Skip to main content

Full text of "Leabhar-cheist gu bhi air ionnsachadh roimhe Leabhar-cheist na h-Eaglaise : air eadar-theangachadh gu Gaelic Albanach"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 
in 2014 http://archive.org/details/leabharcheistgub1863inbh LEABHAR-CHEIST 

GU BHI AIE IOMSACHADH EOIMHE 

AIR EADAR-THEANGACHADH 

GU GrAELIO ALBANAOH. INBHIRNIS : 

J. NOBLE, SRAID A CHAISTEAL. 1863. Reicte Airson Sgillinn. LEÀBHAR-CHEIST »U BHl AIR IONNSACHADH ROIMHE 

LEABH AR-CHEÌST NA H-EAGLAI3E, I. 

GrEiST. Cò a rinn thu ? 

Feeag. Dia. 

3. C'àit am bheil Dia ì 

F. Tha e 'liònadh nèinih' agus na 

talrnhairan. 
I Ciod e Dia ì 
F. Xs Spiorad Dia. 
j. Àn robh toiseach idir aig Dia ? 
I Cha robh. 

I Cia lion Bia a ta ann 1 

I Tha aon Dia ann. 

1 Am bheil tuilleadh phearsa na 

h-aon ann an Dia 1 
I Tha, tha trì Pearsa. 
1 Cò iad 'ì 2 F. Dia an t-Athair, Dia am Mac, ' 
agus Dia an Spiorad Naomh. 

C. An tri Diathan iad sin 1 

F. Ni h-eadh ; tri Pearsa, ach aon 
Dia. 

C. An lèir agus an aithne do Dhia 

na h-uile nithe % 
F. Is lèir : is aithne dha ar n-uile 

smuainte. 
C An urrainn e na h-uile nithe a 

dheanamh 1 
F. Is urrainn : tha e Uile-chumh- 

achdach. 
C. An d'rinn e na h-uile nithe ì 
F. Rinn : rinn e a' neoni iad. 
C. Ciod an ùine 'san d'rinn e na 

h-uile nithe 1 
F. A nn an sea làithibh. 
C. Cò leis 1 
F. Le 'Fhocal fein. 
C. Cò e Fhocal-san ì 
F. Aon ghin-Mhic f'ein. 

II. 

Cò a shaor thu ì 3 F. losa Criosd, 'se sin, Dia am Mac, 
a rmneadh 'na dhuine air ar son. 

C. Ciod tha thu a' ciallachadh le bhi 
air do shaoradh 1 

F. Cheannaich e mi le luachabheatha 
fein. 

C. Ciod o'n do sha or e thu ì 
F. O chumhachd an Diabhuil. 
C. Am fior Dhia losa Criosd ì 
F. Seadh .; Is Fior Dhia do Fhior 
Dhia e. 

C. Am fior dhuine losa Criosd ì 

F. Seadh ; tha e mar an ceudna 'na 

fhior dhuine. 
C. Cia liòn Pearsa a ta ann ah losa 

Criosd ì 

F. Aon Phearsa, Pearsa Dhia am Mac. 
C. Cia liòn nàdar a ta ann an losa 
Criosd ì 

F. Dà nàdar : nàdar Dhè, agus nàdar 
duine. 

C. C'arson a rinneadh Dia am Mac 

'na dhuine 1 
F. Chum ar tearnadh o pheacadh 

agus o ifriiiQ. 4 III. 

C. An robh ar Tighearna Iosa Criosd 

riamh 'na dhuine 1 
F. Cha robh. 

C. Cuin a rinneadh e 'na dhuine 1 
F. cheann còrr agus ochd cèud 

dèug bliadhna. 
C. Cia mar a rinneadh e 'na dhuine ? ; > 
F. Rugadh e leis an Oigh Bheannn 

aichte Muire. ( 
C. Ciod an cumhachd leis an do ghin- ì 

eadh e ì ' 
F. Ghineadh e leis an Spiorad F 

Naomh. 

C. Ciod an là air an d'rinneadh e 'na 
dhuine ì 

F. Air Latha na h-Oighe. C. 
C. Ciod an là air an d'rugadh e ì 
F. Air Latha Nodhlaic. F. 
C. An do sguir e a bhi 'na Dhia % 
F. Cha do sguir ; tha e an dà chuic | 
'na Dhia agus 'na dhuine. 1 1 

C. Am bi e sin do ghnàth ì 
F. Bithidh ; gu saoghaJ nan saoghal B C. Ciod an staid 'san d'rugadh ar 

Tigliearna Iosa Criosd ì 
F. Ann an staid iosail. 
C. Cia mar sin ì 

F. Kugadh e ann an eachlann aig 

Betlehem. 
C. Ciod a ghnè beatha a chaith e 'san 

t-saoghal ì 
F. Beatha ro dhubhach agus bhròn- 

ach. 

C. Ciod a rinn mar sin i 1 

F. Fearg Dhè agus fùath pheacach. 

C. Car son a dh'fhuiling e 1 

F. Air son arpeacanna. C. Ciod a dh'fhuiling ar Tighearna 

Iosa Criosd ì 
F. An cruaidh-ghleachd anns a' ghà- 
radh, agus am fallus fuilteach. 
I C. Ciod tuilleadh ì 
F. Sgiùrsadh agus chrùnadh le droigh- 
inn e, agus b'èigin da a chrann- 
1 j cèusaidh fein a ghiùlan. 6 C. Ciod tuilleadh % 

F. Rìnneadh fochaid agus tàir air. "1 

C. Ciod tmlleadh ? 

F. Thàirneadh ris a' chrann e, agus 

bhàsaich e air eadar dà ghad- 

uiche. 

C. Ciod an là air an d'fhuiling e ì 

F. Dihaoine a' Chèusaidh. 

C. C'àit an d'fhuiling e ì 

F. Air Sliabh Chàibhari. 

C. Car son a bhàsaich e ì 

F. A riarachadh ceartais Dè, agus a 

dheanamh rèite air son ar peac- 

anna. 

V. 

C. Ciod a dh'èirich da'r Tighearna 

losa Criosd an dèigh a bhàis 'ì | 
F. Dh'àdhlaiceadh a chorp, agus f 
chaiclh 'anam sios do dh'ifrinn. C 
C. An do thruailieadh a chorp ì l 
F. Cha do thruaiìleadh. 0, 
0- Ciod a rinn e an dèigh sin ì l 
F. Dh'èirich e rìs o na màrbh.aibh. 7 0. Oiod an latha ì 
F. Air Latha na Càisge. 
C. Ciod a rinn e an sin ì 
F. Chaidh e suas do nèamh. 
C. Cò mèud là an dèigh dha èiridh a 
rìs ? 

F. Da fhichead là. 

C. Ciod an là air an deachaidh e 
suas ? 

F. Air Latha an Deas-ghabhail. 

C. C'àit am bheil e a nis 'na shuidh'? 

F. Air deas làimh Dhè. 

VI. 

C. An suidh e an còmhnuidh air deas 

làimh Dhè? 
F. Cha suidh : thig e a rìs. 
C, Cuin a thig e a rìs ì 
F. Aig an Latha Dheireannach. 
C. Ciod a thig e a dheanamh ì 
F. A thoirt breth air an t-saoghal. 
C. Ciod air an toir e breth ì 
F. Air ar smuaintibh, briathraibh, 

agus oibribh air fad. 8 C. Cia mar a bheir e breth ì 

F. A rèir nan oibre a rinneadh 'san 

fheoil. 
C. Cia mar thig e ì 
F. Le cumhachd agus mòr ghlòir. 
C. Ciod a their e ris na droch dhaoin- 

ibh? 

F. Imichibh, sibhse a ta malluichte, 
chum an teine shiorruidh. 

C. Ciod a their e ris an t-sluagh 
mhàith ì 

F. Thigibh, a dhaoine beannuichte 

m' Athar-sa. 
C. Cò a bheir sinn an làthair na 

Caithir-Bhreitheanais ì 
F. Na h-Aingle Naomh. 

YII. 

C. Ciod a nithear air an droch dhaoin- 
ibh an uair a bheirear breth 
orra ? 

F. Tilgear ann an teine ifrinn iad, 

eadar anam agus chorp. 
C. Ciod a dh'fhuilingeas iad an sin 1 9 F. Bithidh iad air an losgadh agus 
air an claoidh gu saoghal nan 
saoghal. 

C. Cò a bhios 'nan companaich 
dhoibh % 

F. An Diabhul agus a chuid aingeal 
C. Cò e an Diabhuil % 
F. Spiorad a tliuit o Dhia trid uaill. 
C. Ciod a dh'èireas do'n t-sluagh 

mhaith an uair a bheirear breth 

orra 1 

F. Theid iad steach do nèamh maille 
ri Criosd. 

C. Ciod an sonas a bhios aca an 
sin 1 

F. A bhi 'faicinn, a' gràdhachadh, 
agus a' mealltuinn Dhè gu siorr- 
uidh. 

C. Am bheil sin 'na shonas iomlan 

dhoibh? 
F. Tha. 
C. Cia mar ì 

F. A chionn gu'n d'rinneadh iad 
chum na crìche sin. 10 VIII. 

C. Cò a ta 'gad naomhachadh ì 

F. Dia an Spiorad Naomh. 

C. Ciod a ta thu a' ciallachadh le bhi 

'gad naomhachadh ì 
F. Tha e 'gam dheanamh maith agus 

naomh. 

C. Cia mar a ta e 'deanamh so ì 
F. Le bhi a chòmhnuidh annam. 
C. Cò uaith am bheil an Spiorad 

Naomh a' teachd ? 
F. O'n Athair agus o'n Mhac. 
C. Am bheil esan co'-ionnann riù- 

san 1 ? 

F. Tha : is aon Dia agus Tighearn e 

maille riùsan. 
C. Cuin a thàinig e gu còmhnuidh a 

ghabhail ann an daoinibh 1 
F. Air Là na Cùingis. 
C. Cò anns am bheil e 'gabhail 

còmhnuidh ì 
F. Anns an Eaglais Naoimh Choit- 

chinn. 11 IX. 

C. Ciod i an Eaglais Choitchionn ì 
F. Corp Chriosd. 

C. Ciod a ta thu 'ciallachadh le sin ì 
F. Nan creidmheach gu lèir air an 

aonachadh fo Aon Cheann. 
C. Cò e an Ceann sin ? 
F. Iosa Criosd ar Tighearna. 
C. Ciod iad comharan Eaglais 

Chriosd ? 

F. Is aon Eaglais Naomh, Choit- 

chionn, agus Abstolach i. 
C. Ciod is ciall do Choitchionn ? 
F. Os ceann nan uile. 
C. Ciod is ciall do Abstolach ? 
F. Air a riaghladh le Abstolaibh no 

le Easbuigibh. 
C. Ciod e Naomh ì 
F. Tì Naomh aon chuid air thalamh 

no air nèamh. 
C. Ciod e Comh-chomunn ì 
F. A bhi aonaichte r'a cheile. 
C. Ciod e ma ta Co-chomunn nan 

Naomh ì 12 F. Gach uile shluagh naomh a bhi air 
an aonachadh r'a chèile anns 
gach uile ni naomh. 

C. Cia mar a ta Eaglais Chriosd air 
a ròinn ì 

F. 'Na h Eaglais Bhuadhaich, agus 
na h-Eaglais Chòmhragaich. 

C. C'àit am bheil an Eaglais Bhuadh- 
ach % 

F. Ann am naitheanas. 

C. C'àit am bheil an Eaglais Chòmh- 

ragach % 
F. Air an talamh. 

C. Ciod anns am bheil an Eaglais 
Chòmhragach air a ròinn % 

F. Annta-san a ta do'n Chlèir, agus 
nach 'eil do'n Chlèir. 

C. Cò iad a Chlèir ? 

F. Ministeirean Dhè. 

C. Ciod anns a bheil a' Chlèir air an 
ròinn % 

F. 'Nan Easbuigibh, 'nan Sagartaibh, 
agus nan Deacoinibh. 13 X. 

0. Ciod e peacadh 1 

F. 'Briseadh lagh Dhè. 

C. Cia lion seòrsa peacaidh a ta ann 1 

F. Dà sheòrsa. 

C. Ciod iad ì 

F. Peacadh gin agus peacadh gniomh. 

C. Ciod e peacadh gin ì 

F. Peacadh Adhaimh, anns an d'r ag- 

adh sinn uile % 
C. Am bheil e ni's leòir ann fein 

chnm sinne dhiteadh % 
F. Tha. 

C. Ciod e peacadh gniomh ì 

F. Gach peacadh a ta sinn fein a' 

deanamh. 
C. Ciod e tnarasdal a' peacaidh ì 
F. Am bàs agns ifrinn. 
C. Le. ciod am bheil am peacanna air 

am maitheadh ì 
F. Leis a' bhaisteadh. 
C. Le ciod eile ì 
F. Le aithreachas. 
C. Ciod e aithreachas ì 14 F. Mòr-dhoilghios iomlan. 

C. Trìd am bheil peacanna air am 

maitheadh ì 
F. Trìd ar Tighearna Iosa Criosd. 

XI. 

C. Ciod e Sàcramaid ì 

F. Is comhar e o'n taobh a mach, 

air gràs 'san taobh a stigh. 
C. Cia liòn Sacramaid a ta feumail 

air son nan uile dhaoine 1 
F. Dhà. 

C. Ciod iad sin ? 

F. Sacramaid a' Bhaistidh, agus Sac- 
ramaicl cuirp agus fola an Tigh- 
earna. 

C. Cò a dh'òrduich na Sacramaidean ì 

F. Ar Tighearn losa Criosd. 

C. C'àit an do shuidhich e iad 1 

F. Anns an Eaglais. 

C. Ciod a' chrioch air son an d'òrd- 

uich e iad ? 
F. Gu bhi 'nam meadhonaibh d'a 

ghràs-san. 15 C. Ciod e gràs 1 

F. Cuideachadh agus deagh-ghean 
Dhè. 

C. An urrainn sian nì maith 'sam 
bith a dheanamh as èugmhais 
gràis ì 

F. Cha'n urrainn. 

C. Cia mar a thèid againn air mèud- 
achadh gràis fhaotuinn ? 

F. Le h-ùrnuigh agus leis na Sacra- 
maintaibh naomha. 

C. Ciod e ùrnuigh 1 

F. A bhi 'togail suas an anama ri 
Dia. 

C. Cia as am bheil na Sacramaidean 

a' treòrachadh gràis ì 
F. fhulangasaibh agus o bhas ar 

Tighearna Iosa Criosd. 

XII. 

C. Ciod leis an do bhaisteadh thu ì 
F. Le h-uisge. 

C. Ciod an t-ainm ann^ an do bhaist- 
eadh thu ì 16 F. Ann an ainm an t-Athar, a' Mhic, 

agus an Spioraid Naoimh. 
C. Ciod a rinn thu an sin maille ri 

Dia? 
F. Comh-cheangal. 
C. Ciod e comh-cheangal ì 
F. Comh-ehòrdadh no cùmhnant. 
C. Ciod a ghèall thu 1 
F. Cùl a chuir ris an Diabhul agus 

ri 'oibribh-san. 
C. Ciod iad oibre-san ì 
F. Gach uile pheacadh. 
C. Ciod tuilleadh a ghèall thu ì 
F. An Creideamh Criosduidh a 

chreidsinn. 
C. Ciod e Creideamh ì 
F. Aontachadh no creideas a thoirt. 
C. C'àit am bheil thu 'faotuinn a' 

Chreidimh Chriosduidh ì 
F. Anns na Crèudaibh. 
C. Ciod tuilleadh a ghèall thu ì 
F. Uile àitheanta Dhè a choimhead. 
C. Ciod an sin a rinn Dia dhiot 1 
F. Bàll do Chriosd. 
C Ciod eile ì 17 F. Leanabh do Dhia. 
C. Ciod eile? 

F. Oighre air rìoghachd Nèimhe. 
C. Ciod e gràs sònruichte a Bhaist- 
idhì 

F. Ath-ghineamhuinn agus glanadh. 
C. Ciod e ath-ghineamhuinn 1 
F. An ùr-bhreith. 

XIII. 

C. Ciod i an t-Sacramaid eile ì 
F. Sacramaid cuirp agus fola an Tigh- 
earna. 

C. C'arson a shònraich ar Tighearn iì 
F. Chum a bhàis a thoirt g'ar 

ciìimhne. 
C. Ciod an t-aobhair eile ì 
F. Chum toiltinneis a bhàis fein a 

chomhpairteachadh ruinn. 
C. Ciod i Suipeir an Tighearna o'n 

leth a mach ì 
F. Araa agus Fion. 
C. Ciod i o'n leth stigh ì 
C. Corp agus fuil Chriosd. 18 C. An nì sani bith eìle an Deas- 
ghnàth Naomh so ach Sacra- 
maid ì 

F. Seadh ; is Iobairt Chriosduidh e. 
C. Ciod e ìobairt 1 

F. Ni a ta air a thairgseadh do Dhia. 
C. Ciod e gràs sònruichte na Sacra- 

maid ì 
F. Lòn an anama. 

XIV. . 

C. An uair gheibh sinn bàs ciod a 

dh'èireas duinn? 
F. Tha ar cuirp air an tionndadh gu 

duslach. 

C. Ciod a dh'èireas d'ar n-anam- 
aibh 1 ? 

F. Fanaidh iad ri deireadh an t-saogh- 
ail. 

C. Ciod a thig gu crìch air an Là 

dheireannach ì 
F. Aonachair iad ris a chorp a rìs. 
0. C'arson '? 

F. Chum gu'n toirear breth orra. 19 

C. Ciod iad na ceithir nithe deir- 

eannach 1 
F. Bàs, Breitheanas, Flaitheanas, 

agus Ifrinn. 
C. Am bheil e ceart a bhi 'smuain- 

eachadh gu tric air na nithibh 

sin ì 

F. Tha e ro fhèumail duinn. 
C. Ciod eile air an còir duinn smuain- 
eachadh ì 

'F. Air beatha agus bàs luachmhor ar 

Tighearna Iosa Criosd. 
C. Ciod air am bu chòir dulnn a 

ghnàth a bhi cùimhneachail ì 
F. Gu'm bheil Dia Uile-chumhachd- 

ach 'gar faicinn. 
C. Cia mar bu chòir duinn sèirbhis a 

dheanamh dhà ì 
F. Le Creideamh, Dòchas, agus Gràdh. 
C. Ciod bu choir a bhi na aobhar do 

na h-uile nithe a ta sinn dean- 

amh^ 

F Glòir agus urram Dhè. Inverness : Printed at the Courier Office.