Skip to main content

Full text of "Leabhar na nornaightheadh ccomhchoitchionn, agas mhiniostralachda na Sacraimeinteadh, : agas reachdadh agas dheasghnh oile na Heaglaise,"

See other formats


M,4 
EXUBWS Q HEW- MORRISON ll ^ H E 

BOOK 

O F 

Common Prayer, 

And Adminiftration of the 

SACRAMENTS, 

AN D OTHER 

Rites and Ceremonies of the Church, 

According to the Ufe of fhe 

CHU<^CHo{EKGLJNDi 

Together with the 

PSALTERorPSALMS 

O F 

DAVID, 

Pointed as they are to be fung or faid in Churches. LONDON, 

Printed, by E- E-verlna-lmm^ at the Seven- Stars 
in ji've-Mary-Laiie near Ludg.ite. LEABHAR 

N A 

Nornaightheadp Ccomkhoitchmn^s... 

Agsis Mhinioftralachda oa 

SACRAIMEINTEADH, 

Qlgii S 
Ó0 f\é]H ufáifee 

EAGLAISEm SACSAN; 
TSALTAIR no PSALMUIBH 

DHAIBHIDH. 

Ar na Bpunijcadh mur Cantar no raidhtior lad 
a Ttcampoliaibh. Qt Í U í^ H D It I i<T, The Contents of this Na neithe a taoi cong- 
B O O K. bhaithefanleabharla. THi yiciffcr ih:U:iiformi:y of Com- 
nimPrajir. 
3 The Vrcfacc. 

3 Co ccniihgthe S rvice rj theChurch. 

4 CcnctrniuftCirewonie . 

5 The Ord r hiw the Pf alter is appointed 
to htrt'-.d, 

6 TheCrdtr how the rejlofthe holy Scrip- 
ture is a^potJiUdto t" read. 

7 y? TMe of P. cpcr Ljf^vs and Pfabr.s. 

8 The KalcnAiir,vi>::h :heT»ble 01 Lc£ins. 

J) Tables and Rule f for the Fcafls and 
Fafts throughout the whole Tear. 

I o The Order for Morning Prayer. 
1 i The Order fr Evening Prayer. 
I The Creid sfS. Aihaniiiiis. 

1 % The Litiifiy. 

J 4 Pr.yiv andThanJjjrivivgs tJpo-'fe've- 
ralo.caJiMi. 

15 TheC'iHtifs, Eoiftlcs, and GofpeLu to 
he ufed at the Miriftrntion ',[ he holy 
Communion 'hro-fhou: tht Oear. 

16 Ihf Order cf the Minifiration of the 
holy Ccnmun.on. 

17 The Order of Bapt.fm, both Puhlick 
and Prfuate. 

1 8 The Order tf Baptijm for thofe ofiiper 
yean. 

19 The Cat.ch'ff», with the Order for 
Cor.ftnnation of Children. 

20 The Form oj itlemnization tfM-itri- 
mony. 

XI yijitationofthe fiiik, and Communion 

of the Sick, 
Zi The Or derjor the Burial of the D ad. 

2 3 Thankfjvingfor Women ajter Child. 

bearing. 

14 JÍ Commination, or denonncing ofGidt 

an^cr and judgments ag,finji Sinners. 
2 5 ThePfalfer. 

26 The Order of Prayers to be ufed at Sea. 
17 AFormofP>ayer for the Fifth day of 

Novenibe>-. 
28 yi Form of Prayer for the Thirtieth 

day o/"Januirv. 
i.p y4 F.rm of Prayer for the Sine and 

Twtntieth day of Miy. 
50 Tht Thirtj Hinth ^rtídcr cj Rrli- 

lion. 1^1 ■/- ' "K ^^"'^^^f ^' aondachd na hor- 

*■ ^ naidh coitchmne. 
Í Jin hrollach. 

3 D I fheirhhis na Keaglaife. 

4 Do Deajghnathaibh. 

y y^n tordugha air ar cinntigheadk an 
tpfilair do Uaghadh. 

6 An tordugha air a gcinntear an chuid 
die don fcrioptúir nacmhta leaghadh. 

7 Clar le.jrhionn gcinnte, 7 Pf.ilrn. 

8 An CaiLíhdeir, maille re cldr na 
le'ighcann. 

9 Cldir 7 riaghlacha na bhflsadh 7 «« 
(itroifgeadh ar feadh na bUaghna go 

■ hiemldn, 

10 Fo.rm trnaigh Maidm. 
i\ Fa:rm orna:gh Noine. 

11 Creidh N. Atanaijius. 
I 3 An Liottdn. 

14 Ornaightheytakhairt bhuidheachais 

ar tccaidihh iolardha. 
I J Na her aide, Epiftile 7 So'.Jged dd 

Tide ant arttfdid ag Miniojlrdlachd na 

Sdcraimeirite naomhtha. 
1 SOrdughaMhinieflraJachd na Cumaoine 

Naomhtha. 
J 7 Ordúgha ihaiflidh phuiblidhe Jphrit 

bhdd gh 

18 Ordugha bhaifligh na droinge thig 
cum'aoije. 

19 An Caitechifm maille re hordugh- 
adh chomhdhaivgnidh Uanabh. 

20 Foirm jhollumuaigh anphofaidh, 

21 Cuairt ag daoinc tinne, 7 comaoin na 
ndaoneadh tinne. 

22 Ordughadh adhl.tice na marbh, 

23 Tabhairt bhuidheachuis ar fon bhan 
a ndiaigh cloinne bkrsith, 

24 Conihi-hagar n$ foiUjlugha fheirgt 7 
• bhreitheamhius nDe a r.aghaidh peat- 

thach. 

25 An Tpfaltair. 

26 Qrdugha ornaigh ar muir. 

27 Foirm ornaigh don cuigeadh Id dor, 
naoidhmhi. 

28 Foirm ornaigh don deicheadh la at 
fisichiod do Januair. 

29 Fiirm ornaigh don naoidheadh la at 
fhichiod do Mhai. 

30 Na i^Airtiosail an Creidtinth. 

ST A- STjTUIÍ) a DTJO'BH m nurr^ 

naightheadhgcomhchoitche ann^ jheirhhife na hea- 
galljtagus mhhúofdralachda na Sacraimeinteadh do 
hhe'tth ar aonfdaid amha'm. P R I M O E L I Z. 
|R an ádhbbar nách 
raibhe ann, lé linn 
bháis ar D jghearna 
ró churahachdaigh 
dheighcinaighRigh 
Eúdbhard an feif- 
eadh, achd áonór- 
J^^fJ^ dughadh amháin 
fheirbhíre, 7 ur- 
rnaigh'he comhchsidchinde, Mhiniof- 
diiUchda na Sacratmeinteadh, ehná- 
thaighthe 7afáide eile, a Neaghii na 
Sacfan, noch do cul eadli amich a raoin 
lcibhar amháin dán ub aion^, L E A- 
B H A R na nurrnaightheadh s?comh- 
choidcheann, Mhinioldiáldaciida na Sá- 
craimeinceadh, 7 ghuáthaighthe, agus 
uiáide oile an l'ágluis na Saclan : noch 
fiiair ughdurrás lé reachd an PáTleim- 
eint, do rinneadh an cúigeadh, agus an 
feiíeadh blíaghain do lióghachd ar 
Dtigheirna róchumhachdaifi;! dhéigh- 
eanaigh chéudna Righ Euábhard an 
lealeadh, dá ngoirthear, Statuid do 
thaóbh na nurrnaightheadh gcomh- 
choid'cheann. 7 Mhiniitrálachdana Sa- 
craimei :dteadh do bheith ar áoiuldeil 
amháin ; Norh do cuireadh ar gcúl lé 
reachá an Páirlfimeint an chéud bhlía- 
ghain do rio^hachd ar Mbhainrióghna 
ró chumhachdaighe déigheanaighe 
Mairía, io^nas gar mheach go mór an 
onóir bú dual do Dhia, 7 gur cuireadh 
droichmhiíncach ar an druing do ad- 
mhudih firinne an chreidimh chriefd- 
uighe, 

Uine fin reachdaighthear dughdur- 
rás an phiírleimeint lodo laichir, an 
Sratúid fin, 7 gach ní dha bfhuil innte 
a dtaóbh an leabhah- fin amháin, agus 
nafeirbhífe, Mhinoifdrilachda na áá- 
craimeinnteadh, na ngnath agus na nu- 
fáideadh atá ar na ncrdúghadh ann ía 
leabharíoin, do chur air ecúl, 7 air 
neimhní, ó fhéilEoiobaifdefochugad 
amach. 7 go mbía an leabhar céudna, 
maiUe lé hordúghadh na (cirbhífi, 
Mhtnioldrálachda na Sácraimeintejdb, na ngnáth, 7 na núráide?dh,maiile leisa 
nithrughadh do rinneadh air, 7 leis na 
neithibndo cuireadh leis, 7 do orduigh 
an Sdafúidfi, annantartiomlán, 7 ann 
anéifeachd ten, do réir, ihubllainnte, 
7éfeachd» naSratúide lo o nftil chead* 
nx N. coin Baisdc : Gm fheuchain 
daóinní da blhuil na aghaidh ann fa 
Stítúid fin do chur ar gcúl an leabhar- 
foir 

'Tiill,cadh oile reachd alghtear lé mór- 
dhadid naBiinrióghna 7 an phobulatá 
ar n» geruinnitrghadh ann iá pharlei- 
ment ij do l3Íthir,7 ié na nughdurrás fin, 
go bfhLildíiiítchuib ar gach uile Mhin- 
itdir, amgjch aoineagiuisChaithedril- 
ta 7 phar-aifde, no a naic ar bioth oile 
ar teidhrlighichda Siclan, 7 na Brea- 
taio, mailltlé a leithimlibh, 7 ann la 
nuile ait 7 onad oile la chumhach- 
daibh na bainrióghna, ó théíl ghíine 
Eoin Baiítele :hugain na Trátnt, na 
Hearpuirt, mirihfdrálachd Shuipéir an 
Tighearna, 7 an Bh»iídeadlia, 7 gach 
unnaighthe chonfichotdcheann, a^as 
phuibhdhs oile bhtanus ríu, da rádh. 
7 do chleachdadii, \r anmodn, 7 do 
reir a norrdaighthe, taifbéunt-ir ann 
laleabharíoin,do dbainjnidh an Paírleí- 
meintmar foin, s" n ladiuigeadh.agus 
annía íciíeadh blighain to rioghachd 
tn Rígh Eudbhirdan íeifexdh ; maille 
lé haón athrúghadh amháii leigheann 
daírigh;hegacna domhnaigh ar feadh 
na blíighna, . nó leis an dtuíieadh do 
cuireadh les, 7 fcirm na Liodán ar ná 
nathrúghídh 7 ar ná gceirtúgha'J'o, 7 
dhá radh amháin do c^Mreadh lé 
leigheann Shácramcinte chuirp 7 fho\a 
an Tigheárna, an tan do beirthear do 
luchd a gabhá a hi : Agus gan a radh a 
bfhoTm na ar modh ar bioth oile. A- 
gus cíá nei'ígheidh áoinpheaila Eig- 
ailfi, ráBiocáire, na Minildir ar bioth 
eile dánab cóir.nó dhligheis, na hurrna- 
ighihe comhchoidchiona orduigheas an 
leabharfoin do radh no dho chanaroluin 
A 3 iii» Statuid ^ dtiiobh iionfhoirni Ornuigh Vuiblidh. I'.o ni Sacraimcintcadh do mhinoifdi-dl 
achd, Ó fhel gheine Eoin Biiftefe 
chugain nahunn-ighrhc comhchoidch- 
cheanafoin do t^nnarhadhadh, no ni 
facraimcnteadh do mhinokia'ach ann 
fna Hcagailfibh Cairhcairalda no Iha 
Heagaillibh Panáil'dc, ró a náicibh oile 
ann ar ghnath .-mionioidrslachd do 
dheanam, ar an modh, 7 doréir na for- 
ma orduigheas an Ijabh^n'oin : no 
ghnathóchus deuntoií^,, 7 goneamhu- 
mhal nós,ltirbhis,ordú,^ha4h, no foirm 
arbioth oile, \ó airhea'rrich modha ar 
nihinio'draldachd Shuipér an Tighea- 
rna, ós íí^l, no ó; á rd, no tritlu, no 
eafpurta, nóminio'd.idachdna Sicrai- 
meinreadh, /6 úrnuightre puiblídhear 
bioth oile, achii no ]éir mar ordúigheas 
an le-ibharioin, [.-s lu iosurrnaighthi 
pnuiblidhe ann ar !eidh niStitúideí, 
an unniighthe dhligheas 7 ar a bfiiail 
dfhiadiuibh ar an bphobul teachd chi^g- 
the, 7 a héifdeachda, Neagailfibh cojnh- 
choidchionda no a Scipéulibh v'aie- 
neacha, no a nionadaibh urnaighrlv, da 
neoirtbear go coimhchoidchiorn i'eir- 
bhi's na Hta^i^ailii] no da ndioignaid 
íeanmóir no tesgaf^, no caint-:r bioth 
oilc, a tatbh a dráoire no diomolta 
do chéunamh ar an lcabhart>i'i, no ar 
áoínní dhá bfhuil ann, i.ó :r áonchuid 
de, 7 go bfhuighthear cio»tach he ann 
fa nádiibhírfoin, doréir Jhliglnh?adh 
naRiophichdafo. dobhr-ith choiídcdá 
fhior dhéug, no dlvi rtlmháilíéin, no 
tósdoghníomh t'hollis : beantar dhe 
ar fon na ccudchoire tovadh a bheatha 
EagaiJfi, 7 adhjgDicach uiiearfeadh 
biiaghna, mi deabhrhar an gniomh 
air, 7 bioth ag ni Wbhann'ogiiain, no 
aga hniglir, adhobh tLiocfis na diaigh : 
Agjjsio; cuirrUar an fi dhicnghnasan 
chaifliii a bpnulúa ar Icidh ie mio3 ar 
fen na cairc a'adna, gin (anna na U'ra 
av bioth doj;habhi;l uaHha. Agnsdi nd 
Carbhthar in chair chciidna araoinneach 
ao dara bdáir. 7 go iuighe'ochthar air hi 
go dia'icAnach doie.r rrdr dúbbrumar, 
Anníwicuirihcíír bpriJun avieadhblu- 
ghnagw hiomlan gon unado ghabhal 
u»dha. Agus beu-.uar dhe ar bill mar 
an gcéadna a dbighn te Spjor/dálda uile 
jr ion na circ tcadna. Agus bi'idh 
ccadaighthca'.h do iiuiie Phatri'in agus 
thíoríhlaigthéoir na nuile dliighnite 
fpioratitlta foin, 7'gach dbighn. re aca, 
da«rec/ilcdainmr.uighat!h 7 dothógha, 
a t.ionadh an fhiiliii', d ■ ricnc an chair, 
3m!:a'l 7 do bhi'ith ie m^rl h. Aí;iis oá 
bl,f}iaghth:r an fphcaríachéudna' cion- 
tach an trtas úaL', 7 a ch onta dfliaigh- bhail dcarbhtharoirahe íoinfadhó, ar 
an modh a dubhrumar : ainnfein bean- 
tar dhe ar ball a dhighnite fpioratáhá 
uile, 7 conmhuightLear a bphriolun ar 
fcadh a bheitha he. Agus muna raibhe 
beatba eagailfi no dighnitc ar bioth 
fpioratáid»agan tí dho ni »n chair, 7 
go ndearbhócbtdar air hi, ar tn modh a 
dubhramar : annfoin tar eiii na cairc 
dho íhuighuáhadh air, tabharthar 
priofiin bli ghna dho ar fonnacéud- 
ch'ire, ganbanna na urra do ghabail 
uadha, 7 dabhfaghtharan phearla chéui 
daa ciontarh an dara huáir, 7 gan' 
b;atha 10 dighniti eigailii aige, 7 go 
íuidhéochar an djra uair air go dlitt- 
eanach, ar anjmodh a dubhrumar: 
Ta';harthar priofiin arfeadh a bheatha 
dho, ar fon an darns cair Sain. 

Tu Ueadh oile, do horduighcidh, 7 
do rinneadhdhD Statuid leisna cumha- 
chi^ailh a dubhrumar rcmhainn, da 
cdiongn-dh pearia arbioth, olá f ! eile 
ghci c Eoin Baiitefe chugiin, a gcli^- 
thtibb, a íiígarthaibh, afinm, aran- 
naibh, no 1 mbhn'athraibh ar biorh oile 
gopuihlidhe, ni ar bioth dhochura- 
mach, do tharháoir, do áhiomoiadh, no 
c!"ho nci.hhchioQ ar an kabbarfin, ni 
aráoinrí dhábhfhuil ann, no aráon- 
chuid de, no dhá dabhradh fa deaia lé 
a cbujr, le' a ghniomh, no le a I hagar 
follus, no madh chútnhduigheana ié 
pearia ar bictli eagailfi, Bioiáire, no 
Miniidir eiJe, a Ncaglais Chaithedrálta, 
no a Ncagluis pharraiide ar bioth, né a 
íéipéul, no a rait arbioth oile, clium 
urrnaighthe ar bioth comhchoidchinnc 
r.ó iphuibh'dhe do radha no do chana- 
mhaJri, no chum Sácraimeinte ar bioth 
do mhinioidralach d,ar chor no ar modh 
ar birth oile, achd mar orduigheis an 
leabhajfoifll : No da gcuiridh toirmiofg 
go ncamhdblHdeanich le ni ar bioth dhiobh foin ihuas ar' phearfain eagailfi 
ar bioth, a Neaglais Chaithedralta, no 
a Ne:gluis pbanálfde, a Seipéul, no a 
nionad ;ir bioth oile, fa urrnaighrhe 
chomhchoidchinn do rádh ró do 
chanamhuin. no fa n» íácraimeird- 
teadb, no fa cheachdar aca do 
mdinifdralachd, ar an modh, 7dore'ir 
na foirme ordúigheas an leabhar úd; Go 
niccfa, 7 go ndiolfii gach áoinfphearía 
ar a ndeirbl-iéofar áonchoir dhiodbh foe 
indoreir mar;a dubhrumar romhaind 
Ce'ud marg ar Son na ceudchoire don 
Bhanrioghain ar Mbhainntiitheirna ró 
uru'he'rc, nodi heigh ridhibh thiocfas 
na diaigh. Agus madh deaibhthar 
áoncháii dona calrthaibhrin do labhra- 
mar Statiiid a dtaobh aonfhoirm mar go dtigheanach, an dara hinir ar 
aoinneach frith ciontach 7 cairtheach 
roimhe loin do réir mar a dubhramar ; 
Ainnféin an ti dho rinne an farughidh, 
agui frith ciontach, iocadh íé cheithri 
cbéud marg tr fon an dami cair, don 
Bhainrioghatn ar Mbhainntighearna ró 
ordhsirc, no da h .ighreidhaibh na 
diaigh. Agus da gciontuighe duine ar 
bioth an treis úair tar éili a fliá^hi- 
la ciontach tá dhó roimhe foin, a naon- 
choir do na coirthsachuibh deigheana- 
chafa a dubhramar romhainn, agus go 
ndearbhthar a bheith ciontach do reir 
dhlighidh (mar a dubhrumar rhúas:) 
Annlbin an ti do rinne an fárughadh, 
7 frith ciontach, iocadh íé ar llsn an 
treas coir a uilc mháoin ríhaoghaha 
don Bhainrioghain ar Mhainntighear- 
na ró orrdheirc, 7 tabharrhtr priofun 
*r feadh a bheatha dho. Agus da 
raibhe duine ar bioth nach íocía a ni 
dhligheas fé do dhíolcgushé cicnn- 
tach 6 cheart bhreirheamhou?, ar ion 
a chéud choire a dtaobh tia neitlae a 
dubhrumar, ar an Hiodh 7 ann fa 
bhfoirm a bfuild na ííacha air, íá 
cheann flaé fcachdmhuincidh a ndiai^h 
bhreirh- dho bhreith air: Ainnsein 
an ti do damnuidhcadh ann fna fia- 
chuibh, 7 nar dhi?! iid, ar ion naceud 
chaire fin, rabhirthar prioíúa íhé míos 
do, gan banni, gan urra, a néiric na 
bhfiach foin. Agui da raibhs duir.e 
ar bioth rách iocta a ni dhlichea» íé 
do dhiol, igus he ciontach, o chearc 
bhreitheamhnus, do biuiih ca Statúi- 
deiii ar fon a dharr.a coir a dtaobh 
Iia neilie a dubb:umir, no ar an modh, 
7 ann fa bhfhoirm a bthuilid na fia- 
cha air, fa chemn fé mios a ndiáigh 
bhrei;he dho bhreith air . A'nnféin an 
ti do dhamnaidheadh ann fna fii- 
chuibh agU3 nár dhiol ia-l, ar Ibn 
an darna coiriin, tabhar.har prio- 
fun bliaghna dho, gan gheall, gan 
urra, a neiric na bthiách foin. 
Agus do horduiglneadh mar an gcéudna, 
Ó fheile gheine Eoin Baiite'e chugain, 
gach uile dhuine ati na c?mhaaighe 
ann la Rioghachdlb, no fliciiur^hachd- 
aibh mhórdachda na Bainrioghna, a 
Riogha«hd ar bi-.th oile, go gcaithfidh 
fc, (ahcd munabhia reiún dlifdeanach 
aige do ghabhail a leifgeilva dbithcheall 
do, dhcunimr» go duthrachdach ion- 
diilc, chum dula go a rheampull Par- 
ráifde, no go a Shéipéul gnáthuigh- 
theacb, no Ic toirmoiig dhlildeanach 
dho bUcitb air, dul a náic éigein oile, omiúqlj puihlídh, 

(madh ará an toirmoifg foin air) ann av 
gnáth a nurrr-iigitthe chonihchoid- 
cheann, 7 feirbhis Di daeifdeac'.id, ga- 
cha dombnuigh, 7 gach láoi oiie, ór- 
duighthear, agus ghnathuighthear do 
chonnmháil na fnáoire. Agusanmhain 
annfoin go modhamhail ceannfa, ar 
feadh bhias an nvirrnaighthe comh- 
choidciicann agá radh, an tíheanmóii 
gá dúunamh, no ftirbbis dbiaghdha ar 
bioth oile, fa fphéin ceartai^hthe na 
Heagailii, 7 igiUinge dho dhiol gach» 
mhionca anfui fé on tfeirbhís, on 
tfeanmóir, no ó núrnaighthc comh- 
choidcheinn, 7 an sgiUingfin do thóg- 
bháil do Fphrocudóiribh na Heagailii 
Panáifde ann a cdéuntar an choir, do 
mháoin, do dhúithche, 7 do tLigheai- 
nas an ti dho rinne an chair, mar gheall-, 
no mar dhioluidheacbd, 7 a ruinn ar 
bhochdiibh an phariiideiiin. 

Agus cum gogculri'iih: fo a ngniomh 
go dithcheallach, atá mor 'achd na Bain- 
rioghn?., na Tighearuidha tuáithe, */ 
an pobai uile a t^iit ar gcruinncabhadh 
ann fa phairkioieint lo diio láithir, ag£ 
chur dfliiachuibh a hucnd Dé, ar a nuile 
Airdeasbog, Easbog, agus ar gach oile 
phcarfaoin cile Eagailli, a ndichcheall 
do dhéunamh go duthrachdach, an Sta- 
lúid fo do cliur a ngionih go dliilea- 
nach, firindeach, ar teadh a Meafpug- 
óideachd, 7 a gcuruim, amhuil ioj ei- 
gean dóibh fréagra do thabliairt a 
bhfhiaghnaifi Dé, ar fon na nuic, agus 
na bplag'n, lé nub éidir lé Dia na nuile 
cumhachd, a ph*bjl féin do fmach- 
dug-iaah da cheavc bhrcitheamhnais, fi 
niliaidneacbdna dodhcunamh a dtaobh 
a reachda dbiaghdha tlialláin, Agus 
chum úghdarráis do thabhaircdáibh ann 
fna neithibhli, órduighthear leis na 
cu xihachdaibii céudnilún a dubhru- 
mar romhainn, gach Airdeasbug, gach 
Easbug, 7 gach oiiigsach ar bioth oile 
da bbfhuil fúcha, a gcumhachdaibh 
na Heagailfi, (ni he amnáin ann gach 
ionadh da bfhuil fa r.a gcumhachdaibh 
féin, achd mar an gcéudna ar.n gash 
uile ionadh do faoradk roimhe fo úá- 
tha ar feidh a neasbugoideachdadh,) 
do bheith a gcumhachdaibh 7 a núgh- 
durrás iomlan, do bhri Jh na Statúidei- 
li, chum ceartuighth?, fmachiaighthe, 
7 chum pionúis.do réir reachda na Hea- 
gailii do thabhairc do nuile dhuine ar 
a bfhuightbear cair a naghaidh na 
Sdatúideiff, fá chumhachdaibh, no 3 
neasbugóideachd aonndu.ne ac3,ófkéile 
gheine Eoin Bnitele ctiiTgaiii, ^n St.itíJÍA a dtaohh aondfhairm Orvv'i<ih fuiblidh, 

fhéchaíndoíh'ig'ieadh, do S'auíid, do ramar roirhuinn .ganduine ár bioth ó 
phribiiiléld, do'lTiioirli, no dachd ar ' 
biorh di ndé.'rna-Jh, dá blifhruh. nó 
dhar tiiilngcadh roi.ohe ío a nsghaidh 
na Sda líideili, 

Tullcidh ojle, d^ liórduighesdh, 7 
don'ncadh dhoSra-úid \6\snt. cumhach- 
daibh céudiia a dubhramar rorr.haiiin, 
go bht'liuil cumliach.'la, 7 lighdurrás 
iomlán ag a ruiL bhrei heamh, asjos 
Juisdis dlighidh ann each uile fheilul li- 
on phuiblidae 7 ghán.iral'-a, 'lnar- 
tuighthe.ciO achd.-.agus chrioclinaigh- 
rhe, gach uile gliné do choir do dénn- 
tar an«g'..aidh air'ogail sr b huhá 
bhfhiMl .riM fa Sfa'indli, fá chll^..hac^d- 
aibh an choimifidhóin tngadh dhóibh, 7 
oairm dho c! ur liitha ar luchd r a caire 
do dhéunamVi, chum a núghdurráis do 
chur a rgni mil, amhni\''ioj éidjr léo 
a diiéaamli a iivghai^'h «ach u l'j 
dhune «rs gcuir:hear cair c'á liuh-r, 
agus do íhiiuidi* an dligeidh go fol- 
Jus. 

Do hachduidheidh íós, agus do hór- 
duigheidii leis na cumhachdaibh céud- 
na a dtibhrumar ron.hiind, go b'.téii- 
danri gaeh uile Airdtasbog, 7 Easbo^ 
ó áimfir go l-a'mlir, am!iuil is tod lé 
gach duine dhí' bh, do bi.TÍdh naSíi- 
túideli, íad /éi.i do ch-angal liis na 
Giúiítíífibh íin, 7 It.is na brtitheamh- 
nuibh a dubhramar. 7 (úidhe nabhfho- 
chtir an gach fcifidhe n puiblidhe 
geinearálta, gidh bé ar b'orh ionadíi 
r.a mbbiaid ann a ncasbugói^each- 
daibh, i.humfía'ruigh'hc, éddeachda, 
7 criodmaighche na gcairthea dub::- 
ramar. 

Do hachdaighcadh mar an gccudra, 
7 do 'i.ó'duigh.adh leis na cumhach- 
riaibh céidna (I«bhrum<ir r> inhiinn, 
na lcibhair oilca don tíheiibhisdíagh- 
dhafoin dthighbhx 1 '»r chofdtis an 
phubiií! ann siocl' áonfphí-rílfde 7 
Eaglais Chíith drálta roinhe lá íhéilc 
gheine Eoin Baiitale ch' gi:n ajiiis 
mar an gcéndn'go bhihu I dfhiai.h- 
uibh ar gach Toampul paráilde a» .s 
Eaglus Chaithedtálta, nó ar ionacuihh 
oile, agá mbhíaid r:a leabhairfoi:), 
roitne lá fhéile gheine Eoln Baiftcíc 
chugalnn, fá i.he?.nn trí (cchdrrhtii- 
neadh rar éili na leal'h'iírroin dllngh- 
l)háil, nó do chejiinach. an tíheir- 
bhís dhiaghdhafoin dodhénun.h, -gus 
do ghnáthughadh do réir na Statúide- 
ii. 

Agas órdu'ghrhear na chcann loin 
les na cviohachduibh céudna | dnbh- lo amach do gháirm do láithir an dii- 
ghdh rá a bhuaidbreadh archiroile, 
do tdá^bh áoa choire dhá idubh;u- 
mar romhuínn, dá ndiong.nrar ó ío 
amaih a nsghuidh ra Sdamid fi, athd 
muna ccuirthear díoiáil ar f e?r na 
coir« do dhéunan h ag an leifidhió.i 
gheir.ejálra los ncaia dbó láiih r brti- 
the^rrhan é;gio, nó na NgiuiU'íicidh 
ndli;.hifih, g.) geair tar éiti na caite 
do dhéunaíiih, 3 naghajdh éícaihda 
na ídatúideili, 

Achd tÓ3 do had duij híadh, do 1- ór- 
duigheadh, agus do linneadh do S a- 
tiriJ t!l)íorruiche,ki» na cun^hachtallh 
céudn Lin a dut-hramar ron hain.i, 
brearh dho bhreirh ar gic' uiltíh"- 
gh;.-arna Páirleimeinf lé na le'thé dith 
ícin, ar íon an trías coir ar air !abh- 
ridii ti.ú'.s. 
Do hichflaighe; dh ar an moOh gcéud- 
na, do hórdmgheadh,7 dou'i: e^dh dho 
Stj;úíd leis . a cumhachduibh adubh- 
ramar rjmhuinn, Méuia London, 7 
gach uiie Mhéura oile, gach Báille, 
gach ceaou caitbr°scb, nó bai'e o Ir, 
gá bthiiil Corp rác;on ac2, ai:n 1* 
Ricghachdío, a Mohrcata'-i!, agus ann 
a Idíh'.mealíiiibh, chum nach dtigid 
Gíuiídilidhe dlighidh do gnrath, lái 
chumhachda 7 ugbd rias iomlán do 
bheith aoa, do bhndh '^a Sd>;úd;iíi, 
chum fiarfu'ghthe, éildeachda, sgus 
criochnaighthe na gciir h-- a dubh- 
iUT.ar romhuinn, gacha biiag na, ta 
ch:ann chúig iá ndéug a ndii gh 
fhéile na Cd'g, agU' na telle Michil 
anTarchAi'.geil, ar anbfhóirmlé nab 
eidir kit na Gíuiídííibh dl ghidli a 
dheunamh. 

Do hach-ia'ghejdh fos, dj hordugh- 
eadh,agu3 do líoneaíh do Sta aid icis 
na cumi.schcuibh ccu-ina a ciubbiu- 
m' r romhainn, gach uile Audeasbug, 
7 Easbog, 7 a Noifildéil, aguj na 
dá:ir.e gá tnblíaa gcumbachda, ajiiu 
a B'.ha-rchii nigh, 7 gaih dume oiie 
agi rnbhia cumhzchda (petialta na 
Hcagaiiii aigc, a nbhetth a Ian ugh- 
durrás, a,.u5 ■^ gcúmhachda bh iomlá- 
ra, «io bhndh na Sda úide 'o, ni he 
• Tiháin, gach uile ri dfhiurfiiiHhe g- 
gus dfechuin a i áimíir a Ih.iidúiach- 
da, an<i a gcaipghidleachuilh, no ann 
gich air oile ar teadh ^ gcunihacl\jila, 
gach uile úiir oile, 7 ann gich uile 
ionadh ^. rr.bhláid lud, ca'^a.-idcachi, 
agus ígéula do ghabháil a draob'.i gach 
uile ncich dhar labhrumar lombuinn, 
do Stctfuida dtaohh aonfhoi 
do rinneadh fa no gcúmhachcíuibh:Achd 
war an gcéiidna pionughas do thahh- 
airrdo luchd * nt'canca, mail.elé rea- 
gaig, le cn.indealbhiithauh, iei.a mbhca- 
thaibh eagailii do chur a nunaimh. 
dhaóineojle, BÓ % mbhua-n diobh go 
huHidlie, no \é cearcugh.dh ar bioth 
cile eag»ilii, do retr m^r no gnáthri- 
gheadhroicrhe io he, jnn a Icit'c'dibh 
lin do chi'iiiibh, do reir dhl ghidh Ea- 
gailii na Bi«in.,iicghna. 

Do haclidujgheadh agus do liordui- 
gheadh fós, giodh be ar bioth duine do 
dhe'una cair ann faa i:£Íthibh a dubh- 
rumar rombuind, 7 ghéubhos pionu- 
dhas 7 ceartughadh 6 Nairdeafbog, no 
Ó Neaibog ar ion na céud cbar:e, agus, 
taiíbéunadh dho bheith aige ar fm 
fgn'obhth-? fa fliéaia a ^airdeaíbuig, 
lió a Nca:buig, gan cionra dho chur 
»ir aris a airaobhnacairuifi.. abhfhiagh- 
naiii lu mbbreitheair-hun cuaithe : 
Agusmr.ran gcheudna -.'a dtngaid na 
breirhcinihain túaithe pioncdhas do ar 
fon na cgud chaire, gan anTaiidéaí- 
bog, .'a an Tcasbog do thabbairc 
phionudhats do, ar ion na catre ccudna ; 
Gan fhéuchaín dáoir-.r.i dá bhíhuil na 
aghuidh li;^ a:in ta Sdatuidfi. 

Dohachdái^hcadh mar 2ng:-áidna, 
agus d^ hórdúigheadh, 7 do n;; eadh 
ílho Statiíid k:s na cumbaclA-aibh 
céudna a dubhrumar rombain, gach 
culaidh, nó gach éudach do chli-ach.f a 
hieaglais 7 a MinUdridhe, do bheith 
aca 7 do ghnáthughadh, mar do bbi 
an la Neagliiii na Sacian dúghdarrás rme Ornu':gh Ti'-ihlidkel 

an Fpháirleimeint ann fa darna b'iagh- 
aia do R^fghachd an Righ Eiidbhard 
an íé'íeidh, no ^ondtar.trrórdughadh 
Oile dhá dráobh lé mordhadid na Bainn- 
rioghna, do chorr.hairle radruirige Hi 
dtiobbri ughaunas fa Shcula mhór 
na Sacfin ós c'ond chi'ufeann na Hea- 
giilfi, no Ic Haiideasbwg na Riogh- 
achda. Agus fos da dreagmhadh nelmh- 
ch'on, no mimhodh ar bioth dho. 
tháobh ghnarhaighrhe, no chleachduigh 
na He^g?i'(i do tharcuiibiughadh aa 
órítiígh afá ann fa leabharfo: Ics 
ceadiuihtheach do mhjrdhcichd na 
Eainni ioghna, do chornhairle na drui- 
nge ii dtiobhra íí úghdarrás, no a 
Náirdeafbuig, gnáthaighthe no or- 
daighthe oJle do duir arnach 7 do 
ordughadh, le na bfheudfuighear gloij- 
Dr:é do mheadúghadh ní bhús luhó, a 
Eagluisdo cbur fuás, agusjnodh dlif- 
tcanach do thabhairt do íheicreidibh 
náomhtha Chriófd, 7 dá Snicriimein- 
tibh. 

Agus fá dJiéo'gh, do rindcadh áo 
Statuidleis ni cumharhda bh cei dna a 
dubhrumar rrnibaind, gachii'lercachd, 
gach Statu d, 7 gJvh ordúgh::dh, 'é na 
ndaing: ighthear, le m nórríuighthear 
ro le na gcuirtbear amacb, (clinm a 
gcura a ngnis 50 puibli.lhe an Ta Rio- 
ghichdEa, nj ta chupihachdfibh na 
Bainnricgbna a draltaibh o]W.) Sc-ir- 
bhis air bioih oile, mhinifodialdachfl 
na SácraimciiitfsdU , r,ó v'rrnajglithc 
chomhvhoidchionn, do bcith ó ío amach 
gan bhn'dh, gan eiteachd ar bioth. ST ATV I D a Dtaobb nonfhoirnre na no-n7aighthcadh 
bp.iblidh, 7 mhimojlraiiichda níiSac'rdmeÍKtca4j^;j nfl^n 
clkeafghnath eile '. 7 le daingniudha Fhairme dhcanfit'^ oi¥mgh^ 
7 naofvhaidh Ef.sbug, Shagart, 7 Dhioghaconach a Nei'gUis 
va Sacfani 

XIV. CAROL, 11. OTliarla gur x^^rnhchruinigh- 
cadhionordugba daonthojrm 
flieirbhííb 7 omaigh comh- 
choitobeinne^ rnhinioftrálachd 
ra fácraimeinD:3dh, nós 7 dbeafghnath 
a Neaglals na ^acían, (do réir bhréi- 
tóredé, agus Xííáids na PrimiicagUifc) risna Hcafpncuibh 7 an Chle'ir airbh- 
innidb, lin chcad bhliaghan don bham- 
riogbain dbeighionaidh Elibéal, do 
cuheadh amach a naóínlcabhar, da 
ngoirtbear, Ltabh-ir na hornaigb .oit- 
cheinnejmhinioftralaichdnaSacraimc'in- 
tcxdh, 7* DOS 7 ghaathuidh oile ^ ccagiai» St.ituid a dtaohh aonfooirme Ornuigh TuiUidhe, na Sa:fan ; 7 gur horduighea'ih «raid 
do dhcanamh dhe re Reachd Pai'rli- 
meintedocongbhadh Tin chead bhiia- 
ghain cheadna don bhainn.ighairj dhci- 
ghionsi-'hchcadna, dar tioda!, Reichd 
lé l-iag;,iida aonfhoinne na hornaigh 
ceitchtinnc 7 íheirbhííe fa Neaglais, 7 
íiihinioílrálachd na Sacraimicnteadh. 
róchomhfliorcach áo gach usle dheagh- 
diiaoinibh dármian ambeathaclia'iteanih 
a ccDmh!uai:^r chrbída'glithejró tha'r- 
hbeac;i do tia'.d n\Rioghichdla,?.h- nach 
ndo'rtcar trccair», tabhar, 7 beánnachd 
Dhé uilechumhadidaidh cho réidh na 
cho lionmhar ar aon chor niofamho, 
na lé ornaighthechoitcein, ulaid cheart 
na Slcraimeinteadh, agas Seanmoir an 
troifgeil go mintc, lé crabhadh na néi- 
fteoireadh: Achd gidlicadh, locaid 7 
diultaid i^mad do dhaoinibh go h^n- 
toileach 7 Scioloiach a nicn\ati dá\tibh 
don Righeachd'.a, ag leanmiiuin a nan- 
mhjan tein, 7 ag caitheimh a faoghal 
gan eolus 7 ííreagla Dé, teachd chum 
a rreampul Phayraifde, 7 go Iniieacha 
C'le mar a ndeancar ufaid dornaigh 
chokcheinn, do Mhínioftrálachd^ na 
Sacrairaeinteadh agus do flieanmhoir 
bhriatia Dd, ar na Domhna'dhibh 7 
arheih.bh oile dohordu'gh:adlr7 do 
cinntigneadh do chongmhal na fa^'irc. 
Agus Ó tbarh, gur éirghidh 7 giirfhas 
ijmad uiicjmícchomhg^ '.r avtescih rim- 
lire nadtriobloideacha miofhoniixi^^iSl^ "■ 
ionicha tre thailldhe míiózr 7 Scanria- 
laidh Mhiníftéieadh ann io norfiugh* 
reamhráite no Liotuirge do cuheadh 
amach 7 do hakthnigiicadh mur a 
ráidheadh roimhe ; agus gur t.\tingeadh 
-ionr'.d do dhaoinibn go hlodhi agus 
fcioima, chum mó:rmheath 7 fcandala 
chre dcimh dheidhealbhiha Kaglaiic 
na Sacian, 7 chum chonntDbhai the 
iomad anman; ionuas go nrlcat.Fairiti 
fm do thoirmiolgadh la naimiir re 
tteachd, 7 go ío'céorfuidh Síothchain na 
hiaglaife, 7 go laigbdeochuidh na 
haicideacha lácaiv, dorinne mighléas 
' na hramftre do chruinniughi. Thu ; 
"mordhact an Ri'gh (do reir a fhógr: 
ar a gcuigcadh la fichead don oictmhi 
mile Ic chead 7 leafgad) a chumhichd 
faoi íliéala mW na Sacfan duimhir 
Easboc J tlhiagh-uribh oile kabhar na 
hórnaigh coitchinne do aiththéschain, 
agus oTlmhugha do déanamh ar cé be 
chochlódh no méadagha do ciTidho 
dhaibh ionthoiibhirthe; agus d; 
éis lin, ar mbcith gaiimtne a^jus comhchruionighthe do chomhdhlU 
chleire »n da chóigeadh Clieanturbuiri 
7Dheoirc (agus anojs na fuidhe) do 
thoilidh amhurdliachd a chnmhachd 7 
aithne do thabhairc do chcannaibh na 
comhdhála lin, agas deaibocuibh agus 
deaglaifibh oile don gceadhna, an lea- 
bhar réamhráite na hórnaigh c6it- 
chinne do aithfhéachain, 7 leibharna 
foirme 7 an nóisar anccantaragusara 
naoinhtar calbgic, fagart 7 dioghaco- 
naidh; 7 raireÍ9 frudéirllioirfe go ndéia- 
dis cur a gceann a leabairiin no a chlao- 
clilodh mar domheafutdisiomchubhaidh 
no comligarach j agv.s go driubhraidis 
an céadna chum a mhordhaichd a 
fcn'bhinn, chum a aontaigh agus a 
chomhdhaingnidh bu iiadh díághail : 
tairéis a nama chead ra fin, iar ndeanadh 
ítuidéir iomláin 7 fhoirfe, do rinnea- 
dar na haácdarain, eafbuic, 7 chliar do 
raidheadb an da chóigeadh di reir fin 
na leabhair cheadna daithfheachain, 7 
do rinneadar ciaochloidheigin domheas 
liad ionchuirthe fiós fan gceadhna ; 7 
fós ornaighthe eilé dir coir uiaid do 
dhéanamh ar occáidjbhmóra ré a gcur a 
gceann an leabhair cheadhna na hor- 
waigh coitchinne, 7 do rinneadar anlea- 
bir do thabhairt chuige, 7 do luchair a 
mhordaichd a fgribhinn a naonleabhar 
dárab tiodal leabhar na hoinaigh 
ccithchiiine agus mhinioítrálaichd ía 
f:ícraimcinteadh,7 nos 7 dheafghnarh na 
lieaglaiie do reir ghnaith Eaglaile na 
Sacian, maille ris a tplaltair no plal- 
maibh Dhábhí. roinnte mar as coir a 
gcancain nóaTádh a dteampluibh, 7 
to'rm norr.uáh'lhe.ínta,oirnigb,7naomh- 
aiJb eafboc thlagart7 dioghaconach. Iar 
gcur a niomlain a gcoimhmeas do mar 
badual, do nihol a mhóidhachd iad 7 
tug aonta dha'b 7 do thaol-h ris a bpáii- 
limc.ntX' laihair gurab é anleabharccad- 
na na horOii.'ih couchint»:., 7 fhoirme 
oirn'.dh 7 naomhaigh eaiboc, Ihagarr, 
7 dioghaconach maraon re na claoch- 
K')igh"do linnead air, agus lev cuheadh 
na clieann, do r nncadh mir fin, 
a^us a tugadh do iáthair a mhór- 
dhaichdiifi angcómhdhi:! cheadhna, an 
l.-ábl-.ar hoirrdcoch-.r a chnra iiúíiid ris 
a méid do dliea-as oifigc ao gach utlc 
■theampu^l 7 fhcJpéul cbaithire, agus 
chollaille, agus ann gach uilc flieipéul 
cho!lai(teadh7 balladh annla da uinibh- 
erfiti, 7 a gcoilailtibh" /iitoi|>., agus 
Mh:!incl.eillic, agus ?"n gach uilc 
ih,eampuiJ Wr^ Statuid a dtaohh aonfhoirme 
theimpull parráifte 7 {heipeul a ftigh 
a rigeachd na Sacfan, a dtighe*r- ■ 
nas na Breatan, agus a mbailc bhear- 
inhuic ar an ttaoid, agus ris an méid do 
ní no naomhasE-.lbuic,fagtirt nó dipght- 
conaidh a gceachdar do nó háitibh 
ráidhtefio íaoi gach cuing agus phionús 
• a measfas tighthe an phairlimeint 
lomchubhaígh. A nois airanádhbar 
nach bbfuilaoinní is mó fnógh-as do 
íhocrudha fhiothchana na trefs (atá 
each uile dhcaghdhuine diarratdh) na 
donóirar gcreideimh, agiis da leatl-^ 
nugha, ná aondacd cholcchean a nadh- 
radh phiiíblidhs Dé uile chumhácdaigh; 
agus chinn go mbeith fios dsaibhtha 
ag gach Pearíaín í«n righeachdfa god 1 
S!n riaghail is cóir dhó a leanmliuin a 
nadhrabh phuiblidhe, agas a minio- 
llrahchdiiShácra'imeinteadh, agus nói 
7 dheafghnatuidh oile Eagluiíe na Sac- 
fan j agusaramodh cionaás, agus cia 
lé_ át cóir Eafbuig, Sagairc, agus 
Dioghaconaidh do dheanadh , oir- 
neadh, agus naomhadh. 

Bíodh reachdaighthe ré mórdhaichd 
Irjdhóirdheivc -.in ngh, máílie ré comh- 
airle agus lé hsoiita na dtighearnidh 
, chills agus thuaighrhe agus na ccoic- 
chion a taoi comlichrulnn fan phairli- 
ciemtte agus ré ú^darás na gceadna, 
íio mbéid gach uile agus gach aon 
Mhiniftéir anaonteampull no íheipeul 
cáirhíre, colaiíte nó parraifte, nó ait oile 
adhraidh phuiblighe a Itigh jí^an n'gh- 
eachdfa aa Sac.'áM, a tcighearnasjBhrea- 
tan agu3 a mbaile Bhearmhuic ar an 
ttaoid, ceanga'ure brnaigh maidne, 
Ornaighnoíne, íoluimniugh agus mi- 
nioftralachd an da lEacratmeiut, agus 
gacb Ornaigh phuibligc 7 choitcicnn 
oile, do rádh? do chur anuííií annfa' 
nordughi 7 fhoirm a taoi trachdaidh- 
the fan leabhar chéadhna d ■> naigidh 7 
do ceangladh ris an reacb.dia htair, 
jdártíodal leabhir na hórnaigh cok- 
chJnne, agus Mhinioítrálaichd na Sá- 
cra<m«nteadh 7 Nós agus dbeafghnarh 
oile na heaglaile, do reir ufaide eag- 
laife naSactan, mailk us a rpraltair no 
pfalmaibh Dhábhí puncthsiths mar as 
cóii; a gcánnttin no a rádh a tteamp- 
luibli agu3 toirm no niodh (áhsants, 
oirnidb, agus naoaihifghEaiboCj fti^- 
garri 7 Dhioghiconsch, aguj gondsan- 
tur na hórnaigh rnaidne agus noine 
.,:x |nn do ieac^aidh go folUs s^us go ornuigh ^ulhlidhel 
iolumanta ar g«ch uile la an tish;arna, 
»gus »r gijch uile Id agus ocáidibíi ci!c, 
agus ar na haciaibh acinntigtheadh 
ann re gach uile Mhinifteir no cimraid 
apn,gach uile theamouil,ílié:pe«l, no ait 
oile iheirbhife puiblíáhe «[itigh ia righ- 
eachdiana Sacfan, 7 na háitibh réamh- 
raithe. 

Agas ionnia go ttiubharthaol a naen- 
fiioirmcachd (ata chomórlin da biarraid) 
a?nadhr;idh phuibligheDégo luáthchura 
éiftichd. bjodh ni liadh reachtaighths 
ris » nughdarál reamhraire, gondea- 
na gacn peaifún, biocair no Miii;- 
Iteir ar bith eile.agá bhfuil a noisj Piieal- 
bi.uiehioa aon cheart no uacbdaranaclid 
«laghlaiie, a ftigh fan righcschdfi na 
iactan, no ina naitibhréainliráice, ann 
fa t£ar7pull,lheipcul no la niitadhfaidii 
phuibhdhe bhtanuj di cheart eaglaile 
no uachdaranas ar dhomhnach eigin 
roimhe íhéil S. Pártholóa bhiis a 
mbliagliain ar dtighearna Díamíic íí 
chéud féalgjd agus a do, go follus, 
puibl'ghe, agus (oluniunta a nornaig'i 
mhaidne agus nóine do leaghadh, aca 
cnntc chum a léighthe re, ngus do 
rcir anl-abhair nahornaigh co/tchioi?3 
annina trathaibh do cinncighthear ris, 
agus á ndiagh an léighidhlin foilUeo- 
caidhgo foHas agus go puib^g^e go 
iirinncach a bhaglmaile an ci oimhthio- 
nóil an hn chruinnighthe a tiioil aguj 
aonta dufaid a bhtuil congbhaighthc 7 
foiifcriobhtha anniii leabhar cheadnj, 
anndia briathrtibhie, agus ni a iiaou 
bhriathiaibli oile, • 

X/Jlfe A. B. foliUighim mo flu'orthoil 
^^* agus mo fhioraonta, do nionilan, 
agui do gich aoini da bhfuil cong- 
bhiithe agas toJrfcriobhiha ann, agus 
ris a leabhar dar tiodal, leabhar na 
hamaidh coitchinnc, agus MhinioSrá- 
I'aichd na Siacraiipiintcadb, a^'us noi 
agus dheafghnarh o-iena lieaglaiie, do 
rdr ufXideSagki'.can S.iclan; mailieris 
antpiuitair, no r'p'álmaibh dhábhí ar 
na bpuncthadh mor a§ cuir a gcai)Cain 
no a ládh a tteani;4aioÁi agos a nfotnn 
nón E'.odh a ndeaucar, a noirni^hrheir, 
agus a naomhihar Easboic, lagairt,si^vsi 
dio^hac.-.niitll!. 

Agus, gach uiié agus gach aoin- 
phearU dheantas faillighc no dhiiil'- 
fas (^an roirn-.taig ci^in dliitoua^;,; Statute adtaohh^'aonflmrme ornu'tgh puiblidhél 
«To gtacTus ague do molfas uiichdarán do cJioJrighioi no fhailJighios mar fin, 
ni háite) an gcéidna dctnamh taobh '" 
a (tigh do ntimlir rcamhráite, no(« ccás 
thohmilg mar lud) taobh a ftigh daoiii- 
r^\^i a ndiaidh thógbhala an toirmifg- 
fin, biaidh dealaighihe iiJro iacto ó na 
uile bhcatha fpirioiiatlre : Atus a ihoin 
amach go inadh dliftionadi do gach 
uilt pbatrún a.;us bbronntoir gdch u; é 
agus gadu aoinbheatha iphiedaikedon 
tort fin no ceachdair dhiobh do jéir a 
gceart tens a dtiodal la Icith forail 7 
«ollaid do dhéani ar an gc.adna, a- 
mhaU is bheitbdi^ an phearU no na 
pearlónn»do ni coir no iaillighe mar 
lin jar neag. 

■ Agus biodh reachdaighthe oj a cheano 
fin lis a niighdarras reamhraidhte go 
ndéana piach uile phearla da bfuighidii 

foráill no coUáid, no cuirfor a gcea-,t 

no a mbeatha eaglatie ftigh farigheachd- 

íá, noina haitibh reamhraidhte ann 

ia teampuli íheipéall no a niit adhradh 

phoiblighe bheanas réna cheart cag- 

laife no bbeatha cheadna fin, taobh a 

ftigh do dbá mhi is foigfe a ndiaigh a 

diuiithe afeilbh ancheirtnon» beatha 

cagiaife céadna, ar dhomhnac eigin go 

fonus, poiblighe agu3 6'olumanta • 

nornaigh mhaidne 7 nóine leaglvídn,do 

tinntighear ris, agus do reir an leabhiir 

théadna na hornaigh poiblighe ar na 

tváthaibh a cinntighear ris, ag»s a 

ndiaigh a láighidh mar fin cajciilidh 

thoilliiudha do lathar an phobail ann 

fin chruinnighthe go follas 7 go poib- 

iighc go dtngain a fhiorthol agus 

fhioraonta dv'iláid na nuile neithe da 

bhftlll congbhaighrhe 7 h irfcriobtha 

ann, do réir na toirme reimlichinnte : 

Agus go gcaifbfear gach luie 7 gach 

aósnphcarla dhéant'us íailiighe no dmlr- 

fus (san toirmcalg eigin dliííicnach, 

do phlacius 7 tlo mholfus iiachdarjii 

nabaite) an céídna dlicanamh, taobh 

a ítÍ9;h do naimfir peisKhraightlic , 

no (a gcis thoirmiig mar (in ) 

taobh ,a itigb daoiiimh. a ndiaigii 

thogblvála an toinnilgtin, bheith dea- 

Liglitbe iplo taao n* uile cheart 

agus bheattia cagldii'e cheadna ; agus 

Ó flioin amacii jgo madh dliftion- 

ach do gach uile ph t;ún7 bhrontóir 

gach uile agus gach aoincheirt, agus 

bhcath-i eaglaife, no do chcachdar 

dhiobh (do réira gcciit agus a dtlo- 

dail la léith) toniil agus colliid do 

d! éanamh ar an gcéadda, amhail is 

bltitiidis ^an phcaila no na pt^rloj^a. Jar neag. 

Aguj biodh reachdtaighthe ■ OS a 
cbeanniin ris aNughdaras reamhraighte, 
ann gach uile ait an a gcomhnaigtiioa 
minilteir phearfuntaichd, bhiocáirsachd 
no Ciicht re curain, ar a buearha, agus 
cúraid aigc, go ^',^althfidh an Miniílé'r 
féin, (mi bhíón£,3n toirmealg Dliftio- 
nach do glactas uachdaráa na háite) a 
bpearibinn nair gach éinmi(ar a cheannii 
h^ha) go foUus 7 go poibHghc a 
Hornaigh choitchionn 7 a tfeirbln's do 
foirfcriubhthar ar.n, agus nsanleabhar 
cheadna do leaghadh, agus (ma bhion 
í>cáid) gacb.aon do na íácraimeintibhdo 
Mhiniollráhthd ngusnóis eile na heag-» 
laife % dteampuU no a feipeul a phair- 
ailtc bheanas don phcariontaichd, 
bhiocaireacha no cheart, annla nór- 
dugha, mhodh a^us ihoirm do cinnti- 
ghior ann, agus ris a leibhar cheadna, 
t'aoi chuing chuig phúnta thuitlm mar 
chain do bhochdaibh a pharrailte ti 
gach aoncboir, ar a cruduigha re ad- 
mhail, nódhsaibhadh dhá fhiaghnuife 
iochreidmhs air a mionna, do 
lathair dhcife luftiTe fióthcbáaa don 
chcnndae,charhráigh no bhaile «horpor- 
tha mur a ndeancar a choir, (io ag 
tabha rt cumhachd donaluiítííibh céadna 
na mionna ha do mhinioftralaclid) agus 
muna nd-iantar diolbjgheaclid taol 
cbcann dheich la, togthar í ré gealí 
agus reic mhaoine an # chiontaidh, 
re barántas na lulftiTeadh ce-idna re 
bhárdaighíbh an teampuill 7 feadh- 
montaibh bhochd an ph»rráifti céadna, 
ag tabhairt a ntearalbair don phár- 
taidhe. 

Agus OS a cheann fin biodh reachd- 
taighthe ris a m'idarás reamhraidhthe, 
go gcaithfid gach ui!e dhiogánach, 
cbánón, agus phréibeandair, gach 
uil« .theampuill chaithirc, chollaifte, 
agus gaclj uile Mhaighiftir, agus 
cheann oilc conihchuaUichd iheip- 
bn, agus thuicéirigh do , agtis 
ann aon choUáifte, halla, thigh fodh- 
luma, no thiph bhochd, 7 gach uile 
phroifeafúir phuibliglie, 7 léghtheoir a 
cccachdar do na h'.udfcollaibh, 7 ann 
gach uile cholláifte oile, 7 gach uile 
phearlún, churáid, fhear teagaifg, 7 
gach uile phearla oile a ngradhuibh 
ijaoichth3,7 gach 1 ile mhaighiiMr fcolUc 
ag cóngmháil aonfcoile puiblige no 
prí»bháidighe, agus gach uile phcarfa 
bhiás ^g ttifgalg no múr^dh ófi ár bith StaHiid adtaohh aonfhoirtni 9rnuigk puiblidhel 

« iwlntigh no a tceadhlach prlobhá;d- caithfior »n foiHfiugha ceadna nonadr 
eachmur thúitíirno mh.ighiídirícoiIJe, mh»il dp tbihairt U \ laim a lathalr • 
do bhlas ar an fcead la lio mhi Mhai ^ Nájrdesfbuic, a Neasbuic no uachd- 
ann la mbliagain dao?s «r driglinma * »)ain an dioghoife reigachuJe phear- 
T»'- _.'i- t£ .i.>t.j f.^i„~j - ji foirn ck ar a bbfuil dhachiibh ris fo 

an ceadna do thaÍDhairc íaoi na laimh | 
íáphéit'. an 'iomlan 7 g\ch «oiii doaa 
pearlonna'.bh reámhráigthedo dhcánas 
fjillighe fan tabhairth faei láimhfin, 
dochaillc3i?h,7 tuitim dobheithfálcitb 
air a dhiogáucach-J, chanónraidh, ait 
phroifeaí'uír, aíc Jcághtbóir, phear- 
Ibntaichd, bhiociíreachti, dhignir^Eag- 
laif#, 10 bheath*, át chúiá.vi, thrtig- 
aifgeoir 7 lcoil,; go nde^nt r égoleir 
neamhabal a, 7 go Igaifar uadli ipfo 
faélo an gceadhaa ; 7 go mbéidh g.ch 
u.le dhlogáara. h.',chaiionr.chd phrebk- 
Cídeachd, MhAÍghiftreach-, ih>.aonaí, 
ch^jriichuahchd, áit phroitcaluír, ait 
i-ágh'hór, phearfui tathd, b; iocair- 
cacnd,7f ol d .n riór fain tollamh^amhail 
as bheith an té rinnc laillighe raur 
liíd iar néa^ go nááurtba. 

Agus iraní aonmnaighlftir ícoilc, no 
ptarfa tile ag niiínad.. no tcagafgóg 
a naointigh no 'haihlich prn'obh- 
áií^igii mar thú-éir no mhaighftir 
ícoile, a nógdo tbeagafg no múnadh 
mar thuí eir no M agriiítir l'coile 
roimhe chead dthagail fá leith ó Air- 
deasbuc, Easboc, no uachdarán an 
d oghóile, do reirdMiftheai-ih 7 reachd 
nvrígncichdía fair a driuShriidh dliá 
phirígindeáíí amháin) 7 roírrhe an 
tabhart fí idh láiahj a nadmháil bheith 
dtánta mar do réamráidheada. Ann 
fin cjithfidh gích uJe Mhaighiltir 
fcoile 7 dhuine oile ag teigaíg 7 ag 
n.únadh rear do rtamhraid head; , prio- 
fú' achd th í mio ^ duhng hn cceud 
choir gar bhannaidhe gan thuaígladh ; 
Aguí ían dara coir, 7 gach coir eils 
don tíot lin prfn unacud thrí míoía 
gann bhannaighe gin IhualgUdb, 7 
tós tuitidh uadh chum an Rig fuim 
chu'g bpúnta. 

Agiis iar mbcithdon tabhsírtfaoilaimh 
fin dénnta, caithfidh gach niJe phear- 
lún, b.iiocaír, chúráid, 7 theagaJgóir 
de.rbba^^h dfágha:! faoi láimli 7 ficl 
fliéala Airdeatb. c^Ea buic n.- uaehd- 
araina diogi Q:lefáTleJfh(3iragcua-(hear 
diiachuibh 7 daithne aa gceadna do 
deánamh j do thoiibbirt an tan biaifar 
é) 7 caichlidh an ceadrta léagbadh go 
poiblJfelic 7 go fgu»i> maiííe ns a 
b ntuiilliagha Día mílc íé chéid feá(gad agus a dó, 
■o a naonaimíir na dhiiídh (in. na 
Mhinifteir pharráiftc, no »gá mbeicfli 
(éalbh dhif gi /aichd ar bith, chanón- 
raigh, phreb nd.aigb , Mhaighiit- 
reachd, cl^eannaís, chuii.'aichd, aícc 
phrofeafafr, r.o aire léarhóir, ph-.arfon- 
taicbd, bhiocá-if<:hd, no aon dbignid 
oile «agiaife, ró bi catha, no ái e chu- 
raí'^, rhcagafgchóir, no Iboiie j nó 
thcagói'cios ni rr.huínfios aonógmar 
thuíré r, nr. Mhashi'rir fc-i.e r jmhe lá 
flié lepár ho'óin bh áe ao ■» t b iajijhain 
dacia ir rítghcjinjt Dí^ , míít 'é 
cheúd leá gad 7 a Hó, no roímh' nón 
ttn, a-gab!i.h-r 'é c-u -> Vhcifiin'on- 
cnimbeinr, r.ó an (til h rfia/ .hráiíjh.e 
dfághail, ai t 1 íiu , ha 7 a nidmhaili. 
fe \t^T\'*i do Ji^bi^^irt íaoi Q» lUíuh, 
£&dhon. 

Tlyllfi A. B. FoíUfighím nachdliftio* 
**i nach arm a rhógbháil a nachairfh 
tnRígh ar ch-jr.das ar birh, 7 g di ua- 
thaighim ahradii r héirl' ach úd hój,-- 
bháta arm » n'ghaidfia pbe-ríunnré 
nú^a ás éin, nó á nighai h nadru nge 
agá b' fuil cumbací 3 uadha 1 7 gi> 
gcomhfhoirmfiod ré l oruirge t acla fe 
naSa fon, mararád' a noisTuightheié 
dhghcadh Agos fo: Ifigbm., go 
gcongbhamnthbhfu 1 cuirg ar bith 
orátn féin, nó ar aoinpkerrfoinn eile 
ó na mionnaíbb, da ngoi thior go 
coitchionn a lcig 7 a co inradh foiu- 
manta, a thairgfii malairt n® claocló 
ftíuraidh do dhéanimh a ; eaglais nó 
a dtua'gh ? agus go ra.bh an céadhna 
aunféin na mhionna mh dr.liftionacb, 
7 gur cuireadh é :r íochda ánabh na 
rígheachdfa a níghaidh dhlightheadh 
7 íhaoirfc feafta i.a rií,heichdía. 

Agus caithfidh gich uile Mha-ghif- 
tiridh, 7 cheinn , chomhci.iulaicbd, 
íhcíplínidh 7 thútiéiriíih do, no ann 
aoncholaífte, halla, no thigh foghluma, 
agus gach uilc phrofwafuir agus leat- 
hoir a gceachdar do na hu : ih eir- 
fitibh, do látharfnir ionaid íhati:fe!éir 
na Nuínibhciríiteadh fa. leitb, no a 
dhcapuitidh fa aaimiir ^ bhiás ^ Agui nfoiUíiugha no a nadmháil reárohráigh- 
the ar la cigin an Tigbearna tiobh a 
ft'g do thrí miofa aon fin is fcicfe 
a'g lcínmhain, ana a rtcam^ ull a phtir- 
áíftc mar a bhfuil chum feiibhífe do 
deinamh, dolathalrsn phcbal ann fin 
comchruinnigbthc, a ttráth fiicirbhííe 
ditgha, í-i chulng, sogcailHidh gach 
pearía dheanas ftiUighe snn lin, a 
phearioncaclkljbhiocaircuchd, no chearc 
caglaife, aíc chuiáid, no aít thoa- 
gafgoir f a leith, 7 r!;ombéidh go huilc 
ncaniHibalcai 7 Tcartha on "jptesdna 
ipfo fafto ; 7 go mbéidh an pnearlbn- 
tichd, ijhiocaireachd, no bheatha, aít 
chúráitf, no aít theagaígoir iolamh, 
amhail as bhciih íé iar neag go nádnrr- 
tJia, 

Achtfgidfieidhj U!dh 7 andiaighsn 
cu'geadh lá fichcafih- cón Mhjrta 
bh'.is fan mbliaghahi daois ardtigh- 
earna Diá, mile lé chéud ocliUnogbad 
7 a dó, ítiigíior as a bn.oillfiuga 7 a 
nadmháil as cóir mar fin do thtbbairt 
laoi laimh kriobtha, 7 do leágbadh,na 
íbcailíc itanas," Eadhon, 

AGus foillfighlm go gcongbhaim naeh 
bbtttil cuvng %i bith o:am fein, no 
ar aoinphcarroinn eJlc do bhn'gh np 
mionn da ngóirthcar go ccitthjonnan 
kig agU8 a connradn iolumanta, 
ta';rgrin «laochlo, no malairt ar 
bith fta'iiMidh do dctnasah a ncaglaíí ná 
a dtuaigh j 7 go vaibh an ccadna inn- 
tc fiin 11a uiionna midhhfticnach, »gt!S 
gurcaircid^ í ariochdarátiaibhna ligh- 
eachdM a na^haidh dWightheadh sgus 
íhioJiíc ícafla na rígtieathdía. 

Ar mbodh nach rnbeidh dfiachulbh ar 
aon dena peaiiocraibh rcámhráigthc 
Ó íhoin amach an chuidfin don ihoill- 
iuigha .no do naduihail chcadhila do 
thabhau-t fhaoi lamih iciiobhtlia, no 
Jcaghadh.' 

Agtu bioih icach<tha, uadha 7 a- 
ndhiaigh flieile Na^in.hf Phárcholóin 
bhía» a mblitghain ai D:ighe*riu mile 
le chéud iedgad 7 a do, nach mbeidh 
cead ae aon phetrroinn atá a nois 
■ • ' icilbh do «IT fhoiriTOC óírtsgh EáJbíHtf, 
roíntshe sn iá reamhiiiahthe iheile 
Naojmh rháiíholcin, an phcarfor.i.»!.hl 
cheaiujj bhiociL'-cachcl, ceart «agUife 
re ciirao] , na biiatha ar bith c.'ls 
cagJaife á íhgh l'ii^ rlgheacbdl^ iia 
Sacltn, a dtsahearnfts Biucatan, na a 
mbaile Bhelrbhfc ar anTtaotd Ao flxeail- 
mhweha; achd co nib'tidh go leir 
ncimnoireaaihnaTn, 7 ip'o fííioícar- 
tha on gcer.dr!a,7 bcid c uile bi^.eavhaciha 
E«g!«iie fohmh, smhaii Is bhcith fé 
iar néaggo -Tiadiinh. . 

Agw8 OS a *ibc na iia bicih reacbd* 
aighthe ris a núoara* itámhrí'ghtha 
nach mbéidh sc'h/pheajía ar bitti oir- 
camhnach ó Tac^-.i a math, chum s 
ghlacajdh ann a bpearGmrtkiid, bhi«.;c- 
airlochd, cbcart englaiie, no bhearh» 
eaglslfe, nodhifgmí ar bith ú\c.\ 
agUB nach geabhaidh air fcm iscair 
meid naomhtha cboirp an righearn» 
do iraosihadh agus do miit.io i- 
Jacbd, roirahe % nam % ndcínfaíáh 
grádha r«garf doghiacadh, do réir n» 
toirmeagustn n.hoiiih *vi toiricrjobur 
thg ano, 7 r» an Jcibhar tbcadhrxa, 
Achd mijna nrlearn?dK lagan rh-iaii* 
dhe \i oirnc-iidh Ea.Luic, 'ti^oichuing 
tuJtim 'do bhcich uadha ar vijéad i-un- 
rt ar fon gich aon-hoifc» (a kctj» 
fin do bhcnk ag moidsxha an Righ, 
agu8 a lead) ciSe do n icn go chomh- 
chotii'-am cidJt bbochdiibh an 
PktsTaiil» Min a ndéinfar a choir, 7 
un yhtaria, no na pcarfcnna dhéan- 
fes leibhte air re hc*gra fhiach, 
bille, caiaoid, no fge'ula gccichdardo 
chiiucibh reaeóird a r»hordaichd,ann 
nach nglacfar aon ealoighn, di'dean, 
na gcall dlishidh") 7 go mkeidh nitamli- 
oireimbnach re n» ghabhail no a ehla- 
cadh'a nerd ihagaht ar fvadh na na( n 
bhliaghna go hiomlan as toigfe lea- 
nai. 

Achd ni thuitfid na cantacKa ann 
fa rcachdia ar na coigrighibh na coimh- 
thighib do na hEagliafihh coJgrijhe 
aithfhoirmihe, agi bhfuil aenra no 
ghéablius aon If» ó mhordaichd na ioncombeint * pj^hs 
a©inphcari"~ta;chd, bhiocairichd, no 
chcirt cai;leilc , agus ntch bhfoil 
eheana a ncrádhuil'h naosBtha ic lioir- 
ceadh Ealhuic, no nach abt'idh oir- 
ni^bchc na Ihagart nu dhto^Lwconach Righ, on oighrighe agus a íhucfcaíú- 
ridh a Sacfain. 

Achd blódh icachraighckc do íhiúr 
nach bhfiiighthcar tiodal ai- bith chum 
coll lid, n» foriil re tuitipi do dhaanamh 
ar fon foilbhe no dcalluid iffi faP.t„ 
do brig an rc^chtaia, achd a mláin Stafitid M dtdohh aenjmirme Irnuigh pulUidhel 

fi4 do r^2r na fohrme reamhraiáh- a ndJaidh flié miefá déis fgéil aa foil- 
bhé ijoo 4caluidh 6/5 rfo thebbídrc 
diw pl.arrúo, lis 8 r/úacháaraii, no a 
Odiaidii bhreiche *n deiÍHÍgb do iéagh- 
adt. g foiUjs ígo» irti!fc:i£kc atteam- 
pn;i Fliatráift* na ^asii'i, Phearfoin- 
tcríc-hij, !»o bhJccaJrtacbd a dean&í 
fr> .ár,., no ó ndfcaioclifojr «n rioncuim- 
' ' U brífb as reacbdafa. 

::('.o6 a chioiifl fin rctehdttigh- 
•isi núghdér.fás rcamhráightfie, 
i -n ídáaoíiiT úfáld dáoínfhoirm na 
*lorJúgha crnakhchcadb gcsitchionn, 
Mhifiioítralaichd ShacraJmeinteadh . 
nós, no dheaígnatb go folluí a nacih- 
tcampull, f felpcall, no a Bxooáit 
phuíblighe oile do, eo arn aoncbo- 
láiííe, no b&IIa a gceachihar áo na 
huÍBÍbheh-litibb.do choláiftibh Mheill- 
ínsnfteir, Mhuinchdftir, no Eatoin,no a 
gceachdar <íhiobb, achd a nfojrm a- 
tá foirícríobhth» agUB cinnte ré úíaid 
do dlieanamh dhi ana.aguB rií a lcabh- 
ar gceidflaj sgus ga geadijfidb 
En guibhearaólr a láthtir, nó cean 
gách aoncholáífte, aguB haUa do na 
Uinibb£!í{iiibb ccadca, agus cholaií- 
íeadh rcambraighthe MJiíífimhmi- 
íteir, Mhuincheítir agus Eatoin, tsobh 
a fti^b daoinnibí a ndjaiab fheiU; 
naoimh Phártbaloln bhías lan mbiia- 
ghaiii daole ar dTJghearna mile fé 
chead (cafgtd aj^us a dó; «gus 
gach uíle uachdaraa no ceano gach 
'aon chohiJle ro halla Acafoin, do 
toghfar no cjnnteocb»r ó lo smacb, 
taobb a ftigh daoinini átit a tbogh- 
tha, a cbollai^a no a i^habbáU amiía 
ruacbdaranacbd uo cbemnaiToin go 
follus ague puibligbe fan leampull, 
íbéipeul no a náit oílfi _ Pbulblighe 
fan cbolaiíte no halla cheadhna, agus 
do larhair chombcualiakbd agui (cel- 
laiieadh an cbcsdbna, no na buibbxe 
as SBÓ dlilóbb an taníain na 
gcomhniúdh ann, fsoífcríobbadh do 
déanamh ar na naci nairtiogaiidcag 
ar íhíchid cbreideimli, do bahwnnigb- 
thear a^n ít reachd, do rinnead v.n 
trípbead bliaghain dca^ do íhlai heas 
naBainrioghaji dbeighiooaidh EiibuJ, 
agus don Isabhar reamhraidbthc, 7 
a thoii ague aontafbiiinneach dhálbh, 
agu» a tbaJtneimh dcnahaiiricgail 7 
do0 leabhar cbéadna, agus dúlaid na 
noile ornaigb, nói, agui dbeai^hnatb. 
ihoirm, agus ordugha iboirfciiobhth» 
aguj chopgbh|id)^ ÍJ19 lc*bliár cejdh- ih«áíoiirivigbat •) go gftkhfidhgaeh 
«lie ái'rtdíási-in 00 cbeiiiin colaifttno 
h»-ia cbsgJbha, c» ccathdar dhióbh 
atáj no bhiáa a aéidaibh ntMahtha 
(inadb bbiorj gen toii-aj5oi^ dHftlo- 
nach) go foHua «gue go ptiibligfec a 
ncrna'igb mhaidne, agas a tfeirfchis 
do léigheadh, do einnrear ann, 
rifi a leabbar cheadna do léigb 
ann fe teenpull, ftiipeel no « niSt 
pkuibJ^^bs «yedon choláífts no halla 
«hiadna, aonuair ar a chcenn n lúgh 
ann gacb ráithe dan bhliaghain, fa 
pbéin each uilc thakbbe agtis tkabh- 
oichd, do bhéanaa ris s nuac!^d<siQtchd 
no dieannas cheadhna, do chaill 7 
do thógbháil uadha ar feadh íllé ibío- 
fa ré fan ' bhfliiofraightheolr »0 
bkfhiofraiglitlieoiribh an cbdalfte 
non halla cheadna ; Agns muna ndea- 
na aon uachdaran, no cheaRn aoncho-' 
laifte no hiila do tcarfar fa gan 
faoifciiobhadh dona bairticgail no lea- 
bhar rcamráidthr, J5Ó ft gon a rov- 
na5gh mhaidne agus a cíéirbhis do 1«- 
shadb nur % dub'nradh, roimne 
cbeann íé taíofa as t'oighfe a ndiaidh a 
icaraidh cheadhna, faoifcrioba dona 
hai/tjogtjl, 7 don l«abhar chsadna, 7 
a aonta dháibb dfoUlfiugha mar a 
dubhradh, no mana leighid a nor- 
naidh mbtidne, 7 fa ticixblils star a 
duWiradh, ann fin biadh a nmchda- 
ránichd U9 ao ceannaffoin tpji fMÍft 
lolamb. 

Gidlieadh ác ghnath biadh Wlij- 
tionach, ufiid do dhéanamh do or- 
naigh mbaidne agus ii(5ine, agus da 
each uile ornaigh agus fbeirbhis fhoir- 
fcrlobhtha >no, agus ris a leabhar 
ch«adn3, a féipeuluib agus a nsitibh 
oilc puiblighc na gcoJáíftead^, agaa 
na halladh, ann fa da UinibheÍrfite, a 
Gcolálíiibh Mheiftmhinftetr, Mhuinn- 
cheaftair 7 Faroin, agus a gcomhairlc 
choitchinn cbléiie chcachdair don da 
chólgheadh aLaidínj gon toirmeafe 
Ó aoini da bhruil congbhaldli im 
rcachdra nagbaidh, 

Agus biodh reachdAÍdh ós a chionn 
fin, lis a nugbdarás R«amhriighthé, 
nich mbéldh, 7 nach nglacfar aoinpear- 
h mur Thcagaígóir, ao nach bhfui- 
gidh cead, fulang, no aanta, Sean- 
mojadh nur theagafgoir, no feinmoir 
do dhéjnamh, no solntfeinmó'uf no 
teagafg do leagh^dh a na6.i team- 
pul. St4tuid A dtaohh aonf.oirme Ornulgh Tvthliiihel pul, íheipét', no áít oik adhratdh 

!»hu5bhlighe an 'a Righeicbdfi m iac- 
an, /.a D'igh'arnus Bhrearan, na 
Mbatie BSerrtvhic ar (nTrjuid, mur 
bhtbgha dh a pccidoir a mho; -da agus 
CCid Ó Airdcaebur an Dio^rioilc, no 
(rra hh'on ^n chaithir folam ■ ) é 

Shairdian n» Spioraraltachd, faoi na 
iro a ; i!y\i mur lé.ghidh a láhair 
an Ai!de-i.>>Dac ch^a'hna, no an Eas- 
bujc, Í10 >-■ ghairdian na nioi Nair- 
tio,-i3-i '^^ z 7 fir. « an chTcidsimh, 
do h.'nmnidhc»^h an i"a rearht do 
xin.i^ "d!' an ■nV.hcadh bliaghain deig 
don B.ia nriughain he gh-oniidh Eif- 
ibéa , m/tiií ré f iliriug:a<íh a a'.n a 
firinn d^i do-> gccadhna » aguj ga h'.gh- 
firiK pitch aonphtarfa no Ph arfonna 
agá b'. ui' unois, no gheabhas na 
d*^ a'ghio ccad, c-arr, cinntcadh, no 
gabliál ris mur the gifgo r, chum 
Séaiino'rdo dh. '.rum'n ar aon la dm 
te'cldmhuin a na n Teampu), Shéi- 
|)éa', no áit aíhraidh phuibhlidhe an 
ía Riglieechdía na Sacían, no an fna 
hái cirhnibhieamKraidhrhe, an chead- 
uair rhtar.tas le icanmoir fr imhe a 
flieanm. .r) go toUns, pv.ibli-.he, agus 
Solumanfa na hurna ghe coitchionna 
agus a fleirbhis do cmntighthear a 
leaghadh áo nam fin don iá, ann, 
agus IS an Uabhar g ciAm ■, ajgus 
fa na^ííÍQ, agus ia i,aitlin foi'Teo- 
chaidh g > poih ighe aofs go fullas a 
aonta <'bc), 7 a mh )ladh an Icabhair 
fin 7 da aid n» nu le Ur'aigh, nós, 7 
dheafghnárh, fhoir<- c, agus orduigh- 
each coiigbhaithe agus fbirlcrtobtba 
ann, do reir na fo:raie do cinntigh- 
eadh roimhe an fa reachdfii ; agusniur 
an J.,, i'adna leighlidh ar an gceud la 
tc. H,. do gic!: ui!e mhi na dhiai^h 
fin. cbotTiad as bbús na rhcaga(góir,no 
na Sheanrr onta «nn fin, aga nait chinn- 
te don teaglgao íheanmóir chcadna, 
roimhe a theacafg no a flieanmoir 
cheadna, go fuTlis. puiblidhc. 7 fola- 
mana na hutnaighe coitchionna 7 a 
tfeirbhis do cinnr ghear do Icaghadli 
ann, 7 r • a leabhar gceadna fa nam (in 
do dhe^n .mh, agus a \:A aigh na eigh- 
theoireacbd hn, toill é.chiidh go lol- 
las 7 pui'^'iidhe a thoil 7 aonta 7 a mo- 
ladh a ia hair an phobaii an fin choimh- 
tlJorolta don Icabhar chiadna, agus 
dúlá.d na uile urna ghihcadb, nós, 7 
dhtaíghníirh, fnoirmeadh, agus or- 
duigheadh chwngbbaíthe7fhoiríeriobh- tha anil, do lé r n» > rm« r^rahra'idh- 
rhe ; AgB9 g mbé dh gach mle Phear- 
fa 7 PhtaHonna. ea.f > iaillighe no 
dhiuufas an fféidna cíbéaBamb, ó 
fliou) amach neimhfBbh-:/ch an tea- 
gaf'jg nsj an tleinmóir cheadna do 
dheanamh an f* «eampnl fin, no a- 
t «amr-ul, íhé<réal. no ait ar bithoila 
adhraldh phuib.iáhr. no go le.ghidh 
na hurnaigbe vioitchi^nna , agus an 
tr-iibhi cninntc ris m leabhar gcead- 
ra, go f :la5, raioidrc, 7 foluraanta, 
agus go dtigidh Chun» comhflnoiraic 
an gach uiTe phunc lé n* neith» 
cinntighthcar, agus foirfcriobhrhlr 
ann, do rér in,.tin.ie, fckeile, agu» 
mhéine fire an rea: daia. 

Bi' dn rsachdalghthe do ghnath 
mas a Dreamhpil.no feipea), Chaithir», 
noCholiifte bh.Á^an tíeanmóir no tn 
Teigafg chum a dheinta no Icighthff, 
go ira íór don Teagafgóir a thoil 7 
aonra do gach uile ni da bhfuil ia lea- 
b' ar chcadni, do rtir no Foirmc 
reámháidhte doillfuigbadh go puibc 
lidh:, ia n»mdo raidheadh. 

Agus biodh OS a chion 1 fin reachd- 
aifjhtlic ris a rug' darás rcátnh- 
ráighfe, má ní eánouine, atá dé.inta 
nc u h nnmheach ris an rcachdla chum 
feanmóire no ie3£ai''g, ícarmóir no 
teagaíg ar bith conínfhadai choimhieo- 
cbus nó flnnfas mar fin nein^hiamheach; 
ann fin go gcaithfidh gnch pearfa no 
pearfonna dheánas coir mar fin priofu- 
nachd thri mioia dfulang annfa prioiunn 
choi i biorngir bhanna gon fhuaigladhj 
agus go mbéidh 7 z'-i aitheanta do 
gach uile dhá luftís íliiórl chara aon 
chondae don ngheachdf^jdo na haitea- 
chuibh reámhráighthe, 7» do Mheire 
no phriomhoifigeach oile aonci aith- 
reacn, no bhaile aonchorpdha ancfa 
gceádn» ar bhfaghail dearbhaidh dhó, 
nodhaibhó uacbdarán na báite go 
ndearnadh an choir, an phearia no na 
pcarfonca ag coiriugha mar fin do 
chur a prio'.úu na condac, cha'threach, 
no bhaile aoncorpdadáreú fin, 

Aehd »tá rcachdaiehthc do ghnirh, 
7 biodh reachdaightn» ntofa fliladh ri« 
a púdaras reamhraigbtbe gacn nile 
thrath 7 thráthaibh bhías íeanmáir ná 
teagaíg chum a déanta go léigfior 
na hornaighe coitchionna, agus a 
tfcirbhís do cinnrcar do Itadhadh fa 
namfin do la go follm, puibiighc j 
iol»tn:nta re lagarc etgia na dbig- 
ghacanacfe Statuld a dtaohh aonfhoirme ormiigh piihildhel ghaconachanníá tBimpuli, iheipeul no ait 
adhraidh» phuiblighe ann a mb^idh an tfean- 
moir nonn teaga(g ceadna chum « ndeanta, 
niofa thaofge na deanfar an tfeanmoir non 
teagafgfoin i agus go mbeidh an teagafgoir 
bhiai chum teagailg do dheacamh do 
lathair ag* leaghadh. 

Achd gidheadh au reichdaighthe, 
nach roightheochaidh an reachdia tean'.puill 
unibherfiteadh na Righeachdfa, no ceacfidar 
aca, cebe am no crath a mbiaidh feaomoir, 
no teagafg rearadh, r.o leaghadb ann- 
fna tampluibh ceadhni, no a gceachdar 
dhiobh, re haghaidb no mar thfean- 
moir no theagafg phuitilighe na huini- 
bheirfite fein : achd go mbiaidh ceadmhach 
na feanmora ceadna agus na teagaifg do 
radh no leaghadh ar a nos agus a modh 
air ar ghnath roimhe fo an gceadhpa do 
r\dh no leaghadh, go neatr.hchead 
d"n raachdfa na daoioni da Lhfuil ar 
•on cbor copgbhalibe ann a nagildh 
fin. 

Agus biodb reacbdaigbrhe niofa (hiadh 
rit a nughdardhai reamhraidhthe go 
mbeid dlighthe agus reachda iomad^mh'a 
na righeacndfa do rinneadh cbeana. agus 
a taoi a noii a ne^rt a tcaobh aoinfoirme 
ornaidh ago» mhinioftraiachd na Sacrai- 
menteadh annfa righeacbdfa na Sacfain 
agut na haiteacha reamhraidhthe, a lain- 
neari agn» bhi/gh chum gach uile inntinne 
agut chriche le haghaidd ihocraidh agus 
chomhdhainghnidh an itabhair cheadna dar 
tioda', íiáibhar na hornaigh coitcll-ne, 
cgus Mhtniojlralaichd n* Saeraimeinteadbj 
agnt rtachd a^w dhtajghnétlt tile »> ^'*^g' 
Uife, da riir ufaide eaglaife na Sacfan, 
tnéille rt pfaltair no thpfalmaitih dhMidh, 
ar ntt bfuncadh mar as air a gcantain no 
* radh a, ttiamputwbh, aguifirm no modh 
dhtanta, cirnigh, agut naomhaigh Eafioc, 
ihagart, agus dhioghaconach, hainm- 
nigeadh ann roroimhe,d ocheanghal agui 
ghreamugha don reachdia agui go ndean- 
for u&id dhiobh a bhfreachnughadh aguj a 
gcura ngniomh chum gach uile choire a 
naghaidh na cdligheadh gceana, Lhearut 
ris a leabhar reamhraighthe amhain, do 
phioDufadb. 

Achd ftta do ghnath agui blodh niofa 
ihiadh reachdaighthe ris a nugdardhai 
reamraighthe, go ndeanfar ann gach uile 
ornaigb, liodan,7 or^id bhejnaSris.an.'Rfgh, 
Mbainrioghan, non treibh riogha, na 
hanmana dithrngha agus do mhilUirtiagha 
o am go ham, agui go ndeanfar oiieamh- 
nach isd do rvocaid a lathair, do reir 
dhirighthe ugdarais dhlighthidh, 

Achd ata do ghnath agus biodh reachd- 
aighthe ris a nughdaras reamraighthe go 
ndeanfar fiornihaidleabh»r a gdo don leabhar cheaina, dar tiodal, I.«<»i/ii*r n« 
hornaidh ceiichtnt ^glls Mhiniojirala'chd »« 
Sacraimttnteadh, agus nos tilt agus dheaf- 
ghnath na hcaglaife, do rttr nfaUi Eaglatfe ' 
7iaSaifan,mailleris a ip',nl (tir,nothffalmuití» 
dha'ohtih ar na hp^nr.cadh war as coir » 
gcaiHtain no aradha titaxipíuihh^ agusfoitm 
ne modh dhianatdh, o-rm^h^agus naomhaidlt 
E^jlucjhaj^ha-t a-^us dhgiaconads^do iholar 
agus dtaghail arch' ftusagu» ch^iteambluichd 
an pharriifie do gacti Uile theampull pharr- 
aifta agui IhtipeuJ, theampuU chaithire, 
cholaitte agui halla roimhe la fhcile Sc. 
Partholon a mbliaghsin ar ddgherna, 
mile fe chead iea'i;ad agus a do, faphein 
tuitim do bheih ar thri phunta ia mi, 
chofhad i» bheidgon a gcead.-a do Iholar, 
o gach uile pr, ina.fte, iheipsulrachd, 
theampull ciaicni'c, cr.olaifte no haila 
dhearus failighe ;»t.nroÍQ, 

AgLiSata do ghnath agus biodh reachd- 
aighthe rs. a iiughdii^s reainhraidhte ga 
ng.cfaidh. <ai)) íl lieeafoird, fain Dhai- 
t-iiidh, Afh'^i^'', Bhannghoir agui Landaf, 
•gui a dii-ciaidb na nait a leithid dor- 
dughadfi eatora fein, chum (lainte anmsn na 
ttreaJ.do cuireadh air a gcuram a IHgh a 
mb i<:atain,go rdi.antaoi|an leabhar tacoinh- 
cheangailte ris fo didirbhiniughadh go firin- 
neach agus go beachd chum na teaDgadn 
breathnuife, do bbai!I(idh,agus an gccidhaa 
mar fin eidirmhinighthe iar na fhiiciin, a 
leaghadh, agui a chomoladh riufan, no re 
triur ai.a ar a cheaa is lugha, do chur a 
gclo chum uibtue qho iomadamhailfain» 
iocaas go bfeudfaoi aon do na leabbair 
cii adna, mar fin eidhirmhinighthe agus 
cuiitbe a gclo, dfa^hail do gich uifé 
theampull ^.chaithire, cholaifte agus phairr- 
aifte, agus Iheipeul (oighanfna disghoifighe 
ceadna fa kith.agus aniaa haitibh a mbrea- 
tain mar a labhartar agus a ndeantar ufaii 
don breathnais go coitchionn, roimhe an 
chead la don Mai, mile fe chead feafgaJ 
agus a cuig, agus uadh agus a ndiaigh a 
naraa gcuirf or a gclo agui a bpulbhleocbar 
an leabhar ceadna mar fin eidirmhinighthe^ 
gnaithcochar agus deanfar ann tfeirbhis 
dhiagha go hiomlan ris na minifteiribh 
agus cburaidibh ar feadh na breatin 
uile ann fn» dhioghoifighe a ndeantar 
ufaid go coitchinn don teangaidh 
bhreichnaidb, ann fa mbreathnais no dtean» 
gaidh bhreatan, fa modh agus fhoirm 
cheadna ata fbirfcriobhiha do reir a leabhJ 
air coimhcheangailte ris fo,( da ndeantar 
i.faid fan mbe^rla gan eidirdhcalugha at 
hith a naon orJugha na a bhfbirm on lea- 
bhsr mbhearla cheadna j agus caithfid 
bhardaighe an theampull gach aoin dona 
par;aiRibh cheadna, d oil ar fon an leabhair 
cfteadua aiar fiq eidymhiQightfae 7 cuirrhe Statuid a dtaohh donfmirme ornuigh puiblidhe. á gcloj u airgiod a pharraifte aon a Urah- 
«ibh, re haghaidh ufaifle na dteampuJl fa 
leith, agut ghcabhaid fiii do leiglon fiof 
daibh ar a giuonda» ; agus go nf.caniid na 
Heasbuic clicadna, notriu- aca, aracheann 
a» lugha an luach dordugSa agirsdo chiiw 
tiuí;lí«aira reacftr a leabhar ce^dna; agu» 
ceinccochar agus beidh aainlcabhar? ik- :r- 
naigh coirchinne fa reanga bhearla ami 
gach uile theampull ar feidh ra Breatan, 
ann a gcaithftor 1 zbhar ra hornsMh 
eoitchlnne bheich a nibrcathnnii do bhngh 
anreachdafa, roiaihe an gcead la do Mai, 
milereChead fcalgad agus aceathair, «gus 
a leabhar ceadna bneith a naitibh cho comb- 
garachfoin aftigh fnt reamplu'bh readna, 
ionnajfgo ^hfeaJfa dis an mheid tiibi^io» iad 
tcachd gach uile thiaihi.Soiuigatach da 
leaghadh, agujchutn ufaide do dheaiumh 
dhiobb, agus fo$ go mbeidir ris an luchd 
nach dtuigeann a teinga cheadna teachd 
niofa thaofg» chum tuigfe an bhearla re 
colmheasan da theangadh le c!iei!e, g>n 
toirmeafg o aoini naghaidbfin fan rochdla ; 
agus caithfior v.d'.i d^dncanamh do nfaoirm 
brnaidh pbuiblighe do horduigheadh re 
pairiimefni: roimne an reachdra dheanamh, 
tíwr nuhi cheina annfna rannaibh do 
bhreatain ann a dtuigihior a bearla go 
coitchionn, no go Lhfoghar agus go fohir- 
thior micleabhar a gclo don leabhar ccead- 
ha eidirmhinighthe mar a dubliradh. 

^gus ionnas go nibeidis micleabhsr fiiora 
aguslomlana don reachdfa agu» don leabhar, 
VÍdímhcheangaiite r:>, «r congmhiil go 
hbhiilte, igúo cumhdaighthe go fioruidhe, 
(Igu! chum gach uile chonnfpoidt; U naim- 
fir re dteachd do fheachnadh: nime fin 
biodhreachdtiighthe ris « i.u^hdarattcamh- 
raighthe, go ndeanfuid Diogansidh ag^is 
caibidileacha gach ui!e theampuiil chaithire 
agui choJaiilc a Sacibin agus a Mbreatain 
•r a gco&iisagusa gcaitheiinh fein, roimhc 
an cuigeadh la ficiieíH don deichmhi, 
mile fe chead feafgad ag'is a do, maic- 
leabhar fior agus iomlan an reachdaia agus 
A leabhar cheadna choimiuheang^ilte ris, 
faoifteala mhor[na Sactcn, do fliolar, chum 
achongbha'a agus churabdaighrhe riufan 
na dioganaigh cheanna, agus caibidileacha 7 
a dtou na ndiaidh fabhailte go brath, 
ionnas go rabeicih fe re tabhairt a lath- 
air agu» re taifoeanadh a naon chuirt 
j-.eacoird cho minic is hlairfar crra go 
dlifteanach (in do dbeana » agus mar an 
gceadna toirbhcorthar micleabhair fhiora 7 
ioroiana an reachdafa 'gns an leabhair 
cheadna do gach Cuirt fa leith an» Mheift- 
aiinftear, agus go tor lundun chum a gcong- 
l^bail agus a gcumhdach go br«th a meafg 
í-íjcoroidh n« £Cutrtionn gceadc», agu» retcordaih an toir, chum a mbeith mir 
an gceadna re tabhart a latKair agui re 
taift^eanadh a naon chuirt an tan ba riachd - 
anach lin» agus deanfaid na pearfonna, 
oirdeochus mordhachd anRighfaoi fiieal* 
mhor r.a Sacfon le na agbaidh lin, na lea- 
bhair cheadna do bsarfar amach faoi flieala 
mhar na Sicfon do mhinfheachain, agus 
coimheatfuid ild ris a bpritrhleabhar comh- 
cheangalrc rii (0, agus biaidh cumhachd 
aca gach uile (heachrin do rinne an clodoir 
acchlodhidh va leabhair cheidna no aoinnei- 
the d\ olifuil ann do choiriughaagus do 
leafujba a fcrii^hinn agus dtarbhochaid a 
fcribhinn faoi na lamhaii h agus faoi na fea. 
luibh, no lamhuibh agos ihealaibh aointriar 
aca ag crich an leibhair chradna, gur 
mhinfheac^adji, 7 g.r coimhtaladar an 
leabhar feadns, agus g; bf ghaid e na 
maiclea'jhar fnior a;.;u? iomlan, 7 measfar, 
glacfar, liifesr, y r irieochar gach leabhar 
do btarti;ar mur finfa-^i fttala mhorna 
Sacfon, mar a dubh'?_..h, bh'.:i:n maith 7 
fophancacb fan dli^jlleadh chum gac^ 
uile mhtine af^as chrichc, 7 raeaifai a 
mbeith n; reacoird chcmaith lis an lea- 
bharfa fein coimci^'e-ngiiltc lis fo, go 
neimhchead d.icinúlijrtieadn no ghnathar 
aonchor naghaidh. 

Ac' d biodh reachdaighthe mar in 
gceadnSi nach ndeana an reachdfa n» einni 
da bhfuil anndiobfiailnadohidh do phroi- 
f.afuir diighidh an Righ a Nainibhei iitigh 
OxPiird, a dtaobh, na ag beant re preibein- 
drigh fhioptoin a itcamfull chaithire 
ft4'uni, do coireadh ag;is do ceangtadh re 
halt a phrc>if«afuir cheadna an Righ a 
Naimfu- an Righ dheigbionaigh Seum do 
meabhir bheannaighthc. 

Achd biodh reachdiighthe d<i ghnath, 
tharla go bhfuil a feifeadh Airtiogal ar 
thriochad do na naoi nainiogail ar tbrio- 
chad, daraontaigheadar na Há.rde.ií^oic 7 
Eafboican da choigheadh, agus an chliar 
uile ng an gc irnhdhait d-> congbhadlii a Lunn- 
duin a mbliaghjj'n ar dtighearra mile chufg 
chead fea/gad 7 a do, «-.hum ceadftdha 
iolardhado fiicachnadh, 7 chum aoinmheine 
do /hocrudha a dtaoibh fhirchreideimh, 
anrna focailie leanas. Eadhor, 

Go gci>7igbhifvn an leabhar naomkiiidh 
yiirdeajboc, aztu Eajbuc, "gus sir nigh 
Piagart agus dhicghaconach do cuireadh 
amach go deighionaeh a naimjir an 
tfeijeadh Eadbhaird Righ, agus do 
choimhdhaingvigheadh fa nam cheadfut 
re ughdaras Pairlimeime, gach uile 
ni riaihdanach da leithid Jin do 7tao- 
mhadh, agns doirneadh,agus nach bhfuil 
ann aoinni ojchraihhtheach dhetfein na 
ntmhdhiagha \ agw uifxe fin tee ar 
bith Jn BROLLAC fí. 

hith at0 tiaomhaidh n» oirnidh do reir 
not a leaiharjin, on dara bliaghnin don 
Righ namraighthe Ladbhard gus a 
namfa, no Deanfar n» dhiaidto Jo da 
naomadh w dorrneadh do reirna not 
gceadkn*, ordaighmid i ad fin uile bkeith 
naomaidh 7 o\rnlghthego cear^, deagh- 
ordaighthe, agu: go dlijlionach. 

Uime fin, ata 7 biodh reachdaighthe 
ris a nuJaras rtamhraidhte go gcaith- 
fidh gach faoifcriobhi do geabhthar, no 
denniar \i f: do oa hairtiogUish a dubh- 
radhp re hao:; dh!oghaconacti, <h?garc, no 
Phearf-'ip.n caglaiie no phcarfoinn eile 
ar bith, di naichcar.cai ris a rtachdíá no 
aoii;re:!chd eile a nois a nearc fa -ifcriobh- 
adh da naHiirtiogaii cheadna.a mhiniugha,7 
a ghlacaJh(attaobh 7 ag bean ri» a léafeadh 
H-iirtiogal arthriochad a dubhradh) ar 
mho.ih go finfear 7 gondireochariadchum 
an leabhar do ch^ngbhus foirm,7 m dh 
dheanaidb, oi.nigb, 7 ruomhaidh Eatbt<:j(ha- 
g^rr, 7 dhioghaconich air a labhra; fa reachdfa, ar a itiadh 7 arauot >r dirfgheadh 
an gceadna roimhe chnm an leabhar da 
cuireaih aniacha Daimfir an leifeadh Eadb- 
bhiiid Righ, arahbhirthar ann fafeifeadh 
Hartiogal ar thricchad cheadna, gon fhea- 
chain ar modh ar bith daoini annfanair^ 
tiogal cheadna no a naon ftatuid, reachd;, 
no chanoin da bhiuil, no ndea'rnadh con- 
trardha do fin. 

Gidheadh biodh reackdaighthe mar an 
gceadhna go mbheidh a leabhar na her- 
naigh coitchlnne, 7 Mhiniftralaichd na. 
Sacralmetoteaeih, ag'Oi not agvs dfacaC. 
ghr.atb eile iiaglaifc na Sacfan, miille i« 
foirm agut in<jdh oirnigh 7 naombaigti 
Eaiboc, (hagart aguj dhiaghaconach do ohi 
a nuiaid roimhe I'o, agus do cuireadh íuu 
fa leich re reachd PairUraente ana fa , 
chead, agus octmhadh bliaghain doa 
mbainrioghan KilibeaU go tuan a nufaij, 
7 ar congmhail a Neaglai» na Sacfon g > 
feil S. Partholom bhiai a rabliaphain ar 
dcighearni Di3,inile fe chead feafgad 7 a d», DOb i crionachd EagUife na Sacfan, 
go cinnte o cbead chomhagar a 
liotuirgs puiblidlie an meadhon 
idir an da imeallfa da congmhail, e^dh- 
on idir ainiheafamh a ndiultadh, agus 
aineafgaigheachd irn a ngabhail aon 
chlaochloigh naithe. Oir mar thaisbea- 
nus gnaitheolus coicchionn ar aon taobh 
' a nai: a n learnadh atfearach ar neitbe 
do b-inaithigneadii go hormuineach (gon 
fiorijchdanas da iarraigh) do kanadar 
as fin iomad do mhiocliomhgiraibh, 7 
iid fin go niinic niofa iomadanihia, 7 
nicla throime na na hulk do fileadh a 
leighcas re claocnlo don tortl'oin: Amii- 
ail fin, ar an raobh eile, ar mbeirh dona 
fiinreadhai^h airighe adhraid!\ dhiadba, 
7 do ra rofaibh agus dheafjihnaiiiiibh 
ázi cinntigheadn uiaid do dhean2nih ánn, 
r* neiibibh innbheadhonacha 7 claoch- 
loideacha ionnta fein, agus go nadmhui- 
ghior a miit'ah mar li» ; is crilighe ar 
abhriilh tronadha inreheafda, do reir 
riar.hdan;is ioiardha th; jdi, agus Ocaideagh 
elaochlodh agus 'acharacli do dheanamh 
ano, mar? wheasfuid an ■ dream ata a 
nudaraS'O sm go hain bheith riachdanach, 
no comhga;a:li. Da reir iin do gheibh- 
inid gur aonniih a Nesglais ar abk- 
raibh ccarcaj agus tionidha daocllodh do 
dheanaroh a naiiiii'jh airighe , niur do fi- 
leadh bheith com^igarach a-.ii a n^imfi- 
ribh fa Icith, a bháaitheas dreiíe phriou- 
fuigheadh clioimhne bliea uighc o iho- 
fa;dhan deag.^foirmead;» : schj chsana ar 
irJiodh gor nibair a chuid is mo agut An BROLL A.CH. 

ii f inghufaidh (chooiaith anfna boill ft 
oirdhciice is ann a neagar 7 ordugh») do 
ghnath an ccndhna go di an iala, 7 
go mairid go feadh daingean, agus gon 
diratliadh, daimhdheoin na ni.*r«tach 
ndiomhaoineach , agus na nionnfuigh. 
eadh ioiriicatrmhar» do rinneadh na na- 
ghaidh, re dioiniiit» claochloitheacb», d» 
tliaisbeiu do ghnath, [,ar mho a naire bha 
ac« air a gccadfadha agus a dtairbiieadh» 
priobhaidhejcha fcin , na air a duaigut 
do dhiifhid don mhaitheas phuiblighe. 

As feas don tfaoghal go rodhinaith 7 
ni bhfuil f )nn orain » gcoimbniugha ana 
fo, god iad na caimfliligtithe, agu» chum 
god lad na criocha urchoideacha re diai 
nic an lioruirghe (gidh go raibh (i 
liihoiciicre dlighchibh na tire, 7 oa dligh- 
ihe fin fot gon athghairm) do chur « 
leacaobh ar feadh na mbuaidbreadh ini- 
fneanmhara dheighion»ch ; Achd an tao, ir 
aithfhiiieadh ihearmhar an Righ ba coP. 
mhail a gcoimheafg neitheann eile, go 
bhfillfeadh fcs ufaid na liotuirge a reia» 
(»r robeith don gceadna a riamh gaa 
chur ar gcul go dliftionach) achd muna 
ndeantaoi ufaid a nam do ihlighfhibh ei- 
gin re fin do thcirmeafg} Na daoine 
ceadoa, do rinr.e cni-l mho» dhi dtoifg 
fuath an phobail do_ chur na haehaidh, 
fioi na chumhachdaibh amjflaitheamhia 
dcigbionaclia, choncadar, gur fneaf orra, 
a dtaoibhagcluidh agus a dcairbhe (iru- 
na nadmhaighdis go reidh go rabhidar ir 
earraid, ni agar doilghe a macafamhlafiii 
do thjbhjirc cbuige) a fiirdhiothchral do 
dheacarnJi ^Jn B RO 

dbeinair.h le na ttbhairt at ais do 
thoirmeaíg. chum fin do chin a gaich, do 
p-iiblighcad tomid do mhinleabhralbh a 
nighaidh leabhair na hornaidh coitchin- 
re, do tionolidh ni fean iomardiigh na 
igajab, mai/lc re beagan eigin liuadh do 
eh-jr na -gceann, chum a nuibhir dodhea- 
n«mh niofa rhorrtaighe. i« dheoigh do 
rioneadh antraileachd mhor re na rahor- 
dsiichd oirdheirc ionnas go ndeantaoi m 
leabhar cea.ina daithfneachaio , agus 
daockloidh do dhe.Tnamh ann, agui na 
neithe io Cut ni cheann dofiltidH bheith 
riachdanach chum ciuriis dothahiirtdo 
mhiothchainfiafaibh j a^'us doantaidh a 
inhordha'.hd do fin g. giifamhail tre na 
chUonadh ch-aifeach chum lafaidh do iha- 
bhjirt d< iochdaranaibh uile do gich 
«on chreideimh (chomhfhad it bfeidir iuil 
Ho bheitli ri« a rea(un). 
? Am fa naithfheach.iin fin do rinneam- 
ir dithchiol/ re ufaid do dheinamh don 
mhcafirdhachd cheidna, da ndearnadh u- 
faid, mar thuigmid, an a famhail fm Ao 
chafaiSh, an fn,t hiimfirib^ cheana. A- 
gui u'me fin do na hiomadaibh claech- 
lodli do forai/eadh orain do dhiultartiar 
an bbeid as a dtincfadh cuntabhairc (ir 
ttbeith dhaiLh ag tabhairt ionfaighe go 
folaigheach ar chuid eigin do theagjfg 
reac idaigh:he, no fhrcachnam',! ionmholt* 
Sigliife na Sacfan, no go deiraiiin Ka- 
glaife cbatoilice Chriofd go hiomlan) no 
bhi gon tabhachd ar bith, achd go 
leir gan tfi'im agui di'mhaoin. Acbd do 
afintaigheamar go toiltionach agas dar 
Bdeoin fein» do gach irile chlaoclodh do 
foraikamh onin (re cebe pearfonnaibh 
Toj cebe fcaih, no cehe chrioch chum ar 
foraileadh e) is meafamar bheiih a gceira 
ar bith riachdanach no comhgarach : Ni 
•ic ar mSeirh coimheignidh chuige fin do 
dheinamh le brigh arguiatc ar bith dar 
fafagha, gur riachdanach n» claodoidll 
fin do dheanamh : Oir a tamaoidlan iha- 
faigh ann ar mbreitheanihnas (agut aith- 
rifimid ann fo dor, tfaoghal nach gcon,i> 
bhann an Icabliar mar do bhi roimhe bu- 
naitidh re diighfadh ann fein aoini con- 
trardha do bhreithir nDe, na da thca- 
gafg fhoHain, no da nach bhfeadhtaili 
iiijine diagtia re deaghchoinlias ulaid do 
dheanamh agui umhludha, nj n.ith fei- 
dir do Iheafamh go glan a naghaidh g^ch 
uile fhrithbheartaidri) madh deonaigh- 
hear dbo an ininiugha ceart agui fabh- 
aiihach, as coir do dheonadh a gcvh- 
rnm coitchionn do gach uilc fcril.hinn 
dbiona, go hairighc iad docuieadhamach 
re hidnras,? aicoirdodhconadhdeidirmhin- 
r.'bh na Sciiptiurc naomhtha fein at 
»e*n. LLACB 

Nior bhi dob inntina ghenearailte dhuinn 
a Dgabhail na toifgc fo orain, ann rannfa 
non rann ud eile do riar ann a niarata- 
cha «icheilighe j achd a ni at mo dfoir- 
feadh, an ar meat, do reir fneábhuitar 
dtuigle, chum fiothchana agui aondachdt 
do cumHdach fa Neaglaii, chum onoire 
dhiaghaichd 7 chrabhaidh, a nadhradh 
Phuibhligiir nDe do thabhich,agui chum 
ocaide do thogmail on drung bhiot ag 
iarraidh adhbair conipoidc no ceannSir- 
gc a naghiidh liotuirge na Heaglaife. 
Agui a diaobti atlaarach iolardha ann lea- 
bhar cheana, nnas re claoch^gh, cur 
a gceann, ro rahodh oile, foirfidh ancunn- 
das generailcLle do th hhairt ; go ndear- 
na>ih an chuid ai mo dona cla' chloidh, a 
gceadoir, re haphaidn dhirighthe niofa 
fliear na druinge bhias ag deanabh feadh- 
ma a naonchuid d;n tieirbhls dh^agha, 
ni a;a fo^hairighe deanta ian Chailein- 
deir a^r^us'ruihricirih-: No an dara fct hJ, 
churn fjcail cig:n 7 raite, do bhi - lu- 
fiida nailod, dj bii^alradh niofa dh'Ile a 
mbriathraibh ba foiiliaahnaidh do bhearia 
i.a haimfire lathair, agut chum mindh nio- 
(a ghloine fhoc-l airighe eile 7 raidhteadh 
djichialach, no fos dob fheidir ar mhodh 
eigin eile do dhimhinugha 5 no, an treas 
feachdjchum na ranna don Scriptiuirnaomh- 
thi aca cuirthe fiot fan liotui:ghs domhi- 
niughi nios iomlaine t neithe, do cinn- 
tigheadh a noit a leaghadh do reir a nei- 
dirmhinigh dhéighionaidh, go hairigh 
annfna Hiipiftildicha, n» ijoifgéil 7 
a niomad dáiribh oilc; Agus mca- 
fadh gar bhindheanra, ornaigh áiridh 7 
tabhiirtbhiiidheachas oireamhnaighthe 
d.cáidibh fpcfi-lta, dochur...a cheann 
ann a náitíbh iomchabhaighe ; go hai- 
righ ar luchd rha'.ldil na mara, maiUe 
re oifige bhiiltigii na druings thig 
chum aoiie, ni, g dh nach raibh ro 
riachdanah an tan do rinneadh 
an labhar cheana, gidheadh, re 
fas Anabaibtiimi, do íhnáith a lleach 
eadroin tre mhiriaghiil na naimi'i- 
readhndcig(iii>.'ach, ati anois riachda- 
nich, 7 féa.^aidh bheith ufaideach a 
ghnáth réhaghatdli b'.iaitiigh choimh- 
thircach ann ar bplaiidiifibh ; agus tos 
dhaoineadh ile i<mpoighir chum an 
chrejdimh. Madh giiabhann aonduine, 
jarrfijs cun ^da» niol» rannamhla ar na 
claochlo dh iolardha a naonchuid don 
lioru rghe, (aothir an leabhar fo la- 
tbair do choh-nhcas ris a leabhar thea- 
fi» ; ni bhfuil contabhairt again go 
bfeicfiir go hiiraf» iath an claoch- 
loidh. 

Agus Do /heirbhis 
Agul iar ndéanadh ar ndithchill 
duinn mar fin ar nduilgus do faoradh 
annfa toHg mhainnignfe, mar a lá- 
thair Dé ; agus ar neimhchealgaidhe 
ann (do rcir ar gcumhachd) do dhea- 
namh foUas do chóinfiafaibh gachu.le 
dhuine ; gidh ga bhtuil a fhio; aguinn 
cur ni 08 cioon cumhachd riar a niom- 
Tain da dbéanamh ann a nuiriod fin 
deagcofinhuilc thuigietdh, lcani;tadh, 7 
fliochar is taot fan t£a;ghalj ni mo 
fhéadmaoid diVil bhei'h againn, go 
mbeid daoiac agi bhiuil Ipioraidrano- na Heaglaifel 

fihaktetcha, fhrithre agas tharfna 
afta re aoinni don tfórtla is éidir do 
dheanamh re einncach tile taobh a 
muich dhióbh féin : Gidheadh atá 4ó- 
chas maith againn, a nife bheirmid 
uainn ann fo, 7 do rinneadh a ícrú- 
d«lh 7 clo mholadh maiUe re mórdhú- 
rachd chomhdhaileadh an da chóigtadh, 
go nglacfar go maiih agus go molfar 
é mar an gceadna )é gach uilemhac 
ihocair, fliuheich, 7 fhiorcbóinfiaíach 
Eigiatfe na Sacfén. Bo jheirhhis na Heaglaife. Nlór dealbhadh einn! a n'amh cho- 
maith fin, 7 niór fuigheadh cho 
daingean re 'ugie dnuine, nich 
dcarnadh irualeadh «ir re fad aimfirci 
mar as éidir aithne g j f lUs. a meafg 
nsirlicann eile, re hornaiah cnoiuhinn 
na Heiglaile, da ngoirthior go coit- 
chionteirbliisdhiagha. Da gcmrtaigh- 
cadh duinc re congnacnh na Naithrcadh 
áolda primhfhreamli agos bunadh3S na 
gcéidhna, do gheubhaich a mach gur 
chum cri:he maii-he do hórduigheadh 
Í, 7 ch'jm diaghichd do chur go mor 
air a high^'tdh. Oir do dheilbhadar an 
chuis ar uihodh go ieighfidh; an ^io- 
bla ui!e (nón chuid as mo dhe)aon- 
uair gach bllaghain ; re hintinn, go 
ngiiftochaidh a Neuglais, 7 go hai- 
righ an couid bhi n» Mioiltéiridh 
fan choimhrhionól (ré bheith go mi- 
nic ag leaghad 7 íluidéar a mbréithir 
Dé) chum dughaicld, 7 go mbsdis 
niós achmhulngidh chum dhaoineidh 
oi!e do theag";!g vz hoideas falláin, 7 
an drung do bhi na ncafcairde do 
nfirinne do clilaoi : Agus thairis fin, 
chum go ngnódhóchaldís an pobil (re 
bheith sg éifdeachd gi laetheamhail 
ris a ícr.obrúir nacmhtha da le»gb- 
adh fan rean^fniH niof» mho, agus 
nio'a mho a bhfioi Dé, 7 go mbsith 
nióía thealgbradhiightke da thirchvei- 
dcamh. 

Achd fa njomad bliaghaoia chuaidU 
thorainn do claochlóighcadh, blodh- 
adh 7 hamoilcadh an curdu^ha diagha 
7 daitheanihailafe na nairhreach aof- 
da|ré annphlanndughi ftarhach ncimh- 
chinnte, neithc inlcighte, maliie re hio- 
inaddtearfadaibh,ch.,<imhieagraibh,dai- 
tnrai'ibh diomhaoine; clvomhc.loimh- 
rirhibhj ihionodalacha iannas go coit- 
chiona an taado tofaightha élnleabh- ar don Bhiobla, deis á m no ccathair 
do chabidhbh a leaghad, go mbiodh 
aa chuid ei!e uile g»n leagadh. Aguj ana 
fa tfbrda a toiaighrhe leabhar "lolaigh 
fa Naidmheinr, agus Leabhar Ghcne- 
fis f* fiaptuaighclioma; achd do to- 
iaighrhe iad amhiin, 7 ni leJghtiuile 
ga bráth iad; mar an gccadna do ni- 
thi re leabhraibh oile don fcriobtiiir 
naorahtha. Agus os a cliionn fin, gidh 

far bhi toll N. PhaJl labhilrt ris an 
pobal la tiampull a dteangaidh do 
thuigfidjs, 7 aga bhfnightdhis íogií- 
n»mh re na iiéilte;chd, do léighti an 
tie'rbhis don phobal la NeaglaJfe na 
Sacfan, ar (eadh iomaid hliagiiann, a 
laidinamháin nár rhuige::dariar mhodh 
go gcualadaramháinré nagclualaibh, 
agus nar Icafaigheadh a gcroidhthe, 
fpioraid, no ninntinn ris. Agus ós a 
chionn fin, g:dh gar lu'nneadar na 
haichro-achi aofda na Pfdilm a feachd 
rannuibh, da ngoirthi aon ar kith Noc- 
turn. A nois la naimfir dheighiona dh 
dearthaoi beagán diobh go izthea- 
mhail, 7 léigthí an chuid e le fcacliad 
go leir. Os a chionn fin, uibh- 
ir a^us cruas na riaghlach da ngoir- 
thior an Pighe 7 iliomad chcchióidh na 
feirbhife dob adhbar iad diompógh 
an Jcabhair amháin bheith na chuis cho 
cruaidh cho doruingcach fin, ionnas go 
minic gir mho an laothar a ri bicóir a 
léaghadh dfhaghail, ni a léaghadh 
iar fnághail. 

Uime lin iar mea« ri miochomhgir- 
ia, atá ann fo a lé.thid fi;) dordugha 
cuirche fios re lea:ói;har an ceadna. a- 
gas chum athchomaire Ian chiiile, ara 
ann fo Caileindéir déanta chum na 
crichefin, ata glan 7 lothuigfe ; ann a 
bhfuil ciiomhaich as dob éidir a bheith) 
leaghadh na icriobhtuirc naomhtha 
d cuirtbs Do Jheirhbis na Heaglaife. 
culrthe a gccill, armhodhgo ndéanfar bhféidir amhrais Hélr^he an nú'áid 7 
gacheiania nórdugha, ganbhloghadh fhreachnadi an cheadna ; chum jgach 
choda on gcuid ede. Uixne fin ataid uile eagcoirahaile don rfortfoin (madh 
ainntiuna, coimhthreagraidb, cairea- bhidn ann) do chiiinueha asm 
dha, 7 Dcithe don tfertloin, do bhris chum gach uile amhrais dfuáíeladh 

réim choimbcneangaflte léighidh an ^^ — "■ -■ 1- ^. . ^ ■ 

ícriobtuir, ar ngparradh amach. 

Gidheidh, ó nachbhfjil kighios air, 
achd thn'd riachdanas go gaithfid 
riaglacha éigin do bheith} uime lin 
staid riaghlachaáirighcBÍrrhe liós ann 
ÍO j neithe aniháil ataid beag a nulbhir, 
in»T an gcéidna ataid reidh 7 Sóth- 
uigie. Ar mhudh go bhfuil annio a- 
gad órdugha ré baghaidh ornaidh, 
agus leighiJh na Scrioptúr naomh- 
tba, ag coimhthcachd le hinntlnn, 
agus run ua Tcan aithreacha, agus 
nios ta ibhi'gh; agus n'xs comhgaraidh 
go ró.-hor r,a fúd da ndéirnadh ú- 
láidgo ccightonach. Atá n'ófa ihíir- 
bhighe, do bhn'sn gár fágadh amuich 
as lo iocnad do neithibh, dá raibh 
cu'd neifnhfhior, cuid nomhchjnnte, 
f uid dipmhaoin agus ofchraifí:ach ; 7 
ni hórdaighior aoinni lcaghadh achd 
gíanfhoc»! nDéjna icriobtuireadhanac- 
ni'uha, no nítíá gcoimhréir ; ;gus fin 
a in a dc*ringuidh agos ordugha don 
t'.órt as íéidhc agus boige dothuJgh- 
le an Jf^ighthoir uiaraon agus a néif- 
teoir. Atamar an gceadna nIos comh- 
garaidh, maraon ire na athchoimire, 
agus tré rtítíue * n-rduijih, agus li 
mar ataid na rjagblacha beig a nui- 
bhir agus iothuiglc. 

Agus Ó thárla the ana go raibh cug- 
cofmhaile mhór ann a radh igus 
chantain a dteampullaibh a High ia 
righcachdfa.av mbeirh dochuidag lean- 
mhain ghnáiih Shatlkisbuire, do chuid 
ghniith Hercafoird, do chuid gbnaith 
BU^rgoir, chuid Dheorc, chuid Lionn- 
co In. A nois ó lo amach ni bheidh 
ag a righeachi uileac^d aocghráth. 

Agus Ó thtrla nach féidir aoinni do 
chu^ amach cho glanioin, nach ar J'h^anas ris a rahodh cionnas a tuig- 
lidhe.déanfáoí agus cuirfidhea ngniomh 
na nciihe corgmhaithe fan Icabhar- 
la; caithfid an drung amhrafach mar 
nn, no ghlacs einnigo éagcofmhail, 
du go Hcasl)cc an Dirghóife, an té 
ghlactss ilighe ann a dhiícréid ris a 
gceadhna do ihocrudha agus do 
chmnugha -, achd gan a tilighc fin a 
bheich coriiitrardha daoinni da bhfuil 
fa leabharla. Agus ir.á bhionn Eas- 
boc an dioghoi'e a namhras, ann fin 
teadaidh iaj;hadh chuuj á Kairdeaf- 
buicum fhuai/.larh an cheida. 7c. 

Gidn gogcinncir, goleighiear i:gu8 
go gcafar gath uite ni i'aa ieampull 
annla leangaidh bhéarh, chim go 
nibcith an coitr.hrh onúl rr i kaur^ha 
lis ; gidhcadh nj ciaKaighinr, au ran a 
deirid daoine Ornaidh Wi:,i'idhnc agus 
noine g::) priobhsidi.-;ich, nach bhtca- 
daid an céadna radha d eangaidlj ar 
bith thuigid fcin. 

Agus as coir áo gach ttile fhagart 
agusdr.iogr.aconach a nórnaidh miiaid- 
ne sgr.s noine 3 rád!'. go l^rhea. h- 
ail, go puibligiie r.ógo príobhaideach, 
achd mar dtoirniiigtnior lad re finnioi 
no adhbar priincach oilc. 

Agus caithhdh an cúriiddor.í lA: 
nioib-aiachd ann gach uile th; amp;!!! 
no íhéipeal parrailie, madh bhionn la 
mbaile, agus gan toirmiolg rtat- 
útita air, an ccad^ia rádh a dtcanipul 
ro a íeipéul a phnraftc annandea- 
nan Miniollralachd, agus bheara fo 
deara clog do bhuain a nam ioaichu- 
bhaidh roimhe a thofudha, chum ga 
driocfuidis na daoine déiííeachd bhréithre Dé, agus chum ornaidh do 
dhéanámh chuige. 
Do DheafghnathiiihL\ Creud far cuircadh a: id dhiohh argctd, Cgus 
a bhfuil cuid ar congmhail 
OnadeaíghDatbaibhataoianuíiid agus niofa mho, neiihe is fiudh a D' la Neaglais , 7 do tofatgheadh re 
hordugha dhaonna, do hoirncadh 
cuid a gcdadoir re' jnnrin agus run 
di'aghajachdgidlieadh fa dheoigh dioir- 
póigheadar go diomhaoinios 7 olchrá- 
bhadh ; thainig cuid aca afte ach (a nci- 
g.lail re ciábhadh neimhdhiícréidca'h, 
agus ré teaQihrddh rcmhcolgach } 7 t á 
mar heiftcadh nu ó thus, dialadar go 
Uchc^Dihiul chum oifiiatgh nioljimhó ritheilgeanaíTiuch agus a dtresgein go 
hiomlan, ni la na míothaírbhíghe 
ambáin, achd mar an gceadnafamar 
dhalLdar na Pobuil, agus gur dhor- 
chadar glóir nDé ; Atá cuid eile zcx, 
gldh gur daoine do thionfgain Jad,gidh- 
cadli nwaitar gur msith a gcongmháil 
do ghnath, cnomaith, mar gheall ar 
ordugha dhaitheamhail faneagluis(,2gar 
ic narbaidb horduighcadh ju- dtUs 
iad^ Do Dheafghna 

iad) 7 fa mar bheana'd re leiíúghadb, 
chum ar coir gach uile ni deaatarla 
tieaglais, do <»hiriugha mar theag- 
airgws a Tabfdol. 

Agus gidh nach bhfuil achd ni goa 
tfuim dhe léin ann a gccmgmháil .ic a 
leigion thorain dhealghnáth j giiShe»dh 
i)i coir bheag a láthair nDé tairimeachd 
no brileadh toikamhaily taircuiíneach 
prduigh no riaghlaigh coitchinne. 
Démtargach uile ni eadiuibh a ddr 
N. Pol, a Bórduaiha chsoidheaoiail 
»gus iomchubbaidh ; Ni bheanan 
cinntiogha a norduigh fin do dhaoinibh 
priobhadeacha , mme fin ni coir 
daonduine a ghabhail « láimh no 
danschd a dheanamti lé aonórdogha 
poibl'ghe no coitchionii a Neaglais 
Chriólddo chinotiugha no chUochlo, 
achd munaraibh gairmrhe 7 údaráfaigh- 
the chuigc go dhltiona h. 

Agus a thárla ann ia naimfirfe la- 
thair, go bhfuilid inntitineadha dhapin- 
cadh choeaglamhaillin, go iiliondculd 
acagurcúis mhór chóiníiais Icaradh ré 
mír don chnid as lughada ndeaígná- 
thaibhj afáid cho ctangailce fin dá ícan- 
nóíaibhj 7 a 1.9, ar a táobh oilc, ata 
cuid chomór fin » ngrádh nuai- 
dheachd, gur mluan leo gach uile ní 
dathnuagViadh,7 carcaiínighid ni feinn- 
eithe ar u-hodh nach dtaitnighioneíní 
leOjaciid mar riibh nuadii ; do meafadh 
gur bhiomchubhaidh gon a chnr a 
luim cionna» naríbldhe 7 faíeechaidhe 
ceachdar do na rannuibh íin, choniór as 
déanfa.dhe riar "Dé, agus fóghnadh don 
dárannmarao '. 7 fos deígla adhbhar 
oiibheime thabhairc daonduine dtead- 
fadh^jreáfún tniith rio íliárugha,tailbeáo- 
tar annlo ádhbhaiv aii igh, fár cuireadh 
ar gcúlcuid do na deaíghnáith, agus fa 
bhtoldoghrhar agus a gcongbhairhior 
cuid eile doghnath. 

Do cuireaoh cuid ar gcúl, fá mir 
dfás a niomad 7 u nuibhir chomór fm 
fna laetibh déighionachafa, go raibh 
a muirighin doighicmchair, niaír a 
ndéanan S. Auguiítin gearain ann 
aimlirfein, eadhon, gnr tháfadar go 
huibir cho iomadamhail ftn, ar mhodh 
go raíbtiftaid»dhaoineadhcrioídaige a 
gcái badh meala an raobhfin, nabhí 
na Indaighe, Agus do rhng comhairle, 
gur chóir á leíthid fin do chuing agis 
dualach do thógbháil do dh»oinibh, 
mar do f hreJgcoradh aimlir ré na dhéa- 
namhP.gocaoidi\eamhail, Achd creád'a 
deáradh S. Auguiítín. di; bhíeicheadh 
n| deafghniith a núfaid e^droinne go deighionach, ré nár cboír an tlornadda 
ndearnadh ufaidh ré nt linn fin do cur 
a gcoimheas ? Da bbi ar niliomad 
dheafghnatti cho mor fin, 7 iomad dhiob 
cho dorcha fin, gnr r«ió do rinneadtr 
rairbheada Chriofd dninne dochomh- 
bhuaireadh 7 c'o nesliadh, na a bfoil!- 
fiogha 7 a gcur :. grciU duinn. Agus 6s 
achionn fo, idligheadh deaígnairh- 
each foifgeál Chriofd (mar a beadh 
cuid mhór do dhligheafJh Mhoi(e) achd 
is creideamh é ré Teirbbis dodéanamh 
do Dhit, ni a mbraidionas t nfiguir 
nón lcáile, «chd a iaoirle an fpioratd, ar 
nibeith riartha amhainlé na deafgh- 
náith thóghnas do dheaghórdúgha 7 
ftiuridh dniagha, 7 dontlort fhóghnas 
chum inntJnceadha dtUa dhaoineadh do 
ghriofughaluas chum coirnhneanduak- 
gais do Dhia, re ceil eigin íhógh- 
ai.hne agus ' ipeli^ta re a bfeadfuige 
a lealuga. Tbairis fin, a fe adbhax 
hi mo íár cwreadh ar gal deafgh* 
naidh áirígh, go necarradh droch 
ufkid cho mor fin dhiobh , ar 
aontaob re doille fhofchráiblnhe na 
ralnbfeafach 7 na nt Jmhfhoghlu.Tidha, 
7 ar thaobheile, re fainc dho íháíaighe 
dhruingéj is mó do bhí ag iirraidn a 
ttábhaichd féin, na gloire Dé. Ivnnas 
narbhfétdir na droch ufaideagha ^do- 
churargcul, armbcitdo Biíeín go 
bnán ar c^ngmhái!. 
Achd a nois a craobh n« bpsarfonn^da 
dtiubharthaidh, dob Cfdir, oilbheim fa 
mar congmhisighrheari a gcomhnaighe 
quid do n&kan dlicafgbnatiiaibh. Madh 
thugaid airi!, sach éidlr aonordúgha no 
ftivii-ádh coibhiofach do chnngcabiil fi 
Neaglais gan deafghntith eigin, tuig- 
fidhfiad go réidh adhmhar romhalffa 
re na mbrcitheamhnas do cheartugha. 
Agus ma ghlacaid go hole aonchuid do 
naieanghnathaibh bheith ar congmhail. 
ichd go mféarr leo an riomlan do dhea- 
namh fu»s go huadh ; Ann fa chas 
ÍO, na daoinclin aontaighios gur comh- 
garach deaígbnáith eigin bheit ) ar bun, 
as dearbh nach bhfeadaid go realuQtas 
na feanghraith do lothdugha rré na 
n^o'samhaJn, fa naitar eid<r ufáidda 
dheánamli go deas dhiobh, gon a 
leimhe féin aochur os áird. Oir ann fa 
chas fin bácóra dhaibha nonórughs ar 
fon a naoi!e. mas éa mian a chur 
agcéiUgurmó ataíd ag iairaidu aoR- 
daichd 7 reicirfh, na malaJrte 7ga3í- 
nuaidheáchcl,ni as cóira iheachnaoogct 
bráth chomór is thioc&sré fiórirnCfSi- 
fuiglu chfcidiir.h Cl/vM. Tkal-ia h:- The Order hoXP the V falter is af pointed to he read^ ^cl ni bheidh ceartidhbhar acafain, bheith 
a gcoruidhe re na deaignaith ataoi ar 
concbháil, óir tmbail as cuireadh ar 
gcúí an chuid as mo da ndearnadh 
orochvifáid, agusdo chuir muirghin ar 
choii.liafiibhdhaoineadh gon adhbhar 
ar bifb ; mar an gceadna on chuid ará 
arbun, as re hagiaidh ftiuraidh agus 
órdaigh a congmhaithior lad, neithe ar 
adhbhraibh ceartats féid-r dochlaochló 
nomhalairr, 7 uime fin nách coir a 
chur a gco meas re dligheadh Dé. Agus 
tairis fin,rii deafiíhnáith f hordhorcha na 
bh-ilbha iad, achd anid curtha amach, 
armhodh go druicfcadh gachduine god 
a ciallaighior riu, 7 crcud í a núfáíadá 
bhf óghnaid. Ar mhodh nach cofmhail 
go ndeaniar drochúíáid diobh fa naim- fir re dteachd, mar do rinneadh dhiobh 
fúd eile. Agus ionnta (o ar ngniomhar- 
thaibhre ni dhtranuighmid aon tir eile, 
ni mo fhóirfalobhaimíd «oinni achd 
dar bpoibleacaibh fein amháin : Oír 
mcafamaoid gur iomchubhiidh, gach 
uile thir do dhéanamh utaíde do na 
deafghiáithibh do ihilfidis astearr do 
mbeadocadii onoir 7 glóir Dé, 7 do 
tharngfeadh an Pobal chum biatha ro 
iomláinne 7 dhiagha, gon earraid na 
fuarchrábhadh ; 7 go gcuirfidis ar 
gciil neithe eile, da dtuigid ó am go 
ham an drochúíáid as mo bheith déan- 
ta, mar theagmhas go minic eagfa- 
rjhail a rtachdaibb diona > gcriochaibh 
lolardha. IT Tae Order boro the Pfsher is appointed to he reii: TH B Pfalter (hall be reart throJih once erery 
Month, 31 it ;s there appointed, both for Motn- 
ing and Evenv p. Prayer- hat in ttirnrry it Oiill be 
read only to thi Twenty eighth, or twenty ninth 
day of the Month. 

Ard whereas Jtnmr), Wrtk. U'U Jul}, ^mfi. 
Cííoifi.and Vicemier h«ve One and thirty riayiapiece ; 
Ir is Ordered, that the fame Pfilms fh«ll be read the 
lift dsy of the f«id Momht, which were tud the day 
fccfore : So that the Pfalrer may begin again the firft 
d»T of (he next Month enfuing. 

And whereii the exIX Pfalm 1« dirtded Into 
XXII Porcions, and is over long lo be read ii one time J w isfo ordered, That it cnc time IJiJlI rot b? 
read above four or five of the f«id Portion). 

And at ihcerd of every I'fa'm, and of every fiicN 
pan of the cxix Pfslm, fhall be cepeued :hi» Hymn. 

titrj if 111 lit Faitir, 'ná to lit tw, ,mJ to lit 
Htty G*qi» ; 

uti i/»« in tit iii'in/iint. It nsv, v-.i tvir lliill 
it s ftrtJ wiliiUI tnd. ATen, 

Note, That the pfalter fol'oweth the Divlfion of 
the Híbtewí, it/d th: Ttanflation of the sreat 
EngliOi Bible, fet forth and ufed in the time of 
King H £ N X r the Eighth, and EDVy ^rd 
the Sixth. Tie Order boto the refl of tb(i boly Scripture is appoitttei to h? rtad. THE Old Teftiment ii appointed for the firft 
Leffoni at Morning andsEvening Prayer : fou 
the nioft p>rt thereof will be read every year cn<e, 
a» in the Kalendar is appointed. 

The New Tf ftamtnt is appointtd for the fecond 
ieffors it Morning anrf Evening Prayer, ard ihall be 
read over or.lerly every year thrice, bcfides the 
Epift e« and Golpeli ; Except the Apocalypi, out of 
which there are only cettaio proper Leffoui apf>oint-. 
ed upon (liver. Feifts. 

And to know what Leffons dull be read every d>y, 
look for the di/ of the Month in th<; Kalendar follow- 
ing, and there ye (hill figd the Chapter! that IhiU be read for tie Leffbni both at Mornirg and'Evening 
Prayer , e.cept only the Moveable Feaft., which are 
not in the Kilendar, indthe Immoveable, wheie there 
II a blank left in th: Column of Leffoni ; the proper 
Leffoni for all which days ire to be found in th; 
Table of proper Leffoni. 

And note. That whenfoever proper Pfalmi or Lef- 
fons sre appointed ; then the Plalms andtefion! of or- 
dinary epurfe appointed in the Pfalter rnd Kitendac 
[if they te different) finllbe omitted for that time. 

Note alfo. That the CoUea, Epiftle, and Gofpel ap- 
pointed for the Sunday, ihiii ferve all the Week afiA, 
rthere It ii not in ihij Boolt oiherwife ordered. 5 Proper f Preper tcíFonsto be read at Morning and Evening Prayer on! 
the Sundays, and other Holy-days throughout the Year. ' 

Íinij7f ■«.' 'r 


f{ Uai'm. 


«r ivtnf^s- 


5 Lcjfiiis proper for 


Sundays. 
7 
8 


2 Sam. 2t. 
I Kin. I,. 


z Sem. 24. 
I King. 17. 
?o 


IS 


'9 

22 

2 Ki.g. 9. 


S-nd'n of 


*{ Uilllui. 


T EW«/,;«. 
12 


2 Kir,gi^^ 

13 


^ívtnt. 
Í7 
The filt\. 
2 
3 
4 


Ifawh I. 

33 


Ifaiih 2. 

32 
Jerem. i 
•4 


jercm. //. 
Ezck. 1 


ChxxfliMi, 
The firil. 

2 


37 
4' 


43 
18 

11 
2t 
^2 


20 
Diniel 3. 
Joel r. 
H^Lik. 2. 

I'lOV. I. 


Da.ier.| 

Mich. 6. 

IVov. I. 

3 


tMr.dJii after 
2? 
24 


U 


j2 


Ik.ifhifeV 
11 1 la 

17 ' :9 


llie firft 

2 

3 


44 


46 
2Ó 
4 
I 
i 
f Le^om proper for Holy-dayr. 


StpUigelSmt. 


Genef. i. 


Geef.:2. 


tfx'g'fimt. 


3 


6 


«Í ««//:■«/. 


«r iw«>i. 


^■""intitfime 


9. tc ver. 20. 


W 


Proverbs 20. 

2i 


Proverbs 21, 
24 


LE-KT. 

I Sunday. 


.9.,,v.r.3o. 


22 
3« 
ihriH. 


3 


"9 


42 
1 Lcffcn. 


m. 9. Í» V. 8. 


f'7v.lo^/iv.i7. 


4 


4? 


„ _, 4) 
2 Zc(I>.n. 


Luke 2./, V.I J. 


Tic j.r.4./<, ,.9. 


1 


Exod. 3 


Exod. Í. 
Sr. Si?*/^. 


1 Lcflon. 


Exorf. 9. 


Eiod. 10. 
t LeToi. 


Prov. 28. 


Rcclef. 4. 


2 Leftoii. 


MiHh, iS. 


Hcb.y.t.v.n. 
2 Leflon. 


Aasó.v.S-w^ 


Aas7. ver. JO. 
to >er. jj. 


i Leffoi. 


Exod. 12. 


Exod, 14. 
Sr. 7.4«. 
I Le/Ton. 


Ecder. f. 


Ecclef. É. 


2 Lcffo;.. 


Rom. a. 


ASs 2. y. 22. 
2 Ltfton. 


Apoc. I. 


Apac. 22. 


Si(«/i;.*'-rfr 
Iinicinii ioj. 


Jer. ji.fiv; ig. 


Wifdom 1. 


£./?... 


Nuiub. i6. 


Numb.22. 
Clrnnz^m. 


J 


Dear. 4. 


Dc^.V i 
I ieirop. 


Gei. 17. 


Deur. io.r. II. 


3 
2 ieffon. 


R.oir. 2. 


C0I0Í. 2. 


4 

Í 


6 
iS 


7 
9 
1 Lcfio . 


rraiah 60. 


Ifaiih 49. 


iicr';»,» i/f-r 
2 Lrllbi:. 


L'JKe3.'»v.23. 


Joh. 2..-(,.v.ii. 


wV.íí/i.'ían-í/í;!. 


12 


13 
C.-,t..r^,,c/ 
Wlfd. 6. j 
A5s 26, 


1 Leflbn. 


Deur.tÉ.'jr.iS. 


rri?,,hir: 
I Leflor. 


Wjfdon, J. ■ 


2 Leflon. 


ASs 10. V, .4. 


Afts 19. «v. 21. 


2 Lrfl n. 1 


.^»4 22. Í0V.22. 
rí/rt;/j-im«-í,. 
1 LcffoQ. 


Gencf. I. 


Genef. 18. 


Wifd. 9. 


Wifd. 12. 


2 Lcliba. 


Mltlii. j. 


I John )-. 
Sr. «J/;í/í/. 


'9 


Ecclts. I. 


íjwrfíj/ »/í«r 
- 


Zríit:/A 

I 


J.iihvao. 


fofliua 2?. 


^ nifiU-atiittof 


Ecclui; 2. 


i.' 


2 

3 


t Sam. 2. 


Judges )- . 
I Sam- 3. 


Veinffdé, bt- 


4 
"3 


f^ri £«rr. 


i"j. 


17 


I L (ion. 


H'fa 13. 


H)U-3 14. • 


I 


2 Sim. li. 


2 Sim. 19. 


2I.CH-03. J 


o.-ii.y.^j 

7"^«'/^/»/ Proper L-Jp:ns, i5c. 
li/r/y.T ».. 


«f «i/z/n.. 


1 £i-«>r.|. 


TAtfJij In 


•Í «.;/...,. 


«I i^.v-í: 


I Ltrtbn. 


Dsn'Cl <). 


Jeremiah 31. 


I Lclfo . 


I Sam. 10. v; 18. 


Dew. JO. 


2 Leff. . 


J,,hn 13. 
2 Lcl";cn. 


ir.al.J.v.lJ. 


8Jah.i4./*v.i4. 
■■ V. 24. 
I Le.-ib.. 


G;-i<.22. /0V.20. 


Ifalah J,. 
Sr. í«.-m4.i,. 
I lerjpr,. i 


Ffcli;' 10. 


EcdtH 12. 


2 Leffoii. 


John I a. 


I I'e:. 1. 
2 Lc.fon. 


Aiii 14. 


ArtsiJ./jv. 36. 


i-'/fer EofK. 
i:.J««B.;,.. 


I Lcfon. 


Zrcb. 9. 
tuke23.v. JO. 


Exod. 13. 
I leh., . 


M \::C: 3. 


.M-^'h. 4. 


2 leflon. 


H.b. 4. 
2 Lcffop. 


Math. 3. 


AU..14. i.». 13. 


ttJTÍ'i in 
St. Pfíí,. 


E. tr n>,i, 
I Leffon. 


Eccius If. 


E<-cUu 19; 


I J.tfior. 


Pxod. 16. 


Priori. 17. 
2 Leffon. 


ASsj. 


A-xs 4. 


2 JLefloj:. 


Mann. 2S. 


Aas 3. 


Sr. ^íDif». 


Ecdus 21. 


Bcdns 22. 


rK'/tfiJ m 


B^ler-werk. 
St. ^ír/io/a. 


24. 


29. 


I Leflb... 


E-'C''. 20. 


Evo<). 32. 
TfB.. 


2 Icffr'n. 


Luk.24 • . V.!i. 


I Cor. If. 


S[. M'ri. 


Ecdui. <)• 


Ecclus f. 
St. M<//Jr». 


JÍ. 


3?. 


S:. pbUif ai:ri 


St. J.„*. 
I Ldton. 


s.. frchttu 


7- , 9- 
I Leííon. 


Gin. 32. 


Dan. 10. V. f. 


2 Ltfion. 


John I. V. 43Í 
2 ).e!Yú:i. 


AS. 12. .'0». 20. 


Judc V. 6. .>: 
Tcr. 16. 


^(fiijíoíi-a'a^. 


Sr. Z,KÉ». 


Bcclus'fi. 


Job I. 


1 Lcflcn. 


Denr. 10; 2 Kings 2. 


2 leffon. 


LUH.24.V.44- ; Eph. 4- '. 'f- n- 
St. i.»4». auti 
!■ 
St. jH'te. 


Job 24. »i. 


42. 


UvTiJuy in 


Í 


fVi-hMr-attk. 


1 
^'■l Stintu 


- 
I Lcffon. 


Ger.ii.ti.v.io. iNunii ii-v- 16, 
I Leff.n. 


1 w;f,;.5. z.v.io 


Wff. J. M T. 17- 
/«v. 30. 
I COM2. J1COC.M./0V.26. 
2 tciron. 


) Heb. u. V. 33. 


Apoc-l9."v.i7 


2 Ltffcn. 


1 


1 anti ch. 12. /a 
1 V. 7. % irtper Pjinlmi on ctrt»in Days. | 


S ChriJlm„-Do. 


«f tUltini. 

Pfal. 19. 

4Í. 
Sj^ 

3»- 


Plal , 89. 

110. 

132. 

102. 
130. 

«43- 


1 ^lh.m,da,fia,. 


•f CstiTfidiy. 


40. 
$4- 


t^. 


Í R^,1VrC«> 


2. 
57- 
III. 


U8 


•r . -../cH-ii.^. 


8. 
15. 
21. 


24- 


í «H-i-funiéj. 


48. 
68. 


104. 

14$. T A B L E c; TABLES and RULES for the 
Movable and immovable Fcaits- 

Together, with the Days of Faftmgand Abftinence, 
throughout the whole Year. ivUi^h... coknoA >.iic. Í1C iVi v<bl- Fi-.fts, and Holidays begin. 

E^lterday (on which the reft láependj is always the fi'j-ft Sutday after i\m iirft Full 
M.'.n which happeni. rest after ciic One aiiel rwentioth day cfMarM Aha ii'the 
lull Mooti happens upon a iuBaay, tffier.etaj is s.ie Sur^day after, 
^dvent-Sandiy is always the ncartft Sunday lo thi Feaft ©Í St. endure, whetbcrbc- 

II- or xtter. fore or aliei', 

StfiUagefim» -\ r Nine Septuagejimit -\ r Ninc "% 

Sex Hi' lima J , . \ tight f . , , 

6)«u.9a«^e/;«« P 'unday IS < Sevca ?" Weeki before £4/«« , 

S}i*Aárag fima. J V. Six J 

R„; <ifi«n-<5unday ^ f Five Week» ^ 

Jfitr,fi„„.^i,^ J \ Forty n^ys C, , . 

Wjniur.d^y, ? ^S Scv/n Weeks T ^"" ^"i**^' 

rriwi/y-SuudaT i I Eteht Weeifc» J rri»i/_y.Suuday J V. E-tghtWeeifc» A 1 ABLt OT ail the tcai>s :hac arc to be Obfcrvcd la the 
Church ot England through the Year, 

All Sundays iti the Year. | ! Thi Nativity oftt.Jpha Buptifi. 

-The Ciicumcifion ot our lord J E. K. S. Pair the Apofiie. 
SUS CHRIST. i ; S.>";í, the Apoftle. 

TttC Hpip. any. I *^ K' ^'""''"^'^'^^ '*'<^ Apoftle, Th.i Co. verr-, ,b of Sr, Peuh \k \^ MoJthcfo {he Apoftle. 

The Pm ification oi tP>e bltlT.d Vir- I ^ *• ^^i^''-»»'. «"d ill Ang«l,. 
o,„. ^ f •'i. LBJ^ithcEvA.igclift. 

•E .: ». /^^íífcz-,! the Ap-ftle. ;t 1 S- 5«»"» and Stl Jud, the ApoftleJ. 

*S I Tne AnMiBciitich o, tke Bloflld I ^ All SsÍEts. 

" I S. Mari<^ ,he Ewangt-1 ft. 

I S. P/./77> and S. ^^coi. the Apoftl.-.t. 
{ The Aicentvn. ot our Lord J E S Ui H } The A(centvn. ot our Lord J E S US 
I CHRIST. S. jindrno the Apoftle, 
f . Thosias the Apoftle. 
The Nativity of our Loid,' 
S. Stephen the Martyr. 
S. 7fl/3. the Evaogelift. IS>, Barf,a\ai. r j_ The Holy innocents. 

Viunday and Tuefdayfe Eafttr-f^'eek, Munday and Tuefday in WhhfmM'tekf A TABLE of the Vifiiis, Fafts, and Days ofAbftin-noe, 
tc be Obfirved in the Year. Z' •^heN't'ivity ofour Lord. N C S. John B»pti^f. 

\TlK I'u-thcitiooefibe BkC I \S. Peter. 

ed Vir[ii.i /.lory. / \% Jamtt. 

1 T-r ■-.vrns i "Oif An nx'ationotthc fllef-[ IhtFvtvK^ Jii. ^arthdcmtvel 
^ cnMyXi'^Eaficr-ljoy- (led Virgin. J or Vigils .^ S. i»;tf«/jin». 

;fore j^fcenjion'Day. 1 before \s, Hifian iui S. )«./'. 

J Penr^c^fi. V J >. ^^dr.-vf. 

I S. M»ttbiM, \ / S. r«.jw«. All Siints, 

KoU-, TA4t »/^«y e/ j/;e/e Feaji-dayi fill upon a Mt»jAy, thin the Vigil or Feafi-aayjhall 
b» kift wpon the Saturday, and nor Upon the Sunday r.ext Ufore jj. Diys of Fíjlhg or Ahjiinefjce,- 

I. j'J'H E Forty d»ji of Lcat. 

^ The firft Sunday in Lent» • 

IL The E.n!)ir-diyt tt the F juc Scifont being < The Fetft of ?tntec»fi, 
die Wedntfiay, Friday laiSaturdij after ^ Stptembtr 14. 
J Decemitr 13» 
IlL Whp. three Raj-itro^jw^njif, bcp^g the Mi^tday, TKcJdaj ^ni iVcdncjiay befoie Ihlf 

Thurfday, or tht tAfciUjiin cf cur Lori. 
IV. All ihe Fridays in che Year, except Chrtjlmai^day. Gtrtain Solemn Days, for which particultr S*rvicis ar* Appointed^ 
r. "yHe FiiVi Dif ^Ihfovember, beit^ ik'e Day of tlie Papift» CoHCpiricy. 
ir, Th« Thirtieth Day of January, being .the Daj of the fctartyrdom of King 
Charlti I. ' . 

IlL Thp Nine aqd twiotifth Djy of /./«j^ b»ing t!ae Daj of the Return of Kieg 

Chcrlet U. A 


T A B L E of the Moveable Feafts Calculated for Forty Years. 


1^ 


?^ 


i H 


U? 


^S .1 


'J i , 


?3 


> 


^ 


h| ^> 


HI 


\\ 


^Ji?! 
1 


1 


U 5 1 


1" 


O? 


H 


n» 


1700 ~ 10 


20 


GF" 


-j— 


28 Feb. ,4: Mir. ?i:M,, 


Í 


'''■' 4/in4 '^ 


26 


Dec. , 


i7or n 


I 


e 


J ! Feb. 


i6Vljr. , Í 


Aorii 20 
2,- 


23 


Mov. Jo 


1702 


12 


12 


D 


3 
..Feb. .» 


Niil-, 2i 
li 


14 May 2.) 


2) 


*9 


17CJ 


II 


23 


C 


2 


/in. 


24; 10 
2 


6 16 


26 


'8 


1704 


'4 


4 


B A 


Í 


Feb, 


ij!M.r. I 


ADrU,i6 
21 


2f Inn: 4 


24 


Dec", , 


i7oy 


If 


t)" 


G 


4 
4 Feb. 2. 


• 8 
n 


17 Ml/ 27 


2f 


2 


1786 


IÓ 


26 


F 


I 


I-.a. 


20 6 


Vfar. 24 


April 25 


a 12 


27 
1707 


'7 


7 


B 


4 


Vcb, 


9 26 


April li 
4 


Ma'y 


18 


22!ju1!: I 


24 


Nov; 3o 


1708 
iS 


D Z 


3 
1 18 
9 


i3!viay It 


2f 


2S 


«709 


'5 


i? 


B 


6 
23 Vfw. c 
f.Fcb. 2§ 


24 
29 


luite 2;june '2 


22 


27 


1710 


1 


11 


A 


4 
9 
1 


May i8,4l*/ 28 


'^ 


Dec. 3 


nil 


i 


22 


e 


3 


Jan. 


2S' 14 


id 20 


26 


8 


1712 


3 


^ 


F B 


f 


Feb. 


17««. f 


20 
2Í 


29,1 'Hi 8 


i3 


Nov. 30 


17:? 


4 


14 


1) 


3 
iFcb. ig 


)- 
10 


,4.\Hy 24 


i)" 


29 


1714 


f 


2)- 


C 


2 


Jjn. 


24 lo 


Mar. 23 
2 


6' 16 


26 


28 


17 1{ 


6 


6 


B 


í 


feb. 


'Iwar. 2 


April I/ 
22 


26'iine y 


11 


27 


17:6 


7 


17 


AG 


3 


Jn. 


i9Feb. ly 


I 
6 


10! -fi/ 20 
Dec. 2 


•^'J 


8 


2á 


F 


Í 


Fib. 


17 VI ir. 6 


21 
26 


30^.« 9 


23 
i-'S 


. 9 


g 


8 


4 
9 Feb. 16 


'3 
13 


II 


Nov. 30 


1719 


10 


23 


D 


2 


Jan. 


2) u 


Mar, 27 
3 


7;417 17 


ii> 


J720 


II 


I 


C 8 


y 


Feb- 


14 tf ir. 2 


April 17 
22 


i6]MZ f 


2$ 


27 


1721 


12 


12 


A 


4 
ÍFcb, 22 


9 
«4 


iS^vlay 28 


2f 


Oec. 3 


1722 


'? 


1? 


G 


1 


Fji. 


21, 7 vfir. 15 


Ap.i 


29 


3I '.' 


27 


2 


'72? 


'4 


4 


F 


4 


ecu. 


10 27 


•\piil 14 


viiy 


19 


23 June 2 


i4 
1724 
I72f 


II 


^^ 


\^ 


3 
2 


Jjl, 


2 19 

24 10 


,^,r. 2I 
10 

2 


.^.ay 24 


2Í 


Mcv.29 


1726 


17 


7 


B 


4 


Feb, 


April 10 
Jf 


19 t29 


24 


27 


1727 


18 


IS 


'^ 


3, 


J»a. 


iJ li 


2/ 


26 


Ofc. 3 


I72Í 


<> 


29 


Q F 


6 


Feb.» IÍ -rfir. é 


21 
,'5 
I7Z9 


I 
F. 


3 
2 Feb, 19 


f' 
II 


I) viiy,2f 


^^ 


No». i° 


1730 


2 


22 


U 


2 


J.W. 


2j n 


War. 29 
3 


7 , Í "7 


26 


29 


17)1 


,i 


3 


c 


J 


F:b. 


uMir. 3. 


April 15 
23 


27 June 6 


23 


28 


17 J2 


f4 


'4 


B A 


4 
éFcb. 23, 
u 


3^, 'J »7 


flee. J 


'73! 


Í 


2f 


G 


2 


Jin, 


^»! / 7 


Mar. 2, 


April 29 


2 


I73-» 


6 


6 


F 


4 


Feb. 


lo| 27 


April 14 


4jy 


19 


2^June 2 i4 
17?)- 


7 


i<r 


E 


^ 
2' 10 


6 
L 


15 Mir 2j 2f 


Nor. 30 


'7j6 


8 


2S 


D C 


6 
22Vt4r. 10 


if 
JO 


June 3 Jj^s; 13 ^J 


28 


>7»4 


9 


9 


a 


4 
6 Feb. S, 


10 
If 


.ay i9^xy.29 4 


27 


1.5 1 


20 A 


1 


^l. 


29 ly 


"1 


Dec. 3 


17^9 


"1 


• ^, 


6 

Ú 


liMir. 7 


22 
3'r"'u'°, ^^ 


z 


NotP, Tijt »6« 


Supputut 


'on of tie Trir of our 


lord in tie Cturci c/ 


Enghnl» ie^/a; 


Htb tie 25fi dij o/Mtrch. 
__ 


J.:r>u-^ry \ JANUARY hath xxxi. days. 1 1 


MARCH hath xxxi. days. 


1 


•f MORNINGil 

t^ciyer- | 


•f EVENING 


' ;«r MORNING» ffiVENINu 
{ Pi aver. / I'laytr, 


£.#«. 


21../0». 


J £,/»». 2 £<■/«. 1 
Ufn. 


1 1 ■ 
líí^i^or.'l i,fr..! )L,f„.\ 


2 ' A 


eircm. 
3 


1 d DEvid 


Deut If 


Luk. 12 


Deuii6S?h. 6 


' i- 
Sen. I. 


Mait.l. 


Gen. 2. 


Rom. I. 


2 c Chad. 


17 


t? 


18 


Wwi.i 


10 i c 
3 


2 


4 


2 " 


3 i 


19 


!4 


2a 


2 


Í « 
f 


3 


6 


3 !0 


1 ? 


21 


If 


22 


3 


19 Í, c 
7 


4 


8 


4 '2 


i^ 


24 


16 


21- 


4 


« 6 f 


Eflri'"- 
8 


6 b 


26 


17 


2- 


Co!. I 


I e 
9 


Í 


12 


1 I^ 


7 c Perpi-, 


28 


18 


29 


2 


IE 8 a 
I? 


6 


14 


8 d lua. 


30 


19 


31 3 


Í 9 b 


LflCitn 


If 


7 


16 


7 5 


9 e 


3i 


20 


33 h 4 - 


10 J. 
«7 


I 


Ig 


* 


10 f 


'4 


21 


Icib.i iTtef., 


13 ," d 
'9 


9 


20 


9 '? 


«' 8 


Joih. 2. 


22 


3 2 


2 2 c 
2l 


I<3 


22 


10 


'2 ■■> Grig, 


t 


S3 


f 3 


■1 f 


H«l»ry 


23 
24 


II 


15 h 


24 


7 4 


"If g 


Bilhop. 


2i 


|2. 


26 


12 '° 


14 .- 


8 


• h. 1 


9 r 


..:^k 
27 


• 3 


28 


\l '' 


li ^ 


10 


2 


, 23 zThrf.i 
29 


14 


30 


16 e 


, *4 


3 


]u<-t. 1 2 


'ii; 


Prifci 


3« 
3) 


If 
16 


31 
3* 


'■^ . 


17 <■ 

;8 i; Kdw. 


15 


4 
J 


3 3 
f iTini. I 


If '9 r 
3f 


47 


37 


iCo .1 ': 


!0 /> 


6 


7 


2, 3 


«20 f 


F.bian 


38 


18 


}" 


2 


20 t 


8 


9 


9 


4 


4'^ 


Vintcm 


40 

4i 


1« 

20 


41 

43 


I - 


■'Z d rtift. 


lO 

I? 
2 


''It 
:^ 


22 


• -tf 

47 


J 

6 


3 r 
^4, f F^ft. 


;^ 


10 


If ;2Tni.i 
17 2 


>2f d 


C'lV.c/ 
9 


if f: .^M..o/ 
12 


3 


»6 c 


5c. P-kI. 


48 


55 


'49 


7 


26 A M^rj. 


18 
'9 ■ 4 


*2'J <■ 
JO • 24 


Exod.i. 


« I 


.7 .1 


20 


14 


^:i il.tl 


6 2g; , 
Exjd.2-i 2; 


3 


9 

10 ,^ 


28 ' 


■<..'h 1 


If 


Rl ! 2 23 


29A 
4 1 26 


f 


29 ri 


, 3 


16 


, ! M'w,. 


M 30 t 


K.««r; 


» 6 ! 17 


7 


SO c 


IS n.i 


17 


iSi'n:. ijHtL. 1 


l-jc 


M»r,yr. 8 1 2Í 


9 


'i 3 


51 f 


) 


18 


'\ ' 


^rcr're?4V' ^''~*- *' " "''*'"'* "^^»» 
FEBRUARYhathxxvin.d.yi." 


APRIL hath xxx. days.. 


1 1 MOKMNU, «Í bVcMN3 


ÍMOKN:NG|«f EVENING 


1 Praver. 1 Pr.i.r. 


Piavcr. 1 p,a 


itr. 1 


1 
...i... 


2Z.»/.»1. 


i./T^-. 


2 t./»«. 


i^L.ff:.zl>/.rlof.nÍ2l.Ji,l 


t? 3 f 


Fift, 


Bxodio 
12 


M.r« I. 
2 
3 


Sxou.ii 

15 


iCor,i3 „ 
«4 


8 . , iSam.j 
1 A Rithjr. 7 
5 b An.bto 9 


Jo.:n^,9 
21 


8 


Hebf. J 
t 


8 4 R 
'/6 

ig 


4 


IÍ 


'Í 'i 


4 c 


II 


ASi I 


12 


6 


«6 '<? 


AB»thl 


Í7 
19 
21 

23 
32 
S4 


16 8 
2Cori It 


i? 


1{ 

If 


2 
3 


■4 

16 


7 
8 


20 
22 
24 


7 

9 

I* 


2 J 
3 

4 13 


7 f 
« g 

9A 


17 
'9 
21 


4 
1 


18 

20 
22 


9 

JO 

II 


2 »0. f 
13 


? ^ 


10 h 


23 


7 


24 


12 


'Ma 

10 11) X 
Lev 18 
Le^l,. 
26 


6 


I I c 


2f 


8 


26 


13 
, 20 


li 


1 ■ 


12 d 


i7 


9 


18 


JlIECl I 


■■Is 


Valeit: 
line. 


Kum. 1 1 
20 


13 

14 


Nil. 12. 

14 

17 

2i 


Í4 f 
')■ g 

16 A 


29 

4 


10 

II 
12 


3 
f 


2 

3 
4 

Í 


22 

'^ 

3' 

3f 

Otu:. 1 

3 


Luk.dli 
di. 1 

2 
3 
4 
t 


23 
2f 

30 

Dcuc. 2 
4 


12 I 
Giifi 


17 b 

19 d Alphigc 

20 e 
II f 

22 B 

23 A I. Gut. 


6 
8 
10 
12 

1I 
18 


16 


7 
9 

15 

If 

17 
19 


2 

3 
4 

2P.^ 

2 


Í24 S 


fFift. 


6 
24 b 


10 


31 


21 


3 


17,2$ li..M"l- 


f 


7 


^ 


Eph. I , 


725 c t. thrk 
22 
tjohnl 


6.26 Í 
7 


8 


8 
6 26 <i Erane- 


22 


23 


31 


2 
9 


9 

10 


10 
12 


4 I 


Jr. 


24 

iKing 


3 

27 


ilUni. 
3 


3 

4 


T 
«3 


M..Vb.7 


»4 


Re? 12 


i 


t 


7 


»,iJohr f^ MAY 
■1' 


Ntcom. 


8 ': g 
16 .A 
5 5 b 


3oni- 


h -^ 


facc. 


13L7 d 
2pS e 
S f 
10 ,0 n 
11 A 


J. Sim. 


■612 b ^^. 


rx3 ( 


It d 


'Í IÍ Í 


4 16 1 


, 17 « ?. Alban 


■2 ig*A 


I 15 fc 


20 c Ertwirt 


>2i ri 


i^'bl 


'7 23 r F«ft. 


6 4l! 7..ÍV. 


'•y \ 


H^é b 


327 c 


iS a Fif; 


ii J9 e'S. P»;,r 


... 


'í/í.l. I Prjyer, Efthcr 

7 

9 

fob 2 Mark 2 
3 liuke I 

2 

3 
4 

Í _1 1 a her 6 
8 Prov.'a 

.4 

% 2/./: . 4 
Ephef. JULY hath xxxi days. /' I 7 MORNING 


I S EVENING 
1 Pr.ytr. 


.J 


I £<ii-..'i Uffcn. 


r Zr/:„. 


2.^,. 


|i' " 


Maryrlf.ProT.it. Luke I J 


froy. 13 


?h.l , 
14 


14 
w 3 h^ 
ij 


IÍ 


16 


q 
Uartin. 


J7 


16 


i8. 
Í fla 
19 


17 


zo 


Ccl-I. 


21 


18 


22 
'? 7t f 
25 


19 


24 


3 


10 10 « 
2f 

27 


20 


26 
18 


.Th?( 
29 


22 


31 


2 


,R 'Í '. 
Eeckf.i 


2j 


Ecc'f2 


3 


"I? c 
3 
Í 


,ohS\, 


^ 


4 


14 f 
7 


2 


8 


i Ih:l' 


'i;^A 


Swithan, 


9 


3 


10 


11 
u*;^^ 
Jcre:n. t 


l 


;ercm. 2 
S 


■ Tim. 


l;i9, d 
!2oe 


Marsir. 


»r 


\ 


4 


02, 


f 


M.Matsd. 


9 


9\ 


IQ 


6 


!22 


R 
11 
12 


2Tim.i 


17 .'2? 
6,24 
Faft. 


'3 
1)" 


12 


1^ 


2 


• ;2f i c 


^. Jé'n,,, 
»3 


I426.d 


y Anne. 


17 


«4 


18 


fit.', 


^^i^l 


e 

f 
19 

2 1 


J6 


20 


PÍÍ,^ 


»i,j<; 


/ 
23 
í^ 


Jehr. r 


,f 


A 
2f 
2 


b 
i? 


iy 


2S 


3 AUGU ST hath xxxl day». 
íTaíorníngI 

I !• liver. I «f EVENING 
prayer. Lanmia!.»jer. 29 
3< 7.biNanie cf/ 
S c'Jelu- .i-i 'if 

I I '17.' e 
jiS f 

I 9:19 Í 

20' A 

1721'b 

6 22«« 

H«l 

14 24; e 

„158 "3. 

50 
Lim! 2, Hof.2,j 2 i'lun 

lolin 20 

2l 

Aft» I 

3 
4 

Í !.L./-..^ui;:?*' g^i^JS f1 20 

23 

24 

26 

Mar'th. I ;Jcf .}c. 
I 32 

34 

36 

;s 

i -JO 

42 

44 
47 
49 Ezck. 3 3 

"4 

2p/e. 

2 

I Jon I 9 a J loll 
II jLoe 
i| Raic.i.l S^TEMBE R hath xxxday». 1 <i MÓ8.NING I Í EVENING 
I Prayer. I Prjyer. (2: 

3124 
|2i 

"15 Ecur. 1 
Nan». 
Mary. t L.! 
Hor. ,4 
Jocl 2 
Ámoii 

3 

J 

7 2 tryri-.. 
vlilth. 2 

3 

4 

7 Jero». Nah. J 

Hab! 
Zeph. ; 

nl ^ 

Zic. 2, } 
6 R.om.2 
3 WW 2.? 

K. I 

M 3 
Í 

Hag. 

/ ec. 
4,5 OCTOBER hathxxxi. days. 13 3 
2k4 

J 

ro 
iS B 

7 itheldr.i rcbit 7 
9 
II 

Judiih I 
3 
S Crifpin 

' Fift. 
S.Sim, S< '9 

Efclu.'. 2 

h Falif 14 16 Ecclu» 
13 

f 3 

4 

Col. I NOVEMBER hath xxx. da,9. *\ iHiK.M ,G I «} tVENlNO .'.Martin 
sritiujl 
vljchui. 
Hugh B. 

idm.flv Cither;». I i-/.?. 


2L.g« 


Eed> l^Lak.i 


18 


19 


20 


ao 


22 


21 


24 


zt 


27 


3-i 


?9 


^4 


31 


ohn 


3» 


3 


3) 


<5 


S7 


4 


39 


S 


41 


6 


43 


7 


4f 


S 


47 


9 


49 
Bzruc. 2 


10 


12 


4 


li 
'4 


Í-1 ÍC 


ir 


fiiah 2 


«6 


t 


17 
1% 


8 


'<? 
2» 


13 


21 
Afts I M ( L>f)s a L«/< gccl. 17 

19 (i) 30 
32 

34 4^ jBuuc 
3 

Hi. sii, 

ifaiih 
3 
Í 
7 
9 

'3 C*l«t. 2, 

3 

iThtr. 

2 
3 
4 

iThef. T, That (*) I«lut 1)- is to be rt»a only 
:f(é I?, wd (6) BccJk» jo, only ia»cifc 18. and 

) Ecclu» 46. only co vtrfe zo. DECEMBER hath, xx.xi days. Lucy VI, Fift. 
Utiifh 

3 1 ASilveft. i MOKNjN9 
P: ayt r. S. £VtMt\Gi 
Pr^ver. tL>i«, 


2 1./« 


:,».. 14 


.Aas2 


16 


3 


lii 


4 


20,21 


Í 


23 


6 


2f 


•i«:7 


27 


i^-«.7 


29. 


S 


il 


9 


33 


10' 


3Í 


It 


•'7 


12 


39 


•3 


^'' 


H r z>ir- 

irai. rj 2 r,';7i« 

s 

9 z Soli 

1 joili! ? To find Eaíter for ever. G«Iden 
Number 1 
II 
III 

IV 

V 

VI 
VII 
V1ÍI 

IX 

X 

XI 
XII 
XIII 
XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XV 1 11 

XIX April— p 
March- 16 
April- 16 
April- -9 
Mirch-26 
April-^16 

April 
April— 23 
April — 9 

Apri --2 
April— 16 
April — 9 
March- 25 
^pril— 10 
April— 2-3 
Warch-2(5327 
April--i6|ic 
April— 2;— 3 
April-x3 24 ic 
2/ 
17 
-3 

27 

17 

2-3 

24 
10 

-3 

17 
lo 

27 
17 C [D E 2829 
1815) 

-•+-5 
■2S29 Mar, 12 

-5' 
19 
12 

29 

IS 
-5 
29 
19 

-5 
■1.8Í22 

•Il!l2 

-4-5 
18I19 i 30 

2S> 

6 

23 

13 

« -6 

20 

13 

.30 

20 

30 
13 

'23 
13 

Mar. 30 
2© ,Mar. April I 

15 

8 

25 
>S 

April I 

22 

8 

April I 

22 

8 

2$ 

8 
2$ 

IS 

April I 
22 1" tif/ Hca yc ha"e found the Sunday-Letter in the uppermoft Line 
Vw ,t;.iicic ^our Eye downward from the fame, till yc come right 
ovf r aRainft thr Prime j and there is Ihewed both what Month, and what 
Day of th« Aioith Eafter filkth that year. But Note, That the Name 
of the Month is fct nt the Left Hand, or elfe jiift with the Figure, and 
fcilowcth n-'t, as in other Tables, bydefcent, butcoQatcral. The Ordtr for Morning and Evening Grayer ^ daily 
to he /aid and ufed throughout the tear* 

TH E Morning and Evening Prayer flball be ufed in the ac- 
cuftomed placeof the Church, Chappel, or Chancel ; ex- 
cept it ihall be otherwife determined by the Ordinary of the Place. 
And the Chancels ihall remain as they have done in time!» paft. 

And here ic is to be noted. That fuch Ornaments of the Church, 
and of the Minifters thereof, at all times of their Miniftration, (hall 
be retained, and be in ufe, as were in this Church of England tjy 
the Authority of Parliament, in the fecond year of the Keign of 
King Edward the Sixth. The ORDER O^buE rjQlóh 
For Morning Traycr^ Ornnlghthe naMaidhne^ 

Daily throughout the STear. Gach la fan Mbh'adhain. ^i At the begimin^ of the Mnming 

irtyer^ the Minificrpall read n'ith 

a loud voice f me ov?, or more of thcfs 

Sentencet ofxbe Scnpiures^ tkatfol- 

■, :. Ion Ar>i then bcjhjllfjy that r^hhb 

■ [is vsriiun afier the faid Sentences. 

X^^^, HEN the wicked 
^JWW^M man curneth away 
^l^ vÁvjÍ^' from his wlcked- 

/w^Asj^s "^'^ ^^^^ ^^ ^^^^^^ 

^;i|«^^^/ commitred , arjd 
doth that which is lawful and 
right, he ihall iave his foul alive. 
JE,z.ck- 1 8, xj. 

1 acknowledge my tranfgref- 
fions, and my fm is ever bribrc 
inc. Pfal. 51.3- 

Hide thy face from my fin?, 
and blot out all mine iniquities. 
?/7/,5i.9 

The Cicrifices of God are a 
broken fpirit : a broken and 
a contrite heart, O God, thou 
wilt not defpife. PJal. $1. 17. 

Rent your heart, and not your 
GarmenrS) and turn unto the 
Lord your God : for he is.q|«- 
cious and Liercifulj uo'^f to aa 
ger,and of great kindue.'s.and re- 
pcnteth him ot the cViljoeh. 1 5 

lo the Lord our God be- 
long mercies, and forgivcníííes, 
though we have rebelled agaiiifl 
him : neither have we obeyed 
f A t tú^r.uígb' hr-. «Í maidhne, Uigk^ 
fiib an M'mijlcirrehdrdghuth aon- 
yddheiccin^na niás mhÓÁemrditibh- 
/ena fcrioprúr do handf. 7 a,: fitr 
dean, (p j. r.l isd faiobbibi á nii^ 
áiJh na rahs icsáiímftn. 

^í*»1 udn ion^pói5e<(f rttj 
ófioct>->7íie ó Tiá cion- 
cdií> 60 ftiiie fé, á' 
^uf óo 71Í ^'é <ín ní 
úf óliofóionac ú£Uf úfc^}iZy 

Qib)DT^^m Tfío cioncct, 7 <t 
zd inopgcdd óf tno cTjjje c( cco* 
mrjóe. pfdl. 51. 5.. 

polrjb háj^(X]6 óm p|cáiBr*9, 
1 fSí'iof uctiiT) mo aoTizú. pf . 

^^' 9- . . , 

Q[f icí6 lobadftcd Oé fpio- 
jiáb b/iifoe : -d/t cfióibe bfxff- 
te 7 coinVT7Ue, d Óbé, m óC- 
r)^ zdij^CT.fne.^ pfúL y i . 17. 

r?eáb óo c,ióibe, 7 )ií bebdig, 

oí> tíód fé 5/iá)-ctrT)rjl, 7 c/ió- 
ci^figc, mdH ciíií) pei|tge, 7 Id» 
óo 'cintlj 7 dra diúfigcaf ^^ um 
<t nolc loel. z. 13. 

oriocicifigbci, 7 JDcnúem/iT^f, giá 

5#ft ccii:iH6etíi7)4ne v,<x dgaib : 

.n? íDÓ óyrnlirj5en}á;t 60 guú 

• ii th? the voice of ihc Lord our God, 
to walk in his laws which li^fec 
before us. Dan 9. 9,10. O Lord, corrcdt but 

thine 

to wmm spaimjnr. 

dn Ciggfind ctft r)bict, 00 f loBdl 
<lri d oligtiB i)oc 60 cYj;* fe 
)\or()riy). bdr). 9. 9, 10. 

?t tighifDict, TfiDdfids iDé, 
df mcliUe lé bfieitgdmrxtf ■, m 
d»i tfe^rB, óggld go íió^núcl 
íieimm 6ioid. left, i o. a4. 

óCíitXib dit/iige : oift Ó0 

eifieocdid me 7 f<<icdi6 roéóiori- 
foige mdtiiji, 7 óí^Tjb n)é fiif ; 
d dt|, Ó0 pfcciib JDé d yidgdid 
iieifpe, dguf do Fidgrry^fef e, "7 
rii piu me pgiCbd bo mdcf d 60 
^dif^m bioiD- luc 15". 18, 19. 

j^ld óéig cum bfteitgmi^Kif lé 
00 fepBonrdig, O d ogeftriiC ; 
Oifi tn pijiCnucift )i£c beo dn 
hpagfltlifife, pfdl. 143. i. 

Ódí)ctb;idm rdc hfr^l pfedti 
GTii^n, d cdmifib bap. mgUdb peíjij 
'^ T)i hfTjl d iipi/iiije dgTjr) Óá 
ndbríxxm d;ibpS:dibe,dCdfeiy-io)i 
pí;tir)£c 7 C|fic jie dfi bpecdib óo 
ródit^m bifii, 7 j-iefi n^ldttdb 
i)-r;le )ieimpi"i£WUdf , i Co. i .S, 9. 
b/iditjie ;íobior)m7^iie, úzÍL 
dn f C)tiopoTf fi ód;i rr)hpm- 
b^6 d moiiTdó 6diciB óumdfi wo- 
lio«j)d6 p£Cdib 7 móftlof ódófndil 

^éd>TCd ^^jj) d beit dg gdbdíl 
d le^r/géil, »ióbdccu;t pd ci^»t) 
dbfugndifi Óé T^le-cuíndfdij 
d)t iWt^ )i£fnbd, df d ndónidil 
j^é CHoibe úmdl, i^iAÍ^noU, dii:- 
í^'í)S^ 7 cjmoÍ5|c, cuit) n)círc£ÍT)- 
tjaf ép<?5dil lonud c/ié nd nidi- 
tiof <igoy ó^é «d t/ióc^e gdn 
cfiicf e'o. 7 51b 50 nóbgmíó gdc 
liumbly Lo acknowledge Gur iJin» r,l« úít) d/t bpecííib ódórááil 

before with judgment ; not 
anger, left thou bring me 
notiiing- Jer. 10. 24, 
• Repent ye'; for t"he kingdom 
of heaven í'' at hand. Mat. 3.2. 
I will arife and go to my fa- 
ther, and will fay unto him, Fa- 
ther, I have finned againft hea- 
ven, and before thee, and am no 
more v/01 thy to be called thy ion. 
Luke 15. 18 19. 

Enter not into judgment 
with thy fervant, O L ord ; for 
in thy ffght fhall no man li- 
ving be juilifitd.' Pfal. 143 a. 
if we fay that we have no fin, 
we deceive our felves, and the 
truth is not in us. Bui if we con- 
fers our fins, he is faiihful and 
jufl to forgive us our fins, and to 
cleinfc us from all unrighrcouf- 
nef'. I S. Jchn i. 8, 9. 

D Early belovid brethren, 
the Scriprure moveth us 
in [cnary pkces ro acknov/Itoge 
, and contcis our manifol'l fins and 
wickedncis, and tba: we íhould 
not diflemble nor cloke thcni bo- 
fore the face of Almighty Go.! 
our heavenly Father, but confefs 
them with an hutnble, lowly, 
penitent, and obedient heirt, to 
the end il-.ac v/c may obtain i'ór- 
givenefs ofthc fame by his infi- 
nite goodncis and mercy. And 
although we ought at ?.I1 times before God, yet ought wc moil: 
chitfl/ fo to do when we aflem- 
ble and meet together, to render 
thanb for the great benefits that 
we have received at his hands, fo 
^ iet forth his moft worthy praife, 
to hear his moft holy Word, and 
to ask thpfe things which are re- 
quifitc and ncceffary, as well for 
the body as the foul. Wherefore 
I pray and beíécch you, as many 
as are here prefent, to accompa- 
ny me with a pure heart, and 
humble voice, unto the throne 
of the heavenly grace, íá/ing 
after me. 

% A general Onfrjfion to befj'ti of tie 

vihok CongregaiioVf after the Ivlini- 

Jif>\ all knei:ling. 

A Lmighty and ifibft merciful 
Father j We have erred and 
ftrayed from thy ways like loft 
flieep. We have followed too 
much the devices and defires of 
our own hearts. We have offend- 
ed againft thy holy laws.Wehave 
left undone tho''e things which 
we ought to have done", And 
we have done thofe things which 
, weoughtnottohavcdone j And 
there is no health in us. But thou, 
O Lord, have mercy upon us, 
miierable ofiender?. Spare thou 
rhem, O God,which eonfeis their 
faults. Reftore thou them that 
are penitent , According to ihy 
promiies declared unto mankind 

in Chrift jefu our Lord. And 
Grant, O moft merciful Father, 
for his fakej That we may 
hereafter live a godly, ri^hteou?, 
B z and 1 Bpagiirtifi Óé go húmdl, 51- 
6^6 tíf coíft 677)] go fió- £11/115 
f\)) 60 bCfldli, <in záf) bo nínoió 
comcffrjiiiutJit <i5«f ^£f ^ ccorn- 
óáil Ú céile, cum brjbgóolif bo 
iah^z fa. M hiolfoilitif bo glíí- 
cdmdft Ó Jict \<^mA^h, ú ci^molcci 
tióboiftb£ftCct bo CUjl of ttífió, Ol 
fe/tidtdft ]^66n(ómzábe^)'b^fy 7 
Yia neite búj\j\Tj6 ^zú jiidf dwdc, 
ctguy* nd ccfiudboig, commit ooyj 
co/ip 7 boD dndlm. Uime pi) f^-r- 
tíim 7 dtcT^ngim fiB) d Bp^jl f lij 
Tjle dn f o lát^, mif 1 óo coim- 
figf'jié gldíicfioide "7 j\é huradl- 
gl6;i, cum Cdtcoiite nd ^igj^df 
iifrnbd, dg ;td6 iro bidigfe. 

^ fioijuin' gbe?ifa>diit: I. >adhi don 
pbohil uilfy a niiiigb an Mbinifiéir 
ar a uzííiiri''t, 

<ii^ -yjle-cuiwdf dib*, 7 
^Kti TSalcibBdlir^ócif^/iií);^ udbV 

'md}< d^ d;i/icil6, 7 <tft 

ffgcfitínóboufligtiíjfe 
iDdfi ccoftcdiij cdillce. Ó0 Ignd- 
mdft go fio n)ó^ wgíigd, 7 miíí>i(í 
ú^ gCftoiocgbpein. bo cio'oci^g- 
^md^ d ndgdib 00 bli5t£cd b|ii- 
ijT^geyi . ópdgSdmdr» í;dn óC- 
«dm «d neite, bd cói/t 677 n 60. 
bfndÍT): "^lguf 60 ^iJÍetDdíi nd 
íieire,ndH covt tí-i^íi 60 ohed'ndm: 
Qlguf ni BpT^l |-ldince dfi biú io- 
ridDi- ?'f tuf d, d tigejmd, óéct- 
nd Cfiócdifie ortdi») "*< Pt^^dig 
jioBof d. CoigiUfe, d bbe, dii 
óftong dófflTíggf d ccionTTd. Crt- 
B| d/l d Mdlf d1 [Uf i^Zú dltftib- 
gc; 00 fieifi óogellárnndccí 6poil- 
Ifig CÚ 6on cin|b 6:ór,£C/i J^lio* 
yd C;tiof6 tilt ctriggfiurt, 7 
<oncdrg) d dtdiji /iot)tdcci ír*!^» 
and fober life, to the glory of 
thy holy Name. Amen. 

<J the Abfolution or R miffti» of fins 
to bs pronouvcid ky the Frifft ahne 
ft^mir.g • ths Feipli ftill kneelirg. 

ALmighty God, the Father 
of our Lord Jefas Chrift, 
who defireth not the death 
of a (inner, but rather that he 
may tarn from his wlckedneis, 
and live; and hath given power 
and commandment to his Mi- 
nifters, to declare and pronounce 
to his People, being penitent>the 
abfolution and remiííion of their 
fins : He pardonelh and abfolv- 
eth all rhcm that truly repent, 
and unfeignedly believe his holy 
Gofpcl' Wherefore let usbe- 
feech him to grant us true re- 
pentance, and bis Holy Spirit, 
thattbofe things may pleafe him 
which we do at this prefinr, and 
that thereil of our life hereafter 
may be pure and holy, fo that 
at the laft we may come to hÍ9 
eternal joy, through jsfus Chrift 
our Lord, 

•[ Tk People jiJiJl afifvje&^ere, end st 
xhecndof aii otfxir I'rs^s, Amen, 

^nai the P/lirjfiir jhill kr.tel, and 
I ly tbi L')ra's Prayer wrh afJ *u- 
iible voice ; tbe Feapk alfo knceli^g^ 
and vtpi^itín^ it withhtvi, both btrt^ 
and whrK-foiv'jr elfe it j j ujei in Di. 
vine Ser-v tie, 

OUr Fflfhcr, which art In 
Heaven 5 Hallowed be 
thyName.Thy Kingdom come 
by will be done in Eurth, As 
mbgtd Ó f o tirade 50 óiábíf, píji- 
cgftr, mffdfóá, cum gloi/^e 
h<im(X ncóifítú peiT). <Xmer\. 
^ A T^abfoloiU t(( in muitcearnhnis 
pcacaiJhj cH;us an (agut amhain 
na jhecffimh ar mhtitb don pbohal ar 
(1 fJgluinihh do gl-ra'h. 

li i^le-curnctfdc, <t.- 

Criiófó, lé ndc mid)) 
bdf d'o pgcdib, df lé/t 
p£Mf< é feo rpU£6 óíid lofdiS,7 
^}tn<xh^t<X}\i; ^botugcum- 
df 7 dit)ie ^ú. :}|]hwj'CéijnB 
dbfolóió, 7 mdirgmndy dbpg- 
Cdi6 ódiú/tif, 7 ópoiUfiiísdíí 
^^ pi^bbB, d/t mbéit dit/nbgc 
6diB:Srójidib fé,/ púdfgldib fé 
dn meíó óo ri\ dit/iecdf go pí- 
invigc, ú-^wc cjieóiof d )'oif j^Cl 
bgrjdigúe 50 biongmálcd. rjme 
fin gi^bmijjjÉ dit,iÍ5 pmic óo 
tdB|c bTf )i, 7 d f piof^dó Ticómúd, 
cum >)d íieitef e óo tdioiem leif 
«oc ixzmmbbo tíédndm drjfa 
tjdmifo, 7 go fidib dn c-yjo .eile 
6d;t mb|td íid bidig fopóiigldn 
7^t)domtd7 dfi ÍTiob go hip.éúbf<im 
pd béoigtef cum d tf óig po/i- 
tíTjgefion, t:;ié lofd C;tJof5 
<í;< cci5£,ind. 

^ Frcj^criidb afj Vohsl atifoy j ag 
deireiáb^^acb ormugbtbeadb eile.cirnen 

^ ^i fi» (leucbdjaiih 'att Minifíéir n 
déara fé óríil in ligbearm lé gJér 
JúciloiJ'de ', ar mbciib doi pkvbal 
mar i,n cceadhr.a ar a vglúip.tbb, 7 
dd rddh maripn rií, aiijo^jfós a» 
giCb líit tiU don tfeirbbís ibiiibi 1 
-''— ir w'tid Jfii. 

^p ^1dt| d zá úfi ngm, 
fncómtdfi hdinm. Ciggtí 
^ )0 /iiogdf. ÓCncd/i óo 
itoU d;^ Cdldm, wu/t 
It is in Heaven. Give us this day 

6ur daily bread. And forgive 

us our rrefpaiTes, As we ior- 

give them tnat trefpafs againfl: 

|US, And lead us not into temp- 

Itation j But deliver US from evil: 

'For thine is the kingdom, the 

power, and the glor/, For e- 

ver and ever. Amen. 

^ rh:}i liie-vife bsjhiUfay. 

O Lord, open thou our lips. 

/tjfro. And our mouth fiiall 
(hew forth thy praife. 

Triefi. O God, maJce fpeed 
to fave US. 

y.nfw. O Lorci, make haft to 
help us. 
f Here aUfliniiKg «p, tbt Frkjlfcdl 

Glory be to the Father, and to 
thei'on : and to the Holy Ghoil; 
An[w. As it was in the be- 
ginning, is now, and ever fiiail 
be : worid without end. Amen. 
^ " Vrieft. Pl-aife ye the Lord- 
? vi.The Lords Name be prai fed 
^rhenp,alJ befAd orfung ihifVj^l.n 
foUorv'wg: ea.epton Baft.r-day,^/;^» 
^ -which a?iotier is appointed : i-'ni on 
the Ninetnntb hy af every Mombit 
is not to be real here, but in tie tr- 
ditrsry courfe of tie rfiims, 
Venhe, exultemus Domino] 
Pfalm p5'< 

OCorae, let us iing unto 
the Lord : let us hearti- 
ly rrjoyce in the ftrengthof our 
falviitior. 

Let us come before his pre- 
fence with thankigiving : and 
ihew our felves glad jfi him 
with pUlms. tnuo^ dp ngm. Záh^ oh-jfrj d 

guf recdcb 617» ct/^ ccio)icc(, 
mu;^ rnditmione bctiB 6ocior)i:di- 
5gf dft Tidgaib, á^uf y)ú óftéo- 
^uib m cum ccttdigre ■^<íf -f^ji. 
i>) ó olc. Oifi df Igc peírt ú 
fnógdf 7 dJi cúmdf,/ tmglói/i, 
50 hjiút 7 50 6^ác. -dn)eD. 

O d tistftnd oygcdtfi txji 

F/ieg. -dguf CTjfiFió <í;< 
njbéil 6<J rnoldd óf ái^6. 

Sdg. O <J tjéj bCíxí óeitpiii 
cum ti) 60 fí^Ó;^rt6. 

pd'ó cuní) cingxiciid lin. 

^ yí»« /0 ir fesfxmhfuis do motnUn^ 
a dedraiib an Síi^art. 

5tói|< 60 ^lllcá, 7 óo)i mác, 
7 6on fpioftdá-ncórn^ 

P/ie. 3|]cíf1 ÓO ÍJÍ (J;1 CUÚ)', Et- 
ta d «oif, 7 Bidf 50 hjút : 
-f<5óú{ 5c(r) cpíc. -ctmen. 

■p. 50 /idtó ti(ir]iT) Óé íDolCí. 

í //y7/í'/z j jé:Ttbar ro canfar antpja- 

ilmfi ír vdiaig'o : leatb amoie^h da 

dh.mbBjcb cáj'r^ dir ar bórdúigheadb 

aimiun oik: 7 ní cóir a. léaghiif) 

a»p) ara txAcidhsaih U dhg da mbíur 

bithjchi a >te3g^rf^bndthaiik ni Pf. 

Vtnite exulccmus Domino 

Pfai. 95-. 

(ígditíjóf ndiT) ludúgtíi- 

,Hecuípcinci5|;i»ici,óf- 

nctrnpurfimgdiroecoo 

cct/i/Kncdit^-Uni^gce 

CdgcítT) óo lút^ ú digre íté ccí- 

b|c Bi^becTíf, 7 ófwdm puáifT) 

lú^tsáifiecíc ctjgcjiépj'ctlmtjb. 

For 
Fcr rne Lord is ^. great God 
and a cjreat King above all gods» 

In his hand are all the cor* 
ncrs of the earth ; and the 
Hrengrh of t\ e hills is his alfc. 
♦The Tea is his, and he made 
3r: and his hands prepared the 
dry land. 

Ocome, let us v/orfiiip,and 
fail down : and kneel before the 
Lard our Maker. 

For he is the Lord our God; 
fend we are the People of his pa- 
fture, and the iheep of his hand. 

To day if ye will hear his 
voice, harden not your hearts : 
as in the provocation, and as 
in the day of temptation in the 
WJiderneis; 

When your fathers tempted 
me: proved me, and faw my 
work?. 

Forty years long was I grie- 
ved with this generation, and 
laid : It is a people that do err 
in their hearts, for they haye . 
not known ray ways. 

Unto whom 1 fware in my 
wrath: that they fliouid not 
«nter into ray reft. 

Glory be to the Father, and 
to the Son : and to the Holy 
Ghoft •, 

As it was in the beginning, 
is now, and ever fliuli be •* * 
world without end. Amen. 
^ then fi-ati foil av) the Ffilms in order 
as tley are appoivitd. And at the mi . 
of cv r> Pplm thro'[^hour the yeay, 
iiiiU iikeivift at the end t/'Bentclicif , 
lieaciiicJits, Majiniiicar, 4/1íÍísuiíc 
<lin:)i:cir,j^;4i/ be rfpctved. oh If Did mji <ir) ri5§^r)^: 
7 U\^ mji of Clot) «c( riTjle óhée 

loná láifn <ízá)b Tjle ú}-e 
bQ}me r)a. zálhxin: 7 ú^nbe t)cí 
ccncc \oYi(X tumczf]}). 

y leif úri iÍT)7|t, 7 é féin óo 
^vr,e í : a-^uf 6o cu(Dc(6(íft <í 

. CcígcXib', óCrxíiT) <ib|tc(, 7 cláo- 
•tíám: piUioín d/i flglifne óf coine 

Oi^ if eifion ú]\ ^ióid: 7 fine 
pobctl <t ir)Bi|i, 7 Cdói^is ú lám; 
d í)iu5 m éifci5e 01 gur, 

l^ltí C/^udibige bufi cc/<0ib'e : 

mr,l if tí ló Q[)c(ff dh fdn hfd' 
-fúc. 

Cdcu^db 0)ium: óo iJgr^Bi^5£í>cí|i 
mé, 7 óq íoTiCúbáix moiS/tgcd. 
Óo íjí n)é bápiccioó Sliddcin 
dri mo Buáibfieb jtiy dr) iigiogl: 
dcfo, 7 iX buhfiúf : if pobdi 
fecjiándc d 5C|ioibe ídd, 7 níojt 
Bdiine bóiB mo fli5t£cd. 

-flác íidcdióif d f C£c óon) jrudi' 
ínnejr. 

5I0Í/1 60 ^^dt^, 7 óon rndc: 
7 6on f pio;tdi> íjcofn. 

Q|[)dfi 60 Bí d;i ccúf dód <í «1 
floif , 7 i)idf 50 b/^ác : f ^ógdl 
gdn c;iic. '^líwej). 
í yí« /íVj leanfiJd ui Pfailm do réir 
vnr a, \6Íd orduiíhthe. 7 a^ ie'treidb 
gacb PidHme tbríd an mbUadhmt 7 
mar an ,£CL'2dhna iir ccrlocbnctdhci Ik- 
Rcdiciie, Bsncdiciiij,M.igalficai, 7 
Nunc dimiftis, iC-jiftbir, 

Glory Glory be to the Father, and to 
he Son : and to the Holy Ghofl:; 
Anfw. As ÍC was in the be- 
ginning, is now, and ever ihall 
ot: world without end. Amen, 
f Then jl:iaU be read dijtinBh ^í^h 
an audibk voice, the Firji LefforttU' 
len out of the Old Teftamen:, as is 
fippoi7U£d in the Kjlendcr (except 
tkers he proper L'-ffons ajjignedfor 
thitdiy.) he that rsadetb, foflavd. 
ir.g, a»i turninghimfi-lf-^as hemif 
I hrji b^ heard ofdiljuch as sreprefmt. 
Jnd afrer thut,^ytll he {iid or fung 
i» E>':glijl; the Hymn called le Deum 
lau lamns, daily throughout the year. 
^ Nute^thit he fore every iejfon, the 
Aiiniffer (hall jvjf. Here b,-ginncth 
fnch a Chapter, or VeiTc of fuch a 
Ciuptif offuch a Book: And after 
every LiJJ'un, Hcteeadcth the Firfti 
or the Second LtiTon. 

Te Deum laudamus. 

WEpraife thee, O God í 
we acknowledge ihee 
to be the Lord. 

All the earth doth worflilp 
thee : the Father ererlafting. 
, To thee all Angels cry aloud : 
the Heavenr,and all the Powers 
therein. 

To thee Cherubin, and Sera- 
phin : continually do cry, 

Hoi/, Holy, Holy: Lord 
God of Sabaoth. 

Heaven and earth are full of 
the Majefty: of thy glory. 

The glorious company of the 
Apoftles ; praife t4iee. 

The goodly fellosvfliip of the 
Prophets : praife ibee. 

ThQ noble ariTiy of Martyrs : 
praiie thee. 5tói/t bo ^ldc^, 7 bor\ rndc: 
^ bon fpiojtdó T.<ók. 

Pfie. Q{]tí/i 60 bí d/t cuúf, <t- 
z:á <( »01 y, 7 húf 50 b/Acít: 
S(ío5<xl gdri cftíc. ?lit)en. 

<J All fin leidtfiihear go joiUéir d» 
ghutb JhúchhrJ'áe an chead liighion, 
ciY va tbabhairt as an tfeiJitiomna. 
viar ataoi ordaightbe fan chailendeir 
(mu?ia ra'ibh leighinchintt orduigbtbe 
áonla cbeaihni')á.rmbeithdcn leightbC' 
cir t}ajl):a[amb, 7 dá iompodh fctn^ 
ar a modb isfearr a gcluinfd a mbi' 
Aidh do Utlcair é. 7 iar (in dedrtkar 
no canfuidhear l»gai'»ilg a cbiimic 
Ad fígoirthior. Te Deum laniamus, 
go laibeamhuil avjeaib na bliaghnu 

H Comhartbaighj ré gach uile leigh^ 
ion gar coír dan Mhinijicir araih, 
au [u thofaidheas aleitbid foio chii- 
hidil^nóran dá leithidjo dj chaibidit 
dd kit hid fo do leabbir: 7 a niíiigb. 
gach uili leigbivy a» fo chriocbntiidb- 
eas an c(ái nó an dan léigbion. 
Te Dcum laudamus. 

01c(iDroi5 tHy <t 
Óbé : ílóÍT}T;6n)Í6 

Qtb/tdib HI) tdUm T7le tú: 
<(n z<xt§_ fyofor.be. 

bhTjZfe éirngib i)á hctingil 
ijle j nd pUicgrnnctif, 7 a hfy^l 
bo cofncxf c(iB lontict. 

ÓVjZ-fe eim5i6 bo'ff)Át', net 
Chf^n^hmó 7 f encdpímá 

J^Vómtcí, Yi<6rotd, y]<órfit^'-C\* 
5en)ifl( Óict MfUú^ 

Ccí ngm 7 x;(Xt(xm \ú)) óáTOhój^- 
6í(f : bo 5l(?i;iefe. 

Comúónol gló^trndji »jt 
Xd'PfzoX i molcdb tú. 

DéfXgcualliif T)Ct bfdr6:á&. 
iDolcnSb ti. 

Sluc(5 uctfctl riá mi'i/'St^: 
iDoUiii zd. in-' 
The holy Church fhrough.? 
out all the world; doihackaov/- 
Icdge thee ; 

The Father : of an infinite 
Majefty ; 

'i'hine honourable, true : and 
only Son \ 

Alio the Holy Ghoil : the 
Comforter. 

Thou art the King of Glory j 
O Chrlil:. 

Thou arc the cverlailing Son; 
of the Father, 

V\'hen ihou tooktrft upon thee 
to deliver man ; thou didfl: not 
abhor the Virgins womb. 

V'^ hen thou hadft overcome 
the fliirpne^ of death ; thou 
>iidft open the kingdom of hea- 
ven to ail believers. 

Thou Gtteft at ; he right hand 
of God J in the glory of the 
Father. 

We believe that thou (halt 
come ; ro be our Ju^ge. 

We therefore pray thee, help 
thy fervants^ v/hora thou hait 
redeemed with thy moil preci- 
ous blood. 

\ Make them to be numbred 
with thy faints j in glory ever- 
lafting. 

O Lord, fave thy {reoplej 
and bleis thine heritage. 

Govern them j and lift them 
up for ever. 

Day by day j we magnifie 
thee; 

And we woriliip thy Name : 
ever world without end 

Vouchiafe, O Lord ; to keep 
us this day witiiout fin. O 6oj))ciir) ; <t6ÍT5T;5i6 tu. 

c/iíc •, ^ 

Óo oíió/^tíc, pi;tm£c ; 7 hot) 
míc ; 

í)(ófD; út\ conopopci^geóiii. 

7if zú /1Í5 net sloí/ie : O c( 
Cb;^iófó. 

1y* Zíi TOClC f ló/itjirbe ; <( JsTc(- 

?[)! Zát) 60 5dB«íii" Ofto úr> 
ói^neóo fí-ójidS : j^iio/i puctttXib 
zú h\yoM) t)ó. bói5'\ 

Qb Z<Xt\ ÓO ^Ug óíí fcudlb <X;t 
p£7Í(íÍ6 C(T) fedíf ^ ooy-gtilll UÚ 
jiíogtíf jjeirne óo gdc t^le c/teió- 
rngc. 

^ícá zú 60 fiffbe dfi Idímh 
b'eif Óé ; íí riglói/i d (^ldtd/i. 

C|iei6nr)ióne 50 óciucpd cú ^ 
cuiD tieit óo Bf«eitgm orictiíj. 

Uime yin gTjbmie» tú, ctjói^ 
/lédb. fei/iBíf iB ; ópudfgciil cú 
lé ópTjl rnó/iludic peí»). 

CtiB^ Fd6£fi(í d nc(ifi£ÍT) mdil- 
le ;ié óo 7)(órnci:B: <t nglói;^ fio/i- 
;ti^be. 

O íX-tíjgftnd, fdBdil 60 po- 
bcil pei)i : 7 ^£«175 60 oiób;ief . 

Scíuji idó ,• 7 cógbciiS f u<Xf 
50 fió/t/iiJ'Y;be idó. 

^IbmoliDCOio tú ; 50 líeted- 
n)>7L 

"^fguf dí>;t<imf5ió bdiniT) ; óo 
tj'ion f có5dl gdn cfAic. 

'Slonúdig, -tt ciggriíid: d^i 
CCorj^rDdil a r)iub g^í)} p|Cd6. O Lord, fcave mercy upon 
us ; have tEcrq^ upon us. 

O Lord, let thy mercy light- 
en upon us : as our tru£l is in 
thee- 

O Lord, in thee have I truft- 
cd : let UK never be confounded.- 

^ Or this Cmtichy Benedicite, om- 
nia opera Dcir.ini 

OAll ye wori<s of the Lord, 
blefs ye the Lord : praiie 
him, and magnlfie him ior ever. 

Oye angels of the Lord, blefs 
ye the Lord : praife him, and 
mag^nific him for ever. ^ 

O \e heaven?, blefs yc the 
Lord: praife him, and mjgni- 
fie him for ever, 

O ye waters, that be above 
the tirmamentjbleis ye the Lord: 
praiic htm, and magnifie him 
for ever. 

O a!! ye powers of the I^ord, 
blels ye the Lord : priiie him, 
and magnifie him for ever. 

O yc fun ard moon, blefs ye 
the Lord : jrralfe him, and 
magnifie him tor ever. 

O ye ftirs of heaven, blefs ye 
the Lord : praiie him, and mag* 
nihe him br ever. 

O ye ihowcrs and dew, blefs 
yc the Lord : praife him, and 
magnifie him for ever. 

O ye winds of God, blefs ye 
the Lord : praife him, and nug- 
liiiie him tor ever- 

O ye tire and heat, blefs ye 
the Lord : praife him, and mag- 
nitie him for ever> o;icíiff : 6ec()j Z]\6c^c ojidi))- 

iDrjrgin loíjdb. 

■d t'Sgt^Titt, 1oíi(16f d 60 c-rjft 

S<í/t o/icinf) 50 b;tác 
4[ Nd in chaintic fc, Benedicite, om- 
ni3 orera Domini 

v^'-r'*^ gc-jDict : moldib e, 7 
*^^^^ iDÓíttXigeégofióitT^cie 

O ú -dingle út) Ciggr^ít, be- 
díiTjtíe ár) uige/tnct ; moUió é, 7 
roo/iaige é 50 fió)iítir;be 

O apliliterondif, b£r)Tr;6eál)| 
eigi/ind : iDoldib é, 7 ?í3Óji<li- 
ge é 50 -fw^pr^be. 

nd po/iíDcnmeuio^b^íÍTjfce dn ói- 
5|ftnd : TDolaid é, 7 mó/taige d 

go flÓ;iftT;6e. 

O d -rjle cufnctfci dr) oigfft- 
jid, bgíÍTjde tiiw uigetíjt^iii: rnolavó 
é, 7 iDÓ/iciige é 50 fion/nrjbe. 

Odgjtian 7 d jelac, ben- 
Tf^be dn óigefind: moldib é,dguf 
ffió/iaise e 50 fi6;ifM^be. 

O a /lelodíiá neirne, beniqba 
ún Ci5£;t)i(i : rcolciib é, ú^U'C 
JDÓ/icnge é 50 viójinir;6e. 

O <x c£ta))c(,7 ci bjiT^cv:, ben- 
T^be oiT) tigenrxi : moldib é, 
ú^u-f JDOjiaige é go i-ió;if<if;tíe. 

O ct gí-óta Oé, bpYige dn UT- 
ggfina : iDoldib é, ú^u-f iDO/tar 
ge é go f ió|iftYjbe. 

O ú tcTTie 7 u t|f, 6ecií)-rjae 
tínoiggf^nd: njolttióé, 7 íDÓftd^- 
5eé^o^fló/tf^r,be. C v>. O ye winter and fummer, 
blcfs ye the Lord : pralfe him, 
and magn'fie him' for ever. 

O ye dews aad frofts, hlefs ye 
the Lord : praife him, and mag- 
nific him for ever. 

O ye froft and cold, hkis ye 
the Lo:d : praife hira, and mag- 
nifie him tor ever. 

O ye ice and inow, blefi ye 
" the Lord : praife him, and mag- 
nifie him for ever. 

O ye nights and days, blefs 
ye the Lord: praife him, and 
mign'fie him i:>T ever. , 

O ye light and dirkncfs, bleis 
ye ihe Lord : praife him, and 
mjgnilii him for ever. 

O ye lightnings and clouds, 
blefs )e the i-ord.: praife him, 
and raagnific him for ever. 

O let the earth blefs the Lord: 
yea, let it praife him, and mag- 
nlfie him xor ever. 

O ye mountains and hills, 
Llefs ye the Lord : praife him, 
and magnifiehim for ever. 

O all >e green things upon 
the earth, blefs )e the Lord: 
praife him, and ra.ignifie him 
for eve:'. 

O ye wells, blcf-ye the LorcJ: 
praife him, and- in.;5niEe him 
for ever. 

O ye fcas and floods, blefs ye 
the Lord ; praife him, and mag- 
nifij hiin jcr ever, 

O ye whales, and all that 
move in the waters, blefs ye the 
Lord •• praife hira, andmagni* 
f;e him for ever. Ojnuíff^ Mm'íJ^ne. 

O <I seifnriib 7 d f (iTn;iciib,í>£t)- 
íiv^be HI) z^t,^^^'fí<^ '• moUlb é, 7 
mó]^<í\^e é 50 fiórjiT^be. 

O ú b/tYjcce 7 d fiocd, bgfl- 

mó/tcíige é go y"iOf^)iT;oe. ' 

O ú tf\c 7 ú pudif , b|>iirjb*e 
tíH ciggfiiM : molc(i6 é, 7 ido- 
j\á\6e é 50 yior<|tr,be. 

O ú Igcá oígtie, 7 d f )igf cf, 
í)£rit;6e úi) óiggfinct •• iDoldib é 
7 iDÓ;icíige é 50 fíoi^fi'rjbe. 
O <t oíbc£bc(,7 ^ 1.cóii:e,b|tiT^be 
tin ^i5|f<)7J •■ rroldib é, tíguf 
noóficdge é go f.ót^^T^Se. 

O ú folctif , 7 ú b0)icct6cXlf, ., 
blTiTfibe ^f) Cigejinct / iDol<ili6b .^ 
é, 7 mórdige é go fWjii\Tj6e. 

O <x teinz^c^ 7 <x néuUtí, 
bgvÍTjbe ítn óig^find.'molcíib é, 7 
tDOficnge é go f]óf\)\Tj6e. 

O ó 2ár)<íb dn ZúXáro <ÍT7 Cl- 
gerind bo b£r)<jgí(b •• moldb pof 
é, 7 iDoi^T^ggb é go f i6;i;tirjbe. 

O d irléiSce , 7 ct cnoic, 
b'iííirjbe dn úige/tntj; . JDoldid é, , 
7 iró/tcdge é go f lófiii-i^be. 

O d T^le neite gldf <( c(;t dr? 
Cdlcifn, bgyJYjbe di) cigg|t)id ' ido- 
lcííb é 7 t7]ó;icnge é 50 po|yiT;be 

O ú roibfiecíccí, teayii^be dn 
ciged;incí .• n)oláib é ciguymo- 
^clibtf é ge* pó}\i\r;oe. 

bem^be dn cgg^nci ; moldib é 
ciguf mó/itnge é go yió^|ii^be, 

O d fr)*olT:cí mó|Ac(, 7 d -r^le )]í 
f ncímbcíf tííi f nd hi7fgeb(i bgjj^ 
iiYjbe c(n oiggftnd : molaioh é,-7 
mójirtigbe é 50 fió/t/itjbe. 

O Moaning: ^ití^et. 

O all ye fowls of the air, 
blefs ye the Lord , praife hiirij 
and magnifie him for ever. 

O all ye beafts and cattkjWefs 
ye the Lord : praiie him, and 
magnifie him for ever. 

O ye child; en of men; blefs 
ye the Lord : praife him, and 
magnifie him for ever. 

O let Ifrael bleis the lord .* 
praife him, and magnifie him 
for ever. 

Oyeprieftsofthe Lord, blefs 
ye the Lord ' praife him, and 
magnifie him for ever. 

O ye fervants of the Lord, 
bleis ye the Lord : praife him, 
íMid magnifie him for e7er. 

O ye fpirits and fouls of the 
righteous, bleis ye the Lord : 
praife him and magnifie hira 
for ever. 

O ye holy and humble men of 
heart, blefs ye the Lord : praife 
him, an"d magnifie him for ever. 

O Ananias, Azarias, and Mi- 
fael, blefs ye the Lord : praiie 
him, and magnifie him for ever» 

Glory be to the Father, and to 

the 5on : and to the Holy Ghoil^ 
As it was in the beginning, 

is now, and ever ihall be : world 

without end. Amen. 

^ Then p) all be. read in liU manvrr the 
Stconi Lejjin, taken out of the Nerv 
7'-flim$nt, and after thar^ tk- Hyrr.n 
following ,. except when that 'fi).iU 
húppen to he read in the Chapter fur 
the il.i/, ',r for theGofpd on S. jcha, O a. -qle eunlcxid <x t)dit)éoir<j 
bl^T^be dn cighe/inct . moUi6é, 
7 mófídide é go yio/i/i-r^be. 

Od ifjle dinmbibe, 7 ealldc,. 
he<ÍYiT^6e tDicighedjinci - moUiS 
e, dguf mó)ic(ibe é 50 fh]inr;6e. 

O d clctrj íicí r)bc5\ne<x6, hpári- 
y)r^6e út) cighed/tncl -' iDoIdibhé, 
7 íwóf«íigbe é 50 pójijxT.be. 

O heúrirj6e(x6 ^of^áel ún ~i- 
•ghennrxí : »DoldS é, 7 mo/^tj- 
gheoiób é go yió?tjnr6e. 

O d y*dgcii;ir dn tighed^ná, 
he<íl)T,6e At) -ighectjiná .' moltíió 
é, 7 íDÓHdighe é 50 yióft/tirjbe. 

O dy"-'d;iopó)}Cciibe úrí cigb- 

íDoldiá é 7 mó/tílige é 50 /íofi- 
f\U]be. i 

O cC fpiOfi£íi6, 7 d ítrimdntí 
í)ct íipi;téc(n, beiiY^be cOi uijgfDidv 
íDolílib é, 7 mófídlbe é go fiojt- 

O d bVonie íicómtd 7iic( gc/toib*- 

rgb ufnlíí SgriT^be dn ngertncí : 

rBolcCibé, 7 noó/icHge é go fió/i- 

/i-r^de. 

O ^Udimdf, 'Plfcd/tidf, 7 <í 

CJljlbiof del,beni76e dn -ige,n»c( : 

moldib é, 7 mó/icíige é go f loji- 

jii^bbe. 

gloí^ 60 ^1dc|,7 óoDjQJIbcíC. 

7''6on fpioHdC )io5in. 

0|]ct|i óo Bi d/i ocuf, dcd íí 

noif 7 Bidf go í>;ictt ff^ógdl 

gdíí cftic. 

<í y/fj /jí? ar dmodh gceadbra J-ighf.^ 
ghetir an Jars Irígh'tot^^ ar ví bhudm 
as a tio^va niuidb, j^^usdáihj:^ 1. 
mmiinfl l.-jt'Ji, aciad mun t itig 
A ielgbeidhj '■ >'i li'l'an U {headhrm 
r4 iffonn tf-rf^fil Lt Ejí/í bi'fie. 
C z Bcní^ " Senetítthis. S. Luks i. 68. 

BLeíT d be the Lord God of 
Ifrael : for he hath vifitcd 
and redeemed r;is people i And hath raifed up a mighty 
falvaríon for us : in the houfe of 
his fervant David ; 

As he fpake by the mouth of 
his holy prophets : which have 
been fince the world began ; 

That we (hould be faved from 
our enemies : artd from the 
hands of ail that hate us ; 

To perform the mercy pro- 
mifed to our forefathers *, and 
to remember his holy covenant^ 

Tp perform' the oath which 
ht fware to our forefather Abra- 
ham .• that he would give us ; 

That we bei ^g delivered 
out of the hands of our enemies: 
might ferve hitn without fear j 

inhoHneis and righteoufncfs 
before him : all the days ot our 
life. 

And thou, child íhaltbecal- 

- led the prophet of the Highcft : 

ior thou dial!: gu before the face 

of the Lord to prepare his ways i 

To give knowledge of falva- 
tion unto his people : for the 
jemiifion of their lins, 

Through the tender mercy of 
our God : v/hereby the Diy- 
fpiing from on high hath vili- 
ted us J 

To give light to them that 
fit in darkneis, and in the fha- 
flow of death; and to guide our 
iect into (he way of pence» 
Benediclus. S. Luke i, 6%. 
; O rndS ijeTJiCi^e <(« z\- 
^ 5gr«il ^ia loffidelrdf* 
ioi) 5u;i pof/n75 re, 

7 5^/^ mih<^y^ fé <t 
pobdl péin. 

ílguf bo ÚÓ5 f é f ijcíf dbdfic 
>i<t f Idinte b-K^Tie : <k óng óbrti- 
Bi d fifiBpogdncrjbe péni. 

Uo fiéift má]ibo Idb-^ fe ófté '^^ 
Béul cí ^ÍL\bt6 ndofntd péií): 60 ^' 
t>í úTi ó iúf dn boroáw. 

^o gcr;rnóéocd.b fé y*i)i ó d\i. 
M\n)b\h: 7 ó Itíirn gctc tjle 6tjKe 
dgá bpi^l púdt bif n- 

5o íióCíicíS f é ;:;<óc|e ^ c(i< ^ 
íxíitfigcir^B; 7 50 gctjmnéoccttí 
fé d cioíDnoí naofncd peim : 

'^lg.uf iift tin íDionci lé <í brug 
f é móió Dábndnáno <X|< fl<at^ne : 
50 6-iUL)iid6 fé b->7r)íi> 

5o mbéiumíf gtXíi egld ^ <íft i 
•féoj^CiS ó Itíifn íCfi yicimcio : óo 
cum t'eir'oífi oootjidtDbo péir, 

^í lodorntcif 7 ú BpífiCn'oif íTí 
pí<l6«i7fif£n : d Uétib ílft mbg- 
C(í T^le. 

d^ufZUfd^H leiwl), bOift- 
ptgft bioicpáibtí)ii;é úf ^i/ióe : 
óifi i^dci^b rú /ií)im dgdib cDi z:i- 
Sgftíid óuUmusdb d f ligg^' 

Do túh^Z éolrjf viíC fldince í 
bú pohúl : r/Aé ii}clit;grn)iuf »4 "* 
bp^cdb. 

C/^é tjiác^e fio fnóifi <ífi ^IíjÍcí 
péin : léfi pofp|<Y;5 fé fii) «15 
éifige ÓT) [.loíicíó] dri6 : 

Do tdB^c f oUlf 1 6on í);<oiio5 
óo Bí nd t"r;be d íi6oficd6df, 7 j 
60 biofigdbd/^ gcof d j"li5e wcí : 
. yíotcd5C(. Glory Glory be to the Father, and to 
the Son: and to the Holy Ghoft-, 
As it Mras in the beginning, is 
now, and ever ihall be : world 
without end. Amen. 
^ Or this Ffálm. 
JuhiUte Deo. Pfalm loo. 

OBe joyful in the Lord, 
all ye lands / ferve the 
Lord with gladnefs, and come before 
fong. his prcience with Be ye fure tl)4t the Lord he is 
God : it is he that hath made 
us, and not we our ielves, we 
are his people, and iheiheepof 
his pafture. 

O go your way into his gates 
with thankigiving, and into 
his courts with praife : be thank- 
lful unto him, and ipeak good 
of his Name. 

For the Lord is gracious, his 
mercy is everlafting .' and his 
truth endurerh from generation 
to generation. 

Glory be to the Father,and to 

the Son; and to the Holy Ghoit 

As it was in the beginning, is 

now, and ever (hall be : world 

withont end. Amen. 

•f ^hen^iUhefuvgorfjLidtbeApiflles 

Creed by the Mmiier^ and. tht Fee, 

pic íianúu'.g. Except only futd diys 

Ai the Creed of St. Athanafius is ap.. 

painted to be read. 

I Believe in God the 'Fat'^er 
Almighty, Maker of heaven 
and earth.- gloi^ Í30 ^1c(í:^, 7 óon ^llWc, 
7 óon Spio/iííó neon). 

P/ie. H^ún bo íjí <í;t zzvL-c <yz^ 
)ioif, 7 h'úf 50 í)/iáú fcogtil 
5ct>ic/ijc. '^lríie». 

^ l\d Jt Tpfailmfi 

Jubilate Deo. Pííil. ico." 

^|^^.|jj5ái;i|c cum (tn 015- 
f^j^^/l tt^'n^i^ túlam T^le: 6|- 
v^'^^ YiTj\3 yeipí)íf bon C\- 
5g/^i)jí;ieludt5<(ijie •• C1516 áf 
Coirje ú HVgte i\é gái/ió^cuf. 

bíotj <t pof dgaiB ^Uf\ hé í(í| 
Cigii^ncnf ivíti, ^fé 00 /iine 
fiwe, 7 íií f iri pel» ; if fijie <C 
tíctÓJne, 7 Cttói^ig íl iíil)i|t. 

iB máiUe jié CdB^c bv^bgcY^f, 
lonctctf/iriBle íDolíl6:n)olciibé, 

fío|t^T(^6e d t/^óe^e, 7 d pjíirie 
o sbmgldcb 50 5i)i£ltíc. 

gloíri 60 ^Icít|, 7 bot) ^()b<íc; 

7 óon Spio?tc(6 ■nómh. 
2|]d;t óo bí dfi zzúf, ú Zd roif 

7 biáf 50 í)/iái.- f<Ó5cilg<lr) 

c/tic. 

^ An fin a ca^fuiihtbexr no deái-thxr 
Gréidbnx Nat^fM ris an NiimlUiY 
7 ris an Pbcbal vn Ssxfr.r,h ; achi ar 
no. Lii\hiibb air <ir hó>-du;dhej,dh 
erclib S. AiJunafius do ka^h^idh. 

i?€l6im fit ^^6ld dfl ri- 

t^ irjle curndf dc,c/iú- 

«'^ tdigeoifA neifne dguf 

cdlmbiin .* 

And 
And in Jcfus Cbriíl: his only 
Son our Lordj Who was con- 
ceived by the Holy Ghoft, Born 
of the Virgin Mary ; Suffered 
under Ppntius Pilate, Was cru- 
cified, desd and buried, He de- 
fcendedinto hcll;The third day 
he roie again from the dead, He 
afcended into Heaven, and fit- 
teth on the right hand oF God 
the Father Almighty j from 
thence he ihall come to judge 
the quick and the dead- 

I believe in the Holy Ghofl: ; 
the holy Catholick Church ^ the 
Communion of Saints ; The for- 
givencfs of fins i The refurredl- 
on of the body And the life c- 
verlafting. Amen. 
■^ Anidjur that, tbtfe Vn^trsjillovo. 
'iif'gt ai' devoutly kneeling, the Mini, 
fier Jirft pronouncing mitb a, loud 

^ The Lord be with you. 

Anfv;^ And with thy fpirlt. 

5 Ml- Let us pray. 
Lord, have mercy upon us. 

Chrifl^ have mercy upon tis. 
Lord, have mercy npon us- 
^ 'then the Mir. iiu r, C. e> ks, and ths 
Piopls jhiU fjy the L'trds Vrsycr 
VJÍth A hu i t' '.■(■?. 

Our Father, which, Ó'c. 
BuideJiverus from Evil. Amen- 
<[ Tn-,j the Fn ft fiurjing upyfhj/ifiyy 
O Lord, fhew thy mercy up- 
on U'.. 

y/And grant us thy falvation 
J . O Lord íáve the Queen. mcfui) an ccigf ff»i( ; 6o gci- 
báó on Spto/ido |^l(6rn, pu^cLo lé 
Ql[]77fie 0Í5Í opulding pciif pa 
pboinc pbioldic, ÓO C|T)gld6 
rȎ c/ioic, 60 pu| hdf, 7 60 bdd- 
Idicgbj cudiSye fiof go hi- 
p/nor) j bo éijige fé ú jAjy dn 
tr/tgf Id o ifxinhrjh, 6o cT^á}ó 

Idirn beif Lé d J^ldtdji r,le cu- 
rnd^dJb ; iif ^in ciocpd f é 6o 
tdB^c i)/<eite dji BeobdiB 7 d/t 

IDbdftBirjb. 

Qteióim dri yd fpio/id6 ^ldoín; 

dn ggldif nroiintd ooincoircioiij 

cuworj ijd r)(6mbj mditeiDh >5d 

bp£Cd6 J eif ii^ige nd colrjd; 7 

d Betd fío/ipbvjbe, -dmen. 

^ y^us itrjin naboniaigLtbcfe ag Ujl- 

Kamhain, ar mbehh do niomlán ar 

A vglidnibbgo craiLhtheacb, an Mi - 

7!il}éir ag r( dmirddb re:^drdghuth. 

t>o |iá^h d» cijgdfiwd TOdrlle 

i^ibb. 

p. "dguf rodille f\é 60 f p'.o- 
j^dóf d. , 

5 Deanwaoicl Orniughthe. 

<i Cbigbed/ind bed)) c;ióc4.e 
©í^diíj. 

<í Cb/iíofó ófnd c/tóc^e o/<dirj. 
<í ci5g|ind Dfr) cjióc^e Cfidiif) 

^ >^/7 ^í / d afiiiAh dn MimJttD^ nj, 
Clíirtát), 7 an pohal ornaigh an ti- 
geiry^i re hard ghinh, 

<íf Tfcófi 1 j) ó olc. iímeí). 

^-/í* /m denraidb dtj Jagar t aafcafamí, 
Ó d tlgCfltXl CdTfbélií) bo 

t^ócdi;<e o^dir- 

p. 7 óiobldic bTíf rj 60 f ld)idl>. 
S. O d tigbg^nd CíóiDbdi» d*) 

Obdm/^iogbdí)." yi5 yf. And mercifully hear uf, 

when wc call upon thee. 

p. Endue thy miniilers with 

righteoufnefs. 

J- And make thy chofen 

people joyful. 

Friefi. O Lord, fave thy 

people. 

' yi. And bleis thine inheritance 
P. Give peace in our time, 

O Lord. 

J. Becaufe there is no other 

that fighteth for us, but only 

thou, O God. 

p. O God, make clean our 

hearts within us, 

A And take not thy holy 

fpirit from u?. 

4 TbenJhaU follovf thrre Coh^i \ the 
firft of tb: Dayt rohicb jhxU be the 
fume thit \s appoimed at the Comm't- 
nicn ; thefcconifor PeiLce\ the third 
fcr Grate to live well. Ani the two 
hfi CoUecis [l}ill nevir alter, but 
ddily be [aid, at Mornir.g Pnyer 
throui^hout aUihejeir^ as foUovaetb\ 
ail kneeling, 

■ ^ Tbefeconi O.Uccl for Peace. 

OGod, who art the author 
of peace, and lover of 
concord, in kno wledgc of whom 
fíandeth our eternal life, whofe p.-dguf eif6 hn 50 r;ióc(Xi- 
p^c, dn cdn 00 ghi^&iDÍó iú. 

S. Cu&dióóo Q(|hiíiifcéi/iiá 
lé pífiertncdf. 

P-iíguf óeáu 60 pobál cogh- 
tá peín f u5áilce<xc. 

S, O d tigbgiiíicl f lánáigb 
óo po6cíl. 

p. 7 bgíji^6 boibVgf feh. 

S. O <í tigbgrid ^^H f lot- 
cam pé tí/^ lin. 

rgc oile óo ní c;^oió ^ <l;t f or?, 
<Jf tuf ct <í fnám ó «x Dhé. 

S. O á Dbé bedr)d Cftoitíúe 
glcíncí loíidin. 

p. -d-^uf rxí beift 60 f pi0}iíl6 
)i(6iT)bt<t uditi. 

^ ^« fiH leinfuii trt hóraide. ^ An 
chcái órítd an Idefetr?, ang^cidk- 
na a td orduidbtbe ag an gcmioin : 
an dan bar did arfvi fo'thckdm: a* 
treis ontits iirruidbgrafii leaf 
mUatha do chihheirr.b go mbaitk. 7 . 
ri milairfr chaoidkhe an dd ombi 
dkeigbionichx^ ^bd i(d<rtbir go U- 
tbcambuH iai^^g ornaigb na maidne 
árfeadb na bliagina, mar a kanas^ 
armbcitbdo vicm'an ar avgluirihb^ 
^An dara bunii ag iirruiihJiocbanJ. 

<i be. If i^S^^^ ^01 
CfiotcrtiDj/if gr^aicj- 
'eoi^ bon fiéibrec, dg 
<()i Ú r,éoUf 60 BeiC 
fervice is perfcd: freedom ; Dc- otic úzú ú^ mh^tá fioftfi-i^be r,<X 
fend us thy humble fervancs in 
all aíTaults of our enemies, that 
wc furely truftiag in thy de- 
fence, may not iear the pow- 
er of any adverfaries, through 
the might of Jefus Chrift our 
Liord. Amm* Tlje ygf <im, 7 dg <i;i f foifif 1 lomlcti 
bo feiftBif ; corndin it) 60 j'gn^* 
cónUdibe úmlíí úr\ gac i^le lon- 
Y-775e d/t í)cimd5, lon^f 50 mbeit 
fiiie, tícá dg cu/i djt r,5Óccnf 
50 bior^gindlCd <kri bo cuin-bac- 

CÍ/1 e>Cl5C^;l))C(.^ i^n}€r,. % The third Cuúttt for Grdce'. 

OLord onr heavenly Fa- 
ther, Almighty and e- 
verlafting God, who hall: fafe- . 
ly brought us to the beginning 
of this day ; Defend us in the 
fame with thy mighty power, 
and gr«nt that this day wff fall 
into no fin, neither run into 
any kind of danger ; but that 
all our doings may be ordered 
by thy governance,to do always 
that is righteous in thy fight, 
through JeiusChrift our L. amen 
^ In ^virts and Places where 
they Jifíi^ here foUovectb the An- 
them. 
1 Tk(.n thcfe f.ve Prayers fo'Úo-wirrQ 
are to be reud here^ excfpt vohtTS 
the L-'ary is read '^ dPd then on- 
ly the rroo l.<ft are to be read, as 
xkey are there placed. 
<f J Fnycr for thi ^ccns I^eje- 

rfiy- 

OLord our heavenly Fa- 
ther, high and mighty, 
King ci king*, Lord of lords, 
the only ruler of princes, who 
doft from thy throne behold 
all the dwellers upon earth j 
Molt heartily we btiecch thee 
v/iih ih/ favour to behold our 
moft gracious Sovereign L;\dy 
Qjeen ví«»e, and fo rrplciúíli 
her with the grace of thy Ho- 
ly bpiric, that ihe may aiway 
incline to thy Will, and 
Walk in thy way : Endue 
her pienceoufly wich heavenly 
gihs, giant her in heakh and 
wealth long t > live, llrengch- 
cn her thuc ihe may v^nquiih ^ An treos 'cáid ag iirruiib ^rájt. 

0<( tigiftncí, í(;i fldt^ r,|rn- 
6c(, ú Dhé -rjle cufneif cnb, 
7 i"ió|ifibTri6e, Ó0 tu^ f]r\ fltJ» 
50 zúfú-nlxfe ', cumodigh lórj 
•cm lé bo n)hó|icúmb(if, 7 ccc- 
^á ^'»7^> 50^ ZTjZm a mu6 y 
bpgcdd d]^ bit, VÚ 2eg(r)hc(il c( 
Tiron 5né f,udfú}f-, úf újx ngíiío- 
mhúj^td r;le Beit Oftbr^gúe lé 
bo fzmfiúófiSj }omfz^ovbéd- 
•nám 60 gnat ú ni azú ppeu^zd 
dn tpiágbnttifefe, C;ié lofct 
Cftiofo <t/i cciggftrjd- Qlmer). 

\Anh i ccoruidhikbjlr.aitibk i vdeitu 
tar lanniuireieháÁnnfo leams an 
ainxiun. 

5 .'Sif.n leightbior annfona 5 borái- 
defe leonas. achd amhuin iW tan x 
leígbthicr an l'udiiv, 7 anrjiu high- 
tior an da. or aid dbieghi^na:hi a mhitn 
rrar atud diighe annfirt. 

^ Onid ir fun mhordbicbi tia Bihu 

O-d tisedfiijd an mi^ r^m- 
'óú oi;itíéi;»C, 7 cúmdf- 
cnó, ú /tigb ri<x n'Sbcgb, tá ti- 
ShgfiJicí rxx zz]^^i\nú6,ón fciu- 
p<X]6ieo]p. n<X Sp^ionyctibedii/ 
60 cíb óó új\bcút<ó\n ú bfr^l 
ódingeortcíiB tí/i ún ralcim j 
gTíbwió tú 50 /^oibiicioUdc, 
pLMccin lé óo cíneul ^ cn rár»ó- 
bctDiCighedfitid pó^n}\úf<xrr)rjl 
tín Obain^iíogbdtíi <Xnm, 7 lion í 
r^ 5f^^y"<^ ^^ 1 piofíúlió vxóifíta, 
úfx mcb 50 gclronpa f í 60 jnác 
cum 60 roldf d, 7 50 fiubólctt» 
Tfí aí) bo flígv. í.ión i 50 bio- 
rnúbdmaX lé ciobldis^e nQvnódj 
zúb^ b) f(5^ál fúba mdiUe lé 
flci)>),e 7 lé co/)tf5 j rjeci/^cciib í 
ftnd and overcome all her enemies ^ 
and finally a'^ter this life, Ite 
may áualn ' eveikftlng joy 
and felicity, through Jefus- 
Chrlft our Loid. Améff. 

^ A Prafer'foríhéRo'iil PxmiU, 

ALmi^hry God the foun- 
tain of all goodnefs, 
we humbly befeech thse 
to blefs the Princefs Sophia, 
and all the l^oyal Family : En- 
due them with thy holy Spirit j 
enrich them with thy heaven- 
ly grace; proiper them wich 
all happineis; and brmg.them 
to thine everlailing kingdem, 
through Jefus Chrlft our Lord. 

<^A TrAJir for the Ckrj^y JirJ Perph. 

ALmighry and everlailing 
God, who alone woikett 
great mar^'els; Send down up- 
on our Biihops and Curates, 
and all Congregations com- 
mitted to their charge, the 
healthful Spirit of thy gracs; 
and that they may truly pleafc 
thee, pour upon them the con- 
tinual dew of thy bleiling Grant 
this, O Lord, for the honour of 
our Advocate and Mediator, 
Jeius Chrift. ylmen. 

^ A Pr.tysr ot St.Zh'.\icSxom. 
A Lmighry God, who haft 
given U3 grace at this time 
with one accord ro make our 
common iupplicacions unto thee, 
and.doft promiie that when tvvo 
or three are gathered cogerher 
in thy Name, thou -.vilt grans> euro go n}beáf<tíb f í L:;ieiyi,íígu/* 
budlid c(fi <( íictimóe tjle ; 7 pa 
beoib deif rd 6etc( fo, ódb^ di 
out cum fóldíf 7 fondif f ioj^fi- 
bt56e,^ft;é lófd C^iíofó ttji zz\- 
5gftn(í. •drren. 

'^ Orííi jr i'(n mtrdbkeiinpfa.. 
' ^ i; he -r^le-cumdf dib, ct 
^^^Qh]\Tp rdc tjle mcn-- 

:2f rtj 5^0")'^ 50 bu- 
mÁ tú, úTi Oúinpftio'o- 
f d Sopnid to 'ófr.u-^' 
<íó, 7 á ~)igB rtio5<í f;o hiomlcir) .- 
lióo ic(ó lé óo ypioftc(i6 néxotú-, 
óecí^ci f áióBm Mb lé óo ^ftáftt 
Jjeílrnbíí ; Ciq;i ftdt 0;t;itct ;tg 
gdc T^le foftdf ; 7 bei/< it(5 cuB) 
óo f^iggf f lófifibrib'e peín^cn^lo- 
f d Crxiófó tí/1 ócigetífirjd.cinoéii • 
€[ Cí-íí/ á ár /art «J S>,,*j(^iMJÍ 7 (/// /'i)o . 

Dhé Tfjle-cumdf difcb,/ 
fiórtb7^óhé,óf cú ft'm 
<(rr)diT) óo r)i moirmjort- 
B-r-llcb, Cifjíi d nudf ^ 
drt j'^'gftMrjCC -7 cufidibigb, 7 dfi 
gdc i^le pobdl óo tíóB zú leo, 
fpio|ict6 fldincgmbcnl óo gr^cCf, 
7 óoíftc oiifiúct ó^úf gnctidc óo 
Bgndf , londf go rcdicneomb- 
ó?f 50 píftiicec lec. Cioóblcnc fo 
ó dóhigbgftndcunaonófití d/t^ld- 
í)0Cdi6, 7 dr^ nebio;<5T76btéoiít 
lófd C;tíof6,- -dmen, 

/ /ií) nx'Amh Chrifjffom- 

<*) Dbé TTjle-cuiDbdf difcf)- 

p)óotu5 5f<dfdób->7í)<f 

[^■'tioif vi)t íjo/Aíidibce 

con)coiucio)) óo óeá. 

ndrn ^jc-oiíiméín cugdó, 

7 5£Udf, dn cridc c/tT^íiéo- 

ódib d?f r(ó Z]\vji)i. dgc^ii <í 

D iheic 
their requcfts i Ful6l now, Q 
Lord, the defires and petirions 
of thy férvants, as may be 
moil expedient for them ", grant- 
ing us in this world knov/ledge 
of thy truth, and in the world 
to come life evcriafting. Amen. 

1 Cor. 13. 14. . 

THe grace of our Lord Je- 
fus Chrlft, and the love 
of God, and the fellowihip of 
the Holy Ghoft, be with us 
all evermore. Amen. dj^nuíffí Noíne. 
céite dn bdiníDp, 50 zz\v.l5^^ 
bóiB <t t)<)iJ:cif;Tig£b(t ; coimlío» 
<t wolf, d tigg/inci, wdrxi^ 
7 guibe 60 fei;i{jif |c n)d)^ If mo 
hu\S hioTOÓuíjáib báiBj tíg z^h^z 
bifi) f dn cf <xóg<xlf <x pjof tpi- 
ítiíiefe,T dTj fdcfcógdl dcá lé 
ó^f dí) B|t<t mcí|tt<ir)(Xc.'2lmén. 

X Cojt. I 3. 14. 

GO /'cn!) 5fiáf<í <t;i troiggrt- 
ílíC lof (X Cf^lófó, -] gfiád 
óé, ^7 cumotí) dn f pio/tciib ncóim 
mcíiUe liiirje Tjle 50 fiofVftirjbe. 
?lmeí}. i/ír^ €»Jeí/j the Order of Morn- 
ing Prajer throughout the 
year. Ann fi chriochnuidhcas ordugha 
ornaighthe na maidhne ar 
feadh na bltaghna. THE ORD ER Oi^bU5 0.^l^^ 

For Evening ^Prayer. Ornuigkhe na Ko'me^ 

Daily throughout the Year. 5<xc la <ifi p£6 nd Midsflci. ^ Ai tie bcginnivg of the Evening 
Prayer^ the Minifhr J})ill reii niib 
a Inu.^ voice JctneonCf or more oftkffi 
SeiUtiKes of tke ilcripttocs, thitfil- 
low. j4f}d then it fly-iVfsj tbit vahicb 
I i written after the /aid Ssmerccs. 

HEN the wicked 

)hy//^//f^ manturncthaway 

í«JÍ from his wicked- 

^^^ nefs that he hath 

commitre-d , and 

doth fbut which is 

lawful and right, hefliall fave 

his foul alive. Eek.i^. ij. 

i acknowledge my tranigref- 
f A ttut omaigbsbe vx Ninr, high- 
Jidb an Mwijieir n hardghuih aov- 
raih eicciin^no tiios mho donítrAiiihb- 
fe nafcrioptur do leatias, 7 a» fin 
dean fe a ni atifcriobkih a ndi- 
aidb na raite cceadbnafm. 

f»-! cdn loJDpóigif <ín 
ló/iocb'rjíje ó nd cion- 
JCdií) e>o ^irie fé. ú- 
^uf 60 )ií fé úi) tit 
df ólifóiowdc út>^f 

df cgfic, ffoftptib fé <x andm 

beo. efec. 18. x> 

Qibm^pro m cior)C(í, 7 « 
' fionSi 
fions, and my Cm is ever before 
me.Tfal. 51. J. 

Hide thy face from my fins, 
|pnd blot out all mine iniquities, 

The facrifices of God are a 
broken fpirit : a broken and a 
contrite heart, O God, thou 
wilt notdefpiie. Tfal^i. ij. 
Rent your heart, and not your 
Garments, and turn unto the 
Lord your God : for he is gra- 
cious and merciful, flow to an- 
ger,and of great kindners,and re - 
penteth himoftheevil.j^oJ.z.i 3 
To the Lord our God be- 
long mercie?, and forgivenefles, 
though we have rebelled againfi: 
thira; neither have we obeyed 
the voice of the Lord our God, 
to walk in his laws which he Ctt. 
before uf. Dan. 9 9, 10. 

Lord, corre£l; me, but 
with judgment Í not in thine 
anger leífc thou bring me to 
nothing, yer. 10. 24. 

Repent ye, for the kingdom 
of heaven is at hand. Mai. 3,2. 

1 will arife and go to my fa- 
ther, and wiil fay unto him, Fa- 
ther, I have finned againft hea- 
ven, and before thee, and am no 
more worthy to be called thy 
fon. Luke 15. i 8, 19. 

Enter nor into judgment with 
th/fervant, O Lord; for in 
thy fight ih ill no man living be 
juftifiiid. Vjal. 153-1. 

If we iay that vve have no fin,we 
deceive our fclves, ar,d the truth 
is not in us. But if we confeis íDjnuíffí Noíne. 
cá n)o pgGdb Of mo ci^Tie <( cco- 
mrpe. pfc(l. S*!. 3- 

poltjb hci5<ii6 óm pgccíiBf d, 
7 fSf^iof "<tTn "JO cior)Cd. pf . 
5ri.9. 

, ?lf láó \6^háft<x óé fpio- 
J1CÍ6 S/iif óe : Otfx c/ióibe b/iif- 
6e 7 comB/iT^ce, d Óbé, í)í bC- 
•t)l CíC/iC'/jfiie. pfíll. 51.17. 

X^eúh bo cftóibe, 7 ní hfoaige 
7 pU cum áí) nél^flcí 60 Ohid; 
oift drcí fé Sftáfdrm^l 7 Cy-^o- 
crjfigc, iTifllU cum pei/tge, 7 Itfr? 
óo cirjfl, 7 tíód íHt/i^cdf ^ um 
<í «olc 1oel. z. I 3. 

gu^ cdUídbeclmáne nd ctgcnb : 
ni mó óúrnliff5£m<í|i 00 guú 
<ln Ciggriflti tX)^ íi6Íc(, 6o.fioB<il 
ttíj 01 bbgtií) noc óo ■C17/1 f é 
;ioÍT)ifí^. ÓcW. 9. 9, 10. 

■^l tTghlpiKt, fiDcícócds mé, 
ítcd iDcíiUe lé f)|ieitgmhn(íf ;, ní 
<íí) tpei/15, ^gglcí 50 ttbfnCúC 
í)ein)ni bioíT). leji, 10. 24. 

DC)i<ti6 dit/iige: oí;< óo 
b^-y^b fiíogdfíieiJTie \y^]5.1\\<xt. 3 . 2, 
eífieócdib mé 7/icíc<íib roé óion- 
yoige iDdtáfi, 7 bfftirjb mé ;nf , 
ú «t^, óo pÉccíib mé d rjdgdTb 
»ieitT)e, dguf ddFrngiiififefe, 7 
»)í píu mé Eif 6c( 60 mdcfd 60 , 
5^110 tíidm. luc 1 5r. 18,19. 

Y^A céig cum brteiugfnnúdf íé 
60 f gfibón^dig, O í( tig|^))cí ; 
Oíft )ií pí;iCnúdft ngc béo ctn 
hpicígTictifife, Pfdl. 143. 2. 

Lá ndbiAnf) rxkc bpr;\ fSaxS 
0]\ií% <i. Zúmr;b báf^ rrfUúb peín, • 
7 rjí bfTjl d npjtirte tJgTi^í). Dá 
D z our Eteníno; l^^flper. 

our Gns, he is iaithtul and juft 
to forffive us our fms, and to 
cleanle us fror/fi all unrighteou!- 
nei^. 1 S. Jokni. S, 9. . 

DÍ! arl . beloved Brerhren, 
the Scriprure moveth us 
Í0 fundry pkccsto acknowledge 
and conftisour miinifoid íinsand 
wickedneis, --ind that we fiiould 
not diflemble nor cloke then:i be- 
fore the tace cf Almig'nry God 
our heavenly Father, bur confeis 
them with an humble, lowly, 
perirenr, and. obedient hearCj to 
the end that vi'e njiiV' obtain for- 
giveneis or the íámt: by his inh- 
nicegoodnels, and mercy And 
akhou;;h v?e ought .it ,dl times 
humbly to ackuowjcdgc ourlins 
bei'jre God,.vct ought we moil 
chiefiy ÍÓ to do,, wh^ii we .ifi m- 
ble ai'd meet K->getÍ7í:r^fo rtiaier 
thanks for the.gvrat btueBri that 
we have rcceivt d a< \\> h^iUcis, to 
fet forth hi& moil wo> thy pritife, 
to hear his moii: holy Word^and 
Í0 ask thole ihin'gs which i; it re- 
iquilite and r.tcefl,:ry, a^ wc]! jor 
the buoy as. the íijíul Wherefore 
1 pray and bokech you, as, many 
as are here preicnr, to aco:mipú- 
nyincwich.a pui'e heart, and 
humble voice,, unfo tKe throne 
of the hepenly,, graj^, XhÍ ing 

<^ Ager^arAhC'^^^pn tab- {jji of tie 
jvhole.Cofígf^^^^nov^ aflcK ikclvlhi;. 

Lmighty and moil merciful 
Fai.ttr J We havje erred and A OjnujffB Noine. , 

MbrnctiT) d/^ tpRtnbe^ú-tí^^ifioif» 
pi/^i)i|c "7 cgfAi: |té djt bpg'cdití 00 

rjifjle reíÍTipftCnctícó . i ]o. i . 8,9. 

Abriáit;\e )io loíifnoijie, ttcrt 
t(Tl fCf lopcifi^ feáft n?t>;toi- 
6etí <txiomc!.ó5rt'.'CiBcunf)í(f^mo- 
liomtíb p£C<ív6 7 irójilof óaórodil 
dgu/" ópcóif 1Ó1Í1, tígu^ ndc. lon- 
óédrrd bif)! d Beiú dg gtitail 
dl itf^éH, íióbd ccu/tp4 ci^m 
d Bpcgndifi Cé Tjle-cufntlf dig 
tífi nrtt^ íign^bct, tícó d náófncíil 
/ié Cfioibe lirndl, -y^jiVioU, <nt- 
j^iggc "7 (DtT}oíí)gc,crn) montefn- 
Tidy- ópdgúnl iori-(t U|té íidmcti- 
áo-f dg'jf c^é nd t/ióc^e gc(fl 
ci-iicfgn 751^ 5or;6li5n)i6 gdc 
•y^le cm ú\\ bpicdib ódóroáil 
1 ^pdgnctifi Dé 50 húrntil, gi- 
i-'eb <i|- cGÍji 677)! j;o jió dí 1^15 
fin óo btrKid. óy\ z.<m to r\mb 
comcfiTlTjiubct -\ t|có <í ccom- 
ball d ccile. cum brjbg^^crtif óo 
táB^" prí net hiolmditiy óo gld- 
cdmc(|t ó y)ci láminís, d dbiií^olud " 
jtó6oi;Abgf\Cd fco cu)< óy dí).i6, d 
Bjndttíjt |tób."fcrntd béif6ec6, 7 
Hd neite 6idfi|nrjb dud )\idf dndc 
9 íid ccjturtbóig, comdit í3on 
cof p 7 60 rdiidm. Uime fin^iq- 
"óim 7 dtc-r^yigim f iB, d bp-if^lt:! 
'/jle d)) ^oldt^4-) "'^f^ íjocrim- 
ó£c6 jté gtdnc/^oide 7 |íé húmdl 1 
glói^, cum Cdúfóii^e rjd ingiid'f 
íióímbd, tíg r'db mobidig. 

^ paoifidv ghcPCírail'-e, k taihidon 
phohal 'u't!t,andiiiigb tn Mkinifitir 
ar drfiluinjkb. ' ««^ ■ . 

A <iz<[ -rjIe-cuiTidcfediti, 7 c6- 

■^^ odl tfócTjj^',6 j cuú'óroaji d;< 

flrajtd Irayed from thy ways like loft 
lieep. We have fcllov'ed too 
•nuch t\ie devices and defires of 
Dur own hearts.We have offend- 
d^gamft thy holy laws. We have 
left utidpnc thoie things which 
we ought to have done; And 
we have done thofe things which 
we ought not to have done j And 
there is no health in us- But thou, 
O Lord, have mercy upon us, 
miferable offenders. Spare thou 
them,0 GodjWhich confefs their 
faults. Reftore thou them that 
are penitent ; According to thy 
promifes declared unto mankind 
in C hrift Jefu our Lord. And 
Grant, O moft merciful Father, 
for his fake, That we^ may 
hereafter live a godly, righteous, 
aud iijber life, to the glory of 
thy holy Name. Jmen. 

^ 'the Jhfolutiov ani'vem-ffan of fins 
to be p'or.ouncedhy tht Vrifji done 
ft^niwg ; th People ftiílb:eciÍT>g. 

A Lmighty God, the Father 
** of pur Lord jefus Chrifl-, 
who defireth not the death of 
a finner, but rather that he may 
turn from his wickednefs, and 
live '-i and hath given power 
and commandment to his Mi- 
nifters to declare and pronounce 
to his People being penitent, the 
abibluiionand remiiiion of iheir 
fins ; He pardoneth and sbrolv- 
eih all them that truly repent, 
and unfeignedly believe his holy 
Gofpel. Wherefore let us be 
feech him to grant us true re- tífi/^áib, 7 mn f^cjyan 6 bo t-fh^ ■ 
Cibfe roú^ cco^cdib cúúlze Do 
l$^núto<íí\ go /<o m^ ^^i^E^, 7 
múnú <ífi gCfioibt^S peín. Óo 
ciowcyjgeiDciji a nú^ú^bbo 6h^ 
tgctí beíii^gef LDpagBarndfi gdí) 
btnúri) M neite, há coir". bVfy) 60 
thúnih' "^l^uf bo ftiriffrd^ «tt 
neice,nd/t CÓi/1 ÓTjn óo áéái)(íroh 
píguf «í bpYjl fUhze m^ h\t }0' 
ndir). ?[f tufa^ <n ngeriíidjóécí- 
má Z}^écú^t\e Of^ú^T) net pgcdis; 
^óBcfd. Coigillye, d Dbé, ún 
efiOflg dómiríSgf d CCOM)ZÚ- Cd- 

h^ <j|i<(ndif úmlufúzú á}ZjiMS. 

$.c;bo }^é}j\ b'ogeUdmnáctiéópoil- 

lfi5 rú óon cingbbcórjii 1 ^1io- 

fd CjM'ofó d/i zz^t,^n^á. 7 

conrdig, tt dt^ potr•ócá^J^^6y 

<íf< d fot) fií-fí ; ^o cccíitpgm dji 

mbgtcíó fo ttJDdc go búóa, PH-. 

c£fic, mgf<(;i6(i, cum glói^e 

húmd r)órozú péi», ?liDer). 

<[■ y4« abjoloidy no an viiitbitrnvis 

peacsidke charms an fjgan amhjit 

mjhe^'^mh', sr wbciih da phohal ar 

a r.gluinihh do ghnatb. 

~ ^á i^le-cufnafdc, <(«• 

Pz\ ú]\ ccijeftrjd 1ó/-<t 
C/nof."), le Tide midn 
Idf dilpgCdlb^df left 

pgjifi é 60 tpiUeb Ó nd lofdib, 7 
bgir: nd bgtdiS ; 7 óo tug cum- 
df dguf tíitre bd Q^lhiwif óéi^tib 
dbf olóió, 7 )DdiÚ£mhndf d h'^&' 
cdib óditjtif, 7 opoiUyiugdb 
6a. pT^bliB, i()i mbeit dir/Mbgc 
6dib: Sró/idib f 8,7 pud-'glciib fé 
dn robéió Ó0 ní ditfiecdf go pi- 
jii)i£c, dguf cfieóiof d foifgfl 
bgíidigúe gooiongmbdlcd. i^me 
f 10 gT7bn)ib é ctic/115 pniiigc 00 
i:encan.Cir, Elieníng; Pjagc^ 

pentance, and his Holy Spirir, 
that thofe things may pleafe him 
which we do ai this prefenr, and 
that the reft of our life hereafter 
may be pure and holy, fo that 
at the lalt we may come to his 
eternal joy, through Jefus Chrift 
our Lord. 

f Then the Mivifler Jhi'J kneel, mi 
fiy the Lord's Prayer with an au- 
dible voice -, the People alfokneelitigy 
avi iepemng it roitb tim, 

OUr Father, which art in 
Heaven '-, Hallowed be 
ihy Narae. Thy Kingdom come. 
Thy will be done in Earth, As 
it is in Heaven. Give us this day 
our daily bread. And forgive 
us pur trefpafles, A s we for- 
give them that trefpafs againft 
us. And lead us not into temp- 
tation ^ But deliver us from evil ; 
hine "k 
r, ana 
ver and ever. Amen. 
^ Tbt» likervije b-Jh:IJfiy. 

O Lord, open thou our lips. 

/.ttfw. And oor mouth Ihall 
Ihcw forth thy piaife. 

Priefi. O God, make fpeed 
to fave u?. 

y. nfw. O Lord, make hafte to 
help us. 

<[ Here all flandixg up, tbi Prkj^JhaU 
M> 

Glory be to the Father, and to 
the Son : and to the Holy Ghoft; 

Jfjfii;. As it was in the be- 
.Wnning, is now, ^nd ever fhall 
b? ; worid without end. Amen- For thine "k the kingdom, the 
power, and the glory, For e- 
ífiDjnuíff^ NDíne. 

cuTD ))c( ijeitef e óo tdicwgfn leif 

i\ot i( z<Lm<X)\b Ó0 tJécíMÍT) ttiif it 

«dmy o, 7 go ;i<tiB c(n cijb eile 

bú\i mbgtct nd bittij fapio/iglctii 

7 nrofntd, <i;i m\s go fepf6p<im 

pa béoig zh^cb cum <t cbfoig 

fio;ibi5gefior)> Z\^% ?of<i C;^i- 

of 6 -d/t CCiglrtfld. 

% Am jm jieactixjáiib An lAinilieir. 7-j 

dear A fe or aid an tigbearna lé glor | 

focblotjie\ir mbeith dinpbobal mar • 

in cceadhna ar a ngluinihb, 7 dx 

radb maraon ris. 

y)(Dmtti;i hdinno. CiggtJ i 
60 f^iogdf . Dfjicd/'i 60 
toil <I;t cdUm, rtiUft 

ttiub tíft ndficin X^z^xfíT^. -d- 
guy mcticb bifa dji cciowcd, 
mu;< íiMit>DÍór,e bitiB bo cioncdi- 

jtúib in cum ccitdigre , df fo6/t 
i>j olc. ÓÍJ1 df l£C pein <t 
^tiógdf ,7 d)? cLÍmdf,7 dnglóifi, 
go Bfidt 7 go i)|tdú. -dme». 

^ Ati fm mur an ccéilr.a déanídh fi'. 

O d tiglf^iít ofgdilyi d/< mbéil. 

l-^eg. dguf CYjjtpb d/< 
mBctlbd moUbof di;i6. 

Sdg. Q d bé> ótDd óeirpiji 
cum lií óo fíóítdtí. 

p;ieg. O d rigef<«d,6rr>ci cd" 
pdd cum cít)igK)dib Im. 

«f J) 1} jo <ír jeujj.mb fuus do niomlán, 
a dtdraiib an Sigdrt. 

glóifi óo ^1dtá, 7 óo»'3l[|bdC, 
7 óon Spio|<d6 ncom. 

I^fte. Q|]dft óo Bí d/< Cóú)*, d- 
cd d noif, 7 bidf go b^du; 
fcóbdl g<í>) cjMc. <ímé>i. Etjtnms pm^: 

Trieft' Praife ye the Lord. 
yi.The LordsName be praifed 

^ 'ibcti jhiV be faid cr fung the 
PJaJmt in order ts they an appoint- 
ed, iben tf L'jT?» of the Old Te- 
fta^em, is is appointed : And after 
thfti jMagnificat (or the Song of the 
bleffid Virsin Mary) in Engnjh,as 
fvlioToetb. 
Magnificat. S. Luke i. 46. 

MY" foul doth magnifie the 
Lord: and my fplrit 
hath rejoyced in God my Sa- 
viour. 

For he hath regarded * the 
lowlinefs of his hand-maiden. 

For behold, from henceforth: 
all generations fhall call me blef- 
fed. 

For he th it is mighty hath 
magnified me: and holy is his 
Nime. 

And his mercy is on them 
that fear him - throughout all 
generations. 

He hath ihewed ftrength with 
his atm / he hath fcattered the 
proud in the inugination of 
their hearts. 

He hath put down the migh- 
ty from their ieat : and hath 
exalted the humble and meek. 

He hath filled the hungry 
with good things : and the rich 
he hath fent empty away. 

He remembring his mercy, 
haihholpen his fervaut Ifrael : as 
he promiied ro our forefathers, 
Abraham and his iecd for ever. 

Glory be to the Father, &c. ■ 
As it was in the &c. 
^ Qy:l[e this Pfalm\ except it h on the 
wimm NDine. 

Sag. Qjlolirjijfe tin ciggrtrja. 
p. go jAttiB diiiro Óé molcíí. 

í Ann /in á dearthar no cjnfuigthear 
vi Pjailm do reir mar ataid crdaigb- 
the, Ixr fiA leigbean don tfeintiomva, 
mar ata ordaighthe : 7 Jarjm Mag- 
uificac (no ctinntic na boight i^an- 
naightht Muire)* ngdlig mar a to. ag 
lear.mhain. 
Magnificat S. Luc. i . 46. 
.óbfooloíiS iDdntim <xn 
tiggfiixJ, *7 00 r)i n}o 
,fpio;iil6 gáiftógcuf <( 
f*]óí(tmo fláíiT^steóift 
ÓoBf<Í55Ufi péuc j'é:ílít^^^)- 
Oi|< péuc, ó f o f uctf- 5oiftpi6 
D<k hr,\&-§r\e b^ste bíom. 

Oí|t 60 /line dn zé ú cc( cu- 
n?df dc iieite mójtct bdmf ci: 7 if, 

íicómtá á <íinm : 

go gein :óon b^hm <í;^ d Sptjl <1 

Óo /<iíie fé snioró lái6if< lé 
ttúc \úm'.bo f pr^édg f é nd 6t(oine 
wctibiisctX d f iDÚílincise íi gf\oi- 
bgb péir). 

Óo ud/tj^i^iis fé ttc( feáoiwe 
cumhdfílcd df <t5CííitiiiiH:7bo 
tíltb-rís j"é Tjtí óróine umlcí. 

bo Ito») f é tiúi báoine ocj«tcct 
lé v,eiáB mdite : 7 óo c-rjft fé 
ucCb íicí ócóitie f cXibBfte polumh. 

(Do tóg fé fúrtf If '/^del <I 
Ír|fiijp5<ínr:'y;be péir}: óo ci^mb- 
wugab <ífi d t;tóc^e f:éi»:^![|áft 
íjoldb^ f é }if |t ricn'rfi£CTí!>,'?lbít(l- 
hdnf) 7 )ié T)(\ fiol tjO bf^át. 
j^loií^ óo |^1ctr^,7C. 

■p. 2||Uft bo íii, 7C. 
^ IVa 4n tpfailmf^aihi irvuoidhfxib Ninetemtb djy of the Moutl, vol-V 
it is rej.d in the ordinarj couijiof :he 
? films. 

Cant ate Domino. Pfal. 98. 

OSing unto the Lord a new 
fong: for he hath done 
marvellous things 

With h/s own right h-ind, and 
with his holy arm : hath he got- 
ten himfelf the vidtorf. 

The':Lord declared his' ial- 
vation : his righteouíheís hath 
he openly ihc wed in the. fight 
of the heathen. 

He hath remembred his mer- 
cy and truth toward the houJe 
of liiael /and all the ends of the 
world have ieen the falvation of 
our Godi- - ■ V , ■ 

Shew your felves joyful unto 
the Lord, all ye lands ." fing, 
rejoyce', and give thanks. 

Praife the Lord u-pon the 
harp: fmg to the harp with a 
Ffaim of ihankfgiving. 

With trumpets alio and 
ihawms ." O ihew your felves 
joyful before the Lord the King. 

Lettherita pi^ikea rv^'fc-and 
all that therein i.-:íhe round ;iVorId, 
and they that dwell therein., ■ 

Let the doods ch.p their h uidi;, 
and let the hills bu joyful toge- 
ther before the Lend." for he 
comerh to judge the earth. 

With righreoufnefs fhall he 
judge tile World ; and the peo^'le 
with i.quiry. 7' áeag ion mi^ ar a lei^thtar t s 
nii.i Jumhiibr.a Vfálm. 

Cantate Domino. Pfalm 98. 

OCdnirjb bQD Cljgíttjíí OÍTÍ). 
01C nu<x6 i óifi i)o fxf^ y-e 
r;eice longár^cácá. 

Ó0 ttt/ironb CÍ látí)b b'lf : 7 
dinSTicÍombtdé.péiíj. 

bo:x;ir;|i dn Clggf^rxí tí fU- 
nugdó díiumbcnl ; ú. ftctbct^oxx 
ccmeodc ópoiUf 15 fé cí p/iéun- 
cacb.6. 

Óo ct^ÍT)yi.5 fé ít t^oc^e, 7 
tí pi|iiTie óo ti5 If jidel : óo con- 
Cdódfi -éofMíxtnd údliDbcíí) tjle 
f lcínujctb dfi- f^béne. • ■,.> 

dn Ci5£fi»ia) tí tal-r^mh tjle j of» 
pucíiít) ccdgiiffi,. 6éar} gái/tbg- 
cuf, 7 ccír? f ctlm 

CcdOTTg cam cO) Cigeftncí ;<if <íí) 
ccláij^PSi. nifítn ccUij^ps, 7 
|ié gut yctliT). 

í?á -/lumpctbrjB, 7 )^é guuli 
dn co|tnet:óé(ínciib^j:u<timlLíííú- 
gdirgc óf coirje ci»}Ci5g|t)]ct ct» 

óécoidb dy vm7i< moiogdfi, 7 c( 
hiomláine: do f dogdl 7 Ad 5/tcD) 
cbon)b)iYí5iof úm. 

6uttlidíf nd bdiBne d ndbctfd 
pc( céile, oéinbíf wd fléiboe 
lúdrgdi/re of coiíle dn Cigefi- 
>!<'. :ói|i dcct fé dg céf óo b/teit 
h]^e\té ^ dn ccaliinb- 

Do bédnd fé b|teitgfn«uf |: 
do -rdldm |ié FÍfieuri'C.tf, 7^ 
))d foiblecdtb í^é ccj(Z. 

Gfery, Glory be to the Father, and 

to the Son: and to the Holy 
Ghoft; 
As it was in the beginning, 

is now, and ever fliall be ; 

world without end. Amen. 

f Iken a Lejfon of the Net» itfid- 
tnentf as it is appointed : And after 
thj.t^ Nunc ríimitd?. Cor the Song of 
Simeon)/» En^lijh, atfoVoweth. 
Nunc Jimittis. S. Luke, x- 19. 

LOrd, now letteft thou thy 
iervant depart in peace; 
according to thy word. 

For mine eyes hare feem thy 
ialvation, 

Whicia thou hafi: prepared / 
before the face of all people ; 

To be a light to lighten the 
Gentiles •' and ta be the glory 
of thy people lirael. 

Glory be to the Father, and 
to the Son : and to the Holy 
Ghoft i 

As it was in the beginning, 
is now, and ever ihali be: 
world without end. jímen. 

% Or el)e this Ffalm ; Except it be on 
the imJfih Uy of the Month. 
Deus Mijereatur. Pfalm 6j'. 

GOd be merciful unro u?, 
and ble^ us: and (hew us 
the light of his countenance, 
and be merciful unto us. 

That thy way may be known 
upon earth : thy faving health 
among all nationr. 

Lee the people pralfe thee, 
O God •• yea, let all the people 
praifs thee. 

O let the nations fejoyce and 
OjnuííJ^ Noíite; 

gloí/t 60 ^]cítá> 7 óon QjbcíCj 
7 óon Spio^c(5 íirom i 

p/ie. Ql]ú(fi óo Bi tíjt zzúf tícá 
*oif, 7 Biáf sobitdu-'fiogal 
5<tr]Lc/tíc. Q[mei]. 

^ Annjln leigkhn ion Jiomva nmidb 
^mKr iti oriitg'0bc ; 7 iar fn Nunc 
dimittis no ai^tic Shimeoin atl a 
rgAoiUg nir leanas. . 
Nunc dí'mittis St Luc. 2. 29. 
Chi5|ní)^,í{ «oif léT- 
Sgfóúóofif^bposiX)]- 
^jl^cuibe a f iobidir), óo 
^h]i poccnl péiíi. 
Oi/t óocorjcct^d/t n}0 fifleiio 
flcínugccbftí, ^^ 

l^loc 60 uUmirrs ru <í Bpítíó* 
ntjfi rxi i)Tjle pobdl. 

Soluf óo tíéunttb foiUf 1 óo 
í)(í Cirigbcíct^b: 7 glóiji óo pobrjl 
péin Ifftael. 

5loí,t bo ^1^í:^,*7 bc'})l!\{h<3iCj 
7 iíor) Spiojidó Ticófn. 

P;t?, 2^c(í< 60 h'í iXjt ZZÚ-f, tf- 

cá d íioif, 7 Bidf 50 bj'.át 3 
fcótícíl 5<to C/1ÍC. <(iDéJ?' 
*f A'í» ij>í tpfiilmfj ; áfííí Arabiin ar an 
darx li deag dan Mhi. 
Deus mifcreatur. Vfal. 6y . 
qO ;^«ib ^'<t Crióccíi- 

^ ^ ge f é yi)) -• 7 óeálftatí 

f é ct dgdib o/iirjn. , 
1o)i6uf ffi T)Ctit£n"á;i 60 f li. 
ge tí/t ccn ródldm .- óo ftctnug- 
<ii6 (t mgf c 7)cí HT^le cmg'ddc. 

?Uol(ti6Íf flít poibleccX tíí, í| 
bbé: molíXibíf )ict poiblecíchcS 
Tjle tú. 

bo bfíjcííb m aí]e<tb*<tch(« 
E . be be glad / for thou fhalt juJgc 
the folk righteouil/, and go- 
vern the nations upon earth. 

Let the prople praife thee, O 
God : yea, let all the people 
pr^.ife thee. 

Then (hall the earth bring forth 
her tncreafi^.' and God. even our 
ownGod,(haIlgive us his beffing. 

God fhall blefs us; and all the 
ends oi rhe world ih ill fear him. 

Glory be to the Father, and 
to tliC Son : and to the Holy 
Ghoft ; 

Anfwu As it was in the be- 
ginning, is now, and ever ihall 
be : tvorld without end. Amen. 
^ rkwjljili beftidorfuvg the /Ipo- 
files Creed hy thiMhnjler, ani the 
People (iivaivg, 

I Believe in God the Father 
Almighty, Maker of hcuven 
and earth; 

And in Jefus Chrift his only 
Son our Lord; Who was con- 
ceived by the Holy Ghoft, Born 
of thf Virgin Mary j Suffered 
under Pontius Filate, Was cru- 
cified, dead and buried, He de- 
fcendedinto helljThe third day 
he roie again irooi th? dead. He 
aicended into Heaven, and fic- 
teth on the right hand of God 
the Father Almighty ; from 
(hence he fiiall come to judge 
the quick find the dead: 

1 l)dieve in the Holy Ghoft ; 
the holy Catholick < hurch*, the 
Communion of Saints j The for • Ojnuíffíj Noíne; 

ludcgcii/ie, 7 béió gdi^ftedc j 
M]i 00 bCn^ b/teitedmnuf ^ nd 
ódóimí) go ceá/i^, 7 ofiéo/iocifíft 
r\á cifledbdcd á Cdldit). 

Qljolínbíf wd poiMedcÉl rú,<í 
Dhé:mol<jn6!f nd-poiBlgcd i^letú 

Do bCf^irjS dfl ódltítm d Bif£c.' 
bfiirjeocciitJ Dící,d/i J^lóíá firj. 

6ei^eoc(iiiJ DiflC yiri .'7 biáid <x 
Igld I TTjle zeó^iúm^ nd odlrndn. 

jtoífi do ^lctt^, 7 óo» QDbdc ; 
7 óon Spiofidb ncÓÍT). 

pt^e- :2|]á)^ 6o í)í dfi crúf, il- 
ea d ^no^■f, 7Bic(f 50 bjicit: 
fcóddl gdn c/Mc. <ínoén. 
<f /4« yj« dedruidh jtn Alifíiíieír^f a 
pohgl ni fícfumt Crcidb na Nipfiol* 

Í?ei6im d J^Tóid dn rtV 
t^ v;le cuitictf ctc,C;iú- 
tdigeoi/i «eiine dguf 

<^5"f 1 Híofd C/t'ofó <í COD 
nidcfcír) dji ccige^náj óo gd- 
BdS ón Spio/idó f^iróm, rtugcíb lé 
Q|]T7jte oisjopulding pdif pá 
phonic pbíoldic, óo cgngldb 
jAé Cíioic, óo pu^ háf, 7 60 bcí6- 
lc(1C£b3 cudib fé fióf go bi- 
p/\ion 5 bo éifige fé d píf dr? 
ci^if Id ó máttBi^B, 60 cT^dió 
f udf d|i r)gm,7 dcd íii^ i^rjge dii 
Idirndeif Lé d J^ldtd/i irjle cu- 
maf d;tí ; df yin uiocpíC yé óo 
tdB^c B/tei^e djt íjeotiiiit) 7 ot/i 

C^eibim dr; f d f pio/icíd f>!don); 
d» ggldif Df^mcd iomcoiccion; 
CwrDpjj rj(í'»rór»i inítít^ÍTj «d' 
gírenefs of fins ; The reíiirre£H- 
on of the body ; And the life e- 
verlafting. Amen. * 
^ A»d afier tUt, tbefe Prij/ersf'Hiw. 

i?7, all devoutly knfelin^, the Mini. 

fier Jirfi pronouncing nitb a hud 

The Lord be with you. 

jín/w. And with thy fplrit. 

5 Let us pray. 
Lord, have mercy upon us. 

C/5r/j?, have mercy upon us. 
Lord, have mercy npon us. . 
5 •//•f»i tht; M'TJÍjicr, C'etks, and the 

Peof.Ig JhjU fai the Lords Preyer 

To'nf^ d louiivo'ce, 

OUr Father, which art in 
Heaven i Hallowed be 
thy Namc.Thy Kingdom come. 
Thy will be done in Earth, As 
it is in Heaven. Give us this day 
our daily bread. And forgive us 
our trefpafles, As we forgive 
them that treipafs againft us. 
And lead us nci into tc mptati- 
on J Put deliver us from evil : 
For thine is the kingdom, the 
power, and the, glory. For ever 
and ever. Amen, 
f 'inen ihe Fn Hjiindhg "r, /7).:/;'/^% 
O Lord, fliew thy mercy up- 
on us.. 

^/And grant us thy. falvation 
-P. O Lordjiave the Queen. 

-//. And mercifully hear us, 
^hen we call upon thee. 

P. Endue thy minifters with 
righteoufnefs. Ojnuigt Nonie. 

í)pfC<3(tí; ei^éirtge flcc colr)ct j 7 
Ú ijetút fíop/^títjbe. 4.méi). 

^'igut iírfin m harvaigktbrfe ag led- 
namhain, Af mbtub do niomlán or 
a. vglúinibbgo rrdibh'.híi^h, an Mi 
ni'*éir JC r dnhrJ (h re hir/fí-utb. 

P <(?;uf nxKil'e ^é bo fpio- 
/Kiofd. :}|lin. 

5 Deanmaeid (Jrnmgbthe. 
■a tigectftrid, óéan Z]\óqIq 

•d cftíof6,ófí)<l r;tóc^e o/iáin. 
<( c)5£/i»}(!(, DCn c/tóc^e o^tcii^ 

^ /?/; ill licU'Uiui ^» itíi/Si'U-,)^ nj, 

Cltiridb, 1 anprhdl (nv.aigb j.n n- 
gearm re f-d: ' rl-v'b. 

rcófntcífi bcírrm. r^5£t> 
^sjU^ ^ to i\}o^<Xf LtnZúf\ oo 

toil d/í ccdcim, n)i/;< 
rni^Of^ úp^ ngm. Cab| bVji) tí 
íjiíá d|i iicí;tc(n lit^Tniíl. <(- 
guf iDdit bTfn dft ccíor,u4, 
muft mditmíórje 6d b to cioncau 
ggf dft íií^dib. <Í5Uf )?<íCítéo- 
;ic(ib iji cun) cdrcdgte j óf -fóji 
ij) ó olc. Oí/i df l£U peíí) d «10* 
5<Xf *7 dn ci7n)df, 7 <x>i glói/tj 
50 brttít .7 50 b/^ár. -CÍíDeí?' 

O d ti^e^rxf, ^dif béir) i>o 
t;<óc<lir(e o(^<(ií?. 

p. 7 óícbldic 617 n óo )-ld»(jb*. 

S. O d tige^iiiá, cromcii)) «xn 
íjáiwftiosctn. 

p.<(5uf eiyo liri 50 r^ócdi- 
/tgc, tín cii óo 5r:bn )6 rú. 

S. euódib óo 2[lbl?)if céi/iiií 
lé p/tetí))Caf. 

E z ^c 
!^. And make thy chofen 
people ioyfu). 

Frieji. O Lord, fave thy 
people. 
y4. Andbleis thine inheritince 
p. Give peace in our time, 
O Lord. 

yii.Becaufe there is none other 
that fighteth for us, but only 
thou, O God. 

p. O God, make clean our 
hearts within us, 

^. And take not thy holy 
rpirit from us, 

«" Ibsnjhali follov three QjhBs ; the 
fir ft of the Day ; Úe {econdfor i\cJc^^ 
the ikird for Aid agnrift dll PrrHs; 
as bereafttr follcroetb : wHrh iroo UJ} 
ColkUsjhnll be daily fáid at Ev.nug 
Tracer vi:hout Ai:eraííon. 

^Thefecofii CoV^Bdt Extnhg?riy<r 

OGod, from whom all ho- 
ly defireS all good coun- 
fels,5c all juft works do proceed ^ 
Give unto thy fervanrs that 
peace which the world cannot 
give, tbar both cur hearts may 
be ict to obey thy Command- 
^ments, and alio that by thee 
ve being defended from the fear 
of our enemies, may pafs our 
time in reft and qnietneis, 
through the merits of Jefus 
Chrifi: our Saviour. Amen. f The Ulri Collet for Aiisgaitift all 
Perils. 

Lighten our darkncfi, wc ber 
icech (hee,0 Lord, and by 
?hy great mtrcy defend us frsra O^nuiffi Nonie. 

P-iiguf óeán 60 pobdl cog- 
td pein fubáilcedc. 

S, O ^<t ti5g;t»íc(, flcíncds 
60 poBoil. 

p. 7 h^r^6 hoit))ief peinJ 
S. O d ciggjindjuÍB^ |-iót- 
ccíin |ié ú\\. hi). 

p. <X]\ ú r)á6hdí^ t)<íc hfr^l 
«ec oile 60 rii Z]\o-ib ^ új^ for?, 
úf iufú úmm^ óú Dbé. 

S. O á Dbé, óeáíid c^o^6te 
gltírict ior}<Xi)}. 

p. <Í5uf fld bei/t óo f pio;ií(6 
rifórntcl udij). 

^ yf/7 /í'n kanfuU tri horiide : a» 
chcad oraid dnn li : an dirit horaid 
ag iarrnidh f.tbe : an treas orjidag 
iarr jidh conghnaimh a r.agbjiibgacb 
uile ghuajickiU : mir leur as ar vdi- 
aigb. 7 deirthur an ds or aid dheigh- 
ionachago latbeamhutl ag ornalgb ní 
iioinegan chUoibchlcdb. 
*}■ AJJ darahoraid a^ ormigbt'o?. m noifie 

0<í 6é ó ccicció gctc 

-r^le bggcom^le, 7 gdc y^\e 6£- 
goiSrie .' •cdB^ óot; '■ffj\hfón- 
cdibe <íi) cf locdii) Ú6, ncic bpC- 
ódí) cí» óbfndí)*'rííe óo tct'ó^r, 
lonely 50 mbeit up. ^cpoibte 
clcón cum ufhldbct bob <íii;ioyj- 
Cdiofi, ^7 md^ •<ín gcecíbnct dft 
mbeii óTfn curnódijée tftíoóf d 
ógglá d/i náfndó, 50 BpfópflC- 
JD^-Óij* <ír< «dimfi/i 60 cditgrn <í 
focrftlibgf 7 tt fudiBngf, C;ié 
ludib^f lófd C/MÓfó úp flá- 
ni^gteoift . -dme». 
^ jíii trejs oraid fa rhonghnamitií- 
^iiib^ach nilt gtuaifi. 

O-d tijgfincf, ST^tJmítJ tu, 
foiUf 16 d/H noriidf, "7 Lé 
í>o n;ó;itMÓc<e CUfflbcíig f in ó 
all ill perils and dangers of this 
light, for the love of tby only 
5on,our Saviour JefusChriíl./íw. 
f In i^uirfs aud slices where tlej 
fingy hire fo\' «vottb tb: Anikem. 

f A Pnytr for tb: ^eens Maye- 

vfty. 

OLord our heavenly Fa- 
ther, high and mighty, 
King of icings. Lord of lords, 
the only ruler of princes, who 
doft from thy tlirone behold 
all the dwellers upon earth ; 
Moft heart' ily we befeech thee 
with thy favour to behold our 
moil gracious Sovereign Lady 
Queen yinne, and fo replenifh 
her with the grace of thy Ho- 
ly Spirit, that (he may alway 
incline to thy Will, and 
walk in thy way : Endue 
her plenteouily with heavenly 
gifts, grant her in health and 
wealth long to live, ftrength- 
en her that (he may v^nquiih 
and overcome all laer Enemies ; 
and finally after' this life, (he 
may attain everlafting joy and 
felicity, through Jcfus Chrift our 
Lord, Amen. 

^ Prayr for tie Rnvll Fiwly. 

A Lmighty God the foun- 
Jl\ tain oi all goodneis, 
we humbly beieech thee 
to bleft the Princeis Sophia, 
and all the Royal Family : En- 
due them with thy holy Spirit j 
enrich them with thy heaven- 
ly grace ; profper them with 
all happiiieisj and bring chfra 
to Oinuíff^ Nolne. 

hói6c«fe, c^é 5ní(b hfóinTOic tí|i 
SMj^T^beoijtlof tlC;t;ofó <íi!)er). 

^AnnAccondikibb^ylraitibbinieiin- 
lar canmuijcicbd.ir.njo leartis an 
aivtiuv. 

^ Or aid arfon tnbcfdbicbd rta Bain- 
ri&B^bna. 

0<i h^eúnMia c(;i r)<ít|y,gÍT)- 
'óú 01)Abél;lC, 7 cúmtxf- 
did, ú fiig na ^iígcgd, ú ti- 

/icíibceoift nd bp^ioTjfctibeíiíJ, 
óo cíb Ó6 úf^t>c<xt<5^]i■ ú Bpirjl 
odicigeo^idiii úfi úi) Záldrn ; 
gTjbmió tú 50 ;ioiSitcioU(íc, 
feúcúD lé óo cíneul ^ ú^ ntf^tó- 
Bciintigecífind ;iÓ5jtáfdmy;l <ín 
C)hdT)ifiio5ár) <í.md, 7 liorj í 
]\é gTtdf ct óo fpio/idió nfófniíí, 
dft ÍT)ob go ^cUónfá f í óo gfltít 
cuiD óo toldfd, 7 50 f luBóldd 
fi c(n óo irlíge. i.ió)i i 50 hio- 
mclócínídl lé cíobldigúe ngiinbd, 
cdB^biffOgdl pdbd mdiUelé 
flúnzej lé cojidg ; iiedrcdib í 
cum go mbedftdb f í ^í^ei/*!, 7 
budib dft d riúmbe -rjl! ; 7 pd 
bfóib í>éif nd f)£Í:d f o, cdB^ 61 
óulcum fóldif 7 fondif fiófift- 
6r,be, Cfié lof d Cp^ofb d/t Cói- 

<f jj-úíá ir /"^w ni ireihbe riogbí. 

Dhé -yjle cuiiidf dib, d 
ítiobfiT^d gdc -rjIeTDdi- 
|^gf^.5'^í^'T)Í6 go hu- 
f»dl tú, úvi Bdiíiprnon- 
fd Sephid óo Be"-jg- 
^S, 7 d rfigB^^íogdgohiomtán.' 
lión idó lé óo fpioftdó nfónitcíi 
bZ^r.ú fdfóBlri idó lé óogf^dy"d 
y\eúr(\6<S. \ ct^\\ fidx o;i|Atd jié 
gdctjle foDdf , 7 Beijndbium 
Etjcníng p^a^cr. 

to thine cverlálling kingdom, 
through Jefui Chrift our Lord. 
Amen. 

f A Prayer f,r ,be Ocrgj and People. 

ALmighty and everlafting 
God, who alone woikeft 
great marvels ; Send down up- 
on our Biihops and Curares, 
and all Congregations com 
minted to their charge, the 
heahhful Spirit of thy grace ; 
and that they may truly pleafe 
thee, pour upon them the con 
tinudldewof thyblcffing.Grant 
this, O Lord, for the honour of 
our Advocate and ^Mediator, 
Jfius Chrilt. Amen. 

^ A Prayer of Si, Chryfoftom. 
A L mighty God, who haft 
given us grace at this time 
with one accord, to make our 
common fupplications unto thee, 
•and doft promlie that when two 
or three are gathered together 
in thy Name, thou v/Ik grant 
their requcft.5 ; Fulfil now, O 
Lord, the dcfires and petitions 
of thy icrvants, as may be moft 
expedient for themi granting 
us in this world knowledge of 
thy truth, and in the world- to 
come life everlafting. Amen. 

2 Cor. 13. 14. 

T He grace of our Lord Je- 
ÍUS Chrift, and the love 
of God, and the fellowihip of 
the Holy Ghoft, be with us ail 
evermore. Amen. 

/arre cr.dstb tbe Order cf Eviving 
i"' a)crihrougkut ibf ^ear , 
omtís^ Noíne. 

faCfilófó d/iccisi/inct- OOrejj 

^ Orsidar ^ntii beaglaifi 7 an pho- 
tail. 

^^ Dhé tjte-cumciy'cdd 
f lóriÍT^tJe, óf zú pein 
dm<tin óo r)í n)o?;tmio;f 
617I16, cr,^ ú máf á 
an ^T§r■St;CC 7 cu;iáiói5, j úji 
5<(c Tjle pobdl óo ióo zú leo, 
f piotidó f lcíinógmcjil 60 gfiáf, 
•7 óoíflo o;i|itol ótiuf gvidtdC óo 
fegndf, londf ^o ^udirreórn- 
b]f 50 ppMOicXfZ. CicbUic fo 
ó d rbi^gfincí cuii) or)ópú ct|t jNlá- 
boC(íi6, ^7 új^ neóio/igirjbtéoi]! 

*[ /ío;! dor ' dí''^ naotníb C^YÍofoO"m, 

ADhé líjlecujDftcifcnób, 
60 tug Sftáfá bT^í) jC( 
Tjoif tí;i íiofinclibte coin- 
coircioí) 50 beánrtÍT) óroin-' 
mein cugdb dguf gellufjrfr) 
r;idú cfitjriéocííió óíf «ó u/nú/t 
dgcef) 01 céile ctrj háiniDfi, 50 
zz\uh^^ bóib- d tidi:ci^>ij;gbc( ; 
coiinlión/ít noif, ó ú. tige/tnci, 
íDicCHtíC 7 guibe óo f eifiBif gc mcíri 
if mó bub hiomcubdib báii5, dg 
zúh^z rS-cT) fcin cfdógdlftt 
pof tpírnnefe, 7 dn fd cfró- 
■^<x\ii.zú lé C|f d)} i)£tcí m<Jl|t- 
tí(j}clc. Qlmén. 

a Co:». 13. 14. 

GO /iiiiB 5)^rtf <í íi|< cóige^t- 
nd 1oya CfMÓfó, 7 gnáb 
Dé, 7 cumcítj^tn) fpiofiííió ^{\<ó^m 
mctille lir))ie Tfjle 50 fió/i/ítjbe.' 
•^lmeí). 

yirw, /; cbrinchnu'iihfís ordugki orvai^ 
ihí na Noine ar fead't vabli^sbvai f Vpon ibefe Feifts; Chriftmas-day, 
the Epip^anyr. St. Matthias, Eafter- 
(iay, Ai'cenfion day, Whitfunday, 
^.JohnBapufl, i.Jimes, Í. Bir- 
tli olom^'w, S. Macthe*, S. i^imon • 
and S. |i)flc., St, ^ná^t\'<l' a'^diipon 
Triniiv"bnn.^áy,i?3«?/ be Jung or f^id 
fit Morning P'jyer, in{l«.idofth A- 
' fof]I-'t Crred, this Con fcjfsm of our 
' C>^rilUirt Fiiiih,commor,l/cit':ei,The 
Oefdnf St. \ihdir)it)m, bjtheM^ 
Ki&er avd Vsoplc jiiniing. 

Qu\cun!\m 'vult 

WHofoeverwiU be faved : 
before all things it isne» 
ceiTiry that he hold the 
Catholick Faith.- 

Which FaÍLh, except every 
one do keep whole and undcfi • 
led : without doubt he ihall pe- 
riili everlaftin^ly. 

And the Catholick Faith is 
this, That v/e worflilponeGod 
in Trinity, and Trinity in U- 
iiirv ; 

Neither confoundin.g the per- 
fons : nor dividing the íubn: mce. 
For there is one pei Ton of the 
Fjirher, another of the Son: and 
another of the Holy Gh)!>. 

But the Godhead ol th;i Fa- 
ther, 0Í the Son, andofihe Ho- 
ly Ghoil is ail one : the Glory 
equal, the Mijeflyco-eiernal. 

Such as i'he Father 1«, iuch is 
the Soil : and fuch is the Holy 
Gholl. 

The Father uncreate, the Son 
uncreate ." and the Holy Ghoit 
,uncreare» 

The Father IncompreHtenfibje, 
the Son incotnprehenGble : and 
theHol/ Ghoil incomprehenijble 
C Ar m feafiaic b[o : La NoihUcyLA 
chin A lid It áhía^ N.Mjuhiis, y' la 
Ccijit Peariauin D'iigkahbili, Do- 
mhmtck Cinci'ne. N. Ee'm haifde. N'. 

• ieum, N. t'binl.-ilotiy N.Mhiibi, N. 
Sbi»main,N. jJ^N.Ait'drhs^ 7 
ar Db^mhnach via uionoiie ca>)fuidb 
no deiriiib an Miniileir 7 <* Pahal 
nfecifanb sg omiigb ph mítidbvffín 
admhiilfo itr gcrei:iimtCbfi"Jf(iie,i>,°f 
ai nioirthetY g<) cniubeatm^crtiib N. 
Aihinaije a rionid chtiibe mNifftoi 

Quicunquc vult. 
16 be iCft midn á f lándtí; 
tisdc Tjle íií,if jtíctcótf- 
iidcbó dn c;iei6gm cd- 
coilice 00 congrnílíl. 
-ácb QjunflC ceo ngrndtb gcic r,le 
btjrie dri C|iei6em cCoJict go hioir- 
lai),y gáfl zj\uúú\ib:£<xn coricd- 
h^z i^dcci Ú ní)Ú5<i go ■f\óf\j\r^6s 
Qlguf 1 fé fo dn Cjieii>fm 
ctiroilice, (óri nDiit 00 dtífidb 
dii d ornióíGÍi), *7 C/iíonóib d 
t)C0T)6acó. 

5<3iyi coimgfgdb T)d bpgfi- 
f 071, 1)0. itoiii ri<k f ubfCditt'e : 
0]\\ ÓZÚ. con "^j\r\xo 60 ^kt^^, 
p^nf d otle óon Z'llhdc: 7 f £!^f <i 
die 5011 fpioi^cíó rfóiin. 

j^itJgb Of cónbidgdcí) to l^-lcfj 
tdi/< , 7 00)1 iridc, 70011 fpio- 
ftdó worn: <r\ gloift cotfoioii- 
dn, dn ÍT]ó,'ibacó coimfiofii^be. 
C}|](i)i d ccói dn ~(Xr:|,n)clr^ di) 
gcedbnd o.zá. dn mdc : 7 mdjt <ííí 
gceóná dcd do fpiO|idb n/orp. 
'^dn Cf^Uodbcib dn cat^, gdi) c|wtdbdb dn ?ycic : 7 d fpio- 
)íd6 I^Vom gdn cmiiXóiSá. 

l^lerTiCt^mfibe dn Cdcdif», 
j^gincirjmfibe dn2jjcic- 7 dSpio- 
;idd Ni-.óm r2;i^c-i7iTifibe. 

The ~ The Father eternal, the Son 
eternal: and tie Holy Gholi 
eternal. 

And yet they are hot three e- 
ternals : but one Eternal. 

As alio there are not three 
incoraprehenfibles, nor three un- 
created ; but one uncreated, and 
One incomprehenfibic. 

So likewife the Father is Al- 
mighty, the Son Almighty : 
and the Holy Ghoft Almighty. 

And yet rhey are not three 
Almighties: but one Almighty. 

So the Father is God, the Son 
is God : and the Holy Ghoft 
is God. 

And yet they, are not three 
Gods: but one God. 
iiSoHlcewire the Father is Lord, 
the Son L ord : and the " Holy 
Ghoft Lord j 

And yet net three Lords : 
but one lord. 

For like as we are compelled 
by the Chriftian verity: to ac- 
knowledge tvcry perion by him- 
I'eiftobe God and Lord ; 

So are we forbidden b/ the 
Catholick Religion: to i/y. 
There be three Gods, or three 
lord?. 

The Father is made of none 
«either created, not begotten. 

The Son is of the Father 
alone : not made, nor created, 
but begotten. 

The Holy Ghoft is of the f ióji;\irjbe : 7 ú Spio/itíó 'fycom' 

<ící> <ÓD rfiófifti^be. 

-Hí^l^ <ín gcCbJid ní bf:r,li6 úH 
C/^í iigfncirjmfib ma. zp] «gm- 
cfiuúdib, dcó <D)i íigmcjiutciib 
7 coi) iiemcT^iDfib. 

Zát^ y]\e cuiDdcódc, tí» 2|]4G 
-rjle-cúrnclcótXc .• 7 dí) Spioficib 
npfn -rjte-cúnidcbtíc. 

Qíguf giógb í)í ofti Tjlecír- 
íntícócnb úb: <Xc5 <ór) -rjle-cir- 
fndcóííc. 

:3|]dft iXt) ^d6Y}ú if Did dn 
Cdc^, if Did dn 2!j]dc * 7 if 
Did an Spiojtdó nróÍT). 

df cónóid. 

?|ldn dn gcedbnd if -ige/i* 
nd, d)) Cdt^, Tf óiggfind d>i 
Q|]dc : -j if ci5£}^nd dn Spio- 

;íd6 ndoff). 

^íguf gib'eg r)í c;ií tigg/^fld: 

tíf CÓíl Ulggflíld.^ 

Oí;^ dmrjl nr)ú)i coifneíg^ib- 
ifj\ pi) /^if d r)p]^}ne ófiíof fedige 
dórndil 7:,o tpi^l gdc ]J£pf d pel 
leit 7id óbíd, 7 íid tigejiiid i 

^lld)^ dT) gctdbnd, c.oi|in)iof- 
gdió ún cj<ei6édrn cdúoilice o- 
/idin: d ^db, ód Cfii Óée úrj^ t,6 
Zf\) ttgefiíid. 

n)óc/iutm^tí é, nd geireb. 

O JNldt'á drnctin d Cd úto 
Qilííc: wí óedncd xd cr ut cngre, 

O Ndt^ T ó)) ?l]dc d rci dn 
J í at her At Moaning: íPjitgec. 

Father, and of the Son ; nclihtr 
made, nor cre^red, nor begot- 
ten, but procecduiji. 

So there is one Father, not 
three Fathers; one oon, noc 
three Sons.' one Holy Ghoft, 
«or three Holy Ghofts. 

And in this Triiiicy none is 
afore, or ahcr oiher : none is 
greater, or Icfs than another • 

Bur the whole three perfons 
are co-trternai together .* aiiJ 
co-cqual. 

So chut in all thii-gs, as is a- 
foreiiiid : ihe Unity in Trinity , 
and the Trinity in Unity is iu 
be worihipped. 

He thereiore that will be C,- 
Ved: mull thus thinlc of th.; 
Trinity, 

Furthermore, it is neaiTiry 
to everl..ílij!g l.ils-arion: th.u he 
aHio believe riohd/ the i'nc«rna« 
tion of our Lordjcios Chrilh Spio^dó naoin ; i# •beAxtZai n&. 
Cnut<ii5Ce, i%5ei)]^e: df cig 

0{|jl|i y 1Í) ÚZÍ iSy) <(t| Cli),m 
c/ii ha)C)i^ici(, (ór)'2^h<xc,mízfxt 
roeic ; <6n Spio/icC6 jjrom, ni Zjii 
f piO;t(Xló nó'^td. 

^[guy úfi fá t;/iJ0)}ói6fe ní 
hfr^l <ón ;ioirr,e, no <í nbiaig <t 
céile: m hfr^l <ó,) ^frr)'J,r)0 if 
lu5c( ná telle , 

?{f acáió 7}^ Zry] peftydrjrjci 
50 bv^le co-.rnpófi;t>^oe lé céile-ó 
<i^uf CoirniGodí). 

Qífi róub cin gác Yjle nejúe', 
njctji do |iái6£6 /loirne ; ^ujt cóift 
ar) ^ónbaf do clb;irtb y'ar/C/tio-- 
r)oíó, 7 tX CjWofloid f u j)ao!)ódf. 

Uime f m cé bé léji í«ict)7 tC 
flária6cí Cditpiá ún m^ffo DSlZi 
úvf^e tí)t úi) Ci\]6rí6]b. 

CctijUf i'irj If /^iafáí^ctccun» 
fUíinúe 7'jój«/n^oe,ctCfie;ó£n) 50 
C£)ir rnu/i dr) z,cé<k6ns gu/igdti 
d/t U-i^e|\n;X l6f ct C;tiof6 coó* 
l£l/)6có;l4 <J- 

0)V if é d)) C;íei5erá p/n«ec, 
fi^ óo£iiei6efn, 7 oaóii)c(il j 50 
bpr^i dft wUigertttd lóf cí C|tíofc», 
íDáCÓé, nd OilicCdguf-íid d-y^ne. 

Old bo ■jruSfCdinc d |^ldcd;i, 
;[^einwe jAOin) )ia f v'ogdil : 7 brunts 
bo ■fub-fzávriZ d rndCdf», bei/ito 
d)j fdrfcógdl. * 

old lomldn, 7 677ne loiDld»: 
óed)iwd f'Jdf ódr/dm jtédfújiccí > 
7 íjpéoil d.róiid : 

Coimiooav) jiif it >i'?lt|, óo 
fiéut d 6icí6df : df r)ióf d if le í)á 
dv) Cdr^, óo jiéijt d ■::i-pí.cf . 

^' and and Man : vet he is not two, 
but one Chrift^ 

One ; not by^fonverflon of the 
Godhead into flefli : but by ta- 
king of the Manhood into God; 

One altogether ; not by con 
fufion QÍ iubftance ; but by u- 
nity of perfon. 

For as the reaibnable foul 
and fl:fh is one man : io God 
and man is one Chrifr. 

^-^-ho iliffercd for our falvati- 
ori:defcfnded into hell,roic again 
tiie ihird day fr:m the dead. 

He afccnded into heaven, he 
fitrcth on the ricrht hand of the 
I'athtT, God Aim'ghty •' from 
whtnre he ihall come to judge 
the quick and the dead. 

At whcfe coming all men ihall 
ri^e again with their bodies: 
and fhall give account for their 
own work?. 

And they that hnve done 
^ocd, ihall go into life everla- 
iling : and they that have done 
C' il, into cverlalting fire. 

This is the Cathoiick Faith : 
v/hich except a man believe 
faithfully, he cannot be fared. 

Glory be to the Father, and 
ro the Son : and to the Holy 
Ghofti 

As it was in the beginning, 

is now, and ever fhall be .' 

world without end. Amen, 

«T /Jcre follomib t^e Liiayy or Gcne^ 

/ulSupplicxti/:-^ to bs jungoY fiii did. 7 flcl bt^ne: ^ibeó m Spvjl 
«ctbá, df nd 01) CbViofb. 

J^U' con j t)] lé loirpótj t}c( 6i(í* 
6áf cumriá b-óriúf: af lé glcí-á 
caó y)á bcÓT,úf <í j^Ióid ; 

^k ón go hrjle; m lé coi- 
rngf c^db rtá f ubf cdínce •• df lé 
h<ó)'\bácb n<X ]OgiY<ííÍ- 

Oí)i rfíú]\ ^•f <ór)br;re <íy) Cct- 
Túrt) ]\€Uf\jLy)Zú 7 <í coóltííi mátt 
ún gcédbna xx zá. b'ia. 7 óirjíie , 
ná ixói) Cbfiiófó 

Óo pitlcCing -phf tf^ fon tíjt 
•fXúnr.^tm : cucíib fióf 50 
h^ff'^o■n : óo év^t,\á ú ^]f út) 
Zj^^f lú 6 rndííBirjB. 

Óo cudib ye -fudif iíij\ viefn, ú 
CdC fé fld fTjde (í/1 \úm beif <x 
J^l(írcí)i5 t)é -yjle cuwácbúVó : tíf 
f^r) ciocpáib f é bo bpe^t Bjteite 
<]l/i fcieobTr^o 7 dft foctfib-riB. 

?l;icz:gcó óó, Cditplb «4 
&(6rne r^le eífige <í fiif mdiUe 
lé nd gCYjfip •• 7 cdicpib cuíj- 
ódf 60 údÍJ^C d)i d )i5iiíonr)td;<- 
tdiB péi)i. 

Qlgjf dn luc6 60 fiiril mcnú 
jidcpT^b 50 berd ftóiinrjbe / 7 
díilucb 60 juv^e olc cum cr/i£b 

?[5 fodnCfiei6|n)CdCdilice : 
mu]\ gct^eibt^ oY^we 50 610115 
mdl-d é, 11Í peíóir- d fldnúbd. 

gtoif* 60 ^Mr^, 7 óoy} fndc: 
7 6o)i fpio)idó nráfn. 

•^illd)^ 60 Bí á}^ "cúf, dcd d 
noif , 7 íJi^r SO í>ráú : ffógdl 
gdrj que. '?liDen. 

nejraiUe, li a cantain no a raiha 

IraWgho^ntidluhe r,i tnu'dtie ar fu 

Ifid' Wíir.eflivs and Frid.iys, and at r- 
th r time.y rohcn itJhjU be comm-wd' 
ed hy th Ordirdiy. 

OGod the Father of hea- 
ven : have mercy upon 
us raifcrable fmners. 

O God the Father of heaven - 
have me',cy tipon us wije ahU 
fnners. 

O God the Son, Rcdfemer of 
the world : have mtrcy upon us 
miferable iuiners. 

G Gcd the Son^ Redeemer of 
the World: hav: mercy upon u( 
wiftrcMe fmners. 

O God the Holy Ghoft, pro- 
ceeding fiom the Father, and the 
^on : have mtrcy upon us mi- 
ferable finnerr. 

O God the Holy Gho/i, pro- 
ceeding from the father^ and 
th Son : ha: e mercy upon us 
tmferahk finners, 

O holy, bleíTed, and glorious 
Trinity, threcPerfons, and one 
God : have mercy upon us, mi- 
ierable finners. 

O holy, hlejfcd, vvd glorious 
Trinity, three i'erfons, a?jd one 
God' have mercy upon us mife- 
rable fnners. 

Remember not- Lord, our 
ofttnces, nor the cft'cnceij of our 
forefathers, neither take ihcu 
vengeance of our fins : fpare us, 
good Lord, ip^rc thy people 
whom thou hall redeemed with 
thy mod prtcious blood, and 
be not angry wjih us for ever. 
Spare us, good Lord. 

From all evil and milc'iief, 
from fin, from the ciafrs . nd An llíoíian» 

domhusidihif vj, ceudimniibb 7 m 
■ hi'jintihh^ 7 ar aitrfniiih oile^AU tan 
(iydicckjs nn tti-, b arir. é 

O-d Qbé <ky) ctti| wgmíJíC 
6eán<í órtóc^e o|t(ti)) r>iJi 
p£ctctib c/Adicey e. 

O it Dhe ct)i Cdc^ íigfíibtí: 
6ec(i} Cjtoc^e o^<kV() »d p£ctdiS 
C]\ú^ze-(e■ 

O (J Dbe úD Q|íc(C,f uáfglcti- 
groift úD óoÍT)cttn óéctnd ~;ióc^e 
o;trtií) nrt pectctib ó/iáiúef .". 

O t( Dbé <XD 2i]dc, puctfglcn- 
^teoi/t uy) Domctio : ógr^ r/10- 
c^e Q)\<x\Vi net p£ctcnt> cficiiúef e. 

O c( _ hé tín Spioríító r<-ófi), 
tig ój^lat;! 7 ón :}j]<íe : ótncí 
z\\óc^e o;tdi)i rxs, pect<íióc)tái- 
cefe. 

O (K 'Óhé ctnSpioftrtó ncóm óo 
rig <^ ^kt^ 7 6)1 Qjlcic : óétincí 
Cpóc^e o/^am )i(í peccdió c/tái- 
cefe. 

O tx t/iióroió ncbmtcí, Bgn- 
dibce, 7 gló/imct/t, c|ií pg^- 
fdjicí, "7 íónnóM: íjécoid tjjtóc^e 
o/ictin nd pgctdibcftuiCefe. 

O d t/no)ióió rrómtct, Beíj- 
dibúe, 7 gloitrndfii, c/^i pe;iy%ii- 
íid> T fó)i r)ói<j: óédn Cfióc^e o- 
Tjciin ^d p^ccdib C|idi~efe. 

'51 tiggrtíid, nci coimniS c(f< 
gcioíiódtíie, «d aoitd drt f iri- 
fgíS 7 póf )id óédnct óiógdl- 
rdf 0/1(117? pdfi bp5Cctibe : Coi- 
gill fiíi, d beigtigejiioci, C01 • 
51II óo pobdl péin, do pudf- 
gdiltú fiédp-/-l rr,ó;Uií(Mc f:éni,7 
net h\ ú Bpeirt^x, b)i go ^'iórijiTfb'e. 

C0151U ■{}?), ú beigtigefiíicí. 

O g-ic y;te olc *] or.có',6, a 

p£Cab, ó C£'l5di5 7 ó lorifo^ph 

F i aíluuit $iTiUiG of rhe devil, from thy 
wrath, ' and frona everlaftirg 
damnntion. 

Good f.nrd, deliver us. 
From nil bMndnefs of heart ; 
^171 pride, vain glory and hy ■ 
^ocrifie : froa-; envy, hatred and 
gf}iillce, iind al! ur,cVnrlr,ible"erF, 
<7 'od í.ord^ delive:- its. 
From fomicition. end all o- 
i-ber deadly fin ; ..nd from all 
thp dt ccit? cf the world the fiefn 
ijnd, thed:vi'^ 

Good / ord, deliver us 
From lightning nnd tempeil *, 
fi-otn pl^gur, peftilercr end fa- 
iri'ne ^ from biftle and murder, 
and from fiaddrn death, 

Good Lord, ddiver iiu 
From all iedlrion, priK?, con- 
fpiracy., nnd rebellion ; tromall 
ialfe d clrine, heniie, and 
fchifai; fromhfirdnfis ot bcar% 
^nd contempt of ihy U'ord and 
Ccmmandmenr, 

G 'od Lord, d-lTcr us. 
B/ the myftcry cf fhy ho'y 
lncarn?t'on; hy th'/ holy r- :i- 
iir'itf ai>d CircumciíWín jby thy 
J^aptifm, Fallng, and i tmp- 
taiion. 

Good Lord, deliver tfS' 
By thine Agony andblnody 
f vv't-a? 5 By thy Crof- and Tai- 
fion : by ihy precious Dea'h and 
B'.irinl j by thy glorious Pvifur- 
rcici'iii and Alccniior ; nnd by 
the coming of the Holy Ghoft^ 
Giwd Lcrd,di'li ir its. 
In all time of our irilxiiatior; 
; all time of our wealth , in th:; ÓAmriáS ftor^fst^b'e : 

Sao/I fin, d b?:5Í:ig,gr'^íí- 
O d nirjle boiUe ci-ioib'e ; ó 
váhd^, ^lóiíibiorrróni, *7 ó pud/t- 
crccodb ; 6 r^úi pucic, 7 tmoy- 
Cdif ,7 Ó gdc T^le «efocdntrtiictf , 
SiDft j-iTÍ, d beig-ige^^ntf. 
OScrMcpdcdf, 7 Ó j^dc y;le 
p2C4b oile rndrtbtdj 7 ó gdc 
•Y;te rn£llcóifi|f ún cf fogdil, nd 
colnd, 7 d óíaBodl, 

Scóri fiii> d beigiigefirii. 
O teiiiU'b, 7 Ó fcOifim ; ó 
pldig, Ó j:o(tippic,7 Ó goricct ; 
cop;db 7 Ó bunrndr-Bilb, 7 obdf 
obdri, 

Sroji fiii, d c'ei^;^r:i5e|ir!d- 
O f;dc Yjle cCTip^'^e, coifn- 
ceilg po cleit, 7 drcogdb , o 
gdó t;le re^dfg mellcdc, cijH - 
Cef,7 fiofmd ; C'ludf Cf>oib6, 
7 Ó tdjtcdifiie údb^c 60Ó b/'éi- 
in/i 7 bob bdiúgnrdiB, 
SdO|i fin. d bei5ri5g|.i^d- 
Cr»é feiCMeíó 60 iicóingdBcild 
yid colnd ; Cfte 60 B/ieicnctiriicci 
7 Í30 timciUggKifidb ; ó/íé í»o 
BdifCgb^óo t;iof5db 7 bo rgf- 
uúgtib, 

Sco|í firj, d <3et5á5er'"<í' 
C/^é ta))5Lídn) "7 hdUdf fold; 
rné bo c <0K 7 60 pdif j ci'.é í)0 
Bdf n^oriludic7 htíbldCdb; Z]ié 

bdil j 7 C/^é cef d fpiopaió 
Txóm 

SS^ f líi, d tíet^úiggftnd. 

^íri gdc iqle dimfiji d;i irBudi* 

b'jtib^dnifjle dimfi/1 tíjt y dibB^nf i 

hour icur of death, and in the day of 
dgment, 

Gco^ Lorti, deliver ns] 
Wc rnners do bifeech thee 
o hear us, O Lor j God, and 
hat ir m^y pleaie thee to rule 
w*' govern thy holy Church u- 
nivrrfal in the right way j 

H^e bejeech thee to Lear ttSj 
rood Lord. 

That it may pleaíé thee to 
keep and ftrengrhen in the true 
worfhipping of thee, in righre- 
oufneis und holineis oFIrfe, thy 
Servant v^NA^jE, our mofl: gra- 
cious Queen and Governor; 

fVe hefeech thee to hear us^ 
good I ord. 

That it may pléafe thee ro 
rule her heart in rhv fiirh, fear, 
and love, and that flie may ev r- 
more have affiance in the^, and 
ever ieek thy honour and glory ; 

M^c hefeech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may pleafe thee to 
be her defender and keeper, gi- 
ving her the vi(2ory over all her 
enemies ; 

IVe hefeech thee to hear tts^ 
good Lord. 

That it may pkafe thee to 
bleis and preierve the Princ.T> 
So^hia^ and all the Royal Fa- 
mily ; 

IVe bejeech thee to hear us^ 
good Lord. 

That it may pleafe thee to 
illuminate all Bifhops, Pritft^, 
and Deacons, with true know- An Liotan. 

d w| dn fnbdif, 7 <( la ^r\ B/iei- 
terrDidiy, 

Sf-oji '(^% d iJeiguiggnwif. 

1ne r\ú. pgctcno gi^dirio tu 
éifCgf br},(í ti5f;ind óid, 7 50 
TDcí coil leu bgglaif y\<ómtú cú- 
-oúice péin 60 /^idgldb, "j óo 
f ciii^áb fdn rylige cóif» ^ 

5-y;b/Tiió tú, eífó lin, a beig-' 

^o TTtíS coil Uz bo fei/tBí- 
'j'écic'2l|^lj^i<í dn mt)cn>i/iTo5dn,7 
<!;< f nú/iditíteoi;! ;io gntíf cirm^l, 
óo áumtídc 7 óo «£r cúgd díj óo 
d6|idb pi;iiJi|c pén?,dTÍ dfapípcuíj- 
Cdf , 7 d nráfntdf bgtd j 

5i^b»T)ió tú, éif liri, d beig,' 
t:i5^,i;td. 

S© mdb "oil l|C d Cftoib'e feo 
jiídgldb dT) óo cpeióerp, úr\ bg. 
gld, 7 óo -^^^úb péin, io)idf 50 
mbeit d 6Ócdf óogntíú ?o)idó,7 
go rcbeic 50 budn dg idfi/idib 
hotió^id 7 óo glói/te ; 

^i^iJmíó cújcifc lirj, dbeig- 

5o mt(6 roll Igc d beic 60 
cofdricói/i 7 60 cofnetíóóifi di- 
c^-fc, dg -db^i: budbd 61 d;i «C 
hrjle íidimóiB j 

iyr,'ómb tú, éifí) lin, d b'e^g- 
ci5^;ind. 

^o mdS cóil Igc dn fcdi)i- 
prnoíf d Soipid 7 d c/igj) rnógd 

50 biomldíi) 60 b^rjúbd, 7 óo 
coiróédb ; 

5t;íJn)íí> rú, éifó li^^ d b'eig' 
ngjrtrid. 

go mdb coil Igr gdc i^ile C- 

f pucc, fdgdf^ó, 7 bidgdcondc, 

60 f oillf£ó lé f:írF0|f,7 lé <:r;5- 

Word, Cíje Lítanp. 

ledge and una'erftanding of thy 
Word, and that both by their 
preaching and living they mxy 
fer it forth, and ihew it apcord- 
ingly i 

TVe hcfecch thee to hear us, 
go d Lord. 

Thai it may pleafe thee to 
endue the Lords of the Council, 
and a'i theNobility, with grace? 
wildoai and underftanding ; 

IVe befech thee to hear usj 
g^od Lord, 

That \t may pleaie thee to 
bicfs and keep the Magiftrate.-, 
giving them grace to execute 
Juiiice, and to maintain truth j 

We befeecb thee to hear uSy 
good Lord. 

That it may pleife thee to 
bleis and keep all thy people ^ 

We befeeeb thee to hear us^ 
.gcod Lord. 

That it may please thee to 
give to all nations, unity, peace, 
and concord ; 

We bejecch thee to hear ns^ 
Lord^ 

That it may pleaie thee to give 
us an heirt to love and dread 
thee, and diligently to live af- 
ter thy commandments j 

We beficch thee to hear us, 
good Lcrd. 

1 hat it mny pl(?afp rhce to 
give to nil rhy people incre.ifeot 
gracc,rohear meekly thy Wore', 
•At.d to receive it wi h ptreaftc- 
(i^ior, and to bring forth the 
fiuits of the Spirit j An Lioiiait. 

ye tpocclil, cum go hféúbfái 
óif <x cv\\ cc mac, 7 <xi;cnfbcc( 

mdfiÓT) 7 lé rid mh&tú ; 

^r;6m'M3 tú, éi]'6 liii, ú beig- 

^o mdb roil It;- oigertncíibe 
«ct Com^le, 7 ná huúvfle i^le 
bo hónúb lé gjidf ciio, lé cjiion- 
6ctf , 7 lé ZT0e i 

^i^biDÍb tú, eif b lií],£( beig- 

5o máó roil Igu dji r,uúfá.' 
fitíin óo fcgrictbd, 7 óo cufnódc 
^5 crtB^r Sfiáf ct bdib, leif CO) 
5Cg|ió óo béíi»clb, 7 ú vfi}me 
óo cof droi: • 

^T^bmíó tújéifó liíjjCí beig- 

50 mátí coil l^c 60 poible 
i^Ie óo h^riT^-^ú6,j 60 cúrnbdc ^ 

gT^bmíbtu^éifó liíj, 0l6ei5- 
ti5g|iíid. 

5o mdb coil ler, conbdf , 7'íi 
7 ;ieíbr|c 60 túh^-C óo r}i^le 
cingbdcd j 

gi^biDÍó tú, eifó I177, ct bei5" 

^o mtíb coil Igr; c/iói6e 6o~c(- 
b^C fciVfii, dn ct mbidib 60 gr^db 
7 hg^ld péin,7 dft mSg-d 60 cdu 
t^fn 50 6)tcioUdc óo pé^f^ hdi- 
tgíicdfd ; 

^-r^bmíb iú,h]'bhrii d bei5- 
ri5g|tr}d. 

ÍÍ30 mdi) roil lec iréctóugd 
gftdf óo tdb^u 601: poibl'b T,U\ 
cum ópocdil 6éifC£f 50 humdl, 
7 d gldCdb lé pi/igg^, 7 óó;iúd 
d))Spiojidl6 óo wdb^ó Tjdtd ; 
Vve 7l)c lítan^ 

iVe hefecb thee to hear us^ 
good Lord. 
. That it may pleafe thee to 
bring info the way of triisb all 
iuch us have erred and are ds- 
ct ivrd, 

i-'e lefeech thee to hear us^ 
good L ord. 

That it may plcaie thee to 
flrengrhen iuch as do iland, and 
to comfort and htlp the weak 
hearted, and to raife up rhem 
that fall,and final!/ to b^at down 
Satan under our feet , 

TVe hejQcch thsi to hear us, 
good Lord. 

Thcit it may plcrXe thee to 
fuccour, help and comfort all 
that are In danger, neceiIIcy,anJ 
tribijlc-tion i 

IVe befecch thee to hear us, 
good Lord. 

That if miiy pleafe thee to 
preferve all that travel by land 
cr by water, all women labour- 
ing of child, all ficic perfons and 
young children and to íhew ihy 
pity upon ali priibners and cap- 
tive? ; 

M^'e .befeecb thee to hear us, 
good ford. 

Thar it may pleafe thee to de- 
fend and provide for the father- 
lefs children and widoW5, and all 
that are dcfblite and opprciT d j 
. tfe h^fiech thee to hear us^ 
good Lord. 

Tha: it may plea^ihee to 
have m-rcy upcn all men ; 

IV-c bc{i(ch th:e to hear us, 
?ooi Lord. An Lio^ait. 

5i^i3iDÍ5 rú^eíj'ó liri, ctb'eig^ 

^o mctb toiU£- cCfl rnéib óo 
cudró dft f|cftán) "7 dcci rngUccí 
bo tftéojiubflt 50 ^líga ))á pí- 

'^r;6mb tír,ei]'5 lir), ú. bei^- 

go m<íb óoil l€~ á luf dúá 
íid f £y*«í!T) óo íigfiizjgdb, 7 com- 
^o^zúf, 7 congodm 60 cdb^c 
60 r,d hanBuCi)), d.i luf <t ttjogf 
bo úógbdil f ucíf, "7 pc( 6éoi5 
Sáuctr) óo Bualdb fíof pói <x/t 
gcofáiB^ 

5">^bmÍ6 tú, eifb lin, -á oeig- 

^o mdó coU l§- cc(Bá, con- • 
5M6 7 corr.pojiújif 60 taS-|i; 
6á Bpt^l d^coí^CdB^ó, d)Míif£i- 
«df -7 ú ccrnoMóíb ; 

Í^TT^bmíb tú, eíf ó liíí, ábcig- 

go mdS coil Ut: d fec-irjl dg 
Cdifbiol má|i(i, "7 úi;te, tíBpT^l 
óomncii'i /AíTir^iGgiii^Ij, <x hf-T^ 
60 bfóine ecifldnoi, dgcif óo 
)ioibgoaii> óo curtióác, 7 60 
úiiucnge fto tctif Bettndb óá Bpirjl 
d bp,'tjoyúíi 71 nib;tai5óion£f ; 

'^r;6mb tú, eifó lin, «x 
tíei^tiggMnd. 

50 mdbuoil leu VI íí ^ílgf- 
dtb, 7 net BctinCf^f Bcíód, ú BpY;l 
net ncóndr'á"'» 7 P'í lectU/ioiD 
óo cof ndÍT) 1 ^pPí1oc^f j 

gTjiiiDÍó tú,eife) lin, (X beig- 
cigi^^nct. 

<-)0 maó coil len c*t(jc3e bC- 
r)Cim ú]\ d nif;le bíT^-.e: 

gr;bmÍ5 UiijCif ó Ivii, á 6:15- 
tiggfind. Ttiac That it may pleaíe thee to 
forgive our Eneaiies, periecu- 
tors, and ilunderers, and to turn 
their hearts j 

IVe bifech thee to hear w, 
good Lord. 

Tiiac ic may pleafe thte to 
give and preicrve to our uie the 
kir.dly fruirs of the earth, fo as 
in due time we m.ytnjoy them ; 

lie befetch thee to bear us^ 
good Lord. 

That ic may pleaie thee to 
give us true repentance, to tcr- 
gtve U3 all our tins, negligences 
and i<:;norancts, and to endue us 
' with the grace of ihy holy Spi- 
rit, to amend our lives according 
to thy holy VVord ', 

M^'e bi(i.Lcb this to htar it , 
good Lord. 

Soa of God ; we befctch thte 
to hear us. 

Son oj God : we bcfcch ihce to 
he>^r us. 

O Lamb of God ; that takift 
away the lins of the world \ 
Grajit us thj peace. 

O Lamb of God : thac takeil 
aA\*y the lios of the woiia, 
Ha-je mtrc) upou, us. 

O'Chriii:, hear us. 

O Chríjt^ hear us. 

Lord, have mercy upon us. 

Lord ha-vt i^^rcj upon us, 

Chrift, have mercy upon us, 

Chrijtj hu^ue mtTy uton us. 

Lord, have meicy upon us. 

Lord^ have niercj upan us. 
^ nct'Jtj^ii ihe riiijl^ a).a úe tLople go m<s,6 coil Igc mciitgJT) 60 
za.o^Z ój;t r/dirnóe, bo luf úji 
«óiSeritct, 7 óo luf fgctridU 60 
túl^lj^ b-yfrj, 7 d 5)tyHJte i>ion)-< 

b'^óiDÍó iúje]fbh)i^ ct 6ei5- 

^o mú'ó coil le~ z6}\tá ci)i- 
Cizú net zclifíúT) óo tabai/iu, 7 
coirnfo cum ctft nLífc(i6ej loíidf 
■^o^cú) tfvómíf \úó ná íioim fe\n i 

^rjomio túj eíf ó Iití, <X Seig- 
tigeima. 

5o iDtíb Coil Uz d\tjv^e p' 
jiiíiectc 60 túbú^|^z bifíi, ú]\ nrjle '; 
pgcdibe, pailbge 7 ctinBpecif cí 
00 muitearn, 7 gi^df d ao Sfio- 
;icti5 í)(ón) óo t;ioblc(c<t6 677?), 
cuiT) d|t mSct jcdd óo lef dóaó óo 
/teíti óo B^éiúfie nómzú-fd ; 

g-ríbmiótu, ei^ólii), dbeig- 

?l :íi]hic Óé : srjdmíb zú^é)fó 
hn. 
-d 2l]hic bé : 5ir;biDÍ6 iú.ei'fb 

llV). 

O UíXinbé: tojBcíf p^^ccíi- 
te an óonutm ; 

Cab^ bTjn óo f loccáinfe. 

O uáinóé : tó^Bctf poccdde 
C.n Óornctir) J 

Oeand c/^óc:^e 0]\d}Th 
O áCh/iíofó, eip liJi. 
O a Ch;tiofó, eífó Ito. 
^íti5gftíid,órnaci'>oc^eo;i(íií>. ; 
5iti5£fi)}tí, 6Cr)do,toC^e ortdlj). j 
^lChfTiófójóCnacpóc^eoftdirh ^ 
a ChiMQYó,6Cncí crócáí^e oftdi») 

vl Í'SiPtcf, dgil ól^óc^e Of^dlíl. 
■2ltr.:;<)tnj,6encicnocoe oncíijj. 

Our OUr Facher, wh-ch art in 
Heaven ; Ha! lowed he. 
thy Name. Thy Ktngilnm come. 
Thy will be done in Earth, As 
it is in Hesvrn. Give usrh's dny 
our daily bread. And forgive 
U"! our trerpaíTts, . As vv'e tor- 
give thi'tn that trcipafs sgainil 
us. And lead us not ir.ro iemp- 
♦tarinn ; Buidelivcr us from evil; 
For thine is the kingdom, the 
power, and the glory, For e- 
ver and ever. Anrjen. 

Pric,^. O Lord, dzA not with 
us ftfrrr our íin^ 

^«yiv. Xeithei íc'í/^rd us afrcr 
GUr inicj'iiries, 

f Let us pray. 

GGod nicrclfui Father,:hnt 
derpifcfl: not the lighing 
ot a contrite hearr, nor the de- 
fire of fuch as be iorrov.'ful '■, 
A^ercifully ailiil our pr lytrs than 
we mike before thee in all our 
troubles and adveifirie?, v,'hcn- 
foever they oppreis u>i and gr.i- 
ciotiily hear u^, .thu thoCe tvils 
which the craft and iubtiiry of 
ihf devil or man wofkcthaguin't 
us, be brought to nought, and 
b/ the providcnc.'of thy gO'-^.J- tht Silt LioUait. 

^ 'ic-orrtdft Jia.iv,m. ciggti 
'^5 60 piogdf .CUU(J/t 6cf 
fcoil Ú-A •JCtldÍT', TfíUji 

Wu6 «ijt iid^'^'i Iw'Cernr;!. <(- 
5Uj* mdirh 617-1 ?i.!i ccioíj-cí, 
mur^ hi}trn'<br,e beiio bo aor.Zú}- 

fitíib in c'jiT) cdidigre ; áff f<5jt 
\T) Ó olc. Oirt úf IfZ fern ú 
ftió^cíf 7 rin cJmíf ,7 tin gloi/t, 
50 i),irt~ 7 S^ bpdt. <íií5en. 

l)í) ^o fi?"i c(;i bpgcdib'e. 

5 t ec(íi:rró'5 ójitiingie. 

^-"* >'*:i. r.ac 6éá«cín Urtfici^- 
í^^^^^^C' pe <í;t óf ricn!) cjioioe 

)lái!) );cl b;^r,-í)-^e 6\óf buh^ómc', 
001615^0 r|1óc^J^c lé,>* nofoidige 
óo niiTi'D cíí> Utt^f é dií t(|i r-r^le 
chínobloió 7 tuí^cíifi?, dn Cár) 
(t ÚTfj-ib j;o orioiD oficdn ; 7 eifó 
iji go 5fi(í)-<Xnicnl, lorctf 50 fid- 
cíCióíf íiahTjleoilc tiUuC mgngct 
7 C|1^cí <tr) óidíjiil ró dT) 
óT7r;e 6oib;tiu5<rtli <S,'1í)» ^iágdib, 
y may bediíperfed, thic go mmrí], 7 50 ^pnéibpbe We thy Servants, bein^^ hurt by 
no ptrrt-cutions, may evermore 
giveih: ks unto thee in thy 
h')!/ Church , throLJ^h Jeius 
Chiifl: our Lord. O Lcrd^ ar'sfs., help ar, cr^.l Je- ^áb U poftdbafic bo miiiuef df dtj 
londf dji ir,beiú b'lf ?ie 6o fei/toi- 
•)'!, gin bs^z goi'Ulibte le géi;t- 
l£T)d!T7Cín d/t'bic,, 50 mbeicmíf 
óo gíicítdg cciB^" bir^bgcidf 
br-i^^ ion begldif rcoiViud pém, 

G i;-»!;»: ^diver us for thj Names fake, 

OGod, we have heard with 
out ears, and our fathers 
have declared unto ua the noble 
works ú\%t thou ^\i^ in their 
days, and in the old rime before 
them. 

O Lord, a-'ife, help us, anide- 

^ liver usj, for tbme honour. 

Glory be to the Father, and to 

the Son : and to the Holy Ghoft; ^ 

Jnpv. As it was in the be- ' 
ginning, is now, and ever (hall 
be : worid without end. ^we». 

From our Enemies defend us, 
O Chrift. 

Gracioujlj look upon our affli- 
Bions. 

Pitifully behold the forrows 
of our heaits. 

Mercifully forgive tk fins of 
thy fccfle. 

Favourably with mercy hear 
our prayers. 

O Son of Da-vid, have rmrcy 
man us. 

Both now and ever vouchfafe 
to hear us, O Chrift. 

Gracionfij/ hear ut. O Clyrift • 
grac'mjly hear m^O Lord Cbri^. 

Vrhjl- O I Old, let ihy mercy 
be Ihewcd upon us. 

Anfj). As v^'e do put our truft 
in rhce. 

tct U9 pray. 

WE humbly befecch ihce, 
O Father, mercifully 
10 Ivjok lipon our infirmities i 
and for the glory of thy N'.ime, 
turn from us all thofe evil» that Q <i Dhé, ÓO cudldnxtft left 
f itigiKift «ft fiTJf i;\ l>T7ÍTn<X gnió- 

«Xífítd OlJltígftCd 60 ^17)6 Z.\X ^é 
/lÓlDpCÍ- 

O ú tl5e;íflá,éífi^i6,OT76i5 lirj, 
"7 fró;i 1)1 <(ft f oj) honópd péin. 
glóiít 60 ^ldc^, 7 óoT):?^b(lc, 
7 6on Spio/^dó no5JT). 

^Pí<e. O^dit 60 B» dft crúf , <i- 
Cd <X noif, 7 Bídf 50 bftác : 
fóSaX 5<íii cftic. -droérj. 

O d Cb/^rófó, cofdmij) ój< 
ncnmóiB. ^ 

P<nic 50 5/iáf<ln)Yjl ,-1 dft 
))(ím5c(|idiB. 

Qtfní^c lé c/iudige (tjt trj/if e 

Íjícnt 50 rfíóc^ec pec<Xi6e 
bo phoBail péin. 
éífó <3k\^ >io|ií?íntí 50 pflBtíjt- 

tdc lé C)ioc^e. 

O d rÍDiG ócÍBí, óéctnií Cftó- 
c^e o;icli7Í. 

O d Cb|<ióf6, cóíicdig éif- 
ógf liyi <( wif , 7 póf 60 f ló^. 

O.tí Chftióf 6, eíf 6 lií> £o 5;ic(- 
fdiiít;! ; ó ct rjggrtntí Cjtióf 5, ' 
eifó liT) 50 gftáf dmi^L 

Sdg. O (í tiggiincí, 50 óódif- 
Béd«C(í;i 60 tnóc^e o/idiri. 

Pft«. ^|\<í/t CtJflíDÍó djt »60- 

c(t)' lontít». 

rédíiíTO ó/iftdit). 

0?1 <ÍCdi;t, 5T;6n)Í5 íu go 
burocil, pedcdir) go t:po- 
cdijigc ctift djt tleágc,►^uáf j T 
d|t fo)) glói|ie bdniDd f:eiri, piU 
udíj) Dd bi^le oílc, óQ ti^Uémct/t 
we we moft righteoufly have de» 
ferved ; and grant that in all 
our troubles we may put our 
whole truft and confidence in 
thy mercy, and evermore ferve 
thee in holinefs and pureneis of 
living, to thy honour and glo- 
ry, through our only Media- 
tor and Advocate, Jefus Chriil 
our Lord. Amen. 

^ A Prtyer «f Sx. Chryfoftom. 
jtLmighty God, who haft 
^ given us grace at this time ' 
with one accord, to make our 
common fupplications unto thee, 
and doft promife that when two 
I or three are gathered together 
ifl thy Name, thou wilt grant 
their requefts ; Fulfil now, O 
Lord, tbe defires and petitions 
of thy fervants, as may be moft 
expedient for thena; granting 
us in this world knowledge of 
thy truth, and An the world to 
eome Ufe everiaftin^Amen. 

2 Cor. 13. 14. 

T He grace of our Lord Je- 
fus Chrift, and the love 
pFGod, and the fellowihip of 
the Holy Ghoft, be with us all 
evermore. Amen. 

Hrere endeth tbe Litany. Sin %mm* 

50 po}c^fiz •, 7 óeoíicíiá ij-yfij úrj 
tí;t «Tjle Búág^ iif- r)bócú-f 7 mTyi)- 
51Í) 50 biomldn 5o cufi út] 00 
t)tóc|epem, 4^0if feij<Bíf bo 
beándm dgcomJiáiSe tírjc d jicóít)- 
t(Hf 7 <x «gloDie Bgtá, éun)ho- 
m^dL, 7 60 glojrte, Zjié iXfi zzu 
5£rt»c( ^6fúCr^^ó^fb,<^J^ rxón eióT|í^ 
gi^bteoi/^ 7 á6Bocáií>- Qime^. 

^ Aon dortidtl'h tMoimb O^y'iofofiom. 

ADhé T^le cumfidf cdgl), 
óo tu-^ 5|icífá títjíj <c 
í]oif <(;i r?o/í)icíit)te com- 
coi^cion bo betírxim óíoin- 
rnein iugdó, ú-^uf 5|lluf tin 
z^út Cf^-r^néocodb 6Íf 7ióc;-nú;i 
dgcgí) <x céile <íii hítiíimfi, 50 
zz'wxhii^ bóiB d r}dcci^))í;gi>í( j 
coimlió)) d noif, ó d tige/tnd, 
mUDu 7 guibe óo f eifiBíygc mú]\ 
If IDÓ f)U6 hioiDcuBdii) bálB, dg 

rdB^c bifn -fdn cfdogdlyd 
piof tf:í/<i)je^e^ 7 dri yd Cfco- 
gdl dCd lé cgf d» Bgtd fnd;t- 
tdrjdc. 'Jbé)?. 

a Cof. I 3. 14. 

GO /tdiB s/^dfd dfi wcigift- 
nd lof d C/iiófí), 7 griáb 
Dé, 7 Gumdn dn fpio|iái6 wóm 
mdiUe liTine Tjle 50 fió/tni^áe. 

Annfo cbriochnHÍgheas an Lioí* 
tan. Tray ers and Thanhfgivings upon 
fe-veral Occafions^ to he ufed 
heforc the two final Vraprs Ornaidhte 7 tahhairt bhuidhea- 
eats ar (Ij U saraihh airidhe^ 'as 
ionnraldb rolmh an dji i^^.'J 
G z ^ cf'thé Litany^ crcf Mjrjún^ 
end E'v.ij:?7^ Vrtíjir. 

PRAYERS. 

^ Try /;./?;. 

OCTod heavenly Furlur, 
who hv rhy Son J^'íus 
Chriíl hwíl proní?ítci to 
:<.]{ rh?m that fctk thy kinijdotn 
and the rlghtenufncis ih-reo^, 
all thÍQo-s luceiTary to their bo- 
dily iuRtnance ; Send us» vt^ be- 
ietch ihee, in thif. our tuc: iurv\ 
iuch rrx-ic-uie riiin and ihowrcs, 
that wen^ay receive the.fruiis of 
the eartii to our co^-.iorr, and 
to thy honour, through Jsfus 
Chrift rur Lord. Atnai. 

«f f y fiii/ (''/cdttft. 

/^ Almighty Lord Godj who 
^^^ for the Cm of man didil 
once dro'.vn all the; world, ex- 
cept eight perlons^and atcerward 
of thy great mercy didft pronii'e 
never to de-rcroy it íó -'g'in j V\'e 
humbly befeecK thee, that al- ' 
though we for cur iniquirits 
have wortbil/dcitrvcd a plague 
cf rain and'wjters, yet upon 
our true repentnnce, thou wtlc 
ftnd us fucii wearhtr, asth.it we 
may receive th.e fruiis ot the 
• earth in due Teafon, and learn 
boih by thy pun'ihmtnt to a- 
mtad our lives, and fur rhy 
clemency to give thee praifeand 
^ ^pjory, thr(jUi>h Jefus Chriil our 
L'rd • Amrn 
^ in '.he tiiv of Dej.rth tadf^:.::::: 

OGuJ heaver.!y Father, 
whoic 2;ilt ir is, that the 
■Tuip. doth ialJ> the earrh h fruic- ílheigbionacJja dan Lioltan^ vo 
dcrn.údh mhatdhm j noinc. 

o ;? ^T u 1 5 /") c e. 

0?i bhe, Qitdift nembci 
CO ^ell c;téó fncíc lof d 
Cpiof6, 6ogac Yjle ór-jT.e }ú}\- 
]icí|-óOTiio5<if, 7 <i yi)^eár}Z^fi 
p;dc ill jió^nrtf cor» Beaúd cof^- 

«1 wif úT] ú\\ jv.úfd-nú-f pe'-roi)) 
7 Cgtoí coJDcfdfxbcf, gobppdb- 

cum tír» gcofppo^uaif, 7 cum ' 
hor/Gi-.vtfci, tr'é lófoi C,*^iófó dji 
óCige.iTid. '^lmen. 
<[ /y^? f ii-.i/i% fdr.jne. 

0'?Í ét5fr<i^<í» dbéi^lecu- 
mafdib, 60 fctíic dnóo 
n)dn T^le d j'cnu^, úf ocz h-pty^- 
7'd)id,viie pecdí) dn 6r»ie, "7 idft 
f1») ÓO 5^11 60v ÍTlÓ;it;iÓC<4e 

peir, fjdr) d f^fnof mdft ym ct 
r^íf 50 bnd^: ^-r^ómbtú ^p hu- 
índl, d)t fo« 5U;i ÍT^lIenidfi go 1 
]^6\c^j\t \ea\K n)Í£;niórnííntc(, ' 
plitigjl-^ntdrid ^rjfje, gideó 
djt roóeic: pió/idiú,íeác 61711, diiD- 
fi;i icmcuDdib 60 cu/t cugctni, 
lorídf go Bpedópdm ró;ttd «d 
Cdlmdn ijpágdil nd ndm pcin, *j 
go >5ór);cín]p5lr^m rnéóofnod- 
f dddf d, md|Vó)) dji mBgtd óo 
tfcff uStió, "7 d;i ^'on óoceiífi^- 
6 If moldd 7' gldi^ 60 tdB^u 
tí75C, Z]\é lófd C/^iófó d/tccí- 
gcfiyid- ?liíien. 

0?í ??-, Plrrdrt «emtííí, tíg 
d/1 óoCÚiodldCdiB d íipgf^- 
tcní) to tuiciorr, ar) odldn) fceti 1. beiíls ir.creafe, cr.d f.íTies 
do multiply ", Behold, we be- 
feech thee, the sffl'cilons oi" thy 
people, and grant that the fear- 
city ?>nd dearth (which ^ do 
now moil juftly fuffer for our ini- 
quity) may ihrough thy n;(>ou- 
ncfs be mercifuliy turned into 
cheapntis and plenty^ for the 
love of Jeius Chi ift our Lotd ; 
to whom with thee and the Hj- 
ly Ghoil be all honour and glo- 
ry, now and for ever. Amen. 
^ Or this. 

OGod merciful Fatbcr,who 
in the time of Eliflia the 
prophet didft fuddenly in Sama- 
ria turn great icarcity and dearth 
into plcnry and cheapneis-; have 
mercy upon us, that w;: v/no are 
nov/ for our iins punifhed with 
like ad'/criity, may liktv/iiehnd 
a ftalon-ible relief: increafe the 
fruits of the earth by thy hea- 
venly benedidlion % atid grant 
that v/e rtceivin;]; thy bountiful 
liberality, may ufe the fame to 
th/ glory, the relief of thofe 
that are needy, and cur own 
comfort, through jefus Chrift 
our Lord. Amen. 
^ In ib'^ tim; of Wj-y ani Tumuhs. 
f\ Almighty God, King of 
kings, and Governor ofall 
things, whoie power no crea- 
ture is able to refilf j to whom 
it belongeth jufliy to puniih 
linners, and to be mtrciful to 
them that truly repent , 5ave 
and deliver us, we humbly ,be- 
fcech thee, from ihe hands of z6i\t<^c, hfzftttf <(;t elide, J7 
Loiífnágf dftitíf^, ^t^bnoii) tú, 
ítwdvc cj\u<x6cáf to^pobaú, 7 
zoú)6 rf.é 60 fncíirif , úri gcxiiis 
*7 <3l órcijifi (úzúmc5]b bfdU-n^ 
ó cg)t- fá}\ rrrtheáfá) to ^orv•póá 
go r;fióc<^, cum f roiiiyi 7 hón- 

mcíille leufcC] ítSpiOfícib wóm 
gdc -ríle onoíit 7 gloí/i <t íjoif 7 
go bnái. Qlrcer). 

^ Ko fo. 

07í béjQltdift' CiAÓc|itJ,6io- 
iDpóib gocdpi^s gdine 
hó]\ 7 óroirtfi cum í.iór,ÍT)^gf 7 
fCiíi/it'i d Sttmái/nd pe bn d [^ip- 
ííib eiifbed : óeánd C;ióc4e o;i- 
ttií},ioí7ntíf5oi)p'i76eb fijie <Xvá 
tí >ioif bá^ '(rfíáfú-6<x le í)cí fa- 
rnailpn óctfni^círi, cdDai/i d nam 
iTXíjt xs.1) 5Cedbr)c( : meáóirjs cóji- 
tú M Cdlrncíí) lé óo Bendóct wg- 
fnbd, 7 concáib, 50 ííóeáíjd fií)» 
ticá CI5 gldCdb óo péile gopdri- 
f ing, úf dió bi cuiD do 5loíítefe> 
cum cdbcí/^tií 31CÍ ofiTOH^e di:d d 
;tldf drtdf, 7 íl;^ gcomp^uaif 

peín, Cf.3 lóf a Cpiófo» d/^ v^ci-: 
ggjiriít. ^lmen. 

<^ An.i'wftr cbig^ii.i'f" chi-f^h'-iUf. 

0?l bé TjlecLÍnndfdib, d|<Í5 
nd íiT^le pÍ5tedb7 d y Ciú - 
^ditíteóijt gdc iqle neiie, ndc 
é'feijt lé C)iédi;ú|^ d;^ biú cuft <í 
íidgdi b 60 curodf, lé mbdi)}|n 
ó c£r^~ pgcdibe óo f mdf dbd, 7 
d belt o/tóc<|íc óo)i luf 60 )iíb 
píortdiúinb-,5Tr^b.T)ícitú ^ohumdl, 
coifnéib 7 fcó/ifiíj ó IdfnAib tíi^ 
our our enemies ■, abalfc their pride, 
aíTwíige their rnalice, arid con- 
found their devices, that we, 
being armed with thy defence, 
may be preferved evermore from 
all perils, to glorlfie thef, who 
art the only giver of all viaiory, 
through the merits of thy only 
Sonjcilis Chriil our Lord. A- 
men. 

^ In tie time of it'»y rommpn Phgusor 
Sirirrfx. 

OAIml£;hty God, who in 
thy wrath did ft iend a 
plague upon thine own people 
in the wilderneis for their ob- 
ftinate rthellion againft Mofes 
and Aaron, and alio in the time 
OÍ King Dsvid didft flay with 
the plague of peftilence threc- 
icore and ten thoufand, and yet 
remerobring thy mercy diuil 
fave the reft ; Have pity upon 
U3 miferabie Tinner?, who now 
are vifited with great ficknefs 
and mortality ; that liice asthoQ 
didft then accept oF an atone- 
ment, and didft command the 
deftroying Angel to ceaie from 
punifliing i (o it mar now pleafe 
thee to withdraw from us this 
plague and grievous íiclcneís, 
rhro'Jeíus Chriil our Lord, ^nsen 
5 J» the Embtr W(h^ xo he fiii 
tvcry ir)\ for ttofs ibai are to ic 
admiueii into bclj Orders, 

ALmighty God our hea- 
venly Father, who hail 
purchafcd to thy felf an univer- 
ial C hurchby tbc precioui blood 
of tby dear i>on j mcrdiuily look Mháb\ clfóibtí nudBcífi, Ugcíití I 
<( miofCdjf, CTjjx d y)einoí))iÍ5 <t lu 
SCglgd, 1onc(f,<íf< mbeit tfftrotcC 
búiri lé óo cofnúófú) go mheit- 
nj'f f4Pn 50 Vtí^ ó ri-rjle gutí- 
f df, cum glói/ie 60 túhú^p■Z 
birjcfi <6nzá.oúi\tó}fi 5<Xc Tjle 
buaióe, Cfté ludibeoif dxóiTíróic 
lóf dC/^ióf 6 d/i ca5gjin<x.'2to)eW; 

^ A r.ímff phU'gbe cohebinttc m 
■eirid*. 
. C\ ^i bé •rílecufnclf dig, óo cr^^ 
pláig ÚA fcpeiiAj d)t 60 po- 
hcX piiii fd Bpáf dc pá ná gco- 
gdb gf úfoúil d ndgtiiá QDbcóifi 
7 ^ld/tóin, 7 míX|< <yi\ gceciónd 
60 rndftíj óeic mile T Cfií pc\b 
lé pldij <k'(\<xmf\]i díi pi5 Ódt- 
Bib, df 6ocúrnbdi5 dn cy^í) eile 
ú]^ gCoiÍTiíiidb'dti 60 t\^ocie ; 
óedTid ójiuáige bi^n nd pcctdib 
fcof df d, d rcói d floif dl;i dft 
gcudftcugdb lé cftom dicíó,-j lé 
hédg: loiidf Wííjt iso gdb -ít <C 
tíU^finopftdilVéibCib, 7 6otu- 
gdif dirrie 60 ^^d1)15gl miUrec 
^gu/i opidndbimditdngcédbnd 
go máb coil ledc d Tioif dn 
pldig 7 d») 5ítld|i b;ió«dcfdóo 
bibifir udirie, t:;Aé lofdCi^^o^o 
d/iCCJgeji rid. ^lme)). 

<f A frachdrrthuinihb eíi 7-Uíitíreímb' 
uí)-' b'iruidhregicb u-lfla arfon ra 
m::m:írt bhlos d^ rgabhiil ancrJa'tbh 

Abé T^lecúmdf di6, d^ «dc- 
diji ngníSd, Í30 cgtidig 
br,T; pein ggldif coiÍDcoircen, lé 
pt;l író;<ludic 60 i»ic b'bf i feac 
50 C/tócuiji£c óptdibfe, 7 v-á 
Upon upon rhe ft me, and at this time ndmfá Zj\éoj\<{\á 7 -fthi^dVo 

fo guide and govern the minds man 60 fei^bifgc ■nutj^fhr^co 

Í thy fervants the BIfhops and 7 dobdiinb 60 t/ieáóíí, <l}t ioob Pallors of thy flock,thas the^ may 
lay hands fuddcnly on no man, 
but faithfully and wilily maice 
choice of fit pcrfons toierve in the 
facred Minilbry of thy Church. 
And to thofe which (hall be or- 
dained to any holy Funillon, 
give thy grace and heavenly bc' ^«^c l|5F<íió 50 hohúT) ix láÍTXt 
tífi cSn neíic, uf cogaoobect- 
Mm 50 pifnji£G 7 50 Cfvíoniíct djt 
pIfifoyitiiB fcicif lomcuBciiii curi) 
fei;^jf e 60 bhúm <xm miof c/^c(- 

ccttj^ 60 atcffd, 7 60 B£nábct 
n^mbút *o j}<x óíóine bóifiijéoccift, nedií^ion, that both by their lite cum opicce íicónitá d/i bit, <i)t 
and doifcrine they may fet forth mob 50 gcu/ipió óo gloiftf e 7 ' 
thy glory and let forward the •f\úy]úba. gtíc -rjle birjr,e ti;t 115- 
falvatien of all men^ through Je- dib lé -qu mh^tú 7 lé ná i^^gg- 
íus Chrift our Lord. JÍfnen. df 5, cjté lóf dC/nóf 6 djt ^í;i5- 

eimci. "?Imen. 

^ No f>. 

*"' DhS •*;lecun)cif<íib*,í( 

b;iQnúóif< gdc Tjle 

bei^tiobl<ncid,í5Q o;- 

^]^m úr) bfglííif io- 

JDdb óó;\ódi!Í lé 

6f:oftdlt)(í;<C ómbd ; guiSmíó 50 

húfndl tú, cdB^ óo sritífcí i)0 

yjYjle btjne, dg á bpTjl g^m dfi 

pd^dilcun) m oipige tio mwof- 

ri^alcXf d i^óef 1 ^ 7 lión láb lé 

f]\\\Me to i^^<X})'^^ 7 léngm- 

e ' 
A Lm^hty God, the giver of 
all good gifts, v/ho of thy 
divine providence hali appoint-. 
eú divers Orders in thy Church ; 
Give thy grace, we humbly 
befeechthce, to all thofe who 
are to be called to any office and 
admin iilration in the fame '-, and 
fo repleniih them v/Irh the trutfc 
of thy doárine, and endue them 
with innocency of life, rhat they 

may fctimfuUy ferve before thee, aor^zr^t^e bgcti, ar^ mob 50 nóf- 
tc the glory of rhy great Name, r)cn6 feir^bif firtrngc dri 60 Id' 
and the benefit of thy holy t^-fe ,• cun) gloi/ie bdnmd oi/i- Church,^through Jefus Chrilt 
our Lord . Amtn. 

^ A Fnyerf^r th H-gh Court of Par- 
iíjimcr.tf to be rci* nuri>]g their 

Oft gracious God, we 
humbly be leech thee, as 
for this kingdom in gencr|^, lo 
cfpecially for the Hi^h Court of beiftce 7 <::|Be Oggldif e Txómtd, 
crté lóf d Ci^\ó'fó új^ i:ci5gf<nd. 
Qlrren. 

^ Oraii OfV fon ard dmh'e na Piirli- 
msintCy is iotld!>kt» in tin htiÁ nJ. 

Á 'Ohe rtógHdfdreTíjl, Ji^Ijid'ó 

50 buiindl tvf, dJ^ fon nd 

ino^dffo 50 sengf^áilre, 7 

50 fpéi'iálwdd^ f on c(;^íícúi,rtce Pariiiimcnt, undrr our moft re- 
ligious and grsc!0'.;s Qyeen at 
this time aíTerablcd : That thou 
wouldft be pleafed to cirecland 
profper all their conrulratIor.3,ro 
the arivancement of thy glory, 
• the good of thy Church, the fafe- 
ty, honour, and welfr.re of our 
Sovereign and her kingdom? ; 
that all things may be {h ordered 
and fettled by the-r endeavours, 
upon the btil and íbreíl founda- 
tions, that pe.^ce ard hjppinefs, 
truth and juilice, rthgJon and 
picry may be eilt^biiilird among 
us for all gencrarionr-. Thtíé 
and all other ncctííi'rifs for 
them, for us, and thy whole 
Crurth, Vi'e humbly beg ih the 
Name snd Medinrion oi Jtius 
Cbrift our moil: bkifed Lord and 
S;iviour. yi?w«. 
^ y/ C'lihtJ ( r I'rayer for all c-niUv- 
tns of ?re-f , tn be ufeJ et 'urb irn s 
Ttf-L'f! ibe Lita^'y IS nn liip'.nueá to 
be hvi. 

i~\ God, the Creator ard Prr- 
ferver of all mark-nd, we 
humbly bileet^b rhet tor:!! forrs 
and conditions of men, ■ h'.t rhou 
woulJit be plcaf d to m ke ihy 
w>ys known un'o rhrm ^ thy 
faving healrh unto ;^ll natio)!'. 
More cipf cially we pray for the 
good eit re of the <. arhojlck 
C^hurch \ (hit it mny be fo gird- 
td f,nd governed by thy gor-d 
ip'ric, ihat all who prof( Is ;i c 
call rhi'mlelves ( hriltians, m.^y 
be led into the w^y oi tru:h,;ind 
hold (he faith in unity cf Ipiric, 
in the bond of pti^-je, and in íld pcíinlimince, tírá «oif coni 
c/ir;íii6ue p-yfb dft mSdin/iiogcn 
7ioc,náioti6,7 jiógi'dfttffidil : g 
md*-o:l lec á gcoro^lgcd r;\ 
óo dí/íiugdb 7 bo i'oipBiubci Cill 
i]\t<í^t.te bo 5lói;ie péin, mdi 
tif h^t^ldip, cum ócíií?gi«, hon 
óf«c(, 7 foTiciif c(;t J^len;^6^io5)iíi 
7 ú jnogaf ctb ; londf 50 rr)be\ 
gdc irjle m te<it,ort>r^i^te -] yo 
cjidibúe lé r,d )i6Úf-C(if fctn á] 
IXX hr^rt }f pecíjifi 7 }f óio^i^iVitíl 
zú, cum yite 7 yondif, píji 
ijie 7 pi ft ce 1,1.0, Cj^eibeifn 7 cnú 
h<xvó bo bdmgmugcX fí'r^'f;)! t;^'U 
gtic r,le geiretdc. ^''^bm'ó fc 
j;o humal, 7 g^tc irjle «i otle c 
cá fiiíífctrictcbdiDfton bifíipeín 
7 bob hfgldip pp hiomlcín, < 
vúM)Tfí 7 <í nei6io|i^T^be 1óf< 
Cfnófb út^ ZZ\^Gnria.-/ í(n flá 
ríirjbreoi/t jioBedniqb-e. Qímew, 

^ Ji :U, 11- iritíiiuo-a raeuniitr t,Jur 
ar fn githuih (la'de da' ine'Jh, f 
Hítm nuch orduiitear in Litdan di 

f^ ?{ fcé, d cfiuútngúeoift 7 < 
cumbdigreoi)^ tin cnnb bcó- 
Yú T^íe, fi-y^fcmio j;o hurndl tú, 
<í|ifor) gdc Tjle foi;iU 7 -fUcdoe 
fefóineb, go mdb uoil l|t; eoUij 
fco flig^ecd pcin ^o údb^* ótíiS-. 
fco Y"lcl)iu5ct pciUdíii 6on T^le cv 
T)eb. 5^ bcÍifAJó 5T;-6mi6 d)i 
fot) bgg^'Ucnberciheglcnfe cí- 
"oibce; cum go írBeii tTí^eó 
/icnbte 7 fuiitjicnb're lé to fpio 
fidb mdítfe, ú)\ m^S'cp bzúy- 
jtrgpib díi meif) dóinínbef 7 gcJiji 
rrey Cr< icf 617616 bíob peí^, cuni 
^Lgcb r.cj pípire. 7 cu.m diicn v 
óein) í;o ccrgmdit <i vrárixíf 5 J prayer tkat my he fdi After ary 

of tKii former^ 

OGodjWhoie nature and pro- 
perty is ever to have mercy 
and to forgive '■, Receive our 
humble petitions; and though we 
be tied and bound with the chain 
of our fins, yet let the pitifulnefs 
of thy great raercy looie us, for 
the honour of Jefus Chrift our 
Mediator and Ádvocite. Ar^en. ^ AGen'.riil1hmkfgi-vin:>. 

ALmighty God,Fatber of 
all mercies, we thins 
unworthy lervants do 
give thee moil- humble 
and hsarty thanks for all thy 
gfíodncíí and ioviiig kir.daeis to y-pio^tiid, it 5cecin5<xl fjte^" 
it^uy Ú bpif^eiictif B^tit. pd- 
béoib c;c5BtDc6i6 le bo iiiidtgf 
<kt<i^ú<i tin n)éi6 djí <x hjfi-cX. roi)- 
tfo/tu buaibjnb no <xrB5| ?)o 
tcoB iriciiie, coi|<pj «o fncoiiie, 
P5obami6di)ó,i- *j,^,,i„;fo 

OilgttrctCtg ICfflftiqb an tan hrr«f 

mmi Coil Igt com- 
pOtiCOlf 7 p0)jlti)1 bo cctB^t; 
ódiB 00 fteífi €1 nidfdnrti)' pá 
lercb, ú^ CdB^t; pói^ióe btíitS 
pdoi TiíHmcilaibiB, "^ y<t'7f^f e fo- 
7ia Ó r,i( Tiirjle Buci6<ir*toilB, ^ 
gT^bmíó f o tXft foD 1Óf <l Cjjlóf 6 

f Orrt/i /5 jeiÁir di radh a niiaigB 
csickdair ao vn honidibh reamb" 

OÚ Dhe, ban wcib-yfrt T óáft 
Y-|IB bil|f Beir ctg f ió,t- 
tígndfi) C|iócáe, 7 C15 cdB^t: 
iDditf m)i<t>f ; 5<íB ún nofirjaib- 
te itmUi 7 gvó 50 BF-rjlroio cgn- 
giUilce "7 CY^iioribte lé yUB-, 
ftfllb dft bpfCtiibe, «fi (1 foil f})} 
óécwcCb rjiucnge 00 mór'«É:r^óc^a 
dft ygcoil|6, cum onó|i(X lój-cC 
Cftiófd up. y)e^b^Q^^'r;6zéo^n j: 
ún J^ldbbpcctíb.-'^linen. 

^C)^ G'^^c '^^^^'' 

f^ iihhiirt huiieacbiii l^-' > ailte, 

A Dhe Tríte-tufnctfdiíj, d- 
■r| ^d brjle tr-óc^e, 
Bel|iiD'-Í3ne óo yei/^Bif it> 
miSiongTriáldfít B-rjógccí^f |^oúm-«, 
Id 7 fió úigionraccí úy]Z fúb r,\e 
íncnt^f 7 óo ciJiédl Si'.cííJ^c t?ifr)e us and to all men, 
•This to be r^ particularly to 

fiid when any ^j r , i ^ 

t\nt have been thoje XVbo dejire nOlV 

prayedfor.de.' y^ (^ff^y. ^^ ^^^^y 
iue to rctarn . ir , » , . ~ 

praife, . /fK^zi/ej arid thankl' 

givingsfor thy late 
fnsrcies 'vouchfafed unto them, ] 
We blefs thee fof our creation, 
pre:i'.vatlon,ind all the bleíííngs 
of this life, but above all for 
thine intftiraable love in the re- 
demption of the world b/ our 
Lord JeiusChriftjfor the means of 
grcce, and for ihe hope of glory. 
. ^nd we beieech thee give us that 
due ftnie of all thy mercies, that 
our hearts may be unfeigaedly 
thankful, and that we may fhew 
forththy praJie,not only with our 
lip?, but in our lives, by giving 
up our ielves to thy rervlcf,nd 
by walking before thee in holi 
nefs and righteoufnefs all our 
days, through Jefus Chrilt oiu- 
Lord i to whom with thee and 
fhe Holy Ghoil be all honour 
and glory, world withou; (.-nJ. ^ Vor Kaifi, 

God our heavenl^'-Father, 
who by rhy gracious pro • 
vjdencc doft caufe the foijnxr and 
the Litter rain to dcicend upon 
the carih,lh;it it maj^ briog forth 
fruit for the ule of nun; VVe 
^ive thee humble thanks that it 
hath pleaied ihce in our great ne-' 
cefiity to iend us at the lall a joy- 
iui ra.a upon thine inhcritjince, TaWjaict )B|ttííií3cacl)aiEi. 
7 fed 5<t6 Yjle tJT^Jie. C "^ go bdr 
/<Í6 btíiíjfío)? txcáoi - ^ u 

' ^ . . Dearth» 

«tilOlf dg ici;t;t(Xlb d fo an taniar 

IDOldlb,; d CodWc "«aondhcini 

br;b|C(i1f 60 ^Ol/t- gu:dhe ar a- 

bl/'U fUcif, pdJ) ft>on Miuidhc» 

- '/ , ' . ' . ' . cas do tliahh- 

cpoc^e beigioncnb ,ht. 

60 fiiiie CÍÍ oft,nt(t3 
b^y^Qmb ta f^n 5Cf<ucdb'c(b', 
dr« 5CÍtmócíc,7 5<(CT^'e D£nc(fú(: 
«d 6gtdf c(, úf of C£r) 0; )]ion}- 
IdiT) pd 00 5i^db ed^coimf lb d 
bpudf gdilc d« 6oÍT)£(in ^é/t ZZ\- 
geftíidlófd CfllOy-oi pd flig- 

te nd wgrííf» 7 pd oocdf -nd 

glÓl/1i?. -ágUf gtjbtDÍÓ zú cdó- 
á brfv] dn cgrtccgópá fm d)< 
óo T^te éróc^e, londf ^o m&- 
eit d/t gc/toibíe bií;bec go pi» 
;<i^£c, 7 ^o i)6édnro<6]f bo rno' , 
Idtifd 60 curt Of t(ifi5,r)í bgb d -4 
fndin lúép. mhéú; úf úri á^ roh^'' 
úd, lé fiíi péin 60 tdB^c f udf ' 
óoó feijiBífé, 7 lé Beit dg 
f luBdl dí) 6pidg;)Ti7fi dji d mm- 
tiXf 7 d Bpí/iédncdf d;i lcete 
•yjle, rjié lófd Crnóf 6 dji Cúi- 
Sgjtnd i Ód fidiB mdiUe jno-f d: 
7 d Spio;td6 ncófn gdc i7le or,ói|t , 
7 5lói/<,f<^Sdl gdn cj\ic.^lmr). 

Od bbé,d^^ldtá njÍTíb'd ÓO 
Beif< pd bfj^á U ópoft- 
rtdbd;^C 5f<df dtiídil úi) cdéó- ^ 
psítúdirj 7 d rpefttdir) deigion- ■ 
íidcb óotgf d nudf d/i d» Ci/- 
Idrpj cum 50 cciuBfícib óoridb 
cwní) úf<n\be dj) ói^ne i Bei/tnoíó 
bTíbeccCif umld ór^z pd mdft 
6eó))ciic> rú dri djt ir)ói)<|^idf d- 
l]df p£d,nÚ4ijj í-óiblí) bo cu;-i pd 
and and to refrcíhit when it was dry, 
to the great comfort of us thy 
unworthy fervants, and to the 
glory of thy holyName^through 
thy mercies in Jefus Chi ift our 
Lord. Amen. 

^ Tor fair Weither. 

OLord God, who haft juft- 
\y humbled us by thy late 
plague of immoderate rain and 
waters, and in thy mercy haft 
relieved and comforted our fouls 
by this feafonable and blefled 
change of weather ; We praife 
and glorifie thy holy Name for 
ihis thy mercy, and will always 
declare thy loving kindnefs 
from generation to generation, 
through JeiusChrift our Lord. 
Amen- 

^ For Plenty. 

OMoft merciful Father, who 
of thy gracious goodaeft 
haft heard the devout prayers of 
thy Church, and turned our 
dearth and fcarcity into cheap- 
nefs and plenty ; We give thee 
humble thanks for this thy fpe- 
cial bounty, bsfeeching thee to 
continue thy loving kindncfs un- 
to us, that our land may yield 
us her fruits of increafe, to thy 
glory and our comfort, through 
Jefus Chrift our Lord. Amm, 

^ For Peace and Deliverance from 
ov.r En ■ynies. 

O Almighty God, who art 
a ftrong tower of defence 
unto thy iervants againft the 
face of their enemies j We yield fciéoig ougdir) <i;i ^^oigftif pel», 
^ po;<C<if ÓO túh^Z tíl tin Can 

60 i)i f Í ci/^im; c'j-m ájx mó/tfói. 
5)ie Ó0 fe^J\hi•f^'S JDibiongijrtlcf, 
•7 cum glóif^e T)(Xí)mú rxómtii 
few, Z}^e 60 t/toe^ebcx << f^hó-fiX 
C/nóf 6 úji Cci5|(in<(. ^lmerj. 

^ A (on -I ■■mine, 

OQi Cbi5gn»<i DkXj bum- 
lálg fl^ ó c|;io lé 60 
pldíg beigiondis fgftúdrict *7 
líjf SlSd w^mgf rt/<b(í, 7 606 tj\ó» 
c|é péir) tug ccífcl '7 fojiZA^ 
óáfi ncfnJ»c(«(í lei/ a clíQclób 
fegriflddfe i)ú bdimpfie xx bzjit^t 
cubcíid ; feei/i»)Í6 n)olc(6 7 gloi/i 
bob tíinm n<5mti3L fá 00 C(\ó- 
c|e, 7 poiUf éocttiT) óo gíiád óo 
cinéflil Sfííítídófd ó getnioUc 
go 5ei>}iol<íc, Zfié ^óf'^ C;<í- 

^ » /j'. ihiifftn^e. 

óoc fnditgf S/^áfdrnoiil lé 
hoj^WitJte c;<áii)tib hggldKi, 
7 biompóig dfi íiónói/ifi, 7 dft 
«gdiiie cum fíDi^fe 7 p^f mge ; , 
í)ei;<n5J6 í)T^Ó£Ó<(lf ufnlcí br^c «Xfi 
d fon fo 60 tloblctCcHb fpéfi- 
cllctí, 7 g-yjbmio tú óo cinCl 
5fic(bcíc 60 snáccoíigBcnl 61^1), ' 

lojjcíf 50 CÚ1uBf<<lb <l;l Codldfi) 

(í tó;itcí 50 pcí fifing 617 ti, cum 
bo glóijiefe, 7 d^t foláifr.e, 
í:/ié lóf a e;<ióf 6 d/t cciggfiíiíf . 
<Xmer). 

^ yi;' //w fio'.b'bina 7 faoniih or 
Kiirnbiihh. 

Oú Óhé T^le cufbáf <Jid, dcá 
60 tor» Sáingeí) cof <í)}S<í 
bo5 fei;iBifi!) d flcístfib c( má' 
iDCtbj coi/tBiftmió bT^c mot<lb/7 
H z ibee TfiauRCffíbínffjs. 

thee praiíé and th'nkfgiving 
for our deliverance from thoe 
great and apparent dangers 
wherewith we were com ppffed. 
We ccknowledge ú thy good- 
íjcís that we were not delivered 
over as a prey unro rhc:rn ; be- 
leeching thee ftiil ro continue 
. fuch tiiy mercies towards us, 
that ail the world rp,ay know 
|| that thou art our Saviour and 
mighiy deliverer, through je- 
fn? •. hrill our Lord. Jm n. 
«I X .K Ác^u'ing Vuohiik Pace at 

jfl Eternal God our heavenly 
^-< Father, who alone mak- 
eft men to be of one mind 
in a houfe, and ftilh ft the out- 
vage of a vi-lent and unruly 
peopJ(?; w? bieis thy holy ^Tame, 
that it'^hath pleai<rd thee toap- 
peafe the ilditious tumults which 
have been lately raifed up a- 
xnongft usi moit. humbly be- 
„ feeching thee to grant to all of 
« U5 grace, that we may hence.- 
forth obediently walk n thy 
holy tommandments, and le-id- 
ing'ii quierand peaceable iiie in 
* all godiinefs and honefty, may 
coatinualiy offer un:o thee our 
iacrifice of praiic and thanksgi- 
ving for thefe thy mercies to- 
wariisus, through >fus ChrJit 
our Lord. Amert' 
^ .'~ .. .0 iiviTuPce from the FU^u^, 
i)i Ob.' C:'-..tnm iichnfs. 

Lord Gcd , who hail 

wounded us for our (ins, 

and confun-ied us for our 

-anf'ijreirions by thy kcc heavy bifbicdy part fcoftdb 6 na guct- 
fdf dib móficí 7 poUdf dcd lé 
r^dbdmdft uiomcioUdigte <(ó- 
fmrjomii) 5U)idb t>ob nr.ditgfíí 
údinic «dfi cug'ib bdii) mu/< 
Cftéic -(vh : gT^ómíó tú ^n cf*ó- 
c<[e cLbndfdiTj óo bé=*ndfn 6o 
gncít oridiri cúm 50 mdb pol- 
Idf bof) Cfcógdl Kile -^UfX zu- 
fá án fldndibteoiji -7 aji Bpgft 
fól\t<3i cumfúc^ Cfíé lófd C;il- 
ój-6 dj< cci5£}<n<t' <í>»)eiíj. 

•" yíf /.a diíbeachda fotbcbaiae ^u- 
bUgíe. Nar dtir, 

t^ ngrnbd, óo «í dfndin 
6f^5i))e 6<'óíffinciíi d 6u|gldc,*7f o- 
Cftdibgf tíinBpeijig bcúiíiedtí bo;'.- 
bd ní/iirígcilcajbeiidibmíó hdiniD 
nráfotdf d, pd md|i 60 déojiLMb 
zú 37d ciofigdUe C|)i):^5gcd, 
óoCOfiftií;bg6 fuu-f 50 óeigio- 
fldc ebfidii), óo ciuttdbd: 7 
gi7bmií) 50 fióuÍTOdl tú 5;tdfd 
óo tiobldCdb ó-qr) TjlCf londf 
go íi6éd)imc5if yiiBdl 6 yo d- 
mac go húmdl drj hdit^nrd 
wcmtd> 7 dfi gcditgm dft n)bg- •; 
td go Ciirjíi 7 go fiótciírjud d)) 
gtíc Y^le bictbdf 7 cflgfcdf j go 
w6éi*ndno dft mobbd/ita iiooldib 
7 biiibgedif óop;idil 60 gfldc 
iSi^uf T (l/< d -fon f o 60 t;^óc^~ 
|bd íiifn, ^)ié lóf d C/tlóf6 d)i 
rcigg)<r)d. Qlm€n. 

5 ^j/ /jB <ir faorthAoHlAlgb^no 

rci.i cbohcíiJi oils. 

Od ohigg/^nd bid io /iiiie i 
fiigbdojMiJÍpd^ bpe<:di- 1 
^ be, */ 60 coincnfóii) iíi pd/t 
gcoijtte lé óo ú;ior»)cu^ciídúBd- 
and ♦ TfjattUgitJinsii. 

'and dreadful viiiratjpn, and now 
in rhe midft ol" judgmenr re- 
membring mercy, haft redeem- 
ed our iouk. from the j iws of 
death; We offer iirito thy fa- 
therly goodneis our Veive?, our 
fouls and bodies, which rhou 
haft delivered to be a living fa- 
crifice unto thee, always praif- 
ing and magnifying thy mer- 
cies in the midft of thy Church, 
through Jefus Chrift our Lord. 

^ Or this. 

WE humbly acknowledge 
before thte,0 moft 
merciful Father, that all the 
puniftiments which are threat- 
lied in thy law, might juftly 
have fallen upon us by reafon 
of our manifold tranfgrcflions 
and hardnefs of heart. Yet fee- 
ing it hath plealed thee of thy 
te%^er mercy, upon our weak 
and qnwotthtty humiliation, to 
afwage the contagious ficknefs 
, wherewith we latdy have been 
fore affiiited, and to reftorc the 
voice of ;oy and health into our 
dwellings i' We offer unto^y 
divine Majefty the iacrifice of 
praii^ and thankfgiving, iaud- 
ing and magnifying rhy glo- 
rious Name for fuch thy pre^ 
fervation and providence over 
us, through Jefus Chrift our 
Lord. Amen. Tab^aitt 25íuíl)ljcac^fií 
fdití 50 óCíidc,"7 d íioif <í m^^'f■ 
60 B;<eit|fnncnf, d;i gcov'-J ^ei^. 
óo úr^ócle, óp'Jdfcdil d) '^45;;.' 
iDdnd ó bojidf úD Bdif j c^gcct. 
Bi|inoíó iT) péiíi 6 oc fndiref^ fé 

óo fro/i cú, cutT) <x mbeir; df 
rtlbéoibiobti^c biríC péinóojíi ))1<íc 
tig moldb 7 tí5 móftúgdd 
tíióc^£bct <í íDedbÓT) OgS^ííifTI 

'^tmen. nTr7bmíó 50 búmdl dn 
óo lát^rife j;uft tt^U 
yij) lé d^ gcoi/ice iomdócirnl(í,7 
léfi gcjiudf crioibe txx h-rjle 
pbiorrJf d ud há^ú\\tá dí) 00 
bbgjS, 60 ty]\zm ó cgfic o- 
^dir}. ^"^^^^ ó boh 1 óo toilf ! 
boz roótfioC^ej ^ d^i r/unilubcí 
ptlíj 7 TDÍbiorgmdlct^tí ndició dft. 
fncic lé d fidí3txmc(fi 50 óeigio-. 
fldc óá/t bputxíb, óo cgrjf ug- 
<lb; 7 gut í)C( fubdilce "7 net 
fldinceóctifioc óáfi Bpoflong- 
pirj/tCiB : Cdif(c)ir<iDÍÓ óou ii'soj'v- 
bdf bidtítí lobS^C rroldib 7 019- 
bgcdif, dg dbmoldb y az^mó- 
pú^a bdnmd glonnii pd 60 
curnódc 7 ^o fiCnnfiddd/iCojidin? 
r;ié lóf d C/iíofí> dft ccigeftrjii» 
?lmen. The H Qi thee 

for ou. . . 

great í? f?C^) <i 15)75 t)i( OeiplSClIc, 7 i)fll SOlSgCll. 

wherf 

We ^úf. cóifi úf ái6 óo SéíOidm d/< p^S fld l>líc(5íi<X. 

^r^ . 

ovc 

^ 7ibk.úr i'rr^o^n gciithjidbeir ATiarvtbi ckinie di ga:b domknsck, r.o da Ix 

^^^'■'hi-iire sr Hih. ur a mb:idh bhr^ilf át radh a^ or»AÍgb riA Koine is jii c- 

mchedborDimbt. 

íhr 
Dbé Yjle cumdf cfib, 
*j^,t:c(B^5fitff<(6i7íj or 
^^ ^ fe;te dn óoficdódif óo 
.>*/ "^^ religion u<n7), 7 éi- 
fcgS cfn rfolccif 6ocu|< um<íi«,<í 

tlmefe (dií <t cctíimc 60 mdc 
lófó Cpíofd ótíjt í>piof;i<(ib- 
re d iiuinldif fnoi/ij) lorjáf t$^ 
i«í óéigionéíc, tín zúrt tiocpdf 
fé tín d hiójtbrtif glóim^, óo 
bjieii b^ieice ú]\ t>eob<Jib 7 d/i 
ipd/t^T^b, fp íibeáíidrnioe eíftge 
cuTO «(j betii mcEftrdTídige U)ii6- 
^edn 60 wdcf 7 óo T'óíu/tcíf, 
wdUle í^ofd, 7 d Sp»o;<ctó 
^■]<Dm, <t noif 7 go í);iáú ?[- 
irei). 

^ /f fo/r tf nnrtka firj do radh girb 

i6M h mavaon hisva. lo'Vthaibb 

titrarf'idh ní biiJ.mheitne go ni- 

fidh PÍJlc!:e NodhJcch. 

Ql l>lé]f]ftú. í?om. 13.8. 

\Q[ bíob |:ídcd dg cóiw- 
r^c o)idio, df diiiaiK} 
f iB péií) 60 grcííJug- 
tíb d céile. Oi|i dn 
rí 5Mfl*3<í^5Sf <í cowdj^fd, óo 
colli Íf0>j jfc dí] 6li££b. 0}y\ r;d 
hiiirgyjwdf d, fld 6éund dSdlc- 
;ídrjuf, nd céund óúnrncí/tbdtí, 
fld 6éuy)d -^oió, nd déuw pídd- 
ijTjfi b;tér.?,i}d óéund fdinc, 7^ 
gdcb tíirne cile bd bpirjl díi, 
drdió go hdit55fií<Fci bfiÍ5\ dn 
l^áibfe, g6o», gf^^ddig bo co- 
fndfifd n)c(;< tú peii). ^1i bhdri 
gr'db olc 6on cof(itd;iydin : <it\ ^ 
wd6bct;if 0110 ye út) gfíátí coimlío- 
ridbdnólige. "7 f 1)1 r>é wgf íicC 
hdimfij-ie, gufi mitió 6úiíi d no^f 
múfgldbócoóldib: óifi if goijie 
búir) d roif dft ^ldni'5db> na <[ 
))uái]t bo q^e\bin)A]\. Oo c8lrtií> 
d roibce toíidíííj>7 60 b^-y^b dí) 
Id ;nT?j Uime yinreilg^mudin 
oibfigcd tín 6oficdí»ií;fi^ ^h^^í^ 
crjr^gw umdínéió|6 dí) rfoldif. 
Siubld/D go cubdib díncnl fí( ló' 
1)\ d gc^^cof, rid d n)if ge, nd d 
feómJAdbói/igf , Tiú d mdcnuf , rid 
d gcgiidftlidic, íid d óoiúí:? "^lf 
cr;f\7b unf)Y;b dn rigei^»i<t lóf d 
C)Mof6, 7 nd bíob cu)idiD rjd 
colndo/idib d n-.íd«gufir;b. 
'SíttSoifggl. S.QHdt ii. I. 
Lj<fl ciidch óo thj\T^' 
m óg^jdft fté /^idf^uf di- 

'" lcnf),7 rdKgdód|tgo 
Oedcpdigegoflidí) 
^ Alt Daca Dom^nec^ tio Naííiml)eínt. bicff 6eif ciobdl udS, '2(5 jitíd 
jtíu, iiT)6i5iíJ boy) Bttile <t cá <Xf 
Bu/tgcoft)^, 7 <Xft dn mbdU 00 
jerócáoi ctf dl c^flgi^lce 7 f g/i- 
/lOlc «<t poc^ : fgáoilid 7 CdB- 
fXáVÓ cugdiDf tl lúlí). "^Iguy* Jí}á 
Idíj/icío c(oíi67;ne ill <(|i bit /lib, 
tjbfiTjbfi 50 bpY^l peiom titg an 
6ci5£/ir,<x Oji/itd: 7 leigpd ye 
uab d/t ctd mbdU íct6. '^lguf 
Cdínic fo y]{e cum C|iice,io)ic(f 
go gcoirnlíonpT^títe cD) r)i d 6ub- 
;tdb Zpe'f <Xn bpciib, d óei|<, 
liiifib óingin Cfión, péuc dCd 
óo fíí dg Cedf cug<X6 50 Ci-rfn, 
dfl mT7» Cffirjl, 7 B/tOIÍ)1^5 tDdC d 
«df dil. '^lguf óo ii»ti5|ócí;i íjcí 
6eiyCiobrjl, 7 óo ;tiy)g6d}t md/t 
60 dltm lóf d 6Í0B. '^íguf ^í'g" 
ixbdi^ dn Cdfdl 7 di) bftoiDdc 
léo, 7 óo ci7ft£6dji d nédÓT^ge 
o/i;tcd, ^7 áo ci7;igód|i eifgn nd 
fYjbe d/i d mTjn. '^lguf 60 l|t- 
í)T75£í5d/< mó/idif) i>o bdoinib d 
nh^xTj- d;i dcf lige.'v 0055/t/id. 
6df< ó/iong eile gCgd óo c;idíi- 
dib, 7 óo Iggdbdf^ dft d Cf li- 
ge íd6. 7 óotógdiB dyi flúdg 
60 bí /toims 7 fldbidig 5dí|f dg 
í^db, bof díjd 60 nidc Ócíibí : if 
^í^'^iÉ^^ ^*^ ^6 tig d •nuynm dn 
^i5£n"í(> bófdrid d>i Y'^<ii. húfi- 
ijaib. ^lguf tíg bul óióf d d 
f 6£c 50 Oid/iUf tíUéiT, 60 Bi dn 
cdt^ Tjle d/i -(iJi cornbogád, dg 
pú6, cíd be fo ? "^Igiif d óu- 
Bj u í(r] comboYiol, d f é fo 1óf d 
tín fá\6 ó ^Itífdl/léc ncijciililé 
?íguf do cúdiS lóf d d f 6£c 50 
c^rrpoU óé, 7 bo teilg j-é d 
ndc dn f d cgiDpoU: "7 óo zeú, 
fé bi^/ib luf mdld;trd d ))4g;,;j 
d/i ld/1, 7 cdití/igcd luf figccJ. 
r)d gcolun). ^lguf a óub^c fé 
I^íu, d ód f gftíobcd, goi/ipi6|jt 
C|b u/ini^gue óom t£cfd: df 
6o|ii))£6^l'i Ctjíjide bioúdrr,udG 
be. 

?tí) 6d;td óon9>)dc óoj^ldiónjéirjc 

?l ^fo;l;ltd. 
Cbig£;íí}d B£T)dibc?, 
50 tttg pd 6£;id ní( 
brjle fc;<iopCTfft 

J}fóÍÍQCd 60 fgftÍoBdS 

cumfiJieóoeigdfg, 
Cdb^ b'lfyj d íjejVcgf , d lédgdb, 
dCóaB^cpd ó£fid, d BpoglTjm, 
7 cccíi)fgi6 d?) d/< r)]y)Z^r\^'ó^or.'^ 
i/)<ífy Zf\é poigió dguf coitj- 

pOpCdlf tpOCdll «fÓmCdf d go 

BpedópdiT? umgldcdb 7 cowg- 
Bdilbding£yi óoóédndm d/i^tio- 
Cdy- B£)idigte r)d b£Úd fiójt- 
/tuibe, óo tug óuj-d 6r^r) úrr 
drt Sld>]r,bceoi;i 1ó/*d C/n6f6. 
<ímen- 

Ql ^꣥p1|-t:^l. ??om. i 5'. 4. 

Ib bé neice óoyg/<io- 
bdb jAotme fOjif cuíT) 
riíet£gufg6ofg- 
^5oBdt) íctó .• ^onuf 
go robcic óiúcdf dg-yjj} u/ii 
poigió, 7 óné cuo^pujiúáf ad 

fg;iíopCÚ;t. ?lguy go ÓCUgíib 
bid íid poigióe 7 rd cunopu/ic:!- 
fd bdóio,Beic 6róir,iríciiidócdo!) 
dcéile,óo ftéir» 'ófd Cj-iíof ó lo^u 
íjiílf 50 n}cib béi6i,K iTiJ go brói. 
cdb'di 
An títeasJ Dom^natD íio NaiHm^eínt. 

f^<^c )\é hén Béul dmdin, bid íC|i dn óomctn- Oí/< C;^oTÍ;pire;t 

So moldb Uime yií) gdÍJáiS cug- 
iXiB ú céile, 60 jiéi/t iDCCf» bd gdB 
C^tíof ó firie iir^5e cum glóijie 
óé. ^lguf <í CieifMm go ;idií) 
lófd Cftiofó net rnDiifóijt dn 
rmcill tr^rrtd, cí^ fon p|ii>ít 
Óé, cum 5eUcirnn(í6nct nctii;/i£c 
60 bcjd'-^riugáb. ^íguf ioí)uf 
50 molpcio Dd ciwgbctcd Óid, tí/t 
yoM <( tixóc^e : óo rtéir» fncí|} 
ixzá. y"5|iioBtc( • dr* «i Dúó^-xii-fá 
ú]bi-í)eócú mé tú ú mefg ria;5Qir 
r)gbc(ch, 7 óobé.urxí mé Cfi.óVi^Ó 
Uinnf). ^íguf ct óeir- fé'tí jij^J^^^' 
beundib gctij-iógcuf tt cingbcicci' 
iDdiUe fté nd pobál. Ql?;uf <c 
jtíf i moldiob cj)i í;i^r£iOicX tí 
-v^le cir.ebctcd, 7 d prjbl^cd T^le 
molcliS é. "^íguf tí ;^if óei|i 
eftíídf^oiáib p/tCm lef fe cít),7<í)i 
cí éi/ieóctíf cuiD nd ccm|bcic óo 
f óiújictb, CTjjxpó nd cni^bdca d 
Móótcdf úT). 7i^u-f 50 lioDdib 
<Díd áfí bóic<X]f f)hfe, óo gdc 
rle 5áifií)£cuf 7 j-iocciin ó 
cjteií;gií) b(t)iB, lojiuf 50 mdb 
móióe lyujx nóóicaf^ Z]\é cum' 
dfdiB d)i ypio;idi5 r/coirn. 
?ln Soifgeil S. luc. : i 25*. 
guf béíbcofifiúd/tciríge 
^Sfíií dfl fd rigreirj 7 dn 

^^' i")id jteylrdiiTji) : 7 
coniBfiúgcib >id gcirjibec dj^ dn 
óUtJlcini Cf^súatbdf, dg br;]^- 
pig óoT) pál^6^ 7 ^^ '^^ corjTjo. 
'^iguy' )toicd d «dndro df nd bfói- 
rib ofié egld 7i:ré beit <?.g cumdfd neme. Qlguf dn •f\r) 
óo cípió mdc dn 6-rjMe dg rgf 
d néuU lé cufndf d, 7 lé glo'ji 
moip. ^lguf díi Cdn tioíifgón- 
od^ T)d neicefi óo bCndrn péd- 
crjó fuúf 7 CÓgíJdib Bd|^ gai?, 
ói/t Y poguf ócóiB Bdfi Bpúdf- 
gldb. 2lguf d óaB|c f é dtt co- 
fdmldffd )MÚ j pédcdig dr) 
C/i.dn F'5^ 7 ^<* ^'^'^ c;\d7). ^ln 
Cdn f geicíb d>6T^lleBd|t 1 Jiá 
fdiCfin óróiBí'i tíiúgrccói udiB 
pém gu;t poguf dn f drn;idb dn 
fi>i. If wá]\ firt óóiBfi dncdn 
Óo cípi «cl íieitef 1 óédr)Cd, bíotí 
ci pof dgr;B gur^ db poguf dcc( 
;íiogdf Óe. '^l óei|iim f^iB go 
p|n)l£c, fldc /^dcd úi) bmf^ 
zoj^z tíó go íióédncdjt íicC nei-. 
cefi Yjle. ??dcdib r\^m 7 tdldm 
to;<c, áf m ;idcdi6|n}ó B/tidt;- 
fidf d zofxz go b/^dt. 

?l))^ri£yóoTT)y)dc 60 r}?liómei)ic. 
Ql ^]óft^td. o 
reit^iri l^^•f r\<X r,ei(:ib ^iocpcif Ql Chiggft)]c( lóf d. Cfn- 
ófb, óo cirjfi d|i 60 cib 
uef óo tey'^e ucíit, 'cun) bo 
flige óuUmdbdb )ton)dó : rón- 
cdib go mbpéióift lé Q^irnfceí- 
)t;b llé pédbiDdDUdigiB óo infn- 
b'.dBr-dig dft d)) rnot) gcédbnd, 
óo'flig. dullmdgdb -760 }iei- 
ó^S^ \é lompóg cpoibi^c nd ri^- 
f Umdl Cl/íT)C)M07ldÍf •Dii. BpijtédT), 
loíidfT dr vi:gf br,z ú^ 6d;<<t 
pef, cum btieite 5o b/ieit dfi 
dn óofndr, go mbeitmíó lé pd- 
gdil d/t bpobdl idngldCdib dn 
t,dn).í;\C'('vi, ' dtd óo b^ráib, 7 srn Ceat^ramliíílií) Domfinacpo NaiUmleint^ 

óíd 50 b;icíc, -fé^úl 5£J)? c/iíc. géul óá fitimoift óo nd 6of <(ií).' 
Ql ^^eipifcil. I Co;i.4. I. ^F^S^ rc<ínócnl^io)i<irDf(t. pl- 


G t)<jn)m<íí< 01 bono i;(lob pein ; ' -^ '^ ..l-iL ^> vií 

®_ 5 .' ' ' - , ^. peucrtin r fcíib r <t feeimm nib' 

. • ^ °^',-, í 1. • ?;oí>ei"ii^> Tl' <ít'"'ontX pctib- 

,. • [, " -' ' / O rt í( -f e fo ttn t;e 4 1I «rcniof)- riorndó, cdf neice polctis^cd dn óo/i- ' \ 1 o 
cdb<í\f, ccguf nofpuf /^un Mtí 

5C;;oióg6 ; 7 dn f in óo séwíxtib ^^ Cttj^ctrndd boirínclí: 60 ^](^1é^: 

gdc don moldb o objít. íT)eií)<:. 

Qín Soifgéctl. S.Q'Oo[o. 11.2. Ql ^1<5ftíttct. 

k5"f <í^ ^c'i' ^o CÍÍ4- f^ ^ 'Ch-^l-^iMiy 5r,b'mfe' 

|ldi5 eóin <in -f d p;\i6- 1 I tú, poiUf 16 óo curódfs 

'f ún smorócí/ttíi Cb|ii- ^""^ 7 cccjifid ^ édófidm; 7 

íó;fí>, <ir gCTf^ft óéifi wdbdi;^ cdíjcnjt ii^n lé nfftc 

óá íieifgioBlT^B údtJ, n)ó;t j londf ó. ta^ild T;;\é tí;< 

<I buo^c fé jnf, dr) uufd dn oe í)p£C(íi(ie,"7 <íri*ío5fi^fdrr)dlc(fj, 

íí6 óo bi cun) ugf cx, nó dn t^bid 50 BpTfjl íDD/^toinmgfi; "f )tób<(f- 

fvfl dgdin }<éó df:d)i|idc? 7 gddo/idií) ó /titnd f^éinsé^iXCtíE. 

d^ bp/iggftd Óiófd d óuB|w f é cujitd i^orndin^ go uóiuVdt) óo 

;iíu, itntigió 7 inf 15 óéóin nd, cráingi^df d 7 60 tftóc^efe con*: 

néiúe 60 clirjncí 7 bo cití: Óo gndno 7 puolfgldS go ludC. 

geiBi6 nd 6oiU lídbdfíC, 7 fio- b-rjij, ZTfie ludid?f bo Ql[]hiCfflS, 

tli^'ó í]d bdCdig, glcí))vd,n ))d d;t ^t;i5?;<))d, híi, fidiB mdiUe^ 011 Ceaííicamt'nlj^* Domljiwctj lio NaíDmljcínt; 

ftiocf d 7 c( Spio;i<íó |Nlcóm ónsíft ' ^gí^ hix6 to na ph^ifingc- 
^E^f S^óiíi, fó^úl 5<Xí) c/tíc. nrb úó. <(5Uf ópcip|<t;5g6d;t 

befall, 7 <^ óuBjidódfi /iif j í(;t 
ú yiá6Bcíj<yin C|ié6 pá íióéuncíví 
tú bciifógb, n)U)i(í t:ií CjAÍofó, 
íló eiÍ4y, tíó páid ? bo pfi^- 
g| eóin óóiS, tig ;iá6j bdi- 

tig úm bjctigfe, óo Bí j^ombcím: 
tíg nc(c }:iú mé ídUcíc <( Bjióg 
Í50 pgáoilgb- Óo ^^TÍieb rjá nei- 
tefe H QÍ]Ser:áB<lf«cC <lit d 
z<5'ó t<x\l bo loftbcíií), dí) tííc 

d)} <(ft fcdif6 eóiiv. 
<í l^'eipifcil. phil. 4. 4.. 

CunTjb g(íin6£cc(f óo 

^a'^'^b^Cáf, Oíot) f ud:- 
ín)i£f By)i íiirj^irte poUdf óo nd 
hi^le bVóiiiiB. <ícá c()) ^'5|(t^íl 
lá^iT)|n!j. ^l<j L);obVócL//tc(n) Tiei" 
te dft bic o|ir,c) .' dc yd nrjle 
íií biobBurt wíd;<|idCirjy poiUf 15- 
te &o bhíd, d »}u;^»)i^5e 7 d ndt- 
cvj-nge mdille /lé B;teir; Bi^bg- 
cdif. ^lguf Goméu6pir;s fioc. 
cdiii Óé> f d;ti95gf d íitjle tirjs- 
fe, Bu/1 gC|<oibte 7 Buh tnrji;iii- 
ngcd d i^liófd C|iíof6. 
?l)i SoifgeulS, Coin, r^ 19. 
fo áú6nT,-f\ Cóin, dn 
udn 5o ct;f<g6d)*. nd 1u- 
ódige ó 1é;túfd!ém Sd- 
g^ftc 7 lcBíói» óo cuw 50 Bpíd- 
pfiócdi6Íf be, c'.áiúfá^ 7 6d- 
cdjwb yeif loí), 7 níóf^ féun fé : 
6d6dim f e nd;i Bé fé\)) Cj\hfb. 
<i^',f bpdffiTj^lbú^i be,cné6 
eile ? an zú Clídf ? 7 d óriB4c 
yeifioyj, m n)é. <ín pií.-.b tú ? 7 
<-o pfi^gl feifion, «» ^gó. d)i d 

«dóBdfifll <3l 6uB/id6dri fiif, CÍd 
cí, ^onuf 50 ó-ioB/tum.-jii* 
p;i^g|td drt dí) mi^nUijt óo ci^ft 
ídtd f ifi ? Cflé6 d óeift zú db 
tin3C|ll péin ? <( imB^pC fei- 
ygT), mi-fi ^ut úi) zé éignníf 
d/1 dn Bpdfdc, ÓÍ/1516 flrge 
dn riggfind, mdri <* óut^íio 
Cfdidf dn pdió. <Í5uf dí) 
ó^£ID bO CT]/l£b lcif cl)) i)'£f- 


td ch^Íof ó óA r)goijitio|i 50 
coiccij) Id nobldc» 
21 jNó^ptd. 

AÓbá i^le cufndfditj, óo 
tug b'i^'r) óíómgejn Q{]hic, 
cuiT) dft ndíJiffi bo gdBdil 
á, 7 cun) d Bci/ite lé gldnrndig- 
óm mun be\t fd «dmfd; rón- 
Cdib d;t mBeit b-Kf )) dicgeinoe, 
7 óédncd d;i gCloiTÍ 6r,rfb lé 
óo togd, 7 lé bo gi^f diB péin) 
lij 60 Beitgo la:c|ni)dil ódjt ncl* 
cnudtídb ^é 60 f pio|idó iidoiD- 
J;Cd, ofié d;i ccige|i)id dn Dóf d 
Cjnóf d c|bjid f 1)1, cd nd Be- 
tdio. 7 dg fciúftdb mdiUe ino- 
cf d 7 ún Spjoftdó jNcófn gcCbnd 
cun5Íd go B/tdú, fcógal gdr) 
c;uc- Qlnnen. 

Qt ^VipifCJl, CdB. I. I. 

Did, noc óo IdB^ d íidUó6 
50 iDittic 7 dfi rnobi^B 
éugfdinU pif Vd bditfigcT^B la Kolil)íac. tfiéf í)<t pííib'iB, Óo IdB^ fé 
jiiíie yjid Idétib óeiggnácctfd 
C^éf dn fDCÍc, óo Ó;i6yj5 yé nrt 
o'Sr'e ^ <t nionolcí)), C;ié CI71 c/iu- 
ttjs fé póf <(n óofnd)) : ^loc 
<íft miieitbó na dgU;i<Xbgloi|te, 
7 )ict lofntfig prte ú pirfíJnf dn, 

))eicg)i ;ié hfii]t\f\ ú cumdf péir, 
<I/i MglílílCld tí;i bpfcyjbne bó t/iíb 
féw, 60 f'Tjs fé <i^ Itíifn 6e^f 
txi móftstxf á f r,c( bá/i5uiíj. <í;t 
mLeiú bó tl/i M béutidm )ií yet 
jto ói;i6gfic<í íid íid bidigil, <i|t 
gUftdb oifibgjjcd dn ccnrííT) pu- 
tí]ji fé ná ídófcDi. Oí/i cíct óo 
«d hcdngliB [lé ú Tibuh^z fs 
ytidm, -dy zú roo mdc, tX mug óo 
51» mé tú ? 7 tt'fiVj t)iáib mé 
iiTO dt^ dige, 7 bidib yeij-ioi) 
M rncíc dgumf d ? Oiguy ú }\']f 
út) zúr) óo Beirt yé ^ yc£c dn 
céiógiii bo« boÍDcJ.n, <í óeijt yé ^ 
7 óug-rjó (íingil bé i^le o>i6i/i 
60. -dguf <t óeiji yé d ó'CcQbncí 
rxíinggl, 60 ní yé d rgy^gbct 00 
net ybio}tci6if5Íj, 7 d mimyo/^gbct 
60)1 reme l<tf d/t/igct. <íc )Uf 
úi) mdc d fcei;^ yé, tj Óhict^ mái- 
jMb óo ccitróin piogayd go yco • 
gdl nd ycogdl ■• If yldc con), 
t/iurn, yldc óo fiiogcificyd. Ó0 
^f*dbir;g til dfl pif^eunrdy, 7 óo 
púdcrjg iú ú nédgcóifí p T^me 
yin 60 uyig Old, bo óhú fé^n 
zú j\é hold ún gdiitbgcdif óy 
cioii óo compdnac- <Jguy, dy 
ruyd, d tigg/^nor, tug pojibd- 
wemc tídi«g|^ 60» cdlcim ó túy, 

7 d y)íl6 Tití plditerT)JiT;y oibfig- 
Cd ÓO Idfr). í?dcr:5 yid^fdJ) úf 1X gC;1UU, <(C pdíll^b ZUf<í: 7 

;tdc>56 T^te d gc<nc£m iPdji éu- 
ódc. -dguy piUpigffiit tí;^_ <í 
iéileídbmd/i bfidó, 7 béió yíd6 
úi\ Y)ú gClróclúg : úf Hf z:uyd 
dO )7£c; Céu6»d, 7 T)í lAdc-íjt) C;tícg 
d/t óo blídl>y)Yíb 

<í Soiyggl. Com. i. i. 

Af'h fú zo'fó.c to bí dn bfiid' 
úd)t, 7 60 bí d« bfúdtdfi, 
€( bpocá bé. 7 fco bé Óid 
d» b;tjdcdrt. ^o bí ye d/i t"úy 
d bpoc^ óé. leiygn d Cdib r;cí 
bi^te Jieite óédncd, f gdn é v)? 
feprjl eirií 6éu»cd, 6« r.órnndb. 
?!)) yd») é>o bí bítdj 7 óob i d») 
bgtd yoluy «d nócóire : -Cigoiy 
yoillyigib dn yoluy yi)i dii yd 
oojicdody, 7 Tiíofi g<iB úTi dofi- 
6(X6dy Crfge é. Óo Ci^tieb ót^íis 
ó Óhid ód;t bnrnf) eóií) .- CdíníC 
<l»)óé yoit)d|ip!dbni7yi, óocum 
go nóédndíi yé pídtíniTfí óo)> 
oyoluf, ioT)uy go gc/^ei6pióíy 
Cdc T^e tfiÍ6. ^iío/t béf£w d)> 
yoluy, <jy óo ci^r^£tí é ioiuy 
go ))6édíid6 yé pidb/)r,<e íjoíí 
cfoluy. Óo bé yo dn yoluy pj- 
;<iy)£c, ^yoiUyiggy gdc T.le 
btjjie óá ó~ig d)t d cycÓ5cil. 
Óo bí fe <l dóf cógdl, 7 -ftia- 
y|)) óo jtingb dn yc^ogal, d?6 
riío}\ tíicm dn yi^gdl é. bion- 
Wfí^ge d cobd péir)i;ái)nc yé, 7 
)lío;i ghdbdó-t/i d 6bf5ir,e pév» 
cucdé. ^íf díiméí^óogdb é> 
tug yé cumay bóib beit rd 
gcloiri dgóiá. |"cc5) 6on 6jioi«g 
ciiei6.gy d)) d di))R5ygn:: J^VíC 
bpt^l d/t ird sgei^igráaín ó'pr;!,, 

í)á Ó toil í>d CoUd,l}d O coil pi;*, 

1 a <ío^> ^eoil óo» Brteicift, 7 60 commas 
y'e ^b^r^rie, (7 óo cuíicámcífi cC 
•^ló^Ji■f]on, mdfi gloíft éiwgeine 
irnc ú)) út^) lcin óo 5ftáfi7Í) 7 

íá phéile Srecíphcíií?. 

N^'*^" ^'^ ^í'' ^^' ^'^t^'^'í F'^ 
go )}bgricira péút.-^)? go 51^1 í) fiiáf d|t iigr,-i. 7 -loirt óo 6£íri i 7 1 «í^ wbeit lióflCcí óoi) 

l^f)ZÓ-\p]6 60 SfidduiJílb 7 60 
jje-riubdb, 60 i^etjt tifioií)plc(i|^e 
|)o cCb m^cíjiití ]^!- SrgpáTi, do 
]^rp tu-fii dji fO)) <t 6ú.nmáp.h~ 
ióif'oB,ó lóf d ligncdgte, dtá óo 
f^fúrs) «)i lcíiÍT) tíeif 6é, cum 
CdBdf^Ctl 60 tdB^u óo ^C Tjle 
ér^ne, óo flí putdiig d/i po f o», 
<iji «ror) p2i< mpitíe t dft ndoBo- 
cóió. -árfiei)' 
5 ^íri fin d tgiipctf ójtfird Ltíe 

^lobldC d bgfttd.K gac Id go 

hoibce J^lobldC í)£g. 
<írt fon 11 d heipifCile. 
gflion) 7- 5 5"- ^ 
I", tnhe^t óo Sóepdí) Idn 
bóri Y"pio;ui6 «ibw, 7 d/í 
hféácdii) bó gc gé|i d)< y)jm, 60 
cu;i^c fé r,lÓT|t óé, 7 lofa «d 
y^gf<r;m djt Itíim ó«if Óe. '^tg'uf 
lá 6uÍ>^4^ fé • pcuc, 60 cnn «^f» 
(6fg,i7lce,7 mác dn ói^iDe íid f g- Cteapibm» 

;ig5djif dí) dríf 1í) óo 5ut mq/í^ 7 
óo fUOpdodft d gclúdf d, 7 5o 
fbdicgódft óéuTCoiL dififior?. 
Qlguf dfi í)d t:eil5£n dmdc ti^ 
dn gcdtjtdig tíóiB, 60 5d!5d6d/< 
60 clocdiíj,^ : 1 óo ci7;<|ód|< M 
pi<fS)Ty;f 15 d fléuóT^se f ióf d^ 
cofdioh ógdndib tíi/iige ódft 
EdnimSrtul. ^íguf 60 gdBdbdft 
óo ctocTqB á Sugpdn, df é dg 
51766,7 tíg jidb; dtijgfiMlóftí 
gáB mo fpiofidó cugdb. Qi^uf 
úji. M léiggíi péi)i új^ ú ^Wjmhh 
6ó, 60 éi5 f é 50 gut wójt j tí 
tigefDid, T!d c-T^it dn pfedbf d BCt 
leit. Ofguf d/trx ftdb f o 60, óo 
coódil fé. 

<í n Soif sCt S. Q{]dt;. ^ 3 • 34. 
eú.c, CTfrtiiDfe cug- 
diB pdibe, 7 6fóine 
gliocd, 7 SgjiíoB- 
-xjtíe, 7 Gi7|ip6ij-i 
cum Báif, ^7 cf^oc- 
pi^óib CTjb 6Í0S, 7 f glú/^pi^btí 
cy;6 eile d)) hu}i f íottdgógdiB, "7 
6iBéo)icdoi íd5 ócdt^ go Cdt^. 
óo cum go bciocpdb oji'yjB gdc 
Tfjle pi^l pjiédr)rd ótí|< óói/iún> 
úfi úi) ócdldm, ó F17I <ÍBél pjí-' 
édncíf, go p-r;l ShdcdtiJdf mhic 
(jd/^dcidf, noc óo wdpBdBlfi 
ei6i;i d» úgmpoU 7 <I fldluoi/i. 
go pf\vn%t d óeijiimp r^i^» 5° 
ómocpi^ó «d fleitefi -vjle d/< úii 
6iiief 1. '21 1df<ufdléim, d Mjiu- 
fdléiw, íftdfiBuf ttd páiótf, 7 
^douf óo elocYjB d|< dr» luchb 
Crjfitgii cugdb, Cjiló d mi0>lC<( 
óo Bub dill l£m óo cldíi 60 cn'»7- 
iiíugdb, nidji.c)<i7)iig|f dn cg)ic 
<í 5?rj^ci7g pá )jij ygidtd-diH, 
ígUf mn í)álll IgC? péucb, fS/tíoÍJáíDCDlá) 


í^/I.QMgT^b"iDÍ6 tú gcteche 

||loí)/ttí6{t óo foiUfe 

c óo cdrgm ^ bggltíif; 

fce lé rggcífs ^l. eóij) ^dpf- 
boil 7 óo foi^lfgéjl bgflcdgte 
péiíi, 50 f luíídlíld f i <()) c( f oill- 
p óp'|nj5eye, <l;< fwob* 50 ^ác- 
cdb p<í 68015 euro 'fo\<x^f lou 

5Í ^Teipifcit I S. eóiy) I I. 

'^^''^Íf'h^ flí Í50 fjí dí) ó túff 

dn í)í 60 cudldmcí/i, 
drj ní óo coricc(TDc(;i 
í^é <í;< f-rjlilE) péin, dn 
Vi á <í/^ FéucctiDítíi, 7 
^o 5l<íc<(ó(í/< olji Idmd, <í bzáoH 
^ré^tfie M f)gcí : (Oíf^ óo poiU- 
P5|ij <ín Bgcd, 7 60 doriccí)D£- 
»e 7 óo íiTmió píddn'^íf e, '7 pólU- 
/igewó bíBfe d»i íj£t<i mjizáD' 
«líc íó. noc óo 6í dg tí «dt^, 
7 <ícd<x;i r)d poiUf lU^dS tíifrie.) 
5í r)í óo concdmcí/i "7 60 cúíiIcí- 
Mf<, tíc<XiD(ói6 6á poiUfiu^ciá 
íjííjfe, lowu^ 50 rnhiáá cumA)) <t- 
5>;Bf e md/i úd ^céubnA t\m : 
7 <íf| gcumcíijie póf /tif d r)dtá, 
7 í<é íjd míclófdC^iíofó. '^lguf 
517S, cum hun í?5di/<6|ctíif 60 
Belt lomlá». 7 í( f í fo dr? cectf- 
|ef í)o cúáUmti udjjdy-ctrj, 7 
poiUf ig^rÓid biSfe, gtJo» gu^t 
roldf é Old, 7 ndc Bptjl 6o;t. 
cdóuf <X|^ Sic díj. Dá ndíi^dn) 50 
bfy^l cumárj dsi^a /tij-, 7 yij^ dg 
f mBdl <í liboticábúf^ 60 nímió 
Véug, 7 Jjí tí£wm<6i6 dn pftijje. 

^ÍC ód flUÍJldH) fá Cfoldf, 

tlmi^ldifd feifion fd -foldy, 
ttcd cumdn ds-rjí? jié céíte, 7 
Sldni^^ Fi7^ lóf dCrifoyo d rnic- 
f ioy) yiíi 6 ntjle pfedb. Dd rjd- 
S/Mm wdc BpT^l p&dá o/i*^r7, tí- 
CdiDi^ó fed/i roglldb peín, 7 »>í 
Bp>;l d« fí/<ine dgi^j). bá íjdó- 
mdm d/i bp&Yjd, d-d T'eiyion 
fiVrrigc 7 c^pz t^é úf* Spfct^g 60 
iWditgrh tívfí), 7 r'énnglti^doó 
«irjle ngnipiitéuflUdf . ód «d- 
b^tdm «d6 óéd;indmd/t pfedb', 
Í);téu_5n7jbmí6 eif£í), 7 r)í ópijl 
d bjiídtd/i I0)}rjn. Ql Soifgédl S. Coin XI. 19. 

AóuB^c ló/-tt ré psód;< ; 
l£í) ir/if 1. ^(guf d/1 Bpl- 
IgS bo ph^bút\ ^ (i]f^ 60 cun- 
ác/é dn óeijfcioBdl óo bio»mrjn 
lé r)íofd ijá lertmrjv), dn cé Ó0 
I175 d »uc6 lóf d d;i d f Tjpé^, 7 
ú buhiz; d tigi^nd, án ofú\t^ 
Fgfcú? Ql/i d wdbBd/ifoir) a-n 
Cdrj óo con^c pgód/i eifio>7, d 
óuS^C f é fié F)^6f<í ; d riggi^- 
«d, Cjiéb benndf jdfl jrgfi fo? 
?t óuB^c 1ófd /tif ; má fi mo 
toilfe eif 107) ijpdflfm^fl 50 óciu- 
Cd mé, Cfiéub é fi>) ót^Cfe? tin |ictá fo dmdc «1 mgfg net 

báf : <xf rcá fé mo toilfe eifion 
í?pc(nf)nr;r, ^o r-iac<x w)é, Cjiéó'é Ha na Ncím|)cí)íontací)* 

móifie : "7 bo cúúITjÓ mé puái 
clái/tffiójicib íít; 6éur:dm ceó 

C(3iMbáf- mctr» 60 Bídb ceól núúiff!!' 
d fepidbnt;fe nd cdtroijiic, 
yn) 6r]-f e ? P' yé dn óeifcio- <í bpidSni^f e nd gceit/ie mS 

tdc , "7 ná f gflóijif b : -7 )iióri bpé 
01^1 óéingc dn C60I •f\n ópogltjr 
df dfnáiíi óon céub 7 óo 
ceit^e fnile tíft tíd f ic|b. 60 mil 
ciB, óoBí (i/< mx gcgridc ón bzc 
ídm, <í -fidb fodn 6|<|m ná 
fdlcdb jié noíidib .' ói.rt df 05 
ídb. <í f íd6 f o dn óngm Igfld fcdl f o, óo «í pTié bo nd íiei 
ciB)'e, 7 óo f gintíB íid íieiref e .- 
7 drd d f lof tígií^í) 5«!^ pio;i d 
Fidbr,Y;yi. .^Iguy* dcdti mdridn 
í5o Meiúibeile looc óo/^irie 1á- 
Y"d, 7 ód mbeiúóíf ygfiioBrd 
n^le, íií wgfrjmgo íigéuBdb dr) 
fcofndn péir) d f 5itióbtrói óo Uh- 


fíi: Ld r.á ^leimcioncdc. 
Qí ^^ó;1;<rd. ♦ 

V^í^i ^' ^^^ Tjle cuiiddf - 
^- > ^ tíib, óo óiiódig iigiic 
ítg^^d)- beultíiB Igndb 7 

j:iífegf<d d|i noib£iiYjb tu péin co 
jlóríví.bdo lé íid mbdfdib ; bd- 
f dib 7 md/vb gdc -Kle dubdilce 
loyidirie, 7 «ejicdib líj lé 00 
gfiáfd; loridf, 50 >ifcédndm 
hdinm í)í-5Tir)td do ^tó;idbd'6 lé 
i■)^■f)c^orl■cá^±e c.]\ wh^tá, 7 1é 
f^^frobdige d;t gcrieie^eimh, j;o 
z:uí ún oúf. ci^é lófd Cf.iófb 

Ql|i fon í)d/')éipifcile.iCdiy.i4.i 

D<Xni^c mé, 7 pcucbj úctn íid 
f £f^m df< flidb S:óivi, 7 
céuó ceiú|^€ ÍTiíle 7 bú picc6 óo 
fnil-ib r)d poc^, dgd ;idi5 uirim 
d dtd|i f j;?tióbrd d ^cldj<Y;b d 
reLídd)?, vlgU)^ ijo 'cudl-rjb n)é. dd zÚArti gió be hioíidb d bzéM | 
dCdib fídó d;^ tid gcf ndc d U 
nogoor) rid nbcoiiigb, rd gcéub líj 
tófi^ 60 Lhíd, 7 fco ríúán. ; | 
)3Í pjtíi Gglg ndmbéul: óift d|«| 
rtíi5 gdn cáibe ú bpidbiirjf 
cdtcóifie Dé. 
^USoifsfl, S.Q'ffdr, 1. i^ bl' DO coK^f^b di>i5£l dn Ci 
gcftnd d mbf'^ion^láíó &( 
lófep, c(5 ;idb, éi)ii5, 75dB < 
r/duiS|y)(íii, 7 d fíidtá cugdb, ; 
-eit bo í^léi^ip- : 7 bí drj f n H( 
j;o1d!3j4ir;b mifi rnoú, ó>j^ id;i;i 
p>7b lonúdic dn ntíoide óo cun 
d rmllrre, <l5Uf dfi íiérnge bó 
Y'dW,,6o jdb f é dn yidoibe cY^ge 
7 d fíidt^ dn f tt noibce, 7 ó( 
imtig f é 60 |^1éij;ipc, <Í5Uf í'< 
bi ^é dn fin 50 hú'f ^opúú\t 
óo cumgo gcmn-.horpTr^jte d) 
í)í d 6ub^c dí)Ci5§fifld leifdi 
fepdig, d bfrif^, óo 501)^ mé m( 
iiidc péi)i df d í^-léigipc, Qlv. p 
díi ud)) óQ curj^c lo/^ydic 5c sin Domtjnaclj a ntiafgt iae NoníjIácTj. 1, boUf féléjei/iji: 7 d)t 

Uft luf bK^fiZu úc(6, Ó0 m<(;tí) 

.í| d TtctiB 00 lednbdif) pg;< rt 

be tie em, "7 dn ti ró^íJíidiB -yjle 

1^ cC tid rnbliabdn ^ó páoi,6o 

IJI rici hdimf ifie ópoglisní) fé 

, )t)itcioUfl(c Ó n<( drttioicib.lf 

"; I f 1)1 00 coimliónatí ctr? n» <i i)"" 

ti ic le^temiáf úd pdig, cí óéi|<, 

i?o clof 5UC tíí?dmc{, Ctíoi, 7 

lul, "7 ííiilípu/iccíc /lomóis ^d- 

^i ;l <t ccóíngb d cloijie, -j mori 

: h'\ íé f óldf óo 'gldccíb, n)U|i 

;( ic ;itíbdCó(!(/t []»)rt n)b£tcílb.] 
l>} ÓomMdc d Dbidig lc(e yjcdlic 
Ql ^ló/ijitd. 
^ Óbé rjle cumdf <íl6h, 
óo UT75 óbif r) óí'oiTh 
^hevih Q'Obic, chuií) 
dft uáóiff ;i óo gbflC- 
áil difi, "7 cbum a bbetficbe lé 
lci'fifo'áigbóin mufi bheiob fd 
dmfd •, r5>icdi5 d/t nobeit tíi^)) 
itgem^e, 7 bédnod dfi jcloiií 
T^uyi (lé 60 togd 7 lé óo gild- 
ed B |:éj»j ií) 60 Beiúgo lcté* 
emdil 6d/t j)dtr)úcí6d6 lé óo 
ipio;-i£lii) »<Dmtcí,"<:|Aé d^ ^^15- 
fir)d dí) Cióf d Gjiiófó cgbnd 
in, cd íid Bgtdib, 7 dg fciú- 
idd mdUle j^iocf d, 7 dn Spio- 
idib íicorn gcédbvití, fonóidso 
jtdt, fcogdlgd)} cfiíc.'^ltDe)). 

<í ^léipif'it. 5<^^' 4- !• 

Ibb^b d 6e'^im, <í 
peb Biof d)) uó\^fie 
rd Ignb, «dc bpYjl 
Í5irci;< dfí bit ei5l]i ;iáb, biob ga 
Bpuú í)d Cbi5g;i)id óf cion gdc 
r,eite : "^Ic bi pdoi lucó d 
coifnéuód, 7 pdn lucó djt d nrbí 
d cúf^dm, 50 C|c6 )id húmpfe 
bo 6/161^5 dn rdt^. Qlf rfíiXi^ ^^ 
5ceuó)id f ine,d)i "dn Í30 Bdn)d;»ií 
l|)]bir;b, 5o húm<íi\\ d fiódoiji|-e 
páoi cédótofn^glb dn^fáogOllL 
'2lc6 d/t 5Coimblioíid6 )id bdim- 
Y"i;te, bo cT7ft Óicí d mílc péin 
udb, óo sm^b ó fn;)doi, 7 óo 
gDigij pdoi d» f<£cd. Chum jnl 
6fiifír)ge 60 bí pdoi d>) ft|cd ópud- 
fgldb bó, ^omf 50 Bprjgemi- 
•fne úií: cloirje. '^í^'Jf íjo B/tíg 

goBpirílóÍ Burt gCloiJ?, dJOCTJft 

Óid udS úT) Bufi gC/ioibhtiB 
Spiofidí> tt ráic pem, goiit^f 
."Slbbd, 2lt|. UiiDe pi) 511 fgt<b"- 
po^dDCdibe zhú p£fi3<í> <ích 
mcic : 7 iDdf n)dc, if oig^e tú. 
w<í}^ di\ gcéuójid óo Dbict cj^é 
Ch;iióy6. 

'?ln Soif gédl. Qjldt. I. 18. 
guy If iDdi^ fo 60 b? gei- 

uítft éif ódingin 60 tábdi/AC 

eióijí d íhdt^ ^lli^f^e 7 lofép, 
):» !)• caoygti rid tdngdodit d 
r/gdft 6d csile p^tíot zo]^iiúc i 
ón Spioftdó ridom. <íc6 tíjt mb- 
eit 60 lófep d p|fi T)d bYjrje 
COTDt/turp, 7 iiic?/^ báiU leif eif- 
lompldi/i í)»bédf^c<rnbb bdmioin 
;iif d cuft udtJd óf if £ll. '^tguf 
dg ftt}udin£6 nd rieitiT^e bó» 
péuc, óo poiUfig dii^gel dn 
Ci5g|indé pem 6Ó dwdifliíj, dg A^ ^Hofep mic DdiBi, ixi 
hoS TfmcDíoííffteartaíí^ C^cíom. óo ^dBdil CU5CÍ6, óift £ij) ní íiuá 

Sflo/idó JitíoÍT) é. '^íguf íjéti(;i- 
Tit) fí máC, 7 60 héúfWjá zú. 
lóf d ódinm x3(i/<, ói;i fláiíieocclS 
-fé d puhal féin ó)id fepgcuigiB. 
Qlguf óo j^ií5|6 fo uile óo cum 
50 gcoimlioflpuijte cí)i>:i <i6u- 
b^c dn Ci5||Aiid r;ié f dJi íipdid, 
dg /láb. CdB^ óoó di/ié, bicíib 
mdigóp có/if^dc, 7 feed/^-yjlJ fí 
nxxc, 7 óo Bédritjtí cu emmdnwél 
ódinm ^, Of io)i(ín fm )té jiáb'd, 
dfi rjd fnimugcib, -7 bidwdiUe. 
711)1.) '^fguf djt muf gldS óo 1of- 
ep úfá éobldb, 60 íiiiié fé nxltp 
óotíiúr/rCÍDig^l dr3Ci5£fiif)cíb'é, 
7 60 gdB f e CT/jge d B|>7. ^í^uf 
y}ío|i ditin fé í ;i7o go ;iug f] n 
céu6fncic,7 ^ugyé lóf d ódi)in) 
diji. 

CimcioUgg/ijidb ChTnófó 6d 
r,goijic;iC)i go coiccirj Id 
nobldc bfg. 

ADhé i^le cuffldfanb', 60 
tug pd óe)tcí bo'QHhdC 60 
tinf)ciUg£fi7tdb, 7 d teit umd'. 
60T1 óliggb, dft fo» dn óT;>;e : 
CdB^ bi^'ri ctmciUgeftitdb p- 
ftiíigc dr) Spiojidib : ifioiidf d)< 
mBeii fed)t gCfioibiiB 7 6d;l 
mbdUdiB Y;le b^fdioí'e ó g(tc 
rle dinimdnd colnd, 7 dn e|'<'ó- 
5dilfe)^5o rbécsndro ú>) gdc 
T^le r,i uhilugdó óoc toil Bgri- 
dibreye, Cfiéf do gcédbnd to 

ITtítC lófd Cj^iofb dll Cwlg^f^- 
í)d. -d.TC)?. <í /^lepiyril. í?on). 4. 8. 
bf í'gndigedncédgíid ^^ CCujiFib dn cigii^r,, 

^/J) ^ MbBdftfin dn d- 
f d cirncbiUggrt^dól 
dmditt dcct dr) BgT)dcd6fd, y, 
póf drí fd í)ein)cbiiT7chUlg|jt- 
jidtí ? óifi d óéifinoíb gu/A n)| 
f d6 d c;<ei6£m ódB/tdbdro mdji 
phifiédT)Cdcb. Q{]d f£6 cioridy 
60 mgf d6 60 e ? ú-má )íú| ód 
Bí fé fd rirr)ciUg£ji7idtí, w <( 
núdiji «dcb TtdiBb? i^li dnD f <í 
nm6iUge}i;id6, dcb dii fd nei- 
fntimebiUgbg/i/iddb. '2lguf bd 
gldc fé combd/iid dn cimciU- 
ggfi^td, féuldFÍ/tédncdcód d» 
Cfieióimjóo Bi <íige dn f d íiemti» 
Jí>cillg||i7id6j loriuy 50 robeit f é.: 
y\ú du| dg gdc don bo c7iei6p§S 
f dí) «eirntimciUg^ndbi óo iun? 
50 nr.gfpuibe pí/iédr.ódcto dóiB- 
fgn md/i dr)gcéu6nd : Qlgufíicí" 
tít^ dn cinQciUg^iXfttd ; )íi bS 
dmáiíi bon b]\e\TD d'd 60» zm^ , 
ciUgejittdb^j tíc5 mdp díigcéub'- ■ 
Tid'bon ójieiml^iidf Iwjtg c/tei*J 
bifn d)t )idtd;i ^lbffdbdm, «och,S 
Í30 Bí díge dí fa neifnonociUggft' i 
jidb. Oi'fi ni c^^é fdn ^bggb 00J 
]\yf[^6 díi g|lUt3 Ddb/tdbdm >ió ' 
bíú f bliocbi), go mbidb fe ricC ; 
oigfie d;i dr) óombdrij dcór/iS , 
pipéd.ncdcb dH cjieióim. Oi|i luá -j 
i3,zú muiíi^Tft dí) 6lige íid noi6- a 
rng,iB, dcá dn creifcern d/ind J 
tíéundm ómfndoir, 7 dn getldíí 1 
re^itdbdcbdc. 3 

4I Sin 'íiraí^íjeanaDu. <í»)SoTf5é<il.[ucc(f 2. 15". 

g6c(|< rxJi báíngú údúct d/i 

húo'6d^j^^6e ^é chéile, imtí5|m 
bon 5bez;léen), dguf féucham 
út) Tii fo feo )^iii|6, )ioch óo 
poiUfigb ci>7 d^bgfnid óbúií). 
^lguf ccínsdóct^ 50 be^tY>eú' 
fác^ ^pud/tdócHfiQllui^e^ 1ó- 
fefb, ^7 ú)) náoibeTicc luige <x 

con>}Cc(d<í;i fin, óo tíicb/ilfecl- 

c|U ún leimBfin- "^Iguf not 
bu'le báoineóá gcudluiob fo, 

íieicbiB <( óuB|idócí|i )icí báoób- 
iHijnbe /^iú. "5166 bo tdifgibb 

mhix^zhm^úbh <3in <x c^ioib'e. 
Qlguf óo pll^biXH «d bdob^ibe 
ttgcccB^u glói/ie, 7<í5n)oltX6 
Óé, c/ié 5(Xc»í óá gcúcddbrtft, 
"7 bá Bpcícc(6cíji, mct/i d buhfiú'ó, 
jtiú. Qlguf áfl cdr) bo coimlio- 
•fíábh oc6 Íá) cbuti) <í)i leiwB &o 
cbimcbiUgejijicib, cugdb 1óf<x 
iDdn dmm ^, db'on) <xj) ccciniD bo 
5oi|i <ir) "dingil be, ^tjl 60 
gem^bb it wBjioiJi é. fcil 7 íCn foifgédl cédójiá 
f in óo j^dc cón lá rd tíiáiS fir), 
go ccigib foiUf lúbrtb flr vl- <ín cdifBédncíb nó poiUyiubci 
Cb;tÍQf6 60 1)Ú cirigbdcciibV 
óá T)50i;itgft 50 COTCciJ), "^Icajt 
dn óá Id bédg. 

?[ ^^ófí^cb<í. 

0<í 6é, ópoiHfio bc5^n' 
gein ÍT)ic óo i}<x cingbct- 
ciB lé cfiéoftdb )^éilce; 
dofl-ííi^ 50 ^;iócdi;íecb, 50' 
Bpé(i6p4in)«e, óúC/idB ditne ru 
<J r)Q^f ;ié crteióero,fglB iio Óbict- 
5df 5ló;inicn;ie opagdil óeíf )](í 
í)£tdf o, c/13 lóf d Cjnófí) tí|t 
Cóiggfiíití. Qlmen. 

-á ^léipifCil. epbef. 5. I.' 

Aí? d íiábbbd^f d, dcdimf e' 
pól umBi^dige ÓióféC, drí 
bbu/i fonfdj <t ci»i£6bíl- 
cbd y 2t|á cudldB^ pedbbmdn- 
«cdf sfidf óérugíib óbttiDb 
Bu/i óCdoBfd. Oí/i gu/t poiUyig 
fS bdfi) 60 fiéi/i tdifBéunuda 
dn /lúirjóidiDb^, mújx óo fgjiíoíi 
njé/ioimbe go bditgg/i/i : Qlf 
d;< péi6l;i liBb d/t i)<X léugdófj 
6ibb, nieóluftx d pmnbi<ín}h$ 
Cbftiofó óe tuigf in. ^Tocb f íi<£ 
bctimf gr^uiB eite »d/i poiUf iggiJ 
60 clttrjuiB nd )]5c(oine, óo ^éijt 
indfi dcd f é d noif d/i ná ji:oiU-' 
f lugbdbb bú dBfódlui&náonotcf,' 
JódpdibiB, c:;iéf d»)Spio;tui6. 
edóoíigo mBeibíf )7d CDigtídcd r)<t 
gcornoigjtíbiB 7 nd gcornco/ip, 7 
;idíipdi;^c|fnuildíi dgiUdmndf d^ 
d Scjtióf ó, -f.éf dn foifgéulJ 
^lft d^ísCfiiidb n:iT)if6i|t tííonofdp^ 
feift tiobluice gftdf Óé cugdb 
íjdriob, mdiUe j^é hoibfiitigdób An 'QTaífljeanalit) buile vdomLnb, 60 -u5<ib dn 
gMáf fo, e6o)i f dibbbj^edf éó- 
cúd-i'ui.^rhe Cb/tióff) t>o f oif- 
j;?ulu5<x6 d iref g rxi gargbcic. 
?(f;uy- d ):niUfiu^hcí6b 60 Dd 
huile bííoinib, c;iéó é curodfi r)á 
;i{/ir6i(Xmri<t, nocb 60 Bi políii- 
jcbe ó i;bLíf dn óonicnn d í*»1óic(, 
•"oc ^o cbitucbuij; viíí buUe nei- 
c'-e ófié lóf d Criió/ó: loiiuf 50 
r)bé(iríZáoy<i noif polUf Cfiéf 
á ^'«?^N*r5 eg^úl éugf diDY^l bé 
M;dfd'<drTr;B 7 óo cumhdfir;B 
<(rtnemb: Óo|téi)< dn jtéimciiiib 
-fiof^fn^b'e, vioc 60 ^ne -fé <í 
f.hófd Cnío,-6 cti't ónggfind. 

<íf rt bpirjl búDúf dgir^tl, d5Uf 
flige fié bul tl T'ógc mdille pé 
óócdf, t;fié Cfieibimb d'rifdn. 

Qh Soif gédl- S QD<ícb. 2. I . 

A f^) -dn 00 r^u^áb lóf d d 
^^ n>betleem t'ipe lúódige d 
íáitiB loj^údit dy) ^ijpeúc, rdn- 
5d6<í(< Ó/^cóire ó r\u)]ib y^oifi 
j;o í^id/AUf dlem. OÍ5 r^^^, gd 
htíiú lOíld bpijl úi) í?i ÍÍ6 >1d 
JMlu5-i75|b dcd d;i rjd bneii ? 
óif^ óo cujicdm^íie d f^édlc yctn 
tíi^6 yoi,»^, ítguf -dn;:dmdfióá 
ov.óriugdb. <(có dn Cftdc feo 
cúdldib dv) f\i lojiiídic fi«, b\ 
•fé á]\ nc( Búdibfigb, ú^uf 1d;tu 
•fdleirn T^Ie mdiUe fiif. '^íguf 
drt gc-nr^wiugdb údfd/idr) nd 
■fd^dnú i^le bó, dguf fgnío- 
Iiy;be5 dtt pubdil,, óo pídpfiT;;; 
fé bió'^, cid d vá\z únr) d rnblV- 
tro'i Cftiofo. vlguf d óub/ia- luódije, óir« If md/A yo dúd yé 
fSftiobtd <t5 d^ bpdi5 : "Ctguf 
cufd d bbeiuleemcdldmbltíód, 
ní tú if lu5d eióifi bifbcibib 
lúód : óift if dfdó z\ocfAf drj 
6if;6ce fói^'fteócuf iro puSdl 
IfjA-iel. ■ví^uf dnn yw óo goT)! 
loriúdit nd ó^idoi-e of ífedl 
^^5^» <*b"f ^o pacjir;^ yé bíoB 
50 noigffi cid d iidimfifi lor.d;i 
poiUfiseb d>i i^el^:. -dguy d^d 
j^cufi go beicleem 60, d 6u6- 
<C Tfé, TTDtige, dguf 1drti75 <X1} 
nfóibe 50 óitcioUdc, d^uf zú^ 
eif dpdgdld bcóib, intnyig bdm- 
fd é, 60 curt) 50 /idcdlnnf 1 pin, 
^S"f S^ iiciob^i^Jin onói/i bo. 
-dguf dft 5clu7«fin dr) ^105 
bóiS, óo imaggód^ : 7 péuc, 
úf) )iélc 60 cunncdó^ fd iidi^6 
f oifi, óo cudib yé jiompd >ió 50 
ó-dímc Tfé dguf gufi com)iY;j; 
fé óf C10T1 d nioíiTjó dr) d fAdib 
dn ndoiógrdn, -dguf d;< bpdic- 
rmnd ^éilue boib, 00 gdb gdi;i- 
dfcuf fiomofi idó iíguf d)i 
tióul d f cgc óon zi^ púdfidbdft 
d ncóibe d bpoc^ d rnbátdft 
Ql]Y;^e : 7 dgd léigen ^ d «gli?- 
nibbóib, óo onófiT^g^bdH é, 7 
d;-i nof gldb d gcif 6g^, cugd- 
ódfi cioglt^cte bó, ófS dguf 
CÚlf, 7 IDl^/l. <(5Uf d/tbpdg- 

dil ce?;Tr;fg ó bbid d ndifling 
g(íT) cdf db óio/ifT;ge lo.m/dir, 
óo piUgódjA * flige eile ód ?(r? sin CeaU Domí)aac!) a 
?ln céáb óómndc 6éif díi Cdlf- 

tú, c;iT]ií)g óo poódll, 

d cuigfe g;oó idó r,d neíte bub 
Coift brtib óo 6£r)dm , 7 wu/t dn 
gcéúónd, ^t^á-fú T cuiDaf, nd 
neiteyin óo coimliónabgo c/ieió- 
rngc^ Cfté ^ófú Cj-xiófó d/t 
cciggftnd. -ctnoen. 

Ql l^^éipifcil. HoiD. IX I. 
U d MbBdfipí) yi|iim 
ódtéi^Tige o;idiB d 
bgpD/id'.or'ecd, Cf^é 
t:,nóc<^e óé, bbufi 
gCTjfip óo tdB^c ná Beó-iobS^c, 
r/fómcd, gendmbdil óo Óí.ídj 
hufi yeifiBif f^éufú«c:d: vísuf 
ma. curodib fiB péin ^iif d cfcó- 
jdlfd, df ci^^tib fiB péin d 
Tjdtdftfidc c/iofd fié bdtnúdb- 
ugdó buft íiiíiuine, lonuf 50 
inbídd d b^fiB dgT^b, c^éub í 
í;oiI mhdit, ggndmb-rjl, bicnig- 
ródU Óé. Oi;t d bhjwmpé-^úc 
íón góftifíBfe, Cfiéf tín ngr^df 
60 cugdb bdmb,5dn gdbtíil;<é 
« dif n') óo z-q^-fM) óf ciori d 
Tjeite if lomcubaid bó óo tríg- 
fin : df d CTjgfi 00 Belt péi*i 
Tnb^fdrif^ijdfd, drobail ú-f 00 
jtoi)) Óid jié gdc cóinrgc mio- 
f Uft Cfieióimb. Oi;t 60 j^elji mc\;i 
dcd loiDdó bdU dgrjn d Jiéun- 
cofip drrjbdií], 7 »)dc éu)i oicig timbdin d^d dg riú br,le Bdlt- 
■ dib -fin: df iDdfi tíW gcéuónd 
drdm(íi6)e móndn dft riCrcopp 
d gcfiíofó, dguf gdc CO)) po 
leiú új\ irbdlldlb dgd céile. 

Qln Soifgédt. luc. 2. 41. 

A ^Io^|' óo gíidét^geS d <(tá 7 
d mdc^ óul gdc d blidbnd 
go Oidpufdlém d foUd;7)>;)i 
1)0. Cdf g. -ctguf d;i mbeit 6á 
bblidbdn 6éug có, óo cúu6d/t 
f údf go /7íd;>Uf"dléiiT?, 60 r>éi/i 
gíiáti^gce nd foldmr/d: v(guf 
df^ gcpiocnugdb í)d ldet£b jin, 
dn Zún óo piUiódpfdti, ópd» 
dr) Igndo lóf d d i^'id/iuydleiiT) ; 
gdn piof óo lój-epj y)d óá. hú- 
t^. -Ctguf d» ódr) b& fióúeóúji 
go f\d!b fé nd gcy;e)§fd, 00 

irioBldbdp dfod^n kó?, dgii^- 
otdfi^dodrt é d mgfg d nbcóine 
goóil 7 diú^Tiud- ■Ciguy' dn Cd;> 
tidc bf:Líd|i(í5dfi é, óo pllgódft 
go /")idriU]-dléim, bd id/i^t-i^g. 
■dguf cdr-H zpi Id bd éif f in, 
go bfúúf^úbá^^ é dí) 7*d ognopoU 
nd fTjtíe d mgfg nd rjóoc^v 
rg^) dgéifó^f rii^, 7 tígcuri 
cef b o/tpcd. -úgu]- 60 gab ion- 
gndib gdc i^le 6r;nM bú gcud- 
Idib é, fá nd trjgi'ir», 7 pd nd 
f/Aggafitdib. <ígL;r d|i nd pdiC" 
fm óóib, <bo gdb údtbdi' idó: 
•7 d óui?^i; d rráí:<^ ^iy',d ^|ll/ic, 
Cf\éí? pd riéC/ind zú md/t f o fnii -'' 
péuc, 60 bí mif 1 7 zát^ lú-n óo 
boBf.ón bob lopg^gf. <íguf d 
óub^C feifiCTi jui;, C/^éo pi 
^tdbab^ óom io;\^C^yfú ? an 
ré ndc j^.dib d pof dgdiB g^iit 
K 1 Bé'.gíf . léo TÍof , 7 cáinic fé 50 p'á- 

■tlguf botdif^ib d rohácá «á 
blimtj-id fo r,le dn d Cf(oi6e. 7 

<i nroif, 7 dJisa*' ^E ^^^ 7 <^b 
óróinib. An Data liomnací) an nt»íaífilí a Taísbíanaíí)!). 

ijéigifl bdwfd beiú ú b^n)i^mh biob 5;iáin dgínbdficC7jolc,[73 

ciíigli^s 6on mhdit. Oiob coil 
dgtjB 6á céile, roiíiUe fié gf^dó 
b|idiq<gfDhr;l. <Í5 Cdbic 0íió;tcc 
tiáib, 5dc o5n dg 6ul fioiinbe d 
céile. ^id [bíjib] leifggmbirjl <i 
i)^t)otrjph.'_bi^}ó]ár\ pucá.6 dfj 
bu;i fpiOfKllo : dgóCntírnh fei)t- 
bíf 1 ^oti rijifincí i ?(5 béu- 
ndrn gái/^ógcíiif ^fié bctcdf : 
po.i5ife£c <J mSuáibgf<tT7i> com- 
ntjg^c d m}^r)ú:^e : -cig comb- 
^ioiíi }^}fn<í iDÓíDháú io)icl rídf- 

íóibefd 60 gldCdb, Cc(B|ir,ó 
bu;t mbgridf óort ó/ieim bibf^gf 
fib, ódBiiT^b bujt nibg^of 6Óib> 
7 íicl mdUTjbe idfr. Oiob g^b^- 
cuf o;ic(iB mdrtrór) fiif dii mtín- 
ci;t dft d hfTjl g|5ecuf, 7 bí- 
gib dg CfDi mdjtfón fiif dn nTi^n- 
cifi 60 fli crÓT. 5o ^<^^ h<óY\zoú 
bíB fié céile ^^d[^bÍ51b3 ú]j\bií)' 
c:i)i|c, df cumdib yib fei)] /iif 
tí »6|ieitD if íyle. pln ód^id ooinndc d nfeicíis dn 
^cíifbétíncdb. 

AÓhá -sqle cuíndfdib "; 
f io'i/ibYíbe,óo -fzwofiaf 
gdc -r^le 10Í dfi >l|rí) 7 <íf^ 
cdldfn, eífógocftóc^gc úiiodl- 
gt^be óo I pobdúj 7 ciobldic 
toÚTÍ 60 f íó dft p|b d;t mbgtd, 
^fié 1óf d Cjnófó dí< cciggitDd. 

Ql^^lépifiril Horn, II. í>. 
•(S)'\r'^ Ime 1^)1 d/t r.ibeit óo 
jjl'^^ioiblfíiciB éujfdrold 
dgTr^ri, óo |iéi}i íid 
«gfitíf uugc:bb'/j TijrníÍTi* 
pditíedbóii^ef Cdud dgv^rj, fcC- 
«dm pdib^óóijigf] óo jiéiji rriéuó 
<ín c}ie^b^r(íh : ^ló mSf oipig [d- 
^ádgvjíí.lcusdmáeéoíi oipig: r,6 

bdrggdfs : ^Iód)^ té 00 beifi 
poific£6dlu<í6dn~"5(i'^ á^] ^á 
f:ov>^cgí>dl, dn ré i^oiígf [d>i 
e>éific,3 jtoii}£b i mdiUe )\é «grn- 
tí(icói5 : dn oi dgd Bpr.l cgiiuy* 
py cio7i ccíic, dóéuifidb-é] mdille 

Qbéundb i] mdUle )ié f uBdcuf . 
roiod bu/ij W5|id6 get)] ceilg. 
QlnSoifgedlS. Com 2. 1. 
A guf dn zi^^fláto^p]))' 

/\ ngb póf db dg Cdnd «íS 
gdlile : 7 óo bi mát^ lofd ún. 
é^uf 60 goifigb lófd fóf 7 d 
bei-fciobdil cum dn pófód- 7 
do odn óo cjtéig píon> d óuB- 
^z mt^ lóf d i^if ; m BpT^l 
.poi)-dCd. <í 6uB.4|ic lófd ffírf, 
Criéuó é pn bdmhi'd «d b'yjcfe, 
d Ben ? m td\■n^c m^'fe fó)':, 
-d bu'ó^z á trhát^ ?tif dn luf 
p,nioÍíJilrne j 516 Bé «í óf^d f 5 
jmB, 6éu»)di5 é. \i5iif bo hÁ' 
tdjt fé foitige cloice dr^ rjd I An twas Dom^neicft a nmiQl) m tTaj^bean aíu^ 

=°^U mhú^iúmhl r,h pel». jNa 
J^bC)ictib otc d nct^dib 

TfjlC <!;< Í31TÍ|C. OÍ06 

cú|idn) )icl rjeitgn roáju o/iciifi 
d bpidbnir^ye r^ci jr.rjle bddme. 
Q'Odf péiói|i é, ún mbéió tig 
biBfe be, biob f íoeccrin dgaiii 

5fi<(b(íccí,Tidfeéu)idi6.óio5oil<:uf 
tíjt bu/i fow pém : úf pctriínb ftif 
díi íji:ei,i5, di/t dCd f S/iíoÍJÚd, ij" 
Igmfd dn óiogdluuf, óoíjéu/id 
mé CTfciugcXb udim, ít óei/i d» 
cigf /iiitt. Uime pi) tá |i (ti!) ocd- 
/luf d/i óowfnuió, cciB^ bídb' 

óeoc bó : ói/i r^é fo do béu- 
íjdiTjb bi^c, Cú}\vfr;á zú g;i}o- ' 
7-dc dfi d cg-í). I^ld í)ei^£6 (in 
colctiudiób ojic: dc6 bei;tj-e 
budi6 d/t d ))olc ^é mdic. 

QbSoif5i(íl. S.o|](,e,s. I. 
4;^ éif tef cí í]ícíf 
óon cflidb bó, 60 
ledvidócí^ crífcedcócí 

C<imc lóBdfi ci75e 7 óo flédf 
Tfé 60, dg ;idS, d ti5|;<nd, TOdb 
áiU Igc, if éi6i,t lec mif 1 ta 
Sldnd6. -dguf í(,< fí«p,6dlrt;. 
íí)be óo S|») 1ófd jiif dg rt((6-. 
if diU : bí 5ld\i, 7 d;t dn n)bdU 
óo bí d lofj/idtí d?t í,d gldndb'. . 
-CÍSUf <í í'ei/i lóf d fiif, rdB^: 
60Ó ^e 5d)i d ir,ipn 60 b'>7*]e <(/<! 
íjioi: dC6 iTOCig, -difbeií? cíi 
péií) óo» Cf dgd/ic, 7 be\]\ ct;- 
5« tí)) oloiildCdb* 60 ditm .gldncd r)d ^1íu6d^5|b, bd pei^ 
ícm «ó d c/tí óo gldcdb gdc don 
'dcd. <í óuB|rAó lófd ^7Ú- lió- 
ndld «d foitige y-o oYjfge. 
-dguf 6olío)idóa;< idó 50 foi- 
te d mb;iudcdií> ■CÍgU)' d óuB ' 
^Cfé ;iiu: c^f'íigib d íioif 7 
bei/^ib cum údf d;idiíi díi péuf- 
^«Íéj7 ;<U5d6d;l. <íguf md/i 
boBldiy údfd/Ad)! dn péuy-6d d)? 
Ci7f ge óo bí óéurjcd nd píor?, 
(7 «i rtdibd piof dige cjipó df 
d 6udi>iic f é : df <)o Bi d aof 
dg dn luf p;<iotóilrt)he óo éd;t- 
rding dn CTjf ge : )óo joi/t Údf - 
<í/idr) d» péufód d)i pg;t r)íd- 
pófód ctjge, 7 d óiíB^c fé /^iy- j 
O^/^ib gdó «yjle birjíie dn pion 
JWdiú dmdc úr^ zúf, 7 dn ,cdn 
iBib ócóine d fdic, d)) yir) dn 
píon df rogf d j df óo coméub 
Tuyd dn pioí) mdic guy d r)Oif. 
iíf é fo z:ofdc m;o/(Bt;le ó*o 
í<i)ie lófd, d 5cd)id j)d gdlilé ; 
7 ópoiUfig fé d 5lo?/< péin, 7 
cbo c/ieióg6d;<. d deiyciobdil d^. C^<<ifbrj)dii>. 

■^í ^Tó/</tú<í. 

A bbé T^le cúmdf d!ó 7 fió;<- 
-*■-*• /^Stjóe, pédc 50 z^óc^- 
Sc á d|< «fgc/túeí/-, 7 ^Tn 
tíiDdc óo 6gf Idmb, ium crjb'it 7 
Coy-dDCd óo tdB^c tíy;n, di) 
<í/< íli?le cor)i;dÍJác,7 ;tidf d«df, 
An Ccatlji'íiiníia^fj Dominate 

pcfinctum r;aimc Se-o<:ú|no)i ci^ge a niiaiffij an TaífDeanaíí)!;. ^015 d bpcnpilif, 7 d|i na pú- 
nab 5,0 ftoifoirfdpccJc. 'Cig^'f <x 
óei,i lófd )^if 1 d cef bdmyci 
lid^néoéctij. me é. <X^U'f tí^ 
6fMg5Md 60T) cctipuirj, a. buh^z 
fe, atigei'^ria tji piu mifi tu- 
Y"(t 00 tecó d f ógc pámcleiú, 
<tc5 dmhci^n tjb<| dn pocdl, 7 
-jitíiTiéocttíri mhóglcíc. Oífi if 
e^Yire inifrfréin úzú fá cun>h' 
xxcbá^h, agtt Bpv^bó f <ii5óí-r;r^J5 
púm ; 7 dl óei|iim jwf ún Bpgf^fo, 
imcig, 7 imrigib fé : 7 fAif <xr) 
bpgtt oilefi, rd;A^,7 C15 Tfé : 7 
^ém 7'gfiBpo5drií;(ii^ óéundfo, 
7 óo m f é é, -dcó á^ íid clir;)i- 
f in fo óíof d, 60 ^dfe longar- 
Cdfe, 7 d óL'B^C -fé p\y úi) 
tT,"y;rióijt óo hi nd bidig, go pi- 
7Mnedc d dei/Mm fiib, ndc bfu^ 
líié d r,oi)ieófd óo cf^eioeroh <t 
f'h'ofrdel fréíí). '^tguf d óei/iim 
ftiB go truiocpiqb mój^diQ ó ndi^ió 
•jToi/i 7 ó ndipb jridft, 7 fr,5pi6 
d bpoch^ Qlbítdbdnf) 7 If ddc 7 
"idcoft -fú riogof iigifi^ci ^ <^5"f 
'cceilgpibtgit cldii )id ^íogdf d 
'fá tOf\c<x6úf ÚZÚ leiú d myjg j 

oicíi^ dii f 1Í1 gul 7 S5r^ríi<> pid- 
cdl "Ctguf d óuB^c 1ófa /iif 
<Xri gcdif cin, inotig /lomdó, 7 
BiobbT^c 60 péifi iDdp 60 c/^eió 
zú: -tlguf óo flrtni^gbedb d 
Í"edpBh}:ogbdViCai6he aj\ xx í]ú^ 
í" cgt/idmdtí óombndc d nói- 
tíigh úr) cdifbédMití. 

*J Óbé,dgdBpi7lpiof, 

go bprjliBÍb dl- 
í^ w ^^ ^ig*^^ élól;i coiiud- 
b^zeúca. co bumd- 
ódmuld, 7 comh- 
mó/idfdDi, «dc bpfódiDcóió, c^é 
drimTíne dr* ndóiffte, beit d;i 
flf diio go ói;i|c óo gndtjCiob- .^ 
Idic óún ng;\c 7 cumbdc óo 
c^ngÍTieocdf f udf in, d») gdc 
i^le coínzúb^z 7 lomcórtuf irj 
tfiíó gdcb r,le cdcbdige, zné 
7óf d C^ióf ó d;t ócigbipnd, ú- 

21 NepifCil. ■níom. ig. I. 

lób gdc irjle dnum u« 
mdl óo nd cumdf ai!> 
dud óf d cion. Oift 
m bpyjl cufndiód dft 
bit df ó Óbíd : 7 JXk cumhdf d 
ÚZÚ drj, df ó óbíd 50 bó^ó-rjg- 
gb íd6. ^lft d ndbBdjif lí) glb 'óé 
úf^ bit CT^ftgf d Mgdib )id cufn- 
dfd, Ci^ftib fé d r)dbdigb ófi- 
e>dige óé ; 7 dn ó;<£m CT^fif f 
lond dbdig, gdbdió. odronug- 
<í,6 cucd péií). Oí;i ni fcí fgld 

pOlfi) Údc6cí;td)1dlB d^ fOT] beig- 
gnioróa/itdb, df d/i fon 6;<oic- 
gnjomdfitdb. Uime f ij) úr) w'iún 
pioc Beit gdn f gU dn cuíiidcóá 
0|ió ? béutxx mdiú, 7 óo géubd 
oií moldb váb. 0»|i d fé f%pb- 
pogdnui^be Óé é cum 60 mdi- 
z^)á-f<i. -dcó ód nótfindib tú 
olc. bíotí egld 0)^Z : Ói;i jii go 1 
óioiTicóDiec lomc/idf fé dn cloi- '1 
An Cuígeatií) íiomlinaci) a 

tígffl : óift d fé f gníjpojdiocrjbe 
Óé é, tid biogtillcóifi peifige djt 
d-n cí óo ni olc. tlime fir} df 
éiggn Beit ufntxl, ní oggld peiji- 
ge diDbáin, df póf «^r" fo^ 
lcoiTJfidf. Oín If i^me fo íocdf 
ífiB ctíndcuf : 60 Bftíg gufi fift^ 
bpósdíicirjgebcí óo Óbict ídd, 
13(5 óéundTOh d nóióbcill fú tií 
céubnd. ^l^ c( ■nubbaf-'fy^ cdB- 
|iY;b d Tifeudtguf óo nú hr^le 
bdóimS •• cdndcuf bon ci [^dji 
óúdl] cdncicuf ; cufóuD) óon 
ci C5cl|i&úcil1 cu-fbhm: ggU 
f^é f ctfl ói [fié dft; cóifi] egld •• 
onói^ 60T) ci Cbcíji cóijt] oT]ói/t. 

QlrjSoifgédl. S. Q|]dt. 8.25. 
^uf <(r)i:c()i 60 cúcíig 
fé <j luing óol£n<x- 
^dfi á óbeifgiobinl 
é. "^tguf péuc,óo éi - 
jiig fóoij^m ínófi tíf^ dí) bbs<J5e, 
loíiuf gui-ípoldiggbct/i y)<l Udi'ict 
tlj) long j dc óo Bi feifgn ná 
co5ldb. ^lguf d/i nóul cuige 
ótí beifgiobluiB, óo búifggóct/t 
é, cíg fictób. -dtiggfiiid, fcíBáil 
iri; d rdindoio ^ pdgbbdil. 
Qlguf dbeift feifg» jiíu, C^réaó 
pd d Bpuilcí f gldc, d íucó dn 
c;iei6imBig? dft ttélríge bófdn 
dn rdnfoi 00 Bdg^ í"^ á ^^ 
wgdoit:, 7 ^ dn Bpdifige, 7 tdi- 
í)ic ciúíidf wó;< díi. ^lguf óo 
gdBh longndó nd ódóiní, dg 
^db, Cfiéuó é díi K£r^ío> «^grt 
Bpuibó fld gdotd 7 dn p^ge dg 
umlugab 60. "Slfuf dn cdn 
tdinic i'é 6on caoiB oile go ;:ift 
níiíaifflj att Taí?í):auaíD5. 

óidf óo btíoir,ib ^, dn d r'dca 
ódt^ ógmdin, dg rgcó d)- nd 
cuámdigiB, 7 óo 01 /lofiocrncSfi, 
loncif íidft Béi6ift óo buire^ ú\i 
Bit d)) i:yligefin 60 gciBdil. 
^lguf \^éuc, do eiirgf 6í(;i. dg 
;idb, C'téuó <? a/igcuióxe biou 
d lófd mic Óé ? dn bzÁimc zu 
úr) yo bdft gcéufdbre ;ioime ts 
ndimfifi ? '^^S^f Í50 B' fclbh 
fnoftfnucd Bpdóudcdd^ i^gilc. 
■^Iguy óo írtfinoiod;i T!)rt ógmdu» 
d^cutngib áf£''' '<*& r^ii^i ^^ 
~heilg|ri cu d mdcb f in, léig 
búin» bul fd Ufiéuó muc úó. 
Qlguf d buh^z 'fC^'^'DiWU. 1)í)- 
ige: 7 d/A ninoobecó óóiBb 5o 
cud6d;t dn fd Z]\€úb muc, 7 
"Péuc, óo tuiú ún Cfiéuó uite 
db ndiU d íibidigb d gciri -fd* 
bpdifige, "; pud/idbdr» bdf dn 
Y"rid buifgibio. 'ÍPIgiif óo teit- 
fbdft nábiJcicuiUige, 7 óocúd- 
ód/t óon cdtficiig, 7 óo irjif gódri 
nd «eitef i uile, 7 póf nd neite 

ÓO él^lg dOI) lUCÓ ÚT) d JldBd- 

ód;iíid ógmdin. '?tg"f Péucb, 
óo cúdib dT) cdt^ uile d rndc óo 
tggfodil ^ lóf d : 7 úi) záf) óo 
curicdód/t é óo idftr^dodft |^ im- 
tecó df d ccóridrídiB péiT). 

?ln cuíg£6 óóÍTDidc 6éif, dn 
cdifbédndib. 

•d i^Ioft^cbd. 

0<í tigf rnd, guióm^ó zú, 
Oggl'-iif "7 óo tgiildc óo 
chongmdil óo gndt dri óo pift- 
crerógm, loricif , go mbeit dr) 
e^nungijo CT^fiiof d m-rjr.gDi I d 
)iiócctf d)} £)0 gftdfdibíi^mbífd 
d Zn &£í mm) SDom^nacb a ntiíaíff^ an'^raíííbcanaiD^. ilwcíir», 50 DAúZ cof<ír)~<x lé 
éo rnoi<cL!!i]df , C/ié lóffX C/iíofí) 

<i I^léipifal. Col. 5. IX. 

Ulme yin cuifAiób lomuiB, 
máii [chloiíj] zho^tá 
líiíómrcí lonmuínóé, iTjigeójtó 
CiXi|ie, cctome, umldcb iriaíie, 
Cfiif(tc6*7poi5ió: ?(5 CíiB^ú 
íotDc^ bd céile, 7 d^ mrtitgín bá 
céile, rná Zd gectjíán tíg ))ec cC 
rcíbuig d)^ oile j dmbuil cug 
CfMofó mtivrerDnílf óiofe, 50 
irdb bctmluití f in [béu)idf3 fi^" 
-j'e. Qlcb óf aori nd )ieit£iif ct 
íiile, [Bioii dguiB] cdfifitdn- 
7)406, noc úf coimcg)ig<íl 610)1- 
grnrtludcbrt am. '^Tguf bíotj 
yíocc<(in óé dg r'MS^^S^^^"/^ 
^Cfioibgá, cum d Bpuilcí pó^ 
<X/=t Bujt )ogc(iMm <( íiéj)ico;ip : 7 
bigíb buiócc. Díob b;iidtdft 
Chr«íof5 íi<j comuváe loríuibh 
go f (Xibhbhirt f cc nuile gg^ict j 
óá bhuft mviy)ábh 7 óá bbu/i 
^-fS'íí'B Fé") <í pf txliDYjbb, 7 
<( hfomuih ,it)olccl Óé, "7 <( 
gcfiiincicibb fhyof^ubcdzdy tig 
óédMdiiif) ceoil óo» cigg/iíid dnn 
Bd/^ gCficibcib íDííille pé j;eíi. 
Qlguf ^ib Bé cí/t biú «í béun 
rdói, <í m6rtéiti|t nó d Tij;)iíoír>, 
nóédncd/i í(íó3 uile <í t)cni9m dn 
Uigir^Mct lóf (j ctg bjteic Buibe 
calf 6tB jié Diá gto)) dnUdc^, 
t:;iíófiOT7. 

-dn SoifgCl. S. QDcXC. I 3. 14. 
S cof mbdil fiiogíicbó 
Tieime f<é óuine óo 
cuifi fiol mcíit <Xí) d 
pb^l^dnn. '^fsuf dn 
CCÍT) 60 Bábcí/i 6<toi- 
r/C íict gCoólítób, zá\T!]C iX Mro- 
<j(i6 7 óo cu^]\ -fé cogdl tftíd dit 
gCfiuicbngcb, 7 óo imtig fá 
)ioime. "^Iguf dn ódn 60 prff díj 
gemdii, 7 -ug fé <t uo;icib, di? 
fii7 óo poillf 15 dn C05dl é pel/?. 
?lc5 d|i ócgcó óo fgfiBpógdrT 
CdóiB pf^ ctn Clge, dóuB)i«5d;t 
r^if : ^l tig^fi.ndj doé íidc fíol 
rndio óo cui)i rú úT] Zf^}^<xy} l 
^ cc ndóbbbdjíf oiJi, cdiu df d 
Bpd5díj fé dn cogdl ? '^íguf cc 
6uB^C feifion |tiu, Cdfgcdfid 
éigin 60 ]\\r\e f o ; 7 <í óuB/iá- 
6d,*i )id /tgiiBpójdiiruibe ;nf . Qí 
«dill Igc ^ d ndbBd|if ^in 50 
wógcmdoif ne 7 50 gc/n^rjeocd- 
mdoiy <í Bpocdi/t d céileidó? 
Qíguf d óuBác feiff íi ;ifu, ^1í 
bdiU : á IStíí^ <í5 c^uirjggdb" 
ti)! cogdil ódóiB 50 mbgflpdb 
fibd)i C|^ir; tr}gc6 df <X p)téuÍT)dlb 
d >idóinF|c6 fiif . p-irjbgiS SóiB 
d ficío)! páf tio 50 óúí tXn póg- 
mdM, 7 d y)diíí)fi;i d» pogJT)^ 
béáf.<x mifi ^ém luc5 búdntf, 
C;<Ui)}l5ib d,K CÍíf di) Cogdl, 7 
ceiiglirjb é «d puiidíidib, óo 
cum d loif gte, 7 d^uiyiigiii d)) 
c/ii7tr;£có 6om y gioBól. 

?ln Seifeb Óofnndc óeíy* <()i 
Cdifbédmb. 

-d ^1Ó|t;lóbd. 

OQl bé, dgd r6éd;<yidá 
óo Q|]bdC bgdiidióbe 
ópoiUfiugdb, cum go 
ygmofpdb féoibriecd út) óid- 
Bciil,7éum 50 nóédJiabcldii 6é, 
7 oigi^be bgtcl f tó|i(ibTr^be biJie^ 
-^r^bmb túy ClobldlC ^ÚV)), ít/t 
ínbeiú 
«nfeífealií) SDbm^nacIja 

tímT;l if úzú féif lor) gUnj I0))- 
«íXf úD záD ^ t<x^fhtr)f<Xf é peín 
d Tiif lé cumútif , 7 lé gloift 
iwhoift, 50 móéúDZúo} ^r) cof - 
io-ril leif ion úri ú p^^%f fío?^í<- 
tíube 7 glóí^n)^, mufi d Bp-yjl 
7)0. i)|t<íi6, 7 <í5 y*di!,»t(i6 ncí 
<5»birt 50 b^dt mdtUe l|Cf d ó 
<ttá, 7 Igcfd ó ú Sp10ft«l6 
JMcóíÍT), f íógdl gdT) Cfiíc. Qímen. 
t?l Nlétpifcil. I S. Com 51. 
Ugi^ób óá ÍJUft n^e 
C)iéó é méuó dn 5f«í- 

ótrii, <Xf tí r)5oi/t- 
p6e cldii ,Óé bin. If -Yjnie fo 
m'úQ <Xitr)ib óon Cfdogcil fi)i, 
60 bfAÍ5 ndc cntnib 66 eifgn. 
<X ctiiftbe, df cXúít bo Óbid fir) 
«I noif, dc t)i léi;i pof Cftéó 
íiuf fiiii gi^&^ <^^<í ^ pof d 
gi^n dncar) poiUfeocdft eifion, 
50 robidm eoftm^l fiif ♦ ó^J^ 60 
cbip£nr) é bo ftéi/t nodft dCd fé. 
•dguf gdc ngc dgd BpYjl dn mu - 
ijijirife dige dnfdn, gld^-y^b 
ye é pen 00 fiéi|i mdfi dcá 
yeif ion 5l>in 5^b be n^c Ó0 dí 
pgcdb, fdftT75e fé dn r^gf "i<ir^ 
•dn gcéubnd : óift d fé df fe 
Cdb dT?, fdr^ugdb dn fiefd. 7 
dcd d pof dgYjb gUft úbr;we 
bo poillfigcb eifion, cim <Hj\ 
i>pS:i75iie bo cu't djt gCLil, 7 ní 
bp-r^l pS:d6 dn bit dnf lin. í^ib 
be r)£c cornnvís^f dnfdn, ni 
pS;T^5grjfé: 516 be ngc <?>o ni 
pS:db, ni pdCi^b fé eifict?i,7 ni 
jtdiB ditne dige |, <í cldn 
^55» >1^ W^tUb él)i£C f il> : drj nDíaíB:^ an CaífbeanaííJ^: 

cí Ifndf 60 í)pí;iéuj)Cdf, tif 
pr^éut) é, óo ;iéi;inidfi dcdfei- 
Y\oD t)d pírtéun. <í'f) cí tío m 
pfcdá, df ón óídfedl dCd Y"é 5 
óifi dud dfl bidbctl dg béundrn 
p6;rj5 ó tof dc : df cr,5e y*o 
óo poillfiggb mdc Dé. lonuf^ 
gofgróilp^b fé oibfigcddTj óícL- 
bdil. 
Qb Soífgédt S. -?l]c(r, i^. 25: 

AJ^ln ym mú bei)^ (-onor^ne ^iíj,' 
péucd^ cd Cfiíoi'ó d)} fo, 
r)ó dTJ fúó,tid c;iei6ib [é.l 
Oí/t eiitéocT^ii Cftíof ódnd pdll- 
f d, 7 pdibe pdllf d, 7 óo bC 
íii^ó comdjitTf;be 7 irioftbrjle 
mó;td: 1oT?df go ipgUpyjo f id5 
(ód mdb éióifi é) j)d ócóine rog- 
td pétn. péuc, cug nié fgeúlít 
tícoib ]^ome d íidrnfiji. ^l/t <( 
rjdbbdftf oin bá nahtiT^b -fidb jxyh, 
peúc, d cd fé dji dn Bpdfdc, 
«d bimbig diDic. Peúc, úzó f é 
dfeóm;iTíbibúdign|cd, íiá Ct^ei-' 
óib [fiw.] Oi/i 60 ^eí/t rad/t 
tig cenlcgc ó d «difió yoi;<, 7, 
to cit|;t i go f oite d rjdi/iij 
yidfi mdfi f iT) bjdf vgf ÍTDic <íí) 
6r;ne. OiV giíj hé bull drj <( 
mbíd at) condbldc, if dr) yirj 
c^Tj^eoctdft íid hiol-yjft. Qlfi 4.n 
mbdU d nbídig t;noblói6e net 
Iditgb Ú6, bídib dn gnídn dft 
nd óoftcugdb, 7 ni t\óhi\di dr) 
ggldc d foillfi [ítdire/J dguf 
~-r;cpió iid féulzá óo T)gm,dguf 
cridirpibtff^ f ubdilcibe fleiÍTD». 
21t5 fiT) bo cipbtgn comdritíi 
fnic dn ór,i)e dn nf to-: 7 dn y irj 
ccóipió cngbd Tid Cdlmdn ir^le, 
*7 óo ufió n?dC drj ftrjiie. . dg z^cb tí T.cAlayb neime noctiUe 
f\é cuvnfif dib, 7 jié glói/^ mói/t. 
?Í57f CT7|tp6 fé ti?livi5il lé 
C^rompíC -yle gut >DÓ;<, 7 Cf^Ul 

r?eócrj6 t"'^^<íi3fóineco5tc(fci)i 
ó «d ccitjie 5córci 05 ó leitim^l 
í;eifre go foite <()i leitl)D£l 
eile be. 

Q())Óómhnac ;i3 ;iáiciO|t Seprua- 
gcfima, «o d)) Cj^ei" tóm,ác 

0?l tijgítnflí, gYjt5iiDÍ6 tu, 
ormcng óo poball 6éi/"c- 

bpucnfcéolrdoi gorjióc^^c lé 

piándb fí\j\ gco/^úcf, cum gloi/ie 
húiíimá péir, C;ié lój'd C^íofb 

7 ^5 fCÍu;i(Xb mdiUe iMoufdí 7 

tin Sfio/itíó «com, rc))óiá go 

b}\út^ ffógdl gccn cjiíc. ilme)7^ 

■d ^léipifuil. I Co;<. 9. 14 

A f^lé >idc Bpuil tí {iiof dguio, 

cin 6;tenf) Biof dg coimjnc 

/íécéile, gofnotcnb ujíe, ao6 

gu;i<)lb éur)óT;r,e Beijigy dn 

ggU ? go múb háiTilT^b béún- 

Crtoifi ;noú, lorjuf go mdbéiói/i 

llBgílobUgdb. QÍgu^gdcáon 

cleácóuf fodi|in, if m^^fafódi é 

f net huile v,eitil3 ; 7 {f ríme óo 

)1Í6 fidicf (X» fin, cumco;ióir/e 

CriuáiUige ^pdgtíil : dc6 i)ine 

cbum co|ióine nemt/tuáilighe. 

Uime fi») dy" dmlr^b /iiotciimfT, 

»5? nod;t pá ruáí/MiT) : df dmluib 

óo t)íiT) -fbaiitii, r))!T;cí)tíi£c Budi 

ley (X)) -caiéuji. ?lcó f gfu/tf cli tr) rtv) coUí], 7 óo 6ei;iim pd uiii- 
Irtcó 1: óegld tl/t éuncofi úji 

é^le baiTi> g cCT^npib n?c ^ei» ^ 
CCÚl. 

<(n Scifgédl. S. ':\\<xt. xc. I. 
^-^7^ S CofnoYjl <tv) niógdf ^ 
l? "*5^-j^^ ngrPbd fté p|ft cighe 
^igre óo cuaib tt 
iD.c lé hé^/ige di) 

lc(01 ÓOCUrt luf 01- 

Tfjrí. '?íguf cdft éif réióige ^iif 

<Xn luf oió;te c(/i pign1 yd ló. 

60 cy;/i fé dri d pír^róai)) íáb, 

?lguf dfi nóul d mdc 60 zm- 

cgU dfl r^igy íl^, óo Gon^c f 8 

í);io))g eile óiomtíoin£c rjd yg- 

fOih úji d)) moi/igdb. "^lguf tit ' 

buh^z fé rnú, imbigf 1 leiy óon i 

pngfnYjw, 7 gib be n) búf cefic 

óo bCt^(( me óib [éj ílguf óo 

imbigebdiif dn. <í rtíf úp nim- 

tgf d mdc bó, cimcell coi yei- 

f £6 ciguf d)) náomíib htf^, 60 

}\}Yie fé mctj^ <(r) gcCórd -Ciguy- 

dji nóul tí mdc bó d ÓL;imceU 

<t)) doíimdb hú^ ófg. pú:! fé 

ó/<£m eile net fgfdm óíornáoT- 

íigc. 7 d óeijt yé jiíu, cj^tb pct 

bpTrjlrífi bd/i fffdm úri fo peb' 

dí) Idoi óiofficíoingc ? Ql be^f\^b 

fúbfún ftif, <t)i fon ndft con- 

gdim bTjne djt biú <í|i zúdíj^díf' 

bdlfin- ií beij-i feifgn [liu, 

imblgldfl md;i d)l gcfbnd boi) 

piriimdi)?, 7 gi6 bé ní buf coí;t 

60 géubúdoi [é.3 <íg"f ^)^ 

ócgf boD óiidC nónd d óei;t ' 

Qiggl^nd nd phiemnd ;ié ndfóío- 

í»df>6, goiji dr) luf oibfte, 7 an id!)útiiunaiy kJinauiumm xofugcxS ón lucó tí(iT)ic pá "oei- 
ji£b, ya foiúe »)d[ cCoedoine. 

CidimcJ d órinr.cgU dr) tíonmdS 
hí^ ótg, pú|^ gcxc o-rjne 'ó)óo 
pigiri. -CÍsuf «ft óugf, fcon céib- 
ó;<ei)T) óo fdoilgóa/i 50 Bprjge- 
óíf péiíi rií hvtú mó ; tíf cgiid 
pí^ ^dc do>i 6ÍoB, mcífi út] gcC- 

Cdb bóit>, bo jníigbd/i moní^Bcíi 
d ncí5T^c> pji títíi í:i5e, -ág ;itíb, 
dí) ó/(tímfo táimc pá beifieb, 
w b'gftnaótift Lob^] df cionu^ 
dmdin, 7 boc-yj/tip ídó d gcoi- 
fonogf firjie, óionr/ctj^t nf)r;t'^ibi)i 7 
tgf Bdc ctn láoi. "dguf d/t Bp/ig- 
gfid bóf ccn d buh^z -fé pé ^fft 
tííoB, <i compár;T7g, >ii BpTilim 
dg óCrtCírn égcófid ofic:f d . tí Yié 
íTí/t jtéibig ^ú píom <t)t pigiT) ? 
Cogcni) l£C óo cTjb péin, 7 
iiDbig, <( fi JDo roilf 1 a túh^z 
toi) céf 1 éáimc pc( bei/i|6 míCrt 
Ctug iDé] bi^wfi. -á -né r)úch 
cgó-rjsgc bíímf c( tín ni if coil 
Í£'W péw óo óécOidm jiém 0170 
féir) ? <íí) BpTf^l óo fiflfi 50 
hole ^ fofl 50 BpYjlmfi mdit ? 
If mdft fin hc\b 1)0. báoine oéi- 
gioiidc ^ c5uoycJc •• , 7 nd cédó 
óíioiíie ^ óeijrtgo. Oí;t <t cá 

«ct 6C0gí(. 

Qln bómhinúc j^é jic(ibcic)ft .Sexa- 
geíimu, 7)0 rtn octj-^d ÓÓ!n)7ctc 
jAoini) coíAgcif. 

Ql ^lojiitucC. 

OQl ti5|r»n<x ivid, óo cí ci5>icdib go Zf\6c^%c <í]X gco- 
Y"dinc lé óo cuirtúf ó gcíc if le 
fríoftdt, óné lófd Cjiiofó d/t 
i;ui5grttic{, Qlmet). 

-á ^leipifCil. a Co;<. If. 19. 
<í>-'/ V "Uili^Bib f ibh 6cíói«6 

^5(;o-> 5««» céill 50 coil- 

J%. ^t^ClcS ÓO ÍJ;iÍ5 go 

•0<<^ ^ bp^l fio pém céil- 
lib'e. Oí;t lOíTiccí/itcíói óá mbei|ie 
«£c d nbúó^ti'f^ fiB, óct ii"ige 
ngc fib, 6á n)b|)icJ( i>£c Lbi'jt 
gcui6J óíB, ód r)C(/ióY;ge r,£c é 
péiíí, óc( mbuáile ngcfiii ctri <1 
)1dbT75. '?lf d óódoB £fo)ió;«t 
d óei/iim fo: dmt^l mdfi BéiiDT- 
fíie <tnBp(Xn : má fgb póf 516b 
Bé úf\ Bir )ií df it Bpuil rgceile 
óáncí, (idB)tiim go míceiUibe) 
úzúmfe r()ú\^ <tí) gcéuónd bdr]<X 
úf. Qí-o CAhj^T^be w.bfár) ? <t 
y£ó mif 1 mcífí <i» gcéubnct ?')) 
1f/iáel-r;b ídó? <l fgij mifi fof. 
Qlr) bo fíol ^lBricíbdn) íotó ? d 
yed mifi mdf* dti gcébwd. '?ln 
mimf 6)^íg óo Cbíiióf 6 ídó? (^lcn- 
BrfTjiT) m<í]i 6Tj))e njícéilbbe) úz- 
áimdftf gcioí) Cf <í cdil fr,-!.]] 
I^hof 110111111911^ ííí ftfoúfitzo, d 
mB-yjUgbYjB r,iof [io mó, d bp|iio- 
funtíb mof mionccí, <í ngucíif 
Bcíif go immc. futíiri níé bá 
ptceó brjUe dcó d hcion, cuig 
hu^e ó ncc júbdigiB. Óo gci'íidb 
óo fldCtíB o;taní) ~jtí huáijie ; 
óo gdBctó ofccm ,éu)iutíi)t 60 
cloci^b: ópulding -re lTr;>igB!-n- 
feó z\\\ huú^ns : óo Bi mé ló gon 
oibce CC nbubcCigéun rd p^f^ge - 
■21 íjdifb/tiBgoimínc, tíngdbdtí 

L i tSlbí)£Ó, an 3E)omí)nacb &r:cagcílma2 •íkiB)1|tJ^ <JJDc>5o5dl biotdmndc, 
ú íDbdogtil ó mo cmgb, <l rnbdo- 
í:;fil ó Í10 cingbdci^lj, d njbtío^dl 
fd gcátjirjb, d mbáo5cil I'd 
fcpdfdc, d mbdoz^hccl f<x bpdiíi- 
jtge, d jrbaógÍMl ú reedfs 
^gf<bf<tíir;<gc Bf-iiUf d. "^l bZT^^' 
ye '7 ílTDbfiifgb Cfioib'e, dbpi^e 
50 »11)110, c. íiocd'^uf 7 <( »10- 
cuin, tx 6ó;.oif5tib 50 miy)ic, á 
ÍJFÚdícó 7 <í loTDnocórge. Of 
cioTií)íí neiceíifd 6on crfob <x- 
Wtíg, íir» ))í tig o/ititm 50 Idetg 
rnY;l, CúiidtDíiúl nuile erluifeb. 
Cut biof Td^, 7 ncic bím/e lúg? 
cid geiB oilBáim, 7 tíicíc bimfe 
Sjom lof 5<í6 ? 2|]áf éigin noott- 
íjdil 60 béuwdfn, if df )i(i neiciB 
'Bgvidf )<ém éugCftudf 60 béur) 
Wj^báil, Qizú ú pof dg Óid, 
^bor) ^t^ dj< btiggr^ííd lófd 
C/nófó d£d b-«rÍY;5e 60 f loii, 
«dc bpiqliro dg c5éuy»dni b^eige. 
<íí) Soifgédl. S, luc 8 4. 
.^^1^1 tdn io c^i-f^^ig hr^- 
'V, bgnfnó^', 7 rdngd- 
i| iidft df ?;dch irjle 
^ij\í- «.-í?- icít|iYíg cbi^gefion, 
&o Xúhh^^ fé d gcof dínldchó 
Hnnu 1. óo chudiS fíoldbóm 
áijiige <ímdí:b 60 chu/< d f bil 
félW • 7 dg CUfl dn Cf íl 60, 60 
tirjc cyió óe coif «d f ligeb, 7 
ibob/iugdb pd cof diij [ódoiíií!] 
f , 7 túábúri édnldit d «diéi)< é ; 
■^lguv- óo tmc cui6 eile ún cdft- 
fdic, 7 dri h$^f bQ^ 60 f ^jig 
íTé, 60 W^S Wítc f<dib cdiflgch 
tíige : v4guf óo trjc CTjd eila 

5»'"sr?i^^^^s^i5-;. 7 dftbfdf 
feo tdcódódft é : "^Iguf *o zr;z 
cr;6 eilg d órdldit) mdic : 7 
dn ódn 60 fdf fé, rug fe 
coftdtí cCodc úá.it. Ldgflf] <íí^ 
«d fid6 yo bó, 60 éig fé, gil> 
be dgd BpTfílib clúdfd cum éi-, 
y-6fc6d, élfógb fé 7 5o cidp- 
]\y;-p^^b(i^ d beifciobt;l óé, dg 
;idJ, Criéó é dn cof diioldcófir), 
■^lguf d íjub^c y eif gn ifócóib- 
yi cug-ts r'y'^''!"'>ríi r^ogdfd 
óé ódichmogbaóh, df 60 ciíc 
eile d ccofdrnic.f T^B, luriuf dg 
pdicfm bóibndc "-cdicr-óTf, 1 
<Jg c\r,r\'(\y\ óóib iidc órrgpi- 
óif : '2lg fo dn cofdmluf : d 
^fé dT) fíol bnídtdit Ué ^l- 
guf dn ónCno úo eoif wd fli- 
ggb, d yida éifóev • rd bidig 
yin cig ítTi óídbdl. "7 rógbi^b 
)'G dtt bftidtdri df d gcroibe» 
^S&^^ 50 5c?^eiópi5if, 7 ^o 
fldinéoctrói láó '^íguf ^'^'^ 
ó;i£m ue» ^ d)i gcdftriYjc, dí) 
odT) 60 thr^rwb, gdbi^ó cuCd dr» 
b;ndtd|i íDdiUe lé gdjfiógcuf : 
df ni bpTT^l p^éurn dCd yo, noc 
c;iei6£f p|b Cdfr)ir;U) 7 fiUgf 
tífi díidif d «dimf 1M <í*' cdcdig- 
te. <íf dn fl» Ú6 óo ti^c <( 
mefg r,<í tióeilgw^c, d fMó yo 
60 éifó : df dft >n»*)t|f 6Óib, 
JDÚccdfi ídó lé cuf<dni, dguf lé 
fdibbfief, 7 lé ftíime ndbgtd, 
7 r)i rdbrn^b co^db údCd. "^lyi 
dr) «i [óo útjc] d)i f d CdldiH 
wdit, d fídó fúóéifógf jiiy 
dn mb|iéirifi, 7 cungmdf é d 
gcfioibe focj<di6 fndit, 7 60 
ivetf.ib úojtdd wdt<( í Bpoigió. ^An Domíjnat^ íSDuínquagelima. 
?ít) Óómúc lé jiáibx;io)i Quin- 
quagelíQ?2,nó dr) Óokl)úc ^om 

Ql Cbi5£)tnd, óo cg- 
5c(i|-j; bif^y), «dc pmb 
cón ni úp. ro^hn^ccx -r^le 

jicu^iilJi Í50 Spio;i<Jó )icórnttl> 7 

||i)OÍ/ic <ír) dit gCfioi bti& ún 

íiCIObldCdb f.Gboiiibg;iC Ú6 nd 

|iCc!(;^icí??cif,f6TiCf »ítibni nd yioc- 

|6c(íid, 7 ^dc -y;le f uBáilcei 516 

feé úzú gcvn í, go mgf ódft ú 

hc\t mdn'ó úb lút^fe : (ór)Z<író 

fo c(|i fon h<5]Yimc lóftt Cjií- 

oy*ó. '?lmev), 

91 ^!élpJ^x^l. iCort. 13. I. 

Ocblot) go IdK^eo/ii'jri jié 

cengrTjB bróine tíguf 

loiidm, )ii BpT^lim df 
nxí^ pn^f <ig óédwdno pudime, 
wd mdft ciombdl dg clTr^gíwicó.*^ 
bío6 gomSeit pdibedóói|igc5 <(- 
^dm, "j 50 mbeir picf «a nirjle 
jjtTíjnbídmfidtí, 7 gdc ir;le eóldf 
dgdm : 7 bio6 go mbeit dn c/iei- 
í)gfi) irjle dgdm, d^ glétíf go 
bpeufepr;» fléiBwe dtfiugdb, 7 
J)()i beit gdn gr^db, ni bpr;l 
éipgéó lOTidn). ^Íguf bíob go 
I gCalcpii) ú Bpt;l dgdm ;ié bof 
I'tliB 60 cotugdd, 7 go 651 uij- 
'pf]r) mo co/ip pém 6d tofgcib, 
7 mé belt gdn gi^db, ní bpiql 
r<í;iB<( lidm <trj. <ícd dn gjidd 

JCdÓpOlglbgC, ÓggCflOlbgG Tlí 

^djBdv) dí) gi^db znút : ríi bf- 
mcoitmgc é. f^tÍ btudri )ií <í^ Bié 
/lé rd^T^fíie : w ídfijtdrj fé ná 
neiúe bgíjuf ftif pém: ni foB- 
;^of óTjge é cum peif^ge ; rií ir»DU- 
c(in|)i fé d/i d »olc : |**1i 6r»jdr) 
gdlMb^Uf fd néugCG/tdU), uf 
gdB-í^b fé gál/i6§cir;y fd Bp'- 
)^iíie : PirjbgiS fé «d bi^le «eT- 
te :crie-i6ig f é íid htjle neitfrrbí 
mtjnlgin <iige df r)d h-rjle «ei- 
tiB: loffiCfidio i^if í)d hirjle íiei- 
riB. J^li téi5 dn gfidb tí;i gcúl 
coibce : biob go ^ocdib pciibed- 
óói/t^f dri gcúl,-gogco]fgpd 
vid r|r,gtd, 7 go gcrrnpgtg^ 
dn ^eóldf dfi gGÚl. Oifi ní 
Bpir^l [<! woifj dgY;)i'tif gné 
eolTfjf, 7 gtté frtibedóóitigcód. 
Q(c6 dj) t;dn twcfuf <k >ií lom - 
lán, c-yj/ipigtgft dn cdnfin tt «í 
gfBt^SgB d^ gcul. '5ín cdw óo 
Bí TOé um íicóbgn, 60 IdB^ nié 
tY)d/i Hfóibg'fl, óo t'Tjg »é m<í;t 
iiíDib'gnj tíf cmU nróióir) 00 !>» 
dgum: df dft óic|có 6dm go 
bcDif loiDtóitt, óo ctjji mé net 
íieite IgTibtjbe dji gcúl- Oi/t if 
fidbdftc f péucldi/ie óoficd dcá 
dgi^íí <t noif, tlcb d r)Udi;4f m 
[bidm] dft dgdió <í céile: d 
)ioif , dcd gtié tiitne dgdm, df 
íin cdn f in <nted))d6 óo /^éi/i 
iDdfA d^á ditwe ojidn). "^lguf 
d noif pdndib nd C|<í iieitey i^ 
CfAriógm, óórcdf 7 g^db : gv 
b£t) d -fé oir) g;<dtí if n)ó biob 

QU Soifgédl. S. luc. iS. 31. 

A1? n)b/ieit dí) bd pgf^ óCg 
leif Óiófd, d óuB^- fé 
/^iú, Feúc, cfgiDroid fady go Alt Cíalí ia bon C^org^as 

/}i!l(iuf diem, 7 qi:ocndct<i|t <J Ign fé eifen, cCg CdB^c 5IÓ11Í 

íjóimceU fmc tin ór;íie wd hi^le 

neiie ítóá f5ttJoí>Cd ct^ y)(X pcíi- 

^10. 0'7< feo btfltájl óo nd ci- 

r^ijdcdib e, 7 Ó0 6eúr,z<Ji\\ ?:o- 

iiorndb p^-Di, 7 wú^■f\eócz<^r^ é, 7 

geúbtd;t di,^ Ó0 fe ligiBj^t guf 

a^ T,d fgiúfifdb bóiij, n}i7|ip6 

é : deb éi|ieócc»i6 f é ú ^íf 

<!iy) Tj-^^f let. Qlp^uf í)ió;i t>;5- 

gó<Sjif dn éu) 'íií 6Í0& fo •• tíguf 

ódf^ Wd íisite U 6uB;\cí6 dí}. '5Í- 
guf óáfdd, tin cdn óo bjnf^ó fé 
^é lef^ico, 'gujA fT^b ódll di- 
jtige coif «£í ft-ggb í(5 itíj^- 
yit^b óéi)íce. "^íguf d» udn óo 
cúdl-r^ó fé dn flucís ^5 gd- 
fctíll tdnnf, ópltípi^r'^ Tfe C;Uí6 
é fo. QUufbitilf Shiran bogui'.- 
<lb é lóf d l^ldzofibcí 60 íji gvt- 
btíil t^if. ^lguf 60 éig yei- 
fio)i tíg fiáb, tí lófd, <X rmc 
bárái óéuiicX -(íóc^e o/idm. 7 
tíM 6í<|m 5o Bi y(.o-[ÍTie óo im- 
berígctbd/t é ^owf 50 nobidb fé 
tid tof : dc6 If n;óiée bo éig- 
ír|<5 j-eTfioyj fin, d mic Dtíi- 
Bi 6Cnd ci^óc^e ojtdm "^íguf 
tífi ff.f db óióyd, 60 dititj fé 
tí tdBác cTjge : 7 dn cdn 
^.c b/tYj6 fé fiif 6f id/Cjiub i'é 
úe, dg jitíb ; ct^éb \f midn lec 
m{\ fco bCnd bT;c ? 7 tí buij 
fjC fcMpow; d tijgnod, mp 
jidbdj^c dífSB ^!^"^- ^'^^"f ^ 
í3uB3c lófd rY í ^^'•''^ <^o '^^" 
, (ídftc tí^db : íío fldT)v;g 60 
li^.ejbem z:ú. '?'5ttf í>b púá Tf^ 
O^ )t<í&dí^c d,»^ <*)) ír:;<lU-; 7 bo 60 Óhítf : 7 dn ódn óo tur'^ 
dn pobdl T^le Lfo], zu^úbú 
íDoldb óo Dbíd. Qh ceáb Id 6ofl cofi5dy, 
íigoi/trett 50 coiócirj cCbró' 
dT) ludiciiib. 

bhé -yjle curodcbdi 
ooftócav^ T fJo,if^bT7óe, d 

gÍ'^ >K "^'^^ ^r^^ P"^^ ** 
'"^ w^ .<5n ní ód Tibédnr 
zú, 7 fndicif f £Cdibe gjsc ir;! 
ÓYj)ie Bióf ditjiig^c, cr^uid 
^7 óednd londine Cftoióte riut 
bd 7 cofí)!)>^i7<:e ; londf, 
Tnoe\t br^fi óoilgíof dc 50 óio 
gmdld pdrt bp^cdióe, dgUj" tJ 
tíbmdil d;t inibéufd, 50 bpi 
gm ir^dicfi Id gdc -r^le tri< 
c^e, niíntirnndf lomldn q 
lófd Ci^iofd áji c^isejin 

5 1f cóm d j^lói^firdf d 60 l 
gdb gdc Tíle Id ■f<í'n c6 
5df, d nóiaig ói\j\tú cií}" 
dn Ide féit?. 

iji^ Son nd f)éipifóitc. 
loel. t. IX. 
/Óíift dn Cig^gf^*) 
gn '^fati SDom^nacI) iJon tWsW* ciióc|gc, Wdllcum pe!;ígf', 7 

jdt) óo c\r,eu\y 7 dud tlit;iecuf 

umú role. Cm dgá bnpT^l <t 

(lof mc( pUgn f e, 7 mrt )ii fé 
ÍÍ15, fbon oppdil bi6, 70P" 
tdil óI,Í5e óon Cij;eriíict bhujt 
"^lóitt ? Séió?5 or) f coc tx S1O7?, 
•I )úc\vr,^ U/iof C(](6,goi;ii<5 coimh- 
bionól foUdmonucí. C/iuiiiigib 
Ci-íi poSdl : riaomb-T^gh cí?) coir»- 
cbio/iól, cpr;m-:^hbh n<í fein- 
fi/i, c;',Y5^ín<3bi5 úi) chlooit?, 7 
tí)i fneid iBiof úf) áoc . éi|tgiot> 
tín pg^ núdbpófccí dmcíc ctf <x 
J^eoiDj^oí, 7 dn B£n iitíciiipófbcx 
dmctc ctf d cúil ^T^^eóíf T,<í 
fúsi^ reirSif 15 dn Cigh^f^M 
leióifi ctn bpóií<ye, 7 c( íictlcóifi, 
7 tibjUioJf j C0151I feopobdl d 
Cbi5gri«cí, 7 íicti;aB^4hoi5;igcc 
cummdfld, ion6iiygo /Magloc- 
dioY "d ^ei«r:<; óf , « ccioíj / 
cjtéó df ú )ic(iBeo?icnóíf d meyc 
tin pboóíXU, Cá\z ixhhfr]l ú 
^lóid ? 

A^^ Udn óo rjítí r,<of5<Xb, 
nd bióbibb 5nú<(iT}<í mdri 
lucbó dn pbúcXrtc,tdB(ti6 ; oí;t 
óorcbT^bió fiá6 d ncngubeóo 
cbum 50 n^íbb poUuf 5on<í 
éáoiíiiB M6 60 Citofgdc) : <í 
6eifniTif 1 jnB go pft inec, 50 Bpir^l 

CT^ft oU tí)t óo c|í), 7 io)jí(il bajdib. óo cuiD ndch Biíb pol- 
Idf éond óáoimB go róédnaí) 
tú -jto-f54d, <lc6 6ob dt^jt rt^d 
<t Bcoldc , "T óo obéujtdid bd- 
c^ to ci d opoldc, U:á^bgc5 
•or,T: óf ^d. j^la crn^iiis^b ion)i- 
rádf dft dw zrrdldmn, mcc/t <t 
crjiLráiU|ii £tio léogdr,^ c('/i rwei^ig 
é, 7 ir?d;i d ct:oclcíió7 m<A/< <I 
rgoióib i\<X biotdmnuig. ?ícbe> 
Cf^T^Migib loiGmdf btíoib péin ^ 
ngfn, óf dr) nclc fc-/'uáiUc>} tír» 
wjol Crtionyjd tJ)! mei;i^,' 7 rxic 
Cv:oclcnó7 nocc 501016 rd gc^^y;- 
tííe. Oifí^iob bé bdll lond bpTjl 
bujt wiorjrrxíf, ly* tin fin Bidf 
bu/1 gc/toide íDolft dngcecioyiiC. 

<ín Cédó óofnndc 6on co|t5<(f . 
51 ^1óítpúíí. f^^ ^/5 *5- bd pbici6 Id 7 tíd pbláióóiobce á <í)t 
foine, cdB^ biíimi 
5)tc(y"tí, <ín u/tof cwb bo hQiynm-y 
londf dft mBeit bá^^. gcoldi)} 
uÍTXXl óon Spio/tdió, 50 Bpedo- 
pdm coitíce Beiú umdl óoó B/t'yj- 
6£t)óid6df d d Bpirédncdif 7 <f 
bpioiinromcbdif, cum bonó/td 7 
óo gloiite-fe, dUd 60 BgCdiá^ 
dg f ciu/tdb mcíille leif d ^^dt^ 
7 leif dn SpiOftdó ncóiin, dónóid, 
fdógdl gdn c/tíc dmén. 

<í f^teiptycil. a Coft. 6. i. 

"^-^M^JyiT) tjg cungndTO jtifion, 

.'^ OÍI'T' Tdft)inr)-)^6 póf ódub- 

(jV^ <)<>> crrnge I ojt-rjB"' gdn 

gj^df ó« 50 gdbdil m mti SDomljnflc^ son c^jff^a^. yé j Do ei-fo rré y^^oz d ncCm 

lomcubdio, 7 d ló dn cf láncXT- 

gte tug me cáh^ brjr j péuc, 

ú T)oif cín ■Cdm iomcuBai6, péuc, 

<I noif Ití <tn -f Uttínste.) f^li 

tttbfiamdoif) dbbdrt a^^ bicoílb- 

éime uáin d neiní, 6gf;lt)l go 

mbeit dri mwiofóftdldcó bá 6io- 

iDoldb-dcb 60 nímió fin péin lon- 

molrd f d ■nr^le m,rr.dj\ rniriifóftib 

Óé, ;ié poigió pdbcí, d jflbú ctib- 

S)it->^b, <X itidcódnuf, d nam- 

gd|i. ^ImbT^lbbife, ti bpf^iof u- 

TjT^B, d íibíbi/ti; o tíiz: 50 bdí c, <t 

ydotdr», díjpá^j dóc^oifgib. 

Ql )ig£riiD)iif;b£c6> <( yiloluf, <í 

jjiomctt)! pdótt, d n)dcá)iccíf, 

irxKiUe /iif <tj) Sbio;ic(6 v<kóm, 

máúle j\é ^^úbh n£fnph(XUfcí. 

Q^dúc ^é b/iéitift nd FÍr<iJie, 

WdiUe ;<é cufníXc6Óé mdiUefié 

í)cl^iDirjb p^'emzácbái ^ tí^ Idim 

tíeif ,7 clé.C/ié ofloí/i 7 gfo)ioífi,. 

Cjié tí^íoicteJ^ó 7 beigtflifó : 

iDd;^ rngllóóirtig, 7 íd6 pifiin£cb: 

2|)(í|i bfii^ng ndc dicgtrcdfi, 7 

ídb <Jitg)icd : wd^ bfiTjTig dg 

pdgdil bdif, 7 péuc, «itámrjó 

feéo, rodr bftt^wg ymdf digúed/t, 

•7 5<íí) d mdr>bhd6b : :?l[]d;i óhfi- 

-jfjríg dg óéundm óoilggf d dcb 

60 gndc dg óéur)dm gdifiog- 

cdif : TDdri bdóimb bocód, gi6- 

hgb ^OTii mof^dP l'dibblf^ : ír)df< 

óbdóimb gdn íi? ^ bicb dcd, 

gibgb óo fglbtjggf ncí btjle 

<ln Soifgéul. S. :21[ldr. 4, i. 
A j^b} f iT) 60 i:reóftfj5 dn ypio- 
^* /lib lófd guf dn bp'^fdc óocumgo gcií^jipití dr) bídbdl 
cdtugdb ^. -^guf dn cdn óc 
tflOlfg f§ óá picio?; lá 7 éd p- 
ciot: oibce, 60 gdb ocfidf é nd 
bidig f m. iígiif á órgsbb 60 
fldibbif^féoi;A c')75e, d bub^r féj 
Qjldf cufdnodcóé, ditinbond 
clocTjbf 1 beit íid Tidftdíi. <íc6 
^o Fí^SSá feifg»i5 "/ d óub^u, 
dóá i'é -f 5r^lobtd,j**1i lé bdjidn d- 
mdín, mdiíipif ó-rjne, df lé gdch 
Tjle bnéiáíi óá óuig ó béul Óé. I ; 
Uug dn óidbdl é d)] Cdíif oin | j 
óon cdt|tifJ5ndorncd, 7óoctjjÍ| 
fé á beiT) dn cgmpi^U é. -clguf 
d óub^z: fé r^if, QHdf cú mdc 
bé, ceitg tú pein fiof : oi/t <t 
Cd fé f gr^íoBcd, 5° ^^iobni^é 
f é íiitTie ód dinglib d6 timcgUi 

^7 COlggbYjb f1d6 tú dn d IdTÍD- 
dib óo cuit} ndc búdUped óo cof 
pd cloic. "^l óuB^c lóf d fiif, 
^lcd fé fgfAÍobtd mdft dí) gcg- 
6íid, í^1í ctíf<pb óú cdtugdóí) 
ú]\ dT) óigbg/iná óo óbíd péin. 
nugdnbídbdl djtíf é 60 cum 
fléibe ;\Odif^5,7 60 tdif beííi fé 
bó /iiogdcód dii óofndin T^le, 7 
itngloíft. ^lguf double fé 
;ny, Óo béd;fr;b nni'e idó fo 
-y^le bi^C, wá flé debar) ólÍ b'dn) 
óom oíió)<ugdb. 21 óub^c 1óf<< 
;nf dnfoin. Imig jtofndb d cd- 
t-r^gteóifn ói;t d^d fgtnobcd,' 
Onortp'Yjb zú dn Ciggf^nd óo 
Óbid péííl, 7 df bó nd do>1df< bo 
béund ZÚ f ei;\oíf . Óo pdgdiíi 
díi bídbdl é díi odí}^©!!}: 7 f^éúc, 
cdwgdbdfi r)d hdingil, 7 60 f\i\' 
ngbd/t piiiocóldÍT) bó. Qlí) báftci bomndc tot) cofigdf . 

ADhé -r^le cúfodcódib óo 
cíb nctc fcftjl cúíDtícó ú- 
5<íi)i uáii) pel» con5>i«ír)b é»o 
t<xB|c bif n péin : cufnbcd^ li) 
50 f:oi)ti!Diol<sc drj í(|i 5C0/1- 

ttji ndnmctricnc) : ^oTlú■f 50 B/:fó- 
pc(m tí Be lú cof tír,ó<t ó g<(.c T;Ie 
tubú^■fte óo bpéiói/i fco tggmail 
óon co/^p, 7 ó 5(íc -yjle bpoc- 
fmucnrjgb í;^ n)béi6ifi loríftjtíe 
60 túh^z áj^-a. nunuro, 7 ú i,oj\- 

rdbdb, Cfé lofá Cfiíofó, tt/t 
í)Ci5ec)(fi>}<i. -(ÍTncr). 

<( jNléipif cil. I chef. 4. z. 

Abbg^Brtáicbfe, Qr,y\m'\b 
bimpíbe T ódchcTjíige oft- 
TjB rriéf uri ÓDiggrntí lóftí, 
fiB tgcó ((ft Bu/t flctbi^g rí) f d 
rnónd céile,6o )iéijt iDcJjt púdfiít- 
B^ uc(i)ie <ín gléuf ^ drt cóifi 
iJíioiB fiuBdlj 7 roil bé óo 
béur^dm. Oíf( tícci piof ttgTjB 
cpéb idóíirthcntfnccl tugdmct/i 
bíióiBi:f^éf c(n 6oi5gfi)ic!í lóf c(. 
Oífi a fí fo coil óé, f iBfe óo 
belt )iáofntí(, io)iuf 50 f£cr)(j- 
ctí[bfiBf6|tÍGpcícdf: '^tguf piof 
í)o Belt <t5 gach cíon dj;r,B -i/i 
tX f oit^c fcm 60 cor)gmcCil <( 
«tíofntdcó 7 íi íionói;^ , f^tguf J 
í)í tí Bpon c(ir)viDÍ<ií)dc, dmí^l ^60 
[mó^ flíl ciíigbacba, tíg "Due 
hpTjl óoldf óé. ^dn Igtrfíom, 
T,ú mháú 50 béundínjóéiíigc^^ 
<t bgf^B/iát^, ói/t i)or)í óía 0Í05- Sin nara 3Domí)nacli tioii cljo^gt-asi. 

úlzuf fva. i)e\t\'6fe -yjle, 60 

fiéiftncíH d óuB^drDdfi c^nd n^h, 
7 oo^ingmdri ópidbíiu^fi. Oiri 
í)í cum jigTOgloine 60 gdi/t biá 
yiji, dcéum ndómtdcód. '^l;t<< 
Tjttbbd^fir) dn ci CT^j^Sf d «£m- A' fT^m . r.d re^repij i,i dnóTjíie 
dCd «efnfif m dif^e^ dc d ^lóid, 
fíoc póf 7:ug buiTJe d Sbio;i<íó 
ndóíotd péin. 

<(n Soifgéul. S. 2|]dt- I 5". ai. 

}? nóul bióf d df f 1)7, óo 
cúdib fé 50 leitmlib 
Cbifiuf ,"7 ShJóon. "^lgaf 
péuc, cáinic bgn óo Cbdnddr) ó 
íid C/iiócdlB f 1», *7 óo éig f 1 dg 
fidb ftif, bédnd Zj^óc^e 0)\<xn) 
Qí tiggr^r/d, d mic ócíib?, a uá 
fmnggD d|i nd búdróneb go n)ó^ 
ó bernan- '^lcó ^ii tug feif^n 
Ffiegr-d d^ bit T^fite, 7 rtíiigd- 
ód;i d beifCiobdil CT^ge, 7 óo 
id|i/id6d;t á, dg j\áb, Crjn údl)) 
í ; ó\i\ úzá. fí dg eigriie u/i 
Tióidig. ^lguf d/i bp/^ggr^d bó- 
f d», d feubl^u fé, f^hóft CTjI\^6 
m-f] dóó 60 tum cúojiiXc tige 
lf/idel óo cúdib' ^ji fgc/tá)7. 
5i6£Ó odííiie f «p, "7 60 /ii)ie fí 
flédcfedDi éió, dg jM^), Qltig- 
§|i/id pó]/i o/ium. "^guf á^ 
BpMggf^ct iJóf d», á fcub^r; yé, 
l^ii CÓl;t dji(í/) ild Sloire ÓO gííC* 
Cdiri, 7 6g telIggDcuiD >id r)5<C« 
6cíi(, <^íc5 d bub^u fifi, If 
pojt firxitiggftM : gib£b póf, 
itl6 no Coilém Cr;b óo» f b/i'íj'g* 
l^c ti^rgf ó bófió dociggr^nao 
péin. Qift Bptigg/^d biófd í(»l 
^dílfODí, d bublz. -fé jiid j O 
M 4 0tt -^cfaiS íioiníjnae^ fan ci>oro;íjaíf. ÍT'o.ó 6r:z rnúfi \f zgú Igc : "j 
óo i)í d /^iflg^n f lúi ó. íl W^pT\ 
ú mucK 

^o*^'. óbé i^lecbumcif iiiób, 
5176^16 ití,pé<i(cn <J|t 
<ir;cT;);g|c<í cjioióhe 
'*'« '■^«?> dúm£(?l^efiíjífgcb, ~j 
fin rtmcíc lárn 6ef óo rnó/Abdif, 
cum í óo belt -Qá cofdnrói/i 

óe, Zi^é ^ofá Cjwó-fb ú^ CC15- 
e|tí](3(, <ínQeí?. 

-Cí^íéipifcit.epbef. 5r. I • 

'q\}L^ lucb6lcr;tDbdrmÓé, 
^ll^Jf iDtí;< cloD) SfMbTjgb. 

rigj^.ábidnTrjl 60 5/^c(Sk^5 C/iío"f í> 
fiiie, T oug fé é pém ^ új\ ^'o», 
í}fl( op/iílíl Tíjd lobWc biJBdli^s 
60 Óbic(- S^'^S*^ fó/^iópcícrtif, 
TDÓ ngfnglome ct/^bit:, »0 f díi^u 

ídi), md^ tJf lonr/CuBfiib úo 
riáóiiTjh : ^tá gáiftfgmlílcó, nd 
con?fiá6 bc(oi:b,T)ácn<íÍ5 cciince, 
r,oc if «eite ngfncubcnb : <ic 50 
n)c(b f:§(iti QlibJ b;teit bT;b- 
gcdif. Oíft tíóá tí pbiof fo 
ú^-qb, 5ic(c bfvjl oigpgcó a /AÍog- 
itcó Cbiííofó 7 óé, «5 f óftíop 
•rjó c(]t bit, M cfg ó-rrne y*circ(ic, 
))ob df p£ri lobdlitbri^gb. J^'d 
rr^Ucití éin^c fib jié b/iidtfA-y^B 
bíomó.n^cd : ói|t 7:15 p|fi5 óé 
(jji fo)} ))a ))eiúpf rt <í;' cloij) r}<( bgf umldcód. Uirre f .« ná bijiJ 
wd gcumdii. Oíi^ óo btíbj c(|< 
ud'f^ib oáj\ ríóoficdói/f, <xcó d 
))oif bo(;i folif fct Ócg^finct; 
fiiiblTjb maftcloií^ £t)) rroldf. 
(Oi;t dUií co;icib íiit Sb ot^tjóe 
f d nyjlg mdiu, 7 p/téunccicó 7 
pnijie.) '5lft mbeic bdóib aj^ 
t^t\há6 C/ié5 é dí) ni lond nnbí 
óe5roil tf;i C 5í'.r^■/^d■ '^íguf n^' 
bíob cu'iDdn cí£"^B pé bo bjM^^b 
)igrnéct|tbd<:c( dn o>o/ica67jf úq 
go mdb ludiúe fi bb<-/ locóugdb. 
Oí/1 <íf 5ficli:rgfnTjl fAé ct Tiiiiiii- 
f.ii (írf,nctin, iid ne;te feo )iíó 
fíaó óf ífgl ; gb^b bíó «flt 
b^rjle Tieiúe poLlaf, cIm n^beit 
dóib ó onr/olcd ón Cf old/ ^ó ^ c( 
f é ttíi folcíf <5o ni gtíic )ií foiU- 
f ige. llime f ni d óe ji f é, múf- 
^y;1 tS bY^ne dC'/ úb cboóUb, 7 
é'|fg C15 tt-fa.ro 6 rnc^,^^B^^B, 7 
í)0 béUjid Cjtiófó foldf órju. 

Qlíj Soifgéiíl S. ,^uc. II, 14. 

O bí lófd dg ceilggn 
í;|rnctin tímcic do bi 


balb 7 c^jtU d,t v*>'V*^ ^j^ul^ ^Qf) b^mhck)) 
dmctc, gUft lctb>] dn bcíló^ín, 7 
ho 5c(b ioM^)ictb dn flúdgb?, 

Zj\\ Obeelfébub pftioTifd uct' 
DóeÍTicoi teil^ef fé cimctc iid 
bpmr^n. ú'^Uf tpfm eile ctgcuii 
cdtdige ^, óo i^M/icto'i/^ consb- 
tíjAtd ó n^m ^. Ql^uf dr bpcíic- 
fiíi d fmud )i~ gte. bófa>i, <c 
óuB|,c fé fiiú, ^dc piogd^ó 
lííof fíoijiue nd brtgd b pém, íio 
nic^n pay cic bi : 7 d?) uij b oy An ccatl)ramIjat){)S)oml;tíacij!:ait mmm ye. ■^Iguf 'T'-Jf^ <ii7 gcédbnít óá 

péin, cioiiuf píiíiFctf d nio?)<*f 

ilE) tf^i Diieelfebub teilgimfi 
dmcic Tid ógfoctm. -dguf wáf 
Cf^i bheelyébúbf5H7ofínn)fi»<)( 
6^mi^n, eld Z]^é fgniof dib Buft 
gcldiif d iá6 ? tí|t d rtíbbcCfif m 
béi5 fubfaD nd mSr.eirjfniidiB 
OfidiBT'i. ?(f cetid mcff lé méu;< 
óé téilg-mfi <íní)dc iid oimdm, 
gdí) cur)Z<ih^z úávoic ^io^df 
Óé cugT^Bf ?. '2U "dn coitnCódf 
óTjíie ldi6i;i úfmlzú d CTff ^c 
|Séi«, dCd d Bcy^l dige d f lot- 
cdín : '?lf dr) cjtdt tig óT^^ie if 
«ejtuw^e nd é, beipití fé búdití 
í dguf^ -ógifjb -fé leif d 
i^le di-imdil dn dfi cv^f^ -fé <í 
WYjmgin, "7 rioinib fé d fódil. 
?ín cé rdc Bpv^l Igmf d, drd fé 
tím dgdib 7 gi.b bé iidó ccfivjn- 
wggíi Umfd, ycdbi75ióh fé. 
^h Ufiát TOéiggf d'o fpio;id6 
fl^mjldn úf bT^)ie d/t biu, iiDbig 
f é óftí ibntíbi^o ciofinod, dg úp.- 
r^Tjo'-fuamr]])' : 7 dri zy^dtrxic 
hfú^drt fé fin, d óeiji fé, pU- 
pi6 ií)é 6on) ti5 pé\n o ócdinic 
mé. '5(guf d/1 orecó 60, bo 
geiB yé d|i vict ygudbdb 7 dft 
wttíismdií'íogdb é- ImtigiS fé 
<ír) fin, 7 beijiib f é leif •('ecó 
fpiOfMiá)e eile if mgfd «tí é 
í:éiH, 7 d|t i^&ol d f ó£c i^óiB 
60 nlb corntidibe uft fin : dguf 
If mef d óeijigb dn óríi^e f in, ná 
ú tofdc. '^Tguf t:c(iAl<í dgá 
jitíb fo bc^', ^'Jft <í,^6i95 htn úr p\^e 60« -fludg d gur, 7 go 
nduBlc f í ; df bcTÍdige dn B;^on) 
60 'OiDci^ft tú, 7 nd ciocd óa 
6iugdil cú. '^lguf tX 6uBáf^c 
feifiofli dÍ6 df ^b|/)d je di) 
ó;t£rD éif5gf b/^idudft Óé, 7 
coiTnéuóuf é. Óómbndc fd'íi Abbé r,le cufi 
inÍ5 tú, <ór Qln egc^tdmdb 

G0)15df. 

cufndcódió, J^i^b'- 
cóíiCdi^, :r,e, óo 
tí^lUf ó cgjAíí dn DpM- 
rídb pdjt ttbftoc g>iíofnd)-.td b> 
ópó'nibin 50 iiHÓc^gc lé coíí)- 
poficdcó óo Sfidfi Cfié d)i CU'- 
geiiwd 7 dftfld)nr^5teój|i1ófd 
C^iófb- Qlmefl. _ 

Ql ^'eipTfCil. gdl- 4. xr. 

■ w^ lép-mídJiBoú pdo(dn 

f^gcó? Oifi dcd f gpíoB- 
rd 50 ridBdbdfi 6idf iDdC d>5 
'Jíbfidbdrf : mdc dcd pé h.íiilu, 
7 mdc eile jtS mncói fráiji. 7 
dn mdc óo Bi ji'f d nirjilu, df 
óo }\é\\\ ma peóld r^u^db é : 
dc6 m ndc fco Bí |Mf dv, mncói 

ffÓIJl, df 60 Briíj Wtí gglldnincí 
f-ugdS é. ?[i:d ní eile ]\é tr,-^- 
fir? df "oá weitíbfe Oifi d fíde> 
fo dn ód ohiomnd: Ciomnd 
íJíoB dj;d)i db é -dgdM é ó f lídH 
SÍJid, B-i í^gf clúT) cum bcó^'^'fe. 
Oifi ?f londí) xígdf* 7 S'nd, 
f lidí) i-d J^ldr-dbid : úzuf ú-f 
Cof mr,l í f\if d i^r.dítuf dlcm ti- 
ed d Tioif dii, 6j:uf ázú f ' - ' b^ov^.'fe r{jH:L[e 1 lené ndcloiíh<lc6 M z d-C! 'An ceattramíjatií) Dontí;nac^ fan rtjo^g^a^. - 

fá'i : oíjt óo Bí á pof di^e fém 
«;ié6 66 béit?2d6 fé- óo pt<f- 

tod céu6 fpT) íjcíj'.cibi^b', t5o ■ 
cum go.^gldcpdb 5<lc row tíCcí 
óegáw. 21 óuf>^^ <óu 6d be;f ■ 
C^ob^B, <iiti'o]''iúf bgftBrát^ 
Sbíinó:» pgfeá i^if ■ ?^cá buáj 
coill S|5 áijíige dT) fo figtí 

óá ;tíf5 íjggtl .- <íf C|iéuó utb 
•fh e-Mf'. d» Tjí^gb fo ? <Í5uf 
tí ftulij^t: tóf tt, z<xo}^T,6 pá ^5"■cí 
6o J^^-d óíDsmB f-íjbe f lóf. i^g'-if 
óo bí tnó/ití''? pé'jt d)i fit nciiii:- 
fin. <ífi d ^ábBdfif in 6o f TTÓg • 

rimcell cTf5 mile, ^tguf óo 
gtttc lófd wd hdi^cti», tlguf 
tíj-i rrSfíeit br,tjgciif,6o fioií) fé 
d)i ?;£t óeifciobl-r^b, d^uf 7?<í 
óeifciobóil. tíft ^i'd ci^Bft^^riTrb 
itíb : cíguf mdji ct/? ccéuówii póf 
óo n<x hiáfgcíié b^5t( dii n)é:6 
óobdtU léo. Ql^ufúf) Cdn6o 
Y*t(f C>b ítlb, d 6ub^|ii: Tfé ;ié Wát 
beifciobli^b péi)i ; ei^-r^rji^iS dn 
fhj^i^l^c óo bí oiorndfiCT^g, 6o 
. chum ndc ^iclcdb éin í)í drDUgd. 

ódft, 7 6o hónábáti. 6ú cbdb 
béug óo f bftiflec bo nd 0175 
hd;icí:2-r;B éojt)id, 60 Bí» épi^S- 
l|c dg dn iDYjnri;! d 6ic- %\ 
d ntíbbd/tfitt díi cá)i 60 curicd' 
bdji -na t<6]r)s fin dn comdf^úd 
60 ;n7)e lóf d, d óuBfdóííji ; df 
é f o 50 píftiji^c dJi pdiS úó óo 
Li cun) C£fd ^ d i;j-có^dl. C'f (J"d f'SHÍoBúd, blóbgrtlfí- 
fegcaf ojic d Ben d m/ii6 *ndc 
■beiítgTj cUn: jiéuB'dmjíc dguf 
éig, d B|n ndc Bp-ríl jié i^íob- 
n-i^B: ói)\ if líd cldn nd mú 
Cftéigte, ná nd nind d^d Bptjl 
p£ft. Uime f in d b|fib)iáiijie, if 
•f líie cldn nd gdldííiTid 00 jtéijt 
If ddc.'^^ícó dmTjl bo Bi d nud:;<- 
fi» ^D ct >^u?;<íb 60 fié.Tt iid 
peóld d^; gétilgnmií^)! dji dn ci 
[^jiugdb^ Í50 )'-éi}^ i3;t f b:o)iT~be : 
if mdrt fin dCd d «oif mtíjt dn 
gcéudrid. S^'^i^ ^r*'^'^ '^ ^^^'^ ^'^ 
y^^iobuif/t ? ceilj; dmúc d 
JHíiil^ 'y d mdc : ói|t ní Bíílb 
it)dc nd binilce «d oi^f^e rod- 
jicón pé wdc «d mná fccirte. 
go óetrni» d óftVóf^diúr'e, «í 
, Cldn bon \nilc fivr.e, dc óo» 
fnncói fco'fi. 
Q[n Soif£,édl.'S Coin 6. i. 
^ cudlb I0) d cd}i 
,<^^#:4b« ''^ Bdlilé, [wó J 
" ■ "bibéi^idf, 'ilguyoo 
lg?j! Bi^big?? wó/t é, ~,Mé 
50 Bpdcd6d,t tí combd/itTrjtíe 60 
;tii)e fé d;i «d i;fói?)vB éugCMÍí- ^ 
dibe-^iituy* 60 cúdibl6fdy*úáf 
dri fltdb, 7 óo f 'í^ Tfé dn f!« 
mciiUa )ié ??d óeífC',ob\r;h- 7 
óo Bí d:*^/ Chdifc;, péufbd ;;d 
f^liuóííibeb d bfoj^uf. Qiji 4, 
wdbBdjtp^ ú?i Zá.n óo tóg ^ófá 
<t y-rfli- yuaf, 1 60 cun^c fé 
go óCdunc órjb^'.: mó;i crjge, d 
ójB^c ff fTé philib, gd hdic 
df ú gceir.eocdmcóif d|^d'>' 60 
éutn g'J n^á-fá óif fc [.771. j ■^'f Att CuíffeaUÍ) Domíjnaci^ fan €\íoiqW 2b c'rfsgíj óommdc fd cho/t- 

Abhé r,le ctimdf diá, ji^b*- 
míótú, pédcdin 50 zjió' 
c^gc lift óo phoíxít ; 
loíiííf 50 nií>«i6Íf fUÍUfiá^bte, 
7 cumbcíiste 50 fe;itíc tííi d 
gcofip póf, 7 d fidDuvn lé óo 
rnó/t fn<íiugf Zj^é lóftx C/nófó 

-d J^lépifcil Ccíí). 9. II- 

A ÚbZ^fboChiiió-fóvd^jib- 

jr% f dgdfic riá ^eiteri mdiú 

60 Bí cum cgf d, c/^é tdBg/f)id- 

cdil bd nió dguf bd óio'/gfndl- 

loMf\ f !)) }<é )^tíb,tí5Uf í)dc 6oíi 
íiob^f e, ^tguf póf ní u/ié fY^l 
gdbdfi )?<í lcób, dch t:rié «d pirjl 
pé:w, 60 chuálbh fé <í f'^gcb 
éun udt;i díhdir) f nd [biofíJdb'- 
TíjBn «rófntd, dtt bFdgdil púdf- 
l'^B^^ 'pójijiTjbhe Ibhríne.'] 
Oíjt iDd í}í pK^l td;^B <(5uy 5d- 

bdfí, 7 luáltftgS f gcBirjb, d;t rjtt 

c/tot<x6 <í/< tin óftT^ng vigmjloií), 
<í »)(iDmbii6 d í)C<6iB ■^lánzá m 
feóU, Ql íié ndc j^o mbo ná f m 
Óéundf pirjl Ch/<íof 6,r}oc óo po- 
ptíiú é péin gdí) ctíibe, 60 óbfd 
Cjiép tin fbio;<i75 fío/i/n^lie, 
fcu|< (xoinyidf-fti gldntib ó oib- 
/tgc-yjlj n)d;iDíí, cum fei/iBífe feo 
béurjdmh óon Óícc Béo ? <C5Uf 
<íft o( fon fo ú yeij'ion eióir»- 
n)b£i>o)itói;< t(n coriáfitá «udib, 
lOndf Cftéf cfn mBáf 60 pu- 
It(i7i5 fé cum fúdflTj-^te fd^- 
•yjgte í]c( 7)c(it£^údt) óo Bí f d 
gcéubcoTÍfidtí, 50 Bp-rjgeóíf dn 
ó/igm di:d *úji net ng^pn)) 5|U- 
ttmbi^Jj ))cí boi5fi|ft( Tfio/i^tj- 
6be. 
Q(íi Soir-gédl. S. eoiv). ?. 4(1. 
►*i ÓuB^c Idf d cid biB- 
•f^ ci7/igf pgcdb dm 
K leii: ? rod <i óei^im 
jv^ »y«« <1 npiftijie, Cfiéd pá 
ndc ccjteibcí bdmb ? 
5i(5 oé dcd ó óbíd, éTffcib f é 
briidUfid Óé i If T,me r,úc éifó- 
rífi, dji yon ndc ó Óbíd f iB. 
Uime yin óo f fif5f<dód)< nd IJ- 
ótíib'e, dguy d 6uB;id6ír< ftif; 
df) né ndc rr)<k]t ú be\m]b^un 
Sdmd/iicdndc tú, tíguf 50 fepi^l 
óembdn lotjdó ? óo p/tgS'i^r' 1o" 
ftí; ní BpT^l temhdn londmpd: 
<lf -óo Beif(im onóif» 6om ttú^, 
v 60 Beifttiyi gyonc'ifi bdfnyd- 
'^^S^^f >ií í md jlóifi péin idfíft- 
T^myi, iízá tiec idfi/my 7 Bei- 
jigy í)}igt. 5o6ei"'í')'«i ^gimbin, 
ú &ei/nm ^iB, gib bé comhéub- 
fAf mo B^idudiiyd, ní pdicpi 
yé bdf go yio^/^Yjb'e. -dji <t 
BdbBdfiyin d 6uBí<tí6d/< nd 1ú- 
^T^be jiiy ; <(iúnimíó tt noiy 50 
bbt;l dn óidBdl londó. ptí| -d- 
b/^dbdm <íguy nd pdibe bdy : 
7 <l dei^i cuyd, gib be coimh- 
eubpdy mo B;tídúdfiyd, ni Bldiy- 
PC ye bdf go yi6rtf<r;be. -dn^ 
mo tufáMúji Vút^ <íb|^dndm, . 
noc pudifi hdf ? 7 pudjtdodri nd 
pdibe búf : Cfxéb ári y^^c bo nj 
ZUfii bioo peiT] ? Ó0 p/igga '^^* 
yti; md Beifiimye j2;lóift" bdmb 
péin, ni Bfrjl cdBdf uY) no 
glci/< : tly é mdt:£ 00 Beift glo'tt 
— - ■ cdmh m LJumyiiai'D JS t^^^aUI uoit (LljaiTo: coimpe. 6(-d;iin, roc d 6eiMti)'i ^i"?^^^ 
é tiUft ^lóid péin é., -d^vf r,í 
Bfy;1 dit)ie<í5t;[S|-i ^: gi6£b if 
tíiúre bítmhfds é : d^uf njd tí 
feeirtiíD Tiác diúne 6án^b é, ^ibidib 
jDé coi'mbT^l piíjp, bi'.Cjclc: ^i- 
<>?b df íiitrie óclíDb é, 7 coimh- 
cu6r;m d ot'ídCdit. Óo B? i^dl/t- 

^^cuf Jtó;i d^ í)U|i í}<lt:T^)iye 
-d.D.Hdhctm, fápttl^fd ópdicpn: 
7 60 cuiii^^c f é é, 7 60 Bí lú'áú- 
5c(ir« ^. UiiDe fi)i <x bu-ói\<ibáf. 
r,á lúbTjbe j\ffj '^' ^f^)^ ^6'*^ 
mblídbízcí tfguf óá iz\ch^á óróif 
<lgd6 póf, 7 <ín BcrtCY;b rí -d- 
bridbdm? <X buh^z lófd ;nú ; 
go fceuíbi)!) fceimhir, <( óci^'in) 
^tB, ^o opT^limfi dí) fif^l 60 
oí 4h]\áhúir). Uifre fi)i 60 rtíg- 
hábá'ii clocd, óo cum 50 gcdic" 
p6Íf MiY* ító : <Xf 00 f:olT75 
1óf d é péir, cíguf (50 cuáib fé 
<krr)úc df 0.1) uen'pctll. 

•d.'? óorohMch \f neú-fá bor) 
cbtíifg p.o:ri;pe. 

Óbé T^le cufnctfíCb, 
^ ' 7 y"iofi!i6y;be, 60 crtt 
^. óon ci>ie6 bfó))(X> óo 
* Qjlbdc dft Sltínrg- 
reóift lófd Cfiiófój cnuno dri 
gcóltid óo gnBdil ^, 7 cbum 
bdtf óculdrg ttfi d gcjioic. 
chum go lenptt6 dii civicb ófóíid 
i^le fofrpld d mb<^r»L:ifr,blcíif : 
«•ofiCdib garrócáecb go íióC- 
Tictifcúbre CifiompltU;i d poig 
■■- <5o k;;diTtbdin, 7 go »ic^6i- 
jCí f-]í),itdflpdt/í~?cb órt <i<r_ ei.'^ge, cv^é <in lófO. C;iióy-t 
gctbnd fm d;i cng£|^«d. ■(](. 

^í ^eípfcjl, pbil 2. 5-. 

Blobb ú «líjciii cbéu6*fio( 
ior.i7B , f.ooh feo Bhí póf 
d jNióf d C/iíofó : l^locb d|i 
wbeit bó dB.roirtff) óé, Mfi m^f 
fé íid fldb Beiu bó coirnioriuí? 
jié Ijíd . -df í»o cTf^rt ye c péin 
dflefnfrjnj, d/t ^jóull óó ít.ínof 

cofmbcnl fé bónih, dguf d/< 
nd Fdg«^il d Bpiog.4 n}d;i br;yie, 
óo íflig fé é f'rv,:, d!-; mbeit 
bó d|i W beundmhíwbdl guf dn 
mbdf, gbo« Ddf «d c^ioice. ■^l/t 
d ndbbdfifiy) óo df^ft'tjg Did é 
go fto dnt) mdfi d)i gceúónd, 7 
cug fé dinn) óóóf ciol gtíc-rjle 
<(nmd. lorjiif go ccfiomcdb gdc 
r;\e gliín canm lofa, C?.^o>í 
glvfng] nd rg'.tgri drd dfi T^efn,7 
d^i ctíldmb, 7 fó\ úf) óudldm : 
7 gondióíneccdb gdcb Tjle tgn- 
g-r^b gu/^db é lóf d Cf ióf6 dn 
óigefind, cum glóifte Dé dtdrt. 
?l7i Soifgeál. S. :>|]dc. ay. i. 
'*» guf dfi óugf nd mdi6- 
r.e, óo cLÍdí)dri vú 
há;tc5fdgác, 7 yiri- 
jív»- '•w«J5 ^.,j^ ^„ pobi^l tjle <| 
ccombi^nle d Mdg-yjb lófd, lon- 
dy go cc-rjitpióif cJm bdif é. 
•dguf dfi nd cewgdl óóiB jia- 
g'íódri léo C: dguf cugdisdr* 
óo pboinfiuf ]:^ildic"d)i cúdf_ 
tírán é, <ír} yi)i mcíft 6o cori- 
^c 1Ú6df bo Bjidit é gufi 6dm- 
nrggb é, óo gdb diCfi£cbdf é, 
7 *o d7f )g fé 19a 6e;cb bpióf d 
pbci) 
sin 5Dom!)nac^ í0 m&ía ton C^aíf0 toímpe. 

p,cl,j5 Hgló ^'^ Hel btí;i5Ír(Xgílí1- pOCdl ÓÓ, lCTJUf ^Uji gdÍJ lO)}- 

-dcó cend 5ockc6J[6 dn cúdc- 

4d ctn ceuf otí cum tio pobyjl, dn 
cé bub tíill leó. -á^uf ooSi 
tícd dn udn yoin b,»^iiíge »106- 
oiriJei/icixJft bái)im Ddfiabbrtf. 
dV' á Tlúbbúl^•f 0}n dfi l]d SC/itjT)- 

jnugabfccn d óub^c ]Jioldic 
ftiu, Cid If úoil lib óo léiggn 
cugdib. Ddf^dbbtíf, Yió lófd, 
fié T)clbíí;ttd;t C/tÍofó. O'lfX bo 
5i d pof dige gu/i db Ctté tnúc 
zu^dbú]\ úcLcbd é. <ÍSUf« dri 
■fr^óe bó-fúx) dn d ccdíti/i b/\ei- 
chernrnqf, 5 o érjfi d b|n Cgcb- 
6r,!i|có CTrjge, dg fidb, /^1tí biob 
bJdj)T <i.S<*ó f\if ún Dp/iéu») úó j 
ói|i if mór' óo 'ptflD^S nrdfi d 
mjg d Trb/'iiorgloió d/idfon- 
<tc6 cend uugaódft ádcódjttíi)) 
má fdp.círiV: 7 r,c( fiflf if^ fC\ í>g;id 
bor. pí.bil bdr>dbbáY 6idr>ítifJ5,'7 
1óf a 60 cuft cum hú)f. -ctguf d^i 
Bf-'/i^^giui f'on údcbdr*tín d óub^c 

fé ,niu, Cíd óon óidf úto if 
midíi lib Í30 te'5£>i cugdibbdm ? 
dcb d óubr^dódttfdn, Ddfidb- 
báf. <ícub^cpioldió;t)u, 4;t 
dn i^dbliítrfoin C|téó 60 bgncc 
mé )ié lyó-fd-> 'fté íidbdfitdft 
Cfiiofó ? d óubfi dbdrifdn i^le 
pif, Cftoctd;! é. -CÍSUf d 6ub* 
^i; díi cúdcód/ián, c»iéó é dn 
cclc óo ftiVfC ye ? úcb if iróiée 
60 éigtVgóditf dti, dg )td6,C|ioc" 
tíJíi é. <Í5Uf dfi bpdiGf in 60 
]0hióldi6 ndcftdib ódí^Bd 60 tíii 
é)i ní, úcó 5U|i mó dn budi/ic 
td'n-c 6ó, drt r5dbdil uif^e 
cbTíSe CTí!:, dguf feo nd f i.)fefir,d : 
<í^ fidb, óo pgCdi5 nri dg 

b/^atnd pldn^mciorjcd-s; af 
d.6ubrid5>tfifdio, C|^éó e fio 
6Úiv,e ? péuc fein [^ó pn ] 
2lguf df^ óueilggri Dd bpiófdb 
du-gií) údb df) f d CjmpoU óo 
b£li75 f é r^iu, 7 dj» nimr|c6, 
60 i'Xcó f é é pém. ?íc6 úji 
tigldCab di) ^^15 bo -«d bd.nó- 
fi;5dr\;:r,bb d óubndocí/i, f']] 
cói|idgcufA dnfdcifóf, óiftif 
lúdó pola idfe. -dgLif drtndCn- 
dfn com^le bóib] £/), bo cgn- 
cdbd^ leó pgndr) bo b dg f:||i 
foigriggb Cfiídb bo bédr)dm, 
60 cum gcbfidri odblucdb dn^i. 
<lí< d vdbbdr'foin gOliltg/l bOT) 
f:|;<Uíi ób, PgfKl^ ''<* polí*» gi'if 
tí.íiiug. ^únfir) bo couVilioíidb 
ttn ní d bubj\ab U/^é 1.7^emidf 
pdib, dg )\ú6^ Óo gabdbd/t 
cucd ndbeic nogibpc^b lúdc 
«n ^é óo m£f db, bo b? d/1 )id 
rpgf ó cldrÍTíb Ifjidél. iíguf 
;íu5dbdít idb dfi pgr^dri pft n4 
foibcig^bgcf-idb 6 . bldndmb, 
nan boiibYjj dn Cg^^iiid bdín- 
fd.} tígvf bo fb£f 1áfd d 

bpdbiTí-f 1 dn údCbdt'dili, 7 bo 
PAP/^"^?! «Jt" cúdcbdndo be, dg 
f<db, -dn cuf d dn ri -Jb til ^l1Ú 
bdige ? 7 d bub^c l6f d /tlf, OC 
bei;^ CUf d [fir,.] -ciguf d7) Udn 
60 ébjgbd;! rd V^iif'vbfbdg^c: 
7 r,d^ f'.npi^ e niO|i Pr^eg^ j é 
éi)» ),!-<( beifi pio'dir p•^f an 
Cdn,-i>?, -dn «é íiíc cclurn CÚ 
C/'Co d lionrtiY^rgcbd C^b fo 
bo bédr.d;V)bFÍdfcn>7l'i db'dgdib? 
<^5"r >)' tug fé j:e5;Ht d;A edij- Sin 2CDml)nací) t0 ncafa í!cn cpro; toímpe. 

cTj^e to }or)ú]l fé <t lámd d fee m6j\ húúl U^fúól. <lguf Bpmbnirjfi an pobcnl, ttg ;ia6, 
<i óáimf 1 neifnciorjccic ó pirlcD) 
f ípéctni^S f o, péucT^bf 1 61!) péin . 

"<^5"f <í;^ ^fí^íh^<'^ ^o'i pobdl 
TTjle <l óLííjpa£)<J/i) Diob <( pT^l 
o,rtr;r)e 7 ^ dft gcloi^. Óp léig 
^-é cuccítíT) údn foin Ocífiabbáf, 
7<(;t fgiúlidb lófdcugfé óutn 
tíc^ocbtíé. -dn fi» í^ugdócífi 
y-iiigoTrffti €()) uc^cócí^d^rt 1ó- 
fd léo óon bcíUít cboicch% 
dguf óo chítir}í)ibe5cí;t ctí)C7;ó- 
gcóct fdigbiu/i ifjle r]ct timcgU. 
^guf 60 nocbdód/t é,7 óoct;^- 
£6c(f< bfidccó/icjit3n9me. -dsuf 
óo pSgíJtíí^ cofióiJi fpíne, 7 óo 
ci7ii|ó(ij^ pá nc( 6gíií, 7 flúz 
giolcirjg ÍÍ3 <t láim6cif, -jóo 
lél5|6<t;t tí)t d «gl-ifniB «d f]áá- 
M-Tif 1 íc(6, 7 60 ftiíígódj^ pó^cin:- 
<i6 páoi, <(5 pú^, bia 60 be- 
oir) ZúmbQ t^úhúbúfx óo feiligib 
^, 60 gldcttócír' áncfUt: giol- 
C175, "7 bo húáú^t><{)\ ú'i) txceí) 

poíiárndó pcíoi, óo bena6cí/A tií) 
jtóbd 6e, 7 óo cir;;t£óc(;t d 
eub-r^ge péin r,nie, "j ftugrtócl/t 
xS. íTOdcé cUTO <J ti^ochba. -Clgi'f 
tíji nftul d rnát bóib, púdftvícbd^ 
ógldc ó Sbif^ére ódft bciinm Si- 
mon, 'ii 60 cr,p^b<Xn ópíúCTjbb ^ 
óul leif óo cum d cj\Q\ce óiow- 
ccfi. <^^í'í" itii CcX« ■Cdtigoiftctrt 
guf <ín iond6 6dfi db diiim gol- 
gócd (if loíidn fin fié páb, 7 
dioid cloi5r.e) Cugdód;! bin- 
cijiít "7 bombldf Citi tittcéile 
jiej^^l £;ó, 7 dr) Cdr) bo blaif d »6idi5 d cj^oiód bóibj óo 
;ioi?í£Od;t d édóTfjge dg cujx 
C/ttínctjfi [ojttdj lofidf 50 
gcomlionpT^be d» «i d óuB/idb 
6n fd\6 •■, bo ;ioiJi£bdít iDtbuige 
bóib |céir7, 7 bo ci7í^£bdít cjxún^ 
cdft dft mo culifrb. -j d/^ fyjbe 
íJóib, bo choiTOédb fidb é dr). 
fi». -CigUf bo ci7;^£bdft d covi; 
hú\f f ^piobcd óf d cbio)! : IS 

e so rv3s?l í2i ^]2l ^]1Uó- 

Qn^oe^iór^. fc)o c;iocbdbh^ 

oídf gdbT^be íDdiUe jtif dncd» 
f o'"; F£/^ <ír^ <t ^eif, 7 Fg;i <tji 1 
d Idim cblí. -cíguf d)) fiDi7íjci;t J 
bo gbdbtíd tú]i^}f bo imtJejt- 
gtíibif é dg e^otdb d gcew. 
<Í5í^r <^E ]^^ii>^'Chiif<í Ijgof 
dr) cgmpoll 7 cbi^í^iOf fúdf <Jl 
b'Cr^i Id é, pÓT/t ofic péin : rodf 
cú TOdC óé ód/ip d nJdf df tí» 
gcfioich- <fguf wdjt dT) gcfbna 
d buortdbdft úacbódfidinMd fct- 
t^d/Ai; mdiUe ytif í)d Sgfiíobi^b'ib, 
7 i^if rjcc fiíif gfti^b dg por,df»)d6 
pííoi, óo fó\j\. fé dfi bdoiíiibh 
eile, 7 nJ héifeift teif é fé\r] 
bpói/tigin : notíf é 12'\ If fidél é, 
^'SS^ T^ ^ 'i"<íl* d noif ó dn 
gcfioicb 7 crieií)piomáoi6«e bó. 

ÓO bí d bócúf d l^lóíd. f dOfldb 

fe é d wif mdf diU lcif é, 

óii^ d óub^c fé. If mifi mdc 

Óé. ÍgUf CUgdÓdji íld gdoYjg- 

te 60 cpocdb nod)idor) jiif, tín 
-j'Cdritíil ebédóíid 66. -CÍguf 60 
bí bOflcbdbdf d;! díl ócdldnob 
Tjle ón f€if^b bú<í go foite dn 
ndciieb bú^. <lguf ciii^cbell 
• drj Sin %mn coím^e CBaifg;. 
guc <xr>b, eir, eii, idintiSci- '°^ bctCCrtn? : fé f 1)7 fie pú6, Qljo 
obirf, n)o Óhiá, c/iéó pá/i 
chíiéig ^u íTié. <Í£Uy" <i/i flcí 
cbloifóin Y*in, oí buhjiúbáj^ cr;b 
bá pá}hh nú fffúh) ú Xút^ úi) 

eiiáf. <Í5Wf óo fiich pgft 
6ioi) dfi lí» n)'o()lU> 7 tí/t «51 d- 
cc(b ypT^nc, 7 <í|i íid líonc(6 60 
bbiíiéig^e, "7 <t;t ticí cbujt <t 
ócírocgU j^ldice giolcdig, cug 
fé beoch 6ó jte «ól. -áchb ct ' 
óuí))«)(ó(Xft dr) cifjó eile, [éig tíó, 
pcdCgiT) <HJ) óciocpd eiicíf óá 

óiafcí 60 guc rnóf<, óo cúclib <X 
fp]0]iúb úf. •d'^uf féuc bo 
péuhbi\úz fioincecín C|mpoill )]c( 
íjcí c-y^b ó úctcócí/^ 50 hiócód/t, 7 
60 c^iotni75 <xr} za.lúvn, 7 óo 

óofgUód/t ncí cuámcíibe, 7 
ééiftggbtíi^ mofian óo cofiprjí) 
M nóáoine «áomtíi Ó0 bi rxn 
gcoóldb*. <Í5Uf <(;^ )ií)wl tt 
wdc ttf Dá cuíímrjbii) bóibh 
m nóMij 01 eifeii^gefgn, 00 
cúííód^ (t fógc í5on cházhr^ji 
Jíáoíntd, 7 óo poiUfiggftcJii 
Sc<b péií) óo fnó^iáii?. <íc6 úfí 
fcpcticfin <tn cb/<g-ccí cdlmon 
7 nc( neich|6 00 eiftigb dnn, 
óow Cbdpcín, 7 feci jidibb WíX 
focb^ c(5 coiiDbCó lófcí, óo 
5b(íi>b_^ec(5ld n)bóf< ídó, get 
/ttíb*, ^o pi/iirj^ch 6oí> é fo 
B?cíc Óéj^ ?l/i Sort nd /)eipifcile. 

IfúC. 65. I. 

0AX lci be fo i)-^ó 66om, 

^P*' mcnlle jié cul^ibh 

y\(^ c> bdire ó 'ohofpúh ? 

^^^**— tti) cé fo íicd 5IÓ/1- 

<j r)e}f\z ? 2l]if 1 lííBítuf d bpifi- 
eúrjZ<ícz, cumáczát cum fúo^- 
td. C^éó fd hfTjl zú fee/tg ún 

bO CUlcdb, 7 cédóac COf ífíTql 

' /^if tín zé fúlzfúf <x Kumc('t <í 
Kpionci. óo fcclcá wé <í niiífíúji 
M pngmntí dm do)id;i,7 ní/tctiíi 
doi)5gc óon pobdl dgdm . ói;t 
fdilceofn^b iT)é itíó dn JWpei;<g, 
7 fiuBólub we yudf o^;td ún 
rt)o Bi^le, 7 citoitpigfft d 6p>jl 
d/t iDédódc> 7 bdiUeocd mé n)o 
culdi6 Tf^le. Oín úzú Id cl)j 
óiogdlodif úy) iDo Cfioibe, 7 
tdmic blldbi^il iDpÚdfCÉnlUfCb^ 
?lguf 6peúc mé, 7 n\ \^<x\b áoíi 
60 coifjrieocdd, 7 í)ob io))gDdíi 
liom Ddc jidib doy) óo éorgmdo 
fwdf : tjmeyi)} óug mo /líg péiJi 
coí)| cugdíw, 7 bo corÍT7nf) mdin- 
Cgf fúdf mé. "^tguf fdiltí^o/í- 
■yjb m wd ódoiíie f íof dri wpeif.g^ 
7CT7;<pib wé dft meifge <trj n)© 
/lopei^g idb, 7 60 bCr^ci rné íí 
«g|ic fióf guf dn óCdUm» 
Ci^mneocd m cíneúl gfidbdch 
dí) Ciggftjid, 7 iDolcd dn Cig- 
£fi)id, óo /téi^ Jití íTy;le neice bú\i 
tioblvjc dn Ciggjiiiút bifT), 7 <í 
nidirefd móifie tt zz<xoh tigtí 
If /^dei, íiocb 60 Bfiori f é bóiB- 
f lor; é>ojtéi|i d gt-dr» 7 ''^ ^'^'fi SíM ICuan roímlie Cíiaífg. óUD^c fé, 5<^ óeimin ifMó mo 
pob^ly'ct M6) cltiT) íiílc 5é(Xr)c( 
f>l>sctg, 01 ;^ feofe eif lon d flá»- 
tíigtéóift bo h] f eif lo'o 6uá)6- 

óo tá^ti75 iti^'Bgl cí digte idó : 
<Hí) tx gnóó, 7 <Xii <t tivÚdige 
b/rúdfcínl yé íoi6, óiomcT^fi fé 
7 /iug leif ítíb irjle lcíete c(>i 

íigfumlúl I, ^ 6o tí<oi6fé«á 
r.^gnb '?lfj fin 6o cTjmTiig fé 
íict f £n láete, l|]clóife ^«po- 
b^l, gtí fA^b> cciic 01 BpT^lcín 
zé tur^ úf cín Bp^ge ídó mdiUe 
fie fjiío;^t(obY;ne ct tftCód? cdic 
<t li 1:1^1 ún zé óo cTí^ft ypTo- 
71 á6 d íitíofntdf' ítTid lafi ? I^bc 
c?o C/^eojtyjg ic(6 ujté becíf lcíini 
Qj]btíóife, lé ná ^75 gloria 
<(g fioiJi Y,á ))T^f5gb fioroptí, óo 
bcdYidm <H. dnmcí f utcd)) 00 péin? 
^hch bo t}\eó]'ir^ó ídó t/Mó úi) 
Yibubá^^ém wtXjt ec cíí}^'ci Bptífdc 
coji ndcb bp-r^geoíf ói^f l|bb ? 
7mT^\zé^b beir^cb fíofctrifcí 
T^lgíi, tugfpioftcíb <ít) Cigijirnt 
^ Con);Tr;5 60 bécíndm: lf nodft 
yii) óo tr^eofiT^g^uydoopobdl 
óo btnam <ím<í glóf^fnt^^ b-r^c 
péin. feúc ú nu<íf ó r)gm, 7 
jreííc ó áio/^^B óo MÓifíZúfú, 7 
óo glóiiie •• ccíice d !)pT7l 60 
tgf gfidb dguf óo ninz: "7 pudim 
hrie<xbh 7 60 tfióc^e ? <íy) hr^l 
^oifimiofg o;t;iíi dnf) ióbfá ? 
5d>i ctrócíriwf if zú dr» ndú^, 
biob ndch ú)tr)\ó bo -db/idhdiT) 
fi)i : iy- -cufd, d chiggjtnd, djt 

Odir,ni ó f lórt/tifjbccc. ?l Chi5' fgcf^dn o 60 jfligtib ? 7 djt 
chfiúdbi^g ZÚ ún CCKoibe 06 
ggld? cill <íj\ -for, 60 f^nbpog- 
<inoi^6|b, Cj^gBa boigh;tgfd. 
Nio/i fglbr,6 fobdl óo iidomh- 
tdf d é df ;ié b£j:dn dimyiy^e ; 
bo -fhdílznábáji ú]\ ):§f ccdifióe 
bo y*diic^ó)id p(6t nd cccfrjb. 
1ffií}eóo Tn>^)iCi/Afe, 7)í rdibb 
udfdfidndf dgdó d hidmófd 
ccioíif dn, DÍoj^ go'rS^ ^^^ léó 
diniT)fi. 

Qt51 Soif géul, S. 2tÍc(/l. 14. I. 

ASciOÍi ód Id nd bldíg 
fin, 60 bí dn Cbcíifg 
7 f oUdiDTfjíi d rxXjúm gdn 
laibíndrí: 7 óíd!t)<dódft udfd- 
l^mnií fdguj^o7 í]d Sginóbr;- 
óbe, ciowdf bo béuftdióíf d. 
bpeiU^fgn bo euro d niddStd. 
?lf d buhjidbtx^^-iú [óédrdin éj 
f d ^f oldmtjn, dft egld gor,éirt- 
éocdb búdib/i^b d m-ft) ^" f^" 
brjl. <íguf d^ mbeit óó d 2f|be- 
cdíiid, d ócig Sbimoin dn lo- 
B|, d)i yifjSe bó d»t dn mbc^6, 
cdínic b|í) ú^^ j\á\h boxd old, 
óo fpíocíidfíó mófilíídige 7 d/t 
mbftiifeb d>i boxd bi, óo bói/i^ 
fí tíft d cgri é. <Í5Uf óo ;n^g- 
&<i)^ ófigm dcd ímcédbpi^b dn d 
Tiitiari péi)7, 7 d óubbíid6dfi, 
qié"ó pd rióédnoárt dn óiom- 
bdilfi á <t nold? Oíf< óo béi- 
óifi -fo bo fteic dfi íií fd TT)ó wd 
cfíí céó pigin, 7 d tdb^o 6o*)<J 
bofdib. -d^uf bo báó<í}\ ^o- 
biombdcbi. <Í^uf d óub^C 1ói 
yd, léigiijbi: c/'.éé>pd g<;n/i- m %mn roímlie Cijaifa;; z'í húáV6)ie6 -qpiiie ? óo j\me fí 
oh^r()á\t o^úmfú- Oí(t á Zú)b 
boif Bail bpoc^ óo grjár, dguf 
gib fcé hu^ ouf óoil liB, if éi- 
óift bdóií) m<x\t óo óéammh 
bóicj : úf rii bid mif i óo gnat 
dgaiJj. '21 ni boS éiói}^ lé, óo 
;ii)ie fi Cé •] tdimc f í ftoifoe 
Idím óungcxb mo cYjfipf 1 cun) <t 
tfiil-i^ce. <í feei/tinof 1 )iiB go pí- 
jiincc, gi6 b3 <ín biú ball dft 
pgb <X'0 óofllCdí) T^te ttí) ct T.btrr 

zú}i dí) foifgéulfdó© fgnmóifi, 
50 iiiviéofódfi tin nifi óo ^^f|e 
yifi leif, notíft cirjínr.e -yjf^i'ite. 
-águf ó^mtig lúodf Ifcajnou, 
ciiii óoí) 5á psft bég, cuno údf cC- 
fitín >}c( fdgcíii::, loiidf go 
nob/icíitpgS fé éifg)) óóiB. 7 
tí)i viíl cli^nfm [i'in] bóibfgH, 
óo gdb gdíí^ógcuf ídb: ttguf 
óo gglldód;^ go iJótobf^cCibíf |- 
ggó óó : 7 5o idr'.rt feifioii <tnf) 
lomcuBáib <í/i <S bi^dt bóiB. 7 
<{» cCb lá óo folldmcíin d ná- 
;tc(ir) gdr) IdiBi)), dn zúY} óo 
Sndcdigóíf dn [UÚCO)] Ccífg 
CO rndj-ibdó, <í óííí)|^ílóc(|t <X 
óeifciobciil |i^y",gdháic d)t coil 
IgC fiíje bo bul óuUrougclb, 
óo cuiD go niófód [idy)] fld 
Cdfg. '^lguf 60 CYjfi fé óídf 
6c( beifCCVjbldiB, 7 d fc>uB^C fé 
;ilú: irotigib 6on cciu^aig, 7 
céíg^tnctTó ngc o^dib dg lom- 
cí5)i foictig T^f ge .' leíidití é : 
■^5"í" b^'^ bs d/i bic óig c( /id- 
cct f é d fbgc, db/tdlb jté pe;t 

dn cige, go ndB^ cin mdig'f- 
6ií<, cáií: d bpií^l ún -féomj^á 
úm d níofd ífíé úo Hcúdn] 
C<(f g, <í Bfoc^ »130 tíeífciobal. ■dgijf cdifbéni^á Tfeifion biB 
féon);ici á)^6, Fáf^ri»5> ^^5"^«^^- 
f£c, uUuÍTo: ullm^gib é ti^í) 
<ty) f in. Oíguf feo inoti5^^6ct|i ct 
6eifCiobcnl, 7 car.gddít/i óo» 
cdt^tdig, 7 f:uú('^dbá|t nod^ tt 
óub^c feifioji f^iií : 7 60 ull- 
iDh-rjggódi^ d» Cháifg. -CÍguf 
<í|i 6Uf có 60Í1 Zf\úi vióíití, cal- 
cic yeifio)) mdiUe p.}f dn óct 
Fgfi béug. <íguf dn Cdi^ óo 
fT7be,6ci;i, *jóo éaireórtjt bicíb, 
d óub|c lófcl, d óeiinm rtiBgo 
pímrigc, go iy)Bridi~pi pen 610 
mifi, 710C d zá dg ice [bib] dm 
poó^. <íguf óo tio7]fg)idóári- 
Y"d)i Beit go buBdc. 7 tíg ]Ú6 
pi-f d nbídig d céile, ún mifi 
é ? 7 pg|i éile, d» mif 1 é .' 7 
tí|i Bp)iggiid bófd)7, d óuB^c 
j"é /nu, if pg)i óoíi ód pg|i iiéif^ 
é, zumsf md)tdón /tjumfd fcí 
íDéif. ít ód mtíC <(i) b-i^ne ctg 
imt|f go p'jtiriic, mdjt d cá 
ygfiiobtd ^: df if tJntíoiBii) 
óon pg|< úó lé ú iDb|idiÍ£ft mdC 
dnbir^ne .• óo bpe)i)i óor.pejifia 
íidc beijtii é j^ídm. <fguf tíft 
jnbeit dg cdicgm bíb 6ó;By"gn> 
óoglddófd d/idn, dgufrdrt 
éif d Bgíídigte, 60 BjMf fé, 7 
tug fé oo-.bf^f) é, 7 d buB|c 
fé; gldCdib, irib : if fé fo 
iTío cu(tpi'd- <íguf d|t rigldcdb 
tin copdi» óó, dn rdn jiug fé 
bi^tíecuf , uug fé l^óibfion é, 
7 60 iBgódr* -rjle úf. <í.z;uf A 
óuB^C' fé /líu, dg fo mpr,li'i 
nd Ciomnd núdiSe, írói/icefi ^ 
yon fnójtdin. -d óeifnn) jmB go 
p'/^i))£Cj )]dc_ioBd mé pefód ^o 
N X " to- An Huan roímíje CljaiCj. 

tofKdb i\i f ni^mnd, 50 mnr^se <in é <!(n ni buf coil Igmf <t 

la úfc> dn A r)\ohá me DUdi. é ú 

jiiogaf De <Í5uf dn ;:án feo 

cdfldbd't fdlm, 00 cúabdfi d 

rwdch 50 f lidB fl<a ^lolTr^ji^eb. -7 

m bub^z '\6-fd iV'tJ Ó0 geubtdoi 

•yjle oilbhéiii) loridrnftX <X wof oin <t ret -[-gitioBcd, búáilpib 
me dn cáob^e- áu,u-f ypiteig- 
pgtgt^ ^í* Ccioiriig. <(f ói:í,K 
éi-r ní^if I ev;€ij'5e, jiacdib me 
f-ot-uilifi óon ^'^'^•^''^^ '^f <í. 
ftu'i^C pebríri r'íf, má geiBib 
cc(c -rle oilbcéuw Ijond^,] ní 
BjCT^te mif 1 é. '2[guf a óubb^u 

;:ijiiT)ecb, dwug, ún -fd noibce 
«of péir?, r)í if c:isi6ygeí y,c( 501JI- 
pgf d'd .coil|cb pá 60, go -ftri' 
pct cú mé r;ií b^e. Qlf if 
njóióe d buh^z yeifio/;, óá 
jr?ab éigeii bm báf bpuld^ig 
cíb poc^, ))') fírpct má rú 50 
hfiút : "7 <í óuB/id6ct(t cricb Tjle 
mdft tín gcCóriít. ^tguf rdwgíí- 
6cí|i 6on lontXb bdn <yh <x^rlm geb- 
'j-emdne •* ttrjf in d 6uB,4~ f eifion 
pé nd 6eiycicblY;B, fi^big díi fo 
go nóeúnd roé u^iTyjse 7 ya'g f é 
p5ó(Ii^7Séumdf,7 Coir) \e\fqbo 
rioíjfgílinfé BeiugoCfncggUc 
ojíóíidcb. "^lguf d fcuB^u fé 
J11Ú, <í cá rnínícm ofiiifgcb 50 
6CÍ di) báf I pdr7dibYi tín yo, 
7 oCTitiTo p^e. ^íguf cí/i mmrgf 
T^oíii^e bó b^gá», óo ZTjZ fé c((i 
wdldrn: 7 60 /iiiie f é u/trji^ge, 
K)>)uy óá rrc(6 éiói|i , 50 ;tcíccíb 
<tíi u^l tditiif. Ql^uf ú óuh^z 

r)) fováínzú birjuf I : C'>7|t úr) cu- oif dn 

7}í Buf roil Ucf á. ^lgufcdiTiic 
ré, 7 pú^ f é ^ábfdt) M gco6- 
fdb : 7 cc óuB^o féjie'jOeódfi ; 
ú Sbimóin, dn Bpi^l i;lí db cob- 
Idb ? díi i)é Mfi Béióijt Igc p^e 
Cr,Ú4e óo béunccm ? béuni^b 
jc4e tíguf UftiTTíge, bo cum ndc 
óuéigefpctb <X ccdtugdb f ib : d 
cd dn f piorído ulldÍTi go c5eitm>i, 
úfúzá úvi coloíi ctnBpdn. <íg"f 
djt ínmt^f údtd d |iíf óo jiirie 
-fé iiiií^dige, dg f^db íid mb)iTd- 
td\i gcéuóíid. ■^Iguy d)i BpiUeb 
bo, pú^ -fé d fiíf r,d gcobldb 
]d6, [o]\\ bo báódjt d fir^le 
^)iom) T >ií í^diB d pof dcct 
cioiidf Í50 béufidióíf Fl*S5'^<^ á' 
Qlguf ^dinic fé <ti -|igf i^ai 7 
tí óuB^t; f é jti'j, co6lir^b d noif 
^7 corniirgib •• if lóft yin^ rdi-. 
íiic dr) ú;? : fC'Uc^ bo Beipreft 
mác dn bVj'oe d láfm^B )id bpec- 
tdc. Cíngib, imcigim :péuc if 
poguf Libifíi] dn zé b|í<íitgf 
mifi. <íg"f <ti< <í" mbdll, dn 
pgb óo bi fé dg cdi?j-, rdimc 
1Ú6cíf c5n #on bá fgfi béug, "7 
•flíídg móji í)d pdjij^db, mdiUe 
Y-c cloióvniB '^ fé hdzr;6^h, o 
udfd/tdrj-ríb )id fdgd;t-, dguf 
ó Yid fgf^ToBi^SiB, dguf ó rxí 
Í-}r}pO}ir;h. -dguf tug d« ré 
óo Bftdit é coiwd/itd boiBifgw, 
dg jídb ; gitJ bé íigc bd 6^10- 
bMd mifi póg, if é fm é : bei- 
jnó ^, 7 t:dB;^cíi6 liB é go C01 > 
meuódc. '^lguf <ít* bz^f bó, óo 
cuái6 fé I bdU CT7gefio«,dguf 
d óuB^c ifé> go mbinisgtg)! Att %mn CDím^e CaiCs- "lí cloíbim <t tDdC 6poijt 60» TDirjí)- 
nji 60 f If d líii:^? óo Bútílil f é 

|jer7 fé ú clúáf óe. Qlguf <I,rt 
lljpfiggjiíl ójofd d buB^c fé 
^ív, at) bzúv.-gúo^ d mdc óom 
gldcábftí, íimi^l cum Bioidfn- 
Mdig, lé cloibwB tígaf lé bcí- 
t-r^biB ? Óo Bí roé gdc fíilá rt- 
guB fú C|wpdll <íg i:e5(íirg, "7 

WO]i glcíCctí)^ 1D6. -df If éigiíi 

nd fgfiíoBciff/nb 60 coimlío- 
yj<x6. Sguf dft Dd tfiéiggn f <ír), 
i)o teitgbdft [^d fceifCioBi^ll] 
K^le. -dguf bo Igv) ógáriílc tíi- 
;nge é, dgá jictiB Ihéubác <tg 
poldc <t lómnof <íige ■• dguf 
|tugc(5dfi )i<X hógánctig ^^ <(- 
guf <tfi BpágBáil dn lirfóúig 
ijóf dtt, fco teiú fé lorn)iof úd- 
tc( -ííguf ríugdócíft lófd léo 
cuít) ún áfiófdg^c.- <íguf óo 
c/ní;íiib£6c(ft <Xr} f 11) údf áfiáií) íjct 
f dgdfic T^le, <íguf )i(í f inf iM, 
tíguf -no. f g|AÍoBir;be. <ígitf bo ;Mri|6á/< pidbnirjfi B^^éige íicC 
dgdib, dg |itíb, Óo cúdldnoáic 
i tíg }id6, Bf^ifpib íT)é fióf <3iri 
ceinpoUfo béuy)Zú le lc(m<XiB, 7 
<X óCfií lá cóiggBdiS roé rgW- 
poU éile gí()i oB| lám. 0(f nxíft 
f in péiíi nt ficíiB d Bpíc(6«7;f i dg 
C£f lé céile. <íg«f <í?t néi?tge 
•fíú 'f^fúio d lá/^ cálc bof) úpó" 
fdgcífic, óo CT^/i fé ceif5 cCft 
Íóf c(, tíg fttíb, tSfl íié fldc fordS' 
^ z;ú Fi^ggiiúC djt bit udTC ? 
Cjiéó pcí nóéuíidió f o pJdbirrjfl 
<(6 dgdió ? <íguf bo tocó f ei- 
fion, dguf rjíofi p.neg^ fé én 
«í. óo pdp/n^g cín cá)ióf íígdj^c 
bé ú píf, dguf d óttB^c fé 
í^f , dn "uf ot Cfijof 6 noctc L^é] 
BgWYjgte? ^íg^f bo ms<^^ti 
ló-fd, if n)é ; ú^uf bo cípibef 1 
mcic <iw 6Y;)ie net fTjb? ^ beif 
cumf [óé,] dguf dg cgf lé 
néullT^B Tieime : '2lguf bo jiéuS 
udfít|iáí) í)<í fdgtíjic <í éuódc, 
<íg jiáb, c;iéó é do peibiT) d cá 
dgTi^r) <íji pdb)ii7fiB pefóúl ? 
Do cúdldB^ tlfl BlcUfpeime: go fKliB f é d f óig << hdllá ú ftugttódftf dn -rjle br^eit «d dg- Vld/^óf dg^r : dguf óo Bi fé l)<i 
firjbe d Bpoc| ná f gi^Bpogdn- 
Cdibgb, ú^^f bd gO|idb dg 
dH cemib. <íguf bo Bdódjt Údf - 
dfidin -nd fdgd/tc dguf dn co- 
wrie -rjle dg idf^ftdib píd6);7jf 1 
ú ndgdib lóf d, loíidf go gCi^ft- 
pióíf cum bdif é: dguf »i cúdft- 
tíódi^. Oi;t bo jiw^biíji mofiuf) 
óróine pidbTiY;f l Bfiéige )icí dg- 
dió : df »ií tdngdódfi d Bpídb- 
JjTjf ibe lé céile. -ííguf 6éi;ig^- ''j'^n^j guft ti^ll fé báf. 7 
óo tiorjfgndódft fe|<£m ai/^Tg*? 
gdbdil óo feilibiB ^ dguf 01 
tlgdib ópoldc, dguf óó,Kr)c( 60 
Búdldb ^, dguf d yú6 p\]\, 
thíX p-ííibgboijief •• dguf feo 
gdbdbdft r)d fei|tBíf 15 00 Bdf" 
Tjbh ^. -dguf d)i mbeic fco phj^- 
6dft dy) f d hdlld f»of, tdí)iic 
<5d bo cdilíniB <í)i úf\b'-fdif,^z * 
•CÍgu/ dji BpaiCfi)) p£6^ bú 
50- Sin C^taliaofn 

50)<dt> bi, óug )') bá h^e é, 
uguf Ú óuh^z fí, óo Bi cufti 
fóf ú Bpoc^ lófá (^Icl fdrtbcí, 
Qlf Í30 f Cn f eifen yin, dg ;itíb,r,í 
^T^gT^. Til' BpTí^l d pof tígccn) 
C;^éó ddeifi ^ú. 7 60 cúcíib yé d 
ipdc 6o)i pófifi: "j 5o 501/1 tín 
coilec. -j óo con^c cí)i cailín é d 
;<if, 7 óotiorjfgdn) yí cí ^ú6 
jiif dtt 6/117ÍI5 CO bí net feftím 
d lc(r|, iy bioB fúó tir)Fgíiyo. 
^{guy fto 'fír) feife« d píf 7 
fú cen BggtíDi )irf bicii Sfin ú ^íf 
<í óuB)idót1;i (í)i wriT,Z'<}i 60 Bi 
j)c( yef dm ú lút^ i^é jOgóoiji, 
50 p))^iwgc if 5íoB fúó ctifd : 
oíft if g'^^^^^fc cú, dgitf if 
coffncnl hu/ildBb/^dLí^iu.]. Qíf 
óotionfgdin feif£io nxJlUugdó, 
dguf nfnoijugdb, r,i bdit»3 odrn 

goi,*t dn coil£c úr) ódjtd bú^, 7 
oocYjmmg peódfi d/t d Bpocdl 
á óuB^c lófcí jii^, ni Tf cdof- 
5c( íid goi/^FSf <*" coilgc pd 
bó, f fnprjb zú m^■f^ Zt\í hú^e : 
^5"f <íf^ ^^"^ <^ IgtcdoiB b'ó, 
í)o 5Yjl f é. 
Qln Cbebdoiíi í<oifn Cbdifg. 
•d í^'léipifcil- CdB. 9. 16. 

^l ndrc dj) d Bpr,l 
ciomnd, df éigen 
Báf d)i ci óo f^iíie 
dn oiomnd óo Beiú 
Cd7i,3 Oí;t Bí dn rio- 
mnd óiongmdlcd dn cdv) BÍ5 
tó\r,e úp. néug •• 6i|i dcd ifi 
póf gdn B^íg dr) pib ín^gf till 
cí 60 jíijie i. Uime fin nío|t 
ódingniggb dn ééuó [.tiomiid^l 
pém ^dí) jir^l. Oífi dn zúD óo 
IdB^ 2[]doife fjd^b^jle dit£r,a 
coímí) CíiaiTff. I 

jiif dn bpoBdl rile jtéifí dyi ^gf <í 
d/t vigldCdb pold kob, dguf 
gdBd/t bó mdille /ié bT^fge 71 
7ié bolT^^ pwfpá 7 f^é Í5iófóip, 

ÓO Cjtdlt fé [i J új\ iír) l£Bd/l, 

7 tí?t dn bpoBdl -yjle md/t dn 
gcéub^cí, ^lg }«db j d fi fo 
p-r;! V)d úion5)id mc bo dici» 
óid 6iB. '2íguf póf óo cftdit f é 
d ílp-r^l céuóDd d|l d»i CdBeftíld- 
ccíil, dguf dM foiobigibb nd 
winiofóftdldfd '/líúmtd r,le. 7 
df B|5 Tide j^é pr^l gldncd/i 
í7d bi^le neiúe óo fiéi;i tín r£f <í» 
7 rji pdgudf^ mdit^rnndf dft Bit 
gdn bój^túb pold, U-.me f in >)oB 
éigin yo'^pl"^ '^^ >ieitg>) dcd 
d/t n|rn, óo gldndb f^m yo : dé 
Md reice «inigíX péin f^é bioS- 
Bd|^t'í7B úf f^r n >iét lá^ TfO' 
Oift ní bgcirjb CrMQf5 d f c^c 
feovi tícóimioftodb 60 jiiTi^b J1C Id- 
fn-r^B, noc Bd beif ieropldi/i 00 )id 
[hiofódbifíB] pi|iirjgcd: dc go 
plditgrómdf Féi)i, cum é péiT) 
óo tdifbeuiodb d no^f d Bpdb- 
«Tjfe Óé á <íf^ ifoine. ^lguf 
í): cum é f'ew óiob^c go mmic, 
arnvjl Í50 véiggb dn cdri5fd- 
gdfi vd fcgc óon ncoifmoyoabgd- 
cd blidbnd,f^é pi^l iid;t leif peifl : 
(Oí^ mdfi fin Bd beig^n 6ó páif 
ópuld»g go mime 6 tuf dn 00- 
mdin, ) dc6 d Moif bo poillf ig- 
^bééui) ú^ dfr^din d noeir^gb dn 
•Cfdogdil cum ^1) pgcirjb f gl^iof 
T^fié nd lobB^c péin "^lguf 

dffitjl dUd d nbdn ÓO bdoimbh 
bdf fepdgdil doTiíí^ dmdin, "7 
nd bidig fin dn b/ieiremnuy : 
Qlf mrtjt di) gcéu5?id pudi;t an CljeaDaoín 
C^íofó ú lotíír; éuwi <Lr»m^ 
':um p£C>]ó ToópáM) óo fgí^JOf 
-ó, l7D ^úb léit^ é úi) ó<íj\(X 
lú^ gáfl pgcdb ÓO)i óft-rjíig txr<( 
íg fT^r^fc jiif, cun) flaríTígre, 

<íi/ Soif géflil. S. luc. 22:. 1. 

/f^'lÍ^ <i íidriáingcír) ItniBín 
^''^K' L>rJ,j 6á rgoi^icf/i 
íí^ <^' dr, Ctóifs : Qlguf 

fá^dir\z 7 íid fgit'oSrfóe dg 
lajtnrjb cioiiui' 5o niT^ftpibif ei- 
j-ioT) .■ óift óo Bi fglíH ar) pobt^l 
ofitcí ?lcd óo cudib ScíutíCn ít 
í^iiuódf ódfi comciiniT), 1fcái- 
ni'.c, 60 Bí 60 m^Biji dnbá pgri 

bo, óo idBÍ f^ r^^f ^«J^hafio- 

jí-agcificcliB, ■ 7 í^if tid húúcbd- 
fiánrjh, c oricí)' óo Bpditpgb fé 
eifion bóiB. '^íguf óo gdbb 
lútítgííifie ídóf d)i : 7 óo ftin- 
)1gód|l CUJÍflCll) /iif , áS?^ ^o 
cdB^u 60. ^lguf óo ggll fei- 
fion Lfi" ] ■] tiMp^ yé ponU 
eifK,r) óo Sf^dú 6Ó1B dn udn 
))<tc b'db <lr} pobdl óo lát^ ?lcó 
cáimclá <í ndí^tíiíi gíínlcíiBí))» 
tííi <ift Béigi» díi [t;ú<ínll Cáfg 
60 mbcíftBoib. Qlguf fco chr^\\ 
r.1ó)'íi] p^ó<íp. 7 eói» úiíb, tíg 
j^db : Imbig, 7 uUrni^glb brjri 
tín r^útin] Ccifg óo chum go 
níofmtíoif [éO ?lc6aóuBfiá- 
6<í^f di} ftif, Cid <x iidic tín <ír* 
roll lcc firi 6tí uiífnisí^í'vb ? 
Qlguf «tóuB^c fé fiiu • j-éuc, 
ráM éif <bul á f5gc fctcí»rr!cíi5 o/^i^B tíg lonicdrt folgrig ir^y-ge. 
If ndib é, óoi) rig loníí í^rtcd fé 
d -fbfc. :?[5uf ciB^Yjb ;ié pgft 
<íBCige ; ?L beift flí] Q(]digifói^ 
^loc, Cdio d Bp-^l tin lóif óín 
loncí níof ct rcé úí) Cbaif g md)Ue 
jiem be:fCioblt5B ? "^lguf cdif- 
béítDi^g f cif lon óáoib f éom/tcí 
nfióft bggmtinfiGc .- uUmi^gid <in 
■fm é. '^lgwf ctft mn)t£c6 óóib- 
fio» púdjiábdft nxí/i d óub^C 
feifion ;tíu: 7 buUmirígiód;* d 
Chaifg- '^lguf tin zjxát tcíimc 
<!ln cdn), 60 firjb Y*é f lóf, 7 <í 
bá fceifcíobdl óég mdiUe j\\f. 
^lguf d óuB^C fié |iiu : Óo bi 
poTj jxomóp ojiíim dn Cháif gye 
óo cctitffn mdiUe ^ibf 1 f uil prjl- 
eoíigdf mé. Oí)t d óeimmfiib', 
^ldc íof d ID§ be í)í df rnó, mó 
50 gcoimlíoncdft é d jnógdcd 
Oé. ^lguf dft ngdbdil tin cu- 
pám ci^ge, dfi mb^ieic bi7b2c<íif 
bó, double -f é ^ 5^decti6fo, 
"7 fioinib gbfiiqb é Oífi d óeifniT) 
J11B, l^ldc lobtd mé óo topdb 
pd pvi^mú tó go ócí /nogdci) 
bé. ^lguf dti ngdbdil xí ntf- 
f^din ci^ge, df^ mB/^eit bi^bicdif 
óó. ejo Bfiif, 7 cugfé bóibfgri 
é, dg r<áb i ?l fé yo mo co;ip- 
7*(í, óo Bedftrdfi dft buf^ fonfcC 
£»édndib fo inci;^ CTjiinne oiidmf <!.' 
^lguf rndft dn gcédbnd <í,r) 
cupdn póf, cd/t éif fr^-pé}^f 
dg r-db j pl f é] <ín cupdnf <t 
tín ciomnd •núd dn mpi^lf 1, bóijt- 
u^p dft bd/< fo)v,'-d. Qlcócgnd, 
f'éuc, Idm dn zé biidicef mifi 
díT)poc| ct»t tíi) iT'bójib. 'SÍguf Sin C&eatinom roímí; C^aif^; imtisiS ^Ddc dn i:l/l)?e go 6.-:- 

52^" 5^^£^ 'f "'as ^onóT^Tie 
úb lé iDb/tdicg/té. ^lguf óo 
tioíífgntíódfifcin <t ptípftTfjgh 
gC(í|\!ic( )céin, Cíá tícd t)í<(b d/t 
rí fo toértnciiT). ^lguf póf óéi/^- 

mgypr^gce Beit ni df mó. -áf c( 
óuB^o f eif lon rtiu, d^á Cig- 
gl<)íÉtf dg r'^^t^b r.ú gcDnbgcb 
o;</ttc(, 7 úr) bp^m dgd bpTjl 
cufndcéiclo/ítíí, goifiteft 6tíoi)ie, 
pldicimlcí bióí). 2lc6 ní mcíft ym 
ísáoiófe : <ícó <XY! zé úf mó góji- 
17b, bío6 yé mdfi d/j zé \f lugcí, 
7 drj zé if aífióe gó/t-i^b mcXft 
-df) zé óo ní n3i)]iofó^dldc6. Oifi 
cid dcd if noo, <tr) cé f i75|f ctft 
«1)1 rnhófxbf Vió úf) oí 60 )ii p;i»otó - 
lán)h i <í 75é «dcb é ctn óé 
y"i75gf ? dcó dCdimf 1 eo/i-y^Bf e 
TOd}! dn cé óo «í p,Kiotóídm. 
"^IgUf If f iBp ófdí) dm pocáf? 
<ir) noocdt'TjstiB. ^(/i d ndbBb- 

<icó, mí()t í)o ójt6YjJ5 mdt^ péi» 
fcánífd. ^01)Uf go ))ióy-5dói .7 
go móBccíoi djt »d6 bó/ióf d dn 
íDo niogdcó péir), : go fi^gpí 
d/i cdirÍHgcdiB dg bfteiú B/ieice 
tíftbd tneiBtíéugli'^del. <!guf i^á^ feij-ioT) fiif 5 <í ChiggjiM 

tíráim ulldÍT) ^ bulUófdcur, 

bd)f leif. -dcó d buhiz yeiy 

lo'/i ; iX deijtim /noc d pbgí5^ 

íidd goi;ipe d)) coilgcb d «íu 

nó 50 fédíld cú Cftí bú^e gc 

bbpTjl dicbne dg<í5 oftdmfd 

-águf póf ^ óuB^cfé ftiLÍ, -dr, 

td» óo cYj;t mé údm yiB gd)i 

f pdftdn, m mdld, r?d b,iógd, 

dn jidibb uifiedfbbi^gb éiji 

r.eiche o^.r^h ? tíguf d óuB- 

fia^djif dn, f^-li jio.ibb. -d;t 

d ndóbbdtif 11) d óub^u yé ;iíu ; 

<íc 6 d woif , gib bé dgd Bpi^l 

ypdfidn cógdb fé g, -7 mdU 

TDtifi dn gcéd6»di 7 giób bé 

dg ndcb Bpi^l, |igcdb yé d Bftdc, 

7 C|vicdb fé cloibfm. Oij^ <t 

6eir>in) nib> 5"/^ ^^ ^^5^" F^i* 

drt v/i drd f gftioBtd óo coifnlío- 

r)db ioT)dn)f d 5 "7 -dcd yé dji «á 

corodifiem d wefg nd T)6doi)]e 

coi/itgcb, óiji nd neite úb drá 

dm tdoiofe, dUd óei;i|b dCd. 

■dcbó d óub;td6d;Afdn ; <1 Cbi- 

glfind, Féucb, bd cloibgm dji 

yo. <íc6 d óuB|c feif '.on fiíu j 

Ifloftyin. -iíguf d;i r)i»DC|cb6 

tímdc 6ó, 60 cudib f é óo fiéiii d 

gTidti^gte go flídB lod nol-rj- 

t^^ó : 7 póf óo lgn;í6dii dbeif- 

<t bixh^z úr\ Zy^^n-(\<i : <( Sb]-', cioBi^lé. -dguf cO) Cd)] tdinic 

«•01)1, a Sbímóin, peuc, 6ídf</< fécumím báice, dóuo^c fé Scícdíi yiBp lé Btíj^ gcdrdb, 
n)d>i Cfii^trigcó : Qico óo gr;6 
n^íj'i ^ ^o foiof cí, lo^Uf íidcb 
éUfidóirpgb óocbfieibgfn : 7^ 
fcFiUgb ú^ Pigin óTjCf e, r)giici75 
Í50 b£/^,b/idlt;Tecd. dgílf 6U- ;iiu i bed«Y;ii «/^«vjge loriuf 
ndch óceigemdS fiB dccdtu-. 
gdb.<(guf óo cdifif^^gctí éifioí> 
údt-^, d óCiíDcell uric^ cloice, 
7 dgít léig£r) ^ ú glúiJjjB, óo Sin c^eaíiaoín 

'-0, roáf zoú Igr, Grrt <(n 
cu-pÁnfú toftam ; dcó c^riú Mft 
<Xh í IDO toilfT, úf óo toil- 
■fi 60 bh'Cdji. ^i^'Jf 60 Cdif- 
blndb 'áó iiTiggl ó ngm 6c( coro- 

Ifé U]\-nr,^e w cXf bitcioUrjge. 
píguf óo bí tí ctUctf tDd/t t>(iáo- 
»)d Fold tig ui^ciíT) d;t Cdldrp- 
r^tguf d» Cdn óéi^tig fé óu»t- 
•yjge tdinic fé cum ú bti/CiobdU 
7 F"á f é fld gcoóldtí íd6 cjié 
tr,^)\. QÍ^Uf d óuB^c fé ri^j 
C/iéó pá gcoodlccoi ^ éi^gib, 
7 óUTjó UítriT^ge, 60 cum ndcb 
6cr,cpe6 yiB d gcdcbugbdb. 
"^S^i" *^5 IdB^t óó póf , péuc 
<íy) yludg, "7 ú-n zé óá «soificí 
lúódf , ón bon ód pgrt bfg, dT- 
gdBdíl /lompd, 7 ój b/iTjb fé 
;<é f}ióf d 60 túh^z póige bó. 
•dguf d buhiz lófd jnf ; d 
lúódif, ctn lé poig B/íditgf rú 
rodc dn ói^ne ? dguf nn zúi) 
óo cuíicdód;i d)) ó/igm óo bi nd 
titDcgUf dn d» ní óo bí dg Zfff 
ú bubjxábú^ jK\f j d tigf rind, 
ttn mbudUpgm lé chloibgmb ? 
•ciguf óo búdil pg|t biob f g;tB 
Fogdncrjde tji Dd/ioy-dg^c, 7 
60 Bgr) fé ú clúdf bgf óe. <íf 
^° f^thi ^ófú, 7 '^íl buh^Z : 
pvjlngib 50 f oite f o. -ciguf dft 
irBudin fié nú clúdif fúó, 60 
fldmrjs^éé. iX^uf d óuB^c 
lóf d jnf i)ú báftóf d5dr>*:diB, 7 
udf d/tdiiY;B dn cempT^li, 7 rd 
f eirifc^ndiB tdír,iC c-^ge ^ dn 
fcCdngdB^- «mdc lé cloiómio 
7 lé Baui^biB dmif;l cum b^ot^ 
dT)„T:g?^-ari wd)) 60 0? m gdc t^i dgdiB f d c^mpdll, Jiío/i f í>i|Bá 
Idmd bdm ; df d fi fo bdji 
rí^p, 7 curndfd dn óo;icd6Yjf. 
■Cíf d,-i^mbíieit ^poYjy /^ajdódft 
léó é, go cig dn <í;t6f dgdiftc. 
7 60 Ign ped6d|i d bcaó udá 
[é.] <(guf dn ó;idt óo Idf d- 
ód/t ;:eirie dri Id/i d bdlld, 7 
CO fi75|6íí;t mú cimcbioU <i 
bpoc^ d céile, bo fr^á jC'gbcí/t 
gcd;i)id. -ciguf dn Cdn óo 
curiae caUín dirtige é «d f T^be 
dg d5i reimb, d,H opédcdm 50 
gé;tbi^, d6uB|cfí, óoBidn 
F£nfo FÓf í)d poc^ fúó <lguf 
óo féún f eif iG» é, dg ^úá , <t 
Bgn, í^ioriBditnibbdifné. <íguf • 
BggdD «d bidig fin, tífi fld- 
j:diC]fin 60 íi£c eile, d óuB^C 
l'é 5 7 if 6ioB fúb cufd |eóf : 
df d óub^C pgód/f ; d b-rjne, 
7)1 óióB mifi. -dguf dócimceU 
c5í)u^e drndín nddidigfin, «5» 
^gí^^T^S '^^c tíi^tige eile, dg- 
jidb j go píf^íflgc 60 Bi tíí) réfi 
le]f 1)(X poc^^ fÚ6 : 01(1 tf gd* 
llédc é. -áf double p£6<<r<» 
d bi^ne ^í BpT^l d pioif dgdiT) 
cpéb úbeyji.zú, 7 d^ dnmbdU 
díi p|b óo Bí fé dg Ido^-, óo 
goi^ ÚD coilgc. ^lguf tíjt 
. gcdfdd^ boD ^iggí^íjd dpéuch 
fé dft pb^ódji : 7 óo CTj'mniS 
pgód|t d)i com^idb d); t;ig|ftTicí, 
cioiidf d óuB^U 7'é /iif , ff^Í 
goi;iF|f ún coilgc, féú^fr^S 
zú mé Cfti hú|e. '^lguf ú*í 
r}bol dmdc 60 phgódjt, 60 gt;t 
fé 50 geii. ?íguy" í}d 6í6iT)e 00 

CTjnlg 1Óf tf, 6o- )n7)^^5d'/t pOMÓ- 

fncíb pí6i, bdBúdldb: 'íígííf 
• O ^-7 All SDearaaoiti 

dn tidn to poliqggidit éj 60 
húdú^búf. d dgir^Ó, 7 óptd- 
pfiTr^befJcift be, rig fiáS ; óédnd 
f:í(''5eá6Óii<|f, cid Butíil CÚ. 
Qiguy- d óuij/iclódri mór»díi 60 
loeiúiB eile tú At,<í^b 'óú mdflu- 
jdb. "^Igiif mdji óéi;n5 d)r Id, 
to c^trjíjigeódfi f ivif ijt dn po- 
bi-l, 7 na hái-iófcígdific:, ^íiti 
fgiiíoBi^be, d Bpcc:! <* céile, 
^ z'u-^úb<f)i eif loí) 'cum <í gco- 
fo )le f:é!n, '^íg i^db ; dn óufd 
Cjtiof 6 ? ^y)^f bifíe. '^Iguf d 
buB^i: feif Ton fnú : má liiif im 
tVób, KÍ cjAeibpbe [wéO "^íguf 
pof md pdpi^yjgim iVi bíbbj )ii 
t}obd]'.t<ó\ pi^egdd ofidm, 7 ní 
lc;5,!:i údiB L"5é.3 O fo diDdc 
hiá\ó:m<xCú-i) br^v.c íicíf-i^ge d)i 
fceif curndf Óé. "^íguf d buc- 
7i{í5dft T^le p}f, múj\ -fv:) út) 
-Lífd íDácb Óé ? 7 d í)Ub|C 
yeif lon ftiú X d óeif.tíf 1 guji ah 
rr,é. ?!f d d)uBiiriÍ5(í)tf(í?i, cr»éó 
é dn )Míif<í«uf pd'dm^f'i úzá. 
Ojíiqn P£fí5c(.- Ól/i óo CUClld!í)tí5;t 

péin df cí Béul péin é. 

^ij^'^eipij^cil. 1 Co^. 11.17. r.'/^"^_UY. pd -.hecó d gceciiii 
tu!'' tef <!■. íí<^ cum bu(\ «difnlf f lí . 

OÍfl d|t cÚf, ítjl gCllT^HUígCtb 

iiíB rt cTCgri d cíile fd «.^Sl^íf . roímlj Cljralg:* 

Oin if éigDi póf e4;<icgf 60 
Beich Bun "^gTfbf'^' <^hum >jd 
ó/^n^nt^e dz:d Í5£íibtd g<5;ir,B Beit 
poUuf. Uinf;e fií) dji gc/i-r^m- 
ugdb biB d gcgTi d céile, r)j bé 
yin fr;péi/i dn uiggfiíjct óo cdi • 
tgrn. Oífí itib gdc ór) d fi^- 
péifi péin ^ ;:iíy : dguy bí ocd- 
jtuf d;x bY^r.e dgYjB, 7 ótine 
eilé d)t iDifge. v^l Vié «ric Bpr^l 
Z}i,ie dgrjB cum ite, 7 iBte ? 
?ió dn Bprjlci dg cdi-iCdif oiug- 
db eglrjfi Óé, dguf dg ódB- 
<5c rtíi^e bor) b;yr^n^ cízá gdn 
éiniii ? C>.éu6d óéuMd mélio? 
tín rrolpdi 'j'iB ? ni rnoIdiiD f iB 
fá gcdí"d. Oi/t iy ón ócigg)<- 
)Tci puctifi iY)ifi d m tug mé bíB- 
fe míti ci)igcéu6n.J, gu/< gldc 
cn oiggr-na lófd d/'tín ydnoib- 
ce iDVidjt BHdiusb é : '^'íguf d;i 
roB^eit Bi^beciiif bo, B,'Mf fé 
Lé,]7 tí óuí)|c fé, gldcdi5, 
i^;hi6h, d fé fo rr,ó cho/ipfd 
b;>if6eft d/i Buf» fofífá: óéu- 
rdiS fo tnctjt coirnriiugdb ot<dn7- 
f d.'^lguf tíí) ctípán mdfi drgcgb- 
):ct ód)^ éif Tfi^pe'i^, ttg ;-idb j 
d "i'c díi cupánfd dn ciomíid 
viai Zfém fTjlfe • óéuncnb fo, 
bá nnoriCri)' iBúí [é, i twdft coirn- 
VWfyá\S OlldlDfíí- Oi)t rj BpYjl 

cd nnoíicí lofdf fiB dn z:.i- 
jíá)if cí, 7 loBrdf yiB d» cupán- 
yd, ncíc Bpoillyige)i fiB Bdf 
tííT cigeiiw'cí, go cccó bó. Uime 
fin gib Be lofdf d)i udfidnfd, 
nó íoBidf cupdn tt)i ciggftrd go 
v.einMon^cuBdnb, Bid;b yé oor)- 
-dc 60 cof^T: dgufópuli dn Ci- 
g£fi.f]d. <i/^ d r,cibbdriftio ^tf^- Sin DesctiíiOín roímlj Cíjaífa:. t)í j:cJgbcXin9fi ciff <íK h^zh 
^ ú bf^',^'0- '2ly- óo fgi]cí5c!íit- 

peb tíj'.e lúóiíig- i-le, -tíg t;o- 
yugdb ón 5^'^'-'^é. óf]úfnr;6 
i'é 6é i^ájt gdUjléttc é. -dguf 

rnáf-rjB lojtúcnt óo Bi f é, bo cT^n 
■fé ^ áif é cum lofiúcíib, óo bí 

fi)l. 'SlgUf tíji fcpaicfi» lóftC 
óioitúdib, bn gciB lúcxchgttifte 
fnó/i é : óift óo bí poii ^ fié pct6c( 
eifion ópííiCfrn, óo bh|t!z; j;o 
gcuáli^o fé mójúri 4 : c.cuf 
6d Bi bócúf tíige go tpáicpeb 
fé cofntdji/id éigij) ct/i v)l( bt- 
■núm leif . ^íguf ópictpjii^b fé 
nQOftá» fco cef ócííiT^B t'e .■ úf í)í 
tug feif 10!) p/ipgríct cfji biú ^. 
Qí^uf 60 fQfúbcíp. not bájiófd- 
g^o 7 wd fgit'o5icbe cíg f-Xnctm 
cctfcóióe ^ go óitcioUac.'Qíf 
cug lof.uctió msúle f^á rid luf 
cog-r^b Záncr^fric- ái. 7 óo f.ivi- 
«gódfi poiiómdó pcói, 7 tíjí 5?á 
tóugdb lé J.Códc ge!, to CT7 
fipódji cum pioláib d ;i;f é. 7 
tU) líXfi» péin, 6o,m)Í£b lo/iUtíit 
"•/ jJioláió ))ci gcái;v^i3 bd céila: 
o |t óo bcíó'jí/1 nd r)'.nm5it) v'gcí 
céile roime t'i;i.- ?'guf u/t 
flg.im nd Dd/^ífdgd/ic íiguf rct 
JiUvíf tíHáti, 7 ítn. pobrjl 60 phió- 
lc{T<b, <í óuíj<|c 7'é ftuf j ^L'gábl 
tír? rufct r?i vict ]^]iu6digíi?"7 cugamftt éít) brj^ief ;, m.tii ngc 
<íí< Bp/tgg(itJ bófdn c( óuB^C fé lompólbgf díi p :>. i : -7 péuc, 
jiif i <t óei;; ruftj Y'TO. '<igU7' dfl gCiífóUgvíb ;nf óárVfd C»H 
■<il tu'5^Zpio\ú]b i^^Y T,ú bá]i6- B-'.lj^ fpic,'dn>7fi .«-éDi, ni \:úi'vr.é 

■ O i ccijA m(H]\ ^f^n^~^J> fe óo 7ic?;ic{i!y<í, 
tjguf ibgb óo» cíipánfcí. Oi/i 
gib Sé itgf dguf iBgf go r,p)- 
íomcubcdó, icib tiguy iBib fé 
óctiDnugoib' bó péij), <cn tti.'J 
ndc óeú)! jré éióifíb'glugdb e- 
b^\\ corip tíiT 'Cig^voa lú^uf 
bídb tile.] D(( B/iíg fo .tí'cáib 
jDÓpán meijiB ttguy <X}\ bit r,eiiic 
eó.rtTíB, dguf mo|idr) Ujt «éug. 
Oífi óá mbeit B/ietnugab d- 
gTjí) ojtT^T) péin, flí. Brjttrói B/iet 
oj^-yji?. '^^ó^ó ú)) Zá)) bei;ite)t 
B;t£t O^i^íí, 1f ^if <J)lClg£n- 
íicX f iDdf digtgji f lí), 6£glc( cín 
«6c(m»íngte mdiUe r^if d Cfro- 
gdl.Uime yin d bgii5iiiíit/teccí,<íri 
6(:gf óíB ú gcgn d céile cum 
ite, pT^riigib fie ceíle. '^'guf 
óá r<<íibh oCc(/iUf <í|i én)ech, 
cé-ig^t; ^-é gcí tig, óggUt ^Qf 
óróiB d gcgrj c( céíle cum óam- 
ntXigte : dguf (t)! ócgf óam 
Ctj/ipe m gclc )]i §jle <í T,án 
óUgcCb', 
/^ii^Soiygn. S luc. z^. I. 
^Jt' neí;ige ód ccoinctn- 
)lól Yjle, fmgíí'idlt 
cumpíolcí'óé. -cíguf 
a' i)otioí))'g)u(6c(/t ciff 
60 ci^fi l;, ag ftcíoj pudjictmdji 
<ti^ Pár'f <í ^5 lonripób djt gcinib ; 
tiguf dg roijtmgfg cíofd bo 
tdD^-; 60 SbCfdfi^ dg jtáb gu|t 
d'o é péi» Cfiíofó dn ni. '?íg"f 
fepiap/t-z-b pioltíibbe, dg i^ctbj 
SLix SDeatíiaoín 

coifi ^j^ h\b <<f< d b-q'ne bo «rt 
neiáb dgá tií)C«cc5ifi C(íffDió|. 
7 póf »1 pú^ lofiúcíib : ó\ji ní 
óf f^Tidb ní tI|A bit leif óo trjll- 
pe6 bc(f. '21)1 <i ndbSdfiTfin dii 
T)ct f mdf ugdb leígpiá mé údim. 
é. Oiji dob eigen óó ngc eígm 
6o leíggn ámííc bóibh dri fct 
bfCfócí : -áf 60 ei5 dii coim- 
cíowl -rjle, ctsiidb: bei^i údin 
dn petifd, 7 ffa^óU DdMí'dbdf ; 
óo Bi ú^ fxS. cuji d bp^'^iofún 

rndfibab.e^o jiirigb dn -fá cút- 
71415. QÍftd r.tíbodrifin óoldp^ 
p!oldÍ5 jnu d )Mf, tí/t mbeir 
po)5rndrt 60 d|i lóf d teiggíi údb. 
Qly^ 60 eifngebd/ifdr) d jiif, dg 
jidb j C;ioc, Cfioc é. '^iji^Uf d 
óub|c -fe jiiu dn CKef údi/i ; 
<íf Cfieúó é dn coiji bo furje 
1'é ? ní fudifi mifi CT,f Bdif dft 
bit ^: tíri d ndbBd|ifi« df< nd 
fmdf ugdb leigpib mé dmdch é. 
?íf 60 fgf dbdfif dn go CjrJdib 
«d dgTr^b lé gotdiiTrjB mo'r>d, dg 
idfinvjo ci-fion óo c^ocdb : 7 
óo Bucíi6|i>d)i d Wgotdfdo 7 
[gotdj Udfd|ldn Tld fdgdjic. 
Qlguf fiug píoldíó óo Bfieicb 
dn íií óJd;iiidódjif dn óo bCntim. 
'Jlguf óo Isíg fe dmdc cbucd 
<in T:é óo uéilggb d Bprti of ú» dfi 
y-oncgri^5e, 7 md|ibud, nocb 
do ídfijidbd^ : T cug fé lóf d 
bd óroilfion. "CÍgUf díi rdn óo 
^ugdód/i leó e\ dfi mb|'eic' d)t 
Shinéndc diinge _6dfi bdinmj 
Sim^>i> bo bi dg o^f ón cudTC, 
úo cr,\i^bá}^ d'ncnoic^^ bd biom- 
cd;t 4 nís'dig 1c/d. -Ct^uf oa roím^ Cijaifg 

Ign CYjbgf d fnófi bon pobdl "7 
bo nd iDTidíB é, bo Bi póf dg 

gUl ^7 ÓÍ CíÓlTlgbfd)!. -Ciguf d)l 

BFiUe6 cucd d buB^c 1óyd •• <í 
i«5l«d Id^ufdleínf), n^ gi^liiJ 
dfi noo foTifd, df gi^liíJ dft 
bd|i fon pei>i, 7 dft f on Bd/t 
gcloiiie: Oi)t peúc, T:iocFiqt> 
íid Idéce lond «dibeóiiir^b futb: 
Dr] bgfli^gte fld mWfgfgd, 
7 nd bfiond ndc dfi tir^f mib, 7 
r/d Ciócd íidc óCLig bdiiie uá- 
td. ^líj fiTj tioíif grdió d fidcj 
jiif íid fléiBoiB j Cif^óg o;ii^n : 
1 |iif nd cnocdiB, polT^ge f ijí. 
Oi;^ md nió f dóndíieitefi ^if 
dn cctidr) úh, Cfiéó í)o bCncdft 
jtif dnccHÍon ? ^guf póf ru- 
gd6 óidf eile méi|<lgc ód ccufi 
cum bd'f nd poc^f^on. -ciguf 
dn odn cdngdód^i óo mondb óá 
Mgoi;ttgft dic nd doig^e, 6ó 
cfiocdódii úri f in é péin, dguf 
nd méi/iltg: p|;i á << ^eif, 7^ 
pgfi eiíe ^ d Ll^'réj clé. '2íguf 
d óuo^c lófd^ d dt^, JDdit 
bóib : oi^i ní bpt^l d pof tíCd 
c;iéi5 óo >iíó fitíí), -CÍguf dgftoin 
d édbTjgfion, bo teil5?6d|t 
Cfid)icd;i [o/ifiodO <Í5"f 60 
fff dn pobdl dgpédcdin L^.] 
■áj^of do ^iíieód/i yid hudfá- 
^mn leif povmfodó proi mdiUe 
piuf dn, dg ^db ; bfoín "fé dit 
órÓTiib eile, poífi^d fé ^ péii?, 
maf é fo Cfiíofó óo tog Óitíf. 
Qlguf po'f óo |iirjeiid|f í)d f d!5- 
^iiíí'iS po)iófndó pfoi, dg 6;iu6 
f^'f-) 7 ^5 ^áSf"^ ^i"éig?ie 60; 

r)d N;iíói7g^6, coífi o;iw pém.. ADíne an 

xíguf fó-f bo h\ )-5)íioneóirgf 
IfgrtioBud óf <i C10Y) óo Ucpg" 

Iguf ectBfiítif ,<x se so í?i ^d 
|^nuóU15^)e2lóf). Qif bo h] 

óá fncíflusdb, tíg f<áb ; iDíí'f cí 
Cft.ófó jcoiir. oj-vc peioTofiYjne 
<Í5Uf dfi hfi'^^^^ú 607) f 1)1 eile, 
6ofp/ig5 ré"é, tXgf^ábi díié 
ndc BpTíjl fglá óé o/tt:, dguf 
cú pa c5>)6diDr)úb jiif ? <íf f irie 
go ée'rnin go cefiú •' (oírt puá- 
)icJ)nc(^ T)ct 'neite óo ti^Ueod/t d^ 
?)grjióm(í|it(l) : rtf vií bgfirict dn 
céfi olc d!i Bit. Qíguf d buh 
^z -fé ré hj\6f<x ; tí tiggr^yjci, 
CT^mmg, o|ic(mf d dn zúii t^oc• 
fáf zú úb jisogflif pém. '2lguf 
d 6uB|ti^ lóf tj jiif ; tt óemim 
p\o~ go pitting c, go roBici zú úm 
fot^ á mu A Bf áfifttdf . -dguf 
óo Bí -fé d óuirocgU dfl feifgb 
huái/<, 7 óo jiir)|b óoficfliódf 
<if\ ún bZiÚiírn Tfjle guy ú )icúi- 
£6 bú|. '2lguf óo óoftci^gib 
íír) gnirt)i, 7 óo bj<ifgt) b/iíic 
j^oirire tín cgmpYjl ttrj d láf<. 
Qlguf d^ fléiggm Óiof d óo gut 
móji) ú buo^z fé ; ú dt^, z<6' 
bdim «0 fpio/<(i6 dnóo láfndiB- 
yi. '5[guf <j(n cdn d óiiB|c fé 
Wd tieitefi, óo cuáib <í fpio/idb 
tíf . '^íguf tír) Cf<át óo cur)|c 
<in Cdipcí» dn w bo ^iiijgó, tug 
f é glói)i óo bhtd, dg j<áb j go 
píí<iji£c Bu6 pifit)) tíJi ór,ne-fi. 
Qlguf d)} poBdl -rjle táinic tí 
«coiíipgf ód fé<ícá^'ni■^or). ú viú^ 
6o curicciócírt net reite 6o )iin- 
rití <tí)^ dg buííld^ d r)of ct. bo Cljeafta. 

Bp{i6 [uíitjj 7 ii<í mif)<« 6o l£n é 
ón 5^dlilé, <íg pCccdn <t)^ í)<s 
í)eit;Bfi. 
Qloine <ír) CbCfCíC. 
I^ld f7ó;i)itcti6e. 

Óhé nd r\r;\e cumdf, 
gií^omíb tu, peuc go 
grdfOiTnir;! <í;t fo óo 
t|glc(c, líg dfi toil 
léfi ccíggníiíí ''óf d Cftiófó ti)< 
ct f ofl, é Féin óo Beit h\\<X}ze 7 
r<iBc()tttíi f udf cum l<cím b^'oingb 
iDÍogfíáfíirnld. 7 bííf bfuUm^ 
lip. úi) gCf'oic, di) zé úzú <l 
«oiyncl Betdvó -] dg fcíuftdb 
rodille j<io^f d dguf <X Spiojitíb 
I^Vófn go h](Át rQTjí)id,f í-ógdl gdrj 
Cj^lC, 'SUcTj. 

bhé ifjle-cufndf di6 7 
Í*ío|ift6'y;be, dg djtle 

60 SplOftdlÓ ÓO Í1Í- 
tgfl COflp lOIDldT) «d 

Oggldfe óo fdu;«í6, "7.^50 r)r5 
rodb, gdB <ífi yjumdigiiibe 7 tXji 
nof^Hdib cátDíDib 60 toí)iBeif<c 
d6 Idt^fe, d;i fon gtíc lí^le 
fcdtbe bdóingó dri hggldif r^^m- 
td^ go í)6éd))d6 gdc t^le Bdll 
biyi, yeijiBiy go piVi^i^.c 7 go 
óidbd dJi <1 gdifino 7 tíii oicige 
Stjc. C)ié lófd Cji!Óf6 d;' crt- 
ggfimd. ^Imet?. 
o '?[ tíé tf^ócdifíió, 60 cf.U' 

tdJg y)d bróine i^le, dguf 

71 do Sioine m C^raíía. p'.Y]e zú ; lé ntxz áll háf ún 
pgccaiij, úcó léjt ofeufi é óiom- 
peg, 7 d beii ))tX Sgúdió ; bC- 

tupctíc, ne;mcjieidmec, tíguf 
e)iíC^c, 7 UÓ5 uixt^ gcíc -^le 
tíinBpíOf, c;-iuóf C;toi6e 7 'cc()t- 
CTTf ne c(ji 6,cccal7'c( ", 7 <t c 5- 
ejtiict Dgiiá'gte, CdB^ 60» Báile 
cum óo tj^eubú mó, c(jt nioo go 

fic^cloirje lóf/iaeí, 750'i6S>'- 
f:-.7b CO» U|téu5 bíoo ;:t7í5 fó» 
o)ieLií3íC?5e, lófcí Cjnóy6 CEft 
t:ci5ennc( uccí ))<x bgúdib, 7 dg 
yciuf.dc) rodiUc jMoz-fd 7 d 
Sp-.o^t^o J^!c5rí)coi)5;£í,f(-ó^cíl gdí) 

a N^ipifóil. CaB. 10. I. 

iDoei^i; óo fgdile «ct 
bo tii 

rcrt ;:éi«, 'oi pé ói;< lofCjioiS- 
te net ójt'Tjí'ige tig CT^ge óo iiro- 
iricío, iiif íici biob6aftt'^Bfi»Bíó 
ópO|iáilóo g«í(c gcícct blííib)iá: 
1^10 go oeimn 60 coif gpeióíf feci 
beiz bá B/:o)\ctil ^ óo Bfiígh dfi 
nibeit óo luc5 )ia. ))iotíbcl|iú<Xb- 
Yi)i ópof^áil d/t ))á ngld))t3(tí éu- 
nucÍTi tiroáií?, »<(c bíab ní yc( író 
. nnpúf píÍT75 dccl._ Qlcb pd 
f"io6ycí|iti^B'J fi>i, i 60 f?ír£ft] 
.•jcoimniugcib ticí bffcdb gdccí 
. jtídncí. • 0?;i ní FeiiJi/* i:>r-^l 
,:,f\}i 7 ^áBc{|i )ia f!í:''7g cu/t tíjt 
.C'.il. llirrte fiii.dg cecó 60 
, rn tí Cfógáil, d dei;t fé ^ 
•; óji ball ku lobb^c r)á oCjMilj 
dgctd. ?l óuB^^C ID f 1 d 
f in? péuc, dcdim dg cgo dc óo cuiD. zucofi-p bdmfd. 
muóbártr-jo loifge, 7 [d-rjíot 
bá)\tTjh] d/i fo)í pS;7;b r}í /^di 
pr) 
cd« 

(d ócof dc tXn Igb^ dCd fgiMoó 
~cí 0|1c(id) cum 00 tolú-f á ói 
béu-núm d bhé. QI.h íidiiáb fud) 
óó j )iío;t Bdil Uc lobb^c D< 
opj^dilj tid lobbdtiid loi|ge 
•i)ú iobbd;iúd df^ fon p£CT7g5 
»1 ndib pon dgd5 Lio^iod : 
(iioc 00 nirg»; popdil pé:n dr 
p£cód._) ?t óuBá.c yeifiorj dr 
CdJifir?. péuc, dcáin) dg rgf 
cum &o úoldfd d Óbe óo be; 
ndm: C-y^jvb fé dn céuó ni d^ 
gcúl, cum dn ódfíd ne\ie 00 
fgf db bó. 'Pln coil j:é d Bpi]!" 
n}ib)ie <i d|i íióéanarn íiromtd, 
Uf'S lobb^c ct;/<p lóf d Cjtiof d 
éu)iuáift dmd))). <iguf iTgf u:2i 
gdc f ágdftc 50 IdeegnoT^l dg 
n)i)]ioy5^dldc5 dguf dg opticiil 
TDá DÍobbdfitdb gcéubnd go 
rr/Diic, )\\'f r)á.ífélb^tico^i>cefb:- 
r]b cU'A d/tgcul: ?lc6 d;t Bpo- 
/'dilg^ii é;ii lobbdjtcd dfntíin d;<' 
yon nd bpeccib óon óífe, óo 
frjg fé ún beif Óé go fióji- 
fti^be : ?lg pYj/tgc ó f 1ÍJ dmdc, 
nó go gcufttdjt d ndifnóe «d 
fóól cof f<6^^ Oífi óo jtiiie fé 
óiongmctlcd go fíofi;ir,be fté 
héin lóbó^r dmdin, d)) ór»^m 
d-fí d;i wd Dcómdb. "^lguf óo 
í)i dn ybio|idó wróiT) wá}^ d)) 
gcé uónd pídbnrjfe 677» j ól/< ' 
d;í nd fidb bó fioiróe, '2Íg yo d» 
co))fidb béundf mé fiíu d ))6itíig 
inUdeúebúd, d éei/i itijciggl^" Siomz an 

ÍÍ d TltyjCiTigcYib: ^íguf CT^fi- 
; ire ú hfd:r;ó dguy d «cíinó- 
fgte <(f mo coirnne F£f6it. 7 
d nc(ió d^ ct hfr^l mcntgrr,iic(f 

[oil pCxY^o úTi DÍ fd mó. 21 ft it 

<o)]\fe ttgi^Ti j^é bul d fcgc 
on nróúoiof ódb Ctié j:?:! 1óf d, 
*[» ^fl'b^ i^wcí'^ fcso noc óo 
Ufíir;5 f é bifri r>é vid báf,oiiéf 
.71 nibf-dc, áf -.oncin Tfi)! íté d 
áb 7 t:r<é íict peóil péir, «iguf ' 
Hé fct^dr" fr)ó*i, ú^ú bfr^l cp- 
ú-( tige Óé : Óí^r^ópjii | d_f< 
dgdió mdille ;ié cr-oibe pí- 
iijgc fái[tbeirí)n£c d gcjieiógin, 
!ji mbeit bú\\ ^c/ioibtiB djt rd 
Cfiottíb ó bpoccóinfídf : d^uf 
(ft mbeiú óájA gcof.p io)idUce 
té hr^f^e ^lítn, co«gfna(r) goin 
ortfti^be dórnáil djt 11117111?,. 'e 
óift df 6tlgf tí)? óí rug gel- 

:éile. ioí)ú'f gbmbCn} btí/t ^0^0- 
fbu^á'ó pé n cum gntíbdC dguf 
'l^c-i^'bl^j E^''^ r:}<éi5gn dn 
omcjirjvjige óo «íom^oió ci gcerj 
[ céile, 60 fíéin ndif bjtr,-n^6 
ii^tige: dcb dg cegufg [í( 
:éile,] lí'^uf 50 máb móióe 
^tíédnctm ■fin3-<t)i wéió df téipt 
BÍfe dt) líí Ú5 <í5 6ftu5 Cr'ii-J 

QU Soifgédl. S. Coin. 19-1.. 
^^^t:?^^ ^ << nábfcctrif 11160 gldc 
sSif £jíl) píol^'iib lóf d dtl f in, 

«^ ""^ fSiUftfdlbi'o^.-dgUf 

d}t bpíge cojAÓiue fpíne óo tid fdijónffní), feo 
ci9fi|óííji dft d ceíi f, dguf 60 
cv;fi|dcl;t b/ic(c fujip^ '^"'e^ 7 
d óuo;idí5(JíS 5<^ i^bgr/Yige Óid 
bTjw di?i )ic( pliLÍ5cíi6gb. Ql^nf 
60 gcsBcíódrt 60 Bcífciib á "^ti) 
fin óo citdibJOioldib dmác dfííf, 
7 d óub^ó fe jtíu j péuc, dtdim 
6d údB|u fo diDdc cugctiF, 1011- 
í]Uf go mbícJb d pOf dgirjb, 
y!dc bpágcíim cvff d)i bit 4;, 
llime •fin túw^ lófd dmdc, 7 
coftóin f p^ne 3, 7 ctn hj^áz puj<- 
p^ ir^noe. <íguf <í tuh^z [ pío- 
Ídib] jiíu, péuc dn órjne. <([* 
ú nábB(i;<f 1» <ín ~ci>i ^o cuiicd- 
btxp. nd háftbf dg^ú 7 d mirju- 

ól;t é, óo tó^búóúfi gdl/t, tlg 
;^áb ; C;ioc, Cj-.oc é. -d óuB|c 
pioláib ;iíu, glctCtjbpéin, dguf 
Cftoc-i^b é. Oí|\ ni pdgdirofr 
c^f ^. bo c><5g!id6tíít Vid 1á- 
ótjbe é ; dcd óligeá í^gr,íje, 7 
óo néi|i. dri tlfcligib tíf cóiji bó 
bdf ópágáií, tlí^ f on go nbeji- 
r.d fé nicíc Ó6 b'e fé)v. '2Í|i <í 
i-idbBcír»fvn dn rdn 60 cudlríb 
pióldió dn gloi^fii, ^á móióe d 
egld é '2[guf óo cudib fé óon 
á-rfrit; d )iíf, 7 a bub^ó fé jté 
Oiof d ; gá hdf bi^-f 1 ? <íf nr 
tug lofit prfg)«í i llme fin 
c( óuB^c píoláió pij', dn íié 
Htíc zziir^úi) 'zn pi'egí^á o|i<ím- 
fd? ndc Bpr;l d piof rtgdb gó 
Bpy^l curnrff rt dgdmfd óo cf^o- 
cdb, dguf go bpy;l ci'riictfd d- 
gctm 60 fgdóileb ? Óo p^g- 
gt^ti lóf d ; ní bíctb cumdf a dj< 
bit (tgí(5 or^címrd, mund ót:ug- 
• táoi ót^t: ó r^^r(\ é; d/t d tiáb-- Aoíne an 

haffyt) úf m\be p&ió ttn zé 
bo to^^h^]^ mifi ótjc- Uád fin 
/uáf hú mí<xn lé píolctió <í 

f 5<lóll|b : tíf 60 ÍógBfilód;! net 
/7iÚ5<nbe 5<Ji^. dg ;iá6 j met 
létggí) cú dí) pgf^f o df, ní C(X- 
Ttd óo Sbédf d)! tú. 5^6 bé rjí 
T?í be péi)i, IdBi^ifjó i'é á «oig- 
<íiS Sbédf^. <ífi á nábbdjifir} dn 
Cdnbo cúdlirjbpioláió fld b|iicít- 
f df d, cbug yé Idf d diDdc, 7 
60 f-í^b -fé -fá cdtdóir» B/^eit- 
gmny;f, fá Y\ú\Z bá}\<Xo ctiTjiT) 

llCOf C/lÓCOf, "] d ilgOftdlf gí*^- 

bátd. <Í5Uf 60 bé uUfr)U5cit) í)c( 
CcCfS é, 7 <l ócinocell dn fei- 
ffó buái/i : *7 d bixh^z feifgn 
|iif nd lúóílibib ', féucr,6 buji 
??i. <](f óo eigrngodrifcDi i beifi 
i/áin, he\f\ uáiJí,C;toc é. 21 óub- 
^c píolcíió ftíu, dn ccfiocpd n)i- 
fi bu|i í^ígfe ? bo "ff^^b^dbán 
1)0. háftóf dg^C i wi bp-rjl r?i d- 
gtjn úf Stf dft. "51/1 d ndbSdji- 
fin tug fé bóibé dii yin cum d 
c|iocí5a- 7 60 ■^\<ícúb<ij\fáT) 
lóf d, 7 riugdbdj^ léo é. 7 dg 
lomcdjt d c;ioice bó, fco cudib 
f é dmdc bon die 6d í)5noi|it£t< 
die V)d cloigrie ótífidb tíinm d 
rgbfidif golgocd : díó dr^ c/io- 
cdbdft é. 7 óídf eile máiíle 
)tif, óTTjrie d/^ gdc Cdob be, 7 
lóf d d lá|i. <Iguf óo fgitíob 
pioidio fóf óiobdl, 7 óu cy;;i 
f é óf cioí) wd C;^oice é , "7 df 
é 60 bí f gftiobtd dri. 1 O S Ql 

ó:'[^bhe^[bn. uwc fin 

^o It'LíjcíbtJjt mój\ái) 60 nd 1ú- 
fcrj^iii ú)) Z]Qb'ú fo : 60 b;tíc; J Cljcafla 

50 ftdiB d tidi- d)i dji Cjtocd^ 
lófd 50 gdf^ óom cdt/<T75 : 7 
60 Bí fé f grtíoBtd d HgBfidif, 
<í NSríeígif, 7 d Ídi6in. 2ljA d 
MbBdj^fiTi d óuBftdbdfi tínófd- 
gtjfit: nd Nhubdibgb f^é pioldió- 

»d fg-^ioB, ??! «d fi1l,Ú6>fb£b : 
df 50 nóuB^ó fé péiii, úf mif 1 
)?i >^d í^liííbtíófib. óo pfiegYjit 
píoldi6, 516 Bé w fgr'ío^ "^^7 

60 fgrijob mé é. ^ld bidig fm 
d nú^ óo c|tocdód)t nd f dig- 
ólVfrtí lófd, 60 gldCdbd^i úéU' 
ódige (7 óo ;iiOTg5d;'i ceitjte 

COUdTÍd, CtJO ÓO gdc fdlg- 

óiiffA) 7 d cócd. 7 bo bi dn có- 
ód gd)i pudijéul díi, d/1 net 
figfifióf |pd6. ?lf<d íid6Bd)i- 
fin d 6uB/tdbd/t f^é ceile : rxí 
gg|i;idmé, dj CY;fi|m c;<dí)cd)i 
cid dgd roBíd fé- ^or)U•f go^ 
gcoimlíonpTjbe dn fg/tiobcifft» 
d óuB^Ci óo r'oi)í£6dfi mCódi- 
ge góojiíidi 7 óo teilggé)d;i 
C/tdrjcd;t ^ mo cózdi. '?tguf óo 
;ting6d/t íid iftíigbnfiií íid «ei • 
tef 1. ?lguf 60 Bi d mtítl r)dL , 
fifdmd ndice Cfioice l6fd, 7 
éeifiBf íuj* d mbdcbd/^, ^Dtjfte 
Cb|n] Cbleopdf, dgiif 2]||i9f<e 
Qllbdgbdlén. "^tguf dn Cdn 60 
curjic 1óf d d rtidú^, 7 dn óeif - 
ciobdl bob }onrfír^y) Xelf nd f£- 
fíím d lát^, d óuB^c fé 1*6 «ít 
mái^ i d Bgn, péuo 60 fnde. 
I^ld bidig f ií) d óuB^c fé jiif. 
dn óeifciobdli péuc óo fndt^. 
7 uú'ó p)) fuáf-) pu^ dí) óeif- 
ciobdl c-y^ge péi)i ód tig í. odft 
d éij'i f m d/i «d diÚTie biófd 
.go jidib gdc Tjle ))] d/^ ))á C/1Í- 
oc))i/g(ib, j3Díí>í;cije 

íiuj-^tj, loíjuf 50 5CQimlio)ipi7be 

tíCúi cd^ic o^dn). -ciguf 60 Bí 
Y-oitgc ctTj lán óo Bméigíte. 7 
tí;< liondb fptjtic óon fcínéigfie 
bóiB, 7 cc^ ))ií cu|i d fccmcgU 
Ífoip, óo fiíígóctfi cum (t Beoil 
í. Qln fin <íji ngdbáil dn Binéi- 
g)ie Óiófd, a bub^c fc ; <jtá 
yé <í;< í]á C)iíccnu5<í6 : 7 úji 
gc!cór)ítb <í ci)i, óo toi/^'oi/t -("e 
« fpiO|ic*ó. -dn f 1» )icc IU6CÍ152, 
60 Sjiíg 50 f(<íio já d iiul't-n-f^ge 
díi, ior,uf )i<íc l5pclT?pcíi6Íf 7)<x 
cr^/ip <ÍT) f d Cftoic f <í Cfdioio, 
(óirt bá n)ó|t tir) lá f 1» íjd fá- 
bóióej óícíft;<cíbct;i tí^ phi lcíló 
ú lr;t\-^rie 6rtifgb, 7 rt ÓZúc^Z 
tX wúdf. Uitne fi)) oct))g(í6tí(;t 
rd f cngonf fii : 7 60 B/iif gó<í|< 
iT^f^gne un céd6 órjw, 7 cíii ód'- 
ftd órjíie, óo Cfiocdb d Bpoci7rt 
lófd. <Xf iXi) Zúi). tdngcíódft 
éum lófct, 7 ÍJO curicrtótí^ go 
piX\h fé Q^M mct/iíj, Tjíojt h}U- 
flódfi <( li^iigne : <(f óo toll 
con í>o y,c( f úiibnffiilj <{ tcóB lé 
gtxú, 7 tí/t <(j) n?BcnU trtimg pTjl 
7 Tjv-ge <íf. ^^i^uf €()) ^é 5o 
cUíi^c Lf in,"] óo ^iíie f é pdb- 
íjTjf b 7 ^^f pij^l>l£c ct pfctbnyjyi : 
7 duá <l pof ílige go ndB^ /é 
tí )ipíf<i)ie ioi)Uf go gc^ieiópg^ 
fibfu Oí|i óo nines «<t neiiefT, 
loiiuf go gcoimblíonpTjóhe <tn 
ygjiiobc'rfft ? m b/nf pibgfi oncíiiv) 
6é. -dguif d ^íf d óein rg/tiob- 
Z-q^ éile, óo cípíó' f J<í5 ítn Ué 
é)0 toll<(5tí;i, Cíjafg, 
Oróce Cbc{f5« 

eón<íigj ó << rtggfijidír 

báifce cum báif 60 
Q|]hic BgndJghte «/< 
Sláníigceoi/t lófd C)Aióf ó } 
mctrt <íí) geCbn ct, lé báfctijdd 
g'ocíúdc <ífi ndinfniáncí TrpúctiUig^, 
te, go n<íblctcá|i iTi mtí^rón ;<ifs 
7 go fidcpuiT) CUR) <|/t )ieifei/i- 
ge ^óláfaifcj ú/M^ a nudíg "J 
boz-ittf dn brfiy j r/ié d lúc(i6- 
gffcoi óo pu^ bc(f , óo bdSU- 
cctb 7 d i>éi|igio <( fiíf I <(|< 
foiiie, 60 Otlbdc lófd C/tióf6í 

-d ^]é^p^y- nl. I S. pec. 3.17.' 

ÍS pgfiji [bíB,]míf<imli7í><íf; 
coil lé bi'd é, puUng t»g 
óéunam mcCTiefci, nc( dg óéu- 
í)<xm Tjlc OÍ/1Ó0 pulling C^ióy«í 
póf eunudift tfiMin tí;i yow ntC 
bpfi:cí6, ítn pífiéuj) tí/i yon í)<í 
íieiÍTipi^iéun : loiiuy go óaub'- 
jidb yine cum be : do bcíyi75- 
gb é a ócróiB «it colíiií, etc i)G) 
beóbi^geb é /<iy rtn ypio/ti^o.' 
C|ié <i ní)£c-/;b yé p6f óo' f gyj- 
móijióo flrt ypiojusoT^B tt bjjS/^io-' 
yien, j^Ioc óo bí gyumbdl <t mV 
lóbj d» cdr) óo pdT) P075T6 p<(-' 
6c( Óé <x Idétib ^]cí6T, ttn p£ts 
óo Bí (t nái/^C iaá buUrnugdb!,' 
i^-rTtCii c<ómá6 bggan, gbon of 
Lpeftydrid, Cfi§T^yge. ií n? póf ^ 
jté ó^i^ tí!) bc(iy6eíj jie yV5f<« 


hei)'ioíTplc(,'^<t fin» (ni be cu/t 

pct bgscoinf mf d 60:0!) be, ) 
Cfté eifeifigbe loyd C|\iof6. 
I^loc áCá dfi fcev,'" 6é, c<í|< éif 
bul d|4 )ig»»*, 6il Bpr,li5 rjd n<ti^' 
gil, 7 na curndfa, 7 nd fuB- 
áilcibe fd uiioldf. 

<ínSoif5éul.S. ^tldc. ^7.5'7• 

A|^1 ccDi fco BÍ 6f if'fó clri láoi 

6 tlrtim<3icé<í oiCft Bdinm lófep, 
00 Bi pof í)<í 6aif CioBdl tig 1Ó- 
fci. "iguf ^o ct;ái6 Tfé bioTj- 
j-Yjgc- phioldib, 7 6Í<íf<}< y*é 
COfip lófiX. <íii fvn d i)U?)|c 
jJ'iolciíó a-o corip bo tdB^i: 6Ó. 
'dguf dr» cdTi pííá ^6■fep ún 
COi^-p^bc, pill fé lW:éubúc glctr) 
Wd time ell : 7 60 CYjii fé dn d 
tudmcx ílúd p:iTj é, nob bo to- 
CYjl fé d gcdt^/itjs, 7 'vir*. moiD- 
pó6 leice mci/ie 6Ó ^ dofL'y* 
dn cúctmdf, fco imiig fé jioime. 
<3 5Uf boBi :?l]>7f^e 0JÍiM56cílér), 

7 d»^'|]hir^r- ei^e ^'^ i^-' ^^ i"^^^ 
úf com| dn cu^mi. -Ciouf dri 
Id d Mbidig d Jiollici^gte, 60 
ÍH'r;TÍit,e6d(rí UAf'-Sf't^''^ ''<t f^" 
gdnc^ "^7 nd phdiriifin'S 50 
pioldib, <Í5 r^^» <i ^i5x.^^^» 
1)' curiam I'-i) dn zdn 60 Bi dn 
»t)|lk.<)tf< ÚÓ Bco, j;o rbuBIc 
fé, éireócrb raé t;^ fíf tfí 
Id: <írí<t nói<jjcí'«7'ci.'} diÍDicoi- 

róftí ÓO C ui< dr^ d CÍtu'^'í r.O 
Cfíi an Cyi-f U( : d^t ^gld ^o 
í>í:iycpdií) f d beifcioBrol rtn bdl, óo éifiig f é ó md^Bi^B : 
7 bidi6 dn f gc/Aúín beijindc mí 
if m^fd M dfl céuófgc^idn. -4 
6uf<á'^ pioldic ftíu, d rd páe 
dgdiByi : imtij;ib, ódmgmgid 
ir)d,t if éol bdoiB '.'péi)i é. 7 
df< mmv^f bóiBfin bo tídirg- 
T)ío5d)i dí} ruamd dfv gcurt co- 
rnílr^td d;\ dn gcloic mciiUe j\é 

íd Cdj's. 

5 ^5 Ofindignd iDdibne d )no- 

ndó na pydilme, [^venire tx- 

ulremuF, &cO Óedficd|t r-o 

cdrpirbúiofi )id bdmrnr^nefe, 

P>^/'CUá C,t;ófb dfi [nudnl 

A^^vO-N cdfgnd d lobb^c ^ 

í^ d|ifo«: dft d Mú' 

■^ ^*' Bcl;t fill, Óédíidm d'/} 

perifbd coifneub, rí j\é fgnldi- 

Bín -rjlc, 7 bfioc fnéme ; df lé 

bdfido pvóí'gloire 7 píni))e gdn 

ídíBí«. I Co/1. Ji 7. 

Aí? ttij^b* ^30 Cb/>íofb ó 
fiid,iBir^b. i)\ opicge fé 
Bi5f níof d mó : r/i BpT^l oiggr*- 
>iuf p§f 6d dg d)i mbáf ^. Oi/< 
dfi Bpd^dil Btíif bó, if óo)T pe- 
Cdb pu| f é Bdf edriL.-^ d mdin : 
df tíjA iDBeiú Beó tíó, Y iJO bid 
zá fé Beó. 7 msl/1 dn gcCb^d, 
If m^fbd bfóiBfi 50 BpT^icí 
majiB bov) p|Cdb, 7 Beó óo bid, 
Zfé I6f d L>ióf6 d/1 ccisiftnd 
12oWi6. 9. 

DO éitighibb C/fióf6 ó 
míí/iBi^B : ,óo fiiricb ctó- iía carff- rofídlj WfiC o.Ki^flgei 60 bi net 
gcooldb 6e. Oi;t óo b/iíg gu/t 
c/ié bi^rie CtttinicJ tin báf, i^* 
C/ié 6r,ne mdjt <Xn gceábíiíl 

úmú WU)^ geiBió >id hvjle bVoine 
fcáf <í ^lccddm, if máji dn 50^0- 
«í 60 áéá^zán idb -yjle ódiú 
fceobcíb* ú gc^iófb. i Cort. 

i5r.io. 

76oT)Spio;tdó>ifóm, 

Abhé T7le-6uiioáfclib'bof<u5 

ócóingetn Qjlbic lófd Cjiiófó, 
7 ópofgcíil bifíie fcottw^ «a 
bgtd f ió|'-bTfjbe ; ST^'diDÍó 50 
buiioctl rú, lojicCf, muj\ ci^/iif 
wiánd mdite d7) Hji mrizmh lé 
^f» Sl^cífd ff efidlocí óá^ /leitn- 
6i/Aiugd6 ; mup úi) scfdnci, 50 
cciuB/idiT) nd midnct cCbnd go 
C;<ic tnctit, lé óo jrxxtcóng- 
íxnibfíií c/<é lófd C^iófó <]C/t 
cci5g)iyi<í, ixzá ncí iiftdib 7 
dg fziufMXa míiille Ifcf d 7 d 

Spio;td6 f^](óm, 50 b;tc(t<Ó>}óld, 

<í jNlépifwil. Col. g, I. 
(jl^i^ Ime fin má be^fé^r^e 

ofó, i<l^tnr;b nd no- 
te dcáfildj', fdrjio- 
d/i ^lf 5é. Olób í)U/< "Dt-ql 

fr)(í neitii) d^d y*údy, Oi^^f *>* 
fnd neiti!) drá i cdldm. Oifi 
dcd pB iDdjio, dguf dcd Buf< 
mBgtd poldigte n)df«6n /te 
Cr-íofó d í^loíd. -án cdn poilfeo- 
cdfi Cr<ióf 6 úp mógttíiTJe; poiU- 
yeocd)i fiBf e póf dn tdn fin m 
nglóifi md;^dón /^if. llirae fin 
clcóibig Bu/t mBif^U tdlinrb'ej 
f 6;tiópdcdf , neíngloine , poí) 
coUi^b'e, dmfnídr), 7 fdinc noc 
df io6dld6r<d6 : C^é nd ÓC15 
óiógdlcuf Óé d/1 cloiii nd bg- 
fufnldfd. <(n d i^dBdB^f* póf 
dg fiuBdl d ndtlóó, d^ íDbeit' 
biB dg cdit|tT) Bu/t n)b£td lOnctf. 

•cínSoifgédl. S. Com. xo. i. 

A N cTó id óon TTfgftBtjn 
.5^ cdimg 2iiir:|t€- ^Dbdgód- 
lén <Í;í mdióiT) dn fú bojxcabdf 
cum dn tudmd, ú^uf 00 cur)- 
ác f í d« l£c d/< «d cógBdil ón 
rúdmd. Uiwe fin óo ftioc yi, 7 
cdinig p rod/t d /idiB Síomdr) 
p^bAf, 7 tín óefciobdl eite, 
Y10C 60B lohfnY^n lé r}ióf d, dgiif 

d óuB^C fi ;tiaj ;iug(í6d/t dn 

ciginnd leó df dn óuudmd, 7 
ní Bpirjl d pof dgTf^n gd hdic 
d;<C7;fi|ódrt é. ?[fi a y)dbBd/tf1»| 
óo cúdib peód/t dguf dn óeif- 
ciobdl eile ym dmdc, 7 Cdn- 
gdódfi cum dn cúdmd. -CÍguf 
óo fiit£6d)i dfK^n d nétíjpgf : 
df Bd lúdice feo ^iot dn 6eif- 
cioBdleiIe ná p^báji, 7 tdinig 
fé áj^ zúf cum dn cúdmd. 7 
d/i gct^omdtí d fógc bó, óo 
cuíj^c f é úi) línCbdc nd lr,óe : 
P X gid- 


yis> taimg Siowon pgodfi ni 
baigy-gv?, 7 i»o cudib ye <x fb^c 
fa CiidiDCC./y bocur^Cfé d» 
lírjéubdc tid l^^be: <Í5Uf dy) 
rxJipcin bo bi nici eg», d? d bpo- 

flmá'OT. <ííi -f^ri bo d;uáib dí) 
ijeíf ciobúll oile <X fbgc nicl|< dr) 
gcéu5',i(í, K)OG tííinig t(íi cúf 
fum dí7 zúúrD'á) '] to curiae -fe 

)ii<nb pof tí» f5i<iobrú/t<i póf 
»ÍCííj 5"f^ béigií) eifio» 6eif- 
éi^ge ó moi)ibcXib. -dji d náb- 
fecífífifl ópU^óctít flít feeifcio- A' 5idlu<!(in <t rif mv;vj 7)<í Cáfg. 

RA bhé -v^le-cuíifxiicócíib 60 
• /\ fu^ buonb 01)1 d^ ncbcif 
z\^ét)<ó\t)^e^r)'2\^b\c^ó'f<i 
C^^iófó, 7 6pf J^dil bifíje óo- 
púf v<i bgtíl f ió|tbif^6e ; Srjb- 
lí)Í6 go hurndl tú, londf, wdji 
c'^l^if mitínol iDdice tín <l|t riin- 
?:tTÍíb lé 60 gnáfít fpcaulza 
pái< fiéim6Í)míscí6 , JDujt dr) 
gcttnd, go i;<:iubft<xm tíd má- 
»d C(?íi6i"<t go Cftíc mdir:, lé íjo 
^máccón^íxiiwf í, ^/^e 1óf d Cfii- 
py6 d)t ocig^^find, drá nd bg- 
idib 7 dg f ciúi^db iDdiUe Igc- 
fd 7 d» Spioiidb ^lv'v5ií1, go hf\cit 
vó)}5l(í, fítigíit |id)l c/iíc- ií- 10. 34. 

n nofgldbh d bhéil 60 
]Dbgodfi d óub^.nc fé; 
óo geibim go pí)^irigc ndc 
bpéucdr) ÓJd óo pg;if díidib fgc 
<]{ céile : <if dr) gdc -i^le a- 
«gb gdbií^b fé fiif dn d djt d- 
mbí d fgld, 7 60 rí cgf^c. <í>i 
b/^íatd|t )ioc 60 poiUfig Tfé óo 
cloin If^idel, dg -foifgeulug- 
úó fiócdíid t:?vé lóf d Criióf ó, 
noc drd nd Cbiggfind óf cioíi 
íid íTvjle. ^izúú fíof dgdiBfe 
Cjtéuó 60 f^iíi^b peb tí)ie lú- ■ 
bdibe Tjle dgrofugdb ón ^^gd'' 
blé, Cdft éif dn bdifóig íióc 
óo i"gy)n)ór*dib eóií) ; Cioíjuf 60 
urjgóidlófd Ndfdfigd íiif dr) 
Spíotidó íidórn 7 Íé cumdfdib, 
HOC óo cudib cinocgU dg óeú- 
»]diDh niaitgf d, dguf dg flá- 
^1*^5^^ gdc d )idiB fú letzpom 
Z]\é curndcódib dt) óidbdil : ói;t 
60 bí Diá mdiUe fiif. <Í5Uf 
dodnoúóibioe ópídbwir^fe d;^ fld 
hi^le vieite óo /nrine fé, d cd^ 
lúbdige, dguf d f^lidrtufdléim : 
»06 60 md)<bd6dff, bd c/^ocdb d 
gCfioic. bp tóg Óítí é fo fúdf 
d>i ó|i§f Id, 7 ópoiUf ig f 6 éi 

1^1 í ÓOÍ) póbdt Tfjlff, dcó bo T)d 
pírtbnir^flb 60 rog Óid, ftoiÍT) 
Idim, Cgtio))] óúirje, wc to it» 
7 6o ib nd poc^, cdH éif d 
eiféi^ige ó fndfibdib. <(gwf cug 
tíit'^e buinne, j-gnnf)ói;i d béu- 
Wdv.i, guf< dbeipo» óo bó)46i95- 
gb ó Dhid, í)d b;<eit:|m dft 
fegbaib dguf <ífi TOd/ibdlb. 5o 
Í7íí> %mn Cafg. :,\é r\á <nnm. 

QhSoi'.'séul S, luc.i4 13- 

Féuc, óo cúdfcd/i 6ic(f bioK- 
rút) tínlctf in péiw 50 h<kúe 

ír). <íguy ^áitld <lrt móeiú dg 
comfitib tic)B : 7 dg c^fbú^úó 
^é céile, gp ^Clinic ^ófá péin, 
"7 guf^ fiuBdil fé leó. <(f óo 
cungrndb ú fi^Iefioí), loíjuf 
«dc ciii:neoc<nbíf é. <Í5Uf <t 

gbf^irjb pém, dg fioBdl bíB, 7 
f iB 50 Brióndc ? itguf dji Bp;^|- 
gftd óo ngc, óáft Bciiiim Cleó- 
pdf, <t óuB|c yé fiif -• úí) hfq\ 
zufú db coíidft <X6 coigciiís^c 

neitgj) 60 pyi)%6 irire tiii fnd 
IdetiByi í(g;<íó ? <Í5Uf <t buh- 
^c yeif toM |iiú ; Cjiéó :cíó T)(t 
«eii:e ? -dguf í( óuBficlódfif<Hn 
jiif, íid íieite t(6B lófd ]^1c(- 
fdftSd, 60 Bí Tíd pbdi5.cufníif- 
■cic d rginóm dguf d mbf^éiti^ d 
bp<x6)it;yi óé, 7 tín poiyrjl i^le. 
CioTitíif cu5<x6cifi fl<t húr^b'fú' 
5|c, dguf d/i núdfdfitíiTie é 
cum Bfieire Báif óo B/^eir ^, 
7 óo cjiocoiócifi é. -dc6 óo Bí djt 
fí-be gu^tBeifio» ancé ópucíi- 
fgéoldb 1f>id§l : dguf leit 
1110)176 bióB fo rjle, tn f é tX mu Oíguf nxtft íín gcfóTjcc mnd di- 
;tige bin pe'in, ttíimc 50 rroc 
cuiD d cUcínjd, 60 C'yjf'.gbtilii údt- 
Bdf orirjii. -dguf n)ú(|i Wdc 
Bpúcíf^dbd/i d c r^pf ctn, cdiigct- 
bdfi, 1Í5 t^úó 50 Bpdcdóúi/i péin 
póf óííiBf 1 <ÍTi5£l c( bei^ 50 
BpYjl fé í)£X BftiXig, <Í5Uf 60 
cLtdboin ó|i£m tíitiige íi<( ffdiB 
iDcnlle í'^iíie, cuní) <Xn cúdmd, 7 
púctf^dbít)^ nod;<. d buhjiúbdin rxí 
miiá, <<f Tií fdcdodft eifion. 
<(guf d buB^;*: feifion ftiú ^ó <í 
bíóDie drncJlódndcút dguf mdU- 
crioibtgc cum C;iei6fne 6á gdc 
éiwí báji lctBr«ci6dfi 1)0. pdíge) 
<( T|é iití|t hé^^^1) óo Cbriíofó 
)1<X «eitefi opulctng, 7 óul <t 
fbgc úi) d gtói^ péin ? <X5Uf 
<íf\ óciorjf gndb ó Qljlbdóif 1, 7 ó 
nd PdígiB TjleióoeibipniÍTng fé 
6óiB dí) ynd hYjle fSfiiopcú- 
jidiB Jid r]eite Bí bd tróB pé?t?. 
•dguf bo b^n^bgbd/t /iif íln 
mbdile <ifj << ftdBdbd)^ 1Í5 bul, 
dguf bo léig feifiott ^ 50JICÍ- 
cdb fé ní if pdibe. <íf óo coim- 
é^E'^^Eitidr^fHr) é, dg jiáó ;fAr) 
tígi^TÍej oifi dcá fé rjti úrdc 
))ó)id, dguf if bei^gb lcoi dcá 
dn. <Í5Uf bo cudib 'j'é ti fbgc 
bFirí|i|c cicd- <Í5Uf cá/^ld dn 
Cdr) bo f-y^b Tfé cum Bi m Bpó- 
c^, ú]i mbj^e^t dfi d T)d/tdn 50 
}4U5 fé bt^bgcdf , dguf d|t T)cc 
b/^ifgb', tug fé bóiBfior) é. ^] 
bo hofgldb d ^'nflef io>i, dguf 
ódit»iib|bd|i eifion, dguf bo 
cógBdb df d númjic é. -águf 
Cl bub/tdbd/^f d)7 i^ú^j^ú péi>7 ; S^aírt Cíjaffi;. 7 ún z<xi) to ofgi^l fe bifn )id 

bóiij dfi £( riú^fin pcifl, ópill£- 
dct)A 50 0'<'i!^"fít^ém, 7 púc(|icl- 
6tí|t tin t:éi)ip^ ^eúg c/iYjn <í 
iipoc^ d céile, dguf <(» ór'^m 
óo Bi mdille ^iu, <(g jiáóh ; 

7 cdifb^oiiídb óo Sbíomón é. 
■Of.U'f oirjifioodiif dn r}c( neite 

rottr* í^o rticmbeód/t é d Xí)hp\- 
y£b íí n<ífiái)). ■d ^]ó)l|<(:bc(. 

Abhé i^le cufndfaib t>o ^u^ 

íjí'óingein ^'^hiC lófd C'/ncj'6, 
7 ópof^dil bVfíie 6o;i£Cf v<Jí 
bdzd 'f]otx6Tjbe> gir^brDÍó go bu- 
fntilrú, loíjd-i', mafi CT^^iifi iDid- 
Kd mdice dY) dtt mnzmb lé 60 
gjidfd Y"fef lálod óúti pémbi- 
jtiúgdb, ní!.!)! dn g.fbíid, 50 
cciUDftdm n»! midiid cedbiid go 
Cftíc mdit, lé 60 5?!dtcó«g))dn)- 
f d, c^ié 1óy<í Cjt^óf 6 d/t ccig- 
f find, íi rá wd fc^tdib 7 dg 
fzmjnjiá mdille Ucfd 7 dn 
Spm;^fl6 ^lfDÍn, go bfidu (ó)i6l(í, 
fcógdl gd*i epic. ^Uen. 

<( i^Iéipif cil. gmon). 13. í6. 
A F'^?'^'^['^5"fj ^^' b*£rB:<áit- CTrjpgb b/iidtd?t )id fldnicefe 
Oifi dn 6;<£m po dic/^ig d l^'^ú 
/lUfdléní), 7 d T)údfd;idií), di 
íDbeic bóil) gdn éoluf dCd ^fgn 
Tjd I bpidt|tY;bb nd bpd'.bgób 
léugtd/i gdcá fdbóib, á "" 
bdmnugrtbfd)) 6Óií) óo coirnlío' 
jidód/i ídd. '5lguf Biób vúd 
hfJandbajx Coi/i djt bic Báij 
[^] 6ídft}td(5d)t d;< pbíoldió c 
bíífugdó. <íguf dfigCfiiGÓnug' 
tíb rd Tir,le lieit£J7 bólB óo B 
ú}i ridi fg;tiobd6 nd tmc^llfó.rt 
óo legdbd}< d núdf <íf di] 

gCftOIC, 7 60 CT^ftgftdft d 6wÚ- 

tliDd [éO <íf 60 tóg Óld f íídf 
TÍicf/iBdiB é : J^ioc óo ZiXi-fhévL- 
lodS p£tí mójiáin 60 IdeciB óon 
órii^ilg 60 cudib d Kor^pgf jVii' 
1'údf ót) j^'gíililé 50 f')^<^]^U)'■S' 
lém 7 úzá rxi of}ú6'^r^•f^h 
<l 6r(óB ttT) pobdil. "dguY" yoif- 
géutdmcóibne ó]h-fc úd ggUdtí 
óo ]m§6 6or»d bditít£Cdib, gufi 
c:ofiilió)) Óld ó-qr.e <X gcld)) é, 
<í)< órÓgBdil lóf d fúdf : 2Í]d;i 
dod fgfllóbtd póf dt) f<3^ ód;ld 

Sdlm ; if cuyd mo mdcfd, d 
í)iug óo geir) mé tú. -CÍguf óo 
Briíg gu/< róg yéfJdfé órnd^- 
bdib, 7 íjdc Bpllpib á «tif ^"'W 
r)d búditíe; <í 6uB:JC fé mdji fo ; 
60 BéuKd mé 6i5 neite nromi 
6io«grndld ÓbcCiBi. Uime fin d 
óei/1 fé d moYjdb «lie i flí ^17- 
leói^gdití cú óo t)£c flcómtd péiJ) 
ópdiCfi» Cfiudibligte Oí;< 50 
óeinnn dft í}6runc(m fei/<bífe 60 
DbdiBi <líj í[ geingldc péin Cf<é sin ceati aDom^nacfi tac (Sjcaifg. 

.•ofn^le be, 60 cobdil fe, dguf <íf tt/i mbeit iDiCj^eiibfr.gc boiB 7 Ó0 cu)iác ifé Zi\uúú\^6. Q[f 
pin zé 60 tog ÓJá f úáf 7ii pet- 
bdib ye C)iuáUl|b. «^l/i d ^á6- 
iid/ifin blob á fiof dgdibh tl 
|!j,,ditti|cá, ^dft rf^éf <in Bpifi- 
^o fO^\l'f^i,t^\^ 6ií) noditpecuf 
jOút bpicdb : <Í5Uf 50 bpT^l 
gdc cor) cf<eiógf, d)i 7)<X f<to;\d6 
•te;iíóy"ion Ó net brjle neitio óá 

il<|f '^Dbróife. Urme f in cabb - 
|idib bufi 7)^e f\iB, nác fereigeu- 
ÍT)í(6 tíróiB d ))i dcá <í|i n<í r'cí^ 
ftif r}cl PtíibiB, péucdiS <t luf 
»(X cdficdifne, 7 biob longdn- 
cuf oftdib, dguf lgtnY;5(6 ní<í\i 
ceó: oíj^ oibriigimfe ob^ dn Buft 
Idecib, ob^ ncr.c Cf^eiópgb f ib, 
ód í>|:oiUf i5|b 6t;r,e bib é- 

QlnSoífgéul. luc. Z4 3^. 

O f |df lófd péin d^ 
$^^ d Idf^, rlguf d óub- 
<^Z fe fiMi , f íocdiíí 
mrfiUe /tib. <(c6 tí|i 
mb-it boibf 100 dfi Cftiú 7 Idt^ 
ijggld, óo fc-5ilgí)df< ^Ufi f pio 
^á^ óo «.uiicdddn. vHgaf d 6 1- 
ib^C ^'^if 10» niú ; Cíiéó pdvbpr,!- 
iCÍ art b'if^ mbiid^b'teb, dg«f 
Cné6 pd d wé'fi^ió f iiiudmcige 
i<xii bd'^ gc^oibtn ? péií^dib aió 
I Idoid C]^-Jf mo cof d óift if mi 
;fi péinsvcddn: 5!íCdib,c(5Uf 
I peuc-tib mé : Oífi ní hc-ql fevA 

jci6 <if;<'.mfd- '^'BUf dn ódi d 
!6u!5<{r f ^ Dd veicefi, 60 tdif 
bcDí fé bóíb d Idmd "7 d cofd 
fioTi póf óné 5diíi5ccdf,d5Uf 
dg fcCjidm lorgdriccíif, d 6ub- 
^•z f eifioíi f^iú ; d)i Bpv^l bído 
dft bit dgdib dri f o ? -aguf cu- 
j;d6d;tf dí) tó cif^ó foídfS fsóf- 
ó->75e, 7 c-í^5 60 CT^ fngld. *] -í;< 
i^dngldcdb bófdi?, búú^b 'fé T)d 
Bpldbnir;fiflo>i [idó.] <Í5"f <t 
óub|c fé niu •, tíg fo tid bjMd- 
tfid óo UB^ Jré ftiB, d v.ú^ do 
h'] mé cóf Bdfi bpGc<} : gufi úh 
é'giíi vid bvjle neire duáfg^íoB- 
td d fi|f QHhcóifi, úguf ún 

pd pdlglB, dguf úT) -frxX fdl- 
iD-rjíS dm timcellfd, 00 coirólio- 
>ldb. -d)) fir) oofg-rjl fé (t 
r-Yjgye, lorjuf go óut^gpióíf 
íid fg,Kiofi:i7?<, 7 d. óuB^o fé 
f\iu,guft mdj< fo 60 b'if é f gr»,íoB- 
td, "7 gd/t má)^ fo bob éigin 
60 Chfiióv-í) puldflg, dguf ei- 
fét/tge ó rndnBtjB dn ~;igf Id: 
<íguf ditf<ige 7 mditemrdf nd 
bp&dd óo fgniDÓifi 'nd di/''n 60 
nd hr^le cio bgci^B dg cio)if- 
gr,d6 ó Id^ufdlém- ^tguf if 
fibfi pid6ni7f£bd r)(t neiigrífct. Qlí) ced6 bomTidc idfi gcdifg. 

Ql l^'ófijiZilí. 

<ír^ t^le cumdfdib', feo 
tug óró.imdc cuit) d Bd- 
fdigte dfi 7'on d|i bpg- 
C4ibiBr>e,T cuméiftge d nifoí»<If< 
rií^jeárjdfn pif^CnCd: lídB^ bi^ii 
led Bin «d miofgdffe tsguf nd 
niíogh|idfd'Tibld-5, Í50 bibijAC 
dít ír;ob jr.o nbedridm^feifi- A 


sill iíaia 2Domi)nnc!) íac ffcatCg. 

Íu,iu5|f d« *c céáb.d I6r<í bFY^l 2n<ic óé ri bFul dr)b|<idi 

?l ^^.eipifcil. 1 Com 5. 4- 
rW^ «<it:hYíí-'DeboÓbicC, 
'^"^^^ 7 <X yi fo di) budib budib d,t d Cfcogdl dc6 d-rt -1 

<1 fé f o dn t:i tdiriic Ci^e i^f ge 
7 ci^é ptiU lof d CtAWf Ó : W Zfe 
T.-c^e dmdiv), dc r,^8 y;^ ge 7 Cr^é 
f:t;l : 1 d f é dn f pio|td6 bo r^^ 
bpidbnill'e gun F'^iiie dn fpio 
jtd6. Oir ci^ii ^P1"'^ ^f^ '^^"^ ^° 
ri pidon-^fc» dn ódc|, dn Bi^id- 
td,s 7 dn f biofidi) nfóro -* ^^n^ 
<ir,ú\b dn Cj^iui^fd nd neon. 7 
dud criiúi^ d}t dn ócdldfn óo ni 
f\<xwr,-fe, ú-o fbio|id6, d?;uf 
dn ■cr^T.e, 7 dn f iril : 1 Ci^iio 

dn óiuiVf<í ré céile d|A con m- ^^^ ^^^^ ^, ^ _ 

bd ngdbdm cugiTin pdbnv^fe v^^ ^„ Spioftdb' íiáom. 51*^^0^ 
bróinro, df mó ná fin pidbnr;f e ^^ ^^jitpió rib d bpádib, dCdi5 <in SoifgfiutS eo^n^o u; 
'^>í;» óc?f dn Ci^dt r;ón< 
\in Id fin pem, * 
céuó lá 6on cef 
fn-rin, dgufdf^ni.beu 
00 nd 6Óiiifib óún 
cd mdt^ d )xúháb<}.]\ nd beifcio- 
bdil crYin oggld nd Ni{Í6Tf;^£b. 
idini^ lóf d, 7 bo '(I'C fe nd 
ldt<, 7 d bubá^ f é í<iu, fioc< 
cdin mdiUe r^ib. <ÍB«f «^ ^"^ 
jtdb fo 6Ó, 60 tdifbém fe d 
Idmd 7 d tcobboib. U\me fin 60 
Bi 5dm6£cuf diA nd óefCioblilS 
dn záD bo cuncdbdfi dn ^igtr^- 
nd. <(ft d nábbdfifiTi <i iiub^c 
lófd )MÚ d nV i fiótcdin mdiUe 
riiB: mdft 60 cT^ft dncdt^ i^iifi 
lidb, cYjr^imp fibfe uáim mdjt 
tjtn gcéubnd. <Í5«Tr «í" "^^ <í 
6ubác f é f o, í)0 f éi6 f é oí^f< 
td, dguf d ooB^C f é fiiu i gd- Óé: óit^ ^r'fo pidbnrífeOe 
«oc 60 )^ine fé ópidbn^ífe d 
ó'c-ób d ri^mc. 2Ln ^i c,iei5gf d 
2lí|dc Óé, dcd dn piábnt^fe dige 
<3ivi pém: dn ^í wítc ccreiógn 
bid, 60 niiie fé bi^éup,íSc te» 

"íto bitisnditcnéiíjfé donpitíb- 

íiT^fe noc óo ni^« ^^^ ** ^'^?^ 

d :?tlbic. <Í5yf d fí f c) dn pidb- 
r.r.^e, fin^ 50 órugbid úr^ be- 
td »ndfit;dndc bY^ Vie : -dguf if 
dn d mdc dcá 4») b£-df d. -an f Mb mditpfc dcd • 7^ 51ÍÍ bé 
p£dib coingeuBtcoi, dúdib f id6- 
congbdite. 

<(n ódjid bomndc idji gcdifB* 

^^«^-oi») bhé r,le cumdfdib, 

^Í^W^ péin,cumdBeirb')7ne 

^^íi> ^ mdnfón r,d lobbát: djt 

fon piCdibe, 7 íTÍ 

eifTom- Sin íreaíí SDsuiíjnacIj lac (^mí-s. 
B^ gftáfct 617)1, cum 50 »5ltíC- 
íwc-óid 50 ;ióBr,b£c <Xn Ciobld- 
cdb ii£rncoimfi5 f i« j 7 mu;t 
<í7) gcédbncí, 11) óo bécíncímb 
óiúcill 50 lítet£it)dil,lo;i5 b£T)- 

60 IgíxxmcíiJ), C|té fd J^liófct 
C]^^ófb gcéíibnci yir) cf/i <::ci5|ft- 

?íj^]eipifcil. I S.pe((.2,i9, 

S rt\ fo if píu byjiig- 
ctiCf, óá momcjitjii 

)1£C óoilggf <(ft fOÍ) 

ccijifitíif Óé, <(5 

Oifi C|ié6 8 rod|i tíbBcíji molcút, 
iíá moircfict f iB 5ctBcíil Í30 bóji- 
liTjh opT^B, ci)t vibéuwcífn píx^^ 
bh'ihh ? dcb ód BbGir7lir;5e f iB 
50 poigióec, d^uf f iB dg óéu- 
)i<im mcjitgyct, df m fin bá 
BpT7l Oíc( hr,6^c. O'íjí ^■f ci^ge 
f o fóf bo goi/tcb fiB : ó]]X to 
pulrjl^g Cjiíof ó iDdji úr) í^céubnct 
á dfi foine, <t5 págBcíil ^'óíi)- 
plc( «157;)), icííuf 50 Ujipdb 
fiB <( lofig. '2ln óí íiac osivn-r^b 
ffectb, 7 d^ tíác p|iíc mgBcíil i!<X 
béul. Ql)i ci ntíc ógi^tí'Tjb d/^ccíDi*:: 
tl >)cl6-r;5 McC bcínccnnre 60 fiin- 
ncb ^ : ncXc ó^|iíT>7b BdgtJjt, dg 
puldng bó/ <ic cug [é pém] tt 
láiÍT) <(n cí óo ní Biieitgmwf 50 

lOTJuy á idBsií: 617 )ie n^d^B óo 
Dl pfi:i95iB, 50 m^pemíf 60 npj- 60 BáB^ mííjt ccónci^B fgciittin : 
tSf ú 5101)- óo p.Ugb fiB 50 
bfób^e 7 50 hgfBos Bu/t nctij- 
njdi). 

-án Soif gédt. S. éoin. io.il.' 

AÓuB^c 1óf<í úf mifi tííi 
roDb^e nxíiú: 017)116 a)í 
~rob^e mdit <( úr)(Xrn pjin 
<íf< f on fld ]^CÓj\út. ^if dii cu d- 
;i£ífí)(lli75> T dí) t:é)l(icBpT7lnct 
iDb^Sj 7 ndc leif pén) «a c6i- 
íti5, óo cí fé á)i m define ag 
^£f» 1 F<í5'^^ fe )ia cc-5i;iis, 7 
ceitib f é : 7 puáótjge «Jri mcc- 
rí/ie «ct crói/^ig, 7 fCdBifjge 
yé iá6. '2lf ceitiá dn uuciftuf- 

ó(ílT75é, 7 í}c(c hfT^l frjíT) digs 
tíii fwcí ccó/tcTjB. 'í'lf roifi <in 
rcób^e rrxait, 7 ctitni^im ído crói- 
^15 p3w, 7 t(irnij;i6 ido croi^ig 
pívi) roé : ^il^ctn ú^zmsif «») cd- 
tíl iD'.fi, 7 tliúmgimfe tír) í;<(- 
r| : 7 óo Boi/tim wcí);íti» ct;t)-oíj 
net 5CC0|irtc. -Ctguf ííctíiíj C(6i- 
/115 eile dgdm «cíc óon c/iófo; 
7 cáicpt) roé ictb fin letf 60 
tdlB:|c UiD, 7 éif ópid y^á6 mo 
gut, 7 bidib cór,ci'() drDdi)?, /; 
<ÓT,<56^e dmdi)? d)j. ;;ief 'Oomdc u(;i 5<^^'r3'/'^^ Ql jVOi^jU Od. 
Ql óbé ■7^1e-c:-'!i]n.ífdii> Sin ttu» 

go BpUpebV 50 f\]^e u p- 
j\Cr)Záf i Zúhi bo gdc rjXe 
tí-ríne, 00 gltiicáb <í gcuctlUf 
C|iei6in) Cbftiofo, iic( neite feo 

bim ', 1 gctc T^Ie ni tí(:á 00 coim, 
jiéiji ctii cfieibeirn céút)>icí 60 tg- 
ixjrncnn, C)^é áf^ cciggjiyict 1ó- 

Qí l^leipifcil. I S. ped x. 1 1. 

ACbc(ir-6e idi^/^-yjrT) odtci^n- 
geof^tjB, rodr* beó/irjbiBj 
oili/ttií) f iB péiíi óiX f gcriúl 
<!(f< ttinvníctr/'ríB nd colnd, )ioeb 
Í5íof dg cdrugda a íirtoT^s <X 
«c()imcí. 5ic6 óf^coir):gfty'ái6 
<í5y;{) c( mgt'5 ílíl 5CV;!g6dc, 
lorid-f ú Tiú\Z, <í DitHmf.úvá bo 
Ti^b ojiTjb má^ luf mig^iiorp, go 
TOtíib béióift fMu íCf ))ci óggoi- 
b/iib, bocipb f'júb, glóirt bo 
tdD^Cbo Óbítt, fd Irt nd B/:éuc- 
fr;6 o)i/xt<t. UiiDe fi)i bígib um- 
l^till 6d gdc '»7le c/^eurilji bóf.O. 
d/t fOK) <tí) ^igliincl.' ní bé djrr- 
am ÓOÍI í?í, Ií)d;t <xn rí dgd Bpirjl 

tíir<6cgíidf : Qlc 60 vú biítif flC- 
j-idn-rjB mc(;i tin ?;céu6)ic?, md/i dn 
li'.f cu/^tdjt uttb, cum fciógdl- 
C-rjfd/i lucó )ití mjgrjoff, 7 cuit) 
molcd luf iirt nóeigs'/nóm. O'm 

y<( bíB, a-f zoú léója fp.ídn 60 
tut\ pé bctií^Bpiof Jid inócóing'á 
éigcéilhos. Qljlctji cVúine ffDj^d, 
"7 rji nM|t tí» b;tYj?ig dgrf Bc-irl dj] 
CjYoifAfe )id. BiUtu fo{r;6te ct 
«rjlc, <xc r.idii'fgfiBc'jgcCDóT^gib" 
^'é- Cvsgiit) orón^ óo «cí b>'jle 
ii.'ÓDjli) Sr^-'^^Sejid 55íiB;ldit-. íat gcaífff. 

j<e. Diob fgld Óé OjiT^B. Cu- 

g-r^ij Qnoifi óon í??. 

-^lí) SoifgCl. S. eoi«: 16. i^. 

ADuB^c lóf d fté )id b'eif- 
ciobldiB, -dnodU Beg 7 
ytí pdicpe f iB (loé : 7 d /líf zú- 
roúli b^g, 7 bo cípe f iB mé : 
oí|i iXZdm dg óul cum d J^ld- 
td|i Uime f in d buhj\<í.búf\ Gr^b 
6d i^eif ciobí /^B pé céúe;C]^éb é 
f o d óei)i fé i^in, cdmdU Bgg 
7 m poixpitíe iTíé, 7 d ]úf "CíímdU 
Bgg7 do cipibe mé: 7 ói;^ dcdim 
dg óul cum d l^ldtdft ? Qí^ d 
«ábBd^fintt 6ubfidod/i, Cfiéódf 
CÍdll boi) YÍ\ fo d beiji fé, Cd- 
mdll Beg ? ))í UT^giDib C|^é6 d 
6ei)i fé Qtf 60 Bi d pof dg 
lo^-d gujt fniáin leó dpdpfirge 
bé, 7 d bu'd|;c fé f^m j dii ópTjl- 
t;í bd pdp/n^ge fo £6,nrjo pém, 
md)! d buh^z mé : i;dn)dll Bfj, 
7 ni fcticpibe mé : 7 d i^íf, Zú- 
niull Beg 7 óo ap m ■ 5^ óer 
mi», 6eir»}io, d feei/nrn }^iB, go 
«girjlpbe 7 go gccÓií^pibe, 7 go 
«óCtíd dr) Tcogdl gdiiíí)|cuf : df 
Beitífi fcoB;*óndc j gvó|á jCiU- 

p1bg|1 Buft YibGhjiOl) d Wgdi?tí?^^- 
cííf . Qlg B;^eit lei«iB óo mj^fói, 
Bi f^ ú Bpéir?, óifi tdi)iig d 
budi)i : df Udjt éif leir,iB óo 
B;teit 6i, m ci^fnnigg/í f t d óoil- 
ggf »í df poibe, lé gá^gcuf go 
ftugttb ót^ne cuiD dn cfcógTjl. 7 
f iBp n)cí;i dn gcCond, d^dtíói d 
íioif go óoB;«ÓT)dc: g'bgb 60 
cipe mé ú jú-f yij 7 ^o béuiidiá 
6urigc;'.o;be-gc(i;i6gcuf,7n;BéL'jic( 
éuíjÓTjVie Bu;t rl5ti■l;^^£cUJ' udi> Sin ceat^ramliaD^ 
<í Óhé rjle-cumdf- 
ídb, tig £(;! zú <tm- 
tíi» fédódf, coil 7 
micíiict jToViag^d^ccl 

pgctcnc óo CU/1 c( «Ó!l5ÍÍ5<Jb, tCÍ' 
íi^ boz pobdl, gg>i óo belt ú 
c<x ^ tciitgncá, 7 vú r>eite 60 
5gU|, óiáf^i^dib. \or)úf 4 JDpf 5 
clróclóibce édgfdmlíl ^ lon) 
ttócjmlcí (Xn Cfcogdilfej^o iDbeit 
tíft gcjioibte gngmdigte foí» 
<C]Z úb ú. fcpi7ll6 )1CI pió/^fói6 <lf< 
pdsfllil, t;;ié lój'tt C;tióf6 tíjt 

■21 ^1e^p^/■u!l S. Seutt). i. 17, 

^S d y)U<!(f dcci 5<Jc 6f 5- 
trtBc(r>cuf, 7 gdcb 
tióblttcdo óiongmál- 

Hd foiUfe, íij< >i(íc ócéió <xt;iu- 
5db, «á pm fgcííle clcocloig. 
Qlf 6á ^oil fh-n óo ditjií) fé 
firie )^é bjiéit;i|t íid pi/iirie, cuno 
belt ÓTfn <í;< gcéuí) CÓ/ictíB ód 
cfigcííjt<Hll>fion. Hinfie )-i)) ú bgi^- 
Bjtáítj^e 5i^á6c(c<J. bíob gdc con 
uUdm cum éifóefd, iDdU cuno 
lciBiXjitd, malicuiw pei/^ge. Oj^t 
)ij oib/tiggti PI145 bt]ne píjieún • 
z<s.f óé. llime fi)i ííftgcu|i udiB 
«dhirjlewiíflsloine, 7 iom(í;tC'r;6 
nidilífe, gd'óT^b ct-ig-r^S irtdiUe 
j^é c^rifdf- úi\ Bftidtcíri íit:d tX)^ 
Dd plciijougdb lOíj-rjB, lé/t |:éi5i;i 
B'jji yjdjjiDdrjd fldt)y5<Jó. 
axim^naí^ íar ffcaífg; 

Qltt SoifgCl. S.eoir? 16. 5-. 
A ÓuB^c lóf ct jié nd tíeifcio- 
bldiB, ik íioif dcdim <(5 
imt^f cum <tr) ré óo cYjf^ udS n)é, 
7 ní pdp/ii75gTj éuíi6ií;«e tígrjíj- 
ye bión), cd báic <í 6réi6 cú ? 
•df óo B)iÍ5 50 flbiiB^r n)é »)<t 
neitefi ^iB, 60 lión 6oi>r(ón Bu;< 
gc^oibte. t>i6£b 4 oeifM») oc 
r)píjiií)e;ii6, if é Bufi Iff iwifi 
imtgf . Oi^ wuwtí Jiimtige B)é, 
íi'j tioc/^d <Jiy) oompu/icdisteói/i 
éuj;diB : tíf md mtijim, ci^^i- 
pib mé cugdiB é. -iiguf d)] crtr» 
tiocpdf fé, iJigeo/tdid fé <ín 
óomdn d ócróB pfet^b, 7 cei^ice, 
7 í)|ieiú|ro»ir,f "?( óccóB pfei^ó, 
<(/i fon T)dc ecfieióió f láó lon- 
«dmf tí iíguf ú óccóB cei;^ce> 
óo b|iÍ5 go BpTfjlim dg 6ul 6ior,- 
fT^ge mdtíl)^, 7 «1 pdicpb'efe 
roé ó fo fuáf : -Ciguf ú. bzáh 
biieic^Ton-rjf, <í;< fon go bpirjl 
uáfújú-n d» cfcogtíilfi dfi ))<í 
bdmnugdd. <ícd mój^ét) tigdm 
póf ^é ^\tí6 /lib, df í]i péuózrrói 
<t niomcd^ <( noif . <(c6 dr) 'zún 
tiocpuf feif£72, fpio|tdó í)<í 
pi/iirie, C;^éo;tócdib f é fiB cum 
gdc rjle pífiirie j óiji «i udtí péi>j 
IdiBeófidf f é, df IdiBeofii^d f é 
«d htíle íieite clTjnpgt" fe ^ 7 
poiUféoci^S fé 6ib nd íieice 
«rd cum Z^fa. Óo béuf.d fei- 
yi" glói)í bdÍTif d, Ó1/1 6om CT7Ó- 
•fe gldCpuf fé, 7 poiUfeocdf 
fé biBfi. <íf lemfd íid hrjle 
Jieiire tícd tlg d náz^ : tí/t á 
MbBd|ifin ú 6uhd~ mé gup^ot^ 
cYjoye gldcpuf fc, 7 píill- 
feócdf fé bíbfi. 

Q.2 0[„ jan cuígeatilí Domíjnacíj íac gcaifg: OQl áé?r^(í, 6 zz^pb 
gttc Yjle ne'.f:e mitite, 
zo^no^]^ ■bh-rjYie feumdilfeinBi 
'j'lb, ^r'.é oib)ie"ot(6 <?o fpioftdib 
«rof.ií-ú, Beit tig fmudtn^S d/^ 
ncC rievce rícrf mait, 7 iid Mi- 
re ctbiid bo cuit <t iignióm lé 
bo t\\ioi^<):óáb ojicjCctmecfti, 
ri'é tí^ cci5£Fi*^ 1óf cí Cftióf ó. 

5( ^k^plf cil S. Seutt). i . íí. 

BI516 Bcíjt liic5 «d b/<éit|ie 
cu]t ú Y,^))]orf)h, 7 wí t)U|t 
luf ú hé]fb^cód dmáin 3 6á Bu|i 
iDeUííd péi/). Oíji bá. riéifóigh 
éiiígc }iif <in Trhpé]t]]ij 7 ndc 
béunfé bá fiéij^, t(f coftn-rjl é 
j^é fai^rje 5ióf dg b;ietjní5db d 
gniffe ii)úbú]\iá ú fgáccíi. Oíf< 

ri^e ;toin:e , 7 á/i bdU oeiUDd- 
fcirjg fé Cfiéb bá. é d cof cifnlttf 
fé\Yi óotj-rjoe: <xf cíí) ci péucdf 
go gftiT) dri jigf í)ioíi5málC(í n<( 
i■<6^|\)'e, -f comTjf^^f [dr),] óo 
fefiig riáe peji éif def ct óg}imci6<íc 
é^ tíc pC!A grjiomcC 60 óémdm^ 
Bi/z'ib fé Beíir^ge dii a gviiómb 

g>7i5, úc Biof • úg nf)£Ud5 ú 
Cfjoitje péin, <if diofnfóm p'xí- 
gtíll t^n pÍTTe. -cíg -fo iJw pid- 
^tjl 5U» gcS» cái'io í( Bjcícíb- í)Y;fe Óc 7 tí ]v!cttí[)<, Ug^Q»] 
6ul bfeucú^T, r]ú '^óílefdtí, 7 
rjd mbdincngbdc d ^idm d ftidfct- 
íT>7f, neoc é pém 60 coii«éu6 
gdn cái5e ón T:f (65<il. 

91» Soiy-gCl. S. Coin 16. 23. 
r-cOO^O deimii?, óeirniw, <t 

■"■ ' Bit neite lái^r'P'i^^e 
d;i d j^ldr^d n)d;)im- 
f I5 60 Béu|id fé bíB é. ^o rtirjge 
yo «lójt lá^rtdB^ ni úft bit d 
«Ddinmfi : idí<ftY;b, 7 feo géuB- 
tcó', lofluf go ir;Bi\íb Bu|tr)gc(if^- 
óecuf Idir Óo UiBi^rt wé íid 
íiercef 1 niB d n)B;iídt|iY;B óojt- 
cd : ciocprjb ú «dmf if<, úT) rxXc 
ldiBeó|<d mé ^iB d r.iBfiídtf^i^B 
éoftcd, df IdiBéofiT^b nié ^iB go 
poUuf <t ócimcgU ú Nl(Xtd;«. 
■^lF} f d ló f in lá/tpT^be d tT}di»?mf t, 
•7 71Í dbn-rjm )nBj 50 rgYjbpe mé 
dn Ct:t^ d|i Bu)i fo)h Oi/t dcá 
gfirtbcig ú j^ldt^^éií) ófóiB, d{i 
fon gufi gi^^'ofigeBTrjf^fe iflifi, 
7 gujt cjie}b^hrj]\ guft db ó 
óh;d ttíimg íDé. Cbáimg mé 
diDdcó í^ldt^, ' 7 t^img n)é ^ d 
óffógal : pdgbi^n) dr) .-f<5^úl d 
f\\f, "7 céigiiT) cun) iíl^lútdj^i Qi 
buht^úbÁji ú beifCiobdil /^if j 
péuc, d iioif IdBftuf zú go foiU- 
éi|i, 7 >ii IdB/^T) cú cof drnldf 
dti bit -CÍ r)Oiy ditngrn'oio go 
bp-rjl piof nd ntjle íieitgn dgdó, 
"7 ^cic r<:geri cú d Uf oTjyie dfi 
bit bo cuji cgfód o)tc : úf f o 
cfiei&mivS, gu)t dB ó Óbíd tdi- 
7)15 rú. Óo pj'^lg'vír' "íófd láó i 
dn gcneiócí <l r,oif ? péuc, 
Ziocfr^S %a SDeafglabijala. occtjb <I«(JinGfiit, tíguf rtii- 

gac con óiB Ó d céile, gdc irjle 

TOifi díD có?)c(;< : 5^b^6 m BpYjiini 
diDCÓncíH, oi/1 dUit rtr) Cctt^ dm 
pcYiii. ÓiO IrtBrjít íicé net /ic:te - 
<(} ;iiB, 60 cum ^o ir,Seic fío6- 
cá'íi dguib lonuiDfd. Ó0 5éub- 
rfó! óftiobldíd f d uycogdlr-df 
Siub 6óci;f mcii" d^T^B; óo 
Búdbdig mifi dj^ d Ufco^il. 6£f5dodlc(. A bhs -yjls curnflffdib', 5176 • 
WÍ6 til ; ÓTiZáVó^ dfnciil 
?y)U/t c;tei&n)ib,5o flóecdib bóvt]- 
gem ^llbic lój-cí Cf\]ó-fb fudf 
d^ fnd plditif j 50 -uiucpdb 
b-ifrie mtJfi díi gGedbnci, 6ul 
f udf cum wcí hdice cédbod lé/i 
gCf^oibe 7 Ufi. )mz]% 7 Corr)- 
Ticiibe 60 óéúnúm 60 gíi^'t dn 
dice-fion, dr;d nd íjgtdiS 7 dg 
-jfo'úiidb mdiUe Igcfd 7 dn 
Spio|^dó I^Vom, <-5í}6id, fdogdl 
gdn cjtíc. '2lmeí). 

^tjt fon nccheipifcile. 5'TO"'' 
I. I. 

DO fiine n)é dí) Ceuólgíjdjíj 
d Cheópo'.luf, d ócim- 
^S^^ 5<íc rjle í)eice óo tíoíif- 
gdir) lófd feo cÍLndm, dguy óo 
tegdirg, go foite dn lá io»d 
jíugdb fudye, tírtferdB^C di- 
ténzúó óo tid hefb(t1r;Bj «oc 
óo C05 ^c, Crtéf d)i fpio;<d6 rróm. Qlgct'C ód;i údif bén fé é 
févf) heó d nóídig d páif 1, n)dil- 
le lé mónún 60 con)d;icditíiB pi- 
jti7)£cd, d/t p£b bd pc£6 Id bá 
poiUf lugdV) péin óóiB, dguf dg 
-ef d/í i^d iieiúi!) 60 Bgr) ^ié 
riogdf bé. Qlguf d/1 mBeiú tt 
bhoc4 d beifciobdl, óo diuiíf 
)'é bívoB gdí? óul df 1d/<t!f dlém, 
df p7,'^£c 1é 5|Uíi6 d^ldtd}^, 
rioc [_ú]\ fe] óo cudldB^ udim- 
fi, Cí;t 60 Bdif ó eóir) go óei- 
mVii lé ni7fge, <if húifbpSt^ii 
TfiBfe leif dn fpioj^díj íicómb 
ódoB d fóig bof) Bggdíi lclit- 
gtífd. Qtrt d WbBd/ifin d/t 
gc/^T^niúgdb d ccgn d chéile 
boiB, ópidp;tií;ggód|^ be, dg f^db'i 
d chiggfind dí) dí) yd fldimyi/i- 
f 1 6Cn<if cú dn riiógdf difioc 
Dióf ^dél ? -df d bub^u f eif gn 
jiiú i wj Bg)ídí) óíBfi nd ham- 
ye/idcd nái5 nd yCy ifft ódiú«e, 
Í10C óo cT^fi dn C<íi^ drj d cu- 
nidf 17B céií). -df geúbubáoi fu- 
Bdilcige chugdibb ón ypio}<u6 
íidom, cb-rjfileóngdf o^irjB, 7 
Béití Bd;t bpidoni^fiB b'dmfd d 
J^'idftuf dlém, 7 d odfi lúbdige 
-rjlC) 7 d Sdnodrtid, dguf 50 
yoite lejcbimgl M cdlwdn- 7 
dn cd)i d bubble yé «d íieite- 
yi, óo cógbbdb yudy é, dguf 
úbfár) ód pCcdin : 7 jiíig Tjeúll 
dy d rimanc é. "^isuy dn peó 

bo hábúti dg pCcrjn go ^ép. ^ 
ngro, dguy eiyen dg imivf i 
péuc 60 f&f<iii}d-(^ b'xXf fpf. <t 
r,tó dc ggl Idin) /líu : J^Ioc <j 
biij^c'froy; d Sdome ón 5^d- 
lilé, C|ié6 pd ygry doi dg ptc- sin Domljuaclj a RiiiaigD lae tisafffijabijala.: 
T^n, ^ ngm ^ tin ChfUfo czú 

tjmli^i) tiocpdf fé, nvífi bo 
cburícdbb^ é tig imtgcbó ^ 
tí?m. Qtí) bomndc ú )]5i(n5 Itf.e ó^f 
5<x!jcilct. Q[í} Soifgfl S. 2l]á|i.i6. 14': 

A r? wbeic drt tíonbbctU í?o 
■^^ riáoirpDi 6ég óo tcíifbén 
lófd é péiíi óóibh,- tíguf 60 
chrjfi fé >m «dgdib c( m)c;iei6?m, 
*] tí gCjtútíf CfioiíJe : i:ité )iá;i 
cb)^eióg5cífi óo» b^T^n^ Í30 corr 

Hf) óorndin -rile, ófni-jb úri yoif- 
géul 60 fgTimói(i óo 5<lc tjie 
C|iei;úi;<. 5'^ ^2 cbjteiópgf 7 
Kbai-fopitiii, flái)iéocbtií|i é : 
ííf 516 bt -fíác ccf^eióp, óííim- 
éonccíji é. <Í5Uj- Ig^prjó "Oúl CO 
wcíí^t-!95eyi tán 6;<gm fco cneió- 
F2f» rsniofpi^b fídó ógÍRTío 
Cfie mdiíimf i: Idi'deójti^b lé og)ij;- 
tifj'ob r/ú<j6á : CóigcúBdió ndit - 
ftccct r.eifne , tíguf wa i3ib íií 
n5d;-iBt<sc <{)i Bit, ))í goi«tce6cct 
fé íc(6; cvjíipib Idrahcí tí;i «d 
iáonoiib r^Cfiúoiibe} dguf beíó 
fi(j6 ylíín. Cíguf c<l)i cif dn 
ti^ijinci óo Idbh^" jViú, 60 
gúibbcíb fúd/ d)! T)|m rt f^íf e, 
dguf 60 fT^b f ' tíft beif De, 
7 ú^ fibuX ú mdc bóibbfer) 60 

<tic, <t;^ n beiú óoí) CJgeftnd dg 
-'jmboib/^ugclb jní/, tiguy <jg 
itíLb^c b/^ig b<k mbf.ídt/itjbb, 
teif Tid coTíicí/ttdibibb 60 le^i 
ki). -Cúncrj. 0<( bbé «PÍ5 í)<í glói;^ 
60 tóg fudf ódor) rtid 
1Ó)'d CrtiÓf ó CUIT) óo ftíggf d) 

l^lgrn fie c:;ntí5dí/;6£f rnó^ .■ gi^tí 
mb tú nd pdg fine gdn comb 
froftodif : <Sf ct;/! cugrtDi óc 
SpiOf^dÓ wdoiiob bd/i bpoifigi^ • 
cóg if) f udf euro nd b^íiúe cfb 
7)d, cum d ribgcdib tí,rt Sld' 
íidibteoi;! C/qóf ó fiomdin, d cd 
nd Bgtdib dguf dg fcíuf^db! 
mdillé /liocfd 7 d Spio^^do 
f^ldom tío-,?5id , f do^dl gdí) 
c/^íc- -dirier?. 

:?l ^!é^p^f cil. iS. ped. 4.7. 

(^^^r-f'^^ Cfticc í)d íiT^Ie 

rA^ I]y, Uime f m bígib me- 
S5>-'^ <;'v?^'^ fdrifigd.dguf fcéu- 
«1^5 P^e ^ viu.Kiir^gib '^lguf 
jíoirn «d brjle jierjib Bíob gfidi5 
fiobjogfítíifec dgirjB bd céile : 
ói^ CTjHpib iXr) gr.tíb poldc dft 
lomdó f 6;db. Cugi^b doitígf dd 
céile gdí) iinoxnihcijt. ?[g béu- 
)^dm roiniofói^úldf 6d céile, gdc 
don i^éifi dfl óioblaice pudi)< f é, 
mdri pibiDdíicdc^ mdite gjidf 
eKgfdmbtil bé. 2|]d IdB/^díi 
éinec, ídbi^dS^ mdft h^\út\^^ 
be : rr)ú ní éirjgc jr/ií)iofó)tdldf 
[óéundb í] f<éi/t rxx hACff^rie 
Beijt Óid Ud6 ; io:iv)Uf go Bpr;- 
ge Ó4d glói^t fr)d bi^lc neiciB ugdiB on <tt|, fpio/^flib nd p- 
iTJe, tig on Oii^-, Ó0 béu)ic( 
é píátíiiT^fi dm timc£tlfc( 7 
to béariCdoifi pídbntjfi Jeif- 
íj< dcdidoi dm pocT^ji Ó tuf. 
H 6uB^umé j)til)?éiúej'i /^iB. óg- 
;lá 50 BpT95£b fibh oilfeéim. 

|>é mr^j^f^f fiB, go mBjigcndcci 
ré go r)dCr)dn fé fei/iBíf t>o 
Dhíd. "^tguf óo béu/Tí^d -fúb nd 
leite f o ;iiB, <!(í< foí) ndc dit- 
';e bóiB dfl z;dt^ y]d t))1f 1. Qlf 
bo IdBi^ft roé )id neite -fo /iiB, 
io«uf 'dti cd»i zhoQf<if tin udift 
go gcr^in'oéocdb fiB nd neitef 1, 
gujt inif mé 6iB id6. 

bomndc Cincdfi, 

A bbé. óo tegdifg c;<oit)- 
^^ rhe 60 pobdil f:!|<inib*, 18 
f oiUf e óo ypio]idi6 |^1domb 60 
cu}< cucd condm nd bdi?t}f iftefe ^ 
rdB| tíifile teif <tn fpio/^dió 
cidbnd, b/ieicgmndf cgjir 60 
Beiú dgdin díí gdc Tjle neiúe, 
7 d Beirh dg gait'^^ecdf go 
Bjiát rtn d compoftvdif ntíofntd 
f on, r.iié l'Udnb|c5 lóf d C)-(ióf 6 
ujt Sld;';T7cí:;í)éói|i,drtí net Bgtdib Cínccííi. 

7 dg fcíu/tdiJ) mdille Ig'ftii 
<!( ndonddf tin Spiopdib ndoim 
cfdnd dondi<«, fdogbdl gdn 
c|itc. "^lnien. 

Qíft fon y)d r)e]'p]-(Z]U. '^v,}om. 
^. 1. 

A^l zdn tdimg Id íiá Oy)^' 
cífe 60 Bdódfi Tfjle ó don- 
coil úfi donodll. -cíguf 
ttíinig cofidn ó ngiDb go boBdn, 
mdjt óo riocpdb yeibgd gdoite 
]\o dsr)~jiéuni dguf 5o líon ff 
dn óig rjle mdft d fidBd&d|if dn 
nd fT^be. -dguf to cdifBCndS 
bóiB ógngtd fgoilcige rndji 
teine, noc óo fr,6 ^ gdc dOn 
Ó1ÓB. '?tguf óo Bd6d,n Tjle dft 
nd lióndb óon fpioítdó ndomí), 
dguf óo toft^ggí>d|i IdB^c lé 
cgngti^B eile, óo fiéi|t wdft 
tug dn fpio,*id6 IdB^c iáóiBb. 
-dguf óo Bdód/t nd gcoi^bm^tí oí 
í^'li d^iuf <iléin lúbi^Sb^i ódoine 
óidbd bo gdc -yjle ceinéul bd 
hfr^l pdoi n|m. ^tguf <(í^ flí>"l 
toí) cáfgf o <(mdc, 60 cjiifjnis 
úi) coimcbionól, ítguf óo í>á6d|< 
BuduJg^td, bo B/fíg go gcúd- 
lr,tí gdc tíon dCd idófdn dg 
Ido^c di) d ougng-yjii péin. 7 
60 gdB udtBdf j 7' longdncdf 
ic(6 Tjle, tíg )idb fié céil^ j féuc, 
<í né ndc gdililédnirjg i d6f o irjlo 
IdBfidf ? ?(guf cioncíf 60 cli^Ti 
fine gdc don dgir;n d tgngi^tí 
péín dn d rtugdbfiT)? pdjtCT, 
dguf 2p67, 7 eidJniót, 7 n<t 
6 dome diCiggf d ^ilefopo^á- 
íDid, 7 d ^líuóéd, 7 <í gcdp- 
pdiócid, <( 6po/,CUf, dguf dn 
fd yd l<^dpá, '^i pVgid, tiguf ó-cxifbCnoá tii p5l))617rje.<íguf 
^^ Ópclmpílid, <lTj fd í^légipc, 7 r] 6on Zf<ó^<il i óo p/'egi^,! 
<i j\ci^Tcr,-B libm t:wDC£U Chi- lofd, clguf i( óub^jc fé ^if j 
jiene, 7 coigCí^iócúcl nd r^omrt. gi6 Sé Si^rtotrsef mifi, coimh 
T lúóT^be, dguf p/^ofeíiól, éuópY;t> fé (7io 8)tiatá;i, u-c^u-^ 
í Uf CbfiéccC ítguf <X;iáóio(, bo 5MdibeócTf;b':}|]cíú|é5tíguf Cíoc- 
cl'TjíliDÍó láó c(5 IdB^c d)j cCfi pdiDdoió CT^ge, dguf 00 béu- órgngtifjB péin oib|igcd iró/t 
bdldcd Óé. 

Qh Soiy^tl. S. eoi«. 14. 15. 

A Duc5:|o1ófíX|iéT)!X óeifCioS- 

lcíiB mdf lor/rip-r;^ lia mif i, '?i óiiB<lc mé iKt witefi jtiB, ^ 

cólméabirjS rnctit|ncc(. '^íguf ?nBeii dm coi'irr/yjoe '.15^,0. ^lf 

gi^Spib mifi dn Cdú^, dguf dn coir;f:u;t<:d.i5téoiít dn fpio* )ldiD covi))i')7óe dige. ^ib bé wflc 
gtirtbYjggn wif], y)í coi.Tisuócti) 

td/i bo cúaltíBá, wí Ig'^'fd í, 
df leif d f^icti^ óo c»7ft UitS íné. óo Bcu;id fé coTíipunCT^gúeói/t 
éile bdoibiofiuf go BpdnFdiJ fé ;id6 ?ic5n)b, ViOc cirjjtpgf d^) Cd- 
t^ údb d mdinmfi, iDifvjjcib f é Bufi Bpoc| 50 B;\dt: Spi0;id6 «d bi^le loeite bíB, dguf Cr;ft- 

«d cí/ii^e, )ioc ndc Bpéu5d)í d» pi6 yé d cci^mbfle bíB, gdc -^le 

f íDgdl ÓO gdBdll, d{< d «ábBdrt ní 6d l^óUo^C iDiyi ftlB. l-dg' 

ildc iipdicgn fé é, dguf ndcb Bt^id f lóbcdin dgv» ^»0 Bei/^ins 

dicnigen fé é .* df ditgr)i:c-óifi mo f lóbcctin pém bíótB j »í máti 

é, ciji pdrnrjb fé dgrrB, <lgU7' óo Beijt <iy\ frogdl» óo Bei/iimf T 

í)Mi6 fé lon'TjB. ^li pi^gpe mé tí(6iB. j^ld Budibgiicbdft Bbuji 

6u|t :i6íUeft;B fiB : oiucpd mé cc/ioibe, <!5Uf wá Bíoó |glcí cugdiB. CdnodU Bgg póf, <ígu|' 
ni pdicpe dn ffógdl pef6.t mé. ^. Oo cudlctB^ go í56uB^c nié 

^lB j llDCIgUV) dgUf ~1g1fT) cu- df 60 cipróif 1 íDé : óo B;ti5 go gdiB Dd rgiidSTTgcb f iB mifi, 
fcpYjlimv'i Béo, Beitffi Béo mdji go pifiingc óo íiicíb ludrgáijt 
dí) gcCónd. <íri fd Id f in die- o/ii^B, óo Biiíg go nóuB^u mé. eóíií;rói go BptjliJD/i yd Nár^, 
dguf -fiBf 1 jir;.ri£;mf d, f^S^f wi- 
j"1 10T)t:Bfl. glb Bé dj^it Bpir^lib 
Wdicpodfd, 7 coiiDhfódf láó, 
df é fin gt^dbrjggf mifv: 7 
gib Be grídbir;ggf mifi, gnái- 
beócdib ^'ilti:^ eifgn/ dguf 
gMc(:oeóc-r;b mif 1 é, dguy poiU- tízdim dg óul cum d ^(dtdri ; 
oift df iDÓ ^lliú^ nd í7)if i. ^lguf 
d 5ioif bii:if má [fo]] bvoiB, 
1't:1 .cbiocpííf yé cum c,iice, 
lorouf go gCfiei6p£b fiB, dn ódn 
tiocpdf yá cum cnice. O yo 
d:r)ác: ní IdiBéoftd n:5 mój'.d;) piB : 
oí;i dwd tiófd/tdi) dn "fdog- fíócdó mé pém 60. ?! buB^c -rjli'i dg ugf, dguf ní Bpvjlni 
r.íbdf ^11;', rí bé Vcd|tio3 ; d djt Bit dige londfffd. '?lf íon- 
t-ggfoid' «;<é5é d») cdbBájt pú >?wj* go í)íic:eóii.-li íí)] fiogdl \ SDía-Iuaín a feacljtimljam na cmccia: 
cued úitr)e óAifí ) if m(íp. fm bo blít-lucCDl Ct fgfn)5(in nd Cijjc- 
Cifl. 

bhé óo tf gdifg c;<oií>- 
re bo pabdil príiiiib, 
lé foiUfe bo Sfiio- 

conám flct bdiiDfijiefe ; 

bVfTie leif d)) fpiofidb 

cédónd, b/ieitgmncXf cgf^c óo 

7 d beiu dg gdi/ibgcdf 50 
h]iút úT) ii compoficdif r)c-5mt(í- 
fán, z^é ludibgf lóf d C;ilóyó 
<(}< Slantibteoift, <í::í( nd bgtdib 
7 dg fCÍutidS, mdiUe lgi:f d á 
nróíibdf dn Spiof^dib nróim cC6- 
rxí <6n5id, ffogdl 5<in 6/iíc. 

Ql;< fofl «d f)eipif cile. g'lío"?; 
10. 34. 

í? flofgldtj d íiéil 60 
pbgbd;<tíbuBácfé, 
éojeiJjinf) go pí^mo- 
Tigcfldc íjpéucdn Óíd 
60 pg|<f dndiB fgc d céile : ?lf 
di) 5<íc Tjle ci)ig6 gdbT^S f é ;^if 
úr\ rí djt dmbí d ggld, cfgitf feo 
ní c|fiT:. Qh Biiidtd/i noc to 
poiUf 15 -fé 60 cloiii If í\c(el, dg 
foífgéulugtíb -ffocáiid cj'é 1ó- 
f d C^iófó, noc dóá )ic( tig- 
gl^'Od óf cio)) )ici )i7]le, 'Sícá ct 
pgb uíjie lúódibe i^le, cíg 00- 
^-ugcíb 6)1 ^;5<xl^lé, úct;i éif tíí7 
bdifoig nocóofpmó|-:cCití eóin: 
Cioiiuf óo ur,5 óid lój'd J^lct- 
f cC/igd ]^if tsn f piojidó rróm 7 
lé cumhdf d.B, 7}oc óo chúcíiób 
zmch^M tíg óéundmh mdiúgf d, 
7 tíg i'l^í )]U5<íb gdc d )!{XiD fá 
IgúcfiOíT) ó/'é cumbrtcbdcíio d)) 
óidBdil, 071 óo Bí Óíd irdiUe 
;<lf Qlguf dcándoDie ópídb- 
mr^fe <j|i TiíX bT^le reiúe 60 iMfiS 
fé, d -ríít lúódige, 7 d /slííf- 
jtuf dlém : r,oc bo nidj-iBdbd/i tíá 
cf.cccíb d gC"toic. bo tóg óídC 
c f o f údf dr, zpf^f lá, 7 ópo.U- 
f ig fé é j í^1i óon pobál Tíjle, 
dcbó óo r:d pjdbfltjf ib óo tog 
Did /lOiÍT) Idim, L|bo»] óTjrje, 
«oc feo lu, 7 60 iB T)d f:oc^,ud;t 
éif d eiféi/ige ó iiodfibdib. -Ígaf 
cug tíit)ie bifwe, f£iimói;t a 
6éú«dfn feon pobdt, dguy píd6- 
)irjye óo óéundfo, gu;i db eipo» 
óo bó/i^Ti^gió ó Did, fld bf<ei- 
i:£ní) d/t béobdib *7 d^t rrjdr^bdiíi. 
Do mt> í)d fdibe -yjle pidbnrjfe 
^^ f o» 50 bpdgdíi gdc ón cpe\- 
6|f dn, m^íiúgfnniif nd bp£di> 
c;Aé fld dir,m. ^íft n}beii póf óo 
pb£ódrt dg ldb|t; tid n)6;tíd- 
td)iy"d, óo tt;f<;tii«g dn fpio- 
^dó n<5m d|i gdccon 6d ecíd- 
Idib dnB;iídtd/t, 7 í]c( Cftei6- 
mte 6on cwcgUgiftfictti tdinic 
^é pgódft, óo gdb Udtbdf 
ídó, óo b/^íg gU|\ óóificgd^póf 
dfi íid cingbdcdib tiobldccítí dn 
f p OjAdib T?c6n), Oif^ 60 cúdld- 
£>c(fi idÍJf d;) dg ldb<;: lé c£r)g- D^ Strict a ftacl)tmt^íírt na €íncm. tdiB, tíguf <ig tibfnoUo Dé. 
Do F^tgsl j^gbd^t dn cdn fir? ; 
Qin péibi^ 60 i)^c Hf- bit -rifge 
bo toi|mef5,bo cum «dc bcitf 0- 
p ídó fo, rjocb 00 5c(bb tín 
ypic/idb >)'r5m chommdit ftirje ? 
■dguf bo <n<:hir) ye tíiobb bccif - 
b£tí ^dbbciil cbucd d >idiy}md*i 
nggj^Tid. Do 'M\ijiúbii^ ^fion 
d)} cdn fin fumTji) [rxi Bpoc|3 

<xi) Soifgfl. S, Coin- 5. i^. 

«1^«?=^^«^ Ql;l f o bo 5í<á6irj5 
J\P)cjE Did dn óombdn, 

io))Uf giti be cfieibgf dii Ddcb 
fúCiS.6 fé d wugd, <if 50 mbeyt 
m hftú 'f^o^rr,6e dige. Ot;< 
tiío^ 6tjit Did d mb<ic péiT) ^ d 
rj'dogdl, fco cbum 50 «ótíim- 
r,éocbdb fé ún f dogdl, df bo 
cbum go f Idinsocbdlb dfl f do- 
gdl ób;iib. "^b t:é creibef dj?, 
«i bdmdílodft é : df dn cé ndc 
cc/ieibgT), dt:c( fé dft jid bdno* 
lIT^gdb cbejtltt-" Cfié ndft c^eib 
fé d vidirjm cóinseine rnic Dé. 
'^l^uf df é f o dn bdn?DU5<íb ; 

óo hns If í>^^»">5 ^^ í*-'^"f 
^ d -f^ósdl, d£Uf 5u,t nió 
jjici6tí5^^6dj< «d bdome dn óox- 
cbdbdf "-Id díl f oluf : <tr< fon 
£,0 hhf-qhb d Tioibfiecbd 50 
hole. Oífi giti bé 60 t)í olc, 
pjdr:])cíi5ib fé dnfoluf, dguf 
7}i thig fé cbun d« cfoldi)', 
tcz^l^ go rMoíDmolprjtíe dot- 
b,T?cbd. ^!cb5 gib bé óo V}í dn 
r? ~;t;c. Cblg fé CUR> d» CfclTff : 
loíiuf go mbsibíf d oib/<£cbd 
poUuf, qié gu/t db d flbíd 
dcdib f Mó d|t nd nóéundÍT). Did 2|]dí;iu d fgf mbTj)) )id Ciííc- 
cifi, 

bbé, bo tggdifs 
«lioibcbe bo pobdil 
pfMiiit), le fciUfe 
60 fpiojid'ib ^Vóim 
óocbuft cucd coTjcíiD nd bdimp- 
^tefe; ZiShh^ b-ífiie leif dn 
f pio;idó cC6í)d , b^AsitembsdY" 
cei^c bo bheiub dgdií) d)) gdcb 
i^le íieicb^, 7 d bbeiób dg 
gtíi/<6eccíf go b^dób dn ct com- 
fOfiúdicb naoiticbd fon, ó/Ag 
ludibgcó lófd C;*.iófb dí< Sld- 
rj'vjbcbeÓTH, dód T^d bgtdib 7 
dg fóíu/^tíb, IDdUle l£~fd d 
í?do«bcícó í?.n Spiof«dib íidoin)h 
cCbnd tío;}ó}d, fdoghdl gdi) 
c;<;c: Qíme'i). 

■^t/i fon T)d Oeipiycile. Siiio"^' 
8. 14. 

XI gclof óo «d bdbf - 
bdldlb bo bi d i^líd- 
|í jil/fdlén). gU;i 5<tbb 
Sdmdfiid c-íjce b;tíd- 
tdji Óé, bo CT^ng- 
bá/1 ciíCd pe6d|t iS-c^nf Coin 7 
dfi «óul yíof bóiB, bo girjbg- 
bc(ií dfi d foil, bo cum go svgcu* 
brtibíf .cucd dn fpiojiáb rx-óih, 
(Ofl^ )iío;i tif;f^f'li)iv; fé pf d;t 
éiriec dcd, df dwcíi)} fco bdif- 
b«b íd6 d 7|Clli3tD d» r;'5er^"<í 
ló^d 
aDom^itac^ m^tíonoítst 

mcc o/ttcí, ttguf óo 5ccBcíí?<(;t fi^ge tied, 
d)} fpio/it(6 mám cucct. 

Qln Soifgétlt- S. Cow, i o; 1 . 

i06ein)in, 6einoi7), <( 6ei- 

;;im /life, gib fee í)c(c 

[■>> •) 6céi6 íl f óeS t/ííb <íií 

gCfD;<d(C, <Hf tésó fucíf Ct óUc6lB rí «^' If fi' 
eile, if gcíótjbe é ú^uf b^oi- 
dmncíc. -df gib hé téió 0. fó£c 
^ tí óo|AUf, df é (ób'^e 7)^ 
5C(6;i(íc é. 1f 60 fo ofglcíj- rtí) 
i)oi;i/ifeói)<, «guf éifóió Dd 
crojf^ig <t guú : ú^uf ^Q^Hí6 
fé <t coóiítij; f^éijt ct n<ít)rí)c[>y, it- 
guy ujteojATjgib yé tdDdc itíó. 7 
do ~c(n léiggf f é ct ccói/ng pétií 
tímcíc, f lobltjb f é i'.ómpd, dguf 
Igm^ó íiúC Cdo'fngé : oiji diú- 
wgi6 yM6 d gut. "^tguy Vií Ign- 
pcli5 fidó dob^e coimchiggc, 
tíf reitpib Udb : óo fc/^íg ndc 
dicnió óóií> guú iid gcoimt»g- 
£c. óo IdBá lófcí tin coydfnlaf 
fo /^iú .' 5^6gb r:Íoji ti^geíC- 
feíC/ifcín riú hf\]úti^ú ú 6uB|f^u 
f S /im. ?lft d fldbBcijiyiy) d óuB- 
^c lóf d |i!Ú d )i]f ; go ócimin, 
óeifoT/i, d 6«i;n») ;<i!j, gu)i mifi 
oo^tuf t\ú gc^-óf^dc. '51 6z;<áinig 
povíxHro Yjle df 5<íóy;6ce láí) 7 
ÍMot{ímr)i7g : df «ío|i hfb^búf\ 
í)(í c<6ifng fim. 1y miyi dn 60- 
^Uf, gi6 6é íiec fdcdf d fcgc 
tr^iomfd, yldmeoctd;^ é : dguf 
fidói^b yé d f C£c, tíguf dmdc, 
•7 e50 géuBd fé g'y1!^'u;^. J^li cig 
tfn gdbrjóha, dchb óo ghoió, 
7 60 ííidjtBdb, 7 60 miU|ó ■■ cdi- 
ílíg n)!yi loriuf go'iD'oM'.íí b£td 
bom)}dc rjd Cf^ior)ói6e. ' 
Ql ^!ó;t;ttd. 

bbé i^le curndc&dib' 
7 f l(5]ijtbTr;b'e, óo tug 
grtdf d br^íie óo feifi- 
Bífib, glojftsiciC/t'o- 
Jloifee fió)t/tY^be 6d6mdíl, c/té 
dófndil d)) c|^eióe;Tn pjiiriití, 7 
d )ic5)i5df ódt>/id6d gcurndcbíl 
«d iT5Ó;itJdcód óidgd i grjbemíó 
tú úji ccongiiodil go 6ioftgn?dl- 
Cd dri fd c;<eidgmfd, 7 d;^ 
gcumódc go Bridt 6 gdc Tjle 
mbiféun, óf zú ú zú bo B|údit) 

7 dg ycíú;<db ócíon6ld f dogdl 
gdí} c/iíc. ?lrr;ey]. 

^Woí) fld f^éi.pif-íle cdif.4.1 . 

':|r^> "'^' dguf peuc, óo- 

d« Céu6 gut 60 cúd' 
Itj6 tré, mc(;i [pudimj yorjc dg 
IdB^fío iworfíj dg ^db ; gí(B d ' 
níof ■á'H fo, dguf poUlfeocdb 
iÍT^C «d neite df éigen óo tJéy- 
«áít) )id bidig fo. "dguf 5o Bi 
mé gdn f i^ijiec ydn ■foio^tirjd, 
7 peúc, bo Bí ccít(5i;i ^'o^<í 
d(< fld Tfi^geb d(i ))£m, dguy bo 
Bí «gc nd yt;be fd 5;cdt('ói/<. 
<íguy dn ^i fco f r,g, Sd cor- 
moT^l é 7<é rjd pr jcdo) jié clo'ip 
Idfpif dguf Sbdjioif : dguy 
[60 Bí] Bogd K^fge tt bzymr aoU T)á Cdrdo^.e pd gcuá--^ 
K X bd Dontíjnacfi na '(Eríonoítje. 
l>á cofnrrjl ^é íid péucbtiií) fté y-^jbe -fú gcdútíoijfí, rjoc d íolgf c cinocbioU Tiá cdchdoi/iecb pá 
gcuáific, [po bbdbdfiQ ceirpe 
cdcctoitieccl piceó : dguf feo 
coií^c i7)é -fviú c auh do :f.ecc(iB fin 
íl<X ^'-v-jbe ce^bi^dft c(|i pci5 fe- 
íióijt uroá ftrtió éuóT^^e gléigg- 
lá: ú^uf bo hábú]\ coj\ó-i]<3L 
0;'|i5í( ttCd djt <X gCgiiYjB. 7 

liáiiiic dmctó ó» gcá^bctoi/i f ir, 

7 L^o Bcí&oíítj f£c5 lámpT^ge 
cei>i£b tíft ógiiglcífcib d bpú6- 
»)Y^fe nd catcíoifiecb, dgd/^ob 
íd5 fec5 fbiO|ict5c( Óé ict6. 7 
[po íjij d bj:;ab)iuiy's r,Q cdidoi- 
ja£c, p^r-gs 5loi>]e há. cof ^1)1^1 
jié CfSiofódl: 7 e}b]f* tífl gccc- 
tc(oi|i ci5"f íiá T.e]te bo Bi r]ci 
Cimcioll, L^o bábdji] ceit/ie 
%"^'^5 ^^^ ^^ fiffliób jiompDib 

ír)Y]l <xn céiió Becdc pé lecíncíw, 
oiguf ci« ód/íd h^zhút cof rn-r^l 
jié lcíob, dguf dg coi óu/^gf 
B^tdc óo Bíílb'T^S n9Ct;t oyjT^ej/ 
fcá cofnjTfjl úf) ceu;t<ín)bcíb be- 
ch<x6 [ié biolc()i ítg ttiCgUfjb'. 
Qlgof 60 b'i ún ^ac b|ubc(c pó 
leit to r)d ceicbfie bgcbi^sii) 
f ifl, yé f giochdi») pá gcudi)ic, 
ú^uf 'íáb óo» cdoi <í f C15 lá>i 

6í(ft i>o ló Tiá óoilíce óá beicb 
^E /^^^5 Df] ft^pmbtcí, yjdoiio- 
td, ndomtd, <»i cijgftncí Óirf 
i^le curnncbác, di) cé Bí, dguf 
úzét dguf Bícff .^ Qln cdn zu- 
^ábdip. Dd BgCYjij yijj ■£ló]fi, 0- 50 f dogdl TXC f dojal, bo 
léiggódft dn cgftúf^ctjt ^ CIC16 
yi^loifi \<íb péiT) fíof <í Bpídb*- 
«t^f e <íí) cé 60 fi95 f ct gCd- 
r(Xoi|<, dguf cugdód/t onói|i 
bon zé rá^gf 50 fdogíll r)cl 
fdogctl, dguf 60 teil5£6d;t tí 
gCO|<óí)cíccl <l Bpídbni^fe núl CflC- 
t<íoi|ie, dg j^db ^ Qif pu t\x 

df^Uf curndcbd dpdgdil : óij^ df 
cú bocf^ucbrjs r}d bif;le Jieicbe, 
tíguf <tf c/ie óo óboilf e dcdib, 
dguf 60 CjiutT^g^b íd6. 

^USoifgCl. S eoi>i. 3. I. 

DO Bi oTrjiie ^ifiige 60 «<í 
plifíngcTfjB, 6áfi BdDim 
jNlicoóémuf , óúdcód/^dwirjB nd 
l^lmbdig^b. Cd!r,i5 fé fo cum 
l'^'fd dí) f d íicitíce, dguf d 6uB- 
^C fé ftif ; d fndigif ói?^, ítód á. 
piof cíg-rjíi gUft db ó bbíd tú\' 
niS cufd dó pgjt cggdif 5 : oíft 
'ís\ béi6i;t lé béingc nd combd)<- 
ti^b'e ^"0 iio «í cufd óo tíeu- 
wd/rb, mund mBeit Did iDdúle 
^if. óo pi^^gi^ft lófd dguf 
<t óuB^c fé ;<if j go óembir?, 
tjeimbin, <t óeijqn) /tiou, n)unc( 
geiíicgft óiíjJie d jiíf, ndcéióift 
leif ríogdp Óé fepdicfm. ^l 
óuB^c f'licobémuf ftif ; cioridf 
df éi6i;i lé btjíie dcd d;<f dib, <í 
gei?!£ir)bi7w ? dn éiói/< leif óiil 
d fógc <í n)B/ioirj d iDbdtd|t dn 
6d|id bu5i/<, dguf dditBjieic? 
^o p)iggá ióf d ; go óeimbm, 
óeimbm <t óeifíim ;noc, mund 
/idlB «l^c tt/i í)Cl gemgmbTr;» ó sin ceali gDom^nacy iac «íltcíonolíí. 

;r;f ge tiguf on iff lo^ttjó, íii béi- _^ 

!bi;i leif fcul d f6£C d ^log- 

InimbtiTi Ó at] Be. oil, <if peoil é: 
jtiguf tin r)i oirci dji rid geinini- 
|t;)) on fpio|icJb, if fpioítdó é. 
ij^ltí bió6 longnctó dgdó sonbuíj- 
i^r; mifi í^iou, gujt db éig|n 
ijocGibh Buft ngeiniiDbT^n d r^f • 
iSé)6i5 dn ^úot íDdft tlf dill lé, 

dguf 00 cl-í^í) cú ct cof^dn, df 

>ii Bpr,! d pof d^dó CfAéuó df 

.d 6C15 fí, )"ó caio d óúéibfí: 

if m(X)< fin duct gdc nec dcd dfi 

nd gLVjgmbYjTi Oil fpio;nrj6. óo 

pfi£gy;ft f^licobémuf, d^uf <t 

/bubá^ 1'é jilf j ClOVJdf df él6l;< 

ná wotefe óo Beit? Óo f:;<£- 

g^ 1óf d dguf d buhiz f é ftif ; 

dn Bpi^l cuf d d6 mbdigifói/i d 

l^lif fidél, d^uf j^dn d Bpof -fo 

ú^úb. "^o óeimbin, be\tfihw, d 

fcei^Mm jno'c, 50 IdB/idmdoió dn 

í)í df piof 6T7n,d5Uf 50 wBei/t- 

JDib pidbn-rjfl dji <XD ní 60 cun- 

cdrndfi : <Hf ní jdBtdoiyi d/i 

BpidbyiT^fi. 0||d d óuB^c TOé neu 

te 7:dlinb'>íbe jnB, dguy nacb 

cc;ieióti : cioiidf crieiópibe óá 

íidB/id mé ricite r^mbbd /iiS ? 

Oífi ní iJ£CT^S éiíi£c fuáf djt 

»gm, df dn cé 60 cbtjjíftlmg ó 

í)|iT)bj mdc dn ó-rjne dCd d;t 

w|tDb. '^tgí'f wct;^ óo dfifti^S 

QQdoifi d ndtb^ neimbe Hjx úid 

Bpdfdc, df md^t f ir) df éigin 

mac dn br,Yie ódfióugdb: lon- 

íiuf gib Bé cfiei6p£6 dn, ndc 

jidcdb f é d niugd, df 50 n)Be]C 
^rj B^td fió^tfii^be dige. ^lr) cec(6 bomndc idji tc;tíoy)ói6J 

0<( óbé, d nei^c gdc ifjle 
biqne, cTfjftgf d bócdf ion- 
do, gdB d;t nofiíidibe 50 c/tó- 
c||ci 7 ó cbdf^ld, CftS Idige dft 
ndóTf;te nedmbdf^cbdndjS, ndch 
Bpgódmdoió don í)i mdit óo tíf- 
ndmb d5 ob|irBif;6fe j 6éor)dit> 
bVjn congndmb 60 gjidf ^ loyjdf, 
úfi. goimlióndb 6dic£«ud, 50 
bp^ópom óo J\^<ip, drj d/t c^oil 
fóf 7 dji dft ngníomb, c^ié lóf cc 
Cí<ió)'ód;t cci5£í<nd. -ámeí}. 

Ql ^leipifóil, I Coin 4. 7. 

Cbdi;ibe, í>ío6 gfiáiJ 
dgirjíi ód cbéile : 6i;t 
df ó óbíd C15 dn 
Sjitíb: dgufgibBe 
W£c 5)^dbirí5gf, dpd fé ú^ rxí 
geingmb-fii) ó Óbíd, dguf }f 
dicbnib 60 Óid. Qln zí rjdc g/ia- 
ljirj5£n, »í hfrjl eólú-f bé dige: 
óift df Sfidb é Óíd. <(r> fo do 
poillfi5£b 5íiá6 Óé bT^TÍe, £- 
bon gUft ct;;! fé udbd d eingiyi 
mbic ^ d cfdogdl, cbum 50 
in|p£b fine tj\]b. Qi-f d^ f o d- 
cd dn gr^db, í)í bé 50 ócugdw- 
^íie gftdb óo Dbia, dc 50 buug 
feifion 5f<áb bifne, dguf gujt 
cT^fi íídbd d n)bdc péin nd lob- 
b^c ftéioig ^ fon áj\ bplx-r^gvie. 
-d cdi|^.6e, md 5rc(6T75 Óíd f liie 
md/t fin, dud ^t:^dcTJB ofiT^rie 
n)c(|i dn ]^céub))'X á ceíle 60 5j>tí- 
bii5<Sfc*.í^ii p.icrjb éin£C Dí(t /11 dm. nzá Óiá íitl cornnT^ge loíirjji, 7 
•duá ct 5r'>^6 50 óioíigmáloíí 

í)o belt <í]i gcom)p7^e dn^'d)), 
tíguf eis'gn loni^íie, óo Bfiís 50 
ócug fé bif n cioblrjce «cí -fh]o- 
pTjbe. -ciguf óo co))Cdmc(/t, 7 
óo íiÍo?jiy;6 6pí<tb«y;fe, gu^^ci^ft 
úfí Ziiti_ ú)) n)c(c úsXí), r)d ytc(- 
TXíigceóift d)! óomrjn. 516 hé 
tíiófwbeócítf 511 ,K c(D é 1óf d míc 
óc', dcá Ó\á na. comnTjge dr), 
dguf eifio)! d jV6Íc(. -dguj' óo 
«urngmd/i, dguy 00 Cf<eidgn)<í/t 
<in g^tíd oicá tíg Óítí b77>í. If 
g^táb é óicí : ú^uf ún zi com- 
«"^elf ^ )i5f^á6,^ comni^ge f é <( 
^]6^«ít, tíguf Diet dnfd^. -df 
Zj\}b fo dcá tífl Sf^áá <]íj\ T)cc 
coimliondd !a^T7T)e, loliuf 50 
xnbidb bándf dgrjíi tj ló <tn 
S/ieitgttDTríf, 60 b/iíg gu)t 60 
jtéi/1 n)d;í dCd feif lon, dCdir/Tjó- 
«e póf fd Cfí-ogdlf d. Ní Bptjl 
ggld fd ílgf^ád, dc CT^/iib dT) 
5)^d6 óiowgmdlcd ggld dmdc 
v.áb: óifi d'Cd píd)} cengYjlce 
i)o «ggld, nr^mc yin gib bé d/t 
ú mbi ggld fli Bf>71 fé óio«g- 
v-idl-d d ílgfitíd. Dbei/t(D75 gt^db 
bófd>i, 60 b,rtíg gu;i éí^dbtjg 
f e f in d)i zvf. Dd ndb|td éirj- 
r;írc, úzú gftdS dgunr^ Óbid, 
dguf púdc belt dige ^ d bgj^b- 
j-^úi'^ if b/iéugdc G. Qj» ciov 
Mdf 1f élbl^ óort z] nác í^tidbi7- 
gen d íJS!'>B;<dt^ 6« co/i^c fé, 
gitdb trtb<|c 60 óhíd ndc bpd- 
cr;6 fé ? -Clguf drtí d «cíich- 
?-cY-€ dg>-,~)údbdfdr?, d)) ^-í gft^- 
d tjgftb|idtd;< mdjí d)) gcéu6)jd» 
^U Soifgéul. íuc. i<^. 19. 

O bí ór;)ie f ditjbbi;< 
di/^ige dTj) dguf if 
é bd bCódc tió puji- 
P^n dguf fióód,7 
60 tpgeb fé cum bib go ftof d- 
gdrnifjl gdc lcój. -CCguf éo b) 
óTfjrje bof áifiige drj, bc^i'» Bdmn) 
tdfd,iuf j 60 bí r;d iT^jbe dgá 
ggcdfdT), Idn óo crCftjbj 7 
lé)t nndrj é péin 60 fdfdb lei/* 
dn -fbfiuiUc óo tr^Z^^ bo h6]ió 
UK) brjfie fdi8Bi;i : dguf 60 tig- 
óíf fldmdofiY^be, dguf óo lig- 
eibíf d crtéufd. -dguf cdrtld go 
bpúÍ út) br^ne bof bdf , dguf 
gu;t lomc^dód/t nd hdingil go 
huf ?lb;^dhdiD é : dguf md/t dri 
gcróná pí^ d)l 6rjine )'dibbi|t 
bdf, dguf 60 bdblyjC£b é. 7 
d;i wbeit 6ó d «iff f^n d bpid- 
j}>jí), óo tóg yé d y'Tfle f udf » 
dguf 60 áuí)|c fé^lb/idhdm d 
bpd6 udb, dguf Idfd^íif dii 
líf. -dguy dfi nc-itDge bdfdr)dn 
cdnyi)) d óUD^jió yéj d át^ 
?lbt<dbdm, bhú Zjióc^e o/idn?, 
dguf CTjfi. IdfújiUf bo tumúá 
bájt|i d Tí)eól)t d ))rjfge, dguf 
bfúiíi}i<i6 rqo tg))gtd : oiji d- 
■Cdim óon) f^oipi'dndb Ht) fú. Id* 
f^ri- <ícó d óub^c QlB^dbdno: 
d njic, ci7n)b)iig gujt gldc zvi- 
f d )ieite mdite lé li)) óo beit 
beó, ú'^uf í^f<íi\^Vi'C rDd)t dn 
gc^biid b]\o\Q íieite : dy d"d 
f óldf digef 10/) d )ioif 6d f d- 
gdil, dguf dCd í;ufd bob 
plí())db. an l»ara iDomSnac^ iac ^tcionoitj. piá)icít>. '^l^uf bo bdj^ji Ofij\t<i 
•fo -yjle, ÚZÚ fouomw i>5Ó|< <np. 

^or|ú'f "Ddit éi6i|i leif ndi 6roi- 
»iB lé bu6 rout) é, óul c(f fo 
cu5<!Ci!jf 1, )ict t;|c6 <if Tfifl cu- 

n)fl(f g5 iá;i|íi^it) o/t^ ú <tt|, ei- 
Y"ion Ó0 cwji 50 C15 mcttdjifd, 

Oi/I iíZá}b CT75gp 6gfiBf\át(S/l 

iígílií?, óo túh3[c fgéul óóiBj 
I0)iuf ndc óciocpdib fííídfdíi 
iDá/t tin sctofltx dn fct niondbf d 
«<X péiTie. 4. bei^ '3lbrtílbítm jnf ; 
tícáió '2D(5if 1 tígu^- Mcí paige d- 
CC( .• éifbgb f iá6 jAiúfdrj. <ícb 
ú bu\í)^z feifion, ni hdmbl'TjS 
<íóá, d cctl; Qlb;iah<(m : <ícó 
bú fló|c(l ó-rjne ó nd ií)<J(f\í>"y;í) 
cuccí, óo béinbíf itizib^ige. 7 
<í óuB^c '2lbjidbc(m jiif ;, mu^icX 
ííéifóib f idó )ié Q||o5ifi ít^uf 
^ly flct ftíijiBí 6c( réi|tg|b bi^ne 
ó mct/iBirj!) péií7, loi cjiebibíf óó. Qlrj ód/icl Óoií)))<íc icí/t cc;<ío- 
Ql ísiá;<jicb<l. 

pcdllige 50 bjtát, C19- 

óo Bei/i cú fudf tii) begld 7 
tin óo gjiiáb biongrndtucl pém, 
"7 d f ríúfícíb; g->7brT)Í5 tíf, curn- 
ócíi^ \r\ púi6 ccórsníSb ópofi^e 
mí^.ice, "J úáo| oficnr), e^lcl 7 
■gí^cíb Y"ió|i|tir^be bitnniíJ ncófn- 
ttX bo Belt c(?;clin, Cfié lófct Ql J^]éipif-il. i S. Coin 5. 1 j. 

At)Hg;^í>í<áit;te, ná Bíoóh 
io5>5r)íli3 tfgT'jB, pá púttc 
Beit dg dn t:f<65<il o/t- 
nrjB. ^Zú <í piof dgi^jie gu/t 
bcitftT^ggb fiT) ó Bdf 50 Bgtcí, 
óo B/i^s 50 Bpirjl sftáb dgT^n ^ 
flct bejiBftái~bfnB : út) ci ndc 
5fiá67;5gTi d bgjiBf^dt^, corónv 
ge fé d mbdf. ^ib Bé nec pua- 
cb-r^ggf rt b£;iBítáúb^, df pen 
óúnfnáf^Bóba é : itguy tíuct á 
piOf dgi^B Txtc biunari tín B|tc( 
rnd^tdnotc coinBi^se d Bpgf< 
óúnmdrBcbd tí;i bit. If <íf fo 
if <iitni5 bifn gfiátí^ t)€, gu/t 
cir;^ fé <I <lT>um fíof ^ <If< 
foiiie: Tíjme fin dóá ópídcrjí) 
ofiTjríe d^ ncoimciná 60 cu/^ f íof 

d}< fOíl dft TIÓgflBftált;t£C. <í5Uf 

51b bé tígá BpTjl mfóin dn óf co- 
jdilfe, dguf Í50 cbi d bg^- 
B/itítá d nidcódndf, dguf ndc 
óéun Ufiudige bo, Cionuf com- 
í1y;55Y" gf.db Dé drí ? ^l cldri 
6g5, Tjdft db tí n)b^éicbi|i ?)d d 
ooingi^b Bidf Bujt r)5ítá6, dc6 
d «5t}íon)b ^^vLf ú Bpifiine. , 7 
ú\trwQ^WQ\b df yo gu/i óo)i 
pimiie f irij dguf fco béu;<dno ^ 
d^ gCfíoibrbiD Beit óéifnmste 
íld pidS^Tr^fefion- OÍ|t óá »6(6- 
jfyjb dfi gcj^oib'e fin, df mó póf 
Did nd dfi 5C|ioibe, tXgUf <iCd 
piof nd m^le neiteí) dige. <í 
cái;A6e mui\ú wfero/A-i^g «^ gCfioi- 
b'e yin, <íf éióifi lin Beit ódn<t 
<í.]\ Dbid. ^lguf oííc r)i firimib, 
óo geiBmid iíct6d éj óo Bbf^'g 
50 gcoiÍ!?€iiddnr'róid 4 tíiubgntíts, an ttea$ Dom^natlí íar tCtríonoííJ dguf 50 1\béur)ún)(6\b mú T)eite 
úji ú Bpi^l Sgn dige. <X^uf ú 
f\ fo H dicne, 50 cc/ieiópgb 
yiT)e d n«i)im tí mic lóf d Cjnófó, 
tlguf jd ééile óo 5f<ái>u5<ib', 
jiéift nji bdicbne tug feifton 
i)ifr). 0//< dn d coméuódf d 
ítitniCíí, conontjge f é dri, ú^uf 
eif gíi <Xi)f cOi : dguf if tíf fo 
tfitnigemíó eifgn 60 he^t ixX 
comyiYjge lowi^íi, df <ín Y"bio- 
/iirjó iug fé drfíj. 

5lr) Soifgeul. S. luc. 14.16. 

•dguf 60 cTjjt f é <t 
f^jibFogdiiritili d 'flilno fi7péi/< 

jigtí ; cigilí ií<íií>, oíji íicáid rxl 
hrjle íieite oi noif uUítm. 7 
i)o tiorif gndodrt -yjle ó(6)iguf: <t 
leiúfgéul 60 ^áháú. OC óuB- 
^c án ctbbTjfie }<?f , 60 cgíiciig 
n)ép£f<txí), ilguf if éigm 6clm 
b'ul diDcíc, oiguf <t pCcdin •• lá/<- 
;it)m ojic, gdí) two leiuhfgéul. 
<Í5«f <í buB^C pgii eile, bo 
cé«xSi95 n)é CT75 CTjnggli^g 60 
tídmtjo, tiguf dz;áinf) dg óul óá 
íi6g}tBctiJ : }áfijiT^m o/ic gdB mo 
leitf géul. <ÍSH ^ í>"^á^ Fgf^ 
eile, óo póf n)é bgtí, dft <í íláb- 
bd'fi» íií pédfei'jm z^cb- -dguf 
ttft 6~gc6 óon -f grtBpogdíiC'Tjbe, 
óinif fé ndíieitefi 6:í ^^El^' 
T<s. Qii) fn <í|i )igí(Bcíil pei/ige 

ílCt óglftcj llDCIg 50 óttprjlj 
pá f^álÓlB <JgUf pC( CirJl£)}YjB ncí cc(iú|i£c, dguf '(xBI Igc Ét 
f6gc dr) fo T)cl 6oic6, tlguf jií 
ócóirje cio/^ti^mgcd, dguf ná 

ÍJdCdlg, dgUf fld óoill • -djZUf 

d bub^c úy) fgftBpogcOiCirjbe •, 
<t tiggfUiá, 60 fiirigb máft <t 
óuB^C cú: gibgb dóá tíic <tj) 
póf. <íguf d óuB^:; <í>i ciggfi- 
M ti^f ú nóglác j imtig pá ná 
fligtiBd^uf Fd ná pálCi^B, 7 
coifnéigmb 1CÍÓ 60 t£c6 <( fógc, 
60 cum go lioopYjbe mo tig. 
Oífi d 6ei;iim f^^h vúc BldTfpS 
con «oYjne Ó0 r)d pgin^B úó,pudi/< 
ciíjfigS, óom f i^péitf d. "^íi c/<£f bomiídc idji cc/iío» 

OQÍ cigg^ind gi^tímíótu, 
d;< )iéif cgc6 go Cfióc^gc; 
7 óeofldib', go n)Beit firie, ód 
Cóugdif midn c;^oibe cum 
gfjtíe, cumbdigte, "/ compofi- 
t:digte lé óo JDhóficongrjdb', dii 
gtíci^le co)icdB|c;, 7bofdine, 
z^é lóf d C;tióf 6 d|i cciggfHid. 

?t ^Te^p^fCll. i S. JOed- 7. f. 

Igió ijle vrtihdil bd 
céile. béu)5-r;tí jfií) 
fé\n fe|gfndif £c 60Í) 
CfóB d f^'S ó um- 
ldc6 i>ia>ie: oi/t ci^jtib óid d 
«dSrjg nd ruáiBftgc, dguf óo 
Beiri grdf d bo fiumóX. Uime fi») 
uíDhlr^be fiB Féiji p<ói láimhcu- 
fridcbTjg 6é, c.iíT) Bu/^ «á|t67í5« 
- 6Ó 
Sin ctatíiramíjauij Domljnac^ m '^tcíonoíHi. bó ú *)áit) lomcuBúdS. Ueilgid 

cúf^diDdc é Buft ócimcioU. Díg- 

ticd tjufi námi^ó úf) b'mbúl, md^ 
leoÍDán BéiCFgc, tíg gdBáil pá 
j^cuáir^i: 6á peucúnn cíct fli^s- 
jceb fé. Cr;r^^6^fe r]ú dbifig [íl;\ 
iDbeit 6iB] láibifi <t gCfieiogm, 
djt mhe\t ú f£f<í dStjB 50 
gcomblíoncd;! í]í( Buáióbe;ti<x 
céuóiid f d gCTjb eile óá Bu/t 
í)óg|iB;<áiC|iiB dcá f cí cf rósíil. 

60 501/1 f 1T) c«m d glói/ie fjo/t- 

é\f Begdw Bitc(i6£;itrt ópultíns 
biB, 50 nóéuwcC f é péij) f iB lom- 
Un, 50 rjg^ttíse, go laioijoge, 
d^uf 50 nbdiDgnige fé yiB. 
^lóift xHguf curnoícó tíóf <X)) go 
f (ógdl nd ffógrtl. <kxí\er\. 

<ín Soifgíjut. S. luc. 15:. I. 

^.^lí) fij) ccCr)goi6d)< )]<í 
pt^Bliocííín T^le, 7 
nd pStrtig cTjge, 
óéifógchó ;<if: 7 
60 ;tij)gí)ctjt nu p^- 
fiifímg ílguf ))(C fgfiíoBi^óhe 
rouí)mtí|<,?t3(g fttíb* j gtlBTjii úi) pg/<- 
f o pSitdig cTjge, dguf iti6 Y*é 
biáií wc( Bpoc^. <íc6 óo ItíB^ 
feifioj) Cí\ cofcímlcíf f íl /iiu, 
«Hg )iáb* ; Ctc( <íg<iiBf r óY;í)e, 
tfgá Bptjl cédí) ccó|icí, dgaf óo 
^^^5Fi^ <ó}) 61ÓB íC iDUgií, )i<íc 
Bpdgíin »)<( ntDi gcfói/iib óéug 7 
jeeit/ie pició <í|i dr) Bpdf dc, 7 
indc bze\b <í Jióidig 10CÍ cc6;<í(c 

!ÚÓ ÓO CUíllb Ct .TBUgíl, 7)0 go 
Bp<tgc(r) f é í ? 2(guf <í/i íj<J 
pcígáil bay CTf^/tib f é go ludt- 
gái/igc í djt tí gútíilliB : iíguf 

<í/l óCgCb óá tlg tíÓ, gOl/tlá 

f é d cái/ióe dguf <l comcí^f (Kin 
d gcedn <t céilff, dg ^tíb ^iú 5 
béárwjú lucttgcíijie IgrDfd .• oif. 
FU;§ noé !7)o cro;i<í óo cúttití tf 
JDUgd. <í óei/iDT) ^iB, gu;t í(b 
iDd/t f 1)1 Bití)- po;tBpáilce dfi flgto 
<!;< fonéi» p&cídg óo r)\ aiu- 
/íige, )ií if n)ó ná tift fon :)(6i 

Bpi)iei« óég «guy ceiCfte picr5 
tí)ií)dcBprjlfiicfcócín<Iy" tlit;iige. 
^ló cíd dí) \r\ dgá jDBidb* óeic 
n)Boin, ttguy óo leígp£i> yí rón 
Bon óióB d Jr)ugt(, flcic láfpdá 
foluf <íguy }ic(c fgiiííiBéocííá 
dn uig, tígujr ttdc iá^;ipdb* go 
óltcgUdc, rjógoBpágddfíé?, 
<íguf á íid pdgdil goi;<ití y? <t 
Bdí)cdi|ióe dguy <í bdncoTOd/i- 
yaij) d gcgíj tí céile, t<5 /láb' j 
íjCntjí) gái;tógcdy Ifnjfd: oí/í 
pu^ iDé n)o Boí) óo léig njé <í 

íDugtt. Qjjdji tjn gcfóná, <( óei-' 
;iim fnB> Bí gái^fe£c<íy <í/i <íin- 
gliB Óé Cft? éi» pÉtcctc <tíiwi»5o' 
rjí dit/iige. Cz^]oy\á\b. 

^l ^1ÓJ<J^td. 

0<í bbé, <t crononiijbceoijf' 
gdc i^lé tíi^ne, c-ij/tlof <fi 
bocdy lojídtí í)dc Bpi^l cón r)f 
íigl^cmdft, ))6 <5r) í)? )irómt<x i)oc 
tédgiT)diy ; TOédódig 66 t/i6-; 
c|;fe, 7 6éd)» T)Toy liónmáe o- ait cttigeaoij uomijnsci; tat 'ottcíonoííi. 
60 fzmná^tizeó^^ 7 Ó0 r/ieo- 
;i<írór:éoi|i dgdiii, 50 Bpido- 
pdm giíBáil tjdb r,c\ie fcogdl- 
rd, dfi mob, ndc gcctillFgrn t)cí 
«eite fió;tfnr;6e pd béoig : óéo- 
«dió yó, d -dr^ )i£fntíd, ap for» 
lóf d C/^ióf 6 d;t cci5gft)]<t. <í- 
n)e»). 

<í í^léipifCil í?oíí). 8. 18. 
(^.•í?=^f=^?^ Cdf ir;m ndc píu «d 

fd tidimf»)iye d 
lát^, d» glóiji 
phoillfeócbubdjt 
tJT-íi. Oi|t dcd peitgmb C)icc|l- 
lac 5 etc c^^gciffi dg fnt^jic j^é 
poiUf lu^db cloirie óé. Oi/i dcd 
tít) cr'l^'íí.f^ pd muf<f d)}Cdct> dn 
6iOTfi<6iíiif, T)í 6d toil pel», dc6 
df< f 071 úi) zé óo cTíft pá mji- 
'fú))Zúcó é :, Ql iDT^iJigbin 50 
«/■(ú^ptjbe dn c^iCóiff^ péin ó 
'fffoif-ná c/iúdiUibgcbfcd, go 
'f<6^^f\ glóiite cl-jiV,e Óé. O'/t 
úZÁ d pof dSTjn 50 hfr^l d 
y,y^le cnCcVf ji dg oj^wdige, dguf 
<l opéi^ n)d)i mnfDi í^ó cloir) idí( 
jtfó" r>v,e uf d nu^fe. -dguf 
X^ [bicjfd.ij dníiaiTjj df fiíie 
péi)i dgd Bp-rjlib cé:í5i6|i;:b(J )id 
Y-piO}n,óe, oiidIó dg ofndige 
ioii'r,->i péin, tag peiz;bg,mb fié d- 
cbdrg--S ?)d cloirie, pudygldb 

QlnSoifgéul. S. luc. 6 '36. 

A?? d íiá6bdiiyií) bícbífi 
rfióc5t|c, noflrt dctí bu)t 
•'rjAcb-T^ft Cj'ócrj/i^c. 7 nri ■bfiet ojiTfjb : íjd ódmni9ge, dguf 
í)? ódiméoncdji fib.- mditití, 7 
n)dltpii;bgft tídoib. ZúíSjir.ó ú diB, ■ 
dgufóo béuj\zú}\ bdoib: dguf 
60 béu/i-rjb bdolJ:e ún Bu/t Duf 
miof újt mdit, óingcbe, c/idit- 
ce, -7 dg óul tdi;iif. Oi|< df 
leif dn mioy-ujt <íT) d ócoinoeof- 
ódói, combeo)'ód|i máji dn 
gcé uí)iid bdoib Qíguf do Id- 
brj^ f é cofdíiildf \m j dii bpéu-^ 
ódii dí) ódU eóluf óo béuíidit) 
óotídU eile í" dH né )úc br;zpb 
tí|idor] fd 6ig ? Jv|í bpifíl di) 
óeifciobal óf ciorj d itidigifói/i, 
df gib bé íigc buy- óioíigffitíld, 
bídib f§ iDdit d rndigifóifi. 7 
c;iéu6 pd d bpdicgi) zá d)} bfiob 
^gb ^í f^^ ^^ bgftb;idtd/i, dguf 
)1<5c bzu^i bob ^e m Zfúú d- 
zá. d5 fi7l péin ? ^16 cio)iuf ay* 
éióiitlecd jtáb |téb6|fib/itítr;ft; 
d defib^dtT^f^, léig ádni dn b|iob 
dóá db f-ql bo buár,i cíifóe : 7 
vác bpiicgii zú dn óf dil d'd 
dó fifl pém ? ú piji dn pudji- 
cf^dbv^b, d;i CÚf ceilg dindc dn 
cfciil df 60 v-T^l péin, dgiry dn 
f?)i buf léi|i btjc, ú'D h]io6 d- 
Cc( d fiffl óo b"gjib/idtdfi 60 
buáin difóe. Qtn cifggt) Óororjdc idfí Czfih- 

))Ó]b. 

01 Nó/^ittd. 

<í tigertndi g->]i)n)Í6 tu, 

óeóridib y~dib dn óffo- 

gdilye 60 cuii d Tjójidugcí con) 

fio-ccdn^d An ctiíQzm) Dcm^nat^ lac TtcíonoíU. fhicamzú fin, léóo yciu/nid: 
loíjílf 50 rjbédnclt) nislcíif fei/t- 
í)íf 50 huli^ú^f^bpt d-yjc, dí) 
5<íc i^le fuábmof ÓhMdá, C;ié 
lóftít Cji}ófb íl/t cciggfincí. -a- 

<í ^]éplf?:1l. I S. peí(. 5. 8. 

B 1516b] «yjle 6éií)i>icií7, tíg 
compldns jié céile: Mob 

516] u/\ócágc, yóccnó;<i6 .* |^lá 
óéurji^s olc n M^Vj^ -yjlc, ))á 
Hi\c<f,\nz <X )i£(6bi75 <íiicííi))~e : úc 
go coí)Cjtáí<5<t bó fir, CUS-r^t) 
BííH mbgTicif, <tft mbeic <( f^fú 
<»5^^> 5«í^ chtjge f o óo 501- 
;i|6 fiíj, lorjuf go Bpr^ggb f iB 
péi»i bgi^df íwcí/t cigfieco: Olfi 
516 bé «gá í)pr;l ÓTfl '^dr) d ÍJf- 
cd, ctguf jié dit wíítw láéche 
íDcíJte 6pc(iCf 1», congTniíb fé d 
tpgTjb net cof ó ole, dgitf <t 
lléul ó fogí)Yjl <t líiB^c: Sgc- 
í)rtb <117 colc, tJguf 6éu))db úr) 
ifí<í}t : ic(/i/'4í(6 tf?) Cfíocccíi)?, 7 
l^n<t6 61. Oí;t C<tc<Xi6] fT-le 
^^, ^j5tr^í?<í <í;^ >i<í piVeuyi-i^B, 7 

<C clúiíf <í of gi^l-ce brt «Uj^rji^ge: 
<íf_Ucd[ g))i7f tt» cigg^íiíltJ 
íidtíT^g Dd óiiT^nge óo ní íiíc 
Irrjlc. Qígtif cíd 6éu))úf olc 
OfiTjí) n)d Igflci^ >f\h óon nidit ? 
5i6|6 fóf m pyjlingtiS <í;< fon 
»<X p'ifiéu«cc(f d, ttrá f iB BgTjTjge 
^E^f W Bioá ggld Cn)cíji] d í?|g- 
líífdn Ofí'Vjo, tíguf íiá bigib 
fcuáiSffittí. <íc iircmrg tín cig- 
gf<r)<t Dfá úírj l)W|i gC|toibtiD. 
Q[)) SoifgriS.Iuc. ^.i: 

■d^lcí tír) ríi)i 60 li))5 
tín poixsl ^í 6éif- 
6gc6 f<é bfiht]^ Óé, 
gu/iflf feifionUim 
jié loc ^heWfúpéz: -CÍgttf 60 
con^c fé 6ú li^r)g óo bi tíjt <(í) 
loc ; df óo imtl5£6íl!fi nd bí<íf- 
S^gbd <íf6<í, iiguf óo ÍJÍo6<(/t 
dg ^mge <Ji líoy»<:<í6. <(guf <(;< 
»)6ul óój'd)! <t iTjng 6Í0B óo hu6 
lé SíJnón, 60 i<tji|i fé á ^"l 
í)|gd)i ór) zl^ ' tJgUf dft fi^be tío 
bo úggílif 5 f é áíi f obctl <tf <í 
l'>7«g, -dguf wctf< óo f g'Ví/^ Y"é Í30 
lúiB|c, «t óuB^^ Y"^ jié Simón 5 
óéuni^g i^orndiB dfi <ín flóuBái- 
géun, tíguf léigib fióf Bu|t 
líoí)C<t cuíD gdBáU. <íguf <l;< 
fepft§5]i<i óo Simdn <t óuB^c f é 
jAif j <t róbcngifói;^, 60 tt;^/t- 
f )gg»Dcí/i fiíi pém p£b )icl boibce 
-yjle, dguf rjío/t grtBdnf^ ém t)Í : 
<tf cgnd d;i 60 B;ieitiftf e cr;ftpe 
mé f lóf «n lion. <íguf rjn -«in 
fco ^tingfed/^ fo, 60 ítíbtíódr^ <ín 
lonotíftci^g éifg ■• lonníif guit 
BfMfgtí d lion <ígwf óo yméi- 
bgótíft d^ d gconopándcrjB 60 
bbt tíii f ct li^ng eile, óo cam go 
óciocfrítióíf cucd bo tdB^C cUK- 
goincrt bóiB, <5guf t:c(>igaóá|t- 
fdn, tígu^ óo lioiicXbd/t dn feá 
lYjng, loncíf 50 }i<s'5ctód|i tí 
wnme 4 mBáibce. -dguf dn wdn 
óo con^c Sinoón pgoctji [yo,J 
óo fléuf fé ttg glirj/T.B I6y«i, 
tígitáb, imág u' w títig^tiníí, 
ÓTfi- if ó-vjne pg^cidc reé. Oi)t 
bo gílB ^gld é péin, «íguf d 
S 1 r-tilil) An feíCealr^ Domíjnacl) íac Ttcíononj. jídiíj W FOc| Tfjle, dft f oj) 7)c( 
gdliáld éif 5 60 5<3ll)ct6d^ : 7 
n)<í;< dn ?;céuóJi<í SéuíDdf dguf 
eóin, cl<tTj Sbebefeei, óo B? r}<t 
gcomparxlc'yjJ) dg Simon, dguf 
<í ]í)uB^c 1óy-<t j^é SíiDor), «á 
fcíob* ggld ojtt: ; df f o d mdc 
bídib cú dó íiífS^e <í|< Ssáoi- 

Y<!(») <t loí55íl cum d|^e, «íf< 
Bpdgbáil <tTi ■yjle íieite óóiB,í3o O-d bbé, buU.r1)<^^bh bot) 
i^l^^i'^E <*5<í ^F"il Eí^^^ 
ojir, íieite éomflit if yi»?, 50 
íjpuilió of cgrj cuigf e tíuiy)e : 
óo?;ic díj <t|i 5Cj<oi6tlí) g/<ái> 
comóft yií) bhmzfe: lorjHf, 

tíji ÓO SíláÓíltíf d ólft) Óf CIOT) 

gcíc uilé Tjeite, 50 Bpuigmio 
^oíidá 60 sgUdiflndcd, í}í dcá 
óf cgíj 5(jc ii;le rjeite, ffó- 
líXDid) bMXpn<3i^bh, Zf\é lófd 

<í ^íé^p1fCll. )?oiT). 6. 3. 

5í^9 ^1é rídc Bpi^l d pof 
J^p / dgtJiB, d» mé:6 bin- 

(J5> -Od-^j ^lío/•d C/MÓf 6, 5Uf< 
bctifógij yfn dn d 
lídf f dn ? ^íft <t fldtíliílfif irj d- 
^mr^b dbldice roáj^cój) ftif gí) c^é 
Bdifíseií cum báif : lorjuf 60 C)tiófó ó rhdítBdib, c«m gloijie 
d j**ldtc(;t : gu|< iDíC/t f ir) iDd/i dí) 
scéuónd óo béurjmdif fiuBdl d 
nuáiógf h^tn. Oíft óá ^diB fíii 
^ d;t bpldrjóugdb májtcón ftifion 
d gcof m-yjlgf d Bdif : Bídm n)d}t 
tín sCbrjd d gcofmrjl^f d ei- 
féipse : -dft mbeit pof f o d- 
h'^iri, 50 SpTjl dfi rg^^^'ie dfi 
íid céufdS n)d)^<Dfl jitfTon, óo 
cum 50 f Sf^iof pt^b'e cojip dn 
pfedró, loTiuf nác órndmtíoif 
yeijiBif ó fo fúdf" boíi pS;d6. 
Oi/i díi d puáift bay. If fdórté 
ó pgcdb. -d^vif má puá|^dmd/t 
bdf md;tdó» jié C|\ióf 6, Cf^eibi". 
mí6 go m^Fgm moti^ dí) gcéubrjd 
TDdfidón pif, <i}< mbeTt jiiof d- 
5VJ57, djt néi^ge 60 Cbfiiofó 6 
TndfiBdiB, )ic(c BpTjge f é háf í)? 
f d TOÓ : m bpr;X Ciggniwy" FSf" 
ód d5 d« mbáf ^. OÍ;< d/< Bcd- 
gáil B^V ^ó, if í)oy) pfccntí pu|; 
fé héf éunuái/< d»T)ái)i2 df 
d^ mbeit beó 60, if íjo bnid 
dC^ fé beó 7 wdf^ (íl) 5céuón<t 
If njgf 6d bráiBf 1 50 hffiízi mdj^b" 
óo?) p^úbh, ú^uf beó óo bbíd, 
Zí\é lóf d Cj^íofó dji ócigefiíid. 

QlnSoifgCl. S.:2||dc. 5r.ao. 

AbuB^c 1ófd )ié íjd 6e]f' 
cioUdiB muiict f á/^T^siá 
Bu/< Bpiftfncdffd pf\hz<s.f nd 

ngc, í)dc ;^dc6áoi d fógc fd 
Bplditgf «^fnbd 50 b/<dt. bo 
cúdldB^ 50 nóuBjídS ^if T)d 
feii)f|f^diB, í?d 6eúr)tí íjuíimd;^- 
BdS, dguf 516 bé óo ^rxíf búi)- 
mphhú^ bidigb f é cioTJCdc ó 
B/^eit- an fcacljíimíiali^ SDomljiiací íac Ttcíoncííf. óo)i bfieitgTfltiuf é : xíguf giti 

bfidtl; í^dcíí, f)Uii c;o7í^<íc 00 

í);ieir nd corn^le é : 7 5106 bé 

ú béu^r^'ó Oi txmdótíin, bu6 aori- 

Cdc é óo úeimg ipei|i>i. Uinoe 

f 1)1 má tugdii ou 60 tíiBcí/ioUf 

óo cum >ict hálzófíd, «guf go 

gctjfnneocídb uu úri f m go Bpi^l 

íií cC;t Bit dg dfc» bgfiDfídtá <íó 

hdgcílb. ftígdiB 60 tnhuf^ZUf 

ún p)] ú Bpidbni^fi nd hcilcó- 

jiú, ú^uf imtig, ^7^ úp. zúf 

jiéitjig fié6 bCf^Bfítíú^j 7 Cdfi 

eifi yiD <í)i bz^f br^z zúhh^ 

UÚ\Z ÓO tlObltlCó'Ó, Í?ái6ig go 

líctt /léó gfgcd/i-.'jó, <ín pg6 

Biáf -ú íiá fOc^ f c( ^f lige : óg- 

gtd go ÓoloBflCíb cgfgcct>i<l 

boi) Bfieiúgm tú, tíguf go b'cioB- 

)tc(b* ctn B/ieirefn cu, 60^ jioáo^., 

tíguf go bceilgpibti <í Bp/iío- 

f íéD cí, "^l óei/iim /tiou go pí • 

i;níiec, )ií(c jiílcdib cu áf fir) <í 

mdc, Í1Ó go fliocd cu dn F!íói;<« 

Img beiggíidc. ^ln f If rntó boiíondc iií/< ccfiío- 

AbbigíCc T^e óumhdif 7 
íteijir, <jg ú]^ zú Ú56c(^ 
7 ciobldicteói/t gác irjle íieite 
mdite .• -pWribrj^ <Í7Í tíft gCjioib'- 
ciB gfití6 ^)(í)im<í i méc^ócíig tfn 
i>i f tín gcétjbriíl lé 60 n)o/it;<o- 
c|e, z:/^é lóf d C/^íofó d/i cci- 
5£;t)ic(. -dmer?. 

?l ^1e^p1f cil. I^om. <í. 19. 

S m<x^ bYjJie lílBfiuim, 

dr* ■fori ú-nhfdnie Bu)< 

> Bpeólcífcí Oíf. óo 

l<€ift rnd/i cbugdB^ 

hufi mBáiU íjd fei^- 

BífccT^B óo T^gfpgloine dguf 60 

BrtiygS jjd «dite^^cíb cum fgcó- 

jid : Zúhj^Tj\i ú roif mcj/i dn 

gcéubnd Buji idBííiU íid feipBí- 

y|c-yjB 60« pififncdf cum í)(6rti- 

tdf d. Oíji dT) cdn 60 b'í f\b hují 

f€i/tBíf ec-yjB dg d)? op£Cdb*, 60 

Bí fíB ffD/t ó ]:?;<é)iodf . <í/< <t 

ncíSBhdfíf líi C;^é6 é d») ^ojidbb 

pudfidB^ d nú^f 110 íin ^«d wei- 

tiB pd d Bpi^l Ddifíe d roif cr 

j^diB. Oí|i df é df c;<íoc tíóiB 

Bdf . Qlf d noif df< mBeic broiíi 

d/t Bu/1 f co;<db ó padtí, dguf tíii 

buji "fíbémúví) Bu}< feijiBiyic-rji) 

60 Óhtd, tícd uofidt) dgi^B cun» 

ilórotdfái dguf dJi c/<;oc ííéig- 

ewdc, d)7 Bgtd nobdfífítdrjdch.'' 

Oí/t dfé df t:úd;<dy5dl 60» 

pfcdtí, Bdf : df [dféj odBd/t- 

zuf Óé dn Betd md|<ítcdndc, 

Zj\é lóf d C/iíof 6 d]i ócí5g;<«tí. 

^íflSoifgédlS. Qljdí^. 8. I. 

A>b fttd IdécBiBb fi» dfi 
gCfiT^íiiugdS 60 foBdt 
;iomó;i, dguy gdfl ní dcd 60 
^óf(^1.b^f^ dj< wg^m d iJeifCic- 
bdl bíofd c-r^ge, d bmo^Z -fé 
í<íu ; -CÍ ód t:/^úd?5e jiomó/i d- 
Sdm Sin mltmlH^ HDom^nac^ íac TtcíonoíU f dnitexin a Moif r/ií Id íim po- 
c^i «^b^í" ^^c í>py;l r)í új\ bit 
jié íi ice úcá. <Í5i[f 6á léige 
K)é nd órf<of 5<!lb bct ócijib péi» 
'iúb^ jítíccnb fíijó (X nónBpcnjie 
cn flige, 01 ;t tái«ic ci^ó tied 
tí BF<a5. -CÍguf bo "f^^^^dbHf^ 
<í beifCiobT^l é, g-í h^'ic df d 
Bpfb/rdb fc-r^ne ící5 fo fco fct^'ttá 
lé hcíitá» dii fo cífi dr) Bpáfcíc ? 
iíguf 60 pfcípj<T75 yeifgn óíoB, 
gíí reéuó df^dn d cd dgcíiS ? T 
d óuDri<i5d;ifdn,tífgcó. <í?;uy 
óo d^tu) feiy-io-) óon 'ftúdS 
yrbe yiof dr< ^i) bzdíúif, * 7 
d^ TlgldCdb *)t( f £f «dHdy) 60, 
Cdfi éif btjbgc'>7f óo idb^r, to 
hp.]f f é, 7 cwg fé ótí beiycio- 
blTf^b Li<ií>D ^o cum <t gcu)íti drj 
ú bpídbni^f 1 "• dguf óo ci7}tg- 
fed/^f dn d bpdb)]Y;fi dn cflúdig 
Odó.l <ÍS"f ^o báód;» begdTi 
feídfgdib bggdtícd: dguf díi 
rdr) CU5 fé byjbgcuf, d bvh- 
^z fé idó foi?! póf 60 cuji r)d 
ijpidbVTifífu -ciguf 60 it^ódft, •] 
bofifdb ídí>: 7 óotógBdbáii 
Y"Sf gclélbb bo híáó bftiyfee óo 
feí ^Pi^5^|C dCd. Qlguf óo bí 
<[t) laf 60 edit dn bidb d 6C1IT)- 
cgll ceitjte iDÍle : iX^u-f óo 
Íéig fé údb íd6. Qb rof nídt) ÓoÍT)))dc id/i Cqtio- 
7)ól6. 

^l ^%/^cbd. 

0<í bbé, dgd yi6f íidí) ópo • 
ji|e fió/fórjbe gdc Tjte DÍ dft |vrign, n)d/ic6r) 7 d}< cdldm 
bó,ióU5db: gTjbmift tú go bu- 
mdl, gdc Tjle neiúe díogmdld- 
cd óo bibei/ir udiii, dguf )id 
neice d crói c^Bgc o-yjij óo t<n- 
b^z títjri cpé 1ófd C/^iófó djt 
ccigei^rd. -diDen. 

OC ^léipif cil. Uort). 8. 1 1. 

Ob.Kdit/igcd «i óoj) peóil 
dCdiT)(úi5 d/< b.céitgmb- 
«tjB, drt co/i gogcdit- 
pebn)(€if d;< mbetd óo néifi «d 
/:eóld? Oítt TOdf óo f\éi;t Tid 
í-'eóld ccíicpbe hú]\ roh^tú, bo 
géubtí-ói bdf : <xf má. md;tbrrót 
gíiiómcí,ttd >}d colnd leif dn 
fpio/^Yjo, óo geuBcbrói betd. 
Oi)V d)i r.iéib Crteó^itjgtefi lé 
ff I0fiu6 Óé, d f iá6 cldTJ Óé ^ 
ído. Oí|i nio/t gdbbdB^ crj-' 
gdio fpio/id6 í}d yeijtBife d í'-if 
cum fgld, df óo gdbdbb^ cu- 
gi^b f pio/ídb dtd/igdb í)d cloiíi- 
íie, C/ié »goi/tmíb -dbbd, d -d- 
t^. Óo >)í dlj fplo;idófd pdb- 
tlYjfi lé dji fpiorí'Vjbrie, gu/i 
cldrj 00 bbíd yi)i. 4guy may 
clcitjj lyoibiiige póf yin •• oib - 
/iige gdn dJDd/idy óo Óbíd, 7 
comoibf.ige óo CbpJoyo ; rfíd 
prjlingmíb d )léi«pef [í<iy,j 10))- 
nuy go mbemiy d ccomglói/t 

QUSoifgCi.s. :}Ddt. 7. ijr. 

COmCódig yibb pel» dft rjÍÍ 
í-'rtiggrjdib pdUyd, tig cu- 
gdiB d gculditíib Cdc;<dc, dguf 
d ud leit d yóig r)d mdo/tT^bif) 
dUwd púdiíTjsgcd. ?(;t d cuó^/i- 
tdib' 


7)1516 ócDwe caojiíí p-n^ma &o 
ij/^if gc, v,o pigige Ó0 net foi<xr)- 
náJidiB ? Y n)d/t f\y) bo be^)^ 
g<Xc -rjle cfXún mdyi zó^^tó. iDcli ' 
te, df bo Bhei/i iCj) 6fiocc/i<lii 
bfioctóp^ia. j^li bsióift leif tin 
gc;ictji niciic fefioctójitíí biom- 
coCi^j net leif <xn gcjitti) gcnion 
rófird mdire 60 tdo^c. ^dc 
■yjle c;idn ndc lomciittii zo]\úó 
mcncbjggfijirbfií/t é, cíguf ceilg- 
chgjt <Xí) f d reinib é. úp- ú nú6- 
Í5(í)ifoimf ^ á zzóixzh<i]h ú\t- 
eoncdói iá6. I^lí é gdc -/jle ngc 
d bi^fi /^iomf tt <l)j lt( úó.* ú 
zh^fjiMy mútáf ú. yd£c yd 
piógdf ngrtótí, df d» zé óo r)í 
coil fncícbc(,*if d dcá á r)gm. »010. 

Jtlk óéorjtXiS óbifrj fpiojictb 
cum neice c^r^zú bo f n)utíir|b*, 
7 d bédndm óo gindcb londf ^ 
go mbeicb fine, lé «dcéiói/t ní 
df< felt, Bidf go ffidicb, óo 6t- 
íidTí) óoc eágmdiffe, dfedlcd 
cum dri mfegcbd cdiobem bó jiéiji 
bo cboilefe, Zfé lófd C;tiófb 
d|i ccigefinct. -dmei). 

<1 ^lélp^fa^ I Coft. ;o. I. 

AÓbe^Bndirbfiecct, ní báiU 
l£X beiub bí5 dinBpefdc, 
50 pdBcíórt;i tífi ndit^e 
irjle prói dí) néul, dguf 50 r)5£- gu.rt bdif ógb idb 'yjle lé Q{|dGif 1 
fd réul, dguf fd Bpdiftftge: 
-dguf gufi it£ód|i Tjle tíon Bídb 
dmáií) f biojidbdlcd : <íguf guji 
.iBgbdí^ ■yjle Ó(6in6ig drnam f B10- 
jidbálfed. Oíft óo logódfi óoD 
cd|</t7;c fBicjtdódlCd óo lg*| 
\júb :] dguf 60B i dn cdf^;tifjc 
"fin Cfiíof b. df ní ftdiB óíd j^éib 
fié roó/idn dcá : óiji 60 fgfiio • 
f<i6 idó fd Bpáf dc. <ícdió nd 
neitef i d noif nd nefiompldi- 
j^iB dg-rjiie, lonuf ndc Bidb pon 
órioicneice o;idiíie, dmbdil óo 
Bi o/i^nbdf dn. Uime ^di nd Bí- 
gibf 1 Bbujt luf io6dldtí/ii^g,mdn 
óo bbi bpem dcdf dn, drndil dcá 
fgliióBbtd j 60 fi^g dn poSdl 
•fióf cum icbe, dguf ibbcbe, 7 
60 éi|<g£dd;< nd f gf dm cum -fú- 
gdfAubd. <íguf nd éCndmiie 
fó|nópdcdf, drm^l 60 ;^iii|Í3dft 
CT^ó dCdfdn, dgUf feo tirjcg* 

ódji d néunló, Cfii fníle picioc 
[p§rifd.3 -CÍguf nd CTfjfi£mr)e 
cdcbugdb úfx Cbf^iófó, dmtjl 
óo ctíji|5d^ ci(;6 dcdfdn, dguf 
bo fg|iiofd6 'iúb fié btfit^gcdiB 
neime, <íguf rxx béundibf 1 mun- 
TÍOU;^, dmirjl óo pn^óú^ c-rjó d- 
Cdfdn, dguf bo fgTiiofdb ídd 
;iif dn fgjiio<6Ói/i. UgufC^jt-. 
]ú M neiuhéfi T^le boiBfion nd 
r.eifiompldí^diB: dguf if cum 
pógd^^Cd bo obdB^u óTfnne, df< 
d jiug deijigb dn óomi^v', 60 
fgf-iíoBdS idb. Uime yi;i dn ci 
f(^3il§<r Beit nd fgf d-r, cugdii 
áe nif péir, óegU go BpifgeS 
fé Iggdt?. ^ií zhú;\\<í cdtugdS 
d/t an oeícíieati^ SDom^nat^ íai? TtríonoíU. Ignuf 5<íc dor) : dguf dcá óící 
y:ij<irigc, ndlc BFUileójigcdb CCC- 
tugtfb óo cuft o/icníj óf Cior) 
Íjur^ nei)it:^ dv- do béunct fé yli- 
je í)íB dn' fú gcdiugcib, lonuf 
50 máb éiói/t liB <t !on)C(j(;<. 

Qlti SoifsCl. S. íuc. 16. I. 

byfe^o lóf <x }^é núl ííeif - 
"^ cioblr,í) : bo Bí o'Yjne yctib* 
1)1;^ aif^ige arj, <15<í ftdiB f 61Ó 
húj^ó '• «guf 50 ^iíigb cúfwb 
píf ^, 5U;H biombdil f é <í foroi)]. 
•Cfguf dji T)d 5^ro c-Yjge 60, <( 
óuB^c fé ^if .* Cfiéb é yo óo 
cl-rímiT) o;ic ? zah^ cmzuf 00 
fóíoíja/íódfd uiiu, di|<í)í heV 
61/1 617^ ijeiú dó fóióBd/ió í}í 
df Fdibe. -Ciguf d oubb^c d» 
fb}óhúnb J41f péi«i c/^é6 óobC- 
Dd noé, óiji dcd JDO ti5g|<)id dg 
búdir) ))d f bíobdjiíxíf d bióm ? í}í 
héiói;! Igno jiósTÍodft óo tífndm, 
dguf if »á)t Igm 6éi;<C id;<;tY;6, 
•dcá d piof dgdií) C}<é6 óo bfíjd 
wé, loTiuf dn cdr) crjf^Fijtgj* df 
ilw f 6ióbd;t6df n)é, go v^éubr^6 
yiab cucd iDé tá ócigtib péir]. 
•dguf d|< ng^m gdc for) pd leit 
bd^ 6I15 d ti5g;^í}d piácdj d 
^uBliAi; Tfé jiif dn gcéó pg^ : 
gd fnéó d bligef IDO tiggftnd 
bloc ? -Ciguf d óuíi^c feif ioí:, 
céb mioyu^i old : a^uf d buh^z 
j-eifioio ^tif, gdb chugdb óo 

/gfiíBirí, 7ir'*^^5o iLÍt^^i ^S"ir 
yg^ioB d beic 7 bd ptc^b. "7 
<í buB^c fé rid 6idi5 fin ^é 
fe-yjfle eile, C)té6 blÍ5ͧit bioóf d? 
dguf tí óub^c feif lor?, cé6 ít)1o- fúj< C;i7jtr)gf d : 7 d óuBec f ei- 
f lOfl ;ny-, gdB cugdb óo f gfti- 
^l^) *7 fS.i^ióB ceitjie piub6i6. 

ágUf ÓO IDOI d« t;i5|ttrid f6)0- 

Bdrió nd beugcc.^d, co Bj.íg 50 
Y)6^}\))-r^^fé m glic: Oi;i if gno- 
Cá cldti dn Cftiágdilfi, rjd cU^ 
dí) rfoldif lond gariél |céin 7 
d óei^imfi ^iiB, ofyjrjt) cdirtóe 
iJÍB pém lé f d1bS;tgy- M bfgco- 
;id: lo^uf dn oi^út Bidf 17'^gf • 
Brjt) OfitjB, go iigldcptjo fib drj 
dlóifóírjiB fióft|iir;tíe. Qln óeicgd Domrjdc icíjt Cc/tto- 

»010. 

51 ^ló)^)1td. 

0<í cigg^nd, ofgdil 60 
cludfd C/toc^ecd 6o;i- 
ridigiBbumdilf eifiBif £0^7 cum go 
Bpi^gebif d ndtctjnggb'd, odB^ 
pdfeettd oft;<d, rteyte óM^{Vdib, 
rdicneocdf leufd, C;ié lófct 
CjMÓfb dji cciggrind. "^iiDer]. 

?t ^léipifcil. I Coft. iz. 1« 

A ÓCídB neiciB ypiofidodlCii, 
d bgftBitditftgcd» T)i bdill 

lem Beit broiB dinBpgf dc. <(»:d 
d fiof dg>í5, go jidBdB^ Biijt 
gCiviedctcdiB, dit Bu/1 bódft/nrjng 
go biobdl-rib bcilBd, Ó0 jtéift mdfi 
60 Cfteoji-rjgeb yiB. llime fin 
poiUf igim tícóiB, «dc dB^ éiíiec 
IdBjiuf Ó f piojiT76 Dé, lófd óo 
Beit noíitUdige •• dguy ndc péi- 
b^^ fefomgc d ^db gu/i Be lof d 
dr)<:i5ennd, df Ufiéf dn fbio. 
;^cí5 iiroiT?. -dcdib ciobldice éug- 
fdiTlld Sin taonaíif) 2Dom|)Hac^ neag; m HtxiomHi. fbio;«í4) tímáir). <Í5"ir dCtító 
roií)iof6;^ál(íf(X éa5f<xnf)bl<í círl, 
gibfó Tíi Bpt^l df em aghgpncí 
dmbdir). Oiguf acá ob/tiugtíb 
éugf dfnta Hí), 5i23£& cf fé rtn 
Cdó)! f»]6ití oiS;iig|f »(X b-yjle íiei- 
te, fncí bi^liB. "ctgwf óo geib 
50IC i'óí) poiUf lugdlj rxí f bio 
fitídbe cum z^he, Oi'ii 60 geiB 

fbio^i^ó; uguf tl£c eile í);^id- 
tdfi eólt;f zi^éf dn fhojiTjb 
céubM : í^lgc eile Cftejógío Cftéf 
tÍT) •fh]o^T,ó céubwd : <í5«f fl£c 
eile Záh<íj\zu'f leigif? C/téf xin 
fbio/ii^ó céuóntí •• tifguf ngc eile 
oib/nujdb iDÍo;iBYjlgd : dguf 
r)£c eile páibeóóói;^|f .* 7 v^c 
eile b^gi»U5íi6 f biOft<í6 : <i^úf 
V^c eile Cmofiár)!] 5o gnéitibb 
cgMgctib : 'y fl£c eilé wmugclb 
Zigngtáb. <Í5Uf <íf cólíifbio^idb 
iimccir) oib/nggf nd neirefe Tjlej 
<5 )ioi)) fté gdc cón pó leic, óo 
phfi md/t útf ííiUfiif. 

9lr) Soif 5CI. S. luc. I 0, 4.1 • 

<íf\c nd cáicrigCí 60 ^r^i fé 
á <í yo)7,'2íg fiib, ó ócí tidirgn- 
^á úri fú \ú f d dgíió féin póf, 
ílúl neite bgTidf ^éó f lórcbcíin ^ 
<tf dcáió fúb ú t)oif poliíí^te 
óbfi^lilj. 0]ji ziocfT^b láéte 
opz tSn d óceilgpió bo T)d1ro6e 

^105 <(5 tlJDC|U, tlguf lOWií 

batDcioUpdlib 7 lond gcirjBrieo 
cdió tú gdc trizó^ó : -dguf 60 
^fni^ó coÍT)c)tot'^oíT} )ii|* dn ócd- f Clg : 7 Tit' ^-»75^16 Cloc 4H Wtjl? 
cloTce loricto: Z(\é fláft ditlTI 
rú ((imf gft tpiof/tt^jte. iiguf 
tí^ í)6ol d -^-oec 6on z:gmpíill 
bó, óo tiOT))-5<íin f é tin 6;i£n) 
bo bí dg j^eic 7 «5 CgTJílc diij óo 
cuft dJDtíc. <Í5 ftáb ;tiú, dC<í 
f5fMobc<t i TDo eigire, if C15 
ujiriT^re é : tíf cgrxl 60 jiDigb- 
^f I z;r;ingte biotítíJ)*)c(c be. 7 
60 Biób f é ^ggclf 5 5<íc lá <í)í 
ya t:£tinpúiil. '2ln Ctóndb ÓoH)))í!(c óéúg itfj< 
Cc/iioíióib. 

0<í bhé, foiUfig^y" óifjlé 
cumdftí, 50 p;ti)iyiop(íl7 
td, dí) d i;cclifbg)i<lb tfióc^e 7. 
Cjiucnge : cáol; go t)ióc|gc: 
bifí) ni£Ó co?dÓ)1 f H)" óoó gjiíí- 
fdib: lojidf, (Xg ^ioú tín^n <i 
^■lige h<Xiz^riZá6^ go bpr^mid 
cojtdb bo geUdfanactt gpdf dm- 
Id, dguf dft gcnódoí) loíifndf; 
f'ió/ifibribe, C|^é lóf d Cjtióf ó d|< 
tcigifirxn. -CtnQen. 

?l ]Méipvftil. í Co}<. Í5. f. 

A bbgttb>ríit/<e , <íZú\m dg 
^ poillfiugdb dT) Cfoifgéil 
6íb, )ooc óo f gnmóift m bíB Leg* 
Tld,] noc 60 gdbdb^ ccigdlb, 'f* 
úri d ■f^^h-q^e m<í]i úy) geeubnd: 
CiXgu-r] cré <>: yldndigrgn fití 
póf , ód gcorgmt^b fib dn b;<íd- 
•Ctífi lofld/t fgT^i^óirt mé bíbL^Q 
TOundM cpeiogBÍ^ go óioma3i«. Oí/i 
tug mé 6ib dj! cíf dí) r)í pwáif* 

T W!^ ^it Ifaca 2DDm^naíí) 

bpoccncíie, 60 néitt 7)01 i-^r^oh- 
zúi\ : Ciguf gLí^ bdblíiiceb é, 
-] gur^ éi^ib fé <xr) c^if lá bo 
j\é}}\ Dú f 5)iiobc{r|< : -dguf 50 
bpdCcXf é í^é Cépdf, as^f vú 

^1<i bicrs t*i« puái|< óf cion 6175 
céuó ó£;ib/^c((:^ )<dbd|iC ^ <x 
rcóinpgf . tígci; BpT^l ú l^n óiob 
nl líib^tcdb j^uf ú noif, (tguf 
óf<|rD eile )irt ^coóldb. i^lc)lóiai5 
fVi] óo coT)'lc SéuiDUf é : <í f^if 

rjóúig Tjle, bp coíi^c n?íf 1 péin 

Oi|i tíf iT)é (Jf lugct 60 rid i^^xhf' 
ócílTr^b, (íguf )ií píu mé <íbfbcil 
óo g^ro biom, bo b|iÍ5 50 7^cíii5 
mé £15 géfitf.íifm^n gglisfi Óé. 
<íf Ufté <5r'-áf óé úzáw JDíífi 

fú)) ^to (Cioblcticgb] bafn gcoi 
B|xi5, óifi if IDÓ <Xíi f rótdft óo 
piTie mé ná ídbf dn ifjle ; bio6 
})<íc roif I póy, úf 5)táf Óé iDáiI- 
le ^ioiT). Uime f irj gicó bé bin, 
n)ifi í)ó idbi'dn, dy tímli^tí yo 

Irjtí fo óo c;<ei6|b|f 1. 

Qln SoifgCl. S. Ílic. 18.9, 

buh^]\z lóf <t dí) co- 
yoirnldf f d f<é 6;^einf) 
O'lro^ óo fcóil j<t6 péin 
"^ <''í4r belt )ic( bpífiéiw, "7 
to rdficirjfiiib Ccíc eile. Óo 

6or) cgiDpdll 60 6Cí7cím ur^ni^se, Deaff íat Tcíonoíti. 

d/idile «d pT^bliocándc : "^lfi 

ygydm óon F '^Pá'f '''t^» ^^ ^' f ^ 
gifjbe m<](|< fo leif péin : oi Óbid, 
Bei/^im bi7b|cc(f f^iou nác bpT;liiD 
iDdfi dCdíb í5r6i)ie eile, mú luf 
pucíbtjS, fgcói^dc, dbdlc/^dn- 
Hdc : nó póf mc(;t di) bpirjblio- 
cdndcfd- C/íoifgim pá 6ó ún 
■fá z^fjny^'n, fco bei^t^lm 6ecmir;ó 
d-f gdc )ií bá f elBirjsim. -dguf 
dr» yef dm bon pir^bliocdn d Bpdó 
udb, Tihr^ BdUl leif piú d yúl 
óo togBáil f udf cum íieime : 
df 50 BudiUgb yé d uy, dg 
jid6 ; d Dh[d, 6C))d c;f<óc^e o- 
j^dmyd úD p&údc. -á be^f^^ro ^iB, 
50 ócdímc dn zéfi d nudy óá 
tig péií) nd pfieyidc []«í iy "^ó] 
ná dn pgii úó.- óijt 516 bé dn- 
bt^Siy é péií), iyleoctdft é : 7 
j;ib bé iyliggy é péin, difibeoc- 
td/i é. 

Qln ódfid bomy)dc6f5idíiCc[í?o. 
r)<5i6. 

Abbé T^le cumdf dití 7 yíofir<- 
6Y;6e, dcd óo gndt móf 
^éi6e cum ei6|y, vid t:di- 
míbne cum ^r;6i\ 7 lé;i giodt 
r)ióyd mó óo tdBdiíic, ndid|<- 
;idmr5i6 íjo tif]Umíó : óói^c d 
mO-f ofídn) lomdó Ó06 t)<óc|e, 
dg mditgm í}d neite, pd d Bp-y;l 
§5^c( i díi 5cai>iyidy,7 dgcdB- 
^c )id íieite mdite yit) bVjT), ndc 
pvJb yiri óidH/idib, dy c/ie ludi- 
be^ 7 eibioftg-rjbe 1óyd C}\^ó•fó 
60 C'ljbic d/t róíggfivxí. <ímen- ^n ttm^ Dom^naci^ iieag íau TtríonoiD. Qt |^1e^plf cil. ^ Co/t. 3. 4. 

ACtí tí leiíeió fo óo í?óé- 

<t f^lóíd. fli hé 50 Bp-r^lmió cum- 

ppin, mcl|t udin péií) : <tf if ó 
bh'ti <ic<( «íft gcujTicíf : ^Íoc pó/ 
í)o fiiTje minifbfíí lonocuBóiS 6í» 
6or» cioiDna t)úciib, t)r óon licif^? 
mc hor) fh}ony^ó : 6i)i m!X|ií)t;t) 
<(n bcift dc óa Beif< d» fbio- 
^rtó bgtít- <i-^iif rr.á bí TOiniof - 
ór«áldf diri Bdif <X liz^inb, dft ti<J 
ed^jiYjing a gloccníj, gló/^fno/i, 
ioí)>iáf wá/t íjpéióiit }ié cldíin'rjB 
Vfidél péucdin 50 5éft4 dgctid 

fi, noc óo CT^fígbb tXí-t 5CÚI: 
Cionnuy ridc bidib noiíiiof 6/ictláf 

O'iji má [óhíj TOimofófiáldcó 
tin bdm-DTj^te gló/^mdjs ^Hf r^o 
inó r)d fin íjei/igf mmiofó/iálctf 
r)á FÍfttncrtf «t bá)i;i d nglói/i. 

^hSoif^n. S.3|]á/t. 7. 31. 

A ]? rpllgb b]óf<í 6 úóftíO)- 
''^ í)ir;Í>CbiVY;y cíguf Sbióoí?, 
zhdmc fé 50 p^ge rtá 5<í" 
lllé, C|ié Id^ c|AÍocc(iB óhe- 
ccípolif . '^Iguf cuf;d6(Xfi óTjna 
bobc(|i bdlB CT^ge : úguf 60 irf/t- 
ndódf á <t tárníjocufi ^. líguf 
<(ft rxJ bf^eit leif pó leic ón pó- 
bdl óój óo cTift yé d iV)éi/i dn d 
clícífdiB : dguf dg f eilg5 á 
bó, óo ben ye pé nc( tgngi^b'. 
iíguf dft Bprcdin f úct|- djt rgm 
bó> óo léij; yé ofnrfb áf, «ígJf mbdll 6o hofgltíb d cU7íí;*tJ : y 
bo f gaoileb CT7B;i|c <t t^r.^td, 
tíguf óo Itíbá Tfé 50 cgrr 7 
óo ditin fé bfoBgdn py) ó-r,\fin 
bé\m^c: df d' bpi^l ká méuó 
bú bzoijimo'f^'.i'ó ifeiff^ ndc 
móí&e 50 mó/t ópoillfigióifon 
Lé."! -Cíguf óo gdb io>^gdíicuf 
/^omófi itxó, 7 d dubftaódfi : 00 
/niie fé gdc -rjle iií go nvfit .■ 00 
bei/i yé pdbP.'íd go gclT^nií) )ict 
^o^áí 7 50 láb/^Tjó Dd bdilB. Q()i ó/<ef Domridch 6édg ic(|< 
CCj-iionoib. 

Abbé T^le cumdf diíj 7 tró' 
c^ib, «5 d;i Ó06 tiobld- 
Cdb c( rnáiJi óo tig, 60 
pobdl Cfieiófngc, 00 tíédiidíDÍ) 
feirtbif} f'íj^e 7 loíjmolcd b-r^c : 
gtjbiDÍb cu, ódb^ bTjri go nbéú' 
ixnrn feiftbif com píftiriec I'ln ót^c 
f dn mbetd^'d, ndc robidib mdill 
o/idin pcí béoig óo g^lldmbncc 
r;|mbdfd ópdgíliU Zj\é luciibef 
1óy-d C/iióf ó d;t CciggjtJíd. -á- 
roe». 

?l^1éipifCil. gdl. 3. 16. 

S Ódb;<dbdiD dguf td 

5fe f'ol cugdb nd 5:1 . 

^'W ■ Idrnbndcd. I^lí db^ ye 

7 óo nd y'olu-i^B, 

md/t L^o Bídb fé dg 

ídB^c"] <ífi rnóiiÁn : dc mdft to 

[Idibeóf^db fé] dit dor?, [óz; 

t^ÁSj 7 i!06 fíolfd, dgift db é 

T a C/rófd ^n tteaíí Domíjnac^ 

wdc ^CT^ncrt úi) rgf, Mocóo to- 
Í^E ^ b^^'on cbeitfte gcéuó 7 
ceic jrbimbctn Bpiceó vict biáíg, 
dn cct)»)|Ad6b óo oUiij^riighgia 
^oiwhe }^é 'ó\ú á bz<óh CbfiVÓf ó, 
d T)e tmbrtíg, lotititiLf 50 gdqjipgb 
fé úVi 5;lltímbTf;?' íi' gcúl. Oi;\ 

wí [tig f i;; pgt'^<í ón Tígglldm- 
r;y): úc cug ÓícC i í] 50 fcóft 
6<íb,'tc(bam ^r'-é ggUíitJ. tliiDe 
yiii Cftiab é <in ref í* i-r Tjtre óo 
h<S(ióY;5fb é tí;t fon far-T^gte 
r)ú iidirg- "db', 50 T;gcó óo» 
tyi&l feá n^^n•r,c(b dn g§U:v6 : 
•á^ rxí 6pbv^<x\i ,nif Tiú bdiRgli'», 
íTfié Idmi ei5i)Am|bor)tónít. -df 
dn óeibirtrng'óítntóiii, ní ^é h<5n 
é t fíf if cóí) é óíd. Uinoe fin 
tjv) bpi^l ttn j'.ecó d riáóTj-^ ggl- 
lam )cic(í b^ í* tj Bpa6 uáinT) fiio 
óo )iáb Oíjt bú n)beiú |i|c5 tíjf 
»(í rd''^á.'"-i ^^í^ bpéibiii bgúcí 
í)o td r^^c údb(í> go óeimbin ^f 
Z'éf -if) f'^có 60 tiucpcib pj 
jiéuíic -c6 /ió 6ptíg úrt^ ^'gfíiob- 
CVfrt nd bir^le bf-ói^e bíírjcd p<i5i 
jjfedS, ioii*Uf go ó-iubcl|it<6i 
<[\) g^lldwif;!) 6 cneió^m ^ófa, 
Cfiiofó fto^ ójiTfjVig c;^e1ó£f. ' 

^l» Soifgtl 3. Luc, 10. xj. 

^C^í^vo S b^iiTii'digte ridC f>fle 
óo ií íid r,eite 60 cf- 
ciyi. Óí,»'. <í óeif^im 
p'}^y gufi db romfeba 
páige dr.-!"- rti^;.íc lé/i rtiidr) í)d 
reite oocLif» í)piticyin, dguf 
w f dc<lód|i <xguf >id íieire 60 íjcag ím; Ttcíottoííi. 

Idbdn. -dguf péuc béi;ii5pg,^, 
ólige diriS^ "d h-lT •'^1 tíg cu/t 
cdtaigce ^Tfion, t\guf dg ;iá6; 
<t mdigifóift, C|te6 óo bédnct 
mé io)i>iuf go bpngi»)) dn b|c<t 
fndtf^djiMc ómgf'.gct» ?• -df <x 
éu'j^C féif 10)) ^if j c^éó d cá 
fgfiíobtd drjnfd 6lig|6 ? cion- 
ndf ir^'.f cú '' ^igui' d;i bpf^g- 
g;<d ooj-anti bub|u f é ; gf^db- 
eócr,b viú 60 tigg^nd Óia péii) 
df 60 c|ioib6 -rrle, úf^u-f HfZan- 
•fíúm Yile, 7 av 00 ofi-ogT^B -r^le, 
•7 df 60 fmúdirxigrib i^le, 7 
60 comdnfd mdfi tú péin. -élguf 
d ^lrB^C fcifiori riif, tí^ óírec 
^o pregl CÚ Ófridfd fo, 7 
m<^pi6 <:;ú <íf dj^ »rbeit bó,-d)i 
purifncí|t d pínédncd'.b pém bo 
tdifbédndb, d óub^v fé jié 
Oiófd; mdf^b cid bé mo corn- 
djtfd? <íguy" dfA bpf^f gtid tHo- 
-fá d bub^c f é ; óo cúdib br,nc 
tíij^ige •fióf ó léftufdlém go 
1é;tico, dguf rdfild d mgfg 
biocdmndc é, bo f Idb 7 bo loic 
é, 7 óo imtig /^ompd dfi íid 
pdgBá l Igcród^b. <íguf záflú 
zj\'e ciPTígmdDi guf< gdb fdgdfic 
áif<i£;e yíoy yd cylige yi)T. 7 
<(/t >id pd'.Cfinfion óó, óo gdf) 
fé tdi/iif 6on z<óh eile óon 
Cflige- -dguf mdft d») gcédbíid 
lebiórd d C£có cam d niondib 
f m, dft íid poncf in í;6, feo gdB 
fé tdiriif óon -v'ób éíle. 7 dft 
mbeit dg gdbrtil nd fliggb 60 
Sbímdpicdódc áifiige, tdi)iic 
■)fé nod,i d )tdib feifion, dguf 
<<;< «1 pdiCf ir) óo gdb Cfiudige 
5é/< óó é, iíguf d;< )idf(U6 ^if 
50 ja ttatlramtjalilj Domlinací) tjtao* íar TtríonoíU- 

bo cf T)gctfl f^ a cngbd, <I5 6Ó]i- coln<x Oift bi midrtguf nd colntx Cdb ola dftuf pond icitra ; '^ 
mf\ rtt ct;|i ^ Ú ú^m^•Ó€ pel» 60, 
jtug fé leiT go C15 ófórt é 7 
óo gd'S fé cúi^íiiio )i<t timcgU. 

•dgUf dg ■'Wtef ó6 U áf^ T)ti( 

fndftdc, ^o 5gr) fé 6d pigin d 
n)úc, dgííf CU5 fé 601) ófóóvrt 
Mí), 7 d óu{>|c fé }<if ; biób 
cúf\<im dgdó c-1» pez-ifo : dguf 
gi6 bé cdirpgf cú úf ú ciori 
•fo, dí) CrtdC pUp^ófd, óo bC- 
^d rve 6tjZ é. "51 wi/* cíd 6c7» 
r>tiufifri Brtftncíijif Ci/fíJ 60 
he)t Yiú combdHfdm dj; dn ói 
Ú5 tdr>í<í d m|f^ nd jDbioúdm- 
fldó -dguf áóvhiz ^fe^^f^Q^l) úi) 
Zí úb óo |tií)e cpóc^e á- -dft 
ú ndbBd;<fio») d óuB^c lóftí 
p}f ; imtigfi, dguf óCrxi n)<(/t 
íin gcrónd. Qln cgrf<dfDhdt> Óoitjbndc óédg 
id/t Cuftiónóii). 

bhe i^le curndfdiS 7 
wbdfttdtifldib', udB^ 
tíiffnn iTiédóugdb' criei- 
óimb, bócdif dguf 
cáfttíliídf •' 7 cum 50 bpy^ggm ot 
»í óo 5fU^, í:^íiB^ páófftd o- 
jiúw d ní ditnibgf zú bm 60 
5t<dbdbdb,C!^é lófd CjAiófó d^ 
cciggiiioel. -dnjej). 

Ulme fin d óeir^im f mBlYjtj 
"ftJ fbiofiTr^í), ú^uf ní 
coirnlíotíprjb ^lB ^JaDguy- 1]<X 
a ndbi^gnd fbio^',qóe, dguf rxí 
-fh^Of^T,t)e ú Tidbif;5 nd colnd : 7 
dcdib fo conofidrbd bá céilc, 
lon/idf ndc péi6i|i lib rtd tieite 
df midn r^^b bo béundm. iiguy 
rod Zf\eóp.r;-^Zfjf\. f i^ nif d» ^ bio- 
)n(;5, n: bbpirj'loi pc5i dn ^gc6. 
Cr,lUb evle, i-f poUdf oib^igcd 
i)ú colnd-. mdfi dod dbdlcjidn- 
ndf, fb|tioptdcdf, loirnglome, 
rodCíidf, 1obdldb)idb, pifeógd, 
■)idtí)bd6df, in)f<gft;n,coiDÓ^cuf, 
WJofg-r^f co'^fboio, ceiidfiinrjc, 
ei|<ec|f, Cnilc, óúrmÍM/ibboíó 
Wfge, c^cúf dguf d fdrodil 
fin, <íf* <í IdBi^Tjií) f^ibb fioinob 
ldiíí)b, diDb-yjl 60 mmy- me bcóiíí 
jtoimbe 5 rcic BpTí^ge dn ór^^S 
óo T)í <í f dmbáil f o, oigfiecd 
^iogbtitcód Óé. <íf d f é df uo- 
^dbbo» y-pi0|ir,6, g;^db, gdí.n- 
ógcdf, fíotcdm, poigió pdíxí, 
cgrifdf j /^úrj TOditef d óo óéur 
íidm, Cfieiógrn, rhacdnrdf, rog- 
fáfSdf. f*1i bpT^l ^lig^b d rxxú' 
rgd f drtiY^l f in Oift díió^uflg 
dy lé Cfi oy"6, óo céuf d6d;i dn 
coldT), mdille /^énd cOiU dguj- 
/^é «d midngtifrjb. 

5(í) SoifgCl S luc. 17. II. 

A guy" cdf^ld dg 6ul yucff 
^ óiófd goOieftúf dlém, gu/i 
gdb f é Cfii Idrt «d S^í^fiiít 7 

T)d 5«í^l^é <ígUf dfl Cí^dt Í30 

cúdib fé ú f 65c go bdile di;<i- 
ge cdnldódft óeiógBdfi lo- 
Bdf< ^, óo fef ú bpdó úd6- 7 
ÓO drio-r^ggodft d nguCj dft ;idb ; 
íl lóf<l<t ÍDdiglfól/t, Oédnd Cfió- Sill cuígeadí) jDom^nacS Ueag far •'^TtcionoiD. curiae fé [ití5_I, d óub^C fé 
;íint; iinuigib poiUfigiS fiíj pén 
óo >id f iigd/tc-rifj : tíguf cá/tld 
45 T",icef óÓlOflO)) gU;4 glá- 
»ci6 idó. -df pgfi dcd má^ do 
cun^c fé é péin tí;t nd fldnug- 
db, ópill ^-é <[ dif, d5 moldb 
óé. bo gut mófi, -Ciguf óo tr;z 
yé dft d tígi^b d^á cof diBfgn, 
dg b;^eic l5r;bgcdif ;*if : dguf 
5>u'6 SárDdfHCdndc ún f^nfo -^ 
<íí* ^Fl^S5?^<* Óióí-d d óuB|ú f é; 
d r,é ndc bpT^lió óeiúngíjdft d/t 
ad iigldníib ? dguf d rxcríhan 
cdic d fcpt;lió ? f^lio^ p/tíc dg 
pUgb óo tdB^c gloijie óo 
bbid, df dn coigc/Mggcy-o. 7 
d óuBác fé n^r ; éi;iig, mtig 
^tomdó : óo f lánTfíg óo c/ieibgfo Qífl C17516 óomndc óédg id/1 

CUfiíoj]ói6. 

^l ]^]ó]t/^rd. 

í^?C<^'OViy6rrn6 tú, ó d tig- 
''«■*—. gjAíid : curoódig d 
y nggldif lé óo Budi)- 
t|ióc^e, 7 ó ndc éi- 
iXft lé Idige dT) órjne óoó 
idgmdif f^ gdn CTjcim : cum- 
6di5 ir) go b|idt lé óo co^/gndm 
óni^le b^oc «í, 7 r)iéó/<di6 iti 
cuwgdc -rjleneite fogtidf ódf< 
fldndbdb, Cf^é l6f d Cfiidfo d;i 

Ql ^leípifcil, gdl. 6, II, 

DO cí f-ilj Fáfí>ig« nd licj^e njo Idim péin. ?ln méió left 
midn ídó péin bo tdifbéundS 
go fg'drncíc yd ccolt;>i, crjfMb 
fepídCT^D Ofii^bf e nr) zmc]Á^^ji- 
/tdb óo gdijctil cugirjB, drndii 
^gS^*^ 50 ndédnCv'ói géplg 'iTií^j) 
o)<jird d;i fot) c;io!t;e Crió.ó. 
OÍH dn óf^gm fín pén dcd cim- 
cbiUgi^/tcd ni coifnéííó-rfó f id6 
dn ftef ; df tíf iDÍdn riiu y iBfe 
Beiu rimciUggfificd, cum ?y)ó;\- 
báld 60 béundiT) bólB df Bufl 
Bpeóil. ^ibgb )idr< léige Did go 
TibedttY^^ye mórióbdil, df df 
CjiO}tát\ óciggftndlófd Cfiiófb, 
C|ié BpTjl ii)) f i5gdl céaf ód d- 
guiDfd, dgiíf íDifi tígd>i -fó- 
gdl. Oin d j^liófd Cnióf6 m 
Bp>7l éipgcó dft bic d óoimcill- 
ggf^l^db, M á ngmcimchiUgert- 
)idb, dc fd gcfiucugdb ntídtJ. 
-Ciguf dn rnéió yiuBoipuy réift 
»?d fiidgldcyd, fjotcdm dgi:y 
Cfioc^e onrtá dguy dji ly^idel 
Óé Oyo drndc nd ci^ricbéunó-ir^ne 
tDÍoyudm>igy ondmyd: óin lom- 
Cftuim u/n coftp comdrttdbd d» 
CiggKTjd 1óyd. 5f^^f<^ ^^^ *^'- 
ggftnd 1óyd C^ióyó mdille fié 
bufi fpio/tTjó, d bgpbbjtditrie, 

?lnSoiygri. :}iOcíc.6. 24. 
^v A>^^1 béióifi lé ngc á bic 

^lí^fl? f ^^f^^^f ^o béundmb 
^v OV^ to bá tiggt^nd, ói/t 
^ ^ hú\6 púdt dige to 
bY;ne dCd, 7 gndb óon ótjne 
eile : no C£r»gdlpif;g fc 60 nec 
dccí, dguy 60 héur\ú\6 'fézár^- 
cvjyrie d/t dn ^d/td fgft : ni béi- 
61|< •an reífeaíil) SEDom^nat^ 

b^\^ lií) feipbif éo beayidm óo 
bhía <X5Uf 60 ^Hhcimwoíi. ?í/t d 
lnú^ooúp•(o^n ú beiftimfi i^^íj» ^iti 

Bur mb^tú, cr»éuó TOfbáoi nó 
iob-<(oi : Dd <t CCimcgU bhii)i 
jcrjup, Cfiéuó crjripi unodlib. <( 
»)é nac mó dn cdndm nrt dn bídb, 
oiguf dn copp flá dí) Céubílc ? 
Peaóaig dft éunlítit d ^icííéi^ : 
oir» ni cTf^itio f ic(6, dguf r,í Bg- 

dfgobóldio, 5^t!g& bgtdigib 

•fía.c f^y^n <iBf 1 50 roó;! nd iá5- 
f<tn i -ciguiT cjcí ogdi'j lé >ict 
lomaó cúj^r^m pdódf í6)ibb<ír)n- 
lámb óo curl lé nd aíf^be péin ? 
<íguf Cféaó pcí tt BfYjl^i ;io- 
cúftamdc d cciiDcgU 6bu;< gcu- 
Idb .'' poglomdib C orjdf pdf úíió 
Mige (í^ n)ácr;rie: ní béu>i<íi6 
fiáó fdótdn. 7 ní fmcrbdió 

jidiB Solomb péin gon c( i^le 
jlóiji, d)^ ncteúóugúb mdji <tón 
6Í0B fo. <Í5Uf iDá e ioT^geTJ D\<H 
mdi>\ f f] It^B ái) rncíc^e úzú <i 
fliug ctn, íiguf d íioájicic dfi rtd 
teilgei?? fd flúdmdir), <t né ntJc 
mó )iá fin yiBf?! d bdóirie beig- 
criei6m£c<!i ? Uime fin net Bi6ib 
láíi óo cy;»«(m, tíg ^cCb, c/iéó 
lói'dir)? nó c;iéó loBctrn ? i\ó 
cnéb ci^f^pgm, uidííití ? (Oijt <t 
yití6 fo -yjle 1á|i/it;6 r<t Cinib- 
gccí) oífi úzú ú po-f dg Buft nd- 
t| ttgmbdfd 50 bpT^l <i «'cJf- 
tíndf fo ifjle oftttiB. -CÍf íttft- 
^tdig cíft citf pldirgf óé, «Jguf pibtg{t"y)t!t neitefi n^le cugdib", 
Uime fir) íidbíob ^ocLrjidin o/trjH 
ciircgU di) Ittói máfii^j, oí;t 
Biáib ^'fáiú cú;tií^iD ^ <!)) Id d[ 
mátitíc cimcgll d r,eire péio i if 
ló/i óon Id d otc péin. '2(w feifgS Óoiinfldc óétjg irtjt 
c7c Cf^udigeOeslcíifóa 
S^íindb 7 óo bióion j 
•7 ó múc é\bm léite Belt go hu ai) 
fdbdilíTe, gdn 60 cdB^fe, cró- 
iDbcli?! 7 go b/^tít lé óo ctjó;t;g<í 
dguf le bo rnditgf, "Cj^é lóf d 

^l ^lé pifcil. epb. 3. 13. 

'?[;<ftr;m ódici^i^ge, gd^ f i-j 

óo bul d r)<XioBpi7ne cpé roo 

Buáibgfitisbfe dti Buft foífi'd, 

roc df £l6i/i bróiBfe. -dn 4 

níbBíífiyi7i piUfm mo glr^íe, 

Ódt^d,' Ó~1g?f'^d 1ÓfdC|iÍ0;'t5: 

-df d »d1rt1^lgr5;f^ a nY;le úicn- 
6dcó ^ nemb íigut á t^'slíXiT'b. 
1o)Íiiy go óCiUD^db f é biB, 60 
r<éi|t fdibbhfnf d glóii'.e, Beic 
Idióljt ngftcrfxtr' "l'é >icí f biof -rjó, 
fc( í)i^ne óon ccóB d fcig lon- 
■nuf go nbédndb C»tiófó coirb- 
viTjb'e cfié cfeió^mb d^ bl-jUft 
gc^oibtiB. ^om•f aji mbeicbíB 
dft Buft Bpf'.éufnugcb, crgufdf^ 
ou/1 BpoTióíímstiuugdb d ' f,rrib, 
go mctb péií;';t hh d coimpyg- sin feacíjíimíiaíi 2Dom^nac5 ms íár 'Orttíonojti» 

ú6 roáúle /^Tf nd btjle «fo/tih- óo gdbh igld idó t^Ic, dguf 
i7fe, c>-é6 é dt) leit§ó. dguf d« 
fúó, ú^uf dn óoimbne, dguf 
dn difiée : iíguf eoldffiooi^- 
Ije Tie 5;td6ci Cbr^iófó oo &sit 
<(J,t;Íj : cuiD 50 l'Oí prbe f iB f é 
hr^le loivldire ó'. Uime yii ^ori 
CÍ léi^ péióiri r<cj bi^le rieice óo 
béundmb 50 bioma^tcdc Cd^ 
WdK ld;i/inf>r,6-no roclf^ y.^Udirie- 
n)tó. bo |i^'^ tid cumdf oiSfti- 

yd 'icgl-y^f, Crté ló^d C;iióf6, 
á obire go 6i e> go fíOgdl T)«l 
yrcgdl- ^íííien- 

QínSoifgfl. S íuc. 7. Ti. 

*^^'' 5"f ^árld ar\ U )?d 
bitíig f>n, 50 ))ó|' 
l'í^r cdib fé óoncdtfiir^g, 
^.i) 6d íigo; f-it^l^ jNdD): 
m^iif bo cbúdódji m-í'/^dn ód 
tíeifCiobli^B leif, dguf b-y;be)i 
jDbo)i. Qtguf dí) ódT) tdimg fé 
díigUfi óo bojidf T)á Cditfigc, 
fréuc, óo bi ó-r^^e md/ií) dgá 
hj^eit dtDdc, óo bi nd conmdcd- 
gd rfldt^. dguf í ii)d bdi>?<:figí)- 
<ng: dguf óo íii coimbtionól 
mói\ óíi cdtftiríg 7id pocá- <Í5"f 
<Kft )id fTdiCf in bon cigffiMd, óo 
gíiB UfAÚdige fnóf^ bi é, dguf d 
íJuB^c féfiid: »d gTf;l. -cí'gUTr 
cdinic f é, dguf óo [1511 fé ^if 
<(íi rcombfidii)- (dguf óo f^fíi- 
ód/i dn luf óo Bi dgd lomcdri) 
<(guf dóul-^fic fé:, d ógdna ig, 
d óeinim ftior, éi|M^. <íguf 6ei- 
/iig d»; ÓTjTie nf)d|ibh íid fr,b:, 7 
í>o tionf^idin féldB^c: dguf 
ryg fé bd ií5dcá péir) é. -CÍgwf 
rugdbd/A glóip óo óbid, dg 
/idb : óéifige pdi6 mó|i dr) xxjx 
mffg, dguf cpénc 6íd d;i d 
pobdl f:éin. <íguf 60 cídib dn 
óLf dMdf gijdil fo dnodc ^ pédS 
tif^e lúódige tjle, ttgaf | peb 
gdc éncí/^e zmc^Wi lim fgffndb bomndc óCg idrt 
CCf^ionóió. 

Ql ^ló;<^td. 

Lw^ Cbigg^rjd , gY;óbmí5 
jj^ tú 60 gfdfd belt 
60 gr.dt ftomdii) 7 
'•" <íp nfeidig ; Cdb^ pd- 
6gf<d o^di>i, d beit d ^CoÍT}- 
«Tige CTjgcd bo gdc Tfíe b£b- 
oibfi£cd, Cfié lóf d C/tióyó dft 

Ql fviéipij-til epb-4-i- 

L^l mbeio um b;idige df< 
yon dn ciggf<nd,ódt- 
cir^rge ofit^bb, yiub- 
dl íídoibb mdft if lomcT^bbdib 
6oíi g^m cum cíft 501/-. £6 yibb : 
Q|]d.lle |tif d rii^le urríldf I))- 
riJie dguf cgíif df, mdiUe ^é 
poigib pdbd, dg ionKU)A /<é 
céile d íigr^áb : -dg béuT,<}.VDh 
óiicill á ^ónódf )ia fbiojiT^óe 
60 coifloéub d gcoimcgrgdlt 
yiotcdnd. eúwco/'p. <<S"f ^''^ 
fbjondó úZá dn, dmbrjl póf 
óo goir^eb f i3b d riéuKniT7>ngiil 
bhuH )?gdfimd- eínúigijin-^, éin- 
c/iei6£nf)b, éoí) bbíHf^í^j ^'^ 
'Sin tDcpm^aliD Dom^nírcJ íteag: íar 'íítcíonoííi: 
^Tóiíí, a^uf út^ Tnú iryjle, not 
úzíL óf cion r/cc nT7le, tíguf 

•íjle. 
5ÍT) So]fgéo.l. S. íuc. 14. I. 

t:i5 btjne tíiftige óudf - 
)dfrtni7Í) í)<í Ohp|- 
TfÍr)£C íi lc( íltít fá- 
Jjóióe óo ctilitgrr) bi6, 50 ^<k- 
fctíijdri <J colméó ^. ^tguf péuc, 

óíofíí, 60 ItilB^ f é r^if tin luf 
blige dguf r^if nd p4^f ''^?.^'*^í 
<(5 fi^b i <ír\ ceótjggc leig|f óo 
íjéííiidm lá íTd fábóióe? <íf óo 

dji 01 nóglác 6óf c(n óo leigif 
fé é, olguf óo leig fé úc{b é. 

óuB^c ye', ciá tlgi^Bfi <íg<í 
bóTrjúpgb 01 df til »0 ú hhó <( 

íióíg, nctc óuóíggBcíS d mof é 
<t Id «<í f áboí(5e ? '5lguf woft 
Beí6i/i leó F;if;gíttí 60 taB^c <[ 
tfri f Y!oC neiéiBf 1. <i'^Vif bo Id- 
B^ fé cofdtr/l<Xf )ny tí mr;r)cift 

óá ^e nxí,*'. óo Bá6<X}< dg óogít 
tin céi^ionrjó fi^ge, ítc; jiá6 
fim: '31» cát) 5o ggBd zú c-r;- 
jigb ó ngc d/^ bit cum bctinfi, 
ná f r,b <XTJ "f <í cCóált: : d/t gglrt 
go Bpú^ br^-ne df ono/A-yjge r)á 
tuf d CT^i-tib uáb mc(|i tlr) gcCó- 
Yiá '. <ígUf go oúiocpííiicoi t\ 60 
goij^ (:uf <t iiguy- eif ion, dguf 
, go ncdbeó/iccb fé jnoc, <:c5BÍ; 
ic)]rt5 óó f : iS.^\tf <()) yin ^o toif eóctít íDcdlle lé flái/<e firjb'e 

t(ín soifipibtgfi tú) imtig, 7 
frjb tin fit monttó If ífle, lofl- 
nuf tin zú.r\ tiocpdf ítn d cug 
crjjigb bt;C; go ndibeóftolií fé 
jnoc 5 tlcd/ici, fi^b ní if ái;i6e 
f uáf ná f m. <ín f in bo g|Bti 
cú o)}ói/i <i BpMbnT^f 1 d n)biá ntt 
f ■y;be <í|< <ín mBof^í). Oífi gib bé 
áí^ót;g|(íf é pém, íf leóctd^i é : 
dguf ^gib Bé ífligtf é péin, 
^MHbt6ctá\y. é. 

Qtn cof mdb Dofnnctc óeág ictj^ 
Ccjiíonóió. 

Ql ^lo^v;it;b<í. 

Ciggfind, grjiJmíb úú, 
6eonc(i6 gfiáfd bov. 
phobcíl, Uf.oib bo feC- 
bmh a ntígbdióí) 
cdd^-íiéte dn cfc-ogbdil, n<í 
colnd? <t5"f ^'^ í5i<íí'bdil, <is«f 
óú pein dn r?6nbi<t 60 lgn«noif;i 
lé crtoibtib 7 lé hinaniíí poft- 
gltín<(,órté lóf d Cjuóf 6 d)t óci- 
g^f^níí' -ciwen. 

?t ^!eipif cil. I Co/í. 1 . 4. 
^sís^g^ /7eifi (IT) <I Bi^Se óo gnrté 
S^-v^S^ jié mo óhíct dft Buf€ 

r%^^ f onf cf, 60 tfoB gr^áf 

^ ^^ Óé bo ougdb b1B tC 
^liof (t Cftidfd. ■d/t ti nc(tJBc(;t 
go Bpi^l fiB <l;i Bu;i ílbsdncíni 
f cirbBjft f nc( hi^le neitiB tfiÍ5-<, 
f lon, dn gdc T^le ujtUBficr, 7. 
tin g<Xc Yjle eólcí)'. Óo ^éi/^. 
mdíi Í50 ócíingnitígb pidbHT^fi 
l6f d C|u6f6 ion-»7'i. loricíf ntfc 

II DpT7t 
an naoiisljeaiii) 3Domt)nQc^ Ueug (ac «Ctciotvov^^ 

bfr^ p.}úfún<if éj) "Ciobl-nce o- ^\^i) báiBí z^^^y^M 6é, ciojidf bZ}^^^D<í lófá C;tíof6. |^1oc 
fóf be(iJi5B«ócdf f iB ^o poi/i- 
c£n CBujt mbetd, lorjuf 50 n)bíc( 
Y'lB] «emcioncíác d ló dji 6^15- 
gfind lóf d Cjiíof a. 

■?()} Soifgeal. S. Ql[]dt. ix. 34. 

jf\ pbdi/<if ií)i5 5u,t ci^i^ f é 

7)<X SdÓTTjfÍDij rd 6^0f, 

60 ci^vjr/iggódft tJ ?;C£'i <í céile: 

Itigie bióBfdn ceif6 á,ód tgf - 
ougdo, dguf dg fidb. ?l mcn- 
gifói/t, cíd bí-d íidítrie ifiDÓ 
fd óligfb ? -Ciguf <x buh§z 1ó- 
^d fíif, gf^dibeóci'jó zú. bo t\- 
glfíflcí bid léó c^oitíe tjle, "j 
léó dyjdm 'yíle,dguf léb f iDUdifl- 
CigtiB Tf^le. Ql -fi yo d7) céd- 
bditne, dguf d íiditne ráó/1. 7 
if cofíni^l dn í)d;<d bdiú»e nict 
yo, gfidibcóci^b cú 6o comd/f 
f <t mdfi tú péin- V '^'^ y^'i ^^ 
dittíefe d cá f •Tím díi febge, -7 
«d bbpái6£b. ú^uf dii cdn óo 
Dd6d;< í)ít pbdi/iif inig c^YjT) d 
bpoci; d ceile, óo pidp/itib' 1ó- 
fú bioB, ?lg fVdb, Cjié6 60 ci- 
tf fi bí!)f e, d bzmo^ll Cbftióf b ? 
eíd tídf< node é ? d óeij^ibf gri 
/iif, íDdc bbtíiBí. <í óei/t fei- 
-fgT) jihy md f£6 cioíidf 501- 
;<gy Ódbí fdr) f p10í^Y^5 ciggft- 

1)ú bé ? dg ^Mb, <í 6uB^-C dn 

nSlji^d jiém tiggii'íidfá, fYjb 
<íj< TOO Idim 'óevf m go gc-yjite 
me 60 mmbe nd 1*601 páó co- d cd fi )id TDdc digs ? -ciguf" 
niofi Béi6i|i lé bdon^Yjne pfig- 

5f<d dii BlC 60 tdBá^ :á : 1 
r)hji Idm éi77|c ói) láfoin f udf 
HI djt h\t bpdpiti^se be. Ql flc-5ib|6 bomyide bédg id|< 
CC/iíorói5, 

0?l bbé, ó t^i^ld TJdc h' 
óiji b)! óo /ndft db pfg- 
iindif fréroj óéoiidiS go C;ao- 
cá^"^, go mbeam 60 fpiofidó 
íírám dft ^C^oitíte 60 bir»£t)dó 
7 óo /tidgldb dí} gdc T^le ní, 
Zjiélófd C.rtiófódj^ CCiggf^nct. 

Ql ^]é'pJfCll. epb. 4 17. 

Ulme fin á beifMiT) fo, 7 
óógBbtjro tír) cigbfr^Tjd 
6f:id6r)7jfe ^, gdn fiBfe 60 
ÍfmBdl Fgt'bd, rndfi fiuBhli^b 
»d angbdcd eile, d «biomáoi- 
Mgf d nirjcijie; ^lgd BpT^l d 
óctjgfe dft fld ódUdb, d;i roBeít 
bóiB nd gcoifnigticYjB 6o Bgtvt 

bé, ÓO Bflig d T)dlV>Bplf dCd 

lOTjCd, Zfíé cj\úúf d gc^^oibe, 
Noc dft nfiBeit bóiB gdn mocu- 
gdb lor.'d, cug láb péin 60 
)t)fondij^e, cum gdc irjle tigmb- 
gloine 00 béundm mdiUc j^é 
y-dino. "^lc w mdft fin pudi^dB- 
^f e poglrjm Cb?MÓf ó : ^Jjd cúd- 
IdB^ é, 7 nod oggYjfggb f iB r^if. 
(dmt;l dCd d íipí/^iíie d ^líof d,) 
5w;\ cói)t bdoiBi)0 /^éi/t y)d céu6 
coií|- ^n fícíieQU]^ 2Doml^nac9 íar Ttcíonoííi. cuft bib, noc úzá df^ «c( tpuúú- 
l£b ó diiimidiiTiiS fgcfíáir) : -CÍguf 
íjeic báoiíj dfi ouft )}á!t)iU(í6u5- 
úó d )'biofíi^b Buft niTiririe. 7 
tín óT7)ie núdb óo cuj\ lomi^bb, 
7]o:; úuá <Xft nol c;íutt;5títí 60 

tí bpío/iráomtcif. niirje fin újí 
ítóglugtítj )nf uí) mh^hz^ btíoiS, 
láB;trt6 gdc tíon dg-i^bh d r)pí- 
•?iine ;ié r?<í comafifi^n •• óifi <tf 
b-rjU óá céile f iri. Db6 pgftg 
OfirjB, 5ití|b ró íjéarji^b ■péá6 : 

gftéir,e pcói ; "^lguf iiá CUgvjb 
. tíic íJon Diíbhál- "^h z'] 60 
i ;n>ie goió, ncí g<í6db ní f d nió : 
' tíc 50 má"ó luáite óbécíiidf fe 

f^'5tíí^ «5 oib/^iugdb mdiúgfct 
: jti nd Idmirjb céin, lojiuf 50 
: mháii m tnge jté tciB^c bo» ci 
I ^ cc BpYjl ^ííífcíniíf. í^lá "ig- 
, gb Brnáuccrt tíjt bit tfiudiUige 
I úmcLc d|f Buf^ mbZul .• <íc 516 Bé 
I [b}^út<ífl po^wcíf clImpoll<í>í)- 
' nvjgtc; To^iuf 50 ócmBjitfb g^á- 

f d (50)1 luf éifógcód. -CÍguf nd 

cyj;ti6 óoilgff-dft fboftYjo níóm- 

Cd Dé, left CT^li^Ó févldi OfWjO 

50 lá <U) j:Í!dyli75ce. 5iod gíc 
-rjle fgjiBuf, dguf gdc dingití- 
gc6, ^<izuf gdc pifig, dguf 
gdc gáf^ntcí, 7 gítc itiom/tc(6, 
tí>< Tiíx úógoáil ucíiB, mdiUe ;<if 
ú '/',17 le olc. Digib focfioib- 
tjc, ójAÓc^ec bá c€)le, dg rdB- 
^c rn(nc|rDni7f udiB, dmTjl uug 
Óicí mcífi dn gcéuónd nocntgm- ?lí) SoYf^Hl. S. 2|l<íc. 9. iV 
A )? nóul d lomg 6ió|'cí, óo 
■^ cudig f é ccín •nrsé, dguf 
t:tíínic fé óá cdtftcng péi». 7 
péuc, cugddcífi F£í^ pdi^iilife 
«d lT75e I d lebí?.ib c^jge : 7 
<Xr» cdr) óo cuiiác lóf d <t gCfieip 
6£m, d buh^z fé ^^é pg)i «d pdi- 
r^Uif 1, biób niif^riigin rncíit dgdb 
d mic,- d udió óa p£cc(i5 djt ntt 
iDcntgm btjc. -dguf péuc, <c 
buB/idód;* crjb' díjilghe 6o»)<C 
fsnióbdisibb loíicd péi«, dcá 
dn p|;tf o d IdB^C hXú-fphm- 
<(guf dn Cdr) óo curiae 1óf d <t 
f {núdi»}Ci5te,tí buBá^ fé, cj^éuíjr 
pd fmídin^itffi i^lc dT) ou/t 
gc^oibúibh ? Oí,K cid if uf d <t 
^db, d óái6 60 pecdij d;< 1)<t 
mcnt£m 6tjc : )ió d ;idb, éi/iig^' 
dguf f loBdit ? <itb bo cum 50' 
-wBeit d piof dgdiB go Bp-rjt 
cumdcbd dg mdC dn 6if^5ie pg-? 
c<![i5 60 Tndúgfn d]^ dn ccdlaim 
( óei/i fé d» rdnfoin /lé pgfC' 
nd pdij^úifej éi;xig. cógdiB 6a' 
IgBdig, dguf iratig 006 tig* 
-dguf d;< »éif<ge bófdn óo 
dúdig fé tíd tig pel)?. <íc6 tlTii 
Cd» óo cu)i^c d» pubdll L<'íi? 
nífvj 60 gdB iongar)~df id&, 
dguf cugd6d|i glóifi óo óbíd 
tug d leiteóe f m 60 cumdcb- 
dibb 60 btíomibb. Qit) piceb Ó9m)idG lán r^ziih- 
r)Qíb. 

O'^l Óbé -yjle cumdcbdib' 7 
U z cwm- <ait Dacci SDomíjnacíí 

Íé fo 50 bo<ín)i5 lóf d df ci/i 
luódi^e Ó0J1 ^balilé, bocú<x\ó 

fé íllDdC CT^ge, tígUf ólá;t;1 fé 

^ óul i'ióf cfguf d mc(c e)o 
l-lánugdb .• GÍft óo bhi j-é ^é 
hucó bbáif . Ql/i rt nabbhct/iyir) 
<I bííSh^ú lój'd ^if ; niur;d {jpdic- 
ti comdjAU'í'íge dguf nio/íb-r^lc, 
í)í cfieidpibe- Ql bubble dí) ri- 

fíof fr;! óo gcíiáf mo nobetc 
báf. Ql óiíbb^c lóf íí ;ii]f ^ im- 
ti5 r'o"'£Xó, m^ib 60 lÍDcíc. 7 
60 c/iéií) tiyi órjne fecn focdl cí 
íbubb^t; lófil f (f, dgui* óo im* 
tit) fé, ^Sguf <k^ naul ^íoy* fcó 
feo Idt^, ráfilcidiíft d fgjiB' 
fosd'rtCdide i, ttguf oiíifige- 
ócí;< Ciaon <Í5 fiííb •, íD^Tb óo 
indc, QLft ,tí «ábbbdjifin ópídp- 
jti^S f é bíobbíín utíift puáT|i fé 
p'oÍY£W) : tíguf <t 6ubbfí<íó<í)\- 
•jfiin f^if j .<X Tié ^ íOj f icórocíb' 
íi"á *Fíí5 ^í^ pmbf uf é. 51/1 í( 
jíábbbdjtfdin óo dicen <ín cdc^ 
5U)< bbé d nú^ fin pein «i/i ct 
jjíjubb^c lófd fiif, roiiodorndc: 
■dguf óo cfieió fé péiD dguf d 
tig i^le. Qtg fo dí} ótíjid Co- 
índfitd í)o |tií)e lof d d /^íf, dn 
rdí) tdini^ yé ó tífi luodige 
íio» S'^dlile. 

Q>b ód;id bombndc djt phz id/< 

CC/IÍOÍIOÍÓ. A Cbigfífiflct, gi^bmii» tú,6o 
tgbldcdyicgldif óocum- 
ódc d r)6idbdcó bo gi^át,. ac áfíjíc^ít (ac Tícjonoiíi-. 

londf cjté í)o crómbfld^ 50 mbeic 
fi fcó/t ó gdcb T^le olcj <!^^uf 
Z\xT,tá 50 c;idibbtgcb 6oó f éi;i- 
bif óo bédfldmb d nbegoibfiili, 
cbuiT} gloit^e bánnid, c/^é 1oyd 

Ql l^íéipifcil ]Dbil 1.5. 

Beir-i'T) brjbgchdf fis iDÓ Óbict 
5'ícb udi|t cboiiDbrngiiT) o- 
jn^b-fSj'^íg fi/tbéuijilrrb HtiV/rjge 
iDdiUe fié 5di|í6ecbdy-, u.>7) -yjle 
fjr;6e drt bbufi fonf d 1^15, óo 
bhvtíg bbu;< gcunir.n ;iif d Cfoif- 
géul, on gcéub Id b"f ** '''Olf- 
?l;i (t)beiúbdíDb 6gr;Bcd líf dn 
«f céuóndf dí gbo)? dn t:j 60 ti- 
Oiifgun ob^ mbdit ior,r,bbT 50 
gCir^fipe fé Cjtíoc T^i^te, 50 Id 
lóf d C;^.iófó : 2j]d;i df cÓt}1 
bdmb dí» b/<|cnu5dbfd 00 beic 
dguíí) oni^b -rjle» 00 8/115 50 
'bf'f]l yib dgdii) UJt) c|ioibe, go 
fidbdb^ irjlepdifiogcíté mogfia- 
yd jié lirj íwo 5éib|r), dgwf mo 
cofdíicd, *7 noo tídDigwigte d/i tS. 
Tífoif géul. Oí/i úzú Óid ópitó-» 
flvjfe dgum, <lft n)héu6 rootíifre 
lorjrjb "Tjle ó ptéufndc jdo c/ioibe 
d \>M6-(ú C)iíoyó. <Í5uy" íd|i;iYím 
f o ódtc'rjrtge, bw;i ngfidbf d óo 
Ííondb py T)í f d n)bó )id céile, 
ú. neóldf <íguf <í ttT^le ttjgfe : 
loriuf go nbgfífedb fiB í)d íjeice 

gldfl gd» c-rjflgS d/i hyt go 
IdCbjiíofó: "51/1 mbait liotjt:! 
60 co/ifiti^b píjiéuncdfd, íioc 
C/ié 1ófd C/iiofó Llío«uf j cuií) 
glói;<e (ígwf iDolcd Óé. fln tcea^ SDomijnacIj .ac Wmt iftc TtiíonoííJ. '^hSoifséul.S.Q'llclc. i8 li. 

cdco ÓO ótnú mo bgr** 
Ij/iáú^ coift tl rndgilib, 7 inrtit» 
pgf me ÓÓ ? dii go nrjge d» f £f- 
mdb hú^ ? ?l 6ei;i 10yd /Mf, 
m dS/^T^m )<ioi; guy dr> fffmdb 
híá C<í mhdJí),3 <íf 5^ foite 
flfmogdó ygy jjudifte. Ql/^ d 
ííddSdfifoD), if Cof m-rjl f^iogdf 
reimbe yie ^\í di/^igte, lé/t Bdil 
cunT:dy bo bCndm pé «d f gropo" 
Sdncifjóií). '^lguf <í» ^f^dc oo 
tioiiygdin yé cmzúf 6o bCndin, 
t:u5db ci^ge r)|c ótíf* bbg fé 
óeic mile zúllfXri. "^lguf dn 'dn 
r)<i\i hé]b]j\ leiy wd pdcdyoioc, 
6o ditiJ) d ti5§ftí)d é fé^f), 7 
áíjg», 7 dcldTj, 7 d ftdiB dige 
óor) cydogdl óo ;teic, bo cum 
n<í Bpidc 6o biol. Ql^t d T]d<J- 
iid/iyoi)) dg ótfldró umld 6on 
cygfiBpogdncq^^e yin óq í<i/<ft 
yé dtcy^ngib ^, dg ^db, d tis- 
£fiT7d, óédndpoisiójnóm. 7 óo 
bedjid mé dn ciomldn tiifó. "^ln 
Ifnidf^Tjgdodil úitúdige moíjiebo 
tigefindd iióglfóic úó, óo léig 
féúdbé, 7óomdii:yé í)d pid- 
éd bó. -ciguy dg óul <t mdc 
óon cy£fíljpo5dr)~ir;5 úó, puáijt 
yé cóo ód cornyenopo5dT)Ct;biB 
péiíi, bá^ bbg yé céé> pigií) : 7 
dft nd pofódb r^igfe a/t ygoii- 

«i bliggy úú. -dguy dg ~v,~m 
bú comygfiBpogdncT^be dgd co - 
f ir^Bfgn, 00 5Tr;S yé é, ag jtdb, 
iíéííTa po'g^b /tioncj 7 to iiédjfci mé dn ciomldii ó'>7r. '^ly í}íofl 
BdiU leiyen yiyj: df djt 7)imt|f 
feó, óo teilg yé d Bpfiíoyú>i é, 
r,o go )nócdb yé nd pid'-d. i 
<xri zndt 60 coíicdódfi d coim- 
fQi^Dfo-^<inZT;iief\on íid íjeite óo 
ftiTjgb, 60 gbdB ooilgey fiomóft 
?dó, 7 cdngdódr^, 7 óo jioillyi- 
ghgócí^ ód 6z;igg|^)id gdc r)i óá 
nógnndb dii. <ííi yin óo cT^n <t 
^igbgnr.d f:ioy ^f^i)^7 d beifi yé 
/iiy, íí bftOicy|fiBpogbd)ioi^b, 60 
iodic má «d pidcd úb f^le b-r^U, 
óo Bf<igb guti CTT^H rú impitíe o- 
fidm : <Xguy d tie náfi cóij^ bi^Cr 
yi crióc^e 60 óCridfn dji óo coim- 
ítr^PShín'-^iá pern, dmbdil 7 
mdf^ 60 ^iííe miyi u;<óc^e ohc- 
■fá ? -Ciguy dft r^gdBdil peifige 
d tigbefi)?d, óug yé 60 v)d ct- 
yctóói|\iB é, no go íiiócd6 yé tj 
pidcd Tjle fiiy. '2(guy iy md/t 
yin óo bCrjd mdt^ ngfnbdyd ;iiB- 
y?, mu^Qd mdicpe gdc «onót^ré 
dgdiB ód beriBb)tdt^ ó Bbuji 
ge,ioibtiB d gcioncid. "^In Zf^^f ÓomoJidcb dj^ pcr^ic 
^^é^'. <( bbé, d/1 gcumb- 

Sí''* J g^ 6dc 7 dji ílgr", «5 

"^■^ ^ r;Ie bidgbdif ; bí 
;té\b, g-y;bemÍ5 iú, cum ofindig-' 
te c;\diBcgcd /^egldiye óéiy- 
Cgcó : dguy cóncdigb go ccfd- 
pdm,ndioeite id}5rtmroi5go cj^eib- 
mgc, dpdgdil go bnc^yd'l-,t;i<é 
lófci Sin cmtlumUU) Domljnacli at Sfljít^ít íar '^Ttcíonoííí. men. 
Ql JsTéipifal. phil. 3.17. 

céile feufi luf IgniDndrxK 
df,umf<í, dguf rdB/^uó^e bon 
ój^i7r)5 puMcíf 60 ^éi/i rxí h£- 
f umldftít 60 Beijimíbne bíB. Oí/i 

lciBI. noi jiiB 50 wmc, dguf pá 
<i bptjlim <í55ul <í noif óá iríi- 
f;n óíB) gi-ji rxtimhbe ídó to 
ciioic Ch/iiof ó : ^lgáf^ db ódm- 
Jiygcib <t gCj^íoc bei5£)idc :[/] 
<ígí[;t tíí) é tí l^lóíd d n)bolg, ^j 
tiga [pzáb] úi) gloift d »áí;<e 
tíóiB, «oc f muámgf <í)t neitiB 
otílfnTjtíe. ?[f tíf <!;< ))|Tí) í(cá 
<(|i gcoirjBgjifáibne, dn ciontíó 

z^f ún zflúm)^teónáy dn z}- 

pgf <íji gco/ip c/iuáiUige <í ncí- 
tdfifidó ciiotúf cum d 6éunc<3C 
coiMcofrntjl pé n<s co/^p gló/i- 
JDdf» péin, óftéf d iioiB/tiwgdb 
leji péióTft leif >i<x hyjle neite 
po/" óo cwji páoi péi)). 

?[)iSoif5ri.S.Q|i(ir. x2. 15-. 

v'J/'^l^ cúdócíji <x gcom^le 
ií*^ <^'|^ cioridf óo géíiBdóíf 
é lond B/itrtob/i-yjBo. 
P'}t <í ntíbBtíftfoin CTTjino yicvo <x 
5oóe:fcu)br;l p^-incTjge maille j^é 
mr,nz]}^ lóf^uciit, 'igjt'íb, íímdi- 
Sif6ift, tí uá d piof <íc^>f;^) gu;t óuggdf gíin óu f líge óé 50 pí- 
^iíigc, ú^uf «dc BpTjl cáf d- 
5<15 d náojióTrjne : ói;i n] pCcdi) 
cú óo pgftf dirj fltt nfettome. <(^ 
d ))ábB(X)tfoir) iTÍif, ói^iine c;ié6 
óo cítgft bir;c, dntoifi cíoj- 60 
Z<íbi_Z óo Sbtf cí;i, Tio gán d td- 
B^c ? xíguf df^ íitíitíie <t mdi- 
life biófd, <( buB|- fé, Cj-iéó 
pd d gctíj^tí cdiugdb ofidm ít 
luf dn púdficriáBcds ? C<íif bC- 
«T^b bdtif) ^gfó oin ciof £(, tíguf 
óugtíódrifíir) pigití crjge. -dguf 
tj duB^u f é fiiú, cíd btí/i ííb torn- 
tíig fo, <íg«f cict j^é <x mBgnclY) 
<ir) fSníBií) fo ríd 7:imcell ? <í 
6eijn6)f|n /iif, jié SC^'ttfi. Qt 

o(;i tX r)ábBíí;tyoir) CiBfii^b óo 
Shíf (í/i má ■fíe^te if lé Sé<XfíI;i, j 
dguf ntiC )?eite if lé Óid, 60 
Óbící. ^lgof <ín "<í cli7nf fíi [f o3 
60 gc(B longcoiccíf íd6 : tígaf QI1) c^tfúháS 6omhridc d/i pi- 
C1C idfi Ccítíonóió. 

0<í ággfiíxí, gi^bmjd í'ú, 
«fgCDll óo pobdl ó nd i 
gco;<t(í, loiidf, c/^é óo r«ó;t- , 
mbdiúfe, 50 fíiSfipdibei); -rjle ó ^ 
CT^b^^gc nd fcpgcdib'e, óo nirig- ' 
rodfi ójié dji Idige ; cDJiudib 7'o 
ó tí -dtá rembótf, d/^ for) Iotcc 
Cfii6y6 0[|f TCijgnncí Bgiidigre, 
dguf dfi Sldii-^^brcoi/i. -CÍmer. 

21: <í ^léipifCil.Col. : t^, 7)oc 5o fiirte y*ií;e lomcubditS 

f<i Zfoúllfe. 
<i Soiygfitil.S. %t.9. i8. yd Cft'oydj tíg óéunccmb u;i- 
• nrjge óo fioí» <íti bbu/< foí^fct: 

hu]\ gc;ie]5iní)b ú N'íof á Ci^iofó, 
■tíguf buj^ tigríá^ óo vú hy^le 
nómhrp : "Jl-i fon r)d mri^^igne 
dccí d/t vd cu;i <í gcoiwheuo 
hiifi Yio\fic}U. 4 Mgnob, cígd bfúd 

mbfiéicift p/nne tío tfoiygeil, 
J^ioc táiníc cu^r^B/e , comh- 
hviit jtif án iidomdT) '>';le: ctguf 

Sein burt mgfSfíí ón Id pá 

oóldf ^ 5!^»íf C>3 50 .p;tl>i|c. 

epapi-tcvf cCft fjCoinihfcnBfrog- 

t3l)7o-S^ób J^flCJiJiiC, lOOC tlctí tí/t 

, Su,*t for)f<í rid minifóift bilgf 
tíSCfiíoVd. ^loi jcóf óo poiU- 

<Ii} fbiofirjó. Unne fin ón láfd 

tíg dtctjngs •f'jfe ^o Belt IJ051 • 
Zd béólúf ú toúeno^), ú «-yjle 
egna dguf t-r^gfe ff>iO;idlódl- 

JT)c{?t c3(y cuocivS 5oii óigDtnd, 
. TOiliUoi fíé ntt toil feo 6éuiid)T)b 

V ji7j6 m\b f .1 >iT;le ^gsobá, 7 

, 45 .};d< d neóUf Ó6: ?l}^ Bufi 

\ _ ?)^fiuu5ddi r/iXiUs r-if d viTjle 

iiglio zné )jd cuiT)hílf ^ló.^índft 
) 6;of a fié 6iyciobldii> 
^ Coinj jceúc djt rugf 
c'jáftíftd» díftigbte 
Lc^iSej íjo onó/t- 
-yrgb f é é , dg f^ább, puái/i 
TOiTíghtín bdj: iii'v <ín mSdU, dch 
L-dj^fifcí, d£af ci7;t óo lámh 
Tfjjiftte, d5uf h'i<k\6 f'í béo. "7 

pé.Ti 7 d 6eifgioí)dil é, C^lguf 
péuc cd:í}ic bgn d|i d jtdib bóft- 
r<ib pold lé bd bliágdin 6édg 
Cdob f id|t 6é, A;i5Uf óo curndil 
-f'x lé iroel d eu6dig. Oi;i tf 
óub^c -j'i lííce péin^ md bgndun 
lé íxi éu6dc d mbfíií), bidiS roe 
f U'n- '^^S^f tfji bpllgb Óióf d,' 
dguf új^r.Á pdicf ir,fg» óó, tí 
6ub:^C fé, biób mtjTisi*) robdlC 
dgáb d vnggí), óo f ldí)di5 óo 
c|ieiógmb tú, <^gUf óo Bí dn 
bgTi fldr) 6 d iiudij^f in d rodcb) 
'^^5"f <í" ^«^'' táimc lófd 56 
C15 d núdf dndií), dguf óo cun- 
^G fé d;) luf céoil dguf dn 
c-í^6eycí dg óéundinb inióf údlft)^^ 

mbcXib: oíjr w bpr,l dn cdllí« 
rod^b, df Tlit COól'Jlb, ú^uf to 

díj cdfl óo ci7rt£S dn ct;ó|f d cE 
mcíc, óo cúin6 f é d f í>gc, ci guf 

óo éi/tig <íT) cdilir). <Í5uf ^'O» Alt cuigca:)íj Dom^nejcí) ar ftícíjjt íac Ttcíonoía. 

^ péin. 

. , . ., -dnSoiiftédl. S. Coi)'. fí. 5. 

^l J^iOfi^z^. ^c fé go óuárnc bv^ten mbcri 

O-á cigerintff, gn^b^mio zú CT^ge, d fru'jcc fé pé pbibSi 

b|toiói5 futíf iDidníl 60 5<l háic df <X gceiíicoctHTicóif 

pob.til c|Aeió!T)bib, ioícj|* íí^ nj^ii) 60 cum 50 r,íof dióíf fo 

íicJ r,6g5oibfi|ca uclbtct go hot)- t^.f6ugcbyc(n : óifi óo bi d pof 

rndti, 50 bpT^góif d ludibgc^ dige írtfin cpcÉ> bo téuDúbfé.) 

jio hiomdódmi^l ucíirfi, r/ié Co Fí'ggi phibb bc, ní lój\ 

1ófd C;i;óf5 tí^ úCiggítjící. -d- bóiB ludc 6á céuó p-gin.fedrá- 

n}én. íi'^b, 60 cum go )i5lacptíb gdi 

. -7^- ,, . . <5n <CCd bertí.?. <i 6ub<-c ci5)) 

4)i fon nc(77eipifUle.1e^X3.5', ^^ beit-eiobl^b,<í,r,bpídr- cX,i. 

^^^Z, Idsrbe, d í:ei|t ún zá búdcoiU beg <íi}^ig€ úvi fo 

0)";^ Cighed/tnd, load dgá bpi^bó 075 c^lidin cÓ!tT)fl 7 

S^'^SA^ croigjce mé 5o bá idfg Begd : df C)'éub id6 

óbtíioi bc'igdo p'- fineiotft dn i^figfe fo? <?,guf d 

jiéu)iT:d, dguf ingpb J?ig, 7 óuB^t: lófd, cdb/iró fdi b^jui 

bOd fé budib, 7 óo bédT)d /8 óo M t(ó]mh fi^be f ló/-. <íguf 

hf^eú^muf 7 cgr^c d^f d udldm. 60 bí roó/iár) pé:^ dri fú Yiú\z-fVih 

C^\nze.óct({(\ lúódb lond IdC: ■d/i d rjdbbd/ifin fco p^b^ódft 

tibfiov), 7 coimbre 06176 If/idel nd órói^e fióf, d WT^tViift cim- 

<t •()óó::cuf : 7 ifé fo dmm |ié tgU óifg mile. <íguf 60 gUta 

«oO^'^F^SII^ ^ 3 «Ji" ^'52^"«^ <*l^ ^6fú1)ú ba^tíi», 7 dj^ mbpeid) 

bpirtpunudcc ■d^Uf dft d ftdb- bi^bgcuf 60 fioin f e dft )5d ócif - 

/ici^fni pí'iJc, ciucpdió -^d láe- ciobl-ríb, dguf )id 6efaobdil d/i 

te, d ^ejfi di? Ciggr^íJd, T)dc di- )id cirjB^íenir^b idb : 7 h)S^ d» 

beófti^b f iao w f d mó, m^ib dn ccéudnd póf óo >]d hidf gdiB 

Cigenr/d» hoc tug d nioy cldn b^gd dr) rnéi6 6ob <íúl léo. 7 

Iffidel df cftjc nd /^égipue ; do cdn 60 ydfdd i<íc», d óub- 

Qlcu iD^i6 dn Cigef<rid, nocb ^z fé fii «d fceij'ciob!>íbpéi)) J 

i'ug d móf , dgUf do tfteo^-yjg c/ti^fligiS d»i fbfti^lec 60 bi óio* 

fliof óige 1j';idel dmdc df dí) »iod;<CTjg, 60 cum «dc f(dcd6 ei/i- 

bzi^ íufíig, dguf df gdc tjle '/ji dmugd. <í;< <í ))dbi>d;if iti 60 


cliob 66 U5 óo ybnTflgc 60 r,tC 
cvfg hdítcíiTr^B éojiná, 60 bí 

<í)t d náóBií)ifin dí) zútito turi- 

td óo i^i7)e lójM, <í óuBftc(6cC(i j 
tíf fé f o 50 pir>iíigc dí5 paiouó 
bo h] cum cg,f d á d Cfcógdl. 

5:>i]4Bíb «lófd^bcíóo bofoncíi- 
ge jtoinihe 6omy]tíc ncí bctió 
mbev/yce. gltictctii << fc:?.cb 
feifiBif coóJi óo r,£í óomh- 
jicngo- óo leiggóh zhoj\C ct 
rióicíigb d raifbéctriiíib, cuni 
-r^fiiod, If Bidf gffflil'igc úTi 
fo, óo bésliiarn f UíXf i «^S^f 
mil Bib mófS lugcí, if péi- 
bifi <(T) pgf.]t<ífBá|^|i í?o leí- 

f al, -7 a» Soif g,éal óé-ghio- 
'rtác óo jií(ci tJj) óofnnoc ^f 
pdicye óo bomndc na baió- á Pbéile nróiit) Qíir)6fiidf. 

Óbé if;le cumbcifciiij: tug 
rt fúmhaú 60 g<áyu 6od 
OÍ'PfCol r<ómhzú f^lcamh ^lin- 
6/<i(tf, gUfi umbUlb vé gclT) pT;- 
;i|c 60 g;|m óo Qflbic lofd 
Cftióy6, 7 guft Ign é gdn mdiU ; 
fceórtcíib órjfl -i^le, tír> "?;^"^ o- 
fiulin bob poCrtl ridómhrdfcí, go 
cr:uD?<am líi péin go bumhtil 00 
i;o]Ví)hór,<X'6 óo cntgnudilfoihtdfci r)cí «;t ccig|f<nc(. -dmc:. 
?[ i^Teipifcú. í?omj 10.9. ^r^ 1.9 I ú «cíómat cu ób liói 
dnag-roM lófd, 7 
ótí gCj'.eióe z;ú dd 
C|ioTde gUft tdgóict 
é 6 mbtí/^B-no, y.lc;ii;eóct-c()í tú. 
Oi/i if f.if a» gCftoibe ci'eióúe,K 
cum p;tédi)Udf tt, «^S^Í* l°'r ^>> 
íT'béul óo r,íteri úbmY,hl cum 
fUodigbcbs. Oí;i d óeijt dn 
f ^fnopcújt ; gib Bé crtei5?f díi- 
fd>i, íií Bí:Ti5e f é í)diíie. Oij< 
Tíí BpTjl óicpí/i drt B't eióiji dí) 
lubi^ba ál^u^ díi 5^r.éugdc dí). 
Oíft i{ éi>icig|fi))d bóiB i^le, il- 
ea f dibBlji bd gdc Tr;le bi^rje 
grjbgf é. Oi|i gi6 bé br;)ie 

rieóccdj^ é. -áf cioVidf gi^bpd 
fíiíó do Cé díj );á/t cir»ei6|6d;^ .^ 
dguf c ondf qieiópió fíc;ó dí> 
yd cé ndc ccítdldódrt c^'tf Cdi- 
fiif? tíguf C]o^df chlTjrpib 
f 'dd gdT) fgnmónurjg ? -dguf 
c'ondf óo bédiiiíjó fídó f|n- 
nói|t., muí)d cTjficsji [cr;gej íaó 
ií)d|i úzÁ TfgriioBtcf, 6 c;\éb é 
Br»edgdf COY" >i<í mr^r/ciiie foif-; 
géuldf dt) cyiotcit.ifl, ioij'gí'u- 
Idf )■\e^te nodice, ?[c6 i^io;t um' 
iT^gebdn i^le óotj eyoiygeul : 
Oíjt d £?€!/< CyaMf, d tigg|t- 
r»tí, cíd c;iei6 ódr* fgnmóir^e ? 
Uw,e yin iy c/té étfógcó L^igJ 
dn CfieiógTr, ciguf dn céifógf 
C|ié Bfiéicvt bé. <ícó. d tei- 
;tin)ye ; d r,é nac ccúaldótí;< ? 
60 cutíib d Bpudiií) go beimiíj 
X X pi Kaomb Tomais afpffelr 

iwb/iidc/^tt go leiámgl c(n óo- ^ 
iar^n. <ícó d óeijiim j <t né rác 
^dio d pof dg If i<dhél ? d 6:-i)t 
^Ddoif 1 d;i óúf i cr^iipib me 
rr,uc o^Yj'j lé [ciii^tJ] ndc Bcy^I 
nd ciT5g6 : lé cingb mioti^gf gc 
Ct;f<pitJ me pg^^g 0|<y;I). -ctguf 
dcá Cf dídf í)d)id, dguf d óei|< 
fé j prtit me leif d ))6rtcim >idc 
<l;i idf<|i me : Ó0 fUJi;b poUuf 
we tor) bf^em nd|t id^;i mo iííií- 
jidf gbdil- -deb d 6eifi fe d 
rdgyjb Vjidhél ; ^o fi:i me d- 
aodc mo Idfnd pgii dn Icci cum 
pobyjl gfuni-rjl Idtij^Uf dm d- 
gdib', 

^h SoTfgCl. Qil<it. /|.. 18. 

f A 5 f roBdl bioyd /lé cdoB 
Jl\ pige )M 5aiIi1^> ^o cun- 
TT^C fé 6idf 6gnB/<átdíS SJmon 
i)áíigoiftt|^pe'hdfi, dguf <í)i- 
ófiídf d bgíiB)idt-á,_ <í5 ^ ilg|ii 
Ih f tin Bp^45« Coífí 6oí> ídf- 
5á'5« '^^0 <^5"f <í fesi/^ fé 
jiiu, Igndig tDifi, dguf 60 \itiid 
né tdfg^ige á '^áoiTiiB 6i'i. 7 
•d;< BpágBdil d lióncdtí ^ Bdll 
ijóiB, 5o Igndbd/t eifgn. <lguf 
<í}< íiimtgf df i'in 60, Í50 curh 
Ti^c fé bJdf* eile bgbhfidchdn" 
Seítmdf mhdc Sébe^e, ^7 Cóirj d 
b'£jiBr<t(c|, d mbdó d Bpocdiji 
Sbebebé d ^ldtd;^ dg; có/iug- 
■db* dlior)t:dt>: dguf 60 goi;< 
Y"é id6, '^lguf tf/^ BpágBdil dn 
Báib 7 á ^^<ltdí< péiT) bóiBj-gu, 
óo l£r)dbd}< é. ^V5n^ Comd/- ^ípfcol. ■á jVó/inchd. 
A ^^é ir^te éufndcódig 7 
i i wbd/ird7)dis,íípuUirgtoó 
rcó.r- ?lpfcol romdf d Beit d 
Tirtmr.df eiféi/ige óo ^Dbic, cuw 
dv» c/iei6éifí)h óo corrbdingredd 
y,ióf d tvhó ; cdBdifi 617 íe c^Tei- 
bfjí) d)i bo mhdc lófd Cjnófó 
CO b-iomHíi Y■1^ 7 gdw córictm- 
;<df, if r;dc dji Bpéiói^ miUrrj . 
60 bédíidm ,^ dj^. gc?ieií>gmh 50 J 
B/itío úb lát^fc y eífc IT) ó d * 
ciggfind; r;ié fd í^^iófd C}iióf 6 
chétí.óhM , ód ^diBh ■ mdiUe 
IfCf d 7 lcif dn Spio/idó JsVóm 
gdc TTjle oíi6i/i 7 glóiji- d 
TtGif 7 r;<é Bit yió;i. Qitnsu. 

<í ^^é^plf-1l eph- 2, 19. 

Ulme yin, nj Bpi^lcí riiofú 
mhó aufi gcoimbigtgcifíB, 
nd hun gcoigCfiióctjB .• dc Buft 
luf (-óncdit^gc bo M ndomi^bh, 
7 Buit luf Cíge Óé : "^i^ robeit 
biB dwrigre d|< poijódmeinc r)d 
^ldbf bdUdguf íid Bpdibgb, d;t 
mbeit bióf d Cpiofo pé)» rjd 
cloic cií) dg dr) ccudirjíie .• <íf 
d b-cdf dií dn rggT^f i^le f ídf , 
úf< mbeit bó 50 Cf fic cgngK^lue 
6d céile drifdn, cum [éeit)?tí] 
tgwpoll wdomtd f d í»cig}í.rH7d : 
QÍti d Bpi^l yiBf e md;i dw gcéoí)- 
y)d dfi Bu^ gcomrógBííil fúáf, 
lor.uf go mbidib fiB hvjí ócg- 
gT^f coimn-i^íie dg bid c/téf dn Qít] Soifgfl. S. Coir) zo. 24. 

fidi^ Comáf, fé <( jtddírt nd óeij'Ciobclil eile /ttf , 

ú b'joix: feif lot) jiíu j muDú 
hfuKfe mf\ lo^5 net oc^ngitj 
dn d IdmtíB, "] muntí gCTj^ie mé 
n)o rneuft ú m\z nd ^t:<l)ir'5gb, 
•7 mundí cc-ri'ie mé mo lám úri <X 
tróB, Yií cf^eiifre loé. "^l^uf d 
gciori Of lá r5c( tT^ig yin, 60 
hábd^ ú be^fC\úh(\ú ú ^íf ^ 
foig, 7 Cvon)tíf T)rt í)poc^:Ciíi- 
»15 lófct dfi rnbeii boncí oóifi' 
■f lí) búnt:c{, T óo f gf fé dn d 

ffííLÚle ^iB. /^aí b'.ífig f ir) tt óifD- 
^c f é íté Gomá'f j ci^it óo róéufi 
<tn fo, 7 péuc molámcí, "? ód- 
B^ 60 lám Igf 7 ctj/i drj iT)o 
tób í, 7 ncc bi n)ícf<ei6mgc, df 
ej<eibró|c. '^Iguf óo pi^lS^ Co- 
Jí)áf 7 tt6uB|s fé j\}f, iDoti- 
Slftntí, 7 mo Obíít. "21 buh^z 
lófdftif; df\ ^on 50 BptHCillb 
rú mé ú Cbonoái/" óo cjieib zú : 
tíf bgriíiiste r)rt bSvne Due Bpe(- 
Cdib, 7 bo c/tei6. ^lguf 60 
|ii)ie lófd iT!Ó;<ár) óo inio^B-rjliB 
eile ú bpn^mr^f} ú beifciobdl 
piirt, í)<ic Bp-yjl f 5}\íoBt<l f <t Ig- 
B(J;t fo. <íf dcáió fo fpihh' 
tá, loyjuf 50 5Cfiei&p|6 i^% 
-^u;i <;B é lófd C^ióf 6 roác De : 
•7 lOTiuf í^ 5cr'ei6|S 6ÍB, go O ?L ^lójiitcbíí. 
d bbé feo cr;;i foiUy'e 60 

fOTj-gell Ú]i 6|U;'.db dK 

p£b cíTi ÓOTfíáw^ Z}^é tegtífg c( 
n^Bf uoil Bg^digte í>']fDrá poll i 
gir^bmib tú, 6éond 6 j tífí m'oeit 
^á io«)po5 t:or,gtí«rtlcf tít) ítti <í;< 
gcoiiiwcjgo Bjiédbpdníxíítníb'rjb- 
fódf ó-^íCfi óo cdifBédnd6, 
pdíj gctónd, lé d Beit dg le- 
rjdmt;)) íid poglumd ncórntd óa 
tf5<íir5 fé, zré lóf d C;MÓfó 

<í/i foj) >idf)éipifCile. 5»íotT) 
9. i. 

Aguf di< mBeit 60 Sbdul 
fóf dg féióeb bú^i 7 
nídfiBtd d ndgdib beif- 
cioBdl d)i cigeriMd, t)0 cudib 
yé cum d T)áf<6fd5^c. 4^uf 
óíd;tli fé leiCf<£cd ^, go Ód- 
mdfcuf cum T)d f ÍMgóg, lon- 
nuf 6d Bpdgdb fé éi))gc ópiofí 
)i(>m)?(6i óoT) Cfligejfe^goóduB- 
f<d6 f é )<if idó go Oid)iúf dlém , 
cgngdilce. <íguf dg imugf óó, 
ttíimc f é d Bpoguf 60 óbdmdf- 
cuf : 7 go boodT) 60 tígUfiy;l> 
foiUfe rjeifoe md^ temcgc rd 
timcgll, <íguf d»i 5ci^cim bó, 
cum fld Cdlmdn? óo cudldilí fé 
gtic <ig jidób }<if ; d Sbd-rjl, 
Cjiéuó pd d Bp'^^l cú dg gé;i- 
Igrimi^n o/ium ■* -(íguf d óuB^c. 
feifion; cíd tú tié-.v, d ti^^n- 
«d i áf 0:2 ló-j-d, d^ d Bc-r^l cu- 
fd 3!ompogí) Kaoinil) pijoíl ÓTjc fceic rtg gcíí>itil óai) fcíUtií) 

óo Sbául <k\\ Cfiit 7 Uí.i óúat- 
Bdf, d 6uB<|c fé ; ú t\t^(if-My 
Cjiéuó if dil Igf óo ti£U))cín) odm? 
<íS"í"_L<í óubb^^c] c!^ cTJertnct 

6on crtt/^-rjg, «iguy poillfeócdft 
br,c CfíéC.ó if có:;i 6-/^^ cí -ctu- 
•niXk.. Q|]á,;i tin gcéórtd úi) ó/igiT) 
óo fíubciil má ;t<20)i r.é S^íul, óo 
fgfdóá;! 50 buálbCj'iUcX, <<5 

éifoecó iiif úD ngut, úf gan 
<ifníi)ic cífi ein^c áccí. <Í5iif co 
é\)\\6 Scíul óon Cdlcífn: tíguf 
tl,H jiofgUb d fúl óó, >ií pa- 
Cdib fé éirigc : dguf cíg b/ieit 
bcibfion dit láim ^, óo C/ieó- 
r<íti5§.5cí/t go óc.máfcuf é. 7 
óo bí fé c|tí lcíete gán dmrfr'c 
dft biú dige, tíguf ;íióft it d • 
guj- 5iió|\ xi [eiíii.] ^íg'-if óo bí 
ósifciobdl tíi/tige í( j*Mic(!T}í{f- 
cuf, óá}^ Bdirjm <t'-,dnídf, jté 

fe i d -dflclnicdf, <ígut" ^ ^"^- 
^c feif lon ; péucí ucáiiD ctíi f 
<I tigefirjcí. [?lóub4t:Í <Jnri- 
gg^rja j4if d/i z<i.T\ fiii; éirtib, 
iiguf imtig boD z-ff^hb fié fiáic'- 
C|ft bifigc, dguf ií(f<íi d érig 

lÚófltlf , <1T} ^é ÓCl|^ ílb <Í7)11T> Sdul 

ó Cbdrtfuf, ói^ péuc úZÁ fé 
<í5 6éuí)ti(m Ufini^ge. f^lguf 60 
coíi^c fé <ji í)Cíi;oíe- p^ft ó<l;< 
fcdiW) -dflCOiMf tfg ceób d f rgc, 
<í5Uf dg eufi á láiwe ^, TOTJuf" 
50 pgldcpflíb f é ú \^ú6^c ) <íf 
í)0 Fl^ggá <ÍJlctnit-'í;' : « <^15?Í<- 
JJtf» óo cúcíldnb* mé ó fnó/tár) tí/t fxn bpgfi yo, c( n)éu6 óolcdíbóo 
/Aive i'é tobT,<óví\<x\o-fe cí |^1.a;<u- 
ftlléiTr. -CÍguf rttctcuiiictfd úige 
íXn fo ó ra bá^cfcjgcrciiib, net 
btjle óbcDine cgrgdl, g-^bef 
bctiflirfe. --dfd óubííc d» ói'g- 
eitn^/n/-, imtig rto:Ti<{b: oí|i d- 
Ctl yé ná i'oij^rgc togid dgcvm- 
fdj cum mctnmcí óio.Ticati ct bpcib- 
Drfe ■>!£( gci-igb<ícr cíguf r\<i 
rigtsij, 7 éloijie 1f/t<tél. 0\a 
poill^f-eocdib mip 6q, Cfiéu5 é 
méuó nd ))eir|Ti if éigin óó pu- 
lclng í(!< fóí) máriíDctfcí óini' 
tig ^nar-i'-tf dn f m, dguf 60 
cu^'ib fé d f cec óon CiSfin, 7 
djt gca;i d l(ím áfior, <( óiib- 
:§C f é ; d SbttTjl d bgfAbrtdÚ>3, 
d)-! óigenrjd lófd 60 Cdib^iíd 
br,u f tí tf bge lond ó^dimc cú, 
60 C7;/i fé /T/ifi cum difig óo 
í<db<5c ópdgáil óT^u, ^bobeic 
líonU-1 óon f p!o;idó r(-5m, "7 dit 
d^/ wball bo tv;ceí)d,i ó r)d f->^- 
lib mdft óo beit fgdmcíiU dguf 
pudi|i f é d fidbdfic gdrj pi^rgi i 
7 dfi Déíf-ige óó gdb fé baif' 
6|b. iíguf bocditt>ídb',dguf 
60 ng;<L;77gp é. 7 bo Bí Sául 
Idete dinig« «í Bpoc^ fld nóeif- 
Ciobil 6a bí d ^lódmáfCUf. 7 
dr* dfl mbclU bo ferjmóii^ fi 
C^iófó dri fndSindgógdib, gUfi 
feé f o mdb. Óé. <íguf 60 grtb 
údtocíf ))d b»;le bcóine 60 cuá- 
Idib é, dguf d óubftdód^ ; tí 
né ndc é y o d» óé úó óo fgf^iof 
d l^lidfiuf dléiw dt» ófigm 60 gi^íi 
dfl Cdi))mfe. <íguf if cr;ge 
tdi)iic fé dn fOjód mbjteic^nf 

c|ttga!lcc cum nd r)df<^ir(?5drc? V 'á.'^ ly* móibe 60 íiefirosgcb Sáu'l, 
rij:uf óo clcói f é nd 1tÍ6di5e óo 

■Jitj Soifgtl- :2Í]íir. I ;■ ^7. 

yjcuc^ bo tr.éigern^ne 540 -r^le 

<í;i d nábBdjifoni Cfieó í^^^Sg- 

•d óeifiinif' jiiB 50 c?iíí)v, <(i 
Cfiát y*t;óp^f mdc tin órjne d 
gcdití/i tl gíói^e péro, 50 f-r^6 
piije fiBfe, óoler wfi, ttii y"c( 
Wdrcgeiíigi'nr;,! nicí)i <(r) ^cCoiiti 
dfi bá ctíirifi fcfg, t)^ breiú 
Br'eite dfi bá tfteio bCj; If f^áel. 
•Ciguy ^iír bé vec 60 t^hx^ z g 

fgf|icf.c<í, )ió rtt^, Í1Ó iDUt:^^, ró 
bgíi póye>cí, r)ó cWií, nó 6Ú- 
trjb dfi fon rrdnmdf d, 60 5e5d 
yé d gctó oi)tió, tiguf d)) ]^^' 
ttí mcir'tdntíc mdfi oi6,*<|f. <lf 
cefld d ~á rriáftá)? drt cofdc, 
bídf pd b'ei^igd: 7 pá beif<etí. f driáil Cbjiiófó fd» c|mpulU 
jldtxiib JNlcoim 2'l]bi97te 015. 

A ÓhS -Y^le cumo(fcíii5 dgU)' 
fíidl óo ihóftbdcó, loícíf m:!(í óo 
<ín Idefe fdí) r^mpolí 60 f uii- .Od^ fCdioí d;t ^olnáiíie, murt d^ 
gcedbni j^o !Dbpéibi|i liri lij pevi 
óo t^iifbé'li^db d6 tdt^fJ Is 
c/ioiStiB rlébe 7 ^^ldnd, cr.é 
fco Q'i'jb.-c gcedbndfd lófd 
C.^.iófó d,>i t;tt5g^t)d. -cííriefi. 

<[;i fon ncírjé'jMfUíIe.tílldl.j.r 

0yyx36 uc, ci^r.p'b ?T>e nf;o rec" 
PON ^^^, 7 -rjHmeocd fé 
/^^ dr) Cflige fiombcím, 
7 ciucfTd cín Cij^gri- 
rí, noc idjiúcíó', 50 hobdr) ód 
rgnnpciU : eboii C|ci;^e dncuri- 
djtcd lo'od bcuilbufi rjóifUpéuc, 
cmccd f e> d óei/t CiggfDid ii<í 
f IÓ5. Q(cc eíd fédódf Id d 
tgccd ^puldrl5 : ^iguf.cid fef- 
^<3^-<^ <s.y\ rdo tdif b£>ipdf fé 6 
pér,i ? ói|t iy cofmT^l é ^é «:eiv,e 
díi ced/iód, dguf ]ié Sóp j'ift 
gelúct edOTfrg. <(j;uf i'Tjgpid 
f é drnyjl cedp6, 7 gldíjóói}^ ^* 
gi6, 7 gldíicd fé mic léBi, 7 
7'CTJjipí >"é Íd5 drprl ó;t dguf 
á^ioó, co/t 50 r,op/«dl7;ó 6oy) 
CigQjiíid op/idil É^ bpif1f)^rdc^. 
^liiyin bidi6 opitdld 1ú6db <i.-Cy\x-^ 
leftofdUm cdiunemdc dig <(/> 
Ciggfird mdft drifnd Idetib d 
ndlldó, 7 tí^nrjl dvifrd blídS- 
«•r!^ j^oirne.Oiguf ciircpd mé láln} 
jnB cum bfieirgrrm-r^f , 7 bid b mé 
dm pdbnif^'fi ludit d jitígdib Tjd 
bpifeo,;:;dc, 7 d ^fgdiS nd nd6- 
dlU/--dr,tíc,7 dJíd^dib )id réirec-^ 
7 -i Ddgdib róellcdc r: feiftbu 
f£c lond óc'jtí^iufoí'i, ntí bccn- 
UHebíitjje, 7 <Xr\ 6ingftf, -] lom- 
poigiof óo letCííóib díi eonViCJ - 
el^-) 7 ^^''^ ^S^^'c>n ríGflcímfd, 
*^ ^^^r ^:£.trJ'i^ "tí( f 105. ?fy) 5Ca NaoííiiU a^íjattfjía^. 
fúlém 'iír) Soifgeul. íuc. x. zi. 
guf tiincíin óocoíiT) 

liondb Idéte glctnccí 

cbtC^Qbáoifi, fiuga 
ddft léo go t))új\u 
bú tfltifbétíntlb 60« 

<( ^£c6 dn Cis2;^ntí, ^iic céuó 
jein mic ti^f mgf bfiú, bid 6 |'<! 

bot<xh§z off\á.lú, óo pé í^ irirt ;i 

cúpltl ZU]\z^ mó bá 5ei;t^c£cb 
Coluim. 7 Féuc, óo Bí órjiie' d 
f^húf^ufúlém^ bún ÍJdinm Siireo?) ,• 
•7 óo Bi dT) Flf^fo comt/iom, 01 a - 
íiíí, 7 <t full ;ié Cormpu/ncdcD 
,lyi«íel •• "7 5o bí an ypio»<cíí> 
jjáom dí). 7 óo pGiUf 15 <xr) fp io 
púó wáom bó, ndc Bpc(icp^6 fé 
h^f^ r)ó 50 Bptticpeó f é C).íof ó 
íli^'égf^'lít 7 ^cíimc f é ínaille fi5 
^^éoi/t iid fpioficdóe 6o)i ~en?- 
poll ; 7 <(n cctn cug <i cit^ 7 d 
Jnáú^ íir) lg)]<xb lófd, óo cum go 
j)6é<íí)cnótf <tfi d fon 60 /íciji 
STjáttígte <íí) ólige : -dí) f m 60 
SuB feifiort cbtíge úr) ú ucó éy 
jf 60 TPol fé óíd, 7 <í óuB^c fc : 
•á CbiggHnd, <t T)oif leif^gf rú 
i)0 f bgf^fepogcincif^tíe d f lobcái.i, 
í>o ^éi^ cpocdil péir). Oí^ 00 
coíiccióíírt »wo jrúile 60 f lcinugd- 
íjfd: /^loc íjo iiílmr;gb CÚ <( 
fcpidbflirjfi íid T)nf;le pobdl. SolU|- 
óobéuíídb foUlfi 00 M cineiátt- 
^"^^y 7 glói^ 60 pobrjl pin) 
1ff<<Xél. 7 60 gdb loDgtJVfCUf 

.1óf€p 7 ainá^^/ior) fd;j)^m- tiB cí 6u5/tci6 «<t rimc£U. 7 66 
b^i1T75 SiiDeon ídó, 7 <í 6ub|í: 
Y"é ;ié ^|]ui_fie c( rnat<íf 1071 ; féuc, 
d zá fé fo dr< nd ófióugció 60 
cun) ctj^me 7 eiféií^ge rnojitíin <t 
l^liffiaél, 7 Dd coíDtífitúi tísá 
gci^rP^tf^ í)<í dgdib •, C 7 pof 
ntícáib eloiben) Uwe tdndnif dj 
do CUIT150 ii0ípr,befnr:i/tíiiii:'5te 
cíf mófiá» 60 cro'&iB, -Otguf jcop 
óo Bi <íyjcí, , bcLnptíib, ingbgii 
pbcí;iueí, óo t/^éiB <íf Cfi : 60 
05 tícif rT)óf\ tí ce fo, ;:círt éif 
fec6 mblíabna óo cditgm tíi úg 
pejt tí noidig d m^ígbfjDT^f. 7 
<!(;* mbeic YKX Bdiíicrieorjgb tt 
óóimcgU ceitwe mbliaban cxguf 
ceicpe pici6 61, T>io;t ptig fí an 
oeiBpoU, af ag óéuncim fc^fi' 
Bfp óo ónM óo ló dguf 6oib- 
cej lé c^tYgcib tigup lé biij-i. 
n-.-jgcG- THcuf udmc foóo Ití- 
t;^ d^ dn ú^ gcéubnd, dguf 
ócí5mr,g fí dn mgf r'')'* wa^tion 
fíiú, 7 5o laB^ f i nd tinQÓell 
fié gac K-oji txgá /idiB fi^l fié 
pJcífgldb dn l&'iUf tíléiiD. <íguf 
mdft 5o crviocii")7ggadjt gdc r le 
ní óo jiéi|i r'gft'í <<»^ Cige.'trid, bo 
f iUe6d|A 6ort ^bdMé, fed gcdc* 
jtY;í^ péií) f''\ú'fúj\éz- "^Iguf bo 
p.víf dn mdcdom, 7 00 'fl^^r^'Tg ■ 
56 é d f'pioftdiói <(gaf i3o Bí ié 
Idn 6ggT?d : 7 óo Bí grdf d Óé 

íd N<6im :?l]bc!céidf . 

?l ^lóit^rd- 

/^ ^l bb^ r;le cunjdf uiíá, óo 

\.^ zÓ£ bof'Z^i^h'f^t pi;iirieG 

' ' ^DdCClip. Ila Kaolml) ^?.tí!)íí!0* ■ce ó <íp,-coIcíi6 b,u5<{cct, go 
moMib j'i tíj^ -/jfi í;ortc3Úócít), 7 cí;i 

-t/^ v'on Daf^eipifcile. 5nion}. ^ l-jjt rirf íioeijciobítl ú pce.J 'X 6-.óine tíguf ti íjjiáic- 
f gcd, co') é'.5r* tíi) f gjtiopuúfi. 

/O C( COltV)Í!Ó!).lb', -IOC to /lCmO- é]g',n o5?> óo» wi7íjci)ifi 6o íji 

•y;le cín d nóeccdb oín Ciggf^ncC 
lóf íX ú f<b^c dguf ítnidc gójiTíTi, 
[Tag uofugííb 6 bcíifbgb eóiy) 
gy fo?úe án lú úT) d /lugdií 

fú^fUÁvn e,)go rDbídá fé d^ 

gefgTi/^i'gyf dój-íó-í^geóáfi ói^f , 
lófep ócí Dgoinci Ocír'iriíbtír', 

óátí CornáJIilT) lUf UUfjtígUfOÍ^clu- 

tídf, -dguf cíg ófjfidiDh UfiTi-r;- 
ge bóiíi tX óuB^ricíOííft ; «f CUf cC 
ú "Cigíí'.nd, ditTiibe-f C|ioi6te 
na »7íle-ic5i))e, poiUfig cíd óo)) 
óícífct óo tog zú., óo ^ldCcttí 
io??7;6 íjcí mmoftí/iáldfcí fo 7 
)5cl iViofdiiluttf cí, ó d nógci^t» 
1Ú5c(f dji |'ec;'ár, io))Uf go ^«j- 
cdb f_é bá io))tt5 fé]rt ?ltt fDi 
do teilgcíjúiji d CCftdiicii;', dguf* 
óo ti^c dí) C/ictí)cc(fi c(/t Qíjac-, 
tidf, tíguf óo cogíid é go óo gctb lóftt : Oht 50 í)i fé c()i bcó^ccldcíc íí iipoc^ ú néinepdl nií coíjibcíifígíwb <tfi TOgfgTie, 7 
pú^ f é ci^o óor) wi5i;of óríítldf 
Y"o. Ill me f]!) 60 «["old'c^ <(n 
pg?tyo ft)r\ú)i ni li^úc^ogcoiia : 
7 tár* bCTjam to cí Dóíáig tí 
C'í).. óo BfUf fé úrt ú icín, 7 
60 f giíj|énír^ íl ?íi T^Ie. cí«/ac. 7 
tiQ-iii^\b<]^ (;i3ftgI)Yjg liírí.ifci- 
lém r^le d p of fo, agCftUCgo 
ngoiftrgit óo)', p^nrt77fin <.i)! <í 
í>oepgY;bfio«, tlcelóámci, t;6<)^ 
pe|icín ntí poli3 Om <xzú. fgriioíj 
td' a Igbflrí ncí pf clm ^ go fiii^B 
tl áiu cow-iTjbc íitt pávac, ítguf 
TÁ hairfiebcibór^íie ari 'b\t ivice. 
■^S^f sUc^ib ácc eíle <í2fba- aeg. X5.- ,..>/ fTft tíguf íi cuo<|r f é, óíji 
Bei^iiiT) b7:bgcdf '6t{C., ú o.i^^y á 
rigerííítj rie'írihe -^ cdlmdí', tífi 
fon gun p''í-i^5 '^ú iict Mciieycd 
bcómio jgnT;!:e dguf ■c>;gf§>u'í- 

C<.1, tígUf gUiA )50Ce olí Idó 0(i 

tgrbcilB. ■^lfcb <ír^, óo £j?i'^- 
gurt (ib milít fi;i 5o bí óo 6§g~ 
rojli-ej "^i Zd grtc -rjlt? r;) ú,i r.d 
tdb^ ÓárDfd 6 múti^ ■ dgiff ^!\ ^eefbUateacljíi cum na toigije li£annaí5f)t$e. : gdc ítoí) bá/1 di> áiU leif «n 
c i( poiUi'iL!5'a6. Ogib cu- 

cii tínújtltíc., ííguf to btfirtib 
púítntíS biíoilj. ró?;5>r,tí mo 

^•^ tí caino ceiif tíige ííguf uii tíl 
a gCfiovoe: 7 60 5^Btvi5i fudim 
7)t'f 6á" Burt rxi^iDcii!) Giri ú 
zi mo ctjngfi foiomcirj|i, «guf í>oí;i-c ^.o £iiÁ-fú di) tfft 
gCjioibtiB, loriitf, dirndl ct puti- 
7icím<í^ pof io//Colr!it)ge óo 
3|]hic l^'V'X C]\\ófb lé t:gfágf 
•diíjgil ; mun di'; 5C§(í6;)cl, 50 
iwbéiX/itcíj'i in cuí» gló: .e <( eif- 
éijige riié flcí cédf c( 7 píif , C/ié 
fd)} ^ii.';f<í Qnófó cgbíjtt íl;i 

'2[;<for)r)(í .^éipifUJle lfd.7.10. 
^jr^oU.:^"^ oile, 60 Idíj^ drj 
5^-5 £dj<«d Óíd, Jdft/t é tin f<£ éoir*)- 
jje f jof, T)0 d7)f d d^i^tbe ifuíf. 
Qlcc d óuí):^t: -áhdf, r,í ídHft- 
7;rtó, dguf r»í r.-yj/ipiob Cúiu- 

e)ti^C ^eTfioD: éTfCig dljoif. f 16 «DO óhíd man <ín ccC&ííd ? 
lliiD? Y*ir> 60 bf {td dy) Ciggf^'^ii 
pen» rom«;itd 6Íd : péuchcsib, 
~oif»f»ceoua;i mcíigbior), 7 bfficnd 
yí mdc, 7 goi/ípib Immdnuel 
6dTlnt) bg 1m 7 mil ío^ -rjb f é, coji 
go >Dd6 piof óó olc óo fgcníí, 
dguf iDdit 60 togd. 

QbSo-fgfl. S.íuc 1.26. 

^""Syf <í^ f<* feifiob 
mf.feoctíftgbdncdm- 
g|l gtíbjiíeljóbbíd, 
gOCltjKTtg 6o>i ghd- 
íile ^^H diTDrr) f'ldf d^.ec, bior)- 
/7756 oige un d fiAifj ce;ic ctg 
p|fi bo tig bbdib', 6d/i <{inm 1ó ^ 
feph: 7 60 bé 5o bdin?.) óo nóig, 
:2|]i7f<e. <íguf djt );6ul d f 6gc 
ód hio^iffíge fco 'í^íti^gfl) d 6utj- 
^c ff : bid 60 bítd [o ógb] 
/^ogfíf.f dfnrjl : d rá d« -cige/t- 
nd r/jdiUe f^ioc : if bg^i75e cú 
eibi^ Dd mndií). OCguy dn ran 
óo cori;5c f i é, 60 bí fí d|t íd 
búdibjfgb pd ná h/HZfiúib.- tsguy- 
feo bí f 2 dg f múiíir'^b Cjteó dn 
p]é fcgntjgtgf o. _ "(Xguf _d buB . 
^Z úy* Cdii^gsl jvit, rid bíotí cg- 
l5.o|iC d'3|ÍhT7|ie: n!/< pá^ cú 
gftáfd ó bbid. Qls^f féuc, 
Mp^ Co« bidi^i CÚCOpj^dc, tí^uf bffiítib 
tú rriQ'' dgof óo BtVít <^!Í ^ó- 
fdóaiíjn» ^. Oio.ib fé «dbrjl^e :t)oh, dgttf goi/ipibpn mdC tín ue 
if dMoe be, 7 60 béufid dn ci- 
52;tT>d bfd c<í^t'r^ óhúih) dtíí^ 
péiíi 60 <ígv'f b»di6 Tfé nd píg 
Of í"'5 líicob go b;idú, dguf 
7)! iiírt íjeifteb d,»". <í ;^ío5df. 7 
d cioijuy íjídf f o, ' 5?tci ÓO ndinggl <t5aB:5r; fé;ií<í, 

0/1U, <í^uf poiléccííiS cumdfct 

tín oé <íf cií;id)e tú; -rjme fin ún 

' r)í TXíófnuíí 6é(í?icíf cí, goifipis- 

gj<^ rocíc bé be. xigyy- péucb, 

zo^^f^úc I nicíC tirj tí Mfii\fT,^- 
£f : 7 if fé fo <(i feiyiod mi 

<íi:n/ii6. Os/i «í tji<í DÍ dft Sit óó(- 
béunód feo óící. '^ígcí/* <( óuB 

^éi)i óo S/^éitftif } ; cfgu/ 60 líD- ^^^ <^ ^^'é nrjle cumrtf-, 

Ife^^í^ gldf )KÓmtc(, lé P05- 

gédUió ^loDim ■2j]n>irtCáif 9 zúo- 

cítt) óá/t zzeúf,]oi) ú rjori f tt ndU 

iDé<xn Í30 í;|5<íf5 neimsipgfcir, 

hfH\\T)e óo foifgoil «fómtdfít, 
Z)^é^ófA C,mófd d]tt;ci5gft)ic!l. 
-dmerj. 

51 í^lé;píf-ii. epo. 4. 7. -j^i\i 1 «<h^í ;(ít> gndf bú gcíc (ton »1 óo f.eift iDiofif^ múíjióe, go i^ttr; f é <íí) éf<7j6 tí 
n)b/<<íigóentíf r -', <íh^f ^«5 f^ 
CioSld.cs do S(€i))ít Qíf go 
i5i»£ci^i) fé fúdt', c/téei Tf ctíill 
é)ó úc 50 Tíógc-rb fé ifíof 4j< 
cúf mdft dn gcéui'»' :( Jio hio))<íó- 
t;S itíf di^dc .1 >;<! odlmrtn ? Qiw 
ci óo cud'b* y'"'^/, <( fé án ngc 
céuónd 50 cúdió fúiíf go háj^ó 
óf nd bi^le rgn^rrB, cum t)cí Tjvjla 
bo líordb bó. Uiwe fiT5 -yg 
fé 6fitir)gí?.i!<\;^e yci ttííofóílTjtJ, 
dgUf ^;<U^'5 '■'"'lf 'icí BpííibiB, 7 
ó/iu)ig eile rid foiBifgealTyB, "j 
ó,iur)g eile y)<(*)tíob.i'nigif> íígu-f 
M iuf 'gS'/^f g •■ Cbum )m í?áon) 
óo cfír/g.il go óio«g-Tic<!CíC 
^ié cejle, cufD oibfie rjd wV''>ioy- 
óftdltífd, C<*5^f J ^^"í pol>íím- 
«i7gre cT7;ip Cb/nofo : go r§f 
617)) tjíe íí r:<6nb&f d^i c;iei6;nob, 
<lgay eoldif r^íbic bé,n)d;< tív^iie 
lOnían, [dgTi^ j ^o Tiéiji. miofifit 
roiye loitjldiyns Cbf<ióf 6 : loriwf 
Wc bemff ó yo tíinidc dj-i len- 
hr^b- Cá/t mBogdb tíguf 6á|< 
nglúdv-df pá gcudi/tc /ié g(íc 

/tdb ódóineb, 7 ;i?f dr) «glio- 
Cdf ceilge dri d Wihib dg Ir;- 
gecdn óuni m^Uzóiji^íó : <tc6 
tí)i mbeiú bifri dg tgnrn^ii óo^? 
j:i,mTÍe d n^jnibffáfnm f ná br;íe 
«eiá^ cum dn d df cevj ú)^ 
[gbo»]] CiMOfó: O nd Bpdgdri 
dn coj^p Tíjle, dfi mBeic tJó go 
cgi^c coimcgwg-^tce, dguf 6lu- 
rdigce /té céil« ^iié comc^T 
5<íl íi<í »5">^te &dll jié d gcoim- 
Y 2 líoíj^ "j^ác éunB-í-;!, páf iorí>cu!)<Sic3>h 
c-rjí'.p, cuno «1 polUm'.jTíSce péir) 

?It) SoifgCl. S Coin. 15-. I. 
. »?;íVí35 S r^,^■f^ d« fitieTnir;!) pí- 

íidc óócíBi -o.ncio, sej-tjiT^b fé ciíf lorJTfjB, tíguf 50 ir,Siíión í: dguf 5<lc -T^le ,] Belli coi^ítb glíír,r,b fé t, óo 
cum go mtXb iií^ójbe to Béa;^.dtí 
fí uo;i<x6 uáíce. '21 «cif úzd 
f i5 ^1;;í; cfcf tí?)" mb|iéii;i;i óo 

■íjguf trnfi lor/Tj'j}-). '^inihé.ú úf 
,r,<Ic BpéUíbcíri <ti!) géug ro/idb 60 
'Cdli-rri'it: ucíite péin, miiyjil 'opd,- 
.?ivl y'í fá hp:i^hr,n : if maj-i fin 
3)í peu6fd fiBfe páf, nound 
£pcír|-(-5i ioí)íí!Df <í. <íir n)ifi án 
í:n;|nf)rín, f ibyi t?í^ Séugd : g'.b 
í)5 p.-.'nuf loíiííprfcí, tígiif mvf} 
-árifú)), fco Be]j< fé cojtíSb rnófi : 
óijt ^cínnQifi r,i héióift l-ibhéii?- 
y,) btV-'dm. t>'^ ^^ '^*^*^ Bccírpd 
londinfii, ceilc;;preri <^n)ác é, 

ceiííib láó, íC^uf lon-gzrgft 
láfe: ■:3\ld f^nciij fiB torjtlmf d, 7 
wá fámTb mo Bfiiiiti'iiiyct loíi- 

liB, úz^<Jf 60 béur,Crfr> bcóiB é. 

Qlf yotogeiB míu^^fi gWrn, 

yiBfi 60 tciiB^c mó^.dhj roiid'o : 

\i5uf Beic Bufi íjóeifcioBlT^B cí- -d bhc ^le cumcíf dití, tf^ 
t(/t BcttS pó;*;<br;6e, éc- 
lú-f pí;íiv)sc 5o Beit ofiu; óeó- 
1}á\6 á piof óo Belt d5«iri, go 
)<o cg)'.::, guft Bé bo tDbdc lófd 
Cj\]ófb ár>zfh-^e^ ú tp^me ~i 
úr) Betd, cvm úr^ nabeir btfrie «g 
lentin}i;n l-'í;>ig «btípfuol ncífn- 
td]|"dj^tc5ím}Ooihp 7 yiróm".bSr/éi!P, 
go yn7Bóldn) go ciriCe fcín 
i:f l'.ge, óo ri^éofiíCigef cum nd 
Bgcd má|ittiíic(ib c^ié bo Tinác 
cetíb^a loftí Cftiófó úfi "úig- 

?l ^^eipifíiil, S Seum- i . i. 

^gA>C: ^''■''^ Séunouf f ^jiBpo • 

4 gdnCTTge Óé "dguf 

^{^(^ ^ dn righgf^nd lófd 

^^-^ Cí<iofó, cum dn ócí 

ú^eiB Seug.tXo'X f gdntd ó céile, 

Betd dguf flúWiZs. ?t bf;í- 

Bfidicr-e-» mefríb >iíí jió gáif» 

égcdf, ííY> ^cíTi rr,r;pcf y»B ct 

gccíirigcbií) éu,s-,''.i»Dhl(í. 2ií< 

íTjbeiú d pgf í( tíg"r;5 go ?)oih;<i5- lit Naomlj ÍPI) ííp 

|7) bcf>liáb hu]^ gcf.eióiír,, poi- 
gi5. <Í5Uf biob ob^ biorig 
mcclcet dg «til Bpo;gi6, cum y iB 
péin Ó0 Beii oiongmalcdjiomldn, 
gdn T^r^^.fbrjb coiiieite. -dguf 

ggnd, JáTip.ú6 [tj ^ Óbí<í, íioc 
óo Bei|t go Fifing udb bo ncc 
]rí7bB, ílguf >5dc óéun irc6iti|n): 
fíguf óo Béuftrtíri bo í. -dehb 
íd/ir'vítJ fé wáiUe fié Cfieiógnob, 
gá« Belt dmh/íUf dc ;§ éu«co|t : 
ói/\ tXn z'i d/1 d noBí tífni^uf, ^^f 
cof m-i-l é p.é ZT^xi p^ge glúdi-f- 
6§^ jtif dy) íigcóit, tjguf B'íof 
bíi oionoctír) <! Tnun fd Tiall |^Iá 
fv-óilgb út] z\ fi» go BP1750 t*é 
<5i'3ií Ój) ócigifi^cí. Pedf< bá 
iwúTÓe , r)e<sf?ifecífrn<Xc txt i^le 
yligtiB. -dguf Biob g<3ií(<óe<l- 
crt-f <<?* dn óédí^Bf^dt^ dcci ifcl 
pá é péin ^'fióugtíb : <íguf íift 
tin tfd»6Bi/i Fd é pém ífliugtíb: 
ói)i hk\h yé dg céuiiííog mdji 
Blcít í)úí lirjBe. OiV [ dtTiYilJ 
fed^íguf úf) gnídn tí;t néif^ge 
<í/i It^B pé redf, dguf ti7i;eaf 
<i bldú, cíguf iéió iDilife d pcnc- 
-fecDict djt gcúl : ^f <!,xúrp ^m 
yeargpay an óvjne yd^bBi/t <tn 
tí fligtiB. <íf Beíi7Tr;ge dn rí 
lonKY.'ff Ccíiugctb : óifi r;<jfi éif 
tí pítgáld feed^Btd, óo gedB- 
r^b fé coftóin rid Bedrd, tioc 
t5o geall dn titgbecíf'»)!^ bor\ 

' <ly\ SoifgCl. S. eoi» 14 I. 

A 5"f ^ 6uB|:: lófd jié )ict 

«tA beiycioBliiiB nd Búdfb- 

■ eoE/^td/t Bu;t gcjioibefi; c^eicíb <J j^loíd-. 7 Cfieioib lorf- 

óag mdidfif d : ú-^uf mutitt 
irBeic, CiinécfT^n ofovs é Qi- 
óáim úg óul óali.mugcib díre 
broiB: dguf md inot^giiD ó'alí- 
rnugdb diue txóiB, óiocctf('á n?é 
d jtíf, ttgiif gécíST^b JM -yiByi 
cugdm péir):-To7)Uf R)d[t iBp's^- 
limfi go moid yiBye pcf dn. 
^^íguf dcá d piof dgi^Bfi gá 
])dic d óccMgnnfi, dguf drd 
eóliíf n<f. i't^ggb «^5^^. ?L6uB- 
^ó Comdf fuy- ; d tig^j^rfd, ní Fsr ;d bc d 6uei6 oU, dguf Ciontíf df éibiii liTÍ eóluf 
nd f ligeb óo Beit dgi^ii ? *2l 
biíB^c tófd ftif j dy mifi drj 
cylige, 7 d r^píjnrie, 7 dn B£- 
rd J^!i rig coT.bT^Ae cu.m d nd- 
tdn, df cfiíoinf d. bd míb <íic- 
nib bcóio rr)i<i, ftob <íit"oe tiiB 
n?dt-3 md;^ dT5 gcrónd : dguf df 
dicmb bíDiB d «oif é, dguf fco 
cvTic^hi, é. Ql fci'.B^t: jobiliB 
ftif ; d tiggft^d, odifBé» dn 
ódt^ bT-n, tíguf ff lójt lin é. 
?l fouB^u lófd j\]f j d>i Bp-r^lm 
tí ",piidf d bámf\i(i Bufi Bpoc^, 7 
ndc dit)n6h bhr^z mé, d pbi- 
liB ? gióh Bé cbun<;c miyi, 
60 cuji^c fé d« t;dt^, ífgwf 
ciofjíXf d óem zufd) CdifBérj 
í?T7Í) <S5i odt4 QIt) r)é )!dc cCfiei- 
ó^>i rú go Bpiqlimfi dn f d J^Id- 
t^, 7 dr, cdr^^ loíicírofd ? net 
brtidCftd IdBfium f^iBfe, »í údiir» 
pétfi laBi^Yjm i<í6: df da z<xt^ 
orá T5d comvji^be lOíjdm, dy é óa 
)ii r)(i boiBfilcd. CneidiS mé go 
BpT^l'.mf 1 dy} f <í n^t^i <^D^f <í'i Naom IBacnabas apttoi. Ziz^ lOTÍdníf c( : })j df lugd 6?, 
C)teió;S ódm tí't ^'0)7 Tid noib- 
;iecd pain. 5^ beimij?, óeimi)?, 
d óeir^iro ftitj, gib be c/ieibef 
ionti!D)(-<i, ÓO bC^fli r*é net hoi- 
5<gcd nimfi, d^uf Ó0 b'éuucí fé 
oib/igcd df n)o í!íí iá6. Oí^ d- 
rdii»fi dg 6ul óionfT^ge md- 
td,rt : '^Iguf 5id be Tii id;i/tp-)r;be 
dm dinmyi, óo Séuncí mi^i ym * 
bo cum 50 ncf npdlfc) dT) rdt^ 
d 5lór<ug<?.6 dr) fd mcic. Q|]d 
ld;i;itfCi ni d;< bit d mdlTjmfb 
Ó0 béuvja mif I e. 0<í ciggf^íid 6íd i^te cum- 
df dc, 60 tuj^ boz típf óol 
wómtd Ddíií^dbdf ciobldcdb 
oi)tbei)tc d Spioftdib I^Vóim : 
gTjbmíó rú, »)d pdgbvjb poldm 
tifie boc tióbldiciB iomí>d: nd 
póf óogftdf dib lé d gCTífipim d 
í)iífdil> íd6 óo gnát:, GUI'' óonó- 
jid dguf óo 5l6i|iTfe, óiie lóf d 
C/iióf6 d;< cciggfind. Q(meq. 

Ql;t yon «á /^éipif cile. gníom. 

II. XX. 

.íf'^^^ <í'5nc nd fséuldifd 

'^k^^ ^o dudf dib ndhg- 

.^SjLtjp*! glT^fe óo íii d j^lid- 

|6d|< bdt<y)dbdf údtrf 50 Jlá))- 
Z}óc\á. <i^uf dfí br.zf bó, "7 
d;< bpdicfin 5t<áyd Óé, 60 
gdB 5di;i6^cuir e, tíguf óo tg- b'g. Oi|i 60 hí fé fld d-yjiie mdiú,' 
dguf tdn 60» fpTo;tdó T)<t>mh 7 
óo C(teió|m 5 dguf óo ci7?i£di 
|tij- dr) e)Cig|;<nd hrjáp-i) mhóji. 
óo imuig bd/ombdf dn cdn fii 
go Cd|if uf» oidfif^dib ShdT^l : 
dgU)' d/i r»d pdgttil 60, /lug fé 
^iif é 50 f)dr.oiócid. "^lguf záfi- 
Id 50 i^dbdód/t dg gndtugdb 
d célle pgb blidtínd y-d »ggl^f> 
^5"f 5"r^ ^gS'^fS&^ ^^^ lomdó 
óo bcPiriiB, lo-íiuf gUfi úb d 
^ldnóiócid óo goii'ieb úji zvLf 
Cfiioyot^gte 60 Tid 6eif cioSldib. 
-CÍgu-f d>i f nd Idétib f in, cd)i- 
5<íód;-< pvl!be ó 1d)iufdlém go 
Odnciócití. <íguf d]< tiéi/ige 
f íídf 60 r)|c dcd b<íí]i bdinm <í- 
gdbuf, fcpoiUfig fé c;<éf dn 
f piofidó, go mbidb go;tCd nióji 
peb Tid tdlmdn i^le •- )ioc zÁpXd 
mdfi dn gceuónd «1 Itíéubibh 
ChUubuf Sédf d;i. '^U fin 60 
cr;ii gdc cój) óo )id betfciob- 
Idib ;toimbe,Goíigvidm bocuj< 60 
ftéi^ d úCpTjTje, cum ná )i6£f(- 
br<ditr(|c 'íáiqtig d cd/i lítbdi- 
ge. Qlguf, «0 niwí6d|4 Y*n», -} 
60 C'-jHeiidi* é cum nd fnifgf* 
Crté Idim Í)hdji7)dbdif> dguf 

QhSoifgédl S. eoinisr. 12. 

^^S í fo mditnefi, fíb- 
fi óo gHdbugdb d. 

"^ ^^ dig mif 1 f ibfi. ^1i 
bpTjl giMb df mó fld f o dg eiri' 
£c, r)d d dndm pé'.fl bo túhizáí*- 
foT, d cdf<dd- V íiÍJf 1 mo éííV- 
bef 1 ft)d #» 5<íc r)i iJd r)ditnigin) 
bib.j 
^oi^ noé CáJ;i6e bio, ói/t Dct 
iiTjle neite 60 cuttli^b nié ó r.ú- 

f 1. j^IÍ fíBf 1 óo tog nnf I, tíf 
Naom^ Eoín 25aíííe. 

)\t;6 6] guji C/'^íoc»'rj5eb <t co- 
gáb, gujt roíiitgo d héigCfMC : 
ó'.ji óogUc fj tíf láuí) drCigg/t- 

plCúlb'. 5^t ar) ré pjígt^ítf tin 

C'5£jt?)cl tCyaio ói/'.ec íííjfíi' 
ójoú/ttnrn flige mó;^ dd/^ N?6Ííí. 
Q'ij«beuctd,n gtic tjle glgn, 7 
íflsGÍvbín gílC flícíB, UgUf 
gác Coop ; tiguf óo bCicrt/i cOr 
Ctím ói/í^^c, vt^uf ntJ l7cíí~e gdíi' 
hú inni,'?íguf poiUfeoccí/t glóíjt 
dn rtggf^nd, tíguf 60 cípb <t 
n-i^le feáú é d rjewcef : oV 

íí c>Kij|r f; ifio-,), C[<é6 pactigeo- 
?<o[f ii'é ? If péujt ■ d nr;le feóú. j^Ií fíBf 1 óo tog nnf I, 
m-.fi 60 to5 7'ifefi, <i'S^f tocTjfx 
roo i'iB 10/iuf go «irotedcáid ti^» tíj;uf go óciuíj^ídb f 15 co^tctb, 

co/1 giíj bé ni iáj!<pT:be d wtítinm- 
f! o(|i d níit^^;, go óz;ioB/t(íó fé 
bíB é. J^irofn CoiH) OtUf ce. 
^í ^M,1|^ta. 
Óbé i^te óiimhcíf áig, 

^o i^ugííb óo y"eí/i- 
Bifec eói)i í)áij .;a 
go hiong<i»C(Xc. 7 óo críf<í,6 é, 
cum f lige í>0 ■^Qbic út^ SiúTÁ^ó- 
eojiú tullrfíá6ú6 , lé^egafgná 
hditfiige ; zúh^i pdbgfia o^Hain- 
ne, ú tggtXfg, 7 d bgtcí ixóm- 
tú bo Ignaiini^n} dfi rjoó go nfcC- 
Mám pio^dit/nge 00 fiéifi <( re- 
gílif $,7 60 f<ei;^ eif loiDpI^ef 10)?, 
tí wf:tf»i)ie go CTiiCe 60 UB^ w^ <íí) 
feuBáilce óinjberigtlS goc/tógcí, 
7 puldng go poig;ó|c ífjt -fOD 
HXÍ pfivne, Cf^é lófciC/tiófb (l;t 
Cciggi^rxí. -cimen. 

<(;*< fon net ?)eipifcile. Ifcd. 
40. I. 

Gifnigib' yiB, n)eif)i'git> Blttt dn fnitc^e. Cjtíom^b ún 
p!§u/ii t'.^l*S^^ '**' ^^^^ • ^o ^r''5 
go féibíoí) )'pi0)^í<5 rti) oig|)<- 
>)cí ^. C}Monrb úi] peúf<, f eí^gi^S 
<ln blát, <íf fffpT^b bí^iatdft 
cifi l^lóégobrtách. '^lShíorjtíoc 
óQ Beifi íef vcéuld xn<i-\zhe, éi- 

lef\«f ulém do Bern fceúld mcti- 
cne lcf, uóg fúdf 60 gucb 
mtXiUe fié «gftr: cóg fiictf 
é, í}5 Bíod egld o|ic : dl^^ íe 
cdichfigóíiiB lubdh, peúcdib Bu|t 
Nóííi. Péii:, triucpi^b <ít. C13- 
gpd bictli n^'^'iiT)] Idíftif., dguf 
iAidglocTib <{ ftig <X;i d ^"on ; 
peúc <kZú dluaiógf mdliUe rtvf, 
<(guf d obíí!,i noimhe. Dyto- 
^ii^iii fé d tnéiíb tr,iT!rjl áobae. %H Naoíni 

Cj^yjiieocailj fé fiú huá]n lé «tt 
lám, dgUf iomco;^-r;6 fé io>5c( 
xito idó dguf <:iorD<íiT)Ci6 go 
ID)» dn cy;ó íoncí mói íítíiw. 

■^ln Soif^Cl. S- Inc. !. y/. 

T<íimc ioriBY;b eiífdoe c • 7 

cúiXl<Xóc(ft <í cofpctrtyccin dguf <í 
íjróine gí-óil . gun poilf 15 <xn zi- 
52)^tKi d ttióc^e vnón péin 01: 
■dguf bo ^níigbúft gdifioecui' wd 
fíún fiíct <Í5yf cdftnld, go 
óCfilDgd&iíit ^ ú nof mdtí lá óo 
cuTO go i]b('n<i^6)-f dí! nrÓide í)0 
timcellger^roit» , <Jgúy" óo goift 
£6(í|t Sdcar^iaf óf, 00 Méi/< <xrj- 
mct tX atcírt. "^lf új\ bpfiegHíl 6á 

[Bidf :] tíf e6i7i goirtpiben 6é. 
•íXgUf cl ouij.Ka^rtf r^í<^, ií Bp-rjl 
f nOTjíie óoó cirjeb bá logoijitgi* 
iSn oííirimfi. iíB'Jf bo jvSiCbd^A 
coÍTiciitucí bá dr^, cj-^éí) úríZ:X'rim 
há. TOidn leif 60 ú<sB^~ ^. ■cíguf 
<il/t Ti!c3(<i|'>t]b cltíir' bój'tón, óo 
-fgHÍoB fi^, dg r^ái?, if eom if 
íCinnn tió ; 7 bo gíiíi iorigí4r,z;uf 
íc!e> T^le. <íci!f dji <(íi rróaU óo 
hofglíb tí bsulfd.íi» tíguf ct 
^rn^"-». ^5"r ^o Idaá fé dg 
nioldb óí. ^íguf fto gáíj gglcí 
d gcomh-.titfn7r)r,le : "jóohaic- 
)iift,(i «ú «eire fo -yjle cboif 
o] léíóe tíiie lú^cí-gc Y-,le iíguf 
j,(íc i^le brjne bá gcúctlrfit) f i)), 
<^o CT;ftC;6an<X 63<llj-gV.í <í)) cí 
gcjAPitcili peir) [frtó J tíg ?iáb ; 
C/1CÓ é iin "for^z leimij B.'df fo? 
•tíguf bo bí láiV) 'irt 'C.'^gjiTict /AÍdf dtá Irtn 6on SpiO|(£(bí)c6mi' 
dguf <5o fiiíie yé páitíeóóijief, 
dg jtáb. 50 íDíio bgn-dCge ííi) 1:15- 
epná ^í(t IfTtdél, tí;t -j-oii gu;i 
piofftt^g Tfé, "7 ga-x í^úc(fg.iil 
7'é d poSdl péin. ^lgu f bo róg ' 
fé yudf tíbhctf-c r)c( fltíince ' 
bifrje, tJ óoig Óbi3ii!5i d f v-r^p- 
gdrjCT^be y:tvn 5o jtc?;t md^i i 
óo Idij^ í'é Cjié Béul ú p-^ibed ' 
Tiúór.itú péi>ij_óo bi úT) ó tiíf ' 

ftn ó d^ ndmóib, tíg«f ó lcíím 
gdc ■q{e^6'r,r,e dgrt Bcr;! FÚauh • 

dft TXíitrgcTfjB, <íg"f 50 gc-yjii)- 
néocdb fé d ciomnd nciórnchcí 
pét)} : <ijzuf <S/t <tr) JT?ioTid lé ci 
6UU5 fé móib Ó^hnúhÁm d)i ntt ■ 
rx['ne,go óriuÍ3(-5 tSb f tí 6-57 r], ^o 
mheimíf 5<5i fg^á ^ ú^ fúóp-aó 
6 lijimh an r.árf^áó. to cum feift- 
Jiifi 60 bíndimhbó péin, <t r^aó;:)- 
zú,f «(guf d bpi/^CTjCdf net ciad- 
Tir;fiy-^n, <t IdériJ» di*. mbeta T;Ie, 
iJtgU]- ruf (j ct ^lcir,ííj, goi,^pte)-i 
óioc pá;b <tn oé <(f dÍMde : ó?f< 
f^ctcTjb zú ftoim dgtíib dn "icgfi- 
)\d óuUrn ugíib íi i'ligf^ 60 
icíB^c eoÍTíf T)<í fláínue óá 
pobrtl, Cfté mc!]t:£nf)hTiu/' n-i bpc- 
cc(d. 0)^é ufiOG^e vio Trhiii/i dft 
^lóíá péi)), léti pofp(iY;g fé 
■fvii í(g eiVge Ót) 1nl1c^^J ^/ji6 : 
óo tdbd'C foiUfi toT) óítoirg 
óo bi nd fT^óe <x r)bo^cúbá-fy 7 <í 
f giile d» btíif, "/ óo b!0)igci6 <t.it 
gcof d f bge nti ficicár.ú- 7 óo 
pd)- cin Ig^>c(fc>, 7 60 5K>~i7g|b é 
tt f píofiT^o : "j óo bi fé tin 71 cf pá- 
f-f^gibgofoite c(Ti id ttn <íjt jioil- Ha jjiaoím^ i&'^atiaíc. Id '^lóm png6|. 

-^^I!;j55 <í bé ■yjle curóctf <lib, 

^^ZxjiU ^^'^^ Cfiíofó, lonotó 
/^'^"^ 60 ciobldiaB oi^d- 
g|icd bo- dpfzol D<6m p^óá^, 
óo gsurídiinibbe í)0 zh^iuó óo 
bgtabáb : CítBá fd bgfid, girjd- 
n)ie> cú, <í/í 'gdc Tf^le gf bucc 7 
■<6b^e ópQCfllil ncóráéd í)o tg • 

<\y) bpobdl <ín gcedbyid bo le- 
«(tniYjri 50 bumdl, cum 50 «gldc- 
pdiótf cofioin Md gloif^e f ióf<|i- 
b-y^bejCpe lófd Cfilój*ó <3(;t Cul« 

Ql^i fon 'ncl ?7éipift:ile S'^'orif). 
12. j. 

Fcí' <( iiítraf in bo 'fh '\ofuár6 
ún fi^ lámcí. 60 bCtxim tjIc 
óo b(<Yjn5 diftige óon flggltyf. 
Qlguf 60 xixjíph f 6 Séumuf , 6ej<' 
hi^át^ eóií?, lé cloibenoh. <Í5"f 
úji hf<x^c^fvn tó gu/^ tc(^*:i)? f in 
i;-if n<í libaigiB, do ct7(4 -^é 
yioiine pgbdji óo gdijall R)(í;< «X)} 
SCéuóná, (df óo Báócíft Idéte 
tí nd^^áin gcíí} laioít) drj,) <Í5iff 
tXfi «d 5<íbdil 60, 60 CT^ft ^é <t 
bpfiíofún é, dfi T)ít td!)|c ócc 
í coméub 60 ceit/ie coi/ngtib 60 
fodgiiiY^/nij, otft mhe\t porin)<(f< 
bó c(|i d táh^z dJTKic cum oir) 
pobdil a íibiáig rxí Cdfg, Uime 
fin í)o coiméuótíbb pgóc(|i <t 
bpftiof íín : <<j;uf doftiTjedTjgg- 
lYjy ú/<>){Xi5e 50 dút;i(íf tCc chit) Óé dfi c( 'foj), '^lguf <!>< n)kit 
óióitutíiS £(ji ~? <( tíBá^ dmdc^ 
fd nólbce fin péin óoJ:o6<íil 
p^báfi eiói/t bíf «f digixiVfJi <lj< 
r)ú cgngdl j^é bá fláíjjiíltí, 760 
fjáódfí dí) luf coiméu6<r, dg 
coiméuó dr) p/^iofifn tíg dn 00- 
puf. -dguf péuc, 60 f If din- 
59I tííj -Jgejtnd d U't:^4, dguf 
do bf.li<t;'o foluf f d Cig : dguf 
dft wSiidlílb phgddi/t dji d t<óbi 
óo tóg ye fúdf é, dg ;iá6, 
éi;<ib 50 líídch. <Í5Uf 60 t-»;- 
c£ódr «d f IdBftdibe bd IdmdiSí. 
•dguf d óuB^c dn cdi)iggl ftif, 
CTjft 60 c|tiof rof^ó, dguf cfn- 
gdil opc 60 b/tógd. <Í5uf do 
;iivie fé md)t fvn. ^5;"f <í dufi- 
^0 f é ;iif ; Críft do bftdc lomdd, 
dguf len mifi. <Í5Uf df^ mm- 
^f dmdc do pbgddíi do Ign yé 
é, dguy t)í íidib d pof dige 
gu/^ Bpíofi d fl? do í<in£b crigf 
d ndinggl, df do fcóil fé guft 
Cdibf e do cu>)^c f e. <íguf dft 
wmtgf dóib C^é fdi) gcéuíJ 
[Fá«>J <í5'^Y^(^é f dn ddjid fie^ 
^dngdbdn cum <ín 5g<:c( iá/idin, 
t;ieó;idigdif cum «d^cditfigc, 
rjoc do ofgdil dóib udtJ péi'T) .*• 
dguf dfi r»duU dmdc tíóiB, da 
fiublddd|< t/tíd <6í) Zffiti\b d- 
iiodm •• dguf d;< dn mbdlldo im- 
tig dn CdlMggl údd. <íguf df< 
d-gcd do pbgbdji cirjge penjj» 
d dubác yé ; d noif dcá d pof 
dgum 50 dgr^bcd, gu)^ cyjft 
dn ciggf<»d d dinggl údó, dguf 
gu)< f<6f. fé mé ó Idim 1o)iúí(it>o 
dguf ó tjle coiméud dlí pcbc^il, 
ladctigc. Kaomf) ©turn an '(JTapifol 

Qi-p'f zol f di) Scum <if< BpágDciíl 

gdr) fndiU 60 £^m 60 frncfe 
lof ct Ciiiófó, 7 rr}U}\ bo Icdn é ^ 

ne «5 creigion 5dc -rjle dm- 
fni<l«<t dfl of fógdil 7 tiíí colncí, 
1)1 60 hc\t uIUt!) óo gnttc, cum 
í)4it£)íC<i Kumcafrt 00 l£>idfn- 
iy<i>i, a bcifiib cr^ó bíoB gHf< úh r,íi, c/^é lóf ct C/ilóf 6 d]^ Ccig- ►iít? 6Cgc6 blófíC 50 

Cftíocdibh Sbgyáfii<í 

■ph4ifpÍ7 bo pidp- 

)ir,ó f é btí beifciob- 

'6ei}i M 6cloi5ie, cict mtfi nxic 
cite ei'itíf, tJguf crjbeile 1c- 
j'.emiaf, »;ó <ó-o bo íid pdibib. <í 
t)ei)< feifgn r^if, df Cfiébdóeifi 
j-ibf 1 ciá iDé ? 'Jlguy* tíji Bp/ifS- 

^C -i'é, 1f rUfd QlÓfó, ÍTXÍC 

<Dé bí. ^lguf d/< bpjtegrd Óió- 
/f^ 0(1» C/íácf o;)ijí feub^p fé |ti|-: 
.<(j- bgriY^gte tu, <t SbífT)oin fmc 
1ó«(l,oíft r»t féoil r,rt ptjl 60 jioil- 

•^\QZ, gufi oib cufd pg6|, "7 
5u;i«b tíft <(ri ^cá^f^T^cfi tó» 
ggbuf JDifi JDe<ij;lt;f péinj *7 
ndc bf fiir;6 ggcrjtíe ipei/tn búdió 
«yjjtte. -dguf 60 btríd me b-rjC 
eocKdca rid riíogdf d r^^m^-, 1 
gioS be fli ceifl^éoluf í;Ú <J;i 
CdUni, bidiS fe cgns-rilce d)t 
j)grn: aguf 5106 bs ni fg^oiV 
pgf ZVL df^ cdldm, bidiíí Tfé 
ygdoUce d/< r)gi). 
I^lrómb Seúno d« Cdpf col 
'51 ^!ó;tf^t;d. 

Deondig d Óhé rj<(3c|ib*, 60 gcibdil md/t d)) gcéuí»}** 
loridf f»)Uf< bi 60 riQ/Db Q[^ fon r;d /■)éipif cile. 5^íóni. 
1 1. zy. 7C7ÍÓ óocd. IX. 

■"■r» fnd Idecib fi«, 
~dy^5dbd}< pdibe ó 
le/tufdlém 50. f^dfl- 
ciócbid. -dguf <í;^ 
^^rS^ fúdf 60 n|c dcd ódi* 
bdinm, <Í5ábuf, fcFo^Ufig fé 
r/téf dn •(fyof'^b^ 50 mb!<Jb 
go;<cd tt)ó}< c|b nd CAlmcC.) t;le.- 
vioc tditld rod)! dT) gcéubr.d d 
Idétib Chtdubiuf Sffdft. <dn 
yin 6ocT^/i gdccor) óo^dóeif- 
ciobldibftoinr.ejCongiidrn oocyst 
60 j^éi|t d dC'ptííie^cum ndnbg;^- 
í),idití<|C bdiri^ig d tcí;i lú- 
bdige. iiguf 60 í<ij)|6d|i fiw, 
dguf bo cYjf<^6<i(f^ é cun) nd 
finfgi^ Cf^é ld)iT) í}bcífindbdif, 
7 Sbdtjl. -Ciguf ptí d jidm,'oin ^^0 
fin 1o/iudib dn j^'5 ^<^^^i ^o ^^* 
fldfn vjlc 60 b}<i^ns aifiige feo 

Séumuf, fegnb,Kdt| eóin, lé 
cloib^mb. iiguf ú\\ bFdicjrm 6ó 
5u;< cdia») f ir) í^if nd lu'ódig- 
ib, 60 ctjit fé fiombe p£6cí|< ^lr QlnSol/gfl. S.2|]£lt.20, 20. 

Tár/)ic mát^ clojTJe Shebe- 

iiDoiiUe fté rd clowl, 6á onó^iug- 
coy í<5Uf tag ^íH/nqS reit» di- 

|->íc;, Cfiéó í bo toil? ct ó-i|i •j'i- 
V' l''U úh^ ^o fr,^pb úD búf 

bo UiiT) toeif , «Jguf pgfí eile cí/t 
óo láirn clé db fiiog^lf . '^ígUf 
tíft BpMepjta biófá <xbuh3z féi, 

I m fcpiqlclplOf d5(11Bc;1é5 1á;^|1- 
; cáoi, a néi5ij< liB dn ciipán io- 

óe6 leif tín mbtíifóeii lé d 
. wbiCif52;t n?if 1 ? <t óuBrl<^5í/^- 
^ l'tXn jiif, if éi5i/i. -d^Uf á 
be\\\ f eif en níu, ioBcíCoi ^ 5«i- 
íoir) ftoni) cu^áT,X<k, dguf bitifó- 
p'jtgjt f ;ij leif dn n)bd!fóeb lé 
■^ tí mbdTfó^jt mifi : df f-Tge d^ 
n;o láimbeif ^] clé, ní l^m/d 4 
t;ílb|í\L: <xf feon ó>ieiní) óá bpT^l 
fé d/i noí ullíiiugíib ó iDijt^. 
Qlguf <íTi;:;tóíc e)ociíd1c(5áít do 
bQXCD^I^lx [eile fo]^, óo bi 
)lélíl)C101) dcd d/t dn bídf 6g}t. 

Bftdcdri. <Í5iif d)t T)d )ig<|m 
c-rjge Óiófd, d fcaS^/^c fé, d- 
Cd 01 pof dgctiB 50 bp7]l udf- 
dHdíidco d^á 6Ci5$n!iM0 ^^ "<í 
' ciTj^^^dcdib, ú^uf 50 bpTr^lió rd 

r 6g'S t5J n)4jt f m Bidf f é eojiYjB- 
Yi : dc6 glob bé «gc lé mdbb 
JDÍct» belt: iDÓji |6f.r,b, bíoS ■(% 
nd fgfibíf^c dgdib. -aguf ^iotj 
hé n^c lé T}db ú\\ Beic r.d uaf- 
tíjtár? ^b^'^B, bíob fé tjíI fettB- Fogdijojbc dgdTo. Qíibdil df 
í3dc óráíWic wdc dn tyjiie ó^ 
cum go rjí;rJ)Cc(oi fei/tbif bó, 
df óo brnarnfei/^Bí'fí» dguf óo 
tdBá- driwd péiT) njdjt éi;>^ic dft 
fon rr,ó;tdnr ^lcpmh pdfttolon d» Ccspf col. 

Qí J^-lÓ/^tltd. 

O'?. bhé f;Ie cunjdf dib 7, 
pófi)ib-r;be, óo tug i>od> 
Qípfcol ]Já^tolóí) g|iáfd, óa 
fcnidtd/i óocrteióemh 7 bpoCdl 

tú, óeóíiaig óoó egldif, dr» 
Bridtd»< úí), 60 c;ieio yeifT07> 
óo gfidbubcíb, dgufdtigdrg» 
mdr<cD)) dí^uf d gldCub, Cfté 
lófd C;\iófí) d/t cci5£ft)id. -cí- 
;r,en. 

"^lii fon >)d ^)eipifcile. 5')10"'- 

^- '*•- - . . 

1^0 r»i3? mo|ttír) to comdj-i-, 

JL-^ tdbdiB, dguf óo Tn\)W]\- 

buldiB, Cf^s ldnf)hy;bb nd rdBf- 

ódU d m-f^ ú-n pobdil; dguf 

óo BÍ5Íf r,le fcCncoil d Bpói;tfe 

Sholdinnb, ^l'có 6o?? bj^-rjiig die, 

níon.Um éiiiec dcd gr-frougdiS 

leó : giBeb 60 bi mgf idojí tíg 

dnpobdl o/ifxtd. <tf if móíóe bo 

rnéuódig dn -rjiThi,^ pgrt dguf 

Bdn óoc/teió óonuigefird. Ion- 

í)iiy go r)ion)c^dtí>jf dmdc p<í 

nd fi^di5iB nd 6<-Di)ie éugc/iudi- 

^e, dguí-go gc-T;iióÍY dr< l§- 

pdctjBidb, lonuf tsg cccb 60 

pbgbdri go gcrifipgó dVto'í'l* 

<S"Í<ÍT17 f gáíle d/< Dec é'gin bípb'. Kaom^ Q^atya an tapttoU 

d cfiile oif nd cdrCfifcdiBani)- 
c|U 50 f)iánuf<ilém, d?; cdB- 
^c bcó^ne fgc^udibe, dguf 

5l<Ii)ct ;iiu: noc 60 fltÍDTj^t] 
■rjle. Qli) Soifstl. S. iuc. ax. 24. ?i ^ló/t/1t<![. 

OQi bhé ifjle cumhdf dib*, 
^ 00 joift «^ ^Dhoied Ó : 

tógmáil «» cuf coim lé 60 fndc 
í)£í)<ti5ce, cyiT> <il belt ncc <ip- 
's{r- tied we^'F'HS^e fjei<^ lict: rColjdgUf fld fOlfgCldltí, Cd- 

H Sf^ííf <* t>Ví Tie, 5dc Tjle mid- l 
»d foincdcd, dguf gdc tjle i 
dngftdd fdibfe/iif 00 t/^éiggn, ' 
dguf 00 rndc cgónd loy'd 
. ,^^, . -dcó <t Cpiófó fco Iffldmhi^r), dcd )id 

buS^^r^c yeifion ^luj BgtdiSdguf dgixiuf^dbrndiUe j 

c. c>r,?j^r-dT* dg j^'S^i^ ^«^ l|^f<i tíguf dn Spio/idó nmm, \ 

úr:^uf d») 5;t£n) ronbid, f rogdl gdn epic, -dmeir ■ 

Qi ^lé'pif cil. z Co/<. 4. I . j 

r? CÍ TiábBdr«f 1)1 d|< n)beit I 
óon trvmofófidldffd fit- \ gcinbgc o^j'^^ci 

<igd bpr;l cufndfd ofifitdjgoi^ 
te^i 6(Dine pldir^mld. bioB. Qlf 
5)1 iDd|i fii ócóiSfe; df dV) zé 
Hf no $t>nr;hj biob ye tr)íí;i dí) 
tcé if lugd, dguf dr) óé If ái^- 
í)e g6^7^B wdft dn zé bo 1)1 mi- 
■mofortdldco. O'lfi cid dcd if 
3T)ó, an ci fi^ggf dH dtt rfihátibf 
y)6 ii-n zi bo rii pf<iotóldií)b ? <t 
?ié ndc é dn cé f T/gef ? úcb 
ttcdimf 1 gój^Tííbfe md^ dn cé 60 
3ii ppiot«Sldmb <ÍE^f If fiBfi 
í)pdT) drn poc^f 1 ÚÍ) TOO cdtiffg- 
tif). Qlf. Ú ndbbd/ifiT) o/tbi^giiT) 

iJfOlBf 1 )110gdCi>, ÍTídfl ÓO Óflólfjg 

7T)dt| péi)5 bdmbf <í. loliuf go 
MÍofói-ói <3^^iiX go )liobcc5i d/4 
wj Bó^tófd dn n)o ;iiogdc6 péin, 
<í5"f 50 rW' ^l^ Cditi/igc- 
<tiB dg bfieit B;<eitc d/t bd 
t^t\o be Kg If/idel, A' gT^n, bo ;ieifi iDd;\ pad- i^diDd/t Sftoc^e, ni téigtnib fit j 
ndnBpYirK!; '51c 00 tpéiggmd/t 
))dneite poldigtgcd míot'Ddcán- 
Ci7f, ni dg fiuBdl d cceilg, 
»d dg CfiudiUgb B;téltfie óé : 
dc imtiUe ;té poillf lugdb ijt( pi- 
K^nc bo niroib fin pém lorjipol- 
cd Ó0 gdc cow, fit Kpidbn'yjf ' ^é . 
llime f m md dCd up. fotf géulwe 
<(íi T)d poldc, If úji an b/ti^yjg 
téi6 diDUgd dCd féújiDáfo- 
Idc : '^{gd^ 6dU6id ÚD Zf<6'^ 
gdilfe tt Btjjcin, yjoc tícá «jt' 
bit cpeioiiY), lowuf ndc bidb 
foiUfe fhoifgéil gM6f<mhdi;t 
Ch|tiof6, 7J0C If íoriídig Óé, dg 
i)|l|tugd6 boiBb. Oi/t w finrv 
péir) 00 rjííT)]^) óo fe>)n)ói/i, df 
f}n pel» 60 Beit ób(6iBfe tí/t 
irSf^Bpojíiflictjsiíj, tíft ^on 1óf<í. 
Oijt ú fé <(n ÓícC óo <íitlí) óoí) 
cfoUf f oiUyiugdd df úi) bo;<- 
cbdbuf, óó óbgl/i-ríbb <i^ d/i 
gcftoibiíjne, cuií) f oillj-1 eólc(iy- 
glói/ie óé [óo tdB^c uíiir)] ú 

5tr> Soiygtl. S. 2l|citi 9.9. 

^óf<í tíy tX JiáiCfW), 
bo curiae f é ógl<tc 
»cí f-rrge dg bO;ib 
<ín cbufóT^rfl óún 

í>ííir)ií) Qtl^úíí, dguf tí buh^z 
fé jtif Igr) mifi, 1 tíft fléi/^ge 
60 60 t|í) f é i. iiguY" cciírdC 
cm Cj\íce <í|< f-y^de bóf iirj cum 
bib ftin cig, réuc, cctr.gtíócíji 
lomdi) p-f^blioccíntXc dguy pgc- 

beifgiobltíB. ■^íguf cín cdn óo 
cuiicdód^ í)dC phdi/iifints fin, 

<t í3uB^£[6fl(/i pé m beifgiob- 
IvjBfin, c^éu6 pá í)it|y) Bufi 
iwctigifói/ifi d Bpoc^ nd BpTjb- 
liocándc iiguf m Bp£Cdc ? 7 
dn cdtj óo cúdilíds lóftt [f o^, 

^i/t d tá flárj tt cá péitíiT) lífí 
dtt lídig, tiif tí5 dn mi7)ici;i ct 
t;á fflán. Qlf imbig, dguy 
pogloiDdis d cidU f o : t:;ió- 
c^e if tíiU Ipm, dguf m biób- 
hTj^z: dift ní tái))ic mifi ^o. 
g^m nd Bpifiéurjctc, nf rjd bpS:- 
íiíG 60 burn ditftige. na ^aíngíf uííe; ^ídáá) "^Ulicf l 7 nd fjciingle qfjle.' 
■d |*»]ó/i;icb<t. 

0'?t Óbé md^.c<Xí}dib, 6Ó;<- 
ódig 7 ciriag fei^tBíf r»<í 
Í^tdingiol íSguf rxi nóróingb <!;< 
wf ioir)g<iv)r<Sc ; óéoneíib 50 
C;<óc^£i, tímbdil if Tiíó Dílinglc 
r.rcÍDtd fei;toif 60 gndt biqc 4|< 
/xfn, mi7;i <íT) gcetíbDil le óó/i- 
^■^"S^yci, 50 r,6é(íK<(i6 cdBI 7 
CY;nribtíc óo túh^Z br^rie fXfi dn 
LúldiTi, zné lofá C^iófó d|i 
oCigeitT^d. QliDcn' 

'3l;t fotí íití f}€ipíf cite. Cdif. 
12. 7, 

O fcí cdt dfi ngm : bo 

c{XÚ'>75:2||icéulciguf 

d tfir.gil p.]f txn 6|^Éi- 

jrún, <i^uf óo cd- 

r-r^g dn ójidgur) dguy <t dtngil 

buáii), dgwf r,í F|iít d ^xíic ó 
fin címác d)< i7gmb. -dgtif 60 
CCilgeb dmdc dn óftdgún nió/i, 
di) Cf g)iditif< Toimbe, ótí «goift- 
r|r* ^" óídBdl dguf Sácdw, drj 
cí mbelldf dn óombdn -rjle, 60 
reilgftb dmdó-é pdn ócdldirbj 7 
boceiig^b arodctí dingilmdiUe 
j\]f. '^Lguf óo cúdld mé gut 
mó/i dr» ti^nííb, tíg r<db j <í )?oif 
<icd fldnugdb «Jguf r?grc «^S^f 
j^íogdf dit ^íóén;e, dguf cufn- 
tífd d Cbf^iof ófdn : óif< &o 
céilg|b fíof p|K éiligte dft 
íl55nb?idit;^£é, :70c boBJ bdnéi- 
liu5cib Í50 íó dguf 6oibce d 
dguf 7ií ;ieiTb frjiT) <iccí r]<t Jid- 

/igbdf loíjccí. <Xf rojg ton 
Zalurnh tíguf óo rfáS^ ó;f< 
ctíiíix; tin 6íáBc(l d nfúctf 
cugrjo Un Í30 cucác peifig», 
d/t mBeit cí fgfd cUge gu^t díi 

Qh Soirgfl. S. :2Dclt. I 8. I. 

XJL C]ohr]i cum lóf d, dg ^<ád, 

-dguf tíft ng^n) léiTjiB Big ci^ge 

ydn e '^íguf d 6uB^C yé, go 
p}mfc d óeiítimf^iB» ?iou)i<( pilU 
cí, dguf mu)icí 6eií;i n)oí/< Ign- 
bántf» nac /i^cóáoi d f 6gc óon 
;iio5<Jf flgi^'oSá. ?'ji d y)áb- 
í>d|ifoin giob bé íf léocuf é péin 
JMdli dn lgnbár)fo, d fé f 1» if 
TOO d r^iogdf neirhe, '?lguf 516 
i)é r)|c 5gBuf ci^ge esl^r,bdn 6á 
le}t\b fo «ID dinwf b gi^^tJ fé 
iioifi crjge. '^íguf gib bé ti£c 
bCftdf oilBéim óéi))|c boniorjT)- 
T.}^ bigf 1 c;ieió^f loyjiimfd, feo 
bpgfíji tíó ctoc rhY;lir) 60 cr^o- 
ccí6 pá rjd mi^flél, <(guf d bá- 
tdb dníiubdigén Md F^ge. If 
w^gngcooK) óorndn d)i fonoil- 
feéin)|Ji, oíft if cigi)i feo rjd hoil- 
téimgndiB redf •• úf cgnd if d- 
íidoibií) óo» 6Yj>ie c/i ■ d ftcig dn 
roilBéirr). '2lf m^ Beifi feo Idmb 
rÓ6o coy abBdr^ oilBéitDe by;C, 

5£rr» ^iéc dguf c<?iíB y<íic Cícíóii if p.^t'r' ^^^ ^ííi ^f^s^' 

6on B^tclití d|^ Utcoif í)ó a 
Igtldirá, ná bd ídim <iguf c 
coif 60 fceic dgdb, dguf fc. 
reilggn dji fdcei!:e hó/i/\r,L' 
"^íguf FT-'í Bei;t bo fv^l dbb.- 
oitoéin^e \St,z, hfj) u-fdb dgi:, 
ceiig adic i : if pg)<tt bi^<3 bu'. 
6o>i Bedicíib dtv tgrfrjl, ret 
fchcí f-zfl bo Beit dgdí) tígaf 
60 reilgeT) d 6c«iiii5b ipeif.a 
CctBj\Yj6 bú Bu}t íi^4s 1140 óCti 
beijitdei C.j(;iCT^frie ^ éi?|c 6;:, 
mT;vii:T;i Bigfi: oíj^ d óeifiim ;<.iB 
go Bpdició d «dingilfio?) <| 
Tigni 60 gndc dgdid ÍT)dtdj<f d 
d Cd <í;t n£nab. I^lfórí) l'vicá,'* dn Soifgédldlb. 

A'Ohé r,\e cumdf dib', 60 

dgd Bpt;l d inoldb f dn Cfoif- 
gédl, cuíí) é óo Bcié t)d fotf- 
gédlrtio, dguj- nd lidig dniDdnn 
go tíidb coil Igc go DtéiXi)- 
Cdoi gdc r^le gdld)i d;< ndiV 
mánd óo leigiof lé íc pdl- 
UiT) dn c^gaiyg do Cug ud- 
iid, Zpé iTjdibgf diB óo miCjft* 
lófd C;iiófb d/t 3z:i5bed/tncC> 

-á ^^éipif'il. 2 Cinp. 4. 5'. 

Cunfá f^e fnd brjle 
neitio, pulding dn- 
s'l^' fós, óéiT) ob§ foi- 
Bifgéil, ctíBáFcí&S; 
fid 63 íoi^iof b/idldf 60 Beit 
:é,^ feom íobW', tíguf iV po- 
gdf fctíÍT) tíimf ij^ wirotetíf d. Óo 
coin;t<nc né coiri^ cic tr,ciic, ftái- 
«ic mé ceún n)o coimled'«-g<í, í)o 

ómác tScá cojíóir fh}j\iv))~<!icbí. 
áfi r.<k Ctíifge páíD coraiiá, i^O'- 
íiéiíf^df <Hí) ^'Striid títib/<eit£W) 
coÍDC^oiD bdm, f<x ló úb: úguf 
r)í bdwt'd íimtíi))j <íc rr.úfi mn 
gcluónd 60 net hi^le í>bco:;ie 
Srtíó-rrggf tí t|f, béan 6eit- 
íigr ré ^£f cugtiungo baitggfi^. 

butíB^c 5iiábcí í)on cfcógíilf d. 
<í íáé^, tíguf 60 mti5 Y^ S^ 
Cef f <Jlor,íCcf, C;ief cetíf go £,^ - 
Ití'M, Cicuf go Ó(Slír.c;Xi<J. <X- 
rá lucáf wtícónc(/< um poc^. <íft 
TT/í),"eit: br,c <l/t 2i)báf.CY;f Zd 
b^ i?f é/ d.'jt tíf j«o focbf^ctc 
tíarnfd é cum mwofty^lCL'fu 
UXyVff óocT^ft jTié ciebicuy ucím 
■^o í)cp]5efuf. ■ ^ln z<^)) tiuc- 

60 pits mé <^ Oz^youf ú^ Ccifi* 
puf, tíguf í}ci U!j|, j;o bái^ige 
7}cK m^mf^-j^iii "Píf no6;< feolc 60 
jMíc t lie V í[ii6t(n íií) cétí/tó co- 
p^ Oj-iáT) : go ócupjb t\i?.Ci- 

g|,rtnd oó |lélfí <í gif;!OW(í_fltcíb. 

fco coirnéub ^: óifi if rnófi 60 

<í)l Soifgeul. S. luc. 10. I. 

^il W "'^'^ ^"^ gfféc{6>}t?. deit- ctjrt fé i?i<. róíf tíguf fld nbíf 
■j^ome péin ídó ód gác i^le cdtr- 

tgcó, Qlji c( y;tí4i£i^í<yin tí óuB- 
á'r fé ;ttí ,• if nKÍ;i <Y, FÓgmdjt, 
tícó ij' h£5 tín lucó oií);<e : t;me 
yin gtjiiíb ciggfiixí <i)) fógmTj)< 
Íucó oibf<.e 60 cU}< áiDííc cum á 
pógm.i^ péin. Imtigití, péuch, 
óCiíiri/fe ^tí Bufs geu/A udirio mtiíi 
{iín(X d n'^íb n"'bdb;«ío «nUccí. 
j^lá biomcitT^b f báMdn, Y,ú í:itíc 
lo'í^, ná b/ídgct : dguf Dd b£n- 
íiáig'.ó 60 nec d^ bit fá cflige. 
^íguf gib bé ^ig lonrt ^<dcra5i 
d fó^c, fSb/\K'tí ú^ rúf, go /^<íib 
f lótcáin 60)1 ^igfe. 'Slguf n)á 
tío^ coác r)(t T'iótcctnti itni'in? 
60 bsiOTriiJ bufi fiótcáinfl cofn- 
í:i7i:'a ^ : t(f' wuíiá [/iciib ', píU- 
pl»j fícugáibpéi)) ítj^íf. <íguf 
pc()i<iib aií fxx cigf in tíg itce 7 
dg ól r,<ír,ejcgn acrt «ctt. o;;i 
if pm <(» roib/tig d tuíi/idf- 
6rtl. ^l.ífn SiGir^O'i 7^1í•óm 1u6'?lpf coil. 

f^. -d bbé i^lc cumácfttíib, 60 

banrttítff nci ^icípfcol tiguj- wct 
LPciib|b,<tji mbeit Ó!Óf d C^iof ó 
péiD íiíl cgYjcbloicb cuaint)€ y 
' zúhd^ tJTíf n « íjéit Cftigailce bá 
cell- <t rc-5rj6ctc6 fpioridib, lé 
íi(í cc|g<í.f gf c(r) ; ix^ .m-ó go 
y;65<jnt;<íoi bin i:gmpT,U wmcri 
r:íliCil£iT}bilc bT^Cfe, ófté 15f <t 

. gi iRaomí) faioimn agug ji3aom|í Jtiu apífoíl.- 
Ql Jsléipif cil. S. 1u5. I, 

5« lóf rt C;iíof6, 7 

cuiT) í]c( offringe <ízá 
úli flcí n5<íi;tn), d/t »(1 
7)<6n)(Xb ó ÓhM tncdfi, itguf tx/t 
Jld gcoiiioéuó pá com^ loycX 
C|iíofó: Cfióe^e, fíotcái)?, 7 
5;^c(b, 50 ;ic(ib n)tftiUe ;<iB 50 
jio líonmíCji. Qi lp^t\hji^\tfe'] 
Sftátídcd aft flóéujiítm <j mrjle 
ííitciU ótífn d;< fgfííoiJád cu- 
gifjl), <t bcmcioU m ZfláriTj^- 
ze^co)zcvny óo bí í)<t ^Mfanuf 

Bt'/t 6c557;f5 pá ctítusdb 50 
4>itcioUac <í)t fon <ni c;iei6irá 
cugdS éunu-íiit tímííin 00 nxí 
y\<ÓTi)^h, 0'í\i Ctíí)5<í6(X^ bróirje 
allege y)|ro6í<í^d tíft céulróg d 
^Cgc, r)oc óo íjí pátd ó fm 
T^Qim láim ofiói^gcbe chnm ún 
Bfteit^miTrjf fo, noc lon^poig- 
Sf Sf^áf dfi ]^1óé tí ugmgbloine, 
<í5«f féu)iíif <ír) rcón midgif- 
di/t Did dguf tfft óaggtinfii 1ó- 
y<í Cfimfo. ?l^ <í r)d6Bí(/^f 1T7, 
if mtdn Í^Tí) huf. ccuji <x gCT^m- 
J»e, úfi bpdg^'il d pgf d fo éUTj- 
uáif< dmrfin, dr) zúy) 00 fóji ún 
c»5£f<r)d út) -pobúl ó j^léigipc, 
guji f gmof fé Dú tiitíig f i>i <tt) 
b|i£m ntí|t c;<ei6. j^U bdir-gil 
n)(íft dn gcéíiónd na;*. coiméió tín 
céu6 fbdió <X7) d jtdoábcífi, «c 
óo pág d mo>i<íb comhnir^ghe 
péi«, óo coinohéib fé ícXó <í 
WgeiiDbliB fíoji/tTfjfce pá bO|ic<í- 
ó<(f, cum b/ieitg»Dhr)i7f úfi láe 
Tnóift. Óo /léifi mcífi dCd Sofeo 

/»£c<i( flct óóimcioU, floc 60 l^n 
60 6jii=f ^ tit) mob ccéiiónct fin, 
dguf do Ign odiflTOfcDrrjii coiin- 
tígictft net colwtí, <tft nd gcu|t 
f íof ?)(í rieif loTOpUVí <í5 Fulclng 
peine »tt ceiy)|í> fío/iji'rjde. "^tc 
pOf iDdjl <(TJ gcéuórjít f dlirjgió ■ 
dn 6;i|)Dy*c( C)ié «d gcoftldb tin 
cboldíí, H^ixf CTj/tió úcífdrá- 
ndf <( 6cd;icY;p?, dgi'f 60 D'^ 
í(y)cí(ií)c dft dr) luc6 dgá bpYjl 
di/tbcgrjiáf. 

?U Soif gfl. S Coirj. I^ 17- 

bibj 60 cum gfirtbd 
bo beit dgi^b pém 
órtcéile. '2^á'cúat 
Tj-^pl) ÚT, r^ógdl f ib, bío6 <l pu. 
tJgvjbjgui^ f uáttJig f é imf 1 f\on^ 
i^b ótí iDdtí feo)) ~f (ogdl i'ib i^ 
gfidbeócdfcb « ' i'fógdl d ct;6 
péiii : giíJ£c) tíji fon íidc feor; 
^ffOgítl f lb, df gu;< tog n? fí 
^ib df <l t:fo5g<il, dfí <i Vicíb- 
húfi-f}'» úz^ FÚdt tíg dTi cfíóg" 
tíl ó(6ib. Ciíímmgití <Xfi d» mb;téi- 
ti;< <í óub^C rré jaio, tti nnó dií 
f ejiBpogdflCdib ntí <( nxíigif 6ift -, 
má ggftlgrxíódti TDiyi, gé^^lgn- 
pt;ó fibfi mdft <tn gcéubnd •' 
nd coméubdóáfi mo bftidttíji- 
fd, comé'J6fT^bhu]in)b}^\átú}i' 
•fú m<í]i. úy) gcécií))ict. '2(c6 óo 
beunyjf) fiád net r.eicefi i^le 
ftiB, <S|t fori mam^fdi : 60 b^í^ 
ndt hfr;l ptof tXn wí ó <1 ó~ái- 
Dig n)é <íC(í. "^l^uv.cí Belt go 
tZúm^ n;é, dguf gujt lclbr;;< 
m 


tíf í( «ovf rii hfr.l letf^éul cí 
í>pS:Y;í> ctCCÍ. &b óé dgá Bpr^l __ 

f,uáiódrfí-f<í, fUútr;£,rá fi voá' \ 5"/" 
t^ m<in tín gcfó^cj. 2f|Uí)ct 'qÍjí- /*\ ^'' 

í)ct ngc £(;i Bir: eiU, ní Bíáb* pS:- 
<id ojijid : tíf d Tjoif 60 cuTica.- 

m^■f^, dgitf rDdt^. ^íf Cóo ;<iifl- 
neS 7'o] loyjuf 50 geoiíwliót)- 
pTjcie tin /xáb <rc<í fg/itoBcd dn 
d ili>li52í> fé'i'n : 60 pcitdige- 

tloCfAf <Xd COTÍí)pu;tr->75teói;i 
roc cTj^pgf noif 1 cugciiB ón <!=■ 
■^^7 fpiori<í6 T)cl pi/iif/e, tig 
ó-í tit4, óobéunct f é pídbm^f 1 

Cc-ói|-i pídbíiT^f 1 leif, oí/t oícá 
troi tíiT) f oc-rj;! ó túf . 7. *» 

Óé i)! : dguf óo éig ifé bo ^ut 
ú:f.b d/t 7)ct ceiéjie bcíiíjgliB bá O-d Óbé Tfjle cumaf dití 60 
cg"gíiil lé céile 60 6|<ai75 
togtd pém <í ncóncoríxSin •] íI 
«cóncuciUdf tin a gcof^p fiifn- 
tímB/^dc óo ^ljjhic lóffli Cjiiófó 
dft ^cigifind 5 caB| gnáfíl 
bifn untfiif 60 'óédnám dfi óo 
MíímtjD bendigte tir) gdc frjB' 
Óilce -] Bitn biddíí ; loiidf 50 
rciocpamcuiT) nd fóláf óópdif- 
í)etf tió, duUwclib rú 6ot) 

céilg, Zjxé ^c.'iX C}\]ófb <tj< óuugtíbcanxtf cí <ín ^dltím tíguf 
ú Tip^ge rniUgb. Qíg jidb ; f,d 
déuiTjb isocíi/t óon zúXúifíi r,^ 
bof) F^/^ge, Tiá bo rxs C]^<ll)r;h, 
nó go gCT7;<gm f éultí <tft f |fií>- 
f ogdr.ui-jgií) úi^lóécí^cXúi^rih ú 
réuódJi. <íguf. í)o cúdld mé 
rjBi;! nd óf^rjrjgtf'"^ <í;t cr^j^.^S últ 
l'éulá r.tJguf boféulrjgib céu6 
csit]ie fnile ctft óá pcgó 60 ihil- 
CiB, óo ufifBiiii) cloitie Iffidél 
T^le. Óo f éuli^ggb ijá fnile ^éu^ 
bo tfieiB lúóá : 60 féulfígjti 
bc( íníle béug óo t/iei'o Huiitn: 
óo féuli7g|b bá n)íle b'éug 60 
tf^eiB 5^<*^ • ^o féul-rjg^d 6á 
ír/hile 6éug óo tf.eib "^lf «71 * 60 
féuliqgp bá JDÍle beug '60 
tf^eii) J^leptall : 60 féu\r;^^\i 
tíá mbíle béag 60 t^eiB QDbcl- 
Txiyyey : óo f éulir;ggb bá iiaile 
béugóo tf^eiB Sbím^on . óoféu- 
l>;ggb tíá wbíle béug 00 tjiciB 
léBi : fco féuliííggb bd vn'úi ir'^ug 
óo t^ieiB Vftícdfi : Ó6 feuli^g- 
£b bá mbile béug 60 t^eií) Sbá- 
bulón : i>o féulrg^S tid mhíle 
béug óo tf<eiB lófep : 60 f éol' 
•v^glb bíi n)bíle béug óo tfieiB 
bbemrtmifl. Curiam éife fin bc 
péuc TDé, <tgfff féac,^bT;bgii 
inbó;* Tiáft béioifí óéiiigc átftgmbj 
-&o 5<lc -rjlc cín£b, tíguf t/ieiíí, 
A '4, «5«í* 5iit Cíjomgoítt: <í5«'f pobdl, dS«f r|íi5v;Ó, «tt' 
fgfdmh d fepMontife ))a. cdtroT 

umtí /tdbhií&íj* ^óbr,i3e pdócC 
gléiggltí: dguf pdílm dn <t lá- 

5ut d/'-ií, ct5 fíád; ylrtr,u5<it> 
báf^ í^lójdíie ácá rjcí fT^tíe f<x 
5«dt(Difi, tíguf óo nud». ^iguf 
Co f gf <í^<l;^ flfll bc(i«gil rjle tí 
fecimcioU nácars-oiiiec, xiguy net 

WjSgtdc, iiguf §o léig£6cíi< i(íó 
pern f iof <(/< d ixJigtiB ú íjpidtí- 

JJ'fJf 1 t)d Cdt(Ó1J<£C, a^uf zu^ 

gctóíji o))ótf< feo bbíd, Qlg í<áb', 
^Xnoáti : molcítí, dgaf . glói^, ^ 

<íguf cumaf d) dguf n£í<c fcáfi 
^lóicínc go f(6gdl ncx ffógcd. 

^n Soifgn.s.:2D<(e. 5. i. 

•jTTL f lúííg, 60 cuá\ó fé fuúf 

dji f lídí) : tJguf d/t Y"if;ge 

4>ó> Cdflgdlócfft d b'eifgiobtjl 

ci7ge. ^lguf <t/< í|of gldd tt 6éil bó, 60 t£g<íif 5 f é idi»; dg fAb 

If b£iii/;5te net boif d fbiofii^cN, 
óifi if leó ^^íogdcb i^eimhe. If 
bgnrgre nd ódóire 00 ní 60- 
b/ión: oí/< feo geBd fidb fóláf . 
If beii'Yjgte fld ódóise cgi>f<jT 
ge: óíjibidib oigf<ec(b í^d ódl- 
mi) dcd. If benYigte dí) bfi^m 
i d bpi^l oC|idf dguf Ccí;ic T!d 
cófid : óij< f dif eoctcí)! Mb. 1f 
bgrji^gte )id ódói:ie i:)iócá|cd : 
ot)t6o ggSd fittiá C;ióC:^e. If 
bgíjrjgre «d ódóiTje d'd gldíi nd 
gCi^oiSe .' oíjí óo cípi6 f lá6 Óid. 
V i^liiT^B^e l"f ^^ fioijcárjd 
óo blfldm : óifi goi;ipi6cgf< cldn 
bé 6toB. 1f b^yji^gte d» 6;^§m 
FYjlngff óocd^t c(;t fon íid có- 
jid ; ói;i if léo ftíogdf neiáie. 
If bgtiYigte béiti dn ^dí) im- 
^£)^5PT9^ ódóirje f iB, dguf 6í- 
beo;iYj& fíb» dguf d óéu/^Tfjb 
gdcTjleb/tocpocdl /^ibgo hjiéU' 
gdc, dfi mo f oj)f d. t)fob 5d!|i- 

ógcdf dguf lUtítgdlft O/IT^b, 

óifi if iDÓ}4 bu)t lúditjgf d/t )]gi?) : 
óift if wd/t f m 60 gé/<l£T)ddd|t 
rjd pdibe tái»)ic ftofodib. iTíie Order for the Admini- Ordiigha Mhinioítralachd, 
ítration of the Lords Sup- Shuipeir an Tighearna no 
per, or Holy fomraunion. iia comaoine naomtha. Í ^0 miny as inter:. I to he pivti- 
^^ kers of the Holy CommunioVf 
jhillpgnifie thtir Names to the 
Curate at Uaji fome time the diy be- 
fore, 

'% And if My of tbnfc be art open and 
notorious evil Uv t, or bive done any 
torong t9 bis neighbours by mrd or ^ f^JitJifid. if ml::d lev ah mhn a. 

^ bhtixh nnnpbitrteach fi cho- 

nioin naomhth-y a vavimihfja thibb- 

airt don Mhintjiiir, ar a chcann is 

fugha, am eigUi fin h roimhe» 

^ Agis ma bbiottn dvoch bheatba go 
puiblidhc 7 go fulhs ag ioJielcb dhibb 
ftn^nogo nimna tagcoir ar (io^^uine mt Comtttttnion: 

deed, f/ that ih Co'igregnhn hs 
tbercby offeniei ; ihí Cerate kiving 
ioKViUdge t hereof f JhaUcaU him xni 
aivertife kirriy thít in my wife be 
pfcfime not to come ra th Lords 
'iihk, umil bo hatb epenty isdini 
himfelf to have truly rrpcnted a*id 
amended his former mupfeiy Ufg^ 
that the Covgregation may thereby be 
f-nisfied, fobicb b;f:re xvcre offi«d- 
td ; and ibat he hath recompenfei 
ihe Parties to tvbom te h.nb dons 
wfgng, or at kaft decUre himlelf to 
he in full purpofe fo to do, ás foon 
M be conv.nicutiy may. Í Tbefme order JhgtU the Curxte ufe 
v.iih thife betwixt ntoM be per 
cdveik malice and hatred io rsign ■ 
'fiotjuffrir.g^ tbem to is partakers of 
I he Lords T&bky Urttii be b>ou> ihciii 
JO be reconciled. Ar.d if one of the 
V^riics fo atviiiame be come'mto 
jo> give from tbi bottom of his heart 
ull that the other hath trefp^Jl'd a- 
giiVifi híTt:, and to iTiiile a>,ic>Us for 
ihii ki' himfdf hutb ijfcnded ; and 
the other Party teiil not b.- prrfmi- 
di'i to a godly unity, but reinj.i,ijil]l 
itt his froToardnrff and mat tee : iki 
b'vnjierin ihn cafe ought to adriiit 
ibf penitent jerfon to the hoJyC^m- 
7nur,ion, and not him that is obiti. 
iiate. Providid that ,vry lAiriifi^r 
fynpdlivg any^ as ii fp^rafird in 
this, or the n xi precedent P^fjgr^pl) 
of this liiibrick^jhull be obliv/d to 
give an account of the Jauig to the 
Ordinary tvitbin fourteen days after 
at the farthcft. And the Ordivwy 
fi)iti proceed agairfi the cffcading 
Perfon according to tk: Canon. <i "the Table at the Crmnunicn-tiine 
bavit^g a fair vshite linen cloth upon 
ii^ [b/d fiind in the body of the 
Church, or in the Chanal,, where 
Morning and Eiening Fr^ji.r arc Zn CSomaoiit.' 

d':i ehoinbarfa'aihb , le Irellbir 
»0 le gniomb, ar niodh go ttug 
fg^thdl don gcoimbihinrol Ids fin ; 
ar Lbfigbiil A fbeafi fn don Mhini- 
fhv^ ciithfidbgiinn air. 7 fgeaÍA 
thitL2Ír(í!t:^in iamhadha» aon cbor, 
tbeacki chum boird a ugkama, no 
go bhfoiUfigUdi gofclliis^gondear- 
va fe fioraitbreackas,'] gur UafaWa 
fe an drocb hkeaiha dj bbi roimbe 
sige^clii mgo mbei th kisfm an coimh- 
th.vr.ol (afda, da tiugiih fganaii 
ioirnlc • J go ttugaifcc dogacb dnine 
nr apdeama eagoir : no a-6-agcuid 
if higba, go bbfui! run diongmhaitit 

■ aigs fin do dbeanadit co iiatb 7 
ibiiifis go comhgoictib. 
^Ctithfdka.Yjintfieira» tjlightcheadh' 
t>a do ghlacjidb kis an droing ag ar 
feat do miofgais no faith dobbsitb 
eutorra, g/n cad do th^bbairtdiihk 
theacbd cbur:i ysird a ligiearn^ffid 
g) máibf-as ao iad a bbeitb a nattb- 
fi}io:tcbain ; 7 ir.ci bhion acn dkbbk~ 
fan bbias a 'gceííífbíúrge k cbcils- 
Tcidh jhicnkroidhe^gacbi ndear»A 
en te vik iia igbxidbdo mhcitbcar,ii\ 
7 ftfadb do thibbain ait a choirtbibh 
fein ', 7 nacb feidir an ran ei\e tbar- 
rainj, cLunt ftothcbana diadha, acbd 
go rideciitiiidb eomknaigbe do ghnatb 
ii?i a gceinjheirg, 7 in a wioj^aisy 
is coir don Mhinijtcir Jan chas fin, 
an taitbriijheach do ghUcaib cbv.rrt 
t:a comaciiii naambíh.í, achd gan an 
ts ta ea.umhai a gblacadh ; achdfos 
heidhdf.ach:iibb argach uik Mbini' 
jleir chuirfos duine cofjúacin., rr.iir 
dobordui^hshear a>l fo, noahfa rci/I 
reifíhraií-: den rubric fc, fgeala do 
thabbiirt ar a gceadlcna don "tiackdu- 
ranfaoi chcan chsiihre Ui ndeagy ar 
a gcuid is falde a ndisigh á dheau^ 
ta. J.gus caithjidb an ttiachda<-atran 
duine eafumhil, do reir na Cmuine^ 
do fm.uhdugadh. 

«I Ar niheitb don mlcrd a niitv.fir nz 
comaoim^foUigáe k lineciiacbdai- 
ihiamhuil geal, b:ub nafneafarnb a 
gcorp a teumpuH, uo ja cbai^feU, 
ipara Jiorduigbi tsar omaidbe maidb- 
A a i appointed C|e Cóttlthuníon. 

ap-'ointrd r, bf fvd. An i the Pried 
iiivdirg ,tt the Konh fh */ the 
y"*'?/", foj"' C-iy ^hc Lords Truycry 
■n'tb the CoUtH fiVoivifig^ th; Pcopli 

OUr Father, wlilcli art m 
Heaven; Hallowed be 
thy Name. Thy Kingdom come. 
Thy will be done in Earth, As 
it is in Heaven. Give us this day 
our daily bread. And iorplve us 
our trcfpaiTe?, As we forgive 
them that trefpais againil: us. 
i\nd lead u? nor into ttrmpt ation; 
if ut deliver us from evil. Amen- 
The Coilsdc. 

ALm'ghty God, unto whom 
all hearts be open^ all 
defires known, and from 
whom no iecrets are hid j 
anfs the thoughts of our 
..rrs by the ínípiration of thy 
Koly Spirit, that We may p^r- 
feilly love thee, and worthily 
magnlfie thy holy Nan^e , 
through Ghriit our Lord. A- 
yfien. 

5 T^ktn jhaUthi Pvieft. turnb'gtoth 
SfO}le reburfi diflinElly dll the -fsN 
COjVMANDMENIS ; ítid tu ?C0' 
fh ftiil kneeling^ fialt afar every 
Cumminimenr ask Gcd merg f.r 
ikcir travifgYcjjhn tbevfof for tke 
ti'nep:if}, and grace to keep the finie 
jtr the tine to comft as joUjtcíú. 

Minifier. 

GOD rpake thcfe words, and 
faid, i am the Lcrd thy 
God: Thou ilialt have none 
other Gods but meó 
Vecple. 
Lord, have mercy upon us, 
and incline our hearts to keep 
|hÍ8 lawi V' J yr.:r.e d) rjdh. Jgus t'ar fi. 
fatr.b dor, :j'>girt a mobh o tkutiub 
don hhorj, Udura fj. craid an ligb- 
ciy^.i, 7 a ror.iii jo lerAxs don 
j>!::^Lil Í)" srf.vivibh' 

•s)<x>\x\tú\y hdiyim. Cig£b 00 

^logdf. btriZaf^ bo toil 

<i)< cdldifn; iDU)! ))itio/i d^ rigfi). 

re^fmr^l. d^uf wctit b'lfii d)< 
cci0T!U<i, mu^ ÍT)cíirmÍ6r,e bííif) 
bo cioiiCdlggf i(/i irdgtilb. -ciguf 
)id z^éof^ávó in cmx) cdtáigte ^ 
tíy^ f>'ójt 171 c) olc. Qiniert. 
Ol \^0]\ú\b. 

0<í óhé Tjle cumctcbcdij óí( 
Bpy;í 50(61^1« cf<óic'í! pof- 
golilcej <Í5 d í)pt;l pof gdc 
•y;le rn'.sOicí, ^ó ixkc bpT^l j-'úíi íí?< 
bit polííibce, gltítr) fmudVíiibe 
dfi 5C)ioibc^<> lé óecícíjcíb feo 
ypio;iííi6 rjcomttí, cum go n)beíú 
gfíáb poijiBte dgtíi)) o\\Zy 7 go 
r/oC>in)-oiy- bdiriíT) r/cómtd 60 ffic- 
^tdb'flC mctft If cuBditj, c/ié lóf <$. 
Cj<ió/"ó, djí ccigffind. líímen* 
^ /,»/ /iV ar tahhuirr aghíidl} don íf.: • 
girt AT i bp.wal, deara fé va dci h 
K.i!ghilstniagnfji}kír '^ y ar tnbciih í 
dan pbchilgo cintc nr i rgluiiiilh, ag ' 
áiircadb gach uUe tíithr.e iarrtkaU JM 
t'ociire ír Dbiafi va brifntih jh fíw 
Viúinlir dj cbuíígb thirty 7 grafc 
chum a chtinihtad ft naimfr xu I-j 
tciikd, mur Jeinas. 

Q|]im7'Cél;<. 

DO Idbá ^i<* íi<í b/iidú/^df <í, 
7 d óuB^Cj if wife dn 
óigcfuid óo bbidfd, «í Bidiií 
ibce d/< bit eile dgdó dcb JDifn 
pobul. 
Qí tigii^Jid 6ed)id Zj^oc^e o- 
yidiTj, 7 clcón d/i gc^oibte cun:i C^e Commimíett. 

Mmificr. 
Thou íhalt not make to thy 
«If any graven image, nor the 
kenefs of any thing that is in 
eaven above, or in the earth 
beneath, or in the water under 
the earth. Thou (halt not bow 
ciov.-n to them, nor worihip 
ihem : for I the Lord thy God 
. m a jealous God, and vifit rhe 
fms of the farhers upon the chil- 
dren, unto the third and tourth 
;^eneration of them that hate rae, 
nnd fhew mercy unto thoufands 
cFthera that love me, and keep 
my commandmenis. f 
Veoft, 
Lord, have mercy upon u', 
and Incline our hearts to keep 
this kv/. 

Mmifler. 
Thou flialt not take the 
Name of the Lord thy God in 
vain : for the Lord will not hoid 
him guiltlefs that takeih his 
Name in vain. 

Teople. 
Lord, have mercy upon us, 
and incline our hearts to keep 
|thÍ3 law. 

Minifler. 
Remember that thou keep 
holy the Sabbath-day. 5ix days 
ftialt thou labour, and do all 
that thou hail to do^ but the 
icvenrh day is the Sabbath of 
the Lord thy God. In it thou 
iliak do no manner of VVorky 
thou, and thy fon, and thy 
daughter, thy man fcrvant,and 
thy maid-fervant, thy citcle, jan Cyontaoin: 

J^li bédr.d zú oT{Z pélJ) JOiínílS 
iX^ h\t giíiíBlÍCdí, r)á COfdnoldf 
con TíCice, tícá ú BplcntiojT 

fd rirjfge Cv-ói úr, Cáltíín.'oí clón- 
fdzú ■;-,óf cuctí, i}í db/^oc^ idó: 
oí)i mifi úf) Ciggfiíiíi óo Óbiíf, 
if Ói<X euóBcXfi iDé, tig bféácúMn 
)0h|Cdi6 y)c( ndit/ieb Hji mn 
gcloiri giff u^i) ZHpfj 7 tí Cgt- 
jiámtsS glún feon fer^oiwg puíltdis- 
cf DC, "7 zú^'fh€úmm rrtoe^^e 
óo iViluiS t>o)) lucó ú 5f<£í^'rj5|f 

)Oof>ul. 
Q^l z^^c^r^T.d oáúrxí r^óc|e o- 
p(X^'n, "7 c\<6í) úfi gCfioibte cwnf 
UK) Óligef e óo coifBgb. 

f-IÁ tdifceof^l dinm dn t;í5gf<- 
rd 00 Óbi go oiowom .' ói(< 
ní rngf pi^t) ttn 'C^É^t^''^^ <in "cé 6o . 
Belt m^rfíiionzúc í>o Bei/t <t rti»)Jí7 
50 óióiDh'óm. ■ 

poBut. 

;í(íin, 7 cUón dft gCfioibCft cbn» 

tín óli^efe óo comhéúb. 

Q^iWfZeifi, 

Cr^mi^ lá net SáBóibe bo 

cnyigrnail nc-orntd,^ é Itíete fój- 

|ieociíf cú, 7 óédr.prjfi ú Bprjl 

dgdó lé fcédMdfn, úcó ifé dff 

ygc6rnáb lcí SdBóió dn cijgf^nít 

bo Óhid, m tiédnd t;ú ob^ <1K 

h]Z úT)-, tú. péir}. -dguf 60 fnccc, 

7 óiW5gii,hóglí(c,*7 6o BctíióglxXc, 

hglUcj 7 <( coirntiggc dcá zób 

^■fZ]^ 60U boi;<f iB : oijt óo j*l>ie 

and ^^z Commuuíoit; 

i„d the ftranger that is within 
thy- í^ateF. For in fix days the 
Lord miide heaven and earth, 
the fca, and all that in them is, 
and relied the feventh day : 
wherefore the Lord bieffed the 
ftventh day, and hailowed ic. 

Lord, have mercy upon u;, 
and incline our hearts co keep 
this law. 

Honour thy father and thy 
n^other, that thy days may be 
long in rhe land which the Lord 
thy God giveth thee. 
Teo^lc. 
1-ord, have mercy upon us, 
'^nd incline our hearts to keep 
this law. 

Minijler. 
Thou fliali do no murder.! * 
1 ecfle. 
" Lord, have mercy upon us, 
'^.nd incline our hearis to keep 
this law. 

Mimfier. 
Thou fiiak not commit a- 
4ukei;y' 

Vcofle. 
Lord, have mercy upon us, 
and incline our hearts to keep 
this Law. 

Aiinijler. 
Thou ilialt not ileal. 

Teofle. 
Lord, have mercy upon us,- 
and incline our hearts \d keep 
this law. 

Minijler. 
Thou flialt not bear falfe 
wirncfs againft thy neighbour. úrtldrn, ti n<íir»5c> 7 <í «i^le y)í 
tíóá lOTiccí, "7 óo coninctib fé dn 
fecórncíb lá- <j/i d JidbBdft yi,) 
6o BgriT^b Óm txq fgcónotílo Irf, 
7 óo íjfófnctis é. 

pobul. 
Ql tigeftijct óéctnd cjiócac 
0)\tx\~h 1 cl-í5:} tX;i gC;ioi6te 
cur» <í)) ólígefe bo combeító. 

Ono/Kiib hát^ 7 óo k<iz^\ú\ 
cum 50 rnbeii óo li'te pdóci dn 
f cc (^dldií) óo Bei/t ctn ci5£fincí 
óo Óbíct 'óVjZ. 

}Do5)ul. 

*'^ ^'5£!'^''cí téúDá Ziióc^e 0- 
í^dií). 7 clfón íit< gcjici'jte úitn) 
HT) 6ligeye óo coirneó. 

^^^ tífrxt cú ótJnmdffBdíí <í;i bii% 
pobuL 

■á ciggima óéa))c( cnóc^e o- 
jMin 7 ck5n tí/t gfioiijce cun) dn 
óligefe fco coirnétíb. 

I^lí fciéclnct rú <;6ctlCf((i(rií(f. 

pobul. ^ 

■^l ohi5gí<»)ci ótt)di ó/ióc^^ o^ 
^din, 7 clcón tí)t gCfiodwhe cum 
tí)) óligefe óo coirnédi). 

^lí aedrxx cú goiíj. 
pobul. 

o/<dV)i, 7 clcóji tíji ge^toibcbe cum 
<IT) dbgeye óo coiiDbédd. 

^1í hí'j\<3izú pctgni^fi íj/ifgdc C^e Communion! 

I ord, have mercy upon usj 
-and incline out hearcs to keep 
this law. 

Minifier. 
Thou fhak not covet thy 
neighbours houfe, thou fhak not 
cover thy neighbours wife, nor 
his fervant, nor bis maid, nor 
his ox, nor his afs, nor any thing 
that is hif. ■ 

Teo^le. 
' Lord, have mercy upon us, 
and write all thefe thy laws in 
our hearts, we befeech thee. 

^ Thill (kill fnliov one of tbefd tm 
Col'.eBs for the ^teen, ths Pri4 
fi.iniing as bsfore, andj^yir.g^ 
Let us pray. 

ALmighfy God, whoie king- 
dotn is everlafting, and 
. power infinite ; Have 
^ercy upon the whole Church, 
and ib rule the heart of thy 
chofen iervam JNNE our 
Queen and Governor, that fhe 
(knowing whcfe Miniller ihe is) 
may above all ihings fcek thy 
honour and glory j and that we 
and all her iiibjeiSls (diily conii- 
dering whofc authority ihe hath j 
may faithfully fcrve, honour, 
and humbly obey her, in thee, 
and for thee, according to thy 
bleifed word and ordinince, 
through Jefus Chrifl: our Lord, 
who with thee, and the Holy 
Ghoft, liveth and rcigneth ever 
one God, world without end- Sin Cfjcmaoiit. 

, pobul. 

6fd]n, 7 cl<ói) dit gCf<oiór;be 
cuiD tíTj'óligefe óocoiiinCí). 

^li f (liii^eoc:^ cig to comp' 
yar), Tii y-diiireoc^ bgr) 60 com- 

ccnliw) Ti<( H iJcíÍT), })á <t df dl, nú 
CO» ^í If leif . 

poBuI. 

ma z-jióe^e ojidi^r), 7 f^j^hh yjd 

tb^icfe tjle drj d/t gcporotiS. 

5 -^« ^« Ian fas aon donx horuide/e 

arfon m biinriu^hna ar li-.:ftmb don 

ijjgii^t mir bhi r imbí^ 7 -'í' raib» 

bédflííno O/^íidibe. 

AÓbé irjle cumctcbdib dg út 
Bp-r;l óo í^lggcó f ió;ijitíir;- 
tíe, 7 60 curmícbcx gdn c/ncj 6f- 

hlotllIá)1, 7 ftldgtiXlii C;»ólbe óo 
fei/tbífig úo^ud^lnTXí d^ n)í)diy)- 
í^iogtir;, 7 <í;i f;:u7rn^£>eófr<, io>í- 
tíf ( d^ ;:C'y:gfi») i5i cé 6áfi í)d«- 
oglcic í) 50 nooeit dg M/ifidib 
bonó/id 7 óo jlói^iefe óf aoj? 
5<lc ir^le neite;, dguf loíjdf 50 

odíj^cóífi n^e, n)cí}iif loiT'cuíJ- 
dib* cé udbd d hfrii cumaóódice) 
yeifibif blliof 00 oCncnif) bi, o- 
noift 7 Vik<k\T^\\)\m óo tatí^ct>7, 
I0í]cíóyíí,7 d/t bo f onf d, bo réi/i 
óo Ij,"iéic/ie, 7 bo/ibuigte Beri- 
dibcefejCfielof £(Cf\]ófo <if< cci' 
5|j<.n<í,i:á nd Bgtaib, 7 íi Bpldi- 
^gf 50 b/tdt nd <St!6\s. mdHfo)! 
jMOCy'd, 7 leif d SpiOfidb »círn 

f (Dgdl gdrj crtÍQ <í»r,erj. Or f€fit Communíott 

5 Or. 

ALm ghty and evtidailing 
God, we are caught by 
thy ho!y Word, thac the 
hearts of Kiii^s stc ia rhy rule 
and govern.r.CL, and that thou 
dofl: difpofe nnd rurn them as it 
ieemeth bed to chy godly wif- 
dom^ We humbly b-ieech thse 
ibto difpofe ancj govern the heart 
of ANNE thy fervanr, our 
Queen and Governor, that in all 
her thoughis, v/ords, and works, 
ihe may ever feek thy honour 
and glory, and ftudy to preierve 
thy pe(;ple commicted to her 
charge, in wealth, peace, and 
godlineis. Grant this, O raer- 
ciiul Father, for thy dear Sons 
fake Jeius Chrift our Lord. A- 
men. % % Then fiuV.he ^aiitkeCUtci of tie 
day. Ani imme<)iiiely afit^r ib-Cjl- 
ieFt, the Pridilfr:4'l read tbs Epilll', 
ftyirg, The tp/ftli [or The porri- 
on of Scriptuce appointed for the 
EpiftlO is written in t'^c « 

Chapter of— beginning at the 
-verff. And. th' Epijlic ended^be 
jIuU fay. Here enúcih the Knltle. 
^ben (hiU hi reii the Gsfpel (ihs 
Peopls 4l/ (hnáin^ up) faying^ Tie 

holy Gofpe! is Wfirten in the 

Chapter of be?,inni.ng at -Am 

i— — «vcrie. And the Gojpcl enleJ^ 
^Jhall befung or pid ih: Oeedjullov}- 
ing^ ths }^ccpkííV}tUvrtdlng^ as be- 
fore. 
I Believe in one Cod the Fa- 
ther Almighty, Maker of 
heaven and earth, And of all 
things vifible and inviGble • AÓhé f]\e cumaf aib* 7 f lo)^- . 
6t;6e, cfgdfginb ópo- 
CúX Ti^votú bTjrijgo cpT^l Cr*01ti- 
te nd f^igte pvjd 00 f^dgctiU 7 
6a fcíupdiífd 7 50 no/ídcn^- 
íft 7 go niompóig;;! lab ma;t if 
pedfi^ tt cicedit 606 gliocáf ' 
6Mb<í péií) j g-yjiiiiiio 50 bum* 
dl tú, C^oibe '?lw£t 60 i'gt^b- 
poticdiófe tífi mbdinftiogdii^e 1 
íin fCm;ttr,6eoir^ biiieU, 7 60 
T^idgldb, dft ÍDob go mbeic i? 
go b;4dt <Xr;ííhr;le fmudiriibCio, 
brticttftdiB 7 giiicfnd;itc(ib tjg 
idfijiclib hoíió|«t 7 bo gloif^efe 
cujt «ft tJ ndgdió, 7 dg fCirjóéjt 
60 pobdilye ccóBdb leíúi, óo. 
cuiiobdc ÚlTÍ d fdibB|iiof 1 d f lói- 
cdin, 7 d nóidijdf, fóíicdib yd 
<ít| tfióc^ib df< f on bo mic 
tíílif 1óy-« Cfnofó df< í^Cigej^- 
rxK. <íiDe)7, » 

^ y^« /w ii dearihir oriii en /.', 7 ir 
ball indliiq va boraide hi;:hp.ih an 
fiinn t Ndpijia, ag ra'dh ia j AV- 
piftil \jio 4;T cuibbrioti ddl (cricptuiy 
do hordare^bthir irfonnihéipiflHel^ 

fgriobbtba an fa chaibidil do — 

atcfugba up a bhdrji. y'gin iir 

acriochnadba na ksipiftHc, deara /<•', 
agfo dtireiXdh v.i hepifllle. ASi jin 
UighfJhfc Atifcifgeil Ur mheith Aon 
phohal uile va feafamb') ng rxdh, ti 
an Joifgeal nnornhhe fgrhbiihi utj fi 

caibio '-u.tofduh iQ an 

wm-^hkeifJT. Agv.i izr gcriGcbn.u'hx 
an if-ifgeil a eintar, no deirtbur a/t 
cbreiihielunis, ay mheiib ion Fho 
bal uile naf^frmh mur i bhi roimhti, 

t^ -yjle tumfúc c^iutdigr 
teoi;< neiÍTie 7 uilfndT), 7 nd ni^Ie 

And Tlje Coniumaídrt. 

A nd in one Lord JeiJs Chrin-, 
tlie only begorten Son of God, 
Bcgorten o{ his Father before ail 
worlds, God of Gad, Light or 
Light, Very God of" very Goá^ 
Bígotren, nor niide, Being of 
one iubftance with the Father, 
By whom all things were mad. : 
Who for us men, and for our 
ialvation came down from hea- 
ven. And was incarnate h'j the 
Holy Ghoil: of the Virgii} Ma- 
ry, and w-is made man, And 
v/as crucitíed aJíb for us undtr 
Fonrius i'ilatp. He fuíered and 
NVus burled. And the third day 
lis roic again according to the 
.ticiiptures, And aicendcd into 
heavcf!, and Gtterh on the right 
hand of the Father. And he fi)a!i 
come agiin wi;h gjc ry to jud^ie 
both the quick and the dc^d : 
Whofe Kingdom ihiU h^ve ao 
end. 

And t believe in the Hoi/ 
Ghoif, the Lord and giver of 
life, who proceedeth from the 
Father and the 5on, Who with 
the Father snd the Son toge- 
ther is wonhippcd and glorihed, 
Who rpake b/ the Hr,:>phei5. 
And 1 believe one Catholiclc 
ai,d Apoftolick Church. 1 ac- 
knowledge one Baptiim for rhe 
rcm-liion of hns. And i l.>i;k for 
rhe reiurrc-iSlion ot the dfiid, And 
rhe life of the v<^urld to come. 
Amen. 

if Ik n the Cunts jhjtl dtcUra utfn 
tbc Feoplc vrsit B-tj-diV'. or ta'^l 
iyg iiijs Are in ibe ^i-'sá fuUoroiif^ to ^itCéomaoíít: 

Cjijófí), <6n 2i]híic senile Óé» 

frógal, ÓKi 60 óhicí, yoldf bo 
fulaf, óiá fióniiobhd pío^j 
^eince uí téú))Z<f,j tí?t mfceit tón 
Cfubfodi)?- leif ú Mt^j lé 
róg»tí)ítb gdc Tjle reite: 60 tcLU 
)iiG ú TiUúf ó n^m ^ cCfi fovr.e r)ú, 

7 ^o ti^úC colctTÍ znéf úYi Spio- 
rti^ tií-ó.-ví óo «015 Qllr^jie, 7 bd 
r.'cgnncíb óT^ííe, 7 fóf óo csd- 
rr«6 ^ an fome f(Q) pbonjS; 
phioláiu. dfiíUíiii^ yé 7 óo 
nabUiceii é, 7 d rj^-cf Uééj/t- 
giij f é íi |iíf óo /téifi Dd yc/nop ■ 
cu'ft., 7 cuA\6 -fuúf ítji r.gJDo, 7 
<íuá wdí fv^be cí;t láirah beif ct 
7;'-ri'<}i: 7 cioepd f é <t píf lé 
£,l6rji 60 hpe^i BíXiche <ir« >ii-< 
bebbáiíi m^p<ó)] 7 otf^ íict rr.ctfiBirjb; 

QígU)f C;iei5im tíJi fá Spio- 

zcihiinto}j\ h^tá , óo tig 
ó DÚi^ 7 óii'oDdC, e)o hctb- 
p<í)6~f]\ 7 j-jloij-nteri mdjiion ^Af 
ú-n '2ít^- 7 4iif -it)) ÍÍ]ác, 60 Id'cjT 
Ciiéf íod páigi!). <l~uf Cfieióini 
rón ev^leiiy cciroilife 7 <íbfCo- 
lice. <íóir?r>bin) (on Bctif ~|b cum 
mvnúeniocsi)- ógcíiibe. -CÍctí fV^l 
or^aívj lé' cifci|tge t5«í mdrib.) 
•d^uf lé f>c;:d <X:}tfúo^x3iú úzd 
lé cgcd. 

^ a: fin JBiHllocb^idh an H/unijlsir 
uifH Fhobal na Uethe faoi/e 710 ',^-. f- 
gi^b<$!i i( eor.gbfil f^n tjiackdmUi:! a. T^e eommttníoit: 

he chfiYveL Ani tkn tlfo (if ncca- 
Jinbd) pall ::o-ice he etvtn of the 
Cammnnion ; ani tte BiKKs of Md' 
irimony publijl^.d; Aka Brief Sy Ci- 
iitiuvsy and Ex.omvuinirati'jns had. 
Jnd rothivg fndl he proclaimed or 
publifoed in the Church, durine^ tha 
time cf Divire íotí i, hut by the 
Miniftir : Njr h him a>^y thing, 
but V}h<it is pfdfcribed in tbr. Ruhs 
of this BMy ;.)■ rff]0Í7iei by the ílnier^ 
cr by tie Uriiitiary tftbe place, 

« Jh^n (l)sll fnU ■»'b:Sermcn,orone 
'cf tbi '/homilies dlready f'A fortty or 
tereijtsr to be fei forth bf Authority. 

e{ tknjl^xU the Vriefi return to tks 
Lord's 'ííhle, and begin ibi O^eriorjf 
fiyin^ i.r.e or iiio>'e of tbefe Set: fen- 
ces fs^lIoTvivjz, as bs ibinkctb mcji 
tnrrjenient m iis difrretion, 

T Et vour V.p^bt (o fiiine be- 
jaU# fore -^^cn, that they ma'/ 
iee your good work?, and glo- 
ritie your Father v/hlch is in 
heaven. 3. Mat;b. y. i 6. 

Lay net up for your fclves 
if r.iure upon eaith, where the 
ruft and raoih doth corrupt, 
and where thieves break rhmtigh 
and ileal : but lay up for your 
felves treafures in heaven, where 
neither ruil nor moth doth cor- 
rupt, af.d where thieves do not 
breakthrough 'iVtá íieal S.Maty 
6. 19, ^o. 

Whatlbevr.r ye would that 
men fliould do unto you, even 
i'o do unt3 them; for this is 
the Lav/ arid the prophevs. 
t\ Matth. "j.iz- 

Not cvtry one that iairh un- Sin C^ontaoln. 

Uands. Agus aii fn marirt f^ceadb' 
vs (ma bhiofl oenid) bbti't'ior rabb' 
nib fan cbomiosn, 7 tugtbtr gir- 
mtnú i n pbofda, 7 léigbttcr geann 
fta mbocbd, fiotufuin, 7 leibkitiv ibi- 
beiftbi ocbomsoin. 7 ni dtanttr r.i 
or biibdjcgra no A pboiblhtiba fin 
teampoU á tiam r»<t fdrbbift diadbt, 
M'bd ids An Mivtfteir : r.afot dm ni 
leifion, acbd a. bhfuil foirfgriohbtbi a 
rijgbhcbá en leibhairfi, no ihbnigb- 
cas if? bbiinriogbin no uncbdjran k^ 
bite. 
f A7i fin Icanfii in tfeanmohr, no aon 
do na bomilidbe do cuireidb amicb 
cbeamty no cuir^dbtbeur a micbm 
dbiiigbfo k budirdb-ii. 
^ A7i fin fillfidb an Sagurt cbum boirl 
in tigkeirna^ 7 toifeochiidb an Ojrj.il, 
ag ridh doin, no nrft mho do m 
niaktibhft leanasy fi mo is comb- 
garaidh do nir a mbeafa a» a dbdf- 
cr:-id fein. 

tDíijt fin ibpidbndife ml 
íjófóinedb, dfi fnotí go Bpaicpio 
Bctft rjófgoiíjfUbte, 7 go zz\o}i- 

f^lá c^trjTiibgib lonBdf bíB 
péinclji (ín o(il<irn,mií)icí cC/tuctil- 
liggT) <ki\ nf)ei;<g 7 <í leámán é» 
7 incí/i ú mbtiiyio d f t:|c nd bioú- 
úfnncng, •] á ribéán<SL\b goió: tíf 
Cr^i^tii fUdf biB péin fdiBf^iof dft 
rem, mdft «acb ccpudillibhgn 
iDeiríg rtú lédmatj, 7 ndc nobfH- 
fió d -fc^Cy "7 y)dc y)goiói5 nd 
gdoYjbce. S. Q'jdi. 6. 19, xo. 

5'ti bé dfi bic bdb mid» lib 
b'éwc 60 bécJ»)c<mb biB, d^ <t 
woíJ gc-jbfld óeártii'igf 1 bcíibf lon: 
01K 1^-é fo dn bligjb 7 iid pálbc. 
S %át. 7 I i. 

I^^li bé gdc i^jle í)£c d 6e]f> lemfd 
to T|e ccminuníon» 

tome, Lord, Lord. iliaU enter 
into the kingdom of heaven, but 
he that doth the will of my Fa- 
ther which is /xi heaven. S Mat. 
7. 11 

Z ccheus flood forth, and 
iaid unto the Lord BeitoIdJ ord, 
the half of my goods I give to 
the poor, and if i have done 
any wrong to any man, Í reficre 
iour-foid. 3. Luke 19. 8. 

Who goeth a warfare at any 
time of his own coil? Who 
plantcrh a vineyard and eattrh 
not of the fruit thereof? Or 
who feedeth a fioclc, and eateth 
not of the milk of the flock ? 
I Cor 9. 7. 

If we have íówn unto you 
fpiritual things, is ic a great 
matter if vye iliall reap your 
v/orld!y things? i Cor 9. 11. 

Do ye not kno \ thai they 
who miniiier abouc holy things, 
live of th^e facrifice? and ihey 
v;ho wait at the Altar, are par- 
takers with the AUar ? Even To 
harh the Lord alio ordained, 
that rhey who prt-ch the gol- 
pt!,. ilr/uld live of the goipe!. 
I Ccr 9, 13,14. He that ioweth li^rle, fnall 
reap little: and he il^at iowccb 
plenteouG/, ihall reap pknte- 
ouily. Lee every mm do iX 
cording as he is difpofed. in his 
heart, not prudgingly-, or or 
iitceility .j for Gad lovcth a Ú tigg^rid, IS. cige.nnci, .;<clc<if 
ifCgc iftiggf nenrí', <\f <irj zl 
«i coil mdcc(fi OiZS. c( bfláit:£f . 
S. :>l]ltá 7. %i. 

^o fiydiin ShcKceuf, ^] tt 
buh^z pif c(T) z\r,fn)vx. psac, 
d tiggfinci, 60 bei;-ii(T) Uc JTio 
fr)c5ir,e bcnf\<x l)0f die, 7 mciti rniis 
rt.i CÓ.1 éctgcói/x djt c6))b'<7)ie, <X1* 
fictim <k ceitfte ij/tjoo. S. luc. 

Cé thb cum cogens d )iam c(|< 
bic djt d cofody fé\r) ? CJd C17- 
f.iof pnjirjdir), 7 Tide itgi) óá 
Coi/itib ■'' riócití ilgtYjjgy zj-ttiy 
7 >!dc légij óoijdirie d>i c;^édi)d? 
1 Co/i, 9. 7. 

"^D:! CY^;<giD^ne neice fpiofid- 
cdilce faibfe, dn noo/i d ri, md 
bdiíimíó Bd;t «eite yfogalcdf a 
I Cofi 9. 1 1. 

>1dc BpTjld pof d^dioyejdn 
óf<g^m 60 «i wimofb^aU-.f iuc?m- 
chioU neite ncSmtú^ go irSed- 
tdl^tg)! id5 60 fllÓbó^U? -d^uf 
ú'<\ bi\s.m bo nl ppiieoldii dg dn 

dlcÓí;t, 50 BpagCllbCr^ordnd 

60 ^ldlcóijt ? Q|]d^ dw ^cCbrtd 
f'Ó ^ódtg dn Cigei^Jld 6on ó;i0T(ig 

Tfíh^tú dtígd'.l on ^foij-^r^fl. 
1 Con. Q. ( 5, 14. 

Qir\ Zé ci^i'iof óg,^dn, béd)id 
bgj^tn 6o Budi!i: 7 dn zi ct,j\- 
yf ^o lionriid)!, bAinpiti go lion- 
)i)hd|t. Ócdíidb gdc irjle bi^f^e 
60 i'.éiri indfí dcd oUwai^ts tin 
dcrtóibe, ni 50 óo'.úcioUacj ro 
lé héigion : oift If lor.ronYjn le 
b b z chceriul Tfie ComniuuííjR» 

cheerful glvir- z Corhitb. 9 
6, 7. 

Let him that is taught in the 
word, minjfter unto him that 
teacheth, in all good thirgs. Be 
not deceived, God is not mock- 
ed : for whatfocver a man iov/- 
eth, that ihall he jeeip. Gal. 6' 

6,7' 

While We have time, let us 
do good unto all men, and fpe- 
cially unto them ih.u .'re of the 
houfliold of faiih. Gj/. 6. 10. 

Godlin^ is great richs;, if a 
man be content v/ith that he 
"hath : for we bvought nothing 
into the vi^orld, neither miy v/e 
carry any ihing c ut. i T:?». 6. 

Charge vh^m who are rjch in 
this World, that they be ready 
to give, and !j;lad to dillribute, 
laying up in ftorefor theml':lves 
a good found ill on againíl: ihe 
lime ro come, that th?y may 
attain eternal life, i 7;«?. 6. 1 7, 
i8, 19. 

God is not unrighteous, that 
be v/ill iorgct your works and 
Ítíbour that proceedeth <,f love j 
' which lo'.'e ye have fh^^wed tor 
*hb Names fake, who have mi- 
iiiffred unto ihe Gint?, and yet 
do niin far. H\'/. 6. 1 o. 

To do good, and to diitri- 
bute, forget not ; for with iiich 
facrificcs God is plealcd. Hc^. 

Whofo hath this worlds 
good, and fceth his brother Iftve b^á <tn zé he]f\ uatícJ go foiliiij< 
z Cofi. 9. 6, 7. 

^ ^n ze ^e5<tfp,ri(/i fan mi)f<eV 
áfi, zu^dó j^onj bom r-é ni zea- 
^úf^óó^ár, 5c$c T^le neite mdi- 
te. l^lá mgUcán A m ^(nzAji 
WE^ <^1^ ^^^^ •■ ói/< ohé m ct;- 

■ndi- Soil 6. 6, 7. 

Qit) peb zá úi) zuiY) ífgctin, 
b^))n}<6\b mcEic óo no. otjIc broi- 
ííí^, 7 go h^itxe 6on brteim <x- 
ZÚ bo bum'o df) Cf^dibm '^úh 
6. 10. 
^ If fdibSy.iof móf<6itlbáf, nodC 
b'foi) óTjíie f^afod leiy ti »i <xi:rt 
tíige : oi|t «J tugdredit <i5r) rji 
cu»s d» Cfiógctil, m mo pédó- 
pdm con ni B^eic df. J ci/n. 
6. 6j7. 

'^titnib 60Í) ó|^eiiD zi fditJBi)! 
fdn úfíógfd, d mbeit riefb* cum 
CáBdftcdif, -7 ludcgtíi/igc cum 
cowftdnnci, dg óCiiííb fudf br^n 
wdit bdiB péin lé hdgdib nrt 
bdiiDf i|'«e 'd le zq.f^ cuvn go Koi- 
c!óif dn fegtd n)dntd))dc. i Cm- 
6.17,18; 19. 

I^li BpT^l old t'lmhcomu^om, 
go mbidb beftiDdiJ dige d;t Ud/t 
noibf^gchd 7 fíótd/i do iig 
Ó gjidbjdr» gjidb óotdifbédn yio 
dfi fon dnmdf dr), noc 60 ynne 
pf^itéolcjm 00 nd r,có)m, -7 dCd dg 
p^iiéoldiY)b go fo. />B. 610. 

\<^d feitAJJidbdige mdit Ó0 6t- 
«dm, "7 conifidSdb : oi|a if fió lon- 
■ rarjDlé Ó\ú}o6hn}\ta bor)Zfój\Z' 
fdin. r>b. 15. 16. 

Cibé dg dbpi^l mdiúgf d Zf<6- 

gdllfCj 7 iJO C16 d b;idti d 

need, T\iZ ccmmuníott 

n:xd, 2nd íhutteth up his com' 
paffion from hira, bow dwelk-th 
the love of God in hiaa ? i S- 
Joh» 3 . 1 "7. 

Give alms of thy gooda, and 
never turn thy face from any 
poor man, and then the face ol 
the Lord fliall not be tiirned a- 
Way froaa thrc, Tok 4. 7. 

Be merciful afttr th/ power. 
If thou hail mach, give plente- 
oufly. If thou hali little, do thy 
djHgence gladly to give of that 
little : for fo gaiherell: thou thy 
feif a good reward in the day 
ct neccility. Tob. 4. 8,9. 

He that hath pity upon the 
poor, iendtth unto the Lord •• 
and look what lie kyeth outvie 
it fhall be paid him again. 
Trov. 19.. 17. 

Bltííed be the man that pro- 
videch for the ikk and needy : 
the Lord íh.íll deliver him in 
the time of trouble. Pfal» 41.1. 

^ IV bil[i theft S.ntences are in read- 
ing, tbt Ddicom^ Or.ii'chairiens,wr 
ahirji' ferjon appointed for tkitpur- 
.p fctplJ'd receive tic aii-i$ fu the 
puo>-, unJ other inciii,ni of tin L'to- 
i-!e, ia á decern Bifm^ to hi piavii.:d 
by Úi pj/iP)jír ikitpufp-re • aai re- 
V rentiy brifig it to tee ■^ritfff^ r.'h) 
Jh:ll humbly ^rifctn and pLice ii ;4l>on 
the boiy Jaoie, 

^ A»ii when there is a Ct^r/tm-.iKtor, 
the Prkfl fiall tbsn plies up:>i 10.- 
I'ihUfn much Brad aiii If;';u, at ^e 

Jb.ll tkink fuffisi.nt. Ana ivjcb t/^udige ado, c\or\úf tí comh- 
"^5Sf Sr^^ 6é ún.'' I S. CoiJ} 3. 

loiapóib bcígdió cói6ce ó mrt 
nor^ne fcocó,/ úi) f in Jií loiDpoig' 

Cob. 4.7. ' 

b\6 Cftóf^ec 60 ;iéi;< bo curt)- 
tíc6. má zá ioiD(xe> dgcífe, zab- 
á tidic go hÓDmú'ii. l^ táfUd 
bg^á)! dgdi», óéánct tvbfiúcó 
lé CTjb óon h^Q^D f iTi 60 tdb^c 
go y^uiidJiCgc : Ó-ifi nidrt Y"!)! ctA'?;- 
jjibiri btjr péin lutíibecó rohdit 
úlú 7)d Cfiudbóige. Cob. 4. §,9. 

'Jlr) cé óo «i Cfiutóige Íeif <í 
mbocí>, 60 be}f{ irtfdcó óon ci- 
5|Knd: 7 pedc tín )iíóoBei;t tí- 
mcíc, í>!olptjgeft leif é d f^if- 

^o jt<iio d»? ré b^riuigre feo 
foldjidf óon br;r.c tio 7 60JJ 
^itíccdildcr: ffú;ipr,b dnciggft- 
nd é d r)<iimf);< dnBu(íi;<ió. pf. 
41.1. 

^ /J)í /íiji? Lb'd rfi nidbtefe dhakifh. 
adly gliciiib ni DiaconaiW-j bbar- 
dJ^á tin tCítiTípuiUt no dioim iovfí' 
ckukbxiih eili bordítíihtbe.tr U hagk- 
aidb a fifbr^dbmjfjÍTí ú?j deiy: do r.d 
bjiUa bh, 7 cirtkiiiicbi eile mi pho- 
biil.iíici rnbiifin dbas.is coir do» phi*- 
nifitfpoUr litagkiidhnx bufaidefm; 
7 bh-'iraid ^o hmoideacb chum a.n 
tjiguir te,do ih^irbbeons ego kumb^lf 
7 j.ixt;ubds e .1' a« mbord Tjiomihi, 
<f Agus í» tan do bhÍ3S comioin, Ir^^f^" 
■. j'iih An /j/ííiri íi« fin ar a mbord vi- 
rid arain 7 hjioni y íhiOilji;sfejbJr. 
f:s. 7 tiitcis j-.n do dkanMfilt, ded- 
riitibatifigi't. 7l)t Communíort. 

Let us pniy for the whole ftate 
of Chr ill's Church militant 
here in earth. 

ALmighty and evcrliving 
God, who by thy holy 
Apoftle haft taught us to mat:e 
Prayers and íupplícaiíons, and 
to give thanks for all men , 
We humbly befcech thee mcft 

^ ^r , ', mercifullv r"*^ to 
* If there be 7» ■ '- , 

alms or «blatkvs, accept OUT alms 
thenjhallth'w.rds and oblations. 
fcf accepting our 1-, 

alms and obla- ^nd] to receive 
vom'] be left mt thcfe our pra)- 
"«■^^^■^' ers, which we 

offer unto thy divine Majefty, 
hefeiching thee to infpire conti 
nually the univcrfal Church with 
the fpirit of truth, uni y, and 
concord : and grant that ail 
they that do confeis thy holy 
Nsme, may sgree in the truth 
of thy hoiy Vt. ord, and live in 
unity and godly love. We be- 
feech thee alio to fave :nd de- 
fend all Chriftian Kings, Prin- 
ces and Governors; and eff.e- 
ciallythy fervant ANJSÍE our 
Quccn, that under her we may 
be godly and qaetly governtd : 
and grant unto hcf whole Coun- 
cil, and to all that are put in 
authoiify under her, that they 
may truly and indifk-rcnrly mi- 
niftcr jullicc, to the punifhment 
of VviJcednei's and vice, and to 
iFie mainrenance of ihy true Re- 
ligion . nd virtue. Give Grace, 
O heavenly Father, to all B;- 
fliops snd Curatts, that tV.ey 
nray boih b their life and 'áo- 
ad:e Oéctwwwóió o;<ncii6e «jh fon fzax- 
fceionfiláinei^ldij'eCbi'iíov'dCíí 
ctítú^tf rtn fo ctji dn CiUan. 

ÁÓhé if^le ctjmdcóáib 7 xoá^- 

lé híípf col tómhtú o/^rjiibte 7 
gtjbe óo óbeáiGclmb, 7 brjób- 
gcáf taB^c d|i for\ g(ic r,le 
btjrje; gr,bmÍ6 50 bumdl tú 
[ tgdOdll lé ^^ tM-rraibh 
r)6él;tC 7 lé^t ro- aol r,dd'?'r,o 
p;iál 7 n rt;i r,orí oíVail ann, m 
*.yí,i:- ^jí._ V V íin fagrhar a 
Wdlbe, Zúmb <X u,uigh°atocaU 
Choiribbeiftó 606 (ar r.d' irc 7 ar 
mborbdc66td6d6o E^iJ^Ji^t 
gldCdd go ^o 
Cb/tóc^gch, óoó gi^óhe fpio- 
)i(íb «d p/MTje , nci híDTíódcó, 
7 fld f JotcáiicC 60 óófíCdb óo 
5»iái d)) f c( íjegldif combcoic- 
cin: 7 rónutnii <kv, rthhb <{6- 
iDby^Sgf hdinm v-comhtd t^cb lé 
céile d Bp!;^>TÍe hpocdil ncómb- 
tdfcf, 7 d wbgtd cciitednil) d 
«(ónddf ,7 d rgfiííb bidbd. fcjifjb- 
JDÍó tú nf^dti d» gcédbvja, ifjd 

Ufifd;id»d Cfi)Ófí)iqge óofábdil 
7 óo cunobodc i 7 go hdiribte 
fco feir>|jifec '^lj^^lj'Má d?í mbdin- 
píogdrj, cuiDgo YUiuf-CTibte ir) 
p-rjdie go óidód 7 go foimon- 
Cd : 7 rbnóaib 6d coir^le r,lff, 
7 boD m\b úZú igcgridf pTfbte, 
go r.kiedticiib comtfiom 5o mi- 
mof Cfiáldf gopifUiigc 7 go hn- 
weobcxndc, cum f iDdfdib reimb- 
bidbdf 7 búBdilce, 7 cui^^ódig 
óo Cf^etbim píiMnlbfi 7 fúBdUce. 
O dr^ mvcÍibiX^-cú^^ gJ^^fíí ^o 
«•yjle eíífpucc72|||bin.'fr^ibcun) 
go bpoiUf eocílldíf bpocdl pó/'-'J T^e Ccmtnnníarí. 

éirine fet forth thv true and 
lively Word, and rightly and 
duly adminiiier thy holy Sacra- 
ments .♦ and ro all thy people 
give thy he.tvenly graces and 
efppcially to this Congregation 
here p efenr, that \s'ith meek 
heart and due reverence they 
may hear -na receive thy holy 
Word, truly ierving thee inho- 
linels and righteoufheb all the 
days of their life. And we moil 
humbly beieech thee oF thy 
goodneí^ O Lord, to comfort 
and fuccour all them, who in 
this tranfitory lite are in trouble, 
ibrrow, need, iickn.efs, or ^ny 
other adverfity. And we alio 
blefs thy holy N;me, for all thy 
fervanfs departed this life in thy 
faith and fear 5 befecching thf.e 
to give us grace fo to follow their 
good examples, that with them 
we may be partakers of thy hea- 
venly Kingdom. Grant this, O 
Father, ror Jeius Chriils iake 
our only Mediator and Ad7o- 
cate. Am'n. <f IVkn the Mifuflcr ghetb r}:irmng 
for tbi Cdehrahn oftb.-, holy Com- 
tnavicr, (n'hÍLh hi jhill alwiys do 
U^mi the Smixy or fotne. fír,ly day 
irnm^i'uxdy prec-'dme) afier the 
Sertno:i cr H-^miiy ended, kc JhiJi 
r:j.l t'c!} E:ch:ytaiijrí fduowinp. D Early beloved, on ciy 

next, ! purpofe, through 7 lé «d crecfgdfg, 7 feo fá- 
Cfd\rns.\nze r,<ómht(Xfd óo mhi- 
íiiofCnáldf 50 C|ríc, 7 mdjt if 
óudl : 7 z^úh^ 60 ^r^áfCL i)%m- 
6ú toz pohúl -í^le ;-} 50 bái;ttó- 
te 60Í) coiiiotiotíólf d 60 Idt^, 
cuiD 50 r)éif cpioif , 7 go rglcf - 
C!í?aif bpocdl nSmhzhá lé 
C/^oibe focmdij, 7 lé honóijt 
lOiDcuBdib, dg oédndb f eijtBiife 
go ptm^c 6t^z ú «biiíbóf, 7 á 
hfífiérXTiZúf ú ntjle .Ideche <s 
nb^zhd. "^lgiif g-rjbhwb, go 
jioghumhiil tbú, ooc JDbcJitgf, 

ó d tlggJ^íXl, C01TÍhfOl\túf dguf 
CtSb^ ÓO tdÓ^C 60 gdC bTJTJS 

d r)6Íc, ú Htilicíí», t)o d gc^udtí- 
cáf í(|t b.i: eile d)if í t:f<6gcil 
tíiombudnfcí. '^lguf roítf^ <iii 
gcéc(fc))iá bgTÍditímió bítinm r)<6m- 
td, pá íio iféipBíf ib Tjle bpág 
<3ir) Bgtáf d dri óo c;iei6£Tn7 ci^? 
bgglct ; bob gt^be gr<<tfd 
60 idB^r: 61711 , ú Tieifiono- 
pl^fccí' maire 60 Igniirii^ii, tjf. 
mob go mbeitiDÍf f<dT)pdi^r:|c léo 
tin 60 r^^^if mmá. ■doíicíiij; 
f 0,0 ú -dzl^d^ yon lóf ciCjtioyo 
tíri nfó» eibi/ig-yjbteoi/^, 7 cíbo", 
cái6. Qirííei): 

^ An un io bhdr an Ivlinilleir r.ihh^ 
adh na comuoiae ds pOiJÍ'iinimráv.i.hj^ 
(^ni di csaiihfas fs A dbanjuah ii 
ghinv.h ar s dombfJách^ Hoar a. l> 
jJi.<5íV:" is f':icU dbo rcstnhí) a nái- 
ai^h r.i feavmorA no nabdn-ikdi 
chrr'ctnudhny leighfidís je an ti'^fiff^ 

^ C})á^f^be gncibdcd c£ji ■ 

^^ láTf i-"0iCfe OttT!, If r^^^ Tf?e Ccmnuinfon. 

Gods aíiiííance, to adininifter to 
all. ÍÍ!ch as ihall be re igioun? 
^nd devoutly ávpoíhá, the moft 
comfortable Sr.cramenr oi the 
Bodv and Blood of Cbrifl:, to 
be by thf m received in rcmtm- 
brarijce of his meritorious crois 
ííríd pafíim. whereby nlone we 
obtain rem'ifi'm of our fins, and 
are mode partakers of the King- 
doni of Heaven. JWhereiore it is 
our duty to nndcr moil humble 
and hearty'thanks to Aimighry 
God our heiiver.Iy Faiher, for 
that he h:uh given his Son our 
Saviour j^fus GirliK not only 
to die for us bur alio to be our 
fpiritu^U tood atid íuftenar.cc in 
that holy Sacrament. Wiiich 
being í^ divine and camíortabíe 
a thing to them vho recriv<í it 
worthili", a:id io dangerous to 
them that will prefume to receive 
it unworihiiy j n^y dury is to 
exhort you in the mezn ieafon to 
conridcrthc dignity of chat holy 
rayftery, and the gr-. at 'peril of 
the unworthy receiving rherertf^ ^ 
and ib to iearch and tx:;mine 
your own coniciencer, fund chat 
not h'ghrly, and ah'er the man- 
ner of di fie m biers with God ; but 
fo) that we may come holy and 
clean to'fucha heavenly feail, 
in the marri'ige garuient requi- 
red by God in holy i^cripture, 
and be received as worthy par- 
takers of that holy Table. isúmh, Zfié có^5íidmb Óé, Srf- ^ 
6,idinr>^rí?c /^ocdbdfitdc coí/ip 7 í 
po! n lófdL Cftióf 6 60 mr}}ofzp<{- 
laf don n)éi6 h'i^f ull<<mh 50 
ricigilctít 7 go G;^c(ibcgc cr;cc, 
ázú iorif5hlcieínd>b bdibfion tí 
gcoimh'íe <l té<Xfá^6 7 d jxtife 
lurtibgy(íi6fior>,<i5 c(?i léo dmáir) 
feo geiomibrndit^mbncif up hp^- 
Cdióe, "7 ntte^t compúVfZáVo bí j) 
<5o /nggf ncTme : t^mc yin M15- 
m'6 bt;fc"gc(tif fto uwMd 'j ^o 
digerrcdcoi 60 tah^z bo óh\á 
rile cmáfíXc aji mt^ rsgmhbd, 
f^ n-)új\ óú zvj^ ú mbíXC dr< Slct- 
Tiifíjeoift lófd C/MÓ/ti, T)í hé á- 
mám cum háf bfé^iíú ^ újí 
fon, «íf mdft cin gcgbTjd cum d 
he\t y)<x bgtd 7 Dd cotugd fpio- 
rAtáúzc dgdin dí) f d Cf ác|i<li- 
meiTíU nómhéd Ú6. "CÍgaf dH 
iDbeit b] r)d r\] co óiábd, 7C0 
6idncdBdíi<i:€ic -f\f) bon b/t-rjrg 
gldCííf I 50 euíjdib, 7 co j;ud- 
fdftXc 60» U'f d lctirnéof d 
glacdb 50 míbios.^ti)dld j 5li- 
p;nfi, íBfe tegdfg fd rúmfd, 
^■jtfUm f noudirjib d)i ointjgi^ccíf na 
^ecjréibs T.íórfíhtá Ú6, ^] ctti d 
Kguctif iV.ó)}t fcídf d7? d fjlcícab' 
go mibjongodld i "J «T>{í;if n) Bdjt 
gcomí'uíif pein, 6o cudj'XÍgd 
7 bo f g^úbub (rfguf W j;o p«3Í- 
li6ec, 7 mdft Tiió piTffmgUrói- 
j\\6li 6íii) ítf dti mhob go fcptó- 
pT^bs tgf mémhtú 7 piófígldn 
cu'm r-áy"ótí CO «cwbbd fúó^ dií 
fd rXbúc r,uác^ óo dvcmbef 61 d 
b'lT) fan fCfMop-c-)r^> r.rámbtrf, 7 
cum go ngt-díjtdio liB nf)d/< com- 
/Mucdig b^o))gn)íiId ttr) Bbóipó 
).có;i}wauó. li' Tyt Ccmjntmíon; ^n Cími'aoíit. The v,'ay and me.ir.s thereto 
-. Firíl-, ro ex:i mine yo'jr lives 
and converfarions by the rule of 
Gods Command iaients ; and 
whereinfoever ye Oiall perceive 
your fslves fo h:ivc cifer.ded, 
cither by will, word or deed, 
there to bewail your own fn- 
fulnefsjand toconFeuyour iclves 
to Almighty God, wirh full 
purpcie of i-mcndment of">l!Fe. 
And if ye (hall perceive your 
offences ro be fuch as are not on- 
ly agajnfi; Goay bv)t alfo ag!\ir.il 
your neighbours, then ye iliall 
reconcile your fcives unto them, 
being ready to make refiirution 
and liicisfaiSlion according to the 
uttermoil of your powers, ior 
all injuries and wroi>g3 done by 
you to any o'her , and being 
like wife ready to forgive oihers 
that have ofíended you, as ye 
would have forgivencis of your 
oilences at Gods hand ; for o- 
therwife the receiving of the ho- 
ly Communion doth nothing 
elic but increaie your damr.a- 
rion. Therefore if any of you 
be a blsiphemcr of God, r,n bin» 
ccrer or ilmderer of bis Word, 
an adulterer, or be in m.illce, or 
envy, or iaany ether grievous 
crinij -y Repent you of your 
fins , or elfe come not to 
th:it holv Table, ic:^ iifrer the 

^ng of that holy Siici'ament:, 
C c the V i ftis* If 60Í5 CT-ge fin ;" 
<t gcécsdóiii hdji mfe£uo( 7 háfi 
mhécifíX 60 Y"5;iúótíb to péii% 
P'.^^lú (X.t^nzííii nté j 7 cií)§ 
ní j^jfi Bit ú ccrfgpitj yiB, 50 
ti6éd,rtj]tíB^ Coi/t lé uoi!, lé ó/tét-* 
tíji r,6 lé 5í;Ío^í ún fm btXfi 
hpzcúmlúcb péir) 60 cro!, tí^uf 
hái% hpó]f]be 60 6éa'r,<irT,h lé 
Ói<X r,le cumfdc^ lé lflí> <rá)i 
hú','. n:h^t<x tío Igf ub'cf. --dguf 
mcíb ■crjggíj yií), go J]6|f.;icio^ 
co/rcd, íií h£b tímá:n tí?i<J5£íiiJ 
Óé, tíf póf t( nctgdib húf^ scoih- 
tí/ti-cl)?, ciTif á ccáf f in, if cój^ 
bib ííitj'íoúíitíin 60 bé£ír;£Sto léo, 
iíf\ mbeiu ^éttJ 6ií) cuw ifific 7 
yrff di6 í;o úío^u uáiB, dH f 0») 
g<lc nr^le edgeo/tci 7 let'C/'Oim óo 
j\ugB| dfU'óíjóTjre eiíe, í^o ^é?/i 
n)cí/A 1,- fé^^^ d Cíói <iyj Bd^í 
gcuijibcif c(i3j tígt/f pór tfji rr.hett 
reíb cum ncjirgmnciif óo túh^v 
óo í?c(ciiiii) eile c';7jí co»<,K'r^t"e o- 
jídiB, iDiíft bu'qííjbiún liS.íVídii:- 
gmJJdf 6iíft f,coir!ce péi!) 6pá- 

zú6^ f D), ni iSé<jr,it p.<kc<íS ncí 
conktoi»e iidorotí^ íion ní tíiB, 
df o£í;< nóuninagcí 00 msabú^ix. 
lliiíie fin, mtí zá •vÍotisc tiíBf 1 nd 
fe)i áitif 1 t<ík^z óo ób tí, «eí 
tci;imiof5Ííoi;i5 íió rxí fgíin- 
b.75reoi;^ d íj,néirre, ro T!c( tíb'- 
úl~?\cír)ííc, ro go^^pT^l tí{ njiof- 
Ccíif, íió <t ivfomúríúú, ?iá a 
5Co1;t mm cífi Bit eite ; fcécC«- • 
tím<iitf<i£e tí^^ ^íí/? íj^gcdite, y)^"^ 
r,á ci-;o c'j.>í) cjíi 001/16 ííítorritcí 
^^T *^S5^^í inbMiS <í)i Cfácj^rti- 
Rieroc jjttonohtcí úó 00 ^Ucítdij^ T^e Communíotx- 

the devii enter into you, as he 
enrred xnro Judas, and fill you 
full of all iniquities, and biing 
you to (k-ftruaion both oí bo- 
dy and foul. 

And becaufe it is rcquifite, 
that no man (hould come to 
the holy Communion, but wiih 
a full truft in Gods mercy, 
iind wuh a quV t conicience ; 
cherefore if there be any of you, 
"who by this means cannot quiet 
his own confcience herein, bat 
rcqulreth further comfort or 
counfeli let him come co me, 
or to iome other difcreet and 
learned Minifter of Gods Word, 
and open his grief, that by the 
minlitry of Gods holy Word he 
may receive the benefii of ab- 
folution, togethet with ghoft- 
ly counfel and advice, to the 
qulering of his confcience, and 
avoiding of all fcruple and 
doubrfulnefs. 

1^ Gr in ufe he JhaVfie tbc Fcqb nrg- 
ligcni :o come xo tbs ho'y Cawri'^-- 
nior, inficud of the former^ Lc Jb-i^d 
i!':e I'iii Exkurtiticn. 

D Early beloved brethren, 
on-——— I inrend, by 
Gods grace, to. celebrate the 
I^rds bupper : unto which in 
Gud? behalf I bid you all that 
are here prefenr, ond bcfeech 
you for the Lord Jefus (..'hrifts 
iake, rhit ye will not refuíé to 
cini'j «hereto, bdjig io lovingly 
cuiitd and bidden by Gud him- 
iclf. Ye know how grievous janCíometiín: 

50 f<tíef<!(ij jínóirtBcil yfctc lOri- 
dib; n)ct;< cudib ifógc <X J^liÚ6áf, 
7 go lio)}f:<x6 fib \úD 00 gctc 
t^le olc, "7 go TDoedf^od fib cum 
fSjilof Cd húf. gcoi/ip JDCt/^doD T 
h<xj\. «dnrnd. 

■^l^Uf tJ;^ <t Tjábbíj* go bptjl 
;<i(if andc gdn 6t;ne tífi bit t|f 
cum iid comdoine fldomhúá, <\f 
lé lánSócflif ú zZ]\6c^c Óé, 7 
lé coiiificíf fiotcdnrci it^me fm 
md Zú. donb'TjTie bibyi, lé "nút 
péi6i|i á coiiifidf péin 60 foc- 
^iutící án f d cítffo f<if ú zf\Á- 
gcf e, df go bFi7l «lóf d kó &o 
combpo/icdf, flo 60 corn^le 
/<i(íf diictc 60 j t'ig^b cugdnof d, 
nó cuno ^l[|imfcéi|< éigm cile 
b/^é-tf<e óé, bláf defcpéi6gc */ 
pogUmtcc, 7 poiUf i6|6 d b^ón, 
cum go bpTjiJib fé "c^fibhe yj<X 
hdbfoloibé, JDdille lé com^le 
7 lé Cfgdfg fpio;td6tíilce, cum 
d cóinf idif óo ciúnúgd, *7 gdc 
Tjíe fCjtupsl 7 drob/^df óo 
f £cnd6 lé mmiof C/idldf 6é;tit/^e 
wfiomhtíi Óé. 

<^ N'j iccii ^o i'hfiitfeaib fe An pcbal 
fjiiligbeacb ar tteachJ cbum ní CC' 
rr>Aoi:u ruVinibU^ í. niorsíi A Teág.:i}g 
Ttimhraiihie^deiva /- vftii dbejo. 

At)l-)/<áit/<e fio gftáitíte dji 
■ if incif) ódno, lé 

gfidf d í)é, f v;pé/\ úD Z}- 
gffíOd i50 foUdin)Ji|6: beji^im 
cr~f<|6 CT7ge tl «dinm óé bíBfe J 
r,le dcd Uti dnf o, gTfjdim fib 
d)t ^)\úbh dn z;igf)g^nd lóf<í 
C^ióf ó, gdn óíulcdó tgf cY;ge, 
dft bpdgdil gd/<md 7 cY^;MÓ 6ib 
co g^dbdc f m ó bbid péir?. <ícá 
tíS piof dgdlb, goó é CO Holl- 
and €l)e ccmmuuíoit. 

and unkind a thieg it is, when 
a 'man hath prepared a rich 
feaft, decked his table with all 
kind ofprovifion, fo that there 
lacketh nothing but the gueib 
to fit down, and yet they who 
are called fwirhoun any cauíe) 
moft unthankfully refufe to 
come. Which of ycu in fuch a 
cafe would not be moved ? who 
would not think a great in- 
jury and. wrong done unto him ? 
Wherefore moft dearly beloved 
in Chrift, take ye good heed, 
left ye withdrawing your felves 
from this holy Supper provoke 
Gods indignation againft you. 
It is an eafie matter for s man to 
iay, I will not communicate, be- 
cauie I am oiherwife hindred 
with worldly bufincf?. But fuch 
excuies are not fo eafily accepted 
and allowed before God, If any 
man iay, i am a grievous fmner, 
and therefore am afraid to come; 
Wherefore then do ye not re- 
pent and amend ? When God 
Cilleth you, are ye not aihamed 
to fdy you will not come.** 
W'hen ye ihould return to God, 
will ye escufe your felves, and 
fay ye are not re^idy ? Confider 
earneftly with your íélvef, how 
h'ttle fuch leigned txcufes will a- 
vail before God. They that re- 
fufed the feaft ia the Gofpel, 
becauie giofttc 7 Dimhcweaizá ún r.? 
f o, dn ZÚD bo poUmhins 5rne 
plgb móficofódf <tc, ÓO cóiftítj tií 
Bojió lé gtíc irjle gné Bgtcí, d/t 
mhob r)ác h\ón Hon ví) óe^ í>-r;t5, 
<xf úrt Go^m^6 bo y'tjbe yióf , 7 
5<ífl f étícdiT) 60 f 1«, bmizúipb 
50 t<0 T»£n)bYJbgC (gíln úóhúji tí;t 

bit) <xn óitons, bo fu^ c-yj/igti, 
C£f óo crtiú|n)b rjd pleibe. Ci<f 
óífjfff» <<" <í leiti6 f 1» 60 cáf, 

ydoilpgb 50 T]í)gftt]<íb ertgcói;! 7 
IgtqiojT) iDÓft ^ ? tí/i a nábB(X,'<- 
f lor) á caifida J10 gjiííidce << 
Cc^ió^, cugdib^e ^e Juhdit, 
6fgl<( 50 flgftioypaS fiB pg^s 
b'éliíj fiéin, tí;t robeicb tiiii tXg 
ccirh^mh óncftjpfjt »<xombchcl 
f d. '2lf Ufidf Í50 Si^ne <t jtdb', 
rii gldccióf d comdoin; oí^~oi/t- 
n)if5i6 snocbáióbe fdoghdl- 
Cd finoítdn).- <(f r)í gdochd/t 
ú fdmdilfiT) óo leichfgédldiíi 
g3 f\é]ó fir) iljp<íó)i>;f 1 óé. Qjlá 
óei/t donbtjJie, rci mé wo pg- 
cíc i^dmbofi, "7 'rjme fiy> tícá 
ggld ojidiT) t;|f : n)áf|6 506 
t;n)e í)dc óédTj ph ú^zhf•^^e, ^ 
é pém 60 l£f Ú5<í ? <í »)u| tíctí 
ÓJd dg 5|m of^diB, ?:<ic íjáji 
6ÍÍ) d f\ú6 ndc cciucpd fíB ? dti 
^dn í>d cóifi bíB, lompóg cuw bé, 
d ngldcdiij f^}> bdft leicb/gédU 
7 «í ndibcóíidib f i'ó SdC Bpicl f iB 
oUdjHb -^ fr?)Udin;be loTjcnB pém 
50 gtiiongdldc, go óé Idgííó 
«d wdirbiofd tJéuTí<íi6 leich- 
f géil pdBiítll 6on z:f ópc fm 1- 
íipidóiídifi óé- -íín luf úi. io 
tjiulc dn pl£b f d)7 Ufoíf géat, 
C c 2 pá Cíie Commum'cít 

becaufe they had bought a F-jrm, 
or would try their Yokes of 
oxen, or beciufe they were nwr- 
ried, v/ere liot fo excuicjd, but 
counted unworthy of the heaven- 
ly feafr. I for my part fnall be 
ready, and according to mine 
ofic?, Í b'd you in the Name 
cF God, Í call you in Chrifts 
behalf, I exhort you, as you 
love your own Salvation, that 
ye v;IU be partakers of this ho- 
ly Communion. And as the 
Son of God did vouchfafe to 
yield up his foul by death upon 
the crofs for your fal vatflin : fo 
it is your duty to receive the 
Communion, in remembrance 
of the facrifice of his death, f.3 ha 
himiclf harh commanded : 
.Which if ye fliall neglcit to do, 
confíder with your ielves how 
greQi injury ye do unto God, 
and how ibre puniihment hang- 
«th over your heads for tfce 
fararr ; when ye wilfully abilain 
from the Lords Table, and fe- 
parare from your brethren, who 
come to feed on the banquet of 
chat moil heavenly food, Theie 
■^ingsifye eatneftiy coivGder, 
> will by Gods grace return Co 
^ better mind : for the obtain • 
ing whereof we ihall not ceaíé 
£o makd our humble petitions 
unto Almighty God our hea* 
venly Father. 

^ jít the tlniiofth9 Cdchr^túon o/ 
the Gimmunicv^ tie Cmmumcáms 
It'iiig «c'íixc'Aiúritlj pUui fur tbe fú maji cQYiiub^ji Fti<<in, to cum 
tt mbcSi) bo tgfóíigtí, T,ó pcí mtíjt 
f ófdS úó, wó/i gciBúib ri leit- 

Íif'mb út> t^n plefc) T)^TT)<id( tfu^-"^ 
tíil. Diáib mifi toro tóo pém 
péi6, 7 Yí)á]\ ^f cói|< ópcfi rooi- 
pice, 60 be^)im ctjJí^íí bihfe ú 
M\m óé, g^^mim o^íiiB d leit 
Chí^iófó : ó^gdf^dim fi'd, n7cí;* 
^f lonmtjn bS 8cí/t ylctnugoi, f io 
pém do bédijcír!} }td))p|c£c -f<Hn 
comcóm rxómtiífá. ^lguf mái^ 
60 (0DZ\i}6 ^|]uc óg d áixtm óo 
toi/i6i^i«: í'wtíí" lé bdf ú^ <ín 
gcftoic dft foi) bú^x' yl^n<3i^^h' 
tefe : C'Ddft d» gcéíiind 6I15- 
ib fihp <( j) comróin 60 jlílCd&j 
íí gcoiff))7e lobbóf^ttí <t báif 
f 10)7, do j^éi|t jruft 60 <íit)n6 f é 
péin : ^il-^u-f roá «í f ií> pdiUibe 
an -fii) 60 tíédTiíim, ftDUcnrnbe 
lib péin, go 5é médl6 M hédg- 
cój^cí óo ni f]ú xi^ Óbicí, "^ 50 
6é gei^ie «.1 pgjícdóe ;:á óf bdfi 
S,C2rítíiIj pá'í) gcédbflcí ; dn cdti 
pánpi-be go coUcn;ec ó hójib án 
cigej^nci, 7 b'elT^5ib f ib péi\) ó 
íiii/t inbliarcj-uB "'cá tíg cgf óá 
n}Bídli:cí6 <(ji cráinpécCfóít ))d í)g- 
t(X /toingiiob'tí Ú5. Q|]c( Bei|i yiB 
«<t neitefe óc( bhcift n^,e 50 
;Qtiong<ílac, lé z^úf bé lom- 
póigfib ctirn inciiic hú ffp^ ."7 
c.úm f 17} ópíígáil bib, ní coifg- ' 
f^mrie bú he^t dg 6éd)idm umctl- 
gTíde cumbbá i^lecunoctfdib <(]< 
l<Hi^ tjgiiíbcl. 

^ /í )um Ihaliumvjightle na comae-';' 
ar mheith do na covno'-nidhthe - 
u^ítk£go gxretnl-ail dim an '■ . TricftjhiV. p-y tbh E'.:hortation. 

D Early belovetl in the Lord, 
ye that mind co dome to 
the holy Com.TiLinion of the 
body and blood of our Saviour 
Chrift, mail cor.fider how Salnc 
Paul exhoíícerh all penons dili- 
gently ro try and examine 
themfelves, before chey oreiume 
to eac of thai: bread, and drink 
of that cup. For as the benefii: 
is great, if v/!<h a true penitent 
heart and lively faith, we re- 
ceive th:ir holy Sscrameiic fior 
rinen we fpiricuaUy CiiC the flcih 
or £hriit, and drjiik his blood; 
then we dwell in Chriil, and 
Chrlil in u'. v we are or.e wich 
Chrift, and Ch lift with 113 :) fo 
is the danger great, if we re- 
• ceive the fame unworthily. For 
then we are guilty of the body 
ar.d blood or Chriit our Saviour- 
v/c eat and drink our own dam- 
nation , noE conGdering the 
Lords body ; we kindle Gods 
v/raih againft us; we provoke 
him to pbgue U3 with divers 
difeafcs, and fundry kinds of 
death. Jijdge therefore your 
iel yes, brethren, that yc be not 
judged of the Lord ; repent you 
truly for your fius paft j have a 
lively and iledfail faith in Chriil: 
our -iuvIourvAiTiend your lives,and 
be in pcrkctChariryv^ithail men, 

ÍO 0n CfjontaDiu; 

r,'.i:hí>.n Sigart A tcigaigfo, 

A Chái;<5e 5^áb£íisre «t» 
Jl% fú 'Cisgr'nti, íBfe ledK 
roidi) t^f CU5D comdovijc i)'tir)tá 
coipp "7 pola ú]i Sliír/T7í?tcoi«í| 

ti4e mdri iegdifoof f^it'cm pol 
r,d riT^le bcdine,M6 pen) do cucifi'; 
zú^ú, T Ó0' 'f^nubu^ go tCilj- 
jidy'CtC, f ul IfiireccTjo ire ton 
dfíán úb^ Yió íBe iíOJi cuprfi) úb'i 

Oi,K mstr* ^^^' ^^ ^á'^^ ^^'t^» w)<í 
gldcmfóib tín z-fÁctximsnzpQ- 
rxómhtáúb lé C)\ór6e piójtcíit- 
l'.ec, 7 lé ct^eióem Beodd : (oi|t 
úrt f\)) liertjtó peoil Chf^'w-fb, J 
^hmlb ú pr;l 50 fpio/^íibáilre : 
dn fVíí coinnaigiDib d gcjtíofí?, 
7 CfMOj'6 loridirie ; rámoií» <^5n 
lé C)1iÓj:5j7 Cpióf o bní : j nidji 
<ín gceb'.ia ~án ^udif m6;s voi 
gldcmroiogo ri)i6ior!j:^niálc( : oifi 
díi fill ódíDíóió cio;)i:líc óo co/tp 
7 ópT^l Cbjtiófó tí;^ Slctnirjfcéoi/i; 
irejDÍó 7 iB<íT)ii> 6> róatDíiLÍCíí 
pén, gdn CrtS^ó coif'.p c( ci^- 
e^i/a 6tí[i yi^e ; grnóf diSmió 
Fir^b ^*^ ^'^l^ ^cijciiij cein ; b»iof- 
cr,5n)Í5 é cum pláige 00 cujt 0- 
fitní) lé h<íisí6e6tiiH édgfcsrnlcí') 
"7 lé bioiwáb 60 gn^bio báif., 
Uime fiT), tí 5);<á!t,»<.e, bei/iíb 
b|ieiú o;iáiB f é7>?, cum ^ídc bécS- 
j^dtí íl))' cijejDKi b;teit ojtrtiB ,; 
óédííá'S pió;ií{it;nc-e pá^ BcíjH 
bp^cáitje cewct ; bióá Cf^eibgÍTí 
bcoíjd óiortgfnálf c( É( gC|MÓf6 

f tíijiS Búit rabetábd, 7 bÍ5i6 cC ^^ Ccmmuttíott: 

r-t fliiU ye be meet partakers 
:' thole holy Myfteries. And 
«bove all things ye muil: 
Í give ra^ft humble atid hearty 
thanks to God the Father, the 
Ton, and the Holy Ghoft, for 
the redtrnption of the world by 
the de;irh and pailion of our Sa- 
viour Chrift, both God and 
Mpin, who did humble himielf 
even to the death upon the 
Crofs, for us miierable iinnerSj 
v/ho lay in darknefs and the 
fnadow of death, that he might 
mnke us the children of God, 
and txilt us to everlafting life, 
And to the end that we fhould 
alv/ay remember the exceeding 
great love of our Mailfr, and 
only Saviour JcTus Chriil, thus 
dying fcr u", and the innume- 
vabie benefits which by his pre- 
cious blood fhedding he hath 
cbrained ro us ; he hath infti- 
turcd and ordained holy myfte- 
/ Ties as piedi.'.es of his love, and 
\ for a continual remembrance of 
■'^ his death, to our ^reat and efid- 
' Ic/s cmforr. To him thtrefore 
wiih ihc Father, and the Holy 
, Ghoir, let us give fas we are 
moil bnunden^^confinual thanks, 
iobmitting our felvcs wholly 
ro his holy v.iil and plcafure» 
and ftudying to ferve him in 
true hulinels and righteoufntis 
■J\ the da)s of our liie. Amen. 

^ "ik?}j}ull the Frieftfcijta them that 
rtmt f.7 receive th tolyCo:]ir,unicT7, 

YE that do truly and earneil- 
ly repent you of your iiRSi árjme, roáji fui biá\6 pb búfi 
5Goit)/i<jcr)C<ti6 cuBcíid óo dú yei- 
c/<c6ige nómtúfd. -cíguf t^ 
5(Jc ijle reiúe, ccnrpbe bi^bg- 
cctif /'.o ufnld ^o digioncdcci 
táb^z óo Óía <t>i Cat^, óotj 
3})hííc, *7 óoj) Spiofi<tí) íiíóni, cá 

f áif úji Slán-yj5teo;td CfMÓfb^ 
Óict JDcíjifónTÓTjne, 60 uinlciig 
é/:éi)j cuni cí)) Báif ti/t<x>] cc/igic 
pof, I tíft foirie ntx pgccíibte 
Bofct, óo h\ d/i b75e tí^óójt- 
crtf, 7 d ygaile dí? oáif, cun» 
50 «óédnaí) cUn Óé bin, 7 ún 
zzé^báú )'úáf curt) b£t(í f !Ó;ijt- 
b'rjbe. <í?;uf cum 50 mSeit corá- 
Tie óo jnát dgiqT) ttfi Sf^áb fio- 
mó/< ú(,n mítigifajs 7 <!it< n<ÓT 
f lám^gteoi^ lóf d C/itó j-6, JT)c{f< 
fo «Jgedg^ dft fon,-7 c!l;-i «a c^- 
íjgbd T5|ffiá>)ABe 60 gnobtiig f é 
ÓT^n lé óo;ic<tb d fold tDÓ;iludlc; 
bo óifiy}i6 7 60 ó|iói';5 fé fei- 
Cjiéióigc nc^mtd, >r)d)i conodji- 
tdiB d 5f^d1t> 7 má\\. ci^ffl»g- 
bd gwálú^c djt d Bdf, cuií) dfl 
j;cciBcíf<cd mótr'e 7 waf^tcííidtbe. 
UiiDe ftncugrtmcóíóbófdvj iTídil- 
le te?f d i^'ldt^, 7 dn Sbiosidó 
iifoiin (iDdft úZd óo puc-íjb ojidiii) 
by;6£ccíif giáúdcd, í)áí< rjuiio- 
Idbd pém 50 biomlá'fl 6d toil 
7 6d róídn rcótntdf c;r), 7 dg * 
fZTjbsúf. fe]p.b]f boáéáDmóó j 
d bcío/^rrórr;tdf> 7 <í bpí/ieán- 
Ccíf d in^ltf Ideée djí TOb|td <(- 
roer?. 

^ A» fn deiraidb a» Sjgart lets an 
driiiriqtiiig do/íblacxdbtti cotnaoine, 

and <^%z Commttníon. 

and are in love and charity with 
your Neighbours, and intend to 
lead a new life, following the 
commandments of God, and 
walking from henceforth in h^s 
holy ways , Draw near with 
faith, aad take this holy Sa- 
crament to your comfort : and 
make your humble conteflion 
to Ahnighty God , meeki/ 
kneelingupon your knees. 

^ Iken fmil this general CjpfvJJion ba 
modi; in tbs mint of all thfc ibat 
are min^si to rcceivs tbi i-(4y Com- 
munion^ by one of the Ivlirnficrs, 
both he ayjd all tbt ^tople kufeifrg 
kumbi} vpcn theiy inecs, and f^y- 

ALmighty God, Father of 
our Lord Jefus Chrift, 
Makf r ' of all thing?, 
judge of all men \ W'c acknow- 
ledge and bewcil our manifold 
iineand wlckednefs, Which we 
from time co tiixje moii; gric- 
voufly hive iommittrd, By 
thought, word, and deed, A- 
gainjiihy Divine }>Aj]-iky^ Vio- 
yoking rnoft jiirtly thy wrth 
and indignation againil u>. Wc 
do earneftly repent, And are 
heartily iorry for thefe our 
mifdoiagsi "The rernembrance 
of theai is gilevous Uúfo us; 
The burden of them is intole- 
rable. Hive mercy upon u?, 
have mercy upon us. moil mer- 
ciful Father ; For thy Son our 
Lord Jefuo ChriRs it\ke, Forgive 
us all that is pait, And grant 
that we may ever hereafter les ve fin Cl)oma0in? 

*7 <í Scajttficrxíf lé B<í;i gcofnci^t- 
r)ucib 6o c<Xit£m, ííg IgrjtinisiT? 

^^t^^ lii) lé C'/^ei6£ÍTnj 7 glíjcaibe 

Bd/t gsomhpoftcttib ; 7 óédnciíó 
í>fll|t «uiindlpíCoifibe bo bid ^y.i 

cumbííf-úc, óc(|t letgion péin c.;t 
Bá|^ ngtifjnií) go hT^fífioí. 

SA^fin a deixxbír d sfi-ioifukghs^ets. 
railtefe h hAo» do na Minifuirith 
a nauim a, viamldn, ag a hbftil 
B/á« á« ibí^u.án tiiomkiki d'jg'ii- 
eidb, ar mheiJh Dhs'ian -J á.,n pho^ 
bil uih if Í TJ^iUhiibb g(j buirije-tly 
agiis ig r^'Jb. 

/i One tjle cmúfdiS,dt^ ^f 

tíéár.cói/t gdc yjte «erce, d Bftei- 
tiib t)<i noctoiTMfdb-i^le, dbreb-i^b- 
m"d *]f Cítoibfrfó <t;^ «iliomáó 
pectíide 7 wgííomhj 60 p^^^- 
mijtó ((Si) go ham go foSfuáz- 
mhá}^ lé fmuaingb, lé b^|■é\t^1\>'^ 
lé gííionob <t litígcíió óo mbo^- 
b(J^ biátíáf íí, c.g g|\tof <Jlb<I go 
}<o cgfi'C í^éu^ge 7 60 co/tpYjiJ- 
eye dj< nagdib ptvn. bo tiimÍ6 
sXii^ige biccioUcíc, -}CZút>o'.h 

gíof Ó CjlOlbe 0,HC>.V/1 UÍDpd f O dft 

TBÍgíiíonibci/ittX, <(cá d gcotmh- 
í;£ dg cu/t b6[ú)f o/iciiV]: <ícá 
d oCfioiíDe feopulcii^jg. Óetíí}- 
d c^óc^e o;^(íin, óéand c,mó- 
c^e o/tcurj, <í <ír^ ;iotftóc|- 
16 j <íf^ fon 60 l:\\hc ú^ crig- 
gfinct ^6fáC|^\ófby Q^Mt fqn 
ú rójcdiá tofiairt, cguy- ccíBiJ 
'bifrjofoanxSc gob;iáC v^ t'^ f 
and and pleafe thee .n newnefs of 
life, To the honour and glory 
of thy Name, Through Jcfus 
Chrift our Lrord. Amen. 

^ Ihm jhill the Frícíi (or the Bifhjp, 
beir/j; pr-fsnt) fli^d up, and fiirninir 
hivifdf to tbe^ecple^ prc-nour.ce thi t 

ALmlghty God our heaven- 
ly Father, who of his great 
mercy haih prorTiifed for- 
gívcneís of líns to all them' th it 
with hearty repentance and true 
faith turn unto him \ Hive 
mercy upon you, pardon and 
deliver you from all your fins, 
confirm and ftrengthen you in 
all goodneisj and bring you to 
everkiling life, through jcfjs 
Chris, our Lord. Amen- 

f .'7e>! ficll ik Vvi'ft fuy. 
He:r what comfortable words 
our Saviour Chiiil iairh unto 
r.il that truly turn to him. 

COme unto me, all that tra- 
vel and are heavy laden, 
and 1 will rtfreili you. i- Mat. 
II. :8 

So God loved the world, 
that he gave his only begotten 
ton, to ibe end that ail that 
believe in him, Diould not ps- 
riih, but have everlaílf g life- 
S..John. l.\6 
W'cdT alio what Saint Vad 

iaith. 

ThÍ5 is a true faying, and 
worthy of all men to be recei- 
ved, that Chrift Jeias came iarq, 
the world to fave (inncrs. i Jim- 
I. ,5-, fco bec£'/li!r/) br.t 7 to jMcíj^ <í 
nudibey^ oQZú^ cum oiójid tfgu^' 
glói/ie htír/mcí péir, u/ié lófd 

TesfhiifC, e>- w.bdih dAmhjnr iko') 
7 i^a iotnpghfeiTi cbuin an Tl}:hiil 

péin, mÁÚcjmú'f ú bi^dróe óo 
g<íc Tjte Jst^ne 5ionrp(5^j|tí c-rge 
lé dicinge ó Cj-^.oicc, 7 te pijf- 
cpcibern i go róé'Wd C;-sóc|e 
Often!), 50 mditib biBj 7 go 

go'íióclingíivde 7 50 íiejicdibe 
iB úii gcic r,le ÍTio.icef, 7 go 
wbeifiib i'ib cum bctd f lof^di^iie, 

<(rne». 

eífóigvid bfnai;'.<í €ovr'f:o»<cace( 
60 IdtJi^áf tí|i SUflrjgieoi;t 
CHióf d lé g<5c Tjle tÍTísie lom- 
póiggf go f:ijti))gc CY^ge.^ . 

i'lg^cj dHígcc.Tfct <i bnprjl- 
cí z:uií^f^cb, tíguf pá 
tSíiUdlcJch, trguf 60 bt/ttíib nié 
pudjicib 6ib. S 7i)cf,t. 1 1. a8. 

2í)a|t f o 60 gnááctig 6ií( án 
óorna» go cC!;g f é ctngein 7||hic 
pém, io7;Uf g^6 bé Cjie!ógf úri 
«ttc • fttíCiSb f é d roúgcf, ítf go 
rrht\t rt» bc.t:<í fio/vjiYjbe edge. 
S. Com 3. 16. 

eífUíg rf,<í]\ ár\ gcc'ójá go ósi/i 
H- pol. 

<lY pi|\ir)|;c c(;7 jtatj, 7 df piu é 
íf;! gcícécí)ico;t gtíbáili^if, go 

gcíl cum pestcíú bo fltírjugcCb'. 
I Ci«)- 1. i'). ^ Heari í^e communion* 

Hear alio whac bain: John íaich' 

If any man fin, we have an 
AHvocace wirh the Father, Je- 
fus Chrift the righteous, and 
he is the propitiation iot our 
fins. I S. John x. 3. 
f /{per ii-hiih tpe i'tup jUl' proíCed^ 

Lift up your hearts. 

Affjiv, We life ihcm up un- 
to ti;e Lord. 

Pri^'Ji'. Let u.' give thanks 
unto our Lord God. 

yifijuf. It is meet and right 
ib to do. 
^ 'Ihn jh^U tie ?rit(l tjnj to the 

L '.rds JjLhíc^ mid fj^^ 

IT is very meet, right, and 
our bounden duty, that Vi'e 
ihould at all times, and in all 
placss, give thanks unto thee, 
O Lord, * Holy Fathi^r, Al- 
mighty, everLfting God. 

omitteiion 'iiiniij-Sitná*), 

^ tJere flulifJ-orv I h- proper Prq.-i.e, 
according to the time, if tkcrt: be n- 
iiy jpeaaWy jphuinttd ; or. ' elf J' im- 

nediiiteli fall f'.llov)^ 

Here fore with Angels and 
Archangels, and with all 
the company of heaven, we 
laud an - magr;ifie rhy glor'ous 
Nan^.e, cvtrmore-prailing rhce, 
and faying, Holy, holy, hoi». 
Lord God ot H(ifts, heaven and 
t.rth. are full of thy glory. 
Glory be to -hoe, O Lord moil 
high, ^mené 

^ i'ropjr Frefjtceu 
5 Dpo-^' Cmjiiiiiis-diiy^ ir:djivs^ hys 
After, %'x Ctomaoíít. 

l^'Virn Coin. 

2||ci ni émgc pic.tií, <icá á- 

lófd C;tióf6 tífi pi;-.eán, 7 \f 
eif ion an filiticgc újK -fon úp bpg • 
Cdibne. i S Coin x. i. 

' cr' t£,h-*iih ig rAó.h. 

CógBciib '{u<k^ Bdit gCfioitiie. 

Síg. Cug<mvíi6 bi^'ógcílif 
6tí)i tcigi^ncí bid. 

P/^e. If lomdwBíHtí 7 if cóiji 

ym óo DéíClidm. 

^ A'i \in iompajghcss a Sigirt cbum 
i'" -ni an ;i^h .;i'-í. 7 Dcsira. 

ACá. po lomcuBaib, cgftt:, 7 
dCd y)<j butílgcf c£T)gtíil- 
ze bi)j, btjbgcaiy óo títb- 
á^ bT^^fe gdc vjle ííid,'7 «n 

-íXú^ Kómití, ct Óhé Tjic curódf - 
tfib, 7 fióftfir,be. 
* A'i fuiíih\i)Y na f.ci'.'f< [^Athíir 
monMba'} Domhvicb ?..: 'Z-unoidei 

^ Anfín Itiinfas abrclljskas dtuil^ do 
rdr uii baimfirf, mi, ti byol<-^<'b ciS- 
te i/C;-j tnur oejuilgiin mhiill leat" 

Ulme fííí lé Oiii^'Si'^ 7 IS 
<iftC.£H)i5llB, 7 lé Cr;t|f- 
Cit l^^einie i^le, moldmfoió 7 nxS- 
^cnb!*TiN hfti;:!n j;1órtrnd>^,ooyi6ji 
7 to gidé 606 ?«olc;b,7 dg nab, 
»córj)ca,r/doJi?)r(i,r)(-ónittt.tí C!^eft- 
«d Old ?id fluds. rd nem 7 cd- 
Idrn Idn 6o.*> 5IÓV1. 5" P^'^^ 
gloiii iJYjr, O d t]^inr)c if j^ob'* 
di^íóe. •amen. 

^ o,oi,aigb (pefiJta. B Tíjc Contmuníoti. 

Zca'd'^c rhou didft give ]e- 
ÍU3 Chrill thine only Son 
to be born as at this tmz for 
us, who by the operation of the 
Koly Ghcfl:, was mxdt very 
man oF;he (ubilance of the Vir- 
gin Mary his moiber, and that 
without rpac of iin, to ni:i!ie 
us clean from all fin. Therefore 
with Angels, &c. 
^ Vp)» EajicT'dt^y sni [even axys 
ah . 

BUt chiifly are we bound to 
priiife thee for the glori- 
ous' Reii.frreftion of thy S 'H ]<J- 
fus Chriil our Lord: for he is 
the very Pafchal Lamb which 
was oftercd for u?, arki hs-th r^- 
ken away the fm of the world ., 
who by his death liath deilroyed 
death, and'by his rifing to li.'e 
again biih rtil^^red to us ever- 
lading life. Therefore with An- 
gel.', &c. 

r-'iírough thy mo(! diarly 
beloved Son jeius Chrlil 
our Lord) who after his rnoft 
glorious R.:;rurre8:ion m.uiifeft- 
ly appeared to sii his i^pofi:l;;s-, 
and in thtir fight afceitded up 
JMiO hexven to prcpa"c a place 
for m ; tban whi.-re he is, thi- 
ther we mighi: alio afcend, and 
reigT wir!ihim in glory. There- 
fííre with Angels, &c. 

^ Vp'in i^'hitfunday av.i fix d:,ys if. Trirough ' ]efu 
r .n.rA • cirrrw Chrlft our 
Lord i according :o whoie an C^maaitt. 

Fa m<y\\ t\i-^ ZÚ 1áfrt C/<ióf6 
hv6iiÍT)cíC péiT) cam a Beij^te 
HTjtAú fa yxkmpf^fe ^ <i;\ foine, 
bá. TK>g^fin«b órjne piof» óo fuh- 
fzó\nz T,<x hoige Qi)T^;ie ú me- 
tá lé hoibji^bdi d)7 S^'Ofidib 
•n<6\m, -J fingííT? fmál pecctib, 
cuiv> f i)ie 60 gUntld 6 gdc tjle 
Pi<:<i.6. lliiw fi» lé fjimgli!), 
7«-' 

^ Ar U Cjtfg, 7 fejuhd la an dhiaidh. 

A Cni> go há){i]69 zé bpác<ní) 

O^ítl)) tí 60 !7)ol<íó pá eif- 
éTí<5e 5ló;-ibdi;< bo :2ílhic lófd 
C|i:óf ó d;i zzij;^^r'n<í • . ó-/^ d 
feifioíí «>j fió\\uún cáfs 60 
t:oir55>i;<|b | ti;i f oít, 7 5o tóg 
pfCtíS tííj óomciin j óo fgr^iof 
báf lé nd í^rff, 7 li TJd éir^ge 
cum bizd d j^if cag <í;< <1 hctif 
cugíliie 6etd fio^^^b-yjbe. UiiDe 
f\)) lé Qdi/ígbo, ^c. 

^ Dsardxm iaigkakkda 7 /c^ríá 

ií tsx dhiijdb, 
^^^g^']?5 bo fndc fto loniwi'ín 

t':?^^'^ Sgfind, óo tdifbédn 
^ ^*^ é pén go poUdf ód 
<ípft:oldií) -Kile d íióidig d eif- 
éi/tge ;^o gloríwc'e, 7 60 cudib 
f udf dfi l^lefí) úJ) d j^doúftCjCUm 
TOndií) ao oUtinabdbiÍT7r,ejioTidf 
go ftdcnnc^5if fudf wdft dn 
gceíbíid ní)d}t d BpY^l feiyion, -f 
go mbeicmíf iBpldi-gf m^\(i<xu\ 
j\)f d ^gloi;<. lliiDe f ir} lé -jc. 
«í yí>- Domhnacb CiÍHCcijs 7 /í /i na 

dbiiiih. 
'TTÍ^é lofd C^iiófb d}< ccig- 
Srncl j «íg tí^ Í50 |<C1|1 cC 
whofc moil: true promiíe, the Hol'/ 
Ghoíl came down as at, this 
time from fceaven wirh a fud- 
den great found, as it had been 
a mighty v/ind, in the likeneis 
of fiery tongues, ligtiting upon 
the Apoilles, to teach tbesn, and 
to lead them into all truth, gi- 
ving them both the gift of di- 
vers languages, and alio bold- 
neis with fervent zeal conHani: 
ly to preach the Gofpel uato 
all nations, whereby we have 
been brought out of darkneis 
and error into the clear light 
and true knowledge of thee, 
and of thy Son Jefus Chrift. 
Therefore with Angels, ó'c. 
^ Vfíon the fettji of 7y!nit)i only. 

WHo art one Gad, one 
Lord j not one only 
Perfon, but three Pcrfons In 
one Subftance. For that which 
we bellive of the glory of the 
Father, the fame ws believe of 
the Son, and of the Holy 
Ghoft, without any difterence 
or inequality. Therefore with 
Angels, &c\ 
^ Aftsr each of which Prefic^ s, jhall 

mmedijt'lj he fv-ig or fiii. 
'^Herefore wixh Angels and 
Archangels, and with all 
the company of heaven, we 
laud and ma^^nifie thy glo- 
rious Name, evermore praiUng 
rhec, and faying, Holy, holy, 
holy, Lord God of boils, hea- 
ven and earth are full of thy 
glory. Glory be to thee^ O 
Lord moft high. Amen» nil Cíjemeujín» 
S^Ucímiíd fio pi/te 60 tánix cítí 
Spiofidó f,<x>k ft íiuáf 6 f»1gí;i rt- 

oixxiíj, tíw-áil 5o ht\t ^íof; dm- 
C/ié<S(i,ig)eof dmldf cgr,gr<íc ciri- 
Cide, dg Z.'qp^lvi)-^ úy\ vó. l')0jé' 
Tfcoldib, cum mí> óo rg^cífg, 
7 60 t^iéofJUbd cum d r\T;\e pi- 

Cioblái€ib t^n-^tu.^ édgfdrolii, 
7 mdft <tr) ^ctú6i\ú b^vúf cum 
an rf oifgéil óo tggclr j; bor\(í 
hTjle cin^ddcdií) 50 f gf mc-.cnodil^ 
le lé C£fSf<db, lé CiKigtib ftr-e 
df óojic<íí)(íf 7 if.ndió cun) 
5lá«foillfe 7 FÍ^éoltXJf oncfd, 
-7 d/1 óc :}(}bdc 1óf<3 Cj'OÓfó. 
Uime f 1») lé hdinglij),, 7c 

^t)a ázá K'onoid, h<ó'n C15* 
gjttjdi 1»' ^ ^ón p??*f di)? tf- 
mdin, df óo tf*í pgjifdnd <f 
nfo» cf ubf ódiwu. ój/i d 7)f óo 
c)<eí6>r)ió bo jloi»! d fldtd/i, 
eíte;d>m»ó d>i gC6d6))d 6or»:2j)hdc, 
•7 6on SpioHdó «róm, gd» ei6m- 
b|ld6 dji bit, íK) ngi» com^óe. 
Uime fin lé l^dingbB, c^i. 

^ Go dhitb 1 niÍAídh gacb braUáigb 
/tea f 'Join (Lsirtkir nocs.r.tn.r. 

Ulwe fin lé /^áiflgtit) "7 lé 
<í;^cdir)5llí), 7 lé Ci^6f f rí 
neiiins -itle, moldnicóió 7 r»ó- 
fídiSnoíó hdiDm gl6;iá)dji, 60 
fio/t bo6 moldd^^dg ;idb,)K-cní)t<í, 
Tjrámtd.ndómtd» dtigif^Md aid «d 
fludg, cá 7)9ÍÍ9 -7 cdVímh Ití» 

6o6glQ1;1. go jidlÍ5 glóí/^ 6%-C' 
fe, d d ti5^iv,ia \f j;ctsdi/tóe 

Dd z rhen T^e Ccmmuníon. 

^ /k?» jk^';■ rif fri //, rnsrUnz dorv>i 

at the Lords lible, fty in xhemrr.e 

of ali ilctn that ;/ al/ refelvt xhs 

C Tfimwiion, this Prayer following. 

\T/E do not prefume tn come 

^ -'o this thy Table, O 

merciiul Lord, truiling in our 

ov'n rijfrhrcoulnen?, but in thy 

minlfoid and great mercKS. We 

are not worthy io much as to 

gaiher up the crumbs und^r thy 

Ta^le. Luc thou art the f^^me 

Lord, whole property is always 

to have raercy j Grant us there- 

fpre, gracjpus Lord, ib, to eat 

^he fleili of thy dear Son Jeius 

Ctfrifl, and to drink his blood, 

•■hat our iinfql bodies may be 

de clean by his body, and 

our fouls waflied through his 

mofi: precious blood, and that 

v.e may evermore dwell in him, 

and he in us Amen. 

ff iyktn ihe Pfuftf fii'/idirg btf-jre :kc 

Table, hithjocrdeyedthe Bread iind 

Whie^ that he mdj/ witb rhe n^ore 

reaihiefs and decency break the 

Bread before the .Pafle, end take 

tie Clip ir.io kis kandsy te shuU 

fuy the Prayer of Covfecraiion, as 

folkvjelh. 

ALmighty God, our hea- 
venly Father, who of thy 
tender mercy didil give 
thine only Sen jeius Chrift to 
fuffer death upon the Cr©/s for 
our redemption , who made 
there (by his one oblation of 
himielf once offered^ a full, 
pci feci and fufiicicnt facrifice, 
oblation^* and faeisfaciion for the 
fins of the whole woridjand did 
íníHtute, and in his holy Gofpel an Cl)«maoin. 

5 •i« /i-^ lit- fIcdcb'Jaiih den tfjgart ag 
hrd Jn tigherr, a. a naivv} t mbfijh 
ctum cimaofjie do gbiacadb dtará 
fc an o-si.i fo !eJ:iAs. 

OÚ t^ge/triflt tfióc^]6 ríi Ití- 
rv,<XTrnó)ó z^f cumóoBoirtó- 
fe lé bócdf dn dr hpr'éúr\Zúf 
péi>i, úf úT) óo tfóci^bd lom- 
tífearDld 7 JTlÓ/irff d. ^Vi piú f iJi 

Tjj^yob If nd fpfiT^U^crt zá f<ó\ 
bo Bo)i6i'<( 60 cj^TjTi^ád. If ZU- 
•fn dn r.55?f<rid ccdíjTxí gndir- 
ig§f (J íjeir 60 f ío|i c;ióe^£c : 
TjiDe f in (€r;C(íi5 bif )i, d tiggf^- 
n<í 5fit(Y*<lnv)ít, peóil íromhlC bi- 
lly- 1óf d Cfiiófó óitff, 7 á ^T^ 
60!, út\ moS go nóédnutítoi d|< 
gCoij^p phecdbdcd 60 gld^db 
lé «d co/ipf tí(r), 7 ^o nitpib'e dji 
WdrimdTÍd í';tÍ6 d prjl ív;ó;iludic- 
f 10», "7 50 iDl)eiciT} f go yió/iri- 
ts'Vjbe dr^ gcoiiondiáe dnfdr, 7 
eifion io)idir)e. íírpen. 
^ ^ ISÍuiir o-.rdiochíu &:i f-igi^^^ 'i»" 
mb, i'.h va shafamb dho cf cuinr.e on 
bv'há^tin iarin 7 Jiti fiov, xr mkpdh 
go bfeaifaib le niofx mho do comh. 
g*r 7 do dleife an tar an da hhr'fcjJi 
a Uihi'iV A rtvbail, J^sa an cupi do 
gb/acadb ail a hmv.hh, dcara fe Cr 
mid in hhi^t'iiighx! e m.ir h'a^is. 
■a y he i^le curndf dK>,d;< 
|Mdt^ mgnibd, 60 tug bob 
frxoCf'OC^e h<ór> indc péin lóf d 
Criiój-ó feo bdf fejcuUrg dfi dn 
gc;;ioit cum fire óputxf gd Ic, 
5o )M)ie d7? fin (le )id con op- 
fidil tíe péin combifite St) 
u^j iobi)|c, opr>dil> '^ fdfdb 
coif»lióncd, lomldíi.. "7 pógdr,Cdc 
ú\y f on pecdibe dn doiindin ■rjle, 
7 óo 0|ií>dig, 7 ódiúnib bin 
^rt <í fo^fSgl íjrófncbd coimhne 
com- Tt? Commuiiíort» 

command U! to continue a per- 
petual memory of that his pra. 
cirus death, until his com.ing a- 
gain ^ Hear us, O merciful Fa- 
ther, we naoib humbly befeech 
thee, and grant that we receiving 
thefe thy creatures of bread and 
wine, according to rhy Son our 
Saviour jeius. Lhiifts holy [xAl- 
tution, in remembrance of his 
death and pailion, may be par- 
takers OÍ- his moil blelied Body 
and Blood : Who in the Qme 

(a) y^erethe "'K^t that he Was 
Vri'Jilstorake betrayed (^4} took 
th:^X:'"'" bread, and 'when 

Cí;^«^^.. liehadgivcnthanks 
to ereak the («'ji'^e brake It, and 
Bread: fUVt it to his dil- 

to lay his hand ciples^faying take, 
upon all the eat, (i) this íá my 
Bread. n ■ . .■ • 1 

body v/njch is g,- 
ven for you, do this in remem- 
brance of me. Llkewiie after '•(\6-ifiTj6e Ú báif mor<lu<íicfioí| 
60 congmáil yucif-» to go 61» 
556 d ft)V; G úti tjióe|iií, 517b- 
mÍ6 50 buiDb^íl tú eij-5 liiÍ5 7 
(lónociib, go mbsiú fine? duá dg 
gldSíít) 6ocrígcvft^i<iifi dftdin/ 
pióiítíljóo ;^éi/i o^óávo y)f6iÍDCd óo 
■Jigbie^"* (íft fláif>7^t>ieoif< 1óy'<í 
C;tióf 6, Tgcoinib-re c? \>ú}'( 7 <t 
pdffefiofl, ;<rtnp'íi|icec <tvi <( 
co/ip 7 dn pr^l r<o Bgntiigte: ctn 
óé ú floJbce cC^rjd ^^),fe/,/, 

<3 á)\ ^ftdlégd é (tír^ í«> don tfa- 
í) Uá óo ruc bi^6 /»WM a íamh- 

gcrff, 60 C^; B/irf ^"'•^• 

fé é, 7 cue í3(í i^) ^g!^s^'-\ 

• • ^» Li ., t - ^ joantarando 

(.)r-é^romoco,p. ;?i1ftw: 

l'íl Cá Cábííj^chfl f/i'v tr a Na- 
<t,i Bííft fo)íf d, 6C- '''''''"^'' 
r)<i\6 fo igcouoííe oj'dmftí. I'^Hii fupper (tí/) he took péi;i (^i) 5o tlác (í/) Here he 

is to take the the cup , and 

Cup into his vvhen he had gi- 

ven thanks, he 

gave it to them, fa^'ing. Drink 

, . , ,, ye all of th's, for 
to lay his hand niis { e ) li my 
upm every Fif. Blood of the New 
hi (be it Chj - r n i- • • 

%e or Flagon) ' t'ltimcn^ V/biCa 
in 7vhUh:h.re {5 fhcd for you 

r.1J&2 and for m.ny for 
the rem;iIIon of 
fins : Do this as oft as ye ihall 
drink if, in remimbrar.ee of 
me. /u-Ktv. 

«f Then }]u]l tbc mi>n{ier faft rcciiye 
'■ the Coi.iTiiinion w k^tb kinds him' (d) Aiivfo it 
•fé (in CUpit. 7 Idft coir khe intu- 

ÓO cug; fé bdiB I, 

etc fiáó, iBid T^C f< . r 

be fO, 01;1 If (fj /jjAii ^0 chur 

■fé fo nopi^lfe >ic( ^.f^^^^, /*'« 
' ' . t oitheach (ntit 

z^omá nudib- tx- i^,//,- „« fi^i- 

Zú ón'lr-ZV6 dil 8(Jrt f « <^} *»«« f 
hiofu:l non te 
fonfd 7 djl fon heannudha. 

lowtiiib cum rodir 
|rnnciif p|Cilibe .' ógrjdib fo 
CO :ninic if bídnCfói d i'áe, d 
gcoiiinrie o/tdrnfci. <íme», 

f >^,7 ftn i^licjidb en I'.iw'fi-ir {..-{i 

an cbomitom ar ttus an [i ii4^i>».e^ 

'lien Tie commimíott 

/t7/, and ike» procsei to deliver the 

fame to the Bijhops^ Priefis, and 
JDencovs In like manner {if any be 

fre/ent) and after tbdt to the People 
aljb in crier, into their bands, all 
mttkly kneeling. And when be dc- 
liveretb the Bread to any one, he 

jhaUJ^y, . 

THe Body of our Lord Je- 
fus Chrlft, which was gt' 
ven br thee, preferve thy body 
and foul unto eVerlafting life. 
Take and eat this in rerabrance 
that Chrift died for thee, and 
feed on hiin in thy heart by 
faith with thankfgiving. 

<i And the Mmfier, that delivtreth 
rb-r Cup to any one,j})g.U fay^ 

•T^t^ Blood of our Lord Jefus 
Lhrifl", which w;!s ihcd for 
thee, preferve ihy body and foul 
untoeVerlafring life. Drink this 
in remembrance that Chrifts 
Blood was Éhtd for thee, and be 
thankful. 

^ I] the ccnj-Trttei Breid or Wine be 
iU fpent before all hive cvr.imurii- 
ested ; the PrÍQJi is to confccr.its 
mrre according to the form hfjre 
prefcribeii Beginning at [^ Our 
~aviour Chrift in the fame 

! ighr, CS";: 3 '"'^'' *^^ ^^^If'"S of ^i>^ 
Breid ; avi a'. (^Likewile afterSup- 
per, '^c^jor the blejfwg of tbe dp. 

^ Whm aH have communiciied, the 
Minifler fluU teturn to the Lords 
TaMe, and veverentlj plice upon it 
•t^hai remiintth of tbe Corft^craxei 
Figments, covering the famt vnib 
a. (air liner, clotb. 

^ Tkt^ifhaf' the Friefi fay the Lords 
Fnyer, ike I'eopJe ri-peiiing a/:tr 
bitn evtrj Petiuon, an C^omaoiti. 

, 7 an fm racka:Ua ar agbaidh chum 
a thabhiirt do m hcafbuicc^ nt fs. 
giiirt. 7 na dighiconaiib ar a itt'^db 
gcetdhni {ma bbian an ica do U- 
tbsir) 7 iar hn don pbobal iiur in 
gceadhta a r.orditgb in a limbuibb, 
ar mbeith dkiib uik ar a ngluinibb 
go huirijioli 7 an tan a (heubodas u-v 
tsran daaríiív.inf^ dcirj, fi. 

Crnóf 6, to cugdb d;i bo 
fonfd, cumddigib i)o cof*p 7 
hufifXri) cuno betd fic^i^bi^tíe : 
gltíc 7 it f o ct gcomjne ■^d]\ 
édg C/<iófó ú^ 60 fon, 7 big 
bob hátúú ^ dii 60 c;<oi6e lé 
eTtetógm dg CdB^c Btjbgcdif . 

^ Agus 4 iciraidh a Mimf:. ir, tfuci- 
c to das a.jt ciipi Daondidr.c'» 

Ftlil dj< ccigbgnfld 1ófd 
Cítlófí», bo ÓOt?^CgtJ df< bo 

fo», cuiT)ódij;§í> 60 corip dguf 
\xkMro cum bgcd fioftj^bi^lje. 
I0 fo d t^coinone gUfi 6Ói/tC|t> 
ptjl Cb;4ióy-ó d/i Ó0 j*oD, 7 big 

bTJbgC. 

^ iWcj /^f/tf an tatm 7 4^,»; hfa'dgb- 
tbi uile eiitbe roi.v.k á ni/mhin do 
f!})lacadb comi:)ine, difitiaidh an 
pHart tv'í^Jeádh dn bbeaiiidba donir 
va inirme rf.ajnbnite., a^ tofidhaib 
ag \jir (linuidhe-'iY lifi Criofl a 
noilbcbr cbssdhnj) "jc 3 ckum an tC' 
ran do bhei/lidhu ; 7 í^ [margin 
gceadkm a «disiib fnipiir., y:.'} 
cbv.m an cbupa do bbsa/'j.dba. 

% hr voUcidb coraaoine dkoihh u:ir, 
fil'fidh á?i IvíiniOeir cbv.m b:iird .<ii 
ti^biarnjy'j aiteorbaidbgo b.iirb'iir.~ 
ncacb air jbuigelcúch na nclerr.ein. 
tfdib bea^iiíÚnb^, as, a bfolicb le 
linfidLici dtutkei'rr.huil. 

5 Ai fn diara an Sjgirt oraid an 
ti^beama, ar inUitb dinpkohA ag j 
atbradh gac atlcbiiir.ge m dbiikb 
Oi T^e Commitnlott. 

OUr Father, which art in 
Heaven , Hallowed be 
thy Namc.Thy Kingdom come. 
Thy wUl he done in Earth, As. 
iris in Heaven. Give us this day 
our daily bread. And forgive us 
our trefpaiTes, As we forgive 
them that trefpafs tgainft us. 
And lead us not into temptati- 
on ; But deliver us from evil ; 
For thine is the kingdom, the 
power, and the glory, For ever 
and ever. Amen- 

^ Jfiey fr.i'll be iiii as fillorvitb, 

OLordjSnd heavenly Father, 
we thy humble iervants 
entirely defire thy Fatherly 
goodntis, mercifully to accept 
this our fjcrifice of praife and 
thanK fg' vlng ; moll humbly be- 
iecching thee to grant, that b'/ 
the merits and death of thy Son 
Jefus Chriil, iná through faith 
in his blood, We and all thy 
whole Church may obtain re- 
miffion of our fms, and all other 
berii fits of his pjiTi'-.n. A nd here 
we off-r and prelent unto thee, 
O Lordv our felves, our iouls 
and bodies, to he a reaibnable, 
holy, and lively faciifice unto 
thee ; humbly befeeching rhee, 
th:ic all we who are partakers of 
this \io\y Communion, may be 
fulfilled Wfih thy grjice and kea^ 
venly benediélíon. And although 
we be unworthy tti rough our 
manifold ilns to offer unco thee 
any íucriíice j yet we beieech 
thr.e to accept this our bouuden 
duty and iervice '-, not weighing 
our merits, but pardoning jSlti C^omaoitt 

mmtúf^. hdinm. Cig£6 to 
^iojítf. bhzúf^ bo coil 
djt cdliino, ir,u^ Tjitio/< új\ J)^m* 
Zó.h§ ti^y) Ú r>w6 tf/i Mj^ún lae- 
tediritjl. -águf mdit tívjn djf 
6Q\oDZ<i, n)a;< mditmién* báiB 

bo ClOllCdlggf úf{ TXlgCClb. -dgUf 

tiOl rriéoj^dib in cum ttátúi^te; 
úf f fójt iri Ó olc : ó\n úf l|C an 
ni05<i)r,7 iCn éurwáf, "7 <ln jloifii 
50 bj\út 7 50 hj^át. Qlmcrj. 

<{ An fiK dearibir mar Leinas. 

0^1 ri5gfir)<i,_ "7 <iti ngiri- 
bd, ZÚ -fy-ne 60 fei^bi- 
f id urnld 50 buB^df dc djf; ^Tjóe 
bo iirtditgf d dtd;<bd, d)^ mó6- 
h^zfe iifióldiíj, 7 tdBd/^td Btj- 
6gcdif bo gdBdil go C/idcagc; 
gOTíouÍTiítl bob gY;6c, (óncdbd 
go Bpnfiggmw -jU^Xú^r r,le,Zt^é 
luditigf 7 bdf ^6fú Cuiofb, 7 
Zir-é c/^eib|)T) dn d p^l, nodirgm- 
fldf d|< bpecáibe, "7 gdc Tjle 
•chdi/tbhe eile d pbaif if ion. <i- 

g-if diifO. dÚ'ggfíDd; COIpBlfl- 

mib 10 pfiííb d;r fldnmdnd 7 dft 
gcoi/ip, cam d mSeii nd niod- 
b^*ftédfLÍ!Xd, ti<i6mtd, 7 Béob'd 
bT^Cfi ; bob gT^fce go bunidlgo 
robeitmif ne r,le, rd f^dv)p^C£c 
Y*d comróm^ndofiotdfd, lióncd 
lé bo gí'áf it "7 ^2 *>o B^iidód 
íífrnbdf d. <íg<íf df< fon ndcb 
pub f lii Zf\i df< «lolioiDdb p|- 
Ctíiiáe lobíj^C df< bit bo toift- 
B1K0 bT^C j &b|b gT^bmib tú dn 
oudlgdf 7 d TfeiftBife cá 
bpícícdiB ofídin, ,bo gdbdil -f 
t)i dg !D£bc?.cd?} dfi ludiSef ?ie> df 
our ourofícncps, throuj,'; jcíusChriíl 
our Lorrl ; by whom, and with 
whom, in the unity of the Ho 
\y Ghoft-. all honour and glory 
btunto thee O Father Almigh- 
ty , world wirhouc end. Amen, 

ALmighty and everliving 
God v;e moil he.irtiiy 
thaik rlire, for that thou doil 
\louchiafe to íccá Us, who have 
duly received rhefe holy My- 
fterics, with the fpirirual food of 
the moil precious Body and Blood 
of thy Son our Saviour Jeius 
Chrift i and doft aflurc us there- 
by of thy fivour ?.nd goodnt fi to 
wards us ; and that we are very 
members incorporate in the t'ny- 
ftical body oi thy Son^ vhlch is 
ihc bLíTed company of all fiith- 
ful pirople ; and are alfo heirs 
throu^^h hope of thy evcrlaftirg 
Kingdom, by the merits of the 
moil precious death nud pailidn 
of thy dear Son. And v/e moft 
humbly bcftech thee, O heaven- 
ly Father, fo to ailifc us with 
ihy grace, that wc may continue 
in that holy ftllowihip, and'^do 
all (uch good Works as thou haft 
prepared for us to walk in, 
through Jeliis Chrifl our i ord, 
to whom with thee and the 
Holy Ghoft . be all honoiif and 
glory wofid without end. A- 
men. 

^ Then (hill [aid r.>- luig, 

GLory be to Goá on high, 
and in earth peace, good SlaC()omaoin; 

tigmditgrn áf. gcioncd, Zf^é 1o 
yeC Cjwófó tiji úcigg/^Tjct j tpib- 
|ior),7 le}f\oim, T,<ó(óúf a :pfo- 
pú^b f»Tráim, biób g<j6 T,\e oíióift 
7 jloift ÓTr;C|-i, Ó úti r,le 
cuÍTXlfrti^jffógál gtKn cp]c.<Xn.ei}, 

Abhe r;\e cufnafdiS 7 irio/i- 

f\o disionciiccs 6r^z ptí mif. con- 
c<ii5|f ZÚ in d Bgtflibtí, 60 glctc 

tdftf, 1-if <xn rrhita f piOft<í&tíi> 
ze coi/ipjpolíimófilucíió t>o7^.,b;c 
ú\\ f lúwrjbreoi;! lóf d Cp^ó-fb ; 
7 60 ní fiT) óedf.íjí'd leif f 17) 
606 pogdft 7 moiitgf tjy;'»^ ; «Jg'^f 
50 Spyjlmti) <t|-i tipio/AbcnU com- 
fncibmtd Ú gcof.p n-Kii'oMB/idcb 
60 QHbiCfc, eboncucnUisif 6|r) 
ndibte d r)r,le pobdil c;<ei6mibe ^ 

dfi iioigiMbe Cf*é bóctíf úfr. bo 
riig^f fio/1 f'vbT^be ye, Cf<é Uidi- 
bgf- fcaif 7 pdi/e tnó^lutjic óo 
TDic óilif. -CÍguf grjbiríó ^o 
po líráal tú, ó úiú}}^ r^fpbof, 
ci^óiugtt óo túh^Z tJvjT) lé 60 
Sf^áf dib, a^ rnob 50 gcoifnnéo- 
cctiTi (Sí) f d cudUúchó ifurrtd* 
foiT) 60 gnitr, 7 50 r/btftírdrt) 
tí nr;le fón3 6g5oif>it£cct óo 
ollmiXtb cú bify) cum f'^'Bdil 
loiitd, C/ié 1ófd Criiófó d;t 
Cci^ejirat, 6d jiaib iDdillelgó- 
fd 7 leif <í Spior^vió' í!<'óiÍD, 
j^dc ifjle o)ioífi 7 5loJj< f dogdi 
gin cfríc. <ímen- 

G[oí/<6o.bbid fd -nibTy 7 
fioccdiK) d/i cdiam: Óca^- 
wiU H^z Communícrt, 

will towards men. We praifc 
thee, we blcis rhee, we worfliip 
thee, we glorihe thee, we give 
thanks to thee forihy great ghj- 
ry, O Lord God, heavenly 
King,God the Father Almjghry. 

O Lord, the only begotten 
Son Jeiu Chrlft ; O Lord God, 
Lamb of God, Son of the Father, 
thir taktil away the fins of the 
world, h'.ivc mercy' upon us. 
Thou that takefl: away the fins 
of the world, have mercy upon 
U3. Thou that takeft away the 
fins of the world, receive our 
prayer. Thou th;if fitreftat the 
right hand of God ihe Father, 
hdve mercy upon us. 

For thou only art holy, thou 
only art the Lord, thou only O 
Chrift, with the Holy Ghoil, 
art moil; high in, the glory of 
God the Father. Amen. 
Í -lb:» thi Fneit (or B',b<i>, if ke he 
ptefert) flH/l l:t them depart whb 
this Bltffing. 

THe peace of God wh'ch 
pitfíeth all underft.maing, 
keep ycur hearts and minds in 
the knowledge and love of God, 
and of his ion Jefus Chrift our 
Lord; And the blclling of God 
Almi^ht.', the Fither, iHe Son, 
and th-e Holy Ghoil, be amorgii 
you, and remain with you al- 
Witys. Amen. 

^ Co'di Us to be [aid after tke Cjfhtory^ 
wkm there is no C mmunion, <vof 
lucb iiy one or more ;■ asd ise j^tt Clomaofrt. 

coil Ó0 b.ióiniíj. mola'iTKoio tut 

fcei/tmibgloirt birjc, Bei/^wb br^' 
becttif 6r,c fa 5o móji^loi^i^ O 
^ ^'52f<nci óict7 Ú f\i5 r5£wb*ú(, 
d ^óhé cin Cúti Tjlc ehurt)})' 
mchbúch. 

O tx tig§^í)(í,(í f-oj) jflicseince 
lofd C^iófój óá iiji^nct Óic(, 
uáM) Óé, tt 2j]hic m inázlxaf, 
zhú bo óogbbcíf pedCdlóbe <cn 
fcomdir), bCnuZ^^ocrjpcojiiiir). tú 
óo Chó^hdf pecdi6e dn bort)ú\n^ 
óCrcC C^ídc^e 0/ic(iÍ7. túbotóg, 
buf p£Ccnóe ítn óornrti)?, gfllS úfi 
«ofirxiis. Cbúfi^bgf <(5 Um 
6e\f óé á rQitiííjif óéttrjcí u/tóc^e 
ojuxi);. 

Oi/t 1,- cú ú mh <xzú m^ktd. 
If zú mm dr) ^igg/irjtí, ly zufií 
dmcín) ó <I Cbriioyft, njdille leif 
tíif) Spiof^cíé. «(ióíT),if |óe c( «gloíjt 
<í T)?lc{í;i. <]ín]e7). 
^ yín/í;j leioji.b an fígart (nj m 
jejijhocff VIA bhionrtf:' dt Líithjir) 
don Phíjbd imthsachd lets in mbean- 

GO ^cuiiftbííis potcm béy 
Zd Of cion gác r;lé tr;^- 
ye, BdftgCfioibre -jBíJrtniíiaíie 
d Bpiof 7 ú i)^m6 óé, 7 <t fnic 
lof d CfMÓ7'6 tíK ócisbgfttjít : 

cLi:ncirrtió, d ^1dt<írt> <iin'2|lbic, 7 
tí Spionaió 7}(ióin) búft mffg, 7 
go gcomndibe bu^ bfoc^ie 60 

r^roit:. -dmeti. 9[ Qrjidigb is ioirti'ii; andiaighfti 

hcfrila^ nuair nach b'ír.nn camíoin^ 

aoit nonuf<imho dhiobhgacb la don 

£ e fjor fJirte Communíoit. 

fme wayhi: fail i'lf' ds often Ji 
crfafmjhall fcrvry after the ColleRs 
thkir of Morning or Evening 
I'r.yer, Communion or litany^ by 
tk'i drfcrction of theMinifter. 

ASfiftns mercifully, OLord, 
in thefe our fuppHcations 
and prayers, and diipofe 
the way of thy iervants, towards 
the attainment of evedafting 
f. I vat ion ; that among all the 
changes and chances of this Kior- 
tal life, they may ever be de- 
fended by thy moil gracious and 
ready help, through Jefus Chrift 
our Lord. Amen. 

O Almighty Lord,andever- 
lafting God, vouchfaie, 
we befeech thee, to dire<3: 
fin£llfie and govern both our 
hearts and bodies in the ways of 
thy laws, and m the works oi thy 
commandments, that through thy 
ir)oft mÍ2:hi:*r protecTtion, both 
he re and ever, we may be preferv- 
ed in body and foul, through our 
Lord and Saviour Jefus Chriil. 
Arricn. 

GRanri we beieech thee. 
Almighty God, that the 
words v/hich we have 
heard rliis day with our outward 
cars may through chy grace be 
fo grafted inward!;/ in our 
fcearts, chat thev miy brin;^ forth 
in,us the fruit ot good living, to 
the honour ancs prai/eof th; 
Name, through jelus Chrift our 
Lord. Amen. 
Sin Clomaoin. 

tfon fin, 7 li fcidir ui do radha mir 
an gceadhni gic uile uiir bhias oc- 
aii /e 1 a nAlii^b onidfac ortiaidb 
na maidne vo nciney comaoive no 
Liottain, do reir dhifcreide an Mhi- 
nifieir. 

QÍ ti5gn«i(,ci^bi5 tin 
50 c^óc^fc, ]or)Z<lL 

úji t)Oftí)dit>, 7 coí- 
í^^5 y^'5* *o fei|ii)if|c cum <tn 

loridf <t mgf 5 gdc -qXe clcDclóig 

ItXióbfe, 50 mbeióíf 50 bfiácb 
cumhbú\-^ie lé bo cbrjógghcc 
p6 5^áf tlrncíil 7 f<o ;<eí6j-e, zpé 
^ófá Cjiióf 6 ^ cnggfiíitít, <liDe»j. 
<?^'^ *?{ Cbiggf^nd -rjlecuTn- 
■Tg *^'%í df (íit),7 ú Óhé f ló/t- 
^§^,^^ l^bt^de, s-rjbmió cú, 
íHVs «^ <6nt;cng,<í;i ^c^oióte 
noá^íDrí 7 mn gcoi/^póo bi^iiu- 
5<íí>, 60 feeíjtíódóh, 7 óo -fzm- 
jiú^ <X fligtiíj óo bligíiebf <í, 7 
d íloibi^gcdiB bdirfticad, ioíj- 
íxíf u^^é óobíóen 1^6 mj'^cuvfíCif' 
úc 50 mbeitiDY cómnzú ur^f) 
ú goo^p 7 d flcxncur, dn f o 7 go 
b/^ác, c;^é d;< ccigeriwd 7 d/t 
f ldm75eotrt lófd CfMOfó. 

óbé -yjle cunodif dióh, 

gt^blDÍótÚ, (DHCdlb, 

nd b;MCX;td 6O5 cud- 
Idmdfi d niub léji 
gcludfdib poi/<iiT!edldcd, beic 
úji 7í(S bpldr^bugd go binirebdndc 
d« d;i gcrioibtib C|-é 60 giidf d- 
fd, dfi rnobgo rciub;tdió udtd 
lOTÍdme co^db becd roaite, cum 
o»ór»d 7 róoldib bdrimaf ct, Cj'.é 
lófd C^iióf 6 d/1 tvigb|fi)}d. <1- 
merj. Pie- 
tlt^ €ommmim. 

PReventus, O Lord, in al' 
our doings, with thy moil 
gracious favour, and further us 
with thy continual help, that in 
all our works begun, continued, 
and ended in thee, we may glo- 
rifie thy holy Name, and final- 
ly by thy mercy obtain ever- 
laftlng life, through Jefus Chrift 
our Lord, /ime». A Lmighty God, the fountain 
^^ of all wifdom, who knoweft 
our neceffities before we ask, 
and our ignorance in asking ; 
We befeech thee to have com- 
paifion upon our infirmities ; and 
thofe things which for our un- 
worthinefs we dare nor, and for 
our blindnefs we cannot ask, 
vouch fafe to give us for the 
worthJneisofthy Son Jcfus Chrift 
our Lord. Jmefj. 

A Lmighty God, who haft 
promifed tq hear the pe- 
titions of them that ask in thy 
Sons Name; We befeech thee 
mercifully to incline thine ears 
to us that have made now our 
prayers and fupplications unto 
thee, and grant that thofe things 
which we have faithfully asked 
according to thy will, may ef- 
fcdually be obtained, to the re- 
lief of our necefficy, and to the 
fetcing forth of thy glory, 
through Jefus Chrift our Lord. 
Amine «n Cfcomaom: 

Rej)Dhbf/<i5 iri, o d ^iggr 

tjlc'téó pogíí)^ po^púfmúú) 7 
cr.p. ^ ^p. ^dgíHd fvn \é 60 C17- 
óiU5<í sndtdc, cym 50 bzmh- 
pám jlóift 606 dmn) nó.orfíZ<í 
ún ílf< fli^le oi[);<|cdio cof digte, 
coÍTWcngúe, 7 Cfiiocfldigte lori- 
úb-fúj 7 pá déoib lé óo tjió» 
e^ef e b|tcí i'ió}\f6T;áe bfú^- 
áil, Zf\é lófú C;iióf ó úji CC15- 

AÓbé Tfjle cuiT)h<Jf cíilj, <C 
toh^ 5<íc Tf^le cmhridff 
dgd hfTjl Fiof t(j\ ji}úf' 
ú'í)úf níof cdofgd íjd ]<íj\iimAoíb 
7 df< nciiDBpif <ss ^<ít^t^rJ6 ,• 
i^T^6m\í) tUf zjiuú)^c óo Belt 

dgtlb á ^f^ ^^15^ i 7 «tOMCfldg, 

r)4 neite óo CdB^c bTjíj, c;<é úji 
mliíiongiDbcílcif fldc Idnohccmoio, 
7 Zj^é d/t ))6í(iUe ndc Bpédóá- 
mdoib M^ftdió i:;ié bio«gniál(tf 
6o^Dbi« lófcc C;nóf6 d/i^ng- 

A bhé irjle cuíndf diii, óo jell 
"^^ éifógf lé g-rjbe nd b/ttjnge 
id/indf d yjdinmoo'Jdbici g-»;!)- 
míótú óo cludfd cldondtí 50 
Cftóc^|c cagdirie, 60 fiivie d 
«oif íl|< r)o;t«dii> 7 úji rgirjtíe 
cugdb, 7 donucíis, 50 bpvjs- 
cdno 50 CdifíBgc cum ;nc(i;< tí|< 
^idf dndif, 7-cun) 60 glói/iefe 
cuf. óf ái/ti), fld wite 6ia/i;«í- 
nod;* 50 Cfieióiiigc feo fiéifi 60 
toldfd, c;<é lófd C/tiófó dr» Ee ^Upon «^t^c Ccmmuuíortr :!nCl;omaoíti: € íjPcn thd S,.ndiys aiíi o:h-.r fíly. % A í »j intnhviiphe 7 íaeihe eilt 
iiis (if tbtre he vo Cimmnni- ÁJL f,tfjire (mur nibh aon chimaoin) 
on)j\-).i]l b'fAÍi all that is appoivrei 
at the Commiiviorif unt?lihe ard of 
the ger^erd Prayer QFor tlie whoic 
State of Chrifts Church Miita^.t 
in Earth3 togeihtr vfhb one or tn-re 
cfthefe CoUeils laft before reheivftiff 
conduiing roitb the Bltfff'g. ^ Alii there fluU be tJO cdebrxt'ton of 
the Lords Supp-^r^ except tbcre be a. 
convcY.ittn r.vmher to communicare 
roith tie P/'ÁV?, accordhig to bis dij- 
creti'jn. 

^ And if there be not above twenty 
ferfoTis in the Parijh, of di faction 
to receive the Cmmunion ; yet there 
fbill he no Commuvion except four 
Cor tkree At IsA^jcommnmciterDixb 
the Priefi, 

f[ Ar>d. in Cathedral and CÍcguts 
dhuYches Mid. CoHe^cs^ where ihere 
are miiny Pvifls afsd Deacons^ they 
f}al} aH receive the Communion voitb 
the Frr^fi every Sunday at tbelsaji, 
íXíepi they kavs a reiftnabk eiufe 
10 the iOlitrcry. 

if And to tale droty all occafion ofdif- 
fefffioify and fuperilition which avy 
pevfon hathfOr might biv; comeming 
tbi Bread and iVin.-, ii Jhill f:^^ s 
thii the bread he (ueb as is ufwxl to 
be eaten ; hut the lefi and purefi 
U'beat Bread tbdt conasnier.ty m^iy 
be gjitert, 

if An.iifiiiyoftkeBrejd and WIkc 
remain uttconfecratedf the Curate 
fi)a]l hive it to his own uf- : but if 
etnyrsvuiiu ofthitrobicb was con fe- 
£raied, it fall mt be earned out of 
ihr Churchy but the Pn'efi andfucb 
ether of the Cmmu>úcam$ as bejhll 
thin call unto hif>ujl)ill immediate 
Ij after the Dlfffigs reverently eat 
and drink tbef^me. 

^ 'íít Breaiivd If i fit for tbt Commu- decr-.har a bhjuil ordaigklheag 
an chominin go ddreadh no. horuide 
gcneirailte {_ir Ion fiaide iomi^ine 
eagJaiCf (hiibrjilice Chi-fd, aid ag 
cubuglu art tjUmh'} mimon le 
anK no r.i /j tnho do ni bsra'dhilhfi 
do cuireadb fio< go deigbesriachrotm. 
he fry .ig criocbnadha leis a mbeanu- 
dh'a. 

^ .'giis ni dciintar foVuimneadb finti- C 
pf r an tii^h imx achd muna raihb 
uihbir iotnchiibbiidb le comacin do 
ghlacidh a ndr-fheruhi his a ifagMty 
do reir ^ dheifcrsidv f in, 

5 .-^'gus m uni raibh Of cioJi fhichit peur- 
fafjpbdrrafde^ do luckd ddlcnlde 
chum comaoir.e d» ghlaedb^ ni 
bhiiidh c maoin an, ictd mur t 
rgLuaid t-eithrar {no iriurara chciS 
is Ivq^ka^ camaoin mar asn leis a if a. 
ganl 

^ Jgus A ttectmpolaibb cb.itbdr--acb 
eujbuicc, i tiheitnpo'.itibk Coluifiif 7 
agcddifdibh, mir a bhfuííiJf iomtí 
figart, 7 Dighacanichj rj.iiifid I'ile 
an choinioin do ghlicadh maraon Ids 
A tfdgart gich uilt dhomhmcb ar A 
gcsa» is I'gh.'f acbd mum raibh adh- 
bhir dlirjdinn^t h aca m aghiidb. 

<jr Chum gac b adhLki>' imriafnn , 7 oir- 
chrdicmb atj. ag aoninine^ no 
ofeadfaih hheith algi, f^n ann 7 
fin fhio', is lor aurzn bbdtb mar 
is gnAth e le na ith: \acid ih-.ith dho 
Nirart cbruitlneach^a ii fe.irr 7 m 
jinealtj. is fddir ifxghatl go comb 
S^hitich.' 

% . gus raa fiiihar a-^n chttid d'. Ni' 
ran 7 ail Yifhiou gin hhza/'aiiocty 
hiiidb fi ig a i/iinfidr chum u. 
faide f'ein, achd mx hinon fuiihlticb 
don ni di) bejinidbadb, ni btartbar 
as a leivip'Al- f, achd do dheamidb 
Ail ftgxrt 7 cib; hdle do luchd nx 
comadfie ar a nz,ii'fiib an tan fm 
eiiuige, an gceadh.ia dithCf 7 dihhe 
go craibLteach gan tnhaili a ndiaigb 
an bheaniigbtbe. 

^ Caiitfik tit Minifieir 7 oificiib an 
nii.n C^ Communion. 

ttion lí)iU be pruviJeJ hy the Curate 
A>-A the Cflurci'vnrdcns, At the 
Chirgu of the Parifn. 

^ iTii note, Tiit everi Parijhioner 
ihall commumcite at tie kaji three 
'ti-.nes in the yafy of which E^'hr 
to b^ on'.. A>td yearly it EM^ff 
tvcti Parijhioner Ihall rechn wiih 
tke'Firi.n, Vicar, ur Curate^ or 
his or their Dipivy or Deputies, 

"^ a^d piy to them or him dl E cl'fi- 
ajlical duties accuihmihhy due, then 
ani At thiit time to be piiJ. ^ After tie Divine Service endeJy 
the Nionry given at I'oc O^'nu^y 
Jljjill Le dijp'fcdof tofurh pinus And 
chiritiibk tifes , a-' the Minijler avd 
Cowii'Wjrdensfhdli t jbíiiíj; r.t# '*?'.- - 
in if ttey diiigref, it ft-Al be Jij- pofrd of Hi the Oriitiiry d. 
piifít. fSín Cijomaoíit 

teiv.puil HI tirun 7 ^ pjn do sh- 
Ur U ka^Latdh na comauine ar 

chofiis A Fb&rriiijie. 

^ A8,ui comhartlii^h^ go gaitkfidb 
g.'cb uili Phj.rrx:fiicdcb ccminin do 
gklicadb iri huairs /<i« míliigháin 
(nr J. (beiu is higha, 7 uaJy aij fl<i 
f(f cki'fg. A,;us caitfjiJb ^jrh iiil<: 
Ph-irraiptAih ciindjs dodhe^numb 
his 1 fhejrjun, bbieaire no cku- 
rjLiJf no le m pb> ocid- tr -no bpro- 
ciii>t:hb gacb blis^kaifi jx Ciifg, 7 
gicbuile f tide' a eigliifc do Miot 
leis tto hota gh'nii'o ciute uir, 7 
is ceirt A dhi.l fin tratb fin. 

^ ]dr gcytbclmdki na fcirbtip d'^JÍhd, 
uaiifjír an lairgioJ do ti-.-Jilai- 
ceidh ag an ofni', chum cibe ufaid 
riagkiUd 7 chirti.a-ach thuigca- 
ras an Níínifleir 7 í,:ppjdk in icAm- 
puill. /.gus a(U mar tti/J^d U 
ckeilefin r.i firiy diilf.rbibar e'mir 
thuigcoras an tuj:hUran. \l7^etca0 it í^ o^tiaíncti in 
^ tW íIDfB'íre fo? tijc ^ Dini= 
níacatíoit of r'tje ^o^Dís s^up-- 
pec, ííjat tíje Conmiunjcartrsi 
!I)oultJ cecei'ue tljZ Xame iomeci- 

ing; (\S3Í)ÍCÍ) a)ítl£r ÍÍÍ tDCll 

meant, foj a Ciffnífi'caííon oí 
our í)umlile auD grateful ncij 
ímo\3Íeí!5nicnt of tije isenefit^ 
of Ctríít t'ijztmx QiUn to all 
toojtli)? Eeccíí!£C0, anD foj iije 
atoíDíUj]; of fuel) :19?otanarion 
anil SDiioiUet in tlje ||oli> Cein^ 
munion, "aíí nn'ff^t otBcctDiTe 
tnfiie) get, lett tije fame 
Imcelino; ít)Oulíi b? anp ^ni> 
torn, citljeu out of ig^nojance 
eiio tnficrturp, oj put of tm- Otljarla 50 hljtmV ojHafty^ 
tie fa ncíaíijefemíjmíolDjd: 
laicpii fljuípeíC an lipcania, 50 
gC-urbfeaMj lucíjíi na comaoiue 
a 0í:Lcaí?I) au a ntyiumiii ; (oi;* 
Duylja ijcanca le ticigljinntmn, 
Cijumac nati&ijaia iiml)Iaag:aiS 
lií)uíaljeactja ar na tajcMjes&lja 
i!0 ijijííc CLtjríufD a;m uoa 
íiruímj gljlacaíJgo ísíongmíiaí 
la, Qa cíjui^ a gceííí, ag«0 
fos Cyum gacij uite mijailatiJi) 
C.ÍJU0 mljíFt)OiDaío:í) Do rijcacg- 
naD'; ann fa ctoniacrn nácmi> 
tija, ho iijuhUUi) tijeagmljail 
ac mljo^l) eile) gltifjeaiJi), Usa^ 
gla go nDeanaDt) aoniiuine 
iroclj mljínuitsbaDÍ!, no D?ccl) 
nittis iJon tile'Ktjraincljeatitna 
^n nz ainblM^ ajujs laige, 
no ^uWch BaptiDn of Jlnrantí?. 

lice auD oí)(ítaac?, be mífconí 
ííciieD, anij íiepjatjeíri 3|t i^ 
if cc tíclnretJ, tjiat tí)eceíi? no 
fitsojauoti i0 íntettDfD, oj 
oimtjt to be Done, nr^cc unto 
tlje ^acuaniental 315^eaii anu 
íLílíínc tijece boD!I)> receitieD, 
cz unro anp Co?po?ai pje» 
Í nee of CÍJIIÍÍ0 Natucal ^leO) 
ant) iDloDD, ifoj tl)e feacua: 
luiiital hjeaD ani» tiCLime le- 
main aril in tíjeíc iTup jj^a^ 
tural ^ubaance0, anD tljere» 
f0!e maj nor be aOo^eD, (foi 
tljiif toírejííolatrp to be ab'= 

IjOjteD of all filítljíUÍ Cí)?íi.>í-- 

ati'Cí) anD tíje /l^atnral Boóp 
anil- MoDíi Dí our fe-atJiouc 
€\)M ace in l^eatjcn. anD not 
|)ecey it tieing againii ti)e 
trutl) of €\)im^ Natural Bo-- 
tp, to be at one time in moje 
piaceii tijan one. 3l5aiCteaii|& pubííffi^e HeanabJ» 
no tue míjaílíjs aguí cfteann* 
í!anací)í3; foíUagbtíear mm fo, 
nacíi ntieaniar aMjcaHíj ar bítí 
Ieí0, Qguss nací» toíc a diiea^ 
namíj íiaran no liaon na Ca« 
ccameinte glactbar ann go 
coípíi^a, no Do lítfiarí^adjííac 
bljít^ corta fOeoía agug f fja^ 
la naourtl^a Cljjíofo. oít maí 
rííJ igcomlinciíDlje ajan agii^ 
fíon na (acrameínte ann a 
bí)ft)fo? t^ubííaíntibt) naSuctba , 
agug nims dti oí coíc a naoí)* 
raíi^, (oír ba ioiJijalaDjaSi) fín, 
aíc ar coíc 5o ^ac^ uííe c^^ioD 
Haígíje qeííiaíb£ac& grain to 
bíjeitíj aíge) agu0 ataíD cojp 
agttiS fuil naourtíja ar e»la'- 
nuíDíjtíieoír Cf)jíofd ar neamíj, 
aguss ní Íj3nn fo ; ar uibeitl) 
a nagljaiDí) f|)írinne c|oírpna- 
Dttrtt)a Ctjjiofíj, bljeití) a nao= 
nam ann níofa mijo na acn [ 
art« The Minlílratlon of PUBLI'K 
BAPTISM of Infants, to be 
uitd in the Church. 

5 "T^ h'E VeopJe ire to h? iiwo^i- 
\ (r:i, ihitit ismr^ covvevi' 
"m fkat B- piif.n fhouU Kot be ad- 
ir.ivifireibut upon^nndjjSyCtvd o- 
iter cJoly'diyi, wen tL« mrfl vur?- 
■M r of Pcopit come togcher : as ncU 
i r thut the Cnn^ngdiicn there prt. 
i-yit may tiflife tke rccrivin/t of 
rit m tbut he reirly b'p.^í^íd into tie 
number cj'Chrtfi) Churct-^ js alfo b-- 
r^.ufe i» tke B^^piifn of l-frrjis, tin ry 
man pre-e*it m.iy he- put in remenim 
br^-.tcs of kit ixvn pr<,fe(fian made to 
Goi in hii Bapiifm. for which cauje 
dtjo if it expedient that Dupii/'n be IMÍníofdralachd BHAISTIGH 
PHUIBLIGHE leanabh, Is 
coir do ghnathugha fa neaglais. 

^ J".? cnir a the.'gifg dnn Pbob^J, go 
1 h^buil ro fboileaminuch g^n b-iif- il^ttblicHBaytiim otinfane?. 

mittijiredh tbefulgur hngue. Ne- 
venhelefs (if vcceffny f> require) 
children aay'Jbe btpti^ed upon anj 
ether day. f And note. That there [hall be for e- 
vcrj kLik^Cbili to he i>jpii^eJy two 
Godfithers and okc Godmother : tni 
for every Female^ ont Qjdfatherani 
twoQoiiitOthers, 

^ When there are chUdrin to be hip' 
ti^ed, the Parernsjhdl give knorv. 
ledge tkc>e.>f cvir nighty or in the 
monnng before the beginnitig of 
Morning Tnyer^ to the Curate. 
And then the Gndfuksrs and God' 
mother Sy and ,he People veitb the 
children mvji bs reidy tt the Font, 
either immediitely after thehflLsf' 
I (on at Morning Fraycr^ or elfe im- 
i(^ r,^ediately after ibe lafi Lejfan at 
Evening Prayer, as the Curate ly 
his difcretion (h.:íi appoint. And the 
Priefttomingto ibe Font (vobuh it 
iken to be filled xoiihpure rvaier) ini 
fiindingtberCi fbilljy, 

Hath this child been already 
! baptized, or no ? 
^ If they aiifwer^ Nio .• Then fhaU the 
Prieii proceed jj foUotfeib, 

D Early beloved, foraf- 
much as all men are 
conceived and born in 
fin, and that our Saviour Chriil 
iaith, None Cin enter into the 
Kingdom ot' God, except he be 
regenerate and born anew of 
VVater and of the Holy Ghoft ; 
1 beieech you to c.ill upon God 
the Father, through our Lord 
JefusChrift, that of his bounte- 
ous mercy he will grant to this 
child chat thing which by na- EaíCícaiií pttíblíglicleanaíilí. 

hbiíjiigb, y ar a naibbhir gceadhna 
Jin f OS is iomchuhbaidh, an baif- 
te^d.b do mhiniofdralacbi fan teangx 
choitchinn. Ackd gidbsadh (ma tuáó 
riiLhiavcch e) it ftiitr lein:^bh do 
bbaificiah ion I* eile. 

^ Agas tabbiirdotiire^go ghaitkfiib 
g^cb t^.inabb rmic 'bhias chum a 
bhiiftigk^ dis fear 7 aan bbeun do 
bb.ith fast : 7 gacb lean abb mna^ 
dis bin 7 tfo» ibear mar chairds 
crinfd. 

^ An titn a Ihtd Uinibb chum a mbai- 
fltgitbe, ciiibfd a naithrcAcbiJgeila. 
do thibbxirt Uon Mhinifieir an oidh- 
che rcimbe, no ar maiiin roimb thus 
ontiigb na maidne.^ Agus aim f.a 
caithjid na dia-aithre 7 m iid;ni!Ji- 
thre, 7 a Pop^ maille le vi hr.nhb 
bheitbreidb ag. a. ttomar béiijtigb, 
ar b.iU a ndiaigha leighin idgbion. 
aidb ag ornaigh ní-nuidne, no gaa 
tvhaill indiiizha lei^Un Jbdigbiofu 
naidh eg ornaigb tijl noiue, mar fir- 
deocbis an lúin/jdezi- ana t dbi ifcreii 
fcin. 7 ar iteichi áon tfjgiir t dntm a 
ni.m ijr (eiiir coir an tan fin hhntb 
hn duii'^e gbUnJ agis ag feafamb 
a':n fir^ dcava ft, 

^](íJt {jdifC£6 ten l£y)clE>f(J 
;toir»)e fo ? 

^ i'->^ ;L'r:jgr:iJ, nib de.i'-tiadb: An 
Jin rj'fuijh m J.gin ar agbuidb 

m?ir le ^vjs. 

ccP*M O-á^lcíSo "gem- 
Q.Pj^^ UJ^ Cio/tj go n)Sei,rttiorl 

teoijt Cftiofb, Toi pédódíi <6t) 
nbT^r\e bul ú -fZoz 50 niggf Of, 
<Xf mu)i(i ]\ú^h círcí;erróe 7 nudid- 
beift'e ^r^ffe 7 oon Spiondi» 
ric6m ; ic(ri^>T^m óatcr^íige ondvíi 
Óiá ún Cdú^ 5o 577 óe, Z]\é úji 
ccigej^^íí ^órá Crtióy6, úi) m 

lure f uiílícfe JBoptífm Df Infantjí* íBaííícaíií) ^uíUís^e Hfanaíi^ turc he cannot have, tha-. be ru^y 
be baprixrd v/ith Water und the 
Holy Ghoit, and received into 
Chrifts holy Church, and be 
made a li-vclj memiier of the 
Jame. 

^ rtcyjjhiV tie Furjlfay, 
Ltc us pray. 

AT m'sMy and tvtrliP^Ing 
God^vvhocf thy great n.ercy 
didfc iave Noah and h'r family in 
the ark. from perlihing by wa- 
ter, and alfodidiinWy lead tie 
children of Ifiael thy people 
through the Red Tea, h, unng 
thereby rhy holyBaptiimiand by 
the B^ptiim of thy wcl- beloved 
Son Jdus Chrift in the river Jor- 
dan, didft íaraiíie water to the 
myflical wafhing away of lin i 
We beieech thee for thine inh- 
nire mercies, that thou v^ilc mer- 
cifully look upon thisCi) /./. waih 
him and iaii6>ifie /)/«■; v/ith the 
iloly Gboft, that be beirg de- 
livered from thy wrath, m.iy be 
received into the ark ot Chrifts 
Church ; and being ftcdiiift in 
iaith, joyful through hope, and 
rooted in charity^ m .y lo p is 
the wavts of this trcubleiorn 
world, thatfinaliyil^ may come 
rothe land cf cvernlmg life i 
there to reign with thtc world 
without end, through J'.(ii6 Chriit 
our Loid. Amen. úhfd, mat h-pé<xb<Xi} bfá^<X]l\é 
«í( ntíoifrt pein, £bon ^o robaif c- 
p6 é lé hyjf^e 7 leif ú Spio- 
pdb nc6ni, 7 go r.^lacfr^be if- 
cgc é m^^ldif rxóvTrtú Cbpíof ó, 
7 50 rióedíjóaoi btíU &éobd bi 
fiT] oe. 

^ Jr.n fin dt'xr.idh a^ Sjgirt, 
óeáwiDróib gvjtíe. 

Abhé T^le cumaf dig? f ió/<- 
bT^de, 60 fúbúú óoc: rnó/i- 
C/iócdijie fÍMi í-'(ói -j títegúc 
di) t* d r.áipc ó ú mhútúó lé bifj^ • 
ge, 7 muft dí? gceíibííd óo tréo- 
p<3i]6 go f áSúlcd cldíi 'ifpaél 60 
popal peirj t/iiodn m7^;í ;^udib, 
ctg ciciUugció leif fi» 60 bcnf- 
C15 rcóimta ; 7 60 ÍJ§í)T;g rf ge 
cuiD lor.ldib j^i^r.t\ac}^ú^^ p£- 
cdibe nmr, lé btíifceb óo Q'j]bic 
^o ioy)f/)Yj)i "lOf d CrMÓf 6 díi fd 
íidBdi)) lof.odn i gTjb'mió tú t}\é 
60 r;ícc^gbd gdi) Cjijc, pédcdn) 
go c^óc^gc d/1 ún Ipúb fo ^ 
lonail e^ cgtif b£Í)dib é leiy d 
Spio/idó rcoir, 10); df d/^ mbcit 
bó i'<5<,\tú 6 tpeifigye, go bpCó- 
prjbe d gldCdb d fuec d 7idif c 
ggldif) Chi'.iofó, 7 d)i iDbeich 
bó odirggY) d gc^ei6|rn, fígdc 
Cfié bócdf, 7 Fréamdigte <t 
gcdptd-ndf, go Bped^irdb fiu- 
bdl cpé óorido dn rfcogdil 
bud'ci^ittdfa djtTTicb gobpedó- 
fú'á c<;f fTd beóig go t:dldm )!<í 
bgtd y'lonf.bTjte 3 cum d beiu 
nw f in d bcldirgf' iRd/^>f5n lccfu 
ycDgdl g.-^n CJIlCy Cpé lófd 
C;tiófi) a/^ Cc15£f^?)c^. <ln)en. Al- ^nhliúi I5aptífm of Jniant^, 

ALmighty and immorrai 
God, the aid cf all that 
need, the helper of all 
that flee to thee Tor fuccour, the 
life of them thdt believe, and 
the refurredion of the de.^d^ We 
clll upon thee for this Infant, 
that /becoming to thy holy Bap 
tifm, may receive remiifion of 
hisúui by ipiriiLiilregcaersition. 
Receive hím^ O Lord, as 'hou 
haft promifed b\'thy well belov- 
ed Son, faying, Ask, and ye fhall 
have ; feelf, and ye ihall find ; 
knock, and it {li-ll opened un- 
to you : So give now unto us 
that ask ; let us thit feek, firtd ; 
open the gate unto us that knock ; 
that this hfant may enjoy the 
the Gverlafting benediótion of 
thy heavenly walliing, and may 
come to the eternal kingdom, 
which thou hail proraifed, by 
Chrift our Lord. Amen. 5 Then ft)2V the People ^ittd up, Ani 

thiFriejiil-Mlfiy, 

Hear the words of the Gofpel, 
vvrlcten by Ssint Alarh ir. the 
tenth Chapter, at the thirteenth 
Vcrfe. 

THey brought young chil- 
dren to Chrill: , that he 
ihould touch them j and his dif- 
ciples rebuked thofe that brought 
them. But, when Jefus faw it, 
he was much difpleafed, and 
faidunto them. Suffer the little 
children to con\e unto me, and , t>mxm ^vm%\z lumk^. 

Abhé tjle cufjodf dig 7 

;<ic(f <()ic(f, <k ctxBáj^tói/i gdc Tjle 
ijrjne teitiof cugtib tig i(i;t- 
1^T^ comcti/ice,tl fegtci flá o/t-^jnge 
c;ieióiO)r, 7 d eifii/ige íi<í nxl^íj- 
gt^biníó tú dft fon <i leineiBfi, 
londf íSfi ccgf bó cu»í5 óo Btiiy- 
C15 «rófflcbctrtí, go fcp^ggdí) 
waicgmndf <( pecrjhe lé ditgeiW 
«giiocíin fpio^Adóáilce. glcícé, O 
<t tigi/incí, JT)u/< óo gell cú lé 
feo 2Jíhdc ;ió ior;m'>7r) peí», dg 
^úo, 1<íf<r<^^', 7 béd/ip<í;< tííb ; 
óeá»(Ii6lo{igai|ief, 7 ggiitdoii 
budilig, 7 Foifgeolcít^ iiií)2 
%;^ finiCdB^ 617^6 d noif jdCfDi 
tsg icx?íf<r,b; F<i5c()T)cÓibr)e, cr 
ccói dg ío;ig^|f ; ofgUiií ' 

di) óojtdf dvfí) d C(ói dg 5w<í- 
IdS; cumgoBpy^ggt) d )7(5ig£n' 
yo bgnugd fió|<;itítjde biojildió 
«gmtídfd, 7 go bpeáópdb tgf 
cumrxí f^ígifct fio/i/ibyjbe, 60' 
ggll cú,tréCb;MÓf i> <í;< í>c»gg|^- 

5 yiiin //>; eirecaidb an Pobd ns 
/^■•firni-, 7 áíári an Scigitt. 

eífcig bf (dtffct dn Cfoif^ 
géil óo fgftíobííb lé Í^IdoD) 
2lDd/iC. dT) f ^beic^^b Cdlbióií, dg 
ped/tfcid C/iíóéííg. 

DO tu5<t6cí)i leiwil) óg<í 
go C^iofo, cboJ») go 
robítiíijcgíí yé fiíu; 7 60 ifnb'g^gúC- 
óájt tt tíifciobúiil dn n)y;t)óiit 
tug leó láó. -CÍf tin CdT) óo 
con^c lófct fin, 60 tji co;<;<i^6e 
inó/i ^t lií buh^z jiiu, leígjtí 
^o7)d lciy)iB bf g<t cgf éogdwf d, 
F f forbid Í^ublícH ©úptífm of gnfanttf. 

forbid them net ; for of fuch i^ 
the kingdom of God. Vevlly I 
fayunroyou, Whoibcver fliail 
net receive the kingdom of God 
as a little child, he fliall nor en- 
ter therein. And he took them 
up in his armr, put his hands 
upon them, and bleíTcd them. 

^ /í/íír thcGofpd is reaJ, tht Mi".!- 
per jbj'J rr.j'ki ills bri / Ex'>-".niti. 
^ on up-n the n-oirJs hf t!}<' G of pel. 

BElovcd, ye hear in this Gof- 
pel the words of our Savi- 
our Chrlil, that he commanded 
the children to be brought unto 
him ; how he blamed rhofe that 
•would have kept them from him, 
how he exhorteth all men to fol- 
low their innocency. Ye perceive 
how by his ourward gcfture and 
deed he declared his good will 
towards them , for he embrac- 
ed rhtrm in his arms, he laid his 
hands upon them, and bieifcd 
them. Doubt ye not therefore, 
but earReftly believe, that he 
"will likewiie favourably receive 
ihis \>Ttitni Infant y that he will 
embrace him with the arms of 
iiis mercy, that he will give un- 
ro him the blcffing of eternal 
life, and make him f:ir taker of 
his everlafling kingdom. Where- 
fore we being ihu. perfwaded of 
the good will o\ our heavenly 
Father tov/ards this Ir.fani^ de- 
clared hy ill- Son Jelus . hrift, 
»nd nothing doubting but ihiir 
he favourably allowcth this ch.i 
ritable W4)rk of ours, in bringing 
thii Infant to his holy baptilm, BQíííeaMj puí&lígíje Efana&^ 

7 tú coií^mgf gdió M5 ; 01^1 if 
bú léitióiB -fúb í^iojtif bé. -d 
óe-íum riB 50 pífnwjc, cibé ntic 
gUcdib r^'ogííf 6e irufi U)idí) 
bfg, n» ptxcix fé iyc?c ince. 
<Í5Uf 60 CÓ5 fuúf úv^á uehó 
idó, óo cTj^ d láiifiet Qjij\taj 7 óo 
Bgíjaiób idó. 

^ U' iejgihdb un tfhsifsti!, dhtcnaiih 
iin Mr^ilhir ir tcaf/^ifg aitigkeunjo 
fir bl»' thrííl>h an f/n- /t» // 

Aíuf lonróttine, cl-rju-ig 
f dn t:foiygflfí( b^idt- 
/^ct dri SlánTjócheoifi 
Cbf^iófd, ^up txicbjiióh )K< 
leiniB óo iáb^z cifge i cioHclf 
óo tu]f^ úcbuf^n óáibpon lé;< 
múr) <í gcongBáíl uú6ú j cion- 
r)áf óo tggdifs 60 5<ic f^le 
tí'Tjne á Tieirncioncr^b'e óo IgnÍTOiríJi. 
Cn^gltí TflB inu;< bpoillf 15 <t tigg- 
toil óáiBlé nd cumd |:oi|iinn|lcud, 
7 lé flcJ gflíoiT) ; o'in 60 unrpáif 5 
IdótJrj djidlgtiBjoo crjfi d Idrntit 
0|ifttá, 7 óo Beridib idb. tlinp,e 

fin ná Biótí (tJT);ici)r ugd-Bire, <if 
^/^^^^'5 50 óioTigiTXíltij, 50 
wgldccíib f é mufi drj gceábna d 
flc6ibgy?á»)fí( lác4 50 PoBcíftríic, 
50 níédTjpclití c( umpáfgdb lé 
^cíistfcrtiB « t/^óc^e, goóciuB- 
f<ciió 66 bgrjugrt na bgtd fió;i;i- 
i>^i^Ct 7 go rjóédncíití /Ktrp^- 
Cgcé óá d ^iggf Biotbuain ?(;< 
ú r»á6B<ífi fin, dfi nobeit ár.nT.e 
Tftífdiste íDUíifo óo bggtoil 
dfi í^ldCdfi ngnobít óon «foibefe, 
60 poillf ijgb lé t)(í Ql^hdc lóf <í 
C;tióf 6, ílgdf d;t mbeit bifri gdíj 
dm^idf dft bit 50 ngldcdrj)? 50 
pobd/^tdc <í;t 7)ob^ cd;ttrtí)C(cf á 
lec puljíícfe Baptífm of 3ínfant0. lCaíífeabl) pw'&Iíffíje Eeanablj» 
ler us fakhfuily and devoutly give <í cc<(b3u <j rcóifegíiciinfe cum 
thanks unto him, and Ay, ú bdYC'S n<6mt<if tfrj, ri/5nr,.'6i6 

bifSicdii' 50 cfieiómgc 7 50 ALmighty and everhiling 
God, heavenly Father, we 
give thee humble thanks, 
that thou haft vouchfáfed to call 
us to the knowledge of thy grace 
and faith in thee : Increafethis 
knowledge,and confirm this faith 
in us evermore. Give thyHoly 
Spirit to thi! Infant, thut he may 
be born again, and be made an 
heir of evei'aiting ialvation, 
through our Lord Jciiis Chrift, 
who liveth ard relgneth with 
thee and the i-'oly Spirit, now 
and for ever. Amen. <| Then Jhalltbe Pnji fp'tk uuto the 
Godfattcrs end Goin^iben or, this 
roife. 

DEirly beloved, ye htvc 
brought thts Child here 
to be baptized, ye have 
prayed that our Lord JcfusChr'ft 
would vouchfafe to receive him, 
to releafe him of /j/ifinsjto far.cl:!- 
iichim with the Holy Ghoft, 
to give him the kingdom of 
heaven, and cverlailing life. Ye 
have heard alio that our Lord 
Jefus Chrift hath promifed in his 
gofpel to grant all thefe things 
that ye have prayed for : which 
promifc he for his part will moft 
furely keep and perform. Where- 
fore after this promiie miade by 
Chriftjf ^ij Infant muft alfo faith^ AÓhé t;le cu.Tdf JiiS/fio^i/i- 
6r,óe, d dt^ vgmh6c(, 
beifiiDJÓ bYjbgcdif umlti 
^r^Z^ fÁ mun b(ór,ZA\b ZÚ <{{i 
tíg^iT} cum f^fú óo ?i'^tíf, 7 cum 
Cf^e\b^^ lo/jclb : meáóíit^ ári piof 
l'o, 7 6dir,^>iit) án cpci5|tD yo 
loTjdiíj go bfiát ; Cdb^ 60 
Spio;<aí) «(ómtd óon nróibg- 
«ánj'o curt) 50 «ditbédftttíoi é, 
7 50 í)6édncc(oi oig/ie tíe <[jt 
rflánugd fio/iftbi^be, Cf^é tí;< 
cciggfiníílófd Cftiófó, úzá r,a. 
bitdib 7 ibUitgy mctillel£cy<( 
7 dT) Spio/idb wiOT), d r)0T)' 7 
50 b/iát. <íiT)er). 

5 Anv fi^ iJihheoraidh an Sigsrtle 
ni cíirdilb Criofd ar a modh 

ACháififce í<ó lonmhTjre, 60 
tugdb^ <íi Igndbftt <ír} fo 
cuiD tl bdif ctg, 60 Si^tJg- 
bl 50 m^b coil lé/\ cc'ge^ncl 
1ófc( Cftiófó íX gdbdíl, d pudf- 
glcíb ó ))d p£Cít!6e, ú bgT5tí6fl( 
lei|' d Spicrtctó rfom, /^iogctchb 
^klfir•e óo tdb^c tó, 7 bgcí 
fiófi/^'oTibe. t)o cufildb^ mtjn 
dn5céc:b)i(í,gu/< g^U d;» cag- 
^jintx lófd Q^iófó di) d y-oif- 
gédl nd neitefi tjIc ó^íncugd 
60 ftingb^ <í juióe* If |ió b£fií>- 
^«t 50 gcoingBeott), dgdf 50 
gCoimlioDprjb f eif lon d;t ^ t<Q}> 
péin <xrj gglUiio f m.ií^ d nábbdjt- 
foijj ini>icti5 "<< gglMmndf d feo 
F f 2 íL.liíf publico Í5aptírm ef Infants, mmm puiWigiie Heaitab^. fully ror bis part, protiulc by 
you that are his w>urerics (unt 1 
he come of age to take it upon 
bimfelf)úi2X hem\\ renounce 
the devil and all his works, and 
conft^ntly believe Gods holy 
word, and obediently keep his 
Gommapdments. J demimd therefore, 
X^Oft thou in the Name of 
I 1 this Child renounce the 
"^^-^ devil and all his works, 
the vain pomp and glory of the 
world, with all covetous de- 
fires of the fume, and the cir- 
mldefires of the fleih, fo that 
thou wilt not follow, nor be led 
by them ? 

A^tfw. I renounce them all. 
Minifier. 

DOfl: thou believe in God the 
Father Almighty, Maker 
of heaven and earth ? 

And in Jeííis Chrlít his only 
begotten Son our Lord ? And 
that he was conceived by the 
Holy Ghoft i Born of the Vir- 
gin Mary^ that hefuffered un- 
der Pontius Pilate, was crucified, 
dead and buried ; that he went 
down into hell, and alfo did rife 
again the third dayj that he af- 
cendcd into heaven, and fitteth 
at the right hand of God the 
Father Almighty; and from riiiib Cf<ióf ÍJ, If coin bof) Ig- 
t)<jB /o muf. d*i gcédSfld, d 5f l- 
Um 50 6(o>ij;miflcd 6d tcóB peín, 
libfe dccí bcifi. r)u/ir<cíi<Je <i (no 
go rrij^b ye cum (6ife 18 «tC 
gaBáil tdfipéin) 50 nóíulctjd fé 
6on bmbítl 7 ó<í irjle oibf<gcái!>, 
7 50 gcffeibpib go biongtinálctí 
í)/^i<ít<íft ii\(oktú óé, 7 go gcoi- 
fneáóptít) <t diúgncíf, go hu^' 
l^dmeic. 

A^1*^ulc^fe <t ncíinm d 
lemiBf 1 óoí) endSdl 7 óá 
oib;igc(Xi!> i^le, 60 poimp 
7 60 glóif^ dioiiocóirí t(í) CfíDg- 
<Hlf e, íDdiUe lé í)c( -yjle rnidneli!) 
fíiíicúíctí, 7 60 dncoili í) T)<í col- 
íjd, <íf< irob ndc Igiip^ 1016, 7 
rxtc CC/teo;«ící(;i leo tú ? 

F;<|gfií(. biulcdm liííiB i^le. 

A ^^ gc;<eióioíí Cu <í flftTct dn 
^*- Zút^ T^lc cuiwdf dc, c^u- 
títigteoi^ r)eme 7 ctílrndn ? 

Qlgcíf ú ^^1Óf « C^ióf ó <t rórj 
gem n)icf gn djt cuigg/irxí ? 7 
gu;< g<ll)íl6 é órj Spio)t(í6 |»«V5fo ; 
go ytugdb é leif tí ^lolg :?Dr;)ie j 
gu/< puUnig pciíf proi phoinc 
píoUtc, guft cff íití é, go Bpu^ 
í>íf "7 5"/^ h<t6l(íicet) c ; go 
n6£conb yíof go bipo;tr?, 7 rnuji 
<ín gceábna gu;t eí/igi& <t ^ií'f <(« 

Idím 6é»f bé <ly) Cíttl i^le cum- 

^Jtf <*c 3 7 go cciHepci df fin <í 

thence thence íhall come again at the 
end of the world, to judge the 
quick and the dea.d ? 

And doft thov^ believe in the 
Holy Ghoft ; The holy Catho- 
liclc Church ; The Communion 
of Saints ; The rem-ffion of fins; 
The refurreaicfn of the flííli ; 
And cverlafting life afctr death? 

J»fw. All this 1 ftedfaftly 
believe. 

Minf(ier %mtm ^tiílílíGÍJí ^leanabj* ' 

)i?f dg óei;t£b dr> cffogail, bo 
]>^e\t bfieite <irt béotidilj 7 oijt 
n)hdfiB7;B ? 

cdt:oilice ; comcóin na Dc5m ; 
n)ditgn}h YA bp|Ccíii3e ; eif- 
éi)<se nd cohd ; 7 dn Bgtci 
jriortribYjbe beif fedif ? 

Pf^ggfttt. C/'.eibinf) f o i^Ie 50 
6io»5SéíIccí. yiTilt thou be baptized in this A |M all lee óo 6(itf-|S fd 
^ faith ? ctteibernf d ? W Thit is my defire. 
Mmifter. 
lit thou then obediently keep Gods holy will and 
commandments, ar.d walk in tbc 
fame all the days of thy life ? 
Jnfiv. 1 v/ill. 

O Merciful God, grant that 
the old Ad^rain this Child 
may bs fo buried, that the new 
man may be railed up in 
^/>?i. Amen. 

Grant that all carnal affei^i- 
ons may die in him^ and that 
all things belonging to the spi- 
rit may live and grow in him. 
Amen. 

Grant that /6e may have pow- 
er and ftrength to have vjolory, 
and ro triumph againft the devil, 
the world, and the fiefh. A- 
men. 

Grant that whofoever is bera 
dedicated to thee bv' our Office 
and Miniftry, may aifo be 
Endued with heavenly ^virtuesj Pfie. ?lf all lem. 

M'^l iTi^j <t^ Scoimcdóptjtí 
zú 50 homóióec coil 
W(ómtá be 7 dicgnrd, 7 <t yio- 
holr,]^ \6))Zá dji Ci^i bo B^til -yjle? 
p(ie. Óbédnctí). 

0?l One új'óc^ib, biond\6 
Hi) f ^1 Qibám ^eit <id- 
Idierfe dj) fd lendBf d,toi}df go 
ií)beiú d óTjne Dudb dfi tjd d/> 
ougd f udf dil. -dmén- 

Óeóndib )id btjle midnd col- 
«dite ópágdil Bdif d^i, 7 gdc 
•yjle viihcMf leif d Spiord5 6o 
fn4tdit), 7 Beic dg pdf drj. 4- 
iDen. 

ÓeowdiS cutiodf 7 )i£f<c 60, 
lé btidiS 7 C|<eifeí)r<eiúdi?d5- 
di6 dii did6oil, d Cf do^dl, 7 
7)d colnd. <imn. 

beoijditj, ciBé T)i ódilglj b'l^c 
dn fo lé df< noipicee 7 lé>i tot- 
Wofdfidldfne, 50 noBidib fé 
muii dT| gcecítííjd lió?)wd lé yu- fBttbíícfe Boptífm of 3!nfant!2f. 

and tveilaftingly rewarded, 
through thy mercy, O blefled 
Lord God, who doft live and 
govern all things, world with- 
out end- Amen. 

ALmighty everliving God, 
""■ whofe m^fl: dearly be- 
lotred Son Jefus Chrift , for 
the forgivenefs of our fi s, did 
(hcd our of hi.', moft precious 
lide borh water and blood, 
and gave commandment to his 
difciples, that they ihould go 
teach all nations, and baptize 
them, In the Name of the Fa- 
ther^ and of the Son, and of 
the Holy Ghoft ; Regard, we 
befeech thee, the fupplicarions of 
thy Congregation j lanctiiie this 
water to the myftical waihing 
away of fin : and grant tbat tku 
Child now to be baptized there- 
in, may receive the fulnefs of 
thy grace, and ever remain in 
the number of thy faithful and 
eleót children, through Jefus 
Cfatift our Lord, j^men. 
ff Thch the Pnijijhill ttke tke Child 
into his hiniis^ and jhsll Jay to the 
Cotfathers anU Godnuthr:^ 

Name this Child. 

Jni then naming it after tkem (// they 

. shall ccriijie him that the Child may 

ivcU endure it) be sbaU dip it in 

the voater diftreetly and v^arilj^ity- 

i"g> 

NI Baptize thee in the 
• Name of the Father, and 
of the Son, and of the Holy 
Ghoft. Amen. JBaltteani) puflilig^eiLeanabl^» 

lU'tiSff go f iórf^bT;be, Zf^é to 
tftoc^ef e, Ó d ti^i^nd bid feg- 
ndigte, ÚZÚ ÓO bgcdib. ^ f C1Ú- 
;*df gdc -yjle Jicite, f(6s<il gdi) 
cfic. -dmen. 

Aóbé T.^c churnhdchbaifeh 
mdftttfrdij, dg Hfi be 60 
^DbdC f^ogpditiite 10yd Cpiófí), 
bo 6oii\Z úf d t<6h fio wo^l'dic 
•yjfge 7 pYjl, cum roditgiifiiidif 
Hfi bp|«dib)ie, "7 Ó0 cug dicne 
iiá tíiofcioMdib wtjf, 7 T)d 
hr^le cingbdcd 60 tggdf g, 7 d 
n)5)dif cgb, d ttdiDiD Ú ^idtdr,7 d 
^Dbie, ^7 d Spio/^dió r)óm; gr,tí- 
iDÍÓ tú, z<xhi ^e fco ojtntíig 60 
coimcioíjóil : 7»róii(i(íb dn crjf- 
ge^'e euro pcdCdibbe fco ríge 
diDdch go /^-rjijomrn^dcb : dgdf 
(óncdiób go «gldcdóh d r,(6i6be- 
f o, mzá ú «oif cuiD d BdJf cig 
dií, liónmigf óo gf*áf , 7 go 
hf<ir\fa6 go bjiát d r)yiBi|i 60 
cloiiie pi|<inií> 7 cogtdf d, Zfé 
1óf d C/tióf 6 tijt zz^^l^n<x. -<í- 
inerj. 

f ^WM fn ^Ucfiidhan Sagsvt an lea- 
nabh (inn a limbaibh, 7 dsara (c 
Jeis m cairde Oiofd. 

Qtinmwigib dn l^TltfBfO. 

j4ga$ am fm ag ndia a mnma m 
t)Aiaighj%on (ma dbearbhuii go 
bbf'eadfuigh anltanmbh fhuhvg go 
mUhJ tomfiidb fe go deifcreiUeúcb 
agas go bsireacb ann fa nuifge e, ag 
radb. 

Nb<í}fzm iu d «dCDjníd 
. IMdcd/i, «7 dí| ^JhiG, 7^ 
<ír) Spio^íii6 rj<Di)?). Buí ^u&líc^55aptíCmoí Infants 

f But ij 'i'tj .e t'|J«, tbai «K Ciud n 
p,etk;U jhaljfufi-e V pour mter 
upon it, [.lying tbefofefjiid mris. 

thee In the 
ame of the Father, and 
of the Son, and of the Holy 
Gh^i). Amen 

5[ /' ..« rhi Frieft ftjlf fay, 
\1[7E receive this Child tubh iJgt jotpp ■ (dh uifge do 
'aihm mbriatbjr NI Baptize dhortidb ii 
rcambnitf. . 

dn Spio;«i(l6 í)(óim. iínien. N in- /^^ 

the congregirion of VJ 
Chrifts flock, * and 
do fjgn him with 
the fign of the 
Cro^, in token 
(hat hereafter hs 
ihall not be aihamed to con- 
iJs chs faith of Chrift crucified, 
and manfully to fight under his 
banner, ijgiinft fin, the world, lcícmfDió dn l^fldB yo <if c§c * Were the 
P,i:ii {hall 
make a Cnfi 
upi'i I he Chi Ids 
forehe.id. * Am fa 
dhianit «» S»- 
gart crts ar 
aghaidh an 
Isinibk. Chrifts faithful foldier and fer- 
vant unto /;/ilifes end. Amen. 

<[f tmi ^AiÚ the Fnelt fr,y 

SEeing now, dearly beloved 
brethren, that ihts Child is 
regenerate and grafted 'nto the 
body of Chrifts Church, Ic^' u; 
give thanks unto Almighty 
God for theie benefits, and with 
one accord make our prayers 
unto him, that this Child may 
lead the reft oihis life accord- 
ing to this beginning. 
^ íbenjhiíl befiiiu^ aU knteling, 

OUr Fadier, which art in 
Heaven-, Hallowed be 
thyName.Thy Kingdom come- 
Thy will be done in Earth, As 
it \i in Heaven. Give us this day 
our daily bread. And forgive us 
our crefpalies, As wc iorgivc gcoirotio)>ól zt^t" 

nxóió dg cixf. comd- 
ftá\'6 ^ 18 comd/i- 
td T)d c)<oice d 
/igin 7)(XG ml>idii5 
1\í^^e I nd 6idi«> fo cj<ció£j» 
Ch}<ióf6 ceáfdigte ddíMÍnáil, f 
Z^o\b 50 CnÓdd f iíl tld l)r<(lCdl6d 
T|£í5di6 pjcdid,dy)z:f(6sd'.l,d5df 
dn óidBdil,7 pi^r^tc nd y dijócóijt 
7 Tid ireiftBifgc pt^miQ dg 
C/MÓf b 50 cj^ic d Bgtd. <ín)en. 

á[ Aal fill dnr^ ■in SiJiirt, 

Abh;<áit)ie j<o Si^áitíúí, ó^ 
cát^ld 50 bpyjl d)) IgíidS' 
fo ditgeince 7 pldJi5di5- 
te d 5«o;ip sgldif J Cb/<ióf d, 
t:ugm«€i6 £)r,6£C(tif óoÓbid ijle- 
cumdf dc d|< f 0)1 nd cc^Bgbdf d, 
•7óec{T)d!D dji ngríoe lécÓTjcoil 
CTjge, dn ct;6 eile ód fí^jdl 
óo cditgm 6or) Igrníí) fo óo |*eíf< 
dncofdigfe. 

5 yf«.j /n .i> rnhdib ir a »glui»ióh Í9 
rAomU^ , 1 '■■artbiir. * 

An \^ÚZ^, d cá d/< «|m ; 
r)(úmtdf< bdirm. Cigiti óo 
jiiojdf. Ófncdft 60 roll 
d)< Cdldm, 'iDUfi uítiojt d;t rjgm* 
CdB^ tír^íi d nmci á^ '(\ií,\^ú.'n la:- 
teaiÍDTjl. iíguf njdiú tÍTfri dfi 
«€(0))^d, iTjy;t ií)ditíDÍí>r)e tíáí^ 
thera thern that trcípals againll us. 
And lead us not into temptati- 
on ■ But deliver us from evil. 
Amen. 

f -yhv (hill thr Frir!} /..:•, 
VI^E yield thee hearty thanks, 
moft merciful Father, that 
it hath plcafcd thee to regene- 
rate tijis Infant ^ with thy Holy 
Spirit, to receive^/';» for thine 
own Child by adoption and to 
incorporate him into th holy 
Church. And humbly we be- 
leech ihce ro grant, that he be 
ing dead unto iin, and living; 
unco righteournefs, and being 
buried with Chrift in his death, 
may crucific the old man, and 
utterly aboiifti the whole body 
of fm, and that as he is made 
•partaker of the death of thy 
Son, he may alio be partaker of 
his refurredion j fo that finally 
with the rfcfidue of thy holy 
Church, he may be an 'inheritor 
of thine everlaftlng kingdom, 
through Chrifi: our Lord. A- 
men. 

^ Iben ad {iivii?!g v.p, tke PrúflJhaU 
fijta the Goifitkas afid Goitni- 
ihcrs itrs Exhortation folhviing. 

FOrafmuch as this Child hath 
promiled by you his furc- 
ties, to renounce t! e devil and 
all his works, to believe in God, 
and to iervehim") ye mud remem- 
ber that it is your parts and duties 
to ice that this Irifant be taught, 
fo foon as he ih&ll be able to learn, 
what a folemn vow, prom lie and 
profcfiion he hath here ragde by ^DaírfeaU^ pníblígíicEeanaíií;; 
bo cTonóáiggf tí^ ntíjaib.-cígaf 
«d C/iéo/^cSib incur») cdtdigtei 
<tf fcD;í i^ ó ol«. 'Jlnfiei). 

Bí)c\n^]ó bYíi)|cflnf ^o dig- 
loncdcd tír,c, íi Qír^ ^^o 

tjiÓC^VÓ, bO C10>) gUjl Córtodlg 

zú ú ^róióefe ódicgeirgnivjn l§ 
óo fpio/'.ííó rcómtá, 7 sldctíá 
leif mut\ ÓTjne cldiiie tr^z fcim, 
7 brtU óo5 |S^<'''f IfóiTicá óo 

50 bumcil cónccísd, <if< mSeiú ♦ 
bó wa/iBcumpgCdiio, 7 fx^óíiium 
píf^eur/údif ,7 <x&lc[icte léC/MÓf ó 
dn <í Báf, go bpeuópíib á» j 
ygvbT^rje óocédfdtí, 7 cofiptf 
pecd'ó 50 b-iile 60 léiftf gftiof , 
tígáf <trni^l íicá óédflcd jidri" 
pái^c^c <( mbáf óo 3||hicf e, mujn 
ú-fí gcecícincí go rnbe\t páiipáiji- 
zeúch tíTjr» ú eiféii^ghcj Hjí 
m6 pd óeoig go Bpedópátí Beit 
«<t oig|ie dfi 60 jiiggf irió/i- 
t)-y;tíeye, mdiUe leif dn gctj6 
oile bob §gldif D^mtú) Cjté 
Cbftióf 6 úp. ccig|i<y)íl. <(iDe??. 
•f jínnjin ágjeifamajuís do niomliiíf 

dear a an Sagírt do na cairde Criojii 

a:i ^figif^/o leitiis- 

Obo gsU dT) l£t)dBf d jiibf} 
d ií)<)<di6e, óíulcdd 607} 
óidBdl 7 6á -yjle oiB^gcdiB, go 
gc/<ei6pg6 dTlÓld, -? go mb^txlti 
fci/<BÍf £)ó ; if cóifi iJíBf 1 <l 
coiiif)T)iutídtJ, 50 Bpi^l óudldc 7 
ópdcdiB of^aiB peirj, tdB^c fo 
ógfid d tÍ9Ú)idÓ í>on IgrjdBf o, CO 
liíat 7 Bidf dBdibcum poblumd, 
go 6í út} rnoíó f oUumdrcd) dr» 
52Uflifr);7 <( r)dí)»Tidil p^jHiS^ ^^ 1 í^tMitl ©apiifm of Infantíí. 

you. And that he may know 
thefe things the better, ye ihall 
call upon /jim ro hear Sermons, 
and chiefly ye ihall provide that 
he may learn the Creed, the Lords 
Prayer, and the Ten Command- 
ments in the vulgar tongue, and 
^11 other things \yhich a Chrifti- 
^n ought ro kiiow and believe to 
his fouls health ; and that this 
Child m&y be virtuoufly brought 
up to lead a godly and a Ghriftl- 
an Life ; remcmbring always 
\ that Baptifm doth reprcient un- 
to us, our proíeííion, which is to 
follow the f-xnmple of cur savi- 
our Chriil, and ro be made like 
unto him ; that as he died and 
rofe again for us ; fi) ihould wc 
who are baptized die from fin, 
and riic again unto righteousngfs, 
continually mortifying all our 
evil ind corrupt afte6tions, and 
daily proceeding in all virtue and 
godiinefs of living. IT 'tten Jh^ll le Aid, anjpy, 

YE are to take care that this 
Child be brought to the 
Bifhop to be confirmed by him, 
. io foon as he can fiy the Creed , 
the Lords Prayer, and th^ Ten 
Commandmrnrs in the vulgar 
■ -tongue, and be fuitber inilrutl- 
cAAu the Church Catechifm let 
:h for that purpo'c?. 2iaíífea^D.ÍSuíí>líg;I)e %zm^\: 

r^xns fé tXJi fo tfitbf e. trgitf cm 
5u;< pei/<;<6e Bffic pio/ net nei- 
tefe djge, if coí|i biB'g^n) ^ 
cum f |«rDÓji<íc-<J 6eíycff •' 7 50 
hdí/tib'a becind fiB foláji ún 
cj<éib*, oí^díó <írj ci5£nfl«j 7 »<í 
ttú t!ciiche<ini:<í ópshli^m bo 
f dn rengcí coicciW, 7 5<íc i^te 
fleite oile, d5<cricóifi óo cftíof- 
b-y^ge tt Bpiof óo teiú <t»?;e 7 
á ccfieió^m cum fláiTi^e <ínnní ; 
tJgcíf ;<^o robeii dn IgnciBfiC 4}* 
r)(í ttíi^c f udf 50 fufeáilc^c 
cuiT) beta 6i<tb<Jc;ifo/*5cn5te 00 
cciit^m i 45 co-.mngipd 00 gfiac 
50)){ltsíij'Ó2dncin<in bc(Tf c^b <!;< 
gefteidefo íJT^T), gboiij eifiom- 
pUift dr^ SUirvjsceoif^ Cbjii6fó 
óo l£T5rn-y;n, 7 <t Deit 6£nC<í 
cof myjl leifion ; cum mu;t bo 
eús f eij'ion 7 t>o ei^giti tíjiif ^ 
dn foine i mufi tJir> gcgbTid gUf< 
cói;t bTfTJe dccí bciiyce, báf fep5- 
jdil ó pecctb, "7 cí/tge <i ^íf 
cun3 F!;ieu)iT:(jlf, dg báfdgdtí 
tl;< ncí!r,ÍT)iciiid Lof<tcd7 c/^udil- 
li5te go cirice, 7 tí^ 6ul ^ <íj< 
nrtgaidgo lcter£m>^l d)} f ndbtjlo 
fúBailce, 7 íJiclbdif b£tíí. 

^ j4gas cuirftib Ithfi», 7 ií'jrrf, 

IS cói^ bib cú/ictm óo gltJcda 
páo Igiidbfo bíteit cum ct 
J^lgfbr-cc. cum d bdingnice ún 
« cfeióemnif, CO luúC If pCó- 
pdf a cfiéib, ófiíi6 dn c renncf, 
7 r.<t í>eic nditgncd <bo nctb f tí 
ci/igct coi<:cii), 7 po'f pá íidí 
bédíidiT) po^Umtd: itrggcifs 
C;<ióf/5->75e oa n^gliife 60 ;i?>j- 
|b léctr; v?.54lb fin. 

G ff íc ptítjate Bdptíím* 

-■- tm CljilíiTm\»l)ícljarebaptí-- 
?cíi, Dms before tíjfp commit 
actual an, ace unDoubtetilt» CatitD. Tj© ta&e atoa^ all fcruple con* 
cecning r^e ufe of tl;e ^ígn 
of rije CcoCp m Baptifm •, tí;e 
I'ua íeafon0 foctljematningor 
ír,mQpl)a"cmín tljexxxth da- 
mn, fitíí puíilil^eD ill ti)t ^suc, 
1604. Baiafaiíí) Ptío&lmlfieac^. 

A Ha D£arbl)tljalebrfir^)r ®r, 
liobíjfuíliDlemlJiD-gíjeíMj 
baíJantn'aíDtj a mbaíaigi;,ruím5 
pljeacaCí^ gníomca ac balí íio 
íiljcanamíi , aanuíc^tije gait 
ctjcnníabliairt. 

C^am ijacíj ttíle ftTMpuíl 
blíEanea0 1£ tufaíD cl^omtac-- 
t\mtii) na croiMjcie fa mbaú 
ífi'aíiij DO cHuc ac ffcul, í^ ttU 
íia- a miiíí.íug^a fiuineucfe, 7 na 
reatuiii c^cacra fa na b.cíti) ac 
congbíjail lifaiclin fa xxxcanoín 
íJoptttbligíjeaDíj a jycfaooic fan 
mlJlíagí)am mdcív* The Miniftration of Private 
Bjptifín of Children in 
HOUSES 

^ 'IT* /J E Curates of every Párijh 
J_ ft) uU often iimanijh theFiO- 
pis, that ihj defer nor ihi B^ptifm 
of th.iy Cbildnh linger xbxn tbsjirfi 
or Sec'jni SmUy > ext aftsrtb'tr 
birth, or othr Holy D^y filling b:~ 
trve.'ti, uttkfs upon a greit a?:d rsi- 
f.nthle cáufs^ to be approved by the 

. Curute. 

5 Atialfo they (hall warn tkem, tkit 
withsut Hi: great catife mi neceffuy 
they procure ttot thiir Ckilirm to bs 
hipa^^d It home in ibeir houfes. But 
ivbcv 7:esif\)ill(mr.pd thcm\:) to do, 
tb n BspvfmfhsU be adminifired on 
ibis F^foion 

\FuJi, let the Mnijhr of ib: Psrifi 
(or in bis ahfsnci, any othnr láwj id 
Jvííiiifíer tbit an hs p'.'.iureii) tviib 
tki-m tbit are prtjevt, call H,r.'n O'c/, 
fiy.d f.iy tbe L->'ii frAycr^ uiid j.j 
mar.y 'if iks CMttls cppoir.uJ fo hi 
jiid btfor.e in tbt Forraof I'ubU.k 
Biptiftn, ÍLS tbe tirr.e and p^fftnt rjt- 
jgetite jvi}! fuffcr. And tber.y tb: 

Child Minioftralachd Bhaiftidh ^hrfo- 
bhaidigh leanabh a Ttieh- 
thibb. 

^ T J coir do Mbinifidf gJch uile 
* pbirriifde rabbjdh do thibbairt go 
minic don Pbobal, ^zn muill dj 
Abanxmb Ic baifieadh a gchinne 
nicijJde ?UH cead^Mo an dan domk- 
ra:b indUidh i mbianbi, no Li 
rigin eile fdoire tbeagrrkis tai rj, 
achd mutJi Yiibb adhbhar )7ior, 7 ro 
reajunta leis,domolfus unMriJieir. 

^ Agiis mur an gcexdbii, bbtaratdi} 
rabhaJhdhitbbg<tn iMaÍrt fi dturi 
agcliT.n do bbdijlciibfi miiaile am 
iwgbiUbh gm fnbrih.ry 7 titcbd- 
ands mur an gce^áhn^. Add an 
traib cbiimte'gniabejs rixcbhvai 
isicbum c. db, A n^ynitr fo nitiear a,^ 
hiijiejiib do mbinif,iiiaUibi, 

^ .-; gceudoii déiUidb Miiu(}cir an 
phirrafJe OiOfiejgmh'U^ do>i ]^hi. 
hijicir dlijiianab oiie iifeidirjfa- 
gkail) ÚPUS un lucid bl-ius ^ Litbair^ 
giirm AT Dhii, 7 or m aji 'Iighia>' 
iix do fi-ih, agus litivdiv uiki' 
rJJibh do b')rúuii,eAih rc/iiuhi 
do radb a bkfairm a íb.új'liub 
pbuibiidhr^ is fhuleoitfgios a nMn.pr^ 
7 d cbrusdlog at J. a Ixtkilr, Ac.is 
annjttt íát luinmniuibA an lii/ubi Prítiate saptíCm. 

Child be. Kg '.-./' d hy fome om tiit 
is prefent^ the M.TJift^ir (hjU pur 
Toi'íT liprin it, fipn^ thife tpO'^Js ; 

NI Baptize rhee In the 
. Name of the Fathfr, and. 
of the 5on, and of the Hoi/ 
Ghoft. Amen. 

^ Tte^- .■'li kntrlivf, iovv^ t'ye MiKÍ- 
fin^aU give tbivís unco Cod, and 
f'f, 
XI/E yield thee hearty thanks 
moft merciful Father, that 
k h.qth pleafed thee to regenerate 
this infant with thy Holy Spirit j 
to receive him for thine own 
Child by adoption J and to incor- 
porate hm into thy holy Church. 
And we humbly befeech thee to 
grant, ihat as he is now made 
partaker of the Death of thy Sen, 
ÍÓ he may be alio of h-s Refur- 
re£t:on.- and that finally wirh the 
rcudue of thy Saints he may in 
heric thine cverlifting kingdom, 
through the iams thy SjnJ^js 
Chriit our Lord. Amen, <J Avl 1 1 xh'm not d.'uht but iht the 
CkiH fj hapV:{fii^ is tavofiAly oKd 
f'.ilficicr.tly bi}pt:^^J, avi ongin nut 
tí'b^ h ipi'^eri igxih. X'l rn v.:rth'~ 
. hfs, ifibeCiild, TPhicb is aft rtkis 
f.:t hjp:i:^ed, do ift rr^a'd tive, it 
ti txprdient titAt it b-' br-wgkt into 
the Curch, to the intent thM if the 
i\ iintlur of thf fj. m ' Pjrijii An kinti 
llibipii\! Ú.tCdUj i^eCrjrs. 
gnim rnii be ctnijici nf th'i'\rni 
tern of Dip'ifin, b^ ihri privxtrlj 
kiforc ufíá : In vihi^h ctfe be ]\uU 

. far ihis, 

ICeráíic you, rhit according 
to the due und prcfcribed or- /.-■ son cigi-- dsbhfu U luin^tr lojf 
tiJh 6 Mti'ftiir uige air, ag riib 
ni tr;bria:hsyla 

NDdif cim tú d riiii") 4 
tííj Spio/tdi6 TfCOifD. iinoen. 

€ Ja /jv iar finch Itdb do rinmU-f 
hhe^iriidb jv A-I nifitir buidkicbss 
di Phi J, 7 .1 dara ; 

Bf)ei;UD!ó bY;S|cdif f6 dig- 

tf^óc^vó^ 6o cion gOft (ói\Z(í.)á 
Zd <ir\ iK-oib'df 1 óditgein^iioílin 1« 
bo Spjo,Hdó 'ncómtá ; 7 gUcdti 
l«if ir)ii/< bijne c\á\nt 6r,z pen, 
7 bill boz ggldif «(ómtd pelíi 
60 tJédndm be. 7 gtjtímíd tu 50 
humdtjráriCíCití, droi^l if mu/i Zú 
f5 óéomcil \i<LriJi>á^pz^c. d mbáf 
CO '2i]hiCf 1 ; mu/t dn gcedijiici 50 
mbeit fifliripáiriC|C di) d eifeiji- 
ge : d^fnob pddéoili go bpédii- 
pdb Beit T)d oigjie <t;i 60 niggf 
fiofi/^b r,6efe irdiUe leif d 
gcrjb eile 5oc ri^Dmbdibhi 
Cf<éCb/iióf6 d;< ccig£fi?id. <t- 
irerf. 

^ /íjf.ií «f i^.'oi^ contsbhiirt act mcb 
hfhuil du let^Abb bs^flicr kur (it^ 
i>.iifiii!o diipionuh 7 ^j biomcku- 
bhiiih^ f nicoir ibhtifltilh xrii, 
yicii gii.h.'iih, tr.a mb/ircíitín an 
I'in tbh ba'jiior why fo, m dk/jiyh 
fiiy is miith li dexnamh a tbabkiirt 
chum A tiifvpuiH, inti-'as mi fe 
Mi^'ftcii" an pharr.iifie fiir. áo 
hhi'iit iK leanahh, go ndeanai.ib fe 
foirm fhiri-e^rb an bl^^iifiidh, ÍA 
r.iíifnaHh ff uf.iiJ goprhbhiiieacb 
rnitii'.-y io db'xrhhij.0 do» phjrrji- 
fii'. 7 an 1,1 ri_:i P•^ d i^if ^r^ur fo, 

DCdHbcim b'ib ga/i BdifC 
me ái) IgwdB -(0 d le^tii) 
fo Ó0 dm, d'-n a leirh'6 
G g 4 d;.r |0ríl!ate 315aptiTm. ^ 

der of the Church, atfud a time-» 

and /It fuch a place^ before clivers 

witneffes I bapriaed this Child. 

^ But if tie Child vjsre baptised by 

any o'lhr lawful Mintftcr ; then the 

Mnifter of the Vtrifh vhere the 

Chili v?a$ born or Cbriflenei, (hill 

eximine /ini try robexbir \he Child 

be ]ív:fuJlybjp\i^tá or no. In mhicb 

Citf, ifthf-- that brifig any C'tili to 

the Church, do anjtoer that the f<ime 

OUi is drsiiy blpti^ed, ti:f! jh.tU 

lie Mimfler ixumine them further , 

BY whom was this Child 
baptised ? 
Who was prefent when this 

Child was baptized? 

Becaufe forne thing?, eíTential 

to this Sacrament may happen 

to be omitted through fear or 

Jhnftjlin fuch times of extremity ; 

therefore 1 demand further of 

you, 

With what matter was this 

Child baptized ? 

With what words was this 

Child baptized? 

«f And if he MiviftcrPjiUfind ly tie 
Jlt^ffíers nffuch as bring the Child^ 
ihii t ill things were done as t biy ought 
to he : tbenfruU not be Cbriftcn the 
tht Child Again, butfiull rcceiv: Urn 
s tii-ie oftbt jljck of true Cbrifijm 
■coplc/fapngthuSf 

ICertifie you, that in thiscaie 
all is well done, and accor- 
ding unto due order, concerning 
the baprizingoF ihis Child ; who 
being born in original Hn, and 
in the wrath of God, is now by 
the hvtr of regeneration in b .p- 
tifm, received into the number 5i5aíffeaWj príoWjaíticacS 

fo bo die Ó0 lác^ áií<eim piotjan 
ÓO féift Of^bú^^ íilifóToflíliS, 7 
cince ná blgUi/if e. 

<f Achi msi Minijieir ar hiib oik 
dlifdionach dobbiifl dJeambk ; at?» 
fin is coir do Nibin'ffieir a phmrjifde 
anna rugxahtio ar bxifieadh.in leX' 
nM, fhtiubain agss fhiifneis an 
bhfuil a leanabh biiijiigbihe go dlif- 
dioiuci'y y;o nach Ihpiil, Ann fi 
chafa^ mi farsifraid an wbuinynir 
bh:aras aon leinabh chum an te»m- 
puill, gur baifiííidh a lemahh chg^nXy 
aw /!«n cufrfixh a^^ Minijieir vn 
renfra nifii orthi,í2j? radb. 

iT^ldBciifc <(j) l^yjdBf CÍ ? 

Cé bt d lár| <t wi bo ixtif- 

Qlji Ú nÁ6h<íi}\ go bfeábfú^b\f 
neire eig-.n bo mub-^ji m fác- 
jidiroeiucef e Beit gdn beánd Zj^é j 
ggld 1)0 zm'e 6e)f]]n d iidimyijt \ 
crtudbáldió bot) ZfopZ-fOMn : 
Uime ym pidFjidigTiD á fifiáhf 
5© be dí) ní lé/< bdif C£í> dn 
IgWdBf d ? 

goó id5 r)d hfimtfA léfi Bdif- 
z^6 dri IgíidBf d ? 
5 y^giis ma tuigeinn atin Mlnífídr as , 
freígartha'tb na muimirc thug a» 
leanabb ]eo, go tidcurnndh gi:b . 
fíci'be tn'4í ba coir & ndeanamh : an 
fin ni bh.iipfidh fe «n k:inabb a ri.r^ 
ackdglj..finJb e mur aon do thrmd j 
a. Vf}:binl fhuinij.h chriojdaipjfie^ \ 
fg Y.íAh mir fry 

DCífiBdtr) bíBi'i^goBp^t g<íí' 
Dí bédJiCd 50 nodit dTJ f d^ 
cdfd, 7 bo ]\e]f\ b'ggoftódig I 
Bjndf fté BdifCeS d» leiniBftf, ' 
t)oc feo i^ugdií ibp£C(tb ná fn.-f^jt 
"7 dBpeing ^e úzd^ d «oif Cfié 
loíildb dicgeingmnd fd tr)h1^^f' 
C£6 gldctd ifZ^G <H r^hjy cloir^e pífeate mptífm, 

of the children of God, and heirs 
of everlafting life j For our Lord 
Jefus Chrift doth not deny his 
grace and Mercy unto fuch In- 
fants, but moft lovingly dorh 
call them unto hkn, as the holy 
Gofpel doth witnefs to our com- 
fort on this wife. 

S. Mark lo, 13. 

THey brought young cbu- 
dren to Chriil, that he 
lliould touch them j and his difct- 
ples rebuked thoie that brought 
them. But when Jeííis faw it, he 
was much difpleafcd, and faid un- 
to them, Suffer the little children 
to come unto me, and forbid 
them, not ; for of fuch is the king- 
dom of God. Verily I fay un- 
to you, Whofoever (nail nor re- 
ceive, the kingdom of God as a 
liitle child, hs ihali not enter 
therein. And he took them up ia 
bis armfj put his hands upou 
thsm, andbleííed them. 

^ /jficrthe Gofpel is rcjd, thi Inini- 
ji r fuiiU mAe this brief Exbjrtaiion 
upon the vJonis of the Gojpil. 

Eloved, ye hear ift this Gof- 
pel rhe words of our Savi- 
our Chri/t, that he comm.inded 
the children to be brought unto 
him !; hov/he bl?med thofe that 
would have kept rhem from him ; 
how he exhorted all men to fol- 
low (heir Innooency, Ye per- 
ceive how by his outv/ard g f- 
ture and deed he declared his 
good will toward them ; for he 
embraced them ia his arms, he t/toc^e bo rj<(oi6iB txfvi ZfófiZ- 
f <*> ^f S'^^l^i^ o/</iúc( cT^ge 
go }<o5fi«(6<íc, muft 6^^húf <L 
yoif^edl iiomtd cum ctji gcow- 
fopzá\f flifí <i mob'fo» 

S ^(laífíc Fo. 13. 

DO tu5<*5d)t lemh ó^a 
50 Cr»ióf6, 6hurí) 50 
rfíh<í^•Df$6 f é ^iu ; 1 to imdn^gd- 
bítft <t Sifciobdil dn wi'jji^i/t 
rug lea lab. <if HI) Zún bo 
co'SjIc ^óf<i fix», Í50 BÍ cojit^Tjóe 
iv.óji i, 1 ú óuB^c jsWy leípb 
óovidleiniB ^ggsirif cugdmftf, 
7 í^á coi/mogygtib Kib ; oi/i if 
bá léiábiB f Ú5 j'tiojdf bé. of. 
óeijiino /<ií> go pifiiiigcj Gifeé )i<íc 
glfiCííib ftiojdf be mitji IgncíB 
hgg, »í ^íícíX j-é j'ycec iTJce. 
<Xgyy 60 tóg f utííf dn <t uchd 
láó, 6oci7i<<í lámcí o/^íxtj, 7 
60 Bgiicíiób Mb. 

^ ur ien^ahdh an tfmfgeil, ihexmiib 
An Minifleh- in reJg.if;; J.hh/;k:arrfo 
ar h!frutbraibi an if:ií;,fil. 

Áluf lonrncCirie , chtyjntij 
f<í)i rfoifgét)ilyc( b;<i<rc- 
7!(í dn Slá))i76cheoi|i Cb/^iófb» 
gaft oncnib )iíí leiniB 5o tdB^C 
6175« ; cioTiáf 60 tug dcBufán 
bciiBfioyi lé,K mán -A gQong- 
Báil U(Sb«j ; CKjirdf bo tf^diyg 
bo gdc irjle bYjne <( í)eítTicionci';b*e 
b'i Igr.fur;?). Ci^gib fioh iru/< 

.bpoiUpS <^ ^sé^^^''^ -''■^'í» ^^ "<* 

cumdl poifiimglí^,? lé náí ^níoi»;; 

oi|< óo umpáTfg -.^,0 í5-a' íi rtcttg- 
kid Bvmtz 55aptífm. 

lilt! Lis hands upon rhem, and 
b'eíTed them. Doubt ye not 
thercforf, bur earneillf believe, 
that lic'hath likewife iivourably 
received this preienr Infant, that 
he harh embraced hint with the 
arms of his Mercy, and (as he 
hath promiicd in his holy v/ord) 
will give unro him the bltíTng 
of eternal life, and mAe him 
partaker of his ev rlafting king- 
dom, \^'herefore wc being thus 
periWad^'d of the good will of 
our heavenly Father, declared 
by his Son Jefus Chrift towards 
this inFiint, let us faithfully and 
diveutly give thanks untohim, 
and fty the Prayer which th; 
i.ord himftlftaughf us. 

Ur Father, v.-h'ch art in 
Heaven i H allowed be th y 
Nanie.Thy kingdom come Thy 
will be done in Earth, As it is 
in Heaven. Give us this day our 
eiuy bread And forgive us our 
trtip'ff.-s, Ai v/e fc.rgive them 
e'lat trefpafs againfi: us. And 
Ic^d us no: into temptation j 
tut deliver us from eviJ. Amen. 
A Lmighty and everl fting 
God, heavenly Father, wc 
Hive thee humble thanks, that 
thou hafi vouchfafed to call us to 
the knowledj^e of thy grace and 
faith in thee ilnercife this know 
kdge, and confirm this faith in 
us everrrvore. Give thy holy 
Spirit to this Infant, that he be- 
ing born again, fnd being made ciB, 60 ctjfí ú Urnd of^f'td, *; 
60 fegníu'ó 116 T^me y>n nd bióí> 
<íní,*i df agoiBfe, ttfcrieioig 50 
fciongfndlcd, 5«r 5<'if> fé muji 
ún gcéddid dT> r)fóid|T)dn fo d 
lát^ 50 FoBd/itdc, 50 nbéúji' 
•fí<lí}6 d umféf^áá lé pdigtgcdií) 
úit^óc^s "7 (nu;^ fco ggll drjpo- 
cdl r,<6mt<í) 50 rciu'áf^úiid bó 
h^f.u^ú t)d bgtd fióri6tjbe, "j 
goitnóédiidid /idnpdif.ceac é 6d 
ftigef biotBadi>?. T^me fií) d;< 
mbeic bifiie fdfdijte dr, <l 
nó^gtoil <^1^ ^ldtdp ngrébd, 00 
poillfi6£b lé ijd :2l||bd6 lofd 
Cftiófó bon Urnshi'ú, Z'd^ám- 
(Ó1Ó bt^bgcdif 6ó f,o Cjieybm^ch 
1 go CHdibtfc, *7 jidí6irDÍ5 d 
T!Ó)idió fco tegdiifg dt) cigefí'rtd 
pei» biqr). 

AU ^Mc|, 4 Cd dfi tigmb ; 
•'^ í)(-5mbrd;i hdi^iD. Ciggah 
6of<tog«f. bécírjCdjH í)o cboil 
dn Cdldm, WU^ nítio^a dft )i|Ít). 
rdB.4 íJifn <í »)iui> dji vtdrtán lie- 
redrmrjl. <ígtif md't bi^B d;< 
ccioncd, muji rnditmidre i5di!) 
60 cio^^cdigif dfi ndgdib. "dguf 
fld Cftéo/idio irj cuno cdcdigte i 
úf fcóf< líj ó olc ^lmen- 
A bbe i^le cunf)bdebí>dib*, 7 
-^ y-iof^i^drjSe, d ^lt^ ngmod, 
íiei/<m!5 bY;6£cdif umbld b-rc, 
pd gufi c5nCdí6 cú dr» íigdit^m 
cbum feáfá 60 gbr>áf, -j cbum 
Ci^Qióig lorjdó .' médódig <j<i 
pioffo, dgdf combbdnigTiiób 
tííi Cjie-ógiíibf d londiíie go b?iár. 
Cdb^ óo Sp'ofidó nfówbcd bon 
rcoibgtián fo, io>idf dr< rrbeit j 
bó dicgeiore, 7 6£Y)Cd rjoigr^e 
an private Baptífm- 

an heir of everlailing {Avútion^ 
through our Lord Jefus ChrÍft, 
may continue thy iervinc, and 
attain thy proraife thiough the 
fame our Lord jefus Chrifi: thy 
Son, who li eth and rcigneth 
with thee and the holy spirit, 
now and for evsr. Amen. 

^ n» JhxH tie Trúfl demmd ihs 
JSjjm^ofti? Child, Toilch heitif^by 
th- Godf.iiuri and Godmotbcn pro- 
ihv.ir.c^d^ th Minift^rltjupy, 

Doll thou in the Name of 
ihii Child renounce the 
devii and all his works, the va n 
pomp nd glory of tbis world, 
wich all c jvetous de fires of the 
iamr, and the carnal defires ot 
theflcih.fo that thou wilt not 
follow, nor be led by them ? 
An[w. I renounce ihem all. 

MlnJfi r. 

DOÍlrhíubflicveinGod the 
Father Almighty, Maker 
Oi hravfin and eaich .■* 

And in Jeius Chriil his only 
b^goten Sot» our Lord i \ná 
thir he Was connived by the 
H.ly Ghoil ; born of the Vir- 
gin Mary ^ that he íuííered un- 
der Poiuius ir'iUre v/as cruciHtd, 
dcud, and buried , ch.t he wtni 
down into hell, and alio did riie 
igain the thiid day; that he af- 
ccnded into heaven, and fitteth 
at the right hand í)í God the 
Father Ahrdghcy ; and hom 
thence ihall come ugain at the Baíííeaíilj Pcíofc^aíiÉacIj 

fldnuj fiojtjMit^de, c^é ú^ 
ccigbedf^nd "tófíí C/uóf6, 
go Bpétttípctb pr;f<£C 50 budn 
wuft fei;<i>if|c btjcfe, 7 00 
g^lldmb opdgdil, zr-i ú]\ CC15- 
gnnd ceddnd lófd Cfiiófó 00 
^t|bdc, cayjdBgtdib-jdgfriu- 
múá mijUe Igcf d 7 d Sp-oftai» 
Ticówb, <k rjoif 7 go o/tat. dmen. 

^ . m fin iiiftiidh i ; ,ugun ^inm an 

Utniblif 7 a nunr iithre fiid a dix- 

iió'e 7 udhU-rijiibrefin, dcdnidb 

All Mtailleir. 

A ^16^ulcd^;1f e d ridi»jr) d« 

leimofi bor\ óidbdl dguf 

6á oib/igcdiB Tjle, feo poinrp 7 60 

gloiH 6íoidí6ít dn rffogdilfi, 

iDdills lend T^le mhiánaibf dri- 

odcd, 7 bdncoldib nd colnd, 

d;^ mo6 ndc lenpdl/t idó, -j 

ndc lé'gpi)i báió 00 trteo/i(ií)<s. 

F;<f5)^d. Óiuludn) baibh 

AN gcneibirt 1 rjbid dq 
Cdt^Tjle cumh-tfcic, cr<tj- 
tigeoifi i^leimbs 7 Cciímbúin? 

gei^i 2|]hicfion dj^ cnger^nd, 7 
gufi grtbdó é on Spio^ció nrorr? j 
go f^ugdb é leif d ^lóigb 
-11^'^<^ • 5"r^ pulding pdif pco} 
phoiru pbiolciic j gU)i céiíf dii 
é go Bpu4 bcff, 7 gufi bdó- 
Idcitj é j go nógcdio f lóf ;;o 
bip.tion, 7 nour* dn gcéddod guf» 
eff^g^S d fi'f dri óf»ef Id : 50 
ilbjidit» -^UíXf djt f^'gmh, "7 50 
h^cX nd fTjbe €5;^ ItSimh b5)f Óé 
dn Cdc^ T^lecunibdf dc : 7 go 
•ccmcpadf find rif dgfcei/tio 
d>) CfC05dil cu.Tj b^.z\t^(Ti})t,<x\f 
end end of the world, to Judge the 
^ulck and rhedead? 

And doft fho' I believe in the 
Holy Gi-oft ; the holy Catho- 
liek Church '■, the Communion 
of Saints ; the remiilion of lins i 
the reiurredion of the fleih i and 
cvcrlailing life after Death ? 

yivfvper. All this I tleadfaiily 
believe. 

A^'m'ijler. 

Wile thou then obediently 
keep Gods holy will 
and commandments, and walk 
in the fame all the days of thy 
life ? , ■ 

Anfwcr. I w;lí. 
^ -ll^tnthe Fnefijhllfij, 
VSZE receive this Child iuto the 
Congregation of Chriílá 

, . _ . _ flock and do f iign 

t The Vriefi , . • i i r 

fhkl mtke * ^^i^« With the lign 

Crols upon the of the Crols, in to- 

Clnlds forehead. ^^^ ^^^^ ^^^^.^^^^^ 

he (hall not be yfliamed to con- 
fe(s the faiihof thrift crucified, 
and manfitlly to Hght under his 
banner againil: iin, the world, 
and the devil ^ and to continue 
Chrifts falfhiul ibldier and ier- 
vant unto his lifes end. Amen. ^ T'knfijjil '.he rrie{} fay, 

SF'eing now, dearly beloved 
brethren, that this Child 
is by Bapiilin regenerate and 
gralred into the body of Chrifts 
Church, let us give thanks unto 
Almighty God for thefe benefits 
and with one accord nuke our 3i5aííf catif) ^riob^aiO^ac^; 
60 táh^z dr béptícn£> 7 (t|4 

^lgdf d» gCfteioio)! ou dn 
f d Spio^t(t6 y\(X)To}) •, d íidów 
Ifjldif ccttroiliee ; comrooi r}<j 
DfDTb ; mciit^mh rxx Bpicctitie ", 
eiféiiise nd colnd; ^ ix- 
B§tc( 'fó^^^ÍTpc óéif bdtf ? 

Vt^lh'^f. C;iei6iiT) fo ifjle go 
biongmbalcii. 

M"?! yeú(6, tin gcomhgbp^ 
50 bumbdl coil Dóxfíhta. 
Oey Ú <ilit§íiCí() 7 dn fwhó- 
Idí^ ior,t:<i tJfi p£i5 60 f íogdíl 

l-f<etí5f«l. bbédndí». 

^ .'til l>n deu.f : tn S goYt, 

yceicbci t gcoimaoyjol 
^ ^ , t;iéut>(í Cbiuófb, 

t ^««/0 de.tn- ' -; ' ' V 

*;W/& «^ Sagart 7 <^ ^«inOCOlb dg 
cros air aghaidh cUf< eomd/^tíílb ^ 

.«/./«i^^. ^_ combdrtct r,á 
c/<oice,(í f igin )ifllc R)bitii6 ndif^e 
^ t)iC bidibfo €\\6'[bcm Cbjíiófó 
cédfdibte ócí6iDbdil, J zy^o^b 
go «j<óód pdoi rid BftrtCdidd 
«dgdib p^ccsiij, dn cfcogdil,/ 
d óíáBdil j 7 ^r,f^c T)d f dig- 
óeói;^, 7 i\<3i. feii^bifec p\^ri\e<xc 
dg Cítiój'ó go cjtic d Bedóbd. 

^ Ann jh deirx av SigJ^^, 
A Dbáitr*e ^o gi^dibte, ó zú^- 
^^ U go 5pr;l dn lendBfd 
dicgetnce 7 pldnbcngte igcoj^t: 
^gldifi Cbr lój'i» lé bdhxedih, 
tugtDi'óió Byiiedcdif óo6hid7^t< 
cumbdf ttc djt for) nd z;C;§Bea 
íjcíf J j dgdf óédndH) d;t Tíg-í^Sí 
prr/cr Prítate BaptíCitn 

prayers unto him, that he may 
lead the reft of his lifi according 
to this beginning. 

f JknjhaU the Tried fay, 
It^E yield thee moft hearty 
thanks, moft merciful Fa- 
ther, that it hath pleafed thee to 
regenerate this Infant with thy 
Holy Spirit, to receive him for 
thine own Chili by adoption, 
and to incorporate him into thy 
holy Church. And humbly we 
bcieech thee to grdnr, that he be- 
ing dead unto fm, and living un 
to righteoufnef?, and being bu- 
ried v/ith Chrift in his death, 
may crucifie the old man, and 
utterly abollfh the uhok body of 
fin, and thatasfoí'» mado parta- 
ker of the Death of thy Son, he 
may alfo be partaker of his Re- 
furreolion j fo that finally with 
the refidue of thy holy Church, 
he may be an inheritor of thine 
everlafting kingdom, through 
Jeftis Chrift our Lord. Amen. ^ 'ibsn állftiviiítg up, the 'Minifler 
JhaU mike ibis EKhortJtion to tie 
Godfdtbtrs aud Godmothers. 

FOraTmttch as this Child hath 
promifed by you bis Sure- 
ties, to renounce the devil and all 
his works, to believe in God, 
and to fcrvc him *, yc muft re- 
member chat it Is your parts and 
duties to fee that this infant be 
taught, ib foon as he (hall be a- 
ble CO learn, what a folemn vow, Baídeaíi^ Príoiiíiaííeíc^. 

lé cóncoil CT^ge, úd cr^b oile 
6bá f(ógíil 60 cdiúgJT) 607» led- 
núb f o 60 jtéin <^^ cof digfe. 

«[ An }i-< d ^r.t An .'JtJ^arT, 

BOeífiiDÍó brjóhgehdtif ;<o 

íiótftóc^itj, 60 ciori 5Uf< foncciití 
zCi <í«(6tbefe ódirjeirjffntjD lé 
60 Spiof<c(5 nrámtcf, glrtctxtí 
leif mufi tíirjfle clcdrie dtjc freí)), 
dgdf í>ctU óoo Cdgldif T)cDmtflt 
60 b'e^Ddm b'e. '^Igdy* g-rjli- 
iDÍó 50 bumbcíl tu (íntújd, <)fj< 
iT/Seic tJó rr)d;^B cum p£Cdib, 7 
i>éo6 cum píf^édniícnf , -j dbUice 
lé C/tiófó tíri d bdf, 50 Bpedb- 
pdb dj) fgnbTjM óo cédfáb, 7 
co/íp d peCdib Tjle 60 leí;*- 

/idwpái/icec <t twSáf óo 'JJUbjeY;, 
n)U/i tíj) gcgbnd go mbeich ^idii- 
pái;tC£c dJí d eiféi;i5e ,• d/t 
mbot) pd déoig go bpédópdób 
ÍJeic «d oigfie ú^ óo jtiogdf 
fio;ií\btj6hefe, mdille leif d 
gCTji) eile 60C Cdgldif fl(6JT)cd, 
t:j<é lóf d C/nóf 6 dji ccgg find, 
■dmcn. 

^ Anfitt ar feafitnb fuis do momJjn-, 
díaniib an Sagirt d» ru Du-iitra 
r- di-i'iniitbre a» tttgtfg fo lecms. 

OÓo g|U dí) IgDdí) fO 
t/<ííjf e d Uf^/i-yjije ófuludS 
óorj óidfjdl 7 ód T^le oib;<£CdJÍ> 
go gCí<ei6p£tí iiDóid, 7 go T56r- 
if\^\i IfeinBif 60 5 if coíft biíjfi 
d coimniutíd, go BpYjl óudldch 
<í5<<í' i>pidcdibh ofidií) peííi 
tdb|c po óg^d d r(\})úi\<SÁ óon 
IgndBfd, coludc 7 Siáf dbdttí 
cuiD FogUmd, 50 61 úy\ iio6t6 
H h promife ^íiMt BaptíCm. 

promlíc and p'ofeííijn /:e hath 
made by you. And that he may 
know thefe things the beficr, \ e 
ihill call upon him to hear S.r- 
mons, and chiefly ye ihall pro- 
vide that he tmy learn the Creed, 
the Lords Pravtr, and the 7'en 
Commandments in the vulgar 
tongue, and all other thini^s 
which a Chrlftian ought to know 
and believe to his iouls heahh ; 
and that this Child may bs vir- 
tuoijfly brought up to lead a 
godly .imJ a Chriftian life ', re- 
membriiig alway that ^aptiírn 
doth rtprefent unto us our pro- 
feiUon, which is to follow the 
example of our Saviour Lhrill, 
and to be made like unto him j 
that as he died and roie again 
for us, ib ihould we who are 
baptized, die from fin , and rife 
again unto righteouinefi, con- 
tinually mortifying all our evil 
and corrupt aíFedtions, and daily 
proceeding in ail virtue and god- 
iinefs of living. ^ But if they which h'ing the Inftnt 
to the Church da mA-.e fucb imcir- 
tain injrvers to the Prieiis qur/iL 
Off Si as that it annot appsur thn 
the Chili wxt ujpti^ed with water, 
Jn the Nans ./ tke Filler, and of 
the Son, 4»i cf the Holy Gbofi^ 
(vihicb are effenxinl parts ofBjptifm) 
then let the Friefi hiptit^j it i« the 
Formbtfore appointti fir piiblUk Eaiaeatib PcíoWjaítieac^i 

foUumdnca, dr) sgUcim ■/ a 
rjdómáil ptjbliije óo ;iirje fé Ut) 
fo t/iiSfe. "dgdf cunf) gd;* 
}^t\^]\tt Beit pof rjd )ieit«fi 
<*iS«> If coi/t 6io g^.T) ^ cum 
fgíitró/idcaóéifcgf, igohdi/ii- 
6e, béclHtit fib po ófficl | dn 
C|<éib ópoglTjiD, órictib d O5- 
Srntf, 7 «^ i>eic nciitgrccc rdn 
cgngd coicciii, 7 g<jc Yjle /:eite 
eile tJgd/^ cói;< 60 c^iiofodige 
d bpiof 00 beic dige, 7 
d gc^ei6£n) ciinf) f Idince d^md ; 
750 mbeit dnljiidD fodftnd 
t\xb^z fuáf 50 fuBáilc^c cun> 
h^tú didtíd 7 c^ióf 6175c óo 
cditem; dg coirnniugd óo gnát 
50 Tjdtaifbédndn dttbáifceb df< 
gCj^eidgrn bTfií, gbon eifiom- 
pUí/t d/t Sldndigeoi/t Cfiiófó 
ftolgndrndi», dguf belt dédr)- 
Cd CofmT^l leif ; cum mu/t óo 
^"5 fcifio^» 7 ^o eiféi/igib 

rjd gu^ co?|i bifrie, d zá bdif- 
ccj báf ópdgdil ó p^cdto, 7 
cffige d pif cum pV'é<í''"C<íif 7 go 
cinre dg hci'f<iú<x df< ndinínid^d 
lofdcd, ó/iudiUibce, 7 dg 
6ul ^ djt ndgdib go Idetf m7;l 
dn f T»d btjle ifutiÉÓlGib, 7 bidó- 
df b^td. 

5 '-^CiJíi /ni nid an mhiiiny>tir hheir i 
Uanibhchum an tean.putUfrejgartki 
cho neimhcbínntepn dj chc^fiinnibb 
an tfagúft m: bhfti(i.^r ^o cinnte 
gur builieadh in lambb toimhe re 
luifgt, X nxivm 3. nJthjr, 7 <t 
Mbic, 7 i Spioraid nM:mb (neithg 
atMÍ naduttbii dcn ikaijiaJk) an» 
fa cbasfin, baifte^db m íagsrteJo 
reir fíitfoi/mcp il&cinr,tigbr.<Jb r/. jBaptífmot fuc^,&c: 

Bípufm.'l- ítiJaíHs^ fívivg xhát at 
dippivg cf tte Ckili in the font J 
b: \bx\l up t\\is Form of roorás. 

IF thou art not already bap- 
tized, N. I baptze thee In 
the Name of the Father, and of 
the Son, and of the Holy Ghoft. 
Amen. 2Baiaeab^ na uruinge, ic. 

rúi d') bbi-ilciáb pkubLdic leanabt', 
acU a mkiint a mm thomthit an 
lelnibh f.n cmít, p,o niuv ufdi 
Í!y tffhnrm bkriithuvfj. 

ACb6mund bf-r^l zu hayfze 
cj «Í, ^1 b<^^fZ^n)f} tú Ú 

tt Spiondib n<óm. -dmarj. The Miniílrátion of Baptiffn to 
fuchasareof riper years, and 
able to anfwer for thcmíeves. 

^ WJ^^" '«yfii'k p^rfans as are 
VV of vipers yeirs are to be 
hipti^cd, timdjvotice fl^a^. be fiv- 
en %o the B'flr'p, cr whom hfjluU ap- 
point f'jr tbit purpoje , a ruu-k before 
at the 1 al, bj the Parents, or fjmc 
other difaict pcrfovs ; thit fo ditt 
care rm} bs ttken for their examim- 
lijr, p?i)ether they befufjidentjy in- 
(irutJii in the Principles of the 
Cbnflian H^'Iigion; and liu'r !h?y 
niy be exhorted to prtpure ii;w- 
felves mtb pfajers and Jifiing for 
the rcceiviug of this holf Sicn- 
tnent. f Ai\d if theyPX'V be found fit^ then 
tk'mle Goifitbcrs undGoamothits 
{the Ftople being éJfmbUd upon tbe 
Sundiy or holy-djy appointed ) 
Jhili he ready to priftnt tbtm at the 
Font immfdiately after ifce Second 
Lfjfon, either it Jvloming or Eviff- 
ing Pray;r, as tie Curate in bis dif- 
cretion fhall think Jit, 

f And fi aiding there, the Pdel fhiU 
ash tvbether any of ik perfons here 
prefsfitedbe bipti^ed^ orno : J j they 
jhall anfxoery No : »ien fhiU the 
iriefi (ay thus, 

Hhz Dearly JMinioftralachd an Bhaiftigh don 
druing do thig chum aoiíp, 7 
bhiosabiidh chum freagra ar ' 
a fun fein. 

^ A IV »iiM bhid dioine ahaidb a 
/* núli^ghnaibb chum a mbii- 
fiigb, ii cvtr di naithreachaibb no 
d) dhuine dhif-rddticb eigin eile^ 
fgeaU truth thubhairt do Ne^ifbucc, 
m dmte oirdeichis Je le ni^hiidh 
fin, ar a cbeann is lurta fathd» 
T):kuin roi'nh a mm-^ chuti go bhfe,ad' 
fuidhe curam dj ghabhzil le na 
tieafdiigba triur Luih dual, an htjui' 
lid eol^acb go hiom>hubkaidh a 
hpriombphovcoiih an chreiáimb 
Ckricfdtighe, 7 chum t'.agiifg do 
thibkairi diihb iid fin doll, nhl' 
gbad.hle ía>njidhy le irojgadhchnm 
na S.icni/neinte niomhthifi do 
gkliicidh. 

^ Agis mi fightbar i'mcbumhiiidh iii 
(xr rnbdih don Phobilcruinn dii- 
domh}!aidh ro la poire cinnte) beid 
na cairdeC'i'.fd tti^h chum a ttoir- 
biirt ig an j omar ar bill a vdiaigb 
an dura k'ghin ag crnaidhm mtidne 
no nt noine, miir ckidhfear don 
Mhif.'ifleir enn adhifr.id. 

^ Jgjs arpifamb an fm dxibf, fnf' 
rochiidb an Sagart a?t bifutl an 
pbarfi diobhfijtglha litb.tt bmfiit 
no nuh bHuil ■ ma fhiya^>aid^ 
nack bhfuil : 4»« fm dura an Sa- 
girl murfo. Baprifm of íuc^ 

D Early beloved ; foraf- 
much as all men are 
conceived &nd born ii 
fin, fand th^r which is born of 
the fl, :(h is fleQi) and they that 
are in rhe fleih cannot plcafe 
God, but live in lin, committing 
mdny aótual tranígreílions ', and 
that our Saviour Chrift faith, 
None cm enter iniD the king* 
dom of God, except he be rege- 
nerate and born anew of water 
and of the Holy Ghoft; 1 be 
feech you to call upon God the 
Father . through our Lord Jefus 
Chrift, that of his bounteous 
goodnefs he will grant to thefe 
perfofjs that v*.hichby nature tey 
cannot have, that thy m-iy be 
baptized with water and the Ho- 
ly Ghoft, and received into 
Chrifts holy Church, and be 
made lively memkn of the iamc. 1'ben Ihall^le Prieflfdy, 
Let us pray. v 
(«[ Arihen aH ik Congregation JhiH 
kTicel ) 

ALmighty and everlalling 
God, who of thy great 
mercy didft lave Noah and 
his family in the ark from pc- 
riihing by water, and alfo didft 
iafely lead the children of Ifracl 
thy people through the Red 
fea, figuring thereby thy ho- 
ly Baptifm i and by the Bap- 
tifm of thy well - beloved 
Sonjcfus Chrift in the river 
Jordan, 
^) Cb<íi><í3e ^o lOíjiioTjnf ; 
ó téfflú 50 rjgeinciji 

(ú^úf if €ol<in <iii 
HÍ beif^tgf^ feon ioldin) <í5<if 
nnc Bpédbdib dn 6;<uhg úzd fún 
gcoldi)! r^idji óé t3é<yn<íriif Úf d 
B«ic d scomndibe ibpgcdS, dg 
i>édndrT) lonodd 60 coifttiB lé 
STjíoÍT) ; 7 50 ndb^ dft Slán-rjg- 
teoi;i Cjiiofb, ní péd&dri foingo 
i)ul d f C|c d i^iojdf Óé, iwund 
í)6£j)Cd;t d dicjeiíi^rodin -7 tí 
))Udil)Brteit o-rjyge 7 6on Spio- 
í^db ^líóm ^ Id^j^'Tjm bdtctjfíge 
o;<diB Óid dn 'dt^ bó jtjbe, 
C;té d)i CCiggf^nd 1óf d Cf^TÓf 6, 
df) í)í óo túh^z 6á lolmditedf 
60 í)d pedf^foíidibhfe , ndeh 
bpedbdio ópdgdd ó nd T)á6Yf|< 
péifli £6on 50 nobdif 6pt> id6 lé 
Hf5« 7^«'f dSpioj^db rj^itsiso 
tígldCFcDi d fCgc id6d n^gldif 
í)<6fntd Cb»ti(^f 6, 7 50 i\béáDZ<ó} 
boill feéobd í)on gcgbfld óioB. 

bédndm gi^ííí', 

Abhe t;le cumdfdiíí 7 
fió;</^6r,tíe, 60 y-dbdil 606 
mónt:i<óc|e pein ^^(Ó1 7 
d reSldc úH fd ndí;^c ó Bátdb 
léhTjfge, 7 mu;t dr) gcédbíid 
t^éoí^dió 50 f áBáilce «Idr) 1f- 
|tdel í)0 poBdl peín C)<íi> dn wtiji 
fuá\^ agcidlVdÓdb leif fin 60 
Bdifcis Tjcómtdidgd^lé bdif C£t> 
feoiinic ;io Torwbi^r) I6f d Cf<ióf6 
f d DdBijí) lofiódn óo Bgridib ele- 
ítít\r\Xi <í n'^fgc cow \or\\ú\b /^ifr}- Jordan, didft fandlfie the ele- 
ment of water to the myfticai 
waihing away of fin ; We be- 
feech thee for thine infinite 
mercies, that thou wilt mer- 
cifully look upon thefe thy fer- 
vants ; waih them, and fanfti' 
fie them with the Holy Ghoft» 
that they being delivered from 
thy wrath, may be received in- 
to the ark of Chrifts Church ; 
and being ftedfaft in faith, joy- 
ful through hope, and rooted 
in charity, may fo pafs the 
waves oF this troublefome world, 
that finally tbey may come t& 
the land of everlafting life, 
there to reign with thee world 
without end, through Jefus 
Chrift our Lord. Jmen. 
A Lmighty end immortal God, 
""" the aid of all that nesd, the 
helper of all that flee to thee for 
fuccour, the life of rb.cm that 
believe, and the refurieciion of 
the dead ; We call upon ihee 
for thefe ferfons, that they com- 
ing to thy holy Baptifm, may 
receive rcraiffion of their fins by 
ipiri^al regeneration. Receive 
them^ O Lord, as thou hail 
promifed by thy well-beloved 
Son, laying. Ask, and ye fhall 
receive ; ieek, and ye ihall 
find ; knock, and it ihall be o- 
pcned unto you : So give now 
unto us that ask ; let us that feck, 
^r,d J o^en the gate unto us 
that tí)ífft^um aoiTe; 

óMÍ);<(lid pgc<íi6 «dii) 5 gtjtf- 
B)Í6 tvL z^t bo t;ioe|e gdn c/iic, 
peacciiD 50 Zfióc^%c oniitú fo 
bo feipBifid, loijdil 7 )ií6m<ni; 
1016 leif d Spio;«í6 ixómh ; 
iorídf <n^ mbeic b<(ií> f<ót\tú ób 
pei;i5f e, 50 hféHfrjúc ú r^gU- 
Cd6 ifcgc ú náific Cdgltiife 
CbfiJofój T úfi nhe^i 6di!) bdiij- 
5£tj a scfieiógmhifuíiáilcgc Cfié 
liócdf , 7 fi^émhrj^ie ú gca;!- 
tcíndf, 50 í>pé<lbpíli5íf f míidl 
Cjié toiíciií) d» ZfS^^ú huú\6" 
^r^tdfú ; úi^ mhobh 50 ccioc- 
fá}b fú béoig 50 Zúlúmh »d 
b^tá ponfiS-qoe^ cum ú Belt 
tíT» ■f\n d Bpldicgf iDá/idofl Igc- 
•fd. fHo^úl 5<Jn c;\ic, C;<é lóf tf 
Cf^lófó <{;t cci5£fiTjct. <(iDen. 

óbétíle cumáftíib 7 
ÍY)djit<t)i<Uób, d cong- 
ndiin gíc Tjle bi^ne 

h\Óf ú p}úfú'{}<ífy << 

^i(Xbbcíj<(:boiii <í 
bzs^zheal) chugo6 dg ií(;<- 
l^dib com^ce, cí Bgtd rid ó^-rjnge 
cf^eibgf, 7 d ciféijige níí nf)c(;ií). 
girjbemib tú <í/< fon nd Bpgn- 
fdíj fo, loiídf dft ccgf bfliiB 
cum óo Bdifcig íirórnodf <í, go 
íjpi^geóíf TTctitgrnnctf ot bp|C<(i- 
Óe léflíitgei)ignor,r) f pio^dódilce. 
5l<JC idf), d tighefiiicí, mufi bo 
g£U uú lé í)o ^Hbfllc 140 10))- 
ír)t;y» péin, dg pú6y }ájijiá]6 7 
bédj^tdft biS, óédndib lo;<g|- 
gf 7 óo g|í)t(toi, budiliS dguf 
oifgéolpíif< bíB .■ mum fin cctó- 
^ bifn 4 T)oif, íicáoi dg i<í|<- 
Baptífm of fuc]& 

that knock j that theje perfons 
raay enjoy the everlafting be- 
nediction of thy heavenly \Vafh 
ing, and may come to the erer- 
nal kingdom which thou haft 
promifed by Chrift our Lord. % thtn jhtU the Ttoph flani up^ and 
thtrrhji (hall fay. 
Hear the words of the Go- 
fpcl written by Saint John, in 
ihe third Chapter, beginning 
at the firft Verfe. 

THere was a man of the 
Pharifees named Nicode- 
raus, a Ruler of the Jews. The 
íáme came rojefus by night, and 
faid unto him, Rabbi, wo know 
that thou art a teacher come 
from God; for no man can do 
theie miracles that thou doft, 
except God be v/jih him. JííÍíjs 
anfwered and f^iid unto him, 
Verily, verily I fay unto thee. 
Except a man be born ag .in, 
he cannot fee the kingdom of 
God. Nicodemus ikith unto 
him, How can a man bs born 
when he is old ? Can he enter 
the fecond time into his mo- 
thers womb, and be born ? Je- 
fus anfwered, Verily, verily 1 
fay unto thee, txcept a man be 
bornof Wdter and ot the Spirit, 
he cannot enter into the king- 
dom of God. That which is 
bora 
6tiig|b*. iJT^n tj zdo] dg buaUój cum 50 
bpi^Sgii md pgiifiirjd fo {>|>i- 
u6a. fió^fióTjós óionldiíJ rfiT)' 
f<*f^> 7 50 hfé<xtiféb)f cgf 
cum sd f^iogoif fiórtbtjóe to 
ggll cu znh Cb/<ióf6 úji CC15- 

Í /1)1 fin ehcociiih An pobil va fear 
íjmb 7 de.vaiJh an Sagtrt. 
Cifbig fa;<idt;id dn Cfcif- 
5éil6o TfgfiióB \>}<óm Eoin, x^i^ 
■cii^^f cdbib'il, dg cofdbd dg 
dti gcédíí pg^f di6. 

O bi br^Dt diKige 60 
rd p:^if!n£ci7B, 6djt 
bhfiiinm |^1ico6éiT)uf , 
6úíf df^áni^B íid hhú- 
Cdtmg f é f o cum 1ó- 
f d dn f d r?oitíce, 7 d óub^c 
fé fii)', d n>digif6i|<, dtd d 
flof dgirjn gUft db ó bhid 
táinig T::uf d tíó ]C£|i cggdifg; 
cí/t tj) héi6i/t lé héi)i£c nd cofn- 
d;^ryj6e fo 60 rjí cuf d 60 6éd-] 
ndiÍD, muyid m.beit Óíd mdiUe 
m- ^o F^SS^f^ lóf d dguf d 
óub^c fé ;Mf, go beifnin, 6ei- 
iDhin, d óeij^im ^ioc, mund 
geiTjcg;* óTjwe d fiíf, )idc^i6i;< 
leif río5<ilf Dé ócdicftn- '21 
éublc fvhcoííémuf jiif, cioJidf 
^f éi6i/< lé óTjTie <l^Zá d^ifdib, 
d gein^fnvjn ? dii éibt/i leif bul 
4 Y"ó£c d mb/^oin d rnácd/t dn 
ijdfid bacti/t, 7 d ditb;iett ? Do 
mh^ 1oí'<*> 5<> óeimií), óet- 
min d 6ei^im ^iou, mund f^d)B 
íigc d/i rjd geingmfjn ó T^f ge 7 
ón fpio/itjó t)i héiói/i leif óul 
tí f 6£c d ftiogdf Dé. ?lí| r)! <í: aiiareofripec ^earsí; 

born ot flefh, is ficih i and that 
which is born of the Spirit, is 
ipirir. Marvel not that 1 faid 
URÍO thee, Ye mufi: be born 
again. The wind bloweth 
where it llftech, and thou hear- 
eft the found thereof ; but canft 
not teli whence it comsth, and 
whither it goeth : fo is every 
one that is born oFthe Spirii. f Afitr v>hlch be (ha'J f^y this Ex- 
h.riition fcUoving. 

BEIoved, ye hear in this 
Gofpel the exprefs words 
of our Saviour Chriil, that ex- 
cept a man be born of water 
and of the Spirit, he cannot en- 
ter into the- kingdom of God. 
Whereb/ vre may perceive the 
great neceiliry of this Sacra- 
ment, where ic may be had. 
Likewife immsdiately before his 
Afcention into Heaven (zs we 
read in the hft Chapter of Sainc 
Mirks Go/pel J he gave com- 
mand to his diiciple?, Tiying, 
Go ye into all the world, and 
preach the Gofpel to every crea- 
ture. He that beliAiVeth and is 
baptized, (hall bd faved ; but 
he that ÍDclieveih not, fiiall be 
damned. Which alio flieweth 
unto us the great benefit we 
reap thereby. For which cauie 
Saiat Peter the Apoftle, when 
upon his firft preaching of the 
-Gofpel many were priciied at 
the tfiíg^ t%\xm aoife* 

cá uijy Wá gemgw-rjn Ó dn bpeóií, 
df peoil é i 7 <sn T)i <xccf Ufi net 
ScinfrnTjn ÓÍ) fpio/<cii6, iffpio- 
;tc(6 é. ^]^í &iób lowgndl» tígdd 

50 nejuD^cmifi jtiou, gu^t ah 
«152« ócóiS Bu/i ngeingmTji) <t 
ftif . Séibig c(í) goác md^ df áill 
lé, ú^Uf 60 cItj<v zú. d zojiiXri ; 
úf ní bpr^l ú pof <S5í(& C;iéu6 
df d ó-^ig f í, 1\6 Ctíic <k bzi\b 
f'i : if wsí/i f m cica gíich ngc 

dCíí tí;1 ))á 5ein|5T)15)) Ót) f plO/ltJÓ. 
^ /jr yi.-i iheam fs an tejgaf^ f$ 

leiriis, 
A Cbái;<6e 5jtcítíí(i5T:he 60 
cItji f 10 dfj fd coifgedl- 
fíl b/imt/iíl foiUéíjie d;* Slá»»- 
T^ticeoiji Cb/tiófó, (ích6 i»u»|í[ 
R)3ei^ceri «cn óT^ne bT^fge, 7 
^» Y"pio/id6, rjdc éió)|t )í6 
óul d ^rec 50 /íiojíici) bé. 0(y 
djt péi6i;< lio <i ttjsfe 506 é- 
d») nifllfrtncCf nxD/t dcá leif tí» 
cftíc/tdimciDCfe, fc( náic tij* 
péi6i;< d pd^ail. C?lí]u|i<í4Scf6- 
;icí lífi bctll /^oirne <1 bul -(n^f 
á]\ B£iu (mu;< lécl5(ío)(i5i6 fdti 
ccíibibil béióioriiJiS 60 foifgfl 
^]f6liií) :33á;icJóo tusfécljtr.e tíá 
biyciQÍ)ltí[iBi ÍI5 )icí6. líTgib cuiTj 
<ír? Cfio^tlil Tf^le, 7 óédnct'li «tí? 
foifgSál óo <:|i^c(f5 óo 5<lc 
-rjle c;tfcT7jt. <(n i:é é|<eiojof 
7 bnfcgt<, fldineocdfté: tlf 

óion j^lí njufi dn gcéflibntf poúl- 

geibmíb bá tráB. -áít <l Rflfb- 
iidri f in, íU) Cdn 60 bí \^<Qr(\ pg- 
ódft <íb/uol 45 <2é<íí>C'g5Jii'5 
dn cfoij'séii, 7 óo i)j á ijiomái^ BaptíCm Df fuc^ 

the heart, and íaid to him and 
the reft of the Apoftlcs, Men 
and brethren, what fliall we 
do ? replied and faid unto 
them, Repent and be bapti' 
Zed every one of you for the 
remiííion of fins, and ye (hall 
receive the gift of the Holy 
Ghoil. For the promiie is to 
you and your thildren, and to 
all that are afar off, even as 
many as the Lord our God 
ihall call- And with many o- 
ther words exhorted he them, 
faying, Save your felves from 
this untoward generation. For 
(as the fame Apoftle teftifieth 
in another place) even Bap» 
tifm doth alfo now fave us, 
Tnot the putting away of the 
filth of the fleih, but the an- 
fwer of a good Confcience 
towards God) by the Refurrec- 
tion of Jefus Chrift. Doubt ye 
not therefore, but earneftly be- 
lieve, that he will favourably 
receive tbefe prcfent perfonSj tru- 
ly repenting and coming unto 
him by faith 'i that he will 
grant them remiffion of tkeir 
lins, and beftow upon tbem 
the HolyGhoito that he will 
give tbem the bleiSng of eter» 
nal life, and make tbem par- 
takers of his everlafting king- 
dom- 

Wherefore we being thus 
pcriwaded of the good will of 
our heavenly Father towards 
thefe perjons^ declared by his 
SoDjejTus ^cjft p lec us faitb< Baíífeaíi^ na lijuinge 

Oct rjgoin d gcfioibe, 7 tuhj^ú- 
íxíft iBifioTi 1 Igif n gctjb» 
cile 60 Tjd háhfZol<í}h, <í bráine 
7 <I bg^Bi^ditfte 50 60 6éá- 
náimr)e ? 60 prssá fé, tlguf d 
buh^z: ^m, 6C»cii6 ^tn\^c, 7 
bdif C£j< 5<íc Tjle ÓTjDc dgdiíí 
cum noditgrnndif pscTjtíe, dguf 
5é<ibd yib ciobldcdb dn Spio- 
;idi6 -nSm- o}p. if biíjfi 7 fed Bujt 
gcloin dcd dn 5£Udm, 7 fed 
^F"^! <í 5«éi>h gbon dn fnéife d/i 
d T)óéd):d dn ci52;*íid d;t flÓid 
5á"í. <X5Uf 60 tggdifg fé 
idfe lé biomdfe feo B/^idC/^dib oite, 
d5 ^áb', cumfedije f iB pém ód 
gemioldc fnicgiifdigfe. Oí/t 

cédbod d tiáic 01 le) feo ní dn 
bdif cgt) pén{ md;* dt) gcéd6nd ^\i 
fábáú d floif (ní hé cujn tfdl- 
c^íld pcold uditj, df pf<S5fi<< 
cóitifidif mhdiú 60 Óbid) lé 
heiféi^je lófd C^royfe. Uime 
f lí) nd í)ioÓ coricdB^c dgdiBfe, 
df c;<eifei5 50 feiongmáltrd 50 
í)gldCpt;Ó fé T»d p£/<fd)idfo 
lát^ 50 pdljd)itdc, dj< flfeéd- 
?ld6 ditjiige pi;tiriíé» 7 <*í* ^^Sf 
cTjge lé C|<eife£iDh báiBj 50 
fenu{jj<d iJáiB n)dit|mncíf a 
bpgcdide, 7 50 fecioóldicilí 
báiB ám f pto;<dfe Tj(6m ; 50 tz\uh- 
H<i 6<iiB í)£iidf T)d b^táf^ónfi- 
iiirjbe, 7 50 flfeédíjd jidí)pái;t- 
C£c id6 fed /^tojdf BiocBudirj. 
^lj^ d Tid6B<í|i fití di^ nobeit 
tíifT} fáfdijte 60 bgjtoil d/ii 
^^dtdJt ngmbd 60 íid pgrfofl- 
«diBfe, 60 piUfiggb lé T)d 
3||J?íl« lófdC^iófój ri»5dm<ójí> 
full/ ajSareofrípfr ^m^. 

fully and devoutly give thanks 
to him, and fay, 

ALmighty and everlaftJng 
God, heavenly Father, we 
give thee humble thanks, 
that thou haft vouchíáfed to call 
us ro the knowledge of thy grace 
and faith in thee ; Increaft this 
knowledge,and confirm this faith 
in us evermore : Give thyHoly 
Spirit to thefe perfonSf that they 
may be born again, and be 
made heirs of everlafting fal- 
vation, through our Lordjefus 
Chrift, who liveth and reignerh 
with thee and the Holy Spirit, 
now and for ever. Amen. 

^ Then the Friefl Jhall fpeak to tbt 
pcrfons to be bipti^ed on this wife. 

TTrEU beloved, who are come 
hither defiring to receive 
holy Baptifm, ye have heard hov/ 
the Congregation h.ith pray- 
ed that our Lord Jefus Chrift 
would voachfafe to receive you' 
and blefs you, to releafe ycu 
of your fin?, to give you the 
kingdom of heaven and evor- 
laÉting life. Te have heard al- 
io that our Lord Jefijs Chrift 
hath promifed in his holy Word, 
to grant all thofe things that 
We have prayed for ; which f ro- 
miie he for his part will moll 
furely keep and p.:rforai . 

Wherefore after this pro- 
mlie made by Chrift, /<? muft 
aUb faithfully for your parr, 
promife inihe pre fence of thefe h'f^)3fcd^f to 50 tfie^bk^c 7 50 
Cftfliiicgc, 7 fiáibemí6. 
A Dhé Tjle cuh<ífúvó 7 pójifí' 

gujt íóncíníi zú úf. í55|it) cum 
Plfd 60 Sftáf 7 cum Cfieióig; 
loii<íí>; meddles dn poftt, 7 
ófldngiiiS <íT) Cfieiógmfo ^or)<X}r|e 
50 hnút: z<xb<l óo ypto^<(iji 
tlfDÍiotít bo M pgr^fOTÍctifefe, cum 
go ntíitfecáfttcói i<(d, tlguf 50 
yjóeál>C<6i oigftifthe flúri<Ubh 
f ióf<filj-»jb*e bjoí>, Zj^é úji bcig- 
gfiníl lóf <í Cfnófd, cá rjd Sg- 
ttiíió 'j <x Bpldirf f mdiUe Igc- 
f d ^7 leif <ni) Spio/<íR) flcofotrfj 
<í íioif 7 go l>|<át. <(n:e)). 

^ Jfí fin litibheorAiih an Sígart lets 
na pcjrjofjjíbhí taoi chum á mhilf- 
ti (Tf an modhfo. 

A Cháií<6e ftggr'áitire, 60 
*^ táiJiig dí) fo dg }dij^Hú\S 
bdifCig 7)c6n)t<í 60 gícícrttí, 
bo <íhu<íXúhh<i}t^ mun Ó0 ;tirie 
dn coiÍT)tio)iól g'»;b*e, go míltí 
coil leif <ín ciggf^rct lófcc 
Cfiióf6 hd^ ngdBáil "7 Bd(;4 wbgW-' 
tlb'í)l, l><t|t íjpucc^gldb o Bá;< bpg- 
Cdib'e, fiiogdf tjeiire 7 d B|t<t 
ma^itdíjítc óo túh^z b'ó. Do 
cuálúhi mufi dn gcédbíitt guf« 

g^U d;<CC1gg;t71íll6,'dCfilófi> 

dn <t pocdl r)(ómtc(, ná htjle 
neire 60 gi^bgmujt, óo béondtí 

tilf») : If f^O bgnBccX 50 gCODfg- 

Beoiá 7 50 gcoimeólaib feif iot| 
tífi <l t<óB fréin dn g^llcím f w. 

'5lft d ntíbBdf^foin d ntoidis 

rd geUdm«df d 00 1^1^« Qiíofó, 

cdiúpió f ibfe mu)i dn gcédbn<(, 

<[j^ ÍJd/t Cw<p!> pén), g^UdÍT) ga 

1 i your 215aptífni of fuc^ 

your Witr.tfles, and this whole 
Congregation, that je m\\ re- 
nounce the devil and all his 
work=t, and conflantly believe 
Gods holy Word, and obedi- 
ently keep his commandments. ^ fttnjhailikeVrU/i dcmind cf each 
oftht perfotis 10 he hipti^ei fivs- 
rally tiefe Hueiiions fcilomng. 
Quejlion. 

DOft thou renounce the 
devil and all his works, 
the vain pomp and glory of the 
world, with all covetous de- 
fires of the fame, and the car- 
nal defires of the fleili, fo that 
thou wilt not follow, nor be led 
by them ? 

Anfw. I renounce them all. 
Que fi ion. 

DOfl: thou believe in God the 
Father Almighty, Maker 
of heaven and earth ? 

And in Jefus Chrift his only 
begotten Sou our Loid ? And 
that he was conceived by the 
Holy Ghoil i Bor-n of the Vir- 
gin Mary '-, that he fuffered un- 
der Pontius Pilate, was crucified, 
dead and buried ; that he went 
down into hell, and alfo did rife 
again the ihird day; that he af- 
ctridcd into heaven, and fitteth 
at the right hand of God the 
Father Almighty; and from 
thence fhall come a;;;iiin at the 
end of the world, to judge the 
quick and the dead r pmic bo lút^ boi/i hfH]p)iff 
fib'e 7c(y)coimcionóilfe sohiow 
láw, 50 Ti6Íulcp<íití f lB 001) bid' 
bdl 7 6á «yjle oib|igc(KiB, dguf 
50 gefteibpe -ph 50 oiongrndl- 
c<l Foedl i\<wi)tú óé, 7 50 
gCyjiiBbeocfilHi fiS Ú uK^nnZU 
50 hunnmat. 

^ y4un ft» fiafrochaidh 4« Mitiifteir 
dogácb Feárjainn a tJ. hum i hkai- 
/is fa fciLb na ce.tfh fj a Uanas. 
CeifC. 

A »6iulc| fcon oidBoil, 7 6á 
oib/<£cc[i!j i^le, 60 f)oiir)p 
7 00 jloi/t b'iom(6in dn Cftóg- 
tJilf 1, iDdiU© lé íjá «yjle n)i<i)i<mS 
•fúr)Z<ícú, 7 óflincoiliB M colt|<t> 
«/< moii ntic Igrtpci zá i<(i>, 7 
r)c(c óZ]^co]n6tú][\ leo iú. 

Ceifc. 
AH 5C)<ei6|>} cíé <i ^bMi tin 
Cctrí -yjle cum<tf dc, c^r^ó' 
t<íiét«ói;< Tieimbe 7 C(jlr»b<(r) ? 
Qígdf <ji ^'lioj'd Cf^iófó d (6n 
gein fnicfgn dfi cciggfínci ? 7 
gufi gíiBíiS é ón Spioftdó í^lfDÍio j 
50 /^ugrtb é leif <t ^!oi5 QHr;/<e ; 
gu^ puldins -pa^f pcoi pboiric 
pbíoicííc, guf^ ctf db é;go Bpu^ 
báf 7 gufi b<tí)l(íi«£i> é 5 50 
»6$c(Hb fíof 50 bipio/in, 7 iDíí/t 
dn geeábrtrt gUf^eifigib <í /if <tn 
^l^Sf lá 3 5^ rjbg^cdib fuctf <í|i 

Idim béif Óé (Xt) Cdt^ r^Xe cum- 
<íf <íc ; 7 50 cciwcprt df f in d 

hre]t bfe]te <í|i BéobííiB 7 tí/i 
i»)bcí/iB->;B ? 

And dfi ace of ripec ^m^* 

And doft thou believe in the 
Holy Ghoft ; The holy Catho- 
lick Church ; ^ he Communion 
of Saints ; The rem-ffion of fins ; 
The refurreaion of the flcfli ; 
And ever lading life after death? ccicoilice j comcoyt) net nromj 

éi/íje net colnd ; y dn h^tú 
f]ópj\6Tj6e óeíf ijdíf ? A»fvo. All this I ftedfaftly VnE^<'^- C|<ei6im f o i^le 50 

believe. blongBdlcti. 

^e/liofí. Ceffc. 

\T7ilc thou be baptized in this A Í^ all l£C 00 Búlif cgtí fá 

^^ faith ? cjteiógmf (X ? 

^tfjw. That is my defirs^ Queflion. 
V[7"ílt thou then obediently 
keep Gods holy will and 
commandments, and walk in the 
fame all the days of thy life ? F;<e. 'iif all \m. 

Celfc. 

M'31 y-£6, dT) 5«oiiif)eá6pt;t> 
CÚ 50 hon)ói6£c coil 
y\<ór(\tú be 7 «ncgncd, 7 d f 10- 
bdlTjft lorjcd <(;t p£6 bo iigtii -^le? Anfw. I will endeavour fo f/^e. bbé<íT)fl(6 óitcioU fiij 
to do, God being my helper. óo dgrKUnb lé eongfidb óé. ^ Táen foill tht Pi-i'ji fay, 

O Merciful God, gram that 
the old Adam in thefe per- 
fifjs may be fo buried, that the 
new man may be raifed up 
in them. Amen. 

Grant that all carnal affeill- 
ons may die in thefn, and that 
all things belonging to the 5pi- 
rir, may live and grow in 
them. Amen. 

Grant that they m^y have pow- 
er and ilrengih to have vi6tcry, 
and to triumph againil the devil, 
the world, and the fl-:ih, A- 
mcn. ^ Avn fin ieandb in ptgirr, 

0'5l bhe t/^oc^ib, 6éo«a(ib* 
tin I'gn "^lbdií) he]t <s6- 
Idicre dn f«á p^fifoiidiBfej 
lorjííf ^o míjeic ú ói^ne nu<x6 
<1|< M áj^bv^ú fiiúf loViUd. <C- 
méi). 

beóncHb rxlL hrjle iViiflínd col- 
fláite bpct^iiil Báif lowed ,7 gdc 
r,le niBincty leiy ti Spjortdó óo 
rfidf^táin) 7 Bex dg píif lorjcd- 
<ímen. 

Óeondib cumdf 7 netiz; ftdíí) 
lé budití 7 c^ejfe Bfíeit diidg- 
di6 dn óidooil, d i:fdo5dl, 7 
))d Colr,d iímén. íi 1 Giant 5FaptiTmoffuc§ 

Grant that tbey being here 
dedicattd to thee by our Office 
and Miniftry, may alfo be 
irdued with heavenly virtue?, 
and everlaftingly rewarded, 
through thy mercy, O bleffed 
Lord God, who doil live and 
govern all things, world with- 
out end. Amen. 

ALmighty everliving God, 
•^ whofe moil: dearly be- 
loved Son Jefus Chrill , for 
the forgivenefs of our fins, did 
ihcd our of his moft precious 
fide both water' and blood, 
and gave commandment to his 
difciples, that they Ihould go 
teach all nations, and baptize 
them, In the Name of the Fa- 
ther^ and of the Son, and of 
the Holy Ghoft ; Regard, we 
beieech thee, the fupplications of 
thy Congregation i ianctiiie this 
water to the myftical waihing 
away of fin : and grant that tbefe 
ferfomnovif to be baptized there- 
in, may receive the fulnefs of 
thy grace, and ever remain in 
the number of thy faithful and 
eleól children, through Jeius 
Chrift our Lord, jimen. 

*I Teen fh»^ the friifi like eab per- 
(on to he hapti^edt bf tie right 
tund, aniplaciv.g him convenient • 
Ij by the Font^ accarditJg to kis d'lf- 
cretioTiy PiU ask the Godjathcrs and 
Godmothers the Ndt^^ ; and ikn 
foall dipbimiiJ tbe yv-ittr^ or pour 
wutcr upjn bun, pji'rg^ beondió, ^úb 60 óáilgb bTfjc 
ún fo lé ítri floipicce 7 léji rt)\' 
T»iofó|<ál<iifne, 50 jwbétó iBttft 
úD gce«óhTi<l hóv.zdi lé fu~ 
Báilcib T)|mb6<í, 7 dg pdjáil 
ludibgf 50 fió>i^6Y;be, zy<é bo 
tftóc^efe, ó d tiggr^nci ó\á Bg- 
ixngte, 1XZÚ óoBsttfib *7 fcitt- 
j«íy" 5<íc TTjle neite, f (ógdl gíin 
c;tíc. <ínf)eT). 

Abhé t^le chumháchbá^bh 
mdj^tdíxnis, <I5 íif* bé 60 
Qjlbdc ^osfíáibte 1óf d e^riófd, 
60 ÚúífXZ <tf <t t<6h fio iinófiluíHc 

oi^ bpgccíióíie, '760 cug ditne 
'óú SioyaoblcnB imtjf, 7 tid 
htjle cmgbdcd í>o tggdf 5, 7 <t 
n)5)(Xif C£6, <t Ddinií) <t fldC(ífi,7 <t 
^Hlbic, "7 <( Spioj^íib iTcóim ; gtjii- 
wó tú, cdBá ^e 60 ofinciis 60 
coimáonóil: íirÓJrxíiii dn Ct;f- 
gefe cum p«<xcíii5he 60 níge 
<[m<ich 50 jnf n6idmf«nch : 7 (ón- 
c<íi6h5or»5l<iciíi5 Tíd p|)<fo))<í- 
f <c a Cíói á floif cum (t míjdifce 
dn, liónmágf i>o 5><áf, 7 50 
hfúnfói^b 50 b^ác d T)f;l>i/t 60 
clow píf<it}iS 7 cogtiif d, Zfé 

iDen- dheis fácb peArfoi)~e da hhfuil le tm 
bbxifdéagb, 7 ar a miugbidb f>o 
(Oinhghsncb a mice a ntimtir, do 
rdr i. di'ifcreiJe fri^^fiafrociidh A 
aifim dorxz cairdtofi Oiofd ; 7 •»» ft^ 
toynUidb e fi ^'"'j2^t 'W doinfidh 
infce ihy ig rjidb, 

N. Nl Baptize thee. In the 
. Name of the Father, and 
of the Son, and of the Holy 
Ghofl-. Amen. 

f rhen lie Priefl jhill fay, 

Vt/fi receive this perion in- 

to the congregation of 

Chrifts flock, * and 

P^et'Jl' áo fign to with 

make aCrefs the llgn 01 the 

mn the per. ^rofs, in token 
jons forehead. , , r r 

that hereafter be 
(hall not be afliamed to con- 
fefs the faith of Chrift crucified, 
and manfully to fight under his 
banner againft fin, the world, 
and the devil j and to continue 
Chrlils faithful ibldier and fcr- 
vwit unto his lifes end. Amen, 
% then Ihall tke Prie(i /iy, 

SEeing now, dearly beloved 
brethren,that thefi pe^fons are 
regenerate and grafted into the 
body of Chrifts Church, let us 
give thanks unto Almighty 
God for theíé benefits, and with 
one accord make our prayers 
unto hink, that they may lead 
the reft of their life according 
to this beginning. 
^ Tbettjhili be (da tke Lords Prtycr^ 
all tritding, 

OUr Father, which art in 
Heaven-, Hallowed be 
thy Name. Thy Kingdom come. 
Thy will he done in Earth, As 
' it Í6 in Heaven. Give us this (íay 
■^ our daily bread. And forgive us 
our ireipaiTes, As we torgive 
thtra that trefpafs againft us. t^fffclitmaoife: 

Nb<^^i^zm cú, <i nditim 4. 
. ^1(ít<í;<, 7 <xn '2![|hic, 7 
tin Spio/iíiió TjdDiró. -CíiDeTi. 

^ An fin i^-ira in Sa.^irt, 

Gli(cm<6i6 (Xt) p|f<f <if it df cgc 
\ <i * gcomtionól tfiC- 
^ , r <^<^Ch^^6^f6■r]áZú' 

* Am Jo . ^ ' ' ', . ^ 
dheana an Sa- n)<0l6 dg CUfi Com<l- 
gart cm ar titalS á lé COtixlK- 

figiv) ndc r(h\ává 
«áí/^e I í)d 61CI1Ó fo Cfteifegm 
Ch/*ióf6 ceáf dijte 6<ibmáíl, "7 
í:/<oió 50 6;<ót>íl pfúi nd B;<dC<nbt[ 
íidjdid pgcctn>,(tn cf <65<)iil,tí5átf 
díj ói«Bfliil,7 ptjft^c nd irdijbeói/i 
7 «d feiftBifgc pífiinngc dg 
C/<ióf 6 50 C)*íc d Betd. -droen.' 

«^ Ann fin deiri ^n S'g '»", 
A bbjirfl^bjie iiio ghnaibhttf, ó 
"^^ táftld 50 Bpi^lió íi<í p£nfo- 
rjcífcí ditgeince tigctf pldTjbdig- 
te <( gco/ip edgldif I Chftióf í), 
cugiDíDió bi^iJgccUf óoÓbid T^le- 
cujticiftíc d|i f on rid ccáBgbdf tí, 
TóedndiD djt ngr^Se lé<6ií)Coil 
ci^ge» <Hfl ct;ó eile óá fíógdl 
óo cdichedmb báiB óo /<e};i <>| 
cofdisfe. 

^ /f«.7 /j'n íí/- mhiiíb if i íJgiuinihh do 
fdontU^i i i'.artbi" or.úá in tigh- 

An Hdt^, d rá <ín«sw-, 
r):i5rntd« h^rr"?). C'ggS óo 
Itiojdf . ófr)Cd;t óo roll 
df< Cdldrn, nr,u?t 7)ício/t d?t ngm. 

CdB| tívfn d >iiub d^t íidrtdíi l'£- 
tediiaií^l. <Í5Uf mdit bifTj drf 
cctoncd, muji vnciirroíbioe tídiB 
i)ocior)Cí{i5£f tJ/1 yj<f5di6.<Í5ííf 

And jBaptífm of ruc5 

And lead us not into temptati- 
on ; But deliver us from evil. 
Amen. 

WE yield thee humble 
thanks, O heavenly 
Father, that thou haft voucli- 
fafed to call us to the knowledge 
of thy grace and faith in thee ; 
Increafe this knowledge, and 
confirm this feith in us evermore. 
Give thy Holy bpirit to thefe 
ferfcm^ that being now born 
agiJan, and made heirs of ever 
lafting falvarion through our 
Lord Jeííis Chrift, they may con- 
tinue thy fervants, and attain 
thy promiies, thro' the fame 
Lard Jefus Chrift thy Son, who 
livcthand reigneth with thee in 
tlie unity of the fame Holy 
Spirit everlaftingly. Amen. 

q The» vll (lindin^ up, the Priefi 
Jhall ufe this Extortuionfollorvitig ; 

fp'ukivg f" ibc Godfathers Ani Godm 
rnotkers frfi. 

■pOrafmuch as thefe perfonshive 
promifed in your prefence, 
to renounce the devil andjallhis 
works, to believe in God, ana 
to ferve him i ye muft remem- 
ber that it is your part and duty 
to put thenj in mind what a fo- 
lemn vow, promife and pro» 
ícífion tbejf ha've now made be* 
fore this Congregation, and eC 
pecially before you the-rchoicn 
witncfics. And ye are s^lio ro 
call upon them to uic all dili- 
gence to be rightly inftrudcd in DÚ znéojid]6 irj cum cdttitigtei 
úf f (P/t irj Ó olc. 9lnien. 

Bt)e}j^mb bt;6*£c<iif vmhU 
b'tjc, o <(t| r»gÍT>b*í(, píC 
rnu^ óo toilití zú 5§m oftocin 
cuiT) f^fú 60 ^páf 7 c;<eifeeim 
loridó, méd6Yj5 ud pioffo, 7 
bdingnib dn ^pob^m-fd ioíi(tiíj 
50 bi\át Zúhi 60 Spio^db 
i\<6kiií 60 M pgfiforjíiiBfi, 
lorxtf, úfi robeit báiB d «oif 
dirbeirite, 7 téútzú ndrjoigfiib'e 
fl<ifldi6 fióf<fii6t5tie Cfié d^ 
rcijsfíTjíX ióf a Cf\]ófbi 50 bprtfl- 
jc<li6jf 50 Sadtj «d fei;ií)ífib* 
tljdb, 7 go bptjgióíf Co;í<íb óo 
S^lldmncicíl» rré lófd C;*ióf 6 
<í}< bciggníid, úcá t)d md/itd^n -7 
ycifHdf maiUe IgCfd <l rifóriócif 
ttfl Spio;«ti6 níómtú c|bníi go 
fió;<;<bt;l>e. <ímej). 
<f yí«« /?« ía)' fcafímhfuas do fiion\lr.i 
deifíiiib an Sigart a teagafg fo 
liíVis, ag labbairt agctidíir re ra 
ciirde Crinfá, 

Obo 55II «<! pgfifoíítíf d 
óíulcdb 6oyj óiaBdl 7 óá 
i^le oib/i|cdiB, 50 gCfveiópid 
d nbia, 7 50 ntigncíib fei/iBif 
tó ; if cói|4 tííBfi d coifnmi/bdb, 
goBpif^l óualíic 7 bpftidcbcnbh 
o^iciiBb pein d chu;< <t gcomh- 
J?e báiB, go ói dn iT)oÍ6 jrollu- 
JDdílCd, dn geUtJíw, -7 á Tidí)- 
ffiáil prjBlige 60 )^inec(6ít;i d 
noif d lcit;^ d coTmiionóUfe, 7 
50 báifiige Bu|t lác^fe d Bp;ú' 
T)difi5e cogtd péiT}. ^ígdf 1,' 
cói;t bíB mu/t ttn gcé<x6M g^m 
o/^j^td? cun? d tiT^letíitciollbo 
' God Gods holy Word, that i^a they 
may grow hi grace, and in the 
knowledge of our Lord Jefus 
Chrift, and live godly, righte- 
ouflyj and ioberly in thisprefenc 
world. ( ^ Atsdtbenfpcakivgto tht new bip- 
ttT^ei Perfjfís^ he Jhill proceed, and 

A Nd as for you, who have 
.t\ now by Baptifra put on 
Chrift, it is your part and duty 
alfo, being made the children of 
God, and of the light by faith 
in Jefus Chrift, to walk anfwera- 
bly to your Chriftian calling, 
and as becometh the children of 
lig't; remembring always that 
Baptiiin repreienteth uuto us 
our profcffion ; which is, to 
follow the example of our Savi- 
our Chrift, and to hi made like 
unto him \ thar as he died, and 
rofe agiin for us j fo (hould we 
who are baptized, die from fin, 
and rife ag^in un-o righicouf- 
neis, continually morclfying all 
our evil and cc;rrupt affc^iions, 
and daily proceeding in all vir- 
tue and godlinefs of living. ^ U is expnlietit that ivery pirf.rr tkus 
bifiri^edlhouU he Covjirmed bfibe 
B'jh.p fo foun after hii a^ptijin as 
ctnv^fjient'j ir.ay be ; tt.',t fj be 
rrny bs ximiitii. to tbs hoh Cut.- be<<»)<tm, lé Beit fo^lmtá §0 
Ff/icgjtc Ú mhfe}t\ji^ rxomtd be ; 
lorjdf 50 BpCopoioif nuf f 1 
F^f <t íJ5l<áf <íií>, 7 d bpof á/t 

arrib^tu bo c<ncgm 50 óiaóa, 
pnéúnzú, 7 50 m^'fúr^óá dfj f << 

(4 ^g^s am fin i?^ lihhxn ie.s nx 
pearfoanuibb, nudhkbiijie nchiiih 
ar aehiidh, 7 dsary... ) 

Agfitf <if< Bu^t font* it 606^7^ 
C;<lófó umoiib a noif lé 
báif6£t), ifiáó bhuft flgnoite, 
tiguf bhuft nóudlgdf muft dn 
gcédtínd, dfi iDbcit óéánCúl buft 
gcloiTi Oé, 7 d cfoloiif ó(óif» 
lé cnei6|m d í>hófcí Cfiiófb, 
f luSdl óo f«ef|t bu;t )i5;íi,fAm<í 
Cf^iófíxXitíe, 7 mu'ji If cubdibóo 
cloiyj rid foiUye ; dg eoirnn^bd 
do jndt 50 »)dtdffbédndn d»> 
bdif ogii <!;< gt^eibg'T) byfrj ; gtjon 
eipompldi;< d;t SUnt^feheoij* 
c;<láfó bo lpdiT)t;n,7d belt oCt)" 
cd coy-noKfl leifion j io«df iduji 
60 éd5 f eif loi», 7 ioéif^giS il 
/tif ^ dit foin<!;'Da|i dn j^cédbnd. 
If c6i;<bi7?ie d Cdoi bdifdigte, 
h^f fcpdgdil Ó pgcdS, 7 eir5« 
d >tif cum pÍfíédnCdif, dg bd- 
fu6d 50 ci'yice dn TjainrsidJid 
lof dcd Crúállisce, 7 d5 6ul 
^ dft ))d5di6 go lai'tgmTjl d?) 
gdc Tjie f ubdiUe 7 6idiidci)i> 
bgtd. 

^ Ba miith le dcsntmb ^i-b uUs 
ph:irj.t d;baifdjgha mur /f'/, da 
chur f.ioi Ijtmh ei-fbuic co luitb a 
vdiap^bii bai'digsthe .^is dob fb iiir 
gpcomhgi>ar:.ch, ionms iur fin go 
i'jfgjidi/e ctuih na com&oine K^^mb' ja CatíclDífm. 

i«/„->u J, .V;Jii hv brought to bs bapti- 
^Td bejr.rt: I key come to years of dif- 
cretiot! tn ar.jwer fjr t'o mfelves «^/i 
mi} \niji<y- to ufe rl-e C0ice for Pub. 
lick B'ipiifm of I'^fams, er (in ccfe 
of extreme danger) the 0^-e for 
Vrivjte B^p'ifm, <nly ckingivg the 
rcr.ri\_\<^Ui.i'] for {QhMor Vei- 
fon3 AS occijiontcquirctb. f Mi titgibar aon pkearfa nár ijif- 
deadb an» a mmihsdcbd, chnm a. 
bbsrftidhrofmbe tbachd cbam ioife 
dhifcreide If ftcagn do t-'ibhairt 
ar ijlon ftiVyhi hr ufiid do dbea- 
ttimb don oifuce It hitghaidb bhiif- 
di.^b pbuibli^b: lezvihb (no a j?ráj 
aimiacbdanjis) Jrifcce an bbii- 
fiigb pbriobbiiidigb i/j nahirt a 
njociil [Nsoidhejjr /yJi^Lcanabh] 
no Q'carfa] do reir ouidey A CATECHISxM, That TEAGASG - CRIOS- 

is to fay, An InftruSion DAlGHE,eadhon,Ieigh- to be learned of every 
Perfon, before he be 
brought to be Confirm- 
ed by the Bifhop. 

Quefiion. 

WHat is you Name? 
yhfxv. N. orM. 
(luefi. Who gave 
you this Name ? 

Arifiv. My Godfathers and 
Godmothers in my Baptlfm, 
wherein I was made a member 
of Chriil, the child of God, 
and aninhsriior of the kingdom 
of heaven. 

Quejl;. What did your God- 
fathers and Godmothers then for 
you? 

Anfiv. They did promife and 
vovy three things in my Name. 
Firft, that I ihould renounce the 
devil and all his "Work?, the 
pomps and vanity of this wicked 
world, and all the finiul lufts of 
theflefh. Ucondly, that 1 ihculd ioiin as ionfhoghlomiha 
do gach uile dhuine ful 
cachfus faoi laimh Eaf- 
boic. 

^A^ í?euí) é Oííinwfe ? 

Ce. Cé zW^^ ún 
CdiniDfi \ár;z} 
Ff^. QJHoiiiít-ditjie, (jgiif mo 
tíid-íináitjie drj mo bdifdgb, úy\ 
ú nóe<í|ií5d6h iT)é mo bball óo 
Cb^tíofb^ mo IgntícE) é>é, 7 moij- 
^é J^io^iíif í^leinoe. 

Ce. Cjifó 60 ^^ri^bú^ bo b'iá- 
tílt;ie 7 bo biá mctiupe dn ZÚ1) 
yin (jjt óo fonfo. 

Fli. Óo geU(tó!í?A ttguf óo 
JTjóióigeódft c^^í íieite <ití míiiíim. 
ú 5cécit»ói;<, 50 nóvulupíif) bm 
óidBdl 7 6d oibr2cdio if;le, 60 
poimp, dguf óo 6iorn,Din£f ■ 
títt ójiochf bcoghdilye, csguy 60 
5<íc Tjle <k\r\múi)iX\h pecdbcicii 
believe % Catec^ífm: 

believe all the Articles of the 
Chrlftian Faith. And thirdly, 
that I ihould keep Gods holy 
will and commandments, and 
w-ilk in the fame all the days of 
my life. 

Que/}. Doft thou not think 
that thou art bound to believe, 
and to do, as they have promi- 
fed tor thee ? 

Afifii^' Yes verily; and by 
Gods help. To I will. And I 
heartily ihank our he ivenly Fa- 
ther, that he hath called me to 
this ftate of falvatlon, through 
Jefus Chrift our Saviour» A nd i 
pray unro God to give roe his 
grace, that I may continue in 
the fame unto my lifes end. 

Caiechif. Rehearfe the Arti- 
cles of thy Belief. 

Avfwerj t. 

I Believe in God ihe Father 
Almighty, Maker of heavtn 
and earth : 

And in Jefus Chrift his only 
Son our Lord, Who was con- 
ceived by the Holy Ghoft, Born 
• of the Virgin Mary, Suffered 
under Pontius Pilate, Was cru- 
cified, dead and buried, He de- 
fcended into hell ; The third day 
he rofe again from the dead, 
He aicended into heaven, And 
fitteth at the right hand of God 
the Father Almighty; From 
thence he ihall come to judge 
the quick and the dead> '^TiagaTg CríoCfiaíg^e. 

7»d colM. -dn ódj^d húdif^j 50 
gcrieiópin gdc -yjle <íi;tc!o5<ll 
ton cftei6edm c^tíofíxlitíe. 7 d 
^Hf "<»'r, £0 gcoimédtprj^ 
coil fl^Dwici 7 ditgncd óé, 7 50 
fiobólirjiiioíicd «rile Idécií) mo 

íigtd. 

Ce. ]^1dc nigfdi|< 50 Bpijl 
bpidcr,!) o^C d Cf<eid£W, 7 d 
6gTidm n)d;< 60 5|Udód;ifdr) df< 
60 for)? 

P)t. Olllifi^m 50 bemvt ; d- 
-^u^ lé coil 6é, bédiid m n)d;4 
fin. -dguf Beifiim bifítígcdf ó 
Cf<óib*e óárt^^dt| ii)£TÍ(jibd,pá mdji 
bo 501^ ojidm cum nd f Cdibeye 
dn t;f láhdij, Cr^é lófdCftiófó 
d;i flándigreóiít. -dguf gTrjbim 
óiá ■^^é.fd 60 tdbdi/^c bdmb 
cómndije fdn frdió'cédiítjd 5,0 
Cftic mo h^tá' 

Ce. '2tich;^if dii^ciogdil 60 
ci<ei6im. 

p/<e5Kd. 

Cí?tfi6im d )ibid dr Cdr^ 
•y;le cumhdf dcb, c;ir,ctj- 
teoifi «eime "7 cdliindn '• 

Q\-^\xf d flióf d Cf^iófC dórj 

k^C'(<iD dft CCIggf^Tld, 60 gdB- 
dó on Sbiof<d5 rfom, óo j^ugdd 
leif dn óigQlírjne, opiilding 
•p^if ^(ó\ p bci oí: pbioldi5, 60 
cluxáújT^^á^fíhá'f 7 bdtíldicgó; 
cuáiS f lóf go hipio^í», óéi^igid 
d ftíf dn Cf^gf lá ó rjd md;<bdií), 
cudíd f udf dfi Kgm, 7 dCd nd 
f-Tije d}< láiií) beif óé d ndtdr* 
T^le cuiiídf dijjdf f m ciucpd fé 
60 bjicit B/ieite d/t béoódií) -] 
dn fndrtíidiB. 

K k I I believe in the Holy Ghoft ; 
The holy Catholick Church i 
The Communion of Sainrsi 
The forgivenefs of fins j The 
refurrcdion of the body, and 
the life everlafting. Amen. 

í^e^. What doft thou chiefly 
learn in thefe Articles of thy Be- 
lief? 

Jnfii;. Fjrft, I learn to be- 
lieve in God the Father, who 
hath made me, and all the 
worlrJo 

Secondly, in God the- Son, 
who hadi redeemed me, and all 
mankind. 

Thirdly, in God the Holy 
Ghoft, who íané^ifieih me, and 
all the ek6l people of God. 

Quefi. You fa id that your 
Godfathers and Godmothers did 
promife for you, that yau ihould 
Keep Gods Commandments. 
^Tell me how many there be ? 

^nfw. Ten. 

i^efi. Which be they? 
Jnfwer. 

THe fame which God fpake 
in the twentieth Chapter 
of Exodus, faying, 1 am the 
Lord thy God, who brought 
thee out of the land of Egypt, 
out of the houie of bondage. 

I. Thou flialt have none o- 
ther gods but me. 

II. Thou (halt not make to 
thy felf any graven Image, nor 
the likcficfs of anji thing that is 
in heaven above, or in the earth 
b^^§f!>> 2^ \^ ^^c water under ^msdC^ CciofHaifltie; 

Cfiei6im f dT) Sbio/tdfe %<6rfi', d 
l^<óm%^ltif cfiícoilice J cunxóir» 
Dáíiáom; mditgrn 7i<f bp£Cdi5c; 
eif eiiige r\á colfltí, m^uf d Bgtd 

Cci CjiCb 60 T)ir< fepojlt;») 
50 hdfjiise <in fnd bdi/tciog- 
dilf e 60 c|<eibiJn ? 

p^. '^i 5C€<íbói;<, pojltimidw 
cjieiógm d nbict <xn cdt^, 00 
c;<utdió mé péin, tf5«f ^ fáojdl 

5lfl 6(íj«í httái/<, c/<ei6fm<í 
n6í<í úr\ mdc topuáf gdil n}é,<í5<(f '^ 

Qln c;<gf uí(if<,Cf<cibgm <t nbíj| 
<í}) Sbiojídó rjdómh, bo nfomdiS 
iTíé, dguf pobdl cogcd óé T;le. 

Cc. 21 bufjfidif 5U|4 jgUdbd/t 
óo Óf)id-dit;ie 7 óo bid-ínáiújte 
d/ibofongo ccoiwédbpá dic- 
g7)cd 69. líjif í>hdrr)b cid ^ 
líon ? 

pl<. 'JlbeÍc. 

Ce. C/<eo& idó fiT) ? 

A^1 gcedónd 60 \é)h^\Yi 
Óid f «n BptcgS Cdibióil 
Óecfoóuf, dg f<áti, If líjif I dí» 
cigij^nd óo ÓWd, r)oc óo c;iéo- 
jiifíi» tufd'dmdc df cdldm T)d 
O^&pce» <íf C1É ^5^ 6dóifif e. 
1. I^lí Biditi bid d|< biceile 
dgdb dm látdifif e. 

lí. ^]1 tíédnd ^ú iJi^c Fém 
lomáig df< bit jfidBálcd, rjó eo- 
fdmhldf dft bit éiíjeite 6á 
Bptjl dj< cdld«)h fíof, nó óá 
bptjl f d iji^rse páoi tf 9 ^dldmf^. 
the ia Cfltetíiírm: 

the earth. Thou íhalt not bow 
down to them, nor worfliip 
them .' For I the Lord thy God 
am a jealous God, and vtSc the 
iins of the fathers upon the chil- 
dren, unto the third and fobrth 
generation of them that hate me, 
and fliew mercy unto thoufands 
in thera that love me, and keep 
my commandments. 

III. Thou (halt noi take the 
Name of the Lord thy God in 
vain : for the Lord will not hold 
him guildefg that taketh his 
Name in vain. 

IV. Remember that thou 
keep holy the Sabbarh-day. Six 
days fhak thou labour, and do 
all that thou haft to do; but the 
feventh day is the Sabbath of 
the Lord thy God. In it thou 
ihak do no manner of work, 
thou, and thy fon, and thy 
daughter, thy man-fervant, and 
thy maid-fervanc, thy cattle, and 
the ftrangcr that is within thy 
gates. For in fix days the Lord 
made heaven and earth, the íéa, 
And all that in them is, and reli- 
ed the icvenrh day ; wherefore 
the Lord bleíTed the íéventh day, 
and hallowed it. 

V. Honour thy father and 
thy mother, that thy days may 
be long in the land which the 
Lord thy God givcth thee. 

VI, Thou fealc do no mur- 
dtr. 

Vil. Thgu (halt not cominic 
adul^erjr. ^^i cláortpíí ZÚ. tú péin ffof 
ódibj «í &édí)(í zú -feifihif 6óiBi 

if bid éábm^ mé, tig 6pCctjn 
pgc-rjtí «<( Mytji^ii otftítn gcloir^ 

púmú glur» óoT) oftT^ng pudt- 
'nStr wéi dgur tdifbédDtíf 
Cfióccdjie óo iDbílciB 6on laf 
5/<ábi75gf ffié, a^uf GoirnCbííf 

111. I^ld záhd^ti <íirim dn z}^2 
ll<í)c( bo bhíá 50 bhmáWjO]^ íif 
wgfptjS dn ciggi^Wíl rieimcioTj- 
cdc-dn cé Beiji tí ú\i\m 50 óío- 
rnion»; 

iV. d^ríoíns láw fiiíjóióe 
50 nromtócct zú é, Sé Idéte 
iráotfioóafcíí, tíguf 6énndf zv. 
hohi t^le. Qlc fé tíJi fgfiwíld 
Id, f dbóió dt) Ci5£f<>)(l óo Óhw; 
f^-lí iiéítrjít cú ob^ <t/^ bit drj, tí 
peíí?,?)© óoTÍfxíc, nóbiwggn, hog- 
lac, nó 60 bdnó^úic, Y16 6a 
coimigtic dcá cdob <( fcíg óor; 
tíoiftfib. Oifi if <ífé láetibh 
óo ^ijie ícn ciggitJict ngiftb tíguf 
CdldÍT>, tí «Flge ilguf <í f)tjle ní 
dcátoncd, <3i^\iX to fcíjft yé 
ctn flf Willi lá : Yjme fin 60 h^- 
y^ <ír> Ci5gt<t)<í lá ))d f rtbóib» 
<(5«f óo )i«íoÍT)i75 é. 

V. Onó/iTTS bdt^ 4^uf éo 
mbát^, lojiaf go mi ptíóet óo 
Ideto dt^ <w cc<tl(ímb, noc óo 
bei;^ <ín tiggjvrwi 00 bí)í<í b'i;^. 

VI. ^li 6bédJ)á cú óun* 
n)bdí<búlb. 

VH. ^1? óbéctjjíí Ctt ^bhdh, 
«/tdrjttf. 
^ K k 3^ Vni^ Tfao» VIII. Thou. ilialt not fteal. 
IX Thou ih •It not bear fulfe 
witp.efs againft thy' neighbour. 

X. Thou ihalt not covet thy 
neighbou- s houte, thou ihalt not 
covtt thy Neighbours wile, nor 
his iervant, ncr his maid, nor his 
ox, nor his af', nur any thing 
that is hi?. 

^uefi. What dofl: thou chief- 
ly learn by thefe comraand- 
ments ? 

Anfw. I learn two things: 
my duty towards God, and my 
duty towards my Neighbour. 

Que^. What is thy duty to- 
wards God ? 

AitjW. My duty towards 
God, is to believe in him, to 
fear him, and to love him with 
all my heart, with all my mind, 
with all my foul, and with all 
my ilrength j to worihip him j 
to give him thanks, to put my 
whole truil in him, to call up- 
on him, to honour his holy 
Name and his Word j and to 
fcrvc him truly all the days of 
ray life. 

Quef. What is thy duty to- 
wards thy Neighbour ? 

Anfw. My duty towa.di my 
Neighbour is to love him as 
my íélf, and to do to all men 
as I would they ihould do un- 
to me. To love, honour, and 
fuccour ray father snd mother. 
To honour and obey the QiJeen, ICfagafg Críofeafeíe: 

VI I. J^ii bfna CÚ 5016. 

IX. f>li be u rid tú ptdg^i^fl 
Bfíéige d ixijtjbb 60 chombdjt- 
fdn. 

X. ^Tf f (iiriceocd zú C15 60 
cow^dfiftín, Tií jráinceocd zíx 
bgn 60 conf)hd(if d)}, r,6 ógUcb 
60 coir;hdrif<3in, 't\ó d Barógldc, 
wó d bdmn, tíó d df dl, nó éi)i 
if lé óo combdfif din. 

Ce* 5^j bo tí ZVL bfopT^m 
50 fpcfúlzit lé r)A bdicgn- 

Zúfá} 

Pr». Poghldmdim bhá. m iwo 
óbudlguf to óhid» dguf 
TOObúdlguf óoiBcomlfdm 

Ce. Cf^tub é to tíudlguf óo 
bbid ? 

Pfi. Sé mo b'udlguf 60 Óbiíl 
cre\fc£mb dT), jgld Beic oftoit) 
fioiitje, d 5;idbUbd lé mo cjioibe 
Tjle, lé m\riz^r) T^le, lé mdndm 
irjle, 7 lé >DO nedfiC t^le i <I 
dbíidb', brjbgci^f feo tdbd^o 
6ó,í»)o b'oig ■rjlé bocujt d)i gdir^i 
^, d dnim T,(ómhzú 7 poedl óo- 
DÓjia^ i 7 yei;tbif óo dgndmb 50 
píftfAn)ec óó d|t f^6 m Bfttil 

Ce. "^ob é 60 tiudlguf óo^ 

conobd.nfdin ••* 

f fi. Ql fé IDO ijutíl^t/f 6oin 
comd^fdm, d ^fidbagdb mufi 
JDé péni, 7 b^nc^fí) fco )id hr^le 
ófómib md»» Sd íTiidTi Igm 'd^ t>o 
6gT)dín bdfn. 'Jlj.tt^ 7 mo 7l|hd- 
^á ^*^ Sr^^^^'S^j í>oriór»ab 7 
pfoj^^^^f' pjjóijt 7 uiiíUf óo. and all that arc put in Autho- 
rity undcf her. To fubmit my 
felf to all my governors, teach- 
ers, ipiritual paftors and raa- 
ftcra. 1 o order my felf lowly 
and reverently to all my bet- 
ters. To hurt no body by word 
o.r d;ed. To be true and juft 
in all my dealing. To bear no 
malice nor hatred in my heart. 
To keep my hands from pick- 
ing and ftealing, and my tongue 
from evil fpeaking, lying and 
flandering. To keep my bo- 
dy in temperance, foberflefg 
and chaftity. Not to corct nor 
defire other mens goods j but 
to learn and labour truly to 
get mine own living, and to 
do my duty in that fcate of life, 
unto which it (hall pleafe God 
to call «le. Catechifi. My good child, 
know this, that thou . arc not 
able to do thefe things of thy 
felf, nor to walk in the Com- 
mr<ndraents of God, and to 
ferve hira, without his fpecial 
grace, which thou muft learn at 
all times to call for by diligent 
Prayer. Let me hear there* 
fore if thou canft lay the Lords 
Prayer ? 

OUr Father, which art in 
Heaven j Hallowed be rhy 
N I.e. h> kingdom come Thy 
will be dun€ in Earth, As it is tuk^z 6on bb<(i)))^ío5<íi(> 7 &<( 
bhpirjl tx 5C|ii<i(f pfoite. Qljé 
fém óufnlujaíi 6om yjle you- 
f^aigteoj/Mi) , tggiXirgtóiíníJ, 
ood^ii) fbiofíOldáilCfi) "7 wdigif- 
z^^yb. Q||é petrj óiomcdn go ht;- 
jiif lol, 7 50 hu^íjtrtnoíicb 60 gcic 
•yjle OT^Dc^f pifiji rjd me. gdi? 
óíojbáil Ú 6£T)dÍT> droinic lé 
b|téitt/i w lé gTiiofn. Oheit pf- 
f<i]3|c tJguf cgfiu drj n)tjle«oW- 
pú6. 511) JDdilíf Díl padt he\t 
úi) ?wo c;<oitie. *3l[)o lámd 60 
cor>5Íf)áilo piocdo, 7 o 5016, 
7 mo tpgd Ó b;toc<ii»c , Ó 
B/ieig 7 Ó f 5<lri<!lil. ^iJo co;<p 
60 coigiiiail <X I10£f íí^bdf, it 
foe^dibgf, T d i)5£fl>Dncti5£f. 
gdn Wfoiij ófDií)£6 eile 60 fdr^" 
cugd r)á óiáji/ictió ; <íf Fogl-rjiT) 
7 f rót(</< óo tígTiítm cum mo íjgtcí 
dpdgoiil 50 engf6<[, 7 óCnctiií 
m<x/t If óudl tjdm dT) fd fZuMy 
h^id CUT!) hún mart le óiá mo 

Ce. H^o leinib iioáic bioS d 
f )of f o oigcli), T?dc Bp-rjl i(;t óo 
cumctf na T]e}te-fe 00 tíédnrtih 
uáic pel», i)<H fioodl tt yjclitgn- 
caii) óé 7 fei;tBif 60 bgiidirr 
bo gd)} dgfiáfafpefivxlcdfdn, 
á d ccditpi/i pop.rjm 5^m óo 
b^udrn gdc Tjle dnf) le bo;<« 
ndig búCfidfdi5, r-T)€ f 1T> léig 
bom d clof dn Bpédb^ oftdló dn 
ci5£;tnd óo.páb. 

A í^ N<ícá, d cá dft íigmh i 

60 /iiojdf . bedijcdji 60 All a datttim: 

in Heaven. Give us this day our 
daily bread. And forgive us our 
trefpaiTes, A5 we forgive them 
thac trefpafs againfl: us. And 
lead us not into temptation ; 
But deliver us from evil. Amen. 

Quefi. What defireft thou of 
God in this Prayer ? 

^fíjw. i deGre ray Lord God 
our heavenly /'ather, who is 
the giver of all goodnefs, to 
fend his grace Unto me, and to 
all people, that we may worihip 
■fcim, fcrve him, and obey him 
as we ought to do. And I 
pray unto God, that he will 
lend us all things that be need- 
ful both for our fouls and bo- 
dies ; and that he will be mer-^ 
ciful unto us, and forgive us 
our finsi and that it will 
pleafe him to fave and defend 
us in all dangers ghoftly and 
bodily ; and that he will keep 
Us from all fin and wicked- 
neis, and from our ghoftly ene- 
my, and from cverlafting death. 
And this I trufi: he will do of 
his mercy and goodnefs, through 
our Lord ]efus Chrift. And 
therefore I fay. Amen. So be it. 

Qui fi ion. 

HOw many Sacraments hath 
Chrift ordained in his 
Church ? 

^nju>. Two only, as gene* 
rally neceffary to falvalion, that 
is to say, Baptifm, and the Sup- 
per of the L ord, 

Quefi. What meaneil thou by tlTeaffafg: CríoCliafgt^' 

rettrn-rjl. <i^uf mdjc bifi) <ff< 
ccioncíí, rt)Vip. mciitrofi>?ie báiB 
6ocior)Cc(l5gf tl;tnc(5<irb. á^uf 
ní C;<éo;i<]n6 irj cum Cút<Ji^^tc , 
<^f f^/^ i^i Ó ol«. Qlmen. 

Cc. Cjiéb ?<(/</ioti|<f ^ bhiti 
fa no/iftdijf e .-* 

bicf ti;t jVdtá í)gÍT)l>cf, inóbldig- 
teó]f. 5<tc -yjle inbrtitif, ú ^j\ú' 
fd óo cu/t cu^úm féw, ú^ux 
com gdc tjU títjne, cum 50 not- 
ní(m úb^áS tíó, feijiSif óó, 
7 úrnUf 60 mUfi <íf co}ji SifTj. 
7 STjbim bMí gdc -íjle íjeite 60 
tttB^c 61^)) tircfoi jiTdf <tndc óájt 
rxíTimdiifliiB md/<(6n 7 óá>< gco/t- 
P^^ i 7 50 mbeit fé c/tóc^- 
£c b'>7tj, "7 50 mttitgm drjri <í;< 
fepgcdidej dguf 50" md6 i <t 
toil dfi fdBáil, 7 <í;< gcof dinr 
dn gdc "rjlecoDCdB^^Cfíjio/^Xtó 
7 colnd ; 7 50 ■^crjmbeócúá 
in ó gdc 17 le p^cdtí, 7 iinójt- 
lof dií) , 7 6|< nánoÉdó fpio- 
;«l6«(ilce, 7 ó báf fió/<;<(nb'e. 
iíguf dcá 0Ó15 dgdm 50 r)6g- 
«<C fo, óá tfoe^e, dgdf feá 
mdicgf, C|<é d/< cciggHnd ló- 
f d C/iióf 6, 7 df< d nábBd/i f m 
&ei/<im. <íiíien- 5^ /«íií> wd/i f m* 

CeifC. 

C1<í lioT) SdC;<áimej)C§tí 60 
ó|<ddii> C/ii6fó dn Cd- 

Sl^f ? ^ 

p;<e. bW Shdcf<dimeuic djii- 

áin dcá 50 Serjgf^áilce ^iidf d- 

ndc cum flájjdiíj, gijon C)<íjf- 

cjií, 7 Stjpéfi dn cijgi^Tjd. 

Ce. C/téó tTjgifife lé f dj| Bg^- 'Jnfw. l mean an outward 
ind vifible Cgn of an inward 
aad fpiritual grace, given unto 
us, ordained by Chrift hinafelf, 
as a means whereby we receive 
the fame, and a pledge to affure 
us thereof. 

iluefi. How many pares are 
there in a Sacrament ? 

AnfW' Two.- the outward 
vilible íígn, and the inward 
fpiritual grace. 

Quefi, What is the outward 
vifible fign or form in Bap- 
tifm ? 

Jnfu>. Water: wherein the 
perfoh is baptized, hi the Nawe 
of the F at her t and of the Son^ 
und of the Holy Gkofi, 

Que(l:. What is the inward 
and Ipiritual grace ? 

Anfw. A death unto fin, and 
a new birch unto righceourncft .' 
for being by nature born in fm, 
and the children of wrath, we 
are hereby made the children of 
grace. 

Qnefi:. What is required of 
pcrfons to be baptized ? 

ylnfxv. Repentance, whereby 
they ibriake fin j and faiih, 
whereby they ftedfaftly believe 
the proraifes of God made t» 
them in that Sacrament. 

Quefi. Why then are Infants 
baptized, when by rcafon of 
their tender age they canaot 
perform them ? 

Anfw. Becauie they promiíé 
|hem both by their Sureties: /imiollac fopáiefi jfiáf vH^ 
Tneobonac 7 f pioridbáilce, tdli"» 
^te ÓT^in, 6o(5r<6di5Cf^iofó pém, 
moiíi fiije lé bjcíijamciíoió tíct 
5|íáf d cgbTitJ, 7 x(i<xt< 5|U cun) 

Ce. Cd mMy ^Axi <íj <í Set-: 

Pl^e. bhá j«itíi : <(» «oiiíd/ítíí 
poijtimioUííc fopdiefe, 7 gf^á- 
f <t iTirníobóíjcic Spio;id6áilce. 

Ce, gob é Comctfttflí poi;<i- 
miolUc j)ópoi;íin <t bcxifóig? 

F;<e, Uif ge : dn <t nobeOf 5£j< 

d jious, 7 <í Spio;<cti6 TifOino. 

Ce. C/<éd6 ? dn 5;iáf iniflg-i 
bón<[c, 7 fpio;td6áilcc ? 

Pfi. 6áf cum pgwiij, 7 <íic- 
gein 50 pí/igTjcdf: ói;* dff 
n)beit bifii, ó ndóif ;< beijite <| 
bpgcdtí, dguf <í;i geloin tíííi-. 
f ei/tge óédncá;* leif foddíj nfiC 

Ce. CfiCb iáí</tc<í;< d^i 
p£fifoíj<íi!> <» Bid/ cuiD <( wBoiif- 
óigre ? 

pí<. Qlicjuge lé <í ór/^égifií 
p£Cfl(6 , 7 c/ieió|iDb, lé gCf^et- 
óió ^ oioiigmbalcct sgUdmhíiít 

ineinc ííó. 

Ce. ^DsCf £t> 50b tjnae <í réá.\f\ 
ói^ lemiB dn cdn z^é ncc nóigo 
íjdc bpi<í67j6 úb fir) 60 coimb-, 
liondb ? 

f f<e, Ql/< a r)á6í)Cíj< 50 »5gl- 

láj^ lá^ <(;<é(07> le íj<( mbdn- 

which Jl Catec^ífnt: 

which promife, when they come 
to age, rhemielvcs are bound to 
perform ' 

Quefi. Why was the Sacra- 
ment of tke Lords Supper or- 
dained ? 

Anfvo. For the continual re- 
membrance of the facrifice of 
the death of Chrift, and of the 
benefits which we receive there- 

Quefi' What 18 the outward 
part, or fign of the Lords ilup- 
per ? 

jinfw. Bread and wine, which 
ithe Lopd hath commanded to 
be received. 

Quefi. What is the inward 
part, or thing fignified ? 

^nfw. The body and blood 
of Chrift, which are verily and 
indeed r^iken and received hy 
the faithful in the Lords Sup- 
per. 

Queji, What are the benefits 
whereof we are partakers there- 
by ? 

Jnfw. The ftrengthning 
and refreihing of our iouls by 
the body and blood of Chrift, 
as our bodies are by the bread 
and wine. 

Queft. What is required of 
them who come to the Lords 
Supper ? 

Anfuf. To examine them- 
felvcs, whether they repent them 
truly of their former fins, fted- 
faftly purpofing to lead a new 
life ^ have a lively faith in Gods Fein d CáT^^locpu1^ cuirxoiye ú,t\ 
5gU(ír»)b f\i\ ijo coimlíorcítí. 

Co. C;<éíií) part bo^6c(i5gi> 
SdCfKiinocnc fi;pe>;t <(n C15- 

Fji- Caw 5«ác6t;i»)í)ne 10 íí. 

z^be bo seiBíWÍó éá bj^'i^. 

Ce . gob é dn HAri foi)iiiw|1- 
l<lc,r)o con)h(l/itd f i7pei;i d C15- 

Pii. <i;<dn 7 pon, 60 ditniti 
<ir> cijgftTxióo gldcdb. 

Ce. 506 é tfj) )idTJ inmgbo- 
ijdc, DO dTj r)i 00 coiiídittcnS' 

gflléo? 

f ;<. L o;<p 7 pyjl Chft!Óf 6, óo 
gldctd;* 7 gdbcdji go óeiiinr) 7 
50 ógfibtd lé nd cjteibmili <i frj- 
péd;t <ln Ci5|rn<i. 

i"e. 5oó iá6 í»<í Cdi/ií)|dít 
6á nógncdti ^<lrjp|C|c f ij) leif 
ún TJfdCfidimeincfe ? 

ú6 dft ndrjnoíln lé co/íp, <i^uf lé 
ptjl ( brMófó dwbdil nún 
DlftCdijtgft, 7 fcéobdigtgji dj< 
cci^;ip leif <í ndjidn 7 d bf for}. 

ó/tirjns óo tig cuíi) f i7péi;i tíjj 
ciggfind ? 

Ffi. 1d6 péiD óo fcn\úbá6, 
ÚD bfr^l ditjigcdf FÍ;Mrjgá o;t;td 
pá nd fapgCdibe óo fi}i)^6aji, ^5 
cuji i<o»T)pd 50 óiongmdlcd bg- 
tíi r)uátí 60 caicgiw, 7 c;<ei- 
mcrcv ik dTatecfiíCm. 

mercy through Gbrift, with a 
thanlcful remembrance of his 
death j and be in charity with all 5 The Curate of every Parijhjljall iili- 
gently upon Sunáijs and Holy djys^ 
after the Second LeJJon at Eveni»g 
Praytr, openly in the Cburcb, in- 
flruS and exitninefomary children 
of bis Ptrijh fern unto bim^ as he 
fvaU think convenient^ infotnepirt 
oftiisCitecbifm, 

if Jnd aU FathirT, Mothers^ Msfters 
and Dames jhtU caufe their Chil- 
dren ^ Servants and Apprentices 
(rvhicb have not learned their Ca- 
*itchifm) to come to the Church at the 
time appcinted, and obediently to 
iear, and he orUtred hy the Curate^ 
until fuch timt as they h^%)e learned 
all that is here appointed for them to 
learn, 

ÍT So foon as children are come to a 
compnewt yige^ and can fay in their 
Mother -fonguc^ the Cree/f^ the 
Lords Frayery and the Ten Com- 
tndndmemt ; and alfo tan aufwer 
to the other S^eflioHs of thisjhort 
Cateehifm • they (hdU ie brought to 
the Sijhop. And every onejhall have 
a Godfather^ or a Godmother^ as a 
IVitnefs of their Confirmation, 

^ And Tohenfoiv:r the Bijhopfiiallgive 
knotsledgefor Children to be brought 
unto him for their Conjirmation, 
the Curate of every Parijh fjoiU ei- 
ther bring or fend in rvrititg^ with 
his band fubfcribed thereuntc, the 
Names ofaUfueh Perfons Toithin his 
Parifht as be Jball think fit to be 
prijemed to the Bijhop to be Con- 
firmed. And, if the Bift)op approve 
of tbetitf be Jball Cottf.rm tbzm in 
nanner fallowing. óim fgf mhdc fco Beit úM ú 
ZZf^óe^e be Zj^é Cb/tióf6,' 
lé eyjmbne B^jSig d Báifjdguf 
<t í>eit d gcd/ttílíjdf lé 5<Jlc 
•yjle 6rjDe. 

^> Ar dbomknaigkibb 7 ar laetbibb 
faoire a ndiaigb an dara leigbin dor- 
vaigb na miidne, deana an Cu» 
raii^f gaeb a gcuirfgbear cbuige d» 
leanbuibb a pjrraJjie do tbcagiff;;^ 7 
de cbeifiughadb go puiblighe aH Já 
teampoil a gcuii eigin don tetgafg 
Cbriflftaigbcfe aii a mcafaidb fé fein 
ar combgaraidb a dhunamb. 

f Agtiscuirfidhgacb uile Atbair^Mha- 
thair^ Mbaigbiflir^ 7 Mbeighi/ireat 
dfbitcalbb ar a gclciií, ar (eirbhi- 
Jidhibbjar a bpreimiifibbCnarfbogb^ 
luim a dteagtfg Criofiiigbe) teachá 
cbum an teampuill (a nam chinte^ 
yeifieachdgo bumbal, 7 riaráebtt» 
raid do dbeantmb, nogondeanaii 
A meid do horrdaigbtbear an f» 
dfogbluirr, 

% €omb luatb is thiocfaid leiiiibh cum 
mife iomchubbuigb,y feudfnid a cbre^ 
oraid a tigbearna, 7 na dsicb naim 
tbeanta do radh a dteanga a matbar^ 
jfbeudfuid mur an gceadna ceiflioHA 
tile an teagaifg Chriofdaigbe cehum- 
Aitft do flreagra, beirfuigbthear 
chum á Neasboic iid, J caithfiib 
gacbaon aca Dia-Atbair, fpiai" 
Mbithair do bbeitb Aige^ tnur fhia- 
gain ar adhuifaoi laimb Easíoic. 

í Agusgidh be ar bitb am a dtiubh- 
raidb anteafbuc rabba leinibb do 
tbabhairt chuige chutn agcombdain- 
gnidb, deana Curaid gisb uí/c 
pharraifie ánmana gacb uih 
pbearfa» an a pbarraiflé (mbeasfué 
fe bbetth iontabbartba chum a Neaf. 
éote) do chuir uadba, no bbreitb 
fgrioíbtia faoi na Uimb chum t 
Neasboic, 7, ma mieafan an te^^ 
bucgur eoira dbeanamb^comhdaing^ 
tíeochaidb ixi ar á moib fo ar 
r.dUidb-, LÍ m The Order of CONFIR- 
MATÍON, or laying 
on of Hands upon thofe 
tliat are baptized, and 
come to years of difcrc- 
tion. 

€ Vp3n the djy ipp-Anud, all tbit ire 
to be úen Confirmed, beiv^pUced, 
inifiiniir^gin Order before the Bi. 
jhopr, bt{orjrme oibtr Mhijier ap. 
pointed bytim) f})ill rud the Fre- 
face faHavjivi, 

TO tVie end that Confir- 
mation m . be mini- 
ftred to the more edify- 
ing of fuch as (hall receive ir, 
the Church hath thought goad 
to order, 1 hat none hereafter 
fliall be Confirmed, but fuch as 
can iay the Creed, the Lords 
Prayer, and the Ten Command- 
ments j and can alfo anfwer to 
iuch other Queftions, as in the 
ihort Catechiim are concained : 
Which order is very convenient 
tobeobfervtd, to the end that 
children being now come to the 
years of diicretion, and having 
learned what their Godfathers 
and Godmothers promifed for 
them la Baptifm, they may 
themielves With theirown mouth 
and conicnt openly before the 
Church ratifie and confirm the 
lame ; and alio promife, that by 
the grace of God they v/ill e- 
vermore endeavour themielves 
faith- Ordugliadh an CHOMH- 
DAiNGMlDH, no an 
chuir laimhe easbnic ar 
an d ruing do baifteadh, 
7 thainic iar fin chum 
aoife difcrcide. 

^ Ar an I J. orduigbtie, ar mheitb ion 
mbcid, hiiss an tan fin ehum dul 
f.ioi I-iiinb eishuicc, áiti^tid^ y vx 
jfifimhoi comhair a.^easbuicc^le^gi- 
fiib ft fcin (no M'lnifitir egin eile 
oirieoibis f() an broVacb fa ag 
hdnmhibi. 

Cf)um 50 t)63í(nc(ói di» 
combdingmuSd numof- 
ó/íáltíf cum c^fee bá 
IDÓ óon bfrfr,^ to gUcdf é, 
bónbi^^ a nfgliiif, 5<»ti <6)i- 
prjDe 6 fo iDfllc 60 tdh^iZ f<6l 
liim e<X)'bifcc, df dn 6j«o«5 
^étíbfdf ÚD cj^éló, Ofiáib do 
^'5?/i<í, 7 fld beic Tiditgncd 
bo /látí: 7 JDUfi txrj gcédtíntí 
féábfdf TDá cgf CtfJid eile 4cá 
ún fií cg5<(f5 Chi<w5fí)i^5e 
útccmi 60 F;<g5t*fii: ^Iguf if 
fó lomci^BíinS új) zój^bu^ii pn 
bo coiogmdil úfí bm-i cum go 
hpéábfú^b]f nd lennB Mj^ ccgf 

óáll) ú T)01f CUJY) rálfC ÓlfCflCT- 

bc, 7 iiífi. bpogltjiT) 5<íc <tfi 
ggU d gc^óe Cfi\ófb újn ú fon 
ú vám á iflbd'f ce, lé rá nobédl 
7 lé r.ú ccoilpéin go polldf 
60 lác^ nd b^gli^fe, T)d 7)61- 
ie c^6oa bo cgngdl 7 bo tíding- 
ngS; dguf d ggUdmttiT» mufí 
dr> gcédóncí, 50 Dbé di) fy]6 'pém 
éltcioU lé 5;<áf tf óé, d/t p^ií CottScmatíon. 

faithfully to obferve fuch thiags 
as they by their own cor.feilion 
have aflented unto. 

f Then sbiU ths Bisk'pfay, 

DO yt here in the prefence 
of God and of this con* 
gregation, renew the folemn 
promiie and vow that was made 
in your name at your Biprifm ^ 
ratifying and confirming the 
fame in your own perfons, and 
acknowledging your jelvcj 
bound to believe, and xo do all 
thofe things which your God- 
father > and Godmothers then 
undertook for you? 
^ Ani cviry one sbj.ll auiihi^ ai/netf 

I do. 

The Bipp. 

OUr help is in the Name of 
the Lord-, 
jinfiver. V\\v) Inth made 
heaven and earili. 

BiSlijp. Bleííed be the Name 
of the Lord. 

Anfwer. Henceforth World 
without end. 

hific^. Lord, hear our pray- 
ers. 

An^iver. And let our cry 
come UQto thee. 

Bif^op, Let us pray^ 
A Lmighry and everllvingGod, 
who haft vouchfafed to re- 
generate ihefe thy fervants by 
water and the Hjoly Ghoft, and 
haft given unto them forgive- 
nefs of all their fins', ftrengthen 
them, W5 bdbech thee, O Lord, CamlDaftt^nftt^a. 

<( n)i»|t4, 5<ic ill 6á/< <6r)Cdis 
f id6f <jt) ;íé «d n<í6báil péiff, 6© 
coiii)lió))í[í) 50 pí;tiTi£c. 

^ ATm ft-A i-iri an Sagart. 

A l^dtnuditígn fiSfe tírí fo 

<3, iJpMjni-fi 6'é,7 dTjcoiW- 

tionóilfe dn ggUcifr) foUumtín- 

Cc( 7 dr» triói6 óo ^ir}|b díj %\xf. 

«eb nd rtéiúe gcédbnd <xr» bu/i 
bpjf^vo^íí'^ F-'i'i, "? «5 dfefnlil 
go bpi^l ópidcuS o;<cíii>, 546 T^le 
r)í óo 5dÍ5 8u;< gcáiítóe Cfiiófó 
o/iftcfii ú^ bu^ fon, 6« c;<ei- 
ftSTih 7 óodéíítrfltmi^ , i,' 

Óo r)lm. : 

'5ln Ceíf ívocc. 

IS d )i(t!)im Atí ciggfind drá «/< 
j;co>i^>i(lrr)h. 

"Pr», 60 fiiiie ,j)£mb 7 rd- 
Idmb. 
Cdfp. 5° "'fí^ b^ii-'jiate dirim 

pfi. O f o dmdc f 05541 5dfl 
ci/ic, 

Cdf. O d tigei^nct eíf 6 Jilt 
í)o;iTídib. 

P;t. -dgUf lélg d;t 5C<D1 60 

^ocbi^n cugdS. 

Cdfbucc. bCridno gtjííe. 
A bbé -rjle cumdfdid d^uf 
f ióf(;%t»t;6e 5o toilib id6 fo 
60 feijtbífib óditgeirjgnTríu lé 

))(Dii), 7 60 tug doiS n)<íicgn)- 

>idf d í)p^cdi6e tjle ; ji^o'míd 

tú a tigSfiTjd, wejicdid Jdó 

Li a í with Confirmation; 

with the Holy GhofttheiCom. 
forter,and daily increafe in them 
the manifold gifts of grace ; the 
fpirit of wlfdom and under- 
ftanding ; the fpirit of counfel 
and ghoftly ftrength ; the fpi- 
rit of knowledge and true god- 
lineis ^ and fill them, O Lord, 
with the Ipirit of thy holy fear, 
now and for ever, Amen. 

^ Then aV of them in order^ kneilirg 

he fore tbi Bijhopy he [iuU Uy bis 

: •taniupon tbc bcAdof every one je- 

DEfend, O Lord, this thy 
child, [or this thy fer- 
vent'] with thy heavenly grace, 
that he may continue thine for 
ever." and daily increafe in thy 
J-loiy Spirit more and more, 
until he come unto thy ever- 
lafting kingdom. Amen. 

^ Then the BijhopJh^U fiy, 
,The Lord be with you. 

Anfiver. And with thy Spi- 
tit 

^ Aii CaU knctUng iown) the Bijhcp 
jfcii/ add, 

Lee us pray." 

OUr Father, which art in 
Heaven ^ Hallowed be thy 
Kame.Thy kingdom comc.Thy 
will be done in Earth, As it is 
in Heaven. Give us this day our 
daily bread. And forgive us our 
trefpailes, As we forgive them 
that trefpafs againfl: us. And lead 
us not into temptation ; 'Bur de- 
liver us from evil. Amen. ' leif dn fp}0fiá6 iv5ir)b di» 
comhpoj^cdijteóiií, 7 roédódij 
50 Xdét^mhr^i lonccí úíomáó 
z\ob\úCú\6e 5náf ; -fpyo^ab 
1\á CitiobWf T Dd CtJ5fc ; ypio- 
fúb i\áCo'n)^le 7 d Tjei;ic f pio- 
r<í6áilce; •f'P^ojiáb tt néoldif 
^5"^f >Kí pi/tóietbíf ; 7 lión idó 
ó ú tiggjintí, lé f piO|<dó bsgltí 
Dómhtú péin, d r)oif ú^uf 50 

5 v4« /in ír mbthh dhiiob uile ir g 
ngluinibh a noriugbi a blfiigknuife 
a neasbuicr, eiilrfe je á limb ar 
cbeaii gacb duine id fo fcicb Ag 
ráih. 

Cumhbdtj d ti52;<»id fo 60 
l$T)dSi[T)o fo 00 ifei/^bi- 
fgc^le óogftdfd flginbd, cum 
go mdti Igc pern 50 b/iat é : 7 
50 mbeit dg pay niof d mho 7 
rjiof d rnhó,5o IdeterDhi^l drj 60 
ypio;<d6 n(6mrdfd, r)o 50 zzv 
gib f é 60U jnggf f ió/<^6-ríbe. 
iiijen. 

^ yiy7 /ifj ieirs Ait "íeAsbucc. 

5o i^diBdr» ciggdw mdUle 

P)i. '2ig«f mdiUe \é bo f pio- 
Hdbfe. 

^ .-íi^Hí (ar 4 leigion av a vgluivihh 
do niomljTiy) cuirfidb j« UAsbucc 
ni cheiii (in. 

Óédndn) g'vj'oe. 
A Í? Hdtá, d cd d/< f|mf) ; 
"*■ T\<órD})tá\^ hdinm. Ciggb bu 
UTOgdf . ÓfrjCdit 60 toil df< zá' 
Idm, mu;< nicioft d/i ngm. CdbJ; 
iiif i) d ÍJIUÓ d;< Tid^tan laetgwitjl. 
<iguf rodic Syjti d;< ceionud, 
«)«;< mdicmióíje tíáib 60 ciorjctfig- 
£f d|< ijdgdit). iiguf T)d c;<éo- 
;<diii 1Q cum cdtdigte 5 df f fó;< 
iTjóolc. 'ám'Hi -^^^ Conecmatíort? 

^ Anixbis ColleQ. 

ALtnighty and cverUfting 
God, who makeft us both 
to will and to do thofe 
things that be good and accepta- 
ble unto thy divine Majefty ; 
We make our humble fupplica- 
tions unto thee for thefe thy fer- 
vants, upon whom (after the 
example of thy holyApoftles jwe 
have now laid our hands, to cer- 
tifie them (by this llgnj of thy 
favour and gracious goodnefsto- 
wards them. Let thy fatherly 
hand, we beíéech thee, ever be 
over them ; let thy Holy Spirit 
ever be with ihem j and fo lead 
them in the knowledge and obe- 
dience of thy Word, that in 
the end they may obtain ever- 
lailing lire, through our Lord 
Jefus Chrift, who with thee and 
the HoiyGhoil llveth and reign- 
eth ever one God, world without 
end. Amen, 

O Almighty Lord, and cver- 
lailing God, vouchfafe, 
we befcech thee, to dircei. fan- 
£lifie,and govern both our hearts 
and bodies in the Wjys of thy 
laws, and in the works of thy 
commandments, that through 
thy moil mighty proteition, 
both here and ever, vve may be 
preierved in body and fou?, 
through our Lord and Saviour 
Jefus Chrift. Amen. 
^ Then the Bijhop [hall hlrfs them, 
Um^ ttusy 

THe bleillng of God Al- 
n^'ghty» the Father, the rjd neite bo roilgb 7 to 
bedndrr) ccoi rnáxt 7 c<Xicr)giio<lc 
dg Ó0 JÍDÓjttJoif í)i<(6<tf <j( J <c 
cdnofDio dg beHDam <x\^ iiumb(jl- 
j-r^be cugdfef d ú^ ú fon fo 60 

df<lrtró<í (00 pé]}x eifionf)pUi/< 
hdbf col Txorotáfú) cum 6g^BcK> 

60 t<íB^Ctídií)(loif d») 5COOTC(/t- 

tdf a) dfi oopogd/t 7 dji 00 mdi- 
^Sf Sll^^'í^n)á}l bdiB. gi^Smíó Ctt, 
50 rdiB 60 lam dtd/^bd go Bjiát 
^f ^ Scgíiíí'B i go f<diB 00 fpio- 
^áb Tjíómcd go fio/i iDdiUe |1wí; 
7 go CCfiéo/idibe id6 d Bpiof 7 d 
íiurnldfóoc pocdl, d/tfnoSgo 
Bpédópcxió pó tíéoig di7 Bgtd 
f!0)ifibY5tíe ópdgdil, C;ié <;< 
cag2r<??d lóf d C^ioy-d, dcá wá 
B^tdíb 7 dj fcíy;idí> irdilia 

/tlOCf d 7 dT) SplOfldÓ TlíOnf) CDíl 

^ló^d go b|iáú, f(6gdl gdf) C}<!c. 
■íímeT). 

O*?! tfg^|<r)d líjle caiiídf dilj, 
•7 d Óhé in(5;<^í)if;be g-rjbi - 
wíó tú, cóiicdib d;4 gcjioibce 
md;<fDí) 7 d^ gcoi|íp óo 6í^- 
lubdb, óo íirómdb', dgdf óo 
fóiúítdS d f ligtiB 60 bligtgtí, 
7 d-rtoiB/^ecrfi!) hdiÚ£T)Cd6, cum 
u/^é óo bfbsctn ^o r;<édi», d») fo 
7 go B|idt, go roBeitmif cuiio- 
6digte d cco;ip 7 d TjdndiT), Cfié 
dji Sláni^btéoi/i lofd C;tióf6, 
<(ií?ej?. 

^ vín« /?»f beinnochaiib an "iudf' 
bucc iíJ, ig rídb mur fo, 

GO jídiB Bgíjugdtí be T^le 
cwjfllf ailí, <l ^ldtd5 7, a^atcímonp: 

Son, and the Holy Ghoft, be 

upon you, and j|jnaia with you 

for ever. Amenr 

^ j4nd tberejhaU none be aimittei to 
the hol^ Cammu^ion, umil fuihtime 
as he be CifíJJrmed, or he rexiy and 
iefuous to be Confirmed, ^tl^Jic, 7 <iSpioi<dib fjftimo^diB- 
f» 7 50 Bpiindiii nidille jiiB 

^ Agas ni leigfidkhr toniuine ebum 
nicomiOtneHiomitkiy rmgogcHir. 
tbior e fioi laimh eaftuir^ no, no 
go rxibb reidb agus fombbar 
cbuige. ThcFormofS' lemnization Ordugha ShoIlumiTaIgh an 
of MATRIMONY. P H O S A I G H. ^ "T^^fft tbe Bins of all that arr to 

J7 be married together^ mu& be 
publiftcd in the Church three fv.nl 
Sundays or BoJy-days, in ike time 
of Divine Setvicsy immediately 
before the Sentences for the Offer- 
tory ; tbf Curate faying after tbe 
accufiomcd marintry 

IPubiifli the Bans of Marriage 
between M, of — and N. 
of — If any of you know 
caufe or juft impediment, why 
theíé two peribns Ihould not be 
joyned together in holy Matri- 
mony, ye are to declare it: 
This is the firft, {Jccondy oítbird^ 
time of asking. 

i( And if the perfons that are to be 
mari'ted, droell in divers Pari[hes, 
tbe Bans mufi be asked in both Pari- 
Jhes ; and tbe Curate of the one Pa- 
rifhfi^all not Jokmni^e Matrimony 
ietroixt tbemt toitboiit a Certificate 
of the Bm$ being thrice aslced, from 
tkc Curate of the other Parifh. fH At the day and time appointed foy 
Solemviiatiptt of l/lmimonjf tkc ^ A Gcetloir caithfear garminna 
tlL a nicmliin bbi/schum a bpofia 
a naoinfh^i hldj faoihV-udhidb fan- 
teampull tridominaigbe fa leith, no 
Isethz (aoire a ntimlir m feirbkifi 
diadha^ ar hill roitr.b rxiihte nJ 
hoifriik\ an Minifleir ag radh mur 
is gniith. 

PUiSligir.i fld gdjíJíxirjd 
póf did ei6];i Qlj. 7 
\*\ IDdf diciw 6<ói- 

í»£c itgdiBf e títíBdfi no cgftctoi/^- 
»Dgf 5 pa ndc fepedbpY^jie dn 6á 
phgjiyoiiife 60 cgTjgdl f^é céile 
úr\ d bpóf d6 Híómtd, if cói/< 
bíB d poillf gbdb .• dg fo dn 
cédí) {j&'(\ ód/id, DÓ dn C/<gf ] 

«í Jgis ma hbid na pearfonni bkio's 
chum a hpojdx gan a hheitb na 
gcombnaidbe a naonpbarraisde, is 
Ciitc na garmanna do tbdbiirtfnit 
di phírraifie^ 7 ni dbcanaiab M'- 
nifieir aon pharraifde an pofadb do 
fholluitnniudba enorra, gin ite^r. 
bbaih dfagbail Mbinifteir au 
phirmi'ideeilr^ go ttugadb na gar^ 
Miawna fa tbri. 

^ Ar an lay ar a mm chinnte chum 

foUumnaigbtbe an phofaidb, tiocfiid 

ieffoni apatcimonp; 

Ptrfonstú be marii dlhdlccmí into 
tke body of the Cbareb with their 
, Friends tniN(igbl>"urr : And there 
ftinding together, the men on the 
right bind, and 'he roomin on the 
trf,,-tbePri.ftJhjUfjyy 

D Early beloved; we are ga 
thered together here in 
the fight of God, and in the 
face of this Congregation, to 
joyn together this man and this 
woman in holy Matrimony, 
which Í3 an honourable eftate in- 
ftituted of God in the time of 
mans innocency, fignifying un- 
to us the myftical union that is 
betwixt Chrift and his Church i 
which holy eftite Chrili adorned 
and beautified with his prefencc ; 
and firft miracle that he wrought 
in Cana of Galilee, and is com 
mended of Saint Paul to be ho- 
nourable araong all men ^ and 
therefore is not by any to be 
entcrprized, nor taken in hand 
unadvlledly, lightly, or wan- 
tonly, to fatisfiemens carnal lufts 
and appetites, like brure beafts 
that have no underftanding; but 
reverently, difcreetly, ^dvifedly, 
foberly, and in the fear ot God, 
duly confidering the cauics for 
which Matrimony was ordain- 
ed. 

Firft, it was ordained for the 
procreation of children, to be 
brought up in the fear and nur- 
ture of the Lord, and to the pr-iile 
of his holy Name. 

Sccondi) , it was ordained for 
ft rjsaeay igainft lin, and to a* 9ia pesrfonnx hhiis chum a ípofdá s 
ftejcb go corp a teetnpuiU maillt 
re na gairiibb ,7 k na ccomhar^ 
(inmibh , jigus ar feafamb dbsihb 
am fin a bfhocair á cbei h, an fgar 
ay in hiimb dbeis, 7 a hUan ar m 
iiim ctl'-, dtari an Ságtrt. 

A Cbái/^de fo ^omriy)e cái»3(6i6 
Cf<7jy) Ú bpoc^ a céile tun fo 4 
bpdsu-yjf 1 Óe, 7 a Ut^ an coiii)- 
t)or)óilfe,cun) dfe^fojuh^nfo 
eo cer»5<il fé céile a hpóf^ó n<óm. 
td, rjoc <ízá Dá ycdib onó;«í«>, 
iiói<i)c(i5 óiá << í)<íwf if< r.eiii»-; 
ciourrtije an dTjTie, 45 ciixUa^ 
5<xi> bifii íir) cgngttil fiifrjóití- 
hjiú\6 ú zd lói/t ChfMÓfó 7 <f 
CdgUif ; (it) f c<xi6 j]c6ÍT)C<C úb 
bo ó^llndib* "7 óo fgidiixlil» 
Cfiofa né i\<í comlu<íf)<í;< pein » 
7 l^^f dngcédó »DÍo/iB7;le bo 
fiine fé á 5cá)íct Ji£( 5<tilelb 7, 
60 mláf r\<6m pól jiDUfi fzúió 
oí)ó/i(lii> ibift net hirjle tjfoine j 
7 T^me f ií) mat cói,H ó(6ii)gc tf 
tioíif5t)ú(t> nó <í sciBáil tf láiiii 
50 bobdj), go n^inp/iíifód ii<c 
50 ?>ió/7)f <íc cum ó/^iff 1 7 diu- 
miáíjd í)<í eoltjd óo f «íf ugtií, <()< 
t)óf Tjd jr,í)gtílitígG nob/iifóginciilj 
tig Tíác íjpifjl CTjgfe Hfi brch, 
<íf 5<5 bámírijc, ejciyc/teiogc, 
f wt;óé(í;<í(c, célige, dgdf d 
«gglcí 6é, tt/i ccdB^c aipe mHfi 
if óÚAl óor?c( bc(6i>^ fú}í hoft-' 

51 ccédoói/i, 60 hóf<6Vf5|t» é 
cum claiie óo geingmciin, cun> 
d ccugtíí f uíif dnggU "7 tiTioi- 
óf f úí) ciggr^nd, dgLtf cum mo- 
laid ck dnmcí fldombtd, 

■^ln ódnd Fef,6o bÓ!i6»*5|6Íj 

voiá void fornication, th»t fuch per- 
ibns as have not the gift of con- 
tincncy might marry, and keep 
themfelves undefiled members of 
Chrifts body. 

Thirdly, it was ordained for 
the mutual ibciety, help and 
comfort that the one ought to 
have of the other, both in pro- 
fperity and adverfity : Into which 
holy eftate thefe two peilons pre- 
íént come now* to be joyned. 
Therefore if any man can ihew 
any juft caufe why they may 
not lav/fully be joyned together, 
let him now fpeak, or elfe 
hereafter for ever hold his 
peace. 

<[ And Alfof puking nntothe Per fans 
tbntjhiS be married^ teJhaHfty^ 

I Require and charge you both 
(as ye will anfwer at the 
dreadful day of judgment, when 
the fecrets of all hearts ftiall be 
difclofed) that if either of you 
know any impediment why ye 
may not be lawfully joyned to- 
gether in Matrimony, ye do now 
confeisit. For be ye well aflu- 
rcd, that Co many as are coupled 
together otherwiíé than Gods 
Word doth allow, are not joyn- 
ed together by God, neither is 
their Matrimony lawful, 
f At vohich ity cf Marriage, if Any 
man doalledge and dechre any im' 
ptdimim vobj they may not be coupl' 
ai toga^cr in MauimQn} ^by Gyds •7 cam yc/^jopdciiif bo fgcnaCj 
cum 50 bféutfdS dn b;<or)5 dg 
rjdc fepifjl dotildcciS T)d 5gT)m- 
ncngif póf do 7 iá5 pein 60 
cojjgmdil nd mboiU gtdndóo 
cojip Cb/tiof c. 

cum dTjcomludó^, úií congndiB, 
^E^f nd combpu/iccif úf có}^ 
60 gdc for) dcd dft 5dc Cdob 60 
tdij^c ód céile, úT) d fcún iguf 
d mifeún : Cúh úbÁpsúf^f o {li- 
fe d Idt^ dg cgf dTioif cum 
dgc^rigdil f<yn f cdtó mdómhtd 
ub, -yjme fin rná fcuodij dor? 
rjb-rjne ábBdj* cedf^c 60 tdif bC- 
rjdb pandc dfi Bpeibi/i d 5«£r>5- 
dl lé céile 50 5lif ciondc, Idb- 
pú6 fé dT)oif, T50 bibfé 7)d tof 
6 fo dmdc 50 hf\it. 
^ Agus mar an gctidni ág hbbairt 

lets jiA pcarfonmibb á uoi shum a. 

bpofta, dearafe. - 

AlcciiDj «gwf CYjf^im 6iid- 
^*' Idc o;<diBfie d)<dón (mún 
heáritói Fí<S5dlá udtBáfd«b 
dnb/^eiteámndif, dncdn d poil- 
f éocdji jxúi) gdc -rile cjioibe) wd 
zé dg c£f d)< bíB pof coij^mif 5 
d;< bic 60 Bd«d6 Buft gcedngdl 
lé ceilé 50 6lif cioTidc d bpófdíí, 
d dbiiidil d tioif. Oi/t bijib í<o 
bgd;iBcflí, dr)mbéi6 docpsdl- 
Cd)< lé ceíle f gc iDd)* c£6di5£f 
bjndtdji béy Dúc é Óiá 60 c£y)5- 
luf lé ceíle láó, dguf ndcb 
Bptjl d bpófdS ólifcioíjdc. 
^/ír tf /4 /;>j 4í pbofaidb ma ni aoneacb 
eiliugbadbt 7 foiíl^ugbadb ar áon 
cbcl do tbormifgeaáb agcegngal ie 
cbeile A b;ofidbyio reir dbligbidhDe» Law, or ths Laws of this Realm, 
and xDill be bounds ]ind fhfficient 
Sureties rvitb him to the Parties, or 
elfe ptit in á caution (to tie fuUvx- 
Jue offucb cbirges as the FcrfoTts to 
hemaniei do thereby fu{itin) to 
prove his allegntion : Thsn the fs- 
lemni\3.ti;)n muft be deferred until 
fuck time as the truth be tried. 

^ If r.o mpsdiment he alledged, then 
fhiU the Curate fjy unto the man^ 

iV. T 7f 7 lit thou have this 
V/Vr woman to thy wed- 
ded wife, to live 
together after Gods ordinance, cum feu|< nr)b|tcl do cdirgmh d- 
in the holy eftate of Matrimony ? fepcc^ d ceile óo ^ef|< 0^^6175 *^t 
Wilt thou love her, comfort dfódiórcíómbtíl dn póyíii6?3ln 
her, honour and keep her in l>5rtdib*eoc^í,<lgcoiiíj:oi/<ceoc^ Í, 
iickneis and in health, and for- d)) ót:iu5>;i^ oíióif*, 7 cukb^t b*l vo reicbdigba ni righeachdafa, agus 
go gee angel it dk fe e fcin, agtis ur- 
raigheaci acbhuingearht rr.aiHe ris 
don Unahhdriy no go gcuirfhidb geall 
(bi lanluacb do gich ditbhail da 
thuitfeadh ar na pearfoflaibb chum a 
bofta) ar orrlaimb, go ndeana t 
ciliu^t* g" v.mh: San chas fm 
cui/tlejira fohiimniugbx ar gculljtto 
go bhfcaftir a vfirinne. 
^ Mumgcuirthcar ttirmeafg ar biff-^ 
aii fm deira an Mmijleir lets an 
bhfeir. 

Hdil Igc dn fcftj- 

fú 60 ht\t dgdd 
ii)d;i m^oy póf6d. QIH A faking all other, keep thee only 
unto her , fo long as ye both ihall 
live? <f thefíian sbtU anfvoer, 
I will. 
IT Then skill the Priefl fiy unto the 

^'\li Tilt thou have this 
V y' man to thy wed- 
ded husband, to 
live together afrer Gous ordi- 
nance, in the holy eftate of Ma- 
trimony ? Wile thou obey him, 
fcrve hira, love, honour and 
kerp him, in Ijcknefs and in 
hcakh, and forfaking ail other, 
keep thee only unro him, io long 
as ye bjth ihall live ? A' dn d hgf laince ^ úHd f Uirjce, 
ú^uf dg Zjié\^^n gdc i^le 
njbná eile, <in ^CTjitthbeoc^f^ 
iúfeht] cMnbdín, coiribpctMif 
i»b^pib'e d;t(Dr) ? 

f Fieigecraidh an fear ^ 
If all ledm- 
<f Ann fm deira an Sagari ids a 

'^^N- A N^illgcdn fipfn 
60 belt tigdi) nd 
cec(;t póf ód, chum 
hufi mbetd 60 cditginb d bpoé^ 
dceíla 60 ^eiji ó;i6if;5 Óé, d 
fz<í\t) wdóiDCd dn pófditi ? dn 
óciiiB/td zú ttwhUf ód, d 
vbc^D^ fei/ibif 60, ún óciuíi 
rá St^^^t ónoi/t 7 cumhi)dc 
ijó, d ngfláijice ú£uf d fldin- 
ce, 7 <!5 créisgrj gdc tjle 
p/t eUe, tírj gcumbóeoc^ ru 
Féin 6Óydn dmdi)}, con;bp<sí)d if 
iwb^p'fce dfiáón ? 1 will. 

Who gWeth this woman to 

be raarnied to this man ? 

^ Tbt^jhili tbeygivt their troth to 
rich othif i:: this mnnzr. 

5 "Tie Minifitr rereiving tie wctmsn 
at her fitters crfrkvds bends, jkiU 
ciuf: tie m£n rofii- khrifrbtlini 
tf) ttúe the room»» by ter rieht Íi2r,/, 
Avdrof^j fficrhim, tsfellowsté' 

IN. take thee N. to my wed- 
ded wife, to have and to 
hold from this day forward, for 
better for worie, for richer for 
poorer, in ficknefs and in health, 
to love and tocherifb, till death 
us do part,accordingtoGods holy 
ordinance ; and thereto Í plight 
thee my troth. if Tlcri Jlh-'il tky, loojcthJr hindsynni 
tt» KOfur^n Toiib bcr right liani tak- 
:rt^ tbe man by his right hir,d,JhaU 
hicwifkfiyjfurtbe Minimal 

IN. take thee N to my wed- 
ded husband, to have and 
to hold from this day forward, 
tor better for worfe, for richer 
for poorer, in licknefs and in 
health,"to love, cheriflh, and to 
obey, till death us do part, ac- 
cording to Gods holy ordinance^ 
and thereto 1 give thee ray 
troth- rfc.'ii /r.fll/ thy A^cin hofe their 
tundii And ite mg'i JhA! give unto ^ ynigtoniib an bhtiv, 
^ A■nr^ fm Aeara Ait Minifleirf 

Citi to}f\}>p}of ai) h^y)fú cum 

% Ann jin bheanii a gccir.ghill da 
cbiik ar an moibf*. ^ 

^ Ar r.gahhiil m mr,i den Mbttiifíiir 
ÍS UtTAihb A hither no a arad^hheart 
fe fo dedri ar a bhfear breith ar 
Uiv.b dicis na vnvit !e na Uiír.h 
iheis jdn^ agus raáb ns, dhuigb 
fun mar IctTiis. 

múo\ póf6d tídr») péin, 
cum óo t)€it tiigdm 7 óocoT)gn)áil 

m<x6b W£f<l, nodb fcnfehbbf^e 
rod ódi6hbh;«e, ú. íjcdfláince 
■7 d f Uinc«, cum 60 ji^dbugdb, 
"7 60 chochshd6b> 50 f 5d|<dn> 
d?) h^X iri, 60 ;*éi/f ójiótjg 

mó coinjioU b-nz. 

*[ Ann Jmfgicilfid a Umbiy fgus Ar 
mbrtfib ion tnbmoi ar Itimb deis 
a HjliirleifiUimb dbeisfein, dear- 
afi rrnr an gttidm u ndiáiib í 
Mbinifteir, 

G'JlBdmf d ^1. co^-d ^l. mdft 
feáji pófód óám ceÍTíjCíJm 
60 he^t dgdiT), 7 60 cowgn-.tiil 
ÓTj láf d d n?dc,mdó f^f. iú múá 
mjf d,mdt) f<i^6bpc mdti 6di6B;ie, 
ú rjgf Idince 7 d f Idínce, cu» 
60 sftabujdti, 60 cocbdgbd6b, 
dguf umhldf óo tdB^c bTjZf 
50 r5d|<di5 drj háf lii, óo 
j<eífi ófí6tj5 Tjcómbtd 6é ; dguf 
léif fin ij€i;tir) títji; rró coirr 
gioll. 

^ Ann finCgi'tiljid.á.rís iilirakii agus, 
bbcara an f,-cr fríi-fi d&n uérííJÚ apammott?. 

ibe vxmn» 4 l^^ng^ hjii>>g. the fam 
upon tht Bock, toitb the accuftomek 
Duty to the Fritfi itti Clerk. Aad 
tke Prieft taking tbi I^Hg, (kiU de- 
liver it unto the mxrSj to put it up» 
thefourrbjingtr of tbe vsomans hft 
Uni, A»i tbe mm holding tie 
^ive, tbifCf And ttíigít bjf rhe Brief* f 
sbiU (an. 

With this Ring I thee 
. w«d, with tay body 
1 thee worftiip, and w4tla all my 
worldly goods Í thee endow : In 
the Name of the Father, and 
of the Son, and of the Holy 
Ghoft. Amen. 

^ TbeH th man JeJiving tkt ^*sg up- 
on the founbjiiigtr of tbe wjmns 
lift bin d^ tbij/jhaU hothlncel dovj^, 
uni tbe Minifisr fasUfy^ Let us pray. 

O Eternal God, Creator and 
Preicrver of all mankind, 
giver of all iptritual grace, the 
author of everlafting life i 5end 
thy bleffing upon the(é thy fer- 
vants, this man and this woman, 
whom we bleis in thy Name; that 
as liaac and Rebecca lived faith- 
fully together, io thcie perfons 
may furely perform and keep the 
vow and covenant betwixt them 
made, Twhereof this Ring given 
and received is a token and 
pledge^) and may ever remain in 
perkSk love and peace together, 
and live according to thy laws» 
M m 2 through ig alesginn ^aran Jeiii,., ..... - .-.i 
J dualgus ghtiJííbeacb ion tflgerr^f 
don cbkirsixh. Agns at Húgrr.íi^i 
a nfainns den ifa^trt hhturafedo-' 
fbsir e^sbtim a fbur ur tgceirkm-}'. 
mcar do himh chle m'm-Mi. Agu; 
ir gcongmiatl a nfaimie Ann fin do 
njhsir,; ,7 .At mheitb d-jn tjígírt da 
ibeigifii^ieirifi, 

POf<(m tu jirf Ú Bf diTjefe, 
Q'nofum tu fie roo co,Kip, 
7 he^nm mtjte w<io\n fhá^áizú 
m<if crioti bY;c : d i^ldnim d 
^ldt<(fí, 7 Ú ^Jbic, 7 d f pio|«ii6 

Í Ant! fn ar hhfuglbjil 1 vfxir.ne 
hn fbior ar an giejitbrib'iaiti 
mbiur do Uimh cbls na mm, Ui^fii 
draon cr a Kgluinibb iziby igiu z. 
dura, in S/iiynfieir. 

XflUJceoifi dguf á canob- 
ótlijteoin úi\ cinitj bvJontí Tjle, 
d tiot>lfli?eceói;< 5d«h Tjle gf^áf 
fp)0f<d6dílce, á "56^ m bgtd 
X\Q^^fyx; €v;f< Ó0 fegiiusd o^H^'ú 
fo Ó0 fe?;tBlf i6><in P0if o ú^uf 
a. Bgwf o, dcdoiiDibiie Bgnujjd d6 
hdinmfe ; chum JDdft caich 
If ddc, "7 i^ebgOCd d r{}he<Xt<i 50 
C)<eibni)b£c d fepoc^ ú c«ile, 50 
Bpfópdlfeíf nd pedjiyoijdf d t^úf. 
á.i\ gcédónd d« rabóió dguf da 
eurifidtí íío ;<wgb' 2COf</4d, (óá^ 
combdrtcd, 7 5dn g£ll di} pdiji 
fo 60 cugdij d^uf 60 gldCdd) 
Ó0 cojmbíiótídó dgtif bocojjg- 
mdil 50 íxd)<í), tígiíf ^ánm- 
diJj 50 fío/i d wgrdJ) loiDld», 4- 
5;u/ d7'ior:i.-. íé céile, <iguf 
«Í m5ecsi;hd cáitgro feo r^^'in fe» ípatcímon?; 

through Jeíus Chrift our Lord. 
Amen. 

^ Tbenfkill the Triefi join their right 
bands togetbfi-y aH fjy, 

Thofe whom God hath joyn- 
cd together, let no man put a- 

funder. 

q 'Lr,fb3U the Minijia fpeah unto 

FOrafmuch as N. and N have 
confenred together in holy 
Wedlod', and have witncffcd the 
fame before God and this com- 
panf, and thereto have g ven 
and pledged their troth either to 
other, and have declared the i^me 
by giving and receiving of a 
Ring, and by j )y ning of h nds ; 
I pronounce that they be man 
and wife together, In the N.ime 
of the Father, and of the Son, 
and of the holy Ghoft. Amen. 

f And the MiKifier /ball add this 
hi (Tmg, 

GOJ the Father, God the 
Son, God the Holy Ghoft, 
bleft, preierve and keep you ; 
the Lord mercifully with h's fa- 
vour look upon you, and To fill 
you with alirpiritual benediction 
and grace, that ye may fo live 
together in this life, that in the 
world to come ye may havclife 
cverlafting. Amsn. «f Tkefi the T^iitiJJer ov Clerks going 
to tie Lordi rahic, pnU fay or fivg 
this F/álm foUovcifsg, blijidye, zj^é lóf fi( C/<iófó on 

^ A,\ fin doeiuj. an Sxgirt a Jamba 
díífi do cketngal It cheile agus 

Í. d'^ars fe, 

^ld Ci7;i|i> feifjyie <(f< bit ó 
céile it(6, Ó0 c£j)5<lil biá lé 
ceile. 
^ An ftn hibbeoraiib an lAitiifleir 

hit ibpbil. 

D^ ^^'5 E"/t dór5C<(ib'£6d/t 
jN. ú^uf J^l. ^Q ceile «( bpo- 
f ab Tidonpcd, cfgof gur* pidSflcd- 
Vtl^^^ dn gcédóna a. Idc^ 6é, 
7 nd CYjogf afd, rtguf ci^ge fin 
50 ccusdodft 7 gúifi jedlldod/t 
dgcoingfll to. ceile, dguy gd/i 
poillyighetibii^ dn gcedOna le 
Cdb^c, 7 le gdBdilFdiiie, ú-gif 
lecdBdipc Idmbj poiUfigimp 
50 hpT^hb nd IdneiiDbcnn poybd 
le ceile. <( TjdiniD d ^Idtdfi, <C- 
guf <ii\) mbic, 7 d» fpio/tdl5 
íiróimb <(mer). 

^ /Igiis cttiijidb an Mi»i(}cir Tia- 
r*';i: t? ';>' i»» biinyiughiiihji. 

GO mbgndige, 50 gccóÍT)- 
naib, 7 50 scunoodije 
bid dn rdc|, bid dn njctc, 
bid dn fpio/idb fltiomb fib; 50 
bpéucdití dn cig^find 50 ■C]\6' 
"cl^c le «d pojcfii o/idib, dguf 
50 liOTjdib fé 16 lé gdc i^le Bjij- 
"S<i> 7 gbrdfd T'piondódilre, 
londf 50 bpédóprói belt bu/i 
ccornhndige dfcpocdi/i decile f dn 
wbftdfd, d,K irob' f dn ~f cogdl 
dcd re cgf 50 mbeit dc^gtd 
f ió/<;íT9tíeá págtíil dgtxig. <ÍW)C)?. 
^ ^/j;í'» dr ndul den MhiniPei,- no dun 

chkireicbgo bord an tigíeivna^ Jea. 

ra, m cinlv.iib in ^pfailmfeUanas, ^atcímon?: 

Beati amnes' Pfalm. 1 18. 

BLeííed are all they that fe;^r 
the Lord: and walk in 
his ways. 

For thou ihalt eat the labour 
of thine hands: O well is thee, 
and happy (halt thou be 

Thy wife ihall be ^s the fruit- 
ful vine J upon the walls of thy 
houie. 

Thy children like the olive- 
branches; round about thy 
table- 

Lo, thus ihall the man be 
blcfled: that fc^reih the Lord. 

The Lord from out of ^on 
ihall ib blei's thee : that thou 
flialt fee Jerufalem in profperity 
all thy lifelong; 

Yea, that thou ihak fee thy 
childrens children :and peace up- 
on ifrael. 

Glory be to the Father, &c. 

As it wis in the, &c. 

IT Or ibis i'jaln. 

"Dens mifertatur. PClm. 6;7. 

GOd be merciful unro us. 
and bleis us : and fhew us 
the light of his countenance, 
and be merciful unto us. 

That thy way may be known 
upon earth : thy faving hcahh 
among all nation?. 

Let the people -praife thee, O 
God : yea let all the People 
praife thee. 

O let the nations rtjoyce and 
be glad : for thou ihalc judge 
the folk righteoufly, and go- 
vern the nations upon earth. 

Let Peatt omne?. pfdt. I^S. 

IS f 0)M gdc áon, I Ú bptil fg- 
Id dn Ciggf^nii: dguffioi)- 

Oifi ióy-pá z\x fáotdr^ bo lam 
péiíj : bidib LÚ fonci, "7 }^úcá\6 
50 mdit ór^z. 

Oidib 00 Bgn eofmh-r^l ;<if d 
BpingnohTji) to/n^g ; d/t tdoiBijii 
Ó0 tige. 

bo cldj? cofnohi^l lé pldtj- 
Coigib cftoiri nd hold : á Ccin)- 
cjoU 00 bói|<6 

péuc, gu/t md/<fo Bfdf dn 
feY^ne bgrji^gb: ^ «^ bp-rji ggld ún 
Cigfr^nd. 

6eirieocY;6 dn trig||i)?d tu df 
Son : "7 60 c!,cib -ú mdic Ufiu- 
f diem i^le Ideue óo Setd- 

?(guf 60 cipe cu cldti 60 
cloi7)e: 7 f iotcd» d/i If^idel. 

gloiji 00 Í^ldi^, 7c. 
Q'Ou;! 60 BÍ, 7c. 

IT 'v^ -^J 'li'i:uwf'. 
Deus Miferiatur. p/-dilm (j/.^ 
gOftdiBC)ídCrióc^ecb->7>i, 7 
go it)é|yir;ge fé f in : 7 0CI- 
l^dbfeddgdiiJo/tyjr, TgOf^dic) 
C,H0C^$c b'yjn. 

lotióuf go y)diúgnrá{|< 60 f lige 
ú^ dn Cticildnoh: óo f Idnugdb d 
roefc i)d «r,ie cineSdc. 

QlHoldifeif nd poiMgcd tu, d 
bbé : iwoldibif nd po^bl^cd ^le 
tu. 

O bCndii» rd cmcb'dcd 
liídtgái;<e, 7 béiógí^^ójci 6v\ 

mb go C|r^i 7 «::fieof<(5c| r}ct 
eiTi£6dcd d;^ i;4la/i}b. Let the people praife thee, O 
God: yea, let all the people 
praife thee. 

Then ihall the earth bring 
iorrh her inacafe: and God, 
even our own God, (hall give 
us hisbleffing. 

God ihall blefs us: and all 
the ends of the world (hall fear 
him. 

Glory be to the Father, &c. 

As it was in the, &e. 
Í Ue F/hJn ended, aftif.tbe man i^i 

ih:^cmAn kneclingbcforeth* Lords 

'Ljhir-^ ibf. Profit jhnding tt the 

7dbl-y ind turning his face tawárii 

Lord, have mercy upon u». 

Jnfwejr, Chrift, have' mercy 
upon us. 

~ Miftifier. Lord, have mercy, 
upon us. 

OUr Father, which art in 
Heaven-, Hallowed be 
thy Name.Thy Kingdom come. 
Thy will be done in Earth, As 
it is in Heaven. Give us this day 
our daily bread. And forgive U5 
our treípafleá, As we iorgive 
fhcm that trefpafs againft us. 
And lead us" not into temptati- 
on j But deliver us from evil. 
Amen. 

Mmifter. O Lord, fave thy 
frrvanr, and thy handmaid ^ 

^<xnj-wtr. Who put their truft 
in thee. 

Minifier. O Lord, fend them 

]p fr^m thy holy place 5Í|oldi6Íy jjd poiMjóií tú, <I 
bhé J moldiblf nd poiblgcd tjle 
tu. 

bo Bé<íf<t;t> <tT} Cirtccnb <t bi- 
f£c: f>cineocti»<> Di<t ili< ^lóící 
V% 

* OetY|eoctSi6 6?4 fin : ^"EtH 
biáiS <í ggld ^ tjle teó|iíi>jiriB 
Dá cdlrobtxn. 

5lái;i 60 ^ldt^, ye- 
^a;< 60 B?, ■?«. 

f lar geriochnugb^ r,a Pfatlme, tgiTt 
iir mbtith aonjheAY 7 ior. ntnaoi 
ar a. r.gluinihb os conikujr bbutri <in 
tigbearna, ar rr.beitb dsn tfa^árt na 
ileafamb «j á« rnbord^ 7 ig n^mpodb 
ai^teadb chuci, deira. fe. 

pf<e. "á Cbi<lóf6,6é<)[9<í cj^ó- 
«^e ojitjn. 

2||!n. <í tijgftfjtí, 6édt)d Cjio- 
c^e o/tt^rj. 

ncíimcdr bdirm. Ciggtí óo 
^iojdf . ÓCnc<!i/< 60 toil 
d)< cdtdiin, muf< nítioj< <íf< r,gfn. 
CdB^ 6if Ti d niub tífi ndí^dt) Ix- 
ceami^l. "^guf mdit tíiffi d;< 
e«ioncd, noufi mdicmlftne SáiB 
60 ciorjTJdijgf d)< ndsdib.-dgay 
«d Cfiéofidib in com cdtdí^te \ 
úf f <6j< líj ó olc 7itner\- 

3|)in. O d ti5gr<«<í» fáBáil- 
hógldcb, dguf óo Bdnógltíc. 

Pf<e. bo c"»ji< d i\bótuf 10 n - 
dí). 

^lfjifl. O d tiggrí'i'íí ei^;< cowg- 
)]da? cucd áb io7)dv) r;cíúR)^- \AnfifeK And evermore de- 
fend them. 

Minifier, Be unto them a 
tower of ftrength, 

Anpuer. From the face of 
their enemy. 

Minifier. O Lord, hear our 
prayer. 

Anfiver. And let our cry come 
unto thee. 

Mimjler. 

OGod of Abraham, God 
of i^c, God OÍ Jacob, 
blefs rhefe thy fervanf?, and fow 
the ieed of «ternal life in their 
hearts, that whatfoever in thy 
holy Word they (ball profitably 
learn,* they may in dttd fulfil 
the fame. Look> O Lord, mer- 
cifully upon them from heaven, 

I and blefi them. And as thou 
didil: fend thy blejSing upon A- 

, braham and Sarah, to rhcir 
great comfort ^ fo vouchfafe to 
ftnd thy blciling upon thefe 
thy fervani?, that rhey obeyino- 
thv will, and alvi^ay b:ing in 
fafecy under thy protéí^ioo, may 
abide in thy Iovq unto their 

\ lives end, through Jeius Chrift 
our Lord. Amen. 

% This Vriyevncxt following shall he 
omintd wbire the wcmJii is pi/i 
ckild í-SiTÍTíg. 

O Merciful Lord and he% 
vmly Father, by whole 
p; ;ous gift mankind is io- 
c- od; We befefch tjiee áííift 
ihy bíeíling theíe tv/o per- 
, XTM vhsY íTí^v both be Ipfie, d^tif caB)óí(i5 50 bftítt 

3j)in. b?t> tiaiB 60 tti?i 

^ei/<c 

■^Dm. O <t t\^if(\^ cifz dfi 

l^ofd}^ cagtí6. 

OQl Dhi <ÍBj«íh<i]w, n Dhé 
V<Iclic»tX Dhé lácoiBjbf íi- 
dig \éb fo óo fti/iíiJfig, "? 
€T^^ f Jol lid bgttí f ló;<;i'r;<)« dn á 
®6j<oií>úio, londf fié bé ni <tn 
íspocdl r;f6Jif(óhiífrf. béíínátfe 
opslt;)» go ^áÍJlc, go Bcédt- 
p7í6 lín gsétiejhnd 60 churi <í 
»>5ílíon)b. O <f cigbe/^fld pédc 
50 wfiÓC^SC ó Fl^ltgf o;<»t<í, 7 
benaij; láó, 7 mdj^ 60 cTjf^if 60 
íjg7)ug Jíi Hfi úhnúhúrt) "7 <tjt Sbá- 
jiúh cuní d móíicowpujHCínste ^ 
md^ án gcé<ie>ytd cóncdig 60 
h^fivi^úá tso ctt/t ojsjití fo bp 
feij^íjjfib, lorjdf áíi mbevc&tíifc 
tíg uialabcí do6 toilf ?, «guf 
ecómdiiocá 60. gnatpcoi 00 bííóen, 
go bpétióptító icoiBni^be dn 60 
gfíáb go C|^íc d mbjtd.cité lóf «s 
CvfJTÓfb d^ ci:ig^}<Tifl{. ^liBer». 

^ /Vif riííír <i riL'Titafu ur náicLÍib&n 
tin a tbcid a hUon túr iois ehli)i*>e 
bhr;itk. 

O^ ^^tm<^ c?<ócáig, "7 cs 
<ít^ rjftfíiíiá, dg tír< ltd 
tioblíSedó grtáftírsoíil d méd- 
^^5^|f* <í'''' C'^íó 6tíor)ií, gYjí>- 
mtó.-riw, poííi ár' vift 6á p£r(- 
foiinfe lé óo Bpugdfe, cuni go 
íniiítul fruitful in procreation of chil- 
dren, and alto lire together Co 
long in godly love and honeftv\ 
that rhey may fí e their children 
Chriftlanly and vircuo'cfly 
brought up, to thy praile and 
honour, through Jefus Chrifl: our 
Lord. Amen. OGod, who by thy mighty 
power haft made all things 
of nothing, who alfo (after o- 
ther things izt in order) didfl: 
appoint that out oF man (crea- 
ted after rhinc own image and 
fimilirude) woman fhould take 
her beginning '-, and knirting 
thera togrecher, didft teach that 
it fhould never be lawful to put 
afunder ihofe whom thou by 
Matrimony hadfi: made one : O 
God, who haft confecrared the 
jftate of Matrimony to fuch an 
excellent Myftcry, thut in it is 
lignified and repreientcd the 
fpiritual marriage .nd unity be- 
twixt Chrift and his Church ; 
Look mercikilly upon thtfe thy 
fcrvr.nrsjchat both this nun may 
love his wife, according to thy 
Word, (as Chrift did love his 
fpoufc the Church, who gave 
himlclffor it, loving and che 
riihing it even as his (jv/n fleih) 
and alio that this woman mAj 
be loving and amiable, faithful 
and obedient to her husband, 
and in ail quictnefs, fobricty and 
peace, be a follower of holy 
and godly matrons. O Lord, 
bicfs bpéccbpdiljif tUftaon <i beic z6n 
tdc d nseingnoiiiT) cloiije, 7 ma] 
íOígcédónci 3eiCT)(i mbgrdigt 
fcpoc^ Ú céile Ú 7)5»*ái> 6ú6<í 
7 <^ 5<5íigfCcif, ú^ rrho6 gí 
bpciicpib ú gcldíj cógtdib^udv 
50 CftiofCdtTfltíil, 7 50 fuoáil 
c|c cuno óo moldit), iiguf hon 
Ófldf cf, zj^é lófd C/^iófó dj 

0<X óbé, 60 t^}m lé 6( 
t.HCncumcifd gdc -yjle n 
60 neififtní, n)áj\ dn gcédbnci {z^ 
éif Tíd v,e\tc eile óo cujn ú i\ó}i 
bugdb) óo cincrg dn Bgí) ó( 
jdbdil d cof dig df d íjpl; 
(cfiutdigte óo j<éi;< fco lomdis» 
'í óo cof dmbldf d péií)) "J dg t 
gcewgdl lé céile, 60 tggdif^ 
íjdc hatb(6\ce blifóioí)dc, id6. 
6á «6gf<»)dií> zú fon lé pó' 
fd6, óo yg<óil£b ó cé.le ; c 
tí óhé, 710C 00 fcgtidib fódiíJ d 
póf di6 cum /lííinóidmftifjb comb 
oi/^dei/^c firí, go hfr^i d póf dt 
ypiof^dbdilre 7 d Tido>i6df , d- 
rd i6i;i Chj^iófb 7 d Cdgli^fi 
cidlldigte 7 df* r)d cctjgfir 
díi .' pgc go C/ióc^gc o;i;^d fo 
60 fei;^i)ifib, lOTJtXf go mbeii 
gr(db dg dn Bpgf^f d dt^ d fníjfóT, 
óG r<éi;t ópocdilf 1, ( man to 
grdbdig C/tiofo d celled )igg- 
Idif, 60 tug é pén dri d fon, 
rfgd gfitíbugd 7 ód cotugdtj 
n)d^dpéoil|:éin)7 md;tdr}cct6nd 
go mbeit dn Bgnj'd grdbdc 7 
gcndmbdil, 6ílef 7 urnhdl ód 
F?T'"7 S^ "'beit rd l^íifnuniidc dg 
C/^ommditrie «rómhia 7 óicibd dij 
gdc -nle ciunuf, foc^idig^f, 
7 fit. O d tigifiííd b^TJdig blefs them both, and grant them 
to inh?ric thy everlafting king- 
dom, through Jiilis Chrift our 
Lord Araen. 

f Thin s\ ail tie Priefif^y. 
A Lmighty God, who at ths 
""• beginning did ereate our 
firft parents, Adam and Eve, 
and did fanáifie and joyn them 
together in marriage ; Pour up- 
on you the riches of his grace, 
fareirifie and bkfs you, that ye 
may pleafe him both in body 
and Soul, and live together in 
holy love unto your lives end. 

^ Atter which, if there be no Sirmon 
d c aring the duties of Man and 
Wife, the ii'iinifttr pill rmd as fol- 

ALl ye that are married, or 
that inrend to take the ho» 
ly eftate of Matrimony upon 
you, hear what the holy Scrip- 
ture doth fay as toicning the 
duty of husbands towards their 
wives, and wives towards their 
husbands. 

Saint Paul in his Epiftle to 
the Epheiianr, the fifth Chapter, 
doth give this commandment to 
all married men , Husbands, 
love your wives, even as Chrift 
alio loved the Church, and g4ve 
himfelf for it, that he might 
fan<9:i{ie and cleanfe it v/kh the 
wafliing of water, by the Word , 
that he might prefent it to him- 
felf a glorious Church, not ha- 
ving fpot or wrinkle, or any 
iiich thing; but that it ihould bs 
^oly i^d^yithput bleíniíh, So PotabS 
}úb HfiSDi n ^<ti'| **i> 015- 
jtgf Ó0 f^'Slf f\ófnr,6ey cue 
lofd C;tlófí) tt/t ccijiftjifii. ú' 
wen- . 

D1i -rjle cambcícóác, ho 

firififí <í&dmb, 7 e(tB(í, 7 60 
tt<6mbí(iS 7 óo cgTigdil lé óéilc 
láód h^ofAu ; óóifíCfb otiúnB- 

tíiS, 7 go irSgriciis*; fib cum 50 

flíjédncdoí ú r^iá;i a ccor^p, 7 <1C 

BtílníliTr, 7 50 m^pgS yiíj d tjco- 

c| <t céile <í tigf^átí TifDÍiotd 50 

ctAÍcBuft 8)S£t<í. <ímén. 

% liT jin mur ndeantur ftívwoir ig 

leAgajg na ncithe n duíl donfbeir 

do dbammb dnn mhnxoijeighjidh M 

Mí-^ifteir mir Uav.at. 

Ibhfe T^t ^cáoi pófócf, íjo 

di) p'iy<Jib óo gíiBáil oifliif), 

r)(6mcci Beandf lé M neice if 
óúcil óonct Fgf^diB óo tíéíind óá 
wnáiB, 7 doTjd noTiáiB óá Bf:g- 

bo Bei^ t)(óm pól <íyj d lici/< 
cum nd ephefiTi|c fdí) ci75£bd 
Cdbióil, íi nditnefe óo gdc -íjle 
P5f< pófóá. <í f:e<l/t(í sj^ciddige 

dig C/iidf6 <t NgglcXJf, «íguf 
TOdj< tug é pém dft d foij, euro 
50 nícropcíó dguf go T)gl<(flf:<ít» 
í, lé lonlcíó T^fge, ^v-f <k Bpo- 
ecil i euro go cauBj^dti óá Í5- 
t^ pém í net hfglcíif glófiÍTJái 
gdíi gr'on, goin /^ditjg, flá (t>n 
ni í>0)) Cf<of c firj, df go robeit 
fí í;(útí)td, ;3 g<x>) din^m. ^lm- 
H n «ugbt cughr men to love their wives 
as rheir own bodies : He that 
loveth his wife, loveth hirafelf- 
For no man ever yet hated his 
own fltfh, but nouriiheth and 
cheriiheih ir, even as the Lord 
the Church : For we are mem- 
bers of his body, of his íleíh, 
and of his bones. For this cauie 
ihall a man leave his father and 
mother, and íhall be joyned un- 
to his wife, and they two ihail 
be one fleih. This is a great 
myftery ;but 1 fpeak concerning 
Chrill and the Church. Never- 
thelefs let every one of you in 
pariicular (6 love his wife, e- 
ven as himíélf. E^hef 5-. z^. 

Likewife the fame Saint Paul 
writing to the Coloffians, fpeak- 
cth th'js to all men that are 
married, Husbands, love your 
wivcs, and be not bitter againft 
them. Col. 3. 19. 

Hear alfo what Saint Peter 
the Apoille of Chrift, who was 
himfelf a married man, faith 
unto them that are married, 
Yc husbands, dv\ ell with your 
wives according to knowledge, 
giving honour unto the wife, 
as unto ihe weaker veflcl, and 
as being heirs together of the 
grjce ot life, that your prayers 
be nor hindred. I S. Pet^ 3. 7. Hitherto ye have heard the 
duty of the husband coward the lítití fin hu c6i;t óond f]fiúmd 
60 Sftá&u^tjb »D(í|< d 5coi;<p 

<íj< d fnncói úzé ^fiáó <X}^e 
^ pém OijH m fidiB fuát et- 
jiiíim «15 ííoiíj£c ú^ pécil pém 50 
f o, rtf oibíi 7 cot-ngib' i, tí' 
m<íil mán n'i dn ciggf^nd d ^1g5- 
Idif •• ó\n ^f boiU in ti con-pf<xn, 
tú péoil, tíguf t<x cnámáiB. úf\ 
cíT) áóBííft fo págpi^b ú7i pe^iX- 
t^, 7 <t mhcít^, 7 béiá cen- 
gdilue lé Dd rnn.^i, y béi6 tíJi 
6Jf fij> Jiít ncómpeoil : if roójt 
ú )<i9T»í3iiim^fii<xf la!);<<í nf I dg 
Sgnc lé C)<ióf6 7 leif <í ^ígg- 
Uif. <íf 5i6£ii, Sf^dSdig^ií 
5 <lc br;y\c dgttiB pá U\t ú b%n 
mdji é péin : Cpe. 5". a5'. 

5H<lf< <ín gegbw Ub'/ítíiá d 
ú Cdbfbol egbní í^w ]0ÓI, dg 
f cjifobdS cum nií b®<5^^if í"S^i 
md/t fo lé gdc T^le po/i póf- 
6(1, <( ^2|1é(, Sfiábdige buf< 
n)r5d,d5Uf Jjá bígití f £,tblco.Col. 
3.19. 

elf C!ó mdft c(r) geibTjd 50 6ei/< 
^í<ín() pg6d}< <íbf óot Chn'^ófbj , 
60 bí pém nd piofi pófód, 
;<Tlf dn fe/t-ring d í:(Ói póf 6c(, <Í 
po;<(jl> óéurjdilí eom»|tjtíe d bpo- 
c| bí^ mbd», mtX|< if cubíiiii 
60 bíoinii) luliiixípd, dg cdb^c 
o«ó;td óon mncD], dÍTidil bon " 
Cfoicgc df Idige, diiidil fóf 
úzti f\h háf^ gcomoigfii!) gftáf 
Jld bgtd> fefglít toijimifg í)0 
cB/< d;< hiH T)Ufi;ty)tjgib. 1 S. pe. 

go f óo eudldbá budlgaf 

<t ))p;i 6on wridoi. ^rjoif nod/i 

wife,, wife. No-ív likewife, ye wive?, ^ngc^btid, lofe dmbiiá eifCig 

hear and learn your duties to- dguf pojUmfiiiS buf< ndujlscf 

ward your husbands, even as óá^ hfifX\hj máfi úzs poUl- 

it is plainly fet forth in holy f ijte 50 f oiUéi)< f d» fCfiiop' 

Scripture. ^"/'* »?<iómbt«í 

Saint Paul in the aforenamed Set |^kipifcil ^^roh'^^rbhzc 

Epiftle to the Ephefiansj teach- cur» M ^lepefín^c ^éjdf gdiá 

eth you thus ; Wives íubralt ^lrám pól ií> iwd/i f o, <í mú bí- 

your felves unto your own 516 limil 6á hu^ hf^l^r^ péin, 

husbands, as unto ths Lord. ú.m\\ [bQ bidtí fibj óon 015- 

For the huskind is the head of f^j^jjct. ?i;i d náéiitífí gd/^db é 

the wife, even as Chrift is the tín F£ft e|j> nd wrá, úmdil d 

head of the Church: and he is ye Cruofto egn fld ^^^Sl^iif* : 

the Saviour of the body- There- -dgtlf if é flántj j,teoi;< dn 

fore as the Church is fubjed ci^itp c. Uinse f in dmciil (Jcá d 

unto Chrift, folet the v/lves be ^l|5ld1f wwdl 00 Cb;<iófd, 50 

to their own husbands in every md6 bcjmltjd fin [J^^^f] n<i n)«á 

thing. And again he faith, Let óá BpgftuiB fréu) dn gdc éim. 

the wife fee that ihe reverence -dguf d J^íf d óci.H féj óugdíi 

her husband. Ej>hcf $^ 21. d ijgn 6á h^e belt ó>t)Óió£c 

tú fit^- ep5. jr- ^2.- 

And in his Bpiille to the Co- ^tguf dii d lic^r* cum md 

loifiin?, Siinc Priul giveth you gcoloifíngé bei;< J^ltuin pal d 

thii fiiort leiTon, Wives, fubmic leijgn Etl^í^f'^ ^*'^! ^ ^jjhná, 

your felves unto your own bus- fcigib irjíníll ód bufi bpgfi-yjb, mctf< 

bands, 2s it is ^: in the Lord, if cubdiii f d ócig^firiít' Col. 

Col 3. 18. 3. 18. 

Saint Peter alfo doth inftruil ^^E^fE^^^ "'"í^ ^'^" H^S^'^'* 
you very well, thus faying, Ye uStq p%bún lb 50 jíóiiodit,^ dg 
wives, bs in fubjeólion to your ;<dtí mdft f o, Ibfe d ráná, bigid 
own husbands; that if any obey «iindl ód;< hf^f^r^b pem, loridf 
nor the word, they alio may 50 bpéa6p'rj6e dn ó)<|m, ních 
without the word be won by the ózáh^ urnldf bon bj^éiúi/S óo 
converfation of the wives ; while tdfi^r^np; d bpéugmhtíf nd b/<éi - 
they behold your chafte con- tj^e z\\é coínbgfíf áió nd m}iát\ ; 
verfation coupled with fear. Qln zái\ cípib fidó hM\i gcoin- j^ 
Whofc adorning let it not be h%r<f^^i> ^hgnrnm^d metiUe fé ^ 
that outward adorning of plait- páirógf. ^lár< 50 poif^imeldc 
ing the hair, and of wearing of bbicif d maife d rigtvja'j; cdf- 
gold, or of putting on of appa- ód, nd d gcuf* ÓH T)d ócim- 
reí ; but let it be the hidden cioU, ná d gcujt cult^g^c oftri- 

td: Nn X ^c tlíie íí3í0tat(oii of tl)e feícft, 

man of the heart, in that which 
is not corruptible, even the or- 
nament of a metk and quiet 
fpirit, which is in the fight of 
God of great price. For after 
this manner in the old time, the 
holy women alfo who trufled 
in God, ado ned themfelves, 
being in fubjtdion unto their 
own Husbands ; even as Sarah 
obejed Abraham, calling him 
Lord ^ whofe daughters ye are 
as long as ye do well, and are 
not afraid with any amazement. 
I Í). Pet 3. I. 
<f /,' Í' Loi'vcnient ihat tie vrw rr.nr- 

riid pcf'tis Jhould rete'tVi the holy 

Cnr.m.'.p.-otiAt tb: tim: oftbdrMar. 

riage, cr »r the fif]0 cpi'ortuvitjfal' 

jer ikeir hUnn-^e, Cttaict Off titoine %imt 

<Xc [50 tDúlóh be d nxlife] 6t;« 
rje polt;5|é <ÍT) cj<oibe, <( Ttgm- 
t^uáiUgb f piof<tj6e c£Tif d citjn 
Í10C If mo;<luáic d Bpidbn'rife 
Óé. Oi;i If n)«j;< fo bo nitíS <t 
T)cillÓ6 Tjd mná r)(i5mtd bo cr^\y^ 
d JDrjDijm d|<!6id ]áb péir» to. 
feggmdif lujdb, dji mbeit boifi 
umdl 6d BplJtfii^B : ^IrDhtjl cug 
Sdfid umldf Ódb/<dbdm> dg 
5^ro ctggfiiid be : óáf^oB m- 
5|T)d f iBf e, tin PS*» ^ «< V^ 
rndit, 7 ndccc/iiotntjstg;* fiB 
;<§ pdi^ciof dj^ hi. 

% Is io^.'hihiaidb dom feaffoniibb 
nunhphofium cbomto'm nambita 
do gkUc&ih i mm a tpcfdg, no 
eg an gctai ih.-eigar á niiaid a 
hptfÁa. The Order for the Vifi. 
tationof the SICK. IT When any Vcrfin is fid, votice fhaU 
he give t^ ikreof to the Mimfitr of 
tht Pjr.(}) ; vtbi cotnivg into tbefick 
Ferjlns boufr, Jl)ull fy^ 

PEace be to this houfe, and 
10 all that dwell i t it. 

«J[ ,V- >7 he Comctb into tie juk mivs 
prr fence, kt^iUfiy^ \ini:eling down^ ►R Emember not, Lord, our 
_ ^ iiiiq 'ities, nor the iniqui 
tics of our forefathers. Spare us, 
good Lord, ip:.re thy people, 
whom rhou haft r deemed with 
thy moft precious blood, and 
be i^qt angry with us for ever. Ordughadh chuairte do 
thabhairt ar dhaoinibh 

TíNNE. 

f Ah tin bbios ion pbeirfx I'i»^ h 
coir fgeiU do tbibbairt do Mbinu 
jiitY an pbaraijde : 7 ar tteithd do 
ckum tighe a/1 duine tbiii dearaidb 
(e. 

GO J^dlB fit 60T» C£Cf0, 7 
óá Bptjl T)d 5Comnt;5« an. 

% .« tan tistocfas fe do utkaur m 
duine tbiii, tga leigkhn fm ar 4 

Nd er,iDbniti d ti-^ii^iiii tf/i 
lof dirje, ná lof d d)* f !)>-• 
fio;i. C0151II 1)) d beigtlggj** 
i)d , coigiU 60 poBdl péin á 
dpudf 5<jil ZÚ lé bptjl iiíójtludic, 
7 n^ k^á d Bpci/^s liTJ 50 hp6t. M- Jnf, Spare us, Good Lord. 

^ Thsn the Minifler sbiH fiy^ 

Let us pray. 
Lord, have mercy up' n us. 
Chrtfi^ ha^ve mercy ap n «*". 
, Lord, have mercy eipon us 

OUr Father, which art in 
Heaven \ H illowed be thy 
Name.Thy kingdom come.Thy 
wi|l be done in Earth, As it is 
in Heaven. Give us this day cur 
daily bread. And forgive us our 
trefpafles, As we forgive them 
that trefpafs againft us. And lead 
us not into temptation ; But de- 
liver U3 from evil. Amen. 

Mimjhr. O Lord, fave thy 
fervant ; 

Jnfwer. Which pulteth his 
truft in thee. 

Aiinijler. Send hira help 
from thy holy place, 

AnJ-w. And evermore migh- 
tily defend him. 

Mimfier. Let the Enemy 
have "no advantage of him ; 

y^nfwer, Ner the wicked ap- 
proach to hurt him. 

Mi'^ijier. Be unto him, O 
Lord, a ftrong tower 

yinfwer. From the face of 
his enemy. 

M'miji-er. O Lord, hear our 
prayers. 

. ^fijrver- And let our cry come 
Unto thee. 

Minijier- 

OLord, look down from 
heaven, behold, vific and 
felieye this th/ fervant. Look Cuaitt ag íaoítie Timu 

F;<e. C0151II irj, ú beigtig- 

f Í7 ftt deará a.n Mnifteir» 
Óécíndm stub's. 

'^Chi^iófb^bCná cjtóe^eo/tcíirj. 

Ql ti5gHii<í,6r»)£i zjió&^conmr}. 

\n H<ít|, <( cá ún T»gi»)h ; 
■*■* n<6mht(í)< hd\m. Ciggtí 60 
niogcíf . btnzún 60 toil dj\ z<t~ 
IdtT), mufi j)fao/t dfí rjgm- CúJs^ 

ú^íif málC títj» tíK CClor»C<f, 
rnuji fRaitmione óá\h 60 cioncdijr 

jtdib ia cum «dtdigte i df fto/t 
in ó olc. <írn«r). 

39inif p. O ú cijgftrxí, f cííjáil 
60 feij<í>ff^c. 

F/<. ÓO Cl^rllOf <í docdf lOTJdi). 

21)1)?. Ctj;< Cdol ci75e óó Ú\t 
iKomcd. 

F^. '^lgt/f C(6«?í)im coitíce 
50 r)g;tr;ír)bu/i é. 

2||in. ^lá léig óot) íiámbdid 
eoiH lgc/<om óoBcittHge ^. 

pfi. í^iá óo )iol6 ^if nd 5oi/<e 
cum ctgoft^rfs. 

^Idm. t)i 60, <I tigg/inifs 60 
to;i lcii6i|<. 

Pf<. O (il5dii» <í r)án)híl6. 

Qllin. O d tiggi^nd, éif 5 dfi 

ÓO ^Of dlT» C'TIgdi). 

QJ)lTJ1fCÍlf<* 

O-d tlgglMldjpSUC tí «Kdf O 
^l^mh, dróác, 7 cdB|cu^c 

upon f(l^z (llííítatíoit Dí t^e &ícR* 

upon him with the eyes of thy 
mercy, give him comfort arití 
íure confidence in thee, defend 
tiini from the danger of the 
enemy, and iteep him in p^ir- 
petual peace and fafety, through 
Jefus Chriil our Lord. Amea. 

HEar us, Almighty and moil 
merclFul God aííd .Savi- 
our; extend thy accuftomed 
gooánefs to this thy fervant, 
who is grieved with fickneis. 
San£lifie, we beitech thee, this 
thy fatherly corre6lion to him j 
that the fenfe of his weaknels 
may add ftrength to his faith, 
and ferioufncis to his repent- 
ance. That if it fiiall be thy 
good pleafure to reftore him to 
his former health, he may lead 
the refidue of his life in thy 
fear, and to thy glory : or elfe 
give him grace fo to take thy 
vifitation, that after this pain- 
ful life is ended, he may dwell 
with thee in lifl everlafting, 
through jefus Chrifl: our Lord. 
Amen. 

^ then ^iV tke Minifler exhort ths 
Jicb peifon lificr thisform, or other 

iike. 

D Early beloved, know this, 
that Almighty God is the 
Lord of life and death, and of 
all tilings to them pertaining, 
as youth, ftrength, health, :?ge, 
weaknefs, and ficknefi. Where* 
fore whttfoever your iicknefs is,' 
know you certainly, that it is 
Gods vifitation. And for what Ciiaict BQ Haoinc ^imc. 

I le •f-ffUh do tjocje, udnj 
comhpo/tcdf 7 6f rBfeói^ 6ó }oT)- 
úi) péirj, cui»bí)flli5 é ó conzdh- 
ip TDá náiDbáó, 7 Cottgbctiíi é <j 
fit 7 d 'flú\r]zc fió;<r>íJi^tíe, 

EV 6 lin,<( bbé "7 d Sbltlni^s- 
tcoi** f-lscumháfávó 7 
THÓi^ót^rá ; f'ii) 6o gflácmrti- 

tíd piccndb lé zmof. j^r^^mb 
tú i)(Smh(i\á fo 60 fiDdf oc6 (I- 

t<if\t>á tíóf dTí i CUR) 50 T)6fT)<tb 

ctjgfe d Idige lojtic do^ cuji ú 
gegij ú 6í<ei6imb, 7 Pi^i^e «tn «t 
<íit/<?5; lOTjáf nidb hu6 í feo 
bgstoilfi ú iíitfioc cum r)£í 
flmze óo Bí )<owbe tíige, 50 
gcditpeS fé tít) ct^ó oUe áá. 
h^ta úT) bgsld, dguf cum 60 
glói^e. j^'ló CdB^ bó Sí^áf ct dn 
cu^C fo óo tug cú á, óogdii- 
tíil cTjge, df^ iDhob, Ctílpéif fltl 
bgtd piár»i5(í fo 60 cfúot' 
)>Ú5<ji>, go mbeit Dá Gombncíiiíe 
mcdlle )<ioc pém ú rohfZA f ló/^f^- 
brjiie, r;ns lóf <i C;tióf ó <(;< *:ci- 

^ -^^lyi/j íittf-jj.i.ifí iw Mhi/leir an 
duinc tirt do tbu'gáfg ioilir m foh 
tneft, r.o 3. cofmbuiie. 

\ Ch(^^(i^i> lonnD-y;»!. í)ioi> <í 
^ piof fo <íg(ló,gujitíbé Óí<í 
•Y;le-ctriDbclfc(c cig^i<nd >1<X bg- 
t<í 7 dí) Báif , 7 gdc -yjle rjcite 
bt'Dáfleo fin, !»)«;< <ÍCí( oíge, 
ngpc, fláiTjce, (úif, Idige 7 
ciHiof . Uime f m cibé <t^ bit 6o 
tiiiedf, blob <K piof <íg<X6 go 
62;iBt<l, gu/< fmf^^ 6 bhid 
ciufe i c ufe ibtver ihis fickneis is fent 
r unro you, whether it be to try 
your patience for the txatnple 
. of others, and that your faith 
may be found in the day of the 
Lord, laudable, glorious and 
hoiiourable, to the increaie of 
glor and endlefs id'icky ; or 
elCt it be ient unto you to cor- 
re<9: and amend in you. whatfo- 
ever doth offend the eyes of 
your heavenly Father j know 
you c Tiainly, that if you truly 
repent you of your fins, and 
bear your fickneis patiently, 
truiling in Gods mercy, for his 
dear Son Jefus Chrifts iake, and 
render unto him humble thanks 
for his fatherly vifitation, fub- 
mlcting your felf wholly unco 
h/s will, it iliill turn to your 
profit, and help you forward 
in the right way that Icadeth 
unto ev^rlafting life. 

4 ^fths ferfon viftted be very fid, 
then the Curate may ttii kis Exbor. 
Hthn innispliciy or elfiiirjceci. 

TAke therefore in good part 
the ch-iftifemcnt of the 
Lord: for fas Sr. Paul faith 
in che twelfth Chapter to the 
'Hebrews) whom the Lord lo- 
iveth he chaftneth, and icourg- 
I'cth evtry fon whom hs receiv- 
!cth. If ye endure chiftning, 
God dcalcth with you as with 
ibnsj for what Ion is he whom 
the father chaftnetb not ? But 
^ ^e be without ch^ftiftmenr, otuafct ag; ^aofne Tinne; 

<ié, 7 cibé ú^ bit páf< ei^f<sl> dn 
ciíiiof f o oftr, máf cum dpoij- 
10« dpeucdm? cujr)eif!omplái/<e 
í>oí><€inibeilé,7 londf go i)f:i75- 
tib* Ó0 c\(e\b%m ú lá dn ciji;*- 
í!tí lonroholccí, glo/imhrf;* "j orjo- 
fidc, cuiT) meudrtisttf glói/íe 7 
forjrtif g4n C/1ÍC i r^6 mf i^we 
etjf^gtí ope ey CUÍT5 cií»é ní ct;- 
^MOf Co/</t'r;l>e rff* f i^liS /^dtíljt 
T3$iií)ísrf, óo f rf)dc6(Ibdt> tíguf 60 
l£f ugííb toijadi bloS d pof 50 
fegftbtd <Sgdó, máó T)í tá ílit- 
Ittgc F'l^'ngc pá 60 p£C<Il6lÍ>,1 
óo tiíjiof 6pulítf)5 gopoijiógc, 

dg CUfl 60 lk;Cdlf d CCjtÓC^» 

Óé, d|< f on íí mhie »>ílif 1óy« 
C;iíof6, 7 biftígcbfilif iífnld 60 
tdb|c 60 pá nd cu^c tícdjiiiíí, 
606 uÍT)l<ií)<í6 péi)) 50 hííle 6á 
tolfion, 50 r«(JcFtjó cuw c^i>« 
br,c, 7 50 gCTjóéocítitíJfC óul 
<i^ hdgdib <in f d cflige 61^15; 
60 tftéo/idiggf cum rjd %tá 
mdjitdrjdit). 

f .>ía ^ií3:'»v tn dvdne ar é ttMpksr 
ctuinro ihimr^ ftadiigb an bíin'u 
ftrir i tbc^igifg d.) •■byi6i:k»u^kidi 
f:n íitfe ; }nu:ic laíbi, dlml a.r 
foki dh. 

U^m fin 5ií> cug<i6 50 

rjtíl : Q}^ {mw <t iwri^ j^ pól 
<Xr) f a 6d/^d ed)&ií>]l óeugcui» 
Kd ^í??j/<cílt)gc.) Cibé 5;<ti(i6|f 
DtcJ, fmacóc(i>> f é é, "jTrsm/t- 
ydib f é gtXc mCvC lé wg-sbcír} fé. 
"JUrtiJ TiiyiB f»Y)0íc6cibiX5> ^puldng 
60 T)i óict fiiB muft ii()dcrtiS : óift 
cé hé dn mcic fir» ndc fmdf- 
«í'St" drt Cdí:^ ? <íf md ijióii 
f iS 5<(n f mrtcixlbdiJ, dá bpi^l d 
whereof T^eíHtífítatíonoftíefeícfe. 

whereof all are partakers, then 
iare ye baftards and not íbns. 
Furthermore, we have had fa- 
thers of our fleih, which cor- 
rc<fted us, and we gave them 
reverence : fhall we not much 
rather be in fubjecliion unto the 
Father of Spirits, and live? For 
they verily for a few d^ys ch^il- 
!ned us after their own pleafure ; 
but he for our profit, that we 
might be partakers of his holi-, 
nefs. Thefe words, good bro- 
ther, are written in holy Scrip- 
ture for our comfort and in- 
ftrudion, that we ihould pati- 
ently, and with ihankfglving 
bear our heavenly Fathers cor- 
re<iiion, whcnibever by any 
manner of adverfity it ihallple-fe 
his gracious goodnefs to vifit us. 
And there ihould be no greater 
comfort to Chriftian perfons, 
than to be made like untoChriil, 
by fuifering patiently adverfi- 
ties troubles, and ficknefles. 
For he himfelf went not up to 
joy, but firft he fuffered pain ; he 
cntred not info his glory before 
he was crucified. So truly our 
way to eternal joy is to fuffer 
here with Chrift j and our door 
to enter into eternal life Is 
gladly to die with Chrift ; that 
we may rife again from death, 
and dwell with him in everlaft- 
ing life. Now therefore taking 
your ficknefs, which is thus pro- 
fitable for you, patiently, I ex- 
hort Cuairt aff usint Time, 
z\oií)lÁnf<íripá}j\ziCf If ha-fzlb 
TfiB. 7 ni meic. of <n cgr> fir?, 
bo hi ú\t\^^c<x úfi gcolrxí dgciiri, 
60 fn)úfá}6 fiT), "7 Ó0 tu^<í' 
mun Tj]^i^miid}h;'núctónúú-qn 
Tjiófd mó 50 rnój^ he\t ú num- 
Idf fedúá nd fpiof^áó, dgaf 
feeit dj< md;<t<tin? Oifióo^iTJ- 
^óáH'fdDf go bemw, áf. frriiXf- 
tíbrtS fgl ditge^^fi óo f\é:j\ <í 
ccold Féin, tff 60 Tií feifion 
<í|i frndf abdb cum dfi zz^hs^ 
cun) 50 rr,be]imif |^árpá^í*z^c 

ifn ú ncóiTiCdffctn- <1 bp^t^ 
mdicb, ,Cííi6 ná hj^)<szhf<í fo 
f cjúoBtfli f <(y» fCjiiopCTfji tjróTÍn- 
tí cuii) úfi gcornFoftcoiib 7 ijif. 
CC|5<if5, cum go nftéílnmcóif 
f iDÉf diidb új^ y\áZú)i T»§mí>(j 60 
puUng go poigitgc, 7 lé Zúh' 
^z bifóf cdif, ciSé bfllin ún coil 
lé t)<i mcdtgf g^afiiwY^l ev^z 
bo túhlz ojidin lé mtfeur) df* 
hi. -CÍguf ní Féi6i/< lé Cfíióf - 
óííigtiS coní)pofi?:<if mófd fnó 
60 Belt dCd, TJd d nóédndnf) cof - 
rótjl /<é Cfiióf 6 di) d Bpuldng 
íí'if óig, t;<ioBlói6e 7 tinjf go 
poibiógc : ói;t T)j tígcdili fé 
péin fuaf cum fóig, tió guf< 
ceufatí é 4 gcédoóijí, :^<í;< 
fin, go óemin, if í if flíge 
6vfí) cum glólf^e fiof^i^ja-r^ba- 
pulcing drj fo mdiUe lé C/<ióf b^ 
y úf é úf bo)iáf bi^r) cum oul 
d f Cgc f dn mBgtd f ió|<;<bYjbe, 
báf ópdgdil lé Ci^iófó go foil' 
Bifi, cum go r)í>édMm ci^tge d 
;0f ó Bdf, 7 coiiondige dn po- 
c^fioi) d míecd iif)dr»tdnditi. 0( 
7)oif Tfjirie f m, dft Bpuldng go 
|:oi5i6|G bo tl^if , 4 ^á C^B^á Tíiemíataítótt0ft|e&íc6. 

hort you in the N^ine of Goá, 
to remember the profeffion which 
you made unto God in your 
B:iptiim. And forafmuch as 
atter this life there is an account 
to be given un o the rignteous 
Judge, by whom all mufl: be 
judged without refpe^ of per- 
sons j 1 req lire you to examine 
your felf and your eft-.tc, both 
toward God and man; fo that 
accufing and condemning your 
felf ior your own faults, you 
may find mercy at our heaven- 
ly tathvrs hand for Lhriils fake, 
and not be áccufed and con- 
demned in that fearful judg- 
ment. Fhcrtfore 1 ihali reheurie 
to you the Articles of our Faith, 
that you m^y know whether 
you do b lievc as a Chriftian 
j man fhuuid, or no. <f B:re the Min'tfier Jh-jU rehear fs the 
yii licks of the Faiuyjiyi:^^ ibus^ 

DOft thou believe in God the 
Father Almighty, Maker 
01 heaven and earth ? 

And in Jefus Chrifi: his only 
begotten Son our Lord ? And 
thit he was conceived by the 
Holy Ghoilj born of the Vir- 
gin Mary j that he fufíered un- 
der Pontius Pilate, Was crucihed, 
dead, and buried j that he went 
down into hell, and alio did rife 
I a j,ain tlje thiid day ; that he ai- 
cended into heaven, and futeth Cuaftt ag Uaoine Tinne: 

TOU^t f o b-rjc, cggdf gtjm to <i 
Tjdium be, úr\ sgUdm do óoiiií- 
mubí, CIÍ5 zú óo Óbiít ún 60 
b<x\fz^6, <liznf 6 téfXú, 50 
bptjl coricdf lé Z4}5iz d nbicng 
«d h^túfú bon i)/<eitgm pi/iin-, 
gc, Sedfíáf h}^tút tf/i gílc Tjla 
títjne, 5<in peacdin 6op£f<foíi■^ 
diB f gc d céile •• -dicnfm tíióc,' 
tú péin, 7 d TfCdió dij d hf^l 
Ctt bo t<6h Óé dguf ó-íjne, do 
ycfiuoag j loridf agóédTxld cd- 
f <óió€ o^c pém, 7 60C cion- 
cubdb péit> pd 60 óo/itciií) péiiT, 
50 bptígtg C)<.óc|e dg láím <í;< 
jNdcáft TjgrnSti dft yon Ch.iióf i)» 
7 «etc Tjoéíincfói coi;i bo cajt 
one 7 óo 6(iit)7)Ub<í úi) f<t 
mb/^eicgmnflif udcBíífdc «6. 
Uime f m (íit,'^eof dóf d <íi;iCJo- 
gail 60 cf<ei6in) br,c, cuno 50 
BoBeit d po)' tíg to íD) gcjieifegí) 
cú mufi 6iícó;;t óo tívjíie Ch;tiof- 
^Tí5«> nóneic óédn^. 

^ yí/7 /í ai'.hrítjjiih an Minlfiiir 
airtiogdl &n títrddimb vg raih 
mur f), 

AN gc/^ei6i;< 1 í>bl<í di| 
Cctc^ t;le cumbíif cic, c;iu-i 
tdigsói/i jNeimhe 7C<xln3hctí) ? 

^lgtíf 1 ^!1Óf<X C)UQyó róin- 
geiD 2|]óicf loT) dri cci5e»\nd, 7, 
guft gciijdb é ór? Spio/tdó rráiin ; 
50 i^ugió é leif d ^^ól5h 

pboinw pbioláic, gwjt cédfdíí 
é, 50 bpusl báf, 7 gujt baii-: 
Idcdb é i 50 7i5gcciií> f lóf 50 
bipftioii, 7 iDu^i dn geéúííjncí gu/* 
et>5i!> d f^!f d)i rnef lá •, go 
))6£cctib Ti\xáf d/t ^'£^v^b, 7 go 
Oo aC Tte íllífítatíon dC tfte ^ícfe. 

at the right hand of God the 
Father Almighty ; and from 
thence ihall come again, at the 
end of the world, to Judge the 
quick and the dead? 

And dofi: ihou believe in the 
Holy Ghoft • the Holy Catho- 
lick Church •, the Communion 
of Saints j the reraiíTion of fins "> 
the rerurrcátion of the flefti '■} and 
everk^fting life after Death ? 

All this 1 licdfaftly believe. 

5 Tb-tt Jhi'l! lis MmjicY examine 
vo!jt:iher he repent bim truly of bis 
former jlns, and be in cbiritji tuitb 
all tki rvorld ; cx'tortir.g I'm to for- 
giv pom the bottom of bis kcart 
ail perfons that kxve offended him^ 
and if bt bath offended Any otkr^ 
to at ihcmf^rs\vi7ufs ; and rvbcre 
hi bith doiii i.i'jur)/ or wiong to anj 
marty th.t: kc m^kc ametids to tbe 
utterr/wji of his povaer. And. if be 
baih-not before difpjf'id of his Goods ^ 
lei bim rbrt! be admorijhed to makj 
bis W'M, cvd to dtclire bis D'bts^ 
mkii be r,v.icih, xnd vhut is owing 
unto'r^rtt, for its better di (charging 
i^f h'fs *J>!fcisn:ef a/ti the quievufs 
ofbii %X'.cutori. But men jhoi'.ld 

■ oftcv be i".'i in remcmbfance to take 
ordt-yf"^ '<')• jet'.liig of ihdr tetn- 
pnrtl il^ites, wbilji uey are in 
iiialtb- ^ Thcfe taoris oefore rehetrfciy msjt 
b' Mii btjúre tbe Minifier begin bu 
frjyer, M bejhiilfee ctufe. 

<f Ibe Mi^ift^r jhiU riot omit eirncflly 
to, move fueh fck f'erf^ns as are of 
■ Miilliyi to beliUral to the poor. 

Birx Cuaict aff Haoine Tinne. 

Bpirjl Dd y-tjbe d/i láimh tíeif be 
dn Cílt^ -yjle cunohdf tile ; 7 go 
i;ciucp(X df fiT» til ^Sf til56ei;i£6 
«n cfco^dil cum b;<eitgn)h)?<iif 
bo tclB^C til}* béoótinb 7 d;t 
n)bc()<i>7jB ? 

■^ígtiíf tiC) ge^ieibior) ztx tiOi 
ffll Spio/M6 7j<i5n)h 't til íjtilóíT) 
ggldif ctiiccilice; comco'.» rja 
niomb J rt\ó,\t^(f^ íiíl fjpgccíib'e ., 
eiféi/i5« ntt colDcti "7 úr 
bf rd '■fóf^f'isTját óéif bdiy? 

% Freigoríil an luintt 'íivn, 

C^teióim fo-yjle 50 oiongmalcti. 

^ A-7 ^n dbana. an Mín:iUlr í 
fcrud/dbi an btfuil fe fiorai: breach 
fa na pbeacuidíidb, 7 tiM bhfuil fe a. 
gcinkinacbi leis a. ifiogtal uiUf 
agi ibeJgif^, miitbeambnit do 
tbibh/irt run creidbe da gacb uilc 
dbuine do cbuir torruidbe air ; agus 
ma ebmrjsijfion corruidbe ar íonduintf 
mmbeamhnas do itrruidb airy y ee 
be hiii 1 ndtafnuidb eagfoir no eig- 
can ar aonduinst aiibjloc do tbdbí- 
áirt dbíibb mur is fearr bbiis oil a 
chiimacbd. Agis wmar cbuir fs 
á mhíoin a. nagar rcimb: /jw, tug- 
tbir cotr.hairle dbo M tratb fin « 
thiomrn do dsinimb, 7 <x fbiicsia 
diitbri iygoti air, 7 go ta tigefion 
or dh^oinibb tile, cbum 4 cboinfiÁÍs 
do ghhvadhnios fcí/r, 7 cbum fo- 
cruidbjaebd dha eifcicu'.oiribb. 
Abdl'udb choir A chuir go minic a 
gcuimbne do dbdoinibb, fJigbe do 
gblicidb le nAmmn foiogbdti dor. 
diigbi anfeiáb Ihdibiis AHaflaiH' 
ti. 

^ // eiiiv TtibrijLtbvíifa^io reambriiidh- 
caibt do radSf, ful tboijeoebis an 
Mi»'^eir a crnaigb, mur do cbfios 
fe aihbbar. 

% iVi dcanadb an Minifleir fMilidhs 
doni Jicine line^ gbeibhas fe ac- 
mhuittiieicb do gbhnfachd go ditb- 
cbioJlarbfCbum blicitb go miUb lcis 
tti bocbiiibb. T^e míCtaCfort of í|e Celt* 

^ HertliaU the p.ck Per/on hi moved 
to mike á fpeciil Confcjfty» of his 
finSf if he feel bis con} device trcu- 
blei roitk ary rvtighty mattfr. Af- 
ter rcbicb Confeffton, tie Prieft fotU 
abfolve him (if he humbly ini heir- 
tily dejtre it) after this fort. 

OUr Lord Jefus Chrift, who 
bath left power to his 
Church to abfolve all finners 
who truly repent and believe 
Sn him, of his great mercy for- 
give thee thine oiFcnces: And 
by his authority committed to 
me, I abiblve thee frorn all thy 
fins, In the Name of the Fa- 
ther, and of rhe Son, end of 
the Holy Ghoft. Amen. 
^ Affd thn fk Viirf^foiUfj} the CA. 
Isii fo'Úor^ivp^. 

Let us pray. 
Moft merciful God, who 
according to the muki. 
tude of thy mercies, doft (o put 
away the fins of thofe who truly 
repent, that thou remcmbreft 
them no more ; Open thine eye 
of mercy upon this thy fervanc, 
who moft earneftly dcftreth par- 
don and fcrgircnefs Renew in 
him (moft loving Father j what- 
foever hath been decay-^d by the 
fraud ?.nd malice of the devil, or 
by his own carnal will and fraii- 
nefs ^^ prefcrve this Gck mem- 
ber in the unify of the Church; 
confider his contrition, accept 
his tears, aííwage his pain, as 
ihall ieem to thee raoft expedi- 
ent for him. And foraimuch as 
he purtetb his full truft only 
in thy meixy, impure not un- Cttaict ajr Uaoine '^Tlnne. 

^.^« /; dcAJita: J-! duine tiH io bhrof' 
duejii chumfa':-fid:nefpefi:ílt<í aph-'a' 
caidkt, mi. mhoihuigh-ai. fe huiidb- 
reiib ar a chirfus f.i ni throm ar 
bitb. A ndiúdh fix faoifiiriS fn:^ 
bbeatiidb in ['girt abfoloid dbo (rzx 
ixrren i go humlxjl 7 chi'oidbe) 

dn r-ir ui ^ irm'.L 

Go mditiij úf^' Cúiggttná 
I4f<í Cfnófí), óo fag 
ctiftiiif 4 tlgrt eágldif tjbfolóid 
óo túb^z óo gdc Tjle pgGdc, 
60 ní «Xit/nge 50 pr^r,^c■) 7 
crieitiof dn, íá fró,ich)<6c^e 
f-hf)^ óo co,ntcl bT^c; 5 T z^é net 
úgóoíftf.áfíOi Í50 zéoú'6 lgnf)f cf, 
fgfoiliiy) tú ó 60 p^e^Bib -r^lcci 
rjcnnm tx n<ítdf<, 7 ain 1lf)\c^j ú 
Spio/idib ^líDiin. 'Jlme??. 

<{ ."igv.s AÍi jit dam 071 figirt a tio- 
rxid fo leasts. 

bédflfiím gi^b'e. 

0<í óbe f^ot/^óe^ib, flocb, 
óo ]\é\]^ lomdóflirnUf 60 
t^óc^e, óo f gHiof df dnodc pe- 
Cdibe Dd ójtTfWge óo rii p!Ór»<xic- 
;<lb", dfi mob ndc Sion cr,rnr;e nidf 
f idb dgló o;<.;id ; of^ldlb óo 
fiíf l tfióc|e d|i fo 60 fei^Bí- 
f §c, tíCd 50 ^ó biécioUdc 415 
idfiHdib pdftóif n 7 mditgrendif. 
iícnitdiSib dii(d ^lr| fto grdib) 
eebé ní 60 C-r;r|í> d;< gcúl dn 
léceilg 7 lé mdilíf dn óidBdil, 
no lé dir.midn, 7 lé dinrnrjJie 
d colnd péiíi : dguf Cong-, 
fcdtb dn bdll édgcpuditi fo d 
«rónódf fld bfgldife j Záh^ ^« 
6d C/^oib-B/tugdiS, gdB d beo- 
jid, IdgbdVo d pidn JTiUjt cípe/t 
br;i: if poilgi).-:\ió 6ó, <i'^Mf ó 
táfXá 50 bpTjl fic: f urt d bócdif 
i^le tíí) 60 r/'.óc^efe *má'.)?, 
Oo z to »f te iIífitatíDtt of m &m 

to him his former fins ^ but 
ftrengthen him wirh thy blef- 
fed Spirit ; and when thou art 
pleafed to take him hence, take 
liim unto thy favour, through 
the merits of thy moft drarly 
beloved Son Jefus Chiift our 
Lord. Amen. 

^ Tccn (kail the Minifier /y tbis 
Ffalrr. 

In te^ Domine,ffer<''vi. Pfal. 71« 

IISl thee, O L ord, have I put 
my truft. let me never be 
put to confuGon : but rid me, 
and deliver me in thy rlghtcouf- 
xiefs, incline thine ear unto me, 
and iave mc. 

Be thou my ftrong hold, 
^hereunto I may alway relort : 
thou haft promiied to help me, 
foi thou art my houfe of de- 
fence, and my caftle. 

Deliver me, O my God, out 
oF the hand of the ungodly : out 
of the hand of the unrighteous 
and cruel man. 

For thou, O Lord God, art 
the thing that I long for.* 
thou art my hope, even from 
my youth. 

Through thee hive I been 
holden up ever fince I was born: 
thou art he that took me out of 
my mothers womb ^ my praile 
ihaiUl vay be of rhce 

I am become as it were a 
monftcr unto many : but my 
iure iruft is m thee. 

O let my mouth be filled 
with thy praile : that 1 may ling 
of thy glory a-d honour all the 
day long. Cuaict 33: Baoine 'íTínnr*: 

fld CTjf< Jifii leic Ú p§e<(Tb*e ;ioi- 
fne fo j df t^f^z^^^ é lé 60 
fpioftdió bjfldigte •, •] Hi\ cdí) 
bá inian Igc d b^eit df yo, gdB 
é cum Ó0 pobi peiff, Cp.é ludib*- 
^f 60 rrbic /tog^dibte pém ^6^ 
fá Cp\ófb d/i ^Cijgpud. <í- 
«en. 

^ An fin deirsidb an Mintfleir an 
tpfailmfr'. 

Tn te Domíne fperavi, pydl.7 1. 

IOiidói'd, o Cbigg^nti? ctjftiTO 
iDo 6015, í)d Ddi/^ijcgfi n)é 
50 brát : -dii rpipédncdf Fuáf- 
j;dil mé, 7 f dofi mé, eldon 60 
clúdf cugdn), 7 cumoTjs n)é. 

bí b'dJíifd d6 io7)Ét6 ftjge 
tídingion cum d ;<dcdó 60 jtjdt: 
óin tugdif ditn* mó td^cdil, if 
rú n)o cd;<;*irj«, 7 mo bdmgíon. 

^Do bhíd, f(6f< mé úfUm dn 
ciow^Tjj: df Idim dn óTjne nem- 
p;iéu))Cd, 7 p?ocm|. 

Oíji if cu mo iJóij, d Crftiggft- 
í}d Óíd: no 6Ó15 óit) ótge. 1f Igrftt 60 cotígmdd f údf 
wé ó)i roí)f»oií:: if cú tog noé ó 
londtdft TOO iiidtdnj if cufá 
itjolpaf n)é <í ccombDtjge. 

^ljd/i loTjgfldt) 60 íjí né dg mo- 
fidn: dec If znf^ mo tJiogn 
bdinggn. 

Diob mo Bénl líonud lé6 jido- Ido ; horjói;i | p£í> oií) Itfói. Caft ^lttaífitatíott of t^e §>(*♦ 

Caft me not away io the rime 
of a2;e: for fake me not when 
my^ftrength faileih me. 

For mine enemies fpcak a- 
gainft me, and they that hy 
wait for my foul, take their 
counfel together, faying: God 
h th forfaken him, pcrfecure 
him, and take him , for there 
is none to deliver him. 

Go not far from me, O God : 
my God, hafte thee to help me. 
Let them be confounded and 
periih, that are agiinft ray foul: 
let them be covered with ftiame 
and djfhonour, that feek to do 
me evil. 

As for me I will patiently a- 
blde alway .- and will praifethec 
more and more 

My raourh íhall daily fpeak 
of thy righteoufnefs and «falva- 
tion .' for 1 know no end there- 
of. 

I will go forth in the ftrength 
of the Lord God : and will make 
mention of thy righteouíneís 
only. 

Thou, O God, haft taught 
me from my youth up until 
now: therefore will 1 tell of 
thy wor.drous work?. 

Forfake me not, O God, in 
mine old age, when I am gray- 
headed : until I have (hewed 
thy ftrength unto this genera- 
tion, and thy power to all them 
that are yet for to come. 

Thy righteoufnefs, O God, 
is very high, and great things 
are they «Jhat thou haft done • 
O God, who is like unto ihcc ? Cuaitt flff iiaoine Himti 

^1d ceilg ffcaó né ú rjdim- 
Yif< mo ÍTjtnxJioif c : d vuá^n pdil- 
ligiof mo rgpc, i\á Cfiéig mé. 

Oí)4 lúhnt^b mo ndimde úm 
<í5<i'^il «» ^^^^ «íctí dg fopfia 
^ máixim gdBtíió com^le f\é 
céile, <l5 fidb : 60 tfiéig bid é, 
irgfigiDtíg é, 7 gdtjdib é, 6\j\ fli 
BpTjl Fg^ d tdrcdld. 

<í bbé, nd f)í d hpáó uúm ." 
wo óbíd, óeiírp/^ij bom fuji- 

bióíf «l(6ibce, 7 óiogBdiCf , 
«oc dCd vd >iff5«d?fi6ii> óorw d- 
ndm: foW^^t^jx idó lé ycdijdil, 
7 1^^ Sf^^wóií* )ioc 'iújif^uf iDolc. 

Qlcz hd\6 bótciif ú^dtfí bo 
p>di: 7 cr.ff^ó d gcion btjle 
mholcd. 

ZdcZ, ^ p£b dn Idoi bo fldíjuj- 
di>: b]oó jjdc péi6i^ lioro d núX' 
;iiom. 

1?(ícd6 df< rodgdiS d ngfic dfj 
Cigef^íid 1ehóí)d : curnneocdó 
tfijiémztXffd. drndin. 

O bbé, bo ÍTiTfrjif mé om óigff, 
7.50 r^5« fo • ^Foilf 15 m bo,^ 
fnío/^Btíle. 

<(íioif fóf d íju^ dcdim fgiT, 
7 lídt, d Dhé, nd c/<éi5 roé * 
go ccdifSgnd mé 00 n^nz bbn 
5iTj|líicfo, -j 60 camafd 60 
riTjU bTfjre tiucFdf. 

<ícá tpifiéuncdcc póf f<o ár<6, 
d bbé, noc ao ni»i« neice n)ó|<a : 
€1 bbé, cid if «Of nijT^l fi^^zfd. 

Glory Glory be to the Father, é^c. 
As it was in the, Ó'c, 
f Addi^^ thj. 

O Saviour of the world, who 
by thy Croi» and precious 
Blood haft redeemed us, fave up, 
and help us. we humbly be- 
fcech thee, O Lord. 

^ -ibcyr Ihsll the Mintfierpj 

THe Almighty Lord, who 
is a moit ftrong tower to 
all them that put their truft in 
him, to whom all things in hea- 
ven, in earth, and under the 
earth do bow and obey, be now 
and evermore thy defence, and 
make rhee know and feel, that 
rhcre is none other Name un- 
der heaven giwn to man, in 
whom and through whom thou 
mayft receive health and falva- 
tfon, but only the'Name of our 
Lordjefus Chrift. Amen. 

% And after thit ftuH p/, 

UNto Gods gracious mercy 
and protedtion we com- 
mit ihce. The Lord bleis thee 
and keep thee. The Lord make 
his facetoihine upon thee, a»d 
be gracious unto thee. The 
Lord lift up his counteoance 
upon thee, and give thee peace 
both now and evermore. A- 
men. 

^ PríVíT VaM Colli. 

O Almighty God and mer- 
ciful Father, to whom 
alone belong the iifufs of life 
and death ', Look down from 
heaven, wc humbly beíeech thee » ííttaírí as: >aomé %imt: 

5loi;< to D<ítá, "70. 
3(|i7r< 60 bi, 7c 
% -gi ckur fo ni gee an ftttf 

0<i y-lár)i76teoifi dn tfá^- 
till, ÍJpUÉlfgáil i)i lé 00 
cédf <í, 7 lé 60 ptjl ^ó udf dil, 
fábáil in, 7 €1^615 lin, ^T^úmib 
50 buiÍBdl tú, ó d tijgf^nd. 

^ At' fn deiraidh a» Minijifir, 

AN ^éSf*''*^ ''i^^ cunídfdc, 
*^ úzú tjd ro^ ^óldiMf* 60 
gdc i;le 6r,yie cr,n^f d tJócdf 
d)i, bé y)6C>jdi6 m hr^lc íieite 
dj< Tj^m, a^ dn zúlúm, 7 f^S 
dt) cdldÍT) fltufAif) 7 umláf, 50 
fidib fé d floif *7 50 hjiát fld 
iufnódc dgdfe, 7 50 cci^fnb fepid- 
cdiB o;ic d pof toHext u^iXby 
7 d TnotujdS, ndc BpTjl <6n 
tíiT»m eile f-qS rjgm cdíSd^cd 00 
tJtjrjf, dííd'bpédíípá, 7 cfié d 
hféúbfá fldince 7 yldijujdii 
6pá5dil,df dmáirídinm dj< CC15- 
Sl<nd lóf d C;<iófó. -dnoer». 
5 >Í^Hj »4 dhiiigh fi*t deiri fe, 

*Tr<íof)d>Df6i6 tí lé t;<óc^e 
jfiáfdiindil, 7 lé cumbúc 
t)é. 5o mbgtidigití dr» cigCft- 
Tid tó, 7 go gcum6<ngT& ttí, 
50 ccugdiS bid pd 6gjid d;^ d 
gflijf ó£l;<dli oj^c, 7 go fúi^ 
gfidf dintjl óy;c. go ccógdiS 
Óia d dgdiS fudf o,>ic, 7 go 
ccugdib fit 6t;c d rjoif 7 go 

5 6V()'t/ ar /0» leinihh Tli^. 

Oá bhé tjle cuiiodcódib*, 
7 <ítá t)ióe|ii>, lé d 
mBflnii5 d fnáin Cf«iócd b^td 7 
báif, pcuc d -nuuf 6 ngm, gifj6- 

eiDÍÓ ^O hlDÍÍDdl tú, lé frjltf 

with T5e miRmion of t\)Z CitS. 

with the e ■ cs of mercy upon this 
child now lying upon the bed of 
ficknefs ; Vific him, O t.ord, 
with thy falvation ; deliver him 
in thy good appointed time 
firom his bodily pain, and fave 
his foul for thy mercies fake. 
That if it ihailbe thy pleafure 
to prolong his days here on 
earth, be may live to thee, and 
be an inftrument of thy glory, 
by ferviog thee faithfully, and 
doing good in his generation \ 
or elfe receive him into rhofe 
heavenly habitations, where the 
ibuls of them that fleep in the 
Lord Jcfus enjoy perpetual reft 
and felicity. Grant this, O Lord, 
for thy mercies fake, in the 
fame thy Son our Lord Jefus 
Chrift, who liveth and reignerk 
with thee and the Holy Ghoft, 
ever one God, world without 
end. Amen. 

fl" Pr.-jtsr fjr a fick psrfotty Doben then 
appareth [mill hope ofreevverj. 

O Father of mercies, and 
God of all comforc, our 
only help in time of need '■, We 
fly unto thee for fuccour in be- 
half of this thy fervant, here 
lying under thy hand in great 
weakne^ of body. Look gra- 
ciouily upon him#0 Lord ; and 
the more the outward man dceay- 
eth, ftrcngthen him, we befeech 
thee> fo much the more conti- 
nually w.th thy grace and Ho- 
ly Spirit in the inner man. Give Cuaict fl0 Uaoiite Tinne. 
^í^óc^e up, ún IgndB fo <t noif 
^^ 1^75^» <ii< l£Íxíii> tiijif; 
znhH c»ác I, O d i^Sifiiuy lé 
60 rianugd : F««r5<«il é nil 
hiXm rn^}t cijjcc fé\n 6 itú péiij 
co;<po;<títí, "7 fáScúl nnúm ún 
fon 6o i]\ÓG^c, cum, mú hu6 
I 60 toilfe, <j Uece ópáóug- 
tíS dj) fo új\ ú ziíúm^ 50 
mlye\t rj<t h^tú\6 btjcfe, 7 nd 
lor^f c;<uin)éie) óo jlói^te, pé íjeit 
dg bhúm feipbífo 6y^z 50 
C;tei5iÍBgc, 7 dg béún^nnh roait- 
lof c( tlT) ú geiDioltlc •• «ó gdf) é 
cufí) nd rjiorjdi» T)|mi><í Ú6, mup 
ú Bpágídd úmAH M 6/<-y;»)gir 
boblúf úiifá Z]^^pU lóftí 
f«(tii>,r)gf 7 foDdf bioiíjuan, 
<(o})C<íi5 f o, ó <ítí5gftníi C/'vé 
60 t/<óc|e, HT) bo ^tlbcíc cCbnd 
<í;< zz]^^pr\á %d C;tiófó dccf 

/tiocfti 7 leif d Spiojtd5|^1(óín, 
íón&id 50 b)<cti,f <ó5<íl 5<](j} c/^!c : 
úmcD. 

^ OfM if. fan iitiine fhiPi, an tan 
nicb bion acbl b:iiPÍboG->is le na 
bbifiick. 

4zi TM c;idc|e, 7 <i Dhe 
5<Xc -rjle corr)pa/^C(i!5, úf. 
r,c6n congndrDb 4 nano pgbnDá: 
ceitinr)íb cugáb dg idj^fitiiib Cdo- 
TtCi ótí t(ó£> f o 50 f eif^Bif gc,íicá 

T»a Itjse dn f o, pjfd 60 loilmh 
á wófiUigo coi^p. peac 50 
gMf dmbisl h <i ti5g^r)ti i 7 
brt ri)l 6 <Xcá <Ii) bi^Tie poijiirDio- 
Idc <ti< nd Idgitdd, n%\(Zá\6 é 
nióf d mho 00 gndc le 00 jr^áf 
dguf le bo •(\^^Qpáb ijfomhid 
<lfi fd oKjrje ?y)bgtíd>)dc. CdS^ f^í^t mmatíon of tíie Síci 

him un Feigned repentance for all 
the errors of his lite paft, and 
ftedfaft faith in rhy Son J'^fus, 
that his fins may be done away 
by thy mercy, and his pardon 
fealcd in heaven, before he go 
hence, and be no more feen. 
We know, O Lord, that there 
is no word imp ffible with thee; 
and thjt if thou wilt thou canft 
even yet raiie him up, and grant 
him a longer continuance a- 
mongft us- Yet foraimuch as in 
all appearance the time of his 
diifolurion draweth near^ fo fit 
and prepare him, we befeech 
»hee, againft the hour ot death, 
that after his departure hence in 
peace, and in thy favour, his 
lo'jl may be leceived into thine 
everlafting Iclngdom, through 
rhe merits and mediation of Je- 
fus Cfirift thine only Son, our 
Lord and Saviour. Amen. 

^ A comkend.a\ory friiier for a Jtd 
Fcrfu» at ihe p int if dep^rtuvs. 

/^ Almighty God, with whom 
do live the fpirits of jufl 
men made perfect, after "tViey 
are delivered from their earthly 
prifons; We humbly commend 
ihe foul of this thy lervant, our 
dear brother, into thy hands, as 
inro the hands of a faithful 
Creator, and moflmercitui Sa- 
viour; moft humoly betrcching 
thee, that it may be preciouá in 
thy light- H aih it, we piay 
thee, in the blood of thuc im- 
maculate Lamb that was ilain to Cuaict ag Uaoine Tinne; 

dic^ige pi^inic bo f.á gac y;\e 
grríiió Ú Bftd cudib cd/ir, 7 
eiteiógm rgfmíic úr\ óo mac 
lóf á, cum go DgldT^pirjbe u<\ó<i 
ú pgCdide lé 60 tf^ót^efc^ 7 
go mbeit á pif\tú'^ féaldigte 
<i SpUicgy, ytjl to FYjSPSr 7'Oi 

7 1)0.0 hfd'Cpof. TJlOfd IDO c. 

€d d piof dgdiw, Ó d ci5|r>iiJ, 
•núc hfTji <6n ni ndc bfr^i d/t do 
cumtsj-d, 7 flod Coil l|C. go bpC- 
i>^ d Jioif fóf d rógbdil fudf, 
"7 conoodibc »ióf fid gór'';^ ^o 
tab^Z bó; gitigb, óoBiiig, dí) 
gdc Tjle cofdmidf, go bfr^l ixm 
édgd ófiirjóen leif, gi^b!r)id tú, 
d bédrjdm inSgc, 7 d oUmugdb 
lé bdgdib u^e <Hd fcdif, d/t mot» 
c^éif d ctif ci;^ df fo d fit, 
7 dn apoijd/^f d,5o Tigldcpdoid 
dttdm dB 60 i<ig?f ffojiji- 
br,i)ey'e, C/^e Ixididgf 7 eii>s><- 
gtjbe lóftíCftióf 6 h(f-inmicfe,«j< 
CCiggjind 7 djt Sldr)r,bteoi|t. 

5 Ortta ig, uobkaib dhuine tbiil Is 
Dia a bpo H An hh^tis,- 

Q <i Óhé -rjle-eufiodf dib' , 
05 <* g€om»)t;i>ió f piof^dió 
T)d Bpif^fn idft njbcic óédncd 
loroldn. cdipéif d iBpudf cldib ó 
Wd b-pf\iofúr\ tdlnndibe, Qrjumb 
Zf^e umUf, dndno fo 00 fei/<- 
fcff 16, dfA mb'^dt^ íJÍlif » dft Ó0 
ldrST;fcife,<:mjl If d^ IdmTjbcftuti- 
tdigccoi/i gi^dódid, 7 fldnirjb- 
éoi.i ifó t/ioc^ib, 600 gr;6e 
go /to uiiocl, n)óif*íT)^f 00 i)-ic ^ 
«)} Ó0 Idr^ , londil e, S'^^^' 
mió tú, dep-ijl dn udin i:io,"gldm 
ud, 60 n>a;i5d<>, cur;) p^cdibe ríjt Wlímtíon of t5e mU\ 

take away, the fins of the world; 
that wiiatfocvcr defilements k 
may havecontraóbd in themidft 
of this miferable and naughty 
world, through the luils of the 
flePn, or the wiles of Satan, be 
ing purged áfnd done away,- it 
may be prefented pure and with- 
out fpot before thee. And teach 
us who furvive, in this and o- 
ther like d.^.ily ípeólacles of mor- 
tality, to f e how frail and uri- 
eertaJn our own condition is, 
and ib to number our days, 
that we may ferloufly apply 
our hearts, to that holy and 
heavenly wlfdom,- whilft we 
live here, which may iti ths 
end bring us to life cverl-jfting, 
through the merits of Je.'U3 
Chrift thine only Son our Lord. 
Amen. 

<J A Prjyer fcr Pahjns troubled in 
Mind i,r m Cnifcicn'e. 

r\ BleiTed Lord, the Father 
of mercies and the God of 
all comtort?, we bcfeech thee 
look down in pity and com- 
paffion upon this thy afflicted 
lervant.Thoawrlteftbitrerthirigs 
againfl: him, and makeft him to 
poffels his former iniqiities, 
thy wrath lieth hard upon him, 
and his foul is full of trouble : 
Bur, O merciful God, who hail 
Written thy holy Word for our 
learning, that we ihrcugh pa- 
tieiice and comfort of thy holy 
Scriptures might have hope j 
give him a right underlhnding Cuaict 6g íwoíne fínne; 

úi) cfcogdil 60 tógíjdjl, mdf 

<í/< mbeit to c^hé fúl óo tr^z ^ 
ix. medb'ón úd bfxocfS^úú 
tfiuáúháfe^ Zjné <íi!oiinaT)<íí> t^ 
colflct, no c/ié cglgtíiB ttn 6}úh- 
<íil, f sm/^tá 7 cógtd «díjflf, go 
bfiúbfr^^e á tíxh^z ^©jUr) 7 
5<ír) f dl boz^ U^x^^ <Í5trf 
iDifr) 677 JJe, cícáoi heó m ííidit), 
ú cdicfirj txrt iro,7 <í n ná leitióíB 
eile 6eipompláir^|C(íií> \xt^rnli& 
<ínz'fóhúfix\^t}6 goóé cori) fóíB- 
fíifce 7 í5|irocir)Ce úzd iiji 
-fzá^ó pém, a^vf úji Uete 
5£fi|^d óo iliifieárrih <í/< wboóh 

£o mbéúmm nj^ 5Cí<oib'£c<jt 

túh^z 601) cp.hr,áf tíidtjd 7 
ítefnpfli ú6 fo óiccioUdc, eoiio- 
pííbcí ^f rn^F&"> <^^ f^* , lé/i peí- 
b^t^ dft mb^eic fá béoigcum bg- 
ta. f\ó}ii[\6rjúe^zré ludibgfílifí 
1óyct C^ióf b h(óiT)ií)icfi d/1 í;ci5- 

^ jyj/<i ..r ^'W dhioine buaidlsmba 
t^ «d CC/tÓGágCíí, 7 <í 

bé gctc -rjle conobpojicáiíí - 

cc^uCíige dguf it gcombboil» 
SSf «ír» fo bo jrei|ibj^gc feutíltí- 
gl^cd. SgnioBlfe r.eite gfjui r»<í 
tígídtí, 7 60 Beij^iii á ^ lofíí 
cgT5cx 60 f |lB<íb ; cá 60 f gf<5 dg 
11756 go c;<ii<íit>,á, 7 úcá <1 d- 
r)(Xt?) Un 60 í)Uíiibí<£í> ,• dcó cí 
Óhé t/tóc^ib, do fgf^!oí> i>po- 
cdl '(\éxé)tú. lé btígíntí <í}i cug- 
gítifg, cum go robeii: óccdf 
<tgtnn c;ié poígib 7 wcíf rjib 60 
f6/Mopctjf(£b níóiTibtcí ; tílB^ 
P p oí T%t Conrniuníon ot t^e Ctk comtoin na nUaoíne«íi5 tímz. 

of himfelf, and of thy threars 6Ó S^<iTtzr,^f 9 d^ péiT), dguf 

and promifes, that he may nel- úf- 60 bdgdj^ccDiS 7 ^ 60 g|U- 

ther caft away his confidence in dmriilcdf d ; cum T)dc cceilgfrgtí thee, nor place it any where but 
in thee. Give him ftrength a- 
gainft all his temptations, and 
heal all his diftempers, Break 
not the bruifed reed, nor quench 
the fmoking flax. Shut not up 
thy tender mercies in difplea- udbd d bocdf lOTiiíó, dgirf T)(Ic 
Tiáiceocdb é ú r\<6y) bcill *í 
lOTÍdó. Cúh^ n^j^z tó ú ndg- 
dlti ú cdtaige -yjle, 7 leigif 
d T^le jdldjt ^lá ^édb d 510I- 
6<55 b^ifce, ^^uf M múc dn 
líoT) d-f d bp-yjl 6|Cdc. í*»ld feYfn 
fure j but make him to hear of -fuiif 60 tfóc^e mn a Bpeif^g ; 
joy and elddnefs, that the bones oif t;db| ^ éif c^ lé got foig 
which thou haft broken may re- 7 ludtg^e, cum go wbeit lol 
Joyce. Deliver him from fear of gdifiógf ^ rjd cndmd 60 bfiif 
the enemy, and lift up the light zú- fudfgdil é ó udmdn r^á 
of thy countenance upon him, y)d»!d6., 7 cogyad)* foiUfe 60 
2nd give him peace, through the gtiiiff i ^, 7 Cdb^ fit &<5, C|<é 
merits and mediation of Jefus lud'bgf dib 7 £i>d,igr,tic ^6fd 
Chrlft our Lord. Amen. C;<ióf 6 d;t CCigg^ind. -Clroen. The Communion of the 
SICK. 

X^ b: fui J!£i to rrmnyfuiien pe- 
rils^ dijeajes^and fickfíejj'<'S,and tvtr 
umtrtiin what time they (hall dt- 
ptrt out of this lift ; thzrefore to 
the intent thty mty be always in a. 
retdintfs to die tobtrfotver itjhtU 
fUafe Almighty God to all tbem,tbs 
Curitesfhail diligently from time to 
time (but tfpccially in tbe time of 
peflihnce or other irtfeHious fiántfs) 
€Xb)rt tbHr Pirifiiiontrs to tbe of- 
ten rtcsiving of the Holy Commu- 
nion of the body And blood of cur 
Saviour Orifiy taben it fhdl bepub- 
licily admmifired in the Cburcb ; 
tbatfo doirip, tbey may in cafe of A 
fudden VifitAiLVy haxetbe Ufscaufe 
10 b$ dif quieted for lick oftbtftmt- 
Bttt if tbe ftck per (on be not able to Comaoin na ndaoineadh 
TINNE. 

5 /^ TharJa go bhfvl gach uile 
\^ dbuine fobhapigb^fioi a wo- 
rntd do chofitakbairtcachaihk^ dca- 
fliimibb 7 do tionalMbb ohiíH^ 7 
go bntb neimkcbinte cii an uair 
fbuicjid an bbettbafa, Vime fir^ckum 
gambeiiis d* gbnatbuUmiidhte chum 
unbbais^ribi am, ar man leDiauile 
chumbtebdicb giirm orra-^is coir don 
Minifleir oamgo bun (artd g/tt fpeci- 
air a A níimfirPbhighe^ no gkaUir^ 
ghahbiUaigb eile') a pbobal do ghrea' ] 
fugbadb, chum comaoitie cboirp 7 
fbola ar Slanuidbtkeora lofa Criofi I 
do gblaeidb go mini^, an tan a^ 
deanfar a mitiioflrthehd go puib- 
lighe fan tcampoU : cbum, ar w4i 
dkeanamhfiriya geas cbmirte obainCt 
go mbeitb Adbbir biutdbridh r.iofa 
iugb ACif fx bkitb £(tn ci, Acbi 
come Tfie Communion of é|£ Cell. Comaoin na niiaoineaiiD tinne. 

fííum réibb An duine tiii abaltx rc 
teachd chum an teumpuHl, 7 fos go 
bkfuilfon air an cbormrin do ghU' 
cadh a/7 a thigh ; fan gai fin, iU' 
gsib fgeaU a mm don Mbinifieir^ 
»g t titbrii do mur a» gcetdbna ct 
mkeid AtA (bum corr.ioinc doghlA' 
caib mirton ris ftin : (oir is coir 
dis no triur io bheitk at igcein is 
lugb) igus AT mheiib dii( ciomb- 
gbanidh a txij<b an duine thiily 7 dx 
gich uUe neiiie riAcbddnacbA uV- 
mbaigtitbey ar mh(>ib go tkjeai' 
JAdb an Mimfteir a minioftrilichi 
go craibtbeacb ; dkejimfe aii jin an 
chomaoin do jhoíHuímneAÍb^ ig to- 
fighAdb lets a ncnidf Eipijiii Agus 
{koijgealfa leutAS. 

Aóhé T;le cumd-ffd\6 ázi 

tdigteci/i <ií} cimb bcórjtíf, 
60 fTOdftjbgf fco luf 5f.á>b 7 
óo f pi^Jgdf 5<íc órjne 60 gít- 
háf cú 3 gt^bnoió tú zjióc^e óo 
óCwdm d|i fo óo ireij^l>!f£c, ^ 
ún lg5 zú bo lám, "] fónrdig 
50 TjóédntíS <í tmof ópaldTig 
go poigi^gc, 7 4 fldince co;i- 
po;it)d ópágdil d fijf (mdb f 
f\n 60 toil jjiáf dmdilf e) -j ce 
hé hu^ ú f^ú]Hfá\t3 dn<tno lé ní 
coí^p, 50 inbgntdoi é óob Ití- 
táfe E<<n Sr^o"! ^i^é 1óf<í 

Al'^hZ) flá biotí íígmfirjrí). 
tígdt» d frodf dT» Ci5|f<ti(í, 
7 7)á zé\ó ú r)<^1]hú^r\s, dn 
zán ú ci^on^ggf fi ru, oi)<v 
ywd?ínb'e <íí) tijgfiTxt dn cf. 
5f<ái6gy fé : 7 rmf<í\6 fé gdS 
iKKie ;té »5<ib<in f é. 

t* p X í&tf cowí to the Cburcty And yet is d'-fi- 
rous to rtceive the Communion in his 
boufe ; tk*r; he muji t^ive timely no. 
tici to the Curitcy fgnifyii^g ilfo 
bow many there are to fommunicAts 
with him (wbitb JhiU be thretyOr^ 
two At the haft) Arti irJing a con- 
venient place in tke fuk mins houfe, 
with All thivgi necepryfo prepired, 
thit the Curate may revtrent-y mi- 
fttty kejhill there celebrAte tke boljt 
Communiov, begi)ini)-.g with theCU- 
liBy Epiftle And Cofpei here fol- 
lowing. Tue ColleB, 

ALmighty everliving God, 
maker of mankind, who 
doft correek choie whom 
thou dofl: love, and chiiftife eve- 
ry one whom thou doft receive ', 
we beiecch thee to have mercy 
upon thrs thy fcrviint vifited 
with thine hand, and to grant 
that he may taice his ficknefs 
patiently, arid recover his bodi- 
ly health fif it be thy gracious 
will^ and whenfoever his foul 
ihall depart from the body, it 
may be without i^ot pre Tented 
unto thee, through Jelus Chrift 
our Lord. Amen. 

The Epifile.Ueh. iz. 5. 

MY Son, defpife not thou 
the chaftnmg of the 
Lord, nor faint when thou art 
rebuked of him- For whom 
the Lord lovcth, he chaftneth ; 
and icourgeth every fon whom 
he receiveth. r\)t Gommuttíotx o£ t\)c UtV. 

VErily,verily 1 fay unto you, 
He that heareth my word, 
and believeth on him that lent 
me, hath everhfting lifie, and 
fhill not come into condemna- 
tiowj but is paifed trom death 
unco life. 

«[ j4ftcr robicbitbt Priefl Jhell proceed 
According to the Furm before pre- 
fcrikedfor the holy Comtnunioti, be- 
gitming Mtkefe vfords {^Ye that do 
truly, £?i.3 
. AT At the time of the iifirlbut'wn of the 
boly Sacramtnt^the Prhji fhall frfi 
receive the Communio» bimfclf^ and 
after minijier unto tbtm tkat art 
appointed to communiate mtb the 
fckf and Ufl of all to the ftci p;rfon. «a But if a ma», either by reifn of ex- 
tremity of fiikftefs, or fjr v.\int of 
teivning in due firm to the Cu/tirc, 
or for lad of com.piny tí>reuíve with 
kinty or by anf other juft impediment^ 
do not receive the Sacrum- tit of 
Chrijis Body ittd Bloo:ii the Cnnt: 
fhili ivfiruEi kirn, that if be do tru. 
ty repent him of his [ms, and (led- 
fifily btlirve tbit fefut Cbrifi h,ttb 
fuffered d:atb upon the Crajs f^r hifíf 
£nd(í)edbis Blood for bis reiemptio>'f 
enrnefily remembrvig the h^ntji^s he 
hatb thereby, undgivivg himtearty 
thsnks therefore, h: doth en and 
drink the Body and Blood of our Si- 
viour Cbrifi profirably to bis fouls 
bealth^ although be do not receive 
the Sxcratnent with his meutb. 

^ When the fuk Ptrfon is vifitei, and 
receiveth the boly Communion all at 
one time, then ebt ^riefi, for mere 
txpedition,fhall cut off t be form of 
tbeyiftiition it the P] dm Qn thc«, Comaoin na nljaoíncabí) tínne; 
•JU Soif 5C1 S. Com. 5.24. 

GO beirnifl, fcemm « óei,iiiT) 
;mB> tin re éiT*í>ef jiéit) 
íjy<élti;ifi, ú-gxx cficióe<Sf fcon 
té feo c^jft udS iDéj ^Zú (íw 
f>gt<í rndfitdndc iíige, tíg«y" rú 
t'oeptl fé cuno odmnt^gte : olf 
búz^^f.ú.\6 f é Báf 50 b%t<3i' 

% Ur ftn rachiidb an fagart ar s^h- 
aidh do reir v* fjirrr.e do révib' 1 
fgricbhAÍb roimbí dzn (boniícin ' 
Tiiomhthí'f ég tofugbiih í^ m fo- 
c&ilfr, ibhfe do ?», 7c. 

í A mm tbibbiriht nx ficnmelnie 
niombtii, gUaidb an fegirtfein 
an comxoin a gceidoir, a^us iír 
fin dhcanaidh a miniofiíraileacisd 
don luchd a ciiltigheaib cium ca^ 
t):ai:iv,e do gilaadh & r.ií>it\fiachi \ 
lciSAn duine tUn, Jgus fadbsoigb 
átn duins tii/7. 

% Agus muna r.gUcaidh duine fa- 
craimeint cícirp sgus fboU Chriasi 1 
tre iTniiIacb tiniSi no do dhitb \ 
rabhciáb a mm dpgíiH don Mki- " 
vifldr^ no dejfbbuidb cuideacbda 
do gbUcadb i r::arion ris, no trs 
tboirmcijg dblífdionttcb ar bitb die, 
is coir dott Míiiiufieir a theigajg 
ma ta jioraitbrigbe eir'fa nt pbea- 
cHidhe, agu: go gcretdeinfio dtovg- 
mbiUa, gur {uhing iofs. Cricfd bus 
croiche tr afhon^j gurdkoirt Ajiwi 
cbum a fhuafgUidb, aggeurcbuim!). 
madbnifocbar do ibniiuc dbo as Jin, 
7 ag tabUirt buidbiacbais cbroidke 
clio uime fm, go vdean fa fcoil f 
fuil ar jVanuigbtheorá lofd Cvinsi 
ditht, agus dtbbff go tairbhsicb 
dojhlainse anme, ar fon nacb gU- 
can fc an tfaeraimeintlena bhtul. 

f An tin da bkeartbar cuairt ar 
dhuint thin, agus gblacasfe aucbo^ 
maoin nacmbtka fan am cheaJb' 
m ; an fin, mur gbeall ar atb. 
cbuimireacbá^ crioibnochaidb an 
fjgart oi fleet, ag an tpfatlm [lonn^ O Lord, have I put my truftj 
|. at:igofÍrAÍgktio tbtCommunio»» 

f. -. 

:P['M the time of ths ?lsgHt^ Jir-fif, 
'or fucb-oikec !ih ccntá^.jous i/nreff 
offiilnejsoriifeaUs, sohennoneof 
't/i ?&Yi^ CY Ncfghb&iirs ciJi he 
fjttrn to ComfRUHicatsvtitb rfe f.ck 
in thfir hcitfeJ, for fínr p/lií In . 
feBíofí, upon j\)íctal requrfi of the 
dijeafedf tbs Miflfter may only 
Co,nmiiificaie mith him. aofj, a thtgiicr .2, do tliuir me 
tr,o dhochas] agus ncbaiihiK *gk' 
tidl> gii dirsach chum na cnmAoitis. 
^ A Ttiirfir phltighCf nUuiSy wa fif- 
ciJt no ghiUiir gkabbiUaidb oUt 
Á'^n rfirt j'ln, a v.unir mcb eidir ton 
vtich d,>n phirraifde, no ion chomh- 
'ayfatn dfcghjil^áo gkhcMh an cbo- 
maoin raancn ris m daointbh ti>ls 
au i nighihibi^areigla an gkalair ; 
ay atbchuifige jpefiaha a njirgajairy 
fcidiigb an Mitufteir 7ta aomt cq. 
mAiitn doghliccdka nmnfheickdih. The Order for the Burial 
of the DEAD. Ordugha adhlacaidh na 
M A R B H. <fp Bers is to hi vctrd^ Tint th Ofjice 
efifuing is not to be ufed for á»>' tb^n 
die uvbsptl^edf or íxcomrnunicAtr^ 
or have Uid vioknt hindi vpji 
rkmfiives. 

% the Frieji and Clerks meeting ths 
Corpi at the entranes of tke Cbwch. 
yard,, and gr.hig befoit: it, iitber in- 
to the Ckircb, or tJtv.trds the Gr^v^ 

I Am the refurreélion and 
the life, iaith the Lord : 
he that belleverh in me, 
though he were dead, yerihall 
be live. And whoibever liv'eth 
and b^lieveth in me, ih-iil never 
die. S. John 1 1 . 25', 26. 

I Know that my Redeemer 
liveth, and that he ihiU 
ftand at the latter diy upon the 
earth. And though aiter my 
skin, worms deftroy this body j 
yet in my fleih ihall Í lee God ; 
whom I fiiall fee for my felf, 
and mine ey ts fhall behold, and 
not another. Joh i^> í5j2ó>V' <I "inmdbi da hhur mire dwi fo, nácb 
coir uf.iid do dkeimmi don oifigs f;» 
kims ug adbUcadb dbuixg do fbcilb 
bbasgun ítaifteAdb^ nadhuitie ata a 
tnnkh es a ni<igUis, ns ag a. nibb 
lamb a.nn a rr:bj!s ft in, 

% A -(iesrit no citif.t-d'^ cnfigsrtnD 
un'cutaid, eg téa^mj.íl dnn corp eg 
d<,ras «J »"£»4/ > 7 ''J? /■'■'s'kil rnimbt 
a figceb I hum «?; ttar.puil r,o cbum 
*!.i tujigbe. 

IS mf] <J rieif i^j^ge,'7 dn Bgttf, 
6eifi d» cijjfiTííí, tin cé cj^ci- 
biof ;onctiDf a, 51Ó 50 bfr,f,^6 
báf , giiígb béi?> f é beó ; -7 ^é 6á 
úji b\t dCá beó, 7 Cfieióiof 
io)5í(ní))'íl, ní bptjge fé há)' 50 
b/iót-S éom 1 1. ij, "i-^- 

ACd á pof d^dií) 50 ro|ior) 

fé úD lá óéi5ionc?c tfjt <Sí} zz<i- 
Idrh. <íi^iif mázú'^Q g«,in)ptí 
Cpéif cj dn CojApf d cdijiétf rf)Q 
cjioicin,t^if fin»do cípe mé b\ú 

ttíj TOfCOÚ: í|[|iyi pélD 60 C!p£f 

d/t TOofoí) Féir)t7 í)i m oile. 1ob 
19. 25-, 26,27. We 1l{t t^ )I5itrfai of tde 9DeaD. 

WE brought nothing into 
this world, and it is 
certain we can carry nothing 
out. The Lord gave, and the 
Lord hath taken away j blefled 
be the Name of the Lord- x Tim. 
6. 7. Job I. II. 

^ Jfter thty are come into the Cburch» 
jhiU bi v«id one or botb of tbefe 
f films foUu-aivg, 

Dixi Cujiodiam. Pialm. 39. 

I Said 1 will take heed to my 
ways : that i offend not in 
my tongue. 

1 will keep my mouth as it 
were with a bridle / whib the 
ungodly is in my fight. 

I held my tongue and fpaka 
nothing: I kept filence, yea, 
even from good words \ but it 
was pain and grief to me. 

My heart was hot within me, 
and while I was thus mufmg, 
the fire kind'ed : and at the laft 
1 fpake with my tongue. 

Lord, let me know my end, 
and the number of my days.' 
that I may be certified how long 
1 have to live. 

Behold, thou haft made my 
days as it were a fpan long: 
and mine age is even as nothing 
in refptd of thee, and verily 
every man living is altogether 
vanity. 

For man walketh in a vain 
ihadow, and diiquieteth biriífelf 
in vain : he heapeth up riches, 
and cannot tell who íhall gather 
them. 5Ig: Q^lilacab^ na marliti*^^ 

N? tugdiwufi (on »)i cum dn 
cf (Djcii If e, 7 If b^p}> 
lldch bbphéáópdir) <Dfl r} bo 
h\^€\t df . fé d» ci5S?<»)d 60 

I<U5 teif j5o wdb bgi^dige dinm 
dn CTggnijd. 2 Cino. 6, 7. lob 
I. 21. 

% Deis teachd a ftcaci fxn tennpoU 
diibbf kigifiiketr áon dona P^al- 
muibkfo learns, no hi anon. 

Dixi, Cuftodiam. pf dl. 59. 

A óoB^c mé, 60 Btjid mé ^e 
^^ óoro f ligtiB : 50 rjdc óéd- 
í)d6 p|Cdó léro t^Tígdió : 

Coiiieocdó f )AÍdn i^éiT) feéul.'dn 
pgtí Bídf dT) cioDCdc óf n)o 
coirie. 

óo bí «é bilbh, "j dm tocc, 
60 bi mé dm tocc póf ó kúxty 
"7 60 eo;<)^t75|i> mo boiljiof . 

Óo bi mo cf^oib'e zt londm d 
If^'S» 7 <^>) wo f mudingS 60 Idf 
dí) ceine .* dTif m 60 ldbf<Of |tén) 
tgngdit). 

^l ^5S/<n<í>poiUf 15 tídm mo 
cí<íoc tíeijiondc, "7 cdb^ d pof 
6 dm cáibe pdbmo láete: 50 
mdS pof ódm cdpdófnáFiof mé. 

féac, 60 )<iTie cú mo Idete bo 
leitgó bdife: "7 dcá mdóif md;* 
tieimní d6 Idt^f 1, 50 bt\mi\ if 
í)ioiif)dói«gy 50 lci;^ d íi'Tjle étjtic. Sobeiiin \f TOd|< íoifláig fiub- 
Idf d ntjle tíui)ie, 50 6eimim if 
d Dbíoiiodóinsf i)o níó co;<|4U5- 
d6 •, c/t-rjíiíj 6if;T)e mdóm, 7 í)? 
H^á fc cjd cditpiof Ub. 

And %t tt^e Wminl ei clie 9i>eatu 

And now, L>rd, what is my 
hope: truly my hope is even 
in thee. 

Deliver me from all mine of- 
fences : and make me not a re- 
buke unto the fooliih. 

1 became dumb, and opened 
not my mouth: for ic was thy 
doing. 

Take thy plague away from 
me : 1 am even confumed by 
means of thy heavy hand. 

When thou with rebukes doft 
ehaften man for fin, thou ma- 
kefl: his beauty to confume away 
like as it were a moth fretting 
a garment ; every man therefore 
is but vanity. 

Hear my prayer, O Lord, 
and with thine ears confider ray 
calling : hold not thy peace at 
my tears. 

For 1 am a ftranger with 
thtfe : and a fojourner, as all my 
father» were. 

O fpare me a little, thftt 1 
may recover my ftrength : be- 
fore 1 go hence and be no more 
íéen. 

Glory be to the Father, Ó'c, 
As it was in the, &c. flg aDlacaíJí) na maci>$^ 

Im <15 peiiiom, <l Cbijgfííjd ? 
ÚZ4Í no botcuf loídóf d. 

Oro -rjle tnnóliggti fS.ofi mi: 
net bed!) fcdndil Ó0 •númúbBm 

ÓJIOIT) 

Óo Bi we 1x116,7 nhfi pofCittl 
mi TOO Belli : óo B/^ig go i)6f j*- 

'5ltftt;5 uáiTOfe bo B-rjUc* bo 
ÍT)£t TOé c/tc BiíUe óo láijiffe. 

QIíj CttTj cgf nt^giof zú 6t;jje 
j\% húcmfúy)i^ §_ f 071 i^^K^e^J^Z9 
6oBeifni< ^ ú Y"5éJTOc»áoin)fl^}i 
lédmdT) : ^f thmÓMn^f 50 léiji 
<í yi-yjle óirjne. 

C^n TOU)<íjr;5, <í í;»5gf<níf, 7 
rctBI éifCgf 601!) coiin^c: ná S 
bogtí/t i^ém gul. 

Oíj< if eoigc/^ige iT)é dgdb-: 
f <t : 7 coijinigtgc mc(/i TOdit- 
jtgcd i^le. 

Coifg tííom, 7 leig tídlw íw> 
«iJiCódtnúdSdS: ftjl inotéocdb 
7 cdc B!ci6 díj r)i f d »i)<5. 

go ^<tiB ^lórií, 7c: 
2Hdj< óo bi, 7c Domine^refugium. ÍPfalm. 90. 

LOrd, thou haft been our 
refuge ; from one gene- 
ration to another. 

Before the mountains were 
brought forth, or ever the earth 
and the world were made : thou 
art God from everlailing, and 
world v/iihout end. Domine refuglum. pf dl, 90. 

ACbigg-fnd, 60 bi CÚ d& 
londb comK-rj5 btjt): 
giDgltic go glT)glc(é. 

Suil ;iugc(b lid f leiBte, 7 ffjl 
df* cum cuf d dn Cdldm, 7 dii 
ffDgdl : ifioiirTgbjcT; 50 
fió,rt|AT5gb£i5 dí;á CB cióóhíd. 

Thou jRt t^jc 25«ríal of t|c 2Deair» 

Thou turneft man tn deftruc- 
tion : again thou Jayli, Come 
again ye children of men. 

For a thoufand years in thy 
fighc are bu: 35 yefterday .• feeing 
that is paft as a warch in the 
"nighc 

As foon as thou fcatterefc 
them, they are even as a deep : 
and fade away fuddeniy like the 
grafs. 

"^•In ^he morning it is green, 
and groweth up : but in the 
evening it is cut down, dried 
up, and wirhcred. 

For we coniiirae awav in thy 
difpleaiure : and are afraid ac 
thy wrathful indignation. 

Thou haft iet our mifdeeds 
before thee : and our fecrct fins 
inthehght of thy countenance. 
F6r when thou irt angry, all 
our days are gone: we bring 
our years to an end, as it were 
a tale that is told. 

The dnys of our age are 
threefcore years and ten, and 
though men be To ftrong that 
they come to fourfcore years : 
yet is their ftrength then but 
labour and forrow i fo foon paf- 
feth it away -and we are gone. 

but who rcgardeth the power 
of thy wrath ; for even thcre.if- 
ter as a man fearetb,fo is thy dif- 
pleafure. 

So reach us to number our 
days : that we may apply our 
hearts unto wifdom. 

Turn thee again, O Lord, at 
the lai'c : and be gracious Unto 
thy fcrvants' Iwpoij ziz dy? bTj))c oioHiacj?! 
éum ú mhillce, 7 ct óei/i cú, fú- 

Oí/< mile blioibdn z§_ éif bul 
to/tc, tícrttb úó )\iXúú]\Cf<3i mdifi 

ÚD lá ú ))é ."7 IDd/í á Dp^e úllf:X 

r)oi6ce. 

Chonob luázh if fCttSúHt* 
!<í6, úzi\b nxxp. bu r.ú ceoó- 
láó : ú}\ JT?fili6ni <íZú]b rod^ péu/i 
fco clob. 

"^ln iT)cíi5in bláléigh fé, 7 
páf dá fé : Zfiatvor)^ B^f^J^^ 
t^H fhf é, 7 c^iionfjíi f é. 

Oi> micfititxóió dTj tpei/<5 : 7 
íicdwíúió dfi nrjbuáib^|ií úr) óo 

ÓO C17^ ZÚ áfi CClOílCd Óf 60 
coiííe : "7 ttji bpgc-yjbe FÓl-ríggcct 
óf coiióe foluf í)o jínf fe. 

Oí/\ óo cuctódfi ítr^ láejre -vjle 
to/^iííj díj óo bi^peigfi: edit- 
n?íó d/t n)blmb)i<l nod/t fgéul. 

Uece <í;i roblidSncr, if feeic 
noblmtíDít 7 c.'ii pitóió íd6, 7 
n)á iiib cjié íigfic ceitf<e pitció ; 
if fcótdft 7 bioiioráinf f tX r,%pz ; 
oí)i gédj^tdii oUTXíc é go 6eic- 
njofuc, tíguf zazrn'ib pomh- 

gefi: DÓóo bhiBFei/ige óo/téi;< 

Cfgtítifg íivfTJ í()^ Itfcce bá\- 
/tioÍTi: lorjbuf 50 ccugdm cu- 
gdiii c;<oibe f gíirge. 

lojDpóigb) «i ChighgfOid, cc( 
po(6: "7 biob 5fidfc(Tí)ílll <í 
C5áo& bo fc'r^'Vl^» Q O fatistic us with rhy mtr- 
cy, and that foon : fo fliiH we 
rejoyce and be glad all the days 
of our life. 

Comfort us again now after 
the time that thou haft plagued 
us: and for the years wherein 
we have iuffered adverfity. 

Shew thy fervants thy work : 
and their children thy glory. 

And the glorious Majefty of 
the Lord our God be upon us: 
profper thou the work of our 
hands upon us, O profper thou 
our handy- work. 

Glory be to the Father, &c. 
As it was in the, &c. 

If ihen fhí'Ú follcvf the Leffm taken 
out of the Fifteentb Chap: er of the 
fo>m:r Epijile of Stint Fiul to the 
Cmmbuns. 

I Cor, 1 5. 20. 

NOw is Chrift rifen from 
the de^d, and become the 
firft- fruits of them ^hat flept. 
For fince by man came death, 
by man came alfo the refurrec- 
lion of the dead. For as in A- 
dam all die, even fo in Chrlfls 
ihall all be made alive. But e- 
very man in his own order.* 
Chrift the firft fruits ; after- 
ward they that are Chrifts, at 
his coming. Then cometh the 
end, when he ihill have deli- 
vered up the Kingdom to God, 
even the Father j when he ihall 
have put down all rule, and all 
authority and power. For be S(if<n6 fin 50 moc|<éó ijió' 
e^e : 7 60 bfiidm Itjoirgai/ie 7 
5áijt6£cU]r á Fi'ó ^n j-íCjgúul. 

cuf óo á dm 60 fíéi/t Dd lae- 
t$6 lond;! Budibiji zú fin : 7 i)íl 
roblidbcin lona bpdcdnxift olc 

€ci}fhgy)zan hoB| óocfeift- 
bhíf gcaiB: 7 60 ^ió^p. óá ecloin. 

Qlguf bió6 fcéiÍR <xn Zi^^^' 

oib|igcfl[ újy lám o/^i^n, -((ótúf. 
cgná <</< UiT) ódingnidf 1 yi», 

5loí|< óo ndcá, 7C- 
'2^T,jK 60 bi, 7S. 

% An fm leatifui^b aa U'.ghion fa 
bdnte as cin cbuigciib c.iluáil aejf^ 
do chsid Epiftil Niioim» i'bijil cbuia, 
ni Ccoirimineach. 

i C0|<. ly. 10. 
II \k>\f óo t^'(e\f.■g\á Cmófb 
** ó md;*bt;{>, óo pirigó céuo- 
to^d6 r)d óHTjnge 00 Bi nd gcoír 
Idd óé. Olft óo bpíj gufi C;*c 
títjDe táimc <íi| 6cif, <íf Cfié 
btjTie m<X;t dn geéaórti L^ig] 
eiféifije T)<t mdpB. Oi;< <imtjl 
n)<í|< geiBió Tjabtíle b«óiíie bdf 
<í í^líiddm, úf iDúlfi dn scéuóiwl 
óo déunctíft kb tjle boutc. oti- 

tíon dn d o/^bugad pein : Cfiióf í> 
tfn t&Mb to/táij, rjd tíiáig fin 
dn lucb Bgdnuf /lé Cftíofb, 01501 
tgf. ?ln fií) bídf an cnioc bet- 
5|n(íc> <t]t bZikh^z rjd /ii^'S'if «í 
fúdf 60 d láiÍT) Óhé dtdrí i «tn 
cdn cii/<gf fé djt gcál 5<tc t^Xe 
úfilfd/táncicb, "j gdc r,ie cum- jRt t^t ^utfal of tt)e Dtm. 

muft reign till he bath put all 
enemies under his feet. The laft 
enemy that ihall be deftroyed 
is death •• for he hath put all 
things under his feet. But when 
he faith all things are put under 
him, it is manifeft that he is 
excepted which did put all things 
under him. And when all 
things fliall be fubdued unto 
him, then ihall the Son alfo 
himfelf be fubj.cl unto him that 
put all things under him, that 
God may be all in all. Elie 
what ihall they do which are 
baptized for the dead, if the dead 
rife not at all ? why are they 
then baptized for the dead ? And 
why ftand we in jeopardy eve- 
ry hour? I profcft by your 
rejoycing, which I have in 
Chriftjefus our Lord, I die dai- 
ly. If after the manner of men 
I have fought with beafts at E- 
phefus, what advantageth it 
me, if the dead riie not ? Lee 
us est and drink, for to morrow 
we die. Be not deceived • evil 
communications corrupt good 
manners. Awake to righteouf- 
iiefs, and fin not , for fome have 
not the knowledge of God. I 
fpeak this to your fllame. But 
fome man will fay. How are 
the dead railed up ? and with 
what body do they come ? 
Thou fool, that which thou 
fowcft is not quickned, except SLs ati^lacatili na ^nth^, 

éiggn óó Beir dú T!7\ wógo gcny- 
jy\6 f é d ndiinbe -yjle pdoi yjtt 
cof dii>. Qi f é drj háf úi) íiclmtjb 
tíeijindc ygi^iof 6dfi : Oí^ óo 
CTj^ f e Dú h-yjle neite pdoi tjtf 
cof<x^}5. S^íJgíi dn zún ú feei)i 

pdO', úf poUuf 7»<11C bgT)dT) dfj 

pá6 fo n]f díi ci 60 ctjfi -nú btjle 
7)eite pdói. -cCguf ún zdi) ctjIí' 
pibúffi rxJ hi^le neite ptíoi, bidid 
dj) mac péin ciTj f m páoi úi\ zl 
60 ci7t^ nd bi^le Dcite pdói, cum 
bé óo hot Dú Tjle fnú hrjhb. 
í^!ó C|<éu6 béu>iLíf c(n bji^m dcá 
dft nd mbcdf 6|b ^ fofl r,c( md;<{>? 
mund r]e)fpby\ú m^h^ donéo/t? 
C/^éuó pá PDf)Cllf5|^ jflló ^ fon 
í)<í má/^B ."^ Cyeub pá bp-rjliDibne 
fóf ú n^uá]f 5^6 T^le viá^n ? 
ócífi Buji íi5ái/<6|cuf d,noc úzá 
dguiDfd <í /Míofít C/^iófó ún 
Óciggfiwtí, 60 5«iBino Báf gdc 
lúói :2|]áf 60 fié?;< nóif 6áoi)ú 
óo com/^Tjc mé j^é h<x^mh]\i^h ú 
^lepcfuf, Cf<éu6 é dn cd/^Bcí <t . 
óréió fé 6c(iin, munct iiéí/igtó rjd ; 
m^B ? lú|m, 7 iBgm ? óijt óo géu- : 
búmhúf HL mánúcl ^1í( mgUCii/i 
fiB : CjiuáiUit) 6r^oc com;táice 
béufd iDdite. Q^úfglTjii cano , 
p/iéitnCÉlfÉí, 7 ttd óéurjtlid p£- ^ 
Cdd : 01)1 11Í Bptjl éoluf óé dg 
cyjo [dg-rjB :] df euro dbr)ái;<e 
60 cu;t o;taiB ú óe^f^m -fo. Olcó 
d 6éu;idi6 íjgc éigin, CíorjUf 
éi;tgió nd in^B .' 7 q/éuó é f diw- 
<íil dn c-rjfip ttj) d 6cigi6 ifítfb ? 
O cl títjrje roicéiUib', dn yíol 017- 
rSf cwf d, T)i Béobti75£/t é, n)u« 
it attíelBuctóíof í^eííeair. 

it die. And that which thou 
foweft, thou foweft not that bo- 
dy that fliall be, but bare grain, 
it may chance of wheat, or of 
fome other grain. But God gt- 
veth it a body, as it hath pleaf- 
ied him, and to every feed his 
own bod/. All fleih is not the 
iame fleih, but there is one kind 
of fleih of men, another fleih 
of beafts, another of fiihes, and 
another of birds. There are al- 
io celeftiai bodies, and bodies 
terreftrial ; but the glory of the 
celeftiai is one, and the glory of 
the terreftrial is another. There 
is one glory of the fun, and a- 
nother glory of the moon, and 
another glory of the ftars ; for 
one ftar differeth from another 
ftar in glory. So alfo is the 
reíurreílion of the dead ■, It is 
ibwn in corruption i it is raifed 
in incorruption : h is fown in 
diihonour j it is ralied in glory: 
It is fown in weaknefsj it is 
raifed in power: It is Town a 
natural body i it is raifed a fp-- 
ritual body. There is a natural 
body, and there is a fpiri. 
tual body. And fo it is writ- 
ten, The firft man Adam was 
made a living /oul, the laft A- 
dam was made a qujckning fpi- 
rit. ,, Hov/beir, th-u was not firft 
which is fpiritual jbut that which 
is natural, and afrerward that 
which is fpirituai. The firft 
man is of the farih, earthy : 
the guy tí ní f íolcT^/igf zO, j)í hé 
dr) co;ip h'mf, bo fíolcTjfígf cú, 
ab 5r<án Ioid, idon, CjXT^tm^fa, 
fló óú^hajs éigm eite. "Jlc bo 
fcei;< ÓÍé( Co;ip 6ó bo /léifi <t to- 
ld pém, 7 bd gdc Tjle f íol <í 
co;ip pém, po leic. /sli báoj) 
peóil dmáin gaé r;le poil, úf 
dcá péoil úi\ leit tXg búo]'n]bf 
7 péoil d^ leic tig tíinmicio, -7 
peóil úji leitdg iJfgTjo, dguf 
peóil úp. leiú ctg eurjlf.it. -dguf 
Cdcáió] ctj^p Tigrnbd^ [d"r?,J 7 
CTj^-pt'JilmTjoe : gideti d-dglóiit 
d;t leit dg nd co/^pyj!) ngfnod, 7 
glói/^ dfi leit dg Tjd eo/ipyji) 
edlmrjbe. -dcd glói/t tífi leit dg 
dn )i5iiéir), 7 5lói,i d)t leit ág 
tí?i V.^tUiii. 7 5ló:/i d;i leit dg 
TJd péulut;^; ól^ dCd óltp;t 
^{ó]i\ce]bvijiéulZyJ fiéulceile. 
<íf iDd/< an gcébnd bídf eiféi)<- 
ge nd máf^hj Ó] dn co^p c^tuáU- 
lige dgd cu/< ; éifígtb fé ngm- 
tpudiUid: <íf ngmonortdc é d- 
gd cuft i éifigiíi fé mdille |ié 
glói^ : bi 5cín d^^z dgd cu^^j 
e-TSití fé mdjUe ré nff^c : bl 
•fé r)a coj^fnnúbúftdi dgd cu;tj 
^'1^5-^ fs nd corp f 6:c;<(í6dlcd. 

<ÍCd C0f<p nd5tr;itd dvi, 7 COfip 

ffeio/icíóálúd. -dmt;l póf dcd 
fg/tioBtd, bo ^mS dí> céu- 
bTíoe ^lddr!) nd dndiD béo, dn 
Cdbdiíf) óeiggndc Tid Spio;td6 
íjéobd. ^iíigti ni hé <f.n rj f bio- 
^ídódlcd 60 01 ^ cúf, df dn TJJ 
ndountd : )id 6'-í5 ^ m di) ní 
'fb\o)Móúiz<X. 4.:) crabórjDC Cdl- 
WrjtJe, Ói) bZcaúm : ún b(lj\dt %r tit ISucíaí of t^t KeaU. 

the li cond m -n is tne Lira frrm 
heaven. As is the earrhy, fuch 
are they th^r are earthy : at d 
as i? the heavenly, iuch are 
thet alfo that arr heavenly. 
Aud as we have born the im ge 
of the earthv, we (hull lIIo bear 
the image of the hea verily Now 
this • lay, brethren, th;?t flefh 
and blood cannot inherit the 
kingdom of God j neither doth 
corruption inherit incorruption. 
Behold, I (hew you : mvftery. 
We fiiail not all ileep» but we 
ihall all be charj^ed in a mo- 
menr, in the twinkling of an 
eye, at the laft t ump j ( for the 
trumpet ihall found end the 
dead ihall be raiftd incorrupriblc, 
and we fiiall be chr.rgrd.j For 
this corruptible muft put on in- 
corruption, and this mortal 
muft put on imtnortality. bo 
when this corruptible ihall hare 
put on incorruption, and this 
mortnj ihall h-ve put on im- 
mortality , then iliiil be brought 
to pafs the laying rhat is writ- 
ten. Death is iwallowrd i-p in- 
vMoTj. O dtaih, where is ihy 
ftirg? O Gr:ve, vhiie is thy 
v'ldiOTy ? Ti.e fting of death is 
iin, and the ftr^ngrh of fin is 
the law. But hanks be to Gud 
which giveth us the viiiory, 
through oui Lord Jcfus Cbriiit, 
Therefore my belovtd brethren, 
be ye ftedfaft, unmoveable, 
always br, e, ÚT Cijg^ná Ó ngró. 'l'^áji 
úzá <ST) íiTjfte cdlititjóe, úf rnáji 
fiTi <jT;di6 <in tpuv^ táXmrfie : 
7 <iw7jl úZÍ <[« r>|c tigrDbíl, úf 
dml-r;b -fín úzú^b ÚD 6;<ut)5 íi£m- 
ba. <l5Uf dm-»;! 60 iomc/t<ímc(ft 
ioTrci'5 tm ói^rie t<lliinr,6e ; lonj- 
cor^dno fóf iomhá»5 dn b-yjiie 
■fi^moú. -dg fo úr) 7IÍ d be^nm, 
ú b§fib;<dit:^e, óo hp'i-^ ndc péi- 
fo^J^ ré peóil 7 t^é jitjl oigrSf 
l^iogdfd Óé ópdgdit : ná ^é 
Cr^t^dillib beit T»d oig^^e djt 
T>^mcbrud»Uf6. Féuc, df w 6o|t- 
cd Idbji-r;»*) ftib. í^li cboidéoldn) 
Tjle dc ciríftpigchff* d r)dit;b£f<- 
jMic. crochd f in -rjle d irómeinc, 
^é y*iU|í> r»d fúl, ^é guch dn 
f 6t;e beijtíídij. (OÍ;< féi6^ití 
dn 1 60C, "7 óiíj'fcocdft nd iT)|S 
r)|ÍT^cbfíatííU»5e, 7 etjfíFijcbgfi 
fiíie d raichgntdc ejiochd.) Oíft 
df éiggi óon ni t^tudiUijcfi 
í)|nnch;<udiU|S do Sdbdil ■yjire, 
7 Co-; ni fombdf^Bchdf d r)|mb- 
dfífjcbdcó 60 jdbáilr.me. <í- 
guf QJicdT) ^éuhuf d r)i c;^udil- 
ligef» Jigmbtfiudillg6 -yjiDC, 7 
d ni fowhd^Bchdfd y»gmbdr<6- 
cbdf i^noe, 8idib úi) Zút) pi) ún 
bnidchdH <ízá f^r^ofizhii ^i^ «d 
coimhbondb i Ó-j fWSi^ ^^" ^^f 
d whuú\ó. d Bdif, gd háic 
d bprl óo caút; í 6 d uáimb, gd 
bdic dbpi7lí!0 budib? <í fé dri' 
pecáb cdilg dn í>dif ; •] d f é d» 
rSf ''Sr^ *'*' pgcdid. 5'^£^ <* 
tiYjbe ré btd, fco be;;< btfri buciib 
fco Bjtejcb, cj<é dr bcigf ftnd ^ó- 
fd C^iófó. UiTDeY-ni. d bg^- 
hi^^\zh{^e 5;^á6ácd, b'^^6 eoirb- always abouáding in the work 
of the ' Lord, forafrauch as ye 
know that your labour is not 
in vain in the Lord. 

^ ifkcTJ thty come to the Gnve^ wlik 
the Corps is mis ready to bt laid 
into the eiftb^ tks Triefi fball fiy, 
(Y the Pyieft or Chrks jljaiifirig^ 

MAn that is born of a wo- 
man, hath but a fliort 
time to live, and is full of miie- 
ry. He cometh up, and is cut 
down liice a flower ; he fleeth 
as it were a fliadow, and never 
|«:ontinueth in one ftay. 

In the midft of life we are in 
death: of whom may we feel? 
for fuccour, but of thee, O Lord, 
who for our fins art juftly dlC- 
pleaitd ? 

Yet, O Lord God moft hoi V, 
O Lord mcft mighty, O hcly 
and moft merciful Saviour, de- 
liver us not into the bitter pains 
of eternal death. 

Thou knoweft, Lord, the fe- 
cets of our hearts *, fliut noc 
thy merciful ears to our pray- 
ers j but ipare us, Lord moft ho- 
ly, O God moft mighty, O 
holy and merciful Saviour, thou 
moft worthy Judge eternal, (uf- 
fer us not at our laft hour for 
any pains of death to fall from 
thee. 

Í lien vclile the exrth JhéU bs csft 
upon tks bniy /^y fome (ianihe by. 
tbc Prkft Jhallf.y^ ^ ^ ^g atil)lacati^ na S^arb^; 

*''^S£c, í!£mbco^ft<íc, dg méu- 
dugdS bo fhfi Ú i\ob^ úd C'g;- 
gfiiKK ; újn íDÍjeicb ú ptof ng-r;!) 
7)dc bwmhÁQTD Bu)i fúozhdfi f<< 

bClggflTXi. 

IT An mn tviocfail chum *ni biiigha^ 
comb fidi is hhdi ag deimmb an 
ehohp reisbjCkuma cbur fan tajimbf 
ieiraiiih an (iigin^ no cxvfuUb an 
fagart 7 n.i cUitiih. 

N1 bp^ii úf rgi 5f,<f< tig 
óTjne 60 gein^d ó m<ó\ 
lé beic tid Bltrtití, 7 úz^ lán 
bo cj^áicgf. Fdfdig fé •fVLúf, 
7 g§f<f*t(Xn fióf é, dmfliil blác ; 
cedtdig f é ít)Uf< f gáile, <tguf 
r)i pdfldn go huái\ dn<ór) fCdió. 
QÍ mgbón Sgcd zám<ó\b d mbáf ; 
eid ^ drt «ói;i 617 ji edíjá ^'<*í*' 
;<ál6, df Of^ofd, dtíggf^fldjd- 
;;á <í gco|<j<cíige go C£f\c lirí 
pd d|< bpecdióe ? 

5ibgb, 6 d tiggf^nd Did f<(> 
nc^fncd, ó d cig|fií)d /lócumdf- 
di<3, ó d fldndititeóifi nfófntd 
•j j<ó c;ióc^i6, nd CdB^ 11) óo 
pidT)Cdi!j géd/td Wif fio/tjt- 
bTjtoe. 

5lf P2f br,:: ^w, d tiggf<nd, 
feic;^éió(g dfi g«f*oHits6 ; ná 
617)) óo cludfd C;ióe^scd d 
rjdgdib dj< ngrjde i df coigiU 
in, d tiggroíd ^o i{<óÍT)td ; ó d 
Dhé fio cunndfdib, ó d Shld- 
rít;bteoi/< ríómtd 7 tfióe^ití, 
tufd d S^eiciiií JT'or^iiSYibe ;ió- 
biorígfnáldjTid léig Ijt^í), f d nu| 
bejgiofldc, z^% pídíjwdib d|t biC 
bdif, ZT{zm Vi<x\z-(t. 

%^-i'~fi'> áTfcal a hbiid a-.td d-'V h:c i 
uiJ. a 'iithair, í^ lur ihtidb AV ^n 
g'^'^rp, iieÁrjUb ift fjg lit. 

For- FOrafmuch as it hath pleafed 
Alm'ghcy God of his great 
mercy to take unto himfelf the 
foul of our dear broth r here 
departed, we therefore commit 
his body to the ground j earth 
to earrh, afhes to afhes, duil to 
dud, in fure and certain hope 
of the reiurreCtion to eternal 
lite, through our Lord Jefus 
Chrift, who ihall change our 
vile body, that it may be like 
unto his glorious body, accord- 
ing to the mighty working 
whereby he is able to iiibdue 
ail things to himfelf, 

f Tien JháU beftidorfung, 

I Hear da voice from heaven, 
faying unto me, Write j 
Frtím henceforth bleffed are 
the dead which die in the Lord : 
sven Co faith the Spirit ', for 
they reft from their labourg. 
Rev. 14. 15. 

% Then tie Priefl JhiV fay, 
Lord, have mercy upon us. 

Chrift, have mercy upon u?. 

Lord, have mercy upon us. 

OUr Father, which art in 
Heaven i Hallowed be 
rhy Name. Thy Kingdom come. 
Thy will be done in Earth, As 
it is in Heaven. Give us this day 
our daily bread. And forgive us 
our trefpaffes, As we forgive 
them that crefpafs againft us. OCbajtU, siíftfilbí Coil 6 
ijle cuiindf dib, óá man 
t/ioe^e few, tm^dm újí mhj^ú 
tdfi lontifltjn f o pu| bdf, 6( 

he'ifimbrte ^ coUtj 6on cdlccm 
c/iidii 00 cf^idit), ludit Ó0 latfir 
luditf^gmdr) Ó0 latfit^gmdn, < 
nácdf 6<ici?)5f *) diongrniilud nc 
heiféi/íje cum nd bgt<t gdj 
c;tic, Zfié úi^ cciggfifld lófí 
C|^^ófb^ 60 tíéclrjcif clíóclób ^ 
út^ 5«ofip tíiblije, cuiD 50 mbeii 
«Of Tn-yjllc nd cofip jló/^ihtífíFéin, 
do jié]/* tt íjoib/^ige cumdf dit 
lé d Bp-»;! flgftu dige, goic ifjlí 
Heite tío cttji p<6i péin. 
Ann (nn a dea:thír no ctvfuidhtbior. 

DO cuáld mé ^uz 6 t)gÍT) 
dg t<dt> ;<ion), f 5)<íoI>; d 
fo <t JWrtC if í)S"<'''5* *»<* "'á^: 
édgdf dí) fd ciSlf^nd i wuji f in 
tl óeif< dn f pio/idó : Ó1/1 eom- 
1)17610 6 rjd f<óc<(/<. Cdifí». 14. 

^ >4>/» /)"« i/ci^-ii an fag.7re. 

Qí tigg^'fld óéíind Z]nót^e o' 
l<ílin. 

Ql Ch/iióf 6 bCnil C/^óc^e o- 
fiflliri. 

?l ti5§f<yj<i fetijd zi^óclc o- 
l<din. 

«(ómtdn hdinm. Ciggb óo 
IMogdf . ótncd/i óo roil 
df< cdldm, muji líiúofi ^n Tjgm. 
CdB^ bif íj d niub d/< íjdfiárj lae- 
^edmrjl. <Í5«f mdit bifn ún 1 
cctoncd, muft ii)ditn)Í6ne 6áiB 

60 cioncdi5£f <lj< n<t5<íi<>' <Í5»f 
And m t^e 115ucíal of tiie tieali. 

And lead us not into temptation; 

But deliver us from evil. Amen. 

Triefi. 

ALmighty God,with whom 
do live the Spirits of 
them that depart hence in the 
Lord, and with whom the 
ibuls of the faithful, after they 
are delivered from the burden 
of the flefli, are in joy and fe- 
licicy; We give thee hearty 
thanks, for that it hath plealed 
thee to deliver this our bro- 
ther out of the miferies of this 
finful world ; befeeching thee 
that it may pleafe thee of thy 
gracious goodnels, fhortly to 
accompliih the number of thine 
ck61:, apd to haften thy king- 
dom, that we, with all thofe 
that are departed in the true 
faith of thy holy Name, may 
have our perfeól: confummation 
and bills, both in body and foul, 
in thy eternal and everlafting 
glory, through Jefus Chrift our 
Lord. Amen. The Collet. 

O Merciful God, the Fa- 
ther of our Lord Jefus 
Chrift, who is the refurrei^ion 
ind the life *, in whom who- 
foever believeth, Iball live, 
hough he die; and whoioe- 
7er iiveth and believeth in him, 
hall not die eternally j who 

ilfo harh taught us (by his 
"* I. 1.. 

uviy %á í:;iéo;<<iit> vf\ cum cdtdigte ; 
<if f <ój< 17) Ó olc. Qlmei?. 

Abbe fiXt cuTOdf dib*, iDitil- 
le lé á bptjlió f pio^idió 

TOfiliUe lé iT)í)íb xírjmrtnrxí ' íicí 

ó tf^onoudlítc nd coItxí, díj tc 
fóg, ^ <x fondf; Bei/tmio 
l)y;tí|cdf 6 c;<oi6e bbtjc, pá 
JDUfi 5ob I óo toil <r;t xthf^xJi- 
t| fo óo y"c6;i<{b df f>of dine 
tin Cfcójdil pgedibcefe, 6o6 
gTjíje, 50 mdb coll l^r, óoc 
mditgf 5i<dfdmdil, T^mj/t 60 
6(óir»|6 cogtd óo béd)jdm fudf 
50 5H06, dguf 60 niSgf 60 
ludd)db, londf 50 fcpsdbpd- 
n)<T5!Óy)e, md;«ó)} ^if dr? rnéió 
óédg <J 5C;iei6|i»)b f:í|ilíig«b 
tdnmd Txúmtdfd, comnt^ge 7 
f óláf lomldTj óo belt ^tgdiT) <i 
gco^ip dguf <X T}dT)drt) dTJ 60 
5IÓ1/1 fjof^/^ifíbe, dguf Biot- 
bwdinf 1, c;<é lóf d Cjiióf 6 úf. 
ZZ\^l^i\<i, iínoe)). 

Ql ]Nló;<áib. 

0<( bbé t;ióc^ib, <ít^ d;t 
i;ci5|ftr)<t lófd C;iiófí), 
dg d;< ZVL ú neiféifige dguf 
<í ÍJgtd, <ií} d mbidib cibé 
cf<ei6iof T)d b|-Cdi6, 516 50 
ÍJptjtígb húf : dgt'f cé hé d- 
cá beó, dguf c;tei6§f d7?, 
fltíc bptjgib Bdf f'.ó/t^Tjbe; drj 
ce, rou^t dn geédbntí, 00 te- 
S^'T'5 ^^'i (^^ ^^ dbfdcl Tííófn- 
td jat tí)c3l5ucíal ofífielietti, 

holy Apoftle Saint Paul) not 
to be forry, as men without 
hope, for them that flccp in 
him ; We meekly bcieech thee, 
O Father, to raife us from 
death of fin unto the life of 
righteoufnefs ; that when we 
(hall depart this life, we may 
reft in him, ss our hope is 
this our brother doth, and that 
at the general refurreétion in 
the laft day we may be found 
acceptable in thy fight, and 
receive that bleíTing which thy 
well beloved Son ihall then pro- 
nounce to all that love and 
fear thee, faying, Come, ye 
blefled children of my Father, 
receive the kingdom prepared 
for you from the beginning 
of the world. Grant this, we 
befeech thee, O merciful Fa- 
ther, through Jelus Chrift our 
Mediator and Redeemer. A- tú ^Tfómpól) gtiTjíl fceicdoit- 
gíof dc mu/t dcóiTie gdr» 6óccíf» 

fan lUf Ó0 COólctf dT)f<lT) : 

Ó0 tógííáil ó báf dn pgedid 
50 bgtí net pljiedncdf : lori- 
ndf , dji c<tn |ct;epgm an bg- 
^<* fo ) so DóéelTXírí) «oÍT)- 
^T^je tinfttn, mu;t 60 ní fotilH' 
mb/^át^í 60 ;téi(< d;t Tíbócdif- 
re, x»5uf 50 Bpi^gtibe iiáic- 
D$rn<kc úri to fMkaaj^CfH ^T^ tig 
ú r)C]fé\j\^c coiccin, dn lá 6ei- 
5ioí)Clc, dguf 50 hfT,^m^f nn 
b|tiub(t 56, dd cúVfáf 60 
^ljbdc ^ógf^áibte 60 gdch 
ej-rjne, 60 Sfiáib^f tú, ú^Uf 
ú^ ú bpi^l igU í^omdd, tig 
jiáiJ, 1:1516 ibf e <t cUtI bgflTjti- 
te QlDh<ilt<J|<fd, gdbdis <xnni- 
5§f 60 buUmt;6g6 bib ó iúf 
úr\ feowon-n <ío»cdib fo, gtjd- 
mÍ6 tí, ó út^ t/tóc^ig, Cf<é 
tófd Cj<ióf6 <!;< Bpgfi iwpibe. 
"^^S^f tí/t bpu<ífglcnóbíhéoi|i. THe grace of our í ord Je- f^O )<dib gj^áfd d)< CC15- 

fus Chrifl:, and the love VJÍ ^md lóf d Cfiióf 6, dguf 

of God, and the fellowíhip of S'^áb Óé, dguf cudldf dfl 

the Foly Ghoft, be with us Spioj<di6 rjvióimb, mdille lij? -rjle 

all evermore, Amen. ó fo 50 b/^át. -drDerj. A The Thánlifgivlng of Wo- 
men after Child-birth, 
commonly calledj The 
ChfinhÍHg of IVomefi. % The IVmin it the ufuaj time áf- 
ter her beUveryy Jhi(l come into 
the Church decently apptrelUdy and 
there JhiU kneel down in fame con- 
venient pUce^ »$ bath b.en áccuf- 
toinei, cr as tie Oriimry p)ali Ji- 
rea : and ticn tte Fricji (hill fay 
unto her, 

FOrafmuih as it hiatb pleaied 
Almighty God of his good- 
nefs to give you fafe deliver 
ance, and hath preferved you in 
the great danger of Child-birth, 
you ihall therefore give hearty 
thanks unto God, and fay, (^ Then (hííl the Priefl fay the ii<? 

^/ilia.) 

Dilexi, quoniant. 

I Am well pleafed : that the 
Lord hath heard the voice 
of my prayer. 

That he hath inclined his 
ear unco me : therefore will I 
tú\ upon him as long as I live. 

The fnarcs of death com- 
piled me roui^d about: and 
the pains of hell gat hold up- 
on me. 

1 found troablc and hea- 
vinefi, and 1 called upon the 
Name of the Lord : O Lord, I 
béíeeéh thee, deliver my Soul, An tabhairt bhuidhea- 
chais bhan deis chloin- 
ne do bhreith da ngoir- 
f hear go coitchinn coii- 
réagadh Ban. 

^ Tiocfiiih ann lbes.n^,eAdiiglths^i^ 
daitbiambuil, fa rttm ghnmbeict 
d'is cJann do iihreitb^ ••kum An 
TeampuiU, of^ut an fin fieididfiiib 
ft » nsit eigin cbomhgtrtidi, mur 
bi gnatbf no mur oirdencftfs erf. 
tuachdirun, agus an fm iearaidb en 
Minifleir, 

i7lecum<lf<Ic óá Thó;i- 
lioditgf péin pudfgUí) fáBáil- 
r« óo tíiB^c bt^r» ^d^f 
^uji cuiiníxds tá fú JCfíoííofs 
n)hói/< úi) á jidiB zú né Tifóigiíjj' 
TfiDé fin bg/^t zú btj6£cdf 6 
c;<oH>e bó, i béú]^^. 

^ Ah fsn iuri M Sigart in tP/á!o 
n6. 

Dilexl quoniam. -, 
A Cáim 6j5fáf ttiste : bó iT/ífg 

50 £9Uú\á]tÍ ÚH C15£|<JJ« 

^ut wdtcuiTige. 

Óo B)4Í5 5U}< clábn fé ú áif- 
6gf ctfgdiT) : 5^fíe noé | nf. fgá 
no b^zhd. _ ,. 

Óo ídéfilód/t boilgíoftí ^fi 
báiftíni tmboll: tígwf píítíitíl- 

QÍmgd;* tígwf ii6bfi6n 60 po^ 
wé, dguf 60 5I vDé d/i úvnm 

R r GVg^ Gracious is the Ljrd, and 
righteous: yea, our God is mer- 
ciful . 

The Lord preicrveth the 
fimple : I was in mifery, and 
he helped me. 

Turn :!g;iin then unto thy 
reft, O my foul ; for the Lord 
hath rew.irded thee. 

And why? thou haft deli- 
vered my ibul from de<iih : 
mine eyes from tears, and my 
feet fro-n Killing 

1 will Walk before the Lord: 
in the land of the living. 

I believed, and therefore wiil 
I rpeak, but I was fore trou- 
bled : 1 faid in my hafte, all 
men are liars. 

What reward ihall I give 
unto the Lord : tor all the be 
ntfits thut he hiih done unto 
me? 

1 will receive the cup of íál- 
vation : and Cdli upon the Name 
of the Lord 

I will pay my vows now in 
the prefence of all his people ' 
in the courts of the Lords 
houfe, even in the midft of 
thee, O Jeiulalem. Praiic the 
Lord. 

Glory be to the Father, and 
to the bo.i : and to the Holy 
Ghoft. 

„ As it was in the beginning, 
is no«/, and ever ihall be . world 
withom,,i:nd. Amtiio V £f<áfcir»)r,l tin Cig|f<Ti(I, 

d/t J^l6!dnd Idn 6oifiudise. 

J^ mhtr,^ dj) Ciggrnd Dd 
óáoiTic f »nrpl»5« : 6o hifbs^b 
ire, dgiif ÓO fáojr -fk me. 

Jcwpóij, 6 nodnom, cum fco 
fuávmb>i|f d : ó'rt to p/iit dn 
CI jgfind go ciobldtcrgc oftc 

^° ^/^'5 5"^ fíío;^ «^ú md- 
T»dm Ó há-(: mo ftfle ó béd/*- 
-rjB, mo cof d Ó f Cio;i;<d(5. 

StoBóldó d^ mdjidib of coiD' 
w dn njiftPd .* a ccdldtrih Tiá 
mbéo. 

óo c/^e'ó me, -r^me yir» IdiB- 
e6/idi6 me fco fct me budttJgntd 
go bdnmó/í : ?l óuíipdf <in »uo 
beicmof <ícá tf rtjle títjTie 

l)péd£-dC. 

- /íéó dtt ludibgf fco Sédfidf 
m? óon Cbigf r<i)d : d/t f on <C 

tdi)d/ACd|- ódiB ? 

5édBd me cupdT) dn Cfld- 
Dtjgte : dguf goipp^ó ^ dinm 
tin Cigjf^nd. 

Coimlionpd me mo mhoifce 
6on ciggrind dnoif of coine 
d bcDine Tjle. d gif'tciB tige 
dn C'Sgf<nd, dn fco m^bony d 
pof Ó ld;^úfdléim ^lJoldib drj 

gloirt 6o Hdt^, dgUf fton 
mbdc, dguf 6on ypio;<dó Ti<óm. 

^lJUfi 6o bf d» CCuf , dcá «( 
noif. dguf bidf j;o b/idt: f<ó' 
gdl gdi if^ic. úmi\. 

Or ^\ie C!^tirt^t(tff otWSXomtn, CofCreatjatit) bm. ^ Or 127 Pfulm, 

Ní/í Do-ynnus. 

Except the Lord bu'Jd the 
houfe •• their labour is but 
loft that build it. 

I Except the Lord keep the 
I city .- the watchman waketh in 
' vain. 

Tt is but loft labour that ye 
hafte to rife up early, and (o 
late take reft, and eat the brcnd 
©f carefulnefs : for fo he giveth 
his beloved fleep. 

Lo, children and the fruit of 

the Womb : are an heritage and 

I gift that Cometh of the Lord. 

I Like as the arrows in the 

! hand of the giant .• even ib are 

the young children. 

Happy is the Man thit hath 

; his quiver full of them : they 

I ihall not be afhamed when they 

fpeak with their enemies in the 

Glory be to the Father, ^c. 
As it was in the beginning, ^ No an tPfailm 127. 
N fi Dominur» 

Mllná í)poifigy)fj-e úrt O^- 
5;t«a (1)1 cig : }f 6iom" 
tíoin cibfiigió ún luchz poi/ig- 
mgiof é. 

S^nfll dn cát^ : if go biomh- 
tjóin 60 ni tí)) ped/i co^m txtxi 

^f feiowtíóin b'ihp, iToc éi/<- 
giof go moc, fi7gíof go óeig- 
\ortúCy )ioc íchiof drtán dn óoii- 
giofd : mcJnfin ^o béd/^ciici fe 

CoMdS 6á plO-t grtálb. 

pluc v oi5n§cc bOD Cig- 
gnnd cldí) : coj-ídb rjd b^-^ori d 
luditíscó 

<í;<flfcCtíiig: if «mhlirígb flJ) íl» 
cá clflin Dtt hoíge. 

V f ord dn 5r,ne dga Bptjl <( 
ijolgdn-foigioo Idn óío'-i : ní 
bíeiiíJ c\á6]6ze an zii) UiBeó/^i^ó 
lé í)fll):<xm6iSf(íng£Cí(. gloíft 60 T!<ít:|, 7C. 
l^dij\ óo bi d/i ctuf, 7C. f r tnibt Fnfl JhiU fíy, 

Let us pray. 

Lord, have mercy upon us. 

Chr'fty have mercy upon us. 

t-ord, have mercy upon us. ^ An I- fin ifart a» S^gAVt, 

bédndm gtjb'e. 

'21 Cbf^iof 6, óCnd r/ioe^e o- 

Ql tig£ftT)tii, óCníí Cítój^e o- 

R r X Our •S^Cturcliíng tícmomtn. mim^cii^ mi OUr Father, which arc in 
Heaven *, Hallowed be thy 
Name.Thy kingdom come Thy 
will be dpne in Earth, As it is 
in Heaven. Give us this day our 
daily bread. And forgive us our 
trefpafles, As we forgive them 
that trelpafs againft us. And lead 
us not into remptarion ; But de- 
liver us f-om evil : For thine is 
the kingd m, Tr:e Power and 
the glory, For ever and ever. 
Amen. 

Minifier. O Lord, fave this 

woman thy fervant ; 

jinfiver. Which pqtteth her 
truft in rhee. 

Aíi'íjíer Be thou to her a 
ii ilrong tower 

Anfvjer. From the face of 
feer enemy. 

Minifier. Lord, hear our 
prayer. 

^rtfiifer. And let our cry come 
unto thee. 

Let us Pray. 

O Almighty God, ^we give 
thee humble thanks for 
that thou haft vouchfafeá to dc- 
liyer this w^^man thy fervant 
irpm the great pain and peril of 
Child'birch ; Grant, we befeech 
cheCp cioft merciful Father J that At? Hdtá, <í cá up ngmh I 
mmhtúi^ htíiTim. Ciggti 60 
riogdf . óCnzún 60 coil úf^ zú' 
Idm, mu;t nmoji up «gm. €úh§[ 
6y=n Ú mu6 up Ddppin laftgw-rjl. 
•dguf maic iitja up. c«ioí)Ctí, 
mup mditwíótie 6áib6ocionc<li5- 
£f <»r* TJ<J5<ni>. -dguf flit zpeo' 
púiS lij cum cdtdigte j úf fop. 
irio ol6. Oip úfi^z févn ú 
r'05<íf , <<5Uf <ín comdf » dgaf 
<ít> 5loí|<, 50 hpát ^s^f 50 

3]liíjifC, O tc ti5g)4fld,f áBáíl 
dn Bgrjftí to fcif bif £c. 

F^. bo ctj/iiof ú. bóctlf loíp» 
fldí). 

5jií|. bítí tíi 60 ton láí- 

b}p. 

Yp. O djdiií d í)án)h<ii)J 

•2||m. O d ti5£;<jjd, éif 6 léjí 

F;<e. "Jlsuf léig tf)< némhje 
í)0 i^of di)) ct;5<i6. 

2|DmifCii/<í 

ÓédUi»KOió g-yjtfe 

0<í bhé -rjle cbwmiíphódní, 
beifiwtó btjbgcdif uíírU 
iitjí:, pá n)ir;< óo béowdib zú ún 
b^iifú 60 'feiphíf^c to f<6pá6 6 
m^)ppc}ii, 7 corí^úh^z ú li^ge 
jréold ; fcéowití, gTjííiDÍó cbí 

: Ifoe Faithfully Hvc, and walk accord- 
ing to thy will in this lifepre- 
ient, and alfo may he partaker 
ai evcrlafting glory in the life 
Ito come, through Jefus .Chrift 
lour Lord. Amen. 

% The roomin that cometb to give htr 
tbMÍí^ muft oQir accuftomei of- 
femgs; and if there bt t Com' 
'mnion^ it is convenient tbit jhe 
'veceivetht bo) j Communion, /íj> C)*é óo congrximf <í, «n Í)grá 
66 QÚ\t^x(\ 50 «;teidirtgc, 7 póf 
f lHl)4l 60 /<cíit íjo toU dtj yíl 
wb^t^ f d óo láúi : 7 wan úii 
gcédííiwí, <í Beit r*d)ipái)<C£c 

mbgt^ zi lé C£f , Cf<é lóf <C 

^ if coir don mbnuvi thig do ibubuairt 
' ))UÍHe<tehaii,<i ttíjrail gbmitheAeb 
do tbtbbairt uútbe : 7 mAdb bbion 
tomioin da ciithetmb, is indetnta 
dbi all cbomMin niombtba do 
gblaeadb. ACOMMINATION,or 

Denouncing of Gods 
Anger and Judgments 
againft Sinners, with 
certain Prayers to be 
ufed on the Firil Day 
of Lent, and at other 
times, as the Ordinary 
ihall appoint. COMHBHAGARno 

puibleadhádh fhcirgc 
nDc, 7 a bhreitheamh- 
nas a naghaidh phea- 
each, maraon . le hora- 
dhibh airidhcjda ndean- 
ntar ufaid an ceud la 
don chorghas, agus ar aimfiribh eile mur oir- deochas an Minifteir. f After 2\/iorning Prayer^ the Luany ^ A nditigb urmighe ni maidne, tit 
ended According to tbe tccH^omei gcriocinigiib na liottan^ do rei/ x 
manner^ tbe PrieftJIjiU in the Rsad- mhoidb gbmitbidb, doaraidb an 
ing Per» or PuJpit, fay^ f^g^rty i nionad m leigbthivrachd, 

no fa pkuilpid, BRethren, in the Primi- 
tive Church there was a 
godly difcipline, that at the 
beginning of Lent, fuch per- 
ifbnsas ftood convié^edpf no- 
loriout iin, were ptjt to open Aí)h2fiíjpáic/<e, bohí ^iiút 
bidtíd úT) fú pftlmistdif, 
50 rcugchdoi |:oóg|«í, d zzuf 
co/tgdif» df^ndixóine óopdg- 
tt;b «lorjcdé á bp£Cdi» puiblige, 
íllt/^ijc pr;6li£e óobCndm, 7 
peancc Si Commínatíom 

penance, and punííhtd in this 
world, that rhe/r fouls mi^ht be 
iaved in th. day of the Lord , 
and ihát others admoniihcd by 
their cximple, might be the 
more afraid to offend. 

Inftead whereof Cuntil the 
faid difclpline miy be rtftored 
ag^in which i much to be 
wiihed) it is thought good, that 
at this time (in the prefence of 
you all J Ihouid be read the 
general Sr-ntences oi Gods cuf- 
fing ag linft impt-nitent iinners, 
gathered our ot the ieven and 
twentieth Chapter oi Dfutero- 
nomy, and other pLices ot Scrip- 
ture ; and that ye ihouid anfwer 
to every Sentencr, nr»(?i : Í o 
the intent that bung admoniih 
ed oi the grent indigiiation of 
Cod againit fjnners, ye may 
the rather he moved to earneft 
and true npentdnce, and may 
walk more w,irily in theie dan- 
gerous day? • Hieing From iucb 
vice< for which ye affirm with 
your own mouths the curie of 
God to be due. 

CUrfed is the man that ma- 
keth any cirved or molten 
iip (ge, to worihip it. Dent. ay. 
If Cemíj&ljajac. ' 
ptoTjúf 60 puUig fun cfíój- 
txlfd, cum go mbeit ú íidn- 
marjd fdbd Ice d la dnciggfind ; 
7 dfi fr)be\t 60 btóine eile cjg- 
dfgdib lé Tid r»e!powpldi;*ibf) 
f «n, go mhe\ti>i-c pif6 niof d mo 
i>Sgld dn piCdib. 

^i) iond6 fin fgo zzu^idfi 
dT) gfiách cédiínd d,H dif, T)?, 
dcá ifl'^td) f ilrgft, gu/i mdit 
pé óédnoiit) f d i»dmf d (urt hufi 
Id^lfe Tjle) ^dice gev-gf^áilce 
ín.ilUif be d ndgdib f^ctách 
WgiirtaiCfiigfc, d^ «d gCftr,Tiiu6d 
Hf d fgfmdb cdibió'l djt pcie> 
6oóbeucó;<or>oiní)ib,7 df dicgctil 
eile Ó07) fC/^Kprifi, do led- 
gdb, 7 go fep^eigeó;<d6 fjBfi 
do gác fvdibe, <iir)e)i ; 1o»jdf, 
d;< bpdgdil f gédl óio go 61 4 
Tjdinpgf'g d Bidf dg bid leif rxi 
peCCdibe, go mSetc fiB pein 
Tiiof fóglud»f<íe cum nd bdit- 
p\6e bo bédndrn go cdBdf dcb, 
7 50 pi^iiigc, 7 go ndédncfói 
fjubbdl T)ióf ^ibe dn fnd IdetiB 
gadf df dcdf d, dg reitgm ó rjd 
lof difj, btfft bodl mdlldf óé, 
Ó0 f<éi^ d6n[)hdld bu/< mbbedl 
Fein- 

GO md iDdUt;gb tin fetjM 
i>|y)df loitidig gf^dbdlcd 
no Iggcd cum Í 00 d6;<db*. óeuc. 5 ^«J »*e People JhiV átifmr aiijay^ 1 ^^"s frcagomiab an pobul 7 áwr- 
Amcn. «'■''*> Amen. 

2t|ir). go mfli wtiUtjO <Hi c5 
ech iVi'i». Curfed is he that curf- flCommínatíon. 

eth his father . nd mother ver. 
16. 

Jnfuf. Amen. 

Mm Cur it d is he that reraov- 
eth hvs neighbours land-mark. 
ver i/. 

^Mfiv. Amen. 

Min. Cur fed is he that mak- 
eth the blind to go out of his 
Wjy. "ver. J 8. 

Jn'vff. Amen. 

Mm, Curfed is he that per- 
verterh the judgment of the 
ftr nger, the fatherleis and wi- 
dow, '^er. 19. 

Jn]w. Amen. 

Mtn. Curfed is he that fmlt- 
cthhis neighbour fecretly. 'vtr. 

Jin[^. A men. 

Aim. Curfed is he that lieth 
with his neighbours wife. Lev. 
20. 10. 

Anjv/. A men. 

Min. Curfed is he that takerh 
reward to flay the innocent. 
Deut. zy. iS' ^ 

Anjw. Amen. 

A 'in. Curled is he that put- 
teth his trull in m.n, and raketh 
man for his defence, and in his 
heart goeth from the Lord. Jer. 
17. 5-. 

yfijw. Amen. 

Aúm. Curfed are the unmer- 
ciful, tornicators, and adulter- 
e/s, covetous perfons, idolaters, wdUtjsif tir^ 7 á iioác|. F^i*. 
16. 

^Dm. go mú tfíúllrjS di) byjr\9 
comd/<^tíj). Ip^n, i-j. 

ú cfiige. Fsn- 38. 

Pft. <ínoen. 

cl<ón<if bfteitgwrxíf dfl eoimi6- 
cib, tírj 6il£Có(<, 7 na bdlinc- 
r£f)Kíb. Fg^. 19. 

p;i. -dmen. 

Qjílit». 5o ná njáUtjá dn ce 
budiiíof d comdrfd <l bjceill. 

pji. <íiDen. 

Qljit). 5^ rod wdUifjó <tn cé 
l)é<ir)df <i6dlc;^dT)df ;<é irnitoi d 
ioródf^fdTj. íeB. xo. 10. 

F;i. <(meíi. 

QDm. 5« "xí wiUtjij dn cé 
Sdbdf camd 60 cion ótjne 
neiÍTiGio«c<xc 60 fncí/<Beió. Óeuc. 
17.^15. 

tíótcuft^giof díióT^ne, "j óo nf 
d neoíf^c ópeoil, "7 <sgd «itoci- 
510Í) d c[\oibe ón ri5£Kr)<í. lej^- 

i7- S- 

Ff*' <ín()e». 

Q^ifl. go má mdlltjtí í)d flgífl- 
r;ióe^i6, 1 fwrtio-píiGínb, 7 ^^" 
<3lC't<ín<(i6, 6<óine fAticdcdf, 

ílanderers. SCommfnatfon! 

(landcrers, drunkards, and ex* 
tortiooers. S. Mat. z$. 41. 
,x Cor. 6. 9, 10. 
Anfw. Amen. 

Minifier. 

NOw feeing that all they 
areaccurSd (as the pro- 
phet David beareth witnefsj 
who do err and go aftray from 
the commandments of God, let 
us rremcmbring the dreadful 
judgment hanging over our 
heads, and always ready to fail 
upon us) return unto our Lord 
God with all contrition and 
meekneis of heart ; bewailing 
and lamenting our iinfiil life,ac- 
knowledging and confeifing our 
offences, and feeking to bring 
forth worthy fruits of penance. 
For now is the ax put unto the 
root of the trees, (o that every 
tree thatbringeth not forth good 
fruit, is hewn down, and caft 
into the fire. It is a fearful thing 
to fall into the hands of the liv- 
ing God : he ihall pour down 
rain upon the finncrs, fnares, fire 
and brimftone, ftorm and tcm- 
peft i this (hall be their portion 
to drink: For lo, the Lord is 
come out of his place to vifit 
the wickednefs of fuch as dwell 
upon the earth. But who may 
abide the day of his coming ? 
Who ihall be able to endure 
when he appearcth? His fan is 
in his hand, and he will purge 
his floor,' and gather bis wheat fc6d. S.2||(it. 15.41. I Cdf ^' 
6.9. 10. 

Aj^loif 6 ttfftld, 50 bptilib 
f u) -rjle milUióté (rmf- 
60 pidgixiif Hiiof <í»»pátóÓábib,) 
60 T»i jf<f<ái6 7 teio úf. f £c;tái) 
Ó cntgncdib í)é,6ctíníi»»ki6iT»€ {ú^ 
etjmbnjtod út^ ú mbficicjmhrxtf 
itdtBdf dc <t ZÚ Of <[;< $«|iídií>, 
"] 60 -gr^íLt ligte cum z%z\m 
o^uyfi) lono-pog éum df< rci5£n- 
y^a Did, lé gdc t\\t B^iugdl» 
7 C(6ingf C|<oit>ej dg óédTjdiDh 
óoiljjf 7 b^tói»', pd/i iDb£cbd 
p£edn)i^l, dg dómáil -j dg f:<ói- 
f i6in d|t g<o;<td, dg idf<;<di6f) 
cófttd óioTígfÍDdld í»d hditi^ige- 
óo tdBác uditj. 0\f. dcá tfQi 
cúdg d Doif cu;ttd cum pf^éin» 
T)d gCfidii, lotidf gdc C|idn »)<íi 
ccugdn có|<cd wdite udb, 50 
«gS^í^td/^ f lóf é, 7 go cceilg- 
tgn fd ceirje é. If «í udindndc 
r-rjcim d Xúhr^ <in óé béoiób 
PS^ipdib ú^ f)d pfCdicta dv;l,. 
reine 7 |tt;l), óoing» 7 f coii<iti 
dg f o d gct;6 lé iSe. Oi/i, 
peuc, táinig dn rigg)<nd df < 
iond6> <um cod/tcd 60 tdli^c ^ 
<tr)lochód í)tf 6;<t;«ge cá Tjf 
gcon)i9t;6e áf. tfn Cdldm : df c« 
lé/t petóift lá d tff d ópuldng 
d tt«| 60 tú\-(hhúr\úf é pem 
cé feábfúf bhcit nd iiodfitdin 
dcá d fgdigneán úri ú lam, ; 
gldtlfTdib fé 4 o;<ld/* f:éin, ' 
cfi^Tícócdioh fé < c/iifcned 
'm *X Cémmínaífon: 

into the barn, but he will burn 
thechaff with unquenchable fire. 
The day of the Lord comech as 
a thief in the night : and when 
men ihall fay, Peace, and all 
things iire fafe, then Chall fudden 
dcftruÓlion come upon them, as 
forrow Cometh upon a woman 
travailing with child, and they 
(ball not cfcape. Then fliall ap- 
pear the wrath of God in the day 
of vengeance, which obftinate 
finners, through the ftubborn' 
nefs of their heart, have heaped 
Unto themfelves, which deipifed 
the goodnefs, patience and long- 
fuffarance of God, when he call- 
ed them continually to repen- 
tance. Then (hall they call upon 
me (faith the Lord) but I will 
not hear ; they ihall feelc me 
early, but they (hall not find me ; 
and that becaufe they hated 
knowledge, and received not 
the fear of the Lord, but ab- 
horred my couniel, and defplied 
my corredioni Then (hall it be 
too late to knock when the door 
fhaii be (hut , and too late to 
ay for mercy when it is the time 
of jofticc. O terrible voice 
of moft juft judgment, which 
(hall be pronounced upon them, 
when it ihall be faid unto them, 
' Go ye curfed into the fire cver- 
' lafting, which is prepared for 
the devil and his angels* There- 
fwc, brethren, take we heed turn <i fgioííóil, úf toífspiti 
fé Hr\ cáich lé cevne rjdc ci6i^ 
ú mtá6. Qizú lá ún ci5g^n<f 
^5 ^íf wor S^t>f^^c fú í)oib- 
ce: ^díiu^ tl 6é(í;t<ii6 b(óiT|e, 
fióccdin, 7 tirá gdc y^\e rjf 
gdn fjcógtil, dr) fi)) iio€fúf 
fgniof obdn or^f<ít nájt chig 
bftón d;< inrfói /té í)fú;5ein, 7 i\{ 

Í^(tfTj6 6UI tíf . /dij fM) <i éipití- 

Ífi óiíjpedrg Óé ú lá úD 6io5<(l- 
zá}j, too j^m p|C<ii6tef éein- 
z^T\<x 60 líorjdS of^f\a jiéitf^ zj^B 
%fufif{^m<íj6c ú 5C;<oi6e, bo 
tárcry'fm6 wditjf, poijiíx 1 
ptíldng fútoú í5é, tín cdn óo 
Sboi/t 60 piúzh of\ná ehan 
nxtjx^^e. QÍD pn (í tciji úH 
^iSSnnd, ) 5oi;ip6 o/itíWfír; 
ttebóTjl €Ífcpo6. 1<í/<;ipt;6 50 
íDochíwe; <ích6 íjÍ feptygib mé 5 

«5<<f y^n >nu;< 6pU(HC^<í;i pof , 

7 ndc <(;< jldcíióct/i cdgltf- ^if 
ci5Sl< W, df 50 ;«lii) ^ixéif «édC 
<í/^ inó coiíolle, 7 5u;< td/ictíif- 
riioód^ iDo fnmthb. -dn fin 

bútí íioitíéigioTXíc dn 6o;«[f 60 
íjudldtí, <xn zún ú bidf óTfnte j 
7 hu6 THÓmW 5^m ^ tnó«|ej 
dT) uíT) tig dimf tft d lípt^ceijiz, 
Oc tin glo^iidtbccfiic dn B;<eiú-' 
Smridif ító líl/tig, 60 bCíttd^ 0/1- 

i)»5iS <t luf nd nalUf turn 
Dd ccinib* xhpp6y;^, dtá «U^ 
nidiSte 6on t}úbúX 7 6á tdngw 
liB.Ui>T)e piiy <i6^j\hpi]tne^zu' 
5<ÍI»k6ió difte 4 í)<ií»), coiÍDpdi? 
S f beiimcí,- 51 Commínatíon. 

betimes, a hile the day of falva- 
tion lafteth ; for the night com- 
erh when none can work ; but let 
us, while we have the light, be- 
lieve in the light, snd walk as 
children of the light, that we 
be not caft into u:ter darknefs, 
where is weeping and gnaíhing 
of teeth. Let us not abuie the 
goodnefs of Gilti, who calltth 
us merciftiUy to amendment, and 
ofhiscnd'efs pity promifeth us 
forgivenefs of that which ispaft, 
if wiih a perfe^l and true heart 
we return unto him. For though 
our fins be as red as fcarlct, they 
ihall be made white as fnow : and 
though they be like purple, yet 
they ihall be made white as 
wooll. Turn ye (idith the Lord j 
from all your wickednefs, and 
your fin ihall not be your dcftru- 
ftion. Caft away from you all 
your ungodlinefs that ye have 
2one, make you new hearts, and 
a new fpirit i wherefore will ye 
die, O ye houfc of Ifrael, feeing 
that 1 have no plcafure in ihe 
death of him that dieth, faith 
the Lord God ? Turn ye then, 
i-nd ye ihall live. Although we 
have iitined, yet have we an 
Advocate with ire Fathrr, Jeius 
Chrift the righteous, and be is 
thepropitiati>n forouriius. For 
he was woun ied for our offences, 
and imitten for our wickednefs. 
Let oi;^ dCd d T)oi6cc dg cgf, <Jn 

Mc hféúóái) (on ngc ob^ óo fct- 

•nm •, tíf cncibmióne dn f d Cf o- 

Idf, compdód If ZÚ d» foldf 

dgdin, T gludif it)i6 muft cloin dn 

z-foXú'if, cum Tide cceilgpi» »n 

go |^óí30f<«df, JDUrt a bpt^l 

€(Ó1Ó 7 gíof call pidCdl. ^1d ZU' 

gdiDcDid mdfldb don.dirgfÓé, 

<i^á <*5 Sá'" BO ^;<ócá£c oft- 

diD cum Igfditíe, dguf be. 

zhi^uh^hc gdn ch;<ieb óo 

gedll mdi ohedmhndif bi^ni!, úi) 

d nbgcdib to^dinn, nod lom- 

pó.gmió^ fe]j\ lé cfo^6e lomlán, 

7 píoji. Oiri gib go ir'beit djt 

bpgcdibe eombgf^g lé fgáft- 

i<ó\t>, óCtipdr idó coirrg^l lé 

f ?|fd, "7 glb go mbeitMf Gof- 

iiotjl lé eoi^c^ióédflpdfí idócoim- 

g£l lé hold!)), lompóibif 1 d 6ei)< 

d7) cig§/<nd) o Bu^ lof dib Tjle, 

dguf Tjí bidb bur bp§«di6e ná 

fgftiof ócóiB. Ceilgib udibh 

Bujt rigmbidtidf -rjle 6o f<iTÍ£nn^i 

óédndib Cí<oi6ecd nudbd bibh 

péin, 7 fpioj^dí) nudb : god 

•yjnoe <I bpaigtió bdf , ó ibf e d 

tig lofi^del, df< bpdicf in ndch 

bpTíl fóldf dgdiwf d d mbdf dTj 

Cé óo geib bdf, óei^ dn Cig- 

g^nd Óid? n)d<g6 pillib. 7 bidib f ib béo. gib gu^i pgctj- 
b|n)d;t, dCd dbbocdib fóf dg- 
diT) d bpoc^ d ^ldtdjt, lófd 
CfMÓfb dn pífiédT), TifeifioJi 
dn lobb^C fiéibcib dft fOT) df 
bpjtcdibe. Oíji 60 gt^ngb í 
pdfT gco^itd i 7 bo budil£b é 
pd/t locóa. ^Uiiwe fm FillTOÍ* ^ Commfnatíoiii 

Let us rhertfore return unro 
him, who is the merciful rece - 
ver of all true penirent finners j 
alTurlng our (elves thac he is rea- 
dy to receive us, and moft will- 
ing to pardon us, if we come 
unro him with faithful repen- 
tancei if we will fubmit our ftlvt s 
unto him, and ^rom henceforth 
walk in his ways -, if we will 
take his eafie yoke, and light 
burden upon us, to follow him 
in lowllxieÉ, patience, and cha- 
rity, and be ordered by the go- 
vernance of his Holy Spirit i 
ieeking always his glory, and 
ferving him duly in our vocati- 
on with thankigiving. This it 
we do, Chrift will deliver us 
from the curie of the law, and 
from tffe extreme malediiflion 
which fhalllight upon them that 
Ihall be fet on the left hand ; and 
he will iet us on his right hand, 
and give us the gracious bene- 
di6lion of his Father, command- 
ing us to take poíleíííon of his 
glorious kingdom : unto which 
he vouchíáfe to bring us all, for 
his infinite mercy. Amen. cifigof ion, 60 5<si>tiif 50 znó" 

C|gC Itif T\á pgCttillB po/^Jic- 
;iib|C(l, tif mbe\t b^r^htd tíiftí, 
50 bfy;\ fé jíéib fehuw up. nut' 
gbUcdib*, 7 ^ótoilcgc cbam 
jDciitgTwncnf 60 cdb|c tvifi), TfidL 
tfgnoíó crjge le pió/^ditjtgcdf j 
md umiú\6nfít> 1?) pein 60, 7 
-fyuhul Ó fo fudf dt) dfbjtilii 
ma jldedmróib d ciTngfáim, 7 
Ú uáiác éúzzpofn o;tdi», cum 
Ú X^rtúmr^n d íitjf^tt'lgf , <* í>Fo'' 
516 ■? ú 5ccír»rdrjaif , 7 ifl óo 
beic ú^úp fZiUAdó lé f^idg- 
dil d fpio;<d(6 «(tímhcbd fdT) ; 
60 gUdt d5 idftfidib d 5I01/1-, 
efio)), 7 dg óédndno nd feiji- 
íjíf« if fcudl óó dí) dn «i^lc 
f ligbe h^tá lé CítB^c Bor^be- 
dqdif. Qp Tjímió foj pcídif- 
géoldiS Ci^}ó)'6 }n 6 mdlldf diB 
úi\ ólígiij, 7 ó T|dT>?io<llltíbd6b 

úb 60 ZTjZ^x ^^ *^^ í?r*i^"5 60 
bdíreoidr» <íf* <í Idim clé : 7 
Oy^pib ií> dfi d láim bcjf, 7 
bédfídiS iiiffn bgiidf gftáf dÍBdil 
d <ícd;i, dg dicre biri, fedlB 
d }<i5gf d glófiA)di^e 60 gld- 
Cdb: ctjee ym 50 íjbéondtd 
fé df< mbfieit -rjle, C^ié mcC 
t;ióc^e gdt} cftic. -tíCíDe». 

^ lií/i ftflí/ fk> <H ^netí/ «/70« thetr ^ An (in leiffii vile at a nglui*>ibi iad, 

knees. And the Prieji and drks 7 itirxii an fi^cirt 7 wa cleinib 

Unealing (in the plies raberti they ie, ^kigion fein ar ingluirribhfa 

Are accufiomed to fay the Litiny) nuit ártn Ar fimth m iioitatn 

^aU fay this Pp/ro, ndh^ ah tpfiilw fe.j Miferere fwit Deus. Pfalm ^i. 

HAve mercy upon me, O 
God, after thy great Miierere mci, Dcu\ pfdlfn S^' 

DCund cnocdTjTte ojiom, d 
Óbé, <5o phfi 60 c^óc| e 
S (z gotá! 5a crnnmínatíútt: 

góoánefs ; according to the mul- 
titude of thy mercies, do away 
mine offence?. 

Wafh me throughly from ray 
wickcdnefs : and cleanfc me from 
my fin. 

For I acktiowledge my faults : 
and my fin is ever before me. 

Againft thee only have I fin- 
ned, and done this evil in thy 
fight : that thou mightft be juf- 
jified in thy faying, and clear 
5when thou art judged. 

Behold, T was íhapenin wick- 
ednefs : and in fin hath my mo- 
ther conceived me. 

But lo, thou requireft truth in 
the inward parts : and (halt make 
jne to underftand wifdom fe- 
cretly. 

Thou ihalt purge me with 
by flop, and I ihall be clean : thou 
Ihalt wafli me, and 1 íhall be 
whiter than fnow. 

Thou ihalt make me hear of 
joy and gladneis •* that the bones 
which thou haft broken, may 
Kjovce, 

Turn thy face from my fins •• 
fipd put out all my mifJeeds. 

Make me a clean heart O 
God : and renew a right fpirit 
Iji^irhin me- 

Caft me not awny from thy 
preience : and take not thy Ho- 
ly Spirit from me. 

gi^t me the comfort of thy 
b(lp again : and ftabliOi me 
grii thy free Spirit. moijte : 6o )*éii< fo lorodib bo 
chriuáige f c/^ioy dmdcb iDdinó- 
llgedli. 

I^ig me Ó mo cioijcdibb 50 
hiomlár» ; 7 gltíT) mc 6m p^caíí. 

Otn úbmri^m mo cioncd/ 1 úzé 
mo pgcdti 6f mo cow <ji ccomDtjs. 
^.6 bdjdnifi péií) úméinbo 
p£CdHimé, 7 úb tiá6áj^€f<í bo 
jiirjgf di^ óolc : cum 50 bp'o/^tyg- 
t§f« iufá <ín bo fídiciB, 7 50 
wbeiteágldn úlizún íei/it£i< 

" péuc, if 01 bpscdtí óo ftogdiJ 
mé : "7 d scioTjC-rib bo 5db mo 
ihác| d m'onoir) mé. 

peuc, 'iajii^titi zú pfiyrie z<6ly 
d jrcig : 7 d fec/^éió 6poiUf 15 
cú C|iioT)dcó 6dmf d. 

gldtipdib' ^ú ó p£Cdtí mé lé 
f^iyoip, 7 híútí gldn: fliSPi^ 
mé, 7 huó gile mé ná f H£c6d. ' 

Óo béd;<| 0|<«m 5áif<6£cuf, , 
7 ludtjai/i óo clof: cum 56 
nbéinójf tid enámd, í)ocf) bo 
Bjiif cú, líídt5di;<e. 

Foltjs bdSdib omp^ctygh- 
il>fi : dgoy fCfiyof uáim mo» 
cior)Cd. 

Cjiutdig lotjdm c^oib'e gldTí, 
d Óhé: 7 'dtniídsdni díjmo 
mgtíón f pio)<dó lomláj?, 

í>ld ceilg mé fgcdó oó pdg- 
Í)i7fe: 7 í»á béí/t óo fpiQ;id6 
))$oiT)rhd uáim. 

Qlifig bdih gái/iógcttf 60 
flántjjce : 7 eoihim/uif ")• 
léí> f pio/idb ifdóifi. 

Then % Commination: 

Then íhall I teach thy ways 
unto the wicked: and finncrs 
fliall be converted unto thee. 

Deliver me from blood-guilti- 
neis, O God, thou that art the 
God of my healrh:and ray tongue 
/hall fing of thy righteoufnefs. 
Thou (halt open my lips, O 
Lord : and my mouth (hall flicw 
thy praife. 

For thou defireft no facrifice, 
' elfe would I give it thee : buc 
! thou delighteft not in burnt- 
I offerings. 

i T he facrifice of G od is a trou- 
bled fpirit : a broken and con- 
trite heart, O God, (halt thou 
not defpiie. 

O be favourable and gracious 
unto Sion : build thou the walls 
ofjerufalem. 

Then fliait thou be pleaied 
with the facrifice of righteouf- 
nefs, with the burnt-offerings 
and oblations : then fliall they 
oiler young bullocks upon thine 
i ^Itar. 

I Glory be to the Father, and 
to the Son : and to the Holy 

Gboft ■ 

Jlnfiver. As it was in the be- 
ginning, is now, and ever íhall 
be: world without end. Aracn. 

Lord, have mercy upon us. 
I Ckrifif have mercy ufQp^ usit 
Lordj have mercy upon us. '^n fin mifnpib me óo fliée 
60 cioncdcdiB:"] lompóctdi* p^- 

CtlCtí CUgdófíl 

Sáofi mé 6 ptjl, ú bhé^ bid 
roo flttTh^^te: dgaf poiUfeo-, 

^ ti5gi<n<if> poif geolá zú nx» 
jptjfÍTie: <(guf poillfeoc-yjli iqq 
béul bó iinoltld. 

Oín ri\ hf^i^án zu 'íóúhipi 7 
50 cciuíjj^Tjn fijj udim .* y\\ Bpijl 

V lab íotib<I}it<í bé, ypio-i 
^dó b}<if ce •• <l;t clonic B;<íf c« 
éommb/^ifsce, <i óbé, TjÍ óbédn;! 

O Óé<()) mdit: óo ShíoT» ó 60 
bgjcoil f éiT) : ct;;* f «<íf bdl- 
Idbd le/iufdlém. 

Qlífin biáió pori dgoíó 4 
DÍobb^c T)<í pí/iéuíiCílfd, íl no- 
pj^áil loíf gc, d^uf d nopfiáil 
cfldóice 50 bioiDldn: txiifin i>o 
tíédn<lii> bulógd ógd óo toi|<r 

5lói)i 60 í^ldtl, dgUf 60!| 
íbdc, dguf e>on f pio;t<xó rtíóiT). 

fl^e. 5||<lj< 60 bi <íf* ^cóf , á- 
uá <i noif , tiguf bidf 50 b/táé ? 
f (újdl 5<tí) c/tíc. iíméíi. 

Ql ti£|)^ri<i, í>édn c/^óc^e 
o/^xiii. 

Qt Ch;<ióf 6, óédnd Cf^oc^e 

0]<d1í). 

ofdTíjo Our SI Commítutteit, €mmmr. 

OUr Father, which art in Ai? /sTtXc|, n cá? ti;f Tjgwh ; 
Heaven; Hallowed be thv '*"*• DcómhtúH hn\nm. Ciggób 
Name.Thy kingdom come Thy i3o^}o^úf. béoinccífi óo ebotl 
will be done in Earth, As it is dn Cdlcim, mu^ ri\t\01^ újx ngm. 
in Heaven. Give us this day our Cdb^ Stfi) d rjiub d;^ na/íán las- 
daily bread. And forgive us our tedrm^l. -dguf mdic bifi) d;* 
treipafles. As we forgive them ceio))Cisi, mu^i mditfotojie báiB 
that trefpafs againft us- And i>ot}or)Zú]^%f új\nií^áió. ■á^uf 
lead us not into temptation j W c;<éo|ií(i6 líj cum cdtnijte j 
But deliver us from evil. A- df fSji irj ó olc. ?ln)eT). 
men. 

Minifier. O Lord, fave thy Q||in: O <l tigg^ipii, f áBáil óo 

fervants ; fei;iBíf ib*. 

Anfvfer, That put their truft p)<e. óo c-yj/iiof <( T|6ócdf lojj- 

m thee. »)<iO. 

Mnifier. Send unto them 2j|in. Ci^/i n T)»cif eoi^gntiW' 

help from above; tutu. 

Anpi>. And evermore migh- ffte. Qlgof cumóílib go cuw- 

tlly defend them. dfdc idógo S)<ác. 

Mint(ler. Help us, O God pDm. Cir;ói5 lin, ó d bbé d/i 

our Saviour. Slán-rjbtéoifi. 

jínfwer. And for the glory of f/^*- '^gof cam 5lo?f<e h^i^- 

thy Name deliver us ; be mer- md f (Ó;* in •, biS C|ióc^ec bifTÍ 

ciful to us finners, for thy Names rjd p£ct<í«>í mu/* 5|U dji bdiDii 

fake. Fein. 

Mini/ier. O Lord, hear our Q||i. O d tiggftiid éifó up 

prayer. »>5i7<>^' 

-.^»/3//. And let our cry come P;<e. 'Jlgaf léig d;i T)éiin5< 

unto thee. i>o |<ofdin cagdi». 

Minifier. Qjjinifcéi;!. 

Let us pray. beárjmcíib g^b'* 

OLord, we beícech thee /^ <i tijgfitid, gifb'fnlb rr 

mercifully to hear our V-/ cifó d^ J)o/<níH5 S^ ^l^*^ 

prayer Commíaaríom 

jrayer, and fpare all thofe who 
:onfefs their fins unto thee, that 
hey whoie CDniciences by íin 
ire accuíéd, by thy merciful par- 
ion may be abfolved, through 
Chriii our Lord. Amen. OMoft mighty God, and 
merciful Father, who haft 
EompaiTion upon all men, and 
hatcft nothing that thou haft 
made, who wouldft not the death 
of a finner, but that he flwuld 
rather turn from his fin, and be 
faved j Mercifully forgive us our 
treipafles j receive and comfort 
u?, who are grieved and wea- 
ried with the burden of our fijis. 
Thy property is always to have 
mercy j to thee only ic apper- 
taineih to forgive fms. Spare us 
therefore, good Lord, fpare thy 
people whom thou haft redeem- 
ed i enter not into judgment 
!with thy íérvants, who are vile 
I earth, and miferable tinners i but 
To turn thine anger from us, who 
meekly acknowledge our vile- 
ineff, and truly repent us of our 
faults j and fo make hafte to 
help us in this world, that we 
may ever live with thee in the 
world to come, through Jefus 
Chrift our Lord. Amen. <f 'ÚenJ})aU tht Peeph fay this that 
Johv>ssl)f after the Minifieir, JTf7;g$f d bpgc<jlJ6e 6y\Zy loíjílf 

bptjl d bp§«cli6e dg 5gr<i^ <*f^ 
d 5«oii»fie(f, dbfolóió Ó 60 

Ch/tiófó ú^ z;ci52fiTi<i. 'dn)eí^ 

0<í bhé )<ócu>T)df <íit>, 7 4 

zi^VLú.\^ bo 5<ic tjlc títjnct 7 
ÍI5 r»<ic liptjl pttdt <íf< <ÓT> dá 
Tj6id;iT)<t ítt ^ lé ndeb áil 
h^f pfctdió, df lé/t bp«<lfi|<é 
60 loiwpóg ó Dd pgeditíib 7 <C 

cd 50 c;<ó«||c i 5<i8 tjguf 
eo»Fojtcdi5 fin, tf;* <i í>F»íl 
boiljiof dguf zrty(('(e z^é 
t/<omadldc d/i bpg€dií>e. If 
óíf l£f ótju bfit i>o Sflát rjtó- 
c^£c i iHjcf e dínáin 60 bdi^iof 
p£CdHie í)o íoditgin. Uime fin, 
eoigiU in d 6e^5tl5g;^nd, coi- 
51U 60 pobdl bpudfgdil có, 
nd héijtje cum b^ieitgmndf ;<é6 
fei^tbíf ib, dn ndc bpijl, df ?:<[- 
Idfn biblige, 7 pfctdib c;tárce ; 
df pU ópgjis adine, dtomtyggf 
go Cíóia dft tjbibliójf, 7 dj< 4 
bpt;l pió;iaTC;^5cdf pdfi bped- 
cditie } 7 óédnd óeipift éaw 
congndifn lirj fdn Cffógdlfd, 
d)< ínob go ir)|p£ir) go bj<át 
nvdtUe fiiouf d f d)» rfcógdl ti- 
ed mé cgf, C/^é lófd C/^iófíp 
d;t ccig£i<7)d. QIjpct?. 

a >4n» fin dsiiraidb an pobil fo a lel- 

' mi i ndUidi an Miintjlttr. 

Taru H Conmínatfim^ Com&iil^i^ ^T^Um thoií usi O good LonJ, 
X and (b fhall we be turned. 
Be favourable, O Lord, be fa- 
vourable to thy people, Who 
turn to thee in weeping» failing, 
and praying. For thou art a 
merciful God, full of compaffi- 
on, Long-fufFering, and of great 
pity. Thou fpareft when we de- 
lerve puniihment. And in thy 
wrath thinkeft upon mercy. 
Spare thy people good Lord, 
fpare them. And let not thine 
heritage be brought toconfufion. 
Hear us, O Lord, for thy mer- 
cy is great. And after the mul- 
titude of thy mercies look upon 
us. Through the merits and 
mediation of thy bleffed Son, 
Jefiis Ghrift our Lordj Amen o <^ í>«i5tissi<n<í,ioi»foíg- 
ri iTie, dgttf iDUjt fill 
h\ú}6 f iTj lompoijte. bi poBájt- 
tttc, Ó Ú riggftrxt, bi fob^jt^ 
tab toz pobdl, dcá tíg pi' 

li^ CUgdÓ ú gCcÓl, ú ZZfiOf- 

n><6ice, bfulúTn^ pdbd, tigaf txa 
wo/tt/iudige. Lo n}f. C0151II <l«! 
cán 60 tTjUmltíne piowf , dgaf 
tíii 60 tíibpeifis f iwdtjwgi;* tf/ii 
t/<óc£e. C0151U 60 pobdl, é 
*>ei5ti5g|<nd, coigiU idó, 7 Tjé 
léig toiSfítjgcó óo tgf caw" 
combaíiib/tiS. Cifc lí» d tig- 
2l<n<í, o!/* if inó/t 00 t;<óe^e, 
7 peac o)«iii» feo |<éjt um<l6<im" 
Idf 60 t/tóc^e, ct<é ludibgf diB 
<t5af impltíe 60 Í]jhi6 bgndig- 
te, lóf 01 Cftióf 6 <ín cciggi^rxt» 
Oímej}. THe Lord blefi u$, and keep 
us i the Lord lift up the 
light of his countenance upon us,' 
and give us peace upw and for 
evermore. Amm» ^ Ann fm deamit an MiniPdr m 
aonor. 

GO iwbgtjdilJib*, ÚS'íf £0 
5««módi5iÓ tin Z)^%t^M 
irii 50 ccogbdib tin z\^ii^)\ú 
foUf á Stjtffe f udf oiiHWi 
olguf 50 z:c«5áii> fit tíifri 4; 
í)oif «guf 50 b;<íit. <íiT)CT!« AN flí A N TPSALTAIR N O Pfailm DHABHJ, 

lanta mar as coir a Gcantam no a Radh a 
DteampÍLíibh. * Mn Ceuii la. 

?D<)lit>iie. 3 t vir-j qui non aibiir. p/jo nd woch/iáibcbis tírífcí 

171 Ú CGofn^le i)á «eimbicí CGoirotionól «d Bpí;iéur?. 

6ác, 7 r)áfi fgf d f lije Tiíí Oi;t bi piof fl^se net fepí^éur» 

á CCdr^cyjf ngc. 

'ó dn C '557^15 a : 7 lo^id 6I15- 

t> frouciif)2^ fé 60 ló 7 óoibce- 

3 "^Iguf bitíiti fé cofrni^l f 115« nol T)eim6ídtídc f^cúb. 
Pfáilm 2. Qfiííxe treriíucrunC 
genre's ? 

C??é6 fá. ))béánrj6 fld geinue 
báóif : 7 fTtí f !í)Udini6 T}íí 
\é Cj^dT) pl<ir)6i7gte Idim jté baoine b'iomáów^f. 4 Ní c/^ío)^p7;tí fóf a 617 Ue: 
tguf giij bé r}i óo bédnd fé, 

f N^n^a f'n 60 rxx noíocjiflUb- 
^15: dec rtcáiócofriot^ljiif dn ?c(5 péií? cí CCg)i d céile, dgvf 
gldedií) «d r'Jítglóir^S com|íe 
pé céile : <í rxagilib cííí Ctg^ft- 
7)<J) dguf d rjcígcíií) d ungcaig. 
3 6'iifgrr) ó célle d ceriBrig- 
cd .' <ígyf úeilgiow) odin d T c 4 ÍÍ1 


5- Qlí) f ifl IdiBcoftisb fé fiiit 

6 gibeboo cT;f< mifi >r;.o Wi^ : 
^ íDo croc ná'cfntd Sior?. 

^ú noo n}<í€, <i mug óo gm iné 
tú. 

8 Idfití ortom, 7 60 !)éá;Aá n5Í 
b-^iC nd geirxs rDd;^ oigt^gcC : 
tíguf fld co5cd i|" iiDcéi?;.e 601) 
rdldfh mdj*ireilb^ 

9 bftij-pe cá idó lé f IdiC íd;4- 
t;n 1 mior;b)\-(75Pít ídá» lor.d CS06 
7j() irdjt foigr^c C|Vdi>. 

10 b;i; ^bc dioif 'iTírnefin 

Bfieirernr;^ r^d Cílmdr). 

jíídiUe lé b§5ld- <(5Uf lúfit- 

iz pógTjá d5) n)dc, égsld 

50 mbíati pé Fg?^5^^» ^E^t 5° 
jtdcdi f iB tí TOUgíí f dn Cf lige : 

tiTj cd-zí idfpuf dpsrs^í i«í5 

«OS cr;|tiov- d nóói^i dvj. 
pfdiliT) 3- Domine, quid mul- 
tiplicari ? 

ACiggrtnd, Ci'éó mdrt óo iioí- 
ct^g ctí luf mó budibfntd: 
If iomAó(5mTsl- rtn ófiong nocb 
CljigiOv- ■fúái dm d5dR>; 

2 1jrf.í5drnT;l ú» 6f<0ííg d 
i>eifi jiém úTiúfí) : j^i Bfi^l «dB^ 
^ blC bó (4 >:bÍ<S. 

3 ?Uc tuf d, d ri5gi^y)<í, azú tí£Uf P5;t cogrd f udf noo cir?. 

4 Óéigiof cum dn oiggi^nd 
lciT) such •• dguf óo cúdltjb Y*é 
mé omdc df d cíioc Tiuomtd. 

5 Óo li^5 mé fíof, dguf 60 
cofeUf : 60 biffigiofs ói/i fco 
cori^5 dn ngfnríd mé. 

6 |^1í Bidib igld of(«m f<ome 
íjeic mile fcon pobdl : f)ob to 
cTjji ídó péiíi cimcioU <ím dg- 
dib- 

7 eí^g, © d t!5€r"í«í> «í'^íí'- 
n)g, ó mo óhíd : ot;^ óo Buáil uú 
roo T5din)6e t^lt ^ cr,úm dn ^éúl, 
óo B)<ifif pdcU »}d ó/vrjnge 
»einibi|[6d. 

o 1/ ón cóijgntíd tig fld- 
rugdb' : tfcd óo B£r)df ^ óo 
pobdl. 
Pfdilw4 Cum ínvocirem. 

ElfÓ ;^101T) d rUdl?! gOT/'.C£b, 
ó d óbé mpf)iéd/iCdf d : 
6puáfcr;l zú wé dn Cdn 60 bí 
mé n ceamgdc ; téCD cf^óc^e 

X O f ibf i,d mdcd nd nbtíoine, 
cd pdb bettí d5 loTfpóg iTo 
glói/^e cuir) )ú]jie : cá paó bidy 
gfidd d^-rjBdíi biom(6in^f ,v)ó tíCn- 
Cdói lo;íg^gf d nblSig [Jr-éd5 ? 

3 Díob ti( pof dg'TjB gu)'^ C77;< 
dn cigf r^nd 60 IgtcíDiS dn o-yjiie 
óidbd tíópéin: Glr,npib dn Cig- 
gf^nd dt) Cdfl Boi^pgb ^* 

4 í)(ub íídmdii ofti^Bj dguf 
nd óédnr,b'^gedtí : eidni^b eom- 
fidb j\é hvfi ccf\oró€ péq ^ Bufi 

5 OF/idlr,b ío6bd;itd nd pí- 
pémzáfdi : -7 Cir;;iid bu;< tltóij 
tXTJf d Clggl^rjd. ?lcdló Jan. U U. j^a 

tdif^giiFflCf íwdíc <ífi fait 6y;r) ? ' 

7 a tiggr'^d, CÓ5 Tfúúíf : 

8 Ó0 ctj/tif lúégtíi;^ ílí) n]o 
li-crío'tie: O fíu^ óo rRéubi^g; ct 

r.úi^oHi^Í'^D "7 á Bpío?) 7 tí tclíí. 

ú f íotctíi?), ci5«7' coióéolít íT)é : 
di/< cufd, <í t'5|}ir;«(j tíiiotíiíi 

báojal. 

pf <í>lm 5'. Verbi mea auribu?. 

*^'f^Qlbi elídf óon) b;^ídt/fy;!>, 

M. ó ú t)^ij^riá ; m^f no 

'L f'ifz /'é gut n^o éignohe, ó 
mo í?'5, "7 n)o óhí<í : ói/t iy 
cugdof ct gnrjSpgf mé. 

3 Cli^«pft r«o pit ^ Wtlióin, 
ó <í ti5g)iM : ^ i?)clií5i)5 óí/"!eoc- 

4 Oirt iú Óíd tú dgá íipirjl 
Ó17I d nuficoibj rjj mó coimí;co- 
tuf ols noáíUe ímoc. 

dn óo j<(íí>cír<c; frudt-y^j;?) cú 
d i:ir;le luf ótnod rrd hrgco/^d." 

6 Sc)<iorpd cú <í?i luf bo 
ldíj;<af b;iéug : biáib piat dg 
dvj CCighgr'í^'íd d )ióií-,]c ptjl- 

7 '^tcc ^ njo fowyd, riocpd 
n)é d fúgc dT5 60 tigj), d momd- 
ódmldf óo tfícc^e ; 7 dí» hgg- 
Id 60 bédn dtíftdb 50 rj-rjge too 
t^rr^'paW Tídomtd. 

8 C^éojiifjS mé, ó d tighgi^- 
«d, dn tpí;<édnccíf, 60 b^igb 
wo íidimise ', óédn óo flige 61- 9 Oi/< ní Bpirjl fcii'lff mnd 
mbéul .• if pío;tu/tcói5 dj) CdoB 
d t'^'gb bíob: 

i o 1|- aájn) Of eyjtre d f «o^- 
y)(íc.- feo r,;6 SUdd.n lé íitíccgtj- 

1 1 Sc/<iof íác, d bf}é, 155- 
f&f* id5 lé rd ccoín^lio péiT) : 
Ceiíg dniiic íi'ó d ?,ioWíióc/nh • 
Itíf d m?ghv,iom : ó\\\ to j\i»g- 
ód^fi ifdoncd úb ííghdíd. 

I X '5lcc 5di;^6igh|b d mrjle 
b-rne 60 tr^f ú. b'óigo lofjcífcifd.- 
gáifipó lé lúdt5^í/i go S;i3t, 
óo i)/<ign go ccuijibiíjghiori uufd 
ídd i béíó tDd;t tín ceétí65icí tin 
fejigno Igfiab ioriÍT)7;n táinn), luat- 
gá];i£c londd. 

1 3 O']^ tufá á ti|^l;ed)<«(f, 
bgíjeocd CÚ úi\ pr^éai) : ié pt5Bdri. 
CimsíoUpíS|< é anr.Tfilbyb lé ■{Cz\Z, 
Onndig7 j p/ditnf) 6. 
^lóme. )\ Doniir.e, nc. 

<X chlghefivid, «d hllíj- 
b^jig mé óii tpeiftg : 7 
r,d fíwdf tjgh mé dTj 60 
miotdici-eiDb- 

2 bédn C/4Óc^e Ofium, ó d 
tigbgrínd, cifi dcdim Idg: d 
tigbfrnii leigbif mé, ói/t acdi6 
mo cndroa budiógrtd. 

5 ^lcá mdíídm mdft dn ccfó- 
t{d búdibgj^rd go noó;< : dec zu- 
fd, d Cbigbgítnd> cá pdópidn- 

4- loffpóigb , d tigbf f<r,d, 
pádf g-í^l mdndm : ó f do;^ mé dji 
fon óo t,'^óc^e 

5 Oifi f do mbáf ní bpt^l édr- 
tr^me o^z •-, yd loudipb eíá 
Béu/idf br;tí|cuf 67j^ ? 

T c X <^ -íícáiní O ^n í.-Li. ^ iRa 'tT 

*t;í;V á F£** "<* boióce cy;;tiR) 
mo Igb J d}< ii^éirfí : fhucr^m mom 

7 óo miU|b mo fgénV) lé óttfe- 
<lcuf : páfr^6 f£T), 60 bftigb 

8 Inotigbib uáim fiHfi, difl* 
luf fcéctr.cd Tid hedgeo.Kd : óix 
do ciicíli^b tín cióhgr^íid gut 
jdó éighme 

9 Óo cLtíSlt;tí tin cighgxflít 
nío ^h^n^n ■■> géuferjb dn tigb- 

10 Dái6 iDo námh6e -rjle 
J)ái;icc, tíguf íio Baáifcgj'-td •, 
pUpib, dguf í>eÍ6 7iávi£c go 
hobdiíi. 

pf áilm 7. Domine, Deus meus. 
f\ -d cighgf^nd bid, ioiid6yd 
^■"^ ci^r^im nio bóigb : Cd^^trjgb 
n)é ó T.T^t roc gbéj^lgrjdf mé, 
•7 f don mé. 

z Óegld go fiéubpdtí f é md- 
T)dm dnjtjl leomdn, bd f crócdb 
d cco6cr;B : d nudi;! Wtíc bptjl 
én)cc d'i 60 dinicp|b'. 

3 O d tigbfri^^d mo bbíd, 
íDd iMv,e iT'e fo ^ mtí dCd IdCCgf^c 
<i)i noo Idrnr^B. 

4 "^ild CT-cigb rré olc f<if dT) 
Cé 60 Bi yiotcdm r'iom : póf óo 
ocinic ms dj) í;é roc dcd nd ndm 
nr;6 tídÍT) gdn cif f . 

5 ÓédntibmoíidmdtógéftUn- 
fnYjfl ^ nodwdw, •] gdBdb f é mé j 
fóf f dlc^dli fé fíoy iDo ^%t<i 
^ tín ccdlám, 7 léig|6 fé ;r)o- 
ndí^ f dn ludit/^ftí. 

6 et}<ig. d^ tjgb§;ind, dn 
^Fc'rS? ^óg f údf tú péi» Cfié faílm )ati í. lar 

dr.Brjítbé noo, írdir>;óeyi : dguf 
rr.ú,'cr,l df* rro yonyd cum d)) 
bi^eit^mnirjy noc óo púág^iT^f. 

7 ^Isyt" "^'í;' f 1»» C/n^>)éocYj6 
coimtionól r.d rófóirje dd tym- 
cioU;^^ <l fojjfd)? tjníxff 1» piU- 
f 1 ^ d^ó. 

8 ^sd^r;5dn~igg;<r>db;<eir- 
£m)iuf á dn bpobdf: b;<|tnT;g 
iwifi, ó d tigbefiíid óo f^éifi 
irpifiédn<:dyd,7 60 /téi/t irotííog- 
fiTífi noc úZú lorjcij». 

9 O e;iioc;)ir;5gb clc íid 
ccionríc ^ dec Ó'.tDignig d» 
óTjre ce^c : 

10 Oif< ó|;<br;6 dn Óíd pí- 
j^fnud nd Cjioibce : dguf v.ú 
óubíirj. 

11 If ón Cigjí^fld dcá mo 
copdm: í)oc fáo^idf dn óí;igc d 
CCftoíbe. 

2 2 ?[ud btd né EiKeicgm p-j 
^euncd l^ióifi dguf p'gi6ec: 
-] cr,^t%\< pjfig ^ gdc édnld. '^ 

I 3 Oljund Bpilbb fé, C7;r<pe 
fé pííoB| I d cloibgmb : óo 
lúB fé d Bob'd, 7 óo j^ijie fé 
uUínob é. 

14 bo gléuf yé 6ó iy)d;< dtl 
ccédóndoi^néif dn Báij' : óófi- 
ótjgb fé d fdigbedód d 7)dg- 
dib nd r)ingb;<ediT)dc 

15" péuc, bíb fé co;<fidc,lé 
béiccedfíc: 7 60 gbdB fé Uf<- 
C0Í67 dguf 60 ^ug fé neimb- 

16 bo;<it;efé cldif dguf 
60 toctjl f é í : dguf dcá df< 
CCYjCim díif d poll T50C 6o piTje 

fé péin 

17 pillpití t( u^coÍ6 1 d CgTJ 

péi7? : B^ ^faílm. ^S^> \U l: cem •• "] riocpi^tí <í poiréigior) 

péir). 

l 8 ^lHolpdb dT) Ctghefti™<í ^o 
j^éi^ « pVédnrdf a : 7 cdnpaib 
rooldb bdiwm drj CigbfitTíd if jio 

p^dlm 8. Dom;ne, Dorainus 
nofter- 

0<ÍChi5h£i<r,d d/^CCígh- 
g;i)id, cjiéó é d oi/ibgr'Cd 
ticd bdiflJT) diifd Cdldrab Tíle : 
tufd époiUfigb fco gblói;t 
óf cion j)d Bplditgf. 

X Qlf béul n<€ií)gn, 7 l§- 
7)díj nd ccioc feo^-^esi^Sbif rig^r, 
óo B/^ígb óo íidiííibe: cboji go 
ccoifgpéd dn riámrjb 7 d« 010- 
gbdlcólrt. 

9 71 fiUdiji iwbedfi^no 60 
flditif, ob^ óo méu/i; di - é, 7 
tjd fiéulcí ))ocb óo ó;<5i75b cú. 

4 Criéb é dy) óTjíe. df d 
Bprjl zú cr^mic é. • 1 "^^^^ ^^ 
bTjTie, df d Jlpioyri-rigbioii cúé > 

5" Oí/i óo f\irie zú é í'g.cidn 
í)iof ífle r,c( Tjd bdingil : 7 60 
coróiriigbif é lé glói;i 7 lé 
bonói}<. 

6 bo CT^^ zú é óf cionoi- 
bjigc óo Idfo j 60 CT^;*-!]' d Ti'/jle 
T)í pd Tid cof r;!) •• 

7 ^ld cdói;iigb Tjle 7 nd 
6oirti: póf 7 b|ttj5b dn mbdc- 
di|ie : 

8 tQmWjt d rjdigéi/í, 7 ídf 5 
li^ Fárse: 7 51*^ ^é d/i í)ic gbd- 
buf c*<é tafdnvjh nd Bf:!^?;?^- 

9 OdCbigb^í^ná d/i CC'g- 
gf<nd : C|ied é d oi;<bgped drd 
r/díJjiT) drif d CdldJio 17IC. 0;<ftdi5 7 Jpldlií) 9. Confice- 
Qjldibr.e 31 b.>r tibi. 

MOlpcí metu, d Cbig- 
irnd, í^é CHOifce lono- 
idn: f iillfcocd mS 
boibfi£cd longdfjctscd -rjle. 

% Didib mé lú<itgdi;i|c, 7 
gdi/<ó!?ocdó lonaófd : cd«pdá> 
moldb 006 dinrr, ó tuf d if /'ó 

3 '?[ nu^ piílpigj;! mor.diríóc 
díi d ndiy : z-qzpb -f'mdy 7 
;^dci^6 f ecdó (Só p'iígnt^f 1. 

4 Oí/1 do cot'fjgif mo cerr, 
dguf mo c'Jif; óof^gif far? 
«dHCcdtdoi;! dg ó;*£tr]Ugdb 

5 Ó3 im%;'5i^f nd g^iH^e, 
iío lé;<fe)iiofi^y dí) c;c»,í:dc: 
óo ct^^.if diDdc a >Tdi).m go 
ffígdl «d f éogdl 

6 O d )?ám-fí>, dCdi6 fCjt- 
lofCd ^ rcfcó cum c«iaí 
•fuzh^]))^ : m-í/t ní Ciirii^cd 00 
Y-g^iof cú, ónTtrig d cCTjÍTiioiu- 
gd^ f^cdb mdiUe i'íú. 

7 ?lc- ^mdiftpib dn Cigefind 
coibte : óuUífVr^g yé d df óCac 
dóirt éum bfteirgrniir,,--. 

8 O í^ toóír,ú )'é b^eitgm^ uy 
^ dn rfcíogdi d p';tedncdc6: 
óo bé'^íni ye bí'eiur/£m>,uf óoii 
pbobal d bpíftin-' 

9 O'd'b di CigjHMd n)cí|< an 

fdjítígtgft: riA bdiíigion cí fldim- 
ygm^b buflibgntct. 

10 ^íguf dn iioYjnrfH dgá 

Bp^l plOf baíiJDd, Cr,ripió <t 
),5cig n íí. la* Na ^faílm. an ÍÍ, la. «óóigb iondb : oijt tufd n 

jct;A;AUf cbú. 

HOC comr^pof d Sior) : poiU- 
VS <i JDgf c tun pofecnl <( stiíoíti- 

low) yjct mbof.. 

1 3 bédri ófióc^e o/tdm, <X 
Cbigh^fiTjii j n^gf mo buditi- 
j<e6 HOC ptjlngim 0)1 n)i7TCi/< 
ptidti^jiof TDé, chafd flocb 
^bógíjuf f úáf noé ó 5gc<XdV;í) 

iíiolcl6 Tjle d t)5jccíb-rjí) ingine 
Sion: gái/iócocd jné díi 60 iflá- 

15: bo fl-i^sttí )'}of nú( 
gcinre d)jfa cblctif nocb 60 
ItlTJ|6<Xf< •• <tí)f d líon >1oc 60 to- 
lYj5ebdj<,bo gdBúíb d ccof péin. 

16 Qht^VíZáji at) Cv^^nn'd 

fé <íhfé\brn: 5<lBt(J>< tí/) cioj)- 

50 bip^iioí) : dgafíItjTrilecift^tí 
Jjoc 'ó^^roábú'f Óíd. 

18 Oi/ini bgf<inc(>)pi^5gfi <cn 
Cgf Bdtfdc d ccomyjT^g : »i fídcif^b 
feótcuf nd njbof d mugbd 50 
Bjiácb. • 

19 e?/ii5,ó dCniggn^ííí ná 
léig óoíj o-rjiie búdbugdii : btn- 
Cd^ h;<eitg»T))!Uf I ndgeinóií) 
<55 ;<d6dfC. 

xó CtjH ggld o;t)4(í, ó d pior dg nd cmgiiíícvíci, ndc hfr^v 

lOTioa péin df ódóire. 

pfúlm 10, Ut qui'J, Domrne.?^ 

dmííc, .0 d Cbigf;|ind;: 
C;<éó pá Bpolcdíi zú zhú peiT) di 
íldHDf g/.'i^í) faudibgf^td ? 

2 60 r)í díj eiorcdc londí 

50 r)gdctdf< íd6 dí?yTTci C£lgYj5>i 

»0C 60 fTf)U^]1)^búyi péii?. 

5 Oijt maoibig dn cior,Cííc 
por» d c^oibe •• dguf bgr}y;5ili 
fé úf) ■fiYiZdc, noc pdti^giof ! 
dn Cigli^iid. I 

4 JMi bedn d!) Gioardc, zt\é 
ídBsft d sniff 1, lo/i5|tf d 
nbTdig Óé: t)í BpTjl Óidioiidi 
•í^le f fDUdi»>C5gi^: 

5" ?ítái5 d irligúe d ccom- 

íjT^g boilgiof cíc: dCdió d B/teiC- 
^mvjf d Bpdb f útíf <ff d /<d- 
bdjic : mtíiUe }'c Dd gfccáijióiS 
Tjle, bic fé dg pocTOTíd púúd. 

6 Ql óuB.4c f é ioT)d c;(oibe, 
tií co;ificcdfi mé : ói/t T5Í hh mé ' 
go bfiút d ndiíibeif 1. 

7 Qlríí d Béul lán fto mcíU- 
df, 7 60 «leBif;!, 7 bo ceilg : 
fáó] r.ú r£V)gdi6 <3Lzé ujtcóib, 7 ■ 
6íomctór/]gf. 

8. S-i^gib fé d monííóT^b po- 
H^a í)d nobdilr;gtí: dtif Jjd biond- 
óTjb ótdnj^e fcUT)fnd|ibi^d fé r,d 
Kcmcionci^g ; dcdib d fifle 
goplrigegcTjd ftjge d nctgtidd' 
í)d mbfvf. 

9 Í^É'íJ f« <í hfoz^rn go 
óídm^; dmi^l leomdr) lorjd pudt- 
))Uif: cum go dUJub/idbéiggni 
d/i Bof dib. 

ioí)hei/t isia í3imim« ^fó, I o Dheif* fé éigen <Xn bóif : xn 
u| tdi/ing'of fé e churo d lírj. 

I I CtjZí6 <é f lóf, 7 urnlinS 
é é péin : cuiD gOió^^cpgó coin) 
lonól )}(X mb.-f á lá:!:<iiB d cdlp 
;r)íe<ii). 

1 z Qi buh^z f é lond críoib'ff, 
10 tí|rtm-»íd Óíd; pol-r^gio fé (X 
igbéiób, ní Fnaicib fé go 

5i<í, cóg fúcíf óo lárn: ná 

14 Cf^d pá ccdfíeTTjfnigió 
jd cionCYjg óíd /" d óuajc fé 
orjd c,rtoi6e, iií iafi)tpaúiíé. 

: ^ Óo co?i^c ^ú é : ói/< óo 
jei/t zú ^e buf\c6^bf 7 00 mof- 

[6 Chum <t cifagléóláira: 
^iomViTjg dn Bof é pdif) br^z^ 

ij 6rtiy r<tíg dí7 ciorxtjg, 
m ójtocot; e : cóg diDdeb <t 
:io»o(l go «uc Bpágá ^'^^!' 

18 V ^'5 <í" <^'Sgí<''íí go 
ff^ógtíl nd f cógdl : óo gt;;<£6 
ad gíir.ííe f£ccX6 dmác df d 
Cdlam. 

19 Ql Chiggfíiicíj óo curtl- 
vjScupott TiAíiunntXl : rjUirieocd 
cú d cc.-ioióej óo Béd^i^ ^ 60 
cluáif éifégf : 

lO Cbutí) bj^eicbin^Jii-jf óo 

Cé poii^éigincáji: coh tiíXc. éig- 
neocííiS pejt Tíiú cdlr5}(3i) ni butí 

IDÓ- 

pf ítlno I ; . }n Domino confido. 

Aj^lnf a Cigbgr^níi cvj^in) mo 
lióigb; eiojjuf <j &£];< f i5- 60 f léifcs ? 

Z OÍ;t pcuc-, lóíxíló ÍJd CIOTJ- 

rtíigb d mSogd, óo m6 <( f dig- 
10Ó r.éig ^ tín Cf tiding : co/i go 
csdigcióif go pol7;gb£c |dr> 
bpi^un d ccj^.oibe. 

3 Oi;i ceiIgp!o/< nú bur,^]ze: 
7 cj-.éó 60 pijje tíTi pípeur. 

4 "^lcd dT) CtgefiJid drj <t 
tgiDpall «tíointd : d^d d/i6cd- 
tdói^ di) Cigg/1'^^-d I K£n?. 

5" Óobei^ió d fiffLe ^e 6o 
7)d bcjíf; cgfcuigib Fo^pbabd 
d fulcltíT) íidnbdó 5ie. 
, ^ ^?J<Br;6 d!) Cigbgftnd »4 
pi^eun^: dcb6 dnci:r,i:dch 7 di> 
Cé gKd6r,5'0|f poii^éigjo)?, púa- 
trgib d dnctm. 

7 ^li/* dn ccioncdc p§f<pT;i> 
yé pdirxéují, t;eiJie, 7 f^t;B, 
dnpdb 7 'f doi/^íT): bub é f o Gom- 

pQ-il) ú CCUpál/) ? 

8 Oí,i úv, Cigb|nr)d píf^édncd 
if lonmr^n leif piVédíiCdcbi ; 
60 he]j^ ú gníf ^e 6oy) 5r,7ie 
bff«gcb. 

0;^r,cn5)C pj'dllT) 12. 
I^ió^ne. j (S:;lvurn me fac. 

<ÍI>^ <í ChigeiiKd, óifí 
ri cipuil br;i]c búúa: 
ói^ pdiUigib dn C;<ei6- 
wgc 60 Beii d n)2f c cloirje Da 
>)5doir)e. 

2 UB/t-rjó yMó biórndóltjgf 
gdc T^le 6r,T.e pé «d cofoií^t- 
f t;?i : lé pufditj noedcsldcbd, lé 
C;io^be íiúbálcd IdBjitjó fidb- 

5 bédfripTjó tí« Cigei^fld d- 
jDác gdc Tfjle puf" wgolflci 7 <;?» 
cedngd -nocf UB^df T^eite udiB- 
fi^U. 4 í'loc flntfnr Na i^faílm» ;att ÍÍ. ía. ' 5fliió ouÁ^6ptm ; if b>j péin 

<ínk-pT,f, cut If úlggfíílíí Of ^ 

cciórí ? 

5 Qlji fon fafiTj^hce t5<x 
mbof : djt few Of ndbdc na ii^f - 
fctíbtic 

6 ?t«oif éif.coctf mf, d óuB- 
^Z ú'n Ci5j;-ncl,cr,ppe me e!f iO/7 
d n^mb-ftgdl on Cé cátígb ;ifi- 

-| |-oCiil dn C SSr*"**» If F^' 
Cdil gldr.d 1CÍÓ ; íTid)» áft^o^ 
b^jrhtú d fcp>7ri»>é»f c/Md6, nidro' 
j^láJlód f §f DUuir-e. 

8 CoiméAópd cú lab, ó d 
ri^il^^w^ii j crjTióeocd ^á idó on 
gin£ldcfo'g'jó;'>dt. 

9 S'uoIt75 nd ciolTjCdig ^ 
gdcb doncdoiB ; d nudifi d^- 
óT^gbchedft í)d ódóií^e if noím^ 

PfciLT) I 3. lifque qio, Domine? 

Cvt pdó t-gf^mob^ mifi, d 
Cbig^rrd, j;o h]*út ? cd 
pd6 poíl orr^ cbtíghdib uáinr) ? 
X Cd pító ^bUcpdó c^rob^le 
drr mdndm, óóSrtón do mo dj-toibe 
j^o Ideccmby;!? cd paó bidib 
mo riddtn^i: ^ ncl )(d/i6U5';íb óf mo 

C107) ? 

3 ^ÍIif 1 ^'f ^ "*'/ '' '"^ ^ ^^'' 

5b|;<nd mo óbid : foiUfisbmo 
fifjle, óedj^ld 50 CCoibeoípT;)) 
CoólcJÓrtií Báif. 

4 Ógó^d go «dibeo^itíb, mo 
n^mhr,b, 60 íjuá'rágf nd d jái6 ; 
•7 dn mh->7ncír^ bbud'6;nof z,e, 

gdlft5lglíj d núíílfl bilT) d/l CCÓ/t ' 

rugbíto. 5: "i^lcc óo crj;iiof mo 6Óigb 
dn 60 Cf^o«^efi; gdi;<óffocr,ti 
mo t^oitíe drj óo f IdnugbdS. 

6 tírpdb 6@m dr Cigbg «ind, 
feo b/^íg gu^ ;ioir) fé go piálmd;< 
fiiom. póf mjlpd mé dinm d>)- 
oigejtnd if ;<o difibe. 

pfdl 14. Dixit infipiens. 

AbiiB|t; dv) cdmd^d» loijd., 
c/ioibe. í)í bpT^l bid díi : ^ 
z Q[zé\b f iab Crtudillig, 60 
;trpeí)dfi oibfi^ód dbpúdrmbd/isí: 
Tií BjT'/^l éijíec 60 rii mdié. 

5 Oféuch dn Cí^ber.n?! d 
rúdf ó rgm ^ cloi)i T^d Tjóáoine : 
dpéucT^n di) i«i^b ónb-qrie óo 
tr^gpeió ^ í;idr<;^|:d6 Óíd. 

4 óo clcóndódf^ -rjle, dcdid 
fi.tó T^le o;^ud)Uigb: wí bpyjl 
ér^edcb t>o n] mdit, 7}i bprjl 
éiri^c dmbdin. 

5 Qlcú d fcó^ndc nd budiii 
ofCdilce, óo ÍDgUdb^ pé Dd 
óccíigtdib : úzá neifn nd ^1dfp 
p-^1 r»d bpirjftiiib 

6 Cd d robeul Ido 60 iiddl- ' 
li^bd -7 óo fgrbiif : cdib d 
gcofd ludc cum pold bó/^- 
i;db. 

7 ^^ fSI^iof 7 w'otdpdb 
Hri d flitib, T riífi tfedf ódibh 
f ligbe rd fite : íiJ bfr;\ d bgg 
ó|gld Dbé 60 Idcbdifi d f úl. 

8 ?h bpr;li6 gon piof úji 
bic, go)-. luf o)lc6o bédndldb 
Tfle: dg ite mo pobdil fuáf 
md;i 1C16 d;idn, 7 rjdc g^mió d/^ 
dn í:'5b£f<))dj 

9 <í^ jan ííí. la. Ná pailm, ld«b ud Bpír<é(ín. 

whá f 5^5« <<f^ cbon)b<li/5le úd 
feoif: óo bhi^ígb gufi dtjfd 
cigbgj^íxí ebtjf^iof d bóigb. ^ 

1 1 Cifii bbeá/itíf flaJiugfll 
feo Ify^del dmdcb df Sionj d 
»uái^ Béd^df <íii Cigbeá/itxi 
i)doijiyine d fbobdil <íi;< dif, 
5<(i;i6cocbtí6 Idcob, 7 bldlóh 0/<n(íi5 ? Jpr-dlm ^5". Doml- 
3||(tlí>ne. J tne, quis habitabit ? 

ACbtgbefirxl, cíd coiiirt- 
neocuf úr) 60 ttíóe/t- 
«dc-y^l? cíd diC;ieoBuf 
úi\ óo énoe Tiáoiintd ? 

X "^In cé fbiubbldf 50 
^^f^S^, 7 oibfiigbiof pijiédnctíif ^ 
tíguf Ufeb/^uf d r)pí;Mrje iotjcí 
c;ioii>€. 

lé Md tf ngdib, 7 ndcóédnoU 
6d com(!l;<f'r;n : 7 wdc ctrógBdií 
fudf íwioclu ú ndgbdió d corn- 

4- QU Cé d CCdj^Ci^f mgbúg;< 
dH 6f<ocbir;fle lond f-y^liB: df 
omr^Tjpof dfl bji^TO á d nobj ggla 
anPghgfiTjd. 

5 Qtn zé DBc íif)i0Tjt;5iof cujt) 
tí óioghbáld Fein^^ndc iBdld)A- 
ctjgbioí). 

6 ^ln cé ndc cctjfi|fl dmdc d 
é^lí) agio €ííB) úfVEfíi- 7 ^<<c Stt. ííí. k* gldCdT} laáib'sf d íjdgbdití rxt 
néiÍT5cioscdcb. 

7 '2(7) zé 60 íií íjd tieitefe: D? 
bdt/iócc^ é 50 b/<ác. 
pfdliDi6. Conferva me, Dom." 

CUm6T7gbR3é, ódbbé: óifi 
if lorjdéfd ci7;<in) njQ 

2. O mo dridm, double í:» 
í<ifdn Ci5??|tjd : if cofd iDQ tíid 
ní ^oicioíjiBowdi:: cugdbfd. 

5 Qícó cun7 nd jjáom dcd | 
Cdldn»: 7 cum «d íioi/4í)g|te ion<C 
bff^l iDo irjle tdiungmb. 

4 Q||éi6eocbdyt d y)f)ob/<áT): 
íiocb b/iof oTjgbiof ú Jióiáish 
Óée oile : 

5 "21 nbeoicfotíbd/trd pold ní 
op/<áld mé : ní tÓ5j:d mé f aáf 
d wdinm cam mo puf. 

6 Ifé dn Cigbij^/id comb- 
J1017Í moi^b/tedfd, -7 mo chc« 
pdíT) : coti^sbioj) zú mo c;tdn- 

7 Óo tr^z^bdji ms com^údb'd 
cugdmfd d niondóT^b tdicned- 
mdcd ; fóf ^z^ oigb/^gf indit 
dgum. 

8 Deiieocd mé dn Cigb^fOid, 
Tiocbrbug comb|le tídmb: to 
t|5difgec(ódfi mo óbuBdin mé 
mái» dn ccSdónd d )idimfi/t nd 
bom«be. 

9 Ópci^ftiof dnCigbg^^fldeso 
ghriát óf mo coijie : 60 Bfíígh 
50 Bpt;! fé ^ mo láimb tíeif , tii 
co/^/^ochtdji iré. 

I o Uime fiT) dt:d mo cf<oib'e 
ludtghái/ijcb, "7 5dif<6i5bi6h 
n)o ghlóijt : coiiin)ieocT;b bjo co- 
ll u U9 ^n, m^ In» Na praílnt* fHn. ííU k. «buf. 

1 1 O'in wí pí^spd zxi mdrxírn a 

jjáombt(< péin 

12 CtíifbfTípd zú iídmhcd- 
fáií) nrt bjttt: dó látl^fi dcá 

iáinob tJeif «cá f átmbe 50 f lot- 

pfdl» 17. Exaudí, Domlnc. 

E1f c dn cg/^c, d Cbigbsftnd, 
Cdiil |é feom éigbioíwb: 
rdl)^ cludj' óom UfíHTjjjbí ndc 
imtiggjl «node df pufyjb »í)£bh- 
Idcd 

X Ciggtímo íj^íeitgmbntrt <t- 
noácb ó6 Idt^i cugdióífóo 
fi^le ^e Í50 »K1 yjeitii) dCd Com- 
t/tom. 

3 Óo tígftiJi^f mo cfioib'e, feo 
f lof ^■tjgbif fd woib'cbe, 60 íi£)*- 
fctjf iré, 7 rjí BFtj5bi/< éini olc 
jorium : if TDÍd)) lióm t|dc caon- 

COCtjtí TOO Béul. 

4. '51 CCdob oií);<gc í)d í|6dolT|e, 
ié b/icitifi Í50 puffú ; 60 f £cdir) 

Tflé Cdfám d» fCplOfCÓ/ld. 

5- Coni^mb f údf TOO iTOÚedf 
tíT) óo cdf dn-yjb; coji n^cb f Igiio- 
Tjociqb Goif céime too cof . 

6 óo sboi/igf o;<c, óij^ cIt^íi- 
Pf\ TOé, ó d Óbé : cláon 60 
clúdf cugíjro, 7 éif c BQo com • 

7 Cdifbfin feo ciiiéul 5fiá- 
tídc longíiiicdc, ó tafd rjocb 
ftíofuf Ub Idim deif dn luf TOif»)n|< flocb «i;<Riof fúúf r)d 
udgbdib, 

8 ( oiÍTiéió mé ro^^ TObgU Tjd 
]f cl : poltjsb TOé pdói f cdile 60 
f cidtán ; 

9 O Ddcioncdci^oTjocfd/i'rj- 
Siof mé : óm )idiTObóib maph- 
tdcd, íiocb tiTOfibiolldf TOé f<í 

CCuálfiC. 

I o ?lcdib f íd6 olifcite lond 
TOéutuf fréin : lé nd mbéul Idb- 
HTjb 50 buáib;<gcb. 

I I Óo tiTOcioUdfed/i dfloif 

fm, tOT)d/t CCOTf CélTOlB ; í>0 

ctjíi|6dit d -fTjie dg C)<oiT)díi 
fiof cum nd cdlmbdn: 

IX Qimril leomdn «oc dcá 
5g?)dc CUTO d c^sice, 7 TOd;< leo- 
ni<ín Ó5 dg FOftcomédó d )noí)d- 
6i^{) bídmd;<d. 

1 5 el/^igb , ó d Cbígbgfind, 
roi/<mifC é, 'eilg fíof é ; 
Fá<!if S'^l TOdndTO ó í)d cioT)Cd- 
cdiB, 60 cloiii|mbf d. 

14 O b'dóimB /^éó láiwb, 4 
Cbigg/ind, ó tídóiniB dn zfúó- 
gbdll dgíí Bptjl d CCTJ6 dr)f <í 
TObedcbdfo: dg dft Imr^f 
ú TObtjlg lc6 lo)iiDbuf Fol-rj- 

15' Qlcdi^ f Ídó lí(T) 60 cloiri: 
7 pdgBifió dn c-rjb oile bá TOdóirj 
dgd ndóítíedDtjB. 

1 6 QUji TOO f onf d, 60 Br;<fi[ 
mé ^e ^oc giTsf f i d Bpf/^gdndci;: 
Biái6b TOé ^áftjsb, í(J) záií 
mhr^f^toitf iTie, lé6 cofdmb- ^rt* líU í«. 


n^ pfúúm iS.Diligam 
te, Domine. 

GUdibheo&hr^bh mé zhú 
ú Cbigbetirinci, wo 

f áo/icoí, mo óhííi, 1 »>o wdjic 
ioí)<( GC-rji^pe «Dé mo bótcuf, mo 
ftiút 7 4dcl/<e TOO f láí}i75cc, ibo 
Tondó áft6. 

tioc if pju d moldb : 7 fáo;<- 
pyjstgft óm íjdinnhbií) mé. 

3 Óo chiwebioUtí6(ífi 601I- 
pofdúrt M\fmé'y 60551175- 
eúbáji ZTflze íjct neirobjdtídfá 
mé. 

4 Óo timcioUc(d<l;< 6011510- 
fíl ipf^ir) pá €6iiáif<C mé : bo 
eTí)<g6 líoíicd an báif tnf «o 
coiije. 

mo CbisiftJjrt ; "7 5i7t>F£6 wo 
óhh : 

meimgc óf ú. coirje io)i(í clúctf- 

7 '5lri fin 60 c;<o>c, 7 60 
«j<iotjn75 «íncaUno: 7 00 c/iiot- 
fl-ijegbii;! íof (j;i not ecnoe, 7 00 
c/toicgód;* ídb péltj, óo í);iÍ5 50 

S Óo cuátó 6gc<íc yúfl(f c/ié 
jjd f ftóin: 7 wine lond feéal úq 
cndoi : 60 Idf gúdl úddd. 

9 ^5«f 60 ebláorj fé íid 
íígnjd, 7 táinie d DUdf : 7 bo 
hi óof^UiiHf pá rid cof 1^6. 10 QlgUf i)0 b? tig JDd/lC. 

•"^Stir <íf< Cbej^aí), 7 óeiril fé : 
óercil 50 |io Xú<xt d^i f ciotcíntjS 
na 5«ojte. 

11 Óo fiiiie <j( loudó udignjc 
6on óo^cúbuf : i^fs^tí óoftétr, 
7 rjéuUd cjU5<í d ndibéi/t bá 
páilliifo 60 nd ámcioll. 

IX On beúlr^ú6 00 íii <íf <| 
coiTie 6i(í)Cigbed6<i|i d néuUá 
ciugbd : cloicfngfd, 7 súdt 
Cein|b. 

I ? '^(guf óo nirie d« Cigbg- 
fi>)d ^ói/iioedc dí)fnd wdm-rjbh, 
7 tug dn % if fio áifióe d 5uc: 
cloicpsf'd, 7 gúiíl ceitígd. 

14. póf 60 edit fé <í 
foigóe, 7 60 fpf^éib fé ídó : 
7 60 edit Ciijcgc, 7 óo cldói 
idó. 

1 5" Qlguf i)0 concdir tíigeuíj 
Wd HtJfSló, 7 60 BocCdb hfáfi 
úf) óomifjn : Ó6 dcmuf dnf<i, 4 
Cbi5£fi)iíl, ó foinéuíjdndldóo 

I 6 bo CT^Jt f é d ííÚdf , ÍK4 

5dB fé n)ifi: 00 tdfij^Tirig yé íí)é 
df lomdói^fgecíW* 

17 óo fáofi fé n)é ónjná- 
«156 DgjicinTjíi, 7 ón 6,Htjt}5 60 
pídtdigb wé : ó\i\ óo bádd/t ;<o 
íi^^ciind^ oí<um. 

1 8 Chdngiodft dm dgdilj it 
ló mo tjiudigméile : dec óo Bí 
d» Ciged/tnd Tid uft|<diíi dgiim. 2 

'9 ^^5"f tug^dmdchíí 
fliondó Fáf "^5 "'fi : 60 f dort f é 
mé, óo bj^ígb 50 /idic) trji dige 
lorjdm. 

xo Óo difig dn Cigbed/ind 

tídwb 60 ji^é^n mpíj^édncdf : óo 

U u X riiA %n iiU la* Na i^Cflilm» ^ttM* la» pé\ji gbloiJie wo lámT) tu-^ fé 
e>ío^5be<!if 6mh. 

1 1 Do B/ii's 5u;< coifnéib m 

pll ml go CiorjCdc Ó nf)o Dbici. 

2.1 Oi;i 60 &Í6c(;t <t S,t^eirgjii- 
HUf d i^le Of mo coiin^ : 7 T)Ío|1 
C"»j;^£f d fiedfd Otíirr). 

xg '^Iguf 00 bi n)é óí/ijeb 
dige : "7 60 coiDbéfllóílf me péiT) 
ó mo cioTjCi'jí). 

a4 Uime f ií) rug di) Ciggf^txl 
luáigif tídmb 60 )iéi)< mpíreun- 
cdf « : 60 ;<éi)i glome mo lamb 
Of coiíje cc f til. 

<i» nótjTie íió}j<e<lc Cdif faédíipd 
cu tú |:éir) óí^gc. 

aóHif dnpjoj^gJdn paiUf eoc- 
r| rú péin píofigbldn : *? leif 
-dT) ccgiilercc poillf ecct^ ta 
péiT) «cdti^ctcdc. 

27 Oí;t f áojipd cú fld 6tíóiT)e 
budibg|itd: "/ 60 Béd/<^ T)d f Vjle 
HO d;<5d d Wdf . 

28 Oil* Idfpdiíj CÚ mo cdi- 
íjicl: foiUfeoctfjó mo Cb^gb- 
edf<r)d Did mo tío;icd6Uf . 

29 Oi/t c/^é óD cungndittfo 
f itpioó t/^ió iflúdg : "7 miille 
j<é mo Dbid í»dcdó óo léim td;^ 
lialld. 

30 Do cá 'íj Dé, dCd d f bge 
icmldlí • 60 óed^ííáb bfifdtf^d dn 
CiggfMld, if fctdt é óor}i^le 
CTfj/iiof d tí6ó"cí;uf dn. 

5 i OÍfi GÍd if Did dcbc dn 

T£t\íldt CÍdlf Cd^;tTi;goicbc 

"inc. 
Is Did l)oc «Uwijgi^f mé lé tied|<l : ^ 60 7)i mj f ligbe 
lomldfj. 

5 3 [*»1oc 60 «t ro cof d loTidn 
fié c íftjíJ T)d tieilc«db: 7ftígiof 
«2 dj< miondbtjb íi/i5d. 

34 '5lr) cé mif nioy mo lámbd 
cHmeogd6 .- lonfeuf gombjiif- 
c;o)< bjgbd C/ttídbbd ^qn) 
IdmuiS. 

6o f láni^gie : dguf óo cotí- 
dimbóoldnob 6gf fúdf mé, 7 
60 méufeirjg óo cgnf df mé. 

36 F^feorjg'r;*» cú m^coif- 
«éime púm : 7 r)í f cioj<;ipifj6 m» 
fdld. 

37 Dobéd;! coft-yjggcc 6om 
?)dli)6lb, "7 béd;<d6 ofi^íd : 7ní 
piUpe mé goccldóib'ced/tidó. 

38 5oir)ped6 Jdd t;iíotdt), 
io7)6uf 7)dc bubéióifi léo éi/ige : 
crjcp'b pám cof Yjb. 

39 Ulllmeoc-rjo 'u lé ned/^c 
mé cnum dn ebdcd : clsoibpib cú 
dí) luf éífigiof dm dgdni. 

4^ <tguf tugdif mi^néul 100 
»»ámdó 6dmh: 7 dn luf puditi- 
giof mé f Cfiiof pd mé \&b. 

41 Do bedntjiJ élmgí, "7 tlÍ 
b álb áorj 60 béd7)db d nótólorj ; 
cbum dn Cigirnd, 7y|ícl'r;npe 
fé ídó. 

41 Qlguf í>f<ifgl> mé Íd6 
dir;b-rjl luditftectb jíoimhe díi 
r)gdóit: dmb-rjl ldt«lc díifnd 
f /^áióib f d>lceo|itjb mé o;t;td. 

43 Scó;tpdi|< mé ó imfiedf dí>l 1 
7>d nófóine : ciííi^pi;^ mé md^ c|^ 1 
di|t nd Ci7ig6<jcdib. 

4+ Ddóiíje Mr^ bdicne 6dm ; 
60 béd7)Ui6 fcifbif 6dmb. 

4 5 Coicb Utt i% Id. m mm. »tt (ÍJ. u. 45" CoMuiiu If cliíjnpió Ú 
ecludf, cditpift Beitumoilódú): 
€<x\tp6ún coi5Cfti5£c umU 60 
bCnám boim. 

46 CiriCpb T)vt eoigc/^ig : 7 

tlálto ^glct 0;<fl<lt <íf ú TjbTOTIrt- 

47 7\\iy6 ún t:»S§f<J)tí, 7 50 
noab b£T)tj5 Biáf mo c<í)i;n^c : 7 
tí/ióTístgftóifll mo irlántjgte. 

48 "Jin Óitt noc bo Beifi 610^- 
úlzdfúji mofonfd: 7 <l 6ei>< 
/iif net odomib íJeic unjf^úroúb 
óhAmh. 

49 Sáof^di'ií fé it)é óm ndim- 
6ií> -• cógdib f é mé ©f cioíi 
Dd ó^Trjnge éf;i5iof fuáf tí"' 

íipoifiéisiTi. 

' 50 ^lf* d r)dSBd}<fin wolpd 
tné tú d Cbi5€r>í«íi <* "igf G nú 
ngeirjcgS : dguf cdnpdó n»oldb 
íjoí; diTioK 

yi f*]ocfeo íjeirt púdfclTjúe 
iDÓjtdBá )?Í5.' dguf poiUfig- 
iof c;<óc|e tjd ungcdc, 60 Dhdi- 
í>'» dguf 6dfíol 50 j>/idc. Oi<tJdi5 7 rpf dilw) 1 9. Coeli 
íjlditiíje }\ enarranc. 

FOillfigbií) Tjd fU\zhf 
glól/t Óé: Cdlfbgrn^b T3fil 
f P^'í^^S ob| d lám. 
a poiUfijib lá UfíldS^dd 
óo lá oilíí : 7 poUlf 151ÍÍ oi6ce 
g5i)d 6oibce . 

5 ^lí BpTjl com)^álí d)4 bit, 7 
HÍ bfi;\. pocdil : ntíc Cttl-rincgft 
4 ngut. 
' 4 Céió d lii)e 50 pói;íl£tdn d))f d cdldn) tjle .* "7 d njb/tjdt/^ií 
go íjcifi^tí di) oom-yjTf. 

5 Óo cTjfi fé páiUían 60» 
5f^éin ioiiT:d -. JMoc dcá dmifjl 
f^p. mr)á póf cd dg cgcc dmdc 
úf d ireómfíd, ludtgdi/ngio fé 
cjfír^l pgi* iied;^r;mbd;t dg jMqt 
coimblioagd. 

6 O téofii^rj tíd bplditgf t- 
f§S CfíídUuf diwdc, dguf <f 
tinf)cioll;<d6 go D-q'^e d téo/idÍTl- 
irjb oUe : ú^uf rH Bpif;l áoirji <t 
bpoldc ónd tedf. 

7 Qizú í)li5|S dT) z:i5g^níC 
TomldT), dg lompóg d wdnmd .- if 
píí<iyiedc pidgbinfjfe dn cigsi*T»tf, 
dg ófndin dn t:f implig e^ioiid. 

8 Qlcdib f^edf d dn Ci5ii<ní 
C§f<c, dggáir<6iugbd-bdy)c><0T' 
be : dcd ditne ún CigbgHnít 
pio;ighldn, dg cdB^c ;^<!ib^c 60 
»)d Tf-rfltfe. 

9 ?lcd fgld dJi CígbgjítJd 
gldn, dg iDdj^ttjrj coibce : if 
pi;ii^edc b^eitfiionuf d d» Cig'h- 
gl<Tjd, 7 eedi^r: go biomlán. 

10 2|]ó if e©í;< d T)id;<^yjíí 
T)d ójt, T)d lonDcíó óó;i pí-iff dk:d ; 
»í if roiUf 1 nodft dn gsfónd nd 
mill, dguf T)d Cjiidtd;t fltl 

ID|ld. 

1 I téo póf C£gdfgárt bO 

fedi^bpogdatf'yjg.- lond ceoirah'- 
éctó mzá ludfgef rr)ó|i, 

11 Cíd ti^gnedf dfg^áíj: 
ó pedCTjgib pol-yjgedcd gldnf <t 
n)é, 

13 q![)<í/4 dn eeédónd ó p«d- 
ctjgib ud»bí<|C(í coflTjm dji dif 
óo f eij<bíf gc : Tjá bíob comdf d 
dqd 0|<«rj) •• <jij) f 19 Bídf ms óí- nítj.la. ^a 

j)clinMi5|to n)hó/f. 

14 hh'íf hp.]dtj{<í rnohéú 7 

I f O d cished;<ntí: mo ctt/i-. 
I<v;c 7 wpctí;* pw(ífgr,lce. 

pfdilm lo. Exaudiat te Qp- 
mnus. 

GO ccli^niíi <(t) CishecC/^Dct 
tu (í ló )j(t íjuáibed^tfli : 
go ccomCótjs ú]m bé lácoí) 
tú. 

i go cctj)<iii edí)| cu5<<6 
íf ú fliondb Dfljíntd ; 7 50 7?5/<- 
ctjge tí <íf Síon. 

3 50 cct-jiímge top/tdlcc 
«nle- «iguf gtíÍJítS tíobb^c 
loi/cte. 

4 ^o ccugtí b'tjc óo fitW óo 
c;<oitíe : 7 50 ccomliontíó ni^le 

5" Óo tírncíin gaifttogciijf dn 
60 fldnugcib, 7 <í 'rtdiriBo tXfi J^lóé 
etjfipim íj^ídcctcti f udy : 50 
ceoinDlíend di) Ciggf^nct hi^ 

6 ?lnoiy- tíicriigim 50 flán- 
•yighiori dn C'geotjtTjct <i ungtdc, 
7 cltjDpe fé é ó nd pUicgftji) 
íiedmíxí: fié ned/ic óioin d láime 
óeife. 

7 Ct^fdb ó/iowgd íjbois d ce((|<- 
í)(tí>r;6 7 6;^0T)5 oite d;i gctjBrdcC 

ci^míieoccitmne 4 dmm dn C15- 

8 Cagdb d múdf íd6, 7 óo 
ttjc^ódft : df cif<5 wiófle f údf, 
dgaf fedfdntíó 50 óifieác. 
9 Sd^dil^ d tighe ((/<))d,dguf l&faíím. auííi.lá 

eifc irj, ó d /1/5 fleime .• dn cd; 
bo T)/»w6 gdi/in) o;<c. 

pfdilit) zi. Dominc, in virtut' 
tua. 

jf^ Chighed/^nd, dn Ó0 Vieájiz 
fú bfndf dí) í^igh gái/iój 
cuf : 7 e/<é6 é d lúdCSdíj^ig) 
íiídf )2é db flánugbdb? 

X Cbag cu coil d c/<oib*e bó 
dguf )iío/< coijiTm zú uá.ó íc(;f 
ftácdf d Béil. 

5 Cbog cií tíó fáf bedyjug- 
d6 nd mditedf d f 1^1 óo ídfi/t f é 
60 ctjftif co/ióio bó^ FÍo/íjlcl) 
á d cion. 

+ óiáfi^ fé h^zd o;tCf d, " 
tugdif f ir) óol pd6 ldic£b 5< 
B/<dcb. 

5* If mó]\ d glóififion ún bc 
flánugdb: íDÓ/^bdcC, 7 ojjoi; 

6 óo bCííd óu póf (^ó b}ni7J 
é 50 b/^dC : bo bfnd CÚ jio ludt- 
gií^edc é lé 60 5hm7f. 

7 óo B/^igh 50 bpifjl bóigf 
dn í^igi) diifd Z\^eá<(KM: i 
rodille f<é <:;tóc^e di) cé if /to* 
ái;<óe w cof<;toccdft é- 

8 Óo gbgBdit) 60 Idm dmdc 
60 TjdimiJe •y;le : 60 sbgbd óc 
\m ^iXf dn luf FÚditigif óú 

9 Do 6f rjd cú id6 md^t bd«íy 
tirjcigbe d íjdii»fi;t tpei/ígc 
c»(XÓibpb di) Cigbedftnd lojídi 
Ffí;i5 ídó, dguf frtíSFib du 
cemc íd6. 

10 Sc/<iofFd cú d CoOf<dti 
ór) ccdldnob . dguf d fíol 
clotS nd })6(6in|S. 

li Oí/t 6« con)|li£heí(b<íí* 
(4« HpfHúm ^^. Deus, 
Deus meus. 

MO bWflí, mo Dhíd, 

a ^ljlo Dbíd, conoháclm <It). 
fá ló, 7 t?i cliíjn zú \ dTjf <í noib'- 
», r)í fep-rjl f udimngf tígtím- 

3 '5lcc dcrt cufd múomzh^ : 
:buyí( áirri^Buf <t rmlzá If- 

4 1o7Íí(>>f íl bo cTj^^bÁfi (í/t 
lilicbHe 4 rjóoíg .• 6o c-rjj^eódft 

6o fáoji cú idí). 

5 Chugííbfíi óo comhia^d' 
Xt;! dguf" óo fáoft«b tdó : lo»- 
I<I6 bo trjffbdip. <í «fcócbcuf , 
tguf wíofi cUóitíed V ítJ6. 

6 ^icc -phfz JDVf 1, <t5af «í 
iifjne .• f cdnciil )ia ribdóiTie, d^ 

7 5*tc tf feptíicion >ré, d-ííib 
5 mt)l5d6 Of\um: iompóigbi5 

l'' irdch a mbéil, C/ioichtó <í 
bedíj, 

8 ?{g i^áS éo cr;;i -fé a 9 Qicz if cufd tag wift <^ 
iDdc df dn n)Í)f<oiTi: zu]^ tú 
ofum tóicuf éo he\t tigdm» 7 
»)é d|< cfoc-yjB TOO »í)ácti|<. 

10 0|icfíl 60 ceilgioó ii 
6» mSf^oin : ó bolg mo m«fó<()i 
if cú wo Óbíá. 

1 1 ]^1á bí <( 2>p<iib uáim,', óifi- 

liptjl P5I* cangdrjcit 

iz 60 tun«iolU6tl;tlomtfí| 
bulóg mé : z^h ?igfiz;m<ln<l Oá- 
f dn t<í7>5<íM/i «iD. cimcwU £• 

1 g bpofcldbdfi d mííéttl •• 
pum :<ín)r}l l«oJin<(n<í5 i))5)«imi 

14 '^lcáim <írt mo íió/iwií 
tímdc <tmi^l -rjfse, dcái* wo 
cnámd t;le df d T)ion<li> fein J 
if cofmbi^l pé céifi mo eí)|ioi- 
be, úp l%^hábh ú nj|6bón JWt-. 
íjigbgb. 

n)Ug<(6 úmhTfl cjiiáiií loifge: 
7 60 cgrjgdil mo t^ngd 0010 
gbkUifjB; "7 cbugdiy wé 50 
lutíiireb úi\ half. 

16 Oif{tár)^itóánm<ibp4.i\ie 
úm timcioU : óíáóabdífi coinH 
ilonól Dflitiisriociiréiifíe úm timciotl 
óo toUdód/i mo lámd 7 mo cof (í. 

17 pfóir;mmocyiáiT!íl'**le6Íi- 
^emb: óo cí6:yíÉii)7 dm^ciíi 
o/iom. 

1 8 í?oií>i6 rotty&c ^zupfiá : 7 
éo teú-^^biXp CpdriC^ | mo cK- 

19 Qtcv cwfd d CbisgfWd in ÍÍ7. la 

Jlá bí n hfdb uáiit) ; 
deirp^ig bow t<xh^ 

ro Sdoyt rt)ár\úm on eclotb- 
§« : mo mr,i\m 6 y^^J^z <xd mb- 

XI Coimeió iDé ó bhéul tfrj 

é tí8dricíii& tid bunico/in. 

ax poiUfeoc'Tji) noé huyam óotn 
Í£><B/<áit^iB : ú Uji dn coimtio- 
J)óil vnolfú roé tú. 

xj SiBfi Id Bptjlggld tin 
Ci5|f<Bd, moli^b é : flol láeoí) 
-íjle 5lóf<i^JJe é : -y Bíoti d |5ld 
o;it;f), d f iol '\ff\uc\ -yjle. 

c4 Oí;< r,}oj< td|ict;f nij, 7 
>l'fo;< f aalCig f e diíibef e dr) trjne 
boif : iíguf nhn foWj^ d 

fé ^i 60 cudli^ó fé é. 

xjT Oubcufd roolpdf rwédTJ 
f(X combáil n)ói;<.' coifnlioflpdó 
wo TOÓióe óf d e«i^rje dgd BpTjl 
tl igld o/<^d. 

a6 lofpdib nd bdóine rodcán- 
rd, 7 bicíib fáfCd : noolptíb dT) 
Cljgf^Dd dt) luf ídflj<Uf éj TO^- 

fib Bu;t e«fioitíe 50 bjidt- 

X7 Cr,iny)cocr,ó c;i!ocd nd 
CdlmhdT» -yjle, dguf lompó 
ctjb cam dí) Cijgfirjd •• dguf óo 
tíidntjb d Ji-rjle cingb 60 rjd 
SemceiB dtí;<d6 áf d coirie. 

2.8 Oí^ if leif dn ccí5gi<- 
J)d «n íiiogdcc .• 7 ifé if udf d- 
;<dn <S mefe nd ecingb'dc. 

29 5<<c d íjptjl j<|n)bd;i d|< 
Cdldníh : ÍOf t;6 7 óo bCj)dl6 db- 
^dlí. 

:^o <í |<dci^ti yíof 6on ludlC- ó »10 ))£j<c, PÍ 6Cr)ú dáifgc d dtjíí» péi» feo 
coJ^smhdil beó. 

5 I Óo bCnd mo fbof ^efifejf 
óó/ di^ímeoctj/t ^on Ci5bg;<ncl: 
íDd/^ gingldc é. 

jx Ciu«pdi6 f Idb, 7 poiU- 
feócrjó d fipfiéuflCdf óo luf 
bfjit^; 50 nóff^nd fé é. 

pfdilw 23. Dominus regie me. 

A Sé dn Cijgr^md mo do&^e: 
7 nt Bidib gfbtíb o^tum. 
X Óo he]n fé ofuft) l-yjge d 
))ií)Bgfi féi/i mhínlig: c/<éo)irjg 
fé íDé Idim p}f 7)d bt;f5£6Y3é 
eiiffle. 

3 Qlifeogifítí 1"« n){t»<ím : 
Zf^éonocT^6 -fé né d /ióót^b tt 
pi/iéuncdf d dji f on d dPrtí)d péin 

4 póf dfi yon 50 ■fmhXocr,] 

« tjglin f cdile dn Bdif, ní Bidu 

ggld -yjlc o;<uíd: óif< dCt 
zufn új^útfíj cdiB;<eoc'r;6 ói 
fldC dguf iomhdióe ffié. 

5" S^éufpd i;ú bó^6 pdi 
éoi)ie d Bpidgn-Tife mo «dmdó 
60 ungdití zú mocgn ;<é bold,dC 
íBo cDpán dgcufit^if. 

6 ^o ógftbcd linptjS mdi 
7 zpóc^e mé ^ pjó mo fdogdil 
7 60 bfndó álC;<jtí d CC15 irJ O^ndig 7 Jpf dilm. a4-. Dooji 
SDdlóne.J c íi» ^ft terra. 

AS leif <xn Cciggftnd 
Cdldmb, 7 d lomláiwi 
dn fáogdl, dguf 
mhhb dic;<£Bdf dn- ^ u ft» Na'praiitTt» ^ Ciíí jid.caf fúdf <t flho 

?ia iíc,^^ Cnoit- pjo^j",!*!)? : í?oc 

TntioufT-r águf ;íac zzu^ ú toiotj- 
íld cUfT) eeil^e, 

5 Óo x,e6í< 7-é Í3|?c^cí6 o't) 

. 8 Cm be ú)) J?f5f 1 ná 

cuiírxíf <(c ; ún Ci^gpnti «unooif- 
tlc <i gcat 

Bt;6 fúáf burt cc'.r,, uga-,' i:ó^?;- 

fe fioHrti^be : «íguf Ciacpáiá 

t o Cid hé 4)1 niigf 1 rid glóijíe : 

pj-ítilm X5'. Aá te, Dorrune, 


, ú-íf n)i>i<«.m,ón)o5bl<í(, fligce bafr/fd: ctíipéiJ) íja^Ti 
óQ cáfáin. 

4 Crtéo|nf;5 tiíé d?) rcí;<ijye. 

Did iDo f lrf))'»;5te : onzfá. h'írfí 
dg peitiofo ^ cgb tín Idó:. 

f Ctjmnig 60 t/iGc^e ciíjCi- 
cd, ó ú Ch;ggf-i>íd, 7 óornrjTí- 
^i/^O'Áf Sí^fi^tic :, ótjt rtCdí6 tíD 

6" J^1á c-í^mntg p?edÓ n)áig(?, 
ftd mó f<tnv;g;te : eo j^éi^ c>o 
trtc^c^e cr,iortig n-,é, d/i fon 60 
rrf<íit%fúy ú Oígcrtnd- 

7 If JDáir, 7 if b^fi^z dí) C!- 

jjfl pgairjtí f dv? Cf iTge. 

8 Cf^éoíiócrrS ye nd crr- 

•TOTf^pitÍ fc d fb5« 60 1\ú C£«- 

9 If zréc^c 1 pj\}T\c fht' 
congÍTíiuf d cu)ij^ij,ó 7 ti f:!(?,5- 

. o Qiji fon bdr.jíid, < rbig- 
5«ttd : ?f |6 mrtiúpff cú méig- 
cer.z:, b:o6 5U}i rí)d^< f m. 

1 1 Cid hé <sn C5rj>^_^ d feptjl 
ejr,ld dwCígeiirct: mifnpe féé 
ú)-fa Zfh^e coigpe.if fé. 

Iz ?liC:?t6o3'r;ó d «toum d 
maic : 7 biá.-.ó v>ii>/i£ct: na í^Tf^c- 
ce tíg-í ciom- 

I 3 '^ÍZÍ rúi) dr o)5e;i)l(í ^5 

jcoiUfigbib d cu)iíi<í6 bóiD- 
14 '^ízúv^ mo f'íjle d ccom- Sin i3. l3. 

nr-,^e cum tin rig^r^rjit 
Uy-A fé rro cof df tin I on 
^ 15 péoc or;(im,7 tf-rtrf^ocle 

bud;»'- c«'ccl. 

j6 Ó0 pMfir^f'ó huh6t'^6 

<[ roo pcvd: 7 iDAic mo p£Ci7"de 

18 peuc ^ mo íiítin^fce: 6}^ 

19 Comé^b n)rindr»),7 fí6ft wé : 
7 T.ú Tjttif'.igTf r< n^e, feo bn'5 50 

7.0 CumdT^g|t) 6'05f<i7f 7 
CefiC rr.é : 6\fi fcptín tiíé l^Zfá. 
ai Stío/< Iffidcl, ó ú bhííí: 

jrydilTD ^6.]uclica me, Doniine. 

riíí, óiji 60 jfiubdil n;é oin 

fcí mo tioi^sTime fiD r\) )'cio;YF<t 
n)é. 

1 Spíon noé, ú Chiggfi^^cl, 7 

<[g«f mo c/íciíáe. 

3 Oifi úzá bó ciy)éul Sfíáb- 
<(c óf coi^e wo fúl : "j f lubó- 

biomdÓDie • >ii noó ^dcpcíf me tí 
yCfc lé »rgUi:.QiM)ghiD. 

f Do fiidti^S mé eoiiircio- 
»Gl luf tCrCii d í)r,lc •• tíguf ^]f 
íl)) cciorjcíic r/j jfi^SFe n}é. Ka fMm. anuria. 

ciorxt^D : 7 tiuepoió ctmcioU 

7 1vo^<6iíf go ÍJpoiUfige njc 
í^é giic taBj^tcf bi^Ssctjy *• 7 

Cd Tjlc. 

8 7!. Cb'^gf<i?(í, feo Sríáiíi^j 
mé coffint^ge óo rige .- 7 ioj}íió 
Cofi^fl'rjgp to gloirie. 

cíícTjé»: ná mo bgtd /lé 6aóimb 

1 o "dn d law <I fiplfTl ujicóíó ; 
dguf <t lám t)£f lioDCd óo 

tioblrticticj. 

I í Qtehc dnf) taobyd, f lufeo- 
l-t^S it)-i íin í«o 6105^171' : fáo|< 
mé, tíguf técín ^/-«óc^e o;iuno. ÍSí y)ioif)íS6 comtrtom ; úrlf^^ú com- 
tíonóli^b biiícocíld áj) C!5g/<- 

O/^ntJig 7 Jpfíinlm ^7 Domí- 
]Móir,«í. j 7. lí'Js illuminarij. 

Sé ún) ^^s^]|^'^<li■ wo foluf, 
tíguf mo f lárjugtíb , cicc 
^té rt mSiáiíJ egld tJgum •" 

f é dn C?55f<í)<í wg,'- c jDo b^td, 

cid bjó |5tíl ódrí). 

<!( ni^lc, nffcá^fibc tígwf mo 
«(Xiifioe, dno dbíi^g óite njpéolu: 
f:a(j/^d6.3(i pel» CTjfl^b, «íguf 
60 ti^Cf^baji. 

5 ócí gcúírrp-rg^tí f ludg ttm 
<J5f;ti, TÍi bh 55I0Í ^noocf^obe: 

dijf <K?í h'Hf mé éórcuf úc. jaiii».!»; NaiKaiim. gntj R' ^ tín CngfHTKif, o!5 fin d ni 
Í<()if<p<í6 ; mo comiTyjge d c^i§ 
<t'i <^'52i^''<* á Ft^ láete ido 
frtogfll, 6péucy;.T | •fchik dii 
Ciggrtttd, dguf belt 50 raoc 
lond tgwpiill, 

5 Oh poUleocirjg; fé me 10- 
TlCf pálUlíífl d ló d t« i^lc ; C01- 

méubfTji me £o yeej^eiogc d