katapusan sang tanan nga unud 
nag-abut sa atubangan nakon, kay ang 
duta napun-an sing kalugusan bangud sa 
ila ; kag yari karon nga pagalaglagon 
ko sila upud sang duta. 

14 Maghimo-ka nga sa imo sing isa ka 
arka sang kahoy nga goper. Magahimo 
ikaw sing mga hulut sa arka, kag paga- 
balawon mo sia sa sulud kag sa gowa. 

15 Kag sa sini nga bagay pagahimoon 
mo sia : ang kalabaon sang arka mga 
tatlo ka gatus ka maniko ; ang iya kala- 
paron m^ga kalim-an ka maniko, kag 
katloan ka maniko ang iya kataason. 

16 Magahimo ka sing isa ka lalanta- 
vvan sa arka, kag pagatapuson mo ini sa 
isa ka maniko sing kataason sa ibabaw ; 
kag ibutang mo sa luyo ang gawang 
sang arka, kag himoan mo sing alintaga 
nga naidalum, ikaduha, kag ikatlo. 

17 Kay ako, yari karon, nga akon 
pagadalhon ang anaw sang mga tubig 
sa ibabaw sang duta sa pagpapas sang 
tanan nga unud, nga may espiritu sang 
kabuhi sa idalum sang langit : ang tanan 
nga yara sa duta mamatay. 

18 Apang pagahimoon ko ang akon 
katipan sa imo, kag magasulud ka sa 
arka, ikaw kag ang imo mga anak nga 
lalaki, kag ang imo asawa kag ang mga 
asawa sang imo mga anak upud sa imo. 

19 Kag ang tanan nga nagakabuhi, sa 
tanan nga unud, duiia sang tagsa 1^ 
bahin, pagaisulud mo sa arka, agud nga 
pagbuhion sila kaupud nimo : mga 
lalaki kag mga babae sila. 6.20. GENESIS. 7.22. 20 Sa mga kapispisan, sono sang ila 
naigoan, kag sa mga kasapatan, sono 
sang ila naigoan, sa tanan nga mga 
nagasaog nga sapat sang duta, sono sang 
ila naigoan, duha sing tagsa ka bahin 
magasuliid upud sa imo, agud nga pag- 
buhion sila. 

21 Kag magdala ikavv kaiipud nimo 
sang tanan nga kalan-on nga ginakaon, 
kag tiponon mo sila sa imo. Kag ini 
manginkalan-on nga sa imo kag nga 
sa ila." 

22 Kag ginhimo ini ni Noe. Ginhimo 
niya sono sa tanan nga ginsogo sang 
Dios sa iya. 

7 KAG si lehoba nagsiling kay Noe : 
" Sulud-ka kag ang bug-os mo nga 
balay sa arka ; kay nakita ko ikaw nga 
matarung sa atubangan nakon la sini 
nga kaliwatan. 

2 Sa tanan nga sapat nga mga matinlo 
magaknha ka sing tagpitopitoJalaki kag 
babae ; apang sa kasapatan nga indi 
matinlo, sing duha, lalaki kag babae. 

3 Sa kapispisan man sa kalangitan sa 
tagpitopito, sulog kag munga, agud ma- 
andaman ang kaliwat sa kabuhi sa iba- 
baw sang kadaygan sang bug-os nga 
duta. 

4 Kay sa lumigad ang pito pa ka 
adlaw, pagapaulanon ko sa ibabaw sang 
duta sing kap-atan ka adlaw kag kap- 
atan ka gab-i ; kag pagapapason ko ang 
tanan nga may pagkaamo, nga ginhimo 
ko sa ibabaw sang kadaygan sang duta. 

5 Kag ginhimo ni Noe sono sa tanan 
nga ginsogo sa iya ni lehoba. 

6 Kag sang si Noe nagaedad sing 
anum ka gatus ka tuig, ang anaw sang 
mga tubig nag-abut sa ibabaw sang 
duta. 

7 Kag si Noe nagsuliid sa arka kag 
ang iya mga anak, kag ang iya asawa, 
kag ang mga asawa sang iya mga anak 
upud sa iya, bangud sang mga tubig 
sang anavv^ 

8 Sa mga kasapatan nga matinlo, 
kag sa mga kasapatan nga indi matinlo, 
kag sa mga kapispisan, kag sa tanan 
nga nagakalamang sa ibabaw sang duta, 

9 Sa tagduhaduha nagsululud sila sa 
arka ni Noe, lalaki kag babae, sono 
sang ginsogo sang Dios kay Noe. 

10 Kag nahanabu, sa ikapito ka ad- 
law, nga ang mga tubig sang anaw 
nag-alabut sa ibabaw sang duta. 11 Sa anum ka gatus ka tuig sang 
pagkabuhi ni Noe, saikaduhangabulan, 
sa ikapiilo kag pito sang bulan, sadto gid 
nga adlaw nawasak ang tanan nga mga 
tuburan sang daku nga kaidadalman, kag 
ang mga talambuan sang mga langit 
nabuksan. 

12 Kag may ulan sa ibabaw sang 
duta sa kap-atan ka adlaw kag kap-atan 
ka gab-i. 

13 Sa sini gid man nga adlaw nagsu- 
lud si Noe, si Sem, si Kam kag si lapet, 
mga anak nga lalaki ni Noe, kag ang 
asawa ni Noe, kag ang tatlo ka mga 
asawa sang iya mga anak, kaupud niya 
sa arka. 

14 Sila, kag ang tanan nga kasapatan, 
sono saag ila naigoan, ang tanan nga ka- 
hayupan, sono sang iya naigoan, kag ang 
tanan nga sapat nga nagasaog sa ibabaw 
sang duta, sono sang iya naigoan, kag ang 
tanan nga mga pispis, sono sang ila 
naigoan, ang tanan nga diyotay nga pis- 
pis, ang tanan nga may mga pakpak. 

15 Kag nagsululud kay Noe sa arka 
sing tagduhaduha ang tanan nga unud, 
nga may espiritu sang kabuhi. 

16 Kag ang nagsululud, lalaki kag 
babae sila ; sa tanan nga unud nagsulu- 
lud sila, siling sang ginsogo sang Dios. 
Kag tinakpan ni lehoba ang gawang. 

17 Kag imabut ang anaw sing kap- 
atan ka adlaw sa ibabaw sang duta ; 
kag nagtubo ang mga tubig kag ginba- 
yaw nila ang arka, kag naglabaw ini sa 
duta. 

18 Kag naglambas ang mga tubig kag 
nagtubo sing duku gid sa ibabaw sang 
duta ; kag naglakat ang arka sa ibabaw 
sang nawung sang mga tubig. 

19 Kag naglambas ang mga tubig 
sing labaw gid sa ibabaw sang duta, 
kag linapawan ang tanan nga mga 
bukid nga mataas nga yara sa idalum 
sang tanan nga mga langit. 

20 Napulo kag lima ka maniko ang 
paglabaw sang mga tubig sa ila, kag li- 
napawan ang mga bukid. 

21 Kag namatay ang tanan nga mga 
unud nga nagagiho sa ibabaw sang 
duta, ang kapispisan subung man ang 
mga kahajaipan, kag ang mga kasapa- 
tan, kag ang tanan nga sapat nga naga- 
saog sa ibabaw sang duta, kag ang 
tanan nga mga tawo. 

22 Aug tanan nga mga may ginhavva 
sang espiritu sang kabuhi sa ila mga 8 7.23. GENESIS. 8.21. ilong, ang tanan nga yara sa duta nga 
mamala, namata3^ 

23 Kag ginpapas ang tanan nga may 
pagkaaPxio, nga yara sa ibabaw sang 
nawung sang duta, gikan sa tawo tub- 
tub sa kasapatan, tubtub sa ruga sapat 
nga nagasaog, kag tubtub sa mga kapis- 
pisan sang mga langit : ginpapas s'la sa 
duta, kag nabilin iamang si Noe kag 
ang mga yara kaupud niya sa arka. 

24 Kag naglarabas ang mga tubig sa 
ibabaw sang duta sing isa ka gatus kag 
kalim-an ka adlaw. 

Si Noe nagagowa sa arka. 

8 KAG nadumduman sang" Dios si 
Noe kag ang tanan nga kasapatan 
nga yadto upud niya sa arka. Kag 
pinaagi sang Dios ang isa ka hangin sa 
ibabaw sang duta, kag nagbuhin ang 
mga tubig. 

2 Kag nagtalakup ang mga tuburan 
sang kaidadalman, kag ang mga talam- 
buan sang mga langit, kag napungan 
ang mga ulan sang langit. 

3 Kag ang mga tubig nagbalalik sa 
duta sing W' alay untat ; kag naghubas 
ang mga tubig sa tapus na ang isa ka 
gatus kag kalim-an ka adlaw. 

4 Kag timungtung ang arka sa bulan 
nga ikapito, sa ikapulo kag pito ka 
adlaw sang bulan, sa ibabaw sang kabu- 
kiran sang Ararat. 

5 Kag ang mga tubig nagadayon sing 
paghubas tubtub sa ikapulo nga bulan. 
Sang ikapulo, sa nahauna nga adlaw 
sang bulan, nakita ang mga ahpukpukan 
sang mga bukid. 

6 Kag nahanabu nga, sa katapusan 
sang kap-atan ka adlaw, ginbukas ni 
Noe ang talambuan, nga ginhimo niya 
sa arka. 

7 Kag pinadala niya ang uwak, nga 
naggowa nga nagapakadto kag naga- 
pakari tubtub nga ang mga tubig nag- 
mala sa ibabaw sang duta. 

8 Pinadala man niya gikan sa iya 
ang salampati, agud magtan-aw kon ang 
mga tubig nagisol na sa ibabaw sang 
nawung sang duta. 

9 Kag ang salampati wala sing nakita, 
nga sarang mapatungan sang dapadapa 
sang iya till, kag bumalik sia sa arka sa 
iya, kay ang mga tubig yara pa sa 
ibabaw sang nawung sang bug-os nga 
duta; kag inuntay niya ang iya mga kamut, kag sang nadakup niya, sinulud 
sia niya sa arka. 

10 Kag naghulat pa sia sing mga pito 
ka adlaw, kag pinagow'a niya liwat ang 
salampati sa arka. 

11 Kag ang salampati bumalik sa iya 
sa oras sang kahaponon, kag yari karon, 
isa ka dahon nga lab-as sang olibo sa 
iya toktok ; kag nahangup ni Noe, nga 
ang mga tubig nahubas na sa ibabaw 
sang duta. 

12 Kag naghulat pa sia sing mga pito 
pa liwat ka adlaw, kag pinadala niya ang 
salampati, nga wala na magbalik sa iya. 

13 Kag nahanabu nga, sang tuig nga 
ikan-um ka gatus kag isa ni Noe, sa 
nahauna nga hnlan, sa nahauna nga 
adlaw sang bulan, ang mga tubig nahu- 
bas sa ibabaw sang duta. Kag ginhalin 
ni Noe ang takup sang arka, kag tuman- 
aw% kag yari karon ang nawung sang 
duta mamala na. 

14 Kag sa ikaduha nga bulan sa 
ikaduha ka piilo kag pito nga adlaw 
sang bulan, nagmala na ang duta. 

15 Kag ang Dios naghambal kay Noe, 
nga nagasiling : 

16 " Gowa-ka sa arka, ikaw kag ang 
imo asawa, kag ang imo mga anak nga 
lalaki, kag ang mga asawa sang imo 
mga anak nga lalaki kaupud nimo. 

17 Pagowaa kaupud nimo ang tanan 
nga mga kasapatan, sa tanan nga unud, 
nga yara upud sa imo, sa kapispisan, sa 
kahayupan, kag sa tanan nga sapat nga 
nagasaog sa ibabaw sang duta, agud nga 
magpadagaya sila sa ibabaw sang duta, 
kag magpalamunga kag magbinuad sa 
ibabaw sang duta. 

18 Kag naggowa si Noe, kag ang iya 
mga anak nga lalaki, kag ang iya asawa 
kag ang mga asawa sang iya mga anak 
nga lalaki kaupud niya. 

19 Ang tanan nga mga kasapatan, 
ang tanan nga mga sapat nga nagasaog 
kag ang tanan nga mga kapispisan, ang 
tanan nga nagagiho sa ibabaw sang 
duta, naggulowa sa arka sono sang ila 
mga panimalay. 

20 Kag nagtukud si Noe sing isa ka 
haiaran kay lehoba, kag nagkuha sia sa 
tanan nga sapat nga matinlo kag sa 
tanan nga pispis nga matinlo, kag nag- 
halad sia sing mga halad nga sinunog sa 
haiaran. 

21 Kag nakapanimaho si lehoba sing 
baho nga kahalamut-an. Kag nagsiling : 8.22. GENESIS. 9.20. si lehoba sa iya tagiposoon : " Indi ko 
na pagpanghimalauloii liwat ang diita 
bangud sang tawo, bisan ang tuyo sang 
tagiposoon sang tawo malaut kutiib sa 
iya pagkapamatan-on ; kag indi ko na 
paglaglagon liwat ang tanan nga naga- 
kabuhi subung sang ginhimo ko. 

22 Sa magamanginyari pa sa duta 
ang tanan nga panag-on, ang pagtanum 
kag ang pag-ani, ang tugnaw kag ang 
init, ang tingadlaw kag ang tigtulugnaw, 
ang adlawon kag ang kagab-ihon indi 
magauntat. 

Pagpakigkatipan sang Dios kay Noe. 

9 KAG ginpakamaayo sang Dios si 
Noe kag ang iya mga aaak, kag 
nagsiling sia sa ila : " Bulunga-kamo, 
kag dalamu-kamo, kag pun-a-ninyo a; g 
duta. 

2 Kag ang inyo kahadluk kag ang 
inj'o kakugmat manginsa ibabaw sang 
tanan nga sapat sang duta, kag sa iba- 
baw sang tanan nga kapispisan sang 
kalangitan, sa tanan nga nagagiliho sa 
duta, kag sa tanan nga kaisdaan sang 
dagat : ginatugyan sila sa inyo mga 
kamut. 

3 Ang tanan nga P-agagiliho kag 
nagakabuhi manginsa kalan-on ninyo : 
subung man ang kahilanionan nga hi- 
law ginahatag ko ini nga tanan sa inyo. 

4 Apang ang unud upud ang iya ka- 
buhi, nga amo ang iya dugo, indi kamo 
magkalaon. 

5 Kay, sa pagicamatuud gid, paga- 
pangayoon ko gid ang inyo dugo, ang 
inyo mga kalag ; sa kamut sang tanan 
nga sapat pagapangayoon ko gid sia, kag 
sa kamut sang tawo ; pagapangayoon 
ko gid ang kalag sang tagsa ka tawo sa 
kamut sang iya utud. 

6 Ang magpatolo sang dugo sang 
taw^o tungud sang tawo, ang iya dugo 
pagapatoloon ; kay sa larawan sang Dios 
ginhimo ang tawo. 

7 Kag bulunga-kamo kag dalamu- 
kamo, buluad-kamo kag pagdalamu- 
kamo saduta. 

8 Kag naghambal ang Dios kay Noe, 
kag sa iya mga anak upud sa iya, nga 
nagasiling : 

9 " Ako, yari karon nga ginapaham- 
tang ko ang akon katipan upud sa inyo, 
kag upud sa inyo kaliwatan sa olehe 
ninyo, 10 Kag upud sang tanan nga kalag 
nga nagakabuhi nga yara upud sa inyo, 
sa kapispisan, sa kahayupan, kag sa 
tanan nga sapat sa duta nga yara upud 
ninyo, kutub sa tanan nga naggolowa 
sa arka tubtub sa tanan nga mga sapat 
sa duta. 

11 Pagatukuron ko ang akon ka- 
tipan sa inyo, kag walay bisan ano nga 
unud nga pagalagiagon pa sang mga 
tubig sang anaw : bisan may anaw pa 
nga sa paglaglag sang duta. 

12 Kag nagsiling ang Dios : " Ini 
mangintanda sang katipan, nga ginpa- 
hamtang ko sa tunga nakon kag ninyo, 
kag sa tanan nga kalag nga nagakabuhi, 
nga yara upud sa inyo, sa da yon nga 
mga katuigan. 

13 Ang akon balangaw pagaibutang 
ko sa mga gal-um, nga mangintandaan 
sia sang katipan sa tunga nakon kag 
sang duta. 

14 Kag mahanabu nga, kon pagtipo- 
non ko ang raga gal-um sa ibabaw sang 
duta, niyan magapakita ang akon ba- 
langaw sa mga gal-uni. 

15 Kag magapanumdum ako sang 
akon katipan, nga yara sa tunga nakon 
kag ninyo kag sa tanan nga kalag 
nga buhi sang tanan nga unud : kag 
indi na gid magaabut ang mga tubig 
sang anaw sa paglaglag sang tanan nga 
unud. 

16 Kag ang baiangaw dira sa mga 
gal-um, kag pagatan-awon ko ini sa pag- 
panumdum ko sang katipan nga dayon 
sa tunga sang Dios kag sang tanan nga 
kalag nga nagakabuhi, sa tanan nga 
unud nga yara sa ibabaw sang duta." 

17 Busa, ang Dios nagsiling kay Noe : 
" Ini mangintandaan sang katipan, nga 
ginpahamtang ko sa tunga nakon kag 
sang bug-03 nga unud nga yara sa iba- 
baw sang duta. 

Mga anak ni Noe. 

18 Ang mga anak ni Noe nga naggul- 
owa sa arka nangin si Sem, si Kam, kag 
si lapet ; kag si Kam among amay ni 
Kanaan. 

19 Ining tatlo among mga anak ni 
Noe ; kag sa ila napuy-an ang bug-os 
nga duta. 

20 Kag nagsugud si Noe sa pagpangu- 
ma sang duta, kag nagtanum sia sing isa 
ka kaubasan ; 10 9.21. GENESIS, 10. 24. 21 Kag naginum sia singalak, kag na- 
hubug sia, kag nahubo sia sa tunga sang 
iya layanglayang. 

22 Kag si Kara, nga amay ni Kanaan, 
nakita niya ang kahubo sang iya amay, 
kag nagsugid sini sa iya duha ka utud, 
sa gowa. 

23 Niyan ginkuha ni Sem kag ni lapet 
ang panapton, kag ginambilay nila sia ; 
kag sang nagilisol sila, gintabunan nila 
ang kahubo sang ila amay, nga nagata- 
lingi ang ila mga nawung, kag sa sini 
v\'ala nila makita ang kahubo sang ila 
amay. 

24 Kag nagmata si Noe sa iya alak, 
kag nahibaloan niya ang ginhimo sa iya 
sang iya anak nga manghud, 

25 Kag nagsiling sia : " Manginma- 
laut si Kanaan ; manginalagad sia sang 
mga alagad sang iya mga utud." 

26 Kag nagsiling pa sia : " Dalayawon 
si lehoba, ang Dios ni Sem ; kag mag- 
manginalagad nila si Kanaan. 

27 Pagpakadakuon kunta sang Dios 
si lapet, kag magpuyo sia sa m.ga layang- 
layang ni Sem, kag magmanginalagad 
nila si Kanaan." 

28 Kag sa tapus ang anaw nagkabuhi 
si Noe sing tatlo ka gatus kag kalim-an 
ka tuig. 

29 Kag ang bug-os nga kaadlawan ni 
Noe nanginsiam ka gatus kag kalim-an 
ka tuig, kag namatay sia. 

A^ga kaliwatan ni lapet, ni Kam kag ni Sem. 

4r\ INI amo sila ang kaliwatan sang 
i vJ mga anak ni Noe : ni Sem, ni Kam, 
kag ni lapet; nga sa ila nagkalatawo 
ang mga anak sa tapus ang anaw. 

2 Ang m.ga anak ni lapet : si Gomer, 
si Magog, si Madai, si laban, si Tubal, si 
Mesek kag si Tiras. 

3 Kag ang mga anak ni Gomer : si 
Askenas, si Ripat kag si Togorma. 

4 Kag ang mga anak ni laban: si 
Elisa, si Tarsis, si Kitim kag si Doda- 
nim. 

5 Sa ila sini ginpamahin ang mga 
pulo sang mga katavvohan, sono sang 
ila mga duta, ang tagsatagsa sono sa ila 
hambai, sono sa ila panimalay, sa ila 
mga katawohan. 

6 Ang mga anak ni Kam : si Kus, si 
Misraim, si Put kag si Kanaan. 

7 Kag ang mga anak ni Kus : si Seba, 
si Habila, si Sabta, si Rama kag si Sabteka. Kag ang mga anak ni Rama : 
si Seba kag si Dedan. 

8 Kag si Kus nagpanganak kay Nim- 
rod : ini nagsugud sia sa pagkagamhanan 
sa duta. 

9 Ini nanginmakusug sia nga manga- 
nga3'am sa atubangan ni lehoba; nga 
sa tungud sini ginasiiing : " Siling kay si 
Nimrod, makusug nga mangangayam sa 
atubangan ni lehoba." 

10 Kag ang pamuno sang iya ginha- 
rian amo ang Babel, kag ang Erek, kag 
ang Akad, kag ang Kalne sa duta sa 
Sinar. 

IT Sa sadto nga duta nagowa si Asur, 
kag ginpatindug niya ang Ninive, kag 
ang Rehobot-Hir, kag ang Kale. 

12 Kag ang Resen sa tunga sang 
Ninive kag Kale, nga amo sia ang daku 
nga banwa. 

13 Kag si Misraim nagpanganak sa 
mga Ludimhon, sa mga Anarnimhon, sa 
mga Leabimhon, kag sa mga Naptuhim- 
hon ; 

14 Kag sa mga Patrusimhon, sa mga 
Kasluimhon (nga sa ila naggilikan ang 
mga Pilistinhon), kag ang mga Kapto- 
rimhon. 

15 Si Kanaan nagpanganak kay Sidon, 
ang iya panganay, kag kay Het ; 

16 Kag sa mga lebusinhon, sa mga 
Amorinhon kag sa mga Girgasinhon ; 

17 Kag sa mga Hebinhon, sa mga 
Arkinhon kag sa mga Sininhon ; 

18 Kag sa mga Arbadinhon, sa mga 
Semarinhon kag sa mga Hamatinhon. 
Kag sang oiehe nagbulusaag ang mga 
panimalay sang mga Kanaanhon. 

19 Kag nanginkadulunan sang mga 
Kanaanhon kutub sa Sidon nga mapa- 
kadto sa Gerar tubtub sa Gasa, kag nga 
rnapakadto sa Sodoma, sa Gom.ora, sa 
Adma kag sa Seboim, tubtub sa Lasa. 

20 Ini amo sila ang mga anak ni Kam, 
sono sang ila panimalay, sono sang ila 
mga hambai, sa ila mga kadutaan, sa ila 
mga katawohan. 

21 Nagkalatawo man ang mga anak 
kay Sem, amay sang tanan nga mga 
anak ni Heber kag utud nga magulang, 
ni lapet. 

22 Ang mga anak ni Sem : si Elam, 
si Asur, si Arpaksad, si Lud kag si 
Aram. 

23 Ang mga anak ni Aram : Si Us, 
si Hul, si Geter kag si Mas. 

24 Kag si Arpaksad nagpanganak II 10. 25. GENESIS. 11. 17. kay Sala, kag si Sala nagpanganak kay 
Heber. ^_ 

25 Kag nagkalatawo kay Heber ang 
duka ka anak : ang ngalansang isa amo 
si Peleg* kag sa iya mga kaadlawan 
ginbahinbahiii^ang duta ; kag ang nga- 
laii sang iya iitud, si loktan. 

26 Kag si Toktan nagpanganak kay 
Almadad, kay Salep, kay Hasarmabet, 
kay lera, 

27 Kay Hadoram, kay Husal, kay 
Dikia, 

28 Kay Hobal, kay Abiniael, kay Seba, 

29 Kay Opir, kay Habila, kag kay 
lobab. Ining tanan nangin mga anak 
sila ni loktan. 

30 Kag ang ila puluy-an nanginkutub 
sa Mesa, nga mapakadto sa Separ, 
bukid sang Sidlangan. _ 

31 Ini sila nangin mga anak ni Sem, 
sono sang ila mga panimaldy, sono sang 
ila mga hambal, sa ila mga kadutaan, 
sono sa ila mga katawohan. 

32 Ini sila amo ang pinamalay ni 
Noe, sono sang ila mga kaliwatan, sa 
ila mga katawohan, kag sa ila ginpa- 
alaplaag ang mga katawohan sa duta, 
sa tapus sang anaw. 

Ang tore sa Babel. 

-I -j KAG ang bug-os nga duta may isa 
I I lamang ka ham.bal, kag isa man 
lamang ka mga polong. 

2 Kag nahanabu nga, sang sila naga- 
panlakaian sa Sidlangan, nasapwan nila 
ang isa ka kapatagan sa duta sang 
Sinar ; kag nagpuluyo sila didto. 

3 Kag nagsiling ang iban sa iban : 
" i Kari-kamo ! Maghimo-kita sing tisa 
kag lutoan-naton ini sa kalayo." Kag ang 
tisa gingamit nila nga saiili sang bato, 
kag angsalong nga saiili sang apog. 

4 Kag nagsililing sila : " I Kari-kamo ! 
Tukuron naton ang isa ka banwa kag 
isa ka tore, nga ang iya alibubungan 
maglambut sa iangit ; kag maghimo-kita 
sa aton sing isa ka ngalan, basi pa nga 
kita pag-alaplaagon sa bug-os nga na- 
wung sang duta." 

5 Pvag kimunsad si lehoba sa pagtan- 
aw sang banwa kag sang tore, nga gin- 
tukud sang mga anak sang mga tawo. 

6 Kag sumihng si lehoba : " Yari 
karon sila isa lamang ka banwa kag * Peleg, pagkabahin. may isa lamang ka hambal sila nga 
tanan, kag ini amo ang ginsugdan, nila 
nga himoon ; kag karon walay bisan ano 
nga makaupang sang ila ginatuyo nga 
himoon. _ 

7 i Kari-kamo ! Makunsad-kita, kag 
gumonon naton didto ang ila mga ham- 
bal, agud nga walay sin-o nga maka- 
hantup sang hambal sang iya kaupud." 

8 Amo ini ang pagpaalaplaag sa ila 
ni lehoba gikan didto sa ibabaw sang 
nawung sang bug-os nga duta ; kag gin- 
bayaan nila ang pagtukud sang banwa. 

9 Bangud sini gintawag ang ngalan 
niya nga Babel,* kay didto ginlibug ni 
lehoba ang pagpamolong sang bug-os 
nga duta. Kag gikan didto ginpaala- 
plaag sila ni lehoba sa ibabaw sang na- 
wung sang bug-os nga duta. 

Ang tnfa kaliwaian ni Sem. 

10 Ini sila among mga kaliwatan ni 
Sem : si Sem, sa nagaedad sing isa ka 
gatus ka tuig, nagpanganak sia kay Ar- 
paksad, duha ka tuig sa tapus ang anaw. 

11 Kag nagkabuhi si Sem, sa tapus 
nga ginpanganak niya si Arpaksad, sing 
lima ka gatus ka tuig, kag nagpanganak 
sia sing mga anak nga lalaki kag mga 
babae. 

12 Kag si Arpaksad nagkabuhi sing 
kailoan kag lima ka tuig, kag nagpa- 
nganak sia kay Sala. 

13 Kag nagkabuhi si Arpaksad, sa 
tapus nga ginpanganak niya si Sala, sing 
apat ka gatus kag tatlo ka tuig, kag 
nagpanganak sia sing mga anak nga la- 
laki kag mga babae. 

14 Kag nagkabuhi si Sala sing katlo- 
an ka tuig, kag nagpanganak sia kay 
Heber. 

15 Kag nagkabuhi si Sala, sa tapus 
nga ginpanganak niya si Heber, sing 
apat ka gatus kag tatlo ka tuig, kag 
nagpanganak sia sing mga anak nga 
lalaki kag mga babae. 

i 16 Kag nagkabuhi si Heber sing kat- 
I loan kag apat ka tuig, kag ginpanganak 
niya si Peleg. v^ 

17 Kag nagkabuhi si Heber, sa tapus 
nga ginpanganak niya si Peleg, sing 
apat ka gatus kag katlo-an ka tuig^ kag 
nagpanganak sia sing mga anak nga la- 
laki kag mga babae. 

j * Babel, pagkalibug. 
12 11. 18. GENESIS, 12. 10. 1 8 Kag nagkabuhi si Peleg, sing 
katloan ka tuig, kag nagpanganak sia 
kay Rehu. 

19 Kag nagpangabuhi si Peleg, sa 
tapus nga ginpanganak iiiya si Rehu, 
sing duha ka gatiis kag sia^m ka tuig, | 
kag nagpanganak sia sing mga anak nga 
lalaki kag mga babae. 

20 Kag si Rehu nagkabuhi sing katlo- 
an kag duha ka tuig, kag nagpanganak 
sia kay Serug. 

21 Kag nagkabuhi si Rehu, sa tapus 
nga ginpanganak niya si Serug, sing 
duha ka gatus kag pito ka tuig, kag 
nagpanganak sia sing mga anak nga la- 
laki kag mga babae. 

22 Kag nagkabuhi si Serug sing 
katloan ka tuig, kag nagpanganak sia 
kay Nakor. 

23 Kag nagkabuhi si Serug, sa tapus 
nga ginpanganak niya si Nakor, sing 
duha ka gatus ka tuig, kag nagpanganak 
sia sing mga anak nga lalaki kag mga 
babae. 

24 Kag nagkabuhi si Nakor sing duha 
ka pulo kag siam ka tuig, kag nag- 
panganak sia kay Tare. 

25 Kag nagkabuhi si Nakor, sa tapus 
nga ginpanganak niya si Tare, sing isa 
ka gatus napulo kag siam ka tuig, kag 
nagpanganak sia sing mga anak nga 
lalaki kag mga babae. 

26. Kag nagkabuhi si Tare sing katlo- 
an ka tuig, kag nagpanganak sia kay 
Abram, kag kay Nakor, kag kay Haran. 

27 Ini sila amo ang kaliwatan ni 
Tare : si Tare nagpanganak kay Abram, 
kag kay Nakor, kag kay Haran ; kag si 
Haran nagpanganak kay Lot. 

28 Kag namatay si Haran nga una sa 
iya amay nga si Tare sa duta nga iya 
natawohan, sa Ur sang mga Kaldeinhon. 

29 Kag nagpalangasawa si Abram 
kag si Nakor : ang ngalan sang asawa 
ni Abram amo si Sarai, kag ang ngalan 
sang asawa ni Nakor, si Milka, anak 
nga babae ni Haran, amay ni Milka kag 
ni Iska. 

30 Apang sr Sarai nanginbaw-as, kag 
wala sia sing anak. 

31 Kag ginkuha ni Tare si Abram, 
nga iya anak, kag si Lot, anak ni 
Haran, anak sang iya anak, kag si Sarai 
nga iya umagad, asawa ni Abram, nga 
iya anak: kag naggolowa sila sing 
tingub sa Ur sang mga Kaldeinhon, sa 
pagkadto sa duta sa Kanaan, Kag nag- alabut sila tubtub sa Haran, kag nagpu- 
luyo sila didto. 

32 Kag ang mga kaadlawan ni Tare 
nanginduha ka gatus kag lima ka tuig ; 
kag namatay si Tare sa HaraiL 

Pagtawag kay Abram, nagpakadto sia sa Kaaaan, 
sang oiehe nagdulhog sia pa Egipto. 

IQ APANG si lehoba nagsiling kay 
1^ Abram : " Halin-ka sa imo duta, 
kag sa imo kahimataan, kag sa balay 
sang imo amay, kag pakari-ka sa duta, 
nga akon igapahayag sa imo. 

2 Kag pagahimoon ko sa imo ang isa 
ka banwa nga daku, kag pagapakama- 
ayohon ko ikaw, kag pagapadakuon ko 
ang imo ngalan, kag manginikaayo 
ikaw. 

3 Kag pagapakamaayohon ko ang 
mga magapakamaayo sa imo, kag ang 
mga magadaut sa imo, pagadautan ko ; 
kag pagakamaayohon sa imo ang tanan 
nga mga piiiamalay sa duta." 

4 Kag lumakat si Abram, sono sang 
ginsiiing sa iya ni lehoba ; kag lumakat 
kaiipud niya si Lot. Kag si Abram 
nagaedad sing m.ga kapitoan kag lima 
ka tuig, sang humalin sia sa Haran. 

5 Kag gindala ni Abram si Sarai, 
nga iya asawa, kag si Lot, nga anak 
sang iya utud, kag_ ang tanan nga 
pagkabutang nila, nga ila naangkon, 
kag ang mga kalag, nga ila naano sa 
Haran ; kag naglalakat sila sa pagkadto 
sa duta sang Kanaan, kag limambut 

\ sila sa duta sa Kanaan. 

! 6 Kag si Abram naglatas sadto nga 
duta tubtub sa duug sang Sikem, tubtub 
sa terebinto s£,ng More. Kag niyan 
ang Kanaanhon ara man sa duta. 

7 Kag nagpakita si lehoba kay Abram 
kag nagsiling sa iya : " Sa imo kaliwa- 
tan igahatag ko ini nga duta/' Kag 
nagpatindug sia didto sing isa ka hala- 
ran kay lehoba, nga nagpakita sa iya. 

8 Kag nagliton sia didto sa isa ka 
bukid, sa Sidlangan sang Bethel, kag 

j ginbangon niya ang iya layaglayan, nga 

! yara ang Bethel sa Katuncian niya kag 

ang Ay sa Sidlangan. Kag nagtukud 

sia didto sing isa ka halaran kay lehoba, 

kag gintawag niya ang ngalan ni lehoba. 

9 Kag si Abram naghalin didto, nga 
nagalakat kag nagapakadto pa Ba- 
gatnan. 

i 10 Kag may gutum sa duta, kag 13 12. 11. GENESIS. 13. 14. nagdulhog si Abram sa Egipto sa 
pagpanlngayaw didto ; kay dakii ang 
gutum sa diita. 

1 1 Kag nahanabu nga, sang nagasulud 
na sia sa Egipto, nagsiling sia kay Sarai 
nga iya asawa : " Yari karon, karon 
ginakilala ko, nga ikaw babae nga ma- 
gayon sa itululuk. 

12 Kag mahanabu nga, kon makita 
ka sang mga Egiptohanon, magasiling 
sila : Ini asawa niya kag pagapatyon 
nila ako, kag ikaw pagabuhion nila. 

13 Biisa karon, isiling-mo, nga ikaw 
akon litud, agud nga ako may kaayohan 
bangud sa imo, kag magkabuhi ang akon 
kalag tungud sa paghigugma sa imo." 

14 Kag nahanabu nga, sang nagasulud 
si Abram sa Egipto, nakita sang mga 
Egiptohanon ang babae nga tiiman ka- 
gayon. 

1 5 Nakita man sia sang mga dunganon 
ni Paraon, kag gindalayaw nila sia ; kag 
gindala ang babae sa balay ni Paraon : 

16 Kag naghiino sia sing maayo kay 
Abram bangud sa iya, kag may mga 
obeha na sia, mga baka, mga asno, mga 
alagad nga lalaki kag mga babae, mga 
bakia nga asno kag mga kamelyo. 

17 Apang ginpilas ni lehoba si Paraon 
kag ang iya balay sang dalagku nga 
mga kalalat-an bangud kay Sarai, nga 
asawa ni Abram. 

18 Niyan gintawag ni Paraon si 
Abram, kag nagsiling sa iya : " i Ano 
bala ini nga ginhimo mo sa akon ? 
^Kay ngaa wala mo ako pagpahayagi 
nga sia ang imo asawa ? 

19 i Kay ngaa bala nagsiling ka : Utud 
ko sia, nga ginbutang mo ako sa kahiga- 
yonan sa pagkuha sa iya, nga akon asa- 
wa ? Busa karon, yari ang imo asawa, 
batona sia kag lakat-ka." 

20 Niyan si Paraon naghatag sing so- 
go sa iya mga tinawo nahanungud kay 
Abram ; kag ginpapauli nila sia kag ang 
iya asawa pati ang tanan nga iya. 

Aog pagbulagay ni Abratn kag ni Lot. 

•10 BUSA, si Abram nagtaklad gikan 
•^ sa Egipto pa Bagatnan.. sia kag 
ang iya asawa pati ang tanan nga iya, 
kag upud niya si Lot. 

2 Kag si Abram mangaranon gid sa 
kahayupan, sa pilak kag sa bulawan. 

3 Kag nagpanlakatan sia sa dulugan 
pa dulugan gikan sa Bagatnan tubtub sa Bethel, tubtub sa duug nga didto anay 
napahamtang ang iya layanglayang, sa 
ginutlan sang Bethel kag Ay, 

4 Sa duug sang halaran nga ginhimo 
niya anay didto ; kag gintawag didto ni 
Abram ang ngalan ni lehoba. 

5 Kag subung man si Lot, nga nag- 
panlakatan upud ni Abram, may mga 
pinanung sang obeha, kag mga pinanung 
sang baka, kag mga layanglayang. 

5 Kag ang duta indi nagkaigo sa ila, 
nga magpuyo sila sing tingub : kay ang 
ila mangad madamu, sa bagay nga indi 
sila sarang makapuyo sa isa lamang ka 
duug. 

7 Kag may kasuayon sa mga manug- 
bantay sang kahayupan ni Abram kag 
sa mga manugbantay sang kahayupan 
ni Lot. Kag ang Kanaanhon kag ang 
Peresinhon nagapuluyo sa sadto nga 
duta. 

8 Kag si Abram nagsiling kay Lot: 
"Wala sing kasuayon sa imo kag sa 
akon, sa akon manugbantay kag sang 
imo mga manugbantay, kay mag-utud 
kita." 

9 I Wala bala ang bug-os nga duta sa 
atubangan mo ? Ginapakilooy ko sa 
imo, nga magbulag ka sa akon. Kon 
pumakadto ka sa wala, ako mapakadto 
sa too ; kon ikaw sa too, ako magakadto 
sa wala. 

10 Kag ginbayav/ ni Lot ang iya mga 
mata, kag nakita niya ang tanan nga 
kapatagan sang Jordan, nga tanan ini 
nahunub sang tubig, sa wala paglaglaga 
ni lehoba ang Sodoma kag ang Gomora, 
subung sangkatamnan ni lehoba, subung 
sang duta sa Egipto, kon magpakadto 
sa Soar. 

11 Niyan ginpili ni Lot sa iya ang 
bug-os nga kapatagan sang Jordan ; 
kag pumadulung si Lot nayon sa Sidla- 
ngan, kag nagbulagay sila ang isa sa 
isa. 

12 Si Abram nagpuyo sa duta sang 
Kanaan, kag si IwOt nagpuyo sa mga 
banwa sang kapatagan, kag ginhalin- 
halin niya ang iya mga layanglayang 
tubtub sa Sodoma, 

13 Apang ang mga tawo sa Sodoma 
mga malain kag tamagid ka mga maka- 
sasala batok kay lehoba. 

14 Kag si lehoba nagsiling kay Abram, 
sa tapus na si Lot nakabulag sa iya : 
" Bayawa karon ang imo mga mata, kag 
tuman-aw-ka gikan sa dung nga imo 14 13. 15. GENESIS. 14. 18. nahamtangan pa Aminhan, pa Bagatnan, 
pa Sidlangan kag pa Katundan. 

15 Kay ang tanan iiga duta nga imo 
gintan-av/ pagaihatag ko sa imo kag sa 
imo kaliwatan sa giliapon. 

16 Kag himoon ko ang imo kaliwatan 
nga subung sang yab-ok sang duta : nga 
kon may sin-o nga sarang makaisip 
sang yab-ok sang duta, ang imo kaliwa- 
tan man sarang maisip. 

17 Tindug-ka, lakat-ka sa duta, sa iya 
kalabaon kag sa iya kasangkaron, kay 
igahatag ko ini sa imo. 

18 Busa, sang gingiho ni Abrani ang 
iya layanglayang, kumadto sia kag 
nagpuyo sa katerebintohan sang Mamre, 
nga among Hebron, kag nagtukud sia 
didto sing halaran kay lehoba. 

Ginabnwi ni Abram si Lot. Si Meikisedek. 

KAG nahanabu, sa mga kaadlawan 
ni Amrapel, nga hari sa Sinar, ni 
Ariok, nga hari sa Elasar, ni Kedor- 
laomer, nga hari sa Elam, kag ni Tidal, 
nga hari sang mga katawohan, 

2 Nga ini sila nag-alaway iDatok kay 
Bera, hari sa Sodoma, kag batok ka\ 
Birsa, hari sa Gomora, kay Sinab, hari 
sa Adma, kay Sameber, hari sa Seboim, 
kag batok sa hari sa Bela, nga amo sia 
ang Soar. 

3 Ining tanan nagtililipon sa nalupya- 
kan sa Sidim, nga amo ang Dagat nga 
Maasin. 

4 Napiilo kag duha ka tuig ang gin- 
alagad nila kay. Kedorlaomer, kag sa 
ikapulo kag tatlo ka tuig nagmalalison 
sila. 

5 Kag sa tuig nga ikapulo kag apat 
nag-abut si Kedorlaomer, kag ang mga 
hari nga yara sa i^'^a bahin, kag gindaug 
nila ang mga Rapainhon sa Asterot- 
karnaim, ang mga Susinhon sa Han), 
kag ang mga Emetinhon, sa Sabe-kiria- 
taim, 

6 Kag ang mga Horinhon sa bukid 
sa Sehir, tubtub sa El-Paran, nga yara 
sa luyo sang kahanayakan. 

7 iCag nagbalahk sila kag nag-alabut 
sa En-mispat, nga among Kades, kag 
ginpilas nila ang tanan nga kadutaan 
sang mga Amalekinhon, kag sang mga 
Amorinhon man, nga nagapuluyo sa 
Hasasontamar. 

8 Kag naggowa ang hari sa Sodoma, 
kag ang hari sa Gomora, kag ang hari sa Adma, kag ang hari sa Seboim, kag 
ang hari sa Bela, nga among Soar, kag 
nagpalasunud sila sing paginaway batok 
sa ila sa nalupyakan sa Sidim, 

9 Nga amo batok kay Kedorlaomer, 
hari sa Elam, kag kay Tidal, hari sang 
mga katavv'ohan, kag kay Amrapel, hari 
sa Sinar, kag kay Ariok, hari sa Elasar ; 
apat ka hari batok sa lima. 

10 Kag ang nalupyakan sa Sidim na- 
puno sang mga bobon nga balaw ; kag 
nagpalalagyo ang mga hari sang Sodo- 
ma kag sang Gomora, kag nagkalapu- 
kau sila didto ; kag ang iban nagpala- 
lagyo sa bukid. 

11 Kag ginpanguha nila ang tanan 
nga pagkabutang sa Sodoma kag sa 
Gomora, kag ang tanan nila nga kalan- 
on, kag naglalakat sila. 

12 Ginkuha man nila si Lot, anak 
sang ritud ni Abram, nga nagapuyo 
sa Sodoma, kag ang iya pagkabutang, 
kag naglalakat sila. 

13 Kag nag-abut ang isa ka nagpa- 
lagyo kag nagsugid kay Abram, nga 
Hebreinhon, nga nagapuyo sa katere- 
bintohan sang Mamre, nga iya sang 
Amorinhon, utud ni Eskol kag litud ni 
Aner ; kag nagpalakigkatipan sila kay 
Abratn. 

14 Kag sang nabatian ni Abram, nga 
ang ij^a utud nabilango, ginlupit niya 
sing hinangiban ang iya mga sampaton 
nga sologoon, nga natawo sa iya balay, 
mga tatlo ka gatus kag napulo kag 
walo, kag ginlagas niya sila tubtub sa 
Dan. 

15 Kag sia kag ang iya rnga alagad 
naglalapta sa kagab-ihon batok sa ila, 
kag ginpilas niya sila, kag ginlagas niya 
sila, tubtub sa Hoba, nga yara sa wala 
sang Damasko. 

16 Kag ginuli niya ang tanan nga 
mga pagkabutang, kag ginuli niya si Lot 
man nga iya utud, kag ang iya pagkabu- 
tang, kag ang mga asawa man, kag ang 
mga tinawo. 

17 Kag naggowa ang hari sa Sodoma 
sa pagbaton sa iya sang nagabalik sia 
gikan sa pagpilas kay Kedorlaomer kag 
sang mga hari nga nagaulupud sa iya, sa 
nalupyakan sa Sabe, nga among nalup- 
yakan sang Hari, 

18 Niyan si Meikisedek, hari sa Salem, 
nagdala sa gowa sing tinapay kag alak ; 
nga sia among saserdote sang Dies nga 
Labing-Mataas. 15 14. 19. GENESIS. 15. 18. 19 Kag ginpakamaayo niya sia kag 
nagsiling : " Pakamaayoon kunta si 
Abram sang Dios nga Labing-Mataas, 
nga tagiya sang kalangitan kag sang 
duta ; 

20 Kag pakamaayoon ang Dios nga 
Labing-Mataas, nga nagtugyan sang 
imo mga kaaway sa imo kamut." Kag 
ginhatagan sia ni Abram sang mga 
ikapulo sang tanan. 

21 Niyan ang hari sa Sodoma nagsi- 
ling kay Abram : " Ihatag sa akon ang 
mga tinavvo, kag kuliaa nga sa imo ang 
pagkabutang." 

22 Kag nagsabat si Abram sa hari sa 
Sodoma : ''Ginbayaw ko ang akon mga 
kamut kay lehoba, ang Dios nga La- 
bing-Mataas, tag-iya sang kalangitan 
kag sang duta, 

23 Nga kutub sa isa ka nahut tubtub 
sa higot sang isa ka sapin wala gid ako 
sing pagakuhaon sang tanan nga imo, 
agud nga indi ka magsiling : Ako nag- 
pamangad kay Abram. 

24 Sa akon wala sing ano man : 
lamang ang mga ginkaon sang mga pa- 
matan-on kag ang mga bahin sang mga 
lalaki, nga nagaulupud sa akon, si Aner, 
si Eskol, kag si Mamre, nga sila maga- 
kuluha sang ila bahin." 

Pakigkatipan sang Dios kay Abram. 

■IC SA tapus sini nga mga butang, 
•vJ nag-abut ang polong ni lehoba 
kay Abram sa paianan-awon, nga naga- 
siling : " Dili ka mahadluk, Abram, 
ako amo ang imo kalasag kag balus 
sa imo nga tania gid ka daku." 

2 Kag nagsabat si Abram : " Ginoo 
nga si lehoba, i ano bala ang igahatag 
mo sa akon ? Ako wala sing anak nga 
lalaki, kag ang manugtatap sa akon ba- 
lay anio inang si Elieser nga taga-Da- 
masko.*' 

3 Kag si Abram nagsiling pa : " Tan- 
awa, nga wala mo ako hatagi sing ka- 
Hwat. Kag yari karon, ang ulipan nga 
natawo sa akon balay, manginamo ang 
akon manunubli." 

4 Kag, yari karon, ang polong ni 
lehoba nag-abut sa iya, nga nagasiling : 
" Dili makapanubli sa imo ini sia, kondi 
ang magagikan sa imo kasudlan, ma- 
nginamo ang magapanubli sa imo." 

5 Kag pinagowa niya sia kag sumi- 
ling : " Tanglaa karon ang langit, kag isipa ang kabitoonan, kon sarang mo sila 
maisip." Kag sinilingan sia niya : "Ma- 
nginsubung sini ang imo kaliwatan." 

6 Kag nagtoo sia kay lehoba, kag 
inisip ini sa iya nga sa katarungan. 

7 Kag sinilingan sia: "Ako amo si 
lehoba, nga nagpagowa sa imo saUr sang 
mga Kaldeinhon, agud nga ighatag ko 
sa imo ini nga duta sa pagtagiya sa iya." 

8 Kag sia nagsabat : " Ginoo nga si 
lehoba, i sa diin ko bala makilala, nga 
pagaangkonon ko ini ? " 

9 Kag sinilingan sia niya : " Paini ako 
sing isa ka tinday nga babae sang baka, 
nga may tatlo ka tuig, kag sing isa ka 
kanding, nga may tatlo ka tuig, kag isa 
ka karnero, nga may tatlo ka tuig ; sing 
isa ka tokmo man, kag isa ka kayubog 
sang salampati." 

10 Kag kinuha niya ining tanan nga 
mga butang, kag pinihak sila niya, kag 
binutang niya ang tagsa ka pihak sa 
tampad sang isa ka pihak, apang wala 
niya pagpihaka ang mga pispis. 

11 Kag naghulugpa ang mga pispis 
sa ibabaw sang mga bangkay, kag gin- 
tabug sila ni Abram. 

12 Kag sang nagakatunod ang adlaw, 
umabut kay Abram ang isa ka mabug- 
at nga katuyo. Kag yari karon, isa ka 
kakugmat, isa ka daku nga kadudulman 
imabut sa iya. 

13 Kag ang Dios nagsiling kay Abra- 
ham : " Matuudon-mo, nga ang imo kali- 
watan magapanlugayaw sa duta nga 
indi ila, kag didto pagauliponon sila, 
kag sila pagasakiton sing mga apat ka 
gatus ka tuig. 

14 Apang ang mga tawo, nga maga- 
ulipon sa ila, pagahukman ko ; kag 
ugaling sini magahalin sila, nga may 
madamu nga mangad. 

15 Kag ikaw magakadto sa imo gini- 
kanan sa paghidaet, kag pagaiiubung 
ka sa maayo nga katigulangon. 

16 Kag sa ikap-at nga kaliwatan ma- 
gabalik sila diri, kay wala pa matuman 
ang kalainan sang Amorinhon tubtub 
diri." 

17 Kag nahanabu nga, sa natunud na 
ang adlaw, may madamol nga kadu- 
dulman ; kag yari karon, isa ka dabok, 
nga nagaaso kag isa ka sulo nga kala3'^o, 
nga nag-agi sa tunga sang mga sapat 
nga napamihak. 

18 Sadto nga adlaw naghimo si leho- 
ba sing katipan kay Abram, nga naga- 16 15. 19. GENESIS, 17. 2. siling : " Sa imo kaliwatan pagaihatag 
ko ini nga duta gikan sa suba sa 
Egipto tubtub sa suba nga daku, ang 
suba nga Euprates : 

19 Ang mga Keninhon, ang mga Ke- 
nesinhon kag ang mga Kadmoninhon ; 

20 Ang mga Hetinhon, ang mga 
Peresinhon, kag ang mga Rapainhon ; 

21 Ang mga Amorinhon, ang mga 
Kanaanhon, ang mga Gergesinhon kag 
ang mga lebusinhon. 

Si Agar kag si Istnael. 

4^ KAG si Sarai, nga asawa ni Abram, 
•>^ wala magapanganak sa iya: kag 
sia may isa ka alagad nga babae nga 
Egiptohanonj nga ginahingalanan si 
Agar. 

2 Busa, nagsiling si Sarai kay Abram : 
" Nakita mo na, nga si lehoba naghimo 
sa akon nga baw-as : ginaampo ko sa 
imo, nga magsulud ka sa akon alagad 
nga babae ; ayhan may mga anak ako 
tungud sa iya." Kag ginpamatian ni 
Abram ang tingug ni Sarai. 

3 Kag si Sarai, nga asawa ni Abram, 
nagkuha kay Agar nga iya alagad nga 
babae nga Egiptohanon, sa tapus sang 
napulo ka tuig nga ginpuyo ni Abram 
sa duta sa Kanaan, kay ginhatag niya 
sia nga asawa kay Abram nga iya bana. 

4 Kag sia nagsuliid kay Agar, kag 
nanamkon sia. Kag sang nakita nga 
nagpanamkon sia, gintulok niya nga 
may pagtamay ang iya agalon nga 
babae. 

5 Niyan si Sarai nagsiling kay 
Abram : " Ang akon pasipala manginsai- 
babaw nirno : ginbutang ko ang akon 
alagad nga babae sa imo dughan, kag 
sang nakita niya nga nagabusong sia, 
ginatolok niya ako nga may pagtamay ; 
si lehoba maghukom kunta sa imo kag 
sa akon." 

6 Kag nagsabat si Abram kay Sarai : 
"Yari karon ang imo alagad nga 
babae sa imo kamut ; himoa sa iya ang 
ginapakamaayo mo." Kag ginpapaubus 
sia ni Sarai, kag nagpalagyo sia sa atu- 
bangan niya. 

7 Kag nakita sia sang manugtunda ni 
lehoba sa luyo sang isa ka tuburan sa 
tubig sa kahaiiayakan, sa luyo sang tu- 
buran nga yara sa dalan sang Sur. 

8 Kag nagsiling sia : " Agar, alagad 
nga babae ni Sarai, isa diin ka bala maghalin ? i kag sa diin ka makadto ? " 
Kag sia nagsabat : " Nagapalagyo ako 
sa atubangan ni Sarai, nga akon agalon 
nga babae." 

9 Kag nagsiling sa iya ang manugtun- 
da ni lehoba : " Balik-ka sa imo agalon 
nga babae, kag magmasinilondon-ka sa 
idalum sang iya kamut." 
■ 10 Nagsiling man sa iya ang manug- 
tunda ni lehoba : " Pagapadamuon ko 
sing tuman ang imo kaliwat, nga indi 
maisipan bangud sang kadamuon." 

11 Kag nagsiling pa sa iya ang ma- 
nugtunda ni lehoba : " Yari karon nga 
nagpanamkon ka, kag magaanak ka sing 
isa ka anak nga lalaki, kag pagahinga- 
lanan mo sia nga si Ismael,- kay nabitian 
ni lehoba ang imo kalisdanan. 

12 Kag sia daiv manginasno nga ta- 
lunon sa tunga sang mga tawo ; ang iya 
kamut batok sa tanan, kag ang mga ka- 
mut sang tanan batok sa iya, kag m.aga- 
puyo sia sa atubangan sang tanan niya 
nga mga utud." 

13 Niyan ginhingadlan niya ang nga- 
lan ni lehoba, nga nagahambal sa iya : 
" Ikaw amo ang Dios nga nagatulok." 
Kay nagsiling sia : " i Wala ko man 
bala makita diri ang nagatulok sa 
akon ? " 

14 Tungud sini ginhingalanan ang bo- 
bon : " Bobon sang Nagakabuhi nga 
nagatulok sa akon." Yari karon, yara 
sia sa tunga sang Kades kag Bered. 

15 Kag si Agar nanganakkay Abram 
sing isa ka anak nga lalaki, kag ginhi- 
ngalanan ni Abram ang iya anak nga la- 
laki, nga gin-anak sa iya ni Agar, nga 
si Ismael. 

16 Kag si Abram nagaedad sing -ka- 
waloan kag anum ka tuig sang si Agar 
nag-anak kay Ismael. 

Ginabayloban sang Dios ang ngalan ni Abratn 

sa kay Abraham, kag ginatukud niya 

ang tuli. 

if7 KAG sang nagaedad si Abram sing 
I ' kasiaman kag siam ka tuig, nagpa- 
hayag sa iya si lehoba, kag nagsiling sa 
iya : " Ako amo ang Dios nga Maka- 
gagahum ; lakat ka sa atubangan nakon, 
kag maghimpit-ka. 

2 Kag pagatukuron ko ang akon kati- 
pan sa imo kag sa akon, kag paga- 

* Ismael, ang Dios nagapamati. 17 17.3. GENESIS, 17. 24. padamuon ko ikaw sing tuman gid 
kadamu." 

3 Niyan si Abram naghapa, kag ang 
Dios naghambal sa iya, nga nagasiling : 

4 " Ako, yari karon ang akon katipan 
upud sa imo : manginamay ka sang ka- 
damuan nga mga katawohan : 

5 Kag indi na pagahingalanan ikaw 
nga si Abram, kondi nga ang imo ngalan. 
mangin si Abraham,! kay ginhimo ko 
ika\y nga amay sang kadamuan nga 
mga katawohan. 

6 Kag pagapadamuon ko ikaw sing 
tuman gid kadamu, kag pagahimoon ko 
ikaw nga mga katawohan, kag ang mga 
hari magagihkan sa imo. 

7 Kag pagatukuron ko ang akon 
katipan sa akon kag sa imo, kag sa imo 
kaHwatan sa olehe nimo, sa ila mga 
kaliwatan, nga katipan nga dayon, agud 
nga ako magmangin Dios nimo nga sa 
imo kag sa imong kaiivvacan sa olehe 
nimo. 

8 Kag pagaihatag ko sa imo, kag sa 
imo kaHwatan sa olehe nimo, ang duta 
sang imo pagpanlugayaw, ang bug-os nga 
duta sa Kanaan nga kaugalingon nga da- 
yon ; kag magamangin Dios nila ako." 

9 Kag ang Dios nagsiling liwan kay 
Abraham : " Apang ikaw magabantay 
sang akon katipan, ikaw kag ang imo 
kaliwatan sa olehe nimo, tungud sa ila 
mga kaliwatan. 

10 Ini manginakon katipan nga paga- 
bantayan ninyo, sa akon kag sa inyo, 
kag sa imo kaliwatan sa olehe nimo : 
Pagatulion ang tanan nga lalaki sa 
tunga ninyo. 

11 Pagapanulion ninyo ang inyo unud, 
kag. ini mangintandaan sang katipan sa 
akon kag sa inyo. 

12 Sa edad nga walo ka adlaw paga- 
tulion ang tanan nga lalaki sa tunga 
ninyo sa inyo mga kaliwatan : ang na- 
tawo sa balay, kag ang binakal sa kuar- 
ta sang bisan kay sin-o nga dumuluong 
nga indi sa imo kaliwatan. 

1 3 Dapat pagtulion ang nata wo sa imo 
balay, kag ang binakal sang imo kuarta : 
kag yara and akon katipan sa inyo unud 
subung nga dayon nga katipan. 

14 Kag ang lalaki nga ditinuli, nga 
wala matuli ang iya unud, yadto nga 
tawo pagapanason sa iya banwa : na- 
galalis sia sa akon katipan." 15 Nagsiling man ang Dios kay 
Abraham : " Kay Sarai,* nga imo 
asawa, indi ka magtawag sa iya nga 
Sarai, kondi si Sara manginiya ngalan. 

16 Kagpagapakamaayohonko sia, kag 
pagahatagan ko man ikaw sa iya sing 
anak nga lalaki ; hoo, pagapakamaayo- 
hon ko sia, kag magamanginiloy sia sang 
mga katawohan : mga hari sa mga ban- 
wa magagilikan sa iya." 

17 Niyan si Abraham naghapa, kag 
nagkadlaw sia, kag nagsiling sa iya 
tagiposoon : "^Sa tawo nga isa ka 
gatus ka tuig matawo pa bala ang anak 
nga lalaki ? Kag si Sara nga kasiaman 
na ka tuig, ,; magabata pa bala ? " 

18 Kag nagsiling si Abraham sa Dios : 
" Kabay pa nga magkabuhi si Ismael sa 
atuhangan nimo." 

19 Kag nagsabat arg Dios: " Sa pag- 
kamatuud gid, si Sara nga imo asawa 
magapanganak sa imo sing isa ka anak 
nga lalaki, kag pagahingalanan mo sia 
nga si Isaak ; kag pagapamatud-an ko 
ang akon katipan sa iya, subung nga 
dayon nga katipan nga sa iya kaliwatan 
sa olehe niya. 

20 Kag nahanungud k^y Ismael gin- 
pamatian ko man ikaw : Yari karon 
nga pagapakamaayohon ko sia, kag 
pagapabungahon ko sia kag pagapada- 
muon ko sia sing tuman ka damu : ma- 
gapanganak sia sing napulo kag duha ka 
dunganon, kag pagahimoon ko ini nga 
daku nga katawohan. 

21 Apang pagatukuron ko ang akon 
katipan kay Isaak, nga pagaipanganak 
sia sa imo ni Sara sa sini nga panag-on, 
sa tuig nga masunud." 

22 Kag nagtapus sia sa paghambal sa 
iya, kag nagsaka ang Dios gikan kay 
Abraham. 

23 Niyan ginkuha ni Abraham si 
Ismael, nga i3^a anak, kag ang tanan 
nga mga nagkalatawo sa iya balay kag 
ang tanan nga mga pinamakal sang iya 
kuarta, ang tanan nga lalaki sa mga 
tawo sa balay ni Abraham, kag gintuli 
niya ang ila unud sa sadto gid nga adlaw, 
sono sang ginsihng sa iya sang Dios. 

24 Si Abraham nagaedad sing kasia- 
man kag siam ka tuig, sang gintuli niya 
ang iya unud. t Abraham, amay sang kadam-an. * Sarai, haring babae ko ; Sara, haring 
babae. 18 17. 25. GENESIS. 18. 21. 25 Kag si Ismael, nga iya anak, naga- 
edad sing napulo kag tatlo ka tuig 
sang gintuli ang iya unud. 

26 Sa amo gid nga adiaw gintuli si 
Abraham kag si Ismael nga iya anak. 

27 Kag ang tanan nga mga lalaki sa 
iya balay, ang mga natawo sa balay 
kag ang mga binakal sang kuarta sa 
dumuluong, ginpanuli sila upud sa iya. 

Si Abraham nagpatunga tuugud sa Sodonia. 

HO KAG nagpahayag sa iya si lehoba 
•O sa idalum sang katerebintohan sa 
Marme, sang nagalinkod sia sa gavvang 
sang iya layanglayang sa kainit sang 
adlaw. 

2 Kag ginbayaw niya ang iya mga 
mata, kag nagtulok sia, kag yari karon, 
ang tatlo ka lalaki nga nagatilindug 
sila sa luyo niya ; kag sang pagkakita 
niya sa ila, naggowa sia nga nagadalagan 
sa gawang sang iya layanglayang sa 
pagbaton sa sa ila, kag nagyaub sia 
sa duta. 

3 Kag nagsiling sia : " Ginoo, kon 
nakakita ako karon sing bugay sa imo 
mga mata, ginaampo ko saimo, nga indi 
ka magligad sa imo alagad. 

4 Nga magdala dira karon sing diyo- 
tay nga tiibig, kag hinawi-ninyo ang 
inyo mga tiil ; kag palahuway-kamo sa 
idalum sang kalioy. 

5 Kag magadala ako diri sing isa ka 
tipik sang tinapay, kag palig-una-ninyo 
ang inyo tagiposoon; ugaling magalili- 
gad kamo, kay tungud sini nag-alagi 
kamo sa malapit sa inyo alagad." Kag 
sila nagsililing : " Buhata subung sang 
ginsiling mo." 

6 Niyan si Abraham nagkadto sa 
dalidali sa layanglayang ni Sara, kag 
nagsiling sa iya : " Kuha-ka sing madali 
sing tatlo ka sakub nga harina, lamasa 
kag himo-ka sing mga tinapay." 

7 Kag nagdalagan si Abraham sa 
kabakahan, kag nagkuha sia sing isa ka 
tinday sang baka nga linghod kag ma- 
ayo, kag ginhatag niya im sa pamatau- 
on, nga nagadalidali sa paghimos sini. 

8 Nagkuha man sia sing linatab sang 
gatas, kag gatas, kag ang tinday sang 
baka nga ginliiraos niya, kag ginbutang 
niya ini sa atubangan nila ; kag sia yara 
sa luyo nila sa idalum sang kahoy, kag 
nagkalaon sila. 

9 Kag nagsililing sila sa iya : " i Diin bala si Sara nga imo asawa ? " Sia nag- 
sabat : " Diri sa layanglayang." 

10 Niyan nagsiling sia : " Sa pagka- 
matuud, magabalik ako sa imo, kon 
magliwan ining panag-on, kag yari 
karon, si Sara, nga imo asawa, maga- 
panganak sing anak nga lalaki. Kag si 
Sara nagdungug sa gawang sang layang- 
layang nga yara sa likod niya. 

11 Kag si Abraham kag si Sara mga 
tigulang na, mga sobol na sa katigu- 
langon ; kay Sara naguntat na ang 
kinaugali sang mga babae. 

12 Busa si Sara nagkadlaw sa iya 
kaugalingon, nga nagasiling : "i Uga- 
ling nga nagtigulang ako, magalipay 
bala ako ? Kag ang akon ginoo tigulang 
na man." 

13 Niyan si lehoba nagsiling kay 
Abraham : " i Kay ngaa bala nagkadlaw 
si Sara, nga nagasiling : Manginmatuud 
bala nga magaanak ako sing tigulang na? 

14 (jMay butang bala nga maiwat 
nga sa Dios? Sa panag-on nga pinat- 
in magabalik ako sa imo, kon ining pa- 
nag-on magliwan, kag si Sara may anak 
nga lalaki." 

15 Niyan si Sara nagbutig, nga naga- 
siling : " Wala ako magkadlaw ; " kay 
hinadlukan sia. Kag sia nagsiling : 
" Indi, kay ikaw nagkadlaw." 

16 Kag ang mga lalaki nagtindug 
didto, kag nagtululok sila nayon sa 
Scdoxma, kag si Abraham naglakat nga 
nagaupud sa ila. 

17 Kag si lehoba nagsiling : *' i Paga- 
likman ko bala kay Abrahamx ang akon 
pagahimoon ; 

18 Sanglit kay, sa pagkamatuud, si 
Abraham manginisa ka daku kag ma- 
bakud nga banwa, kag sa iya pagapaka- 
maayohon ang tanan nga katawohan 
sang duta ? 

19 Kay nakilala ko sia, nga pagso- 
goon niya ang iya mga anak kag ang iya 
balay sa olehe niya, nga pagbantayan 
nila ang dalan ni lehoba sa paghimo sing 
katarungan kag sing paghukom, agud 
nga pakarion ni lehoba kay Abraham 
ang ginapamoiong nij^a nahanungud sa 
iya." 

20 Niyan si lehoba nagsiling sa iya : 
" Tungud kay ang pagtuaw sang So- 
doma kag Gomora nagdugang sing labi 
kag tungud kay ang sala nila nagbug-at 
sing tama gid, 

21 Makunsad ako karon kag pagatan- 19 18. 22. GENESIS. 19.9. awon ko kon nahimo nila sing bug-os, 
sono sang tuaw nga nag-abut sa akon ; 
kag kon wala, mahibaloan ko ini." 

22 Niyan nagtaliwan didto ang mga 
lalaki kag nagpakadto sila sa Sodoma ; 
apang si Abraham yara pa sa atubangan 
ni lehoba. 

23 Kag saijg pumalapit si Abraham, 
sumiHng sia sa iya : " i Pagalaglagon 
mo man bala ang matarung upud sa 
tampalasan ? 

24 A3dian may kalim-an ka matarung 
sa sulud sang banwa, i pagalaglagon mo 
man bala, kag indi mo pagapatawaron 
ang dung tungud sa kalim-an ka mata- 
rung nga yara sa sulud niya ? 

25 Malayo sa imo ang paghimo sing 
subung sini, nga patyon mo ang mata- 
rung upud sang tampalasan, kag nga 
ang matarung manginsubung sang tam- 
palasan. Magmalayo sa imo ina. Ang 
hukom sang bug-os nga duta l indi bala 
magahimo sia sing katarungan ? " 

26 Niyan nagsiling si lehoba : " Kon 
may nakita ako sa Sodoma nga kalim- 
an ka matarung sa sulud sang banwa, 
pagapatawaron ko ining bug-os nga 
duug bangud sa ila." 

27 Kag sumabat si Abraham kag nag- 
siling : " Yari karon, ako nagsugud sing 
paghambal sa aton Ginoo, bisan ako 
yab-ok kag abo : 

28 Ayhan ang kalim-an ka matarung 
makulangan sing lima, l pagalaglagon 
mo bala tungud sadtong lima ang bug-os 
nga banwa ? " Kag sia nagsabat : " Indi 
ko pagalaglagon sia, kon may kap-atan 
kag lima." 

29 Kag si Abraham nagsulit sa pag- 
hambal sa iya kag nagsiling sia : " Ayhan 
makit-an didto ang kap-atan." Kag nag- 
sabat sia : " Indi ko paghimoon bangud 
sang kap-atan." 

30 Kag nagsiling sia : " Indi karon 
magapangakig ang akon Ginoo, kon ako 
maghambal. Ayhan didto makit-an 
ang katloan." Kag nagsabat sia. " Indi 
ko paghimoon ini, kon didto may ma- 
kit-an ako nga katloan." 

31 Plag sia nagsiling : '* Yari karon 
nga nangahas ako sa paghambal sa akon 
Ginoo. Ayhan didto makit-an ang duha 
ka piilo." Nagsabat sia : " Indi ko pa- 
galaglagon, bangud lang duha ka pulo." 

32 Kag nagsulit sia sa pagsiling : " Indi 
magapangakig karon ang akon Ginoo, 
kon maghambal lamang ako sing makai- sa. Ayhan makit-an didto ang napu- 
16." Nagsabat sia : ** Indi ko pagalag- 
lagon bangud sang napulo." 

33 Kag lumakat si lehoba sang naka- 
tapus sia paghambal kay Abraham; 
kag si Abraham nagpauli sa iya duug. . 

Psglaglag san2 Sodoma ; ang Paggowa ni Lot. 

KAG nag-alabut sa Sodoma ang du- 
ha ka manugtunda sa nagakaha- 
pon, kag si Lot naglinkod sa gawang 
sang Sodoma. Kag sang nakita sila ni 
Lot, nagtindug sia sa pagbaton sa ila, 
kag naghapa sia. 

2 Kag nagsiling sia: "Yari karon, 
mga ginoo nakon, ginaampo ko sa inyo, 
nga magbalaiik karno nayon sa balay 
sang inyo alagad, kag maghiligda kamo 
kag magapalanghinaw kamo sang inyo 
mga till ; kag sa aga pa gid magati- 
lindug kamo, kag magapaladayon kamo 
sang inyo dalanon." Kag sila nagsala- 
bat : " Indi, kay sa balaligyaan maga- 
higda kami." 

3 Apang nagpilit sia sa ila sing 
tuman, kag nagbalalik sila sa iya kag 
nagsuiulud sila sa iya balay, kag ginhi- 
moan niya sila sing kasadyahan, kag 
nagluto sia sing tinapay nga walay 
tapay, kag nagkalaon sila. 

4 Kag sa wala pa sila maghiligda, 
ang mga tawo sang banwa, ang mga la- 
laki sa Sodoma, tingub ang bug-os nga 
banwa, kutub sa labing pamatan-on 
tubtub sa labing tigulang, naglilibut 
sang balay. 

5 Kag gintawag nila si Lot, kag gin- 
silingan nila sia : " ^Diin bala ang mga 
lalaki nga nag-alabut sa imo sini nga 
gab-i ? Pagowaa sila sa amon, agud nga 
makilala namon sila." 

6 Niyan si Lot naggowa sa ila sa ga- 
wang, kag gintakpan niya ang gawang 
sa olehe niya. 

7 Kag nagsiling sia : " Ginaampo ko 
sa inyo, mga utud ko, nga ayaw kamo 
paghihmo sing subung nga kalainan. 

8 Yari karon may duha ako ka anak 
nga babae nga wala magpakigkilala 
sing lalaki ; tuguti ako nga paggowaon 
ko sila sa inyo, kag himoa-ninyo sa ila 
ang inyo ginapakamaayo. Lamang nga 
sa sining mga lalaki indi kamo maghili- 
mo sing bisan ano, kay nagkalari sila sa 
landong sang akon atup." 

9 Kag sila nagsalabat: "Halin di- 20 19. 10. GENESIS. 19. 30. ra." Kag nagsililing sila : " Nagkari 
ini did sa pagpanlugayaw suhung sing 
isa ka dumuluong, kag buut sia magma- 
nginhukom. • Karon pagahimoan ikaw 
namon sing labi nga kalainan sang sa 
ila." Kag ginlugus nila ang lalaki, nga 
si Lot, kag nagpalalapit sila sa paglum- 
pag sang gawang. 

10 Niyan gindalawo sang niga lalaki 
ang ila kamut, kag ginsulud nila si Lot 
sa balay upud sa ila, kag ginpanakpan 
nila ang mga gawang. 

11 Kag ang mga tawo nga yara sa 
gawang sang balay, kutub sa mga ma- 
gamay tubtub sa m,ga dalagku ginpililas 
nila nga may pagkabulag ; sa bagay 
nga ginbudlayan sila sa pagpangita 
sang gawang. 

12 Kag nagsililing ang mga lalaki 
kay Lot : " i May dari pa bala ikaw 
nga iban ? Ang mga umagad, kag ang 
mga anak mo nga lalaki, kag ang mga 
babae, kag ang tanan nga imo sa banwa, 
pagowaa siia sa sini nga duug ; 

13 Kay pagalaglagon namon ini nga 
duug, tungud kay ang ila panghayhay 
daku gid sa atubangan ni lehoba, kag 
ginpadala kami ni lehoba sa paglaglag 
sini." 

14 Niyan naggowa si Lot, kag gin- 
hambal niya ang iya mga umagad, ang 
mga nagpalangasawa sa iya mga anak 
nga babae, kag nagsiling sia sa ila : 
" Tilindug-kamo, halin-kamo sa sini nga 
duug ; kay pagalaglagon ni lehoba ini 
nga banwa.'' Apang sa mga mata sang 
iya mga umagad daw subung nga naga- 
lahug sia. 

15 Kag sa pagpamanagbanag, ginapa- 
dalidali sang mga manugtunda si Lot, 
nga nagasiling : '" Tindug-ka, kuhaa ang 
imo asawa kag ang imo duha ka anak 
nga babae nga yari diri, agud indi ka 
madula sa silot sang banwa. 

16 Kag sang nagdulogdulog sia, ginu- 
yatan sia sa kamut sang mga lalaki, kag 
ang kamut sang iya asawa, kag ang 
mga kamut sang iya duha ka anak nga 
babae, tungud sang kalooy ni lehoba nga 
sa iya ; kag ginpagowa nila sia, kag gin- 
butang nila sia sa gowa sang banv/a. 

17 Kag nahanabu nga, sang nagapa- 
gowa sila, nagsiling sia : " Palagyo-ka 
tungud sang imo kabuhi ; indi ka magba- 
likid sa olehe nimo, bisan magdulog ka 
sa sining bug-os nga kapatagan ; pala- 
gyoka sa bukid, basi pa mawala ka." 18 Kag si Lot nagsiling sa ila : " Indi, 
Ginoo ko. 

19 Yari karon, nakakita ang imo 
alagad sing bugay sa imo mga mata, kag 
ikaw nagapahayag sang kadakuon sang 
imo kaayo, nga gingamit mo sa akon, sa 
pag-apin sang kabuhi sang akon kalag : 
kag ako indi sarang makapalagyo sa 
bukid, basi ayhan nga paglambuton ako 
sang kalainan kag mamatay ako. 

20 Karl karon, ginaampo ko sa imo : 
ini nga banwa malapit sia sa pagpalagyo 
didto, kag diyotay sia. Tuguti ako sa 
pagpalagyo karon didto ; ( i indi bala 
amo sia ang diyotay ?) kag magakabuhi 
ang akon kalag." 

21 Kag sia nagsabat: "Yari karon, 
ginabaton ko man ang imo pangabay 
nahanungud sini, kag indi ko pagalagla- 
gon ang banwa nga sa iya naghambal 
ka. 

22 Dalidali-ka, palagyo-ka didto ; kay 
walS gid akoy sarang mahimo tubtub 
nga didto makalambut ka," Tungud 
sini ginhingalanan ang banwa nga Soar.* 

23 Ang adlaw nagasubang sa ibabaw 
sang duta, sang si Lot nag-abut sa Soar. 

24 Niyan ginpaulan ni lehoba sa iba- 
baw sang Sodoma, kag sa iababaw sang 
Gomora ang asupre kag ang kalayo 
gikan kay lehoba kutub sa mga langit, 

25 Kag naglaglag sia sining mga ka- 
bauwaanan, kag sadtong bug-os nga ka- 
patagan pati ang tanan nga pumuluyo 
sadtong mga kabanwaanan, kag ang 
bunga sang duta. 

26 Niyan ang asa^ya ni Lot nagba- 
likid, kag nanginhaligi sia nga asin. 

27 Kag nagbangon sing aga pa gid si 
Abraham kag nagkadto sa duug nga 
didto sia sa atubangan ni lehoba. 

28 Kag nagtulok sia nayon sa Sodoma 
kag Gomora, kag nayon sa bug-os nga 
duta sa sadtong kapatagan, kag na- 
kita niya, kag yari karon nga ang aso 
nagatub-ok gikan sa duta subung sang 
aso sang isa ka dabok. 

29 Nahana.bu ini nga, sang ginlaglag 
sang Dios ang mga kabanwaanan sang 
kapatagan, nakadumdum ang Dios kay 
Abraham, kag ginpagowa niya si Lot sa 
tunga sang kalaglagan, sa paghapay 
sang mga kabanwaanan sa diin nagpuyd 
si Lot. 

30 Apang si Lot nagtaklad sa Soar, 

* Soar, pagkadiyotay 21 19. 31. GENESIS. 20. 12. kag nagpuyo sa bukid, kag ang iya duha 
ka anak nga babae upud sa iya ; kay 
ginhadlukan sia sa pagpabilin sa Soar. 
Kag nagpangabuhi sia sa isa ka lungib, 
sia kag ang iya duha ka anak nga babae. 

31 Niyan ang magulang nagsiling sa 
manghud : " Ang aton amay tigulang 
na, kag wala sing nabilin sa duca nga 
magsulud sa aton, sono sa pamatasan 
sang bug-OS nga duta. 

32 Kari-ka, paimnon naton sing alak 
ang aton ama3^ kag magtolog kita ka- 
upud sa iya, kag mapadayon naton sa 
aton amay ang kaliwatan." 

33 Kag ginpainum nila sing alak ang 
ila amay sadto nga gab-i : kag nagsulud 
ang magulang kag nagtolog upud sa iya 
amay ; apang sia wala magbatyag sang 
naghida sia, bisan sang nagbangon sia. 

34 Ang adlaw nga masunud nagsiling 
ang magulang sa manghud : " Yari 
karon, ako nagtolog sang gab-i nga nag- 
ligad upud sa akon amay; paimnon 
naton man sia sini nga gab-i, kag mag- 
sulud kag magtolog-ka upud sa iya, agud 
nga mapadayon naton sa aton amay ang 
kaliwtan." 

35 Kag ginapainum nila sing alak man 
ang ila amay sadto nga gab-i : kag 
nagtindug ang manghud kag nagtolog 
upud sa ij'^a ; apang sia wala magbatyag 
sang naghigda sia, bisan sang nagba- 
ngon sia. 

36 Kag sa ila amay nagpalanamkon 
ang duha ka anak nga babae ni Lot. 

37 Kag nag-anak ang magulang sing 
isa ka anak nga lalaki, kag ginhinga- 
lanan niya sia nga si Moab, nga sia 
among amay sang mga Moabinhon tub- 
tub karon. 

38 Ang manghud man nag-anak sing 
isa ka anak nga lalaki, kag ginhinga- 
lanan niya sia nga si Benami, nga amo 
sia ang amay sang mga Amoninhon 
tubtub karon. 

Si Abrabam, sa Gerar, nagaiiionj; nga si 
Sara asawa niya. 

2r\ KAG kutub didto naglakat si 
v-' Abram pa duta sang Bagatnan, 
kag nagpanlugaw sia sa tunga sang Ka- 
des kag Sur, kag nagpanlugayaw sia sa 
Gerar. 

2 Kag nagsiling si Abraham nahanu- 
ngud kay Sara nga iya asawa : " Utud 
ko sia." Kag si Abimelek, nga hari sa Gerar, nagpakadto, kag ginpakuha niya 
si Sara. 

3 Apang ang Dios nag-abut kay Abi- 
melek sa isa ka damgo -sa gab-i, kag 
nagsiling sa iya : " Yari karon, mapa- 
tay ikaw bangud sang babae nga gin- 
kuha mo, nga sia may bana." 

4 Apang si Abimelek wala makapala- 
pit sa iya, kag nagsiling sia : " Ginoo, 
i pagapatyon man bala nimo ang kata- 
wohan nga matarung ? 

5 I Wala bala sia magsiling sa akon : 
Utud ko sia nga babae ; kag sia man "^ 
nagsiling : Utud ko sia nga lalaki ? Sa 
kalubus sang akon tagiposoon, kag sa 
katinlo sang akon mga kamut ginhimo 
ko ini." 

6 Kag nagsiling sa iya ang Dios 
sa damgo : " Ako man nakahibalo 
nga sa kalubus sang imo tagiposoon 
ginhimo mo ini ; kag ako man nagpu- 
gung sa imo sa pagpakasala batok sa 
akon, kag sa sini wala ko ikaw pagtu- 
guti nga pagtandugon mo sia, 

7 Busa karon, iuli ang babae sa iya 
bana ; kay manalagna sia, kag maga- 
pangamuyo sia tungud sa imo, kag 
magakabuhi ka. Kag kon ikaw indi 
maguli sa iya, nakahibalo ka nga, sa 
pagkamatuud, mamatay ka pali sang 
tanan nga imo." 

8 Niyan si Abimelek nagbangon sing 
aga pa, kag gintawag niya ang tanan niya 
nga mga alagad, kag nagsiling sia sining 
tanan nga mga polong sa mga idulungug 
nila ; kag nagkalahadluk ang mga tawo 
sing tuman gid ka daku. 

9 Sang olehe gintawag ni Abimelek 
si Abraham, kag ginsilingan niya sia : 
" i Ano bala ang ginhimo mo sa amon ? 
kag I sa ano bala nakasala ako batok sa 
imo, nga gindala mo diri ining daku nga 
sala sa ibabaw nakon, kag sa ibabaw 
sang akon ginharian ? Ikaw naghimo 
sa akon sing mga buluhaton nga ikaw 
indi dapat maghimo." 

10 Kag nagsiling pa si Abimelek kay 
Abraham : " i Ano bala ang nakita mo, 
agud nga maghimo ka sini ? " 

11 Kag si Abraham nagsabat : "Kay 
nagsiling ako nga sa akon : Sa pagkama- 
tuud walay kahadluk sa Dios sa sini nga 
duug, kag pagapat3'^on nilp ako bangud 
sang akon asawa. 

12 Kag sa pagkamatuud man, utud ko 
sia nga babae, anak sia nga babae sang 
akon amay; apang indi anak sia nga 22 20. 13. GENESIS. 21. 17. babae sang akon ilo}'', kag ginpangasawa 
ko sia. 

13 Kag nahanabu nga, sang ginpago- 
wa ako sang Dios nga libudlibud sa 
balay sang akon amay, ako nagsiling sa 
iya : Ini among kalooy nga pagahimoon 
mo sa akon, nga sa tanan nga mga duug 
diin makalambut kita, magsiling-ka na- 
hanungud sa akon : Utud ko sia nga 
lalaki." 

14 Niyan nagkuha si Abimelek sing 
mga obeha kag mga baka, kag mga 
alagad nga lalaki kag mga babae, kag 
ginhatag niya sila kay Abraham, kag 
ginuli niya sa iya si Sara nga iya asawa. 

15 Kag nagsiling si Abimelek : "Yari 
karon, ang akon duta yara sa imo atu- 
bangan, pagpiiyo-ka sa diin ang mina- 
maayo mo." 

16 Kag kay Sara nagsiling sia : " Yari 
karon, ginhatagan ko sing isa ka libo 
ka kuarta nga pilak ang imo utud nga 
lalaki : yari karon nga anio ini ang tabon 
sa imo mga mata nga sa lanan nga mga 
yara upud sa imo, kag pagapakataru- 
ngan ka sa atubangan sang tanan." 

17 Kag si Abraham nagpangamuyo 
sa Dios ; kag gin-ayo sang Dios si Abi- 
melek kag ang iya asa\va kag ang iya 
mga alagad nga babae, kag nagpalanga- 
nak siJa. 

18 Kay gintakpan sing bug-os ni 
lehoba ang tanan nga taguankan sang 
balay ni Abimelek, bangud kay Sara nga 
asawa ni Abraham. 

PegVatawo ni Isaak. Ginatalog si Abraham sa iya 
balay si Agar kag si !sn:ael. 

2i KAG ginduaw ni lehoba si Sara, 
• subung sang ginsiling niya, kag 
ginhimo ni lehoba kay Sara subung sang 
ginhambal niya. 

2 Kag nanamkon kag iiag-anak si 
Sara kay Abraham sing isa ka anak 
nga lalaki sa iya katigulangon sa panag- 
on, nga ginsiling sa iya sang Dios. 

3 Kag ginhingalanan ni Abraham 
ang iya anak nga lalaki, nga natawo sa 
iya, nga gin-anak sa iya ni Sara, nga si 
Isaak. 

4 Kag gintuli ni Abraham sa ika- 
vvalo ka adlaw ang iya anak nga si Isa- 
ak, subung sang ginsogo sa iya sang 
Dios. 

5 Kag si Abraham may isa na ka 
gatus ka tuig sang pagkatawo sa iya ni 
Isaak nga iya anak. 6 Niyan nagsiling si Sara : " Ginpa- 
kadlaw ako sang Dios, kag bisan sin-o 
nga makabati sini, magakadlaw upud sa 
akon.'' 

7 Kag nagdugang sia : " i Sin-o bala 
ang nakagsiling kuntani kay Abraham, 
nga si Sara nakapasoso sing mga anak 
nga lalaki ? Kay ginpangankan ko sia 
sing isa ka anak nga lalaki sa iya kati- 
gulangon." 

8 Kag nagtiibo ang bata, kag ginlu- 
tas ; kag si Abraham naghimo sing isa ka 
daku nga pagsinadya sang adlaw nga 
ginlatas si Isaak. 

9 Kag nakita ni Sara ang anak nga 
lalaki ni Agar nga Egiptohanon, nga 
gin-anak niya ini kay Abraham, nga 
nagatiawtiaw sia. 

10 Ngani nagsiling sia kay Abraham : 
" Tabuga ini ng^a alagad nga babae kag 
ang iya anak nga lalaki ; nga ang anak 
nga lalaki sining alagad indi magpanubli 
upud sa akon anak, upud kay Isaak." 

11 Ining polong daw nangintuman ka 
malain kay Abraham, bangud sang iya 
anak. 

12 Niyan ang Dios nagsiling kay 
Abraham: " Indi magmanginmalain sa 
imo mata bangud sang bata kag sang imo 
alagad nga babae ; ang tanan nga ginsi- 
ling sa imo ni Sara, pamatii ang iya 
tingug, kay sa kay Isaak pagatawgon 
nga imo kaiiwatan, 

13 Kag pagahimoon ko nga katawo- 
han man ang anak sang alagad nga 
babae, kay sia imo kaliw^atan." 

14 Nij'^an si Abraham nagbangon sing 
aga pa gid, kag nagkuha sing tinapay, 
kag sang isa ka suludian sang tubig, 
kag ginhatag niya sila kay Agar, nga 
ginbutang niya sila sa ibabaw sang iya 
abaga, kag ghitugyan sa ij'^a ang bata ; 
kag gintabog sia niya. Kag sia nagla- 
kat, kag nagalakat sia nga libodlibod 
sa kahanayakan sa Be-erseba. 

15 Kag ginkulang ai:g suludian sang 
tubig, kag ginbutang niya ang bata sa 
idalum sang isa ka kaho3^ 

16 Kag nagiakat kag naglingkod sia 
sa atubang, nga malayo subung sing isa 
ka pagpana, kay nagsiling sia : " Indi 
ako makakita kon ang bata mamatay." 
Kag naglingkod sia sa atubang, kag 
ginbuhian niya ang iya tingug kag 
naghibi. 

17 Kag nabitian sang Dios ang tingug 
sang bata ; kag ang manugtunda sang 23 21. 18. GENESIS. 22.6. Dios naglawag kay Agar kutub sa langit 
kag nagsiling sa iya : " i Ano bala ang 
nagaagi sa imo, Agar ? " Indi ka ma- 
hadluk, kay ginpamatian sang Dios ang 
tingug sang bata sa diin yara sia. 

1 8 Tindug-ka, bangona ang bata kag 
uyati sia sang imo mga katmit, kay 
pagahimoon ko sia nga dakii nga kata- 
wohan." 

19 Kag ginbuksan sang Dios ang iya 
mga mata, kag nakita niya ang isa ka 
tuburan sang tubig ; kag nagkadto sia, 
kag ginpuno niya ang suludlan sang 
tubig, kag ginpainum niya ang bata,^ 

20 Kag nagupud ang Dios sa bata ; 
kag nagtubo sia, kag nagpuyo sa ka- 
hanayakan, kag nanginmanugpana sia. 

21 Kag nagpuyo sia sa kahanayakan 
sa Paran ; kag ang iya iloy nagpaasawa 
sa iya sa duta sa Egipto. 

Katipan ni Abraham kag iii Abimelek. 

22 Kag nahanabu, sa sadto gid nga 
panag-on, nga naghambal si Abimelek, 
upud si Pikol, punoan sang iya kasolda- 
dosan, kay Abraham, nga nagasiling : 
" Ang Dios yara upud sa imo sa tanan- 
tanan nga ginhimo mo. 

23 Busa karon, sumpa-ka sa akon 
diri, tungud sa Dios, nga indi mo ako 
paglimbongan, bisan ang akon mga 
anak, bisan ang akon mga apo ; kondi 
nga, sono sa kaayo nga ginhimo ko 
sa imo, pagahimoon mo sa akon, 
kag sa duta sa diin magapanlugayaw 
ka." 

24 Kag nagsabat si Abraham : " Ma- 
gasumpa ako." 

25 Kag ginsabdong ni Abraham si 
Abimelek iDangud sang isa ka bobon sa 
tubig, nga ginkuha sa iya sang mga 
alagad ni Abimelek. 

26 Kag si Abimelek nagsabat : " Am- 
but kon sin-o ang naghimo sini, bisan 
ikaw man nagpahibalo sa akon sini, 
bisan ako nakabati sini tubtub ka- 
ron." 

27 Kag nagkuha si Abraham sing 
mga obeha kag mga baka, kag ginhatag 
niya kay Abimelek, kag nakigkatipan 
sila nga duha. 

28 Kag nagbutang si Abraham sing 
pi to ka mga tinday nga obeha sing 
pahain. 

29 Kag nagsiling si Abimelek kay 
Abraham : " i Ano bala ang ginakaho- logan sining pito ka tinday nga obeha, 
nga ginpain mo ? " 

30 Kagsia nagsabat : " Ining pito ka 
tinday nga obeha pagabatonon mo sa 
akon kamut, agud nga magmanginsa 
pagkamatuud sa akon, nga ako nagkut- 
kut sini nga bobon." 

31 Tungud sini ginhingalanan niya 
yadto nga duug nga Beer-seba,* kay 
didto nagsulumpa sila nga duha. 

32 Sa sini nakigkatipan sila sa Be- 
er-seba ; kag nagtindug si Abimelek kag 
si Pikol, pangolo sang ij'-a kasoldadosan ; 
kag nagpalauli sila sa duta sang mga 
Pilistinhon. 

33 Kag nagtanum si Abraham sing 
mga s?mbag sa Be-erseba, kag gintawag 
niya didto ang ngalan ni lehoba nga 
Dios nga v/alay katubtuban. 

34 Kag nagpanlugayaw si Abraham 
sa duta sang mga Pilistinhon sing ma- 
lawig nga mga adlaw. 

Ang paghalad kay Isaak. 

KAG Nahanabu, sa tapus sini 
nga mga butang, nga ang Dios 
nagsulay kay Abraham, kag nagsiling sa 
iya : ** i Abraham ! " Kag sia nagsabat : 
" Yari ako." 

2 Kag nagsiling sia : " Kuhaa karon 
ang imo anak, ang imong bugtong, nga 
si Isaak, nga imo ginahigugma, kag 
pakadto-ka sa duta sa Moria, kag ihalad- 
mo sia sa halad nga sinunug didto sa 
ibabaw sang- isa sang mga bukid, nga 
akon igasiling sa imo." 

3 Kag si Abraham nagbangon sing 
aga pa gid, kag naghimos sia sang iya 
asno, kag nagdala sia kaupud niya duha 
sang iya mga sologoon, kag si Isaak nga 
iya anak, kag nagbis-ak sia sang gatong 
nga sa halad nga sinunug, kag nagtindug 
sia, kag nagpakadto sa duug, nga ginsi- 
ling sa iya sang Dios. 

4 Sa ikatlo ka adlaw binayaw ni 
Abraham ang iya mga mata, kag nakita 
niya ang duug sa malayo. 

5 Niyan si Abraham nagsiling sa iya 
mga sologoon : " Kululat-kamo diri 
kaupud sang asno ; kag ako kag ang 
bata makadto kami tubtub didto, kag 
magasimba kami, kag magabalik kam.i 
sa inj'^o." 

6 Kag si Abraham nagkuha sang Beer-seba, bobon sang panumpa. 24 22.7. GENESIS. 23.5. gatung sang halad nga sinunog, kag 
binutang niya sa abaga sang iya anak ; 
kag sia nagkuha sang kalayo kag sang 
sundang ; kag naglakat sila nga duha 
sing tingub. 

7 Niyan si Isaak naghambal kay Abra- 
ham nga iya amay, kag nagsiling sia : 
"Amay ko." Kag si Abraham nagsa- 
bat : " Yari ako, anak ko." Kag si 
Isaak nagsihng : " Yari karon ang ka- 
layo kag ang gatong, apang l diin bala 
ang kordero nga inughalad nga sinu- 
nog ? " 

8 Kag nagsabat si Abraham : " Ang 
Dios magaaman sang kordero nga inug- 
halad nga sinunog, anak ko." Kag 
nagapadayon sila sa paglakat sing 
tingub. 

9 Kag sang imabut sila sa duug, nga 
ginsiling sa iya sang Dios, si Abraham 
nagpatindug didto sing halaran, kag 
ginapus niya si Isaak, nga i3^a anak, 
kag binutang sia niya sa halaran sa 
ibabaw sang gatong. 

10 Kag inuntay ni Abraham ang iya 
nga kamut, kag kinuha ni3'"a ang sundang 
nga sa pagpugut sa iya anak. 

11 Niyan ang manugtunda ni lehoba 
nagsingit sa iya kutub sa mga langit, nga 
nagasiling:. " j Abraham, Abraham!" 
Kag sia nagsabat : " Yari ako." 

12 Kag nagsiling sia : " Indi mo pag- 
bayawon ang imo kamut batok sa bata, 
bisan maghimo ka sa iya sing ano man ; 
kag karon nakilala ko, ngai kaw nahad- 
luk sa Dios, kay nga wala mo pag- 
idumili ang imo anak, ang imo anak 
nga bugtong." 

13 Niyan binayaw ni Abraham ang 
iya mga mata kag tuniulok ; kag yari ka- 
ron ang isa ka kordero sa iya likod, nga 
napukot sa mga sungay sa kasapinitan. 
Kag nagkadto si Abraham kag kinuha 
niya ang kordero, kag hinalad sia niya 
sa halad nga sinunog sa bayio sang iya 
anak. 

lA Kag giniiingalanan ni Abraham, 
yadto nga duug nga lehoba-Yireh.* 
Ngani ginasiling tubtub karon : " Sa 
bukid ni lehoba pagaiaman." 

15 Kag ang manugtunda ni leoba 
nagtawag kay Abraham sa makaduha 
kutub sa langit, 

16 Kag nagsiling sia : " Tungud sa 
akon gid nagsumpa ako, siling ni lehoba, TcJwha-Yireh, pagaiaman ni lehoba. tungud kay ginhimo mo ini, kag wala 
mo igdumili sa akon ang imo anak, ang 
imo bugtong, 

17 Nga sang nagapakamaayo, paga- 
pakamaayohon ko ikaw, kag sang naga- 
padamu, pagapadamuon ko ang imo 
kaliwatan subung sang kabitoonan sang 
langit, kag subung sang balas nga j'-ara 
sa baybayon sang dagat ; kag ang imo 
kaliwatan magatagiya sang mga ga- 
wang sang iya mga kaaway. 

18 Sa imo kaliwatan pagapakama- 
ayoon ang tanannga mgakatawohan sa 
duta, tungud kay nagtuman ka sang 
akon tingug. 

19 Kag nagbalik si Abraham sa iya 
mga alagad, kag nagtilindug sila kag 
naglalakat sing tingub pa Be-erseba ; 
kag si Abraham nagpuyo sa Be-erseba. 

20 Kag nahanabu sa tapus sining mga 
butang, nga ginbalitaan si Abraham, nga 
nagasiling : " Yari karon, nga si Milka 
man nag-anak sing mga anak kay Nakor, 
nga imo utud : 

21 Kay Us, nga iya panganay, kag 
kay Bus, nga iya utud, kag kay Kemuel, 
nga amay ni Aram, 

22 Kag kay Kesed, kay Haso, kay 
Pildas, kay Yidlap kag kay Betuel. 

23 Kag si Betuel nagpanganak kay 
Rebeka. Ining walo gin-anak ni Milka 
kay Nakor, nga utud ni Abraham. 

24 Kag ang iya babae, nga ginhingalan 
nga si E-euma, nag-anak man kay Teba, 
kay Gaham, kay Taas kag kay Maaka. 

Ang pagkamatay ni Sara kag ang iya lulubngan. 

20 KAG ang kabuhi ni Sara nangin- 
^ isa ka gatus duha ka pulo kag 
pito ka tuig ; nanginamo ini ang mga 
tuig sang kabuhi ni Sara. 

2 Kag namatay si Sara sa Kiriat- 
Arba, nga among Kebron, sa duta sa 
Kanaan ; kag nag-abut si Abraham sa 
paglalaw kay Sara, kag sa paghibi sa 
iya. 

3 Kag'si Abraham nagtindug sa atu- 
bangan sang iya patay, kag naghambal 
sa mga anak ni Het, nga nagasiling : 

4 " Dumuluong kag manugpanluga- 
yaw ako sa tunga ninj^o ; hatagi-ninyo 
ako sing panublion nga lulubngan upud 
sa inyo, kag pagailubung ko ang akon 
patay sa atubangannakon." 

5 Kag ang mga anak ni Het nagsala- 
bat kay Abraham, kag nagsililing sa iya : 25 23.7. GENESIS. 24.7. 6 " Pamatii kami, ginoo namon : Ikaw 
among isa ka duiiganon sang Dios sa 
tunga namon ; sa labing maayo sang 
amon mga lulubngan nga mapilian 
mo, ilubung-mo ang imo patay. Walay 
bisan sin-o sa amon nga magapugung 
sa imo sang iya lulubngan, agud nga 
pagilubung mo ang imo patay." 

7 Kag si Abraham nagtindug, kag 
nagyaub sa atubangan sang banwa sad- 
tong duta. sa atubangan sang mga anak 
ni Het. 

8 Kag naghambal sia sa ila, nga na- 
gasiling : " Kon may kabubut-on kamo, 
nga ako maglubung sang akon patay sa 
atubangan nakon, pamatii-ninyo ako 
kag patigayona-ninyo tungud sa akon 
sa kay Epron, anak ni Sohar, 

9 Agud nga ighatag niya sa akon ang 
lungib sa Makpela, nga nahanungud sa 
iya didto sa ukbong sang iya panublioii : 
nga sa iya matarung nga bili pagaihatag 
uiya. sia sa akon, nga sa kaugalingon 
nga lulubngan sa tunga ninyo." 

JO Ini si Epron nagalingkod sa tunga 
sang mga anak ni Het ; kag nagsabat si 
Epron nga Hetinhon kay Abraham, sa 
mga idulungug sang mga anak ni Het, 
sa tanan nga mga nagasululud sa ga- 
wang sang ila banwa, nga nagasi- 
ling : 

11 " Indi, ginoo ko, pamatii ako: 
Ginahatag ko sa imo ang panublion, 
kag ginahatag ko man sa imo ang lungib 
nga yara sa iya. Sa atubangan sang 
mga anak sang akon banwa ginahatag 
ko sia sa imo : ilubung ang imo patay." 

12 Kag si Abraham nagyaub sa atu- 
bangan sang banwa sang duta. 

13 Kag naghambal sia kay Epron sa 
mga idulungug sang banwa sang duta, 
nga nagasiling: "Lamang, kon luyag 
mo magpamati sa akon : nagahatag ako 
sang kabilihanan sang latagon ; batona 
ini sa akon, kag pagailubung ko sa iya 
ang akon patay." 

14 Kag nagsabat si Epron kay Abra- 
ham, nga nagasiling sa iya : 

15 "Ginoo ko, dunga ako: Ang 
isa ka duta nga apat ka gatus ka 
siklo nga pilak, i ano bala ini sa akon 
kag sa imo ? Busa, ilubung ang imo 
patay." 

16 Niyan si Abraham nagpamati kay 
Epron ; kag gintimbang ni Abraham 
kay Epron ang pilak,_ nga nagapamati 
sini ang mga anak ni Het : ang apat ka gatus_ ka siklo nga pilak, nga nagalakat 
sa mga manugbaligya. 

17 Kag ang latagon ni Epron, nga 
yara sa Makpela sa atubangan sang Man- 
re, ang latagon kag ang lungib nga 
yara sa iya, kag ang tanan nga kaka- 
hoyan nga yara sa latagon kag sa 
tanan niya nga dulunan sa palibot, 

18 Naiya na ni Abraham, sa mga ma- 
ta sang mga anak ni Het, kag sa tanan 
nga mga nagsululud sa gawang sang 
banwa. 

19 Kag sa tapus sini ginlubung ni 
Abraham si Sara, nga iya asawa, sa 
lungib sang latagon sa Makpela sa 
atubangan sang Mamre, nga among Heb- 
ron, sa duta sa Kanaan. 

20 Kag ang latagon kag ang lungib, 
nga yara sa iya, naiya ni Abraham 
nga kaugalingon nga lulubngan, nga iya 
anay sia sang mga anak ni Het. 

Si Rebeka pinangayo n^a asawa Dj(a sa kay Isaak- 

KAG si Abraham tigulang na, 
kag sobol na kaayo sa katigula- 
ngon ; kag si lehoba nagpakamaayo 
kay Abraham sa tanan. 

2 Kag nagsiling si Abraham sa isa 
niya ka soiogoon, ang tigulang sa ij^a 
balay, nga amo ang nagagahum sang 
tanan nga iya : " Ibutang karon ang 
imo kamut sa idalum sang akon bali- 
kawang, 

3 Kag pagapasumpaon ko ikaw, 
tungud ka}^ lehoba nga Dios sang kala- 
ngitan kag Dios sang duta, nga indi ka 
makakuha sing babae nga sa akon anak 
sa mga anak nga babae sang mga 
Kanaanhon, nga sa tunga nila naga- 
puyo ako ; 

4 Kondi nga magakadto ka sa akon 
duta kag sa akon kahimataan, kag 
magakuha ka sing babae nga sa akon 
anak nga si Isaak." 

5 Kag ang soiogoon nagsabat sa iya : 
"Ayhanang babae indi maluyag mag- 
upud sa akon sa sini nga duta ; busa 
I pagaiballk ko bala ang imo anak sa 
duta sa diin naghalin ka ? " 

6 Kag si Abraham nagsiling sa iya : 
"Andam-ka, nga indi mo igbalik ang 
akon anak didto. 

7 Si lehoba nga Dios sang kalangitan, 
nga nagkuha sa akon sa balay sang 
akon amay kag sa duta sang akon 
kahimataan, kag naghambal sa akon, 26 24. 8. GENESIS. 24. 29. kag nagsumpa sa akon, nga nagasiling : 
Sa imo kaliwatan pagaihatag ko ini nga 
duta ; sia magapadala sang iya manug- 
tunda sa atubangan nimo, kag ikaw 
magakuha didto sing babae nga sa akon 
anak. 

8 Kag kon ang babae indi maiuyag 
magupud sa imo, manginluwas ka sa 
sining akon panumpa ; lamang nga indi 
mo igbalik didto ang akon anak." 

9 Niyan ang sologoon nagbutang 
sang iya kamut sa idalum sang balika- 
wang ni Abraham, nga iya ginoo, kag 
nagsumpa sa iya nahanungud sining 
buluhaton. 

10 Kag ang sologoon nagkuha sing 
napulo ka kamelyo sa mga kamelyo 
sang iya ginoo, kag naglakat sia, kay 
yara sa iya pagbulut-an ang tanan nga 
mga pagkabutang sang iya ginoo. Kag 
nagtindug sia kag naglakat pa Aram- 
Naharaim, sa banwa ni Nakor. 

11 Kag ginpaluhud niya ang mga 
kamelyo sa gowa sang banwa sa luyo 
sang isa ka bobon sa tubig, sa horas 
sang kahaponon, sa -horas nga naga- 
giilowa ang mga kadalagahan sa pag- 
panag-ub. 

12 Kag nagsiling sia: " lehoba, nga 
Dios sang akon ginoo nga si Abraham, 
ginaampo ko sa imo, himoa, nga may 
makita ako karon, kag himoa ang pag- 
hikalooy sa akon ginoo nga si Abra- 
ham. 

13 Yari karon, ako sa luyo sang tubu- 
ran sa tubig, sang ang mga anak nga 
babae sang mga lalaki sining banwa 
nagagulowa sa pagpanag-ub ; 

14 Kabay pa nga mahanabu nga ang 
dalaga, nga sa iya magsiling ako : Ipa- 
panaug ang imo banga, ginaampo ko sa 
imo, agud nga ako maginum, kag sia 
magsabat : Inum-ka, kag pagapaimnon 
ko aijg imo mga kamelyo, nga ini sia 
magmangintinapat nga sa imo alagad 
nga si Isaak, kag sasini makilala ko, nga 
naghimo ka sing pagkalooy sa akon 
ginoo." 

15 Kag nahanabu nga, sang waia pa 
nakatapus sia sa paghambal, yari karon, 
si Rebeka, nga natawo kay Betuel, anak 
ni Milka, asawa ni Nakor, litud ni Abra- 
ham, nga naggowa sia, nga nagapas-an 
sang iya banga. 

16 Kag ang dalaga magayon gid sia 
sa bayhon, ulay nga wala sia makakila- 
Ja sing lalaki, nga nagdulhog sia sa tu- buran, kag ginpuno niya ang iya banga, 
kag nagataklad sia. 

17 Niyan ang sologoon nagdalagan 
nayon sa iya kag nagsiling : " Gina- 
ampo ko sa imo, nga paimnon mo ako 
sing diyot nga tubig sa imo banga." 

18 Kag sia nagsabat : " Inum-ka, 
ginoo ko." Kag nagdalidali sia sa pag- 
papanaiig sa ibabaw sang iya kamut 
sang iya banga, kag ginpainum niya sia. 

19 Kag sang nakatapus sia sa paginum 
sa iya, nagsiling sia : " Sa imo man 
nga mga kamelyo, magapanag-ub ako, 
tubtub nga makatapus sila sa pagi- 
num." 

20 Kag nagdalidali sia, kag ginula 
niya ang iya banga sa palaimnan, kag 
nagbalik sia liwan sa bobon sa pagpa- 
nag-ub, kag nagpanag-ub sia nga sa ta- 
nan niya nga mga kamelyo. 

21 Kag ang tawo nagkatingala sa iya, 
nga nagahipus, sa pagsayud kon si leho- 
ba naghirnaayo kon wala sang iya pan- 
lakatan. 

22 Kag nahanabu nga, sang pagkata- 
pus sa paginum sang mga kamelyo, 
nagkuha ang tawo sing isa ka singsing 
nga bulawan, nga nagatimbang sing 
tunga sa siklo, kag duha ka pulsera nga 
sa iya mga kamut, nga nagatilimbang 
sing napulo ka siklo sa bulawan. 

23 Kag nagsiling sia : " I Kay sin-o 
ikaw bala anak nga babae ? Ginaampo 
ko sa imo, nga igsiling mo sa akon. 
i May duug bala sa balay sa imo amay, 
nga diin makahigda kami ? " 

24 Kag sia nagsabat : " Anak ako 
nga babae ni Betuel, anak ni Milka, 
nga gin-anak sia niya kay Nakor." 

25 Kag nagdugang sia: ."Sa amon 
balay may dagami man kag madarnu 
nga kumpay, kag duug nga sa paghig- 
da." 

26 Niyan ang tawo nagyaub, kag 
nagsimba kay lehoba, 

27 Kag nagsiling sia : " Pagapaka- 
maayoon kunta si lehoba, nga Dios 
sang akon ginoo nga si Abraham, nga 
■wala niya igpalayo ang iya kalooy kag 
ang iya kamatooran sa akon ginoo, nga 
ginmandoan ako ni lehoba sa dalan 
pa balay sang mga utud sang akon 
ginoo." 

28 Kag ang dalaga nagdalagan, kag 
nagpahibalo sa balay sang iya iloy, sono 
sining mga polong. 

29 Kag si Rebeka may isa ka utud, 27 24. 30, GENESIS. 24. 49. nga ginangalanan nga si Laban ; kag 
si Laban nagdalagan sa gowa sa tawo, 
sa tuburan. 

30 Kag nahanabu, sang pagkakita 
niya sang singsing kag sang mga pulsera 
sa mga kamut sang iya utud nga babae, 
kag sang pagkabati niya sang niga po- 
long ni Rebcka, nga iya utud, nga nag- 
siling : " Amo ini ang ginhambal sad- 
tong tawo," nga sia nagkadto sa tawo. 
Kag )'ari karon, nga yara sia sa luyo 
sang mga kamelyo sa tuburan. 

31 Kag nagsiling sia sa iya: " Kari- 
ka, pinakamaayo ni lehoba. i Kay ngaa 
bala nga yara ka sa gowa ? Gintinloan 
ang balay kag ang duug nga sa mga 
kamelyo." 

32 Niyan ang tawo nagupud sa iya sa 
balay, kag ginhubai an ni Laban ang mga 
kamelyo, kag ginhatagan niya sila sing 
dagami kag Icumpay, kag tubig nga 
inughunaw sang mga tiil niya kag sang 
mga tiil sang mga tawo nga nagauliipud 
sa iya. 

33 Kag ginbutangan sia nila sing 
kalan-on sa atubangan ; apang sia nag- 
siling : " Indi ako magkaon tubtub nga 
masiling ko ang akon katuyoan." Kag 
sia nagsiling sa iya : " Ihambal." 

34 Niyan nagsiling sia : " Sologoon 
ako ni Abraham. 

35 Kag si lehoba nagpakam.aayo sing 
tuman sa akon ginoo, nga nangindaku 
sia; kag ginhatagan sia niya sing mga 
obeha kag mga baka, piiak kag bula- 
wan, mga alagad nga lalaki kag mga 
babae, mga kamelyo kag mga asno. 

36 Kag si Sara, nga asawa sang akon 
ginoo, nag-anak sa iya katigulangon 
sing isa ka anak nga lalaki sa akon 
ginoo, nga'sa iya ginhatag niya ang 
tanan nga iya. 

37 Kag ginpasumpa ako sang akon 
ginoo, nga nagasiling : Indi ka magkuha 
sing babae nga sa akon anak sa mga 
anak sang mga Kanaanhon, nga sa ila 
duta nagapuyo ako ; 

38 Kondi nga magkadto ka sa balay 
sang akon amay kag sa akon kahimata- 
an, kag magakuha ka sing babae nga sa 
akon anak. 

39 Kag ako nagsiling : Ayhan ang 
babae indi maluyag magiipud sa akon. 

40 Niyan sia nagsabat sa akon : Si 
lehoba, nga sa iya atubangan naglakat 
ako, magapadala sang iya manugtunda 
upud sa imo, kag magahimaayo sang imo dalanon, kag magakuha ka sing 
babae nga sa akon anak sa akon 
kaliwatan kag sa balay sang akon 
amay. 

41 Niyan manginluwas ka sa akon pa- 
numpa, kon makaabut ka sa akon ka- 
liwatan ; kag kon indi nila pagihatag sia 
sa imo, manginluwas ka sa akon panum- 
pa. 

42 Busa, nag-abut ako karon sa tu- 
buran, kag nagsiling ako : lehoba, Dios 
sang akon ginoo nga si Abraham, kon 
imo himaayohon karon ang akon dala- 
non, nga sa iya nagalakat ako, 

43 Yari karon, ari ako sa luyo sang tu- 
buran sa tubig : m.ahanabu kunta nga 
ang dalaga nga maggowa sa pagpanag- 
ub, nga sa i)^! magsiling ako : Paimna 
ako, ginaampo ko sa imo, sing diyotay 
nga tubig sa imo banga, 

44 Kag sia magsiling sa akon : Inum- 
ka, kag sa imo manmga kamelyo maga- 
panagub ako, ina sia manginang ba- 
bae nga tinapat ni lehoba nga sa anak 
sang akon ginoo. 

45 Kag sa wala pa ako makatapus sa 
paghambal sa akon tagiposoon, yari 
karon, si Rebeka naggowa, nga naga- 
pas-an sang iya banga, kag nagdulhog sia 
sa tuburan kag nagsag-ub. Kag ginsi- 
lingan ko sia : Ginaampo ko sa imo, nga 
paimnon mo ako. 

46 Niyan sa kadali gid ginpapanaug 
niya ang iya banga sa ibabaw niya, kag 
nagsiling sia : Inum-ka, kag ang imo 
man n^,a mga kamelyo pagapaimnon ko. 
Kag naginum ako, kag ginpainum man 
niya ang akon mga kam^elyo. 

47 Niyan ginpamangkot ko sia, kag 
nagsiling ako : I Kay sin-o ka bala anak 
nga babae ? Kag sia nagsabat : Anak 
nga babae ni Betuel, anak ni Nakor, nga 
ginpanganak sa iya ni Milka. Niyan 
ginbutangan ko sia sing isa ka singsmg 
sa ilong, kag mga pusleras sa iya mga 
kamut. 

48 Kag nagyaub ako, kag ginsimba 
ko si lehoba, kag gipakamaayo ko si 
lehoba nga Dios sang akon ginoo nga si 
Abraham, nga ginmandoan niya ako sa 
dalan sang kamatooran nga sa pagkuha 
sang anak nga babae sang utud sang 
akon ginoo nga sa iya anak. 

49 Busu karon, kon maluyag kamo 
maggamit sing paghikalooy kag kamato- 
oran sa akon ginoo, igpahayag-ninyo ini 
sa akon ; kag kon indi, ipahayag-ninyo 23 24. 50. GENESIS. 25.7. ini sa akon, kag magapatabayag ako sa 
too, kon sa wala. 

50 Niyan si Laban kag si Betuel nag- 
salabat kag nagsilliing : " Kay lehoba 
nagagikan ini ; indi kami makasarang 
paghambal sa imo sing malain, bisan 
maayo. 

51 Yari karon si Rebeka sa atuba- 
ngan mo ; kuhaa sia kag luraakat-ka, 
kag magmanginasawa sia sang anak 
sang imo ginoo, subung sang ginsiling 
ni lehoba." 

52 Kag nahanabu nga, sang nabatian 
sang sologoon ni Abraham ang ila mga 
polong, nagyaub sia kay lehoba. 

53 Kag nagkuha ang sologoon sing 
mga huyas nga pllak, kag mga huyas nga 
bulawan, kag mga panapton, kag gin- 
hatag niya sila kay Rebeka : ginhatagan 
man niya sing mga malahalon nga bu- 
tang ang i5i'a utad kag ang iya iloy. 

54 Kag nagkalaon kag nagilinum sia 
kag ang mga lalaki nga nagaulupud sa 
iya, kag naghiligda didto sila. Kag 
sang nagbangon sia sang aga, nagsi- 
ling sia : " Papaulia ako ninyo sa akon 
ginoo." 

55 Niyan nagsabat ang iya iitud kag 
ang iya iloy : " Maghulat ang dalaga 
upud sa amon sing pila ka adlaw, sing 
napiilo lang ka adlaw, kag ugaling ma- 
galakat sia." 

56 Kag sia nagsiiing sa ila : " Ayaw 
ninyo ako pagpadugaya, siling kay gin- 
himaayo ni lehoba ang akon dalanon ; 
palakta-ninyo ako gllayon, agud nga 
magkadto ako sa akon ginoo." 

57 Niyan sila nagsalabat : " Tawgon 
namon ang dalaga kag pamangkoton 
namon sia." 

58 Kag gintawag nila si Rebeka, kag 
ginsiiingan nila sia : " i Magaupud ka 
bala sa sini nga lalaki ? " Kag sia nag- 
sabat : " Hoo, magaupud ako." 

59 Niyan ginpalakat nila si Rebeka 
nga ila litud, kag ang iya sisiwa kag ang 
sologoon ni Abraham, kag ang iya mga 
tinawo. 

60 Kag ginpakamaayo nila si Rebeka 
kag ginsiiingan nila sia : " Utud ikaw 
namon, magmanginlinibolibo sa mga li- 
nibo ikaw, kag ang imo kaliv/atan mag- 
tagiya sang gawang sang mga nagadu- 
lumut sa iya." 

61 Niyan nagtindug si Rebeka kag 
ang iya mga kadalagahan, kag nagsala- 
kay sila sa ibabaw sang mga kamelyo, kag nagsulunud sila sa tawo ; kag ang 
sologoon nagkuha kay Rebeka, kag nag- 
lakat sia. 

62 Kag si Isaak nagbalik gikan sa 
bobon sang " Nagakabuhi nga nagatu- 
lok sa akon," kay sia nagapuj-^o sa duta 
sang Bagatnan. 

63 Kag naggowa si Isaak sa pagpa- 
ngamuyo sa latagon sa oras sang kaha- 
ponon, kag sang binayaw niya ang iya 
mga mata, tumulok sia, kag yari ka- 
ron, ang mga kamelyo nga nagapala- 
kari. 

64 Si Rebaka man nagbayaw sang iya 
mga mata, kag nakita niya si Isaak, kag 
nagdalus-us sia sa kamelyo. 

65 Kag nagpamangkot sia sa sologo- 
on : " I Sin-o bala inang lalaki nga na- 
gapakari sa latagon nayon sa aton ? " 
Kag ang sologoon nagsabat : " Ini amo 
ang akon ginoo." Niyan nagkuha sia 
sang takdong kag nanabon sia. 

66 Niyan ang sologoon nagsugid kay 
Isaak sang tanan nga ginhimo niya. 

67 Kag pinasulud ni Isaak sia sa la- 
yanglayang sang iya iloy nga si Sara ; 
kag ginpangasawa niya si Rebeka, kag 
nanginasawa niya sia ; kag ginhigugma 
niya sia; kag si Isaak ginlipay tungud 
sa iya iloy. 

Pagkamatay ni Abraham. 

Q C KAG si Abraham nagpangasawa 
^y^ liwan, nga ang ngalan sang iya 
asawa amo si Ketura ; 

2 Nga nag-anak sa iya kay Simram, 
kay loksan, kay Medan, kay Madian, 
kay Isbak kag kay Sua. 

3 Kag si loksan nagpanganak kay 
Seba kag kay Dedan ; kag ang mga 
anak ni Dedan nanginsi Asurim, si 
Tetusim kag si Leumim. 

4 Kag ang mga anak ni Madian : Si 
Epa, si Eper, si Enok, si Abida kag si 
Eldaha. Ining tanan nangin mga anak 
ni Ketura. 

5 Kag ginhatag ni Abraham kay Isaak 
ang tanan nga iya. 

6 Kag sa mga anak sang iya mga ba- 
bae naghatag si Abraham sing mga 
hatag ; kag sang nagakabuhi pa sia, gin- 
padaia niya sila sa malayo kay Isaak, 
nga iya anak, nayon sa Sidlangan, sa duta 
sang Sidlangan. 

7 Kag ang mga adlaw sang kabuhi 
nga ginkabuhi ni Abraham, nanginamo 29 25.8. GENESIS, 25. 30. ini : isa ka gatus kapitoan kag lima ka 
tuig. 

8 Kag nagtinga sia ; kag namatay si 
Abraham sa maayo nga katigulangon, 
tigulang kag busug sang pagkabuhi, kag 
ginsimpon sia sa iya banwa. 

9 Kag ginlubung sia ni Isaak kag ni 
Ismael, nga iya mga anak, sa lungib sa 
Makpela, sa lalagon ni Epron, .anak 
ni Soliar nga Hetinhon, nga vara sa 
atubang sang Mamre : 

10 Latagon nga ginbakal ni Abra- 
ham sa mga anak ni Het : didto ginlu- 
bung si Abraham kag si Sara nga iya 
asawa. 

11 Kag nahanabu nga, sang patay na 
si Abraham, ginpakamaayo sang Dios 
si Isaak, nga iya anak ; kag si Isaak nag- 
puyo sa luyo sang bobon sang " Naga- 
kabuhi nga nagatulok sa akon." 

Mga kaliwatan ni Isniael. 

12 Kag ini sila amo ang mga kaliwatan 
ni Ismael, anak ni Abraham, nga gin- 
anak sa iya ni Agar, nga Egiptohanon, 
alagad ni Sara. 

13 Busa ini sila amo ang mga ngalan 
sang mga anak ni Ismael, tungud sa ila 
mga ngalan, sono sa ila mga kaliwatan : 
ang panganay ni Ismael : si Nabayot ; 
ugaling si Kedar, si Adbeel kag si Mib- 
sam ; 

14 Si Misma, si Duma kag si Masa ; 

15 Si liadar, si Tenia, si letur, si Na- 
pis kag si Kedma. 

16 Ini sila amo ang mga anak ni 
Ismael, kag ini sila amo ang ila mga 
ngalan, sono sang ila mga minoro kag 
sang ila mga dulugan : napulo kag duha 
ka dunganon, sono sang ila mga banwa, 

17 Kag yari karon ang mga tuig sang 
kabuhi ni Ismael : nanginisa ka gatus 
katloan kag pito ka tuig ; kag nagtinga 
si Ismael kag namatay. Kag ginsim- 
pon sia sa iya banwa. 

18 Kag nagpuluyo sila kutub sa Kabi- 
la tubtub sa Sur, nga yara sa atubangan 
sang Egipto, nga nagapakadto sa A^sur, 
kag nagpu3^6 sia sa atubangan sang ta- 
nan niya nga mga litud. 

Si Esau kas si lakob. 

19 Kag ini sila amo ang kaliwatan ni 
Isaak, anak ni Abraham. Si Abraham 
nagpanganak kay Isaak. 

20 Kag si Isaak nagaedad sing kap- atan ka tuig, sang pagpangasawa niya 
kay Rebeka, anak nga babae ni Betuel 
nga Araminhon, sa Padan-Aram, litud 
nga babae ni Laban nga Araminhon. 

21 Kag nagpangamuyo si Isaak kay 
lehoba tungud sang iya asawa, nga baw- 
as sia ; kag nagpahanugut sini si lehoba, 
kag nagpanamkon si Rebeka nga iya 
asawa. 

22 Kag ang m.ga anak nag-alaway sa 
sulud niya ; kag nagsiling sia : " Kon 
amo ini l kay ngaa pa bala nga nagaka- 
buhi ako ? " Kag nagkadto sia sa pag- 
pakiana kay lehoba. 

23 Kag nagsabat sa iya si lehoba : 

" May duha ka katawohan sa imo 

tiyan, 
Kag pagabahinon ang duha ka 

banawa kutub sa imo mga ka- 

sudlan : 
Kag ang isa ka banwa manginlabi 

ka bakud sang sa isa ka banwa, 
Kag ang maguiang magaalagad sa 

manghud." 

24 Kag sang pagkatuman sang ila mga 
adlaw nga sa pag-anak, yari karon ang 
duha ka kapid sa iya tian. 

25 Kag naggowa ang nahauna nga 
budhav/, kag bulbulan sia sing bug-os 
subung sang panapton nga bulbulon ; kag 
ginhingalanan nila sia nga si Esau.* 

26 Kag sang olehe naggowa ang iya 
utud, nga nagakapiot ang iya kamut sa 
tikod ni Esau : kag ginhingalanan sia nga 
si lakob. Kag si Isaak nagaedad sing 
kan-uman ka tuig sang pagkatawo nila. 

27 Kag natuliibo ang mga kabataan ; 
kag si Esau nanginsampaton sa panga- 
yam, tawo sa latagon ; apang si lakob 
among isa ka tawo nga bunayag, nga na- 
gapuyo sa mga layanglayang. 

28 Kag ginhigugma ni Isaak si Esau, 
kay nagakaon sia sang iya pinangaya- 
man ; apang si Rebeka nagahigugma 
kay lakob. 

29 Kag sang si lakob nagaluto sang 
isa ka pagkaon, nagbalik si Esau gikan 
sa latagon ; kag ginabudlayau sia. 

30 Kag nagsihng sia kay lakob : " Gi- 
naampo ko sa imo, nga pakaonon mo 
ako sang mapula, sinang mapula, kay 
ginabudlay gid ako." Tungud sini gina- 
hingalanan sia nga si Edom.f * Esan, bulbulon ; lakob, ang nagaka- 
put sang tikod. 
t Edom, mapula. 30 25. 31. GENESIS. 26. 19. 31 Kag si lakob nagsabat : " Ibaligya 
sa akon ang imo pagkapanganay sa 
sining adiaw." 

32 Niyan nagsiling si Esau : " Yari 
karon, nga ako mamatay na ; busa, i ano 
pa ang kinahanglan ko bala sang pagka- 
panganay ? " 

33 Kag nagsiling si lakob : " Isumpa 
ini sa akon sa sining adlaw." Kag sia 
nagsumpa sa iya, kag ginbaligya niya 
kay lakob ang iya pagkapanganay. 

34 Niyan ginhatagan ni lakob si Esau 
sing tinapay kag sang linuto sang mga 
patani ; kag sia nagkaon, kag naginum, 
kag nagtindug kag naglakat sia. Sa sini 
gintanaay ni Esau ang pagkapanganay. 

Si isaak sa Gerar ; na£;apakigkatipan sia kay 
Abimelek.— Pagkasal kay Esau, 

Q^ KAG may gutum sa duta, walay 
^^ labut sang nahauna nga gutum 
nga nag-abut sa mga kaadlawan ni 
Abraham : kag nagkadto si Isaak kay 
Abimelek, nga hari sang mga Pilistin- 
hon, sa Gerar. 

2 Kag nagpahayag sa iya si lehoba 
kag nagsiling sa iya : " Ayaw ka pag- 
dulhog sa Egipto ; magpuyo-ka sa duta 
nga pagaisiling ko sa imo. 

3 Panlugayaw-ka sa sini nga duta, | 
kag magaupud ako sa imo, kag pagapa- i 
kamaayoon ko ikaw ; kay sa imo kag sa 
imo kaliwatan pagaihatag ko ining ta- 
nan nga mga duta, kag pagapamatud-an 
ko ang panumpa nga ginsumpa ko kay 
Abraham nga imo amay. 

4 Kag pagapadamuon ko ang imo 
kaliwatan subung sang kabitoonan sang 
langit, kag pagaihatag ko sa imo kali- 
watan ining tanan nga mga duta, kag 
ang tanan nga mga katawohan sa duta 
pagapakamaayoon sa imo kaliwatan, 

5 Tungud kay ginpamatian ni Abra- 
ham ang akon tingug, kag ginbantayan 
niya ang akon tinulin, ang akon mga 
so'go, ang akon mga palatukuran kag 
ang akon mga kasogoan." 

6 Busa, nagpuyo si Isaak sa Gerar. 

7 Kag ang m.ga tawo sa sadto nga 
duug nagpalamangkot sa iya nahanu- 
ngud sa iya asawa ; kag sia nagsabat : 
" Utud ko sia." Kay ginhadlukan sia sa 
pagsilmg : " Akon sia asawa;'' nga ay- 
han," 7'agsUing sia, " ang mga tawo sang 
duug magapatay sa akon bangud kay 
Rebeka, kav sia m.agayon sa bayhon." 1 8 Kag nahanabu, sang lumigad na 
ang malawig nga mga adlaw, nga 
didto sia, nga si Abimelek, nga hari sang 
mga Pilistinhon, sang nagalantaw sia sa 
isa ka talamboan, nakita niya si Isaak, 
nga nagakadlaw upud ni Rebeka nga 
iya asawa. 

9 Kag gintawag ni Abimelek si Isaak, 
kag nagsiling : " Yari karon sia, sa pag- 
kamatuud; imo sia nga asawa. Busa, 
I paano bala nga nagsiling ka : Utud ko 
sia ? " Kag si Isaak nagsabat sa iya : 
" Kay nagsiling ako : Ayhan mamatay 
ako bangud sa iya." 

10 Kag si Abimelek nagsiling : " i Kay 
ngaa bala ginhimoan mo kami sini ? 
Diyotay lamang makatolog kunta ang 
isa sa banwa upud sa imo asawa, kag 
gindald mo diri sa ibabaw namon ang 
sala." 

11 Niyan si Abimelek nagsogo sa 
bug-OS nga banwa, nga nagasiling : 
" Ang magtandug sa sini nga tawo, kon 
sa iya asawa, sa pagkamatuud, mama- 
tay sia." 

12 Kag nagsab-rg si Isaak sa sadto 
nga duta, kag nagpitubas sa sini nga 
tuig sing isa ka gatus sa isa ; kag ginpa- 
kamaayo sia ni lehoba. 

13 Kag ang lalaki nagdaku kag nag- 
padaj^on sa pagdaku tubtub nga nahimo 
nga gamhanan gid. 

14 Kag nagtagiya sia sing mga obeha, 
kag nagtagiya sia sing nga kabakahan, 
kag daku nga panimalay. Kag nagkala- 
hisa sa iya ang mga Pilistinhon. 

15 Kag ang tanan nga mga bobon, 
nga ginpangutkut sang mga umalagad 
sang iya amay, ginpanampukan sila sang 
mga Pilistinhon, nga ginpamuno nila 
sila sing duta. 

16 Niyan nagsiling si Abimelek kay 
Isaak : " Palayo-ka sa amon, kay ikaw 
labi pa ka gamhanan sa amon." 

17 Kag si Isaak naghalin didto, kag 
pinahamtang niya ang iya dulugan sa 
nalupyakan sang Gerar, kag nagpuyo 
sia didto. 

18 Kag ginkutkut liwat ni Isaak ang 
mga bobon sang tubig, nga ginkutkut sa 
mga kaadlawan ni Abraham nga iya 
amay ; kay ang mga Pilistinhon nag- 
tarapoksa ila sa tapus sang kamataon ni 
Abraham. Kag ginhingalanan niya sila, 
sono sang mga ngalan nga ginbutang sa 
ila sang iya Amay. 

19 Kag ang mga aiagad ni Isaak nag- 31 26. 20. GENESIS. 27. 5. kulutkut sa nalupyakan, kag nakita nila 
didto ang isa ka bobon sang mga tubig 
nga buhi. 

20 Kag ang mga manugbantay sang 
kahayupan sa Gerar nagpalakigsuay sa 
mga manugbantay sang kahayupan ni 
Isaak, nga nagasililing : " Anion ang 
mga tubig." Kag ginhingalanan ang 
bobon nga Esek,* kay nagsilinuay sila 
sa iya. 

21 Kag nagkulutkut sila sing isa ka 
bobon, kag nagbalangig man sila naha- 
nungud sa iya ; kag ginhingalan sia niya 
nga Sitna.t 

22 Kag naghalin sia didto, kag nag- 
kutkut sia sing isa pa ka bobcn, kag sila 
wala magsilinuay nahanungud sa iya ; 
kagginhingalanansianiya nga Rehobot,t 
"kay," polong nila, "karon si lehoba 
naghatag sing kalaparan kag magamu- 
luad kita sa duta." 

23 Kag nagtaklad sia gikan didto pa 
Beer-seba. 

24 Kag nagpahayag sa iya si lehoba 
sadto nga gab-i, kag nagsiling : " Ako 
amo ang Dios ni Abraham, nga imo 
amay ; dill ka mahadluk, ka^^ magaupud 
ako sa imo kag pagahimaayohon ko 
ikaw, kag pagapadamuon ko ang imo 
kaliwatan tungud sa paghigugma kay 
Abraham nga akon alagad. 

25 Kag si Isaak nagpatindug didto 
sing isa ka halaran, kag gintawag niya 
ang ngalan ni lehoba, kag pinatindug 
niya didto ang iya layangJayang ; kag 
ang mga alagad ni Isaak nagkutkut 
didto sing isa ka bobon. 

26 Kag si Abimelek nag-abut sa iya 
kutu.b sa Gerar, upu I si Ahusat, nga iya 
abyan, kag si Pikol, pangolo sang iya 
kasoldadosan ; 

27 Kag nagsiling sa ila si Isaak : 
" I Kay ngaa bala nagkalari kamo sa 
akon, kay ginadumtan ninyo ako, kag 
ginsobol ninyo ako sa tunga nin^^o ? " 

28 Kag sila nagsalabat : " Nakita 
namon nga si lehoba yara upud sa 
imo ; kag nagsiling kami : May panum- 
pa kunta karon sa tunga naton, sa anion 
kag sa imo, kag magapakigkatipan kami 
sa imo. 

29 Panaad-ha nga indi mo kami pag- 
himoan sing malain, siling nga kami * Esek, pagkasuay. 

t Sit7ia, bangig. 

% Rehobot, kalaparan. wala magtandug sa imo, kag lamang 
ginhimoan ka namon sing maayo, kag 
ginpalakat ka namon sa paghidaet. Ikaw 
karon ginapakamaayo ni lehoba." 

30 Niyan sia naghimo sing kasadyahan 
sa ila, kag nagkalaon, kag nagilinuni 
sila. 

31 Kag nagbalangon sila sa kaagahon, 
kag nagsulumpa ang isa sa isa ; kag si 
Isaak nagpalanamilit sa ila, kag sila 
nagtalaliwan sa iya sa paghidaet. 

32 Kag sa sadtong adlaw nahanabu, 
nga nag-alabut ang mga sologoon ni 
Isaak. kag nagbalalita sa iya nahanungud 
sang bobon, nga ginkutkutan nila, kag 
nagsiling sa iya: "Ang tubig nakita 
namon." 

23 Kag ginhingalanan niya ini nga 
Seba f bangud sini ang ngalan sadto 
nga banv/a among Beer-seba tubtub 
sining adlaw. 

34 Kag sang si Esau nagaedad sing 
kap-atan ka tuig, nagpangasawa sia ka^"^ 
ludit, anak nga babae ni Beeri nga 
Hetinhon, kag kay Basemat, anak nga 
babae ni Elon nga Hetinhon ; 

35 Kag nanginkapaitan sila sa espiritu 
ni Isaak kag ni Rebeka. 

Si iakub ginpakamaayo sa baylo ni Esau. 

2r7 KAG nahanabu nga, sang natigu- 
• lang na si Isaak, kag ang iya mga 
mata nagdululum, nga wala na sing 
itululuk, gintawag niya si Esau, anak 
niya nga magulang kag nagsiling sa 
iya : " Anak ko ; " kag sia nagsabat : 
"Yari ako." 

2 Kag sia nagsiling: "Yari karon 
tigulang na ako, wala ako makahibalo 
sang adlaw sang akon kamatayon. 

3 Busa, kuhaa karon ang imo mga 
hinangiban, ang imo baslayan kag ang 
imo pana, kag gowa-ka sa latagon, kag 
pangayami ako. 

4 Kag buhati ako sing isa ka linuto, 
subung nga ginapakanamit ko, kag dalha 
sia diri sa akon, kag pagakaonon ko, 
agud nga pagpakamaayoon ka sang 
akon kalag, sa wala pa ako mamatay." 

5 Kag si Rebeka nagapamati, sang 
naghambal si Isaak kay Esau nga iya 
anak. Kag nagkadto si Esau sa latagon 
sa pagpangayam sang iya pagadalhon 
diri. 

* Seba, pito, kon sumpa. 32 ^7. 6. GENESIS. 27. 29. 6 Niyan si Rebeka naghanibal kay ; 
lakob nga iya anak, nga nagsiling : 
" Yari karon, nabatian ko sa imo amay, ' 
nga nagahambal kay Esau, nga imo 
utud, nga nagasiling : | 

7 Dalhi ako sing pinangayaman, kag ' 
himoi ako sing isa ka linuto, agud nga 
magkaon ako kag niagpakamaayo ako 
sa imo sa atubangan ni lehoba, sa wala 
pa ako niamatay. 

8 Busa karon, anak ko, tumana ang 
akon tingug nahamungud sang ginasogo 
ko sa imo : 

9 Kadto-ka karon sa kahayupan, kag , 
dalhi ako diri sing duha ka maayo nga 
tinday sang mga kanding, kag sa ila 
magahimo ako sing ikadn nga sa imo 
amay, sono sang iya luyag. 

10 Kag ikaw magadala sa ila sa imo 
amay, kag magakaon sia, agud nga pa- 
gapakamaayoon ikaw niya, sa wala pa 
sia mamatay." 

I'l Kag si lakob nagsiling kay Rebe- 
ka, nga iya iloy : " Yari karon, si Esau 
nga akon utud, tawo sia nga bulbulon, 
kag ako bulog. 

12 Ayhan pagahikapon ako sang akon 
amay, kag kabigon niya ako nga malim- 
bongon, kag pagapakarion niya sa iba- 
baw nakon ang paghimaiaut kag indi 
ang pagpakaniaayo." 

13 Kag ang iya iloy nagsabat : i 
" Anak ko, sa ibabaw nakon ang paghi- 
malaut sa imo : lamang magtuman-ka 
sang akon tingug, kag lakat-ka, kag dal- 
ha sila diri sa akon." 

14 Niyan sia naglakat kag nagkuha sia 
sa ila, kag gindala niya sila sa iya iloy ; 
kag ang i3'a iloy nagliimo sing mga 
linuto, sono sang naluyagan sang iya 
amay. 

15 Kag ginkuha ni Rebeka ang mga 
panapton ni Esau, nga iya anak nga ma- 
gulang, ang mga maiahalon nga yara sa 
baldy, kag ginsuklub niya ini kay lakob, 
nga iya anak nga manghud. 

• 16 Kag ginsuklub niya sa iya mga ka- 
mut kag sa iya tangkugo, diin wala sia 
sing bulbul, ang mga panit sang mga 
tinday sang mga kanding ; 

17 Kag gintugyan niya ang mga linuto 
kag ang tinapay, nga ginhimos niya, sa 
kamut ni lakob nga iya anak. 

18 Kag sia nagkadto sa iya amay, kag 
nagsiling : " Amay ko." Kag sia nag- 
sabat : " Yari ako, i sin-o ka bala, anak 
ko ? " 19 Kag si lakob nagsiling sa iya 
am.ay : " Ako anio si Esau, nga imo 
panganay ; ginhimo ko sono sang ginsi- 
ling mo sa akon : tindug-ka karon, kag 
lingkod-ka, kag kaon-ka sang akon pi- 
nangayaman, agud nga pagapakamaa- 
yoon ako sang imo kalag." 

20 Niyan nagsiling si Isaak sa iya 
anak : " i Paano bala nga nakita mo ini 
sing tuman kada.li, anak ko ? '' Kag sia 
nagsabat : " Kay si lehoba nga imo Dios 
naghimo, nga ini nagsugata sa atubangan 
nakon." 

21 Kag si Isaak nagsiling kay lakob : 
" Palapit-ka karon, kag pagahikapon ko 
ikaw, anak ko, sd pagsayud kon Jkaw 
akon anak nga si Esau, kon indi." 

22 Kag nagpalapit si lakob sa iya a- 
may nga si Isaak ; kag ginhikap niya 
sia, kag nagsiling : " Ang tingug among 
tingug ni lakob, apang ang mga kamut, 
mga kamut ni Esau." 

23 Kag wala niya makilala sia, kay 
ang i3'a mga kamut mga bulbuion su- 
bung sang mga kamut ni Esau, kag 
ginpakamaayo niya sia. 

24 Kag nagsiling isa : *' i Amo bala 
ikaw ang anak ko nga si Esau ? '' Kag 
sia nagsabat : " Amo ako." 

25 Kag nagsiling sia : " Ipalapit sia sa 
akon, kag magakaon ako sing pinanga- 
yaman sang akon anak, agud nga pag- 
pakamaayohon ka sang akon kalag." 
Kag ginpalapit sia niya sa iya, kag nag- 
kaon sia. Gindalhan man nij^a sia sing 
alak, kag naginum sia. 

26 Kag nagsiling sa iya si Isaak nga 
iya amay : " Palapit ka karon, kag ha- 
luki ako, anak ko." 

27 Kag sia nagpalapit, kag ginhalu- 
kan niya sia ; kag napaninghutan ni Isa- 
ak ang baho sang iya mga panapton, 
kag ginpakamaayo niya sia, kag nagsi- 
ling sia : 

" Yari karon, ang baho sang akon 

anak, 
Subung sang baho sang latagon 

nga ginpakamaayo ni lehoba : 

28 Busa, ang Dios maghatag sa imo 

sang tun-ug sang langit, 
Kag sang mga tambok sang duta, 
Kag kabugana sang trigo kag sang 

lab-as nga alak. 

29 Mag-alalagad sa imo ang mga 

banwa, 
Kag ang mga katawohan magla- 
yaub sa imo. 33 27. 30. GENESIS, 27. 46. Manginginoo ka sa imo mga litud, 
Kag maglayaub sa imo ang mga 

anak sang imo iloy. 
Magmanginmalauton ang mga 

maghimalaut sa imo, 
Kag pakamaayohon ang mga naga- 

pakamaayo sa imo." 

30 Kag nahanabu, sang nakatapus si 
Isaak sa pagpakamaayo kay lakob, kag 
nga lamang nakagowa si lakob sa atu- 
bangan ni Isaak nga iya amay, nga si 
Esau nga iya utud nag-abut gikan sa iya 
pangayaman. 

31 Kag naghimo man sia sing linuto, 
kag gindald niya ini sa iya amay, kag nag- 
siling sia sa iya : " Tindug-ka, amay ko, 
kag magkaon sang pinangaj'^aman sang 
imo anak, agud nga pagpakam.aayohon 
ako sang imo kalag." 

32 Niyan si Isaak nga ij'a amay nagsi- 
ling sa iya : '' i Sin-o bala ikaw ? " 
Kag sia nagsiling : " Ako amo ang imo 
anak, ang imo panganay, si Esau." 

33 Kag ginkugraat si Isaak sa daku 
nga kakugmat kag nagsiling sia : " l Sino 
bala ang nag-abut diri, nga may pina- 
ngayaman, kag nga nagdala sa akon, 
kag nagkaon ako sang tanan, sa wala 
pa ikaw mag-abut? Kag nagpakama- 
ayo ako sa iya, kag pagapakam.aayo- 
hon sia." 

34 Sang pagkabati ni Esau sang mga 
polong sang i3^a amay, nagtuaw sia sa isa 
ka tuman ka daku kag tuman ka pait nga 
panaghoy, kag nagsiling sia sa ij^a : 
" Pakamaayoha man ako, amay ko." 

35 Kag sia nagsiling : " Nagkari ang 
imo utud nga may limbong, kag ginkuha 
niya ang imo pagpakamaayo." 

36 Kag sia nagsabat : *' i Indi bala 
sa matarung gid ginhi igalanan sia nga 
si lakob ? Kay sa makaduha gintal- 
usan niya ako : ginkuha niya ang akon 
pagkapangana}^, kag yari karon, gin- 
kuha niya ang akon pagpakamaayo." 
Kag nagsiling sia : *' Wala ka bala 
magtigana sing pagkamaayo nga sa 
akon ? " 

37 Si Isaak nagsabat kag nagsiling 
kay Esau : " Yari karon, ginbutang ko 
sia nga ginoo mo, kag ginhatag ko sa 
iya nga mga alagad ang tanan niya nga 
mga utud : ginsakdag ko sia sang trigo 
kag sang lab-as nga alak. Busa, i ano 
bala karon ang pagahimoon ko sa imo, 
anak ko ? " 

38 Kag si Esau nagsabat sa iya amay : " I Wala ka na gid bala sing isa lamang 
ka pagkamaayo, amay ko ? Pakama- 
ayoha man ako, amay ko." Kag gin- 
buhian ni Esau ang iya tingug, kag nag- 
hibi. 

39 Niyan si Isaak nga iya amay nag- 

hambal, kag nagsiling sa iya : 
" Yari karon, manginimo puluy-an 

sa inalayo sang mga tambok sang 

duta, 
Kag sa tun-ug sang kalangitan sa 

ibabaw ; 

40 Kag tungud sang imo hinganiban 

magakabuhi ka, 
Kag sa imo utud magaalagad 

ka: 
Kag mahanabu, kon ikaw mag- 

mangingamhanan nga pagaba- 

lion mo ang imo singkaw sa imo 

liog. 

41 Kag gindumtan ni Esau si lakob 
ttmgud sang pagpakamaayo, nga ginpa- 
kamaayo sa iya sang iya amay, kag 
nagsiling sia sa iya tagiposoon : " Maga- 
alabut ang mga adlaw sa lalaw sang akon 
amay, kag pagapatyon ko si lakob nga 
akon utud. 

42 Kag ginpanugid kay Rebeka ang 
mga polong ni Esau, nga iya anak nga 
m.agulang ; kag ginpakadtoan niya sia 
kag gintawag niya si lakob, nga iya anak 
nga manghud, kag nagsiling sia sa iya : 
" Yari karon, si Esau nga imo utud naga- 
kalipay nahanungud sa imo sa pagpang- 
Jmnahuna sa pagpatay sa imo. 

43 Busa karon, anak ko, tumana ang 
akon tingug : tindug-ka, kag palagyo-ka 
nayon kay Laban, nga akon utud, sa 
Haran ; 

44 Kag puyo-ka upud sa iya sing pila 
ka adlaw, tubtub nga magugdaw ang 
kaakig sang imo utud : 

45 Tubtub nga magugdaw ang kaakig 
sang imo utud batok sa imo, kag mag- 
kalipat sia sang ginhimo mo sa iya : niyan 
pagapakadtoan ko kag pagapakarion ko 
ikaw gikan didto. i Kay ngaa bala paga-- 
dumilian ako sa inj'-o nga duha sa isa ka 
adlaw? " 

46 Kag nagsiling si Rebeka kay Isa- 
ak : " Ginatakan ako sang akon kabuhi 
bangud sa mga anak nga babae ni Het. 
Kon si lakob magpangasav^a sa mga 
anak nga babae ni Ket, subung sining sa 
ila, sang mga anak nga babae sining duta, 
ikay ano pa bala ang kapuslanan ka 
sang kabuhi? " 34 28.1. GENESIS. 28. 22. Ang damgo kag ang panaad ni iakob sa Bethel. 

20 NIYAN gintawag ni Isaak si 
O Iakob, kag ginpakamaayo niya 
sia, kag ginsogo niya sia, nga nagasiling : 
" Ayaw ka pagpangasawa sang mga anak 
nga babae ni Kanaan. 

2 Tindug-ka, kadto-ka sa Padan- 
Aram, sa balay ni Betuel, amay sang 
imo iloy, kag pangasawa-ka didto sa 
mga anak nga babae ni Laban, utud 
sang imo iloy. 

3 Ang Dios nga Makagagahum sa 
ngatanan magapakamaayo sa imo, kag 
magapabunga sa imo, kag magapadamu 
sa imo, tubtub nga manginisa ikaw ka 
katilingban sang mga banwa. 

■ 4 Kag magahatag sia sa imo sang 
pagpakamaayo ni Abraham, kag sa imo 
kaliwatan upud sa imo, agud nga maga- 
panubli ka sang duta sang imo mga pag- 
dapon, nga ginhatag sang Dios kay 
Abraham." 

5 Sa sini ginpadala ni Isaak si Iakob, 
nga nagkadto sia sa Padan-Aram, kay 
Laban, anak ni Betuel, nga Araminhon, 
utud ni Rebeka, iloy ni lakch kag ni 
Esau. 

6 Kag sang nakita ni Esau, nga ginpaka- 
maayo ni Isaak si Iakob, kag nga ginpa- 
dala niya sia sa Padan-Aram, sa pagpa- 
ngasawa didto nga sa iya ; kag nga, sang 
ginpakamaayo niya sia, ginsogo niya 
sia, nga nagasiling : " Ayaw ka pag- 
pangasawa sa mga anak nga badae ni 
Kanaan ; 

7 Kag nga si Iakob nagtuman sa iya 
amay kag sa iya il6)% kag nga nagpkadto 
sia sa Padan-Aram, 

8 Niyan nakita ni Esau, nga ang 
mga anak nga babae ni Kanaan daw 
mga malain sa mga mata ni Isaak nga 
iya amay ; 

9 Kag nagkadto sia kay Ismael, kag 
nag-pangasawa kay Mahaiat, anak nga 
babae ni Ismael, anak ni Abraham, utud 
nga babae ni Nebayot, walay labut sang 
iya iban nga mga asawa. 

10 Kag naghalin si Iakob sa Beer- 
seba, kag nagpakadto sa Karan. 

11 Kag nakasapo sia sing isa ka duug, 
nga diin naghigda sia, kay natunud na ang 
adlaw ; kag nagkuha sia sing isa sang mga 
bato sang duug, kag iya gincnlan kag 
naghigda sia sa sadto nga duug. 

12 Kag nagdamgo sia ; kag yari karon, 
ang isa ka kagdan nga nagatindug sa duta, kag ang iya ukbung nagalambut 
sa langit ; kag yari karon ang manug- 
tunda sang Dios nagasalaka kag naga- 
palanaug sa iya. 

13 Kag yari karon si lehoba yadto sa 
ibabaw niya, nga nagasiling : "Ako si 
lehoba, ang Dios ni Abraham, nga imo 
amay, kag ang Dios ni Isaak : ang duta 
nga imo ginahigdaan, sa imo igahatag ko 
sia kag sa imo kaliwatan. 

14 Kag ang imo kaliwatan manginsu- 
bung sang yab-ok sang duta, kag maga- 
lapnag ka sa Katundan kag sa Sidlangan, 
kag sa Aminhan kag sa Bagatnan ; kag 
sa imo kag sa imo kaliwatan pagapaka- 
maayohonangtanan nga mga panamalay 
sang duta. 

15 Kag yari karon, ako magaupud sa 
imo, kag pagabantayan ko ikaw sa bisan 
diin nga imo pagakadtoan, kag pagapa- 
balikon ko ikaw sa sini nga duta ; kay 
indi ako magbiya sa imo tubtub nga 
matuman ko gid ang akon ginpanaad 
nahanungud sa imo." 

16 Kag nagmata si Iakob sa Iya. kato- 
logon, kag nagsiling sia : " Sa pagka- 
matuud, si lehoba yari sa sini nga duug, 
kag ako waia makahibalo." 

17 Kag hinadlukan sia kag nagsiling : 
" j Nga pagkamakahaladluk sini nga du- 
ug ! Indi ini liwan nga butang, kondi 
balay sang Dios, kag ini amo gid ang 
gawang sang langit." 

18 Kag nagbangon si Iakob sang pag- 
kaaga, kag kinuha niya ang bato nga iya 
ginonlan, kag pinatindug sia niya nga 
sa handumanan, kag binoboan niya sing 
lana sa ibabaw niya. 

19 Kag ginhingalanan niya yadto nga 
duug nga Bethel ;* apang ang ngaian 
sadto nga banwa amo ang Lus. 

20 Kag si Iakob naghimo sing isa ka 
panaad, nga nagasiling : " Kon mag- 
upud ang Dios sa akon, kag magbantay 
sa akon sa sini nga panlakatan, nga akon 
pagasugdan, kag kon maghatag sia sa 
akon sing tinapay nga pagkaonon kag 
panapton nga inugsuklub ; 

21 Kag kon magbalik ako sa paghidaet 
sa balay sang akon Amay, si leb^ba m.a- 
nginakon Dios. 

22 Kag ini nga bato, nga al:3n gin- 
patindug nga sa handumanan, mangin- 
balay sang Dios ; kag sa tanan nga iga- 
hatag mo sa akon, sa pagkamatuud, ang * Bethel, balay sang Dios. 35 29.1. GENESIS. 29. 23. bahin nga ikapiilo pagapainon ko nga sa 
imo." 

Si lakob nagaalagad kay Laban, kag ginakasal 
sia kay Lea kag kay Rakel. May madamu 
sia nga mga anak kag nagtagiya sia 
sing dalagku nga mga pagkabutang. 

QQ KAG ginpadayon ni lakob ang iya 
^^ dalanon, kag nagkadto sia sa duta 
sang mga anak sang Sidlangan. 

2 Kag nagtuiok sia, kag nakita niya 
ang isa ka bobon sa latagon ; kag yari 
karon ang tatlo ka kabon nga mga 
obeha, nga nagaluluko malapit sa iya ; 
kag sa sadtong bobon ginapainum nila 
ang mga kahayupan ; kag may isa ka 
daku nga bato sa ibabaw sang baba 
sang bobon. 

3 Kag nagatilipon didto ang tanan 
nga mga kinabon, kag ginapaligid nila 
ang bato sa ibabaw sang baba sang 
bobon, kag ginpainum nila ang mga 
obeha, kag ginuli nila ang bato sa baba 
sang bobon sa iya dung. 

4 Kag nagsiling sa ila si lakob : " Mga 
utud ko, I tagadiin bala kamo ? " Kag 
sila nagsalabat : " Taga-Haran kami." 

5 Kag sia nagsiling sa ila : *' i Na- 
kakilala bala kamo kay Laban, nga anak 
ni Nakor ? " Kag sila nagsililing : 
" Hoo, kilala namon sia." 

6 Kag sia nagsiling sa ila : " l May 
paghidaet sia bala ? " Kag sila nag- 
bililing : " Paghidaet ; kag yari karon 
si Rakel, nga iya anak nga babae, naga- 
pakari upud sang iya kahayupan." 

7 Kag sia nagsiling : " Yari karon 
ang adlaw daku pa ; indi pa dag-on 
sa pagtipon sang kahayupan ; paimna- 
ninyo ang mga obeha, kag lalakat-kamo 
sa pagpahalab sa ila." 

8 Kag sila nagsalabat : " Indi kami 
sarang, tubtub nga magtilipon ang 
tanan nga mga kahayupan, kag magpa- 
ligld sang bato sa ibabaw sang baba 
sang bobon, agud nga magpalainum 
kami sang mga obeha." 

9 Kag sang nagahambal pa sia sa ila, 
si Rakel nag-abut upud ang mga 
obeha sang iya amay, kay sia manug- 
bantay sang kahayupan. 

10 Kag nahanabu nga, sang nakita ni 
lakob si Rakel, anak nga babae ni 
Laban, iitud sang iya iloy, kag sa mga 
obeha ni Laban, ang utud sang iya iloy, 
nagpalapit si lakob, kag ginpaligid niya ang bato sa ibabaw sang baba sang 
bobon, kag ginpainum niya ang kaha- 
yupan ni Laban, nga litud sang iya 
iloy. 

11 Kag ginhalukan ni lakob si Rakel, 
kag nagbuhi sang iya tingug kag nag- 
hibi. 

12 Kag si lakob nagpahayag kay Ra- 
kel, nga sia litud sang iya amay kag anak 
sia ni Rebeka ; kag sia nagdalagan, kag 
nagbalita sini sa iya amay. 

13 Kag nahanabu, sang pagkabati ni 
Laban sang mga balita nahanungud kay 
lakob, anak sang iya utud nga babae> 
nga nagdalagan sia sa pagbaton sa iya ;. 
kag ginhakus niya sia, kag ginhalukan 
niya sia, kag gindala niya sia sa iya balay. 
Kag s! lakob nagpanugid kay Laban 
sining tanan nga mga butang. 

14 Kag si Laban nagsiling sa iya: 
" Sa pagkamatuud gid, tul-an ikaw sang 
akon tul-an kag unud nakon." Kag 
nagpuyo sia upud sa iya sing mga isa ka 
bulan. 

15 Niyan nagsiling si Laban kay 
lakob : " Tungud kay ikaw akon utud, 
I magaalagad ka bala sa akon sa walay 
bayad ? Ipahayag sa akon kon pila ang 
imo sohol." 

16 Kag si Laban may duha ka anak 
nga babae : ang ngalan sang magulang 
amo si Lea, ang ngalan sang manghud, 
si Rakel. 

17 Kag ang mga mata ni Lea mga 
maiuya ; apang si Rakel magayon sing 
bayhon kag matahum nga tan-awon. 

18 Kag ginhigugma ni lakob si Rakel, 
kag nagsiling sia : " Ako magaalagad sa 
imo sing pito ka tuig tungud kay Rakel, 
nga imo anak nga manghud." 

19 Kag si Laban nagsabat : " Maayo 
pa nga pagihatag ko sia sa imo, sang 
ihatag ko sia sa iban nga tawo ; puyo-ka. 
sa akon." 

20 Sa sini si lakob nag-alagad tungud 
i kay Rakel sing pito ka tuig, kag ginpa- 

I kasubung sila niya sing pila ka adlaw,. 

I kay ginahigugma niya sia. 

I 21 Kag nagsiling si lakob kay Laban : 

' " Ihatag sa akon ang akon asawa, kay 

I natuman na ang akon panag-on, agud 

I magpuyo ako upud sa ij^a." 

! 22 Niyan gintipon ni Laban ang tanan. 

: nga mga lalaki sa sadto nga duug, kag 

! naghimo sia sing kalipayan. 

I 23 Kag nahanabu nga, sang pagkagab- 

i i, ginkuha niya si Lea nga iya anak nga 36 29. 24. GENESIS. 30. 11. babae, kag gindala niya sia ; kag sia 
nagsuliid sa iya. 

24 Kag ginhatag ni Laban ang iya 
alagad nga si Silpa nga sologoon sa iya 
anak nga si Lea. 

25 Kag sang pagkaaga, yari karon, 
nga amo si Lea gali. Kag si lakob nag- 
siling kay Laban : " i Ano ini bala ang 
ginhimo mo sa akon ? ^Wala ako bala 
mag-alagad sa imo tungud kay Rakel ? 
Busa, l kay ngaa bala ginlimbongan mo 
ako ? " 

26 Kag si Laban nagsabat : " Wala 
paghimoa ang subung sini sa anion duug, 
nga ginahatag ang manghud nga una sa 
magulang. 

27 Bug-osa ang semana niya sini, kag 
pagaihatag ko man sa imo ang isa 
tungud sang pag-alagad, nga nahimo mo 
sa akon sa pito pa ka tuig." 

28 Kag ginhimo ni lakob ang subung 
sini, kag ginbug-os niya ang semana 
niya sadto : kag giniiatag niya sa iya nga 
asawa si Rakel nga iya anak. 

29 Kag ginhatag ni Laban si Bilha, 
nga iya sologoon, kay Rakel, nga iya 
anak, nga sologoon. 

30 Kag nagsuliid man sia kay Rakel, 
kag ginhigugma man niya sia sing labi 
kay Lea ; kag nag-alagad sia sa iya sing 
pito ka tuig. 

31 Kag nakita ni lehoba, nga si Lea 
ginadumtan, kag ginbuksan niya ang 
iya taguankan ; apang si Rakel baw-as 
sia. 

32 Kag nagpanamkon si Lea, kag nag- 
anak sing isa ka anak nga lalaki, kag 
ginhingalanan niya sia nga si Ruben,* 
kay nagsiling sia : " Kag gintulok ni 
lehoba ang akon kalisdanan: ngani 
karon pagahigugraaon ako sang akon 
bana." 

33 Kag nagpanamkon sia liwan, kag 
nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki, 
kag nagsiling sia : " Tungud kay nag- 
pamati si lehoba, nga ako gindumtan, 
ginhatagan niya ako man sini." Kag 
ginhingalanan niya sia nga si Simeon.t 

34 Kag nagpanamkon sia liwan, kag 
nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki, 
kag nagsiling : " Karon sa sini maga- 
tingub sa akon ang akon bana, kay 
ginpangankan ko sia sing tatlo ka 

* Ruben, yari karon ang isa ka anak. 
t Shtieon, pangamuyo nga pinama- 
tian. anak ; " ngani ginhingalanan sia nga si 
Lebi.* 

35 Kag nagpanamkon sia liwan, kag 
nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki 
kag nagsiling sia : " Sasinipagadayav/on 
ko si lehoba ; " tungud sini ginhinga- 
lanan niya sia nga si luda.t Kag nag- 
dulog sia sa pagpanganak. 

KAG sang nakita ni Rakel, nga sia 
wala magapanganak kay lakob, 
naghisa sia sa iya litud nga babae, kag 
nagsiling kay lakob : " Hatagi ako 
sing mga anak, kag kon indi raamatay 
ako." 

2 Kag si lakob nagapangakig batok 
Rakel, kag nagsiling: ";Ako bala sa 
baylo sang Dios, nga nagpugung sa imo 
sang bunga sang imo tian ? " 

3 Kag sia nagsihng : " Yari karon 
ang akon alagad ni si Bilha ; sulud-ka 
sa iya, kag magaanak sia sa ibabaw sang 
akon mga tuhod, kag ako man may mga 
anak sa iya." 

4 Kag ginhatag niya si Bilha nga iya 
alagad nga asawa, kag si lakob nagsuliid 
sa iya. 

5 Kag nagpanamkon si Bilha, kag 
nag-anak kay lakob sing isa ka anak 
nga lalaki. 

6 Kag nagsiling si Rakel : " Ginhuk- 
man ako sang Dios kag ginpamatian 
man niya ang akon tingug, kag ginha- 
tagan niya ako sing isa ka anak nga 
lalaki." Ngani ginhingalanan niya sia 
nga si Dan.t 

7 Kag nagpanamkon liwan si Bilha, 
ang alagad ni Rakel, kag nag-anak sia 
sang ikaduha ka anak kay lakob. 

8 Kag nagsiling si Rakel : " Sa mga 
pagdumug sang Dios nakigsuay ako 
batok sa akon utud nga babae, kag nag- 
daug ako." Kag ginhingalanan niya sia 
nga si Neptali. f 

9 Kag sang nakita ni Lea, nga nag- 
untat sia sa pag-anak, ginkuha niya si 
Silpa, nga iya alagad, kag ginhatag niya 
sia kay lakob nga asawa. 

10 Kag si Silpa, nga alagad ni Lea, 
nag-anak kay lakob sing isa ka anak 
nga lalaki. 

11 Kag nagsiling si Lea : " Nag-abut 

* Lebi, pagatapik. 

t liida, pagpasalamat. 

X Dan, hukom. 

§ Neptali, ang akon pakigdumug. 37 30. 12. GENESIS. 30. 32. ang kapalaran," kag ginhingalanan iiiya 
sia nga si Gad.^ 

12 Kag si Silpa, nga alagad ni Lea, 
nag-anak sing isa pa ka anak kay lakob. 

13 Kag nagsiling si Lea : " Nga sa 
akon kabulahanan ; kay ang mga babae 
magasiiiling sa akon nga bulahao." 
kag ginhingalanan niya sia nga si Aser.f 

14 Kag naglialin si Ruben sa panag-on 
sang ani sang inga trigo ; kag nakakita 
sia sing mga mandragora sa latagon, 
kag gindala niya sila kay Lea nga iya 
iloy. Kag nagsiling si Rakel kay Lea : 
" Ginaampo ko sa imo, nga hatagan mo 
ako sang mga mandragora sang imo 
anak." 

15 Kag sia nagsabat : " ^Bi5^otay pa 
bala nga butang ang akon bana nga 
ginkuha mo, nga pagkuhaon pa man 
nimo ang mga mandragora sang akon 
anak?" Kag nagsiling si Rakel: 
" Maayo man nga magatolog sia upud 
sa imo sini nga gab-i tungud sang m^ga 
mandragora sang imo anak." 

16 Kag sang si lakob nagpauli gikan 
sa latagon sa kahaponon, naggowa si 
Lea sa iya kag nagsiling : " Sa akon 
magasulud ka, kay, sa pagkamatuud, 
ginhinakayan ko ikaw tungud_ sa mga 
mandragora sang akon anak." Kag nag- 
tulog sia upud sa iya sadto nga gab-i. 

17 Kag ginpamatian sang Dios si 
Lea ; kag nagpanamkon sia kag nag- 
anak kay lakob sang ikalima ka anak. 

18 Kag nagsiling si Lea : " Ang Dios 
naghatag sa akon sang akon balus, 
tungud kay ginhalad ko ang akon alagad 
sa akon bana." Tungud sini ginhinga- 
lananniya sia nga si Isakar.J 

19 Kag nagpanam-kon liwan si Lea, 
kag nag-anak kay lakob sang ikan-um 
nga anak. 

20 Kag nagsiling si Lea : " Ang 
Dios naghatag sa akon sing isa ka ma- 
ayo nga hatag. Karon magapuyo upud 
sa akon ang akon bana, kay ginpangan- 
kan ko sia sing anum ka anak." Kag 
ginhangalanan niya sia nga si Sabulon.§ 

21 Kag sang olehe nag-anak sia sing 
isa ka ariak nga babae, kag ginhingala- 
nan niya sia nga si Dina. 

22 Kag nakadumdum ang Dios kay '■^ Gad, pagkapalaran. 
t Ascr, bulahan. 
t Isakar, sohol. 
'i Sahulon, puluy-an. Rakel, kag gimpamatiaa sia sang Dios, 
kag ginbuksan niya ang iya taguankan. 

23 Kag nagpanamkon kag nag-anak 
sia sing isa ka anak nga lalaki ; kag nag- 
siling sia : " Ginkuha sang Dios ang 
akon pasipala." 

24 Kag ginhingalanan niya sia nga si 
lose,* nga nagasiling : " Dugangi ako, 
lehoba, sing isa pa ka bata." 

25 Kag nahanabu nga, sang si Rakel 
nakaanak lang kay lose, nga si lakob 
nagsiling kay Laban : '"' Papaulia ako, 
kay magakadto ako sa akon duug kag 
sa akon duta. 

26 Itiatag sa akon ang akon mga 
asawa kag ang akon mga anak, nga 
tungud sa ila nag-alagad ako sa imo, 
kag palakta ako ; kay ikaw nakahibalo 
sang mga pag-alagadan, nga ginhimo 
ko sa imo." 

27 Kag si Laban nagsabat sa iya : 
" Nakakita ako unta karon sing bugay 
sa imo mga mata, kag pabilhi-ka ; kay 
napaktan ko, nga si lehoba nagpaka- 
maayo sa akon bangud sa imo." 

28 Kag nagsiling sia : " Itapat sa 
akon ang imo sohol, nga ako magaha- 
tag sini." 

29 Kag sia nagsabat : " Ikaw na- 
kahibalo kon paano nga gin-alagad ko 
ikaw, kag kon ano nga nanginamo 
sa akon ang imo kahayupan. 

30 Kay diyotay ang imo sang wala 
pa ako mag-abut, kag nagdamu ini sing 
trman gid, kag si lehoba nagpakama- 
ayo sa imo sa akon pag-abut. Kag 
karon, i san-o pa bala magapangabudlay 
man ako tungud sa akon kaugalingon 
nga balay ? " 

31 Kag sia nagsiling : " i Ano bala 
ang pagaihatag ko sa imo ? " Kag nag- 
sabat si lakob : " Wala ka gid sing 
pagaihatag sa akon. Kon pagbuhaton 
m*o kunta tungud sa akon ini, magaba- 
lik ako sa pagpahalab sang imo mga 
obeha : 

32 Magaagi ako karon sa tunga sang 
tanan nimo nga mga obeha, nga naga- 
pain ang tanan nga mga binilog nga 
may turukturuk kag niay kambang, kag 
sang tanan nga binilog nga maitum sa 
tunga sang mga obeha, kag sang may 
mga turuturuk kag may kambang sa 
tunga sang m,ga kanding, kag ini ma- 
nginakon sohol. * lose, nga magdugang. 38 30. 33. GENESIS. 31.10 33 Sa sini magasabat tungud sa akon 
ang akon katarungan kutub sa buwas,kon 
magkari ikaw sa pagtan-aw sang akon 
sohol : Ang tanan nga wala sing turuk- 
turuk kag kambang sa tunga sang mga 
kanding kon maitum sa mga obeha upud 
sa akon, pagakabigon nga kinawat," 

34 Kag nagsiling si Laban : " Tulu- 
ka, kabay pa magmanginsono sang imo 
ginasiling." 

35 Kag ginpain niya sadtong adlaw 
ang mga lalaki nga kanding nga na- 
pangudlitan kag ang mga kambang, 
kag ang tanan nga mga kanding nga 
bakia nga napaurukturukan kag ang mga 
kambang, ang tanan nga may pintok 
nga maputi, kag ang tanan nga maitum 
sa tunga sang mga obeha, kag ginhatag 
niya sila sa mga kamut sang iya mga 
anak. 

36 Kag ginbutangan niya sing kalayo 
nga tatlo ka adlaw nga lakton sa tunga 
niya kag ni lakob ; kag si lakob nag- 
pahalab sang m.ga obeha ni Laban. 

37 Kag nagkuha si Jakob sing mga 
bugsok nga hilaw sang alamo, kag sang 
abelyana, kag sang platano, kag gin- 
luknitan niya sila sa binadlitbadlit, nga 
nagdayag ang maputi sang mga bugsok. 

38 Kag ginbutang ni\a ang mga bug- 
sok, nga iya ginluknitan, sa atubangan 
sang kahaj^upan sa mga toluphan sang 
tubig sa mgapalaimnan,diin nagakaiadto 
sa paginum ang mga obeha ; kag nagi- 
lilinit sila kon mag-alabut sa paginum. 

39 Kag nagpalanamkon ang mga 
obeha sa atubangan sang mga bugsok, 
kag ang kahayupan nag-aianak sing 
mga binadlitan, sing mga kambang kag 
mga tinurukturukan. 

40 Kag ginpain ni lakob ang iya mga 
kordero kag ginbutang niya ang mga 
obeha sa atubangan sang mga binadli- 
tan, kag sang tanan nga mga m.aitum sa 
kinabon ni Laban ; kag ginbutang niya 
ang mga kinabon sing pain nga sa iya 
kaugalingon, kag wala niya ginasimpon 
sa mga obeha ni Laban. 

41 Kag nagkahanabu nga, sa maka- 
pila nagapalainit ang mga mabakud nga 
hayup, ginabutang ni lakob ang mga 
bugsok sa atubangan sang mga obeha sa 
toluphan sang tubig, agud nga magpala- 
namkon sila sa atubangan sang mga 
bugsok. 

42 Apang kon mag-alabut ang mga 
hayup nga maluya, wala niya sila pag- butang ; sa bagay nga ang m.ga maluya 
manginiya ni Laban, kag ang mga 
mabakud iya ni lakob. 

43 Kag nagdaku sing tuman gid ining 
lalaki, kag may madamu sia nga 
mga obeha, kag mga alagad nga babae, 
kag m^ga alagad nga lalaki, kag mga ka- 
melyo kag mga asno. 

Pagpalagyo ni lakob kag ang iya pagpakigkatipan 
kay Laban. 

Oi KAG ginpamatian ni lakob ang 
'^1 mga polong sang mga anak nga 
lalaki ni Laban, nga nagasililing : 
" Ginkuha ni lakob ang tanan nga iya 
sang anion amxay ; kag sa iya sang amon 
amay nahimo niya ining tanan nga 
mangad." 

2 Gintulok man ni lakob ang nawung 
ni Laban, kag gintan-aw niya nga indi na 
amo nga sa iya subung sang kahapon 
kag sang isa kahapon : 

3 Si lehoba man nagsiling kay lakob : 
" Baiik-ka sa duta sang imo mga ginika- 
nan, kag sa imo kahimataan, nga ako 
manginupud nimo." 

4 Kag ginpakadtoan ni lakob, kag 
gintawag niya si Rakel kag si Lea sa 
latagon sa iya mga obeha. 

5 Kag nagsiling sia sa ila : "Ginatan- 
aw ko, nga ang navrung sang inyo amay 
indi na amo sa akon subung kahapon 
kag sang isa kahapon ; apang ang Dios 
sang akon amay manginupud nakon. 

6 Kag kamo nakahibalo, nga sa akon 
bug-OS nga mga kusug gin-alagad ko sa 
inyo amay. 

7 Kag ang inyo amay naglahug sa 
akon kag ginilisan niya ang sohol sa 
makapulo, apang ang Dios wala magtu- 
gut, nga maghimo sia sa akon sang 
malain. 

8 Kon sia nagsiling sing subung sini : 
Ang mga kambang manginimo sohol. 
niyan ang tanan nga mga obeha nag- 
alanak sing mga kambang ; kag kon 

[ nagsiling sia sing subung sini : ang mga 
kinudlitan manginimo sohol, niyan ang 
mga obeha nag-alanak sing mga kinud- 
litan. 

9 Sa sini ginkuha sang Dios ang kaha- 
yupan sang inyo amay, kag ginhatag 
niya ini sa akon. 

10 Kag nahanabu, sang panag-on nga 
ang mga obeha nagapalainit, nga gin- 
bayaw ko ang akon mga mata, kag na- 59 81. 11. GENESIS. 31. 33. kakita ako sa mga danigo, kag yari karon 
ang mga lalaki nga nagatalakba sa mga 
bakia, mgabinadlitan sila, mgakambang 
kag mga tinurukturukan. 

11 Kag nagsiling sa akon ang nianug- 
tunda sang Dios sa damgo : lakob ; 
kag ako nagsiling : Yari ako. 

12 Kag sia nagsiling : Bayavva karon 
ang imo mga mata, kag makita mo 
ang tanan nga mga lalaki nga nagata- 
lakba sa mga obeha, mga kinudlitan sila 
mga kambang kag mga tinurukturukan ; 
kay nakita ko ang tanan nga ginhimo sa 
imo ni Laban. 

13 Ako amo ang Dios sa Bethel, diin 
ginhaplas mo ang isa ka handumanan 
kag diin naghimo ka sa akon sing isa 
ka saad. Tindug-ka karon, kag gowa- 
ka sa sini nga duta kag balik-ka sa duta 
nga imo natawohan." 

14 Kag nagsabat si Rakel kag si Lea, 
kag nagsililing sa iya : " l May bahin pa 
bala kami kay panublion sa balay sang 
anion amay ? 

15 i Wala bala niya kami pagkabiga 
subung nga m.ga dumuluong, kay 
ginbaligya niya kami, kag ginkaon pa 
niya, hoo, ginkaon niya ang amon bili ? 

16 Kag ang tanan nga mangad nga 
ginkuha sang Dios sa amon amay, amon 
sia kag iya sang amon mga anak. Busa 
karon, himoa ang tanan nga ginsiling 
sa imo sang Dios." 

17 Niyan nagtindug si lakob, kag 
ginpasakay niya ang iya mga anak kag 
ang ij^a mga asawa sa ibabaw sang mga 
kamelyo ; 

18 Kag ginpalakat niya ang bug-os 
niya nga kahayupan, kag ang bug-os 
niya nga pagkabutang nga naangkon, 
ang kahai'^upan nga iya nakita, nga iya 
natipon sa Padan-Aram, sa pagbalik 
kay Isaak, nga iya amay, sa duta sa Ka- 
naan. 

19 Kag si Laban nagkadto sa pag- 
alot sang iya mga obeha ; kag ginka- 
wat ni Rakel ang mga diosdios sang iya 
amay. 

20 Kag ginlimbongan ni lakob ang 
tagiposoon ni Laban, nga Araminhon, 
sa indi pagpahibalo sa iya nga sia maga- 
palagyo. 

21 Busa nagpalagyo sia pati ang ta- 
nan nga iya ; kag nagtindug sia kag 
nagtabok sang suba, kag gin-atubang 
niya ang bukid sa Galaad. 

22 Kag ginsugid kay Laban sa ikatlo ka adlaw, nga kon paano si lakob nag- 
palagyo. 

23 Niyan gindala niya ang iya mga 
utud nga lalaki upud sa iya, kag nagsu- 
nud sia sa iya sa dalan sing pito ka adlaw, 
kag nalambut niya sia sa bukid sa 
Galaad. 

24 Kag nag-abut ang Dios kay Laban, 
nga Araminhon, sa mga damgo sadto 
nga gab-i, kag nagsiling sa iya : " An- 
dam-ka nga indi ka maghambal kay 
lakob bisan sa maayo, bisan sa malain." 

25 Busa, nalambut ni Laban si lakob, 
kag ini nagpahamtang sang iya layang- 
layang sa bukid. Kag si Laban nagbu- 
.tang man sang iya upud sang iya mga 
utud nga lalaki, sa bukid sa Galaad. 

26 Kr.g nagsiling si Laban kay lakob : 
" i Ano bala ang ginhimo mo, nga ginka- 
wat mo sa akon ang tagiposoon kag 
gindala mo diri ang akon mga anak nga 
babae, subung nga mga bihag sa hinga- 
niban ? 

27 I Kay ngaa bala nagpalagyo ka sa 
tago, kag ginkawat mo sa akon, kag 
wala mo ako pagpahibaloa, agud nga 
ako magpaiakat sa imo nga may 
kasadya, kag may mga inambahan, may 
mga tambor kag may arpa ? 

28 Kag v/ala mo pa ako pagpahaluka 
sa akon mga anak nga lalaki kag sa 
akon mga anak nga babae. Karon nag- 
himo ka sing binuang gid. 

29 May gahum sa akon kamut sa 
paghimo sa inyo sing malain ; apang 
ang Dios sang inyo amay naghambal 
sa akon kagab-i, nga nagasiling : 
Andam-ka nga indi ikaw maghambal 
kay Jakob bisan sa maayo, bisan sa 
malain. 

30 Kag karon, tungud kay nagtapat ka 
sa paglakat, kag may handum ka sa balay 
sang imo amay, i kay ngaa bala ginka- 
wat mo ang akon mga dios?." 

31 Kag si lakob nagsabat, kag nagsi- 
ling kay Laban : " Kay ginhadlukan 
ako ; busa nagsiling ako, nga ayahan pa- 
gakuhaon mo sa akon sa lugus ang ima 
mga anak nga babae. 

32 Sa sadto, nga sa iya makita mo 
ang imo mga dios, ini sia indi magaka- 
buhi : kilalaha sa atubangan sang amon 
mga utud ang yari sa akon nga imo kag 
kuhaa sia." Si lakob wala makahibalo, 
nga ginkawat sila ni Rakel. 

33 Kag nagsulud si Laban sa layang- 
layang ni lakob, kag sa layanglayang 40 31. 34. GENESIS. 31. 52. ni Lea, kag sa layanglayang sang 
duha ka sologoon nga babae, kag 
wala niya sila makita. Kag naggowa 
sia sa layanglayang ni Lea, kag 
nagsulud sa la3^anglayang ni Rakel. 

34 Kag ginkuha ni Rakel ang mga 
diosdios, kag ginbutang niya sila sa 
hampilo sangisa ka kamelyo, kag nag- 
lingkod sia sa ibaaw nila ; kag_ gin- 
baluskay ni Laban ang bug-os nga la- 
yanglayang, kag wala niya makita sila. 

35 Kag nagsiling sia sa iya amay : 
" Indi maakig ang akon ginoo, kay indi 
ako sarang makatindug sa atubangan 
nimo, kay yari ako sa kinabatasan sang 
mga babae. ' ' Kag sia nagpangita, apang 
wala sila niya makita. 

36. Niyan ni lakob naakig, kag nakig- 
suay kay Laban, kag nagsabat si lakob 
kag nagsiling kay Laban : " i Ano 
bala nga kasal-anan ang akon ? i Ano 
bala ang akon sala, kay ngaa ginalagas 
mo ako sing tama ka singkal ? 

37 Sang ginpamaluskay mo ang akon 
tanan nga mga galamiton, l ano bala 
ang nakit-an mo sang tanan nga mga ga- 
mit sang imo balay ? Ibutang ini di- 
ri sa atubangan sang akon mga litud 
kag sang imo mga litud man, kag mag- 
ahulukom sila sa tunga naton nga 
duha. 

38 Ining duha ka pulo ka tuig nga 
ginpuyo ko sa imo, ang imo mga obeha 
kag ang imo mga kanding nga mas-a 
nahologan, bisan ako nagkaon sang 
kordero sang imo mga obeha. 

39 Ako wala magdala sa imo sang 
inagaw sa mga mapintas nga sapat ; 
ako nag-bayad sang nadula ; ang kina- 
wat sa adlaw subung sa gab-i, sa akon 
kamut ginapangita mo ini. 

40 Sa adlaw ginupus ako sang init, 
kag sa gab-i sang hielo, kag ang kato- 
logon nagpalagyo sa akon mga mata. 

41 Sa amo ini nagpuyo ako sing duha 
ka pulo ka tuig sa imo balay : napvilo 
kag apat ka tuig gin-alagad ko sa imo 
tungud sang imo duha ka anak nga 
babae, kag anum ka tuig tungud sang 
imo kahayupan, kag ginilisan mo sing 
makapulo ang akon sohol. 

42 Kon ang Dios sang ako amay, ang 
Dios ni Abraham, kag ang kahadluk ni 
Isaak, wala magupud sa akon, sa pag- 
kamatuud, pagapapaulion mo ako karon 
nga walay suliid. Nakita sang Dios 
ang akon kaiisdanan kag ang kinabud- layan sang akon mga kamut, kag gin- 
sabdong ikaw niya kagab-i." 

43 Kag nagsabat si Laban kag nag- 
siling kay lakob : " Ang mga anak nga 
babae, ang mga anak ko sila nga babae, 
kag ang mga anak nga lalaki mga anak ko 
sila ; kag ang mga obeha, mga obeha ko 
sila, kag ang tanan nga ginatan-aw mo 
akon sia. Kag i ano bala ang sarang 
ko mahimo karon sa sining akon mga 
anak nga babae, kon sa ila mga anak 
nga lalaki, ngagin-anak nila ? 

44 Busa, kari-ka karon, kag magka- 
tipan-kita, ako kag ikaw, kag mangin- 
pagkamatuud ini sa tunga nakon kag sa- 
tunga nimo." 

45 Nij^an si lakob nagkuha sing isa 
ka bato, kag ginpatindug niya sia nga 
handumanan. 

46 Kag nagsiling si lakob sa iya mga litud : luiuha-kamo sing mga bato." Kag nagkuluha sila sing mga bato kag, 
naghilimo sila sing isa ka tumpok, kag 
nagkalaon sila didto sa ibabaw sadtong 
tinumpok. 

47 Kag ginhingalanan ini ni Laban nga 
legar-sahaduta*, kag ginhingalanan ini 
ni lakob nga Galed. 

48 Kay si Laban nagsiling : " Ini nga 
tinumpok among saksi karon sa tunga 
nimo kag sa tunga nakon," tungud sini 
ginhingalanan sia nga Galed ; 

49 Kag nga Mispaf man, tungud kay 
nagsiling sia : " Maglantaw si lehoba sa 
tunga nakon kag sa tunga nimo, kon 
malipdan ang isa sa isa, 

50 Kon pagpakalisdon mo ang akon 
mga anak nga babae, kon magpa- 
ngasawa ka sing iban nga babae walay 
labut sang akon mga anak nga babae, 
walay sin-o nga tawo nga yara upud sa 
aton ; tuluka, ang Dios among saksi sa 
tunga nakon kag sa tunga nimo." 

51 Nagsiling pa si Laban kay lakob : 
" Yari karon ining tinumpok, yari 
karon ining handumanan, nga ginpatin- 
dug ko sa tunga nakon kag sa tunga 
nimo. 

52 Magmanginsaksi ini nga tinumpok, 
kag manginsaksl ining handumanan, nga 
ako indi magligad sa sini nga tinumpok 
batok sa imo, bisan ikaw magaagi batok 

* legar-sahaduta, tinumpok sang pag- 
pamatuud ; Galed, tinumpok sang pag- 
pamatuud. 

t Mispa, balantayan. 41 31. 53. GENESIS. 32. 18. sa akoR :.a sini nga tinumpok, kag sa 
sini nga handumanan, nga sa malain. 

53 Ang Dios ni Abraham, kag ang 
Dios ni Nakor, ang Dios sang ila mga 
ginikanan maghukom kunta sa tunga 
naton. Kag si lakob nagsumpa tungud 
sang kahadluk ni Isaak nga iya amay. 

54 Niyan si lakob naghalad sing isa 
ka halad sa bukid, kag gintawag niya 
ang iya mga utud sa pagkaon sing 
tinapay : kag nagkalaon sila sing tina- 
pay, kag naghigda sila sadto nga gab-i 
sa bukid, 

55 Kag nagtindng si Laban sang ka- 
agahon, kag ginhalukan niya ang iya mga 
anak nga lalaki kag mga babae, kag 
ginpakamaayo niya sila ; kag nagisol sia 
kag nagpauli sa iya duug. 

Si 3akob nagapakigdujnog sa manugtunda, naga^ 
pasaguli kay Esaii, kag nag-abut sia sa Sikem. 

OQ KAG si lakob nagpadayon sang iya 
O^ paglakat, kag ginsugata sia sang 
mga manugtunda sang Dios. 

2 Kag si lakob nagsiling, sang pag- 
kakita sa ila: "Dululugan ini sang 
Dios." Kag ginhingalanan niya yadto 
nga duug nga Mahanaim.* 

3 Kag si lakob nagpadala sing mga 
manugbalita sa una niya kay Esau nga 
iya utud sa duta sa Seir, sa mga latagon 
sang Edom. 

4 Kag nagsogo sia sa ila, nga nagasi- 
ling : " Amo ining pagaisiling ninyo sa 
akon ginoo nga si Esau : Amo ining 
ginsiling sang imo aiagad nga si lakob : 
upud ni Laban nagpanlugayaw ako, kag 
nadugay ako did to tubtub karon. 

5 Kag may mga kabakahan ako, kag 
mga asno, kag mga obeha, kag mga 
;alagad nga mga lalaki kag mga ba- 
bae ; kag nagpadala ako sa pagsiling sini 
sa akon ginoo, agud makakita ako sing 
bugay sa iya mga mata." 

6 Kag ang mga manugbalita nagbala- 
lik kay lakolD, nga nagasililing : " Naka- 
dangat kami sa imo I'ltud nga si Esau, kag 
subung man sia nagapakari sa pagsugata 
sa imo, kag apat ka gatus ka tawo ka- 
upud niya.'' 

7 Niyan si lakob hinadiukan sing 
daku, kag nagkalisud sia, kag ginbahin- 
bahin niya ang mga tawo nga yara sa iya, 
kag ang mga obeha, kag ang mga kaba- Mahanaim, duha ka dululugan. kahan, kag ang mga kamelyo sa duha 
ka bunghay. 

8 Kag nagsiling sia : " Kon mag-abut 
si Esau sa isa ka bunghay kag iya 
pagpilason, ang mabilin nga bunghay 
makapalagyo." 

9 Niyan nagsiling si lakob : " Ang 
Dios sang akon amay nga si Abraham 
kag ang Dios sang akon amay nga si 
Isaak, si lehoba, ikaw nga nagsiling sa 
akon : Balik-ka sa imo duta kag sa imo 
duta nga natawohan, kag ako magahimo 
sa imo sing maayo ; 

10 Indi ako takus sang tanan nga 
mga kalooy kag sang tanan nga kama- 
tooran, nga imo gingamit sa imo 
aiagad : kay sa akon sungkod nagtabok 
ako sa sini nga lordan, kag karon ako 
nanginduha ka bunghay. 

11 Luwasa ako, ginaampo ko sa imo, 
sa kamut sang akon utud, sa kamut ni 
Esau ; kay nahadluk ako sa iya, basi pa 
magkari sia, kag pilason niya ako, ang 
iloy kaupud sang mga anak. 

12 Kag ikaw gid nagsiling : Ako, 
sa pagkamatuud, magahimo sa imo sing 
maayo kag pagahimoon ko ang imo 
kaliwatan subung sang mga balas sang 
dagat, nga indi sarang maisip bangud 
sang kadamuon." 

13 Kag naghigda sia didto sadto nga 
gab-i ; kag nagkuha sia sang mga yara 
sa iya luyo sing isa ka hatag nga sa kay 
Esau nga iya utud : 

14 Duha ka gatus ka kanding nga 
bakia kag duha ka pulo ka kanding 
nga lalaki ; duha ka gatus ka obeha 
kag duha ka piilo ka karnero. 

15 Katloan ka gatasan nga kamelyo 
pati ang ila mga tinday ; kapat-an ka baka 
nga bakia kag napulo ka baka nga 
lalaki ; duha ka pulo ka asno nga bakia 
kag napulo ka tinday. 

16 Kag ila sila gintugyan sa mga 
kamut sang iya rnga aiagad, ang tagsa 
ka panung sa pahain, kag nagsiling sia 
sa iya mga aiagad : " Paguna-kamo sa 
akon, kag nga ang isa ka panung ipahi- 
layo ninyo sa isa ka panung." 

17 Kag nagsogo sia sa nahauna, nga 
nagasiling : " Kon masugata ka ni Esau 
nga akon litud, kag pamangkoton ka niya, 
nga nagasiling : i Sa kay sin-o ka bala ? 
kag I sa diin ka makadto ? kag I sa 
kay sin-o bala inang ginadala mo sa una 
nimo ? 

18 Niyan magasiling ka sa iya : Ha- 42 32. 19. GENESIS. 33. 8. tag ini sang imo alagad nga si lakob, 
nga gindald niya sa akon ginoo nga si 
Esau; kag, yari karon, nga sia man 
nagasunud sa olehe namon." 

19 Kag nagsogo man sia sa ikaduha, 
kag amo man sa ikatio, kag subung man 
sa tanan nga nagasulunud sa olehe sang 
mga pinanung, nga nagasiling : *' Sa sini 
man nga mga polongon pagaihambal 
ninyo kay Esau, kon masUf,ata kamo 
niya. 

20 Kag isiling man ninyo : Yari karon 
ang imo alagad nga si lakob nagapakari 
sa olehe namon," Kay sia nagsiling: 
" Pagalugpayon ko ang iya kaakig 
tungud sang hatag, nga nagauna sa 
akon ; kag sa tapus sini magatan-aw ako 
sang iya nawung, kag ayhan pagabatu- 
non niya ako sing maayo." 

21 Ngani ang hatag naguna sa iya, 
apang sia naghigda sadtong gab-i sa 
dululugan. 

22 Kag nagtindug sia sa sadto nga 
gab-i, kag kinuha n^ya ang iya duha ka 
asawa, kag ang iya duha ka sologoon nga 
babae, kag ang iya napulo kag isa ka 
anak, kag nagtabok sia sa tabukan sang 
labok. 

23 Ngani kinuha sila niya, kag ginpa- 
tabok sila niya sa sapa, kag ginpatabok 
man niya ang tanan nga iya. 

24 Kag nabilin lamang si lakob, kag 
nakigdumog sa iya ang isa ka lalaki 
tubtub sang magpanianagbanag. 

25 Kag sang pagkakita niya, nga indi 
sia sarang makalandas sa iya, tinandug 
sia niya sa iutakitahan sang balikawang 
kag nagiiAV-as ang balikav/ang ni lakob, 
sang sia nagadumog pa sa iya. 

26 Kag nagsiling sia : "Euhii ako, kay 
nagapamanagbanag na." Apang nagsa- 
bat sa iya silakob : " indi ta ikaw 
pagbuhian tubtub nga imo ako pagpaka- 
maayohon." 

27 Kag sia namangkot sa iya : " l Sin- 
o balaang imo ngalan? " Kag nagsabat 
sia : " Ako si lakob,'' 

28 Ngani, nagsiling sia sa iya : ** Indi 
ka na pagtawgon nga si lakob, kondi si 
Israel ;* kay nakigdumog ka sa Dios kag 
sa mga tawo, kag naglandas ka." I 

29 Niyan namangkot si lakob, nga I 
nagasiling : " Ginaarapo ko sa imo, nga I 
ipahayag m.o sa akon kon sin-o ang imo 
ngalan." Apang sia nagsabat ; "^Kay 

* Israel, rnandadaug sang Dios. ngaa bala nagapamangkot ka tungud 
sang akon ngalan ? " Kag ginpakamaayo 
sia niya didto. 

30 Kag ginhingaianan ni lakob yadto 
nga duug nga Peniel^, "kay," polong 
niya, " nakita ko ang Dios sa nawung 
kag nawung, kag naluwas ang akon ka- 
buhi," 

31 Kag sinubangan sia sang adiaw, 
sang sia nakaligad sa Peniel, kag naga- 
sampayud sia. 

32 Tungud sini ang mga inanak ni 
Israel wala magakalaon sang ugat sang 
balikawang nga yara sa lutalatahan 
sang balikawang tubtub karon ; kay 
sia nagtandug sang lutalutahau sang 
balikawang ni lakob sa ugat sang 
balikawang. 

KAG sang binayaw ni lakob ang 
iya mga mata, nagtulok sia, kag 
yari karon, nagpakari si Esau, kag 
upud sa lyd. ang apat ka gatus ka tavvo. 
Niyan ginbahinbahin niya ang mga ka- 
bataan kay Lea, kay Rakel kag sa duha 
ka alagad nga babae. 

2 Kag ginbutang niya ang mga alagad 
nga baoae kag ang ila mga kabataan sa 
una ; ugaling si Lea kag ang iya mga 
kabataan ; kag si Rakel kag si lose mga 
naolehe. 

3 Kag sia naguna sa ila, kag nagyaub 
sa duta sing makapito, tubtub nga nag- 
palapit sia sa iya iitud. 

4 Kag si Esau nagdalagan sa pag- 
sugata sa iya, kag ginhakus niya sia, 
kag nagkapyot, sia sa iya Hog, kag gin- 
halukan niya sia ; kag naghilibi sila. 

5 Kag ginbayavv' niya ang iya mga 
mata, kag nakita niya ang mga babae 
kag ang mga kabtaan, kag nagsiling sia : 
"^'Sanday sin-o bala ini sila upud sa 
imo?" Kag sia nagsabat: "Mga 
kabataan sila, nga ginhatag sang Dios sa 
imo alagad," 

6 Kag nagpalalapit ang mga alagad 
nga babae, sila kag ang ila mga anak 
kag naglayaub sila. 

7 Kag si Lea man nagpalapit upud 
sang iya mga anak, kag naglayaub sila ; 
kag sang olehe nagpalapit si lose kag si 
Rakel, kag naglayaub man sila, 

8 Kag si Esau nagsiling: " i Anong 
ginahunahuna mo bala sa sining tanan 
nga pinanong, nga nasugata ko ? " Kag 

^ Pe-niel, nawung sang Dios. 43 S3. 9. GENESIS. 34. 10. sia nagsabat : " Sang pagpangita sang 
bugay sang akon ginoo." 

9 Kag nagsiling si Esau : " Busug na 
ako sang akon, utud ko: magmangin 
sa imo ang imo." 

10 Kag nagsiling si lakob : " Indi, 
ginaampo ko sa imo ; kon nakakita ako 
karon sing bugay sa imo mga mata, 
batuna ang akon dolot sa akon kamut, 
kay tungud sini nakita ko ang imo 
rawung, subung nga nakakita ako sang 
iiawung sang Dios, kay ikaw nagpaha- 
nvdut sa akon. 

11 Batuna, ginaampo ko sa imo, ang 
akon dolot, nga gindala diri sa imo, kay 
ang Dios nagkalooy sa akon, kay may 
akon ako sang tanan." Kag nakigpuyas 
sia sa iya, kag ginbaton niya sia. 

12 Kag si Esau nagsiling: " Magta- 
laliwan-kita kag maglalakat-kita kag ako 
magaupud sa imo." 

13 Kag sia nagsiling sa iya : " Ang 
akon ginoo nakahibalo, nga ang mga 
kabataan mga iingiiod pa, kag nga may 
mga obeha kag mga baka ako nga mga 
gatasan ; kag kon sakoon sila sa isa 
iamang ka adiaw, magakalamatay ang 
tanan nga mga obeha. 

14 Magiina karon ang akon ginoo sa 
iya alagad, kag ako magalakat sing 
hinahinay sa tikang sang kahayupan, 
nga nagauna sa akon, kag sa tikang sang 
Rabataan, tubtub nga mag-abut ako sa 
akon ginoo, sa Seir." 

15 Kag si Esau nagsiling : "Pagaibilin 
ko Iamang sa imo ang tinawo, nga 
iiagaupud sa akon." Kag sia nagsiling : 
"^Ano bala pa ang kinahangian sini? 
Makakita kunta ako sing bugay sa mga 
mata sang akon ginoo." 

16 Sa sini nagbalik si Esau, sa sadto 
nga adlaw, sa iya dalanon pa Seir. 

17 Kag si lakob nagpakadto sa Sukot. 
Kag nagpatindug didto sing balay nga 
sa iya, kag naghimo sing mga palasudlan 
nga sa iya kahayupan; ngani ginhinga- 
lanan niya yadtong dung nga Sukot.* 

.18 Kag nag-abut si lakob nga may 
])agbidaet sa banwa sa Sikem, nga yara 
sa duta sa Kanaan, sang nagapakari sia 
gikan sa Padan- Aram, kag nagdulog sia 
sa atubangan sang banwa. 

19 Kag ginbakal niya ang isa ka 
bahln sang latagon, sa diin ginhumlad 
3iiya ang iya layanglayang, sa kamut 

* Sukot, payagpayag. sang mga anak ni Hamor, amay ni 
Sikem, sa isa ka gatus ka panid figa 
pilak. 

20 Kag nagapatindug sia didto sing 
isa ka halaran, kag ginhingalanan niya 
sia nga El-Eiohe-Israel.''^ 

Si Diaa kag ang mga Sikem itihon. 

KAG naggowa si Dina, ang anak 
nga babae ni Lea, nga ginpanga- 
nak ini sia niya kay lakob, sa pagtan- 
aw sa mga anak nga babae sang ka- 
dutaan. 

2 Kag nakita sia ni Sikem, anak ni 
Hamor nga Hebinhon, dunganon sa 
sadtong duta, kag ginkuha niya sia kag 
nagdulog sia sa iya, kag ginpapaubus 
sia niya. 

3 Apang ang iya kalag nabuyok kay 
Dina, anak nga babae ni Lea, kag nag- 
kaiuyag sia sa dalaga, kag ginhambal 
niya ang tagiposoon sang pamatan-on. 

4 Kag naghambal si Sikem kay Ha- 
mor, nga ij'^a ama}^ nga nagasiling; 
" Paasawi ako sini nga dalaga." 

5 Kag si lakob nakabati, nga gindagta- 
an si Dina nga iya anak. Kag sang 
didto ang iya mga anak nga lalaki sa 
latagon upud sa iya kahayupan, naghi- 
pus si lakob tubtub nga mag-alabut sila. 

6 Kag nagpaduiong si Hamor, amay 
ni Sikem, kay lakob, sa paghambal sa iya. 

7 Kag nag-alabut ang mga anak ni 
lakob gikan sa latagon, sang pag-- 
kahibalo nila sini ; kag nagsulubo ang 
mga lalaki, kag nagkalaakig sing daku, 
kay si Sikem naghimo sing isa ka pagka- 
huya sa Israel, nga nagdulog sa anak 
nga babae ni lakob ; nga indi dapat 
paghimoon. 

8 Kag si Hamor naghambal as ila, 
nga nagasiling : " Ang kalag sang akon 
anak nga si Sikem nabuyok sa inyo 
anak nga babae ; ginaampo ko sa imo, 
nga ipaasawa ninyo sia sa iya. 

9 Kag maginasawahay-kita ; nga iha- 
tag nin> o sa amon ang inyo mga anak 
nga babae, kag kuluha-kamo sang sa 
amon. 

10 Kag puluyo-kamo upud sa amon ; 
kay ang duta yara sa atubangan ninyo ; 
puluyo-kamo kag palangabuhi-kamo sa 
iya, kag taiagiya-kamo sa iya." 

* El-Elohe-Israely ang Dios amo ang 
Dios sa Israel. 44 34. 11. GENESIS. 35.1 11 Kag si Sikem man nagsiling sa 
amay kag sa mga iitud /?/ Dina : " Na- 
kakita ako kunta sing bugay sa inyo 
mga mata, kag magahatag ako sang 
pagaisiling ninyo sa akon ; 

12 Pangayoi-ninyo ako sang labing 
daku nga dolot kag hatag, nga ako 
magahatag sini, sono sang pagaisiling 
ninj^o sa akon ; kag pagipaasawa-ninyo 
sa akon ang dalaga," 

13 Kag nagsalabat ang mga anak ni 
lakob kay Sikem kag kay Hamor, nga 
iya ama}'", nga may limbcng ; kag nag- 
halambai silasing siibutig sini, tungud kay 
gindagtaan niya si Dina, nga ila iitiid. 

14 Kag nagsililing sila sa ila : " Indi 
kami sarang makahimo sini sa paghatag 
sa amon litud nga babae sa tawo nga 
ditinuli, kay nga sa amon kalangil-aran 
ini. 

15 Apang sa sini lamang nga kasug- 
tanan magahiiisugot kita : nga magma- 
nginsubung kanio sa amon, nga magpa- 
tuli sa inyo ang tanan nga lalaki. 

16 Niyan pagaihatag namon sa inyo 
ang amon mga anak nga babae, kag 
magakuluha kami sang sa inyo ; kag 
magpulu3''6 kami upud sa inyo, kag 
magmanginisa kita ka banwa. 

17 Apang kon indi kamo magpala- 
mati sa pagpatuli sa inyo, pagakuhaon 
nam.on ang am.cn anak nga babae, kag 
magalalakat kami." 

18 Kag ang ila mga polong nangin- 
mga maayo sa mga mata ni Hamor, kag 
ni Sikem, anak ni Hamor. 

19 Kag W3}A magpadugay ang pama- 
tan-on sa paghimo sadto, kay ang anak 
nga babae ni lakob nagpahamuut sa iya, 
Kag sia among labing dimganon sa 
bug-os nga balay sang iya amay. 

20 Niyan si Hamor kag si Sikem 
nga iya anak nagkaladto sa gawang 
sang ila banwa ; kag ginhambai nila ang 
mga lalaki sang ila banwa, nga nagasi- 
liling : 

21 ** Ining mga lalaki mga makidaitcn 
sila sa aton, kag magapuluyo sila sa 
kadutaan, kag magapalangabuhi sila sa 
iya ; busa, yari karon, ang duta tuman 
ka sangkad nga sa ila. Kita magapa- 
langasawa sa ila mga anak nga babae, 
kag pagaihatag naton sa ila ang m-ga 
aton. 

22 Lamang sa sini nga kasugtanan 
ining mga tawo magahisugot sa aton, 
agud nga magpuyo sila sa aton kag magmanginisa kita ka banwa, kon ma- 
gapatuli sa aton ang tanan nga lalaki, 
subung nga sila gid mga tinuli. 

23 Ang ila kahayupan kag ang ila 
pagkabutang, kag ang tanan nila nga 
mga kasapatan, ; indi bala sila aton ? 
Lamang maghilisugot kita sa ila, kag 
magapuluyo sila upud sa aton." 

24 Kag nagtuluman kay Hamor kag 
kay Sikem, nga iya anak, ang tanan 
nga naggulowa sa banwa; kag gintuli 
nila ang tanan nga lalaki, ang tanan nga 
naggulowa sa gawang sang ila banwa. 

25 Kag nahanabu, sang ikatlo ka ad- 
law sang nagabalatyag sila sang daku nga 
kasakit, nga ang duha ka anak ni lakob, 
si Simeon kag si Lebi, mga utud nga 
lalaki ni Dina, nagkuluha ang tagsatagsa 
sang iya hinganiban, kag nagkaladto 
batok sa banwa nga maisug gid, kag 
ginpatay nila ang tanan nga mga lalaki. 

26 Kag ginpatay man nila sa sulab 
sang hinganiban si Hamor kag si Sikem 
nga iya anak ; kag ginkuha nila si Dina 
sa balay ni Sikem, kag naggulowa sila. 

27 Kag ang mga anak ni lakob nag- 
palakadto sa m.ga patay, kag gin-ati nila 
ang banwa, tungud kay gindagtaan ang 
ila utud. 

28 Kag ginkuha nila ang ila mga 
obeha, kag ang mga baka, kag ang ila 
mga asno, kag ang yara sa banwa kag sa 
latagon ; 

29 Kag gindalala nila nga mga bihag 
kag gin-ati nila ang mga mangad, kag 
ang tanan nila nga mga kabataan, kag 
ang ila mga asawa, kag ang tanan nga 
yara sa mga balay. 

30 Niyan nagsiling si lakob kay 
Simeon kag kay Lebi : " Ginagamo 
ninyo ako sa paghimo sa akon nga 
kalangil-aran sa mga pumuluyo sini 
nga duta, sa mga Kanaahon kag sa mga 
Peresinhon ; tungud kay may diyota}^ 
lamang ako nga tawo, m^agtilingub sila 
batok sa akon, kag pasapilason nila ako, 
kag pagalaglagon n.'.a ako kag ang 
akon balay." 

31 Kag sila nagsalabat : " l Pagakabi- 
gon bala nila ang amon utud nga babae 
subung sang isa ka bigaon ? " 

Si lakob sa Bethel — Pagkapaty oi Rakel kag 
ni Isaak. 

3C KAG nagsiling ang Dios kay la- 
'^ kob : " Tindug-ka, taklad-ka sa 
Bethel, kag puyo-ka didto, kag hirao-ka 45 35.2. GENESIS. 35. 25. didto sing isa ka halaran sa Dios, nga 
nagpahayag sa imo, sang nagapalagyo 
ka kay Esau nga imo utud. 

2 Nij'^an si lakob nagsiling sa iya pani- 
maidy kag sa tanan nga mga yara upud 
sa iya : " Kuhaa-ninyo ang mga dios 
nga dumuluong nga yara sa tunga ninyo, 
kag palaninlo-kamo, kag ililis-kamo sang 
inyo mga panapton. 

3 Kag magtilindug-kita, kag magta- 
laklad-kita sa Bethel ; kag magahimo ako 
didto sing halaran sa Dios, nga naga- 
sabat sa akon sa adlaw sang akon kaiis- 
danan, kag nagupud sa akon sa dalanon, 
nga ginlaktan ko." 

4 Sa sini ginhatag nila kay lakob ang 
tanan nga mga dios nga dumuluong, nga 
yara sa ila mga kamut, kag ang mga 
aritos nga yara sa ila mga dulungan ; 
kag si lakob nagtago sa ila sa idalum 
sang isa ka terebinto, nga yara sa luyo 
sang Sikem. 

5 Kag nagtalaliv/an sila ; kag ang ka- 
kugm.at sa Dios nanginsa ibabaw sang 
mga kabanwaanan nga yara sa palibot 
nila, kag wala nila paglagsa ang mga 
anak ni lakob. 

6 Kag nag-abut si lakob sa Lus, nga 
yara sa duta sa Kanaan (ini among 
Bethel), sia kag ang bug-os nga banwa 
nga yara upud sa iya. 

7 Kag nagpatindug sia didto sing isa 
ka halaran, kag ginhingalanan niya ang 
duug nga El-Bethel ;* kay didto nag- 
pahayag sa iya ang Dios, sang sia nag- 
palagyo sa iya utud. 

8 Niyan namatay si Debora, sisiwa ni 
Rebeka,kag ginlubung sia sa idalum sang 
Bethel, sa idalum sang terebinto ; kag 
ginhingalanan niya sia nga Alon- 
Bakut.t 

9 Kag nagpahayag liwan ang Dios 
kay lakob, sang nagbalik sia sa Padan- 
Aram, kag ginpakamaayo sia niya. 

10 Kag nagsiling sa iya ang Dios : 
" Ang imo ngaian amo si lakob, indi na 
pagtawgon ang imo ngaian nga si lakob, 
kondi si Israel manginimo ngaian," kag 
ginhingalanan niya sia nga si Israel. 

11 Kag nagsiling sa iya ang Dios: 
" Amo ako ang Makagagahum nga Dios : 
magpamunga-ka kag pagdamu-ka ; isa ka 
katawohan kag katilingban sang mga 

* El-Bethel, ang Dios sang Bethel, 
t AJon-Bahit, alon kon terebinto sang 
paghibi. katawohan magagikan sa imo, kag mga 
hari magagulowa sa imo mga hawak, 

12 Kag ang duta, nga ginhatag kay 
Abraham kag kay Isaak, pagaihatag ko 
sa imo ; kag sa imo kaliwatan sa olehe 
nimo pagaihatag ko ang duta." 

13 Kag nagsaka ang Dios gikan sa 
iya, sa duug diin naghambal sia sa iya. 

14 Kag si lakob nagpatindug sing isa 
ka handumanan sa duug sa diin nag- 
hambal sia sa iya, isa ka handumanan 
nga bato, kag ginbobo niya sa ibabaw 
niya ang halad nga ilimon, kag nagula 
sa ibabav/ niya sang lana. 

15 Kag ginhingalanan ni lakob yadto 
nga duug, diin ang Dios naghambal sa 
iya, nga Bethel. 

16 Kag nagtaliwan sila sa Bethel, kay 
may diyotay pa nga lalakton sa pag-abut 
sa Eprata, sang si Rakel nag-anak, kag 
maiwat ang iya pag-anak. 

17 Kag nahanabu, nga subung may 
kaiwat sa iya pag-anak, nagsiling sa iya 
ang manughilot : " Indi ka mahadluk, 
nga ining anak manginimo man." 

18 Kag nahanabu nga, sang paggowa 
sa iya sang kalag (kay namatay sia), 
ginhingalanan niya sia nga si Ben-oni* ; 
apang ginhingalan sia sang iya amay 
nga si Benyamin.t 

19 Kag si Rakel namatay, kag ginlu- 
bung sia sa dalan sa Eprata (nga among 
Bethleem). 

20 Kag ginbutangan ni lakob sing isa 
ka handumanan sa ibabaw sang iya 
lulubngan. Ini amo ang handumanan 
Gang lulubngan ni Rakel tubtub karon. 

21 Kag nagtaliwan si Israel, kag gin- 
humlad niya ang iya layanglayang sa 
pihak sang Migdal-eder. 

22 Kag nahanabu, sang nagapuyo si 
Israel sa sadto nga duta, nga si Ruben 
nagkadto sa pagtolog upud kay Bilha, 
nga babae sang iya amay ; nga nahi- 
baloan ini ni Israel. 

23 Bu§a karon, ang mga anak ni Israel 
nanginnapulo kag duha : ang mga anak 
ni Lea : si Ruben, ang panganaj'' ni 
lakob ; ugaling si Simeon, si Lebi, si 
luda, si Isakar kag si Sabulon. 

24 Ang mga anak ni Rakel : si lose, 
kag si Benyamin. 

25 Kag ang mga anak ni Bilha, alagad * Ben-oni, anak sang akon kasakit. 
t Benyamin, anak sang kamut nga too. 46 35. 26. GENESIS. 36. 2h nga babae ni Rakel : si Dan kag si 
Napteli. 

26 Kag ang mga anak ni Silpa, alagad 
nga babae ni Lea : si Gad kag si Aser. 
Ini sila nangin mga anak ni lakob, nga 
nagkalatawo sa iya sa Padan-Aram. 

27 Kag nagkadto si lakob kay Isaak, 
nga iya amay, sa Mamre, sa Kiriat- 
Arba (nga among Hebron), nga didtq 
nagpanlugayaw si Abraham kag si 
Isaak. 

28 Kag ang mga kaadlawan ni Isaak 
nangin isa ka gatus kag kawaloan ka 
tuig. 

29 Kag nagtinga si Isaak, kag nama- 
tay kag ginsimpon sia sa iya mga 
banwa, nga tigulang kag busug na sa 
pagkabuhi. Kag giniubung sia ni Esau 
kag ni lakob, nga iya mga anak. 

Mga kaliwatan ni Esau. 

O^ KAG ini sila among mga kali- 
OV-/ watan ni Esau (nga amo 'ang 
Edom) : 

2 Si Esau nagpangasawa sa mga anak 
nga babae ni Kanaan : kay Ada, anak 
nga babae ni Elon nga Hetinhon, kag 
kay Oholibama, anak nga babae ni 
Ana, anak nga babae ni Sibeon nga 
Hebinhon : 

3 Kag kay Basemat, anak nga babae ni 
Ismael, nga u*vid nga babae ni Nebayot. 

4 Kag si Ada nag-anak sa kay Esau 
kay Elipas, kag si Easemat nag-anak 
kay Rehuel ; 

5 Kag si Oholibama nag-anak kay 
leus, kay lalam kag kay Kora. Ini 
sila among mga anak ni Esau, nga nag- 
kalatawo sa duta sa Kanaan. 

6 Kag ginkuha ni Esau ang iya mga 
asawa, kag ang iya mga anak nga 
lalaki kag babae, kag ang tanan nga 
mga tav/o sa iya balay, kag ang iya 
mga kahayupan, kag ang tanan niya 
nga mga kasapatan kag ang bug-os niya 
nga pagkabutang, nga nakita niya sa 
duta sa Kanaan, kag nagkadto sia sa isa 
ka duta sa atubangan ni lakob nga iya 
litud. 

7 Kay ang pagkabutang nila daku, 
kag indi sila sarang makapuyo sing 
tingub, bisan ang duta sang ila pagda- 
pon indi sarang makadala sa ila, bangud 
sang ila mga kahayupan. 

8 Kag si Esau nagpuyo sa bukid sa 
Seir ; si Esau among Edom. 9 Yari karon ang mga kaliwatan ni 
Esau, amay ni Edom, sa bukid sa Seir. 

10 Ini sila amo ang mga ngalan sang 
mga anak ni Esau : si Elipas, anak ni 
Ada, asawa ni Esau, si Rehuel, anak ni 
Basemat, asawa ni Esau. 

11 Kag ang mga anak ni Elipas 
nangin si Teman, si Omar, si Tsepo, si 
Gatam kag si Kenas. 

12 Kag si Timna nanginbabae ni 
Elipas, anak ni Esau, kag nag-anak sia sa 
ij-^a kay Amalek. Ini sila among mga 
anak ni Ada, nga asawa ni Esau. 

13 Kag ang mga anak ni Rehuel : si 
Nahat kag si Serak, si Sama kag si 
Misa. Ini sila among mga anak ni 
Basemat, asawa ni Esau. 

14 Ini sila among mga anak ni Oho- 
libama, nga asawa ni Esau, anak nga 
babae ni Ana, anak nga babae ni Tsi- 
beon : sia nag-anak sa kay Esau kay 
leus, kay^alam kag kay Kora. 

15 Ini sila among mga pangolo sang 
mga anak ni Esau : ang mga anak ni 
Elipas, panganay ni Esau : ang pangolo 
nga si Teman, ang pangolo nga si Omar, 
ang pangolo nga si Tsepo, ang pangolo 
nga si Kenas ; 

16 Ang pangolo nga si Kora, ang 
pangolo nga si Gatam kag ang pangolo 
nga si Amalek. Ini sila among mga 
pangolo sang kaliwat ni Elipas sa duta 
sa Edom. Ini sila mga anak ni Ada. 

17 Kag ini sila among mga anak ni 
Rehuel, anak ni Esau : ang pangolo nga 
si Nahat, ang pangolo nga si Serak, ang 

I pangolo nga si Sama kag ang pangolo 
nga si Misa. Ini sila among mga pango- 
lo sang kaiiwat ni Rehuel sa duta sa 
Edom. Ini sila among mga anak ni 
Basemat nga asawa ni Esau. 

18 Kag ini sila among mga anak ni 
Oholibama, asawa ni Esau : Ang pa- 
ngolo nga si leus, ang pangolo nga si 
lalam, kag ang pangolo nga si Kora. 
Ini sila among mga pangolo sang 
kaiiwat ni Oholibama, anak nga babae 
ni Ana, asawa ni Esau. 

19 Yari karon ang mga anak ni Esau, 
kag ini sila ang ila mga pangolo. Ini 
among Edom. 

20 Kag ini sila among mga anak ni 
Seir nga Horinhon, mga pumuluyo sa 
sadtong duta : si Lotan, si Sobal, si 
Tsebeon kag si Anai ; 

21 Si Dison, si Eser kag si Disan. Ini 
sila among raga pangolo sang mga Ho- 47 36. 22. GENESIS, 37- 6. rinhon, mga anak ni Seir, sa duta sa 
Edom. 

22 Ang mga anak ni Lotan amo : si 
Hori kag si Heman ; kag si Timna 
among utud nga babae ni Lotan. 

23 Kag ini sila ang mga anak ni 
Sobal : si Alban, si Manahat, si Ebal, si 
Sepo kag si Onam. 

24 Ini sila ang mga anak ni Sibeon : si 
Aia kag si Ana. Ini si Ana amo ang 
nakasapo sang mga tuburan nga mainit 
sa kahanayakan, sang ginapahalab niya 
ang mga asno ni Tsibeon nga iya amay. 

25 Ang m.ga anak ni Ana amo si 
Dison, kag si Oholibama, anak nga ba- 
bae ni Ana. 

26 Ini sila mga anak ni Dison : si 
Hemdan, si Esban, si litran kag si Ke- 
ran, 

27 Ini sila mga anak ni Eser : si Bil- 
han, si Sahaban kag si Akan. 

28 Ini sila mga anak ni Dison : si Hus 
kag si Aran. 

29 Ini sila among mga pangolosang 
mga Horinhon: Ang pangoio nga si 
Lolan, ang pangoio nga si Sobal, ang 
pangoio nga si Sibeon, kag ang pangoio 
nga si Ana ; 

30 Ang pangoio nga si Dison, ang 
pangoio nga si Eser, ang pangoio nga si 
Disan, Ini sila among mga pangoio 
sang mga Horinhon, sono sang ila mga 
pangoio, sa duta sa Seir. 

31 Yari karon ang mga hari nga 
naghalari sa duta sa *Edom, sa wala pa 
maghari ang hari sa ibabaw sang mga 
anak ni Israel : 

32 Si Bela, anak ni Beor, naghari sa 
Edom, kag ang ngalan sang iya banwa 
among Dinaba. 

33 Kag namatay si Bela, kag naghari 
nga salili niya si lobab, anak ni Serak, 
sa Bosra. 

34 Kag namatay si lobab, kag naghari 
nga salili niya si Husam, sa duta sang 
mga Temaninhon. 

35 Kag namatay si Husam, kag 
naghari nga salili niya si Hadad, anak ni 
Badad, nga nagpilas kay Madian sa lata- 
gon sa Moab, kag ang ngalan sang iya 
banwa among Abit. 

36 Kag namatay si Hadad, kag 
naghari nga salili niya si Samla, sa 
Masreka. 

37 Kag namatay si Samla, kag nag- 
hari nga salili niya si Saul, sa Rehobot 
sang suba. 38 Kag namatay si Saul, kag naghari 
nga salili niya si Baal-Hanan, anak ni 
Akbor. 

39 Kag namatay si Baal-Hanan, anak 
ni Akbor, kag naghari nga salili niya si 
Hadar ; ang ngalan sang iya banwa 
among Pahu, kag ang ngalan sang iya 
asawa si Mehetabel, anak nga babae ni 
Matred, anak nga babae ni Mesahab. 

40 Yari karon ang mga ngalan sang 
mga pangoio sang kalnvat ni Esau, sono 
sa ila mga panimalay, sono sang ila mga 
duug, kag sa ila mga ngalan : ang 
pangoio nga si Timna, ang pangoio nga 
si Alba, ang pangoio nga si letet ; 

41 Ang pangoio nga si Oholibama, 
ang pangoio nga si £la, ang pangoio 
nga si Pinon ; 

42 Ang pangoio nga si Kenas, ang 
pangoio nga si Teman, ang pangoio 
nga si Mibsar ; 

43 Ang pangoio nga si Magdiel kag 
ang pangoio nga si Iram. Ini sila 
among mga pangoio sa Edom, sono sa 
ila mga puluy-an, sa duta sang ila mga 
kaugalingon. Ini amo si Esau nga 
amay sang mga Edominhon. 

Si lose ginbaligya sang iya mga utud. 

KAG nagpuyo si lakob sa duta sa 
diin nagdapon ang iya amay, sa 
duta sang Kanaan. 

2 Ini sila among mga kaliwatan ni 
lakob : si lose, sang nagaedad sia sing 
napulo kag pito ka tuig, nagpahalab sia 
sang mga obeha upud sa iya mga litud ; 
lanubo sia upud sa m.ga anak ni Bilha, 
kag sa mga anak ni Silpa, mga babae 
sang iya amay ; kag ginbalita ni lose sa 
iya amay ang malain nga kabantugan 
nila, 

3 Kag ginhigugma ni Israel si lose 
sing labi sa tanan niya nga mga anak, 
kay ginpanganak niya sa iya katigula- 
ngon ; kag ginhimoan niya sia sing isa 
ka panapton sa lainlain nga mga duag. 

4 Kag sang nakita sang iya utud, nga 
ang ila amay nagahigugma sa iya labi 
sang tanan niya nga mga utud, ginadum- 
tan nila sia, kag indi sila sarang maka- 
hambal sa iya sing makigdaiton. 

5 Kag si lose nagdamgo sing isa ka 
damgo, kag ginsugid niya ini sa iya mga 
utud; kag sila nagdulumut pa gid sa 
iya. 

6 Kag sia nagsiling sa ila : " Pamati- 48 37. 7. GENESIS* 37. 28. kamo karon sinr nga damgo, nga gin- 
damgo ko : 

7 Yari karon, nga nagabulugkos kita 
sing mga linaylay sa tunga sang latagon, 
kag yari karon, nga ang akon binugkos 
nagatindug, kag nagatadlung sia, kag 
nga ang inyo mga binugkos nagalilibut 
kag nga nagaduluko sa akon." 

8 Kag nagsalabat sa iya ang iya mga 
utud : "" i Magahari ka bala sa ibabaw 
namon, kon magaginoo ka sa ibabaw 
namon ? " Kag gindumtan pa gid niia 
sia, bangud sang iya mga damgo kag 
sang iya mga polong. 

9 Kag nagdamgo sia sing isa pa ka 
damgo, kag ginsugid hiya ini sa iya mga 
utud, nga nagasiling : " Yari karon, 
nga nagdamgo ako sing isa pa ka dam- 
go ; kag yari karon, nga ang adlaw kag 
ang bulan, kag ang napiilo kag isa ka 
bitoon nagalayaub sa akon." 

10 Kag ginsugid niya ini sa iya amay 
kag sa iya mga utud ; kag ang iya amay 
nagsabdong sa iya : " i Ano nga damgo 
baia ini nga gindamgo mo ? i Magakari 
bala ako kag ang imo iloy, kag ang imo 
mga utud sa pagyaub sa imo ? " 

11 Kag ang iya mxga utud may kahisa 
sa iya, apang ang iya amay nagapama- 
landong sini. 

12 Kag ang mga litud ni lose nagpala- 
kadto sa pagpahalab sang kahayupan 
sang iya amay sa Sikem.. 

13 Kag nagsiling is Israel kay lose : 
" I Indi bala nagapalahalab ang imo mga 
utud sang mga obeha sa Sikem ? Kari- 
ka, kag pagaipadala ko ikaw sa ila." 
Kag sia nagsabat sa iya : " Yari ako." 

14 Kag sia nagsiling sa iya : " Lakat- 
ka karon kag tan-awon-mo kon napaano 
ang imo mga utud, kag kon napaano ang 
mga obeha ; kag dal-hi ako sang sabat." 
Kag ginpadala niya sia kutub sa nalup- 
yakan sang Hebron, kag sia napa- 
Sikem. 

15 Kag nakita sia sang isa ka tawo, 
kag yari karon, nga nagalakat sia sa 
kaomahan nga wala sing padulungan ; 
kag ginpamangkot sia sadto nga tawo, 
nga nagasiling : '* i Ano bala ang 
ginapangita mo ? " 

16 Kag nagsabat sia : " Sa akon mga 
utud nagapangita ako. Ginaampo ko 
sa imo, nga isiling mo sa akon sa diin 
sila nagapahalab ? " 

17 Kag nagsiling ang tawo : " Nag- 
halin sila diri ; kag nabatian ko sa ila ang siling : Makadto kita sa Dotan." 
Kag si lose nagsunud sa iya mga utud 
kag nakita niya sila sa Dotan. 

18 Apang nakita sia niia sa rnalayo ; 
kag sa wala pa sia makaabut sa ila, nag- 
silinapul sila batok sa iya sa pagpatay 
sa iya. 

19. Kag nagsinilingay ang isa sa isa : 
'•' Yari karon, nagapakari ang paladam- 

go. 

20 Busa karon, kalari-kamo, kag pat- 
yon naton sia, kag iholog naton sia sa 
iDobon, kag magasiling kita : Isa ka 
sapat nga mabangis nagtukub sa iya ; 
nij'^an tan-awon naton kon ano ang 
madangatan sang iya mga damgo." 

21 Apang sang pagkabati sini ni 
Ruben, ginluwas sia niya sa ila mga 
kamut, nga nagasiling : *' Indi naton 
sia pagpatyon." 

22 Kag nagsiling man sa ila si Ruben : 
" Dili kamo magpatolo sing dugo ; iho- 
log sia sa sina nga bobon, nga yara sa 
kahanayakan, apang indi ninyo pagba- 
yawon ang kamut sa iya." Ini ginsiling 
niya sa pagluwas sa iya sa ila mga kamut, 
agud nga mapabalik sia niya sa iya 
amay. 

23 Kag nahanabu, sang si lose nag- 
abut sa iya mga utud, nga ginpauba niia 
kay lose ang iya bayo, ang bayo nga 
madamu sing duag, nga iya ginbayo 

24 Kag dinakup niia sia^ kag ginholog 
sia niia sa bobon ; apang ang bobon 
wala sing sulud, wala sing tubig. 

25 Kag nagiingkod sila sa pagkaon 
sang tinapay ; kag sang binayaw niia 
ang ila mga mata, nagtololok sila, kag 
yari karon ang isa ka bunghay sang mga 
ismaelinhon, nga nagapalakari gikan sa 
Galaad upud sang ila mga kamelyo, nga 
napakuluhan, sing mga pahamut, ihala- 
plas kag tagok nga mahamut, nga gina- 
dala niia sa Egipto. 

26 Kag si luda nagsiling sa iya mga 
utud : " i Ano bala ang kapuslanan 
naton sa pagpatay sa aton utud, kag 
sa pagtabon sang iya dugo ? ' : 

27 Palapit-kamo, kag ibaligya naton 
sia sa mga Ismaelinhon, kag indi naton 
pagbayawon ang aton kamut sa iya ; kay 
aton utud sia, aton man uuud." Kag 
nagugyon sa iya ang iya mga utud. 

28 Kag nag-alagi ang mga manugba- 
ligya nga Madiahanon. Kag ang mga 
litud ni lose nagbatak sa iya sa bobon 
kag ginpasaka niia sia ; kag ginbaligya 49 37. 29. GENESIS. 38. 14. nila si lose sa mga Ismaelinhon sa duha 
ka piilo ka panic! nga kuarta. Kag gin- 
dala nila si lose sa Egipto. 

29 Kag sang pagbalik ni Ruben sa 
bobon, yari karon, waia na si lose sa 
bobon ; kag ginisi niya ang iya mga 
panapton. ^ 

30 Kag sang bimalik sia sa iya mga 
utud, nagsiling sia sa ila : " i Ang pa- 
matan-on wala na ! Kag ako, i sa diin 
bala ako makadto ? " 

31 Niyan kinuha nila ang bay 6 nga 
malaba ni lose ; kag sang pinugutan 
nila ang isa ka kanding nga lalaki, 
tinam-oy nila sa dugo ang bayo. 

32 Kag ginpadala nila ang bayo nga 
madamung duag, kag ginpalambut nila 
ini sa ila amay, nga nagasiling : '* Ini 
anion sia nakita. Kiialaha karon kon 
amo ini ang bay6 sang imo anak, kon 
indi." 

33 Kag nakilala niya sia, kag nagsi- 
ling sia: "Amo ang bayo sang akon 
anak ; isa ka sapat nga mapintas nag- 
tukub sa iya ; sa wala sing duhaduha 
ginhalunhon si lose." 

34 Niyan ginisi ni lakob ang iya mga 
panapton, kag nagsuklob sia sing panap- 
ton sa lalaw, kag naglalaw sia bangud 
sang iya anak sa malawig nga mga 
adlav/. 

35 Kag nagtilindug ang tanan niya 
nga mga anak nga alaki kag ang tanan 
niya nga mga anak nga babae sa pagli- 
pay sa iya ; apang sia nagdumili nga 
paglipayon, nga nagasiling : " Indi. 
Kay magapanaug ako sa akon anak, nga 
may lalaw, tubtub sa lulubngan." Kag 
naghibi ang iya amay tungud sa iya. 

36 Kag ginbaligya sia sang mga Ma- 
dianinhon sa Egipto kay Potipar, salali- 
gan ni Paraon, pangolo sang mga 
manugbantay. 

Si luda kag si Tamar. 

00 KAG nahanabu, sa sadtong panag- 
*^0 on, nga si luda nagdulhog upud 
sa iya mga utud, kag nakigimpon sa isa 
ka lalaki, nga Adulaminhon, nga ginahi- 
ngaianan nga si Hira. 

2 Kag nakita didto ni luda ang anak 
nga babae sang isa ka tawo nga Kana- 
anhon, nga ginahingalanan nga si Sua, 
kag ginkuha niya sia kag nagsulud 
sa iya. 

3 Kag nanamkon sia, kag nag-anak sia sing isa ka anak nga' lalaki, kag gin- 
hingalanan niya sia nga si Er. 

4 Kag nagpanamkon sia liwan kag 
nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki, 
kag ginhingalanan niya sia nga si Onan. 

5 Kag nagpanamkon pa sia liwan, kag 
nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki, 
kag ginhingalanan niya sia nga si Sela. 
Kag didto sia sa Kesib, sang pag-anak 
niya sini. 

6 Kag ginpaasawa ni luda kay Er, nga 
iya panganay, ang isa ka babae nga gin- 
hingalanan sia nga si Tamar. 

7 Kag si Er, ang panganay ni luda, 
nanginmalain sa mga mata ni lehoba, 
kag ginkuhaan sia' ni lehoba sang ka- 
buhi. 

8 Niyan si luda nagsiling kay Onan : 
" Sulud-ka sa asawa sang imo utud, kag 
himoa sa iya ang katungdanan sang 
utud sang bana, kag bangon-ka sing 
kaliwatan sa imo utud." 

9 Kag sang nahibaloan ni Onan, nga 
ang kaliwatan indi mangin-iya, naga- 
kahanabu nga, kon magsulud sia sa 
asawa sang iya utud, ginapaawas niya 
sa duta, sa indi paghatag sing kaliwatan 
sa iya utud. 

10 Kag nanginmalain sa mga mata 
ni lehoba ang ginhimo niya, kag gin- 
kuhaan man niya sia sang kabuhi. 

11 Kag si luda nagsiling kay Tamar 
nga iya umagad : *' Magpuyo-ka nga 
balo sa balay sang imo amay, tubtub 
nga magdaku si Sela, nga akon anak." 
Kay nagsiling sia : " Nga ayhan indi 
man sia mamatay subung sang iya mga 
utud." Kag naglakat si Tamar, kag 
nagpuyo sa balay sang iya amay. 

12 Kag nagliligad ang malawig nga 
mga adlaw, kag namatay si Sua, nga 
asawa ni luda ; kag sang si luda nag- 
kalipay, nagtaklad sia sa mga manug- 
alut sang iya mga obeha sa Timnat, sia 
kag ang iya abyan nga si Hira, ang 
Adulaminhon. 

13 Kag ginpahibalo ini kay Tamar, 
nga nagasiling : " Yari karon ang imo 
guangan nagataklad sa Timnat sa pag- 
alut sang mga obeha." 

14 Niyan ginkuha niya sa ibabaw 
niya ang mga panapton sa iya pagka- 
balo, kag nagpanabon sia sing isa ka 
takurung kag pinutus sia, kagnagtin- 
dug sia sa gawang sang Enaim, nga 
yara sa luyo sang dalan sa Timnat ; 
kay ginatan-aw niya nga nagadaku na 50 38. 15. GENESIS. 39.5. si Sela, kag sia wala pagipaasawa sa 
iya. 

15 Kag nakita sia ni luda, kag gin- 
pakabigaon sia niya, kay gintabunan 
niya ang iya nawung. 

16 Kag sa dalan nagliso sia nayon sa 
iya, kag nagsiling sa i)^a : " Kari-ka, 
ginaampo ko sa imo, nga magsiiliid ako 
sa imo : " kay wala sia makahibalo nga 
sia umagad niya. Kag sia nagsiling : 
" i Ano bala ang pagaihatag mo sa 
akon, kon magsuliid ka sa akon ? *' 

17 Sia nagsabat: " Pagapadal-an ko 
ikaw sa kahayupan sing isa ka tinday 
sang mga kanding." Kag sia nagsiling : 
" ; Pagahatagan mo ako bala sing kati- 
pan tubtub nga ipadala mo ini ? " 

18 Niyan sia nagsiling : " i Ano bala 
nga katipan ang pagaihatag ko sa imo ? " 
Sia nag-sabat : " Ang imo singsing. kag 
ang imo lubid, kag ang imo sungkod, 
nga 3^ara sa imo kamut." Kag ginhatag 
niya sa iya ini, kag nagsulud sia ; kag 
sia nagpanamkon sa iya. 

19 Kag nagtindug sia, kag naglakat : 
kag ginkuha niya ang tukurung sa iba- 
baw niya, kag nagpanaput sang mga pa- 
napton sang iya pagkabalo. 

20 Kag ginpadala ni luda ang tinday 
sang mga kanding sa kamut sang iya 
abyan nga Adulaminhon, agud nga 
magkuha sang katipan sa kamut sang 
babae ; apang v>^ala ni5^a makita sia. 

21 Kag nagpamangkot sia sa mga 
tawo sa sadto nga dung, nga nagasiling : 
" i Diin bala ang bigaon sa Enaim, nga 
yara sa luyo sang dalan ? " Kag sila 
nagsililing : " Wala diri sing bigaon." 

22 Niyan sia nagbalik kay luda, kag 
nagsiling : " Wala ko sia makita ; kag 
ang mga tinawo man sang duug nagsili- 
ling : Diri wala sing bigaon." 

23 Kag si luda nagsiling : " Tagoa ini 
nga sa iya, agud nga indi kita magma- 
ngintalamayon ; yari karon ginpadala 
ko ini nga tinday, kag ikaw wala maka- 
kita sa iya." 

24 Kag nahanabu nga, sang lumigad 
ang mga tatlo ka bulan, ginpahibalo 
si luda, nga nagasiling : " Si Tamar, 
nga imo umagad, nagpakighilawas, kag 
matuud pa nga nagabusung sa mga pag- 
pakighilawas." Kag si luda nagsiling : 
" Pagov/aa-ninyo sia, kag pagsunugon 
sia." 

25 Kag sang ginpagowa sia, nag- 
pakadto sia sa pagsiling sa iya ugangan : " Sa lalaki nga tag-iya sini nga mga 
butang, nagabusung ako." Kag nagsi- 
ling pa sia : " Pagkilalahon-mo, gina- 
ampo ko ia imo, nga kon kay sin-o ining 
mga butang, ang singsing, kag ang lubid, 
kag ang sungkod." 

26 Niyan ginkilala ini sila ni luda, 
kag nagsiling sia : " Matarung pa sia sa 
akon, tungud kay wala ko pagihatag sa 
iya si Sela nga akon anak." Kag indi 
nga mas-a nakilala pa niya sia. 

27 Kag nahanabu nga, sa panag-on sa 
pag-anak, yari karon may duha sa iya 
tian. 

28 Kag nahanabu, sang nagaanak sia, 
nga naggowa ang kamut sang isa, kag 
kinuha sia sang manughilot kag ginhigot 
niya sa iya kamut ang isa ka naJiot nga 
grana, nga nagasiling : " Ini mahauna 
nga naggowa." 

29 Apang nahanabu nga, sang pina- 
sulud niya ang kamut, yari karon, ang 
iya utud naggowa ; kag a?ig babae nagsi- 
ling : ; Ano nga gisi ang ginhimo mo ! 
i Ang gisi ma ho log sa ibabaw nimo ! " 
Kag ginhingalanan niya sia nga si 
Peres.^ 

30 Kag sang olehe naggov»^a ang iya 
utud, ang may nahot nga grana sa iya 
kamut, kag ginhingalanan niya sia nga 
si Sera.t 

Si lose nagabatok ss asawa n: Potipar. 

30 KAG sang nadala si lose sa Egip- 
^ to, ginbakai sia ni Potipar, kapon 
ni Paraon, pangolo sang mga bantay, 
lalaki nga Egiptohanon, sa kamut sang 
mga Ismaelinhon nga nagdulhog sa iya 
didto. 

2 Apang si lehoba nagiipud kay lose, 
kag nanginlalaki sia nga pinabugana ; 
kag yara sia sa balay sang iya ginoo, 
nga Egiptohanon. 

3 Kag nakita sang iya ginoo, nga si 
lehoba yara upud sa iya, kag nga ang 
tanan nga ginhimo niya, ginpabugana 
ini ni lehoba sa iya kamut. 

4 Sa sini nakakita si lose sing bugay 
sa iya mga mata, kag nagaalagad sia sa 
ij^a ; kag ginhimo sia niya nga tululinan 
sang iya balay, kag gintugyan niya sia 
sa iya kagamhanan ang tanan nga iya. 

5 Kag nahanabu nga, kutub sang pag- * Peres, pagkaboong. 
t Sera, pamanagbanag. 51 39.6. GENESIS. 40.3. tulin niya sa iya sang iya balay, kagsang 
tanan nga iya, ginpakamaayo ni lehoba 
ang balay sang Egiptohanon bangud 
kay lose ; kag ang pagpakamaayo ni 
lehoba nanginsa ibabaw sang tanan nga 
iya, sa balay kag sa latagon, 

6 Kag ginbilin niya ang tanan nga 
iya sa kamut ni lose, nga wala sia sing 
nakilala nahannngiid sa iya, kondi ang 
tinapay nga ginkaon niya. Kag si lose 
magayon sia sing bayhon kag matahum 
sa itiiluluk. 

7 Kag nahanabu, sa tapus sini, nga 
ang asawa sang iya ginoo nagbutang 
sang iya mga mata kay lose, kag nagsi- 
ling : " Tolog-ka upud sa akon." 

8 Kag sia wala magbuut, kag nagsi- 
ling sia sa asawa sang iya ginoo : " Yari 
karon, nga ang akon ginoo wala maga- 
kilala sang bisan ano sa balay sa akon, 
kag ginbutang niya sa akon kamut ang 
tanan nga iya. 

9 Wala na sing labing daku sa akon 
sa sini nga balay, kag wala gid sing ano 
nga butang nga ginadumilian nij'^a sa 
akon kondi ikaw,tiingud kay ikaw asawa 
niya ; i paano nga maghimo ako sining 
dakung kalainan, kag magpakasala ako 
batok sa akon Dios ? " 

10 Kag nahanabu, sang nagahambal 
sia kay lose sa adlawadlaw, nga wala 
niya sia pagapamatii, agud nga mag- 
dulog sia sa luyo niya, sa paghigda 
upud sa iya. 

11 Kag nahanabu isa sina ka adlaw, 
nga nagsulud sia sa balay sa paghimo 
sang iya tulumanon, nga wala gid sing 
bisan sino sang mga sa balay didto sa 
balay. 

12 Kag ginbuyotan niya sia sa iya 
panapton, nga nagasiling : " Tolog-ka 
upud sa akon." Niyan ginbayaan niya 
sa iya ang iya panapton sa mga kamut, 
kag nagpalagyo sia, kag naggowa sia. 

13 Kag nahanabu sang nakita niya nga 
nabilin ang iya panapton sa iya mga 
kamut, kag nga nagpalagyo sia sa gowa, 

14 Nga gintawag niya ang mga sa 
balay, kag ginhambal niya sila, nga 
nagasiling : *' Tuluka-ninyo, gindalhan 
kita diri sang isa ka Hebreinhon, agud 
nga maglahuglahug sa aton. Nagkari sia 
sa akon sa pagtolog upud sa akon, kag 
ako nagsingit sa mataas nga tingug. 

15 Kag nahanabu, sang nakita niya 
nga ako nagabayaw sang akon tingug 
kag nagsingit, nga ginbayaan niya sa luyo nakon ang iya panapton, kag nag- 
palagyo sia kag naggowa." 

16 Kag ginbutang niya sa luyo niya 
ang panapton sini, tubtub nga njig-abut 
ang iya ginoo sa balay. 

17 Niyan naghambal sia sa iya sono 
sining mga polong, nga nagasiling : 
" Ang alagad nga Hebreinhon nga 
gindala mo diri sa anion, nagkari sa 
akon sa pagpakahuya sa akon. 

18 Kag siling nga ako nagbayaw sang 
akon tingug kag nagsingit, ginbayaan 
niya ang iya panapton sa luyo nakon, 
kag nalagyo sia sa gowa." 

19 Kag nahanabu, sang pagkabati 
sang iya ginoo sang mga polong, nga 
ginhambal sang iya asawa, nga nagasi- 
ling : " Sa sini nga bagay ginkabig 
ako sang imo alagad," nga nagdabdab 
ang iya kasingkal. 

20 Kag kinuha sang iya ginoo si lose, 
kag ginsulud sia niya sa balay sang 
bilangoan, nga yadto didto ang mga 
binilango sang hari ; kag sia nabilin 
didto sa bilangoan. 

21 Apang si lehoba nagupud kay 
lose, kag ginuntay niya sa iya ang iya 
kalooy, kag ginhatagan sia niya sing 
bugay sa mga mata sang pangolo sang 
bilangoan. 

22 Kag ang pangolo sang bilangoan 
nagtugyan sa kamut ni lose sang tan- 
an nga mga binilango nga yadto sa 
sadtong bilangoan ; kag ang tanan nga 
ginahimo nila didto, sia amo ang 
nagbuhat sa iya. 

23 Wala makatatap ang pangolo sang 
bilangoan sing ano nga butang nga yara 
sa iya kamut ; kay si lehoba yara kaiipud 
niya, kag ang iya ginahimo si lehoba 
ang nagapabugna sa iya. 

Si lose sa bilangoan. 

Ajr\ KAG nahanabu, sa tapus sini nga 
*yj mga butang, nga ang manug- 
tagay sang hari sa Egipto, kag ang ma- 
nugtinapay, nagalalapas batok sa ila 
ginoo, nga hari sa Egipto. 

2 Kag naakig si Paraon batok sa iya 
duha ka tulugyanan, batok sa pangolo 
sang manugtagay sang alak kag batok 
sa pangolo sang mga manugtinapay. 

3 Kag ginsulud sila niya nga binilango 
sa balay sang pangolo sang bantay nga 
hari anon, sa bilangoan nga didto si lose 
nabilango. 52 40.4. GENESIS, 41.3. 4 Kag gintugyan sila sang pangolo 
sang bantay kay lose, kag sia nag-alagad 
sa ila ; kag nabilango sila sing inadlaw. 

5 Kag sila nga cluha, ang manugtagay 
sang alak kag ang manugtinapay sang 
hari sa Egipto, nga napamilango sa bi- 
langoan, nagdalamgo sila nga duha sa 
isa lamang ka gab-i, ang tagsatagsa sa 
ila sa iya damgo, kag ang tagsatagsa sa 
nagakalainlain nga kahologan. 

6 Kag si lose nagsuliid sa ila sa pag- 
kaaga. kag nagtolok sa ila, kag yari 
karon nga nagakalasubo sila. 

7 Kag namagkot sia sa mga tulugya- 
nan ni Paraon, nga yadto sila upud sa 
iya sa bilangoan sa balay sang iya ginoo, 
nga nagasiling : " i Ano bala ang ka- 
bangdanan nga masubu karon ang inyo 
mga nawung ? " 

8 Kag nagsalabat sila sa iya : " Nag- 
damgo kami, kag wala sing sin-o nga 
makasaysay." Kag si lose nagsiling sa 
ila : " i Indi bala iya sang Dios ang 
mga pagsaysay ? Isugid-ninyo yadto sa 
akon, ginaampo ko sa inyo." 

9 Nij'^an ang pangolo sang manguta- 
gay nagsugid kay lose sang iya damgo, 
nga nagasiling : " Sang nagadamgo 
ako, yari karon, ang isa ka pi'mo sang 
ubas sa atubangan nakon, 

10 Kag sa puno sang ubas may tatlo 
ka sanga, kag sang nagapanaling sing, 
namulak sia, kag ang iya mga pinung- 
pung nagpalatubas sing mga ubas nga 
luto. 

11 Kag ako naguyat sang tagayan 
ni Paraon, kag nagkuha ako sang mga 
ubas kag pinuga ko sila sa tagayan ni 
Paraon, kag hinatag ko ang tagayan sa 
kamut ni Paraon." 

12 Niyan nagsiling sa iya si lose : 
" Ini amo ang iya kasaysayan : ang tatlo 
ka sanga amo sila ang tatlo ka adlaw : 

13 Sa sulud sang tatlo ka adlaw paga- 
bayawon ni Paraon ang imo olo, kag 
pagaiuli ikaw niya sa imo buluhaton ; 
kag magatunghol ka kay Paraon sang 
tagayan, subung sang ginbuhat mo anay 
sang ikaw manugtagay pa. 

14 Apang dumduma ako, kon maang- 
kon mo inang kaayohan, kag naga- 
ampo ako sa imo, nga magkalooy ka sa 
akon : ihambal-mo ako kay Paraon, 
kag makuha-mo ako sa sini nga balay. 

15 Kay sa pagkamatuud, ginkawat 
ako sa duta sang mga Hebreinhon ; kag 
subung man wala ako sing ginbuhat diri, agud nga pagibutang nila ako sa 
sini nga bungib." 

16 Kag sang nakita sang pangolo 
sang mga manugtinapay, nga ginsaysay 
niya nga sa maayo, nagsiling sia kay 
lose : " Nagdamgo man ako, nga naga- 
tan-aw ako sing tatlo ka tabigtabig nga 
maputi sa ibabaw sang akon olo ; 

17 Kag sa tabigtabig nga labing ma- 
taas may tanan nga mga kalan-on ni 
Paraon, pinangabudlayan sang manug- 
tinapay ; kag nga ang kapispisan nag- 
kalaon sa tabigtabig sa ibabaw sang 
akon olo." 

18 Niyan si lose nagasabat kag nag- 
s'.ling: " Ini-amo ang iya kasaysayan : 
Ang tatlo ka tabigtabig amo sila ang 
tatlo ka adlaw : 

IQ Sa sulud sang tatlo ka adlaw pa- 
gakuhaon ni Paraon ang imo olo sa 
ibabaw nimo. kag pagaipabitay ka niya 
sa isa ka kahoy, kag ang mga kapis- 
pisan magakalaon sang imo unud sa 
ibabaw nimo." 

20 Kag ang ikatlo ka adlaw among 
adlaw sang pagkatawo ni Paraon, kag 
naghimo sia sing kasadyahan sa tanan 
niya nga mga umalagad ; kag ginbayaw 
niya ang olo sang pangolo sang mga 
manugtagay, kag ang olo sang pangolo 
sang mga maugtinapay, sa tunga sang 
iya mga umalagad. 

21 Kag ginpabalik niya sa Iya pagka- 
manugtagay ang pangolo sang mga 
manugtagay ; kag ginhatag niya ang 
tagayan sa kamut ni Paraon. 

22 Apang ginpabitay niya ang pango- 
lo sang nga manugtinapay, sono sang 
ginpahayag sa iya ni lose. 

23 Kag ang pangolo sang mga manug- 
tagay wala makadumdum kay lose, 
kondi nga nalimutan niya sia. 

Si lose nagasaysay sang mga damgo ni Paraon. 

A-i KAG nahanabu nga, sang lumigad 
•"' ang duha ka tuig, nagdamgo si 
Paraon sing isa ka damgo ; kag yari 
karon nga sia yara sa malapit sa siiba. 

2 Kag sa suba nagatalakas ang pito 
ka baka nga mga magayon sa itululuk, 
kag tuman ka mga matambok, kag naga- 
halalab sila sa katigbawan. 

3 Kag ang iban nga pito ka baka 
nagatalakas sa olehe nila sa suba ; nga 
malaway sa itululuk kag mga kaningaj ; 
kag nagadululog sila sa luyo sang mga 53 41.4. GENESIS. 41. 27. nahauna nga baka sa pangpang sang 
suba. 

4 Kag ang mga baka nga malaw-ay 
sa itululuk kag mga kaningal, nagha- 
lalonhon sa pito ka baka nga magayon 
sa itululuk kag mga matambok. Kag 
nagmata si Paraon. 

5 Nagtolog sia liwan, kag nagdamgo 
sa makaduha : kag yari karon, ang pito 
ka uhay nga matingas kag matahum, 
nga nagasalaka sa isa lamang ka daga- 
mi. 

6 Kag yari karon, ang iban nga pito 
ka uhay nga alupinpin kag mgasinunog 
sang timug, nga nagagulov/a sa olehe 
nila. 

7 Kag ang pito ka uhay nga alupin- 
pin nagahalalonhon sa pito ka uhay nga 
matingas kag mga puno. Kag nagmata 
si Paraon ; kag yari karon, nga damgo 
ini. 

8 Kag nahanabu nga, sang pagkaaga, 
nalisang ang iya espiritu ; kag nagpa- 
kadto sia kag ginlav/ag niya ang tanan 
nga m.ga mago sa Egipto, kag ang tanan 
nga mga manginalamon niya. Kag 
ginsugid ni Paraon sa ila ang iya mga 
damgo, apang v/alay sino nga maka- 
saysay sa ila kay Paraon. 

9 Niyan ang pangolo sang mga ma- 
nugtagay naghambal kay Paraon, nga 
nagasiling : " Nakadumdum ako karon 
sang akon mga sala ; 

10 Si Paraon naakig batok sa iya 
mga alagad, kag ginsulud niya ako sa 
bilangoan sa balay sang pangolo sang 
mga bantay, ako kag ang pangolo sang 
mga manugtinapay. 

11 Kag ako kag sia nagdamgo kami 
sing isa ka damgo sa isa gid lang ka 
gab-i : ang tagsatagsa nagdamgo sono 
sang kasaysayan sang iya damgo. 

12 Kag yadto didto upud sa anion 
ang isa ka pamatan-on nga Hebreinhon, 
umala^iad sang pangolo sang mga ban- 
tay ; kag ginsugid namon ini, kag sia 
nagsaysay sang anion mga damgo ; kag 
ginsaysay niya sa tagsatagsa sono sa iya 
damgo 

13 Kag nahanabu nga, sono sang gin- 
saysay niya sa anion, among nahanabu : 
sa akon, ginpabalik ako sa akon hili- 
kuton, kag ginpabitay ang isa/' 

14 Ni>an ginpakadtoan ni Paraon, 
kag gintawag niya si lose ; kag gin- 
p2.gowa nila sia sing dalidali sa bi- 
iangoan, kag ginkiskisan nila sia, kag ginilisan nila ang iya mga panapton, kag 
nag-abut sia kay Paraon. 

15 Kag nagsiling si Paraon kay lose : 
" Nagdamgo ako sing isa ka damgo, 
kag walay sin-o nga magpakot sini ; 
apang nakabati ako sing siling sa inio, 
nga nagapamati ka sang mga damgo nga 
sa pagsaysay sa ila." 

16 Kag si lose nagsabat kay Paraon, 
nga nagasiling : " Wala sa akon. Ang 
Dios amo ang magasabat sing paghidaet 
kay Paraon." 

17 Niyan si Paraon nagsiling kay 
lose : " Sa akon damgo, yari karon, 
didto ako sa pangpang sang suba. 

18 Kag sa suba nagatalakas ang pito 
ka baka nga mga matambok kag ma- 
gayon sa itululuk, kag nagahalalab sila 
sa katigbawan. 

19 Kag yari karon, ang iban nga pito 
ka baka nagatalakas sa olehe nila nga 
mga maniwang kag tuman ka iaw-ay sa 
bayhon, mga kagalkal nga wala ako 
sing nakita nga iban nga kaangay sa 
kalaw-ayon sa bug-os nga duta sa 
Egipto. 

20 Kag ang mga baka nga maniwang 
kag mga malaw-ay naghalalunhon sa 
pito ka nahauna nga mga baka nga 
matambok. 

21 Kag nagsululud sila sa ila mga 
kasudlan, apang indi makilala nga nagsu- 
lulud sila sa ila ; kay ang ila dagway 
malain pa, subung sang una. Kag ako 
nagmata. 

22 Kag nakita ko man, nga naga- 
damgo ako, nga ang pito ka uhay naga- 
salaka sa isa gid lamang ka dagami 
nga mga matingas kag mga matahum. 

23 Kag yari karon, ang pito ka uhay 
nga mga iaya, alupinpin kag ginsunog 
sang tinjug, nagasalaka sa olehe nila. 

24 Kag ang mga uhay nga alupinpin 
nagahalalunhon sa pito ka uha}- nga mga 
magayon. Kag ginsiling ko ini sa mga 
mago, apang walay sin-o nga nagasay- 
say sa akon saf/g kakologan." 

25 Niyan nagsabat si lose kay Para- 
on : " Ang damgo ni Paraon isa gid 
lamang : ang Dios nagpahayag kay 
Paraon sang iya pagahimoon. 

26 Ang pito ka baka nga mga ma- 
gayon, pito sila ka tuig ; kag ang mga 
uhay nga mga magayon, pito sila ka 
tuig : ang damgo isa gid lamang. 

27 Ang pito man ka baka nga mga 
maniwang kag mga malaw-ay, nga nag- 54 41. 28. GENESIS, 41. 50. talakas sa olehe nila, pito ka tuig sila ; 
kag ang pito ka uhay nga mga alupinpin 
kag sinunog sang timug, magamanginpi- 
to sila ka tuig nga gutum. 

28 Ini amo ang ginasabat ko kay Pa- 
raon : Ang pagahimoon sang Dios, 
ginpahaj^ag niya ini kay Paraofi. 

29 Yari karon, magaabut ang pito ka i 
tuig sa daku nga kabugana sa bug-os | 
nga data sa Egipto. 

30 Kag magatilindug sa olehe nila 
ang pito ka tuig nga gutum ; kag ang 
bug-os nga kabugana pagakalipatan sa 
duta sa Egipto ; kag pagaupuron sang 
gutum ang duta. 

31 Kag yadtong kabugana indi na 
makilala sa kadutaan, bangud sang gu- 
tum nga magasunud, kay sia magama- 
nginmabug-at gid. 

32 Kag ang pagkahanabu sang damgo 
ni Paraon sing makaduha, nagakaholo- 
gan nga ang butang maiig-on sa naha- 
nungud sa Dios, kag nga ang Dios ma- 
gadali sa paghimo sa iya. 

33 Ngani, magpangiiolongholong ka- 
ron si Paraon sing isa ka lalaVa nga but- 
anan kag maaiam, kag pagaibutang niya 
ini sa ibabaw sang duta sa Egipto. 

34 Maghimo sini si Paraon kag mag- 
butang sing mga manugtatap sa ibabaw 
sang kadutaan, kag magpabuhis sila sang 
jkalima ka bahin sang patnbas sang data 
sa Egipto, sa pito ka tuig sang kabuga- 
na. 

35 Kag magtipon sila sang tanan nga 
kalan-on sa sining mga maayo nga tuig 
nga nagaabut, kag magdamisag sila sang 
trigo sa idalum sang kamut ni Paraon, 
nga ipasultid ang kalan-on sa mga 
kabanwaanan kag pagtagoon nila ini. 

36 Kag ibutang yadtong kalan-on sa 
damisag nga sa kadutaan, nga sa pito ka 
tuig nga gutum nga magaabut sa duta 
sa Egipto, agud nga ang kadutaan indi 
malaglag sang gutum." 

37 Kag ini nga bagay minamaayo 
ni Paraon kag sang iya mga alagad. 

38 Kag si Paraon nagsiling sa iya 
mga alagad : " i Makakita bala kita 
sing isa ka tawo nga subung sini, nga sa 
iya ang Espiritu sang Dios ? " 

59 Kag si Paraon nagsihng kay lose : 
" Tungud kay ang Dios nagpahibalo sa 
imo sini nga tanan, wala sing bisan sin-o 
nga mahibaloanon kag manginalamon 
subung sa imo. 

40 Ikaw magamanginsa ibabaw sang akon balay, kag pagatumanon ang imo 
sogo sang bug-os nga akon banv/a. 
Lamang sa akon lingkoran nga harianon 
manginlabing daku ako sa imo." 

41 Kag si Paraon nagsiling kay lose : 
" Yari karon, ginabutang ko ikaw sa 
ibabaw sang bug-os nga duta sa Egip- 
to." 

42 Niyan si Paraon nagkuiia sa iya 
kamut sang iya singsing, kag ginbutang 
nij'^a sia sa kamut ni lose, kag ginpapa- 
naputan sia niya sa mga panapton nga 
lino nga labing manipis, kag binuta- 
ngan sia niya sing isa ka kolintas nga 
bulawan sa liog. 

43 Kag pinasakay sia niya sa iya 
ikaduha ka saiakyan, kag nagabalantala 
sila sa atubangan niya : " j Abrek ! " * 
Kag binutang sia sa ibabaw sang bug-os 
nga duta sang Egipto. 

44 Kag si Paraon nagsiling kay lose : 
" Ako amo si Paraon ; kag kon wala 
ikaw% wala sing sin-o nga makabayaw 
sang kamut, bisan sang tiil sa. bug-os 
nga duta sang Egipto." 

45 Kag si Paraon naghingalan kay 
lose nga si Sapenat-Panea, t kag hina- 
tag niya sa iya nga asawa si Asenat, 
anak nga babae ni Potipera, saserdote 
sa On. Kag naggowa si lose sa duta 
sang Egipto. 

46 Kag si lose nagaedad sing katloan 
ka tuig, sang pagpaatubang sa iya kay 
Paraon nga hari sa Egipto. Kag si lose 
naghalin sa atubangan ni Paraon, kag 
nanlibutan sia sa bug-os nga duta sang 
Egipto. 

47 Kag nagpatubas ang duta sa 
sadtong pito ka tuig sang kabugana 
sang mga hinakop. 

48 Kag tinipon niya ang tanan nga 
kalan-on sa pito ka tuig nga ginpatubas 
sang duta sang Egipto, kag nagdamisag 
sia man sing mea kalan-on sa mga ka- 
banwaanan, nga ginabutangan niya sa 
sulud sang tagsa ka banwa ang kalan-on 
sang kaumahan nga nagalilibut sa iya. 

49 Kag nagdamisag si lose sing trigo 
subung sang balas sang dagat, lakas sa 
kadamu, tubtub nga ginuntatan sa pagi- 
sip, kay wala sing isipan. 

5c Kag natawo kay lose ang duha ka 
anak nga lalaki, sa wala pa mag-abut * Abrek, \ pangluhud 1 
t Sapcnat-Panca, manugsapo sang 
tinago. 55 41. 51, GENESIS. 42. 16. ang valmiDia nga tuig sang gutum, nga 
ginpanganak siJa sa ii'^a ni Asenat, anak 
nga babae ni Potipera, saserdote sa On. 

51 Kag ginhingalanan ni lose ang 
panganay nga si Manases;* " kay ang 
Dios," siluig niya " nagpalipat sa akon 
sang tanan nga akon kabudlayan, kag 
sang bug-OS nga baldy sang akon amay." 

52 Kag ginhingalanan niya ang ika- 
dulia nga si Epraim ; t " kay ang 
Dios," silins. niya, " naghimo sa akon 
nga mabungahon sa diita sang akon 
kalisdanan." 

53 Kag nagkalatuman ang pito ka 
tuig sang kabugana, nga nag-abut sa 
duta sang Egipto. 

54 Kag nagsulugud ang pag-abut sang 
pito ka tuig nga gutum, sono sang 
ginsiling ni lose. Kag may gutum sa 
tanan nga niga kadutaan, apang sa bug- 
os nga duta sang Egipto may tinapay. 

55 Kag sang ginbatyag ang gutum sa 
bug-OS nga duta sa Egipto, ang banwa 
nagsin-git kay Paraon tungud sang tina- 
pay. Kag nagsiling si Paraon sa tanan 
nga mga Egiptohanon : " Kaiadto-kamo 
kay lose, kag himoa-ninyo ang iya 
pagaisiling sa inyo." 

56 Kag ang gutum yara na sa bug-os 
nga kadutaan, Niyan ginbuksan ni lose 
ang tanan nga mga damisag, kag nag- 
baiigya sia sa mga Egiptohanon, kay 
nagatigdas ang gutum sa duta sang 
Egipto. 

57 Kag ang bug-os nga duta nag-abut 
sa Egipto sa pagbakal kay lose, kay 
nagtigdas ang gutum sa bug-os nga duta. 

Ang mga utnd ni lose nagadululfaog sa Egipio.- 

40 KAG sang nakita ni lakob, nga 
^ may mga uyas sa Egipto, nagsi- 
ling sia sa iya mga anak : " i Kay ngaa 
bala nga nagtululukay kamo? " 

2 Kag nagasiling sia : " Yari karon, 
nabatian ko nga may mga U3^as sa 
Egipto ; dululhog-kamo didto, kag bala- 
kal-kamo didto nga sa aton, agud nga 
sarang kita mabuhi, kag indi kita mag- 
kalamatay." 

3 Kag nagdululhog ang napuio ka 
litud ni lose sa pagbakal sing trigo sa 
Egipto. 

4 Apang sa lakob wala magpadala 

* Manases, manugpalipat. 
t Epraim, dapli nga bunga. kay Benyamin, nga litud ni lose, upud 
sa iya mga utud ; kay nagsiling sia : 
" Ayhan basi pa nga mahanabu sa iya 
ang isa ka kalat-an," 

5 Kag nagkaladto ang mga anak ni 
Israel sa pagbakal sa tunga sang mga 
nagpalakadto, kay may gutum sa Ka- 
naan. 

6 Kag si lose amo ang ginoo sang 
duta, nga nagabaligya sa bug-os nga 
banwa sang duta ; kag nag-alabut ang 
mga utud ni lose kag naghalapa sa iya 
sa duta. 

7 Kag si lose, sang pagkakita niya 
sang iya mga litud, nakilala niya sila ; 
apang sia nagpakadumuluong sa ila, kag 
ginhambal niya sila sing m.atigdas gid, 
kag nagsiimg sa ila: "iSa diin bala 
kamo maghalin ? " Sila nagsalabat : 
"' Sa duta sa Kanaan sa pagbakal sing 
kalan-on." 

8 Busa nakilala ni lose ang iya m.ga 
I utud, apang sila wala makakilala sa iya. 
I 9 Niyan nakadumdum si lose sang 

j m-ga damgo, nga gindamgo niya nahanu- 
ngad sa ila, kag nagsiling sia sa ila: 
Mga maninilag kamo ; sa pagtan-aw 

I sang mga napigawan sang kadutaan 

I nagkalari kamo." 

I 10 Kag sila nagsalabat sa iya: Indi, 

I ginoo namon ; apang ang imo mga ala- 
gad nagkalari sa pagbakal sing kalan-on. 

11 Kami nga tanan, mga anak kami 
sang isa ka lalaki ; mga tawo kami sa 
kamatooran : ang imo m.ga alagad indi 
nga mas-a nangin mga maninilag." 

12 Kag sia nagsiling sa ila : " Indi ; 
sa pagtan-aw sang mga napigawan 
sang kadutaan nagkalari kamo." 

13 Kag siia nagsalabat: "Ang imo 
mga alagad napuio kami kag duha ka 
magutud, mga anak sang isa ka lalaki sa 
duta sa Kanaan ; kag yari karon ang 
manghud yadto karon sa amon amay, 
l^g ang isa wala na." 

14 Kag si lose nagsiling sa ila : " Ini 
among ginsiling ko sa inyo, nga magapa- 
matuud nga kamo mga maninilag. 

15 Sa sini pagapamatud-an kamo : 
nagakabuhi si Paraon, nga indi kamo 
magulowa diri, kondi nga ang inyo utud 
nga manghud mag-abut diri. 

16 Ipadala-ninyo ang isa sa inyo, kag 
magdala diri sa inyo litud ; kag kamo 
magapalabilin nga mga binilango, agud 
manginmapamatud-an ang inyo mga 
polong, kon may kamatooran sa inyo : 56 42. 17. GENESIS. 42. 38. kag kon wala, nagakabuhi si Paraon, 
nga kamo mga maninilag," 

1/ Kag gintipon niya sila sa bilango- 
an sa sulud sang tatlo ka adlaw. 

18 Kag sa ikatlo ka adlaw nagsiling 
sa ila si lose : " Himoa-ninyo ini, kag 
magkabuhi kamo. Ako nagakhadluk sa 
Dios. 

19 Kon mga tawo kamo sa kamato- 
oran, magpabilia nga binilango sa balay 
sang inyo bilangoan aiig isa sang inyo 
mga utud ; kag lakat-kamo, kag dala- 
kamo sang trigo nga sa gutum sa inyo 
balay ; 

20 Apang pagadalhon ninyo diri sa 
akon ang inyo utud nga manghud, kag 
manginmamatud-an ang inyo mga po- 
long, kag indi kamo magkalamatay." 
Kag naghilimo sila sing subung sini. 

21 Kag nagasiniiingay ang isa sa isa : 
"Sa pagkamatuud, nakasala kita batok 
sa aton litud ; nga nakita naton ang ka- 
lisdanan sang iya kalag sang nag-ampo 
sia sa aton, kag wala naton sia pagpa- 
matii ; tungud sini nag-abut sa ibabavv 
naton ini nga kalibdanan." 

22 Niyan si Ruben nagsabat sa ila, 
nga nagasiling : " i "VVala bala ako 
maghambal sa inj^o kag nagsiling ako : 
Indi kamo magpalakasala batok sa pa- 
matan-on ; kag wall kamo niagdulu- 
ngug ? Yari karon ang iya dugo gina- 
pangayo man." 

23 Kag sila wala makahibalo, nga 
si lose nakahangup sa ila, kay may 
manugbadbad sa tunga nila. 

24 Kag ragpalayo sia sa ila kag nag- 
hibi. Ugaling nagbalik sia sa ila, kag 
naghambal sa ila, kag ginkaha niya sa 
tunga nila si Simeon, kag ginbilango 
niya sia sa mga iiiata nila. 

25 Kag nagsogo si lose nga pagpun- 
on nila ang ila mga suludlan sang trigo, 
kag pagiuli nila ang kuarta sang tagsa- 
tagsa sa ila sululudlan, kag paghatagan 
sila nila sing pagkaon nga sa dalanon : 
kag ginhimo ang subung sini sa ila. 

26 Kag ginpakolo nila ang ila trigo 
sa ibabaw sang ila mga asno, kag nag- 
talaliwan sila didto. 

27 Kag sang binukaran sang isa sa ila 
ang iya suludlan sa pagpakaon sang iya 
asno sa palahuwayan, nakita niya ang 
iya kuaria nga yara sa baba sang iya 
suludlan. 

28 Kag nagsiling sia sa iya mga utud : 
" Ginuli sa akon ang akon kuarta, kag yari karon, sia sa akon suludlan pa. 
Niyan nagtalalangtalang ang ila tagi- 
posoon, kag nagkulurug sila nga nagasi- 
niiingay ang isa sa isa : " I Ano bala- 
ini ang ginhimo sang Dios sa aton ? " 

29 Kag sang nag-alabut sila kay la- 
kob, nga ila amay, sa duta sa Kanaan, 
ginsugid nila sa iya ang tanan nga nag- 
kahanabu sa ila, nga nagasiling : 

30 *' Yadtong lalaki, nga ginoo sang 
duta, naghambal sa amon sing matigdas 
gid, kag ginkabig niya kami subung nga 
mga maninilag sang duta. 

31 Kag kami nagsiling sa iya : " Mga 
tawo kami sa kamatooran, nga indi 
mas-a nangin mga maninilag kami. 

32 Napuio kag duha kami ka magulu- 
tud, mga anak sang amon amay ; ang 
isa wala na, kag ang manghud yadto 
karon sa amon amay sa duta sa Kanaan. 

33 Kag yadtong lalaki, nga ginoo 
sang duta, nagsiling sa amon : Sa sini 
pagakilalahon ko nga kamo mga tawo 
sa kamatooran : ibilin-ninyo sa akon ang 
isa sang in3^o utud, kag kuluha-kamo 
nga sa gutum sa inyo mga balay, kag 
lalakat-kamo, 

34 Kag dalha-ninyo diri sa akon ang 
inyo utud nga manghud, agud nga ma- 
hibaloan ko, nga kamo indi mga mani- 
nilag, kondi mga tawo sa kamatooran : 
sa sini pagaihatag ko sa inyo ang inyo 
utud, kag magapalangabuhi kamo sa 
duta." 

35 Kag nahanabu nga, sang ginbobo 
nila ang ila mga suludlan, yari karoo, 
sa suludlan sang tagsatagsa yara ang 
higot sang iya kuarta ; kag sang naki- 
ta nila kag sang ila amay, ang mga 
higot sang ila kuarta, ginhadlukan sila. 

36 Niyan ang ila amay, nga si lakob, 
nagsiling sa ila : " Gindumilian ninyo 
ako sa akon mga anak ; si lose wala na, 
bisan si Simeon man, kag si Benyamin 
pagadalhon ninyo sia : batok sa akon 
ining tanan nga mga butang." 

37 Si Ruben naghambal sa iya amay, 
nga nagasiling : " Pagaipapatay mo ang 
akon duha ka anak, kon indi ko pagi- 
balik sa iya sa imo ; itugyan sia sa akon 
mga kamut, nga ako magauli sa iya sa 
imo." 

38 Kag sia nagsiling : " Indi magdul- 
hog ang akon anak upud sa inyo ; kay ang 
iya utud ginpatay kag sia lamang ang 
nabilin : kag kon mahanabu ang isa ka 
kalalat-an sa iya sa dalanon, sa diin 57 43. 1. GENESIS. 43. 21. magaagi kamo, pagapapanaugon ninyo 
ang akon mga uban nga may kasakit sa 
lulubngan. 

KAG ang gutum daku na gid sa 
duta. 

2 Kag nahanabu nga, sang naurot 
nila sa pagkaon ang trigo nga dala nila 
gikan sa Egipto, nagsiling sa ila ang ila 
amay : " Balalik-kamo, kag bakal-kamo 
nga sa aton sing diyot nga kalan-on." 

3 Kag nagsabat si luda, nga nagasi- 
iing : " Yadtong lalaki nagpamatuud 
^a amon sing maligdong gid, nga naga- 
siling : Indi kamo makakita sang akon 
nawung, kon wala ang inyo iitud upud 
sa inyo. 

4 Kon ipadala mo ang amon utud 
upud sa amon, magadululhog kami, kag 
pagabaklan ikaw namon sing kalan-on ; 

5 Apang kon indi mo pagipadala sia, 
indi kami magadululhog ; kay yadtong 
lalaki nagsiling sa amon : Indi kamo 
makakita sang akon nawung, kon wala 
ang inyo utud upud sa inyo." 

6 Kag nagsiling si Israel : " l Kay 
ngaa bala ginhimoan ninyo ako sing 
■daku nga kalainan, nga nagpahayag 
kamo sa lalaki nga may utud pa 
kamo ? " 

7 Kag sila nagsalabat : " Yadtong 
lalaki nagpamangkot sing isaisa sa 
tungud gid lamang sa aton, kag tungud 
sa aton kahimataan, nga nagasiling : 
i Nagakabuhi pa ang inyo amay ? l May 
utud pa kamo ? Kag ginpahayagan na- 
mon sia, sono sining raga polong. 
J Sarang bala kami makahibalo kon ano 
ang iya pagaisiling kunta : Pakaria- 
r.inyo ang inyo litud ? " 

8 Niyan si luda nagsiling kay Israel 
nga iya amay : '"' Ipadala ang pamatan- 
on upud sa akon, kag magatilindug kami 
kag magalalakat, agud nga magkalabuhi 
kami kag indi magkalamatay kami, kag 
ikaw kag ang amon mga kabataan. 

9 Ako nagapasalig sini ; pagapanga- 
yoon mo sia sa akon kamut. Kon ako 
indi m.aguli sa iya sa imo kag magbu- 
tang sa iya sa imo atubangan, nga batok 
«a imo manginako ang nakasala sa 
tanan nga mga adlaw. 

10 Kay kon wala kami maglalantang 
diri, sa pagkamatuud karon nakabalik 
na kami kunta sing makaduha." 

11 Niyan si Israel, nga iya amay, 
nagsabat sa iya : " Kay kon amo na ini, himoa-ninyo ini : kuluha-kamo sang 
labing maayo sang duta sa inyo mga 
suludlan, kag dalala-kamo sa sadtong 
lalaki sing isa ka dolot : sing diyot nga 
ihalaplas kag diyot nga dugus, mga 
pahamut kag mira, mga nues kag mga 
almendras. 

12 Kag dalala-kamo sa inyo mga 
kamut sing apid nga kuarta, kag dalha- 
ninyo sa inyo kamut ang kuarta nga 
ginuli sa mga baba sang inyo mga 
suludlan ; ayhan nanginsayup. 

13 Kuhaa man niyo ang inyo utud, 
kag tililindug-kamo, kag balalik-kamo 
sa sadtong lalaki. 

14 Kag ang Makagagahum nga Dios 
maghatag sa inyo sing mga pagkalooy 
sa atuiiangan sa sadtong lalaki, kag 
magbuhi sia sa inyo sang isa sang inyo 
utud kag kay Benyamin. Kag kon paga- 
dumilian ako sa akon mga anak, pag- 
dumilian ako." 

15 Niyan nagkululia yadtong mga 
lalaki sang dolot, kag nagkuluha sing 
apid nga kuarta sa ila kamut, kag kay 
Benyamin ; kag nagtilindug kag nagdu- 
lulhog sila sa Egipto, kag nag-alatubang 
sila kay lose. 

16 Kag nakita ni lose si Benyamin 
upud sa ila, kag nagsiling sia sa tulug- 
yanan sang iya balay : " Pasudla sa balay 
inang mga tawo, kag pugot-ka sing 
hilihawon, kag himuson-mo sia ; kay 
inang mga tawo magakalaon upud sa 
akon sa udto. 

17 Kag ginhimo sang tawo, sono sang 
ginsiling ni lose ; kag gindala sadtong 
tawo ang mga tawo sa balay ni lose. 

18 Kag ginhadlukan yadtong mga 
tawo, sang gindala sila sa balay ni lose, 
kag nagsililing sila : " Tungud sang 
kuarta nga ginuli sa aton mga sulud- 
lan sang una, gindala nila kita din, sa 
pagduksol sa aton, kag sa pagpintal 
sa aton, kag sa pagdakup sa aton subung 
nga mga ulipon kag sa aton mga asno." 

19 Kag nagpalapit sila sa tulugyanan 
sang balay ni lose, kag ginhambal nila 
sia sa salamputan sang balay. 

20 Kag nagsililing sila : j Ay, ginoo 
nakon ! Sa pagkamatuud sadto anay 
nagdululhog kami sa pagbakal sing 
kalan-on ; 

21 Kag nahanabu nga, sang pag-abut 
namon sa palahuwayan, kag ginhubaran 
namon ang amon mga suludlan, yari 
karon, ang kuarta sang tagsatagsa yara 58 43. 22. GENESIS. 44.8. sa baba sang iya suludlan, ang anion 
kuarta sa iya matarung nga timbang; 
kag ginbalik namon ini sa amon mga 
kamut. 

22 Nagdala man kami diri sa amon 
mga kamut sing liwan nga kuarta nga 
sa pagbakal sing kalan-on ; kami wala 
makahibalo kon sin-o ang nagbutang 
sang amon kuarta sa amon mga sulud- 
lan." 

23 Kag sia nagsabat : " Paghidaet sa 
inyo, indi kamo magkahadluk ; ang inyo 
Dios kag ang Dios sang inyo amay 
naghatag sa inyo sang bahandi sa inyo 
mga suludlan ; ang inyo kuarta nag- 
abut sa akon. " Kag ginpagowa niya 
sa ila si Simeon. 

24 Kag yadto nga lalaki nagdala sa 
sadtong mga tawo sa balay ni lose; kag 
gintagaan niya sila sing tubig, kag 
nagpalanghinaw sila sang ila mga till, 
kag ginpakaon niya ang ila mga asno. 

25 Kag gin-aman nila ang dolot tub- 
tub nga mag-abut si lose, sa udto ; kay 
nabatian nila, nga didto magakalaon sila 
sing tinapay. 

26 Kag nag-abut si lose sa balay, kag 
gindalala nila sa iya ang dolot, nga yara 
sa ila mga kamut, sa sulud sang balay, 
kag naglayaub sila tubtub sa duta. 

27 Niyan nagpamangkot sia sa ila kon 
maanoano sila, kag nagsiling : " Ang 
tigulang nga amay, nga sa iya nagham- 
bal kamo, l maayo man bala ? i Buhi 
pa sia ? " 

28 Kag sila nagsalabat : " Maayo ang 
imo alagad nga amon amay ; nagaka- 
buhi pa sia." Kag naglayaub sila kag 
naghalapa sila. 

29 Kag sang pagbayaw niya sang iya 
mga m.ata, nakita niya si Benyamin nga 
anak sang iya iloy, kag nagsiling sia : 
"lAmo ini bala ang inyo utud nga 
manghud, nga ginhambal ninyo sa 
akon ? " Kag sia nagsiling : " Ang Dios 
magkalooy sa imo, anak ko." 

30 Niyan nagdalidali si lose, kag nag- 
kulurug ang iya mga kasudlan bangud 
sang iya utud, kag nagpangita sia sa diin 
magahibi : kag nagsuliid sia sa iya hulut, 
kag naghibi didto. 

31 Kag ginhilamosan niya ang iya na- 
wung, kag naggowa sia ; kag nagpugung 
sia, kag nagsiling : " Butang-kamo sing 
tinapay." 

32 Kag nagbutang sila sing pain nga 
sa iya, kag sing pain gid nga sa ila, kag sing pain nga sa mga Egiptohanon, nga 
nagkalaon upud sa iya; kay ang mga 
Egiptohanon indi sarang makakaon sing 
tinapay upud sang mga Hebreinhon, nga 
ini among kalangil-aran sa m-ga Egipto- 
hanon. 

33 Kag naglilingkod sila sa atubangan 
niya, ang magulang, sono sa iya pagka- 
magulang, kag ang manghud, sono sang 

I iya pagkamanghud. Kag yadtong mga 
I tawo naganagtinulukay ang isa sa isa 
nga may kahanguyus. 

34 Kag ginpandalhan sing mga gino- 
lot nga sa ila gikan sa atubangan niya ; 
apang ang ginolot nga iya ni Benyamin 
nangindaku sing makalima pa sang 
bisan kay sin-o sa ila. Kag nagilinum, 
kag nagkalasadya sila upud sa iya. 

/ \ A KAG nagsogo si lose sa manug- 
* * dumala sang iya balay, nga 
nagasiling: " Pun-a ang mga suludlan 
sining mga tawo sing mga kalan-on, ang 
tanan nga sarang nila madala, kag ibu- 
tang-mo ang kuarta sang tagsatagsa 
sa baba sang iya suludlan. 

2 Kag pagaibutang mo ang akon 
tagayan, ang tagayan nga pilak, sa. 
baba sang suludlan sang manghud, upud 
ang kuarta sang iya trigo." Kag gin- 
himo niya subung sang ginsiling ni lose. 

3 Kag sang pag-abut sang aga, gin- 
palakat nila ang mga tawo upud ang 
ila mga asno. 

4 Sang nakagowa sila sa banwa, nga 
sa iya wala pa sila makapalayo, nag- 
siling si lose sa manugdumala sang iya 
balay : " Tindug-ka, kag sondon-m.o 
inang mga tawo ; kag kon malambut 
mo sila, isiling-mo sa ila : l Kay ngaa. 
bala nga ginbalusan ninyo sing malain 
ang maayo ? 

5 I Indi bala ini ang tagayan nga sa 
iya nagainum ang akon ginoo, kag 
tungud sa iya sa masunsun nagapama- 
kot sia ? Ginbuhat ninyo ang malain 
sa sini nga ginhimo ninyo." 

6 Kag sang nalambut niya sila, nag- 
siling sia sa ila sining mga polong. 

7 Kag sila nagsalabat : " l Kay ngaa 
bala nga nagsiling ang amon ginoo 
sang subung nga mga polong? Wala 
nga mas-a maghilirao sing subung ang 
imo mga alagad. 

8 Yari karon, ang kuarta nga nakita 
namon sa baba sang amon mga sulud- 
lan, ginbalik namon sa imo kutub sa 59 44. 10. GENESIS. 44. 31. duta sa Kanaan. Busa, ipaano bala 
nga magpangawat kami sa balay sang 
imo ginoo sing pilak, bisan bulawan ? 
Isa bisan kay sin-o sang imo mga alagad, 
nga sa iya makita ang tagayati, nga 
mamatay sia, kag kami mangiii mga 
alagad pa sang amon ginoo." 

10 Kag sia nagsiling : " Karon ma- 
nginsono man sa inyo mga polong. 
Yadto nga sa iya makita ini, mangina- 
lagad namon, kag kamo manginwalay 
sala." 

11 Niyan nagdalidali sila, kag gin- 
pangholog sang tagsatagsa ang iya 
suludlan sa duta. kag ginbukaran sang 
tagsatagsa ang iya suludlan, 

12 Kag ginpangita niya : kutub sa 
magalang nagsiigud sia, kag nagtapus 
sa manghud : kag ang tagayan n.akita sa 
suludlan ni Benyamin. 

13 Niyan ginpangusnit nila ang ila 
mga panapton kag naglulan ang tagsa- 
tagsa sa iya asno, kag nagbalalik sila sa 
banwa. 

14 Kag nag-abut si luda upud sa iya 
mga litud sa balay ni lose, nga yadto pa 
didto sia, kag naglayaub sila sa duta sa 
atuhangan niya. 

15 Kag nagsiling sa ila si lose : 
*' ,; Ano bala nga buhat ini nga ginhimo 
ninyo ? ^Walfi bala kamo makahibalo 
nga ang isa ka tav/o nga subung sa akon 
nakahibalo magpakot ? " 

16 Niyan nagsiling si luda : " ; Ano 
bala ang pagaisiling namon sa amon gi- 
noo ? I Ano bala ang pagaihambal na- 
mon 1 O i kon ano ang pagpamatuud 
namon ? Ang Dios nakakita sang kala- 
inan sang imo mga alagad : yari karon 
kami mga alagad sang amon ginoo, 
kami kag yadto man nga sa iya kamut 
ginkitaan sang tagayan." 

17 Kag sia nagsabat : "Wala nga 
mas-a maghimo ako sing subung : ang 
lalaki nga sa iya kamut nakitaan 
sang tagayan, sia manginakon alagad ; 
palauli-kamo sa paghidaet sa inj^o 
amay." 

18 Niyan si luda nagpalapit sa iya, 
kag nagsiling : \ " Ay, ginoo ko ! Gi- 
naampo ko sa imo, nga maghambal ang 
imo alagad sing isa ka polong sa mga 
idulungug sang akon ginoo, kag indi 
magdabdab ang imo kaakig batok sa 
imo alagad, kay nga ikaw among su- 
bung kay Paraon. 

19 Ang akon ginoo nagpamangkot sa iya mga alagad, nga nagasiling : i May 
amay bala kamo kon iitud ? 

20 Kag kami nagsabat sa akon ginoo : 
May isa kami ka tigulang nga amay, 
kag isa ka pamatan-on nga natawo sa 
iya sa iya katigulangon, diyotay pa ; 
kag ang isa ka utud niya namatay, kag 
sia nabilin lamang sa iya iloy, kag ang 
iya amay nagahigugma sa iya. 

21 Kag ikaw nagsiling sa imo mga 
alagad : Dalha-ninyo sia sa akon, kag 
pagaibutang ko ang akon mga mata sa 
ibabaw niya. 

22 Kag kami nagsiling sa akon ginoo: 
ang pamatan-on indi sarang makabiya 
sa iya amay, kay kon magbiya sa iya, 
mamatay ang iya amay. 

23 Kag nagsiling ka sa imo mga ala- 
gad : Kon ang inyo I'ltud nga manghud 
indi magdulhog upud sa inyo, indi na 
ninyo makita ang akon nawung. 

24 Busa nahanabu nga, sang pagtak- 
lad namon sa amon amay, nga imo ala- 
gad, ginsugid namon sa iya ang mga" 
polong sang akon ginoo. 

25 Kag nagsiling ang amon amay : 
Balalik-kamo sa pagbakal sa amon sing 
isa ka diyotay nga kalan-on. 

26 Kag kami nagsalabat : Indi kami 
sarang. makadulhog. Kon ang amon 
utud magavipud sa amon magadulhog 
kami ; kay indi kami sarang makatan- 
aw sang nawung sadtong tawo kon wala 
upud sa amon utud nga manghud. 

27 Niyan ang imo alagad, nga akon 
amay, nagsiling sa amon : Kamo naka- 
hibalo, nga duha ang gin-anak sa akon 
sang akon asawa. 

28 Kag ang isa naghalin sa akon, kag 
nagsiling ako : Sa pagkamatuud nga 
ginkusint sia, tubtub niyan wala ko 
sia makita. 

29 Kag kon kuhaon man ninyo ini sa 
atubangan nakon, kag mahanabu sa iya 
ang isa ka kalalat-an, pagapapanaugon 
ninyo ang akon mga uban nga may 
malain sa lulubngan. 

30 Busa karon, kon mag-abut ako sa 
imo alagad, nga akon amay, kag ang 
pamatan-on indi magupud sa akon, 
siling nga ang iya kalag natapik sa 
kalag niya sini, 

31 Mahanabu nga, kon indi niya ma- 
kita ang pamatan-on, mamatay sia. Kag 
ang imo mga alagad magapapanaugsang 
mga uban sang imo alagad, nga amon 
amay, nga may kasakit sa lulubngan. 60 44. 32. GENESIS. 45. 20. 32 Kay ang imo alagad naggowa nga 
manugpalig-on sang pamatan-on sa akon 
amay, nga nagasiling : Kon indi ko 
pagibalik sia sa imo, niyan niangin ako 
ang nakasala batok sa akon amay sa 
tanan nga mga adlaw. 

33 Ngani ginaampo ko sa imo, nga 
magpabilin karon ang imo alagad sa 
baylo sang pamatan-on nga alagad sang 
akon ginoo, kag nga ang pamatan-on 
magtaklad upud sa iya mga litud, 

34 Kay I paano bala ang pagtaklad ko 
sa akon amay kon wala ang pamatan- 
on ? Nga ako indi magtan-aw kunta 
sang kalainan nga magaabut sa akon 
amay." 

Si lose negapakilala sa iya mga utmi. 

y\ F% SI lose indi na sarang makapu- 
T"w gung sa atubangan sang tanan 
nga mga yara sa luyo niya, kag nag- 
tua\v sia : " Pagowaa-ninyo ang tanan ; " 
kag wala bisan sin-o nga nabilin sa iya, 
sangpagpakilala nilose sa ij^amga litud. 

2 Niyan naghaya sia, kag nagpakabati 
sini ang mga taga-Egipto, kag nakabati 
man sini ang pinamalay ni Paraon. 

3 Kag si lose nagsiling sa iya mga 
litud : " Ako amo si lose, i Nagakabu- 
hi pa bala ang akon amay ? " Kag ang 
iya mga utud wala makasarang maka- 
sabat sa iya, kag nalisang sila sa atu- 
bangan niya. 

4 Niyan nagsiling si lose sa iya mga 
utud : " Palapit-kamo karon sa akon." 
Kag sila nagpalapit. Kag sia nagsiling : 
" Amo ako si lose nga inyo utud, nga 
amo ang inyo ginbaligya pa Egipto. 

5 Ngani karon, indi kamo magkaia- 
subu, bisan magkalasakit-kamo, nga 
ginbaligya ninyo ako diri, kay agud 
mapadayon ang pagkabuhi, ginpadala 
ako sang Dios sing una sa inyo. 

6 Kay sining duha ka tuig ang gutum 
yari sa tunga sang duta, kag nabilin pa 
ang lima ka tuig, nga indi makadaro, 
bisan makaani pa. 

7 Kag ang Dios nagpadala sa akon 
sing una sa inyo, agud nga magtigana 
sa inyo sing nabilin sa duta, kag sa 
pagpadayon sa inyo sing kabuhi bangud 
sang isa ka daku nga pagkaluwas. 

8 Ngani, wala ninyo ako pagipadala 
diri, kondi ang Dios, nga naghimo sa 
akon nga amay ni Paraon kag ginoo sa 
bug-OS niya nga pinamalay, kag go- 
bernador sa bug-os nga duta sa Egipto. 9 Dalidali-kamo, magtaklad-kamo sa 
akon amay kag isiling-ninyo sa iya : 
Amo ining ginsiling sang imo anak 
nga si lose : Ang Dios naghimo sa akon 
nga ginoo sa bug-os nga Egipto. Kari- 
ka sa akon. Dili-ka magduga}^ 

10 Kag magapuyo ka sa duta sang Go- 
sen, kag magakabuhi ka sa malapit sa 
akon, ikaw kag ang imo mga anak nga 
lalaki, kag ang mga anak nga lalaki 
sang imo mga anak nga lalaki, ang imo 
kahayupan, kag ang imo kabakahan, 
kag ang tanan nga imo. 

11 Kag didto pagapakaonon ko ikaw, 
kay nabiiin pa ang lirna ka tuig nga 
gutum, basi pa nga manginimol ka, 
ikaw kag ang imo panimalay kag ang 
tanan nga imo. 

12 Kag yari karon, ang imo mga 
mata nagatan-aw, kag ang mga mata 
sang akon litud nga si Benyamin naga- 
tan-aw, nga ang akon baba nagahambal 
sa inyo. 

13 Ngani, ipahibalo-ninyo sa akon 
amay ang bug-os ko nga himaya sa 
Egipto kag ang tanan nga inyo makita ; 
kag magdalidali-kamo, kag dalhon- 
ninyo diri sa akon ang akon amay." 

14 Niyan naghakus sia sa liog ni 
Benyamin kag naghibi, kag si Benyamin 
naghibi sa iya liog. 

15 Kag naghaluk sia sa tanan niya 
nga mga utud, kag naghibi bangud sa 
iya ; kag ugaling naghalambal sa iya ang 
iya mga utud. 

16 Kag nabatian ang balita sa balay 
ni Paraon, nga nagasiling : " Nag-alabu- 
ang mga utud ni lose." Kag ginkaha- 
mut-an ini sang mga mata ni Paraon kag 
sang iya mga alagad. 

17 Kag nagsiling si Paraon kay lose : 
" Isiling-mo sa imo mga utud : Himoa- 
ninyo ini : lulani-ninyo ang inyo mga 
kasapatan, kag lalakat-kamo ; kag pala- 
uli-kamo sa duta sa Kanaan. 

18 Kag kuhaa-ninyo ang inyo amay, 
kag ang inyo panimalay, kag kalari-ka- 
mo sa akon, nga ako magahatag sa inyo 
sang maayo sang duta sa Egipto, kag 
magakalaon kamo sang tambok sang 
duta. 

19 Kag ginasogo ka : Himoa-ninyo 
ini : Kuluha-kamo sa duta sa Egipto 
sing mga kanga nga sa inyo mga kaba- 
taan kag sa inyo mga asawa ; kag kuhaa- 
ninyo ang inyo amay, kag kalari-kamo. 

20 Kag indi kamo magbalalikid sang 61 45. 21, GENESIS. 46. 15. inyo mga galamiton, kay ang lahing ma- 
ayo sang duta sa Egipto mangin- 
inyo." 

21 Kag ginhimo ini sang mga anak ni 
Israel : kag ginhatagan sila ni lose sing 
mga kanga, sono sang sogo ni Paraon, 
kag ginhatagan sila niya sing mga ka- 
lan-on nga sa dalanon. 

22 Sa tagsatagsa sa ila nga tanan gin- 
hatagan niya sing mga ilisan, kag si Ben- 
yamin ginhatagan niya sing tatlo ka ga- 
ins ka panid nga pilak kag lima ka 
ilisan. 

23 Kag sa iya amay ginpadala niya 
ini ; napiilo ka asno nga napanlulanan 
sang labing maayo sa Egipto, kag na- 
piilo ka bakia nga asno nga napanlula- 
nan sang trigo, sang tinapay, kag sang 
kalan-on nga sa iya amay, sa dalanon, 

24 Kag ginpapauli niya ang iya mga 
iitud, kag naglakakat sila. Kag sia 
nagsiling sa ila : " Ayaw kamo pag- 
alalaway sa dalanon." 

25 Kag nagtalaklad sila gikan sa 
Egipto, kag nag-alabut sila sa duta sa 
Kanaan kay lakob nga ila amay. 

26 Kag ginbalitaan nila sia, nga naga- 
sililing : " Nagakabuhi pa si lose, kag 
sia amo ang ginoo sa bug-os nga duta sa 
Egipto." Kag ang iya tagiposoon naga- 
padayon nga mabugnaw, kay wala sia 
magapati sa ila. 

27 Kag sila nagsulugid sa iya sang 
tanan nga mga polong ni lose, nga gin- 
hambal niya sa ila ; kag sang nakita niya 
ang mga kanga, nga ginpadala ni lose 
nga sa pagdala sa iya, ang espiritu ni 
lakob, nga ila amay, naumpawan. 

28 Niyan nagsiling si Israel : " jTuman 
na ! Si lose nga akon anak nagakabuhi 
pa ; magakadto ako sa iya kag magatan- 
aw ako sa iya, sa wala pa ako mama- 
tay." 

Si lakob nagadulhog pa Egipto. 

/\f\ KAG nagtaliwan si Israel upud 
t"^ sang tanan nga iya, kag nag- 
abut sia sa Beer-seba ; kag naghalad sia 
sing mga halad sa Dios sang iya amay 
nga si Isaak. 

2 Kag ang Dios naghambal kay Israel 
sa mga palan-awon, sa kagab-hon, kag 
nagsihng sia : " \ lakob, lakob ! " Kag 
sia nagsabat : " Yari ako." 

-3 Kag ang Dios »nagsiling: "Ako 
among Dios, ang Dios sang imo amay ; indi ka magkahadluk sa pagdulhog sa 
Egipto, kay pagahimoon ko ikaw didto 
nga daku nga katawohan. 

4 Ako gid magadulhog upud sa imo sa 
Egipto, kag sa pagkamatuud gid, paga- 
pabalikon ko ikaw ; kag si lose maga- 
butang sang iya kamut sa ibabaw^ sang 
imo mga mata." 

5 Kag nagtindug si lakob sa Be- 
er-seba ; kag gindala sang mga anak ni 
Israel ang ila nga amay nga si lakob, 
kag ang ila mga kabataan, kag ang ila 
mga asa wa, sa mga kanga nga ginpadala 
ni Faraon sa pagdala sa ila. 

6 Kag ginkuluha nila ang ila mga ka- 
hayupan, kag ang ila pagkabutang nga 
nakita sa duta sa Kanaan, kag nag-alabut 
sila sa Egipto, si lakob kag ang tanan 
niya nga kaliwatan upud sa iya. 

7 Ang iya mga anak nga lalaki, kag 
ang mga anak nga lalaki sang iya mga 
anak nga lalaki upud sa iya ; ang iya 
mga anak nga babae, kag ang mga anak 
nga babae sang iya mga anak nga lalaki : 
ang tanan niya nga kaliwatan gindala 
niya upud sa iya sa Egipto. 

8 Yari karon ang mga ngalan sang 
mga anak nga lalaki ni Israel, nga naga- 
sululud sa Egipto : Si lakob, kag ang 
iya mga anak : si Ruben, ang panganay 
ni lakob ; 

9 Kag ang mga anak nga lalaki ni 
Ruben : si Enok, si Palu, si Hesron kag 
si Karme ; 

10 Kag ang mga anak nga lalaki ni 
Simeon : si lemuel, si lamin, si Ohad, si 
lakin, si Sohar, kag si Saul, anak sang 
Kanaanhon nga babae ; 

11 Kag ang mga anak nga lalaki ni 
Lebi : si Gerson, si Koat kag si Merari ; 

12 Kag ang mga anak nga lalaki ni 
luda : si Er, si Onan, si Sela, si Pares 
kag si Sera ; apang si Er kag si Onan, 
nagkalamatay sa duta sa Kanaan. Kag 
ang mga anak ni Peres amo si Hesron 
kag si Hamul ; 

13 Kag ang tiiga anak nga lalaki ni 
Isakar : si Tola, si Pua, si lob kag si 
Simeon ; 

14 Kag ang mga anak nga lalaki ni 
Sabulon : si Sered, si Elon kag si lalehel. 

15 Itii sila among mga anak nga lalaki 
n' Lea, ang mga gin-anak niya kay lakob 
sa Padan-Aram, kag labut pa si Dina 
nga iya anak nga babae : ang tanan, 
katloan kag tatlo ang mga kalag sang 
iya mga anak nga lalaki kag mga babae. 62 46. 16. GENESIS. 47. 4. 1 6 Ang mga anak nga lalaki iii Gad : 
si Sipihon, si Hagi, si Esbon, si Suni, si 
Eri, si Arodi kag si Areii. 

17 Ang mga anak nga lalaki ni Aser : 
si Imua, si Iswa, si Iswi, si Beria kag si 
Sera, utud nga babae nila. Ang mga 
anak nga lalaki ni Beria : si Heber kag 
si Malkiel. 

1 8 Ini sila amo ang mga anak ni 
Silpa, nga ginhatag sia ni Laban kay 
Lea, nga iya anak nga babae ; kag ini 
sila ginpanganak niya kay lakob ; ang 
tanan, napiilo kag anum ka kalag. 

19 Ang mga anak nga lalaki ni 
Rakel, asawa ni lakob : si lose kag si 
Benyamin. 

20 Kag nagkalatawo kay lose sa duta 
sa Egipto si Manases kag si Epraim, 
ang mga gin-anak sa iya ni Asenat, 
anak nga babae ni Potipera, saserdote 
sa On. 

21 Ang mga anak nga lalaki ni Ben- 
yamin : si Bela, si Beker, si Asbel, 
si Gera, si Naaman, si Ehi, si Ros, si 
Muppim, si Hupim kag si Ard. 

22 Ini sila amo ang mga anak nga 
lalaki ni Rakel, nga nagkalatawo kay 
lakob : ang tanan, napiilo kag apat ka 
kalag. 

23 Kag ang mga anak nga lalaki ni 
Dan : si Husi. 

24 Ang mga anak nga lalaki ni<Nep- 
tali • si laseel, si Guni, si leser kag si 
Silem. 

25 Ini sila mga anak ni Biltia, nga 
ginhatag sia ni Laban kay Rakel, nga 
iya anak nga babae ; kag ini sila gin- 
anak niya kay lakob : ang tanan, pito 
ka kalag. 

26 Ang tanan nga mga kalag nga 
nag-alabut upud ni Takob sa Egipto, 
nga nagilikan sa iya hawak, v/alay 
labut sang mga asawa sang mga anak 
nga lalaki ni lakob ; ang tanan, kan- 
uman kag anum sila ka kalag. 

27 Kag ang mga anak nga lalaki ni 
lose, nga nagkalatawo sa iya sa Egipto, 
duha ka kalag. Ang tanan nga mga 
kalag sang balay ni lakob, nga nag- 
suluiud sa Egipto : kapitoan sila. 

28 Kag ginpadala ni lakob si luda sa 
una niya nayon kay lose, agud nga 
magiina sa iya sa dalan pa Gosen. Kag 
nag-alabut sila sa duta sa Gosen. 

29 Kag si lose nagtakud sang iya 
kanga kag nagkadto sa pagbaton kay 
Israel, nga iya amay sa Gosen. Kag nag-atubang sia sa iya, kag naghakus sia 
sa iya liog, kag naghibi sia sing malawig 
sa iya liog. 

30 Niyan si Israel nagsiling kay lose : 
'■' Mamatay ako kunta karon, kay nakita 
ko na ang imo nawung, kag nagaka- 
buhi pa ikaw." 

31 Kag si lose nagsiling sa iya mga 
utud, kag sa balay sang iya amay : 
"Magataklad ako kag pagapahibaloon 
ko si Paraon, kag magasiling ako sa 
iya : Ang akon mga utud kag ang 
balaj'" sang akon amay, nga didto sila sa 
duta sa Kanaan, nag-alabut sila sa akon ; 

52 Kag ang mga lalaki manugbantay 
sila sang mga obeha kag mga tawo sila 
nga mga hayupan ; kag gindaia nila 
diri ang ila kinabon, kag ang ila kaba- 
kahan, kag ang tanan nga ila. 

33 Kag kon si Paraon magtawag sa 
inyo, kag magsiling : i ano bala ang inyo 
kalibangan ? 

34 Niyan magasiling kamo : " Nangin 
mga lalaki nga hayupan ang imo alagad 
kutub sa anion pagkapamatan-on tubtub 
karon, karni kag ang amon mga ginika- 
nan", agud nga magpuluyo kamo sa 
duta sang Gosen. Kay ginakangil-aran 
sang mga Egiptohanon ang tanan nga 
mga manugbantay sang mga obeha." 

KAG si lose nagkadco, kag nag- 
pahibalo kay Paraon, kag nag- 
siling sia : " Ang akon amay kag ang 
akon mga litud, kag ang ila mga obeha, 
kag ang ila kabataan pati ang tanan 
nga ila, nag-alabut sila gikan sa duta sa 
Kanaan, kag yari karon, 3'ara sila sa 
duta sang Gosen." 

2 Kag nagkuha sia sing lima ka lalaki 
sa iya mga utud, kag ginpaatubang niya 
sila kay Paraon. 

3 Kag si Paraon nagsiling sa iya mga 
utud: "i'Ano bala ang inyo kaliba- 
ngan?" Kag sila nagsalabat kay Paraon : 
" Mga manugbantay sang obeha ang imo 
mga alagad, kam.i subung man ang amon 
mga ginikanan." 

4 Labut pa nagsiling sila kay Paraon : 
"Sa pagpanlugayaw sa sini nga duta 
nagpakari kami, kay walay halaban nga 
sa mga obeha sang imo mga alagad, kay 
ang gutum mabug-at na sa duta sa 
Kanaan ; ngani ginaampo namon sa imo 
karon, nga pagtugutan kunta nga mag- 
puyo ang imo mga alagad sa duta sang 
Gosen." 63 47. 5. GENESIS. 47. 23. 5 Niyan si Paraon naghambal kay 
lose, nga nagasiling : " Ang imo amay 
kag ang imo mga litud nag-alabut sa 
imo. 

6 Ang duta sa Egipto yara sa imo 
atubungan ; sa labing maayo sang duta 
papuyoa ang imo amay kag ang imo mga 
utud : magpuluyo sila sa duta sang 
Gosen. Kag kon ginahangup mo, nga 
sa ila may mga tawo nga sampaton, 
ibutang-mo sila nga mga pangolo sang 
akon kahayupan." 

7 Kag gindala ni lose ang iya amay, 
kag ginpaatubang niya si a kay Paraon ; 
kag ginpakamaayo ni lakob si Paraon. 

8 Kag si Paraon nagsiling kay lakob : 
" I Kapid-an na bala ang mga kaadla- 
wan sang mga tinuig sang imo kabuhi ?" 

9 Kag si lakob nagsabat kay Paraon : 
"Ang mga kaadlawan sang mga tuig 
sang akon pagpanlakatan mga isa ka 
gatus kag katloan ka tuig : nangindiyo- 
tay kag mga malain ang mga kaadlawan 
sang mga tinuig sang akon kabuhi, kag 
wala sila maglambut sa mga kaadlawan 
sang mga tinuig sang kabuhi sang akon 
mga ginikanan, sa mga kaadlawan sang 
ila pagpanlakatan." 

10 Kag ginpakamaayo ni lakob si 
Paraon, kag naghalin sia sa atubangan 
ni Paraon, 

11 Kag ginpapuyo ni lose ang iya 
amay kag ang iya mga utud, kag ginha- 
tagan niya sila sing pagkaugalingon sa 
duta sang Egipto, sa labing maayo sang 
duta, sa duta sa P^ameses, sono sang 
ginsogo ni Paraon. 

12 Kag ginpakaon ni lose ang iya 
amay kag ang iya mga utud, kag ang 
bug-OS nga balay sang i3''a amay, sang 
tinapay, sono sang kadamuon sang ila 
mga panimalay. 

13 Kag wala na sing tinapay sa 
bug-OS nga duta, kag ang gutum mabug- 
at ka tama ; nga tungud sini natup-ay 
sa gutum ang duta sa Egipto kag ang 
duta sa Kanaan. 

14 Kag gintipon ni lose ang tanan 
nga kuarta nga nakita sa duta sa 
Egipto, kag sa duta sa Kanaan, tungud 
sang mga kalan-on nga ginabakal nila 
sa iya : kag ginsulud ni lose ang kuar- 
ta sa balay ni Paraon. 

15 Kag sang naubus ang kuarta sa 
duta sa Egipto, kag sa duta sa Kanaan, 
nagkadto ang bug-os nga Egipto kay 
lose, nga ragasiling : " Hatagi-kami sing tinapay : i kay ngaa bala magapa- 
nginmatay kami sa imo gid atubangan, 
tungud kay naubus na ang kuarta ? " 

16 Kag si lose nagsiling : " Hatagi- 
ninyo ang inyo kahayupan, kag pagaha- 
tagan ko kamo tungud sang inyo kaha- 
yupan, kon naubus na ang kuarta." 

17 Kag gindala nila kay lose ang ila 
kahayupan ; kag si lose naghatag sa ila 
sing tinapay tungud sa mga kabayo, 
kag tungud sang mga kinabon nga 
obeha, kag tungud sang mga kabakahan, 
kag tungud sang mga asno ; sa bagay nga 
ginsagud sila niya sing tinapay tungud 
sa tanan nila nga kahayupan sadtong 
tuig. 

18 Kag sang natapus yadtong tuig, 
nagkaladto sila sa iya sang ikadu- 
ha ka tuig, kag ginsilingan nila sia : 
" Indi kita magtago sa aton ginoo, nga 
ang kuarta, sa pagkamatuud gid, naubus; 
kag ang kaha5'"upan man iya na sang 
amon ginoo ; wala na gid sing nabilin 
sa atubangan sang amon ginoo kondi ang 
amon mga lawas kag ang amon duta. 

19 I Kay ngaa bala magakadula kami 
sa atubangan sang imo gid mga mata, 
kami subung man ang amon duta? 
Bakla kami, kami kag ang amon duta 
tungud sang tinapay, kag magamangin- 
alagad kami ni Paraon, kami kag ang 
amon duta : kag hatagi kami sing binhi, 
agud nga magkalabuhi kami, kag indi 
kami magkalamatay, kag indi kunta pag- 
hapayon ang duta." 

20 Ni5''an ginbakal ni lose ang bug-os 
nga duta sa Egipto nga sa kay Paraon ; 
kc}'" ang mga Egiptohanon nagbaligya 
ang tagsatagsa sang ila mga duta, kay 
nagbug-at ang gutum sa ibabaw nila : 
kag ang duta naginiya ni Paraon. 

21 Kag nahanungud sang banwa, gin- 
paagi niya sia sa mga kabanwaanan, 
kutub sa isa ka ukbung sang Egipto 
tubtub sa isa ka ukbung. 

22 Lamang wala niya pagbakla ang 
duta sang mga saserdote, tungud kay 
ang mga saserdote may pahat nga pinai- 
in ni Paraon, kag ginakaon nila ang 
pahat nga pinat-in, nga ginhatag sa ila 
ni Paraon ; tungud sini wala nila pag- 
ibaligya ang duta nila. 

23 Kag si lose nagsiling sa banwa •. 
" Yari karon, ginbakal ko kamo sining 
adlaw kag ang inyo duta nga sa kay 
Paraon : yari karon ang binhi, kag pa- 
gatamnan ninyo ang duta. 64 47. 24. GENESIS. 48. 13. 24 Kag mahanabu nga sa ani pagai- 
hatag ninyo ang ikalima kay Paraon, 
kag ang iban nga apat ka bahin mangin- 
inyo nga sa pagtanum sang duta, kag 
nga sa inyo kalan-on kag sang mga 
yara sa inyo mga balay, kag nga sa 
kalan-on sang inyo mga kabataan." 

25 Kag sila nagsalabat : " Ang ka- 
buhi ginhatag mo sa anion ; makakita 
kami kunta sing bugay sa mga mata sang 
amon ginoo, kag magamanginulipon 
kami ni Paraon." 

26 Niyan ginbutang ni lose ini nga 
palatukuran, fubtiib karon, sa ibabaw 
sang duta sa Egipto : " Ang ikalima nga 
sa kay Paraon," luwas lamang ang duta 
sang mga saserdote, nga nanginindi iya 
ni Paraon. 

27 Busa nagpuyo si Israel sa duta sa 
Egipto, sa duta sang Gosen ; kag nagta- 
lagiya sila sang mga kaugalingon sa iya, 
kag nagpalam^unga sila, kag nagdalamu 
sila sing tuman gid ka damu. 

28 Kag nagkabuhi si lakob sa duta sa 
Egipto sing napulo kag pito ka tuig : 
kag ang mga kaadlawan ni lakob, ang 
mga tinuig sang iya kabuhi, nanginisa 
ka gatus kap-atan kag pito ka tuig. 

29 Niyan nagpalapit ang mga adlaw 
nga si Israel mamatay na, kag gintawag 
niya si lose nga iya anak, kag gin- 
silingan niya sia : " Kon nakakita ako 
karon sing bugay sa atubangan sang 
imo mga mata, ginaampo ko sa imo, 
nga pagaibutang mo ang imo kamut 
sa idalum sang akon balikawang, kag 
magasumpa ka nga magahimo ka sa 
akon sing pagkalooy kag sing kama- 
tooran ; ginaampo ko sa imo, nga ayaw 
ako pagilubung sa Egipto. 

30 Kon magtolog ako upud sa akon 
mga ginikanan, pagadalhon mo ako gi- 
kan sa Egipto, kag pagailubung mo ako 
sa lulubngan nila." Kag sia nagsabat : 
" Pagahimoon ko, sono sang imo gina- 
siling." 

31 Kag sia nagsiling : " Magsurapa- 
ka sa akon sini." Kag sia nagsumpa 
sa iya. Niyan si Israel naghilay sa 
ibabaw sang olohan sang higdaan. 

Si lakob nagpakatnaayc sa mga anak ni lose. 

40 KAG nahanabu, sa tapus sining 
O mga butang, nga ginsiling kay 
lose : " Yari karon, ang imo amay 
nagabalatian." Kag gindala nij'-a upud sa iya ang iya duha ka anak, si Manases 
kag si Epraim. 

2 Kag ginpahibalo kay lakob, nga 
nagasiling : " Yari karon, ang imo anak 
nga si lose nagakari sa imo." Niyan 
naghimud-os si Israel, kag naglingkod 
sia sa ibabaw sang higdaan. 

3 Kag nagsiling sia kay lose : " Ang 
Makagagahum nga Dios nagpahayag sa 
akon, sa Lus sa duta sang Kanaan, kag 
ginpakamaayo niya ako, 

4 Kag nagsiling sia sa akon : " Yari 
karon pagapabungahon ko ikaw, kag 
pagapadamuon ko ikaw, kag pagahimo- 
on ko ikaw nga katilingban sang mga 
banwa ; kag pagaihatag ko ini nga duta 
sa imo kaliwatan sa olehe nimo nga 
dayon nga panublion. 

5 Kag karon ang imo duha ka anak, 
si Epraim kag si Manases, nga nag- 
kalatawo sa imo sa duta sa Egipto, 
tubtub nga ako mag-abut sa imo sa 
duta sang Egipto, akon sila ; subung kay 
Ruben kag kay Simeon manginakon 
sila. 

6 Kag ang mga ginpanganak mo sa 
olehe nila, manginimo sila ; sa ngalan 
sang imo mga utud pagapanawgon sila, 
sa ila mga panublion. 

7 Kag sang ako nagpakari gikan sa 
Padan-Aram, napatay sa akon si Rakel 
sa duta sang Kanaan, sa dalanon nga 
malayolayo pa sang pag-abut sa Eprata ; 
kag ginlubung ko sia didto sa dalanon 
sa Eprata, nga among Bethlehem." 

8 Kag nakita ni Israel ang mga anak 
ni lose, kag nagsiling sia : '" i Sanday 
sin-o bala ini sila ? " 

9 Kag nagsabat si lose sa iya am.ay : 
" Akon mga anak sila, nga ginhatag sa 
akon diri sang Dios." Kag sia nagsi- 
ling : " Papalapita sila karon sa akon, 
kag pagapakamaayohon ko sila." 

10 Kag ang mga mata ni Israel naga- 
duhilum na sa katigulangon, nga indi 
sarang makakita. Busa ginpalapit niya 
sila sa iya, kag ginhalukan kag ginhakus 
niya sila. 

1 1 Kag nagsiling si Israel kay lose : 
"Wala ako maghunahuna magtan-aw 
sang imo nawung, kag yari karon, ang 
Dios nagpatan-aw sa akon man sang 
imo kaliwatan." — 

12 Niyan ginkuha ni lose sila sa 
tunga sang iya mga tuhod, kag nagha- 
pa sia sa duta. 

13 Kag ginkuha sila nga duhani lose, 65 48. 14. GENESIS. 49.8. si Epraim sa iya too, nayon sa wald iii 
Israel ; kag si Manases sa iya wala, na- 
yon sa too ni Israel ; kag ginpapalapit 
niyasila sa iya. 

14 Nij'-an ginuntay ni Israel ang iya 
too kag ginbutang niya sia sa ibabaw 
sang olo ni Epraim, nga amo ang 
manghud ; kag ang iya wala sa ibabaw 
sang olo ni Manases, nga ginpahamtang 
niya sing hungud ang iya mga kamut, 
kay si Manases ang panganay. 

15 Kag ginpakamaayo niya si lose, 
kag nagsiling : " Ang Dios nga sa iya 
atubangan naglalakat ang akon mga 
ginikanan, si Abraham, kag si Isaak, 
ang Dios nga nanginmanugbantay nakon 
kutub nga nanginamo ako, tabtub sining 
adlaw, 

16 Ang manugtunda nga nagbawi sa 
akon satanan ngakalaut magpakamaayo 
sa sining mga pamatan-on : kag ang akon 
ngalan pagtawgon kunta sa ila, kag ang 
ngalan sang akon mga ginikanan, si 
Abraham kag si Isaak, kag magda- 
lamu sila kunta sing tuman gid sa 
tunga sang duta." 

17 Niyan sang nakita ni lose nga 
ginabutang sang iya arnay ang kamut 
nga too sa ibabaw sang olo ni Epraim, 
naglain ang iya buut sini ; kag ginuyatan 
niya ang kamut sang iya amay, nga sa 
paghalin sa iya gikan sa ibabaw sang 
olo ni Epraim pa olo ni Manases. 

18 Kag nagsiling si lose sa iya amay: 
" Indi amo ini, amay ko, kay ini amo 
ang panganay ; ibutang ang imo too sa 
ibabaw sang iya olo." 

19 Apang ang iya amay nagpangindi, 
kag nagsiling: "Nakahibalo ako sini, 
anak ko, nakahibalo ako sini : sia 
magmanginisa ka banwa man, kag 
m.agadamu man sia ; apang ang iya 
utud nga manghud magamangindaku 
pa sa iya, kag ang ij'-a kaliwatan maga- 
manginkabug-osan sang mga katav/o- 
han." 

20 Kag nagpakamaayo sia sa ila sa 
sadtong adlaw, nga nagasiling : " Sa 
imo magapakamaayo si Israel, nga 
nagasiling: Paghimoon kunta sang 
Dios nga magmanginsubung ikaw kay 
Epraim kag subung kay Manases." Kag 
ginbutang niya si Epraim nga una kay 
Manases. 

21 Kag nagsiling si Israel kay lose : 
'* Yari karon, ako mamatay ; apang ang 
Dios manginkaupud ninyo, kag maga- papauli sia sa inyo sa duta sang inyo mga 
ginikanan. 

22 Kag ako nagahatag sa imo sing 
labi pa sang sa imo mga litud, sang 
bahin nga ginkuha ko sa kamut sang 
mga Amorinhon sa akon hinganiban 
kag sa akon pana." 

Si Sakob na^'apakaniaayo sa iya mga aaak ; 
ugaiing mamatay sia. 

KAG gintawag ni lakob ang iya 
mga anak, kag nagsiling sia: 
" Tilipon-kamo, kag pagaipahayag ko 
sa inyo ang magakahanabu sa inyo sa 
palaabuton nga mga adlaw^ : 

2 T'lipon kag palamati-kamo, mga 

anak ni lakob ; 
Kag dunga-ninyo si Israel, nga inyo 
amay. 

3 Ruben, ikaw amo ang akon panga- 

nay, ang akon kabakuran, kag 
ang pamuno sang akon kusug, 
Ang labing daku sa kadunganan, 
ang labing daku sa gahum. 

4 Mahuyang subung sang mga tubig, 

indi ikaw ang magmanginlabing 

daku ; 
Tungud kay nagsakaka sahigdaan 

sang imo amay ; 
Niyan gindagtaan mo ini : sia nag- 

saka sa akon higdaan. 

5 Si Simeon kag si Lebi raagutud 

sila ; 
Ang ila mga hinganiban mga gala- 
miton sa pagpanlugus. 

6 Ang akon kalag indi magsulud 

kunta sa ila laygay ; 
Ang akon himaya indi magimpon 

kunta sa ila kasapulanan, 
Kay sa ila kasingkal nagpatay sila 

sing tawo. 
Kag sa ila kaugalingon nga kabu- 

buton ginkitinan nila ang baka. 

7 Magmanginmalaut ang ila kaakig, 

kay nanginmabangis sia, 
Kag ang ila kasingkal, kay nangin- 

matig-a sia, 
Pagabahinon ko sila sa lakob, 
Kag pagapaalaplaagon ko sila sa 

Israel. 

8 luda, pagadayawon ka sang imo 

mga utud : 
Ang imo kamut sa tingkoy sang 

imo mga kaaway. 
Ang mga anak sang imo amay 

magalayaub sa imo. 49.9. GENESIS. 49. 28. 12 13 9 Totoy sang leon si luda : 

Sa tulukbon, anak ko, nagsaka ka : 
Nagkoko sia, nagluko subung sang 

Leon, 
Kag subung sang leon nga babae. 

I Sin-o ang magapukaw sa iya ? 
lo Ang patok nga harianon indi mag- 

bulag kay luda, 
Bisan ang patok sa pagkamanug- 

gahumsa tunga sang ij'a mga tiil, 
Tubtub nga mag-abut si Silo,* 
Kag ang pagkamasinolugton sang 

mga katawohan manginiya. 
ir Ginagaed niya sa piino sang ubas 

ang iya tinday ; 
Kag sa pinili nga sanga ang tinday 

sang iya asno nga babae ; 
Ginabunakan niya sa alak ang iya 

panapton, 
Kag sa dugo nga ubas ang iya 

kunup : 
Ang i3'^a mga mata mga mapula 

sang alak, 
Kag ang iya mga ngipon mapiiti 

sang gatas. 
Si Sabulon magapuyo sa m.ga 

dungkaan sang dagat ; 
Kag magamanginbaybayon sang 

mga sakayan, 
Kag ang iya dulunan naj'on sa 

Sid on. 

14 Si Isakar, asno nga haniil-an, 
Nga nagaligid sa tunga sang mga 

palasudlan. 

15 Kag nakita niya nga maayo ang 

palahuwayan, 
Kag ang" duta kalaharaut-an ; 
Kag gintaya niya ang iya abaga 

nga sa pagdala, 
Kag nagpasakup sia sa buhis sang 

ulipon. 

16 Si Dan magahukom sa iya banv/a, 
Subung nga isa sang mga kabika- 

han sa Israel. 

17 Si Dan raanginman-ug sa dalan, 
Isa ka man-ug nga dalitan sa 

banas, 
Nga nagakagat sang m.ga tikod 

sang mga kabayo, 
Sa bagay nga nagabaliskad ang iya 

manugpangabayo. 

18 Ginahulat ko ang imo kaluwasan, 

Oh Ichoba. 

19 Si Gad paga.dasmagan sang ka- 

soldadosan ; Silo, kapahuwayan. Apang sia magadasmag sa iya 
tikod. 

20 Gikan kay Aser ang iya tinapay 

nga lanalanahon ; 
Kag sia nagahatag sing mga ka- 
iipayan nga harianon. 

21 Si Neptali, usa nga babae nga 

binuhian, 
Nga nagahatag sing mga polong 
sa kagayonan. 

22 Si lose sanga nga m.abungahon, 
Sanga nga mabungahon sa luyo 

sang tuburan ; 
Ang iya mga sanga nagauluntay 
sa ibabaw sang kuta, 

23 Ang mga manugpana nagpapait 

gid sa iya, 
Kag ginpana nila sia kag gintimu- 
lang nila sia : 

24 Apang ang iya pana nagapadayon 

sa iya kusug ; 
Kag ang iya mga butkon kag ang 

iya mga kamut nagakulusug, 
Tungud sang mga kamut sang 

Makusug ni lakob, 
Tungud sa?.\^ Dios nga among Ma- 

nugbantay, ang Bato sa Israel, 

25 Tungud sang Dios sang imo Amay, 

nga m.agabulig sa imo, 
Kag tungud sang Makagagahum sa 

ngatanan, nga magapakamaayo 

sa imo, 
Sa mga pagpakamaayo sang ka- 

langitan sa ibabaw, 
Mga pagpakamaayo sang kaidadal- 

man nga yara sa idalum, 
Mga pagpakamaayo sang mga dug- 

han kag sang tiyan nga iniloy. 

26 Ang mga pagpakamaayo sang imo 

ama3% 
Nagalalabaw sa mga pagpakama- 
ayo sang mga nagpanganak sa 

akon 
Tubtub sang mga handum sang 

m.ga kabakuluran nga walay ka- 

tapusan. 
Magmanginsa ibabav/ ini sila kunta 

sang olo ni lose, 
Kag sang alimpulus sang nasarin- 

hon sa tunga sang iya mga litud. 

27 Si Benyamin among lobo nga ma- 

nugkusnit : 

Sa aga nagahalimhon sia sang tu- 
lukbon ; 

Kag sa hapon nagabahinbahin sia 
sang mga inagaw." 

28 Ining tanan among napulo kag 67 49. 29. GENESIS. 50. 15. duha ka kabikahanni Israel; kag ini 
amo ang ginsiling sa ila sang ila amajo 
sang ginpakamaayo niya sila. Ang tag- 
satagsa sono sa iya pagpakamaayo gin- 
pakamaayo niya sila. 

29 Kag nagsogo sia sa ila, kag nagsi- 
ling saila: "Ako magakadto sa pag- 
simpon sa akon banwa. Ilubung-ninyo 
ako upud sang akon mga ginikanan sa 
lungib, nga yara sa latagon ni Epron nga 
Hetinhon : 

30 Sa lungib nga yara sa latagon sa 
Makpela, nga yara sa atubangan sang 
Marnre, sa duta sa Kanaan, ang latagon 
nga ginbakal ni Abraham kay Epron 
nga Hetinhon, subung nga kaugalingon 
nga lulubngan. 

31 Didto ginlubung nila si Abraham 
kag si Sara, nga iya asawa ; didto ginlu- 
bung nila si Isaak kag si Rabeka, nga 
iya asawa ; kag didto man ginlubung ko 
si Lea. 

32 Ang latagon kag ang lungib nga 
yara sa iya, ginbakal sa mga anak ni 
Het. " 

33 Kag sang pagkatapus ni lakob sa 
paghatag sing mga sogo sa iya mga 
anak, pinakolo niya ang iya mga till sa 
higdaan, kag nagtinga ; kag ginsimpon 
sia sa iya mga ginikanan. 

Lulubngan ni laUob. Pagkamatay ai lose. 

C r% NIYAN naghapa si lose sa iba- 
w vy baw sang nawung sang iya amay, 
kag naghibi sa ibabaw niya, kag ginha- 
lukan niya sia. 

2 Kag nagsogo si lose sa iya mga 
manugbulong nga iya mga alagad, nga 
pagembalsamahon ang iya amay; kag 
ginembalsamahan si Israel sang mga 
manubulong. 

3 Kag nagkalatuman isa iya ang 
kap-atan ka adlaw, kay sa sini gintuman 
nila ang mga adlaw sang mga ginem- 
balsamar. Kag naghilibi sa iya ang mga 
Egiptohanon sing kapitoan ka adlaw. 

4 Kag sang lumigad ang mga adlaw 
sang ila lalaw, naghambai si lose 
sa balay ni Paraon, nga nagasiling : 
"Kon nakakita ako karon sing bugay 
sa inyo mga mata, ginaampo kosainyo, 
nga hambalon ninyo sa mga idulungug 
ni Paraon, nga nagasiling : 

5 Ang akon amay nagpasumpa sa 
akon, nga nagasiling : Yari karon ako 
mamatay : sa akon lulubngan nga gin- kutkut ko nga sa akon sa duta sa Ka- 
naan, didto pagailubung mo ako : busa, 
ginaampo ko, nga magtaklad ako karon 
sa paglubung sa akon amay, kag maga- 
balik ako." 

6 Kag si Paraon nagsiling : " Tak- 
lad-ka, kag ilubung ang imo amay, su- 
bung nga ginpasumpa ikaw niya." 

7 Niyan si lose nagtaklad sa paglu- 
bung sa iya amay ; kag nagtaklad upud 
sa iya ang tanan nga mga alagad ni 
Paraon, ang mga tigulang sa iya balay, 
kag ang tanan nga mga tigulang sa duta 
sa Egipto. 

8 Kag ang bug-os nga balay ni lose, 
kag ang iya mga utud, kag ang balay 
sang i>a amay : lamang ginbilin nila sa 
duta sa Gosen ang ila kabataan, ang 
ila mga obeha, kag ang ila kabakahan. 

9 Kag nagtaklad man upud sa iya 
ang mga kanga kag ang mga manug- 
kabayo, kag nahimo nga isa ka bumu- 
luylug nga tuman ka damn. 

10 Kag nag-alabut sila tubtub sa li- 
nasan ni Atad, nga yara sa tabok sang 
lord an, kag naghalaya sila didto sa 
daku kag tuman ka bug-at nga pana- 
lambiton. Kag si lose naglalaw sa iya 
amay sing pito ka adlaw. 

1 1 Kag sang nakita sang mga pumu- 
luyo sang duta, ang mga Kanaanhon, 
ang lalaw sa linasan ni Atad, nagsililing 
sila : " Yari karon ang isa ka daku 
nga lalaw ini sa mga Egiptohanon." 
Tungud sini ginhingalanan ini nga duug 
nga Abel-Misraim f nga yara sa tabok 
sang lordan. 

12 Busa, ginhimo sang iya mga anak 
sa iya, sono sang ginsogo niya sa ila. 

13 Grind ala sia sang iya mga anak sa 
duta sa Kanaan, kag ginlubung nila sia 
sa lungib sang latagon sa Makpela, sa 
latagon nga ginbakal ni Abraham su- 
bung nga kaugalingon nga lulubungan 
kay Epron, nga Hetinhon, sa atubangan 
sang Mamre. 

14 Kag nagpauli si lose sa Egipto, 
sia kag ang iya mga utud, kag ang ta- 
nan nga mga nagtalaklad upud sa iya sa 
paglubung sa iya amay, sa tapus nga 
nalubung niya sia. 

15 Kag sang pagkakita sang mga 
litud ni lose, nga ang ila amay patay 
na, nagsililing sila : " Ayhan pagaka- 

* Abel-Misraim, lalaw sang mga Egipto 
hanon. 68 60. 16. EKSODO. 1. 9. akigan kita ni lose, kag pagaihatag niya 
sa aton ang himpit nga bayad sang ta- 
nan nga kalainan, nga ginhimo naton sa 
iya." 

16 Kag pinasugiran nila si lose : 
" Ang imo amay nagsogo, sa wala pa sia 
mamatay, nga nagasiling : 

17 Amo ini ang isiling ninyo kay 
lose : Ginaampo ko sa imo, nga pata- 
waron mo karon ang kalainan sang imo 
mga utud, kag ang ila sala, kay malain 
ang ginhimo nila sa imo. Tungud sini 
karon ginaampo nam on sa imo, nga 
patawaron mo ang kalainan sang mga 
alagad sang Dies sang imo amay." Kag 
si lose, sang sila naghamhal sa iya, 
naghibi. 

18 Kag nagpalakadto man ang iya 
mga utud kag naghalapa sa atubangan 
niya, kag nagsiliiing sila : " Yari karon, 
kami nga imo mga alagad." 

19 Kag si lose nagsabat : "Dilikamo 
magakahadiuk, i kay yari bala ako ay- 
han sa lugar sang Dios ? 

20 Kamo naghulunahuna sing malain 
tungad sa akon, apang ginbaylo ini sang 
Dios sa kaayohan, sa paghimo sang 
gintan-aw naton karon, sa pagpadaj' on 
sing kabuhi sa madamu nga katawohan. 21 Busa karon, dili kamo magkahad- 
luk : ako magasagud sa inyo, kag sa 
inyo mga inanak." Sa sini ginlipa}'- 
sila niya kag ginhambal sila niya sa 
tagiposoon. 

22 Kag nagpuyo si lose sa Egipto, 
sia kag ang panimalay sang iya amay ; 
kag si lose nagkabuhi sing isa ka gatus 
kag napiilo ka tuig. 

23 Kag nakita ni lose ang mga anak 
ni Epraim tubtub sa ikatlo ka kaliwatan, 
subung man ang mga anak nga lalaki 
ni Makir, anak nga lalaki ni Manases, 
nga ginsagud sila sa sabak ni lose. 

24 Kag si lose nagsiling sa iya mga 
utud : " Ako mamatay ; apang ang Dios 
magaduaw sa inyo, kag magapatakiad 
sia sa inyo gikan sini nga duta, su duta 
nga ginsumpa niya kay Abraham, kay 
Isaak kag kay lakob." 

25 Kag si lose nagpanumpa sa mga 
inanak ni Israel, nga nagasiling : " A ng 
Dios, sa pagkamatuud, magaduaw sa 
inyo, kag ipakuha-ninyo diri ang akon 
mga tul-an." 

26 Kag namatay si lose sa edad nga 
isa ka gatus kag napulo ka tuig. Kag 
ginembalsamahan sia nila, kag ginbu- 
tang sia sa isa ka lungon sa Egipto. ANG IKADUHA NGA TOLON-AN 

NI MOISES 

NGA GINAHINGALANAN Matlgdas nga kahioilpnan ni israel sa Egipto. 

1YARI karon ang m.ga ngalan sang 
mga anak ni Israel, nga nagsululud sa 
Egipto ; nagsululud sila kaiipud ni 
lakob; ang tagsa tagsa upud ang ila 
panimalay : 

2 Si Ruben, si Simeon, si Lebi kag si 
luda; 

3 Si Isakar, si Sabulon kag si Benya- 
min ; 

4 Si Dan kag si Neptali, si Gad kag 
si Aser. 

5 Kag ang tanan nga mga kalag, nga naggulowa sa balikawang ni Jakob, 
kapitoan ; kag si lose 5'ari sa Egipto. 

6 Kag namatay si lose, kag ang tanan 
nga mga utud niya, kag ang tanan yadto 
nga kalivratan. 

7 Kag ang mga inanak ni Israel, nag- 
pamunga kag nagmuad, kag nagdamu, 
kag nagbakud sing tuman gid ; kag na- 
pun-an nila ang duta. 

8 Niyan naglutaw ang isa ka bag-o 
nga hari sa Egipto, nga wala makakila- 
la kay lose. 

9 Kag ini nagsiling sa iya banwa: 
" Yari kkron, ang banwa sang mga ina- 69 1. 10. EKSODO. 2.9. nak ni Israel labing madamu kag inaba- 
kud pa sa aton. 

10 Ngani karon, magmanginalamon 
kita sa iya, agud nga indi magdamu sia, 
kag mahanabu nga, kon mag-abut ang 
paginaway, ini sia magtingub man sa 
aton mga kaaway kag mag-away batok 
sa aton, kag maghalin sia sa duta." 

11 Niyan ginbatangan nila sila sing 
mga manugtatap sang mga buhis, nga 
magpakalisud sa ila sang ila mga lulan. 
Kag ginbangon nila kay Paraon ang 
mga banwa sa mga kamalig, nga among 
Pitom kag Raamses. 

12 Apang, kon labi ang pagpakalisud 
sa ila, labi na gid nga nagadamu sila 
kag labi na gid nga nagalapnag sila ; sa 
baga}'" nga ginagamohan sila sang mga 
inanak ni Israel. 

13 Kag ang mga Egiptohanon ginu- 
lipon nila sing mapiot ang m.ga inanak 
ni Israel. 

14 Kag ginpapait nila ang ila panga- 
buhi tungud sang mapiot nga kahiolip- 
nan, sa paghimo sing lunang kag tisa, 
kag sa tanan nga palangabudlayan sa 
latagon, kag sa tanan nila nga pag-alag- 
dan, nga ginapilit sila nga may pagpiot 
gid. 

15 Kag naghambal ang hari sa Egip- 
to sa mga manughilot sang mga Hebre- 
inhon nga babae, nga ang isa sa ila gina- 
hingalanan nga si Sipra, kag ang isa nga 
si Pua, kag nagsiling sia sa ila : 

16 " Kon magpalaanak kamo sa mga 
Hebreinhon nga babae, kag makita 
ninyo sila sa mga hidagan, kon magla- 
laki, patyon-nin3'"o sia ; kag kon mag- 
babae, niyan magkabuhi sia." 

17 Apang ang mga manughilot nag- 
kalahadluk sa Dios, kag wala nila paghi- 
moa sono sang ginsogo sa ila sang hari 
sa Egipto, kondi nga ginbantayan nila 
ang kabuhi sang mga kabataan nga 
lalaki. 

18 Kag ang hari sa Egipto nagpa- 
tawag sa mga manughilot, kag nagsiling 
sa ila : " l Kay ngaa bala nga naghilimo 
kamo sini, nga ginbantayan ninyo ang 
kabuhi sang mga kabataan nga lalaki ? " 

19 Kag ang mga manughilot nagsala- 
bat kay Paraon : " Kay ang mga babae 
nga 'Hebreinhon indi sila subung sang 
rnga Egiptohanon nga babae ; kay mga 
mabakud sila, kag nagaalanak sila sa 
vvala pa mag-abut ang manughilot sa 
ila." 20 Kag ang Dios naghimo sang maayo 
sa mga manughilot ; kag ang banwa 
nagdamu, kag nagbalakud sila sing 
tuman gid. 

21 Kag tungud kay nagkalahadluk 
ang mga manughilot sa Dios, sia nag- 
himo sa ila sing mga balay. 

22 Niyan si Paraon nagsogo sa bug- 
os niya nga banwa, nga nagasiling: 
" Ihaboy-ninyo sa suba ang tanan nga la- 
laki nga matawo, kag bantayi-ninyo ang 
kabuhi sang tanan nga anak nga babae." 

Pagkatawo ni Moises.— Ang iya pagpalagyo 
pa Madian. 

KAG ang isa ka lalaki sa paniraalay 
ni Lebi naglakat kag nangasawa sa 
isa ka anak nga babae ni Lebi. 

2 Kag ini nga babae nanamkon kag 
nag-anak sing isa ka anak nga lalaki, 
kag sang nakita niya ini nga maayoayo, 
gintago niya sia sing tatlo ka bulan. 

3 Apang sang indi na sia makasarang 
magtago sa iya sing madugay, nagkuha 
sia sing isa ka takupis nga banban, kag 
ginbalaw niya sia nga may aspalto kag 
salong ; kag binutang niya sa i3''a ang 
bata nga lalaki, kag binutang niya sia sa 
isa ka katigbawan sa bigki sang suba. 

4 Kag nagdiilog sa malayo ang isa 
niya ka utud nga babae sa pagtan-aw 
sang mahanabu sa iya. 

5 Kag ang anak nga babae ni Paraon 
nagdulhog sa pagpaligus sa suba, kag 
sang nagadalayandayan ang iya mga 
kadalagahan sa pangpang sang suba, 
nakita niya ang takupis sa katigbawan, 
kag ginpadala nij-'a ang isa niya ka so- 
logoon nga babae, nga magkuha sa iya. 

6 Kag sang binukasan niya ini, nakita 
niya ang bata, kag yari karon nga ang 
bata nagahibi. Kag sang nalooy sia sa 
iya, nagsiling sia : " Ini sia isa sang 
mga kabataan nga lalaki sang mga 
Hebreinhon." 

7 Niyan ang iya utud nga babae nag- 
siling sa anak nga babae ni Paraon : 
■' I Magalakat ako bala sa pagtaw ag sa 
imo sing isa ka sisiwa sang mga babae 
nga Hebreinhon, agud nga magpasoso 
sining bata nga lalaki ? " 

8 Kag ang anak nga babae ni Paraon 
nagsabat : " Lakat-ka " Niyan nag- 
lakat ang dalaga kag gintawag niya ang 
iloy sang bata ; 

9 Nga sa iya nagsiling ang anak nga 70 2.10. EKSODO. 3.4. babae ni Paraon : " Dalha ini nga bata 
nga lalaki kag saguron mo sia nga sa 
akon, kag ako raagabayad sa imo." Kag 
kinuha sang babae ang bata kag ginsa- 
gud niya. 

10 Kag sang nagdaku ang bata nga 
lalaki, ginadala niya sia sa anak nga 
babae ni Paraon ; nga sa sini ginpaka- 
anak niya sia, kag ginahingalanan sia 
niya nga si Moises* nga nagasiling: 
" Kay kinuha ko sia sa mga tubig." 

11 Kag nahanabu sa sadtong mga 
adlaw, sang daku na si Moises, nga nag- 
gowa sia sa i3''a mga utud, kag nakita 
niya ang ila mga lulan ; kag napanilagan 
niya ang isa ka Egiptohanon, nga 
nagapilas sa isa sang mga Hebreinhon, 
sa tunga sang iya mga litud. 

12 Kag nagtulok sia sa tanan nga 
higad, kag sang nakita niya nga wala sing 
sino nga yara, ginpatay niya ang Egipto- 
hanon, kag gintago niya sia sa balas. 

13 Kag sang madason nga adlav/, 
naggowa sia, kag sang nakita niya ang 
duha ka Hebreinhon, nga nagaaway, 
nagsiling sia sa nagahimo sing malain : 
" i Kay ngaaa bala nga ginapilas mo ang 
imo isigkatawo ? " 

14 Kag sia nagsabat : " i Sin-o bala 
ang nagbutang sa imo nga pangolo kag 
hukom sa ibabaw namon ? l Nagahuna- 
huna ka bala magpatay sa akon siibung 
sang pagpatay mo sa Egiptohanon ? " 
Nij'^an ginhadlukan si Moises, kag nag- 
siling : " Sa pagkamatuud gid, nasapwan 
na ini nga butang." 

15 Kag si Paraon nakakibalo sini, kag 
ginhimulatan niya pagpatay kay Moises. 
Apang si Moises nagpalagyo sa atu- 
bangan ni Paraon, kag nagpuyo sa duta 
sa Madian, kag naglingkod sia sa luyo 
sang isa ka bobon. 

16 Ang saserdote sa Madian may pito 
sia ka anak nga babae ; kag nag-alabut 
sila sa pagpanag-ub kag sa pagpuno sang 
mga palaimnan sa pagpainum sang mga 
obeha sang ila amay. 

17 Kag nag-alabut ang mga manug- 
bantay, kag gintabog nila sila ; kag si 
Moises nagtindug, kag nag-apin sa ila, 
kag ginpainum niya ang ila mga obeha. 

18 Kag nagpalauli sila kay P.aguel 
nga ila amay, kag nagsiling sia sa ila : 
" I Kay ngaa bala nag-alabut kamo sing 
tuman kadali karon ? " 

* Moises, ang kinuha sa tubig. 19 Kag sila nagsalabat : " Isa ka lalaki 
nga Egiptohanon nag-apin sa am.on sa 
kamut sang mga manugbantay, kag 
ginsag-uban man niya kami kag ginpu- 
inum niya ang mga obeha." 

20 Kag nagsiling sia sa iya mga anak 
nga babae : " Kag j sa diin bala sia ? 
i Kay ngaa bala ginbayaan ninyo ini 
nga tawo .-* Tawga-ninyo sia, agud 
nga magkaon sia sing tinapay." 

21 Kag si Moises nagtapat sa pag- 
puyo sa sadtong lalaki ; kag ginhatag 
niya kay Moises, nga asavva ang iya 
anak nga babae nga si Sepora. 

22 Kag sia nag-anak sa iya sing isa ka 
anak nga lalaki, kag ginhingalanan niya 
sia nga si Gersom ;* kay nagsiling sia : 
"Dumalapon ako sa duta nga dumu- 
luong." 

23 Kag nahanabu, sang lumigad ang 
madamu nga mga adlaw, nga namatay 
ang hari sa Egipto. Kag ang mga anak 
ni Israel nagpalanghayhay bangud sang 
kahiolipnan, kag nagtuluaw sila ; kag 
nagsaka sa Dios ang pagtuavv nila, 
bangud sang ila kahiolipnan. 

24 Kag nabatian sang Dios ang 
pagpalanghayhay nila kag nakadumdum 
sia sang iya katipan kay Abraham, kay 
Isaak kag kay lakob. 

25 Kag gintulok sang Dios ang mga 
anak ni Israel, kag ginpangilala sila 
sang Dios. 

Ang sapiait nga nagadabdab. 

3KA.G sang nagapahalab si Moises 
sang mga obeha ni letro nga iya 
ugangan, nga saserdote sang Madian, 
gindala niya ang mga obeha sa likod 
sang kahanayakan, kag nagkadto sia sa 
Oreb, nga bukid sang Dios. 

2 Kag nagpahayag sa iya ang ma- 
nugtunda ni lehoba sa isa ka dabdab 
sang kalayo sa tunga sang isa ka sapi- 
nit. Kag sia nagtolok, kag yari karon, 
nga ang sapinit nagadabdab, kag ang 
sapinit wala magakaupus. 

3 Niyan si Moises nagsiling : " Maga- 
kadto ako karon kag pagatan-awon ko 
ining daku nga palanan-awon, kon ano 
ang kabangdanan nga ang sapinit indi 
masunog." 

4 Kag sang nakita ni lehoba, nga 

* Gersom, sumalaka diri, kon dumala- 
pon didto. 71 3.5. EKSODO. 3.22. nagkadto sia sa pagtan-aw, ang Dios 
nagtawag sa iya sa tunga sang sapinit 
kag nagsiling sia : " Moises, Moises." 
Kag sia nagsabat : " Yari ako." 

5 Kag nagsiling sia : " Dili ka magpa- 
lapit diri. Huksa ang imo mga sapin 
sa imo mga tiii, kaj^ ang duug sa diin 
yara ka, duta nga balaan sia." 

6 Kag nagsiling sia : " Ako amo ang 
Dios sang imo amay, ang Dios ni Abra- 
ham, ang Dios ni Isaak kag ang Dios ni 
lakob." Niyan si Moises nanabon sang 
iya nawung, kay hinadlukan sia sa 
pagtulok sa Dios, 

7 Kag nagsiling si lehoba : " Nakita 
ko, nakita ko ang kalisdanan sang akon 
banwa nga yara sa Egipto, kag nabatian 
ko ang iya. pagsingit bangud sang ila 
mga manugpanukot sang buhis, kay na- 
kilala ko ang ila mga kangitngit-an, 

8 Kag nanaug ako sa pagluwas sa ila 
sa kamiit sang mga Egiptohanon, kag 
sa pagpagowa sa ila sa sadto nga duta, 
sa pagdala sa ila sa isa ka duta nga 
maayo kag malapad, sa duta nga naga- 
ilig sing gatas kag dugus, sa duug sang 
Kanaanhon, sang Hefinhon, sang Amo- 
rinhon, sang Peresinhon, sang Hebin- 
hon kag sang lebusinhon. 

9 Busa, ang pagsingit sang mga ina- 
nak ni Israel nag-abut sa atubangan 
nakon, kag nakita ko man ang pagpigos, 
nga ginapigos sa ila sang mga Egipto- 
hanon. 

10 Ngani, kari-ka karon, kag pagai- 
padala ko ikaw sa kay Paraon, agud 
nga pagpagowaon mo ang akon banwa, 
ang mga inanak ni Israel, sa Egipto." 

11 Niyan si Moises nagsabat sa Dios : 
"^Sino bala ako, agud nga magkadto 
ako kay Paraon kag magpagowa gikan 
sa Egipto sa mga inanak ni Israel ? " 

12 Kag sia nagsabat sa iya : " Lakat- 
ka, kay ako magaupud sa imo, kag ini 
mangintanda : ugaling sa mapagowa mo 
ini nga banv/a sa Egipto, magaalagad 
kamo sa Dios sa ibabaw sini nga bukid." 

13 Kag nagsiling si Moises sa Dios : 
"Yari karon, ako magakadto sa mga 
inanak ni Israel, kag pagaisiling ko sa 
ila : Ang Dios sang inyo mga ginika- 
nan nagapadala sa akon sa inyo ; kag 
kon sila magpamangkot sa akon : i Sin-o 
bala ang imo ngalan ? i ano bala ang 
pagaisabat ko sa ila ? " 

14 Kag nagsabat ang Dios kay Moises : 
"Ako amo ang amo ako." Kag nag- siling sia : " Amo ini ang pagaisiling 
mo sa mga inanak ni Israel : AKO AMO 
nagpadala sa akon sa inyo." 

15 Kag nagsiling pa ang Dios kay 
Moises: "Amo ini ang pagaisiling 
mo sa mga inanak ni Israel : Si 
lehoba, ang Dios sang inyo mga gini- 
kanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios 
ni Isaak kag ang Dios ni lakob, nag- 
padala sa akon sa inyo. Ini amo ang 
akon ngalan nga sa gihapon, ini amo 
ang akon handumanan sa tanan nga 
mga katuigan. 

16 Kadto-ka, kag tipona ang mga 
tigulang sa Israel, kag isiling-mo sa 
ila : Si lehoba, ang Dios sang inyo mga 
ginikanan, ang Dios ni Abraham, ni 
isaak kag ni lakob, nagpahayag sa 
akon, nga nagasiling : Sa pagkamatuud, 
ginduaw ko kamo, kag nakita ko ang 
ginahim.o sa inyo sa Egipto ; 

17 Kag nagsiling ako : pagapatakla- 
ron ko kamo gikan sa kalisdanan sa 
Egipto sa duta sang mga Kanaanhon, sa 
mga Hetinhon, sa mga Amorinhon, sa 
mga Peresinhon, sa mga Hebinhon kag 
sa mga lebusinhon, sa isa ka duta nga 
nagailig sing gatas kag dugus. 

18 Kag magapalamati sila sang imo 
tingug ; kag magakadto ka, kag ang mga 
tigulang sa Israel, sa hari sa Egipto, 
kag pagaisiling ninyo sa iya : Si leho- 
ba, ang Dios sang mga Hebreinhoni 
nagsugata sa anion ; ngani tug-uti kam, 
karon nga magkadto kami sa tatio ka 
adlaw nga panlakatan sa kahanayakan, 
agud nga magbalad kami kay lehoba 
nga amon Dios. 

19 Apang ako nakahibalo, nga ang 
hari sa Egipto indi magatugut nga mag- 
lakat kamo, bisan tungud sang kamut 
nga makusug. 

20 Apang pagauntayon ko ang akon 
kamut, kag pagapilason ko ang Egipto 
upud sang tanan nakon nga mga kati- 
ngalahan, nga pagahimoon ko sa tunga 
niya, kag niyan pagapalakton kamo 
niya. 

21 Kag pagahatagan ko ini nga banwa 
sing bugay sa mga mata sang mga Egip- 
tohanon ; kag mahanabu nga, kon mag- 
talaliwan kamo, indi kamo magagulowa 
nga mga walay sulud ; 

22 Kondi nga magapangayo ang tagsa 
ka babae sa iya kaiping nga babae, kag 
sa nagapanlagayaw sa iya balay, sing 
mga huyas nga pilak, mga huyas nga 72 4.1. EKSODO, 4.20. bulawan, kag mga panapton nga pagai- 
butang ninyo sila sa ibabaw sang inyo 
mga anak nga lalaki kag mga babae, 
kag pagahublasan ninyo ang mga Egip- 
tohanon. 

4NIYAN si Moises nagsabat, kag 
nagsiling: "Yari karon, nga sila 
indi magpalati sa akon, bisan magapa- 
lamati b-ila sang akon tingug, kay maga- 
sililing sila : vVala magpahayag sa imo 
si lehoba," 

2 Kag nagsiling si lehoba sa iya : 
" I Ano bala ina ang yara sa imo 
kamut " ? Kag sia nagsabat : " Isa ka 
sungkod." 

3 Kag sia nagsiling sa iya : " Ihabuy 
sia sa duta," kag ginhabuy nij^a sia sa 
duta, kag nahimo nga isa ka man-ug ; 
kag si Moises nagpalagyo sa iya, 

4 Niyan si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Untaya ang imo kamut, kag 
kuhaa sia sa ikog (Kag gin-untay niya 
ang iya kamut^ kag kinuha niya sia, kag 
nahimo nga sungkod sa iya kamut), 

5 Agud nga magpalati sila nga nag- 
pahayag sa imo si lehoba, ang Dios 
sang imo mga ginikanan, ang Dios ni 
Abraham, ang Dios ni Isaak kag ang 
Dios ni lakob." 

6 Kag nagsiling pa si lehoba : " Isuk- 
suk karon ang imo kamut sa imo dug- 
han " : kag ginsuksuk niya ang kamut sa 
iya dughan ; kag sang pagkuha niya sini, 
yari karon, nga ang iya kamut tabuka- 
won na subung sang niebe. 

7 Kag a?ig Dios nagsiling: " I suk- 
suk liwan ang imo kamut sa imo dug- 
han, kag sang ginkuha niya sia liwan, 
yari karon, nga naguli ini subung sang 
isa ka unud. 

8 Kag kon mahanabu, nga indi ikaw 
nila pagpatihon, bisan magpalamati sila 
sa tingug sang nahauna nga tandaan, 
mapalati sila sa tingug sang naolehe. 

9 Kag kon indi pa sila magpalati sa 
sinig duha ka tandaan, bisan magpala- 
mati sila sang imo tingug, magakuha 
ka sing tubig sang suba kag iula mo 
sia sa mamala nga duta; kag ang tubig 
nga pagakuhaon mo sa suba, magama- 
ngindugo sia sa duta nga mamala." 

^10 Nij^an nagsiling si Moises kay le- 
hoba : i Ay, Ginoo ! Indi ako tawo nga 
mahapus sing pololongon bisan kutub 
sa kahapon, bisan kutub sa isa kahapon, 
bisan kutub pa nga ginaharabal mo ang imo alagad ; kay bikwalon ako sa pag- 
hambal kag balikawot sa dila. 

11 Kag si lehoba nagsabat sa iya: 
" I Sin-o bala ang naghatag sang baba 
sa tawo ? kon l sin-o bala ang naghim-O 
sang apa kag sang bungul, kag sa naga- 
tulok kag sa bulag ? I Indi bala amo 
ako si lehoba ? 

12 Busa karon, lakat-ka, nga ako 
3^ara sa imo baba, kag pagatudloan 
ko ikaw sang imo pagaiham.bal." 

13 Kag sia nagsiling : " j Aj^, Ginoo ! 
Ipadala, ginaampo ko, ang imo luyag 
pagipadala." 

14 Niyan naakig si lehoba batok kay 
Moises kag nagsiling : " i ^^di bala si 
Aaron nga Lebinhon nga imo utud? 
Nakahibalo ako nga sia sarang maka- 
hambal sing maaj'^o ; labut pa, yari ka- 
ron, nga nagagowa sia sa pagbaton sa 
imo ; kag sa pagkakita niya sa imo, ma- 
gakalipay sia sa i3'a tagiposoon. 

15 Ikaw magahambal sa ij^a, kag pa- 
gaibutang mo sa iya baba ang mga 
polong kag ako yara sa imo baba, kag 
yara sa iya baba, kag pagatudloan ko 
kamo sang pagahimoon ninyo. 

16 Kag sia magahambal timgud sa imo 
sa banwa ; kag mahanabu, nga manginsa 
imo sia sa ba5do sang baba, kag ikaw 
magamanginsa i3'a sa baylo sang Dios. 

17 Kag pagakuhaon mo ini nga sung- 
kod sang imo kamut, nga sa iya maga- 
himo ka sang m.ga taiandaan. 

Ang pagbaHk ni Moises sa Eglpto, 

18 Kag si Moises naglakat, kag sang 
nagbalik sia kay letro, nga iya ugaga- 
ngan, nagsiling sia sa iya : " Tuguti ako 
sa paglakat karon, kag nga raagbalik ako 
sa akon mga litud, nga yadto sa Egipto, 
sa pagtan-aw kon nagakalabuhi pa sila." 
Kag si letro nagsiling kaj'' Moises; 
" Lakat-ka sa paghidaet." 

19 Kag nagsiling si lehoba kay Moi- 
ses, sa Madian : " Lakat-ka, kag balik- 
ka sa Egipto, kay nagkalamatay ang 
tanan nga naghilimulat sang imo ka- 
matayon." 

20 Ni3''an ginkuha ni Moises ang iya 
asawa kag ang ij'-a mga anak, kag gin- 
pasakay niya sila sa ibabaw sang isa ka 
asno, kag nagbahk sia sa duta sa Egip- 
to. Kag ginkuha man ni Moises ang 
sungkod sang Dios sa iya kamut. 

21 Kag nagsiling si lehoba kay Moi- 73 4. 22. EKSODO. 5. 10. ses : " Kon makapauli na kamo sa Egip- 
to, tuluka nga maghimo ka sa atuba- 
ngan ni Paraon sang tanaii nga mga 
kajatingakihan nga ginbutang ko sa imo 
mga kamut ; apang pagapatig-ahon ko 
ang iya tagiposoon, sa bagay nga indi 
niya pagtugutan nga magpalakaton ang 
banwa. 

22 Kag magasiling ka kay Paraon: 
Si lehoba nagasiling sing subung sini : 
Ang Israel among akon anak, ang akon 
panganay ; 

23 Ginasiling ko sa imo : Tuguti sa 
paglakat ang akon anak, agucl nga mag- 
alagad sia sa akon ; apang kon ikaw 
magdumili sa pagpalakat sa iya, yari 
karon, pagapatyon ko ang imo anak, ang 
imo panganay." 

24 Kag nahanabu, sa dalanon, nga sa 
isa ka palahuwayan nagsugata sa iya si 
lehoba, kag naghimulat sia sa pagyatay 
sa iya. 

25 Niyan si Sepora nagkuha sing isa 
ka santikan nga matalum, kag ginutud 
ang naibabaw nga panit sang iya anak 
nga lalaki, kag ginhaboy nij'^a ini sa iya 
mga tiil, nga nagasiling : '• Sa pagka- 
matuud, ikavv among akon isa ka bana 
sa dugo." 

26 Sa sini gintugutan sia ni lehoba sa 
paglakat. Kag sia nagsiling : " Bana 
sa dugo, bangud sang pagtuli." 

27 Kag si lehoba nagsiling kay Aaron : 
"Lakat-ka sa pagsugata kay Moises sa 
kahanayakan." Kag sia naglakat didto, 
kag guisugata niya sia sa bukid sang 
Dios ; kag ginhalukan niya sia. 

28 Niyan ginsugid ni Moises kay 
Aaron ang tanan nga mga polong ni 
lehoba, nga nagpadala sa iya kag ang 
tanan nga mga talandaan, nga gintugon 
niya sa iya. 

29 Niyan naglalakat si Moises kag si 
Aaron, kag gintipon nila ang tanan 
nga mga tigulang sang mga inanak ni 
Israel. 

30 Kag ginhambal ni Aaron ang tanan 
nga mga polong nga ginsiling ni lehoba 
kay Moises, kag naghimo sia sang mga 
talandaan sa atubangan sang mga mata 
sang banwa. ) 

31 Kag ang banwa nagpati. Kag sang 
nabatian nila nga si lehoba nagduaw sa 
mga inanak ni Israel, kag nga nakita niya 
ang ila kalisdanan, naglayaub sila kag 
naghalapa. Si Moises kag si Aaron sa atubanfan san^ 

iisri sa Egipto.— Ang banwa ginaamat- 

amat sang pabug-at pa. 

5SA tapus sini, si Moises kag si Aaron 
nagkadto kay Paraon, kag ginsili- 
ngan nila sia : " Si lehoba, ang Dios sa 
Israel, nagasiling sing subung sini : 
Tuguti paglakat ang akon banwa sa 
paghiwat sa akon sing kasadyahan sa 
kahanayakan." 

2 Kag si Paraon nagsabat : " i Sin-o 
bala si lehoba, agud nga ako magpamati 
sang iya tingug, kag magtugut sa pagpa- 
lakat sa Israel. Ako wala makakilala kay 
lehoba, bisan magatugut man ako sa 
pagpalakat sa Israel." 

3 Kag sila nagsililing: "Ang Dios 
sang mga Hebreinhon nagsugat sa 
amon : busa itugut nga maglakat kami 
karon sa tatlo ka adlaw nga panlakatan 
sa kahanayakan, kag nga maghalalad 
kanii kay lehoba nga amon Dios, basi pa 
nga magkari sia sa ibabaw namon nga 
may kamatay, kon may hinganiban." 

4 Niyan ang hari sa Egipto nagsiling 
sa ila : " Moises kag Aaron, i kay ngaa 
bala ginapauntat ninyo ang banwa sa 
ila palangabudlayan ? Kaladto-kamo sa 
inyo mga lulan." 

5 Nagsiling man si Paraon : " Yari 
karon ang banwa sang duta madamu 
karon, kag ginapauntat ninyo sila sa ila 
mga lulan." 

6 Kag si Paraon nagsogo sadto gid 
nga adlaw sa mga manugtatap sang 
banwa kag sa ila mga mjanuggahum, nga 
nagasiling : 

7 " Kutub karon indi ninyo pag- 
hatagan sing dagami ang banwa sa 
paghimo sing tisa, subung kahapon kag 
sang isa kahapon ; magkaladto sila, kag 
magtipon sila gid sang dagami. 

8 Kag pagatakayan ninyo sila sang 
tisa nga ginahimo nila kahapon kag sa 
isa kahapon. Kag indi gid ninyo pag- 
buhinan sa ila, kay mga matamad sila, 
kag tungud sini nagasilingit sila, nga na- 
gasiling : Makadto-kami sa paghalad sa 
amon Dios. 

9 Pabug-ata ang kahiolipnan sa iba- 
baw nila, agud nga magpalangabudlay 
sila sa iya, kag indi sila magpalamati sa 
mga polong nga butig." 

10 Kag sang naggulowa ang mga 
manugtatap sang banwa kag ang ila mga 
manuggahum, naghalambal sila sa ban- 74 5. 11. EKSODO. 6.8. wa, nga nagasiling : " Ano ini ang gin- 
siling ni Paraon : Ako indi nagahatag 
sa inyo sing dagami ; 

11 Kaladto-kamo, kag tipon-kamo 
sing dagami sa diin makita ninyo sia, 
kay wala gid sing pagabuhinon sang 
inyo takay." 

12 Niyan ang banwa naglapta sa bug- 
os nga duta sa Egipto sa pagpangita sang 
ginalaban sa baylo sang dagami. 

13 Kag ang mga manugtatap nagasako 
sa ila, nga nagasiling : ** Tapusa-ninyo 
ang inyo buluhaton, ang takay sang 
adlaw sa iya adlaw, subung sang ginata- 
gaan kamo sing dagami." 

14 Kag ang raga manughikot sang mga 
inanak ni Israel, nga ginbutang sa 
ibabaw nila sang mga manugtatap ni 
Paraon, ginpamunal sila : nga ginasilin- 
gan sila : " I Kay ngaa bala wala ninyo 
pagtumana ang inyo takay sa tisa, bisan 
kahapon bisan karon, subung sadto 
anay ? " 

15 Kag ang mga manughikot sang 
mga inanak ni Israel nagkaladto kay 
Paraon, kag nagpalanumbung sa iya, 
nga nagasiling: "l Kay ngaa bala 
ginahimo mo ang subung sini sa imo 
mga alagad? 

16 Wala pagahatagi sing dagami ang 
imo mga alagad, kag sinilingan kami : 
Hilimo-kamo sing tisa. Kag yari karon, 
ang imo mga alagad ginapamunal, kag 
ang sala iya sang imo banvv^a." 

17 Kag sia nagsabat : " Mga matamad 
kamo, Iwo, mga matam.ad. Kag tungud 
sini nagasiling kamo : Makadto-kamo 
sa paghalad kay lehoba. 

18 Eusa, lakat-kamo karon, kag pala- 
ngabudlay-kam.o. Indi kamo pagahata- 
gan sing dagami, kag magahatag kamo 
sang tinakay nga tisa." 

19 Niyan ang mga manughikot sang 
mga inanak ni Israel nagkalalisud sila, 
nga ginsingan sila niya : " Indi gid ma- 
gabuhin ang inyo tisa, sa takay sa ad- 
lawadlaw," 

20 Kag sang nasugata nila si Moises 
kag si Aaron, nga nagahulat sa ila 
sang paghalin nila sa atubangan ni 
Paraon, 

21 Nagsililing sila sa ila : " Si lehoba 
magtuluk kunta sa ibabaw ninyo, kag 
maghukom sia, kay ginbutang ninyo ka- 
mi sa malain nga baho sa mga mata ni 
Paraon kag sa mga mata sang iya _ mga 
alagad, nga ginabutang ninyo ang hinga- niban sa ila mga kamut sa pagpatay sa 
aton." 

Ang Dios oagapanaad sang kaluwasan. 

22 Niyan si Moises nagbalik kay le- 
hoba, kag nagsiling: "^Ginoo, kay 
ngaa bala ginapakalisud mo ini nga 
banwa ? l Kay ngaa bala nga ginpadala 
mo ako ? 

23 Kay kutub nga ako nag-abut kay 
Paraon sa paghambal sa iya sa imo nga- 
lan, ginlain niya ini nga banwa ; kag 
ikaw wala man magluwas sa imo ban- 
wa." 

6 KAG si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : " Karon makita mo ang akon 
pagahimoon kay Paraon ; kay sa kamut 
nga makusug magatugut sia sa pagpala- 
kat sa ila ; kag sa kamut nga makusug 
pagasobolon niya sila sa iya duta." 

2 Kag naghambal ang Dios kay Moises 
j kag nagsiling sa iya : " Ako amo si le- 
' hoba : 

1 3 Kag ako nagpahayag kay Abraham, 
kay Isaak, kag kay lakob subung nga 
Dios nga Makagagahum sa ngatanan, 
kag ako wala makilala nila tungud sa 
akon ngalan, nga si lehoba. 

4 Kag gintukud ko man ang akon 
katipan sa ila, sa paghatag sa ila sang 
duta sa Kanaan, ang duta nga ila ginda- 
punan, sa diin nagpuluyo sila subung 
nga mga dumuluong. 

5 Kag labut pa, nabatian ko ang mga 
paianghayhay sang mga inanak ni Israel, 
nga ginaulipon sila sang mga Egiptohan- 
on, kag ako nakadumdum sang akon ka- 
tipan. 

6 Ngani, isiling-mo sa mga inanak ni 
Israel : Ako amo si lehoba, kag paga- 
pago^vaon ko kamo sa idalum sang mga 
lulan sang mga Egiptohanon, kag pa- 
gabawion ko kamo sa kahiolipnan nila, 
kag pagatubson ko kamo sa butkon nga 
inuntay kag sa dalagku nga mga pag- 
hukom. 

7 Kag pagabatunon ko kamo nga akon 
banwa, kag ako mangininyo Dios kag 
pagakilalahon ninyo nga ako amo si le- 
hoba, nga inyo Dios, nga ako magapago- 
wa sa inyo sa idalum sang mga lulaa 

I san^ mga Egiptohanon. 

8 Kag pagadalhon ko man kamo sa 
duta, nga nahanungud sa iya ginbayaw 

I ko ang akon kamut sa paghatag sa iya 75 6.9. EKSODO. 7, 1. iay Abraham, kay Isaak kag kay lakob : 
kag pagaihatag ko sia sa inyo nga panu- 
buiion. Ako si lehoba." 

9 Kag si Moises naghambal sa sini nga 
bagay sa mga inanak ni Israel ; apang 
sila wala magdulungug kay Moises, 
bangud sang kataka sa espiritu kag ba- 
ngud sang matigdas nga kahiolipnan." 

10 Kag naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

11 "Lakat-ka, hambala si Paraon, 
nga hari sa Egipto, agud nga tiigutan 
niya nga maglakat ang mga inanak ni 
Israel sa iuv/as sang iya duta." 

12 Apang si Moises nagsabat sa atu- 
bangan ni lehoba, nga nagasiling : "Yari 
karon nga ang mga inanak ni Israel 
wala magpalamati sa akon ; busa 
tpaano bala nga magapamxati sa akon si 
Paraon, sa akon nga ditinuli sa mga 
bibig?" 

13 Niyan naghambal si lehoba kay 
Moises kag kay Aaron, kag ginhatagan 
niya sila sing sogo nahanungud sa mga 
inanak ni Israel kag kay Paraon, 
nga hari sa Egipto, sa pagpagowa sa 
mga inanak ni Israel sa duta sa Egipto. 

Kaliwataa ni Moises kag ni Aaron. 

14 Yari karon, ang mga pangolo sang 
mga balay sang ila mga ginikanan : ang 
mga anak ni Ruben, nga panganay ni 
Israel : si Enok, si Palu, si Hesron kag 
si Karmi ; ini sila amo ang mga pani- 
malay ni Ruben. 

15 Kag ang mga anak ni Simeon: si 
lemuel, si lamin, si Ohad, si lakin, si 
Sohar kag si Saul, anak sang Kanaanhon 
nga babae : ini sila amo ang mga pani- 
malay ni Simeon. 

16 Kag ini sila among mga ngalan 
sang mga anak ni Lebi, sono sang ila 
mga kaliwatan : si Gerson, si Koat kag 
si Merari. Kag ang mga tinuig sang 
kabuhi ni Lebi nanginisa ka gatus katlo- 
an kag pito ka tuig. 

17 Ang mga anak ni Gerson : si 
Libni kag si Seimei, sono sang ila mga 
panimalay. 

18 Kag ang mga anak ni Koat : Si 
Amram, si Isar, si Hebron kag si Usiel. 
Kag ang mga tinuig sang kabuhi ni 
Koat nanginisa ka gatus katloan kag 
tatlo ka tuig. 

19 Kag ang mga anak ni Merari : Si 
Mahali kag si Musi. Ini sila among mga panimalay sang mga Lebinhon, 
sono sang ila mga kaliwatan. 

20 Kag si Amram nagpangasawa kay 
lokabed, nga utud sang iya amay, kag 
sia nag-anak sa iya kay Aaron kag kay 
Moises. Kag ang mga tinuig sang ka- 
buhi ni Amram nanginisa ka gatus 
katloan kag pito ka tuig. 

21 Kag ang mga anak ni Isar : si 
Kore, si Nepeg kag si Sikri. 

22 Kag ang mga anak ni Usiel : si 
Misael, si Elsapan kag si Sitre. 

23 Kag si Aaron nagpangasawa kay 
Elisabet, anak nga babae ni Aminadab, 
utud nga babae ni Naason ; kag sia 
nag-anak sa i5^a kay Nadab, kay Abin, 
kay Eleasar kag kay Itamar. 

24 Kag ang mga anak ni Kore : si 
Asir, si Elkana kag si Abiasap. Ini sila 
amo ang mga panimalay sang mga 
Korinhon. 

25 Kag si Eleasar, anak ni Aaron, 
nagpangasawa sa isa sang mga anak nga 
babae ni Putiel ; kag sia nag-anak sa iya 
kay Penees. Ini sila amo ang mga 
pangolo sang mga ginikanan sang mga 
Lebinhon, sono sang ila mga panimalay. 

26 Busa, ini sila amo yadtong si Aaron 
kag j'^adtong si Moises, nga sa ila nagsi- 
ling si lehoba : Paggowaa-ninyo ang 
mga inanak ni Israel sa duta sa Egipto, 
sono sa ila mga kasoldadosan. 

27 Ini sila among mga naghalambal 
kay Paraon, nga hari sa Egipto, sa pag- 
pagowa sa mga inanak ni Israel sa 
Egipto. Ini amo yadtong si Moises kag 
yadtong si Aaron. 

Si Moises liag ang mga mago sa Egiplo. 

28 Kag nahanabu, sang adlaw nga si 
lehoba naghambal kay Moises sa duta 
sa Egipto, 

29 Nga si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : " Ako amo si 
lehoba ; isiling kay Paraon, nga hari sa 
Egipto, ang tanan nga ginasiling ko sa 
imo." 

30 Apang si Moises nagsabat sa atu- 
bangan ni lehoba : " Yari karon, ako 
ditinuli sa mga bibig ; busa i paano bala 
nga magpamati sa akon si Paraon ? " 

7 KAG si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : " Tulok-ka, nga ginpaham- 
tang ko ikav/ nga dios nga sa kay 76 7.2. ESSOBO. 7.21. Paraon, kag si Aaron nga imo utud 
maRginimo manalagna. 

2 Pagaisiling mo sa iya ang tanan 
nga ginasogo ko sa imo, kag si Aaron, 
nga imo utud, magasiling sini kay 
Paraon, agud nga pagtugutan niya nga 
maggowa sa iya duta ang mga inanak ni 
Israel. 

3 Apang pagapatig-ahon ko ang tagi- 
posoon ni Paraon, kag pagapadamuon 
ko ang akon mga talandaan kag ang 
akon mga kalatingalahan sa dutu sa 
Egipto. 

4 Kag si Paraon indi magadungug sa 
inyo, kag pagaibutang ko ang akon 
kamut sa ibabaw sang Egipto, kag pa- 
gapagowaon ko ang akon mga kasol- 
dadosan, ang akon banv/a, ang mga 
inanak ni Israel, gikan sa duta sa Egip- 
to, sa dalagku nga m.ga paghukom. 

5 Kag pagakiialahon sang mga Egip- 
tohanon, nga ako am.o si lehoba, kon 
maguntay ako sang akon kam.ut sa iba- 
baw sang Egipto, kag magpagov/a ako 
sa m_ga inanak ni Israel sa tunga nila." 

6 Kag ginhimo ni Moises kag ni 
Aaron, sono sang ginsogo ni lehoba ; 
ginhimo nila ang subung sini. 

7 Kag si Moises nagaedad sing kawa- 
loan ka tuig, kag si Aaron sing kawa- 
loan kag tatlo ka tuig, sang naghambal 
sila kay Paraon. 

8 Kag si lehoba naghambal kay Moi- 
ses kag kay Aaron, nga nagasiling : 

9 " Kon maghambal sa inyo si Paraon 
kag magsiling : Plilimo-kamo sing isa 
ka katingalahan nga sa inyo, niyan ma- 
gasiling ka kay Aaron : Kuhaa ang 
imo sungkod, kag ihaboy sia sa atuba- 
ngan ni Paraon, kag mahimo sia nga 
man-ug." 

10 Busa, si Moises kag si Aaron nag- 
kaladto kay Paraon, kag ginhimo nila 
sono sang ginsogo ni lehoba ; kag si 
Aaron naghaboy sa duta sang iya sung- 
kod sa atubangan ni Paraon kag sa atu- 
bangan sang i^^a m.ga alagad, nga nahi- 
mo sia nga man-ug. 

11 Niyan gintawag m.an ni Paraon 
ang mga maalam kag ang mga babaj^- 
lan ; kag ang mga mago nga Egiptoha- 
non, sila man naghilimo sang amo gid 
nga bagay sa ila mga padugi : 

12 Sila naghalaboy ang tagsatagsa 
sang iya sungkod, kag nangin mga man- 
ug sila ; apang ang sungkod ni Aaron 
naghaiunhon sang mga sungkod nila. 13 Kag nagtig-a ang tagiposoon ni 
Paraon, kag wala sia magpamati sa ila, 
sono sang ginsiling ni lehoba. 

Nahauna nga kalalat^an : aag tubig nga 
nangindugo. 

14 Nij'^an si lehoba nagsiling kay Mo- 
ises: "Ang tagiposoon ni Paraon na- 
gabug-at : nagpangindi sia sa pagtugut 
sa pagpalakat sa akon banwa. 

15 Kadto-ka sa kaagahon kay Para- 
on. Yari karon, nga sia magagowa na- 
yon sa mga tubig, kag ikaw magahulat 
sa iya sa pangpang sang suba, kag pa- 
gauyatan mo sa imo kamut ang sungkod 
nga nanginman-ug. 

16 Kag magasiling ka sa iya : Si 
lehoba, ang Dios sang mga Hebreinhon, 
nagpadala sa akon sa imo sa pagsiling 
sa imo : Tuguti paglakat ang akoa 
banwa, agud nga sila mag-alalagad sa 
akon sa kahanayakan ; kag yari karon, 
nga ikaw wala magdungug tubtub ka- 
ron. 

17 Amo ini ang ginasiling ni lenoba : 
Sa sini pagakiialahon mo, nga ako amo 
si lehoba : Yari karon, nga sa sungkod 
nga j/ari sa akon kamut, pagapilason ko 
ang mga tubig nga yara sa suba, kag 
miagamangindugo sila. 

18 Kag ang mga isda nga j^ara sa 
suba magakaiamatay, kag magabaho 
ang suba, sa bagay nga ang m.ga Egipto- 
hanon magakalangil-ad sa paginum sang 
m-ga tubig sang suba." 

19 Niyan si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Isiling kay Aaron : Kuhaa 
ang imo sungkod, kag untaya ang imo 
kamut sa ibabaw sang mga tubig sa 
Egipto, sa ibabav/ sang ila mga ilig, sa 
ibabaw sang ila mga suba, kag sa iba- 
baw sang ila mga danaw, kag sa ibabaw 
sang tanan nila nga mga suiuptan sang 
tubig, agud nga magmangindugo sila ; 
kag may dugo sa bug-os nga duta sa 
Egipto, bisan pa sa m^ga suludlan nga 
kahoy kag bato." 

20 Kag ginhimo ni Moises kag ni 
Aaron, sono sang ginsogo sa ila ni le- 
hoba : ginbayaw niya ang sungkod, kag 
ginbunal niya ang mga tubig nga yara sa 
suba, sa mga mata ni Paraon kag sa 
mga m.ata sang ij^a mga alagad; kag 
ang tanan nga mga tubig sang suba 
nagnangindugo. 

21 Kag nagkalamatay ang mga isda 77 7.22. EKSODO. 8.17. nga yara sa suba ; kag nagpabaho sang 
suba, kag indi sarang makainum ang 
mga Egiptohanon sang mga tubig sang 
suba, kag may diigo sa bug-os nga duta 
sa Egipto. 

22 Kag ang mga mago sa Egipto 
naghilimo sang amo gid sa ila mga 
padugi. Kag nagtig-a ang tagiposoon ni 
Paraon, kag wala sia nagdangug sa ila, 
sono sang ginsiling ni lehoba. 

23 Kag si Paraon nagtalikod kag nag- 
pauli sa iya balay ; apang bisan sa sini 
indi ginsapak sang iya tagiposoon. 

24 Kag ang tanan nga mga Egiptoha- 
non nagkulutkut sa palibot sang suba sa 
pagpangita sing tubig nga ilimnon, kay 
indi sila sarang makainum sang mga tu- 
big sang suba. 

25 Kag nagkatuman ang pito ka ad- 
law, sa tapus nga ginbunal ni lehoba 
ang suba. 

Ikaduha ka kaialat^an ; ang rsiga paka. 

NIYAN si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Kadto-ka kay Paraon, 
kag isiling-mo sa iya : Amo ining 
ginasiling ni lehoba : Tuguti sa pagla- 
kat ang akon banawa, agud nga pag- 
alalagdon nila ako. 

2 Kag kon ikaw magduraili sa pagtu- 
gut sa pagpalakat sa iya, pagatistisan ko 
ang bug-os mo nga mga dulunan sang 
mga paka. 

3 Kag ang suba magapasubay sing mga 
paka, kag magasalaka kag magasululud 
sila sa imo balay, sa imo hulut nga tu- 
lulogan, kag sa ibabaw sang imo higda- 
an, kag sa balay sang imo mga alagad, 
kag sa tunga sang imo banv/a, kag sa 
imo mga dabok kag sa imo mga lamasan. 

4 Ang mga paka magasalaka sa iba- 
baw nimo, kag sa ibabaw sang in^o ban- 
wa, kag sa ibabaw sang imo mga alagad." 

5 Kag nagsiling si lehoba kay Moises : 
" Isiling kay Aaron : Untaya ang imo 
kamut, upud ang imo sungkod, sa ibabaw 
sang mga ilig, sa ibabaw sang mga suba, 
kag sa ibabaw sang mga danaw, sa 
pagpasaka sing mga paka sa ibabaw 
sang duta sa Egipto." 

6 Kag ginuntay ni Aaron ang kamut 
sa ibabaw sang mga tubig sa Egipto ; 
kag nagsalaka ang mga paka kag ginli- 
kupan nila ang duta sa Egipto. 

7 Kag ang mga mago naghilimo sing 
si: bung gid sa ila mga padugi, kag nag- palasaka sila sing mga paka sa ibabaw 
sang duta sa Egipto. 

8 Niyan gintawag ni Paraon si Moises 
kag si Aaron, kag nagsiling sia : " Pa- 
ngayo-kamo kay lehoba, nga ipalayo 
niya ang mga paka sa akon kag sa akon 
banwa ; kag ako magapalakat sa banwa, 
agud nga rnaghalad sia sing halad kay 
lehoba." 

9 Kag si Moises nagsiling kay Para- 
on : " Ikaw gid ang magtapat sang 
adlaw kon san-o magaampo ako tungud 
sa imo, kag tungud sa imo mga alagad, 
kag tungud sa imo banwa, agud nga ang 
mga paka pagkuhaon sa imo kag sa imxC? 
mga balay, kag didto lamang sila sa 
suba." 

10 Kag sia nagsabat. "Sabuas." Sa 
sini nagsiling si Moises : " Manginsono 
sa imo polong, agud nga makahibalo ka 
nga wala na sing liwan subung kay 
lehoba nga amon Dios. 

11 Kag ang mga paka m.agapalalayo 
sa imo kag sa imo mga balay, kag sa 
imo mga alagad, kag sa imo banwa, 
kag didto lamang sila sa suba." 

12 Si Moises kag si Aaron naghalalin 
sa atubangan ni Paraon ; kag nagtuaw 
si Moises kay lehoba nahanungud sa 
mga paka, nga ginpadala niya sa ibabaw 
ni Paraon. 

13 Kag ginhimo ni lehoba, sono sang 
polong ni Moises, kag nagkalamatay 
ang mga paka sa mga balay, sa mga 
patyo kag sa mga latagon. 

14 Kag gintipon nila sila sa mga 
tinumpok, kag nagpabaho sang duta. 

15 Apang sang nakita ni Paraon nga 
ginuntatan, ginpabug-at niya ang iya 
tagiposoon, kag wala niya sila pagdunga, 
sono sang ginsiling ni lehoba. 

ikatio ka kalalatan : ang mga kuto. 

16 Niyan si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Isiling kay Aaron : luntay 
ang imo sungkod kag bunala ang yab-ok 
sa duta, agud nga manginkiito sa bug-os 
nga duta sa Egipto." 

17 Kag ginhimo nila ang subung 
sini : ginuntay ni Aaron ang kamut, upud 
ang iya sungkod, kag ginbunal niya ang 
yab-ok sang duta ; nga nanginkuto sia 
sa mga tawo kag sa mga kasapatan : 
ang tanan nga yab-ok sang duta nangin 
mga kiito sa bug-os nga kadutaan sa 
Egipto. 78 8. 18. EESODO. 9.5. 18 Kag ginhimo sang mga mago ang 
subung gid sa ila mga padugi, sa pagpa- 
gowa sing mga kiito ; apang wala sila 
makasarang, Kag may mga kiito sa 
mga tawo kag sa mga kasapatan. 

19 Niyan nagsililing ang mga mago 
kay Paraon : " Tudlo sang Dios ini." 
Apang nagtig-a ang tagiposon ni 
Paraon, kag wala sia magdungug sa ila, 
sono sang ginsiling ni lehoba. 

lkap°at ka kaialat-an: ang mfa laogaw. 

20 Kag si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : " Tindug-ka sing aga pa gid, kag 
umatubang-ka kay Paraon ; yari karon 
nga sia magagowa nayon sa mga tubig, 
kag ikaw magasiling sa iya : Amo ini 
ang ginasiling ni lehoba : Tuguti sa 
paglakat ang akon banwa, agud nga 
pag-alalagdon nila ako. 

21 Kay kon ikaw indi magtugut sa 
pagpalakat sa akon banwa, j'ari karon 
nga ako magapadala sa ibabaw nimo kag 
sa ibabaw sang imo mga alagad, kag sa 
ibabaw sang imo banwa, kag sa imo mga 
balay sang mga pinanung nga mga 
langaw, kag magakalapuno ang mga 
balay sang mga Egiptohanon sang m-ga 
langaw, kag ang duta man sa diin didto 
sila. 

22 Kag sa sadto nga adlaw pagapai- 
non ko ang duta sa Gosen, nga sa iya 
nagapuyo ang akon banwa, agud nga 
wala didto sing mga langaw, agud nga 
m.ahibaloan mo, nga ako amo si lehoba 
sa tunga sang duta. 

23 Kag ako magabutang sing pagpain 
sa tunga sang akon banwa kag sang sa 
imo. Buas manginamo ining tanda- 
an." 

24 Kag ginhimo ni lehoba ang subung 
sini : nag-abut ang pinanong nga mga 
langaw sa balay ni Paraon, kag sa mga 
balay sang iya alagad ; kag sa bug-os 
nga kadutaan sa Egipto ang duta nag- 
baho ban gad sa ila. 

25 Niyan gintawag ni Paraon si 
Moises kag si Aaron, kag nagsiling sia sa 
ila : " Lalakat-kamo, halad-kamo sa 
inyo Dios sa duta." 

26 Kag si Moises nagsabat : " Indi 
anga}'^ nga maghimo kami sing subung 
sini, kay ang ginahaiad namon kay 
lehoba, nga am.on Dios, among kalangil- 
aran sang mga Egiptohanon. Kon pagi- 
halad namon ang kangil-aran sang mga Egiptohanon sa atubangan nila, I indi 
bala nila kami pagbatohon ? 

27 Magalalakat kami sa tatlo ka 
adlaw nga panlakatan sa kahanayakan, 
kag magahalalad kami kay lehoba nga 
anion Dios, sono sang pagisiling niya 
sa anion." 

28 Kag nagsiling si Paraon : " Paga- 
tugutan ko kamo sa paglakat, agud nga 
maghalalad kamo kay lehoba nga inyo 
Dios sa kahanayakan, lamang nga indi 
kamo maglalakat sa malayo : palanga- 
muyo-kamo tungud sa akon." 

29 Kag nagsabat si Moises. " Yari 
karon, nga magahalin ako sa imo atuba- 
ngan, kag magapangayo ako kay lehoba, 
nga ang mga langaw maghalalin kay 
Paraon, kag sa iya mga alagad, kag sa 
iya banwa buas ; lamang nga indi si 
Paraon maglimbong na, nga indi niya 
pagtugutan sa paglakat ang banwa sa 
paghalad kay lehoba." 

30 Niyan si Moises naghalin sa atu- 
bangan ni Paraon, kag nagpangamuyo 
sia kay lehoba. 

31 Kag ginhimo ni lehoba, sono sang 
polong ni Moises ; kag ginpapalagyo 
niya ang mga langaw kay Paraon, kag 
sa iya mga alagad, kag sa iya banwa, 
nga wala sing nabilin bisan isa. 

32 Apang sa sini si Paraon nagbug- 
at pa sang iya tagiposoon, kag wala 
niya pagtuguti sa paglakat ang banwa. 

Ikalima ka kalaiat-an : kamatay saag kasapatan. 

9 NIYAN si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Kadto-ka kay Paraon, 
kag isiling-mo sa iya : Si lehoba, ang 
Dios sang mga Hebreinhon, nagasiling 
sing subung sini : Tuguti sa paglakat 
ang akon banwa, agud nga pag-alagdon 
nila ako ; 

2 Kay kon indi mo sila pagtugutan 
sa paglakat, kag pungan pa nimo sila, 

3 Yari karon, ang kamut ni lehoba 
manginsa ibabaw sang imo kahayupan, 
nga yara sa latagon, sa mga kabayo, sa 
mga asno, sa mga kamelyo, sa kabaka- 
han, kag sa mga obeha, nga may daku 
gid nga kamatay : 

4 Kag pagapainon ni lehoba ang mga 
kahayupan sa Israel kag ang mga kaha- 
yupan sa Egipto, sa bagay nga wala gid 
sing mapatay sang iya sang mga inanak 
ni Israel." 

5 Kag gintapat ni lehoba ang tion, 79" 9. 6. EKSODO. 9. 24.? nga nagasiling : "Buas pagahimoon ni 
lehoba ini nga butang sa duta." 

6 Kag sang madason nga adlaw gin- 
himo ni lehoba yadto, kag namatay ang 
tanan nga kahayupan sa Egipto ; apang 
ang kahayupan sang mga inanak ni 
Israel wala sing namatay, bisan isa. 

7 Niyan ginpakadtoan ni Paraon, kag 
yari karon, nga sa kahayupan sang mga 
inanak ni Israel wala sing napatay, bisan 
isa. Apang ang tagiposoon ni Paraon 
nagbug-at, kag wala niya pagtuguti sa 
paglakat ang banwa. 

Ikanun ka kalalat-an : mga hubag. 

8 Kag si lehoba nagsiling kay Moises 
kag kay Aaron : " Kuluha-kamo sing 
mga tinapnay nga mga abo sang isa ka 
dabok, kag iwaraag sia ni Moises nayon 
sa langit sa atubangan ni Paraon. 

9 Kag magamanginyab-ok sa ibabaw 
sang bug-OS nga duta sa Egipto, nga sa 
iya magakalahuman ang mga hubag nga 
nagabuluad-ad sa mga tawo subung sa 
mga kasapatan, sa bug-os nga duta sa 
Egipto." 

10 Kag nagkuluha sila sing abo sa 
dabok, kag umatubang sila kay Paraon ; 
kag si Moises nagvvaraag sa ij^a na3^on 
sa langit, kag nangin mga hubag nga 
nagabuluad-ad sa mga tawo subung sa 
mga kasapatan. 

11 Kag ang mga mago indi sarang 
makaatubang kay Moises bangud sang 
mga hubag ; kay ang mga hubag yara 
sa mga mago kag sa tanan nga mga 
Egiptohanon. 

12 Apang ginpatig-a ni lehoba ang 
tagiposoon ni Paraon, kag wala niya 
sila pagdunga, sono sang ginhambal ni 
lehoba kay Moises. 

Ikapito ka kalalat-an : ang ulan nga nagabililog- 
bilog nga hielo. 

13 Niyan nagsiling si lehoba kay 
Mioses : " Tindug-ka sing aga pa gid, 
kag umatubang-ka kay Paraon, kag 
isiling-mo sa iya : Amo ining gina- 
siling ni lehoba, ang Dios sang mga 
Hebreinhon : Tuguti sa paglakat ang 
akon banwa, agud nga pag-alagdon nila 
ako. 

14 Kag sa karon pagaipadala ko ang 
tanan ko nga mga kalalat-an sa ibabaw 
sang imo tagiposoon, kag sa ibabaw sang imo mga alagad, kag sa ibabaw 
sang imo banwa, agud nga makahibalo 
ka nga wala gid sing iban nga subung 
sa akon sa bug-os nga duta. 

15 Kay karon, kon ginuntay ko kunta 
ang akon kamut sa pagpilas sa imo, kag 
sa imo banwa nga may kam.atay, nadula 
ka na kunta sa duta. 

16 Apang ginapapadai'^on ko ikaw 
nga sa sini gid, sa pagpakita sa imo 
sang akon gahum, kag agud nga pag- 
dayawon kunta ang akon ngalan sa bug- 
os nga duta. 

17 I Nagapalabawlabaw ka pa bala 
batok sa akon banwa nga sa indi pag- 
tugut sa iya sa paglakat ? 

18 Yari karon, nga sa adlaw nga buas, 
sa sining oras, magapaulan ako sing 
batobato nga hielo nga labing maka- 
dalaut nga wala nga mas-a mag-abut sa 
ibabaw sang Egipto kutub sang adlaw 
nga gintukud sia tubtub karon. 

19 Busa karon, ipadala kag himoa 
nga maapinan ang imo kahayupan, kag 
ang tanan nga imo sa latagon. Kay 
sa ibabaw sang tanan nga mga tawo 
kag mga kasapatan nga masakpan sa 
latagon, kag nga wala makapasilong sa 
idalum sang atup, maholog ang ulan 
nga batobato nga hielo sa ibabaw nila, 
kag magakalamatay sila." 

20 Yadtong sa sa tunga sang mga 
alagad ni Paraon nga nagkahadluk 
sang polong ni lehoba, ginhimo niya 
nga ang iya mga alagad kag ang iya 
mga kahayupan magpalasilong sa kaba- 
layan ; 

21 Apang yadto wala magsapak sang 
polong ni lehoba, ginpabayan niya ang 
iya mga alagad kag ang iya kahayu- 
pan sa latagon. 

22 Kag nagsiling si lehoba kay Moi- 
ses : " Untaya ang imo kamut nayon 
sa langit, agud nga may ulan nga bato- 
bato nga hielo sa bug-os nga duta sa 
Egipto, sa ibabaw sang mga taw^o kag 
sa ibabaw sang mga kasapatan, kag sa 
ibabaw sang tanan nga hilamon sa duta 
sa Egipto." 

23 Kag ginuntay ni Moises ang iya 
sungkod nayon sa langit, kag si lehoba 
nagpadala sing mga daguub kag ulan 
nga batobato nga hielo, kag ang kalayo 
nagdalagan sa ibabav/ sang duta ; kag 
ginpaulan ni lehoba sing batobato nga 
hielo sa ibabaw sang duta sa Egipto. 

24 Kag may ulan nga batobato nga 80 9. 25. EESODO. 10. 7. hielo kag kalayo nga nagasamo sa ulan 
nga batobato nga hielo, nga makada- 
laut gid ; sa bagay nga wala gid sing 
kaangay nga nag-abut sa bug-os nga 
duta sang Egipto kutub nga nanginka- 
tawohan sia. , 

25 Kag ang ulan nga batobato nga j 
hielo nagtistis sa bug-os nga duta sa ; 
Egipto, sa tanantanan nga yara sa ] 
latagon, kutub sa tawo tubtub sa sa- 
pat ; ang ulan nga batobato nga hielo 
nagtistis man sang tanan nga hilamon 
sang latagon, kag nagbaii sang tanan 
nga kahoy sang latagon. 

26 Lamang sa duta sa Gosen, diin 
yara angmga inanak ni Israel, wala sing 
ulan nga batobato nga hielo. 

27 Niyan si Paraon nagpakadto kag 
nagpatawag kay Moises kag kay Aaron, 
kag nagsiling sia sa ila : " Sa karon na- 
kasala ako ; si lehoba among matarung, 
Icag ako kag ang akon banwa mga ma- 
lauton kami. 

28 Ampo-kamo kay lehoba ; kag tu- 
man na kunta ang mga daguub sang 
Dios kag ang ulan nga batobato nga 
hielo ; kag ako magatugut sa inyo sa 
paglakat, kag indi na ako magapugung ' 
sa inyo." 

29 Kag si Moises nagasiling sa iya : 
^' Kon ako maggowa sa banwa, kag 
magimtay ang akon mga kamut nayon 
kay lehoba, ang mga daguub magau- 
luntat, kag wala na sing ulan nga bato- 
bato nga hielo, agud nga makasaj^ud ka 
nga ang duta iya ni lehoba. 

30 Apang sa nahanungud sa imo 
kag sa imo mga alagad, nakahibalo na 
ako, nga indi kamo pa magkalahadluk 
kay lehoba nga Dios." 

31 Kag ang lino kag ang sebada 
tinistisan, kay ang sebada naguhay kag 
ang lino nagapamulak. 

32 Apang ang trigo kag ang espelta 
wala sila pagpamilasa, kay mga olehe 
sila. 

33 Niyan si Moises naghalin sa atuba- 
ngan ni Paraon pa gowa sang banwa, 
kag nagunta}'' sia sang mga kamut nayon 
kay lehoba ; kag naguluntat ang mga 
daguub kag ang ulan nga batobato nga 
hielo, kag ang ulan v/ala na magtupa sa 
ibabaw sang duta. 

34 Kag nakita ni Paraon nga naguntat 
ang ulan kag ang ulan nga batobato 
nga hielo, kag sia nagpadayon sa pag- 
pakasala, kag ginpabug-at niya ang iya tagiposoon, sia kag ang iya mga 
alagad. 

35 Ang tagiposoon ni Paraon nagtig- 
a, kag wala niya pagtuguti sa paglakat 
ang mga inanak ni Israel, sono sang 
ginsiling ni lehoba tungud kay Moises. 

Ikawalo ka kalalat-an : ang apan. 

KAG si lehoba nagsiling kay 
Moises: "Kadto-ka kay Paraon, 
kay ginpabug-at ko ang ij^a tagiposoon, 
kag ang tagiposoon sang iya mga alagad, 
sa pagbutang sa tunga nila sining akon 
mga talandaan ; 

2 Kag agud nga sarang ka makapa- 
nugid sa mga idulungug sang im.o anak, 
kag sang anak sang imo anak, anggin- 
himo ko sa ibabaw sang m.ga Egipto- 
hanon, kag ang mga talandaan nga gin- 
butang ko sa tunga nila, kag agud nga 
kamo makahibalo, nga ako amo si le- 
hoba." 

3 Si Moises kag si Aaron nagkaladto 
kay Paraon, kag nagsiiiling sila sa iya 
*' Arao ining ginasiling ni lehoba, ang 
Dios sang mga Hebreinhon : l Tubtub 
pa san-o magadumili ka sa pagpaubus 
sa imo sa atubangan nakon ? Tuguti sa 
paglakat ang akon banwa, agud nga sila 
mag-alalagad sa akon. 

4 Kay kon ikaw magdumili pa sa pag-. 
tugut sa paglakat sa akon banwa, yari 
karon, nga buas pagapakarionko ang 
mga apan sa sulud sang imo mga dulu- 
nan. 

5 Pagatabunan nila ang kadaygan sang 
duta, sa bagay nga indi sarang makita 
ang duta; kag pagakaonon nila ang 
nabilin sang naluwas, sang ginbilin nga 
sa inj'o sang ulan nga batobato nga 
hielo ; pagakaonon nila ang tanan nga 
kahoy nga nagatiibo sa inyo mga lata- 

6 Kag pagapun-on ang mio mga balay 
sa ila, kag ang mga balay sang tanan mo 
nga m.ga alagad, kag ang balay sang 
tanan nga mga Egiptohanon, nga wala 
nga mas-a m.akita sang inyo mga ginika- 
nan, bisan sang mga ginikanan sang inyo 
mga ginikanan, kutub sang adlaw nga 
diin sila sa ibabaw sang duta tubtub 
sang adlaw nga karon." Niyan nag- 
talikod sia, kag naghalin sa atubangan 
ni Paraon. 

7 Kag ang mga alagad ni Paraon 
I nagsiiiling sa iya : " i i ubtub pa san-o 81 10.8. EESODO. 10. 25, nga magmanginisa ka siod namon ini 
sia ? Tuguti sa paglakat inang mga 
tawo, agud nga mag-alalagad sila kay 
lehoba nga ila Dios. l Wala ka pa bala 
makahibalo nga ang Egipto nagkaguba 
na?" 

8 Busa ginpabalik nila si Moises kag 
si Aaron sa atubangan ni Paraon, kag 
sia nagsiling sa ila : " Lalakat-kamo, 
kag alalagad-kamo kay lehoba nga inyo 
Dios : i Apang sin-o bala kag sanday 
sin-o ang mga magalalakat ? " 

9 Kag nagsabat si Moises : " Magala- 
lakat kami upud ang amon mga pama- 
tan-on kag upud ang amon mga tigulang, 
upud ang amon mga anak nga lalaki kag 
mga babae, upud sang amon mga kina- 
bon, kag upud sang amon mga kabaka- 
han ; kay inagahilhvat kami sing isa ka 
daku nga kasadyahan kay lehoba." 

10 Niyan sia nagsabat sa ila : " j Nga 
si lehoba magmanginkaupud ninyo, 
subung nga ako magatugut sa pagpala- 
kat sa inyo upud sang inyo mga kaba- 
taan! Tuluka-ninyo, kay ang kalainan 
yara sa atubangan ninyo. 

11 Indi magmanginsubung sini ; lala- 
kat-kamo, ang mga lalaki, kag alalagad- 
kamo kay lehoba ; kay ini ginpangayo 
ninyo." Kag gintabog sila sa atuba- 
ngan ni Paraon. 

. 12 Kag si lehoba nagsiling kay Moises: 
" Untaya ang imo kamut sa ibabaw sang 
duta sa Egipto nga sa mga apan kag. 
magsaka sila sa ibabaw sang duta sa 
Egipto, kag magkaon sila sang tanan nga 
hilamon, sang tanan nga ginbilin sang 
ulan nga batobato nga hielo." 

13 Kag ginuntay ni Moises ang iya 
sungkod sa ibabaw sang duta sa Egipto ; 
kag si lehoba nagdala sing isa ka hangin 
sa Sidlangan sa ibabaw sang kadutaan, 
sa sad ton g bug-os nga adlaw, kag sa 
sadtong bug-os nga gab-i. Kag sang 
nag-abut ang aga, ang hangin sa Sidlan- 
gan nagdala sang mga apan. 

14 Kag nagsalaka ang mga apan sa iba- 
baw sang bug-os nga duta sang Egipto, 
kag naghuiugpa sila sa tanan nga mga 
kaduiunan sa Egipto, nga makadaut gid : 
nga una sa iya wala gid sing apan nga 
subung sina, bisan sa olohe nlya indi nga 
mas-a magaabut ang kaangay ni5''a. 

15 Kag ginlipdan nila ang kadaygan 
sang bug-os nga duta, sa bagay nga ang 
duta ginpadulum, kag ginkaon nila ang 
tanan nga hilamon sang duta, kag ang tanan nga bunga sang kakahoyan, nga 
ginbilin sang ulan nga batobato nga 
hielo ; kag wala gid sing nabilin nga 
hilaw sa kakahoyan, bisan sa hilamon 
sang mga latagon sa bug-os nga duta 
sang Egipto. 

16 Niyan ginpatawag ni Paraon sing 
dalidali si Moises kag si Aaron, kag nag- 
siling sia : " Nakasala ako batok kay 
lehoba nga inyo Dios, kag batok sa in- 
yo. 

17 Busa karon, patawara-ninyo ang: 
akon sala sa sini gid lamang, kag pakita- 
bang-kamo kay lehoba nga inyo Dios, 
nga ipahilayo sa akon ini nga kamata- 
yon." 

18 Ngani naghalin sia sa atubangan ni: 
Paraon kag nagpakitabang kay lehoba. 

19 Niyan ginpakari ni lehoba ang isa 
ka hangin gikan sa Katundan nga tumaii 
ka baskug, nga nagpalid sang mga apan, 
nga ginlumus niya sila sa dagat nga 
Mapula ; kag wala sing nabilin bisan isa 
ka apan sa bug-os nga kaduiunan sa 
Egipto. 

20 Apang ginpatig-a ni lehoba ang; 
tagiposoon ni Paraon, sa bagay nga wala 
niya pagtuguti sa paglakat ang mga 
inanak ni Israel. 

Ikasiam ka kalalat-an : ang mga kadudulaiaa. 

21 Kag si lehoba nagsiling kay Mo- 
ises : " Untaya ang imo kamut nayon sa 
langit, agud nga may kadudulman sa 
ibabaw sang bug-os nga duta sa Egipto,. 
kag magpalanghikap sila sa kadudul- 
man." 

22 Busa, ginuntay ni Moises ang kamut 
nayon sa langit ; kag nag-abut ang 
madamol nga kadudulman sa bug-os nga 
duta sang Egipto, sa tatlo ka adlaw. 

23 Kag wala magkilitaay ang iban sa 
iban, bisan may nagtindug sa iya naham- 
tangan sa sulud sang tatlo ka adlaw, 
apang ang tanan nga mga inanak ni Israel 
may suga sa ila mga puluy-an. ) 

24 Kag si Paraon nagtawag kay Moi- 
ses, kag nagsiling : *' Lakat-kamo, ala- 
lagad-kamo kay lehoba ; magkalabilin 
lamang ang inyo mga pinanung kag ang, 
inyo mga kabakahan ; ang inyo mga ka- 
bataan man magaulupud sa inyo." 

25 Apang si Moises nagsabat : " Ki- 
nahanglan nga ikaw man maghatag sa 
amon mga kamut sing mga halad kag . 
mga halad nga sinunog, agud nga pagi- 82 10. 26. EKSODO. 12.6. halad namon sila kay lehoba nga amon 
DIos. 

26 Ang amon mga kahayupan ma- 
gauliipud man sa amon, wala sing 
mabilin, bisan isa ka koko ; kay sa ila ngit sa bug-OS nga duta sang Egipto, 
nga wala nga mas-a mahanabu, bisan 
mahanabu pa. 

7 Apang nahanungud sang tanan nga 
mga anak ni Israel, kutub sa tawo tub- magakuha kami nga sa pag-alagad kay tub sa kahayapan, bisan ang isa ka ido 
" T^- , 1. , • indimagapabaskugsangiyadilabatoksa 

Ha, agud nga inyo mahibaloan, nga si 
lehoba magapahain sa tunga sang mga 
Egiptohanon kag sa Israel. 

8 Kag magapalanaug sa akon 
ining tanan nga im.o mga alagad, 
kag maguaygub sila sa atubangan 
nakon, nga nagasililing : Gowa-ka, kag 
ang bug-OS nga banwa nga nagasunud 
sa imo. Kag sa tapus sini ako maga- 
gowa." Kag naggowa si Moises nga may 
daku nga kaakig sa kay Paraon. 

9 Kag si lehoba nagsiling kay Moises : 
"Si Paraon indimagapati sa inyo, agud 
nga ang akon mga kalatingalahan mag- 
dalamu sa duta sang Egipto." 

10 Kag si Moises kag si Aaron nag- 
hilimo sining tanan nga mga kalatingala- 
han sa atubangan ni lehoba nga amon Dios ; kag wala kami 
xnakahibalo kon ano ang pagaialagad 
namon kay lehoba, tubtub nga mag- 
sbut kami didto." 

2/ Apang ginpatig-a ni lehoba ang 
tagiposoon ni Paraon, kag wala sia 
magtugut sa pagpalakat sa ila. 

28 Kag nagsiling si Paraon : " Ha- 
lin-ka sa akon atubangan: andam-ka 
nga indi na magtan-aw ikaw liwan sang 
akon nawung ; kay sa adlaw nga makita 
mo ang akon nawung, mamatay ka." 

29 Kag si Moises nagsabat : " Maayo 
ang ginsiling mo : indi na ako magtan- 
aw liwan sang imo nawung." 

An^ ikapu!o ka kalalat-an, nga ginbalita 
kay Paraon. 1. , o — "^ Paraon; apang 

-I KAG SI lehoba nagsihng kay Moi- gmpatig-a ni lehoba ang tagiposoon ni 
i ses: "Isa pa ka kalalat-an paga- Paraon, kag wala niya pagtaguti sa pag- 
dalhon ko kay Paraon kag sa Egipto, lakat ang mga inanak ni Israel sa gowa Icag sa tapus sini pagatugutan kamo ni 
ya sa paglakat gikan diri. Kon pagatu- 
gutan kamo niya sa paglakat, mangina- 
mo ini sing bug-os ; bisan pa pagaso- 
Taolon kamo niya, pagasobolon kamo 
niya diri. 

2 Kambala karon sa dulungug sang 
banwa, kag nga ang tagsatagsa ka lalaki 
magpanga3'^6 sa iya kasilingan nga lala- 
ki kag ang tagsatagsa ka babae sa iya 
kasilingan nga babae sing mga huyas 
nga pilak kag mga nuyas nga bulawan." sang iya kadutaan. Ang pagtukud sang Paskua. 12 KAG naghambal si lehoba kay 
Moises kag kay Aaron sa duta 
sang Egipto, nga nagasiling : 

2 " Ini nga bulan manginpamuno sang 
mga bulan sa inyo ; ini manginnahauna 
sa inyo sa mga bulan sang tuig. 

3 Ihambal-ninyo sa bug-os nga kati- 
lingban ni Israel, nga nagasiling: sa 

3 Kag si lehoba nagbugay sa banwa ikapulo sini nga bulan magakuha ang 
^.^^-. r..afa gang uiga taga-Egipto, tagsatagsa sing isa ka kordero sa mga 

panimalay nga inamaj^, isa ka kordero 
sa tagsa ka panimalay. 

4 Apang kon ang panimalay diyotay, 
nga indi makaurot sa pagkaon sang isa 
ka kordero, _ ni5^an sia kag ang iya 
kasilingan nga labing malapit sa iya sa mga mata 

subung man si Moises amo ang daku 
nga lalaki sa duta sang Egipto sa mga 
mata sang mga alagad ni Paraon kag 
«a m.ga mata sang katawohan, 

4 Kag nagsiling si Moises : " Si lehoba 
nagsiling sini : Sa tunga sang gab-i ako magagowa sa tunga sang Egipto ; 

5 Kag mamatay ang tanan nga pa- 
nganay sang duta sa Egipto kutub sa 
panganay ni Paraon, nga nagalingkod 
sa iya lingkoran nga hari-anon, tubtub 
sa panganay sang alagad nga babae nga 
yara sa galingan, kag ang tanan nga 
panganay sang mga kasapatan. 

6 Kag magaabut ang daku nga sini- balay magakuha sa iya sono sang kada- 
muon sang mga kalag. Pagaisipan ninyo 
sa kordero, sono sang makaon sang 
tagsatagsa. 

5 Ang kordero manginwalay dagta, 
lalaki nga isa ka tuig: kuhaon ninyo 
sia sa mga obeha kon sa mga kanding. 

6 Kag pagabantayan ninyo sia tubtub 
sa adlaw nga ikapulo kag apat sini nga 83 12. 7. EKSODO. 12. 24. bulan, kag pagapugutan sia sang bug-os 
nga katipunan sang katilingban sa Israel, 
sa tunga sang duba ka kahaponon. 

7 Kag magakuha sila sang dugo, kag 
ibutang nila ini sa duba ka bakalan sang 
gawang, kag sa atangan sang mga baiay, 
nga didto iia pagakaonan. 

8 Kag sa sadto nga gab-i magakaon 
sila sang unud nga sinugba sa kalayo, 
nga may mga tinapay nga waiay tapay, 
kag may mga hilamon nga mapait 
pagakaonon sia nila. 

9 Bisan ano nga butang sa iya nga 
hilaw, indi pagakaonon ninyo, bisan 
naluto sa tubig, kondi sinugba sa ka- 
layo ; ang iya olo upud ang iya mga 
tiii, kag ang iya mga kasudlan. 

10 Dili ninyo pagibiiin bisan ano sa 
iya tubtub sa pagkaaga ; kag ang mabi- 
lin sa iya tubtub sa pagkaaga, pagasu- 
nugon ninj'^o sa kalayo. 

11 Kag amo ini ang inyo pagkaon sa 
iya : Nga napangwagkusan ang inyo 
mga hawak, ang inyo mga sapin sa inyo 
mga tiil, kag ang inyo sungkod sa inyo 
kamut. Kag pagakaonon nin3'"o sia sing 
madasig gid. Amo ini ang Paskua* ni 
lehoba. 

12 Kaymagaagi akosa sadto nga gab-i 
sa duta sang Egipto, kag pagapilason ko 
ang tanan nga panganay sa duta sang 
Egipto, kutub sa mga tawo tubtub sa 
mga sapat ; kag pagasilotan ko ang tanan 
nga mga dios sang Egipto. Ako si 
lehoba. 

13 Kag ang dugo magamangintanda 
sa inyo sa mga balay sa didto kamo ma- 
gapuyo ; kag kon makit-an ko ang dugo, 
magaligad ako sa inyo, kag wala sa 
inyo sing kamatay nga malaglagon, kon 
akon pagapilason ang dutu sang Egipto. 

14 Kag ini nga adlaw mangindulum- 
dumon ninyo, kag pagabantayan ninyo 
sia subung nga piesta kay lehoba ; sa 
suli'id sang inyo mga kaiiwatan paga- 
bantayan nin5'^o ini nga piesta subung 
nga dayon nga palatukuran, 

15 Pito ka adlaw magakaon kamo 
sing mga tinapay nga waiay tapay. Sa 
sini, kutub sa nahauna nga adlaw gid 
pagaipalayo ninyo ang tapay sa inyo 
mga balay ; kay bisan sin-o nga magka- 
on sang tinapay nga may tapay kutub 
sa nahauna nga adlaw tubtub sa ikapito, 
yadto nga kalag pagagabuton sa Israel. * Pashia, pagligad. 16 Kag sa nahuuna nga adlaw ma- 
gahimo kamo sing balaan nga pagka- 
tipon, kag subung man sa ikapito ka 
adlaw magahimo kamo sing balaan nga 
pagkatipon. Bisan ano nga buiuhaton 
dili pagahimoon sa sining mga adlaw,. 
luwas lamang nga maghimos sang paga- 
kaonon sang tagsatagsa. 

17 Kag pagabantayan ninyo ang. 
adlaw sang mga tinapay nga waiay 
tapay, kay sa sadto man nga adlaw 
ginpagowa ko ang inyo mga kasolda- 
dosan sa duta sang Egipto. Bangud sini 
bantayan-ninj'^o ini nga adlaw sa inyo 
mga kaiiwatan sa dayon nga palatu- 
kuran. 

18 Sa nahauna nga bulan sa ikapulo- 
kag apat ka adlaw, sa kahaponon, ma- 
gakalaon kamo sing mga tinapay nga. 
waiay tapay, tubtub sa adlaw nga duha 
ka pulo kag isa sang bulan, sa kaha- 
ponon. 

19 Sa sulud sang pito ka adlaw wala 
sing makita nga tapay sa inyo mga ba- 
lay ; kay yadtong tanan nga magkaon 
sang butang nga may tapay, ang amo 
nga tawo pagagabuton sa katilingban 
ni Israel, bisan sia dumuluong, bisan sia 
tumanduk. 

20 Indi kamo magkalaon sing bisan 
ano nga butang nga may tapaj'^ : sa 
inyo tanan nga mga puluy-an maga- 
kalaon kamo sing mga tinapay nga 
waiay tapay." 

21 Niyan gintawag ni Moises ang 
tanan nga mga tigulang sa Israel, kag 
nagsiling sa ila : " Guluyud-kamo, kag 
kuluha-kamo sing mga kardero sono sa 
inyo mga panimalay, kag puguti-ninyo 
ang Paskua. 

22 Kag magkuluha-kamo sang isa ka 
bugkos nga isopo, kag pagbas-on ninyo 
ini sa dugo nga yara sa suludlan, kag 
ihaplas-ninyo ang dugo, nga yara sa 
susudlan, sa atangan kag sa duha ka 
bakalan sang gawang, Kag wala sing 
maggowa bisan isa sa inyo sa gawang. 
sang iya balay tubtub sa aga. 

23 Kag kon magligad si lehoba, nga 
nagapilas sa mga Egiptohanon, makita. 
niya ang dugo sa atangan kag sa duha 
ka bakalan sang gawang ; kag si lehoba 
magaligad sa sadto nga gawang, kag 
indi magtugut nga ang manuglaglag 
magsulud sa inyo mga balay sa pag- 
pilas. 

24 Kag pagabantayan ninyo ini nga 84 12. 25. EKSODO. 12. 44. palatukuran nga sa inyo kag sa inyo 
mga anak sa gihapon. 

25 Kag mahanabu nga, kon mag- 
alabut kamo sa duta, nga pagsihatag sa 
inyo ni lehoba, sono sang ginpanaad 
niya, pagatumanon ninyo ini nga pag- 
alagdan. 

26 Kag kon mahanabu, nga magpala- 
mangkot ang inyo mga anak sa inyo : 
^Ano bala ang ginakahologan sa inyo 
sini nga pag-alagdan ? 

27 Magsalabat-kamo : Ini amo ang 
halad sang Paskua* kay lehoba, kay 
nagligad sia sa kabalayan sang mga 
inanak ni Israel sa Egipto, sang naga- 
lakat sia, nga nagapilas sa mga Egipto- 
hanon, kag ginluwas niya ang amon 
mga balay." Niyan ang banvva nag- 
yaub kag naghapa. 

28 Kag ang mga inanak ni Israel 
naglalakat, kag ginhilimo nila sono sang 
ginsogo ni lehoba kay Moises kag kay 
Aaron : ginhilimo nila ang subung sini. 

Ang pagkamatay sang mga panganay. Ang mga 
inanak ni Israel ginpanobol sa Egipto. 

29 Kag nahanabu nga, sang pagka- 
tunga sang gab-i, ginpilas ni lehoba ang 
tanan nga panganay sa duta sa Egipto, 
kutub sa panganay ni Paraon, nga na- 
galingkod sa ibabaw sang iya lingkoran 
nga harianon, tubtub sa panganay sang 
bihag, nga yara sa bilangoan, kag ang 
tanan nga panganay sang mga kasapatan. 

30 Kag nagtindug si Paraon sadto 
nga gab-i, sia kag ang tanan niya nga 
mga alagad, kag ang tanan nga mga 
Egiptohanon ; kag may isa ka daku nga 
panghakruy sa Egipto, kay wala sing 
balay diin nga wala sing patay. 

31 Kag ginpatawag niya si Moises 
kag si Aaron sa kagab-ihon, kag nagsi- 
ling sia sa ila : " Tilindug-kamo, halalin- 
kamo sa tunga sang akon banwa, kamo 
kag ang mga inanak ni Israel ; kag 
lalakat-kaiTio, kag alalagad-kamo kay 
lehoba, sono sang ginsiling ninyo. 

32 Kuhaa man ninyo ang inyo mga 
obeha kag ang inyo mga kabakahan, 
sono sang ginsiling ninyo, kag lalakat- 
kamo, kag pakamaayoha-ninyo man 
ako." 

33 Kag ginasako gid sang mga Egip- pai Halad 
jligad. sang Paskua, halad sang tohanon ang banwa, sa pagpadala sa 
ila sing madali gid sa gowa sang kadu- 
taan, kag nagsililing sila : " Taiwan kami 
mga patay." 

34 Kag ginhakwat sang banwa ang 
iya linamas sa wala pa magkumbo, nga 
ginputus nila ang ila mga linamas sa ila 
panapton sa ibabaw sang ila mga abaga. 

35 Kag ginhilimo sang mga inanak ni 
Inrael sono sang polong ni Moises ; kag 
nagpalangayo sila sa mga Egiptohanon 
sang mga huyas nga pilak kag mga hu- 
yas nga bulawan, kag mga panapton. 

36 Kag ginhatagan ni lehoba ang 
banwa smg bugay sa mga mata sa mga 
Egiptohanon, sa bagay nga ginhatagan 
sila nila sang ila ginapangayo ; kag sa 
sini ginhublasan nila ang mga Egipto- 
hanon. 

37 Kag ang mga inanak ni Israel nag- 
talaliwan gikan sa Ramxeses pa Sukot, 
subung nga mga anum ka gatus ka libo 
ka tawo nga nagalalakat, walay labut 
sang mga kabataan : 

38 Isa man ka daku nga salamo sang 
mga tinawo nagtalaklad upad sa ila, 
kag mga obeha kag kabakahan ; kahay- 
yupan nga madamu gid. 

39 Kag sa linamas nga gindala nila 
gikan sa Egipto, nagluluto sila sing mga 
bibinka nga walay tapay, kay walay 
tapay tungud kay ginsobol silasa Egipto 
kag wala sila magdugay ; kag wala gid 
sila sing bisan ano nga naaman. 

40 Kag ang panag-on nga ginpanluga- 
yaw sang m.ga inanak ni Israel sa 
Egipto nanginapat ka gatus kag katloan 
ka tuig. 

41 Kag sang lumigad ang apat ka 
gatus kag katloan ka tuig nahanabu nga, 
sa amo gid nga adlaw, naggulowa ang 
tanan nga mga kasoldadosan ni lehoba 
sa duta sa Egipto. 

42 Gab-i ini nga hiliwaton gid kay 
lehoba, tungud kay ginpagowa niya sila 
sa duta sang Egipto : ini amo yadtong 
gab-i kay lehoba nga dapat tumanon 
gid sang tanan nga mga inanak ni Israel 
sa ila mga kaliwatan.*' 

Ang tulumanoa sang Paskua. 

43 Kag si lehoba nagsiling kay Moises 
kag kay Aaron : " Ini among tulumanon 
sang Paskua : wala gid sing dumuluong 
nga magakaon sa iya. 

44 Apang ang tanan nga alagad, nga 85 12. 45. EKSODO. 13. 15. tawo nga binakal sang kuarta, tulion 
mo sia : ni5'^an magakaon sia sa iya. 

45 Ang dumulapon kag alagad nga 
sinoholan indi magakalaon sa iya. 

46 Pagakaonon sia sa amo nga balay ; 
indi gid kamo magpalagowa sang iya 
unud sa balay, bisan pagboongon-ninyo 
ang iya tul-an. 

47 Ang bug-OS nga katilingban maga- 
himo sini. 

48 Kag kon magpanlagayaw upud sa 
imo ang isa ka dumiiluong, nga buut 
maghimo sang Paskua kay lehoba, 
pagtulion anay ang tanan niya nga 
lalaki, kag niyan magapalapit sia sa pag- 
himo sa iya, kag magamanginsubung 
sang tumanduk sang duta. Apang wala 
sing sin-o nga ditinuli nga makakaon sa 
iya. 

49 May isa gid lamang ka kasogoan 
nga sa tumanduk kagsa dumuluong nga 
nagapanlugayaw sa tunga ninyo." 

50 Kag ang tanan nga mga inanak ni 
Israel naghilimo, sono sang ginsogo ni 
lehoba kay Moises kag kay Aaron ; 
ginhilimo nila ang subung sini. 

51 Kag nahanabu nga, sa sadto gid 
Rga adlaw, ginpagowa ni lehoba ang 
mga inanak ni Israel sa duta sang Egipto, 
sono sa ila mga kasoldadosan. 

Ang kasogoan nahanungud sa mga panganay. 

-|0 KAG naghambal si lehoba kay 
'O Moises, nga nagasiling : 

2 " Pakabalaana ako sa tanan nga 
panganay, sa tanan nga magulang sang 
isa ka iloy sa tunga sang mga inanak ni 
Israel : sa mga tawo subung sa mga 
sapat, akon sia." 

3 Kag si Moises nagsiling sa banwa : 
" Magpalanumdum-kamo sa sini nga 
adlaw, nga sa iya naggulowa kamo sa 
Egipto sa balay sang mga ulipon ; kay 
ginpagowa kamo ni lehoba, tungud 
sang gahum sang iya kamut : ngani 
indi kamo magkalaon sing tinapay nga 
walay tapay. 

4 Ining adlaw nagggowa kamo, sa 
bulan sa Abib. 

5 Kag mahanabu, kon madala ' 
ikaw ni lehoba sa duta sang mga 
Kanaanhon, sang mga Hetinhon, sang • 
mga Amorinhon, sang mga Hebinhon 
kag sang mga lebusinhon, nga ginsumpa 
niya sa imo mga ginikanan nga pagai- 
hatag sia sa imo, duta nga nagailig sing gatas kag dugus, nga pagahiwaton mo 
ining pag-alagdan sa sini nga bulan. 

6 Magakaon-ka sa pito ka adlaw smg 
mga tinapay nga walay tapay kag sa 
adlaw nga ikapito may kasadyahan kay 
lehoba. 

7 Kag pagakaonon ang mga tinapay 
nga walay tapay sa sulud sang pito ka 
adlaw ; indi makita sa luyo nimo ang 
tinapay nga walay tapay, bisan makita 
sa imo ang tapay sa tanan nimo nga 
mga kadulunan. 

8 Kag magapanugid ka sining mga 
butang sa sadtong adlaw sa imo anak, 
nga nagasiling : Ini amo bangud sang 
ginhimo ni lehoba sa akon, sang pag- 
halin ko sa Egipto. 

9 Kag magamangitandaan ini sa imo 
sa ibabaw sang imo kamut, kag mangin- 
handumanan sa tunga sang imo mga 
mata, agud nga ang kasogoan ni lehoba 
magpuyo sa imo baba ; tungud kay gin- 
pagowa ka ni lehoba sa Egipto sa 
makusug nga kamut. 

10 Ngani, pagatumanon mo ini nga 
palatukuran sa iya dag-on sa tuigtuig. 

11 Kag kon mapasulud na ikaw ni 
lehoba sa duta sang mga Kanaanhon, 
sono sang ginsumpa niya sa imo kag sa 
imo mga ginikanan, kag kon mahatag 
na niya sa imo, 

12 Pagabahi non-mo kay lehoba ang 
tanan nga mga panganay ; ang tanan 
man nga mga magulang nga magkala- 
taw-o sa imo mga kasapatan : ang mga 
lalaki magamanginiya ni lehoba sila. 

13 Apang ang tanan nga panganay 
sang asno pagatubson mo sia sang isa 
ka kordero ; kag kon indi mo sia matu- 
bus, pagabalion mo ang iya liog. Kag 
ang tanan nga panganaj'^ sang tawo, sa 
tunga sang iya mga anak, pagatubson 
mo. 

14 Kag mahanabu nga, kon pagpa- 
mangkoton ka sang imo anak sa adlaw 
nga buas, nga nagasiling : l Ano bala 
ini ? Pagaisiiing mo sa iya : • Sa gahum 
sang iya kamut ginpagowa kami ni 
lehoba sa Egipto, sa balay sang mga 
ulipon. 

15 Kag nahanubu nga, sang si Paraon 
nagpangindi gid sa pagtugut sa amon 
paglakat, ginpatay ni lehoba ang tanan 
nga panganay sa duta sa Egipto, kutub 
sa panganay sang tawo tubtub sa pa- 
nganay sang sapat ; tungud sini gina- 
halad ko kay lehoba ang tanan nga 86 13. 16. EKSODO. 14. 13 panganay sa iniloy, kon lalaki sia, apang 
ang tanan nga panganay sang akon 
mga anak ginatubus ko. 

16 Kag mangintandaan ini sa ibabaw 
sang imo kamut, kag manginhandu- 
manan sa tunga sang imo mga mata ; 
kay sa gamhanan nga kamut ginpagowa 
kami ni lehoba sa Egipto." 

Pas-agi sa dagat nga Mapuia. 

17 Kag nahanabu nga, sang pagtugut 
ni Paraon sa paglakat sang banwa, wala ' 
sia pagidul-ong sang Dios sa dalan sang \ 
duta sang mga Pilistinhon, bisan ang 
labing malapit sa ila, kay nagsiling ang 
Dios : " Basi pa kon maghinulsul ang ' 
banwa, kon makit-an niya sang inaway, 
kag magbalik sia sa Egipto." ' 

18 Apang ginhimo sang Dios nga ang 
banwa maglibot sa dalan sang ka- 
hanayakan sang dagat nga Mapula. 
Kag nagtalaklad ang mga inanak ni 
Israel gikan sa Egipto nga mga sang- 
kap sa hinganiban. | 

19 Ginkuha man ni Moises ang mga 
tul-an ni lose, nga ginpasumpa niya ang 
mga inanak ni Israel, nga nagasiling : 
*' Sa pagkaniatLiud gid, ang Dios maga- 
duaw sa inyo ; kag pagapataklaron 
ninyo ang akon mga tul-an gikan diri 
upud sa inyo." 

20 Kag nagtalaliwan sila sa Sukot, 
kag nagdululog sila sa Etam, sa salam- 
putan sang kahanayakan. 

21 Kag si lehoba naguna sa ila, sa ad- 
lawon sa isa ka haligi nga panganud sa 
pagmando sa ila sadalanon, kag sa ka- 
gab-ihon, sa isa ka haligi nga kala3^o sa 
pagpawa sa ila, agud nga maglalakat 
sila sa adlaw kag sa gab-i. 

22 Wala nga mas-anagpalayo sa atu- 
bangan sang banwa ang haligi nga pan- 
nganud sa adlawon, bisan sa kagab-ihon 
ang haligi nga kalayo. 

HKAG naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

2 " Rambala ang mga inanak ni 
Israel, nga m.agbalalik sila, kag mag- 
palahamtang sang ila dulugan sa 
atubangan sang Pi-hahirot, sa tunga 
sang Migdol kag sang dagat nayon sa 
Baal-Sepon : sa atubangan niya maga- 
palahamtang kamo sang dulugan sa 
luyo sang dagat. 

3 Kay sa mga inanak ni Israel maga- siling si Paraon : Nalibutan sila sang 
duta, ang kahanayakan nagatakup sa ila. 

4 Kag pagapatig-ahon ko ang tagipo- 
soon ni Paraon, agud nga maglagas sia 
sa ila, kag pagahimayaon ako sa kay Pa- 
raon kag sa bug-OS niya nga kasoldado- 
san, kag makilala sang mga Egiptoha- 
non nga ako amo si lehoba." Kag gin- 
hilimo nila sing subung sini. 

5 Kag ginbalitaan ang hari sa Egipto, 
nga ang banwa nagpalagyo; kag ang tagi- 
posoon ni Paraon kag sang iya mga ala- 
gad ginbaylohan nahanungud sa banwa, 
kag nagsililing sila: *'iAno bala ang 
aton ginhimo, nga gintugutan naton si 
Israel sa paglakat sa indi na mag-alagad 
sa aton ? " 

6 Niyan gintakdan ni Paraon ang iya 
mga kanga kag ginkuha niya upud sa 
iya ang iya banwa. 

7 Nagkuha sia sing anum ka gatus ka 
kanga nga mga pinili, kag ang tanan 
nga mga kanga sa Egipto, kag ang mga 
pangolo sa ibabaw nila nga tanan. 

8 Kag ginpatig-a ni lehoba ang tagi- 
posoon ni Paraon, nga hari sa Egipto, 
kag ginlagas niya ang mga inanak ni 
Israel ; kag ang mga inanak ni Israel 
naggulowa nga may kamut nga binayaw. 

9 Kag ginlagas sila sang mga Egipto- 
hanon ; kag ang tanan nga mga kabayo, 
ang mga kanga ni Paraon, ang iya mga 
manugkabayo kag ang iya kasoldado- 
san, naglambut sa ila nga nagadululug 
sila sa luyo sang dagat, malapit sa Pi-ha- 
hirot, sa atubangan sang Baal-Sepon. 

10 Kag sang nagapalapit na si Para- 
on, ginbayaw sang mga anak ni Israel 
ang ila mga mata, kag yari karon, ang 
mga Egiptohanon nga nagasulunud sa ila. 
Niyan ang mga inanak ni Israel nagka- 
lahadluk sing daku, kag nagsilingit sila 
kay lehoba. 

11 Kag nagsililing sila: " c' Ayhan 
tungud kay wala bala sing mga Inlub- 
ngan sa Egipto gindala mo kami diri 
sa pagpanginmatay sa kahanayakan.? 
I K-zy ngaa bala ginhimo mo ini sa amon, 
nga ginpagowa ino kami sa Egipto?- 

12 i Indi gid bala ini ang ginhambal 
namon sa imo sa Egipto, nga nagasiling: 
Paba^-ai-kami, agud nga mag-alalagad 
kami sa mga Egiptohanon ? Kay maayo 
pa sa amon ang mag-alagad sa mga 
Egiptohanon sang magpangimatay sa 
kahanayakan." 

13 Kag si Moises nagsiling sa banwa : 87 14. 14. EKSODO. 15. 1. ** Dili kamo magkahadluk ; magpakaba- 
kud-kamo, kag makita ninyo ang kalu- 
wasan, nga pagahimoon karon ni 
lehoba sa inj^o ; kay ang raga taga- 
Egipto nga karon inyo nakita, indi na 
ninyo ngamas-a sa gihapon makita sila. 

14 Si lehoba magpakigaway tungud 
sa in5^o, kag kamo magpakahimunong." 

15 Kag si lehoba nagsiling kay 
Moises : " i Ngaa bala nga nagapanawag 
ka sa akon ? Isiling sa mga iiianak ni 
Israel, nga maglalakat sila. 

16 Kag ikaw magbayaw sang imo 
sungkod kag iuntay ang imo kamiit sa 
ibabaw sang dagat, kag pihakon-mo 
sia, agud nga mag-alagi ang mga anak ni 
Israel sa tunga sang dagat sa ma mala. 

17 Kag ako, yari karon, pagapatig- 
ahon ko ang tagiposoon sang mga 
Egiptohanon, agud nga pagsondon kamo 
nila ; kag pagahimayaon ko ako sa kay 
Paraon, kag sa iya bug-os nga kasolda- 
dosan, kag sa iya mga kanga, kag sa iya 
mga manugkabayo. 

18 Kag ang mga Egiptohanon maka- 
hibalo, nga ako amo si lehoba, kon 
paghimayaon ko ako sa kay Paraon, sa 
iya mga kanga kag sa iya mga nagaka- 
labayo." 

19 Kag ang manugtunda sang Dios, 
nga nagaiina sang kadamuan ni Israel, 
nagpalayo kag nagsunud sa ila ; subung 
man ang haligi nga panganud, nga na- 
gaunasa ila, nagpalayo kag nabutang sa 
ila mga likod. 

20 Kag sia nagpatunga sa kadam-an 
sang mga Egiptohanon kag sang kadam- 
an ni Israel : c/zV/^^ panganud kag kadulum 
sia ; kag diri nagapasanag sia sang kagab- 
ihon, kag sadtong bug-os nga gab-i wala 
nga mas-a maghiliabutay ang mga isa sa 
mga isa. 

21 Kag inuntay ni Moises ang iya 
kamut sa ibabaw sang dagat, kag ginhimo 
ni lehoba, nga ang dagat mabulag 
tungud sang mabaskug gid nga hangin 
sa timugan sadtong bug-os nga gab-i, 
kag ang dagat nagmala, kag ang raga 
tubig nagbilmahinbahin. 

22 Niyan ang mga anak ni Israel nag- 
sululud sa tunga sang dagat sa mamala ; 
nga ang mga tubig nanginsubung sang 
kuta sa iya too kag sa iya wala. 

23 Kag sang sumunud sa ila ang mga 
Egiptohanon, nagsululiid sa olehe nila 
tubtub sa tungil sang dagat ang tanan 
nga mga kabayo ni Paraon, ang iya mga kanga, kag ang iya mga manugka- 
bayo. 

24 Kag nahanabu, sang pagpulaw 
sang kaagahon, nga tinuluk ni lehoba 
ang kadam-an sang mga Egiptohanon 
kutub sa haligi sang kalayo kag sang 
panganud ; kag ginwagwag niya ang 
dulugan sang mga Egiptohanon. 

25 Kag kinuha niya sa ila ang mga 
aliling sang ila mga kanga, nga gin- 
sablagan niya sila sa ila paglakat. Niyan 
ang mga Egiptohanon, nagsililing : 
" Malagyo-kita sa atubangan ni Israel, 
kay si lehoba nagaaway tungud sa ila 
batok sa mga Egiptohanon." 

26 Kag si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : " Untaya ang imo kamut sa iba- 
baw sang dagat, agud nga ang mga 
tubig magbalalik sa ibabaw sang mga 
Egiptohanon, sa ibabaw sang ila mga 
kanga, kag sa ibabaw sang ila mga 
manugkabayo." 

27 Kag inuntay ni Moises ang iya ka- 
mut sa ibabaw^ sang dagat kag ang dagat, 
sang nagakaaga, nagbalik sa iya kahim- 
tangan; kag ang mga Egiptohanon 
nagpalalagyo nayon sa iya : kag ginpi- 
lak ni lehoba ang mga Egiptohanon 
sa tunga sang dagat. 

28 Kag nagbalalik ang mga tubig 
kag gintabunan nila ang mga kanga kag 
ang mga manugkabaj'^o pati ang bug-os 
nga kasoldadosan ni Paraon, nga nagsu- 
lulud sa olehe nila sa dagat. Kag wala 
sing nabilin sa ila, bisan isa lamang. 

29 Apang ang mga inanak ni Israel 
naglalakat sa mamala sa tungi sang 
dagat, nga ang mga tubig nagkalahimo 
nga kuta sa ila too kag sa ila wala. 

30 Kag ginluwas ni lehoba si Israel 
sa sadtong adlaw sa kamut sang mga 
Egiptohanon ; kag nakita ni Israel ang 
mga Egiptohanon nga mga patay sa 
ibabaw sang baybayon sang dagat. 

31 Busa, nakita ni Israel ang makatili- 
ngala nga buhat, nga ginhimo ni lehoba 
batok sa mga Egiptohanon ; kag ang 
banwa nagkahadluk kay lehoba ; kag 
nagtoloo sila kay lehoba kag kay Moi- 
ses nga iya alagad. 

Ainbaiianon sa pajtdaug sang mga inanak 
ni israel. 

-ipr NIYAN si Moises kag ang mga 
Iv-) inanak ni Israel nag-alambahan 
sini nga ambahanon kay lehoba; kag 
nagsililing sila sing subung sini : 88 15.2. EKSODO. 15. 21. " Pagaambahanon ko si lehoba, 

kay nagpakalabaw sia sing tu- 

man gid ; 
Gintagbong niya sa dagat ang 

kabayo kag ang iya manugpa- 

ngabayo. 

2 Ang akon kusug kag ang akon 

ambahanon amo si lehoba ; 
Kag nanginkaluwasan ko sia : 
Sia amo ang akon Dios, kag pagada- 

yawon ko sia ; 
Ang Dios sang akon am ay, kag 

pagapalabawon ko sia. 

3 Si lehoba among gamhanan sa pag- 

avv'^ayan : 
Si lehoba amo ang iya ngalan. 

4 Gintagbong niya sa dagat ang mga 

kanga ni Paraon, kag ang iya 
kasoldadosan : 
Kag ginlumsan sa dagat nga Ma- 
pula ang iya mga pinili nga 
pangolo. 

5 Nagtabon sa ila ang mga kaida- 

dalman : 
Naglulugdang sila sa mga kada- 
dalman subung sang isa ka bato. 

6 Ang imo too, oh lehoba, nagmahi- 

mayaon sa Icagamhanan ; 
Ang imo too, oh lehoba, naglaglag 
sang kaaway. 

7 Kag sa pagkadaku sang im.o pagka- 

harianon, 
Ginguba mo ang mga nagatilindug 

batok sa imo ; 
Ginpadala mo ang imo masingkal 

nga kaakig ; 
Ginupud niya sila subung sang laya 

nga dahon. 

8 Kag sa huyup sang imo m^ga ilong 

nagtulumpok ang mga tubig ; 
Nagtalaas ang mga ihg subung nga 

bakolod. 
Ang kabaluran nagtilig-a sa alibu- 

tud sang dagat. 

9 Nagsiling ang kaaway : 
Pagalagson ko, pagalambuton ko, 
Pagabahinbahinon ko ang inagaw ; 
Pagabusgon ko sa ila ang akon 

kalag ; 
Pagagabuton ko sa tagub ang akon 
hinganiban, pagapapason sila 
sang akon kamut. 

10 Ginhuyup mo sila sang imo hangin, 

ang dagat nagtabon sa ila ; 
Nagtulugdan sila subung sang 
tinga sa mga gamhanan nga 
tubig. 11 iSin-o bala ang subung sa imo sa 

tunga sang mga dios, oh lehoba ? 
i Sin-o bala ang subung sa imo, 

nga mahimayaon sa pagkaba- 

laan, 
Kalahadlukan sa mga pagdayaw, 

manughimo sing mga kalatinga- 

lahan ? 

12 Ginuntay mo ang imo too : 
Gintolon sila sang duta. 

13 Gindul-ong mo, saimo kalooy, ang 

banwa nga gintubus mo : 
Sa imo gahum ginadul-ong mo sia 
sa puluy-an sang imo pagkaba- 
laan. 

14 Nagpalakabati ang mga banwa ; 

magakulurug sila : 
Mga kasakit nagdakup sa mga 
pumuluyo sa Pilistea. 

15 Niyan nagkalalipong ang mga 

pangolo sa Edom ; 
Sa mga maisug ni Moab, ang kl- 

bang nagdakup sa ila : 
Nagakalatunaw ang tanan nga 

mga pumuluyo sa Kanaan. 

16 Nagakaholog sa ibabaw nila ang 

kakugmat kag kakulba ; 
Tungud sang kadaku sang imo 

butkon nagaalapa sila subung 

sang isa ka bato, 
Tubtub nga mag-agi ang ima 

banwa, oh lehoba, 
Tubtub nga mag-agi ini nga 

banwa, nga naangkon mo. 

17 Kag pagapasudlon mo sila kag 
pagaitanum mo sila sa bukid sang 

imo panublion, 
Duug nga gin-aman mo nga sa 

imo gid puluy-an, oh lehoba, 
Balaan nga puluy-an, Ginoo, nga 

gintukud sang imo mga kamut. 

18 Si lehoba nagahari sa gihapon kag 

sa gikapon." 

19 Kay ang mga kabayo ni Paraon 
kag ang iya mga kanga, kag ang iya mga 
manugkabayo nagsululud sa dagat, kag 
ginpabalik ni lehoba sa ibabaw nila ang 
mga tubig sang dagat ; apang ang mga 
inanak ni Israel naglalakat sa mamala 
sa tunga sang dagat. 

20 Kag si Maria, ang manalagna nga 
babae, utud nga babae ni Aaron, nag- 
kuha sing isa ka tambor sa iya kamut, 
kag naggulowa ang tanan nga mga 
babae sa olehe niya, nga may mga tam- 
bor kag may mga sinadsad. 

21 Kag si Maria nagsabat sa ila : 89 15. 22. EKSODO. 16. 12. " Alambahan-kamo kay lehoba, 
kay nagpakalabaw sia sing tu- 
man gid, 

Ginpilak niya sa dagat ang kabayo 
kag ang iya manugpangabayo." 

Ang mga tubig sa Mara. 

22 Kag gindul-ong ni Moises ang mga 
inanak ni Israel gikan sa dagat nga Ma- 
pula, kag naghalin sila pa kahanayakan 
sa Sur ; kag naglalakat sila sing tatlo 
ka adlaw sa kahanayakan, nga wala 
makakita sing tubig. 

23 Kag nag-alabut sila sa Mara*; 
apang wala sila makasarang paginum 
sang tubig sa Mara, kay mapait sia ; 
ngani ginhin^alanan nila sia nga Mara. 

24 Kag nagmulay ang banaw batok 
kay Moises, nga nagasiling : " l Ano bala 
ang anion pagaimnon ? " 

25 Apang sia nagtuaw kay lehoba, 
kag ginpakitaan sia ni lehoba sing isa 
ka kahoy, nga ginhaboy niya sa tubig, 
kag ang tubig nanginmatamis. Didto 
ginhatagan niya sia sing mga palatuku- 
ran kag mga tulumanon, kag didto gin- 
tilawan niya sia. 

26 Kag nagasiling sia : " Kon ikaw 
magpamati sing matalupangdon gid sang 
tingug ni lehoba nga imo Dios, kag mag- 
.himo ka sang matadlung sa iya mga 
mata, kag magdungug ka sang iya mga 
sogo, kag magbantay ka sang tanan 
niya nga mga palatukuran, niyan indi 
ako magpadala sa ibabaw n-imo sang 
bisan ano nga balatian sang ginpadala 
ko sa ibabaw sang mga Egiptohanon ; 
kay ako amo si lehoba nga imo manug- 
bulong." 

27 Kag nag-alabut sila sa Elim, diin 
inay napulo kag duha ka tuburan sa 
tubig kag kapitoan ka mga kahoy nga 
paklang kag nagdululog sila didto sa luyo 
sang mga tubig. 

Ang mga pitaw kag ang mana. — Ang Sabado.+ 

-j^ KAG sang naghalin sila_ sa Elim, 
•^ ang bug-OS nga katilingban sang 
mga inanak ni Israel nag-abut sa kahana- 
.yakan sang Sin, nga yara sa tunga sang 
Elim kag sang Sinai, sa ikapulo kag lima 
ka adlaw sang duha ka bulan sa tapus 
nga nakagowa sila sa duta sang Egipto. 

* Mara, kapait. t Sabado, paguntat, 
adlaw nga inugpahuway kag pagsimba 
sang mga ludio. 2 Kag ang bug-os nga katilingban 
sang mga inanak ni Israel nagmululay 
batok kay Moises, kag batok kay Aaron 
sa kahanayakan. 

3 Kag nagsililing sa iya ang mga 
anak ni Israel : " Kabay pa nga nagka- 
lamatay kita sa kamut ni lehoba sa duta 
sang Egipto, sang kita nagalilingkod sa 
mga kolon sang linaga, sang kita naga- 
kaon sing tinapay tubtub sa pagkabusug ; 
kay gindala mo kami sa sini nga kaha- 
nayakan sa pagpatay sa gutum sa sining 
bug-os nga katilingban." 

4 Niyan si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Yari karon, pagapaulanon ko 
sa inyo ang tinapay sang langit ; kag 
ang banwa magagowa kag magakuluha 
sa adlawadlaw sang bahin sa isa ka 
adlaw, agud nga akon sia matilawan, 
kon buut sila maglakat sa akon kasogo- 
an, kon indi. 

5 Kag sa ikan-um ka adlaw pagaa- 
manan nila ang ila madala, nga mangin- 
dapli sang ila makuha nga kinabatasan 
sa tagsa ka adlaw." 

6 Kag nagsiling si Moises kag si Aaron 
sa tanan nga mga inanak ni Israel : " Sa 
kahaponon makilala ninyo, nga si leho- 
ba nagkuha sa inyo sa duta sang Egipto. 

7 Kag sa pagkaaga makilala ninyo 
ang himaya ni lehoba, kay sia nakabati 
sang inyo mga pagmulay batok kay 
lehoba ; kay i si sin-o bala kamo, agud 
nga kamo magmululay batok sa anion ? " 

8 Kag si Moises nagsiling : " Si leho- 
ba magahatag sa inyo sa kahaponon 
sing unud, nga pagkaonon, kag sa kaa- 
gahon tinapay nga ikabusug, tungud 
nga si lehoba nakabati sang inyo mga 
pagmulay, nga ginmululay ninyo batok 
sa iya. Ka}'^ l si sin-o bala kamo ? Ang 
inyo mga pagmulay indi sila batok sa 
anion, kondi batok kay lehoba." 

9 Kag si Moises nagsiling kay Aaron : 
" Isiling-mo sa bug-os nga katilingban 
sang mga inanak ni Israel : Palapit- 
kamo sa atubangan ni lehoba, kay sia 
nakabati sang inyo mga pagmulay." 

10 Kag nahanabu nga, sang nakaham- 
bal si Aaron sa bug-os nga katilingban 
sa mga anak ni Israel, nagtululuk sila 
nayon sa kahanayakan, kag yari karon, 
ang himaya ni lehoba nga nagpakita sa 
panganud. 

11 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

12 "Ako nakabati sang mga pag- 90 16. 13. EKSODO. 16. 33. mulay sang mga inanak ni Israel. Ham- 
bala sila, nga nagasiling : Sa tunga sang 
duha ka kahaponon magakaon kamo 
sing unud, kag sa kaagahon pagabusgon 
kamo sing tinapay, kag mahibaloan 
ninyo, nga ako amo si lehoba nga inyo 
Dios." 

13 Kag nahanabu, sang pagkahapon, 
nga nagsalaka ang mga pitaw nga nag- 
talabon sa dutang dululugan ; kag sa 
kaagahon naholog sa dutang dululugan 
ang tun-ug. 

14 Kag sang nakasaka ang tun-ug, 
yari karon, sa ibabaw sang nawung sang 
kahanayakan isa ka butang nga diotay 
kag m.atipolon, diyotay subung sang isa 
ka maputi nga hielo sa ibabaw sang 
duta. 

15 Kag sang pagkakita sa iya sang 
mga inanak ni Israel, nagsinilingay ang 
isa sa isa : " i Ano balo ini ? " Kay 
wala sila makahibalo kon ano. Niyan 
si Moises nagsiling sa ila: "Amo ang 
tinapay nga ginhatag sa inyo ni lehoba 
nga kalan-on. 

16 Ini amo ang ginsogo ni lehoba : 
Pamolot-kamo sa iya ang tagsatagsa 
sono sang iya sarang makaon : isa ka 
omer sa tagsa ka tawo, sono sang kada- 
muon sang inyo mga tinav/o ; magakuha 
kamo ang tagsatagsa sa mga yadto sa 
iya layanglayang." 

17 Kag ang mga inanak ni Israel 
naghilimo sing subung sini ; kag nagpa- 
lamolot sila sa iya, ang iban sing labi, 
ang iban kulang. 

18 Kag, sang ginsukub nila ini sa 
omer, wala gid sing i3^a nga labaw ang 
nagpamolot sing madamu ; kag ang 
nagpamolot sing kulang, wala gid sing 
nakulang sa iya : ang tagsatagsa nag- 
pamolot sono sang sarang niya makaon. 

19 Nagsiling man sa ila si Moises : 
"Walay sin-o nga magbilin sa iya 
tubtub sa aga." 

20 Apang wala sila magdulungug kay 
Moises ; kag ang iban nagbililin sa iya 
tubtub sa aga, kag nagtuga sia sing mga 
ulud kag nagbaho. -Cag naakig batok 
sa ila si Moises. 

21 Sa sini nga bagay nagpalamolot 
sila sini sa tanan nga aga, ang tagsatag- 
sa sono sang sarang niya magkaon. 
Apang sa maginit ang adlaw, ang nahi- 
li?i nagakalatunaw. 

22 Kag nahanabu nga, sang adlaw 
nga ikan-um, nagpalamolot sila sing dapli nga kadamuon sang tinapay, duha 
ka omer nga sa tagsa ka tawo. Niyan 
ang tanan nga mga dunganon sang: 
katilingban nag-alabut kag nagpalahi- 
balo sini kay Moises. 

23 Kag sia nagsabat sa ila : " Ini 
amo ang ginsiling ni lehoba : Buas 
amo ang pahuway, ang balaan nga 
sabado kay lehoba : Isugba-ninyo ang 
inyo inugsulugba, kag lutoa-ninyo ang 
inyo lulutoon ; kag ang tanan nga ma- 
bilin tagoon ini nga sa inyo tubtub buas." 

24 Kag ginbilin nila ini tubtub sa 
aga, sono sang ginsogo ni Moises, kag 
wala magpan-us, bisan may ulud sa iya. 

25 Kag nagsiling si Moises : Kaona- 
ninyo ini karon, kay karon amo ang 
sabado kay lehoba ; karon indi kamo 
makakita sini sa latagon. 

26 Sa anum ka adlaw magapalamolot 
kamo sini, apang sa ikapito ka adlaw 
amo ang pahuway ; wala sing fnana sa 
iya. 

27 Apang nahanabu, sa adlaw nga 
ikapito, nga ang iban naggulowa sa 
pagpamolot sini, kag wala sila sing 
nakita. 

28 Busa, si lehoba nagsiling kay 
Moises : " l Tubtub bala san-o maga- 
dulumili kamo sa pagtuman sang akon 
mga sogo kag sang akon mga tulu- 
manon ? 

29 Tululuk-kamo. Kay si lehoba nag- 
hatag sa inyo sang sabado, tungud sini 
nagahatag sia sa inyo sa ikan-um ka ad- 
law sang tinapay nga sa duha ka adlaw. 
Magpabilin ang tagsa ka tawo sa iya 
puluy-an j indi maghalin ang bisan sin-o 
sa iya duug sa adlaw nga ikapito." 

30 Kag nagpahuway ang banwa sa 
adlaw nga ikapito. 

31 Kag ang balay ni Israel naghinga- 
lan sini nga mana* ; kay subung sia 
sang binilog sang kolantro, nga maputi, 
kag ang iya damil subung sang titiapay 
nga manipis nga may dugus, 

32 Nagsiling man si Moises : " Ini 
amo ang ginsogo ni lehoba : Pun-a-nin- 
yo ang isa ka omer sa iya, kag tagoa ini 
nga sa inyo mga kaliwatan tiga pala- 
abiitoN, agud nga makita nila ang tina- 
pay nga ginpakaon ko sa inyo sa kaha- 
nayakan, sang pagpagov/a ko sa inyo 
sa duta sa Egipto." 

33 Kag nagsiling si Moises kay 

* Mana, I ano bala ini ? 91 16. 34. EKSODO. 17. 15. Aaron : " Kuha-ka sing isa ka suludlan 
kag ibobo-mo sa iya ang isa ka omer nga 
puno sang mana, kag ibutang ini sa 
atubangan ni lehoba, agud nga matago 
ini nga sa inyo mga kaliwatan 7iga 
palaabuton. 

34 Sono sang ginsogo ni lehoba kay 
Moises, ginbutang ini ni Aaron sa atu- 
bangan sang Pagkamatuud sa pagtago 
sini. 

35 Kag nagkalaon sang mana ang 
rnga inanak ni Israel sing kap-atan ka 
tuig, tiibtub nga nag-alabut sila sa duta 
nga ginapuy-an ; nagkalaon sila sang 
mana tubtub nga nagsulud sila sa mga 
kadulunan sang duta sa Kanaan. 

36 Ang omer among ikapiilo ka ba- 
hin sang Epa. 

Ang bato nga pinilas sa Horeb. 

if7 KAG nagtali^van sa kahanayakan 
' ' sa Sin ang bug-os nga katilingban 
sang mga inanak ni Israel, sono sang ila 
panlakatan sa dulugan pa dulugan, siling 
sang ginsogo ni lehoba, kag pinaham- 
tang nila ang dulagan sa Repidim ; kag 
wala sing tubig didto, agud nga ang 
banwa maginum. 

2 Kag ang banwa nagpakigsuay kay 
Moises, nga nagasiling : " Hatagi-karni 
sing tubig nga ihmnon." Kag si Moises 
nagsiling sa ila : " i Kay ngaa bala naga- 
pakigsuay kamo sa akon ? i Kay ngaa 
bala ginasulay ninyo si lehoba ? " 

3 Kag didto ang banwa nag-antus 
sing kauhaw sa tubig ; kag nagmulay 
ang banwa batok kay Ivloises, kag nag- 
siling : " i Kay ngaa bala ginpataklad 
mo kami gikan sa Egipto sa pagpatay sa 
amon sa kauhaw, sa amon, sa amon 
mga anak kag sa amon nga kahaj^u- 
pan ? " 

4 Niyan nagtuaw si Moises kay lehoba, 
nga nagsiling ; " i Ano bala ang paga- 
himoon ko nga sa sini nga banvv^a ? 
Diyotay na lang ang kulang, agud nga 
pagbatohon niya ako." 

5 Kag si lehoba nagsiling kay Moises : 
" Una ka sa banwa, kag dalha upud sa 
imo ang m.ga tigulang sa Israel; kag 
ang sungkod, nga ginpilas mo ang suba, 
pagdalhon-mo sia sa imo kamut, kag 
lakat-ka, 

6 Yari karon, ako magatindug sa atu- 
bangan nimo didto sa ibabaw sang bato 
sa Horeb ; kag pagapilason mo ang bato. kag magagulowa sa iya ang mga tubig, 
agud nga maginum ang banwa. " Kag 
ginhimo ni Moises ang sabung sini sa 
mga mata sang mga tigulang sa Israel. 

7 Kag ginhingalanan yadto nga duug 
nga Masa* kag nga Meriba, tungud 
sang pagpakigsuay sang mga inanak ni 
Israel, kag tungud kay ginsulay nila si 
lehoba, nga nagasiling : " i Yari bala si 
lehoba sa tunga naton, kon wala ? " 

Ang pagdaug ni Israel sa ibabaw ni Amalek. 

8 Niyan nag-abut si Am.alek kag nag- 
away batok kay Israel sa Repidim. 

9 Kag si Moises nagsiling kay losile : 
" Pili-ka sing mga tawo nga sa aton 
kag gowa-ka sa pag-away batok kay 
Amalek. Buas magatindug ako sa 
ibabaw sang putokputokan sang bako- 
lod, kag ang sungkod sang Dios yari sa 
akon kamut." 

10 Kag ginhimo ni losue sono sang gin- 
siling sa iya ni Moises, nga sa papakig- 
away batok kay Amalek. Kag si Moises, 
kag si Aaron kag si Hur nagtukad sa 
putokputokan sang bakolod. 

11 Kag nahanabu nga, sang si Moises 
nagabayaw pa sang kamut, nagadaug si 
Israel ; apang sa gihapon nga nagapa- 
naug ang i3''a kamut, nagadaug si Ama- 
lek. 

12 Apang ginbudlay ang mga kamut 
ni Moises ; nga tungud sini nagkuluha 
sila sing isa ka bato, kag ginbutang nila 
sia sa idalum niya, kag naglinkod sia sa 
ibabaw niya ; kag si Aaron kag si Hur 
nagatukud sang iya mga kamut ang isa 
sa pihak kag ang isa sa pihak ; sa sini 
nga bagay namalig-on ang iya mga 
kamut tubtub nga natunud ang adlaw. 

13 Kag ginbungkag ni lose si Amalek 
kag ang iya banwa sa sulab sang hinga- 
niban. 

14 Kag si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Isulat ini sa isa ka tolon-an 
nga sa handumanan, kag ipahangup ini 
kay losue, nga pagapanason ko, sa 
pagkamatuud gid, ang handumanan ni 
Amalek sa idalum sang langit." 

15 Kag si Moises nagpatindug sing 
isa ka halaran, kag ginhingalanan niya 
sia nga si lehoba-Nisi ;t * Masa kag Meriba, panulay kag 
pakigsuay. 

t lefioba-Nisi, lehoba nga akon ban- 
dera. 92 17. 16. EKSODO. 18. 20. i6 Kag nagsiling si a : " Bangud sang j 
kamut nga binayaiv batok sa lingkoran 
nga harianon ni lehoba, ; paginaway ni ! 
lehoba batok kay Anialek sa kaliwatan | 
kag sa kaliwatan ! " j 

I 

Ginadala ni !e!ro kay Moises ang iya asawa kag i 
ang iya mga anak.— Ang laygay nga 
ginshatag sa iya. 

HO SI letro, nga saserdote sa Madian, \ 
«0 ugangan ni Moises, nakabati sang 1 
tanan nga ginhimo sang Dios tungud 
kay Moises kag tungud sa Israel nga iya 
banwa, kag kon paano ang pagpagowa 
ni lehoba kay Israel sa Egipto. 

2 Kag si letro, nga ugangan ni Moi- 
ses, nagkuha kay Sipora, nga asawa ni 
Moises nga ginpadala sia, 

3 Kag ang iya duha ka anak nga lala- 
ki, nga sa ila ang isa ginahingalanan nga 
si Gersom, kay nagsiling sia : Dumalapon 
ako sa duta nga dumuluong ; 

4 Kag ang isa ginahingalanan nga si 
Elieser,* kay nagsiling sia : " Ang Dios 
sang akon amay nagtabang sa akon, kag 
nagluwas sa akon sa hinganiban ni Pa- 
raon." 

5 Busa, nag-abut si letro, nga uga- 
ngan ni Moises, upud sang iya mga anak 
kag sang asawa niya, kay Moises sa ka- 
hanayakan, diin nagdulog sia, sa luyo 
sang bukid sang Dios. 

6 Kag nagsiling sia kay Moises : 
*'Ako, nga imo ugangan nga si letro, 
nagakari ako sa imo, subung man ang 
imo asawa kag ang iya duha ka anak 
upud sa i3'a." 

7 Busa si Moises naggowa sa pagbaton 
sa ij^a ugangan, kag nagyaub sa atuba- 
ngan niya kag naghaluk sa iya. Kag 
nagpamangkotanay ang isa sa isa tu- 
ngud sang ila maayo nga kahimta- 
ngan ; kag nagsululiid sila sa layangla- 
yang. 

8 Kag ginpanugid ni Moises sa ij'^a 
ugangan ang tanan nga ginhimo ni 
lehoba kay Paraon kag sa mga Egipto- 
hanon tungud sang gugma sa Israel ; 
kag ang tanan nga mga kabudlayan nga 
gin-agihan nila sa dalanon, kag kon 
paano nga ginluwas sila ni lehoba. 

9 Kagnagkalipay si letro tungud sang 
tanan nga kaayohan, nga ginhimo ni 

* Elieser, ang Dios nga akon Mana- 
nabang. lehoba sa Israel, nga ginluwas niya sia 
sa kamut sang mga Egiptohanon. 

10 Kag nagsiling si letro : " Pagpa- 
kamaayohan kunta si lehoba, nga nag- 
luwas sa inyo sa kamut sang mga E- 
giptohanon kag sa kamut ni Paraon, nga 
sia nagluwas sa banwa sa pagpigos sang 
mga Egiptohanon. 

11 Karon ginakilala ko, nga si lehoba 
among labing daku sang tanan nga mga 
dios ; ka}'' sa sadto gid, nga ang mga 
kasumpung nagapalalabilabi, sia na- 
nginlabaw pa sa ila." 

12 Niyan si letro, nga ugangan ni 
Moises, nagkuha sing mga halad nga 
sinunog kag mga halad nga sa Dios ; kag si 
Aaron kag ang tanan nga mga tiguiang 
sa Israel nag-alabut sa pagkaon sing 
tinapay upud sang ugangan ni Moises, 
sa atubangan sang Dios. 

13 Kag nahanabu, sa madason nga 
adlaw, nga naglingkod si Moises sa pag- 
hukom sa banwa ; kag ang banwa nag- 
padayon sa palibot ni Moises kutub 
sa aga tubtub sa hapon. 

14 Kag sang nakita sang ugangan ni 
Moises ang tanan nga ginahimo niya 
sa banwa, nagsiling sia sa iya : " I Ano 
bala ini ang ginahimo mo sa banwa? 
iKay ngaa bala nga nagalingkod ka, 
nga ikaw lamang, kag ang bug-os nga 
banwa nagapadayon sa palibot nimo 
kutub sa aga tubtub sa hapon ? " 

15 Kag nagsiling si Moises sa iya 
ugangan : " Kay ang banwa nagakari 
sa akon nga sa pagpakisayud sa Dios. 

16 Kon may kasaba sila, nagakalari 
sila sa akon ; kag ako nagahukom sa 
tunga sang isa kag isa, kag ginapaki- 
lala ko sila sang mga palatukuran sang 
Dios kag sang iya mga kasogoan." 

17 Niyan ang ugangan ni Moises 
nagsiling sa iya : " Indi maayo ang 
ginahimo mo. 

18 Sa pagkamatuud gid, magaas-as ka, 
kag indi lamang ikaw, kondi ini nga 
banwa nga j^ara upud sa imo ; kay ini 
tuman gid ka bug-at nga sa imo ; indi 
ka makasarang sa paghimo sini nga 
ikaw lamang. 

19 Busa karon, pamatii ang akon 
tingug : ako magalaygay sa imo, kag 
ang Dios magupud sa imo, magmangi- 
namo ikaw ang manugpangatubang sang 
banwa sa Dios, agud nga magdaia ka 
sang mga kasaba sa Dios. 

1 20 Ikaw magatoon sa ila sang mga 93 18. 21. EKSODO. 19. 13. palatiikuran kag mga kasogoan, kag 
pagapakilalahon mo sila sang dalan 
nga dapat nila laktan kag sang buluha- 
ton nga dapat nila himoon. 

21 Apang magapangita ka sa tunga 
sang banwa sing mga tawo nga mga 
sampaton, mga mahadlukon sa Dios, 
mga tawo sa kamatooran, nga nagaka- 
akig sang kakagud, nga pagibutang mo 
sila sa ibabaw nila, nga mga pangolo sa 
mga linibo, mga pangolo sa ginatus, 
mga pangolo sa kinalim-an kag mga 
pangolo sa tagnapulo. 

22 Kag sila magahulukom sa banwa 
sa bug-OS nga panag-on kag manginamo, 
nga ang tanan nga kasaba nga dalagku 
pagadalhon sia nila sa imo, apang ang 
tanan nga kasaba nga magamay sila 
gid ang magahukom. Sa sini maga- 
mag-an ang kahu^-at sa ibabaw nimo, 
kay sila magadala sini upud sa imo. 

23 Kon himoon mo kunta ini, kag 
ang Dios magsogo sa imo sini, niyan ma- 
kapadayon ka kag ining bug-os man nga 
banwa magaabut sa iya duug sa pag- 
hidaet." 

24 Kag gindmigug ni Moises ang 
tingug sang iya ugangan, kag ginhimo 
niya ang tanan nga ginsilingniya sa iya ; 

25 Kag ginpili ni Moises ang mga 
lalaki nga mga sampaton, sa tunga sang 
bug-os nga Israel, kag ginbutang niya 
sila nga mga pangolo sang banwa, nga 
mga pangolo sang linibo, mga pangolo 
sang ginatus, mga pangolo sang kinali- 
m-an kag mga pangolo sa tagnapulo. 

26 Kag ini sila magahulukom sa 
banwa sa bug-os nga panag-on : ang 
kasaba nga maiwat ginadala nila kay 
Moises ; apang ang tanan nga kasaba 
nga magamay sila gid ang nagahukom 
sini. 

27 Kag ginpapauli ni Moises ang iya 
ugangan, kag nagpakadto sia sa iya duta. 

Pas;pakigkatipan sang Dios sa banwa sa Sinai. 

•IQ SA ikatlo ka bulan sang paggowa 
1^ sang mga inanak ni Israel sa duta 
sa Egipto, sa sadtong adlaw nag-alabut 
sila sa kahanayakan sa Sinai. 

2 Kag nagtalaliwan sila gikan sa 
Repidim, kag nag-alabut sila sa kaha- 
nayakan sa Sinai, kag nagdulog sila sa 
kahanayakan : ang Israel nagdulog didto 
sa atubangan sang bukid. 

3 Kag si Moises nagtukad sa Dios ; kag si lehoba nagtawag sa iya kutub sa 
bukid, nga nagasiling : " Amo ining 
pagaisiling mo sa balay ni lakob kag 
pagaibantala mo sa mga inanak ni 
Israel : 

4 Kamo nagpakakita sang ginhimo 
ko sa mga Egiptohanon, kag kon paano 
nga ginpakupo kokamo sa ibabaw sang 
mga pakpak sang agila, kag gindala 
ko kamo diri sa akon. 

5 Busa karon, kon magdulungug ka- 
mo sing matalupangdon gid sang akon 
tingug kag magbalantay kamo sang akon 
katipan, manginbahandi nga pinasahi 
kamo nakon sa tunga sang tanan nga 
mga banwa, kay ang bug-os nga duta 
akon sia 

6 Kag kamo manginakon ginharian 
sang mga saserdote, kag katawohan nga 
balaan. Ini sila among mga polong nga 
pagaisiling mo sa mga inanak ni Israel." 

7 Niyan nagkadto si Moises, kag 
ghitawag niya ang mga tiguiang sang 
banwa, kag ginpahayag niya sa atuba- 
ngan nila ining tanan nga mga polong, 
nga ginsogo sa iya ni lehoba, 

8 Kag ang bug-os nga banwa nagsabat 
sing dulangan, kag nagsiling : " Ang 
tanan nga ginsiling ni lehoba pagahi- 
moon namon." Kag ginsugid ni Moises 
kay lehoba ang mga polong sang banwa. 

9 Kag si lehoba nagsiling kay Moises. 
"Yari karon ako magakari sa imo sa 
isa ka madamol nga gal-um, agud nga 
ang banwa magpamati sa nagahambal 
pa ako sa imo, kag agud nga magtoloo 
man sila sa imo sa gihapon." Kag 
ginsugid ni Moises ang mga polong 
sang banwa kay lehoba. 

10 Kag si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : " Balik-ka sa banwa kag pakaba- 
laana sila karon kag buas, kag magpa- 
lamunak sila sang ila mga panapton ; 

11 Kag maghalanda sila nga sa ikatlo 
ka adlaw, kay sa ikatlo ka adlaw si 
lehoba nagpanaug sa mga mata sang 
bug-OS nga banwa, sa ibabaw sang bukid 
sa Sinai. 

12 Kag magapat-in ka sing mga du- 
lunan sa banwa sa palibot, nga naga- 
siling : Alandam-kamo sa pagtaklad sa 
bukid, kag sa pagkamlut sa iya mga 
dulunan : bisan sin-o nga magkamlut sa 
bukid pagapatyon sia, sa pagkaraatuud. 

13 Wala sing kamut nga makakamlut 
sa iya, nga indi sia, sa pagkamatuud, 
pagbatohon kon pagbaslayon : bisan sia 94 19. 14. EESODO. 20. 11. sapat, bisan sia tawo, indi mabuhi. Sa 
tingug nga malawigsang budyong mag- 
atulukad sila sa bukid." 

14 Kag si Moises nagdulhog gikan sa 
bukid sa banwa, kag ginpakabalaan niya 
angbanwa, kag nagpalamunak sila sang 
ila mga panapton. 

15 Kag nagsiling sia sa banwa: "Ha- 
landa-kamo nga sa ikatlo ka adlaw ; indi 
kamo magpalalapit sa babae. 

16 Kag nahanabu nga, sang ikatlo ka 
adlaw, sa pagpamanagbanag sang kaaga- 
hon, may mga daguub, kag mga kilat, 
kag ang isa ka gal-um nga madamol gid 
sa ibabaw sang bukid, kag isa ka tingug 
sang budyong nga tuman gid katunug. 
Kag nagakurug ang bug-os nga banwa 
nga yara sa dulugan. 

17 Niyan ginpagowa ni Moises ang 
banwa sa dulugan sa pagsugata sa Dies ; 
kag nagdululog sila sa kunsaran sang 
bukid. 

18 Kag ang bukid sa Sinai nagaaso 
sia singbug-os, kay si lehoba nagpanaug 
sa ibabaw niya sa kalayo ; kag ang iya 
aso nagatub-ok subung sang aso sang 
isa ka dabok, kag ang bug-os nga bukid 
nagakurug sing daku gid. 

19 Kag ang tingug sang budyong 
nagadugang kag nagaamat sing tunug 
sing daku gid ; si Moises nagahambal kag 
ang Dios nagasabat sa iya sa tingug. 

20 Kag si lehoba nagpanaug sa iba- 
baw sang bukid sa Sinai, sa putokputo- 
kan sang bukid ; kag gintawag ni lehoba 
si Moises sa putokputokan sang bukid ; 
kag si Moises nagtukad. 

21 Kag si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : " Dulhog-ka, tugni ang banwa, 
basi pa nga maglakbang sila sang mga 
dulunan sa pagkadto kay lehoba, nga 
sa pagtan-aw, kag magkalapukan ang 
niadamu sa ila ; 

22 Kag nga ang mga saserdote gid, 
nga nagapalalapit ka:/ lehoba, magpala- 
kabalaan sila, basi pa nga si lehoba 
maghimo sing litik sa tunga nila." 

23 Apang si Moises nagsabat kay 
lehoba : " Ang banwa indi sarang maka- 
tukad sa bukid sa Sinai ; kay ikaw nagbi- 
lin sa anion, nga nagasiling : Pat-in ka 
sing mga dulunan sa bukid kag pakaba- 
laana ini." 

24 Apang si lehobi-i nagsiling sa iya : 
"Lakat-ka, dulhog-ka ; kag magtukad- 
ka, ikaw kag si Aaron upud sa imo ; 
apang ang mga saserdote kag ang- banwa indi maglalakbang sang mga 
dulunan sa pagtukad kay lehoba, basi pa 
nga maghimo sia sing litik sa tunga 
nila." 

25 Busa, si Moises nagdulhog sa ban- 
wa, kag nagsiling sia sa iya sini. 

Ang mga aapulo ka sogo. 

Or\ KAG pinamolong sang Dios ining 
^^ tanan nga mga polong, nga naga- 
siling : 

2 " Ako amo si lehoba nga imo Dios, 
nga nagpagowa sa imo sa duta sang 
Egipto, sa balay sang mga ulipon. 

3 Dili ka maghuput sing liwan nga 
mga dios sa atubangan ko. 

4 Dili ka maghimo nga sa imo sing 
larawan nga tinigban, bisan ano nga 
butang nga kaangay sang didto sa iba- 
baw sang langit, kon sang diri sa idalum 
sang duta, kon sang yara sa tubig sa 
idalum sang duta : 

5 Dili ka magyaub sa ila, bisan mag- 
simba-ka sa ila ; kay ako amo si lehoba 
nga imo Dios, Dios nga maimon, nga na- 
gaduaw sang kalainan sang mga ginika- 
nan sa mga anak tubtub sa ikatlo kag sa 
ikap-at nga kaliwatan sang mga naga- 
dulumut sa akon ; 

6 Kag nga nagakalooy sa linibolibo 
sa mga nagahigugma sa akon ; kag 
nagabantay sang akon mga sogo. 

7 Dili mo paggamiton ang ngalan ni 
lehoba nga imo Dios sa walay kapus- 
lanan, kay indi pagkabigon ni lehoba 
nga wala sing sala ang maggamit sang 
iya ngalan sa wala sing kapuslanan. 

8 Panumduma ang adlaw nga inug- 
pahuway sa pagpakabalaan sa iya 

9 Sa anum ka adlaw magpangabud- 
lay-ka, kag magahimo ka sang tanan nga 
imo buluhaton. 

10 Apang ang ikapito ka adlaw amo 
ang isa ka adlaw nga inugpahuway kay 
lehoba nga imo Dios ; indi ka maghimo 
sing bisan ano nga buluhaton, ikaw bisan 
ang imo anak nga lalaki, bisan ang imo 
anak nga babae, bisan ang imo sologoon 
nga lalaki, bisan ang imo sologoon nga 
babae, bisan arg imo kahayupan, bisan 
ang dumuluong nga yara sa sulud sang 
imo mga gaw^ang. 

11 Kay sa anum ka adlaw gintuga ni 
lehoba ang langit kag ang duta, ang da- 
gat kag ang tanan nga yara sa ila, kag 
nagpahuway sia sa ikapito nga adlaw ; 95 ^0. 12. EKSODO, 21.9. ngani, ginpakamaayo ni lehoba ang ad- 
law nga ikapito, kag ginpakabalaan niya 
ini. 

12 Tahor-a ang imo amay kag ang imo 
iloy, agud nga maglawig ikaw sa duta, 
nga ginahatag sa imo ni lehoba nga imo 
Dios. 

13 Dili ka magpatay. 

14 Dili ka magpanglahi. 

15 Dili ka magpangawat. 

16 Dili ka magsaksi sing butig batok 
sa imo masigkatawo. 

17 Dili mo pagkaibugan ang balay 
sang imo masigkatawo ; dili mo pagkai- 
bugan ang asawa sang imo isigkatawo, 
bisan ang iya sologoon nga lalaki, bisan 
ang iya sologoon nga babae, bisan ang 
iya baka, bisan ang iya asno, bisan ano 
nga butang nga iya sang imo masig- 
katawo." 

18 Kag ang bug-os nga banwa nag- 
panilag sang mga daguub, kag sang 
mga dabdab, kag sang tingag sang 
budyong, kag sang bukid nga nagaaso ; 
kag sang nakita ini sang banwa, nagi- 
sol kag nagpalayo sia. 

19 Kag nagsililing sila kay Moises : 
" Hambal-ka sa am.on, nga kami maga- 
palamati ; apang indi ang Dios magham- 
bal sa amon, basi pa nga magkalamatav 
kami." 

20 Kag si Moises nagsabat sa banwa : 
" Indi kamo magkalahadluk ; kay sa 
pagtilaw sa inyo nagkari ang Dios, kag 
agud nga ang iya kahadluk yara sa atu- 
bangan ninyo, agud nga indi kamo 
magpalakasala ," 

21 Apang ang banwa nagpadaj^on sa 
malayo ; kag si Moises naglambut sa 
madamol nga kadudulman sa diin yara 
ang Dios. 

22 Kag nagsiling si lehoba kay Moi- 
ses : " Amo ini ang pagaisiling mo sa 
mga inanak ni Israel : Kamo nakakita 
nga ako gid ang naghambal sa inyo 
kutub sa Ian git. 

23 Indi kamo maghilimo sing mga 
dios nga pilak kon mga dios nga bula- 
wan sa luyo nakon : kamo indi maghili- 
mo sa ila. 

24 Halaran nga duta pagahimoon mo 
sa akon, kag pagaihalad mo sa ibabaw 
niya ang imo mga halad nga sinunog kag 
ang imo mga halad nga sa paghidaet, 
ang imo mga obeha, kag ang imo 
mga baka. Sa tanan nga duug sa diin 
pagaipapahanumdum ko ang akon nga- lan, magakari ako sa imo kag magapa- 
kamaayo ako sa imo. 

25 Kag kon maghimo ka sing halaran 
nga bato, indi mo pagpatindugon ini sa 
bato nga binasbasan ; kay sa pagbasbas 
mo sang imo inugbalasbas sa ibabaw 
niya, ginpasipalahan mo na ini. 

26 Kag indi ka magsaka sa mga ina- 
lintaga sa akon halaran, agud nga indi 
masapwan didto ang imo kahubo." 

Mga kasogonn nabanungud sa kahilowayan kag 
sa kabuhi. 

04 INI sila amo ang mga kasogoan, 
^ I nga pagaibutang mo sa atubangan 
nila : 

2 " Kon magbakal ka sing isa ka 
ulipon nga Hebreinhon, magaalagad sia 
sa imo sing anum ka tuig ; apang sa 
ikapito magahalin sia nga hiloway, kag 
walay bayad. 

3 Kon magsulud sia nga isa lamang, 
magahalin sia nga isa lamang ; kon bana 
sia sang isa ka babae, magahalin ang 
iya asawa upud sa iya. 

4 Kon ang iya agalon naghatag sa 
iya sing asawa, kag sia nag-anak sa iya 
sing mga anak nga lalaki kon mga 
babae, ang asawa kag ang iya mga 
anak manginiya sang ij'^a agalon, kag 
sia m.agahalin nga isa lamang. 

5 Apang kon ang ulipon nagsiling 
sing maathag gid : Ginahigugma ko 
ang akon ginoo, ang akon asawa kag 
ang mga anak, indi ako maghalin nga 
hiloway ; 

6 Niyan ang iya agalon magapapala- 
pit sa iya sa Dios, kag pagapapalapiton 
sia niya sa gawang kag sa bakalan, 
kag ang iya agalon magaboho sa iya 
dulungan sang isa ka dulat, kag sia 
manginulipon niya sa gihapon. 

7 Kon ang isa ka tawo magbalig3^a 
sang i5'^a anak nga babae nga ulipon, sia 
indi magahalin subung sang paghalin 
sang mga ulipon nga lalaki. 

8 Kon indi mahamut-an sia sang ij-a 
ginoo, sa tapus nga nagtiayon sia sa 
iya, pagatugutan niya nga paggawaron 
sia : indi sia sarang makabaligya sa iya 
sa tawo nga dumuluong, sa nalimbongan 
na niya sia. 

9 Kon gintiayon niya sia sa iya anak 
nga lalaki, pagahimoon ni3^a sa iya sono 
sang kinabatasan sa mga anak nga 
babae. 96 ^21. 10. EKSODO. 21. 35. TO Kon magpangasawa sia sing iban 
nga sa iya, indi gid sia mabuhinan sang 
iya pagkaon, bisan sa ij'^a panapton, 
bisan sa ij'"a katadlungan nga sa pag- 
asawa. 

11 Kag kon indi sia buut maghimo sa 
iya sitting tatlo ka butang, niyan maga- 
halin sia sa walay bayad, sa walay 
pilak. 

12 Ang magpilas sa isa ka tawo, sa 
bagay nga mamatay sia, pagapatyon sia, 
sa pagkamatuud gid. 

13 Apang kon wala sia pagpuhona, 
kondi nga ang Dios magpaholog sa iya 
sa imo kamut, sa amo nga bagay ako 
magatudlo sa iya sang duug sa diin 
magapalagyo sia. 

14 Kag kon ang isa ka tawo mag- 
tindug nga may pagpalabilabi batok sa 
iya isigkatawo, nga patyon niya sia nga 
may limbong, sa akon gid halaran paga- 
kuhaon mo sia, agud nga mamatay. 

15 Ang magbunal sa iya amay kon sa 
iya iloy, pagapatyon sia, sa pagkamatuud 
gid. 

16 Ang magkawat sa isa katawo kag 
magbaligya sa iya, kon masapwan pa sia 
sa iya mga kamut, pagapatyon sia. sa 
pagkamatuud gid. 

17 Ang maghimalaut sa iya amay 
kag sa iya iloy, pagapatayon sia, sa 
pagkamatuud gid. 

18 Kon mag-alaway ang mga tinawo, 
kag ang isa magpilas sa isa sang bato, kon 
sang kamomoo, kag ini indi mapatay, 
apang maghigda sia ; 

19 Kon magtindug kag maglakat sia 
sa gowa nga may sungkod, manginhilo- 
way yadtong nagpilas sa iya : apang 
magabayad sia sa iya sang panag-on nga 
nausik, kag pagaipabulong niya sia sing 
himpit gid. -' 

20 Kon ang isa m.agpilas sa iya ulipon 
nga lalaki kon babae sang bakol, sa ba- 
gay nga mam.atay sia sa idalum sang iya 
kamut, pagasilotan sia ; 

21 Apang kon magdugay sing isa kon 
duha ma7i ka adlaw, indi sia pagasilo- 
tan, kay iya pllak sia. 

22 Kon ang iban mag-alaway, kag 
pagpilason nila ang babae nga nagabu- 
sung, kag ini sia mahologan, apang wala 
sing kamatayon, pagasilotan sia sono 
sang pagaisilot sa iya sang bana sang 
babae, kag pagabayaran niya ini sa atu- 
bangan sang mga hukom. 

23 Apang kon may kamatayon, niyan magabayad ka sing kabuhi tungud sang 
kabuhi, 

24 Sing mata tungud sang m^ata, sing 
ngipon tungud sang ngipon, sing kamut 
tungud sang kamut, sing tiil tungud 
sang tiil, 

25 Paso tungud sang paso, pilas tu- 
ngud sang pilas, sing bakul tungud sang 
bakul. 

26 Kon ang isa magpilas sang mata 
sang ij'^a ulipon nga lalaki, kon sang 
mata sang iya ulipon nga babae, kag 
mabulag ini, pagahatagan sia sing ka- 
hilwayan tungud sang ij'^a mata. 

27 Kag kon mabingaw ang ngipon 
sang imo alagad nga lalaki, kon ang 
ngipon sang imo alagad nga babae, 
pagahatagan sia singkahilwayan tungud 
sang i5'a ngipon. 

28 Kon ang isa ka baka magsungay 
sa lalaki kon sa babae, sa bagay nga ma- 
matay sia, ang baka pagabatohon, kag 
indi pagakaonon ang i3'-a unud ; ang tag- 
i\'a sang baka pagapasaylohon. 

29 Apang kon ang baka manugpanu- 
ngay na kutub kahapon kag sang isa ka- 
hapon, kag ginpahibalo ang iya tagiya, 
kag wala niya pagbantai, kag magpatay 
sia sing lalaki kon sing babae ; ang baka 
pagabatohon, kag mamatay man ang iya 
agalon. 

30 Kon pagpabayaran sia sing gawad, 
niyan magahatag sia sing gawad tungud 
sang iya kabuhi, sono sa tanan nga 
pagapabayaran sa iya : 

31 Ken magsungay sia sing anak nga 
lalaki, kon magsungay sia sing anak nga 
babaj'-e, pagahimoon sa iya, sono sa 
sining tulumanon. 

32 Kon ang baka magsungay sing 
alagad nga lalaki kon babae, magabayad 
sia sing katloan ka siklo nga pilak sa iia 
agalon, kag ang baka pagabatohon, 

33 Kag kon ang isa ka tawo magkutkut 
sing boho, kon magkutkut sing bobon, 
kag wala niya sia pagtaboni kag m.aho- 
log didto ang baka kon asno, 

34 Ang tagiya sang bobon magabaj^ad 
sing tum.bas : magahatag sia sing kuarta 
sa tagiya sang sapat kag ang napatay 
manginiya. 

35 Kon ang baka sang isa ka tawo 
magpilas sa baka sang isa, sa bagay nga, 
mapatay ini, pagaibaligya ang baka nga 
buhi kag pagatung-on nila ang kuarta : 
kag pagatung-on man nila ang i^aka 
nga patay. - 97 21. 36. EESODO. 22. 23. 36 Apang kon nangindayag nga 
ang baka manugpanungay na sadto gid, 
kag ang iya tagiya wala magbantay sa 
iya, sa pagkamatuud, magabayad sia 
sing himpit nga tumbas, sing baka 
tungud sang baka, kag ang patay ma- 
nginiya. 

M£a kasogoaa nahanungud sa kaugalingon. 

2Q KON ang isa magkawat sing baka 
^ kon obeha, kag pagpatyon kon 
pagibaligya niya sila, lima ka baka ang 
pagaiuli niya tungud sang isa ka baka, 
kag apat ka obeha tungud sang isa ka 
obeha. 

2 Kon ang isa ka makawat mahakit- 
an nga nagabungkal sang isa ka balay, 
kag mapilas sia, sa bagay nga mamatay, 
ang iiagpilas sa iya indi manginmay 
sala sia sa iya dugo. 

3 Apang kon ang adlaw nakasubang 
na sa ibabaw niya, manginmay sala sia 
sa iya dugo : ang makawat dapat maga- 
bayad sing himpit nga tumbas. Kon 
wala sia sing pagaiba3''ad, pagaibaligya 
sia tungud sang iya pagpangawat. 

4 Kon ang ginkawat niya makita 
nga buhi sa iya kamut, bisan sia baka, 
bisan sia asno, bisan sia obeha, magauli 
sia sing duha. 

5 Kon ang isa ka tawo magpahalab sa 
latagon kon sa kaubasan, nga magbuhi 
sang iya hayup, sa bagay nga maghalab 
sa liwan nga latagon, magabayad sia 
sang tumbas, sang labing maayo sang 
iya kaugalingon nga latagon, kon sang 
labing maayo sang iya kaugalingon nga 
kaubasan. 

6 Kon magdabok sing isa ka kalayo, 
kag magmakot sing mga katunokan, sa 
bagay nga magsunog sing tumpi, kon sing 
iilanyon, kon sing latagon, yadtong nag- 
ilabok sang kalayo, magabayad sing 
himpit nga tumbas. 

7 Kon ang isa ka tawo maghatag sa 
iya isigkatav/o sing kuarta, kon huyas 
sa pagpatago, kag kon kawaton sila sa 
balay sang amo nga tawo, kag kon ma- 
kita ang makawat, m.agabayad sia sing 
dapli. 

8 Kon ang makawat indi makita, ang 
tagiya sang baiay pagapaatubangon sa 
Dios sa pagsiling kon matandug niya 
sang iya kamut ang mga butang sang 
iya isigkatawo, kon wala. 

9 Sa tanan nga paagi sa sala naha- nungud sa baka, kon sa asno, kon sa obe- 
ha, kon sa panapton, kon sa bisan ano nga 
butang nga nadula, nga pagisiling sang 
isa : " Ini akon," ang kasuayon nila nga 
duha magaabut sa atubangan sang Dios ; 
kag yadtong pagahukman sang Dios, 
magabayad sing dapli sa iya isigkatawo, 

10 Kon ang isa maghatag sa iya isig- 
katawo sing asno, kon baka, kon obeha, 
kon bisan ano nga sapat sa pagpaban- 
tay, kag ini mamatay, kon magupak^ 
kon pag-agawon, nga wala gid sing 
makakita sini, 

11 Ang panumpa ni lehoba maga- 
patunga sa ila nga duha sa pngsiling 
kon wala ang iya kamut magkamlut 
sang pagkabutang sang iya isigkatawo : 
ang tagiya magabaton sini, kag wala 
sing pagbayaran. 

12 Apang kon ginkawat niya ang 
sapat, magabayad sia sing tumbas sa 
tagiya sini. 

13 Kon ginkusnit sia, dalhon niya sia 
nga pagpamatuud ; indi sia magabayad 
sang ginkusnit. 

14 Kag kon ang isa maghulani sa iya 
isigkatawo sing hayup, kag ini magu- 
pak, kon mamata}'^, nga wala magatam- 
bong ang tagiya, magabayad sia sing 
himpit nga tumbas. 

15 Kon nagatambong ang iya tagiya 
v»rala sia sing pagabayaran ; kon ginhi- 
nakayan, masulud ini sa iya hinakay. 

16 Kon ang isa ka tawo magpahaylo 
sa isa ka dalaga nga wala mapakasal, 
kag magdolog sa iya, dapat magpa- 
kasal sa iya kag magpasaka. 

17 Kon ang amay magdumili gid sa 
paghatag sa iya, sia magabayad sang 
kuarta nga nahanungud sa pasaka sang, 
mga ulay. 

18 Indi mo pagtugutan nga magka- 
buhi ang manugpakot nga babae. 

19 Yadtong tanan nga magdolog sa. 
sapat, sa pagkamatuud, pagapatyon sia. 

20 Yadtong raaghalad sing halad sa 
liwan nga mga dios, nga indi si lehoba 
lamang, pagatagudilian gid sia. 

21 Indi mo pagpasipalahan kag indi 
mo pagpiguson ang dumuluong ; kay 
nangindumuluong kamo sa duta sa 
Egipto. 

22 Indi ninyo pagpakalisdon ang bi- 
san sin-o nga balo, bisan sin-o nga ilo. 

23 Kon pagpakalisdon ninyo ang ilo 
kag sia magtuaw sa akon, sa pagkama- 
tuud, pagapamatian ko ang iya pagtuaw. 98 22. 24. EESODO. 23. 16. 24 Kag magadabdab ang akon kaakig 
kag pagapatyon ko kamo sa hinganiban, 
kag ang inyo mga asawa, mangin mga 
balo, kag mga ilo ang inyo mga anak. 

25 Kon magpahulam ka sing kuarta 
sa akon banwa, sa imol nga yara upud 
sa imo, sa iya indi ka manginmanugpa- 
hulam nga manugpasaka : indi mo si a 
pagpangayoan sing saka. 

26 Kon magpangayo ka, nga kalig- 
unan sa7ig imo kuarta, sang panapton 
sang imo isigkatawo, pagaiuli mo ini sa 
wala pa matunud ang adlaw. 

27 Kay ini amo ang bugtong nga 
tabon, among iya panapton nga sa pag- 
tabon sang iya panit. i Sa ano sia bala 
magahigda ? Kon mahanabu nga mag- 
tuaw sia sa akon, pagapamatian ko sia, 
kay maloloyon ako. 

28 Indi mo pagtamayon ang Dios, kag 
indi mo pagpasipalahan ang dunganon 
sang imo banwa. 

29 Indi mo pagpaduga3^on sa paghalad 
sang nagapuno sang imo tamboho kag 
sang nagailig sa imo mga ipitan. Paga- 
ihatag mo sa akon ang panganay sang 
imo mga anak. 

30 Pagahimoon man nimo ini sa imo 
kabakahan kag sa imo mga obeha. Pito 
ka adlaw magapuyo ang tinday sa iya 
iloy ; sa ikawalo ka adlaw pagaihatag 
mo sia sa akon. 

31 Kag magamangin mga tawo kamo 
nga mga balaan sa akon, kag indi kamo 
magkalaon sang unud nga kinusnit sa 
mga latagon : pagaipilak ninj^o ini sa 
mga ido. 

Lainlain nga mga kasogoaa nabanungud sa maayo 
nga pamatasan kag sa mga buiuh&ton ' 

sa simbahan. 

^O INDI ka magbaton sang butig nga I 
^^ siigid, bisan paghihatag mo ang : 
imo kamut sa malain sa pagkama- 
nginsaksi nga dimatarung. ' 

2 Indi ka magsunud sa kadamuan nga 
sa paghimo sing malain, kag indi ikaw ; 
mapaniatuud sa kasaba nga maduyog ka 
sa kadam-an sa pagpatiko sang kata- 
Tungan. 

3 Bisan magbulig ka sa imol sa iya 
kasaba. 

4 Kon masugata mo ang baka sang 
imo kaaway, kon ang iya asno nga 
nagtalang, sa pagkamatuud, pagauli mo 
ini sa iya. 5 Kon makita mo, nga ginakutoy ang 
asno sang nagakaakig sa imo, andam-ka 
nga magbiya sa iya : ikaw indi dapat 
magbiya sa iya, tubtub nga yara sia sa 
tagiya. 

6 Indi mo pagpatikoon ang katad- 
lungan sang imol sa iya kasaba. 

7 Palagyo-ka sa kabutigan, kag ayaw 
pagpatya ang walay sala kag ang ma- 
tarung; kay ako indi magkabig sa ma- 
lain subung nga matarung. 

8 Indi ka magpahamham ; kay ang 
hamham nagabulag sang m_ga masanag 
sing mata, kag nagapatiko sang mga 
polong sang mga matarung. 

9 Indi mo pagpiguson ang dumulaong ; 
kamo gid nakahibalo kon ano ang tagi- 
posoon sang dumuluong. kay nangin- 
mga dumuluong kamo sa duta sa Egipto. 

10 Sa anum ka tuig pagatamnan mo 
ang imo duta, kag pagatiponon mo ang 
pa tubas ; 

llApang sa ikapito, pagabayaan mo 
sia nga indi pagtandugon,kag papahuwa- 
yon sia, agud nga magkalaon ang mga 
imol sa imo banwa sa iya, kag ang ma- 
bilin nila pagakaonon ini sang hayup 
sang latagon. Sa amo man nga bagay 
pagahimoon mo sa imo kaubasan kag sa 
imo kaolibahan. 

12 Anum ka adlaw magapangabudlay 
ka sa imo mga buluhaton, apang sa ika- 
pito, magapahuway ka, agud nga mag- 
palahuway ang imo baka, kag ang imo 
asno, kag maggilinhawa ang anak nga 
lalaki sang imo ulipon nga babae kag 
ang dumuluong. 

13 Kag sa tanan nga ginsiling ko sa 
inyo, mag-alandarn-kamo ; kag indi ninyo 
igsambit ang ngalan sang iban nga mga 
dios, bisan raabatian sia sa inyo baba. 

14 Sa makatlo ang tuig pagahiwatan 
ninyo ako sing isa ka piesta. 

15 Pagatumanon-ninyo ang piesta 
sang mga tinapay nga walay tapay ; 
sa pito ka adlaw magakaon ka sing mga 
tinapay nga walay tapay, sono sang 
ginsogo ko sa imo, sa pinat-in nga pa- 
nag-on, sa buan sa Abib ; kay sa iya nag- 
gulowa kamo sa Egipto ; kag v^ala gid 
sing sin-o nga magaatubang sa akon nga 
may mga kamut mga waly sulud ; 

16 Ang piesta man sang an: sang mga 
nahaunarig m.ga bunga sang imo pinanga- 
budla5^an, sa sadtong natanum mo sa la- 
tagon; kag ang piesta sang patubas, 
sa katapusan sang tuig, kon magpani- QQ 23. 17. EKSODO. 24. 4. pon kamo sang w/^^ huuga sang imo mga 
pinangabudlaj^an sa latagon. 

1/ Sa makatlo aag tuig, magaalatu- 
bang ang tanan mo nga mga lalaki ka}'' 
lehoba, ang Ginoo. 

1 8 Indi mo pagihalad ang dugo sang 
akon halad nga ma}' tinapay nga may 
tapay, kag ang sapay sang akon halad 
indi mabilin sa gab-i tubtub sa aga. 

19 Ang mga nahaunang mga bunga 
sang imo duta pagapasiidlon mo sa balay 
ni lehoba nga imo Dios. Indi mo pag- 
lutoon ang tinday sang kanding sa gatas 
sang iya gid nga iloy. 

20 Yari karon ginapadald ko ang 
akon Manugtunda sa atubangan sang 
imo nawung, sa pagbantay sa imo sa da- 
Ianon,kag sa pagpasulud sa imo sa dmig 
nga gin-aman ko sa imo. 

21 Magbantay-ka sa iya, kag dunga 
ang iya tingug ; ayaw ka pagmalalison 
sa iya, kay indi sia magpahgad sang 
imo mga paglapas, kay ang akon Ngalan 
yara sa iya. 

22 Apang kon pagpamatian mo sing 
matalupangdon gid ang iya tingug, kag 
paghimoon mo ang tanan nga pagaisogo 
ko sa imo, niyan ako manginkaaway 
sang imo mga kaawa}^ kag ang kasum- 
pung sang imo mga kasumpung. 

23 Kay magalakat ang akon Manug- 
tunda sa atubangan sang imo nawung, 
kag pagadalhon ikaw niya sa mga 
Amorinhon, sa mga Hetinhon, sa mga 
Peresinhon, sa mga Kanaanhon, sa mga 
Hebinhon kag sa mga lebusinhon ; kag 
kon ako magpanas sa ila, 

24 Ikav; indi magayaub sa atubangan 
sang ila mga dios, bisan magasimba ka 
sa ila, kag indi ka niaghimo sono sa ila 
mga binuhatan, kondi pagalaglagon mo 
singbug-03 gid ang mga dios nila, kag 
pagadugmukon mo ang ila mga haligi 
nga larawan. 

25 Apang mag-alalagad-kamo kay 
lehoba, ang inyo Dios, kag sia maga- 
pakamaayo sang imo tinapay kag sang 
imo mga tubig, kag pagakuhaon ko man 
ang mga balatian sa tunga nimo. 

26 Kag wala na sing babae nga maho- 
logan, bisan magbaw-as sa imo duta ; 
kag pagahimooa ko nga raatuman ang 
kadamuon sang imo mga kaadlawi^n. 

27 Pagaipadala ko ang akon kakugmat 
sa atubangan nimo kag_ magakagubut 
ang tanan nga banwa nga batok sa iya 
magakadto ka ; kag pagahimoon ko, nga ang- tanan mo nga mga kaaway magtala- 
likod sa imo. 

28 Pagaipadala ko man ang alingayo 
sa atubungan nimo, nga magasobol sa 
imo atubangan sa mga Pletinhoii, sa 
mga Kanaanhon, kag sa mga Hebinhom 

29 Indi ko sila pagsobolon sa atu- 
bangan nimo sa isa lamang ka tuig, 
agud nga ang duta indi mahimo nga 
kahanayakan kag magdalamu batok sa 
imo ang mga mapintas nga sapat sang: 
latagon. 

30 Sa amataraat pagasobolon ko sila: 
sa atubangan nimo, tubtub nga mag- 
damu ikaw kag sarang ikaw makabaton, 
sang duta sa pagtagiya sa iya. 

31 Kag pagaibutang ko ang imo mga 
kadulunan kutub sa dagat nga Mapula 
tubtub sa dagat sang mga Pilistinhon, 
kag kutub sa kahanayakan tubtub sa 
suba ; kay pagaitug3^an ko sa imo kamut 
ang mga pumuluyo sang duta, agud nga 
pagsobolon mo sila sa atubangan nimo. 

32 Indi ka magpakigkatipan sa ila, 
bisan sa ila mga dios. 

33 Sila indi magapuluyo sa imo duta, 
basi pa nga pagpakasalaon ka nila batok. 
sa akon, kon mag-alagad ka sa ila mga. 
dios ; kay ini manginisa ka siod sa imo." 

Si Moises nagatukad upud sang mga iiguiang sa 
biikid sa Sinai. 

KAG nagsiling ang Dios kay 
Moises : " Tukad-ka nayon kay 
lehoba, ikaw kag si Aaron, si Nadab, 
kag si Abiu, kag kan-uman sang mga 
tigulang sa Israel ; kag magsilimba-kamo 
kutub sa malayo. 

2 Kag si Moises lamang ang maga- 
lambut kay lehoba : apang indi magla- 
lambut ang ibau, kag ang banwa indi 
magtukad upud sa iya." 

3 Niyan nag-abut si Moises kag gin- 
panugid niya sa banwa ang tanan nga 
mga polong ni lehoba, kag ang tanan 
niya nga mga kasogoan. Kag nagsabat 
ang bug-OS nga banwa sa isa ka ti- 
ngug : " Pagahimoon namon ang tanan- 
tanan nga ginsiling ni lehoba." 

4 Kag ginsulat ni Moises ang tanan 
nga mga polong ni lehoba. Kag nag- 
tindug sia sing aga pa gid, kag nagpa- 
tindug sia sing isa ka halaran sa kunsa- 
ran sang bukid, kag sing napiilo kag 
duha ka haligi nga bato, sono sa napul6 
kag duha ka kabikahan sa Israel. 100 24.5. EKSODO. 25. 11. 5 Kag nagpadala sia sing mga pama- 
tanon sang mga inanak ni Israel, nga 
naghalalad sila sing mga halad nga 
sinunog kag naghalalad sila sing mga 
halad sa paghidaet nga mga tinday sang 
baka kay lehoba. 

6 Kag ginkuha ni IMoises ang katunga 
sang dugo kag ginbutang niya sia sa 
mga yahong ; kag ang isa ka katunga 
ginsablig niya sa ibabaw sang halaran. 

7 Niyan ginkuha niya ang Tolon-an 
sang Katipan, kag ginbasa niya ini sa 
mataas nga tingug sa mga idulungug 
sang banwa ; kag sila nagsiling : " Pa- 
gahimoon namon ang tanantanan nga 
ginsiling ni lehoba, kag magamatinu- 
manon kami." 

8 Kag ginkuha ni Moises ang dugo 
kag ginsablig niya ini sa ibabaw sang 
banwa, nga nagasiling : " Yari karon, 
ang dugo sang katipan nga ginhimo ni 
lehoba sa inyo, nahanugud sa sining 
tanan nga mga polong." 

9 Niyan nagtukad si Moises, si Aaron, 
si Nadab, si Abiu kag ang kan-uman sang 
mga tigulang sa Israel. 

10 Kag nakita nila ang Dios ni Israel ; 
kag sa idalum sang iya raga tiil may isa 
ka matinaw nga salug nga sapiro, nga 
putli sia subung sang amo gid nga 
langit. 

11 Apang wala niya paguntaya ang 
kamut sa ibabav/ sang mga dunganon 
sa Israel : sila nagtululuk sa Dios, kag 
nagkalaon kag nagilinum sila. 

12 Niyan si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Tukad-ka sa diin yari ako 
sa ibabaw sang bukid, kag hulat didto, 
agud nga maghatag ako sa imo sing 
pila ka tapi nga bato, kag sang kasogoan 
kag sang sogo nga nasulat ko, agud nga 
pagitoon mo sila sa banii'a. 

13 Kag si Moises nagtindug upud kay 
losue, nga manugalagad niya, kag nagtu- 
kad si Moises sa bukid sang Dios. 

14 Kag sia nagsiling sa mga tigulang : 
" Hulata-nin5^o kami diri tubtub nga 
magbalik kami sa inyo, kag yari karon, 
upud sa inyo si Aaron kag si Hur ; bisan 
sin-o nga may kasaba, magdangup sa 
ila. 

15 Kag si Moises nagtukad sa bukid, 
kag ginputus sang gal-um ang bukid. 

16 Kag ang himaya ni lehoba nagtung- 
tung sa ibabav7 sang bukid sa Sinai, 
kag ang gal-um nagputus sa iya sa anum 
ka adlaw. Kag sa ikapito ka adlaw gintawag safig Dios si Moises sa tunga 
sang gal-um. 

17 Kag ang kahalimbawa sang hi- 
maya ni lehoba subung sang isa ka 
kalav"^© nga manughalunhon sa ibabaw 
sang putokputokan sang bukid, sa mga 
mata sang mga inanak ni Israel. 

18 Niyan si Moises nagsulud sa tunga 
sang gal-um, kag nagtukad sa bukid. 
Kag didto si Moises sa bukid sing kap- 
atan ka adlaw kag kapatan ka gab-i. 

Yiga hatag nga kinabubut-oa nga sa pagpatindug 
sang Tabernakulo, kon balaaa nga Puluy-an. 

2C KAG si lehoba naghambal kay 
^ Moises, nga nagasiling : 

2 " Hambala ang mga inanak ni 
Israel, agud nga magdalald sila sa akon 
sing isa ka halad nga binayaw : sa tanan 
nga tawo nga ang ij'a tagiposoon naga- 
pahanda sa iya, pagakuhaon ninyo ang 
akon halad nga binayaw. 

3 Kag yari karon ini anio ang halad 
nga binayaw nga pagakuhaon ninyo sa 
ila: bulav/an, pilak, tumbaga, 

4 Purpura, eskarlata, karmesi, lino 
nga manipis kag bulbul sang kanding, 

5 Mga panit sang kainero nga na- 
panlugum sang mapula, mga panit sang 
tahas, kag kahoy nga akasia, 

6 Lana nga sa inugsuluga, mga paha- 
mut nga sa lana nga ihaiaplas kag nga 
sa insienso nga mahamut, 

7 Mga bato nga oniks, kag mga bato 
nga inugta^ampok nga sa epod kag nga 
sa hapin sa dughan. 

8 Kag pagahimoan nila ako sing isa 
ka balaan nga Puluy-an, kag ako maga- 
puyo sa tunga nila. 

9 Sono sa tanan nga ginapahayag ko 
sa imo, kon sayoron ang huwaran sang 
Puluy-an kag ang huwaran sang tanan 
niya nga mga gamit, pagahimoon mo 
sing subung sini : 

Ang kaban, ang pakilooyan, aag mga kerubia. 

10 Magahilimo sila sang isa ka kaban 
nga kahoy nga akasia : manginduha ka 
maniko kag tunga ang iya kalabaon kag 
isa ka mmiko kag tunga ang iya 
kasangkaron, kag isa ka maniko kag 
tunga ang iya kataason. 

11 Pagahalupan mo sia sa ulay nga 
bulawan. Pagahalupan mo sia sa suliid 
kag sa gowa ; kag magahimo ka sa Id 25. 12. EKSODO. 25. 33. ibabaw niya sing isa ka purungpuriing 
nga bulawan sa palibot. 

12 Kag magatunawka nga sa iya sing 
apat ka singsing nga bulawan, kag paga- 
ibutang mo sila sa iya apat ka pamusud, 
kon sayoron, duha ka singsing sa isa ka 
kilid niya, kag duha ka singsing sa pihak 
nga kilid niya. 

13 Magahimo ka man sing mga ya- 
yongan nga kahoy nga akasia, kag paga- 
halupan mo sila sa bulawan. 

14 Kag pagaisuuk mo ang mga ya- 
yongan sa mga singsing sa duha ka kilid 
sang kaban, sa pagdala sang kaban 
tungud sa ila. 

15 Sa sulud sang mga singsing sang 
kaban magapaladayon ang mga ya- 
yongan ; indi sila pagkuhaon didto. 

16 Kagpagaibutang mo sa sulud sang 
kaban ang mga tapi sang pagpamatuud, 
nga pagaihatag ko sa imo. 

17 Magahimo ka man sing isa ka 
pakilooyan nga bulawan nga ula}^ ; 
manginduha ka maniko kag tunga ang 
iya kalabaon, kag isa ka maniko kag 
tunga ang iya kasangkaron. 

18 Kag magahimo ka sing duha ka 
kerubin nga bulawan ; pagahimoon mo 
sia. sa bulatvan nga pina-pa, sa duha ka 
ukbong sang pakilooyan. 

19 Paghimo-ka sing isa ka kerubin sa 
isa ka ukbung, kag isa ka kerubin sa 
pihak nga ukbung ; magahilimo-kamo 
sang mga kerubin nga bilog sa pakiloo- 
yan, sa iya duha ka ukbung. 

20 Kag ang mga kerubin didto maga- 
hulumlad sang mga pakpak nayon sa 
ibabaw, nga magalandong ang ila mga 
pakpak sa pakilooyan, kag ang ila mga 
nawung nagaatubangay ang isa sa isa : 
ang nawung sang mga kerubin nagatala- 
mud sa pakilooyan. 

21 Kag pagaipahamtang mo ang 
pakilooyan sa ibabaw sang kaban sa 
bahin nga naibabaw, kag sa sulud sang 
kaban pagaibutang mo ang mga tapi 
sang pagpamatuud, nga pagaihatag ko 
sa imo. 

22 Didto magapakigkita ako sa imo, 
kag magapakighambal ako sa imo kutub 
sa ibabaw sang pakilooyan, sa tunga 
sang duha ka kerabin, nga didto sila sa 
ibabaw sang kaban sang pagpamatuud, 
sa pagsilittg sa imo sang tanan nga pag- 
aisogo ko sa imo nga sa mga inanak ni 
Israel. Ang latok. 

23 Magahimo ka man sing isa ka latok 
sa kahoy nga akasia ; manginduha ka 
maniko ang iya kalabaon, kag isa ka 
maniko ang iya kasangkaron, kag isa ka 
maniko kag tunga ang iya kataason. 

24 Kagpagahalupan mo sia sang ulay 
nga bulawan, kag pagahimoon mo sia 
sing isa ka purungpurung nga bulawan 
sa palibot. 

25 Kag pagahimoan mo man nga sa 
iya ang isa ka bibig sa kasangkad sang 
isa ka dapal, sa palibot, kag pagahimoan 
mo sing isa ka purungpurung nga bula- 
wan sa palibot sang iya bibig. 

26 Pagahimoan mo man sing apat ka 
singsing nga bulawan, kag pagaibutang 
mo ang apat ka singsing sa apat ka 
pamusud nga yara sa iya apat ka tiil. 

27 Ang mga singsing didto sila sa 
malapit sa bibig, nga nagabaton sang 
mga yayongan sa pagdala sang latok. 

28 Kag pagahimoan mo sing mga 
j'ayongan sa kahoy nga akasia, kag 
pagahalupan mo sila sing bulawan ; kag 
tungud sa ila pagadalhon ang latok. 

29 Kag pagahimoan mo sang iya mga 
pingan, sang iya mga luwag, sang iya 
mga tagaj^an kag sang iya mga yahong, 
nga sa ila ginaula ang halad nga ilimnon; 
pagahimoon mo sila sa ulay nga bulaw- 
an. 

30 Kag sa ibabaw sang latok pagai- 
butang mo a.ng tinapay nga hayag sa 
atubangan nakon sa ginhapon. 

Ang sadngan nga bulawan. 

31 Magahimo ka man sing isa ka 
sadngan nga ulay nga bulaw-an : paga- 
himoon ang sadngan sa pina-pa figa hu- 
lazvan ; ang iya till, ang iya puno, ang 
iya mga gopok, ang iya mga bitogbitog 
kag ang iya mga bukad manginbilog sila. 

32 Kag anum ka sanga magagulowa 
sa iya mga kilid ; talto ka sanga sang 
sadngan sa isa ka kilid niya, kag tatlo 
ka sanga sang sadngan sa pihak nga 
kilid niya : 

33 Tatlo ka gopok sa dagway sang 
almendras, isa ka bitogbitog kag isa ka 
bukad sa isa ka sanga ; kag tatlo ka 
gopok sa dagway sang almendras, isa 
ka bitogbitog, kag isa ka bukad sa pihak 
nga sanga : sa amo nga bagay sa anum 
ka sanga, nga nagagulowa sa sadngan. 102 25 34 EKSODO. 26. 15. 34 Sa sadngan gid may apat ka gopok 
sa dagway sang almendras, ang iya 
mga bitogbitog kag ang iya mga bukad : 

35 May isa ka bitogbitog sa idalum 
sang duha ka sanga, nga nagagulowa 
sa iya, kag isa ka bitogbitog sa ida- 
lum sang iban nga duha ka sanga, 
nga nagagulowa sa iya, kag isa ka bitog- 
bitog sa idalum sang iban vga duha ka 
sanga, nga nagagulowa sa iya, nga sa 
anum ka sanga nga nagagulowa sa sad- 
ngan. 

36 Ang iya mga bitogbitog kag ang 
iya mga sanga magagilikan sa iya gid, 
kag manginbilog sila sa isa ka bilog, 
buhat nga pina-pa nga bulawan nga 
ulay. 

37 Magahimo ka man sa iya sing pito 
ka lamprahan, agud nga kon mahanda 
ang iya mga lamprahan, makapawa sila 
nayon sa atubangan. 

38 Kag ang iya mga inugsugi kag 
mga alagbunan manginbulawan nga 
ulay sila. 

39 Sa isa ka talanton nga bulawan nga 
ulaj' pagahimoon sia pati ining tanan 
nga mga gamit. 

40 Tuluk-ka kag himoa sono sang 
huwaran nila, nga ginpakita sa imo sa 
bukid. 

Ang Puluy-an. 

CyC^ KAG magahimo ka sang Puluy- 
^^ an ni lehoba sa napulo ka kum- 
bung nga lino nga manipis ngabinolong, 
nga purpura, nga eskarlata kag karmesi: 
pagahimoon mo sila nga tiapamutakpii- 
takan sing mga kerubin sa hinabol nga 
mauti. 

2 Ang kalabaon sang isa ka kumbung 
manginduha ka pulo kag walo ka mani- 
ko, kag ang kasangkaron sa amo gid nga 
kumbung manginapat ka maniko : isa 
gid lamang ka takus ang sa tanan nga 
mga kumbung. 

3 Ang lima sa sini nga mga kumbung 
pagatalabiron ang isa sa isa, kag ang 
iban nga lima ka kumbung pagatalabiron 
ang isa sa isa. 

4 Kag pagahimoan mo sing mga du- 
iungan nga purpura sa sidsid sang 
isa ka kum.bung sa ukbung, sa diin gina- 
himo ang pagtalabid, kag sabung sini 
man pagahimoon mo sa sidsid sa ukbung 
sang kumbung sang ikaduha ka pagta- 
bid. 

5 Pagahimoan mo sing kalim-an ka dulungan sa nahauna nga kumbung, kag 
pagahimoan mo sing kalim-an ka du- 
lungan sa ukbung sang ikaduha ka kum- 
bung nga ginatalabiran : ang mga du- 
lungan magakitaay ang isa sa isa. 

6 Kag pagahimoan mo sing kaliman 
ka kaw-it nga bulawan kag pagatabiron 
ang mga kumbung ang isa sa isa bangud 
sang mga kaw^-it ; kag manginbilog ang 
Puluy-an. 

7 Pagahimoan mo man sing mga kum- 
bung nga bulbul sang kanding nga sa 
Layanglayang sa ibabaw sang Puluy- 
an : napulo kag isa ka kumbung ang 
pagahimoon mo. 

8 Ang kalabaon sang isa ka kumbung 
manginkatloan ka maniko, kag ang ka- 
sangkaron sang amo gid nga kumbung 
manginapat ka maniko : isa gid lamang 
ka takus ang napulo kag isa ka kumbung. 

9 Pagatalabiron mo ang lima ka 
kumbung sing pain, kag ang iban nga 
anum ka kumbung sing lain mail ; kag 
pagaapiron mo ang ikan-um ka kum- 
bung sa atubangan sang Layanglayang. 

10 Kag pagahimoan mo sing kalim- 
an ka dulungan sa sidsid sang isa ka 
kumbung, sa ukbung nga ginatalabiran; 
kag kalim-an ka dulungan sa sidsid sang 
kumbung sa ikaduha nga pagtalabid. 

11 Kag himoan mo sing kalim-an ka 
ka-wit nga tumbagakag pagaika-wit mo 
ang mga ka-wit sa mga dulungan, 
kag magtabid ang Layanglayang kag 
magmanginbilog sia. 

12 Kag ang bahin nga nagakabit, ang 
maglabaw sang mga kumbung sang 
Layalayang, kon sayoron ang katunga 
sang labaw nga kumbung, pagapakabi- 
ton mo sa likod sang Puluj^an. 

13 Kag isa ka maniko sa sini nga kilid 
kag ang isa ka maniko sa sadto nga kilid, 
nga magalabaw sa kalabaon sang mga 
kumbung sang Layanglayang, magakala- 
bitsaduha ka kilid sang Puluy-an, sa sini 
kag sa sadto nga bahin, sa pagtabon sa 
iya. 

14 Pagahimoan mo man sing isa ka 
tabon nga mga panit sang karnero nga 
napanlugum sang mapula nga sa La- 
yangla^^ang, kag isa ka tabon nga panit 
sang tahas sa ibabaw^ niya sini. 

Ang mga tapi sang Puluy-an. 

15 Kag pagahimoan mo sing mga tapi 
nga kahoy nga akasia nga sa Puluy-an, 
nga magatilindug sila ; 103 26. 16. EKSODO. 27. 2. 16 Manginnapulo ka rnaniko ang kala- 
baonsangisa ka tapi, kag isa ka maniko 
kag tunga ang kasankaron sang amo gid 
nga tapi. 

17 May duha ka dila ang tagsa ka 
tapi, nga naangut ang isa sa isa. Sa 
amo man nga bagay pagahimoon mo sa 
tanan nga mga tapi sang Puluy-an. 

18 Kag pagahimoon mo ang mga tapi 
sang Puluy-an sing siihimg sini : duha 
ka pulo ka tapi nga sa kiUd nga bagat- 
nan, nayon sang Bagatnan. 

19 Kag magahimo ka sing kapat-an 
ka sadsaran nga pilak ?iga pagasuksukaji 
sa idalum sang duha ka piilo ka tapi, 
duha ka sadsaran sa idalum sang isa ka 
tapi nga sa iya duha ka dila, kag duha 
ka sadsaran sa idalum sang isa pa ka 
tapi nga sa iya duha ka dila. 

20 Kag sa pihak nga kilid sang Puluy- 
an, sa kilid nga naaminhan, magahimo 
ka sing duha ka pulo ka tapi, 

21 Kag sang ila kap-atan ka sadsaran 
nga pilak, duha ka sadsaran sa idalum 
sang isa ka tapi, kag duha ka sadsaran 
sa idalum sang isa pa ka tapi. 

. 22 Kag nga sa likod sang Puluy-an 
nayon sa Katundan pagahimoan mo 
sing anum ka tapi. 

23 Kag pagahimoan mo sing duha ka 
tapi nga sa mga pamusud sang Puluy- 
an nayon sa likod. | 

24 Magatalalabid sila sa sadsaran kag ; 
pagakilitaon gid sila tubtub sa ibabaw { 
tungud sang isa ka singsing ; mangina- I 
mo ini nga sa duha : sila manginsaduha | 
ka pamusud. 

25 Ngani may walo ka tapi kag ang I 
ila mga sadsaran nga pilak : napiilo 
kag anum ka sadsaran, duha ka sadsaran 
sa idalum sang isa ka tapi, kag duha ka 
sadsaran sa idalum sang isa pa ka tapi. 

26 Pagahimoan mo man sing lima ka 
balabag sa kahoy nga akasia, nga sa mga 
tapi sang isa kilid sang Puluy-an : 

27 Kag lima ka balabag nga sa mga 
tapi sang pihak nga kilid sang Puluy-an ; 
kag lima ka balabag nga sa mga tapi sa 
kilid nayon sa likod sang Puluy-an, na- 
yon sa Katundan ; 

28 Kag ang balabag sa tunga, magaagi 
sa ginkatungan sang mga tapi sa isa ka 
ukbung tubtub sa isa. 

29 Kag paghalupan mo ang mga tapi 
sang bulawan ; kag pagahimoan mo 
sang iya mga singsing nga bulawan, sa 
diin magatuhog ang mga balabag ; kag pagahalupan mo ang mga balabag 
sang bulawan. 

30 Kag pagapatindugon mo ang Puluy- 
an, sono sang huwaran niya nga gin- 
pakita ko sa imo sa bukid. 

An£ taboo kag ang kiunbung. 

31 Kag magahimo ka sing isa ka 
kumbung nga purpura, nga eskarlata, 
nga karmesi kag lino nga manipis nga 
binolong : pagahimoon ini sa hinabol 
nga mauti nga napamutakpuiakan sing 
mga kerubin. 

32 Kag pagaibutang mo ini sa ibabaw 
sang apat ka haligi nga akasia, nga 
nahalupan sang bulaw^an, pati ang iya 
mga ka-wit nga bulawan, sa ibabaw sang 
apat ka sadsaran nga pilak. 

33 Kag pagaipahamtang mo ang kum- 
bung sa idalum sang mga ka-wit ; kag 
pagadalhon mo didto sa suiiid sang 
kumbung ang kaban sang pagpamatuud ; 
kag ang kumbung magapain nga sa inyo 
sa tunga sang duug nga balaan kag sang 
duug nga labing balaan. 

34 Kag pagaibutang mo ang paki- 
looyan sa ibabaw sang kaban sang 
pagpamatuud, sa duug nga labing 
balaan. 

35 Kag pagaipahamtang mo ang latok 
sa gowa sang kumbung, kag ang sadngan 
sa atubangan sang latok, sa kilid nga 
bagati.aa sang Puluy-an; kag paga- 
ibutang mo ang latok sa kilid nga na- 
aminhan. 

36 Kag magahimo ka sing isa ka ta- 
bon, nga sa gawang sang Layanglayang, 
nga purpura, nga eskarlata, iiga karmesi, 
kag lino nga manipis nga binolong, 
buhat sang manugborda. 

37 Kag magahimo ka nga sa tabon 
sing lima ka haligi nga akasia, kag pa- 
gahalupan mo sila sang bulawan ; kag 
ang iya mga ka-wit manginbulawan ; 
kag magatunaw ka nga sa ila sing lima 
ka sadsaran nga tumbaga. 

Ang halaran sang mga haiad nga sinucog. 

Cyn PAGAHIMOON mo man sa ka- 
^ ' hoy nga akasia ang halaran : 
lima ka maniko ang kalabaon, kag lima 
ka maniko ang kasangkaron; kag ang 
halaran manginkasilo, kag tatlo ka ma- 
niko ang kataason. 
2 Kag pagahimoan mo sang iya mga 104 27.3. EESODO. 28.1. sungay sa apat niya ka pamusud : ang 
iya mga sungay magagilikan sa iya, kag 
pagahalupan mo sila sang tumbaga. 

3 Kag magahimo ka sang iya mga 
alabohan, sang iya mga pala, sang mga 
yahong, sang mga tenedor kag sang 
mga bagahan : ang tanan niya nga mga 
gamit pagahimoon mo sila sa tumbaga. 

4 Kag paganimoan mo sia sing isa ka 
ginihaan nga tumbaga nga buhat nga 
sinihod, kag sa ibabaw sang ginihaan 
magahimo ka sing apat ka singsing nga 
tumbaga sa iya apat ka ukbong. 

5 Kag pagaibutang mo ini sa idalum 
sang palowis nga nasulud sang halaran 
nayon sa idalum, sa bagay nga ang gini- 
haan magtongtong tubtub sa tunganan 
sang halaran. 

6 Kag magahimo ka sing mga yayo- 
ngan nga sa halaran, mga yayongan nga 
kahoy nga akasia, kag pagahalupan mo 
sila sang tumbaga. 

7 Kag ang mga yayongan pagapaagi- 
han sa mga singsing ; kag ang mga ya- 
yongan didto sila sa duha ka kilid sang 
halaran, kon pagdalhon sia. 

8 Pagahimoon mo ini sa mga tapi 
nga gawong, sono sang ginpakita sa imo 
sa bukid ; pagahimoon nila ini sing 
subung. 

Ang patyo. 

9 Magahimo man ikaw sang patyo 
sang Puluy-an : sa kilid nga bagatnan, 
nayon sa Bagatnan, may mga lipon nga 
lino nga manipis nga binolong nga sa 
patyo, nga isa ka gatus ka maniko ang 
kalabaon nga sa isa ka kilid ; 

10 Kag ang iya mga haligi mangindu- 
ha ka pulo kag ang mga sadsaran nila, 
duha ka pulo, nga mga tumbaga sila ; 
apang ang mga ka-wit sang mga haligi, 
kag ang iya mga pandog manginpilak 
sila. 

1 1 Kag sa amo gid nga bagay sa kilid 
nga naaminhan, sa iya kalabaon, may 
mga lipon nga isa ka gatus ka maniko ang 
kalaba, kag ang iya mga haligi duha ka 
pulo, kag ang mga sadsaran nga sa ila, 
duha ka pulo, nga mga tumbaga sila ; 
ang mga ka-wit sang mga haligi kag ang 
ila mga pandog manginpilak sila. 

12 Kag ang kasangkaron sang patyo, 
sa kilid nga nakatundan may mga lipon 
nga kalim-an ka maniko, ang ila mga 
haligi manginnapulo, kag ang mga sad- 
saran nga sa ila, napiilo. 13 Kag ang kasangkaron sang patyo- 
sa kilid nga nasidlangan, nayon saBulut- 
lakan may kalim-an ka maniko. 

14 Kag manginnapulo kag lima ka 
maniko ang mga lipon nga sa isa ka kilid 
sang gawang ; ang ila mga haligi 
mangintatlo, kag ang ila mga sadsaran, 
tatlo man. 

15 Kag nga sa pihak nga kilid, napulo 
kag lima ka maniko nga mga lipon; ang 
ila mga haligi mangintatlo, kag ang ila 
mga sadsaran tatlo man. 

■' 16 Kag sa gawang sang patyo may isa 
ka kumbung nga duha ka'pulo ka maniko 
nga parpura, nga eskarlata, nga karmesi 
kag lino nga manipis nga binolong, buhat 
sang manugborda ; ang iya mga haligi 
manginapat kag ang ila mga sadsaran, 
apat man. 

17 Ang tanan nga mga haligi nga sa 
patyo sa palibot pagatalabiron sa mga 
pandog nga pilak ; kag ang ila mga 
ka-wit manginpilak, kag ang ila mga 
sadsaran, tumbaga. 

18 Ang kalabaon sang patyo mangin- 
isa ka gatus ka maniko, kag ang kasang- 
karon, kalim-an sa bisan diin, kag ang 
kataasonlima ka maniko. Ang mga lipon 
nianglnWno nga manipis nga binolong ; 
kag ang mga sadsaran sang ila mga 
haligi, tumbaga. 

19 Ang tanan nga mga gamit sang 
Puluy-an sa tanan niya nga pag-alagdan 
kag ang tanan niya nga mga palpal pati 
ang tanan nga mga palpal sang patyo, - 
mangintumbaga sila. 

20 Subung man magasogo ka sa mga 
inanak ni Israel, nga pagdalhan ka nila 
sang lana sa oliba nga lunsay, bag-o, nga 
sa suga, agud nga magdalabdab ang mga . 
lampra han sa gihapon. 

21 Sa Layanglayang sang pakigkitaan, 
sa gowa sang kumbung, nga yara sa 
atubangan sang pagpamatuud, pagahi- 
moson ini ni Aaron kag sang iya mga 
anak, agud nga magdahdab sa atubangan 
ni lehoba kutub sa hapon tubtub sa aga ; 
Ini manginpalatukuran nga dayon sa ila 
mga kaliwatan nga sa mga inanak ni- 
Israei. 

Ang mga panapton aga siaasaserdote. 

20 KAG pagapalapiton mo sa imo si 
O Aaron, nga imo litud, kag ang iya 
mga anak upud sa iya, sa tunga sang,, 
mga inanak ni- Israel, agud nga sia- 105 ^8.2. EKSODO. 28. 24. magliikot sang pagkasaserdote sa atu- 
bangan nakon, kon sayoron, si Aaron, si 
Nadab, si Abihu, si Eleasar kag si Ita- 
mar, mga anak ni Aaron. 

2 Kag pagahimoan mo sing mga pa- 
napton nga balaan si Aaron nga imo 
TJtud, nga sa himaya kag kagayonan. 

3 Magahambal ka sa tanan nga mga 
nianginalamon sa tagiposoon, nga 
ginpuno ko sila sang Espiritu sa kaalam, 
agud nga maghimo sila sang mga pa- 
napton ni Aaron, nga sa pagpakabalaan 
sa iya, agud nga sia maghikot sang 
pagkasaserdote, sa atubangan nakon. 

4 Kag yari karon ang mga panapton 
nga pagahimoan nila sa iya : Sing isa 
ka hapin sa dughan, sing isa ka epod, 
sing isa ka malabalaba nga ba3^6, 
sing isa ka bayo nga pinona, sing isa ka 
turbante kag sing isa ka wagkus. Ma- 
gahimo sila sing mga panapton nga 
balaan nga kay Aaron, nga imo litud, 
kag nga sa iya mga anak, agud nga 
maghilikot sila sang pagkasaserdote 
sa atubangan nakon. 

5 Kag magakuluha sila sing bulawan, 
sing purpura, sing eskarlata, sing karme- 
si kag lino nga manipis nga binolong ; 

6 Kag magahimo sila sang epod nga 
bulawan, nga purpura, nga eskarlata, 
nga karmesi kag lino nga manipis nga 
binolong, buhat nga mauti. 

7 May duha ka hombrera nga naga- 
tambuyanay sa mga ukbong niya, agud 
mga magbilog sia. 

8 Kag ang lubid nga linubid sing mauti 
gid, nga yara sa ibabaw niya, nga paga- 
tabiran niya, manginsa amo gid nga bu- 
hat, nga nagagikan sa iya, nga bulawan, 
nga purpura, nga eskarlata, nga karm^esi 
kag lino nga manipis nga binolong. 

9 Kag magakuha ka sing duha ka 
bato nga oniks, kag pagaitigib mo sa 
ibabaw nila ang mga ngalan sang mga 
anak ni Israel : 

10 Ang anum sang ila mga ngalan 
didto sa isa ka bato, kag ang anum ka 
ngalan nga nabilin sa isa pa ka bato, 
sono sa ila pagkatawo. 

11 Sa buhat sang manugtigib sa bato, 
sa kaangay sang mga tinigib sa tum.bok, 
pagapatigban mo yadtong duha ka bato, 
sono sa mga ngalan sang mga anak 
ni Israel : pagaipatampok mo sila sa 
mga kamoy nga bulawan. 

12 Kag pagabutang mo yadtong duha 
lea bato sa ibabaw sang mga hombrera sang epod, subung nga mga bato sa 
handumanan sa mga anak ni Israel, 
agud nga pagdalhon ni Aaron ang mga 
ngalan nila sa atubangan ni lehoba, sa 
ibabaw sang iya duha ka abaga nga 
handumanan. 

13 Busa, magahimo ka sing mga ka- 
moy nga bulawan. 

14 Kag magahimo ka sing duha ka 
tinalikala nga ulay nga bulawan ; paga- 
himoon mo sila nga mga linubid, sa bu- 
hat nga tinolo, kag pagailubung mo ang 
mga tinalikala nga linubid sa mga ka- 
moy. 

15 Kag magahimo ka sang hapin sa 
dughan sa paghukom sa buhat nga mauti 
gid ; pagahimoon mo ini sa amo gid nga 
buhat sang epod: pagahimoon mo ini 
sa bulawan, sa purpura, sa eskarlata, 
sa karmesi kag lino nga manipis nga 
tinolo. 

16 Manginkasilo sia, kag pinilo, ma- 
nginisa ka dangaw ang iya kalabaon, kag 
manginisa ka dangaw ang iya kasang- 
karon. 

17 Kag pagatampokan mo ini sa mga 
kamoy sing mga bato, sa apat ka obay 
nga mga bato : ang isa ka obay : ang 
rubi, ang topasio, kag ang karbunklo ; ini 
manginnahauna nga obay ; 

18 Ang obay nga ikaduha : isa ka 
esmeralda, isa ka sapiro kag isa ka 
sardonika ; 

19 Ang obaj'- nga ikatlo : isa ka hasin- 
to, isa ka agata kag isa ka ametista; 

20 Ang obay nga ikapat : isa ka berilo 
isa ka oniks kag isa ka haspe. Paga- 
itampok sila sa bulawan sa ila mga ka- 
moy. 

21 Kag ang mga bato mangisono sa 
mga ngalan sang mga anak ni Israel ; 
napulo kag duha, sono sang mga ngalan 
nila ; nga may mga tinigban subung 
sang tumbok, ang tagsatagsa sono sa iya 
ngalan, nga nahanungud sa napulo kag 
duha ka kabikahan. 

22 Magahimo man ikaw sa hapin sa 
dughan sing mga tinalikala nga mga li- 
nubid sa buhat nga tinolo sa bulawan 
nga ulay. 

23 Kag magahimo ka sa ibabaw sang 
hapin sa dughan sing duha ka singsing 
nga bulawan, kag pagaibutang mo ang 
duha ka singsing sa duha ka ukbong 
sang hapin sa dughan ; 

24 Kag pagaisulud mo ang duha ka 
tinalikala nga bulawan nga tinolo sa 105 28. 25. EESODO. 28. 43, duha ka singsing, sa mga ukbong sang 
faapin sa dughan. 

25 Kag pagaisulud mo ang duha pa 
ka ukbong sang duha ka tinolo sa iba- 
baw sang duha ka mga kamoy, kag pa- 
gaibutang mo sila sa mga hombrera 
sang epod, nay on sa atubangan. 

26 Kag magahimo ka sing duha pa ka 
singsing nga bulawan, kag pagaibutang 
mo sila sa duha ka ukbong sang hapin 
sa dughan, sa sidsid nga yara sa atu- 
bang sang epod nayon sa sulud. 

27 Kag magahimo ka man sing duha 
ka singsing nga bulawan, kag pagaibu- 
tang mo sila sa ibabaw sang duha ka 
hombrera sang epod, nayon sa idalum 
sa bahin nga sa atubangan nila, malapit 
sa ila alangtan, sa ibabaw sang lubid 
nga linubid sing mauti gid sang epod. 

28 Kag a; g hapin sa dughan pagai- 
higot tungud sa iya mga singsing, sa mga 
singsing sang epod, sa isa ka lubid nga 
purpura, agud nga didto sia sa ibabaw 
sang lubid nga linubid sing mauti gid 
sang epod, kag nga indi m.agbulag ang 
hapin sa dughan sa epod. 

29 Sa sini pagadalhon ni Aaron ang 
mga ngalan sang mga anak ni Israel sa 
hapin sa dughan sa paghukom, sa 
ibabaw sang iya tagiposoon, sa gihapon 
nga magasulud sia sa balaan nga 
Puluyan, subung nga handumanan sa 
atubangan ni lehoba sa gihapon. 

30 Kag pagaibutang mo sa sulud sang 
hapin sa dughan sa paghukom ang Urim 
kag ang Tumim,* kag didto sila sa iba- 
baw sang tagiposoon ni Aaron, kon 
magasulud sia sa atubangan ni lehoba ; 
kag pagadalhon ni Aaron ang hapin sa 
dughan sa paghukom sa mga inanak ni 
Israel sa ibabaw sang iya tagiposoon sa 
atubangan ni lehoba sa gihapon. 

31 Kag magahimo ka sang malaba 
laba nga bay 6 sang epod nga bug-os 
purpura. 

32 Kag may isa ka liong nga sa olo sa 
tunga niya, kag ang liong may isa ka bi- 
big sa palibot niya nga buhat sang 
manughabol, kaangay sang liong sang 
limbutong nga hinimbis, agud nga indi 
magisi. 

33 Kag magahimo ka sa sidsid sing 
mga granada nga purpura, nga eskarlata 
kag nga karmesi sa iya mga sidsid sa 

* Urun kag Tumhn, mga kapawa kag 
mga kahimpitan. j palibot, kag sa tunga nila sing mga 
kampanilya nga bulawan, sa palibot : 

34 Isa ka kampanilya nga bulawan 
kag isa ka granada, isa pa kampanilya 
nga bulawan kag isa pa ka granda sa 
sidsid nga naidalum sang bayo nga ma- 
labalaba, sa palibot. ^ 

35 Kag pagasukluban sini si Aaron sa 
pagpanghikot, kag mabatian ang halung- 
kagay, kon magsulud sia sa sulud sang 
balaan nga Puluy-an sa atubangan ni 
lehoba, kag kon maggawa sia, agud nga 
indi sia mamatay. 

36 Kag magahimo ka sing isa ka. 
diadema nga bulawan nga ulay, kag 
pagaisulat mo sa iya, subung sang mga 
tinigban sang itulumbok : Pagkabalaan 
kay lehoba. 

37 Kag pagaibutang mo sia sa isa ka 
haloghog nga purpura, kag didto sia 
sa ibabaw sang turbante ; didto sia sa. 
atubangan sang turbante. 

38 Didto sia sa ibabaw sang agtang ni 
Aaron, kag si Aaron magadala sang 
kalautan sang mga butang nga balaan, 
nga pagpakabalaanon sang mga inanak 
ni Israel, sa tanan nila nga mga halad 
nga balaan ; kag didto sia sa ibabaw sang 
iya agtang sa gihapon, agud mangin- 
kalahamut-an sila sa atubangan ni 
lehoba. 

39 Kag magapuna ka sang bayo nga 
pinuna nga malaba gid nga kinasilo nga 
lino nga manipis ; magahimo ka man 
sang turbante rga lino nga manipis, kag 
pagahimoon mo ang wagkus sa buhat 
sang manugborda. 

40 Kag nga sa mga anak ni Aaron 
magahimo ka sing mga bayo nga 
pinuna ; pagahimoan mo man sila sing 
mga wagkus ; kag magahimo ka nga sa 
ila sing mga goro, nga sa himaya kag 
nga sa puni. 

41 Kag pagaipasukiub mo ining tanan 
nga mga butang kay Aaron nga imo 
utud kag sa iya mga anak; kag paga- 
hidhiran mo sila, kag pagapun-on mo 
ang ila mga kaniut, kag pagapakaba- 
laanon mo sila, agud nga maghilikot 
sila sang pagkasaserdote sa atubangan 
nakon. 

42 Kag magahimo ka man nga sa ila 
sing mga sarowal nga lino sa pagtabon 
sang ila kahubo ; kag magalalambut 
sila kutub sa mga hawak tubtub sa mga 
balikawang. 

43 Kag pagadalhon sila ni Aaron kag. 107 19. 1. EKSODO. 29. 20; sang iya mga anak sa gihapon nga 
magasulud sila sa Layanglayang sang 
pakigkitaan, kag kon magkadto sila sa 
halaran nga sa paghikot sa balaan nga 
Puhi3^-an, agud nga indi nila pagdalhon 
ang kalautan kag indi sila magkala- 
matay : manginpalatukuran nga dayon 
ini nga sa iya kag nga sa iya kaliwa- 
tan sa olehe niya. 

Ang pagpakabaiaan sa mga saserdofe. 

2Q KAG ini among pagahimoon mo 
^ sa ila sa pagpakabaiaan sa ila, 
agud nga maghilikot sila sang pakasa- 
serdote sa atubangan nakon : Magkuha- 
ka sing isa ka tinday sang kabakahan 
kag duha ka karnero nga mga himpit, 

2 Kag mga tinapay nga walay tapay 
kag mga torta nga walay tapay, nga na- 
samoan sing lana, kag mga manipis nga 
tinapay nga v/alay tapay, nga napang- 
hibo sing lana ; sa malum-ok nga harina 
sang trigo pagahimoon mo sila. 

3 Kag pagaibutang mo sila sa isa ka 
tabigtabig, kag sa tabigtabig pagaihalad 
mo sila iipud sang tinday sang baka 
Icag sang duha ka karnero. 

4 Kag pagapapalapiton mo si Aaron 
Icag ang iya mga anak sa salamputan 
sang Layanglayang sang pakigkitaan, 
kag pagahunawan mo sila sang tubig. 

5 Kag magakuha ka sang mga panap- 
ton, kag pagapapanaputan mo si Aaron 
sang bayo nga malaba, sang bayo nga 
malabalaba sang epod, kag sang epod, 
kag sang hapin sa dughan, kag paga- 
wagkusan mo sia sang lubid nga linubid 
sing mauti gid sang epod. 

6 Kag pagaibutang mo ang turbante 
sa ibabaw sang iya olo, kag pagaipaham- 
tang mo ang purungpurung nga balaan 
sa ibabaw sang turbante. 

7 Niyan magakuha ka sang lana nga 
ihalaplas kag pagaibo-bo mo ini sa iba- 
baw sang iya olo, kag pagahisoan mo sia. 

8 Sa gilayon pagapapalapiton mo ang 
iya mga anak nga lalaki, kag pagaipapa- 
naput mo sa ila ang mga malaba nga 
mga bayo. 

9 Kag pagawagkusan mo sila sang 
mga wagkus, si Aaron kag ang iya mga 
anak, kag pagaipanghigot mo ang mga 
goro sa olo ; kag ang pagkasaserdote ma- 
nginila tulumanon sa gihapon, kag pa- 
gaipapahanungud mo si Aaron kag ang 
iya mga anak. 10 Niyan pagapalapiton mo ang tinday 
sang baka sa Layanglayang sang pakig- 
kitaan, kag si Aaron kag ang iya mga 
anak magabulutang sang mga kamut sa 
ibabaw sang olo sang tinday sang baka. 

11 Kag pagapugutan ang tinday sang 
baka sa atubangan ni lehoba, sa gawang 
sang Layanglayang sang pakigkitaan. 

12 Kag magakuha ka sa dugo sang 
tinday sang baka kag pagaihamlit mo 
sia sang imo tudlo sa ibabaw sang mga 
sungay sang halaran, kag ang iban nga 
tanan nga dugo pagaiula mo sa talapa- 
kan sang halaran. 

13 Kag pagakuhaon mo ang tanan 
nga sapay nga nagaputus sang mga ka- 
sudlan, ang labutlabut sa atay, ang duha 
ka tagimuslion kag ang sapay, nga yara 
sa ibabaw nila, kag pagasunugon mo 
sila sa ibabaw sang halaran ; 

14 Apang ang unud sang tinday sang 
baka, ang iya panit kag ang iya ipot, 
pagasunugon mo sila sa kalayo sa gowa 
sang dulugan : halad sia tungud sang 
saia. 

15 Pagakuhaon mo man ang isa sang 
mga karnero, kag si Aaron kag ang iya 
mga anak magabulutang sang mga ka- 
mut sa ibabaw sang olo sang karnero. 

16 Kag pagapugutan mo ang karnero, 
kag magakuha ka sa iya dugo kag paga- 
isablig mo sia sa ibabaw sang halaran, 
sa palibot. 

17 Kag ang karnero pagahiwahiwaon 
mo, kag sa m.ahugasan ang iya mga ka- 
sudlan kag ang iya mga paa, pagaibu- 
tang mo sila sa ibabaw sang iya mga 
hiniwa kag sa ibabaw sang iya olo. 

18 Kag pagasunugon mo ang bug-os 
nga karnero sa ibabav/ sang halaran: 
halad nga sinunog sia kay lehoba, baho 
nga makapahamuut, halad sia nga pina- 
dabdab kay lehoba, 

19 Kag pagakuhaon mo ang ikaduha 
ka karnero, kag si Aaron kag ang iya 
mga anak magabulutang sang ila mga 
kamut sa ibabaw sang olo sang karnero. 

20 Kag pagapugutan mo ang karnero, 
kag magakuha ka sa iya dugo, kag paga- 
ibutang mo ini sa labit sang dulungan 
nga too ni Aaron, sa labit sang dulungan 
nga too sang mga anak ni Aaron, kag sa 
tudlo nga kumalagko sang ila kamut nga 
too, kag sa tudlo nga kumalagko sang 
ila tiil nga too ; kag pagaisabiig mo ang 
dugo nga mahilin sa ibabaw sang halaran 
sa palibot. 108 29. 21. EKSODO. 29. 39. 21 Kag magaiiulia Ita saiig dugo nga 
yara sa ibabaw sang halaran, kag sang 
lana nga ihalaplas, kag pagaisablig mo 
ini sa ibabaw ni Aaron, kag sa ibabaw 
sang iya mga panapton, kag sa ibabaw 
sang iya mga anak, kag sa ibabaw sang 
mga panapton sang iya mga anak 
kaiipud niya, kag pagapakabalaanon sia 
kag ang iya mga panapton, kag ang iya 
mga anak kag ang mga panapton sang 
iya mga anak kaupud niya. 

22 Kag pagakuhaon mo sa karnero 
ang sapay, kag ang ikog nga sapayon, 
kag ang sapay nga nagaputus sang mga 
kasudlan, ang labutlabut sa atay, ang 
duha ka tagimuslion, kag ang sapay nga 
yara sa ibabav/ nila, kag ang balikawang 
nga too, kay karnero sia sang mga pag- 
pahanungud, 

23 Kag ang isa ka tinapay, kag ang 
isa ka torta nga tinapay nga lanahon, 
kag ang isa ka manipis nga tinapay, sang 
tabigtabig sang mga tinapay nga walay 
tapay, nga didto sa atubangan ni lehoba. 

24 Kag pagaibutang mo ang tanan sa 
ibabaw sang palad sang mga kamut ni 
Aaron, kag sa ibabaw sang palad sang 
mga kamut sang iya mga anak ; kag 
pagahabugon mo sila sa halad nga hi- 
nabug sa atubangan ni lehoba. 

25 Kag pagakuhaon mo ini sa ila mga 
kamut kag pagasunugon mo ini sa hala- 
ran, sa ibabaw sang halad nga sinunog, 
subung nga baho nga kalahamut-an sa 
atubangan ni lehoba : halad sia nga pi- 
nadabdab kay lehoba. 

26 Kag pagakuhaon mo ang dughan 
sang karnero sang mga pagpahanungud 
nga nahanungud ka\^ Aaron, kag paga- 
habugon mo ini sa halad nga hinabug 
sa atubangan ni lehoba ; kag manginba- 
hin mo sia. 

27 Kag pagapakabalaanon mo ang 
dughan sang halad nga hinabug, kag 
ang balikawang sang halad nga binayaw, 
ang hinabug kag ang binayaw sang kar- 
nero sang mga pagpahanungud, nga iya 
ni Aaron kag iya sang iya mga anak. 

28 Kag manginiya sila ni Aaron kag 
sang iya mga anak nga palatukuran nga 
dayon gikan sa mga inanak ni Israel ; 
kay among halad nga binayaw : kag ini 
raanginhalad nga binayaw gikan sa mga 
inanak ni Israel nga kbmha sa ila mga | 
halad sa paghidaet. Ang ila halad nga | 
binayaw nahanungud kay lehoba. i 

29 Kag ang mga panapton nga balaan i nga iya ni Aaron m.agamangimya sang 
iya mga anak sa olehe niya, agud nga 
paghidhiran sila sa ila, kag agud nga 
pagpahanungdon sila sa ila. 

30 Sa pito ka adlaw pagaipanaput 
sila sang isa sang iya mga anak, nga 
manginsaserdote sa sahli niya, nga 
magasulud sa Layanglayang sang pa- 
kigkitaan sa pag-alagad sa balaan nga 
Puluy-an. 

31 Pagakuhaon mo ang karnero sang 
mga pagpahanungud, kag pagalutoon 
mo ang iya unud sa isa ka duug nga 
balaan ; 

32 Kag si Aaron kag ang iya mga 
anak magakalaon sang unud sang kar- 
nero kag sang tinapay nga didto sa 
tabig, sa salamputan sang Layanglayang 
sang pakigkitaan. 

33 Magakalaon sila sadtong mga bu- 
tang, nga tungud sa ila ginhimo ang 
katurabasan sa pagpahanugud sa ila, sa 
pagpakabalaan sa ila. Apang walay 
sin-o nga dumuluong nga makakaon sa 
ila, kay butang sila nga balaan. 

34 Kag kon may mabilin sang unud 
sang pagpahanungud, kag sang tinapay, 
tubtub sa aga, pagasunugon mo sa kala- 
yo ang mabilin ; indi pagakaonon ini, 
kay balaan sia. 

35 Busa, sa sini nga bagay pagahimo- 
on mo kay Aaron kag sa i5'^a mga anak, 
sono sang tanan nga ginsogo ko sa imo : 
sa pito ka adlaw pagaipapahanungud 
mo sila. 

36 Kag magahalad ka sa adlawadlaw 
sing isa ka tinday sang baka subung nga 
halad tungud sang sala, nga sa mga 
katumbasan : pagatinloan mo sang sala 
ang halaran sa paghimo sang katumba- 
san tungud sa iya, kag pagahidhiran mo 
ini nga sa pagpakabalaan sa i5'^a. 

37 Sa pito ka adlaw magahimo ka 
sang katumbasan tungud sang halaran, 
kag pagapakabalaanon mo ini, kag ma- 
nginisa ka halaran sia nga labing bala- 
an : bisan ano nga butang nga makasa- 
gaid sa halaran, manginbalaan sia. 

Aag sa gihapon nga halad nga sinunog. 

38 Yari karon ini am.ong pagaihalad 
mo sa ibabaw sang halaran : duha ka 
kordero sa isa ka tuig, sa adlawadlaw, 
sa walay langan. 

39 Pagaihalad mo ang isa k-a kordero 
sa aga, kag ang isa ka kordero pagaiha- 109 29. 40. EKSODO. 30. 13. lad mo sa tunga sang duha ka kahapo- 
non. 

40 Kag upud sang isa ka kordero ang 
ikapulo ka bahin sa?ig isa ka epa nga 
malum-ok nga harina, nga nasamo sa 
ikap-at ka bahin sang isaka hin nga lana 
nga linabugay ; kag nga sa halad nga 
ilimnon, ang ikap-at ka bahin sang isa 
ka hin nga alak. 

41 Kag pagaihalad mo ang isa ka 
kordero sa tunga sang duha ka kahapo- 
non, kag pagahimoon mo sa iya sono sa 
halad nga kalan-on sang aga kag sono 
sa iya halad nga ilimnon, subung nga 
baho nga kalahamut-an, halad nga pina- 
dabdab kay lehoba. 

42 Ini manginhalad nga sinunog sa 
gihapon sa inyo mga kaliwatan sa sa- 
lamputan sang Layanglayang satig pa- 
kigkitaan sa atubangan ni lehoba, nga 
didto magapakigkita ako sa inyo, sa 
paghambal sa imo. 

43 Kag didto magapakigkita ako sa 
mga inanak ni Israel, kag pagapakabala- 
anon sia sang akon himaya. 

44 Kag pagapakabalaanon ko ang La- 
yanglayang sang pakigkitaan kag ang 
halaran, kag pagapakabalaanon ko man 
si Aaron kag ang iya mga anak, agud 
nga maghiiikot sila sang pagkasaserdote 
sa atubangan nakon. 

45 Kag magapuyo ako sa tunga sang 
mga inanak ni lerael, kag manginila 
ako Dios. 

46 Kag pagakilalahon nila, nga ako 
amo si lehoba nga ila Dios, nga nagpa- 
gowa sa ila sa duta sa Eigpto, sa pag- 
puyo sa tunga nila : ako si lehoba nga ila 
Dios. 

Ang balaran sang mga pahamut. 

Or^ MAGAHIMO ka man sing isa ka 
^\J halaran nga sa pagsunog sang 
insienso ; sa kahoy nga akasia pagahimo- 
on mo ini. 

2 Ang iya kalabaon, isa ka maniko kag 
manginisa ka maniko ang iya kasang- 
karon : manginkasilo sia ; kag duha ka 
mainko ang iya kataason. Ang iya mga 
sungay manginbilog sa iya. 

3 Kag pagahalupan mo ini sang bula- 
wan nga ulay, ang iya kadaygan sabung 
man ang iya mga kilid, sa palibot, kag 
ang iya mga sungay ; kag pagahimoan 
mo sia sing isa ka purungpurung nga 
bulawan sa palibot. 4 Kag pagahimoan mo sia sing duha 
ka singsing nga bulawan sa idalum sang 
iya purungpurung ; pagahimoon mo 
sila sa iya duha ka pamusud, sa iya du- 
ha ka kilid, nga pagaisuuk sa ila ang 
mga yayongan sa pagdala sini upud sa 
ila. 

5 Kag pagahimoon mo ang mga ya- 
yongan nga kahoy nga akasia, kag paga- 
halupan mo sila sing bulawan. 

6 Kag pagaipahamtang mo sia sa atu- 
bangan sang kumbung, nga yara sa atu- 
bangan sang kaban sang pagpamatuud, 
sa atubangan sang pakilooyan nga yara 
sa ibabaw sang kaban sang pagpamatuud, 
nga didto magapakigkita ako sa imo. 

7 Kag si Aaron magasunog sa ibabaw 
niya sing insiesio nga mahamut, sa tanan 
nga aga ; kon mahanda niya ang mga 
lamprahan, pagasunugon niya ini. 

8 Kag sa pagpadabdab ni Aaron sang 
mga lamprahan sa tunga sang duha ka 
kahaponon, pagasunogon niya ini ; insi- 
enso' ini sa gihapon sa atubangan ni leho- 
ba sa inyo mga kaliwatan. 

9 Indi kamo maghalalad sa ibabaw 
niya sing insienso nga dumuluong, bisan 
halad nga sinunog, bisan halad nga ka- 
lan-on ; bisan magula kamo sang halad 
nga ilimnon sa ibabaw niya. 

10 Kag si Aaron magahimo sang 
katumbsan sa ibabaw sang mga sungay 
sini nga halaran sa makaisa ang tuig ; 
pagahimoan niya ang katumbasan sa 
ibabaw niya sa makaisa ang tuig, sa 
inyo mga kaliwatan upud sang dugo 
sang halad tungud sang sala nga sa 
katumbasan. Among butang nga balaan 
gid kay lehoba," 

Ang tunga sa siklo nga gawad. 

11 Naghambal si lehoba kay Moises, 
nga nagasiling : 

12 " Kon maghimo ka sing isipan sang 
kadamuon sang mga inanak ni Israel, 
sono sa naisipan nila, ang tagsatagsa ma- 
gabayad sang gawad sang iya kabuhi kay 
lehoba, kon pagisipon mo sila, agud 
nga wala sa ila sing kamatay, sa pagisip 
sa ila. 

13 Kag yari karon ang pagabayaran 
sang bisan sin-o nga masakup sa pagisip : 
ang katunga sang siklo (sono sa siklo 
sang balaan nga Puluy-an, sa duha ka 
pulo ka geras ang siklo), ang katunga 
sang siklo subung nga halad kay lehoba. IIO 30. 14. EKSODO. 30. 37. 14 Bisan sin-o nga masakup sa pagisip, 
sa duha ka pulo ka tuig pa ibabaw, 
magahatag sang halad kay lehoba. 

15 Ang mangaran indi magdugang, 
bisan ang imol magabuhin sa tunga sa 
siklo, kon maghatag sila sang halad kay 
lehoba, sa paghimo sang katumbasan 
tungiid sang ila mga kabulii. 

16 Kag pagabatunon mo ang kuarta 
sang mga gawad sa mga inanak ni Israel, 
kag pagaihatag mo ini nga sa pag-alag- 
dan sang Layanglayang sang pakig- 
kitaan, kag manginhandumanan ini sa 
mga inanak ni Israel sa atubangan ni 
lehoba, nga sa paghimo sang katamba- 
san tungud sang inyo m.ga kabiihi." 

Ang batiya nga tiinbaga. 

17 Kag naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

18 " Magahimo ka man sing isa ka 
batiya nga tumbaga, nga ang iya 
tulungtungan mangintumbaga, nga pa- 
langhunavv^an ; kag pagaibutang mo sia, 
sa tunga sang Layanglayang sang pa- 
kigkitaan kag sang halaran ; kag maga- 
butang ka sa iya sing tubig, 

19 Agud nga sa iya magpalanghunaw 
si Aaron kag ang iya mga anak, sang 
ila mga kamut kag sang ila mga tiil. 

20 Sa gihapon nga magsululud sila sa 
Layangalayang sang pakigkitaan, maga- 
palanghunavvT sila sang tubig, agud nga 
indi sila magkalamatay : kag sa gihapon 
nga magpalalapit sila sa halaran nga sa 

' pagpanghikot, sa pagsunog sing halad 
nga pinadabdab kay lehoba. 

21 Magapalanghunaw sila sang mga 
kamut kag sang mga tiil, agud indi sila 
magkalamatay ; kag manginpalatukuran 
nila ini nga dayon sa kay Aaron kag sa 
iya kaliwat sa ila mga kaliwatan." 

Ang balaan nga lana kag ang pahanidf. 

22 Kag naghambal si lehoba kay Mo- 
ises, nga nagasiling : 

23 " Kag magakuha ka sang mga pana- 
kut nga labing pinalabi : sang mira nga 
tinagok, lima ka gatus ka siklo, kag sang 
kanela nga mahamut, ang katunga sini, 
duha ka gatus kag kalim-an, kag sang 
kalamo nga mahamut, duha ka gatus kag 
kalim-an, 

24 Kag sang kasia, lima ka gatus, sono 
sang siklo sang balaan nga Puluy-an, kag 
sang lana sang mga oliba, isa ka hin : 25 Kag pagahimoon mo sa sining mga 
butang ang lana sang balaan nga inug- 
hilidhid, ihalaplas nga mahamut nga 
gintugi sang manugpahamut : manginla- 
na sia sang balaan nga ihilidhid. 

26 Kag pagahidhiran mo sa iya ang 
Layanglayang sang pakigkitaan, kag 
ang kaban sang pagpamatund, 

27 Kag ang latok pati ang tanan niya 
nga mga gamit, kag ang sadngan pati 
ang tanan niya nga m-ga gamit, kag ang 
halaran sang insienso, 

28 Kag ang halaran sang halad nga 
sinunog pati sang tanan ni3''a nga mga 
gamit, kag ang batiya pati ang iya 
tulungtungan. 

29 Pagapakabalaanon mo sila, kag 
mxangin mga butang sila nga labing ba- 
laan : ang tanan nga makasag-id sa ila, 
manginbalaan sia. 

30 Pagahidhiran mo man si Aaron 
kag ang iya mga anak, kag pagapakaba- 
laanon mo sila, agud nga maghilikot 
sila sang pagkasaserdote sa atubangan 
nakon. 

31 Kag magahambal ka sa mga ina- 
nak ni Israel, nga nagasiling : Ini ma- 
gamanginakon lana sang balaan nga 
ihilidhid, sa inyo mga kaliwatan. 

32 Sa ibabaw sang unud sang tawo 
indi sia pagaibo-bo, bisan maghilimo ka- 
mo sing isa nga kaangay, sono sang mga 
ti7nl\njg sang iya panakot : balaan sia, 
pagakabigon ninyo nga balaan ini. 

33 Bisan sino nga magpadugi sang 
ihalaplas nga kaangay sini, kag nga 
m.agbutang sini sa ibabaw sang isa ka 
dumuluong, pagautdon sia sa tunga sang 
iya mga banwa." 

34 Nagsiling pa si lehoba kay Moi- 
ses : " Kuha-ka sang mga panakot nga 
mahamut : ang stakte, onike kag gal- 
bano, mga panakot nga m.ahamut, nga 
may insienso nga ulay : sa tanan sa 
alangay nga timbang ; 

35 Kag magahimo ka sa sini sang 
insienso nga mahamut, sono sangpadugi 
sang manugpahamut, nga maasin, ulay 
kag balaan, 

36 Kag pagagalingon mo ang isa ka 
hahiti niya sing bukbuk gid kag paga- 
ibutang mo sia sa atubangan sang pag- 
pamatund, sa sulud sang Layangalayang 
sang pakigkitaan, nga didto magapakig- 
kita ako sa imo : maginbutang sia nga 
labingbalaan sa inyo. 

37 Kag nahanungud sang insienso nga III 30. 38, EKSODO. 32.2. pagahimoon mo, indi kamo maghilimo 
sing iban sa amo man nga mga timbang 
nga sa imo : manginbutang nga balaan 
ini nga sa imo kay lehoba. 

38 Bisan sin-o nga maghimo sang isa 
nga kaangay, sa pagsinghot sa iya, paga- 
utdon sia sa tunga sang iya mga banwa." 

Tiuudlo nga mga buluhaton. 

Q-i KAG naghambal si lehoba kay 
^ » Moises, nga nagasiling : 

2 "Tuluka, nga gintawag ko sa iya 
ngalan si Besalel, anak ni Uri, anak ni 
Hur sa kabikahan ni luda ; 

3 Kag ginpuno ko sia sang Espiritu 
sang Dios, sa kaalam, sa ihibalo, sa ki- 
naadman kag sa tanan nga buluhaton sa 
pudugi ; 

4 Nga sa pagtugi sing mga huwaran, 
sa pagbuhat sa bulawan, sa pilak kag sa 
tumbaga ; 

5 Kag nga sa pagtigib sing mga bato 
nga talampukan, kag nga sa pagtigib 
sing mga kahoy, kag nga sa pagbuhat 
sang bisan ano nga mga buluhaton. 

6 Kag yari karon, ginbutang ko upud 
sa iya si Oholiab, anak ni Ahisamak, sa 
kaliwatan ni Dan : kag ginbutangan ko 
sing kaalam sa tagiposoon sang tanan 
nga manginalamon sa tagiposoon, agud 
nga maghimo sila sang tanan nga ginso- 
go ko sa imo, 

7 Nga amo : ang Layanglayang sang 
pakigkitaan, ang kaban sang pagpama- 
tuud, ang pakilooyan nga didto sa iba- 
baw niya, kag ang tanan nga mga gamit 
sang Layanglayang : 

8 Ang latok pati ang iya mga gamit, 
kag ang sadngan nga bus-ug kag ang 
tanan niya nga mga gamit, kag ang 
halaran sang insienso, 

9 Kag ang halaran sang halad nga 
sinunog pati ang tanan niya nga mga 
gamit, kag ang batiya kag ang iya 
tulungtungan, 

10 Kag ang mga panapton sang 
pag-alagdan, kag ang mga balaan nga 
panapton nga kay Aaron nga saserdote, 
kag ang mga panapton sang iya mga 
anak, agud nga magpanghikot sila sang 
pagkasaserdote, 

11 Kag ang lana nga ihilidhid, ang 
insienso nga mahamut nga sa balaan nga 
Puluy-an; pagahimoon nila sono sang 
ginsogo ko sa imo." Ang baodumaaaa sang Sabado. 

12 Naghambal man si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

13 "Kag ikaw magahambal sa mga 
inanak ni Israel, nga nagasiling : Sa 
walay balibad pagabantayan ninyo 
ang akon mga sabado : kay tandaan 
ini sa tunga naton sa inyo mga kali- 
watan, agud nga mahibaloan ninyo, nga 
ako amo si lehoba nga nagpakabalaan 
sa inyo. 

14 Busa, pagabantayan ninyo ang sa- 
bado, kay balaan sia sa inyo : ang mag- 
pasipala sini, sa pagkamatuud, pagapat- 
yon sia ; kay bisan sin-o nga magpadiba- 
laan sa iya, yadto nga kalag pagautdon 
sa tunga sang iya mga banwa. 

15 Sa anumka adlaw pagahimoon ang 
buluhaton, apang ang adlaw nga ikapito 
among sabado, nga balaan nga pagpa- 
huway kay lehoba; bisan sin-o nga 
magpangabudlay sa adlaw sang sabado, 
mamatay, sa pagkamatuud. 

16 Ngani pagabantayan sang mga 
inanak ni Israel ang sabado, nga paga- 
tumanon ini, sa ila mga kaliwatan sa 
katipan nga dayon : 

17 Mangintandaan ini sa gihapon sa 
tunga nakon kag sang mga inanak ni 
Israel ; kay sa anum ka adlaw ginhimo 
ni lehoba ang kalangitan kag ang duta, 
kag sa ikapito ka adlaw naguntat kag 
nagpahuway sia." 

18 Kag sa pagkatapus sa pagharabal 
sa iya sa bukid sa Sinai, ginhatag niya 
kay Moises ang duha ka tapi sang pag- 
pamatuud, mga tapi nga bato nga napa- 
nulatan sang tudlo sang Dios. 

Ang pagsimba sa bulawan nga tinday sang baka. 

OQ APANG sang nakita sang banwa 
^^ nga si Moises nagadugay sa pag- 
dulhog sa bukid, nagtipon ang banwa 
sa palibot ni Aaron kag nagsiling sa 
iya : " Tindug-ka, buhati kami sing isa 
ka dios, nga maguna sa amon, kay sa 
sini nga si Moises, yadtong lalaki nga 
nagki±a sa amon sa duta sang Egipto, 
wala kami makahibalo kon ano ang 
nahanabu sa iya." 

2 Kag si Aaron nagsiling sa ila: 
" Palusa-ninyo ang mga aritos, nga yara 
sa mga dulungan sang inyo mga asawa, 
kag sa inyo mga anak nga lalaki, kag sa 
inyo mga anak nga babae, kag dalha- 
ninyo sila sa akon. iI2 32.3. ESSODO. 32. 23. 3 Busa, ang bug-os nga banwa nag- 
palus sang mga aritos nga bulawan, 
nga yara sa ila mga dulungan, kag 
gindala nila sila kay Aaron. 

4 Kag sang binaton niya sila sa mga 
kamut nila, ginhuman sila niya sa isa 
ka sinsil, kag ginhimo niya sa ila ang isa 
ka tinday sang baka nga tinunaw. 
Niyan nagsililing sila : " j Israel, ini sia 
amo ang irao dios, nga nagpagowa sa 
imo sa duta sang Egipto ! " 

5 Kag sang nakita ini ni Aaron, nag- 
patindug sia sing isa ka halaran sa 
atubangan sang tinday sang baka ; kag 
nagsingit si Aaron kag nagsiling : 
" Buas manginpiesta ni lehoba." 

6 Kag sang madason nga adlaw nag- 
bulugtaw, kag naghalalad sila sing mga 
halad nga sinunog, kag nagdala sila sing 
mga halad nga sa paghidaet ; kag nag- 
lingkod ang banwa sa pagkaon kag sa 
paginum, kag nagtilindug sila sa paghi- 
linampang. 

7 Niyan si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Lakat-ka ; panaug-ka, kay 
ang imo banwa nga ginpataklad mo sa 
duta sang Egipto, nadunut. 

8 Sa madali nagpalayo sila sa dalan, 
nga akon ginsogo sa ila, kag nagbuluhat 
sila sing isa ka tinday sang baka nga 
tinunaw, kag ginsilimba nila sia, kag 
naghalalad sila sa iya, kag nagsililing: 
Israel, ; ini siya amo ang imo dios, 
nga nagpagowa sa imo sa duta sang 
Egipto ! " 

9 Si lehoba nagsiling man kay Mo- 
ises : " Napanilagan ko ini nga banwa, 
nga sa pagkamatuud, amo ang banwa 
nga matig-a sing tingkoy. 

10 Ngani karon, pabaya-i ako, nga 
magdabdab ang akon kasingkal sa ila, 
kag pagaupuron ko sila ; kag sa imo 
pagaliimoon ko ang isa ka daku nga 
katawohan." 

1 1 Niyan si Moises nangayo kay leho- 
ba nga iya Dios, nga nagasiling : " Oh, 
lehoba, ikay ngaa bala magadabdab ang 
imo kasingkal sa imo banwa, nga ginpa- 
gowa mo sa duta sang Egipto sa daku 
nga kabakud kag sa m.akusug nga ka- 
mut? 

12 iKay ngaa bala magahilinambal 
ang mga Egiptohanon, nga nagasili- 
ling : Sa kalainan kinuha mo sila sa 
pagpatay sa ila sa mga kabukiran, kag sa 
pagpanas sa ila sa ibabaw sang nawung 
sang duta? Balik-ka sang kasingkal sang imo kaakig, kag patngalisud-ka ba- 
ngud sang kalainan sang imo banwa. 

13 Panumduma si Abraham, si Isaak 
kag si Israel, nga imo mga alagad, nga 
sa ila nagsumpa ka sa imo gid, kag nagsi- 
ling ka sa ila : Pagapadamuon ko ang 
inyo kaliwatan subung sang mga bitoon 
sang langit ; kag pagaihatag ko sa inyo 
kaliwatan ining bug-os nga duta, nga 
akon ginsiling, kag pagapanublion nila 
sia sa gihapon." 

14 Kag si lehoba nagpangalisud sa 
kalainan nga iya ginsiling, nga iya paga- 
himoon sa iya banwa. 

15 Kag si Moises nagbalik, kag nag- 
dulhog sa bukid, nga nagadala sa iya 
kamut sang duha ka tapi sang pagpa- 
matuud ; ang mga tapi nga napanulatan 
sa iya duha ka kilid ; sa isa ka kilid 
kag sa isa napanulatan sila. 

16 Kag ang mga tapi amo ang binu- 
hatan sang Dios, kag ang sinulat amo ang 
sinulat sang Dios, nga natigib sa ibabaw 
sang mga tapi. 

17 Kag sang pagkabati ni losue sang 
kinagahud sang banwa, nga nagasingit, 
nagsiling sia kay Moises : " Kinagahud 
sa paginaway yara sa dulugan." 

18 Kagsianagsabat : "Indiamoang 
kinagahud sang mga mandadaug, bisan 
kinagahud sang mga daug: kinagahud 
sang mga nagaalambahan ginapamatian 
ko." 

19 Kag sang pag-abut niya sa dulugan, 
nakita niya ang tinday sang baka kag 
ang mga sinaut, kag nagdabdab ang 
kaakig ni Moises, kag pinilak niya ang 
mga tapi sa iya mga kamut kag binoong 
niya sila sa kunsaran sang bukid. 

20 Kag kinuha niya ang tinday sang 
baka, nga ila ginbuhat, kag ginsunog ni- 
ya sia sa kalayo, kag ginaling niya sia 
tubtub nga nagyab-ok gid ; kag sinab- 
wag niya sia sa ibabaw sang mga tubig, 
kag ginpainum niya ini sa mga inanak ni 
Israel. 

21 Kag nagsiling si Moises kay A- 
aron : " l Ano bala ang ginhimo sa imo 
sini nga banwa, nga ginpaholog mo sa 
ibabaw niya ang tama ka duku nga 
sala ? " <f 

22 Kag nagsabat si Aaron : " " Dili 
magdabdab ang kaakig sang akon 
ginoo ; ikaw nakakilala sang banwa, 
nga nabuyok sia sa kalaut. 

23 Sila nagsilling sa akon: buhati 
kami sing isa ka dios, nga magaii- 113 32. 24. EKSODO, 33.8. na sa amon, kay sa sini nga si Moises, 
yadtong lalaki nga nagpagowa sa amon 
sa duta sang Egipto, wala kami makahi- 
balo kon ano ang nahanabu sa i3'^a. 

24 Kag ako nagsabat sa ila : Sin-o 
ang may bulawan, huksa-ninyo sia. Kag 
ginhatag nila sa akon sia, kag binutang 
ko sia sa kalayo, kag naggowa ining 
tinday sang baka." 

25 Kag nakita ni Moises, nga ang 
banwa nabuhian ; kay ginbuhian sila ni 
Aaron, sa bagay nga nanginhampanga- 
nan sila sa ila mga kasumpung. 

26 Kag nagtindug si Moises sa ga- 
wang sang dulugan, kag nagsiling sia: 
" Kari-kamo sa akon, kon sanday sin-o 
ang iya ni lehoba," kag nagtilipon upud 
sa iya ang tanan nga mga anak ni Lebi. 

27 Kag sia nagsiling sa ila : " Ini gin- 
siling ni lehoba, ang Dios ni Israel : 
Magtaklns ang tagsatagsa sang iya hi- 
nganiban kag agi-kamo, kag balik-kamo 
sa gawang kag gawang sa dulugan, kag 
patya-ninyo ang tagsatagsa sa iya utud, 
kag sa iya abyan, kag sa iya himata." 

28 Kag ginhimo ini sang mga anak ni 
Lebi, sono sang ginsiling ni Moises, kag 
nagkalaholog sa banwa sa sadtong 
adlaw sing mga tatlo ka libo ka tawo. 

29 Kag si Moises nagsiling : " Mag- 
panugyan-kamo karon kay lehoba, bisan 
pa ang tagsatagsa sa iya kaugalingon 
nga anak, kon sa iya utud, agud nga sia 
maghatag karon sang iya pagpakamaayo 
sa inyo." 

Si Moises nagapatunga tuRgud sang banwa. 

30 Kag nahanabu sang adlaw nga 
masunod, nga nagsiling si Moises 
sa banv/a : " Kamo nakabuhat sing isa 
ka daku nga sala; apang karon maga- 
taklad ako sa kay lehoba ; ayhan mada- 
ngat ko ang katumbasan tungud sang 
inyo sala." t^ 

3T Niyan si Moises nagbalik kay 
lehoba kag nagsiling : " j Abaw ! Ini nga 
banwa nakabuhat sing isa ka daku nga 
sala, sang pugbuhat niya sa iya sing 
isa ka dios nga bulawan. 

32 Kag karon, kon patawaron mo 

ang iya sala ; apang kon indi, pa- 

nasa ako, ginaampo ko sa im.o, sa imo 
tolon-an, nga ginsulat mo." 

33 Apang si lehoba nagsabat kay 
Moises : " Ang makasala batok sa akon, 
ini sia pagapanason ko sa akon tolon-an. 34 Busa, lakat-ka karon, dalha ini nga 
banwa sa diin nga akon ginsiling sa imo. 
Yari karon ang akon manugtunda ma- 
gauna sa imo ; apang sa adlaw sang 
akon pagduaw, pagaduawon ko sa ila 
ang ila sala." 

35 Ngani pinilas ni lehoba ang banwa, 
kay nagbuhat sila sang tinday sang baka, 
nga ginbuhat ni Aaron. 

KAG si lehoba naslling kay 
Moises : " Lakat kag tukad-ka 
gikan did, ikaw kag ang banwa nga 
ginpataklad mo sa Egipto, pa duta nga 
ginsumpa ko kay Abraham, kay Isa- 
ak kag kay lakob, nga nagasiling : Sa 
imo kaliwatan pagaihatag ko sia. 

2 Kag pagaipadala ko sa una nimo 
ang alion manugtunda, kag pagasobolon 
ko ang mga Kanaanhon, ang mga Amo- 
rinhon, ang mga Hetinhon, ang mga 
Peresinhon, ang mga Hebinhon kag ang 
mga lebusinhon : 

3 Duta ini nga nagailig ang gatas 
kag ang dugus, kay ako indi magataklad 
sa tunga nimo, kay banwa ikaw sa 
tingkoy nga matig-a, basi pa kon pagu- 
puron ko ikaw sa dalanon." 

4 Kag sang nabatian sang banwa 
ining malain nga balita, nagbalakho 
sila, kag wala gid sing nagbutung sang 
ila mga huj^as. 

5 Kay ginsiling man ni lehoba kay 
Moises : " Isiling-mo sa mga inanak ni 
Israel : Isa kamo ka banwa sang tingkoy 
nga matig-a ; kon sa isa ka tion mag- 
taklad ako sa tunga nimo, pagaupuron ko 
kunta ikaw. Busa karon kuhaa ang imo 
mga huyas sa ibabaw nimo, kag ako ma- 
kahibalo sang pagahimoon ko sa imo. 

6 (Kag ang mga inanak ni Israel 
nagpanghublas sang ila mga huyas 
kutub sa bukid nga Horeb.) 

7 Kag pagakuhaon ni Moises ang La- 
yanglayang, kag pagaihumlad niya sia 
nga sa iya sa gowa sang dulugan, nga 
malayo sa dulugan, kag pagatawgon 
niya ini nga Layanglayang sang pakigki- 
taan: kag magakahanabu nga yadtong 
tanan nga may inugdangup kay lehoba, 
magapakadto sa Layanglayang sang pa- 
kigkitaan, nga yadto sa gowa sang du- 
lugan. 

8 Kag magakahanabu nga, kon si 
Moises maggowa pa Layanglayang, ma- 
gatindug ang bug-os nga banaw, kag 
nga ang tagsatagsa magapatupong sa 114 33. 9. EKSODO. 34.4. gawang sang iya layanglayang, kag 
pagapaungtan nila si Moises sang mga 
mata tubtub nga si a makasulud sa 
Layanglayang. 

9 Kag mahanabu nga, kon magsulud 
si Moises sa Laj'-anglayang, magapanaug 
ang haligi nga panganud, kag didto sia 
sa gav/ang sang Layanglayang, sa naga- 
hambal pa si lehoha kay Moises. 

10 Kag pagatan-awon sang bug-os 
nga banv/a ang lialigi nga panganud, 
nga didto sa gawang sang Layangla- 
yang ; kag magatindug ang bug-os nga 
banwa, kag magayaub ang tagsatagsa 
sa gawang sang iya layanglayang. 

11 Kag si lehoba magapakighambal 
kay Moises sa atubangan, subung sang 
pagpakighambal sang bisan sin-o sa iya 
abyan ; kag si Moises magapauli sa dulu- 
gan, apang ang iya umalagad, si Josue, 
anak ni Nun, nga isa ka pamatan-on, 
wala magapalayo sa tunga sang Lay- 
anglayang. 

12 Kag si Moises nagsiling kay le- 
hoba : " Tan-awa, ikaw nagsiling sa 
akon: Pataklara ini nga banwa; kag 
wala mo ako pagpahibaloa kon sin-o 
yadtong pagaipadala mo upud sa akon ; 
bisan pa ginsiling mo : Nakilala ko ikaw 
sa ngalan, kag ikaw man nakakita sing 
bugay sa atubangan sang akon mga 
mata. 

13 Busa karon, kon nakakita ako sing 
bugay sa imo mga mata, ginaampo ko sa 
imo, nga ipakilala mo sa akon ang imo 
mga dalanon, kag nga makilala ko ikaw, 
agud nga makakita ako sing bugay sa 
imo mga mata; kag talupangda nga 
ining katawohan among imo banwa." 

14 Kag si lehoha nagsiling: "Ang 
akon nawung magaupud sa imo kag 
pagapapahuwayon ko ikaw." 

15 Niyan si Moises nagsiling sa iya : 
" Kon ang imo nawung indi magupud 
sa amotj, ayaw kami pagpataklara gikan 
diri. 

16 iKag sa ano bala pagakilalahon 
ini, nga nakakita ako sing bugay sa 
imo mga mata, ako kag ang imo banwa, 
kondi sa imo paglakat upud sa anion, 
kag nga ako kag ang imo banwa pagpa- 
inon kami sa tanan nga mga banwa, nga 
yara sa ibabaw sang kadaygan sang 
duta ? " 

17 Niyan si lehoba nagsiling kay 
Moises : *' Pagahimoon ko man ini, ang 
imo ginpangayo, kay ikaw nakakita sing bugay sa akon mga mata, kag 
nakilala ko ikaw sa ngalan." 

18 Kag nagsiling si Moises: "Gina- 
ampo ko sa imo, nga pagtugutan mo ako 
pagtan-aw sang imo him.aya." 

19 Kag sia nagsiling : " Pagahimoon 
ko, nga mag-agi ang akon bug-os nga 
kaayohan sa atubangan sang imo itulu- 
luk, kag pagaibantala ko ang ngalan ni 
lehoba sa atubangan mo ; kag nagahi- 
kalooy ako sa ginakalooyan ko, kag na- 
gamahinoklogon ako sa ginakahinoklo- 
gan ko." 

20 Kag nagsiling man sia: "Ikaw 
indi sarang makakita sang akon na- 
wung ; kay ang taw-o indi sarang maka- 
kita sa akon kag magkabuhi." 

21 Kag nagsiling si lehoba: "Yari 
karon ang isa ka duug sa luyo nakon, 
kag didto ikaw sa ibabaw sang bato. 

22 Kag mahanabu nga, sa nagaagi 
pa ang akon himaya, pagaibutang ko 
ikaw sa isa ka yupok sang bato, kag 
pagatabunan ko ikaw sang akon kamut, 
tubtub nga ako makaligad ; 

23 Ugaling pagaipalayo ko ang akon 
kamut, kag m.akita mo ang akon mga 
likod ; apang ang akon nawung indi ma- 
kita." 

Si Moises nagabalik sa bukid. — Aog uiga 
bag-ong tapi nga bato. 

O^ KAG si lehoba nagsiling kay 
^^ Moises : " Basbas-ka sang duha 
ka tapi nga bato, subung sang mga na- 
hauna ; kag ako magasulat sa ibabaw 
sadtong mga tapi sang mga polong nga 
didto sa ibabaw sang mga nahauna nga 
tap], nga ginboong mo ; 

2 Kag maghanda-ka nga sa buas, 
kag sa aga magatukad ka sa bukid nga 
Sinai ; kag magaatubang ka sa akon did- 
to, sa ibabaw sang putokputokan sang 
bukid. 

3 Apang walaj'- sin-o nga magsaka 
upud sa imo, bisan makita ang bisan 
sin-o nga tawo sa bug-os nga bukid ; 
bisan pa maghalalab ang mga obeha 
kag mga kabakahan sa atubangan sang 
bukid." 

4 Ngani, ginbasbasan ni Moises ang 
duha ka tapi subung sang m^ga nahauna. 
Kag sang aga pa gid nagbugtaw si Moi-, 
ses, kag nagtukad sia sa bukid nga Sinai,' 
subung sang ginsogo ni lehoba, nga na- 
gadala sa iya kamut sang duha ka tapi 
nga bato. "5 34. 5, EESODO. 34.24. 5 Kag si lehoba nagpanaug sa gal-um, 
kag didto si a upud sa iya, kag ginbantala 
niya ang ngalan ni lehoba. 

6 Kag si lehoba nag-agi sa atubangan 
niya, kag nagbantala : lehoba, lehoba, 
Dios nga maloloyon kag mahinoklogon, 
inanay sa kaakig, kag bugana sa kalooy 
kag sa kamatooran ; 

7 Nga nagatigana sing kalooy tubtub 
sa linibo ka kaliwatan, nga nagapatawad 
sang kalautan, kag sang pagkamalalison, 
kag sang sala, kag nga indi magkabig 
sa malalison nga walay sala ; nga naga- 
duaw sang kalautan sang mga ginikanan 
sa ibabaw sang mga anak, kag sa ibabaw 
sang mga anak sang anak, tubtub sa 
ikatlo, kag tubtub sa ikapat nga kali- 
watan." 

8 Niyan nagdalidali si Moises, kag 
naghapa sa duta, kag nagsimba, 

9 Kag nagsiling sia : " Kon ako naka- 
kita sing bugay sa imo mga mata, oh 
Ginoo, ginaampo ko ini sa imo, nga 
maglakat ang akon Ginoo sa tunga 
namon. Hoo, banwa sia sa tingkoy nga 
matig-a ; kag patawara ang amon 
kalautan kag ang amon sala, kag batuna 
kami nga im.o panublion." 

10 Kag sia, nagsabat : ''Yari karon, 
ginahimo ko ang isa ka katipan: sa 
atubangan sang bug-os mo nga banwa 
magahimo ako sing mga kalatingalahan, 
nga wala nga mas-a mahimo sila sa 
bug-os nga duta, bisan sa diin nga mga 
katawohan; kag makita sang bug-os 
nga banwa, nga sa tunga niya yara ka, 
ang binuhatan ni lehoba; kay butang 
nga makahaladluk ang pagahimoon ko 
bangud sa imo. 

11 Busa, andami ang ginasogo ko 
karon sa imo ; yari karon, nga pagaso- 
bolon ko sa imo atubangan ang mga 
Amorinhon, ang mga Kanaanhon, ang 
mga Hetinhon, ang mga Peresinhon, ang 
mga Hebinhon kag ang mga lebusinhon. 

12 Andam-ka sa pagpakigkatipan sa 
mga pumuluyo sang duta sa diin maga- 
sulud ka, agud nga sila indi magmangin- 
isa ka siod sa tunga nimiO. 

13 Apang pagapanghapayon ninyo 
ang ila mga-halaran, kag pamoongon 
ninyo ang ila mga larawan, kag paga- 
pamukanon ninyo ang ila Asherim.* 

* Mga haligi nga kahoy nga mga 
larawan sang dios nga babae nga si 
Asherim, kon Astarte. 14 Kay indi ka magyaub sa atubangan 
sang bisan ano nga dios, kay si lehoba 
ginahingalanan nga Maimon, nga Dies 
nga maimon sia. 

15 Andam-ka, basi pa nga magpakig- 
katipan ka sa mga pumuluy6 sa sadtong 
duta ; kay sila nagapakighilawas sa olehe 
sang ila mga dios, nagahalalad sila sing 
mga halad sa ila mga dios, kag kon 
magaagda sila sa imo, magakaon ikaw 
sang ila mga halad ; 

16 Kag magakuha ka sa ila mga anak 
nga babae nga sa imo mga anak nga 
lalaki ; kag kon magpakighilawas ang ila 
mga anak nga babae sa olehe sang ila 
mga dios, pagahimoon nila nga ang imo 
mga anak nga lalaki magpalakighilawas 
man sa olehe sang mga dios nila. 

17 Mga dios nga tinunaw indi ka 
maghimo nga sa imo. 

18 Pagabantayan mo ang piesta sang 
mga tinapay nga walay tapay. Pito ka 
adlaw magakaon ka sing mga tinapay 
nga walay tapay, sono sang ginsogo ko 
sa imo, sa pinat-innga panag-on sa bulan 
sa Abib ; kay sa bulan sa Abib naggul- 
owa kamo sa Egipto. 

19 Ang tanan nga panganay sang iloy 
akon sia ; kag ang tanan nga kahayupan 
nga lalaki, nga panganay sang baka kag 
sang obeha. 

20 Apang ang panganay sang sano 
pagatubson mo sang isa ka kordero, kag 
kon indi mo sia pagtubson, pagaboongon 
mo ang iya tingkoy. Ang tanan nga 
panganay sang imo mga anak pagatub- 
son mo, kag walay sin-o nga mag-atu- 
bang sa akon nga may kamut nga walay 
sulud. 

21 Pagapangabudlay ka sa anum ka 
adlaw, apang magapahuway ka sa ika- 
pito ; magapahuway ka sa panag-on sang 
padaro kag sa pag-ani. 

22 Pagahimoon mo man ang piesta 
sang mga semana, ang sa mga nahauna 
nga bunga sa ani sang trigo, kag ang 
piesta sang patubas sang katapusan sang 
tuig. 

23 Sa makatlo ang tuig, magaalatu- 
bang ang tanan mo nga mga lalaki 
kay lehoba, ang Ginoo, nga Dios ni 
Israel. © 

24 Kay pagasobolon ko ang mga ka- 
tawohan sa imo atubangan, kag pagapa- 
laparon ko ang imo kadulunan, kag wa- 
lay sin-o nga magakaluyag sang imo duta, 
kon magtaklad ka sa pag-atubang kay it6 34. 25. EESODO. 35. 13. lehoba, nga imo Dios, sing makatio ang 
tuig. 

25 Indi mo pagihalad ang dugo sang 
akon halad nga may tinapay nga may 
tapay, kag ang halad sang piesta sang 
Paskua indi pagibilin sa gab-i tubtub sa 
aga. 

26 Ang labing malahalon sang mga 
nahauna nga bunga sang imo duta paga- 
dalhon mo sa balay ni lehoba, nga imo 
Dios. Indi mo paglutoon ang tinday 
sang kanding sa gatas sang iya gid nga 
iloy." 

27 Kag si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : " Isulat mo ining mga poiong, Icay 
sono sining mga poiong naghimo ako 
sing katipan sa imo kag sa Israel," 

28 Kag si Moises didto sia kay lehoba 
sing kapatan ka adlaw kag kapatan ka 
gabi, nga wala magkaon sing tinapay, 
bisan mag-inum sing tubig. Kag si 
lehoba nagsulat sa ibabav/ sang mga tapi 
sang mga poiong sang katipan, ang 
napulo ka sogo. 

29 Kag nahanabu, sang nagpanaug 
si Moises sa bukid nga Sinai nga may 
duha sia ka tapi sang pagpamatuud sa 
iya kamut, sang sia nagadulhog sa bukid, 
nga v/ala sia makahibalo nga ang panit 
sang ij'^a nawung nagasidlak, bangud 
kay naghambal sia kay lehoba. 

30 Kag si Aaron kag ang tanan nga 
mga inanak ni Israel nagtululok kay 
Moises, kag yari karon, nga ang panit 
sang iya nawung nagasidlak ; nga tungud 
sini nagakalahadluk sila sa pagpalapit 
sa iya. 

31 Kag gintawag sila ni Moises, kag 
nagbalalik sa iya si Aaron kag ang tanan 
nga mga dunganon sang katilingban, 
kag si Moises naghambal sa ila. 

32 Kag sa tapus sini nagpalalapit ang 
tanan nga mga inanak ni Israel, kag 
ginsogo niya sa ila ang tanan nga mga 
butang nga ginsiling sa i3'a ni lehoba 
sa bukid nga Sinai. 

33 Kag sang nakatapus si Moises sa 
paghambal sa ila, nagbutang sia sing isa 
ka tabon sa ibabaw sang iya nawung. 

34 Kag kon si Moises nagasulud sa 
atubangan ni lehoba, sa paghambal sa 
iya, ginakuha niya ang tabon tubtub 
nga maggowa sia ; kag sa makagowa 
sia, ginahambal niya sa mga inanak ni 
Israel ang ginasogo sa ij'^a. 

35 Kag ginatan-aw sang mga inanak ni 
Israel ang nawung ni Moises, nga ang panit sang iya nawung masidlak ; kag si 
Moises nagbutang liwan sang tabon 
sa ibabaw sang iya nawung, tubtub nga 
magsuliid sia sa paghambal sa iya. 

Mga halad nfa sa Puluy^an. 

OK KAG ginpatipon ni Moises ang 
^^ bug-OS nga katilingban sang mga 
inanak ni Israel, kag nagsiling sia sa ila : 
" Ini sila among mga butang, nga ginso- 
go ni lehoba, nga paghimoon ninyo. 

2 Magapangabudlay kamo sa anum 
ka adlaw, apang sa ikapito ka adlaw 
may balaan kamo nga sabado nga pa- 
huway kay lehoba ; 3'adtong tanan nga 
maghimo sa iya sing ano nga panga- 
budlay, pagapatyon sia. 

3 Sa inyo tanan nga mga puluy-an sa 
adlaw sang pahuway indi kamo magda- 
labok sing kalayo." 

4 Kag si Moises naghambal sa bug-os 
nga katilingban sang mga inanak ni 
Israel kag nagsiling : 

5 " Ini amo ang ginsogo ni lehoba, 
nga nagasiling : Kuluha-kamo sa tunga 
ninyo sing isa ka halad nga kay lehoba. 
Yadtong tanan nga maalwan sing tagi- 
posoon, raagadala diri sang halad nga 
kay lehoba : bulawan, pilak kag tumba- 

ga, 

6 Kag purpura, eskarlata, karmesi, 
lino nga manipis kag mga bulbul sang 
kanding, 

7 Mga panit sang karnero nga linu- 
gum sang mapula, mga panit sang 
tahas, mga kahoy nga akasia, 

8 Kag lana nga sa suga, kag mga 
pahamut nga sa lana sang ihalaplas kag 
nga sa insienso nga mahamut, 

9 Kag mga bato nga oniks, mga bato 
nga inugtalampok nga sa epod kag nga 
sa hapin sa dughan. 

10 Kag ang tanan nga tawo nga maa- 
1am sa tagiposoon, nga yara sa tunga 
ninyo, magakari, kag sila magahilimo 
sang tanantanan nga ginsogo ni le- 
hoba: 

Tl Sang Pulu3'-an, sang iya Layangia- 
yang, kag sang iya tabon, sang iya mga 
ka-wit, sang iya mga tapi, sang iya mga 
balagbag, sang iya mga haligi kag sang 
iya mga sadsaran, 

12 Sang kaban kag sang iya mga ya- 
yongan, sang pakilooyan, sang kum- 
bung, sang lipon, 

13 Kag sang latok kag sang iya mga 11/ 35. 14. EESODO. 35. 35. yayongan, kag sang iya mga gamit, kag 
sang tinapay nga hayag, 

14 Sang sadngan nga sa suga, kag 
sang iya mga gamit, sang iya mga 1am- 
prahan, kag sang lana sa suga, 

15 Sang halaran, sang insienso, kag 
sang iya mga yayongan, kag sang 
lana nga ihalaplas, kag sang insienso 
nga mahamut, kag sang tabon sang ga- 
wang, nga sa salam.putan san Puluy- 
an, 

16 Sang halaran sang halad nga si- 
nunog kag sang iya ginihaan nga tum- 
baga, sang iya mga yayongan kag sang 
tanan niya nga mga gamit, sang batiya 
sang ij^a tulungtungan, 

17 Sang mga kumbung sang patyo, 
sang iya mga haligi kag sang iya mga 
sadsaran, kag sang tabon sang gawang 
sang patyo, 

18 Sang mga palpal sang Puluy-an, 
kag sang mga palpal sang patyo, kag 
sang iya mga lubid, 

19 Sang mga panapton sang pag-alag- 
dan nga sa paghikot sa balaan nga Pu- 
luy-an, nga mga balaan nga panapton nga 
kay Aaron, nga saserdote, kag sang 
mga panapton sang iya mga anak nga 
sa paghikot sang pagkasaserdote." 

20 Niyan ang bug-os nga katilingban 
sang mga inanak ni Israel naghalin sa 
atubangan ni Moises. 

21 Ang tanan nga tawo nga ginatu- 
lud sia sang iya tagiposoon, kag yadtong 
tanan nga may kaalwan sa iya espiritu, 
nag-alabut kag nagdalala sang halad kay 
lehoba, nga sa buluhaton sang Layang- 
layang sang pakigkitaan kag nga sa 
tanan niya nga pag-alagdan, kag nga sa 
tanan nga mga balaan nga panapton. 

22 Kag nag-alabut ang mga lalaki kag 
ang mga babae ; ang tanantanan nga 
may kaaKvan sa tagiposoon nagdalala 
sila sing mga sibit, sing mga singsing sa 
dulungan, sing mga singsing sa tudlo, 
sing mga gulonggulong, ang tanan mga 
huyas nga bulawan ; kag ang tanan nga 
tawo nga nagahabog sing halad nga 
hinabag nga bulawan kay lehoba, 

23 Kag ang tanan nga tawo nga may 
purpura, eskarlata, karmesi, lino nga 
manipis, mga bulbul sang kanding, kag 
mga panit sang karnero nga linugum 
sang mapula, kag mga panit sang tahas, 
gindala sila nila. 

24 Ang tanan nga makasarang pag- 
hatag sing pilak kag tumbaga, nagdala sang halad nga hinabog kay lehoba, kag 
ang tanan nga tawo nga may mga kahoy 
nga akasia nga sa tanan nga buluhaton 
sang pag-alagdan, nagdala sa ila. 

25 Kag ang tanan man nga babae nga 
manginalamon nagbulong sa ila mga 
kamut, kag nagdala sang ginbiilong 
niya nga purpura, eskarlata, karmesi 
kag lino nga manipis. 

26 Ang tanan man nga babae, nga 
ginatulud sila sang ila tagiposoon, 
nagbululong sang mga bulbul sang 
kanding. 

27 Ang mga dunganon man nagda- 
lala sing mga bato nga oniks, kag mga 
bato nga inugtalampok nga sa epod kag 
nga sa hapin sa dughan, 

28 Mga pahamut kag lana nga sa 
suga, kag nga sa lana nga ihalaplas, kag 
nga sa insienso nga maham.ut. 

29 Kag nagdalala ang mga inanak ni 
Israel sing isa ka halad nga kinabubut- 
on kay lehoba: ang tanan nga lalaki 
kag ang tanan nga babae, nga gintulud 
sang iya tagiposoon, nga magdala sing 
diyot nga sa tanan nga buluhaton, 
nga ginsogo ni lehoba nga paghimoon 
ni Moises. 

30 Kag si Moises nagsiling sa mga 
inanak ni Israel : " Tan-awa-ninyo, nga 
si lehoba naghingalan kay Besalel, anak 
ni Uri, anak ni Hur, sa kabikahan ni 
luda, 

31 Kag ginpuno niya sia sang Espi- 
ritu sang Dios, sang kaalam, sang ihibalo 
kag sang kinaadman, nga sa tanan nga 
bagay nga buluhaton : 

32 Sa pagpadugi sing mga mauti nga 
buhat kag sa paghimo sa ila sa bulawan, 
sa pilak kag sa tumbaga ; 

33 Kag sa pagbasbas sing mga bato 
nga talampokan, kag sa pagtigib sing 
mga kahoy, kag sa paghimo sang tanan 
nga buluhaton nga mauti. 

34 Kag ginbutang niya sa iya tagipo- 
soon 3.ng pagkatakus sa pagtudlo ; subung 
man kay Ohoiiab, anak ni Ahisamak, sa 
kabikahan ni Dan. 

35 Ginpuno niya sila sing pagka- 
sampaton sa tagiposoon, sa paghimo 
sang tanan nga buluhatan sa pagkama- 
nugtigib, kag sa pagkamanugpadugi, kag 
sa pagkamanugborda sa purpura, sa 
eskarlata, sa karmesi kag sa lino nga 
manipis, kag sa pagkamanughabol, sa 
paghimo sang tanan nga bagay nga 
buluhaton kag sa padugi nga mautihon. IlS 36 1. EKSODO, 36. 22. Q^ KAG si Besalel kag si Oholiab, 
^v^ Icag ang tanan nga mga sampaton 
sa tagiposoon, nga sa ila ginbutang ni 
lehoba ang kaalara kag ang ihibalo sa 
pagkilala kag sa paghimo, pagahimoon 
nila ang tanan nga buluhaton nga sa 
pag-alagdan sang balaan nga Puluy-an, 
sono sa tanantanan nga ginsogo ni 
lehoba. 

2 Niyan gintawag ni Moises si Besalei 
kag si Oholiab kag ang tanan nga mga 
sampaton sa tagiposoon sa sadton^g mga 
sa ila tagiposoon ginbutangan ni lehoba 
sing kaalam, sa sadtong tanan nga ang 
iya tagiposoon nagtulud sa iya nga 
mag-abut sia sa buluhaton sa paghimo 
sa iya, 

3 Kag ginkuiuha nila sa atubangan ni 
Moises ang tanan nga mga halad, nga 
gindala sang mga inanak ni Israel nga 
sa buluhaton sang pag-alagdan sang 
balaan nga Puluy-an, sa paghimo sa iya. 
Kag magpaladayon siia sa pagdala sing 
mga halad nga kinabubut-on sa agaaga. 

4 Kag ang tanan nga mga sampaton 
nga nagahilimo sang tanan nga bulu- 
haton sang balaan nga Puluy-an, nag- 
aiabut sila ang tagsatagsa gikan sa 
buluhaton nga ginahimo nila. 

5 Kag naghalambal sila kay Moises, 
nga nagasiliiing : "Ang banv/a nagadala 
sing labi pa ka damu sang kinahanglan 
nga sa pag-alagdan sang buluhaton nga 
ginpahimo ni lehoba." 

6 Kag si Moises nagsogo nga ibantala 
sa dulugan, nga nagasiling: "Bisan 
lalaki, bisan babae indi magpangabud- 
lay pa nga sa halad nga hinabog sang^ 
balaan nga Puluy-an. Kag ginpungan 
ang banwa sa pagdala ; 

7 Kay may tuman na nga mga kasang- 
kapan sa paghimo sang tanan nga 
buluhaton, kag lakas pa. 

8 Kag ang tanan nga mga sampaton 
sa tagiposoon, nga nagahilimo sang 
buluhaton, ginhimo nila ang Puluy-an 
ni lehoba sa napulo ka kumbung sa 
lino nga mxanipis nga linubid kag sa 
purpura, kag sa eskarlata, kag sa 
karmesi ; ginhimo nila sila nga napamn- 
takpuiakan sing mga kerubin sa mauti 
nga pagbuhat. 

9 Ang kalabaon sang tagsa ka kum- 
bung duha ka pulo kag walo ka maniko, 
kag ang kasangkaron sang tagsa ka 
kumbung apat ka maniko ; isa gid ka 
takus ang tanan nga mga kumbung. 10 Gintabid ni Besalel ang lima sang 
mga kumbung ang isa sa isa, kag ang 
iban nga lima ka kumbung gintabid man 
niya sila ang isa sa isa. 

11 Kag naghimo sia sing mga du- 
lungan nga purpura sa sidsid sang isa 
ka kumbung, sa ukbung sang ginata- 
biran ; kag sia naghimo sini man sa sid- 
sid sang isa ka kumbung sa ukbung sang 
ikaduha nga talabiran. 

12 Ginhimo niya ang kalim-an ka 
dulungan sa isa ka kumbung, kag gin- 
himo niya ang kalim-an ka dulungan sa 
ukbung sang ikaduha ka talabiran, nga 
ang mga dulungan nagakilitaay ang isa 
sa isa. 

13 Naghimo man sia sing kalim.-an 
ka ka-wit nga bulawan, kag gintalabid 
niya ang mga kumbung ang isa sa isa 
bangud sang mga ka-wit, kag ang Puiuy- 
an nanginisa lamang. 

14 Kag naghimo sia sing mga kum- 
bung nga bulbul sang kanding nga sa 
Layanglayang, nga ginakayang sa Puluy- 
an : naghimo sia sing napulo kag isa 
sining mga kumbung. 

1 5 Ang kalabaon sang isa ka kumbung 
katloan ka maniko, kag apat ka maniko 
ang kasangkaron sang amo nga kum- 
bung : isa gid ka takus nga sa napulo 
kag isa ka kumbung. 

16 Kag gintabid niya ang lima sang 
mga kumbung ang isa sa isa, kag ang 
anum sang mga kumbung ang isa sa 
isa. 

17 Kag naghimo sia sing kalim-an ka 
dulungan sa sidsid sang kumbung sa 
ukbung nga ginatabiran, kag naghimo 
sia sing kalim-an ka dulungan sa sidsid 
sang kumbung sa ikaduha nga talabiran. 

18 Kag naghimo sia sing kalim-an ka 
ka-wit nga tumbaga sa pagtalabid sang 
Layanglayang, agud nga manginisa 
lamang. 

19 Kag naghimo sia nga sa Layang- 
layang sing isa ka tabon nga panit sang 
karnero nga linugum sang mapula, kag 
isa ka tabon nga panit sang tahas nga 
sa ibabaw. 

20 Naghimo man sia nga sa Puluy-aa 
sing mga tapi sang kahoy nga akasia, 
agud nga pagpatindugon sila ; 

21 Napulo ka maniko ang kalabaon 
sang isa ka tapi, kag isa kag tunga ka 
maniko ang kasangkaron sang amo nga 
tapi. 

22 May duha ka dila ang tagsa ka 119 36. 23. EESODO. 37.8. tapi nga tadlong ang isa sa isa; gin- 
himo niya ang subung sini sa tanan nga 
mga tapi sang Puluy-an. 

23 Kag naghimo sia sang mga tapi 
nga sa Puluy-an, duha ka pulo ka tapi 
nga sa kilid nga bagatnan, nayon sa 
Bagatnan. 

24 Kag naghimo sia sing kap-atan 
ka sadsaran nga pilak sa pagbutang sa 
idalum sang duha ka pulo ka tapi : duha 
ka sadsaran sa idalum sang isa ka tapi 
nga sa iya duha ka dila, kag duha ka 
sadsarang sa idalum sang isa ka tapi 
nga sa iya duha ka dila. 

25 Kag nga sa ikaduha ka kilid sang 
Puluy-an, nayon sa kilid sa Aminhan, 
naghimo sia sing duha ka pulo ka tapi, 

26 Pati sang ila kap-atan ka sadsaran 
nga pilak, duha ka sadsaran sa idalum 
sang isa ka tapi, kag duha ka sadsaran 
sa idalum sang isa pa ka tapi. ' 

27 Kag nga sa bahin sa likod sang 
Puluy-an, nayon sa Katundan, naghimo 
sia sing anum ka tapi. 

28 Kag naghimo sia sing duha pa ka 
tapi nga sa mga pamusuran sang Puluy- 
an, sa bahin nga sa likod. 

29 Nagatalalabid sila sa sadsaran, kag 
nagatalalabid sila tubtub sa ibabaw ang 
tagsatagsa tnngud sang isa ka singsing; 
ginhimo niya ang subung sini sa duha, 
nga sa duha ka pamusuran. 

30 Busa, walo ka tapi kag ang ila 
mga sadsaran nga pilak ; kon sayoron, 
napulo kag anum ka sadsaran, duha ka 
sadsaran sa idalum sang tagsa ka tapi. ^ 

31 Naghimo man sia sing mga wasi- 
gan sang kahoy nga akasia, lima nga sa 
mga tapi sang isa ka kilid sang Puluy-an, 

32 Kag lima ka wasigan nga sa mga 
tapi sang ikaduha ka kilid sang Puluy- 
an, kag lima ka wasigan nga sa mga 
tapi sang Puluy-an sa bahin sa likod, 
nayon sa Katundan. 

33 Kag ginhimo niya nga ang alughug 
sa tunga mag-agi sa sulud sang mga tapi 
sa tunga sa isa ka ukbung tubtub sa 
isa. 

34 Kag ginhalupan niya sang bulawan 
ang mga tapi, kag naghimo sia sang 
mga singsing nga bulawan nga paga- 
goloan sang mga wasigan, kag gin- 
halupan niya sang bulawan ang mga 
wasigan. 

35 Ginhimo man niya ang tabon sa 
purpura, sa eskarlata, sa karmesi kag sa 
lino nga manipis nga linubid ; ginhimo sia sa padugi nga napamutakputakan sing 
mga kerubin, 

36 Kag naghimo sia nga sa tabon sing 
apat ka haligi nga akasia, kag ginhalu- 
pan niya sila sang bulawan; ang iya 
mga ka-wit mga bulawan man ; kag nag- 
tunaw sia nga sa ila sing apat ka sadsa- 
rang nga pilak. 

37 Ginhimo niya ang kumbung nga sa 
salamputan sang Layanglayang, sa pur- 
pura, sa eskarlata, sa karmesi kag sa lino 
nga manipis nga linubid, buhat nga 
binordahan, 

38 Kag ang iya lima ka haligi kag 
ang ila mga ka-wit ; kag ginhalupan niya 
ang ila mga oloolo kag ang ila mga 
pandug sang bulawan, kag ang ila lima 
ka sadsaran ginhimo triya sa tumbaga. 

Ang pagpatindug sang kaban, sang pakilooyan, 

sang latok, sang sadngan kag sang 

balaran sang mga pahamut. 

GINHIMO man ni Basalel ang 
kaban sa kahoy nga akasia : ang 
iya kalabaon, duha ka maniko kag 
tunga, kag isa ka maniko kag tunga ang 
iya kasangkaron, kag isa ka maniko kag 
tunga ang iya kataason. 

2 Kag ginhalupan niya sia sang bula- 
wan nga ulay sa sulud kag sa gowa, 
kag naghimo sia nga sa iya sing isa ka 
purungpurung nga bulawan sa palibot. 

3 Kag nagtunaw sia nga sa iya sing 
apat ka singsing nga bulawan, nga sa 
iya apat ka pamusud, kon sayoron, duha 
ka singsing sa isa ka kilid, kag duha ka 
singsing sa pihak nga kilid. 

4 Kag naghimo sia sing mga yayongan 
nga kahoy nga akasia, kag ginhalupan 
niya sila sang bulawan. 

5 Kag ginsuuk niya ang mga yayongan 
sa mga singsing sang m.ga kilid sang 
kaban nga sa pagdala sang kaban. 

6 Kag ginhimo niya ang pakilooyan 
sa bulawan nga ulay : ang iya kalaba- 
on, duha ka maniko kag tunga, kag isa 
ka maniko kag tunga ang iya kasang- 
karon. 

7 Naghimo, pa sia sing duha ka keru- 
bin nga bulawan ; ginhimo niya sila sa 
pina-pa nga bulawan, sa duha ka ukbung 
sang pakilooyan : 

8 Isa ka kerubin sa sini nga ukbung, 
ang isa pa ka karubin sasadtong ukbung, 
ginhimo niya ang mga kerubin sa amo 
gid nga pakilooyan sa duha niya ka 
ukbung. 120 37.9. EESODO. 38. 1. 9 Kag ang mga karubin nagahulumlad 
sang mga pakpak nayon sa ibabaw, 
nga ginatabunan sang ila mga pakpak 
ang pakilooyan, kag ang ila mga nawung 
nagaatubangay : ang nawung sang mga 
kerubin nagaatubang nayon sa piki- 
looyan. 

10 Ginhimo niya ang latok sa kahoy 
nga akasia : ang kalabaon niya, duha 
ka maniko, ang iya kasangkaron isa ka 
maniko, kag isa ka maniko kag tunga 
ang iya kataason. 

1 1 Kag ginlialupan niya sia sang bula- 
wan nga ulay, kag ginhimoan niya sia 
sing isa ka purungpurung nga bulawan 
sa palibot. 

12 Ginhimoan man niya sing isa ka 
bibig sa kasangkad nga isa ka dapal, sa 
palibot, kag ginhimoan niya sia sa 
bibig sing isa ka purungpurung, sa 
palibot. 

13 Kag nagtunaw sia nga sa iya sing 
apat ka singsing nga bulawan kag 
ginbutang niya ang mga singsing nga 
bulawan sa apat ka pamusud nga 
natiirigdan sa iya apat ka tiil. 

14 Ang mga singsing yara sa malapit 
sa bibig, nga pagasuksukan sang mga 
yayongan sa pagdala sang latok. 

15 Ginhimo man niya sa kahoy nga 
akasia ang mga yayongan sa pagdala 
sang latok, kag ginhalupan niya sila 
sang bulawan. 

16 Ginhimo man niya sa bulawan 
nga ula;y ang mga gamit nga pagaibu- 
tang sa ibabaw sang latok, ang iya mga 
lahang, ang iya mga luwag, ang iya mga 
yahong, kag ang iya mga saro, nga sa 
ila ginaula ang halad nga ilimnon. 

17 Ginhimo man niya ang sadngan 
sa bulawan nga ulay ; ginhimo niya ang 
sadngan sa bulawan nga pina-pa : ang 
\y3. tiil, ang ipa puno, ang i3^a mga 
gopok, ang iya mga bitogbitog, ang iya 
mga bulak, nanginbilog sila sa iya 
gid. 

18 Naggowa sa iya mga kilid ang 
anum ka sanga: tatlo ka sanga sang 
sadngan sa isa ka kihd niya, kag tatlo 
ka sanga sang sadngan sa pihak nga 
kilid niya. 

19 Ginhimo niya ang tatlo ka gopok sa 
dagway sang almendras, isa ka bitog- 
bitog kag isa ka bukad sa isa ka sanga, 
kag tatlo ka gopok sa dagway sang 
alemdras, isa ka bitogbitog kag isa ka 
bukad sa pihak nga sanga ; sa amo man nga bagay sa anum ka sanga nga naga- 
gulowa sa sadngan. 

20 Apang sa sadngan gid may apat 
ka gopok sa dagway sang almendras, 
ang iya mga bitogbitog kag ang iya 
mga bukad. 

21 May isa ka bitogbitog sa idalum 
sang duha ka sanga nga nagagulowa sa 
ij^a, kag isa ka bitogbitog sa idalum 
sang ihan nga duha ka sanga nga naga- 
gulowa sa iya, kag isa ka bitogbitog 
sang iban nga duha ka sanga nga na- 
gagulowa sa iya, nga sa anum ka sanga, 
nga nagagulowa sa sadngan. 

22 Ang ij'-a mga bitogbitog kag ang 
iya mga sanga naggilikan sa iya gid, 
kag nanginbilog sila sa isa ka bilog, 
huhat nga pina-pa sa bulawan nga ulay. 

23 Kag naghimo sia sing pito ka 
lamprahan kag sang iya mga inugsugi, 
kag sang iya mgaalagbunan sa bulawan 
nga ulay. 

24 Sa isa ka talanton nga bulawan nga 
ulay ginhimo niya ini pati ang tanan 
niya nga mga gamit. 

25 Ginhimo man niya sa kahoy nga 
akasia ang halaran sang insienso : ang 
iya kalabaon, isa ka maniko, kag isa ka 
maniko ang iya kasangkaron, nga kasilo 
sia ; kag duha ka ma-iko ang iya kata- 
ason: naggilikan sa iya gid ang iya 
mga sun gay. 

26 Ginhalupan niya ini sang bulawan 
nga ula5% ang iya kadaygan subung man 
ang iya mga kilid, sa palibot, kag ang 
mga sungay ; ginhimoan man niya sing 
isa ka purungpurung nga bulawan sa 
palibot. 

27 Kag ginhimoan niya sing duha ka 
singsing nga bulawan sa idalum sang 
purungpurung, sa iya duha ka paniusud, 
sa duha niya ka kilid, nga pagasuksukan 
sang m.ga yayongan, sa pagdala sini 
upud sa ila. 

28 Naghimo sia sang mga yayongan 
nga kahoy nga akasia, kag ginhalupan 
niya sila sang bulawan. 

29 Naghimo man sia sang lana nga 
balaan nga ihilidhid, kag sang ulay nga 
insienso nga mahamut, sono sang padugi 
sang manugpahamut. 

kng pagpatindug sang balaraa saflg mga halad nga 
sinunog, sang batiya nga saway kag sang patyo. 

30 KAG ginhimo niya sa kahoy nga 
O akasia ang halaran sang halad 
nga sinunog ; ang iya kalabaon lima ka 121 18. 2. EESODO. 38. 24. maniko, kag lima ka maniko ang iya 
kasangkaron, nga kasilo sia, kag tatlo 
ka maniko ang iya kataason, 

2 Ginhimo man niya ang mga sungay 
sini, sa iya apat ka pamusud : ang iya 
mga sungay unay sa iya gid, kag gin- 
halupan niya sila sang tumbaga. 

3 Ginhimo man niya ang tanan nga 
mga gamit sang halaran : ang mga 
alabohan, ang mga sudsud, ang mga 
yahong, ang mga tenedor kag ang mga 
bagahan : ang tanan niya nga mga gamit 
ginhimo niya sila sa tumbaga. 

4 Naghimo man sia nga sa halaran 
sing isa ka ginihaan nga tumbaga sa 
buhat nga sinihod, sa idalum sang 
paluwis nga nasuliid, nga nagalambut 
tubtub sa katunganan sang halaran. 

5 Kag nagtunawo sia sing apat ka 
singsing, nga sa apat ka ukbung sang 
ginihaan nga tumbaga, nga pagasuksu- 
kan sang mga yayongan. 

6 Naghimo man sia sang mga ya- 
yongan sa kahoy nga akasia, kag gin- 
halupan nij^a sila sang tumbaga. 

7 Kag ginsuksuk nij^a ang mga ya- 
yongan sa mga singsing, sa mga kilid 
sang halaran, sa pagdala sini upud sa 
ila; ginhimo niya ini nga gawong, sa 
mga tapi. 

8 Ginhimo man niya ang batiya nga 
tumbaga kag ang iya tulungtungan nga 
tumbaga, sa mga salaming sang mga 
umalagad nga babae nga nagatilipon sa 
pag-alagad sa salamputan sang Layang- 
iayang sang pakigkitaan. 

9 Ginhimo man niya ang patyo : sa 
kilid nga bagatnan, nayon sa Bagatnan, 
ang mga kumbung nga lino nga manipis 
nga binolong nga isa ka gatus ka 
maniko ; 

10 Ang ila duha ka pulo ka haligi kag 
ang ila duha ka pulo ka sadsaran, nga 
tumbaga ; ang mga ka-wit sang mga ha- 
ligi kag ang ila mga pandug, mga pilak 
sila. 

11 Sa kilid sa Aminhan, mga kum- 
bung nga isa ka gatus ka maniko ang ila 
duha ka pulo ka haligi kag ang ila 
duha ka pulo ka sadsaran nga tumbaga ; 
ang mga ka-wit sang mga haligi kag 
ang iya mga pandug, mga pilak sila. 

12 Sa kilid sa Katundan, mga kum- 
bung nga kalim-an ka maniko, ang ila 
napulo ka haligi kag ang ila napulo ka 
sadsaran ; ang mga ka-wit sang mga ha- ligi kag ang ila mga pandug, mga pilak 
sila. 

13 Sa kilid nga sidlangan, nayon sa 
Silangan, kalim-an ka maniko : 

14 Sa isa ka pihak, napulo kag lima 
ka maniko nga mga kumbung, ang ila 
tatlo ka haligi kag ang ila tatlo ka sad- 
saran. 

15 Kag sa ikaduha nga pihak, sa pihak 
kag pihak sang gawang sang patyo, 
napulo kag iim.a ka maniko nga mga 
kumbung, ang ila tatlo ka haligi kag ang 
ila tatlo ka sadsaran. 

16 Ang tanan nga mga kumbung sang 
patyo palibot ginhitno sila sa lino nga 
manipis nga binolong ; 

17 Kpg ang mga sadsaran nga sa mga 
haligi, tumbaga sila -, ang mga ka-wit sa 
mga haligi kag ang ila mga pandug, pi- 
lak sila ; ang putus man sang iya mga 
oloolo, pilak sia ; kag ang tanan nga 
mga haligi sang patyo may mga pandug 
nga pilak. 

18 Kag ang kumbung sang gawang 
sang patyo huhat sia sang manugborda, 
sa purpura, sa eskarlata, sa karmesi kag 
sa lino nga manipis nga binolong ; ang 
iya kalabaon duha ka pulo ka maniko, 
kag ang iya kataason (kaangay sa iya 
kasangkaron) lima ka maniko, sono 
sang mga kumbung sang patyo. 

19 Kag ang ila apat ka haligi kag ang 
ila apat ka sadsaran, tumbaga sila ; ang 
ila mga ka-wit, pilak, kag ang putus sang 
ila mga oloolo kag sang ila mga pan- 
dug, pilak. 

20 Kag ang tanan nga mga palpal 
sang Puluy-an kag sang patyo sa palibot, 
mga tumbaga sila. 

21 Yari karon ang isip sang mga bu- 
tang sang Puluy-an, sang Puluy-an sang 
pagpamatuud, nga ginpangisip sila sa 
sogo ni Moises : ini nanginpag-alagdan 
sang mga Lebinhon, sa idalum sang ka- 
mait ni Itamar, anak ni Aaron, nga sa- 
serdote. 

22 Ginhimo ni Besalel, anak ni Uri, 
anak ni Hur, sa kabikahan ni luda, ang 
tanantanan nga ginsogo ni lehoba kay 
Moises ; 

23 Kag upud sa iya si Oholiab, anak ni 
Ahisamak, sa kabikahan ni Dan, subung 
nga sampaton nga panday, manugpa- 
dugi, kag manugborda sa purpura, sa 
eskarlata, sa karmesi kag sa lino nga ma- 
nipis. 

24 Ang tanan nga bulawan nga gin- 122 38. 25. EKSODO. 59. 14. gamit nga sa bulahaton, nga sa tanan nga 
buluhaton sa balaan nga Puluy-an : ang 
bulavvan sang halad nga hinabog na- 
nginduha ka pulo kagsiam ka talanton, 
kag anum ka gatus kag katloan ka siklo, 
sono sang siklo sang balaan nga Puluy- 
an. 

25 Kag ang pilak nga iya sang kati- 
lingban nga ginpangisip, nanginisa ka 
gatus ka talanton kag isa ka libo pito ka 
gatus kapitoan kag lima ka siklo, sono 
sang siklo sang balaan nga Puluy-an : 

26 Isa ka beka sa tagsa ka bilog, ang 
katunga sang isa ka siklo, sono sang siklo 
sang balaan nga Puluy-an, sa tagsatagsa 
nga nagpalasakup sa isip, sa edad nga 
duhakapulo ka tuig pa ibabaw, nga sa 
anum ka gatus kag tatlo ka libo lima ka 
gatus kag kalim-an ka ta-wo. 

27 Gingamit ang isa ka gatus ka ta- 
lanton nga pilak nga sa pagtunaw sang 
mga tulungtungan sang balaan nga Pu- 
luy-an kag nga sa fmga sadsaran 77ga sa 
mga haligi sang tabon : isa ka gatus ka 
sadsaran sa isa ka gatus ka talanton, isa 
ka talanton nga sa tagsa ka sadsaran ; 

28 Kag sa isa ka libo anum ka gatus 
kapitoan kag lima ka siklo naghimo sia 
sing mga ka-wit nga sa mga haligi, kag 
ginputus niya ang ila mga oloolo, kag 
gintalabid nij^a ang ijiga haligi sang 
mga pandug. 

29 Kag ang tumbaga sang halad nga 
hinabog nanginkapitoan ka talanton, 
kag duha ka libo apat ka gatus ka siklo. 

30 Ginhimo sa ila ang mga sadsaran 
nga sa salamputan sa La5''anglayang 
sang pakigkitaan : ang halaran nga tum- 
baga, ang ginihaan nga tumbaga, nga 
nahanungud sa iya, kag ang tanan nga 
mga gamit sang halaran, 

31 Ang mga sadsaran sang patyo sa 
palibot, ang mga sadsaran nga sa ga- 
wang sang patyo, ang tanan nga mga 
palpal sang Puluy-an kag ang tanan nga 
mga palpal sang patyo sa palibot. 

Pamatpat sang mga panapfon nga sinasaserdofe. 

OQ KAG sa purpura, sa eskarlata kag 
^^ sa karmesi, ginhimo ang mga pa- 
naptonngasa pagpanghikot sa pag-alag- 
dan sa balaan nga Puluy-an, kag ginhimo 
ang mga panapton nga balaan nga iya 
ni Aaron, sono sang ginsogo ni lehoba 
kay Moises. 
2 Ginhimo ang epod sa bulawan, sa purpura, sa eskarlata, sa karmesi kag sa 
lino nga manipis. 

3 Ginpa-pa nila ang mga pinanid nga 
manipis sang bulawan, kag gingihaygi- 
hay nila sa nahotnahot sa pagsamay sa 
ila sa purpura, sa. eskarlata, sa karmesi 
kag sa lino nga manipis nga binolong 
sa mauti nga buhat. 

4 Sa iya naghilimo sila sing mga hom- 
brera, nga nagatakbuyanay, ginpatakbu 
sia sa iya duha ka ukbung. 

5 Kag ang lubid nga linubid sing 
mauti gid nga inugwagkus sini, nga 
3^ara sa ibabaw, naunay sa iya kag sa 
amo man nga buhat, sa bulawan, sa 
purpura, sa eskarlata, sa karmesi kag 
sa lino nga manipis nga binolong, sono 
sang ginoogo ni lehoba kay Moises. 

6. Gintigban man ang mga bato nga 
oniks, nga natampokan sang mga kamoy 
nga bulawan, nga napanigib sa tinigban 
subung sang inugtumbok, sono sa mga 
ngalan sang mga anak ni Israel. 

7 Kag ginubutang sila sa ibabaw sang 
mga hombrera sang epod, subung nga 
mga bato sa handumanan sang mga 
anak ni Israel, sono sang ginsogo ni 
lehoba kay Moises. 

8 Ginhimo man ang hapin sa dughan 
sa buhat nga mauti, sa amo man nga 
buhat sang epod, sa bulawan, sa pur- 
pura, sa eskarlata, sa karmesi kag sa 
lino nga manipis nga binolong. 

9 Kasilo sia. Ginhimo ang hapin sa 
dughan nga dapli : ang iya kalaba, isa 
ka dangaw, kag isa ka dangaw ang iya 
kasangkad, naapid sia. 

10 Kag ginbutangan nila sing apat ka 
obay nga mga bato : ang isa ka obay : 
isa ka rubi, isa ka topasio kag isa ka kar- 
buriklo, ini manginnahauna nga obay; 

11 Ang obay nga ikaduha: isa ka 
esmeralda, isa ka sapiro kag isa ka 
sardonika ; 

12 Ang obay nga ikatlo : isa ka hasin- 
to, isa ka agata kag isa ka ametista ; 

13 Ang obay nga ikapat : isa ka berilo 
isa ka oniks kag isa ka haspe, nga napan- 
libutan sang kamoy nga bulawan sa iya 
mga tampok. 

14 Kag ang mga bato napulo sila kag 
duha, sono sa mga ngalan sang mga 
anak ni Israel, sono sang mga ngalan 
nila, nga napanigban subung sang itu- 
lumbok ang tagsatagsa sono sang iya 
ngalan, nga sa napulo kag duha ka 
kabikahan. 123 39. 15. EKSODO. 39. 38. 15 Ginhimoan nila ang ibabaw sang 
hapin sa dughan sing mga talikala ka- 
angay sang lubid, sa buhat nga linubid, 
sa bulawan nga ulay. 

16 Ginhimoan nila sing duha ka ka- 
moy nga bulawan, kag duha ka sing- 
sing nga bulawan, kag ginbutang ang 
duha ka singsing sa duha ka ukbung 
sang hapin sa dughan. 

17 Ginbutang man ang duha ka tali- 
kala nga bulawan nga linubid sa duha 
ka singsing, sa mga ukbung sang hapin 
sa dughan. 

18 Kag ang duha ka ukbung sang 
duha ka talikala nga linubid ginbutang 
nila sa duha ka kamoy, kag ginbutang 
sila sa ibabaw sang mga hombrera sang 
epod, sa atubangan nayon. 

19 Naghilimo man sing duha ka sing- 
sing nga bulawan, nga ginbutang nila 
sa duha ka ukbung sang hapin sa dug- 
han, sa ibabaw sang sidsid nayon sa 
sulud sa atubang sang epod. 

20 Kag ginhimo ang duha ka singsing 
nga bulawan, kag ginbutang sila sa iba- 
baw sang duha ka hombrera sang epod, 
nayon sa idalum, sa iya bahin nga sa 
atubangan, malapit sa ila ginatakbu- 
yan, sa ibabaw sang lubid nga linubid 
sing mauti gid sang epod. 

21 Kag ginhigot nila ang hapin sa 
dughan bangud sang iya mga singsing 
sa mga singsing sang epod, sa isa ka 
lubid nga purpura, agud nga magpada- 
yon sa ibabaw sang lubid nga linubid sa 
mauti gid sang epod, kag agud nga indi 
pagbuhian ang hapin sa dughan sang 
epod, sono sang ginsogo ni lehoba kay 
Moises. 

22 Naghimo man sia sang malabalaba 
nga bay 6 sang epod, buhat sang manug- 
habol, ang tanan purpura. 

23 Ang liong sang bayo nga malalaba 
yara sa tunga niya subung sang liong 
sang hinimbis nga limbutong ; nga may 
isa ka bibig sa palibot sang liong, agud 
nga indi magisi. 

24 Ginhimo man nila sa sidsid nga 
naidalum sang malabalaba nga bayo ang 
mga granada nga purpura, nga eskar- 
lata kag karmesi nga linubid. 

25 Kag naghilimo man sila sing mga 
kampanilya nga bulav«ran nga ulay, kag 
ginpahamtang nila ang mga kampanilya 
sa tunga sang mga granada sa sidsid nga 
naidalum sang bayo nga malabalaba 
sa palibot sa tunga sang mga granada : 26 Isa ka kampanilya kag isa ka gra- 
nada, isa pa ka kampanilya kag isa ka 
granada sa sidsid nga naidalum sang 
bayo nga malabalaba sa palibot, nga sa 
pagpanghikot sa pag-alagdan, sono sang 
ginsogo ni lehoba kay Moises. 

27 Ginhimo man nila ang mgapinuna 
nga bayo nga malaba gid sa lino nga 
manipis sa buhat sang manughabol nga 
kay Aaron kag sa iya mga anak, 

28 Kag ang turbante sa lino nga 
manipis, kag ang mga goro nga sa puni 
sa lino nga manipis, kag ang mgasarowal 
nga lino, sa lino nga manipis nga linubid, 

29 Kag ang wagkus sa lino nga 
manipis nga linubid, sa purpura, sa 
eskarla^a kag karmesi, sa buhat nga 
binordahan, sono sang ginsogo ni lehoba 
kay Moises. 

30 Naghimo sila sang diadema sang 
balaan nga purungpurung nga bulawan 
nga ulay, kag sa iya ginsulatan niya 
sing isa ka sinulat subung sang tinigban 
sang itulumbok : " Pagkabalaan kay 
lehoba. 

31 Kag sa iya ginbutang nila ang isa 
ka lubid nga purpura sa pagbutang sa 
iya sa ibabaw sang turbante, sono sang 
ginsogo ni lehoba kay Moises. 

32 Kag nahuman ang tanan nga bulu- 
haton sang Puluy-an sang Layanglayang 
sang pakigkitaan ; kag ginhimo sang 
mga inanak ni Israel, sono sa tanan nga 
ginsogo ni lehoba kay Moises ; ginhimo 
nila ang subung sini. 

33 Niyan gindala nila kay Moises ang 
Puluy-an, ang Layanglayang kag ang 
tanan niya nga mga gamit, ang iya mga 
ka-wit, ang iya mga tapi, ang iya mga 
wasigan, ang iya mga haligi kag ang iya 
mga sadsaran, 

34 Ang tabon nga mga panit sang 
karnero nga linugum sa mapula, ang 
tabon nga mga panit sang tahas, kag ang 
kumbung, 

35 Ang kaban sang pagpamatuud kag 
ang iya mga yayungan, kag ang pakilo- 
oyan, 

36 Ang latok pati ang tanan niya nga 
mga gamit, kag ang tinapay nga hayag ; 

37 Ang sadngan nga bus-ug pati ang 
iya mga lamprahan, ang mga lamprahan 
nga inugpalahamtang, kag ang tanan 
niya nga mga gamit, kag ang lana sang 
suga, 

38 Kag ang halaran nga bulawan, ang 
lana nga ihilidhid, ang insienso nga ma- 124 m. 39. EESODO. 40. 19. hamut, ang kumbung nga sa salamputan 
sang Layanglayang, 

39 Ang halaran nga tumbaga, ang 
ginihaan nga tumbaga nga sa ij'^a, ang 
iya mga yayongan kag ang tanan niya 
nga mga gamit, ang batiya kag ang iya 
tulungtungan, 

40 Ang mga kumbung sang patyo, ang 
iya mga haligi, ang iya mga sadsaran 
kag ang kumbung nga sa gawang sang 
patyo, ang iya mga lubid, ang iya mga 
palpal, kag ang tanan nga mga gamit 
nga sa pag-alagdan sang Puluy-an nga 
sa Layanglayang sang pakigkitaan, 

41 Ang mga panapton sa pagpanghi- 
kot nga sa pag-alagdan sa balaan nga 
Puluy-an, ang mga panapton nga balaan 
nga kay Aaron nga saserdote, kag ang 
mga panapton sang iya mga anak, nga 
sa pagpanghikot sang pagkasaserdote. 

42 Sono sa tanan nga ginsogo ni leho- 
ba kay Moises, ginhimo sing subungsini 
sang mga inanak ni Israel ang tanan 
nga pag-alagdan. 

43 Kag nakita ni Moises ang tanan 
nga nabuhat, kag yari karon, nga nahu- 
man nila sia sono sang ginsogo ni leho- 
ba : ginhimo nila sia sing subung sini. 
Kag ginpakamaayo sila ni Moises. 

Qinapatindug ni Moises asg Puluy-an. 

A r\ NIYAN si lehoba naghambal kay 
•'V-' Moises, nga nagasiling ; 

2 "Sa nahauna nga adlaw sang na- 
hauna nga bulan pagapatindugon mo 
ang Puluy-an sang Layanglayang sang 
pakigkitaan. 

3 Kag pagaibutang mo sa iya ang 
kaban sang pagpamatuud, kag paga- 
palipdan mo ang kaban sang kumbung. 

4 Kag pagaipasulud mo ang latok, 
kag pagapangatadataron mo ang mga 
butang nga nahanungud sa iya ; pagaipa- 
pasulud mo man ang sadngan, kag paga- 
paipahamtang mo ang iya mga lampra- 
han. 

5 Kag pagaibutang mo ang halaran 
nga bulawn nga sa insienso sa atubangan 
sang kaban sang pagpamatuud, kag pa- 
gabutangan mo sing kumbung sa salam- 
putan sang Puluy-an. 

6 Kag pagaibutang mo ang halaran 
sang halad nga sinunog sa atubangan 
sang salamputan sang Puluy-an sang 
Layanglayang sang pakigkitaan. 

7 Kag pagaibutang mo ang batiya sa tunga sang Layanglayang sang pakig- 
kitaan kag sang halaran, kag sa iya pa- 
gabutangan mo sing tubig. 

8 Kag pagaibutang mo ang patyo sa 
palibot, kag pagaibitay mo ang kum- 
bung sa gawang sang patyo. 

9 Kag magakuha ka sing lana nga 
ihalaplas, kag pagahaplason mo ang 
Puluy-an kag ang tanan nga yara sa iya, 
kag pagapakabalaanon mo sia upud ang 
tanan niya nga mga galamiton ; kag 
manginbalaan sia. 

10 Pagahaplason mo man ang halaran 
sang halad nga sinunog kag ang tanan 
niya nga mga gamit ; kag pagapakaba- 
laanon mo ang halaran ; kag manginisa 
sia ka halaran nga balaan gid. 

11 Subung man pagahaplason mo ang 
batiya kag ang iya tulungtungan, kag 
pagapakabalaanon mo sia. 

12 Kag pagapapalapiton mo si Aaron 
kag ang iya mga anak nga lalaki sa 
salamputan sang Layanglayang sang 
pakigkitaan, kag pagahunawan mo sila 
sing tubig. 

13 Kag pagapanaputan mo si Aaron 
sang mga panapton nga mga balaan, 
kag pagahaplason mo sia, kag pagapa- 
kabalaanon mo sia, agud nga niagpang- 
hikot sia sang pakasaserdote sa atuba- 
ngan nakon. 

14 Kag papalapiton mo ang iya mga 
anak nga lalaki kag pagapanaputan mo 
sila sing mga bayo nga malaba gid. 

15 Kag pagahidhiran mo sila, subung 
sang paghidhid mo sa ila amay, agud 
nga magpalanghikot sila sang pagkasa- 
serdote sa atubangan nakon ; kag ang 
ila hidhid manginwalaykatapusan nga 
pagkasaserdote nila sa ila mga kaliwa- 
tan." 

16 Kag ini ginihimo ni Moises : sono 
sang tanan nga ginsogo sa iya ni lehoba, 
ini amo ang iya ginhimo. 

17 Busa, nahanabu, sang nahauna 
nga adlaw sang bulan nga nahauna, sa 
ikaduha ka tuig, nga ang Puluy-an 
napatindug. 

18 Kag si Moises nagpatindug sang 
Puluy-an, kag pinahamtang niya ang 
iya mga sadsaran, kag binutang niya 
ang iya mga tapi, kag binutang ni}^ 
ang iya mga alughug, kag ginbangon 
niya ang iya mga haligi. 

19 Kag hinumlad niya ang Layangla- 
yang sa ibabaw sang Puluy-an, kag binu- 
tang niya ang tabon sang layanglayang 125 40. 20. EKSOBO. 40. 38. sa ibabaw ni3'a, subung sang ginsogo 
ni lehoba kay Moises. 

20 Kag kiniiha niya, kag biniitang 
niya ang pagpamatuud sa sulud sang 
kaban ; kag binutang niya ang mga 
yayongan sa kaban ; kag ginpahamtang 
niya ang kalooyan sa ibabaw sang 
kaban sa mataasan. 

21 Kag ginsulud m3^a ang kaban sa 
Puluy-an kag binitay niya sang kum- 
bung, ka^g pinalipdan niya ang kaban 
sang pagpamatuud, subung sang ginsogo 
ni lehoba kay Moises. 

22 Kag binutang niya ang latck sa 
Layanglayang sang pakigkitaan, sa kilid 
nga naaminhan sang Puluy-an sa gowa 
sang kumbung. 

23 Kag ginpangatakatak niya ang 
mga tinapay sa ibabaw niya sa atuba- 
ngan ni lehoba, subung sang ginsogo ni 
lehoba kay Moises. 

24 Kag ginpahamtang niya ang 
sadngan sa Layanglayang sang pakigki- 
taan sa atubangan sang latok sa kihd 
nga nabagatnan sang Puluy-an. 

25 Kag ginpahamtang niya ang mga 
lamprahan sa atubangan ni lehoba, 
sono sang ginsogo ni lehoba kay Moises. 

26 Kag binutang man niya ang hala- 
ran nga bulawan sa Layanglayang 
sang pakigkitaan sa atubangan sang 
kumbung. 

27 Kag sa ibabaw niya nagsunug sia 
sang insienso sa baho nga mahamut, 
subung sang ginsogo ni lehoba kay 
Moises. 

28 Kag binutang man niya ang 
kumbung sa salamputan sang Puluy-an. 

29 Kag pinahamtang niya ang hala- 
ran sang halad nga sinunog sa salampu- 
tan sang Puluy-an sang Layanglayang 
sang pakigkitaan, kag naghalad sia sa 
ibabaw niya sang halad nga sinunog, kag sang halad nga kalan-on, sono sang 
ginsogo ni lehoba kay Moises. 

30 Kag binutang niya ang batiya sa 
tunga sang Layanglayang sang pakigki- 
taan kag sang halaran, kag binutangan 
niya sia sing tubig nga inugpanghinaw. 

31 Kag si Moises, kag si Aaron, kag 
ang iya mga anak nga lalaki nagapalang- 
hinaw sa iya sang ila mga kamut kag 
sang ila mga tiil. 

32 Sang nagasululud sila sa Layang- 
layang sang pakigkitaan, kag sang naga- 
palapit sila sa halaran, nagapalanghinaw 
sila, sono sang ginsogo ni lehoba kay 
Moises. 

33 Kag pinatindug niya ang patyo sa 
palibot sang Puluy-an kag sang halaran, 
kag binutang niya ang kumbung sa 
gawang sang patyo. Kag sa sini nata- 
pus ni Moises ang buluhaton. 

Ang himaya ni lehoba oagpuno sang Puluy-an. 

34 Niyan ang panganud nagtabon 
sang Layanglayang sang pakigkitaan, 
kag ang himaya ni lehoba nagpuno 
sang Puluy-an. 

35 Kag si Moises indi makasarang 
magsulud sa*La3'"anglayang sang pagkig 
kitaan, kay ang panganud nagtungtung 
sa ibabaw niya, kag ang himaya ni 
lehoba nagpuno sa iya. 

36 Kag sang nagabayaw ang panganud 
sa ibabaw sang Puluy-an, ang mga anak 
ni Israel naghalalin sa tanan niia nga 
mga panlakatan. 

37 Apang kon ang panganud indi 
magbayaw, wala sila magahalin, tubtub 
sa adlaw nga sa iya magbayaw sia. 

38 Kay ang pangaund ni lehoba yara 
sa adlaw sa ibabaw sang Puluy-an, kag 
ang kalayo yara sa iya sa kagab-ihon, 
sa itululuk sang bug-os nga balay ni 
Israel, sa tanan nila nga mga panlakatan. 126 ANG IKATLO NGA TOLON-AN 

NI MOISES 

NGA GINAHINGALANAN 

LEBITIKO. Mga halad aga sinunog. 

1KAG sang gintawag ni lehoba si 
Moises, naghambal sia sa iya kutub 
sa Layanglayang sang pakigkitaan, nga 
nagasiling : 

"2 Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Kon ang isa sa inj'^o 
malu3'^ag maghalad sing halad kay 
lehoba, pagaihalad ninyo ang inyo 
halad sa kahayupan nga dalagku kon sa 
magamay. 

3 Kon ang iya halad manginhalad 
nga sinunog sang kabakahan, pagaiha- 
lad niya ang isa ka lalaki nga walay 
dagta: sa salamputan sang Layangla- 
yang sang pakigkitaan pagaihalad niya 
ini, agiid nga nianginkalahamut-an s'a 
pahanayon sa iya sa atubaiigan ni le- 
hoba. 

4 Kag pagaibutang niya ang iya ka- 
mut sa ibabaw sang olo sang halad nga 
sinunog, kag magamanginkalahamut-an 
sia pahanayon sa iya sa paghimo sing 
katumbasan tungud sa iya. 

5 Sa gilayon pagapugutan ang tinday 
sang baka sa atubangan ni lehoba ; kag 
ang mga anak ni Aaron, nga mga sa- 
serdote, magahalad sang dugo, kag 
pagaisablig nila ini sa palibot, sa iba- 
baw sang halaran nga yara sa salampu- 
tan sang Layanglayang sarg pakigki- 
taan. 

6 Kag pagaanitan ang halad nga 
sinmiog, kag pagahiwaon. sia. 

7 Niyan ang mga inanak ni Aaron, 
nga saserdote, magabutang sing kalayo 
sa ibabaw sang haiaran, kag pagaba- 
layon nila ang gatong sa ibabaw sang 
kalayo. 

8 Kag ang mga anak ni Aaron, nga 
mga saserdote, magabutang sa pasunud 
sang mga hiniwa, an^ olo kag ang sapay, 
sa ibabaw sang gatong nga gintutdan sa 
ibabaw sang halaran. 

9 Pagahugasan sang tubig ang mga kasudlan kag ang mga paa, kag ang 
saserdote magasunog sang tanan sa 
ibabaw sang halaran : halad nga sinu- 
nog ini, halad nga pinadabdab sa baho 
nga kahalamut-an ni lehoba. 

10 Kag kon ang iya halad manginha- 
lad nga sinunog sang kahayupan nga 
magamay, sang mga obeha kon sang 
mga kanding, pagaihalad niya ang isa 
ka lalaki nga walay dagta. 

11 Pagapugutan sia sa kilid nga na- 
aminhan sang halaran, sa atubangan ni 
lehoba ; kag ang mga anak ni Aaron, 
nga mga saserdote, magasablig sang 
iya dugo sa ibabaw sang halaran sa 
palibot. 

12 Pagahiwaon sia pati sang iya olo 
kag sang iya sapay, kag ang saserdote 
magabutang sa ila sa pasunud sa ibabaw 
sang gatong nga gintutdan sa ibabaw 
sang halaran. 

13 Pagahugasan sang tubig ang mga 
kasudlan kag ang miga paa, kag ang 
saserdote magahalad sang tanan kag 
pagasunogon niya ini sa ibabaw sang 
halaran : halad nga sinunog ini, halad 
nga pinadabdab sa baho nga kalaha- 
mut-an ni lehoba. 

14 Apang kon ang iya halad mangin- 
halad nga sinunog sang mga pispis kay 
lehoba, pagaihalad niya ang iya halad 
nga mga tukmo kag mga salampati. 

15 Kag ang saserdote m.agahalad sa 
iya sa haiaran ; kag pagautdon niya sang 
koko ang olo, sa pagsunog sa iya sa iba- 
baw saiig haiaran, kag pagapugaon ang 
iya dugo batok sa dingding sang halaran. 

16 Kag pagakuhaon niya ang balon- 
balonan pati ang iya higko, kag pagai- 
haboy niya ini sa kilid nga nasidlangan 
sang halaran, sa duug sang m.ga abo. 

17 Kag pagapihakon ang pispis sa 
tunga sang mga pakpak, apang indi sia 
pagbulagon. Kag ang saserdote maga- 
sunog sa iya sa ibabaw sang halaran, sa 
ibabaw sang gatong nga gintutdan : 127 2.1. LEBITIKO. 3. 3. halad nga sinunog ini, halad nga pina- 
dabdab sa baho nga kahalamut-an ni 
lehoba. 

Aif a halad nga kalaa-on kag nga mga panganay. 

2KAG koii ang isa ka tawo malu3^ag 
maghalad kay lehoba sing halad 
nga kalan-on, ang iya halad manginsa 
harina nga malom-ok. Kag pagabo-bo- 
an niya sing lana sa ibabaw niya, kag 
pagabutangan niya sa ibabaw niya sing 
insienso. 

2 Kag pagadalhon niya sia sa mga 
saserdote, nga mga anak ni Aaron ; kag 
sia magabaton sa iya sa kamut nga puno 
sang harina nga malum-ok kag sang 
lana pati ang tanan niya nga insienso. 
Kag pagasunogon ini sang saserdote 
nga handumanan sa ibabaw sang hala- 
ran, halad nga pinadabdab ini, sa baho 
nga kahalamut-an ni lehoba. 

3 Kag ang mabilin sang halad nga 
kalan-on manginiya ni Aaron kag sang 
iya mga anak ; butang sia nga balaan 
gid sang mga halad nga pinadabdab kay 
lehoba. 

4 Kag kon maluyag ka maghalad 
sang halad nga kalan-on nga linuto sa 
bibingkahan, magamangintorta sia nga 
walay tapay sa harina nga malum-ok, 
nga nasainoan sing lana, kag mga mani- 
pis nga tinapay nga nahaplas sang lana. 

5 Kag kon ang imo halad manginka- 
lan-on nga linuto sa kalaha, manginha- 
rinasia nga malum-ok nga walay tapay, 
nga nasamoan sing lana ; 

6 Pagatipiktipikon mo sia, kag paga- 
bo-boan mo sing lana sa ibabaw nij'^a : 
halad nga kalan-on ini. 

7 Kag kon ang imo halad manginha- 
lad nga kalan-on nga naluto sa tatso, 
pagahimoon ini sa harina nga malum-ok 
nga may lana. 

8 Kag pagadalhon mo kay lehoba ang 
halad nga kalan-on nga pagahimoon sa 
sinang mga butang ; nga pagaiatubang 
mo sia sa saserdote, kag sia magapapa- 
lapit sa iya sa halaran. 

9 Kag magakuha ang saserdote sa ha- 
lad nga kalan-on sang iya bahin nga sa 
halandurnanan, kagpagasunugon niya ini 
sa ibabaw sang halaran : halad ini nga 
pinadabdab sa baho nga kalahamutan ni 
lehoba. 

10 Kag ang nabilin sang halad nga 
kalan-on manginiya ni Aaron kag sang iya mga anak : butang sia nga balaan 
gid sang mga halad nga pinadabdab kay 
lehoba. 

11 Bisan ano nga halad nga kalan-on 
nga pagaihalad ninyo kay lehoba, indi 
sia pagaamanon nga may tapay ; kag 
indi ninyo pagipasunog ang bisan ano 
nga butang nga may tapay, bisan may 
dugus, nga halad nga sinunog kay leho- 
ba. 

12 Sa halad sang mga nahaunang mga 
bunga, pagaihalad ninyo sila kay leho- 
ba ; apang indi sila pagibutang sa iba- 
baw sang halaran subuiig nga baho nga 
kalahamut-an, 

13 Kag pagaasinan mo ang tanan nga 
halad sang imo mga halad nga kalan-on ; 
kag diii nga mas-a pagatugutan mo 
nga magkiilang sa imo mga halad nga 
kalan-on ang asin sang katipan sang 
imo Dios. Sa tanan mo nga halad ma- 
gahaiad ka sing asin. 

14 Kon maghalad ka kay lehoba sang 
halad nga kalan-on sang raga nahaunang 
bunga, magahalad ka sing mga uhay nga 
natigi sa kalayo sang mga iiyas nga 
binayo, mga uhay nga bag-o sa halad nga 
kalan-on sang mga nahaunang bunga. 

15 Kag pagabo-boan mo sa ibabaw 
nila sing lana, kag pagabutangan mo sa 
ibabaw nila sing insienso : halad nga 
kalan-on ini. 

16 Kag pagasunogon sang saserdote, 
nga handumanan sa iya, ang isa ka ba- 
hin sang mga uyas nga binayo kag sang 
lana pati ang tanan nga insienso ; halad 
ini nga pinadabdab kay lehoba. 

Mga halad sa paghidaet. 

KAG kon ang iya halad manginha- 
lad sa paghidaet, kag kon maghalad 
sia sang kabakahan, bisan sia lalaki, bi- 
san sia babaye, pagaihalad sia vAys. nga 
walay dagta, sa atubangan ni lehoba. 

2 Kag pagaibutang niya ang kamut 
sa ibabaw sang olo sang iya halad, nga 
pagapugutan sia sa salamputan sang 
Layanglayang sang pakigkitaan, kag 
ang mga anak ni Aaron, nga mga saser- 
dote, magasalablig sangdugo sa ibabaw 
sang halaran sa palibot. 

3 Kag pagaihalad ang halad sa pag- 
hidaet nga halad nga pinadabdab kay 
lehoba : ang sapay nga nagaputus sang 
mga kasudlan kag ang tanan nga sapay 
nga yara sa raga kasudlan, 128 3.4. LEBITIKO. 4. 7. 4 Kag ang duha ka tagimuslion, ang 
sapay nga yara sa ibabaw nila, nga yara 
sa mga taludtud, kag ang labutlabut sa 
atay, nga pagakuhaon ini sa mga 
tagimuslion, ^ 

5 Kag pagasunugon ini sang mga anak 
ni Aaron sa halaran, sa ibabaw sang 
halad nga sinunog, nga sa ibabaw sang 
gatong nga gintutdan sang kalayo : ha- 
lad ini nga pinadabdab sa baho nga 
kalialamut-an ni lehoba. 

6 Kon ang halad sa halad sa paghi- 
daet kay lehoba manginhayuj) nga 
magamay, bisan sia lalaki, bisan s:a 
babae, pagaihalad ini nga walay dagta. 

7 Kon maghalad sia sing isa ka kor- 
dero nga sa halad niya, pagaihalad sia 
niya sa atubangan ni lehoba, 

8 Kag pagaibutang niya ang kamut sa 
ibabaw sang olo sang halad, nga paga- 
piigLitan sia sa atubangan sang Layang- 
layang sang p^kigkitaan; kag pagai- 
sablig sang mga anak ni Aaron ang 
dugo sa ibabaw sang halaran sa pa]ib3t. 

9 Kag pagaihalad sa halaran, nga 
halad nga pinadabdab kay lehoba, ang 
sapay sang halad sa paghidaet pati ang 
bug-OS nga ikog nga sapayon, nga 
pagagabuton sia sa tuluktukon, kag ang 
sapay nga nagaputus sang mga ka- 
sudlan, kag ang tanan nga sapay nga 
yara sa mga kasudlan, 

10 Kag ang duha ka tagimi:slion, ang 
sapay nga yara sa ibabaw nila, nga 
yara sa taludtud, kag ang labutlabut sa 
atay, nga pagakuhaon ini sa mga tagi- 
muslion ; 

11 Kag pagasunugon ini sila sang sa- 
serdote sa ibabav/ sang halaran : kalan- 
on nga halad ini nga pinadabdab kay 
lehoba. 

12 Kag kon ang iya halad manginsa 
mga kanding, pagaihalad niya sia sa 
atubangan ni lehoba. 

13 Kag pagaibutang niya ang iya 
kamut sa ibabaw sang olo niya, kag 
pagapugutan sia sa atubangan sang 
Layanglayang sang pakigkitaan ; kag 
pagaisablig sang mga anak ni Aaron 
ang dugo sa ibabaw sang halaran sa 
palibot. 

14 Sa olehe pagaihalad niyosa iya ang 
iya halad subung nga halad nga pina- 
dabdab kay lehoba ; ang sapay nga 
nagaputus sang mga kasudian, kag ang 
tanan nga sapay nga yara sa mga kasud- 
lan, T5 Kag ang duha ka tagimuslion, ang 
sapay nga yara sa ibabaw nila nga yara 
sa taludtud, kag ang labutlabut sa atay, 
nga pagakuhaon ini sa mga tagimuslion, 

16 Kag pagasunugon ini sila sang sa- 
serdote sa ibabaw sang halaran: kalan- 
on nga halad ini nga pinadabdab, sa 
baho nga kalahamnt-an. Ang tanan nga 
sapay iya ni lehoba. 

17 Manginpalatukuran sa gihapon ini 
sa inyo nga kaliwatan, sa tanan ninyo 
nga mga puluy-an, nga indi kamo mag- 
kalaon sang sapay, bisan sang dugo." 

Mia haJad tongtid sang tn|a sala nga 
wala inakafaibalo. 

4 KAG naghambal si lehoba kay Moi- 
ses, nga nagasiling : 

2 '■' Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Kon ang isa ka tawo 
makasala, nga v/ala sia makahibalo, ba- 
tok sa bisan ano sang mga sogo ni lehoba 
nahanungud sa mga butang nga indi 
dapat paghimoon, nga maghim.o sang 
bisan ano sadtong mga butang ; 

3 Kon sia ang saserdote nga hinaplas 
nga makasala, sa bagay nga magdala sia 
sing sala sa ibabaw sang banwa, maga- 
halad sia kay lehoba, tungud sang sala 
nga nabuhat niya. sing isa ka tinday sang 
baka, nga walay dagta, subung nga ha- 
lad tungud sang sail. 

4 Kag magadala sia sang tinday sang 
baka sa salamputan sang Layanglayang 
sang pakigkitaan, sa atubangan ni leho- 
ba, kag pagaibutang niya ang iya kamut 
sa ibabaw sang olo sang tinday sang 
baka ; kag pagapugutan ang tinday sang 
baka sa atubangan ni lehoba. 

5 Kag ang saserdote nga hinaplas 
magakuha sa dugo sang tinday sang 
baka, kag pagadalhon niya sia sa sulud 
sang Layanglayang sang pakigkitaan. 

6 Kag sa mabasa sang saserdote ang 
iya tudio sa dugo, magasablig sia sad- 
tong dugo sing makapito sa atubangan 
ni lehoba, sa atubangan sang kumbung 
sang balaan nga Puluy-an. 

7 Ang saserdote magabutang man sa 
sadtong dugo sa atubangan ni lehoba, 
sa ibabaw sang mga simgay sang hala- 
ran sang insienso nga mahamut, nga 
didto sa sulud sang Layanglayang sang 
pakigkitaan ; kag ang tanan nga dugo 
sang tinday sang ' baka pagaiula niya sa 
tiilan sang halaran sang halad nga sin- 129 4.8. LEBITIKO. 4.27. unog, nga yara sa salamputan sang La- 
yanglayang sang pakigkitaan. 

8 Kag pagakuhaon niya sa tinday 
sang baka nga halad tungud sang saki 
ang tanan niya nga sapay, ang sapay 
nga nagaputus sang raga kasudlan, kag 
ang tanan nga sapay sa mga kasudlan, 

9 Kag ang duha ka tagimuslion, ang 
sapay nga yara sa ibabaw nila nga yara 
sa mga taludtud, kag ang labutlabut sa 
atay, nga pagakuhaon ini sa mga tagi- 
muslion, 

10 Subung sang ginakuha ini sila sa 
tinday sang baka sang halad sa paghi- 
daet : kag pagasunogon ini sila sang 
saserdote sa ibabaw sang halaran sang 
halad nga sinunog. 

11 Apang ang panit sang tinday sang 
baka kag ang tanan niya nga unud pati 
ang iya olo kag ang iya mga paa, pati ang 
iya mga kasudlan kag ang iya ipot, 

12 Kon sayoron, ang bug-os nga tinday 
sang baka, pagapagowaon sia sa dulugan, 
sa isa ka duug nga matinlo, sa diin gina- 
ula ang mga abo, kag didto pagasunogon 
sia sa ibabaw sang gatong sa kalayo : 
sa diin ginaula ang mga abo, pagasu- 
nogon sia, 

13 Kag kon ang bug-os nga katiiingban 
sa Israel makasala, nga wala makahibalo, 
kag ang butang paghinabunan sa mata 
sang katiiingban, kon magbuhat baiok 
sang bisan ano sang mga sogo ni lehoba 
sa isa ka butang nga indi dapat paghi- 
moon, kag sa sini makasala sila ; 

14 Kon makakilala sang sala, nga gin- 
buhat nila, magahalad ang katiiing- 
ban sing isa ka tinday sang baka, subung 
nga halad tungud sang sala, kag paga- 
dalhon nila sia sa atubangan sang 
Layanglayang sang pakigkitaan. 

15 Kag ang mga tigulang sang kati- 
iingban magabutang sang ila mga kamat 
sa ibabaw sang olo sang tinday sang ba- 
ka, sa atubangan ni lehoba ; kag paga- 
pugutan ang tinday sang baka sa atuba- 
ngan ni lehoba. 

16 Niyan ang saserdote nga hinaplas 
magadala sang dugo sang tinday sang 
baka sa sulud sang Layanglayang sang 
pakigkitaan; 

17 Kag sa mabasa sang saserdote 
ang iya tudlo sa sadtong dugo, pagai- 
sablig niya ini sing makapito sa atu- 
bangan ni lehoba, sa atubangan sang 
kumbung. 

18 Pagaibutang man niya ang dugo sa ibabaw sang mga sungay sang halaran 
nga yara sa atubangan ni lehoba, nga 
yara sa sulud sang Layanglayang sang 
pakigkitaan, kag ang tanan nga nahilin 
nga dugo, pagaiula niya sa tiilan sang ha- 
laran sang halad nga sinunog, nga yara 
sa salamputan sang Layanglayang sang 
pakigkitaan. 

19 Niyan pagakuhaon sa iya ang tanan 
nga sapay, kag pagasunogon niya ini sa 
ibabaw sang halaran. 

20 Pagahimoon sa sini nga tinday sang 
baka, subungsang ginhimo sa tinday sang 
baka nga halad tungud sang sala ; subung 
sini ang pagahimoon sa iya. Sa sini nga 
bagay ang saserdote magahimo sang 
katumbasan tungud sa ila, kag ang ila 
said pagapatawaron sa ila. 

21 Kag pagadalhon sa gowa sang du- 
lugan ang tinday sang baka, kag paga- 
sunogon sia subung nga ginsunog ang 
nahauna nga tinday sang baka : halad ini 
tungud sang sala sang bug-os nga ka- 
tiiingban, 

22 Kon ang isa ka dunganon makasala, 
nga wala sia makahibalo, nga nagbuhat 
sia batok sang bisan ano sang mga sogo 
ni lehoba nga iya Dios sa mga butang 
nga indi dapat paghimoon, kag nahimo 
sia nga makasasala ; 

23 Kon pagpakilalahon sia sang sala, 
nga ginbuhat niya, magadala sia subung 
nga halad niya sing isa ka kanding nga 
lalaki nga walay dagta. 

24 Kag pagaibutang niya ang iya 
kamut sa ibabaw sang olo sang lalaki 
nga kanding, nga pagapugutan sia sa 
duug sa diin ginapugutan ang halad nga 
sinunog sa atubangan ni lehoba : halad 
ini tungud sang sala. 

25 Niyan ang saserdote magakuha sa 
iya tudlo sang dugo sang halad tungud 
sang saia, kag pagaibutang niya ini sa 
ibabaw sang mga sungay sang halaran 
sang halad nga sinunog ; kag ang nahilin 
nga dugo pagaiula niya sa tiilan sang ha- 
laran sang halad nga sinunog. 

26 Apang ang tanan nga sapay pagai- 
pasunog niya sa halaran, subung sang sa- 
pay sang halad sa paghidaet. Kag ang 
saserdote magahimo sang katumbasan 
tungud sa iya bangud sang iya sala, kag 
pagapatawaron sia. 

27 Kon isa ka tawo sang kadutaan 
makasala, nga wala sia makahibalo, nga 
nagbuhat sia batok sang bisan ano sang 
mga sogo ni lehoba sa mga butang nga I 130 4.28, LEBITIKO. 5.8. indi dapat paghimoon kag nahimo sia 
nga makasasala; 

28 Kon pagpakilalahon sia sang sala, 
nga ginbuhat nij-a, magadala sia nga iya 
halad sing isa ka bakia nga kanding, 
bakia nga walay dagta, bangud sang 
sala nga ginbuhat niya ; 

29 Kag pagaibutang niya ang iya 
kamut sa ibabaw sang olo sang halad 
tungiid sang sala ; kag pagapngutan 
ang halad tungud sang sala sa diiug sa 
diin ginapugutan arig halad nga sinu- 
nog. 

30 Niyan ang saserdote sa iya tudlo 
magakuha sang dugo nij^a, kag pagaibu- 
tang sia niya sa ibabaw sang mga sungay 
sang halaran sang halad nga sinunog. 
fCag ang tanan nga dugo nga nabilin 
pagaiula sia niya sa tiilan sang hala- 
ran. 

31 Kag pagakuhaan sia niya sang 
tanan nga sapay, subung sang pagkuha 
sang sa halad sa paghidaet, kag pagai- 
pasunog niya ini sa haiaran, subung nga 
baho nga kalahamut-an ni lehoba. Kag 
ang saserdote magahimo sang katuni- 
basan tungud sini nga tawo, kag paga- 
patawaron sia. 

32 Kag kon magdala sia sing kordero 
subung nga halad tungud sang sala, 
magadala sia sing bakia nga wala^'^ 
dagta. 

33 Kag pagibutang niya ang iya 
kamut sa ibabaw sang olo sang halad 
tungud sang sala, kag pagapugutan, sia 
subung nga halad tungud sang sala, sa 
duug sa diin ginapugutan ang halad nga 
sinunog. 

34 Niyan ang saserdote magakuha sa 
iya tudlo sang dugo sang halad tungud 
sang sala, kag pagaibutang ni3^a ini sa 
ibabaw sang mga sungay sang halaran 
sang halad nga sinunog, kag ang tanan 
nga dugo nga 7iahiUn pagaiula sia niya 
sa tiilan sang halaran. 

35 Kag pagakuhaan sia niya sang 
tanan nga sapay, subung sang pagkuha 
sang sapay sang halad nga kordero sa 
pagh;da.et : kag ang saserdote magapa- 
sunug sini sa halaran, sa luyo sang iban 
nga mga halad nga pinadabdab kay le- 
hoba. Ang saserdote magahimo sang 
katumbasan tungud sang tawo, bangud 
sang sala nga ginbuhat niya, kag paga- 
patawaron sia. Ang mga halad tungud sang mga kahigkoan, tungud 

sang nabuhat nga sala sa mga butang nga 

balaan, kag tungud sang maiain nga 

nahimo sa isigkalawo. 

KON ang isa tawo makasala, nga 
nagapaniati sang tingug sang pa- 
aman sang huluhnanan, kag sia ma- 
nginsaksi nga nakakita kag nakahibalo, 
kon indi niya pagipahayag ini, sia 
magadala sang iya sala. 

2 Kon ang isa ka tawo nakakamiut 
sang bisan ano nga butang nga mahigko, 
bisan sia lawas nga patay sang sapat 
nga mahigko, bisan sia lawas nga 
patay sang hayup nga mahigko, bisan 
sia lawas nga patay sang nagasagnoy 
nga mahigko, bisan pa wala sia 
makahibalo, manginmahigko sia kag 
makasasala. 

3 Kon magkamlut sia sang higko 
sang tawo, sono sang tanan nga maka- 
higko sa tawo, bisan pa wala sia maka- 
hibalo, kon makahibalo sia sini, nahimo 
nga makasasala sia. 

4 Kon ang isa ka tawo, nga naga- 
hanibal sa matabinason gid sa i3'a mga 
bibig, magsumpa sa paghimo sing maia- 
in kon sing maayo, sa bisan ano nga 
butang nga sarang makasumpa ang 
tawo sa maabtik gid, bisan pa wala sia 
makahibalo, sang sia makahibalo sini, 
nakasaJa sia sa isa sining mga butang. 

5 Busa, kon ang bisan sino nga naka- 
sala sa isa sadtong mga butang, maga- 
tuad batok sa iya kaugalingon sadtong 
ginpakasal-an niya, 

6 Kag magadala sia kay lehoba, su- 
bung nga halad niya tangud sangkasal- 
anan, tungud sang sala nga nabuhat niya, 
sing isa ka bakia sang magamay nga 
kahayupan, bisan sia dumalaga nga 
obeha, bisan dumalaga nga kanding, 
nga halad tungud sang sala, kag ang 
saserdote magahimo sing katumbasan 
tungud sa iya bangud sang iya sala. 

7 Kag kon indi sia makalambut nga 
sa isa ka obeha, niyan magadala sia kay 
lehoba, subung nga iya halad sa kasal- 
anan, tungud sang iya sala, sing duha 
ka tokmo kon duha ka saiampati, ang 
isa nga sa halad tungud sang sala kag 
ang isa nga sa halad nga sinunog. 

8 Kag pagadalhon niya sila sa sa- 
serdote, nga pagaihalad niya sing una 
ang nga sa halad tungud sang sala, kag 
pagautdon niya sang koko ang olo sa 131 5.9. LEBITIKO. 6.7. malapit sa liog, apang indi niya pagu- 
tason. 

9 Kag pagaisablig niya ang dugo sang 
halad tungud sang sala balok sa ding- 
ding sang halaran, kag ang nabilin sang 
dugo pagapugaon niya sa tiilan sang 
halaran : halad ini tungud sang sala, 

10 Kag pagaihalad n!5'a ang ikaduha 
ka pispis sa halad nga sinunog sono sa 
tulumanon ; kag ang saserdote magahi- 
mo sang katumbasan tungud sa iya, 
bangnd sang sala nga ginbuhat niya^ kag 
pagapatawaron sia. 

11 Kon indi sia makalambut sa pagda- 
la sing duha ka tokmo kon duha ka salm- 
pati, niyan magadala sia, subung nga 
halad tungud sang sala, sang iya halad 
tungud sang sala nga nabahac niya : sing 
isa ka ikapulo ka bahin sang isa ka epa 
sang harina nga nialum-ok ; indi niya sia 
pagbutangan sing lana, bisan insienso, 
kay halad ini tungud sang sala. 

12 Busa, pagadalhon niya sia sa sa- 
serdote, kag ang saserdoce magahakup 
sa iya sing isa ka hakup nga puno sa 
halandumanan, kag pagaipasunog niya 
ini sa halaran, pati sang mga halad nga 
pinadabdab kay lehoba : halad ini tu- 
ngud sang sala. 

13 Kag ang saserdote magahimo sang 
katumbasan tungud sini nga tawo, tu- 
ngud sang sala nga ginbuhat niya, sa 
bisan ano sadtong mga butang; kag 
pagapatawaron sia. Kag ang nohiliu 
manginiya sang saserdote, subung sang 
halad nga kalan-on." 

14 Kag naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling: 

15 *' Kon ang isa ka tawo makabuhat 
sing paglapas kag makasala, nga wala sia 
makahibalo, sa mga butang nga balaan 
ni lehoba, magadala sia kay lehoba 
subung nga iya halad sa kasal-anan, sing 
isa ka karnero nga walay dagta sang 
magamay nga kahayupan, sono sang 
imo pagpabili sa mga siklo nga pilak, 
siling sang siklo sang balaan nga puluy- 
an, sa halad tungud sang sala. 

16 Pagaulian niya ang bili sang bu- 
tang nga balaan, nga ginpakasal-an niya, 
kag pagadugangan niya sia sing ikalima 
ka bahin ; kag pagaihatag niya ini sa 
saserdote, kag arg saserdote magahimo 
sang katumbasan tungud sini nga tawo 
tungud sang karnero sang halad sa kasal- 
anan, kag pagapatawaron sia. 

17 Kag kon ang isa ka tawo makasala, nga nagabuhat batok sa bisan ano nga 
mga sogo ni lehoba, nga indi dapat pag- 
himoon, bisan pa wala sia makahibalo 
makasala sia kag pagadalhon niya ang 
iya sala. 

18 Magadala sia sa saserdote, subung 
nga halad sa kasal-anan, sing isa ka kar- 
nero nga w^alay dagta sa magamay nga 
kahayupan, sono sang imo pagpabili, 
kag ang saserdote magahimo sang ka- 
tumbasan tungud sini nga tav/o, bangud 
sang sala nga nabuhat niya, sa wala sia 
makahibalo, kag pagapatawaron sia. 

19 Halad ini sa kasal-anan. Sa pag- 
kamatuud gid, makasasala sia saatuba- 
ngan ni lehoba." 

KAG si lehoba naghambal kay Moi- 
ses, nga nagasiling : 

2 " Kon ang isa ka tav/o magpaka- 
sala, kag maghimo sing paglapas batok 
kay lehoba kag magbutig sa iya isigka- 
tawo nahanungud sa pinatago, kon sa 
panaad, kon sa pagkawat, kon sa pag- 
pigus sa iya isigkatawo ; 

3 Kon nakakita sia sang nadula kag 
magbutig nahanungud sa iya, kag mag- 
sumpa sing bntig, sa bisan ano sadtong 
mga butang nga ang mga tawo makasa- 
la sa paghimo sa ila ; 

4 Kon sa sini makasala siakagnangin- 
makasasala sia, pagaiuli niya ang ki- 
nawat niya, kon ang pinigusan niya, kon 
ang pinatago nga ginsalig sa iya, kon 
ang butang nga nadula nga nakita 
niya, 

5 Kon yadtong tanan nga ginsumpaan 
niya sa butig ; sia magauli sing himpit 
nga tumbas nga bili, sia magadugang sa 
sini sing isa ka ikalima nga bahin, kag 
magahatag sia sini sa tagiya, sa adlaw 
nga sia maghimo sang iya halad sa 
kasal-anan. 

6 Kag magadala sia kay lehoba sang 
iya halad sa kasal-anan : sing isa ka kar- 
nero nga walay dagta sang magamay 
nga kahayupan, sono sang imo pagpabi- 
li ; kag pagaihatag ini sa saserdote su- 
bung nga halad sa kasal-anan ; 

7 Kag ang saserdote magahimo sang 
katumbasan tungud sini nga tawo sa 
atubangan ni lehoba, kag pagapatawa- 
ron sia sang iya sala sa nahanungud sa 
bisan ano sadtong mga saynip, nga 
nahimo niya, nga nagapapakasala sa 
iya." 132 6.8. LEBITIEO. 6. 27. Lainialn nga inga sclcndan nahantin|ud sa tnga haiad 

nga sinusog, mga haiad nga ka'an^co, tnga 

halad nga inugpahanunguj. 

8 Kag si lehoba naghambal kay Moi- 
ses, nga nagasiling : 

9 " Sogoa si Aaron kag ang iya mga 
anak, nga nagasiling: Ini arao ang ka- 
sogoan sang halad nga sinunog : Ang 
halad nga sinunog didto sia sa ibabaw 
sang gatong, sa ibabaw sang halaran, sa 
bug-OS nga gab-i tubtub sa aga, kag ang 
kalayo sang halaran niagapadayon sa 
pagdabdab sa iya sini. 

10 Kag ang sasetdote niagasuklub 
sang iya panapton nga lino nga mani- 
pis, pagaisuklub man nij-a sa ibabaw 
sang iya unud ang iya mga sarowal nga 
lino nga manipis. Sia magakuha sang 
mga abo sang halad nga sinunog, nga 
ginsunog sang kalayo sa ibabaw sang 
halaran, kag pagaibutang niya sila sa 
isa Iva luyo sang halaran. 

11 Kag pagaubahon niya ang iya mga 
panapton, kag magasuklub sia sang iban 
nga mga panapton, kag pagadalhon niya 
ang mga abo sa gowa sang dulugan sa 
isa ka duug nga matinlo. 

12 Apang ang kalayo sa ibabaw sang 
halaran magadabdab sa iya sini ; indi 
sia pagpalongon. - Aag saserdote maga- 
padabdab sing galong sa ibabaw niya sa 
tanan nga aga ; kag pagaibutang niya, sa 
pasunud, sa ibabaw niya ang halad nga 
sinunog, kag pagaipasimog niya sa iba- 
baw niya ang sapay sang mga halad sa 
paghidaet. 

13 Ang kalayo magadabdab sa giha- 
pon sa ibabaw sang halaran ; indi sia 
pagapalongon. 

14 Yari karon ang kasogoan sang 
halad nga kalan-on: Pagaihalad ini 
sang mga anak ni Aaron sa atuba- 
ngan ni lehoba, sa atubang sang hala- 
ran. 

15 Magakuha sia sa iya sing isa kaha- 
kup sang harina nga malom-ok sang halad 
nga kalan-on kag sang iya lana pati sang 
tanan niya nga insienso nga didto sa 
ibabaw sang halad nga kalan-on, kag 
pagaipasunog niya ini sa ibabaw sang 
halaran sa baho nga kalahamut-an, sa 
handumanan kay lehoba. ■ 

16 Kag ang nabilin sa iya, pagakaonon 
ini ni Aaron kag sang iya mga anak ; 
sa walay tapay pagakaonon sia sa duug 
nga balaan : sa suliid sang patyo sang Layanglayang sang pakigkitaan paga- 
kaonon nila ini. 

17 Indi paglutoon ini nga may tapay : 
ini bahin nila, nga ginhatag ko sa ila sa 
akon mga halad nga pinadabdab. Bu- 
tang ini nga balaan gid, subung sang 
halad tungud sang sala, kag subung sang 
halad sa kasal-anan. 

18 Ang tanan nga lalaki sang mga 
anak ni Aaron magakalaon sa iya. 
Palatukuran ini nga dayon nga sa inyo 
mga kaiiwatan, nahanungud sang mga 
halad nga pinadabdab kay lehoba: 
ang tanantanan nga magkamlut sa ila 
manginbaiaan." 

19 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

20 "Yari karon ang halad ni Aaron 
kag sang iya mga anak, nga pagaihalad 
nila kay^ lehoba kutub sa adlaw nga 
ginhaplas sia : ang ikapulo ka bahin 
sang isa ka epa nga harina nga malum- 
ok subung nga halad nga kalan-on sa 
gihapon, ang katunga sa aga kag ang 
isa ka katunga sa hapon. 

21 Sa kalaha pagaamanon sia nga 
may lana ; pagadalhon mo sia diri nga 
napasugbo sing maayo kag linuto, 
subung sang halad nga kalan-on nga 
tinipiktipik ; pagaihalad mo sia sa baho 
nga kalahamut-an ni lehoba. 

22 Yadtong sa mga anak 7ii Aaron 
nga pagahaplason nga saserdote sa 
salili niya, Tnagaaman sining halad nga 
kalan-on. Ini among palatukuran. nga 
dayon kay lehoba : pagauposon gid sia. 

23 Ang tanan nga halad nga kalan- 
on nga iya sang saserdote, pagaupuson 
gid sia : indi pagkaonon." 

24 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

25 " Ihambal kay Aaron kag sa iya 
mga anak, kag isiling sa ila : Yari karon 
ang kasogoan sang halad tungud sang 
sala : sa duug sa diin ginapugutan ang 
halad nga sinunog, pagapugutan ang 
halad tungud sang sala, sa atubangan ni 
lehoba : butang ini nga balaan gid. 

26 Ang saserdote nga maghalad 
tungud sang sala, magakaon sa iya ; sa 
duug nga balaan magakaon sia sa iya, sa 
sulud sang patyo sang Layanglayang 
sang pakigkitaan. 

27 Ang tanan nga magkamlut sang 
iya unud, pagapakabalaanon sia ; kag 
kon magsumpit ang iya dugo sa ibabaw 
sang isa ka panapton, pagahugasan mo 133 6.28. LEBITIKO. 7.21. yadtong sinumpitan, sa duug nga balaaii. 

28 Kag ang kolon nga malutoan sa 
iya, pagaboongon ; kon maliito sia sa 
suludlan nga saway, pagahinisan ini sia 
kag hugasan sang tubig. 

29 Ang tanan nga lalaki sa timga 
satig mga saserdote sarang niakakaon 
sa iya : butang ini nga baiaan gid. 

30 Apang wala sing bisan ano nga 
halad tungud sang sala, nga ang iya 
dugo madaia sa sulud sang Layang- 
layang sang pakigkitaan sa paghimo 
sang katumbasan sa baiaan nga Puluy- 
an, nga pagakaonon sia, kondi sa kalayo 
pagasunogon sia. 

7YARI karon ang kasogoan sang 
halad sa kasal-anan : butang ini 
nga baiaan gid. 

2 Sa duug sa diin ginapugutan ang 
halad nga sinunog, pagapugutan nila 
ang halad sa kasal-anan, kag ang iya 
dugo pagaisablig sa ibabaw sang hala- 
ran sa palibot. 

3 Kag sa iya pagaihalad ang tanan 
nga sapay : ang ikog nga sapayon, ang 
sapay nga nagaputus sang mga kasud- 
lan, 

4 Kag ang duha ka tagimuslion, kag 
ang sapay nga yara sa ibabaw nila, nga 
yara sa mga taludtud, kag ang labut- 
iabut sa atay, nga pagakuhaon ini sa 
duha ka tagimuslion. 

5 Pagaipasunog ini sila sang saserdote 
sa ibabaw sang halaran, subung nga 
halad nga pinadabdab kay lehoba : 
halad ini sa kasal-anan. 

6 Ang tanan nga lalaki sa tunga sang 
mga saserdote sarang makakaon sa 
iya ; sa duug nga baiaan pagakaonon 
sia : butang ini nga baiaan gid. 

7 Ang halad sa kasal-anan mangin- 
subung sang halad tungud sang sala: 
ang kasogoan nila isa gid lamang : ma- 
nginiya ini sang saserdote, nga naghimo 
sang katumbasan bangud sa iya. 

8 Ang saserdote nga naghalad sang 
halad nga sinunog sang isa ka tawo, 
ang panit sang halad nga sinunog 
manginiya sang saserdote nga naghalad. 

9 Ang tanan man nga halad nga kal an- 
on, nga maluto sa bibingkahan, kag ang 
tanan nga maaman sa kalaha, kon sa 
tatso, manginiya sang saserdote nga 
naghalad sa iya. 

10 Kag ang tanan nga halad nga ka- 
lan-on nga nasamoan sang lana kag mamala, manginiya sang tanan nga mga 
anak ni Aaron, sa isa amo man sa isa. 

11 Kay yari karon ang kasogoan 
sang halad sa paghidaet, nga pagaihalad 
ka})' lehoba : 

12 Kon ang isa ka two maghalad sing 
halad sa pagpasalamat, magahalad sia 
upud sang haiad sa pagpasalamat, sing 
mga torta nga walay tapay, nga nasa- 
moan sang lana, mga manipis nga tina- 
pa}'' nga walay tapay nga nahibo sang 
lana, kag harina nga maium-ok nga 
pinasugbo, nga rnga torta nga linamas 
sa lana. 

13 Pagaihalad niya ang iya halad nga 
may mga torta nga tinapay nga may ta- 
pay, tir.gub sang iya halad sa pagpasa- 
lamat kag sa paghidaet, 

14 Kag magahalad sia sa iya sing 
isa sang tagsa ka halad, nga halad 
nga binayaw kay lehoba ; manginiya ini 
sang saserdote, nga magsablig sang dugo 
sang mga halad sa paghidaet. 

15 Kag ang unud sang iya halad sa 
pagpasalamat kag sa paghidaet paga- 
kaonon sia sa adiaw sang pagbalad sa 
iya : wala gid sing mabilin sa iya tubtub 
sa aga. 

16 Apang kon ang halad sang isa 
among isa ka halad sa panaad kon kina- 
bubut-on, and unud pagakaonon sa 
adlaw nga sia maghalad sang iya halad, 
kag sa adlaw man nga madason paga- 
kaonon ang nabilin sa iya. 

17 Kag kon may mabilin sang unud 
sang iya halad tubtub sa adlaw nga 
ikatlo, pagasunugon ini sa kalayo. 

18 Kag kon magkaon ang isa sang 
unud sang iya halad sa paghidaet sa 
adlaw nga ikatlo, ang halad indi paga- 
batunon ; indi pagaipahanungud sa sad- 
tong naghalad sa \y3., kojidi manginma- 
higko sia. Ang tawo nga nagkaon sa 
iya, magadala sang iya kalautan. 

19 Kag ang unud nga magsagaid sa 
bisan ano nga butang nga mahigko, indi 
pagakaonon ; pagasunugon ini sa ka- 
layo. Apang nahanungud sang unud nga 
ivald mada0ai, bisan sin-o nga tav/o nga 
matinlo sarang makakaon sa iya. 

20 Kag kon ang isa ka tawo magkaon 
sang unud sang halad sa paghidaet, nga 
nahanungud kay lehoba, nga may ka- 
higkoan sia sa ibabaw niya, ang amo 
nga tawo pagautdon sa tunga sang iya 
banwa. 

21 Kag kon ang isa ka tawo magkam- 134 7.22. LEBITIKO. 8.7. lut sang bisan ano nga butang nga ma- 
bjgko. subung sang higko sang tawo, 
kon sapat nga maliigko, kon higko sang 
bisan anano nga butang nga kalangil- 
aran, kag kon magkaon sia sang unud 
sang halad sa paghidaet, nga nahanungud 
kay lehoba, ang amo nga tawo pagaut- 
don sa tunga sang iya banwa." 

22 Kag si lehoba liagharabal kay 
Moises. nga nagasiiing : 

23 '* Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Indi kamo magkala- 
on sing bisan ano nga sapay, bisan sang 
baka, bisan sang obeha, bisan sang 
kanding. 

24 Ang sapay sang sapat nga patay 
kon sang kinusnit, sarang maggamit sa 
bisan ano nga galamiton ; apang indi 
kamo magkalaon sa iya. 

25 Kay yadtong tanan nga magkaon 
sang sapay sang sapat, nga sarang 
mahalad sa haiad nga pinadabdab kay 
lehoba, ang tawo nga nakakaon sini, pa- 
gautdon sia sa tunga sang iya banwa. 

26 Indi kamo magkaiaon sing ano 
nga diigo sa tanan ninyo nga mga 
puluy-an, bisan sang mga kapispisan, 
bisan sang kaha3'upan. 

27 Kon ang isa ka tawo magkaon 
sang bisan ano nga dugo, ang amo nga 
tawo pagautdon sa tunga sang iya 
banwa." 

28 Kag naghambai si lehoba kay 
Moises nga nagasiiing : 

29 " Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Ang maghalad kay 
lehoba sang iya halad sa paghidaet, ma- 
gadala kay lehoba sang iya haiad, nga 
kitiuha sa iya halad sa paghidaet 

30 Ang iya mga kamut magadala 
sang mga halad nga pinadabdab kay 
lehoba : pagadalhon niya ang sapay 
upud sang dughan, agud nga ang 
dughan paghabugon subung nga halad 
nga hinabog sa atubangan ni lehoba. 

31 Pagaipasunog sang saserdote ang 
sapay sa halaran; apang ang dughan 
manginiya ni Aaron kag iya sang iya 
mga anak. 

32 Pagaihatag ma.n niya sa saserdote, 
subung ngahalad nga binayaw, ang ba- 
likavvang nga too sang inyo mga halad 
sa paghidaet. 

33 Yadtong sa mga anak ni Aaron 
nga maghalad sang dugo kag sang sapay 
sang mga halad sa paghidaet, manginiya ang balikawang nga too, subung nga 
bahin niya. 

34 Kay ako nagkuha sa mga inanak 
ni Israel, sa ila mga halad sa paghidaet, 
sang dughan nga hinabog, kag sang bali- 
kav.ang nga binayaw, kag ginhalag ko 
ini sa saserdote nga si Aharon kag sa iya 
mga anak subung nga palatukuran sa 
gihapon, sa mga inanak ni lerael. 

35 Ini amo ang nahanungud sang 
paghaplas kay Aaron kag sang pagha- 
plas sa iya mga anak sang mga halad 
nga pinadabdab kay lehoba, kutub sang 
adaw nga ginpaatubang nila kay lehoba, 
nga sa paghikot sang pagkasaserdote." 

36 Si lehoba nagsogo sini nga pagai- 
hatag ini sa si la, gikan sa mga inanak ni 
Israel, sa adlaw nga ginpangliaplas sila : 
ini palatukuran nga dayon sa ila mga 
kaliwatan. 

37 Amo ini ang kasogoan sang mga 
halad nga sinunog, sang halad nga ka- 
lan-on, sang halad tungud sang sala, sang 
halad sa kasal-anan, sang halad sa pag- 
pahanungud, kag sang halad sa paghi- 
daet ; 

38 Nga ginsogo ni lehoba kay Moises 
sa bukid nga Sinai, sang adlaw nga nag- 
sogo sia sa mga inanak ni Israel, nga 
maghalalad sila sang ila mga halad kay 
lehoba sa kahanayakan sa Sinai. 

Pagpakabalaaa kay Aaron kag sa iya mga anak. 

8 KAG naghambai si lehoba kay Moi- 
ses, nga nagasiiing : 

2 '' Kuhaa si Aaron kag ang iya mga 
anak upud sa iya, pati sang mga panap- 
ton, sang lana nga ihalaplas, sang tinday 
nga baka nga halad tungud sang sala, 
sang duha ka karnero, kag sang tabigta- 
big sang mga tinapay nga walay tapay, 

3 Kag tipona ang bug-os nga katiling- 
ban sa salamputan sang Layanglayang 
sang pakigkitaan." 

4 Kag ginhimo ni Moises, sono sang 
ginsogo sa iya ni lehoba ; kag nagtipon 
ang katilingban sa salamputan sang 
Layanglayang sang pakigkitaan. 

5 Niyan si Moises nagsiling sa kati- 
lingban : " Irii amo ang ginsogo nl leho- 
ba nga pagahimoon." 

6 Kag ginpapalapit ni Moises si Aaron 
kag ang lyz. mga anak, kag ginhunawan 
niya sila sang tubig. 

7 Kag ginsuklub niya sa iya ang bayo 
nga malaba, kag ginwagkus niya sa iya 135 8.8. LEBITIKO. 8.26. angwagkus; ginpapanaput niya sa iya 
ang bayo nga malabalaba kag ginbutang 
niya sa ibabaw ang epod, kag ginhigot 
niya ini upud sang Jubid nga linubid 
sing mauti gid sang epod, kag ginpa- 
hauni niya ini upud sa iya. 

8 Kag ginbutang niya sa iya ang ha- 
pin sa dughan, kag ginbutang niya sa 
suliid sang hapin sa dughan ang Urim 
kag" ang Tumim.* 

9 Kag ginbutang niya ang turbante 
sa ibabaw sang iya olo, kag ginbutang 
niya sa ibabaw sang turbante ang dia- 
dema nga bulawan nga binuli, ang pu- 
rungpurung nga balaan, sono sang gin- 
sogo ni lehoba kay Moises. 

10 Kag ginkuha ni Moises ang lana 
nga ihalaplas, kag ginhaplas niya ang 
Puluy-an pati ang tanan nga mga bu- 
tang nga yara sa iya, kag ginpakabalaan 
niya sila. 

11 Kag nagsablig sia sa iya sa ibabaw 
sang halaran sing makapito, kag gin- 
haplas niya ang hakiran pati ang tanan 
niya nga mga gamit ; ginhaplas man 
niya ang batiya kag ang iya tulung- 
tungan nga sa pagpakabalaan sa ila. 

12 Niyan ginbo-bo niya ang lana nga 
ihalaplas sa ibabaw sang olo ni Aaron, 
kag ginhaplas niya sia sa pagpakaba- 
laan sa iya. 

13 Kag ginpapalapit ni Moises ang 
mga anak ni Aaron, kag ginsuklubau 
niya sila sang mga bayo nga malab'i, 
kag ginwagkusan niya sila sang mga 
wagkus, kag ginhigot niya sa ila ang 
mga goro sa palibot, sono sang ginsogo 
ni lehoba kay Moises. 

14 Kag ghipapalapit niya ang tinday 
sang baka nga halad tungud sang sala ; 
kag ginbutang ni Aaron kag sang iya 
mga anak ang mga kamut sa ibabaw 
sang olo sang tinday sang baka nga 
halad tungud sang sala. 

15 Kag ginpugutan niya ini ; kag 
ginkuha ni Moises ang dugo, kag sa 
iya ginbutang niya sa ibabaw sang mga 
sungay sang halaran sa palibot ; kag 
gintinloan niya ang halaran sang sala, 
kag ang iboji nga dugo ginula niya sia 
sa tiilan sang halaran, kag ginpakaba- 
laan niya ini, nga ginahim.o ni5^a ang 
katumbasan tungud sa iya. 

16 Kag ginkuha ni Moises ang tanan * Urim kag Tumim, mga kapawa kag 
mga kahimpitan, nga sapay nga yara sa ibabaw sang 
mga kasudlan, ang labutlabut sa atay, 
kag ang duha ka tagimuslion pati ang 
sapay nila kag ginpasunog sila ni Moises 
sa halaran. 

17 Apang ang tinday sang baka pati 
ang iya panit, ang iya unud kag ang iya 
ipot, ginsunog niya ini sa kalayo sa 
luwas sang dulugan, sono sang ginsogo 
ni lehoba kay Moises. 

18 Kag ginpapalapit niya angk3.rnero 
sang halad nga sinunog ; kag ginbutang 
ni Aaron kag sang iya mga anak ang 
mga kamut sa ibabaw sang olo sang 
karnero. 

19 Kag ginpugutan niya sia ; kag 
ginsablig ni Moises ang dugo sa ibabaw 
sang halaran sa palibot. 

20 Kag ginhiwahiwa ang karnero, 
kag ginpasunog ni Moises ang olo, 
upud sang mga hiniwa kag sang sapay. 

21 Kag ginhugasan ang mga kasudlan 
kag ang mga balikawang sang tubig ; 
kag ginpasunog ni Moises ang bug-os 
nga karnero sa ibabaw sang halaran : 
halad nga sinunog ini sa baho nga kala- 
hamut-an, halad ini nga pinadabdab 
kay leboba, sono sang ginsogo ni 
lehoba kay Moises. 

22 Kag ginpapalapit niya ang ikaduha 
ka karnero, ang karnero sang pagpa- 
hanungud ; kag ginbutang ni Aaron kag 
sang iya mga anak ang mga kamut sa 
ibabaw sang olo sang karnero. 

23 Kag ginpugutan sia ; kag nagkuha 
si Moises sa dugo, kag ginbutang niya 
sia sa labit sang dulungan nga too ni 
Aaron, kag sa ibabaw sang kumulagko 
sang ij'a kamut nga too, kag sa ibabaw 
sang kumulagko sang ij^a till nga too. 

24 Kag ginpapalapit ni Moises ang 
mga anak ni Aaron, kag ginbutangan 
niya sila sa dugo sa labit sang dulungan 
nga too, kag sa ibabaw sang kumulagko 
sang kamut nga too kag sa ibabaw sang 
kumulagko sang till nga too ; kag ginsa- 
blig ni Moises ang dugo sa ibabaw sang 
halaran sa palibot. 

25 Kag ginkuha niya ang sapay, kag 
ang ikog nga sapayan kag ang tanan nga 
sapay, nga yara sa ibabavv sang mga ka- 
sudlan, ang labutlabut sa atay, ang duha 
ka tagimuslion pati ang ila sapay kag 
ang balikawang nga too ; 

26 Kag sa tabigtabig sang tinapay nga 
waiay tapay, nga yara sa atubangan ni 
lehoba, nagkuha sia sing isa ka torta sa 136 8.27. LEBITIKO. 9.8. tiiiapay nga walay tapay, kag isa ka tor- 
ta sa tinapay nga lanahon kag angisa ka 
manipis nga tinapay ; kag ginbutang niya 
sila sa ibabaw sang mga sapay kag 
sa ibabaw sang balikawang nga too ; 

2/ Kag ginbutang niya ini nga tanan 
sa mga palad sang kamut ni Aaron, kag 
sa mga palad sang kamut sang iya mga 
anak, kag ginpahabog niya sa ila nga ha- 
lad nga hinabogsa atubangan ni lehoba. 

28 Kag ginkuha sila ni Moises sa ila 
mga kamut, kag ginpasunog sila ni Aloi- 
ses sa halaran sa ibabaw sang halad nga 
sinunog : halad ini sa pagpabanangud, isa 
ka baho nga kalahamut-an : halad ini 
nga pinadabdab kay lehoba. 

29 Kag ginkuha ni Moises ang dughan, 
kag ginpahabog niya ini nga halad nga 
hinabog sa atubangan ni lehoba : ini 
nanginbahin sang karnero sa pagpaha- 
nungud, nga nahaniingud kay Moises, 
sono sang ginsogo ni lehoba kay Moises. 

30 Kag nagkuha si Moises sa lana nga 
ihalaplas, kag sa dugo nga yara sa iba- 
baw sang halaran, kag ginsablig niya sa 
ibabaw ni Aaron kag sa ibabaw sang iya 
mga panapton, kag sa ibabaw sang iya 
mga anak, kag sa ibabaw sang mga pa- 
napton sang iya mga anak upud sa iya : 
sa sini ginpakabalaan niya si Aaron kag 
ang iya mga panapton, kag ang iya mga 
anak kag ang mga panapton sang iya 
mga anak upud sa iya. 

31 Kag si Moises nagsiling kay xA^aron 
kag sa iya mga anak : " Lutoa-ninyo 
ang unud sa salamputan sang Layang- 
layang sang pakigkitaan, kag didto gid 
kaonon-ninyo sia, pati sang tinapay nga 
yara sa tabigtabig sang halad sa pagpa- 
hanungud, sono sang ginsogo ko, nga 
nagasiling : Si Aaron kag ang iya mga 
anak magakalaon sa iya. 

32 Apang ang mabilin sang unud 
kag sang tinapay pagasanogon ninyo ini 
sa kalayo. 

33 Kag sa salamputan sang Layang- 
layang sang pakigkitaan indi kamo 
maggulowa sa pito ka adlaw, tubtub sa 
adlaw nga magkalatuman ang mga ad- 
law sang pagpahanungud sa inyo ; kay 
pito ka adlav/ magadugay ang pagpaha- 
nungud sa inyo. 

34 Si lehoba nagsogo nga himoon, 
subung sang ginhimo karon nga adlaw, 
nga sa katumbasan tungud sa inyo. 

35 Magpuluyo-kamo sa adlaw kag sa 
gab-i sa salamputan sang Layanglayang sang pakigkitaan ; kag sa pito ka adlaw, 
magatuluman kamo sang tugon ni leho- 
ba, agud nga indi kamo m.agkalamatay ; 
kay am.o ini ang ginsogo sa akon." 

36 Kag ginhimo ni Aaron kag sang 
iya mga anak ang tanantanan, nga gin- 
sogo ni lehoba bangud kay Moises. 

Nahaunangud sang mga balad nga ginhalad 
ni Aaroa. 

Q KAG nahanabu, sa adlaw nga ika- 
^ walo, nga gintawag ni Moises si 
Aaron kag ang iya mga anak upud ang 
mga tigulang sa Israel, 

2 Kag nagsiling sia kay Aaron : "Ku- 
ha-ka sing isa ka tinday sang baka sang 
kabakahan, nga sa halad tungud sang 
sala, kag isa ka karnero nga sa halad 
nga sinunog, sila nga duha v/alay dagta, 
kag pagaihalad mo sila sa atubangan ni 
lehoba. 

3 Kag pagaihambal mo sa mga ina- 
nak ni Israel, nga nagasiling : Kuluha- 
kamo sing isa ka kanding nga lalaki nga 
sa halad tungud sang sala ; kag isa ka 
tinday sang baka kag isa ka kordero, 
nga mga walay dagta, kag sa edad 
nga isa ka tuig, nga sa halad nga 
sinunog ; 

4 Kag isa ka tinday sang baka kag 
isa ka karnero nga sa mga halad sa pag- 
hidaet, sa paghalad sa ila sa atubangan 
ni lehoba ; kag isa ka halad nga kalan- 
on nga nasamoan sang lana ; kay karon 
si lehoba magapahayag sa inyo." 

5 Kag nagdalala sila sa atubangan 
sang Layanglayang sang pakigkitaan 
sang ginsogo ni Moises, kag nagpalapit 
ang bug-OS nga katilingban, kag nag- 
tindug didto sa atubangan ni lehoba. 

6 Kag nagsiling si Moises : " Ini amo 
ang ginsogo ni lehoba: himoa-ninyo 
ini, kag magapahayag sa inyo ang hima- 
ya ni lehoba." 

7 Kag si Moises nagsiling kay Aa- 
ron : " Palapit-ka sa halaran, kag 
ihalad ang imo halad tungud sang sala 
kag ang imo halad nga sinunog, kag 
maghimo-ka sang katumbasan tungud 
sa imo gid, kag tungud sang banwa : 
maghalad-ka sang haiad sang banwa 
kag maghimo-ka sang katumbasan tu- 
ngud sa ila, sono sang ginsogo ni 
lehoba. 

8 Kag nagpalapit si Aaron sa hala- 
ran, kag ginpugutan niya ang tinday 13; 9.9. LEBITIKO 10.4. sang baka nga iya halad tungud sang 
sala. 

9 Kag ang mga anak ni Aaron nag- 
halalad sa iya sing dugo, kag sang 
binasa niya sang dugo ang tudlo niya, 
ginbutang niya sia sa ibabaw sang mga 
sungay sang halaran ; kag ang dugo nga 
vahilin ginula niya sia sa tiilan sang 
halaran. 

10 Kag ginpasunog niya sa halaran 
ang sapa}''. ang mga lagimuslion kag 
ang labutlabut sa atay, nga halad tungud 
sang sala, sono sang ginsogo ni lehoba 
kay Moises. 

11 Apang ang unud kag ang panit 
ginsunog niya sila sa gowa sang du- 
lugan. 

12 Kag ginpugutan niya ang halad 
nga sinunog ; kag ang mga anak ni 
Aaron nagpasaylo sa iya kamiit sang 
dugo, kag ginula niya sia sa ibabaw 
sang halaran sa palibot. 

13 Kag ginpasaylo nila sa iya hamut 
ang halad nga sinunog nga ginulutgulut 
kag ang olo, kag ginpasunog niya 
sila sa ibabaw sang halaran. 

14 Kag ginhugasan ang mga kasudlan 
kag ang mga balikawang, kag ginpasu- 
nog niya ini sila sa ibabaw sang halad 
nga sinunog, sa ibabaw sang halaran, 

15 Kag ginhalad niya ang halad sang 
banwa. Kag kinuha niya ang kanding 
nga lalaki nga halad tungud sang sala 
nga iya sang banwa, kag ginpugutan 
niya sia, kag ginhalad niya sia tungud 
sang sala, subung sang nabauna nga 
halad. 

16 Niyan ginhalad niya ang halad nga 
sinunog, kag ginhalad niya ini sono sang 
tulumanon. 

17 Kag ginhalad niya ang halad nga 
kalan-on ; kag sang naghakup sia sa iya 
sing isa ka hakup nga puno, ginpasunog 
niya ini sa ibabaw sang halaran, walay 
labut sang halad nga sinunog sa aga. 

18 Kag ginpugutan niya ang tinday 
sang baka kag ang karnero, halad sang 
mga halad sa paghidaet nga iya ini sang 
banwa ; kag ang mga anak ni Aaron 
nagpasaylo sa iya katnut sang dugo, kag 
sia nagsablig sa iya sa ibabaw sang 
halaran sa palibot. 

19 Gindald man nila sa iya ang mga 
.sapay sang tinday sang baka kag sang 
karnero, ang ikog nga sapayon, ang 
nagatabon sang mga kasudlan, ang mga 
tagimuslion kag ang labutlabut sa atay. 20 Kag ginbutang nila ang mga sapay 
sa ibabaw sang mga dughan kag ginpa- 
sunog niya ang mga sapay sa halaran. 

21 Apang ang mga dughan kag ang 
balikawang nga too, ginhabog sila ni 
Aaron nga halad nga hinabog sa atu- 
bangan ni lehoba, sono sang ginsogo ni 
Moises. 

22 Kag ginbayaw ni Aaron ang mga 
kamut r.ayon sa banv.'a kag ginpakama- 
ayo niya sila ; kag nagpanaug sia sa 
halaran, diin ginhalad niya ang halad 
tungud sang sala, kag ang halad nga 
sinun:.gkag ang mga halad sa paghi- 
daet. 

23 Kag si Moises kag si Aaron nagsu- 
lulud sa Layanglayang sang pakigkitaan, 
kag nagulowa sila, kag ginpakamaayo 
nila ang banwa. Kag nagpahayag ang 
himaya ni lehoba sa bug-os nga banv/a. 

24 Kag sa atubangan ni lehoba nag- 
gowa ang kalayo nga naghalunhon, sa 
ibabaw sang halaran, sang halad nga 
sinunog kag sang mga sapay. Kag sang 
pagkakita sini sang bug-os nga banwa, 
nagsilingit sila kag naghalapa. 

SiNadab kag si Abiu ginpanghalunhon sang 
kalayo nga langitaon. 

KAG ang mga anak nga lalaki ni 
Aaron, nga si Nadab kag si Abiu, 
nagkuluha ang tagsatagsa sa ila sang iya 
insensario kag binutangan nila sila sing 
kalayo, kag binutangan nila sing insienso 
sa ibabaw niya, kag naghalalad sila sa 
atubangan ni lehoba sing kalayo nga 
indi nagakaigo, nga sia wala magsogo sa 
ila. 

2 Kag naghalin ang kalayo sa atuba- 
ngan ni lehoba kag nag'ipus sa ila, kag 
nagkalamatay sila sa atubangan ni le- 
hoba. 

3 Niyan si Moises nagsiling kay 
Aaron : " Ini amo ang ginhambal ni 
lehoba, nga nagasiling : Sa mga naga- 
palapit sa akon, pagapakabalaanon ako, 
kag sa atubangan sang bug-os nga 
banwa pagahimayaon ako." Kag si 
Aaron naghipus. 

4 Kag gintawag ni Moises si Misael 
kag si Elsapan, mga anak nga lalaki ni 
Usiel, nga bata ni Aaron, kag nagsiling 
sia sa ila : " Palapit-kamo, dalha-ninyo 
ang inyo mga utud sa atubangan sang 
Puluyan nga balaan sa gowa sang dulu- 
lugan." 138 10. 5. LEBITIKO. 11.2. 5 Kag sila nagpalapit, kag dinala nila 
sila upud ang ila mga bayo nga malaba 
sa gowa sang dulugan, subung sang 
ginsiling ni Moises. 

6 Niyan si Moises nagsiling kay Aa- 
ron, kag kay Eleasar, kag kay Itamar, nga 
iya mga anak : " Dili ninyo pagbuksan 
ang inyo mga olo, bisan gision-ninyo 
ang inyo panapton, agiid nga indi kamo 
mamatay, bisan mag-abut ang kaakig sa 
ibabaw sang bug-os nga katilingban. 
Apang ang inyo mga utud, ang bug-os 
nga balay ni Israel, magpalanganduhoy 
sila bangud sang sunog, nga tinutdan 
ni lehoba. 

7 Kag dili kamo maggulowa sa salam- 
putan sang Layanglayang sang pakigki- 
taan; kay magakalamatay kamo, tungiid 
nga anglanasanghinaplas ni lehoba yara 
sa inyo." Kag ginhimo nila, sono sang 
siniling ni Moises. 

8 Kag si lehoba naghambal kay A- 
aron, nga nagasiling : 

9 " Ikaw kag ang imo mga anak nga 
lalaki kaupud nimo, dili kamo mag-inum 
sing alak, bisan makahulubug nga ilim- 
non, kon kamo buut magsulud sa Layang- 
layang sang pakigkitaan, agud nga indi 
kamo mamatay. Palatukuran nga da- 
yon ini sa inyo mga kaliwatan, 

10 Agud nga sarang kamo makapain 
sa tunga sang balaan kag sang dibalaan, 
kag sa tunga sang mahigko kag sang 
matinlo ; 

11 Kag agud nga maton-an ang mga 
anak ni Israel sang tanan nga mga 
palatukuran nga ginbantala sa ila ni 
lehoba tungud kay Moises. 

12 Kag si Moises nagsiling kay Aaron, 
kay Eleasar kag kay Itamar, nga mga 
anak nga lalaki nga nagkalabilin sa iya : 
**' Kuhaa-ninyo ang halad nga kalan-on 
nga nabilin sa mga halad nga pinadab- 
dab kay lehoba, kag kaona-ninyo ini 
nga v/alay tapay sa luyo sang halaran : 
kay butang ini nga balaan gid. 

13 Kaonon-ninyo ini sa duug nga 
balaan, kay ini among katadlungan mo 
kag katadlungan sang imo mga anak sa 
mga halad nga pinadabdab kay lehoba ; 
kay anio ini ang guisogo sa akon. 

14 Kag ang dughan sang halad nga 
hinabog kag ang balikawang sang halad 
nga binayaw, pagakaonon ninyo sila sa 
dung nga matinlo, ikaw kag ang imo 
mga anak nga lalaki kag mga babae 
upud sa imo ; kag ginpanghatag sila sa inyo, subung nga imo katadlungan 
kag katadlungan sang imo mga anak 
sa mga halad sa paghidaet sang mga 
inanak ni Israel. 

15 Kag magadalala sila sang balika- 
wang sang halad nga binayaw kag sang 
dughan sang halad nga hinabog, walay 
labut sang mga halad nga pinadabdab 
sang mga sapay, nga sa pagpahabog sa 
ila nga halad nga hinabog sa atubangan 
ni lehoba ; kag sila manginpalatukuran 
nga dayon nga sa imo kag nga sa imo 
mga anak upud sa imo, sono sang gin- 
sogo ni lehoba." 

16 Apang ginpangita ni Moises ang 
kanding nga lalaki sang halad tungud 
sang sala, kag yari karon nga ginsunog 
sia. Kag si Moises naakig batok kay 
Eleasar kag kay Itamar, nga mga anak 
ni Aaron nga nagkalabilin sa iya, nga 
nagasiling : 

17 " I Kay ngaa bala wala ninyo 
pagkaona ang halad tungud sang sala 
sa duug nga balaan ? Kay butang ini 
nga balaan gId ; kag ginhatag sia sa inyo 
nga sa pagdala sang kalautan sang kati- 
lingban, sa paghimo sang katumbasan 
tungud sa ila sa atubangan ni lehoba. 

18 Yari karon, wala pagisulud ang 
iya dugo sa sulud sang balaan nga 
Puluy-an ; kinahangian kunta nga nakag- 
kaon na kamo sa iya sa balaan nga duug, 
sono sang ginsogo ko sa inyo." 

19 Kag si Aaron nagsiling kay Moi- 
ses : " Yari karon, nga sila naghalalad 
karon sang ila halad tungud sang sala 
kag sang ila halad nga sinunog sa atu- 
bangan ni lehoba. Kag sa akon nagka- 
lahanabu ang subung sini nga mga bu- 
tang : kon ako nakagkaon na kunta sang 
halad tungud sang sala karon, ^ayhan 
nanginkalahamut-an bala ini kunta ni 
lehoba ? " 

20 Kag sang nabatian ini ni Moises, 
nanginmaayo sa iya mga mata. 

Mga kasogoan nahanungud sang mga kasapatan 
nga matinlo kag dimatiolo. 

KAG naghambal si lehoba kay 
I'loises kag kay Aaron, kag nagsi- 
luig sia sa ila : " Ihambai-ninyo sa mga 
inanak ni Israel, nga nagasiling: 

2 Ini sila an:o ang mga kasapatan 
nga sarang ninyo makaon, sa tunga sang 
taiiaa nga mga kasapatan nga yara sa 
ibabaw sang duta : 139 11.3. LEBITIKO. 11. 29 3 Yadtong tanaii sa mga kahajaipan 
nga may koko nga pinihak,. nga ang till 
nabuka sing bug-os kag r.ga nagapangu- 
sang, ini pagakaonon ninyo. 

4 Apang ini sila indi ninyo pagkao- 
non sa mga nagapalangusang, kon sa 
mga may koko nga pinihak : ang ka- 
melyo, kay bisan pa nagapangusang, 
wala sia sing tiil nga napihak sing bug- 
os : manginmahigko sia nga sa inyo ; 

5 Kag angdapan, kay nagapangusang 
sia, apang v.'ala sia sing koko nga pinihak 
sing bug-OS : manginmahigko sia nga sa 
inyo ; 

6 Angliebre, kay nagapangusang sia, 
apang wala sia sing koko nga pinihak 
sing bug-os : manginmahigko sia nga sa 
inyo ; 

7 Ang babuy, kay may koko sia nga 
pinihak kag tiil nga pinihak sing 
bug-os, apang wala magapangusang: 
manginmahigko sia nga sa inyo. 

8 Sa unud nila indi kamo magkalaon, 
kag indi kamo magkalamlut sang ila 
mga lawas nga patay : mangin mga ma- 
higko sila nga sa iyo. 

9 Ini sila makaon-ninyo sa mga kasa- 
patan, nga nagapnluyo sa mga tubig : 
ang tanan nga may kapay kag mga hira- 
bis, sa mga tubig, bisan sia sa dagat 
bisan sia sa mga suba : ini pagakaonon 
ninyo. 

10 Apang angtanaii nga walay kapay 
kag mga himbis, sa kadagatan kag sa 
kasubaan, sa tunga sang tanan nga 
nagasubay sa mga tubig, kag sa tunga 
sang tanan nga mga kasapatan nga 
nagapuluyo sa mga tubig, manginka- 
langil-aran ninyo sila. 

1 1 Ini sila manginkalangil-aran nga sa 
inyo. Sa ila mga unud indi kamo 
magkalaon, kag pagakangil-aran ninyo 
ang ila mga lawas nga patay. 

12 Ang tanan nga walay kapay kag 
himbis, sa mga tubig manginkalangil- 
aran nga sa inyo. 

13 Sa mga kapispisanpagapakah-gko- 
on ninyo ang mga masunud : indi sila 
pagkaonon kag manginkalangil-aran sila 
sa inyo : ang agila, ang manugboong 
sang mga tul-an, ang agila sa dagat ; 

14 Ang lawin kag ang halkon, sono 
sang ila naigoan ; 

15 Ang tanan nga uwak, sono sang 
iya naigoan ; 

16 Ang abestrus, ang murugmon, ang gabiota kag ang dapay, sono sang ila na- 
igoan ; 

17 Ang uwak sa dagat, ang somormo- 
ho kag ang buho ; 

18 Ang tansemet, ang pelikano kag 
ang buitre ; 

19 Ang siguenya, ang garsa, sono 
sang ila naigoan, ang abubilya kag ang 
kabug. 

20 Ang tanan nga sapat nga maga- 
may nga pakpakan, nga nagalakat sing 
apat ka tiil, magamanginkalangil-aran 
nga sa inyo. 

21 Walay sapayan sarang kamo ma- 
kakaon sining tanan nga mga magamay 
nga sapat nga pakpakan, nga nagalakat 
sa apat ka ////, nga amo ang may mga 
paa sa ibabaw sang iya mga tiil, sa pag- 
lumpat bangud sa ila sa ibabaw sang 
duta. 

22 Yari karon ang sarang ninyo ma- 
kaon : Ang apan, sono sang iya na- 
igoan, ang solam,sono sang iya naigoan, 
ang hargol, sono sang iya naigoan, kag 
ang hagab, sono sang iya naigoan. 

23 Apang ang iban nga tanan nga 
magamay nga sapat nga pakpakan nga 
may apat ka tiil, manginkangil-aran sa 
inyo ; 

24 PCag magamanginmahigko kamo 
bangud sa ila sini. Yadtong tanan nga 
magkamlut sang ila mga lawas nga pa- 
tay, manginmahigko sia tubtubsa hapon ; 

25 Kag yadtong tanan nga maghak- 
wat sang ila mga lawas nga patay, ma- 
gabunak sang iya mga panapton kag 
manginmahigko sia tubtub sa hapon. 

26 Nahanungud sang tanan nga sapat 
nga may koko nga pihak, apang ang iya 
tiil wala mabuka sing bug-os kag wala 
magapangusang, manginmahigko sila 
nga sa inyo ; yadtong tanan nga mag- 
kamlut sa ila, manginmahigko sia. 

27 Kag ang tanan nga mga sapat nga 
nagalalakat sa ila dapadapa, sa tunga 
sang mga nagalalakat sing apat ka 
////, manginmahigko sila nga sa inyo ; 
yadtong tanan nga magkamlut sang ila 
mga lawas nga patay, manginmahigko 
sia tubtub sa hapon. 

28 Kag ang naghakwat sang lawas 
nga patay nila, magabunak sang iya 
mga panapton kag manginmahigko sia 
tubtub sa hapon. Manginmahigko ini 
sila nga sa inyo. 

29 ini sila man manginmahigko sa 
inyo sa mga magamay nga sapat, nga na- 140 11.80. LEBITIKO. 12.4. gasulubay sa ibabaw sang duta '. ang 
katsuri, ang ilaga, ang tiki, sono sang 
ila naigoan ; 

30 Ang labilabi, ang paka, ang tagu- 
to, ang tanibilihan kag ang idii gan. 

31 Ini sila manginkalangil-aran sa | 
inyo sa tunga sang lanan nga mga 
magamay nga sapat nga nagasuiubay 
sa duta : yadtong tanan nga magkamlat 
sa ila, sa tapiis nga mapatay sila, ma- 
nginmahigko sia, tubtub sa hapon. 

32 Yadtong tanan nga niahologan ni- 
la, sa tapus nga mapatay sila, mangin- 
mahigko : suludlan nga kahoy, panapton, 
panit kon panapton sa lakiw, kon bisan 
ano nga galamiton nga ginagawi sa 
buluhaton : pagailumoy ir:i sa tubig, kag 
manginmahigko sia tubtub sa hapon, 
kag sa sini manginmatinlo sia. 

33 Ang tanan nga suludian nga duta, 
nga sa sulud niya maiiolog ang isa sa 
ila, ang tanan nga yara sa iya mangin- 
mahigko, kag pagbjongon niya ang , 
suludlan. 

34 Ang tanan nga kalan-on nga gira- 
kaon, nga sa ibabaw niya magilig ang 
tubig sang anio nga mga suludlan, ma- : 
nginraahigko ini ; kag ang tanan nga ! 
ilimnon nga ginainom, sa sinang tanan | 
nga suludlan, manginmahigko ini. 

35 Kag yadtong tanan nga sa ibabaw 
niya maholog ong divot sang lawas nga 
patay, manginmahigko ini : bisan sia ! 
horno, kon dapog pagagub-on sia: mga 
mahigko sila, kag pakahigkoon ninyo 
sila. 

36 Apang ang isa ka tuburan kon ang 
isa ka bobon diin ginatipon ang mga 
tubig, manginmatinlo sila : apang ang 
nasag-iran sining mga lawas nga patay, 
man gi nmahi gko . 

37 Kon maholog sa ibabaw sang ila 
mga lawas nga patay ang isa ka binhi 
nga inugtalanum, manginmatinlo sia. 

38 Apang kon ang binhi nabasa, kag 
maholog a?ig diyot sang ila m.ga lawas 
nga patay sa ibabaw niya, pagakahigko- 
on ninyo ini. 

39 Kag kon mapata}' ang isa ka sapat 
sadtong mga ginakaon, ang magkamlut 
sang iya lawas i.ga patay, manginma- 
higko tubtub sa hapon. 

40 Kag ang magkaon sang iya lawas 
nga patay, magapamunak sang iya mga 
panapton, kag manginmahigko sia tub- 
tub sa hapon ; kag yadtong maghakwat 
sang iya lawas nga patay, magapamu- nak sang iya mga panapton kag ma- 
nginmaiiigko sia tubtub sa hapon. 

41 Ang tanan nga magamay nga 
sapat, nga nagasubay sa ibabaw sang 
duta, manginkalangil-aran ninyo sia: 
indi pagakaonon sia. 

42 Indi kam.o magkalaon sang bisan 
ano sang nagalakat sa tian, bisan sang 
nagalakat sa apat ka till, kon sa may 
labi kadamu nga till, sa tunga sang tanan 
nga mga magamay nga kasapatan, nga 
nagasuiubay sa ibabaw sang duta, kay 
ini sila manginkalangil-aran ninyo. 

43 Ayaw ninyo paghimoa nga kala- 
ngii-aran ang inyo mga kalag sa bisan 
ano nga sapat nga magamay, nga naga- 
subay sa ibabaw sang duta, kag indi 
kamo magpakahigko tungud sa ila ; kay 
magamanginmahigko kamo bangud sa 
ila." 

44 Kay ako amo si lehoba nga 
inyo Dios : magpalakabalaan-kamo, kag 
magmanginbalaan-kamo, kay ako ba- 
iaan ; kag indi kamo magpalahigko sang 
bisan ano nga sapat nga magamay, nga 
nagagiliho sa ibabaw sang duta ; 

45 Kag ako amo si lehoba nga nagpa- 
taklad sa inyo gikan sa duta sa Egipto, 
agud nga magmangin Dios ninyo ako. 
Busa, magpalakabalaan-kamo, kay ako 
baiaan. 

46 Ini amo ang kasogoan nahanungud 
sang mga kasapatan, sang mga kapis- 
pisan, sang tanan nga sapat nga nagagi- 
liho sa mga tubig, kag sang tanan nga 
tinuga nga nagasubay sa ibabaw sang 
duta; 

47 Agud nga mapain ninyo ang ma- 
higko sa matinlo, kag ang sapat ngasa- 
rang makaon sa sapat nga indi sarang 
makaon." 

Ag£ pa^pauinio sang babae nga bag-ong nag-anak. 

iQ KAG naghambal si lehoba kay Moi- 
"*^ ses, nga nagasiling: 

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel, 
kag isiling sa ila: Ang babae, kon 
makapanamkon na kag mag-anak sing 
isa ka anak nga lalaki, manginmahigko 
sia sa pito ka adiaw : sono sa mga adiaw 
sang pagkahigk.j sang iya balatian nga 
binulan, manginmahigko sia. 

3 Kag sa ikawalo ka adiaw pagatuli- 
on ang bald sa iya unud. 

4 Apang ang iloy magapadayon sing 
katloan kag tatlo ka adiaw, nga naga- 141 12. 5. LEBITIKO. 13. 15. paninlo sang iya mga dugo. Indi sia 
dapat magkamlut sang bisan ano nga 
butang nga balaan, bisan magkadto sia 
sa balaan nga Puluy-an, tubtub nga ma- 
tuman ang mga adlaw sang ij'a pag- 
paninlo. 

5 Apang kon nagaanak sia sing babae, 
manginmahigko sia sa duha ka semana, 
sono sa mga adlaw sang iya pagkahigko, 
kag magapadayon sia sing kan-umankag 
anum ka adlaw, nga nagapaninlo sang 
iya mga dugo. 

6 Kag sa pagkatuman sang mga ad- 
law sang iya pagpaninlo, tungud sang 
anak nga lalaki, kon tungud sang anak 
nga babae, magadala sia sing isa ka 
kordero nga isa ka tuig ang edad nga sa 
halad nga sinunog kag isa ka salampati, 
kon isa ka tokmo, nga sa halad tungud 
sang sala ; pagadalhon niya sHa sa sa- 
serdote, sa salamputan sang Layangla- 
yang sang pakigkitaan ; 

7 Nga sia magahalad sa ila sa atuba- 
ngan ni lehoba ; magahimo sia sang ka- 
tumbasan tungud sa iya, kag sia paga- 
tinloan sang paggowa sang iya dugo. 
Ini amo ang kasogoan nahanungud sang 
nakaanak sing lalaki, kon babae. 

8 Kag kon indi makalambut sia sa 
pagdala sing isa ka kordero, magakuha sia 
sing duha ka tokmo kon duha ka salampa- 
ti, ang isa nga sa halad nga sinunog, kag 
ang isa nga sa halad tungud sang sala : 
ang saserdote magahimo sang katumba- 
san tungud sa iya, kag sa sini mangin- 
matinlo sia." 

Ang bagay sa pagkilala sang tabukaw. 

40 KAG naghambal si lehoba kay 
i^ Moises kag kay Aaron, nga naga- 
siling : 

2 " Kon ang isa ka tawo may iya sa 
panit sang iya unud sing panghabal, 
kugan kon lamuti, nga nanginpilas nga 
tabukaw sa panit sang iya unud, paga- 
dalhon sia kay Aaron, nga saserdole, 
kon sa isa sang iya mga anak, nga mga 
saserdote. ^ 

3 Kag ang saserdote nagatulok sang 
pilas nga yara sa panit sang iya unud ; 
kag kon ang bulbul sa pilas manginma 
puti kag kon ang pilas daw yupok pa 
sang panit sang iya unud, ang pilas amo 
ang tabukaw ; kag pagatulukon sia sang 
saserdote, kag pagapakahigkoon sia 
niya. 4 Apang kon ang lamuti maputi sia 
sa panit sang iya unud, kag daw indi 
labi pa ka yupok sang panit, bisan ang 
bulbul nagmaputi, pagaipabukot sang 
saserdote ang pilason sa sulud sang pito 
ka adlaw. 

5 Kag pagatulukon sia sang saserdote 
sa adlaw nga ikapito, kag kon makita 
niya nga ang pilas nagdulog, kag wala 
maglapta ang pilas sa panit, pagaipa- 
bukot sia sang saserdote sing pito pa 
ka adlaw. 

6 Kag pagatulukon sia sang saserdote 
sing makaduha sa ikapito nga adlaw; kag 
kon makita niya nga ang pilas naglus- 
pad, kag nga wala maglapta sa panit, ang 
saserdote magapakatinlo sa iya : kugan 
ini. 3usa, rnagapamunak sia sang iya 
mga panapton, kag magamatinlo sia. 

7 Apang kon ang kugan nagalapad sa 
panit, sa tapus nga nakita sia sang saser- 
dote, nga sa pagtinlo sa iya, pagatan- 
awon sia liwan sang saserdote. 

8 Kag ang saserdote magatulok sa 
iya, kag yari karon : kon ang kugan 
naglapad sa panit, ang saserdote maga- 
pakahigko sa iya : tabukaw ini. 

9 Kon may pilas nga tabukaw sa isa 
ka tawo, ini sia pagadalhon sa saser- 
dote. 

10 Kag ang saserdote magatulok sa 
iya, kag yari karon : kon may hubag 
nga nagalamuti sa panit, nga nagpaputi 
sang bulbul kag may tanda sang unud 
nga buhl sa hubag : 

11 Tabukaw ini nga daan na sa panit 
sang \y^ unud. Ang saserdote maga- 
pakahigko sa iya : indi sia pagipabukot, 
kay sia mahigko. 

12 Apang kon naglapad sing daku 
ang tabukaw sa panit, kag kon ang 
tabukaw magtabon sang bug-os nga 
panit sang pilason, kutub sa olo tubtub 
sa mga till, sa tanan nga makita sang 
mga mata sang saserdote, 

13 Niyan pagatulukon sia sang sa- 
serdote, kag yari karon : kon makita 
niya nga ang tabukaw nagputus sang 
bug-os niya nga unud, pagapakatinloon 
niya ang pilason : nagputi ang tanan ; 
matinlo sia. 

14 Kag sa adlaw nga makita sa iya 
ang unud nga buhi, magamahigko sia. 

15 Kag kon makita sang saserdote 
ang unud nga buhi, pagapakahigkoon 
sia niya : ang unud nga buhi mahigko : 
tabukaw ini. 142 13. 16. LEBITIKO. 13. 38. 16 Kon ang unud nga buhi magbaylo 
kag manginrnaputi, sia magakadto sa 
saserdote ; 

17 Pagatulukon sia sang saserdote, 
kag yari karon : kon makita niya nga 
nagputi ang pilas, yriyan ang saserdote 
magapakatinlo sa pilason : matinlo sia. 

18 Siibung man, kon sa panit sang 
unud sang isa ka tawo may isa ka 
hubag nga nag-ayo ; 

19 Kag kon sa duug sang hubag may 
isa ka laniuti, kon isa ka dagta nga 
nagakanaw sa maputing mapulapula, 
7iiyan ang tavvo pagatan-awon sang sa- 
serdote. 

20 Pagatulukon sia sang saserdote, 
kag yari karon : kon ang dag way sang 
dagta nagyupok sa panit kag ang bulbul 
nagputi, niyan ang saserdote magapaka- 
higko sa iya : pilas nga tabukaw ini ; 
nagbuka inj sa hubag. 

21 Apang kon nakita sang saser- 
dote ang dagta, kag yari karon : kon sa 
iya walay bulbul nga inaputi, kag sia 
wala magyupok sa panit kag sia nag- 
luspad, tiiyan pagabukuton sia sang 
saserdote sing pito ka adlaw. 

22 Kon maglapad sia sa panit, ang 
saserdote magapakahigko sa iya : pilas 
sia nga tabiikauK 

23 Kag ang dagta nga makanaw dira 
lamang sa amo nga duug kag wala 
maglapad, pinalian sia sang hubag ; kag 
ang saserdote magapakatinlo sa iya. 

24 Kag kon sa panit sang unud may 
paso sang kalayo kag kon sa pinalian 
sang paso may dagta nga nagakanaw 
sa maputing mapulapula, kon maputi 
lamang ; 

25 Pagatulukon sia sang saserdote, 
kag yari karon : kon ang bulbul nagputi 
sa dagta nga makanaw, kag ang iya 
dagway nagayapok sa panit: tabukaw 
ini nga nagbuka sa paso ; ang saserdote 
magapakahigko sa iya: pilas nga tabu- 
kaw ini. 

26 Kag kon ang saserdote magtulok 
sa iya, kag yari karon : kon walay 
bulbul nga maputi sa dagta nga maka- 
naw kag walay yupok sa panit kag naga- 
luspad sia, fiiyan pagaipabokot sang 
saserdote atig taivo sing pito ka adlaw. 

27 Ugaiing pagatukikon sia sang 
saserdote sa ikapito nga adlaw, kag kon 
ang dagta nagalapad sa panit, ang 
saserdote magapakahigko sa iya : pilas 
nga tabukaw ini. 28 Kag kon ang dagta nga makanaw 
dira lamang sa amo nga duug, kag wala 
maglapad sa panit, kag kon nagaluspud, 
hubag nga paso ini ; kag ang saserdote 
magapakatinlo sa iya, kay pinalian sang 
paso sia. 

29 Kon ang isa ka lalaki kon babae 
may pilas sa olo kon sa bungut, 

30 Ang saserdote magatulok sang 
pilas, kag yari karon : kon ang dagway 
nagayupuk sa panit kag nga sa iya may 
bohok nga badyawbayawon kag ma- 
gamay, niyan ang saserdote magapaka- 
higko sa iya : dukut ini, tabukaw ini sa 
olo kon sa bungut. 

31 Kag kon ang saserdote magtulok 
sang pilas sang dukut, kag yari karon : 
kon ang dagway wala magayupok sa 
panit, kag sa iya wala sing buhok nga 
maitum, }iiya?i pagaipabokot sang sa- 
serdote ang pilason sang dukut sa pito 
ka adlaw. 

32 Ugaiing pagatulukon sang sa- 
serdote ang pilason sa ikapito nga adlaw, 
kag yari karon : kon ang dukut wala mag- 
lapad, kag sa iya wala sing buhok nga 
badyawbadyawon, kag ang dagway 
sang dukut wala magayupok sa panit, 

33 Niyan ang dukuton pagakiskisan, 
apang indi pagkiskisan sa duug sang du- 
kut ; kag pagaipabukot sang saserdote 
ang tnay dukot sing pito pa kaadlaw. 

34 Ugaiing pagatulukon sang sa- 
serdote ang dukut sa ikapito nga adlaw, 
kag yari karon : kon ang dukut wala 
maglapad sa panit, kag ang iya dagway 
wala magyupok sa panit, niyan ang sa- 
serdote magapakatinlo sa iya : magapa- 
munak sia sang iya mga panapton, kag 
magamatinlo sia. 

35 Apang kon ang dukut maglapad 
sing daku sa panit, sa tapus sang pagpa- 
ninlo sang pilason, 

36 Pagatulukon sia sang saserdote, 
kag yari karon : kon ang dukut nagla- 
pad sa panit, ang saserdote indi magapa- 
ngita sang buhok nga badyawbadya- 
won : mahigko sia. 

37 Kag ken, sa iya mga mata, ang 
dukut wala m.agiapad, kag nagtubo sa 
iya ang buhok nga maitum, nag-aye 
ang dukut : matinlo sia ; kag ang 
saserdote magapakatinlo sa iya. 

38 Kon ang isa ka lalaki kon babae 
may mga dagta nga makanaw sa panit 
sang iya unud, mga dagta nga maputi 
kag makanaw, 143 13. 39. LEBITIKO, 14.2. 39 Pagatulukon sia sang saserdote ; 
kag yari Icaron : kon ang mga dagta nga 
makanaw sa panit sang iya imiid mga 
maputipuli, dagta ini nga nagalibugus sa 
panit : matinlo sia. 

40 Kon ang olo sang isa ka tawo 
naunutan sang buhok, upaw sia : ma- 
tinlo sia. 

41 Kon ang iya olo maupaw nayon 
sa navvung, upaw sia sa atubangan : ma- 
tinlo sia. 

42 Apang kon sa upaw, sa likod kon 
sa atubangan, may pilas nga maputing 
mapulapula, tabukaw ini nga nagbuka 
sa upaw, bisan sia sa likod, bisan sia 
sa atubangan. 

43 Pagatulukon sia sang saserdote, 
kag yari karon : kon ang hubag sang 
pilas maputing mapulapiila sia sa bahia 
nga upaw, bisan sia sa likocl, bisan sia 
sa atubangan, sabung sang dagway sang 
tabukaw sa panit sang unud ; 

44 Ang amo nga tawo tabukawon, 
mahigko sia : ang saserdote magapaka- 
higko sa iya sing bug-os gid : sa iya olo 
yara ang iya pilas. 

45 Nahanungud sa tabukawon, nga 
yara sa iya ang pilas, ang iya mga pa- 
napton pagapangision, kag ang iya olo 
manginwalay tabon ; kag sia magalipon 
sang bab3. kag m.agatuaw : ] Mahigko, 
mahigko ! 

46 Sa bug-os nga dag-on nga yara sa 
iya ang pilas, pagapakahigkoon sia : ma- 
higko sia. Magapuyo sia sing pain; 
ang iya puluy-an manginluwas sa du- 
lugan. 

47 Kag kon sa isa ka panapton may 
pilas sa tabukaw, bisan sia sa panapton 
nga delana kon sa panapton nga lino ; 

48 Bisan sia yara sa tindug, bisan sia 
yara sa pugawa, sa lino kon sa delana, 
kon sa panit, kon sa bisan ano nga bu- 
luhaton nga ginhim.o sa panit : 

49 Niyan kon ang pilas hilawhilaw, 
kon mapulapula, sa panapton kon sa pa- 
nit, bisan sia yara sa tindug, bisan sia sa 
pugawa, kon sa bisan ano nga gamit nga 
ginhimo sa panit, pilas nga tabukaw ini, 
kag pagaipakita ini sa saserdote. 

50 Pagatulukon sang saserdote ang 
pilas, kag pagaipabukot niya ang hutang 
nga pilason sa pito ka adlaw. 

51 Kag pagatulukon niya ang pilas 
sa ikapito nga adlaw ; kon ang pilas nag- 
lapad sa panapton, bisan sia yara sa 
tindug, bisan sia sa pugawa, kon sa panit, kon sa bisan ano nga buluhaton 
nga ginhimo sa panit, ang amo nga 
pilas tabukaw sia nga amomotol : ang 
biitang mahigko. 

52 Kag pagasunugon niya ang panap- 
ton, bisan sia sa tindug, bisan sia sa 
pugawa, sa delana kon sa lino, kon sa 
bisan ano nga gamit nga ginhimo sa 
panit nga yara ang pilas ; kay tabukaw 
nga amomotol sia, pagasunogon sia sa 
kalayo. 

53 Kag pagatulukon sang saserdote 
ang pilas, kag yari karon : kon aug pilas 
wala maglapad sa panapton, bisan sia sa 
tindiig, bisan sia sa pugawa, kon sa bisan 
ano nga gamit nga ginhimo sa panit ; 

54 Niyan ang saserdote magapabunak 
sang gamit nga sa iya yara ang pilas, 
kag pagaipabukot niya ini sing pito pa ka 
adlaw. 

55 Ugaling pagatulukon sang saserdo- 
te ang pilas sa tapus na mabunakan, kag 
yari karon : kon ang pilas wala magbal- 
hin sing dagway, kag wala maglapad 
ang pilas, mahigko ang butang. Paga- 
sunugon mo ini sa kalayo ; inuk-uk sia 
sing madalum., bisan sia sa kadaygan, 
bisan sia sa sulud. 

56 Kag kon magtulok ang saserdote 
sang pilas, kag yari karon : kon naglus- 
pad ini, sa tapus na mabunakan ; iiiyan 
pagagision nij^a ini sa panapton, kon sa 
panit- kon sa tindug kon sa pugawa. 

57 Kag kon magdayag ini liwan sa pa- 
napton, bisan sia sa tindug, bisan sia sa 
pugawa, kon sa bisan ano nga gamit 
nga ginhimo sa panit, tabukaw ini nga 
nagbuka : pagasunugon mo sa kalayo 
ang butang nga sa iya yara ang pilas. 

58 Kag ang panapton, bisan sia tindug, 
bisan sia pugawa, kon sa bisan ano nga 
gamit nga ginhimo sa panit, nga paga- 
bunakan mo, kag kon madula sa iya ang 
pilas, pagabunakan ini sa makaduha ; 
kag magamatinlo. 

59 Ini amo ang kasogoan nahanu- 
ngud sang pilason nga tabukaw sa pa- 

I napton, sa delana, kon sa lino, kon 
! sa tindug, kon sa pugawa, kon sa bisan 
' ano nga gamit nga ginhimo sa panit, 
j sa pagpakatinlo kon sa pagpakahigko 
sini. 
j Ang pagpaninlo sang tabukawon nga nag-ayo. 

KAG si lehoba naghambal kay 14 Moises, nga nagasiling : 
2 "Yari karon ang kasogoan naha- 144 14 3 LEEITIKO. 14. 20. nungud sa tabukawon sa adlaw sang iya 
pagpaninlo : pagadalhon sia sa saserdote. 

3 Kag ang saserdote magagowa sa 
dulugan. Pagatulnkon sia sang saser- 
dote, kag yari karon : kon ang pilas nga 
tabukaw nag-ayo na kag binulagan niya 
ang tabukawon, 

4 Niyan ang saserdote magasogo nga 
magakuluha, nga sa sadtong magapa- 
ninlo, sing duha ka magamay nga pispis 
nga mga matinlo kag mga buhi, pati 
sang kahoy nga sedro, kag sang eskar- 
lata kag isopo. 

5 Kag ang saserdote magapapugot 
sing isa sang mga magamay nga pispis 
sa ibabaw sang isa ka suliidlan nga 
duta, sa ibabaw sang mga tubig nga 
nagailig. 

6 Nahanungud sa pispis nga buhi, pa- 
gakuhaon sia upud sang kahoy nga sedro, 
sang eskai lata kag sang hisopo ; kag 
bas-on sila upud sang pispis nga buhi, 
sa dugo sang pinugutan nga pispis, sa 
ibabaw sang mga tubig nga nagailig. 

7 Paga;sablig niya ini sa ibabaw sad- 
tong pagatinloan sang tabukaw sing ma- 
kapito, kag pagapakatinloon sia niya ; 
ugaiing pagabuhian niya ang pispis nga 
buhi sa ibabaw sang kadaygan sang 
latagon. 

8 Kag yadtong nagapaninlo, magapa- 
munak sang iya mga panapton, maga- 
kiskis sang bug-os niya nga buhok, kag 
magapanghugas sia sa tubig ; kag maga- 
matinlo sia. Sa tapus sini sarang sia 
makasulud sa dulugan, apang magapuyo 
sia sa, gowa sang iya layanglayang sing 
pito ka adlaw. 

9 Sa ikapito nga adlaw, magakiskis s:a 
liwan sang bug-os niya nga bohok sa do, 
sang bun gut kag sang mga kilay : paga- 
kiskison niya ang bug-os ni5/^a nga buhok. 
Ugaiing magapamunak sia sang iya mga 
panapton, magahugas sia man sang iya 
unud sa tubig, kag magamatinlo sia. 

10 Sa ikawalo nga adlaw magakuha 
sia sing duha ka kordero nga walay 
dagta, kag isa ka obeha nga isa ka tuig, 
nga walay dagta, kag subung nga halad 
nga kalan-cn ang tatlo ka ikapulo sang 
isa ka cpa nga harina nga malum-ok, 
nga nasamoan sang lana kag isa ka log 
nga lana. 

11 Kag ang saserdote nga nagatinlo 
sa iya, magapaatubang sa tawo, nga 
ginatinloan, upud sadtong mga butang. I sa atubangan ni lehoba, sa salamputan 
sang Layanglayang sang pakigkitaan. 

j 12 Kag ang saserdote magakuha sing 
isa sang mga kordero, kag pagaihalad 
niya sia, subung nga halad sa kasal- 
anan, upud sang log nga lana, kag 
pagahabugon niya sila subung nga 
halad nga hinabog sa atubangan ni 
lehoba. 

j 13 Pagapugatan niya ang kordero sa 

] duug, diin ginapugutan ang halad tungud 
sang sala kag ang halad nga sinunog, sa 
duug nga balaan ; kay iya sang saser- 
dote ang halad sa kasal-anan, subung 

j man ang halad tungud sang sala : bu- 

i tang ini nga balaan gid. 

14 Kag ang saserdote magakuha sang 
dugo sang halad sa kasal-anan, kag 

\ pagaibutang sia sang saserdote sa labit 
sang dulungan nga too sadtong ginatin- 
loan, kag sa ibabaw sang kumulagko 
sang iya kamut nga too, kag sa ibabaw 
sang kumulagko sang iya tiii nga too. 

15 Kag ang saserdote magakuha sing 
bahin sang log nga lana, kag pagaiula 
niya ini sa ibabaw sang pal ad sang iya 
kamut nga wall. 

16 Kag ang saserdote magabasa sang 
tudlo sang kamut nga too sa lana, nga 
yara sa iya kamut nga wala, kag sa iya 
tudlo magasablig sia sing lana sa maka- 

! pito sa atubangan ni lehoba : 

17 Kag ang mabilin sang lana, nga 
yara sa iya kamut, pagaibutang sang 
saserdote sa labit sang dulungan nga too 
sang nagapaninlo kag sa ibabaw sang 
kumulagko sang iya kamut nga too, kag 
sa ibabaw sang kumulagko sang iya tiil 
nga too, sa ibabaw sang dugo sang halad 
sa kasal-anan. 

18 Kag ang mabilin sang lana, nga 
yara sa kamut sang saserdote, pagai- 
butang niya ini sa ibabaw sang olo 
sadtong nagapaninlo ; kag ang saser- 
dote magahimo sang katumbasan tungud 
sa iya sa atubangan ni lehoba. 

19 Niyan ang saserdote magahalad 
sang halad sa kasal-anan, kag magahimo 
sang katumbasan sadtong nagapaninlo 
sang iya kahigkoan; sa gilayon paga- 
pugutan niya ang halad nga sinunog. 

20 Kag ang saserdote magahalad 
sang halad nga sinunog kag sang halad 
nga kaian-on sa ibabaw sang halaran, 
kag ang saserdote magahimo sang ka- 
tumbasan tungud sa iya, kag magama- 
tinlo sia. 145 14.21. LEBITIKO. 14. 43. 21 Apang Icon imol sia kag indi sia 
makalambut sini, magakuha sia sing isa 
lamang ka kordcro nga sa halad sa ka- 
sal-anan, subung nga halad nga hina- 
bog, kag sang halaad sa katumbasan 
tungud sa iya, kag ang isa ka ikapiilo ka 
babin sang cpa sa maluni-oK nga harina 
nga nasamoan sang lana, nga sa halad 
nga kalan-on, kag isa ka log nga lana, 

22 Kag duha ka tokmo kon duha ka 
salampati, sono sang iya mandangatan, 
kag pagagamiton sila, ang isa sa halad 
tungud sang sala, kag ang isa sa halad 
nga siiiunog. 

23 Sa ikawalo ka adlaw sang iya 
pagpaninlo, pagadalhon niya sila sa 
saserdote, sa salamputansang Layangla- 
yang sang pakigkitaan sa atubangan ni 
lehoba. 

24 Kag ang saserdote magakuha sang 
kordero sang halad sa kasal-anan kag 
ang log nga lana, kag pagahabugon sila 
sang saserdote, subung nga halad nga 
hinabog sa atubangan ni lehoba. 

25 Pagapugutan ang kordero nga 
halad sa kasal-anan, kag magakuha ang 
saserdote sa dugo sang halad sa kasal- 
anan, kag pagaibutang sia niya sa labit 
sang dulungan nga too sadtong nagapa- 
ninlo, kag sa ibabaw sang kumulagko 
sang iya kamut nga too, kag sa ibabaw 
sang kumulagko sang iya till nga too. 

26 Ang saserdote magaula sang ba- 
hin sang lana sa ibabaw sang palad 
sang iya kamut nga waia ; 

27 Kag ang saserdote, sa tudio sang 
kamut nga too, magasablig sang lana 
nga yara sa iya kamut nga wald sing 
makapito, sa atubangan ni lehoba. 

28 Kag sa lana, nga yara sa iya kamut, 
ang saserdote m.agabutang sa labit sang 
dulungan nga too sadtong nagapaninlo, 
kag sa ibabaw sang kumulagko sang iya 
kamut nga too, kag sa ibabaw sang 
kumulagko sang iya till nga too, sa 
ibabaw sang duug diin ginbuiang ang 
dugo sa kasal-anan. 

29 Kag ang nabilin sang lana, nga 
yara sa kamut s:ing saserdote, pagai- 
butang niya ini sa ibabaw sang olo 
sadtong nagapaninlo, sa paghimo sang 
katumbasan tungud sa iya sa atubangan 
ni lehoba. 

30 Kag m.igahalad sia sing isa sang 
mga tokmo, kon isa sang mga salampati, 
nga madai gatan niya : 

31 Sono sang iya m idangatan, ang isa sa halad tungud sang sala, kag ang isa sa 
halad nga sinunog pati ang halad nga 
kalan-on. Kag ang saserdote maga- 
himo sang katumbasan tungud sadtong 
nagapaninlo, sa atubangan ni lehoha. 

32 Ini amo ang kasogoan nahanu- 
ngud sang may pilas nga tabukaw, nga 
ang iya mga kalalangan indi tuman sa 
iya pagpaninlo." 

33 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises kag kay Aaron, nga nagasiling : 

34 " Kon niakasulud na kamo sa duta 
sang Kanaan, nga pagaihatag ko sa inyo 
sa pagtagiya sa iya, kag ako magbutang 
sang pilas nga tabukaw sa isa ka balay 
sa duta nga magatagiya kamo ; 

35 Niyan yadtong tagiya sang balay 
magakadto kag magapahibalo sini sa 
saserdote, nga nagasiling: Daw may 
ginatan-aw ako nga pilas nga tabukaw 
sa ako7i balay. 

36 Ang saserdote magasogo, nga ha- 
wanan ang balay, sa wala pa ang saser- 
dote magsulud sa pagusisa sang pilas, 
agud nga ang tanan nga yara sa balay 
indi madagtaan ; kag sa tapus sini maga- 
sulud ang saserdote sa pagtan-aw sa 
iya. 

37 Fagatan-awon niya ang pilas, kag 
yari karon: kon ang pilas yara sa mga 
dingding sang balay, sa dagivay sang 
mga yupok nga hilawhilaw kon mapu- 
lapula, nga ang dagway nagayupok sa 
dingding; 

38 Niyan ang saserdote magagowa sa 
balay tubtub sa salamputan niya, kag 
pagapaiakpan niya ang balay sa pito ka 
adlaw. 

39 Sa ikapito nga adlaw ang saserdote 
magabalik, kag magatulok; kag yari 
karon : kon ang pilas naglapad sa mga 
dingding sang balay ; 

40 Niyan ang saserdote magapagabut 
sang mga bato, nga nahamtangan sang 
pilas, kag ihaboy sila sa gowa sang 
banwa sa duug nga mahigko. 

4£ Kag pagapakiskisan niya ang balay 
sa sulud palibot, kag ang yab-ok, 
nga nakuba nga ginkiskis, pagaihaboy 
im sa gowa sang banwa, sa duug nga 
mahigko. 

42 Niyan pagakuhaon ang iban nga mga 
bato kag pagaiuli sila sa baylo sadtong 
mga bato, kag pagakuhaon ang iban 
nga sinamo kag pagaihamlas sa balay. 

43 Apang kon magbalik kag magbuka 
ang pilas sa balay, sa tapus nga napanga- 146 14. 44. LEBITIKO. 15. 10. but ang mga bato, kag sa tapus nga 
nakagisan ang balay, kag sa tapus nga 
mahamlas sia, 

44 Alyau magasuiud ang saserdote, 
kag magatulok sa iya, kag yari karon : 
kon ang piias naglapad sa balay, tabukaw 
ini nga amomotol sa bakdv : ini sia 
mahigko. 

45 Kag pagagub-on ang balay, ang 
iya mga bato, snbung man ang iya mga 
kahoy, kag ang tanan nga ginub-an sang 
balay kag, pagadalhon ang tanan sa 
gowa sang ban wa, sa duug nga ma- 
higko. 

46 Ang magsulud sa sadto nga balay 
sa bug-OS nga dag-on nga natakpan sia, 
magamahigko sia tubtub sa hapon ; 

47 Subung man ang maghigda sa 
sadtong balay, magapamunak sang iya 
m.ga panapton; ang m_agkaon man sa 
sadtong balay, magapamunak sang iya 
mga panapton. 

48 Kag kon sa pagsnliid sang saser- 
dote, makita niya, kag yari karon : kon 
wala maglapad ang pilas sa balay, sa 
tapus nga nahapulas sia, niyafi ang saser- 
dote magapakatinio sang balay, kay 
nag-ayo ang pilas. 

49 Niyan sa pagkuha sang sala sa 
balay, m.agakuha sia sing duha ka maga- 
may nga pispis, kag kalioy nga sedro, 
eskar lata kag hisopo ; 

50 Kagpagapugutan niya ang isa sang 
mga pispis sa ibabaw sang isa ka suludlan 
nga duta, sa ibabaw sang mga tubig nga 
nagailig. 

51 Ugaling pagakuhaon nij-^a ang ka- 
hoy nga sedro, ang hisopo kag ang eskar- 
lata, pati sang pispis ngabuhi ;kagpaga- 
bas-on sila niya sa dugo sang pinugutan 
nga pispis kagsa mga tubig nga nagailig, 
kag pagasabligon niya ang balay sing 
makapito. 

52 Kagpagakuhaan niya sang sala ang 
balay tungud sang dugo sang pispis, tu- 
ngud sang mga tubig nga nagailig, tu- 
ngud sang pispis nga buh', tungud sang 
kaho}'' nga sedro, tungud sang hisopo 
kag tungud sang eskarlata. 

53 Kag pagabuhian ni3^a ang pispis nga 
buhi sa goAA a sang banwa sa ibabaw sang 
kadaygan sang latagon ; kag pagahimoon 
niya ang katumbasan tungud sang balay, 
kag magamatinlo sia. 

54 Ini amo ang kasogoan nahanungud 
sa tanan nga pilas nga tabukaw, kag 
dukut, 55 Kag sa tabukaw sang panapton 
kag sa iya sang balay ; 

56 Kag sa hubag, sa kugan kag sa 
dagta nga makanaw ; 

57 Sa pagtudlo kon ang isa ka hutang 
mahigko kon matinlo sia. Ini among 
kasogoan nahanungud sa tabukaw." 

Mfa nagapalangowa sa lalaki kag sa babae. 

KAG si lehoba naghambal kay 
Moises kag kay Aaron nga naga- 
siiing : 

2 " Ihambal-ninj/o sa m.ga inanak ni 
Israel ka^g isiling sa ila : Ang tanan nga 
lalaki nga may nagapalangowa sa iya 
unud, ang nagapalangowa sa iya naghi- 
mo sa iya nga mahigko. 

3 Kag yari karon, amo ang mangin- 
kahigkoan niya, nahanungud sang naga- 
palangowa sa iya, bisan sia nga ang iya 
unud magpagowa sang nagapalangowa 
sa i3'a, bisan sia nga ang iya unud, 
ginpungan sa iya ang palangowa, ini 
among kahigkoan niya. 

4 Ang tanan nga higdaan, nga sa 
ibabaw niya maghigda ang ginapangowa- 
an, magamahigko sia, kag ang tagsa ka 
galamiton i;ga malingkoran niya, ma- 
gamahigko ini. 

5 Bisan sin-o nga tawo nga magkam- 
lut sang iya higdaan, magapamunak 
sang iya mga panapton, kag sia maga- 
panghugas sa tubig, kag magamahigko 
sia tubtub sa hapon. 

6 A.ng maglingkod sa ibabaw sang 
galamJton, nga ginlingkoran sang gina- 
pangowaan, magapamunak sang iya mga 
panapton, kag sia magapanghugas sa 
tubig, kag magamahigko sia tubtub sa 
hapon. 

7 Ang magkamlut man sang unud 
sadtong ginapangwaan, magapamunak- 
sang iya mga panapton, kag sia maga- 
panghugas sa tubig, kag magam.ahigko 
sia tubtub sa hapon. 

8 Kag kon ang ginapangowaan mag- 
panupla sa tawo nga miatinlo, ini sia 
magapamunak sang iya mga panapton, 
kag magapanghugas sia sa tubig, kag 
m.agamahigko sia tubtub sa hapon. 

9 Bisan ano nga salakyan nga paga- 
sakyan sang ginapangowaan, magama- 
higko sia. 

10 Kag ang tanan nga tawo nga mag- 
kamlut sang bisan ano nga butang nga 
didto anay sa idalum niya, magamahig- 147 15. 11. LEBITIKO. 15. 30. ko sia tubtub sa hapon ; kag ang mag- 
dala sadtong mga hiitang, magapamunak 
sang i3-a mga panapton, kag magapang- 
hugas sia sa tubig kag magamahigko 
sia tubtub sa hapon. 

11 Kag yadtong tanan nga makamlut 
sang ginapangowaan, nga wala sia anay 
makapanghunaw sa tubig sang mga ka- 
mut, sia man magapamunak sang iya 
mga panapton, kag magapanghugas sia 
sa tubig, kag magamahigko sia tubtub 
sa hapon. 

12 Kag ang suludlan nga duta nga na- 
kamlut sang ginapangowaan, pagabo- 
ongon, kag ang tanan nga gamit nga ka- 
hoy,'pagahugasan sang tubig. 

13 Kon ang ginapangowaan magma- 
tinlo, pagaisipon sing pito ka adlaw nga 
sa iya pagpaninlo ; kag magapamunak 
sia sang iya mga panapton, magapang- 
hugas sia man sang iya mga unud sa mga 
tubig nga ilig, kag magamatinio sia. 

14 Kag sa ikawalo ka adlaw magakuha 
sia sing duha ka tokmo, kon duha ka sa- 
lampati kag pagaihalad niya siJa sa atu- 
bangan ni lehoba sa salamputan sang 
Layanglayang sang pakigkitaan, kag pa- 
gaihatag ni3'^a sila sa saserdote. 

15 Kag ang saserdote raagahalad sa 
ila, ang isa nga sa halad tungud sang 
sala, kag ang isa nga sa halad nga sinu- 
nog ; kag ang saserdote niagahinio sang 
katumbasan tungud sa iya sa atubangan 
ni lehoba bangud sang pagpangowa sa 
iya. 

16 Ang lalaki, sa gihapon nga mag- 
awas sa iya ang binhi, pagahugasan niya 
sang tubig ang bug-os niya nga unud, kag 
magamahigko sia tubtub sa hapon. 

17 Kag ang tanan man nga panapton 
kag ang tanan nga panit nga inav/asan 
niya, pagahugasan sang tubig, kag maga- 
m^ahigko ini tubtub sa hapon. 

18 Ang babae man nga sa iya mag- 
dulcg ang lalaki nga inawasan, sila ma- 
gapanghugas sa tubig kag magamahig- 
ko siiatubtub sa hapon. 

19 Kon ang babae ginapangowaan, 
kag kon nagapangowa ang dugo sa iya 
unud, sa sulud sang pito ka adlaw didto 
sia sa iya kalrigkoan, kag yadtong tanan 
nga m.agkamlut sa iya, magamahigko 
tubtub sa hapon. 

20 Yadtong tanan nga pagahigdaan 
niya sa sulud sang iya pagkahigko, ma- 
gamahigko ini ; kag yadtong tanan nga 
malingkoran, juagamahigko man. 21 Bisan sin-o nga magkamlut sang 
iya higdaan, magapamunak sang iya 
mga panapton, kag magapanghugas sia 
sa tubig, kag magamahigko sia tubtub 
sa hapon. 

22 Bisan sin-o nga magkamlut sang 
bisan ano nga galamiton nga ginlingko- 
ran niya, magapamunak sang iya mga 
panapton, kag magapanghugas sia sa 
tubig, kag magamahigko sia tubtub sa 
hapon. 

23 Kon may isa ka dagia nga didto sa 
ibabaw sang h!g^laan, kon sa ibabavv 
sang galamiton sa diin sia naglingkod, 
bisan sin-o nga magkamlut sa iya, ma- 
gamahigko tubtub sa hapon. 

24 Kag kon mahanabu, nga ang isa ka 
lalaki magdulog sa iya, kag ang iya ka- 
higkoan magdagia sa iya, magamahigko 
sia sa pito ka adlaw ; kag ang bug-os 
nga higdaan nga pagan gdaan niya, 
magamahigko. 

25 Kon ang isa ka babae ginapangowa- 
an sang iya dugo sa malawig nga 
mga adlaw luwas sang panag-on sang 
iya pagkahigko nga Jiinabaiasan 6 kon 
ginapangowaan sia sing kapin sang 
pa;-ag-on- sang iya pagkahigko ; ang la- 
s' an nga panag-on sang pagpangowa 
sang iya kahigkoan magamanginsubung 
sang mga adlaw sang iya pagkahigko : 
sia magamahigko. 

26 Ang tanan nga higdaan, nga ma- 
higdaan niya sa bug-os nga panag-on sa 
pagpangowa sa iya, magamanginsu- 
buiig sang higdaan sang iya pagkahig- 
ko ; kag ang tanan nga galamiton nga 
malingkoran niya, magamahigko su- 
bung sang kahigkoan sang iya pagkahig- 
ko 7iga khmbata^an. 

27 Bisan sin-o nga magkamlut sadtong 
mga butang, magamahigko sia; kag ma- 
gapamunak sang iya mga panapton, kag 
magapanghugas sia sang tubig, kag ma- 
gamahigko sia tubtub sa hapon. 

28 Kon sia magtinlo sang ragapango- 
wa sa iya, magaisip sia nga sa ij'^a 
sing pito ka adlaw, kag sa gilayon ma- 
gamatinio sia, 

29 Kag sa ikawalo nga adlaw, magaku- 
ha sia sing duha ka tokmo kon duha ka 
salampati, kag pagadaihoa niya sila sa 
saserdote, sa salamputan sang Layang- 
layang sang pakigkitaan. 

30 Kag a! g saserdote magahaladsang 
isa nga sa haiad tungud sang sala, kag 
ang isa nga sa halad nga sinunog; 148 15. 3 h LEBITIKO. 16. 15. kag ang saserdcte magahimo sang ka- 
tumbasan tungud sa iya sa atubangan ni 
lehoba, bangud sang nagapangowa sa 
iya pagkahigko. 

31 Pagapainon ninyo ang mga inanak 
ni Israel sa ila niga kahigkoan, agud 
nga indi sila magkalamatay tungud sa 
ila mga kahigkoan, kon pagdagtaaii 
nila ang akon Puluy-an nga vara sa 
•tunga nila. 

32 Ini amo ang kasogoan nahanungud 
sang ginapangowaan, kag sa sadtong 
ginaa wasan sang binhi, nga nagapahigko, 

33 Kag nahanungud sa babae nga 
nagabalatian sa iya pagkahigko, kag 
sa taiian nga gina^tangowaan, bisan sia 
lalaki, bisan sia babae, kag sa laiaki nga 
magdulog sa babae nga mahigko. 16 «'■ c, Aag picsta nga tinuig sang katuoibasau. 

KAG si lehoba nagliambal kay 

Moises sa tapus sang pagkamatay 

sang dub a ka anak ni Aaron, nga nag- 

palapit sila sa atubangan ni lehoba, kag 

tungud sini nagkalamatay sila. 

2 Kag si lehoba nagsiling kay ?doises : 
Sogoa si Aaron, nga imo litud, nga 

indi sa tanan nga panag-on magsulud sia 
sa balaan nga Pukr-^-an, sa kumbung sa 
suliid, sa atubangan sang pakilooyan 
nga yara sa ibabaw sang kaban, basi pa 
nga mamatay sia ; kay ako magapaha- 
yag sa panganud sa ibabaw sang paki- 
looyan. 

3 Yari karon, sa sini magasulud si 
Aaron sa balaan nga Puluy-an : nga 
may isa ka tinday sang baka nga sa 
halad tungud sang sala, kag isa ka 
karnero nga sa halad nga sinunog. 

4 Magapanaput s.'a sang balaan nga 
bay 6 nga nialaba nga lino, kag magadala 

tsia sa ibabaw sang iya unud sang mga 
sarowai nga lino : kag niagawa.gl;us sia 
sang wagkus nga lino, kag pagaitabon 
sa olo ang iurbante nga lino. Ini sila 
amo ang mga panapton nga balaan ; 
busa magapanghugas sia sang iya uuud 
sa tubig, kag magapanaput sia sa ila 

5 Kag magakulia sia gikan sa kati- 

»lingban sang mga inanak ni Israel, sing 
duha ka kanding nga lalaki nga sa halad 
tungud sang sala, kag isa ka karnero nga 
sa halad nga sinunog. 

6 Kag pagaihalad ni Aaron ang tin- 
day sang baka nga halad tungud sang 
sala, ang isa nga tungud sa i^a kag maga- himo sia sang katumbasan tuftgud sa iya 
gid kag tungud sa iya balay. 

7 Kag pagakuhaon niya ang duha ka 
kanding nga laiaki kag pagaipahamtang 
niya sila sa atubangan ni lehoba, sa sa- 
lamputan sang Layauglayang sang 
pakigkitaan. 

8 Kagpagapapalai'anan ni Aaron ang 
duha ka kanding nga lalaki, ang isa ka 
kapalaran nga kay lehoba, kag ang isa 
nga kay Asasel. 

9 Kag pagaihalad ni Aaron ang 
kanding nga lalaki, nga nahologan sang 
kapalaran nga kay lehoba, kag pagai- 
halad sia niya subung nga halad tungud 
sang sala ; 

10 Apang ang lalaki nga kanding nga 
nahologan sang kapalaran nga kay 
Asasei, pagaipahamtang sia nga buhi sa 
atubangan ni lehoba, sa paghimo sang 
katumbasan bangud sa iya, nga ipadala 
sia kay Asasel sa kahanayakan. 

11 Kag si Aaron magalialad sang 
tinday sang baka sang halad tungud 
sang sala, nga tungud sa iya ini, kag 
magahimo sang katumbasan tungud sa 
iya gid kag tungud sa iya balay, nga 
magapugot sia sang tinday sang baka 
nga halad tungud sang sala, nga tungud 
sa iya ini. 

12 Kag magakaha sia sing isa ka 
insensario nga puno sang mga baga nga 
kalayo sa ibabaw sang halaran, nga 
vara sa atubangan ni lelioba ; kag tnaga- 
haknp ang iya duha ka kamut sing puno 
sang insienso nga mahamut nga nabuk- 
buk, kag paga.dalhon niya ini sila sa 
sulud sang kumbong ; 

13 ICag pagaibutang niya ang insienso 
sa ibabaw sang kalayo, sa atubangan ni 
lehoba, agud nga ang panganud nga aso 
maglikup sang pakilooyan, nga yara sa 
ibabaw sang kahan sang pagparaatuud, 
agud nga sia indi mamatay. 

14 Sa gilayon magakuha sia sa dugo 
sang tinday sang baka, kag pagaisablig 
niya sang iya tudlo sa ibabaw sang ka- 
daygan sang pakilooyan nayon sa Sidla- 
ngan ; kag sa atubangan sang pakiloo- 
yan pagasabligan niya sing makapito 
sang iya tadlo sang dugo. 

13 Kag pagapugutan niya ang lalaki 
nga kanding sang halad tungud sang 
sala, nga iya sia sang banwa, kag paga- 
dalhon niya ang iya dugo sa suliid sang 
kum.bung ; kag pagahimoon niya sa iya 
dugo sabung gid nga ginhirao niya sa 149 16. 16. LEBITIKO. 16. 82. dugo sang tinday sang baka, nga isablig 
ini sa ibabaw sang pakilooyan kag sa 
atubangan sang pakilooyan. 

16 Magahimo sia sang katumbasan 
tungud sang balaaii nga Pulio'^-an, 
bangud sang mg i kahigkoan sang mga 
inanak ni Israel kag sang il'.i mga pagia- 
pas, sono sang tanan nila nga mga sala ; 
sa amo nga bagay pagahimoon niya sa 
Layanglayang sang pakigkitaan, nga 
nagapuyo upud sa ila sa tunga sang ila 
mga kahigkoan. 

17 Kag wala gid sing bisan isa ka 
tawo nga 5'^ara sa Layanglayang sang 
pakigkitaan, sang sia magsulud sa 
paghimo sang katumbasan sa suli'id 
sang balaan nga Puluy-an, tubtub nga 
maggowa sia ; kag magahimo sia sang 
katumbasan tungud sa iya gid, tungud 
sa iya balay, kag tungud sa bug-os nga 
katilingban sa Israel. 

18 Kag magagowa sia nay on sa hala- 
ran nga yara sa atubangan ni lehoba 
kag magahimo sia sang katumbasan 
tungud sa iya ; magakuha sia sang dugo 
sang tinday sang baka kag sang dugo 
sang lalaki nga kanding, kag pagaibutang 
nij^'a ini sa ibabaw sang mga sungay 
sang halaran palibot. 

19 Sa dugo magasablig man sia sang 
iya tudlo, sa ibabaw niya, sing maka- 
pito, kag pagatinloan niya ini kag paga- 
pakabalaanon niya ini, bangud sang mga 
kahigkoan sang mga inanak ni Israel. 

20 Kon makatapiis sia sa paghimo 
sang katumbasan tungud sang balaan 
nga Puluy-an, kag tungud sang Layang- 
layang sang pakigkitaan, kag tungud sang 
halaran, pagaihalad niya ang kanding 
nga lalaki nga buhi. 

21 Kag pagaibutang ni Aaron ang 
duha niya ka kamut sa ibabaw sang 
olo sang kanding nga lalaki nga buhi, 
kag magatuad sia sa ibabav/ niya sang 
tanan nga mga kalainan sang mga ina- 
nak ni Israel, kag sang tanan niya nga 
mga paglapas, sono sang tanan nila nga 
mga sala ; pagaitungtung niya sila sa 
ibabaw sang olo sang kanding nga 
lalaki, kag sia magapadala sini sa ka- 
hanayakan sa kamut sang isa ka tawo 
nga rahanda. 

22 Ang kanding nga lalaki magadala 
sa ibabaw niya sang tanan nga mga 
kalautan nila sa duta nga wala pagapuy- 
i ; kag ang tawo magabuhi sang kanding 
nga lalaki sa kahanayakan. 23 Kag si Aaron magasulud sa La- 
yanglayang sang pakigkitaan, kag maga- 
uba sang rnga panapton nga lino, nga 
ginsuklub niya sa pagsuliid sa balaan 
nga Puluy-an, kag pagaibilin niya sila 
didto. 

24 Sia raagahugas sang iya unud sa 
tubig sa duug nga balaan, kag maga- 
suklub sia liwan sang iya mga panap- 
ton ; kag magagowa sia kag magahalad 
sia sang iya halad nga sinunog kag sang 
halad nga sinunog sang banwa, nga 
nagahimo sang katumbasan tungud sa 
iya gid kag tungud sang banwa. 

25 Kag pagaipasunog niya sa ibabaw 
sang halaran ang sapay sang halad 
tungud sang sala. 

26 Kag yadtong nagbuhi sang kanding 
nga lalaki kay Asasel, magapamunak 
sang iya mga panapton kag magapang- 
hugas sang iya mga unud sa tubig ; 
kag sa tapus sini sarang sia makasuiud 
sa dulugan. 

27 Nahanungud sa tinday sang baka 
sang halad tungud sang sala kag sa 
kanding nga lalaki sang halad tungud 
sang sala, nga ang iya dugo gindala sa 
sulud sang balaan nga Puluy-an sa pag- 
himo sang katumbasan, pagaipagowa 
sila gikan sa dulugan, kag pagasunogon 
sa kalaj^o ang ila mga panit, ang ila unud 
kag ang ila ipot. 

28 Kag ang nagsunog sa ila, maga- 
pamunak sang iya mga panapton kag 
magapanghugas man sang_ iya unud 
sa tubig, kag sa tapus sini sarang sia 
makasuiud sa dulugan. 

29 Kag ini magamanginpalatukuran 
ninyo sa gihanon : sa bulan nga ikapito, 
sa ikapiilo nga adlaw sang bulan, paga- 
papaubuson nin^'o ang inyo mga kalag, 
kag indi gid kamo magpalangabudlay, 
bisan ang tumandok, bisan ang dumu- 
luong, nga nagapanlugayaw sa tunga 
ninyo. 

30 Kay sa sini nga adlaw, pagahi- 
moon ang katumbasan tungud sa inyo 
nga sa pagtinlo sa inyo : sa inj'^o tanan 
nga mga sala magatilinlo kamo sa atu- 
bangan ni lehoba. 

31 Ini m.anginisa ka sabado ninyo, isa 
ka pahuway, kag pagapapaubuson nin3'-o 
ang inyo mga kalag: palatukuran ini sa 
gihapon. 

32 Kag ang saserdote, nga hinaplas 
kag pinahanungdan, agud nga maghikot 
sia sang pagkasaserdote sa salili sang 150 16. 33. LEBITIKO. 17. 15. iya a may, magahimo sang katiimbasan, 
kag magapanapui sang mga panapton 
nga lino, sang mga panapton nga balaan. 

33 Rag magahimo sia sang katum- 
basan tungud sang balaan nga puluy- 
an ; tungud sang La^^anglayang sang 
pakigkitaan kag tungud man sang hala- 
ran magahimo sia sang katumbasan ; 
kag magahimo sia sang katumbasan 
tungud sang mga saserdote, kag tungud 
sang bug-OS nga banwa sang katiling- 
ban. 

34 Kag ini manginpalatukuran ninyo 
sa gihapon, sa paghimo sang katumba- 
san tungud sang m.ga inanak ni Israel, 
bangud sang tanan nila nga mga sala, 
sa makaisa ang tuig," Kag ginhimo ni 
Aaron, sono sang ginsogo ni lehoba kay 
Moises. 

Ang; bugtong nga balaan nga Puluy=an. 

^n KAG si lehoba naghambal kay 
B ' Moises, nga nagasiling : 

2 " Iharabal kay Aaron kag sa iya 
mga anak kag sa tanan nga mga inanak 
ni Israel, kag isiling sa ila : Ini amo ang 
ginsogo ni lehoba, nga nagasiling : 

3 Bisan sin-o nga tawo sa balay ni 
Israel nga magpugot sing baka, kon 
obeha, kon kanding sa sulud sang dulu- 
gan, kon nga magpugot sa ila sa gowa 
sang dulugan, 

4 Kag indi pagdalhon sila niyasa sa- 
lamputan sang Layanglayang sang pa- 
kigkitaan, sa paghalad sang halad kay 
lehoba sa atubangan sang Puluy-an ni 
lehoba, ang dugo pagaipanungud sa 
amo nga tawo : nagula sia sing dugo, 
kag 5^adtong tawo pagautdon sa tunga 
sang iya banwa. 

5 Ini amo agud nga ang mga inanak 
ni Israel magdalala diri sang ila mga 
halad, nga ginahalad nila sa ibabaw sang 
kadaygan sang mga latagon ; kag nga 
magdalalala sila sa ila nayon kay 
lehoba, sa salamputan sang Layangla- 
yang sang pakigkitaan, sa saserdote, kag 
pagihalad sila nila subung nga mga 
halad sa paghidaet kay lehoba. 

6 Ang saserdote magasablig sang //(.' 
dugo sa ibabaw sang halaran ni lehoba, 
sa salamputan sang Laj-anglayang sang 
pakigkitaan, kag pagaipasunog nij^a ang 
mga sapay nila sa baho nga kahalamut- 
an kay lehoba. 

7 Kag sila indi na magahalalad sang ila mga halad sa mga yav/a, nga sa 
olehe nila nagapalakighilawas sila : ini 
manginpalatukuran nila sa gihapon sa 
ila mga kaliwatan. 

8 Pagaisiling mo sa ila : Bisan sin-o 
nga tawo sa balay ni Israel, kon sa mga 
dumuluong nga nagapanlugayaw sa 
tunga ninyo, nga maghalad sang halad 
nga sinunog kon halad, 

9 Kag indi niya pagdalhon sa salam- 
putan sang Layanglayang sang pakig- 
kitan sa paghalad sini kay lehoba, ang 
amo nga tawo pagautdon sa tunga sang 
iya banwa. 

Ginadumilian ang pagkaon sing dugo. 

10 Kag bisan sin-o nga tawo sa balay 
ni Israel, kon sa mga dumAiluong nga 
nagapuluyo sa tunga ninj^o, nga magka- 
on sang bisan ano nga dugo, pagaibutang 
ko ang akon nawung batok sadtong 
tawo nga magkaon sing dugo, kag 
pagautdon ko sia sa tunga sang iya 
banwa. 

11 Kay ang kabuhi sang unud vara 
sa dugo ; kag ginhatag ko ini sa inyo sa 
ibabaw sang halaran sa paghimo sang 
katumbasan, tungud sang inyo mga 
kalag, kay ang dugo among nagahimo 
sang katumbasan tungud sang kalag. 

12 Ngani nagsiling ako sa mga 
inanak ni Israel : walay sin-o nga tawo 
sa tunga ninyo, nga magkaon sing dugo ; 
bisan dumuluong man, nga nagapan- 
lugayaw sa tunga ninyo, magkaon sing 
dugo. 

13 Kag kon bisan sin-o nga tawo sa 
mga inanak ni Israel, kon sa mga 
dumuluong, nga nagapuluyo sa tunga 
nila, nga makaayam sing sapat kon 
pispis, nga ginatugut sa pagkaon, pagai- 
ula niya ang iya dugo, kag pagatabonan; 
niya sia sang duta ; 

14 Kay ini amo ang kabuhi sang tanan 
nga unud ; ang iya dugo amo man ini 
ang iya kabuhi. Ngani nagsiling ako 
sa mga inanak ni Israel : Indi kamo 
magkaiaon sang dugo sang bisan ano 
nga unud, kay ang kabuhi sang tanan 
nga unud amo ang iya dugo : yadtong 
tanan nga magkaon sa iya, pagautdon 
sia. 

15 Kag bisan sin-o nga magkaon sang 
lawas nga patay, kon sang glnihay- 
gihay sang mga mapintas nga sapat, 
bisan sia tumanduk, bisan sia dumulu- 151 17. 16. LEBITIKO. 18. 25. ong, inagapamunak sang iya mga 
panapton kag magapanghugas sia sa 
tubig, kag magamahigko sia tubtub sa 
hapon ; sa olehe manginmatinlo sia. 

l6 Kag kon indi magpamunak sia sa 
ila, bisan magpanhugas sang iya iinuci, 
magadala sia sang iya kalautan." 

Mga paghiliusa nga s'iaadumilian kag ang mga 
sala batok sa kinaugali. 

HO KAG si lehoba naghambal kay 
iO Moises, nga nagasiling: 

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Ako amo si lehoba 
nga inyo Dios. 

3 Indi kamo maghilimo subung sang 
ginahimo nila sa duta sa Egipto, sa diin 
nagpuluyo kamo ; bisan maghilimo-ka- 
mo, subung sang ginahimo nila sa duta 
sa Kanaan, sa diin ginadala ko kamo ; 
bisan maglalakat-kamo, sono sang ila 
mga palatnkura7i. 

4 Ibutang-ninyo sa buhat ang akon 
mga palatukuran kag mga tulumanon sa 
paglakat sa ila : ako si lehoba nga inyo 
Dios. 

5 Pagaibutang ninyo sa buhat ang 
akon mga palatukuran kag ang akon mga 
tulumanon ; kay magakabuhi ang tawo, 
nga maghimo sa ila : ako si lehoba. 

6 Walay sin-o nga tawo sa inyo nga 
magpalapit sa bisan kay sin-o nga iya 
himata nga malapit, sa pagbukas sang iya 
kahubo : ako si lehoba. 

7 Indi mo pagbuksan ang kahubo sang 
imo amay, bisan ang kahubo sang imo 
iloy ; iloy mo sia : indi mo pagbuksan 
ang kahubo niya. 

8 Indi mo pagbuksan ang kahubo 
sang asawa sang imo amay : kahubo sia 
sang imo amay ; 

9 Bisan ang kahuho sang imo litud 
nga babae, anak nga babae sang imo 
amay, kon anak nga babae sang imo 
iloy, nga natawo sa bak'o^ kon luv/as sa 
iya : ang kahubo nij^a sini indi mo 
pagbuksan. 

10 Bisan ang kahubo sang anak nga 
babae sang imo anak nga lalaki, kon 
sang anak nga babae sang imo anak nga 
babae : ang kahubo nila sini indi mo 
pagbuksan, kay ang ila amo gid ang imo 
kahubo ; 

Tl Bisan ang kahobo sang anak nga 
babae sang asawa sang imo amay, nga 
pinanganak sang imo amay: utud mo sia nga babae : ang kahubo niya indi mo 
pagbuksan. 

12 Tndi mo pagbuksan ang kahubo 
sang utud nga babae sang imo amay : 
himata nga malapit sia sang imo amay. 

13 Indi mo pagbuksan ang kahubo 
sang utud nga babae sang imo iloy ; kay 
himata nga malapit sia sang imo. iloy. 

14 Indi mo pagbuksan ang kahubo 
sang utud nga lalaki sang imo amay; 
indi ka magpalapit sa asawa niya : uday 
mo sia. 

15 Indi mo pagbuksan ang kahubo 
sang imo umagad nga babae, asawa sia 
sang imo anak nga lalaki : indi mo pag- 
buksan ang kahubo niya. 

16 Indi mo pagbuksan ang kahubo 
sang asawa sang imo utud : kahubo sia 
sang imo litud nga lalaki. 

17 Indi mo pagbuksan ang kahubo 
sang isa ka babae kag sang iya anak nga 
babae ; bisan magpangasawa ka sang 
anak nga babae sang imo anak nga lalaki 
bisan sang anak nga babae sang iya anak 
nga babae, sa pagbukas sang iya kahu- 
bo ; mga himata si la nga malapit sa iya : 
kalainan nga kalangil-aran ini. 

18 Indi ka magpangasawa sang isa ka 
babae, nga napangasawa mo ang iya utud 
nga babae, agud nga magsumpungauay 
sila, nga nagabukas ikaw sang kahubo 
sang litud nga babae, sa malapit sa iya, 
sa iya pagkabuhi. 

- 19 Indi ka magpalapit sa isa ka babae 
sa pagkahigko sang iya kahigkoan nga 
binidan sa pagbukas sang kahubo niya. 

20 Indi ka raagpakighilawas sa asawa 
sang imo isigkatawo, nga magpahigko 
ka sa iya. 

21 Indi mo pagihatag ang imo kali- 
watan, nga ipaagi ang imo mga kahaiaan 
kay Molok ; kag indi mo pagpasipalahan 
ang ngalan sang imo Dios : ako si leho- 
ba. 

22 Indi ka magdulog sa lalaki, subung 
sang pagdulog sa babae; kalangil-aran 
ini. 

23 Indi ka magpakighilawas sa bisan 
ano nga sapat, nga magpahigko ka sa 
iya ; ang babae indi magpakighilawas sa 
sapat : ini amo ang kagumon. 

24 Indi kamo magpalahigko sang bi- 
san ano sining mga kalalangil-aran, kay 
bangud sa ila tanan nagpalahigko ang 
mga katawohan nga pagasobolon ko sa 
atubangan nimo. 

25 Ang duta glnhigkoan sa ila, kag 153 18 26. LEBITIKO. 19. 19. ginduaw ko ang ila kalainan sa ibabaw 
niya, kag ginsuka sang duta ang iya 
mga pumuluyo. 

26 Busa, kamo magbalantay sang 
akon mga palatiikuran kag sang akon 
mga tulomanan ; kag indi kamo maghi- 
limo sang bisaii ano sinang mga kala- 
ngil-aran, bisan sia tu.mandok, bisan sia 
dumuluong, nga nagapanlugayaw sa 
tunga ninyo. 

27 Kay ining tanan nga mga kalangii- 
aran ginhimo sang mga tawo, nga nag- 
puluyo sa diita sa Kanaan nga una sa 
inyo, kay ginhigkoan ang duta sa ila. 

28 Kag ang duta indi magasuka sa 
inyo tungud kay ginhigkoan sia, subung 
sang pagsuka niya sang mga katawohan 
nga nagpuluyo sa iya sing una sa inyo. 

29 Kay bisan sin-o nga magbuhat sang 
bisan ano sining mga kalangil-aran, ang 
mga tavv'o r.ga maghilimo sing subung, 
pagapangutdon sila sa tunga sang ila 
banwa. 

30 Busa, magbantay-kamo sang akon 
tulumanon, nga indi magbutang sa buhat 
sang bisan ano sinang m^~;a palatukuran 
nga kalangii-aran, nga ginhilimo sing una 
sa inyo, bisan magpalahigko kamo sa ila : 
ako si lehoba nga inyo Dies." 

Sarisari t'£a mga kascgoan r.;;r;a;iun£ud sang 

pagioi'iohan, sang m£a hiiikuton kag 

sang maayo nga mga pamatasan. 

1Q KAG si lehoba naghambal kay 
^ iNloises, nga nagasiling : 

2 " Ihambal sa bug-os nga katilingban 
sang mga inanak ni Israel kag isiling 
sa ila : Magbalalaan-kamo, kay balaan 
ako, ako si lehoba nga i;iyo Dios. 

3 Ang tagsatagsa sa inyo raagkahad- 
luk sa iya iloy kag sa ij^a aniay; kig 
magbalantay-kamo sang akon mga sa- 
bado : ako si lehoba nga inyo Dios. 

4 Dili kamo magliliso sa mga lara- 
wan, bisan maghilimo — kamo sang mga 
dios nga tinunaw : ako si lehoba nga 
inyo Dios. 

5 Kag kon raaghalalad kamo sing 
halad sa paghidaet kay lehoba, himoa- 
ninyo ini sa bagay nga magmanginkala- 
hamuL-an kamo nakou. 

6 Sa amo gid nga ad'law nga maghi- 
limo kamo sang halad, pagakaonon sia, 
kag sa madason nga adlaw ; kag ang 
mabilin tubtub sa adlaw nga ikatlo, pa- 
gasunugon sa kalayo. 7 Kag kon pagkaonon sia sa adlaw 
nga ikatlo, magamanginisa ka kalangil- 
aran, a>ig halad indi manginkalaha- 
iiiut-an. 

8 Ang magkaon sa iya^ magadald 
sang iya kalautan, kay ginpaka.dibalaan 
niya ang butang nga balaan ni lehoba ; 
ang amo nga tawo pagautdon sa tunga 
sang iya mga banwa. 

9 Kon, mag-ani kamo sang mga 
alan^'^on sa inyo duta, indi ninyo pagu- 
ruton sa pag-ani ang mga higad sang imo 
latagon, bisan pagpamolotan mo sing 
uhay ang imo inanihan. 

10 Indi mo pagsiputan ang imo kau- 
basan, bisan pagpamoloton mo ang 
bunga nga naholog sang imo kaubasan ; 
pagibilin mo ini, nga sa imol kag nga 
sa dumuluong : ako si lehoba nga inyo 
Dios. 

11 Indi kamo magpalangawat ; indi 
kamo magiinimbonganay, bisan magbi- 
nutigay ang isa sa isa. 

12 Indi kamo magsulumpa sa butig 
tungud sa akon ngalan, kay ikaw maga- 
pakadibalaan sang ngalan sang imo 
Dios : ako si lehoba. 

13 Indi mo pagpig:::son ang imo 
isigkatawo, kag indi mo pagkawaton 
sia ; ang sohol sang mamumugon indi 
mabilin sa imo sa gab-i tubtub sa aga. 

14 Indi mo paghimalauton ang 
bungul, kag indi mo pagbutangan sing 
siilandaran ang naatubajigan sang bulag, 
kag magkahadluk-ka sa imo Dios : ako 
si lehoba. 

15 Indi ka maghimo sang dikataru- 
ngan sa paghukom ; indi ka magpadu- 
yog sa imol, bisan magpalabi ka sa 
lutav/ : sa katarungan pagahukman mo 
ang imo isigkatawo. 

16 Indi ka magpamalaybalay nga 
nagapanglibak sa tunga sang imo mga 
banwa ; indi ka magpuhon batok sang 
kabuhi sang imo isigkatawo : ako si le- 
hoba. 

17 Indi mo pagdumtan ang imo litud 
sa imo tagiposoon ; sa pagkamatuud, 
pagasabdongon mo ang imo isigkatawo, 
kag ikaw indi magadala sang sala. ba- 
ngud sa iya. 

18 Indi ka magpanim-alus, bisan 
magtago ka sing dumut batok sang mga 
anak sang imo banwa ; pagahigugmaon 
mo ang imo isigkatavv'o, subung sang 
imo kaugalingon : ako si lehoba. 

19 Bantayan-ninyo ang akon mga pa- 153 19. 20. LEBITIKO. 20.4. latukuran. Indi mo pagpahiusahon ang 
duha ka sapat nga nagakalain : indi mo 
pagtamnan ang imo latagon sing naga- 
kalain nga binhi ; kag indi ka magsuklub 
sang panapton nga hinabol sa lainlain 
nga mga binolong. 

20 Kon ang isa ka lalaki nagapakighi- 
lawas saisaka babae, nga iilipon kon 
pinatigaj'on sa isa ka tawo, apang wala 
pa sia maggawad bisan nakatimalus na, 
pagasilotan sila ; apang si!a indi maga- 
kalamatay, kay ang ulipon indi pa hilo- 
way. 

21 Ang lalaki magadala kay lehoba 
sang iya halad sa kasal-anan sa salam- 
putan sang Layanglayang sang pakigki- 
taan, sing isa ka karnero subung nga 
halad sa kasal-anan. 

22 Kag ang saserdote magahimo sang 
katumbasan tungu.d sa iya sa atubangan 
ni lehoba, timgud sang karnero sang ha- 
lad sa kasal-anan, sa atubangan ni leho- 
ba, bangud sang sala nga ginbuhat niya ; 
kag pagapatawaron sa iya ang sala, nga 
ginbuhat niya. 

23 Kag kon magsululiid kamo sa da- 
ta, kag makatanum kamo sang taiian 
nga bagay sang kakahoyan nga mabu- 
ngahon, pagakabigon ninyo ang iya bu- 
nga subung nga wala matuli. Sa tatlo ka 
tuig magamanginwala matuli sia sa 
inyo : indi pagakaonon sia. 

24 Kag sa tuig nga ikapat ang tanan 
nila nga bunga manginbalaan, nga sa 
mga pagpasalamat kay lehoba. 

25 Apang sa tuig nga ikalima maga- 
kalaon kamo sang iya bunga, agud nga 
pagapadamuon niya ang iya patubas : 
ako si lehoba nga inyo Dios. 

26 Indi gid kamo magkalaon sang 
dugo. Indi kamo m.agbuluhat sing mga 
lilihion, bisan sing pagpamakot. 

27 Indi ninyo paguluban ang inyo bu- 
hok sa pagpanipuion sa iya, kag hidi 
paglaglagon mo ang mga kilid sang inyo 
bun gut. 

28 Indi ninyo pagpilason ang inyo 
unud bangud sang patay, kag indi ninyo 
pagtublukon ang inyo unud, nga naga- 
himo sing mga tanda : ako si lehoba. 

29 Indi mo pagpakahuj^-an ang imo 
anak nga babae, nga himoon sia nga 
bigaon, basi pa ang duta magpamiga 
kag mapuno ang duta sang kalangil- 
aran. 

30 Bantayi-ninyo ang akon mga sa- bado kag tahoron-ninyo ang akon balaan 
nga Puluy-an : ako si lehoba, 

31 Indi kamo magliliso nayon sa mga 
manugpagowa sang mga espiritu, bisan 
sa mga manugpakot ; indi kamo magpa- 
lamangkot sa ila sa pagpahigko sa inyo 
upud sa ila : ako si lehoba nga inyo Dios. 

32 Sa atubangan sang mga uban ma- 
gatindug ka, pagapadungan mo ang 
nawung sang tigulang, kag sa imo Dios 
magakahadluk ka : ako si lehoba. 

33 Kag kon magpanlugayaw ang isa 
ka dumuluong upud sa inyo, sa inyo du- 
ta, indi ninyo sia pagpiguson. 

34 Ang dumuluong nga magpuyo upud 
sainyo,manginsubungsiasangtumanduk 
nga 3'ara sa tunga ninyo. Pagahiguma- 
on mo sia subung sang imo kaugalingon ; 
kay nangindumuluong kamo sa duta sa 
Egipto : ako si lehoba nga inyo Dios. 

35 Indi kamo maghilimo sang dika- 
tarungan sa paghukom, bisan sa takus, 
bisan sa kalabaon, bisan sa itilimbang, 
bisan sa sulukban. 

36 Maghuluput-kamo sing mga tim- 
bangan nga v/alay kanahay, mga itilim- 
bang nga matarung, hin nga matarung, 
kag epa nga matarung : ako si lehoba 
nga inyo Dios, nga nagpagowa sa inyo 
sa duta sa Egipto. 

37 Pagbantayan-ninyo ang tanan ko 
nga mga palatukuran kag ang tanan ko 
nga mga tulumanon sa pagtuman sa ila : 
ako si lehoba." 

Mga silot sang lalalain nga mga kasaUanan. 

KAG si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

2 " Pagaisiling mo sa mga in.anak ni 
Israel : Bisan sin-o nga tawo sang mga 
inanak ni Israel, kon sang mga dumu- 
luong nga nagapanlugayaw sa tunga ni 
Israel, nga maghatag sang iya kaliwatan 
kay Molok, pagapatyon sia, sa pagkama- 
tuud : ang banwa sang duta magapatay 
sa iya sa haboy sang bato. 

3 Pagaibutang ko man ang akon na- 
wung batok sa am.o nga tawo sa pagutud 
sa iya sa tunga sang iya banwa, tungud 
kay ginhatag niya ang iya kahwatan 
kay Molok, sa. bagay nga gindagtaan 
niya ang akon balaan nga Puluy-an kag 
ginpakadibalaan niya ang akon balaan 
nga ngalan. 

4 Kag kon ang banwa sang kadutaan 
magpiong sang iya mga mata sa sadtong 154 20. 5. LEBITIKO. 20. 24. tawo, kon maghatag sia sang iya kaliwa- 
tan kay ?vIolck, sa indi pagpatay sa iya, 

5 Ako gid magabutang sang akon 
nawung batok sadtong tawo kag batok 
sa iya panimakiy, kag pagautdon ko sia 
sa tunga sang iya banwa, pati ang tanan 
nga nagpakighilawas sa olehe niya, nga 
nagpamiga sa olehe ni Molok. 

6 Kag bisan sin-o nga magliso na? 
yon sa mga manugpagowa sang mga 
espiritu kag sa mga manugpakot sa 
pagpakighilawas sa olehe nila, pagaibu- 
tang ko ang akon nawung batok sa amo 
nga tawo, kag pagautdon ko sia sa 
tunga sang iya banwa. 

7 Busa, magpalakabalaan-kamo, kag 
magmanginbalaan-kamo ; kay ako amo 
si lehoba nga inyo Dios. 

8 Pagbantayan-ninyo ang akon mga 
palatukuran kag pagibutang-ninyo sila 
sa buhat : ako si lehoba nga nagapaka- 
balaan sa inyo. 

9 Bisan sin-o nga tawo, nga maghima- 
laut sa iya amay, kon sa iya ilo}', paga° 
pat3-on sia, sa pagkamatuud ; na^^hima- 
laut sia sa iya amay kag sa iya ilo}-^ : ma- 
Jwlog ang iya dugo sa ibabaw niya. 

10 Kon ang isa ka tawo magpakighi- 
lawas sa asawa sang isa, yadtong mag- 
pakighilawas sa asawa sang iya isigka- 
tawo ; pagapatyon, sa pagkamatuud, 
ang makihilawason nga lalaki kag ang 
makihilawason nga babae. 

11 Kon ang isa ka tawo magdalog sa 
asawa sang iya amay, ginbuksan niya 
ang kahubo sang iya amay ; pagapatyon, 
sa pagkamatuud, sila nga duha : maholog 
ang ila dugo sa ibabaw nila. 

12 Kon ang isa ka tawo magdulog sa 
iya umagad nga babae, sila nga duha 
pagapat^^on ; nagbuhat sila sang paggu- 
mon : ma/wlog ang ila dugo sa ibabaw 
nila. 

13 Kon ang isa ka tawo magdulog sa 
lalaki, subung sang pagdulog sa babae, 
sila nga duha nagbuhat sing kalangil- 
aran ; pagapatyon sila, sa pagkamatuud : 
maholog ang ila dugo sa ibabaw nila. 

14 Kon ang isaka tawo magpangasawa 
sa isa ka babae kag sa iloy niya, kasai- 
anan nga kalangil-aran ini ; sa kalayo 
pagasunugon sia kag sila nga duha, 
agud nga wala na sing kasal-anan nga 
kalangil-aran sa tunga ninyo. 

15 Kon ang isa ka taw^o magpakighi- 
lawas sa aapat, pagapatyon sia, sa pagkamatuud ; pagapatyon man ninyo 
ang sapat. 

16 Kon ang isa ka babae magpalapi-t 
sa bisan ano nga sapat sa pagpakighi- 
lawas sa iya, pagapatyon mo ang babae 
kag ang sapat : pagapatyon sila, sa 
pagkamatuud : maholog ang ila dugo sa 
ibabaw nila. 

17 Kon ang isa katawo magpangasawa 
sa iya litud nga babae, anak nga babae 
sang iya amay, kon anak nga babae 
sang iya iloy, kag makita nij'^a ang 
kabuho m'ya, kag a)ig hahae makakita 
sang kabuho sang lalaki y butang ini nga 
makahuluya ; pagautdon sila sa mga 
inata sang mga inanak sang ila banwa. 
Ang kahubo sang iya litud nga babae 
ginbuksan niya : pagadalhon niya ang 
iya kalautan. 

18 Kon ang isa ka tawo magdulog sa 
babae, nga nagabalatian sa iya kitia- 
halasan, kag pagbuksan niya ang iya 
kahubo, ginbuksan niya ang tuburan 
niya, kag sia man nagbukas sang 
tubman sang iya dugo : sila nga duha 
pagautdon sa tunga sang ila banwa. 

19 Indi mo pagbuksan ang kahubo 
sang utud nga babae sang imo iloy, 
bisan sang litud nga babae sang imo 
amay ; kay ang nagahimo sitii, nagabukas 
sa iya himata nga m-alapit : sila nga 
duha magadald sang ila kalaut?n. 

20 Kon ang isa ka tawo magdulog sa 
asawa sang utud sang iya amay, ginbuk- 
san niya ang kahubo sang utud sang 
iya amay ; sila nga duha magadala sang 
ila sala : magakalamatay sila nga wala 
sing mga anak. 

21 Kon ang isa ka tawo magpanga- 
sawa sang asawa sang iya utud, kahlg- 
koan ini ; ginbuksan niya ang kahubo 
sang iya utud : manginwala sila sing 
mga anak. 

22 Bantayi-ninyo ang tanan nakon 
nga mga palatukuran kag ang tanan 
nakon nga mga tulumanon, kag ibutang 
ninyo sila sa buhat, agud nga indi kamo 
pagisuka sang duta, sa diin ginadala ko 
kamo sa pagpuyo sa iya. 

23 Indi kamo maglalakat sa m.ga pa- 
latukuran sang mga katawohan, nga 
pagasobolon ko sa atubangan ninyo ; 
kay ining tanan nga mga kalainan ginbu- 
hat nila, nga tungud sini giiiakangil-aran 
ko sila. 

24 Kag ginsiling ko sa inyo : Maga- 
talagiyakamo sang duta nila, kay pagai- 155 20. 25. LEBITIKO. 21. 18. hatag ko sa inyo sia sa pagtagiya sa 
iya ; duta ini nga nagailig ang gatas 
kag dugus : ako si lehoba, nga inyo Dios, 
nga nagpain sa inyo sa iban nga mga 
banwa. 

25 Busa, kamo magapain sang mga 
sapat nga matinlo kag sang mga mahig- 
ko, kag sang mga pispis nga maiiigko 
kag sang mga matinlo : kag indi ninyo 
paghimoon nga mga kalangil-aran ang 
inyo mga kalag, nga magpahigko kamo, , 
bisan sa mga sapat, bisan sa mga 
pispis, kag sa bisan ano nga butang nga 
nagasagnoy sa ibabaw sang duta, nga 
sila ginpain ko sa inyo subung nga mga 
mahigko. 

26 Kamo magbalalaan sa akon, kay 
ako balaan, ako si lehoba ; kag ginpain 
ko kamo sa mga katawohan, agud nga 
magmanginakon kamo. 

27 Ang lalaki kon babae nga sa iya 
makita ang pagkamanugpagowa sang 
mga espiritu kon sang pagkamanngpa- 
kot, pagapatyon sila, sa pagkamatuud : 
pagapatyon sila sa haboy sang mga bato : 
maJwlog ang ila dugo sa ibabaw nila. 

Mga kasogoan nahanungud sang pagkatinlo sang 
inga sascrdote. 

2^ KAG si lehoba nagsiling kay 
I Moises : " Ihambal sa mga saser- 
dote, nga mga anak ni Aaron, kag isiling 
sa ila : Walay sin-o sa inyo nga magpa- 
dagta bangud sang patay sa tunga sang 
ila banwa, 

2 Luwas lamang sang isa ka himata 
nga malapit : sang iya i}6y,_kon sang iya 
amay, kon sang iya anak nga lalaki, kon 
sang iya anak nga babae, kon sang iya 
iitud nga lalaki ; 

3 Kag sang iya man utud nga babae 
nga ulay, nga malapit gid sa iya, nga 
wala makabana, sarang makadagta sia 
tungud sa iya. 

4 Ang pimoan sa iya banwa indi ma- 
gadagta sa iya nga magpakakubus sa 
iya kaugalingon. 

5 A}ig mga sascrdoic indi maghilimo 
sing pal~it sa ila olo, bisan pagkiskisan 
nila ang mga kilid sang ila bungut, 
bisan magpililas sila sang ila unud. 

6 Magmanginbalaan sila sa ila Dios, 
kag indi nila pagpakadibalaanon ang 
ngalan sang ila Dios ;_kay sila among mga 
nagahalalad sang mga halad nga pina- 
dabdab kay leboba, sang tinapay sang 
ila Dios : sila magmanginbalaan. 7 Indi sila magpalangasawa sang 
bigaon kon sang linugos ; bisan mag- 
palangasawa sila sang binulagan sang 
iya bana ; kay ang saserdote balaan sia 
sa iya Dios. 

8 Pakabalaanon mo sia, kay sia among 
nagahalad sang tinapay sang imo Dios ; 
sia manginbalaan sa imo, kay ako 
balaan, ako si lehoba, nga nagapaka- 
balaan sa inyo. 

9 Kon ang anak nga babae sang isa 
ka saserdote magpakawalay dungug 
nga m.agpakighilav/as sia, nagapaka- 
walay dungug sia sa iya amay : sa kalayo 
pagasunugon sia. 

10 Nahanungud sa pinapakam.ataas 
nga saserdote sa tunga sang iya mga 
utud, nga sa ibabaw sang iya olo gin- 
bo-bo ang lana nga ihalaplas, kag nga 
ginpahanungud sia sa pagpanaput sang 
mga panapton nga balaan, indi sia mag- 
bukas sang iya olo, bisan maggisi sang 
iya mga panapton. 

11 Sia indi magasulud sa diifi may 
lawas nga patay sang bisan sin-o ; sia 
indi magpadagta, bisan tungud sa \y^. 
ama3^ bisan tungud sa iya iloy. 

12 Sia indi maggowa sa balaan nga 
Puluy-an, bisan pagkuhaan niya sing 
dungug ang balaan nga Puiuy-an sang 
i3^a Dios; tungud kay ang purung- 
purung sang lana nga ihalaplas sang 
iya Dios yara sa ibabaw niya : ako si 
lehoba. 

13 Magpangasawa sia sang babae 
nga ulay. 

14 Indi sia magpangasawa, bisan sa 
balo kon sa binulagan, bisan sa linugos 
kon bigaon ; kondi magapangasawa 
sia sa isa ka ulay sa tunga sang iya 
banwa. 

15 Indi niya pagkuhaan sing dungug 
ang iya kaliwatan sa tunga sang iya 
mga banwa, kay ako amo si leboba, 
nga nagapakabalaan sa iya." 

16 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

17 *' Ihambal kay Aaron kag isiling 
sa iya : Bisan sin-o nga tawo sa imo 
kaliwat, sa sulud sang imo mga kali- 
watan, nga may kulang sa lawas, indi 
sia magpalapit sa paghalad sang tinapay 
sang iya Dios. 

18 Kay walay sin-o nga tawo nga may 
kulang sa lawas, nga magpalapit sa akon 

\ halaran : bisan ang tawo nga bulag, kon 
I piang, kon may ilong nga bungad, kon 156 21, 19. LEBITIKO, 22. 16. may bahin nga lakas ka laba kon lakas 
ka lip-ot ; 

19 Bisan ang tawo nga may till kag 
kamiit nga ball ; 

20 Bisan bugtot, kon piitot, kon may 
biti sa mata, kon katolon, kon kuganon, 
kon kinapon. 

21 Walay sin-o nga tawo sa kaliwat 
ni Aaron, nga saserdote, nga may ku- 
lang sia sa lawas, magpalapit sa pagha- 
laci sang mga halad nga pinadabdabkay 
lehoba ; may kulang sia sa la was : indi 
sia magpalapit sa paghalad sang tinapay 
sang iya Dios. 

22 Magakaon sia sang tinapay sang 
iya Dios, sang mga butang nga labing 
balaan, kag sang mga balaan ; 

23 Lamang nga indi sia magkadto 
nayon sa kumbung, bisan magpalapit 
sia sa halaran, kay may kulang sia 
sa lawas ; sia indi magapakadibalaan 
sang akon mga balaan nga butang ; kay 
amo si lehoba nga nagabalaan sa 
ila." 

24 Kag ginsiling ini ni Moises kay 
Aaron kag sa iya mga anak, kag sa ta- 
nan nga mga inanak ni Israel. 

Ang mga inakakaon sang mga butang nga balaan. 

KAG si lehoba nagham.bal kay 
Moises, nga nagasiling : 

2 " Isiling kay Aaron kag sa iya mga 
anak nga magpain sila sang mga butang 
nga balaan sang m.ga inanak ni lerael, 
kag indi sila magpakadibalaan sang 
akon balaan nga ngalan sa mga butang 
nga ginapakabalaan nila sa akon : ako si 
lehoba. 

3 Isiling-mo sa ila : Sa suliid sang 
ila mga kaliv^^atan, ang bisan sin-o nga 
tawo sa bug-OS ninyo nga kaliwatan, 
nga sa miahigko sia, magpalapit sa mga 
butang nga balaan, nga ginapakabalaan 
sang mga inanak ni Israel kay lehoba, 
ang amo nga tawo pagautdon sa atu- 
bangan nakon : ako si lehoba. 

4 Bisan sin-o nga tawo sa kaliwat ni 
Aaron nga tabukawon sia, kon ginapan- 
gowaan, indi m^agkaon sang mga bu- 
tang nga balaan, tutub nga magtinlo sia. 
Subung man ang magkamlut sang bisan 
ano nga butang nga mahigko bangud 
sang pa' ay, kon tawo nga ginaawasan 
sang binhi ; 

5 Kon ang tawo, nga magkamlut sang 
isa ka magamay nga sapat nga naghig- ko sa iya, kon tawo nga sa iya naghig- 
ko ang bisan ano nga kahigkoan ; 

6 Ang tawo nga magkamlut sini, ma- 
gamahigko sia tubtub sa hapon, kag 
indi sia magkaon sa mga butang nga 
balaan tubtub nga mahugasan niya ang 
iya unud sang tubig. 

7 Kag kon natunud na ang adlaw, 
magamatinlo sia ; kag sa olehe sarang 
sia makakaon sang mga butang nga ba- 
laan, kay iya kalan-on ini. 

8 Indi sia magkaon sang butang nga 
patay, bisan sang kinusnit satig mga 
mapintas nga sapat nga nagapadagta 
sa iya : ako si lehoba. 

9 Pagabantayan nila ang akon tugon, 
basi pa nga magdalala sila sang sala sa 
sini nga kabangdanan kag magkalama- 
tay sila, tungad kay ginpakadibalaan 
nila ini : ako si lehoba, nga nagapaka- 
balaan sa ila. 

10 V/alay sin-o nga dumuluong nga 
makakaon sang butang nga balaan ; 
ang manugdapon sang saserdote kag 
ang iya sinoholan indi makakaon sang 
butang nga balaan. 

11 Kon ang saserdote magbakal sing 
isa ka tawo sang iya pilak, ini sia sarang 
m-akakaon sa iya, sa amo man nga ba- 
gay ang nagkalata^vo sa iya balay ma- 
gakalaon sang iya tinapay. 

12 Kon ang isa ka anak nga babae 
sang saserdote magbana sang dumulu- 
ong, indi sarang sia makakaon sang mga 
halad nga binayaw sang mga butang 
nga balaan. 

13 Kon ang anak nga babae sang sa- 
serdote nanginbalo kon binayaan sia, 
nga waia sing anak, kagnagbalik sia sa 
balay sang iya amay, subung sa iya 
pagkapamatan-on, sarang sia makakaon 
sang tinapay sang ij^a amay ; kag wa- 
lay sin-o nga dumuluong nga sarang 
makakaon sa iya. 

14 Kon ang isa ka tawo magkaon 
sang butang nga balaan sa sayup, ma- 
gadugang sia sang ij^a ikalima ka bahin 
sa ibabaw niya, kag pagaihatag niya 
sia sa saserdote, upud sang butang nga 
balaan. 

15 Ang mga saserdote indi magpa- 
kadibalaan sang mga butang nga 
balaan sang mga inanak ni Israel, nga 
ginahalad nila kay lehoba ; 

16 Basi pa nga, sa pagkaon sang ila 
mga butang nga balaan, pagaipapas-an 
nila sa ibabaw nila ang kalautan sang 15; 22. 17, LEBITIKO, 23.5. ila kasal-anan ; kay ako a mo si lehoba, 
nga nagapakabalaan sa ila." 

Ang uiga inugliaiad dapat nga maiiginwalay kulang. 

1/ Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

18 " I iiambal kay Aaron- kag sa iya 
mga anak, kag sa tanan nga mga ina- 
nak ni Israel, kag isiling sa ila : Bisan 
sin-o nga tawo sa balay ni Israel, kon 
sa mga dumuluong sa Israel, nga buut 
maghalad sang iya halad tungud sang 
bisan ano nga iya panaad, kon sa bisan 
ano nga halad nga kinabubut-on niya, 
nga sa masunsun ginahalad nila kay 
lehoba siibung nga halad nga sinu- 
niig ; 

19 Agud nga manginkalahamut-an na- 
yon sa inyo, kinafianglan nga lalaki iiii 
nga walay dagta, bisan gikan sa kaba- 
kahan, bisan gikan sa mga obeha, kon sa 
mga kanding. 

20 Indi kamo magahalalad sing bisan 
ano nga may kulang ; kay indi ini ma- 
nginkalahamut-an panayon sa inyo. 

21 Bisan sin-o nga tawo, nga maluyag 
maghalad sing halad sa paghidaet kay 
lehoba, sa pagtuman sing isa ka panaad 
kon sing halad nga kinabubut-on, bisan 
ini gikan sa kabakahan, bisan sia gikan 
sa mga obeha, magmanginhimpit sia, 
agud nga manginkalahamut-an sia ; wala 
gid sing nakulang sa iya sa lawas. 

22 Indi kamo maga haialad kay lehoba 
sang bulag kon sang gupak, bisan sang 
inutdan kon pinilasan, kon katolon, kon 
kuganon ; sa ila indi kamo magahalalad 
sing mga halad nga pinadabdab sa iba- 
baw sang halaran ni lehoba. 

23 Sarang ikaw makahalad sang halad 
nga kinabubut-on gikan sa baka kon 
gikan sa obeha nga may bahin nga lakas 
ka laba kon lakas ka lip-ot ; apang sa 
halad nga sa panaad indi kalahamut-an 
ini. 

24 Indi kamo magahalalad kay lehoba 
sang kinapon nga sa pigsa, sa palpag, sa 
pinalasik kon sa ginutlab ; kag indi nin- 
yo paghimoon ini sa inyo duta. 

25 Kag indi kamo magakulnha bisan 
ano sining mga butang sa kamut sang 
dumuluong sa paghalad sang tinapay 
sa inyo Dios ; kay ang inutdan sining 
mga sapat among kulang nila sa lawas : 
indi sila manginkalamut-an pahanayon 
sa inyo." 26 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

2/ Kon matawo ang tinday sang baka, 
kon sang kordero, kon sang kanding, 
didto sia upud sa iya iloy sing pito ka 
adlaw ; apang kutub sa adlaw nga ika- 
walo pa ibabaw, manginkalahamut-an 
sia nga sa halad sang halad nga pinadab- 
dab kay lehoba. 

28 Apang kon ini baka, kon obeha, 
indi kanio sarang makapugut sa iya kag 
sa iya tinday sa isa lamang ka adlaw. 

29 Kag kon kamo maluyag magha- 
lad sang halad sa pagpasalamat kay 
lehoba, pagaihalad ninyo ini sa isa ka 
bagay nga manginkahalamut-an sia pa- 
hana.Yon sa inyo. 

30 Sa sina gid nga adlaw pagakaonon 
sia ; indi kamo magbilin sa iya tubtub 
sa aga : ako si lehoba. 

31 Busa, magbalantay-kamo sang akon 
mga sogo, kag ibutang-ninyo sila sa 
buhat : ako si lehoba. 

32 Indi ninyo pagpakadibalaanon ang 
ngalan sang akon pagkabalaan, kag 
pagapakabalaanon ako sa tunga sang 
mga inanak ni Israel : ako si lehoba, 
nga nagapakabalaan sa inyo ; 

33 Kag nga nagpagowa sa inyo sa 
duta sa Egipto, agud nga mangininyo 
ako Dios : ako si lehoba." 

Mga so nafaanuagud sa sarisari nga mga piesta. 

KAG si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Ini amo ang mga 
pinat-inan nga panag-on ni lehoba, nga 
pagaibantala ninyo subung nga mga 
pagtililipon nga balaan, ini sila mangin- 
akon tinandaan nga panag-on. 

3 Sa anum ka adlaw magapangabud- 
lay kamo ; kag sa ikapito ka adlaw may 
isa ka sabado, nga inugpahuway, pag- 
katipon nga balaan : indi kamo raaghi- 
limo sing bisan ano nga pangabudlay; 
ini manginisa ka sabado kay lehoba 
sa tanan ninyo nga mga puluy-an, 

4 Ini sila amo ang mga pinat-in nga 
panag-on ni lehoba, ang mga pagkati- 
pon nga balaan, nga pagaibantala ninyo 
sa ila panag-on nga tinapat : 

5 Sa nahauna nga bulan, sa adlaw 
nga ikapulo kag apat sang bulan, sa 
tunga sang duha ka kahaponon, pagahi- 
waton ang paskua ni lehoba. 158 23.6. LEBITIKO. 23. 26. 6 Kag sa adlaw nga ikapulo kag lima 
sa sini nga bulan, may piesta sang mga 
tinapay nga walay tapay kay lehoba : 
sa pito ka adlaw magakalaon kamo 
sang mga tinapay nga walay tapay. 

7 Sa nahauna nga adlaw may balaan 
kamo nga pagkatipon : indi kamo maga- 
hiiimo sing bisan ano nga pagpanga- 
biidlay nga inalagad. 

8 Kag magahalad kamo sing mga 
halad nga pinadabdab kay lehoba sa 
pito ka adlaw. Sa ikapito ka adlaw 
may isa ka balaan nga pagtilipon ; indi 
kamo maghilimo sing bisan ano nga 
pagpangabudlay nga inalagad." 

9 Kag si lehoba naghambal kay Moi- 
ses, nga nagasiling : 

10 ''' Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Kon makasuliid na 
kamo sa duta, nga pagaihatag ko sa 
inyo, kag magaalani kamo sang alanyon 
niya, magadalala kamo sa saserdote 
sang inupong sang mga nahauna tiga 
iniipong sang inj'-o alanyon. 

11 Kag pagahabugon niya ang inu- 
pong sa atubangan ni lehoba, agud nga 
manginkalahamut-an sia sa pahanayon sa 
inyo; sa madason nga adlaw sang saba- 
do sang paskua pagahabugon sia sang 
saserdote. 

12 Kag sa adlaw nga mahabog ninyo 
ang inupong, magahalalad kamo sing isa 
ka kordero nga walay dagta, nga isa ka 
tuig, sa halad nga sinunog kay lehoba. 

13 Kag ang nahanungud sang mga 
halad r.ga kalan-on, manginduha sang 
ikapulo sang isa ka epa nga harina nga 
malum-ok. nga nasamoan sang lana, nga 
sa halad nga pinadabdab kay lehoba sa 
baho nga kalahamut-an, kag ang iya ha- 
lad nga ilimnou manginsa alak, ang 
ikapat ka bahin sang isa ka hin. 

14 Indi kamo magkalaon sing tina- 
pay, bisan uyas nga sinanlag, bisan hilaw 
nga mga uhay tubtub sini gid nga adlaw, 
tubtub nga makadald kamo sang halad 
sa inyo Dios. Ini manginpalatukuran 
sa gihapon sa inyo mga kaiiwatan, sa 
tanan ninyo nga mga puiuy-an. 

15 Kag magailisip-kamo kutub sa nia- 
sunud nga adlaw sang sabado, kutub sa 
adlaw nga nagdalala kamo sang inupong 
sang halad nga hinabug ; manginpito ka 
sabado nga bug-os si la. 

16 Magailisip-kamo sing kalim-an ka 
adlaw tubtub sa adlaw nga madason 
sang ikapito ka sabado ; niyan magaha- lalad kamo sing halad nga kalan-on sa 
mga bag-ong bunga kay lehoba. 

17 Sa inyo mga puluy-an magadalala- 
kamo sing duha ka tinapay nga sa halad 
nga hinabog ; duha ka tinapay sa duha ka 
ikapulo sang isa ka epa nga harina nga 
malum-ok ; pagalutoon sila nga may ta- 
pay : ini sila among nahauna nga mga 
bunga kay lehoba. 

18 Upud sang tinapay magahalalad 
kamo sing pito ka kordero nga walay 
dagta, nga isa ka tuig, kag sing isa ka tin- 
day sang baka, kag duha ka karnero ; 
manginhalad sila nga sinunog kay lehoba 
upud sang nahanungrad nga mga halad 
nga kalan-on kag mga halad nga ilim- 
non ; halad ini nga pinadabdab sa baho 
nga kalahamut-an kay lehoba. 

19 Magahalalad man kamo sing isa ka 
kanding nga laiaki subung nga halad 
tungud sang sala, kag duha ka kordero 
nga isa ka tuig nga sa halad sa paghi- 
daet. 

20 Kag ang saserdote magahabog sa 
ila pati sang tinapay sang mga naha- 
unang bunga, nga halad nga hinabog, sa 
atubangan ni lehoba, pati sang duha ka 
kordero. Manginbalaan sila kay leho- 
ba, nga nahaiiungud sila sa saserdote. 

21 Pagatiponon ninyo sa sini gid nga 
adlaw ang katilingbati ; may balaan kamo 
nga pagkatipon : indi kamo maghilimo 
sang bisan ano nga pagpangabudlay nga 
inalagad. Manginpalatukuran ini sa gi- 
hapon sa tanan ninyo nga mga puluy-an 
sa inyo mga kaiiwatan. 

22 Kon mag-alani kamo sang mga 
alanyon sang inyo duta, indi ninyo pag- 
uruton sa pag-ani ang mga higad sang 
imo latagon, bisan pamolotan mo sing 
uhay ang imo inanihan : pagaibilin mo 
ini nga sa imol kag nga sa dumuluong : 
ako si lehoba, nga inyo Dios." 

23 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling: 

24 " Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Sa bulan nga ikapito, 
sa nahauna sang bulan, may inugpahu- 
way nga sa inyo, isa ka ha;idumanan 
nga ginahantala sa tingug sang mga 
budyong, isa ka pagtilipon nga balaan. 

25 Indi kam.o 'maghilimo sr.g bisan 
ano nga pagpangabudlay nga inalagad ; 
kag magaha alad-kam.o sai-g vnga halad 
nga pinadabdab kay lehoba." 

26 Kag si lehoba naghivaibal kay 
Moises, nga nagasiling : 159 23. 27. LEBITIKO. 24. 3. 27 " Sa pagkamatuud, ang adlaw nga 
ikapulo sining ikapito nga bulaii mangin- 
adlaw sang katumbasan : may balaan 
kamo nga pagtilipon, pagapapaubuson 
ninyo ang inyo mga kalag, kag magaha- 
lalad kamo sing mga halad nga pina- 
dabdab kay lehoba. 

28 Indi kamo maghilimo sang bisan 
ano nga pagpangabudlay sa sini gid nga 
adlaw, kay adlaw sia sang mga katumba- 
san sa paghimo sang katumbasan tungud 
sa in3''o sa atubangan ni lehoba nga 
inyo Dios. 

29 Ngani, ang tanan nga tawo nga 
indi magpapaubus sa sini gid nga adlaw, 
pagautdon sia sa tunga sang iya banwa. 

30 Kag ang bisan sin-o nga tawo nga 
maghimo sang bisan ano nga panga- 
budlay sa sini gid nga adlaw, pagaut- 
don ko ang amo nga tawo sa tunga sang 
iya banwa. 

. 31 Indi kamo magahiiimo sang bisan 
ano nga pagpangabudlay, ini manginpa- 
latukuran sa gihapon sa inyo mga kali- 
watan sa tanan ninyo nga mga puluy- 
an. 

32 Ini manginisa ka sabado nga 
inugpahuway nga sa inyo ; pagapa- 
paubuson ninyo ang inyo mga kalag sa 
ikasiam ka adlaw sang bulan, kutub sa 
hapon. Sa isa ka hapon pa isa ka hapon 
hiwaton ninyo ang inyo sabado." 

33 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

34 " Ihambal sa mga inanak ni Israel, 
kag isiling sa ila : Sa adlaw nga ikapulo 
kag lima sa sining ikapito ka bulan may 
piesta sang mga payagpayag kay le- 
hoba, sa pito ka adlaw. 

35 Sa nahauna nga adlaw may ba- 
laan nga pagtilipon ; indi kamo maghi- 
limo sang bisan ano nga pagpangabud- 
lay nga inalagad. 

36 Sa pito ka adlaw magahalalad kamo 
sing mga halad nga pinadabdab kay 
lehoba ; kag sa ikaw^alo ka adlaw may 
pagtilipon kamo nga balaan kay le- 
hoba, kag mag halalad kamo sing mga 
halad nga pinadabdab kay lehoba : ini 
among pagtilipon nga maligdong ; indi 
kamo maghilimo sang bisan ano nga 
pagpangabudlay nga inalagad. 

37 Ini sila among mga panag-on nga 
pinat-inan ni lehoba, nga pagaibantala 
ninyo subuug nga mga balaan nga pag- 
tilipon, sa paghalad kay lehoba sang 
mga halad nga pinadabdab, sang halad nga sinunog kag sang halad nga kalan- 
on, sang halad kag sang mga halad nga 
ilimnon, ang tagsa ka butang sa iya 
kaugalingon nga adlaw ; 

38 Walay labut sang mga sabado ni 
lehoba, kag walay labut sang inyo mga 
dolot, kag walay labut sang tanan ninyo 
nga mga halad nga pinanaad, kag walay 
labut sang tanan ninyo nga mga halad 
nga kinabubut-on, nga pagaihatag ninyo 
kay lehoba, 

39 Lamang sa adlaw nga ikapulo kag 
lima sining bulan nga ikapito, kon ma- 
tipon na ninyo ang patubas sang duta, 
pagahiwaton ninyo kay lehoba ang pi- 
esta, sa pito ka adlaw. Sa nahauna nga 
adlaw may isa ka inugpahuway, kay sa 
adlaw nga ikuwalo, isa pa adlaw nga 
inugpahuway. 

40 Magakuluha kamo nga sa inyo, sa 
adlaw nga nahauna, sang mga bunga 
sang mga kahoy nga mga magayon, mga 
paklang, kag mga sanga sang mga kahoy 
nga madabung, sang mga sauses sang 
mga kasapaan ; kag magakalalipay kamo 
sa atubangan ni lehoba nga inyo Dios 
sa sulud sang pito ka adlaw. 

41 Pagahiwaton ninyo ang piesta su- 
bung nga piesta ni lehoba sing pito ka 
adlaw ta tagsa ka tuig; ini manginpala- 
tukuran sa gihapon sa inyo mga kali- 
watan : sa bulan nga ikapito pagahiv^'a- 
ton ninyo ini nga piesta. 

42 Sa pito ka adlaw magapuluyo kamo 
sa mga payagpayag ; ang tanan nga tu- 
manduk sa Israel magapuyo sa mga 
payagpayag, 

43 Agud nga ang inyo mga kaliwatan 
makahibalo, nga ginpapuyo ko sa mga 
payagpayag ang mga inanak ni Israel, 
sang ginpagowa ko sila sa duta sang 
Egipto : ako si lehoba nga inyo Dios." 

44 Kag ginpahayag ni Moises sa mga 
inanak ni Israel itimg mga panag-on nga 
pinat-in ni lehoba. 

Mga (ulutnaoon nahanungud sa sadngan 
kag sa latok. 

fyA KAG si lehoba naghambal kay 
^^ Moises, nga nagasiling : 

2 " Sogo-ka sa mga inanak ni Israel 
nga pagdalhan ka nila sing lana sang 
oliba nga lunsay, nga linabugay, nga sa 
suga ; agud nga mapadabdab sing dayon 
ang mga lamprahan. 

3 Pagatatapon sila ni Aaron sa gowa 160 ^4. 4. LEBITIKO. 25. 3. •sang kumbung sang kahan sang pag- 
pamatuud sa Layanglayang sang pa- 
kigkitaan, agud nga magdalabdab sila 
kutub sa hapon tiibtub sa aga, sing 
dayon, sa atubangan ni lelioba : ini 
manginpalatukuran sa gihapon sa in3'^o 
mga kaliwatan. 

4 Sa ibabaw sang sadngan nga bus-ug 
pagatatapon niya gihapon ang mga 
lamprahan sa atubangan ni lehoba. 

5 Kag magakuha ka sing harina nga 
malum-ok, kag magaluto ka sa iya sing 
napulo kag duha ka torta : sa tagduha 
ka ikapiilo sang isa ka epa ang tagsa ka 
torta ; 

6 Kag pagaipahamtang mo sila sa 
duha ka obay, anum sa tagsa ka obay, 
sa ibabaw sang latok nga putli sa 
atubangan ni lehoba. 

7 Kag pagabutangan mo sa ibabaw 
-sang tagsa ka obay sang insienso nga 
matinlo, agud nga ini raagmanginhan- 
dumanan nga sa tinapay subung nga 
halad nga pinadabdab kay lehoba. 

8 Sa sabadosabado pagakubayon ang 
tinapay sa atubangan ni lehoba sa giha- 
pon: ini among katipan nga dayon 
gikan sa mga inanak ni Israel. 

9 Kag ini nahanungud kay Aaron 
kag sa ij'^a mga anak nga pagakaonon 
niia ini sa isa ka duug nga balaan ; ka}'" 
butang sia nga balaan gid nga sa iya 
gikan sa mga halad nga pinadabdab 
kay lehoba : ini among palatukuran 
nga dayon. 

Mga silot sa m^a snapasiiisiahon kag mga 
nagapatay sa isigkatawo. 

10 Kag ang anak sang isa ka babae 
nga Israelinhon, nga anak sang isa ka 
Egiptohanon, naggowa sa tunga sang 
mga inanak ni Israel ; kag ang anak 
sang Israelinhon nga babae nag-away, sa 
tunga sang dulugan, sa isa ka tawo nga 
Israelinhon. 

11 Kag ang anak sang Israelinhon 
nga babae nagpasipala sa Ngalan, kag 
nagpanghimalaut sa iya ; kag gindala 
nila sia kay Moises, (ang ngalan sang iya 
iloy amo si Selomit, anak nga babae ni 
Debri, sa kabikahan ni Dan), 

12 Kag ginbutang nila sia sabilango- 
an tubtub nga ang paghukom mapa- 
hayag sa ila sa baba ni lehoba. 

13 Niyan si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 14 " Pagowaa sa dulugan ang raa- 
himalauton, kag ang tanan nga nag- 
palakabati sa iya magbulutang sang 
mga kamut sa ibabav/ sang iya olo, kag 
pagbatohon sia sang bug-os nga kati- 
lingban. 

15 Kag pagaihambal mo sa mga ina- 
nak ni Israel, nga nagasiling : Bisan 
sin-o nga tawo nga maghimalaut sa iya 
Dios, magadala sang iya sala. 

16 Kag yadtong magpasipala sa nga- 
lan ni lehoba, sa pagkamatuud, paga- 
patyon sia : sa walay kalooy pagabato- 
hon sia sang bug-os nga katilingban, 
bisan sia dumuluong, bisan sia tuman- 
duk ; kon magpasipala sia sa Ngalan, 
pagapatyon sia. 

17 Bisan sin-o nga magpatay sa isa ka 
tawo, sa pagkam.atuud, pagapatyon sia. 

18 Kag ang magpatay sing isa ka sa- 
pat, m.agauli sia tungad sa iya, kabuhi 
tungud sang kabuhi. 

19 Bisan sin-o nga magdaut sa iya 
isigkatawo, sono sang ginhimo niya, pa- 
gahimoon ang amo man sa iya : 

20 Balbag tungud sa balbag, mata tu- 
ngud sa mata, ngipon tungud sa ngipon : 
sa daut nga nahimo sa isa, pagahimoon 
ang amo man sa iya gid. 

21 Ang magpatay sing isa ka sapat, 
magauli sia sa iya ; apang ang magpatay 
sa isa ka tawo, pagapatyon sia. 

22 May isa gid kamo ka katadlungan 
nga sa tanan : manginangay sa dumulu- 
ong kag sa tumandok ; kay ako amo si 
lehoba, nga inyo Dios." 

23 Kag si Moises naghambal sa mga 
inanak ni Israel ; kag ginpagowa nila sa 
dulugan ang mahimalauton kag ginpa- 
tay nila sia sa haboy sang mga bato. 
Kag ginhimo sang m.ga inanak ni Israel, 
sono sang ginsogo ni lehoba kay Moises. 

Ang tu]g nga sinabado kag ang iu\g 
sang kafaiiowayan. 

QC KAG si lehoba naghambal kay 
^^ Moises sa bukid sa Sinai, nga na- 
gasiling : 

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Kon magsululud ka- 
mo sa duta, nga pagaihatag ko sa inyo, 
ang duta magapalahuway : may isa ka 
sabado kay lehoba. 

3 Pagatamnan mo sa anum ka tuig ang 
imo latagon, kag pagatapson mo ang 
mga sanga sang imo kaubasan sa anum I6l 25.4. LEBITIKO. 25. 26, ka tuig, kag pagapamopoon ang iya 
ruga bunga ; 

4 Kag sa ikapito nga tuig ang duta 
may isa ka sabado, isa ka pahuway, isa 
sabado kay lehoba : indi mo pagtamnan 
ang imo latagon, bisan panapson mo ang 
ntga sanga sang imo kaubasan. 

5 Ang dagakan sa imo inanihan, indi 
mo pag-anihon, kag ang mga ubas sa 
imo kaubasan nga wala matapas, indi 
mo pagpamopoan ; mangintuig ini sa 
pahuway nga sa duta. 

6 Ang bunga sang sabado sang duta 
manginkalan-on nga sa inyo, sa imo, 
sa imo alagad nga lalaki kag babae, sa 
imo mamumugon kag sa dumuluong 
nga nagapanlugayav/ upud sa imo. 

7 Kag manginkalan-on yadtong tanan 
nga bunga niya sa imo mga sapat Icag sa 
mga kahayupan, nga yara sa imo duta. 

8 Kag ikaw magaisip nga sa imo sing 
pito ka semana sang mga tuig, maka- 
pito sa pito ka tuig, kag ang mga adlaw 
sining pito ka sabado sang mga tuig, 
manginkap-atan kag si am ka tuig sa 
imo. 

9 Niyan ipalibot-mo ang budyong 
nga matunug, sa bulan nga ikapito, sa 
ikapulo sang bulan : pagahimoon ninj^o 
nga ang budyong maglibot sa bug-os 
ninyo nga duta sa adlaw sang katum- 
basan. 

10 Kag pagapakabalaanon ninyo ang 
tuig nga ika lim-an, kag pagaibantala 
ninyo sa duta ang kahilowayan sa tanan 
niya nga mgapumuluyo: manginpaghili- 
nugyaw sa inyo : magapalauli kamo ang 
tagsatagsa ^a iya kaugalingon, kag ang 
tagsatagsa magabalik sa iya panimalay. 

11 Manginpaghilinugyaw sa inyo ang 
tuig nga ikakalim-an : ini nga tuig indi 
kamo magatalanum, bisan magapalanga- 
ni sang dagakan, bisan magapamopo ka 
sang imo kaubasan nga wala matapas 
ang mga sanga ; 

12 Kay ini amo ang tuig sang Paghi- 
linugyaw: manginbalaan sia sa inyo; 
pagakaonon ninyo ang patubas sang 
mga latagon. 

13 Sa sini nga tuig sang Paghilinug- 
yaw magapalauli kamo ang tagsatagsa 
sa iya kaugalingon. 

14 Kon magbaligya ka sing bisan ano 
nga butang sa imo isigkatawo, konmag- 
bakal ka sing bisan ano nga butang sa 
kamut sang imo isigkatawo, wala sing 
magdaut bisan sin-o sa iya utud. 15 Sono sang kadamuon sang mga 
tuig, sa tapus sang Paghilinugyaw, paga- 
tabaon mo sa imo isigkatawo ; kag sono 
sa kadamuon sang mga tuig sa patubas, 
sia magabaligya sa imo. 

16 Sono sa kadamuon sang mga tuig 
pagadugangan mo ang iya bill, kag 
sono sa buhin sang mga tuig pagabu- 
hinan mo ang iya bill ; kay amo ang 
kadamuon sang mga patubas nga pagai- 
baligya niya sa imo. 

17 Kag indi magadaut ang bisan sin-o 
sa iya isigkatawo ; apang magakahad- 
luk ka sa imo Dios ; kay ako si lehoba, 
nga inyo Dios, 

18 Ibutang-ninyo sa buhat ang akon 
mga palatukuran, kag bantayi-ninyo 
ang n^ga tulumanon, kag buhata-ninyo 
sila, kag sa sini magapuluyo kamo sa 
duta nga mga malig-on. 

19 Kag ang duta magapamunga, kag 
magakalaon kamo tubtub nga mabusug^ 
kag magapuluyo kamo sa iya nga may 
kalig-unan. 

20 Kag kon magsililing kamo : ; Ano 
bala ang pagakaonon namon sa ikapito 
ka tuig, kon indi kami dapat magtanum, 
bisan magtipon sang amon mga patu- 
bas? 

21 Ako magapadala sa inyo sang akon 
pagpakamaayo sa ikan-um ka tuig, kag 
sia magapatubas sing tuman nga bunga 
nga sa tatlo ka tuig ; 

22 Kag magatalanum-kamo sa ika walo 
ka tuig, kag magkalaon kamo sang mga 
bunga nga laon tubtub sa tuig nga ika- 
siam ; tubtub nga mag-abut ang patubas 
sang ikaivalo, magakalaon kamo sang 
laon. 

Sa paggawad sang mga kaugaliogan nga 
duta kag sang mga uiipon. 

23 Kag ang duta indi mabaligya sa 
dayon gid, kay ang duta akon sia, nga 
kamo mga dumuluong kag mga manug- 
dapon nga sa akon. 

24 Sa tanan nga duta sa inyo kauga- 
lingon, magatulugot kamo sang gawad 
sa duta. 

25 Kon magimol ang imo utud, kag 
magbaligya sing diyot sang iya kaugali- 
ngon, magaabut ang iya manuggawad, 
nga amo ang iya iiimata nga labing 
malapit, kag magagawad sia sang ginba- 
ligya sang iya utud. 

26 Kag kon ang tavvo wala sing ma- 162 25. 27. LEBITIKO, 25. 47. nuggawad kag ang iya kamut makati- 
gayon sing tuman nga sa paggawad sa 
iya, 

2^ Niyan magaisip sia sang mga tuig 
sang ij^a pagbaligya, kag pagabayaran 
niya sang mabilin sa tawo nga ginbalig- 
yaan niya, kag magabalik sia sa iya j 
kaugalingon. j 

28 Apang kon indi makakita ang iya 
kamut sang tuman nga sa paguli sa 
iya, ang butang nga binaligya maga- I 
pabilin sa kamut sang nagtaba, tubtub 
sa tuig sang Paghilinugyaw ; kag paga- 
luwason ini sang Paghilinugyaw, kag 
ang manxigbaUgya magabalik sa iya kau- 
galingon. 

29 Apang kon ang isa ka tawo mag- 
baligya sang balay nga puluy-an, nga 
tmhamtang sa banwa nga nalibutan sang 
kuta, ang iya katadlungan sa paggawad 
niagadugay tubtub nga matapus ang isa 
ka tuig sang pagbaligya sa iya : ang 
katadiufigan sa paggawad magadugay 
sing isa ka tuig. 

30 Kag kon indi magawad ini sa sulud 
sang isa ka tuig nga bug-os, ang balay 
nga nahamtang sa isa ka banwa nga na- 
libutan sang kuta, mabilin nga indi ma- 
gawad sa hamut sang nagbakal, kag sa 
iya kaliwatan : indi sia maluwas sang 
Paghilinugyaw. 

31 Apang ang mga balay sa mga mi- 
Txoro nga wala sing mga kuta sa palibot, 
pagakabigon sila subung sang mga lata- 
gon sang kadutaan : ang ila katadliDigan 
sa paggawad mangindayon kag pagalu- 
wason sila sang Paghilinugj^aw. 

32 Apang nahanungad sang mga ban- 
wa sang mga Lebinhon kag sang mga 
balay sa mga banwa nga ila kaugali- 
ngon, ang katadlungan sa paggawad ma- 
gapadayon sa gihapon nga sa mga 
Lebinhon. 

33 Kon ang isa sang mga Lebinhon 
may galawaron, nga balay nga binaligya, 
sa banwa nga iya kaugalingon, pagalu- 
wason ini sang Paghilmugyaw : tungiid 
kay ang mga balay sa mga banwa sang 
mga Lebinhon amo ang kaugal.ngon 
nila sa tunga sang mga inanak ni 
Israel. 

34 Apang ang mga latagon nga naga- 
lilibot sa ila mga banwa, indi pagibalig- 
ya, kay kaugalingon sila nila sa gihapon. 

35 Kag kon ang imo utud, nga yara 
malapit sa nno, magimol kag magku- 
]angkulang, pagasapopohon mo sia : su- bung nga dumuluong kon manugdapon, 
magapuyo sia upud sa imo. 

36 Indi ka magapasaka sa ij'^a, bisan 
magpasagahay, kondi magakahadluk ka 
sa imo Dios, kag nga ang imo utud mag- 
kabuhi upud sa imo. 

37 Lidi mo pagapasakaon sa iya ang 
imo kuarta, bisan ang imo kalan-on 
pagapasagahayan mo : 

38 Ako si lehoba, nga inyo Dios, nga 
nagpagowa sa inyo sa duta sa Egipto sa 
paghatag sa inyo sang duta sa Kanaan, 
agud magmangininyo ako Dios. 

39 Kag kon ang imo utud nga yara 
malapit sa imo, magimol kag magba- 
ligya saimo, indi mo sia pagapaalagaron 
subung sang ulipon ; 

40 Magapuyo sia upud sa imo subung 
nga mamumugon kon manugdapon, kag 
magaalagad sia sa imo tubtub sa tuig 
sang Paghilinugyaw. 

41 Niyan manginluwas sia sa imo, sia 
kag ang iya mga anak upud sa iya ; kag 
magabalik sia sa iya panimalaj^ kag ma- 
gabalik man sia sa kaugalingon sang iya 
mga ginikanan. 

42 Kay mga ulipon ko sila, nga ginpa- 
gowa ko sila sa duta sa Egipro ; indi 
sila sarang mabaligya subung nga mga 
ulipon. 

43 Indi ka magagahum sa iya nga may 
kapintas, kondi magkahadluk ka sa imo 
Dios, 

44 Apang ang mga ulipon nga lalaki 
kag mga babae nga mahanungud sa imo, 
magagilikan sa mga katav.'ohan nga yara 
sa palibot ninyo ; sa ila sarang kamo 
makabakal sing mga ulipon nga lalaki 
kag mga babae. 

45 Sarang man kamo makabakal sa 
ila sang mga anak sang mga umalagi, nga 
nagapanlugayaw sa tunga ninyo, kag 
sa ila m,ga panimalay nga yara sa tunga 
ninyo, sang mga nagkalatawo sa ila sa 
inyo duta : sila manginkaugalingon 
ninyo. 

46 Pagaipapanubli ninyo sila sa inyo 
mga anak sa olehe ninj^o sa pagtagiya 
sa ila : pagapaalagdon ninyo sila sing" 
da3^on. Apang sa inyo mga utud, ang 
mga inanak ni Israel, bisan sin-o sa inyo 

I indi maggahum nga may kapintas sa iba- 
baw sang iya litud. 

47 Kag kon ang isa ka dumuluong, 
kon ang isa ka tawo nga manugdapon 
upud sa imo, magmangaranon, kag ang 

I imo utud upud sa iya magimol kag 163 25.48. LEBITIKO. 26. 15. magbaligya sia sa dumuluong, nga ma- | 
nugdapon upud sa imo, kon sa isa ka ka- 
liwat sang panimalay sang dumuluong ; 

48 5a tapus na nakabaligya sia, may . 
katadlungan sia gihapon sang gawad : j 
isa sang iya mga litud sarang maka- | 
gawad sa iya, I 

49 Kon ang iya bata, kon ang anak j 
sang iya bata sarang makagawad sa 
iya. kon bisan sin-o sang iya malapit 
nga himata sa iya panimalay sarang 
makagawad sa iya ; kag kon ang iya 
kaugalingon nga kamut nakakita sing 
mga kalalangan, magagawad sia sa iya 
kaugalingon. 

50 Kag magaisip sia sang panag-on 
sa sadtong nagbakal sa i3'^a, kutub sang 
tuig nga nagbaligya sia sa iya tubtub 
sa tuig sang Paghilinugyaw, kag ang 
kuarta sang iya pagbaligya manginsono 
sang kadamuon sang mga tuig: kag 
pagahimoon sa iya sono sa panag-on 
sang isa ka sinoholan. 

51 Kon may mabilin pa sa iya nga 
madamu nga mga tuig, sa nagakaigo 
sa ila pagaiuli niya ang bill sang iya 
gawad, ang kuarta nga ginbakal sa iya. 

52 Kag kon mabilin ang pila ka tuig 
lamang tubtub sa tuig sang Paghilinug- 
yaw, niyan pagaisipon upud sa iya kag 
pagaiuli niya ang bili_ sang iya gawad 
sa nagakaigo sa iya mga tinuig. 

53 Subung sang mamumugon sa ti- 
nuigtuig dira upud sa iya ; kag ang iya 
agalon indi magagahum sa iya nga may 
kapintas sa atubangan sang imo mga 
mata. 

54 Apang kon indi sia magawad sa 
bisan isa sining mga bagay, niyan malu- 
was sia sa tuig sang Paghilinugyaw, sia 
kag ang iya mga anak upud sa iya. 

55 Kay akon mga ulipon ang mga 
inanak ni Israel ; mga ulipon nakon sila, 
nga ginpagowa ko sila sa duta sa 
Egipto : ako si lehoba, nga inyo Dios. 

Mga panaad kag mga pinat-in na nga mga silot. 

CyC\ DILI kamo maghilimo nga sa 
^O inyo sing mga diosdios, bisan 
magpalatindug kamo sing mga larawan 
nga tinigban, bisan mga haligi nga 
larawan: kag dili kamo magpalaham- 
tang sa inyo duta sing bato nga napa- 
nigban nga larawan sa pagyaub sa 
atubangan nila ; kay ako amo si lehoba 
nga inyo Dios. 2 Pagabantayan ninyo ang akon mga 
sabado, kag magatalahud kamo sang a- 
kon balaan nga Puluy-an : ako si lehoba. 

3 Kon maglalakat kamo sa akon mga 
palatukuran kag magbalantay kamo- 
sang akon mga sogo sa pagbutang sa ila, 
sa buhat, 

4 Pagaihatag ko sa inyo ang mga 
ulan sa ila mga panag-on, agud nga ang 
duta maghatag sang iya patubas, kag 
ang kahoy sa latagon maghatag sang 
iya bunga. 

5 Kag ang lininas sang inyo mga uyas 
magalambut sa ani, kag ang ani maga- 
lambut sa tanum ; kag magakalaon kamo- 
sang iya tinapay sa kabuganaan, kag 
magapuluyo kamo nga mga malig-on 
sa inyc duta. 

6 Kay pagaipahamtang ko ang pag- 
hidaet sa duta ; kag magatololog kamo- 
nga walay sin-o nga magapakurug sa 
inyo : pagakuhaon ko man sa inyo duta 
ang mga malain nga sapat, kag ang 
hinangiban indi mag-agi sa inyo duta. 

7 Kag pagalagson ninyo ang inyo 
mga kaaway,.kag magakalapukan sila sa 
hinganiban sa atubangan ninyo : 

8 Lima sa inyo magalagas sa isa ka 
gatus, kag isa ka gatus sa inyo naga- 
lagas sa napulo ka libo ; kag ang inya 
mga kaaway magakalapukan sa hi- 
nganiban sa atubangan ninyo. 

9 Kag magabalikid ako naj'^on sa inya, 
kag pagapakaniaayohon ko kamo, kag 
pagapadamuon ko kamo, kag pagatuku- 
ron ko ang akon katipan upud sa inyo. 

10 Kag magakalaon kamo sang mga 
bunga nga laon nga dugay na, kag 
pagapagowaon ninyo ang mga laon, 
agud nga mabutang ang mga bag-o. 

11 Kag pagaipahamtang ko ang akon 
Pulu3^-an sa tunga ninyo, kag indi kama 
pagakangil-aran sang akon kalag. 

12 Magalakat man ako sa tunga ninyo 
kag magamangininyo ako Dios, kag 
kamo magamanginakon banwa. 

13 Ako amo si lehoba nga inyo Dios, 
nga nagpagowa sa inyo sa duta sang 
Egipto, agud nga indi na kamo mag- 
manginalagad nila. Ginbugto ko ang 
mga gikus sang inyo singkaw, kag 
ginpalakat ko kamo nga mga naga- 
talanga. 

14 Apang kon indi kamo buut mag- 
pamati sa akon, bisan magtuman sining 
tanan ko nga mga sogo ; 

15 Kag kon pagtamayon ninyo ang 164 26, J6. LEBITIKO. 26. 36. akon mga palatukuran, kag kon ang 
inyo kalag mag'-angil-ad sang akon mga 
tukimanon, sa iudi pagbutang sa buhat 
sang tanan nakon nga mga sogo, sa 
paglalis sang akon katipan ; 

l6 Ako man, yari karon, ang pagahi- 
moon ko sa inyo : Pagaitugyan ko kamo 
sa kakugmat, sa anus, kag sa hilanat, nga 
magapahagas sang mga mata kag ma- 
gapalapyo sang kalag : magatalanum 
kamo sa walay pulus sang inyo binhi, 
kay pagakaonon ini sang inyo mga 
kaaway ; 

ij Kag pagaibutang ko ang akon 
nawung batok sa inyo, sa bagay nga 
pagapilason kamo sa atubangan sang 
inyo mga kaaway, kag pagagahumau 
kamo sa mga nagakalaakig sa inyo, kag 
magapalalagyo kamo nga walay sin-o 
nga nagalagas sa inyo. 

1 8 Kag kon sa sini pa nga mga butang 
indi ninyo ako pagpamatian, maga- 
balik ako sa pagsilot sa inyo sing labi 
pa sa makapito tungud sang inyo 
mga sala. 

19 Kag pagaboongon ko ang palabila- 
bi sang inyo kabakuran : pagahimoon ko 
ang inyo kalangitaa subung sang salsal- 
on kag ang inyo duta subung sang 
tumbaga. 

20 Ang inyo kusug magaluya sa wa- 
lay pulus ; kag ang inyo duta indi 
magahatag sang iya patubas, bisan ma- 
gahatag ang kahoy sa latagon sang iya 
bunga. 

21 Kag kon maglalakat kamo batok 
sa akon kag indi ninyo ako pagtumanon, 
pagapilason ko kamo sing labi pa sa 
makapito, sono sang inyo mga sala. 

22 Pagaipadala ko sa ibabaw ninyo 
ang mga mapintas nga sapat sang lata- 
gon, nga magaagaw sang inyo mga anak 
nga lalaki, kag nga magalaglag sang inyo 
mga kahayupan kag nga magapadiyotay 
sa inyo, sa bagay nga magamuluhaymu- 
hay ang in\^o mga dalan. 

23 Kag kon sa sining mga butang 
magsalawayon pa kamo kag maglalakat 
kamo batok sa akon, 

24 Ako man magalakat batok sa inj'o, 
kag pagapilason ko kamo, hoo, ako, sing 
makapito pa tungud sang inyo mga sala. 

25 Kag pagadalhon ko sa ibabaw nit>- 
yo ang hinganiban nga manugtimalus 
sang katipan nga gintamay : kag kon 
magtiiilipon kamo sa inyo mga banwa, 
ako magapadala sang kamaty sa tunga ninyo, kag pagaipanugyan kamo sa mga 

kamut sang kaaway. 

. 26 Kon maboong ko na ang sungkod 
\ sang tinapay, magaluto ang napiilo ka 
I babae sang inyo tinapay sa isa lamang 
j ka horno, kag pagaiuli nila sa inyo ang 
j inyo tinapay sa timbang ; kag magaka- 

laon kamo, apang indi kamo magkala- 

busug. 

27 Kag kon bisan pa sini indi kamo 
i magpalamati sa akon, kondi nga magla- 
I lakat kamo batok sa akon, 
I 28 Niyan ako magalakat batok sa 

inyo sa akon kasingkal, kag pagasilotari 

ko man kamo sing makapito pa bangud 

sang inyo mga sala. 

29 Kag magakalaon kan-'o sang mga 
unud sang inyo mga anak nga lalaki, 

' magakaloon kamo sang mga unud man 
I sang inyo mga anak nga babae ; 

30 Kag pagalaglagon ko ang inyo 
mga mataas nga duug, pagagapason ko 

1 ang inyo mga larawan sang adlaw, 

pagaihaboy ko ang in3'^o mga lawas nga 

; patay sa ibabaw sang mga la was nga 

: patay sang inyo mga diosdios, kag ang 

j akon kalag magakangil-ad sa inyo. 

i 31 Kag pagapakahanayakon ko ang 

inyo mga kabanwaanan, kag pagahapa- 

yon ko ang in.vo mga balaan nga Puluy- 

an, kag indi manginkalahamut-an ko ang 

baho sing inyo mga pahamut. 

32 Pagahapayon ko man ang duta, sa 
bagay nga magakalatingala sa iya ang 
inyo mga kaaway, nga nagapuluyo sa 
iya. 

33 Kag pagaiwaraag ko kamo sa 
tunga sang mga katawohan, kag pagaiha- 
lahad ko ang hinganiban sa olehe ninyo^ 
kag ang inyo duta manginisa ka kaha- 
payan, kag ang mga kabanwaanan ma- 
nginisa ka kahanayakan. 

34 Niyan ang duta magaagum sang 
iya mga sabado sa bug-os nga panag-on 
sang iya kahapayan, sa didto pa kamo 
sa duta sang inyo mga kaaway ; niyan 
ang duta magapahuway kag magaagum 
sang iya mga sabado. 

35 Sa bug-OS nga panag-on sang iya 
kahapayan magapahuway sia, kay wala 
sia magpahuway sa inyo mga sabado, 
sang nagapuluyo kamo sa iya. 

3t) Sa nahanungud sa mga magkala- 
bilin sa inyo, pagaipatuduk ko ang ka- 
luyahon sa ila mga tagiposoon sa duta 
sang ila mga kaaway, sa bagay nga 
magpapalagyo sa ila ang kagahud sang T6; 26. H7. LEBITIKO. 27. 11. isa ka dahon nga magkulas ; kag maga- 
palalagyo sila subung sang nagapalagyo 
sa hinganiban, kag magakalapukan sila 
nga walay sin-o nga nagalagas sa ila. 

^y Magasinunguanay ang ibari sa 
iban, subung nga nagapalagyo sila sa 
atubangan sang hinganiban, bisan pa 
walay bisan sin-o nga nagalagas sa ila ; 
kag indi kam3 sarang makabatok sa 
atubangan sang inyo mga kaaway. 

38 Magakaladula kamo sa tunga sang 
mga katawohan, kag pagahalunhunon 
kanio sang duta sang inyo mga kaaway. 

39 Nahanungud sa mga magkalabilin sa 
inyo, magahalagas sila sa mga kadutaan 
sang inyo mga kaaway bangud sang ila 
kalautan ; kag magahalagas man sila sa 
mga kalautan saiig ila mga ginikanan sa 
tingub sa ila. 

40 Kag kon sila magtuluad sang ila 
kalautan kag sang kalautan sang ila mga 
ginikanan, kag sang mga paglapas nga 
ginlapas niia batok sa akon, kag kon 
sila fuagkilala nga naglalakat sila sa 
sumpung nakon, 

41 Ako naglakat man sa sumpung 
nila, kag gindala ko sila sa duta san.g 
ila mga kaaway ; kon niyan magpaubus 
ang ila tagiposoon nga ditinuli, kag kon 
niyan magbalaton sila sang silot sang 
ila kalautan, 

42 Ako magapanumdum sang akon 
katipaii kay lakob, kag magapanumdum 
man ako sang akon katipan ka}?^ Isaak, 
kag subung man magapanumdum ako 
sang akon katipan kay Abraham, kag 
magapanumdum ako sang duta ; 

43 Kay ang duta pagabayaan nila, kag 
magaagum sia sang iya mga sabado, 
sang nahapay sia, nga wala sila ; 
kag pagabatonon nila ang silot sang ila 
kalautan, bangud, hoo, bangud kay 
ginsikway nila ang akon mga tuluma- 
non kag ang ila kalag nagkangil-ad sang 
akon mga palatukuran. 

44 Apang walay sapayan, sang sila 
didto sa duta sang ila mga kaaway, wala 
ako magasikway sa ila, kag wala ko sila 
pagkangil-ari, sa pagpapas sa ila sing 
bug-OS kag sa pagpaka walay pulus sang 
akon katipan sa ila ; kay ako si lehoba 
nga ila Dios. 

45 Kag magapanumdum ako pahana- 
yon sa ila sang katipan nga daan, nga 
tungud sa iya ginpagowa ko sila sa duta 
sa Egipto, sa mga mata sang mga kata- wohan, agud nga magmanginila ako 
Dios : ako si lehoba." 

46 Ini sila amo ang mga palatukuran, 
ang mga tulumanon kag ang mga kaso- 
goan nga gintukud ni lehoba sa tunga 
niya kag sa mga inanak ni Israel, sa bu- 
kid sa Sinai, sa kamut ni Moises. 

Nahanungud sa tn|a saad kag sa mga ikapulo. 

KAG naghambal si lehoba kay 27 Moises, nga nagasiling mga manaic ni Israel 
Kon ang isa nagpa- 2 "Ihambal sa 
kag isiling sa ila 

in sing bisan ano tungud sang isa ka sa- 
ad, ang mga tawo niahanungud kay le- 
hoba, sono sang imo pagpabili. 

3 Ang imo pagpabili manginsono sang 
masunud : Kon ang isa ka tawo yara sa 
tunga sang duha ka pulo kag kan-uman 
ka tuig, ang imo pagpabili manginkalim- 
an ka siklo nga pilak, sono sang siklo 
sang balaan nga Puluy-an ; 

4 Kon isa ka babae, ang imo pagpabili 
manginkatloan ka siklo. 

5 Kon ang edad yara sa tunga sang 
lima kag duha ka pulo ka tuig, ang imo 
pagpabili sa lalaki manginduha ka pulo 
ka siklo, kag sa babae, napiilo ka siklo. 

6 Kon ang edad yara sa tunga sang isa 
ka bulan kag lima ka tuig, ang imo pag- 
pabili sa lalaki manginlima ka siklo nga 
pilak, kag sa babae, ang imo pagpabili, 
mangintatlo ka siklo nga pilak. 

7 Kag kon ang edad kan-uman ka tuig 
pa ibabaw, ang imo pagpabili magman- 
ginnapiilo kag lima ka siklo, kon lalaki, 
kag napulo ka siklo, kon babae. 

8 Apang kon ang nagpanaad tuman 
gid ka imol S3, pagbayad sang imo pag- 
pabili, pagapapaatubangon sia sa saser- 
dote,kag ang saserdote magapabili sa iya. 
Ang saserdote magabakibaki sa nagsaad 
sa nagakaigo sa iya masarangan. 

9 Kon fiahanuf?gud sa isa ka hayup, 
nga sa iya sarang makahalad kay lehoba, 
ang tanan nga sa ila pagihatag kay leho- 
ba, manginbalaan. 

10 Indi sia pagtlisan, bisan pagbay- 
lohan ang maayo sang malain, bisan 
ang maiain sang maayo. Kag kon sa 
bisan ano nga bagay pagbaylohan ang 
isa ka hayup sang isa, niyan sia subung 
man ang iya baylo, magabalalaan sila. 

11 Apang kon bisan ano nga sapat- 
nga mahigko, nga indi sarang ma- 
halad kay lehoba, pagapaatabangon 
ang sapat sa atubangan sang saserdote ; 166 27. 12. LEBITIKO. 27. 34. 12 Kag pagapabilihan sia sang saser- 
dote, kon sia maayo kon malain, kag 
mabilin ang hili sono sang imo pagpabili, 
saserdote. 

13 Kag kon buut maggawad sa iya. 
pagadugangan ang ikalima ka bahin sa 
imo pagpabili. 

14 Kon ang isa ka tawo magpakaba- 
laan sang iya balay, agud nga mangin- 
balaan kay lehoba, ang saserdote maga- 
pabili sa iya, subung nga maayo kon 
malain sia ; ang iya bili manginsono 
sang pagpabili sang saserdote. 

15 Kag kon ang nagpabaiaan sang iya 
balay, maluyag maggawad sa iya, maga- 
dugang sia sang ikalima ka bahin sang 
kuarta sang imo pagpabili, kag ang haldy 
manginiya. 

16 Kon ang isa magpakabalaan sang 
isa ka bahin sang latagon, nga iya kaii- 
galingon, kay lehoba, ang imo pagpabili 
manginsono sang natanum sa iya ; ang 
natanum nga isa ka homer nga sebada 
pagapabilihan sing kaliman ka siklo nga 
pilak. 

17 Kon sia magpakabalaan sang iya 
latagon tubtub sang tuig sang Paghili- 
nugyaw, magabili sia sono sa imo pag- 
pabili, 

18 Kay kon sia magpakabalaan sang 
iya latagon sa tapus sang Paghilingyaw, 
ang saserdote magaisip sang kuarta so- 
no sang mga tuig nga mabilin tubtub sa 
tuig sang Paghilinugyaw, kag pagaipa- 
kubus sa imo pagpabili. 

19 Kag kon ang nagpakabalaan sang 
latagon, maluyag maggawad sini, maga- 
dugang sia sang ikalima ka bahin sang 
kuarta sa imo pagpabili sa iya, kag 
magamangin iya aug latagon. 

20 Apang kon indi sia maggaw^ad 
sang latagon, kag kon mabaligya ang 
latagon sa isa ka tawo, sia indi na sa- 
rang makagawad sini. 

21 Kag ang latagon, kon maluwas sang 
Paghilinugyaw, manginbalaan sia kay 
lehoba, subung nga latagon nga pinaha- 
nungud gid kay lelioba : ang pagkatagiya 
sa iya manginiya sang saserdote. 

22 Kon ang isa ka tawo magpakaba- 
laan sing latagon, nga ginbakal niya, 
kay lehoba, nga indi bahin sang iya kau- 
galingon, 

23 Ang saserdote magaisip sa iya 
sang bili sang i3^a pagpabili tubtub sa 
tuig sang Paghilinugyaw, kag ini tiga 
tawo magabayad sang imo pagpabili sa sin a gid nga adlaw, subung nga butang 
nga balaan kay lehoba. 

24 Kag sa tuig sang paghilinugyaw 
ang latagon magabalik sa sadtong nag- 
bakal sini, kag sa amo gid nga natung- 
dan sang pagkatagiya sang duta. 

25 Ang tanan mo nga mga pagpabili 
rnanginsa mga siklo sang balaan nga 
Puluy-an : ang isa ka siklo amo ang duha 
ka pulo ka geras. 

26 Lamang, w^aiay bisan siu-o nga 
sarang makapakabalaan sang mga pa- 
nganay sang mga kahayupan, nga si la 
nahanungud na kay lehoba tungud sang 
pagkapanganay : bisan sia hayup nga 
baka, bisan sia obeha, iya na sia ni 
lehoba. 

27 Kon hayup sia nga mahigko, paga- 
gawaronsia sono sang imo pagpabili nga 
maggabaw sia sang ikalima ka bahin ; 
kag kon indi sia maggawad, pagaibaligya 
ini, sono sa imo pagpabili. 

28 Lamang, bisan ano nga butang nga 
pinahanungud gid, nga napahanungud 
gid sang isa ka tawo kay lehoba, sa 
tanan nga iya kaugalingon, bisan sia 
tawo, bisan sia hayup, kon bahin sang 
latagon nga iya kaugalingon, indi sarang 
mabaligya, bisan magawad : ang tanan 
nga butang nga pinahanungud gid, balaan 
gid ini sia kay lehoba. 

29 Bisan sin-o sang mga taw:> nga gin- 
pahanungud sa katagudilian indi sarang 
s a magawad : sa pagkamatuud, paga- 
patyon sia. 

30 Ang tanan nga ikapulo sang duta, 
bisan sia sa duta nga tinanum, bisan sia 
sa bunga sang mga kakahoyan, naha- 
nungud na ini kay lehoba : balaan na sia 
kay lehoba. 

31 Kon ang isa maluyag maggawad 
sang bisan ano nga bahin sang iya ika- 
pulo, magagabaw^ sia sang ij^a ikalima 
nga bahin. 

32 Kag nahanungud sa tanan nga 
ikapulo sang kabakahan kon sang mga 
obeha, sa tanan nga mag-agi sa idalum 
sang sungkod, ang tagsa ka ikapulo nga 
hayup, manginbalaan kay lehoba. 

33 Indi pagpilion kon sia maayo kon 
malain, kag indi pagbaylohan sia ; kag 
kon mahanabu nga mabaylohan, ang 
baylo kag ang binaylohan manginbalaan 
sila : Indi sila sarang magawad." 

34 Ini sila among mga sogo,_ nga 
ginsogo ni lehoba, kay Moises nga sa 
mga inanak ni Israel, sa bukid sa Sinai. 167 ANG IKAP-AT NGA TOLON-AN 

NI MOISES 

NGA GINAHINGALANAN Ang pagisip sang mga IsraeHnhcn sa kahauayakan 
sa Sinai. 1KAG naghambal si lehoba kay 
Moises sa kahanayakan sang Sinai sa 
Layanlayang sang pakigkitaan, sa na- 
hauna sang bulan nga ikaduha sang ika- 
duha ka tuig sang ila paghalin sa duta 
sang Egipto, rga nagasiling : 

2 " Isipa-ninyo, singbinilogbilog, ang 
bug-OS nga katiiingban sang mga inanak 
ni Israel, sono sang ila mga panimalay, 
sono sang ila mga panimalay nga ina- 
may, siling sang isip sang mga ngalan 
sang tanan nga mga lalaki, 

3 Kutub sa duha ka pi'ilo ka tuig ang 
edad pa ibabaw, ang tanan sa Israel nga 
sarang makakadto sa pag-av/ayan : pag- 
aisipon-ninyo sila, ikaw kag si Aaron, 
sono sang ila pinanong nga mga kasolda- 
dosan. 

4 Kag manginupud ninyo ang isa ka 
lalaki sang tagsa ka kabikahan, ang 
tagsatagsa pangolo sang iya panimalay 
nga inamay. 

5 Kag yari karon ang mga ngalan 
sang mga lalaki nga mangikaupud 
ninyo : Sa kahikahan ni Ruben : si Elisur, 
anak ni Sedeur ; 

6 Sa kay Simeon : si Leiumiel, anak 
ni Surisadai ; 

7 Sa kay luda : si Naason, anak ni 
Aminadab ; 

8 Sa kay Isakar : si Natanael, anak ni 
Suar ; 

9 Sa kay Sabulon : si Eliab, anak ni 
Helon ; 

10 Sa mga anak ni lose : sa kay 
Epraim : si Elisama, anak ni Amiud ; 
sa kay Manases : si Gamaliel, anak ni 
Pedasur. 

11 Sa kay Benyamin : si Abedan, anak 
ni Gedeoni ; 

12 Sa kay Dan : si Aiiieser, anak ni 
Amisadai ; 13 Sa kay Aser : si Pegiel, anak ni 
Okran ; 

14 Sa kay Gad : si Eliasap, anak ni 
Dehuel ; 

15 Sa kay Neptali : si Ahira, anak ni 
Enan. 

16 Ini sila amo ang mga gintawag 
sang katiiingban, ang mga dunganon 
sang mga kabilcahan sang ila mga ginika- 
nan : ini sila amo ang mga pangolo sang 
mga linibolibo sa Israel. 

17 Busa, ginbaton ni Moises kag ni 
Aaron ini nga mga lalaki nga ginpamat- 
inan tungud sa ngalan, 

18 Kag gintipon nila ang bug-os nga 
katiiingban sa nahauna sang bulan nga 
ikaduha ; kag ang tagsatagsa nagpaha- 
yag sang gingikanan, sono sarg ila mga 
kaliwatan kag sono sang ila mga pani- 
malay nga inamay, sa pagisip sang mga 
ngalan kutub sa duiia ka pulo ka tuig 
ang edad pa ibabaw, sing binilog- 
bilog. 

19 Subung sang ginsogo ni lehoba 
kay Moises, ginisip niya sila sa kalia- 
nayakan sa Sinai. 

20 Kag ang mga anak ni Ruben, ang 
panganay ni Israel : ang ila mga kali- 
watan, sono sang ila mga pamimalay, 
sono sang ila mga panimalay nga ina- 
may, sa isip sang mga ngalan, sing 
binilogbilog, ang tanan nga mga lalaki 
kutub sa duha ka piilo ka tuig ang edad 
pa ibabaw, ang tanan nga sarang maka- 
kadto sa pag-awayan : 

21 Ang mga naisipan sa kabikahan 
ni Ruben, nanginkap-atan kag anum ka 
libo kag lima ka gatus. 

22 Sa mga anak ni Simeon : ang ila 
mga kaliwatan, sono sang ila mga pani- 
malay, sono sang ila mga panimalay 
nga inamay, ang mga naisipan sono sa 
isip sang mga ngalan, sng binilogbilog, 
ang tanan nga mga lalaki kutub sa duha 
ha piilo ka tuig ang edad pa ibabaw, ang 168 1.23. NUMEROS. 1. 45. tanan nga sarang makakadto sa pag- 
awayan : 

'• 23 Ang mga naisipan sa kabikahan 
ni Simeon, nanginkalim-an kag siam ka 
libo kag tatlo ka gatus. 

24 Sa mga anak ni Gad : ang ila mga 
kaliwatan, sono sang ila mga panimalay, 
sono sang ila mga panimalay nga ina- 
may, sono sa isip sang mga ngalan 
kutub sa duha ka pulo ka tuig ang edad 
pa ibabaw, ang tanan nga sarang maka- 
kadto sa pag-awayan : 

25 Ang mga naisipan sa kabikahan 
ni Gad, nanginkap-atan kag lima ka 
libo anum ka gatus kag kalim-an. 

26 Sa mga anak ni luda : ang ila mga 
kaliwatan, sono sang ila m.ga pani- 
malay, sono sang ila mga panimalay 
nga inamay, sono sa isip sang mga 
ngalan kutub sa duha ka pulo ka tuig 
ang edad pa ibabaw, ang tanan nga 
sarang makakadto sa pag-awayan : 

27 Ang mga naisipan sa kabikahan 
ni luda, nanginkapitoan kag apat ka 
libo kag anum ka gatus. 

28 Sa mga anak ni Isakar : ang ila 
mga kaliwatan, sono sang ila mga pani- 
malay, sono sang ila mga panimalay nga 
inamay, sono sa isip sang mga ngalan 
kutub sa duha ka pulo ka tuig ang edad 
pa ibabaw, ang tanan nga sarang maka- 
kadto sa pag-awayan : 

29 Ang mga naisipan sa kabikahan ni 
Isakar, nanginkalim-an kag apat ka libo 
kag apat ka gatus, 

30 Sa mga anak ni Sabulon : ang ila 
mga kaliwatan, sono sang ila mga pani- 
malay nga inamay, sono sa isip sang 
mga ngalan kutub sa duha ka pulo ka 
tuig ang edad pa ibabaw, ang tanan nga 
sarang makakadto sa pag-awayan : 

31 Ang mga naisipan sa kabikahan ni 
Sabulon, nanginkalim-an kag pito ka li- 
bo kag apat ka gatus, 

32 Sa mga anak ni lose : sa mga anak 
ni Epraim : ang ila mga kaliwatan, sono 
sang ila mga panimalay, sono sang ila 
mga panimalay nga inamay, sono sa isip 
sang mga ngalan kutub sa duha ka 
pulo ka tuig ang edad pa ibabaw, ang 
tanan nga sarang makakadto sa pag- 
awayan : 

33 Ang mga naisipan sa kabikahan 
ni Epraim, nanginkap-atan ka libo kag 
lima ka gatus. 

34 Sa mga anak ni Manases : ang ila 
mga kaliwatan, sono sang ila mga pani- malay, sono sang ila panimalay nga 
inamay, sono sa isip sang mga ngalan 
kutub sa duha ka pulo ka tuig ang edad 
pa ibabaw, ang tanan nga sarang ma- 
kakadto sa pag-awayan : 

35 Ang mga naisipan sa kabikahan 
ni Manases, nanginkatloan kag duha ka 
libo kag duha ka gatus. 

36 Sa mga anak ni Benyamin : ang 
ila mga kaliwatan, sono sang ila mga 
panimalay, sono sang ila mga pani- 
malay nga inamay, sono sa isip sang 
mga ngalan kutub sa duha ka pulo ka 
tuig ang edad pa ibabaw, ang tanan nga 
sarang makakadto sa pag-awayan : 

37 Ang mga nisipan, sa kabikahan ni 
Benyamin, nanginkatloan kag lima ka 
libo kag apat ka gatus. 

38 Sa mga anak ni Dan : ang ila mga 
kaliwatan, sono sang ila mga panimalay, 
sono sang ila mga panimalay nga ina- 
may, sono sa isip sang mga ngalan 
kutub sa duha ka pulo ka tuig ang edad 
pa ibabaw, ang tanan nga sarang maka- 
kadto sa pag-awayan : 

39 Ang mga naisipan sa kabikahan 
ni Dan, nanginkan-uman kag duha ka li- 
bo kag pito ka gatus, 

40 Sa mga anak ni Aser : ang ila mga 
kaliwatan, sono sang ila mga panimalay,. 
sono sang ila mga panimalay nga ina- 
may, sono sa isip sang mga ngalan kutub 
sa duha ka piilo ka luig ang edad pa 
ibabaw, ang tanan nga sarang maka- 
kadto sa pag-awayan : 

41 Ang mga naisipan sa kabikahan ni 
Aser, nanginkap-atan kag isa ka libo 
kag lima ka gatus, 

42 Sa mga anak ni Neptali : ang ila 
mga kaliwatan, sono sang ila mga pani- 
malay, sono sang ila mga panimalay nga 
inamay, sono sa isip sang mga ngalan 
kutub sa duha ka pulo ka tuig ang edad 
pa ibabaw, ang tanan nga sarang maka- 
kadto sa pag-awayan : 

43 Ang mga naisipan sa kabikahan ni 
Neptali, nanginkalim-an kag tatlo ka libo 
kag apat ka gatus. :, 

44 Ini sila among mga naisipan, nga 
inisip ni Moises kag ni Aaron, kag 
sang mga napiilo kag duha ka tawo, nga 
mga dunganon sa Israel : may isa ka 
tawo sa tagsa ka panimalay nga inamay. 

45 Amo ini ang tanan nga mga naisi- 
pan sang mga inanak ni Israel, sono 
sang ila mga panimalay nga inamay,^ 
kutub sa duha ka piilo ka tuig ang edad 169 1.46. NUMEROS. 2. 15. pa ibabaw, ang tana a sa Israel nga sa- 
rang makakadto sa pag-awayan : 

46 Ang tanan nga mga naisipan na- 
nginanum ka gatus kag tatlo ka libo 
]ima ka gatus kag kalim-an. 

47 Apang ang mga Lebinhon, sono 
sang kabikahan sang ila mga ginikanan, 
wala pagisipa nga tingub sa ila. 

48 Kay naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

49 " Lamang dili mo pagisipon ang 
kabikahan ni Lebi, kag dili ka magisip 
sa ila nga tingub sa mga inanak ni 
Israel. 

50 Apang pagaitulin mo sa mga Le- 
binhon ang Puluy-an sang pagpamatuud 
kag ang tanan niya nga mga gamit, kag 
ang tanan nga nahanungud sa iya. Sila 
amo ang magadala sang Puluy-an kag 
sang tanan niya nga mga gamit, kag 
magaalalagad sila sa iya, kag magapa- 
hamtiing sila sang ila dulugan sa pali- 
bot sang Puluy-an. 

51 Kag kon magtaliwan ang Puluy- 
an, pagabungkagon sia sang mga Le- 
binhon, kag kon magdulog ang Puluy- 
an, pagapahaumon sia sang mga Le- 
binhon ; kag angdumuluong nga magpa- 
lapit, pagapatyon sia. 

52 Kag magapalahamtang ang mga 
inanak ni Israel sing dulugan, sono sa ila 
pinanong nga kasoldadosan, ang tagsa- 
tagsa sa iya dulugan kag malapit sa iya 
band era. 

53 Apang ang mga Lebinhon maga- 
palahamtang sing dulugan sa palibot 
sang Puluy-an sang pagpamatuud, agud 
nga walay kaakig batok sa katilingban 
sang mga inanak ni Israel ; kag ang mga 
Lebinhon amo ang magabantay sang 
tinulin nahanungud sang Puluy-an sang 
pagpamatuud," 

54 Kag ginhimo ini sang mga inanak 
ni Israel, sono sa tanan nga ginsogo ni 
lehoba kay Moises : subung sini ang 
ginhimo nila. 

Ang pagkabamtang sang mga duluiugan. 

2 KAG naghambal si lehoba kay 
Moises kag kay Aaron, nga nagasi- 
ling: 

2 " Ang mga inanak ni Israel magapa- 
lahamtang sing dulugan sa idalum sang 
talandaan sang ila mga panimalay nga 
inamay, ang tagsatagsa nga malapit sa 
iya bandera. Magapalahamtang sila sing dulugan sa atubangan, sa palibot 
sang Layanglayang sang pakigkitaan. 

3 Axig mga magapalahamtang sing 
dulugan sa luyo sa Sidlangan, nayon sa 
bulutlakan, manginamo : Ang bandera 
sang dulugan ni luda, sono sang ila mga 
pinoong nga kasoldadosan: nga ang 
dunganon sang mga anak ni luda, si 
Nahason, anak ni Aminadab ; 

4 Kag ang iya pinoong nga kasolda- 
dosan kag ang mga naisipan sa ila: 
kapitoan kag apat ka libo kag anum ka 
gatus. 

5 Ang mga magapalahamtang sing 
dulugan sa luyo niya amo : ang kabikahan 
ni Isakar, nga ang dunganon sang mga 
anak ni Isakar, si Natanael, anak ni 
Suar ; 

6 Kag ang iya pinoong nga kasol- 
dadosan kag ang mga naisipan sa ila : 
kalim-an kag apat ka libo kag apat ka 
gatus : 

7 Ang kabikahan ni Sabulon, nga ang 
dunganon sang mga anak ni Sabulon, si 
Eliab, anak ni Kelon ; 

8 Kag ang iya pinoong nga kasolda- 
dosan kag ang mga naisipan sa ila : 
kalim-an kag pito ka libo kag apat ka 
gatus. 

9 Ang tanan nga naisipan sa dulugan 
ni luda : isa ka gatus kawaloan kag 
anum ka libo kag apat ka gatus, sono sa 
ila mga pinoong nga kasoldadosan. Ini 
sila magatalaliwan sing una. 

10 Sa Bagatnan didto ang bandera 
sang dulugan ni Ruben, sono sa ila mga 
pinoong nga kasoldadosan : nga ang 
dunganon sang mga anak ni Ruben, si 
Elisur, anak ni Sedeur ; 

1 1 Kag ang iya pinoong ngakasoldado- 
san kag ang mga naisipan sa ila : kap- 
atan kag anum ka libo kag lirnaka gatus. 

12 Magapalahamtang sing dulugan 
sa luyo niya : ang anak ni Simeon, nga 
ang dunganon sang mga anak ni Simeon 
si Seluniel, anak ni Surisadai, 

13 Kag ang iya pinoong nga kasol- 
dadosan kag ang mga naisipan sa ila : 
kali man kag siam ka libo kag tatlo ka 
gatus. 

14 Kag ang kabikahan ni Gad, nga ang 
dunganon sang mga anak ni Gad, si Eli- 
asap, anak ni Dehuel, 

15 Kag ang iya pinoong nga kasol- 
dadosan kag ang mga naisipan sa ila : 
kap-atan kag lima ka libo anum ka gatus 
kag kalim-an. 170 2.16. NUMEROS. 3.4. 16 Ang tanan nga mga naisipan sa 
dulugan ni Ruben : isa ka gatus kalim- 
an kag isa ka libo apat ka gatus kag 
kalim-an, sono sa ila mga pinoong nga 
kasoldadosan. Ini sila magatalaliwan 
nga ikaduha. 

17 Niyan magataliwan ang Layang- 
layang sang pakigkitaan, ang dulugan 
sang mga Lebinhon yara sa tunga sang 
mga dululugan: sono sang pagpaham- 
tang nila sing dulugan, sa sini magatali- 
wan sila : ang tagsatagsa sa iya kauga- 
lingon nga duug, sono sang ila mga 
bandera. 

18 Sa Katundan, ang bandera sang 
dulugan ni Epraim, sono sa ila mga 
pinoong nga kasoldadosan ; nga ang 
dunganon sang mga anak ni Epraim, si 
Elisama, anak ni Amiud, 

19 Kag ang iya pinoong nga kasolda- 
dosan kag ang mga naisipan sa ila : 
kap-atan ka libo kag lima ka gatus. 

20 Sa luyo niya: ang kabikahan ni 
Manases, nga ang dunganon sang mga 
anak ni Manases, si Gamaliel, anak ni 
Pedasur, 

21 Kag ang iya pinoong sang ka- 
soldadosan kag ang mga naisipan sa 
ila : katloan kag duha ka libo kag duiia 
ka gatus. 

22 Kag ang kabikahan ni Benyamin, 
nga ang dunganon sang mga anak ni 
Benyamin, si Abidan, anak ni Gedeoni, 

23 Kag ang iya pinoong nga kasolda- 
dosan kag ang mga naisipan sa ila : 
katloan kag lima ka libo kag apat ka 
gatus. 

24 Ang tanan nga mga naisipan sa 
dulugan ni Epraim, among isa ka gatus 
kag waio ka libo kag isa ka gatus, sono 
sa ila mga pinoong nga kasoldadosan. 
Ini sila magatalaliwan sa ikatlo. 

25 Sa Aminhan : ang bandera sang du- 
lugan ni Dan, sono sang ila mga pinoong 
nga kasoldadosan, nga ang dunganon 
sang mga anak ni Dan, si Ahieser, anak 
ni Amisadai, 

26 Kag ang iya pinoong nga ka- 
soldadosan kag ang mga naisipan sa ila : 
kan-uman kag duha ka libo kag pito ka 
gatus. 

27 Ang mga magapalahamtang sing 
dulugan sa luyo niya, amo : ang kabika- 
han ni Aser, nga ang dunganon sang 
mga anak ni Aser, si Pegiel, anak ni 
Okran, 

28 Kag ang iya pinoong nga kasolda- dosan kag ang mga naisipan sa ila: 
kap-atan kag isa ka libo kag lima ka 
gatus : , 

29 Kag ang kabikahan ni Neptali, 
nga ang dunganon sang mga anak ni 
Neptali, si Ahira, anak ni Enan, 

30 Kag ang iya pinoong nga ka- 
soldadosan kag ang mga naisipan sa 
ila : kalim-an kag tatlo ka libo kag apat 
ka gatus. 

31 Ang tanan nga mga naisipan sa 
dulugan ni Dan : isa ka gatus kalim-an 
kag pito ka libo kag anum ka gatus. Ini 
sila magataliwan nga mga naolehe, sono 
sa ila mga bandera. 

32 Ini sila among mga naisipan sang 
mga anak ni Israel, sono sang ila mga 
panimalay nga inamay. Ang tanan nga 
mga naisipan sa mga dululugan sono 
sang ila mga pinoong nga kasoldado- 
san : anum ka gatus kag tatlo ka libo 
lima ka gatus kag kalim-an. 

33 Apang ang mga Lebinhon wala 
sila maisipi nga tingub sa mga inanak ni 
Israel, sono sang ginsogo ni lehoba kay 
Moises. 

34 Kag ginhimo sang mga inanak ni 
Israel, sono sa tanan nga ginsogo ni 
lehoba kay Moises. Sa sini nagpala- 
hamtang sila sing dulugan, sono sang 
ila mga bandera, kag sa sini nagtalali- 
wan sila, ang tagsatagsa sono sang ya 
panimalay, sono sang iya panimalay nga 
inamay. 

Ang pagisip sa mga Lebinboa. 

3YARI karon ang mga kaliwatan ni 
Aaron kag ni Moises sang adlaw 
nga si lehoba naghambal kay Moises sa 
bukid sa Sinai. 

2 Ini sila among mga ngalan sang 
mga anak ni Aaron : Si Nadab, ang pa- 
nganay, ugaling si Abiu, si Eleasar kag 
si Itamar. 

3 Ini sila among mga ngalan sang 
mga anak ni Aaron, nga mga asaserdote, 
nga pinanhidhiran, nga ginpapahanu- 
ngud niya, agud nga magpanghikot sila 
sang pagkasaserdote. 

4 Apang si Nadab kag si Abiu nag- 
kalamatay sa atubangan ni lehoba, sang 
paghalad nila sing kalayo nga incli na- 
gakaigo sa atubangan ni lehoba, sa 
kahanayakan sa Sinai. Wala silay mga 
anak, kag si Eleasar kag si Itamar nag- 

j palanghikot sang pagkasaserdote sa atu- 
i bangan ni Aaron nga ila amay. 171 3. 5. NUMEROS. 3. SV 5 Kag si lehoba naghambal kay Moi- 
ses. riga nagasiling : 

6 " Papalapita ang kabikahan ni Lebi, 
kag paatiibanga sia kay Aaron, nga 
saserdotc, agud nga mag-alalagad sila j 
sa iya. 

7 Magabalantay sila sang tiniilin sa i 
iya. kag sang tinulin sang bug-os nga ' 
katilingban sa atiibangan sang Layang- 
layang sang pakigkitaan, nga nagahili- j 
mo sang pag-alagdan sang Puluy-an. 

8 Pagabantayan nila ang tanan nga 
mga gamit sang Layanglayang sang 
pakigkitaan kag ang tinulin sang mga 
inanak ni Israel, agud nga maghilimo 
sila sang pag-alagdan sang Puluy-an. 

9 Pagaihatag mo ang mga Lebinhon 
kay Aaron kag sa iya mga anak : kina- 
hatag sila sa iya sing bug-os gid sa 
tunga sang mga inanak ni Israel. 

10 Kag pagaisipon mo si Aaron kag 
ang iya mga anak, agud nga magbalan- 
Tay sila sang ila pagkasaserdote ; kag 
ang dumuluong nga magpalapit, paga- 
patyon sia." 

1 1 Kag naghambal si lehoba kay Moi- 
ses, nga nagasiling : 

12 " Yari karon, ginkuha ko ang mga 
Lebinhon sa tunga sang mga inanak ni 
Israel sa baylo sang tanan nga mga 
panganay sang isa ka iloy sa tunga sang 
mga inanak ni Israel; kagsa sini mangin- 
akon ang mga Lebinhon ; 

13 Kay akon ang tanan nga panganay. 
Sa adlaw nga akon ginpilas ang tanan 
nga mga panganay sa duta sang Egipto, 
ginpabalaan ko nga sa akon ang tanan 
nga mga panganay sa Israel kutub sa 
tawo tubtub sa sapat : manginakon sila : 
ako si lehoba." 

14 Kay si lehoba naghambal kay 
Moises sa kahanayakan sa Sinai, nga 
nagasiling : 

1 5 '* Isipa ang mga anak ni Lebi, sono 
sang ila mga panimalay nga inamay, 
sono sang ila mga panimalay. Pagaisi- 
pon mo ang tanan nga mga lalaki kutub 
sa isa ka bulan ang edad pa ibabaw." 

16 Kag inisip sila ni Moises, sono sa 
polong ni lehoba, sono sang ginsogo sa 
iya. 

17 Kag ini sila amo ang mga anak ni 
Lebi, sono sang ila mga ngalan : si Ger- 
son, si Koat kag si Merari. 

18 Kag ini sila amo ang mga ngalan 
sang mga anak ni Gerson, sono sang ila 
mga panimalay : si Libni kag si Sinei. 19 Kag ang mga anak ni Koat, sono' 
sang ila mga panimalay : si Amram, si 
Ishar, si Hebron kag si Usiel. 

20 Kag ang mga anak ni Merari, sono 
sang ila mga panimalay : si Mahali kag 
si Musi. In sila among mga panimalay 
sang mga Lebinhon, sono sang ila mga 
panimalay nga inamay. 

21 Gikan kay Gerson : ang panimalay 
sang mga Lebinhon kag ang panimalay 
sang mga Simeinhon : ini sila among 
mga panimalay sang mga Gersoninhon. 

22 Ang mga na.isipan nila, sono sa 
isip sang tanan nga mga lalaki kutub sa 
isa ka bulan ang edad pa ibabaw, ang 
mga naisipan sa ila, nanginpito ka libo 
kag lima ka gatus. 

23 Ang mga panimalay sang mga 
Gersoninhon magapalahamtang sing du- 
lugan sa likod sang Puluy-an, sa bahin 
sang Katundan. 

24 Kag ang dunganon sang panima- 
lay nga inamay sang mga Gersoninhon 
amo si Eliasap, anak ni Lael. 

25 Kag ang tinulin sa mga anak ni 
Gerson nahanungud sa Layanglayang 
sang pakigkitaan amo ang Puluy-an kag 
ang Layanglayang, ang iya tabon, kag 
ang iya kumbung sa salamputan sang 

I Layanglayang sang pakigkitaan ; 

i 26 Kag ang mga kumbumg sang pat- 
yo, kag ang kumbung sa salamputan 
sang patyo, nga malapit sa Puluy-an 
kag malapit sa halaran, sa palibot, kag 
ang iya mga lubid nga sa bug-os niya 
nga pag-alagadan. 

27 Gikan kay Koat : ang panimalay 
sang mga Amraminhon, ang panimalay 
sang mga Isharinhon, ang panimalay 
sang mga Hebroninhon kag ang pani- 
malay sang mga Usielinhon ; ini sila 
mga panimalay sang mga Koatinhon. 

28 Sono sa isip sang tanan nga mga 
lalaki kutub sa isa ka bulan ang edad 
pa ibabaw among walo ka libo kag 
anum ka gatus, nga mga tululinan sang 
pagbantay sang balaan nga Puluy-an. 

29 Ang mga panimalay sang mga 
anak ni Koat magapalahamtang sing 
dulugan sa kilid sang Puluy-an, sa 
bahin sang Bagatman. 

30 Kag ang dunganaon sang pani- 
malay nga inamay sang mga panimalay 
sang mga Koatinhon amo si Elisapan, 
anak ni Usiel. 

31 Ang gintulin sa ila amo ang ka- 
ban, ang latok, ang sadngan, ang mga 172 3.32. NUMEKOS. 4. 1. halaran, kag ang mga gamit sang ba- 
laan nga Puluy-an, nga ginagamit nila 
sa pag-alagdan kag ang kumbung, kag 
ang tanan niya nga pag-alagdan. 

32 Kag ang dunganon sang mga 
dunganon sang mga Lebinhon amo si 
Eieasar, aiiak ni Aaron, nga saserdote. 
Sia amo ang manugtatap sang mga 
nagabalantay sang tinulin nahanungud 
sa balaan nga Puluy-an. 

33 Gikan kay Merari : ang paniraalay 
sang mga Mahalinhon, kag ang pani- 
malay sang mga Musinhon ; ini sila 
among mga panimalay ni Merari. 

34 Ang mga naisipan sa ila, sono sa 
isip sang tanan nga mga lalaki kutub sa 
isa ka bulan ang edad pa ibabaw, nangin- 
anum ka libo kag duha ka gatus. 

35 Kay ang dunganon sang panima- 
lay nga inamay sang mga panimalay 
ni Merari amo si Suriel, anak ni Abihail. 
Magapalahamtang sila sing dulugan sa 
kilid sang Puluy-an, sa bahin sang 
Aminhan. 

36 Kag ang tinulin nga balantayan 
sang mga anak ni Merari amo ang mga 
tapi sang Puluy-an, ang iya mga iialug- 
hog, ang iya mga haligi, ang iya mga 
sadsaran, ang tanan niya nga mga gamit 
kag ang bug-os niya nga pag-alagdan : 

37 Ang mga haligi sa palibot sang 
patyo, ang iya mga sadsaran, ang iya 
mga palpal kag ang iya mga banting. 

38 Kag ang mga nagpalahamtang 
sing dulugan sa atubangan sang Puluy-an 
sa bahin sang Sidlangan, sa atubangan 
sang Layanglayang sang pakigkitaan, 
nayon sa Bulutlakan, amo si ]\Ioises kag 
si Aaron kag ang ila mga anak, nga 
nagabalantay sang tinulin nahanangud 
sa balaan nga Puluy-an tungud sang 
tinulin sa mga inanak ni Israel ; kag 
ang dumuloong nga magpalapit, paga- 
patj'^on sia. 

39 Ang kabilogan sang mga naisipan 
sang mga Lebinhon, nga inisip ni Moises 
kag ni Aaron, sono sang sogo ni lehoba, 
sono sang ila mga panimalay : ang ta- 
nan nga mga lalaki kutub sa isa ka bulan 
ang edad pa ibabaw : duha ka piilo kag 
d-uha ka libo. 

40 Kag si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Isipa ang tanan nga mga 
panganay nga lalaki sa mga inanak ni 
Israel, kutub sa isa ka bulan ang edad 
pa ibabaw, kag humaria ang isip sang 
ila mga ngalan. 41 Kag pagakuhaon mo ang mga Le- 
binhon nga sa akon Tako si lehoba) sa 
baylo sang tanan nga mga panganay 
sang mga inanak ni Israel. Kag maga- 
kuha ka sang mga kahayupan sang mga 
Lebinhon sa baylo sang tanan nga mga 
panganay sang mga kahayupan sang 
mga inanak ni Israel." 

42 Kag ginisip ni Moises, sono sang 
ginsogo ni lehoba sa iya, ang tanan nga 
mga panganay sang mga inanak ni 
Israel. 

43 Kag ang tanan nga mga panganay 
nga lalaki, sono sa isip sang mga ngalan, 
kutub sa isa ka bulan ang edad pa iba- 
baw, ang mga naisipan sa ila, nangin- 
duha ka pulo kag duha ka libo duha ka 
gatus kapitoan kag tatlo. 

44 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

45 " Kuhaa ang mga Lebinhon sa 
baylo sang tanan nga mga panganay 
sang mga inanak ni Israel, kag ang mga 
kahayupan sang mga Lebinhon sa baylo 
sang ila mga sapat ; kag ang mga Le- 
binhon m.anginakon sila : ako si lehoba. 

46 Nahanungud sang gawad sang 
duha ka gatus kag kapitoan kag tatlo 
sang mga panganay sang mga inanak ni 
Israel, nga nagalabaw sa mga Lebinhon, 

47 Magakuha ka sing lima ka siklo 
tungud sa tagsa ka olo sa ila ; sono sa 
siklo sang balaan nga Puluy-an maga- 
kuha ka : ang siklo duha ka piilo ka 
geras. 

48 Kag pagaihatag mo kay Aaron kag 
sa iya mga anak ang kuarta sang 
gawad sang mga nagalabav/ sa ila. 

49 Kag ginkuha ni Moises ang kuarta 
sang gawad sang mga nanginlabaw sa 
mga ginawad bangud sang mga Le- 
binhon. 

50 Ginbaton niya ang kuarta gikan 
sa mga panganay sang mga inanak ni 
Israel : isa ka libo tatlo ka gatus kan- 
urnan kag lima ka siklo, sono sa siklo 
sang balaan. nga Puluy-an. 

51 Kag ginhatag ni Moises ang kuarta 
sang gawad kay Aaron kag sa iya mga 
anak, sono sa sogo ni lehoba, sono sang 
ginsogo ni lehoba kay Moises. 

Ang nfa tinulin sa mga Lebinboc. 

y\ KAG naghambal si lehoba kay siling Moises kag kay Aaron, nga naga- 173 4. 2. NUMEROS. 4.20. 2 " Isipa ang mga anak ni Koat, sa 
tunga sang mga anak ni Lebi, sono 
sang ila mga panimalay, sono sang 
ila mga panimalay nga inamay : 

3 Kutub sa katloan ka tuig ang edad 
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig 
ang edad, ang tanan nga mga nagasulu- 
liid sa paghiliiipud sa paghimo sang bulu- 
haton sa Layanglayang sang pakigki- 
taan. 

4 Ini amo ang pag-alagdan sang mga 
anak ni Koat sa Layanglayang sang 
pakigkitaan, sa duug nga balaan gid. 

5 Kon pagapataliwanon ang dulugan, 
magakalari si Aaron kag ang iya mga 
anak, kag magapapanaug sila sang 
kumbiing sang Layanglayang, kag paga- 
tabunan nila sa iya ang kaban sang 
pagpamatuud. 

6 Gilayon pagaibutang nila sa ibabaw 
niya ang isa ka tabon nga mga panit 
sang tahas, kag pagaihumlad nila sa 
ibabaw niya ang isa ka panapton nga 
bus-ug nga purpura kag pagaipaham- 
tang nila sa iya ang iya mga yayongan ; 

7 Sa ibabaw sang latok sang mga 
tinapay nga hayag pagaihumlad nila 
ang isa ka panapton nga purpura, kag 
pagaibutang nila sa ibabaw niya ang 
mga lahang, ang mga tagayan, ang mga 
yahong, kag ang mga saro nga sa mga 
halad nga ilimnon : ang tinapay nga 
dayon dira sa ibabaw niya. 

8 Kag pagaihumlad nila sa ibabaw 
sining m.ga butang ang isa ka panapton 
nga karmesi, kag pagatabonan ini sang 
isa ka tabon nga mga panit sang tahas, 
kag pagaipahamtang nila sa iya ang 
mga yayongan. 

9 Magakuha sila sing isa ka panapton 
nga purpura, kag pagatabonan nila ang 
sadngan sang suga, ang iya mga 1am- 
prahan, ang iya mga isulugi, ang iya 
mga alagbunan kag ang tanan niya nga 
mga suludlan nga sa lana, nga sa ila 
ginagamit nga sa pag-alagdan niya. 

10 Niyan pagaibutang nUa ini pati 
sang tanan nila nga mga gamit sa isa ka 
tabon nga mga panit sang tahas, kag 
pagaibutang nila ini sa ibabaw sang 
lialia. 

11 Sa ibabaw sang halaran nga bula- 
wan pagaihumlad nila ang isa ka 
panapton nga purpura, kag pagatabonan 
nila ini sing isa ka tabon nga mga panit 
sang tahas, kag pagaipahamtang nila sa 
iya aiig mga yayongan. 12 Kag pagakuhaon nila ang tanan 
nga mga gamit sang pag-alagdan, nga 
sa ila ginahimo ang pag-alagdan sa 
balaan nga Puluy-an, kag pagaibutang 
sila nila sa isa ka panapton nga purpura, 
kag pagatabonan nila sila sing isa ka 
tabon nga mga panit sang tahas, kag 
pagaibutang nila sila sa ibabaw sang 
lialia. 

13 Pagakuhaon nila ang mga abo sang 
halaran kag pagaihumlad nila sa ibabaw 
niya ang isa ka panapton nga purpura. 

14 Pagaibutang nila sa ibabaw niya 
ang tanan nga mga gamit, nga sa ila gi- 
nagamit nila nga sa iya pag-alagdan : 
ang mga bagahan, ang mga tenedor, ang 
mga pala, ang mga yahong, ang tanan 
nga mga gamit sang halaran ; kag pa- 
gaihumlad nila sa ibabaw ang isa ka 
tabon nga mga panit sang tahas, kag 
pagaipamutang nila sa iya ang iya mga 
yayongan. 

15 Kag pagatapuson ni Aaron kag 
sang iya mga anak ang pagtabon sang 
balaan nga puluy-an kag ang tanan nga 
mga gamit sang balaan nga Puluy-an, kon 
ang dulugan pagapataliwanon ; kag niyan 
sa tapus sini magapalalapit ang mga 
anak ni Koat sa pagdala sa ila. Apang 
indi sila makatandug sing mga batang 
nga balaan, kay magakalamatay sila. 
Ini among lulan sang mga anak ni Koat 
nahanungud sa Layanglayang sang pa- 
kigkitaan. 

16 Kag ang talatapon ni Eleasar, 
anak ni Aaron nga saserdote amo ang 
lana nga sa suga, ang maamyon nga in- 
sienso, ang dayon nga halad nga kalan- 
on, kag ang lana nga ihilidhid : ang 
talatapon sang bug-os nga Puluy-an kag 
sang tanan nga yara sa iya, nahanungud 
sa balaan nga Puluy-an kag sa iya mga 
gamit.'* 

17 Kag naghambai si lehoba kay 
Moises kag kay Aaron, nga nagasiling : 

18 " Dili ninyo pagpabulagon ang 
kabikahan sang mga panimalay sang 
mga Koatinhon sa tunga sang mga 
Lebinhon ; 

19 Kondi ini himoon-ninyo sa ila, 
agud nga magkalabuhi sila kag indi 
magkalamatay, kon magpalapit sila sa 
duug nga balaan gid : nga si Aaron kag 
ang iya mga anak mag-alabut kag mag- 
pahamtang sa ila, ang tagsatagsa sa iya 
buluhaton kag sa iya lulan. 

20 Kag indi sila magasululud sa pag- 174 4. 21 NUMEROS. 4. 41. tan-aw, bisan sa isa ka tion, sang mga 
butang nga balaan ; kay magakalamatay 
sila." 

21 Kag naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

22 Isipa man ang ang mga anak ni 
GersoR, sono sang ila mga panimalay 
nga inamay, sono sang ila mga pani- 
malay ; 

23 Kutub sa katloan ka tuig ang edad 
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig 
ang edad, pagaisipon mo sila : ang tanan 
nga mga nagasululud sa paghiliupud sa 
paghimo sing pag-alagdan sa Layang- 
layang sang pakigkitaan. 

24 Ini amo ang pag-alagdan sang mga 
panimalay sang mga Gersoninhon, bisan 
sa pag-alagad, bisan sa pagdala sang 
mga lulan. 

25 Magadala sila sang mga kumbung 
sang Puluy-an kag sang Layanglayang 
sang pakigkitaan, sang iya tabon kag 
sang tabon nga mga panit sang tahas, 
nga yara sa ibabaw niya, kag sang kum- 
bung nga sa saiamputan sang Layang- 
layang sang pakigkitaan. 

26 Kag sang mga kumbung sang 
patyo, kag sang kumbung nga sa sa- 
iamputan sang gawang sangpatyo, nga 
yara malapit sa Puluy-an kag malapit 
sa halaran, sa palibot ; kag sang ila 
mga bantmg, kag sang tanan nga mga 
gamit sa ila pag-alagdan ; kag sang 
tanan nga ginahimo tungud sa ila : kag 
sa sini magaalalagad sila. 

27 Sono sa sogo ni Aaron kag sang 
iya mga anak manginamo ang tanan 
nga pag-alagdan sang mga anak sang 
mga Gersoninhon, nahanungud sa tanan 
nila nga lulan kag sa tanan nila nga 
pag-alagadan : pagaitulin ninyo sa ila 
ang tanan nga ila pagadalhon. 

28 Ini amo ang pag-alagdan sang 
mga panim.alay sang mga anak sang 
mga Gersoninhon nahanungud sa 
Layanglayang sang pakigkitaan kag 
sang tinulin sa ila yara sa idalum sang 
kamut ni Ithamar, anak ni Aaron, nga 
saserdote. 

29 Pagaisipon mo ang mga anak ni 
Merari, sono sang ila panimalay, sono 
sang ila mga panimalay nga inamay ; 

30 Kutub sa katloan ka tuig ang edad 
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig 
ang edad pagaisipon mo sila : ang 
tanan nga mga nagasulud sa paghili- upud nga sa pag-alagdan sa Layangla- 
yang sang pakigkitaan. 

31 Kag yari karon ang tinulin sa ila, 
nga dapat nila dalhon nga sa tanan nila 
nga pag-alagdan nahanungud sa La- 
yanlayang sang pakigkitaan: ang mga 
tapi sang Puluy-an, ang iya m.ga ha- 
lughog, ang iya mga haligi kag ang iya 
mga sadsaran ; 

32 Ang mga haligi sang- patyo sa 
palibot, ang ila mga sadsaran, ang ila 
mga palpal, ang ila mga banting, ang 
tanan nila nga mga gamit kag ang bng- 
os nila nga pag-alagdan: kag pagai- 
tugyan mo sila, tungud sa ila ngalan, 
ang mga gamit nga tinulin sa ila kag nga 
sa pagdaia. 

33 Ini amo ang pag-alagdan sang 
mga panimalay sang mga anak ni Me- 
rari : ang bug-os nila nga pag-alagdan 
nahanungud sa Layanglayang sang 
pakigkitaan, sa idalum sang kamut ni 
Ithamar, anak ni Aaron, nga saserdote. 

34 Kag ginisip ni Moises kag ni Aa- 
ron, kag sang mga dunganon sang kati- 
lingban, ang mga anak sang mga Koa- 
tinhon, sono sang ila mga panimalay, 
sono sang ila mga panimalay nga ina- 
may; 

35 Kutub sa katloan ka tuig ang edad 
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig 
ang edad : ang tanan nga mga nagasu- 
lulud sa paghiliupud sa pag-alagdan sa 
Layanglayang sang pakigkitaan : 

36 Ang mga naisipan sa ila, sono sang 
ila mga panimalay, nanginduha ka libo 
pito ka gatus kag kalim-an. 

37 Ini sila amo ang mga naisipan sa 
mga panimalay sang mga Koatinhon, ang 
tanan nga mga nagaalalagad sa La- 
yanglayang sang pakigkitaan, nga inisip 
sila ni Moises kag ni Aaron, sono sang 
ginsogo ni lehoba sa kamut ni Moises. 

38 Ang mga naisipan sang mga anak 
ni Gerson, sono sa ila mga panimalay, 
sono sang ila mga panimalay nga 
inamay, 

39 Kutub sa katloan ka tuig ang edad 
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig 
ang edad : ang tanan nga mga nagasu- 
lulud sa paghiliupud sa pag-alagdan sa 
Layanglayang sang pakigkitaan : 

40 Ang mga naisipan sa ila, sono sang 
ila mga panimalay, sono sang ila mga 
panimalay nga inamay, nanginduha ka 
libo anum ka gatus kag katloan. 

41 Ini sila amo ang rnga naisipan 175 4. 42. NUMEROS. 5. 14. sang mga panimaldy sang mga anak ni 
Gerson, ang tanan nga mga naga- 
alalagad sa La^-anglayang sang pakig- 
kitaan, nga inisip sila ni Moises kag ni 
Aaron, sa sogo ni lehoba. 

42 Ang mga naisipan sang mga pani- 
makiy sang mga anak ni Merari, sono 
sang ila mga pa;nmalay, sono sang ila 
mga panimalay nga inamay, 

43 Kutvrb sa katioan ka tuig ang edad 
pa ibabaw lubtub sa kalim-an ka tuig 
ang edad, ang tanan nga mga nagasu- 
lulud sa paghiliupud sa pag-alagdan sa 
Layanglayang sang pakigkitaan : 

44 Ang mga naisipan sa ila, sono 
sang ila mga panimalay, nangintatlo ka 
libo kag duha ka gatus. 

45 Ini sila amo ang mga naisipan sa 
mga panimalay sang mga anak ni 
Merari, nga inisip sila ni Moises kag ni 
Aaron, sa sogo ni lehoba, sa kamut ni 
Moises. 

46 Ang tanan nga mga naisipan sa 
mga Lebinhon, nga inisip ni Moises kag 
ni Aaron kag sang mga dunganon sa 
Israel, sono sang ila mga panimalay, 
sono sang ila mga panimalay nga ina- 
may, 

47 Kutub sa katioan ka tuig ang edad 
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig 
ang edad : ang tanan nga mga nagasu- 
lulud sa pagpanghikot sing buluhaton 
sang pag-alagdan kag sing bulubaton 
sa pagkamanugdala nahanungud sa 
Layanglayang sang pakigkitaan : 

48 Ang mga naisipan sa ila, nangin- 
vvalo ka libo lima ka gatus kag kawa- 
loan. 

49 Sono sa sogo ni lehoba, sa kamut 
ni Moises, napangisip sila, ang tagsa- 
tagsa sono sa iya pag-alagdan, kag ang 
tagsatagsa sono sang iya lulan : ginisip 
sila niya, sono sang ginsogo ni lehoba 
sa iya. 

Ang mga tawo nga mga mahigko nga jeinpainutang 
sa gowa sang Layanglayang 

5 KAG naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

2 " Sogoa ang mga anak ni Israel, nga 
pagowaon nila sa dulugan ang tanan 
nga tabukawon, ang tanan nga nagata- 
gas kag ang tanan nga tawo nga nadag- 
taan sang patay. 

3 Pagowaa-ninyo sila : bisan sia ba- 
bae, bisan sia lalaki pagapagowaon ninyo sila sa gowa sang dulugan, agud 
nga indi maghigko sila sang ila mga du- 
lugan, nga sa tunga nila nagapuyo ako." 

4 Kag amo ini ang ginhimo sang mga 
inanak ni Israel, nga ginpagov,?a sila 
sa gowa sang dulugan : sono sang ginsi- 
ling ni lehoba kay Moises, amo ini ang 
ginhim.o sang mga inanak ni Israel. 

:ji:l AiDg paguli sang mga butang sa maiain 
r- T ■: nga pinangitaan. 

5 Kag naghambal si lehoba kay Moi- 
ses, nga nagasiling : 

6 " Ihambal sa mga inanak ni Israel : 
Kon ang bisan sin-o nga lalaki kon ba- 
bae nga maghimo sing bisan ano sang 
mga rala, nga tungud sa ila nagalapas 
ang tawo batok kay lehoba, kag mangin- 
makasasala ang amo nga tawo, 

7 Pagaituad nila ang sala nga ginbu- 
hat nila kag pagaulian nila sing bugos 
yadtong ginpakasal-an nila, kag pagadu- 
gangan nila sang ikalima ka bahin sa 
ibabaw niya ; kag pagaihatag nila ini sa 
sadtong batok sa iya ginpakasal-an nila. 

8 Apang kon yadtong tawo wala sing 
himata nga malapit nga pagaulian sang 
butang nga ginpakasal-an, ini pagaiuli 
kay lehoba, sa saserdote, walay labut 
sang karnero sa katumbasan, nga sa iya 
pagahimoon ang katumbasan tungud 
sang nakasala. 

9 Kag ang tanan nga halad nga bina- 
yaw sang tanan nga mga butang nga 
pinapakabalaan, nga madala sang mga 
inanak ni Israel sa saserdote, mangin- 
iya. 

10 Ang mga butang nga pinapaka- 
balaan sang tagsatagsa, manginiya : Su- 
bung man ang ikahatag sang bisan sin-o 
sa saserdote, mangini3'^a." 

Ang kasogoan nahaniingud sang mga kaimon. 

11 Kag naghambal si lehoba kay Moi- 
ses, nga nagasiling : 

12 " Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Kon ang asawa sang 
isa ka tawo magtalikod kag magluib sa 
iya; 

13 Kag ang isa ka tawo magdulog sa 
pagpakighilawas sa iya, kag malikman 
ini sa mga mata sang iya bana, nga 
nagpadagta sa tago gid, kag wala sing 
saksi batok sa iya, bisan sia nahadakpan ; 

14 Kon mag-abut sa ibabaw niya ang 176 6. 15. NUMEROS. 6. 2. espiritu sang kaimon, nga may kaimon 
sia sa iya asawa, nga nadagtaah sia ; 
kon mag-abut sa ibabavv niya ang espir- 
tu sang kaimon kag m_ay kaimon sia sa 
iya asawa, nga wala sia madagtai, 

15 Ni3'"an ang bana magadala sang iya 
asawa sa saserdote kag magadala sang 
iya halad kaupud sa iya : ang isa ka pulo 
sang isa ka epa nga harina sang sebada. 
indi niya pagbo-boan sa ibabaw sing la- 
na, kag indi niya pagbutangan sa ibabaw 
sing insienso, kay halad sia nga kalan- 
on sa kaimon, halad sia nga kalan-on 
sa pagpahanum.dum, nga nagapapaha- 
numdum sang sala. 

16 Kag pagapapalapiton sang saser- 
dote ang asava, kag pagaipapahamtang 
sia niya sa atubangan ni lehoba. 

17 Ugaling magakiiha ang saserdote 
sang tiibig nga balaan sa isa ka sukidlan 
nga lunang ; kag ang saserdote maga- 
kuha man sang yab-ok nga yara sa 
salug sang Puliiy-an kag pagaibutang 
niya ini sa tubig. 

18 Kag pagapatindugon sang saser- 
dote ang babae sa atubangan ni lehoba, 
kag pagabuksan niya ang olo sang 
babae, kag pagaibutang riiya sa iya 
mga kamut ang halad nga kalan-on nga 
sa pagpahanumdura, nga amo ang halad 
nga kalan-on sa kaimon : kag dira sa 
kamut sang saserdote ang mga tubig 
nga mapait nga nagahakut sing pagpa- 
kam^alaut. 

19 Kag ang saserdote magapasumpa sa 
babae kag magasiling sa iya : Kon wala 
sing bisan sino nga nakadolog sa imo, 
kag kon wala ka maglipas sa imo bana 
nga sa kahigkoan, magpahayag nga 
walay sala ka sa sining mga tubig nga 
mapait, nga nagahakut sang pagpaka- 
malaut ; 

20 Apang kon naglipas ka sa imo 
bana, kag nagpadagta ka kag nagpa- 
kighilawas sa imo ang isa ka tawo 
nga indi imo bana ; 

21 Niyan ang saserdote magapasum- 
pa sa babae sa panumpa sa pagpaka- 
m^alaut, kag ang saserdote magasiling 
sa babae : Himoon ka kunta ni lehoba 
nga paghimalaut kag nga panumpa sa 
tunga sang imo banwa, himoon ni le- 
hoba nga maitus ang imo balikawang 
kag nga magbanog ang imo tian. 

22 Kag ini nga mga tubig nga naga- 
hakut sing pagpakamalaut magsulud 

:sa imo mga kasudlan, agud nga mag- banog ang imo tian kag maitus ang 
imo balikawang. Kag ang babae ma- 
gasiling : i Kabay pa, kabay pa 1 

23 Pagaisulat sang saserdote ini nga 
mga pagpakamalaut sa tolon-an, kag 
pagapanason niya sila sa mga tubig nga 
mapait. 

24 Kag pagaipainum niya sa babae 
ang mga tubig nga mapait, nga naga- 
hakut sang pagpakamalaut, kag ang 
mga tubig nga nagahakut sang pagpa- 
kamalaut, magasululud sa iya sa pag- 
patubas sing kapaitan. 

25 Kag pagakuhaon sang saserdote sa 
kamut sang babae ang halad nga ka- 
lan-on sa kaimon, kag pagahabugon 
niya ang halad nga kalan-on sa atu- 
bangan ni lehoba, kag pagaihalad niya 
sia sa atubangan sang halaran. 

26 Kag ang saserdote magakuha sing 
isa ka hakup sang halad nga kalan-on 
nga halandumanan sa iya, kag pagasu- 
nugon niya ini sa halaran, kag niyan pa- 
gaipainum niya sa babae ang mga tubig. 

27 Sa mapainum niya sa iya ang mga 
tubig, mahanabu nga, kon sia nadagtaan 
kag nagluib sa ij^a bana, ang mga tubig 
nga nagahakut sang pagpakamalaut, 
magasululud sa ij^a, sa pagpatubas sing 
kapaitan, kag magabanog ang iya tian 
kag maitus ang iya balikawang, kag 
ining babae manginisa ka pagpakama- 
laut sa tunga sang iya banwa. 

28 Apang kon ang babae wala madag- 
tai, kondi nga putli sia, pagakilalahon 
sia nga walay sala kag magapanganak 
sia. 

29 Ini among kasogoan sang mga 
kaimon, kon ang isa ka asawa magluib 
sa iya bana, kag madagtaan sia. 

30 Kag kon mag-abut sa ibabaw sang 
isa ka tawo ang espiritu sa kaimon, kag 
may kaimon sia sa iya asawa : niyan 
pagapatindugon niya ang babae sa atu- 
bangan ni lehoba, kag pagaidapat sa iya 
sang saserdote ining bug-os nga kasogo- 
an. 

31 Kag ang lalaki manginnaluwas sia 
sa kalautan, apang ang babae magadala 
sang iya kalautan." 

Ang kasogoan nahaniingud sang pagkanasir kon 
pinahain nga sa Dios. 

6 KAG naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 
2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel i;7 6.3. NUMEROS. 6.21. kag isiling sa ila : Kon ang isa ka lalaki 
kon isa ka babae magpahain sa paghimo 
sing panaad niya sa pagkanasir, sa pag- 
pahanungud sa iya kay lehoba, 

3 Magapugung sia sang alak kag sang 
ilimnon nga makahulubug : indi sia 
magainom sing langaw sang alak, bisan 
langaw sang ilimnon nga makahulubug ; 
kag indi sia magainum sing bisan ano 
nga ilimnon sang ubas ; bisan magakaon 
sia sing mga ubas, bisan niga lab-as, 
bisan mga mamala. 

4 Sa bug-OS nga dag-on sang iya pag- 
kanasir indi sia magakaon sing bisan 
ano nga nagagikan sa ulubasan kutub 
sa liso tubtub sa panit. 

5 Sa bug-OS nga dag-on sang pagka- 
nasir indi sia magpakiskis sang iya olo : 
tubtub nga matuman ang mga adlaw, 
nga sa ila sia nagapahanungud sa iya nga 
kay lehoba, manginbalaan sia ; pagaba- 
yaan niya nga magtiibo ang mga bohok 
sang iya olo. 

6 Sa bug-OS nga dag-on sang iya pag- 
kanasir kay lehoba indi sia magapalapit 
sa bisan ano nga tawo nga pata}A. 

7 Indi sia magpadagta bisan tungud 
sa iya amay, bisan tungud sa iya iloy, 
bisan tungud sa iya iitud nga lalaki, 
bisan tungud sa iya litud nga babae, kon 
magkalamatay sila ; kay ang pagka- 
hanungud niya sa iya Dios yara sa 
ibabaw sang iya olo. 

8 Sa bug-OS nga dag-on sang iya pag- 
kanasir manginbalaan sia kay lehoba. 

9 Kon may isa nga mapatay sa hinali 
gid malapit sa iya, pagadagtaan ang olo 
sang iya pagkanasir, kag sa adlaw sang 
iya pagpaninlo magakiskis sia sang iya 
olo ; sa ikapito ka adlaw pagakiskisan 
niya sia. 

10 Kag sa ikawalo ka adlaw magada- 
la sia sing duha ka tokmo, kon duha ka 
kayubog sa saserdote, sa salamputan 
sa«g Layanglayang sang pakigkitaan. 

1 1 Kag pagaihaiad sang saserdote, ang 
isa subung nga halad tungud sang sala, 
kag ang isa subung nga halad nga si- 
nunog : kag magahimo sia sang ka- 
tumbasan tungud sa iya tungud sang 
ginpakasala niya bangud sang patay, kag 
sia magapakabalaan sang iya olo sa 
sadto gid nga adlaw. 

12 Kag pagaipahanungud niya liwan 
kay lehoba ang mga adlaw sang iya pag- 
kanasir, kag magadala sia sing isa ka 
-korderonga.isa ;ka tuig nga sa halad tungud sang sala ; kag ang mga nahauna 
nga adlaw manginwalaypulus, tungud 
kay gindagtaan ang iya pagkanasir. 

13 Kag ini among kasogoan sang 
pagkanasir : Kon magkalatuman ang 
adlaw sang iya pagkanasir, pagapakad- 
toan sia sa salamputan sang Layangla- 
yang sang pakigkitaan. 

14 Kag magahalad sia sang iya halad 
kay lehoba : isa ka kordero nga isa ka 
tuig nga walay dagta nga sa halad nga 
sinunog, kag isa ka kordero nga babae 
nga isa ka tuig, nga walay dagta, nga 
sa halad tungud sang sala, kag isa ka 
karnero nga walay dagta nga sa halad 
sa paghidaet : 

15 Kag isa ka tagakan sang mga tina- 
pay sa v/alay tapay, nga nahimo sa 
harina nga malum-ok, mga torta nga 
nalamas sa lana, kag mga ohalde nga 
walay tapay, nga napanghibo sang lana, 
pati sang ila mga halad nga kalan-on, 
kag sang ila mga halad nga ilimnon. 

16 Kag pagaihaiad sila sang saserdote 
sa atubangan ni lehoba, kag sia maga- 
himo sang iya halad tungud sang sala, 
kag sang iya halad nga sinunog. 

17 Magahalad sia sang karnero nga 
halad sa paghidaet kay lehoba pati ang 
tagakan sang mga tinapay nga walay 
tapay : subung man magahalad ang sa- 
serdote sang iya halad nga kalan-on kag 
sang iya halad nga ilimnon. 

18 Kag ang nasir magakiskis sang iya 
olo sang iya pagkanasir sa salamputan 
sang Layanglayang sang pakigkitaan, 
kag pagakuhaon niya ang mga bo- 
hok sang olo sang iya pagkanasir, kag 
pagaibutang niya ini sa kalayo, nga yara 
sa idalum sang halad sa paghidaet. 

19 Kag ang saserdote magakuha sang 
luto nga balikawang nga panguna sang 
karnero, kag sing isa ka torta nga walay 
tapay sa tagakan, kag sing isa ka ohalde 
nga walay tapay, kag pagaibutang niya 
sila sa mga kamut sang nasir, sa tapus 
nga makiskisan niya ang olo sang iya 
pagkanasir. 

20 Kag pagahabugon sila sang sa- 
serdote nga halad nga hinabog sa atu- 
bangan ni lehoba : butang ini nga 
balaan nga sa saserdote, kaiipud sang 
dughan nga hinabog kag sang balika- 
wang nga panguna nga binayaw : kag 
sa tapus sini ang nasir sarapo- makai- 
num sing alak. 

21 Ini among kasogoan sang nagna* , 178 6.22. NUMEROS. 7. 19. sir tungud sa panaad ; anio ini ang iya 
halaci kay lehoba tungud sang iya 
pagkanasir, labut pa sang malambutan 
sang iya masarangan : sono sang panaad 
nga iya ginhimo, amo ini ang pagahi- 
moon niya, sono sa kasogoan sang iya 
pagkanasir.'' 

Paagi sang pagpakatnaayo. 22 Kag si lehoba 
Moises, nga nagasiling 
- 23 " Ihambal kay naghambal kay i^iaron sa 
Sa I kag 
iya mga anak kag isiling sa ila : 
subung sini pagpakamaayoiion ninyo 
ang mga inanak ni Israel, sa pagsiling 
sa ila : 

24 Fagpakamaayohon ka ni lehoba 
kag bantayan ka niya : 

25 Pagpasidlakon ni lehoba ang iya 
nawung sa ibabaw nimo, kag maghika- 
looy sa imo : 

26 Bayawon ni lehoba sa ibabaw nimo 
ang iya nawung, kag maghatag sa imo 
sing paghidaet. 

27 Kag sa sini pagaibutang nila ang 
akon ngalan sa ibabaw sang mga ina- 
nak ni Israel, kag pagapakamaaoyohon 
ko sila." 

Atga baiad sang ni^a dunganon sang tnga kabika'-'an 
sa pagpabsntmgud sang Layanglayang. 

5°^ KAG sang adlaw nga nakatapus si 
* Moises sa pagpatindug sang Puluy- 
an ni /6'/?^&^, nahanabu nga ginhidhiran 
niya ini, kag ginpakabalaan niya ini pati 
ang tanan niya nga mga gamit, kag su- 
bung mxan nga ginhidhiran niya kag 
ginpakabalaan ang halaran pati ang 
tanan niya nga mga gamit. 

2 Kagangraga dunganon sa Israel, 
ang mga pangolo sang ila mga panima- 
lay nga inamay, nga among mga dunga- 
non sang mga kabikahan, nga ginpala- 
baw sila sa nga naisipan, naghalalad sila. 

3 Gindala nxla ang ila mga halad sa 
atubangan ni lehoba : anum ka kanga nga 
napanabunan kag napulo kag duha ka 
baka ; isa ka kanga tungud sang duha 
ka dunganon, kag isa ka baka tungud sa 
tagsatagsa sa ila, kag ginhalad sila niia 
sa atubangan sang Puluy-an. 

4 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

5 '"' Batona sila sa ila, kag gamiton sila 
nga sa paghimo sang pag-alagdan sang Layanglayang sang pakigkitaan : pagai- 
hatag mo sila sa m.ga Lebinhon, sa tag- 
satagsa sono sa iya pag-alagdan." 

6 Niyan ginbaton ni Moises ang mga 
kanga kag ang mga baka, kag ginhatag 
niya sila sa mga Lebinhon. 

7 Ang duha ka kanga kag apat ka 
baka ginhatag niya sa mga anak ni 
Gerson, sono sa ila pag-alagdan. 

8 Ang apat ka kanga kag walo ka 
baka ginhatag nij-a sa mga anak ni Me- 
rari, sono sa ila pag-alagdan, sa idalum 
sang kamut ni Ithamar, anak ni Aaron, 
nga saserdote. 

9 Sa mga anak ni Koat wala sia mag- 
hatag sa ila, kay natulin sa ila ang pag- 
alagdan sa mga butang nga balaan: 
ginapas-an nila sila. 

10 Kag naghalalad ang mga dunganon 
nga sa pagpahanungud sang halaran, 
sang adlaw nga ginhidhiran sia : nagha- 
lalad ang mga dunganon sang ila halad 
sa atubangan sang halaran. 

11 Kag si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : "Maghalad sila sang ila halad, 
ang isa ka dunganon, sa isa ka adlaw, 
kag ang isa ka dunganon sa isa ka adlaw, 
sa pagpahanungud sang halaran. 

12 Ang naghalad sang iya halad sang 
nahauna;nga adlaw amo si Naason, anak 
ni Aminadab, sa kabikahan ni luda. 

13 Ang iya halad sadto isa ka lahang 
nga pilak nga isa ka gatus kag katloan 
ka siklo diVig iya timbang, kag isa ka ya- 
hong nga pilak nga kapitoan ka siklo, 
sono sa siklo sang balaan nga Puluy-an, 
mga puno sila sang harina nga malu- 
mok nga nalamas sa lana, nga sa halad 
nga kalan-on ; 

14 Isa ka luwag nga bulawan nga 
napulo ka iiklo, nga puno sang insienso ; 

15 Isa ka tinday nga baka, isa ka kar- 
nero, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga 
sa halad nga sinunog ; 

16 Isa ka lalaki nga kanding, nga sat^ 
halad tungud sang sala ; ' "•:' 

17 Kag nga sa halad sa paghidaet duha 
ka tinday nga baka,lima ka karnero,lima 
ka kanding nga lalaki, lima ka kordero 
nga isa ka tuig. Ini among halad ni Na- 
ason, anak ni Aminadab. 

18 Ang ikaduha ka adlaw ginhalad 
ni Natanael, anak ni Suar, dunganon ni 
isakar. 

19 Naghalad sia subung nga halad 
niya, isa ka lahang nga pilak nga isa ka 
gatus kag katloan ka siklo ang iya tim- 179 7.20. NUMEROS. 7.4^. bang, isa ka yahong nga pilak nga kapi- 
toan ka siklo, sono sa siklo sang balaan 
nga Puluy-an, mga puno sila sang hari- 
na nga malum-ok nga nalamas sa lana, 
nga sa halad nga kalan-on ; 

20 Isa ka luwag nga bulawan, nga 
napulo ka siklo, nga puno sang insienso ; 

21 Isa ka tinday nga baka, isa ka ka- 
nero, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga 
sa halad nga sinunog ; 

22 Isa ka lalaki nga kanding, nga sa 
halad tungud sang sala ; 

23 Kag nga sa halad sa paghidaet, 
duha ka tinday nga baka, lima ka karne- 
ro, lima ka kanding nga lalaki, lima ka 
kordero nga isa ka tuig. Ini among 
halad ni Natanael, anak ni Suar. 

24 Sang ikatlo ka adlaw, si Eliab, 
anak ni Helon, dunganon sang mga 
anak ni Sabulon. 

25 Ang iya halad, isa ka lahang nga 
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka 
siklo ang iya timbang, isa ka yahong nga 
pflak nga kapitoan ka siklo, sono sang 
siklo sang balaan nga Puluy-an, nga puno 
sila sang harina nga malum-ok nga na- 
lamas sa lana, nga sa halad nga kalan-on ; 

26 Isa ka luwag nga bulawan nga na- 
pulo ka siklo, nga puno sang insienso ; 

27 Isa ka tinday nga baka, isa ka karne- 
ro, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga 
sa halad nga sinunog ; 

28 Isa ka lalaki nga kanding, nga sa 
halad tungud sang sala ; 

29 Kag nga sa halad sa paghidaet, 
duha ka tinday nga baka, lima ka kar- 
nero, lima ka kanding nga lalaki, lima 
ka kordero nga isa ka tuig. Ini among 
halad ni Eliab, anak ni Halon. 

30 Sang ikap-at ka adlaw, si Elisur, 
anak ni Sedeur, dunganon sang mga 
anak ni Ruben. 

31 Ang iya halad, isa ka lahang nga 
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka 
siklo ang iya timbang, isa ka yahong 
nga pilak nga kapitoan ka siklo, sono 
sang siklo sang balaan nga Puluy-an, 
mga puno sila sang harina nga malum- 
ok nga nalamas sa lana, nga sa halad 
nga kalan-on ; 

32 Isa ka luwag nga bulawan nga na- 
pulo ka siklo, nga puno sang insienso ; 

33 Isa ka tinday nga baka, isa ka kar- 
nero, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga 
sa halad nga sinunog ; 

34 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa 
halad tungud sang sala ; 3.S Kag nga sa halad sa paghidaet, 
duha ka tinday nga baka, lima ka kar- 
nero, lima ka kanding nga lalaki, lima 
ka kordero nga isa ka tuig. Ini amo 
ang halad ni Elisur, anak iii Sedeur. 

36 Sang ikalima ka adlaw, si Selu- 
miel, anak ni Surisadai, dunganon sang 
mga anak ni Simeon. 

37 Ang iya halad, isa ka lahang nga 
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka 
siklo ang iya timbang, isa ka yahong nga 
pilak nga kapitioan ka siklo, sono sang 
siklo sang balaan nga Puluy-an, mga 
puno sila sang harina nga malum-ok nga 
nalamas sa lana, nga sa halad nga 
kalan-oni, 

38 Isa ka luwag nga bulawan nga na- 
pulo ka siklo, nga puno sang insienso ; 

39 Isa ka tinday nga baka, isa ka kar- 
nero, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga 
sa halad nga sinunog ; 

40 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa 
halad tungud sang sala ; 

41 Kag nga sa halad nga sa paghidaet, 
duha ka tinday nga baka, lima ka ka- 
nero, lima ka kanding nga lalaki, lima ka 
kordero nga isa ka tuig. Ini amo ang 
halad ni Selumiel, anak ni Surisadai. 

42 Sang ikan-um ka adlaw, si Eliasap, 
anak ni Dehuel, dunganon sang mga 
anak ni Gad. 

43 Ang iya halad, isa ka lahang nga 
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka 
siklo ang iya timbang, isa ka yahong nga 
pilak nga kapitoan ka siklo, sono sang 
siklo sang balaan nga Puluy-an, nga puno 
sila sang harina nga malum-ok nga nala- 
mas sa lana nga sa halad nga kalanon ; 

44 Isa ka luwag nga bulawan nga na- 
pulo ka siklo, nga puno sang insienso j 

45 Isa ka tinday nga baka, isa ka kar- 
nero, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga 
sa halad nga sinunog ; 

46 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa 
halad tungud sang sala ; 

47 Kag nga sa halad sa paghidaet, du- 
ha ka tinday nga baka, lima ka karnero, 
lima ka kanding nga lalaki, lima ka kor- 
dero nga isa ka tuig. Ini amo ang ha- 
lad ni Eliasap, anak ni Dehuel. 

48 Sang ikapito ka adlaw, ang dunga- 
non sang mga anak ni Epraim, si 
Elisama, anak ni Amiud. 

49 Ang iya halad, isa ka lahang nga 
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka 
siklo ang iya tim^bang, isa kay yahong 
nga pilak nga kapitoan ka siklo, sono 180 7. 50. NUMEROS. 7.77. sang siklo sang balaan nga Puluy- 
an, mga puno sang harina nga malum-ok 
nga nalamas sa lana, nga sa halad nga 
kalan-on : 

50 Isa ka luwag nga bulawan nga na- 
pulo ka siklo, nga puno sang insienso ; 

51 Isa ka tinday nga baka, isa ka kar- 
nero, isa ka kordero nga isa ka tuig nga 
sa halad nga sinunog ; 

52 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa 
halad tungud sang sala ; 

53 Kag nga sa halad sa paghidaet, duha 
ka tinday nga baka, lima ka karnero, 
lima ka kanding nga lalaki, lima ka 
kordero nga isa ka tuig. Ini amo ang 
halad ni Elisama, anak ni Amiud. 

54 Sang ikawalo ka adlaw, ang dun- 
ganon sang mga anak ni Manases, si 
Gamaliel, anak ni Pedasur. 

55 Ang iya halad, isa ka lahang nga 
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka 
siklo ang ij'^a timbang, isa ka yahong 
nga pilak nga kapitoan ka siklo, sono 
sang siklo sang balaan nga Puluy-an, 
mga puno sila sang harina nga malum- 
ok nga nalamas sa lana, nga sa halad 
nga kalan-on ; 

56 Isa ka luwag nga bulawan nga 
napulo ka siklo, nga pun6 sang in- 
sienso ; 

. 57 Isa ka tinday sang baka, isa ka 
karnero, isa ka kordero nga isa ka tuig, 
nga sa halad nga sinunog ; 

58 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa 
halad tungud sang sala ; 

59 Kag nga sa halad sa paghidaet, 
duha ka tinday nga baka, lima ka 
karnero, lima ka kanding nga lalaki, 
lima ka kordero nga isa ka tuig. Ini 
amo ang halad ni Gamaliel, anak ni 
Pedasur. 

60 Sang ikasiam ka adlaw, ang dun- 
ganon sang mga anak ni Benyamin, si 
Abedan, anak ni Gedeoni. 

61 Ang iya halad, isa ka lahang nga 
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka 
siklo ang iya timbang, isa ka yahong 
nga pilak nga kapitoan ka ^iklo, sono 
sang siklo sang balaan nga Puluy-an, 
mga puno sila sang harina nga malum- 
ok nga nalamas sa lana, nga sa halad 
nga kalan-on ; 

62 Isa ka luwag nga bulawan nga 
napulo ka siklo, nga puno sang in- 
sienso : 

63 Isa ka tinday nga baka, isa ka karnero, isa ka kordero nga isa ka tuig, 
nga sa halad nga sinunog ; 

64 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa 
halad tungud sang sala ; 

65 Kag sa halad sa paghidaet, duha 
ka tinday nga baka, lima ka karnero, 
lima ka kanding nga lalaki, lima ka 
kordero nga isa ka tuig. Ini amo ang 
halad ni Abidan, anak ni Gedeoni. 

66 Sang ikapulo ka adlaw, ang dun- 
ganon sang mga anak ni Dan, si Ahieser, 
anak ni Amisadai. 

67 Ang iya halad, isa ka lahang nga 
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka 
siklo ang ij'^a timbang, isa ka yahong 
nga pilak nga kapitoan ka siklo, sono 
sang siklo sang balaan nga Puluy-an, 
mga puno sila sang harina nga malum- 
ok nga nalamas sa lana, nga sa halad 
nga kalan-on : 

68 Isa ka luwag nga bulawan nga 
napiilo ka siklo, nga puno sang in- 
sienso ; 

69 Isa ka tinday nga baka, isa ka 
karnero, isa ka kordero nga isa ka tuig, 
nga sa halad nga sinonog ; 

70 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa 
halad tungud sang sala ; 

71 Kag nga sa halad sa paghidaet, 
duha ka tinday nga baka, lima ka 
karnero, lima ka kanding nga lalaki, 
lima ka kordero 
amo ang halad 
Amisadai. 

72 Sang ikapulo kag isa ka adlaw, 
ang dunganon sang mga anak ni Aser, 
si Pagiel, anak ni Okran. 

73 Ang iya halad, isa ka lahang nga 
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka 
siklo ang iya tim^bang, isa ka yahong 
nga pilak nga kapitoan ka siklo, sono 
sang siklo sang balaan nga Puluy-an, 
mga puno sila sang harina nga malum- 
ok nga nalamas sa lana, nga sa halad 
nga kalan-on ; 

74 Isa ka luwag nga bulawan nga 
napulo ka siklo, nga puno sang insienso ; 

75 Isa ka tinday nga baka, isa ka 
karnero, isa ka kordero nga isa ka tuig, 
nga sa halad nga sinunog : 

76 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa 
halad tungud sang sala ; 

]'] Kag nga sa haiad sa paghidaet, 
duha ka tinday nga baka, lima ka 
karnero, lima ka kanding nga lalaki, 
lima ka kordero nga isa ka tuig. Ini nga isa ka 
ni Ahieser, tuig. 
anak Ini 
ni 181 7. 78. NUMEROS. 8. 9. amo ang halad ni Pagiei, anak ni 
Okran. 

78 Sang ikapulo kag duha ka adlaw, 
ang dunganon sang mga anak ni Nep- 
tali, si Ahira, anak ni Enan. 

79 Ang iya halad, isa ka lahang nga 
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka 
siklo ang iya timbang, isa ka yahong 
nga pi'lak nga kapitoan ka siklo, sono 
sang siklo sang balaan nga Puluy-an, 
mga puno sila sang harina nga malum- 
ok, nga nalamas sa lana, nga sa halad nga 
kalan-on : 

80 Isa ka luvvag nga bulawan nga { 
napulo ka siklo, nga puno sang insienso ; | 

81 Isa ka tinday nga baka, isa ka i 
karnero, isa ka kordero nga isa ka tuig, j 
nga sa halad nga sinunog ; 

82 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa i 
halad tungud sang sala ; 

83 Kag nga sa halad sa paghidaet, 
duha ka tinday nga baka, lima ka kar- 
nero, lima ka kanding nga lalaki, lima 
ka kordero nga isa ka tuig. Ini amo ; 
ang haiad ni Ahira, anak ni Enan. 

84 Ini amo ang halad nga sa pagpa- 
hanungiid sang halaran, sang adlaw nga 
ghihidhiran sia, gikan sa mga dunganon 
sa Israel : napulo kag duha ka lahang \ 
nga pilak, napulo kag duha ka yahpng 
nga pilak, napulo kag duha ka luwag 
nga bulawan. 

85 Ang tagsa ka lahang tagisa ka 
gatus kag katloaa ka siklo nga pilak, \ 
kag ang tagsa ka yahong, tagkapitoan : 
ang tanan nga pilak sang mga suludlan, 
nanginduha ka libo kag apat ka gatus , 
ka siklo, sono sang siklo sang balaan nga 
Puluy-an. 

86 Ang napulo kag duha ka luwag 
nga bulawan mga puno sang insienso, 
sa tagnapiiio ka siklo ang tagsa ka 
luwag, sono sang siklo sang balaan nga 
Puluy-an : ang tanan nga bulawan sang 
mga luwag, nanginisa ka gatus kag duha 
ka piilo ka siklo. 

87 Ang tanan nga mga tinday nga 
baka nga sa halad nga sinunog, nangin- 
napulo kag duha ka tinday nga baka ; 
napiilo kag duha ka karnero ; napulo kag 
duha ka kordero nga tagisa ka tuig, pati 
ang ila mga halad nga kalan-on ; kag 
napulo kag duha ka kanding nga lalaki 
nga sa halad tungud sang sala. 

88 Kag ang tanan nga mga tinday nga 
baka sang halad sa paghidaet, nangin- 
duha ka pulo kag apat ka tinday nga baka: kan-uman ang karnero, kan-uman ang la- 
laki nga kanding. kan-uman ang kordero 
nga isa ka tuig. Ini amo ang halad nga 
sa pagpahanungud sa halaran sa tapus 
nga ginhidhiran sia. 

89 Kag sang nagsuliid si Moises sa 
Layanglayang sang pakigkitaan sa pag- 
pakighambal sa Iya, nabatian niya ang 
tingug nga nagahambal sa iya, sa ibabaw 
sang pakilooyan, nga vara sa ibabaw 
sang kaban sang pagpamatuud sa tunga 
sang duha ka kerubin ; kag si Moises 
jiagpakighambal sa Iya. 

Ang bagay sa pagpadabdab sang mga lamprahan. 

KAG naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

2 " Ihambal kay Aaron kag isiling sa 
iya : Kon magpahamtang ka sang mga 
lamprahan, ang pito ka lamprahan 
magabanaag nayon sa atubangan sang 
sadngan." 

3 Kag ginhimo ni Aaron ang subung 
sini : ginpahamtang niya ang mga 
lamprahan nayon sa atubangan sang 
sadngan, sono sang ginsogo ni lehoba 
kay Moises. 

4 Kag sa sini nahuman ang sadngan : 
bulawan nga pina-pa : kutub sa iya pun6 
tubtub sa iya mga bulak, pina-pa sia- 
Sono sa huwaran nga ginpakita ni 
lehoba ka}^ Moises, sa subung sini nahu- 
man ang sadngan. 

Pagpahanungud sa tnga Lebinhon. 

5 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

, 6 " Kuhaa ang mga Lebinhon sa tunga 

j sang mga anak ni Israel kag tinloan-mo 

; sila. 

I 7 Kag ini amo ang pagahimoon mo sa 
pagtinlo sa ila : Isablig-mo sa ibabaw 
nila ang tubig sang sala, kag magpakiskis 
sila sang bug-os nila nga unud, kag mag- 
pamunak sila sang ila mga panapton kag 
magpaninlo sila. 

8 Niyan magakuluha sila sang isa ka 
tinday nga "baka, pati ang iya halad nga 

\ kalan-on nga harina nga malum-ok nga 
nalamas sa lana kag magakuhaka sing 
isa pa ka tinday nga baka nga sa halad 

I tungud sang sala. 

' 9 Kag pagapapalapiton mo ang mga 
Lebinhon sa atubangan sang Layang- 
layang sang pakigkitaan, kag pagati- 182 8. 10. NUMEROS. 9. 3. ponon mo ang bug-os nga katilingban ! 
sang mga inanak ni Israel. I 

10 Kag pagapapalapiton mo ang mga ' 
Lebinhon sa atubangan ni lehoba, kag 
pagapandongan sang mga anak ni Is- 
rael sang ila mga kamut ang mga 
Lebinhon. 

11 Kag si Aaron magapaatubang sa 
mga Lebinhon kay lehoba, subung nga 
halad nga hinabog, gikan sa mga inanak 
ni Israel ; kag manginila ang pag-alag- 
dan ni lehoba. 

12 Kag ang mga Lebinhon magabu- 
tang sang ila mga kamut sa ibabav/ sang 
mga olo sang mga tinday nga baka, kag 
pagaihalad mo ang isa subung nga halad 
tungud sang sala, kag ang isa subung 
nga halad nga sinunog kay lehoba, nga 
sa katumbasan tungud sang mga Le- 
binhon. 

13 Kag pagapatindugon mo ang mga 
Lebinhon sa atubangan ni Aaron, kag 
sa atubangan sang iya mga anak, kag 
pagaihalad mo sila, subung nga halad 
nga hinabog kay lehoba. 

14 Sa sini pagapainon mo ang mga 
Lebinhon sa mga inanak ni Israel, kag 
manginakon ang mga Lebinhon. 

15 Sa tapus sini magakalari ang mga 
Lebinhon sa paghimo sang pag-alagdan 
sa Layanglayang sang pakigkitaan. Pa- 
gapaninloan mo sila, kag pagaihalad 
mo sila sa akon subung nga halad nga 
hinabog. 

16 Kay sila kinahatag sa akon sing 
bug-OS gid gikan sa mga inanak ni Is- 

• rael ; ginkuha ko sila nga sa akon sa 
baylo sang tanan nga mga panganay 
sang isa ka iloy, sa tanan nga mga pa- 
nganay sang mga inanak ni Israel. 

17 Kay nahanungud sa akon ang ta- 
nan nga panganay sang mga inanak ni 

^ Israel, bisan sia tawo, bisan sia sapat : 
kutub sang adlaw nga ginpilas ko ang 
tanan nga panganay sa duta sang Egi- 
pto, ginpakabalaan ko sila nga sa akon. 

18 Kag ginkuha ko ang mga Lebin- 
hon sa baylo sang tanan nga panganay 
sang mga inanak ni Israel. 

19 Kag ginhatag ko subung nga ha- 
tag ang mga Lebinhon kay Aaron kag 
sa iya mga anak, gikan sa mga inanak 
ni Israel, sa paghimo sang pag-alagdan 
sang mga inanalc ni Israel sa Layangla- 
yang sang pakigkitaan, kag sa paghimo 
sang katumbasan sang mga inanak ni 
Israel, sa Layanglalayang sang pakigki- taan, agud nga wala sing bisan ano nga 
kalalat-an sa tunga sang mga inanak ni 
Israel kon magpalapit ang mga inanak 
ni Israel sa baiaan nga Puluy-an." 

20 Si Moises kag si Aaron, kag ang 
bug-OS nga katilingban sang mga ii^anak 
ni Israel, ginhilimo nila sa m.ga Lebin- 
hDU ang tanan nga ginsogo ni lehoba 
kay ?vIoises nahanungud sa mga Lebin- 
hon : amo ining ginhimo sa ila sang 
mga anak ni Israel. 

21 Kag ang mga Lebinhon nagpala- 
ninlo sang ila sala kag nagpalamunak 
sang ila mga panapton; kag ginhalad 
sila ni Aaron nga halad nga hinabog sa 
atubangan ni lehoba; kag si Aaron 
naghimo sing katumbasan tungud sa ila 
nga sa pagtinlo sa ila. 

22 Sa tapus sini nagkalari ang mga 
Lebinhon sa paghimo sang ila pag-alag- 
dan sa Laj^anglayang sang pakigkitaan 
sa atubangan ni Aaron kag sa atubangan 
sang iya mga anak : sono sa ginsogo ni 
lehoba kay Moises nahanungud sang 
mga Lebinhon, amo ining ginhimo nila 
sa ila,_ 

23 Kag naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling: 

24 *' Ini nahanungud sa mga Le- 
binhon : kutub sa duha ka pulo kag 
lima ka tuig ang edad pa ibabaw maga- 
sulud ang Lebinhon sa paghiliupud sa 
paghimo sing pag-alagdan sa Layangla- 
yang sang pakigkitaan : 

25 Kag sa edad nga kalim-an ka tuig 
magauntat sia sa paghiliupud sang 
pag-alagdan kag indi na gid magaalagad 
sia ; 

26 Apang magaalagad sia kaupud 
sang ila mga utud sa Layanglayang 
sang pakigkitaan, nga nagabantay sang 
tinulin, apang indi na sia maghimo 
sang pag-alagdan riga mabug-at. _Amo 
ini ang pagahimoon mo sa mga Lebinhon 
nahanungud sang tinulin sa ila." 

Pajhiwal sang Paskua sa kahanayakan sa Sinai. 

9 SI lehoba naghambal kay Moises sa 
kahanayakan sa Sinai sa nahauna 
nga bulan sang ikaduha ka tuig sang 
ila paggowa sa duta sa Egipto, nga 
nagasiling : 

2 " Ang mga anak ni Israel maghi- 
limo sing paskua sa iya dag-on nga pi- 
nat-inan. 

3 Pagahimoon niyo sia sa dag-on nga 183 9 4. MUMEHOS, 9. 22. pinat-inan, sa ikapulo kag apat ka adlaw 
sini nga bulan, sa tunga sang duha ka 
kahaponon : sono sang tanan nga mga 
paiatukuran kag sono sang tanan niya 
nga mga tulumanon pagahimoon ninyo 
sia." 

4 Kag naghamhal si Moises sa mga 
inanak ni Israel, agud nga maghiliwat 
sila sang paskua. 

5 Kag ginhimo nila ang paskua sa na- 
hauna nga bulan sa napiilo kag apat ka 
adlaw sang bulan sa tunga sang duha ka 
kahaponon, sa kahanayakan sang Sinai : 
sono sang tanan nga ginsogo ni lehoba 
kay Moises, amo ini ang ginhimo sang 
mga anak ni Israel. 

6 Kag didto may pila ka tawo nga 
mga mahigko bangud sang isa ka 
patay, kag indi sila sarang makahimo 
sang paskua sadto nga adlaw ; kag 
nagpalalapit sila sa atubangan ni Moises 
kag sa atubangan ni Aaron sa sadto 
nga adlaw. 

7 Kag yadto nga mga tawo nagsili- 
ling : " Kami mga mahigko bangud sang 
isa ka patay, l kay ngaa bala ginasabla- 
gan kami sa paghalad sang halad kay 
lehoba sa dag-on nga pinat-inan sa 
tunga sang mga inanak ni Israel ? " 

8 Kag si Moises nagsiling sa ila : 
" Hulat-kamo, kag magapamati ako sang 
pagaisogo ni lehoba nahanungud sa 
inyo." 

9 Kag si lehoba naghambal kay Moi- 
ses, nga nagasiling: 

10 " Ihambai sa mga inanak ni Israel, 
nga nagasiling : Bisan kon sin-o sa 
inyo, kon sa inyo mga kaliwatan, nga 
magmahigko bangud sang isa ka patay, 
kon yadto sia sa paaiugayawan nga ma- 
layo, walay sapayan magahimo sia sing 
paskua kay lehoba. 

11 Sa bulan nga ikaduha, su napulo 
kag apat ka adlaw sang bulan, sa tunga 
sang duha ka kahaponon, pagahimoon 
nila ini ; nga may mga tinapay nga walay 
tapay kag nga may mga hilamon nga 
mapait pagakaonon nila ini : 

12 Wala gid sila singpagaibilinsa iya 
tubtub sa aga, kag indi nila pagboongon 
ang tul-an niya : sono sa tanan nga 
mga paiatukuran sang paskua pagahi- 
moon nila sia. 

13 Apang ang tawo nga matinlo kag 
wala sia sa panlugayawan, nga indi 
maghimo sang paskua, ang amo nga ka- 
lag pagautdon sa tunga sang iya banaw ; kay wala sia maghalad sa iya dag-on 
nga pinat-in sang halad ni lehoba, ang 
amo nga tawo magadala sang iya sala. 

14 Kag kon magpanlugayaw sa tunga 
ninyo ang isa ka dumuluong nga buut 
maghimo sang paskua kay lehoba, nga 
paghimoon niya sia sono sa paiatukuran 
sang paskua kag sono sa iya tuluma- 
non : may isa iam.ang kamo ka paiatu- 
kuran nga sa inyo nga sa dumuluong 
kag nga sa tumandok ?ang duta. " 

Ang panfanud sa ihabaw sang Layaitgiayang. 

15 Kag sang adlaw nga pinatindug 
ang Puluy-an, ginlikupan sang panganud 
ang Puluy-an sa ibababmv sang J^a.yang\a.- 
yang sang pagpamatund : kag sa hapon 
jRva. sa ibabaw sang Puluy-an subung 
sang palanan-awon nga kalayo, tubtub 
sa aga. 

16 Amo ini sa gihapon: ang punganud 
nagaiikup sa iya sa adlaiv kag sa gabi 
ang palanan-awon nga kalayo. 

17 Kag sa gihapon nga nagabayaw 
ang panganud sa ibabaw sang Layang- 
layang, sa gilayon ang mga inanak ni 
Israel nagtalaliwan : kag kon diin naga- 
dulog ang panganud, didto ang mga 
inanak ni Israel nagpalahamtang sing 
dulugan. 

18 Sa sogo ni lehoba ang mga inanak 
ni Israel nagtalaliwan; kag sa sogo ni 
lehoba nagpalahamtang sila sing dulu- 
gan. Sa tanan nga mga adlaw nga ang 
panganud yara sa ibabaw sang Puluy- 
an, nagpaladayon sila sa dulugan. 

19 Kag kon ang panganud nagdulog 
sa ibabaw sang Puluy-an sing madamu 
nga mga adlaw, niyan ang mga inanak 
ni Israel nagabalantay sang tinuiin ni 
lehoba kag wala sila magtalaliwan. 

20 Kag kon sang kaisa ang panganud 
yara sa ibabav/ sang Puluy-an sing pila 
ka adlaw, nagpaladayon sila sa dulugan, 
sono sa sogo ni lehoba ; kag sono sa 
sogo ni lehoba, nagtalaliwan sila. 

21 Kag kon sang kaisa ang panganud 
yara kutub sa hapon tubtub sa aga, kag 
kon magbayaw ang panganud sa aga, 
nagtalaliwan s'ila : bisan sia sa adlaw, 
bisan sia sa gab-i nga magbayaw ang 
panganud, nagtalaliwan sila. 

22 Bisan sia duha ka adlaw, bisan sia 
isa ka bulan, bisan sia isa ka tuig, giha- 
pon nga ang panganud nagdugay sa iba- 
baw sang Puluy-an nga didto sa ibabaw 184 9.23. NUMEROS. 10. 22. niya, ang mga inanak ni Israel nagpa- 
ladayon sa dulugan, kag v/ala silay pag- 
talaliwan ; kag kon magbayaw sia, naga- 
talaliwan sila. 

23 Sono sa sogo ni lehoba nagpa- 
hamtang sila sing dulugan, kag sono sa 
sogo ni lehoba nagtalaliwan sila : gin- 
bantayan nila ang tinulin ni lehoba, 
sono sang ginsogo ni lehoba sa kamut ni 
Moises. orn And duba ka budyong nga pilak. if\ ICAG si lehoba naghambal kay 
\\J Moises nga nagasiling : 

2 "Buhat-ka sing duha ka budyong 
nga pilak. Sa pina-pa tiga pilak pagabu- 
haton mo sila : pagaganiiton mo sila sa 
pagtawag sang katilingban kag nga sa 
pagpataliwan sang dulugan, 

3 Kag kon pagpatungon nila sila, ang 
bug-OS nga katilingban magatilipon sa 
imo sa salamputan sang Layangiayang 
sang pakigkitaan. 

4 Apang kon pagpatungon nila ang isa 
lamang, niyan magatilipon sa imo ang 
mga dunganon, ang mga pangoio sang 
mga linibo sa Israel. 

5 Kag kon magpatunog kamo sang pa- 
aman, niyan ang mga dulugan sang mga 
yara sa Sidlangan magatalaliwan. 

6 Kag kon magpatunog kamo sang 
paaman sa makaduha, niyan ang m.ga 
dulugan nga nagaduliilog sa Bagatnan, 
magatalaliwan : pagapatungon nila ang 
paaman nga sa ila mga pagtalaliwan. 

7 Apang kon magpatipon kamo sang 
katilingban, pagapatungon ninyo, apang 
indi kamo magpatung sing paam^an. 

8 Kag ang mga anak ni Aaron, nga 
mga saserdote, magapaiatunog sang mga 
budyong; kag sila magamanginpalatu- 
kuran nga dayon sa inyo mga kaliwatan. 

9 Kag kon sa inyo duta, m.agkaladto 
kamo sa pag-awayan batok sa kaaway, 
nga nagapigos sa inyo, niyan magapa- 
iatunog kamo sing paaman sang mga 
budyong ; kag madumduman kamo sa 
atubangan ni lehoba nga inyo Dios, kag 
manginlinuvras kamo sa inyo mga ka- 
away. 

' 10 Kag sa adlaw sang inyo kalipay, 
kag sa inyo mga adlaw nga pinat-inan 
kag sa pamiino sang inyo mga bukm, 
magapatunog kamo sang mga budyong 
sa ibabaw sang inyo mga halad nga 
sinunog kag sa ibabaw sang inyo mga halad sa paghidaet, kag manginhandu- 
manan ninyo sila sa atubangan sang 
inyo Dios : ako si lehoba nga inya 
Dios." 

Pagtaltwan sa Sinai. 

1 1 Kag nahanabu, sa tuig nga ikaduha, 
sa bulan nga ikaduha, sa ikaduha ka 
pulo sang bulan, nga ang, panganud 
nagbayaw sa ibabaw sang Layangiayang 
sang pagpamatuud. 

12 Kag nagtalaliwan ang mga inanak 
ni Israel sa ila mga pagpanlakatan gikaii 
sa kahanayakan sang Sinai ; kag nagdu- 
log ang panganud sa kahanayakan sang 
Paran. 

13 Kag sa makaisa pa lamang nagta- 
laliwan sila sa sogo ni lehoba sa kamut 
ni Moises. 

14 Kag ang bandera sang dulugan 
sang mga anak ni luda nagtaliwan sing 
una, sono sa ila mga pinoong nga kasol- 
dadosan : ang pinoong nga kasoldadonan 
ni luda, yara sa idalum ni Naason,. 
anak ni Aminadab ; 

15 Ang pinoong nga kasoldadosan 
sang kabikahan sang mga anak ni Isakar, 
yara sa idalum ni Natanael, anak ni 
Suar ; 

16 Ang pinoong nga kasoldadosan 
sang kabikahan sang mga anak ni Sabu- 
lon, yara sa idalum ni Eliab, anak ni 
Helon. 

17 Kag ginbungkag ang Puluy-an, kag 
ang mga anak ni Gerson, kag ang 
mga anak ni Ivlerari nagtalaliwan, nga 
nagapas-an sang Puluy-an. 

18 Kag ang bandera sang dulugan ni 
Ruben nagtaliv/an, sono sang ila mga 
pinoong nga kasoldadosan : ang pinoong 
nga kasoldadosan ni Ruben, yara sa 
idalum ni Eiisur, anak hi Sedeur ; 

19 Ang pinoong nga kasoldadosan 
sang kabikahan sang mga anak ni Sime- 
on, yara sa idalum ni Selumiel, anak ni 
Surisadai ; 

20 Ang pinoong nga kasoldadosan 
sang kabikahan sang mga anak ni Gad, 
yara sa idalum ni Eliasap, anak ni De- 
uel. 

21 Kag ang mga Koatinhon, nga na- 
gapalas-an sang mga butang nga balaan, 
nagtalaliwan sila, kag ginpatindug nila. 
ang Puluy-an, nga nagahulat -.sang pag- 
abut nila. 

22 Ang bandera sang dulugan sang. 185 10. 23. NUMEROS. 11.8. mga anak ni Epraim nagtaliwan, sono 
sa ila mga pinoong nga kasdldadosan : 
ang pinoong nga kasoldadosan ni Ep- 
raim vara sa idalum ni Elisama, anak ni 
Amiud ; 

23 Ang pinoong nga kasoldadosan 
sangkabikahan sang mga anak ni Mana- 
ges, 3^ara sa idalum ni Gamaliel, anak 
ni Pedasur ; 

24 Ang pinoong nga kasoldad :>san 
sang kabikahan sang mga anak ni Ben- 
yamin, yara sa idalum ni Abidan, 
anak ni Gedeoni. 

25 Ang bandera sang dulugan sang 
mga anak ni Dan, nagtaliwan, nga 
naolehe sang tanan nga mga dulugan, 
sono sa ila mga pinoong nga kasolda- 
dosan : ang pinoong nga kasoldadosan 
ni Dan, yara sa idalum ni Ahieser, anak 
ni Amisadai ; 

26 Ang pinoong nga kasoldadosan 
sang kabikahan sang mga anak ni Aser, 
yara sa idalum ni Pagiel, anak ni Okran ; 

27 Ang pinoong nga kasoldadosan 
sang kabikahan sang mga anak ni Nep- 
tali, yara sa idalum ni Ahira, anak ni 
Enan. 

28 Amo ini ang pagpasunud sang pag- 
taialiwan sang mga inanak ni Israel, 
sono sang ila mga pinoong nga ka- 
soldadosan ; kag nagtalaliwan sila. 

29 Niyan nagsiling si Moises kay 
Hobab, anak ni Rehuel, nga Madianin- 
hon, ugangan ni Moises: "Kami naga- 
talaliwan pa duug, nga ginsiling ni le- 
hoba : Pagaihatag ko ini sa inyo. 
Upud-ka sa amon, kag pagahimoan ka 
namon sing maayo : kay si lehoba nag- 
mitlang sing maayo sa Israel." 

50 Kag sia nagsabat sa iya : " Ako 
indi magaupud, kondi nga magakadto 
ako sa akon duta, kag sa akon natawo- 
han nga duta." 

31 Kag si Moises nagsiling : Gina- 
ampo ko sa imo, nga indi mo kami 
pagbayaan, kay ikaw nakakilala sang 
mga duug sa diin dapat kami magdulog 
sa karhanayakan, kag ikaw, magama- 
uginmata ikaw namon. 

32 Kag mahanabu nga, kon magupud 
ikaw sa amon kag kon mag-abut ang 
kaayohan, nga pagahimoon sa amon ni 
lehoba, pagahimoon man namon ini sa 
imo. 

33 Kag nagtalalaliwan sila gikan sa 
bukid ni lehoba, sa tatio ka adlaw nga 
Jakat; kag ang kaban sang katipan ni lehoba nagiina sa ila sa dalanon nga 
tatlo ka adlaw nga lakat, sa pagpangita 
sa ila sang duug nga palahuwayan. 

34 Kag ang panganud ni lehoba yara 
sa ibabaw nila sa adlaw, gihapon nga 
nagtalaliwan sila sa dulugan. 

35 Kag nahanabu, sang pagtaliwan 
sang kaban, nga nagsiling si Moises: 
" Tindug-ka, lehoba, kag pagpaalap- 
laagon kunta ang imo mga kaaway; 
kag magpalalagyo sa atubangan nimo 
ang mga nagadulumut sa imo." 

36 Kag kon naghamtang sia, naga- 
siling sia : " Balik-ka, lehoba, sa mga 
linibolibo ni Israel." Mga pamasoi sa Tabera. 
ni lehoba. -Ang kalayo KAG nahanabu, nga ang banwa nag- 
pamasol kag ini nanginmalain sa 
mga idulungug ni lehoba. Kag sang 
nabatian ini ni lehoba, nagsiga ang iya 
kasingkal : nagdabdab ang kalayo ni le- 
hoba sa tunga nila, kag nagupus sa 
ukbung sang dulugan. 

2 Niyan ang banwa nagtuaw kay Mo- 
ises, kag si Moises nangamuyo kay le- 
hoba, kag ang kalayo napalong. 

3 Kag ginhingandlan yadtong dung 
nga Tabera,* kay ang kalayo ni lehoba 
nagdabdad sa tunga nila. 

Mga paouasoi sa Kibrot-Hataaba. — Aog mga pitaw. 

4 Kag ang kadam-an sang mga dumii- 
liiong, nga didto sa tunga nila, nagdabdab 
sa kahakug, kag ang amo gid nga mga 
anak ni Israel naghilibi kag nagsililing : 
" I Sin-o bala ang magapakaon sa amon 
sing unud ? 

5 Nadumduman namon ang isda nga 
ginkaon namon, sa walay bayad, sa 
Egipto, ang mga patula, ang mga atimon, 
ang mga bawang, ang mga sebuyas kag 
mga ahos. 

6 Kag karon ang amon kalag gina- 
sum-an nga wala gid sing iban sa amon' 
itululuk, kondi ining mana." '' 

7 Kag ang mana nagakaangay sang 
binhi sang silantro, kag ang iya duag 
subung sang duag sang bdelio. 

8 Ang banwa naglapta sa pagpamo- 
lot sini kag gingaling nila sia sa mga 
galingan kon ginbokbok nila sia sa 
mga losong, kag ginluto nila ini sa mga * Tabera, tulutdan. 1 86 11.9. NUMEROS. 11. 26. kolon ; kag ginhimo nila sia nga torta, 
kag ang iya lalim daw subung sang 
lalim sang torta nga may lana. 

9 Kon nagapanaug ang tun-og sa iba- 
baw sang dulugan sa kagabihon, ang 
mana nagapanaug sa ibabaw niya. 

10 Kag nakabati si Moises sa banwa, 
nga nagahibi sa tanan nila nga mga 
panimalay, ang tagsatagsa sa saiamput- 
an sang iya layangiayang ; kag ang ka- 
singkal ni lehoba nagdabdab sing daku [ 
gid ; kag ini nanginmalain sa mga mata [ 
ni Moises. 

11 Kag nagsiling si T-Ioises kay le- 
hoba : " i Kay ngaa baia ginhimo mo 
ining kalainan sa imo alagad? Kag 
^kay ngaa wala bala ako makakila | 
sing bugay sa imo mga mata, nga gin- i 
butang mo ang kabug-atan sining bug- , 
OS nga banwa sa ibabaw nakon ? 

12 I Ginpanamkon ko bala ining bug- j 
OS nga banwa ? l Ginpanganak ko bala 
sia, agud nga magsiling ka sa akon : ; 
Dalha sia sa imo hawak, subung sang 
pagdala sang manuglibang sa bata nga 
nagasoso tubtub sa duta nga ginsumpa 
mo sa ila mga ginikanan ? | 

13 I Sa diin bala magakuha ako sing ' 
unud nga igahatag sa sining bug-os nga I 
banwa? Kay nagahilibi sila sa olehe \ 
nakon, nga nagasililing : Tagai kama 1 
sing unud nga pagakaonon namon. 1 

14 Ako indi sarang, nga ako lamang, 
sa pagdala sining bug-os nga banwa, 
ka}'' tuman ka bug-at sa akon. 

15 Kag kon amo ining ginahimo mo 
sa akon, nagaam.po ako sa imo, nga pat- 
yon mo na lamang ako, kon nakakita 
ako sing bugay sa imo mga mata ; patya 
ako, agud nga indi ako magtan-aw sang 
akon pagkawalay palad." 

16 Niyan si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Tipuni ako sing kapitoan ka 
lalaki sa mga tigulang sa Israel, nga imo 
nahibaioan nga mga tigulang sila sa 
banwa, kag mga manugpatuman niya : 
dalha sila sa Layangiayang sang pa- 
kigkitaan, kag patindugon mo sila didto 
upud sa imo. 

17 Kag magapanaug ako kag maga- 
pakighambal ako didto sa imo ; kag 
magakuha ako sang Espiritu nga yara 
sa ibabaw nimo, kag pagaibutang ko 
ini sa ibabaw nila, kag magadala sila 
kaupud nimo sang kabug-atan sang 
banwa, kag ikaw indi magadala sa iya, 
nga ikaw lamang. 18 Apang sa banwa magasiling ka : 
Magpakabaiaan-kamo nga sa buas, kag 
magakalaon kamo sing unud, tungud 
kay naghilibi kamo sa mga idulungug 
ni lehoba, nga nagasiling : i Sin-o baia 
ang magapakaon sa amon sing unud? 
kay didto sa Egipto maayo kami. Busa, 
si lehoba magahatag sa inyo sing unud 
kag magakalaon kamo sa iya. 

19 Indi kamo magakalaon sa iya sa 
isa ka adlaw, bisan sa duha ka adlaw, 
kon sa lima ka adlaw, kon sa napulo ka 
adlaw, kon sa duha ka pulo ka adlaw, 

20 Kojidi sa bug-os nga isa ka bulan 
tubtub nga magguiowa ini sa inyo mga 
ilong kag sum-uran kamo, kay ginsikway 
nin3^o si lehoba nga yara sa tunga 
ninyo, kag naghilibi kamo sa atubangan 
niya, nga nagasiling: i Kay ngaa bala 
naggowa kami sa Egipto ? " 

21 Niyan nagsiling si Moises : "Anum 
ka gatus ka libo ka tawo nga nagalaia- 
ka't amo ang banwa, nga sa tunga niya 
yara ako, kag ikaw nagasiling : Ako 
magahatag sa ila sing unud kag magka- 
laon sila sa bug-os nga isa ka bulan ; 

22 i Pagapamugutan bala sa tungud 
sa ila ang mga obeha kag mga baka 
nga makapaigo sa ila? Kon, ipagati- 
ponon bala sa tungud sa ila ang tanan 
nga mga isda sang dagat, agud nga 
makapaayaw sa ila ? " 

23 Kag si lehoba nagsiling kay 
Moises : " i Naglip-ot bala ang kamut ni 
lehoba ? Karon makit-an mo, kon ang 
akon kinasiling mahanabu, kon indi." 

24 Kag naggowa si Moises kag nag- 
mitlang sa banwa sang mga polong ni 
lehoba : kag gintipon niya ang kapito- 
an ka lalaki sang mga tigulang sang 
banwa, kag giupahamtang niya sila sa 
palibot sang Layangiayang. 

25 Nij^an si lehoba nanaug sa panga- 
nud kag naghambai kay Moises ; kag 
nagkuha sia sa Espiritu nga yara sa 
ibabaw niya, kag ginbutang niya ini sa 
ibabaw sang kapitoan ka tigulang. Kag 
nahanabu nga, sang tumungtung sa 
ibabaw nila ang Espiritu, nagpalanagna 
sila, kag wala sila magpaladayon. 

26 Apang nagk labilin sa dulugan 
ang duha ka lalaki ; nga ginangalanan 
ang isa nga si Eldad, kag ang isa nga si 
Medad, kag sa ibabaw nila nagtungtung, 
ang Espiritu : ini sila sa mga nasulat 
apang wala sila maggowa sa Layang- 
iayang ; kag nanagna sila sa dulugan. 85§7 11. 27. NUMEROS. 12. 13. 27 Kag nagdalagan ang isa ka pama- 
tanon kag nagpahibalo kay Moises, kag 
nagsiling sia : " Si Eldad kag si Medad 
nagapanagna sa dulugan." 

28 Kag si losue, anak ni Nun, manug- 
alagad ni Moises, isa sang iya mga pa- 
matan-on, nagsabat kag nagsiling : " Gi- 
noo ko, nga si Moises, dumilii sila." 

29 Kag si Moises nagsiling sa iya : " 
iMaimon ka bala bangud sa akon? 
Hinonoo, kabay pa nga ang bug-os 
nga banwa ni lehoba magmanginmana- 
lagna; kabay pa igbutang ni lehoba 
ang iya Espiritu sa ibabaw nila." 

30 Kag nagpauli si Moises sa dulugan, 
sia kag ang mga tigulang sa Israel. 

31 Kag naghuyup ang isa ka ban gin 
gikan kay lehoba, kag nagdala sing 
mga pitaw gikan sa dagat, kag ginpa- 
hugpa niya sila sa ibabaw sang dulugan, 
nga daw isa ka adiaw nga lakton sa 
pihak kag daw isa ka adlaw nga lakton 
sa isa man ka pihak sa palibot sang ' 
dulugan. Sa ila may duha ka maniko 
sa ibabaw sang duta. 

32 Kag ang banwa nagtindug sadtong 
bug-os nga adlaw kag sadtong bug-os 
nga gab-i, kag sa bug-os nga adlaw nga 
madason, kag nagtipon sila sing mga 
pitaw : ang nagtipon sing labing diyo- 
tay, nagtipon sing napiilo ka homer ; 
kag gintipon nila sila, nga sa ila, sa 
palibot sang dulugan. 

33 Kag yara pa ang unud sa ila mga 
ngipon, nga wala pa nila matapus sa 
pagusang, nagsiga ang kasingkal ni 
lehoba sa banwa, kag pinilas ni lehoba 
ang banwa sing isa ka daku nga kaia- 
lalat-an. 

34 Kag ginhingalanan nila yadtong 
duug nga Kibrot-hataaba,* kay didto 
ginlubung nila ang banwa nga mahakug. 

35 Gikan sa Kibrot-hataaba nagtali- 
■wan ang banwa pa Haserot, kag nag- 
dululog sila sa Haserot. 

SJ Maria kag si Aaron nagamulay batok kay Moises- 
Si Maria ginpilas sang tabukaw. 

-jQ KAG naghambal si Maria kag si 
*<^ Aaron batok kay Moises bangud 
sang babae nga Kusinhon, nga iya gin- 
kuha ; kay nagkuha sia sing isa ka babae 
nga Kusinhon. 

* Kibrot-hataaba, lulubngan sang ka- 
-hakug. 2 Kag nagsililing sila : " l Ayhan tii- 
ngud kay Moises lamang naghambal si 
lehoba ? i Wala man bala maghambal tu- 
ngud sa aton ? " Kag nabatian ini ni 
lehoba. '■' 

3 Kag yadtong lalaki nga si Moises ma- 
hagup gid sia, nga labi pa sa bisan sin-o 
nga tawo nga yara sa ibabaw sang ka- 
daygan sang duta. 

4 Kag sa hinali nagsiling si lehoba 
kaj'' Moises, kay Aaron kag kay Maria : 
" Gowa-kamo nga tatlo sa Layangla- 
yang sang pakigkitaan " ; kag naggulowa 
sila nga tatlo. 

5 Ni3^an si lehoba nagpahaug sa hali- 
gi nga panganud, kag nagtindug sia sa 
salamputan sang Layanglayang sang pa- 
kigkitaan, kag gintawag niya si Aaron 
kag si Maria; kag naggulowa sila nga 
duha. 

6 Kag sia nagsiling sa ila. " Pamatii- 
ninj'o karon ang akon mga polong : Kon 
m.ay manalagna sa tu.nga ninyo, ako si 
lehoba, magapakilala ako sa iya sa pa- 
ianan-awon; sa damgo nagapakigham- 
bal ako sa iya. 

7 Indi subung sini ang akon alagad 
nga si Moises : Matutum sia sa bug-os 
ko nga balay : 

8 Sa baba kag baba nagapakighambal 
ako sa iya, sa maathag gid kag indi 
sa mga paktakon : amo gid ang dagway 
ni lehoba nga ginapamalandong niya. 
Ngani l kay ngaa bala wala kam.o mag- 
kalahadluk sa paghambal batok sa akon 
alagad nga si Moises ? " 

9 Kag ang kaakig ni lehoba nagdab- 
dab batok sa ila ; kag naghalin sia. 

10 Kag ang panganud nagbulag gikan 
sa ibabaw sang Layanglayang ; kag yari 
karon, si Maria tabukawon na, tuaputi 
subung sang niebe : kag nagbalikid si 
Aaron kay Maria, kag yari karon, tabu- 
kawon na sia. 

1 1 Kag nagsiling si Aaron kay Moises : 
" Ah, ginoo ko, ayaw pagbutangi sa 
ibabaw namon, ginaampo ko, ang sala 
nga tungud sa iya anion nahimo sing 
binuang gid kag nga tungud sa iya 
nakasala kami. 

12 Kag nagaampo ako sa imo, nga 
indi sia magmanginsubung sang isa ka 
natawo nga patay nga nahagas na ang 
katunga sang iya unud, sa paggowa sa 
tian sang iya iloy." 

13 Niyan si Moises nagtuaw kay le- 188 12. 14. NQMEROS, 13. 26. hoba, nga nagasiling : " Ginaampo ko 
sa imo, oh Dios : pag-ayohon mo sia." 

14 Kag nagsabat si lehoba kay Moi- 
ses : " Kon ang iya amay nagdupla 
kunta sa iya nawung j indi sia bala rnag- 
kahiiya sa pito ka adiaw ? Nga pagbu- 
koton sia, sa gowa sang dulugaiij sa pito 
ka adlaw, kag ugaling pagdalhon sia sa 
sulud. 

15 Kag si Maria ginbukot, sa gowa 
sang dulugan, sa pito ka adlaw, kag ang 
banwa waia magtaiiwan tubtub nga gin- 
dala si Maria sa sulud! 

Ang oapulo ka% duh<i ka raanugpanilag nga 
ginpadala sa Kanaan. 

•| O KAG ugaling nagtaliwan ang banwa 
s*^ gikan sa Haserot, kag sa kahana- 
yakan sang Paran nagbutang sila sing 
dulugan. 

2 Kag si lelioha naghambal kay Mo- 
ises, nga nagasiling : 

3 " Padala-ka sing mga tawo, nga 
magkilala sang duta sang Kana.an, nga 
ginaliatag ko sa mga inanak ni Israel. 
Sa tagsa ka kabikahan sang ila mga 
ginikanan magapadala kam.o sing isa 
ka lalaki, ang tagsatagsa isa ka dunga- 
non sa ila." 

4 Kag si Moises nagpadala sa ila 
kutub sa kahanayakan sa Paran, sono 
sa sogo ni lehoba: yadtong tanan nga 
mga lalaki among mga pangolo sang 
mga inanak ni Israel. 

5 Yari karon ang ila mgangalan: Sa 
kabikahan ni Ruben, si Samua, anak 
ni Sakur ; 

6 Sa kabikahan ni Simeon : si Sapat, 
anak ni Hori ; 

7 Sa kabikahan ni luda: si Kaleb 
anak ni lepune ; 

8 Sa kabikahan ni Isakar : si Igal, anak 
ni lose ; 

9 Sa kabikahan ni Epraim : si Hosea, 
anak ni Nun ; 

10 Sa kabikahan ni Benyamin : si Palti, 
anak ni P.apu ; 

11 Sa kabikahan ni Sabulon: si Ga- 
diel, anak ni Sodi ; 

12 Sa Kabikahan ni lose : sa kabika- 
han ni Manase : si Gadi, anak ni Susi ; 

13 Sa kabikahan ni Dan : si Amiel, 
anak ni Gemali ; 

14 Sa kabikahan ni Aser : si Setur 
anak ni Mikael ; 15 Sa kabihana ni Neptali : si Naabi, 
anak ni Bapsi ; 

16 Sa kabikahan ni Gad: si Geuel, 
anak ni Maki. 

17 Ini among mga ngalan sang mga 
lalaki, nga ginpadala ni Moises sa pagki- 
lala sang duta ; kag kay Hosea, anak ni 
Nun, ngaginhingadlan sia ni Moises nga 
si losue. 

18 Ginpadala sila ni Moises sa pag- 
kilala sang duta sang Kanaan, nga naga- 
siling sa iia : " Taklad-kamo didto sa 
Bagatnan, kag magtulukad-kamo sa 
bukid ; 

19 Kag pagausisaon ninyo ang duta 
kon maanoano sia, kag ang banwa nga 
nagapuyo sa iya, kon mabakud kon ma- 
luya sia, kon diyotay kon madamu sia ; 

20 Kag ang duta nga ginapuy-an niia, 
kon maayo kon malain sia ; kag kon ma- 
noano ang mga kabawaanan nga gina- 
pay-an nila : kon nagapiiluyo sila sa mga 
dululugan konsa mga banwa nga malig- 
on ; 

21 Kag kon maanoano ang duta : kon 
matam.bok kon maniwang, kon sa iya 
may mga kahoy, kon wala. Pakalig-on- 
kamo, kag palamupo-kamo sing bunga 
sang kadutaan." Ining mga adlaw 
among panag-on sang mga nahauna nga 
ubas, 

22 Kag nagtalaklad sila, kag ginpa- 
ngusisa nila ang duta kutub sa kahana- 
yakan sa Sin tubtub sa Rehob sa sa- 
lamputan sang Hamat. 

23 Kag nagtalaklad sila sa Bagatnan, 
kag limambut sila tubtub sa Hebron, 
nga didto yadto si Ahiman, si Leshay 
kag si Talmay, mga anak ni Anak (ang 
Hebron ginpatukud sing pito ka tuig 
nga nauna sa Soan sa Egipto). 

24 Kag naglambut sila tubtub sa na- 
lupyakan sang Eskol, kag didto nagtapas 
sila sing isa ka sanga, nga may isa ka 
pinungpung sang ubas, nga gintuw^a- 
ngan nila ini sa isa ka bugsok, kag nag- 
dala maji sila sang mga granada kag 
sang mga igos. 

25 Kag ginhingalanan yadtong duug 
nga nalupyakan sang Eskol,* bangud 
sang pinungpung nga ubas, nga gintapas 
didto sang mga anak ni Israel. 

26 Kag nagbalalik sila sa pagusisa 
sang duta sa natuman ang kap-atan ka 
adlaw. * Eskol, pinungpung sang ubas. 189 13. 27 NUMEEOS. 14. 12. 2/ Kag naglalakat sila kag nag-ala- 
but sila kay Moises, kag kay Aaron, kag 
sa bug-OS nga katilingban sang mga ina- 
nak ni Israel, sa kahanayakan sang 
Paran, sa Kades ; kag naghatag sila sa 
ila sing balita, kag sa bug-os nga katipu- 
nan, kag pinahayag nila sa ila ang 
bunga sang duta. 

28 Kag nagsulugid sila sa iya, kag 
nagsililing: "Nag-abut kami sa duta, 
nga ginpadai-an mo sa anion, nga, sa 
pagkamatuud, ragailig ang gatas kag 
ang dugos ; kag ini among bunga niya. 

29 Apang ang banwa nga nagapuyo 
didto sadto nga duta, mabakud sia, kag 
ang mga kabanwaanan mga dalagku gid 
kag mga malig-on sila ; kag nakita man 
namon didto ang mga anak ni Anak. 

30 Ang mga Amxalekinhon nagapu- 
luyo sa duta sang Bagatnan ; ang mga 
Hetinhon, ang mga lebusinhon, kag ang 
mga Amorinhon nagapuluyo sa bukid : 
kag ang mga Kanaanhon nagapuluyo 
malapit sa dagat, kag sa obay sang mga 
pangpang sang Jordan." 

31 Niyan ginpahipos ni Kaleb ang 
hanwa., 72ga Jiagamulay hatokkay Moises, 
kag nagsiiing sia : " Magtalaklad-kita, 
magtaklad-kita kag magtagiya-kita sa 
iya ; kay kita sarang makadaug sa iya." 

32 Apang ang mga lalaki, nga nagta- 
laklad kaupud niya, nagsililing : " Indi 
kami makasarang magtakiad batok 
sadtong banwa ; kay labing makusug 
sia sa anion." 

33 Kag ginpalapta nila ang malain nga 
sugid nahanungud sa duta, nga ila ginu- 
sisa sa tunga sang mga inanak ni Israel, 
nga nagasililing : " Ang duta, nga anion 
naagihan sa pagusisa, among duta nga 
nagalamon sang iya mga pumuluyo ; kag 
ang bug-os nga banwa, nga nakita na- 
mon sa tunga niya, among mga tawo 
nga mga mataaas gid. 

34 Didto nakit-an man namon ang 
mga layug, mga inanak ni Anak, nga 
nagikan sa mga Nepilim ; kag amo kita 
sa am.on kaugalingon nga mga mata 
subung sang mga apan ; kag amo man 
kita, sa mga mata nila. " 

Ang mga Israelinhon, tungud kay naluyag sila 

magbalik sa Egipto, nagpanlakatan sila 

sing kao°atan ka tuig sa kaha* 

nayakan. 

NIYAN ang bug-os nga katilingban 
nagbayaw sang tingug, kag nag- singit; kag ang banwa naghibi sadto 
nga gab-i. 

2 Kag nagbalasol batok kay Moises 
kag batok kay Aaron ang tanan nga mga 
inanak ni Israel ; kag nagsiiing sa ila 
ang bug-os nga katilingban : " Kabay pa 
nga magkalamatay kami kunta sa duta 
sang Egipto, kon magkalamatay kami 
kunta sa sining kahanayakan. 

3 I Kay ngaa bala dinala kami ni 
lehoba sa sini nga duta, agud nga mag- 
kalapukan kami sa hinganiban kag agud 
nga ang amon mga asawa, kag ang amon 
mga kabataan mangininagaw ? i Indi 
bala labing maayo sa amon nga magba- 
lalik kami sa Egipto ? " 

4 Kag nagsinilingay sila : "Maghilimo- 
kita sing isa ka pangolo, kag magbala- 
lik-kita sa Egipto." 

5 Niyan si Moises kag si Aaron nag- 
alapa sa atubangan sang bug-os nga 
kadam-an sang katilingban sang mga 
inanak ni Israel. 

6 Kag si losue, anak ni Nun, kag si 
Kaleb, anak ni lepune, nga amo sila 
sang mga nagulusisa sang duta, nagku- 
lusnit sang ila mga panapton. 

7 Kag naghalambal sila sa bug-os nga 
katipuanan sang mga inanak ni Israel, 
nga nagasililing : " Ang duta nga amon 
gin-agihan sa pagkilala sa iya among 
isa ka maayo gid, maayo gid nga duta. 

8 Kon si lehoba nagakahamuut sa 
aton, sia magadala sa aton sa sadtong 
duta kag pagaihatag niya sia sa aton : 
ang duta nga nagailig ang gatas kag ang 
dugos. 

9 Lamang nga dili kamo magmalali- 
son batok kay lehoba ; kag indi kamo 
magkalahadluk sa banwa sadtong duta, 
kay manginaton sila tinapay: ang ila 
mananabang nagpalayo sa ila, kag upud 
sa aton si lehoba: dili kamo mag- 
kalahadluk sa ila." 

10 Niyan ang bug-os nga katilingban 
naghambal, nga pagbatohon sila. A- 
pang ang himaya ni lehoba nagpahayag 
sa Layanglayang sang pakigkitaan sa 
tanan nga mga inanak ni Israel. 

11 Kag si lehoba nagsiiing kay 
Moises : " i Tubtub pa bala san-o nga 
pagtamayon ako sini nga banwa ? l Tub- 
tub pa bala san-o nga indi magtoo sa 
akon, bisan pa sang tanan nga mga 
talandaan nga ginhimo ko sa tunga 
niya ? \ 

12 Pagapilason ko sila sa kamatay: 190 14. 13. NUMEROS. 14. 34. kag pagalaglagon ko sila, kag pagahi- 
moon ko ikaw nga katawohan nga 
labing daku kag labi pa ka bakud sa 
ila." 

13 Kag si Moises nagsabat ka}' le- 
hoba : " Kag mabatian ini sang mga 
Egiptohanon, kay ginpataklad mo ining 
banwa tungud sangimo gahum sa tunga 
nila. 

14 Kag pagaisiling nila ini sa mga 
pumuliiyo sini nga duta. Nakabati sila 
nga ikaw, oh lehoba, yara ka sa timga 
sini nga banwa, ikaw, oh lehoba, nga 
nagapakita ka sa mata kag mata ; kag 
nga ang imo panganud yara sa ibabaw 
nila, kag sa adlaw nagauna ka sa ila 
sa isa ka haligi nga panganud kag sa 
gab-i sa isa ka haligi nga kalayo. 

15 Busa, kon ipapatay mo ini nga 
banwa, subung sa isa lamang ka tav/o, 
niyan ang mga katawohan, nga nagpa- 
kabati sang imo kabantugan, magaha- 
lam.bal, nga nagasililing : 

16 Tungud kay si lehoba wala sing 
gahum sa pagpasuliid sini nga banwa sa 
duta, nga iya ginsumpa sa ila, ginpatay 
niya sila sa kahanayakan. 

17 Busa karon, nga ipaliayag sang 
Ginoo, ginaampo ko, ang pagkadaku 
sang iya gahum, sono sang ginhambal 
mo, nga nagasiling : 

18 Si lehoba makuli sa pagpangakig, 
kag bugana sakalooy, nga nagapatawad 
sang kalautan kag sang kamalalison, 
nga wala niya pagkabiga nga walay sala 
ang malalison, nga nagaduaw sang ka- 
lautan sang mga ginikanan sa ibabaw 
sang ila mga anak tubtub sa ikatlo kag 
tubtub sa ikap-at nga kaliwatan. 

19 Busa, patawara ang kalautan sini 
nga banwa, sono sang kadaku sang imo 
kalooy, kag sono sang pagpatawad mo 
sini nga banwa kutub sa Egipto tubtub 
did." 

20 Kag nagsiling si lehoba : " Gina- 
patawad ko, sono sa imo polong, 

21 Apang, sa pagkamatuud gid, naga- 
kabuhi ako, kag angakon himaya maga- 
tugub sang bug-os nga duta. 

22 Nahanungud sining tanan nga mga 
tav/o nga nakakita sang akoii hima- 
ya, kag sang akon mga tandaan, nga 
ginhimo ko sa Egipto kag sa kahanaya- 
kan, kag nga ginsulay na nila ako sing 
makapulo, kag v/ala sila magpalamati 
sang akon tingug, 

23 Indi sila gid m.akakita sang duta, nga ginsumpa ko sa ila mga ginikanan. 
Wala sing bisan sin-o sang mga nagta- 
lamay sa akon, nga makakita sa iya. 

24 Apang ang akon ulipon nga si 
Kaleb,_ tungud kay may isa ka espiritu 
nga lain sa iya, sa bagay nga nagsunud 
sia sing matinumanon gid sa akon, ako 
magapasuliid sa iya sa duta, nga iya 
ginkadtoan, kag ang iya kaliwatan ma- 
gatagiya sa iya. 

25 Karon ang mga Amalekinhon kag 
ang mga Kanaanhon nagapuluyo sa 
nalupyakan : buas balalik-kamo kag 
magtalaliwan-kamo pa kahanayakan sa 
dalanon sang dagat nga Mapula " 

26 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises kag kay Aaron, nga nagasiling : 

27 " i Tubtub pa bala san-o magaan- 
tus ako sining katilingban nga malauton, 
nga nagapamasol batok sa akon ? Na- 
batian ko ang mga pagbasol sang mga 
inanak ni Israel, nga nagapamasol batok 
sa akon. 

28 Isiling sa ila : Nagakabuhi ako 
siling ni lehoba, nga sono sang ginham- 
bal ninyo sa akon mga idulungug, amo 
man ang pagahimoon ko sa inyo. 

29 Ang inyo mga lawas nga patay ma- 
gakalapukan sa sini nga kahanayakan, 
kag ang tanan ninyo nga m.ga napangisi- 
pan, sono sa tanan nga isip ninyo kutub 
sa duha ka pulo ka tuig ang edad pa iba- 
baw, nga amo ang mga nagpamasol 
batok sa akon, 

30 Kamo, sa pagkamatuud, indi ma- 
kasulud, nga tungud sa iya ginbayaw 
ko ang akon kamut sa pagpapuyo sa 
inyo sa iya, luwas si Kaleb, anak ni 
lepune, kag si losue, anak ni Nun. 

31 Kag ang inyo mga magamay, nga 
ginsiling ninyo nga manginisa ka ina- 
gaw sila, pagapasudlon ko ini sila, kag 
makakilala sila sang duta, nga inyo 
ginsikway. 

32 Nahanungud sa inyo, ang inyo 
mga lawas nga patay magakalapukan sa 
sini nga kahanayakan, 

33 Kag ang inyo mga anak maga- 
palahalab sa kahanayakan sing kap-atan 
ka tuig, kag sila magadala sang kangit- 
ngitan sang inyo mga pagpakighilawas, 
tubtub nga magkasipot ang inyo mga 
bangkay sa kahanayakan. 

34 Sono sakadamuon sang mga adlaw 
nga ginusisa ninyo sang duta, kap-atan 
ka adlaw, ang isa ka tuig tungud sa isa 
kK adlaw, magadalala kamo sang inyo m 14.35. NUMEROS. 15. 11. mga pagkamalaut sing kap-atan ka tuig, 
kag pagakilalahon ninyo ang akon pag- 
talikod. 

35 Ako si lehoba nga naghambal : 
Sa pagkamatiuid, ini pagahimoon ko sa 
sining bug-os nga katilingban nga ma- 
lauton, nga naghilimbon batok sa akon : 
sa sini nga kahanayakan magakasipot 
sila, kag magakalamatay sila sa iya." 

36 Kag ang mga lalaki nga ginpadala 
ni Moises sa pagkilala sang duta, kag 
nga sa pagpauli, ginpapamasol nila 
ang bug-OS nga katilingban batok sa 
iya, nga nagapalapta sang malain nga 
sugid batok sang duta, 

37 Yadtong mga lalaki, nga nagpalap- 
ta sang malain nga sugid batok sa duta, 
nagkalamatay sa kalalat-an sa atuba- 
ngan ni lehoba. 

38 Apang si losiie, anak ni Nun, kag 
si Kaleb, anak ni lepune, nagkalabilin 
nga may kabuhi sa tunga sang mga 
lalaki nga nagkaladto sa pagusisa sang 
duta. 

39 Kag si Moises nagsiling sini nga 
mga polong sa tanan nga mga inanak ni 
Israel, kag ang banwa naglalaw sing 
madamu. 

40 Kag nagbalangon sila singaga gid, 
kag nagtulukad sila sa putukputokan 
sang bukid, nga nagasiling ; "Yari 
kami diri. Magatalaklad kami sa duug 
nga ginhambal ni lehoba, kay nakasala 
kami." 

41 Kag nagsiling si Moises : " I Kay 
ngaa bala ginalalalis ninyo sing subung 
sini ang sogo ni lehoba? Ini indi 
maayo. 

42 Ayaw kamo pagtalaklad, kay si 
lehoba wala sa tunga ninyo, agad nga 
indi kamo magkalapilas sa atubangan 
sang inyo mga kaaway. 

43 Kay ang mga Amalekinhon kag 
ang mga Kanaanhon yadto didto sila sa 
atubangan ninyo, kag magakalapukan 
kamo sa hinganiban : tungud kay nag- 
talikod kamo kay lehoba, si lehoba 
wala man magaupud sa inyo." 

44 Walay sapayan, nagpalabilabi sila 
sa pagtukad sa putokputokan sang bu- 
kid ; apang ang kaban sang pakigkatipan 
ni lehoba kag si Moises wala sila ma- 
gulowa sa tunga sang dulugan. 

45 Kag nagdululhog ang mga Amale- 
kinhon kag ang mga Kanaanhon, nga 
nagapuluyo sadto nga bukid, kag ginpi- las kag ginlabo nila sila tubtub sa 
Horma. 

Ang mga sogo nahauungud sang mga halad. 

KAG si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling: 

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel, 
kag isiling sa ila : kon makasulud na 
kamo sa duta sang inyo mga puluy-an, 
nga pagaihatag ko sa inyo, 

3 Kag pagahimoon ninyo ang halad nga 
pinadabdab kay lehoba, ang isa ka halad 
nga sinunog, kon ang isa ka halad sa 
pagtuman sang panaad, kon ang isa ka 
halad nga kinabubut-on, kon ang inyo 
pinat-in nga piesta, sa paghimo sing 
baho nga kalahamut-an kay lehoba, sa 
kabakahan kon sa mga obeha : 

4 Niyan ang maghalad sang iya halad 
kay lehoba, magadala subung nga halad 
nga kalan-on sang isa ka ikapulo sang 
epa nga harina nga malum-ok nga 
nalamas sa ikapat sang isa ka hin nga 
lana; 

5 Kag magahalad ka sang ikapat ka 
bahin sang isa ka hin nga alak nga sa 
halad nga ilimnon, walay labut sang 
halad nga sinunog, kon sang halad, nga 
sa tagsa ka kordero. 

6 Sa tagsa ka karnero magahalad ka 
subung nga halad nga kalan-on sing duha 
ka ikapulo sang isa ka epa nga harina 
nga malum-ok nga nalamas sa ikatlo 
sang isa ka hin nga lana. 

7 Kag sa halad nga ilimnon ang ikatlo 
sang isa ka hin nga alak : magahalad ka 
sini sa baho nga sa kalahamut-an ni 
lehoba. 

8 Kag kon maghalad ka sing isa ka 
tinday nga baka sa halad nga sinunog, 
kon halad nga sa pagtuman sang panaad, 
kon halad sa paghidaet, kay lehoba, 

9 Niyan pagaihalad mo upud sang 
tinday nga baka sa halad nga kalan-on 
ang tatlo ka ikapulo sang isa ka epa nga 
harina nga malum-ok nga nalamas sa 
katunga sang isa ka hin nga lana. 

10 Kag magahalad ka subung nga 
halad nga ilimnon sang katunga sang 
isa ka hin nga alak : halad ini nga pina- 
dabdab sa baho nga kalahamut-an kay 
lehoba. 

11 Amo ini ang pagabuhaton sa tagsa 
ka tinday nga baka kon sa tagsa ka 
kordero, kon sa tagsa ka magamay sang 
mga obeha kon sang mga kanding. 192 15.12. NUMEROS. 15. 33. 12 Sono sa kadamuon nga pagaiha- 
lalad niyo, amo man ang pagahimoon 
ninyo sa tagsatagsa sono sa kadamuon 
nila. 

13 Ang tanan nga tumandok magahi- 
mo sini nga mga butang sing subung 
sini sa paghalad sang halad nga pina- 
dabdab sa baho nga kalahamut-an kay 
lehoba. 

14 Kag kon magpanlugayaw npud sa 
inyo isa ka dumuluong, kon bisan sin-o 
nga yara sa tunga ninyo sa inyo mga 
kaliwatan, kag kon maghimo sia sing 
halad nga pinadabdab sa baho nga ka- 
lahamut-an kay lehoba : subung sang 
paghimo ninyo, amo man ang pagahi- 
moon niya. 

15 Nahanungud sang katilingban, na- 
nginisa lamang ka palatukuran sa inyo 
kag sa dumuluong, nga nagapanlugayaw 
sa tunga ninyo : isa ka palatukaran nga 
dayon sa inyo mga kaliwatan : subung 
nga amo kamo manginamo man ang 
dumuluong sa atubangan ni lehoba. 

16 May isa lamang ka kasogoan kag 
isa lamang ka tulumanon sa inyo kag 
sa dumuluong, nga nagapuyo sa tunga 
ninyo." 

17 Kag naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

18 " Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Kon makasulud na 
kamo sa duta, nga ginadal-an ko sa inyo, 

19 Mahanabu nga, kon magkaonkamo 
sang tinapay sang duta, magahalalad ka- 
mo sing halad nga binayaw kay lehoba. 

20 Magahalalad kamo sa halad nga bi- 
nayaw sing isa ka torta, nga nahauna 
sang inyo linamas ; subung nga halad 
nga binayaw sang linasan, amo ini ang 
paghalad ninyo sini. 

21 Sa nahauna sang inyo linamas 
magahalatag kamo kay lehoba sing 
halad nga binayaw sa inyo mga kali- 
watan. 

22 Kag kon, sa pagsayup, indi ninyo 
matuman ining tanan nga mga sogo, 
nga ginsiling ni lehoba kay Moises, 

23 Ang tanan nga ginsogo ni lehoba 
sa inyo, sa kamut ni Moises, kutub sang 
adlaw nga nagsogo si lehoba kag sa 
kaolehian, sa inyo mga kaliwatan, 

24 Mahanabu nga, kon ang sala 
nahimo sa pagsayup, nga malayo 
sang mga mata sang katilingban, ang 
bug-OS nga katilingban magahalad sang isa ka tinday nga baka nga halad nga 
sinunog sa baho nga kalahamut-an kay 
lehoba pati ang iya halad nga kalan-on, 
kag ang iya halad nga ilimnon, sono sa 
tulumanon, kag isa ka lalaki nga kan- 
ding nga halad tungud sang sala. 

25 Ang saserdote magahimo sang ka- 
tumbasan tungud sang bug-os nga kati- 
lingban sang mga inanak ni Israel, kag 
pagapatavvaron sila, tungud kay sayup 
ina, kag nga nagdala sila sang ila halad, 
halad nga pinadabdab kay lehoba 
kag ang ila halad tungud sang sala 
sa atubangan ni lehoba, tungucl sang 
ila sayup. 

26 Kag sa sini pagapatawaron ang 
bug-os nga katilingban sang mga inanak 
ni Israel, kag ang dumuluong nga naga- 
panlugayaw sa tunga nila, tungud kay 
ini nag-abut sa bug-os nga banwa tungud 
sang sayup. 

27 Kag kon ang isa ka t a wo nga isa 
lamang makasala tungud sang sayup, 
magahalad sia sing isa ka kanding nga 
isa ka tuig sa halad tungud sang sala. 

28 Ang saserdote magahimo sang 
katumbasan tungud sining tawo, nga na- 
kasala tungud sang sayup, kon nakapa- 
kasala sia tungud sang sayup sa atuba- 
ngan ni lehoba, nga nagahimo sa 
katumbasan tungud sa iya ; kag paga- 
patawaron sia. 

29 Isa gid lamang ka kasogoan ang sa 
tumandok sa tunga sang mga inanak ni 
Israel kag nga sa dumuluong nga naga- 
puyo sa tunga nila, nahanungud sa 
sadtong nakasala tungud sa sayup. 

50 Apang ang tawo nga magpakasala 
nga may kamut nga matinaastaason, 
bisan sia tumandok, bisan sia dumuluong 
ini sia nagapasipala kay lehoba: ang 
amo man nga kalag pagautdon sa tunga 
sang iya banwa ; 

31 Tungud kay gintamay niya ang 
polong ni lehoba kag ginlalis niya ang 
iya sogo, pagautdon ang amo nga tawo, 
sa pagkamatuud gid : ang iya kalautan 
yara sa ibabav/ niya." 

Siiot saog isa ka manuglapas sanj^ sabado. 

32 Kag sang didto pa sa kahanayakan 
ang mga inanak ni Israel, nakita nila 
ang isa ka tawo nga nagapangahoy sa 
adlaw nga sabado. 

33 Kag ang mga nakakita sa iya nga 
nagapangahoy sia, nagdalala sa iya 193 15. 34. NUMEROS. 16. 13. kay Moises kag kay Aaron, kag sa bug- 
os nga katilingban. 

34 Kag ginbilango nila sia, kay wala 
pa ikapahayag ang dapat nga pagahirao- 
on nila sa iya. 

35 Kag si lehDba nagsiling kay 
Moises : " Sa pagkamatuud, pagapatyon 
ini nga tawo: pagabatohon sia sang 
bug-OS nga katilingban, sa gowa sang 
dulugan." 

36 Kag ginpagowa sia sang biig-os nga 
katilingban sa gowa sang dulugan, kag 
ginbato nila sia ; kag namatay sia, sono 
sang ginsogo ni lehoba kay Moises. 

Mga sogo nahaniingud sang tnga pakawilkawil. 

37 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

38 Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila, nga maghilimo sila 
sing mga pakawilkawil sa mga sidsid 
sang ila mga panapton, sa ila mga ka- 
liwatan, kag nga butangan nila sa tagsa 
ka pakawilkawil sang sidsid sing isa ka 
lubid nga purpura. 

39 Kag ini manginisa ka pakawilkawil 
ninyo, agud nga sa pagtulok ninyo sini, 
makadumdum kamo sang tanan nga 
mga sogo ni lehoba, kag pagaibu- 
tang ninyo sila sa buhat, kag dili kamo 
magsulunud diri kon didto sono sang 
inyo mga tagiposoon kag sang inyo mga 
mata, nga sa olehe nila nagapalakighi- 
lawas kamo ; 

40 Agud nga makadumdum kamo 
kag pagibutang ninyo sa buhat ang 
tanan ko nga mga sogo, kag magma- 
nginbalaan kamo sa inyo Dios. 

41 Ako, si lehoba, nga inyo Dios, nga 
nagpagowa sa inyo sa duta sang Egipto, 
agud magmangininyo ako Dios : ako, 
si lehoba, nga inyo Dios. 

Ang paglalis ni Kore, ni Oatan kag ni Abiiam 

KAG si Kore, anak ni Isar, anak 
ni Koat, anak ni Lebi ; upud kay 
Datan kag kay Abiran:! , nga mga anak 
ni Eliab; kag si On, anak ni Pelet, nga 
anak ni Ruben, nagkuluha sijig mga 
tiiiawo, 

2 Kag nagtilindug sila batok kay 
Moises upud ang duha ka gatus kag 
kalim-an ka lalaki sang mga inanak ni 
Israel, mga dunganon sang katilingban, nga ginpanawag sila sa katipunan, mga 
lalaki nga bantug. 

3 Kag nagtilipon sila batok kay 
Moises kag kay Aaron, kag nagsililing 
sila sa ila : " Tuman na, kay ang bug- 
os nga katilingban, nga tanan sila 
balaan, kag sa tunga nila yara si lehoba. 
Busa I kay ngaa bala nagapalakataas 
kamo sa ibabaw sang katilingban ni 
lehoba ? " 

4 Kag sang nabati-an /«/ ni Moises, 
naghapa sia ; 

5 Kag naghambal sia kay Kore kag 
sa bug-OS niya nga katipunan, nga 
nagasiling : " Buas magapahayag si 
lehoba kon sin-o ang iya, kag kon sin-o 
ang balaan, agud nga makapalapit sa 
iya : ang mapilian niya, pagapapalapiton 
niya sia sa iya. 

6 Himoa-ninyo ini : Kuluha-kamo 
sing mga insensario, si Kore kag ang 
bug-OS niya nga katipunan ; 

7 Kag buas pamutangi-ninyo sila 
sing kalayo kag pamutangi-ninyo sing 
insienso sa ibabaw nila sa atubangan ni 
lehoba ; kag mahanabu, nga ang lalaki 
nga mapilian ni lehoba, manginbala- 
an sia : tuman na ini sa inyo, mga anak 
ni I.ebi." 

8 Nagsiling pa si Moises kay Kore: 
" Pamatii-ninyo karon, mga anak ni 
Lebi : 

9 i Diyotay pa bala nga butang ini sa 
inyo, nga ang Dios sa Israel nagpinig sa 
inyo sa katilingban ni Israel, nga ginpa- 
palapit niya kamo sa iya, agud nga 
maghimo kamo sang pag-alagdan sa 
Puluy-an ni lehoba kag nga dira kamo 
sa atubangan sang katilingban sa pag- 
alagad sa iya ; 

10 Kag nga ginpapalapit ka niya sa 
iya, ikaw kag ang tanan mo nga mga 
utud, nga mga anak ni Lebi upud sa 
imo ? Kag l nagapalaninguha kamo bala 
man sang pagkasaserdote ? 

11 Busa, among batok kay lehoba nga 
nagtilipon kamo, ikaw kag ang bug-os 
mo nga katipunan ; kay si Aaron, l ano 
bala sia, agud nga magkulumud kamo 
batok sa iya ? " 

12 Kag ginpatawag ni Moises si Da- 
tan kag si Abiram, nga mga anak ni 
Eliab ; apang nagsililing sila : " Indi 
kami magtalaklad. 

13 ^'Diyotay pa bala nga butang nga 
ginpataklad mo kami gikan sa isa ka 
duta nga nagailig ang gatas kag ang 194 16. 14. NUMEROS. 16. 34. dugos sa pagpatay sa amon sa kahana- 
yakan, nga ikaw magpakaginoo gid man 
sa ibabaw namon ? 

14 Sa pagkamaUmd, wala mo kami 
man pagdalha sa isa ka duta nga naga- 
ilig ang gatas kag ang dugos, kag wala 
mo kami paghatagi sing panublion nga 
mga latagon kag mga ulubasan. i Ma- 
luyag ka bala ayhan maglukat sang mga 
mata sini nga mga tawo ? Indi kami 
magatalakiad." 

15 Niyan si Moises naakig sing 
daku gid, kag nagsiling kay lelioba : 
" Ayaw pagtuluka ang ila Iialad : wala 
ako sing ginkuha bisan isa ka asno nila, 
bisan naghimo ako sing malain sa bisan 
kay sin-o sa ila." 

16 Kag nagsiling si Moises kay Kore : 
" Ikaw kag ang biig-os mo nga katipu- 
nan didto kamo buas sa atubangan ni 
lehoba, ikaw kag sila, kag si Aaron man. 

17 Kag kuluha-kamo ang tagsatagsa 
sang ij'^a insensario, kag butangi-ninyo 
sila sing insienso, kag dalha-ninyo, ang 
tagsatagsa, ang iya insensario sa atu- 
bangan ni lehoba : duha ka gatus kag 
kalim-an ka insensario : ikav/ man kag 
si Aaron, ang tagsatagsa upud ang 
iya insensario." 

18 Kag nagkuha ang tagsatagsa sang 
iya insensario, kag ginbutangan nila 
sila sing kalayo kag ginbutang nila ang 
inseinso sa ibabaw nila, kag nagtilindug 
sila sa salamputan sang Layanglayang 
sang pakigkitaan upud kay Moises kag 
kay Aaron. 

19 Kag gintipon ni Kore ang bug-os 
nga katipunan batok sa ila sa salam- 
putan sang Layanglayang sang pakig- 
kitaan, kag ang himaya ni lehoba nag- 
pahayag sa bug-os nga katilingban. 

20 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises kag kay Aaron, nga nagasiling : 

21 " Palalayo-kamo sa sini nga kati- 
lingban, kag pagaupuron ko sila sa isa 
ka tion." 

22 Kag sila naghalapa kag nagsili- 
ling : " i Dios, Dios sang mga espiritu 
sang tanan nga unud ! i Indi ba!a isa ka 
tawo ang nakasala, kag magkaakig ka 
batok sa bug-os nga katilingban ? " 

23 Niyan si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

24 " Ihambal sa katilingban, nga naga- 
siling : Palayo-kamo gikan sa palibot 
sang puluyan ni Kore, ni Datam kag ni 
Abiram." 25 Kag si Moises nagtindug kag nag- 
kadto kay Datan kag kay Abiram, kag 
ang mga tigulang sa Israel nagsulunud 
sa iya. 

26 Kag sia naghambal sa katilingban 
nga nagasiling: "Ngani, palalayo-ka- 
mo karon sa mga layanglayang sini nga 
mga tawo nga malain, kag indi kamo 
magtalandug sing bisan ano nga butang 
nga ila, basi pa magkaladula kamo 
bangud sang tanan nila nga mga sala." 

27 Kag nagpalalayo sila sa puluy-an 
ni Kore, ni Datan kag ni Abiram, sa 
palibot ; kag si Datan kag si Abiram 
naggulowa kag nagtilindug sa salam- 
putan sang ila mga layanglayang upud 
ang ila mga asawa kag ang ila mga 
anak, kag ang ila mga kabataan nga 
magamay. 

28 Kag nagsiling si Moises : " Sa 
sini pagkilalahon ninyo, nga ginpadala 
ako ni lehoba, agud nga paghimoon 
ko ining tanan nga mga buluhaton, kag 
nga wala si!a magagikan sa akon 
tagiposoon. 

29 Kon sa kamatayon sang tanan 
nga mga tawo magkalamatay ini sila, 
kag kon pagpangduawon sila, subung 
sang pagduaw sang tanan nga mga tawo, 
indi si lehoba ang nagpadala sa akon. 

30 A pang kon si lehoba magbuhat 
sing isa ka bag-o nga butang, kag ang 
duta magbuka sang iya baba, kag 
maglamon sa ila pati sang tanan nila 
nga mga butang, kag magpalanaug sila 
nga mga buhi sa kaidadalman ; niyan 
pagakilalahon ninyo, nga ini nga mga 
tawo nagtalamay kay lehoba," 

31 Kag nahanabu nga, sa nakatapus 
sia sa paghambal sining tanan nga mga 
polong, nagbuka ang duta nga yara sa 
idalum nila. 

32 Kag ginbuka sang duta ang iya 
baba, kag ginlamon niya sila upud 
ang ila mga panimalay, kag ang tanan 
nga mga tawo ni Kore, kag ang bug-os 
nila nga mga pagkabutang. 

33 Kag nagpalanaug sila nga mga buhi 
sa kaidadalman, sila pati ang tanan nga 
ila, kag gintabunan sila sang duta, kag 
nagkaladula sila gikan sa tunga sang ka- 
tilingban. 

34 Kag ang bug-os nga Israel, nga 
yara sa palibot nila, nagpalalagyo sa 
pagtuaw nila ; kay nagsililing sila : 
" Macpalalagyo-kitd, basi pa nga pagla- 
monon man kita sang duta. 195 16. 35. NUMEROS. 17.6. 35 Kag naggowa gikan kaj' lehoba 
ang kalayo, nga naghalunhon sang duha 
ka gatus kag kalim-an ka tawo iiga 
nagahalalad sang insienso. 

36 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

37 *' Isiling kay Eleasar, anak ni 
Aaron nga saserdote, nga kuhaon niya 
ang mga insensario gikan sa tunga sang 
kasunog kag iwarawag niya sa unhan pa 
ang kalayo, kay mga pinakabalaan sila. 

38 Kuhaon ang mga insensario sad- 
ton g mga makasasala batok sa i!a 
gid mga kak'ig, kag maghilimo sa ila 
sing mga pinanid nga pinalapad sa 
paghalup sang halaran. Tungiid kay 
naghalalad sila sa ila sa atubangan ni 
lehoba, ginpakabalaan sila, kag mangin- 
talandaan sila sa mga inanak ni Israel." 
; 39 Kag ang saserdote nga si Eleasar 
nagkuha sang mga insensario nga 
tumbaga, nga ginhaiad sang mga gin- 
panunug ; kag pinalapad nila sila sa 
paghalup sang halaran, 

40 Sa handuman sang mga inanak ni 
Israel, agud nga wala sing bisan sin-ong 
tawo nga dumuluong, bisan sin-o nga 
tawo nga indi sa kaliwatan ni Aaron, 
magpalapit sa pagsunog sing insienso sa 
atubangan ni lehoba ; agud nga indi sia 
magmanginsubung kay Kore kag subung 
sang iya katipunan, sono sang ginsiling 
ni lehoba sa iya sa kamut ni Moises. 

41 Sang adlaw nga dason ang bug-os 
nga katilingban sang mga inanak ni 
Israel nagkumud batok kay Moises kag 
kay Aaron, nga nagasiling: "Kamo 
among nagpatay sang banwa ni lehoba." 

42 Kag nahanabu nga, sang nagatipon 
ang katilingban batok kay Moises 
kag kay Aaron, nagbalalilcid sila na- 
yon sa Layanglayang sang pakigkitaan, 
kag, yari karon, ang panganud nagtabon 
sini, kag nagpahayag ang himaya ni 
lehoba. 

43 Kag nagkaladto si Moises kag si 
Aaron sa atubangan sang layanglayang 
sang pakigkitaan. 

44 Kag si lehoba naghambal kay Mo- 
ises, nga nagasiling : 

45 " Palalayo-kamo gikan sa tunga 
sini nga katilingban, kag pagaupuron ko 
sila sa isa ka tion." Kag naghalapa sila. 

46 Kag nagsiling si Moises kay Aaron : 
" Kuhaa ang insensario kag butangi sia 
sing kalayo gikan sa ibabaw sang hala- 
ran, kag butangi sa ibabaw niya sing in- sienso, kag kadto-ka sing madagmit sa 
katilingban kag himoa ang katumbasan 
tungud sa ila ; kay ang kasingkal naggo- 
wa gikan sa atubangan ni lehoba: ang 
kamatay nagsugud na." 

47 Kag si Aaron nagkuha sini, sono 
sang ginsiling ni Moises, kag nagda lagan 
sa tunga sang katilingban. Kag yari 
karon, ang kamatay nagsugud sa tunga 
sang banwa : kag ginbulangan niya sing 
insienso, kag naghimo sia sing katun- 
basan tungud sa banwa. 

48 Kag nagpatunga sia sa mga mina- 
tay kag sa mga buhi, kag sa sini nagtu- 
nong ang kamatay. 

49 Kag ang nagkalamatay tungud 
sining kalalat-an nanginnapulo kag 
apat ka libo kag pito ka gatus, wa- 
lay labut sang mga nagkalamatay tungud 
sang kasal-anan ni Kore. 

50 Kag si Aaron nagbalik kay Moises 
sa salamputan sang Layanglayang sang 
pakigkitaan ; kag nagtunong ang ka- 
matay. 

Ang suogkod ni Aaron. 

-j f°7 KAG si lehoba naghambal kay Mo- 

' • ises, nga nagasiling : 

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel, 
kag kumuha-ka sa ila sing isa ka sung- 
kod sa tagsa ka panimalay nga inamayc 
sang tanan nila nga mga dunganon, sono 
sang ila mga panimalay nga inamay, na- 
pulo kag duha ka sungkod ; kag pagaisu- 
lat mo ang ngalan sang tagsatagsa sa 
ibabaw sang iya sungkod. 

3 Kag pagaisulat mo ang ngalan ni 
Aaron sa ibabaw sang sungkod ni Lebi, 
kay manginisa lamang ka sungkod sa 
tagsa ka pangolo sang panimalay nga 
inamay. 

4 Kag pagaibutang mo sila sa Layang- 
layang sang pakigkitaan, sa atubangan 
sang pagpamatuud, sa diin nagapakig- 
kita ako sa inyo. 

5 Kag mahanabu, nga ang sungkod 
sang lalaki nga akon pagapilion, ma- 
gapamulak ; kag pagapauntaton ko ang 
mga pamasol sa akon sang mga inanak 
ni Israel, nga ginapamasol nila batok sa 
inyo." 

6 Kag si Moises naghambal sa mga 
inanak ni Israel ; kag ang tanan nga 
mga dunganon nila naghalatag sa i3'^a 
sing mga sungkod : ang isa ka sungkoi 
sa tagsa ka dunganon, sono sang ila 196 17.7. NUMEROS. 18. 10. panimalay nga inamaj^ : napulo kag du- 
ha ka sungkod ; kag ang suiigkod ni 
Aaron yara sa tunga sang mga sungkod 
nila. 

7 Kag ginbutang ni Moises ang mga 
sungkod sa atubangan ni lehoba sa La- 
yanglayang sang pagpamatuud. 

8 Kag nahanabu nga, sang adlaw nga 
madason, nagkadto si Moises sa La- 
yanglayang sang pagpamatuud ; kag yari 
karon, ang sungkod ni Aaron sa JDalay 
ni Lebi nanlumbay kag namukol kag 
nagpamulak, kag nagpatubas ini sing 
mga almendra nga luto. 

9 Kiyan gindala ni Moises ang tanan 
nga mga sungkod gikan sa atubangan 
ni lehoba sa tanan nga mga inanak ni 
Israel ; kag gintulok nila sila, kag nag- 
kuha ang tagsatagsa sang iya sungkod. 

10 Kag si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : " luli ang sungkod ni Aaron sa 
atubangan sang pagpamatuud, agud pag- 
tagoon sia subung nga talandaan batok 
sa mga anak nga malalison, sa bagay 
nga pagapauntaton mo ang ila mga 
pagpamasol batok sa akon, agud nga 
indi sila magkalamata3^" 

11 Kag ginliimo ini ni Moises: sono 
sa gh:isogo sa iya ni lehoba, subung sini 
ginhimo niya. 

12 Niyan ang mga inanak ni Israel 
naghalambal kay Moises, nga nagasili- 
ling : " Yari karon, nagatilinga kami, 
nagakaladula kami, nagakaladula kita 
nga tanan. 

13 Bisan sin-o nga magpalapit, nga 
magpalapit sa Puluy-an ni lehoba, ma- 
matay sia : i ayhan dapat kita bala 
magtilinga nga tanan gid ? " 

Ang mga katungdaian kag mga bayad sang mga 
saserdate kag mga Lebinhon. a- -jO KAG si lehoba nagsiling kay A 
'^ ron : '' Ikaw kag ang imo mi 
anak kag ang balay sang imo amay 
kaupud nimo, magadala kamo sang sala 
sang balaan nga Puluy-an ; kag ikaw 
kag ang imo mga anak kaupud nimo, 
magadala kamo sang sala sang inyo 
pagkasaserdote. 

2 Pagapapalapiton mo upud sa imo 
ang imo mga utud sang kabikahan ni 
Lebi, ang kabikahan sang imo amay, 
agud nga magsilimpon sila sa imo kag 
mag-alaiagad sila sa imo ; kag ikaw kag 
ang imo mga anak upud sa imo didto kamo sa atubangan sang Layanglayang 
sang pagpamatuud. 

3 Kag pagabantayan nila ang imo 
pagabantayan kag ang tinulin sang bug- 
os nga Layanglayang : lamang dili sila 
magpalapit sa mga gamit sang balaan 
nga Puluy-an, bisan sa halaran, agud nga 
indi sila magkalamatay, bisan sila, bisan 
kamo. 

4 Busa, pagaisimpon sila sa imo, kag 
magabalantay sila sang tinulin sa La- 
yanglayang sang pakigkitaan sa bug-os 
nga pag-alagdan sang Layanglayang, kag 
wala sing bisan sin-o nga dumuluong 
nga magpalapit sa inyo. 

5 Kag pagabantayan ninyo ang tinu- 
lin sang balaan nga Puluy-an kag ang 
tinulin sang halaran, agud nga wala na 
gid sing kaakig batok sa mga inanak ni 
Israel. 

6 Kag. 3'ari karon, ginkuha ko ang 
inyo mga utud nga mga Lebinhon sa 
tunga sang mga inanak ni Israel ; kina- 
hatag sila kay lehoba, subung nga isa 
ka hatag sa inyo sa paghimo sang 
pag-alagdan sa Layanglayang sang pa- 
kigkitaan. 

7 Kag ikaw, kag ang imo mga anak 
kaupud nimo, magabalantay kamo sang 
inyo pagkasaserdote sa tanan nga naha- 
nungud sa halaran kag sa yara sa saliid 
sang Upon, kag sa sini magaaialagad 
kamo. Ginahimo ko ang inyo pagkasa- 
serdote sa isa ka pag-alagdan sa liuisay 
nga hatag, kag ang dumuluong nga 
magpalapit, pagapatyon sia." 

8 Kag naghambal si lehoba kay 
Aaron : " Yari karon, ginhatag ko sa 
imo ang tinulin sang akon mga halad 
nga binayaw, sang tanan nga mga bu- 
tang nga pinapakabalaan sang mga in- 
anak ni Israel ; ginhatag ko sila sa imo 
bangud sang paghidhid kag sa imo mga 
anak, nga sa palatukuran nga dayon. 

9 Ini manginimo sang mga butang 
nga labing balaan nga wala mapanunug: 
ang tanan nila nga mga halad, ang tanan 
nila nga mga halad nga kalan-on, ang 
tanan nila nga mga halad tungud sang 
sala, ang tanan nila nga mga halad sa 
kasal-anan, nga pagadalhon nila sa akon : 
ang mga butang nga labing balaan ma- 
nginsa imo kag sa imo mga anak. 

10 Pagakaonon mo sila sa isa ka duug 
nga balaan gid ; ang tanan nga lalaki 
magakaon sa ila ; man ginbutang nga ba- 
laan ini nga sa imo. 197 18. 11. NUMEROS. 18. 29. 1 1 Ini manginimo man : ang mga halad 
nga binayaw sang ila mga dolot, kag 
ang tanan nga mga halad nga hinabog 
sang mga inanak ni Israel. Ginhatag 
ko sila sa imo kag sa imo mga anak nga 
lalaki, kag sa imo mga anak nga babae 
upud sa imo, subung nga palatukuran 
nga dayon : ang tanan nga tawo nga 
matinlo sa imo balay magakaon sa ila. 

12 Ang tanan nga labing maayo sang 
lana, kag ang tanan nga labing maayo 
sang duga sang ubas kag sang trigo, ang 
mga panganay nga pagaihatag nila kay 
lehoba, ginahatag ko sila sa imo. 

13 Ang mga nahauna nga pa tubas 
sang tanan nga yara sa ila duta, nga 
pagadalhon nila kay lehoba, manginimo 
sila : ang tanan nga tawo nga m.atinlo 
sa imo balay magakaon sa ila. 

14 Ang tanan nga pinain tungud sa 
panaad sa Israel manginimo. 

15 Ang tanan nga panganay nga ini- 
loy, sa tanan nga iiniid, nga pagaihalad 
nila kay lehoba, bisan sa mga tawo, 
bisan sa mga sapat, manginimo sila : 
lamang pagatubson mo ang panganay 
sang mga tawo, kag pagatubson mo fnan 
ang panganay sang mga sapat nga ma- 
higko. 

16 Nahanungud sang ila mga gala- 
waron pagatubuson mo sila kutub sa 
isa ka bulan ang edad, sono sang imo 
pagpabili, nga among lima ka siklo nga 
pi'lak, sono sang siklo sang balaan nga 
Puluy-an (nga among duha ka pulo ka 
geras). 

17 Lamang ang panganay sang baka, 
kag ang panganay sang obeha, kag ang 
panganay sang kanding dili mo pag- 
tubson : mga butang nga balaan sila. 
Ang dugo nila pagaisablig mo sa iba- 
baw sang halaran, kag pagasunugon mo 
ang ila sapay subung nga halad nga 
pinadabdab sa kalahamut-an kay lehoba. 

18 Kag ang unud nila manginimo ; 
manginimo man ang dughan sang halad 
nga hinabog kag ang abaga nga too. 

19 Ang tanan nga mga halad nga bina- 
yaw sang mga butang nga balaan, nga 
ginahalad kay lehoba sang mga inanak ni 
Israel, ginahatag ko sa imo, kag sa imo 
mga anak nga lalaki, kag sa imo mga 
anak nga babae upud sa imo, subung 
nga palatukuran nga dayon ; katipan 
nga asin ini sa gihapon sa atubangan 
ni lehoba, nga sa imo kag sa imo kali- 
watan kaupud nimo." 20 Kag si lehoba nagsiling kay Aa- 
ron : " Wala ka sing panublion sa 
duta nila, kag wala ka sing bahin sa 
tunga nila : ako amo ang imo bahin, 
kag ang imo panublion sa timga sang 
mga inanak ni Israel. 

21 Nahanungud sang mga anak ni 
Lebi, yari karon, ginahatag ko sa ila 
nga panublion ang tanan nga ikapulo 
sa Israel tungud sang ila pag-alagdan, 
tungud kay sila nagahilimo sang pag- 
alagdan sa Layanglayang sang pakig- 
kitaan. 

22 Kag ang mga inanak ni Israel 
indi na magapalalapit sa Layanglayang 
sang pakigkitaan, basi pa magdalala 
sila sang sala, kag sa sitii magkalamatay 
sila. 

23 Apang ang mga Lebinhon maga- 
hilimo sang pag-alagdan sang Layang- 
layang sang pakigkitaan, kag sila maga- 
dalala sang ila kalautan: palatukuran 
ini nga dayon sa inyo mga kaliwatan, 
kag ang mga Lcbinlion wala sila sing 
panublion sa tunga sang mga inanak ni 
Israel. 

24 Kay sa mga Lebinhon ginahatag 
ko nga panublion ang mga ikapiilo sang 
mga inanak ni Israel, nga pagaihalad 
nila kay lehoba subung nga halad nga 
binayaw ; tungud sini nagsiling ako na- 
hanungud sa ila : Wala sila sing panub- 
lion sa tunga sang mga inanak ni 
Israel." 

25 Kag naghambal si lehoba kay Mo- 
ises, nga nagasiling : 

26 " Pagaihambal mo man sa mga 
Lebinhon kag pagaisiling mo sa ila : 
Kon magbalaton kamo sa mga inanak ni 
Israel sang ikapulo, nga ginhatag ko sa 
inyo gikan sa ila nga inyo panublion, ni- 
yan magahalalad kamo sa ila, subung nga 
halad nga binayaw kay lehoba, sang ika- 
pulo sang mga ikapulo. 

27 Kag pagakabigon sa inyo ang inyo 
halad nga binayaw subung sang trigo 
sang linasan kag subung sang duga sang 
ubas nga nagapuno sang ipitan. 

28 Subung man, m.agahalalad kamo 
sang inyo halad nga binayaw kay leho- 
ba sa tanan ninyo nga mga ikapulo, nga 
inyo nabaton sa mga inanak ni Israel ; 
kag sa ila magahatag kamo sang halad 
nga binayaw ni lehoba kay Aaron nga 
saserdote. 

29 Sa tanan nga mga butang, nga gin- 
hatag sa inyo, magahalalad kamo sang 198 18. 30. NUMEROS 19. 17. tanan nga halad nga binayaw ni leho- 
ba ; sa tanan nga labing maayo sa ila 
pagaihalad ninyo ang bahin nga pinapa- 
kabalaan, 

30 Kag pagaisiling mo man sa ila : 
Kon maghalad kamo sang labing maayo 
sa ila, pagakabigon ini sa mga Lebinhon 
subung nga patubas sang linasan kag 
subung nga patubas sang ipitan, 

31 Kag pagakaonon ninyo ini sa 
bisan diin nga duug, kamo kag ang inyo 
mga panimalay ; kay among inyo sohol 
tungud sang inj^o pag-alagad sa Layang- 
layang sang pakigkitaan. 

32 Kag kon kamo magbalayaw sang 
labing maayo sa ila, indi kamo magada- 
la sing sala tungud sina : kag indi ninyo 
pagpakadibalaanon ang mga butang nga 
pinapakabalaan sang mga inanak ni 
Israel, kag indi kamo magakalamatay." 

Ang baka nga mapiila.— Ang tubig nga inegpaninlo. 

jQ KAG si lehoba naghambal kay 
• ^ Moises kag kay Aaron, nga naga- 
siling : 

2 " Ini amo ang palatukuran sang ka- 
sogoan, nga ginsogo ni lehoba, nga 
nagasiling : Ihambal sa mga ina- 
nak ni Israel, nga pagdalhan ka 
nila sing isa ka baka nga mapula, nga 
walay dagta, nga wala gid sing naku- 
lang sa lawas, nga sa ibabaw niya wala 
sing nakatungtung sang bisan ano nga 
singkaw. 

3 Kag pagaihatag ninyo sia kay Ele- 
asar nga saserdote, kag sia magapagowa 
sa iya sa gowa sang dulugan, kag paga- 
pugutan sia sa iya atubangan. 

4 Kay si Eleasar, nga saserdote, ma- 
gakuha sang iya dugo sa iya tudlo, kag 
magasablig sia sang dugo sing raakapito 
nayon sa atubangan sang Layanglayang 
sang pakigkitaan. 

5 Kag pagasunugon ang baka sa atu- 
bangan sang iya mga mata : pagasunu- 
gon ang iya panit, ang iya unud kag ang 
iya dugo pati ang iya ipot. 

6 Kag ang saserdote magakuha sang 
kahoy nga sedro, sang hisopo kag sang 
eskarlata, kag pagaisugba niya sila sa 
tunga sang kalaj^o sa diin pagasunugon 
ang baka. 

7 Kag ang saserdote magabunak sang 
iya mga panapton, kag pagahugasan 
man niya ang iya unud sang tubig, kag 
sa tapus sini, magasulud sia sa dulugan ; kag manginmahigko ang saserdote tub- 
tub sa hapon. 

8 Kag ang tawo nga nagsunog sa iya, 
magapamunak sang iya mga panapton 
sa tubig kag magahugas sang iya unud 
sa tubig, kag manginmahigko sia tubtub 
sa hapon. 

9 Kag ang isa ka tawo nga matinlo 
magahipo sang mga abo sang baka ; kag 
pagaibutang niya sila sa gowa sang dulu- 
gan sa duug nga matinlo, kag pagatago- 
on sila nga sa katilingban sang mga 
inanak ni Israel, nga sa tubig sang pag- 
kahigko : halad ini tungud sang sala. 

10 Kag ang nagahipo sang mga abo 
sang baka, magabunak sang iya mga 
panapton kag manginmahigko sia tub- 
tub sa hapon. Manginpalatukuran nga 
daj'on ini nga sa mga inanak ni Israel, 
kag nga sa dumuluong nga magpanluga- 
yaw sa tunga nila, 

11 Kag ang magkamlot sing minatay 
sa bisan ano nga baliiti satig lawas sang 
tawo, manginmahigko sia sa pi to ka 
adlaw. 

12 Ini sia magapaninlo sang iya sala 
sa sini nga tubig sa ikatlo ka adlaw, kag 
sa ikapito ka adlaw manginmatinlo sia ; 
kag kon sa ikatlo ka adlaw indi mag- 
paninlo sia sang iya sala, indi sia maga- 
manginmatinlo sa ikapito ka adlaw. 

13 Bisan sin-o nga magkamlot sang 
minatay, sang lawas sang tawo nga 
napatay, kag indi magpaninlo sang iya 
sala, ginahigkoan niya ang Puluy- 
an ni lehoba. Yadtong tawo paga- 
utdon sa Israel-, tungud kay ang 
tubig sang pagkahigko wala masablig 
sa ibabaw niya ; manginmahigko sia : 
ang iya kahigkoan yara pa sa ibabaw 
niya. 

14 Ini among kasogoan. Kon ang isa 
ka tawo mapatay sa isa ka layangla- 
yang, ang bisan sin-o nga magsuliid sa 
layanglayang, kag ang bisan sin-o nga 
didto sa layanglayang, manginmahigko 
sia sa pito ka adlaw. 

15 Kag ang tanan nga suludlan nga 
nabuksan, nga sa ibabaw niya wala sing 
tabon nga sibo gid, manginmahigko sia. 

16 Kag bisan sin-o nga magkamlot sa 
pinatay sa hinangiban sa kadaygan sang 
latagon, kon sa isa ka patay, kon sa tul- 
an sang tawo, kon sa lulubngan, ma- 
nginmahigko sia sa pito ka adlaw. 

17 Kag pagakuhaon nga sa mahigko 
nga tawo ang abo sang sinunog tungud 199 19. 18. NUMEROS. 20. 14. sang sala, kag pagaibiitang ini sa iba- 
bavv sang tubig nga buhi sa isa ka 
suludlan. 

1 8 Kag ang isa ka tawo nga matinlo 
magakuha sing isa ka hisopo, pagabas- 
on niya sia sa tubig, kag isablig niya sa 
ibabaw sang layanglayang kag sa iba- 
baw sang tanan nga mga galamiton, kag 
sa ibabaw sang mga tawo nga yadto 
didto, kag sa ibabaw sadtong nagkamlot 
sang tul-an, kon sang tawo nga pinatay, 
kon sang minatay, kon sang lulubngan. 

19 Ang tawo nga matinlo magasablig 
sa ibabaw sang mahigko, sa ikatlo kag 
sa ikapito ka adlaw : kag sa ikapito ka 
adlaw pagatinloan niya sia. Magabu- 
nak sia sang iya mga panapton, kag 
magahugas sia sa iya kaugalingon sa tu- 
big, kag manginmatinlo sia sa hapon. 

20 Kag ang tawo nga mahigko kag 
wala sia magpaninio, ang amo nga kalag 
pagautdon sa tunga sang katilingban, 
tungud kay ginhigkoan niya ang balaan 
nga Puluy-an ni lehoba : wala masab- 
lig sa ibabaw niya ang tubig sang pag- 
kahigko : sia mahigko. 

21 Manginpalatukuran nga dayon ini 
sa ila : ang nagsablig sang tubig sang pag- 
kahigko, magapamunak sang iya mga 
panapton, kag ang nagkamlot sang tu- 
big sang pagkahigko, manginmahigko 
sia tubtub sa hapon. 

22 Kag ang tanan nga magkamlot 
sang tawo nga mahigko, manginmahigko 
sia ; kag ang tawo nga magkamlot sini, 
manginmahigko tubtub sa hapon." 

Kamatayon ni Maria.— Ang mga tubig sa Meriba. 

Qpv KAG ang mga inanak ni Israel, 
^^ ang bug-OS nga katilingban, nag- 
alabut sa kahanayakan sa Sin, sang bu- 
lan nga nahauna, kag nagpuyo ang ban- 
wa sa Kades ; kag didto mamatay si 
Maria kag didto ginlubung sia. 

2 Kag didto wala sing tubig nga sa 
katilingban ; kag naglilibot sila kay Moi- 
ses kag kay Aaron ; 

3 Kag nagsuay ang banwa kay Moises, 
nga nagasiling : " \ Maayo pa nga nag- 
kalamatay kami sang pagkalamatay sang 
anion mga utud sa atubangan ni lehoba ! 

4 I Kay ngaa bala gindala ninyo ang 
katilingban ni lehoba sa sini nga ka- 
hanayakan, agud nga magkalamatay 
diri kami kag ang amon mga kaha- 
yupan ? 5 i'Kay ngaa bala pinataklad ninyo 
kami gikan sa Egipto sa pagdala sa 
amon sa sining malain nga duug, nga 
indi duug nga angay sa palangumhan, 
nga sa mga igera, nga sa mga kaubasan 
kag nga sa mga granada, kag wala pa 
sing tubig nga ilimnon ? " 

6 Kag nagkaladto si Moises kag si 
Aaron gikan sa atubangan sang kati- 
lingban pa salamputan sang Layangla- 
yang sang pakigkitaan ; kag naghalapa 
sila, kag ang himaya ni lehoba nagpaha- 
yag sa ila. 

7 Kag naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling: 

8 "Kuhaa ang sungkod, kag tipona 
ang katilingban, ikaw kag si Aaron, 
nga imo litud ; kag hambaja-ninyo ang 
bato sa mga mata nila, kag sia magaha- 
tag sang iya mga tubig, kag pagakuha- 
an mo sila sang tubig sa bato, kag paga- 
paimnon mo ang katilingban kag ang 
ila mga kahayupan." 

9 Niyan ginkuha ni Moises ang 
sungkod sa atubangan ni lehoba, sono 
sang ginsogo niya sa iya. 

10 Kag gintipon ni Moises kag ni 
Aaron ang katilingban sa atubangan 
sang bato, kag nagsiling sia sa ila : 
" i Palamati-kamo karon, mga malali- 
son! ^Makapagowa kami bala nga sa 
inyo sing tubig sa sini nga bato ? " 

11 Kag ginbayaw ni Moises ang iya 
kamut, kag ginbunal ni3^a ang bato 
sang iya sungkod sa makaduha; kag 
naggulowa ang bugana nga mga tubig, 
kag naginum ang bug-os nga katilingban 
kag ang ila mga kahayupan. 

12 Kag si lehoba nagsiling kay Moises 
kag kay Aaron : " Tungud kay wala 
kamo magtoloo sa akon nga sa pagpa- 
kabalaan sa akon sa mga mata sang 
mga inanak ni Israel, tungud sini indi 
ninyo pagpasudlon ini nga katilingban 
sa data, nga ginhatag ko sa ila." 

13 Ini among mga tubig sa Meriba,* 
diin nagpakigsuay ang mga inanak ni 
Israel kay lehoba ; kag sia nagpakaba- 
laan sa ila. 

14 Kag kutub sa Kades nagpadala si 
Moises sing mga manugkagon sa hari sa 
Edom, nga nagasiling: "Amo ini ang 
ginasiling sang imo utud nga si Israel : 
Ikaw nakahibalo sang tanan nga ka- 
budlayan nga nag-abut sa amon : 

* Meriba, pakigsuay. 200 20, 15. NUMEROS. 21.5. 15 Kon paano ang amon mga gini- 
kanan nagdululhog sa Egipto, kag nag- 
puyo kami sa Egipto sing maiawig nga 
dag-on; kag ang mga Egiptohanon 
nagpigos sa amon kag sa amon mga 
ginikanan. 

16 Kag nagtuluaw kami kay leho- 
ba, kag ginpamatian niya ang amon 
tingug, kag ginpadala niya ang iya 
Manugtunda, kag ginpagowa niya kami 
sa Egipto ; kag yari kami karon, sa 
Kades, banwa nga sa ukbong sang imo 
mga dulunan. 

17 Tuguti nga makaagi kami sa imo 
duta ; indi kami magaalagi sa mga 
palangumhan, bisan sa mga kaubasan, 
kag indi kami magilinum sing tubig 
sang mga bobon : magalalakat kami sa 
dalan sang hari, nga wala sing maglipas 
sa too, bisan sa wala, tubtub nga mali- 
garan namon ang imo mga dulunan." 

18 Kag si Edom nagsabat sa ij^'a : 
" Dili ka mag-agi sa akon kadntaan, basi 
nga magsugata ako sa imo nga may 
hinganiban." 

19 Kag ang mga inanak ni Israel 
nagsiling sa iya : " Magatalaklad kami 
sa dalan nga ginalaktan, kag kon magi- 
num kami sang imo mga tubig, ako 
kag ang akon kahayupan, magabayad 
ako sa imo sang bill nila ; lamang sa 
wala sing ano man magaagi ako nga 
lakat." 

20 Kag sia nagsiling : " Dili ka mag- 
agi." Kag si Edom nagsugata sa 
iya upud ang madamu nga katawohan 
kag kamut nga makusag. 

21 Kag si Edom nagdumili sa pag- 
tugut nga mag-agi si Israel sa iya mga 
dulunan ; kag si Israel nagpalayo sa 
iya. 

Kamatayon ni Aaron. 

22 Kag nagtalaliwan sila sa Kades ; 
kag ang mga inanak ni Israel, ang 
bug-os nga katilingban, nag-alabut sa 
bukid sang Hor. 

23 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises kag kay Aaron, sa bukid sang 
Hor, sa kadulunan sang duta ni Edom, 
nga nagasiling : 

24 " Si Aaron pagaisimpon sa iya 
mga banwa ; kay indi makasulud sia sa 
duta, nga ginhatag ko sa mga inanak ni 
Israel, tungud kay nagmalalison kamo sa 
akon sogo sa mga tubig sang Meriba. 25 Kuhaa si Aaron kag si Eleasar, 
nga iya anak, kag patukada sila sa 
bukid sang Hor. 

26 Kag pagaipauba mo kay Aaron ang 
iya mga panapton kag ipapanaput mo 
sila kay Eleasar, nga iya anak ; kag si 
Aaron pagaisimpon sa iya mga banwa, 
kag didto mamatay sia." 

27 Kag ginhimo ni Moises sono sang 
ginsogo sa iya ni lehoba : nagtalaklad 
sila sa bukid sang Hor, sa mga mata 
sang bug-os nga katilingban. 

28 Kag ginpauba ni Moises kay Aaron 
ang iya mga panapton, kag ginpanaput 
niya sila kay Eleasar, nga iya anak : kag 
si Aaron namatay didto sa putokputo- 
kan sang bukid, kag si Moises kag si 
Eleasar, nagdululhog sa bukid. 

29 Kag sang nakita sang bug-os nga 
katilingban, nga si Aaron patay na, ang 
tanan nga panimalay ni Israel naghilibi 
kay Aaron sa katloan ka adlaw. 

Ang hari sa Arad dinsu^. — Ang maU'Ug 
nga tumbaga. 

2 A KAG sang nakabati ang Kanaa- 
i hon, ang hari sa Arad, nga naga- 
puyo sa Bagatnan, nga nagapakari si 
Israel sa dalanon sang Atarim, nagpa- 
kigaway sia batok kay Israel, kag nag- 
dala sia sa iya sing mga bihag. 

2 Niyan ang Israel naghimo sing pa- 
naad kay lehoba, kag nagsiling : " Sa 
pagkamatuud, kon itugyan mo ini nga 
banwa sa akon kamut, pagalaglagon ko 
gid ang ila mga kabanv/aanan." 

3 Kag ginpamatian ni lehoba ang 
tingug sang Israel, kag gintugyan niya 
ang mga Kanaanhon, kag gintagudilian 
niya sila kag ang ila mga kabanwaanan ; 
kag ginhingalanan niya yadto nga duug 
nga Hor ma.* 

4 Kag nagtalaliwan sila gikan sa bu- 
kid sang Hor, sa dalanon sang dagat 
nga Mapula, sa paglibot sang duta sa 
Edom, kag ginlangkag ang kalag sang 
banwa bangud sang dalan. 

5 Kag naghambal ang banwa batok 
sa Dios kag batok kay Moises : " l Kay 
ngaa bala ginpataklad ninyo kami gikan 
sa Egipto, agud nga magkalamatay ka- 
mi sa kahanayakan ? Kay wala bisan 
tinapay, bisan tubig, kag ang amon kalag 

* Norma, katagudilian kon pagkapa- 
nas. 201 21.6. NUMEROS. 21. 26. may kasum-ud na sining tinapay nga ta- 
lamayoii." 

6 Kag si lehoba nagpadald sa banwa 
sing mga man-ug nga mga masingkal, 
nga nagakalagat sang banwa : kag na- 
patay ang madaniu nga katawohan sa 
Israel. 

7 Niyan ang banwa nagkadto kay 
Moises, kag nagsililing sila : " Nakasala 
kami, kay naghambal kami batok kay 
lehoba kag batok sa imo. Pangamiiyo- 
ka kay lehoba, nga kuhaon niya sa 
amon ini nga mga man-ug." Kag si 
Moises nangamuyo tungud sang banwa. 

8 Kag si lehoba nagsiling kay Moises : 
" Maghimo-ka sing isa ka man-ug nga 
masingkal ; kag ibutang mo sia sa iba- 
baw sang bandera ; kag mahanabu, nga 
bisan sin-o nga ginkagat kag magtulok 
sa iya, magakabuhi." 

9 Kag si Moises naghimo sing isa ka 
man-ug nga tumbaga, kag ginbutang 
niya sia sa ibabaw sang bandera. Kag 
nahanabu, kon ang isa ka man-ug nag- 
kagat sa bisan kay sin-o, kag magtuluk 
sia sa man-ug nga tumbaga^ nga na- 
buhi sia. 

Ang pagpadayon sang pagpanlakatan.— Dtnaug si Si- 

lion, hari sang mga Amorinhon, kag si Og, harisa 

Basan, kag ang pagdaug sang ila kadutaan. 

10 Nagtalaliwan ang mga inanak ni 
Israel, kag ginpahamtang nila ang dulu- 
gan sa Obot. 

11 Kag sang nagtalalaliwan sila sa 
Obot, nagpalahamtang sila sang dulugan 
sa lye-Abarim, sa kahanayakan nga 
yara sa atubangan sang Moab, nayon sa 
Bulutlakan. 

12 Kag gikan didto nagtalaliwan sila 
kag nagpalahamtang sila sang dulugan 
sa nalupyakan sang Sared. 

13 Kag gikan didto nagtalaliwan sila, 
kag nagpalahamtang sila sang dulugan 
sa tabok sang Arnon, nga yara sa kalia- 
nayakan, nga nagagowa sa mga dulunan 
sang mga Amorinhon ; kay ang Arnon 
among dulunan sang Moab, sa tunga 
sang mga Moabinhon kag sang mga 
Amorinhon. 

14 Tungud sini ginasiling sa tolon-an 
sang mga pag-awayan ni lehoba : 

" Baheb sa Supa 

Kag ang mga daganas sang Arnon, 

15 Kag ang pagpangawas sang mga 
daganas Nga nagaliko nayon sa puluy-an 

sa Ar, 
Kag nagahambuy sa dulunan sang 
Moab." 

16 Kag gikan didto iiagkaladto sila sa 
Beer : ini among Beer, diin ginsiling ni 
lehoba kay Moises : " Tipona ang ban- 
wa kag pagahatagan ko sia sing tubig." 

17 Niyan si Israel nag-ambahan sining 
ambahanon : 

" Saka-ka, bobon ; alambahan-ka- 
mo sa sinabtanay. 

18 Bobon, nga ginkutkut sang mga 
dunganon, 

Nga ginpadalum sang mga punoan 

sang banwa, 
Upud sang manugpatok sang kaso- 
goan, sa ila mga sungkod." 
Kag gikan sa kahanayakan iiajs^kaladto 
sila sa Matana ; 

19 Kag gikan sa Matana, pa Naha- 
liel ; kag gikan sa Nahaliel pa Bamot ; 

20 Kag gikan sa Bamot, sa nalupaya- 
kan nga yara sa mga latagon sang Mo-, 
ab, sa piitokputokan sang Pisga, nga, 
nagaatubang nayon sa kahana3'^akan. 

21 Kag nagpadala si Israel sing mga 
manugkagon kay Sihon, nga hari sa 
mga Amorinhon, sa pagsiling: 

22 " Tuguti nga mag-agi ako sa imo 
duta : dili kami maglabang sa mga pala- 
ngumhan, bisan sa mga kaubasan; indi 
kami magainum sang mga tubig sa mga 
bobon ; m.agalalakat kami sa dalan sang 
hari tubtub nga makaligad kami sa imo 
mga dulunan." 

23 Apang si vSihon wala magtugut 
nga ang Israel mag-agi sa iya mga du- 
lunan, kondi gintipon ni Sihon ang bug- 
os niya nga banwa kag naggowa batok 
kay Israel sa kahanayakan ; kag nag- 
abut sia sa lahas, kag nakigaway sia 
batok kay Israel. 

24 Kag pinilas sia ni Israel sa sulab 
sang hinganiban, kag nagtagiya sia sang 
iya duta kutub sa Arnon tubtub sa 
labok, tubtub sa duta saii^i^ mga anak ni 
Amon ; kay ang dulunan sang mga anak 
ni Amon, malig-on sia. 

25 Kag ginkuha ni Israel ining tanan 
nga mga banwa ; kag nagpuyo ang 
Israel sa tanan nga mga kabanwaanan 
sang mga Amorinhon, sa Hesbon kag 
sa tanan niya nga mga minoro. '^ 

26 Kay ang Hesbon among banwa ni 
Sihon, hari sang mga Amorinhon, nga 
nagpakigaway batok sa nahauna nga 202 21.27. NUMEROS. 22. 11. hari sa Moab, kag ginkuha niya sa iya 
kamut ang tanan niya nga duta tubtub 
sa Anion. 

27 Ngani ang mga manughulobaton 
nagasiling : 

" Kalari-kamo sa Hesbon : 
Pagtukuron kag paglig-onon ang 
banwa ni Sihon. 

28 Kay kalayo naggowa sa Hesbon, 
Kag isa ka dabdab sa banwa ni 

Sihon ; 
Kag nagupus ini sang Ar sa Moab 
Kag sang mga ginoo sang mga 

kataasan sang Arnon. 

29 i Kailo ka, Moab ! 

Linaglag ka, banwa ni Kemos : 
Ginbayaan niya ang iya mga anak 

nga lalaki sa pagpalagyo 
Kag ang iya mga anak nga babae 

sa pagkabihag, 
Kay Sihon, hari sang mga Amo- 

rinhon. 

30 Ginpana namon sila, 
Ginlaglag ang Hesbon tubtub sa 

Dibon, 
Ginhapay namon ini tubtub sa 
Nopa, tubtub sa Medeba." 

31 Sa sini nagpuyo ang Israel sa duta 
sang mga Amorinhon. 

32 Kag si Moises nagpadala sa pagu- 
sisa sa laser ; kag ginkuha nila ang iya 
mga minoro, kag ginsobol nila ang mga 
Amorinhon nga yadto didto. 

33 Kag nagbalalik kag nagtalaklad 
sila sa dalan sang Basan. Kag si Og, 
nga hari sa Basan, naggowa upud ang 
bug-OS niya nga banwa, sa pagsugata sa 
ila sa pagpakigaway, sa Edrei. 

34 Niyan si lehoba nagsiling kay 
Moises : " Indi ka magkahadluk sa iya, 
kay sa imo kamut gintugj'an ko sia, sia 
kag ang bug-os niya nga banwa kag 
ang ij'^a duta ; kag pagahimoon mo sa 
iya, subung sang ginhimo mo kay Sihon, 
hari sang mga Amorinhon, nga nagpuyo 
sa Hesbon." 

35 Kag ginpilas nila sia, kag ang iya 
mga anak kag ang bug-os niya nga ka- 
tawohan, sa bagay nga v;ala sing nabi- 
lin sa iya nga nakapalagyo ; kag nagta- 
lagiya sila sang iya duta. Si Balaam nagapakaicaayo sa Israel batok 
sa iya katuyoaa. 22 KAG ang mga inanak ni Israel 
nagtalaliwan kag nagpalaham- tang sila sang'dulugan sa mga kapatagan 
sa Moab sa isa ka luyo sang lordan, sa 
leriko. 

2 Kag nakita ni Balak, anak ni Sipor, 
ang tanan nga ginhimo sang Israel sa 
mga Amorinhon. 

3 Kag ginhadlukan si Moab sing daku 
gid bangud sang banwa, kay madamu 
sia ; kag nagakalisud si Moab bangud 
sang mga inanak ni Israel. 

4 Kag nagsiling si Moab sa mga kati- 
gulangan sa Madian : " Karon magaha- 
lab ini nga katilingban sang tanan nga 
yara sa palibot naton, nga subung sang 
paghalab sang baka sang hilamon sang 
mgalatagon." Kag si Balak, anak ni 
Sipor, amo ang hari sadto sa Moab. 

5 Kag ginpadalhan niya sing mga 
manugkagon si Balaam, anak ni Beor, sa 
Petor, nga yara sa luyo sang suba, sa 
duta sang mga anak sang iya banwa, 
agiid nga pagtawgon sia, nga nagasi- 
liling: " Yari karon, isa ka banwa 
naggowa sa Egipto : yari karon, naga- 
tabon sia sang kadaygan sang duta, kag 
nagapuyo sia sa atubangan nakon. 

6 Busa karon, kari-ka, ginaampo ko 
sa imo, ipakahimalaut-mo ako sini nga 
banwa, kay labi sia ka bakudsaakon; 
ayhan sarang ako makapilas sa iya, kag 
makasobol sa iya sa kadutaan; kay 
nakahibalo ako, nga yadtong pagpaka- 
maj^ohon mo, manginpinakamaayo sia, 
kag yadtong pagpakamalauton mo, ma- 
nginpinapakamalaut sia." 

7 Kag nagkaladto ang mga tigulang 
saMoab, kag ang mga tigulang sa Madi- 
an nga may mga sohol sang pagpakot 
sa ila mga kamut ; kag sang nag-abut 
sila kay Balaam, ginsugid nila sa iya 
ang mga polong ni Balak. 

8 Kag sia nagsiling sa ila : " Hiligda- 
kamo diri, kag pagaihatag ko sa inyo 
ang sabat, sono sang pagaihambal sa 
akon ni lehoba." Kag ang mga dungan- 
on sang Moab nagpalabilin kay Balaam. 

9 Kag nagkari ang Dios kay Balaam, 
kag nagsiling sa iya : " i Sin-o bala ina 
nga mga lalaki nga yara kaiipud nimo ? " 

10 Kag si Balaam nagsabat sa Dios : 
'• Si Balak, anak ni Sipor, hari sa Moab, 
nagpadala sa akon, sa pagsiling sa alwn : 

11 Yari karon, ang banwa, nga nag- 
halin sa Egipto, nagatabon sang kaday- 
gan sang duta. Busa karon, kari-ka 
kag ihimalaut ako sa iya ; ayhan sarang 203 22. 12. NUMEROS, 22. 33. ako makapakigaway sa iya kag makaso- 
bol sa iya," 

12 Kag nagsiling ang Dios kay Bala- 
am : "Dili ka magupud sa ila, kag dili 
ka magpakamalaut sa baiiwa, kay gin- 
pakamaayo sia." 

13 Kag si Balaam nagbangon sang 
aga, kag nagsiling sa mga dunganon ni 
Balak: " Palauli-kamo sa inyo duta, kay 
si lehoba indi magtugot sa akon sa 
pagiipud sa inyo." 

14 Kag ang mga dunganon sa Moab 
nagtilindug kag nagbalalik kay Balak, 
kag nagsililing: "Si Balaam nagapa- 
ngindi sa pagkari upud sa amon." 

15 Kag si Balak nagpadala liwan sing 
labi pa ka damu kag labi pa ka dunga- 
non sang sa ila sadto. 

16 Kag nagkaladto sila kay Balaam, 
kag nagsililing sila sa iya : " Amo ini ang 
ginsiling ni Balak, anak ni Sipor : Gina- 
ampo ko sa imo, nga indi ka raagpaha- 
wid sa pagkari sa akon. 

17 Kay pagapadungan ko ikaw sing 
daku gid, kag pagahimoon ko ang tanan 
nga pagaisiling mo sa akon : busa, kari- 
ka karon, kag ihimalaut mo ako sini nga 
banwa." 

18 Kag si Balaam nagsabat kag nagsi- 
ling sa mga ulipon ni Balak : " Bisan 
pa ighatag ni Balak sa akon ang iya 
balay nga puno sang pilak kag bulawan, 
indi ako sarang makalapas sang polong 
ni lehoba, nga akon Dios, sa paghimo 
sing butang nga diyotay kon daku. 

19 Busa karon, ginaampo ko sa inyo, 
nga magpalabilin kamo diri sini nga 
gab-i, agud nga makahibalo ako sang 
pagadayonon ni lehoba nga igasiling sa 
akon." 

20 Kag nagkari ang Dios kay Balaam 
sa kagajj-ihon, kag nagsiling sia sa iya : 
" Tungud kay nagkalari ining mga tawo 
sa pagtawag sa imo, bangon-ka, kag 
umupud-ka sa ila; lamang, pagahimoon 
mo ang pagaisiling ko sa imo." 

21 Kag nagbangon si Balaam sa aga, 
kag ginhampiloan niya ang iya asno, 
kag nagupud sia sa mga dunganon sa 
Moab. 

22 Kag ang kaakig sang Dios nagsiga, 
kay naglakat sia ; kag ang manugtunda 
ni lehoba nagpahamtang sa atubangan 
niya sa dalan nga kasumpung niya. Kag 
sia nagakabayo sa iya asna, kag upud sa 
iya ang duha niya ka alagad. 

23 Kag ang asna nakakita sa manug- tunda ni lehoba, nga nagatindug sa da- 
lan, nga ang iya hinangiban sa iya ka- 
mut wala matagub ; kag naglipas ang 
asna sa dalan kag nagpakadto sa lata- 
gon. Niyan ginbunal ni Balaam ang 
asna sa pagpabalik sa iya sa dalan. 

24 Apang ang manugtunda ni lehoba 
napahamtang sa isa ka banas nga maki- 
tid sa tunga sang kaubasan : may ding- 
ding sa isa ka luyo kag may dingding 
man sa pihak nga luyo. 

25 Kag sang nakita sang asna ang 
manugtunda ni lehoba, sinagaid sia sa 
dingding kag inipit niyasa dingding ang 
tiil ni Balaam ; kag ginliwan niya sia 
sa pagbunal. 

26 Kag ang manugtunda ni lehoba 
nagiina sa unhan, kag nagtindug sa isa 
ka duug nga makitid, nga didto wala 
sing dalan nga pagalipasan sia bisan sa 
too, bisan sa wala. 

27 Kag sang nakita sang asna ang 
manugtunda ni lehoba, nagluko sia sa 
idalum ni Balaam : kag nagdabdab ang 
kaakig ni Balaam, kag ginhanot niya 
ang asna sang iya sungkod. 

28 Niyan ginbuka ni lehoba ang ba- 
ba sang asna, nga nagsiling sia kay Ba- 
laam : " i Ano bala ang ginhimo ko sa 
imo, nga ginbunal mo ako sa makatlo ? " 

29 Kag si Balaam nagsabat sa asna : 
" Kay ginlahuglahugan mo ako : kabay 
pa nga kunta ko may hinganiban ako sa 
akon kamut, nga karon gid pagapatyon 
ko ikaw." 

30 Kag ang asna nagsiling kay Bala- 
am : " I Indi amo ako bala ang imo asna, 
nga sa ibabav/ nakon nagpangabayo ka, 
kutub nga imo ako, tubtub karon? 
I May kaanaran bala ako sa paghimo 
sing subung sini sa imo ? " Kag sia 
nagsabat : " Wala." 

31 Niyan ginpamuklat ni lehoba ang 
mga mata ni Balaam, kag nakit-an niya 
ang manugtunda ni lehoba, nga yara sa 
daian, kag maj^ hiiiganiban sia nga wala 
matagub sa iya kamut. Kag si Balaam 
nagyaub kag naghapa. 

52 Kag ang manugtunda ni lehoba 
nagsiling sa iya: "Kag e'ngaa bala 
ginbunal mo ang imo asna sing makatlo .<* 
Y^ari karon, naggowa ako nga kasum- 
pung mo, kay ining dalan nagadul-ong 
sa kapahamakan sa atubangan nakon. 

33 Nakita ako sang asna, kag naglipas 
sia sa akon atubangan sing makatlo ; 
kon sia wala kunta maglipas sa akon 204 22. 34. NUMEROS, 23. 11. atubangan, sa pagkamatuud, ginpatay 
ko ikaw kag ginbuhi ko sia kunta." 

34 Niyan si Balaam nagsiling sa 
manugtunda ni lehoba: " Nakasala ako, 
kay wala ako makahibalo, nga ikaw 1 
nagpahamtang sa dalan sa atubangan 
nakon. Apang karon, kon ginapakama- 
lain mo ini, ako magapauli." 

35 Kag ang manugtunda ni lehoba 
nagsiling kay Balaam : " Upud-ka sa 
sina nga mga tawo ; apang pagaihambal 
mo lamang ang polong nga pagaisiling 
ko sa imo." Kag si Balaam nagupud sa 
mga dunganon ni Balak. 

36 Kag sang nabatian ni Balak nga 
nagapakari si Balaam, nagsugata sia sa 
iya sa banwa sa Moab, nga yara sa dulu- 
nan sang Arnon, nga yava. sa ukbong 
sang dulunan. 

37 Kag si Balak nagsiling kay Bala- 
am : " i Wala bala ako magpadala sa 
imo sa pagtawag sa imo nga may kaku- 
gi? iKay ngaa wala ka magkari sa 
akon ? i Indi bala ako sarang sa pagpa- 
dungug sa imo ? " 

38 Kag si Balaam nagsiling kay Ba- 
lak : " Yari karon, ako nagkari sa imo 
iayhan sarang ako bala makahambal 
sing bisan ano nga butang ? Ang polong 
nga pagaibutang sang Dios sa akon 
baba, ina pagaihambal ko." 

39 Kag nagupud si Balaam kay Balak, 
kag nag-alabut si la sa Kiriat-husot. 

40 Kag si Balak naghalad sing mga 
tinday nga baka kag mga obeha, kag 
iiagpadala kay Balaam kag sa mga 
dunganon nga 3'ara upud sa iya. 

41 Kag nahanabu, sang pagkaaga, nga 
ginkuha ni Balak si Balaam, kag ginpa- 
tukad niya sia sa m.ga duug nga mataas 
ni Baal, nga kutub didto nakita niya 
ang ukbong sang banwa. 23 Balaam nagsiling kay 
Balak : " Patindugi ako diri sing 
pito ka halaran, kag himosi ako diri sing 
pito ka tinday nga baka kag pito ka 
karnero." 

2 Kag ginhimo ni Balak, sono sang 
girsiling sa ij'a ni Balaam ; kag nagha- 
Jad si Balak kag si Balaam sing isa ka 
tinday nga baka kag isa ka karnero sa 
iba.baw sang tagsa ka halaran. 

3 Kag si Balaam nagsiling kay Balak : 
" Tindug-ka sa iuyo sang imo halad nga 
sinunog, kag ako magakadto : ayhan 
si lehoba magasugata sa akon, kag bisan ano nga butang nga pagaipahayag niya 
sa akon, pagaibalita ko sa imo." Kag 
naglakat sia sa isa ka bakoiod nga ha- 
nayak. 

4 Kag nagsugata ang Dios kay Bala- 
am kag nagsiling sia sa iya : " Nahimos 
ko na ang pito ka halaran kag sa tagsa 
ka halaran naghalad ako sing isa ka 
tinday nga baka kag isa ka karnero." 

5 Kag si lehoba nagbutang sing 
polong sa baba ni Balaam, kag nagsi- 
ling sa iya : " Balik-ka kay Balak, kag 
pagaihambal mo ang subung sini." 

6 Kag sia nagbalik sa iya, kag yari 
karon, nagatindug sia sa Iuyo sang iya 
halad nga sinunog, sia kag ang tanan 
nga mga dunganon sa Moab. 

7 Kag si Balaam nagmitlang sang iya 
pololongon nga hinulobaton, kag nag- 
siling: 

" Gikan sa Aram gindala ako diri 

ni Balak, hari sa Moab, 
Gikan sa mga bukid sang Sid- 

langan : 
Kari-ka, ipakamalaut mo ako kay 

lakob ; 
Kari-ka, kag tawga ang kaakig sa 

ibabaw ni Israel. 

8 I Paano bala ang pagpakamalaut ko, 

sa wala pagpakamalauta sang 
Dios? 
I Paano bala ang pagtawag ko 
sang kaakig sa ibabaw sang wala 
pagkaakigi ni lehoba ? 

9 Kay kutub sa putokputokan sang 

mga bato ginatan-aw ko sia, 
Kag kutub sa mga kabakoloran gi- 

natulok ko sia : 
Yari karon ang isa ka banwa nga 

magapuyo sing muhaymuhay 
Kag indi raaisip sa tunga sang 

mga katawohan. 

10 t Sin-o bala ang magaisip sang 

yab-ok ni lakob, 
Kon sang kadamuon sang ikap-at ka 

bahin sang Israel ? 
Mamatay akj kunta sa kama- 

tayon sang mga matarung, 
Kag ang akon kaolehian mangin- 

subung sang iya." 

11 Kag si Balak nagsiling kay Ba- 
laam : ** I Ano bala ang nahimo mo 
sa akon ? Ginkuha ko ikaw, agud nga 
pagpakamalauton mo ang akon mga 
kaaway ; kag yari karon, wala ka sing 
nahimo kondi ang pagpakamaayo sa 
ila." 205 23. 12. NUMEROS. 24.2. 12 Kag sia nagsabat, kag nagsiling : 
" I Wala bala ako mag-andam sa indi 
paghambal sing bisan ano kondi sang 
ginabutang ni lehoba sa akonbaba ? " 

13 Kag nagsiling sa iya si Balak : 
"Ginaampo ko sa imo, nga magupud 
ka ?a akon sa isa ka duug, nga kutub 
didto makita mo ang bafiwa ; makita mo 
lamang ang iya ukbung kag indi mo 
sila makita nga tanan, kag kutub didto 
ipakamalaut mo ako sa ila." 

14 Kag gindala sia niya sa latagon 
sang Sopim, sa putokputokan sang 
Pisga ; kag nagpatindug sia didto sing 
pito ka halaran, kag naghalad sia sing isa 
ka tinday nga baka kag isa ka karnero 
sa ibabaw sang tagsa ka halaran. 

15 Kag si Balaam nagsiling kay Balak : 
" Tindug-ka diri sa luyo sang imo halad 
nga sinunog, kag ako magakadto didto 
sa pagsugata sa Dios, didto. 

16 Kag si lehoba nagsugata kay Ba- 
laam, kag nagbutang sing polong sa iya 
b iba, kag nagsiling sa iya : " Balik-ka, 
kay Balak, kag magahambal ka sing 
subung sini. " 

17 Kag si Balaam nagkadto sa iya, 
kag yari karon, nga nagatindug sia 
sa luyo sang iya halad nga sinunog, kag 
upud sa iya ang mga dunganon sa 
Moab. Kag si Balak nagsiling sa iya : 
" I Ano bala ang ginsiling ni lehoba ? " 

18 Kag si Balaam nagmitlang sang 
iya pololongon nga hinulobaton kag 
nagsiling : 

" Tindug-ka, Balak, kag pamati-ka ; 
Dunga ako, anak ni Sipor. 

19 Ang Dios indi tawo, agud nga 

magbutig ; 

Bisan anak sang tawo, agud nga 
maghin#lsul. 

Ang ginsiling niya, l indi bala ni- 
ya pagahimoon ? 

Ang ginmitlang niya, i indi bala 
niya pagabuhaton ? 

20 Yari karon, ako nagbaton sing 

pagpakamaayo : 
Sia nagpakamaayo kag ako indi 
makaliwan sini. 

21 V/ala sia magatan-aw sang kalau- 

tan sa kay lakob. 
Kag wala sia makakita sing kali- 

sud sa Israel. 
Si lehoba, nga iya Dios, yara upud 

sa iya, 
Kag ang paghinugyaw nga haria- 

non ang sa tunga niya. 22 Ginpagowa sila sang Dios sa E- 

gipto ; 
May kabakuran sia subung sang 
baka nga talonon ; 

23 Kay batok kay lakob wala sing 

kawilihan 
Kag batok kay Israel wala sing 

pakot. 
Sa sini nga dag-on pagaisiling na- 

hanungud kay lakob 
Kag nahanungud kay Israel : 
i Daw ano ang ginbuhat sang Dios ! 

24 Yari karon, ang banwa nga maga- 

tindug subung sang leon nga ba- 

bae, 
Kag subung sang leon magapaka- 

taas sia : 
Indi magaluko sia tubtub nga ma- 

kaon niya ang tinukub, 
Kag maginum sang dogo sang mga 

pinata}^" 

25 Kag si Balak nagsiling kay Bala- 
am : " Koti indi ka magpakamalaut gid 
sa iya, indi mo gid man sia pagpaka- 
maayohon." 

26 Kag si Balaam nagsabat kag nag- 
siling kay Balak : " l Wala ako bala 
maghambal sa imo, nga nagasiling : 
Ang tanan nga pagaisiling ni lehoba, 
ini pagahimoon ko ? " 

27 Kag nagsiling si Balak kay Bala- 
am : " Busa, kari-ka karon, pagadal- 
hon ko ikaw sa iban nga duug ; ayhan 
manginkalahamut-an sang Dios, nga 
kutub didto imo ako ipakamalaut sa 
iya." 

28 Kag gindala ni Balak si Balaam sa 
putukputokan sang Peor, nga nagaatu- 
bang nayon sa kahanayakan. 

29 Kag si Balaam nagsiling kay Ba- 
lak : " Patindugi ako diri sing pito ka 
halaran, kag amani ako diri sing pito ka 
tinday nga baka kag pito ka karnero." 

30 Kag ginhimo ni Balak, sono sang 
ginsiling sa iya ni Balaam ; kag nagha- 
lad sia sing isa ka tinday nga baka kag 
isa ka karnero sa tagsa ka halaran. 

KAG sang nakita na ni Balaam, 
nga kalahamut-an sa mga mata 
ni lehoba ang pagpakamaayo sa Israel, 
wala sia magkadto subung sang iban 
nga oras sa pagsugata sang mga lilihion, 
kondi nagbalikid sia nayon sa kahanaya- 
kan. 

2 Kag sang binayaw ni Balaam ang 
mga mata, nakit-an niya ang Israel nga 206 24.3. NUMEROS. 24. 18. nahamtang sa dulugan, sono sa iya mga 
kabikahan ; kag ang Espiritu sang Dios 
didto sa ibabaw niya. 

3 Kag nagmitlang sia sang iya polo- 
longon nga hinulobaton, kag nagsiling 
sia : 

"Nagasiling si Balaam, anak ni 

Beor, 
Kag nagasiling ang lalaki nga naga- 

muklat ang iya mga mata : 

4 Nagasiling ang nagapamati sang 

mga polong sang Dios, 
Yadtong nagatan-aw sang talan- 

awon sang Makagagahum, 
Nga kon mapukan, nagamuluklat 

ang iya mga mata : 

5 jNga pagkamgamatahum sang imo 

mga layanglayang, oh lakob, 
Ang imo mga puluy-an, oh Israel ! 

6 Subung sang mga nalupyakan naga- 

hulumlad sila, 
Subung sang mga katamnan sa luyo 

sang suba, 
Subung sang mga linaloes nga gin- 

tanum ni lehoba, 
Subung sang mga sedro sa luyo 

sang mga tubig. 

7 Sa iya mga bayong nagailig ang 

mga tubig, 
Kag ang iya binhi magatiibo sa ma- 

damn nga mga tubig. 
Kag manginlabing mataas pa kay 

Agag* ang iya hari, 
Kag ang iya ginharian pagapakata- 

ason. 

8 Ginpagowa sia sang Dios sa Egipto ; 
May kusug sia subung sang isa ka 

baka nga talunon. 
Pagahalunhonon niya ang mga ka- 

tawohan, ang iya mga kaawa3^ 
Kag pagabukbukon niya ang ila 

raga tul-an, 
Kag pagalapsan niya sila sang iya 

mga pana. 

9 Nagduko sia, nagluko subung sang 

leon, 
Subung sang leon nga babae, i sin- 

ong makapukaw sa iya ? 
Ang mga nagapakamaayo sa imo, 

pagapakamaayohon sila ; 
Ang mga nagapakamalaut sa imo, 

pagipakamalauton sila." 

10 Kag nagsiga ang kaakig ni Balak 
batok kay Balaam, kag sang namalak- * Agag, ngalan sang kabilogan sang 
mga liaii nga Amalekinhon, pak sia, nagsiling si Balak kay Balaam : 
" Sa pagpakamalaut sa akon mga kaa- 
way gintawag ko ikaw, kag yari karon, 
ginpakamaaj'o mo gid sila sa makatio 
na. 

II Busa ngani, paiag"yo-ka karon sa 
imo duug. ^ Kinasiling ko, nga pagapa- 
dungan ko ikaw ; apang, yari karon, nga 
ginpungan ni lehoba ang pagpadungug 
sa imo." 

I 12 Kag si Balaam nagsiling kay 
j Balak: "iWala man bala ako 
I maghambal sa imo gid nga mga ma- 
; nugtunda, nga ginpadala mo sa akon, 
I nga nagasiling : 

i 13 Bisan pa ihatag ni Balak sa akon 
I ang iya balay nga puno sing pi'lak kag 
I bulawan, ako indi sarang makaglapas 
; sang polong ni lehoba sa paghimo sono 
{ sa akon tagiposoon sang butang nga 
maa5''o kon malain ; kondi nga ang pa- 
gaihambal ni lehoba, ina pagaisiling ko ? 

14 Yari karon, ako magakadto sa 
akon banwa. A^gani kari-ka, pagaita- 
lastas ko sa imo ang pagahimoon sini 
nga banwa sa imo banwa sa palaabuton 
nga mga ad law." 

15 Kag ginmitlang nij'a ang iya polo- 
longon nga hinulobaton kag nagsiling : 

" Nagasiling si Balaam, anak ni 

Beor, 
Kag nagasiling ang lalaki nga na- 

muklat ang iya mga mata ; 

16 Nagasiling ang nagapamati sang 

mga polong sang Dios, 
Kag nakakilala sang kinaadman 

sang Labing Mataas, 
Yadtong nagatan-av/ sang talan- 

awon sang Makagagahum, 
Nga kon m.apukan, nagam.uluklat 

ang iya mga mata, 

17 Ginatan-avv ko sia, apang indi sa 

karon, 
Ginatulok ko sia, apang indi ma- 

lapit ; 
Nagagowa ang isa ka Bitoon kay 

lakob, 
Isa ka patok nga harianon naga- 

hayaw sa Israel ; 
Sia nagabunal sang mga dulunan 

sa Moab, 
Kag nagalaglag sang tanan nga 

mga anak ni Set. 

18 Ang Edom manginkaugalingon 

niya ; 
Seir man manginkaugalingon sang 
iya mga kaaway, 207 24. 19. NUMEROS. 25. 14. Kag ang Israel magapaagi nga 
may kagamhanan. 

19 Kag sia magaginoo sang nagagi- 

kan kay lakob, 
Kag pagalaglagon niya ang nabi- 
lin sa banwa." 

20 Kag sang tinulok niya si Ama- 
lek, nagmitlang sia sang iya pololongon 
nga hinulobaton kag nagsiling : 

" Si Amalek among panganay sang 

mga katawohan, 
Apang ang iya kaolehian mawala 

sa gihapon." 

21 Kag sang nakita niya ang mga 
Keneinhon, nagmitlang sia sang iya po- 
lolongon nga hinulobaton kag nagsiling : 

" Malig-on ang imo puluy-an : 
Ipahamtang mo sa bato ang imo 
pugad. 

22 Walay sapayan, pagapapason ang 

Keneinhon, 
Tubtub nga pagadalhon ka nga 
bihag ni Asur." 

23 Kag nagmitlang sia liwan sang iya 
pololongon nga hinulobaton kag nagsi- 
ling : 

i Kailo ! i Sin-o bala ang sarang 
makakabuhi sa tapus na mahimo 
sang Dios ini ? 

24 Magakalari ang mga sakayan gikan 

sa mga baybayon sang Kitim,* 
Kag pagapapaubson nila ang A- 

sur, pagapapaubson man nila ang 

Heber,t 
Kag sia mawala man." 

25 Kag nagtindug si Balaam, kag nag- 
lakat, kag nagpauli sa iya duug ; kag si 
Ealak naglakat man sa iya dalanon. 

Gindayaan ang Israel tungud sang pagkadiwata 
nga Moabinhon. 

SET KAG si Israel nagpuyo sa Sitim., 
"^ kag ang banwa nagsugud sa pag- 
pakighilawas sa mga anak nga babae ni 
Moab. 

2 Gin-agda nila ang banwa sa mga 
halad sang ila mga dios, kag ang banwa 
nagkaon, kag nagyaiib sa atubangan 
sang ila mga dios. 

3 Kag ang banwa nakigimpon kay 

* Kitim, n gal an sang kabilogan sang 
mga kadutaan sa Katundan. 

t Hcber, mga katawohan^ nga yara sa 
tabok sang Euprates. Baal-Peor,* kag ang kasingkal ni lehoba 
nagsiga batok sa Israel. 

4 Kag si lehoba nagsiling kay Moises : 
"Kuhaa ang tanan nga mga pangolo 
sang banwa, kag pamitaya sila sa atu- 
bangan ni lehoba sa adlawon, agud nga 
ang kasingkal sang kaakig ni lehoba 
magpalayo sa Israel.'* 

5 Kag nagsiling si Moises sa mga hu- 
kom sa Israel : " Pamatya-ninyo ang 
tagsatagsa sadtong mga tagainyo nga 
nagpakigimpon kay Baal-Peor." 

6 Kag yari karon, isa ka lalaki sa mga 
anak ni Israel nagkari kag nagdala sing 
isa ka Madianinhon nga babae sa iya mga 
litud sa mga mata ni Moises, kag sa mga 
mata sang bug-os nga katilingban sang 
mga inanak ni Israel, sang nagahilibi 
sila sa salamputan sang Layanglayang 
sang pakigkitaan. 

7 Kag nakit-an ini ni Pineas, anak ni 
Eleaser, anak ni Aaron, nga saserdote ; 
kag nagtindug sia gikan sa tunga sang 
katipunan, kag naguyat sia sing isa ka 
sumbiling ; 

8 Kag nagsuliid sia sa olehe sang la- 
laki nga Israelinhon sa layanglayang, 
kag ginpalapusan niya sila nga duha, 
ang lalaki nga Israelinhon kag ang ba- 
bae, sa iya tiyan, kag nagtunong ang ka- 
matay sa mga inanak ni Israel. 

9 Kag nagkalamatay sa sadtong ka- 
matay ang duha ka pulo kag apat ka 
libo. 

10 Kag si leboha naghambal kay Moi- 
ses, nga nagasiling : 

11 "Si Pineas, anak ni Eleasar, anak 
ni Aaron, nga saserdote, nagpabalik 
sang akon kasingkal gikan sa mga anak 
ni Israel, tungud kay nagmaimon sia sa 
akon kaimon sa tunga nila, sa bagay nga 
wala ako pagsiputa sa akon kaimon ang 
mga inanak ni Israel. 

12 Ngani, isiling sa ila : Yari karon, 
ginahatag ko sa iya ang akon katipan 
sa pakighidaet. 

13 Kag mangin-jaiya, kag sa iya kali- 
watan sa olehe niya, ang katipan sang 
pagkasaserdote nga dayon, tungad kay 
nanginmaimon sia tungud sa iya Dios, 
kag nga naghimo sia sing katumbasan 
tungud sang mga inanak ni Israel. 

14 Kag ang ngaian sang lalaki nga 
patay, nga ginpatay upud sa babae nga 
Madianinhon, amo si Simri, anak ni Sa- * Baal-Peor, diosdios nga Moabinhon. 208 25. 15. NUMEROS. 26. 21. lu, dunganon sang isa ka panimalay nga 
inamay sa tunga sang mga Simeo- 1 
ninhon. I 

15 Kag ang ngalan sang babae nga 
Madianinhon, nga ginpatay, amo si 
Kosbi, anak nga babae ni Sur, nga among 
pangolo sang banwa sang isa ka pani- 
malay nga inamaj'^ sa Madian. ' 

16 Kag si lehoba naghambalkay Moi- j 
ses, nga nagasiling : ' 

17 " Kabiga-ninyo nga mga kaaway ^ 
ang mga Madianinhon kag pamilasa- 
ninyo sila ; i 

18 Tungud kay siia nagkabig sa inyo ' 
nga mga kaaway sa ila mga pagdaya, nga 
tungud sa ila ginliinbongan nila kamo 
sa butang sa Peer kag sa butang ni 
Kosbi, anak nga babae sang isa ka 
dunganon sa Madian, nga litud nila nga 
babae, nga ginpatay sang adlaw sang 
kamatay sa butang sa Peer. 

Bag-ong pagistp sang banwa sa paggowa 
sa kahanayakan. 

Q^ KAG nahanabu, sa tapus sang ka- 
^^ matay, nga si lehoba naghambal 
kay Moises kag kay Eleasar, anak ni 
Aaron nga saserdote, nga nagasiling: 

2 " Isipa-ninyo ang bug-os nga kati- 
lingban sang mga inanak ni Israel kutub 
sa duha ka piilo ka tuig ang edad pa iba- 
baw, sono sa ila mga panimalay nga ina- 
may, ang tanan nga sarang makagowa 
sa pag-awayan sa Israel." 

3 Kag si Moises kag si Eleaser nga 
saserdote nakighambal sa ila sa mga 
kapatagan sa ?Joab, malapit sa lordan 
sa leriko, nga nagasililing : 

4 "Isipa-ninyo ang banwa kutub sa 
duha ka pulo ka tuig ang edad pa ibabaw, 
sono sang ginsogo ni lehoba kay Moises, 
kag sa mga inanak ni Israel, nga nag- 
gulowa gikan sa duta sa Egipto :" 

5 Si Ruben, panganay ni Israel : ang 
mga anak nga lalaki ni Ruben : si Enok, 
nga gikan sa iya, ang panimalay sang 
mga Enokinhon : gikan kay Palu, ang 
panimalay sang mga Paluninhon : 

6 Gikan kay Hesron, ang panimalay 
sang mga Hesroninhon : gikan kay 
Karmi, ang panimalay sang mga Kar- 
minhon. 

7 Ini amo ang mga panimalaj'' sang 
mga Rubeninhon ; kag ang mga naisipan 
sa ila, nanginkap-atan kag tatlo ka libo 
pito ka gatus kag katloan. 8 Kag ang mga anak ni Palu: si 
Eliab. 

9 Kag ang mga anak ni Eliab : si 
Nemuel, si Datan kag si Abiram. Ini 
nga si Datan kag ini nga si Abiram 
among ginpanawag sa katipunan, nga 
nakigsuay batok kay Tvloises kag kay 
Aaron sa katipunan ni Kore, sang nakig- 
suay sila batok kay lehoba. 

10 Kag ang duta nagbuka sang iya 
baba kag nagtolon sa ila kag kay Kore, 
sang napatay yadtong katipunan, sang 
ang kalayo naghalunhon sang duha ka- 
gaUis kag kalim-an ka mga tawo, nga 
nanginkadudlaan nila ; 

1 1 Apang ang mga anak ni Kore wala 
magkalamatay. 

12 Ang mga anak ni Simeon, sono 
sang ila mga panimalay : gikan kay Ne- 
muel, ang panimalay sang mga Nemu- 
elinhon : gikan kay lamin, ang panima- 
lay sang mga laminhon : gikan kay 
lakin, ang panimalay sang mga lakin- 
hon : 

13 Gikan kay Sara, ang panimalay 
sang mga Seranhon : gikan kay Saul, 
ang panimalay sang mga Saulinhon. 

14 Ini amo ang panimalay sang mga 
Simeoninhon : duha ka pulo kag duha ka 
libo kag duha ka gatus. 

15 Ang mga anak ni Gad, sono sang 
ila mga panimalay : gikan kay Sepon, 
ang panimalay sang mga Seponinhon : 
gikan kay Hagi, ang panimalay sang 
m.ga Haginhon : gikan kay Suni, ang 
panimalay sang mga Suninhon : 

16 Gikan kay Osni, ang panimalay 
sang mga Osninhon : gikan kay Eri, ang 
panimalay sang mga Erinhon : 

17 Gikan kay Arad, ang panimalay 
sang mga Aradinhon : gikan kay Areli, 
ang panimalay sang mga Arelinhon. 

18 Ini amo ang mga panimalay sang 
mga anak ni Gad, sono sang mga naisi- 
pan : kapatan ka libo kag lima ka gatus. 

19 Ang mga anak ni luda : si Er kag 
si Onan ; kag si Er kag si Onan nagka- 
lamatay sa duta sang Kanaan. 

20 Kag ang mga anak ni luda, sono 
sang ila mga panimalay, amo: gikan 
kay Sela, ang panimalay sang mga 
Selanhon : gikan kay Peres, ang pani- 
malay sang mga Peresinhon : gikan kay 
Sera, ang panimalay sang mga Seran- 
hon. 

21 Kag ang mga anak ni Peres amo : 
gikan kay Hesron, ang panimalay 209 26. 22. NUMEROS. 26. 46. sang mga Hesroninhon : gikan kay 
Hainuel, ang panimalay sang mga Ha- 
muelinhon. 

22 Ini amo ang mga panimalay ni luda, 
sono sang mga naisipan sa ila : kapitoan 
kag anum ka libo kag lima ka gatus. 

23 Ang mga anak ni Isakar, sono 
sang ila mga panimalay : gikan kay 
Tola, ang panimalay sang mga Tolan- 
hon ; gikan kay Puba, ang panimalay 
sang mga Pubanhon : 

24 Gikan kay lasiib, ang panimalay 
sang m.ga lasubinhon : gikan kay 
Simron, ang panimalay sang mga 
Simroninhon. 

25 Ini amo ang mga panimalay ni 
Isakar, sono sang mga naisipan sa ila : 
kan-uman kag apat ka libo kag tatlo ka 
gatus. 

26 Ang mga anak ni Sabulon, sono 
sang ila mga panimala}^: gikan kay 
Serecl, ang panimalay sang mga Sere- 
dinhon : gikan kay Elon, ang panimalay 
sang mga Eloninhon : gikan kay lalel, 
ang panimalay sang mga lalelinhon. 

27 Ini amo ang mga panimalay sang 
mga Sabuloninhon, sono sang mga nai- 
sipan sa ila : kan-uman ka libo kag lima 
ka gatus. 

28 Ang mga anak ni lose, sono sang 
ila mga panimalay : si Manases kag si 
Epraim. 

29 Ang mga anak ni Manases : gikan 
kay Makir, ang panimalay sang mga 
Makirinhon ; kag si makir nanganak 
kay Galaad : gikan kay Galaad, ang 
panimalay sang mga Galaadinhon. 

30 Ini amo ang mga anak ni Galaad : 
gikan kay leser, ang panimalay sang 
mga leserinhon : gikan kay Helek, ang 
panimalay sang mga Helekinhon : 

31 Gikan kay Asriel, ang panimalay 
sang mga Asrielinhon : gikan kay Se- 
kem, ang panimalay sang mga Se- 
keminhon : 

32 Gikan kay Semida, ang panima- 
lay sang mga Semidanhon : gikan kay 
Eper, ang panimalay sang mga Epe- 
rinhon. 

33 Apang si Salpaad, anak ni Eper, 
wala sing mga anak nga lalaki sia 
kondi mga babae : kag ang mga ngalan 
sang mga anak nga babae ni Salpaad 
among si Mala, si Noa, si Hogla, si 
Milka kag si Tirsa. 

34 Ini amo ang mga panimalay ni 
Manases, kag ang mga naisipan sa ila : kalim-an kag duha ka libo kag pito ka 

gatus. 

35 Ini amo ang mga anak ni Epraim, 
sono sang ila panimalay : gikan kay 
Siitela, ang panimalay sang mga Sute- 
lanhon : gikan kay Beker, ang pani- 
malay sang mga Bekerinhon : gikan 
kay Tahan, ang panimalay sang mga 
Tahaninhon. 

36 Kag ini man among mga anak ni 
Sutela : gikan kay Eran, ang panimalay 
sang mga Eraninhon. 

37 Ini amo ang mga panimalay sang 
mga anak ni Epraim, sono sang mga 
naisipan sa ila : katloan kag duha ka libo 
kag lima ka gatus. Ini amo ang mga a- 
nak ni lose sono sang ila mga panimalay, 

38 Ang mga anak ni Benyamin, sono 
sang ila mga panimalay : gikan kay Bela, 
ang panimalay sang mga Belaninhon: 
gikan kay Asbel, ang panimalay sang 
mga Asbelinhon : gikan kay Ahiram, 
ang panimalay sang mga Ahiraminhon : 

39 Gikan kay Supham, ang panimalay 
sang mga Suphaminhon : gikan kaj^ Hu- 
pham, ang panimalay sang mga Hupha- 
minhon. 

40 Kag ang mga anak ni Bela amo si 
Ard kag si Naaman : gikan kay Ard, ang 
panimalay sang mga Ardinhon : gikan 
kay Naaman, ang panimalay sang mga 
Naamaninhon. 

41 Ini amo ang mga anak ni Benyamin, 
sono sang ila mga panimalay ; kag ang 
mga naisipan sa ila : kap-atan kag lima 
ka libo kag anum ka gatus. 

42 Ini am,o ang mga anak ni Dan, sono 
sang ila mga panimalay ; gikan kay vSu- 
ham, ang panimalay sang mga Suha- 
minhon. Ini amo ang mga panimalay ni 
Dan, sono sang ila mga panimalay. 

43 Ang tanan nga mga panimalay 
sang mga Suhaminhon, sono sang mga 
naisipan sa ila ; kan-uman kag apat ka 
libo kag apat ka gatus. 

44 Ang mga anak ni Aser, sono sang 
ila mga panimalay : gikan kay Imna, 
ang panimalaj^ sang mga Imnanhon : 
gikan kay Isbi, ang panimalay sang mga 
Isbinhon : gikan kay Beria, ang panima- 
lay satig mga Berianhon. 

45 Ang mga anak ni Beria : gikan kay 
Heber, ang panimalay sang mga He- 
berinhon : gikan kay Malkiel, ang pani- 
malay sang mga Malkielinhon. 

46 Kag ang ngalan sang anak nga 
babae ni Aser amo si Sera. 210 26. 47. NUMEROS. 27. 3. 47 Ini amo ang mga panimalay sang 
mga anak ni Aser, sono sang mga naisi- 
pan sa ila : kalim-an kag tatlo ka libo 
kag apat ka gatiis. 

48 Ang mga anak ni Neptali, sono 
sang ila mga panimalay : gikan kay 
laseel, ang panimalay sang mga laseel- 
inhon : gikan kay Guni, ang panimalay 
sang mga Guninhon : 

49 Gikan kay leser, ang panimalay 
sang mga leserinhon : gikan kay Silem, 
ang mga panimalay sang mga Silemin- 
hon. 

50 Ini amo ang mga panimalay ni 
Neptali, sono sang mga naisipan sa ila : 
kap-atan kag lima ka libo kag apat ka 
gatus. 

51 Ini among mga naisipan sang mga 
anak ni Israel : anmn ka gatus kag isa 
ka libo pito ka gatus kag katloan. 

52 Kag naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

53 "Saila sini pagaipanagtag ang 
duta nga sa panublion, sono sa isip sang 
mga ngalan. 

54 Sa labing madamu, pagahatagan 
mo sang labing daku nga panublion ; 
kag sa labing diyotay pagahatagan mo 
sang labing diyotay nga panublion : pa- 
gahatagan ang tagsatagsa sang iya pa- 
nublion sono sang isip niya. 

55 Walay sapayan ang duta pagai- 
panagtag sa papalad : sono sang mga 
ngalan sang mga kabikahan sang ila 
mga ginikanan, pagapanublion nila sia. 

56 Sono sa papalad pagaipanagtag 
ang ila panublion, sono sang iya kadaku 
kon kadiyotay.'"' 

57 Kag yari karon, ang mga naisipan 
sa mga Lebinhon, sono sang ila mga 
panimalay : gikan kay Gerson, ang 
panimalay sang mga Gersoninhon : 
gikan kay Kohat, ang panimalay sang 
mga Kohatinhon : gikan kay T\Ierari, 
ang panimalay sang mga Merarinhon. 

58 Ini amo ang mga panimalay sang 
mga Lebinhon : ang panimalay sang 
mga Libninhon, ang panimalay sang 
mga Hebroninhon, ang panimalay sang 
mga Mahalinhon, ang panimalay sang 
mga Musinhon, ang panimalay sang 
mga Korinhon. Kag si Kohat nagpanga- 
iiak kay Amram. 

59 Kag ang ngalan sang asawa ni 
Amram amo si lokabed, anak nga ba- 
bae ni Lebi, nga natawo kay Lebi sa 
Egipto :kag sia nag-anak sa kay Amram kay Aaron, kay Moises kag kay Miriam 
nga ila utud nga babae. 

60 Kag kay Aaron nagkalatawo si 
Nadab, si Abiu, si Eleasar kag si Itamar. 

61 Apang si Nadab kag si Abiu nag- 
kalamatay, sang paghalad nila sing ka- 
layo nga indi igo sa atubangan ni le- 
hoba. 

62 Kag ang mga naisipan sa ila : duha 
ka piilo kag tatlo ka libo, tanan nga 
mga lalaki kutub sa isa ka bulan pa 
ibabaw ang edad ; kay wala sila ma- 
pangisip sa mga irianak ni Israel, tungud 
kay indi mahatag sa ila ang panublion 
sa tunga sang mga anak ni Israel. 

63 Ini among mga naisipan ni Moises 
kag rii Eleasar nga saserdote, sang gini- 
sip nila ang mga anak ni Israel sa mga 
kapatagan sang Moab, malapit sa lordan 
sa leriko. 

64 Kag sa tunga nila sini wala sing 
bisan isa ka tawo sang mga naisip ni 
Moises kag ni Aaron, nga saserdote, sa 
mga anak ni Israel sa kahanayakan 
sang Sinai ; 

65 Kay si lehoba nagsiling sa ila : 
" Sa pagkamatuud, magakalamatay sila 
sa kahanayakan kag v;ala sing mabilin 
bisan isa sa ila, luwas lamang si Kaleb, 
anak nga lalaki ni lepune, kag si losue, 
anak ni Nun." 

Ang panublion nga gialiioa sa mga anak nga babae, 
tungud kay wala sing anak nga lalaki. 

KAG nagpalapit ang mga anak 
nga babae ni Salpaad, anak nga 
lalaki ni Heper, anak nga lalaki ni Gilcad, 
anak nga lalaki ni Makir, anak nga lala- 
ki ni Manases, sa mga panimalay ni 
Manases, anak nga lalaki ni lose (yari 
karon ang mga ngalan sang iya mga 
anak nga babae : si Maala, si Moa, si 
Hogia, si Milka kag si Tirsa), 

2 Kag nag-alatubang sila kay Moises, 
kag kay Eleasar nga saserdote, kag sa 
atubangan sang mga dunganon, kag sang 
bug-OS nga katilingban, sa salamputan 
sang Layanaglayang sang pakigkitaan, 
nga nagasililing : 

3 " Ang amon amay napatay sa ka- 
hana5^akan, kag sia wala didto sa kati- 
punan sang mga nagtilipon batok kay 
lehoba, sa katipunan ni Kore, kay 
namatay sia sa iya kaugalingon nga 
sala, kag wala sia sing mga anak nga 
lalaki. 211 27.4. NUMEEOS. 28.4. 4 ^Kay ngaa bala pagapanason ang 
mga ngalan sang amon ama}^ sa tungu 
sang iya panimalay, tungnd kay wala 
sia sing anak nga lalaki ? Ihatag sa 
amon ang panublion sa tunga sang mga 
utud nga lalaki sang amon amay." 

5 Kag gindala ni Moises ang ila 
pinangayo sa atubangan ni lehoba. 

6 Kag si lehoba nagsabat kay Moises, 
nga nagasiling : 

7 " Nagasililing sing maayo ang mga 
anak nga babae ni Salpaad ; sa pagka- 
matuud, pagaipatagiya mo sa ila ang 
panublion sa tunga sang mga litud nga 
lalaki sang ila amay, kag pagapalitonon 
mo sa ila ang panublion sang ila amay. 

8 Kag sa mga inanak ni Israel maga- 
hambai ka, nga nagasiling : Kon ang 
isa ka tawo mapatay nga wala sing anak 
nga lalaki, pagaipaiaton ninyo ang iya 
panublion sa iya anak nga babae. 

9 Kag kon wala sia sing anak nga 
babae, pagaihatag ninyo ang iya panub- 
lion sa iya mga utud nga lalaki, 

10 Kag kon wala sia sing mga litud 
nga lalaki, pagaihatag ninyo ang iya 
panublion sa mga utud nga lalaki sang 
iya amay. 

11 Kag kon ang iya amay v;a!a sing 
mga utud nga lalaki, pagaihatag ninyo 
ang iya panublion sa iya himata nga 
labing malapit sa iya kaliwatan, kag ini 
magatagiya sa iya. Kag ini manginisa 
ka palatukuran sa katadlungan sa mga 
inanak ni Israel, sono sang ginsogo ni 
lehoba kay Moises." 

Si losue tinudio nga saliii ni Mo<!ses. 

12 Kag si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : " Tukad-ka sa sining bukid sa 
Abarim, kag tuluka ang duta, nga gin- 
hatag ko sa mga inanak ni Israel. 

13 Kag sang makita mo na sia, ikaw 
man pagaisimpon sa imo mga banwa, 
snbung nga ginsimpon si Aaron nga imo 
utud nga lalaki ; 

14 Kay nanginmalalison kamo batok 
sa akon sogo sa kahanayakan sang Sin 
sa pagsuay sang katipunan, nga wala 
ako ninyo pagpakabalaana sa mga mata 
nila tungiid sang mga tubig. Ini sila 
among mga tubig sang Meriba, sa Kades, 
sa kahanayakan sang Sin." 

15 Kag si Moises naghambal kay le- 
hoba, nga nagasiling : 

16 "Kabay pa nga si lehoba, ang Dios sang mga espiritu sang tanan nga 
unud, magpahamtang sing isa ka lalaki 
sa ibabaw sang katilingban, 

17 Nga m.aggowa sa una nila kag 
magsulud sa una nila, nga magpagowa 
kag magpasulud sa ila, agud nga ang 
katilingban ni lehoba indi manginsu- 
bung sang mga obeha nga walay ma- 
nugtatap." 

18 Kag si lehoba nagsiling kay Moi- 
ses : " Kuhaa si losue, anak ni Nun, 
lalaki nga sa iya may espiritM, kag ibu- 
tang ang imo kamut sa ibabaw niya. 

19 Kag pagapaatubangon mo sia kay 
Eieasar,nga saserdote, kag sa atubangan 
sang bug-OS nga katilingban, kag pagai- 
hatag mo sa iya av.g imo mga sogo sa 
atubangan nila. 

20 Kag pagaibiitang mo ang imo pag- 
kadunganon sa ibabaw niya, agud nga 
ang bug-OS nga katilingban sang mga 
inanak ni Israel magtuman sa iya. 

21 Kag magaatubang sia kaj'' Eleasar, 
nga saserdote, nga magapakiana, tungud 
sa \N^. sono sang paghukom sang Urim, 
sa atubangan ni lehoba : sa iya sogo 
magagulowa sila, kag sa iya sogo maga- 
suiiid sila, sia kag ang tanan nga mga 
inanak ni Israel kag ang bug-os nga 
katilingban." 

22 Kag ginhimo ni Moises, sono sang 
ginsogo ni lehoba sa iya. Ginkuha 
niya si losue, kag ginpaatubang niya sia 
kay Eleasar, nga saserdote, kag sa bug-os 
nga katilingban ; 

23 Kag ginbutang niya ang iya mga 
kamut sa ibabaw niya, kag ginhatag ni- 
ya sa iya ang mga sogo, sono sang 
ginsogo ni lehoba tungud kay Moises. 

Ang halad nga sinunog nga dayon. 

KAG si lehoba naghambal kay 
Moises, nga nagasiling : 

2 " Sogoa ang mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : Mag-alandam-kamo 
sa paghalad, sa iya pinat-in nga dag-on, 
sang akon halad, sang akon tinapay nga 
sa akon mga halad nga pinadabdab, nga 
manginbaho sila sa kalahamut-an nakon. 

3 Kag pagaisiling mo sa ila : Ini sila 
among halad nga pinadabdab, nga 
pagaihalad ninyo kay lehoba : sa ad- 
lawadlaw duha ka kordeao nga walay 
dagta nga isa ka tuig ang edad sa halad 
nga siununog nga dayon. 

4 Ang isa ka kordero pagaihalad mo ^12 28.6. NUMEROS. 28. 25. sa aga, kag ang isa ka kordero pagai- 
halad mo sa tunga sang duha ka hapon ; 

5 Kag ang ikapiilo sang epa sang 
harina nga malum-ok nga linamas sa 
ikapat ka bahin sang isa ka hin sa lana 
nga bag-o sa halad nga kalanon. 

6 Amo ini ang halad nga sinunog 
nga dayon, nga ginsogo sa bukid sa Si- 
nai sa baho nga kalahamut-an, sa 
halad aga pinadabdab ka}^ lehoba. 

7 Kag ang iya halad nga ilimnon ma- 
nginikap-at ka bahin sang isa ka hin nga 
sa tagsa ka kordero. Pagaiula mo ang 
halad nga ilimnon nga maisug kay 
lehoba sa duug nga balaan. 

8 Kag magahalad ka sang ikaduha ka 
kordero sa tunga sang duha ka hapon ; 
sono sang halad nga kalan-on sa aga 
kag sono sa iya halad nga ilimnon, 
pagaihalad mo ini, nga halad nga pina- 
dabdab, sa baho nga kalahamut-an kay 
lehoba. Alga balad aga siauaog sang sabado kag sang 
pamuno sang bulan. 

9 Kag sa adlaw nga sabado, duha ka 
kordero nga walay dagta nga isa ka 
tuig ang edad, kag duha ka ikapulo sang 
harina nga malum-ok nga nalamas sa 
lana, nga sa halad nga kalan-on, pati 
ang iya halad nga ilimnon. > 

10 Amo ini ang halad nga sinunog 
sang sabado, sang tagsa ka sabado, walay 
labut sang halad nga sinunog nga dayon 
pati sang iya halad nga ilimnon. 

11 Kag sa pamuno sang inyo mga bu- 
lan magahalalad kamo sing isa ka halad 
nga sinunog kay lehoba : duha ka tinday 
nga baka sang kabakahan, isa ka karne- 
ro, pito ka kordero nga walay dagta 
nga isa ka tuig ang edad ; 

12 Kag tatlo ka ikapulo sang harina 
nga malum-ok nga nalamas sa lana, sa 
halad nga kalan-on nga sa tagsa ka 
tinday sang baka ; duha ka ikapulo 
sang harina nga malum-ok nga nala- 
n^as sa lana, sa halad nga kalan-on nga 
sa tagsa ka karnero ; 

13 Kag isa ka ikapulo sang harina 
nga malum-ok, nga nalamas sa lana, sa 
halad nga kalan-on, nga sa tagsa ka 
kordero : halad nga sinunog ini sa baho 
nga kalahamut-an, nga halad nga pina- 
dabdab kay lehoba. 

14 Kag ang ila mga halad nga ilimnon 
mangiatunga sa hin nga alak sa tagsa ka tinday nga baka, kag ang ikatlo sang isa 
ka hin nga sa tagsa ka karnero, kag ang 
ikap-at sang isa ka hin nga sa tagsa ka 
kordero. Ini among halad nga sinunog 
nga binulan sa tanan nga mga bulan 
sang tuig. 

15 Kag isa ka lalaki nga kanding nga 
sa halad tungud sang sala pagaiha- 
lad ninyo kay lehoba, walay labut sang 
halad nga sinunog nga dayon pati 
sang iya halad nga ilimnon. 

Mga halad nga sinunog sang mga dalagku 
nga piesta. 

16 Kag sa buian nga nahauna, sa 
ikapiilo kag apat sang bulan, among 
paskua kay lehoba. 

17 Kag sa ikapulo kag lima ka adlaw 
sini nga bulan may piesta. Sa pito ka 
adlaw magakalaon kamo sang mga 
tinapay nga walay tapay. 

18 Sa nahauna nga adlaw may isa 
kamo ka balaan nga pagtilipon : indi 
k^mo magahilimo sing bisan ano nga 
pagpangabudlay nga inalagad. 

19 Kag magahalalad kamo sa halad 
nga pinadabdab, sa halad nga sinunog 
kay lehoba, sing duha ka tinday nga 
baka, kag sing isa ka karnero kag sing 
pito ka karnero nga isa ka tuig ang 
edad : manginwalaj'^ dagta si'a. 

20 Kag ang ila mga halad nga kalan- 
on, manginharina nga malum-ok sila 
nga nalamas sa lana : ang pagaihalad 
ninyo tatlo ka ikapulo sa tagsa ka tinday 
nga baka, kag duha ka ikapulo sa tagsa 
ka karnero. 

21 Magahalad ka sing isa ka ikapulo 
sa tagsa ka kordero nga sa pito ka 
kordero ; 

22 Kag sing isa ka lalaki nga kanding 
sa halad tungud sang sala sa paghimo 
sang katumbasan tungud sa inyo. 

23 Ini sila pagaihalad ninyo, walay 
labut sang halad nga sinunog sa aga, 
nga among halad nga sinunog nga 
dayon. 

24 Magahalalad kamo sang amo man 
nga mga butang sa adlawadlaw gid sa 
suliid sang pito ka adlaw, sang kalanon 
sang halad nga pinadabdab sa baho nga 
kalahamut-an kay lehoba : pagaihalad ini, 
walay labut sang halad nga sinunog nga 
dayon pati ang iya halad nga ilimnon. 

25 Kag sa ikapito ka adlaw may 
baiaan kamo nga pagtilipon : indi 213 28. 26. NUMEROS. 29. 16. kamo maghilimo sang bisan ano nga 
pagpngabiidlay nga inalagad. 

26 Sa adlaw man sa mga nahauna 
nga bunga, kon maghalalad kamo sang 
bag-o nga halad nga kalan-on kay 
lehoba sa inyo picsta sang mga semana, 
may isa kamo ka balaan nga pagtili- 
pon : indi kamo maghilimo sang bisan 
ano nga pagpangabudla}^ nga inalagad 

2/ Kag magahalalad kamo sa halad 
nga sinunog sa baho nga kalahamut-an 
kay lehoba sing duha ka tinday nga baka, 
isa ka karnero kag pito ka kordero nga 
isa ka tuig ang edad. 

28 Kag ang ila mga halad nga kalan- 
on manginharina nga malum-ok nga 
nalamas sa lana : tatlo ka ikapulo sa 
tagsa ka tinday nga baka, duha ka 
ikapulo sa tagsa ka karnero ; 

29 Kag isa ka ikapulo sa tagsa ka 
kordero, nga sa pito ka kordero. 

30 Magahalalad kamo sing isa ka la- 
laki nga kanding sa paghimo sang ka- 
tumbasan tungud sa inyo. 

31 Pagaihalad ninyo sila, wala}'^ labut 
sang halad nga sinunog nga dayon pati 
sang iya halad nga kalan-on, upud sang 
ila mga ilimnon : manginwalay dagta 
sila. 

2Q KAG sa ikapito ka bulan, sa na- 
^ hauna sang bulan, may isa kamo 
ka balaan nga pagtilipon: indi kamo 
magahilimo sang bisan ano nga pagpa- 
ngabudlay nga inalagad : manginadlaw sa 
inyo sa pagpatunog sang mga budyong. 

2 Kag magahalalad kamo sa halad 
nga sinunog, sa baho nga kalahamut-an 
ni lehoba, sing isa ka tinday nga baka, 
isa ka karnero, pito ka kordero nga 
walay dagta nga isa ka tuig ang edad ; 

3 Kag ang ila mga halad nga kalan-on 
manginharina nga malum-ok nga na- 
lamas sa lana, tatlo ka ikapulo nga sa 
tinday nga baka, duha ka ikapulo nga 
sa karnero ; 

4 Kag isa ka ikapulo sa tagsa ka 
kordero, nga sa pito ka kordero ; 

5 Kag Jtiagahalalad kamo sing isa ka 
lalaki nga kanding sa halad tungud sang 
sala sa paghimo sang katumbasan 
tungud sa inyo. 

6 Magahalalad kamo sini, walay labut 
sang halad nga sinunog nga binulan pati 
ang iya halad nga sinunog nga dayon 
kag ang iya halad nga kalan-on, kag 
ang ila mga halad nga ilimnon, sono sa ila tulumanon, sa baho nga kalahamut- 
an, nga halad nga pinadabdab kay 
lehoba. 

7 Kag sa ikapulo sining ikapito nga 
bulan msLy isa kamo ka balaan nga pag- 
tilipon, kag pagapapaubson ninyo ang 
inyo mga kalag : indi kamo maghilimo 
sang bisan ano nga buluhaton. 

8 Kag magahalalad kamo sa halad 
nga sinunog kay lehoba sa baho nga 
kalahamut-an, sing isa ka tinday nga 
baka, isa ka karnero, pito ka kordero 
nga isa ka tuig ang edad : manginwalay 
dagta sila ; 

9 Kag ang ila mga halad nga kalan-on 
manginharina nga malum-ok nga nala- 
mas sa lana: tatlo ka ikapulo nga sa 
tinday nga baka, duha ka ikapulo nga 
sa karnero ; 

10 Kag isa ka ikapulo nga sa tagsa ka 
kordero, nga sa pito ka kordero. 

1 1 Magahalalad kamo sing isa ka lalaki 
nga kanding nga halad tungud sang sala, 
walay labut sang halad tungud sang sala 
sa adlaiv sang katumbasan, kag sang 
halad nga sinunog nga dayon pati ang 
iya halad nga kalan-on kag ang ila mga 
halad nga ilimnon. 

12 Kag sa ikapulo kag lima ka adlaw 
sang ikapito nga bulan may isa kamo 
ka balaan nga pagtilipon: indi kamo 
magliilimo sing bisan ano nga pagpanga- 
budlay nga inalagad ; kag magahiliwat 
kamo sing isa ka piesta kay lehoba, sa 
pito ka adlaw. 

13 Kag magahalalad kamo sa halad 
nga sinunog, sa halad nga pinadabdab, 
sa baho nga kalahamut-an kay lehoba, 
sing napulo kag tatlo ka tinday nga 
baka, duha ka karnero, kag napulo kag 
apat ka kordero nga isa ka tuig ang 
edad : manginwalay dagta sila ; 

14 Kag ang ila mga halad nga kalan- 
on manginharina nga malum-ok nga 
nalamas sa lana : tatlo ka ikapulo nga 
sa tagsa ka tinday nga baka, nga sa 
napulo kag tatlo ka tinday nga baka, 
duha ka ikapulo nga sa tagsa ka karnero, 
nga sa duha ka karnero, 

15 Kag isa ka ikapulo nga sa tagsa ka 
kordero, nga sa napulo kag apat ka 
kordero. 

16 Kag magahalalad A'^ wo sing isa ka 
lalaki nga kanding sa halad tungud sang 
sala, walay labut sang halad nga sinunog 
nga dayon, pati ang iya halad nga kalan- 
on kag ang iya halad nga ilimnon. 214 29. 17. NUMEROS. 29. 38. 17 Kag sa ikaduha ka adlaw magaha- 
laladkamo sing napulo kag duha ka tin- 
day sang baka, duha ka karnero, napulo 
kag apat ka kordero nga walay dagta, 
nga isaka tuig ang edad ; 

18 Kag ang ila mga halad nga kalan- 
on kag ang ila mga halad nga ilimnon 
nga sa mga tinday nga baka, nga sa mga 
karnero, kag nga sa mga kordero, siling 
sang kadamuon nila, sono sa tulu- 
manon ; 

19 Kag isa ka lalaki nga kanding sa 
halad tungud sang sala, walay labut 
sang halad nga sinunog nga dayon, pati 
ang iya halad nga kalan-on kag ang 
iya halad nga ilimnon. 

20 Kag sa adlaw nga ikatlo maghala 
lad kamo sing napulo kag isa ka tinday 
nga baka, duha ka karnero, napulo kag 
apat ka kordero nga walay dagta nga 
isa ka tuig ang edad ; 

21 Kag ang ila mga halad nga kalan- 
on kag ang ila mga halad nga ilimnon, 
nga sa mga tinday sang baka, nga sa mga 
karnero, kag nga sa mga kordero, siling 
sang kadamuon nila, sono sa tulumanon ; 

22 Kag isa ka lalaki nga kanding 
sa halad tungud sang sala, walay labut 
sang halad nga sinunog nga da3^on, pati 
ang iya halad nga kalan-on kag ang 
iya halad nga ilimnon. 

23 Kag sa ikap-at ka adlaw magaha- 
laJad kaiuo sing napulo ka tinday nga 
baka, duha ka karnero, napulo kag apat 
ka kordero nga walay dagta, nga isa ka 
tuig ang edad ; 

24 Ang ila mga halad nga kalan-on 
kag ang ila mga halad nga ilimnon 
nga sa mga tinday sang baka, nga sa 
mga karnero kag nga sa m.ga kordero, 
siling sang kadamuon nila, sono sa 
tulumanon ; 

25 Kag isa ka lalaki nga kanding sa 
halad tungud sang sala, walay la- 
but sang halad nga sinunog nga dayon. 
pati ang iya halad nga kalan-on kag 
ang iya halad nga ilimnon. 

26 Kag sa ikalima ka adlaw, magaha- 
lalad kamo sing siam ka tinday nga ba- 
ka, duha ka karnero kag napulo kag 
apat ka kordero nga walay dagta, nga 
isa ka tuig ang edad ; 

27 Kag ang ila rnga halad nga kalan- 
on kag ang ila mga halad nga ilimnon, 
nga sa mga tinday nga baka, nga sa 
mga karnero kag nga sa mga kordero, siling sang kadamuon nila, sono sa tulu- 
manon ; 

28 Kag isa ka lalaki nga kanding sa 
halad tungud sang sala, walay labut 
sang halad nga sinunog nga dayon, pati 
ang iya halad nga kalan-on kag ang iya 
halad nga ilimnon. 

29 Kag sa ikan-um ka adlaw, magaha- 
lalad kamo sing walo ka tinday nga 
baka, duha ka karnero kag napulo 
kag apat ka kordero nga walay dagta, 
nga isa ka tuig ang edad ; 

30 Kag ang ila mga halad nga kalan- 
on kag ang ila mga halad nga ilimnon, 
nga sa mga tinday sang baka, nga sa 
mga karnero kag nga sa mga kordero, 
siling sang kadamuon nila, sono sang 
tulumanon : 

31 Kag isa ka lalaki nga kanding sa 
halad tungud sang sala, walay labut 
sang halad nga sinunog nga dayon, pati 
ang iya halad nga kalan-on kag ang iya 
halad nga ilimnon. 

32 Kag sa ikapito ka adlaw magahala- 
lad kamo sing pito ka tinday nga baka, 
duha ka karnero kag napulo kag apat ka 
kordero nga walay dagta, nga isa ka 
tuig ang edad ; 

33 Kag ang ila mga halad nga kalan- 
on kag ang ila mga halad nga ilimnon, 
nga sa mga tinday nga baka, nga sa mga 
karnero kag nga sa mga kordero, siling 
sang kadamuon nila, sono sa tulumanon ; 

34 Kag isa ka lalaki nga kanding sa 
halad tungud sang sala, walay labut sang 
halad nga sinunog nga dayon, pati ang 
iya halad nga kalan-on kag ang iya halad 
nga ilimnon. 

35 Kag sa ikawalo ka adlaw may isa 
kamo ka pagtiiipon nga maligdong: 
indi kamo maghilimo sang bisan ano 
nga pagpangabudlay nga inalagad. 

36 Kag magahalalad kamo sa halad 
nga sinunog, sa halad nga pinadabdab, 
sa baho nga kalahamut-an kay lehoba, 
sing isa ka tinday nga baka, isa ka kar- 
nero kag pito ka kordero nga walay 
dagta, nga isa ka tuig ang edad ; 

37 Ang ila halad nga kalan-on kag 
ang ila mga halad nga ilimnon, nga sa 
tinday nga baka, nga sa karnero kag 
nga sa mga kordero, siling sang kada- 
muon nila, sono sa tulumanon ; 

38 Kag isa ka lalaki nga kanding sa 
halad tungud sang sala, walay labut 
sang halad nga sinunog nga dayon, pati 215 29. 39. NUMEROS. 30. 17. ang iya halad nga kalan-on kag ang iya 
halad nga ilimnon. 

39 Ini nga mga butang pagaihalad 
ninyo kay lehoba sa inyo mga pinat-in 
nga dag-on, walay labut sang inyo mga 
halad nga sinaad, kag sang inyo mga 
halad nga kinabubut-on, sang inyo mga 
halad nga sinunog, sang inyo mga halad 
nga kalan-on, sang inyo mga halad nga 
ilimnon kag sang inyo mga halad sa 
paghidaet." 

!■ Kasogoan nahanungud sang ni|a pauaad nga 
ginhimo sang mga babae. 

O/^ KAG si Moises naghambal sa 
A^vy mga inanak ni Israel, sono sa 
tanan nga ginsogo ni lehoba sa iya. 

2 Kag naghambal si Moises sa mga 
pangolo sang mga kabikahan sang mga 
inanak ni Israel, nga nagasiling : " Ini 
amo ang ginsogo ni lehoba. 

3 Bisan sin-o nga raaghimo sing 
panaad kay lehoba, kon maghimo sia sing 
panumpa nga magpahigot sing katung- 
danan nahanungud sa iya kalag, indi 
niya paglalison ang iya polong : paga- 
himoon niya sono sa tanan nga nag- 
gowa sa iya baba. 

4 Kon ang isa ka babae maghimo sing 
panaad kay lehoba kSg magpahigot 
sing katungdanan sa iya pagkapamatan- 
on sa balay sang iya amay, 

5 Kag kon ang iya amay nakabati 
sang iya panaad kag sang katungdanan 
nga ginhigot niya sa iya kalag, kag kon 
ang iya amay maghipus nahanungud sa 
iya, ang tanan nga iya mga panaad 
manginmalig-on, kag ang tanan nga 
katungdanan nga ginhigot niya sa iya 
kalag, magamalig-on. _ 

6 Apang kon pagdili-an ini sang iya 
amay, sa adlaw nga mabati-an niya sia, 
manginwalaypulus ang bisan ano sang 
iya mga panaad kag mga katungdanan, 
nga ginhigot niya sa iya kalag, kag 
pagapatawaron sia ni lehoba, tungud 
kay gindumili ini sang iya a.'aia.y. 

7 Apang kon sia minj^o na, kag mag- 
him.o sia sing mga panaad, kag kon 
magmitlang ang iya mga bibig sing 
polong nga hinali nga naghigot sang 
iya kalag, 

8 Kag kon ang iya bana makabati 
sini, kag kon sia maghipus sa iya sa 
adlaw nga sia makabati sini, ang mga 
panaad niya manginmalig-on kag ang mga katungdanan nga ginhigot niya sa 
iya kalag, manginmalig-on. 

9 Apang kon magdumili sini ang iya 
bana, sa adlaw nga mabatian niya ini, 
niyan manginwalaypulus ang panaad 
nga ginhimo niya kag ang polong nga 
hinali, nga ginmitlang sang iya mga 
bibig, nga tungud sa iya ginhigot niya 
sa iya kalag ; kag pagapatawaron sia ni 
lehoba. 

TO Apang ang panaad sang balo kon 
sang binulagan, ang tanan nga ginhigot 
niya sa iya kalag, manginmalig-on ba- 
tok sa iya. 

11 Kag kon m.ahimo niya ang panaad 
sa balay sang iya bana, kag kon ginhig- 
tan niya ang iya kalag sang katungdanan 
sa panumpa, 

12 Kag kon ang iya bana nakabati 
sini, kag naghipus sa iya kag wala niya 
pagdumilii ini, niyan ang tanan niya nga 
mga saad manginmalig-on, kag ang ta- 
nan nga katungdanan nga ginhigot niya 
sa iya kalag, manginmalig-on ; 

13 Apang kon ginpakawalai^'pulus ini 
sang iya bana sa adlaw nga nabati-an 
niya ini, manginwalaypulus ang bisan ano 
nga naggowa sa iya mga bibig naha- 
nungud sa iya mga panaad kag naha- 
nungud sa katungdanan sang iya kalag ; 
ginpakawalaypulus sila sang iya bana, 
kag pagapatawaron ini ni lehoba. 

14 Ang tanan nga panaad kag ang 
tanan nga panumpa, nga tungud sa iya 
ginpilit sa pagpasubu sang iya kalag, 
mapamatud-an ini sang iya bana, kon 
mapawala3'^pulus ini sang iya bana. 

15 Apang kon ang iya bana maghipus 
sing bug-OS sa iya sa adlawadlaw, niyan 
ginapamatud-an niya ang tanan niya nga 
mga panaad kag ang tanan niya nga 
mga katungdanan nga yara sa ibabaw 
niya : ginapamatud-an niya sila tungud 
kay naghipus sia sa adlaw nga nabati-an 
niya sila. 

16 Apang kon ginpakavvalaypulus ni- 
ya sila, sa tapus nga mabatian niya sila, 
niyan sia magadala sang sala sang 
asawa." 

17 Ini among mga palatukuran nga 
ginsogo ni lehoba kay Moises, sa tunga 
sang lalaki kag sang iya asaw, sa tunga 
sang amay kag sang iya anak nga babae 
sa iya pagkapamatan-on sa balay sang 
iya ama}"". 216 31.1. NUMEROS, 31. 23. Aflg pagdaug sang Israel sa mfa Madianinhon. 

0"1 KAG naghambal si lehoba kay 
^ 3 Moises, nga nagasiling : 

2 " Ibutang sa buhat ang pagpapa- i 
nimalus sang mga inanak ni Israel sa ' 
ibabavv sang mga Madianinhon, kag 
sa tapus sini, pagaisimpon ka sa imo mga | 
banwa." ' 

3 Kag si Moises naghambal sa banwa, ' 
nga nagasiling: " Magsalangkap-kamo 
sa tunga ninyo sang mga tawo nga sa ( 
pag-a waj'^an, kag magkaladto sila batok sa 
Madian sa pagbutang sa buhat sang pag- 
panimalus ni lehoba batok sa Madian. 

4 Magapadala kamo sa pag-awayan 
sing isa ka libo ka tawo sa tagsa ka ka- | 
bikahan, sa tanan nga mga kabikahan ' 
sa Israel. 

5 Busa, ginpinig sa tunga sang mga 
linibo ni Israel ang isa ka libo sa tagsa j 
ka kabikahan, napulo kag duha ka libo | 
nga nasangkap sing hinganiban nga sa 
pag-awayan. 

6 Kag ginpadala sila ni Moises, ang 
isa ka libo sa tagsa ka kabikahan, sa 
pag-awayan upud si Pineas, anak ni 
Eleasar nga saserdote, pati ang mga 
balaan nga suludlan kag ang mga bud- 
yong sa iya kamut nga sa pagpatunog." 

7 Kag nag-alaway sila batok sa Madi- 
an, sono sang ginsogo ni lehoba kay 
Moises ; kag ginpatay nila ang tanan 
nga mga laiaki. 

8 Kag ginpatay man nila ang mga 
hari sa Madian, labut pa sang ila mga 
ginpamatay : si Ebi, si Rekem, si Sur, 
si Hur kag si Reba, lima ka hari sa 
Madian ; ginpatay man nila sa hingani- 
ban si Balaam, anak ni Beor. 

9 Kag gindala nga mga bihag sang 
mga inanak ni Israel ang mga babae 
sang mga Madianinhon kag ang ila mga 
kabataan nga magamay, kag gin-ati man 
nila ang tanan nila nga mga sapat, ang 
tanan nila nga mga kahayupan kag ang 
tanan nila nga mga pagkabutang. 

10 Kag tinutdan nila ang tanan nga 
mga banwa, nga ila ginapuy-an kag ang 
tanan nila nga mga minoro. 

11 Kag kinuha nila ang tanan nga 
inagaw kag ang tanan nga nadakpan sa 
mga tawo kag sa mga sapat. 

12 Kag gindala niia kay Moises kag 
kay Eleasar nga saserdote kag sa, kati- 
lingban sang mga inanak ni Israel, ang 
mga bihag, ang nadakpan kag ang inagaw, sa dulugan sa mga kapatagan 
sa Moab, nga yara malapit sa lordan sa 
leriko. 

13 Kag naggolowa si Moises kag si 
Eleasar nga saserdote, kag ang tanan 
nga mga dunganon sang katilingban sa 
pagbaton sa ila sa gowa sang dulugan. 

14 Kag naakig si Moises batok sa 
mga pangolo sang kasoldadosan, nga 
mga pangolo sang mga linibo kag mga 
pangolo sang mga ginatus, nga nagpa- 
lauli gikan sa ginkadtoan nga pag- 
awayan. 

15 Kag nagsiling sa ila si Moises : 
" i Ginbuhi ninyo bala ang tanan nga 
mga babae ? 

16 Yari karon, ini sila, sa laygay 
ni Balaan, nanginkabangdanan sang 
paglalis sang mga inanak ni Israel 
batok kay lehoba sa butang sa Peor, 
kag sa sini nag-abut ang kamatay sa 
tunga sang katilingban ni lehoba. 

17 Busa karon, pamatya-ninyo ang 
tanan nga mga laiaki sa tunga sang mga 
kabataan ; kag pamatya ?nan ninyo ang 
tanan nga mga babae, nga nakakilala 
sing laiaki. 

18 Apang buhia-ninyo nga sa inyo 
ang tanan nga mga bata nga babae, nga 
waia makakiiala sing laiaki. 

19 Kag kam.o, magpalabilin-kamo sa 
gowa sang dulugan sa pito ka adla'.v : 
tanan kamo nga nakapatay sing tawo kag 
tanan kamo nga nakakarnlut sing mina- 
tay, magapalaninlo kamo sang sala sa 
ikatlo kag sa ikapito ka adla\v, kamo 
kag ang inyo mga bihag. 

20 Kag pagatinloan man ninyo sang 
sala ang tanan nga mga panapton, ang 
tanan nga butang nga panit, ang tanan 
nga nahimo sa bulbul sang kanding kag 
ang tanan nga gamit nga kahoy." 

21 Kag si Eleasar nga saserdote nag- 
siling sa mga tawo sang kasoldadosan, 
nga nagkaladto sa pag-awayan : " Ini 
among palatukuran sang kasogoan, nga 
ginsogo ni lehoba kay Moises : 

22 Ang tanan nga bulawan, ang pilak, 
ang saway, ang salsalon, ang estanyo 
kag ang tinga ; 

23 A^ng tanan nga butang nga naga- 
bato sa kalayo, pagapaagihon ninyo si a 
sa kalayo, kag manginmatinlo sia ; walay 
sapayan, pagaulayon man sia sa mga 
tubig sa kahigkoan kag ang tanan nga 
mga indi nagabato sa kalayo, pagapa- 
agihon ninyo ini sa tubig, 217 31. 24. NUMEROS. 31. 51. 24 Kag pagabiinakan ninyo ang inyo 
mga panapton sa ikapito ka adlaw, kag 
sa sini manginmatinlo kamo ; kag sa 
tapus sini magasululud kamo sa diilu- 
gan." 

25 Kag si lehoba naghambal kay 
Moises nga nagsiling : 

26 " Isipa ang mga nadakpan nga bihag 
sa mga tawo kag sa mga sapat, ikaw 
kag ang saserdote nga si Eleasar, kag 
ang mga pangolo sang mga ginikanan 
sang katilingban ; 

27 Kag pagatungon mo ang nadakpan 
sa mga nagpakigawaj'', nga naghalalin 
sa pag-awayan, kag sa bug-os nga kati- 
lingban. 

28 Kag pagapainon mo nga kay 
lehoba ang buhis sang mga tawo sa 
pag-awayan, nga naghalalin sa pag- 
awayan, sa tagsa ka lima ka gatus, isa, 
sang mga tawo kag sang mga baka, sang 
mga asno kag sang mga obeha. 

29 Sa katunga nila pagakuhaon ninyo 
ini, kag pagaihatag mo ini kay Eleasar 
nga saserdote subung nga halad nga 
binayaw kay lehoba. 

30 Kag sa katunga, nga nahanungud sa 
mga inanak ni Israel, magakiiha ka sang 
buhis, isa sa tagsa ka ikalim-an, sang mga 
tawo, sang mga baka, sang mga asno kag 
sang mga obeha, sa tanan nga kahayupan ; 
kag pagaihatag mo sila sa mga Lebin- 
hon nga mga manugbantay sang tinulin 
sa Puluy-an ni lehoha." 

31 Kag ginhimo ni Moises kag ni 
Elesar nga saserdote, sono sang ginsogo 
ni lehoba kay Moises. 

32 Kag ang nadakpan, ang nabilin 
sang hinublas, nga ginkuha sang mga 
tawo sang kasoldadosan, anum ka gatus 
kag kapitoan kag lima ka libo ka 
obeha, 

33 Kag kapitoan kag duha ka libo ka 
baka, 

34 Kag kapitoan kag isa ka libo ka 
asno ; 

35 Kag ang kabilogan: katloan kag 
duha ka libo ka kalag nga tawohanon, 
sa mga babae nga wala makakila sing 
lalaki. 

36 Kag ang katunga sang bahin sang 
mga naghalalin sa pag-awayan, ang 
kadamuon nila nangintatlo ka gatus 
katloan kag pito ka libo kag lima ka 
gatus ka mga obeha. 

37 Kag ang buhis nga sa kay lehoba sa mga obeha, nanginanum ka gatus 
kapitoan kag lima ; 

38 Kag sa mga baka, katloan kag 
anum ka libo : kag sa ila, ang buhis nga 
sa kay lehoba, nanginkapitoan kag duha. 

39 Kag sa mga asno, katloan ka libo 
kag lima ka gatus : kag sa ila ang buhis 
nga kay lehoba, nanginkan-uman kag 
isa. 

40 Kag sa mga kalag nga tawohanon, 
napulo kag anum ka libo : kag sa ila 
ang buhis nga kay lehoba, nangin- 
katloan kag duha ka kalag. 

41 Kag ginhatag ni Moises ang buhis 
kay Eleasar nga saserdote sa halad nga 
binayaw kay lehoba, sono sang ginsogo 
ni lehoba kay Moises. 

42 Kag sa katunga sang mga inanak ni 
Israel, nga ginpain ni Moises sa mga 
tawo sang kasoldadosan, 

43 Kon sayoron ang katunga sang 
katilingban, nangintatlo ka gatus katlo- 
an kag pito ka libo kag lima ka gatus 
ka obeha, 

44 Katloan kag anum ka libo ka 
baka, 

45 Katloan kag libo kag lima ka 
gatus ka asno, 

46 Napulo kag anum ka libo ka kalag 
nga tawohanon. 

47 Sa sining katunga sang mga inanak 
ni Israel, nagkuha si Moises sing buhis, 
isa sa tagsa ka kalim-an sang mga tawo 
kag sang mga sapat ; kag ginpanghatag 
niya sila sa mga Lebinhon, nga mga 
manugbantay sang tinulin sang Puluy- 
an ni lehoba, sono sang ginsogo ni 
lehoba kay Moises. 

48 Kag ang mga pangolo sang mga lini- 
bo sang kasoldadosan, nga mga pangolo 
sang linibo, kag ang mga pangolo sang 
ginatus, nagpalalapit kay Moises. 

49 Kag nagsililing sila kay Moises : 
"Ang imo mga ulipon nagisip sang 
mga tawo sa pag-awayan, nga yari sa 
amon kagamhanan, kag wala sing naku- 
lang bisan isa sa amon. 

50 Kag nagadala kami, subung nga 
halad kay lehoha, ang tagsatagsa sang 
iya nakuha, sa mga huyas nga bulawan, 
mga magamay nga talikala, mga pulsera, 
mga singsing, mga aritos kag mga ku- 
lintas, sa paghimo sing katumbasan 
tungud sang amon mga kalag sa atu- 
bangan ni lehoba." 

51 Kag si Moises kag si Eleasar nga 
saserdote nagbalaton sa ila sang bula- 218 31. 52. NUMEROS. 32. 19. wan, sang tanan nga mga huyas nga 
nahuman. 

52 Kag ang tanan nga bulawan sang 
halad nga binayaw, nga ginhalad nila 
kay lehoba, nanginnapulo kag anum ka 
libo pito ka gatus kag kalim-an ka siklo 
gikan sa mga pangolo sang linibo kag 
gikan sang mga pangolo sang ginatus. 

53 Ang mga tawo sang kasoldadosan 
nag-ati ang tagsatagsa nga sa iya. 

54 Kag ginbaton ni Moises kag ni 
Eleasar nga saserdote ang bulawan sang 
mga pangolo sang linibo kag sang gina- 
tus, kag ginsulud nila ini sa Layangla- 
5'^ang sang pakigkitaan, nga sa halandu- 
manan sang mga inanak ni Israel sa atu- 
bangan ni lehoba. 

Ang kaduiaan sa Galaad nga ginhatag sa mga 
kabikaiian ni Cad kag ni Riiueu. 

OQ KAG ang mga anak ni Ruben kag 
O^ ang mga anak ni Gad may isa ka 

daku gid nga kaciam-an sang kahayu- 
pan ; kag nakita nila ang duta ni laser 
kag ni Galaad, kag j^ari karon, nga ang 
amo nga duta angay nga sa kahayupan. 

2 Kag nag-alabut ang mga anak ni 
Gad kag ang mga anak ni Ruben, kag 
naghalambal sila kay Moises kag kay 
Eleasar, nga saserdote, kag sa mga 
dunganon sang katilingban, nga nagasi- 
liling : 

3 " Ang Atarot, Dibon^ laser, Nimra, 
Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo kag ang 
Beon, 

4 Ang duta nga ginpilas ni lehoba sa 
atubangan sang katilingban ni Israel, 
among angay nga duta nga sa kahayu- 
pan, kag ang imo rnga ulipon may 
kahayupan." 

5 Kag nagsiiiling sila : " Kon naka- 
kita knmi sing bugay sa imo mga mata, 
ihatag ini nga duta sa imo mga ulipon 
nga kaugalingon nila; indi kami pagpa- 
tabuka sang lordan." 

6 Kag nagsiling si Moises sa mga 
anak ni Gad kag sa mga anak ni Ru- 
ben : " I Magakaladto bala ang inyo 
mga utud sa pag-awayan kag kamo ma- 
gapalabiliii diri ? 

7 Kag I kay ngaa bala ginpalas-ay nin- 
yo ang tagiposoon sang mga inar.ak 
ni Israel, agud nga indi sila mag-agi sa 
duta, nga ginhatag ni lehoba sa ila ? 

8 Amo ini ang ginhimo sang inyo 
mga ginikanan, sang pagpadala kosa ila kutub sa Kades-Barnea, sa pagtan-aw 
sang duta. 

9 Nagtalaklad sila tubtub sa nalupya- 
kan sa Eskol, kag gintan-aw nila ang 
duta, kag ginpalas-ay nila ang tagiposoon 
sang mga inanak ni Israel, agud nga indi 
magkaladto sila sa duta, nga ginhatag sa 
ila ni lehoba. 

10 Kag ang kaakig ni lehoba nagsiga 
sadtong adlaw, kag nagsumpa sia, nga 
nagasiling : 

11 Wala sing bisan sin-o sang mga 
tawo, nga nagtalaklad gikan sa Egip- 
to, sa duha ka piilo ka tuig ang edad pa 
ibabaw, nga makakita sang duta nga 
ginsumpa ko kay Abraham, kay Isaak 
kag kay lakob ; tungud kay wala sila 
magsunud sa akon sing himpit gid, 

12 Luwas si Kaleb, anak ni lepune 
nga Kenisinhon, kag si losue, anak ni 
Nun, kay nagsulunud sila sing himpit gid 
kay lehoba. 

13 Kag ang kaakig ni lehoba nagsiga 
batok sa Israel, kag pinalakat niya sila 
nga mga talangtalang sa kap-atan ka 
tuig sa kahanayakan, tubtub nga napa- 
pas yadtong bug-os nga kalivvatan, nga 
naghimo sing kalainan sa mga mata ni 
lehoba. 

14 Kag yari karon, kamo nagailis sa 
inyo mga ginikanan, nga isa ka kaliwat 
sang mga makasasala, sa pagdugang pa 
gid sang kaakig ni lehoba batok sa 
Israel. 

15 Kay kon kamo magtalalikod sa 
olehe ni lehoba, sia magabiya liwan sa 
ila sa kahanayakan, kag sa suii kamo 
magalaglag sining bug-os nga banwa." 

16 Kag sila nagpalalapit sa iya kag 
nagsiiiling : " Magapalatindug kami diri 
sing mga palasudlan nga sa amon mga 
kahayupan kag mga kabanwaanan nga 
sa amon mga kabataan. 

17 Apang kami magasangkap sing 
hinganiban sa madali, sa paglakat sa una 
sang mga inanak ni Israel, tubtub nga 
mapasulud namon sila sa ila duug ; kag 
ang amon mga kabataan magapuluyo 
sa mga kabanwaanan nga pinabakud, 
bangud sang mga pumuiuyo sining ka- 
dutaan. 

18 Indi kami magpalaiili sa amon mga 
balay, tubtub nga ang tagsatagsa sang 
mga inanak ni Israel magiagiya sang 
iya panublion, 

19 YL3.Y kami wala sing panublion 
upud sa ila sa tabok sang lordan, bisan 219 32. 20. NUMEROS. 82. 42. sa unhan pa ; tungud kay ang amon 
panublion naigo na sa sini nga bahin 
sang lordan, nayon sa Sidlangan." 

20 Kag si Moises nagsiling sa ila : 
" Kon himoon ninyo ini, kon magsang- 
kap kamo sing hinangiban sa paglakat 
sa atiibangan ni lehoba sa pag-awayan, 

21 Kag kon ang tanan sa inyo nga 
mga nasangkap sing hinangiban mag- 
tabok sa lordan sa atubangan ni leiioba, 
tubtub nga masobol niya ang iya mga 
kaaway sa atubangan ni3'^a, 

22 Kag manginsakup ang kadutaan 
sa atubangan ni lehoba, kag sa gilayon 
magpalauli kamo, manginluwas kamo 
sa kasal-anan nga kay lehoba kag nga 
kay Israel kag mangintagiya kamo 
sini nga data sa atubangan ni lehoba. 

23 Apang kon indi ninyo paghimoon 
ang subung sini, yari karon, nga naka- 
sala kamo batok kay lehoba ; kag masa- 
yoran-ninyo nga pagalambuton kamo 
sang inyo sala. 

24 Palatindug-kamo sing mga kaban- 
waanan sa inyo mga kabataan, kag mga 
palasudlan nga sa inyo mga obeha ; kag 
himoa-ninyo ang ginmitlang sang invo 
baba." 

25 Kag naghambal ang mga anak ni 
Gad kag ang mga anak ni Ruben kay 
Moises, nga nagasililing- "Ang inyo mga 
ulipon magahi'iimo, sono sang ginsogo sa 
amon sang akon ginoo. 

26 Ang amon mga kabataan, ang 
amon mga kababaynan, ang amon mga 
kahayupan kag ang tanan namon nga 
mga sapat rnagapuluyo didto sa mga 
kabanwaanan sa Galaad. 

27 Kag ang imo mga ulipon, ang ta- 
nan nga mga tawo nga mga sangkap 
sing hinganiban sang kasoldadosan, ma- 
gakaladto sa pag-awayan sa atubangan 
ni lehoba, sono sang ginasiling sang 
akon ginoo." 

28 Niyan si Moises nagbilin nahanu- 
ngud sa ila kay Eleasar, nga saserdote, 
kag kay losue, anak ni Nun, kag sa 
mga pangolo sang mga ginikanan sang 
mga kabikahan sang mga inanak ni Is- 
rael. 

29 Kag nagsiling sa ila si Moises : 
"Kon ang mga anak ni Gad kag ang 
mga anak ni Ruben magtalabok upud 
sa inyo sang lordan, ang tanan nga na- 
panangkap sing hinganiban nga sa pag- 
awayan sa atubangan ni lehoba, kag 
kon ang duta nasakup na sa atubangan ninyo, niyan pagaihatag ninyo sa ila ang 
duta sang Galaad nga sa kaugalingon 
nil a. 

30 Apang kon indi sila magtalabok 
nga mga sangkap sing hinganiban upud 
sa inyo, niyan magabaton sila sang pag- 
kakaugalingon sa tunga ninyo sa duta 
sa Kanaan." 

31 Kag ang mga anak ni Gad kag ang 
mga anak ni Ruben nagsalabat, nga naga- 
sililing : " Pagahimoon namon sono 
sang ginsiling ni lehoba sa imo mga 
ulipon : 

32 Magatalabok kami nga mga sang- 
kap sing hinganiban sa atubangan ni 
lehoba, sa duta sang Kanaan, kag ang 
pagkakaugalingon sang amon panublion 
manginsasini nga luyo sang lordan." 

33 Kag ginhatag ni Moises sa ila, sa 
mga anak ni Gad, sa mga anak ni Ruben 
kag sa katunga sang kabikahan ni Ma- 
nases, anak ni lose, ang ginharian ni 
Sihon, hari sang mga Amorinhon, kag 
ang ginharian ni Og, hari sang Basan : 
ang duta, sono sa iya mga kabanwaanan, 
sa sulud sang ila mga kadulunan, ang 
mga kabanwaanan sang kadutaan sa 
palibot. 

34 Kag ginpatindug sang mga anak ni 
Gad ang Dibon, ang Atarot kag ang 
Aroer ; 

35 Ang Atrot-Sopan, laser kag log- 
baha, 

36 Bet-Nimra kag ang Bet-Haran: 
mga banwa nga pinabakud, kag mga 
palasudlan nga sa mga obeha. 

37 Kag ginpatindug sang mga anak 
ni Ruben ang Hesbon, Eleale kag Kiri- 
athaim, 

38 Nebo, Baal-Meon (nga pinangi- 
lisan ang mga ngalan) kag ang Sibma ; 
kag ginbutangan nila sing bag-o nga 
mga ngalan ang mga banwa nga ila 
ginpatindug. 

39 Kag ang mga anak ni Makir, anak 
ni Manases, nagkaladto sa Galaad, kag 
ginkuha nila ini, kag ginsobol nila ang 
mga Amorinhon nga yadto didto. 

40 Kag ginhatag ni Moises ang 
Galaad kay Makir, anak ni Manases, nga 
sia nagpuyo sa iya. 

41 Kag si lair, anak ni Manases, 
nagkadto kag nagkuha sang ila mga mi- 
noro, kag ginhingalanan niya sila nga 
kaminoroan ni lair. 

42 Kag si Noba nagkadto kag nagku- 
ha sang Kenat kag sang iya mga mino- 220 33.1. NUMEROS. 33. 28. ro, kag ginhingalanan niya sia nga 
Noba, sono gid sang iya ngalan. 

Ang mia pagtallwan kag ang mga pagdu]og sang 

mga Israelinhca, kutub sang ila paggowa sa 

Egipto ttibtub nga nakafabok siia 

sang lordan. 

OO YARI karon ang mga pagpanla- 
^^-^ katan sang mga inanak ni Israel, 
sang paggulowa nila sa duta sang 
Egipto, sono sang ila mga pinanungpa- 
nong sa idalum sang kagamhanan ni 
Moises kag ni Aaron. 

2 Kag ginsulat ni Moises ang ila mga 
pagtalali wan, sono sa ila mga dululugan, 
sa sogo ni lehoba ; kag yari karon ang 
ila mga dululugan, sono sang ila mga 
pagtalaliwan. 

3 Gikan sa Rameses nagtalaliwan sila 
sa bulan nga nahauna. Sa napulo kag 
lima ka adlaw sang bulan nga nahauna, 
sang adlav/ nga ikaduha sang paskua, 
nagtalaliwan ang mga inanak ni Israel 
nga may kamut nga binayaw sa mga 
mata sang tanan nga mga Egiptohanon, 

4 Sang nagapanlubung ang mga 
Egiptohanon, sang mga ginpamatay ni 
lehoba sa ila, kon saycron ang tanan nga 
mga panganay, sang ginhukman man ni 
lehoba ang ila gid mga dios. 

5 Busa, nagtalaliwan ang mga inanak 
ni Israel gikan sa Rameses, kag pina- 
hamtang nila ang dulugan sa Sukot. 

6 Kag nagtalaliwan sila sa Sukot, kag 
pinahamtang nila ang dulugan sa Etam, 
rga yara sa ukbung sang kahanayakan. 

7 Kag sang pagtalaliwan nila gikan 
sa Etara, nagbalalik sila sa Pi-hahirot, 
nga yara sa atubangan sang Baai-Sepon, 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
atubangan sang Ivligdol. 

8 Kag sang pagtalaliwan nila gikan sa 
atubangan sang Hahirot, nag-alagi sila 
sa tunga sang dagat pa kahanayakan ; 
kag naglalakat sila sing tatlo ka adlaw 
nga lalakton sa kahanayakan sang Etam, 
kag pirahamtang nila ang dulugan sa 
Mara. 

9 Kag nagtalaliwan sila gikan sa 
Mara kag nag-alabut sila sa Elim, kag 
sa Elim may napulo kag duha ka tubu- 
ran sang tubig kag kapitoan ka mga 
kahoy nga paklang ; kag pinahamtang nila 
didto ang dulugan. 

10 Kag nagtalaliwan sila gikan sa Elim kag pinahamtang nila ang dulugan 
malapit sa dagat nga Mapula. 

11 Nagtalaliwan sila gikan sa dagat 
nga Mapula kag pinahamtang nila ang 
dulugan sa kahanayakan sang Sin. 

12 Nagtalaliwan sila gikan sa kaha- 
nayakan sang Sin kag pinahamtang nila 
ang dulugan sa Dopka. 

13 Nagtalaliwan sila gikan sa Dopka 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
Alus. 

14 Nagtalaliwan sila gikan sa Alus 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
Repidim, nga didto wala sing tubig, 
agud nga ang banv.-a ma^inum. 

15 Nagtalaliwan sila gikan sa Repidim 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
kahanayakan sa Sinai. 

16 Nagtalaliwan sila gikan sa kaha- 
nayakan sa Sinai kag pinahamtang nila 
ang dulugan sa Kibrot-Hataab. 

17 Nagtalaliwan sila gikan sa Kibrot- 
Hataab kag pinahamtang nila ang 
dulugan sa Haserot. 

18 Nagtalaliwan sila gikan sa Haserot 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
Ritma. 

19 Nagtalaliwan sila gikan sa Ritma 
kag pinahamitang nila ang dulugan sa 
Rimon-Peres. 

20 Nagtalaliwan sila gikan sa Rimon- 
Peres kag pinahamtang nila ang dulugan 

' sa Libna. 

21 Nagtalaliwan sila gikan sa Libna 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
Risa. 

22 Nagtalaliwan sila gikan sa Risa 
, kag pinahamtang nila ang dulugan sa 

Kelata. 
! 23 Nagtalaliwan sila gikan sa Kelata 

kag pinahamtang nila ang dulugan sa 

bukid sang Seper. 
\ 24 Nagtalaliwan sila gikan sa bukid 
I sang Seper kag pinahamtang nila ang 

dulugan sa Harada. 

25 Nagtalaliwan sila gikan sa Harada 
i kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
■ Makelot. 
j 26 Nagtalaliwan sila gikan sa Makelot 

kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
1 Tahat. 
i 27 Nagtalaliwan sila gikan sa lahat 

kag pinahamtang nila ang dulugan sa 

Tera. 
28 Nagtalaliwan sila gikan sa Tera 
, kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
1 Mitka. 221 33. 29. NUMEROS, 33. 66. 29 Nagtalaliwan sila gikan sa Mitka 
kag piiiahamtang niki ang dulugan sa 
Hasmona. 

30 Nagtalaliwan sila gikan sa Has- 
mona kag pinahamtang nila ang dulugan 
sa Moserot. 

31 Nagtalaliwan sila gikan sa Moserot 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
Bene-Iaakan. 

32 Nagtalaliwan sila gikan sa Bene- 
Iaakan kag pinahamtang nila ang dulu- 
gan sa Hor-Gidgad. 

33 Nagtalaliwan sila gikan sa Hor- 
Gidgad kag pinahamtang nila ang 
dulugan sa lotbat. 

34 Nagtalaliwan sila gikan sa lotbat 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
Abrona. 

35 Nagtalaliwan sila gikan sa Abrona 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
Esion-Geber. 

36 Nagtalaliwan sila gikan sa Esion- 
Geber kag pinahamtang nila ang du- 
lugan sa kahanayakan sang Sin (nga 
among Kades). 

37 Nagtalaliwan sila gikan sa Kades 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
bukid sang Hor, sa ukbung sang duta 
sang Edoni. 

38 Kag si Aaron nga saserdote, nag- 
tukad sa bukid sang Hor, sa sogo ni 
lehoba, kag napatay sia didto sa kap- 
atan ka tuig kutub sang paggowa sang 
mga inanak ni Israel sa duta sangEgipto, 
sa bulan nga ikalima, sa nahauna sang 
bulan. 

39 Kag si Aaron nagaedad sing isa 
ka gatus kag duha ka piilo kag tatlo ka 
tuig sang pagkamatay niya, sa bukid 
sang Hor. 

40 Kag ang Kanaanhon, hari sang 
Arad, nga nagapuyo sa Bagatnan sa 
duta sang Kanaan nabati-an niya ang 
pag-abut sang mga inanak ni Israel. 

41 Kag nagtalaliwan sila gikan sa 
bukid sang Hor kag pinahamtang nila 
ang dulugan sa Salmona. 

42 Nagtalaliwan sila gikan sa Salmo- 
na kag pinahamtang nila ang dulugan 
sa Punon. 

43 Nagtalaliwan sila gikan sa Punon 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
Obot. 

44 Nagtalaliwan sila gikan sa Obot 
kag pinahamtang nila ang dulugan sa 
lye-Abarim, sa kadulunan sa Moab. 

45 Nagtalaliwan sila gikan sa lye- Abarim kag pinahamtang nila ang dulu- 
gan sa Dibon-Gad. 

46 Nagtalaliwan sila gikan sa Dibon- 
Gad kag pinahamtang nila ang dulugan 
sa Almon-Diblathaim. 

47 Nagtalaliwan sila gikan sa Almon- 
Diblathaim kag pinahamtang nila ang 
dulugan sa mga bukid sang Abarim, sa 
atubangan sang Nebo. 

48 Nagtalaliwan sila gikan sa mga 
bukid sang Abarim kag pinahamtang 
nila ang dulugan sa mga kapatagan sang 
Moab malapit sa lordan sa leriko. 

49 Pinahamtang nila ang dulugan ma- 
lapit sa lordan kutub sa Bet-Iesimot 
tubtub sa Abel-Sitim, sa mga kapatagan 
sang Moab. 

50 Kag naghambal si lehoba kay Moi- 
ses sa mga kapatagan sang Moab mala- 
pit sa lordan sa leriko, nga nagasiling : 

51 Ihambal sa mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : " Kon mikatabok na 
kamo sa lordan pa duta sa Kanaan, 

52 Pagasjbolon-ninyo ang tanan nga 
mga pumuluyo sang kadutaan sa atuba- 
ngan ninyo : pagalaglagon ninyo ang 
tanan nila nga mga larawan nga tinigib 
pagapanlagiagon ninyo ang tanan nila 
nga mga larawan nga tinunaw, kag 
pagapangub-on ninyo ang tanan nila 
nga mga mataas nga duug ; 

53 Kag magatalagiya kamo sang duta 
kag magpuluyo kamo sa iya ; kay gin- 
hatag ko sa inyo ang duta sa pagtagiya 
sa iya. 

54 Kag pagapanublion nin3^o ang duta 
sa papalad, s ono sa inyo mga panima- 
lay : sa mga labing madamu pagaihatag 
ninyo ang labing daku nga panublion ; 
kag sa mga diyotay pagaihatag ninyo 
ang diyotay man nga panublion : kon 
diin maholog ang kapalaran sang tagsa- 
tagsa, didto gid ang i3''a : sono sa mga 
kabikahan sang inyo mga glnikanan 
magapalanubli kamo. 

55 Kag kon indi ninyo pagsobolon 
ang mga pumuluyo sang kadutaan sa atu- 
banagan ninyo, mahanabu nga yadtong 
mga igabilin ninyo sa ila, mangin mga 
tunok sa inyo mga mata, kag manginsu- 
yak sa inyo mga kilid, kag magapigos 
sila sa inyo sa duta sa diin kamo maga- 
puluyo. 

56 Kag m.agakahanabu nga, sono sang 
gintapat ko nga pagahimoon ko sa ila, 
amo man ang pagahimoon ko sa inyo." ^2^ 34.1. NUMEROS. 34. 29. Alga duluaao saa^ duta nga sinaad. 

Qy^ KAG si lehoba naghambal kay 

^ ' Moises, nga nagasiling : 

2 " Sogoa ang mga inanak ni Israel 
kag isiling sa ila : kon nakasulud na 
karuo sa duta sang Kanaan, yari karon 
ang duta nga sa papalad maigo sa inyo 
nga panublion : ang duta sang Kanaan, 
sono sa ila mga kadulunan : 

3 Mangininyo dulunan sa Bagatnan 
kutub sa kahanaj^akan sa Sin, sa obay 
sang Edom ; sa bagay nga ang inyo 
dulunan nga nabagtnan manginkutub sa 
ukbung sang dagat nga Maasin, nayon 
sa Sidlangan. 

4 Kag ang inyo dulunan magaliko sa 
Bagatnan sa tulukaran sang Akrabim, 
kag magaagi nayon sa Sin, kag maga- 
gowa sa bagatnan sang Kades-Bar- 
nea ; kag magahalin sia sa Hasar-Adar 
kag magaagi tubtub sa Asmon. 

5 Kag ang dulunan magaliko kutub 
sa Asmon nayon sa kasulgan sang Egipto 
kag magagowa sia sa kadagatan, 

6 Kag ang inyo dulunan sa Katundan 
mangin ang daku nga dagat : ini ma- 
ngin inyo dulunan sa Katundan. 

7 Kag yari karon, ang inyo dulunan 
sa Aminhan : Kutub sa duku nga dagat 
pagapat-inan ninyo nga sa inyo ang 
bukid sang Hor ; 

8 Kutub sa bukid sang Hor pagapat- 
inan ninyo tubtub sa salamputan sa Ha- 
mat, kag ang dulunan magagowa na- 
yon sa Sedad ; 

9 Kag ini nga dulunan magahalin 
nayon sa Sipron kag magagowa sa 
Hasar-Enan : ini mangininyo dulunan 
sa Aminhan. 

10 Kag pagapat-inan ninyo subung 
nga inyo dulunan sa Sidlangan kutub sa 
Hasar- Enan tubtub sa Sepham ; 

11 Kag magadulhog ini nga dulunan 
kutub sa Sepham nayon sa Rebla sa 
sidlangan sang Ain : magadulhog sia 
kag magalanibut sa binit sang dagat sa 
Kineret sa Sidlangan : 

12 Kag ini nga dulunan magadulhog 
nayon sa lordan, kag magagowa sa 
dagat nga Maasin. Ini mangininyo duta, 
sono sa ila mga kadulunan, palibot." 

13 Kag si Moises nagsogo sa mga 
inanak ni Israel, nga nagasiling : " Ini 
amo ang duta nga pagapanublion ninyo 
sa papalad, nga ginpahatag ni lehoba nga sa siam ka kabikahan, kag sa isa ka 
tunga ka kabikahan ;<z Manases. 

14 Kay ang kabikahan sang mga anak 
ni Ruben, sono sang ila mga pani- 
malay nga inamay, kag ang kabika- 
han sang mga anak ni Gad, sono 
sang ila mga panimalay nga inamay, 
kag ang katunga sang kabikahan ni 
Manases, nakabaton na sang ila panub- 
lion. 

15 Ang duha ka kabikahan kag ang 
katunga nga kabikahan nagbaton na sang 
ila panublion sa isa ka luyo sang lordan 
sa leriko, sa Sidlangan, nayon sa Bulut- 
lakan." 

16 Kag naghambal si lehoba kay 
Moises, nga nagasiling : 

17 " Yari karon ang mga ngalan sang 
mga lalaki nga magapamahat sa inyo 
sang duta nga panublion : si Eleasar, nga 
saserdote, kag si losue, anak ni Nun. 

18 Kag magakuha kamo man sa tagsa 
ka kabikahan sing isa ka dunganon, sa 
pagpamahat sang duta nga panublion. 

19 Kag ini amo ang mga ngalan sang 
mga lalaki : Sa kabikahan ni luda : si 
Kaleb, anak ni lepune ; 

20 Sa kabikahan sang mga anak ni 
Simeon : si Samuel, anak ni Amihud ; 

21 Sa kabikahan ni Benyamin : si 
Elidad, anak ni Kislon ; 

22 Sa kabikahan sang mga anak ni 
Dan : ang dunganon nga si Buki, anak 
ni logli ; 

23 Sa mga anak ni lose : sa kabikahan 
sang mga anak ni Manases: ang dunga- 
non nga si Haniel, anak ni Ephod ; 

24 Kag sa kabikahan sang mga anak 
ni Epraim : ang dunganon nga si Ke- 
muel, anak ni Siptan ; 

25 Sa kabikahan sang mga anak ni 
Sabulon : ang dunganon nga si Elisapan, 
anak ni Parnak ; 

26 Sa kabikahan sang mga anak ni 
Isakar : ang dunganon nga si Patiel, 
anak ni Asam ; 

27 Sa kabikahan sang mga anak ni 
Aser : ang dunganon nga si Ahiud, anak 
ni Selomi ; 

28 Kag sa kabikahan sang mga anak 
ni Neptali : ang dunganon nga si Pe- 
dahel, anak ni Amihud. 

29 Ini sila amo ang mga ginsogo ni 
lehoba, nga magpalamahat sila sang 
panublion sa mga inanak ni Israel, sa 
duta sang Kanaan. 223 35. 1. NUMEROS. 35.21. M|a banwa n§a sa mga Lebinhon.— Mga 
banwa nga dalangpan. 

OK KAG naghambal si lehoba kay 
^-'^ Moises, sa mga kapatagan ni 
Moab, malapit sa lordan, sa leriko, nga 
nagasiling : 

2 " Sogoa ang mga inanak ni Israel, 
nga paghatagan nila ang mga Lebinhon 
sang ila panublion, nga manginila kau- 
galingon, sing mga kabanwaanan nga 
ila pagpuy-an. Kag pagaihatag man 
ninyo sa mga Lebinhon ang mga pala- 
halban nga sa sining mga kabanwaanan 
sa palibot nila. 

3 Kag may ila sila nga mga banwa 
nga pagapuy-an, kag ang mga palahal- 
ban nila manginsaila mga kahayupan 
kag nga sa ila mga kaugalingonj kag 
nga sa tanan nila nga mga kasapatan. 

4 Kag ang palahalban sang mga ban- 
wa nga pagaihatag ninyo sa mga Lebin- 
hon manginisa ka libo ka maniko sa pa- 
libot, kutub sa kuta sang banwa nayon sa 
gowa. 

5 Pagatakson ninyo sa gowa sang 
banwa, nayon sa Sidlangan, duha ka libo 
ka maniko; nayon sa Bagatnan, duha 
ka libo ka maniko ; nayon sa Katundan 
duha ka libo ka maniko; kag nayon sa 
Aminhan, duha ka libo ka maniko ; 
kag ang banwa dira sa tunga : ini mangin- 
palahalban sang ila mga kabanwaanan. 

6 Kag ang mga banwa nga pagaihatag 
ninyo sa mga Lebinhon anum ka banwa 
nga mangindalangpan, nga pagaihatag 
ninyo sila, agud nga ang nakapatay sa 
masigkatawo magdangup didto ; kag 
labut pa sini, sa ila pagaihatag ninyo ang 
kap-atan kag duha ka banw^a. 

7 Ang tanan nga mga banwa nga pa- 
gaihatag ninyo nga panublion sa mga 
Lebinhon, manginkap-atan kag walo ka 
banwa, ang mga banwa pati ang ila mga 
palahalban. 

8 Kag nahanungud sang mga banwa 
nga pagaihatag ninyo gikan sa kaugali- 
ngon sang mga inanak ni Israel, kon sa- 
yoron nga m.agakuha kamo sing madamu 
sa mga may madamu, kag magakuha 
kamo sing diyotay sa mga may diyotay : 
ang tagsatagsa magagikan sa ila mga 
kabanwaanan sa mga Lebinhon, sono sa 
ila panublion nga ginpanubli." 

9 Kag si lehoba naghambal kay Mo- 
ises, nga nagasiling : 

10 " Ihambal sa mga inanak ni Israel, kag isiling sa ila : Kon nakatabok na 
kamo sang lordan pa duta sa Kanaan, 

11 Magapili kamo sang mga banwa 
ngamanginkabanwaanan nga dalangpan 
nga sa inyo, nga didto magpalagyo ang 
nakapatay sing tawo, nga makapilas sa 
kamatayon sang isa, sing indi hungud. 

12 Kag mangininyo yadto nga mga 
banwa nga dalangpan batok sang ma- 
nugtimalus, agud nga indi mapatay ang 
nakapatay sing masigkatawo tubtub nga 
makaatubang sia sa hulukmanan sang 
katipunan. 

13 Kag sa mga kabanwaanan nga pa- 
gaihatag ninyo sa 7nga Lelmikon, mangin- 
anum ka banwa rga dalangpan nga sa 
inyo. 

14 Tatlo ka banwa ang pagaihatag 
ninyo sa isa ka bahin sang lordan, kag 
tatlo ka banwa ang pagaihatag ninyo sa 
duta sa Kanaan : manginkabanv/aanan 
nga dalangpan sila. 

15 Ining anum ka banwa manginda- 
langpan sa mga inanak ni Israel, sa 
dumuluong kag sa manugdapon sa tunga 
nila, agud nga magpalagyo didto ang 
bisan sin-o nga makapilas sa kamatayon 
sang isa sing indi hungud. 

16 Kag kon ginpilas niya sia sa hi- 
nganiban nga salsalon kag mapatay sia, 
nakapatay sia sing tawo ; sa pagkama- 
tuud, ang nakapatay sing tawo, paga- 
patyon sia. 

17 Kag kon ginpilas niya sia nga may 
bato sa kamut nga tungud sa iya ang isa 
sarang mapatay, kag mapatay sia, naka- 
patay sia sing tawo ; sa pagkamatuud, 
ang nakapatay sing tawo, pagapatyon 
sia. 

18 Kag kon ginpilas niya sia nga 
may barakol sa kamut nga tungud sini 
isa sarang mapata}^ kag mapatay sia, 
nakapatai*- sia sing taw^o ; sa pagkama- 
tuud, ang nakapatay sing tawo, paga- 
patyon sia. 

19 (Ang manugtimalus gid sang dugo 
magapatay sa nakapatay sing tawo ; kon 
makit-an niya sia, pagapatayon niya 
sia). 

20 Kag kon tungud sa dumut gintiklod 
ni3^a sia, kon hinaboy niya sia sing bisan 
ano sa pagpuut, sa bagay nga mapatay 
sia ; 

21 Kag koa tungud sang pag-away 
nila, ginpilas niya sia sang iya kamut, kag 
napatay sia, ang manugpilas, sa pagka- 
matuud, pagapatyon : amo sia ang naka- 224 35. 22. NUMEROS. 36. 5. patay sing tawo ; ang manugtimalus 
sang dugo magapatay sa nakapatay sing 
tawo, kon makit-an niya sia. 

22 Apang kon sa hinali gintiklod ni- 
ya sia sa walay gin-awayan, kon magpi- 
lak sia sing bisan ano sa ibabaw niya sa 
walay pagpuut, 

23 Subung man, kon sa wala niya sia 
makit-i, hinologan niya sa ibabaw niya 
sing bato, nga sa iya ang isa sarang ma- 
patay, kag mapatay sia, kag indi niya 
sia kaaway, kag wala maghimulat sang 
iya kalainan, 

24 Niyan ang katipunan magahukom 
sono sining mga tulumanon, sa tunga 
sang manugpilas kag sang manugtima- 
lus sang dugo. 

25 Kag ang katipunan magaluwas 
sang nakapatay sing tawo sa kamut sang 
manugtimalus sang dugo, kag ang kati- 
punan magapapauli sa iya sa iya banwa 
nga dalangpan, nga didto magdangup 
sia, kag magapuyo sia sa iya tubtub nga 
mapatay ang pinapakamataas nga saser- 
dote, nga ginhidhiran sang balaan nga 
lana. 

26 Kag kon ang nakapatay sing tawo 
maggowa sa luwas sa dulunan sang iya 
banwa nga dalangpan, nga didto sia 
magdangup, 

27 Kag ang manugtimalus sang dugo 
makakita sa iya sa luwas sang dulunan 
sang banwa nga iya dalangpan, kag kon 
ang manugtimalus sang dugo magpatay 
sa nakapatay sing tawo, indi sia ma- 
bangdanan sang sala sa dugo. 

28 Kay sa iya banwa nga dalangpan 
dapat sia magpuyo tubtub nga mapa- 
tay ang pinapakamataas nga saserdote : 
kag sa tapus nga mapatay ang pinapa- 
kamataas nga saserdote, ang nakapatay 
sing tawo magapauli sa duta nga iya 
kaugalingon. 

29 Ini mangininyo isa ka palatukuraa 
nga sa katadlungan nga sa inyo mga 
kaliwatan, sa tanan ninyo nga mga 
puluy-an. 

30 Bisan sin-o nga magpilas sa isa, 
sa panumbung sang mga saksi, pagapa- 
tyon ang nakapatay s!ng tawo ; apang 
ang isa lamang ka saksi indi tuman 
batok sa bisan kay sin-o, agud nga 
pagpatyon sia. 

31 Kag indi kamo magbalaton sing 
gawad tungud sang kabuhi sang naka- 
patay sing tav/o, nga takus sia sa kama- 
tayon ; sa pagkamatuud, pagapatyon sia. 32 Kag indi man kamo magbalaton 
sing gawad tungud sadtong nagpalagyo 
sa iya banwa nga dalangpan, agud nga 
magpauli sa pagpuyo sa iya duta tubtub 
nga mapatay ang saserdote. 

33 Indi ninyo pagdagtaan ang duta 
nga didto kamo ; kay ang dugo amo ang 
nagadagta sang duta, kag indi mahimo 
ang katumbasan tungud sang duta, 
tungud sang dugo nga ginula sa iya, 
kondi tungud sang dugo sadtong nagula 
sa iya. 

34 Kag dili ninyo paghigkoan ang 
duta nga inyo ginapuy-an, nga sa tunga 
niya nagapuyo ako ; kay ako si lehoba 
nagapuyo sa tunga sang mga inanak 
ni Israel. Ginadumili sa mga anak nga babae nga mga manunubli 
sa pfigbaoa lur/as sa ila kabikahan. 

3^ KAG ang mga pangolo sang mga 
^ ginikanan sang panimalay sang 
mga anak ni Galaad, anak ni Makir, 
anak ni Manases, sa mga panimalay 
sang mga anak ni lose, nagpalalapit kag 
naghalambal sa atubangan ni Moises 
kag sa atubangan sang mga dunganon 
nga mga pangolo sang mga ginikanan 
sang mga inanak ni Israel ; 

2 Kag nagsililing sila : " Si lehoba 
nagsogo sa akon ginoo, nga tungud sa 
papalad pagaihatag ang duta nga panu- 
blion sa mga inanak ni Israel ; nagsogo 
man si lehoba sa akon ginoo, nga pa- 
gaihatag ang panublion ni Salpaad, nga 
anion utud, sa iya mga anak nga babae. 

3 Kon magabalana sila sa isa sang 
mga anak sang iban nga mga kabika- 
han sang mga inanak ni Israel, ang 
panublion nila pagakuhaon sa panu- 
blion sang aton mga ginikanan, kag 
pagaidugang sa panublion sang kabika- 
han nga ila pagaminyoan, kag pagaku- 
haon sia sa kapalaran sang aton panu- 
blion. 

4 Kag kon mag-abut ang Paghilinug- 
yaw sang mga inanak ni Israel, ang, 
panublion nila pagaidugang sa panub- 
lion sang kabikahan sang ila bana, kag 
ang panublion nila pagakuhaon sa pa- 
nublion sang kabikahan sang aton mga 
ginikanan." 

5 Kag si Moises nagsogo sa mga ina- 
nak ni Israel, sono sang ginsogo ni 
lehoba, nga nagasiling : " Ang kabika- 225 36.6. NUMEROS. 36. 13. han saag mga anak ni lose nagahambal 
sing matadlung gid. 

6 Yari karon, ang ginasogo ni lehoba 
nahanungud sang mga anak nga babae 
ni Salpaad, nga nagasiling : Magpala- 
minyo sila subung sang minamaayo 
nila ; lamang nga magbalana sila sa 
sulud sang panimalay sa kabikahan sang 
ila amay ; 

7 Agud nga ang panublion sang mga 
inanak ni Israel indi maglatonlaton sa 
kabikahan kag sa kabikakan, kay ang 
mga inanak ni Israel m-agtilingub ang 
tagsatagsa sa panublion sang kabikahan 
sang ila mga ginikanan ; 

8 Kag ang tanan nga anak nga babae 
nga may panublion sa tunga sang mga 
kabikahan sang mga inanak ni Israel, 
dapat magpaminyo sa bisan sin-o sang 
panimalay sang kabikahan sang iya gini- 
kanan, agud nga ang mga inanak ni 
Israel magtalagiya ang tagsatagsa sang 
panublion sang ila mga ginikanan ; 9 Kag indi magalatonlaton ang panu- 
blion gikan sa isa ka kabikahan sa isa ; 
kay ang mga kabikahan sang mga 
inanak ni Israel magatilingub ang tagsa- 
tagsa sa iya panublion." 

10 Sono sang ginsogo ni lehoba kay 
Moises, amo ini ang ginhimo sang mga 
anak nga babae ni Salpaad. 

11 Kag sa sini si Maala, si Tirsa, si 
Hogla, si Milka kag si Noa, mga anak 
nga babae ni Salpaad, nagbalana sila sa 
mga anak nga lalaki sang ila mga bata : 

12 Nagpalamana sila sa mga panima- 
lay sang mga anak ni Manases, anak ni 
lose ; kag ang panublion nila nabilin 
sa kabikahan sang panimalay sang ila 
ginikanan. 

13 Ini among mga sogo kag mga tu- 
lumanon nga ginsogo ni lehoba, sa 
kamut ni Moises, sa mga inanak ni 
Israel, sa mga kapatagan sang Moab,. 
malapit sa lordan sa leriko. 226 ANG IKALIMA NGA TOLON-AN 

NI MOISES 

NGA GINAHINGALANAN 

DE Qinpapahanumduoi ni Moises sa banwa ang daku 

Dga mga kahanabuan, nga nagkabanabu 

sa kahaaayakan. 

1YARI karon ang mga polong nga 
ginhambal ni Moises sa bug-os nga 
Israel sa isa ka luyo sang Jordan sa 
kahanayakan, sa kapatagan sa atubangan 
sang Sup, sa tunga sang Paran kag 
Topel, Laban, Haserot kag Di-sahab. 

2 May napulo kag isa ka adlaw kutub 
sa Horeb dalan sang bukid sang Seir 
tubtub sa Kades-Barnea. 

3 Kag nahanabu nga, sa kap-atan ka 
tuig, sa bulan nga ikapulo kag isa, sa 
pamuno sang bulan, si Moises nagham- 
bal sa mga inanak ni Israel, sono sa 
tanan nga ginsogo sa iya ni lehoba nga 
sa ila ; 

4 Sa tapus nga ginpilas niya si Sihon, 
hari sang mga Amorinhon, nga naga- 
puyo sa Hesbon, kag si Og, hari 
sang Basan, nga nagapuyo sa Astarot, 
sa Edrei. 

5 Sa isa ka luyo sang lordan, sa duta 
ni Moab, nagsugud si Moises sa pagta- 
lastas sini nga kasogoan, nga naga- 
siling : 

6 " Si lehoba, nga aton Dios, nag- 
hambal sa aton sa Horeb, nga naga- 
siling : Dugay na ang pagpuyo ninyo 
sa sini nga bukid. 

7 Balalik-kamo, pagtalaliwan-kamo 
kag kaladto-kamo sa bukid sang mga 
Amorinhon, kag sa tanan nila nga mga 
kasilingan, sa kapatagan, sa bukid kag 
sa nalupyakan, kag sa Bagatnan kag sa 
baybayon, kott sayoron sa duta sang mga 
Kanaanhon kag sa Libano, tubtub sa 
daku nga suba, ang suba nga Euprates. 

8 Tan-awa-ninyo, ginpahamtang ko 
ang duta sa inyo atubangan : suiud- 
kamo kag magtagiya sang duta, nga 
ginsumpa ni lehoba sa inyo mga 
ginikanan, kay Abraham, kay Isak kag kay lakob, nga pagaihatag niya sa ila, 
kag sa ila kaliwatan sa olehe nila. 

9 Kag niyan naghambal ako sa inyo, 
nga nagasiling : Indi ako sarang maka- 
dala sa inyo, nga ako lamang. 

10 Si lehoba, nga inyo Dios, nag- 
padamu sa inyo kag, yari karon, kamo 
sa karon nga adlaw subung sang mga 
bitoon sang langit sa kadamuon. 

11 Si lehoba, ang Dios sang inyo mga 
ginikanan, magpadamu sa inyo sing 
makalibo pa sang kadamuon ninyo 
karon, kag magpakamaayo sa inyo, so- 
no sang ginpanaad niya sa inyo. 

12 i Paano bala ang pagkadala ko, 
nga ako lamang, sang inyo lulan, sang 
inyo mga kabug-aton kag sang inyo 
mga kasuayon ? 

13 Hatagi-ninyo ako, sono sa inyo 
mga kabikahan, sing mga tawo nga mga 
maalam, mga mahibaloanon kag mga 
kilala, agud nga igbutang ko sila nga 
mga pangolo ninyo. 

14 Kag nagsalabat kamo sa akon kag 
nagsililing : Maayo nga paghimoon na- 
mon ang ginsiling mo. 

15 Kagnagkuha ako sang mga pangolo 
sang inyo mga kabikahan, mga tawo 
nga maalam kag mga kilala, kag ginbu- 
tang ko sila nga mga pangolo ninyo, 
mga pangolo sa linibo, mga pungolo sa 
ginatus, mga pangolo sa kinalim-an, 
mga pangolo sa tinagpulo kag mga 
manughukom sang inyo mga kabikahan. 

16 Niyan nagsogo ako sa inyo mga 
manughukom, nga nagasiling: Pala- 
mati-kamo sang mga panumbong sa 
tunga sang inyo mga litud, kag hukmi- 
ninyo sing matudlung gid ang tagsatagsa 
ka tav.'o kag ang iya utud, kag ang du- 
muluong nga yara sa iya. 

17 Wala kamo sing palabihon sa 
mga tawo sa paghukom : ang magamay, 
subung man ang dalagku, pagapamatian 
ninyo ; indi kamo magkahadluk sang 
nawung sang tawo, kay ang paghukom 227 1.18. DEUTERONOMIO. 1. 39. iya sang Dios. Kag kon ang kasaba 
manginlakas kaiwat sa inyo, pagadalhon 
ninyo sia sa akon, kag pagapamatian 
ko sia. 

18 Niyan ginsogo ko iR inyo ang 
tanan nga mga butang nga dapat paghi- 
moon ninyo. 

19 Kag nagtalaliwan kita gikan sa 
Horeb, kag ginlibot naton yadtong bug- 
os nga daku kag makahaladluk nga ka- 
hanayakan, nga nakit-an ninyo, sa dalan 
sang bukid sang mga Amorinhon, sono 
sang ginsogo sa aton ni lehoba, nga aton 
Dios, kag naglambut kita tubtub sa 
Kades-Barnea. 

20 Kag nagsiling ako sa inyo : Nag- 
abut kamo sa bukid sang mga Amo- 
rinhon, nga ginahatag sa aton ni lehoba, 
nga aton Dios. 

21 Yari karon, si lehoba nga imo Dios 
nagbutang sa atubangan nimo sang 
duta : taklad-ka kag tagiyaha sia, sono 
sang ginsiling sa imo ni lehoba, nga 
Dios sang imo m.ga ginikanan : indi ka 
magkahadluk kag indi ka magkaha- 
ngawa. 

22 Kag nagpalalapit kamo sa akon, 
tanan kamo, kag nagsililing kamo : 
magpadala kita sing mga lalaki sa una 
naton, nga magusisa sila sang duta nga 
sa aton kag maghatag sa aton sing kasa- 
yoran sang dalan, nga sa iya magatalak- 
lad kita, kag sang mga kabanwaanan nga 
aton pagaabutan : 

23 Kag ini nanginbutang nga maayo 
sa inyo mga mata ; kag nagkuha ako sa 
tunga ninyo sing napulo kag duha ka 
tawo, isa ka tawo sa tagsa ka kabikahan. 

24 Kag nagbalalik sila kag nagtulukad 
sa bukid, kag naglalambut sila tubtub 
sa nalupyakan sang Eskol, kag ginusisa 
nila afig data. 

25 Kag nagkuluha sila sang bunga 
sang kadutaan, nga ginbitbit nila, kag 
gindala nila sila sa amon, kag naghatag 
sila sa amon sing kasayoran, kag nagsili- 
ling : Maayo ang duta, nga ginahatag 
sa aton ni lehoba, nga aton Dios. 

26 Apang wala kamo magbuut sa 
pagtaklad, kondi nagmalalison kamo ba- 
tok sang sogo ni lehoba, nga inyo Dios. 

27 Kag nagkulumud kamo sa inyo 
mga layanglayang, nga nagasililing : 
Tungud kay nagadumut sa aton si leho- 
ba, ginpagowa niya kita sa duta sang 
Egipto sa pagtugyan sa aton sa mga ka- mut sang mga Amorinhon, sa paglaglag 
sa aton. 

28 I Sa diin bala kita magataklad ? 
Ang aton mga utud nagpatunaw sang 
aton tagiposoon, nga nagasililing : Ining 
banv/a among labing daku kag labing 
mataas pa sa aton : ang mga banwa mga 
dalagku kag napanglig-on tubtub sa 
langit, kag labut pa, didto nakita man 
namon ang mga anak sang mga Ana- 
kinhon. 

29 Kag nagsiling ako sa inyo : Indi 
kamo magkahangawa kag indi kamo 

magkalahadluk sa ila. 

30 Si lehoba, nga inyo Dios, nga na- 
gaiina sa inyo, sia gid magapakigaway 
tungud sa inyo, sono sa tanan nga gin- 
himo niya tungud sa inyo sa Egipto sa 
atubangan sang inyo mga mata. 

31 Kag sa kahanayakan man nga imo 
nakita, nga didto si lehoba, nga imo Di- 
os, nagdala sa imo, subung sang isa ka 
tawo nga nagadala sang iya anak, sa bug- 
05 nga dalanon nga inyo ginlaktan tub- 
tub sang inyo pag-abut sa sini nga duug. 

32 Walay sapayan sini, wala kamo 
magtoloo kay lehoba, nga inj^o Dios, 

33 Nga sia, sa pagpangita sa inyo sing 
duug, nga pagapahamtangan ninyo sing 
dulugan, naguna sa inyo sa dalanon sa 
kalayo sa gab-i sa pagpaathag sa inyo 
sang dalan, nga inyo pagalaktan, kag sa 
adlaw, sa isa ka panganud. 

34 Kag nabatian ni lehoba ang tingug 
sang inyo mga polong, kag naakig sia 
kag nagsumpa sia, nga nagasiling : 

35 Wala sing bisan sin-o sa sining 
mga tawo, sining malain nga kaliwatan, 
nga makakita sang maayo nga duta, nga 
ginsumpaan ko nga pagaihatag sa inyo 
mga ginikanan, 

36 Luwas si Kaleb, anak ni lepune. 
Sia makakita sa iya, sia ; kag sa iya kag 
sa iya mga anak pagaihatag ko ang duta 
nga iya gintapakan, kay sia nagsunud 
sing bug-OS gid kay lehoba. 

37 Kag batok man sa akon naakig si 
lehoba, bangud sa inyo, nga nagasiling: 
Ikaw man indi makasulud didto. 

38 Si los'jc, anak ni Nun, nga naga- 
tindug sa atubangan nimo, sia magasu- 
lud didto. Pasaliga sia, kay sia magpa- 
panubli sa Israel. 

39 Kag ang inyo mga kabataan nga 
magamay nga inyo ginsiling : Mangi- 
nisa ka inagaw ; kag ang inyo mga anak, 
nga karon w^ala sila makakilala sang 228 1.40. DEUTERONOMIO. 2. 14. maayo kag sang malain, sila magasrjiilud 
didto. Sa ila pagaihaitag ko sia, kag 
sila magatagiya sa iya. 

40 Kag kamo, balalik-kamo, kag la- 
lakat-kamo pa kahanayakan sa daianon 
sang dagat nga Mupula. 

41 Kag nagsalabat kamo kag nagsili- 
ling sa akon : Nakasaia kami baiok kay 
lehoba. Magatalaklad kami kag maga- 
pakigaway kami, sono sa tanan nga gin- 
sogo ni lehoba sa amon. Kag nagtalak- 
lus kamo ang tagsatagsa sang inyo mga 
hinganiban sa pag-awayan, kag nagpa- 
langahas kamo sa pagtaklad sa bukid. 

42 Kag si lehoba nagsi'.ing sa akon : 
Isiling sa ila : Dili kamo magtalaklad, 
kag dili kamo magpakigaway, kay 
wala ako sa tunga ninyo, agiid |nga iindi 
kamo magkalapilas sa atubangan sang 
inyo mga kaaway. 

43 Kag naghambal ako sa inyo, kag 
wala kamo magpamati ; hinonoo, nag- 
malalison kamo batok sa sogo ni le- 
hoba, kag nanginpimo kamo sa palabi- 
labi kag nagtulukad kamo sa bukid. 

44 Kag ang mga Amorinhon, nga 
nagapuluyo sini nga bukid, nagsulugata 
sa inyo, kag naglalagas sila sa inyo, sono 
sang ginahimo sang mga putyokan, kag 
dinaug kamo nila sa Seir, tubtub sa 
Horma. 

45 Kag nagbalalik kamo, kag nag- 
hilibi kamo sa atubangan ni lehoba ; 
apang si lehoba wala magpamati sang 
inyo tingug,bisan nagdungug sia sa inyo. 

46 Kag nagpuluyo kamo sa Kades 
sing madamu nga mga adlaw, sono 
sang mga adlaw nga didto ginpuyo 
ninyo. 

2 KAG nagbalalik kita, kag nagtalali- 
wan kita sa kahanayakan sa daia- 
non sang dagat nga Mapula, sono sang 
ginsiling sa akon ni lehoba, kag ginlibot 
naton ang bukid sang ;Seir sa madamu 
nga mga adlaw. 

2 Kag si lehoba naghambal sa akon, 
nga nagasiling : 

3 Tuman na ang paglibot ninyo sa 
sini nga bukid, balalik-kamo nayon sa 
Aminhan. 

4 Kag sogoa ang banwa, nga nagasi- 
ling : Magaalagi kamo sa mga dulu- 
nan sang inyo mga utud, ang mga anak 
ni Esau, nga nagapuluyo sa Seir, kag 
sila magakalahadluk sa inyo, apang 
kamo maghalalong sing daku. : 5 Dili ninyo paggamohon sila, kay in- 
di ako maghatag sa inyo sang duta nila, 
bisan isa lang ka tapak, tungud kay gin- 
hatag ko kay Esau ang bukid sang Seir 
nga iya kaugalingon. 

6 Magabalakal kamo sa ila, sa biii 
sang pilak, sang mga kalan-on nga 
pagakaonon ninyo ; kag magabalakal 
man kamo, sa bill sang pilak, sa ila, sang 
tubig nga inyo pagaimnon. 

7 Kay si lehoba, nga imo Dios, nag- 
pakamaayo sa imo sa tanan nga binuha- 
tan sang imo mga kamut : sia nakasayud 
sang imo paglakat sa sining daku nga 
kahanayakan. Sining kap-atan ka tuig 
si lehoba, nga imo Dios, nagiipud sa imo, 
kag wala sing bisan ano nga butang nga 
nakulang sa imo. 

8 Kag nagliligad kita sa aton mga utud, 
nga mga anak ni Esau, nga nagapuluyo 
sa Seir, sa daianon sang kapatagan, kag 
sang Elat kag sang Esion-Geber ; kag 
nagbalalik kita, kag nag-alagi kita sa 
dalan sang kahanayakan sang Moab. 

9 Kag si lehoba nagsiling sa akon : 
Dili mo pagpakalisdon ang Moab, kag 
dili kamo magpakigaway sa ila, kay indi 
ako magahatag gid sa imo sing kaugali- 
ngon sa ila duta, tungud kay ginhatag 
ko ang Ar nga kaugalingon sa mga anak 
ni Lot. 

10 (Ang mga Emitinhon nagpuluyo 
didto anay ; banwa nga daku, madamu 
kag mataaas subung sang mga Anakin- 
hon. 

11 Ginbilang man sila nga mga Re- 
paiminhon, subung sang mga Anakin- 
hon ; apang ang mga Moabinhon naga- 
tawag sa ila ngn mga Eminhon. 

12 Ang mga Horinhon man nagpulu- 
yo anay sa Seir ; kag ginsobol sila sang 
mga anak ni Esau, kag ginlaglag sila 
nila sa atubangan nila, kag nagpuluyo 
sila sa salili nila, subung sang ginhimo 
sang Israel sa duta nga iya kaugalingon, 
nga ginhatag sa iya ni lehoba.) 

13 Tilindug-kamo karon, kag talabok- 
kam.o sa kasulgan sang Sared. Kag 
nagtalabok kita sa kasulgan sang Sared. 

14 Kag ang mga adlaw nga ginlakat 
naton kutub sa Kades-Barnea tubtub 
nga gintabok naton ang kasulgan sang 
Sared, nanginkatloan kag walo ka tuig ; 
tubtub nga naubus ang bug-os nga kali- 
watan sang mga tawo sa pag-awayan sa 
tunga sang dulugan, sono sang ginsum- 
pa ni lehoba sa ila. 229 2. 15. DEUTERONOMIO. 2.37. 15 Kag ang kamut ni lehoba man 
nanginbatok sa ila sa paglaglag sa ila 
sa tiinga sang dulugan, tiibtub nga nag- 
kalaubus sila. 

16 Kag nahanabu nga, sang pagkau- 
bus na mamatay ang tanan nga mga 
tawo sa pag-awayan, sa tunga sang 
banwa, 

17 Si lehoba naghambal sa akon, nga 
nagasiling : 

18 Karon magaagi ka sa dulunan sang 
Mo lb malapit sa Ar ; 

19 Kag kon magpalapit ka na sa atu- 
bangan sang mga anak ni Amoii, indi 
mo sila pagpakalisdon kag indi ka mag- 
pakigaway sa ila, kay indi gid ako mag- 
hatag sa imo sing kaugalingon sa duta 
sang mga anak ni Amon, tungud kay 
ginhatag ko sia nga kaugalingon sa mga 
anak ni Lot. 

20 (Ginbilang man ini sia nga duta 
sang mga Repaiminhon : ang mga Re- 
painminhon nagpuluyo didto anay, kag 
ang mga Amoninhon nagtawag sa ila 
nga Samsuminhon ; 

21 Banwa nga daku, madamu kag ma- 
taas subung sang mga Anakinhon ; nga 
ginlaglag sila ni lehoba sa atubangan 
sang mga Amoninhon, kag ginsobol 
sila nila kag nagpuluyo sila sa saiili 
nila. 

22 Subung sang ginhimo niya sa mga 
anak ni Esau, nga nagapuluyo sa Seir, 
nga sa atubangan nila ginlaglag niya ang 
mga Horinhon, kag nga ginsobol nila 
sila kag nagapuluyo sila sa saiili nila, 
tubtub karon. 

23 Kag nahanungud sang mga Hebin- 
hon, nga nagpuluyo sa Haserin, tubtub 
sa Gasa, ang mga Kaptorinhon, nga nag- 
gilikan sa Kaptor, ginlaglag nila sila 
kag nagpuluyo sila sa saiili nila.) 

24 Til!ndug-kamo,talaliwan-kamokag 
talabok-kamo sa kasulgan sang Arnon. 
Yari karon, gintugyan ko sa imo kamut 
si Sihon nga Amorinhon, hari sang Hes- 
bon kag ang iya duta : Sugdi, tagiya- 
ha kag pakigaway-ka batok sa iya. 

25 Karon pagasugdan ko sa pagbu- 
tang ang kahadluk kag ang kahangawa 
sa imo sa ibabaw sang mga banwa sa 
idalum sang bug-os nga kalangitan ; sa 
bagay nga mabatian nila ang imo ka- 
bantugan kag magakulurug sila, kag ma- 
gakalasakit gid sila sa atubangan nimo. 

26 Kag nagpadala ako sing mga ma- 
nugtunda kutub sa kahanayakan sang Kademot kay Sihon, hari sang Hesbon, 
nga may mga polong sa paghidaet, nga 
nagasiling : 

27 Nga makaagi ako kunta sa imo du- 
ta. Pagausuyon ko gid ang dalan ; indi 
ako magalipas sa too, bisan sa wala. 

28 Ang kalan-on nga pagakaonon ko 
pagabaligyaan mo ako sa bill sang pllak, 
kag ang tubig man, nga pagaimnon ko, 
pagaihatag mo sia sa akon sa bili sang 
pilak ; lamang nga mag-agi ako sa akon 
mga till : 

29 Subung sang ginhimo sa akon sang 
mga anak ni Esau, nga nagapuluyo sa 
Seir, kag sang mga Moabinhon, nga na- 
gapuluyo sa Ar,. tubtub nga nagatabok 
ako sang lordan sa duta, nga ginahatag 
sa anion ni lehoba, nga amon Dios. 

30 Apang si Sihon, hari sang Hesbon, 
indi sia buut magtugut sa aton sa pag- 
agi sa luyo niya, kay ginpatig-a ni le- 
hoba, nga imo Dios, ang iya espiritu, kag 
ginpakibolan niya ang iya tagiposoon, sa 
pagtugyan sa iya sa imo kamut, subung 
nga makita tno karon. 

31 Kag si lehoba nagsiling sa akon : 
Yari karon, ginsugdan ko sa pagtugyan, 
sa atubangan nimo, kay Sihon kag sa 
iya duta. Sugdi, tagiyaha, kag ikaw 
m.agatagiya sang iya duta. 

32 Kag si Sihon, sia kag ang bug-os 
niya nga banwa, naggowa sa pagsugata 
sa aton sa pagpakigaway sa lahas. 

33 Apang si lehoba, nga aton Dios, 
nagtugyan sa iya sa atubangan naton, 
kag ginpilas naton sia, kag ang iya mga 
anak, kag ang bug-os niya nga banwa. 

34 Kag niyan ginkuha naton ang 
tanan niya nga mga banwa, kag ginlag- 
lag naton ang tanan niya nga mga ka- 
banwaanan : ang mga lalaki, mga babae 
kag mga kabataan, nga wala kita niag- 
papalagyo sa ila. 

35 Lamang gin-ati naton nga sa aton 
ang mga kahayupan kag ang inagaw sa 
mga banwa, nga ginkuha naton. 

36 Kutub sa Aroer, nga ara sa luyo 
sang pangpang sang kasulgan sang Ar- 
non, kag ang banwa nga yarasa kasulgan 
tubtub sa Galaad, wala sing banwa nga 
tuman ka taas nga sa aton : ang tanan 
gintugyan ni lehoba, nga aton Dios, sa 
atubangan naton. 

37 Lamang v/ala ka makapalapit sa 
duta sang mga anak ni Anion, bisan 
sa bug-os nga pangpang sang kasulgan 
sang labok, bisan sa mga banwa sa 230 3. 1. DEUTERONOMIO. L 19. bukid, bisan sa tanan nga dung ngagiii- 
dumili ni lehoba, nga aton Dios, sa imo. 

3KAG nagbalalik kita kag nagtalaklad 
kita sa dalan sang Basan. Kag si 
Og, hari sa Basan, naggowa, siakagang 
bug-OS niya nga banwa, sa pagsugata sa 
aton sa pagpakigawaj^ sa Edrei. 

2 Kag si lehoba nagsiling sa akon : 
Dili ka magkahadluk sa iya, kay gin- 
tugyan ko sia sa imo karaut, sia kag ang 
bug-OS niya nga banwa, kag ang iya 
duta ; kag pagahimoon mo sa iya, su- 
bung sang ginhimo mo kay Sihon, hari 
sang mga Amorinhon, nga nagpuyo sa 
Hesbon. 

3 Kag gintugyan man ni lehoba, nga 
aton Dios, sa aton kamut si Og, hari sa 
Basan, kag ang iya bug-os nga banwa, nga 
ginpilas naton sia tubtub nga walay 
bisan sin-o nga nakapalagyo sang mga 
iya. 

4 Kag niyan ginkuha naton ang tanan 
niya nga mga kabanwaanan : wala sing 
banwa nga wala naton makuhasaila: 
kan-uman ka banwa, ang bug-os nga 
kadutaan sang Argob, ang ginharian ni 
Og, sa Basan. 

5 Ini tanan nga mga kabanwaanan 
mga pinabakud sila sa mataas nga mga 
kuta nga may m.ga gawang kag mga 
pintal, labut pa sang madamu gid nga 
kabanwaanan nga walay kuta. 

6 Kag pinanlaglag naton sila sing 
bug-os gid, subung sang ginhimo naton 
kay Sihon, hari sa Hesbon ; ginlaglag 
naton ang tanan nga mga kabanwaanan ; 
ang mga lalaki, mga babae kag mga 
kabataan. 

7 Kag gin-ati naton nga sa aton ang 
tanan nga mga kahayupan kag ang 
inagaw sa mga kabanwaanan. 

8 Ginkuha naton, sa sadto nga dag- 
on, sa kamut sang duha ka hari sang 
mga Amorinhon, ang duta nga yara sa 
isa ka luyo sang lordan, kutub sa kasul- 
gan sang Arnon tubtub sa bukid sang 
Hermon. 

9 (Ang mga Sidoninhon nagatawag 
sang Hermon nga Sirion, kag ang mga 
Amorinhon nagatawag sini nga Senir.) 

10 Ginkuha naton ang tanan nga mga 
kabanwaanan sang kapatagan, ang bug- 
os nga Galaad kag ang bug-os nga 
Basan tubtub sa Salka kag sa Edrei, 
nga mga kabanw^aanan sang ginharian 
ni Og, sa Basan. 11 Kay si Og, hari sa Basan, amo 
lamang ang nabilin sa nabilin sang mga 
Repaiminhon. Yari karon, ang iya higda- 
an, isa ka higdaan nga salsalon. i Wala 
bala ini sa Raba sa mga anak ni 
Amon ? Ang iya kalabaon siam ka 
maniko, kag ang iya kasankaron apat 
ka maniko, sono sang siko sang isa ka 
tawo. 

12 Kag nagtagiya kita sini nga duta 
sa sadtong panag-on. Kutub sa Aroer 
nga yara sa ibabaw sang kasulgan sang 
Arnon, kag ang katunga sang bukid 
sang Galaad kag ang iya mga kaban- 
waanan ginhatag ko sila sa mga Ru- 
beninhon kag sa mga Gadinhon; 

13 Kag ang nabilin sa Galaad kag 
ang bug-OS nga Basan, ginharian ni Og., 
ginhatag ko sila sa katunga nga kabika- 
han ni Manases : ang bug-os nga kadu- 
taan sang Argob, pati ang bug-os nga 
Basan, amo ini ginahingalanan nga duta 
sang mga Repaiminhon. 

14 Si lair, anak ni Manases, nagkuha 
sang bug-os nga kadutaan sang Argob 
tubtub sa dulunan sang mga Gesurinhon 
kag sang mga Maakanhon, kag tubtub 
karon ang mga banwa sa Basan ginata- 
wag sila sa iya gid nga ngalan : mga 
banwa ni lair. 

15 Kag kay Makir ginhatag ko ang 
Galaad. 

16 Kag sa mga Rubeninhon kag sa 
mga Gadinhon ginhatag ko kutub sa 
Galaad tubtub sa kasulgan sang Ar- 
non, ang katunga sang kasulgan am.o 
ang dulanan, kag tubtub sa kasulgan 
sang labok, nga dulunan sang mga anak 
ni Amon ; 

17 Kag ang kapatagan man, ang 
lordan amo ang dulunan kutub sa Ki- 
neret tubtub sa dagat sang kapatagan, 
ang dagat nga Maasin,* sa kunsaran 
sang Pisga, nayon sa Sidlangan. 

18 Kag niyan nagasogo ako sa inyo, 
nga nagasiling : Si lehoba, nga inyo 
Dios, naghatag sa inyo sini nga duta sa 
pagtagiya sa iya. Kamo tanan nga mga 
tawo nga m.aisug, magaalagi kamo, nga 
mga sangkap sa hinganiban, sa atuba- 
ngan sang inyo mga utud, ang mga 
inanak ni Israel. 

19 Lamang ang inyo mga babae, ang 
inyo mga kabataan kag ang inyo mga 

* Dagat nga Maasin, dagat nga Pa- 
tay. 231 3.20 DEUTERONOMIO. 4.9, kahayupan (nakahibalo ako nga may 
madamu kamo nga kahayupan) maga- 
puliiyo sa inyo mga kabanwaanan, nga 
ginhatag ko sa inyo, 

20 Tubtiib nga si lehoba magpapa- 
huway sa inyo mga utud, subung sa 
inyo, kag niagtalagiya man sila sang 
duta, nga ginhatag sa ila ni lehoba, nga 
inj'^o Dios, sa isa ka luyo sang lordan ; 
kag magapalauli kamo ang tagsatagsa 
sa iya kaugalingon nga pagkabutang, 
nga ginhatag ko sa inyo. 

21 Niyan nagsogo man ako kay losue, 
nga nagasiling : Ang imo mga mata 
nakakita sang tanan nga ginhimo ni 
lehoba, nga inyo Dios, sa sining duha 
ka hari: amo ining pagahimoon ni 
lehoba sa tanan nga mga ginharian nga 
pagaagihan mo. 

22 Dili kamo magkalahadluk sa ila, 
kay si lehoba nga inyo Dios, amo gid 
ang nagapakigaway tungud sa inyo. 

23 Kag sadto nga dag-on nag-ampo 
ako kay lehoba, nga nagasiling : 

24 Ginoo nga si lehoba, ikaw nagsugiid 
sa pagpakita sa imo ulipon sang imo pag- 
kadaku, kag sang imo kamut nga gam- 
hanan : kay I ano nga dios bala sa langit 
kon sa duta, nga sarang makahimo sing 
mga buluhaton kag sing mga kaisug nga 
makatilingala subung sang mga hiniiha- 
tan mo ? 

25 Tuguti ako, nga magtabok ako kag 
magtan-aw sadtong maayo nga duta, 
nga yara sa pihak sang lordan, yadtong 
magayon nga bukid kag ang Libano. 

26 Apang si lehoba naakig batok sa 
akon bangud sa inyo, kag wala sia 
magpamati sa akon ; kag nagsiling sa 
akon si lehoba : Tuman na : dili ka na 
maghambal liwan sa akon nahanungud 
sini nga butang. 

27 Tukad-ka sa putokputokan sang 
Pisga, kag bayavva ang imo mga mata 
nayon sa Katundan kag nayon sa Amin- 
han, kag nayon sa Bagatnan kag nayon 
sa Sidlangan, kag tuluka sang imo mga 
mata ; kay indi ka sarang makatabok sa 
sini nga lordan. 

28 Kag sogoa si losue, kag pasaliga 
sia kag palig-ona sia ; kay sia magaagi 
sa atubangan sini nga banwa, kag sia 
among magapatagiya sa ila sang duta, 
nga makita mo. 

29 Kag nagpuluyo kita sa nalupyakan 
sa atubangan sang Bet-Peor. SI Moises r>agalaygay sa niga Israelinhon nga 

oiagr'aladayon sila nga mga matutum 

kay lehoba. 

A BUSA karon, Israel, pamatii ang 
i mga palatukuran kag ang mga tulu- 
manon, nga ginatudlo ko sa inyo, sa 
pagbutang sa ila sa buhat, agud nga 
magkalabuhi kamo kag magsululud ka- 
mo, sa pagtagiya sang duta, nga gina- 
hatag sa inyo ni lehoba, nga Dios sang 
inyo mga ginikanan. 

2 Di'i kamo magdugang sing bisan 
ano sa polong, nga ginasogo ko sa inj^o, 
kag dili kamo magbuhin sing bisan ano sa 
iya, agud nga matuman ninyo ang mga 
sogo ni lehoba, nga inyo Dios, nga 
ginasogo ko sa inyo, 

3 Ang inyo gid mga mata nakakita 
sang ginhimo ni lehoba bangud sang 
Baal-Peor ; kay ang tanan nga mga 
tawo nga iiagsulunud kay Baal-Peor, 
ginlaglag sila ni lehoba, nga imo Dios, 
sa tunga ninyo. 

4 Apang kamo, nga nagtalapik kay 
lehoba, nga inyo Dios, tanan kamo mga 
buhi karon. 

5 Tan-awa-ninyo, ako nagtudlo sa 
inyo sing mga palatukuran kag mga 
tulumanon, sono sang ginsogo ni lehoba, 
nga akon Dios, sa akon, agud nga pagi- 
butang ninyo sila sa buhat sa duta, diin 
magasululiid kamo sa pagtagiya sa iya. 

6 Busa, bantayi-ninyo sila kag ibutang 
ninyo sila sa buhat ; kay ini among inyo 
kaalam kag ang inyo ihibalo, sa mga 
mata sang mga katawohan, nga sila 
magapalamati sining tanan nga mga 
palatukuran, kag magasililing sila : Sa 
pagkamatuud ining daku nga katawohan 
among banwa nga maalam kag mahi- 
baloanon. 

7 Kag I ano bala ang daku nga kata- 
v/ohan nga may mga dios nga malapit 
sa iya, subung kay lehoba, nga inyo 
Dios, sa gihapon nga pagtawgon naton 
sia ? 

8 Kag ,; ano bala ang daku nga kata- 
wohan nga may mga palatukuran kag 
mga tulumanon nga matarung, subung 
sining tanan nga kasogoan, nga gina- 
butang ko karon sa atubangan ninyo ? 

9 Lamang, mag-andam-ka sa imo kag 
bantayi sing maayo ang imo kalag, basi 
pa hikalimtan mo ang mga butang nga 
nakita sang imo gid mga mata, kag basi 
pa magpalayo sila sa imo tagiposoon, 232 4. 10. DEUTEEONOMIO, 4. 27. sa tanan nga mga adlaw sang imo ka- 
buhi ; kondi ipakilala sila sa imo mga 
anak kag sa mga anak sang imo mga 
anak. 

10 Sang adlaw nga nag-atubang ka 
kay lehoba, nga imo Dies, sa Horeb, 
sang si lehoba nagsiling sa akon : I- 
tipon ako sang banwa, kag pagapapa- 
mation ko sila sang akon mga polong, 
agud nga magtoon sila sa pagkahadluk 
sa akon sa tanan nga mga adlaw, nga 
magakalabuhi sila sa ibabaw sang duta, 
kag agud nga pagitudlo nila sila sa ila 
mga anak ; 

11 Niyan nagpalalapit kamo, kag didto 
kamo sa kunsaran sang bukid ; kag ang 
bukid nagdabdab sing kalayo tubtub 
sa alibutud sang mga langit ; kag may 
mga ksdulum, mga gal-um kag mga 
kadudulraan nga pitipit. 

12 Kag naghambal si lehoba sa inyo 
sa tunga sang kalayo : nabatian ninyo 
ang tingug sang mga polong, apang 
wala kamo sing nakita nga bisan ano 
nga dagway, lamang ginpamatian ang 
isa ka tingug. 

13 Kag ginbantala niya sa inyo ang 
iya katipan, ang napulo ka polong, nga 
ginsogo niya sa inyo, nga ibutang ninyo 
sa buhat , kag ginsulat niya sila sa iba- 
baw sang duha ka tapi nga bato. 

14 Sa sadto nga dag-on nagsogo man 
si lehoba sa akon nga pagtudloan ko 
kamo sang mga palatukuran kag sang 
mga tulumanop, agud nga pagibutang 
ninyo sila sa buhat, sa duta diin maga- 
sululud kamo sa pagtagiya sa iya. 

15 Busa, pagaandaman ninyo sing 
maayo ang inyo mga kalag ; kay wala 
sing bisan ano nga dagway nga nakita 
ninyo, sang adlaw nga si lehoba nag- 
hambal sa inyo sa Horeb sa tunga sang 
kalayo ; 

16 Easi pa nga magkaladuuut kamo 
kag maghilimo kamo nga sa inyo sing 
mga larawan nga tinigban sa kaangay 
sang bisang ano nga dagway, dagway 
sang lalaki kon sang babae ; 

17 Bisan dagway sang bisan ano nga 
sapat nga yara sa duta, bisan dagway 
sang bisan ano nga pispis nga pakpa- 
kan, nga nagalupad sa langit ; 

18 Bisan dagway sang bisan ano nga 
sapat nga nagaguyud sa duta, bisan dag- 
way sang bisan ano nga isda, nga yara 
sa mga tubig sa idalum sang duta ; 

19 Kag basi pa nga, sa pagbayaw mo sang mga mata sa kalangitan kag maka- 
kita mo ang adlaw kag ang bulan, kag 
ang mga bitoon kag ang bug-os nga 
kasoldadosan sang langit, mabuyok ka 
sa pagyaub sa atubangan nila kag sa pag- 
alagad sa ila ; butang nga ginhatag ni 
lehoba, nga imo Dios, subung nga 
bahin sang tanan nga mga katawohan 
sa idalum sang tanan nga kalangitan, 

20 Apang sa inyo, si lehoba nagkuha 
sa inyo kag ginkuha niya kamo sa da- 
pug nga salsalon, sa Egipto, agud nga 
magmanginbanwa ni3a kamo nga pa- 
nublion, subung nga ginaian-aw ninyo 
karon. 

21 Kag si lehoba naakig batok sa 
akon bangud sa inyo, kag nagsumpa sia, 
nga indi ako makatabok sang lordan 
kag indi ako makasulud sa maayo nga 
duta, nga ginabatag nga panublion sa 
imo ni lehoba, nga imo Dios. 

22 Apang ako dapat nga mapatay sa 
sini nga duta, kag indi ako sarang ma- 
katabok sang lordan ; apang kamo ma- 
gatalabok kag magatalagiya sadtong 
maayo nga duta. 

23 Mag-alandam-kamo, basi pa nga 
malipatan ninyo ang katipan ni lehoba, 
nga inyo Dios, nga ginhimo niya sa 
inyo, kag basi pa maghilimo kamo sing 
bisan ano nga larawan nga tinigban, sa 
kaangay sang bisan ano nga butang 
nga gindumili ni lehoba, nga imo Dios, 
sa imo ; 

24 Kay si lehoba, nga imo Dios, 
among isa ka kalayo nga manughalun- 
hon, isa ka Dios nga maimon. 

25 Kon makapanganak na kamo 
sing mga anak kag mga apo, kag 
magtiligulang na kamo sa duta, kag kon 
rnagkaladunut kamo, kag maghilimo 
kamo sing mga larawan nga tinigban sa 
kaangay sang bisan ano nga butang, 
kag maghilimo kamo sing malain sa 
mga mata ni lehoba, nga inyo Dios, sa 
pagpaakig sa iya ; 

26 Ginabutang ko karon nga saksi 
batok sa inyo ang langit kag ang duta, 
nga magakalamatay kamo, magakala- 
matay kamo sing madali gid sa ibabaw 
sang duta, nga sa pagtabok sang lordan, 
nagalalakat kamo sa pagtagiya sa iya : 
indi maglalawig kamo sang inyo mga 
adlaw sa iya, kondi nga pagapanlagia- 
gon kamo sing bug-os gid. 

27 Kag si lehoba magapaalaplaag sa 
inyo sa tunga sang mga katawohan, kag 233 ^ 4.28. DEUTERONOMIO, 4. 45. magakalabilin kamo nga pila ka bilog 
lamang sa kadamuon sa tunga sang mga 
katawoban, nga pagadalhan sa inyo ni 
lehoba. 

28 Kag magaalaJagad kamo didto sa 
mga dios, nga binuhatan sang mga 
kamut sang mga tawo, mga dios nga 
kahoy kag nga bato, nga indi makakita, 
bisan makabati, bisan makakaon, bisan 
makapaninghot ; 

29 Apang tubtub didto, pagapangi- 
laon mo si lehoba, nga imo Dios ; kag 
makit-an mo sia, kon pagpangitaon mo 
sia sa bug-os mo nga tagiposoon kag sa 
bug-os mo nga kalag. 

30 Kon yara ka sa kasakitan gid, kag 
mag-alabut sa imo ining tanan nga mga 
butang sa olehe nga mga adlaw, maga- 
balik ka kay lehoba, nga imo Dios, kag 
magapamati ka sang iya tingug. 

31 Kay si lehoba, nga imo Dios, among 
Dios nga maloloyon: indi magabiyasiasa 
imo, kag indi magalaglagsa imo, kag indi 
magakalimot sia sang katipan sang imo 
mga ginikanan,nga ginsumpaniyasa ila. 

32 Busa, magpamangkot-ka sang mga 
nagliligad nga panag-on, nga naguluna 
sa imo, kutub sang adiaw nga gintuga 
sang Dios ang tawo sa ibabaw sang 
duta, kag kutub sa isa ka ukbung sang 
langit tubtub sa isa ka ukbung : i naha- 
nabu bala ang kaangay nga butang sa 
siningdaku nga butang, kag nabatian 
mo ang daw nagaangayangay sini ? 

33 I Nabatian bala sang isa ka banwa 
ang tingug sang Dios, nga naghambal 
gikan sa tunga sang kalayo, subung sang 
nabatian mo, kag nagkabuhi ka ? 

34 Kon, i'nagtilaw bala ang isa ka 
Dios sa pagkari sa pagkuha nga sa iya sing 
isa ka katawohan gikan sa tunga sang 
isa ka katawohan, nga may m.ga pag- 
tilaw, may mga talandaan kag may mga 
kalatingalahan, kag tungud sang pagi- 
linaway, kag tungud sang makusug nga 
kamut, kag tungud sang inuntay nga 
butkon, kag nga may dalagku nga mga 
kakugmat, sono sa tanan nga ginhi- 
mo ni lehoba, nga imo Dios, nga sainyo 
sa Egipto sa atubangan sang imo gid 
mga mata ? 

35 Sa imo ginpakita ina, agud nga ma- 
kasayud ka, nga si lehoba amo lamang 
ang Dios kag wala na sing iban luwas 
sa iya. 

36 Gikan sa langit ginpabati niya ikaw 
sang iya tingug sa pagtudlo sa imo ; kag sa ibabaw sang duta ginpakita niya 
sa imo ang iya daku nga kalayo, kag 
nabatian mo ang iya mga polong gikan 
sa tunga sang kalayo. 

37 Kag tungud kay ginhigugma man 
niya ang imo mga ginikanan, ginpili ni- 
ya ang imo kaliwatan sa olehe nila, kag 
ginpagowa niya ikaw sa Egipto, sa atu- 
bangan niya, tungud sang iya daku nga 
gahum, 

38 Sa pagsobol sa atubangan nimo 
sing mga katawohan nga labing dalagku 
kag labing mga makusug pa sa imo, sa 
pagpasulud sa im.o sa ila duta, kag pag- 
hatag sini sa imo nga panublion, subung 
sang ginatan-aw mo karon. 

39 Busa, magsayud-ka karon nga adlaw 
kag panumduma sa imo tagiposoon, nga 
si lehoba lamang amo ang Dios sa kala- 
ngitan pa ibabaw kag sa ibabaw sang 
duta pa idalum : wala na gid sing iban. 

40 Bantayi ang iya mga palatukuran 
kag ang iya mga sogo, nga glnasogo ko 
karon sa inyo, agud nga sa imo may 
kaayohan kag sa imo mga anak sa ole- 
he nimo, kag nga pagpalawigon mo 
ang imo mga adlaw sa ibabaw sang du- 
ta, nga ginahatag sa imo ni lehoba nga 
imo Dios, sa gihapon." 

JVJga banwa nfa daiangpan sa Sidlangao 
sans lordan. 

41 Niyan ginpain ni Moises ang tatlo 
ka banv/a sa isa ka luyo sang lordan 
nayon sa sulubangan sang adlaw, 

42 Agud nga magpalagyo didto ang 
nakapatay sing tawo, nga makapatay sa 
iya masigkatawo sing indi hungud, nga 
wala niya pagdumti sia, bisan kahapon, 
bisan sa isa kahapon, kag nga sa maka- 
palagyo sia sa sining mga banwa, mag- 
kabuhi sia ; 

43 Kon sayoron : ang Beser sa kahana- 
yakan, sa duta sang kapatagan, nga sa 
mga Rubeninhon ; ang Ramot, sa Ga- 
laad, nga sa mga Gadinhon ; kag ang 
Golam, sa Basan, nga sa mga Manasin- 
hon. 

Ang Pagsiilit sang Napulo ka Sogo. 

44 Busa, ini among kasogoan nga gin- 
pahamtang ni Moises sa atubangan sang 
mga inanak ni Israel. 

45 Ini among mga pagkamatuud, mga 
palatukuran kag mga tulumanon, nga 234 4. 46. DEUTERONOMIO. 5.21. ginmitlang ni Moises sa mga inanak ni 
Israel, sang naggulowa sila sa Egipto, 

46 Sa isa ka luyo sang Jordan, sa na- 
lupyakan, sa atubangan sang Bet-Peor, 
sa duta ni Sihon, hari sang mga Amo- 
rinhon, nga nagpuluyo sa Hesbon, nga 
ginpilas ni Moises kag sang mga inanak 
ni Israel, sang nakagowa na sila sa E- 
gipto. 

47 Kag nagtalagiya sila sang lya duta 
kag sang duta ni Og, hari sa Basan, 
duha ka hari sang mga Amorinhon, nga 
yara sa isa ka luyo sang lordan, nayon 
sa sulubangan sang adlaw : 

48 Kubtub sa Aroer, nga ara sa 
pangpang sang kasulgan sang Arnon, 
tubtub sa bukid sang Sion (nga among 
Hermon) : 

49 Kag ang bug-os nga kapatagan sa 
isa ka luyo sang lordan, nayon sa Sid- 
iangan, tubtub sa dagat sang kapatagan, 
sa kunsaran sang Pisga. 

5 KAG ginpatipon ni Moises ang bug- 
os nga Israel, kag nagsiling sa ila : 
" Pamatii, Israel, ang mga palatukuran 
kag ang mga tulumanon, nga ginamit- 
lang ko karon sa inyo mga idulungug. 
Pagaton-an ninyo sila kag pagaandaman 
ninyo ang pagbutang sa ila sa buhat. 

2 Si lehoba, nga aton Dios, naghimo 
sing isa ka katipan sa aton sa Horeb. 

3 Indi sa aton mga ginikanan ginhimo 
ni lehoba ini nga katipan ; kondi sa 
aton, sa aton tanan nga yari diri gid nga 
mga buhi karon. 

4 Sa atubangay nagpakighambal sa 
aton si lehoba sa bukid gikan sa tunga 
sang kalayo. 

5 Kag ako sadto didto sa tunga ninyo 
kag ni lehoba, sa pagpatpat sa inyo 
sang polong ni lehoba ; kay nagkalahad- 
luk kamo sa atubangan sang kalayo, kag 
wala kamo magtulukad sa bukid. Nag- 
hambal sia, nga nagasiling : 

6 Ako amo si lehoba, nga imo Dios, 
nga nagpagowa sa imo sa duta sang 
Egipto, sa balay sang mga ulipon. 

7 Dili ka raaghuput sing liwan nga 
mga dios sa atubangan nakon. 

8 Dili ka maghimo nga sa imo sing la- 
rawan nga tinigban, bisan ano nga 
butang nga kaangay sang didto sa iba- 
baw sang langit, bisan sang didto sa 
idalum sang duta, bisan sang didto sa 
mga tubig sa idalum sang duta. 

9 Dili ka magyaub sa ila, kag dili ka raagtahud sa ila ; kay ako si lehoba, nga 
imo Dios, Dios nga maimon, nga naga- 
duaw sang kalautan sang mga ginikanan 
sa ibabaw sang mga anak tubtub sa 
ikatlo kag sa ikap-at ka kaliwatan sang 
mga nagadulumut sa akon ; 

10 Kag nga nagakalooy sa iinibo sa 
mga nagahigugma sa akon kag naga- 
bantay sang akon mga sogo. 

11 Dili mo paggamiton ang ngalan ni 
lehoba, nga imo Dios, sa walay kapusla- 
nan, kay indi pagkabigon ni lehoba nga 
wala sing sala ang maggamit sang iya 
ngalan sa wala sing kapuslanan. 

12 Bantayan-mo ang adlaw nga inug- 
pahuway sa pagpakabalaan sa iya, sono 
sang ginsogo ni lehoba, nga imo Dios, sa 
imo. 

13 Sa anum ka adlaw magapangabud- 
lay ka kag magahimo ka sang tanan nga 
imo buluhaton. 

14 Apang ang ikapito ka adlaw amo 
ang isa ka adlaw nga inugpahuway kay 
lehoba, nga imo Dios : dili ka maghimo 
sing bisan ano nga buluhaton, ikaw, 
bisan ang imo anak nga lalaki, bisan ang 
imo anak nga babae, bisan ang imo 
ulipon nga lalaki, bisan ang imo ulipon 
nga babae, bisan ang imo baka, bisan 
ang imo asno, bisan ano sang imo mga 
sapat, bisan ang dumuluong nga yara 
sa sulud sang imo mga gawang ; agud 
nga magpahuway ang imo ulipon nga 
lalaki kag ang imo ulipon nga babae 
subung sa imo. 

15 Kag panumduma, nga ikaw nangin- 
ulipon 7nan sa duta sang Egipto, kag 
nga si lehoba, nga imo Dios, nagpagowa 
sa imo didto sa makusug nga kamut kag 
inuntay nga butkon : tungud sini si 
lehoba, nga imo Dios, nagsogo sa imo, 
nga magbantay ka sang adlaw nga 
inugpahuway. 

16 Tahoron-mo ang imo amay kag 
ang imo iloy, sono sang ginsogo sa imo 
ni lehoba, nga imo Dios, agud nga mag- 
lawig ang imo mga adlaw kag agud nga 
sa imo may kaayohan sa ibabaw sang 
duta, nga ginahatag sa imo ni lehoba, 
nga imo Dios. 

17 Dili ka magpatay. 

18 Dili ka magpanglahi. 

19 Dili ka magpangawat. 

20 Dili ka magsaksi sing butig batok 
sa imo masigkatawo. 

21 Dili mo pagkaibugan ang asawa 
sang imo isigkatawo ; dili m.o pagkai- 235 6.22. DEUTERONOMIO. 6,6. bugan ang balay sang imo isigkatawo, 
bisaii ang iya duta, bisan ang iya ulipon 
nga lalaki, bisan ang iya ulipon nga 
babae, bisan ang iya baka, bisan ang iya 
asno, bisan ano nga butang nga iya sang 
imo masigkatawo. 

22 Ini nga mga polong ginhambal ni 
lehoba sa bug-os ninyo nga katilingban 
sa bukid, gikan sa tunga sang kalayo, 
sang panganud kag sang pitipit nga ka- 
dudulman, sa daku nga tingug, kag wala 
na niya pagdugangi. Kag ginsulat niya 
sila sa ibabaw sang duha ka tapi nga 
bato, kag ginhatag niya sila sa akon. 

23 Kag sang nakabati kamo sang 
tingug gikan sa tunga sang kadudulman 
kag nakita ninyo ang bukid nga naga- 
dabdab sang kalayo, nahanabu nga 
nagpalalapit kamo sa akon, ang tanan 
ninyo nga mga pangolo sang kabikahan 
kag ang inyo mga tigulang. 

24 Kag nagsililing kamo : Yari karon, 
si Ichoba, nga aton Dios, nagpakita sa 
atoii sang iya himaya kag sang iya 
pagkadaku, kag nabatian naton ang iya 
tingug gikan sa tunga sang kalayo : 
karon nakita naton, nga si lehoba naga- 
hambal sa tawo kag nga ang tawo 
nagakabuhi. 

25 Busa karon, l Kay ngaa bala maga- 
kalamatay kita ? Kay ining daku nga 
kalayo magaupud sa aton : kon makabati 
kita liwan sang tingug ni lehoba, nga 
aton Dios, magakalamatay kita. 

26 Kay ,i sin-o bala sa tanan nga unud 
nga nakapamati subung sa aton sang 
tingug sang Dios nga buhi, nga naga- 
hambal gikan sa tunga sang kalayo, kag 
nagkabuhi sia ? 

27 Palapit-ka kag pamatii ang tanan 
nga mga butang, nga pagaisiling ni le- 
hoba, nga aton Dios ; kag ikaw, ikaw 
magahambal sa anion sang tanan nga 
pagaisiling sa imo ni lehoba, nga aton 
DioSjkag kami magapalamati kag pa- 
gahimoon namon ini. 

28 Kag nabatian si lehoba ang tingug 
sang inyo mga polong, sang nagha- 
lambal kamo sa akon ; kag nagsiling sa 
akon si lehoba : Nabatian ko ang 
tingug sang mga polong sini nga banwa, 
nga sila nagsililing sa imo : ginsililing 
nila sing maayo ang tanan nga gin- 
hambal nila. 

29 i Kabay pa nga gihapon may ila 
sila sini nga tagiposoon, agud nga 
magkahadluk sila sa akon kag rnag- bantay sila sang tanan nakon nga mga 
sogo, agud nga sa ila kag sa ila mga 
anak may kaayohan sa gihapon ! 

30 Kadto-ka, isiling sa ila : Palauli- 
kamo sa inyo mga layanglayang ; 

31 Apang ikaw, magpabilin-ka diri sa 
akon, kag pagaisiling ko sa imo ang 
tanan nga mga sogo, kag mga palatu- 
kuran kag mga tulumanon, nga pagai- 
tudlo mo sa ila, agud nga pagaibutang 
nila sila sa buhat, sa duta nga ginahatag 
ko so ila sa pagtagiya sa iya. 

32 Busa, alandami-ninyo sa paghimo 
sono sang ginsogo ni lehoba, nga inyo 
Dios, sa inyo : dili kamo maglilipas bi- 
san sa too, bisan sa wala. 

33 Magalalakat kamo sa tanan nga 
dalan, nga ginsogo sa inyo ni lehoba, 
nga inyo Dios, agud nga magkalabuhi 
kamo kag kamo may kaayohan kag 
pagapalawigon ninyo ang inyo mga 
adiaw sa duta, nga pagatagiyahon 
ninyo» 

Mga laygay sa pagkaniatinumanon. 

6 KAG, yari karon, ang sogo, ang 
mga palatukuran kag ang mga tu- 
lumanon, nga ginsogo ni lehoba, nga 
inyo Dios, nga pagitudlo ko sa inyo, 
agud nga pagi butang ninyo sila sa 
buhat sa duta, nga inyo ginakadtoan sa 
pagtagiya sa iya : 

2 Agud nga magkahadluk ka kay 
lehoba, nga imo Dios, nga magbantay 
ka sa bug-os nga mga adlaw sang imo 
kabuhi sang tanan niya nga mga palatu- 
kuran kag sang iya mga sogo, nga gina- 
sogo ko sa imo, ikaw ang imo anak, kag 
ang anak sang imo anak, kag agud nga 
maglalawig ang imo mga adlaw. 

3 Magapamati ka, Israel, kag maga- 
andam ka sa pagbutang sa ila sa buhat, 
agud nga may kaayohan ka, kag agud 
nga magdamu ka gid, sa duta nga naga- 
ilig sing gatas kag dugos, sono sang 
ginsiling sa inyo ni lehoba, ang Dios 
sang imo mga ginikanan. 

4 Pamati-ka, Isreal r Si lehoba amo 
ang aton Dios, si lehoba lamang. 

5 Kag magahigugma ka kay lehoba, 
nga imo Dios, sa bug-os mo nga tagipo- 
soon, kag sa bug-os mo nga kalag kag sa 
bug-os mo nga kusug. 

6 Kag ini nga mga polong nga gina- 
sogo ko karon sa imo, manginsaibabaw 
•^ang imo tagiposoon. 236 6.7. DEUTERONOMIO. 7. 2. 7 Kag pagapadutlon mo sila sa imo 
mga anak, kag pagaihambal mo sila sa 
nagalingkod ka sa imo balay, kag sa na- 
galakat ka sa dalan, kag sa paghigda mo 
kag kon magbangon ka. 

8 Kag pagaisabud mo sila nga tanda- 
an sa imo kamut, kag mangintandaan 
sila sa agtang sa tunga sang imo mga 
mata. 

9 Kag pagaisulat mo sila sa mga 
bakalan sang imo balay kag sa imo mga 
gawang. 

10 Kag sang napasulud ka na ni le- 
hoba, nga imo Dios, sa duta, nga gin- 
sumpa niya sa imo mga ginikanan, kay 
Abraham, kay Isaak kag kay lakob, nga 
pagaihatag sia niya sa imo : kon sayoron, 
m,ga kabanwaanan ngadalagku kag mga 
maayo, nga wala ka magpatindugj 

11 Kag mga balay nga puno sang 
tanan nga kaayohan, nga wala mo pag- 
pun-a ; kag mga bobon nga pinakutkut, 
nga wala mo pagkutkuta ; mga ulubasan 
kag mga kaolibahan, nga wala mo pag- 
tamni ; kag magakaon ka kag mabusug 
ka ; 

12 Niyan mag-andam-ka, basi pa nga 
magkalipat ka kay lehoba, nga nagpa- 
gowa sa imo sa duta sang Egipto sa 
balay sang mga ulipon. 

13 Kay lehoba, nga imo Dios, maga- 
kahadluk ka, kag sa iya magaalagad ka, 
kag tungud sang iya ngalan magasumpa 
ka. 

14 Dili kamo magalalakat sa olehe 
sang liwan nga mga dios, sang mga dios 
sang mga katawohan, nga yara sa pali- 
bot ninyo. 

15 Kay si lehoba, nga imo Dios, nga 
yara sa tunga nimo, among Dios nga 
maimon ; basi pa nga magsiga ang ka- 
akig ni lehoba, nga imo Dios, batok sa 
imo, kag paglaglagon ka niya sa ibabaw 
sang kadaygan sang duta. 

16 Kag dili ninyo pagsulayon si leho- 
ba, nga inj^o Dios, subung sang pagsulay 
ninyo sa iya sa Masa. 

17 Pagabantayan ninj'^o sing mainan- 
damon gid ang mga sogo ni lehoba, nga 
inyo Dios, kag ang iya mga pagpama- 
tuud, kag ang iya mga palatukuran, nga 
ginsogo niya sa imo. 

18 Kag pagahimoon mo ang matad- 
lung kag maayo sa mga mata ni lehoba, 
agud nga may kaayohon ka, kag nga 
magsulud ka kag magvagiya sadtong ma- ayo nga duta, nga ginsumpa ni lehoba 
sa imo mga ginikanan, 

19 Nga nagasobol sang tanan mo nga 
mga kaaway sa atubangan nimo, sono 
sang ginsiling ni lehoba. 

20 Kon sa buas nga adlaw magpa- 
mangkot sa . imo ang imo anak, nga 
nagasiling : i Ano bala ang kahologan 
sang mga pagpamatuud, sang mga pala- 
tukuran kag sang mga tulumanon, nga 
ginsogo sa inyo ni lehoba, nga aton 
Dios ? 

21 Magasiling ka sa imo anak : Kami 
mga ulipon sadto ni Paraon sa Egipto 
kag si lehoba nagpagowa sa amon 
gikan sa Egipto, tungud sa makusug 
nga kamut ; 

22 Kag si lehoba naghimo sing mga 
talandaan kag mga kalatingalahan nga 
dalagku kag makalaglag batok sa Egipto, 
batok kay Paraon kag batok sa bug-os 
niya nga balay, sa atubangan sang amon 
mga mata. 

23 Kag glnpagowa niya kami didto, 
sa pagdala sa amon diri kag sa paghatag 
sa amon sini nga data, nga ginsumpa 
niya sa amon mga ginikanan ; 

24 Kag nagsogo sa amon si lehoba, 
nga pagibutang namon sa buhat ining 
tanan nga mga palatukuran, kag nga 
magkahadluk kami kay lehoba, nga 
amon Dios, agud nga may kaayohan 
kami sa gihapon, kag agud nga pag- 
buhion niya kami, subung sang ginatan- 
aw karon. 

25 Kag ini manginkatarungan nga sa 
aton, nga mag-andam kita sa pagbutang 
sa buhat sining tanan nga sogo sa atu- 
bangan ni lehoba, nga aton Dios, sono 
sang ginsogo niya sa aton. 

Sogo sa paglagiag sang mga Kaaaanhon kag sang 
ila mga diosdios . 

7 KON napasulud ka na ni lehoba, 
nga imo Dios, sa duta sa diin naga- 
lakat ka sa pagtagiya sa iya, kag napa- 
nobol na niya sa atubangan nimo ang 
madamu nga mga katawohan, ang mga 
Hetinhon, ang mga Gergesinhon, ang 
mga Amorinhon, ang mga Kanaanhon, 
ang mga Peresinhon, ang mga Hebin- 
hon kag ang mga lebusinhon, pito ka 
katawohan nga labi paka dalagku kag 
labing mga makusug pa sa imo, 

2 Kag kon natugyan na sila ni lehoba, 
nga imo Dios, sa atubangan nimo, kag 237 7. 3. DEUTERONOMIO. 7. 20. napilas mo na sila, pagatagudilian mo 
gid sila : dili ka magpakigkatipan sa ila, 
kag dili ka magkalooy sa ila. 

3 Dili ka magpangasawa sa ila : dili 
ka maghatag sang imo anak nga babae 
sa iya anak nga lalaki, kag dili ka magku- 
ha sang i3'a anak nga babae nga sa imo 
anak nga lalaki. 

4 Kay pagapatalikdon fiila ang imo 
anak sa olehe nakon, kag magaalagad 
sila sa liwan nga mga dios, kag ang 
kasingkal ni lehoba magasiga batok sa 
inyo, kag pagalaglagon ka niya sa ma- 
dali. 

5 Busa, amo ini ang pagahimoon 
ninyo sa ila : pagalaglagon ninyo ang 
ila mga halaran, pagapangdugmukon 
ninyo ang ila mga larawan, pagapa- 
raudlon ninyo ang ila mga Asherim, kag 
panunugon ninyo sa kalayo ang ila mga 
larawan nga tinigban ; 

6 Kay amo ikaw angbanwanga bala- 
an nga kay lehoba, nga imo Dios : si le- 
hoba, nga imo Dios, nagpili sa imo, agud 
nga manginbanwa ikaw niya nga pina- 
sahi gikan sa tunga sang tanan nga mga 
katawohan nga yara sa ibabaw sang ka- 
daygan sang duta. 

7 Indi tungud kay kamo labing ma- 
damu sang tanan nga mga banwa gin- 
higugma kamo ni lehoba kag ginpili 
kamo niya, kay kamo among labing di- 
yotay sang tanan nga mga banwa ; 

8 Kondi tungud kay si lehoba naga- 
higugma sa inyo, kag tungud kay naga- 
bantay sia sang panumpa, nga ginsumpa 
niya sa inyo mga ginikanan, tungud sini 
ginpagowa kamo ni lehoba sa makusug 
nga kamut, kag gintubus niya kamo sa 
balay sang mga ulipon, sa kam.ut ni 
Paraon, nga hari sa Egipto. 

9 Kag makilala mo, nga si lehoba, nga 
imo Dios, among Dios, ang Dios nga 
matutum, nga nagabantay sang katipan 
kag sang kalooy sa mga nagahigugma sa 
iya kag nga nagabantay sang iya mga 
sogo tubtub sa linibo nga kaliwatan ; 

10 Kag sa mga nagadulumut sa iya, 
ginabayaran niya sa ila nawung nga sa 
paglaglag sa ila : wala sia magapadugay 
sa nagadumut sa iya : sa iya gid nawung 
pagaihatag niya sa iya ang bayad. 

IT Kag pagabantayan mo ang sogo, 
ang mga palatukuran kag ang mga 
tulumanon, nga ghiasogo ko karon sa 
imo, nga pagibutang mo sila sa buhat. 

12 Kag mahanabu nga, tungud kay nagpamati kamo sining mga tulumanon 

kag kay ginbantayan nimo sila, kag 
ginbutang ninyo sa buhat sila, si lehoba 
nga imo Dios magabantay, nga sa imo, 
sang katipan kag sang kalooy, nga 
ginsumpa niya sa imo mga ginikanan : 

13 Kag pagahigugmaon, kag paga- 
pakamaayohon ka niya, kag paga- 
padamuon ka niya ; kag pagapakamaa- 
yohon niya ang bunga sang imo tian, 
kag ang bunga sang imo duta, ang imo 
trigo, imo duga sang ubas kag ang imo 
lana, ang binata sang imo mga baka kag 
ang mga magamay sang imo mga obeha, 
sia ibabaw sang duta nga ginsumpa niya 
sa imo mga ginikanan, nga pagaihatag 
niya sia sa imo. 

14 Manginpinapakamaayo ka labi pa 
sang tanan nga mga banwa ; wala sa 
tunga nimo sing ba-was, bisan lalaki, bi- 
san babae, bisan sa tunga sang imo mga 
sapat. 

15 Pagaipalayo sa imo ni lehoba ang 
tanan nga balatian kag ang tanan nga 
mga kalalat-an sang Egipto, nga nakila- 
la mo ; indi niya pagaibutang sila sa 
ibabaw nimo, kondi nga pagaibutang 
niya sila sa ibabaw sang tanan nga ma- 
gadulumut sa imo. 

16 Kag pagahalunhonon mo ang ta- 
nan nga mga katawohan, nga ginahatag 
sa imo ni lehoba, nga imo Dios ; ang 
imo mga mata manginwalay kalooy sa 
ila ; kag indi ka magaalagad sa ila mga 
dios, kay ini manginsiod sa imo. 

17 Kon nagasiling ka sa imo tagipo- 
soon : Ining mga katawohan labi pa 
ka damn sa akon, i paano bala ang pag- 
kasarang ko sa pagsobol sa ila ? 

18 Dili ka mahadluk sa ila. Panum- 
duma sing maayo ang ginhimo ni leho- 
ba, nga imo Dios, kay Paraon kag sa 
bug-OS nga Egipto. 

19 Dumdtwia ang mga dalagku nga 
mga pagtilaw nga nakita sang imo mga 
mata, ang mga talandaan kag ang mga 
kalatingalahan, kag ang mabaskug nga 
kamut kag ang butkon nga inuntay, nga 
ginpagowa sa imo ni lehoha, nga imo 
Dios. Amo man ini ang pagahimoon ni 
lehoba, nga imo Dios, sa tanan nga mga 
banwa nga imo ginakahadlukan. 

20 Labut pa sini, si lehoba, nga imo 
Dios magapadala batok sa ila sing mga 
alingayo tubtub nga magkalamatay ang 
mga nagakalabilin kag ang mga naga- 
palanago sa atubangan nimo. 238 7.21. DEUTERONOMIO. 8. 1.5. 21 Dili ka magkakugmat sa atubangan 
nila, kay si lehoba, nga imo Dios, yara sa 
tunga nimo, Dios nga daku kag niaka- 
haladluk. 

22 Kag si lehoba, nga imo DioS; ma- 
gasobol sini nga mga katawohan sa 
atubangan nimo sa inanay : indi ka sa- 
rang makaubus sa ila sa gilayon, basi 
pa nga ang kasapatan sang latagon mag- 
dalamu batok sa imo. 

23 Apang si lehoba, nga imo Dios, 
magatugyan sa ila sa atubangan nimo, 
kag sia magapilas sa ila sa daku nga 
pagpilas, tubtub nga magkalalaglag sija. 

24 Kag pagaitugyan man niya ang ila 
mga hari sa imo kamut, kag pagalagla- 
gon mo ang ila ngalan sa idalum sang 
langit. V/ala sing bisan sin-o nga ma- 
kagatubang sa imo, tubtub nga malaglag 
mo na sila. 

25 Pagasunugon mo sa kalayo ang 
mga larawan nga tinigban sang ila mga 
dios : dili mo pagkaibugan ang pilak kag 
ang bulawan nga yara sa ibabaw nila, 
bisan magkuha ka sini nga sa imo, basi 
pa nga m.agmanginsiod mo sia ; kay isa 
ka kangil-aran ini nga kay lehoba, nga 
imo Dios. 

26 Kag dili mo pagpasudlon ang ka- 
ngil-aran sa imo balay, agud nga indi ka 
magmangintinaagudilian subung sa iya: 
pagadumtan mo sia sing bug-os, kag 
pagakangil-aran mo sia sing bug-os, kay 
tinagudilian sia. 

Ang mga kaayohan sang Dios among ksbang* 
danan sang pagkamatagubaluson. 

8ANDAMI-ninyo sa pagbutangsa bu- 
hat ang tanaa nga mga sogo, nga 
ginasogo ko sa in3'o karon, agud nga 
magkalabuhi kamo kag magdalamu 
kamo, kag magsululud kamo sa pagtagiya 
sang duta, nga ginsumpa ni lehoba sa 
in3'^o mga ginikanan. 

2 Panumduma ang tanan nga dala- 
non nga ginpalaktan sa imo ni lehoba, 
nga imo Dios, sining kap-atan ka tuig sa 
kahanayakan, sa pagpapaubus sa imo, sa 
pagtilaw sa imo, sa pagkilala sang yara 
sa imo tagiposoon : kon pagabancayan 
mo, kon dili, ang iya mga sogo. 

5 Ginpapaubus ka niya, ginpagutuman 
ka niya, kag ginpakaon ka niya sang 
mana, nga wala mo makilal-i, bisan na- 
kilala ini sang imo m.ga ginikanan, sa 
pagpahibalo sa imo, nga indi lamang sa tinapay nagakabuhi ang tawo, kondinga 
sa tanan nga nagagowa sa bab^ ni leho- 
ba, nagakabuhi ang tawo. 

4 Sa sining kap-atan ka tuig, ang imo 
panapton wala gid maglapat sa ibabaw 
nimo, bisan nagbanug ang imo till. 

5 Kilaiaha sa imo tagiposoon, nga su- 
bung sang isa ka tawo nagasilot sa iya 
anak, amo man si lehoba, nga imo Dios, 
nagasilot sa imo. 

6 Busa, pagabantayan mo ang mga 
sogo ni lehoba, nga imo Dios, agud nga 
maglakat ka sa iya mga dalanon kag 
magkahadluk ka sa ya. 

7 Kay si lehoba, nga imo Dios, maga- 
pasulud sa imo sa isa ka maayo nga du- 
ta : duta sang mga kasulgan sang mga 
tubig, sang mga tuburan kag sang mga 
danaw, diin nagailig ang mga iuhig sa 
mga nalupyakan kagsa mga kabukiran ; 

8 Duta sang trigo kag sang sebada, 
kag sang mga ulubasan, kag sang mga 
kaigosan kag sang mga granada ; duta 
sang mga kaolibahan sa lana, kag sa du- 
gos ; 

9 Duta, nga sa iya indi ka makakaon 
sing tinapay nga may kaiwat, nga didto 
wala gid sing makulang sa imo, duta 
nga ang iya mga bato among salsalon, 
kag sa iya mga bukid magakali ka sing 
tumbaga. 

10 Magakaon kakagmabusugka, kag 
magapakamaayo ka kay lehoba, nga imo 
Dios, tungud sang maa3^o nga duta, nga 
ginhatag niya sa imo. 

11 Andam-ka, basipanga magkalimot 
ka kay lehoba, nga imo Dios, sa indi 
pagtuman sang iya mga sogo, sang iya 
mga lulumanon kag sang iya mga paia- 
tukuran, nga ginasogo ko karonsa imo ; 

12 Basi nga, kon makakaon ka na 
kag mabusug ka na, kag kon makapa- 
tindug ka na sing mga maayo nga balay 
kag nga nakapuyo ka na sa ila ; 

13 Kon magdalamu na ang imo mga 
kabakahan kag ang imo mga ob:-ha, kag 
magbugana na ang pilak kag ang bu- 
lawan sa imiO, kag magdamu na ang ta- 
nan nga yara sa imo, 

14 Ang imo tagiposoon magtaas kag 
rnagkaiipat ka kay lehoba, nga imo 
Dios, nga nagpagowa sa imo sa duta 
sang Egipto, sa balay sang mga ulipon ; 

15 Nga nagpalakat sa imo sa sining 
daku kag makakulugmat nga kahanaya- 
kan sang mga rnasingkal nga mga man- 
ug kag sang mga iwiiwi, kag sa mga 239 8. 16. DEUTERONOMIO. 9.11. duLig nga mamala nga didto wala gid 
sing tubig; nga sia nagpatubud sing 
tubig sa bato nga santikan ; 

I6 Nga sa kahanayakan nagsagud sa 
imo sang niana, nga ang imo ginikanan 
wala makakilala sa iya, sa pagpapaubus 
sa imo kag sa pagtilaw sa imo, agud 
nga sa katapusan sa paghimo sa imo 
sing kaayohan. 

1/ Busa ntag-andam-ka, basi nga masi- 
ling ka sa imo tagiposoon : Ang akon 
gahum kag ang kusug sang akon kamiit 
nagdala sa akon sining mangad. 

1 8 Apang magpanumdum-ka kay 
lehoba, nga imo Dios; kay amo sia nga 
nagahatag sa imo sing gahum sa paghi- 
mo sang mga mangad, agud nga malig- 
on ang iya katipan, nga ginsumpa niya 
sa imo mga ginikanan, subung sang 
ginatan-aiv sa karon nga adlaw. 

19 Kag mahanabu nga, kon pagka- 
limtan mo si lehoba, nga imo Dios, kag 
maglakat ka sa olehe sang liwan nga 
mga dios, kag mag-alagad ka sa ila, kag 
sa atubangan nila magyaub ka, ginapa- 
matud-an ko ini karon nga adlaw 
batok sa inyo, nga sa pagkamatuud, ma- 
gakalamatay kamo. 

20 Magakalamatay kamo subung sang 
mga kataw^ohan, nga pagalaglagon ni 
lehoba sa atubangan ninyo, tungud kay 
wala ninyo pagpamatii ang tingug ni 
lehoba, nga inyo Dios. 

Nagapapanumdum si Aloises sa mga Israeliahon 
sang ila mga pagkamalaiison. 

PAMATI-KA, Israel : Ikaw maga- 
tabok karon sang Jordan kag m.agsu- 
lud ka sa pagtagiya sang mga katawo- 
han nga labing dalagku kag labing 
makusug pa sa imo ; mga kabanwaanan 
nga dalagku kag napanlig-on tubtub sa 
langit ; 

2 Isa ka banwa nga daku kag mataas, 
mga anak sang mga Anakinhon, nga 
nakilal-an mo, kag nabatian mo nga 
ginasiling : l Sin-o bala ang makaatu- 
bang sa mga anak ni Anak ? 

3 Busa, mahibaloan karon nga adlaw, 
nga si lehoba, nga imo Dios, among ma- 
gauna sa imo nga subung sang kalayo 
nga manughalunhon : sia magalaglag sa 
ila, sia ang magapapaubus sa ila sa 
atubangan nimo ; kag pagatabugon mo 
§il^, kag pagapapason mo sila sa madali gid, sono sang ginsiling ni lehoba sa 
imo. 

4 Sang nasobol na sila ni lehoba, 
nga imo Dios, sa atubangan mo, dili ka 
m.aghambal sa imo tagiposoon, nga na- 
gasiling : tungud sang akon katarungan 
ginpasuliid ako ni lehoba sa pagtagiya 
sining duta ; kay tungud sang kalautan 
sini nga mga katawohan pagasobolon 
sila ni lehoba sa atubangan mo. 

5 Indi tungud sang imo katarungan 
kag indi tungud sang katadlungan sang 
imo tagiposoon magasulud ka sa pag- 
tagiya sang ila duta ; kondi tungud sang 
kalautan sining mga katawohan paga- 
sobolon sila ni lehoba, nga imo Dios, sa 
atubangan mo, kag agud nga maglig-on 
ang polong nga ginsumpa ni lehoba sa 
imo mga ginikanan, kay Abraham, kay 
Isaak kag kay lakob. 

6 Busa ngani mahibaloan mo, nga indi 
tungud sang imo katarungan ginahatag 
sa imo ni lehoba, nga imo Dios, ining 
maayo nga duta sa pagtagiya sa iya, 
kay amo ikaw ang isa ka banwa nga 
matig-a sing tangkogo. 

7 Panumduma, dili ka magkalipat, 
kon paano nga ginpaakig mo si lehoba, 
nga imo Dios, sa kahanayakan : kutub 
sang adlaw nga naggowa ka sa duta 
sang Egipto tubtub sang inyo pag-abut 
sa sini nga duug, nagnanginmalaHson 
kamo batok kay lehoba. 

8 Kag bisan pa sa Horeb ginpaakig 
ninyo si lehoba, kag nagsingkal si leho- 
ba batok sa inyo sa paglaglag sa inyo. 

9 Sang nagtukad ako sa bukid, sa 
pagbaton sang mga tapi nga bato, sang 
mga tapi sang katipan nga ginhimo ni 
lehoba sa inyo, niyan nagpuyo ako 
didto sa bukid sing kap-atan ka adlaw 
kag kap-atan ka gab-i ; wala ako mag- 
kaon sing tinapay kag wala ako mag- 
inum sing tubig: 

10 Kag ginhatag sa akon ni lehoba 
ang duha ka tapi nga bato, nga r.apanu- 
latan sang tudlo sang Dios ; kag sa 
ibabaw nila 7iapa7mlat, sono sa tanan 
nga mga polong, nga ginhambal ni 
lehaba sa inyo sa bukid, gikan sa tunga 
sang kalayo, sang adlaw sang pagtili- 
pon. 

11 Kag sa katapusan sang kap-atan ka 
adlaw kag kap-atan ka gab-i, nahanabu 
nga ginahatag sa akon ni lehoba ang 
duha ka tapi nga bato, ang mga tapi 
sang katipan. 240 9. 12. DEUTERONOMIO. 10.3. 12 Kag nagsiling sa akon si lehoba : 
Tindug-ka, panaug-ka sing madali diri, 
kay ang imo banwa nadunut, ang hanwa 
nga ginpagowa mo sa Egipto. Naglilipas 
sila sing madali sa dalan nga ginsogo 
ko sa ila : nagbuhat sila nga sa ila sing 
isa ka larawan nga tinunaw. 

13 Kag naghambal man si lehoba sa 
akon, nga nagasiling : Nakit-an ko 
ining banwa, kag yari karon, nga sia 
among banwa nga matig-a sing tang- 
kogo: 

14 Pabayai ako, agud nga paglag- 
lagon ko sila, kag panason ko ang ila 
ngalan sa idalura sang langit, kag ma- 
gahimo ako sa imo sing isa ka katawo- 
han nga labing gamhanan kag labing 
madamu pa sa ila. 

15 Kag nagpauli ako, kag nagdulhog 
ako sa bukid, kag nagdabdab ang bukid 
sang kalayo, kag ang duha ka tapi sang 
katipan yari sa akon duha ka kamut. 

16 Kag nakita ko, kag yari karon, 
nga nagpalakasala kamo batok kay 
lehoba, nga inyo Dios; naghilimo kamo 
nga sa inyo sing isa ka tinday nga baka 
nga tinunaw ; naglilipas kamo sing ma- 
dali sa dalan, nga ginsogo ni lehoba sa 
inyo. 

17 Niyan ginkaptan ko ang duha ka 
tapi, kag ginpus-ang ko sila sang akon 
duha ka kamut, kag ginboong ko sila sa 
atubangan sang inyo mga mata. 

18 Kag naghapa ako sa atubangan ni 
lehoba, sabung sang sadto anay, sa sulud 
sang kap-atan ka adlaw kag kap-atan 
ka gab-i ; wala ako magkaon sing 
tinapay kag w-ala ako maginum sing 
tubig, bangud sangtanan ninyo nga sala, 
nga inyo ginhimo, nga nagahimo kamo 
sang malain sa mga mata ni lehoba sa 
pagpaakig sa iya. 

19 Kay ginkugmat ako sa atubangan 
sang kaakig kag kasingkal, nga ginka- 
akig ni lehoba batok sa inyo sa paglag- 
lag sa inyo. Kag si lehoba nagpamati 
pa sa akon sa sini nga oras. 

20 Batok kay Aaron man naakig sing 
daku si lehoba sa paglaglag sa iya ; kag 
nangamuyo man ako tungud kay Aaron 
sadtong oras. 

21 Kag ang inyo sala, ang tinday nga 
baka, nga inyo ginbuhat ginkuha ko, kag 
ginsuPxOg ko ini sa kalayo, kag ginbuk- 
buk ko ini kag ginligisko ini sing maayo 
tubtub nga nangins jbung sang yab-ok ; kag ginsabwag ko ang iya yab-ok sa 
kasulgan, nga nagadulhoggikansa bukid. 

22 Kag sa Tabera 7}ian kag sa Masa, 
kag sa Kibrot-hataaba ginpaakig ninyo 
si lehoba. 

23 Kag sang ginpadala kamo ni le- 
hoba kutub sa Kades-Barnea, nga 
nagasiling : Talaklad-kamo kag talagiya- 
kamo sang duta, nga ginhatag ko sa inyo, 
nagmalalison kam.o batok sang sogo ni 
lehoba, nga inyo Dios, kag w^ala ninyo 
pagpatiha sia kag wala ninyo pagpa- 
matii ang iya tingug. 

24 Nanginmalalison kamo kay lehoba 
kutub sang adlaw nga nakilala ko kamo. 

25 Busa, naghapa ako sa atubangan ni 
lehoba sa sulud sang kap-atan ka adlaw 
kag kap-atan ka gab-i, nga didto naga- 
hapa ako ; kay si lehoba nagsiling, nga 
pagalaglagon kamo niya. 

26 Kag nangamuyo ako kay lehoba, 
nga nagasiling : Ginoo nga si lehoba, 
ayaw paglaglaga ang imo banwa kag ang 
imo panublion, nga imo gintubus tungud 
sang imo pagkadaku, nga ginpagowa mo 
sia gikan sa Egipto sa imo makusug nga 
kamut. 

27 Panumduma ang imo mga ulipon 
nga si Abraham, si Isaak, kag si lakob : 
ayaw pagtuluka ang katig-ahon sini nga 
banwa kag ang iya kalautan, kag ang 
iya sala ; 

28 Agud nga indi magsiling ang duta, 
nga ginkuhaan mo sa amon : Tungud 
kay wala makasarang si lehoba sa pag- 
pasulud sa ila sa duta, nga ginsiling sa 
ila, kag tungud kay nagdumut sa ila, 
ginpagowa sila niya sa pagpatay sa ila 
sa kahanayakan. 

29 IValay sapalaya7i, sila among imo 
banwa kag ang imo panublion, nga gin- 
pagowa mo sa imo daku nga gahum kag 
sa imo inuntay nga butkon. 

•\r\ SADTO nga dag-on nagsiling sa 
s^ akon si lehoba : Basbas-ka sing 
duha ka tapi nga bato subung sang mga 
nahauna, kag tukad-ka sa akon sa bukid ; 
kag humimo-ka man sing isa ka kaban 
rga kahoy, 

2 Kag pagaisulat ko sa mga tapi ang 
mga polong nga didto anay sa ibabaw 
sang mga rahauna nga tapi, nga imo 
ginboong", kag pagaibutang mo sila sa 
kaban. 

3 Kag naghimo ako sing isa ka ka- 
ban nga kahoy nga akasia, kag nagbas- 241 10.4. DEUTEEONOMIO. 11.1. has ako sing duha ka tapi nga bato nga 
subung sang mga nahauna, kag nagtukad 
ako sa bukid nga may duha ka tapi sa 
akon kamut. 

4 Kag ginsulat niya sa mga tapi, sono 
sa nahauna nga sinulat, ang napulo ka 
mga polong, nga ginhambal ni lehoba 
sa inyo sa bukid gikan sa tunga sang 
kalayo, sang adlaw sang pagtilipon ; 
kag ginhatag sila ni lehoba sa akon. 

5 Kag nagpauli ako, kag nagdulhog 
ako sa bukid, kag ginbutang ko ang 
mga tapi sa kaban nga akon ginhimo ; 
kag yadto didto sila, sono sang girsogo 
sa akon ni lehoba. 

6 Kag ang mga inanak ni Israel nagta- 
laliwan kutub sang mga bobon sa Bene- 
laakan pa Mosera. Didto napatay si 
Aaron kag didto ginlubung sia ; kag sa 
tal-us niya si Eleasar, nga anak niya, 
nagpanghikot sang pagkasaserdote. 

7 Kag gikan didto nagtalaliwan sila 
pa Gudgod, kag gikan sa Gudgod pa 
lotbat, duta sa mga kasulgan sang mga 
tubig. 

8 Sadto nga dag-on pinain ni le- 
hoba ang kabikahan ni Lebi sa pigdala 
sang kaban sang katipan ni lehoba, 
agud nga dira sia sa atubangan ni leho- 
ba sa pag-alagad sa iya, kag sa pagpa- 
kamaayo saiig hamva sa iya ngalan tub- 
tub karon. 

9 Tungud sini, si Lebi wala sing ba- 
hin, bisan panublion upud sang iya mga 
utud : si lehoba gid among iya panub- 
lion, subung nga ginsiling sa iya ni 
lehoba, nga imo Dios. 

Bag-ong laygay sa pagkamatinumanoa. 

10 Kag didto ako sa bukid, subung 
sang mga nahauna nga adlaw, sing kap- 
atan ka adlaw kag kap-atan ka gab-i ; 
kag si lehoba nagpamati mansa akon sa 
sini nga oras, kag si lehoba wala mag- 
buut sa paglaglag sa imo. 

11 Kag nagsiling si lehoba sa akon : 
Tindug-ka, lakat kag taliwan-ka sing una 
sa banwa, agud nga magsulud sila kag 
magtalagiya sang duta, nga ginsumpa 
ko sa ila mga ginikanan, nga pagaihatag 
ko sa ila. 

12 Busa karon, Israel, ^ano bala ang 
ginapangayo sa imo ni lehoba, nga imo 
Dios, kondi lamang nga magkahadluk 
ka kay lehoba, nga imo Dios, agud nga 
maglakat ka sa tanan niya nga mga dalanon, kag nga maghigugma ka sa 
iya, kag mag-alagad ka kay lehoba, nga 
imo Dios, sa bug-os mo nga tagiposoon 
kag sa bug-OS mo nga kalag, 

13 Nga magbantay ka sang mga sogo 
ni lehoba, kag sang iya mga palatu- 
kuran, nga ginasogo ko karon sa imo, 
nga imo kaayohan ? 

14 Yari karon, ang mga langit kag 
ang mga langit sang mga langit, ang 
duta kag ang tanan nga mga butang nga 
yara sa iya, nahanungud kay lehoba, 
nga imo Dios. 

15 Apang lamang sa imo mga gini- 
kanan nagpilit si lehoba sa paghigugma 
sa ila, kag sa olehe nila, nagpili sia 
sang ila kaliwatan, sa inyo gid, sa 
tunga sang tanan nga katav/ohan, su- 
bung sang ginaUui-ww ninyo karon. 

16 Busa, tulia-ninyo ang inyo mga 
tagiposoon, kag indi na ninyo pagpa- 
tig-ahon ang inyo tangkogo. 

17 Kay si lehoba, nga inyo Dios, 
among Dios sang mga dios, ang Ginoo 
sang mga ginoo, ang Dios ngadaku,gam- 
hanan kag makahaladluk ; nga wala sia 
sing ginapilian sa mga tawo, kag wala 
sia magabaton sang mga hiphip ; 

18 Nga nagahimo sing katarungan sa 
ilo kag sa balo nga babae, kag naga- 
higugma sa dumuluong, nga nagahatag 
sa iya sing tinapay kag panapton. 

19 Ngani magahigugma kamo sa du- 
muluong, kay nangindumuluong kamo 
man sa duta sang Egipto. 

20 Magakahadluk-ka kay lehoba, nga 
imo Dios ; sa iya magaalagad ka, sa iya 
magapilit ka, kag tungud sang iya nga- 
lan magasumpa ka. 

21 Sia amo ang imo pagdayaw, kag 
sia amo ang imo Dios, nga naghimo 
tungud sa imo sining mga dalagku kag 
makahaladluk nga mga binuhatan, nga 
nakita sang imo mga mata. 

22 Ang imo mga ginikanan nagdu- 
lulhog pa Egipto kaupud sang kapitoan 
ka kalag, kag karon si lehoba, nga imo 
Dios, naghimo sa imo nga ang kada- 
muon mo subung sang mga bitoon sang 
langit. 

A A BUSA, pagahigugmaon mo si le- 
" » hoba, nga imo Dios, kag paga- 
banta3^an mo ang iya thmlin, ang iya 
mga palatukuran, ang- iya mga tulu- 
manon kag ang iya mga sogo, sa tanan 
nga mga adlaw. 242 11.2. DEUTERONOMIO. 11. 22. 2 Kag kilalaha-ninyo karon (kay wa- 
la ako magahamhal sa inyo mga anak, 
nga wala makasayud kag wala maka- 
kita sang panabdong ni lehoba, nga inyo 
Dios), kilalaha-ninyo ang iya kadaku, 
ang iya makusug nga kamut, kag ang 
iya inunta}'" nga butkon, 

3 Kag ang iya mga talandaan, kag 
ang iya mga binuhatan, nga ginhimo 
niya sa tunga sang Egipto kay Paraon, 
nga hari sa Egipto, kag sa biig-os niya 
nga duta; 

4 Kag ang ginhimo niya sa kasolda- 
dosan sang Egipto, sa iya mga kabayo, 
kag sa iya mga kanga ; kon paano ang 
iya pagpabalud sang mga tubig sang da- 
gat nga Mapula sa ibabaw nila, sang 
sila naglalagas sa inyo, kag si lehoba 
naglaglag sa ila tubtub karon, 

5 Kag ang ginhimo niya sa inyo sa ka- 
hanayakan, tubtub nga nag-abutkamo sa 
sini nga duug ; 

6 Kag ang ginhimo niya kay Datan 
kag kay Abiram, nga mga anak ni Eliab, 
anak ni Ruben, sang pagbuka sang duta 
sang iya baba kag naglamon sa ila kag 
sang ila mga panimalay, kag sang ila 
mga layanglayang, kag sang tanan nga 
butang nga buhi nga nahanungud sa ila, 
sa tunga sang bug-os nga Israel. 

7 Kay ang inyo mga mata nakakita 
sang tanan nga mga dalagku nga binu- 
hatan, nga ginhimo ni lehoba. 

8 Busa, pagabantayan ninyo ang tanan 
nga sogo, nga ginasogo ko karon sa in- 
yo, agud nga magmangam.akusug kamo 
kag magasululud kamo kag magataiagiya 
kamo sang duta, sa diin magaliton kamo 
sa pagtagiya sa iya ; 

9 Kag agud nga maglalawig ang 
inyo mga adlaw sa ibabaw sang duta, 
nga ginsumpa ni lehoba sa inyo mga 
ginikanan, nga pagaihatag ninyo sia sa 
ila kag sa iia mga kaliv/atan, duta nga 
nagailig ang gatas kag dugos. 

10 Kay ang duta nga imo ginasudlan 
sa pagtagiya sa iya, indi subung sang 
duta sa Egipto, nga inyo ginhalinan, nga 
didto nagasabwag ka sang imo binhi; 
kag ginabunyagan mo sia sang imo tiil, 
subung sang isa ka katamnan sang mga 
ulutanon. 

11 Ang duta nga inyo pagakadtoan sa 
pagtagi3'^a sa iya, among duta sang mga 
kabukiran kag sang mga nalupyakan : 
nagainum sia sing tubig sa ulan sang 
langit. 12 Among duta nga ginaalila ni le- 
hoba, nga imo Dios, nga yara gihapon 
sa ibabaw niya ang mga mata ni lehoba, 
nga imo Dios, kutub pa sa pamuno sang 
tuig tubtub sa katapusan sang tuig. 

13 Kag kon pamatian ninyo sing ma- 
talupangdon gid ang akon mga sogo, nga 
ginasDgo ko karou sa in3'-o, nga higug- 
rnaon ninyo si lehoba, nga inyo Dios, 
kag alagdon ninyo sia sa bug-os ninyo 
nga tagiposoon kag s.i bug-os ninyo nga 
kalag, 

14 Mahanabu nga pagaihatag ko ang 
ulan sa inyo duta sa iya dag-on, mga 
nahauna nga ulan kag mga naolehe 
nga ulan ; kag magatipon ka sang imo 
trigo, sang imo duga sang ubas kag sang 
imo lana, 

15 Kag magahatag ako sing hilamon 
sa imo latagon nga sa imo kahayapan, 
kag magakaon ka kag mabusug ka. 

16 Andami-ninyo, basi pa nga mada- 
yaan ang inyo tagiposoon kag nga 
maglilipas kamo, kag nga mag-alagad 
kamo sa liwan nga mga dios kag nga 
maglayaub kamo sa atubangan mla. 

17 Kay magasiga ang kasingkal ni 
lehoba batok sa inyo, kag pagatakpan 
niya ang mga langit, kag wala na sing 
ulan, kag ang duta indi na magapamu- 
nga, kag sa madali magakalamatay kamo 
sa ibabaw sang maayo nga duta, nga 
ginahatag ni lehoba sa inyo. 

18 Busa, ipahamtang-ninyo ining akon 
mga polong sa inyo tagiposoon kag sa 
inyo kalag, kag isabud ninyo sila nga 
tandaan sa inyo mga kamut kag mangin- 
tandaan sa agtang sa tunga sang inyo 
mga mata. 

19 Kag pagaitoon mo sila sa imo mga 
anak, nga nagahambal sa ila, kon 
magapungko ka sa imo balay kag kon 
magalakat ka sa dalanon, kon maghigda 
ka kag kon magbangon ka. 

20 Kag pagaisulat mo sila sa mga 
bakalan sang imo balay kag sa imo mga 
gawang, 

21 Agud nga magdalamu ang inyo 
mga adlaw kag ang mga adlaw sang inyo 
mga anak sa ibabaw sang duta, nga gin- 
sumpa ni lehoba sa inyo mga ginikanan, 
nga pagaihatag niya sa ila, subung sang 
mga adlaw sang mga langit sa ibabaw 
sang duta. 

22 Kay kon pagbantayan ninyo sing 
mainandamon gid ining tanan nga sogo, 
nga ginasogo ko karon sa inyo sa pag- 243 11.23. DEUTERONOMIO. 12. 9. butang sa iya sa buhat kag sa paghigugma 
kay lehoba, nga inyo Dios, kag sa pag- 
lakat sa tanaii niya nga mga dalanon 
kag sa pagpilit sa iya, 

23 Pagasobolon man ni lehoba sa 
atubangan ninyo ining tanan nga mga 
katawohan, kag magatalagiya kamo 
sang mga katawvohan nga labing da- 
lagka kag labing mga makiisug pa sa 
in3^o. 

24 Ang tanan nga duug nga pagtapa- 
kansang inyo tiil, mangininyo ; m.angin- 
inyo dulunan kutub sa kahanayakan 
tubtub sa Libano, kutub sa suba, ang 
suba nga Euprates, tubtub sa dagat nga 
sa Katundan. 

25 Wala bisan sin-o nga makaatubang 
sa in3^o; pagaibutang ni lehoba ang 
kulba kag kahadluk gikan sa inyo sa 
ibabaw sang nawung sang bug-os nga 
duta nga pagatapakan ninyo, sono sang 
ginsiling niya sa inyo. 

26 Yari karon, ginabutang ko sa 
atubungan ninyo karon ang pagpaka- 
maayo kag ang pagpakamalaut : 

27 Ang pagpakamaayo, kon pagpa- 
matian ninyo ang mga sogo ni lehoba, 
nga inyo Dios, nga ginasogo ko karon 
sa inyo : 

28 Kag ang pagpakamalaut, kon indi 
ninyo pagpamatian ang mga sogo ni 
lehoba, nga inyo Dios, kag kon maglili- 
pas kamo sang dalan, nga ginasogo ko 
karon sa inyo, sa pagsunud sa liwan nga 
mga dios, nga wala ninyo makilali. 

29 Kag mahanabu nga, kon napasulud 
ka na ni lehoba, nga imo Dios, sa duta, 
diin nagakadto ka sa pagtagiya sa iya, 
pagaibutang mo ang pagpakamaayo sa 
ibabaw sang bukid nga Gerisim kag ang 
pagpakamalaut sa ibabaw sang bukid 
nga Ebal. 

30 Ini nga mga bukid I wala bala ini 
sila didto sa pihak sang lordan, sa likod 
sang dalan nga nakatundan, sa duta 
sang Kanaanhon nga nagapuyo sa kapa- 
tagan sa atubangan sang Gilgal, sa luyo 
sang katerebintohan sang More? 

31 Kay magatalabok na kamo sang 
lordan sa pagsulud kag sa pagtagiya 
sang duta, nga ginahatag sa inyo ni 
lehoba, nga inyo Dies ; kag magatagiya 
kamo sa iya kag magapuluyo kam.o sa 
iya. 

32 Kag magaandam kamo sa pagbu- 
tang sa buhat sang tanan nga mga pala- 
tukuran kag sang tanan nga mga tulu- manon, nga ginabutang ko karon sa 
atubangan ninyo. 

Ang bugtong nga bafaan nga puluyan. 

Ify INI among mga palatukuran kag 
I ^ mga tulunianon nga pagaandaman 
1 ninyo sa pagbutang sa iia sa buhat, sa 
duta nga ginahatag sa inyo ni lehoba, 
ang Dios sang inyo mga g'nikanan, 
agud nga magtaiya kamo sa iya, sa 
tanan nga mga adlaw nga magkabuhi 
kamo sa ibabaw rang duta. 

2 Pagalaglagon ninyo sing bug-os ang 
tanan nga mga duug, nga didto ang mga 
katawohan, nga inyo pagasDbolon, na- 
gaalalagad sa ila mga dios, sa ibabaw 
sang mga mataas nga bukid, kag sa 
ibabaw sang mga kabakoloran kag sa 
idalum sang tanan nga madabung nga 
mga kahoy. 

3 Pagalaglagon man ninyo ang ila 
mga halaran kag pagapamoongon ninyo 
ang ila mga larawan, kag pagasunugon 
nin3'^o sa kalayo ang ila mga Asherim, 
kag pagapudlon ninyo ang mga larawan 
nga tinigban sang ila mga dios. kag 
pagapanason ninyo ang ila ngalan sa 
sadtong duug. 

4 Dili kamo magbuluhat sing subimg 
sini kay lehoba, nga inyo Dios ; 

5 Kondi nga pagapangitaon ninyo 
ang iya Puluy-an sa duug nga pagapili- 
on ni lehoba, nga inj'^o Dios, sa tunga 
sang tanan ninyo nga mga kabikahan sa 
pagbutang didto sang iya ngalan, kag 
magakaladto kamo didto. 

6 Didto pagadalhon ninyo ang inyo 
mga halad nga sinunog, kag ang inyo 
mga halad, kag ang inyo mga ikapulo, 
kag ang halad nga binaj'-aw sang inyo 
mga kamut, kag ang inyo mga panaad, 
kag ang in3'^o mga halad nga kinabubut- 
on, kag ang mga panganay sang inyo mga 
baka kag sang inj-o mga obeha. 

7 Kag didto pagakaonon ninyo sila sa 
atubangan ni lehoba, nga inyo Dios, 
kag magakalalipay kamo, kamo kag ang 
inyo mga panimalay, sa tanan nga mga 
buluhaton sang inyo mga kamut, kag 
nga sa ila ginpakamaayo sa imo ni le- 
hoba, nga imo Dios, 

8 Dili ninyo pagahimoon, sono sang 
tanan nga ginahimo naton karon diri, 
ang tagsatagsa sang tanan nga ginapaka- 
tadlung niya sa iya gid mga mata ; 

9 Kay tubtub karon wala pa kamo 244 12. 10. BEUTERONOMIO, 12 27. makasulud sa kapahuwaj^an kag sa pa- 
nubliori; nga ginahatag sa in3'o ni lehoba, 
nga inyo Dios. 

10 Kag magatalabok kamo sang Jor- 
dan, kag niagapuluyo kamo sa duta, nga 
ginapapanubii sa inyo ni lehoba, nga 
inyo Dios, kag sia magapapahuway sa 
inyo sa tanan ninyo rga mga kaaway sa 
palibot, kag magapuluyo kamo nga mga 
malig-on. 

11 Kag may duug nga pagapilion ni 
lehoba, nga inyo Dios, sa pagpapuyo sa 
iya sang iya ngalan. Pagadal-on ninyo 
didto ang tanan rga ginasogo ko sa 
inyo : ang inyo mga halad rga sinunog, 
ang inyo mga halad, ang inyo mga ika- 
piilo kag ang mga halad nga binayaw 
sang inyo mga kamut, kag ang tanan 
nga mga pinasahi nga halad sang pana- 
ad, nga ginpanaad nin3^o kay lehoba. 

12 Kag magakalalipay kamo sa atu- 
bangan ni lehoba, nga inyo Dios, kamo, 
ang inyo mga anak nga ialaki kag ang 
inyo mga anak nga babae, ang inyo mga 
uiipon nga ialaki kag ang mga ulipon 
nga babae, kag ang Lebinhon nga yara 
sa suliid sang inj'o mga gav/ang, kay sia 
wala sing bahin, bisan panublion upud 
sa inyc. 

13 Andam-ka, sa paghalad sang imo 
mga halad nga sinunog sa bisan ano 
nga duug nga makita mo ; 

14 Kondi sa duug nga pagapilion ni 
lehoba sa isa sang imo mga kabikahan, 
didto magahalad ka sang imo mga halad 
nga sinunog kag didto magahimo ka 
sang tanan nga ginasogo ko sa imo. 

15 Walay sapayan, sono sa kaila sang 
imo kalag sarang ka makaihaw kag ma- 
kakaon sing unud, sa sulud sang tanan 
mo nga mga gawang, sono sang pagpa- 
kamaayo nga kinahatag sa imo ni leho- 
ba, nga imo Dios : ang mahigko kag ang 
matinlo magakaon sa iya, subung sang 
pagkaon sang gasela kag sang usa. 

16 Lamang nga dili kamo magkaon 
sing dugo : pagaulaon ninj^o sia sa iba- 
baw sang duta subung sang tubig. 

17 Dili ka sarang makakaon, sa sulud 
sang imo gawang, sang ikapulo sang 
imo trigo, sang imo duga sang ubas, kag 
sang imo lana, bisan sang mga panga- 
nay sang imo mga baka kag sang imo 
mga obeha, bisan sang tanan mo nga 
mga halad nga pinanaad nga ginpanaad 
mo, bisan sang imo mga halad sa kina- bubut-on, bisan sang mga halad nga 
binayaw sang imo mga karaut. 

18 Apang sa atubangan ni lehoba, 
nga imo Dios, pagakaonon mo sila sa 
duug nga pagapilion ni lehoba, nga imo 
Dios : ikaw, ang imo anak nga Ialaki 
kag ang imo anak nga babae, ang imo 
ulipon nga Ialaki kag ang imo ulipon 
nga babae, kag ang Lebinhon nga yara 
sa sulud sang imo mga gawang ; kag 
magakalipay ka sa atubangan ni lehoba, 
nga imo Dios, sa tanan nga buluhaton 
sang imo kamut. 

19 Andam-ka, basi pa nga malipatan 
mo ang Lebinhon, sa tanan nga mga 
adlaw sang imo pagkabuhi sa ibabaw 
sang duta. 

20 Kon mapalapad na ni lehoba, 
nga imo Dios, ang imo rnga dulunan, 
sono sang ginsiling niya sa imo, kag 
magsiling ka : Magakaon ako sing 
unud, kay nagakaila ang imo kalag sa 
pagkaon sing unud ; sono sa tanan nga 
kaila sang imo kalag sarang ka maka- 
kaon sing unud. 

21 Kon malayo sa imo ang duug nga 
ginpili ni lehoba, nga imo Dios, sa 
pagbutang didio sang iya ngalan, ma- 
gaihaw ka sa imo mga baka kag sa imo 
mga obeha, nga kinahatag sa imo ni 
lehoba, s^jbung sang ginsogo ko sa imo, 
kag magakaon ka sa iya sa sulud sang 
imo mga gawang. sono sang tanan nga 
kaila sang imo kalag. 

22 Nagakaon ka sa iya subung sang 
pagkaon sa gasela kag sa usa : ang 
mahigko kag ang matinlo magakalaon 
sa ila sing tingub, 

23 Lamang nga magmalig-on ka sa 
pagpugung sa pagkaon sing dugo : kay 
ang dugo among kabuhi ; kag dili ka 
magakaon sang kabuhi tingub sang 
unud. 

24 Dili mo sia pagkaonon ; pagaiula 
mo sia sa ibabaw sang duta subung 
sang tubig. 

25 Dili mo sia pagkaonon, agud nga 
m.ay kaayohan ka, ikav/ kag ang imo 
mga anak sa olehe nimo, kon maghimo 
ka sang matadlung sa mga mata ni 
lehoba. 

26 Apang ang mga butang nga gin^ 
pakabalaan, nga nahanungudsa imo, kag 
ang mga ginpanaad mo, pagakuhaon 
mo sila kag magakadto ka sa duug nga 
pagapilion ni lehoba. 

27 Kag pagaihalad mo ang imo mg;^ 245 12. 28. DEUTERONOMIO. 13. 11. halad nga sinunog, ang unud kag ang 
dugo, sa ibabaw sang halaran ni lehoba, 
nga imo Dios ; apang sa nahanungud 
sang ibaTi mo nga mga halad, pagaiula 
ang dugo sa ibabaw sang halaran ni 
lehoba, nga imo Dios, kag pagakaonon 
mo ang unud. 

28 Bantayi kag pamatii ining tanan 
nga mga butang, nga ginasogo ko sa 
imo, agud nga may kaayohan ka, ikavv 
kag ang imo mga anak sa oleho nimo sa 
gihapon, kon maghimo ka sang maayo 
kag sang matadlung sa mga mata ni 
lehoba, ngg. imo Dios. 

29 Kon nalaglag na, sa imo atuba- 
ngan, ni lehoba, nga irao Dios, ang mga 
katawohan, nga didto nagakadto ka sa 
pagtagiya sa ila, kag sang masobol mo 
na sila kag magpuyo ka sa ila duta, 

30 Adam-ka, basi pa nga masiod ka 
sa pagsunud mo sa olehe nila, sa tapus 
nga napanlaglag sila sa imo atubangan, 
kag basi pa nga magpamangkot ka na- 
hanungud sa ila mga dios, nga nagasi- 
ling : I Paano bala ang pag-alagad sining 
mga katawohan sa ila mga dios ? Amo 
man ini ang pagahimoon ko. 

31 Dili ka magahimo sing subungsini 
kay lehoba, nga imo Dios; kay ang 
tanan nga kangil-aran nga ginadumtan 
ni lehoba, ginhimo nila sa ila mga dios ; 
kay ang ila gid nga mga anak nga lalaki 
kag ang ila mga anak nga babae ginpa- 
nunog nila sa kalayo nga sa ila mga 
dios. 

32 Ivlag-andam-kamo sa pagbutang 
sa buhat sang tanan nga mga butang 
nga ginsogo ko sa inyo, dili ka magdu- 
gang sing bisan ano sa iya, kag diii ka 
magbuhin sing bisan ano sa iya. 

Si!ot sang mga butig nga mga manalagna kag 

sang uiga diwatahan, nga niagabalaogoa 

sa Israel. 

40 KON magbangon sa tunga nimo 
1*^ ang isa ka manalagna, kon manug- 
damgo sang mga damgo, nga maghatag 
sa imo sing isa ka talandaan kon kati- 
ngalahan, 

2 Kag mahanabu ang talandaan kon 
ang katingalahan, nga ginhambal niya sa 
imo, nga nagasiling : masunud-kita sang 
liwan nga mga dios, mga dios nga wala 
mo makilal-i, kag mag-alalagad-kita sa 
iia; 

3 Diii ka magpamati sang mga polong sining manalagna kon sining manug- 
damgo sang mga damgo, kay si lehoba, 
nga inyo Dios, nagatilaw sa inyo sa 
paghibalo kon ghiahigugma ninyo si 
lehoba, nga inyo Dios, sa bug-os ninyo 
nga tagiposoon kag sa bug-os ninyo nga 
kalag. 

4 Sa olehe ni lehoba, nga inyo Dios, 
m.agalalakat kamo, kag sa iya maga- 
kalahadluk kamo, kag pagabantayan 
ninyo ang iya mga sogo, kag pagapama- 
tian ninyo ang iya tingug, kag pagaalag- 
don ninyo sia, kag sa iya magapililit 
kamo. 

5 Kag ini nga manalagna kon ini nga 
manugdamgo sang mga damgo pagapat- 
yon sia ; kay naghambal sia sing pag- 
kamalalison batok kay lehoba nga inyo 
Dios (nga nagpagowa sa inyo sa duta 
sang Egipto kag nga nagtubus sa inyo 
sa balay sang mga ulipon), agud nga 
maglipas ka sa dalan, nga ginsogo sa 
imo ni lehoba. nga imo Dios, nga imo 
pagalaktan. Kag pagapanason mo ang 
malauton sa tunga nimo. 

6 Kon ang imo utud nga lalaki, anak 
nga lalaki sang imo iloy, kon ang 
imo anak nga lalaki, kon ang imo 
anak nga babae, kon ang imo asa- 
v/a, kon ang imo abyan nga daw 
subung sang imo kalag, magpabuyok sa 
imo sa hikim gid, nga nagasiling : Ka- 
ladto-kita kag mag-alalagad-kitasa liwan 
nga mga dios, mga dios nga wala maki- 
lal-i, bisan ikaw, bisan ang imo mga 
ginikanan, 

7 Sa mga dios sang mga kataowhan, 
nga nagalilibot sa inyo, bisan sia mala- 
pit sa imo, bisan sia mala}'© sa imo, ku- 
tub sa isa ka ukbung sang duta tubtub 
sa isa ka ukbung sang duta ; 

8 Dili ka magpahanugut sa iya, kag 
diii ka magpamati sa iya, ang imo mata 
dlli magpatawad sa iya, kag dili ka mag- 
kalooy sa iya, kag dili mo pagtagoan 
sia; 

9 Kondi nga pagapatyon mo sia, sa 
pagkamatuud ; ang imo kamut mangin- 
nahauna sa ibabaw niya sa pagpatay sa 
iya, kag ugaling ang kamut sang bug-os 
nga banwa. 

10 Kag pagabatohon mo sia, kag ma- 
matay sia ; kay naghimulat sia sa pag- 
palayo sa imo kay lehoba nga imo 
Dios, nga nagpagowa sa imo sa duta 
sang Egipto, sa balay sang mga ulipon. 

11 Kag ang bug-os nga Israel maga» 246 13. 12. DEUTERONOMIO. 14. 16. I pamati sini kag magakahadluk, kag indi 
na magbalik sa paghimo sing subung 
nga kalainan sa tunga nimo. 

12 Kon mabatian mo ang hambal sa 
isa sang mga kabanwaanan, nga ginaha- 
tag sa imo ni lehoba, nga imo Dios, sa 
pagpuyo didto, nga nagasiling : 

13 Mga tav/o nga mga anak ni Belial, 
naglutaw sa tunga nimo, nga nagguyud 
sila sa mga pumuluyo sang imo kaban- 
waanan, rga nagasiling: Kaladto-kita 
kag mag-alalagad kita sa liwan nga mga 
dios, nga wala ninyo makilal-i, 

14 Pagausisaon mo kag pagapangita- 
on m.o, kag pagapamangkoton mo sing 
matul-id gid, kag yari kai on, ang kama- 
tooran, ang butang nga matuud, nga i- 
ning kangil-aran nahimo sa tunga nimo ; 

15 Niyan, sa wala sing pangduhadu- 
ha, pagapilason mo sa sulab sang hinga- 
niban ang mga pumuluyo sadto nga 
banwa, nga pagalaglagon mo sia sing 
bug-OS gid, pati ang tanan nga yara sa 
iya, kag ang iya mga kahayupan, sa su- 
lab sang hinganiban. 

16 Kag pagatiponon mo ang tanan 
niya nga inagaw sa tunga sang iya da- 
lan, kag pagasunugon mo sa kalayo sing 
bug-os gid ang banwa kag ang tanan 
niya nga inagaw, nga kay lehoba nga 
imo Dios : kag manginisa sia ka tinum- 
pok sa gihapon, kag indi na gid sia pa- 
gapatindugon liwan. 

17 Kag wala gid sing magpilit sa bisan 
ano nga imo I amut sang tinagudiiian, 
agud nga si lehoba magbalik sa kasing- 
kal sang iya kaakig, kag maghatag sa 
imo sang iya mga pagkalolo, kag mag- 
hikalooy sa imo kag magpadamu sa imo, 
sono sang ginsumpa niya sa imo mga 
ginikanan ; 

18 Kon magpamati ka sang tingug ni 
lehoba, nga imo Dios, sa pagbantay 
sang tanan niya nga mga sogo, nga gi- 
nasogo ko karon sa imo kag sa pag- 
himo sang matadlung sa mga mata ni 
lehoba, nga imo Dios. 

Ang mga sapat n£a mga matinSo kag mga mahigko. 

iA KAMO among mga anak ni lehoba, 
**" nga inyo Dios : dili kamo magpa- 
ngudlis, kag dili kamo magpaupaw sa 
tunga sang inyo mga m.ata, tungud sang 
isa ka minatay. 

2 Kay ikaw among banwa nga balaan 
kay lehoba, nga imo Dios, kag si lehoba nagpiii sa imo, agud nga manginisa ka 
banwa ka nga pinasahi sa iya sa tunga 
sang tanan nga mga banwa, nga yara sa 
kadaygan sang duta. 

3 Dili ka magkaon sing bisan ano nga 
kalangil-aran. 

4 Yari karon, ang mga sapat nga pa- 
gakaonon ninyo : ang baka, ang obeha 
kag ang kanding, 

5 Ang usa, ang gasela kag ang lala- 
king usa, ang kanding nga talonon kag 
ang akko, kag ang dison, kag ang teo 
kag ang Semer.* 

6 Kag ang tanan nga sapat nga may 
koko nga napihak, kag nga may tiil nga 
napihak sing bug-os gid sa duha ka ko- 
ko kag nagapangusang, sa tunga sang 
mga sapat, ina pagakaonon ninyo. 

7 Apang ini sila dili ninyo pagaka- 
onon, sa mga nagapalangusang, kon sa 
mga may koko nga pinihak gid : ang ka- 
melyo, ang liebre kag ang daman, kay 
nagapalangusang sila, apang wala sing 
koko nga pinihak gid : manginmahigko 
sila sa inyo. 

8 Kag ang babuy, kay sia may koko 
nga panihak gid, apang wala miagapa- 
ngusang : m.anginmahigko sia sa inyo. 
Dili kamo m.agkalaon sa ila unud^ bisan 
magkalarnlut kamo sang ila mga lawas 
nga patay. 

9 Yari karon ang pagakaonon ninyo 
sa tanan nga yara sa mga tubig : ang ta- 
nan nga may mga kapay kag mga him- 
bis pagakaonon ninyo ; 

10 Apang ang tanan nga wala sing 
mga kapay kag mga himbis, dili ninyo 
pagakaonon : manginmahigko sila sa 
inyo. 

11 Ang tanan nga pispis nga matinlo 
pagakaonon ninyo. 

12 Apang ini sila amo ang indi ninyo 
magakaon: ang agila, ang manugboong 
sing tul-an kag ang agila sa dagat ; 

13 Kag ang asor, kag ang halkon, kag 
ang milano, siiing sang ila naigoan. 

14 Kag ang tanan nga uwak, sono 
sang iya naigoan. 

15 Kag ang avestrus, ang tahemas, 
kag ang gabiota, kag ang dapay, sono 
sang ila naigoan, 

16 Kag ang bukaw nga magamay, ang 
bukaw nga dalagku, kag ang tansemet. *Akko, disou, tea, seiner, ayhaa mga 
nagakalainlain nga mga gaseia. 247 14. 17. DEUTERONOMIO. 15. 6. 17 Kag ang pelikano, ang buitre kag 
ang somormoho, 

18 Kag ang siguenya kag ang gai\-a, 
sono sang ila naigoan, kag ang abubil- 
ya kag ang kabug. 

19 Ang tanan man nga sapat nga 
magamay nga pakpakan manginmahig- 
ko sa inyo : dili kamo magkalaon sa ila. 

20 Ang tanaii nga pispis nga matinlo 
pagakaonon ninyo. 

21 Wala sing bisan ano nga bu.tang 
nga napatay nga pagakaonon ninyo : 
pagaihatag mo ini sa dumuluong, nga 
yara sa suliid sang imo mga gawang, 
agud nga sia magkaon sa iya : kon iba- 
ligya mo sia sa isa ka dumuluong ; kay 
ikaw among isa ka banwa nga balaaa 
kay lehoba nga imo Dios. Dili mo 
pagalutoon ang tinday nga kanding sa 
gatas sang iya gid iloy. 

Ang ikapulo. 

22 Pagapainon mo sing matul-id gid 
ang ikapiilo sang tanan nga patubas 
sang imo b'nh', rga nagagikan sa imo 
latagon sa tuigtuig. 

23 Kag magakaon ka' sa atubangan 
ni lehoba, nga imo Dios, sa duug nga 
pagapilion niya sa pagpapuyo didto 
sang iya ngalan, sang ikapulo sang imo 
uyas, sang imo duga sang ubas, kag 
sang imo lana, kag sang mga pangana}'- 
sang imo mga kabakahan kag sang imo 
mga obeha, agud magtoon ka sa pagka- 
hadluk kay lehoba, nga imo Dios, sa 
gihapon. 

24 Kag kon tama ka lawig sa imo ang 
dalanon, sa bagay nga indi mo sarang 
madala ang ikapiilo, tungud kay malayo 
sa imo ang duug nga pinili ni lehoba, 
nga imo Dios, sa pagbutang didto sang 
iya ngalan, sang si lehoba, nga imo Dios, 
nagpakamaayo sa imo, 

25 Niyan pagapilakon mo ini kag 
ihigot mo ang piiak sa imo kamut, kag 
magakadto ka sa duug nga pagapilion 
ni lehoba, nga imo Dios. 

26 Kag pagaihatag mo ang pilak 
tungud sang tanan nga mailaan sang 
imo kalag, sa mga baka kon sa mga 
obeha, kon sa duga sang ubas, kon 
sa ilimnon nga maisug, kon sa bisan 
ano nga butang nga pagapanga3"Oon 
sang imo kalag : kag pagakaonon mo 
didto sa atubangan ni lehoba, nga imo Dios, kag magakasadya ka, ikaw kag 
ang imo panimala5^ 

27 Kagdili mo pagabayaan ang Le- 
binhon, nga 3^ara sa suludsang imo mga 
gawang, kay wala sia sing bahin, bisan 
panublion kaupud nimo. 

28 Sa katapusan sang tagsa k:i tatlo 
ka tuig, magakuha ka sang tanan nga 
ikapulo sang im.o mga patubas sadto 
nga tuip, kag pagatagoon mo ini sa 
sulud sang imo mga gawang. 

29 Kag magaabut ang Lebinhon (nga 
wala sing bahin, bisan panublion kaupud 
nimo), kag ang dumuluong, kag ang ilo, 
kag ang balo nga babae, nga yara sa 
suiiid sang imo mga gawang, kag maga- 
kalaoii sila kag magkalabusugsila, agud 
nga si lehoba, nga imo Dios, magpaka- 
maa3^o sa imo sa tanan nga buluhaton, 
nga pagahimoon sang imo kamut. 

Ang tu!g sang pagpasaylo. 

i K SA katapusan sang ikapito ka tu'g 
• ^ magahimo ka sing pagpasaylo. 

2 Kag ini amo ang solondan sang pag- 
pasaylo : Ang tanan rga nautangan 
magapasaylo sang iya napahulam sa iya 
masigkatawo : indi na niya pagapiliton 
ang iya masigkatawo kon ang iya litud, 
kay ginbantala na ang pagpasaylo ni 
lehoba. 

3 Sa dumuluong sarang ka makapilit ; 
apang ang imol, nga yara sa imo litud, 
pagapasaylohon ini sang imo kamut, 

4 Agud nga wala na sing imol sa 
tunga nimo, kay si lehoba magapa- 
kamaayo sa imo sing bugana gid sa duta, 
nga ginahatag sa imo nga panublion ni 
lehoba, nga imo Dios, agud nga magtag- 
iya ka sa iya. 

5 Lamang nga magpamati ka sing 
matalupangdon gid sang tingugni leho- 
ba, nga imo Dios, nga mag-andam ka sa 
pagbutang sa buhat sining tanan nga 
sogo, nga ginasogo ko sa imo karon. 

6 Kay pagapakamaayohon ka ni leho- 
ba, nga imo Dios, sono sang ginsiling 
niya sa imo : magapahulam ka sa mada- 
mu nga mga katawohan, apang ikaw 
indi magapanghulam ; kag magaginoo 
ka sa ibabaw sang madamu nga mga 
katawohan, apang sila indi magagilinoo 
sa ibabaw nimo. 248 15. 7. DEUTERONOMIO. 16.2. Ang tnga imol kag ang mga iilipoji. 

7 Kon may yara na sa imo nga imol, 
nga isa sang imo mga utud sa isa sang 
imo mga banwa, saduta, nga ginahatag 
sa imo ni lehoba, nga imo Dios, dili mo 
pagpatig-ahon ang imo tagiposoon kag 
dili mo pagkuomon ang imo kamut sa 
imo utud nga imol ; 

8 Kondi humlaron mo ang imo kamut 
sing maalwan gid sa iya, kag pagapahn- 
lamon mo sia sing tuman nga sa kina- 
hanglan nga ginaantus niya. 

9 Mag-andam-ka nga wala sa imo ta- 
giposoon sang malauton nga panghuna- 
huna sa pagsiling : Ang ikapito ka tuig, 
ang tuig sa pagpasaylo malapit na ; kag 
nga indi magmalauton ang imo mata 
batok sa imo utud nga imol, kag nga 
indi ka maghatag sa iya ; kay magata- 
waw sia kay lehoba batok sa imo, kag 
may sala sa imo. 

10 Pagaihatag mo sa iya sing maal- 
wan gid, kag indi magkasakit ang imo 
tagiposoon kon maghatag ka sifii sa iya ; 
kay bangud sini pagapakamaayohon ka 
ni lehoba, nga imo Dios, sa tanan mo nga 
mga buluhaton kag sa sadtong tanan nga 
pagabutangan mo sang imo kamut. 

11 Kay ang imol indi madula sa 
tunga sang kadutaan. Tungud sini na- 
gasogo ako sa imo, nga nagasiling : 
Pagahumlaron mo ang imo kamut sing 
maalwan gid sa imo utud, sa imo maka- 
lolooy, sa imo imol sa imo data. 

12 Kon ang imo utud nga lalaki kon 
babae, sa (iingd sang mga Hebreinhon, 
magbaligya sa iya sa imo, magaalagad 
sia sa imo sing anum ka tuig, kag sa 
ikapito ka tuig, pahalinon mo sia nga 
luwas sa imo. 

13 Kag kon magpahalin ka sa iya nga 
luwas sa imo, dili mo sia pagpahalinon 
nga wala sing dala. 

14 Pagapapas-anon mo sia sang imo 
mga obeha, sang imo linasan, kag 
sang imo ipitan : pagahatagan mo sia 
sadtong ginpakamaayo sa imo ni le- 
hoba, nga imo Dios. 

15 Kag magapanumdum ka nga ikaw 
nanginulipon sa duta sang Egipto, kag 
nga si lehoba, nga imo Dios, nagtubus 
sa imo ; ngani ginasogo ko ini sa imo 
karon. 

16 Apang kon mahanabu, nga sia 
magsiling sa imo : Indi ako magahalin 
sa imo, tungud kay ginahigugmako ikaw kag ang imo panimalay, kag tungud kay 
raaayo sia upud sa imo ; 

17 Niyan magakuha ka sing isa kadu- 
lat,kagpagabohoan mo ang iyadalungan 
batok sa gawang, kag manginulipon mo 
sia sa gihapon: sa amo man nga ba- 
gay pagahimoon mo sa imo ulipon nga 
babae. 

18 Indi mo pagpakatig-ahon sa imo 
mga mata, kon magpahalin ka sa iya 
nga luwas sa imo, kay nag-alagad sia sa 
imo sing anum ka tuig, figa takiis sing 
dapli nga sohol sang isa ka mamumu- 
gon ; kag si lehoba, nga imo Dios, ma- 
gapakamaayo sa imo sa tanan nga paga- 
buhaton mo. 

Ang mia panganay sang kahayupan. 

19 Pagapakabalaanon mo kay lehoba, 
nga imo Dios, ang tanan nga panganay 
nga lalaki, nga matawo sa imo mga 
baka kag sa imo nga obeha. Dili mo 
pagpapangabudlayon ang panganay sang 
imo mga baka, kag dili mo pagbulogon 
ang panganay sang imo mga obeha. 

20 Pagakaonon mo sila sa tuigtuig, 
ikaw kag ang imo panimalay, sa atuba- 
ngan ni lehoba^ nga imo Dios, sa dnug 
nga pagapilion ni lehoba. 

21 Apang kon ang sapat may kulang 
sa lawas, kon bulag sia, kon piang, 
kon may iban nga nakulang nga malain, 
dili mo sia pagpakabalaanon kay lehoba, 
nga imo Dios. 

22 Pagakaonon mo sia sa suliid sang 
imo mga gawang ; ang mahigko kag 
ang matinlo sing tingub gid tnagakaJaon 
sa iya, subung sang pagkaon sang gasela 
kag sang usa. 

23 Lamang, nga dili mo pagkaonon 
ang iya dugo : pagaulaon mo sia sa iba- 
baw sang duta, subung sang tubig. 

Ang dafagku nga mga piesta nga tfauig. 

-If^ PAGABANTAYAN mo ang bu- 
«>-' Ian sa Abib, kag magahiwat ka 
sang paskua kay lehoba, nga imo Dios ; 
kay sa bulan sa Abib ginpagowa ka ni 
lehoba, nga imo Dios, sa Egipto, sa ka- 
gab-ihon. 

2 Kag pagaiha^ad mo ang Paskua 
kay lehoba, nga imo Dios, nga mga obe- 
ha kag nga mga baka, sa duug nga pa- 
gapilion ni lehoba sa pagpapuyo didlo 
sang iya ngalan. 249 16.3. DEUTERONOMIO. 16. 20. 3 Dili mo sia pagkaonon upud sang 
tinapay nga may tapay ; sa pito ka ad- 
law pagakaonoii mo sia upud sang tina- 
pay nga walay tapay (tinapay nga sa 
pagpaubus; kay sa madali gid naggowa 
ka sa duta sang Egipto), agud nga mag- 
panumdum ka sang adlaw nga naggowa 
ka sa duta sang Egipto sa tanan nga 
mga adlaw sang imo kabuhi. 

4 Kag wala sing tapay nga makakit- 
an sa imo sa bug-os mo nga mga kadu- 
lunan sa pito ka adlaw ; kag sa unud 
nga pagaihalad mo sa kahaponon sang 
nahauna nga adlaw, wala gid sing ma- 
bilin tubtub sa aga. 

5 Dili ka sarang makaghalad sang 
paskua sa bisan diin sang imo mga ban- 
wa, nga ginahatag sa imo ni lehoba, nga 
imo Dios : 

6 Kondi lama fig sa duug nga pagapi- 
lion ni lehoba, nga imo Dios, sa pagpa- 
puyo didto sang iya ngalan : didto pa- 
gaihalad mo ang paskua, sa kahaponon 
sa pagsalup sang adlaw, sa sadtong dag- 
on gid nga naghalin ka sa Egipto : 

7 Kag pagalutoon mo sia kag paga- 
kaonon mo sia sa duug, nga pagapilion 
ni lehoba, nga imo Dios ; kag sa pag- 
kaaga magapauli ka kag magasuliid ka 
sa imo mga layanglayang. 

8 Sa anum ka adlaw magakaon ka 
sing tinapay nga walay tapay : kag sa 
ikapito ka adlaw may pagtilipon nga 
maligdong kay lehoba, nga imo Dios : 
dili ka maghimo sing bisan ano mga 
buluhaton sa iya. 

9 Magaisip ka ngasa imo sing pito ka 
semana : kutub nga magsugud ka sa 
paggalab sang mga uhay, magasugud ka 
sa pagisip sang pito ka semana ; 

10 Kag magahiwat ka sang piesta sang 
mga Semana kay lehoba nga imo Dios ; 
ang pagaihalad mo manginsono sa kaal- 
wan nga kabubut-on sang inio kamut, 
sono sang ginpakamaayo sa imo ni 
lehoba, nga imo Dios. 

11 Kag magakalipay ka sa atubangan 
ni lehoba, nga imo Dios, ikaw kag ang 
imoanakngalalaki,kagangimoanaknga 
babae, kag ang imo uliponnga lalaki kag 
ang imo ulipon nga babae, kag ang Lebin- 
hon nga yara sa sulud sang imo mga ga- 
wang, kag arg dumuluong kag ang ilo, 
kag ang balo nga babae, nga yara sa 
tunga nimo, sa duug nga pagapilion ni 
lehoba, nga imo Dios, sa pagpapuyo 
didto sang iya ngalan. 12 Kag pagapanumdumon mo nga 
nanginulipon ka sa Egipto, kag maga- 
bantay ka kag pagaibutang mo sa buhat 
ini nga mga palatukuran. 

13 Pagahiwaton mo ang piesta sang 
mga payagpayag sa pito ka adlaw, sang 
nakahimos ka na sa.i\g patubas sang imo 
linasan kag sang im.o ipitan. 

14 Kag magakalipay ka sa imo piesta, 
ikaw kag ang imo nga lalaki, kag ang 
imo anak nga babae, kag ang imo ulipon 
nga lalaki kag ang imo ulipon nga babae, 
kag ang Lebinhon, kag ang dumuluong, 
kag ang ilo, kag ang balo nga babae, nga 
yara sa sulud sang imo mga gawang. 

15 Sa sulud sang pito ka adlaw paga- 
hiwaton mo ang piesta kay lehoba, nga 
imo Dios, sa duug nga pagapilion ni 
lehoba ; kay pagapakamaayohon ka ni 
lehoba, nga imo Dios, sa tanan mo nga 
mga patubas kag sa tanan nga mga 
buluhaton sang imo mga kamut, kag 
manginmalipayon ka sing bug-os gid. 

16 Sa makakatlo sa tagsa ka tuig 
magaatubang ang tanan mo nga lalaki 
kay lehoba, nga imo Dios, sa duug nga 
pagapilion niya : sa piesta sang mga 
Tinapay nga walay tapay, sa piesta sang 
mga Semana, kag sa piesta sang mga 
Payagpayag. Kag dili sila magaalatu- 
bang nga mga walay dala kay lehoba : 

17 Ang tagsatagsa 7nagadald, sono 
sang iya masarangan sang iya kamut, 
so!io sa pagpakamaayo nga ginhatag ni 
lehoba, nga imo Dios, sa imo. 

Ang mga manugtatap sang kaiarmigsn — Mga katung- 

danan sang niga maniijhiikom kag 

sang iKga hari. 

18 Magabutang ka nga sa imo sing 
mga hukom kag sing mga punoan sa 
tanan mo nga mga kabanwaanan, nga 
ginahatag sa imo ni lehoba, nga imo 
Dios, sono sa imo mga kabikahan ; kag 
pagahukman nila ang banv/a sa pag- 
hukom nga matarung. 

19 Dili mo pagpatikoon ang katad- 
lungan ; dili ka magpasulabi sing mga 
tawo, dili ka magbaton sing mga ham- 
ham ; kay ang hamham nagabulag sang 
mga mata sang mga maalam, kag naga- 
patiko sang mga polong sang mga 
matanmg. 

20 Ang katarungan, ang katarungan, 
pagasundon mo, agud nga magkabuhi 
ka kag magtagiya ka sang duta, nga 250 16. 21. DEUTERONOMIO. 17. 18. ginahatag sa imo ni lehoba, nga imo 
Dios. 

21 Dili ka magtanuin nga sa imo 
sing mgo Asherim sang bisan ano ngaka- 
hoy sa luyo sang halaran ni lehoba, nga 
imo Dios, nga pagahimoon mo nga sa 
imo. 

22 Kag ciili ka magpatindug sing 
haligi nga larawan, hntang nga ginadum- 
tan ni lehoba, nga imo Dios. 

117 DILI ka maghalad kay lehoba, 
/ nga imo Dios, sing baka kon 
obeha, nga sa iya may dagta kon bisan 
ano ngakulang; kay kaJangil-aran ini 
kay lehoba, nga imo Dios. 

2 Kon makit-an sa tunga nimo, sa isa 
sang mga kabanwanan nga ginahatag sa 
imo ni lehoba, nga imo Dios, ang lalaki 
kon babae, nga nakahimo sang malain sa 
mga mata ni lehoba, nga imo Dios, nga 
naglapas sang iya katipan, 

3 Nga nagkadto kag nag-alagad sa 
liwan nga mga dios, kag nga nagj^aub 
sa atubangan nila, kon sa atubangan 
sang adlaw, kon sa atubangan sang 
bulan, kon sa atubangan sang bug-os 
nga kasoidadosan sang mga langit, 
hutmig nga wala ko ginsogo ; 

4 Sang ginpahibalo ini sa imo, kag 
nga nabatian mo ini, niyan pagausisaon 
mo sing maayo, kag yaii karon, kon 
matuud kag butang nga malig-on, nga 
ini nga kalangil-aran ginhimo sa Israel: 

5 Niyan pagapagowaon mo sa imo 
mga gawang ang amo nga tawo kon ang 
amo nga babae, nga naghimxO sining 
malain nga butang (bisan sia lalaki, 
bisan sia babae), kag pagabatohon mo 
sila sing mga bato, kag magakalamatay 
sila. 

6 Sa baba sang duha ka saksi, kon 
tatlo ka saksi, mapatay ang takus sa 
kamatayon : indi sia mapatay sa baba 
sang isa lamajig ka saksi. 

7 Ang kamut sang mga saksi man gin 
ang nahauna sa ibaba'?/ nij^a sa pagpa- 
tay sa iya, kag ugaling ang kamut sang 
bug-os nga banwa ; sa shii pagapapason 
mo ang malain sa tunga nimo. 

8 Kon ang kasaba tuman ka maiwat 
sa imo sa paghukom, sa tunga sang 
dugo kag dugo, sa tunga sang kasuayon 
kag kasuayon, sa tunga sang pilas kag 
piias, nga among kabangdanan sang 
kasaba sa sulud sang imo mga gawang, 
magatindug ka kag magataklad ka sa duug, nga pagapilion ni lehoba, nga imo 
Dios ; 

9 Kag raagakadto ka sa mga saser- 
dote, nga mga Lebinhon, kag sa hukom 
sa sadtong mga adlaw ; kag pagapaman- 
koton mo sila, kag sila magatudlo sa imo 
sang polong sang katarungan ; 

10 Kag pagahimoon mo, sono sa 
polong nga gintudio nila sa imo kutub 
sadtong duug, nga pagapilion ni lehoba, 
kag pagaandaman mo sing maayo sa 
paghimo sono sang tanan nga pagaitud- 
lo nila sa imo. 

11 Pagahimoon mo, sono sang kaso- 
goan nga pagaitudlo nila sa imo kag 
sono sang katarungan nga pagaisiling 
nila sa imo : dili ka maglipas sang polong, 
nga pagaitudlo nila sa imo, bisan sa too, 
bisan sa wala. 

12 Kag ang tawo nga maghimo nga 
m.ay palabilabi, nga indi magpamati sa 
saserdote, nga yara sa paghikot didto 
sang pag-alagdan kay lehoba, nga imo 
Dios, bisan sa hukom, ang amo nga tawo 
miapatay : kag pagapapason mo ang ma- 
lain sa timgd sang Israel. 

13 Kag ang bug-os nga banwa maga- 
pamati sini, kag magakahadluk kag indi 
na sia magpalabilabi. 

14 Kon nakasulud ka na sa duta, nga 
ginahatag sa imo ni lehoba, nga imo Di- 
os, kag magtagiya ka na sa iya kag mag- 
puyo ka na sa iya, kon magsiling ka : 
Buut ako magabutang sing isa ka hari sa 
ibabaw nakon, subung sang tanan nga 
mga katawohan nga yari sa palibut na- 
kon ; 

15 Sa pagkamatuud, pagaibutang mo 
nga hari sa ibabaw nimo yadtong paga- 
pilion ni lehoba, nga imo Dios. Pagai- 
butang mo nga hari sa ibabaw nimo ang 
isa sa tunga sang imo mga utud : indi ka 
sarang makabutang sa ibabaw nimo sa 
isa ka dumuluong, nga isa ka tawo nga 
indi ang imo utud. 

16 Lamang nga indi magpadam.u sia 
nga sa iya sing mga kabaj'o, kag nga 
indi niya pagpabalikon ang banwa sa 
Egipto sa pagpadamu sang mga kabayo : 
kay si lehoba nagsilmg sa imo : Dili na 
kamo magbalalik sa sini nga dalan. 

17 Kag nga indi magpadamu sia nga 
sa iya sing mga babae, agud nga indi 
magtalikod ang iya tagiposoon sa akon ; 
bisan magpadam.u gid sia nga sa ij^a sing 
bulawan kag sing pilak. 

18 Kag mahanabu nga, kon magling- 251 17. 19. DEUTERONOMIO, 18. 18. kod sia sa lingkoran nga harianon sang 
iya ginharian, pagaisulat nij'^a nga sa iya 
sa isa ka tolon-an ang isa ka huwad sini 
nga kasogoan, nga yara sa atubangan 
sang mga saserdole nga mga Lebinhon ; 

19 Kag ini diia sa malapit sa iya, kag 
magabasa sia sa iya sa tanan nga 
mga adlaw sang iya kabuhi, agud nga 
magtoon sia sa pagkahadluk kay leho- 
ba, nga iya Dios, kag sa pagbantay sang 
tanan nga mga polong sini nga kasogo- 
an kag sining mga palatukuran, sa pag- 
butang sa ila sa buhat ; 

20 Agud nga indi maglabaw ang iya 
tagiposoon sa ibabaw sang iya mga litud, 
bisan maglipas sia sa sogo sa too, kon sa 
wala, agud nga maglawig sia sang mga 
adlaw sang iya ginharian, sia kag ang 
iya mga anak, sa tunga sang Israel. 

Ang mga baiayran sa mga saserdote kag sa 
mga Lebinhon. 

HO ANG mga saserdote, nga mga Le- 
lO binhon, angbug-os nga kabikahan 
ni Lebi, wala sila sing bahin, bisan pa- 
nublion upud sa Israel : magakalaon sila 
sa mga halad nga pinadabdab kay le- 
hoba kag sa iya panublion. 

2 Tiingud sini, wala sila sing panub- 
lion sa tunga sang ila mga utud : si le- 
hoba amo ang ila panublion, sono sang 
ginsiling niya sa ila. 

3 Kag maginamo ini ang baiayran sa 
mga saserdote gikan sa banv/a, gikan sa 
mga nagahalalad sang isa ka halad, bi- 
san sia baka, bisan sia obeha : pagai- 
hatag nila sa saserdote ang likod, kag 
ang duha ka sulang, kag ang binagwang. 

4 Pagaihatag mo sa iya ang mga pa- 
nganay sang imo trigo, sang imo duga 
sang ubas kag sang imo lana, kag ang 
mga panganay sang bulbul sang imo 
mga obeha. 

5 Kay ginpili sia ni lehoba, nga imo 
Dios sa tunga sang tanan nga mga kabi- 
kahan, agud nga didto sia sa atuhangan 
niya sa pag-alagad sa ngalan ni lehoba, 
sia kag ang iya mga anak, sa gihapon. 

6 Kag kon ang Lebinhon nagaabut gi- 
kan sa isa sang imo mga kabanw^aanan 
sa bugos nga Israel, nga didto nagapanla- 
gayaw sia kag mag-abut sia nga may 
bug-OS nga handum sang iya kalag sa 
duug nga pagapilion ni lehoba, 

7 Niyan magapanghikot sia sa ngalan 
ni lehoba, nga iya Dios, subung sang tanan niya nga mga utud, nga mga Le- 
binhon nga nagatindug sila didto sa 
atubangan ni lehoba. 

8 Pagapakaonon sia sing kaangay nga 
bahin satig iban, labut pa sang mga ma- 
baligya sang mga pagkabutang sang iya 
mga ginikanan. 

Sllot sang mga manugpakot. 

9 Kon mag-abut ka na sa duta, nga 
ginahatag si imo ni lehoba, nga imo 
Dios, dili ka magtoon sa paghimo, sono 
sang mga kalangil-aran sadto nga mga 
katawohan. 

10 Dili makit-an sa imo ang bisan sin- 
o nga magpaagi sa kalayo sa iya anak 
nga lalaki kon sa iya anak nga babae : 
bisan sin-o nga maggarnit sang pagpa- 
m.akot, bisan manuglagpat, bisan ma- 
nugwili, bisan babaylan, 

11 Bisan manughimalad, bisan ma- 
nugpapamangkot sa mga espiritu, bisan 
manugpakot sang kapalaran, bisan ma- 
nugp3.mangkot sa mga minatay. 

12 Kay ang bisan sin-o nga maghimo 
sini nga mga butang, kalangil-aran s"a 
kay lehoba, kag tungud sini nga mga 
kalangil-aran ginasobol sila ni lehoba, 

' nga imo Dios, sa imo atubangan. 

13 Magamanginhimpit ka kay lehoba 
nga imo Dios. 

14 Kay ini nga mga katawohan, nga 
pagasobolon mo nagapalamati sang mga 
manuglagpat kag sang mga manugpa- 
kot ; apang nahanungud sa imo, indi 
gintugut ni lehoba sa imo ang paghimo 
sini. 

Panaad sang isa ka daku aga Manalagna 

15 Pagabangonon ni lehoba, nga imo 
Dios, sa imo ang isa ka manalagna, su- 
bung sa akon, gikan sa tunga nimo, sa 
tunga sang imo mga utud : sa iya maga- 
palamati kamo. 

16 Sono sa tanan nga ginpangayo mo 
kay lehoba, nga imo Dios, sa Horeb, sa 
adlaw sang pagtilipon, nga nagasiling : 
Indi na ako kunta magpamati liwaa 
sang tingug ni lehoba, nga akon Dios, 
bisan magtan-aw pa ako sining daku nga 
kalayo, agud nga indi ako mamatay ; 

17 Kag si lehoba nagsiiing sa akon: 
ginsiling nila sing maayo ang ila gin- 
hambal. 

18 Manalagna pagapabangonon ko sa 252 18. 19. DEUTERONOMIO. 19. 14. ila sa tunga sang imo mga utud, subung 
sa imo ; kag pagaibutang ko ang akon 
mga polong sa iya baba, kag sia maga- 
hambal sa ila sang tanan nga pagaisogo 
ko sa iya. 

19 Apang mahanabu, nga bisan sin-o 
nga indi magpamati sang mga polong, 
nga pagaihambal niya sa akon ngalan, 
ako gid magapangayo sa iya sing husay. 

20 Apang ang manalagna nga magpa- 
ngahas sa paghambal sing polong sa 
akon ngalan, nga wala ko igsogo nga 
pagihambal niya, kon nga maghambal sa 
ngalan sang liwan nga mga dios, ang 
amo nga manalagna mamatay. 

21 Kag kon magsiling ka sa imo tagi- 
posoon : i Paano ang pagkilala namon 
sang polong, nga wala pagihambal ni 
lehoba ? 

22 Kon ang manalagna maghambal 
sa ngalan ni lehoba, kag indi m.ahanabu 
ang amo nga butang bisan mag-abut, ini 
among polong nga wala ighambal ni 
lehoba : sa kakahas ginhambal ini sang 
amo nga manalagna ; dili ka magkahad- 
luk sa iya. 

Ang mga banwa n£g dalangpan. 

iQ KON napapas na ni lehoba, nga 
1^ imo Dios, ang mga katawohan, 
nga ang ila duta ginahatag sa imo ni 
lehoba, nga imo Dios, kag ikaw magcag- 
iya na sa iya kag magpuyo ka sa ila 
mga kabanwaanan kag sa ila mga balay, 

2 Magapain ka nga sa imo sing tatlo 
ka banwa sa timga sang duta, nga gina- 
hatag sa imo ni lehoba, nga imo Dios, 
sa pagtagiya sa iya. 

3 Magaaman ka sa imo sang dalan 
kag pagabahinon mo so tatlo ka bahin 
ang dulunan sang imo duta, nga ginapa- 
panubli sa imo ni lehoba, nga imo Dios : 
manginamo ini, agud nga ang tanan nga 
makapatay sing tawo magpalagyo didto. 

4 Kag yari karon ang solondan sang 
nakapatay sing tawo, nga magapalagyo 
didto, agiid nga mabuhi sia. Yadtong 
magpilas sa iya masigkatawo sing indi 
hungud, kag nga sa iya wala sing dumut 
kutub kahapon, bisan sang isa ka- 
hapon : 

5 Subung pananglitf kon ang isa ka 
tawo, magkadto sa bukid kaupud sang 
iya masigkatawo sa pagpulud sing ka- 
hoy, kag sang paglabo niya sang wasay 
sa pagpulud sang kahoy, nagalasik sa patok ang salsalon, kag nagaigo sa iya 
masigkatawo, kag nga sia mapatay : ini 
sia magapalagyo sa isa sining mga ban- 
wa, agud nga mabuhi sia ; 

6 Basi pa nga ang manugtimalus sang 
dugo, kon magsiga ang iya tagiposoon, 
maglagas sa nakapatay kag malambut 
niya sia tungud kay malawig ang dala- 
non, kag pagpilason niya sia sa kamata- 
yon ; bisan indi takus sia sang kamata- 
yon, tungud kay wala sia niya pag- 
dumti kutub kahapon, bisan sa isa ka- 
hapon. 

7 Tungud sini nagasogo ako sa imo, 
nga nagasiling: Magapain ka nga sa 
imo sing tatlo ka banwa. 

8 Kag kon pagpasangkaron ni lehoba, 
nga imo Dios, ang imo dulunan, sono 
sang ginsumpa niya sa imo mga gini- 
kanan, kag pagaihatag niya sa imo ang 
bug-OS nga duta, nga ginpanaad niya 
nga ihatag sa imo mga ginikanan. 

9 Kon pagbantayan mo ining tanan 
nga sogo, nga ginasogo ko karon sa 
imo, sa pagbutang sa iya sa buhat, nga 
higugmaon mo si lehoba, nga imo Dios, 
kag nga maglakat ka sa iya m.ga dala- 
non sa gihapon, niyan magadugang ka 
nga sa imo sing tatlo pa ka banwa, 
labut pa sining tatlo ; 

10 Agud nga indi magula sing dugo 
nga w-alay sala sa tunga sang duta, nga 
ginahatag sa imo nga panublion ni 
lehoba, nga imo Dios, kag nga w'ala na 
sing dugo sa ibabaw nimo. 

11 Apang, kon may tawo nga mag- 
dumut sa iya masigkatawo kag mag- 
bangan sa iya, kag magtindug batok sa 
iya, kag magpilas sa iya sa kamatayon, 
kag mapatay sia, kag magpalagyo sa 
isa sini nga kabanwaanan ; 

12 Niyan ang mga tigulang sang iya 
banwa magapadala kag magakuha sa i5'-a 
didto, kag pagaitugyan sia mla sa kamut 
sang manugtimalus sang dugo, kag 
mapatay sia. 

13 Ang imo mata manginwalay ka- 
looy sa iya, kag pagapanasoa mo sa 
Israel ang dugo nga walay sala, kag 
may kaayohan ka. 

Silof sang mga nagalaksam saug mga dulunan, 
kag sang mga butfg nga mga saksi. 

14 Dili mo paglaksamon ang dulunan 
sang imo masigkatawo, nga ginbutang 
sang mga katigulangan sa panublion, 253 19. 15. DEUTERONOMIO. 20. 14. nga pagapaniiblion mo sa duta, nga 
glnahatag sa imo ni lehoba, nga imo 
Dios, sa pagtagiya sa iya. 

15 Indi tumati ang isa lamang ka 
saksi batok sa bisan kay sin-o, sa bisan 
ano nga kasal-anan, kon sa bisan ano 
nga sala, sa bisan ano nga sala nga 
mahimo niya : sa baba sang duha ka 
saksi, kon sa baba sang tatlo ka saksi, 
pagapalig-onon ang butang. 

16 Kon may magtindug nga isa ka 
dimatariing nga saksi batok sa iban sa 
pagsumbung batok sa iya sing isa ka 
sala, 

17 Niyan ang duha ka tawo, nga 
nagakasaba, magaalatubangkay lehoba, 
sa atubangan sang mga saserdote kag 
sang mga hukom nga didto sa sadtong 
mga adlaw. 

18 Kag pagausisaon sing maayo sang 
mga hukom ; kag yari karon, kon ang 
saksi among saksi nga butigon kag nga 
nagsaksi sing butig batok sa iya utiid, 

19 Pagahimoon ninyo sa iya, sono 
sang ginahunahuna niya batok sa iya 
litud, kag pagapapason mo ang malain 
gikan sa tunga nimo. 

20 Kag ang mga mabilin, magapala- 
mati kag magakalahadluk, kag indi na 
magliliwan sa paghimo sing subung nga 
kalautan sa tunga nimo. 

21 Ang imo mata manginwalay ka- 
looy: kabuhi tungud sa kabuhi, mata 
tungud sa mata, ngipon tungud sa ngi- 
pon, kamut tungud sa kamut, tiil tungud 
sa tiil. 

Mga kasogoan sang pag-awayan. 

(yr\ KON maggowa ka sa pag-awayan 
^^ batok sa imo kaaway, kag makit- 
an mo ang mga kabayo kag mga kanga, 
isa ka banwa nga labi pa ka daku sa 
imo, dili ka magakahadluk sa ila ; kay si 
lehoba, nga imo Dios, yara kaupud ni- 
mo, sia gid nga nagpagowa sa imo gi- 
kan sa duta sa Egipto. 

2 Kag kon magpalalapit kamo sa pag- 
pakigaway, magaima ang saserdote kag 
magahambal sia sa banwa, 

3 Kag magasiling sia sa ila : Pamati- 
ka, Israel : magapalalapit kamo karon sa 
pagpakigaway batok sang inyo mga ka- 
away : indi magmaluya ang inyo tagipo- 
soon, indi kamo magkalahadluk, indi 
kamo magkahangawa, kag indi man ka- 
mo magmatalaw sa atubangan nila ; 4 Kay si lehoba, nga imo Dios, naga- 
upud sa inyo sa pagpakigaway tungud 
sa inyo batok sa inyo mga kaaway, sa 
pagliiwas sa inyo. 

5 Kag ang mga puno-an magahalam- 
bal sa banwa, nga nagasiling : i Sin-o 
bala ang tawo nga magpatindug sing 
bag-o nga balay kag wala niya pagga- 
mita ? Maglakat sia, kag magpauli sa 
iya balay, basi pa nga mapatay sia sa 
pag-awayan, kag iban nga lain nga tawo 
ang maggamit sa iya. 

6 Kag i sin-o bala ang tawo nga nag- 
tanum sing ulubasan kag wala pa sia 
m.akaagum sang iya bunga ? Maglakat 
sia kag magpauli sa iya balay, basi pa 
nga mapatay sia sa pag-awayan, kag iban 
nga tawo ang magpulus sa iya. 

7 Kag i sin-o bala ang tawo nga na- 
kapanug-an sa babae kag wala sia ni5^a 
mapangasawa ? Maglakat sia kag mag- 
pauli sa iya balay, basi pa nga mapatay 
s'a sa pag-awayan, kag iban nga tawo 
ang makapangasawa sa iya. 

8 Kag ang mga punoan magapalada- 
yon sa paghambal sa banwa, kag 
magasiling sila : i Sin-o bala ang ta- 
wo nga mahadlukon kag mapigaw 
sa tagiposoon .•'Maglakat sia, kag ma- 
pauli sa iya balay, agud nga ang mga ta- 
giposoon sang iya mga utud indi matu- 
naw subung sang iya tagiposoon. 

9 Kag kon ang mga punoan makag- 
tapus na sa paghambal sa banwa, niyan 
pagapangolohan nila ang kasoldadasan 
sa una sang banwa. 

10 Kon magpalapit ka sa isa ka banwa 
sa pagpakigway batok sa iya, pagaag- 
dahon mo sia sa paghidaet ; 

11 Kag kon magsabat sia sa imo: 
Paghidaet, kag magbukas siasa imo satig 
mga gawatig, ang bug-os nga banwa nga 
makit-an mo nga yara sa iya, manginimo- 
manugbuhis kag magaalagad sia sa imo. 

12 Apang kon indi sia magpakig- 
hidaet sS^imo, kag magsumpung sa imo 
sa pagpakigaway kag malikupan mo 
sia, 

13 Kag sa pagtugyan saiya ni lehoba, 
nga imo Dios, sa imo kamut, pagapila- 
son mo ang tanan niya nga lalaki sa 
SLilab sang hinganiban. 

14 Apang ang mga babae, ang mga 
kabataan, ang mga kahayupan kag ang 
tanan nga yara sa banwa, ang tanan 
ni3-a nga inagaw, pagaatihon mo nga 
^a imo ; kag magakaon ka sang inagaw 254 20. 15. DEUTERONOMIO. 21. 13. sang imo kaaway, nga ginhatag sa imo 
ni lehoba, nga imo Dios. 

15 Amo ini ang pagahimoon mo sa 
tanan nga mga kabanwaanan, nga yadto 
sa malayo gid sa imo kag nga indi iya 
sang mga kabanwaanan sini nga mga 
katawohan. 

16 Apang sa mga kabanwanan sini 
nga mga banwa, nga ginahatag sa imo 
ni lehoba, nga imo Dios, nga panublion, 
wala ka sing pagaibiliu sang bisan ano 
nga nagaginhavv^a ; 

17 Kondi nga pagalaglagon mo sila 
sing bug-OS gid : ang Hetinhon kag ang 
Amorinhon, ang Kanaanhoii kag ang 
Peresinhon, ang Hebinhon kag ang 
lebusinhon, sono sang ginsogo sa imo 
ni lehoba, nga imo Dios ; 

18 Agud nga indi kamo nila pag- 
tudloan sa paghimo sono sang tanan 
nga mga kalangil-aran, nga ginahimo 
nila sa ila mga dios, kag nga magpa- 
kasala kam.o batok hay lehoba, nga imo 
Dios ; 

19 Kon paglibutan mo ang isa ka 
banwa sa madamu nga mga adlaw, nga 
nagapakigaway ka batok sa iya sa pag- 
kuha sa iya, dili mo pagpamudlon ang 
iya mga kakahoyan, nga nagabayav/ 
sang wasay batok sa ila, kay sa ila bunga 
magakaon ka, kag dili mo pagpamudlon 
sila sa paggamit sa z/asabuluhatonsang 
paglibot sa atubangan mo ; kay ang 
kahoj'" sang latagon ajuong kabuhia?! 
sang tawo. 

20 Walay sapayan, ang kahoy nga 
masayoran mo nga indi kahoy nga sa 
pagkaon, pagapamudlon mo, kag paga- 
pamukanon mo sila, kag magatukud ka 
sing mga kabakuran nga sa paglibot 
batok sa banwa, nga nagapakigaway 
batok sa imo, tubtub nga mapukan mo 
sia. 

Katuttibasan sa tago nga pagpatay sing tawo. 

Q-j KON may makit-an sa duta, nga 
^ » ginahatag sa imo ni lehoba, nga 
imo Dios sa pagtagiya sa iya, sing 
minatay nga nahamyang sa mga lata- 
gon, kag indi masayoran nga kon sin-o 
ang nagpilas sa iya, 

2 Niyan ang imo mga tigulang kag 
ang imo mga hukom magagulowa, kag 
magatakus sila sang kalayoon tubtub sa 
mga banwa nga yara sa palibot sang 
minatay. 3 Kag mahanabu, nga ang banwa nga 
labing malapit sa minatay, kon sayoron 
ang mga tigulan sadto nga banwa ma- 
gakuha sa kabakahan sang isa ka tinday 
nga^ babae, nga wala pa maggamit kag 
wala mabutangi sing singkaw. 

4 Kag ang tinday nga babae sang ba- 
ka pagadalhon sang mga tigulang sadto 
nga banwa sa isa ka kasulgan, nga nagailig 
sing dayon gid, nga diin wala mapa- 
nguma kag wala matamni, kag didto pa- 
gagolgolon nila ang liog sang tinday nga 
baka sa sulgan. 

5 Kag magapalapit ang mga saser- 
dote, nga mga anak ni Lebi ; kay sila 
among pinili ni lehoba, jiga imo Dios, 
agud ngamag-alagad sa iya sila kag mag- 
pakamaayo sang ngalan ni lehoba ; kag 
ang ila baba magatapat sang tanan nga 
kasaba kag sang tanan nga pilas. 

6 Kag ang tanan nga mga tigulang 
sadto nga banwa nga labing malapit sa 
minatay, magapalanghunaw sang ila mga 
kamut sa ibabaw sang tinday nga babae 
sang baka, nga gingolgolan nila sing liog 
sa kasulgan. 

7 Kag magahalambal sila kag magasi- 
liling: Ang amon mga kamut wala 
magula sini nga dugo, bisan ang amon 
mga mata wala mxakakita sa iya ; 

8 Tumbasi ang imo banv/a nga Israel, 
nga gintubus mo, oh lehoba ; kag ayaw 
igbutang ang dugo nga walay sala sa 
tunga sang imo banw^a nga Israel. Kag 
pagatumbasan yadtong dugo nga sa ila. 

9 Kag ikaw magapanas sang dugo 
nga walay sala sa tunga nimo, kay paga- 
himoon mo ang matadlung sa mga ma- 
ta ni lehoba. 

NafaanuDgud sang mga babae nga nadakpan 
sa pag-awayan. 

10 Kon maggowa ka sa pag-awayan 
batok sa imo mga kaawaj'- kag pagitug- 
yan sila sa imo kamut ni lehoba, nga 
imo Dios, kag pagdalhon mo sila nga 
mga bihag ; 

11 Kag kon m.akit-an mo sa tunga 
sang mga bihag ang isa ka babae nga 
maayoayo, kag maluyagan rao sia kag 
pagkuhaon mo sia sa pagpangasawa sa 
iya, 

12 Pagadalhon mo sia sa imo balay, 
kag sia magabulog sang iya olo, kag 
magapanghingoko sia. 

13 Kag pagaubahon niya ang panap- 255 21. 14. DEUTERONOMIO. 22. 6. ton sang iya pagkabihag ; kag magapa- 
bilin sia sa imo balay, kag magahibi sia 
sa iya amay kag sa iya iloy sa bug-os 
nga isa ka bulan ; kag sa tapus sini, 
magasulud ka sa iya, kag ikaw mangin- 
bana niya kag sia manginasawa nimo. 

14 Kag konindi sia makalipay sa imo. 
pagapabayaan mo sia, sono sang iya 
kaugalingon nga kabubut-on, kag indi 
mo sia sarang mabaligya sa pilak, kag 
indi mo sia paguliponon, kay ginpapau- 
bus mo sia. 

Ang katadluogan sa pagkapanganay. 

15 Kon ang isa ka tawo m.ay duha ka 
asawa, ang isa nahagngmaan kag ang isa 
naakigan, kag ang nahagngmaan kag 
ang naakigan mag-alanak sing mga lala- 
ki sa iya, kag ang panganay anak sang 
naakigan, 

16 Niyan, sa adlaw nga magpapanubii 
sia sa iya mga anak sang iya pagkabu- 
tang, indi sia sarang makahatag sang 
pagkapanganay sa anak sang nahagug- 
maan sa pagpasulabi sa anak sang na- 
akigan, nga among matiind nga panga- 
nay ; 

17 Kondi pagakilalahon niya nga pa- 
nganay ang anak sang naakigan, nga 
pagihatag sa iya ang dapli nga bahin 
sang tanan nga makita nga iya; kay 
yadto amo ang pamiino sang iya kusug : 
ang katadhmgan sang pagkapanganay 
nahanungud sa iya. 

Nahanungcd sang mga anak nga malali^on. 

18 Kon ang isa ka tawo may anak 
nga masinumpungon kag malalison, nga 
indi magpamati sa tingug sang iya amay, 
bisan sa tingug sang iya iloy ; kag nga 
bisan pa pagsilotan sia, indi magpamati 
sa ila, 

19 Niyan pagadakpon sia sang iya 
amay kag sang iya iloy, kag pagapa- 
gowaon sia nila sa mga tigulang sang iya 
banwa kag sa gawang sang iya duug, 

20 Kag magasiling sila sa mga tigu- 
lang sang ila banwa : Ini nga amon 
anak masinumpungon kag malalison, 
wala sia magapamati sa amon tingug : 
among mabakog kag palainum sia. 

21 Niyan ang tanan nga mga tawo sa 
iya banv/a magabalato sa iya kag mapa- 
tay sia : panason mo ang malain sa tunga nimo, kag ang bug-os nga Israel maga- 
pamati kag magakahadluk. 

Lulubngan sang mga binitay. 

22 Kon sa isa ka tawo may sala nga 
takus sa kamatayon kag pagapatyon sia, 
kag nga g'nbitay mo sia sa isa ka kahoy, 

23 Indi magapabilin ang iya bangkay 
sa kahoy sa bug-os nga gab-i, kondi sa 
walay balibad pagailubung mo ang iya 
bangkay sa sina gid nga adlaw : ka> 
pinapakamalaut sang Dios ang binitay 
sa kahoy ; kag indi mo pagdagtaan ang 
duta, nga ginahatag sa imo ni lehoba, 
nga imo Dios, nga panublion. 

Nahanungud sang mga sapat nga nadula. 

2Q KON makita mo, nga nadula ang 
^ baka sang imo utud kon ang iya 
obeha, dili ka magtago sa ila : paga- 
pabalikon mo sila, sa walay balibad sa 
imo utud. 

2 Kag kon ang imo utud indi mo kai- 
ngod kag kon wala mo sia makilal-i, 
pagadalhon mo sia sa imo balay; kag 
didto sia sa imo, tubtub nga pagpangi- 
taon sia sang imo utud, kag pagaiuli mo 
sia sa iya. 

3 Amo man ini ang pagahimoon mo 
man sa iya asno ; amo man ini ang pa- 
gahimoon mo sa iya panapton ; kag amo 
man ini ang pagahimoon mo sa tanan 
nga mga butang nga nadula sa imo litud, 
nga gindula niya kag makita mo. Indi 
ka sarang makatago. 

4 Kon makita mo ang asno sang 
imo utud, kon ang iya baka, nga 
napukan sa dalan, dili ka magtago sa 
ila: sa walay balibad pagabuligan mo 
sia sa pagbangon sa ila. 

Ginadumih'an ang iban nga mga pamatasan. 

5 Dili magpanaput ang babae sang 
panapton sang lalaki, kag dili magpa- 
naput ang lalaki sang panapton sang 
babae, kay bisan sin-o nga maghimo sini 
kalangil-aran sia kay lehoba, nga imo 
Dios. 

6 Kon masalapuan mo sa atubangan 
mo sa dalanon ang isa ka pugad sang 
pispis sa bisan ano nga kahoy, kon sa 
ibabaw sang duta, nga may mga buto 
kon mga itlog, kag ang iloy nagaluub sa 
ibabaw sang mga buto, kon sa ibabaw 256 22.7. DEUTERONOMIO. 22. 26. sang mga itlog, dili mo pagkuhaon ang 
iloy upud sang iya mga buto. 

7 Sa walay balibad pagabuhian mo 
ang iloy, kag pagakuhaon mo lamang 
ang mga buto nga sa imo, agud nga 
may kaayohau ka kag pagpalawigon 
mo ang imo mga adlaw. 

8 Kon magbangon ka sing bag-o nga 
balay, maghimo ka sing alubaybay sa 
imo alibubungan, agud nga indi ka 
magbutang sing dugo sa imo balay, 
basi pa kon sa iya may maholog. 

9 Indi mo pagsab-ugan ang kaubasan 
sang sarisari nga binhi, basi pa nga 
pagkuhaon sa imo ang kabug-osan sang 
binhi nga ginsab-ug mo kag ang patubas 
sang kaubasan. 

10 Dili ka mag-arado nga tingub ang 
baka kag ang asno. 

11 Dili ka magpanaput sang panapton 
nga sinamayan sang bulbul sang karne- 
ro kag lino nga hinahol sing tingub. 

12 Magahimo ka nga sa imo sing mga 
pakawilkawil sa ibabaw sang apat ka 
sidsid sang imo inugtabon, nga ginata- 
bon mo sa imo. 

NahanuDgud sa mga sinumbiing nga babae. 

13 Konangisaka tawo magpangasa- 
wa, kag sa nakasulud na sia sa iya, kon 
mahatiabu nga maakigan niya sia, 

14 Kag pahanungdan niya sing mga 
buhat nga makahuluya kag ipalapnag 
niya batok sa iya ang malain ngakaban- 
tugan, kag nagsiling : Nagpangasawa 
ako sa sini nga babae, apang sa pagpala- 
pit ko sa iya, wala ako sing nakit-an sa 
iya nga pagkaulay, 

15 Ang