Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albanaich"

See other formats


Bound by 
Thomas Burn, 
57, Kirby Street, 
Hatton Garden. Digitized by the Internet Archive 
in 2014- https://archive.org/details/leabhraicheantnf1821brit I LEABHRAICHEAN AN T-SEANN TIOMNAIDH AIR A N TARRUING O'N CHEUD CHANAIN CHUM GAELIC ALBANAICH. Air iarrtus na Cuideachd urramaich, a ta chum Eòlas Crìosdaidh 
a sgaoileadh air feadh Gàeltachd agus Eileana na h-ALBA. LONDON : 

PRINTED BY A. APPLEGATH, 
Stamford-street, 
FOR THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, 

From the last printed Edition of the Societyin Scotland forpropagating 
Christian Knowledge ; 
And Sold, to Subscribers only, at the Society's House, 
10, Earl-street, Blackfriars. 

MDCCCXXIII. LEABHRAICHEAN AN T-SEANN TIOMNAIDH. Caib. 

Genesis; anns am bhe>l . . 50 

Ecsodus 40 

Lebhiticus 27 

Aireamh 36 

Deuteronomi 34 

Iosua 24 

Breitheamhna 21 

Hut 4 

I. Samuel 31 

II. Samuel 24 

I. Righ 22 

II. Righ 25 

I. Eachdraidh 29 

II. Eachdraidh < 36" 

Esra 10 

Nehemiah 13 

Ester 10 

Iob i 42 

Sailm 150 

Gnath-fhocail 31 

Eclesiastes 12 

Dan Sholaimh 8 

Isaiah 66 

Ieremiah 52 

Tuireadh 5 

Eseciel 48 

Daniel 12 

Hosea 14 

Ioel 3 

Amos . /-. 9 

Obadial' 1 

lonah 4 

Micah 7 

Nahitm 3 

Habacuc 3 

Sephaniah 3 

Hagai 2 

Sechariah 14 

Malachi e •• 4 CEUD LEABHAR MHAOIS, 

d' an ainm 

G E N E S I S. CAIB. I. 
^OAN toiseach chruthaich Diaa na 
>^ neamhan agus an talamh. 

2 Agus bha'n talarah gun dealbhb 
agus i'alnmhcj agus bha dorchadas 
aird aghaidti na doimhne e : agus 
bha Spiorad Dè a' gluasad* air 
aghaidh nan uisgeacha. 

3 Àgus thubhaiits Dia, Biodh 
solus ann : agus bha solus am. 

4 Agus chunnainh £)ia an solus, 
gui 'nrvbhl emathn»: agus chuir 
Dia dealachadh eadar an solus agus 
aa dorcliadas. 

5 Agus dh'ainmich Dia an snlus 
Làn, acus an dorchadas dh'aMmich 
e Oidhche : agus b'iad am feasgar 
agus a'mhadainn an-ceud là. 

6 Agus thubhairt Dia, Biodh 
atharo 'arn meadhonnan uisgeacha, 
agus cuireadh e di'alachadh eadar 
uisgeachan agus uisgeacha. 

7 Agus vinn Dia an t-atbar, a«ns 
chuir e dealachadh eadar na h-uis- 
geachan, a kha fuidh'n athar, agus 
na h-uisgeachan, a bha os cioim p 
an athair: agus bha e mar sin. 

8 Agus dh'ainmich Dia an t-athar 
Nèamh : agus b'iad am feasgar agus 
a'mhadainnr an daras là. 

9 AgusthubhairtDia,Cruinnichear 
na h-uisgeachan, a tu fuidli nèamh 
a dh'aon àite, agus leigear ris am 
fe.arann tioram t : agus bha e mar 
sin. 

10 Agus dh'ainmich Dia amfear- 
ann tioram Talamh, agus cruinn- 
eachadh nan uisgeacha dh'ainmich 

a an t-UHe-chumhachdach. 

b gun chumadh, gun dreach. 

c fàs ; folamh. Eir. <1 er. 

e aìi aigein. f a' gur gu caomh. 

g thuirt ; a dubhairt. Eir. 

h chonvairc. Eir. ipo. Eir. 

1 ro ; raìbh. Eir. m maith. 

n ghoir Dia do'n t-sotus Latha. 

o aidhear, iormnilt, speuran. 

P os ceann. r do budh e an 

nbin agus an mhuidean. Eir. 

s darna. t an talamh tioram, 
an ùir thioratn. e Fairgeachanu : agus chunnaic Dia 
gu 'n robh e. math. 

11 Agus thubhairt Dia, Thugadh 
an talamh amach feur,iuibh a ghineas 
siol, craobh-mheas a bheir amach 
meas a a rèir a gnè b , aig arn bhe.il a 
sìol c innte fèin air an talamh : agus 
l'jha e mar sin. 

12 Agus thug an talamh amach 
feur, luibh a ghineas sìol a rèir a 
gnè,aguscraobh abheiramachmeas T 
aig am bheiì a sìol innte fèin a rèira 
gnè: agus chunnaic Dia gu' n robh 
e math." 

13 Agus h'iad am feasgar agus a* 
mhadainn an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Biodh 
soluis'l ann an speuraibli nèimh, a 
chur dealachaidh eadar an là agus 
an oidhche, agus bitheadh iad air 
son chomharane, agus air son aimsir- 
ean, amrs air son làif, agus bhli- 
adhnacha. 

15 Agus biodh iad mar sholusan e 
ann an speurail)h nèimh, a thoirfc 
soluis air an talamh h : agus bha e- 
mar sin. 

10 Agiis rinn Dia dà sholus mhòr, 
an solus a's mò a riaghladh an lathai,. 
agus an solus a's lugha a riaghladh 
na h-oidhche ; agus na reultal. 

17 Agus shuidhich Diaiad ann art 
speuraibh nèimh, a thoirtm soluis 
air an talamh, 

18 Agus a riaghladh 'san là, agus 
'san oidhche", agus a chur deal- 
ac'iaidh eadar an solus agus art 
dorchadas: agus chunnaic Dia gu'n. 
robh e math. 

19 Agus b'iad am feasgar agus a 
mhadainn an ceatkramh là. 

" maranna, cuànta. 3 a thilgeas 
mt-as, air amfàs meas. b cineil, 
sebrta. cfras.ros. ^ìoehrain. 

e mar chornharthan. flàethe. 

g air son sholusan, 'wwn lòchran- 
aibh. h « shoiUseachadh na. 

taìmhainn. i là, lo. 1 rean- 
naga, rionnagan. m a thabhairt. 

n a riaghìadh an latha ayus na. 
h-oidhche. 

B l G E N 1 

20 Agus thubhairt Dia, Thugadh 
na h-uisgeachan a mach gu pailt 
an creutair gluasadach. anns am 
fcheil beathaa, agus biodh eunlaith 
ag itealach b os cionn na talmbainn 
air aghaidh speura nèimh c. 

21 Agus chruthaich Dia muca- 
marad mòra,agus gach uile chreutair 
beo a ghluaiseas, a thug e na h-uis- 
geachan amach gu pailt a rèir an 
gnè, agus gach eun iteagach f a reir 
a ghnè : agus chumiaic Dia gu'?i 
robh e math. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag 
ràdh, Siolaichibh, agus fàsaibh 
lionmhor, agus lionaibh na h-uis- 
geachan anns na fairgibh, agns fasadh 
an eunlaith lionmhorair an talamh. 

23 Agus b'iad am feasgar agus a 
mhadainn an cùigeadh là. 

24 Àgus thubliairt Dia, Thugadh 
an talamh amach an creutair beo a 
rèir a ghnè, sprèidh, agus gach ni a 
shnàigeas g, aicus beathaiche h na 
talmhainn a rèir an gnè : agus bha e 
mar sin. 

2ò Agus rinn Dia beatha-'che na 
talmhainn a rèir an gnè, agus an 
sprèidh a rèir an gnè, agus gach 
ni a shnàigeas air an talamh a rèir a 
ghnè : agus chunnaic Dia gu'w robh 
e math. 

26 Agus thubhairtDia, Deanamaid 
daine 'nar dealbh fèini, a rèir ar 
coslais fcin, agus biodh uachdran- 
achd aca os cionn èisg na mara, a^us 
os cionn eunlaith nan speur'agus 
os cionn na sprèidhe, agus os cionn 
jia talmhainn uile, agus os cionn 
gach ni a shnàigeas ata snàigeadh 
air aa talamh . 

27 Agus cliruthaich Dia an duine 
5 na dhealbh fèin; ann an dealbh 
Dhè chruthaich se e : firionnacli 
agus bainionachm chruthaich e iad. 

28 Agus bheannaich Dia iad, agus 
thunhairt Dia riu, Sìolaicìiibh agus 
fàsaibh lìonmhor, agus lionaibh an 
talamh, a?us ceannsaichibh e ; agus 
J>iodh uachdranachd agaibh os cionn 
èisgnamara, agusos cionn eunlaith 
nan speur, agus os cionn gach ni 
he'j, a gbluaiscas air an talamh. 

29 Agusthubhairt Dia,Feuch, thng 
m: dhuibh gacb luibh a ghineas sìoi, 
a ta air agoftidh na talmhalnn uile, 

a anam heò. Eabh. b agvs 

eunlaith « ffiito/daicheeu. 
t ann an spcuruibk ncimh. 
«] mlola. Eir. e noch tkugadar. Eir. 
i sgiathach, sgiathanach. 
v, chràb(/s;shn(iif)he(is,sh»thnìuis. Eir. 
» fitidh bheathatche) j ìomhaigh, 
cruth. 1 ncimk, an athair. mfear 
agtu btan.fir'wnn agv.s boirìonn. !SIS. 

agus gach craobh anns am bheil 
meas craoibh a ghineas siol ; dhuibh- 
se bithidh e mar bhiadhn. 

30 Agus do uile bheathaichibh o 
na talmhainn, agus do uile eunlaith 
nan speur, agus do gach ni a shnàig- 
eas air an talamh, anns am bhcil 
beathap, thug mi gach luibh ghonn » 
mar bhiadh : agus bha e mar sin. 

31 Agus chunnaic Dia gach ni a 
rinn e, a?us feuch, bha e ro mhath. 
Agus b'iad am feasgar agus a 
mhadainn an seathadh s là. 

CAIB. II. 

AGUS chrìochnaicheadh na 
neamhan agus an talamh,agus 
an sluagh uiie. 

2 Agus chriochnaich Dia air an t- 
seachdamh là an obair a rir.n e : agus 
ghabh e fois t air an t -seachdamh là 
o obair uile, a rinn e. 

3 Agus bheannrdch Diaanseachd- 
amh là, agus naomhair.h se e : do 
bhri' gur ann air a ghabh e fois o 
obair nile, a chruthaich Dia agus a 
rinn e. 

4 'Siad so ginealaich nan neamh 
a?us na talmhainn, 'nuair a chruth- 
aicheadh iad, 'san là 'n d 'rinn an 
Tighearnau Dia an talamh agus ua 
neamha. 

5 Agus cha robh uile phreas na 
machrach fathast anns an talamh, 
a^us cha d'fhàs fathast uile lus na 
mac'iracha; do bhri'nach d'thug an 
Tighearna Dia air uisge frasadh b 
air an talamh, agus cha robh duine 
ann a shaoithreachadh na talmhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamli, 
agus dh'uisgich e aghaidh na talmh- 
ainn uile. 

7 Agus dlrealbh an Tighearna Dia 
an duine do dhuslarh na talmhainn: 
agus shèid e ann an cuineinibhc a 
shroine anail na beatha ; agus. 
dh'fhàs an duine 'na anam beò. 

8 Agos shuidhich'l an Tighearna 
Dia gàradhe ann Eden 'san airde 
'n ear, atrus chuir e ann an sin an 
duine a dhealbh e. 

9 Agus thug an Tighearna Dia u't 
gach uile chraoibh fàs as an taìamh 
ata taitneach do'n t-sealladh, agns 
math a chuin bìdh : craobh na beatha 
mar an ceudna, ann am meadhon a' 

n air son bldh. ° gach uili 

bheathach. P anam beo. Eabh. 

i ghtas. * seiseadk. Eir. 

t rinn e tamh. " Jrhobhah.F-.abU. 
a Agus gack uilephreus na muckrach 
mu*n robh e anns an talamh, agus 
gach uile lus na mackruck nu/n.' 
'd\fhàs e. b sileadk. 

c pollaibh, poìluraibk, eoi' lionaihh. 
à pklanndaich, dheasa'u h. c lios. C A 1 B. %lh ghàraidh, agus craobh an eòlais 
mhaith agus uilc. 

10 Agus chaidh abhainn a a mach 
a h-Euen a dh'uisgeachadh a' ghàr- 
ai iì> ; agus as sin roinneadh i, agus 
rìh'fhàs i 'na ceithir cheannaibh!>. 

11 'Se aiiyn na ceud aibhne Pison ; 
so i ata cnartachadh tire Chabhilaih 
uile, far am bheil òr. 

12 Agus a ta òr na tìre sin math : 
'an sin c a ta bdellium agus a' chlach 
onics. 

13 Agus' se ainmnadaradh aibhne 
Gihon : 'si sin ala cuartachaùh tìre 
Chuis^ ^ue. 

14 A«tis V ainm na treas aibhne 
Hiddecel: 'si sin a tha dol do'n 
taoibh an ear do Assiria. Agus 'si 
*n ceathramh abhainn Euphrates. 

lo Agus ghabh an Tighearna Dia 
an duine, agus chuir se e ann an 
gàradh Edein, g'a shaoithreachadh e 
agus g'a ghleidheaùh. 

16 Agus dh'àithn an Tighearna 
Dia do'n duine, ag ràdh, Do gach 
oile ehraoibh 'sa ghàradh feudaidh 
tu itheadh gu saor : 

17 Ach do chraorbh an eola'sf 
mhaitli agus uilc, cha'n itli thu dh'i 
sin ; oir anns an là dlf itheas tu 
dhitk, gu cinnteach bàsaichidh tu. 

18 Atrus thubhairt ao Ti^hearna 
Dia, Cha z 'n'cil e math gu'm biodh 
an duine 'na aonar : Ni mi dha 
còmhnaclh !i d'arèir fèin i. 

19 Agus dliealbh an Tigheama 
Dia as an talamli uile bheathaiche 
«a machiach, agus uile eunlaith nan 
speur, agus tnug e iad a chnrn 
Adhaimh. a dhYhaicsinn cionnas a 
dh'ainvnicheadh e iad: agus ge b'e 
ainrn a tfeug Adhamh air gach creut- 
air beo ', 6'e sin a ò'ainm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmeana 
do'n sprèidh nile, agus do eunlaith 
naa speur, agus do uile bheathaich- 
ibh na machrach : ach do Adhamh 
cha d'fhuaradh còmhnadh d'a rèlr 
fèin. 

21 Agus thug an Tighearna Dia 
air codal trom tuiteam a:r Adhamh, 
agus cbr idil e : agus ghabh e h-aon 
d'a aisnibh, agus dliuin e 'n fheoil 
suas -*nah-àite. 

a amhainn. t> as sin sgaoil i, 

cgus dhfhàs i 'na ceithir meuraibh. 
c ann an sin. d Araòia ; 

Ethiopia, Sasg. e dheasachadh. 
ifkìos. s Cko. 

h cunghuamh. Eir. i a bhios 

ioinchuidk dìta, cosmhuil ris fèin. 
- thug e iadad/i' ionnsuidh Adhaimh, 
a dkfhaicsinn ciod e ghoireadk e 
dhìubh ; agus ge We air bith a ghoir 
Adhamh do gach uile chreutair beò. 22 Agus thog m an Tighearna Dia 
an aisean a thug e o'n duine, suas 
'na mnaoi, agus thug e i chum aa 
duine. 

23 Agus thubhairt Adhamh, So a 
nis " cnàimh do m' chnàmhaibh. agus 
feoil do m' fheoil-sa : goirearbean° 
dith, do bhri' gur ann as an daine p 
thugadh i. 

24 Airanaobharsinrfàgaiuhfear 
athair agus a mhàthair, agus dlù- 
leanaidh se r'amhnaoi; agusbithidh 
iad 'nan aon f heoil. 

25 Agus bha iad le chèile lom- 
nochd. anduine agus a bhean; agus 
cha robh nàir' orra. 

CAIB. III. 

ANIS bha 'n nathairs ni bu 
sheoltat na-h-aon do bheath- 
aichibh namachrach arinn anTigh- 
eama Dia ; agus thubhairt i ris a' 
mhnaoi, Seadh, an dubhairt Dia, 
Cha 'n ith sibh do gach craoibh 'sa' 
ghàradh ? 

2 Agus thubhairt a' bhear> rìs an 
nathaìr, Do mheascraobhan a' ghàr- 
aidh feudaid 1 ! sinn ithearìh: 

3 Ach do mheas na cvaoibh a ta 
ann am meadhona' ghàraidh, thubh- 
airt Dia, Cha'n ith sibh dheth, agus 
cha bhean sibh ris, a chnra nach 
fuigh vi sibh bas. 

4 Acjus thubhairt an nathair ris a' 
mhnaoi, Gu cinuteach cha 'n fhuigh 
sibh bàs. 

5 Oir ata fios aig Dia, 'san là a 
dh'itheas sibh dhetb,gu'mf.>sga'Iear 
bhur a sùilean, agus girm bi sibh 
mar dhèe, fìosrach air math agus air 
olc. 

6 Agus chnnnaic a' bheau gu'rt 
robh a' chraobh math a chum bìdh 
agus gu'rc robh i taitneach do 'n t 
sù':li>, agus 'na craoibh r'a miann- 
ac'ìadh adhennamh neack gHc ; agus 
ghabh i d'ameas agus dh'ith i, agus 
thug i mar an ceudna d'a feài maille 
ria, agus dh'ith e. 

7 Agus dh'fhcsgladh an sù'.Ie le 
chèile, agus dh'aithnich iad gu're 
robh i«f?Iomncchd; agusdh 'fhuaigh 
iad d ui i I c ach cvc inn-f h ì gi s r 'a chèiì e, 
agus rinniad cihoibh fèin aprainc. 

8 Agus chual' iad guth sca Tigh- 
earna Dè ag imeachdd 's a' ghàradh 
am fionn-fhuaireachd an là : agus 
dh'fholaich Adliamh agus a bhean 

mrmn. nanois. Eir. oisha. Eabh. 
p ish. Eabh. r àdhbhar. 

s aitkir. t jnnleachdaiche, 

ruideile, shiteile, charaiche, ckuil- 
bhcariaiche. u an t-eagaì gu , m 

fuigk. *ar. b na sùilibh. 

'c criosan. Eabh. à a\ spaisdei- 

reachd, a' sràid-imeachd. 
B 2 3 G E N E S I S. iad fèin o ghnùis an Tighearna Dè 
am measg chraobh a' ghàraidh. 

9 Agusdh'èigha an TighearnaDia 
aìr Adhamh, agus thuhhairt e ris, 
C'àit am bheil tlra? 

10 Agus thubhairt e, Chuala mi 
do ghuth 'sa' ghàradh, agus foba 
eagal orm a chionn gu'?i robh mi 
lomhochdb agus dh'fholaich mi mi 
fèin. 

11 Agus thubhairt e, Cò dh'innis 
dhuit gu'n robh thu lomnochd ? An 
d'ith thu do'n chraoibh, a dh'àìthn 
mise dhuit gun itheadh dhith ? 

12 Agus thubhairt an duine, A' 
bhean a thug thu gu bhi maille rium, 
thug ise dhamh do'n chraoibh, agus 
dh'ith mi. 

13 Agus thubhairt an Tigliearna 
Dia ris a' mhnaoi, Ciod e so a rinn 
thu c ? agus thubhairt a' bhean, 
JVJheall an nathair mi, agus dh'ith 
mi. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 
Dia ris an nathair, A chionn gu'n 
d'.rinn thu so, tlta thu malaichte 
thar gach ainmhidhd, agusthar nile 
bheathaiche na machrach: air do 
bhroinn imichidh tn, agus duslache 
ithidh tu uile lài f do bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdras 
eadar thus' agus a bhean, agus eadar 
do shìols' agus a sìol-sa: bruthaidh 
esans do cheann, agus bruthaidh 
tusa a shàil-san. 

J6 Ris a' mhnaoi thabhairt e, 
Meudaichidh mi gxi mòr do dhoil- 
gheas agus do thoirvcheas; am pèin 
beiridh tu clann, agus re t'fhear 
bithidh do thogradh h, agus bithidh 
uachdvanachd "aige orti. 

17 Agus re h-Adhamh thubhairt 
e, Do bbri' gu'n d'èisd thu re guth 
do mhnà, agus gu'n d'ith thu do'n 
chraoibh a "dh'àithn mise dhuit, ag 
ràdh, Cha'n ith thu dhith, tha'n 
talamb, mallaicht' air do shon; ann 
au doilgheas ithidh tu dheth uile 
lài' do bheatha. 

18 Agus droighionn agus cluarain 1 
bheir e' mach dhuit, agus ìthidh tu 
iuibh na machrach. 

19 Am i'allus m do ghnùis ithidh tu 
aran, gus am pill thu dh' ionnsuidh 
na taìmhainnn; oir aisde thugadh 
thu : oir is duslach thu, agus gu 
duslach pillidh tu. 

a ghoir, ghairm, ghlaodh. 
t> a chionn mi bhi ràisgte. 
c Go de so a rinn thu '? d spn'idh. 
c ùir. ( làethe, lathanhaìi. 

c esan, eisean. h iartus. 

> os do chionn. 1 oighionnach : 

foghannain. Eir. 'm follus. 

» àire. 20 Agus thug Adhamh Eubha mar 
ainm air a mhnaoi, do bhri' gu'm bi 
màfnair nan uile bheo i. 

21 Agus rinn an Tighearna Dia 
do Adhamh agus d'a mhnaoi, còt- 
aichean croicinn, agus chòmhdaich 
e iado. 

22 Agus thubhairt an Tighearna 
Dia, Feuch, ata'n dnine air fàs mar 
aon dhinn fèin, tìosrach air math 
agus olc. Agus a nis an t-eagalgu'n 
sìneadh e mach a làmh, agus gu'n 
gàbhadh e, mar an ceudna, do chia- 
oibh nabeatha, agus gu'n itheadh e, 
agus gu'mbiodhe beo gu siorruidh : 

23 Air an aobhar sin chuir an 
Tighearna Dia a rnach e a gàradh 
Edein a shaoithreachadh na tal- 
mhainn, as an d'thugadh e. 

24 Agus d'fhògair e mach aa 
duine; agus shuidhich e 'san taobh 
an ear do ghàradh Edein Cheruban p, 
agus cloidheamh lasrach q, a bha 
tionndadh air gach làimh, a ghleidh- 
eadh i' slighe craoibh na beatha. 

CAIB IV. 

AGUS dh'aithnich Adhamh a 
bhean Eubha, agus dh'fhàs ì 
torrachs, agus rug i Cain agus 
thubhairt i, Ehuair mt duine o'n 
Tighearna. 

2 Agus a ris, rug i a bhràthair 
Abel: agus bha Abel 'na bhuach- 
aille chaorach, ach bha Cain 'na 
threabhaiche fèarainnt. 

3 Agus tharladhu an ceann lài' 
àraidh*, gu'n d' thug Cain do 
thoradh an fhearainn tabhartasb 
do'n Tighearna. 

4 Agus thug Abel mar an ceudna 
do cheud-ghinibh athrèid, agus d'an 
saill : agus bha meas aig an Tigh- 
earn air Abel, agus air a thabhartas : 

5 Ach air Cain, agus air a thabh- 
artas, cha robh meas aige. Agus 
bha Cain fnidh throm fheirgc, agus 
thuit a ghnùis <l. 

6 Agus thubhairt an Tighearna re 
Cain, C'ar son a tha fearg ort ? agvis 
c'ar son a thuit do ghnùis ? 

7 Ma ni thu gu math, nach gabhar 
riut ? agus mur dean thu gu math, 
aig an dorus tha peacadh 'naluidhe. 
Agus riutsa bithidh a thogradh, agus 
bithidh uachdranachd agad air. 

8 Agus labhair Cain re h-Abele 

o dh'eudaich eiad, chuir e trusgan 
orra. p Cherubhn. Eabh. 

«1 lasartha. . r choimhead. 
s thorraicheadh i, dh' fhàs i leat- 
romach. ' talmhainn. 

u thachair ; bhae. Eabh. a àraid. 
l> tiodhlac, ofrail. c là n feirge. 
à luidh gruaim air. c bha focail 
eadar Cain agus Abel. C A I B. V. a bhfàià&if : agus 'nuair a bha iad 
'sa mhacliaira, dh'èirich Cain suas 
an agbaidh Abeil a bhràthar, agus 
mharbh se e. 

y Agus thubhairtan Tighearna re 
Cain, C'àit' am bheil Abel do bhràth- 
air ? Agus thubhairt esan, Cha'n 
'eil fhios agamb. Am mise fear- 
gleidhidb mo bhràthar? 

10 Agus thubhairt esan, Ciod a 
rinn thu ? Tha guth fola do bhràthar 
ag èigheach riuinsa o'ntalamh. 

11 Agus anisf/i.athu mallaichte 
o'n talamh, a dh'fhosgail a bheul a 
ghabhail fola do bhràthar o d'làimh. 

12 'Nuair a shaoithricheas tu'n 
tala.mh, cha toir c e dhuit a so suas 
a neart. A't'fhòi'arach agus a' 
t'fhear-fuadain bithidhd tu air an 
talamh. 

13 Agus thubhairt Cain ris an 
Tighearna, ls mò mo pheanas na 
gur urrainn mi ghiùlan c. 

14 Feuch, dh' f hògair thu mi mach 
an diugh bhàrr aghaidh na tal- 
mhainn : agus o d' ghuùis-safolaich- 
ear mi, agus bithidhmi m'fhògarach 
agus a'ni' f hear-fuadain air an 
talamh ; agus tarlaidh gach neach a 
gheibh mxigu marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighenrna 
Tis, Uime sin ge b'e air bìth a 
mharbhas Cain, "nìthear a sheachd 
niread do dhioghalias airs. Agus 
chuir an Tighearna comhar' air 
Càin, a chum ge b'e neach a gheibh- 
eadh e, nach marbhadh se e. 

16 Agus chaidh Cain amach a 
làthair an Tighearna, agus ghabh e 
còmlinuidb ann an tìr Nod aa taohh 
»n ear do Eclcn h. 

17 Atrus dh'aithnich Càin abhean, 
agus dh'fhàs i torrach, agus rug i 
Ènoch : agus thog c; baiie i, agus 
ghcir e ainm a bhailearèir ainme 
a mhic, Enoch. 

18 Agus rugadh do Enoch Irad ; 
agus ghin Irad Mehuiael ; agus ghin 
Mehuiael Metusael ; agus ghin 
Metnsael Lamech. 

19 Agus ghahh Lamech dha fèin 
dà mhnaoì : b'.e ainm a h-aon diubh 
Adah, agus ainm na mna eile 
Sillah. 

20 Agus ghin Adah Iabal : b'esan 
athair na droinge a ta gabhail 

a 'san fkaiche, , sa'' mhagk. 
t Cha'n qithne dltamk, cka'n fkios- 
rach mi. c cha doir, cko tabkair. 
° biaìdh. Eir. e '§mò mo ckoire 
na gu'mfe.udar a lagkaih dhamh. 
f dh'amaiseas orm. J nithear 

dioghaltas sheackd-fkilUe air. 
h 'sa;?, aird an ear o Eden. ' cathair. 
1 muinntir, dream. comhnuidh 'ani bùthaibh m, agus na 
droinge aiy am hheil sprèidh. 

21 Àgus b'e ainm abhràthar fubal : 
b' esan athair nan uile a laimhsich- 
eas clàtsach agus organ. 

22 Agus Sillah, rug ise mar an 
ceudna Tuhal-cain, fear-ttagaisg 
gach uile tìr-ceird ann an ùmhadh n 
agus 'an iarun: agus b'i piuthar 
Th ubal -cai#5 Naamah . 

23 Agus thubhairt l.amech r'a 
mhnaibh, Adah agus SiIIah, Cluinn- 
ibh mo ghuth, à mhnài Lameicb, 
èisdibh re m' chainnt: oir mharbh 
mi duine chum mo lotaidh, agus 
òganach a chum mo chiurraidho. 

"24 Ma dhìolar Càin a sheachd 
uiread, gu deimhin dlolar Lamech a 
sheachd-deug agus a thri fichead 
uiread. 

2-5 Agus dh'aithnich Adhamh aris 
a bhean, agus rug i mac, agus thug 
i Set V mar ainm air ; oir dh'orduich 
Dia, thubkairt i, dhomhsa, sliochà 
eile 'n àite Abeil, a mharbh Cain. 

26 Agus do Shet fèin mar an 
ceudna rugadh mac, agus thug e 
Enos mar ainm air : 'an sin thòisich 
daoine re gairm air ainm an Tigh- 
earna. 

CAIB. V. 

}Q£ so leabhar ghinealach Adh- 
O aimh: 'san là'n do chruìhaich 
Dia an duine, anu an coslas Dè rinn 
se e. 

2 Firionnach agus bainionnach 
chruthaich e iad ; agus bheannaich 
e iad, agus thug e Adhamh r mar 
aimn orra, 'san là'n do chruth&ich- 
eadh iad. 

3 Agus bha Adhamh beò ceud 
agus deich bliadhna lichead, agus 
ghin e mac 'na cbos'.as fèin, a rèir 
ìomhaigh t'èin s : agus thug e Set mar 
ainm air. 

4 Agus b'iad lài' Adhaimh 'an 
dèigh dha Set a ghintiant, ochd 
ceud bliadhna : agus ghln e mic 
agus nigheana. 

5 Agus b'iad uile lài' Adhaimh a 
bha e beo, naoi ceud agus deich 
hliadhna fìchead; agus fhuair e 
bàs. 

6 Agus bha Set beo ceud agus 
cùig bliadhna, agus ghin e Eaos. 

7 Agus bha Setbco, 'n dèigh dha 
Enos a ghintinn, ochd eeud agns 
seachd bliadhna, agus gliin e mic 
agns nigbeana. 

"8 Agus b'iad uile lài' Shet naoi 

m hot k ag a :bh,p à i 11 i U n a ' b h . 
n prais. ° dhockair. 

p Setk. Eab'i. r duine. 

s 'jirt dkealbk, 'na ckrutk fèin. 
t gkineamiiain. Eir. G E N E S.I S. ceud agus dà-bhliacìhna-dheug ; 
agus fhuaÌT e bàs. 

9 Agus bha Enos beo eeithir fich- 
ead bliadhna 'sa deich, agus ghin e 
Cainan. 

10 Agus b!ia Enos beo, 'n dèigh 
dba Cainan a ghintinn, ochd ceud 
agus cùig-bliadhna-deug, agus ghin 
e mic agus nigheana. 

11 Agus b'iad uile lài' Enoisnaoi' 
ceud agus cùig bliadhna; agus 
fhuair e bàs. 

12 Agus bha Cainan beo deich 
bliadhna 's tri' fichead, agus ghin e 
Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beo, 'n dèigh 
dha Mahalaleel a ghintinn, ochd 
ceud agus da fhicbead bliadhna, 
agus ghin e mic agus nigheana. 

14 Agus b'iad uile lài' Cliair.ain 
naoi' ceud agus deieh bliadhna; 
agus fhuair e bàs. 

15 Agus bha Mahalaleel beo cùig 
bliadhna 's tri fichead, agus ghin e 
lared. 

16 Agus bha Mahaìàleel beo, 'n 
dèigh dha lared a ghintinn, ochd 
ceud agus deich biiadhna fichead, 
agus ghin e mic agus nigheana. 

17 Agus b' iad uile lài nJhahala- 
leeil ochd ceud,ceiihir fichead, agus 
cùig-biiadhna-deug ; agus fhuair e 
bàs. 

18 Agus bha lared beo ceud agus 
tri' fichead agus dà bhliacìhna, agus 
ghin e Encch. 

19 Agu;? bha lared beò, 'n dèigh 
dha Enoch a ghintinn, ochd ceud 
bliadhna, agus "ghin e mic agus ni- 
ghear.a. 

20 Agns b'iad uile lài' Iareidnaoi' 
ceud, tri ' fichead, agus dabliadlma 
agus fhuair e bàs. 

21 Agus bha Enoch beo tri' fichead 
agus cùig bliadhna, agus ghin e 
Metuselah. 

22 Agus ghluais Enoch maille re 
Dia, 'n uèigh dha Metuselah a 
ghintihn, tri' cheud bliadhna, agus 
ghin e inic agtis ìiigheaha. 

23 Agus b' iad uile lài' Enoich 
tri' cheud, ngus tri' fichead, agus 
cùig hliadbna. 

24 Agus ghluais Enoch maille re 
Dia, a;;us cha robh e ann, oir thug 
Dia leis e. 

25 Agus bha Metuselahbeo ceud, 
agus ccithir fichead, agus scachd 
bliadhna, agus ghin e Lnmech. 

20 Àgus bha Metuselah beo, 'n 
dèigh dìia Lamech a ghintinn, seaclul 
ceud, ceithirlicheadagus dà bhlindii- 
na, agus ghin e mic agus nigheana. 

27 A-nisb'iaduile lài' lUhètusehiih 
naoi' rciMÌ agr.s tri' (ichead agus 

naoi' bliadhnàj agus fhuair e Ms. 28 Agus bha Lainech beo ceucl 
agus ceithirfichead agus dà bhliadh- 
na, agus ghin e mac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm 
air, ag ràdh, Bheir an ti so fcin 
sòlas dliuinne thaobh ar n-oibre 
agus saoithreach ar làmh, a thaobh 
na talmhainn a mhailaich an Tigh- 
earn'. 

30 Agus bha Lamech beo, 'n dèigh 
dha Noah a ghintinn, cùig ceud, 
ceithir fichead, agus cùig-bliadh- 
na-deug ; agus ghin e mic agus ni- 
gheana. 

31 Agus b' iad uile lài' Lameich, 
seaehd ceud agus tri' fichead agus 
seachd-bliadhna-deug ; agus i'huair 
e bàs. 

32 Agus bha Noah cùig cewd 
bliadhna dh'aois: agus ghin Noah 
Sem, Ham, agus laphet. 

CAIB. VI. 

AGUS 'nuair athòisich daoine re 
fàs lìoirmhor air aghaidh. na 
talmhainn, agus a rugadh njgheana 
clhoibh, 

2 Agus a chitnnaic mic Dhè 
aigheana dhaoinea, gu'w robh iad 
sgiamhach, ghabh iad dhoibh fein 
mnài do gach uile a rògbnaich iad. 

3 Agus thubhairt an Tighearna, 
Cha bhi mo Spiorad a'stri'ris an 
duine a ghnàb, do bhrì' gur feoil 
amhàin e c; gidheadh, bithidh a 
lathan ceud agus fichead bliadhna. 

4 Bha famhairean d air an talamh 
'snalaiihibhsin ; agusmar anceudna 
'na dhèigh sin, 'nuair a ihàinig mic 
Dhè a stcach a chum nigheona 
dhnoire,agus a rugiadclanw dhoibh, 
dhfhàs iaci sin 'nan daonibh treunn, 
a bha o shean 'nan daoinibh ainmeil. 

5 Agus chunnaic an Tigheatna 
gVL'm~bu mhòraingidheachd an duine 
air an talamh, agus gu'n rohk 
ui!e bhi-eithneachaclh srnuaintean a 
chridhe a mhain olc gach aon làe. 

6 Agus b' aitbreach leis an Tigh- 
earna gu'n d' rinn e 'a duirie air 
an talamh, agus tliog e doilgheasf 
da 'na chridhe. 

7 Agus thubhnirt an Tighcarna, 
Sgriosnidh mi 'n dninc, a chruthaich 
mi, bhàrr aghaidh na talsahainn, 
aràon duinc agus ainmhidh, agus aix 
crentair a shnàigeas, agus eunlaith 
nan speur; oir is aithreach leam 
gu'n d' rinn mi iad. 

a cklinnaìc viìc vav d.ioine cunih- 
ach'Iach nigkeana dhaoìrt*' ìsle. 
b nhnàlh. c £/»'' fcoìl csan mar 

ctn ceiirlwi. ^fuamh- 
airean, cvraìdlicav , Utkaìch. 
c '((ìi cìimluucidh, daoiian. 
f cràdh, mnlad. C A I B. VN. 8 Acli fliuair Noah deagfa-gfaeana 
aunan suilibh an Tighearna. 

9 'S iad so ginealaich Noaih ; Bha 
Noah 'na dhuine cothromacfab, agtts 
iomlan 'nalinnc; agus ghluais ÌSoah 
maille red Dia. 

s 10 Agus gfain Noah triuir mhac, 
Sem, Ham, agus Iaphet. 

11 Agus blia 'n talamh truaillidh 
am tìanais Dè, agus lionadh an 
talamh le foirneart. 

12 Àgus dh'amhairc Dia air an 
talamh, agus feuch, bha e truaillidh ; 
oir thruaill gacfa uile fheoil aslighe 
air an talamh, 

13 Agus thubhairt Dia re Noah, 
Thàinig cvioch gacfa uile fheòla a'm 
f hianuis ; oir tha'n taìamfa air a 
lìonadh ìe foirneart d'an trid-sane : 
•agus feuch, sgricsaidh mise iad 
maille ris an talamh. 

14 Dean dhuit fèin àhte do fhiodh 
ghopher; seomraichean ni thu 'san 
airet, agus comhdaichidh tu i stigh 
agus a muigh le pic. 

15 Agus so a' chvmàckd air an 
deanthu i : Tri efaeud Jàmh-cfaoilleg 
fad na h-àirce, leth-cheud làmh- 
choille a Ieud, agus deicfa 'ar fhich- 
eadh làmfa-choille a h-àirde. 

16 Uinneag » ni thudo'n àirc, agus 
'an làimh-choille crìochnaichidfa tu 
i 'na mullach k ; agus dorus na h-àirce 
cuiridh tu 'na taofah : le lobhtaìbh 
ìochdrach,meadhonach I, agus uach- 
dracfam ni thui. 

17 Agus feucfa,bheir mise,eadhon 
aaise, dile uisgeachan air an talamh, 
a sgrios gacfa uile fheòla, anns em 
bheìl anail nabeatfaafuidho nèamh : 
Ggus gheibfa gachni a ta air antalamh 
bàs. 

18 Ach daingnichidh mi mo choi'- 
cfaeangalo riutsa : agus thèid tfau a 
steacfa do'n àirc, thu/eiw, agus do 
mliic, agus do bfaean. agus mnai p 
do mfaic maille riut. 

19 Agus do gaeh uile ni beo do'n 
wile ffaeoil, ditliis do gacfa seòi ta r 
foheir tfau steacfa do'n àirc, gu'n 
gìeidfaeadfa beò maille riut: firionn 
agus bainionns bithidh siad. 

20 Do'n eunìaith a rèir an gnè, 
agus do'n sprèidh a rèir an gnè, arjvs 
do gach ni a shnàigeas air an talamh 
a rèir a ghnè : thèìd dithis do gach 

zfàbhor. b ceart, ionruic. 
« 'na ghinealàchaibh. & ri. 

e le h-urchoid leo-san. f '«a 

seòmraichibh be.aga nìthu s.n àirc. 
£ bann-lamh. h deich tharfhichead. 
* Fuinneog. Eir k os cionn. 

1 dara. m treas. " fo. 

mo chunradh, mo chùmhnant . 
P mrathan.^r seòrsa. s boirionn. seòrta steach a't' ionnsuidh, gu'it 
gleidheadh beo. 

21 Agus gabh thusa dhuit do gacfa 
uile bhiadha dh'ithear, agus cruinn- 
ichidh tu a't' ionnsuidh e y agus 
bithidh e dhuitse agus dhoibhsan air 
son beathachaidh t. 

22 Mar so rinn Noah ; arèir gach 
ni a dh'àithn Dia dha, mar sinn 
rinn e. 

CAIB. VII. 

AGUS tliufafaairt an Tighearna ri 
Moah, Rach thusau, agus do 
thigh uile, a steach do'n àirc ; oir 
thusa chunnaic mi cothromach a'm' 
fhianuis 'sa' ghÌHealach soa. 

2 Do gacfa uile ainmfaidh glan 
gafahaidh tu dhuit 'nan seachdaibh, 
am firionn agus a bhainionn; agus 
do ainmhidfaibh nacli 'eil glan, 'naa 
dithisìbh t>, am firionn agus a bhain- 
ionn. 

3 Mar an ceudna do eunlaith nart 
speur' nan seacfadaibfa, tirionn agus 
bainionn, a ghleidheadfa sìl beò air 
aghaidfa na talmfaainn uile : 

4 Oir fathast seachd latfaan, agus 
bfaeir mise air xtisge teachd air an 
talàmh dà fhichead là,agus dà f hich- 
ead oidhche ; agus sgriosaidh mi c 
gacfa dùil bheo, a rinn mi, bfaàrr. 
aghaidfa na talmhainn. 

5 Agus rinn Noah a rèir gach ni a 
dfa'àitfan an Tighearna dha. 

6 Agus blia Noahsè ceud bliadhna 
dh'aois, *nuair a bha'n diled uisg-. 
eachan air an talamfa. 

7 Agus chaidh Noah steach, agus 
a mhic, agus a fahean, agus mnài a 
mhic maiìle ris, do'n àirc, air son 
uisgeacha na dìle. 

8 Do ainmhidhibh glan, ag:us do 
ainmhidhibh nach 'èiì glan, agus do 
eunlaiifa, agus do gachni a shnàigeas 
air an talamfa. 

9 Cfaaidh dithis agus dithis e a 
steach a dh'ionnsuidh Noaih do'n 
àirc, firionn agus bainionn, a rèir 
mar a dh'àithn Dia do Noah. 

lt) Agus 'an dèigfa sheacfad lài' bha 
uisgeacha na dìle air an taiamh. 

11 Anns ant-seatfaadh ceudbliadh- 
na dh'aois Noaitfa, 'san dara mìos, 
'san t-seacfadamh latha deug do'n 
mfaìos, 'san là sin fèin bfariseadh suas 
uile thofaraicfae na doimhne mòire, 
agus faha tuil-dhorsaf nan neamh 
air am fosgladli. 

12 Agus bfaa'nt-uisg'airantalamh 

t air soìi bìdh, mar lòn. u Theirig 
thusa, gabh thusa. a 'san livn so r 
b 'nan càraidibh. c dubhaidh 

mi as. «1 dìlinn, tuil. 

e a Uon dithis agus dithis. 
f uinneaga. G E N E S I S. tìà fhlehead là agus dà fhichead 
oidhche. 

13 'Sa' cheartlàsin fèina chaidh 
Noah, agus Sem, agus Ham, agus" 
laphet, micNoaib, agusbean Noaih, 
agus triuir bhan a mhic maille riu, a 
steaeh do'n àirc; 

14 Tad i'èin, agusgachuilè bheath- 
ach a rèir a gbnè, agus an sprèidh 
xiile a rèir an gnè, agus gach creutair 
a shnàigeas a ta snaigeadh air an 
talamh a rèir a ghnè, agus ah 
eunlaith uile a rèir an gnè, gach eun 
<io gach seòrta. 

15 Agus chaidhb iad a steach a 
chum K'oaih do'n àirc, alìon dithis 
agus dithis, dogachuilc fheoil,anns 
<im bhe.il anail na beàtha. 

16 Agus iadsan a chaidli a steach, 
firionn agus bainionn chaidh iad 
steach do gach uile fheoil, mar a 
dh'àitlm Dia dha : agus dhruid an 
Tighearna stigh e. 

17 Agus bha 'n dìle dà fhichead 
ìàair an talamh,agusmheudaicheadh 
na h-uisgcachan, agus ghiìilain iad 
an àirc, agus thogadh suas i os cionn 
na talmhainn. 

18 Agus bhnadhaich na h-uis- 
geachan, agus mheudaicheadh iad 
gu h-anbarrach air an talamh ; agus 
shiubhailc an àirc air aghaiuh nan 
nisgeacha. 

19 Agus bhuadbaich na h-uis- 
geacha gu ro-anbarrach air an 
talamh ; agus chòmhdaicheadh na 
beanntan àrda uile, a bha fuidh na 
neamhaibh gu lèir. 

20 Cùig làmh-choille deug air 
àirde hhuadhaich na h-uisgeachan ; 
agus chòmbdaicheadh na beannta. 

21 Agus dh'eug J gach uile fheoil, 
a bha gluasad air an talamh, araon 
do euiìlaith,agusdo sprèidh,agus do 
bheathuichibh, agus do gacb ni a 
shnàigeas a ta snàigeadh air an 
talamh, agus gach uile dhuine. 

22 Gach ni aig an robh anail na 
beatha ann an cuineinibh a shròine, 
do na h-uile a bha air an ialamk 
thioram, dh'eug iad. 

23 Agns sgriosadh gach uile dhùil 
a bha air aghaidh na tàlmhainn, 
avaon duine agus ainmhidhe, agus 
an creutair a sli nàigeas, agus eunlai th 
nan speur ; agus sgriosadh iadbhàrr 
r.a talmhainn, agus dh'fhàgadh amh- 
àin Noab, agus na bha maille ris 
^san àirc. 

24 Agus bhuadbaich na h-uis- 

a Ann an carp an là sin feìn . Eabh. 
b chuaidh. Eir. c dk'fhalbh, 

dh'imich. ll bliàsaich. 

f eudar dhuine arjus ainmhidh. geachan os cion:in;i falmhainnceud 
agus leth cheud là. 

CAIB. VIII. 

AGUS cbuimhnich Dia air Noah, 
agus gach ni beo, agus gach 
uile sprèidh a bha maille ris 'san 
àirc, agus thug Dia air gaoith dol 
thairis air an talamb, agus thraogh 
na h-uisgeacha. 

2 Agus dhruideadh suas tobraiche 
na doimhne, agus tuil-dhotsa nan 
neamh ; agus choisgeadh an t-uisge 
o na nèamhaibh f . 

3 Agns phill na h-uisgeachan a 
ghnà s bhàrr na talmhainn ; agus 
thraogh na h-uisgeachan 'an deigh; 
ceud agus leth-cheudlà. 

4 Agus stad an airc anns an t- 
seachdatnh mìos. air an t-seachdamh 
là deug do'n mhìos, air beanntaibh 
Ararait. 

5 Agus thraogh na h-uisgeachan 
a ghnà gus an deicheamh mios : 
Anns an deicheamh mìos, air a' 
cheud là do'n mhìos, chrumcas 
mullaiche nam beann. 

6 Agus au ceann dhà fliichead là', 
dh'fhosgail Noah uinneagnah-àirce 
a ritìn e. 

7 Agus chuir e mach fitheach, a 
chàidh mach a' dol air ais agus air 
aghaidh, gus an do thiormaicheadh 
na h-uisgeacha bhàrr na talmhainn. 

8 Mar ari ceudna chnir e mach 
columan uaithe, a dh't'haicinn h an 
do thraogh na h-uisgeacha bharr 
aghaidh na talmhainn. 

9 Ach cha d'fhuair an colnman 
fois do bhonn a choise, agus phill e 
d'a ionnsuidh do'n àirc, do bhri" 
gu'/i robh na h-uisgeachan air 
aghaidh na talmhainn uile. An sin 
chuir e maòh alàmh, agus rng e air, 
agus thug e stigh e d'a ionnsuidh 
do'n àirc. 

10 Agus dh'fhan e fathast seachd 
lathan i ei!e, agns a rìs chuir e 
'mach an coluihan o'n àirc. 

11 Agus thàinig an columan d'a 
ionnsuidh 'san fheasgsr, agus feuch, 
dnilleag' craoibh ola, a spìonadh leìs 7 
aige 'na glioba: agus diraithnich 
N oahgu 'n do thraogh nah-uisgeaclia 
bhàrr na talmhainn. 

12 Agus dh'fhan e fathast-seachd 
lathan eile, agus chuir e mach an 
columan : agus cha do pbill e rìs 
d'a ionnsuidh ni's mò. . 

13 Agus anns an t-se^.tliadh ceud 
bliadhnaagus ah-aon, aans a' cheud 

f bha'n t-uisge o na neamhaibh air 
a. cho.if/adh. Z gun stad, a' dol 

aìr ais agus air aghaidk. Eabh. 
h dh'fkaicsinn. i lài, lalhuchan. C A I B. IX. fxkìos, anns a' cheud là do'nmhìos, 
thiormaiefeeadh na h-uisgeacha snas 
bhàrr na talmhainn : àsjus bhuin 
Noah air falbh còmhdacbadh na h- 
àirce, agus db'amhairc e, agus 
feuch, bha aghaidh na talmhaimi 
tioram. 

14 Agus 'san dara mìos. 'san t- 
seachdamb là 'ar fbichead do'n 
mhìos, bha'n talamh air tiormach- 
adh.. - 

15 Agus labhair Diare Noah, ag 
ràdh, 

16 Rach amach as an àirc, tbu 
fcin, agus do bhean, agus do mhic, 
agusmnài do mhic maille riut. 

17 Thoir amacb leat gach ni beo 
a ta maille riut, do gach uile fheoil, 
do eunlaith, agus do sprèidh, agus 
do gach uile ni a shnàigeasa a ta 
snàigeadh air an talamh, cbum as 
gu'n sìolaich iadb air an talamh, 
agus gu'm bi iad torrach, agus gu'm 
f às iad lìonmhor air an talamh. 

18 Agus chaidh Noah 'mach, agus 
a mhic, agus a bhean, agus mnài a 
mbic maille ris : 

19 Chaidh gach uile bheathach, 
gach ni a shnàigeas, agus gach eun, 
gacb ni ghluaiseas air an talamh, a 
rèir an cineil c , a mach as an àirc. 

20 Agus tbog Noab altair do'n 
Tighearna, agus ghabh e do gach 
ainmhidh glan, agus do gach eun 
glan, agus thug e suas<i tabhartais 
loisgte air an altair. 

2Ì Agus dh'fhairich anTighearna 
fàile cùbhraidhe ; agus tliubbairt an 
Tighearna 'na clmdhe, Cha mhall- 
aicb mi rìs an talamb ni's mo air 
son an duine ; oir aia smuainte 
cridbe f an duine olc o Òige ; ni mò 
sgriosas mi tuille gacb ni beo, mar 
a rinn mi. 

22 Am feadh a mhaireas an 
talamh s , cha sguir àm au t-sìl-chur 
agus foghar, agus fuachd agus teas, 
agus aamhradh agus geambradh, 
agus là agus oidhcbe. 

CAIB IX. 

A GUS bheannaich Dia Noab agus 
Jl\. a mbic, agus thubhairt e riu, 
Sìolaicbibh, agus fàsaibh lìonmhor, 
agus lìonaibh an talamb. 

2 Agus bitbidh bhur n-eagal agus 
bhur iiamh-sa air uile bheatbaichibb 
natalmhainn, agus air uile eunlaitb 
nan speur, air gacb ni a ghluaiseas 
air an talamb, agus air uile iasgaibb 

a shnàgas. b gltiais iad, 

snàig iad. c a rcir an sf.òrtan . 

à dh'ofrail, thairg e. 
e bhol an Tighearnti boladh eàbh- 
reiidh. * eroidhe. Eir. 

£ Eè ttiìe /ài' na lalmhainn. Eabh. na maja ; d'ar làimb-sa tba iad air 
an tabhairt. 

, 3 Bitìiidh ghch ni gluasadar.b a tx 
beo dhuibb mar'bhiadhh; amhuil 
mar an luibb ghorm tiuig mi dbuibb 
na b-uile nithe. 

4 Ach feoil maille r"a h-anami, 
eadhon a fuil, cha'n ith sibh. 

5 Agus gu deimhin fuil bbur n- 
anma-sa iarraidh mise ; air làimh 
gach beathaich iarraidh mi i, agus 
airJàimhan duine; air làimb bràthar 
gach duine iarraidh mi anam aa 
duine. 

6 Ge b'e dhòirtens fuil duine, le 
duine dòirtear fhuil-san ; oirann an 
dealbhl Dhè rinn e an duine. 

7 Agus bithibh-sa sìolmhar, agus 
fàsaibh lionmhor, ginibh air an 
talamh, agus fàsaibh lìonmhor ann. 

8 Agus Iabhair Diare ISoah, agus 
r'a mhic maille ris, ag ràdb, 

9 Agus mise, feuch, daingnichidb 
mi mo cboi'-cheangal ribhse, agus 
r'ar sliochd 'nar dèigb ; 

10 Agus ris gach uilc cbreutair 
beo ata maille ribb. do eunlaitb, do 
sprèidh, agus do uile bheathaichibh 
na talinhainn maille ribb, o gach 
uile ata dol amach as an àirc, gu 
uile bheathaichibh na talmhainn. 

1 1 Agus daingnicbidh mi mo choi'- 
cheangal ribb, agus chasgrio^ar gach 
uile fheoil tuillè Ie h-uisgibh na 
dìle : agus cha bhi dìle ann ni's mò 
a sgrios na talmhainn. 

12 Agus thubba ; rt Dia, So combar' 
a' cboi'-cheangail a tha mi toirt 
eadar mise agus sibhse, agus gach 
creutair beo a ta maille ribh, feadh 
gbinealacha siorruidh m : 

13 Mo bhogba cuiridh mi" anns 
an neul, agus bithidh e 'na chombara 
coi'-cheangail eadar mise agus an 
talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir 
mi neuì os cionn natalmhainn, gu'm 
faicear am bogba anns an neul. 

15 Agus cuimbnichidh mi mo 
choi'-cbeangal a <«eadar mise agus 
sibhse, agus sjach creutair beo do'n 
uile fbeoil ; agus cha'n fhàs ni'smò 
na h-uisgeacha 'nan dìle a sgrios 
gach uile fheòla. 

16 Agus bithidb am bogba anns 
au neui, amhaircidb mi air, cbum as 
gu'n cuimhnicb mi 'n coi'-cheangal 
siorruidh eadar Dia agus gach 
creutairbeo do'n uile fheoil, ata air 
an talamh. 

17 Agus thubbairt Dia re Noab, 
So comhar' a' choi'-cheangail, a 

h chum bidh. 'bea 
1 iomhaigh, coslas. m linn 

gu linn. n c/<;<iV mi. Ea, 

Ba G E N E S I S. elhaìngnich 'mi eadar mi fèin agus 
gach uile fheoil ata air an talamh. 

18 Agr.s b'iad mic Noaih a cliaìdh 
mach as an àirc, Sem, agus Ham, 
agus Iaphet : agus 'se Ham athair 
Chanaain. 

19 Is iad sin triuir mhic Noaih : 
agus leo sin lìonadh an talamh 
uile. 

20 Agus thbisich JSoah air a bhi 
'nafliear-s«o?7/(?-e«cA a natalmhainn, 
•agus shuidhieh e fion-gharadhb. 

21 Agus dh'ol e do'n fhìon, agus 
bha e air mhisg c , agus hha e 
lomnochd a stigh'nabhùth. 

22 Agus chnnnaic Ham, aihair 
Chanaain, lomnochdd atlnir, agqs 
dh'innis e d'a dhà bhràthair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem agus Iaphet 
brat, agus chuir iad le clìèile air au 
guailnibh e, agus ehaidh iad 'n 
combair an cùiì, agus cbòmhdaich 
ìad lomnoehd an athar ; agus bhahi 
aghaidhean air an ais, agus cha'n 
fliac iad iomnochd an athar. 

24 Agus dhùbg Noah o fhìon, 
agus tfe.uig e ciod a rinn a mhac a 
b'òige air. 

25 Agiis thubhairt e, Mallaichte 
gu'nroth Canaan ; 'nasheirbhiseach 
nan seirbhiseach bithidh se d'a 
bhràithribh. 

26 Agus thubhairt e, Beannaichte 
gu'n robh Tighearna Dia Sbeim ; 
agus bithidh Canaan 'na sheirbhis- 
each dhae . 

27 Ki Dia Iaphet farsaingf, agus 
còmhnuichidh se ann am bùthaibh 
Sheim ; agus hithidh Canaan 'na 
sheirbhiseach ( ha s . 

28 Agus bha Noah beo 'n dèigh 
na dìle tri cheud agus leth-cheud 
bliadhna. 

29 AgU3 b'iad Mhacha Noaih uile 
naoi'cei'.d agusleth-cheudbliadhna : 
agus fhuair e bàs. 

CAIB. X. 

ANIS is iacl sin ginealaich mhic 
Noaih ; Sem, Ham, agus 
Iapbct : agus rngadh tìhoibh mic 
'an dèigh na dìle. 

2 Mic lapheit; Gomer, agns Ma- 
gog, agus iMadai, agus Iabhan, agus 
Tubal, agus Mesech, agus Iras. 

3 Agus mic Gborneir; Ascenas, 
agus Riphat. agns Togarmah. 

4 Agus mic Iabbain ; Elisa, agus 
Tarsis, Cittim, agus Dodanim. 

5 Leo sin roinnt adh eileana nan 
chmeach 'i:an tìribh fèin, gach aon 
a rèir a thoangaidli, a fèir an teagh- 
laichean, 'nan cinneachaibh h. 

a threabhaiche. h fìon-l.los. 

c mheisg. <' lomnochrìuir/h. 

c dhoìbh. Eabh. * leitduichidh. 

g dhoibh. Eabh. 'i duchannceibh. 
10 6 Agus mic Ham ; Cus, agus Mis- 
raim, agus Phut, agus Cunaan. 

7 Agus ìnic Chuis ; Seba, agus 
Habh i 1 ah , agus S ab t ah , agus Raamah , 
agus Sabtecha: agus mic Raamaih; 
Seba, agus Dedan. 

8 Agus ghin CusNimrod : thòisich 
esan air a bhi cumhachdach 'san 
talamh. 

9 Bha e 'nashealgair cumhachdach 
'an làthair an Tighearna : Cime sin 
theirear, Amhuil mar Nimrod an 
sealgair cumhachdach 'an làthair an 
Tighearna. 

10 Agus b'e toiiseach a rìoghachd 
Babel, agus Erech,agus Acad, agus 
Calneh, ann an tir Shinair. 

11 As aa tìr sin chaidh amach 
Asur; agus thog e ISinebheb, agus 
baile llehobot agus Calah. 

12 Agus Resen eadar Ninebheh 
agus CaJah : is baile mòr sin. 

13 Agus ghin Misraim Ludim, 
agus Anamim, agus Lehabim, agus 
Naphtuhim, 

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, 
(o 'n d'tliàinig a inach Philistim) 
agus Caphtorim, 

15 Agus ghin Canaan Sidon a 
cheud ghin, agus Het, 

16 Agus an Iebusach, agus an 
t-Amoraeh, agus an Girgasach. 

17 Agus an t-lbbeach, agus an 
t-Harcach, agus an Sineach. 

18 Agus an t-Arbhadach, agus an 
Semarach, agus an t-Hamatach : 
agus 'na dhèigh sin sgaoileadh 
amach teaghlaichean nan Canaan- 
àch. 

19 Agus bha crioch nan Canaan- 
ach a Shidon, mar a thig thu gu 
Gerar gu nuig Gadsa, mar si thèid 
thu gu Sodom agus Gomorrah, 
agus Admah, agus Sebnim, gu nuig- 
Lasa. 

20 Ts iad sin mic Ham, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir an teanganna, 
'nan tìrihh, ar/us nan cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an 
ceudna, athair cliloinn Ebeir uile, 
bràthair lapheit bu shine, rugadh 
clann. 

22 Clann Sheim ; Elam, agus 
Asur, agus Arphacsad, agus Lud, 
agus Aram. 

23 Agus clann Araiin ; Uds, agus 
Hul, sigus Geter, agus Mas. 

24 Arrus ehin Àrphacsad Salah, 
agus ghin Salali El>er. 

25 Agus do h-Eber rugadh dithis 
mliac .- 6V ainm a h-aon diubh 
Peleg. oir 'nalaithibh-san roinneadh 
an talamh; agus ainm a bìiràthar, 
Ioctan. 

26 Agus gh.in Ioctaii Almodad, 
agus Seleph, agus Hads^\rmabhet, 
agi:s Ierah, C A I B. XI. 27 Agus Hadoram, agus Udsal, 
agus Dìclah, 

28 Agus Obal, agus Abimael,agus 
Seba, 

29 Agus Ophir,agusHabhilah, agus 
Iobab : b'iad sin uile mic loetain. 

3u Agus bha'n àite-còmhnuidh o 
Mhesa, mar a thèid thu gu Sephar, 
beinn 'san àird an ear. 

31 Is iad sin mic Sheira, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir an teanganna, 
'nan tìribh, a rèir an cinneacha. 
. 32 Is iad sin teaghlaichean mhic 
Noàih, a rèir an ginealacha, 'nan 
cinneachaibh : agusìeo sin roinneadh 
na cinnich anns an talamh 'an dèigh 
aa dìle. 

CAIB, XI. 

AGUS bha'n talamh uile àVt'aon 
teangaidh, agus na h-aon 
fhocail ^ aig gach neach. 

2 Agus 'nuair a bha iad air an 
turus o'n àird an ear, fhuair iad 
còmhnard ann an talamh Shinair, 
agus ghabh iad comhnuidh an sin. 

3 Àgus thubhairt iad gach aon re 
chèile, Thigibh, deanamaid clacha 
creadbab, agus làn-loisgeamaid c 
ìad : Agus bha chlach chreadha aca 
air son cloiche, agus bha làthach <ì 
aca air son moirteir e. 

4 Agus thubhairt iad, Thigibh, 
togamaid dhuinn i'èin baile, agus 
tùr, aig am bi mhullach a' ruigh- 
eachd gu nèamht, agus deanamaid 
dhuinn fèin ainm, an t-eagal sru'n 
sgaoilear s o chèiie sinn air ^ghaidh 
na talmhainn uile. 

5 Agus thàinig an Tighearn' a 
nuas a dh'fhaicinn a' bhaile, agus 
an tùir, athog clann nan daoine. 

6 Agus thubbairt an Tighearna, 
Feuch, is aon sluagh a t' ann, agus 
aon teanga ac'uile; agus thòisich 
iad air so a dheanamh : agus a nis 
cha bhacar dhiubh ni air bith, a 
smuainichh iad a dheanamb. 

7 Thigibh, rachamaid sìos, agus 
cuireamaid an cainnt ann an sin thar 
a chèile i, chum as nach tuig iad 
cainnt a chèile. 

8 ;\Iar sin sgaoil an Tighearn' iad 
uaithe sin air aghaidh na talnihainn 
uile: agus sguir iad do thogail a' 
bhaile. 

9 Uime sin thngadh Babel mar 
ainm air, do bhrìgh ann an sin gu'n 
do chuir anTigheàvna thar a'chèile 
cainnt na talmhainn uile : agus 

a chainnt. b bricks. Sasg. 
c deatjh-loisgeamaid. ^ làthach 
cosmhuil re pic, pic-thalmhainn. 
e ceangail. f aig am bi mhulach 
àrd anns 'n athar. s sgapur. 

h bhcuchdaich. » air aimh-reidh. uaithe sin sgaoil an Tighearn' iad 
air aghaidh na talmhainn uile. 

10 Is iad sin ginealaich Sheim: 
Bha Sein ceud bliadhna dh'aois, 
agus ghin e Arphacsad dabhliadhna 
'n dèigh na dìle. 

11 Agus bha Sem beo, an dèigh 
dha Arphacsad a ghintinn, cùig ceud 
bliadhna ; agus ghin e mic agus 
uigheana. 

12 Agus bha Arphacsad beo, cùig' 
bliadbna deug 'ar f hichead l , agu» 
ghin e Salah. 

13 Agus btia Arphacsad beo, 'ari 
dèigh dha Salah a ghintinn, ceithir 
cheud agus tri' bliadhna j agus ghia 
e mic agus nigheana. 

14 Agus bha Salah beo deich 
bliadlina nchead, agus ghin e Eber. 

15 Agus bha Saìah beo 'an deigh 
dha Eber a ghintinn, ceithir cheud 
agus tri' bliadhna, agus ghin e mic 
agus nigheana. 

16 Agus bha Eber beo ceithir 
bliadhna deug 'ar fhichead, agus 
ghin e Peleg. 

17 Agus bha Eber beo, 'an dèigh 
dha Peleg a ghintinn, ceithir cheud 
agus deich bliadhna tìcheadj agus 
ghin e mic agus nigheana. 

18 Agus bha Peleg beo deich 
bliadhna iichead ; agus ghin e Reu. 

19 Agus bha Peìeg beo an dèigh 
dha Reu a ghintinn, dà cheud agas 
naoi' bliadhnaj agus ghin e 'mic 
agus nigheana. 

20 Agns bha Keu beo dà bhliadh- 
na dheug 'ar f hichead j agus ghin e 
Serug. 

21 Agus bha Reu beo an dèigh 
dha Serug a ghintinn, dà cheud 
agus seachd bliadhna; agus ghin e 
mic agus nigheana. 

22 Agus bha Scrug beo deich 
bliadlina tìchead ; agus ghine Nahor. 

23 Agus bba Serng beo an dèigh 
dha Nahor a ghintinn, dà cheud 
bliadhna : agus ^ghin e mic agus 
nis^lieana. 

24 Agus bha Nahor beo naoi' 
feliadhna flchead ; agus ghin e Terah. 

25 Agus bha Nahor beo an dèigh 
dha Te.-ah a ghintinn, ceud agus 
naoi' bliadhna deug, agus ghin e mic 
agus nigheana. 

2G Agus bha Terah beo deich is 
tri' fichead bliadhna; agus ghin e 
Abram, Nahor, agus Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich 
Theraih : ghinTerah Abram, Nahor, 
agus Haran ; agus ghin Haran Lot. 

28 Agus ihuair Haran bà^ roimh 
Therah athair, 'san tìr anns an d' 
rugadh e, ann an Ur nan Caldean- 
ach. 

I thar a jìchead. G E N E S I S. 29 Agus ghabh Ahram agus Nahor 
mnài dhoibh fèin: B'e ainm mnà 
Abraim, Sarai ; agus ainm mnà 
Nahoir, Milcah, nighean Harain 
athar Mhilcaih, agus athar Iscaih. 

3D Ach bba Sarai neo-thorrach a ; 
cha robh duine cloinne aice. 

31 Agus ghahh Terah Abram a 
mhac, agus Lot mac Harain mac a 
mhic,agus Sarai ahhan-chliamhuinn, 
bean Abraim a mhac ; agus chaidh 
iad amach maille riu a h-Ur nan 
Caldeanach, gu dol do tiiìr Chanaain : 
agus tbàinig iad gu Haran, agus 
ghabh iad còmhnuidh ann an sin. 

32 Agusb'iad lathan Theraih dà 
cheud agus cùig bliadhna: agus 
f huair Terah bàs ann an Haran. 

CAIB. XII. 

AGUS thubhairt an Tighearna re 
h-Abram, Hach t> amach a d' 
dhùthaich, agus o d' dhislibh, agus a 
tigh t'athar, do'n tìr anochdasc mise 
dhuit. 

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach 
mòrd, agus heannaichidh mi thu, 
agus ni mi t'ainm mòr: agus bithidh 
tu a'd' bheannachadh. 

3 Agns beannaichidh mi ia-!san, a 
bheannaicheas thu, agus iadsan a 
mhallaicheas thu mallaichidh mi, 
agus annad-sa beannaichear uile 
theaghlaiche na tahnhainn. 

4 Agus dh'imich Abram, mar a 
labhair an Tighearna ris,agus chaidh 
Lot maille ris : agus bha Abram cùig 
bliadhna deug is tri ficheada dh'aois 
nuair a cliaidh e mach a Haran. 

5 Agus ghabh Abram Sarai a 
bhean, agus Lot mac a bhràtbar, 
agus am maoin uile a ebruinnich 
iade, agus na h-anmanna fhuair iad 
ann an Havan, agus chaiùh iad 
amach gu doì do thir Chanaain. agus 
thàinig iad do tliìr Chanaain. 

6 Agus chaidh Abram air aghaidh 
'san f hearann gu àite Shicheim, gu 
còmhnardf Mhoreih. Agus [bha 'n 
Canaanach an sin 'san tìr. 

7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn' 
e fèin s do Abram, agus thubhairt e, 
Do d' shlÌGchdsa bheir mise am 
fearann so : agus thog e'n sin alfair 
do'n Tighearn', a dh'fhoillsicheadh 
dha. 

8 Agus chaidh e as sin gu sliabh 
air an taobh an ear do Bhetel. agus 
shmdhich e bhùth, ayus Betel aù/e 
air an taobh an iar, agus Hai air an 

3 (wasg ; aimrid. Eir. b Imich, 
falbh. c dh J fheuchas. ' à ni mise 
fine mhòr dhìot. e chomhait h iad. 
t darag. Eabh. 'ithaisbean 
an Tujhearrt? e fcin; chuncas an 
Tiahearna. Eabh. 
12 taohh an ear: agus thog e 'n sin 
altair do'n Tighearn', agus ghairm e 
air ainm an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sìr- 
dhol air aghaidh mu dhcas h. 

10 Agus bha gorta 'san tìr: agus 
chaidh Abrom sìos do'n Eiphit, gu 
bhi air chuairt ann an sin, do hhrigh 
gu'n robh a' ghorta mòr 'san tìr. 

11 Agus 'nuair a bha e dlùth do 
dhol a stigh do'n Eiphit thubhairt e 
re Sarai a bhean, Feuch a nis, tha 
fios agam gur bean mhaiseachi 
thusa re a,mharc ort : 

12 Uime sin, 'nuair a chi na 
h-Eiphitich thu, their iad, So a 
bhean: agus marbhaidh iad mise, 
ach gleidbidh iad thusaheo. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo 
phiuthar, cbum gu'n èirich gu math 
dhomh air do sgàth-sa; agus bithidh 
m' ana%n beo air do shon-sa. 

14 Agus5 'nuair a thàinig Ahram 
do'n Eiphit, chunnaic na h-£iphit- 
ich a bhean, gu'ra robh i ro-mhais- 
each. 

15 Chunnaic mar an ceudna 
ceannardanl Pharaoih i, agus mhol 
iad i do Pharaoh : agus thugadh a 
steach a' bhean do thìgh Pharaoih. 

16 Agus bhuin e gu math re 
h-Abrain 'air a sgàth-sa: agus bha 
aigc caoraich, agus daimb, agus 
asail fhirionn, agus òglaich, agus 
ban-oglaich, agus asaiì bhainionn, 
agus càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighearna 
Pharaoh agus a thigh le plàighibh 
mòra, air son Sharai mnà Abraim. 

18 'Agus ghairm m Pharaoh air 
Ahram agus thubhairt e, Ciod so a 
rinn thu orm ? c'ar son nach d'innis 
thu dhomh gu'»i b'i so do bhean ? 

19 C'ar son a thubhairt thu, 'Si 
mo phiuthar i ? Mar sin dh'fheud- 
ainn a gabhail a'm' ionnsuidh Imar 
mhnaoi ; a nis ma ta feuch do bhean, 
gabh i, agus bi'g imeachd". 

l 20 A«ns thug Phàraoh àithne d' « 
dhaoinibh m'a 'tfcimc'iioìl j agus 
chuir iad air falbh e fèin, agus a 
bhean, agus gach ni a bh' aige. 
CAIB. XIII. 

AGUS cbaidh Abram suas as an 
Eipìiit, e fèin, dgus a bhean, 
agus gach ni a bk' aige, agus Lot 
maille ris, do'n taobh mu dheas. 

2 Agus bha Abram ro-shaibbir« 
ann an sprèidh, ann an airgiod, agus 
aun an òr. 

11 fa dheas, 'san ùirde deas. 
' sgiamhach. 1 maithean, prionn- 
s u idh. n> g h oir, </ h luodh . 
n imich romhad. ro skaidhbhir, 
ro-bheartach. C A I B. XIV. 3 Agus dh'imich e 'na thurjsàibh 
o'n taobh mu dbeas eadhori gu 
Betel, gu r.xtig an t-àite, anns au 
robh a bhùth nn Bòiseacfr, eadar 
Beteì agus Hai ; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n 
sin air tùs: agus ghairm Abram ann 
an sin air ainm an Tighearna. 

5 Agus bba mar an ceudna aig 
Lot, a dh'imich maille re h-Abram, 
caorairh, agus crcbh, agus bùthan a . 

6 Agus cha robh am fearann 
cpmasach air an giùlanb gu comh- 
nuidh a ghabhail cuideachd ; oir 
bha'm maoin mòr, agus cha b'urr- 
ainnc iad còmhnuidh ghabhail cui- 
deaehd d. 

7 Agus bhacomh-stri eadarbuach- 
ailleane sprèidh Abraim,agus buach- 
aillean sprèidh Lot: agus bha n' 
Canaanach agus am Periseach 'san 
àm sin a chòmhnuidh 'san tìr. 

8 Agns thubhairt Abram re Lot, 
Na bitheadh, guidheam ort, comh- 
stri' eadar mise agus thusa, agus 
earlar mo bliuacliaillean agus do 
bhuachaillean-sa ; oir is bràitkre 
sinn. 

9 Nach 'eil an tìr uilc romhad >> 
Dealaich, guidheam ort, riumsa : ma 
ghabhas tu dh'ionnsuidh na làimhe 
cii, an sin thèid mise dh'ionnsuidh 
na làimhe deise ; agus ma thcid thu 
dh'ionnsuidh na làimhe deise, an 
sin gabhaidh mise dh'ionnsuidh na 
laimlie cli. 

10 Agus thog Lot suas a shùileàn, 
agus chunnaic e còmhnard Iordain 
uile, gu'w robh egulèir airuisgeach- 
adh gu math, mu'n do sgrios an 
Tighearna Sodom agus Gomorrah, 
eadhon mar ghàradh an Tighearna, 
cosmhuil re talamh na h-Eiphit,mar 
a thig thu gu Soar. 

11 Agus thagh Lot dha Fèin comh- 
nard Iordain uile ; agus ghabh Lot 
a thurus o'n àirdanear, agus dheal- 
aich na càirdean re chèile f. 

12 Ghabh Abram còmhnuidh ann 
an tìr Chanaain, agus ghabh Lot 
còmhnuidh 'am bailtibh a chòmh- 
naird, agus shuidhich e bhùth alg 
Sodom. 

13 Ach hha daoine Shodoim aing- 
idh, 'nam peacaich am fianais an 
Tighearna gu ro-mhor. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 
re h-Abr.un, an dèigh do Lot deal- 
achadh ris, Tog a nis suas do shùil- 
ean, agus ainhairc o'n ait' anns am 

a bùithean. •> an ìomchar. 
c ionnas nacli b , urradh. d an aon 
àite. e aodhaire.an. 

* dheaìaicheadh iad rjach jcar o 
bhràthair, Eabh. bheil thu, gu tuath, agus gu deas., 
agus gus an aird un ear, agus an 
iar : 

15 Oir am fearann uile ata thu a* 
faìeinn, dhuitse bheir mi e, agus do 
d' shliochd gu bràth. 

16 Agus ni niise do shliochd-sa 
mar dhuslach na talrahainn; ionnas 
ma bhios e'n comas do dhuine- 
duslach na talmhainn àireamh, an 
sin gu'n àirmhear do shliochdsa mar 
an ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh an 
fhearainn 'na fhad agus 'na leud, 
oir dhuitse bheir mi e. 

18 Agus dh' atharaich Abram a 
bhùth. agus thàinig e, agus ghabh 
e "còmhnuidh ann an còmhnarrl 
Mhamr« s, a tha ann an Hebron - t 
agus thog e'n sin altair do'n Tigh- 
earna. 

CAIB. XIV. 

AGUS tharladh aun an laithibh 
Ainrapheil righ Shinair, Arioich 
righ Elasair, Chedoriaomeir righ 
Elaim, agus Thidail righ nan cinn- 
each h ; 

2 Gu , n rf' rinn iud sin cogadh r& 
Bera righ Shodoim, agus re Birsa 
righ Ghomorraih, Sinab righ Admaih, 
agus Semeber righ Sheboim, agus 
righ Bhela eadhon Shoair. 

3 Clnaidh iad sin uil' ann an 
co'-bhoinn re chèile ann an gleaim 
Shidim, a tha nis 'na fhairge shal- 
ainn. 

4 Dà bhliadhna dheug rinn iad 
seirbhis do Chedorlaomer, agus anns 
an treas bliadhna deug rinn iad 
ceannairc i. 

5 Agus anns a' cheathramh 
bliadhna dettg thàinig Cedorlaomer, 
agus na righrean a bha maille ris,. 
agus bhuail iad na Kephaimich ann 
an Asterot Carnaim, agus na Susim • 
ich ann an Kam.agus na h-Emimich 
ann an Sabheh Ciriataim, 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seiiv 
gu nuig El-paranl , a tha laimh ris 
an f hàsach. 

7 Agus phill iad, agus thàinig iad 
gu Hen-mispat, eadhon Cades, agus 
bhuail iud dùthaicli nan Amaleceacli 
uile, agus mar an ceudnanah-Amor- 
aich, a bha chomhnuidh ann aii 
Haseson Tamar. 

8 Agus chaidh righ Shodoim 
amach agus righ Ghomorraih agus 
righ Adinaih, agus righ Sheboim, 
agus righ Bhela (eadhon Shoair, 
agus chuir iad cath m riu, ann an 
gleann Shidim : 

? aig dararfaibh Jllhamre. Eabh, 
h fì.neacha, dàchanna. i ar a mach. 
1 còftlhnard Pharain. m blàr. 

13 G E N £ S I S. 9 Re Ce&orJaomer righ Eliam,agus 
re Tidal righ nan cinneach, agus re 
h-Armaphel righ Shinair, agus re 
h-Arioch righ Elasair; ceithir righ- 
ridh re eùig. 

10 Agus bha gleann Shidim lùn do 
shlochdaibh làthaich agus theich 
righ Shodoim, agus righ Ghomor- 
raih, agus thuit iad an sin; agus 
iad san a mhairb, thcich iad do'n 
t-sliabh. 

11 Agus thugiadleo uile mhaoin 
Shodoi'm agus Ghomorraih, agus 
am biadh uile, agus dhi'imich iad 
rompa. 

12 Agus thug iart leo Lot, mac 
bràthar Abraim (a hha chòmhnuidh 
ann an Sodom) agus a mhaoin, agus 
dh'imich iad. 

13 Agus thainig a h-aon a chaidh 
as, agus dh'innis e do Abram an 
t-Eabhruidheach, a hha chomhnuidh 
ann an còmhnard Mhamre an Amoir- 
aich, bràthar Escoil, agus bràthar 
Aheir : agus bha iad sin ann an co'- 
bhoinn re h-Abram. 

14 Agus 'nuair a chual' Abram 
gu'n do ghlacadh a hhràthair 'na 
phrìosanach, dh'armaich e sheir'bhi- 
sich iunnsaichtec, a rugadh'nathigh 
fein, tri cheudagus ochd-deùgj agus 
lean e iad gu 13 an. 

15 Agùs roinn se e fèin 'nan 
aghaidh 'san oidhche, e fèin agus a 
sheirbhisich, agus bhuail eiad, agus 
lean e iad^ gu Hoba, a ta air an 
làimh chli do Dhamoscns. 

16 Agus thug e air ais a mhaoin 
uile, agus mar an ceudna thug e air 
ais a bhràthair Lot, agus a mhaoin ; 
agus mar an ceadna na mnài' agùs 
an sluagh. 

17 Agus chaidh, righ Shodoim 
amach 'nachoinnearah, andèi-h dha 
pillthm omharbhadh Chedorlaomeir, 
agus nan figh a bha maille ris, aig 
gìeann Shabheh, eadhon gleann an 
righ. 

"18 Agus thug Melchisedic righ 
Shaleinì amach arau agus fioh : 
agus b' esair sagart an Dè a's ro 
àirde. 

19 Agus bheannaich se e, agus 
thubhairt e, Beannaìchte giì'n robh 
Abram o'n Dia a's ro-airde, seal- 
bhadair nèirnh agus na lalrnhainn. 

20 Agus beanuaicitie gu'n robh an 
Dia a's ro-àirde, a thug thairis do 
naimhde do d'làimli. Agus thug e 
dha deaohamh do gach ni. 

21 Agus thubhairt righ Sliodoim 
re h-Abram, Thoir dhomh-sa na 

a pic-thalmha'nni. b iadsan u 
dh y'hùgadh . c fh òg hlurn ta. 
d ruàig e, chaidh e'n tòtr orra. 
14 daoinee, agus gabh a mkaoin dhuit 
fèin. 

2.2 Agus thubhairt Abram re righ 
Shodoim, Thog ìai mo làmh suas 
ris an Tighearn', an Dia a's ro- 
àirde, Sealbhadair nèimh agus na 
talmhainn. 

2'ì Nach gahh mi o shnàthainn 
eadhon gu b-èill bròige, agus nach 
gabh mi bheag a dh'aon ni a's leatsa, 
chum as nach ahair tlin, Rinn mi 
Abram beartach ? 

2i Saor arnhàin o na dt'ithl na 
h-òganaich, agus o chuibhrionng 
nan daoin', a chaidh maille rium, 
Aner, Escoi, agus Mamre ; gabhadn 
iadsan an cuibhrionnh. 

CAIB. XV. 
N dèigh nan r.ithe sin thàinig 
focal anTighearnagu h-Abram 
aun.an taisbeanadh i,. ag radh, Na 
biodh eagal ort Abraim : Is mise do 
sgiath, anus do dhuais ro-mhor. 

2 Agus thubhairt Abram, AThigh- 
earna Dhè, ciod a bheir thu dhomh, 
is mi 'g imeachdi gun chloinn, agus 
gnr e Èlieser so o Dhamascus fear- 
ria'rhlaidhm mo thighe ? 

3 Agus thuhhairt Abram, Feuch, 
dhomhsa chad'thug thu sliochdn a ir 
bith: agus feuch, 's e neach a 
rugadh a'm' thigh a's oiglire orm. 

4 Agus feuch, thùinig focal an 
Tighearna d'a ionnsuidh, ag ràdh, 
Cha bhi e so 'na oighre ort; ach 
esan a thig amach at'innibho fèin, 
bithidh se 'na oighre ort. 

5 Agus thug e leis amach e, agus 
thulìliairt e, Amhairc a nis suas gn 
neamh, agus àireamh na reulta, 
ma's urrainn thn'n aireamh : Agus 
thubhairt e ris, Mar so hithidh do 
shliochd. 

6 Agus chreid e anns an Tigh- 
earna; agus mheas e sin dha mar 
ionracras p. 

7 Agus thuhhairt e ris, Ts mise an 
Tighearn a thug amach thusaah-Ur 
nan Caldeanach, a thoirt dhu.it an 
f hearainn so, chum a shealbhachadh 
mar oighre. 

8 Agus thubhairt esan, A Thìgh- 
eàrna Dhè, cia leis a bhios fios 
agam gu'n sealbhaicl) mi e ? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh 
dhomh-sa agh thri' bliadhna dh'aois, 
agus;gahhar r thri' bliadhna dh'aois, 
agus reithe thri' b'iadhna dh'aois, 
agus turtuir, agus columan og. 

e na h-anmanna. Eabh. 
f Ach a mhùin na dh'ith. s chuid. 
h an roinnfein. i foilse.achadh, 
sealladh. 1 siubhal. in stiùbhard. 
« sio/, gineal. ° a d'leusraich. 
pfhlreantachd, tga'ohar bhainio:-in. 'A C A I B. XVI. 10 Agns ghnbh e dha fèin iad sin 
uile,agus roinn e iad'sa' mher.dhon, 
agus ciniir e gach :ion do na mìribh 
fa chomhair a leth-bhreac, ach . cha 
do roinn e na h-eoin. 

11 Agus nuair a thainig na eun- 
laith a nnas air na eairhhibn 3 , 
dh'fhualaich Abram air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol 
fuidhb, thv.it codal trom air Abram ; 
agus feuch, thuit uamhaun dcrch- 
adais mhoir air. 

13 Agns thubhairt e re h-Abram, 
Biodh ifios cu cinnteach agad, gn'm 
bi do shiiochd 'nan coigrich ann an 
dùthaich nach leo fèin ; agus ni iad 
seirbhis doibh. agus buiniclh iad gu 
cruaidh c i-iu ceithir cheud bliadhna. 

14 Asrus mar an ceudna air a' 
chinneach sin d'an dean iad seivbhis, 
bheir mise breth : agus 'na dhèigh 
sin th g iad amach le maoin mhoir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh 
t'aitkrcachan' an sith ; adhlaiceard 
thu 'n deagh shean aois. 

16 Ach anns a cheaihramh linn 
thig iad an so air an ais, oir cha'n 
'eil aingidheachd nan Amorach fath- 
ast iomlane. 

17 Agus 'nuair a bha ghrisn air 
dol fuidh, bba dorchadas ann ; agus 
feuch. àmhuinn f dheataich agus leus 
teine s, a chaidb eadar namiribh sin. 

18 Air an !à sin fèin rinn an Tigh- 
esrna coi'-cheangal re h-Abram, ag 
ràdh, Do d' shliochdsa thug mi am 
fearann so. o ahhuinu na h-Eiphit, 
eu nuig an abhuinn mbor, abhuinn 
Euphrates : 

19 Na Cenicb, agusna Cenidsich, 
agus na Cadmonaich. 

20 Agus na Hitich, agns naPerid- 
sich, a?us na Bephaimich. 

21 Airus na h-Amorich, aius na 
Cannanich, ngus na Girgasaich, agus 
ca lebusaich. 

CAIB. XVI. 

ATsTS cba d'rog Sarai, bean 
Abrnim, elanv da ; agus b!ia 
ban-ocinch Eiphiteach aice, d"am 
ò'aii-.m Hagsr. 

2 Agus thubhairt Sarai re h- A' ram, 
Feuch a nis. chum an Tighearna mi 
o chlar.n a bhreith: rach a steach, 
guidheam ort, a dh'ionnsr.idh mo 
bhan-ogiaiclì ; theagamb h gn'm 
fuigh mi clann leatba-sa. Agus 
òh'èisd Abrr<ra ve guth Sharai. 

a closctichibh. b dcl forlha. 

* buinidh iad gv h-olc, sàraichidh, 
pìariaidh. * tìodhhticenr. 
efathdsi lùn, air Uachd fatliff.it gu 
h-àird. t fuimis. 5 lochran 
loisg.ach, no teinteach. 

h feudaidh e bhi. 3 Agus ghabh Sarai bean Abraim, 
Ilagar a' bhan-Eiphiteacli, a ban- 
ogtach ft'in, an dèigh do Abram 
c.mihnuidh ghabhail deich bliadhn' 
ann an ii'r Chanaain, agus thug si i 
d'a fear Abram, gu bhi a ; ge mar 
ìnhr.aoi. 

4 Agus chaidh e?an a steacb gu 
Hagar, agus dh'fhàs i tonach : agus 
'nuair a chunnaic i gu'n d'fhàs i 
torrach,bba aban-mhaighstir tàireil 
'na sùilibh. 

5 Agus thul)hairtSarai re h-Abram, 
Biodh m'ea-coir ortsa s thug mi mo 
bhan-oglach do d'uchd' ; ngus 'nuair 
a chunnaic i gu'n d'fhas i torrach, 
bha mise tàreil 'na sùilibh : Gu'n 
d' thugadh an Tighearnabretb eadar 
mis' agus thusa. 

6 Ach t!mbha ; rt Abram re Sarai, 
Feuch, ata do bhan-oglach a' 
diàimh i'èin, dean ria mar is àill 
leatl. Agus an nair a bhuin Saiai 
gu cruaidh ria, theich i o gnùis. 

7 Agus fhuair aiageal an Tigh- 
earn' i làimh re tobar nisge'san 
fhàsach, làimb ris an tobar 'san 
t slighe gu Sur. 

8 Agus thublurirt e, A Hagair, a 
bhan-oglaich Sharai,cia as ;i thàinig 
thu, agus c.'àite tha thu dol ? Agus 
thubhairt ise, Tha mi teicheadh o 
gbnùis Sharai mo bhar.-r.i.haighstir. 

9 Agus thubhairt aingcal aa,Tigh- 
earna ria, Pill a da'ionnsuidh do 
bhan-mbaighstir, agus ùmblaich thu 
fèin f 'a làimh. 

H> Agus thubhairt ainjreal an 
Tigbearaa r:'a, Meudaichidh rnise 
g^i mòr do shliochd, agus cha'n 
ainnhear e thaobh Iìonmhoire^chd. 

lì A.?us tliubhairt aingeal an 
Tighearna ria, Feucb, tha thu torr- 
acb, agus beiridh tu mac, agus bheir 
thn Ismacl mar ainm air, do bhrì' 
gu'n d'eisd an Tigbearna re t'an- 
shocair m. 

12 Agus bithidb e 'na dhuine 
fìadhaich ; bithidh alàmh an aghaiùh 
gach duine, agus làmh gach 'duhie 
'na aghaidb-san ; agus sm fianais a 
bhràith.rean ui'.c gabhaidh se comh- 
nuidh. 

13 Asrus ghoir i ainm an Tighcam' 
a labhair ria, Thnsa Dhe « la 'g am 
f'haicinn; oir thubhairt i, An e gu'n 
robh a^ams' ann an so mar au 
ceudna 'sùil ris au Ti sin, a ta 'gam 
fhaicnn ? 

14 Uime sin ghoir i do'n tobar, 
Beer-la-hai roi; i'euch, a ta e eadar 
C'ades agus Bered. 

i asfjaìì. 1 mar is malh hat, 

ìnar a'chlthear dhuit. 

m rc. d' thrìobluid. 

15 G E N £ S I S. 15 Agus rug Hagar mac do Abram : 
agus thug Abram Ismael mar ainm 
air a mhac, a rug Hagar. 

16 Àgiis bliaAbram ceithir fich- 
eacl agus sè' biiadhna' dh'aois, 
'nuair a rug Hagar Ismael do 
Abram. 

CAIB. xvn. 

AGUS 'nuair a bha Abram ceithir 
lìchead agus naoi' bliadhna' 
deug a dh'aois; dh'fhoillsich an 
Tigheam e fèin da, agus thubhairt e 
ris, Is mise 'n Dia uile-chumh- . 
achdach; gluais thusa a'm' f hianais, 
agus bi' iomlan a . 

2 Agus ni mi mo choi'-cheangal 
eadar mise agus tliusa, agus meud- 
aicliidh mi thu gu h-anbarrach. 

3 Agus thuitAbram air eudanb; 
agus labhair an Tigheama ris, ag 
radh, 

4 Do m' thaobh-sac, feuch a ta 
mo choi'cheangal riut-sa, agus 
bithidh tu a' t' athairmhòrainchinn- 
each d : 

5 Agus ni'n toiiear a so amach 
Abram mar ainm ort, ach bithidh 
Abraham agaeì mar ainm; oir rinn 
mi thu a't' athair mhòrain chinn- 
each. 

6 Agus ni mi thu ro-diìolmhar, 
agus ni mi dhìot cinnicli, agus thig 
righrean amach asad. 

7 Agus d;iingnichidh mi mo choi'- 
cheangal earlar mis' agus thusa, 
agus (ìo shliochd a'd' dhèigh, 'nan 
gmealachaibh, mar choi'cheangal 
siorruidh gu bhi m' Dhia dhuitse, 
agus do d' shliochd a'd' dhèigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse, agus do 
d' shliochd a'd' dhèìgh, am fearann, 
anns am bheil thu a'd' choigreach c 5 
tìr Chanaain uile, mar sheilbh shior- 
ruidh ; agus bithidh mise a'm' Dhia 
d'ioibh. 

9 Agus thubhairt Dia re h-Abra- 
ham, Coirnhididh tu uime sin mo 
choi'-cheangal, thu fèin, agus do 
shliochd a'd' dhèigh, 'nan gineal- 
achail)h. 

10 Somochoi'-cheangal achiomh- 
-eadast sibh eadar mise agvis sibhse, 
a<His do shliochd a'd' dhèigh; Gu'n 
timchioll-gheairar gachleanabh mic 
'nar measg. 

11 Agus timcliioll-ghearraidh sibh 
feoil b'hur roimh-chroicinn s, agus 
bithirlh e 'na chomhar' a' choi'- 
cheangail eadar mise agus sibhse. 

12 Agus am mac 'nar measg, a 

afoìrfe, diongmhalta. 

baod'ainn; aghaidh. c air mo 
shon-sa. ^fhineacha. 
c fearann do chuairt. t ghleidheas. 
zroi'-chraiciìtn. 

16 bhios ochd lathan a dh' aois, fim- 
chioll-ghearrar e,gach ìeanabh mir;' 
nar ginealachaibh, esan àbheivear 
'san tigh, no cheanncharle h-airgiod 
o choigreach air bith, nach 'eil do 
d'shliochd-sa. 

13 Timchioll-ghearrar gu cinn- 
teach esan, a bheirear a r d' thigh, 
agus esan acheannchar le t'airgiod : 
agus bithidh mo choi'-cheangal 'nar 
feoil-sa mar choi'-cheangaì sior- 
ruidh. 

14 Agus an leanabh'mic neo-thim- 
chioll-ghearrta, aig nach timchioll- 
ghearrar feoil a roimh-chroicinn, 
gearrar an t-anam sin amach o 
shluagh: bhris e mo choi'-chean- 
gal. ' 

15 Agus thubhairt Dia re h-Abra- 
ham, A thaobh Sharai do mhnà, cha 
toir thu Sarai mar ainm oirreh, oir 
is e. Sarah a h-ainm. 

16 Agus beannaichidh mis' i,agus 
bhe^r mi dhuit mar au ceudna linac 
uaithei: seadh, beannaichidh mi i, 
agus bithidh i 'na màthair chinn- 
each; thig 1 righrean phoibleachm 
uailhe. 

17 An sin thuit Abraham air 
aghaidh, agus rinn e gàire; agus 
thubhairt e 'na chridhe, Am beirear 
mac dha-san ata ceud bliadhna 
dh'aois ? Agus am beir Sarah, ata 
deich agus ceithir fichead bliadhna' 
dh'aois, mac ? 

18 Agus thubhairt Abiaham re 
Dia, O gu maireadh Ismael beo a'fe' 
fhianais ! 

19 Agus thubhairt Dia. Gu cinn- 
teach beiridh do bhean Sarah mac 
dhuit ; agus bheir thu Isaac mnv 
ainm air: agus daingnichidh mise 
mo ehoi'-cheangal ris, mar choi'- 
cbeangal siorruidh, ayus r'ashliochd 
'na dhèigli. 

20 Agus a thaobh Ismaeiì ehuala 
mi thn : l-'euch, bheannaich mi e, 
agus ni mi sìolmhar, e, agus cuiridh 
mi 'n lionmhoireachd e gu h-anbarr- 
ach. Dà cheannard deug ginidh se, 
agus ni mi e 'na chinneach mor. 

21 Ach ino choi'-c.hcangal daing- 
nicliidh mi re h 7 Isaac, a bheireas 
Sàrah dhuit 'san àm so auns an ath- 
bhliarihna. 

22 Agus sguir e bhi labhairt ris" ; 
agus chaidh Dia suas n Abraham. 

•23 Agus ghabh Abraham Ismael a 
nthac, agusiadsap uile a t'ugadh 'na 
thigh, agus i&dsan uile a cheann- 
chadh leairgoid-san, gach lirionnacb 
a measg dhaoine tighe Abrahaim; 

h orra: uire, Eir. ' uaipe. 
I bithidh. m shlogk. 

n bhi caìmit ris, còmttrarth. C A I B, XVIIJ. agus thinichioll-glicfìrr e feoil an 
voimh-chroicinn anus a' cheart là 
sia fèÌB, mar a thubhairt Dia ris. 

24 Agus hha Abraham ceithir 
fìchead agus naoi' bliadhna' deug a 
dh' aois, 'nuair a thintchioll ghear- 
radh dha feoil a roimh-chroicinn. 

25 Agus bha Isntacl a mhac tri' 
bliadltna' dcug a dh'aois, 'nuair a 
thimchioll-gheTtrraeh dha feotl a 
roimh-chroicinn. 

2C> Anns a' cheart là sin fèin thitn- 
ehioll-ghearradh Abraham, a^us 
Ismael a mhac. 

27 Àgus thimphkll-ghearradh 
maille ris uile dhaoin' a thighe, a 
rugadh 'tic thigh, agus iadsan a 
cheannchadh le h-airgiod o mhac 
coigrich a. 

CAIB. XVIII. 
\ GUS dh'fhoillsich anTigbearn' 
xjl e fèin da ann an còmhnard 
IVIhamrei>, ftsus e 'na shuidhe an 
dorus a' bhùtha ann an teas an là. 

2 Agus thog e suas a shùilean, 
agus dh'amhairc e, agus feuclt, bha 
triuir dhaoin' a' seasamh làimh ris; 
agus 'nuair a chunnaic e iad, ruidh 
e 'nan coinneamh o dhorus abhùtha, 
agus chrom se e fèin gu ìàr. 

3 Agusthubhairtc, Mo thighearna, 
ma fhuarr mi nis deagh-ghean a'd' 
shùilibltc, guidheam ort, na rach 
seachad air do sheirbhiseach. 

4 Thugar an so guidheam oirbh, 
beagan uisge,agus ionnailibh (i bhur 
casaue, agus leigibh bltur n-anail 
fuidh 'n chraoibh. 

5 Agus bheir mise 'n so greim 
arain,agus neartaiehibh bhur cridhe ; 
an dèigìt sìn imichidh sibh romh- 
aibh, oir is atm uime sin a thàinig 
sibh a dh'ionnsuidh bhur seir- 
bhisich. Agus thubhairtiadsan, Dean 
eadhon mar a thubhairt thu. 

6 Àgus ghreas Abraham f do'n 
bhùth a dh'ionnsuidh Sharaih, agus 
thubhairt e,Dean cabhags, taoismnh 
tri' rniosaireau do mhìn phlùr, agus 
dean araini air leachd an teinteinni. 

7 Agus vutdh Abraham a dh'ionn- 
suidh a chruidh m, agus ghabh e 
laogh maoth agus math, ngus thug 
e dh'ògauach e, agus rinn e deifir n 
g'a dheasachadh. 

8 Agus ghabh e im agus bainne, 
agus an laogh a dheasaich e, agus 
chuir e air am beuiaobh iad; agus 

a o choìgreack. b aig daragaibh 
JMkamre. c q't'fkianais. 

d nighibk. c cosa. S rinn 

Abrahamcabkag. s deifrich. 

h fuh%. i breacajan. 

1 leachd an teaiìaich. 

m do'n bhv.ar. n cabhaj. sheas e làirah riu fuidh 'n chraoibh, 
agvts dh'ith iad. 

9 Agus thubhart iad ris, C'ait' am 
bhfìl Sarah do bhean 3 Agus thubh- 
airt esan, Feuch, anns a' bhùth. 

10 Agus thubhairt e, Gu cinnteach 
pillidhmi t'ionnsuidh a rèir àrno na 
beatha; agus feuch, bithidh mac aig 
Sat ah do bhean. Agus chuala Sarah 
sin ar.n an dorus a' bhùtha, a bha 
air a chùl. 

11 A nis bha Abraham agus Sarah 
sean, agus air dol air an aghaidh gu 
math anti an aois : agus sguir Sarah 
a bhi rèir dòigb nam ban. 

12 Uime sinn rinn Sàrah gàire 
innte fèin, ag ràdh, 'An dèigh 
dhomhsa fàs aosda, am bi subhach- 
asp agam, agus gu bheil mo thigh- 
earna aosda rnar an ceudna ? 

13 Agns thubhairt an Tighesnra 
re h-Abraham, C'ar son arinn Sarah 
gàire,ag ràdh, 'Tv e gu'm beirmise 
gu cinnteach leanabh, agus mi 
ao.smhar? 

14 Am bheil ni air bith do- 
dheantar do 'n Tighearna ? 'Sart 
am shuidhichte piìlidh mi a't' ionn- 
suidh, a rèir àm na beatha, agus 
bithidh mac aig Sarah. 

15 'An sin dh'aicheuns Sarah, ag 
radh, Cha d'rinn mi gàire : oir bha 
eagal oirre. Agus thubhairt esatt, 
Ni h-eadh, oir rinn thu gàire. 

16 Agns dh'èirich na daoin' as 
sin, agus dh'amìtairc iad rathad 
Shodoim t agus chaidh Abraham 
maille riu g'an cur air an t-slighe u . 

17 Agus'thuhhairt aa Tighearna^ 
An ceil mi air Abraham an ni sinn, 
ata mi gus a dheanamh ; 

18 Agus gu'm f'às Abraham gu 
cinnteach 'na chinneach mòr agus 
cumhachdach, agus gu'm beann- 
aichear annsan uile chinnich na 
tahnliainn ? 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n 
d'thoir ea àithne d'a chloinn, agus 
d'a theaghlach 'na dhèigh, agus 
gleidhidh iadsan slighe tìn Tigh- 
earna, a' deanamh b ceartais agus 
brcitheanais ; chum as gu'-n d'thoir 
an Tjghearn' air Abrahatn an ni sin 
a Iabbak e m'a thimchìoll. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, 
Do bhrì' gu bheil giaodh Shodoim 
agus Ghomorraih mòi*, agus do bhrì, 
gu bheil am peacacih air an-tromach- 
adh gu h-anbarracli t ; 

o aimsir. p ioil-inntinn. 

r cruaìdh. s dh' 'àicheadh, dk'ob r 
shemi.. Eir. tguS'odom. t ^ 
u a thoirt coimhideachd dhoibh. 
a gu'n toir. b a dlieanamh. 

cgumòr. 

17 G E N E S I S. 21 Thèid mi sìos a nis, agus chi 
mi, ma rinn iad gu lèir a a reir a 
ghlaoidh, a thàinig a'm' ionnsuidh ; 
agus mar do rinn, bithidh lìos agam. 

22 Agus thionndaidh na daoin' an 
aghaidh as sir, agus ghabh iad an 
t-slighe gu Sodom : ach sheas Abra- 
ham fathast an làthair an Tighearna. 

23 Agus thàinig Abraham am 
fagusb, agus tbubhairt e, An sgrios 
thusa mar an ceudna an t-ionracanc 
maille ris an aingidh d. 

24 Ma's e's gu bheil leth-cheud 
ionracan an' taobh a stigh do'n 
bhaile, an sgrios thu mar an ceudna, 
agus nach caomhain thu'n t-àit' air 
son an leth-cheud ìonracan ata ann ? 

25 Gu ma fada robh e uats' a 
dheanamh air an dòigh so, an t-ion- 
racan a mharbhadh maille ris an 
aingidh, iònnasgu'mbi 'nt-ionracan 
mar an t-aingidh : Gu ma fada robh 
sin uatsa. Nach dean Breitheamh 
na talmhainn uije eeartas ? 

26 Agus thubhairt an Tighearna, 
Ma gheibh mi ann an Sodcm leth- 
cheud ionracan 'an taobh a stigh 
do'nbhaile, 'an sin caomhnaidh mi 
7 n t-àit' uile air an sgàth-sane. 

27 Agus f hreagair Abraham, agus 
thubhairt e, Feuch a nis, ghabh mi " 
orm fèin labhairt re m' Tighearnaf, 
agus gun annam ach duslach agus 
luaithres. 

28 Ma's e's gu'm bi cùigearh a 
dh'uireasbhuidh air an leth-cheud 
ionracan, an sgrios thu'm baile uile 
air son easbhuidhi chùigir? Agws 
thubhairt e, Cha sgrios mi e, nia 
£heibh mi'n sin cùigl agus dà 
fhichead. 

, 29 Agus labhair e ris a rìs, agus 
thubhairt e, Ma's e's gu'm faighear m 
an sin dà fhiehèad? Agus thubh- 
airt e, Cha dean mi e air sgàth dhà 
f hichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Oh .' na 
biodh fearg air mo Tlrighearna, 
agus labhraidh mi: Ma's è's gu'm 
faighear ann an sin deich'ar fhich- 
ead ? Agus thubhairt e, Cha dean 
mi <?, ma gheibh mi 'nsin deich 'ar 
fhichead. 

31 AgUs thubhaiit e, Feuch a nis, 
ghabìi mì orm fèin labhairt re m' 
Tbighearna: Ma's e's gu'm faighear 
fìchead 'an sin ? Agus" thubhaìrt e, 
Cha sgrios mi e air son f hichead. 

32 Agus thubhairt e, Oh ! na biodh 

a d'arlreadh. b amfogus. 

c am fìrean. ll maìlle ris a' 

chiontach. e air an son-san. 
{ ris an Tighearna. s luàth. 

h cùignear, cò'tguenr. i dìth. 
1 coig. m fuiahear. 

m- fearg air mo Thighearna, agus labh- 
raidh mi 'mhàin an aon uair so : 
Ma's e's gu'm faighear deichnear an 
sin? Agus thubhairt e, Cha sgrios 
mi e air sgàth dheichnear. 

33 Agus dh'imich an Tighearna 
roimhe, 'nuair a sguir e do làbhairt 
reh-Abraham: agus phill Abraham 
g'a àite fèin. 

CAIB. XIX. 

AGUS thàinig dà aingeal do 
Shodom 'san fheasgar, agus 
blia Lnt 'na' shuidhe ann an geata 
Shodoim : 4 agus 'nuair a chunnaic 
Lot iad, dh'èirich e suas nan coinn- 
eamh agus chrom se e ièin air 
aghaidh gu làrn. 

2 Agus thubhairt e, Feuch a nis, 
mo thighearnan, tionndadhaibh a 
steach°, guidheam oirbh, do thigb. 
bhur seirbhisich, agus fanaibh re na 
b-oidhche, agus ìonnailibh bhur 
casan, agus èiridh sibh gu moch, 
agus thèid sibh air bhur turusp. 
Àgus thubhairt iad, Ni ìi-eadh, ach 
fanaidh sinn air an t-fraid rè na 
h-oidhclie. 

3 Agus choi'-èignich e iatl, agus 
thìonndaidh iad d'a ionnsuidh, agus 
chaidh iad a steach d'a thigh : agus 
rinn e cuirmr dhoibh, agus dheas- 
aich e aran neo-ghoirtichte s agus 
dh' ith iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a 
luidhe, chuairtich t daoine a' bhaJle 
an tigb, eadhon daoine Shodoim, 
araon sean agus òg, an sluagh uile o 
gach cearna." 

5 Agus ghairm iad air Lot, agus 
thnbhairt iad ris, C'àit' am bheil na 
daoin' a thàinig a't' ionnsuidh an 
nochd? Thoir amach iad d'ar n- 
ionnsuidh, chum as gu'n aithnicli 
sinn iad. 

6 Agus chaidh Lot amach d'an 
ionnsuidh air an dorus, agus dhruid 
e. 'n dorus 'na dhèigh, 

7 Agus thubhairt e, Na dean- 
aibh, guidheam oirbh, mo bhràithre, 
gnicmh cho olc. 

8 Feuch a nis, fha agam dithis 
nigheana do nach b'aithne fear ; 
leigibh leam, guidheain oirbh, an 
toirt amach d'ar n-ionnsuidhu agus 
deanaibh riu mar is àill Ieibh u : 
amhàin air na daoinibh so na dean- 
aibh a' bheag, oir is ann a chum na 
crìche so a thàuvig iad fuidh sgàile 
mo thighe-se. 

n le aghaìdh ris tin làr. 
o tcannailìh a steach. 
p slighe. Eabh. r cuilm,ftisd. 
s neo-gheuraichte,gnìi bhcirm, gun 
laihhin. 1 dh'iadk. 

" mar is math leibh. C A 1 B. XIX. 9 Agus thubhairt iadsan, Seas air 
t'ais. Agus thubhaht iad a rls, 
Thàinig am fcar so 'na aonar air 
chuairt, agus is àill leis a bhi 'na 
bhreitbeamh : A nis buinidh sinne 
riutsa ni's ìniosa na riu-san. Agus 
rinn iad èigina mhòir air an duine, 
eadhon air Lot, agus thàinig iad am 

/agus a bhriseadh an doruisì 

10 Ach chuir na daoin'a mach an 
ìàrnh, asjus thug iad Lot asteach d'an 
ionnsuidh do'n tigh, agus dhùinb 
iad an dorus. 

11 Agus bhuail iad na daoin', a 
bha aiy,- dorus an tighe, le doille, 
cadar bhe:ì«- agus mhòr<-: iounasd 
gu'n do sgìthich iad iad fèin ag 
iarradh an doruis. 

12 Agus thubhairt na daoine re 
Lot, Co tuilìeadh a f/i'agad an so ? 
Do chliamhuin, ngus do mhic, agus 
do nigheana, agùs ge b'e ni a"ro 
agad 'sa' bhaile', thoir amach iad as 
a2i àite so : 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so 
asgrios, do bhri' gu bheil an glaodh 
air f'às mòr 'anlàthair an Tigbearna; 
agus cliuir an Tighearna smne g'a 
sgrìos c . 

14 Agus chaidh Lot a mach, agus 
iabhair e r'a chleamhnaihh, a phòs 
a _ nìgheananr, agus thubhairt e, 
Eiribh, rachaibh amach as an àite 
so, oir tha'n Tighearaagus am baile 
so a sgrios: Ach bha e mar neach 
a bha re fanoid ann an sùiiibh a 
chleamhna.' 

_ 15 Agus 'nuair a dh'èiricb a mhad- 
ainn, ann an sin ghreas na h-aingil 
Lot, agràdh, Eirieh, gabh do bhean, 
agus do dhkhis nighean ata'n so, 
an t -eagal gu'n sgriosar thu ann an 
ainoulheachd a bhaile. 

16 Agus, 'nuair a bha e deanamh 
mòille, 'an sin rug na daoin' air 
làimh ai r, agu s air làimh ai r a mhnaoi , 
agus air làimh air a dhithis nighean ; 
air do'n Tighearna bhi tròcaireach 
dha.- agus thug iad amach e, agus 
chuir iad e'n taobh a muigh do'n 
bhaile. 

17 Agus 'r.uair a thug iacl amaeh 
iad, thubhairt e, Tcich air son 
t'anma; na seall a'd' dbèigh, agus 
na stad 'sa' chòmhnard uiles: teich 
do'n t-sliabh, an t-eagal gu millear 
thu. 

18 Agns thubhairt Lot riu, Oh ! 
ni h-ann mar sin, mo thighearna. 

19 Feuch a ni's, fbuair do sheir- 

a spaim. b dkruid. 

c ò're bheag gus a' inhòr. Eabh. 
d air chor agvs. e g'an sgrios. 

f a ghahh a nigheana. z nafan 'sa 
ckònard idir. bhiseach deagh ghean a'd' shùilibh, 
agus mheudaich thu do throcair, a 
nochd thu dhomsa le m'anam a 
theasairginn: agus cha'n urrainn 
mise doì as do'n t-sliabh, an t-eagal 
gu'n d'thigh olc eigin orm, agus 
gu'm faigh mi bas. 

2J Feuch anis, tka 'm baile ud 
am fagus gu teicheadh d'a ionn- 
suidh, agus e beag; leigear dhomh a 
nis teicheadh 'an sud, (nach beag 
e ?) agus bithidh m'anam beo. 

21 Agus thubhairt e ris, Feuch, 
ghabh mi re t'athchuinge 'san ni so 
mar an ceudna, nach sgrios mi'ra 
baile so, mu'n do labhair thu. 

22 Greas ort, teich 'an sud, oir 
cha 'n urrainn mi ni air bith a dhean- 
amh gus an d'thèid thu'n sud ; uime 
sin thugadh Soar mar aiam air a 
bhaiìe. 

23 Bha ghrian air èirigh "àir an 
talamh, 'nuair a chaidh Lot a steach 
do Shoar. 

24 'An sin thug an Tigheai-n air 
pronnasc agus teinne fasadh air 
Sodom agms air Gomorrah a nuas 
o'n Tigbeama as na nèamhan. 

25 Agus sgrios e na b;:ilte sin, 
agus an còmhnard uile, agus uile 
luchd-àiteachaidhnambailtean,agus 
na dh'fhàs air an talamh. 

26 Ach sheall abhean 'na dèioH o 
ch ùIaobh,agus dh'f hàs i 'na carradh i 
salainn. 

27 Agus chaidh Abraham suas 
moch 'sa' mhadainn do'n àit,e, anns 
an do sheas e 'n Làthair an Tigh- 
earna. 

28 Agus sheall e air Sodom agus 
Comonah,agus airfearann a'chòmh- 
raird uile 1, agus chunnaic e, agus 
feuch, chaidh deatach na tìre suas 
mar dheataL'h àmhaìnn m - 

29 Agus 'nuair a sgrios Diabailt- 
ean a' chòmhnaird, 'an sin chuimh- 
nich Dìa air Abraham, agus chuir e 
mach Lot a meadhon an lèir-sgrios, 
'nuair a sgrios e na bailtean, anns 
an robh Lot 'na ehòmhnuidh. 

30 Agus chaidh Lot suas a Soar, 
agus ghabh e comhnuidh 'san 
t-sliabh, agus a dhithis nigìiean 
mailleris; oir bha eagal air còmh- 
nuidh ghabhail ann an Soar : agus 
ghabh e còmhnuidh ann an uaimh, 
e fèin figus a dhithis nighean. 

33 Agus thubhairt an tè bu shine 
ris an tè a b' òige, T!w ar n-athair 
sean, agus cha '?i 'eit fear air an 
talamh gu teachd a steach d'ar 

h gu'm bp.ir. i pillar. sasg- 

1 agkaidh Shodoim agus Ghomorraih, 
agv.s air aghaidh fearain a' chòn- 
aird uile. m fuirnis. 

19 6 E N E S 1. S. n-ionnsaìtlh 5 & 'rèir gnàtha a na 
talrabainn ui.le. 

^ 32 Thig, thugsrmaid air ar n-athair 
f ìon òl,agus luidheamaid mailleris, 
chum as gu'n glèidh sinn sliochd t> 
o ar n-athair. 

33 Agus thug iad air an athair 
fìon òl air an oidhche sin : agus 
chaidh an tè bu shine steach, agus 
luidh c i maille r'a h-athair ; agus 
cha do mhothaich e 'nuair aluidh i 
sìos, no 'nuair a dh'èirìch i. 

84 Agus air an /et-maireach d 
thubhairt an tè bu sbine ris an tè a 
b'òigc,Feuch, luidh mise 'n reidhrc 
maille re m' athairj thugamaid air 
fìon ol an nochd mar an ceudna, 
agus rachsa steach, agwsluidh maille 
ris, chum as gu'n glèidh sinn sliochd 
o ar n-athair, 

35 Agus thug iad air an athair 
f ìon òl air an oidhche sin mar an 
ceudna : agus dh'èirich an tè b'òige, 
agus luidh i maille ris, agus cha do 
mhothaich e 'nuair a luidh i sìos, 
no 'nuair a d'hèirich i. 

36 Mar so bha cìithis nighean Lot 
torrach aig an athair. 

37 Agus rug an tè bu shine mac, 
agus thug i Moab mar ainm air : 's 
esan athair nam Moabach gus an 
là'n diugh. 

38 Agus an tè b'òige, rug ise mar 
an ceudna mac, agus thug i Ben- 
amrni maraimnair: 's esan athair 
chloinn Ammoin gus an là'n diugh. 

CAIB. XX. 

AGUS dh'ìmich Abraham as sin 
d<rn tìrmu dheas, agus ghabh 
e còmhnuidh eadar Cades agus Sur ; 
agus bha e air chuairt anu au Gerar. 

2 Agus thubhairt Abraham mu 
'Sharah a bhean, 'Si mo phiuthar i : 
Agus chuir Abimelech righ Gherair 
teackdaire uaithe, agus ghabh e 
Sara'i. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimelecli 
a*in an aislingf 'san oidhchè, agus 
thubhairt e ris, Feuch, is duina 
marbh thu, air sòn na mna a ghabh 
thu ; oir is bean duin' eil' i. 

4 Ach cha d'thàir.ing Abimelech 
am f'agus d'i g, agus thubhairt e, A 
thighearua,- am marbh thu mar an 
ceudna cinneach ioni.uic? 

5 Nach iY thuhhairt esan riumsa, 
'iSi mo phiuthar i? agus thubhairt 
ise, eadhon ise fèin, 'Se mo bhràth- 
air e : ar.n an trciblidhireas mo 
chridhe, a'gus ann an neo-chionta 
mo làmh rinn mi so. 

a chachda, ccr, modk. b slol. 
C laidh. A air a' nhàireach. 

e an rt r, an ruoir. f bruadar. 

2 'na còir. 
20 6 Agus thubhairt Dia ris ann an 
aisling, Seadh, tha tìos agam gur 
ann an treibhdhireas do chridhe a 
rinn thu so, agus chum mise ìnar ara 
ceudna thu o pheacachadh a'm' 
aghaidh: uime sin cha do leig mi 
leat beantainn ria. 

7 A nis ma'ta thoir air ah-ais 
do'n duine a bhean, oir is f'àidh e, 
agus ni e ùrnuigh air do shon, agus 
bithidh tu beo : ach mur d'thoir thu 
air a h-ais i, biodh tìos agad gu*as 
faigh thu bàs gu cinnteach, thu fèm 
agus gach uile a's leat. 

ò' Uime sin, dh'èirich Abiiweleciì 
moch 'sa mhadainn, agns ghairm e 
a sheirbhisich uile, àgus db'aithrisì 
enanilbe sin uile 'nan èisdeachd; 
agus bba eagai mòr air na daoine l. 

9 'An sin ghaitm Abimelech air 
Abraham, agus thubhairt e ris, Ciod 
so a rinn tbu oirn ? agus ciod an 
eucoit m a rinn mis'ort, gu'n d'thug 
thu ormsa, agus air mo rìoghachcì 
peacadh mòr? rinn thu gnìomharan 
ormsa, nach bu chòir a dheanamh. 

10 Agus thubhairt Abimelech re 
h-Abrabam, Ciod a chunnaic thu, 
gu'n d'rinn thu an ni so ? 

11 Agus thubhairt Abraham, A 
chionn gu'n d' thubhairt mi n annam 
fèin, Gu cinnteach eha 'n'eil eagaì 
an Tighearna 'san ionàd so ; agus 
marbhaidh iad mi air son mo mhnà. 

12 Agus gidheadh 'si gu deimhin 
mo phiuthar i, nighean m'athar i, 
acb cha'n i nighean mo mhàthar ; 
agnabha i agatn mar mhnaoi. 

13 Agus 'nuair a thug D'a srm do} 
ait m'aineolo o thigh" m'athar, 'an 
sin thubhairt mi riap, 'Se so do 
chaoimhnèas a nochdas tu dhomhsa ; 
Anns gach àite d'an d'thig r sinn, 
abair- mu m' thimchioll, 'Se mo 
bhiàthair e. 

14 Agus "ghabh Abimelech caor- 
aich, agus buar s, agus ògiaich agus 
ban-oglaich t, agus thug e iad a 
dh'Abraham, agus thug e air ah-ais 
dha Sarah a bhean. 

15 Agus thubhairt Abimelech, 
Feuch, thà m'f hearann fa d' chòmh- 
air : gabh cònih:i.uidh far an tait- 
neach !eat. 

1G Agus re Sarah thubhairt e, 
Feuch, Ihugmiinìle bonn aivgid do 
d' bhràthair: feuch, tha e dhuitse « 
'na chòmhdachadli sùl do gach uile 

Ii aisig. i dh'innìs. 

1 dWoilltich na daoine. m «> 

ckoirc, an cron. n fju'ii do smuain- 
ich, gu'n do shoail mi. ° aìr 

choigrick. p ritke. t d'an. tig. 
s crq.it> i daimk. t seirbhisick. 

u bithidh so dkuitse. C A I B. XXI. tita maille riut, agus maille ris gach 
uile: mar so fluiair i achmhasana. 

17 Agus rinn Abraham ùrnuighre 
IHa ; agus leighis Dia Abimelech, 
agus a bhean, agus a bhan-oglaich, 
agus rùgiad clann. 

18 Oir tlhruid t> anTighearna suas 
gach bolg ann an teaghlacfa Abime- 
leich, air son Sharaih ranà Abra- 
haim. 

CAIB. XXI. 

A GUS dh'amhairc an Tighearn' 
-la. air Sarah c mar a thubhairt e ; 
agus rinn an Tigfaearna do Sharah 
mar a labhair e. 

2 Oir dh'l'hàs Sarah torrach, agus 
rug i mac do Abraham 'na shean 
aois, 'san àm shuidhichte, mu'n do 
labhair Diaris. 

_ 3 Agus thug Abraham Isaac mar 
ainin air a mhac a ruga Jh dha, a rug 
Sarah dha. 

4 Agus thimchioll-ghearr Abraham 
Isaac a mhac, 'nuair a bha e ochd 
lathan a dh'aois.mar a dh'àithn Dia 
dha. 

5 Agus bha Abrahamceudbliadh- 
na dh'aois, 'nuair a rugadh a mhac 
Isaac dha. 

6 Agus thubhairtSarah, Tlmg Dia 
orm gàire dheanamh : agus gach 
neach a chluineas, ni e gàire maiile 
riuin. 

7 Agus thubhairt i. Co a theireadh 
re h-Abraham, gu'nd'thugadh Surah 
cìocfa do chloinn, oir rug mi mac 
dha 'na shcan-aois? 

8 Agus dh'fhàs an leanabh, agus 
chuireadh bhàrr na cìch e<l: Agus 
rìnn Ahraham cuirm mhòr 'san là 
an do chuireadh Isaac bhàrr na 
cìche. 

9 Agus chunnaic Snrah mac 
Hagair na ban-Eiphitich, a rug i 
dh 'Àbraham, re fanoid. 

10 Uime sin thubhairt i re h-A- 
braham, Tilg amach,a'bhan-tràille e 
so, agus a mac ; oir cha bhi mac na 
ban-tràilleso 'naoighremaille re m' 
mhac-sa, eadhon re h-Isaac. 

11 Agus bha'n ni ro-dhoilgheas- 
ach ann an sùilibh Abrahaim, air 
sonamliic. 

12 Agus thubhairt Dia re h-A- 
braham, Na biodh e doilgheasach 
a'd' shuilibh air son an òganaich, 
agusair sondobhan-traille: athaobh 
gacli ni a thubhairt Sarah riut, èisd 
r'a guth : oir is ann an Isaac a 
dh'ainmichear f dhuitse sliochd. 

a chronaicheadh i. b dhruid 

gu daingean. « dh'fhiosraich, 

chuimhnich an Tighearn'' airSarah. 
d chuireadh air dìol e. U' bhann- 
tr àill bhean dhaor. 1 yhoìrear. 13 Agus mar an ceudna do mhac 
na ban-tràille ni mise cinneach, do 
bhrigh gur e do shliochds' e. 

14 Aj?us dh'èirich Abraham suas 
gu moch 'sa' mhadainn, agus ghabh 
e aran, agus searrags uisge, agus 
thug e sin do Hagar, agus chuir e 
air a gualainn e, a^us an leanabh ; 
agus chuir e air falbìi i : agus dh'im- 
ich i, agus chaidh i air seacharan, 
'am fàsach Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadfah an t-uisge 
o'n t-searraig ; agus thilgi 'n leanabh 
fuidh h-aon do ha preasaibh i. 

16 Agus dh'fhalbh i, agus shuidh 
i sìos f 'a chomhair, tamull math 
uai t h , mvr thim ch i ol I ùrchui r saigh de : 
oir thubhairti, Na faiceam bàs an 
leinibh. Agus shuidh i f'a chomhair, 
agus thog i suas a guth, agus ghuil i. 

17 A<;us chuala Dia guth a» 
òganaich : agus ghairm aingeal Dè 
air Hagar o nèamh, agus thubhairt 
e ria, Ciod a tha teachd riut, a 
Hagair? Na biodh eagal ort ; oir 
chuala Dia guth an òganaich far am 
bheil e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, 
agns gabh greiml a'd' làimh dheth, 
oir ni mise 'na chinneach mòr e. 

19 Agus dh'lhosgail Diaa sùilean, 
agus chunnaic i tobar uisge : agus 
chaidh i, agus lion i 'n t-searrag le 
h-uisge, agus thug i deoch do'n 
òganach. 

20 Affus bha Dia leis an òganach, 
agus dh'f hàs e suas : ac, r us ghabh e 
comlmuidh 'san ihàsach, agus bha 
'e na f hear-bosha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh 'am 
fàsach Pharaiu : agus ghabh a, 
mhàthair bean da a tnlamh na 
h-Eiphit. 

22 Agus 'san àm sin fèin labhair 
Abimelech,agus Phicliòl ard cheann- 
ard a shluaigh, re h-Abraham, ag 
ràdh, Tha Dia leat 'sgach ni ata thu 
deanamh. 

23 A nis uime sin mionnaich 
dhomhsa air Dia, nach buin thu gù 
fealltach riumsa m, no re 'm mhac, 
no re mac mo mhic; ach a rèir a' 
chaoimhneis a rinnmi riut, ni thusa 
riumsa, agus ris an tir anns an robh 
thu air chuairt. 

24 Agusthuhhairt Abraham, Bheir 
mi mo mhionnan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan 
do Abimelech air son tobair uisgè, 
a thug a seirbhisich Abimeleich 
amach le h-ainneartn. 

g soirre, buideal. h theirig. 

i craobhaibh. 1 glac. 

m riach de.an thufeall ormsa. 
n lefoirneart, leìs an làimh ladair. 

21 G E N E S I S. 26 Agus thubhaii t Abimelech, Cha 
b'fhiosrach mise co rinn an gnìomh 
so : cha d'innis thu fèin domh, agus 
cha mhò a chuala mi bheag m'a 
thimchioll ach an diugh a. 

27 Agus ghabh Abraham caoraich 
agus crodh, agus thug e iad do 
Abimelech : agus rinn iad le chèile 
coi'-cheangal. 

28 Agus chuir Abraham seachd 
tiain bhainionn do'n treud air leth 
leo fèin. 

29 Agus thubhairt Abimelech re 
h-Abraham, Ciodiad na seachd uain 
bhainionn sin, a chuir thu air leth 
leo fèin ? 

30 Agus thubhairt e, Oir gabh- 
aidh tu na seachd uain bhainionn 
sin o m' làimh ; chum gu'm bi 
iad 'nain fianais domhsa, gu'n do 
chladhaich mi 'n tobar so. 

31 Uime sin thug e Beer-seba 
mar ainm air an àitè sin, do bhrìgh 
ann an sin gu'n d'thug iad am 
mionnan le cheile. 

32 Mar so rinn iad eoi'-cheangal 
aig Beer-seba : 'an sin dh'èirich 
Abimelech suas, agus Phicbol, ard 
cheannard a shluaigh, agus phill iad 
do thìr namPhilistìneach. 

33 Agus shuidhich Abraham doireo 
chraobh aig Beer-seba, agus ghairm 
e 'h siu air ainm an Tighearna, an 
Dè shiorruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuairt 
ann an tfr nam Philistineach mòran 
do laithibh. 

CAIB. XXII. 

AGUS 'an dèigh nan nithe sin 
dhearbh c Dia Abraham , agus 
thubàairt e fis, Abrahaim. Agus 
thubbairt e, Feuch, tha mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan,Gabh anis 
do mhac, t'aon mhac Isaac, a's 
jomnhuinn leat, agus rach do thìr 
Sihoriaih d, agus thoir suas 'an sin 
e mar thabhartas-loisgt'e, air aon do 
na beanntaibh e dh'innseas mise 
dlir.it. 

3 Agus dh'èirich Abraham gu 
moch 'saftahaàainn ,agus dh'uighim- 
ich e asaU, agus ghabh e dithis 
d ? a òganaichs maille ris, 'agr.s a 
mhac ìsaac ; agus sgoilt e fiodh air 
son an tabhartais-loisg-te, agus 
dh'èirich e suas, agus chaidh e do 
'n àit' a dh'innis Dia dha. 

4 A nis air an treas là thog Abra- 
ham snas a shùilean, agus cìiunnaic 
e 'n t-àite fada uaithe. 

a gns an diugh. b badan coillc. 
c dhlfhcuch. à thoir ort tìr 

Mhoriaih. e ofrail lcisgle. 

t chuir e dioliuYd air iàeak 
i u dftù òganach. 
22 5 Agus thubhairt Abraham r'a 
òganaich, Fanaibhs'ann an so maille 
ris an asal, agus thèid mis' agus an 
gille h gu nuigei sud, agus ni sinn 
aoradhi, agus thig sinn arìsmd'ar 
n-ionnsuidh. 

6 Agus ghabh Abraham fiodh n an 
tabhartais-lcisgte, aguS chuir se e 
air muin a mhic Isaac ; agus ghabh 
e 'na làimh an teine, agus an sgian t 
agus dh'imich iad cuideachd ]e 
chèile. 

7 Agus labhair Isaac r'a athair 
Abraham, a^us thubhairt e. Athair : 
agiss thubhàtrt esan, Feuch tha mi 
'n so, a mhic. Agus thubhairt e, 
Feuch an teine, 's am fiodh ; ach 
c'àit, am bheil an t-uan air son tabh- 
artais-loisgte ? 

8 Agustimbhairt Abraham, Gheiblì 
Dia, a mhic, uan d'ia fèino air son 
tabhartais-Ioisgte : Marsin dh'imich 
iad cuideachdle chèile. 

9 Agus thàinig iad do'n àit' a 
dh'innis Dia dha,agus thog Abraham 
altair 'an sin, agus chuirp e 'm fiodh 
'an òrdugh ; agus cheangail e mhac 
Isaac, agus chuir e air an altair e 
air uachoar an f hiodha. 

10 Agus shìn Abraham amach a 
IàL.«h, agus ghabh e 'n sgian a 
mharbhadh a mhic. 

11 Agus ghlaodh r aingeal an 
Tighearna ris o neamh, agus thubh- 
airt e, Abrahaim, Abrahaim. Agns' 
thubhairt esan, Feuch, tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt e, Na leag do 
làmh air a' ghille, agus na dean ni 
sam bith air : oir a nis tha mi fios- 
rach gu bheil eagal Dè ort, do bhrì, 
nach do chum tliu do mhac, eadhort 
t'aon mhac uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a 
shùilean, agus dh'amhairc e, agus 
feuch, reithe air a chùlaobhs 'an 
sàs ann am preast air adhaircean ; 
agus chaidh Abraham, agus ghabh e 
'n reithe, agus thug e suas e mar 
thabhartas-foisgte 'n àit' a mhic. 

14 Agus thug Abraliam lehobhah- 
Iireth mar ainm air an àite sin : 
mar a theirear gvs an là'n diugh, 
Ann an sliabh ah Tighearna chith- 
ear e u. 

15 Agus ghlaodh aingeal anTigh- 
earna re h-Abraham an dara uair o 
nèamh. 

16 Agus thubhairt e, Orm fèin 

h «??, leanabh-gille. i gu ruig. 
i àdhradh. , m pillidh sinn. 

n connadh. o Chi Dia, a mhic, 
air son uain dhafein. Eabh. 
P leag. r ghairni. s « 

chàl-thaobh. t an caoir-dhris. 

» San t-sliabh chi an Tighearna. C A I B. XXIU. mhionnaich mi, avs' an Tigheavn' a 
chiunn gu'n d'rinn thu an ni so, agus 
nach do chum thu uam do mhac, 
eadhon t'aon mhac ; 

17 Gu'm beaneaich mi thu gu 
mòra, agusgu'n dean mi doshliochd 
ro lìoninhor eadhon marreultanèimh, 
agus mar an gaineamhb, a ta air 
tràigh na fairge: agus sealbhaichidh 
do shliochd geatadh an naimhde ; 

18 Agus beannaichear ann ad' 
shliochd-sa uile chinnich na tal- 
mhainn, a chionn gu'n d' èisd thu re 
m' ghut'h. 

19 Mar sin phill Ahraham dh'ionn- 
suidh òganacha ; agus dh'èirich iad 
suas, agus chaidh iad cuideachd gu 
Beer-seba; ngus ghabh Abvaham 
còmhnuidh aig Beer-seba. 

20 Agus 'an dèigh nan nithe sin 
dh'innseadh do Abraham, ag ràdh, 
Feuch, rug Milcah mar an ceudna 
micc do d' bhràthair Nahòr: 

21 Hus a cheud-ghin, agus Buds 
a bhvàthair, agus Cemuel athair 
Araim, 

22 Agus Chesed, agus Hadso, agus 
Pildas, agus Jdlaph, agus Betuel. 

23 Agus ghin Betuel Rebecah : 
an ochdnar sin rug Milcah do Nahor, 
bràthair Abrahaim. 

24 Agus a Ieannantf, d'am ò'ainm 
Reumah, rùg ise mar an ceudna 
Tebah, agus Gaham: agus Tahas, 
agus Maachah. 

CAIB. XXIII. 

AGUS bha Sarah beo ceud agus 
seachd bliadhna richeade- 
b'iad sobliadhnacha beatha Sharaih. 

2 Agus f huair Sarah bàs ann an 
Civia-tarha ; 'se sin Hebron ann an 
tìr Chanaain : Agus thàinig Abraham 
a dheanamh tuiridhfair son Shar- 
aih, agus a chaoidh g air a son. 

3 Agus dh'èirich Abraham suas ò 
Iathair a mhairbh, agus labhair e re 
mic Het, agràdli, 

4 Is coigveaeh agus fear-cuairt 
mise maille ribh : thugaibh dhornh 
seaìbh àit'adhlaich maiiìe ribh, agus 
gu'n adhlaic mi mo mharbh as mò 
shealladh i. 

5 Agus f Iireagairmic Het Abra- 
ham, ag ràdh ris, 

6 JEisd ruinne, mo thighearna : is 
uachdavan' cuiìihachdach thusa, 
5 nar measgne ; ann an roghainn m 

a Le beannackadh giCm beannaich 
mì thu. Eabh. '& a' yhaineamh, 
a , ghainmheach. c ctann. 

A a choi-Hcabach. e bha Sarah 

ceud agus seachd bliadhna fichead a 
dh'aois. f brbin. s a ghul, 
a chaoineadh. h tuama. i am' 
làthair. 1 prionnsadh. ^royhadh. ar n-àiteachan-adhlaic, adhlaic do 
mharbh : cha chum duine 'nar 
measg-ne àit' adhlaic uait, gu d' 
mharbh adhlac annn. 

7 Agus dh'èirich Abraham suas r 
agus chrom se e fèin do mhuinntiv 
na tire, eadhon do mhic Het. 

8 Agus labhair e riu, ag ràdh^ 
Ma's àill leibh o gu'a adhlaicinn mo 
mharbh as mo shealladh, èisdibh 
rium, agus labhvaibh air mo shonp 
re h-Ephron mac Shohair ; 

9 Chum as gu'n d'tlioiri' e dhomh 
uaimh Mhachpelaih aia aige, afa 
ann an crioch achaidh s air son 
uiread airgid 's is fiut i, thugndh e 
dhomh i m?.r sheilbh àit'-adhlaie 
'nar measg-sa. 

10 Agus bha Ephron 'na chòmh- 
nuidh ammeasg chloinne Het. Agus 
fhreagair Ephron an t-Hiteach 
Abraham ann an èisdeachd cloinne 
Het, eadhon gach neach a chaidh 
steach air geatadh a bhaile-san, ag- 
ràdh, 

11 Nabiodh e mar sin mo thigh- 
earna, èisdrium : an t-achadli bheir 
mi dhuit, agus an uairah a ta ann, 
bheir mi dhu.it ì : adhìaic do mharbh. 

12 Agus chrom Abvaham e fèin 
sios 'an Iàthair muinntir na tìre. 

13 Agus labhair e re h-Ephron 5 
ann an èisdeachd muinntir na tire, 
ag ràdh, Ach ma bheir thu seachad 
i, guidheam ort, èisd rium : bheir 
mi dhuit airgiod air son an achaidh, 
gabh uam e, agus adhlaicidh mi mo 
mharbh 'àn sin. 

14 Agus fhreagair Ephron Ahra- 
ham, ag ràdh ris, 

15 Mo thighe&rna, èisd rium : is 
fiu an t-achadh ceithir cheud secel 
airgid ; ciod sin eadar mis' agus 
thusa ? uhne sin adhiaic do mharbh. 

16 Agus dh'èisd Abraham re 
h-Ephron, agus thomhais Abraharn 
do Èphronant-airgiod, adh'ainmich 
e a-nn an èisdeachd mhac Het, ceithir 
cheud secel airgid, a gliabhas an 
ccannaiche a. 

17 Agus rinneadh achadh Eproin, 
a bha aun am Machpelah, a bha fa 
chomhair Mtiamre, an t-acaadh, 
agas an uaimh a bli' agus gach 
craobh bha 'san acbadh, a bka na 
chrich uiìe mu'n cuairt 

18 Daingean do Abraham mar 
sheilbh, a;m an làthair cloinne Het, 

i cha bhac duine 'nar measg-ne 
dliiot do mharbh adhìac 'na ait'- 
adhlaic. ° ma?s e ar toìl. 

p guidhibh, deanaibh mnoidhean as 
mo letk. rgu'n toìr. 

s fhearainn, a raoin. tiacft. 
u Ni h-eadh. a marvnta. 

23 G E N E S I S. am fianuis gach neach a chaiclh 
steach air geatadh a bhaile-san. 

19 Agus 'an dèigh sin dh'adhlaic 
Abraham Sarah a bhean, ann an 
uaimh achaidh Mhachpelaih, fa 
chomhair Mhamre : is e sin Hebron 
ann an tìr Chanaain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, 
agus an uaimh ata ann, daingean do 
Abraham, mar sheilbh àit'-adhlaic, 
ie mic Het. 

CAIB. XXIV. 

AGUS bha Abraham sean, agus 
air teachd gu h-aois mhòir a , 
agus bheannaich an Tighearn, Ab- 
raham 'sna h-uile nithibh. 

2 Asus thubhairt Abraham r'a 
sheirbhiseach bu shine 'na thigh, 
aiganrobhriaghbdh gach ni bh'aige, 
Cuir, guidheam ort, do làmh fui'm' 
shliasaid. 

3 Agus blieir mi ort mionnachadh 
air an" Tighearna, Dia nèimh, agus 
Dia na talmhainnb, nach cjabh thu 
bean do m' m'nac do nigbeanaibh nan 
Canaanach, am measg am bheil mis 
a m' chòmhnuidh : 

4 Ach thèid thu do m' dhùthaich 
fèin,agus achummo luehd-dàimhc, 
agus gabhaidh tu bean do m' mhac 
Isaac. 

5 Agus thubhairt an seirbhisench 
ris, Ma's e. 's nach bi bhean toileach 
air mis' a leantuinn do'n tìr so, an 
èigin domh do mhac a thoirt air ais 
arìs' do'n tir as an d'tìiaìni^ thu ? 

6 Agus fhubhairt Abraham ris, 
Thoir an ro-aire<i nach d'thoir thu 
fflo mhac 'an sin arìse. 

7 An Tighearna, Dia nèimh, a 
thug mise 'o thigh mathar, agus o 
ihìr mo dhilsean, agus a labhair 
rium, agus a inhionnaieh dhomh, ag 
radh, Do d' shliochd bheir mi am 
fearann so ; cuiridh esan aingeal 
fèin romhad, agus gabhaidh tu bean 
do m' mhac as sin. 

8 Agus mur bi bhean toileach air 
thus' a leantuinn, 'an sin bithidh tu 
saor o m' mhionnaibh so : amhàin 
na d'thoir mo mhac 'an sin aris. 

9 Agus chuir an seirbhiseach a 
làmh fuidh shliasaid Abrahaim, a 
snhaighstir, agus mhionnaich e dha 
thaobh an ni sin. 

10 Agus ghabh an seirbhiseach 
deich càmhail do chàmhaìan a 
mhaighstir, agus dh'fhalbh e; oir 
bha maoin a mhaighstir uile aige 
f'alàimh*: Agus dh'èirich e, agus 

a air àol air aghaidh gu math am 
bliadhnuibh. b an talmhain. 

c mo dhilsean. à JBf air do 

ro-fhaicill. e a rlst. 

t agus thug e leis cuid do vile 
mhàtin a mhaighstir 'nu lùi7nk. 
24 chaidh e gu Mesopotamia, gubaile 
Nahoir. 

11 Agus thng e air na càmhail an 
glùn a lùbadh au taobh a uiuighs 
do'n bhaile, làimh re tobar uisge, 
mu thràth feasgair, cadhon mu'n àm 
an d'thèidh mnài amach a tharruing 
uisge. 

12 Agus thubhairt e, O Thigh- 
earnaDhè mo mhaighstir Abrahaim, 
deònaich gu'n soirbhich leams' an 
diugh i, agus nochd caoimhneas do 
m' mhaighstir Abraham. 

1 3 Feuch, tha mi m' sheasamh '«ra 
so làimh ris an tobar uisge, agus 
thig nigheana muinntifJ a' bhaìie, 
mach a tharuing uisge. 

14 Agustachaireadh em, a'mhaigìi- 
dean ris an abair mise, Leig 
sìos, guidheam ort, do shoitheach 
chum's gu'n .61 mi; agus their ise, 
01, agus bheir mise deoch do d' 
chàmhail mar an ceudna : gu ma 
h-in sin fèin a dh'òrduich thu do d' 
sheiibhiseach lsaac ; agus le sin 
bithidh fios again gu'n do nochd thu 
coimhneas do m' mhaighstir. 

15 Agus mun do sguir e do lab'i- 
airt, feuch, thàinig Rebecah amacb, 
a rugadh do Bhetuel, mac Mhilcah, 
mnà Nahqir, bràthar Abva'ioim ; 
agus a soitheach air a gualainn. 

16 Agus bha chailin ro rnhaiseach 
re amhairc oirre, òigh ; agus cha 
b'aithne do fhear riamh i : agus 
chaidh i sìos do'n tobar, agus lìon i 
a soitheach, agus thàinigi ntos. 

17 Agusruidhanseiibhiseach 'na 
coinneamho, agus thubhairt e, Leig 
dhomh, guidheam ort, beagan uisg' 
òl as do shoitheach p. 

18 Agusthubhairti, 01,mothigh- 
earna : agus ghreas i oirre r, agus 
leig i sìos a 3oitheach air a làimh, 
agus thug i dha deoch. 

" 19 Agus 'an dèigh dh'i deoch a 
thoirt da, thubhairt i, Tairngidh mi 
uisg ì air son do chàmhal mar au 
ceudna, gus an s«uir iad a dh'òl. 

20 Agus ghreas i oirre, agus 
dli'f halmhuich s i a soitheach 'saii 
amar, agus ruidh i rìs do'n tobar, 
a tharruing uisge : agus tharruing i 
air son a chàmhal uile. 

21 Agus fc/ia'n dnin 'ag amharc 
le h-iongantas oirre, agus a' fant- 

g a mach. h an tèid. i cum, 
gnidheam ort, coinneamh rivm-sa '?i 
diugh. 1 dhaoiiie. 

m tarladh e, thigeadh e gu crlch ; 
bitheadh r. Eabh. n gum bu h-?'. 
o 'w« cb'-dhaìl. P Caisg m' 

ìotadh, gnidheam ort,le beaganuisg* 
as do shoithcach. 1 rinn i 

deifir, no cabhag. s dh , fhols.mh- 
vich. C A I B. XXIV. uinn 'na thosda, a dh' feuchainn an 
d'thug no nach d'thug an Tighearn' 
airathurusb soirbheachadh leis. 

22 Agus 'nuair a sguir na càmhail 
adh'òl,'an sin ghabh an duine cluas- 
fhainne òir, 'san robh leth seceil a 
chudthrom. agus dà lamb-fhailc air 
son a làmb, 'san robh deich seceil 
òir a chudthrom. 

23 Agus tbubhairt e, Co d'an 
nigbean thu ? innis dhomh, guidh eam 
ort : am bheil ann an tigh t'-athar 
àite dhuinngutàmh'l aghabhailann? 

24 Agus thubhairt i ris, 'S mise 
nighean Bbetueil, mbic Mhilcah, a 
rug i do Nahor. 

25 Thubhairti ris mar an ceudna, 
Tha againne araon connlache, agus 
innlinnf gu leòr, agus àite gu tàmh 
a gabhail ann. 

26 Agus chrom an duine e fèin 
sìos, agus rinn e aoradh do : n Tigh- 
earna. 

27 Agus tbubbairt e, Beannaichte 
gu robb an Tighearna, Dia mo 
mhaighstir Abrahaim, nach do bbuin 
a thròcair agus f hirinn o m' mhaish- 
stirs, air dhomhsa bhi 'san t-slighe, 
stiuh-h an Tigbearna mi gu tigh 
bhràithre mo mhaigbstir. 

28 Agus ruidh a' mhaighdean, 
agus dh'innis i na nithe-sa do 
mkuinntìr tighe a màthar. 

29 Agus Mabràthair aig Rebecah, 
d'am b'ainn Laban : agus ruidh 
Laban a dh' ionnsuidh an duine 
amach chum an tobair. 

30 Agus 'nuair a chunnaic e a' 
chluas -fhainne, agus na làmh- 
fhaileanair làmhan apheathar, agus 
'nuair a chual' e briathra Rebecah a 
pheathar, ag ràdh, Mar so labhair 
an duine rium; 'an sin thàinig e 
dh'ionnsuidh an duine, agus feuch, 
sheas e làimh ris na càmhail aig an 
tobar. 

31 Agusthubhairte,Thiga steach, 
thusa 'tabeannaichte o'nTighearna ; 
c'uime sheasas tu a muigh? oir 
dh'ulluichi mis' an tigh, agus àite 
do na càmhail. 

32 Agus tbàinig an duine do'n 
tigh, agus dh'fhuasgail e na càmh- 
ail, agus thug e seachad connlacb 
agus innlinnairsonnancàmhail,agus 
uisg' a dh'ionnlad a chasan, agus 
oasan nan daoin' a bha maille ris. 

3 bha'nduine 'nathosd, ag amharc 
oirre le h-iongantas. b a shlighe. 
c bracelets. Sasg. à aoidheachd. 
efodar. f biadh sprèidh. 

s nach d' fhàg mo mhaighstir as 
eugmhais a thròcair agusfhirìnn. 
h tkreòraich. i dh'ullamhuich, 
dheasaich. 33 Agus chuireadh biadh air a 
bheulaobh gu itheadh : ach thubh- 
airt e, Cha 'n ith mi, gus an innis 
mi mo ghnothuch. Agus thubhairt 
esan, Labhair romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is mise 
seirbhiseacb Abrahaim. 

35 Agus bheannaichan Tighearna 
mo mhaighstir gu mòr, agus tha e 
air fàs cumhactìdach : agus tbug e 
dha caoraich, agus crodh, agus air- 
giod, agus òr, agus òglaich agusban- 
oglaich, agus camhail agus asail. 

36 Agus rug Sarah, bean mo 
mhaighstir, mac do m'mhaighstir 
'na sheanaois ; agus thug e dha-san 
gach ni a è/t' aige I. 

37 Agus thug mo mhaighstir ormsa 
mo mhionnan a tboirt, ag ràdh, Cha 
ghabh thu bean do m' mhac do 
nigheanaibhnanCanaanach,muinntir 
a tha mis 'a chòmhnuidh 'nam 
fearann. 

38 Ach thèid thu dh'ionnsuidh 
tighe m'athar, agus a dh'ionnsuidh 
mo dhilsean, agus gabhaidh tu bean 
do m' mhac. 

39 Agus thubhairt mi re m' 
mbaighstir, Theagamh nach lean a 
bhean mi : 

40 Agus thubhairt esan rium, 
Cuiridh an Tighearn, 'an làthair an 
do ghluais mise, aingeal fèin leat, 
agus soirbbichidh e do thurus: agus 
gabhaidh fn bean do m' mhac do m' 
dhilsibh, agus do thigh m'athar. 

41 'An sin bithidh tu saor o m' 
mhionnaibh-sa, 'nuair a thig thu 
chum mo dhilse; agus mur d'thoir 
iad dhuit bean, 'an sin bithidh tu 
saor o m' mhionuaibh. 

42 Agus thàinig mi'n diugh chum. 
an tobair, agus thubhairt mi, O 
Thighearna, Dhè mo mhaighstir 
Abrahaim, ma shoirbhicheas tu nis 
mo thurus, air am bheil mi 'g 
imeachd ; 

43 Feuch, tha mi m'sheasamh 
làimhris antobar uisge ; agus 'nuair 
a thig a' mhaighdean m amach a 
tharruing uisge, agus a their mi ria, 
Thoir dhomh, guidheam ort, beagau 
uisge re òl as do shoitheach ; 

44 Agus a their ìse rium, 01 thu 
fèin, agus t^Iingidh mise mar an 
ceudna do d'chàmhail : gu ma h-i 
sinfèina' bhean a dh'òrduichn an 
Tìghearna do mhac mo mhaighstir. 

45 Agus mun do sguir o mi labh- 
airt a'm' chridhe, feuch thàinig 
Rebecah a mach, agus a soitheach 
air a gualainn ; agus chaidh i sìos 

l gach ni ata aige. m a' chailin. 
n a chomharaich amach. o suil 
do sguir. Eir. 

C 25 G E N E S I S. tlo'n tobar, agus tharruing i uisye ; 
Agus thubhairt mi Tia, Thoir dhomh 
deoch, guidheam ort : 

46 Agus gbreas i oirre, agus leig 
i sìos a soitheach o guaìuinn, agus 
thubhairt i, 01, agus bheir mi deoch 
do d' chamhail mar an ceudna: agus 
dh' ol mi, agus thug i air na camhail 
ol mar an ceudna. 

47 Agus dh'f hiosraich a m i dhith, 
agus thubhairt mi, Co d'an nigbean 
thusa? Agus tbubhairt ise, 'S mi 
nighean Bhetueil, mbic Naboir, a 
rug Milcah dha: Agus chuir mi 
ehluas-fhàinne air ab-aghaidh, agus 
Tia làmb-fhailean air a làmhan. 

48 Agus chiom mi sìos mo ch>«ann, 
agus rinn mi aoradh do'n Tighearna, 
agus bheannaich mi 'n ' Tighearna, 
Pia mo mhaighstir Abrahaim. a 
threòraich mi 'san t-slighe cheartb, 
a ghabhail nighinn bràtbar mo 
mhaighstir d'a mhac. 

49 Agus a nis, ma bhuineas sibh 
gu caoimhneil agus gu f ìvinneach re 
m' mhaighstir, innsibb dhomh ; agus 
mur buin, innsibh dhomh ; chum as 
gu'n tionndaidh mi dh'ionnsuidii na 
ìàimh deise, no na làimh cli. 

50 'An sin f hveagair Laban agus 
Betuel, agus thubhairt iad, 'S ann o 
'a Tighearna thàinig an ni so : cha'n 
urrain siniie olc no math a ràdh 
riut. 

51 Feuch, tha Rebecaha'd' làthair, 
gabh i, agus jmich : agus biodb i'na 
mnaoi aig mac do mhaighstir, mar a 
labhair an Tighearna. 

52 Agos 'nuair a chuala seirbhis- 
each Abrahaim am briathra, chrom 
se e fèinc gu làr do'n Tighearna. 

53 Agus thug an seirbhiseach a 
làthair seudan (i airgid agus seudan 
■oir, agus eudacb, agus thug e iad 
do Rebecah : thug e mar an ceudna 
nithe luachmhor e d'a bràthair, agus 
d'a màthair. 

54 Agusdh'ith iad,agus dh'òl iad, 
e fèin agus na daoine bha maille ris, 
agus dh'f han iad rè na h-oidhche : 
agus dh'èirich iad 'sa' mhadainn; 
agus thubbairt esan, Cuiribh air 
falbh mi dh'ionnsuidh mo mhaighstir. 

55 Agus thubhairt a bràthair agus 
a màthair, Fanadh a' mhaighdean 
maille ruinne air a'chuid a's lugha 
deich lathan; 'na dhèigh sin fal- 
bhaidh i. 

56 Agusthubhairt eriu, Na cuìribh 
moille orm, oir shoirbhich an Tigh- 
earna mo thurus: cuiribh air falbh 

a dhyheòraick, dhyhaoineackd, 
dh'fharraid. b air sliyhe na 

flrinn. Eabh. c rinn e aoradh. 
J soithichean. Eabh. e prlseil. 
26 mi, 's gu'n d'theid mi dh'ionnsuidh 
mo mhaighstir. 

57 Agus thubhairt iad, Gairmidb 
sinn a' mhaighdinn, agus fìo&raichidh 
sinn d'a beul fèin. 

58 Agus ghairm iad air Rebecah, 
agus thubhairt iad ria, An d'theid 
thu Ieis an duine so ? Agus thubh- 
airt i, Thèid. 

59 Agus chuir iad air falbh Re- 
becah am piufhar, agus a banaltrum, 
agus seirbhiseach Àbrahaim, agns a 
dbaoine. 

60 Agus bheannaicb iad Rebecah^ 
agus thubhairt iad ria, 'S tu ar 
piuthar, bio-s a' d' mhàthair mhìlte 
do mhuillionaibh ; agus sealbhaich- 
eadh do shliochd geata na muinntir 
sin, le 'm fuathach iad. 

61 Agus dh'èirich Rebecab, agus 
a maighdeanan, agus mharcaich iad 
air na càmhail, agus lean iad an 
duine : agus ghabh an seirbhiseach 
Rebecah, agus dh'fhalbh e roimhe. 

62 Agus bha Isaac a' teachd o 
shlighe an tobair Lahai-roi ; oir bha 
e chomhnuidh 'san tìr fadheas. 

63 Agus chaidh Isaac amach 
a bheachd - smuaineachadh 'san 
f haiche f air feasgar : agus thog e 
suas a sbùilean, agus chunnaic e, 
a^us feuch, bha na camhail a' 
tighinn s. 

64 Agus thog Rebecah suas a 
sùilean, ,agus 'nuair a chunnaìc i 
Isaac, theiring ih bhài-r a' chàmh- 
ail. 

65 Agus thubhairt i ris an t-seir- 
bhiseach, Coe'n duine so 'ta sràidr- 
imeachd 'san fhaiche g'ar coinn- 
eachadh? Agus thubhairt an seir- 
bhiseach, 'S e mo mhaighstir a 
th'ann: 'an singhabh ignùis-bhvat*, 
agus chòmhdaich si i fèin. 

66 Agus dh'innis an seirbhiseach 
do Isaac nah-uile nithe, a rinn e. 

67 Agus thug Isaac i do bhùth 
Sharaib a mhàthar, agus ghabh e 
Rebecah, agus bba i aige 'na mnaoi • 
agus ghràdhaich e i: agus fhuair 
Isaac sòlas 'an dèigb bàis a. mhàthar. 

CAIB. XXV. 

ANN sin ghabh Abraham bean a 
rìsd, d'am i' ainm Ceturah. 

2 Agus rug i dha Simran, agu.s 
Iocsan, agus Medan, agus Midian, 
agus Isbac, agus Suah. 

3 Agus ghin Iocsan Seba, agius 
Dedan. Agus b' iad mic Dhedain 
Asurim,agus Letusim, agus Leumim, 

4 Agus mic Mhidiain; Ephah, 
agus Epher, agus Hanoch, agus 

f 'sa' mhagh, 'sa' mhachair. 
s a' teachd. h thahiig i nuas. 

» sgaile air son a h-eudainn. C A I B. XXV. Abidah, agus Eldaah : b' iad sin 
uile mic Cheturah. 

5 Agus thug Abraham gaeh ni bh' 
aige do Isaac. 

6 Ach do mhic nan leannan a bh' 
aig Abraham, tisng Abraham tiodh- 
laca a ; agus chuir e air falbh iad o 
mhac Isaac, 'nuair a bha e fèin 
fathast beo, do'n taobh an earb, do 
thìr na h-àirde 'n ear. 

7 Agus 's iud so lathan bhliadh- 
nachabeatha Abrahaim abha e beo ; 
ceud agus tri fìchead, agus cùig 
bliadhna deug. 

8 'Au sin thug Abrahani suas an 
deo c, agus f huair e bàs ann andeagh 
shean aois, 'na sheann-duine agus 
làn do bìiliadhnaibh ; agus chruinn- 
icheadh e chum a mhuitsntir. 

9 Agus dh'adhlaic a mhic lsaac 
agus Ismael e ann an uaimh Mhach- 
pelaih, ann an achadh Ephroin, mac 
Shoair an Hiteich, ata fa chomhair 
Mhamre. 

10 An t-achadh a cheannaich 
Abraham o mhic Het: ann an sin 
dh'adhlaiceadh Abraham, agus Sàrah 
a bhean. 

11 Agus 'an dèigh bàis Abrahaim, 
bheaunaich Dialsaac amhac : agus 
ghabh Isaac còmlmuidh làimh re 
tobar Lihai-roi. 

12 A nis is iad sin ginealpich Is- 
maeil, mac Abrahaim, a rug Hàgar 
a' bhan-Eiphiteach, ban-oglach 
Sharaih do Abraham. 

13 Agus is iad sin ainmaana mhic 
Ismaeil 'nan ainmeanaibh, a rèir an 
ginealac-ha: ceud-ghin Ismaeil, Ne- 
baiot ; agus Cedar, agus Adbeel, 
agus Mibsam. 

14 Agus Misma, agus Dumah, 
agus Masa, 

15 Hadar, agus Tema, Ietur, 
Naphis, agus Cedemah. 

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is 
iad sin an ainmeana 'nam bailtibh, 
agus 'nan daingneachaibhd ; dà 
cheannard deug a reir am tìneacha. 

17 Agus is iad sin bliadhnacha 
beatha" Ismaeil, ceud agus seachd 
bliadhna deug 'ar fhichead: agus 
thug e suas an deo, agus dh'eug e, 
agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntir. 

18 Agus ghabh iad còmhnuidh o 
Habhilah gu nuig Sur, ata fa chomh- 
air na h-£iphit, mar a tlièid thu gu 
h-Asìria. An làthair a bhràithrean 
uile fhuair e bàs. 

19 Agus is iad sin ginealaich 
Isaaic mac Abrahaim : Ghin Abraham 
Isaac. 

a gibhtean. b an oir, 

c an anail. d caistealaibh. 20 Agus bha Isaac dà fhichead 
bliadhnadh'aois'nuair a gliabh e Re- 
becah, Highean Bhetueil, an t- Sirian- 
aich o Phadan-aram, piuthar l.abain 
an t-Sirianaich, dhafèin 'na mnaoi. 

21 Agus glmidh e Isaac anTighear- 
na air son a mhsà, chionn gu'n robh 
i neo-thorrach : agus dh'èisd an 
Ti^hearna ris, agus dh'fhàs Re- 
becuh, a bhean, terrach. 

22 Agns bha chlann a' coimh- 
ghleacadh f 'an taobh a stigh dh'i ; 
agus thubhairt ise, Ma ta chùis mar 
sin, c'ar son a tha mi mar so ? Agus 
chaidh i dh'fhiosrachadh s do'n 
Tighearna. 

2ò Agus thubhairt an Tighearna 
ria, Tha dà chinneach a'd' bholg, 
agus bìthidh dà shluagh air an 
sgaradh o t'innibh: agus bithidh 
aon sluagh dhiubh so ni's treise nà 
'n sluagh eile; agus ni esan a's sineh 
seirbhis dha-san a's òigei. 

24 Agus 'nuair a choi' lionadh a 
lathan gu bi air a h-aiseadi, feuch, 
òAa leth-aonam 'nabolg. 

25 Agus thàinig an ceud-ghin 
amach dearg, is e uile mar f halfuinn 
mholaich: agus thug iad Esau mar 
ainm air. 

26 Agus 'na dhèigh sin thàinig a 
bhràthair amach, agus greim aig a 
Iàimh cio shàilEsau; agus thugadh 
lacob mar ainm air : a^us bha Isaac 
tri fichead bliadhna dh'aois, 'nuair a 
rugadh iad. 

27 Agus dh'fhàs na gilleannj 
agus bha Esan 'na shealgair seòlta, 
na fhear machrach; agus bha Iacob 
'na dhuine coi'-liontao, a gabhail 
còmhnuidh 'àmbùthaibh. 

28 Agus ghràdhaich Isaac Esau p, 
a cìiionn gu"n d'ith e d'a shithinn r ■ 
ach ghràdhaich Rebecah Iacob. 

29 Agus bhruich Iacob bi-ochan ; 
agus thàimng Esau o'n mhachair, 
agus e fanns. 

30 Agus thubhairt Esau re Iacob, 
Leig dhomh itheadh, guidheam ort, 
do'n bhrochan dearg sin fèin; oir 
thami fann; uimesinthugadh Edom 
mar ainm air. 

31 Agus thubhairt Iacob, Reic 
rium an diugh dò chòir-bhreith t. 

e dh'athchuingich . f a' gleach- 
dadh no strì re chèile. s dh'/keòr- 
aich. ha'smo. 1 a's lugha. 
i lathan a tùislidh ; làethe a tuis- 
midhe. Eir. m ditkis naoidheana. 
n na h-òganaich. ° dlreack, 

gu'n làb. P hu tòigh le 

h-Isaac Esau, b'ionnmhuinn le 
h Isaac Esau. r d'a. sheilg. 

s agus e air a ckur, e fàilingeach. 
t do choir ceud-bhreith. 

C 2 27 G E N E S I S. 32 Agus thubhairt Esavi, Feuch, 
tha mi dlù^ don bhàs ; agus ciod an 
tairbh' a tha 'sa' chòir-bhreith so 
dhomhsa ? 

33 Agus thubhairt Iacob, Mionn- 
aichdhomhsa'ndiugh ; agusmhionn- 
aich e dha: agusreic e chòir-bhreith 
re Iacob. 

34 'An sin thug lacob do Esau 
aran, agus brochan do ghall-pheas- 
airl>; agus dh'ith e agus dh'òl e, 
agus dh' èirich e, agus dh'fhalbh 
e roimlie : mar so rinn Esau di-meas 
air a chòir-bhreith. 

CAIB. XXVI. 

AGUS bha gorta 'san tir a bharr- 
achdc air a 'cheud ghorta bha 
ann an laithibh Abrahaim: agus 
chaidh Isaac gu Abim.elech.righ nam 
Philistineach, do Gherar. 

2 Agus dh'fhoillsich an Tighearn' 
e fèin dha, agus thubhairt e, JNa 
rach sios do'n Eiphit : gabh comh- 
nuidhanns an tir, adh' innseas mise 
dhuit. 

3 Bi air chuairt 'san tìr so, agus 
bithidhmise maiile riut, agus beann- 
aichidh mi thu : oir dhuitse agus 
do d' shliochd bheir mise na dùth- 
t hanna sin uile .- agus coi'-lionaidh 
mi na mionnan, a mhionnaich mi do 
t'athair Abraham. 

4 Agus bheir mi air dò shliochd 
fàs Iionmhormar reulta nèimh, agus 
bheir mi do d' shliochd na dùth- 
ehanna sin uile : agus beannaichear 
ann ad' shliochd-sa uile chinnich na 
talmhainn. 

5 Do bhrigh gu'n d'èisd Abraham 
re m' ghuth, agus gu'n do ghlèidh 
e m'iarrtas d,m'aitheanta,m'orduigh- 
ean, agus mo las;hannae. 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh 
ann an Gerar. 

7 Agus dh'fhiosraich daòin' an 
aite dheth m'a mhnaoi ; agus thubh- 
airt e, 'Si mo phiuthar i : oir bha 
eagal air a radb, 'Si mo bhean i ; an 
t-eagal, ars' esan, gu'm marbhadh 
daoin' an aite mi air son Rebecah, 
do bhrìgh gu'n robh i maiseach re 
amharc oirre. 

8 Asrus 'nuair a bha e aimsir 
f hada 'n sin, sheall Abimelech righ 
nam Philistineach amach airuinneig, 
agus chunnaic e, agus feuch, bha 
Isaac a'sùgradhr'amhnaoiKebecah. 

9 Agus ghairin Abimelecli air 
Isaac, agus thubhairt e, Feuch, 
gu cinnteach s'i do bheani: agus 
cionnas a thubhairt thu, 'Si mo 
phiuthar i? agus thubhairt Isaac 

f dìàth. b lentiles. Sasg. 

cfithuille. dm'carail. 
e mo reachda. 
28 ris, A chionn gu'n d' thubhairt mi, 
Ant-eagalgu'mbàsaichmi airason. 

10 Agus thubhairt Abimelech, 
Ciod e so arinnthu oirn? dh'fheud- 
adh a h-aon do'n t'-sluagh luidhe le 
d' mhnaoi, agus bheireadh tu cionta 
oirne. 

11 Agus thug Abimelech àithne 
d'a shluagh uile, ag ràdh, Esan a 
bheanas ris an duine so, no r'a 
mhnaoi, gu cinnteach cuirear gu 
bàs e. 

12 'An sin shiol-chuir Isaac 'san 
tìr sin, agus fhuair e 'sa' bhliadhna 
sin fèin a' cheud uiread 's a chuir e, 
agus bheannaich an Tighearn' e. 

13 Agus dh'fhàs an duine mòr, 
agus chaidh e air aghaidh, agus 
dh'fhàs e, gus an robh e ro mhòr : 

14 Oir hha aige sealbh chaorach, 
agus sealbh cruidh, agus mòran 
sheirbhiseach f. Agus ghabhnaPhil- 
istinich l'armad ris. 

15 Agus dhùinnaPhilistinich suas 
na tobair uile a chladhaich seir- 
bhisich athar, ann an laithibh Abra- 
haim athar, agus lìon iad le h- ùir iad. 

16 Agus thubhairt Abimelech re 
h-Isaac, Imichuainne; oiris cumh- 
achdaiche thu g\i mòr nà sinne. 

17 Agus dh'imich Isaac as sin, 
agus shuidhich e bhùth ■ ann an 
gleann Gherair, agus ghabh e comh- 
nuidh an sin. 

18 Agus chladhaich Isaac a rìsd 
na tobah- uisge, a chladhaicheadh 
ann an laithibh Abrahaim athar ; oir 
dhùin na Philistinich suas iad 'an 
dèigh bàis Abrahaim : agus thug e 
ainmeananorra, arèir nan ainmeana 
thug athair orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich 
Isaac 'sa ghleann, agus fhuair iad 
an sin tobar fìor-uisge. 

20 Agus rinn buachailleann Gher- 
air consachadhs re buachailleann 
Isaaic, ag radh, Is leinne 'n t-uisge : 
agus thug e Esec mar ainm air an 
tobar, a chionn gu'n d'rinn iad con- 
sachadh ris. 

21 Agus chladhaich iad tobareile, 
agus rinn iad consachadh uime sin 
cuideachd: agus thug e Sitnah mar 
ainm air. 

22 Agus chaidh e iomraich as sin, 
agus chladhaich e tobar eile ; agus 
cha d'rinn iad consachadh uime sin : 
agus thug e Rehobot mar ainm air; 
agus thubhairt e, Oir thug an Tigh- 
earna nis farsaingeachd dhuinn ; 
agus fàsaidh sinnlionmhor h 'san tir. 

.23 Agus chaidh e suas as sin gu 
Beer-seba. 

f mor mhuinntìr. s comhstri'. 
h sìolmhor. C A I B. XXVII. 24 Agus dh'fhoillsieh an Tighearn' 
e fèin tìa 'san oidhche sinl'èin, agus 
thubhairt e, ]s rnise Dia Abrahaim 
t-athar ; na biodh eagal ort, oir ata 
mise maille riut, agus beannaichidh 
mi thu, agus ni mi do shliochd lion- 
mhor, air sgàth mo sheirbhisich 
Abrahaim. 

25 Agus thoge altair 'an sin,agus 
ghairm e air ainm an Tighearna, 
agus shuidhich e 'n sin a bhùth: 
agas chladhaich seirbhisich Tsaaic 
tobar 'an sin. 

26 'An sin chaidh Abimelech d'a 
ionnsuidh o Gherar, agus a charaid 
Ahudsat. agus Phichol ard cheann- 
ard a shluaigh 3 . 

27 Agus tìiubhairt Isaac rin, C'ar 
son a thàinig sibh a m'ionnsuidh, 
agus gu bheil fuatb agaibh dhomh, 
ag-us gu'n do chuir sibh uaibh mi? 

28 Agus tliubhairt iadsan, Chun- 
naic sinn gu cinnteach gu'n robh an 
Tighearnaleat; agus thubhairtsinn, 
Biodh a nis mionnan eadaruinn, 
eadhon eadar sinne agus thnsa, agus 
deanamaid coi'-cheangal riut. 

29 Nach dean thu oime cron 'sam 
bith, mar nach do bhean sinne riutsa, 
agus mar nach do rinn sinn ni sam 
bith ort ach math, agus a chuir sinn 
uainn thu 'n sith: Tha thusa nis 
air do bheannachadh leis an Tigh- 
earna. 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agus 
uh'ith agus dh'òl iad, 

31 Agus dh'èirich iad gu moch 
'sa' mhadainn, agus mhionnaich iad 
d'a chèile: agus chuir Isaac air 
falbh iad, agus dh'imich iad uaith 
'an sith. 

32 Agus air anlà sin fèin thàinig 
seirbhisich Isaaic, agus dh'innis iad 
dha m'a thimchioll an tobair, a 
chladhaich iad, agus thubhairt iad 
ris, Fhuair sinn uisge. 

33 Agus thug e Sebah mar ainm 
air: uime sin 'se Beer-sebah ainm 
a bhaile sin gus an an la'n diugb. 

34 Agus bha Esau dà fhichead 
bliadhna dh'aois ; agus ghabh e mar 
mhnaoi Indit, ni?hean Bheeri an 
Hitich, agus Basemat nighean Eloin 
an Hitich. 

35 Agus bha iad sin 'nam bris- 
eadh-cridhe t> do Isaac agus do 
Rebecah. 

CAIB. XXVII. 

AGTJS 'nuair a bha Isaac air fàs 
sean, agus a bha shùilean dall 
air chor as nach faiceadh e, ghairm 
e aìr Esau a mhac bu shine, agus 
thubhairte ris, Amhic : agusthubh- 
airt esan ris, Feuch, tha mi 'n so. 

a armailt. •> mulad-inntin. 2 Agus thubhairt esan, Feuch a 
nis, tha mise sean; cha 'n'eil fìos 
asam air latha mo bhàis. 

3 Agus a nis, guidheam ort, gabh 
t'airm, do bholg-saighead agus do 
bhogha, agus falbh amach do'n 
mhachair,agus sealg dhomh sithionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, 
mar is ionmhuinnc leam, agus thoir 
a m' ionnsuidh e, agus gu'n ith mi ; 
chum as gu'm beannaich m'anam 
thu, mum faigh mi bàs. 

5 Agns chuala Rebeca ; >, 'nuair a 
labhair Isaac r'a mhac Esau : agus 
chaidh Esau do'nmhachair a shealg 
sithinn, gu toirt d' a ionnsuidh. 

6 Agus labhair Rebeoah r'a mac 
Iacob, ag ràdh, Feuch, chuala mi 
t'athair, a' labhairt re h-Esau do 
bhràthair, ag ràdh, 

7 Thoira m'ionnsuidh sithions, 
agus dc-an biadh blasda dlsomh, agus 
gu'n ith mi, p.gus gu'm beannaich 
mi thu 'nlàthair an 1 ighearna, roimh 
m' bhàs. 

8 Nis uime sin, a mhic, èisd re 
m' ghuth, arèir an ni arami 'g àith- 
neadh dhuit. 

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an 
treud, agus thoir a m'ionnsuidh <» 
sin dà dheagh mheann do na gabh- 
raibli ; agus ni mis' iad 'nam biadh 
blasda air son t' athar, mar is ion- 
mhuinn leis. 

19 Agus bheir thu dh"ionnsuidh 
t'-athar e, agus gu'n ith e, chum as 
gu'm beannaich e tliu roimh bhas. 

11 Agus thubhairt Iacob re Rebecah 
a mhàthair, Feuch, tha E?au mo 
bhrathair 'na dhuine molach, agus- 
mis' a'm'dhuine lom. 

12 j\Ia 's e's d gu'n laimhsicli 
m'athair mi, 'an sinmeasar mì leise 
mar neach leis am b'aill a mheali- 
adht'; agus bheir mi ma'.lachadh 
orm fèin, agus cha bheannachadh. 

13 Aeus thubhairt a mhàthair ris, 
Ormsa bitheudh do mhallachadh, a 
mhic : amhàin èisd re m'ghuth,agus 
falbh, thoir a m' ionnsuidh iad. 

14 Agus dh'fhalbh e, agus ghlac 
e ìad. agus thug e iad a dh'ionnsuidh 
mhàthar : agus rinn a mhàthair biadh 
blasda, mar a b 'ionmhuinn le athair. 

15 Agus ghabh Rebecah eudach 
taitneach Esau a mac bu shine, a 
bh'aice 'sau tigh; agus chuir i e air 
Iacob amac ab'oige. 

16 Agus chnir i croicinn mheann 
nan gabhar air a làmhan, agus air 
luime a mhuineil. 

17 Agus thug i"m biadh blasc'a. 

c toigh. à Fendaidh e bi. 

e bithidh mi 'na shÙiObh. Eabh. 
f ìnar mhealltair. G E N E S I S. agus an t-aran a dheasaich i, do 
laimh a mac Iacob. 

18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh 
athar, agus tlmbhairt e, Athair; 
agus thubhairt esan, Feuch, tha mi 
'n so ; co thusa, a mhic ? 

19 Agus tb.ubh.airt lacob r'a athair, 
Is mise Esau do cheud-ghin; rinn 
mi mar a db'iarr thu orra a : èirich, 
guidheam ort, suidh agus ith do m' 
shithinn, chum as gu'm beannaich 
t'anam mi. 

20 Agus thubhairt Isaac r'a mhac, 
Cionnas a fhuair thu i cho luath, a 
mhic ? agus thubhairt esan, A chionn 
gu'n do cbuir an Tighearna do Dhia 
a'm' rathad i. 

21 Agus thubbairt Isaac re lacob, 
Thig am fagus anis, agus gu'n 
laimhsich mi thu, a mhic, an tusa 
fèin mo mhac Esau, no nach tu. 

22 Agus chaidh Iacob am fagus 
d'a athair Isaac, agus laimhsich se 
e; agus thubhairt e, '<Se 'n guth, 
guth lacoib, ach 's iadna. làmhan, 
Iàmhan Esau. 

23 Agus chad'aithnich se e, chionn 
gu'n robh a làmha molach, mar 
làmhan Esau a bhràthar : mar sin 
bheannaich se e. 

24 Agns thubhairt e, An tusa fèin 
mo mhac Esau ? agus thubhairt esan, 
Is mi. 

25 Agus thubhairt e, Thoir am 
fagas domh e, agus ithidh mi do 
shithinn mo mhic, chum as gu'm 
beannaich m'anam thu. Agus thug 
e'm fagus da e, agus dh'ith e ; agus 
thug e d' a ionnsuidh fion, agus 
dh'òl e. 

26 Agus thubhairt athair Isaac ris, 
Thig am fagus a nis, agus pog mi, a 
mhic. 

27 Agus thainig e'm fagus, agus 
phòg se e; agus dh'f hairich i> e 
boladh eudaich: agus bheatmaich se 
e, agus thubhairt e, Feuch, tha fàile 
mo mhic mar fhàile fearainnc, a 
bheannaich an Tighearna. 

28 Uime sin gu'n d'thugadh Dia 
dhuit do dhrùchdd nèimh, agus do 
reamhrachd e na tnlmhaìnn, agus 
pailteas arbhair agus f ìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dhuit, 
agus slrìochdadh cinnich f'dhuit; bi 
d'uachdaran air do bhràithribh, agus 
oromadh mic do mhàthar sìos dhuit ; 
mallaiclite gu'n robh gach neach a 
mhallaicheas thu, agus beannaichte 
gu'n robh gach neach a bheannaich- 
eas thu. 

a mar a thubhairt thurium. Eabh. 
r> bhoi, bhoìtruich. c achaidh. 

<• do dheali. e da shaill, do shult. 
f fineachun. 

30. I 30 Agus co luath agus a sguir 
Isaac do bheannachadh lacòib, 
'n-uair bu ghann a bha Iacob air dol 
amach fathast a lathair Isaaic a4har, 
thàinig a bhrathair Esau o sheilg. 

31 Agus rinn esan mar an ceudna 
biadh blasda, agus thug e dh'ionn- 
suidh athar e ; agus thubhairt e 
r'a athair, Eireadh m'athair, agus 
iiheadh e do shithinn a mhic, chum 
gu'm beannaich t'anam mi. 

32 Agus thubhairt Isaac athair ris, 
Co thusa? agus thubhairt esan, Is 
mi do mhac, do cheud-ghin, Esau. 

33 Agus chriothnaich Isaac le 
ball-chrithan-barraich, agus thubh- 
airt e, Co, c'àite 'm bheil esan a 
ghl^ac s sithionn, agus a thug i 
m'ionnsuidh, agus dh'ith mi do'n 
iomlan mun d'thàinig thusa? agus 
bheannaich mi e, seadh agus bearm- 
aichte bithidh se. 

34 'Nuair a chual' Esau briathran 
athar, ghlaodh e le glaodh mòr, agus 
ro shearbh ; agus thubhairt e r'a 
athair, Beannaichmise, eadhon mise 
mar an ceudna, O athair. 

35 Agus thubhairt e, Thàinig do 
bhràthair lc ceilg, agus thug e leis 
do bheannachadh. 

36 Agus thubhairt esan, Nach 
ceart a thugadh Iacob mar ainm 
air ? oir thàinig e fodham h an dà 
uair so : thug e leis mo chòir- 
bhreith ; agùs feuch, a nis thug e 
leis mo bheannachadh. Agus thubh- 
airt e, Nach do ghleidh thu dhomhsa 
beannachadh ? 

37 Agus fhreagair Isaac, agus 
thubhairt e re h-Èsau, Feuch, rinn 
mi e 'na uachdaran ort, agus a 
bhràilbrean uile thug mi dha mar 
sheirbhisich ; agus le h-arbhar agus 
le fìon chum mi suas e : agus 
dhuitse ciod a nis a ni mi, a mhic ? 

38 Agus thubhairt. Esaur'a athair, 
Nach 'eil agad ach ao*. bheannach- 
adh, athair? beannaich mise, eadhon 
mise mar anceudna, Oalhair. Agus 
thog Esau suas a ghuth, agus ghuil e. 

39 Agus fhreagair Isaac athair, 
agus thubhairt e ris, Feuoh, ann an 
reamhrachd na talmhainn bithidh do 
cliòmhnuidh, agus ann an drùchd 
nèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamhi thig 
thu beo, agus do d' bhràthair ni thu 
seirbhis : agus 'nuair a bhios an 
uachdranachd agad, 'an sin brisidh 
tu a chuing o d' mhuineal. 

41 Agus dh'f lmathaich Esau Iacob 
air 3on a' bheannachaidh, leis an do 
bheannaich uthair e: agus thubhairt 

s shealg. h fudham,fo m' làimh. 
' le rf' chloidhcamh. C A I B. XXVIII. Esau 'na chridhe, Tha lài' a bhròin 
air son m'athar ara fagus, agus 'cn 
shi marbhaidh mi mn bhrathairlacob. 

42 Agus dh'innseadh do Refeecah 
briathran Esau a mic bu shine, agus 
chuir i teachdaìre uait fta,agus ghairm 
t air Iacob a mac a b'òige, agus 
thubhairt i ris, Feuch tha dobhrath- 
air Esau toirt co'-fhurtachd dha 
fèin a d' thaobh-sa, a cur roìmhe do 
mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mhic, èisd re 
m' ghuth, agus èirich, teich-sa 
dh'ionnsuidh uio bhràthar Labain do 
Harau. 

44 Agus fanaidh tu maille ris 
beagan do laithibh, gus in tionn- 
daidh b fraoch feirge c do bhràthair. 

4-5 Gus an tionndaidh corruich do 
bhrà'hair uait, agus gu'n di-chiumh- 
nich e na rinn thu air: 'an sin 
cuiridh mise Jios, agus bheir mi a sin 
thu. C'ar son a chaillìn le chèile 
sibli ann an aon là ? 

46 Agus thubhairt Rebecah re 
h-Isaac, Tha mi sgith do m' bheatha 
air son nigheana Het: ma ghabhas 
lacob bean do nigheanaibh Het, mar 
iadsan ata do nigheanaibh nà dùth- 
cha, ciod am math a ni mo bheatha 
dhomhsa?' 

CAIB. xxym. 

AGUS ghairm Isàac air lacob, 
agus bheannaich se e, agus 
dh'àithn e dha, agus thubhairt e ris, 
Cha ghabh thu bean do nigheanaibh 
Chaaaain. 

2 Eirich, iinich do Phadan-aram, 
do thigh Bbetueil athar do mhàthar, 
agus gabh dhuit fèin as sin bean 
do nigheanaibh Labain, bràthar do 
mhathar. 

3 Agus gu beannaicheadh Dia 
uile-chumhachdach thu, agus gu 
deanadh e siolmìior thu, agus gu 
d'thugadh e ort fàs lìonmhor, air 
chor as gu'm bi thu a'd' cho'- 
chruinneachadh chinneach d : 

4 Agus gu d'thugadh e dhuit 
beannachadhAbrahaim, dhuitse,agus 
do d' shliochd maille riut; chum 
gu'n sealbhaich thu 'm fearann 'sam 
bheil thu a'd' choigreaoh. athug Dia 
do Abraham. 

5 Agus chuir Isaac air falbh lacob, 
agus chaidh e do Phadan-aram, gu 
Laban, mac Bhetueil an t-Sirian- 
aichjbràthair Rebecah,màthar Iacoib 
agus Esau. 

6 'Nuair a chunnaic Esau gu'n do 
bheannaich Isaac lacob, agus gu'n 
do chuir e air falbh e do Phadan- 

a chuir i fios uaipe. 

h traogh. c lasan feirge. 

d a'd' iomadaigh phoibìeech. aram, a ghabliail mnà dha fèin as 
sin; agus 'nuair a bheannaich se e, 
gu'n d'thug e àithne dha, ag ràdh, 
Cha ghabh thu bean do nigheanaibh. 
Chanaain ; 

7 Agus gu'n d'èisd Iacob e r'a 
athair, agus'r'a mhàthair, agus gu'n 
deachaidh e do Phadan-aram ; 

8 Agus 'nuair a chunnaic Esau 
nach do thaitinn nighcana Chanaain 
r'a athair Isaac. 

9 An sin chaidh Esau dh'ionnsuidh 
Ismaeil, agus j,habh e Mahalat, nigh- 
ean Ismaeil, mhic Abrahaim, piuthar 
TS T ebaiot, dha fèin mar mhnaoi 
a thnilP air na mnaibh a bh'aige. 

10 Agus chaidh lacob amach o 
Bheerseba, agus chaidh e gu Haran. , 

11 Agus "thachair f e air àite 
araidh, agus dh'fhan e 'n sin an 
oidhche sin, a chionn gu'n robh a' 
ghrian air luidhe .- agus ghabh e 
h-aon do cli'achaibh an àite sin, 
agus chuir e fuidh cheanng i, agus 
luidh e sios 'san àite sin a chodal. 

^ 12 Agus bhruadair e ; agus feuch, 
fàradh air a chur suas air an talamh, 
agus a bhàrrh a' ruigheachd gu 
nèamh : agus feuch, aingil De a' dol 
suas, agus a teachd a nuas air. 

13 Agus feuch, shèas an Tighearna 
os acheann, agus thubhairt e, 'S mis' 
an Tighearna Dia Abrahaim t'athar, 
agus Dia Isaaic: am fearann air am 
bheil thu d' luidhe, bheir mise dhuit 
e, agus do d' shliochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar 
dhuslach na talmhainn ; agus sgaoil- 
idh tu 'mach a dh'ionnsuidh na 
h-àird' an iar, agus na h-àird' an 
ear, agus a dh'ionnsuidh na h-airde 
tuath, agus na h-àirde deas : agus 
beannaichear annadsan uile theagh- 
laiche na talmhainn, agus ann ad 
shliochd-sa. 

15 Agus feuch, tha mise maille , 
riut, agixs gleidhidh mi thu anns gach 
àit' an d'thèid thu, agus bheir mi 
risd thu dh'ionnsuidh na tìre so ; oir 
cha trèig mi thu, gus aa dean mi an 
ni sin a labhair mi riut. 

16 Agus dhùisg lacob as o chodal, 
agus thubhairt e, Gu cinnteach tha 
'n Tighearna 'san àite so, agus cha 
robh fios agam air. 

17 Agus bha eagal air, agus thubh- 
airt e, Cia h-uathbhasach i an t- 
ionad 1 so \ cha 'n àif air bith so ach. 
tigh Dhe, agus 'se so geata nèimh. 

18 Agus dh'èirich lacob gu moch 
'sa' mhadainn, agus ghabh e chlach 

e gu'n d'thug lacob gcill. 
f thàinig, theiring. 
s 'nacluasaig. h cheann. Eabh. 
i eaqalach, oillteil. 1 àite. 
J 31 6 È N È S ì S'. à chuìr e fuidb cheann, agus chuir e 
suas 'na carradhai, agus dhòirt. e 
oladh air a mulach. 

19 Agus thug e Bet-et mar ainm 
air an àite sin: ach V è Luds ainm 
a' hhaile sin air tùs. 

20 Agus mhòidich lacob mòidb, 
ag ràdh, Ma hhios Dia leam, agus 
ma ghleidheas e mi air an t-slighe sin, 
air am bheil mi 'g imeachd c, agus 
ma bheir e dhomh aran r'a itheadh, 
aguseudach r'a chur omam ; 

21 Agus gu'n d'thig mì 'risd 'an 
sìth a dh'ionnsuidh tighe m'athar: 
'an sin bithidh n' Tighearn' agam 'na 
Dhia. 

22 Agus bithidh a' chlachd so, a 
chuir mi suas 'na carradh, 'na tigh 
aig Dia : agus do gach ni a bheir thu 
dhomh, bheir mi gu cinnteach an 
deachamh dhuit. 

CAIB. XXIX. 

AN sin dh'imichlacob airathurus, 
agus chaidh e do dhùthaich 
dhaoine na h-àirde 'n ear. 

2 Agus dh'amhairc e, agus feuch 
tobar 'sa' mhachair, agus feuch, bha 
'n sin tri treuda chaorach 'nan 
luidhe làimh ris ; oir as an tobar 
sin thug iad uisge do na treudaibh : 
agus bha clach mhòr air beul an 
tobair. 

3 Agus chruinnicheadh a dh'ionn- 
suidh sin na treudan uile ; agus 
charuich e iad a' chlach bhàrr beoil f 
an tobair, agus thug iad uisge do na 
caoraich, agus chuir iad a' chlach 
a ris air beul an tobair, 'na h-àite 
fèin. 

4 Agus thubhairt Iacob riu, Mo 
bhràithre, cia as a thàinig sibh ? 
Agus thubhairt iadsan, Ò Haran 
thàinig sinne. 

5 Agus thubhairt e riu, An aithne 
dhuibh Laban mac Nahoir ? Agus 
thubhairt iadsan 'S aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Ara bheil 
e gu math ? Agus thubhairt iadsan, 
Tha e gu math : agus feuch, ata 
Rachel a nighean a' tighinn leis na 
caoraich. 

7 Agus thubhairt e, Feuch, 'se 
fathast àird' an latha a f ' ann, agus 
cha (P thàinig idir àm chruinneach- 
adh na sprèidh: thugaibhs' uisge do 
na caoraich, agus rachaibh agus 
inealtraibh iad. 

8 Agus thubhairt iad, Cha'nurradh 
sinn,gus an cruinnichear na treudan 
uile 'n ceann a chèile, agus gus an 
caruichear a' chlach bhàrr beoil an 

^ post, prop. Sasg. 
•> bhòidich Iacob bòid. 
c triall. d a chloch. 

e choruich. Eir. f beil. 
32 tobair ; 'an sln bheir slnn uisge do 
nacaoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fathast 
a' labhairt riu, thàinig Rachel le 
caoraich ah-athar; oirb'i bha'gan 
gleidheadhs. 

10 Agus 'nuair a chunnaic Jacob 
Rachel nighean Labain bràthair a 
mhàthar, agus caoraich Labain 
bràthar a mhàthar, 'an sin chaidh 
lacob am fagus, agus charuich e 
chlach bhàrr beoil an tobair, agus 
thug e uisge do chaoraich Labain, 
bràthar a mhàthar. 

11 Agus phòg Iacob Rachel, agus 
thog e suas a ghuth, agus ghuil è. 

12 Agus dh'innis Iacob do Rachel 
gu'm 6'ebràthair a h-athar e, agus 
gu'm 6'e mac Rebecah e : agus ruidh 
i, agus dh'innis i d'ah-athair. 

13 Agus 'nuair a chuala Laban 
sgeulfl. Iacoib, mac a pheathar, 'an 
sin ruidh e 'na choinneamh, agus 
ghabh e 'na ghlacaibh e, agus phòg 
se e, agus thug e d'a thigh e : agiss- 
dh'innis e do Laban na nithe sin 
uile. 

14 Agus thubhairt Laban ris, Gu 
cinnteach 's tu mo chnàimh agus m' 
f heoil : agus dh'f han e maille ris rè 
mìos. 

15 Agus thubhairt Laban re Iacob, 
A chionn gur tu mo bhràthair, am 
buin e dhuit seirbhis a dheanamh 
dhomh a nasgaidli ? innis domh 
ciod e do thuarasdal h. 

16 Agus bha aig Laban dithis 
nigheana: b'e ainm na tè bu shine 
Leah, agus ainm na tè bu shine- 
Leah, agus ainm na tè a b'òige 
Rachel. 

17 Agus bha sùilean Leah anf hann, 
ach bha Rachel maiseach 'na dealbb 
agus sgiamhach 'na gnùis i. 

18 Agus bha gràdh àig lacob air 
Rachel, agus thubhairt e, Ni mi 
seirbhis dhuit seachd bliadhnan air 
son Racheil do nighinn a's òige. 

19 Agus thubhairt Laban, '/Sfearr 
dhomh atoirt duitse na gu'n d'thug- 
ainn i do dhuine 'sam bith eile: fàn 
maille rium., 

20 Agus rinn lacob seirbhis air 
son Racheil seachd bliadhna .- agus 
bha iad 'na shùilibh mar bheagan do 
laithibh i, a thaobh a ghràidh a 
bh'aige oirre. 

21 Agus thubhairt Iacob re Laban, 
Thoir dhmnh mo hhean (oir choi'- 
lionadh mo lài,) a chum gu'n d'thèid 
mi steach d'a h-ionnsuidh. 

g 'g am biadhadh. 
h ciod an tuarasdal a bhios duit* 
j maiseach re amharc orra. 
J mar a' choV-lion latha. C A I B. XXX. 22 Agus chruinnich Laban cuid- 
eachd daoin' an àit' uile, agus rinn 
e cuirm. 

23 Agus 'san fheasgar ghàbh e 
Leah a nighean, agus thug e d'a 
ionnsuidh i ; agus chaidh e steach 
d'a h-ionnsuidh. 

24 Agus thug Laban d'a nighinn 
Leah Silpah abhan-oglachfèin,mar 
bhan-oglach. 

2.5 Agus'sa' mhadairm, feuch, b'i 
Leah bh' ann: agus thuhhairt e re 
Laban, Ciod e so a rinn thu orm ? 
Nach ann air son Racheil a rinn mi 
sèirbhis dhuit ? agus c'ar son a 
mheall thu mi ? 

26 Agus tliubhairt Laban, Cha 'n 
f heud e bhi mar sin 'nar dùthaichne a, 
an tè a's oige thoirt seachad roimh 'n 
tè a's sine b. 

27 Coimh-lion aseachduinsa, agus 
bheir sinn dhuit ise mar an ceudna, 
air son na seirbhis, a ni thu maille 
rium fathast rè sheachdbliadhn' eile. 

28 Agus rinn Iacob mar sin, agus 
choi'-lion e a seachduin, agus thug 
e dha Rachel a nighean mar an 
ceudna 'na mnaòi. 

29 Agus thug Laban do Rachel a 
nighean Billiah a bhan-oglach fèin, 
dh'ise mar bhan-oglach. 

30 Agus chaidh e steach cuid- 
eachd a dh'ionnsuidh Racheil, agus 
ghràdhaich e mar an ceudna Rachel 
ni's mònaLeah, agus rinn e seirbhìs 
maille ris fathast seachd bliadhn' 
eìle. 

31 Agus 'nuair a chunnaic an 
Tighearna gu'c d' thugadh fuath do 
Leah, dh'f hosgail è abolg: ach bha 
Rachel gun chlannc. 

32 Agus dh'fhàs Leah torrach, 
agus rug i mac, agus thug i Reuben 
mar ainm air: oir thuhhàirt i, Gu 
deimhin dh'amhairc an Tighearn' 
air m' àmhghard; a nis uime sin 
gràdhaichidh m'fhear mi. 

33 Agus dh'fhàs i torrach a ris, 
agus rùg i mac, agus thubhairt i, A 
chionn gu'n cuala'n Tighearna gn'n 
robh mi air m'fhuathachadh, uime 
sin thug e domh am mac so cuid- 
eachd: agus thug i Simeon mar 
ainm air. 

34 Agus dh'fhàs i torrach a ris, 
agus rug i mac: agus thubhairt i, 
À nis anns an uair so dlù'-leanaidh 
m'fhear rium, do bhrì' gu'n d'rug 
mi dha triuir mhic: uime sin thug i 
Lebhi mar aitim air. 

35 Agus dh'fhàs i torrach a rìs 
agus rug i mac ; agus thubhairt i, A 

3 'nar n ùite-ne. b roimh'n 

cheudghin. c neo-thorrack. 
à mo thrioblaid, m' an-shocair. nis molaidh mi'n Tighearna: uime 
sin, thug i ludah mar ainm air. Agus 
sguir i bhreith cloinne. 

CAIB. XXX. 

AGUS 'nuair a chunnaic Rachei 
nach d'rug i clann do [acob, 
bha farmad aig Rachel r'a piuthair, 
agus thubhairt i re lacob, Thoir 
dìiòmh clann, no gheibh mi bàs. 

2 Agus las corruich Iacoib re 
Rachel, agus thubhairt e, Am bheil 
mise 'n aite Dhè, a chum uait toradh 
na bronn ? 

3 Agus thubhairt i, Feuch, mo 
bhan-oglachBilhah,theirige asteach 
d'a h-ionnsuidh, agus beiridh si air 
mo ghlùinibh, agus bithidh agam-sa 
mar an ceudna clann d'a trid-sa. 

4 Agus thug i dha Bilhah a ban- 
oglach mar mhnaoi ; agus chaidh 
lacob a steach d'a h-ionnsuidh. 

5 Agus dh'fhàs Bilhah torrach, 
agus rug i mac do Iacob. 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug 
Dia breth orm, agus dh'èisd e mar 
an ceudna re m' ghuth, agus thug e 
dhomh mac : uime sin thug i Dan 
mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhah ban-oglach 
Racheil torrach a rìs, agus rug i do 
Iacob an dara mac f, 

8 Agus thubhairt Rachel, Le mòr 
ghleachda ghleachd mi re m' phiuth- 
air, agus thug mi buaidh : agus thug 
i Naphtali mar ainm air. 

9 'Nuair a chunnaic Leah gu'n do 
sguir i bhreith cloinne, ghabh i. 
Silpah a ban-oglach, agus thug i do 
Iacob mar mhnaoi i. 

10 Agus rug Silpah ban-oglach. 
Leah rnac do Iacob. 

11 Agus thubhairt Leah, Tha 
sonas s, air teachd : agus thug i Gad 
mar ainm air. 

12 Agus rug Silpah, ban-oglach 
Leah, an dara niac do lacob. 

13 Agus thubhairt Leah, Is sona 
mi, oìr goiridh na nigheana mise 
beannaichte : agus thug i Aser mar 
ainm air. 

14 Agus chaidh Reuben amach 
ann an làithibh fogharaidh a'chruith- 
neachd, agus fhuair e mandragah 
'sa' mhachair, agus thug e iad a 
chum a mhàthar Leah. 'An sin 
thubhairt Rachel re Leah, Thoir 
dhomh, guidheam ort cuid do mhan- 
dragaiblì do mhic. 

15 Agus thubhairt i riar Am beag 
a'chùis gu'n d'thug thu m'fhear 
uam, agus am b'àill leat mandraga 

e rach, gabh. f mac eile. 

g buidheann, cuideachd- h ùbhla 
beaga càbhraidh agus blasda, bha 
fàs ann an Siria agus Iudea. 

Cù 33 G E N L £ S I S. momhac athoirt leat mar anceudna ? 
Agus thubhairt Rachel, Uiine sin 
luidbidh e leats' an nochd air son 
mandraga do mhic. 

16 Agus thàinig Iacob o'n mhach- 
air 'san fheasgar, agus ehaidh Leah 
maeh »a ehoìnneamh, agus thubh- 
airt i, Thig thu steach a m' ionn- 
suidhs', oir gu deimhin eheannaich a 
mi thu Ie mandragaibh mo mhic : 
Agus luidhe leathaairanoidhche sin. 

17 Agus dh'èisd Diare Leah, agus 
dh'fhàs i torrach, agus rUg i do 
lacob an cùigeadb mac. 

,18 Agus thubhairt Leah, Tfmg Dia 
dhomk mo 1 dhuais, a chionn gu'n 
d'thùg mi mo bhan-oglach do 
m'fhear : agus thug i Isachar mar 
ainm air. 

19 Agus dh'fhàs Leah torrach 
a rìs, agus rug i do Iacob an seath- 
adh mac. 

20 Agus thubhairt Leah, Dheòn- 
aich Diadhomh deagh chuibhrionnb : 
a nis gabhaidh m'fhear còmhhuidh 
maille rium, a chionn gu'n d'rug mi 
dha sèathnar mhac; agus thug i 
Sebulun mar ainm air. 

21 Agus 'na dhèigh sin rug i 
nighean, agus thug i Dinah mar 
ainm oirre. 

22 Agus chuimbnich Dia air 
Itacheì, agus dh'èisd DÌa ria, agus 
dh'fhos'.aìl e a bolg. 

.23 Agus dh'fhàs i torrach, agus 
rug i mac ; agus thubhairt i, Thug 
Dia air faìbh mo mhi-chliu. 

24 Agus thug' i Ioseph mar ainm 
air, ag radh. Bheir an Tighearna 
dhomh fathastmac eile. 

25 Agus 'nuair a rug Rachel 
loseph, an sin thubhairt lacob re 
Laban, Leig air falbh mi, chum gu'n 
d' thèid mi do m'àite, agus do m'dhù- 
thàich fèin. 

26 Thoir' dhonih mo mhnài agus 
mo chlann, air son an cf'rinn mi 
seirbhis duit, agus gu'm falbh mi : 
oir is aithne dhuit mo sherrbhis a 
rinn mi dhuit. 

27 Agus thubhairt Laban ris, 
Guidheam ort, ma f huarr mi deagh- 
gliean a'd' shùilibh, fuirich: oir 
dh' fhòghluim mi o m'ihiosrachadh 
fèin, gu'n do bheannaich an Tigh- 
earna ,iui air do sgàth-sa. 

28 Agus tbubhairt e, Ainmich do 
thuarasdal dhomh, agus bheir mi 
dhuit e. 

29 Agus thubhairt e ris, Tha fios 
agad cionnus a rinn mi seirbhis 
dhuit, agus cionnus a bha do sprèidh 
agam. 

a thuaràsdaluich. b Dhebnaich 
Dìà dhoình asaìd shona\ 
34 30 Oir is beag a bh'agad mun d' 
thàinig mi, agus a nis tha e air fàs 
'na mhòran; agus bheannaich Dia 
thu 'an lorg mo thtachdsa: agus a 
nis c'uin a ni mi mar an ceudna air 
son mo thighe fcin ? 

31 Agus tliubliairt e, Ciod abheir 
mi dhuit ? Agas thubhairt Iacob, 
Cha d'thoir thu ni sam bith dhomh: 
ma ni thu'n ni so rium, ionaltraidh 
irii ris, agus gleidhidh mi do threud. 

32 Thèid mise tre' do threud uile 
'n diugh, ag atharrachadh as sin 
gach sprèidh, ata breac agus ballach, 
agus gach sprèidh ata dubh-dhonn 
a' measg nan caorach, agus baliach, 
agus breae a' measg nan gabhar: 
agus 'se so mo thuarasdal. 

33 Agus freagraidh air mo shonsa 
m'ionracas'sanàmre teachdc, 'nuair 
a thig e mar mo thuarasdald a'd' 
làthair-sa : gach aon nach bi breac 
agus ballach a' measg nan gabhar, 
agus dubh-dhonn a' measg nan 
caorach, nieasar e mar ni bradach 
agam-sa. 

34 Agus thubhairt Laban, Feuch, 
b'fhearr leam gu'm bitheadh e rèir 
t'fhocaiì. 

35 Agus dh'atharraich e air an IA 
sin fèin na gabhair fhirionn, a bha 
stiallach agus ballach, agus na 
gabhair bhainionn uile, a bha breac 
agus ballach, agus gach aon air an 
robh gile, agus gach aon a bha 
dubh-dhonn e a' measg nan caorach, 
agus thug e iad do làìnhan a mhac. 

36 Agus chuir e astar thri lathan 
eadar e fèin agus Iacob: agus 
bheathaichf Iacob a'chuid eile do 
threudaibh Labain. 

37 Agus ghabh Iacob dha fèin 
slatan gjasa do'n chritheach, agus 
do'n challdainn, agus do chraoibh 
nan geanm-chnò ; agus rùisg e annta 
stialla gealà, agus leig e ris an geal, 
a bha 'sna slataibh. 

38 Agus chuir e na slatan a rùisg 
e anns na claisibh, anns na h-amair 
uisge, fars an d'thànaig na treudan 
a dh'òl, fa chomhair nan treud, chum 
as gH'm fàsadh iad torrach, 'nuair a 
thigeadh rad a dh'òl. 

39 Agus dh' fhàs na treudan 
torrach fa chomhair nan slat, agus 
rug iad sprèidh stiallach, bhreac 
agus bhallach. 

41) Agus thearbaidh Iacob na 
h-uain, agus chuir e aghaidh nan 
treud riusan a bha stiallach, agus 
gach beathach a bha dubh-dhonn 

c avr an làmàireach, Eabh. 
d 'nitair a thig thu air mo thnar- 
asdaì. e ciar. f dhHonaltair. 
g 'nuair a thainig. C A I B. XXXI. amt aa treudaibb Labain, agus chuir 
e threudan fèin air letb, agus clia 
do cbuir e iad làiinh re treudaibh 
Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an 
sprèidh bu treise torrach, chuir 
lacob na slatan fa cbomhair sùl na 
sprèidh anns na claisibh, chum 
gu'm fàsadh iad torrach a rèlr nan 
slatan a. 

42 Ach 'nuair a bba'n sprèidh 
anfhann, cha do chuir e ann iad : 
mar sin bu le Laban iadsan a 
b'anfhainne, agus le Iacob iadsan 
bu treise. 

43 Agus dh' fhàs an duine ro 
shaibhir agus feha mòran sprèidh 
aige, agusban-oglaich, agus òglaich, 
agne càmbail, agus asail. 

CAIB. XXXI. 

AGUS chual e briathra mbac 
Labain, ag ràdh, Thug Iacob 
ìeis gach ni òA'aig ar-n-athair, agus 
o'n ni sin bu le ar n-athairne, fbuair 
e dha fèin a'mhòrachd so uile. 

2 Agus chunnaic Iacob gnùis 
Labain, agus feucb, cba robh i leis, 
mar a bha i roimhe sin t>. 

3 Agus thubhairt an Tighearna re 
Iacob, Pill gu dùihaich t'athracha, 
agus a dh'ionnsuidh do dhilsean, 
agus bithidh mise maille riut. 

4 Agus chuÌT lacob teachdaire 
uaith, agus ghairm e Rachel agus 
Leah do'n mhachair a db'ionnsuidh 
a thrèud. 

5 Agus thubbairt e riu, Tha mi 
faicinn gnùis bbur n-athar, nach eil 
i leam mar a bha i roimhe s ach bha 
Dia m'athar maille rium-sa. 

6 Agus tba fios agaibh fèin le 
in'uile dhichioll, gu'n d'rinn mi 
seirbhis d'ar n-aihair. 

7 Gidheadh mheall bhur n-atbair 
mi, agus mhùtbc e mo thua/asdal 
deich uairean: ach cha do leig I>ia 
ieis cron a dheanamh orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh 
an sprcidh bhreac 'nan tuarasdal 
agad, 'an sin rug an sprèidh uile ùl 
breac : agus ma thubhairt e mar so, 
Bithidh an spreidh stiallach 'nan 
tuarasdal agad, an sin rug m sprcidh 
ttile àl stiallach. 

9 Mar so thug Dia air falbh 
sprèidh bhur n-athar, agus thug e 
dhomhs' iad> 

10 Agus 'nuair a dh'fhàs an 
sprèidlr torrach, thog mi suas mo 
shùilean, agus cbunnaic mi ann an 
aisling, Kgus teuch, bha na reithean, 

a am measg nan slat. 

& 'n dè 's air bhò '» dè. Eabh. 

c dk'atharaich, 

d leum air an spreidh. a bha reitheadh na sprèidhe d, stiall- 
ach, breac agus gris-fhionn. 

11 Agus thubhairt aingeal an 
Tighearna rium ann an aisìing, O 
lacoib: agus thubhairt mise, Tha 
mi 'n so. 

12 Agus thubliairt esan, Tog suas 
a nis do shùilean, agus faic nareith- 
ean uile, tha reitheadh na sprèidhe 
gu bheil iad stiallacb, breac agus . 
grìs-fhionn : oir chunnaic mise gaclr 
ni a rinn Laban ort. 

13 'S mise Dia Bheteil, far art 
d'vmg thu 'n carragh, far an do 
bliòiriich thn dhomh-sa bòid: a nis. 
èirich, imich a mach as an tir so, 
agus pill gu tir do dhilsean. 

14 Agus fhreagair Rachel agus 
Leah, agus thubhairt iad ris, Am 
bheil fathast cuibhrionn, no oigh- 
reachd air bitb, againne ann an tigh. 
ar n-atbar ? 

15 Nach 'eil sinn air ar meas leis 
mar choigrich ? oir reic e sinn, agus . 
struidb e mar an ceudna gu tur ar 
n-airgiod: 

16 Oir an saibhreas sinuileathug 
Dia o'r n-athair 's leinn fèin, agus 
le'r cloinn e : nis, uime sin, gachni 
thubhairt Dia riutsa, dean e. 

17 'An sin dh'èirich Iacob suas- 
agus chuir e mhic, agus a mhnài air 
cànibalaibh. 

18 Agus thug e leis a sprèidh uile, 
agus a mhaoin uile a fhuair e, 
sprèidh' a chosnaidh, a fhuair e'm 
Padan-aram, gu dol a dh'ionnsuidk 
Isaaic athair gu tir Chanaain. 

19 Agus chaidh Laban a lomairte 
a chaorach: agns ghoid Rachel na 
dealbhanf bu le h-athair. 

20 Agus ghoid Iacob air falbh gua 
fhios do Laban an Sirianach, a 
chionn nach d'innis e dhagu'«?*oM 
e (/u teicheadb. 

21 Agus theich e leis gach ni 
bh'aige; agus dh'èirich e suas, agus^ 
chaidh e thar an abhainn, agus ehujr 
e aghaidh re sliabh Ghilead. 

22 Agus dh'innseadh do Laban, 
air an treas là, gu'n do tbeich Iacoh. 

23 Agus thug e bbràithre leis, agus 
lean se e astar sheachd laitbean, 
agus rug e air ann an sliabh 
Gbilead. 

24 Agus thàinig Diagu Laban ai* 
Sirianacb ann an aisling 'san oidhche, 
agus thubbairt e ris, Thoir an aire 
nach labhair thu re Iacob aon ehuid 
math no olc. 

25 'An sin rug Laban air lacob. 
A nis shiiidhich Iacob abhùth 'san> 
t'sliabh, agus sbuidivich Laban maille 
r'abhràithribb aanansliabh Ghilead. 

tarùsgadh. £ ìomkaìghean. 

2à 6'ENESIS. 26 AgusthubhairtLàban re Iacob, 
Ciod so rinn thu, gu'n do ghoid thu 
air falbh gun fhios domh, agus gu'n 
d'thug thu leat mo nigheana, mar 
bhraighdean a « thugadh a mach leis 
a chlaidheamh ? 

27 C'ar son a theich thu air falbh 
gu h-uaigneach, agus a ghoid thu 
uam, agus nach d'innis thu dhomh, 
agus gu'n cuirinn aìr falbh thu Je 
subhachaSj agus le h-òranaibh, le 
tiompan, agus" le clàrsaich ? 

28 Agus nach dò leig leam mo 
mhic agus mo nigheana phògadh : a 
nis is amaideach a f huara' tu le so 
a dheanamh. 

29 Tha e 'n comas mo laimhsa 
cron a dhcanamh ort: ach labhair 
Dia t'athar rium an reidhr, ag ràdh, 
Thoir an aire, nach labhair thu re 
Iacob aon chuid math no olc. 

30 Agus a nis, ge do b'èigin duit 
falbh, a chionn gu'n robh thu gu ro 
mhòr 'an geall air tigh t'athar, 
gidheadh c'ar son a ghoid thu mo 
dhèe ? 

31 Agus f hreagair lacob agus 
thubhairt e re Laban, A chionn gu'n 
robh eagal orm: oir thubhairt mi, 
Theagamh gu'n d'thugadh tu uam 
do nigheana le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu 
do dhèe, na maireadh e beo : 'an 
làthair ar bràithre faic, ciod a th' 
agam a bhuineas duit agus gabh 
thugadb e : oir cha robh fios aig 
Iacob gu'n do ghoid Rachel iad. 

33 Agus chaidh Laban a steach do 
bhùth Jacoib, agus do bhuth Leah, 
agus do bhùth an dà bhan-oglaich ; 
ach cha d'fhuair e iad. An sin 
chaidh e 'mach a bùth Leah, agus 
.chaidh e steach do bhùth Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel na deal- 
bhan, agus chuir i iad ann an 
acfuinnc a' chàmhail, agus shuidli i 
orra : agus rannsaich Laban am bùth 
uile, ach cha d'fhuair e iad. 

35 Agus thubhairt i r'a h-athair,. 
Na cuìreadh e corruich air mo 
thighearna nach urradli mi èirigli 
suas a't' f hianais, oir tha orm a rèir 
gnàth nam ban: agus rannsaich e, 
ach cha d'fhuair e na dealbhan. 

36 Agus bha fearg air Iacob, agus 
throid e re Laban : agus f hreagair 
Iacob, agus thubhairt e re Laban, 
Ciod i mo choire, agus ciod e mo 
pheacadh, gu'n robh thu cho-dian 
air mo thòir. 

37 'An dèigh dhuit m'airneas uile 
a rannsachadh, ciod a fhuair thu 
dh'uile airneis do thighe ? cuir 'an 

a chiomaich. h chugad. 

e /asair,uigheam . so e 'nlàthair mo bhràithre-sa, agus 
do bhràithre fèin, agus gu'n d'thoir 
iad breth eadaruinn 'nar dithis. 

38 A nis tìchead bliadhna bha mi 
maille riut ; cha do thilg do chaor- 
aich an uain, no do ghabhair am 
minn, agus reitheachan do threud 
cha d'ith mi. 

39 An ni sin a reubadh le fiadh- 
bheathaichibh cha d'thug mi a't' 
ionnsuidh ; ghiùlain mi fèin a cha]] : 
o m'làimh-sa dh'iarr thu e, co ac' a 
ghoideadh e 'san latha, no ghoideadh 
e san oidhche. 

40 Mar so bha mi, san là chlaoidh 
an teas mi, agus an reotha 'san 
oidhche ; agus dhealaich mo chodal 
re m'shùilibh. 

41 Mar so bha mi fìchead bliadhna 
a'd thigh : ceithir bliadhna deug rinn 
mi seirbhis duit air son do dhithis 
nigheana, agus se bliadhna air son 
do sprèidhe : agus mhùth thn mo 
thuarasdal deich uairean. 

42 Wur bhitheadh gu'n robh Dia 
m'athar, Dia Abrahaim, agus eagal 
Isaaic maille rium, gu cinnteach 
chuireadh tu nis air falbh mi 
falamh: chunnaic Dia m'àmhghar 
agus saothair mo Iàmh, agus chron- 
aich e thu 'n reidhr. 

43 Agus fhreagair Laban, agus 
thubhairtereIacob,Nah-ìngheanan 
so 'siad mo nigheana-sa iad, agus a' 
chlann so mo chlannsa, agus an 
sprèidh so mo sprèidh-sa, agus gach 
ni tha thu faicinn is leamsa e : agus 
ciod a dh'fheudas mi dheanamh an 
diugh re m'nigheailaibh so, no r'an 
cloinn a rug iad? 

44 A nis uime sin thig-sa, dean- 
amaidcoi'-cheangal,miseagusthusa; 
agus bitheadh e mar f hianuis eadar 
mise agus thusa. 

45 Agus ghabh lacob clach, agus 
chuir e suas i mi mar charragh . 

46 Agus thubhairt lacob r'a 
bhràithribh, Cruinnichibh clachan : 
agus ghabh iad clachan, agus rinn 
iad cavn, agus dh'ith iad an sin air a' 
charn. 

47 Agus thug Laban mar ainm aìr 
Tegar-Sahaduta: ach thug lacob 
marainm air Gaked. 

48 Agus thubhairt Laban, Tha 'n 
carn so 'nafhiar\uis eadar mise agus 
thusa 'n diugh. Uime sin thugadh 
Galeed mar ainm air, 

49 Agus Midspah ; oir thubhairt 
e, Deanadh an Tighearna faire 
eadar mise agus thusa, 'nuair a 
bhitheas sinn as làthair a chèile. 

50 Ma bhuineas tu gu cruaidh re 
m' nigheanaibh, no ma ghabhas tu 
mnài eile thuilleadh air mo nigh- 
eana-sa, cha'n 'eil duine sam bith C A I B. - XXXII. maille ruinri ; fench, tha Dia 'na 
fhianuis eadar mis' agus thusa. 

51 AgusthubhairtLabanre lacob, 
Faic ari carn so, agus faic an carragh 
so, a shuidhich' mi eadar mis' agus 
thusa. 

52 Bitheadh an carn so 'na f hian- 
uis, agus bitheadh an carragli so 'na 
f hianuis, nach d'thèid mise a t'ionn- 
suidh-sa 'thar a'charn so, agus nach 
d'thig thus' a m' ionnsuidh-sa thar 
a' charn so, agus a charragh so, gu 
^cron. 

53 Gu'n d'thugadh DiaAbrahaim, 
agus DialNahoir, Diaan athar, breth 
eadaruinn. Agus mhionnaich Iacob 
air eagal athar Isaaic. 

54 An sin thug Iacob suasiobairt- 
ean 'san t-s\iabh, agus ghairm e air 
a bhràithribh a dh'itheadh arain : 
agus dh'ith iad aran, agus dh'fhan 
iad rè na h-oidhche 'san t-sliabh. 

55 Agus dh'èirich Laban suas 
moch 'sa' mhadainn agus phog e 
mhic agus a nigheanan, agus bhean- 
naich e iad, agus dh'fhalbh e : agus 
phill Laban gu àite fèin. 

CÀIB. XXXII. 

AGUS dh'imich lacob air a 
shlighe, agus choinnich aingil 
Dhè e. 

2 Agus thubhairt Iacob, 'nuair a 
chunnaic e iad, Se so feachd Dhè : 
agus thug e Mahanaim mar ainm air 
an àite sin. 

3 Agus chuir lacob teachdairean 
roimhe gu h-Esau a bhràthair, gu 
fearann Sheir, dùthaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh,ag ràdh, 
Mar so their sibh re m' thighearn' 
Esan, Mar so thubhairt do sheirbhi- 
seach Iacob, Rha mi air chuairt 
maille re Laban, agus dh'fhan mi' 
maille ris gus a nis. 

5 Agus tha agam buar, agus asail, 
treudan, agus oglaich, agus ban- 
oglaich : agus chuir mi dh' innseadh 
do m' thighearnachum gu'm faighinn 
deagh-ghean a'd' shùilibh. 

6 Agus phill na teachdairean gu 
Iacob, ag ràdh, Thàinig sinn a 
dh'ionnsuidh dobhràthar Èsau, agus 
mar an ceudna tha e teachd a'd' 
chòdhail, agus ceithir cheud fear 
maille ris. 

7 Agus bha Iacob fa' eagal mòr, 
agus ann an airc; agus roinn e'n 
sluàgh a bha maille ris, agus na 
treudan, agus an ciodh, agus na 
càmhail 'nan dà bhuidhinn; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau 
gu h-aon do na buidhnibh, agus 
gu'm buail e i, an sin thèid a 
bhuidheann a dh'f hanas as uaith. 

9 Agus thubhairt Iacob, O Dhè 
m'athar Abrahaim, agus a Dhè m'athar Isaavc, a Thighearn a 
thubhairt rium, Pill gu d'dhùthaich, 
agus gu d ' dhilsean, agus ni mi math ' 
dhuit • 

10 Cha 'n airidh mi air a' chuid 
a's lugka do na tròcairibh sin uile, 
no do'n fhirinn sin uile, a nochd 
thu do d'sheirbhiseach : oir le m' 
luirg thàinig mi thar an Iordan so 5 
agus tha mi nis a'm' dhà bhuidhinn. 

11 Saor mi, guidheam ort, o 
làimh mò bhràthar, o làimhEsaur 
oir tha eagal orm roimhe,gu'n d'thig 
e, agus gu'm buail e mi, agus a' 
mhàthair maille ris a chloinn. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinn- 
teacli ni mi math dhuit, agus ni mi 
do shliochdmar ghaineamh nafairgey 
nach feudar aireamh a thaobh lìon- 
mhoireachd. 

13 Agus dh'fhan e 'n sin 'san 
oidhche sinfèin, agus ghabh e do na 
thàinig g'a làimh tiodhlac air son 
Esau a bhràthar ; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead 
boc, dà cheud caora agus fichead 
reithe ; 

15 Deich càmhail f hichead bhainne 
le 'n searraich, dà fhichead bò agus 
deich tairbh, fichead asal bhainionn 
agus deich searraich. 

16 Agus thug e iad do làimh a 
sheirbhiseach, gach iomain leatha 
fèin; agus thubhairt e r'a sheirbhi- 
sich, Imicfeibh romham, agus cuiribh 
dealachadh eadar iomain agus 
iomain. 

17 Agus dh'àithn e dhà-san a bha 
air thoiseach, ag ràdh, 'Nuair a 
choinnicheasmo bhràthair Esau thu, 
agus a dh'fheoraicheas e dhiot, ag 
ràdh, Co leis thu, agus c'àite tha thu 
dòl,agus co leis iad sin a tha romhad ?' 

18 An sin their thusa Buinidh iad 
do d'sheirbhiseach Iacob ; is tiodhlacr 
a th 'ann, a chuireadh a dh'ionnsuidh 
mo thighearn' Esau : agus feuch, 
mav an ceudna tha e fèin 'nar dèigh. 

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n 
dara seirbhiseach; agus do'n treas, 
agus dhoibhsau uile bha leantuinn 
nan iomaine, ag radh, Air an dòigh 
so Iabhraidh sibh re h-Esau, 'nuair 
a gheibh sibh e. 

20 Agus their sibh cuideachd, 
Eeuch, Tha do sheirbhiseach Iacob 
'nar dèigh-ne: oir thubhairt e, Ni 
mi rèidha e leis an tiodhlac a thèid 
romham, agus 'an dèigh sin chi mi 
glmùis, theagamh gu'n gabh e rium. 
- 21 Mar sin chaidh an tiodhlac 
thairis roimhe: agus dh'f han e fèin 
an òidhche sin 'sa' chuideachd. 

22 Agus dh'èirich e suas 'ssn 

. . . . a ciuin., . ì 

37 6 E N E S I S. oidhche sin, agus ghabh e dhà 
mhnaoi, agus a dhà bban-oglaich, 
agus aon mhac deug, agus chaidh e 
thairis air àth Iaboic. 

23 Agus ghabh e iad, agus chuir 
è thairis air an t-sruth iad, agus 
chuir e thairis na òft'aige. 

24 Agus dh'fhan Iacob 'na aonar j 
agus ghleachd duine ris, gu nuig 
briseadh na faire. 

25 Agus 'nuair a chunnaic e nach 
do bhuadhaich e air, an sin bhean e 
re Iag a shlèisde : agus chaidh lag 
slèisde Iacoib as an alt, 'nuair a bha 
e gleachdadha ris. 

26 Agus thubhairt e, Leig air falbh 
mi, oir tha'n fhàir a' briseadh: agus 
thubhairt esan, Cha Ieig mi air falbh 
thu, mur beannaich thu mi. 

27 Agus thubhairt e ris, Ciod a's 
ainm dhuit? agus thubhairt e, 
lacob. 

28 Agus thubhaìrt esan, Chaghoir- 
earb Iacob ni's mò riut marainm, 
ach Israel : oir bha cumhachd agad 
mar uachdaran re Dia, agns re 
daoine, agus thug thu buaidh. 

29 Agus dh'fhiòsraichlacob dheth, 
agus thubhairt e, Innis dhomh, 
guidheam ort, t'ainm: agus thuhh- 
airt esan, C'ar son a tha thu farraid 
m'ainme. Agus bheannaich e 'n 
sin e. 

30 Agus thug Iacob Peniel mar 
ainm air an àite: oir chunnaic nii 
l>ia aghaidh re h-aghaidh, agus 
thearnadh m' anam. 

31 Agus dh'èirich a' ghrian air, 
"nuair a chaìdh e seach Penuel, agus 
òka e bacach air a shliasaid. 

32 Uime sin cha'n ith clann Israeil 
do'n fhèith a chrup, a ta air lag na 
slèisde, gus an la'n diugh : a chionn 
gu'n do bhean e re lag slèisde Iacoib 
'san fhèith a chrup. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS thog lacob suas a shùilean, 
agus dh'amhairc e, agus feuch, 
hka Esau teachd, agus ìnaille ris 
ceithir cheud fear. Agus roinn e a' 
chlann do Leah, agus do Rachel, 
agus do'n dà bhan -oglaich. 

2 Agus chuir e na ban-oglaich 
agus an clann air thoiseach, agus 
Leah agus aclann 'nan dèigh, agus 
Rachel agus Ioseph air dheireadh. 

3 Agus chaidh e fèin air aghaidh 
rompa, agus chrom se e fèin gu làr 
seachd uaire, gus an d'thàinig e 
dlùth d'a bhràthair. 

4 Agus ruith Esau 'na choinn- 
eamh, agus ghabh e 'na ghlacaibh e, 
agus thwit è air a mhuineal, agus 
phòg se e j agus ghuil iadv 5 Agus thog, e suas a shùilean, 
agus chunnaic e na> mnài agus a' 
chlann ; agus thubhairt e, Co iad 
sih «t ta maille riut ? agus thubhairt 
esan, A' chlann a thug Dia gu 
gràsmhor do d'sheirbhiseach. 

6 'An sin thàinig na ban-oglaich 
am fagus, iad fèin agus an clann,. 
agus chrom siad iad fèin. 

7 Agus thàinig Leah cuideachd 
am fagus maille r'a cloinn, agus 
cbrom siad iad fèin; agus 'an dèigh 
sin thainig Ioseph am fagus agus 
Rach«l, agus chrom siad iad fèin. 

8 Agus tfeubhairt e, Ciod a's ci-ecll 
duit leis an iomain so uile a choinn- 
ich mi 5> Agus thubhairt esan, Gu 
deagh-ghean fhaghail annansùilibh 
mo thighearna. 

9 Agus thubhairt Esau, Tha 
agamsa pailteas, a bhrathair; glèidh 
dhuit fein na bheil agad. 

10 Agus thubhairt Iacob, Ni 
h-eadh, guidheam ort, ma f huair mi 
nis deagh-ghean a'd' shùilibh, 'an 
sin gabh mo thiodhlac o m' làimh : 
oir uime sin chunnaic mi do ghnùis, 
mar gu'm faicinn gnùis Dè, agus 
thaitinn mi riut. 

11 Gabh, guidheam ort, mo 
bheannachadh a thugadh a d' ionn- 
suidh, do bhrìgh gu'n do bhuin Dia 
gu toirbheartach rium, agus gu bheil 
agam mòr phailteas : agus rinn e ro- 
earail air, agus ghabh se e. 

Ì2 Agus thuhhairt e, Gabhamaid 
ar turus, agas biomaid ag imeachf}, 
agus thèid mise maille riutc. 

13 Agus thuhhairt e ris, Tha fios 
aig mo thighearna gu bheil a' chlann 
maoth, agus na tieudan agus an 
fheudail a ta maìlle rium, trom le 
h-àl; agus mu dh'iomain«ar iad gu 
dian aon latha, gheibh an treud uilo 
bàs. 

14 Rachadh, guidheam ort, mo 
thigheama seachad roimh a sheir- 
bhiseach : agus gabhaidh mise an 
t-slighe gu socrach, a rèir mar a 
bhios an sprèidh a ta romham, agus 
a' chlann, comasach air fhulang, 
gus an d'thig mi dh'ionnsuidft mo 
thigheama gu Seir. 

15 Agus thubhairt Esau, Leig 
leam a nis cuid do'n mhuinntir a ta 
maille rium f hàgail marriut d ? Agus 
thubhairt esan, C'ar son sin ? faigh- 
eam-sa deagh-ghean 'an sùilibh mo 
thighearna. 

16 Mar sin phill Esau 'san là sm 
fèin air a shlighe gu Seir 

17 Agus dh'imich Iacob gu Sucot, 
agus thog e dha fèin tigh, agus rinn 
e bothain d'a sprèidh : air an aobbav a aa spairn. l> ffta'n abrar. c romhad. medlie riut, agad. C A I B. XXXIV. sin thugadh Sucot mar ainm air an 

àite. 

18 Agus thàinig lacob do Shalem, 
baile Shecheim a ta ann tìr Chanaain, 
'nuair a thàinig e o Phadanaram; 
agus shuidhich e bhùth fa chomhair 
a' bhaile. 

19 Agus cheannaichemìr fearainn, 
far an do shuidhicha e abhùth, o 
làimh chloinne Hamoir, athar Shech- 
eim, air cheud bonn airgidb. 

20 Agus chuir e suas altair 'an 
sin, agus thug e El-EIohe-Israel 
mar ainm oirre. 

caib. xxxrv. 

AGUS chaidh Dinah nighean 
Leah, a rug i do Iacob, a mach 
a dh'fhaicinn nigheana na tìre. 

2 Agus'nuair a chunnaie Sechem, 
mac Hamoir an lbhich, uachdaran 
na tìre i, ghabh e i, agus luidh e 
leatha, agus thruaill e i c. 

3 Agus dhlù-lean anam re Dinah 
nigheàn Iacoib, agus ghràdhaich e 
a' ghruagachd, agus labhair e gu 
caomh ris a' ghruagaich. 

4 Agus labhair Sechem re Hamor 
athair, ag ràdh, Faigh dhomhs' a' 
ghruagach so mar mhnaoi. 

5 Agus chuala Iacob, gu'n do 
thruaiil e Dinah a nighean, (Nis bha 
inhic maille r'a sprèidh 'sa' mhach- 
air) agus bha Iacob 'nathosd gus an 
d'thàinig iad. 

6 Agus chaidh Hamor, athair 
Shecheim, a mac-h a dh'ionnsuidh 
lacoib, a labhairt ris. 

7 Agus thàinig mic Iacoib o'n 
mhachair 'nuair a chual' iad e, agus 
bha na daoine doilich, agus bha 
fearg mhòr orra; chionn gu'n d'rinn 
e amaideachd ann an Israel, ann an 
luidhe le nighean Iacoib, ni nach bu 
chòir a dheanamh. 

8 Agus labhair Hamor riu, ag ràdh, 
Tha anam mo mhic Shecheim 'ari 
ro-gheall air bhur nighinn : thugaibh 
i, guidheam oirbh, dha mar mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceanglaiche- 
pòsaidh e ruinne ; bhur nigheana-sa 
thugaibh dhuinne, agus ar nigheana- 
ne gabhaidh sibh dhuihhsa. 

10 Agus maille ruinne gabhaidh 
sibh comhnuidh : agus bithidh an tìr 
romhaibh ; gabhaibh còmhnuidh, 
agus deanaibh reic agus ceannachd 
innte, agus faighibh sealbh innte. 

11 Agus thubhairt Sechem r'a 
h-athair, agus r'a bràithribh, Faigh- 
eam deagh-ghean 'nar sùilibh ; agus 
ge b'e ni a their sibh rium, bheir mi 
dhuibk. 

a sgaoil. b chrnd uan. 
c dh'ìslick se i. A an nigheanag. 
e cleamhnas. 12 Air mhewd's gu'n dean sibh 
an dubharaidh f orm, agus an tiodh- 
lac, bheir mi dhuibh eadhon mar a 
their sibh rium: a mhàin thugaibh 
dhomh a' ghruagach mar mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic Iacoib 
Sechem agus Hamor athair le ceilg, 
agus labhair iad, (a chionn gu'n do 
thruaill e Dinah am piuthar.) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha 'n 
fheud sinne an ni so dheanamh, ar 
piuthara thoirtdo dhuine neo-thim- 
chioll-ghearrt' : oir bhiodh sin 'na 
mhasladh dhuinne. 

15 Ach 'an so aontaichidh sinn 
leibh ; ma bhios sibhse mar a ta 
sinne, gu'n timchioH-gbearrar gach 
firionnach 'nar measg ; 

16 'An sin bheir sirme ar nigheana 
dhuibhsa, agus bhur nigheana-sa 
gabhaidh sinn dhuinne, agus gabh- 
aidh sinn còmhnuidh maille ribh, 
agus bithidh sinn 'nar n-aon sluagh. 

17 Ach mur èisd sibh ruinne, sibh 
a bhi air bhur timchioll-ghearradh ; 
'an sin gabhaidh sinn ar nighean, 
agus falbhaidh sinn. 

18 Agus thaitinn am briathra re 
Hamor, agus re Sechem, mac 
Hamoir. 

19 Agus cha do chuir an t-òganach 
dàil anns na ni a dheanamh, a chionn 
gu'n robh tlachd aige ann.annighinn 
lacoib .- agus bha e ni b'urramaiche 
nà tigh athar uile. 

20 Agus thainig Hamor, agus 
Sechem, a mhac, gu geatadh am 
baile, agus labhair iad re daoinihh 
am baile, ag ràdh, 

21 Tha na daoine so sìochail 
maille ruinn, air an aobhar sin 
gabhadh iad còmhnuidh 'san tìr, 
agus deanadh iad reic agus ceann- 
achd innte; thaobh an fhearain, 
feuch, tha e farsaing ni's leòr 
dhoibh: an nigheana-sa gabhaidh 
sinne dlminne mar mhnài, agus ar 
nigheana-ne bheir sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aon- 
taichidh na daoine leinn, gu còmh- 
nuidh ghabhail maille ruinn, gu bhi 
'nar n-aon sluagh, ma thimchioll- 
ghearrar gach tìrionnach againne, 
mar a ta iadsan air an timchioll- 
ghearradh. 

23 Nach leinne an sprèidh, agns 
anf maoin, agus an ainmhidhean 
uile? a mhàin aontaicheamaid leo, 
agus gabhaidh iad còmhnuidh maille 
ruinn. 

24 Agus dh'èisd gach neach a 
chaidh mach air geatadh a bhaile re 
Hamor, agus re Sechem a mhac; 
agus thimchioll-ghearradh gach 

i dowry. Sasgf. 

39 GENESIS. firionnach, iadsan uil' achaidh mach 
air geatadh a hhaile. 

25 Agus air an treas là, 'nuair a 
bha iad air an cràdh, 'an sin ghabh 
dithis do mhic Iacoib, Simeon agus 
Lebhi, bràithre Dhinah, gach fear 
ac' a chloidheamh, agus thàinig iad 
air a' bhaile gu dàna ; agus mharbh 
iad gach firionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agus 
Sechem, a mhac, le faobhar a' 
chloidhheimh, agus thug iad Dinah 
a tigh Shecheitn, agus chaidh iad a 
mach. 

27 Thàinig mic Iacoib air na 
mairbh, agus chreach iad am baile, 
a chionn gu'n do thruaill iad am 
piuthar. 

28 An caoraich, agus am buar, 
agus an asail, agus na bha 'sa' 
bhaile, agus na bha 'san fhearann, 
thogiad. 

29 Agus am maoin uile, agus an 
clann bheag uile, agus am mnài thug 
iad leo 'an daorsadha, agus thog iad 
'sa' chreich eadhon gach ni a bha 
stigh. 

30 Agus thubbairt Iacob re Simeon 
agus re Lebhi, Chuir sibh trioblaidb 
orm le m' dheanamh gràineil c a' 
measg luchd-àiteachadh na tìre, a' 
measg nan Canaanach, agus nam 
Peridseach : agus air dhomhsa bhi 
gannd 'anàireamh,cruinnichidh siad 
iad fèin cuideachd a' m' aghaidh, 
agus marbhaidh iadmi ; agus cuirear 
as domh, agus do m' thigh. 

3L Agus thubhairt iad, Am bu 
chòir dha buntainn re 'r piuthair-ne 
mar re strìopaich? 

CAIB. XXXV. 

AGUS thubhairt Dia re Iacob, 
Eirich, imich suas guBetel,agus 
ghabh còmhnuidlì 'an sin; agus dean 
3 an sin altair do Dhia, a dh'-i hotll- 
sich e fèin duit 'nuair a theich thu o 
ghnùis Esau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt Iacob r'atheagh- 
lach agus riu-san uile, a bha maille 
ris, Cuiribh uaibh na dèe coimh- 
each a ta 'nar measg, agus bithibh 
glan,agusmùthaihh ebhur n-eudach: 

3 Agus èireamaid, agus racluimaid 
suas gu Betel ; agus ni mise 'n sin 
altair do Dhia, a dh'èisd rium ann 
an là mo chruaidh-chais, agus abha 
maille rium 'san t-slighe air an 
deachadh mi. 

4 Agus thug iad do lacob na dèe 
coimheach uile, a bha 'nan làimh, 
agus an cluas-f hàinnean, a bha 'nan 
cluasaibh; agus dh'fholaich Iacob 

a am hraighdeanas. b aimlisg. 
cfuathach. <1 tearc, beag^ 
e atharraichibh. 

40 iad fuidh'n daraig 'a bha làimh re 
Sechem. 

5 Agus dh'imich iad : agus bha 
eagalf Dhè air na bailtibh, a bha 
m'an cuairt orra, agus cha d'rinn 
iad tòireachd air mic Iacoib. 

6 Mar sin thàinig lacob gu Luds, a 
ta 'n tìr Chanaain, eadhon Betel, e 
fein agus an sluagh uile, a bha 
maille ris. 

7 Agus thog e 'n sin altair, agus 
thug e El-betel mar ainm air an 
àite : do bhrìgh ann an sin gu'n 
d'f hoillsich Dia e fèin dha, 'nuair a 
theich e o ghnùis a bhràthar. 

8 Ach fhuairDeborah ban-altrum g 
Rebecah bàs; agus dh'adhlaiceadh i 
fuidh Bhetel, fuidh dharaig: agus 
thugadh Alonbacut mar ainm air. 

9 Agus dh'fhoillsich Dia e fèin do 
Iacob a ris, 'nuair a thàinig e a 
Padan-aram; agus bheaunaich se e. 

10 Agus thubhairt Dia ris, 'Se 
Iacob a's ainm dhuit: Cha'n ainmich- 
ear thu Iacob ni's mo, ach 'se 
Israel a bhios 'na ainm ort; agus 
thug e Israel mar ainm air. 

11 Agus thubhairt Dia ris, mise 
Diauile-chumhachdach, bi sìolmhor 
agus fàs lìonmhor; thig cinneach 
agus coi'-thional chinneach uait, 
agus thig righre mach a d'leasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi 
dh' Abraham, agus a dh' Isaac,. 
dhuitse bheir mi e ; agus do d' 
shliochd a'd' dhèigh bheir mi am 
fearann. 

13 Agus chaidh Dia suas uaith 
'san àit' an do labhair e ris. 

14 Aguschuir Iacob suas carragh h 
'san àit' an do labhair e ris, carragh 
cloiche, agus dhòirt e tabhartas- 
dibhe air, agus dhòirt e oladh air. 

15 Agus thug Iacnb Betel mar 
ainm air an àite, far an do labhair 
Dia ris. 

16 Agus dh'imich iad o Bhetel. 
agus cha robh ach astar beag aca re 
teachd gu h-Ephrat : agus thàinig 
tinneas cloinne air Rachel, agus bha 
saothair chruaidh oirre. 

17 Agus 'nuair a bha i 'n cruaidh 
shaothair, 'an sin thubhairt a bhean- 
ghlùine ria, Na biodh eagal ort, oir 
bithidh am mac so agad cuideàchd. 

18 Agus 'nuair a bha h-anam a T 
dealachadh ria, oir fhuair i bàs, thug 
i Ben-onimar ainm air : ach dh'ain- 
mich athair e Beniamin. 

19 Agus fhuairRachel bàs, agus 
dh'adhiaiceadh i 'san t-slighe gu. 
h-Ephrat, eadhon Betlehem. 

20 Agus chuir lacob suas carragh 

f uamhann, oilt. zmuhne, 
h pillar. Sasg. C A I B. 

aìr a h-tiaigh: 'se so cAvragh uaigh 
Kacheil gus an là'n diugh. 

21 Agus ghabh Israèl a thurus, 
agus shuidhich e a bhùth an taobh 
thall do thùr Edeir. 

22 Agus 'nuair a bha Israel a 
chòmhnuidh 'san tir sin, chaidh 
Reuben, agus luidh e le Bilhah 
leannan a athar : agus chual' Israel 
sin. A nis bha dà mhac deug aig 
Iacob. 

23 Mic Leah; Reuben ceud-ghin 
Iacoib, agus Simeon, agus Lebhi, 
agus ludah, agus Isachar, agus 
Sebulun . 

24 Mic Racheil ; Ioseph , agus 
Beniamin. 

25 Agus mic Bhilhah, khan- 
oglaich Racheil, Dan, agus Napk- 
tali. 

26 Agus mic Shilpah, bhan- 
oglaich Leah; Gad agus Aser. '«S 
iad sin mic Iacoib, a rugadh dha am 
Padan-aram. 

27 Agus thàiniglacob chum Isaaic 
atbar do Mhamre, gu baile Arbah, 
eadhon Hebron,far an robh Abraham 
agus Isaac air chuairt. 

28 Agus b'iadlàithean Isaaicceud 
bliadhna 's ceithir fichead. 

29 Agus thug Is?.ac suas an deò, 
agus dh'eug e, agus chruinnicheadh 
e chum a mhuinntir fèin, agus e 
'na sheann-duine, agus làn do làith- 
ibh. Agus dh'adhlaic a mhic Esau 
agus lacob e. 

CAIB. XXXVI. 

AGUS is iad sin ginealaich Esau, 
eadhon Edoim. 

2 Ghabh Esau a mhnài do nigh- 
eanaibh Chanaain ; Adah nighean 
Eloin an Hitich, agus Aholibamah 
nighean Anah, nighinn Shibeoin an 
Hibhich : 

3 Agus Basemat nighean Ismaeil, 
piuthar Nebaiot. 

4 Agus rug Adah do Esau Eliphads, 
agus rug Basemat Reuel. 

5 Agus rug Aholibamah Ieus, 
agus laalam, agus Corah : 'S iad 
sin mic Esau a rugadh dha ann an 
tìr Chanaain. 

6 Agus gabh Esau a mhnài, agus 
a mhic agus a nigheana agus uile 
mhuinntir a thighe, agus a sprèidh, 
agus"ainmhidheanuile,agusamhaoin 
uile, a fhuair e ann an tìr Chanaain ; 
agus chaidh e do thìr eile o ghnùis 
a bhràthair lacoib. 

7 Oir bha 'n saibhreas ni bu mho 
na gu'm feudadh iad còmhnuidh 
ghabhail cuideachd ; agus cha 
b'urradh an tìr anns an robh iad 
'nan coigiich an giùlan air son an 
sprèidhe. 

a coV-leabach. XXXVI. 

8 Mar so ghabh Esau còmhnuidh 
ann an sliabh Sheir: 's e Esau 
Edom. 

9 Agus 's iad sin ginealaich Esau, 
athar nan Edomach, ann an sliabk 
Sheir. 

10 'S iad sin ainmeanna mhàc 
Esau; Eliphads mac Adah mhnà 
Esau, Reuel mac Bhasemat mhnà 
Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphads , 
Teman, Omar, Sepho, agus Gatam, 
agus Cenads. 

12 Agus bha Timna 'na leannan 
aig Eliphads mac Esau ; agus rug i 
do Ellphads Amalec : ò'iad sin mic 
Adah mhnà Esau. 

13 Agus 's iad sin mic Reueiì; 
Nahat agus Serah, Samah agus 
Midsah : ò'iad sin mic Bhasemait 
mhhà Esau. 

14 Agus b' iad sin mic Aholi- 
bamah, nighinn Anah, nighinn Shi- 
lieoin mhnà Esau : agus rug i do 
Esau Ieus, agus Iaalam, agus Corah. 

15 jB'iad sin cinn-fheadhna mhac 
Esau: mic Eliphads ceud-ghinEsau, 
ceann-feadhna Teman, ceann- 
feadhna Omar,ceann-feadhna Sephe\. 
ceann-feadhna Cenads. 

16 Ceann-feudhna Corah, ceann- 
feadhna Gatam, agus ceann-feadhna 
Amalec : 's iad sin na cinn-f headhna 
a thàinig o Eliphads, ann an tìr 
Edoim: ò'iad sin mic Adah. 

17 Agus 's iad sin mic Reueil mhic 
Esau; ceann-feadhnaNahat, ceann- 
leadhna Serah, ceann-feadhna Sam- 
ah: ceann-feadhna Midsah. 'S iad 
sin na cinn-fheadhna a thàinig o 
Reuel, ann an tir Edoim : 's iad sin 
mic Bhasemait mhnà Esau. 

18 Agus 's iad sin mic Aholibamah 
mhnà Esau ; ceann-feadhna Ieus, 
ceann-feadhna Iaalam : ceann-feadh- 
na Corah : b' iad sin na cinn 
fheadhna a thàinig o Aholibamah 
nighinn Anah mhnà Esau. 

19 'S iad sin mic Esau, eadhon 
Edoim ; agus 's iad sin an cinn- 
f headhna. 

20 'S iad sin mic Sheir an Horich, 
luchd-àiteachadh na tìre ; Lotan, 
agus Sobal, agus Sibeon, agus Anah, 

21 Agus Dison, agus Edser, agus 
Disam 's iad sin cinn-fheadhna nan 
Horach, cloinne Sheir, ann ah tìr 
Edoim. 

22 Agus 6' iad clann Lotain ; 
Hori, agus Heman: agus b'i Timna 
piuthar Lotain. 

23 Agus ò' iad sinn clann Shobail ; 
Albhan, agus Manahat, agus Ebal, 
Sepho, agus Onam 

24 Agus b' iad sinclann Shibeoin; 
araon Àiah, agus Anah: ò' e so an G E B E S I B, t-Anah, a fhuairamach na muileid- 
ean a 'san f hàsar.h, 'nuair a bha e 'g 
ionaltradh asal Shibeoin athar. 

25 Agus ò'iad sin clann Anah : 
Dison, agus Aholibamah nighean 
Anah. 

26 Agus 6'iad sin clann Dhisoin ; 
Hemdan, agus Esban agus Itran, 
agus Cherau. 

27 B' iad sin clann Eseir ; Bilhan, 
agus Saabhan, agus Achan. 

28 JB' iad sin clann Dhisain; Uds, 
agus Aran. 

29 B' iad sin cinn-fheadhna nan 
Horach ; ceann-feadhua Lotan, 
oeann-feadhna Sobal, ceann-feadhna 
Sibeon, ceann-feadhna Anah, 

30 Ceann-feadhna Dison, ceann- 
feadhnaEser, ceann-feadhna Disan : 
's iad sinn na cinn-fheadhna, a 
thàinig o Hori, am measg an ceann- 
fheadhnasan ann 'an tìr Sheir. 

^ 31 Agus 's iad sin na righrean a 
rioghaich ann tìr Edotm, mun do 
rìoghaich righ 'sam bith air cloinn 
Israeil. 

32 Agus rìoghaich ann an Edom 
Belah mac Bheoir; agus b'e ainm a 
bhaile Dinhabah. 

_ 33 Agus dh'eug Belah, agus rìogh- 
aich 'na àìte Iobab mac Sherah o 
Bhosrah. 

34 Agus dh'euglobab, agus rìogh- 
aich 'na àite Husam o thalamh 
Themani. 

35 Agus dh'eug Husam, agus 
irìoghaich 'na àite Hadad mac Bhed- 
aid, a bhuail Midian 'am fearann 
Mhoaib: agus ò'e ainm a bhaile 
Abhit. 

36 A gus dh'eug Hadad, agus rìogh- 
aich 'na àite Samlah o Mhasrecah. 

37 Agus d h 'eu gSamlah .agu s rìogh- 
aich 'na àite Saul o Rehobot, làimh 
ris an abhainn. 

38 Agus dh'eug Saul, agus rìogh- 
aich 'na àite Baal-hanan, mac Ach- 
boir. 

S9 Agus dh'eug Baal-hanan mac 
Achboir, agus rìoghaich 'na àite 
Hadar : agus ò'e ainm a bhaile Pau ; 
agus ainm a mhnà Mehetabel, nigh- 
ean Mhatreid, nighinn Mhedsahaib. 

40 Agus 's iad sin ainmeauna nan 
ceann-feadhna a thàinig o Esau, a 
rèir an teaghlaichèan, a rèir an 
àiteacha, 'nan ainmibh ; ceaun- 
feadhna Temna, ccann-feadhna 
Albhah, ceann-feadhna Ietet, 

41 Ceann-feadhna Aholibamah, 
ceann-feadhna Elah, ceann-feadhna 
Pinon, 

42 Cean-feadhna Cenads. ceann- 
feadhna Teman, ceann-feadhna 
Mibsar, 

a mules. Sasg. 

42 43 Ceann-feadhnaMagdieljCeann- 
feadhna Iram : 's iad sin cinn- 
f headhna Edoim, a rèir an àiteacha- 
còmhnuidh, ann an tìr an seilbh : 's 
esan Esau, athair nan Edomach. 
CAIB. XXXVII. 

AGUS ghabh Iacob còmhnuidh 
'san tìr anns an robh atliair 'na 
choigreach, ann an tìr Chanaain. 

2 'S iad so ginealaich Iacoib : 
'Nuair a bha Ioseph seachd bliadhna 
deug a dh'aois, bha e buachailleachd 
an treud maille r'a bhràithribh, agus 
bha 'n t-òganach maille re mic 
Bhilhah, agus maille remic Shilpah, 
mnài athar ; agus thug loseph an 
droch thuairesgeul-san a dh'ionn- 
suidh athar. 

3 Agus bu docha le h-Israel 
Ioseph na mhic uile, chionn gu'»i 
b'e mac a shean-aois e : agus rinn e 
dha còta dh' iomadh dath b. 

4 Agus 'nuairachuHnaic abhràith- 
re gu'm bu docha le athair e na 
bhràithirean uile, dh'fhuathaich iad 
e, agus cha b'urradii iad labhairt ris 
gu sìochail. 

5 Agus chunnaic Ioseph aislingc, 
agus dh'innis e d'a bhràithribh i, 
agus dh'-fhuathaich iad e fathast 
ni's mò. 

6 Agus thubhairt e riu, Eisdibh, 
guidheam oirbh, ris an aisling so a 
chnnnaic mi : 

7 Oir feuch, bha sinn a' ceangal 
sguab 'san achadh agus feuch, dh'- 
èirich mo sguabsa suas, agus sheas i 
gu dìreach ; agus feuch, sheas bhur 
sguaba-sa m'an cuairt oirre, agus 
rinn iad ùmhlachd do m' sguaib-sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithre ris, 
Am bi thusa gun amharus a'd' righ 
oirne ? am bi agad d'a rìreadh tigh- 
earnas oirne ? Agus dlrfhuathaich 
iad e fathast ni's mo air son aisling- 
ean, agus air son a bhriathra. 

9 Agus chunnaic c fathast aisling 
eile, agus dh'innis e d'a bhràithribh 
i, agus thubhairt e,Feuch, chunnaic 
mi aisling eile ; agus feuch, rinn a' 
ghrian agus a' ghealach, agus an 
aon reul deug, ùmlachd dhomhsa. 

10 Agus dh'innis e d'a athair i, 
agus d'a bhràithribh: agus thug 
athair achmhasan da, agus thubhairt 
e ris, Ciod i an aisling so a chunnaic 
thu ? An e gu'n d'thig d'a rìreadh 
mise agus do mhàthair agus do 
bhraithre, chum sinn fèin a chromadh 
sìos dhuitse gu làr? 

11 Agus bha farmad aig abhràith- 
ribhris: ach thug athaìr fa'near a' 
chainnt. 

b dh'iomad ntìr. 

c bhmadair loseph bruadar. CAIB. XXXVIII. 12 Agus chaidh a bhràithrean a 
dh'ionaltradh treud an athar do 
Sb.ecb.em. 

13 Agus thubhairt Israel re Ioseph , 
Nach 'eil do bhràithrean ag ional- 
tradh an trevd ann an Sechem ? 
Thig, agus cuiridh mi thu d'anionn- 
suidh. "Agus thubbairt e ris, Tha 
mise 'n so. 

14 Agus tbubhairt e ris, Imich, 
guidheam ort, faic am bheil- do 
bhràithrean gu math, agus am bheil 
an treud gu math ; agus thoir fios a 
a m' ionnsuidhs' arìs. Mar sinchuir 
e mach e a gleanu Hebroin, agus 
thàinig e gu Sechem. 

15 Agus fhuair duin' ùraidh e, 
agus feuch, bha e air seacharan 'sa' 
mhachair : agus dh'fbeòraich an 
duine dheth, àg ràdh, Ciod a tha thu 
'g iarraidh ? 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g 
iarraidh mo bhràithre : innis dhomh, 
guidheam ort, c'àit' am bheil iad ag 
ionaltradh an treuda. 

17 Agus thubbairt an duine, Dh'- 
fhalbh iad a so : oir chuala mi iad 
ag ràdh Rachamaid gn Dotan. Agus 
chaidh Ioseph 'an dèigh a bhràith- 
rean, agus fhuair e iad ann an 
Dotan. 

18 Agus 'nuair a chunnaic iad e 
fada uatha, eadhon mun d'thàinig e 
'm fagus doibh, chuir iad an comh- 
airle re chèile 'na aghaidh, gus a 
mharbhadh.- 

19 Agus thubhairt iad r'a chèile, 
Feuch, tha 'n t-aislingiche so a' 
teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus 
marbhamaid e, agus tilgeamaid e 
ann an slochd èigin ; agus their sinn, 
Chuir dioch bhèist èigin as da: agus 
chisinnciod gus an d'thig aislingean. 

21 Agus chnala Reuben so, agus 
shaor e as an làimh e, agus thubh- 
airt e, Na cuireamaid gu bàs e. 

22 Agus thubhairt Reuben riu, 
Na dòirtibh fuil : tilgibh e 'san 
t-slochd so, a ta 'san f hàsach, agus 
làmh na cuiribh ann: a chum 's 
gu'n saoradh e as an làimh e, agus 
gu'n aisigeadh e ris d'a athair è. 

23 Agus 'nuair athàinig loseph a 
dh'ionnsuidh a bhràithre, 'an sin 
bhuin iad do Inseph a chòta, a 
chòta nan iomadh dath, a bha air. 

24 Agus ghabh iad e, agus thilg 
iad e ann an slochd, agus bha 'n 
slochd falamh, gun uisge ann. 

25 Agus shuidh iad sìos a dh'ith- 
eadh arain, agus thog iad suas an 
sùilean agus dh'amhairc iad, agus 
feuch, bha, cuideachd do chloinn 
Ismaeil a' teachd o Ghilead le'n 
càmhalan a' giùlan spìosraidh, agus ìocshlainta, agus mirr, a dol gus an 
toirt sìos do'n Eiphit. 

26 Agus thubhairt Iudah r'a 
bhràithribh, Ciod an tairbh a bhios 
dhuinn ann ma mharbhas sinn ar 
bràthair,agusmacheileas sinnfhuil. 

27 Thigibh, agus reiceamaid e ris 
na h-Ismaelich, agus na cuireamaid 
làmh ann : oir is e ar dearbh-bhrath- 
air e, agus ar feoil: agus dh'èisd a 
bhràithre ris. 

28 'An sin chaidh Midianaich 
seachad, ceannaichean; agus thar- 
ruing iad agus thog iad suas Ioseph 
as an t-slocìid : agus reic iad Ioseph 
ris na h-Ismaelich air f hichead bonn 
airgid. Agus tìiug iadsan Ioseph 
do'n Eiphit. 

29 Agus phill Reuben a dh'ionn- 
suidh ant-sluichd; agus feuch, cha 
robh Iosepb 'san t-slochd; agus 
reub b e eudach. 

30 Agus phill e dh'ionnsuidh a 
bhràithrean, agus tbubhairte, Cha're 
'eil an leanabh ann ; agus mise, 
c'àit' an d' thèid mi ? 

31 Agus ghabh iad còta Ioseiph, 
agus mharbh iad meann do nagabh- 
raibh, agus thum iad an còta 'san 
fhuil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan 
iomadh dath, agus thug iad e dh'- 
ionnsuidh an athar; agus thubhairt 
iad, Fhuair sinne so : aithnich a nis 
an e so còta do mhic, no nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, agus 
thubhairt e, Còta mo mhic ; chuir 
droch bhèisd as da: tha Ioseph gun 
teagamh air a reubadh as a chèile. 

34 Agus reub lacob eudach, agus 
chuir e eudach-saic air a leasruidh, 
agus rinn e bròn air son a mhic rè 
mòrain lài. 

35 Agus dh'èirich a mhic uile, 
agus a nigheanan uile suas, a thòirt 
solais da; ach dhiùlt esan solas a 
ghabhail ; agus thubhairt e, Oir 
thèid mi sìos do 'n uaigh a chum. 
mo mhic re bròn. Mar sorinn athair 
caoidh air a shou. 

36 Agus reic na Midianaich e 'san 
Eiphit re Potiphar, oifigeach le 
Pharaoh, ceannard anf hreiceadainc. 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS 'san àm sin fèin chaidh 
Iudah sios o bhràithribh, agus 
thionndaidh e steach a dh'ionn- 
suidh Adulamaich àraidh, d'am 
6'ainmHirah. 

2 Agus chunnaic Iudah 'n sin 
nighean Canaanaich àraidh, d'am 
ò'ainm Suah: agus ghabh e i, agus 
chaidh e steach d'a h-ionnsuidh. 

a balm. Sasg. t> rachd. c ceannard 
a.shaighdeai aK; captein a' gheard. G E N E S I S. 3 Agtis dk'fhàs 1 torrach, agus 
rug i rnacj agus thug e Er mar 
ainm air. 

4 Agus dh'fhàs i torrach a ris, 
agus rug i mac; agus thug i Onan 
mar ainm air. 

5 Agus dh'fhàs i torrach fathast, 
agus rugimac; agus thug i Selah 
mar ainm air: agusbba esan ann an 
Chedsib 'nuair a rug i e. 

6 Agus gbabh Iudah bean do Er 
a cheud-ghin, d' am ò'ainm Tamar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin Iudaih, 
aingidh ann an sealladh an Tigh- 
earna; agus mharbh an Tighearn e. 

8 Agus thubhairt Iudah re h- 
Onan, Falbh a steach a dh'ionn- 
suidh mnà do bhràthar, agus pòs i, 
agus tog suas sliochd do d' bhràthair. 

9 Agus bha fhios aig Onan nach 
b'ann leis fèin a bhiodh an sliochd; 
agus 'nuair a cbaidh e steach a 
dh'ionnsuidh mnà a bhràthar, dhòirt 
e air a' bhlàr e, chum nach d'thugadh 
e sliochd d'abhràthair. 

10 Agus bha 'n ni a rinn e olc ann 
an sealladh anTighearna: uime sin 
mharbh e esan mar an ceudna. 

11 'An sin thubhaiit Iudah re 
Tamar mnaoi a mhic, Fan a'd' 
bhantraich ann an tigh t'athar, gus 
am fàs mo mhac Sèlah suas : oir 
thubhairt e, An t-eagal gu'm faigh- 
eadh esan bàs mar an ceudna,mar a 
fhuair abhràithre. Agus dh'fhalbh 
Tamar, agus dh'fhaii i 'n tigh a 
h-athair. 

12 Agus ùine fhada 'n dèigh sin 
fbuair nighean Shuaih, bean Iudah, 
bàs: agus thog Iudah a mhisneach, 
agus cbaidh e suas a dh'ionnsuidh 
luchd-lomairta a chaorach, e fèin 
agus a charaid Hirah an t-Adulam- 
ach, gu Timnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar, 
ag radh, Feuch, tha t'athair-cèile a' 
dol suas gu Timnat a lomairt a 
chaorach. 

14 Agus chuir i a culaidh-bantraich 
dhith, agus chòmdaich si i fèin le 
gnùis-bhrat, agus phaisg si i fèin, 
agus shuidb i ann an ionad follais- 
each a ta làimh ris an t-slighe gu 
Timnat: oir chunnaic i gu'n d'fhàs 
Selah .suas, agus nach d'thugadh i 
dha mar mhnaoi. 

15 'Nuair a chunnaic Iudah i, 
shaoil egu'wi bu striopachi, a chionn 
gu'n do chòmhdaich i h-euda.n. 

16 Agus thionndaidh e 'dah-ionn- 
suidh air an t-slighe, agus thubhairt 
e, Leig leam, guidheam ort, teachd 
a steach a't' ionnsuidh ; oir cha robh 
fhios aige gu'wi 6'i bean a mhic i : 

a luchd-bearraidk. 

44 agus thubhairt i, Ciod a bheir tbu 
dhomh a chum as gu'n d'thig thu 
steach a'm' ionnsuidh ? 

17 Agus thubhairt esan, Cuiridh 
mi meann b a't' ionnsuidh o'ntreud : 
agus thubhairt ise, An d'thoir thu 
geall domh gus an cuir thu m' ionn- 
suidh e ?- 

18 Agus thubbairte, Ciod an geall 
a bheir mi dhuiti' Agus thubbairt 
ise, Do sheula, agus do làmh- 
f bailean, agus do lorg a ta ann ad 
làimh: agus thug e dh'i iad, agus 
chaidh e steach d'a h-ionnsuidh, 
agus rinneadh i torrach lèis. 

19 Agus dh'èirich i,agus dh'fhalbh 
i roimpe, agus chuir i seachad a 
gnùis-bhrat uaithe c, agus chuir i a 
culaidh bantraich oirre. 

20 Agus chuir ludah am meann 
le làimh a charaid an Adulamaich, 
chum as gu'm faigheadh e 'n geall 

làimh ma mnà : ach cha d'fhuair 
e i. 

21 'An sin dh'fheoraich e do> 
dhaoinibh an àite sin, ag ràdh, C'àit' 
am bheil an strìopach a bha gu foll- 
aiseach re taobh naslighed? Agus 
thubhairt iadsan, Charobh strìopach 
'sam bith an so. 

22 -Agus phill e dh'ionnsuidh 
Iudaih, agus thubhairt e, Cha d'- 
fhuàir mi i : agus mar an' ceudna 
thubhairt daoin' an àite, Cha robh 
strìopach 'sam bith an so. 

23 Agus thubhairtludah, Gabhadh 

1 dh'i fèin e, an t-eagal gu maslaich- 
ear sinn : feuch, chuir mi am meann 
so d'a h-ionnsuidh, agus cha d'f huair 
thu i. 

24 Agus beul re tri mìosa 'n dèigh 
sin, dh'innseadh do Iudah, ag ràdh, 
Rinn Tamar bean do mhic strìop- 
achas ; agus feuch cuidcachd, tha i 
torrach Ie strìopachas. Agus thubh- 
airt Iudah, Thiìgaibh a mach i, agus 
loisgear i. 

25 'Nuair a thugadh a macli i, 
chuir i fios a dh'ionnsuidh a h-athar 
cèile, ag ràdh, Aig an fhear d'am 
buin iad sin tha mise lethtromach : 
agus thubhairt i, Faic, guidheam 
ort, cialeis an seula, agus na làmh- 
f hvilean, agus an lorg so. 

26 Agus ghabh Iudah riu, agus 
thubhaiVt e, Bha i ni bu cheirte na 
mise, a chionn nach d'thug mi i do 
Shelah mo mhac; agus cha robh 
aithne aige oirre ni's mo. 

27 Agus 'nuair a bha i re saothair 
chloinne, feuch, bha leth-aona 'na 
bolg. 

28 Agus 'nuair a bha i re saothair 7 

b rneann do na yabhraibh, Eabh, 
c uaipe, uiche. à an ròid. C A I B. XXXIX. chuir a k-aon diubh mach a làmh : 
agus rug abhean-ghlùin air alàimh, 
agus cheangail i snàthainn scarlaicl 
oirre, ag ràdh, Thàinig e so a mach 
'an toiseach. 

29 Agus 'nuair a tharruing e a 
làmh air ais, feuch, thàinig a bhràth- 
air a mach ; agus thubhairt ise, 
Cionnus abhristhu mach ? bitheadk 
am briseadh 50 ortsa : Uime sin 
thugadh Phareds mar ainm air. 

30 Agus 'an dèigh sin thàinig a 
bhràthair a mach, aig an robh an 
snàthainn scarlaid air a làimh : agus 
thugadh Sara]) mar ainm air. 

CATB. XXXIX. 

AGUS thugadh Ioseph sìos do'n 
Eiphit: agus cheannaich Poti- 
phar oifigeaeh le Pharaoh, ceannard 
an fhreiceadain, Eiphiteach, e o 
ìàimh nan Ismaelach, athug sìos 'an 
sin e. 

2 Agus bha 'n Tighearna maille 
re Ioseph, agus bha e 'na dhuine 
ìeis an do shoirbhich gach ni ; agus 
bha e'n tigh a mhaighstir an Eìphit- 
ich. 

3 A*us chunnaic a mhaighstir gu 
?n robh an Tighearna maille ris, 
agus gu'n d'thug an Tighearn air 
gach ni a rinn e soirbheachadh 'na 
ìàimh. 

4 Agus f huair Ioseph deagh-ghean 
'na shealladh, agus rinn e seirbhis 
da .- agus rinn se e 'na f hear-riagh- 
laidh air a thigh, agus gach ni a 
bh'aige chuir efuidh làimh. 

5 Agus o'n àm sin fèin 'san d ' rinn 
se e 'na f hear-riaghlaidh air a thigh, 
agus air gach ni a bh'aige, bhean- 
naich an Tighearnatigh an Eiphitich 
air sgath Ioseiph ; agus bha bean- 
nachadh an Tighearn air gach ni 
bh'aige, anns an tigh, agus anns a 
'mhachair. 

6 Agus dh'fhàg e gachniaWaige 
an làimh Ioseiph, agus cha b'fhios 
da aon ni bh'aige, saor o'n aran a 
bha e 'g itheadh : agus bha Ioseph 
'na«JÀzm?emaiseach,agus sgiamhach 
'san aghaidh. 

7 Agus 'an dèigh nan nithe sin 
leag bean a mhaighstir a sùileau air 
loseph, agus thubhairt i, Luidh 
ìeamsa. 

8 Agus dhiùltesan, agus thubhairt 
e re mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha 
'n 'eil fios aig mo mhaighstir ciod a 
tha maille rium san tìgh, agus gach 
ni a th'aige chuir e fuidh m'làimh- 
sa.- ■ tifcty .fet' iiJVì' 

9 Cha 'n '/ il neach 'san tigh so 
a's mò na mi e ; agus cha do chum 
e uam ni 'sam bith ach thus', a 
chionn gur tu a bhean : cionnus 
uime sin a ni mise 'n t-olc mòr so, agus a pheacaicheas mi 'n aghaidh 
Dhè? 

10 Agus thachair e, nuair a labh- 
air i re Ioseph o là gu là, nach èis- 
deadh esan ria, gu ìuidhe leatha, 
no bhi maille ria. 

1 1 Agus thachai r e air latha àraidh , 
gu'n deachaidh esan a steach do'n 
tigh a dheanamh oibre fèin, agus cha 
robh a h-aon do dhaoinibh an tighe 
'an sin a stigh. 

12 Agus rug i air air eudach- 
uachdair 3 , ag ràdh, Luidh leam-sa : 
agus dh'fhàg e eudach-uachdair 'na 
làimh, agus theich e, agus thàr e 
mach. 

13 Agus 'nuair a chunnaic ise gu 
'n d'fhàg e eudach-uachdair 'na 
làimh, agus gu 'n do theich e mach, 

14 'An sin ghairm i air daoinibh a 
tighe, agus labhair i riu, ag ràdh, 
Faicibh, thug e steach d'ar n-ionn- 
suidh Eabhruidheach g'ar maslach- 
adhb : thàinig e steach a m' ionn- 
suidhs' a luidhe leam, agus ghlaodh 
mise le guth ard: 

15 Agus 'nuair a chual' e gu'n do 
thog mi suas mo ghuth, agus gu'n 
do ghlaodh mi, 'an sin dh'fhàg e 
eudach-uachdair maille rium, agus 
theich e, agus chaidh e mach. 

18 Agus thaisg i eudach-uachdair 
làimh ria, gus an d'thàinig a thigh- 
earna dhachaidh. 

17 Agus labhair i ris a rèir nam 
briathra so, ag ràdh, Thainig an 
seirbhiseach Eabhruidheach, a thug 
thu d'ar n-ionnsuidh, a steach a'm' 
ionnsuidhsa gu m' mhaslachadh : 

18 Agus 'nuair a thog mise suas 
moghuth, agus a ghlaodh mi, 'an 
sin dh'fhàg e eudach-uachdair 
maille rium, agus theich e mach. 

19 Agus 'nuair a chual' a mhaigh- 
stir briathran amhnà, alabhair i ris, 
ag ràdh, Air an dòigh so rinn do 
sheirbhiseach orm ; 'an sin las 
f hearg suas. 

20 Agus ghabh maighstir loseiph 
e, agus chuir e 'sa' phrìosan e, far 
an robh prìosanaich an righ ceang- 
ailte; agusbhae'n sin 'sa'phrìosan. 

21 Ach bha 'n Tighearna maille 
re Ioseph, àgus nochd e tròcairdha, 
agus thug e dha deagh-ghean ann an 
sùilibh f hir-gleidhidh a' phrìosain. 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' 
phrìosain fuidh làimh Ioseiph na 
prìosanaich uile,a bha 'sa' phrìosan ; 
agus gach ni a rinn iad 'an sin, b' 
esan a rinn e. 

23 Cha d'amhairc fear-gleidhidh 
a' phrìosain air ni 'sam bith, a bha 
fuidh làimh, a chionn gu'n robh an 

afhalluina,ackòta. i> rr.hagadh oirn. 

45 G E N E S I S. Tighearna maille ris; agus an ni 
sin a rinn e, thùg an Tighearn air 
soirbheachadh leis. 

CAIB. XL. 

AGUS 'n dèigh nan nithe sin chuir 
buidealair righ na h-Eiphit, 
agus f huineadair, fearg air an tigh- 
earna, righ na h-Eiphit. 

2 Agus bha corruich mhòr air 
Pharaohre dithis d'a sheirbhisich, 
ris an àrd-bhuidealair, agus ris an 
ard-f huineadair. 

3 Agus chuir e 'n làimha iad ann 
an tigh ceannaird an fhreiceadain 
'sa' pbrìosan, far an robh Ioseph 
ceangailte. 

4 Agus chuir ceannard an f hreic- 
eadain an cùram air Ioseph, agus 
fhritheil e dhoibh; agus dh'fhan 
iad tamullb ann an làimh. 

5 Agus chunnaic iad aisling le 
chèile, gach fear wc' aisling fèin 'san 
aon oidhche,gachfearanrèir eadar- 
mhìneachaidh aislinge ; am buideal- 
air agus fuineadair righ na h-Eiphit, 
a bha ceangailte 'sa' phrìosan. 

6 Agus thàinig Ioseph a steach 
d'an ionnsuidh 'sa' mhadainn, agus 
dh'amhairc e orra, agus feuch, bha 
iad dubhach. 

7 Agus dh'fheòraich e do sheir- 
bhisichPharaoih,aò^a'nlàimh maille 
ris ann an tigh a thighearna, ag ràdh, 
C'ar son a tha bhur gnùis cho mhul- 
adach an diugh'? 

8 Agus thubhairtiadris, Chunnaic 
sin aisiing, agus cha 'ra 'eil neach 
againn a dh'eadar-mhìnicheas i. 
Agus thubhairt Ioseph riu, Nach 
ann o Dhia tha gach eadair-mhìn- 
eachadh? innsibh dhomhs' iad, 
guidheam oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-ard-bhuid- 
ealair aisling do Ioseph, agus thubh- 
airt e ris, A'm aisling-sa feuch, bha 
f ìneamhainn fa m' chomhair. 

10 Agus air an fhìneamhain bha 
tri meanglain c ; agus bha i mar gu'm 
biodh ì a' briseadh a mach, agus 
thàinig i fuidh làn-bhlàth, agus thug 
a bagaidean dearcan abuich uatha. 

11 Agus bha cupan Pharaoih a'm' 
làimh; agus ghabh mi na fìon- 
dhearcan, agus dh'fhàisg mi iad 'an 
cupan Pharaoih, agus thug mi 'n 
cupan ann an làimh Pharaoih. 

12 Agns thubhairt Ioseph ris, 'Se 
so a h-eadar-mhìneachadh : Na tri 
meanglain, is tri lài iad. 

13 Eadhoa 'an ceann thri lài 
togaidh Pharaoh suas do cheann, 
agus bheir e rìs gu t-àite fèin thu ; 
agus bheir thu cupan Pharaoih 'na 

a ann an daingneaek. •> seal. 

geuga. 
46 làimh, mar a b'àbhuist duitroimhe, 
'nuair a bha thu d'bhuidealair aige. 

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 
'nuair a dh'èireas gu math dhuit, 
agus dean,guidheam ort, caoimhneas 
domh : agus thoir iomradh orm re 
Pharaoh, agus thoir a mach mi as 
an tigh so : 

lò Oir gu deimhin ghoideadh air 
falbh mi a tìr nan Eabhruidheach, 
agus mar an ceudna 'n so cha d'rinn 
mi ni sam bith gu 'n cuirte 'san 
t-slochd mi. 

16 'Nuair a chunnaic an t-ard- 
fhuineadair gu'n d'eadair-mhìnich 
e gu math, thubhairt e re loseph, 
Bha mise mar an ceudna 'm' aisling 
agus feuch, bha tri bascaide geala 
air mo cheann : 

17 Agus anns a' bhascaid a b'àirde 
bha do gach seòrta bìdh air son 
Pharaoih do dheasachadh an fhuin- 
eadair: agus dh'ith an eunlaith iad 
a mach as a' bhascaid air mo cheann. 

18 Agus fhreagair Ioseph, agus 
thubhairt e, 'S e so a h-eadar-mhìn- 
eachadhd; Na tri bascaide, 's tri 
lài ia'd. 

19 'An ceann thri lài togaidh 
Pharaoh suas do cheann dhìot, agus 
crochaidh e thu air crann, agus ithidh 
an eunlaith t-fheoil dhìot. 

20 Agus air an treas là, co'- 
ainm latha-breithe Pharaoih, rinn e 
cuirm d'a sheirbhisich uile : agus 
thog e suasceannanàrd-bhuidealair, 
agus ceann an àrd-fhuineadair am 
measg a sheir.bhiseach. 

21 Agus thug e 'nt-àrd-bhuidealair 
a chum a bhuidealaireachd a rìs; 
agus thug e 'n cupan 'anlaimh Pha- 
raoih. 

22 Ach chroch e 'n t-àrd-fhuin- 
eadair, mar a dh' eadar-mhìnich 
loseph dhoibh. 

23 Gidheadh cha do chuimhnich 
an t-àrd-bhuidealair air loseph, ach 
dhì-chuimhnich se e. 

CAIB. XLI. 

AGUS 'an ceann dà bhliadhna 
iomlan, chunnaic Pharaoh 
aisling; Agus feuch, sheas e làimh 
ris an abhainn : 

2 Agus feuch, thàinig a nìos as an 
abhainn seachd bà, sgiamhach r'am 
faicinn, agus reamhar 'am feoil; 
agus bha iad ag ionaltradh ann am 
mìn-fheur e. 

3 Agus feuch, thàinig seachd bà 
eile nìos 'nan dèigh as an abhainn, 
granda re 'm faicinn, agus caol 'nam 
feoil; agus siieas iàd làimh ris na 
bà eiìe, air bruaich na h-aibhne. 

4 Agus dh'ith na bà, bha graada 

«1 brigh. e Hanylòn^miadan. C A I B. XLI. i'am faicinn agns caol 'narn feoil, 
suas na seachd bà sgiamhacha agus 
reanihra. Mar sin dhùisg Pharaoh. 

5 Agus choidil agus cbunnaic e 
aisling an dara uair : Agus feuch, 
dh'èirich suas seachd diasan air aon 
choinlin, reachdmhor agus math. 

6 Agns feuch. dh'fhàs suas 'nan 
dèigh seachd diasa caola, agus air 
an seargadh leis a' ghaoith 'n ear. 

7 Agus shluig na seachd diasa 
caola sìos na sèachd diasa reachd- 
mhoragnslàn : agusdhùisgPharaoh, 
agus feuch, ò' aisling a bh' ann. 

8 Agus 'sa' mhadainnbha a spiorad 
air a bhuaireadh ? ; agus chuir e Jìos 
uaith agus ghairm e ùile dhruidhean 
na h-Èiphit, agus a dhaoine glic 
niie : agus dh'innis Pharaob aisìing 
dhoibh ; ach cha robh neach ann a 
dh'eadar-mhìnicheadh iad do Pha- 
raoh. 

9 'An sin labhair an t-ardbhuid- 
ealair re Pharaoh, ag ràdh, An diugh 
tha mis' a' cuimhneachadh mo 
lochdanb. 

10 Blia fearg air Pharaoh r'a 
sheirbhisich, agus chuir e mi-se 'n 
làimh ann an tigh cheannaird an 
fhreiceadain, araon mise, agus an 
t-àrd-fhuineadair. 

11 Agus chuimaic sin aisling 'san 
aon oidhche, mis' agus esan : chun- 
naic gach fear againn aisling a rèir 
eadar-mhìneachàidh aislinge. 

12 Agus bha 'n sin maille rninne 
òganach Eabhruidheach, seirbhis- 
each do cheanuard an f hreiceadain ; 
agus dli'iunis sinn da,agus dh'eadar- 
mhinich e dhiùnn ar n-aìslingean : 
do gach fear againn a' rèir aislinge 
dh'eadar-mhinich e. 

13 Agus mar a dh'èadar-mhìnich 
e dhuinn, mar sin bha e : mise chuir 
e rìs ann am àite, agus esan chioch e . 

14 Agus chuirPharaoh teachdoire 
uaith, agus ghairm e Ioseph, agus 
thug iad le cabhaig a mach as an 
t-slochd e : agus bhearr se e fein, 
agus mhùth e eudach, agus thàinig 
e steach a dh'ionnsuidh Pharaoih. 

15 Agus thubhairt Pharaoh re 
Ioseph, Chunnaic mi aisling, agus 
cha 'n'eiZ neach ann a dh'eadar- 
rnhìnicheas i: agus chuala mi air a 
rà<Jh mn d'thimchiollsa 'nuair a 
chluinneas tu aisling, gur aithne 
dhuit a h-eadar-mhìneachadh. 

16 Agusf hreagair Ioseph Pharaoh, 
agràdh, Cha Ve?7 e annamsa : bheir 
Dia freagradh sìth do Pharaoh. 

17 Agus thubhairt Pharaoh re 
Ioseph, A'm' aisling, feuch, sheas mi 
air bruajch na h-aibhne : 

3 air a chràdh. b mo c h«ire. 18 Agus feuch, thàinig a nìos as 
an abhàinn seachd bà, reamhar 'am 
feoil, agus sgiamhach ann an cruth; 
agus bha iad ag ionaltradh 'am mìn- 
fheur : 

19 Agus feuch, thàinig seachd bà 
eile nìos 'nan dèigk, bochd agus ro- 
ghranda, agus eaol 'am feoil : cha 
'n fhaca mi 'n samhuil riamh ann 
an uile thìr na b-Eiphit air olcas. 

20 Agus dh'ith na ba eaol' agus 
granda suas na ceud seachd bà 
reamhra. 

2.1 Agus 'nuair a dh'ith iad suas 
iad, cha'n aithnichte orra gu'n d'ith 
siadiad; ach bha iad granda r'am 
faicinn mar 'an toiseach. 'An sin 
dhùisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a'm' aisling : 
agus feuch, thàinig a nìos seachd 
diasan air aon choinlin, làn agus 
math : 

23 Agus feuch, dh'fhàs suas, 'nan 
dèigh seachd diasan, air an crìonadh, 
caol agus seargta leis a' ghaoith 'n 
ear. 

24 Agus shluig na diasa caòla sìos 
na seachd diasamatha : agus dh'innis 
mi so do na druidhibh ; ach cha robh 
neach ann a b'urradh a ckùis f hoill- 
seachadh dhomh. 

25 Agus thubhairt Toseph re Pha- 
raoh, Àisling Pharaoih, is aon i : an 
ni sin a ta Dia gus a dheanamh, 
dh'fhoillsicb e do Pharaoh. 

26 Naseachd bà matha, is seachd 
bliadhnan iad ; agus na seachd diasa 
matha, is seachd bliadhnan iad : is 
aon an aisling. 

27 Agus na seachd bà caol' agus 
grand' a thàinig a nios 'nan dèigh, 
is seachd bliadhnan iad; agus na 
seachd diasa fàs^ seargta leis a' 
ghaoith 'n ear, bithidh 'iad 'nan 
seachd bliadhnan gortaidh, 

28 So an ni a thubhairt mì re 
Pharaoh : An ni ta Diagus a dhean- 
amh.nochd e do Pharaoh. 

2'J Fench, tha seachd bliadhnan 
mòr pbailteis a' teachd feadh thìr na 
h-Eiphit uile : 

30 Agus èiridh seachd bliadhnan 
gortaidh suas 'nan dèigh, a;ns 
dì-chuimhnichear am pailteas uile 'n 
tir na h-Eiphit, agus claoidhidh a' 
ghorta 'n tìr. 

31 Agus cha'n aithnichear am 
pailteas anns an tìr air son na gort- 
aidh aleanas: oir bithidhiro-throm. 

32 Agus athaobh gu'n do dhùb- 
laicheadh an aisling do Pharaoh dà 
\»air, tha sin a chionn gu bkcil an ni 
air a shuidheachadh Ie Dia; agus 
bheir Dia ann an aithghearradh gu 
crìch e. 

cfalamk, caecha. G £ N E S I S. 33 A nis uime'sin amhairceadh 
Pharaoh a mach air son duine thuig- 
sich agus ghlic, agus cuireadh e os 
cionn tìr na h-Eiphit e. 

34 Deanadh Pharaoh so, agus 
orduìcheadh e luchd-riaghlaidh os 
cionn na tìre, agus togadh iad an 
cùigeadh cuid do thoradh tir na 
h-Eiphit 'sna seachd bliadhnaihh 
pailteis. 

35 Agus cruinnicheadh iad uile 
bhiadh nam bliadhna matha sin re 
teachd, agus taisgeadh iad suas 
arbhar fuidh làimh Pharaoih, agus 
gleidheadh iad biadh 'sna bailtibh. 

36 Agus bithidh am biadh sin 'na 
thaisgeach do'n tìr, fa chomhair nan 
seachd bliadhna gortaidh a bhitheas 
ann an tìr na h-Eiphit; chum as 
nach d'thèid as do 'n tìr leis a'ghorta. 

37 Agus bha chomhairle math a 
ann an sùilibh Pharaoih, agus ann 
an sùilibh a sheirbhiseach uile. 

38 Agus thubhairt Pharaoh r'a 
sheirbhisìch, Am bheil e 'n comas 
duinn a leithid so do dhuine f haot- 
ainn, anns am bheil spiorad Dhè ? 

39 Agus thubhairt Pharaoh re 
Ioseph, A thaobh gu'n d'fhoillsich 
Dia so uile dhuit, cha n'eiV neach 
ann cho tuigseach agus cho ghlic 
riut fèin. 

40 Bithidh tu os cionn mo thighe- 
sa, agus a rèir t'fhocail bithidh 
mo shluagh uiìe air an riaghladh: 
a mhàin 'san righ chathair bithidh 
mise ni's mò nà ithu. 

41 Agus thubhairt Pharaoh re 
loseph, Faic, chuir mi thu os cionn 
uile thìrna'h-Eiphit. 

42 Agus thug Pharaoh fhàinne 
bhàrr a làimh, agus chuir e air làimh 
loseiph e ; agus sgeadaich se e ann 
an trusgan do lìon-eudachb grinn, 
agus chuir e slabhruidh air m'a 
mhuineal. 

43 Agus thug e airmarcachd 'san 
dara carbad a ò/i'aige fèin ; agus 
ghlaodh iad roimhe, Lùbaibh an 
glùn c : agus rinn se e 'na uachdaran 
air tìr na h-Eiphit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaoh re 
Ioseph, Is mise Pharaoh, agus as 
t'eugmhais-sa cha tog duine suas a 
]àmh,noachos,annantìrna h-Eiphit 
uile. 

45 Agus thug Pharaoh Saphnat- 
paaneah mar ainm air Ioseph ; agus 
thug e dha Asenat nighean Photi- 
pheraih, shagairt Oin, mar mhnaoi : 
agus chaidh Ioseph a mach air feadh 
vile thìr na h-Eiphit. 

46 Agus bha Ioseph deich bliadhna 

a bha an ni math. b anart. 

c Athair-chaoimh. fichead a dh'aois an uair a sheas e 
'm fianuis Pharaoih, righ na h-Eiphit: 
agus chaidh Ioseph a mach o làthair 
Pharaoih, agus chaidh e troimhd 
thìr na h-Eiphit uile. 

47 Agus thug an talamh a mach 
anns na seachd bliadhnaibh pailteis 
'na ghlacaidibh. 

48 Agus chruinnich e r'a chèile 
uile bhiadh nan seachd bliadhna, a 
bha 'n tìr na h-Eiphit ; agus thaisg 
e suas biadh 'sna bailtibh: biadh 
fearainn gach baile, a bha mu'n 
cuairt air, thaisg e suas ann. 

49 Agus chuir Ioseph r'a chèile 
sìol mar ghaineamh na faìrge, ro- 
mhòran, gus an do sguir e d'« àir- 
eamh ; oir bha e gun àireamh. 

50 Agus do loseph rugadh dithis 
mhac mun d'thàinig bliadhtiacha na 
gortaidh, arug Asenat dha, nighean 
Photipheraih shagairt Oin. 

51 Agus thug Ioseph Manaseh 
mar ainm air a' cheud-ghin ; oir thug 
Dia orm, ars' esan, mo shaothair 
uile dhì-chuimhneachadh, agus tigh 
m'athar uile. 

52 Agus air an dara mac thug e 
Ephraim mar ainm ; oir thug Dia 
orm, ars' esan, a bhi sìolmhor ann 
an tìr m'àmhghair. 

53 Agus chrìochnuicheadh seachd 
bliadhnan a' phailteis, a bha ann an 
tìr na h-Eiphit. 

54 Agus thòisich seachdbliadhnan 
na gortaidh re teachd, mar a thubh- 
airt loseph; agus bha ghorta anns 
na dùthchannaibh uile : ach ann an 
uile thir na h-Ephit bha aran. 

55 Agus an uair a bha tìr na 
h-Eiphit uile ann an uireasbhuidh, 
'an sin ghlaodh an sluagh re Pha- 
raoh air son arain: agus thubhairt 
Pharaoh ris na h-Eiphitich uile, 
Ruigibh loseph : an ni siri a their 
e ruibh, deanaibh. 

56 Agus bha ghorta air aghaidh 
na talmhain uile : agus dh'fhosgail 
loseph na taisgeachanc uile, agus 
reic e ris na h-Eiphitich : agus 
bhuadhaich a' ghort't ann an tìr na 
Eiphit. 

57 Agus thàinig gach dùthaich 
do'n Eiphit a dh'ionnsuidh Ioseiph 
a cheannach bìdh ; oir bhuadhaich 
a' ghorta 'sgach dùthaich. 

CAIB. XLII. 

ANIS an uair a chunnaic Iacob 
gu'n robh sìol s 'san Eiphit, 
thubhairt e r'a mhic, C'ar son a ta 
sibh ag amharc air a chèile ? 
2 Agusthubhairte,Feuch,chuala 

d romh ; trìd. Eir. e iighean- 
stòir. * dh'fhàs a ghorta geur. 

s grùn, arbhar. C A 1 B. XLll. mi gu bheil sìol 'sanEiphit: rach- 
aibh sìos 'an sin, agus ceannaichibh 
dhuinn as sin, chum as gu'in bi sinn 
beò, agas nach faigh sinu bàs. 

3 Agus chaidh deichnear bhràith- 
vean Toseiph sìos a cheannach sil 
"san Eiphit. 

4 Ach cha do chuir Iacob Beniamin 
bràthair loseiph maille r'a bhràith- 
ribh: oir thubhairt e, An t-eagal 
gu'n èirich olc dha*. 

5 Agus thàinig mic Israeil a 
cheannarh sìl 'am measg na muinn- 
tir a thàinig : oir bìia gìiort' ann an 
tir Chanaaìn. 

6 Agus bha Ioseph 'na uachdaran 
air an tir : B ' esan a bha a' reiceadh 
re sluagh na tìre uile. Agus thàinig 
bràithrean Ioseiph, agus chrom siad 
iad fèin sios da, le 'n aghaidh gu 
làr. 

7 Agus chunnaic Ioseph a bhràith- 
vean, agus dh'aithnich e iad, acb. 
rinn se e fein 'na choigreach dhoibh, 
agus labhair c gu coimheach riu ; 
agus thubhairt e riu, Cia as a thàinig 
sibhse ? Agus thubhairt iadsan ris, 
A tìr Chanaain a cheannach bìdh. 

8 Agus dti'aithnich loseph a 
bhràithrean, ach cha d'aitliaich 
iadsan esan. 

9 Agus chuimhnich Ioscph air na 
h-aislingean, a chunnaic e mu'n 
timchioll, aiius thubhairt e riu, Is 
ìuchd-brathaìub t> sibh ; a dh'fhaicinn 
lomnochdaidh na tìre thàinig sibh. 

10 Agus thuhhairt iad ris, Cha 
sinn, mo thighearna, ach is ann a 
thàinig do sheirbhisich a cheannach 
bidh : 

11 Is mic aon duine sinne uile, is 
daoine fìrinneach sinn; clia luchd- 
brathaidh do sheirbhisich, 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni 
h-eàdh, ach is ann a dh'fhaicinn 
lomnochdaidli na tìre thàinig sibh. 

13 Agus thubhairt iad, Is dà 
bràthair dheug do sheivbhisich, mic 
aon duinne ann an tir Chanaain ; 
agus feuch, tha m ftar a's òig' an 
diugh maille r'ar n-athair, agus tha 
h-aon nach maireannc. 

14 Agns tlmbhaivt Ioseph riu, So 
an ni a thubhairt mi ribh, ag ràdh, 
Is luchd-brathaidh sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh ; mar is 
beo Pharaoh, cha d'thèid sibh a 
mach as so,mur d'lhig bhurbràthair 
a's òige 'n so. 

16 Cuirihh uaibhfear agaibh, agus 
thugadh e leis bhur bràthair, agus 
gleidhear sibhs' am prìosand, chum 

a dosgaich, sgiorradh, tubaist. 
I' luchd-rannsachaidh. c nach 

'ei/ ann. à ceangìar sibhse. Eabh. as gu'n dearbhar bhur briathran, am 
bheil no nach 'eil firinn annaibh : 
nomar is beo Pharaoh, gu cinnteach 
is luchd-brathaidh sibh. 

17 Agus chuir e 'm prìosan iad 
xrile rè thri lài. 

18 Agus thubhairt loseph riu air 
an treas là, Deanaibh so, agusbithibh 
beo : oir tha eagal Dè ormsa. 

19 Ma 's daoine f ìrinneach sibh, 
fàgar aon d'ar bràithribh ceangailte 
'n tigh bhur prìosa'n: agus imich- 
ibhsa, thugaibh leibh sìol air son 
gortaidh biiur teaghlaiche. 

20 Ach thugaibh bhurbràthair a's 
òig' a m' ionnsuidh ; mar sin 
dearbhar bhur briathran e, agus cha 
'n f haigh sibh bàs. Agus ricn iad 
mar sin. 

21 Agus thubhairt iad r'a chèile, 
Tha sinn gu deimhin ciontach a 
thaobh ar bràthar, do bhrìgh gu'm 
faca sinn cràdh anma, 'nuair a 
ghuidh e oirn, agus nach d'èisd sinn 
ris : uime sin thàinig an airc f so 
oirn. 

22 Agus fhreagair Reuben iad, ag 
ràdh, Nach do labha'rmise ribh, ag 
ràdh, Napeacaichibh 'anaghaidh an 
leiuibh ? agus cha d'èisd sibh : 
Uime sin feuch mar 'an ceudna tha 
fhuil air ah-iarraidh oirn. 

23 Agus cha robh fhios aca-san 
gu'n robh Ioseph 'getn tuigsinn ; oir 
bha eadar-theangair eatorra. 

24 Agus thionndaidh se e fèin 
uatha, agus ghuil c ; agus phill e 
rìs d'an 'ionnsuidh, agus labhair e 
riu, agus thug e Simeon uatha, agus 
cheangail se e fa chomhair an sùl. 

2ò 'An sin dh'àithn Ioseph an saic 
a lìonadh le siol, agus airgiod gach 
duine chur air ais 'na shac, agus 
biadh a thoirt doibh air son na 
slighe : agus is ann mar so a rinn e 
riu, 

26 Agus thog iad an sìol air an 
asalaibh, agus dh'imich iad a sin. 

27 Agus an uaira dh'fhosgail fear 
ac' a shac, a thoirt bìdh d'a asal 
'san tigh-òsda, chunnaic e airgiod ; 
oir feuch bha e 'm beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bhràith- 
ribh, Thugvidh air ais m'airgiod-sa ; 
agus feuch, tha e eadhon a'm shac. 
Àgus dh'fhailingich an cridhe, agus 
bia eagal orra, ag ràdh gach fear r'a 
chèile, Ciod è so rinn Dia oirn ? 

29 Agus thà'nig iad a chum f acoib 
an athar, do thìr Chanaain, agus 
dh'innis iad dha gach ni thachadr 
dhoibh, ag ràdh, 

39 Labhair an duine. ta 'na uachd- 

e fìrìnnichear bhvr òriathra. 
t cruaidh-chas. 

D 49 G E N E S I S. araa aìr an tìr, ruinn gu coimlieach, duine rinn, Cha'n fhaic sibh mo 

agus ghabh e sinn marlucbd-brath- ghnùis, mur bi bhurbràthair maille 

aidh air an dùthaich. ribh. 

31 Agus thubhairt sinn ris, Is 6 Agus thubhairt Israel, C'ar son 
àaoine f ìrinneach sinne : cha luchd- a hhuin sibh cho olc rium, agus gu'n 
brathaidh idir sinn : d'innis sibh do'n duine gu'n robh 

32 Is dà bhràthair dheug sinn, mic bràtkair tuilleadh agaibh ? 

ar n-athar ; tha aon mhac nach 7 Agus thubhairt iad, Dh'fhios- 

maireann, agus tha 'm mac a's òige raich an duine dhinn gu teann m'ar 

'n diugb maille r'ar n-athair ann an timchioll fèin, agus mu thimchioll 

tìr Chanaain. ar càirdean, ag ràdh, Am bheiìlahv.r 

33Agus llmbhairtan duine,uachd- n-athair fathast beò? am bheiì 

arannatìreruinn,Marsoaithnichidh bràthair eile agaibh ? Agus dh'innis 

mi gur daoine fìrinneach sibh ; sinne dha a rèir bri' nam briathra 

fàgaibh aon d'ar bràithribh maille sin : Arn b'urradh sinne fios a bhì 

riumsa, agus gabhaibh biadh air son againn gu cinnteach gu'n abradh e ? 

gortaidh bhur teaghlaichean, agus Thugaibh bhur bràthair a nuas ? 

bithibh ag imeachd : 8 Agusthubhairt ludahreh-Israel 

34 Agus thugaibh bhur bràthair athair, Cuir an t-òganach maille 
a's òige a m' ionnsuidh; 'an sin riumsa, agus èiridb sinn,agusimich~ 
bithidh fios agftm nach luchd-brath- idh sinn, a clium as gu'm bi sinn 
aidh sibh, ach gur daoine fìrinneach beò agus nach faigh sinn bàs, araon 
sibh : mar sin bheir mise bhur sinne, agus tbu fèin, agics mar aiì 
bràthair dhuibb, agus ni sibhceann- ceudna ar clann bheag. 
achd'santìr. 9 Bithidh mis' a'm' urras air a 

35 Agus an uair a thaomaich iad shon ; o m' làimh-sa iarraidh tu e : 
an saic, feuch, bha ceanglachan mur d'thoir mis' at'ionnsuidh, agus 
airgid gach duine 'nashac fèin, agus mur cuir mi a'd' làthair e, 'an sin 
an uair a chunnaic iad fèin agus an biodh a' choire gu bràth orma. 
athair na ceanglachain airgid, bha 10 Oir mur bitheamaid air dean- 
eagal orra. amh moille, gu cinnteach bha sinn a 

3f> Agus thubhairtlacob anathair nis air pilltinn air ar n-ais an dara 

riu, Thug sibh uamsa mo ehlann: uair so. 

Ioseph cha mhaireann, agus Simeon II Agus thubhairt Israel an athair 

cha,mhaireann, agus Beniamin bheir riu, Ma dh'fheumas a' chàis a bhi 

sibh aìrfalbh: m'agaidh-sa tha na mar sin a nis, deanaibh so; gabh- 

nithesinuile aibh do'n toradh b a's fearr 'san tir 

37 Aguslabhair Reuben r'a athair, 'nar soithichibh^, agus thugaibh 
agradh.Cuirgubàsmodhithismhac, sios tiodhlac do'n duine ; beagan 
mur d'thoir mi t'ionnsuidh e : thoir iocshlaint, agus beaganmeala, spio- 
thairis do m' làimhs' e, agus bheir sraidh, agus mirr, cnothan agus 
mis' a t'ionnsuidh a rìs e. almoine: 

38 Agus thubhairt e, Cha d'thèid 12 Ag;us thue:aibh leibh airgiod 
mo mhac sìos maille ribh; oir tha dùbailtee 'nar ìàimh, agus an t-air- 
bhràthair marbh, agus dh'fhàgadh giod a thugadh air ais 'am beulbhur 
esan 'na aonar: ma thachras olc dha sac, thugaibh air ais e 'nar laimh; 
'san t'slighe air an d'thèid sibh, 'an theagamh gur mearachd a bh'ann. 
sin bheir sibh sìos m'f halt liath le 13 Gabhaibh mar an ceudna bhui 
bròn d'on uaigh. bràthair; agus èiribh, rachaibh a GUS bha ghorta ro-mhòr 'san 14 Agus gu'n d'thugadh Dia ufle- 2 Agus an uair a dh'ith iad suas lathair an duine, chum as gu'n leig 
an sìol a thug iad as an Eiphit, e air falbh leibh bliur bràthair eile, 
thubhairt an afhair riu, Rachaibh a agus Beniamin: ach ma chaill mise 
rìs.ceannaichibh dhuinnbeaganbìdh. mo chlann, chaill mi iad. 

3 Agus labhair Iudah ris,ag ràdh, 15 Agusghabh na daoin' antiodh- 
Thug an duine dearbh-chinnte Iac sin, agus tliug iad leo airgiod 
dhuinn, ag ràdh, C»a'n fhaic sibh dùbailte'nanlaimh, agus Beniamin; 
mo shnùis-sa, mur bi bhur bràthaìr agus dh J èirich iad, aqus chaidh iad 
maille ribh. sios do'n Eiphit, agus sheas iad 'an 

4 IWa chuireas ta ar bràthair làthair Ioseiph. 
maillc ruinn, thèid sinn sìos agus 

agus ceannaichidh sinn biadh dhuit ; a bitheamsafuidh 'n ehoir-ìomchar 

5 Ach mur cuir thu leinn e, cha gu bràth. ^do'n mheas. *soirr- 
4' thèid sinn sìos : oir thubhairt an ichibk. d cnuthan. e dà-fkiìitt. 

50 CÀIB. XLIII. rìs a dh'ionnsuidh an duine. 
chumhachdach trocmr dhuibh 'an C A I B. 

16 Agus an uair a chunnaic 
loseph Beniamin maille riu, thubh- 
airt e re fear-riaghlaidh a thighe, 
Thoir na daoine sin dachaidb, agus 
marbh, agus deasaich; oir maille 
riumsa ithidh na daoine sin air 
mheadhou-là. 

17 Agus rinn an duine mar a 
dh'iarr loseph ; agus thug e na 
daoine do thigh loseiph. 

18 Agusbha eagal air na daoine, 
chionn gu'n d'thugadh iad do thigh 
Toseiph, agus thubhairt iad, 'S ann 
air son an airgid,a chuireadh air ais 
'nax sacaibh a' cheuduairathugadh 
a stigh sinn ; chu'm gu faigh e cion- 
fath 'nar n-aghaidh, agus gu'n tuit 
e oirna ? agus gu'n gabh e sinn mar 
thràil]eanb 5 agus ar n-asail. 

19 Agus ihàinig iad am fagus do 
fhear-fiaghlaidh tighe Ioseiph, agus 
labbair iad ris aig dorus an tighe. 

20 Agus thubhairt iad, O mo 
thigbearna, thàinig sinn dà rìreadh 
a nuas 'an toiseach a cheannach 
bìdh. 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n 
tigh-òsda, agus a dh'i hosgail sinn ar 
suic, fèuch, bha airgiod gach fir am 
beul a sl.aic, ar n-airgiod 'na làn 
chuthroni: agus thug sinn air ais 
leinn e 'nar làimh. 

22 Agus airgìod eile thug sinn a 
nuas leinn 'nàr làimh a cheannach 
bidhe : cha 'n'eil fhios againn cò 
chuir ar n-airgiod 'nar sacaibh. 

23 Agus thubhaift e, Sith gu robk 
dhuibh, na biodh eagal oirbh: trrug 
bhur Dia fèin^agus Diabhur n-athar 
ionmhas duibh 'nar sacaibh : fhuair 
mise bhur n-a'rgiod. Agus thug e 
Simeon a mach d'an ionnsuidh. 

24 Agus thug an duine na daoine 
steach do thigh loseiph, agus thug 
e uisge dhoibh, agus nigh iad an 
cosac 5 agus thug e biadh d'an asal- 
aibh. 

25 Agus dh'ulluichiad antiodhlac 
'an coinneamh do loseph teachd aig 
meadhon-là ; oir chual' iad gu'n 
robh iad gu aian itheadh 'an sin. 

26 Agus an uair a thàinig Ioseph 
dhachaidh d, thug iad d'a ionnsuidh 
an tiodhlac, a bha 'nan làimh, do'n 
tigh ; agus chrom siad iad fèin dha 
ga làr. 

27 Agus dh'fheòraich e 'n robh 
iad gu math, as;us thubhairt e, Am 
bheil bhur n-athair, an seann duine 
mu'n do labhair sibh, gu math ? Am 
bheil e fathast beo ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Tha do 

a gu'n leum, buail e oirn. 
b mar dhaoine daur. c casan. 

d dhathigh. XLIV. 

sheirbhiseach ar n-athair-ne gu 
math ; tha e fathast beo : agus chrom 
siad iad fèin sìos, agus rinn iad 
ùmhlachd. 

29 Agus thog e suas a shùilean, 
agus chunnaice Beniamin slbhrath- 
air, mac a mhàthar, as,us thubhairt 
e, An e so Lhur bràìhair a's òige, 
mu'n do labhair sibh rium ? Agus 
thubhairt e,Gu'n robh Diagràsmhor 
dhuit, a mhic. 

3U Agus rinn Ioseph cabhag, oir 
bhachridhe a' tiomachadh v'abhràth- 
air; agus dh'iarr e àit' anns an 
guileadh e: agus chaidli e steach 
d'a sheòmar, agus ghuil e 'n sin. 

i>l Agus nigh e eudan, agus chaidh 
e niach, agus chum e air ièin, agus 
thubhairt e, Cuiribh sios aran. 

32 Agus chuir iad sìos dhasanleis 
fèin, agus dhoibhsan leo fèin, agus 
do na h-Eiphitich, a dh'ith maille 
ris, leo fèin; a chionn nachfeudadh 
na h-Eiphitich aran itheadh maille 
ris tia h-Eabhruidhich ; oir is gràin- 
eileachd sin do na h-Eiphitich. 

33 Agus shuidh iad sìos 'na làth- 
air, an ceud-ghin a rèir a chòir- 
breiihe, agus arn fear a b'òige a rèir 
òige : agus ghabh na daoine ion- 
gantas gach fear r'a chàile. 

34 Agus gabh esan agus chuir e 
cuibhrronnan o làthair fèin d'an 
ionnsuidh: ach rinn e cuibhrionn 
Bheniamin cùig uaire ni liu mhò na 
cuid a h-aon aca-san. Agus dh'òl iad, 
agus bha iad subhacbf maille rii. 

CAIB. XLIV. 

AGUS dh'àithn e do f hear-riagh- 
laidhg a thighè, ag ràdh, Lìon 
saic nan daoine le s'ìol, 'a mheud 's is 
urradh iad a ghiùlan, agus cuir air- 
giod gach duine 'am beul a shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', ancupan 
airgid, 'am beul saic an fhir a's 
oige, agus airgiod a shil : agus rinn 
e rèir an fhocail a labhair ioseph. 

3 Co Iuath 's a bha mhadainn 
soilleir, chuiteadh na daoin' air. 
falbh, iad f'èin agus an asail. 

4 Agus an uair a chaidh iad a mach 
as a' bhai'.e, agus gun iad fathast 
fad' o làimh, tìiubhairt loseph re 
fear-riaghlaidh a thighe, Eirich,lean 
na daoine ; agus an uair a bheireas 
tu orra, abair riu, C'ar son a dhìol 
sibh olc 'an èiric maithh ? 

5 Nach e so an cupan as am bheil 
mo thighearn ag òl ? agns leis am 
bheil e darìreaùha' deanamh fios- 
achd ? is olc a f huara sibh so a 
dheanamh. 

e a cheirt-beirthe. Eir. 
f criodhail. s stiàbhard. 

h olc air son maith. 

D2 51 G E N 

6 Agus rug e orra, agus labhair e 
riu na briathra ceuctrià. 

7 Agus tliubhairt iad ris, C'ar son 
a labhras mo thighearna nabriathra 
so ? nar leigeadh D!a gn'n deanadh 
do sheirbhisich a rèir an ni so. 

8 Feucli, aa t-airgiod a f'huair 
sinn 'am beul ar sac, thug sinn a rìs 
at'ionnsuidh atìr Chanaàìn ; cionn- 
as uime sin a ghoideamaid airgiod 
no òr atigh do thighèarna? 

9 Ciab'e aìr bith do d'sheirbliis- 
ich aig am faighear e, cuirear gu 
bàs esan, agus bithidb sinne mar an 
ceudna 'nar tràillean aig mo thigh- 
earna. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma ta 
bitheadh erèirbhurbriathra: bithidh 
esan aig am faighear e 'na sheirbhis- 
each ngamsa; agus bithidh sibhse 
neo-choiieach. 

11 'An sin thug iad a nuas gu 
grad gach duine a shac fèin gu làr, 
agus dh'fhosgail gach duiriè a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus 
thòisicha e aig an fhear.bu shine, 
agus sguir e aig an fhear a b'òige : 
agus fhuaradh an cupan ann an sac 
Bnenianiin. 

13 'An sin reub iad an eudach, 
agus chuir gach duine a shac air 
asail, agus phill iad do'n bhaile. 

14 Agus thàinig Indah, agus a 
bhràithre do thigh I^seph (oir bha e 
fathast 'an sin) agus thuit iad sìos 
'na fhianuis air nn làr. 

15 Agus thubhairt losephriu Ciod 
è 'n gnìnmh'so a rinn sibh? nach 
robh flrics agaibh guv aithne do m' 
leithidse dodhuiiie da rìreadh fios- 
achd a cìheanamh ? 

16 Àgus thubhairt ludah, Ciod a 
their sinn re m' thighearna? cionnas 
a labhras sinn ? no cionnas a gh'anas 
sinn sin i'èin? fhuair D!a a macb 
aingidheachd do sheirbhiseach > 
feuch, tha sinne'iiar seirbhisich do m' 
thigheama, faraon sinne, aa;us esan 
m?.r an ceudna aig b an d'i'huaradh 
an eupan. 

17 Agus thubhairt e, Nar leigeadh 
Dia gu'n deanainnse so : ach an 
duire aig an d'ì'huaiadh an cupan, 
bithldhesan 'na sheirbhiseach agam- 
sa ; agus d'ar taobhsa rachaibh suas 
'an sìth a dh'ionnsuidh bhur n-atbav. 

18 'An sin tbàinig Iidàb am fugus 
daj agus thubbairt e, Och mo thigh- 
earna, leig le d' sheirbhiseach, 
guidheam ort, focnl a labhairt ann 
an cìuasaibh mo thighearna, agus na 
lasadh t'fhearg'an achnidh do sheir- 
bhisich : oir is amhuil thusa agus 
Pharaoh. 

a fhbsaieh. h 'wa ìàimh. Eabh. E S I S. 

19 Dh'fheòraich mo thighearna 
d'a sheirbhisich, ag ràdh, Am bheil 
athair agaibh, no bràthair ? 

20 Agus thubhairt sinn re 'm 
thighearna, Tlia athair againn, seann 
duine, agus leanabh a shean aois, 
maotliran : agus tlia bhràthair 
marbb, agus dh'fhàgadh esan 'na 
aonar do chloinn a mhàthar, agus 
tha gràdh aig athair air. 

21 Agus thubhairt thu re d' 
sheirbhisich, Thugaibh a nuas e do 
m' ionnsuidhs', a chum as gu'n 
socruich mi mo shùilean air. 

22 Agus thubhairt sinue re m' 
thighearna, Cha'n fheud an leanabh 
athair . fhàgail : oir nam fàgadh e 
athair, gheibheadh athair bàs. 

23 Agus thubhairt thusa re d' 
sheirbhisich, Mur d'thig bhur bràth- 
air a's òige 'nuas maille ribh, cha'n 
fhaie sibh m'aghaidhsa ni's mo. 

24 Agus an uair a chaidh sinne 
suas a dh'ionnsuidh do sheirbhisich 
m'athar, dh'inuis sinn da i'ocail mo 
thighearna. 

25 Agus thubbaht ar n-athair, 
Rachaibh aris, ceannaichibh dhuinn 
beagan bidh. 

2j Agus thubhairt sinrie, Cha'n 
fheud sinn' dol sios : ma bhios ar 
bràthair as òige maille ruirin, 'an 
sin thèid sinn sios; oir cha'n fheud 
siirn aghaidh an duine fhaicinn, mar 
bi ar bràthair a's òige niaille ruinn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhis- 
each m'athàir ruirin, Tba fhios 
agaibh gu'n do rug mo bhean di'this 
mhac dhomh. 

2S Agus chaidh aon diuhh a mach 
uam, agus tlmbhairt mi, Gu cinnt- 
each reubadh 'na bhloighdibh e ; 
agus cha'n fhaca mi o sin e. 

29 Agus ma bheir sibh am mac so 
uam, mar an ceudna, agus gu'n 
d'thig tubaist air, bheir sibh sios 
m'flialt liath le brCm do'u uàigk. 

30 A nis uime sin, an uair a thig 
mis' a dh'ionnsuidh cìo sheirbhisich 
m'athair, gun an leanabh maille 
ruinn ; (do bhri' gu bheil anam-sa 
ceangailt' anri an ànam an leinibh) ; 

31 Tarìaidh, 'nuair a chi e nach 
'eil an leanabh viailie rium, gu'm 
faigh e bàs : agus bbeir do sheirbhis- 
each sìr.s falt liath cio sheirbhisich 
ar n-ath9T ' p brò» do'n u'iigh. 

32 O'r chaidh do sheirbhiseàch 'an 
urras air son an leinibh do m'athair, 
ag ràdh, Mur d'thoir mi a't' ionn- 
suidh e, 'an sin bitbidh mi fui' clioire 
aig m'athair gu bràth. 

33 A nis uime sin guidheam ort, 
leig lc^ d' sheirbhijeach fantuinn 'an 
àit' an leinibh, a'm' thràill do m' 
thigheariia; agvis leig leis au C A I B. XLV. leanabh dnl suas mail'e r'a bhràlth- 
ribh. 

34 Oir eionnas a thèid mise suas 
a dh'ionnsuidh m'athar, agus gun an 
leanabh raaille rium ? ant-eagal gu 
faic mi 'n t o!c a thig air m'athair. 
CAIB. XLV. 

AGUS ehab'urrainnloseph cumai! 
air fèin 'nan làthair-san uile a 
sheas làimh ris ; agus ghlaodh e, 
Cuiribh gach duinemach nara: agus 
cha do sheas duine sam bith maille 
ris, an uair a rinnlnseph e fèin aith- 
niohte d"a bhràiihribh. 

2 Agus glmil e gu h-àrci ; agus 
chuala na h-Eiphitich, agus tigh 
Pharaoih e. 

3 Àgus thubhairt loseph r"a 
bbràithrlbb, Is mise Ioseph ; am 
bheil m'alhair fathast beo? aguscha 
b'urraiun a hhràithrean afhreagairt; 
eir bha eagal orra roimh a làthair-san. 

4 Agus thubhairt Ioseph r'a 
bhràitbribhjThigibh amfagus domh, 
guidheam oirbh ; agus thàinig iad 
am fagus : Agus thubhairt esan, Is 
mise Ioseph bhur bràthar, a reic 
sibhse do'n Eiphit. 

5 Agus a nis na biodh doilgheas 
oirbh, no corruich agaibhribh fèin, 
a chionn gu'n do reic sibh mise 'n 
so a; oir chuir Dia romhaibh mi gu 
sibhs' a ghleidheadh heo : 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bha 
ghorta 'san tìr, agus tha fathast cùig 
bliadhna re teachd, ar.ns nach bi aon 
cbuid treabhadh no foghar. 

7 Agus chuir Diamise rombaibh, 
a giileidheadh dhuibhse iarmaid 
air thàlamh, agus a thearnadh bhur 
beathale fuasglaflh mòr. 

8 A nis uime sin, cha sibhs' a 
chuir mis' 'an so, ach Dia; agus 
rinn e m: a'm' athair do Pharaoh, 
agus a'm' thighearna cs cionn a 
thighe uife.agus a'm uachdaran ann 
an tir na h-Eiphit uile. 

9 Deanaihh cabhag, agus rach- 
aibh suas a chum m'athar, agus 
abraibh ris. Mar so thubhairt do 
mliac loseph, Rinn Dia mis' a'm' 
uachdaran a':r an Eiphit uile ; thig a 
BUàs a'm'ionnsuidh.r.a dean moilìe : 

10 Agus gahhaidh tu còmhnuidh 
'am fearann Ghosein, agus bithidh 
tu'm fagus dhomhsa, thu fcin, agus 
do chlann, ngus clann do chloinne, 
agus do threudan, agus do bhuarb, 
agus gach ni a ta agad. 

11 Agus beat! aichidh mise thu 'n 
sin (oir fathast bithidh cùlgbliadhna 
gorta ann) an t-eagal gu'n d'thig 
thu fèin, agus do theaghlach, agus 
gach nj a ta agad, gii bochdainn. 

a tfo'n dùthaich so. ^ ckrodh. 12 Agus i'euch. tha hhur sùilean 
a' faiciun, agus sùilean rno bhràthar 
Bheniamin, gut e mo bhenl fèin atha 
labhairt ribh. 

13 Agus innsidh sibh do m'athair 
mo ghlòir-sa uile 'san Eiphit, agus 
gach ni a chunnaic sibli ; agus ni 
sil)h cabhag, agus hhtir sibh a nuas 
m'alhair 'an so. 

14 Agus thuit e air muineal c a 
bhràthar Beniamin, agu.s ghuil e; 
agus ghuil Beniamin air a mhuin- 
ealsan. 

15 Phòg e mar an ceudna a 
bhràithrean uile, agus ghuil e cs an 
ceann: agus 'na dhèigh sin riun a 
bhraithrean cainnt iìs. 

16 Agus chuaìas iojnradh so ann 
an tigh Pharaoih. ag ràdh, Tha 
bràithrean Ioseiph air teachd: agus 
thaitinn e gu math re Pharaoh, agus 
r'a sheirbhisich. 

17 Agus thubhairt Pharaoh re 
loseph, Abair re d'bhràithribh, 
Deanaibh so, sr.caichibh bhur n-ain- 
mhidhean ugus imichibh, rachaibh 
do thir Chanaain. 

18 Agus thugaihh leihh hhur 
n-athair, agus bhur teaghlaichean, 
agus thigibh a m' ionnsu dhs', agus 
bheir mise dhuihh math tire na 
h-Eiphit; ithidh sihh reamhrachd 
na tire. 

19 A nis thugadh àithne dhuit ; 
deanàibhse mar so : thugaibh leihli 
a tìr na h-Eiphit carbadan air son 
bhur cloinne bige, agus bhur ban, 
agus thugaibh bhur n-athair Ieibh, 
agus thigihh. 

20 Agus na hiodh suim agaihh 
d'ar n-aimeis-tighe ; oir is leibhsa 
math tire na h-EiphituiIe. 

21 Agus rinn clann Isra'eil mar 
sin.- agus thug Ioseph dhoihh carb- 
adan a rèir ordugh Pharaoih ; agus 
thug e dhoibh lòn d air son na 
slighe. 

22 Thttg e dfiòibh uiìe do gach 
arn diubh fa leth culaidhean eud- 
aich': ; Sch do Bheniamin thug e tri 
cheud bouìt airgid. agus cùig culai- 
dhean eudaich. 

23 Agus chuir e dh'ionnsuidh 
atharmar so : deich asail a' giùlan 
do nithibh matha na h-Eiphit, agus 
deich asail bhainionn a giùìàn sìl f 
agus arain, agus Ioin d'an athair 
air son na slighe. 

24 ÌMar sin chuir e bhràithrean 
a : r falbh, agus dh'im : ch iad ■ agus 
thubhairt e riu, Feucbai.bh nach cuir 
sibh a mach alr a" chèile air an 
t-slighe. 

c leum i ìiiu mhuineal. ;1 biadh. 
e atharrcckadh culaidh. Eabh. 

53 G E N E S I S. 25 Agus chaidh iad suas as an Onan, agus Selah, agus Phareds, 
Eiphit, agus thàinig iadgu tìrChan- agus Serah : ach fhuair Er agus 
aain a dh'ionnsuidhlacoib an athar. Onanbàs ann an tìr Chanaain. Agus 

26 Agus dh'innis iad da, ag ràdh, b'iad mic Phareds, Hesron, agus 
Tha Ioseph fathast heo, agus tha e Hamul. 

na .uachlaran air tìr na h-Eiph t 13 Agus mic Isachair; Tola, agus 

uile. A.s;us dh'fhannaich 3 cridhe Phubhah, agus Iob, agus S imron. 
Iacoib, oir chado chreid e iad. 14 Agus rcic Shebuluin ; Sered, 

27 Agus dh'innis iad da uile agus Elon, agus Iahleel. 
bhriathran loseiph, a labhair e riu : 15 Is iad sin mic Leaih, a rug i do 
Agus an uair a chunnaic e na carb- Iacob 'am Padan-aram, maille r'a 
adan a chuir Ioseph g'a ghiù'.an, nighinn Dinah: b'iad uile anman a 
dh'a'.h-bheofhaieh spiorad Iacoib an mbac agùs a nigheana tri-deug 'ar 
athar. fhichead. 

28 Agus thubliairt Israel, Is leòr 16 Agus mic Ghaid ; Siphion, 
e; tka Ioseph mo mhac fathnst beo : agus Hagai, Suni, agus Esbon, Heri 
thèid mi agus chi mi e mum faigh agus Arodi, agus Areli. AGUS dh'imich Israel maille vis Serah am piuthar. " Agus mic Bher- 

gach ni abh'aige, agus thàinig iaih ; Heber, agus Malchiel. 

e gu Beer-seba, agus thug e suas Ì8 Is iad sin mic Shilpaih, a thug 

iobairtean cìo Dhia athar Isaaic. Laban d'a nighinn Ler.h; agus rug i 

2 Agus labbair Dia re h-Israel iad sin do Iacob, eadhon sè anmanna 
ann an taisbeanaibh t> na h-oidhche, deug. 

agus IhubVairt e, A Iacoib, a Iacoib : 19 Mic Racheil mnà Iacoib ; 

Agus thubhairt esan, Tha mi 'n so. Ioseph, agus Beniamin. 

3 Agus thubhairt e, Is mise Dia, 20 Agus rugadh do Ioseph ann an 
Dia t'-a!har: na biodh eagal ort dol tìr na h-Eiphit, Manaseh agus 
sìos do'n Eiphit; oir ni mis' a'd' Ephraim, a rug Asenat nighean 
chinneach mòr thu 'an sin. Photipheraih sagairt Oin dha. 

4 Thèid mise maille riùt sìos 21 Agus Wiad mic Bheniamin ; 
do'n Eiphit ; agus bheir mi mar Belah, agus Becher, agus Asbel, 
an ceudna gu cinnteacb a nios thu Gera, agus Njiaman, Ehi agus Ros, 
rìs: agùs cuiridh Ioseph a làmh air Mupim, agus Hupim, agus Ard. 

do shùilibh. 22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh 

5 Agus dh'èirich Iacob suas o do Iacob : nah-anmau uile, ceithir- 
Bheer-seba; agùs thug mic Tsraeil deug. 

leo Iacob an athair, agus an clann 23 Agus mic Dhain ; Husim. 

bheag, agus am mnai, anns na carb- 24 Agus mic Naphtali ; Iahseel, 

adaibh à cbùir Pharaoh g'a ghiùlan. agus Guni, agus Iv.dser, agus Sillem. 

6 Agus ghabh iad an sprèidh, agus 25 Is iad sin mic Bhilhaih, a thug 
am maoin, a fhnair iad ann an tir Laban d'a nighinn Rachel, arug i do 
Chanaaln, ngus thàinig iad do'n lacob : na h-anman uile, seai hdnar. 
Eiphit, Iacob, agus a shliochd uiìe 26 Na h-anman uile a thàinig le 
maille ris ; Iacob do'n Eiphit, a thàinig a mach 

7 A inhic, ap,us mic a mhac maille as a leasruidh, a thuilleadh air 
ris, a nigheana, agus nigheanan a mnaibh mhac lacoib; b'ìad na h- 
mhac, àgus a shlìochd uile thug e anmanna so uile tri ficbead 's a sè. 
maHle ris do'n Eipbit. 27 Agus mic ìòseiph a rugadh dha 

8 Agus is iad so ainmeanna 'san Eiphit, bn dhà anam iad : uile 
chloinn Israel,a tbàinigdo'n Eipbit, anmanna thighe lacoib, a thàinig 
Iacob agH8 a mhic : Reuben, ceud- do'nEiphit, bu tri iichead 's a deicb 
ghin lacoib. iad. 

9 Agus micTleubein ; Hanoch,agus 28 Agus chuir e Iudah roimhe gu 
Phallu, ngus Hesrun, agus Carmi. Ioseph, chum as gu'n d'thugadh e 

10 Agus mic Shimeòin ; Iemuel, fios dha tmchd 'na làthair ann an 
agus Iamin,agus Ohad, agtts Iacbin, Gosenc; agus thàinig iad gufearann 
a^us Sohar, 'agus Saaì > '.iùac Bau- Ghosein. 

clianaanaich. 29 Agus bheartaich .Ioseph a 

11 Agus mi<- Lebhi ; Gerson, charbad, a<jus chaidh e suas 'an 
Cohat, agus Merari. coinneamh Israeil athar gu Gosen ; 

12 Ag'us mic ludnih ; Er, agus agus nochd se e fèin da, agus thuit 

a lagatìh, lagaich, c chvm gwn seòladh e uir aghaidh rai bàs. 37 Agus micA>eir; Imnab, agus 
suah, agus Isui, agns Beriah, agus CAIB. XLVL i> seatlaibh, aislingibh. 
54 

C A I B. XLVII. e air a rahaineal, agus ghuil e air a 
ìnhuinealrè tamuiil. 

30 Agus thubhairtlsvaelre Ioseph, 
Faigheams' a nis bàs, o chunnaic mi 
do glmùis, do bhrigli gu bkeil thu 
iathast beo. 

31 Agus thubhairt Ioseph r'a 
bhràithribh,agus re teaghlach athar, 
Thèid mise suas, aguscuiridh mi 'n 
cèill do Pharaoh, agus tlieir mi ris, 
Thamobhràithvean, agus teaghlach 
m' atliar, a bha ann an tir Chanaain, 
air teachd a'm' ioii:isuidh: 

32 Agus is buachaillean a na 
daoine, oir bu luchd-sprèidhe f> iad ; 
agus thug iad leo an treudan, agus 
am feudail c agus aach ni bh' aca. 

33 Agus tarlaidh 'nuair a ghairm- 
eas Pharaoh oirbh, agus a their e, 
Ciod is ceird duibh ? 

34 Gu'n abair sibhse, Bu luchd- 
sprèidhe do sheirbhisich o'r n'òige 
eadhon gus a nis. sinn fèin arjus mar 
an ceudna ar n-aithreacha ; chum as 
gu'u gabh sibh còmhìiuidh ann am 
fearann Ghosein, oir -'sgràineileachd 
do na h-Eiphitich gach buachaille 
sprèidhe. 

CAIB. XLVII. 
5 \ N sin thàinig Ioseph agus 
-TJL dh'innis e do Pharaoh, agus 
thubhairt e, Thàinig m'atbair agus 
mo bhràithrean, agus an treudhan, 
agus am feudail, agus gach ni a bh' 
aca, a mach a tìr Chanaain; agus 
feuch, tha iad ann am fearann 
Ghosein. 

2 Agus gbabh e cùignear d'a 
bhràithribh, agus chuir e 'n lathair 
Pharaoih iad. 

3 Agus thubhairt Pharaoh r'a 
bhràithvibh, Ciod is ceird duibh ? 
Agus thu'ohairt iadsan re Pharaoh, 
Is buachaillean do sheirbhisich, sinn 
fèin agus ar n-aithreacha. 

4 Thubhairt iad mar an ceudna 
re Pharaoh 'S ann gu bhi air chuairt 
anns an tir a thìin'm" sinu ; oir cha 
'n'eil feur aig do sheirbhisich d'an 
sprèidh, Ao bhfìgh gu bheil a' ghorta 
rnòr ann an tir Chanaain : a nis uime 
sin,guidheamaid ort leig le d'sheir- 
( bhisich commmidh ghabhail 'ara 
feanann Ghosein. 

5 A?uslabiiair Pharaoh re Ioseph, 
»g ràdh, Tbàinig t'athair agus do 
bhràithreas a"'i' ionnsuidh : 

6 Tfea tìr na h-Eiphit romhad; 
anns a' chuid a's fearr do'n f hearann 
thoir air t'atbairagus do bhràithribh 
còmhnuidh a ghabhail ; gabhadh iad 
còmhnuidh 'am fearann Ghosein - 
agus ma's aithne dhuit gubheil 'nam measg daoine comasach A, ni thu iad 
'nah ard-bhuachaillibh air mo 
sprèidh-sa. 

7 Agus thug loseph lacob athair 
a stigh, agus chuir e'n làthair Pha- 
raoh e : agus bheannaich Iacob 
Pharaoh. 

8 Agus thubhairt Pharaoh re 
Iacob, Ciod is aois dhuit ? 

9 Agus thubhairt Iacob re Pha- 
raoh, 'S iad lài bliadhnacha mo 
cbuairtee ceud agus deich bliadhna 
fichead: bu teaic agus' olc lài 
bliadhtiacha mo bheatha, agus cha 
d'ràinig iad lài bliaihnaeha beatha 
m' aithreacha ann an laithibh an 
cuairte-san. 

10 Agus bheannaich lacob Pha- 
raoh, agus chaidh e mach as làthair 
Pharaoìh. 

11 Agus shuidhich Ioseph athair, 
agus a bhràithrean, agus thug e 
dhoibh sealbh ann an (ìr na h-Eiphit, 
anns a' chuida'sfeavrdo'nfhearann, 
ann am fearann Itameseis, mar a 
dh'àithn Pharaoh. 

12 Agusbheathaichloseiph athair, 
agus a bhvàithrean, agus uile theagh- 
lach àthar le h-aran, a rèir an 
cloinne. 

13 Agus cha robh avan anns art 
tìr uile; oir bha ghorta ro mhòr, air 
chor as gu'nrobh talamhnah-Eiphit, 
agus tìr Chanaain uilè fannf leis a' 
ghorta. 

14 Agus chruìnnich Ioseph ati 
t-airgiod uile a fhuaradh aan an tìr 
na h-Eiphit,agus ann an tìr Chanaain, 
air son aVbhìdh a cheannaich iad: 
agus thug Ioseph an t-airgidfl do 
thigh Pharaoih. 

■ 15 Agus an uair a theivig airgi'od 
ann an tìr na h-Eiphit, agus ann an 
tìr Chanaain, thàinig na h-Eiphitich 
uile gu Ioseph, ag ràdh, Thoir 
dhuinn aran; c'ar son a gheibh- 
eamaid bàs a'd' làthair ? oif theirig 
ar n' airgiod. 

16 Agus thubhairt loseph, Thu- 
gaibh seachad bhur sprèidh, agus 
bheir mise dhuibh air son bhur 
sprèidhe, ma theivig aivgiod dhuibh. 

17 Agus thug iad an sprèidhe gu 
Ioseph : agus thug loseph dhoibh 
aran air son each, agus air son nan 
caorach, agus air son a' chruidh, 
agus air son nan asal ; agus bheath- 
aich e iad le h-aran, air son an 
sprèidh uile, air a bhliadhna sin. 

18 'Nuair a chrìochnaicheadh a' 
bhliadhria sin, thàinig iad d'a ionn- 
suidh air àn dava bliat'.hna, agus 
thubhairt iad ris, Cha cheil sinne n noihairean. t> àirich. 

t am buar, an tàin. d tapaidh. e m'eilthire. 

t laf), anfhann. G E N E S I S. air mo thighearna gu'n do chaith- 
eadh ar n-airgiod ; tha mar an 
ceudna «?• treudan sprèidh aig mo 
thighearna: cha d'ihàgadh ann an 
seaìladh mo thighearna ach ar cuirp 
agus ar feàrann. 

19 C'ar son a gheibh sinnbas fa 
chomhair do shùl, araon sinne agus 
ar fearann? Ceannaich sinne agus 
ar fearann air son arain, agus bithirìh 
sinne agus ar fearann 'nar seirbhi- 
sieh do Pharaoh : agus tboir dhuinn 
siol, chum as gu'm bi sinn beo, 
agus nach fa ; gh sinn bàs, agus nach 
bi am fearann 'na f hàsacb. 

20 Agus cheannaichloseph fearann 
na h-Eiphit uile do Pharaoh; oir 
reic na h-Eiphitich gach duine 
fhearann fèin, a chionn gu'n do 
bhuadhaich à' ghorta orra : mar sin 
bu le Pharaoh an talamh. 

21 Agus a thaobh an t-sluaigh, 
chuir e imrich iada do bhailtibh o 
aon cheann chrìocha na h-Eiphit, 
eadhon gu nuig an ceann eile dhith : 

22 A mhàin fearann nan sagart cha 
do cbeannaicb e ; oir dh'orduicheadh 
cuibhrionn do ua sagartaibh le Pha- 
raoh, agus dh'ith iad an cuibhrionn 
a thug Phaiaoh dhoibh; uime sin 
cha do reic iad am fearann. 

23 Agus thubhairt Ioseph ris an 
t-sluagh, Feuch, cheannaich mi sibh 
an diugh, agus bhur fearann do 
Pharaoh : ft-uch, so sìol duibh, agus 
cuiribh am fearann. 

24 Agus tarlaidhb, do nachinneas 
gu'n d'thoir sibh an cùigeadh cuid 
do Pharaoh, agus bithidh agaibh 
fèinceithir earrannanc, air son sìl an 
fhearainn, agus air son bhur bìdh, 
agus air son muinntir bhur teagh- 
lacha, agus air son bìdh d'ar cloinn 
bhig. 

25 Agus thubhairtiadsan, Ghleidh 
thu beo sinn : faiglieamaid deagh- 
ghean ann an sealladh mo thigh- 
earna, agus bithidh sinn 'nar seir- 
bhisich do Pharaoh. 

26 Agus rinn Ioseph sin 'na lagh 
gus an là 'n diugh air feadh fhear- 
ainn na h Eiphit, gu'm bitlieadh aig 
Pharaoh an cùigeadh cuid: saor a 
mhàin o Ihearann nan sagart, nach 
bu le Pharaoh. 

27 Agus g-habh Israel comhnùidh 
ann antìrna h-Eiphit,ann autalamh 
Ghosein ; agus blia sealbh aca ann, 
agus shìolaich iad, agus cth'fhàs iad 
ro lìonmhor. 

28 Agus bha Iacoib hvo ann an 
tir na h-Eiplii t seachd bliadhna deug: 

a dh'atharraich e iad. 
b tachairidh. 
c codacha. 
56 agusb'iadì?liadhnachabeathaIacoih 
uile, ceud agus dà fliichead agus 
seachd bliadbna. 

29 Agus dhlùthaich an t-àm a.nns 
am b'èigin do Israel bàs f haghail : 
agus ghairm e air a rahac loseph, 
agus thubhairt e 'ris, Ma thuair mi 
nis deagh-ghean a' d' shealladh, 
cuir, guidheam ort, do làmh fuidh 
m'leisd, agus buin gu caoimhneii 
agus gu tìrinneach rium; na h-adh- 
laic mi, guidheam ort, 'san Eiphit. 

CO Ach luidhidh mi maille re m'- 
aithreaehaibh : agus giùlainidn tu 
mi mach as an Eiphit, agus adhìaic- 
idh tu mi 'iìan àit'adhlaic-san. 
Agus thubhairt esan, I«ii mi mar a 
thubhairt thu. 

31 Agus thubhairt e, Micnnaich 
dhomh: agus mhionnaich e dha. 
Agus clirom Israel e fèin air ceann- 
adhairt na Jeapach. 

CAIB. XLVIII. 

AGUS 'an tìèigh nan nithe sin, 
dh'innis neach do Ioseph, 
Eeuch, tha t'athair tinn : agns thug 
e leis a dhà mhac, Manaseh agus 
Ephraim. 

2 Agus dh'innis neach do lacob, 
agus thubhairt e, F(uch, tha do 
mhac Ioseph a' teachd a' t' ionn- 
suidh: agus ncartaich Israel e fèin. 
agus shuidh e air an Ieabaidh. 

3 Agus thubhairt lacob re loseph. 
Dh'fhoillsich Dia uile-chumhach- 
dach e fèin dhomhsa aig Ltids ann 
an tìr Chanaain, agus bheannaich e 
mi, 

4 Agus thubhairt e rium, Feuch. 
ni mise sìoimhar agus lìonmhorthu, 
agus ni mi thu a'd' choi'-thional' 
chinneachf, agus bheir mi am fear- 
ann so do d'shìiochd a'd' dhèigh,mar 
sheilbh shìorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, 
Ephraim agus Manaseh, a rugadh 
dhuit ann an tìr na h-Eiphit, mun 
d'thàinig mìs' a't' ionnsuidh do'n 
Eiph!t, is leamsa iad ; mar Reuben 
agus Shimeon, bithidh iad leamsa. 

6 Agus bithidh do shliochd, n 
ghineas tu 'nan dèigh, leat Jèin : a 
reir ainm am bràithre goirear iad 
'nan seilbh fèin. 

7 Agus air mo shon-sa dheth, 
'nuair a thàinig ini o Phadan, ihuaii 
Rachel bàs àgatn ann an tìr Cha- 
naain, air an t-slighe, 'nuair nach 
robh fathast ach astar goirid re 
teachd gu h-Ephirat : agus dh'àdh- 
laic mi 'n sin i air an t-slighe gu 
h-Ephrat : 's c sin Betlebem. 

8 Agus chunnaic Israel mic- 
Ioseiph, agas thubhairt e, Cò iad 
sin ? 

d shliasaid. e sluaÌQh. C A I B. XLIX. 9 Àgtìs thubhairt loseph r'a 
athair, iad mo mnic-sà iad, a 
thug Dia dhornh 'an so : agus thuhh- 
airt e, Thoir a'm' iflfnnsuidn iafl, 
guidheam ort, agus beannaichidh mi 
iad. 

10 Agus bha sùilean Israeiltrom 
Je h-aoìs, air chor nach bu lèir dha 
gw matk: agus thug e 'm fagus da 
iad, agus phòg e iad, agus ghabh e 
'na ghlacaib'i iad. 

11 Agus thubhairt Israelre Ioseph, 
Cha do shaoil mi gu'm faicinn do 
ghnùis .- agus feuch, nochd Dia 
dhomh mar an ceudna do shliochd. 

12 Agus thug Ioseph a mach iad 
o eadar a ghlùmean, agus chrom se 
e fèjn le aghaidh gu làr. 

13 Agus ghabh Ioseph iad le 
chèile, Èphraim 'na làimh dheis o 
làimh chli Israeil, agus Manaseh 'na 
làìmh chli olàimh dheis Israeil; agus 
thug e 'm fagus da iad. 

14 Agus shìn Israel a mach a 
ìàmh dlieas, aguschuir e ? air ceann 
Ephraim, am mac a b'òige, agus a 
làmh chli air ceann Mhanaseih : 
stiuir e a làmha gu seòlta: oir b'e 
Manaseh an ceud-gntn. 

15 Agus bheannaich e Ioseph, 
agns thubhairt e. Gu'n deanadh Dia, 

"an làthair an do ghluais m'aith- 
reacha Abraham agus Isaac, an Dia 
a bheathaich mi rè mo bheatha uile 
gus wr là'n diugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach 
olc.na leinibh abheannachadh ; agus 
ainmichear m'ainmsa orra, agus 
ainm m'aithreacha Abrahaim agus 
Fsaaic : agus mar iasg na mara 
fàsadh iad lionmhor 'am meadhou na 
talmhainn. 

17 Agus an uaira chunnaic Ioseph 
gu'n do chuir athair a làmh dheas 
air ceann Ephraim, cha do thaitinn 
e ris : agus chum e suas làmh athar, 
a chum a h-atharrac:hadh o chearin 
Ephraim gu ceann Mhanaseih. 

18 Agus thubhairt Ioseph r'a 
athair, N i h-ann mar sin, athair : oir 
is e so an cend-ghin; cuir d:> làmh 
dhe:is a ; r a cheann. 

19 Agtts dhiùlt athair, agus thubh- 
airt e, Ta fhios agam, a mhic, ta 
fhios agarir; b'ithidh esan cuideachd 
'na shluagh, agus fàsaidh e mar an 
ceudna mòr: ach gu de'mhin bithidh 
a bhràthair a's òige ni's mo na e, 
agUs bithidh a shliochd 'nan iomad- 
aidh a chmneach. 

20 Agus bheannaich e iadairan 
là sin, ag radh, lonnad-sa beann- 
aichidh Israel, ag ràdh, Gu deanadh 
Dia thn raar Èphràim, agus mar 

- mòran. Mhanaseh : agus chuir e Eplìraim 
roimh Mhanaseh. 

21 Agus thubhairt Israel re 
loscph, Feuch a tairns' a' faghail a' 
bhàis ; ach bithidh Uia mailie ribhsft; 
agus bheir e rìs sibh gu dùthaich 
bhur n-aithreacha. 

22 Agus thug mise dhuit aon 
chuid-roinne thar do bhràithrean, a 
bhuin mi rnach a làimhan Amoraich 
le m' chlaidheamh agus le m' 
bhogha. 

CAIB. XLIX. 

AGUS ghairm Iacob air a mhic, 
agus thubhairt e, Cruinnichibh 
sìbh fèin'an ceann achè:le, chum 
as gu'n innis mi dhuibh ciod a 
tharlas dhuibh 'sna laithibh deir- 
eannach. 

2 Cruinnichibh sibh fèin 'an ceann 
a chèile, agus cluinnibh, a mhaca 
Iacoib ; agus èisdibh re Israel bhur 
n-athair. 

3 A Reufoein, is tu mo cheud- 
ghin, mo threise, agus toiseach mo 
neirt, òirdheirceasb àrd-inbhe c, agus 
òirdheirceas cumhachd. 

4 Neo-sheasmhach"! mar uisge, 
cha d'thoir thu barrachd, do bhri' 
gu'n deachaidh tu suas do leabaidb 
t' athar: 'an sin thruaill thu i; 
chaidh e suas do m' uirigh. 

•5 ìs bràithre Simeon agus Lebbi : 
tka innjj aingidheachd 'nan àitibh- 
cornhnuidhe. 

6 'Nan dìomhaireachd f na d'- 
thigeadh m'anamsaj r'an coi'thÌGnal 
na bitheadhm'onoirs'airah-aonadh : 
oir 'uan corruieh mharbh iad duine. 
ag'us 'nam fèin-thoil leag iad sìos 
balla. 

7 Mal'aichte gu'n robk an cor- 
ruich, oir bha i garg; agas am fearg, 
oir bha i ain-iochdmhar : roinnidh mi 
iad ann an lacob, agus sgaoilidh s mi 
iad ann an Israel. 

8 A Iudaih, molaidh do bhràith- 
rean thusa; bithidk do làmh 'am 
muineal do naimhde : cromaidh 
clann t'athar iadfèinsios a'd Jàthair. 

9 Is cuilean leòmhain iudah ; o'n 
chobh&rtaich h, a mhic, chaidh tu 
suas: chrom se e fèinsìos, chrùb e 
mar leòmhan, agus rnar sheann 
leòmhan ; co dhùisgeas suas e ? 

10 Cha dealaich an t-s!at-rioghail 
re Iudah, no lagh-thabhàrtair o 
eadar a chosa, gils an d'thig Sìloh, 
agus dha-san gèillfidh na sloìghi : 

B barrackd. c mòrachd. 

<l Atmhor, Eabh. e is innit 

foirneirt an comhairlean aivyìdh r'o 
chciìe. i diubkrdsr. &s<japaidh. 

o'n chreieh. i d'a ionhsi.idk-suìi 
bitkìdk cruinncachadh nam pobul 
D 5 57 GENESI S. 11 A' ceangal a shearraich ris an 
fhìneamhain, agus lc<h asail ris an 
fhìneamhaÌM thoghta; nigh e eudach- 
'am f ìon, agus a thrusgan 'am fuil 
namfìon-dhearc. 

12 Bithidh a shùilean ni's deirge 
na fìon, agus fhiacla ni's gile na 
bainnea. 

13 Gahhaidh Sebulun còmhnuidh 
aig caladh a' chuain, agus bithidh e 
air son calaidh long; agus bithidh 
eir-thirb gu nuig Sidon. 

14 Is asal làdair Isachar, a' crù- 
badh sìos eadar dhà eallaich c . 

15 Agus chu naic e gu'm bv. mhath 
an ni fois, agus gu'n robh aui fetirann 
taitneach ; agus chrom e ghuala gu 
iomchav, agns rinneadh e 'na sheir- 
bhiseach do chis. 

. 16 Bheir Dan breth air a sliluagh, 
mar aon do threubhaibh Lsraeil. 

17 Bithidh Dan 'na nathair air an 
ròd,'nanathair-nimheair an t-slighe, 
a theumas sàiltean an eich, air chor 
as gu'n tuit a mharcach 'an coinn- 
eamh a chùil. 

18 Re d' shlàinte dh'fheith mise, 
O Thighearna. 

19 Gad, bheir buidheann buaidh 
air : ach bheir esan buaidh fa dheir- 
eadh. 

20 A mach ah-Aser bithidh aran- 
san reamhar, agus bheir e uaith sògh 
rioghail. 

21 /seilid air a leigeadh fuasgailte 
Naphtali; bheir e focail thaitneach 
uaith. 

22 Is geug thorrach Ioseph, geug 
'thorrach làimh re tobar, aig am bheil 
a mear.glain a' sgaoileadh thar a 
bhalladh. 

23 Chràidh na fir-bhogha gu geur 
e, agus thilgiad air, agus dh'fhuath- 
aich ìad e. 

24 Ach dh'fhan a bhogha 'n a 
ueart. agus rinneaòh-gairdeana d a 
làmh làdair le làmhaibh Dc chumh- 
achdaich Iacoib; (uaithe sintha 'm 
buachaille, cloch Israeil.) 

25 Eadhon le Dia t-athar, a ni 
comhnadh leat, agus leis an Ui!e- 
chumhachdach, a bheannaicheas thu 
le beannachiìaibh r.èimh o'n àirde, 
beannaclidRibìi na doimhne shìos, 
beannachdaibh nan cioch, agus na 
bronn. 

26 Thug beannachda t-athar har- 
rachd air beannachdaibh m» shinn- 
seara, gu nuig foir-iomalle mm 
sliabh siorruidh; bithidh iad air 
ceaan Ioseiph, agus air mullach a 

a Bithidh a shnilean de.urg le Jìoìi, 
a<jus fhiaela yeal le bainne. b i m- 
all. c ueUaich. àriyheach. 

e miann, deiffh, F.abh. 
58 chinn-san a sgaradh o bhràith- 
ribh. 

27 Ni Beniamin h'adhach mar 
mhadadh-alluidh : sa'-mhadainn ith- 
idh e chobhartach f, agus 'san f heas- 
gar roinnidh c chreach. 

28 Is iad sin uile dà threubh 
dheug Israeil : agus 's e Sf> an ni a 
labhair an athair riu, agus bhean- 
naich e iad : gach aon ac' a rèir a 
bheannachaidb, bheannaich e iad. 

29 Agus dh'àithn e dhoimh, agus 
thubhairt e riu, Cruinnichear mise 
chum mo dhaoine: adhlaicibh mi 
mailie re m'aithreachaibh 'san 
uaimh a ta ann an achadh Ephroin 
an Hitich, 

31) 'San uaimh a ta ann an ach- 
adh Mhachpelaih, a ta fa chomhair 
Mhamre, ann an tir Chanaain, a 
cheannaich Abvaham maille ris an 
achadh o Ephron an t-Hiteach, mar 
sheilbh àit'-adhlaic. 

31 ('An sin dh'adhlaic iad Abra- 
ham agus Sarah a bhean ; 'an sin 
db'adhlaic iad Isaac agus Rebecah 
a bhean ; agus 'an sin dh'adblaic 
mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, 
agus an uaimh ta an, o chloinn Het. 

33 Agus an uair a chrìochnaich 
lacob àitheanta thoirt d'a mhic, 
chruinnich e chosan suas do'n 
leabaidh, agus chanchails e, agus 
chruinnicheadh e chum a dhaoine. 

CAIB. L. 

AGUS thuit loseph air aghaidh 
athar, agus ghuil e air, agus 
phòg se e. 

2 Agus dh'àitbn loseph d'a sheir- 
bhisich na lèighean h spìosraidh 
cbur i air corp athar : agus chuir na 
lèigheon spìosraidh air Israel. 

3 Agus choi'-lionadh air a shon 
dà-fhichead là, (oir mar so coi'- 
lionar lài na muinntir sin air an 
cuirear spìosraidh;) agus rinn na 
h-Eiphitich bròn air a shon deich is 
tri fichead là. 

4 Agus an uair a chaidh làì a 
bhròin thairis, labhair Ioseph re 
teagblach Pharaoih, ag ràdh, A nis 
ma fhuair mi deagh-ghean 'nar 
sùilibh, labhraibh, guidheam oirbh, 
ann au cluasaibh Pharaoih, ag 
ràdh, 

5 Ghabh m'athair mìonnan diom, 
ag ràdh, Feuch, « ta mis' a' faghail 
a'bhaisl: a'm' uaigh a chladhaich 
mi dbomh fèin ann an tìr Chanaain, 
'an sin adh'.aicidh tu mi. A nis 
uime sin leig dhomh dol suas, guidh- 

f am fiadhach. s dA' eug. 
b lighichcHn. i emhalm. Sasg. 

1 ta ìnise dlù do'n bkùs^ C A I B. L. eam ort, agus m' athair adhlac, 
agus thig mi rìs. 

6 Agus thubhairt Pharaoh, Falbh 
suas, agus adhlaic t-athair, a rèir 
mar a ghabh e mionnan dìot. 

7 Agus chaidh Ioseph suas a dh' 
adhlac athar : agus maille ris chaidh 
seirbhisich Pharaoih suas uile, sean- 
àirean a thighe, agns uile shean- 
airean tìre na h-Eiphit, 

8 Agus teaghlacb loseiph uile,agus 
a bhràithrean, agus teaghlach athar : 
a mhàin dh'fhàg iad an clann bheag, 
agus an caoraich, agus am buar a, 
'am fearann Ghosein. 

9 Agus chaidh suas maille ris, 
araon carbadan agus marc-shluadh : 
agus bha chuideachd ro mhòr. 

10 Agus thàinig iad gu h-urlar- 
bualaidli Ataid, a tha 'n taobh thall 
do Iordan ; agns rinn iad bròn 'an 
sin le caoidh mhòir agus ro-chràit- 
ich b : agus rinn e bròn air son athar 
seaohd lài. 

11 Agus anuair a chunuaic Iuchd- 
àiteachaidh na tìre, na Canaanaich, 
am bròn ann an urlar Ataid,tliubhairt 
iad, Is doilgheasach am bron so do 
na h-Eiphitich : uime sin thugadh 
Abel-misraim mar ainm air, a tha 'n 
taobh thall do Iordan. 

12 Agus rinn a mhic dha mar a 
dh' àithn e dhoibh. 

13 Oir ghiùlain a mhic e do thìr 
Chanaain, agus dh' adhlaic iad e 
ann an uaimh acnaidh Mhachpe- 
laih, a cheannaich Abraham maille 
ris an achadh mar slieilbh àit'-adh- 
laic, o Ephron an t-Hileach, fa 
chomhair Mharare. 

' 14 Agus phill loseph do 'n Eiphit, 
« fèin agus a bhràithrean, agus iad- 
sanuil' a chaidh suas maille ris a 
dh'adhlac athar, faa dèigh dha ath- 
air adhlac. 

15 Agus an nair a chnnnaic 
bràithvean Ioseiph gu'n d'fhuair an 
athair bàs, thubhairt iad, Theag- 
a»nh gu 'n d' thoir Joseph fuath 
dhuinn, agus gu 'n dìol e gu cinn- 
teach oirnn an t-o'c sin uile, a rinn 
sinn air. 

16 Agus chuir iad teachda'rean 
gn loseph, ag ràdh, Dh' àithn 
1-athair mun d'f huair e bàs, agràdh, 

a crodh. b ro gho'.rt. 17 Màr so their sibh re Ioseph. 
Math, c guidheam ort a nis, eucoir d. 
do bhràirhrean, agus am peacadh, 
do bhrigh gu'n d' rinn iad olc ort : 
agus a nis, guidheam ort, math eu- 
coir sheirbhiSeach Dhè t-athar. 
Agus ghuil Ioseph an uair alabhair 
iad ris. 

18 Agus chaidh'àjbhràithre mar 
an ceudna, agus thuit iad sìos 'na. 
làthair, agus'thubhairt iad, Feuch, 
is seirbhisich dhuitsinne. 

19 Agus thubhairt Ioseph riu% 
Na biodh etigal oirbh j oir am bheìl 
mise 'n àite Dhè ? 

20 Agus d' ar taobh-sa, shun- 
raich e sibh olc a'm' aghaidh; ach 
shunraich Dia sin a chum maith, a 
chum, mar air an là 'n diugh, 
gu'n tearnadh e mòr shluaglx 
beo. 

21 A nis uime 'sin na biodh eagal 
oirbh : altrumaidhf mise sibh, agus 
bhur clann bheag. Agus thug e co'- 
f hurtachd dhoibh, agus labhair e gu 
caoimhneil riu. 

22 Agus ghabh Ioseph còmhnuidl» 
'san Eiphit, e fèin agus teaghlach 
athar : agus bha Ioseph beo ceud 
agus deich bliadhna. 

23 Agus chunnaic Ioseph clann 
Ephrahn, do'n treas ginealach ■ 
tbogadh suas mar an ceudna clann 
Mhachirmhic Mhanaseih air glùin- 
ibh Inseiph. 

24 Agus thubhairt Ioseph r'a 
bhràithribb, A ta mis' a' faghail a* 
bhàis : ach amhaircidh Diagu cinn- 
teach oirbhse s, agus bheir" e mach 
sibh as an f hearann so do'n fhear- 
ann amhionnaich e do Abraham, dn 
Isaac, agus do Iacob. 

25 Agus ghabh Ioseph mionnan 
do chlòinn Israeil, agràdh, Amhair- 
GÌdh Dia gu cinnteach oirbhse, agus 
giùlainidh sibh mo chnàmhan-sa 
suas as so. 

26 Agus fhuair Ioseph bas, agus 
e ceud agus deich bliadhna dh'- 
aois : agus chuir iad spìosraidh air, 
agus chuireadh ann an ciste- 
mhairbh e 'san Eiphit. 

c Maith, lagh. d ea-coir. 

e dhealbh, smuainich. { araich- 
idh. h jìosraichidh Diagu cinn- 
teach sib'tse. E C S O .D U S. CAIB. I. 
\ NIS is iadsoainmeanna chloinn 
-iT*_ Tsraeil, a thàinig do'n Eiphit ; 
thàinig gach duine agus a theagh- 
lach maille re Iacob. 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, agus 
Iudah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Benia- 
min, 

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus 
Aser. 

5 Agus na h-anman uile a thàinig 
a mach a leasraidh lacoib, bu deich 
agus tri tichead anam iad ; oir bha 
loseph 'san Eiphit a cheana. 

6 Agusfhuair Ioseph bàs, agus a 
bhràithrean uile, agns an gineal- 
acha sin uile. 

7 Agus bha clann Israeil siol- 
mhor, agus dh'fhàs iad gu mcr, 
agus rinneadh lìonmhor iad, agus 
chinnb ìad ro chumhachdach ; agus 
lìonadh an tir leo. 

8 A nis dh'èirich righ ùr air an 
Eiphit, do nach b'aithne Ioseph. 

9 Agus thnbhairt e r'a shìuagh, 
Feuch, tha sluagh chloinn Israeil 
ni's lìonmhoire agus ni's cumhach- 
daiche, nà sinne. 

10 Thigibh, buineamaid gu seòl- 
tac : an t-eagal gu'm fàs ia.llìon- 
mhor, agus gu'n iachair e, 'nuair a 
dh'èireas cogadh, gu'n gabh iadsan 
mar an ceudna le'r naimhdibhne, 
agus gu'n cogiadd nar n'aghaidh, 
agus gu'n d'thèid iad a mach as an 
tìr. 

11 Uime sin chuir iad maighstir- 
ean-oibre e orra, chum an sàrach- 
adh le'n eailachaibb f. Agus thog 
iad bailtean-ionmhais g do Pharaoh, 
Pitom agtts Raamses. 

12 Ach mar is mò a sliàraich siacl 
ìad, 's ann is mò a vinneadh iadsan 
lìonmhor agus a dh'fhàs iad. Agus 
bha iad fuidh dhoilgheas h air son 
chloinn Israeil. 

13 Agus thug na h-Eiphitich air 
cloinn Israeil seirbhis a dheanamh 
le cruadhas. i 

14 Agus rinn iad nm beatha 
searbh dhoibh le daorsa chruaidh, 
ann am moirtear, agus ann an clach- 
aibh-creadha, agus anns gach gnè 
oibre 'sa' mhachnir: bha an obair 

a àl. b dhy/iàs. c ylic. d gu'n 
dean iad cogadh. c cinn-oibre. 

f uallacliaibh, eiribh. % bailte- 

stòir. h im-cheist. > an-iochd, 
peingilteachd. 

m uile, anns an d'thug iad orra obair 
a dheanamh, le cruadhas. 

15 Agus labha'iT righ na h-Eiphit 
re mnaibh-gluine nan Eabhruidh- 
each (b'e ainm a h-aon diubh 
Siphrah, agus ainm na tè eile 
Puah ;) 

16 Agus thubhairt e, 'Nuair a ni 
sibh gnìomh mnà-glùine do na 
mnaibh Eabhruidheach, agus a chi 
sibh iad air na stòlaibh l ; ma's mac 
abhios ann, 'an sin marbhaidh sibb 
e, ach ma's nighean a bhios ann, 
bithidh si beo. 

17 Ach bhtf eagal Dè air na 
mnaibh-glùine, agus cha d'rinn iad 
mar a dh'àithn righ na h-Eiphit 
dhoibh, ach ghleidh iad a' chlann 
mhacbeo. 

18 Agus ghairm righ na h-Eiphit 
air na mnaibh-glùine, agus thubh- 
airt e riu, O'ar son a rinn sibh an 
ni so, agus ghleidh sibh a' chlann 
mhac beo? 

19 Agus thubhairt na mnai- 
ghlùine re Pharnoh, A chionn nach 
'eil na mnai Eabhruidheacb mar na 
mnai Eiphiteach : oir tka iacì fèin 
beothail m, agus air an aisead rnu'n 
d'thig na 'mnai-ghlùine a steach 
d'an ionnsuidh. " 

20 TJime sin bhuin Dia gu math 
ris na mnaibb-glùine .- agus Tinn- 
eadh an sluagh lionmhor, agus 
dh'f hàs iad ro chumhachdacb. 

21 Agus a chionn gu'n rooh eaga! 
Dè air na mnaibh-glùine, rinn e 
tighean dhoibh. 

22 Agus thtig Pharaoh àithne n 
d'a shluagb uile, ag ràdb, Gach 
mac a bheirear tilgidh sibh 'san 
abhainn, agus gach nighean gleidh- 
idh sibh beo. 

CAIB. II. 

AGUS chairih duine do thigh 
Lebhi, agus ghabh e nichean 
do Lebhi 'na mvaoi. 

2 Agus ah'fhàs a' bbean torraeh. 
agus rug i mac : agus an (iair a 
chunr.aic i gu'n robh e 'na leanabb 
tlachd-mhor, dh'fholaich i e rèthri 
mìosa. 

•ì Agus anuair nach b'uirainn i 
fholach ni b'fhaide, gbabh i dha 
cobhan cuilce <>, agus chuir i tliair- 
is p e le làthaich agus le pic r, agus 

i suidheachantrìbk, cathraichibh, 
m teòma. n sparradh. cistr 
luackarach. \> chòmhdaìch s ahlloh, 
spairt i. i bigh. C A I B. III. chuir i 'n leanabh ann ; agns chuiv 
i e 'sa' chuilc aig bruaich na 
h-aibhne. 

4 Agus sheas a phiuthar am fad 
uaitk, a dh'fhaicinn ciod a dheanta 
ris. 

5 Agtts fchàinig nighean Pharaoih 
a nuas g'a nigheadh fèin 'san abh- 
ainn, agus bìia a maighdeana 'g 
imeaehd re taobh na h-aibhne : 
agus an uair a chunnaic i 'n cobhan 
'am measg na cuilce, ehuir i a ban- 
oglach g'a thoirt d'a h-ionnsuidh. 

6 Agus an uair a dh'fhosgail i e, 
chunnaie i 'n leanabh : agus feuch, 
ghuil an naoidhean. Agus ghabh i 
truas ris, agus thubha'trt i, Is aon 
so do chloinn nan Eabhruidheach. 

7 'Au sin tlmbhairt a phìuthar re 
nigheanPharaoih, An d'-thèid mis', 
agus an gairm mi dhuit ban-altrum 
do na mnaibh Eabhruidheach, a 
chum as gu'n altrum i 'n leanabh 
dhuit 3 

8 Agus thubhairt nighean Pha- 
raoik ria. Falbh. Agus chaidh a' 
mfeaighdean, agus ghairm i màthair 
àn leinibh. 

9 Agus thubhairt nighean Pha- 
raoih 'ìia, Thoir an leanabh so leat, 
agus altrum dhorasa e, agus bheir 
mi dkuit do thuarasdal. Agfts ghabh 
a' bhean an leanabh, agus dh'al- 
trum i e. 

10 Agus dh'fhàs anleanabh, agus 
thug i e dh'ionnsuidh nighinn Pha- 
raoih, agus l)lia e 'na mhac dh'i. 
Agus thug i Maois mar ainm air: 
agus thubhaìrt i, A chionn as an 
uisge gu'n do tharruing mi mach e. 

11 Àgus tharladh anns nalaithibh 
sin, an uair a dh'fhàs Maois suas, 
gu 'n deachaidh e mach a dh'ionn- 
suidh a bhràithrean, agus gu'n 
d'amhairc e air an eallachaìbh : 
agus chunnaic e Eiphiteach a' bual- 
adh Eabhruidhich aon d'a bhràith- 
ribh. 

J2 Agus dh'amhairc e 'n taobh so 
agus an taobh ud, agus an uair a 
chunuaic e nach robh aon duine 
ann, mharbh e 'n t-Eipiiiteach, agus 
dh' fholnieh e 'sa' ghaineamh e. 

13 Agus an uair a chaidh e mach 
an dara a là, feuch, bka dithis do na 
h-Eabhruidhich a' stri r'a chèile : 
agus thubhairt e ris-san a rinn an 
eucoir, C'ar son a bhuaiìeas tu do 
choimhearsnach l> ? 

14 Agus thubhairt e, Cò rinn 
thusa a'd' uachdaran agus a'd' 
bhreitheamh oirnne ? am miann 
leat mis' a mharbhadh, mar a 
mharbh thu 'n t-Eiphiteach ? agus ghabh Maois eagal, agus thubhairt 
e, Gu cinnteac'h tha 'ni so aith- 
nichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh 
an ni so, dh'iarr e Maois a mharbh- 
adh. Ach theich Maois o aghaidh 
Pharaoih, agus ghabh e còmhnuidh 
ann an tìr Mhidiain; agus shuidh e 
sìos làimh re tobar. 

16 Anis bha aig sagart Mhidiain 
seachdnar nighean : agus thàinig 
iad agus tharruing iad 'uìsge, agus 
lìon iad na h-amair a thoirt uisge 
do thi-eud an athar. 

17 Agus thàinig na buachaillean 
agus dh'fhuadaich iad air falbh iad ; 
ach sheas Maois suas agus chuidich 
e leo, agus thug e uisge d'an 
treud. 

18 Agus an uair a thàinig iad gu 
Reuel an athair, thubhairt e, Cion- 
nus a thàinig sibh co luath an 
diugh? 

19 Agus thubhairt iad, Shaor 
Eiphiteach sinn alàimh nambuach- 
aillean, agus mar an ceudna thar- 
ruingeuisge gu leòr dhuinn, agus 
thug e uisge do'n treud. 

20 Agus thubhairt esan r'a nigh- 
eanaibh, Agus c' àit am bheìl e. ? 
C'ar son a dh'fhàg sibh an duine ? 

-Gairmibh air, a chuni's gu'n ith e 
aran. 

21 Agus bha Maois toileacìt 
còmhnuidh gabhail maille ris an 
duine ; agus thug e Siporah a nigh- 
ean do Mhaois mar mhnaoi. 

22 Agus rug i mac dha, agus thug 
e Gersom mar ainm air: oir thubh- 
airt e, B'na mi 'm choigreach ann 
an tir aineoilc. 

23 Agus tharladh 'n ceann mò- 
rain laithean, gu'n d'f huair righ na 
h-Eiphit bàs, agus bha clann Israeii 
ag osnaich air son na daorsa, agus 
ghlaodh iad ; agus thàinig an glaodb 
suas gu Dia, air son na daorsa. 

24 Agus chuala Dia an osnaich, 
agus chuinihnich Dia a choi'-chean- 
gal re h-Abraham, re h-Isaac, agus 
re lacob. ' < 

25 Agus dh'amhairc Dia air 
cloinn Israeil, agus dh'fhiosraich 
se iad. 

CAIB. III. 

ANIS bha Maois a' gleidheadii 
treud letro athar-ceile, sagairt 
Mhidiain : agus thug e 'n treud gu 
taobh cùil an fhàsaich, agus thàinig 
e gu sliabh Dhè, gu H ueb. 

2 Agus dh'f hoillsicheadh aingeaf 
anTighearna dha ann an lasair theine 
a meadhon pris : agus dh'amhairc 
e, agns feuch, bha 'm preas a darnn. !> chompanach. c ann a i dàthaich choimhìch. 

61 E C S O D U S. tesadh le teine, ach eha rohh am 
pre&s air a losgadh. 

3 Agus thubhairt Maois, Tioon- 
■daid'fc' mi nis a leth-taobb, agus chi 
mi 'n sealladh mòr so, c'ar son 
naeh 'eiì am preas air a ìosgadh. 

4 Agus an uair a chunnaic an 
Tigheania gu'n do thionndaidh e a 
ietti-taofoh a dh'fhaieinn sin, ghairm 
Dia air a meadhon a' phris, agus 
thubhairt e, A Mhaois, a Mhaois. 
Agua thubhairt esan, Tha mi *n so. 

5 Agus thubhairt e, Na d'thig am 
fagtts 'an so ; cuir dbìot do fohròga 
fohàrr do chos, oir an t-àitè ambheil 
thu d' sheasamh,is talamhnaomh e. 

6 Thubhairt e mar an ce udna, Is 
mise Dia t-athar, Dia Aluahaim, 
Dia Isaaic, agus Dia lacoifo. Agus 
«ih'f holaich Maois aghaidh : oir bha 
eagal air amharc air Dia. 

7 Agus thubhairt an Tighearna, 
Chumiiaic mi gu cinnteach àmhghar 
Eaoshluaigh a ta 'san Eiphit, agus 
cfoua'.a mi 'n glaodh air son am 
jmaighstirean-oibre : oir is aithne 
dhomh an doilgheas. 

8 Agus thàinig mi nuas g'an saor- 
adh a làimh nan Eiphiteach, agus 
g'an toirt suas a maeh as an ffoear- 
ann sin, gu fearann math agus far- 
mt SÈgf 'gu fearann a ta srathadh Ie 
foainne agus mil 3 gu àite nan Ca- 
naanach, agus nan Hiteach, agus 
nan Amorach, agus nam Peridseach, 
agus nan Hibheaeh, agus nan lebu- 
sach. 

; .9' A nis uime sin, feueh, tha 
glaodh chloksn Israeil air teachd 
a'm ionnsuidhsa: agus mar an 
ceudna. chunnaic mi am fòireigina, 
ieis am bheil na h-Eiphitkfo V am 
fòirejgr.eadh. 

10 Agus a nisthig, agus cuiridh 
ini thu dh'ionnsuidh Pharanih, a 
ekum as gu'n d'thoir thu inaeh mo 
shluagh ciar :. Israeil as an Eiphit. 
, 11 Agus thufehairt Maok re Dia, 
Cò Hiise, g-a'n racbainn \ dfo'ionn- 
»uidb Pharaoih, agus gu'n d'thug- 
avnn a macfo clann Israetì as an 
Eiphit ? 

12 Agus thubliakt e, Bithidh 
mise gu cinnteach leatj agus bith- 
idh so 'na chcmhara dhuk, gu'n do 
<;huir mise uam thu : 'mm.it a fohèir 
thamach an shiagh as an Eipbit, 
ni W&k aoxadh do Dhia air an 
t-siiasbh so. 

13 Agus tì.ubhairt MaoiM re Dia, 
Wu.c%, an nair a thig im dh'ienn- 
suidiU cloinn Israeil, agus a their 
mi ria, -Chnir Diabh«r n^aithreaclia 
hjìh® d'ar n-kmnsuidh j agus a their 

a.foihìtàrt,amnear(. 

m iad rium, Ciòd is aiirnl dha ? Cio^ 
a their mi riu. 

14' Agus thubhairt Dia re Maois. 
IS MI AN TI A'S Ml: Agus 
thubhairt e, Mar so their thu re 
cloinn Israeil, Chuir IS MI mise 
d'ar n-ionnsuidh. 

15 Agus thubhairt Dia thuill' air 
so re Maois, Mar so their thu re 
cloinn Israeil, Chuir an Tighearna 
Dia bhur n-aithreacha, Dià Abra- 
Laim, Dia ìsaaic, agus Dia lacoib. 
mise d'ar n-ionnsuidh : 's e so m* 
ainm a chaoidh', agus 's e so mo 
chuimhneachan do gach uiìe ghin- 
ealach. 

16 lmich agus cruinnich r'a 
cheile seanairean Israeil, agus 
abair riu, Dh'fhoillsich an Tigh- 
earna Dia bhur n-aithreacha e fèin 
dhomhsa, Dia Abrahaim, Isaaic, 
agus lacoib, ag ràdh, Gu cinnteach 
dh'amhaivc mi oirbli, agus chunnaic 
mi an ni a rinneadh oirbh 'san 
Eiphit. 

17 Agus thubhairt mi, Bheir mi 
suas sibb a h-àmhghar na Eiphit, 
gu fearann nan Canaannch, agus 
nan Hiteach, àgus nan Amorach, 
agus nam Peridseacb, agus nan 
Hibheach, agus nan lebusach, gu 
fearann a ta sruthadh le bainne 
agus mil. 

18 Agus èisdidh iad?an re d' 
ghuth: agus thèid thu fèin agus 
seanairean Israeil, gu righ na 
h-Eiphit, agus their sibh ris, Choin- 
nich an Tighe;.rna Dia nan Eabh- 
ruidheach "sinne : agus a nis leig 
dhuinn, guidheamaid ort, dol astar 
thri làthan do'n fhàsach, chum as 
gu'n ìobair sinnb do'n Tighearn ar 
Dia. 

19 Agus is deimhin leam nach leig 
righ na h-Eiphit leibh imeachd, cha 
leig, eadhon le làimh làdairc. 

20 Agus sìnidh mis' a mach mo 
làmh, agus buailidh mi 'n Eiphit le 
m' iongantasan uile. a ni mi 'n a 
meadhon: agus 'an dèigh sin leig- 
idh e dhuibh imeachd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluagh 
so deagh-gheand ann ari sealladh 
nan Èiphiteach : agus tarlaidh, 
'nuair a dh'fbalbhas sibh, nacb 
falbh sibh falamb ; 

22 Ach iarraidli gach bean e o 
ban-choimhearsnaich, agus o'n 
mhnaoi a bhios air aoidheachd na 
tigh, seudanf àirgid, agus seudan 

t> gun d'thoir sjnn lohairt. e ach 
lc làimh làdair. <! fàbhor. 

e.iarraidh guch hean 'n ìasachd. 
no'n coingheal. ' f soithichean. 
I'.abh. CAIB. IV. òir, agus eudach: aguscuiridh sibh 
iad air bhur mic, agus air bhur 
nigheanaibh ; agus creachaidh sibh 
na h-Eiphitich à. 

CAIB. IV. 

AGUS fhreagair Maois, agus 
thub.hairt e, Ach feuch, cha 
chreid iad* mi, ni mò dh'èisdeas iad 
re m' ghuth : oir tlieir iad, Cha do 
thaisbein t> au Tighearn e fèin 
dhuit. 

2 Agus thubhairt au Tighearna 
ris, C'iod sin ann do làimh ? Agus 
thubhairt esan, Slat. 

3 Agus thubhairt e. Tilg air an 
làr i ; agus tkilg e air an làr i, agus 
rinneadìi i 'ua nathaìr : agus theicli 
Maois roimpe. 

4 Agus thubhairt aa Tighearna re 
Maois, Cuir a macii do làmh, agus 
glac air a h-earrc i. Agus clmir e 
mach a làmh, agus rag e oirre, agus 
rinneadh slat dh'i na laimh. 

5 Chum as gu'n creid iad gu'n 
d'fhoillsich an Tighearua Dia an 
aithreacha, Dia Abrahaim, Dia 
Isaaic, agus Dia lacoib, e fèin dhuit. 

6 Agus thubhairt an Tighearn a 
thuill air so ris, Cuir a rris do làmli 
a'd' bhroilleach ; agus chuir e a 
làmh 'na bhroiìleach : agus an 
uair a thug e mach i, feuch, bha a 
làmh lobhrach mar shneachda. 

7 Agus thubhaivt e, Cuir do làmh 
a ris a'd' bhroiileach : agus chuir e 
}àmh a rìs 'na bhroilleach, agus thug 
e mach a btiroilleach i, agus fèuch, 
dh'iompaicheadh'ì i mar a' cknid 
eile d'a fheoil. 

8 Agus tarlaidh, mur creid iad 
thu, agus mur èisd ìad te guth a' 
cheud chomharaidh, gu'n creid iad 
guth a' cho™liaraidh dheireannaich. 

9 Agus tarlaitìh, muv creid iad 
mar an ceudna an dà cliomhara sin, 
agus mur èisd iad re tì' ghuth, gu'n 
gabh thu cuid a dh' uisge na h-aibh- 
ne, agus gu'n dòirt thu air an ta- 
lamh thioram c ; agus fàsaidh 'n 
t-uisg'a bheir thu as an abhainn, 
'na f ìiuil air an talamh thioram. 

10 Agus thubhairt Maois ris an 
Tighearna, O mo Thighearna, cha 
duine deas-chairsntench mi aon 
chuid roi'mhe so e, ao o'n àm 'san 
do labhair thusa re d' sheiibliis- 
each ; do bhrì' gu"m bheil mi mall 
ann an cainnt, agus mall ana an 
teangaidh. 

11 Agus thubliairt an Tighearna 
ris, Cò a rinn beul an duiae ? no cò 

zanEiphit. * b Cha d' fhoill- 
sich. c earroalì. d ihionn- 
dadhadh. e o'n dc,vo 'n là 

roimhe sin. a rinn am balbh, uo'm bodhar, no'n 
ti a chi, no'n dall ? Nach mise arj. 
Tighearna? 

12 A nis uime sin imich, agus 
bithidhmise le d' bhe.il, agus teag* 
aisgidh mi dhuit ciod a their thu." 

13 Agus thubhairt e, O mo Tbigh- 
earna, cuir, guidheam ort, le làhnh 
un ti a chuireas tu f. 

14 Agus las coituìcIi an Tigh- 
earna 'n aghaidh Mhaois, agus 
thubhairt e, Nach e Aaron an Lebh- 
itheach do bhràthair? tha fhios 
agam gu'n labhair esan gu math. 
Agus mar an ceudna, feuch, tha e 
teachd a mach a'd' choinneamh : 
agus aìi uair a chi e thu, bithidh e 
subhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidh tusa ris, agus 
cuiridh tu foca.il 'na bheul: agus 
bithidh mise le 'd bheul, agus le 
bheul-san, agus teagaisgidh mi 
dhuibh ciod a ni sibh. 

16 Agus labhraidh esan air do 
shon-sa ris an t-sluagh : agus bith- 
idh esan, bithidh eadhon esandhuit 
'an àite beoil, agus bithidh tusa 
dhasan 'an àite Dhè. 

17 Agus gabhaidh tu 'n t-slat so 
ann do làimh, leis an dean thu 
comharan. 

18 Agus uh'imich Maois agus 
phill e gu Ietro athair-cèile, agus 
thuhhairt e ris, Thèid mi nis, agus 
piliidh mi chum mo bhràithrean a 
ta 'san Eiphit, agus chi mi 'm bheil 
iad fathast beo. Agus thubhairt 
letro re Maois, Imich 'an sìth. 

19 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois ann am Midian, Imich, pill 
do'n Eiphit: oir tha na daoine sin 
uile marbh a bha 'g iarraidh 
t'anma. 

20 Agus ghabh Maois a bhean, 
agus a mhic, agus chuir e iad air 
asal, agus phill e do thalamh na 
h-Eiphit. Agus ghabh Maois slat 
Dhe 'nalàimh. 

23 Agus thubhairt an Tigheama 
re Maois, An uair a dh'imicheas tu 
chum pilltinn do'n Eiphit, thoir an 
aire g gu'n dean thu na h-iongantais 
sin uile, a chuirmis' ann ad làimh, 
'am fianuis Pharaoih : ach cruadh- 
aichidh mis' a chridhe, agus cha 
leig e leis an t-sluagh imeachd. 

22 Agus their thu re Pharaoh. 
Marso tha'n Tighearn ag ràdh, 'S® 
Israel mo mhac, mo cheud-ghin. 

23 Agus tha mi 'g ràdh riut, Leig, 
le m' mhac imeachd, a churn as 
gu'n dean e seirbhis dhomh : agus 
ma dhiùltas tu leigeadhh kJs 

f o chi thu iomchvidh a ehi r . 
zfaic. h U.igeil. 

€3 E C S O D U S. imeachd, feuch, tnarbhaidh mise tìo 
mhac-sa, eadhon do cheud-ghin. 

24 Agus tharladh air an t-slighe 
'san tigh-tàimha, gu'n do choinnich 
an Tighearn e, agus ga'n d'iarr e 
mharbhadh. 

25 'An sin gliabh Siporah clach 
gkcur, agus thimchioll-ghearr i 
roimh-chroicionn a mic, agus thilg i 
aig a chasaihh e, agus thuhhairt i, 
Gu cinnteach is fear-pòsda fuileach- 
dach dhomsa thu. 

26 Agus leig e uaifh e : an sin 
thubhairt i, ìs fear-pòsda fuileach- 
dach thu air son an timchioll- 
ghearraidh. 

27 Agus thubhairt an Tighearna 
re h-Àaron, Imich 'an cionneamh 
Mhaois do'n fhàsach. Agus dh'i- 
mich e, agus choinnich se e anu an 
sliabh Ì)hè, agus phòg se e. 

28 Agus dh'innis Maois do Aaron 
uile bhriathran an Tighearn, a 
chuir uaithe,agus na comharanuile, 
a dh'àithn e dha. 

29 Agus chaidli Maois agus 
Aaron, agus chruinnich iad seanair- 
ean chloinn Israeit uile. 

30 Agus labhair Aaron na briath- 
ran uile a labhair an Tighearna re 
Maois, agus rinn e na comharan 
ann an sealladh an t-sluaigh. 

31 Agus chreid an sluagh: agus 
an uair a chual' iad gu'n d'amh- 
airc an Tighearn air cioinn Israeil, 
agus gu 'm fp.c e an àmhghar, 'an 
sin chiom iad an cinn, agus rinn 
iad aoradh. 

C'AIB. V. 

AGUS 'na dhèigh sin chaidh 
Maois agus Aaron a steach, 
agus.thubhairt iad re Pharaoh, Mar 
so tha'n Tighearna Dia Israeil ag 
ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, 
a chum as gu'n cum^ iad fèisd 
dhomhsa 'san fhàsach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e 
an Tighearna, gu'n èisdinn-sa r'a 
ghuth a leigèadh le h-Israel 
imeachd? Cha'n aithne dhomhs' an 
Tighearn, agus mar an ceudna cha 
leigmi le h-Israel imeachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh'fhoill- 
sich Dia nan Eabhruidheach e fèin 
dhuinne^: leig leinn, guidheamaid 
ort, dol astar thri lài do'n fhàsacli, 
a clium as gu'n ìobramaid do'n 
Tighearn ar Dia, an t-eagal gu'm 
buailesinne le plàigh, no leis a' 
chlaidheamh. 

a tigh-bsda. b glèidh, dean. 

c fleadk, fèill, cuiitn. & ghairm 
JJia nan Eabliruidheach oirmie. 
Eabh. ctuiteoirnn; coinnich 
e, sin- I Agus thubhairt righ na h-Eipbit 
riu, C'ar son a ta sibhs', a Mhaois 
agns Aaroin, a' toirt air an t-sluagh 
sgur o'n oibribh ? Rachaibh a chum 
bhur n-eallacha. 

5 Agus thubhairtPhàraoh,Feuch, 
a ta sluagh na tìr' a nis liommhor. 
agus tha sibhs' a' toirt orra bhi 'nan 
tàmh o'n eallachaibh. 

6 Agus dh'àithn Pharaoh air an 
là sin fèin do mhaighstiribh-òibre 
an t-sluaigh, agus d'au luchd-riagh- 
laidh f, ag ràdh, 

7 Cha d'thoir sibh conlach tuille 
do'n t-sluagh a dhcanamh chlacha- 
creadha mar roimhe so : rachadh 
iad agus cruirmicheadh iad conlach 
dhoibh fèin. 

8 Agus cuiribh sibh orra àireamh 
nan claeha-creadha a rinn iad 
roimhe: cha leig sibh sìos a' bheag 
dheth, oir tha iad diomhanach ,- 
uime sin tha iad aig èigheach, ag 
ràdh, Rachamaid ayus ìobramaid 
d'arDia. 

9 Cuirear an obair ni's truime air 
na daoine, chum as gu'n saoraich 
iad innte ; agus na h-earbadh iad a 
briathraibh diomhain. 

10 Agus chaidh maighst'uean- 
oibre an t-sluaigh a mach, agus an 
luchd-riaghlaidh, agus labhair iad 
ris an t-sluagh, ag ràdh, Mar sr> 
tha Pharaoh, ag ràdh, Cha d'thoir 
mi dhuibh conlach. 

II Rachaibh, gabhaibh dhuibh 
fèin conlach far atn feud sibh a 
faghail: gidheadh cha leigear sios. 
a' bheag do'r n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadh s an 
sluagh air feadh tìre na h-Eiphif 
nile, a chruinneachadh asbhuain i< 
'an àite conlaich. 

13 Agus chuir na maighsthean- 
oibre thuige i iad, ag ràdh, Coi'- 
lionaibh hhur n-oibre chumta lafii- 
ail * mar an uair a thugadh conìach 
dhuibh. 

14 Agus bhuaileadh m luchd- 
riaghlaidh cliloion Israeil a chuir 
maighstirean-oibre Pharaoih os au 
ccann, agus dh'l' hiosraicheadli 
dhiubh, C'àr son aach do choi'ìion 
sibli bhur n-ohair chumta ann au 
deanamh chlacha-sreadhà araon an 
dè agns an flju'gh, mar a rìnn sihh 
roimhe ? 

lò 'An sin thàinìg luchd-riagh- 
laidh chloinn Israeil, agùs ghlaorib 
iad re Pharaoh, ag ràdh, C'ar son s 

t an luchd-stiàbhraldh, an 
grìobhan, am màoir. s sgapqUh. 
i> bunain, stttilcnich* ' chmìnt. 

ì gnbthuch <ni ìà 'na là. m ghàb'h' 
adh air. C A I B. VI. bhuineas tu air an dòigh so re d' 
sheirbhisich ? 

16 Cha 'n'eil conlach air a toirt 
do d' sheirbhisich, agus 'setheiriad 
ruinn, Deanaibh clacha-creadha : 
agus feuch, a ta do sheirbhisich air 
am bualadh , ach is aun aig do 
shluagh fèin a ta choire. 

17 Ach 'hubhairt esan, Tha sibh 
dìomhanach, tha sibli dìomhanach : 
uime sin their sibh, Rachamaid 
agus ìobramaid do'n Tighearna. 

18 Uime sin imichibh a nis, dean- 
aibh obair; oir cha d' thoirear con- 
lach dhuibh, agus bheir sibh uaibh 
làn àireamh nan clacha-ereadha. 

19 Agus chunnaic luchd-riagh- 
laidh cloinn Israeil gu'm bu chru- 
aidh an cùs anns an robh iad, agus 
e air a ràdh riu, Cha bheagàich 
sibh dai d'ar clachaibh-creadha, 
do'n obair dhligeach latha ! l. 

20 Agus choinnich iad Maois 
agus Aaron, a st;eas air an t-slighe a, 
"nuair a thàinig iad a mach o Pha- 
raol : 

21 Agus thubhairt iad riu, Gu'n 
amhairceadh Dia oirbh, agus gu'n 
d'thugadh e breth, do bhrìgh gu'n 
d'rinn sibh ar boladh giàineil 'an 
làthair Pharaoihb,agus 'an làrhair a 
sheirbhiseacb, a' "cur claidheimh 
'nan Iàimh a chuni sinne a mharbh- 
adh. 

22 Agus phill Maois a dh'ionn- 
suidh an T ghearna, agus thubh- 
airt e, A Th gbearna, c'ar son a 
bhuin thu cho olc ris an t-sluagh 
so? ca'r son a chuir thu uait 
mi ? 

23 Oir o'n àm a tliàinig mi gu 
Pharaoh a labhairt ann ad ainm, 
rinn e olc do'n t-sluagh so; agus 
cha do shaor thu idir do shluagh. 

CAIB. VI. 
5 \ N sin thubhairt an Tighearna 
•ii re Maois, A nis chi thu cioda 
ni mi re Pharaoh : oir le làimh 
làdair leigidh e leo imeachd, agus 
le làimh làdair fuadaichidh e mach 
as a dhùthaich iad. 

2 Ajus labhair Dia re Maois, 
agus tliubhairt e ris, Is mise an 
Tighearna. 

3 Agus dlrfhoillsich mi mi fèin 
do Abraham, do Isaac, agus do Ia- 
cob, le a'mm an Dè uile-chnmhach- 
daich, ach le m'ainm Iehobha'u cha 
robh mi aithnichte dhoibh. 

4 Agus mar an ceudna dhaing- 
nich rai mo choi' cheangal c riu, 
gu'n d'thugainn dhoibh talamh Cha- 

3 'nan coinneamh. Eabh. b ann 
an sùilibh Pharaoih. Eabh. c mo 
chùmhnant. naain, talamh an cuairte, anns an 
robh iad 'nan coigrich. 

•5 Agus mar an ceudna chuala mi 
osnaich chloinn Israeil, a ta na 
h-Eiphitlch a' cumail aun an daor- 
sa: agus chuimhnich mi mo choi'- 
cheangal. 

6 Uime sin abair re cloinn Is- 
raeil, Is mise an Tighearna, agus 
bheir mi sibh a mach o bhi fuidh 
eallachaibh nan Eiphiteach : agus 
saoraidh mi sibh o'n daorsa: agus 
fnasglaidh mi sibh le gàirdean sint' 
a mach, agus le breitheanasaibh 
mòra. 

7 A.gus gabhaidh mi sibh dhomìr 
fèin mar shluagh, agus bithidh mi 
dliuibh a'm' Dhia: agus bithidh 
fios agaibh gur mise an Tighearna 
bhur Dia. a ta 'gar toirt-sa d mach 
o bhi fuidh eallachaibh nan Eiphit- 
each. 

8 Agus bheir mi steach sibh a 
dh'ionnsuidh anf hearainn, a mhion- 
naich mi gu'n d'thugainn e do Abra- 
ham, do Isaac, agus do Iacob ; 
agus bheir mi e dhuibhse mar oigh- 
reachd : Is mise an Tighearna. 

9 Agus labhair Maois mar sin re 
clcinn Israeil : ach cha d'èisd iad 
re Maois, tre chràdh spioraid, agus 
tre dhaorsa chraaidh. 

10 Agus labhair an Tighearnare 
Maois, ag ràdh, 

11 Imich a steach, labhair re 
Pharaoh righ na h-Eiphit, e a leig- 
exdh do chloinn Israeil dol a mach 
as a dhùthaich. 

12 Agus labhair Maois 'an làthair 
an Tighearn, ag radh, Feuch, cha 
d'èisd clann Israeil rium ; cionnus 
ma ta dh'èisdeas Pharaoh riumsa, 
aig am bh'eil mo bhilean neo-thim- 
chioll-ghearrta? 

13 Agus labhair an Tighearnare 
Maois, agus re h-Aaron, agus thusr 
e dhoibh àithne e a chum cloinn Is- 
raeil.agus a chumPharaoih. righ na 
h-Eiphit, clann Israeil a thoirt a 
mach a talamh na h-Eiphit. 

14 'S'iad sin ceannardan thighean 
an aithreacha : mic Reubein ceud* 
ghinlsraeil; Hanoch, agus Pallu, 
Hesrcn, agus Carmi: 's iad sin 
teaghlaichean Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin ; Gemuel, 
agus Iamin, agus O'nad, agus Ia- 
chin, ngns Saul mac Ban-chanaan- 
aich : 's iad sin teaghlaichean 
Shimeoin. 

16 Agus '.? iad sin ainmeanna 
mhac l.ebhi, a rèir an ginealacha : 
Gerson, agus Cohat, agus Merari ; 
agus b'iad bliadhnacha beatha Le- 

<1 'gar tabhairt. e ordugh. 

&5 E C S O D U S. khi ceud agus seaehd bliadhna 
ileug 'ar f hichead. 

17-Mic Ghersoin; Libni, agus 
Simi, a rèir an teaghlaichean. 

18 Agus mic Chohait ; Amram, 
agus Idshar, agus Hebion, agus 
Udsit!: agus Viad bliadhnacha 
beatha Chohait ceud agus tri bliadh- 
na. deug 'ar f hichead. 

19 Agus mic Mherari; Mahaìi 
agus Musi : 's iad sin teaghlaichean 
Lebhi, a rèir an gìnealacha. 

20 Agus ghabh Amram lochebed 
piuthar-athar dha fèin 'na mnaoi ; 
agus rug i dha Aaron agus Maois: 
; igus b'iad bliadhnachà beatha Am- 
raim ceud agus seachd bliadhna 
deug 'ar fhichead. 

21 Agus mic Idshair; Corab, 
vtgus Nepheg, agus Sichri. 

22 Agus mic Udsieil ; Misaeì, 
agus Elsaphan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba, 
nighean Aminadaib, piuthar Naas- 
")'m, dha fèin 'na mnaoi ; agus rUg i 
dha Nadab agus Abihu,' Eleasar 
agus Itamar. 

24 Agus mic Choraih ; Asir, agus 
Elcanah, agus Abiasaph : 's iad sin 
teaehlaichean nan Corhach. 

25 Agus ghabh Eleasar mac 
Aaroin aon do nigheanaibh Phuti- 
©H dha fèin 'na mnaoi ; agus rug i 
dha Phinehas : 's iad sin ceannar- 
dmi aithreacha nan Lebhitheach, a 
rèir an teaghlaichean. 

26 'S ìad so an t-Aaron agus am 
Maois ud, ris an d'thubhuirt an 
Tighearaa, Thngaibh a maeh cìann 
Jsraeil a talamh na h-Eiphit, a rèir 
^iislògha. 

27 'S iad so iadsan a ìabhair re 
Pharaoh righ na h-Eiphit, a chvun 
cktnn Israeil a thoirt a mach as an 
Eipkit : 's iad so am Maois agus an 
t-Aaron ud. 

28 Agus tharladh 'san là air an do 
labhaii'an Tighearna re Maois ann 
an tir na h-Eiphit, 

29 Gu'n do labhair an Tighearna 
rc Maòis ag ràdh, Ismìse an Tigh- 
«arna, labhair thusa re Pharaoh 
righ na h-Eiphit gach ni a theirmi 
riut. 

30 Agus thubhaii't Maois 'an 
làthakan Tighearna, Feuch, a ta 
mise neo-thhnchioll-ghcarrt' a'm' 
bfeilibh, a«us cionnus a dh'èisdeas 
t'b&raoh rium ? 

CAIB. VII. 
GUS thubhairt an Tighearna ve 
Maois, Feuch, rinn mi thu a'd 
dliia doFharaoh; agus bithidh do 
bhràthair Aaron 'na l'hàidh agad. 

& a rèir an armailteem. 

w 2 Làbhraidh tnsa gach ni a 
dh'àithneas mise dhuit; agus làbh- 
raidh Aaron do bbràthair re Pha- 
raoh, esan a chur clomn Israeil a 
mach as a thìr. 

3 Agus cruadhaichidhmise cridhe 
Pharaoih, agusni mi mo chomharan 
agus m'ionganiasan & lìonmhor ann 
an tìrna h-Eiphit. 

4 Ach cha 'n èisd Phavaoh ribh, 
agus leagaidh mise mo làmh air an 
Eiphit, agus bheir mi mtch m'ar- 
mailtean, agus mo shluagh clann 
Israeil, a tìr na h-Eiphit, le breith- 
eanasaibh mòra. 

5 Agus bithidh fios aig na 
h-Eiphitich gur mise an Tighearna, 
'nuair a shìneas mi mach mo làmh 
air an Eiphit, agus a bheir mi mach 
clann Israeil o bìd 'nam measg. 

6 Agus rinn Maois agus Aaron 
mar a dh'àithnanTighearnadhoibh, 
mar sin rinn iad. 

7 Agus bha Maois ceithir fichead 
bliadhna dh'aois, agus Aaron ceithir 
fìchead agu.s tri bliadhna dh'aois, 
an uair a ìabhair iad re Pharaoh. 

8 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, agus re h-Aar.on, ag ràdh, 

9 'Nuair a làbhras Pharaoh ribh, 
agràdh, Nochdaibh iongantas e air 
bhur son fèin : 'an sin their thu re 
h-Aaron, Gabh do shlat, agus tilg 
sìos ì 'an làthair Pharaoih, agus 
f àsaidh i 'na nathair. 

10 Agus chaidh Maois agus 
Aaron, a steach a dh'ionnsuidh Pha- 
raoih, agus rinn iad mar sin, mar a 
dh'àithn an Tit-hearna: agus thilg 
Aaron sìos a shìat 'an làthair Pha- 
raoih, agus 'an làthair a sheirbhi- 
seach, agus rinneadh i 'na nathair. 

11 'An sin ghairm Pharaoh mar 
an ceudnà air na daoire glice, agus 
air an luchd-fiosachd : agus rinn 
mar an ceudna druidheand na 
h-Eiphit mar sin le'n druidheacli- 
daibh : 

12 Oir thilf iad sìos gach duine a 
shlat, agus rinneadh iad 'nan nath- 
raichihh: ach shluig slat Aaroin 
suas an slatan-sa. 

13 Agus chruadhaicheadh cridhe 
Pharaoih, air chor as nach d'èisd e 
riu ; mar a thubhairt an Tinhearna. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Chruadhaifheadh cridhe 
Pharaoih, tha e diùltadh leigeadh 
leis ant-sluagh falbh. 

ìò Imich-sa dh'ionnsuidh Pha- 
raoih 'sa' mhadainn, feuch, tha e 
dol à mach a dh'ionnsuidh an uisge, 
agus seasaidh tu 'na choinneamh 

b mo mhlorhhuilean. c Taìs- 

beinibh miorbhnil. d draoidhcan. A C A I B. VIII. air bruaieb na h-aibhne a ; agus an 
t-slat a thionndadhadh 'na nathair 
gabhaidh tu a'd' làimh. 

16 Agus their thu ris, Chuir an 
Tighearna i)ia nm Eabhruidheach 
mise a' t'ionnsuidh, ag ràdh, Leigle 
m'shluagh imeachd, a ehnm as gu'n 
dean iad seirbhis dhomhsa 'san 
f hàsach : agus feuch, gus a so cha 
b' àill leat eisdeachd. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag Tàdb, 
Ann an so aiihnichidh tu gur mise 
àn Tigheavna : feuch, bùailidh mi 
feis an t-slait a ta Ri'làimh, na 
h-uisgeachan a ta 'san abbainn, 
agns tionndadhav iad gu fuil. 

18 Agus gheibh an t-iasg a ta 
'san abhainn bàs, agus lobbaidh an 
abhainn ; agus bithidh gràin air na 
h-Eiphitich uisge ol as anabhainn. 

19 Agus labhaiv an Tighearna re 
Maois.Àbair ve h-Aaron, Gabh do 
shlat, agus sìn a mach do làmh air 
uisgibh na h-Eiphit, air an aibli- 
nibh, aiv an sruthaibh, agus air an 
ìochanaibh, agus air uile cho'- 
rhruinneachadh an uisgeacha, chum 
as gu'm f às iad 'nam fuil ; agus bith- 
idhfuil air feadhtìrenah-^iphituile, 
araon ann an soitìnchibh fiodha, 
àgus ann an soithichibh cloiche. 

20 Agus rinn Maois agus Aavon 
inarsin, a rèiv mar a dh'àithn an 
Tighearn, agus thog e suas. an 
t-slat, agus bhuail e na h-uisgeach- 
àn, a bha 'san abhainn,ann an seall- 
adh Phavaoih, agus an ann an seall- 
adb a sheirbhiseacb : agus tbionn- 
dadbadh na h-uisgeacban uile a 
bha 'san abhainn, gu luil. 

21 Agus fhuair an t-iasg, a bha 
'san abhainn, bàs : agus lobh an 
abhainn, agus cha b'urradh na 
h-Eipbitich uisge òl as an abhainn : 
agus Ivha'n fhuil ann an tìr na 
h-Eiphit uile. 

22 Agus rinn druidhean ra 
h-Eiphit mar sin le'n druidheach- 
daibh: agus chruadh^iciieadh cridhe 
Pharaoiii, agus cha d'èisd e riu,mar 
a thubhairt an Tighearna. 

23 Agus phill Pharaoh, agus 
chaidh e d'a thigh ; agus cha do 
shocraicb e chridhe air so cuid- 
eachd. 

. 24 Agus chladhaich na h-Eiphit- 
ich uile timchioll na h-aibhne air 
son uisge r'a òl : oir cha b'urrainnb 
iad òl a dh'uisge nah-aibhne. 

25 Agus choi'-lionadh seacbd 
laithean 'an dèigb do'n Tigbeam an 
abbainn a bhualadh. 

a seasaidh tus' air bruaich na 
h-aibhn'' air cheann dha teachd. 
b cfta b'urradh. CAIB. VIII. 

AGUS tbubhairt an Ti^hearaa m 
Maois, Falbb a db'ionnsuidb 
Pharaoih, agus abair ris, Mar so th«. 
'n Tighearna, 'g ràdh Leig le m' 
shluagh imeaohd, a chum as gu'n. 
dean iad seirbhis dbomh. 

2 Agus ma dhiùltas tu '« leigeadh 
air falbh, feuc'i, buailidh mi do 
chriochan uile le losgannaibh : 

3 Agus brùclidaidh an abhainn a 
mach losgainn, agus thèid iad suas, 
agus thig iad a steach do d' thigh, 
agus do d'sheòmar-leapacb, agus air 
uachdar do leapach c, agus do 
thigh do sheirbhiseach, agus air do 
shìuagh, agus do d' àmhuinnibh, 
agus do d' amaraibh-fuinidb d : 

4 Agus thèid na losgair.n suas ort 
fèin,agusair do shluagh, agus air 
do sheirbhisich uile. 

5 Agus thubhairtan Tigheavna re 
Maois, Abair re h-Aaron, Sìft a 
mach do làmh le d' shlait os cionn. 
nan aibhnichean, os cionn nan allt, 
agus os cionn nan loehan ; agus 
tboir air na losgannaibh dol suas air 
talamh na h-Eiphit. 

6 Agus shìn Aaron a mach a 
làmh os cionn uisgeacha na 
h-Eiphit ; agus chaidh na losgainn 
suas, agus cbòmhdaich e iad talamb 
na b-Eiphit. 

7 Agus rinn na druidliean mar sin 
le 'n druidheachdaibh, agus thug 
iad suas losgainn air talamh na 
h-Eiphit. 

8 'An sin ghairm Pharaob air 
Maois agns air Aaron, agus thubh- 
airt e, Guidhibh air an Tighearna 
gu'n d' thoir e air talbh na losgainn 
uam fèin, agus o m' shluagh ; agus 
leigidh mise leis an t-sluagb 
imeachd, a chum as gu'n ìobair iad 
do'n Tighearna. 

9 Agus thubhairt Maois re Pha- 
raoh, Dean uaill tharum: c'uin a 
gbuidheas mi air do shon, agus air 
son do sheirbhiseacli.agus air son do 
sliluai.gh, gu'n cuirear as do na los- 
gannaibh nait fèin, agus o d' thigh- 
ibh ; air chor agus gu mair f iad a 
mhàin 'san abhainn ? 

10 Agus thubhairt esan, Am màir- 
each. Àgus thubhairt e, Bitheadh e 
a rèir t'f hccail ; a chum as gu'mbi 
fios agad nach 'eil neach ann cos- 
mhuil ris an Tigheavn av Dia. 

11 Agus falbhaidh na losgainn 
uaitfèin, agus o d'thighìbh, agus o 
d' sheirbhisich, agus o d' shluagh ; 
a mhàin 'san abhàinn mairidh iad. 

c do leapa. & do d' scùlaibh- 

fuinidh. e chuibhrig, dh'fholaich. 
f gu'mfan, gu'mfàgar iad.. 

67 E C S O D U S. 12 Agus chaidl) Maoisagus Aaron 
a mach o Pharaoh ; agus dlvèigha 
Maois ris an Tighearn a thaobh nan 
losgann, a thug e 'n aghaidh Pha- 
raoih. 

13 Agus rinn an Tighearn a r/'r 
focail Mhaois: agus bhàsaich i,a 
ìosgainn as na tighibh, as nabail- 
tibh, agus as na machraichibh. 

14 Agus chruinnich iad r'a chèile 
J nan dunaibh iad: agus lobh an 
tìrb. 

15 Ach an uair a chunnaic Pha- 
raoh gu'n robh fois ànn, chruadh- 
aich e chridhe, agus cha d'èisd e 
riu, mar a thubhairt an Tighearna. 

16 Agus thubhairt an Tighearna re 
Maois, Abair re h-Aaron, Sin a 
mach do shlait, agus buail duslachc 
na talmhainn, a chum gu'm f às e 
J na mhialaibh air feadh tìre na 
h-£iphit eile. 

17 Agus rinn iad mar sin; oir 
shìn Aaion a mach a làmh le shlait, 
agus bhuail eduslach natalmhainn, 
agus rinneadh e 'na mhialan air 
duin' agus air ainmhidh d : rinneadh 
uile dhuslach na talmhainn 'na 
mhialaibh air feadh tìre na h-Eiphit 
uile. 

18 Agus rinn na druidhean mar 
sin le'n druidheachdaibh a thoirt a 
mach mhial, acli cha b'urrainn iad : 
agus bha mialan air duine agus air 
ainmhidh. 

19 'An sin thubhairt na druidh- 
ean re Pharaoh, 'S e meur Dhè a 
th'ann: agus chruadhaicheadh 
cridhe Pharaoih, agus cha d'èisd e 
riu; mar a thubhaiit auTigheama. 

20 Agus thubhairt an Tighearria 
re Maois, Eirich suas gu ìnoch 'sa. 
mhadainn, agus seas 'an làthair 
Pharaoih, (feuch, tlia e teachd a 
mach a dh'ionnsuidh an uisge) agus 
abairris, Marsotha'n Tigheam ag 
ràdh, Leigle m' shluagh imeachd, a 
chum as gu'n dean iad seirbhis 
dhomh. 

21 Ach mur leig thule m' shluagh 
imeachd, feuch, cuiridh mi sgaoth 
chuileag e ort fèin, agus air do 
sheirbhisich, agus air do shluagh, 
agus ann do thighibh ; agus lìonar 
tighean nan Eiphiteach leis an 
sgaoth chuileag, agus mar an ccud- 
na 'n talamh air am bheil iad. 

22 Agus cuiridh "mi air leth air 
an là sin fèin fearann Ghosein, anns 
am bheilmo shluagh a chòmhuuidh, 

a ghlaodh. b dli'/hàs àroch 

fhàile do'n tlr. c luaitkre. 

d avn an duine agus ann an ain- 

nihidh. Eabh. c iomadh grìb 
chuileaq. 
68" air chor as nach bi cuiieagaa saui 
bith an sin ; a chum as gu'm bi 
fios agad gur mise an Tighe-arn 'arn 
meadhon na talmhainn. 

23 Agus cuiridh mi dealachadh 
eadar mo shluagh-sa agus do 
shluagh-sa : air an là màireacli 
bithidh an comharaso. 

24 Agus rinn an Tighearna mar 
sin: agus thàinig sgaoth an-bar- 
rachf chuileag do thigh Pharaoih, 
agus do thigibh a sheirbhiseach, 
agus do thìr na h-Eiphit uìle : 
thruailleadh an talamh a thaobh 
nan cuileag. 

2-5 Agus ghairm Pharaoh air 
Maois agus air Aaron, agus thubh- 
airt e, Rachaibh, ìobraibh d'ar Dia 
'san tìr. 

26 Agus thubhairt Maois, Cha 
'n'eil e iomchuidh g sinn a dhean- 
amh mar sin; oir ìobairidli sinn 
gràineileachd nan Eiphiteach do'n 
Tighearn ar Dia. Feuch, an ìobair 
sinne gràineileachd nan Jiiphiteach 
fa chomhair an sùl, agus nach gabh 
iad do chlachaibh oirnn ? 

27 Thèid siim astar thri laithean 
do'n ffaàsach, agus ìobraidh sinn 
do'n Tighearn ar Dia, mar a 
dh'àithneas e dhuinn. 

28 Agus thubhairt Pharaoh. Leig- 
idh mi dhuibh imeachd, a chum as 
gu'n ìobair sibh do'n Tighearna 
bhur Dia 'san fhàsach ; ach na 
rachaibh ro fhad' air astar: guidh- 
ibh air mo shonsa. 

29 Agus thubhairt Maois, Feuch. 
thèid mise mach uait, agus guidh- 
idh mi air an Tighearna gu'm falbh 
na cuileagan o Pharaoh, o sheir- 
bhisich, agus o shluagh, am màir- 
each : ach na buineadh Pharaoh gu 
cealgach tuilleadh, ann an diùltadh 
leigeadh do'n t-sluagh dol a dh'loh- 
radh do'n Tighearna. 

30 Agus chaidh Maois a mach * 
Pharaoh,agus ghuìdh e air an Tigh- 
earna. 

31 Agus rinn an Tighearn a rèir 
focail Mhaois: agus chuir e air 
falhh na cuileagan o Pharaoh, o 
sheirbhisich, agus o shluagh : cha 
d'f'han a h-aon. 

32 Agus chruadliaìch Pharaoh a 
cliridhe air an àm so mar an ceud- 
na, agus cha do leig e leis an 
t-sluagh imeachd. 

CAIB. IX. 

AGCJS thubliaii t an Tighearna re 
Maois, Falbli a steach a- 
dh'ionnsuidli Phavaoih, agus innis 
da, Mar so tha'n Tiglu arna Dianan 
Eftbhruidheach ag ràdh, Leig le m' 

dhòlasach. s iomchubhaìdh . C A 1 B. IX. ^hluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dhomh: 

2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo 
iiueachd, agus gu'n cum thu iad 
fathast, 

3 Feuch, bithidh làmh an Ti?h- 
eam air do sprèidh a ta 'sa' mhach- 
air, air na h-eich, àir na h-asail, air 
na càmhail, air a' chrodh, agus air 
na caoraich: bithidh plàigha ro 
mhòr ann. 

4 Agus cuiridh an Tighearna 
deaìachadh cadar sprèidh Israeil, 
agus spreidh na h-Eiphit ; agus 
cha'n f haigh a' bheag bàs a dh'aon 
ni a's le cioinn Israeil. 

5 Agus shuidhich an Tighearn 
àm, ag ràdh, Am màireach ni an 
Tighearn an ni so 'san tìr. 

6 Agus rinn an Tighearn au ni 
sinairan là màireach, agus fhuair 
sprèidh na h-Eiphit uile bàs : ach 
do sprèidh chloinn Israeil cha 
d'fhuair a h-aon bàs. 

7 Agus chuir Pharaoh teachdaire 
uaith agus feuch cha robh eadhon à 
h-aon do sprèidh nan Israeleach 
marbh. Agus chruadhaicheadh 
cridhe Pharaoih, agus cha do leig 
e ajo àluagh air falbh. 

8 Agus thuhhairt an Tighearna re 
Maois, agus re h-Aaron, Gabhaibh 
dhuibh fèin làn bhur glac b do luaith 
teallaich c, agus crathadh Maois i 
re nèamh ann an sealladh Pha- 
raoih : 

9 Agus bithidh i 'na duslach mìn 
;.ir feadh tìre na h-Eiphit uile, agus 
bithidh i 'na neasgaid a' briseadh a 
mach 'na bolgaibh air duine, agus 
air ainmhidh, air feadh tìre na 
h-Èiphit uile. 

10 Agus ghabh iadluath na teall- 
àich, àgus sheas iad 'an làthair Pha- 
raoih. agus chratli Maois i re 
nèamh; agus rinneadh- i 'na neas- 
gaid a' briseadh a mach 'na bol- 
sraibh air duine agus air ain- 
mhidh. 

11 Agus chab'urradh na druidh- 
t.-an seasamh 'an làthair Mhaois air 
son na neasgaid; oir bha an neas- 
gaid air na druidhibh, agus air na 
h-Eiphitich uile. 

12 Agus chruàdhaich an Tigh- 
earna cridhe Pharaoih, agus cha 
u'èisd e riu ; mar a labhair an 
Tighearnare Maois. 

33 Agus thnhhairt an Tighearn 
re Maois, Eirich suas gu moch 'sa' 
mhadainn, agus seas 'an làthair 
Pharaoih, a^us abair ris, Mar so 
tha'n Tighearna Dia nan Eabh- 

"i eucaìl. b bhur dorn. c fuìr- 
neis, ùmhuinn. ruidheach ag ràdh, Leig Ie m' 
shluagh imeachd, a chum as gu 'n 
dean iad seirbhis dhomh. 

14 Oir air an àm so cuiridh mise 
mo phlàighean uile air do cridhe- 
sa, agus air do sheirbhisich, agus 
air do shlnagh ; a chum as gu'm bi 
fios a?ad nach 'cil neach ann cos- 
mhuil riumsa 'santalamh uile. 

15 Oir a nis sìnidh mi mach mo 
làmh, agus buailidh mi thu fèin 
agus do shluagh le plàigh; agus 
gearrar as thu o 'n talamh. 

16 Agus gu deimhin air son so 
thog mi suas thu, a chum as gu'n 
nochdainn annad mo chumhaehd, 
agus gu'm biodh m'ainm iomraid- 
each'l 'san domhan uile. 

17 Am bheil thu fathast 'gad 
ardachadh ièin 'an aghaidh mo 
shluaigh, air chor as nach leig thu 
leo imeachd ? 

18 Eeuch, mu'n àm so màireach 
bheir mis' air cloich-mheallain ro 
mhòir e frasadh a. nuas, nach robh a 
samhuil 'san Eiphit, o'n là 'san do 
leagadh a bunachurt eadhon gus a 
nis. 

19 Uime sin a nis cuir fios uait, 
agus cruinnich do sprèidh, agus 
gach ni a ta agad 'sa' mhachair: 
oir airgach duine agus ainmhidh a 
gheibhear 'sa' mhachair, agus nach 
cruinnichear dhachaidh, thig a' 
chlach-mheallain a nuas, agus 
gheibh iad bàs. 

20 An ti a ghabh eagal ròi' fho- 
cal an Tighearna measg sheirbhis- 
each Pharaoih, thug e air a sheir- 
bhisich agus a sprèidh teicheadh 
do na tighibh : 

21 Agus esan nach do ghabh 
suim do fhocal an Tighearna, 
dh'fhàg e a sheirbhisich agus a 
sprèidh 'sa' rahàchair. 

22 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Sin a mach do làmh gu 
nèamh, chum as gu'm bi clach- 
mhcallain ann an talamh na 
h-Eip!iit uile, air duine, agus air 
ainmhidh, agus air uile luibh na 
machrach ann an tìr na h-Eiphit. 

-23 Agus shìn Maois a mach a 
shlat gu nèamh ; agus rinn an Tigh- 
earna tairneanach agus clach- 
mheallain, agns ruith tein-aidh- 
eir air uachdar na talmhainn ; agus 
fhras an Tighearna clach-mheal- 
lain air tìr na h-Eiphit. 

24 Mar so bha clacli-mheallain 
ann, agus teine mcasgta leis a' 
chloich-mheallain ro mhòir, aig 

d air fhoillseachadh, air a 
chraobh-saanileadh. ero chràitich, 
ro mhitltich , < bìinadh, steidh. 

69 E C S O D U S. nach ròbh a samhuil ann an tìr na 
h-Eiphituile, o rinneadh dùthaich 
dhith. 

25 Agus bhuail a' chlach-mheal- 
lain air feadh tìre na h-Eiphit uile 
gach ni a bka 'sa' mhachair, araon 
duine agus ainmhidh: agus bhuail 
a' chlach-mheallain uile luibh na 
machrach, agus bhris i uile chrao- 
bhana machrach. 

26 A mhàin ann an talamh Gho- 
sein, far an robh clann Israeil, cha 
robh clach-mheallain. 

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire 
uaith, agus gh;iirm e air Maois agus 
air Aaron, agus thubhairt e riu, 
Pheacaich mi an uair so: tka'n 
Tighearna ceart, agus mise agus 
mo shluagh aingidh. 

28 Guidhibhs' air an Tighearn 
(oir is leòr e)nachbi tairneanach 
anbarrach a, agus clach-mheallain 
ann ni'smò; agus leigidh mise 
leibh fsElbh, agus cha'n fhan sibh 
ni's faide. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Co 
luath 's a thèid mise mach as a' 
bhaile, sìnidh mi mo làmhan a mach 
a cliam an Tigheama; agus sguir- 
idh an tatrneanach, agus cha bhì a' 
chlach-mheallain ann ni's mò ; 
chum as gu'm bi fios agad gur leis 
an Tighearn an talamh. 

30 Ach air do shon-sa, agus air 
son do sheirbhiseach, a ta fhios 
again nach bi eagal oirbh fathast 
roimh an Tighearna Dia. 

31 AgUs bìmaileadh an lìon agus 
an t-eòrna ; oir bka 'n t-eòrna fa 
dhèis, agus an lìon fa shras t>. 

32 Ach cha do bhuaileadh an 
cruithneachd agns an seagal; oir 
cha robh iad air fàs suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach o 
Pharaoìi as a' bhaile, agus shìn e 
mach a làmha chnm an Tighearna ; 
agus sguir an tairneanach agus a' 
chlach-mheallain, agus cha do 
dhòirteadh an t-uisge air an ta- 
iamh. 

34 Agus an uair a chunnaic Pha- 
raoh gu'n do sguir an t-uisge, agus 
à' chìach-mheallain, agus an tair- 
neanach, pheacaich e fathast mar 
an ceudna, agus chruadhaich e 
cfcridhe, e fèin agus a sheirbhisich. 

35 Agus chruadhaicheadh cridhe 
Pharaoih, agus cha do leig e clann 
Israeil air falbh, mar a labhair an 
Tighearnale Maois. 

CAIB. X. 

AGUS thubhairt an Tighearna re 
Maois, Imich a steach gu Pha- 
raoh > oir chruadhaich mi a chridhe, agus cridhe a sheirbhiseach ; a 
chum gu nochdainn iad sin mo 
chomharan 'nalàthair: 

2 Agus gu'n innseadh tu ann au 
cluasàibh do mhic, agus mhic do 
mhic, na nithean a dh'oibrich mi 
'san Eiphit, agus mo chomharan a 
rinn mi 'nam measg ; agus gu'm bi 
fios agaibh gur mise an Tighearna. 

3 Agus chaidh Maois agus Aaron 
a steach gu Pharaoh, agus thubh- 
airt iad ris, Mar so tha'n Tighearna 
Dia nan Eabhruidheach ag ràdh, 
Cia fhada dbiùltas tu thu fèin 
ìsleachadh a'm' làthair-sa? Leig 
le m' shluagh imeachd, agus gu'ir 
dean iad seirbhis dhomh: 

4 Ach ma dhiùltas tu leigeadh le 
m' shluagh imeachd, feuch, bheir 
mise amàireach na locuist a steach 
do d' chrìochaibh : 

5 Agus còmhdaichidh iad agb- 
aidh na talmhainn, air chor as nach 
urradh neach an talamh f haicinn : 
agus ithidh iad fuigheal an ni sin a 
thèidasc, a dh'fhanas agaibh o'n 
chloich-mheallain, agus ithidh iad 
gach craobh a ta fàs dhuibh as a' 
mhachair. 

6 Agus Honaidh iad do thighean. 
agus tighean do sheirbhiseacli uile, 
agus tighean nan Eiphiteach uile; 
ni nach faca aon chuid t'aithreacha, 
no aitbreacha t'aithreacha, o'n là 
a bha iad air an talamh gus an là'n 
diugh. Agus phill se e fèin," agus 
chaidh e mach o Phataoh. 

7 Agus thubhairt seirbhisich Pha- 
raoih ris, Cia f hada bhios an dnine 
so 'na ribe rìhuinne ? Leig leis na 
daoine falbh, chum gu'n dean iad 
seirbhis do'n Tigheam an Dia : 
nach 'eil fhios agad fathast gu hheii 
an Eiphit air a milleadh ? 

8 Agus thugadh Maois agus 
Aaron, a rìs gu Pharaoh : agus 
thubhairt e riu, Rachaibh, deanaibh 
seirbhis do'n Tighearna bhur Dia : 
ach cò iad a thèid ? 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r 
n-òigridh agus le'r daoine aosmhar 
thèid sinne ; le'r mic agus le'r 
nigheanaibh, le'r treudaibh agus 
le'r buar thèid sinn ; oir is èigin 
duinn fèisd a chumail do'n Tigh- 
earna. 

10 Agus thubhairt e riu, Gu robh 
an Tighearna mar sin maille ribh, 
maraleigeas mise leibh fèin agus 
le'r cloinn bhi 'gimeachd: amhair- 
cibh, oir tha olc romhaibh. 

11 Nih-ann mar sin: imicbibh a 
nis, sibhs' a ta 'nar daoinibh, agus 
deanaibh seirbhis do'n Tigheamà, a gutkanna J9Aè. Eabh. b ros. 
70 « « th\ aru'neas. C A I B. XI. ©ir t« t so aa ni a db/iarr sibh : 
Agus dh'fhuadaicheadh a mach iad 
as làthair Pharaoih. 

12 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Sìn a mach do làmh thar 
talaiuh na h-£iphit air son nan 
locast, a chum as gu'n d'thig iad 
suas air talamh na h-Eiphit, agus 
gu'n ith iad uile luihh natalmhainn, 
eadhon gach ni a dh'f hàg a' chlach- 
mheallain. 

13 Agus shìn Maois a mach a 
shlat thar talamh na h-Eiphit, agus 
thug aa Tigbearna gaoth an eav air 
an talamh rè an là sin uile, agus rè 
nà h-oidhche uile : agus 'sa' mha- 
dainn thug à' ghaoth an ear a steach 
na locuist. 

14 Agus chaidh na locuist suas 
thar taìamh na h-Eiphit uile, agus 
dh'fhan iad ann an crìochaibh na 
Eiphit uile, gu ro dhiùbhalachaj 
rompa cha robh riamh an leithide 
do locuist, agus 'nan dèigh cha bhi 
au leithide : 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh 
na talmhaitin uile, air chor as gu'n 
do dhorchaicheadh an talamh ; agus 
dh'ith iad nile luibh na talmhainn, 
agus uile mheas nan craobh a 
dh'fhàg a' chlach-mheallain : agus 
cha d'f hàgadh ni sam bith glas 'sna 
craobhaibh, no ann an luibhibh nà' 
machrach ann an tìr na h-Eiphit 
uile. 

16 'An sin ghairm Pharaoh air 
Maois agus air Aaron le cabhaig, 
agus thubhairt e, Pheacaich mi 'n 
aghaidh an Tighearna bhur Dè, agus 
'nar n-aghaidhsa. 

17 A nis uime sin math, guidh- 
eam ort, mo pheacadh a mhàin an 
uair so, agus guidhibh air an Tigh- 
earna bhur Dia, gu'n d'thoir e air 
falbh uam a mhàin ara bàs so. 

18 Agus chaidh e mach o Pha- 
raoh, agus ghuidh e air an Tigh- 
earna. 

19 Agus thionndaidh aa Tigh- 
earna gaoth an iar ro làdair, a thug 
air falbh na locuist, agus athilgiad 
5 san fhairge ruaidh •: cha d'fhan 
aon locust ann an criochaibh na 
h-Eiphit lùle. 

20 Ach chruadhaich an Tigh- 
earna cridhe Pharaoih, agus 
cha do leig e air falbh clann Is- 
raeil. 

21 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Sìn a mach do làmh gn 
nèamh, agus bithidh dorchadas air 
feadh tìre na h-Eiphit, eadhon 
dorchadas a dh'fheadar, a laimh- 
&eachadh. 

a rc mkiìlteach. 22 Agus shin Maois a maeh a 
làmh gu nèamh: agus bha tiugh- 
dhorchadas b ann an tìr na h-Eiphit 
uile rè thri laithean. 

23 Cha'n fhaca h-aon diubh a 
chèile, ni mò a dh'èirich neach o 
àite rè thri Iaithean : ach bha aig 
cloinn Israeil uile solus 'nan àitibh- 
còmhnuidh. 

24 Agus ghainn Pharaoh air 
Maois, agus thubhairt e, Rachaibh- 
se, deanaibh seivbhis do'n Tigh- 
earna ; a mhàin fanadh bhur treu- 
dan agus bhur buar : rachadh bhur 
clann bheag mar an ceudna riaiìLe 
ribh. 

25 Agus thubhairt Maois, Feum- 
aìdh tu mar an ceudna ìobairtean a 
thoirt duinn, agus tabhartais-loisg- 
te, chum as gu'n ìobair sinn do'n 
Tighearn ar Dia. 

26 Agus mar an ceudna thèid ar 
sprèidh maille ruinn; cha'n fhàgar 
ionganar dèighc, oir is èigirt-duinn 
gabhail diubh gu seirbhis a dhean- 
amh do 'n Tighearn ar Dia ; agus 
cha 'n'eil fhios againn cia Ieis a ni 
sinn seirbhis do'n Tighearna gus an 
d'thig sinn 'an sin. 

27 Ach chruadhaich an Tighearaa 
cridhe Pharaoih, agus cha leigeadh 
e Ieo imeachd. 

28 Agus thubhairt Phavaoh ifis, 
Imich a mach uam ; thoir aa aire 
dhuit fèin, nafaic m' aghaidh ni's 
mò : oir 'san là sin anns am faic thu 
m'aghaidh, gheibh thu bàs. 

29 AgusthubhairtMaois, Labhair 
thu gu math ; cha 'n f haic mi t'agli- 
aidh ni's mò. 

CAIB. XI. 

AGDS thubhairt an Tighearna rc 
Maois, Bheir mi aon phlàigh 
fathast air Pharaoh, agus air an 
Eiphit; an dèigh sin Ieigidh e leifoh 
imcachdas so : an uair a leigeas r 
leibh imeachd, gu cinnteach fuad- 
aichidh e mach as so sibh gu 
h-iomlan. 

2 Labhair anis ann an cluasaibk 
an t-slnalgh, agus iariradh gach 
duine o choimhearsnach, agus gach 
bean o foan-choimhearsnaich, seu- 
dan airgidj agus seudan òir. 

3 Agus fhug anTighearna deagh- 
ghean do'n t-sluagh ann an suilibìi 
nan Eiphiteach: fVlar an ceudna, 
bha 'n dtiine Maois ro mhòr 'an 
tìr na h-Eiphit, ann an sùilibh 
sheirbhiseach Pharaoih, agus s»n 
an sùilibh an t-sluaigh. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so 
tha'n Tigheam ag ràdh, M« 

b dall-dhorchadas. c cha'n 

fhàgar speir'nar dcigh. £ C S O D V S. mheadhon-oidhche thèid mi mach 
do mheadhon na h-Eiphit : 

5 Agus gheibh gach ceud-ghin 
ann an tìr na h-Eiphit bàs , o chend- 
ghin Pharaoih, à ta 'na shuidhe air 
a righ-chathair, eadhon gu ceud- 
ghin na ban-tràillea a ta air cùl a' 
mhuilinn, agus uile cheud-ghin nan 
ainmhidhean. 

6 Agus bithidh èigheachk mhòr 
ann an tìr na h-Eiphit uile, nach 
robh riamh a leithid ann, ni rnò 
bhitheas a leithidann tuilleadh. 

7 Ach 'an aghaidh a h-aon do 
cbloinn Israeil cha charuichc mad- 
adh a theanga, aon chuid 'an agh- 
aidh duine no ainmhidh; chum as 
gu'mbi fios agaibh cionnus achuir- 
eas an Tighearna dealachadh eadar 
na h-Eiphitich agus Israel. 

8 Agus thig iad sin do sheirbhi- 
sich uiìe sìos a'm' ionnsuidhsa,agus 
cromaidh siad iad fèin domh, ag 
ràdh, Imich a mach, agusan sluagh 
uile a ta 'gad leantuinn ; agus 'an 
dèigh sin thèid mi mach. Agus 
chaidh e maeh. o Pharaoh ann an 
conuich mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tighearnare 
Maois, Cha'n èisd Pharaoh ribh, a 
chum as gu meudaichear m'iongan- 
tais d ann an tìr na h-Eiphit. 

10 Agus rirm Maois agus Aaron 
na h-iongantais sin uile 'am fianuis 
Pharaoih : agus chruadhaich an 
Tigliearna cridhe Pharaoih, agus 
cha do leig e le cloinn Jsraeil 
imeachd as a dhùthaich. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois agus re h-Aaron ann an 
talamh nah-Èiphit, ag ràdh, 
" 2 Bithidh am mìos so dhuibh 'na 
thoiseach nam mìos: bìthidh e 
dhuibh 'na cheud mhìos na bliadh- 
na. 

3 Labhraibh-sa re coi'-thional Is- 
raeil uile, ag ràdh, Air an deich- 
èamh là do'n mhìos so gabhaidh iad 
dhoibh l'èin gach duine uan, a rèir 
tighe an aithreacha, uan air son 
tighe. 

4 Agus ma bhios an teaghlach 
ro bheag air son uain, 'an sin gabh- 
aidh esan agus a choimlieavsnach 
a's faigse d'a thigh e , a rèir àireimh 
nan anmanna; gach duine, a rèir 
itheannaich àirmhear leibh air son 
an uain. 

5 Bithidh bhur n-uan gun 
ghaoide, firionn, bliadhna dh'aois*: 

a na ban-seirbhisich. •> èigh, 

eabha, glaodhaich. e cha ghluais. 
•1 mo mhiorbkuilcan. e gun ain- 
eamli. fallain, bliadhnach. 
72 as na caoiribh, no as na gabhraibh, 
gabhaidh sibh e. 

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e 
gu nuig an ceathramh là deug do'n 
mhìos so: agus marbhaidh co'- 
chruinneachadh iomlan chloinn Is- 
raeil e 'san f heasgar s. 

7 Agus gabhaidh iad do'n f huil, 
agus cuiridh iad i air an dà ursainn, 
agus air ard-dorus nan tighean, 
anns an ith iad e. - 

8 Agus ithidh iad an fheoil 'san 
oidhche sin fèin ròiste le teine, 
agus aran neo-ghoirtichte h ; maille 
re luibhibh seaibha ithidh iade. 

9 Na ithibh a' bheag dheth amh, 
no idir afr. a bhruic' eadh i ann an 
uisge, ach ròiste le teine : a cheann 
maille r'a chasaibh, agus maille r'a 
ghrealaichi. 

10 Agus cha'n fhàg sibh a' bheag 
dheth gu madainn : agus na 
dh'fhàgar dheth gu madainn, loisg- 
idh sibh le teine. 

11 Agus mar so ithidh sibh e ; Ie'r 
leasraidh criosraichte, bhur brògan 
air bhur casaibh, agus bhur lorg m 
'nar làimh : agus ithidh sibh e le 
cabhaig; 'se càisgn an Tighearn a 
th'ann. 

12 Oir thèid mise troi' o thir na 
h-Eiphit air an òirìhche so, agus 
buailidh mi gach ceud-ghin ann an 
tìr na h-E^phit, araon duin' agus 
ainmhidh; agus 'an aghaidh dhèe 
nan Eiphiteach uile cuiridh mi 
breitheanas 'an gnìomh ; is mise an 
Tighearna. 

13 Agus bithidh an f huil dhuibh 
mav chomhar' air na tighibh anns 
am bheil sìbh.: agus ah uair a chi 
mis' an fhujl, thèid mi thairis oirbh, 
agus cha bhi plilàigh oirbh a chum 
bhur millidh, 'nuair a bhuaileas mi 
tìr na h-Eiphit p. 

14 Agus bithidh an là so dhuibh 
mar chuimhneachan ; agus gleidh- 
idh sjbh e 'na là-fèillr do'n'Tigh- 
eam air feadh bhur ginealacha ; le 
h-ordugh sìorruidh gleidhidh sibh e. 

15 Seachd laithean ithidh sibh 
avan neo-ghoirtichte ; air a' cheud 
là fèin cuiridh sibli a mach taois 
ghoirt as bhur tighibh : oir gach 
ne'ach a dh'itheas aran goirticlite, 
o'n cheud là gus an t-seachdamh là, 
gearrar an t-anam sin as o Israel. 

16 Agns air a' cheud là bithidh 

g eadar an dà fheasgar. Eabh. 
h gun laibhin. i bhruitheadh. 

J innibh. m bata. n d i 

thairis. Eabh. o air feadh ; 

tre. Eir. p 'nuair a bhuaileus 
ìni ann an tìr na h-Eiphit. Eabh. 
i" là-fi'isde. C A I B. XII. agaibh co'-ghairm naomha, agus air 
an t-seachdamh bithidh agaibh co'- 
ghairm naomha : obair 'sam bith 
cha deanar orra, saor o na dh'ithear 
leis gach neach ; sin a mhàin n'th- 
earleibh. 

17 Agus cumaidh sibh fcisd an 
arain neo-ghoirtichte ; oir air an là 
sin fèin a thug mise mach bhur 
slòigh b a tìr na h-Eiphit ; uime sin 
cjjimhididh sibh an là so 'nar gine- 
alachaibh, le h-ordugh sìorruidh. 

18 'Sa' cheud mhlos, air a' 
cheathramh là deug do'n mhìos 'san 
fheasgar, ithidh sibh aran neo- 
ghoirtichte, gu nuig an ceud là 'ar 
Ihichead do'n mhìos 'sàn fheas- 
gar. 

19 Rè sheachd laithean cha'n 
fhaighear taois ghoirt 'nartighibh; 
oir ge b'e neach a dh'itheas aran 
goirtichte, gearrar an t-anam sin 
ièin as o cho'-thional Israeil, co 
dhiubhc is coigreàeh e, no neach a 
rugadh 'san tìr. 

20 Ni air bitb gohticbte cha'n ith 
sibh: 'nar n-àitibh-còmhnuidh uile 
ilhidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

21 'An sin ghairm Maois air sean- 
airean Israeil ui!e, agus thubhairt e 
riu, Tahngibh a mach, agus gabh- 
aibh dhuibh tèin uan, a rèir blmr 
teaghlaichean, agus marbhaibh a' 
chàisg. 

22 Agus gabhaidh sihh bad hio- 
soip, agus tumaidh sibh e 'san fhuil 
à ta 'san t-soitheach, agus bean- 
aidh sibh do'n ard-dorus, agus do'n 
dà ursainn, leis an f huil a ta 'san 
t-soitheach : agus cha d' thèid a 
h-aon agaibh a mach air dorus a 
thighe gu nuig a' mhadainn. 

23 Agus thèid an Tighearna 
thairis a bhualadh nan Eiphiteach ; 
agus an uair a chi e 'n fhuil air an 
ard-dorus, agus an dà ursainn, thèid 
an Tighearna thairis air an dorus, 
agus cha leig e leis a' mhillteir 
teachd a steach d'ar tighibh gu'r 
bualadh- 

24 Agus gleidhidh sibh an ni so 
mar ordugh dhuibh fèin, agus d'ar 
»nicd ? gu sìorruidh. 

25 Agus tarlaidh 'nuair a thèid 
sìbh a steach do'n fhearann a bheir 
an Tighearna dhuibh, a rèir mar a 
gheall e, gu'n gleidh sibh an t-seir- 
bhis so. 

26 Agus tarlaidh, 'nuair a their 
bhur clann ruibh, Ciod is ciall 
duibh leis an t-seirbhis so ? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt 

a ann an corp an là sin. Eabh. 
*> armailtean. c C o ac'. d dhait 
fcin agus do d' mhac. Eabh. càisg an Tighearna, a chaidh thairis 
air tighibh cloinn Israeil 'san 
Eiphit, 'nuair a bhuail e na h-Eiph- 
itich, agus a shaor e ar tighean-ne. 
Agus chrom an sluagh iad fèin, agus 
rinn iad aoradh. 

28 Agus dh'fhalbh clann Israeil, 
agus rinn iad mar so ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois agus do 
Aaron, mar sin rinn iad. 

29 Agus air meadhon na h-oidh- 
che sin fèin bhuail an Tighearna 
gach ceud-ghin ann an tìr na 
h-Eiphit, o cheud-ghin Pharaoih, a 
shuidh air a righ-chathair, gu ceud 
ghin a' chiomaich e, a bha ann an 
slcchd a' phrìosainf; agus gach 
ceud-ghin ainmhidh. 

30 Agus dh'èirich Pharaoh 'san 
oidhche, e fèin agus a sheirbhisich 
uile, agus na h-Eiphitich uile ; agus 
bha èigheach mhòr 'san Eiphit, oir 
cha robh tigh anns nach robh neach 
marbh. 

31 Agus ghairm e air Maois agus 
air Aaron 'san oidhche, agus thubh- 
airt e, Eiribh, rachaibh a mach a 
meadhon mo shluaigh, araon sibhse 
agus clann Israeil : agus rachaibh, 
deanaibh seirbhis do'n Tighearna, 
mar a thubhairt sibh. 

32 Thugaibh leibh mar an ceud- 
na bhur treudan, agus bhur buar, 
mar a thubhairt sibh, agus imich- 
ibh : agus beannaichibh mise mar 
an ceudna. 

33 Agus thug na h-Eiphitich 
dian-sparradh g do'n t-sluagh, a 
chum gu'n cuireadh iad le cabhaig 
a mach as an tìr iad : oir thubh- 
airt iad, Is daoine marbha sinn gu 
lèir. 

34 Agus ghabh an sluagh an- 
taois mun do ghoirticheadh i, an 
amaran-fuinidh ceangailte 'nan eu- 
dach air an guaillibh. 

35 Agus rinn clann Israeil a. rèir 
focail Mhaois : agus dh'iarr iad o 
na h-Eiphitich seudan airgid, agus 
seudan òir, agus eudach. 

36 Agus thug an Tighearna 
deagh-ghean do'n t-sluagh ann an 
sùilibh nan Eiphiteach, agus thug 
iad 'an coingheallh dhoibh : agus 
chreach iad na h-Eiphitich. 

37 Agus dh'imich clann Israeil o 
Kameses gu Sucot, mu thimchioll 
sè ceud mìle fear d'aii cois, a thuil- 
leadh air cloinn. 

38 Agus mar an ceudna chaidh 
iomadaidh do shluagh eile i suas 

c a' bhraighde ; the captive. Sasg. 
f na gain-tire. £ geur-impidh. 

h iasad. i cumasg mòr 

sluaigh. 

È 73 E C S O D U S. maille riu, agus trendan, agtis buar, 
ro-mhòran sprèidhe a . 

39 Agus dh'fhuiniad do'n taois, 
a thugadb a mach as an Eiphit, 
breacaganeo-ghoirtichte, oir cha do 
ghoirticheadh i ; do bhrìgh gu 'n 
<Tf huadaicheadh iad a mach as an 
Eiphit, agus nach b'nrradh iad fuir- 
eacb,agusmar an cendna nach do 
dheasaìch iad biadh dhoibh fèin. 

4'J A nis ò'i aimsir cuairte chloinn 
Israeil, a bha iad a chòmhnuidh 
J san Eiphit, ceiihir cheud agus 
deich bliadhna richead. 

41 Agus aig ceann nan ceithir 
cheud agus nan deich bliadhn' 'ar 
fhichead, air an là sin fein, chaidh 
slòigh an Tighearn uile mach a tìr 
na h-Eiphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a 
coimheadb gu h-àraidh do"n Tigh- 
earna, air son au toirt-san a mach a 
tìr na h-Eiphit : so an oidhche sin 
gu bhi air a coimhead do'n Tigh- 
earna le cloinn Israeil uile 'nan 
ginealachaibh. 

43 Agus t'nubhairt an Tighearna 
re Maois agus re .h-Aaron, So 
ordugh na càisge : cha'n ith coig- 
reach c sam bith dhith. 

44 Agus gach seivbhiseach duine, 
a cheannaicheadh le h-airgiod, an 
uair a thimchioll-ghearras tu e, 'an 
sin ithidh e dbith. 

45 Cha'n ith coigreach no seir- 
bhiseach tuarasdail dhith. 

46 Ann an aon tigh ithear i : cha 
ghiùlain thu bheag do'n fheoil a 
mach as an tigh ; ni mò a bhriseas 
sibh cnàimh dhith. 

47 Ni coi'-thional Israeil uile 
sin. 

48 Agus an uair a bhios coigreach 
air chuairt maille riut, agus a ehu- 
mas e chàisg do'n Tigheama, tim- 
chioll-ghearrar gach firionnach aige, 
agus 'an sin thigeadh e am fagus g'a 
cumail, agus bithidh e mar neacb a 
rugadh 'san tir : ach cha'n ith neach 
sam bith neo-thimchioll-ghearrta 
dhith. 

49 Bithidh an t-aon lagh aige- 
san a rugadh 'san tìr, agus aig a' 
choigreach a ta air chuairt 'nar 
measg. | 

50 Mar so rinn clann lsraeil uile : 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois agus do Aaron, mar sin 
rinn iad. 

51 Agus air an là sinn fèin thug 
an Tigheama mach clann Israeil a 
tìr na h-Eiphit a rèir an slògh à. 

a mhòran ni. b atmuil, gleidh- 

eadh. c mac coigrich. Eabh. 

«l an armailtean. 
74 CAIB. XIII. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Naomhaich dhomhsagach ceud- 
ghin, ge b'e air bith a dh'f hosgail- 
eas a' bhrùe a' measg cloinn Is- 
raeil, eauar duine agus ainmhidh : 
is leamsa e. 

3 Agus thubhaivt Maois ris an 
t-sluagh, Cuimhnichibh an là so, 
air an d'thàinig sibh a mach as ah 
Eiphit, a tigh na daorsa; oir le 
làimh thrèin thug an Tigheam a 
mach sibh as sin : agus cha'n ith- 
ear f aran goirtichte. 

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh 
a mach 'am mìos Abib. 

5 Agus anuair a bheir an Tigh- 
earna steach thu do thìr nan Ca- 
naanach, agus nan Hiteacb, agui 
nan Amorach, agus nan Hibheach, 
agus nan Iebusach, a mhionnaich e 
do d' aithreachaibh gu'n d' thugadh 
e dhuit, fearann a' sruthadh le 
bainne agus le mil, : an sin coimh- 
ididh tu" an t-seirbhis so ancs a' 
mhìos so. 

6 Seachd laithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte,agus^ir an t-seach- 
damh là bìthidh fèisd do 'n Tigh- 
earna. 

7 Ithear aran neo-ghoirtichte 
seachd laithean ; agus cha'n f haic- 
ear aran t,oirtichte agad, agus ni mò 
a chithear taois ghoirt agad ann ad 
chrìochaibh uile. 

8 Agus innsidh tu do d' mhac 
'san !à sin, ag ràdh, h ithear so air 
sgàth an ni sin a rinn an Tighearna 
dhomhsa. 'nnair a thàinig mi mach 
as an Eiphit. 

9 Agus bithidh e dhuit mar cho- 
mhar' air do làimh, agus mar 
chnimhneachan eadar do shùilihh, a 
chum gu'm bi lagb an Tigheara ami 
do bheul ; oir le làimh thrèin thug 
an Tighearna mach thu as an 
Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimhididh g 
tu an t-ordugh so 'na thrà h fèin o 
bhliadhna gu bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna steach thu do thìr nan Ca- 
naanach, mar a mhionnaich e 
dhuitse, agus do d' aithreachaihh, 
agus a bheir e dhuit e, 

12 'An sin cuiridh tu air leth do'n 
Tigheama gach ni a dh'fhosgaileas 
a' bhrù, agus gach ceud-ghin, a thitr 
o ainmhidh a's leat-sa, buinidh iad- 
san a ta firionn 'nam measg do'ri 
Tighearna. 

e a mhaehiag, tvomb. P Sasg. 
f cha'n ichear. s gìeidhidh. 

h thràth, àm. C A I B. XIV. 13Agus gach eeud-ghin asail fuas- 
gailidb tu le h-nan; àgus mur fuas- 
gail thu e, 'an sin brisidh tu amh- 
ach : agus gach ceud-ghin duine a' 
measg do chloinue fuasgailidh tu. 

14 Agus an uair a dh'fheòvaich- 
eas do mhac dhìot 'san aimsir re 
teachd. ag ràdh, Ciod e so? 'an sin 
their thu ris, Le làimh thrèin thug 
an Tighearna mach sinn as an 
Eiphit, a tigh r.a daorsa: 

15 Agus an uair a chruacihaich 
Pharaoh e fein, agus nach b'àill leis 
an leÌL r eaclh air faìbh, 'an sin mharhh 
an Tighearna gach ceud-ghin ann 
an tìr na h-Eiphit, avaon ceud-ghin 
duine, agus ceud-ghin ainmhidh ; 
air an aobhar sin ìohvaidh mi do'n 
Tighearna gach ni a dh'fhosgaileas 
a'bhrù, ma's firiònnaich ind, ach uile 
cheud-ghin mo chloinne fuasgailidh 
mi. 

16 Agushithidh e mar chomhar' 
air do làimh. agus mar eudanan 
eadar do shùilibV. ; oir le làimh 
thrèin thug an Tighearn a mach sinn 
as an Eiphit. 

17 Agus eadhon an uair a leig 
Pharaoh do'n t-sluagh imeachd, cha 
do threòvaich a Dia iad air slighe 
tìre nam Philisteaeh, ge do 6/;« sin 
aithghearr: oir thuhhairt Dia, An 
t-eagal gu'm hi aithreachas air an 
t-slnagh an uair a chi iad cogadh, 
agus gu'm pill iad do'n Eiphit. 

18 Àch threòraich Dia an sluagh 
m'an cuairt, air slighe fàsaich iia 
mara ruaidhe : agus chaidh clann 
Israeil suas 'an ordugh catha a tìr 
na h-Eiphit. 

19 Agus thug Maois cnàmhan Io- 
seiph leis; oir ghahh e mionnan 
teaan do chloinn Israeil, ag ràdh, 
Gu cinnteach amhaircidh Dia oirbh- 
se, agus bheir sibh suas mo chnà- 
mha leibh as so. 

20 Agus dh'imich iad o Shucot, 
agus champaich iad ann an Etam, 
ann an iornall an fhàsaich. 

21 Agus chaidh an Tighearna 
rompa 'san là aun am meall b neoil, 
a chum an tveòrachadh air an 
t-slighe, ajns 'san oidhche ann am 
meall teine, a thoirt soluis doihh; 
gu imeachd a là agus a dh'oidhche. 

22 Cha d' thug e air faìbh am' 
meall neoil 'san là, no 'm meall 
teine 'san oidhche, as làthair an 
t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 

AGUS lahhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 
2 Labhair re cloinn Israeil, gu 

^ckad'thug. b stac,baideal ; 
pillar. Sasg. 'm pifl iad, agus gu 'n campaich 
iad fa chomhair Phihahivot eadar 
Migdol agus an f haivge, fa chomhair 
Bhaal-sephoin: fa choinneamh-san 
campaichidh sihh làimh ris an 
fhairge. 

3 Oir their Pharaoh mu chloinn 
Israeil, Tha iad air seachianc 'san 
tìr, dh'iadh am fàsach inn'n tim- 
chioll. 

4 Agus cruadhaichidh mise cridhe 
Phavaoih, agus thèid e air an tòir, 
agus gheibh mise glòir a thaobh 
Pharaoih agus a shioish uiie ; agus 
bithidh fios aig na h-Eiphitich gur 
mise an Tighearna. Agus rinn iad 
mar sin. 

5 Agus dh'innseadh do righ na 
h-Eiphit gu'n do theich an sluagh: 
agus tl.ionndaidh cridhe Pharaoih, 
agus a sheirbh^seach 'an aghaidh an 
t-sluaigh, agus thubhairt iad, Ciod 
e so a rinn sinn, gu'n do leig sinn le 
h-Israel imeachd as ar seirbhis? 

6 Agus bheartaich d e a charhad, 
agus thug e a shluagh maille ris; 

7 Agus thug e leis sè ceudcarbad 
taghta, agus uile charbada na h-Ei- 
phit, agus ceannardan orra uile. 

8 Agus chruadhaich an Tighearna 
cridhe Pharaoih righ na h-Eiphit, 
agus Iean e air tòir chloinn Israeil • 
agus chaidh clann Israeil a mach le 
làirnh ard. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air 
an tòir (eich agus carbadan Pha- 
raoih, agns a mhnrc-shluagh, agus 
armailt uile) agus rug iad orra, 
agus iad a' campachadh làimh ris 
an fhairge, làimh re Pihahirot, fa 
chomhair Bhaal-sephoin. 

10 Agus an uair a thàinig Pha,- 
raoh am fagus, thog clann Israeil 
suasan sùilean, agus feuch, bha na 
h-Eiphitich air an tòir, agus bha 
eagal mòr orra : agus dh'èigh clann 
Israeilris an Tighearna. 

11 Agus thubhairt iad re Maois, 
An ann a chionn nach robh uaigh- 
ean 'san Eiphit a thug thu ìeat sinn 
gu bàs f haghail 'san f hàsach ? C'ar 
son arinntìiu so oirnn, ar tabhairt a 
mach as an Eiphit ? 

12 Nach e so am focal a Iabhair 
sinn riut 'san Eiphit, ag ràdh, Leig 
leinn seirbhis a dheanamh do na 
h-Eiphitich? Oir fe'fhearr dhuinn 
seirbhis a dheanamh do na h-Ei- 
phitich na bàs fhaghail 'san fhà- 
sach. 

13 Agus thubhairt Maois ris an 
t-sluagh, Na biodh eagal oirbh, 
seasaibh, agus faicibh slàint' an 
Tighearn, a dh'oibricheas e dhuibh 

c an amaladh. à dh'ullvick. 
E 2 75 ECSODUS. an diugh; oir na h-Eiphitich a 
chunnaic sibh an diugh, cha'n fhaic 
sibh iad a chaoidh'tuilleadh. 

14 Cogaidh an Tighearna air 
blmr son, agus fanaidh sibhse 'nar 
tosd. 

15 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, C'ar son a tathu 'g èigh- 
each riumsa? Abair re cloinn Is- 
raeil dol air an aghaidh. 

16 Ach togsa suas do shlat, agus 
sìn a mach do làmh os cionn na 
faìrge, agus sgoilti; agus thèid 
clann Israeil a steach 'am meadhon 
na fairge air talamh tioram. 

17 Agus cruadhaichidh mise, 
eadhon mise, cridhe nan Eiphit- 
each, agus thèid iad a steach 'nan 
dèigh : agus gheibh mise glòir a 
thaobh Pharaoih, agus a thaobh a 
shlòigh uile, a thaobh a charbadan, 
agus a thaòbh a mharc-shluaigh. 

18 Agus bifhidh fios aig na h-Ei- 
phitich gur mise an Tighearna, 
'nuair a gheibh mi glòir a thaobh 
Pharaoih, a thaobh a charbadan, 
agns a thaobh a mharc-shluaigh . 

19 Agus dh'fhalbh aingeal an 
Tighearn, a chaidh roimh champa 
Israeil, agus dh'imich e 'nan dèigh ; 
agus dh'fhalbh am meall neoil o'in 
beulaobh, agus sheas e air an cù- 
laobh. 

20 Agus thàinig e eadar campa 
nan Eiphiteach agus campa Israeil, 
agus bha e 'na neul, agus 'na 
dhorchadas dhoibh sud, ach shoill- 
sich e 'n oidhche dhoibh so, air chor 
as nach d'thàinig a h-aon diubh am 
fagus d'a chèile rè na h-oidhche. 

21 Agus shìn Maois a mach a 
làmh os cionn na fairge, agus thug 
an Tighearn air an fhairge dol air 
a h-ais le gaoith làdair o 'n ear rè 
na h-oidhche sin, agus rinn e 'n 
fhairge 'na talamh tioram, agus 
roinneadh na h-uisgeacha. 

22 Agus chaidh clann Israeil a 
steach 'am meadhon na fairgc air 
tulamh tioram, agus bha na h-uisg- 
eacha 'nam balla dhoibh air an 
làimh dheis, agus air an làimh 
chli. 

23 Agus lean na h-Eiphitich, 
agus chaidh iad a steach 'nan dèigh 
gu meadhon na fairge, eadhon eich 
Pharaoih uile, a charbadan, agus 
a mharc-shluagh. 

24 Agus ann am faire na maidne 
dh'ambairc an Tighearn air sluagh 
uan Eiphiteach troimhb >n mheall 
theine, agus neoil; agus chlaoidh e 
annailt nan Eiphiteach. 

a Ni an Tiyhearna cogadh. 
b trld. Eir. 
76 25 Agus thug e air- falbh rothan 
an carbad, air chor as gu'n do thar- 
ruingeadh iad gu trom. Agus thubh- 
airt na h-Eiphitich, Teicheamaid as 
làthair Israeil, oir tha 'n Tighearna 
cogadh leosan 'an aghaidh nan 
Eiphiteach. 

26 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Sìn a mach do làmh os 
cionn na fairge, chum gu'n d'thig 
nà h-uisgeachan air an ais aìr na 
h-Eiphitich, air an carbadaibh, agus 
air am marc-shluagh. 

27 Agus shìn Maois a mach a 
làmh os cionn na fairge, agus phill 
an fhairge g'a neart an uair a shoill- 
uich a' mhadainn; agus theich na 
h-Eiphitich, 'na h-aghaidh: agus 
chuir an Tighearna na h-Eiphitich 
fodhac am meadhon na fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, 
agus dh'fholaicli iad na carbaid, 
agus am marc-shluagh, agus arm- 
ailt PharaoilT 1 uile, a thàinig 'san 
fhairge 'nan dèigh : cha d'fhàgadh 
uiread 's a h-aon cìiubh. 

29 Ach dh'imich clann Israeil àir 
talamh tioram 'am meadhon na 
fairge, agus hha na h-uisgeacha 
'nam balla dhoibb air an làimh 
dheis, agus air an làimh chli. 

30 Mar so shaor an Tighearna 
Israeil, air an là sin, a làimh nan 
Eiphiteach : agus chunnaic Israel 
na h-Eiphitich marbh air tràigh na 
fairge. 

31 Agus chumiaic Israel an 
obair e mhor sin a rinn an Tighearn 
air na h-EiphitiCh, agus bha eagal 
an Tigheam air an t-sluagh, agus 
chreid iad an Tighearna, agus Maois 
a sheirbhiseach. 

CAIB. XV. 

' A N sin chan f Maois agus clann 
ìjl. Israeil an laoidhs so do'n 
Tighearna, agus labhair iad, ag 
ràdh, Canaidh mise do 'n Tighearn, 
oirthnge buaidh gu glormhor ; an 
t-each agus a mhaicach thilg e 'san 
fhairge. 

2 'S e 'n Tigliearna mo neart, 
agus mo dhành, agus tha e 'na 
shlainte dliomh: 's esanmo Dhia-sa, 
agus ni mi àite comlmuidh dha ; 
Dia m' athar, agus ardaichidh 
mi e. 

3 Is fear cogaidh an Tighearna ; 
'se 'n Tighearn a's ainm dha. 

4 Carbadan Pharaoih agus arm- 
ailt thilg e 'san fhairge ; agus tha 

c thilg e. ìad bvn os cionn. d do 

armailt Pharaoih. Eabh. ^lamh. 

Eabh. faheinn. g òran. 
b m'òran, mo chlìu. C A I B. XV. rogha a cheannardan air ani bàth- 
adh 'saa fhairge ruaidh 

5 Dh'fholaich na doimhneachdan 
iad; chaidh iad sios do'n aigean 
mar chloich. 

6 Rinneadh do dheas làmh, O 
Tlìigbuarna, glòrtnhor annan cumh- 
achd: bhris do dheas làmh, O 
Thighearn, an nàmhaid 'na bhloigh- 
dibh. 

7 Agus ann am meud t'òirdheirc- 
eis chìaoidh thu iadsan, a dh'èirich 
suas a'd' aghaidh; chuir thu 
t-f hearg a mach, loisg i suas t> iad 
mar asbhuain. 

8 Agus le anail do shròine chruin- 
nicheadh na h-uisgeacha; sheas 
na tuilte suas mar thorrc, chruadh- 
aich'i na doimhneachdan 'am 
meadhon na fairge. 

9 Thubhairt an nàmhaid, Lean- 
aidh mi, beiridh mi orra, roinnidh 
mi a' chreach: sàsuichear mo mhi- 
ann orra; rùisgidh mi mo chlaidh- 
eamh, sgriosàidh mo làmh iade. 

10 Shèid thu le d' ghaoith, 
chòmhdaich an f hairge iad, chaidh 
iad fodha mar luaidh anns na 
h-uisgeachaibh làdair. 

11 Co 's cosmhuil riuts' am measg 
nan Dèt', a Tigbeama? Co tha 
cosmhuil riut, glòrmhor ann an 
naomhachd, àghmhor z ann am 
moladhh a' deanamh nithe iongan- 
tach ? 

12 Shìn thu mach do dheas 
làmh ; shluig an talamh suas 
iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròc- 
air an sluagh so a shaor thu ; thug 
thu iad ann ad neart a chum àite 
comhnuidli do naomhachd. 

14 'Nuair a chluinneas na cin- 
nich, bithidli eagal orra: thig doil- 
gheas air luchd-àiteachaidh Phales- 
tina. 

15 'An sin bithidh uamhann air 
cinn-fheadhna i Edoim, thig geilt- 
chrith air daoine treuna Mhoail) ; 
leagaidh air falbh luchd-àiteachaidh 
Chanaain uile- 

16 Tuitidh uamhann agus eagal 
orra, le meud do ghairdein bithidh 
iad tosdach mav chloich gus an 
d'thèid do shluagh thairis, a Thigh- 

a 'sanfhairge sheamuinich.b dk'itk 
i suas, chitir i as doibh. Eabh. 
e mar chruaich, mar mheall. 
d dhaingnicheadh. e sealbkaick- 
idh mo làmh iad mar oighreachd, 
bithidh tighearnas aig mo làimk 
orrn. Eabl). f measg nan cumh- 
achdach. E a'd' chàis eagaìl, 

urramach. h > a m mollaìbìt. 

i ceannardan. earna, gus an d' thèid an sluagh so 
thait is, a cheannaich thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus 
suidhichidh tu iad ann an sliabh 1 
t' oighreachd-sa anns an àit' a rinn. 
thu dhuit fèin, a Thighearna, chum 
còmhnuidh a ghabhail ann 'san 
ionad-naomha, a Thighearn, a 
dhaingnich do làmha-sa. 

18 Hioghaichidh anTighearna gu 
saoghal nan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoih a 
steach le charhadaibh, agus le 
mharc-sh'uagh, 'san t hairge, agus 
thug an Tighearn uisgeacha na 
fairge air an ais orra ; ach dh'imich 
clann Israeil air talamh tioram 'am 
meadhon na fairge. 

20 Agus ghlac Miriam a' fehan- 
fhàidh, pinthar Aaroin, tiompan 'na 
làimh : agus chatdh na mnài uile 
mach 'na dèighle tioinpanaibh agus 
le dannsam. 

21 Agus fhreagair Miriam iad, 
Canaibh do'n Tighearn, oir thug e 
buaidh gu glòrmhor; an t-each 
agus a mharcach thilg e 'san 
f hairge. 

22 Mar sin thug Maois Israel o'n 
mhuir ruaidh, agus chaidh iad a 
mach gufàsach Shuir, agus dh'im- 
ich iad tri laithean 'san fhàsach, 
agus cha d'fhuairiad uisge. 

23 Agus an uair a thàinig iad gu 
Marah, cha b' urradh iad uisgeacha 
Mharaih òl, oir bha iad searbh ; 
uime sin thugadh Marah mar ainni 
air. 

24 Agus rinn an sluagh gearan" 
an aghaidh Mhaois, ag ràah, Cioda 
dh'òlas sinn? 

25 Agus dh'èigh esan ris anTigh- 
earna agus nochd an Tighearna 
fiodho dha, agus thilg e 'sna 
h-uisgeachaibh e, agus rinneadh na 
h-uisgeacha milis : ann an sinn rinn 
e lagh agus ordugh dhoibb, agus aun 
an sin dhearbh e ìad; 

26 Agus thubhairt e, Ma dh'èisd- 
eas tu gu dùrachdach re guth an 
Tighearna do Dhè, agus mà ni thu 
an ni sin a ta ceart 'na shealladh, 
agus mabheir thu 'n aire d'a àith- 
eantaibh, agus ma ghleirlheas tu a 
reachdan p uile, h-aon do na h-eu- 
cailihh i', a chuir mi air na h-Eiphi- 
tich, cha chuir mi ortsa : oir is 
mise an Tighearn a shlànuicheas thu. 

27 Agus thàinig iad gu h-Elim 
far an robh dà thohar dheug uisge, 
agus deich agus tri tìchead crann s 

l ann e.m beinn. m lefeadag- 

aibh. nmonmhor. ° cruobh. 
p orduighean, àitheantan. r eu- 
slaintibh. s craobk. 

77 E C S O D V S. pailme ; agus champaich iacla 'an 
sin làimh ris na h-uisgeachaibh. 
CAIB. XVI. 

AGUS dh'fhalbh iad o Elim, 
agus thàinig coi'-thional chloinn 
Israeil uile gu fasach Shin, a ta 
eadar Elim agus Sinai, air a' chùig- 
eadli la deug do'n dara mios 'an 
dèigh dhoibh teachd a mach a tìrna 
h-Èiphit. 

2 Agus rinn coi'-thional chloinn 
Israeil nile gearan* 'an aghaidh 
Mhaois agus Àaroin 'san fhàsach. 

3 Agus thubhairt clann Isiaeil 
riu. B'f heaxr gu'm faigheamaid bàs 
le làimlì an Tighearn ann im tìr na 
h-Eiphit, an uair a bha sinn 'nar 
suidhe làhnh ris na poitibh feòla, 
ayus-axx uair a dh'ith sinn aran gu'r 
satfa; oir thug sibh a mach sinn 
do'n fhàsach so, a mharhìiadh a' 
choi'-thionail so uile le h-ocras. 

4 'An sin thubhairt an Tighearna 
re Maois, Feuch, frasaidh mise 
dhuibh aran o nèamh, agus thèid 
a'n sluagh amach, agus ciuinnicb- 
idh iad cuibhrionn gach là air an là 
sin fèin, a chuin as gu'n dearbh mi 
iad, co ac' a ghluaiseas iad ann amt> 
Jagh, no nach gluais. 

5 Agns, air an t-seathadh là, 
ulluiehidh iad an ni shi a bheir iad 
a steach, agus bithidh e dhà uibhir 
agus a chruinnicheas iad gach là 
eile. 

6 Agus thubhairt Maois agus 
Aaron^re cloinn Israeil uile, Mu 
fheasgar, 'an sinbithidh fios agaibh 
gu'n d'thug an Tighearn a mach 
sibh a tir na h-Eiphit : 

7 Agus 'sa' mhadainn, an sin 
chi sibh glòir' an Tigheavna-; do 
bhrì gu bheile a' cluinntinn bhur 
gearain 'an aghaidh an Tighearna : 
Agus ciod sinne, gu bheil sibh a 
deanamh gearain 'nar n-aghaidh ? 

8 Aguslhnbhairt Maois Bithidh 
fl' chàis mar ro 'nuair a bheir an 
Tigheariìa dhuibh 'san fheasgar 
feoil r'a h-itheadh, agus aran 'sa 
mhadainn gu'r sàth; do bhrì' gu 
bheil an Tigheam a' cluinntinn 
bhur gearain'a ta sibh a' deanamh 
'na aghaidh : Agus ciod sinne? 
cha'n ann 'nar n-àghaidh-ne tha 
bhur gearan, ach 'an aghaidh an 
Tighearna. 

9 Agus thuhhairt Maois re 
h-Aaron, Abair re coi'-thional 
chloinn Israeil uile, Thigibh am 
fagus 'an làthair an Tighearn, oir 
chual' e bhur gearan. 

10 Agus an uair a labhair Aaron 

a shuidhich iad am pnbuill, 
thàmh iad. b ann mo. 
78 re coi'-thional chloinn Israeil uile, 
dh'amhairc iad a dh'ionnsuidh an 
•f hàsaich, agus feuch, dh'fhoillsich- 
eadh gloir an Tighearn ann ah 
neul. 

11 Agus labhair an Tighearna re 
■Maois, ag ràdh, 

12 Chuala mi gearan chloiiin Ts- 
raeil ; labhair riu, ag ràdh, Mu 
f heassar ithidh sibh feojl, agus 'sa' 
mhadainn sàsuichear sibh le h-aran : 
agus bithidh fios agaibh gur rnise 
an Tighearna bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar 
ann, 'an sin thàinìg na gearra^ 
goirtc a nìos, agus chòmhdaich iad 
an campa; agus anns a mhadainn 
bha 'n drùchd 'na luidhe ma thim- 
chioll a' champà. 

14 Agus an uair a' dh'èirich an 
drùchd, a bba 'na luidhe suas. 
feuch, bha air aghaidh an fhàsaich 
ni beag ctuinn, beag mar an liath- 
reodh air an taJainh. 

15 Agus an uair a ch-annaic clann 
Tsraeil e, thubhairt iad gach aon r'a 
chèile, Manad : oir cfaa robh fhi'os 
aca ciod e. Agus thubhairt Maois 
riu, So an t-aran a thug an Tigh- 
earna dhuibh r'a Itheadh. 

16 So an ni a dh'àithn an Tigh- 
earna;- Cruinnichibh dheth yach 
duine a rèir itheannaich, omer do 
gach neach. a rèir àireimh bhur 
n-anmanna, gabhauh gach duine 
agaibh air an son-srm a ta 'na 
bhùth. 

17 Agus rinn clann Isroeil mar 
sin, agus chruinnich iad, cuid ni bu 
mhò, agus cuid ni bu lughae. 

18 Agus an uair a thomhais ìad e 
le h-cmer, cha robh a' bheag thairis 
aig€-san a chruinnich ni bu mhò, 
agus air-san a chruinnich ni bu 
lugha, cha robh uireasbhuidh • 
chruinnich gach cluine a rèir ith- 
eannaich. 

19 Agus thuhhaift Maois riu, Na 
fàgadh duine 'sam bith dheth gu 
madainn. 

20 Gidheadh cha d'èisd iad re 
Maois, ach dh'fhàg cuid dheth gu 
madainn, agus ghin e cnuimhean 
agus lobh e : Agus bha corruich air 
Maois riu. 

21 Agus chruinnich iacl e air 
gach madainn, gach duine a rèir 
itheannaich : ^agus an uair a dh'fhàs 
a' ghrian teth, leaghadh e. 

22 Agus air an t-seathadh là 
chruinnich iad a dhà uiread arain, 
dà omer air son gach aon : agus 
thàinig uachdarain a choi'-thion- 

c quails. Sasg. à Ciod esa? 
Eabh. e bu ìagha. C A I B. XVII. ail uile, agus dh'innis iad sin do 
Mhaois. 

23 Agus tliubliaivt e riu, 80 an 
ni a labhair an Tighearna, Bitkidh 
fois na sabaide naomha d'on Tigh- 
earn am màireach: a' mheud 's a 
tha sibh gu fhuineadh, fuinibh an 
duujh agus a' mheud 's a tha sil>h 
gu bhruicheadh, bruichibh ; agus 
gach ni abhios thairis, taisgibh suas 
dhuibh fèin gu madainn. 

24 Agus thaisg iad suas e gu 
.rnadainn, mar a dh'àithn Maois; 

agus cha do lobh e, ni mò a bha 
cnuimh 'sam bith ann. 

25 Agus thubhairt Maois, Ithibh 
sin an diugh. oir tha sabaid ann an 
diugh do'n Tighearna: an diugh 
cha'n fhaigh sibh e 'sa' mhachàjr, 
, 25 Sè laithean cruinnichidh sibh 
.e, ach air an t-seachdamh là bithidh 
an t-sàbaid ; cha bhi e ann air an ià 
sin. 

27 Agus thàrladh air an t-seachd- 
amh là gu'n deachaidh cuid do'n 
t-sluagh a mach g 'a chruinneachadh, 
agus cha d'fhuair iad a' bheag. 

28 Agus thuhhairt an Tighearna 
re Maoìs, Cia fhad' a dhiùltas sibh 
m'àitheanta-san a choiraheada, agus 
mo reachdan. 

29 Faicibh, do bhrì' gu'n d'thug 
an Tishearna dhuibh an t-sàbaid, 
air an àobhar sin tha e a' tabhairtb 
'dhuihh air an t-seathadhlà aran dhà 
ìà : fanaibh, yach duine 'na àite 
fèin ; na rachadh duine 'sam bith a 
mach as àite air an t-seachdàmh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois 
air an t-seachdamh là. 

31 Agus thug tigh lsraeil Mana 
mar ainm air : agus bha e mar fhras 
coriandeir, geal, agus a bhlas mar 
abhlainc air an deanamh le mil. 

32 Agus thubhairt Maois, So an 
ni a dh'àithn an Tighearna, Lìon 
omer dheth gubhi air'a ghleidheadh 
air son bhur ginealacha, chum gu 
faic iad an t-arau leis an do bheatìi- 
aich mi sibh 'san fhàsach, an uair a 
thug mi mach sibh a tìr na h-Eiphit. 

33 Agus ihubhairt Maois re 
h-Aaron^ Gabh soitheach J, agus 
cuirannlan omeir do Mhanae, agus 
taisg e 'an làthair an Tigheama gu 
bhi air a ghleidheadh air son bhur 
ginealacha. 

24 I\1ar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois, mar sin thaisg Aaron e 
'an làthair na fiartuis, gu bhi air a 
ghleidheadh. 

35 Agus dh'ith clann Israeil am 

a a ghleidheadh,- b a' toirt. 

e bnreacagan, à poit. 

e Man. Èabh. Mana dà f hichead bliadhria, gus an 
d'thàinig iad 'gu tìr àitichte : dh'ith 
iad am Mana gus an d'thàinig iad gu 
crich tìre Cbanaain. 

36 A nis is e omer an deicheamh 
cuid do ephah. 

CAIB. XVII. 

AGUS dh'imich coi' - thional 
chloinn Israeil uile o fhàsach 
Shin, a rèir an turusan, mar a dh'aithn 
an Tighearn, ^agus champaich iad 
ann an'Rephiaim; ogus cha robh 
uisge ann do'n t-sluagh re òl. 

2 Uime sin. rwiB an sluagh cons- 
achadh f re Maois, agus thubhairt 
iad, Thoirs dhuinn uisge chum as 
gu'n cl sinn. Agus thubhairt Maois 
riu, C'ar son a ta sibh a' consachadh 
rium-sa ? C'ar son a bhrosnaicheas 
sibh h an Tighearna? 

3 Agns mlriaimaich an sluagh 
uisgei'ann an sin : agus rinn an 
sluagh gearàn 'an aghaibh Mbaois, 
agus thubhairt iad, C'ar son so a 
thug thu nìos sìnn as an Eiplrii, a 
chum sinn fèin a mharbhadh, agus 
ar clann, agus ar sprèidh le tart ? 

4 Agus dh'èigh Maois ris an Tigh- 
earn, ag ràdh, Ciod a ni mi ris an 
t-sluagh so ? is beag nach 'eil iad 
'g am chlochadh. 

5 Agns thubhairt an Tigheama re 
Maois, Imich roimh 'n t-sluagh, 
agus thoir leat cuid do sheanairibh 
Israeil: agus do shlat, leis an do 
bhuail thn an abhainn, gabh a' d* 
làimh, agus bi 'g imoachd : 

6 Eeuch, seasaidh mise romhad 
'an sin air a' charraig ann an Horeb, 
àgus buailidh fusa a' charraig, agus 
thig uisg' a mach aisde, a chum gu'n 
òl an sluagh. Àgus rinn Maois mar 
sinn ann an sealìadh sheanairean 
ìsraeil. 

7 Agus thug e mar ainm air an 
àite Masah agus Meribah, air son 
consachaidh ì chloinn Israeil, agus 
do bhrì' gu'n do bbrosnuìchm iad 
an Tighearn, ag ràdh, Am bhell 
Tigheama 'nar measg, no nach 'eil ? 

8 'An sin thàinig Àmalec, agus 
chog e re h-Israel ann an Hephidim. 

9 Agus thnbhaivt Maois re losua, 
Tagh a mach dhuinn daoine, agus 
falbh a mach, cog re h-Amalec : am 
màireach seasaidh mise air mullach 
an t-slèihfe,agus slat Dhè a'm' làimh. 

10 Agus rinn losua mar a thubh- 

f throid an stuagh. s Tabhair. 
h dhearbhas sibh, bhuaireas sibh, 
chuireas sibh cathachadh air. 
i bha tart uisge air an t-sluagh. 
l geur-chairìni, comh-stribh. 
>' </!.'..' d'fheuch, gu'n do dhcarbh, 
Eabh. 

79 E C S O D U S. airt Maois ris, agus chog e re agusdh'altaich iad beathaa'eh ; èile e T 
h-Amalec. Agus chaidh Maois, agus thàinig iad a steach ' do'n 
Aaron agus Hur, suas gu mullach bhùth. 11 Agus an uair a thog Maois cèile gach ni a rinn an Tighearn air 
suas a làmh, 'an sin bhuadhaich Is- Pharaoh, agus air na h-Eiphitich air 
raeil, agus an uair a leag e sìos a sgàth lsraeil, gach saothair f a 
làmh, bhuadhaich Amalec. thainig orra air an t-slighe, agus 

12 Ach bha làmhan Mhaois trom, cionnus a shaor an Tighearn iad. 
agus ghabh iad clach, agus chuir 9 Agus rinn Ietro gairdeachas a 
iad fuidhe i, agus shuidh e oirre : leth a' mhaith sin uile, a rinn an 
agus chum Aaron agus Hur suas a Tighearna do Israel, a shaor e a 
làmhan, fear dhiubh air aon taobh, làimh nan Eiphiteach. 

agus fear air an taobk eile ; agus 10 Agus thubhairt Ietro, Eean- 

bha a làmhan seasmhach gu dol naichte gu robh an Tighearn, u 

fuidhea na grèine. shaor sibh a làimh nan Eiphiteach, 

13 Agus chlaoidh Iosua Amalec agus a lài.mh Pharaoih, a shaor an 
agus a dhaoine le faobhar a' chlaidh- sluagh o bhi fuidh làimh nan Eiphit- 
eimh. each. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 11 A nis tha fios agam gur mò an 
re Maois, Sgrìobh so mar chuimk- Tighearna nà na h-uile dhèe ; oir 
neachan ann an leabhar, agus aith- anns an ni sin anns an do rinn iad 
ris e ann an cluasaibh Iosua : oir gu h-uaibhreach, bha esan os an 
dubhaidh mise as gu tur cuimhne ceann. 

Amaleic o fcAifuidhb nèamh. 12 Agus ghahh Ietro, athair-cèile 

15 Agus thog Maois altair, agus Mhaois, tabhartas-loisgte agus 
thug e Iehobhah-Nisi mar ainm ìobairte do Dhia: Agus thàinig 
oirre : Aaron, agus uile sheanairean lsraeil 

16 Oir thubhairt e, Dobhrì'gu'n a dh'itheadh arain maille re athair- 
do mhionnaich an Tighearna, gu'm cèile Mhaois 'an làthair Dhè. 

bi cogadh aigc an Tighearna re 13 A nis air an là màireach shuidh 

h-Amalec o linn gu linn. Maois gu breth a thoirt air an 

CAIB. XVIII. t-sluagh; agus sheas an sluagfì 

'T^TUAIR a chuala Ietro, sagart làimh re Maois o mhadainn gu 

1AI Mhidian, athair-cèile Mhaois, feasgar. 

gach ni a rinn Dia air son Mhaois, 14 Agus an uair a chnnnaic athair- 

t agus air son Israeil a shluaigh, gu'n cèile Mhaois gach ni a rinn e ris an. 

d'thug an Tigheam a mach Israel t-sluagh, thubhairt e, Ciod e an m 

as an Eiphit ; so a tha thu deanamh ris an t-sluagh ? 

2 'An sin thug letro, athair-cèile C'ar son a ta thusa a'd' shuidhe a'd" 7 
Mhaois, leis Siporah bean Mhaois, aonar, agus a ta ; n slungh uile a' 
'an dèigh dha acur air a h-ais, seasamh làimh riut o mhadainn gu 

3 Agus a dithis mhac, d'am b' feasgar ? 

ainm do h-aon diubh Gersom, (oir 15 Agus thubhairt Maois r'a 

thubhairt e, A'm' choigreach hha athair-cèile, Do bhrì' gu'n d'thig 

mi ann an tìr choimhich.) an sluagh a'm' ionnsuidh adh'fhios- 

4 Agus ò'e ainm an fhir eile rachadh o Dhia. 

Elieser, (oir rinn Dia m'athar, 16 'Nuair a bhios cùis aca, thig 

thubhairt e, còmhnadh rium, agus iad a m' ionnsuidh, agus bheir mi 

shaor e mi o chlaidheamh Pha- breth eadar duine agus duine, agus 

raoih) nochdaidh mi dhoibh orduighean 

5 Agus thàinig Ietro, athair-cèile Dhè, agus a laghanna. 

Mhaois, agus a mhic, agus a bhean, 17 Agus thubhairt athair-cèile 

adh'ionnsuidh Mhaois do'n f hàsach, Mhaois ris, Cha mhath an ni a ta 

far an do champaich e aig sliabh Dhè. thu deanamh. 

6 Agus thubhairte re Maois, Tha 18 Caithidhs tu as gu tur, araon 
mise d'athair-cèile Ietro, air teachd thu fèin, agus an sluagh so a ta 
a'd' ionnsuidh, agus do hhean, agus maille-riut, oir a ta an ni so ro 
a dithis mhac maille ria. throm air do shon; cha'n 'eil e 'n 

7 Agus chaidh Maois a mach 'an comas duit a dheanamh a'd' aonar. 
coinneamh athar-cèile, agus rinn e 19 A nis ma ta èisd re m' ghuth> 
ùmhlachdd dha, agus phog se e, bheir mi comhairl' ort, agus bkhidh 

a dolfodha, luidhe. b fo. e dh'fheòraich iad mu leas a an t-slèibh. 8 Agus dh'innis Maois d'a athair- c gu'n cathaich. 
fcin. Eabh. 
80 d chrom se e ehèile, ghabh iad sgeula mu shlàinf 
a chcile. t'dragh. sSeargaidh. C A I B. XIX. Dia maille riut : bi-sa air son an 
t-sluaigh 'an làthair Dhè, àgusbhèir 
thu na cùisean a dh'ionnsuidh Dhè : 

20 Agus teagàisgidh tn dhoibh na 
h-orduighean " agus na laghanna; 
agus nochdaidh tu dhoibh au 
t-slighe aiv an còir dhoibh imeachd, 
agus an ohair a's còir dhoibh a 
dheanamh. 

21 Agus taghaidh tu a mach as 
an t-sluàgh uile, daoine foghaiu- 
teach a, air am bi eagal Dè, daoine 
fìrinneach, a dhrf huathaicheas 
sannt ; agus cuiridh tu iad os an 
cionn 'nan uachdaranaibh b mhìlte, 
'nan uachdarahaibh cheuda, 'nan 
uachdaranaibh leth-cheuda, agus 
'nan uachdaranaibh dheichnear. 

22 Agus bheir iad breth air an 
t-sluagh anns gach àm; ach gach 
cùis mhòr bheiriad a' d' ionnsuidh- 
sa, agus air gach cùis bhig bheir iad 
fèin hreth : mar sin bithidh e ni's 
eutruime dhuitse, agus iomcharaidh 
iadsan an ealhich mailie riut. 

23 Ma ni thu an ni so, agus gu'n 
àithn Dia sin dhuit, 'an sin is ur- 
rainn thu seasamh ris, agns mar an 
eeudna thèid an sluagh so uile d'an 
àite fèin 'an sìth. 

24 A nis dh'èisd Maois re guth 
athar-cèiìe, a^us rinn e gach ni a 
thuhhairt e. 

25 Agus thagh Maois daoine 
foghainteach a mach a h-lsrael uiie, 
agus rinn e iad 'nan ceannardaibh 
air an t-sluagh; 'nan uachdaran- 
aibh mhilre, 'nan uachdaranaibh 
cheuda, 'nan uachdùranaibh leth- 
cheuda, agus 'nan uachdaranaibh 
dheichnear. 

26 Agus thug iad breth air an 
t-slaagh anns gach àm: na cùisean 
cruaidh thug iad a dh'ionnsuidh 
Mhàois, ach air gach cùis bhig thug 
iad fèin breth. 

27 Agus leig Maois le athair- 
cèile imeachd; agus dh'fhalbh e 
roimhe d'a thir fèin. 

CAIB. XIX. 

ANNS an treas mìos 'an dèigh 
do chloinn Israeil teachd a 
mach a tìr na h-Eiphit, 'san là sin 
fèin thàinig iad gu fàsach Shinai. 

2 Oir dh'imich iad o Rephidim, 
agus thàinig iad gu f àsach Shinai, 
agus champaich iad 'san f hàsach ; 
agus chanrpaich Israel ann an sin 
fa chomhair an t-slèibh c. 

3 Agus chaidh Maois suas a 
dh'ionnsuidh Dhè, agus ghairm an 
Tighearn air as an t-sliabh, ag ràdh, 
Mar so their thu re righ lacoib, 

a comasach. b > n an riagh- 

ladairibh. c fà choinhair na beinne. agus innsidh tu do chloinn Israeil : 

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris 
na h-Eiphitich, agus cio7Z7ins a 
ghiùìain mi sibhse mar air sgiath- 
aibh iolairean, agus a thug mi a 
m'ionnsuidh fèin sihh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas 
sibh darireadhre m' ghulh, agus 
ma ghleidheas sibh mo choi'-chean- 
gal, an sin bithidh sibh dhomhsa 
'nar n-ionmha-s sonraiclite d os 
cionn nan uile shluagh : oir is 
leams' an talamh uile. 

Agus bithidh sibh dhoinhsa 
'nar rìoghachd shagart, agus 'nar 
cinneach naomha. Is iad sin na bri- 
athran, a labhras ture cloinn Israeil. 

7 Agus thàinig Maois, agus 
gliairm e air seanairean an t-sluagh, 
agus chuir e rompa na briathra sin 
uile, a dh'àithn an Tighearna dha. 

8 Agus fhreagair an sluagh uile 
le h-aon ghuth, agus thubhairt iad, 
Gach ni a labhair an Tighearna, ni 
sinne. Agus thug Maois air ais 
briathran an t-sluaigh a dh'ionn- 
suidh an Tighearna. 

9 Agus thubhairt an Tighearna re 
Maois, Feuch, thig mis' a'd' ionn- 
suidh ann an neul tiugh, à chum 
gu'n cluinn an sluagh an uair a 
labhras mi riut, agus mar an ceudna 
gu'n creid iad thu gu sìorruidh. 
Agus dh'innis Maois briathran an 
t-sluaigh do'n Tighearna. 

1(> Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Imich a dh'ionnsuidh an 
t-sluaigli, agus naomhaich iad an 
diugh, agus am màircach, agus 
nigheadh iad an eudach, 

11 Agus bitheadh iad deas air 
cheann an treas làe : oir air an treas 
là thig an Tighearn a nuas ann an 
sealladh an t-sluaigh uile air sliabh 
Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu crìocha 
do'n t-sluagh m' an cuairt, ag ràdh, 
Thugaibh an aire dhuibh fèin, nacli 
d'thèid sibh suas do'n t-sliabh agus 
nach bean sibh r'a iomall : gach 
neach a hheanas ris an t-sliabh, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e. 

13 Cha bhean làmh ris ; oir gu 
deimhin clochar e, no sàthar sleagh 
troimhe f : ma's ainmhidh no duine 
e, cha mhair e beo. 'Nuair a 
shèideas an trompaid s rè ùin 'f hada, 
thig iadsan a nìos do'n t-sliabh. 

14 Agus chaidh Maois sìos o'n 
t-sliabh a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, 
agus naomhaich e 'n sluagh, agus 
nigh iad an eudach. 

d sealbh ùraid. e >an coinn- 

eamh an treas la. itrìd. Eir. 

s an adharc ; stoc. Eir. 

E 5 81 E C S O D U S. 15 Agus tbubhairt e ris an 
t-sluagh, Bithibh deas air cheann an 
treas ìà s na d'thigibh am fagus d'crr 
mnaibh. 

16 Agus an uair a thàinig antreas 
là, anns a' mhadainn bha tairnean- 
aich agus dealanaich ann, agus 
neul tiugh air an t-sliabh, agus 
fuaim na trompaid ro ard : agus 
chriothnaich an sluagh uile a bha 
'sa champa. 

17 Agus thug Maois an sluagh a 
mach as a' champa 'an coinneamh 
Dhè, agus sheas iad aig ìochdar an 
t-sleibha. 

18 Agus bha sliabh Shinai uile fa 
dheataich, do bhrì' gu'n d'thàinig 
an Tighearn a nuas air ann an teine ; 
agus dh'èirich a dheatach suas mar 
dheataich àmhuinnb, agus chrioth- 
naich an sliabh uile gu mòr. 

19 Agus an uair a bha fuaim na 
trompaid a' dol a mach, agus a' fàs 
ro làdair, 'an sin labhair Maois, 
agus fhreagair Dia e le guth. 

20 Agus^ thàinig an Tigheam a 
nuas air sliabh Shinai, air mullach 
an t-slèibh : agtis ghairm an Tigh- 
earna Maois suas gu mullach an 
t-slèibh, agus chaidh Maois suas. 

21 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Imich sìos, thoir àithne 
do'n t-sluaghc, an t-eagal gu'm 
bris iad a steach a dh'ionnsuidh an 
Tighearn a dh'amharc, agus gu'n 
tuit mòran diubh. 

22 Agus mar an ceudna na sagairt 
a thig am fagus do'n Tighearna, 
naomhaicheadh iad iad fèin, an 
t-eagal gu'm bris an Tighearn a 
mach orrad. 

23 Agus thubhairt Maois ris an 
Tighearna, Cha 'n'eil e 'n comas 
do'n t-sluagh teachd a nìos do 
shliabh Shinai ; oir thug thu àithne 
dhuinn, ag ràdh, Cuir crìocha mu'n 
t-sliabh, agus naomhaich e. 

24 Agus thubhairt an Tighearna 
ris, Imich romhad, falbh sios, agus 
thig a nìos thu fèin, agus Aaron 
maille rìut; ach na briseadh na 
sagartan agus an sluagh a steach, 
gu teachd a nìos a dh'ionnsuidh an 
Tighearn, an t-eagal gu'm bris e 
mach orra. 

2-5 Agus chaidh Maois sìos a 
dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus 
labhaireriu. 

CAIB. XX. 

AGUS labhair Diana briathra so 
uile, ag ràdh, 
2 Is mis an Tighearna do Dhia, 

a aig bun na beinne. b fuirneis, 
tealtaich. c earail do'n t-sluagh. 
à gu'n sgrios an Tighearna iad. 
82 a thug a mach thu a tir na h-Eiphit, 
a tigh na daorsa. 

3 Na biodh dèe 'sam bith eile 
agad a'm' làthair-sa. 

4 Na dean dhuit fèin dealbh 
snaidhte e, no cqslas 'sam bith a 
dh' aon ni, a ta 'sna nèamhaibh 
shuas, no air an talamh shios f, no 
'sna h-uisgeachaibh fuidh 'n ta- 
lamh. 

5 Na crom thu fèin sìos doibh, 
agus na dean seirbhis doibh: oir 
mis' sin Tigheama do Dhia, is Dia 
eudmhor mi, a' leantuinn aingidh- 
eachd nan aithreacha air a' chloinn, 
airantreas g, agus air a' cheath- 
ramh ginealach dhiubhsan, a 
dh'f huathaicheas mi ; 

6 Agus a' nochdadh tròcair do 
mhìltibh dhiubhsan, a ghràdhaicheas 
mi, agus a choimhideas m'àith- 
eanta. 

7 Na tabhair h ainm an Tighearna 
do Dhè 'an dìomhanas; oir cba 
mheas an Tighearna neo-chiontach 
esan a bheir ainm an diomhanas. 

8 Cuimhnich là na sàbaid a 
naomhachadh. 

9 Sè laithean saothraichidh tu, 
agus ni thu t'obair uile. 

10 Ach air an f-seachdamh là 
tha sàbaid an Tighearn i do Dhè ; 
air an lù sin na dean obair 'sam 
bith, thu fèin, no do mhac, no do 
nighean, d'òglach, no do bhan- 
oglach, no d'ainmhidh, no do choig- 
reacb, a ta 'n taobh a stigh do d' 
gheataibh 1 : 

11 Oir ann an sè laithibh rinn an 
Tighearna na nèamhan agus an 
talamh, an fhairge, agus gach ni a 
ta annta ; agus ghabh e fois air an 
t-seachdamh là: air an aobhar sin 
bheannaich an Tighearna là na 
sàbaid, agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus 
do d' mhàlhair; a chum as gu'm bi 
do làithean buac air an f hearann, 
a tha 'n Tighearna do Dhia a' toirt 
dhuit. 

13 Nà dean mortadh. 

14 Na dean adhaltraunas. 

15 Na dean gaduigheachd. 

16 Na tabhair fìanuis bhrèige 'n 
aghaidh do choimhearsnaich. 

17 Na sanntaich tigh do choimh- 
earsnaich ; na sanntaich bean do 
choimhearsnaich, no òglach, no 
bhan-oglacb, no dhamh m, no asal, 
no aon ni a's le do choimhearsnach. 

e iomhaigh shnoighie, ghràbh- 
alta. t a bhos. g gus an treas. 
h Na d'thoir. i do'n Tìghearna. 
Eabh. i dhorsaibh. mtharbh, 
Eabh. C A I B. XXL 18 Agns mholhaicha an sluagh 
uile na tairncanaich, agus na deal- 
anaich, agus fuaim na trompaid, 
agus an slial)h fa dheataich b : agus 
an uair a chunnaic an sluagh sin, 
ghluais iad, agus sheas iad fad' o 
ìàimh c. 

19 Agus thubhairt iad re Maois, 
Labhair thusa ruinn, agus èisdidh 
sinn : ach na labbradh Dia ruinn, 
an t-eagal gu'm faigh sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois ris an 
t-sluagh, Na biodh eagal oirbh, oir 
is ann a chum bhur dearbhadh a 
thàinig Dia, agus a chum gu'm bi 
èagal-san oirbh J, air chor as nach 
peaoaich sibh. 

21 Agus sheas an sluagh fad' o 
làirah, agus thainig Maois ara fagus 
do'n dorchadas, far an robh 
Dia. 

22 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Mar so their thu re cloinn 
Israeil, Chunnaic sibh gu'n do 
labhair mi ribh o na nèamhaibh. 

23 Cha dean sibh maille rinmsa 
dèe ajrgid, agus dee òir cha dean 
sibh dhuibh fèin. 

24 Altair do thalamh ni thu 
dhomhsa, agus iobraidh tu oirre do 
tbabhartais-loisgte, agus do thabh- 
artais-sith, do chaoraich, agus do 
dhaimhe; anns gach àite 'san 
d'tboir mise fa'near gu'n cuimh- 
nichear m'ainm, thig mi ad'ionn- 
suidh, agus beannaiehidh mi thu. 

25 Àgus ma ni ihu altair chloiche 
dhomh, cha tog thu i le cloich 
shnaidhte; oir ma thogas tu d'in- 
nea!-snaidhidh suas oirre, truaillidh 
tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceum- 
aibh a dh'ionusuidh m' altavach, a 
chum nach leigear ris do lomnoch- 
duigh f oirre. 

CAIB. XXI. 

ANIS is iad so na breitheanais, a 
chuireas tu rompa. 

2 Ma cheannaicheas tu òglach g 
Eabhruidheach, sè bliadhna ni e 
seirbhis; agus 'san t-seachdamh 
thèid e mach saor a nasguidh. 

3 Ma's ann a mhàin leis fèin a 
thàinig e steach, leis fèin thèid e 
mach ; ma bha bean aige, theid mar 
an ceudna a bhean a machmaille 
ris. 

4 Ma thug amhaighstir dha bean, 
agus gu'n d'rug i dha mic, no nigh- 
eana ; bithidh a' bhean agus a clann 

a chunnaic. Eabh. b ag smùid- 
rich. cfad' as,fad' air astar. «1 aìr 
bhurgnàis. Eabh. e do bhuar. 
f do dhìorvhalreachd. g seirbis- 
each, tràill, daorsanach. a'g a maighstir, agus thèid esan a 
mach leis fèin. 

5 Ach ma their an t-òglach gu 
cinnteach, Is toigh leam mo mhaigh- 
stii li, mo bhean, agus mo chlahn, 
cha d'thèid mi mach saor : 

6 'An sin bheir a mhaighstir e 
chum nam breitheamhna : bheir e 
mar an ceudna chum an doruis e, 
no chura ursainn an doruis, agus 
tollairlh a mhaighstir a chluas le 
minidh, agus ni e seirbhis dha gu 
bràth. 

7 Agus ma reiceas i duine a nigh- 
ean gu bhi 'na ban-oglaich 1, cha 
d'thèid i mach mar a thèid na 
h-òglaich. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a 
rinn ceangal-pòsaidh ria, 'an sin 
bheir e fa'near gu'm fuasgailear i : 
re cinneach òoimheach cha bhi 
comas aige a reiceadh, do bhri'gun 
do bhuin e gu cealgach ria. 

9 Agus ma cheangail e r'a mhac 
i, arèirmodh nan nighean ni e ria. 

10 Ma ghabhas e bean eile dha 
fèin, a biadh, a h-eudach, agus a 
dlighe-pòsaidh m cha lughdaich e n. 

11 Agus raur dean e na tri nithe 
sin ria 'an sin thèidimach saor gun 
airgiod. 

12 Esan a bhuaileas duine air 
chor as gu'm bàsaich e, gu cinn- 
teach cuirear gu bàs e. 

13 Agus mur do luidh duine 'am 
plaido, ach gu'n d'thng Dia thairis 
g'a làimh p e, 'an sin sònruichidh r 
mis' àite dhuit d'an teich e. 

14 Àeh ma thig duine gu dàna air 
a choimhearsnach, gumharbhadh le 
ceilg, o m' altair "bheir thu e, a 
cìmm gu'm bàsaich e. 

15 Agus esan a bhuaileas athair, no 
a jnhàthair, gu cinnteach cuireajr gu 
bàs e. 

16 Agus esan a gboideas duine, 
agus a rciceas e, no ma gheibhear 
'na làimh e, gu cinnteach cuirear 
gu bàs e. 

17 Agus esan a mhal'.aicheas ath- 
air no mhàthair, gu cinntcach cuir- 
ear gu bàs e. 

18 Agus ma ni daoine comhstri', 
agus gu'm buail duine a choimh- 
earsnach le cloich, no le dhorn, 
agus nach faigh e bàs, ach gu'n 
gabh e a leaba : 

19 Ma dh'eireas, e, agus gu'n 

'i Tha (jrùdh agam airmo mhaigh- 
stir. i chreiceas. ì ban-tràill. 
m dnbharaidh ; doivry. Sasg. n c ha 
chuir e 'n lag'had. o mur robh 

duinc a' fcitheamhfàth. p dh'ionn- 
suidh a làimh. r sunruichìdh^ 

suidhìchidk, orduichidh. 

83 E C S O D U S. siubhail e mach air a luirg, 'an sin 
saorar esan a bhuail e; a mhàin 
diolaidh e air son call ùine, agus 
bheir e fa'near a leigheas gu h-iom- 
lan. 

20 Agus ma bhuaiìeas duine 
òglach, no bhan-òglach le slait, 
agus gu'm bàsaich e fa làimh, dìolar 
air gu deimhin : 

21 Ach ma mhaireas e beo* là no 
dà là, cha diolar airj oir is e air- 
giod e. 

22 Agus ma ni daoine comhstri', 
agus gu'm buail iad bean thorrach, 
agus gu'n dealaich i r'a cloinn, ach 
nach faigh i bàs b • cuirear gu cinn- 
teach ùbhla air, a rèir mar a chuir- 
eas fear na mnà air, agus bheir e 
seachad mar a dWorduicheas na 
breitheamhnac. 

23 Ach ma gheibh i bàs, 'an sin 
bheir thu anam air son anma, 

24 Sùil air son sula, fìacail air son 
fiacla, làmh air son làimhe, cos air 
son coise. 

25 Losgadh air son losgaidh, lotd 
air son lotaidh, buille air son 
buille. 

26 Agus ma bhuaileas duine sùil 
òglaich, no suil a bhan-oglaich, agus 
gu mill e i, leigidh se as saor e air 
son ashùla. 

27 Agus ma chuireas e fiacail a 
òglach, no fiacail as a bhan-oglaich, 
leigidh se as saor e air son f hiacla. 

28 Agus mareubas damhe duine 
no bean Ie adhairc, agus gu'm faigh 
e bàs, gu cinnteach clochar an 
damh, agus cha'n ithear f heoil ; 
ach bithidh sealbhadair an daimh 
neo-chiontach. 

29 Ach ma ghnàthaich an damh 
sàthadhf le adhaircibh 'san aimsir 
roimhe sin, agus gu'n do dhearbh- 
adh sin d'a shealbhadair, agus nach 
do ghleidh e stigh e, agus gu'n do 
mharbh e duine no bean, clochar an 
damh,agus cuirear mar an ceudna a 
shealbhadair gu bàs. 

30 Ma chuirear airpfod-rèitich 
air, 'an sin bheir e mar èiric anma 
ge b'e ni a chuirear air. 

31 Ma's mac a reub e le adhairc, 
. no ma's nighean a reub e, a rèir a' 

bhreitheanais so nithear ris. 

32 Ma reubas an damh òglaeh no 
ban-oglach, bheir e deich secel 'ar 
fhichead airgid d'am maighstir, 
agus clochar an damh. 

3 masheasas e ris. b nach 

d'thig beud 'na lorg. c breith- 

eachan. à cneadk. e tarbh. 
. Eabh. f ma bha'n damh gun- 

aideach^ ma b'àbhuist da pur- 
adh. 
84 33 Agus ma dh'fhosglas duine 
slochd, no ma chladhaicheas duine 
slochd, agus nach còmhdaich se 
e, agus gu'n tuit damh no asal 
ann ; 

34 Ni esan d' am buin an slochd 
suas an calldach, bheir e airgiod 
d'an sealbhadair, agus is Ieis fèin 
am beathach marbh. 

35 Agus ma reubas damh neach 
air bith damh neach eile, agus 
gu'm faigh e bàs, 'an sin reicidh iad 
an damh beo, agus roinnidh iad an 
t-airgiod a fkuaradh air a shon, 
agus roinnidh iad mar an ceudna an 
damh marbh. 

36 No ma bha fhios gu'n do 
ghnàthaich an damh sàtliadh le 
adhaircibh 'san aimsir roimhe sin, 
agus nach do ghleidh a sheal- 
bhadair a stigh e, gu cinnteach ioc- 
aidh e damh air son daimh, agus i& 
leis fèin am marbh. 

CAIB. XXII. 

MA ghoideas duine damh no 
caora, agus gu marbh se e, nc* 
gu'n reic se e, diolaidh es cuig 
daimh air son an daimh, agus ceithir 
caoraichair son nacaorach. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' 
briseadh a stigh, agus gu'm buailear 
e, agus gu'm faigh e bàs, cha dòir- 
tear fuil air a shon: 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh 
air, dòirtear fuil air a shon. Ni 
esan a ghoìdeas dioladh iomlanh - 
mur bi ni 'sam bith aige, 'n sin 
reicear e air son a ghaduigheachd. 

4 Ma gheibhear gu cinnteach a^ 
mheirle i 'na làimh beo, ma's damh 
e, no asal, no caora ; diolaidh se 
dùbailt'i e. 

5 Ma bheir duine fa'near gu'n 
ithear suas fearann no fìon-liosm^ 
agus gu'n cuir e ainmhidh ann, agus 
gu'm biadhar e ann am fearann 
duin' eile ; do'n chuid a's fearr d'a 
f hearann fèin, agus do'n chuid a's 
fearr d'a fhìon-Iios fèin, ni e 
dioladh n. 

6 Mabhriseas teine amach, agu& 
gu'n tachair e air droighinno, agus 
gu'n loisgear na cruachan arbhair, 
no 'n t-arbhar 'na sheasamh, no'rt 
t-achàdh p ; ni esan a rinn an 
losgadh gu cinnteach dioladh. 

7 Ma bheir duine d'a choimh- 
earsnach airgiod, no airneas, g'a 

g bheir e uaith, aisigidk e, cui 7 - 
tichidk e. h oir bu chòir dha 

dioladh iomlan a dheanamh. > an 
ni sin a ghoid e. 1 dà-fhillte- 

m fìon-ghàradh. n coi' -leasach- 
adh. o gu'mfaigh e droighionn* 
Eabh. pòn raon. C A I B. XXIII. ghleidkeadh,agus gu'n goidear a tigh 
an duine e; ma gheibhear an 
gaduiche, diolaidh se dùbailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, 'an 
sin theid maighstir an tighe a 
dh'ionnsuidh narn breitheamhna, « 
dh' fheuchainn co ac' a shìn emach 
a làmh gu cuid a choimhears- 
naich. 

9 Air son gach gnè choire, air son 
daimh, air son asaiì, air son caorach, 
air son eudaich, air son gach ni a 
chaidh chall, a their neach eile gur 
leis fèin; an lathair nam breith- 
eamhna thig cùis gach aon diubh : 
esan a dhiteas na breitheamhna, 
dìolaidh e dùbailte d'a choimhears- 
nach. 

10 Ma bheir duine d'a choimh- 
earsnach asal, no damh, no caora, 
no ainmhidh 'sam bith g'a ghleidh- 
eadh,agus gu'm faigh e bàs, no gu'n 
ciurrar e, no gu'n iomainear air 
falbh e, gun neach air bith 'ga 
f haicinn : 

11 An sin bithidh mionnan an 
Tighearn eatorra le chèile, nach do 
shìn e a làmh gu cuid a choimhears- 
naich: agus "gabhaidh a shealbha- 
dair sin uaith, agus cha dean esan 
dioladh. 

12 Agus ma ghoideadh uaith e, 
dìolaidh e d'a shealbhadair. 

13 Ma reubadh as a chèile e, 
thugadh e leis mar f hianuis e ; air 
son an ni sin a chaidh renbadh, cha 
diol e. 

14 Agus ma dh'iarrasa duine ni 
'an coingheall b o choimhearsnach, 
agus gu'n ciurrar e, no gu'm faigh e 
bàs, gun a shealbhadair a bhi maille 
ris ; gu cinnteach diolaidh e. 

15 Ach ma bhios a shealbhadair 
maille ris, cha dìol e : ma's ni air 
son tuarasdail c e, thàinig e air son 
a thuarasdail. 

16 Agus ma mhealìas duine 
maighdean, nach 'eil fuidh chean- 
gal-pòsaidh, agus gu'n luidh e 
leatha, gu cinnteach gabhaidh se ì 
dha fèin mar mhnaoi. 

17 Ma dhiùltas a h-athair gu tur 
a tabhairt da, diolaidh e airgiod 
a rèir tochraidh nam maigh- 
dean d. 

18 Cha leig thu le ban-fhios- 
aiche e bhi beo. 

19 Ge b'e neach a luidheas le 
h-ainmhidh, gu cinnteach cuirear 
gu bàs e. 

20 Esan a dh'ìobras do dhèibh 

3 maghabhas. b air iasachd. 
c luach-saoithreach. d a rèir 

crodh nan òigh. e buidsich, ban- 
bhusdraick. 'sam bith, ach do'n Tighearna a 
mhàin, gearrar as e. 

21 Air coigreach cha chuir thu 
doilgheas, ni mo a ni thu i'oirneart 
air; oir bha sibh fèin 'nar coigrich 
ann an tìr na h-Eiphit. 

22 Re bantraichf 'sam bith, no 
dileachdan s, cha bhuin sibh gir 
cruaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sam 
bith gu cruaidh riu, agus g'un 
glaodh iad idir riumsa, èisdidh mise- 
gu cinnteach r'an glaodh. 

24 Agus lasaidh suas mo chor- 
ruich, agus marbhaidh mi sibh leis 
a' chlaidheamh ; agus bithidh bhur 
mnài 'nam bantraichibh, agus bhur 
clann 'nan dileachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod 'an coìn- 
gheall do neach air bith do m' 
shluaghsa u ta bochd làimh riut, 
chabhi thu dha mar neach a chuir- 
eas airgiod air riadh i ; cha chum 
thu riadh air. 

26 Ma ghabhas tu idir endach do 
choimhearsnaich ann an.geall, mu 
dhol fodha na grèine bheir thu air 
ais dha e : 

27 Oir is e sin a chòmhdach a 
mhàin, is e eudach d'a chroicionn 
e : ciod anns an coidil e? agus an 
uair a dh'èigheas e rium, èis- 
didh mise ; oir a ta mi tròcair- 
each. 

28 Air breitheamhnaibh i cha 
labhair thu olc, agus uachdaran do 
shluaigh cha chàin i thu. 

29 Ceud thoradh d'fhearainn, 
agus d'fhion-lios, gun dàil bheir 
thu seachad: ceud-ghin do mhac 
bheir thu dhomhsa. 

30 Mar sin ni thu re d' chrodh^ 
agus re d' chaoraich : seachd laith- 
ean bithidh e maille r'a mhàthair, 
air an ochdamh là bheir thu 
dhomhs' e. 

31 Agus bithidh sibh 'nar daoine 
naomha dhomhsa, agus feoil 'sani 
bith a reubadh le Jiadh-bheathaich- 
idh 'sa' mhachair, cha'n ith sibh : 
chum nan con tilgidh sibh i. 

CAIB. XXIII. 

CHA tog thu tuairsgeuì m brèige; 
na cuir do làmh maille ris an 
aingidh gu bhi d'fhianuis air an< 
eucoir. 

2 Cha lean thu a' mhòr chuid- 
eachd a dh'ionnsuidh an uilc, agus 
cha labhairn thu ann an cùis, gu 
claonadh 'an dèigh a' mhòrain, 
chum breth f hiaradh. 

f bain-treabhaich. £ leanabh 

gun athair. ^ocar. idèibh. 
Eabh. I cha mhallaich. m iom- 
radh. " fhreagair. Eabh. 

85 ECSOD-U 3. 3 Àgus re dwmc bochd chabhi thu 
bàigheil a 'na chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do 
nàmhaid, no asal a' dol air seacha- 
ranb, bheir thu gu einnteach air ais 
e d'a ionnsuidh. 

5 Ma chi thu asal duine aig am 
bheil fuath dhuit a luidhe fa h-eal- 
laich, agus gu'n smuainich thu air 
fantuinn o chomhnadh dheanamhria, 
ni thu gu cinnteach comhnadh ria. 

6 Cha chlaonc thu breth do 
bhochd 'na chùis. 

7 O chùis-bhrèige cum thu fèin am 
fad; agus an neo-chiontach agus aa 
t-ionraic na.marbh: oir cha 'n 
fhìreanaich mise ant-aingidh. 

8 Agus tiodhlac d cha ghabh thu; 
oir dailaidh tiodhiac na cZaoine glice, 
agus claonaidh e briathra nan 
daoine ionraic. 

9 Agus air eoigreach na dean 
foirneart: oir is aithne dhuibh inn- 
tinne coigrich, do bhri' gu'n vobh 
sibh fèin 'nar coigrich ann an tìr na 
h-Eiphit 

10 Agus sè bliadhnan cuiridh tu 
t'fhearann, agus cruinnichidh tu 
stigh a thoradhf. 

11 Ach air an t-seacìidamh fàg- 
aidh tu mach s e, agus leigidh tu 
ieis luidhe 'na thàmh, a chum gu'n 
ith bochdan do shluaigh, agus na 
dh'fhàgas iadsan, gu'n ith beath- 
aiche na machrach e. Air a' mhodh 
cheudna ni thu re d'fhìon-lios, agus 
re d' lios-olaidh. 

12 Sè laithean ni thu t'obair, agus 
air an t-seachdamh là gabhaidh tu 
fois; a chum gu faigh dò dhamh 
agus d'asal fois, agus gu faigh mac 
do bhan-oglaich agus an coigreach 
anail. 

13 Agus a thaobh nan uile nithe a 
labhair mi ribh,.bithibh faicilieach ; 
agus air ainm dee eile na iuaidh- 
ibhh : na cluinnear as bhur beul e. 

14 Tri uaire cumaidh tu fèibd 
dhomsa 'sa bhliadhna. 

15 Fèisd an arain neo-ghoirtichte 
cumaidhtu: seachd laithean ithicih 
tu aran neo-ghoirtichte, mar a 
dh'àithn mi dhuit, 'san àm shuidh- 
ichte do'n mhìos Abib ; oir anns «' 
mhìos sin thàinig thu mach as an 
Eiphit: agus cha d'thig neach air 
bith a'm' ìàthair-sa falamli : 

16 Agus fèisd an fhogharaidh, 
ceud-thoraidh do shaoithreach, ,a 

a cha nochd thu iochd, cha 'n ùidh 
thu leis, cha ghabh thu ìeis. l> air 
faontradh. c Cha'n fhiar. 

<1 tiodhlacadh, qibht. e cridhe. 

S bhàrr. z Ì as. h n a deanaìbh 
iomrudh. 
8S chuir thu 'san fhearann: agus fèisd 
a' chruinneachaidh i aig deireadhna 
bliadhna, 'nuair a chruinnicheas tu 
stigh toradh do shaoithreach as an 
f hearann. 

17 Tri uairean 'sa' bhliadhna 
nochdar gach iiricnn agad 'an làth- 
air an Tighearna Dè. 

18 Cha d'thoir thu seachacU fuil 
m' ìobairt-sa le^A-aran goirtichte, 
ni mòdh'fhanasm saill m' ìobairt 
gu madainn. 

19 Toiseach ceud - thoraidh 
d'f hearainn bheir thu do thigu an 
Tighearna do Dhè. Cha bhruich 
thu meann ann am bainne a 
mhàthar. 

20 Feuch, cuiridh mis' aingeal 
romhad, gu d' choimhead 'san 
t-slighe, agus gu d' thabhairt a 
steach do'n àit' a dh'ulluich mi. 

21 Bi faicilleachn 'na làthair, 
agus èisd r'a ghuth; na cuir 'na 
aghaidh o : oir cha lagh e bhur 
cionta; oir a ^am'ainm annsan. 

22 Ach ma dh'eisdeas tu da 
rìreadh r'a ghuth, agus ma ni thu 
gaeh ni a labhras mise, 'an sinbith- 
idhmi a'm' nàmhaid do d' nàmhaid- 
sa p, a^us cìaoidhidh mi iadsan a 
chiaoidheas tliu : 

23 Gir thèid m' aingeal romhad, 
agus bheir e steach thu chum nan 
Amorach, agus nan Hiteach, agus 
nam Peridsey.ch, agus nan Canaari- 
ach, nan Hibheach agus nan Iebu- 
sach ; agus gearraidh mi as iad. 

24 Cha chrom thu thu fèin sìos 
d'an dèibh, agus cha dean thu seir- 
bhis doibh, ni mò a ni thu a rèir an 
ojbre : ach sgriosaidh tu gu tur iad, 
agus hrisidh tu an dealbhan 'nam 
bloighdibh. 

25 Agus ni sibh seirbhis do'n 
Tighearna bhur Dia, agus bean- 
naichidh esan t'aran, agus t'uisge, 
agus cuiridh mi euslaint air falbh 
o'r measg. 

26 Cha ti!g ni 'sam bith àl, ni mb 
a bhios e seasg a'd' thìr: àireamh 
do làithean coi'-lionaidh mise. 

27 Cniridh mi m' eagal romhad, 
agus sgrio?aidh mi an sluagh iiiiìe 
dh'ionusuidh an d'thèid thu, agus 
bheir mi air do naimhdibh gu ìèlr 
an cùl a thionndadh riut. 

28 Agus cuiridh mise cearuabh- 
ain r rornhad, agus fògraidh iad a 

i an tarraìgh, «' chròdhaidh. 
1 cha tair<i frhxi'. rn dh'fhàyar. 

n Thoir an aire. dhuitfcin. ° na 
brosnuich e, na cuir corruich air. 
p b 'uhidh mi m' eas-caraid do «" 
eas-cairdibh. r conuichtan, 

beachan-cach mbra ; hornets. Sasg. C A I B. XXIV, XXV. mach ant-Hibheach,an Canaanach, 
agus an t-Hiteach, as do làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do 
làthair ann an aon bhiiadhna. an 
t-eagal gu'm bi 'mfearann air fhàs- 
achadh, agus gu'rnfàs tìadb-bheath- 
aiche na maehrach lìonmhor a'd' 
aghaidh. 

30 A lìon beag is beag a tilgidh 
mi mach iad as do làtliair, gus an 
sìolaich thu, agus gu'n sealbhaich 
thu am fearann. 

31 Agus suidhichidh mi do 
chrìochan o'n mhuir ruaidh eadhon 
gunuig fairge nam Philisteach b, 
agus o'n fhàsach gu nuig an abh- 
ainn c : oir bheir mi thairis 'nar 
làimh luchd-àiteachaidh na tìre ; 
agus tilgidh tu mach iad as do 
làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an 
dèibh coi'-cheangal 'sam bith. 

33 Cha ghabh iad comhnuidh a'd' 
thìr, an t-eag&l gu'n d'thoir iad ort 
peacachadh a'm' aghaidh-sa le seir- 
bhis a dheanamh d'an dèibh; agus 
gu'm bi sin 'naribe dhuit. 

CAIB. XXIV. 

AGUS thubhairt e re Maois, Thig 
a nìos a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna, thu ièin agus Aaron, Nadab 
agus Abihu, agus tri fichead 'sa 
deich do sheanairibh lsraeil: agus 
ni sibh aoradh fad' o ìàknh d. 

2 Agus thig Maois 'na aonar am 
fagus do'n Tighearn, ach cha d' 
thig iadsan am fagus, ni mò thèid 
an sluagh suas maille ris. 

3 Agus thàinigMaois agus dh'in- 
nis e do'n t-sluagh briathran an 
Tighearn uile, agus na breitheanais 
uile : agus fhreagair an sluagh gu 
Ièir le h-aen ghuth, agus ihubhairt 
iad, Gach ni a labhair an Tighearna, 
ni sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois 'briatliran 
au Tighearna uile, agus dh'èirich e 
gu moch 'sa' mhadainn, agus thog e 
altair fuidh 'n t-sliabh, agus dà 
charragh e dheug a rèirdhà thrèibh 
dheug Israeil. 

5 Agus chuir e uaith òganaich do 
chloinn Israeil, agus thug iad suas 
tabhartais-loisgte, agus dli'iobair 
iad iobairte-sìth do dhaimh do'n 
Tighearna. 

6 Agus ghabh Maois leth na fòla, 
agus chuir e ann an cuachaibh i ; 
agus leth na fola chrath e air an 
altair. 

7 Agus ghabh e leabhar a' choi'- 
cheangail, agus leugh e ann an 

a j4' chuid, a' chuid ; a 1 hheagan, 
a' bheagan. •> PhHiatineach. 

= Euphrates. à fad' as e stac. èisdeachd ant-sluaigh; agus thuhh- 
airt iadsan, Gach ni a "labhair an 
Tiehearna, ni sinne, agus bheir sinn 
gèill. 

8 Agus ghahh Maois an fhuil, 
agus cìirath e i air an t-sluagh, agus 
thubhairt e, Feuch, fuil a' choi'- 
cheangail a rinn an Tighearna libh 
a thaobh nam briathra sin uiie. 

9 Agus chaidh Maois suas agus 
Aaron, Nadab agus Abihu, agus tri 
iìchead 's a deich do sheanairibh 
Israeil. 

10 Agus chunnaic iad Dia Is- 
raeil: agus fuidh chosaibh 6/k mar 
gu'm biodh obairf do chloich 
shaphir, agus mar na nèamha fèin s 
ann an soillse. 

11 Agus air maithibh h chloinn 
Israeil cha do chuir e a làmh : agus 
chunnaic iad Dia, agus dh'ith iad 
agus dh'òl iad. 

12 Agus thuhhairt an Tighearna 
re Maois, Thig a nìos a m' ionn- 
suidhsa do'n t-sliabh, agus bi 'n 
sin: agus bheir mise dhuit clàir 
chloiche, agus lagh, agus na h-àith- 
eantan a sgrìobh mi, clnim iadsan a 
theagasg. 

13 Agus dh'èirich Maois suas, 
agus Iosua òglach : agus chaidh 
Maois suas doshliabh Dhè. 

14 Agus thubhairt e ris na sean- 
airibh, I'anaibh-sa ruinn 'an so gus 
am pill sinn d'ar n-ionnsuidh: Agus 
feuch, a ta Aaron agus Hur maille 
ribh : esan aig am bi cùis 'sam bith, 
thigeadh e d'an ionnsuidhsan. 

15 Agus chaidh Maois suas do'n 
t-sliabh, agus chòmhdaich neul an 
sliabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir an 
Tighearnai air sliabh Shinai, agus 
chòmhdaich an neul e sèlaithean: 
Agus dh'èigh e re Maois air an 
t-seachdamh là a meadhon an neoil. 

17 Agus hha foillseachadhl glòir 
an Tighearna mar theine dian-Ioisg- 
each air mullach an t-slèibh ann an 
sùilibh chloinn Israeil. 

18 Agus chaidh Maois a steach 
'am meadhonan neoil; agus chaidh 
e suasdo'nt-sliabh : agusbhaMaois 
'san t-sliabh dà f hichead là agus dà 
fhicheadoidhche. 

CAIB. XXV. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag i-àd_h, 
2 Labhairre cloinn Israeil, gu'n 
d' thoir iad a'm' ionnsuidh tabhar- 

f obair làir, obair shnaidhte. 
£ mar chorp nan neamh. JEabh. 
h a?r uaislibh, daoine mòra. i ghabh 
glòir an Tighearna còmhnuidh. 
i sealladh, cosamhlachd. 

87 E C S O D U S. tas: o gach duine a bheir seachad 
gu toileach e le chridiie, gabhaidh 
sihh mo thabhartas. 

3 Agus is e so an tabhartas a 
ghabbas sibh uatha; òr, agus airgiod, 
agus ùmhaa, 

4 Agus gorm, agus corcurb, agus 
scarlaid, agus anartc grinn, agus 
fionnadh ghabhar, 

5 Agus croicinne reitheachan air 
an dath dearg, agus croicinne bhroc, 
agus fiodh sitim, 

6 Ola chum soluis, spìosraidh 
chum ola-ungaidh, agus a chum 
tùise deadh-bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan 
re'n cur anns an ephod, agus 'san 
uchd-èididh. 

8 Agus ni iad dhomh ionad 
naomha, agus gabhaiclb mise còmh- 
nuidh 'nam measg. 

9 A rèir gach ni a leigeas mise 
dhuit fhaicinn, a reir samhlaidh <1 a' 
phàilliuin, agus samhlaidh airneis 
uile, eadlion mar sin ni sibh. 

10 Agus ni iad àirce do fhiodh 
sitim: dà làmh-choille gu leth 'f a 
fad, agus làmh-choille gu leth a 
leud, agus làmh-choille gu leth a 
h-airde. 

11 Agus còmhdaichidh tu thairis 
i le h-òr f ìor ghlan, a stigh agus a 
muigh còmhdaickidh tu thairis i ; 
agus ui thu oirre corons òir m'an 
cuairt. 

12 Agus ni h thn air a son ceithir 
fail-bheagan òir, agus cuiridh tu iad 
air a ceithir oisinnibh ; agus bithidh 
dà fhailbheig air aon taobh dh'i, 
agus dà fhailbheig air an taobh eile 
dh'i. 

13 Agus ni thu bataichean i do 
f hiodh sitim, agus còmhdaichidh tu 
thairis iad le h-òr. 

14 Agus cuiridh tu na bataichean 
anns na failbheagaibh air taobhan 
na h-àiree, chum an àirc a ghiùlan 
leo. 

15 Ann am failbheagaibh na 
h-àirce bithidh na bataichean : cha 
ghluaisear uaithe 1 iad. 

lfi Agus cuiridh tu 'san àirc an 
f hianuis m, a bheir mise dhuit. 

17 Agus ni thu cathair-thròcairn 
a dh'òr fior-ghlan; dà làmh-choille 

a unga,prais. b purpur. 

c lion-eudach. d deilbh, eumaidh, 
saimpleir,coslais. e cobhan, 

ciste. f dà làmh-choille agus leth 
lamh-ehoille. £ crùn, jleasg. 

h tiìgidh, leaghaidh. » Innnan, 

maidean. luaipe. 
m an teisteas. n uachdar, 

cbmhdach na h-airce; suidhe- 
tròcair. gu Ietli a fad, agus làmh-choille gn 
leth a leud. 

18 Agusni thu dà cherub òir: a 
dh'obair bhuailte ni thu iad aig dà 
cheann na cathair-thròcair. 

19 Agus' ni thu aon cherub aig 
aon cheann, agus cerùb eile aig 
cheann eile do'n chatbair-thròcair : 
ni sibh na ceruban aig a dà cbeann. 

20 Agus bithidh na ceruban a' 
sìneadh a mach an sgiath gu h-àrd, 
a' còmhdacbadh na cathair-thròcafr 
le'n sgiathaibb, agus an agbaidh- 
eano r'a chèile : re cathair-na- 
tròcair bithidh aghaidhean nan 
cerub. 

21 Agus cuiridh tu a' chathair- 
thròcair suas air an àirc, agus anns 
an àirc cuiridh tu an fhianuis a 
bheir mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu 'n 
sin, agus labhraidhmiriuto uachdar 
na cathair-thròcair, o eadar an dà 
cherub a ta air àirc na fìanuis, a 
thaobh gach ni a dh'àithneas mi 
dhuit do chloinn Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd do fhiodh 
sitim ; dà làmh-choille fhad, agus 
làmh-choille a leud, agus làmh- 
choille gu leth àirde. 

24 Agus còmhdaicbidh tu thairis 
e le h-òr fìor-^blan, agus ni thu 
dha coron òir m'an cuairt. 

25 Agus ni thu dha iomall p ùo 
leud boise m'an cuairt, agus ni thu 
coron òir d'a iomall m'an cuairt. 

26 Agus ni thu dha ceithir fail- 
bheagan òir, agus cuiridh tu na 
failbheagan air naceitbir oisinnibh a 
ta aig a cheithir chosaibh. 

27 Fa chomhair an iomaill bithidh 
na failbheagan, chum àitean do na 
bataichibh, gus am bòrd a ghiù- 
lan. 

28 Agus ni thu na baitaichean do 
fhiodh sitim, agus còmhdaichidh tu. 
thairisiad le h-òr, agus giùlainear 
am bòrd leo. 

29 Agus ni thu a mhiasan r, agus- 
athùiseirean s, agus a chuachan t, 
agus a chopain, leis an d'thoirear 
seachadu iobairt-dibhe ; a dh'òr 
f ìor-ghlan ni thu iad. 

30 Agus cuiridh tu air a' bhord 
aran taisbeantaromhams' 'an còmh- 
nuidh : 

31 Agus ni tbu coinnleir a dh'òr 
fìorghlan; a dh' obair bhuailte 
nithear an coinnleir. Bithidh a 
chos, agus a mheoir a a, a chopain, ^ 

o an eudanan, P imeull, foir. 
r shoithichean. s liaghan, ladair, 
spàinean. t a sgàìan. u an 

taomar a mach ; an còmhdaichear. 
a a a mheanglain. C A I B. XXVI. chnapan a, agus a bhlàtha, do'n 
obair cheudna. 

32 Agus thig se meoir a mach as 
a thaobhan ; tri meoir a' choinnleir 
a h-aon taobh dheth, agus tri meoir 
a' choinnleir as an taobh eile 
dheth : 

33 Tri copain air an deanamh 
cosmhuil re almonaibh ann an aon 
mheur, maille re cnap agus blàth ; 
agus tri copain air an deanamh cos- 
mhuil re almonaibh anns a' mlieur 
eile, maille re cnap agus blàth : 
mav sin anns na sè meoir a thig a 
mach as a' choinnleir. 

34 Agus anns a' choinnleir bith- 
idh ceithir copain air an deanamh 
cosmhuil re almonaibh, maille re 
'n cnapaibh agus am blàthaibh. 

35 Agus bitkidh cnap fuidh dhà 
mheurdheth, agus cnap fuidh dhà 
mheur dheth, agus cnap fuidh dhà 
mheur dheth ; mar sin do na sè 
meoir a thig a mach as a' choinn- 
leir. 

36 Bithidh an cnaip agus am 
meoir do'n obair cheudna : bithidh 
e uiie 'na aon obair bhuailte do òr 
fìor-ghlan. 

37 Agus ni thu dha seachd lòch- 
rainn : agus cuirear suas b a lòch- 
rain, a chum gu'n d'thoir iad solus 
thall fa chomhair. 

38 Agus bithidh a chlobhachan, 
agus a smàl-shoithichean a dh'òr 
f ìor-ghlan. 

39 Do thalann a dh'òr f ìor-ghlan 
nithear e, maille ris na soithichibh 
sin uile. 

40 Agus feuch gu'n dean thu iad 
a rèir an t-samhlaidh, a chaidh leig- 
eadh dhuit fhaicinn 'san t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 

AGUS ni thu 'm pàilliun le deich 
cùirteinibh a rf/i' anart grinn 
toinnte, agus do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaidj; maille re 
cerubaibh a dh' obair ealantac ni 
thuiad : 

2 Fad aon chùirtein ochd làmha- 
coille thar f hichead, agus leud aon 
chùirtein, ceithir làmha-coille : an 
t-aon tomhas do na 'cùirteinibh 
uile. 

3 Bithidh cùig cùirteinean air an 
ceangal gach aon r'a chèile ; agus 
nacùig cùirteinear. eile air an cean- 
gal gach aon r'a chèile. 

4 Agus ni thu lùban do shovm aif 
foir aon chùirtein, o'n iomall anns 
a' choi'cheangal : agus air a' mhodh 
cheudna ni thu 'amfoir a' chùivtean 
a's fhaid' a mach, ann an coi'- 
cheangal an dara h-aon. 

a c mhill. b lasar. c innleachdaich. 5 Leth-cheud lùb ni thu ann an 
aon chùirtein, agus leth-cheud lùb 
ni thu 'am foir a' chùirtein a ta 
ann an coi'-cheangal an dava k-aon ; 
a chum's gu'n gabh nalùban greim 
d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth-cheud cromag^ 
òir, agus ceanglaidh tu na cùirtein- 
ean r'a chèile leis na cvomagaibh : 
agus bithidh e 'na aon phàilliun. 

7 Agus ni thu cùirteine do 
fhionna ghabhar gu bhi 'nan còmh- 
dach air a' phàilliun : aon chùirtein 
deug ni thu dhiubh. 

8 Fad aon chùirtein deich làmha- 
coìlle thar f hichead, agus leud aon 
chùirtein ceithir làmha-coille : bith- 
idh an t-aon chùirtein deug uile 
dh'aon tomhas. 

9 Agus cuiridh tu re chèile cùig 
cùirteine leo fèin, agus sè cùirteine 
leo fèin, agus dùblaichidh tu 'n 
seathadh cùirtein air taobh beoil a' 
bhùtha. 

10 Agus ni thu leth-cheud lùb air 
foir an aon chùirtein a's fhaid' a 
mach 'sa' choi'-cheangal, agus leth- 
cheud lùb air foir a' chùirtein, a 
tha coi'-cheangal an dara h-aon. 

11 Agus ni thu leth-cheud cromag 
a dh'ùmha, agus cuividh tu na cro- 
magan anns na lùbaibh, agus cuir- 
idh tu 'm bùth re chèile, air chor as 
gu'm bi e 'na aon. 

12 Agus am fuigheal a dh'fhàgar 
do chùirteinibh a' bhùtha, leth a' 
chùirtein a dh'fhàgar, crochar e 
thav taoibh cùil a' phàilliuin. 

13 Agus làmh-choille air antaobh 
so, agus làmh-choille air an taobh 
eile do na dh'fhà^adh aiv am fad do> 
chùivteinibh a' bhùtha, cvochar e 
thar taobhan a' phàilliuin, air an 
taobh so, agus air an taobh eile, g'a 
chòmhdachadh. 

14 Agus ni thu còmhdach air son 
a' bhùtha do chroicnibh e reith- 
eachan air an dath' dearg, agus 
còmhdach do chroicnibh bhroc os a 
cheann. 

15 Agus ni thu buivd aiv son a 5 ' 
phàilliuìn do fhiodh sitim, 'nart 
seasamh : 

16 Deich làmha-choille fad buivd, 
agus làmh-choille gu leth leud aon 
bhuivd. 

17 Bitkidh dà làimh aig aon 
bhovd, aiv an cùv 'an ovdugh fa 
chomhaiv a' chèile; mav so ni thu 
do uile bh-e-rdaibh a' phàilliuin. 

1 8 Agus ni thu na buird aiv son a' 
phàilliuin, fichead bovd air an taobh 
deas, ris an airde deas. 

à clasp. e chraic- 

nibk. ECSODU S. 19 Agusni thu dà fhichead cas^ 
airgid, fuidh 'n f hiòhead bord : da 
chois fuidh aon b'nord a rèir a dhà 
Jtìimh, agus dà chois fuidh bhord 
eile a rèir a dhà làimh. 

20 Agus air son an dara taoihh 
do'n phàilliun air an taohh tuath, 
rìchead bord ; 

21 Agus an dà f hichead cs.s a dh' 
airgiod, dà chois fuidh aon bhord, 
agus dà chois fuidli bhord eile. | 

22 Agus air son thaoibh a' phàil- 
liuin air an làimh an iar, ni thu sè 
buird. 

23 Agus dà bhord ni thu air scn 
'oisinnean a' phàilliuin 'san dà 
tbaobh. 

24 Agus bithidh iad air an coi'- 
cheangal fuidhe, agus mar an eeud- 
nabithidh iad air an coi'-cheangal os 
a cheann re aon f hailbheig ; mar so 
nithear dhoibh le chèile; bithidh 
iad air son an dà oisinn. 

'25 Agus bithidh ochd buird ann, 
agus an casan « dh' airgiod, sè 
casa deug ; dà chois fuidh aon 
bhord, agus dà chois fuidh bhord 
eile. 

26 Agus ni tliu croinn do fhiodh 
sitim; cùig air son nambord air aon 
taobh do'n phàilliun, 

27 Agus cùig croinn air son nam 
bordair antaobh eile do'n phàilliun, 
agus ciiig croinn air son bhord 
taoibh a phàilli'uin air son an dà 
thaobh an iar. 

28 Agns ruigidb an crann 
mèadhonach ann am meadhon nam 
bord o cheann gu ceann. 

29 Agus còmhdaichidh tu tbains>> 
na buird le h-òr, agus ni thu' 'm fail- 
bheagan d dh'òr mar àiteachan do 
na crannaibh : agus còmhdaichidh 
tu thairis na croinn le li-òr. 

30 Agus togaidh tu suas am pàil- 
liun a rèir a shamblaidhc, anochd- 
adh dhuit 'sant-sliabh. 

31 Agus ni thu brat do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, 
agus a rf/i'anart grinn <1 toinnte : a 
dh'obair ealanta nìthear e, le cerub- 
aibh . 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir 
postaibh do fhiodh sitim, air an 
còmhdachadh'thairis le h-òr: ag«s 
bilhìdh an cromagan a rì/t'òr, air na 
ceithir bonnaibh e airgid. 

33 Agus crochaidh tu suas am 
brat fuidh nacroma;^aibh, agus bheir 
thu steach ann an sin àirc na fianuis, 
an taobb a stigh do'n bhrat : agus 
roinnidh am brat dhuibhsan eadar 

a ftonn, pulag, socait. '» cuirìdh 
tu thairis. c a cIiv.ììkivIk! . 

'i eaol, mìn, flncalta. c bunàitibh. 
90 ,J an t-ionad naomha agus an t-ionad 
ro naomha. 

34 Agus cuiridh tu cathair-na- 
tròcair air àirc naiianuis, 'san ionad 
ro naomha. 

, 35 Agus cuiridh tu'm bord an letb. 
muigh do'n bhrat, agus an coinnleir 
i'a chomhair a' bhuird airtaobh deas 
a' phàilìiuin : agus cuiridh tu 'm 
bord air antaobh tuath. 

36 Agus ni tbu còmhdach f air son 
doruis a' bhùtha, do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toimrte, oibrichte le 
h-obairgrèisg. 

37 Agus ni thu air son a' chòmh- 
daich cùig postanh do fhìoclh sitim, 
agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr, agus bithìdh an cromagan « 
dh'òr, agus tilgidh tu air an son cùig 
buinn ùmhai. 

CAIB. XXVII. 

AGUS ni thu altair do fhiodh 
sitim; cùig làmha-coille air 
fad, agus cùig làmha-coille air leud : 
bithidh an altair ceithir-chearnach, 
agus a h-airde tri làinha-coille. 

2 Agus. ni tbn a h-adhairceani air 
à ceithir oisinnibh : bithidh a h-adh- 
aircean do'n ni cheudna: agus 
còmhtlaichidh tu thakis i le h-ùmha. 

3 Agus ni thu a h-aigheannan a 
ghabhail a luaithe, agus a sluas- 
aidean, agus a cùachanm, agus a 
greimichean, agus a h--aigheannan- 
'teine : à soithichean uile ni thu a 
d/t'ùmha. 

4 Agus ni thu dh'i cìiath do lìon- 
obair ùmha: agns ni thu air an lìon 
ceithir failbheagan ùmha air a 
cheithir oisinnibh. 

5 Agus cuiridh tu e fuidh chuairt 
nah-aìtarach guh-ìosal,agusbithidh 
an lìon cu nui«- meadhonna h-altar- 
àch. . 3 

6 Agus ni thu bata'cheann do'n 
altair, bataichean do fhiodh sitim, 
agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-ùmha. 

7 A.cuscuireavnabataichean anns 
na failhlieagaibh, agus bithidh na 
bataichean air clà tuaobh na h-altar- 
ach g'a giùlan. 

8 Fàs le bordaibh ni thu i : mar a 
nochdadh dhuit 'san t-sliabh, mar 
sin nithear i. 

9 Agus ni thu cùirt a phàilliuin 
air an taobh deas, re deas: bithidh 
eùirteiiiean air sonnacùirte do anavt 
grinn toinnte ; ceud làmh-choille 
ain fcd, air abn taobh. 

f brat. g obair snàthaide. 
h.trostain. ipraise, 
l aoiricean. m soithichean- 

craihaidh. ^lunnan. C A I B. XXVIII. 10 Agus bithidh a fichead post, 
agus am tìchead bomi a d/i'ùirfha' : 
hithidh cromagan nam post, agus an 
euairteagan « d/i'airgiod. 

U Agus mar an ceudna air an 
taobh tuath airfad, bìtkìdk cuirteine 
eeud iàmh-choille air fad, agus a 
richead post, agus am fichead bonn 
a rfA'ùmha : cromagan nam post, 
agus an cuairteagan, a rf/t'aiigiod. 

12 Agus air leud na cùirte air an 
taobh an iar, hithidh cùirteine do 
leth-cheud làmh-choille : am puist 
deich, agus am buinn deich. 

ì3 Agus bithiih leud na cùirte 
air an taobli an ear, ris an aird an 
ear, leth-cheud làmli-choille. 

14 Agus bithidh na cùirteine air 
aon taobh cùig làr.ìha-coille deug: 
am puist tri, agus am buinntri. 

15 Agus air au taobh eile bithidh 
a cùirteine cùig làmha-coille deug : 
am puist tri, agus am buinn tri. 

16 Agus airson geataidh na cùirte 
bithidh brat a dh'fhichead làmh- 
ohoille, do ghorm, agus do chorcur, 
agus do scarlaid, agus a d/ì'anart 
grinn toinnte, oibrichte le h-obair 
snàthaide : am puist ceithir, agus 
am bninn ceithir. 

17 Bithìdh na puist uile timchioll 
ua cùirteaivan ceangal m'an cuairt a 
le h-airgiod : bìthidh an cromagan 
a dh'airgiod, agus am buinn a 
4A'ùmha : 

18 Fadnacùirte ceudlàmh-choille, 
agus a leud leth-cheud làmh-choille 
^sgach àite, agus « ' A-airde cùig 
ìàmha-coillearf/i'anartgrinntoimite; 
agus am buinn « tf/rùmha. 

19 Bithidh uile shoithichean a' 
phàilliuin, 'na sheirbhis uile, agus a 
phinneachanuile, àgus pinneachana 
cùirte uiie do ùmha. 

20 Agus àithnidh tu do chloinn 
Israeil. gu'n d'thoir iad a t'ionnsuidh 
oladh fhìor-ghlàn a' chroinn-olaidh, 
brùite air son an t-soluis, a thoirt 
ajr an lòchranb lasadh 'an còmh- 
nuidh. 

21 Ann am bùth a' choi'-thionail 
an taobh a muigh do'n bhrat, a ta 
fa chomhair na fianuis, orduichidh 
Aaron e, agus a mhic, o f heasgar gu 
madninn 'an làthair an Tighearaa : 
bìtbAdh e 'naieachd sìoriùidh d'an 
ginealachaibh,a!etli chloinn Israeil. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS gabh a t' ionnsuidh Aaron 
do bhràthair," agus a mhic 
maijle ris, o mheasg chloinn Israeil, 
a chum gu fritheil e dbomhsa ann 
an dreuchd an t-sagairt, eadhon 

a cuairtichte. b lampa. 

c eudaichean. Aaros, Nadab agus Abihu, Eleasar 
agus Itamar, m\c Aa.roin. 

2 Agus ni thu èididh c naomha do 
u' blnàthair Aaron, air son glòirj 
agus air son maise. 

3 Agus labhraidh tu riu-san uile a ta 
glic' an cridhe, a lìon mise le spiorad 
a' ghliocais; agus ni iad èididh 
Aaroin, g'a choisrigeadh, a chum gu 
fritheil e dhomhs' ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

4 Agus so an èididh a ni iad : 
uchd-èididh, agus ephod, agns fall- 
uing, agus còta iomadh-datbach d , 
crùn-sagairt, agus crios : agus ni 
iad èididh naomha air son Àaroin 
do bhràthair, agus air son a mhac, 
a chum gu frifheil e dhomhs' ann 
au dreuchd an t-sagairt. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agus 
gorm, agus corcur, agus scarlaid, 
agus anart grinn. 

6 Agus ni iad an ephod do br, do 
ghorm, àgus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn toinnte, 
le h-obair eaìanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne e 
aice ceangailte r'a chèile aig a dà 
fhoir; agus mar sin cuirear re 
chèile i. 

8 Agus bithidh crios riomhachf 
na h-ephoid a ta air a h-uachdar, a 
rèir ah-oibre fèin, do'n nì cheudna?, 
eadhon do òr, do ghorm, agus do 
ehorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich 
onics, agus gearraidh tu orra ainm- 
eanna chloinn Israeil. 

10 Se d'an ainmibh air aou 
chloich, agus sè ainmeanna chàich 
air a' chloich eilei>, arèiran sineadi. 

11 Le h-obair gearradair 5 an 
cloich l, le gearradh seulaidh, gearr- 
aidh tu an dà chloich, le ainmibh 
chloinn Israeil: bheir thu fa'near an 
ceangal m ann am failibh òir n . 

12 Agus cuiridìi tu an dà chloich 
air guailnibh na h-ephoid, mar 
chlocha cuimhneachain do chloinn 
Israeil A Agus giùlainidh Aaron an 
ainmeaa ann an làthair an Tighearn 
air a dhà ghualainn, mar chnimh- 
neachan. 

13 Agus ni thu faileanòir; 

d do obair grcis, rìomkack, ainn- 
eamh. e dà ghuaiìleachan, 

dà chlàr-guaUne. f criòs 

ainne.amh; obair ealanta, Eabh. 
g do'n stubh cheudna. h air 

an darna cìoìch. ' a rcir am 

breìth; a rcir an gir.ealacha. Eabh. 
1 clach-shnaidheadair . m an 

cur, an suidìieachadh. n fàìnnean, 
foìrean òir. 

91 E C S O D U S. 14 Agus dà shlabhruidh, a dh'bx 
f ìor-ghlan aig na cinn : ni thu iad 
o d&'obair fhighte, agus ceanglaidh 
tu na slabhruidhean fighte ris na 
failean : 

15 Agus ni thu uchd-èididh a' 
bhreitheanais le h-obair ealanta ; a 
rèir oibre na h-ephoid ni thu i : do 
òr, do ghorm, agus do chorcur, agus 
do scarlaid, agus do anart grinn 
toinnte ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, 
agus dà-fhilltea; rèis a fad, agus 
rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidh- 
eacbadh chlachb, eadhon ceithir 
sreathanc chlach ; a' cheud sreath, 
sardius, topas, agus carbuncul : so 
a' cheud sreath. 

18 Agus an dara sreath ; emerald, 
saphir, agus daoimein d . 

19 Agus an treas sreath ; ligur, 
agat, agus ametist. 

20 Agus an ceathramh sreath ; 
bcril, agus onics, agus iasper : cean- 
glar iad le h-òr 'nan suidheachadh. 

21 Agus bithidh na clochan ]e 
ainmibhchloinnIsraeil,a dhà dheug, 
a rèir an ainmeanna: le gearradh 
seulaidh, bithidh gach aon aca le 
h-ainm fèin a rèir an dà thrèibh 
dheug. 

22 Agus ni thuair an uchd-èididh 
slabhruidhean aig nacinn, a dA'obair 
ihightee dh' òr fìor-ghlan. 

23 Agus ni thu air an uchd-èididh 
dà fhàinne òir, agus cuìridh tu'n dà 
fhàinne air dà cheann na h-uchd- 
èididh. 

24 Agus cuiridh tu 'n clà shlàbh- 
ruidh fhighte òir 'san dà fhàinnè, a 
ta air cinnna h-uchd-èididh. 

25 Agus dà cheann eile na dà 
shlabhruidh f highte daingnichidh tu 
anns an dà fhail, agus cuiridh tu iad 
air mìribh-guailne na h-ephoid air 
a beulaobh. 

26 Agus ni thu dà fhàinne òir, 
agus cuiridh tu iad air dà cheann 
na h-uchd-èididh, 'san f hoir sin dith, 
a ta aig taobh na h-ephoid a stigh. 

27 Àgus ni thu dà fhàinne eiìe do 
òr, agus cuiridh tu iad air dà thaobh 
na h-ephoid, fnipe, làimh r'a cuid- 
toisich, fa chomhair a coi'-cheangal 
eile, os cionn crios rìomhach na 
h-ephoid. 

28 Agus ceanglaidh iad an uchd- 
èididh leis a fàinnibh, re fàinnibh 
na h-ephoid le h-èill f ghuirm, chum 
as gu'm bi i os cionncrios rìomhach 

a air a dàblachadh. b àlach 
ehloch. c sreudan. 

à diammd. Sasg. c thoinnte. 

f cordail : lace. Sasg. 
92 na h-ephoid, agus nach fuasglar an 
uchd-èididh o'n ephoid. 

29 Agus giùlainidh Aaron ainm- 
eanna chloinn Israeil ann an uchd- 
èididh a'bhreitheanais, aira chndhe, 
'nuair a thèid e steach do'n ionad 
naomha, mar chuimhneachan ann 
an làthair an Tighearn a ghnà. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd- 
èididh a' bhreitheanais, an Urirn 
agus an Tummim ; agus bithidh iad 
air cridhe Aaroin, an uair a thèid e 
sleach 'an làthair an Tighearna : 
agus giùlainidh Aaron breitheanas 
chloinn Israeil air a chridhe ann an 
làthaìr an Tighearn 'an còmhnuidh. 

31 Agus ni thufalluingnah-ephoi^ 
uile do ghorm. 

32 Agus bithidh toll 'na mullach, 
'na meadhons: bithidh foirh aice 
timchioll atuill a dh'obair fhighte, 
martholl lùiriche-màillich, a chum. 
as nach reubar i 

33 Agus gu h-iosal air a h-iomall 
ni thu pomgranata do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, air a 
h-iomall m'an cuaiit; agus cluig 
òir eatorra m'an cuairt : 

34 Clag òir agus pomgranat, clag 
òir agus pomgranat, air iomall na. 
falluinge m'an cuairt. 

35 Agus bithidh i air Aaron gu 
frithealadh : agus cluinnear afuaim, 
an uair a thèid e steach do'n ionad 
naomh 'an làthair an Tighearn, agus 
an uair a thig e mach ; a chum nach 
bàsaich e. 

36 Agus ni thu leachdi a dh' òr 
fìor-ghìan, agus gearraidh tu oirre 
cosmhuil re gearradh seulaidh, 
NAOMHACHD DO'JS TIGH- 
EARNA. 

37 Aguscuiridhtuiairèill ghuirm, 
agus bithidh i air a' chrùn-sagairt: 
air taobh beoil a' chrùn-sagairt 
bithidhi. 

38 Agus bithidh i air clàr eudaire 
Aaroin, agus giùlainidh Aaron cionta 
nan nithe naomha, a choisrigeas 
clann Israeil 'nan tiodhlacaibh 
naomha ùile : agus bithidh i àir clàr 
eudain 'an còmhnuidh, a chum as 
gu'm bi iad taitneach 'an làthair an 
Tishearna. 

39 Agus ni thu 'n còta le h-obair 
grèis a dh'anart grinn, agus ni thu'n 
crùn-sagairt a. dh'anart grinn, agus 
ni thu'n crios a dh'obair snàthaide. 

49 Agus do mhic Aàroin ni thu 
còtaichean, agus ni thu dhoibh 
criosan, agus boineidean ni thu 
dhoibh, air son giòir agus air sort 
maise. 

s toll a muìlaich 'na meadhon. 
h oir. i clàr, bonn ; bìàth. Eabh. C A I B. XXIX. 41 Agus cuiridh tu iad air Aaron 
ao bhràthair, agus air a mhic maille 
ris ; agus ungaidh tu iad, agus 
coisrigidh tu ind, agus naomhaichidh 
tu iad"; agusfrithealaidh iad dhomhs' 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

42 Agus ni thu dhoibh briogais 
anairt a dh'fholach' an nochdl : o'n 
leasruidh eadhon gus an slèisdean 
ruigidh iad. 

43 Agusbithidhiadair Aaron, agus 
air a mhic, an uair athig iad a-stigh 
do phàilliun a' choi'-thionail, no 
'nuaira thigiad amfagus do'n altair, 
a f hrithealadh 'san ìonad naomha ; 
chum as nach giùlain iad aingidh- 
eachd, agus nach faigh iad bàs : 
bithidh e 'na reachd sìorruidh dha 
fèin, agus d'a shliochd 'na dhèigh. 

CAIB. XXIX. 

AGUS so an ni a nì thu riu chum 
an coisrigeadh, gu frithealadh 
dhomhs' ann àn dreuchd an t-sag- 
airt: Gabh aon tarbh òg, agus dà 
reitbe guri ghaoidb, 

2 Agus aranneo-ghoirtichte, agos 
breacagan neo-ghoirtichte, coi'- 
measgtale h-oladìi,agus gearraganc 
neo-ghoirtichte, ungta le h-ola : do 
pblùrd a' chruithneachd ni thu iad. 

3 Agus cuiridh tu iad ann an aon 
bhascaid, agus bheir thuiad leat 'sa' 
bhascaid, maille ris an tarbh òg agus 
an dà reithe. 

4 Agus bheir thu Aaron agus a 
mhic gu dorus pàilliuin a' choi'- 
thionail, agus ionnailidhe tu iad le 
h-uisge. 

5 Agus gabhaidh tu an èididh, 
agus cuiridh tu ; n còta air Aaron, 
agus falluing na h-ephoid, agus an 
ephod, agus an uchd-èididh, agus 
criosraichidh tu e le crios rìomhach 
nali-ephoid. 

6 Agus ouiridh tu 'n crùn-sagairt 
air a cheann, agus an crùn naomh 
air a' chrùn-sagairt. 

7 Agus gabhaidh tu 'n oladh- 
ungaidh, agus dòirtidh tu air a 
eheann i, agus ungaidh tu e. . 

8 Agusbheir thu leatamhic, agus 
cuiridh tu còtaichean orra. , 

9 Agus criosraichidh tu iad le 
criosaibh ( Aaron agus a mhic) agus 
cuiridh tu na boineidean orra : agus 
is leosan dreuchd an t-sagairt le 
reachd bith-bhuan : agus coisrigidh 
tu Aaron agus a mhic. 

10 Agus bheir thu fa'near an 
tarbh a thoirt gu beulaobh pàilliuin 
a'choi'thionail : aguscuiridh Aaron 

a an lomnochduidh. b gun 

<jhò, gun aineamh. <= abhlain; 

wafers. Sasg. àmhin. 
« nighidh. agus a mhic an làmhan air ceann an 
tairbh. 

11 Agusmarbhaidhtu 'ntarbh 'an 
làthair an Tighearna, làimh re dorus 
pailliuin a' choi'thionail. 

12 Agus gabhaidh tu do f huil an 
tairbh,agus cuiridh tu i air adhairc- 
ibh na h-altarach le d'mheur, agus 
doirtidh tu 'n f huil uile aig bun na 
h-altarach. 

13 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile 
ta comhdachadh a' mhionaich, agus 
an scairt a ta os cionn nan àinean^, 
agus an dà àrag,agus an t-saill a ta 
orra, agus lòisgidh tu iad air an 
altair. 

14 Ach feoil an tairbh agus a 
sheicheh, agus aolach loisgidh tu le 
teine 'n taobh a muigh do'n champa .- 
is tubhartas"j>e&c&iàh e. 

15 Gabhaitìh tu mar an ceudna 
aon reithe, agus cuiridh Aaron agus 
a mhic an làmhan air ceann an 
reithe. 

16 Agus marbhaidh tu 'n reithe, 
agus gabhaidh tu fhuil, agus crath- 
aidh tu i m'an cuairt air an altair. 

17 A'gus gearraidh tu 'n reithe 'na 
mhìribh, agus nighidh tu mhionach, 
agus a chasan, agus cuiridh tu iad 
air a mhiribh, agus air a cheann. 

18 Agus loisgidh tu 'n reithe uile 
air an altair; is tabhartas-loisgte e 
do'n Tighearna; fàile cùbhraidh, 
tabhartas air a thoirt suas le teine 
do'n Tighearna. 

19 Agusgabhaidhtu'nreithe eile, 
agus cuiridh Aaron agus a ìnhic an 
làmhan air cèanri an reithe. 

20 'An sinmarbhaidh tu 'n reithe, 
agiis gabhaidh tu d'a fhuil, agus 
cuiridtì tu i air bàrr cluaise deis 
Aaroin, agus air bàrr cluaise deis a 
mhac, agus air ordaigi an làimhe 
deise, agus air ordaigan coise deise ; 
agus crafhaidh tu 'n fliu.il air an 
altair m'an cuairt. 

21 Àgus gabhaidh tu do'n fhuil a 
ia air an altair, agus do'n oladh- 
ungaidh, agus crathaidh tu iad air 
Aaron, agus air èididh, agus air a 
mhic, agus air èididh a mhac maille 
ris : agus coisrigear e fèin, agus 
èididh, agus a mhic, agus èididh a 
mhac maille ris. 

22 Mnr an ceudna gabhaidh tu 
do'nreithe an t-saill, agus bun an 
earbuill, agus an t-saill a ta còmhd- 
achadha'mhìonaich.agus scairt nan 
àinean, agus an dà àra, agus au 
t-saill a ta orra, agus an slinnean 
deas ; oir is reithe coisrigidh e : 

23 Agus aon bhuilionn 1 arain, 

f àe, grùan. s àrainn. h a sheice. 
i ardoig. 1 mhuilionn. 

93 £ C S O D L : S. agus aon bhreacag arain le b-ola, 
agus aon ghearrag a bascaid an arain 
neo-ghoirtichte a ra 'n làthdir an 
Tighearna. 

24 Axus cuiridh tu iad uile ann 
an làmhan Aaroin, agns aun an 
làmhan a mhac i aaus luaisgidh tn a 
iad mar thabhartas-luaisgte 'an 
làthair an Tighearna. 

25 Agus gabhaidhtu iad bhàrr an 
làmh, agus loisgidh tu iad air an 
altair mar thabhartas-loisgte, chum 
faile cùbhraidh 'an làthair an Tigh- 
earna : is tabhartas e air a thoirt 
suas le teine do' n Tighearna. 

26 Agus gabbaidh tu 'n t-uchd o 
reithecoisrigidh AaToin, agusluaisg- 
idh tu e mar thabhartas-luaisgte "an 
làthair an Tk'hearna : agus bithidh 
sin agadsa mar chuibhrionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an 
tabhartais-luaisgte, agus slinnean 
an tabhartais-thogta, a chaidh luasg- 
adh, agus a thogail suas do reithe 
a' choisrigidh, eadhon do 'n rd sin 
a's le h-Aaron, agus do'n ni sin a 
hhnineas d'a mbic. 

28 Agus bithidh e le h-Aaron^ 
agus le mhicle reachd bith-bhuan, o 
chloinn Israeil ; oir is tabha: tas- 
togta e : agus bithidh e 'na thabh- 
artas-togta o chloinn Israeil do 
iobairtibh an tab'nartasan- sith, 
eadhon an tabhartas-togta d'onTigb- 
earna. 

29 A*us is le mic Aaroin èididh 
naomha-san 'na dhèigh. gu bhi air 
an ungadh innte, agus gu bhi air an 
coisrigeadh innte. 

30 iSeachd laithean cuiridh esan 
d'amhicair i, a bhios 'na shagart 
J na àite, a thèid a stigh do phàilliun 
a' choi'-thionail, a fhrithealadh 'san 
ionad naomha. 

31 Agus jjabhaidh tu reithe a' 
choisrigidh, agus bruichidh tu f heoil 
•'san ionad naomha. 

32 AgTB ithidh Aaron agus a mbic 
feoil an reithe, agu» an t-aran a ta 
'sa' bhascaid, aig doms pàilliuin a' 
choi'-thionail. 

33 Aaus ithidh iad r.a nithe sin 
leis an d'rinneadh an rèite c, chum 
an coisri?eadh ar/usia naombachadh : 
ach cha 'n ith coigreach dhiubh, do 
bhri' gu bheil iad naomha. 

34 Agus ma dh'f hàgar a' bheag a 
dh'fheoil a' choisrigidh, no bheag 
tìo'a aran, gus a' mhadai'nn; 'an sin 
loisgidh tu 'm fuighealld le teine : 
cha 'n ithear'e, do bbri, gu bheil e 
Hàomha. 

a crathaidh tu a nutin agus a nall. 
>< buinidh e dh' Aaron. e rtulhtf, 
sith. d fuighleach. 

94 35 Agus ni thu mar so re h-Aaron. 
agus r'a mhic, a rèir nan uile nithe 
a dh'àithn mise dhuit : seachdlaith- 
ean coisrigidh tu iad. 

35 Agus bheir thu seacbad gach 
là tarbh og mar thabhartas-peacaidh, 
chum rèitee; agus glanaidh tu 'n 
altair an uair a ni thu rèite aira son, 
a.us ungaidh tu i chum a naomh- 
acbadh. 

37 Seachu laithean ni thu rèite 
eir son na h-altarach, agus naomh- 
aichidh tu i; agus bithidh i 'aa 
h-altair ro naomha: gach ni a 
bheanas ris an altair, naomhaichear 
e. 

38 Agus so an ni a bheir thu 
seachad air an altair ; dà uan a 
dh'aois bliadhna, o là gu là 'an 
còmhnuidh. 

3J Aon uan bheir thu seachad 'sa-' 
mhadair.n ; a/us an t-uan eile bheir 
thu seachad nu fheasgar. 

40 Agus maille ris an aon uan an 
deicheamh cui* do phlùr minf 
raeasgta leis a' cheathramh cuid do 
hin a dh'ola bhrùite ; asrus an ceath- 
ramh cuid do hin a dh'f hion, mar 
thabhartas-dibhe. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu 
seachad mu fheasgar, agu.s ni thu 
ris arèir tabhartais-bidhe na maidne, 
agus a rèi r a tabhartais-dibhe, mar 
fhàile cùbbraidh, tabhartas air a 
thoirt suas le teine do'n Tigheaina. 

42 Bithidh so 'na thàbhartas- 
loisgte bith-bhuans air feadh bhur 
ginealacha, aig dorus pàilliuin a' 
choi'-thionail ; an làthair au Tigh- 
earna, far an coincich mise sibh, a 
labbairt riut-sa 'n sin. 

43 Agus 'an sìn coinnichidh mise 
clann Israeiì, agus naomhaichear am 
pàilHim le m' ghloir. 

44 Agus naomhaichidhmi pailliun 
a' choi'-thinnail, agus an altair i 
naomhaichidli mi mar an ceudna 
Aaron agus a mhic, su frithealadh 
dhomh ann an dreuchd an t-sagairt. 

45 Agus gabhaidh mi comhnuidh 
'am measg' chloinn Israeil, agus 
bithidh mi'm Dhia aca. 

46 Agus bithidh fios aca gur mise 
an Tighearn aa Dia. a tkug a mach 
iad a talamh na h-Eiphit, a chum 's 
gu'n gabh mì comhnuidh 'nam 
measg : Is mise an Tierhearn an Dia. 

CAIB. XXX. 

AGUS ni thu altair a loscradh 
tùis oirre; do f hiodh sitim ni 
thu i : 

2 Làmb-choille a fad, agus làmh- 

e gv. sXothachidh. f do mhin 

mhin a' chruinn*achd. s 'nagna- 
ofrail loisgte. C A I B. XXX. choille a leud (ceithir-chearnach 
bithidh i) agus dà làmh-choille a 
h-airde : bithidh a h-adhairceau 
do'n ni cheudna. 

3 Agus còmhdaichidh tu thairis i 
le h-òr fìor-ghlan, a mullach, agus 
a taobhana m'an cuairt, agus a 
li-adhaircean : agus nithu dh'i coron 
òir m'an cuairt. 

4 Agus dà fhailhheig òir ni thu 
dh' i fuidh a coron; aig a dà oisinn 
ni thu iad, air a dà thaohh : agus 
bithidh iad 'air son àiteachan do na 
bataibh chum a giùlan leo. 

5 Agus ni thu na bataichean do 
fhioiìh sitim, agus còmhdaichidh tu 
thairis iad le h-òr. 

6 Agus cuiridh tu i fa chomhair 
an roinn-bhrat, a ta làimh re àiic na 
fianuis, air beulaobh cathair na 
tròcair, a ta os cionn na fìanuis, far 
an coinnich mise thu. 

7 Agnsloisgidh Aaron tùis chùhh- 
raidh oirre gach madainn ; an uair 
a dkeasaicheas e na lòchrain, loisg- 
idh e tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aaron na 
lòchrainmu fheasgar, loisgidh e tùis 
oirre ; tùis bhith-bhuan 'an làthair 
an Tighearn, air feadh bhur gineal- 
acha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach 
'sam bith oirre, no ìobairt-loisgte, 
no tabhartas-bidhe ; ni mò dhòirteas 
sibh tabhartas-dibhe oirre. 

10 Agus ni Aaron rèite air a 
h-adhaircibh aon uair 'sa' bhliadhna 
le fuil ìobairt-pheacaidh na rèite : 
aon uair 'sa' bhliadhna ni e rèite 
oirre, air feadh bhur ginealacha : 
tha iro naomha do'n Tiàhearna. 

11 Agus labhair an Tigheama re 
Maois, ag ràdh, 

12 'Nuair a ghabhas tu cunntas 
chloinn Israeil a rèir an àireimh ; 
'an sin bheir gach duine dbiubh 
èiric air son anama do'n Tighearna, 
'nuair a dh'àirmheas tu iad ; a chum 
nach ,bi plàigh 'nam measg, an uair 
a dh'àirmheas tu iad. 

13 So bheir iad uatha, gach aon 
a thèid seachad nam measg-san a 
dh'àirmhear ; Ieth seceil a rèir seceil 
an ìonaid naomha ('se secel fichead 
gerah) leth seceil mar thabhartas 
do'n Tighearna. 

14 Bheir gach aon a thèid seachad 
'nam measg-san a dh'àirmhear, o 
fhichead bliadhn' a dh'aois agus os 
a cheann, tabhartas do'n Tigh- 
earna. 

15 Cha d'thoir an saibhir tuilleadh, 
agus cha d'thoir am bochd ni 's lugha 
na leth seceil, an uair a bheir iad 

a a h-uachd r gus a sliosan. tabhartas do'n Tighearna, a dhean- 
amh rèite air son bhur-n-anmanna. 

16 Agus gabhaidh tu airgiod na. 
rèite o chloimi Israeil, agus cuiridh 
tu airlethb e fa chomhair seirbhis 
pàilliuin a' choi'thionail ; agus bith- 
idh e 'nachuimhneachan do chloinn 
Israeil 'an làthair an Tighearn, a 
dheanamh rèite air son bhur n-anm- 
anna. 

17 Agus labhair an Tighearna r-e 
Maois,ag ràdh, 

18 Ni tha mar an ceudna soith- 
each-ionnlaid a d/i'ùmha, agus a 
chas a tf/t'ùmha, chum ionnlaid : 
agus cuiridh tu e eadar pàilliun a' 
choi'-thionail agus an altair, agus 
cuiridh tu uisge ann. 

19 Agus ionnailidh Aaron agus a 
mhic an làmhan as, agus an cosan. 

20 'Nuair 'a thèid iad a steach do 
phàilliun a choi'-thionail, ionnailidh 
siad iad fèin le h-uisge, chum as 
nach bàsaich iad : no 'nuair a thig 
iad am fagus do'n altair a fhrith- 
ealadh, a losgadh tabhartais a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearna. 

21 Agus ionnailidh iad an làmhan 
agus aa cosan, a chum nach bàsaich 
iad : agus bithidh e 'na ordugh bith- 
bhuan dhoibh eadhon dha fèin agus 
d'a shliochd air feadh anginealacha. 

22 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit fèin mar an 
ceudna spiosraidli thaghta do mhirr 
fìor-ghlan, cùig ceud secel, agus do 
chanal cùbhràidh a leth uiread, 
eadhon dà cheud agus leth-cheud 
secel, agus do chalamus cùbhraidh 
dà cheud agus leth-cheud secel. 

24 Agus do chasia cùig ceud se.cel 
a rèir seceil an ionaià naomha, agus 
hin do oladh a' chroinn-olaidh. 

25 Agus ni thu dheth oladh-ung- 
aidh naomha, oladh-ungaidh coi'- 
measgta rèir ealadhain an lèigh c ; 
bithidh i 'na h-oladh - ungaidh 
naomha. 

26 Agns ungaidh tu pàilliun a' 
choi'-thionail leatha, agus àirc na 
fianuis. 

27 Agus ambordagus ashoithich- 
ean uile, agus an coinnleir agus a 
shoithichean, agus altair na tùise. 

28 Agus altairnah-ìobairt-loisgte 
agus a soithichean uile, agus an 
soitheach-ionnlaid agus a chas. 

29 Agus naomhaichidh tu iad, a 
chum as gu'm hi iad ro-naomha: ge 
b'e ni a bheanas riu, bithidh e 
naomha. 

30 Agns ungaidh tu Aaron agus a 

b orduichidh tu, builichidh tu. 
c seòltachd an lusragain. 

95 E C S O D U S. mhic, agus eoisrigidh tu iad, gu 
frithealadh dhomhs' ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

31 Agus labhraidh tu re cloinn 
Israeil, ag ràdb, Bithidh so 'na 
oladh-ungaidh naomha dhomhsa, air 
feadh bhur ginealacha. 

32 Air feoil duine cha dòirtear i, 
sri mò a ni-sibh a leithid a rèir a 
measgaidh :' & ta i naomha, agus 
naomha bithidh i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasgas vi 
cosmhuil ria, agus ge b'e neach a 
chuireas a' bheag dhith air coig- 
reach, gu deimhin gearrar as e o 
shluagh. 

34 Àgus thnhhairt an Tighearna 
ri Maois, Gabh dhuit spiosraidh 
chubhraidh, stacte, agus onicha, 
agus galbanum : spìosraidh chùbh- 
raidhmaille ri tùis fhior-ghloin : do 
gach aon diubh bithidh an t-aon 
tomhas. 

35 Agus ni thu boltrschan deth, 
air a dheanamh suas arèir ealadhain 
an lèigh, coimh-measgta, fìor ghlan, 
naomha. 

36 Agus bruthaidh 1u cuid deth 
ro-inhìn, agus cuiridh tu cuid deth 
fa chomhair na fìanuis ann am pàill- 
iun a' choimhthionail, far an coinnich 
mise thu: ro naomha bithidh e 
dhuibh . 

37 Agus am boltrachan a ni thu, 
cha dean sibb a leithid duibh fèina 
rèir amheasgaidh : bithidh e dhuitse 
naomha do'n Tighearna. 

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a 
ghabhail fàiie uaith, gearrar as e o 
shluagh. 

CATB. XXXI. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Feuch, ghairm mi air ainm, 
Besaieel mac Uri, mhic Hur, do 
thrèibh ludaih : 

3 Agus lìon mi e le spiorad Dhè, 
ann an gliocas, agus ann an tuigse, 
agus ann an eòlas, agus anns gach 
uìle ghnè oibre, 

4 A dhealbhadha oibre ealanta, a 
dh'oibreachadh ann an òr, agus ann 
an airgiod, agus ann an ùmha, 

5 Agus ann an gearradh chloch a 
chum an ceangal/agus ann an gear- 
radh fiodha, a dh'oibreachadh anns 
gach uile ghnè oibre. 

6 Agus mise, feur.h, thug mi 
seachadmailleris Aholiab mac Ahis- 
amaich do thrèibh Dhan; agus ann 
an cridhe gach neach a ta glic- 
chridheach chuir mi gliocas, agus ni 
iad gach ni a dh'àithn mi dhuit : 

7 Pàilliun a' choirahthionail, agus 

a a thùr. 

96 àirc na fianuis, agus cathair na 
tròcair a ta oirre, agus uile uidheam t» 
a' phàilliuin, 

8 Agus am bord agus uidheam, 
agus an coinnleir fior-gblan le 
uidheam uile, agus altair na tùise, 

9 Agus aìtair na h-ìobairt-loisgte 
lè h-uidheamuile,agusansoitheach- 
ionnlaid agus a chas, 

10 Agus èididhc na seirbhis, agus 
èididh naomha air son Aaroin an 
t-sagairt, agus èididh a chuid mac, 
gu frithealadh ann an dreuchd an 
t-sagairt, 

11 Agus an oladb-ungaidh, agus 
tùis chubhraidh air son an ionaid 
naomha; a rèir nan uile nithe 
dh'àithn mi dhuit, ni iad. 

12 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

13 Labhair thusa mar an ceudna 
ricloinn lsraeil,ag ràdh, Gu deimhin 
coim.hididh d sibh mo shàbaidean-sa : 
oir is comhara sin eadar mise agus 
sibhse, air feadh bhur ginealacha ; 
chumas gu'm bi fios agaibh gur mise 
an Tighearn, a naomhaicheas sibh. 

li Coimhididh sibh, uime sin, an 
t-sàbaid, oir a ta i nanmha dhuibh. 
Esan a thruailleas c i, cuirear gu 
cinnteach gu bàs e : oir gach neach 
a ni obair oirre, gearrar an t-anam 
sin as o mheasg a shluaigh. 

15 Sè laithean feudar obair a 
dheanamh ; ach san t-seachdamh ta 
sàbaid fhois,naomhado'nTighearna: 
gach neach ani obairairlà nasàbaid, 
cuireargu cinnteach gu bàs e. 

16 Uime sin, coimhididh clann 
Israeil an t-sàbaid, a ghleidheadh na 
sàbaid air feadh an ginealacha, mar 
c h oi mh ch e an gal t s ì orr ui dh . 

17 Eadar mise agus clann Israeil 
is comhar' i a chaoidh'; oir ann an 
sè laithibh rinn an Tighcarna na 
neamhan agus an talamh, agus air 
an t-seachdamh là sguir e, agus 
ghabh e fois. 

18 Agus thug e do Mhaois, an 
uair a sguir e do labhairt ris air 
shabh Shinai, dà chlàr na fianuis, 
clàir chloiche, sgriobhta le meur 
Dhè. 

CAIB. XXXII. 

AGUS an uair a chunnaic an 
sluagh gu'n d'rinnMaois moille 
ann an teachd a nuas as an t-sliabh, 
chruinnich iad iad fèin gu h-Aaron, 
agus thubhairt iad ris, Eirich suas, 
dean dhuinne dèe a thèid romhainn, 
oir a thaobh a' Mhaois so, an duine 
a thug a nios sinn a talamh na 

b airneis. c eudach. 

d (jleidhidh. e mhi-naomhaicheas. 
f chunnradh, chùmhnant. CAIB. 

h-Eiphit, cha 'n'eil fhios againn 
ciod a thàinig aira. 

2 Agns thubhairt Aaron riu,Bris- 
ìhhb dhibh na cinas-t hailean òir a 
ta ann an cluasaibh bhur ban, bhur 
raac, .agiis bhur nigheana, agus 
thu°a.bh a rn' ionnsuidhs' iad. 

3 Agusbhris aiiskiagh uile dhiubh 
na cluis-fhailean oir a bha 'nan 
cluasaibh, agusihug iad gu h-Aaron 
iud. 

4 Aafus gbabh e iad as an làimh ; 
agus ckum se e le inneal-gearraidh c, 
'n dci_.li dha laogh leaghta d'.ean- 
amli clheth, acrus thubhairt iad, Sin 
do dhèe, o Israel, a thug a nios thu 
a talamh ua h-Eiphit. 

•5 Àgtù an uair a chunnaic Aaron 
e, thcg e altair fa 'chomhair, agus 
tnug Aaron gairm, agus thubhairt e, 
Is lù. feisdJ am màireach do'n Tigh- 
earna. 

6 Agus dh'èirich iad suas gu moch 
air aa tà màireach^, agus thug iad 
suas tabhartais-loiss:te, agus thusr 
iad leo tabhartais-sitìi : acjus shuidh 
an sluagh sios a db'itheadh agus a 
dh'òì, agus dh'èirich iad suas gu 
■sùgTadhf. 

7 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Iinich, falbb sios ; oir thiuaill 
do shluagh, athug thumach a talamh 
na h-Eiphit. iad ft in. 

R Chlaon iad gu grad o'n t-slighe 
a dh'àithn mise dhoibh: Tinn iad 
dhoibh fèin lao_:b. leaghta; agus 
JÌ:;n iad aoradh dha, agus thug iad 
suas ìobairtean dha. agus thubbairt 
iad, Sin do dhèe. o lsrael, a thug a 
nios thu a talamh na h-Eiphit. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois. Chunnaic mis' aa sluash so, 
agus feuch, is sluagh Tag-mhuin- 
ealach z iad. 

10 A nis, uime sin, leig leam, 
agus lasaidh mo choriuich 'nan agh- 
aidh, a<rus claoidbidh mi iad : agus 
ai mi dhiotsa cinneach mùr. 

11 Agus ghuidh Maois air an 
Tighearn a Dhia, agus thubhairt e, 
C'ar son, a Thighearn, a 1a tìo 
ehorruich a' lasadh an ashaidh do 
shluaigh, a thug thu mach a ta.amh 
na h-Èiphit, le cumhachd mor, agus 
le làimh thrèin? 

12 C'ar soua labhradh nah-Eiph- 
itich, ag ràdh, Le droch rùn thug e 
mach iad, a chum am marbhadh sna 
t)eanntaibh, asus an claoidh bhàrr 
aghaidh na talmhainn? Pill o d' 

a ciod is cor dha. t> Bristibh. 
c inneal-breacaidh, inneal-du.alaidk. 
d /eiKj cuirm. e an /a'r na 

mhuireack. f mireadk, cluiche, 
cUasadkd. 3 cruaidh-mhuineulack « XXXII. 

chorruich ghairg, agus erabh aith- 
rcachas do'n olc so an aghaidh do 
shluaigh. 

13 Cuimhnichair Abraham, Isaac, 
agus Israel, do sheirbhisich, d'an 
d thug thu mionr.an ort fèin, agus 
r'an d'thubhairt thu, Ni mi bhur 
sliochd lionmhor mar reulta nèimb, 
acrus am fearann so uile, m'an do 
labhair mi, bheirmi d'a*r sliochd-sa, 
agus sealbhaichidh iad e gu sior- 
ruidh. 

14 Acrus ghabh an Tighearn aith- 
reachas do'n olc a thubhairt e gu'n 
deanadh e air a shluagh. 

15 Agus thionndaidh Maois, agns 
chaidh e sios as an t-sliabh, agus dà 
chlàr na fianuis na làimh: bka na 
clàir strrìobhta air an dà thaobh ; air 
an taobh so, agus air an taobh ud 
eile bka iad sgriobhta. 

16 Agus b'iad na clàir obair Dhè, 
agus 6'e 'n sgriobhadh sgriobhadh 
Dhè, gearria air na clàraibh. 

17 Agus chuala Iosua toirm an 
t-sluaigh an uair a rinn iadgàirh, 
agus thubhairt e ri Maois, Tka toirni 
chogaidh sa' champ. 

18 Agus thubbairt e, Cha'ne guth 
dhaoin' a' deanamh gàir air son na 
buadha. cha mhò is e guth dhaoine 
ag èigheacha chionngu'n d'thugadh 
buaidh orra.ac/. toirm luchd-gabbail 
ciuil a ta rui a' cluinntinn. 

19 Agus co luath 'sa thàinig e 'm 
fagus cto'n champ, chnnnaic e'n 
laogh, agus au daunsa: agus las 
corruich Mhaois, agus thilg e na 
clàir as a làimh, agus bhris e iad 
aig bun an t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rlnn 
iad, agus loisg e san teine e, agus 
mheil e gu srnùri e, agus chrath e 
air an uisge e, agus thug e air 
cloinn Israeil òl dheth. 

21 Agus thubhairt Maois ri 
h-Aaron, Ciod a rinn an sluagh so> 
ort, gu'n d'thug thu peacadh co mòr 
orra ì 

22 Agns thubhairt Aaron, IVa. 
lasadh fearg ni« thighearnà: is 
aithne dhuit au sluagh, gu'm bheil 
iad so-aomaidh a uh'ionnsuidh an 
nilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean 
dhuinn dèe, a thèid romhainn^ oir a 
tliaobh a' Mhaois so, an duine a thug- 
a mach sinn a talamh na h-Eiphit, 
cha 'n f hios duinn ciod a tbàinig air. 

24 Agus thubhairt mi riu, Gacb* 
neach aig am bheil a' bheag a 
(ih'or,briseadh e dheth e: agus thng 
iad dhomh e, agus thilg mi san teùrs 
e, agus thàinig amach artlaogh so». 

h iolac'i, i fà<Jar E C 8 O f> V S. 2-5 Agus an uair a chunnaic Maois 
gu'n robh an sluagh rùisgte*, 'oir 
rùisg Aaron iad a chum an r.àire am 
measg aa r.aimhde,; 

26 An sin sheas Maois ann an 
geatadh b a' cbaimp, agns thubhairt 
e, Co tha leis anTighearna? trt?'sr- 
evzrf/f em'ionnsuidhsa. Agus chruinn- 
ich mic Lebhi uile d'a ionnsuidh. 

27 Asrus thubbart e riu, Mar so 
tha "n Tighearna Dia Israeil ag ràdh, 
Cuireadh gacb duine agaihh a chla- 
idheamh air aleisc, agus rachaibh a 
steach agus a mach o gheala gu 
geatadh air feadh a' chaimp. agus 
marbhadh gach duine agaibh a 
hhràthair, agus gach duineachomp- 
anach, agus gach duine a choimh- 
earsnach. 

28 Agus rinn clann Lebhi a rèir 
focail Mhaois: agus thuit do'n 
t-slua»h san Ià sin mu thimchioll 
thri mìle t'ear. 

29 Oir thubhairtMaois, Coisrigibh 
sibh fèin an diugh do'n Tighearaa, 
eadhon gach duine air a mbac, agus 
air a bhràthair; a chum as gu'm 
builichd e oirbh beannachadh airan 
là 'n diugh. 

30 Agus airanlàmàìreach,thubb- 
airt Maois ris an t-sluagh, Pheac- 
aich sibh peacadh mhr : agus a nis 
thèid mise suas a dh'ionnniidh an 
Tighearn, a dh'fheuchainn an dean 
mi reite air son b'mr peacaidh. 

31 Agu= phill Maois a db'innn- 
suidh an Ti/hearn. agus thubhairt 
e, Och! pheacaicb an sluagh so 
peacadh mor. arus rinn iad dhoibh 
fèin dèe oir ! 

32 G'dheadh a nis, ma's toil leat. 
matb dhoibh am peacadh; ach mur 
tnath, dubh mise, guidheam ort, a 
mach as do leabhar a sgrìobh thu. 

33 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Ge b'e a pheacaich a'm' 
aghaidh, esan dubhaidh mi mach as 
mo leabhar. 

34 Uime sin a nis imich, treòraich e 
an sluasrh a chum an ionaid mu'n 
do labhair mi riut; feuch, theid 
m'aiugeal romhad: gkìheadh, san 
là am fiosraich mi, leànaidh mi 
am peacadh orra. 

35 Arus chlaoidhf an Tigheam 
an sluagh, a chionn gu'n d'rinn iad 
an laogh?, a rinn Aaron. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS thubhairtan Tighearna ri 
Maois, lmich, falbh suas as so, 

a lomnochd. b dorus. 

< a Itlh-taobh. à gu'm buruifj. 

e thoir leat. f bhuail. Eabh. 

z air son an aoraidh, a rinn iad <io'n 
laogh. 
93 thu fein agus an sluagh, a thug thu 
machatalamhnah-Eiphit, adh'ionn- 
suidh na tire a mhionn.aich mi do 
Abraham. do Isaac, agus do Iacob, 
ag ràdh, Do d' shlioctidsa bheir mi 
e; 

2 Aguscuiridhmi aingeal romhad ; 
a?us fuadaichidh mi mach an 
Canaanach, an t-Amorach, agus an 
t-Hiteach, agus am Peridseach, 
agus an t-Hibheach, agus an le- 
bu^ach : 

3 A dh'ionnsuidh fearainn a ta 
sruthadh le bainne agus mil : oir 
cha d'thèid mi suas a'ci' mheasg h, 
oir is sluagh rag-mhuinealach thu; 
an t-eagal gu'n claoidh mi thu san 
t-slighe. 

4 Àgus an uair a chual' an sluagh 
an droch sgeul so, rinn iad bron; 
agus cha do chuir duine sam bith 
air a bhreaghacbdi. 

5 Oir thubhairt an Tijrhearna ri 
Maois, Abair ri cloinn lsraeil. Is 
sluat'h rag-mhuinealach sibh : ann 
amplatha! thèidmisuas 'narmeasg, 
agus claoidhidh mi sibh : a nis uime 
sin cuiribh dhibh bhur brèaghachd^ 
a chum as gu'm bi fios agam ciod à 
ni mi ribh. 

6 Azas rùisg clann Israeil am 
brèaghachd dhiubh làimh ri sliabh 
Horeb. 

7 Agus ehaba Maois am pàilliun «n. 
agus shuidh.ch e 'n taobh a rnach 
do'n cbamp e, fad' o'h champ, agus 
thug e pàilliun a' choimhthionail 
mar ainm air. Agns na lorg sin, 
chaidh gach neach a bha 'g iarraidh 
anTighearna mach do phàilliun a' 
choimhthionail, a bha 'u taobh a 
muigh do'n champ. 

8 Agus an uair a chaidh Maois a 
mach do'n phàilliun, db'èirich an 
sluagh gu Ièirsuas, agus sheas gach 
duine a^g dorus a bhùtha, agus 
dh'amhairc iad an dèizh Mhaois gus 
an deachaidh e stigh do'n phàiIliuH. 

9 Agus an uair a chaidh Maois a 
stisrh do'n phàilliun, thàinig am 
meall" neoil a nuas, agus stieas e 
aiz dorus a' phàilliuin, agus labhair 
«t? Tigheama ri Maois. 

10 Àgus chunnaic an sluagh uile 
am meall neoil na sheasamh aig 
dorus a' phàilliuin : agns dh'èirich 
an sluagh uile suas, agus rinu iad 
aoradh, gach duine ann an dorus a 
bhùtha. 

11 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois aghaidh rc h-aghaidb, mar a 

h a'd' mheadhon. ' eudach 

rìomhach. 1 mionaid, tiota, 

athghaoraid. m bùth. Eabh 

n column, pillar, Sasg. C A I B. XXXIV. labhras duine r'a charaid. Agus 
phill e rìs do'n chainp; ach cha 
deachaidh a sheirbhiseach Iòsua, 
ìnac Nun, duine òg, a mach as a' 
phàilliun. 

12 Agus thubhairt Maois ris an 
Tighearna, Feuch, a ta thu 'g ràdh 
rium, Thoir suas an sluagh so : agus 
cha d'thug thu fios domh cochuireas 
tu rnaille rium. Gidhea.lh thubh- 
airt thu, 'S aithne dhomh thu air 
t'ainm, agus mar an ceudna fhuair 
thu deagh-gheau a'm' shùilibha. 

13 A nis uinie sin, guidheam ort, 
ma fhuair mi deagh-gheau a'd' 
shùilibh. nochd dhomh do shlighe, 
a chum as gu'm bi aithne agam ort, 
agus gu'm faigh mi deagh-gheana'd' 
shùilibh, agus measb gur e 'n cinn- 
each so do shluagh-sa." 

14 Agus thubhairt e, Thèid mo 
làthaireachdc Uat, agus bheir mi 
fois dhuit. 

15 Agus thubhairt e ris, Mur 
d'thèiddo làtbaireachd maille ruinn, 
na d'thoir suas sinn a so : 

16 Oir ciod e leis an aithnichear 
ann an so, gu'n d'fhuair mise agus 
do shluagh deagh-ghean a'd' shùil- 
ibh? Nach ann le d' dhol maille 
ruinn? Mar so dealaichear sinn, 
mise agus do shluagh, o gach uile 
shluagh a ta air aghaidh na tal- 
mhaiuu. 

17 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, An ui so mar an ceudna a 
thubhairt thu, nì rnise; oir fhuàir 
thu deagh-gheana'm' shùilibh, agus 
is aithne dhomh thu air t'ainm. 

18 Agus thubhairt esaa, Foillsich 
dhomh, guidheam ort, do ghlò-Ir. 

19 Agus thubhairt e, BÌieir mi air 
mo mhaitheas uile dol seach a'd' 
làthair <i, asus gairmidii mi ainm an 
TIGHEARN a'd' fhianuis; agus 
bilhidh mi gràsmhor dhasan d'am bi 
mi gràjmhor, agus nochdaidh mi 
tròcair dha-san d'an nochd mi 
tròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha'n f heud 
ihu m'aghaidhs-' fhaicinn; oir cha 
'n fhaic duine air bith mise, agus e 
beo e. 

21 Agus thubhairt an Tighearna, 
Feuch, tha àite làimh rium, agus 
sèasaidh tusa air carraig f : 

' 22 Agus an uair abhios mo ghlòir 
a' dol seachad, an sin cuiridh mi 
thu ann an sgoltadh do'n charraig, 

a taitneachd a'm' shealladh. 
bfaic. Eabh. c m'aghaidh. Eabh. 
d gabhail seach romhad. e cha'n 
vrrain duin' air bith mise fhaicsinn, 
agus a bhi beo. f air a' 

chreig sin. agus còmhclaichidh mi le m' làimh 
thu gus an d'thèid mi seachad. 

23 Agus bheir mi air falbh mo 
làmh, agus chi thu mo chùlaobh; 
ach cha'n f haicear m'aghaidh. 
CAIB. XXXÌV. 

AGUS thubhairt an Tighearaa rì 
Maois, Snaidh dhuit fèin dà 
chlàr chloiche cosmhuil ris na ceud 
chlàir ; agus sgrìobhaidh mis' air 
naclàirs/'re nafocail, a bha air na 
ceud chlàir a bhris thu. 

2 Agus bi deass sa' mhaduinn, 
agus thig a nìos sa' muaduinn do 
shliabh Shin?.i, agus nochd thu fèin 
an sin dhomhs' air mullach an 
t-slèibh. 

3 Agus na d' thigeadh duine sam 
bith a nìos maille riut, agus na 
faicear duine san t-sliabh uile, agus 
na h-ionaltradh na treudàn no'm 
buar h fa chomhair an t-slèibh sin. 

4 Agusshnaidh e dà chlàr chloiche 
cosmhuil ris na ceud chlàir ; agus 
dh'èirich Maois suas, gu moch sa' 
mhaduinn, agus chaidh e suas do 
shliabh Shinai, mar a ùh'ùithn an 
Tigheama dha, agus tbug e leis na 
làimh an dà chlàr chloiche. 

5 Agus thàinig an Tigheavna nuas 
ann aa neul, agns sheas e maille ris 
an sin; agus ghairm e air aiurn an 
Tighearna. 

6 Agus chaidh an T'.ghearna 
seachadi fa 'chomhair, acrns ghairm 
e, AN TIGHEARN A. AN TIGH- 
EARNA DIA, iochdmhor agus 
grasmhor, fad-fhulangach, agus 
pailt' ann an caoimhneas • agus am 
firinn, 

7 A' gle ; dheadh tròcair do mhìlt- 
ibh, a' mathadhm aingiuheachd agus 
eusaontais,agus peacaidh, agus nach 
saor air aon dèigh an cìontach; a? 
leantuinn aingidheachd nan aith- 
reacìian air a' chlcinn, agus air cloinn 
na cloinne, air antreas" agus air a' 
cheathramh gìnealach. 

8 Agus rinn Maois deifirp agus 
chrom e 'cheann ri lar, agus rinn e 
aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma fhuàir mi 
nis deagh-ghean a'd' shùilibh, O 
Thighearna, rachadh mo Thigh- 
earna, guidheam ort, 'nar measg, 
(oir is sluagh rag-mhuinealach iad,) 
agus math dhuinn ar n-aingidheachd 
agus ar peacadh, agus gabh sinn 
mar t'oighreachd fèin. 

10 Agus thubhairt e, Feuch, ni 

s ullamh. k na caoraich no 

'n crodh. ' seuch. 

1 tròcair. m a 'maitheamh : a' 

toirt air falbh aingidheachd. Eabh. 
n yu nuig an treas. o cabhag. 

F2 99 £ C S O D U 'S. mise coimhcheangal : ann anlàthair 
do shluaigh uile ni mi nithe iongant- 
ach, nithe nach d'rinneadh an leitbid 
air an talamh tiile, no ann an aon 
chinneach : agus chi an sluagh uile, 
am measg am. bheil thu, obair an 
Tìghearna: oir is nì uamhasacb. a 
ni mise riùt. 

11 Coimhid tliusa an ni a tha mi 
'g àithneàdh dhuitan diugh : Feuch, 
fuadaìchidh mi mack a "romhad an 
t-Amorach, agus an Ganaahacb, agus 
an t-Hiteach, agus am Peridseach, 
agus an t-Hibheach, agus an Iebus- 
ach. 

12 Thoir an aire dhuit fèin, an 
t-eagal gu'n dean thu coimheheangal 
ri lnchd-àit'eaehaidh na tìre, d'ara 
bheil thu do!, an t-eagal gum bi e na 
ribeadh a'd' mlieadhon. . 

13 Ach sgriosaidh sibh an al!air- 
ean, agus brisidh sibh an dealbhan, 
agus gearraidh sibh sìos an doir- 
eachan t>. 

14 Oir cha dean thu aoradh do 
dhiasambith eile : oir anTighearna, 
d'an ainm Eudmhor, is D:a eud- 
mhor e : 

J5 An t-eagal gu'n dean thu 
coimh-cheangaì ri luchd-àiteachacìh 
na tì:e, agus gu'n d' thèid iad le 
striopachas an dèigh an diathan, 
agus gu'n d' thoir iad iobairt d'an 
dèìbh, agus gu'n d' thoir neach 
cuireadh dhuit, agus gu'n ith thu 
d'a ìobairt ; 

16 Agus gu'n gabh thu d'an nigh- 
eanaibh co d' mhic, agus gu'n d' 
thèid an nighenna le striopachas an 
dèigh an diatbanc, agus gu'n d' 
thoìr iad a ; r do mh'c dol le strio- 
pachas an dèigh nn diathaima. 

17 Cha dean thu dìmit fèin dèe 
leaghta. 

18 Fèisd'l anarain neo-ghoirtichte 
cuinaidh tu : seachd laithean ithidh 
tu aran neo-ghoirtichte, mar a 
dh'ài'thn mi dhuit, ann an àm a' 
mhìos Abibc j oir anns a' mhios 
Abib thàinig thu mach as an 
Eiphit. 

19 Gach ni adh'fhosglas a' bhruf 
is leams' e; agus gach ceud-ghin 
am measg do sprèidhe, m'as ann 
dò'n bhuars, no do na caoraich e a 
bhios fìrionn . 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh 
. tu leh-uan; agus mur fuasgail thu 

e, an sin brisidh tu 'amhaehh. Uile 
eheud-ghin do mhac fuasglaiùh tu : 

a iilgidhmi mach. •> badan- 

coille. c dce. ù jcìll, 

fteadh, cuirm. e nilos a' 

cheud thoraidh. f a' mhachlag. 
'à chrodh. h mhaincal. 

101) agus cha nochdari a h-aon a'm' 
làthair-sa falamh. 

21 Sè laithean ri thu obair, ach 
air an t-seachdamh là gabhaidh tu 
fois : ann an àm an treabbaidh, agus 
anns an fhoghar gabhaidh tu fois. 

22 Agus cumaidh tu fèisd nan 
seachduine, a' cheud toraidh do 
f hoghar a'chruithneachd, agus fèisd 
a' chròdhaidhl ann an deireadh na 
bliadhna. 

23 Tri uaire sa' bhliadhnanochdar 
do mhic uile an làthair an Tigh- 
earna Iehobhah, Dè Israeil. 

24 Oir tilgidh mi mach na cinnich 
romhad, agus ni mi do chriocha 
ni's favsuinge ; agus cha mhiannaich 
duine sam bith t'fhearann, an uair 
a thèid thu suas g'ad noclsdadh fèin 
am fianuis nn Tigheama do Dhè, tri 
uaive sa' bhliadhnà. 

25 Cha 'n ìobair thu fuil m'ìob- 
airtsa le taois ghort, cha mhò a 
dh'fhàgar gu maduinn ìobairt fèisd 
na càisae. 

26 Toiseachcevul thoraidh t'f hear- 
ainn bheir thu dòthigh an Tighearna 
do Dhè. Cha bhruich ihu meann 
am bainne a mhàthar. 

27 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Sgrìobh thusa na foc'ail 
so : oir a rèir brigh nam focal so 
rinn mise coimhcheang.al riut fèin, 
agus ri h-Tsrael. 

28 Agus bha e 'n sin maille ris an 
Tighearna dà fhichead là agus dà 
fhichejul oidliche : cha d'ith e aran, 
ni mò dh'ol e uisgs : agus sgrìobh e 
air na clàir focail a' clioimiichean- 
gail, ria deich àitheànta. 

29 Agus an uaira thàinig Maois a 
nuas o'shliabh Shinai, (le dà chlàr 
na tianuis anrian làimh Mhaois, nn 
uair a thàinig e 'nuas o'n t-sliabh) 
cha robh tìos aig Maois gu'n do 
dhealvaich croicionn 'agbaidh, am 
feadh 'sa bha e comhradh ris. 

30 Agus dh'amhairc Aaron agus 
c'ann ìsraeil uile air Maois ; agus 
feuch, dhealraichcvoicionn 'aghaidh, 
agus bha eàgal orra teachd ani fagus 
da. 

31 Agus ghairm Maois orra, agus 
pbill Aaron asvus uachdarain a' 
choimhthionail uile d'a ionnsuidh : 
agus rinn Maois comhradh rhi. 

32 Agus na dhèigh sin thàinig 
clann Lsraeil uile am fagus da; agirs 
dh'àithn e dhoibh na h-uile nithe a 
labhair an 'i'ighearna ris ann an 
slìabh Shinai. 

33 Agus sguir Maois a labhairt 

i taisbcanar. ^fcisd, a' 

chmìvne<tchaidh, cuirm an deire- 
tharrniìì(j . C A I B. 

riu ; agus chuir e gnùis-bhrat i air 
agbaidk 

34 Acli an uair a chaidh Maois a 
sfeach an làthair an Tighearna a 
labhairt ris, thug e 'n gnùis-bhrat 
deth.gus an d'tliàinige macli. Agus 
thàiuig e maeh, agus labbair e ri 
cloinn fsraeil an tii sin a dh'àithn- 
eadh dha. 

35 Agus cliunnaic clann Tsraeil 
agiiaidh Mhaois, ga'n do dhealraicb 
crpicionn aghaidh Mhaois : agus 
chuir Maois an gnùis-bhrat air 
'agbaidb a rìs gus an deacbaidh e 
stigb alabliairt ris. 

CATS. XXXV. 

AGUS ehruinnich Maois coimh- 
thional chloinn Israeil uile r'a 
chèìle, agus thuhhairt e riu, Sin 
na nitlie t> a dh'àjthn an Tighearna 
gu'n deanadh sibh iad. 

2 Sè laithean nitliear obair, ach 
bitludh ah seachdamh là dhuibh na 
là naomha, na shàbaid thàimh do'n 
Tighearna : ge b'e neach a ni obair 
air, cuirear s>0 bàs e. 

3 Cha'n fhadaidh sibh teine sam 
bith air feadh bhur n-àiteaclia- 
cèmhnuidh air làna sàbaid. 

4 Agus labhair Maois rl coimb- 
thional cblninn Israeil uile, ag ràdii, 
So an ni a dh'àithn an Tigliearn, ag 
radh. 

5 Togaibh 'nar mcasg tabhar'.'s 
do'n Tighèarna: gach neach aig am 
bìteil cridhe toileach, thugadh e leis 
e, tabhartas do'n Tigbearna ; òr, 
agus airgiod, agus ùmha, 

6 Agus gorm, ngus corcùr, r.gus 
scarlaid, agus anart grina, agus 
jfionna gbabliar, 

7 Àgus crokne reitbeachan air an 
dalh' dearg, agus croicne bhroc, 
agus fiodh sitim, 

8 Agus oladh air son soluis, agus 
spìosraidh air son oladh-ungaidb, 
agus air son tùis cbùbbraìdh. 

9 Agusclachan onics.aguselachan 
a chum an ceangal, air son na 
h-ephoid, agus air son nah-uchd- 
èididh. 

10 Agus thigeadh gacb duìneglic- 
cbridbeach 'nar measg, agus deanadb 

. e gach ìii, a dh'àitbn an Tigheama ; 
1L Am pàilliun, a bbùtb, agus a 
cbòmbdacb, a chvomagan, agus a 
bhuird, a cbroinn, a phostan, agus 
abhninn; 

12 An àirc agus a bafaiehean, 
cathair-na-tròcair agus roinn-bbrat 
a' chòmhdaich ; 

13 Am bord agus a bbataichean, 

a còmhdac'i : ve'l. £a g. 
t> briaih: a. XXXV. 

agus a sboithichean uile, agus an 
t-aran taisbeantac ; 

14 Agus an coinnleir a chsta an 
t-soluis, agus uid!;eam, agus a 
lòchrain, maille ri ola cbum an 
t-soluis ; 

15 Àgus altair na tùisè, agus a 
batàichean, agus an oladh ungaidh, 
agus an tùis chùbhraidh, a«ius au 
cùirtein air son doruis a' phàilliuiu d j 

16 Aitair na h-ìobairt-ÌpiSgte agus 
a cliath ùmhacj a bataicliean, agus 
a soiihichean uile, an soitheàch- 
ionnlaid agus a chas ; 

17 Cùirteinean na cùirte, a puist 
agusabuinn, agus cùirtein air son 
doruis na c.ùirte ; 

18 Pinneachauf a' phàilliuin ; 
agus pinneachau na cùirte, agus an 
cuird ; 

19 Eididh an fhritheaìaidb, a- 
fhritbealadh san ionad naomha ; 
nn èididh naomha air son Aaroin an 
t-sagairt, agus èididh air son a 
chuid ìnac, a fhrithealadh ann an 
dreuchd aa t-sagairt. 

2U Agus dh'fhalbh coimbthionail 
chìoinn Isvaeiluile alàthair Mhaois. 

21 Agus thàinig iad, gach aon 
duine a dhùisg a chridhe suas, agus 
gach duine a rinn a cbridhe toil- 
each. agus thugiad leo tabliartas an 
Tighearna air son oibrè pailliuin a' 
choimhthionail, agus air son a 
slieivbhis uile, agus air son na 
h-èididh naomha. 

22 Àgus thàinig iad, araon s fir 
agus mnài, a' mheud's aig an robh 
cvidhe toileach, agus thug iad leo 
bràisteanh agus cluas - ihailean, 
agus fàinneacluin,agus criosa-muin- 
eil i, gach uidheam òir l : agus gach 
fear a tliug seachad, tkug e seachad 
tabhartas òir do'n'Tighearna. 

23 Agus gach fear aig an d'fhuar- 
adh gorm,agus corcur, àgus scavlaid, 
agus anart grinn, agns Jlonna ghabh- 
ar, agus croicne dhearg reitheachau, 
agus croicne bhvoc, thag iad leo 
iàd. , * 

24 Gach duine a tbug seachad 
tabhartas airgid agus umha, thug e 
leis tabhartas an Tighearna : agus 
gach duine aig an d'f huaradh iiodb 
sitim chum oibre sam bith do'n 
t-seivbhis thug e leis e. 

25 Agus shnìomh na mnài uile, a 
bha glic-chridheach, le'n làmhan, 
agus thug iad leo an ni a shnìomh 

c aran na fianuis. d brat an 

doruis air son doruis a' phàilliuin. 
Eabh, c criathar praise. 

f tairnpean, seamannan. s an 

dà chuid. h d'algan. 

' paideirein. 1 sevdan òir "" leir. 

101 E C S O D U S. iad, an gorm, agus an corcur, an 
scarlaid. agus an t-anart griim. 

26 Ajrus namnàiuile, adhùisgan 
cridhe suas ann an gliocas, shnìomb 
iad Jionna ghabhar. 

27 Agus thugnah-uachdarain leo 
clachan onics, agns clacha chum an 
ceangal, air son na h-ephoid, agus 
air son na h-uchd-èididh ; 

28 Àgus spiosraidh,agus oladh air 
son an t-soiuis, agus air son na 
h-oladh-un:raidh, agus air son na 
tùis cbùhhraidh. 

2y Thug clann Israeil tabhartas 
toileach a db'ionnsuidh an Tiuh- 
earna. sach fear agus bean a r'nn 
an cridhe toileach a thoirt a chum 
gach gnè oibre, a eh'àithn an Tigh- 
earna dhcanamh lt liimh Mhaois. 

30 Asusthubhairt Maois ri cloinn 
Israeiì. Faicibh, ghairm an Tigh- 
earn air ainm Besaleel reac Uri, 
mhic Hur, do thrèibh ludaih ; 

31 Agus lirn se e le spiorad Dhè, 
ann an gliocas, ann an trrigse, aun 
an eolas, agus anns gach gnè oibre ; 

32 Agus a rthealbhadh a oibre 
ealanta. a dh'oibreachadh ann an or, 
agus ann an airgiod, agus ann an 
umha, 

£3 Agus ann an gearralh chlach 
chum an ceangal, agus ann au 
snaidheadh fiodha, a dheanamh gnè 
sam bith a dh'obair ealanta. 

31 Agns chuir e na chridhe gu'n 
teagaissjeadh e, e fèin, agus Aholiab, 
mac Ahisamaich do thrèibh Dhan. 

35 L ; op. e ìadsanlerrliccas cridhe, 
a dh'o hreachadh gach gnè oibre, 
oièrea'gheoiTadair.agus an oibriche 
ealania. avus an oibriche Je snàtbaid 
ann an gorm, agus ann an corcnr, 
ann an scàsrlaid., agus ann an an&rt 
grinn, àgns an Ihi^headair, a ni 
obair shvi hith, agus a dhealbhas 
obair e;<Janta. 

FAIB. XXXVI. 

AGUS dli'oibrich Besalrel agns 
Aholiah, asus gach duine gìic- 
chridhf Ft h d'an d'thug an Tigh- 
earna fdiecas agus tùrb, a thnigsinn 
cionnu ; a dbeaaàdh iad gacb gi:è 
oibre a'r son seirbhis an ionaìd 
■aomha, rèir gach ni a dh'àithn an 
Tjghcarna. 

2 Agus . l.airrn Maois airBesaleel, 
agus air Aholiah. agus air gach 
duine <r1c-cìiridheac-h, d'an d'tbug 
an Tighearna glfoeas ua chridhe, 
eadhvn gacb aon a dbùJsg a cbridhe 
suas, gu teacbd a chum na h-oibre 
g'a deanamh. 

3 Agus ghabh iad o Mhaois na 
tabhartasan uile, a thug olann Is- 

a a chumadk. b tuisge. 

102 raeil leo chum oibre seirbhis an 
i onaid naomha, g'a deanamh. Agus 
thug iad fathast d'a ionnsuidh saor 
thabhartasan gach aon mhaduinn. 

4 Agus thàinigna daoine glicuile, 
a rinn uiP obair an ionaid naomha, 
gach duine ac' o obair fèin, a bha 
iad a' deanamh ; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag 
ràdh, 7ba 'n sluagh a' toirt leo 
tuiIlemornani'sleor,achnm seirbhis 
na h-uibre dh'àithn an Tighearn a 
dheanamh. 

6 Agus dh'àithn Maois, agus 
thugadh gairm air feadh a' chaimp, 
ag ràdh, deanadh fear no bean 
sarn bitli tuilleadh oibre air son 
tabhartais an ior.aid ì.aomha. ?ilar 
sin tbciirmisgeadh c d'on t-sluagh ni 
sam biih a thoirt leo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheamd a 
bh'aca air son na h-oibre uile, g'a 
deanamh, agus bu tuille 's ni bu 
leòr e. 

8 Agus rinn gach duine glic- 
chridheaeh nam measg-san, a 
dh'oibrich obair a phàiliiuine, deich 
cùirteine do anait grinn toinnte, 
agus do ghorm, agns do chorcnr, 
agas 'do scarlaid ; le cerubaibh a 
dh'obair ea!anta rinn e iad: 

9 Fad aon chùirtein ochd làmha- 
coille thar fhichead, agus leud acn 
chùirtein ceithir làmha-coille ; na 
cùirteinean uile dh'aon tomhas. 

lOAgus cheangaile cùigcùirteine 
gach aon r'a chèile : sgus na cùig 
eùirteinean eile cheangail e gach 
aon r'a chèile. 

11 Agus rinn e lùhan do ghorm 
air foir aon chùirtein o'n iomall 
sa' choimbcheaneal : air a'mhodh 
cììeudna rirm e ann am foir a' chùir- 
tein eile 's faice mach, ann an 
coimhcheangal an dara h-aon. 

\j. Letli-cheud lùb rinn e ann an 
aon chùirtein, agus leih-cheud Iùb 
rinn e ann an iornall a' chùirtein, a 
bha ann an coimhcheanrral an dara 
h-aon: cheangail na luban aon 
chàirtein ri càirtein eile f. 

13 Ac;usrinn e leth-cheud cromag 
oir, agns choimhcheang;nl e na cùir- 
te.nean aon ri h-aon leis na cromag- 
a'bh. Mar sin rinneadh e na aon 
phàilliun. 

14 Agus rinn e cù'.rteine do 
fhionna g'.abhar. air son a' bhùtha 
'os cionn a' phailliuin g : aon chùir- 
tein deug rinn e dhiubh : 

c bhacadh. ^slubh: obair. Eabh. 
c a' pkubuill. f bha na làban 

fa chomhair a' chcile. F.abb. 
g gtt bhi 'nan cbmhdach air a' 
phailliun. C A I JB. XXXVII. 15 B'e fad aon chùirtein deich 
làroha-coille thar fhichead, agus 
ceithir làmha-coille leud aon chùir- 
tein : bha'n t-aon chùirtein deug a 
dh'aon tonihas. 

16 Agus clioimhcheangail e cùig 
cùirteine leo fèhi, agus sè cùir- 
teine leo fèin. 

17 Agùs rinn e leth-cheud lùb air 
anfhoir a b'f haide mach do'n chùir- 
tein sa' choimhcheangal, agus leth- 
cheud lùb rinn e air foir a' chùir- 
tein, a tha coimhch'eangal an dara 
h-aon. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag 
a dA'umha, a cheangal a' bhùtha r'a 
chèile, chum as gu'in biodh e na 
•aon. 

19 Agus rihn e còmhdach do'n 
bhùth, do chroicnibh reitheachan 
air an dath' dearg, agus comhdach 
do chroicnibh bhroc os a cheann. 

20 Agus rinn e buird do'n phàil- 
liun do fhiodh sitim, uan seasamh : 

21 Deich làmha-coille fad buird, 
agns làmh-choille gu leth leud aon 
•bhuird. 

22 Bìta dà làimh ^ aig aon bhord, 
air an cur an ordugh aon fa chomh- 
air a h-aonb : rnar so rinn e ri 
bùird a' phàilliuin uile. 

23 Ag>:s rinn e buird do'n phàil- 
liun: fichead bord air son an taoibh 
dheas, ris an airde deas. 

24 Agus dà f hichead cas c airgid 
rìnji e fuidh 'n f hichead bord : dà 
ciiois fuidh aon bhord a rèir d a dhà 
làimh, agus dà chois fuidh bhord 
eile a rèira dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh eile a' 
phàilliuin a ta ris an airde tuath, 
rinn e fichead bord. 

26 Agus an dà fhichead cas a 
dh'airgiod; dà chois fuidh aon 
bhord, agus dà chois fuidh bhord 
eile. 

. 27 Agus air son tìiaobh a' phàil- 
liuin ris an aird' an iar, rinn e sè 
buird. 

28 Agus rinn e dà bhord air son 
disinnean a' phàilliuin san dà 
thaobh. 

29 Agus bha iad air àn ceangal ri 
chèile fuidhe, agus mar au ceudna 
bha iad air an eoimhcheangal aig a 
cheaim ri h-aon fhailbheig : mar so 
rinn e riu le chèile san dà oisinn. 

30 Agus bha ochd buird ann, agus 
an casan a dh'a'.rgiod, eadhon sè 
casa deug; dà chois fuidh gach 
bord. 

31 Agus rinn e croinn do fhiodh 

a tarsonnaln ; tenons. Sasg. 
b gock aon co fhad o chèile. c cos, 
pulag. d air son. sitim, cùig air son bhord aon taoibh. 
do'n phàilliun. 

32 Agus cùig croinn air son bhord 
an taoibh eile do'n phàilliun, agus 
cùig croinn air son bhord a' phàil- 
liuin a chum nan taobh a ta ris au 
aird an iar. 

33 Agus thug e air a' chrann 
mheadhonach dol troimhe na buird 
o cheann gu ceann. 

31 Agus chòmhdaich e thairis na 
buird le h-òr, agus rinn e'm fail- 
bhea>;an a dh'òr yu bhi nan àitibh 
do na croinn, agus chòmhdaich e 
thairis na croinn le h-ur. 

35 Agus rinn e roinn-bhrat do 
ghorm, agus do chorcur, agus do 
scariaid, agus do anart grinn toinn- 
te.- a dh'obair ealanta rinn se e, 
le cerubaibh. 

36 Agus rinn e dha ceithir puist 
do fhiodh sitim, agus chòmhdaich 
e thairis iad le h-òr: bha 'n croma- 
gan a dh'òr, agus thilg f e dhoibh. 
ceithir buinn airgid. 

37 Agus rinn e air son doruis a* 
bhùthag, biath do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarJaid, agus do 
anart grinn toinute, dA'obair snàth- 
aide : 

38 Agus a chùig postan le 'u 
cromagaibh: agus chòmhdaich e 
thairis an cinn, agus an cuairteagaa 
le h-òr: ach bha 'n cùig buinn a 
dh'nmha. 

CAIB. XXXVII. 

AGUS rinn Besaleel an àirc r/o 
f hiodh sitim ; dà làimh-choille 
gu leth a fad, agus làmh-choille gu 
letli a lend, agus làmh-choille ga 
leth a h-airde : 

2 Agus chomhdaich e thairis i le 
h-òr fior-ghlan a stigh agus a 
muigh ; agus rinn e coron òir dh'i 
m'an cuairt. 

3 Agus thijg e dh'i ceithir fail- 
bheagan òir, gu bhi air a ceithir 
■oisinnibh ; eadhon dà fhailbheig air 
aon taobh dh'i, agus da fhailbheig 
air an taobh eile dh'i. 

4 Agus rinn e bataichean do 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e 
thairis iad le h-òr. 

5 Agus chuir e na bataichean sna 
failbheagaibh air taobhan na h-àirce, 
chum an àirc a ghiùlan. 

6 Agus rinn e cathair-ria-tròcair 
a dh'òr, fìor-ghlan, dà làimh-choille 
gu leth a fad, agus làmh-choille gtt 
leth a leud. 

7 Agus rinn e dà cherub a dh'òr, 
buailte mach a h-aon mhir rinn e 

e rohnh ; tre,trìd. Eir. frinn. 
s a' phùillìuin, a' phubuill. h còmh- 
dach cùirtein. 

103 E C S O D U S. ìad, aig dà cheaim catbair-na- 
tròcair ; 

8 Aon chernb aig a' cheann air 
an taobh so, agus cerub eile aig a' 
cheann air an taobh nd: a mach a 
cathair-na-tròcair rinn e na ceruban 
-aig a dà cheann. 

9 Agus bha na ceruban a' sgaoil- 
eadh an sgiathan gu h-ard. a' comh- 
dachadh le 'n sgiathaifoh os cionn 
cathair-na-trocair, agus an aghaidh- 
ean a r ' a chèile; ri cathair-na-tro- 
cair bha aghaidhean nan cerub. 

10 Agus rinn e 'm bord do 
fhiodh sitim : dà làimh-choille 
'fhad, agus làmh-choille a leud, 
agus Ìànih-choilie gu leth 'airde. 

11 Agus ch< mhdaich e thairis e 
le h-òr lior-ghlan, agus rinn e dha 
-coron oir m'an cnairt. 

12 Mar an ceodna rinn e dha 
iomall do leud boise m'an cuairt : 
agus rinn e coron oir d'a iomall 
m'an cuairt. 

13 Agus thilg e dha ceithir fail- 
foheagan oir, agus chuir e na fail- 
foheagan air na ceithir oisinnibb, a 
ftàaaig a cheithir chasaibh. 

14 Thall fa chcmhair aa iomaill 
fohana failbheagan, na h-àiteachan 
do na bataichibh, gus am bord a 
ghiùlan. 

15 Agus rinn e na bataichean do 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e 
thairis iad le h-òr, gus am bord a 
ghiùlan. 

16 Agusrinne na soithichean, a 
liha air a' bhord, a mhiasan, agus.a 
thùiseirean, agus a chopain, agus a 
«huaclianleis an d' thoiiear seachad 
labharlas-dibhe, a dh'ox lior-ghlan. 

17 Agus rinn e 'n còinnleir a 
*iA'òr fior-ghlan; a rf/t'obair bhu- 
ailte rinn e 'n coinnleir: bha 'chas 
ajusamheurh, a chopain, a chna- 
jpan, agus a bhlàthan, do'n ni 
c-hf-udna. 

1"! Agus sè meoir a' dol a mach 
as a thaobhan : tri meoir a' choinn- 
leira h-aon taobh dheth, agus tri 
meoir a' choinnleir es an tao'bh eile 
dheth. 

19 7'ri copain àir an deanamh 
cosmhuil ri almonaibh ann an aon 
mheur, maiile ri cnap agus blàth ; 
agus tri copain air an deanamh 
cosmhuil ri almonaibh, ann am 
meur eile, tnaille ri cnap agus 
folàth : mar sin anns na sè meoir a' 
d »1 a mach as a' cho'.nnleir. 

20 Aeus anns a' choinnleir bha 
ceithir copa n air an deaiifimh cos- 
mhuil ri almonaibh, maille r' a 
chnaip agus a bhlathan. 

a ayìeainean. b mheunnìun. 
104 21 Agus cnap fuidh dhà mheur 
dhetìi, agus cnap fuidh dhà mheur 
dheth, agus cnap fuidh dhà mheur 
dhetb, arèirnansè meur a' dol a 
mach as. 

22 Bha 'n cnaip agus am meoir 
do'n ni cheudna: fe'aon obair bhu- 
ailte a dh'or t lor-ehlan an t-icmlan 
deth. 

23 Agus rinn e a sheachd lcch- 
rain. asus a smàladairesnc, agus a 
smàl-shoithichean, a dh'òr fiòr- 
ghlan. 

24 JOo thàlann oir fhìor-ghloin 
rinn se e. agns a shoithichean uile. 

25 Agus rir.n e altair na rùise do 
fhiodh sitim: làmh-choil!e a far 7 ,. 
agus làmh-choille a leud, (Lha i 
ceithir-chearnach.) agus dà ìàimh- 
choille a h-airde ; bl:a a h-adhairc- 
ef.n do : n ni chcudna. 

26 Agus chomhdaich e thairis i Ie 
h-òr fior-ghlan, a mullach, agus a 
taobhan m'an cuairt, agus a 
h-adhaircean; agus rir.n e coron òir 
dh'i m'an cuairt. 

27 Agus rinn e dà f hailbheig oir 
dh'i fuidh a coron, aigd a dà oisinn, 
air a dà thaobh, yu I hi nan àitibh do 
na bataichibh chum a giùlan leo. 

£8 Agus rinn e na bataichean d>) 
fhiodh sitim, agus choEihdairh e 
thairis iad le h-òr. 

29 Agus rinn e an oladh-ungaiah 
naomha, agus an tùis thior ghlan 
do spiosraidh chùbhraidh, a rèi^ 
oibre an lèishe. 

CAIB. XXXVIll. 

AGUS rinn e altair na h-ioba:rt- 
Ioisgte do fhiodh sitim : cùig 
làmha-coille a fad. ajus cùiglàmha- 
coille a leud, (bha i ceithir-t hear- 
nach,) agus tri làrnha-coille a 
h-airde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean air 
aceithir oisinnibb : bha a h-adhair- 
cean do'n nicheuo'na; aguschòml- 
daick e thairis i le h-uir.ha. 

3 Agus rinn e uiie shoithichean 
na h-allarach, i a h-aigheannan f, 
agus nasluasaidean.agus na cv.ach- 
an, agus r.a greimichean, agus na 
h-aigheannan-teine : a soithichean 
nile rinn e a <-7/rumha. 

4 Agus rinn e do n altair cliath 
do lìon-obair umha, f'a cuairt gu 
h-ìosal, gu nuiga meadhon. 

5 Airus tbilg e ceithir failbheagan 
do cheithir oisinnibh na clèvth 
umha. gu bhi nan àitibh do na ba- 
taichibii. 

6 Agus rinn e na bataichean do 

c a chhbhachan. à aj. e an oìlaidh. 
an Insraya n. t (oire'ichan, Jmittuic. 
z chiy.n. C A I B. XXXVIII. fhiodh sitim, agus chòmhdaich e 
thairis iad leh-umha. 

7 Agus chuir e r.a bataichean sna 
failbheagaibh air taobhan r.a h-alta- 
rach, chum a giùlan leo; fàs le 
bordaibh rinn e i. 

8 Agus rinn e an soithearh-ionn- 
laid à dA'ttmha, agus a chas a 
dh'umha, do sgàthauaibh nam ban. 
a chruinnieh 'naui buidhnibh aig 
dorus pàilliuin a' choimh-ihionail a . 

9 Agus rinn e ohùivt air an taobh 
mu dheas, ris an airde deas: bha 
cùirteinean na cùirte do anart grinn 
toinnte, ceud làmh-choiìle avr fad ; 

10 Am puist fichead. agus am 
buiun umha, fichead; bha ctoma- 
gan nam post agus au cuairteagan 
« oVf'airgiod. 

11 Agus air an taobh muthuath, 
bha na cùirteiìie do cheud làmh- 
choille ; am pn*t fichead, agus ara 
bninn umiia fichead: cromàgan 
nam post, agus au cuairteaganb a 
JA'airgiod. 

12 Àgns air an taobh an iar bha 
cùirteine do leth-cheud làruh- 
choille ; am puist deich, agus am 
buinn deich : cromagan nam post 
agus an cuàirteagan a rfA'airgiod. 

13 Agus air an taobh anear ris an 
aird an ear, letli cheud Iàmh- 
choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh 
do'n oìuaia cùig làmha-coiile deug ; 
am puist tfi, agus am buinn tri. 

15 Agus air son an taoibh cile do 
gheata nà cùirte, air an làimh so 
ag-us air an làimh ud, bha cùirteine 
da chù-g iàmha-coille deug ; am 
liuist tri, agus am buinn tri. 

16 Bha cùirteinean na cùirte uile 
m'ancuairt a rfA'anart grinn toinnte. 

17 Agus bha buinn nam post « 
rfA'urnha ; cromagan nam post, agus 
an cuafrteagan a rfA'airgìod, agus 
còmhdacli an ceann « rfA'airgiod ; 
agus bha uile phuist na cùhte air 
an ceangai m'an cuairtc le h-air- 
giod. 

18 Agus bha 'm brat air son 
geataidh na cùirte na obair shnàth- 
aid do ghorm, agus do chorcur, agus 
rfo scarlaid, agus do anart grinn 
toinnte : agus b'e tichead làmh- 
choille 'fhad, agus 6'e 'airde san 
Jeud cùig làmha-coille, a' coimh- 
fhreagairt do chùirteinibh na 
cùirte : 

19 Agus am pnist ceithir, agns 
am buinn umha ceithir ; au croma- 

a a bha cruinneachadh, a chrùin- 
nieh a'uj dorus bùtha «' choimh- 
thionail. Eabh. b stìoman. 
c cuairtichte, stìomaichte. gan « rfA'airgiod, agus còmhdach an 
ceaun, agus au cuairteagan crfA'air- 
giod. 

20 Agus bha uile phinneachan a' 
phàilliuin agus na cùirte m'an 
cuairt, a dh'umha. 

2L Is e sin àireamh nithe a' 
phàilliuin, pàilliuin na fìanuis, mar 
a dh' àirmheadh iad, a rèir àithne 
Mhaois, air son seirbbis nan Lebh- 
each, le làimh Itainair, mhic Aaroin 
an t-sagairt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Uri, 
mbic Shur, do thrèibh Indaih, gacn 
ni a dh'àithu an Tighearna do 
Mhaois; 

23 Agus maille ris Aholiab, mac 
Ahisamaich, do thrèibh Dhan, gear- 
radair, agus oibriche ealanta, agus 
fèar oibre grèis J ann rm gorm, agus 
ann an corcur, agus ann ari scar'aid, 
agus ann an auart grinn. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh 
am feum e sàn obair, ann an n'l' 
obair an ionaid naomha, eadhon òr 
an tabhartais, naoi tàlanna fichead, 
agus seachd ceud agus deich secel 
'ar fhicbead, a rèir seceil an ionaìd 
naomha. 

25 Agus ò'e airgicd na muiimtir a 
dh'-àirmheadh do'n choimhthionai, 
ceud tàlann, agus mìle agus seachd 
ceud agus cùig secei deug agus tri 
fichead, a rèir seceil an ionaid nao- 
mha : 

26 Becah air son gach fir, 's e sin 
leth seceil, a rè'.r seceil an ior.aid 
naomha, air son gach aòn a. chaidh 
gu bhi air an àireamh, o fhichead 
bliadhn' a dh'aois agus os a cheann, 
air son shèceud mile àgus thri mìlè 
agus chùig cend agus leih-cheud 

ftnr. 

27 Agus do'n cheud tàlami airgirf 
thilgeadh bainn an ionaid naomha, 
agus buinn an roinn-bhrait ; ceud 
bonn do'n cheud tàlaun, tàlann do 
gach honn. 

28 Agus do'n mhile agus sheachd 
eeud agus a' chùig seceì deug agus 
tri fichead, rinn e cromagan do na 
puist, agus chomhdaich e n cinn, 
agus chuir e cuairteàgan m'an tim- 
chioll f. 

29 Agus ò'e um'.a an tabhartais 
deich agus tri fichead tàlann, agus 
dà mhìle agusceithir cheud secel. 

30 Agus rinn e le sin na buinn do 
dhorus pàilliuin a' choimhthionail, 
agus an altair umha, agus a' chliath' 
umha aice, agus soilhichean na 
h-altarach uile, 

31 Agus buinn na cùirte m'an 

<3 grcisear ; embroiderer. Sasg. 
e a chaitheadh. f stìmich e iad. 
F 5 10-5 £ C S O D U S. cuairt, agus buinn geataidh na 
cùirte, agus uile ph'mneachan a' 
phàilliuin. agus uile pbhvneacba na 
cùirte m'a.i cnairt. 

CL4IB. XXX IX. 

AGUS do'n ghonn, agus «Vn 
chorenr, agus do'n scarlaid, 
rinn iad èididh a fritheaiaidh, gu 
fritfaealadb san ionad naomha, agus 
rinn iad èididh naomha do Aaron; 
mar a dìviithn an Tighearna do 
Mhaois. 

2 Agus rinn e'n ephod do òr, rZy 
ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do ana:t grh.n 
toinnte. 

3 Agus bhnail iad a mach an t-òr 
na leaclvJaihhb tana, agus ghef-rr 
iad e na shnàinnibh c, a chnm oih- 
reachadh am measg a' ghuirm, agns 
am measq a' chorcuir, asrus am 
mcasg na scurìaid, agus am rneasg 
an anai; t •/iirinn le h-obsir ealanta. 

4 Rinn iad mirean-rruailne dh'i, 
ceangailte ri cbèile <1 air a dà l'hoir : 
mar sir. chuireadfa ri chèile i. 

5 Aspis bha crins riomhach na 
h-ephoid, a bha air a h-uachdar, 
do'n ni cheudna, a rèir a h-oibre 
fèin; eadhon do or, do ghorm. agus 
do chorcur, asms do scarlaid, agus 
do aaart grinn toinnte; ìnar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaoi.ì. 

6 Arrus dh'oihricli iad dndian 
onics ceangailte ann am faiiibh oir, 
air an «..e.i;-r;.:dh 'e gearmt]b seulaidh, 
le atamibfa e'.i'oinn Isfraeil orra. 

7 Agus chuir e iad air :;uailnibh 
na h-e;hoid, gu bhi nan clacha 
cuimhr.< ha;n do chìoinn Israei! ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mfaaois. 

8 Arrus rinn e 'n uchd-èididh le 
h-obair eahint*, a rèir oibre e na 
h-ephoi', do òt, do <^horm, agus do 
chorcur. ti'.'us do scailaid, agus do 
anart grina tomnte. 

9 Bha i ceilhir-cheamach ; rinn 
iad an uehd-èididh dà-fhillte: rè : r 
a fad a'- y as rèir a leud ; bha i dà- 
fhillte. 

10 À</us chuir iad inrte ceithir 
sreathan chlach : a' cheud sreath, 
sardius, topas, agus carbuucul : so 
a' chend sreath. 

11 Ac'us on dara sreath, emerahl, 
saphir, agus daòimern. 

12 Agus an treas sreath, licrur, 
agat, agus amet-st. 

13 AgOfl an eeathranih sreartb, 
beril, onics, agns iasper : hha iad 

a tritscan, aada'chean . b lun- 

naibh. c theudaibh. à g'a 

ceangal ri c/uile. c cosmhuilri 
obair. 
106 air an ceangal ann am sailibh òir 
'nan suidheachadh t. 

14 Agus bka na clachan a rèir 
ainmeanna chloinn Israeil, a dhà- 
dheug a rèir an ainmeanna, le gear- 
radh seulaidh, gach aon aca le 
h-ainm fèin, a rèir an dà thrèibh 
dheug. 

15 Agus rinn iad air an uchd- 
èididh slabhruidhean aig na cinn, a 
dh' obair shnìomhta rfA'or fior- 
ghlan. 

16 Agus rinn iad dà f hail òir, agus 
dà f hàiiine oir : agus chuir iad na 
dà fhàinne air dà cheann na 
h-uchd-èididh. 

17 Agus chuir iad an dà sitlabh- 
ruidh shnìorahta san dà fhàinne air 
cinn na h-uchd-èiuidh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann 
na dà shlubkruidk shnìomhta san 
dà fhail, agus chuir siad iad air 
miribh-sruaiìne na h-ephoid air a 
benlaobh. 

19 A s -us rinn iad dà fhàinne òir, 
agus chuir ffiad iad air dà cheann 
na h-uchd-èididh, a;r an iomall 
dith, a bha air taobh na h-ephoid a 
stigh. 

iO Agus rinn iad dà fhàinne òir 
eile, agus chuir siad iad air dà 
thaobhna h-ephoid gu h-ìosal, leth 
ris a' chuid hhenil dith, fa chomh- 
air a' coimìicheaneail e ile, os ceann 
crios rremhacb na h-ephoid. 

21 Arrus cheangail iad an nchd- 
è'didh leis a liinnibh ri fàinnibh na 
h-ephoid le h-èil! Erhuirm, a chum 
eu'mbitheadh i osceann criosriomh- 
ach na h>ephoid, agus nf>c!i biodh an 
uchd-èididh air a (nasgladh o'n 
eplioid, mar a .dh'àithn an Tigh- 
Qanri do iVihaois. 

22, Agus rinn e falluing na 
h-ephoid a JA'obair l'highte, uile do 
ghòrra. 

23 Airus bha toll am mprdhon na 
falluinge, mar thoìl lùiriche-rnàil- 
Kfehj agus foir g timchioll atuil!, a 
cham nach renhtadh i. 

24 A-cus rinn iad air iomall na 
fìllhlinge pomrrranata do ghorm, 
agus do chorcur, agds do scarlaid, 
agvs do anart ti innte. 

25 Agus rinn iad cluig a dk'or 
fior-'^-hlan, agus chuir iad na cluig 
eadar na ppmgranatan, air iomall 
na falluinge m'an cuairt eadar na 
pomgraneta : 

2fi Clag agas pomgranat, clag 
a.Mis T)ùmc;ranat. air iomall na fal- 
fuinge rn'an cuairt, a fhrithealadh 
iimt<\ ì.iar a dh' àithn an Tigheania 
do Aihaois. 

fdùnadh.cur. s iomall, bann. CAIB. XL. 27 Agus rinn iad còtaichean a 
rfA'anart griun, a dA'obair fhighte, 
air son Aaroin agus achuid mac, 

23 Agus crùn-sagairt a rf/j'anart 
grinu, agus bonaidean sgiainhach 
a rfA'anàrt gvinn, agus briogais 
anairt o dft'anart giinn toinnte. 

29 Agus crios rfo anart grinn 
toinnte, agus do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, a 
#'obair shnàthaide, mar a dh'àithn 
an Tighearaa do Mhaois. 

30 Agus rinn iad leachd ? a 
chrùin naomha rf/i'òr fìor-ghlan, 
agus sgrìobh iad oirre sgrìobhadh, 
cosmhuil ri geavvadh senlaidh, 
JsAOMHACHD DO'N TIGH- 
EARNA. 

31 Agus cheangail iad rithe iall 
do ghorm g'a rìaingneachadh air a' 
chrùn gu h-ard, mar a dh'àithn an 
Tigbearr.a do Mhaois. 

32 Mar so chviochnaicheadh uil' 
obair pàilliuin bùtha a' choimh- 
thionaiì b : agus rinn clann Israeil 
a reir gach nì a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaoisj mar sin rinn 
iad. 

33 Agus tbug iad am pàilliun gu 
Maois, am bùth, agus 'airneis uiie, a 
chromagan, a bhuivd, a chroinn, 
agus a phuist, agus a bhuinn ; 

34 Agus aa còmhdach do chroic- 
nibh reitheachan air an dath' dearg, 
agus an còmhdacb. do chroicnibh 
bhroc, agus brat a' chòmhdaich ; 

3-5 Airc nafiaijuis, agss a bataich- 
can, agus cathair-na-tròcair ; 

36 Ain bord ar/us a shoithichean 
uile, agus an t-avan taisbeanta ; 

37 An coir.nleir f ìor ghlan agus a 
lòchrain, eadkon a lòchrain gu bhi 
air an cur ann àn ordugh, agus a 
sboithichean uile, agus an oladh a 
chum soluis ; 

38 Agus an altair òir, agus an 
oladh-ungaidb, agus an tùis chùbh- 
raidh, agus am brat air son doruis a' 
phàilliuin ; 

39 An altaiv umha, agus a cliath 
umha, a bataichean,agus a soithich- 
ean uile, an soitheach-ionnlaid agus 
a chas ; 

40 Cùirteineanna cùirte, apnist, 
agus a buinn, agus am brat c air son 
geataidh na cùirte, a cuird, agus a 
pinneachan.d, agus uile shoithiche 
seirbhis a' phàiiliuin, air son bùtha 
a' choimhtlnonail ; 

41 Eudach an fhritheilidhe g U 

a ficasg, blath. b uiT obair 

pàìlliuh), eadhon bàtha a' choimh- 
chruinnich. c croch-bhrat. 

<1 tairngean. e Truscan na 

seirbJiis. frithealadh san ionad naomha, an 
t-eudach naomha air son Aaisin au 
t-sa, r aivt, agus eudach a chuid mac, 
a fhrithealadh ann an dreuchd art 
t-sagaivt. 

42 A rèir gach ni a dh'àithn an 
Tigheavua do Mhaois, mar sin rina 
clann Isvaeilan obair uiìe, 

43 Agus dh'amhairc Maois air art 
obair uile, agus feuch, rinn iad i 
mar a dh'àithn anTighearna, eadhort 
mar sin rinn iad i : agus bheannaich 
Maois iad. 

CAIB. XL. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag vàdh, 

2 A ; r a'cheud là do'ncheud mhìos 
cuiridh tu, suas pàilliun bùtha a* 
choimhthionail; 

3 Agus cuiridh tu ann àirc na 
fianuis, agus folaichidh tu 'n àiro 
leis aa roimi-bhrat. 

4 Agus blieir thu stigh am bord, 
agns cuiridh tu 'n ordugh na nithe, 
a ta gu bhi air an cnr an ordugh air ; 
agus bheir thu stigh an coinnleir, 
agus iasaidh tn a lochvain. 

■5 Agus suidhichidli tu 'n altair 
òir, a ta chum na tùise, fa chomh- 
air àivc na tìanuis, agus cuiridb 
tu brat an dornis ris a' phàilliun. 

6 Agus suidhichich tu altair na 
h-ìobairt-loisgte fa chomhair do- 
ruis pàiliiuìn bùtha a' choimh- 
thionail. 

7 Agns suidhicbidh tu 'n s-oith- 
each-ionnlaid eadar bùth a' choimh- 
thionail agus an altair, agus cniridli 
tu uisge ann. 

8 Agus cuiridh tu suas a' chùirt 
m'ancuaivt, agus crochaidh tii suas 
am bvat aig geala na cùirte. 

9 Agus gabhaidh tu an oladh- 
ungaidh, agus ungaidh tu 'm pàil- 
liun, agus gach ni a ta ann, agus 
naomhaichìdh tu e. agus a shoith- 
ichean ui!e : agus bithidh e naomha. 

10 Agus nngaidh tu altair na 
h-ìobairt-loisgte, agus a soithich- 
ean uile, agus naomhaichidh tu art 
altaiv : agus bithidh an altair ro 
naomha. 

11 Agus ungaidh tu an soitheach- 
iorinlaid agus a chas, agus naomh- 
aichidh tu e. 

12 Agus bheir thu Aaron agus a 
mhic gu dorus bùtha a choimh- 
thionailf, agus ionnailidh tu iad 1« 
h-uisge. 

13 Agus cuiridh tu air Aaron au 
t-eudach naomha s, agus ungaidh ta 
e, agus naomhaichidh tu e; agus 

f pàiUiuin a' choimhthionail. 
s an truscan, a' chulaidh nao~ 
mha. 

107 E C S O D U S. frithèilidh c dhombsa ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a rcmic, 
agus cuiridh tn còtaichean orra, 

15 Agus ungaidh tu iad, mar a 
dh'ung thu 'n athair, agus fritheil- 
Idha iad dhomhsa ann an dreuchd 
ant-sagairt; oirhithidh gu deimhin 
an ungadh-sa dhoibh a chum sagar- 
tachd sìorruidh air feadh an gineal- 
acha. 

16 Agus rinn Maois a rèir gach 
ni a dh'àithn an Tighearna dha : 
niar sin rinn e. 

17 Agus h'anns a' cheud mhìos, 
san dara bliadlma, air a cheud là 
do'n mhìos, a chuireadh suas am 
pàilliun. 

18 Agus cliuir Maois suas am 
pàilliun agus dhaingnich e 'bhuinn, 
agus chuir e suas a bhuird, agus 
chuir e stigh a chroinn, agus thog e 
suas a phuist. 

19 Agus sgaoil e mach am hùth os 
cionn a' phàilliuin, agus chuir e 
-còmhdach a' bhùthaairos a cheann, 
mar a dh'àithn an Tighearaa do 
Mhaois. 

20 Agus ghahh e agus chuir e an 
f hianuis c anns an àirc, agus chuir 
e na bataichean air an àirc, agus 
ehuir e cathair-na-tròcair air an 
àire os a ceann. 

21 Agns thug e 'n àirc a stigh 
do'n phàilliun, agus chuir e suas 
brat a' chòmhdaich agus chòmh- 
daich e àirc na fiannis, màr 
a dh'àithn an Tigheama do 
Mhaois. 

22 Agus chuir e 'm bord ann avn 
bùth a choimhthionail air taobh a' 
phàilliuin mu thuath, an taobh a 
muigh do'n roinn-bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-aran ann an 
ordugh air, ann an làthair an Tigh- 
earr.a, mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

24 Agus chuir e 'n coinnleir ann 
ambùth a' choimhthionail thall fa 
chomhair a' bhuird, air taobh a 
phàilliuin ris an airde deas. 

25 Agus las e na lòchrain ann an 

a chum gufritheil. ^anteis- 
teas. c an tcisteas. 
108 làthair an Tighearna,mar a dh'àithn 
' an Tighearna do Mhaois. 

26 Àgus chuir e 'n altair òir ann 
am bùth a' choimhthior.ail air beul- 
aobh an roinn-bhrait. 

27 Agus loisg e tùis chùbhraidh 
oirre, mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

28 Agus chuir e suas am brat <i 
aig dorus a' phàilliuin. 

Ì9 Agus chuir e altair na h-ìobairt- 
loisgte làimh ri dcrus pàiliiuin 
bùtha a' choimhthions.il, agus thug 
e suas oirre an ìobairt-loisgte, agus 
an tabhartas-bìth, mar a dh'àithn 
anTighearna do Mhaois. 

30 Agus chuir e 'n soitheach- 
ionnlaid eadar bùth a' choimhthion- 
ail agus an altaiv, agus chuir e 
uisge ann, a dh'ionnlad leis. 

31 Agus dh'ionnail Maois, agus 
Aaron, agus a mhic, an làmhan agus 
an cosau aige. 

32 An uair a bha iad gn dol a 
stigh do bhùth a' choimhthionail, 
asrus gu teachd am fàgus do'n altair. 
dh'ionnail siad iad fcin, mai a 
dh'àithn an Tighesrna do fllhaois. 

33 Agus chuiv e suas a' chùirt 
timchioll a' phàilliuin agus na 
h-altarach, agus chuir e suas brat 
geataidh na cùirte : mar sin chrìoch- 
naich Maois iva obair. 

34 An sin chòmhdaich neul bùth 
a' ohoimhthionail, agus iìon glòir an 
Tighearn am pàilliun. 

3-3 Agus cha b'nnadh Maois dol 
a stigh do bhùth a' choimhthionail, 
a chionn gu'n do gfeafeh an nevd 
còmhnuidh air, agns gu'n do lion 
glòir an Tighearn am pài'liun. 

36 Àgus an unir a dh'èirich an 
neul suas o mbullach a' phàilliuin r 
chaidh clann Israeil air an aghaidh 
nan uile thurusaibh. 

37 Ach mar d'èirich an neul suas. 
an sin cha do thriaU iad gus an là 
san d'èirich e suas: 

38 Oir bha neul anTighearn air 
a'-phàilliun sàn là, agus bha teine- 
air san oidhche, ann an sealladh 
thighe Israeil uile, air feadh an uile- 
thurusa. 

J an còmhdach. LEBHITICUS. CAIB. I. 

AGUS ghairm an Tighearn air 
. Maois, agus labhàir e ris a 
pàilliun a' choimhthionail a , ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, Ma bheir duixe' sam bith 
agaibh tabhartas a dh'-ionnsuidh an 
Tighearna, bheir sibh bhur tabh- 
artas do'n sprèidh, eadhon do'n 
bhnar agus d'on treud. 

3 Ma bhios a thabhartas do'n 
bhuar na ìobart-loisgtei), thugadh e 
seachatl beatkach fìrionn gnn 
ghaoid : aig dorus pàilliuin a' 
choimhtbi'onail bheir e seachad e 
d'a shaor thoil fèin, an làthair an 
Tigheaina. 

4 Agus cuiridh e a làmh air ceann 
na Ii^ìobairt-loisgte : agus gabhar 
air a shon i^ a dheanamh rèite air a 
shon. 

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh ògc 
an làthair an Tighearna : agus bheir 
na sagairt mic Aaroin leò an fhuil, 
agus crathaidh iad an fhuil nr'an 
euairt air an altair, a ta aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail. 

6 Agus rionnaidh e 'n ìobairt- 
loisgte, agus gearraidh e i na 
mìribh d. 

7 Agus cuiridh mic Aaroin an 
t-sngairt teine air an altair, agus 
leagaidh iad fìodh e ann an ordugh 
air an teine. 

8 Agus leagaidh na sagairt mic 
Aaroin na mìrean, aa ceann, agus 
an t-sai n, ann an ordugh air an 
fhio'dh, a ta air an teìne, a tha air 
an altair. 

9 Ach a mhionach f agus a cha- 
san nighidh e ann an uisge : agus 
loìsgidh aa sagart aat-iomlans air 
an altair, mar ìobairt-loisgte, tabh- 
artas a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh h do'n Tigh- 
earna. 

10 Agus ma's ann do na treud- 
aibh a bhios a thabhartas, eadhon 
do na caoraich, no do na gabhraibh, 
chum ìobairt-loisgte; na bheathach 
firiona gun ghaoid bheir e leis e. 

11 Agus marbhaidh se e aig 
taobh na h-altarach mu thuath ann 
an lathair an Tighearna : agus 

a bàth a' choimhthionail. b chum 
ìobairt-ìoisgte. e gamhuin: mac 
bòtha. Eabh. <1 na bloighdibh. 
e connadh. f a ghrealach. sna 
h-uile. h do bhoìadh cùbhraidh. crathaidh na sagairt mic Aaroin 
'fh'uil air an altair m'an cuairt! 

12 Agus gearraidh e namhìribfi e, 
maille r'a cheann agus r'a shaill f 
agus cuiridh an sagart ìad ann au 
ordugh air ari fhiodh, a ta air au 
teine, a tha air an altair. 

13 Ach' nighidh e am mionach 
agus na casan le h-uisge ; agus 
bheir an sagart leis an t-iomìan, 
agus' laisgidh e air an altàir e, mar 
ìobairt-loisgte, tabhartas a bheirear 
suas le teine, a dh'fhàile cubhraidh 
do'n Tighearna. 

14 Agus nia's ann do euhaibh u 
bkios a thabhartas do'n Tighearna 
c/ium ìobairt-loisgte, an sin bheir e 
a thabhartas do thurturaibh, no dt» 
cllolùmànaibh òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum 
na h-altarach, agus snìomhaidhi e- 
'chcann deth, agus loisgidh e air an 
a'tair e; agus fàisgear amach 'fh'uil 
air taobh na h-àltarach. 

16 Agus spìonaidhi e 'gheubau 
as mailìe r'a chìòimhm, agus til- 
gidh e làimh ris an altair e, a.ir an 
taobhan ear, a dh'àite naluatha. 

17 Agus sgoiltidb e maille r';s 
sgiathaibh e, ach cha roinn e o 
eheile e: agtìs loisgidh an sagart e 
air an altair, air an f hiodh a ta air 
an teine, mar ìobairt-loisgte, tabh- 
artas a bheirear suas le teine a 
dh'fhàile cùbhraidh don Tigh- 
earua. 

CAIB. II. 

AGUS an uair a bheir neach air 
bith tabhartas-bìdh do'n Tigh- 
earna, bithidh a thabhartas do phlùr 
mìn : agus doirtidh e òtadh air, agus 
cuiridh e tùis air : 

2 Agus bbeir se e gu mic Aaroin 
na sagairt, agus gabhaidh e as làn a 
dhuirn d'a phlùr, agus d"a ola r 
maille r'a thùis uile; agus loisgidh 
an sagart a chuimhneacban air an 
altair, gu bhi na thabhartas air a 
thoirt suas le teine, a dh'fhàile 
cùbhraidh do'n Tighearna. 

3 Agus fùrigheall an tabhartais- 
bhidh, is le Aaron agus le 'inhic e: 
is ni ro naomha e "do tbabhartas- 
aibh an Tighearn air an toirt suas 
le teine. 

4 Agus ma bheir thu seachad 
tabhartas bidh air a dheasachadh a 
san àmhuinn, is breacagan neo- 

i spìonaidh. 1 reubaidh. 

m iteagan. n bruichte. 

103 LEBHITICUS. glioirticlite do phlùr mìn measgta 
le h-oladh a bhìos ann, no dearna- 
gana neo-ghoirtichte ungtale h-ola. 

5 Agus ma's tahhartas-bidh air a 
dheasachadh ann an aghann a bhios 
a'd' thahhartas, bithidh e do phlùr 
mìn neo-ghoirtichte, measgta le 
h-ola. 

6 Roinnidh tu e na mhìribh, agus 
dòirtidh tu oladh air : is tabhartas- 
bidh a t'ann. 

7 Agus ma hhios do thabhartas 
na thabhartas bidh o'n aghann-ròst- 
aidh,nitheare dophlùr mìn le h-o]a. 

8 Agus bheir thu 'n tabhartas- 
bìdh, a riithear do na nithibh so, 
chum an Tighearna : agus an uair 
a thaisbeanar t> do'n t-sagart e, bheir 
se e chum na h-altarach. 

9 Agus gabhaidh an sagart as an 
tabhartas-bidh cuimhneachan dheth, 
agus loisgidh se e air an altair: is 
tàbhartas a th'ann air a thoirt suas 
leteine, adh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighearna. 

10 Agus anni a dh'fhàgar do'n tabh- 
artas-bìdh, is le Aaronagus le 'mhic 
e: tha e na ni ro naomha do thabh- 
artais an Tighearn air an toirt suas 
le teine. 

11 Cha deanar tabhartas-bìdh 
sam bith, a bheir sibh a dh'ionn- 
suidh an Tigheavna, le taois ghoirt; 
oir cha loisg sibh a' bheag do thaois 
ghoirt, no do mhil, ann an tabhar- 
tais an Tighearn, a bheirear suas le 
teine. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud 
tòraidh, bheir sibh seachad e do'n 
Tighearna: ach cha loisgear air an 
altair e ehum fàile cùbhraidb. 

13 Agus gach tabhàrtas-bìdh a 
bheir thu leat, ni thu blasda le sa- 
him: cha mhò a leigeas tu le .^a- 
hrni coimh-cheangail do Dhè Vihi 
di'easbhuidh air do thabhariais- 
bi lh: le d' thabhartais uile b^eir 
tlm seachad salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad 
tabhart.is-bìdh do d' cheud thoradh 
do'n Tighearna, bheir thu seachad 
mar an tabhartas-bidh do d' cheud 
thoradh, diasa glasa do arbhar 
cruaidhichte leis an teine, eadhon 
sìol buailte as na diasaibh ùrac. 

15 Agus cuiridh tu oladh air, agus 
leagaidh tu tùis air: is tabhartas- 
bidh e. 

16 Agus loisgidh an sagart a 
chuimhneachan, cuid d'a arbhar 
buailte, aguscuid d'a ola, maille r'a 
thùis uile : is tabhartas e abheirear 
suas le teine do'n Tighearna. 

a ,jearragan; wafers. Sasg. 
b nochdar. c làna. 

110 CAIB. III. 

AGUS ma bhios a thabhartas, a 
chum ìobairt tabhartasan-sith, 
ma's ann do'n bhuar a bheir e 
seachad e, ma's firionn no baìnionn 
e; bheir e seachad e gun ghaoid 
an làthair an Tighearna. 

2 Agus cuiridh e a làmh air ceann 
a thabhartais, agus marbhaidh se e 
aig dorus pàilliuin a' choimhthion- 
ail : agus crathaidh mic Aaroin na 
sagairt an f huil air aa altair m'an 
cuairt. 

3 Agus bheir e seachad do ìobairt 
nan tabhartas-sìth, tabhartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearna; 
an t-saill a ta comhdachadh a' 
mhionaich, agus an t-saill uile, a 
th' air a' mhionach, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill 
a ta orra, a ta air an lochlèin, agus 
an sgairt a ta os cionn s.an àinean ,• 
mailie ris na h-airnibh, bheir e air 
falbh i. 

5 Agus loisgidh mic Aaroin e air 
an altair, air au ìobairt-loisgte, a ta 
&ir an f hiodh, a it/i'air an teinè : is 
tabhartas e abheirear suas le teine, 
a dh'ì'hàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earna. 

6 Agus ma's ann do'n treud a 
bhios a thabhartas chum ìobairt 
tabhartasan-sith do'n Tighearna, 
firiotin uo bainionn; bheir e seachad 
e gun ghaoid. 

7 Ma btieir e seachad uan mar a 
thabhartaR, bheir e seachad e an 
làthair an Tighearna. 

8 Agus cuiridh e a làmh air ceana 
a thabhartais, agus marbhaidh se e 
fa chomhair pàilliuin a' choinih- 
thionail: agus crathaidh mic Aaroin 
'fhuil air an altair m'an cuairt. 

9 Agus bheir e seachad cuid do 
ìobairt nan tabhartas-sìth, rnar 
thabhartas a bheirear suas le teine 
do'n Tighearna : a shaill agus an 
t-carball uile, teann air a' chnàimh- 
dhroma bheir e air falbh e : agus an 
t-saill.a ta còmhtlachadh a' mhion- 
aich, agus an t-saill uile a ta air a' 
mhionach. 

10 Agus an dà àra, agus an t-saill 
a ta forra, a ta làimh ris an lochlèin, 
agus an sgairt os cionn nan àinean, 
maille ris na h-àirnibh, bheir e air 
falbh i. 

, Jl Agusloisgidh an sagart e air 
an altair ; 'se biatlh an tabhartais a 
bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn e. 

12 As us ma's gabhar a bhios na 
thabhartas, bheir e seachad i an 
làthair an Tighearna. 

13 Agus cuiridh e a làmh air a 
ceann, agus marbhaidh e i fachomh- C A I B. IV. air pàilliuin a' choimhthionail ; agus 
erathaidh mic Aaroin a fuil air an 
altair m'an cuaivt. 

14 Agus bheir e seaehad dhith a 
thabhartas, eadhon tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earna; an t-saill a tlia còmhdach- 
adh a' mhionaich, agus an t-saill 
uile, a ta air a' mhionach. 

15 Agus an dà àra, agus an 
t-saill a ta orra, a tka làimh ris an 
lochlèin, agus an sgairt os cionn 
nan àinean, ìnnille ris na h-àirnibh, 
bheir e air falbìi ì ; 

16 Agus loisgidh an sagart iad 
air an aitsiir : is iad biadh an tabh- 
artais a bheirear suas Ie teine, 
chum fàile cùbhraidh. An t-saill 
uile is leis an Tighearna. 

17 Bitkidh e na reachda bith- 
bhuan do'r ginealachadh air feadh 
bhur n-àiteacha-còmhnuidh uile, 
nach ith sibh saill no fuil sam 
bith. 

CAIB. IV. 

AGCS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 
2 Labhair ri cloinn Isjaeil, ag 
ràdh, Ma plieacaicheas anam tre 
aineolasb an aghaidh h-aon sam 
bith do àitheantaibh an Tighearna 
(thaobh niihe nach bu chòir a 
dheanamh) agusgu'n dean e ni an 
aghaidh a h-aon diubh ; 
'3 Ma pheacaicheas an sagart a 
chaidh ungadh, a rèir peacaidh an 
t-sluaigh ; an sin thu-gadh e air son 
a pheacaidh a pheacaìch e, tarbh 
òg gun ghaoid a dh'ionnsuicìh an 
Tighearna chum ìobairt-pheacaidh. 

4 Agus bheir e an tarbh gu dorns 
pàilliuin a' choimhthionail an 
làlhair an Tighearna; agus cuiridh 
e a làmh air ceann an tairbh, agus 
marbhaidh e 'n tarbh an làthair an 
Tighearna. 

5 Agus gabhaidh an sagart, a 
chaidh ungadh, cuid do fhuil an 
tairbh, agus bheir e i gu pàilllun a' 
choimhthionail. 

6 Agus tumaidh an sagart a 
mheur san f huil, agus crathaidh e 
cuid do'n fhuil seachd uairean an 
làthair an Tighearna, fa chomhair 
roinn-bhrait an ionaid naomha. 

7 Agus cuiridh an sagart cuiddo'n 
f huil air adhaircibh altarach na tùis 
chùbhraidh am fianuis an Tigh- 
earna, a ta ann am pàilliun a* 
choimhthionail ; agus dòirtidh e 
fjiil an tairbh uile aig bun altarach 
na h-ìobairt-loisgte, a ta aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail. 

a ordugh, ìagh. b ann an 

aineolas. Eabh. 8 Agus uile shaill tairbh na 
h-iobairt-pheacaidh bheir e air 
falbh uaith ; an t-saill a ta còmh- 
dachadh a' mhionaich, agirs an 
t-saill uile a ta air a' mhioHach, 

9 Agus an dà àra, agus an t-saill 
a ta orra, a tha làimh ris an loch- 
lèin c ,*agus an sgairt os cionn nart 
àinean, maille ris na h-àirnibh, 
bheir e air falbh i, 

10 Mar a thugadh air falbh i o 
tharbh ìobairt nan tabhartas-sith : 
agus loisgidh an sagart iad air altair 
na h-ìobairt loisgte. 

11 Agus seiche d an tairbh, agus 
'fheoil uile, maille r'acheann, agus 
maille r'a chasan, agus a mhionach, 
agus a ghaorr e, 

12 Eadhon an tarbh gu h-iomJan 
giùlainidh e mach an taobh a muigh 
do'n champ gu h-ionad glan, far an 
doirteart a mach an luath, agus 
loisgidh e air an f hiodh e le teine : 
far an dòirtear a mach an luatb, 
loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coimh-. 
thional Israeil uile tre aineolas, 
agus gu bheil an ni folaichte o 
shùilibh a' choiaihchruinnich, agus 
gu'n d'rinniad ni-eìgìn s anaghàìdh 
a h-aon sam bith a dh'àithcantaibh 
an Tjghearna, a thaobh nithe nach 
bu choir a dheanamh, agus gu bheil 
iad ciontach : 

14 An uair a bhios am peacadh a 
pheacaich iad na aghaidh aithnich- 
te, an sin bheir an coimhchruin- 
neach seachad tarbh òg air son a' 
pheacaidh, agus bheir iad e fa 
chomhair pàilliuin a' choimhthion- 
aiL 

15% Agus cuiridh seanairean a' 
choimhthionail an làmhan air ceann 
an tairbhan làthair an Tighearna: 
agus marbhar an tarbh an làthair an 
TigheaDia. 

16 Agus bheir an sagart, a chaidh 
ungadh, cuid do fhuil an tairbh gu 
pàilliun a' choimhthionail. 

17 Agus tumaidh an s^igart a 
mheur ann an cuid do'n fhuil, agus 
crathaidh e i seachd uairean au 
làthair an Tighearna, fa chomhair 
an roinn-bhrait. 

18 Aguscuiiidh e cuìd do'n fhuil 
air adhaircibh na h-altarach a ta 
ara fianuis an Tighearna, a ta ann 
am pàilliun a' choimhthionail, agus 
dòirtidh e mach an fhuil uile aig 
bun altarach na h-ìobairt-loisgte, a 
ia aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

c a' bhlìan. d seice, craic- 

ionn. e aolach. i tiìgear. 

g. ni-'gin. 

111 L E B H 1 

19 Agtis bheir e air falbh a shaill 
u.le uaith, agus loiscidh e i air an 
altair. 

20 Agus ni e ris an tarbh, mar a 
rinn e ri tarbh na h-iobairt-phesc- 
aidh, mar sin ni e ris : agus lìi zn 
sagartrcite air ansou, agus bheirear 
maitbeanas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbh an 
taobh a muigh do'n champ, agus 
loisgidh se euiaraloisg e 'n ceud 
tarbh : is ìobairt-pheacaidh e air 
son a ehoimhchruinnich. 

22 'Nuair a pheacaicbeas uachd- 
aran, agus a ni e ni-eigin tre ain- 
eolas an aghaidh a h-aon sam bith a 
dh'.iitheantaibh an Ti^heam a Dhè, 
u ikaobh nithe nach bu choir a 
dheanamh,agusgubheil e ciontach : 

23 .Ma thijr a pbeacadh, a pheac- 
aich e, g'a fhios ; bheir e leis mar 
a thabfcartas, meann do ns g tbh- 
raibh, beatkach firionn gun ahaoid. 

24 AgU5 ctiiridh a e a làrch a:r 
ceann a' mhinn, agus matbhaidh se 
e san ionad anns am rnarbh iad an 
lobairt-loisgie'o ann an làthair aa 
Tighearna : is ìobairt-pheacaidh e. 

25 Agus gabhaidh" an sagart eaid 
do fhuil na h-ìobairt-phtacaidli le 
'mlieur, agus cuiridh e i air adhairc- 
ibh attarach na h-iobairt-loisete, 
agus doirtidh e mach a fiail aig bun 
altarach r.a h-ìobairt-loisgte. 

26 Agus loisgidh e a saill fille air 
an altaìr. mar a lcisjzar saiil ìobairt 
nan tabhàrtas-sith : agus ni an aasatf 
reite a:r a shon a thaobh a pheac- 
aidh, agus mathar dha e. 

27 Agus ma pheacawheas acn 
neàch <io shluagh na dùthcbac t:e 
aineo'as, an uair a ta e <ìeanarrìi 
ni eigin an ughaidh a b-aon ssm 
bilh à dh'àiiheantaibh anTighearna, 
a thaobh niihe nach bu chòir a 
dheanamh, agus gu'm bheil e ciont- 
ach : 

28 Ma thig a pheacadh. a pheac- 
aich e. g'a fhios; an sin bheir e leis 
incr à thabharias, meann do ra 
gabhraibh, beatkach ba'.nionn gun 
ghaoid,airson apheacaidh,a pl.ecc- 
'aich e. . 

29 Agus cniridh e a làmo air 
ceann na h-:obairt-pheacaiùh, Bgus 
rnarbhaidh e 'n iobairt-pheacaidh, 
ann an ionadna h-iobairt-lo:s i :te. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuid 
d'a fuil le 'mheur, agus cuiriùh e i 
air adhaircibh altarach nah-iobairf- 
loisgte, agus d"irti<lh e mach a luil 
uile aig bun na h-altarach. 

a leigaidh. b tnbhartas- 

loisgte. ofrail-loisnte. c do'ntua'- 
chearharn, do'n ptiobul chumanta. 
112 T I C T S. 

31 Agus bheir e alsle a saill oile, 
mar a bheirear an t-saill a h-iobairt 
nan tabhartas-sith ; agusloisgirìh an 
sagart i air an aìtair, a r.hum fàile 
cùbhraidh do'n Tighearna : agus ni 
an sagart rèite air a sbon, agus 
biieirear maithear.as dha. 

32 Agus ma bheir e leis nan mar 
a thabharias air son peacaidh, bheir 
e Ieis uan bainior.n gun ghaoid. 

• -jZ Agus cuiridh e alàmhair ceann 
an tabhartais-pheacaidh agus 
marbhaidh se e mar ìobairt-pheac- 
aidh san ionad anns am marbh iad 
an ìobairt-loisgtc. 

34 Agus gabhaidh an sagart cuid 
do fhu.il na h-ìobairt-pheacaidh le 
'mheur, agus cuiridh e i air adh- 
aircibh altarach na h-':obairt-loisgte, 
aeus dòirtidb e mach a fuil uile aig 
bun na h-altarach. 

35 Agus bheir e aitd.? a saill uile. 
mar a bherrear a:r l'aibh saill an 
uain o lobairt Ban tabhartas-si^h ; 
agus lòisgidh an s?.^art ia l air an 
altair,arèir han ta"bharlas abheireav 
suas le teine do'n Tighearna : agus 
ni 'n sajravt rèite air a shoa :*. tbapbh 
a pheacaidh a rinn e, ag-is maihar e 
dha. 

CAIB. V. 

AGUS ma pheacaic'r.eas anam. 
agaa gu'n cluinn e guth mionn- 
achaidhe, agus gur fianuis e, a 
chunnaic, no is fiòsrac'u air a' chùis, 
mur cuir e 'n cèill ?, an sin giùlain- 
idh e a chionta: 

2 No raabheanas anam ri ni ap.iB 
bith neo-ghlan, ma's cairbh t tiaùh- 
bheathaich nec-ghlcin e, no cairbh 
sprèiùh neo-ghloin,no cairbh ni neo- 
ghloin a shuàigeass, agus e an- 
f hiosrach air ; bitìridh esan mar an 
ceuduaneo-ghlan, ogus ci< nntach : 

3 No ma bheanas e rinec-ghloìr.f- 
dnine. ge b'c air bith anneo-ghloine 
leis an sala'xluar daine, agus gu'm 
bheil e an-thiosrath air ; an uair is 
tios da e, an sin bithidh e ciontach: 

4 >"o ma mhionnaicheas anamf-, 
agradhle TmiKbll jru'n dean e olc, 
no gu'i) dean e math, ge b'e air bith 
e à labhras duine le mionnaihh. 
agus gu bheil e an-lhiosrach air ; 
an uair is tìos da e, an sin bithidh t 
ciontach a:in an aon diubh sin. 

5 Agus tachairidh 'nuair a bhios 
e ciontach <lo aon do r.a nithibh sin. 
gu'n aidichi e gu'n do phtacaich e 
san ni sin. 

G Agus bheir e leis ìobairt-eus- 

à antabhartais air son peacaidh. 
e gulh miounan. 1 closach. 

E a shnàgas, a clirùbas. ' h w» « 

òAfir neach mionnan. ' aidmhich. C A I B. VI. 

aontais a dh'iomisuidh an Tighearn ni an sagart rèite air ashonle reithe 
air son a pheacaidh a pheacaich, e na h-ìobairt-eusaontais, agus mathar 
beuthach bainionn o'n Ueud, uan no dha e. 

raeann o na gabhraihh, mar ìobairt- 17 Agus ma pheacaicheas anarr, 
pheacaidh: agus ni an sagart reite agus gu'n dean e' h-aon dò nànithibh 
air a shon a thaobh a pheacaidh. sin a thoirmisgeadh le àitheantaibh 

7 Agus muv urrain e uan a thoirt ah Tighearna hhi air an deanamh ; 
leis, an sin hheir e leis air son a ge nach h'fhios da e, gidheadh a ta 
choire a rinn e. dà thurtur, no dà e ciontach, agus giùlairìidh e 
choluman òga dh'ionnsuidh anTigh- 'aingidheachdb. 

eaina ; fear a chum ìobairt-pheac- 18 Agus bheir e leis reithe gua 
uidh, agusam fear eileehum ìobairt- ghaoid o'n treud, a rèir do mheas, 
loisgte. chum ìobalvt-eusaontais, a dh'ionn- 

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh suidh an t-sagairt : agus ni ansagart 
an t-sagaivt, agus bbeiv esan seachad rèite air a shon a thaobh aineolais, 
am fear a ta chum na h-ìobairt- leis an deachaidh e air seacharanc 
pheacaidh air tùs, agus snìomhaidh asjus gun fhios aig air ; agusmatlur 
e 'cheann o 'amhaich 1 ; ach cha dba e. 

sgar e o chtile ìud. 19 Is iobairt-eusaontais a th'ann ; 

9 Agus crathaidh e cuid do fhnil chiontaich e gu deirahin an aghaidh 
na h-iobairt-pheacaidh air taobh na an Tighearna. 

h-altarach, agus a' chuid eile do'n CAIB. VI. 

f huil fàisgear a mach aig bun na A GUS labhair an Tighearna rì 

h-altavach : is ìobairt-pheacaidh e. J-JL Maois, ag ràdh, 

10 Agus bheir e seachad an dava 2 Ma pheacaicheas anam, agus 
eun mar ìobaivt-loisgte, a rèir a' gu'n dean e eusaontas an a^haidh 
ghnàtha: agus ni an sagart rèite air an Tighearna, agus gu'n dean e 
à shon a thaobh a pheacaidh, a breug d'a choimhearsnach a thaobh 
pheacaich e, agus inathar e dha. an ni a thugadh dha r'a ghleidheadl \ 

11 Ach mur urraìnn e dà thurtur, no ann an companas, no thaobh an 
no dà choluman òga a thoirtleis; ni a thugadh air falbh le h-ainncart, 
an sin bheir esan a pheacaich leis no ma mheall e choimheavsnach, 
mar a thabhavtas an deichcamh cuid 3 No ma fhuaiv e an ni sin a 
do ephah do phlùr mìn, mar thabh- chailleadh, agus gu'n d'rinn e breug 
artas-peacaidh : cha chuir e oladh uime, agus gu'n d'thug e mionnan 
air, ni mò a chuireas e tùis air, oir èithichd ; ann an aon ni dhiubh sin 
is tabhavtas-peacaidh e. uile ani duine, a' peacachadh annta : 

12 An sin bheiv e chum an t-sag- 4 An sin tachairidh, a chionn gu'n 
airt e, agus gabhaidh an sagart làn do pheacaich e, agus gu bheil e 
a dhuirn deth, earfAow cuimhneachan ciontach, gu'n d'thoir e airaise an 
deth, agus loisgidh e air an altair e, ni sin, a thug e air falbli le h-ainn- 
a rèir nan tabhartas a bheirear suas eart, no an ni sin, a fhuair e gu 
le teine do'n Tighearna: is tabh- mealtach no an ni sin a thugadh dha 
artas-peacaidh e. r'a ghleidheadh, no chailleadh agus 

13 Agus ni an sagart rèite air a a fhuàìre, 

shon a thaobh a pheacaidh, a pheac- 5 No ni sam bith m'an d'lhug e 
aicli e ann an aon diutdi sin, agus mionnan eithich ; bkeir e air ais e 
mathar e dha: agus bithich am san iomlan, agns cuividh e 'n cùig- 
fuigheall leis an t-sagart, mar eadh cuid a thuille ris, agus hheir e 
thabhartas-bìdh. dhasan e d'am buin e, ann an là 

14 Agus labhair anTighcavna ri ìobairt-eusaontais. 

Maois, og ràdh, 6 Agus bheir e Ieis ìobairt-ens- 

15 Ma ni anam coire, a»ns gu'm aontais chum an Tigheama, reitl e 
peacaiche tre aineolasannan nithibh gun ghaoid o'ntreud a rèir do mheas, 
naomha an Tighearna ; an sin bheir mar ìobairt-eusaontais, a dh'ionn- 
e air son a choire dh'ionnsuidh an suidh an t-sagairt. 

Tighearna, reithe gun ghaoid o na 7 Agus ni an sagart rèite air a 
t •eudaibh, a rèir do mheas le secel- shon an làthair an Tigheavna : agus 
ibh airgid, a rèir sèceil an ionaid j^heibh e maitheanas a thaobh gach 
naomha, chum ìobairt-eusaontais. ni dhiubh sin uile a rinn e, a' cion- 

16 Agus air son an lochd, a rinn e tachadh annta f. 
sanninaomha,ni e coimhleasachadh, 

a^us cuiridh e ris an cùigeadh cuid, b a ckionta, a choire. c a m 

agus bheir e do 'n t-sagart e : agus mearachd. d mionnan <ju 

breugarh. e aisìg e. 

a mhuinea 1 . 1 a ir un d'fhuaradh ciontach e. LEBHITICUS. 8 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

9 Thoir àitlme do Aaron agus d'a 
mhic, ag ràdh, Is e so lagh nah-ìob- 
àirt-Ioisgte : (Is i 'n ìobairt-loisgte 
i, air son an losgaidh air an altair 
air feadh na h-oidhche uile gu 
maduinn, agus bitkidh teine na 
h-altarach a' losgadh innte.) 

10 Agus cuiridh ansagairttruscan * 
anairt uime, agus cuiridh e briogais 
anairt air 'fheoil, agus togaidìi e 
suasanluath, aloisg an teine leis 
an ìobairt-loisgte air an altair, agus 
cuiridh e i laimh ris an altair. 

11 Agus cuiridh e a thruscan 
dheth, agus cuiridh e tniscan eile 
ùime, agus giùlainidh e 'n luath a 
mach an taobh a muigh do'n champ, 
gu h-ionad glan. 

12 Agus bithidh an teine air an 
altair a' losgadh iniite, cha chuirear 
as e : agus. loisgidh an sagart fiodh 
òirre gach maduinn, agus cuirid!«) e 
an ìobairt-loisgte ann an ordugh 
oirre, agus loisgidh e oirre saill nan 
ìobairte-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air 
an altair an còmlmuidh : cha d' 
thèid e idir as. 

14 Agus is e so lagh an tabhartais- 
bhìdh : bheir mic Aaroin e an làthair 
an Tighearna fa chomhair na 
h-altarach. 

15 Agus gabhaidh e làn a dhuina 
deth, do phlùr an tabhartais-bhìdh, 
agus d'a oladh, agus an tùis uile a 
ta air an tabhartais-bhidh, agus 
loisgidh e air an altair e, chum fàile 
cùbhraidh, eadhon cuimhneachan 
dheth do'n Tighearna. 

16 Agus ithidh Aaron agus a 
mhic am fuigheall : maille ri aran 
nee-ghoirtichte ithear e san ionad 
naornha ; ann an cùirt pàilliuin a' 
ehoimhihionail ithidh iad e. 

17 Cha'n f huinear e le taois ghoirt : 
thugmi dhoibh e mar an cuibhrions 
do m' thabhartasaibh air an toirt 
suas le teine : tha e ro naomha, mar 
an ìobairt-pheacaidh, agus mar an 
ìobairt-eusaentais. 

18 Ithidh gach firionnach am 
measg chloirm Aaroin dheth : bithidh 
e na roachd sìorruidh air feadh 
bhur gine::Iacha thaobh tabhartasan 
an Tighearn air an toirt snas le 
teine : bithidh gach neach a bheanas 
riu naomha. 

19 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

20 /*• e tabhartas Aaroin, agus a 
chuid mac, a bheir iad seachad do'n 
Tighearna, san là a dli'iuigar e ; an 

3 cididh, eudach, culùidh. 
U4 deicheamh cuid do ephah dophlùr 
mìn mar thabhartas-bìdh an còmh- 
nuidhb, a leth sa' mhaduinn, agus 
a leth san f heasgar. 

21 Ann an aghaanc nìthear e le 
h-oladh, agus an uair a bhios e 
fuinte, bheir thu stigh e : aaus na 
mìrean fuinte do'n tabhartas-bìdh 
bheir thu seachad a chum fàile 
cùbhraidh do'n Tighearna. 

22 Agus bheir an sagart d'a mhic, 
a dh'ungadh na àite, seachad e: is 
reachd sìorruidh e do'n Tighearna : 
loisgear gu h-iomlan e : 

23 Oir loisgear gach tabhartas- 
bìdh air sonan t-sagaiit guh-iomlan: 
cha'n ithear e, 

24 Agus labliair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

25 Labhair ri h-Aavon agus r'a 
mhic, ag ràdb, Is e so lagh na 
h-ìobairit-pheacaidh : san ionad anns 
am marbhar an ìobairt-loisgte, bith- 
idh an ìobairt-pheacaidìi air a 
marbhadh am fianuis au Tighearna : 
tha i ro naomha. 

2fi Khidh an sagart i, a bheir 
seachad i air son peacaidh : anns au. 
ionad naomha ithear i, ann an cùirt 
pàilliuin a' choimhthionail. 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a feoil 
bithidh e naomha; agus an uair a 
chrathar a'bheag d'a fuil air eudach. 
sam bith, nighidh tu an ni, air an do 
chrathadh i, anns an ionad naomha. 

28 Agus biihidh an soitheacb. 
creadha, anns an do bhruicheadh i, 
air a bhriseadh ; ach ma bhruich- 
eadh i ann an coireadh nraha<l 
glanar agus nigheare e ann an 
uisge. 

29 Ithidh na firionnaich uile am 
measg nan sagart dhith: tha i ro 
naomha. 

3') Ach cha'n ithear ìobairtpheac- 
aiclh sam bith, d'an d'thugadh 
bheetg do'n fhuil a steach do phàill- 
iun a' choimhthionail a dheanamh 
rèite san ionad naomha: loisgear 
san teine i. 

CAIB. VII. 

AGUS is e lagh na h-ìobairt-eus- 
aontais : tha i ro naomha. 

2 A'.ms an ionad sam snarbh iad 
an ìobairt-loisgte, marbhaidh iad an 
ìobairt-eusaontais : agus crathaidh 
e a fnil air an altair m'au cuairt. 

3 Agus bheir e seachad dliith a 
saill uile; an t-eavbalU" agus aa 
t-saill, a ta còtnhdachadh a' mhion- 
aich. 

b b'ith-bhuan, daonan. 
c itigkeann. àpreisunga. 
e scàrar agus glan-nighear. 
t bun an earbaill. C A I B. VII. 4 Agns an cìà àra, agus an t-saill 
a ta orra, a ta làimh ris aa loch-lèin, 
agus an scairt a ta os cionn nan 
àineau a ; rnaiìle ris na h-airnibh, 
bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh au sagairt iad air 
an altair; mar thabhartas abheirear 
suas le teine do'n Tighearna : is 
ìobaht-eusaontais i. 

6 Ithidh gach tìrionnacham measg 
nan sagart dhith : sau ionad naomha 
ithear i : tha i ro-naomha. 

7 Mar an ìobairt-pheacaidh, is 
amhuil sin an ìobairt-eusaontais : is 
aon lagh dhoibfa : leis an t-sagart a 
ni rèite leath. bithidh i. 

8 Agus an sagart a bheir seachad 
ìobairt-loisgte duine sam bith, is 
leis an t-sagart so croicionu na 
h-iobairt-loisgte, a thug e seachad. 

9 Agus buiaidh an tabhartas-bìdh 
uile, a dh'fhuinear ann an àmhuinn, 
agus gach ni a cìheasaichear ann an 
aigheann-ròstaidh, agas ann am 
mèis do'n t-sagart a bheir seachad 
e. 

10 Agus bithidh gach tabhartas- 
bìdh measgta le h-oladh agus tioram, 
Ie mic Aaroin uile, leis gach aon 
niread r'a chèile. 

11 Agus is e so ìagb ìobairt nan 
tabhartas-sìth a bheir e seachad 
do'n Tighearna : 

12 Ma's ann mar bhreiih-buidh- 
eachais a bheir e seachad i, an sin 
bheire seachad maillerisan ìobairt- 
bhuidheachais breacagan neo-ghoir- 
tichte measgta le h-oladh, agus 
deamagan neo-ghoirtichte ungia le 
h-oladb, agus breacagan measgta le 
h-oladh, do phlùr mìn, air a ròst- 
adh. 

13 A thuilleadh air na breacag- 
aibh, bheir e seachad mar a thabh- 
artas, aran goirtichte, maille ri 
ìobairt-buidlieachais a thabhartas- 
an-sìth. 

14 Agus dh'i sin bheir e seachad 
aon as an tabhartas iomlan, mar 
tbabhartas-togia do'n Tighearna, 
agus bithidh e leis an t-sagart a 
cbrathas fui! nan tabhartas-sìth. 

15 Agus ithear feoil ìobairt a 
thabhartas-an-sìth air son breith 
buidheachars, san là sin fèin anns 
ann d' thoirear seachad i : cha 'n 
fhàg e bheag dhith gu maduinn. 

16 Ach ma's bòid no tabhartas 
deònach ìobairt a thabhartais, san 
là sin fèin anns an d' thoir e seachad 
iobairt, ithear i : agus air an là 
màireach, mar au ceudna, ithear a 
fuigheall. 

3 os cicnn a' ghrùtha'n. 

b aìgheann. 17 Ach loisgear le teine fuigheall 
feòlaua h-ìobairt air an treas là. 

18 Agas ma dh'ithear idir a' 
bheag do fheoil ìobairt a thabhart- 
asan-sìth air an treas là, cha ghabhar 
i, ni mò a mheasar i dha-san a 
bìseir seachad i : bithidh i na gràin- 
ealachd, agus an t-anam a dh'itheas 
dhith giùlainidh e 'aingidheachd. 

19 Agus an fheoil a bheanas ri 
ni sam bith neo-ghlan, cha'n ithear 
i, Ioisgear i le teine : agus a tbaobh 
na feola, gach neach a bhios glan, 
ithidh e dhith. 

20 Ach an t-anam a dh'itheas do 
fheoil ìobairt nan tabhartas-sìth, a 
bhuineas do'n Tigbearna, agus a 
neo-gh!oine air, gearrar eadhon an 
t-anatn sin as o 'shluagh. 

21 Agus an t-anam a bheanas ri 
ni sambithneo-ghlan,rineo-ghloine 
duine, no ri aimnhidh neo-ghlan, 
no ri gràinealachd neo-ghloiri sam 
bith, agus a dh'itheas do fheoil 
ìobairt nantabhartas-sith a bhitineas 
do'n Tighearna, sgathar eadhon an 
t-anam sin as ò 'shluagh c. 

22 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, agràdh, 

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Saill sam bith daimh, no 
caorach, no gaibhre, cha 'n ith 
sibh. 

24 Agus feudar saill ainmhidh a 
gheibh bàs leis fèin d , agus saill an 
ainmhidh sin, a reubar le fiadh- 
bheathaichibh, a ghnàthachadh go. 
feum sam bith eile ; ach cha'n ith 
sibh idir dhith ; 

25 Oir ge b'e dh'itheas saill o'a 
ainmhiclh sin d'an d' thoir daoine 
seachad ìobairt a loisgear le teine 
do'n Tighearna, gearrar eadhon an 
t-anam sin, a dh'itheas dkith, as o 
'sbluagh. 

26 Àgus cha'n ith sibh gnè sam 
Mth fola, ma's ann do eunaibhno do 
ainmhidh, ann an aon air bith d'ar 
n-ài teachaibh-còmhnuidb . 

i7 Gach anam a db'itheas gnè 
sam bith fola, gearrar eadhon an 
t-anatn sin as o 'shluagh. 

28 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

29 Lnbhair ri cloinn Israeil, ag 
ràc"b, Esan a bheir seachad ìobairt 
a ihabhartasan-sìth do'n Tighearna, 
bheir e leis a thabhartas a dh'ionn- 
suidh an Tigbearna, do ìobairt a 
thabhartasan-sìt-h. 

30 Bheir a làmhan fèin leo tabh- 
artasan an Tighearn a bheirear suas 
Ie teine, an t-saill-rtnàille ris anuchd, 
so bheir e leis, a chum gu'n luaisg- 

c bho na phobul. à cnirbh. 

115 LE.BHITICUS. ear an t-uchd mar tbabhartas- 
luaisgte an làlhair an Tigheama. 

31 Agus loisgidh an sagart an 
t-saill air analiair: ach bithidh an 
t-uchd le Aaron agus !e 'mhic. 

32 Agus an slinnean deas blieir 
sìbh do'n t-sagart mar thabharias- 
togta,do ìobairtibhbhur tabhartasan- 
sìth. ' 

33 Aige-san do rnhic Aaroin, a 
hheir suas fuil nan tabhartas-sìth, 
agus an t-saill, bithidh an slinnean 
deas mar c cliuibhrionn. 

34 Oir ghabh mi an t-uchd luaissjle 
agus an sliimean togta o chloinn Is- 
raeil, do ìobairtibh an tabbartasan- 
sìth, agus thug mi iad do Aaron an 
sagart, agus d'a mhic, le reachd 
sìorrnidb. o mheasg chloinn Israeil. 

35 Is e so cuibhrionn ungaidh a 
chuid mac, do thabhartasaibh an 
Tighearn a bheirear suas le-teine, 
san là anns an d'thug e a làthair iad 
a fhrithealadh do'n Tighearn ann an 
dreuchd an t-sagairt: 

36 A dh'àithnan Tighearna thoirt 
dhoibh o chloinn Israeil, san là anns 
an d'ung e iad, le reachd sìorruidh, 
air feadh an ginealacha. 

37 Is esolaghnah-iobairt-loifgte, 
an tabliartais-bhìdh, agus na h-ìob- 
airt-pheacaidh, agus na h-ìobairt- 
eusaontais, agus n?.n coisreagadh, 
agus ìobairte nan tabharfas-sìth : 

38 A dh'àithn an Tighearna do 
jWhaois ann an sliabh Shinai, san Ià 
?.nns an d'àithn e do chloinn Israeil 
an tabhartasan a thoift seachad d'on 
Tighearn ann amfàsach Shinai. 

CAIB. \TI1: 
A GUS labhair an Tighearna ri 
A Maois, ag ràdh, 

2 Thoir Ieat Aaron agus a mhic 
mailleris, agus antruscana r.aomha, 
agus an oladh-ungaidh, agus tarbh 
mar an iobairt-pheacaidh, agas dà 
reithe, agus bascaid do aran neo- 
ghoirtichte ; 

3 Agus cruinnich an coimhthional 
uile an ceann a' chèile gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail. 

4 As:us rinn Maoismar a dh'àithn 
an Tigliearna dha, agus chruinnich- 
eadh an coimhthional r'a chèile gu 
dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

5 Agus thubhairt Maois ris a' 
choimhthional, Is e so an ni a 
dh'àithn an Tighearn a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus a 
mhic leis, agus dh'ionnail e iad le 
h-uisge. 

7 Agus chuir e air an còta, agus 
chiioslaieh se e leis a' ohrios, agus 
dh'eudaich se e leis an fhalluing, 

a cididh. 

116 agus chuir e 'n ephod air, 'agus 
chrioslaich se e le crios rìomhach 
na h-ep'-ioid, agus cheangail e ris i 
leis. 

8 Agus chuir e 'n uchd-èididh 
air; agus chuir e anns an uchd- 
èidiclh an Urim, agus an Tummim. 

9 Agus chuir e 'n crùn-sagairt air 
a cheann : mar an ceudna air a" 
chrùn-sagairt, eadhon air a' chuid 
beoil dèth chuir e 'n leachd òir, an 
crùn naomha, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

19 Agus ghahh Maois an oladb- 
ungaidh, agus dh'ung e 'm pàilliun 
agus gach ni a bha ann, agus naomh- 
aich e iad. 

11 Agus chrath e euid dhith air 
an alìair seaehd uairean, agus 
dh'ung e 'n altàir, agus a soithicbean 
uile, araonb an soitheach-ionnlaid 
agus a chas, a chum an naomhach- 
adh. 

12 Agus dhòirt e do'n oladh-ung- 
aidh air ceann Aaroin, agus dh'ung 
se e, chum a naomhachadh. 

13 Àgus thug Maois mic Aaroin 
leis, agus chuir e còtaichean orra, 
agus chr-ioslaich e iad le criosaibh ; 
agus chuire boineidean orra, mar a 
dh'àithn an Tigheaina do Mhaois. 

14 Agus thug e leis an tarbh air 
son na h-ìobairt-pheacaidh, agus 
ehuir Aaron agus a mhic an làmhan 
air ceann an tairbh air son na h-ìob- 
airt-pheacaidh. 

15 Agusmharbhse e ; agusghabh 
Maois an fhuil, agus chuir e i air 
adhaircibh na h-altaracfc m'an cuairt 
le 'mheur agus gb'an e 'n altair; 
agus dhòirt e 'n fhuil aig bun na 
h-allarach, agus naomhaich e i, a 
dheanamh rèite oirre. 

16 Agns ghabh e 'n ìgh uile, a 
bha air a' mhionaeh, agus an scairt 
os cionn nan àinean, agus an dà àra, 
agus an ìgh : agus loisg Maois iad 
air an altair. 

17 Ach an larbh agus a sheiche, 
agus 'fheoil, agus 'aolach c . loisg e 
le teine an taobh a muigh do'n 
champ, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

18 Agus thug e leis an reithe air 
son na h-ìobairt-loisgte : agus chuir 
Aaron agus a mhic an làmhan air 
ceann an reithe. 

19 Agus mharbh se e ; agus chrath 
Maois an fhuil air an altair m'an 
cuairt. 

20 Agus ghcarr e 'n reithe na 
mhìribh, agus loisg Maois an ceami, 
agus na mìrean, agus an t-saill. 

b an dà chuid. c inntir, a 

yhaorr. C A I £. IX. 21 Ascus nigh e am mionach agus 
na casan ann an uisge; agus ìoisg 
Maois an reithe uile air an altair : 
fc'iobairt-loisgte e, cliumfàile cùbb- 
raidh : t::bhartas air a thoirt suas le 
tei::e dc'n Tighearn?, mar adh'àithn 
an Tighearaa do ÌMhaois. 

22 Agus thug e leis an reithe eile, 
reithe a' chcisreazaidh : agus ciiuir 
Aaron agns a mhic aa làrjl.an air 
ceaan an reithe. 

23 Agusmharbhse e; sgusghabh 
IWaois cuid d'a fhuil, agus chuir e i 
air bàrr cluaise deise Aaioin, agus 
air ordalg a làimhe deise, -jgus aiv 
ordaig a choise deise. 

-i A.p.s thug e leis mic Anroin 
agus chuirMaois cuid do'n fhuil air 
bàrr an cluaise deise.agus air ordaig 
?.n Iàimhe deise, agus air ordàig an 
coise deise 3 : a^us chralh ?>Iaois an 
lhu:l air an altair m'an cuairt. 

2ò Agus ghabh e 'n t-saill, agus 
aa t-enrball, a^us an ìgfl uile, a hha 
air a' mhion?.eh, agus" an scairt os 
cìoìììì nan àinean, agus an dà àrab 
agas an ìgh,agus an slinnean deas. 

26 A'cus a bascaid an arain neo- 
ghoirtichte.a blia an làthair an Tigh- 
earna, ghabh e acn bhreacag neo- 
ghoirtiehte, agus aon bhreacag do 
aranleh-olaclh,sgusaon dearnagauc, 
agus chuir e iad air aa t-saii!, agus 
ai* an t-slinneon deas : 

27 Agus chuir e 'n t-ioraiaa air 
làmhan Af.roin, agus air làrahan a 
ehuid mac agus luaisg e iad mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an 
Tighearna. 

28 Asrus shabh Maois iad bhàrr 
an làmh, agus loisg e ìad air an 
altair cs cionn na h-iobairt-loisgte ; 
6« tabhaitas-coisreagaidh i;id a 
chum iàile cùbhraidh ; tabhartas air 
a thoirt suas le teine do'n TigL- 
earna. 

29 Agus ghabh Maois an t-uchd, 
agus luaisg se e mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearaa : 
b'e cuibhf ionn Mhaois e do reithe a' 
■choisreagaidh : mar a dlràithn va. 
Tishe.irna do Mhaois. 

3<> Agus sihabh Maois cuid do'n 
*>ladh-ungaidh, agus do'n fhuil, a 
òha air an altair, agus chrath e air 
Aaron i ; air 'eudach, agus air a 
mhie, agus air cudaoh a mhic maille 
ris : agus naonibaich e Aaron, agvs 
'eudach, agus a mhic, agus eudach 
a mhac maiìle ris. 

a air ordagaihh an lamha deasa, 
agus air ordugaith an cosa deasa. 
b an c.à àrainn. c abhhn ; 

irafer. Sasg. d air làmkan a 

mhac. 31 Agus thubhaiit Maois ri 
h-Aaron. agus r'a mhic, Jiiuiehibh 
an iheoil aig dorus pàilliuin a' 
choimhthion;tìl ; agus ann an sin 
ithibh i leis an aran a ta ar.n am 
ba^caid a' choisreagaidh e. mar a 
ùh'àithn mise. agràdh, IthiduAarou 
agus a mhic i. 

32 Agus an ni sin, a dh'fhàgar 
do'n fheoil a-us do'n aran, loisgidh 
sibh le teii.e. 

33 Agus air dorus pàilìiuin a' 
choimbthionail cha d' tbèid sibh a 
mach rè sheachd laithean, gus am 
bi lailhean bbur coisreagaidh air an 
crioc'ir.arhadh t ; oir rè sheachd 
laithean coisrigidh e sibh. 

34 Mar a rinn e 'n diugh, mar sin 
dh'àithn an Tighearna bhi deanta, 
dheanamh rèiteair bhur son. 

3-5 Uime sin, aig dorus pàilliuin a 
choimhthiorail fanaidh sibb a lì 
agus a dh'oidhche, rè sheachd laith- 
ean ngus coialiididh s sibh freasdal h 
an Tighearna. vhum nach faigh sibh 
bàs : cir is aim mar sin a thugadh 
àithne dhomhsa. 

3o Agus rinn Aaron agus a mhic 
na h-ulle nithe dlràithn an Tigh- 
earna le làimh Mhaois. 

CAIB. IX. 

4 GUS air an ochdamh là ghairm 
-TjV Manìs air Aaron, agus air a 
mliic, agus air seanairean Israeil; 

2 Àgus thabbairt a ri h-Aaron, 
Gabh dhuit fèin laogh og chum ìob- 
airt-pheacaidh, agus reithe chum 
ìobairt-loisgte, gun ghaoid, agns 
thoirseachad iad an làthair an Tigh- 
earna. 

3 Agus làbhra'ulh tu ri cloinn Is- 
raèil, ag ràdb, Gabhaibhsa meann 
donagabhraibh chum iob .Mrt-pheac- 
aiuh ; agus laogh, agus uan, le chèile 
do'n cheud hhliadhna', gun ghaoid, 
a chum iobairt-loisgte : 

4 Mar an ceudua tarbh agnsreithe, 
mar thabhartasan-sìth, a chum an 
ìobradh an làthair an Tighearna: 
agus tabhartas-bìdh measgta le 
h-oladh: oirandiugh foillsichidh an 
Tighearn e fèio dbuibh. 

ò Asros thug iad an ni sin a 
dh'àithnMabis gu beulaobh pàilliuin 
a' chòimhthionail : agus thàinig an 
coimhthiona'l \\i\e 'm fagus, agus 
sheas iad anlàthair an Tiuhearna. 

6 Agus thubhairt Maois, Is e sj 
aa ni a dh'àithn aa Tighearna gu'n 

e nan nilhe coisrigte. f aus an 
là anns an criochnaich laitheau 
bhìir coisrtagniilh. Eabh. 

5 gleidhidh. h cùrum } ord gh. 
i bliadhr.a dh''aois. 

117 LEBHITICUS. deanadh sibh : agusfoillsichear glòir 
an Tighearna dhuibh. 

7 AgusthubhairtMaois'ri h-Aaron, 
Imich a dh'ionnsuidh na h-altarach, 
agus ìobair t'iobairt pheacaidh, agus 
t'ìobairt-loisgte, agus dean rèite air 
do shon fèin, agus air son an 
t-sluaigh : agus thoir suas tabhartas 
an t-sluaigh, agus dean rèite air an 
son, mar a dh'àitbn an Tighearna. 

8 Chaidh Aaron, uime sin, a 
dh'ionnsuidh na h-altarach; agus 
mharbh e laogh na h-ìobairt-pheac- 
aidh, a bha air a shcn fèìn. 

9 Agus thug mic Aaroin an fhuil 
d'aionnsuidh : agus thum a e 'mheur 
san f huil, agus chuir e air adhaircibh 
na h-altarach i, agus dhoirt e mach 
an fhuil aig bun na h-altarach. 

10 Achant-saill agus na h-airn- 
ean, agus an scairt os cionn àinean 
na h-ìobairt-pheacaidh, loisg e air 
an altair, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

11 Agus an fheoil agus an t-seiche 
loisg e le teine, an taobh a muigh 
do'n champ. 

12 Agus mharbh e 'n ìobairt- 
loìsgte ; agus thug mic Aaroin an 
fhuil d'a ionnsuidh, agus chrath e 
i air an altair m'an cuairt. 

13 Agus thugiad an ìobairt-loisgte 
d'a ionnsuiclh, maille r'a mìribh, 
agus an ceann : agus Ioisg e iad air 
an altair. 

14 Agus nigh e am mionach agus 
na casan, agus loisg e iàd air an 
iobairt-loisgte air analtair. 

15 Agus thug e leis tahhartas an 
t-sluaigh, agus ghabh e meann na 
h-ìobairt-pheacaidh b a hha air son 
an t-sluaigh, agus mharbh se e, agus 
thug e suas e air son peacaidh, mar 
a' cheud ìobairt. 

16 Agus thug e leis an ìobairt- 
loisgte, agus dh'ìobair e i do rèir a' 
ghnàthac. 

17 Agus thug e leis an tabhartas- 
bìdh, agus lìon e 'dhorn as, agus 
loisg e air an altair e, thuilleadh air 
ìobairt-loisgte namaidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an 
tarbh, agus an reithe, mar iobairt 
nan tabhartasan-sìth a bha air son 
an t-sluuigh ; agus thug mic Aaroin 
d'a ionnsuidb an fhuil, a.gu° phrath 
e i air an aitair m'an cuairt. 

19 Agus saill an tairbh, agus 
earball an reithe, agus an ni sin a 
ta còmhdachadh a mhionaich, agus 
na h-airnean,agus an scairt os cionn 
nan àinean. 

a thom,bhog. b a' ghabhar a 
bha 'na h-lobairt-pheacaidh. 
o a r'èìr an orduiqh, mar bu chòir. 
118 20 Agus ehuir iad an t-saill air 
na h-uchdaibh, agus lcisg, e 'n 
t-saill air an altair: 

21 Agus na h-uchdan agus an 
slinnean deas luaisg Aaron mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an 
Tigliearna, mar a dh'àithn Maois. 

22 Agus thog Aaron suas a làmha 
chum an t-sluaigh, agus bheannaich 
e iad ; agus thàinig e nuas o ìobradh 
na h-ìobairt pheacaidh, agus na 
h-ìobairt-loisgte, agus nan ìobairt- 
ean-sìth. 

23 Agus chaidli Maois agus Aaron 
a steach do phàilliun a' choimh- 
thionail, agus thàinig iad a mach; 
agus bheannaich iad an sluagh: 
agus dh'fhoillsicheadh glòir anTigh- 
earna do'n t-sluagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach o 
làthair an Tighearna, sgus loisg e 
air an altair an ìobairt-loisgte, agus 
an t-saill : agus chunnaic an sluagh 
uile c, agus rinn iad gàir, agus thuit 
iad air an aghaidh. 

CAIB. X. 

AGUS ghabh Nadah agus Abihu, 
mic Aaroin, gach fear diubh a 
thùiseìrd, agus chuir iad teine ann, 
agus chuir iad tùis air, agus thug iad 
suas am fianuis an Tighearna teine 
coimheach, nach d'àithn e dhoibh. 

2 Aguschaidhteine macholàthair 
an Tighearna, agus loisg e suas e 
iad, agus fhuair iad bàs an làthnir 
an Tighearna. 

3 An sin thubhairt Maois ri 
h-Aaron, Is e so an ni a labhair an 
Tighearn, ag ràcih, Annta-san a thig 
am fagus dhomh naomhaichear mise, 
agus ann làthair an t-sluaigh uile 
glòraichear mi. Agus dh'ihanAaron 
na thosd. 

4 Agus ghairm Maois air Misael 
agus air Elsaphan, mic Udsiel 
bràthar athar Aaroin, agus thubh- 
airt e riu, Thigibh am fagus, gìùl- 
ainibh bhur braithie o f hianuis an 
ionaid naomha mach as a' champ. 

5 Agus chaidh iad am fagus, agus 
ghiùlain iad nan cotaichibh iad a 
mach as a' champ, mar a thubhairt 
Maois. 

6 Agus thubhairt Maois ri 
h-Aaron, agus ri h-Eleasar, agus ri 
h-Itamar a mhic, Ka rùisgibh bhur 
cinn, agus na reubaibh bhur 'n 
eudach, an t-eagal gu'm faigh sibh 
bàs, apis an t-eagal gu'n d' thig 
fearg air an t-sluagh uile ; ach dean- 
adh bhur bràithre, tigh lsraeil uile, 
tuireadhf air son an losgaidh a las 
an Tighearna. 

d a sheitheach-tùis. e dh'ith 

e suas. Eabli. f caoidh. C A 1 B. XI. 7 Agus clia d'thèid sibh a mach 
air dorus pàilliuin a choimhthionail, 
an t-eagal g'um faigh sibh bàs : oir 
e ta oìadh-ungaidh an Tigheam 
oirbh. Agus rinn iad a rèir focail 
Mhaois. 

8 Agus labhair an Tighearna ri 
h-Aaron, ag ràdh, 

9 .Na h-òl fìon no deoch làidir a, 
thu fèin, no do mhic maille riut, an 
uair a thèidsibh a steach do phàiliun 
a' choimhihionail, an t-eagal gu-m 
faigh sibh bàs : bithidh e na reachd 
bith-blman air feadh bhur gineal- 
acha: 

10 Agus a chum gu'n cuir sibh 
eadar-dhealachadh eadar naomha 
agus mi-naomha, agus eadar neo- 
ghlan agus glan : 

11 Agus a chum gu'n teagaisg 
sibh do chloinn Israeil nah-orduigh- 
eanb uile, a labhair an Tighearna 
riu le làimh Mhaois. 

12 Agus labbair Maois ri h-Aaron, 
agus rHi-Eleasar, agus ri h-Itamar, 
a mhic a dh'i'han beo, Gabhaidh an 
tahhartas-bìrìh a dh'fhàgadh do 
thabhartasaibh an Tighearn air an 
toirt suas ]e teine, agus ithibh e 
gun ghoirteachadh làimh ris an alt- 
air : oir a ttt e ro naomha. 

13 Agus ithidh sibh e san ionad 
naomha, a chionn gur e do dhlighe 
e c, agus dlighe do mhac, do thabh- 
artasaibh an Tigheam air an toirt 
suas le teine : oir is ann mar sin a 
dh'àithneadh dhomhsa. 

14 Agus an t-uchd luaisgte agus 
an siionean togtaithidh sibh ann an 
ionad glan; thiì\fèin, agus do mhic, 
agus do nigheana maille riut : oir is 

i ìad do dhlighe iad, agus dlighe do 
mhac, a thugadh dhoibh a ìobairtibh 
tabhartasan-sìth chloinn Israeil. 

15 An slinnean togta, àgùs an 
t-uchd-luaisgte, maille ris na t;;bh- 
artasaibh air an toirt suas ]e teine 
do 'n t-saill, bheir iad leo gus a 
luasgadh mar thabhàrtas-lùaisgte 
ann làthair an Tighèarùà-j agus is 
leats' e, agus le d' mhic maille riut, 
le reachdbith-bhuan,mar a dh'àithn 
an Tighearna. 

16 Agus dh'iarr Maoisgu dìchioll- 
ach meann na h-ìobairt-pheacaidh, 
agus feuch, loisgeadh e : agus bha 
fearg aige ri h-El-easar agus ri 
h-Itamar, mic Aaroin, a dh'f hàgadh 
beo, ag ràdh, 

17 C'ar son nach d'ith sibh an 
ìobairt-pheacaidh san ionadnaomha, 
do bhrìgh gu bheil i ro naomha, agus 
tbug Dia dhuibh i a ghiùlan aingidh- 
eachd a' choimhthionail, a dhean- 

a làdair. b stàtuis, c chòir. amh rèite air an son am fìanuis an 
Tighearna ? 

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil a 
steach an taobh a stigh do'n ionad 
naomha : bu chòir dhuibh gu deimh- 
in a h-itheadh san ionad naomha, 
mar a dh'àithn mise. 

19 Agus thùbhairt Aaronri Maois, 
Feuch, an diugh thug iad suas an 
iobairt-pheacaidh, agus an ìobairt- 
loisgte, ann làthair an Tighearna : 
agus thachair an leithidean sin do 
nithibh dhomhsa: agus nam bithinn 
air itheadh na h-ìobairt-pheacaidh 
an diugh, an gabhta rithe ann làthair 
an Tighearna ? 

20 Agus an uair a chuala Maois 
sin, bha e toilichte. 

CAIB. XI. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag 
ràdh riu, 

2 Labhraibh ri cloinn Israei], ag 
ràdh, Is iad so na beathaichean, a 
dh'itheas sihh do na h-uile ainmh- 
idhibh, a ta air an talamh. 

3 Gach aon a roinneas an ionga d, 
agus a sgoilteas an ladhar c, agus a 
chnàmhas f a' chìr, am measg nan 
ainmhidhean, sin ithidh sibh. 

4 Ach iad so cha'n ith sibh dhiubh- 
san achnàmhasa' chìr,no dhiubhsan 
aroinneas an ionga : inar an càmhal, 
a chionn ge do chnàmh e a' chìr, 
nach roinn e an iongasj neo-ghlan 
tha e dhuibh. 

5 Agus an coinean, a chionn ge 
do chnàmh e a' cliìr, nach roinn e 
an ionga : neo-ghlan tha e dhuibh. 

6 Agus a mhaigheach h, a chionn 
ge do chnàmh i a' chìr, nach roinn 
i an ionga ; neo-ghlan t.lia i dhnibh. 

7 Agus a' mhuc, a chionn ge do 
roinn i an ionga, agus ge do sgoilt 
i an ladhar, gidheadh nach cnàmh i 
a' chìr ; neo-ghlan tha i dhuibh. 

8 D'amfeoil cha'nith sibh, agus 
r'an cairbhi cha bhean sibh; neor 
ghlan tha iad dhuibh. 

9 Iad so ithidh sibh, dhiubhsan 
uile a ta 'sna h-uisgeachaibh : gach 
ni air am bheil itean 1 agus lanr.an 
anns na h-uisgeachaibh, anns ua 
cuantaibhm, agus anns na h-aibh- 
nichibh, iad sin ithidh sibh. 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean 

<■ erocìhan. e a sgoilteas 

syoltadh nan iongan. Eabh. 
* chagnas. Eir. s a chionn 

gu'n cnàmh e a' chìr, ach nach roinn 
e'nionga. h a' rnhaigheach, 

ann gearr-fhiadh. 1 closach, 

conablach, corp marbk. 
1 sgiathan: eiteach. Eir. 
m fairqibh. 

119 LEBHITICUS. no lannan anns na cuantaibh, agus 
anns na h-aibhnicbibh, do gacb ni a 
ghluaiseas 'sna h-uisgeachaibh, 
agus do gach ni beoa, a ta 'sua 
h-uisgeaciiaibh ; nan gràineileachd 
bithidh. iad dhuibh : 

11 Eadhon nan gràineileachd 
bitbidh iad dhuibh : d'amfeoil cha'n 
ìt!i sibh, agus d'an cairbh gabhaidh 
sibh gràin. 

12 Gach ni air nach 'eil itean no 
5annan anns na h-uisgeacbaibli, na 
ghràineileacbd bithidh sin duibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidh sìbh 
gràin am measg nan eun^ cha'n 
ithear iad, nan gràineileachd tha 
iad : an iolair c agus an cnàiinb- 
bristeach'l, agus an iolair-uisge c, 

14 Agus am faug f, agus an 
cìamhan s a rèir a ghnè, 

15 Gach fitheach a rèir a ghnè ; 

16 Agus a' chailleach-oidhehe h, 
agns an t-seabbag-oidhche i, agus a' 
chuach i, agus an t-seabhag m a rèir 
a gnè, 

17 Agus a' chailleach-oitlhche 
bheagn ? agus an scarbho, agus a' 
chailleach-oidhche ìnhòr p, 

18 Agus an eala r, agus am pelican, 
agus an iolair-fhionns, 

19 Agus a' chorra-bhàn, agus a' 
chorraghlas t a rèir a gnè, agus an 
t-adharcan-luachrach u, agus au 
ialtag. ^ 

20 Biihidh gach ni snàigeach a 
dh'itealaicheasa agus a dh'imicheas 
air cheithir chasan, na ghràineil- 
eachd dhuibh. 

21 Ach iad so feudaidh sibh 
itheadh, do gach ni snàigeacbb a 
dh'itealaicheas, agus a dh'ìmicheas 
air cheithir chasan, aig am bheil 
Juirgeannan os cionn a throidheanc, 
gu leum leo airan talamh. 

22 Eadhon iadso dhiubh feudaidh 
sibh ìtheadh : an locust a rèir a 

a anarn bed. Eabh. b eunlaith. 
fc am fìreun. d ioìaìr mhòr na 

mara ; ossifrage, Sasg. peres. Eabh . 
e an t-iasijair cairncach ; gkadsniah. 
Eabh. t preachan ivgneach, 

preackan criosack. Eir. tulture. 
Sasg. doak. Eabh- s lcite. Sasg. 
aiak. Eabh. 11 a' chomkuchag . 

i tachmas. Eabh. 1 a cknthag ; 
shackapk. Eafeh. In an seobhag. 
n coos. Eabb. o shalach. Eabh. 
v ianshuph. Eabh. r linshemeth. 
Eabli. s iolair-tkimchìollack y 

gier-eagle. Sasg. racham. Eabh. 
t a ckurr ; anapah. Eabli. 
« upupa ; ducipatk. Eabh. 
a tfac// creutair sgiatkack a gkluais- 
eas. i> snaigheach. Eir. 

c thioigheqn. spàgan. 
120 ghnè, agus an locust maol a rèir a 
ghnè, agusandaoìda rèir a ghnè, 
agus an leumnach-uainee a rèir a 
gìmè. 

23 Acb bithidh gach ni eile snàig- 
each a dh'itealaicheas, aig am bheil 
ceithir chasan, na ghràineileachd 
dhuibh. 

24 Agus air an son sìn bithidh 
sibhneo-gblan: gachneach abheanas 
r'an cairbh, bithidh e neo-ghlan gu 

icasgar. 

2-5 Agus geb'e airbith aghiùlain- 
eas a' bkeag d'an cairbh, nighidh e 
eudacb, agus bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar. 

26 Bithidh cuirbh gach ainmbidh, 
a roinneas an ionga, agus nach 
sgoilt an ladhar, agus nacb cnàmh a' 
chìr,neo-ghlan dhuibh : gacb neach 
a bheanas riu, bithidh e neo-ghlan. 

27 Agns ge b'e air bith a dh'irnicb- 
eas air a mhàgaibh am measg nan. 
uile bheathaichean, a dh'imicheas 
air cheithir chasan, bithidh e neo- 
ghlan dhuibh ; gach neacli abheanas 
ra'n cairbb, bithidh e neo-ghlan gu 
feasgar. 

28 Agus esan a ghiùlaineas an 
cairbh, nigbidh e'eudach agus biih- 
idh' e neo-ghlan gu feasgar j neo- 
ghlan ika iad dbuibh. 

29 Agus biikidh iad so neo-ghlan 
tluibb am measg nan nithe snaig- 
each, a shnàigeas air an talamh • an 
easf agus an luch, agus an crocod- 
eil s a rèir a ghnè. 

3u Agus am firead h agus an 
camelioni, agus an arc-luachrach', 
agus an t-seilcheag m agus am 
famb 

31 Tka iad sin neo-ghlan duibh 
nam measg-san uile a shnàigeas : 
gach neach a bheanas riu 'nuair a 
bbiosiadmarbh, bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar. 

32 Agus gacb ni air an tuit a 
h-aon dìubh, 'nua-r a bhios e marbb, 
bithidh e neo-ghlan; co dbiubb is 
soitheach fìodha sam bith e, no 
eudach, no croicionn, no sac: feum- 
aidh gach soitheach anns an deanar 
obair sam bith, a bbi air a chur ann 
an uisge' agus bitbidh e.nea-gblan 
gu feasgar : an sin bithidb e glan. 

33 Agus a thaobh gach soithich 
creadha anns an tuit h-aon diubb, 

salegham. Eabh. e amfionnan 
fcoìr; ckagab. Eabh. f an 

?ias, an easoij : ckoled Eabh. 
s uilebkeist an fhàsuich ; land- 
crocodile. Sasg. tzab. Eabh. 
h ferret. Sasg. anaìcak. Eabh. 
i coach. Eabh. 1 lctaah. Eabh. 
m chomct. Eabh. " tinshan\e(h< Eabh» C A I B. XII. XIII. fc'thidh gaoli ni a ta ann neo-ghlan; 
agus brisidh sibh e. 

34 Do gach uile bhiadh a dh'ithear, 
bithidh am biadh sin, air an d' thig 
uisge, neo-ghlan ; agus bithidh gach 
deoch,a dh'òlar ann an soitheach 
sam bith, neo-ghlan. 

3o Agns bithidh gach ni, air an 
tuit a' bheag d'an cairbh, neo-ghlan ; 
ma's àmhuinn e, no coireaeha a 
brisear sìos iad: neo-ghlan tha iad, 
agns neo-ghlan bithidh iad dhuibh. 

3>5 Gidheadh bithidh fuaran no 
tobarb, anns am bi pailteas uisge, 
glan : ach bithidh an ni - sin, a 
bheanas r'an cairbh, neo-ghlan. 

37 Agus ma thuiteas a' bheag d'an 
oairbh air sìol cuir sam bith, a 
bhios ri chur, bìthidh e glan. 

38 Ach ma chuirear uisge sam 
bith air an t-sìol, agus gu'u tuit a' 
bheag d'an cairbh air, neo-ghlan 
bithidh e dhuibh. 

39 Agus mabhàsaicheas ainmhidh 
sam bith d'am feud sibh itheadh, 
bìthidh esan a bheanas r'a chairbh 
neo-ghlan gu feasgar. 

40 Agus esan a dh'itheas d'a 
chairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e neo-ghlan gu feasgar : 
esan mar an ceudna a ghiùlaineas a 
chairbh, nighidh e eudach, agus 
bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

41 Agus bithidh gach ni snàigeach, 
a shnàigeas air an.talamh, naghràin- 
eileachd : cha'n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' 
bhroinn, agus gach ni a, dh'imicheas 
aix cheithir chasan, no ge b'e air bith 
aig am bheil tuille chasan am measg 
nanuile nithe snàigeach, a shnàigeas 
air an talamh: cha'n ith sibh iad, 
oir is gràineileachd iad. 

43 Chadean sibh sibh fèingràineil 
le nisnàigeach sambith, ashnàigeas, 
cha rnhò ni sibh sibh fèin neo-ghlan 
leo, air chor is gu'n truaillear sibh 
leo. 

44 Oir ìs mise au Tighearna bhur 
Dia : naomhaichkìh sibh air an 

i aobhar sin sibh fèin, agus bithidh 
sibh naomha ; oir a ta mise naomha : 
agus cha truaill sibh sibh fèinc le 
ni snàigeach sam bith, a shnàigeas 
air an talamh. 

43 Oir is mise an Tigheam , a thug 
sibhse a mach atalamh nah-Eiphit, 
gu bhi am Dhia agaibh : bithidh 
sibhse, uirae sin, naomba, oir a ta 
mise Kaomha. 

4fì Is e so !agh nan ainmhidhean, 

* àitean air son phoitean no 
phreisean. b tiobar, slochd, 

c bhur n-unmanna. Eabh. 
* rreutair. agus nan eun,agus gach dùildbheo, 
a ghluaiseas anns na h-uisgeachaibh, 
agus gach dùil, a shnàigeas air an 
talarnh : 

47 A chur dealachaidh eadar aa 
neo-ghlan agus an gjan, agus eadar 
am beathach a dh'fheudar itheadh, 
agus am beathach nach feudar 
itheadh. 

CAIB. XII. 

AGTJS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ma dh'fhàsas bean torrach, 
agns gu'm beir i^mac; an sin, 
bithidh i neo-ghlan seachd laithean : 
a rèir laithean a dealachaidh air 
son a h-anPhainneachd e bithidh i 
neo-ghlan. 

3 Agus air an ochdamh là, fim- 
chioll-gheanarfeoil a roimh-chroic- 
inn. 

4 Agus fanaidhi an sin tri laithe 
deug 'ar fhichead ann am fuil a 
glanaicrh : cha bhean i ri ni naomha 
sam bith, agus cha d' thig i steach 
do'nionad naomha, gus an coimh- 
lionar Jaithean a glanaidh. 

5 Ach ma bheireas i leanabh 
nighinn, an sin bithidh i neo-ghlan 
dà sheachduin, mar na dealachadh : 
agus fanaidh i ann am fuil a glanaidh 
tri fìchead agus sè laithean. 

6 Agus an uair a chòfmhlionar 
laithean a glanaidh air son mic, no 
air son nighinn; bheir i uan do'n 
cheud bhliadhna chuin ìobairt- 
loisgte, agus columan òg, no eun 
turtuir chum iobairt-pheacaidh, gu 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, 
dh'ionnsuidh ant-sagairt: 

7 Agus bheir e seachad e an 
làthair an Tighearna, agus ni e 
rèite air a son, agus glanar i ò ruidh i 
a fola. ls e so an lagh air a scn-sa, 
a bheireas mac, no nighean. 

8 Agus mur uirainn iuana thoirt 
leatha, an sin bheir i leatha dà 
thurtur, no dà choluman òga ; fear 
dhiubh chum ìobairt-ioisgte, agus 
am fear eile chum ìobairt-pheac- 
aidh ; agus ni an sagart rèite air a 
son, agus bithìdh i glan. 

CAIB. XIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois agus ri h-Aaron, ag ràdb. 
2 'Nuair a bhios aig duine ahn art 
croicionn 'f heòla, atadh, no guirein s, 
no ballh soilleir, agus gu'm bj e 
ann an croicionn 'fheòla cosmhuil ri 
plàigh luibhre ; an sin bheirear e 
gu h-Aaron an sagart, no gu h-aan 
d'a mhic nan sagartan. e laigsc. 
S scab. 
Q f ruìth, dhbrtad 
* lens. 

121 LEBHITICUS. 8 Agus amhaircidh an sagart air 
a' phlàigh ann an croicionn 'fheòla : 
agus an uair a bhios am fionnadh 
sa' phlàigh air tionndadh a gu hàn, 
agus a bhios a' phlàìgh r'a faicinn 
jw's doimhne na croleionn f heòla ,• 
is plàigb luibhre a th' ann : agus 
amhaircidh an sagart air, agus 
gairmidb e t> neo-ghlan e. 

4 Ach ma tha am ball soilleir ann 
an croicionn 'f heòla bàn, agus gun 
e bhi r'a f haicinn ni's doimhne na 
'n croicionn, agus gun 'fhionnadh 
fchi air tionndadh gu ban ; an sin 
druididh an sagart a stigh esan air 
am bheil a' phlàigh seachd laithean. 

5 Agus amhaircidh an sagart air, 
air an t-seachdamh là': agus feuch, 
ma tha phlàigh na shealladh air stad, 
agus gun a phlàigh bhi sgaoileadh 
sa' chroicionn ; an sin druididh an 
sagart a stigh e seachd laithean eile. 

6 Agus amhaircidh an sagart air 
a ris air an t-seachdamh là, agus 
ieuch, ma bhios a'phlàigh càil-eiginc 
dorcha, agus nach 'eil a' phlàigh air 
&gaoileadh sa' chroicionn, gairmidh 
an sagart glan e : cha 'n 'eil ann 
«c/i guirein; agus nighidh e 'eudach, 
agusbithidh e glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu 
mòr amach sa' chroicionn, an dèigh 
dha bhi air 'f haicinnleis ant-sagairt 
a chum a ghlanaidh ; chithear e ris 
leis an t-sagart. 

8 Agus amhaircidh an sagart air, 
agus tèuch, ma tha 'n guirein air 
sgaoileadh sa' chroicionn, an sin 
gairmidh an sagart e neo-ghlan: is 
luibhre a th' ann. 

9 An uair a bhios plàigh luibhre 
air duine, an sin bheirear e chum an 
t-sagairt : 

10 Agus amhaircidh an sagart air : 
agus feuch, ma tha atadh ban sa' 
chroicionn, agus gu'n do thionn- 
daidh e am fionnadh gu ban, agus 
yu'm bheil feoil bheo dhearg san 
atadh : 

11 Is seann luibhre a th'ann, ann 
aa croicionn 'fheòla, agus gairmidh 
an sagart e neo-ghlan, agus cha 
èhuid e stigh e, oir tha e neo-ghlan. 

12 Agus ma bhriseas luibhre gu 
mòr a mach sa' chroicionn, agus gu'n 
eòmhdaichd an luibhre croicionn 
mn neach air am bheil a' phlàigh 
uile o 'cheann gu 'throidh, ge b'e 
ball air an amhairc an sagart; 

13 An sin bheìr an sagart fa'near ; 
agus feuch, ma chòmhdach an 

a iompochadh, atharrachadk, 
etiochladh. b cuiridh e 'n cùill. 
c ni-viyin t raod-eigin. <* cuibhrig, 
ftlmch. 
122 luibhre 'fheoil uile, gairmidh e esan*. 
glan air am bheil a' phlàigh : thionn- 
dadhadh e uile gu bàn : tha e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg 
r'a faicinn air, bitbidh e neo-ghlan. 

15 Agus amhaircidh an sagart air 
an fheoil dhearg, agus gaìrmidh e 
neo-ghlan e; oir tha'nfheoil dhearg 
neo-ghlan: is iuibhre a th' ann. 

16 Ach ma thig an f heoil dhearg 
air ais a rìs, agus gu'n tionndadhar 
gu bàn i, thig e chum an t-sagairt ; 

17 Agus amhaircidh an sagart air : 
agus feuch, ma tha phlàigh air 
tionndadh gu bàn, an sin'gairmidh 
an sagart esan gian air am bheiì a' 
phlàigh : tha e glan. 

18 An fheoil mar an ceudna anns 
an robh, eadhon na croicionn, neas- 
caid agus a leighiseadh, 

19 Agus aig am bheil ann an àite 
na neascaid atadh bàa, no ball 
soilleir bàn, càil-eigin dearg, noch- 
dar e do'n t-sagart e ; 

20 Agus ma 'se 'nuair a chi an 
sagart e, feuch, gu'm bheil e r'a 
f haicinnni's doimhne n'an croicionn, 
agus 'f hionnadh air a thionndadh gu 
bàn ; gairmidh an sagart neo-ghlan 
e: is plàigh luibhre a ih' ann air 
briseadh amach anns an neascaid. 

21 Ach ma dh'amhairceas an 
sagart air, agus feuch, nach 'eil 
fionnadh bàn air bith ann, agus gun 
e ni's doimhne na'n croicionn, ach 
càil-eigìn dorcha ; an sin druididh 
an sagart stìgh e seachd laithean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh 
a mach gu mòr sa' chroicionn, an 
sin gairmidh an sagart e neo-ghlan; 
is plàigh a th'ann. 

23 Ach ma tha 'm ball soilleir air 
stad na 'àite, gun e air sgaoileadb, 
is neascaidloisgeach a th'ann ; agus 
gairmidh an sagart glan e. 

24 No ma bhios feoil air bith ann, 
aig am bheil na croicionn losgadh 
teth, agus gu'm bi anns an fheoil 
bheo, a ta losgadh,ball bàn soilleir, 
càil-eigin dearg, no bàn ; 

25 An sin amhaircidh an sagart 
air ; agus feuch, ma tha 'm fionnadh 
anns a' bhall shoilleir air tionndadh 
gu bàn, agus e r'a fhaicinn ni's 
doimhne na 'n croicionn; is luibhre 
a th'ann air briseadh a mach anns 
an losgadh : uime sin, gairmidh an 
sagart neo-ghlan e ; is plaigh luibbre 
a th'ann. 

26 Ach ma dh'amhairceas an 
sagart air, agus feuch nach 'eìl 
fionnadh bàn air bith air a' bhall 
shoilleir, agus nach 'eil e ni's 
doimhuc na'n croicionn eile, ach gu 

e ftmhar, taisbeanar. C A I B. XIII. bheil e càil-eigin dorcha; an sin 
dvuididh an sagart a stigh e seachd 
laithean. 

27 Agns amhaircidh an sagart air 
aìr an t-seachdamh là, agus ma tha 
e air sgaoileadh a mach gu mòr sa' 
cbroicionn, an sin gahmidh an 
sagart neo-gh!an e ; is plàigh luibh- 
le a th'ann. 

28 Agus ma tha 'm ball soilleir 
air stad na 'àite, gun e aìr sgaoil- 
eadh sa' cbvoicionn, ach e càil-eigin 
dorcha; is atadh o'n losgadh a 
th'ann, agus gairmidh au sagart 
*Ian e; "oir is leannachadh * a 
th'ann o'n losgadh. 

29 Ma tha aig duine, no mnaoi 
plàigh air a' cheann, no air an 
f beusaig ; 

30 An sin amhaircidh an sagart 
air a' phlàigh ; agns feuch, ma tha i 
r'afaicinn ni's doimhne na 'n croi- 
cionn, agus fionnadh tana buidhe 
innte; an sin gairmidh an sagart 
neo-ghlan e : is càvr thiovam a 
th'ann, eadhon luibhve air a' cheann, 
no air an f heusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an 
sagart air plàigh na carra, agus 
feuch, nach 'eil i r'a faicinn ni's 
doirnhne na 'n croicionn, agus nach 
'eil fionnadh dubh sam bith innte ; 
an sin druididh an sagart a stigh 
esan, air am bheil plàigh na carra, 
»eachd laithean. 

32 Agus amhaircidh an sagart air 
a' phlàigh air an t-seachdamh ]à, 
agus feuch, mur 'eil a' chàrr air 
sgaoileadh, agus nach 'eil fionnadh 
buidhe sam bith innte, agus nach 'eil 
a' chàrr r'a faicinn ni's doimhne 
na'n croìcionn ; 

33 An sin bearrarb e, ach a 
chàrr cha bhearr e : agus druididh 
an sagart a stigh esan, air am bheil 
a' charr, seachd laithean eile. 

34 Agus air an t-seachdamh Jà 
amhaircidh an sagavt aiv a' chàvv: 
agus feuch, mur 'eil a' chàrr air 
sgaoileadh sa' chvoicionn, no v'a 
iaicinn ni's doimhne na'n croicionn ; 
an sin gaivmitìh an sagavt glan e : 
agus nighidh e eudach, agus bithidh 
« glan. 

35 Ach ma tha chàvv air sgaoil- 
padh gu mòr sa' chvoicionn an 
dèigh c aghlanaidh ; 

36 An sin amhaircidh an sagavt 
air, agus feuch, ma tha cbàrr air 
sgaoileadh sa' chroicionn, cha 'n 
iarr an sagart fionnadh buidhe : tha 
e neo-ghlan. 

37 Ach ma tha chàrr na shealladh 

*feargachadh, lasadh, teas. 
» tamar. c an deis. àir stad, agus ma tha fionnadh 
dubh air fàs suas innte; leighis- 
eadhd a' chàrr, tha e glan : agus 
gairmidh an sagart glan e. 

38 Ma bhios mar an ceudna aig 
duine, no aig nmaoi ann an croicionn 
am feòla buill shoilleir, eadhon 
buill bhàna shoilleir ; 

39 An sin amhaivcidh an sagart : 
agus feuch, ma tha na buill shoil- 
leir ann an croicion nam feòla 
odhar-bhàne, is leus f teas e air fàs 
sa' chroicionn : tha e glan. 

40 Agus an duine aig am bheil a 
cheann air faileadh, tha e maol : 
gidheadh tha e glan. 

41 Agus esan aig am bheil 'fhalt 
air faileadh do'n chuid sin d'a 
cheann tha leth r'a eudan, tha e? 
maol-bhathaiseach : gidheadh tha e 
glan. 

42 Agus ma tha na cheann maol, 
no na bbathais mhaoil creuchd bhàn 
càil-eigin deavg ; is luibhre a th'ania 
aiv f às suas na cheann maol, no na 
bhathais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart 
air ; agus feuch ma tha atadh no 
creuchda bàn dearg na mhaol- 
cheann, no na mhaol-bhathais, mar 
anochdar an luibhre ann an cvoi- 
cionn na feòla ; 

44 Is duine lobhrach e, tka e neo- 
ghlan: gahmidh an sagart e neo~ 
ghlan gu h-iomlan ; tha a' phlàigh 
na cheann. 

45 Agus an lobhar air am bheila. 
phlàigb, reubar eudach, agus bith . 
idh a cheann lomnochd, agus cuir > 
idh e folach air a bhilg uachdraich ] 
agus glaodhaidh e, Neo-ghlan, netì- 
ghlan. 

46 Rènan uile laithean a bhios a' 
phlàigh air, bithidh e salach ; tka 
e neo-ghlan: gabhaidh e còmhnuitlh 
naaonar; an taobh a muigh do'n 
champ bitkidh 'ionadtàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna 
anns am bheil plàigh na luibhre, 
ma's eudach olla e, no ma's eudach 
lin e, 

48 Ma's ann a tha i san dlùth, no 
saninneachh, dolion, no dh'olainn, 
ma's ann an croicionn, no ann an 
ni sam bith deanta do chroi- 
cionn : 

49 Agus ma tha phlàigh uaine no 
deargisan eudach, no sa' chroi- 
cionn, aon chuid san dlùth no san 
inneach, no ann an ni sam bith 
deanta do chroicionn ; is plàigh 

àdo leighiseadk. c dorch-bhàn. 
f pucoid. zlip. h '«o' 

chur. i ro-uuine, no ro-dhearg. 
Eabh. 

G 2 123 L E B H I 

luibhre a tk'ann, agus feuchara i 
do'n t-sagart. 

50 Agus amhaircidh an sagart air 
a' phlàigh, agus druididh e stigh an 
ni a?ins a' bheil a' phlàigh, seachd 
laitkean. 

51 Agus amhaircidh e air a' 
phlàigh air an t-seachdamh là : ma 
tha phlàigh air sgaoileadh san 
eudach, aon chuid san dlùth no san 
inneach, no ann an croicionn, no 
ann an obair sam hith deanta do 
chroicionn; isluibhre chnàmhanach 
a' phlàigh : thn e neo-ghlan. 

52 Loisgidh e, uime sin, an 
t-eudach, ma's dlùth no inneach, 
ann an olainn, no ann anlìon, no ni 
air bith deanta do chroicionn, anns 
a' bheil a' phlàigh : oir is luibhre 
elmàmhanach a th'ann; loisgear e 
saateine. 

53 Agus ma dh'amhairceas an 
sagart, àgus feuch, nach 'eil a' 
phlàigh air sgaoileadh saneudach, 
aen chuid san dlùth, no san inn- 
each, no ann an ni sam bith deanta 
ào chroicionn; 

54 An sin àithnidh an sagart 
dhoibh an ni anns a' bheil a' phlàigh 
a nigheadh, agus druididh e stigh e 
seachd laithean eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air 
a phlàigh an dèigh a nigheadh : agus 
feuch, mur do mhùth a' phlàigh a 
dath, agus mur do sgaoil a' phlàigh, 
ifaa e neo-ghlan ; loisgidh tu san 
teiae e : is cnàmhan an leth stigh e, 
w««'s lom a stigh no muigh e. 

56 Agus ma dh'amhairceas an 
sagart, agus feuch, gu bheil a' 
phlàigh càil-eigin dorcha an dèigh a 
nigheadh : an sin reubaidh e as an 
eudach i, no as a' chroicionn, no as 
au dlùth, no as an inneach. 

57 Agus ma tha i r'a faicinn 
fathast san eudach, aon chuid san 
dlùth, no san inneach, no ann anni 
air bith deanta do chroicionn ; is 
plàigh sgaoilteach a th'ann : lois- 
gidli tu le teine an ni anns a' bheil 
a' phlàigh. 

58 Agus an t-eudaGh, ma's dlùth, 
nq inneach e, no ni air bith deanta 
de chroicionn, a nigheas tu, ma 
fihaidh a' phlàigh asda, an sin nigh^ 
ear e an dara uair, agus bithidh e 
flan. 

5'.) Is e so lagh plàigh na luibhre 
arw an eudach olla no lìn, anns an 
dlùth, no anns an inneach, no ann 
au ni sam hith deanta do chroicnibh, 
ehsna a gliairm glan, no 'ghairm 
ueo-ghian. 

,i » noehdaf, 

m T I C U S. 

CAIB. XIV. 

AGUS labhair an Tighearna rf 
Maois, ag ràdh, 

2 Bithidh so na lagh do'n lobhar, 
ann an là a ghlanaidh : Bheirear e 
chum an t-sagairt ; 

3 Agus thèid an sagart a mach as 
a' champ; agus amhaircidh an 
sagart, agus feuch, ma leighiseadh 
plàigh na luibhre anns an lobhar ; 

4 An sin àithnidh an sagart gu'n 
gabhar air a shon-san, a tha gu bhi 
air a ghlanadh, dà eun bheo ghlan, 
agus fiodh seudair, agus scarlaid, 
agus hiosop. 

5 Agus àithnidh an sagart gu 
marbhar aon do na h-eunaibh ann 
an soitheaeh creadha, os cionn uisge 
rui dhb. 

6 A thaobh an eoin bheo, gabh- 
aidh se e, agus am fiodh seudair, 
agus an scarlaid, agus an hiosop, 
agus tumaidh e iad agus an t-eun 
beo, annam fuil an eoin a mharbh- 
adh os cionn an uisge ruidh, 

? Agus crathaidh e air-san a ta 
gu bhi air 'a ghlanadh o'n luibhre, 
seachd uairean, agus gairmidh e 
glan e, agus leigidh e as an t-eun 
beo air aghaidh na machvach. 

8 Agus nighidh esan, a ta gu bhi 
air a ghlanadh 'eudach, agus bear- 
raidh e dheth 'f hionnadh uile, agus 
nighidh se e fèin ann an uisge, 
chum gu'm bi e glan : agus na 
dhèigh sin thig e steach do'n champ„ 
agds fanaidh e mach as a' bhùth 
seachd laithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là, 
bearraidh e falt a chinn uile agus 
'fheusag, agus mailgliean a shù!, 
eadhon 'fhionnadh uile bearraidh e 
dheth : agus nighidh e 'eudach ; 
nighidh e mar an ceudna 'fbeoil ann 
an uisge, agus bithidh e gian. 

10 Àaus air an ochdamh là gabh. 
aidh e dà uan f hirionn gun ghaoid, 
agus aon uan bainionn do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid, agus tri 
deich earannanc do phlùr mìn mar 
thabhartas-bidh, measgtale h-oladh, 
agus aon log <i ola. 

11 Agus nochdaidh e an sagart, a 
ni glan e, an duine a ta r'a ghlau- 
adh, agus na nithe sin an làthair aa 
Tighearna, aig dorus pàilliuin a" 
choimhthionail : 

12 Agus gabhaidh an sagart aoti 
uan firionn, agus bheir e seachad 
mar ìobairt-eusaontais, agus an log 
ola, agus luaisgidh e iad mar thabh- 

f> mith uisge, fìor uisge ; uisge 
beo, Eabh. c codacha. d tomhan 
tri cheithreanna pìnnte Shasijo^ 
naich. t taisbeanmdh. C A I B. XIV. artas luaisgte, ara fìanuis an Tigh- 
earna. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan 
anns an aite, sam marbh e 'n ìobairt- 

• pheacaidh agus an ìobairt-loisgte, 
anns an ionad naomha : oir mar is 
leis an t-sagart an ìobairt-pheac- 
aidh, is amhuil sin an ìobairt- 
eusaontais : tha i ro naomha. 

14 Agas gabhaidh an sagart cuid 
èo fhuil na h-ìobairt-eusaontais, 
agus cuiridh an sagart i air bàrr 
cluaise deise an neach a ta r'a 
ghlanadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agus air ordaig a choise 
deise. 

1-5 Agus gabhaidh an sagart cuid 
do'n Iog ola, agus dòirtidh e i ann 
an glaic a làimhe clìthe fèin. 

16 Agus tumaìdh an sagart a 
mheur deas san oladh, a ta na làimh 
chli, agus crathaidh e cuid do'n ola 
le 'mheur, seachd uairean an làthair 
an Tigheania. 

17 Agus do'n chuid eile do'n 
oladh a ta na làimh, cuiridh an 
sagart air bàrr cluaise deise an 
neach a ta r'a ghlanadh, agus air 
ordaig a làimhe deise, agus air 
©rdaig a choise deise, air fuil na 
h-ìobairt-eusaontais. 

18 Agus fuigheall na h-ola, a ta 
an làimh an t-sagairt, dòirtidh e air 
eeann an neach a ta r'a ghlanadh ; 
agus ni an sagart rèite air a shon 
am fianuis an Tighearna. 

19 Agus iobraidh an sagart an 
ìobairt-pheacaidh, agus ni e rèite 
air a shonsan, a ta r'a ghlanadh o 
'neo-ghloine, agus na dhèigh sin 
marbhaidh e'n ìobairt-loisgte. 

20 Agus bheiran sagartseachad an 
iobairt-loisgte, agus an tabhartas- 
bìdh air an altair : agus ni an sagart 
rèite air a shoa, agus bithidh e 
glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus 
nach urrainn e na h-uiread fhagh- 
ail a ; an sin gabhaidh e aon uan 
chum iobairt-eusaòntais gu bhi air 
a luasgadh, a dheanamh rèite air a 
shon, agus aon deicheamh earrann t> 
do phlùr mìn measgta le h-ola, mar 
thabhartas-bìdh, agus log oìa: 

22 Agus dà thurtur, no dà tholu- 
man òga, mar is urrainn e c f hagh- 
ail ; agus bithidh fear dhiubh "na 
iobairt-pheacaidh, agus am fear eile 
na ìsbairt-loisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochd- 
amh là, air sòn a ghlanaidh, chum 
an t-sagairt, gu dorus pàilliuin a' 

a fhaigheil,fhaotainn. ' b cuid. 
e mar a thig leis ; ni air anruìg a 
làmh. Eabh. choimhthionail, an làthair an Tigh 
earna. 

24 Agus gabhaidh an sagart uaw 
na h-ìobairt-eusaontais, agus an log 
ola, agus luaisgidh an sagart iad 
mar thabhartas-luaisgte an làthair 
an Tighearna. 

25 Agus marbhaidh e uan rra 
h-ìobairt-eusaontais, agus gabhaidh 
an sagart cuid do fhuil na h-ìobairt- 
eusaontais, agus cuiridh e i air bàrr 
cluaise deise an f hir, a ta r'aghlan- 
adh, agus air ordaig a làimhe deise, 
agus air ordaig a choise deise. 

26 Agus dòirtidh an sagart cnid 
do'n oladh ann an glaic a làimbe 
clithe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart ìe 
'mheur deas cuid do'noladh, a ta na 
làimh chli, seachd uairean am fian- 
uis an Tighearna. 

28 Agus cuiridh an sagart cuid 
do'n oladh a ta na làimh, air bàrr 
cluaise deise an fhir, ata r'a ghlan- 
adh, agusair ordaig a làimhe deise^ 
agus air ordaig a choise dMse, aìr 
ionad fola na b-iobairt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile do'n oladh, 
a ta an làimh an t-sagairt, cuiridii e 
air ceann an f hir, a ta r'a ghlanadh, 
a dheanamh rèite air a shon &m 
fianuis an Tighearna. 

30 Agus ìobraidh e fear do na 
turtuir, no do na columain òga, mar 
is urrain e fhaghail i 

31 Eadhon an ni is urrainn e 
fhaghail, fear mar iobairt-pheac- 
aidh, agus am fear eile mar ìobairt- 
loisgte, maille ris an tabhartas- 
bhìdh. Agus ni an sagart rèite air 
a shon-san, a ta r'a ghlanadb, am 
fianuis anTighearna. 

32 So lagh an fhir anns flt' hhcil 
plàigh na luibhre, neach nach ruig a 
làmh air an ni sin a bhuineus d'SL 
ghlanadh. 

33 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig sibh do thìr 
Chanaain, a bheir mise dhuibh mar 
sheilbh, agus a chuireas mi plàigh 
luibhre ann an tigh fearainn bhur 
seilbh ; 

35 Agus gu'n d' thig esan d' am 
buin an tigh agus gu'n innis e do'u 
t-sagart, agràdh, A rèir mo bharail- 
sa, tha mar gu'm bu phlàigh luibhre 
san tigh : 

35 Agus sin àithnidh an sagart 
dhoibh an tigh f halmhacha.dh d mun 
d' thèid an sagart a stigh atth a 
dh'fhaicinn na plàigh; ehnm nacb 
deanar gach ni a tha san tigh men- 
ghlan; agus na dhèigh sin thèid an 

à fhàgailfalamh. 

125 LEliHITICUS. sagart a steach a dh'flraicinn an 
tighe. 

37 Agus amhaircidh e air a' 
phlàigh, agus feuch, ma bhios a' 
phlàigh ann ain ballaibh an tighe, le 
stiallaibh doimhne a,càil-eiginuaine 
no dearga, a tha r'am faioinnb ni's 
isle Ea'm balla ; 

38 An sin thèid an sagart a mach 
as an tigh gu dorus an tighe, agus 
bheir e fanear an tigh a dhùnadh 
soas seachd laìthean. 

39 Agus thig an sagart a rìs air 
an t-seachdamh là, agus amhaircidh 
e : agus feuch, ma bhios a' phlàigh 
air sgaoileadh ann am ballaibh an 
tighe ; 

40 An sin àithnidh an sagart iad a 
thoirt air falbh nan clach, anns a' 
òheil a' phlàigh, agus tilgidh iad 
ann an àite neo-ghlan iad an taobh 
a mach do'n bhaile. 

41 Agus bheir e fanear an tigh a 
sgrìobadh air an tatbh a stigh m'an 
cuairt, agus tilgidh c iad a mach an 
duslach a sgrìobas iad deth, an 
taobh a muigh do'n bhaile gu àite 
neo-ghlan. 

42 Agus gabhaidh iad clachan 
eile, agus cuiridh iad ann an àite 
nan clach ud iad ; agus gabhaidh e 
criadh d eile, agus oòmhdaicbidh e 
thairise an tigh leatha. 

43 Agus ma thig a' phlàigh a rìs, 
agus ma bhriseas i mach san tigh, 
an dèigh dha na clachan a thoirt air 
falbh, agus an dèigh dha 'n tigh a 
sgrìobadh, agus an dèigh dha a 
chòmhdachadh thairis le criadh ; 

44 An sin thig an sagart agus 
amhaircidh e, agus feuch, ma tha 
phlàigh air sgaoileadh san tigh, is 
ìuibhre chnàmhain i san tigh ; tha 
c neo-ghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a 
chlachan, agus 'f hiodh, agus criadh 
an tighe uile : agus bheir e fanear 
an giùlan a mach as a' bhaile gu 
h-ionad neo-ghlan. 

46 Agus bithidh esan, a thèid a 
stigh do'n tigh rè na h-ùine a 
dhruidear suàs e, neo-ghlan gu 
feasgar. 

47 Agus nighidh esan a luidheas 
•anns an tigh 'eudach : agus nighidh 
esan, a dh'itheas san tigh, 'eud- 
ach. 

48 Agus ma thèid an sagart a 
stigh, agus gu'n amhairc e air, agus 
feuch, cha do sgaoil a' phlàish san 
tigh, an dèigh an tigh a chòmh- 

* claisichte . b 'san amharc. 

c dòirtidh. Eabh. àlàthach, 
creuch ; morter. Sasg. c spair- 
tidh ; plaister. Sasg. 
J26 dachadh thairis ; an sin gairmidh an 
sagart an tigh glan, a chionn gu'a 
do leighiseadh a' phlàigh. - 

49 Agus gabhaidh e chum an tigh 
a ghlanadh dà eun, agus fiodh seud- 
air, agus scarlaid, as, r ùs hiosop. 

50 Agus marbhaidh e fear do na 
h-eunaibh ann an soitbeach creadha, 
os cionn uisge ruidh. 

51 Agus gabhaidh e am fiodh 
seudair, agus an hiosop; agus aa 
scarlaid, agus an t-eun beo, agus 
tumaidh e iad ann am fuil an eoin, 
a chaidh mharbhadh, agus anns an 
uisge ruidh ; agus crathaidh e air 
an tigh seachd uaire. 

52 Agus glanaidh e an tigh le fuil 
an eoin, agus Ieis an uisge ruidh, 
agus leis an eun bheo, agus leis ait 
fhiodh sheudair, agus leisanhiosop, 
agus leis an scarlaid. 

53 Ach leigidh e as an t-eun beo 
an taobh a mach do'n bhaile, air 
aghaidh na machrach, agus ni e 
rèite air son an tighe : agus bithidh 
e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè 
do phlàigh luibhre, agus do chàrr, 

55 Agus air son luibhre eudaich, 
agus air son tighe, 

56 Agus air son ataidh, agus air 
son guirein, agus air son buill 
shoilleir: 

57 A theagasg c'uin a bhios e neo - 
ghlan, agus c'uin o bhios e glan: is 
e so lagh na luibhre. 

CAIB. XV. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag 

ràdh, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, 
agus abraibh riu, 'Nuair a bhios aig 
duine sam bith silteach o 'fheoil, 
air son a shiltich bithidh e neo- 
ghlan. 

3 Agus is e so a neo-ghloine na 
shilteach : ma shileas 'fheoil a 
mach a sileadh, no ma dhùinear 
'fheoil suas o shilteach, is e so a 
neo-ghloine. 

4 Gach leabadh air an luidh 
esan air am bheil silteach, bithidh i 
neo-ghlan : agus gach ni air aa 
suidh e, bithidh e neo-ghlan. 

5 Agus gach neach a bheanas r'a 
leabaidh, nighidh e 'eudach, agus 
ionnailidh se e fcin ann an uisge, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feas- 

6 Agus esan a shuidheas air m 
sam bith, air an do shuidh neach 
air am bheil silteach, nighidh » 
'eudach, agus ionnailidh se e flin 
ann an uisge, agus bithidh e neo- 
ghlan gu feasgar. 

7 Agus esan a bheanas ri feos C A I B. XV. neach air am bheil silteach, nighidh 
e 'eudach, agus ionnailidh se e fèin 
ann an uisge, agus bithidh e neo- 
ghlan gn feasgar. 

8 Agus ma thilgeas esan, air am 
bheil silteach, smugaid airsan a ta 
glan, an sin nighidh e 'eudach agus 
ionnailidh se e fcìn ann an uisge, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feas- 
g'ar. 

9 Agus gach dìollaid, air am mar- 
caich esan air am bheil silteach, 
bithidh i neo-ghlan. 

10 Agus gach neach a bheanas ri 
ni sam bith a bha fuidhe, bithidh e 
neo-ghlan gn feasgar : agus esan a 
ghiùlair.eas a h-aon air bitk do na 
nithibh sin, nighidh e 'eudach, agus 
ionnailidh se e fcin ann an uisge, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feas- 
gar. 

11 Agus gach neach ris am bean 
esan air am bheil s'lteach, agus 
nach d'ionnail a làmhan annap 
uisge, nighidh e 'eudach agus ionn- 
ailidh se e fèin ann an uisge, agus 
bithidli e neo-ghlan gu feasgar. 

12 Agus an soitlieach creadha, ris 
am bean esan air am bheil silteach, 
brisear e: agus gach soitheach 
fiodha, nighear ann an uisge e. 

13 Agus an uair a ghlnnar esan, 
air am bheil silteach, o 'shilteach; 
an sin àirmhidh e dha fèin seachd 
laithean air son a ghlanaidh, agus 
nighidh e 'eudach, agus ionnailidh 
c 'fheoil ann an uisge ruidh, agus 
bithidh e glan. 

14 Agus air an ochdamh là gabh- 
aìdh e dha fèin dà thurtur, no dà 
choluman òga, agus thig e an làth- 
air an Tighearna, gudorus pàilliuin 
a' choimhthìonail, agus bheir e iad 
do'n t-sagavt. 

15 Agus ìobraidfe a an sagart iad, 
a h-aon diubh mar ìobairt-pheac- 
aidh,agus an t-aon eile mar ìobairt- 
loisgte ; agus ni an sagart rèite air a 
shoh an làthair an Tighearn a 
thaobh a shiltich. 

16 Agus ma dh'fhalbhas a shìol- 
ginidh o dhuine air bith, ansinnigh- 
idh e 'fheoil uile ann anuisge, agus 
bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

17 Agus gach eudach, agus gach 
eroicionn air am bi an sìol-ginidh, 
nighear e ann an uisge, agus bith- 
idh e neo-ghlan gu feasgar. 

18 Mar an ceudna a' bhean leis 
an luidh fear le sìol-ginidh, nighidh 
iad araon iadfèin ann an uisge, agus 
bithidh iad neo-ghlan gu feasgar. 

19 Agus an uair a bhios siìteach 
air mnaoi, agus gur fuil a bhios na 

a ni. Eabh. silteach na feoil, seachd laithean 
cuirear air leth i : agus gach neach a 
bheanas rithe, bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar. 

20 Agus gach ni air an luidh 
'nuair a chuirear air leth i, bithidk 
e neo-ghlan : gach ni mar an ceudna 
air an suidh i, bithidh e neo- 
ghlan. 

21 Agus gach neach a bheanas r'a 
leabaidh, nighidh e eudach, agus 
ionnailidh se e fcin ann an uisge, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feas- 
gar. 

22 Agus gach neach abheanas ri 
ni sam bith air an do shuidh i, nigh- 
idh e eudach, agns ionnailidh se e 
fcin ann an uisge, agus bithidh e 
neo-ghlan gu feasgar. " 

23 Agus ma bhios e air o leab- 
aidh, no air ni sam bith air an 
suidh i, 'nuair abheanas e ris, bith- 
idh e neo-ghlan gu feasgar. 

24 Agus ma luidheas fear sam 
bith maille rithe, agus gu'm bi a 
fuil-mìos air, bithidh e neo-ghlan 
seachd laithean, agus bithidh gach 
leabadh air an luidh e, neo- 
ghlan. 

25 Agus an uair a bhios a sil- 
teach fola air mnaoi mòran do laith- 
ibh, cha 'n ann an àm a dealaeh- 
aidh, no ma shileas e an dèigh àm 
a dealachaidh, bithidh uile laithean 
silidh a neo-ghloine, mar laithean a 
dealachaidh : bithidh i neo-ghlan. 

26 Gach leabadh air an luidh i rè 
nile laithean a siltich, bithidh i dh'ì 
mar leabaidh a dealachaidh : agus 
gach ni air an suidh i, bithidh e 
neo-ghlan, a rèir neo-ghloine a 
dealachaidh. 

27 Agus gach neach a bheanas 
ris na nithibh sin, bitludh e neo- 
ghlan; agus nighidh e eudach, agus 
ionnailidh se e fcin ann an uisge, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feas- 
gar. 

23 Ach ma ghlanar i o 'silteach, 
an sin àirmhidh i dh'i fèin seachd 
laithean, agus an dèigh sin bithidh 
i glan : 

29 Agus air an ochdamh là gabh- 
aidh i dh'i fèin dà thurtur, no itì 
choluman oga, agus bheir i iad a 
dh'ionnsuidh an t-sagairt, gu dorua 
pailliuin a' choimhthionail : 

30 Agus ìohraidh an sagaTt a 
h-aon dìubh mar ìobairt-pheacaidh, 
agus an t-aon eile mar ìobairt- 
loisgte ; agus ni an sagart rèite air 
a son an làthair an Tighearna, &k 
son siltich a neo-ghloine. 

31 Mar so dealaichidh sibh clann 
Israeil o'n neo-ghloine, chum as 
nach bàsaich iad nan neo-ghloincj 

127 LEBHITICUS. "nuair a thruailleas a iad mo phàil- 
liun-sa, a ta nam measg. 

32 Is e. so lagh an fhir air am 
bheil siiteach, agus an fhir sin aig 
an d' thèid a shìol uaith, agus a 
blialaichear leis ; 

33 Agus na mnà a bhios gu tinn 
ann an àm a dealachaidh, agus an 
neach sin air am bi silteach, an 
i hir, agus na mnà, agus an duine 
sin a luidheas leatha-sa ta neo- 
&hlan. 

CAIB. XVI. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois an deigh bàis dhithis 
mhac Aaroin, an uair a thug iad 
seachad tabhartas ann làthair an 
Ti^hearna, agus a bhàsaich iad : 

2 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Labhair ri h-'Aaron do 
fehràthair, a chum nach d' thèid e 
anns gach àm a steach do'n ionad 
iiaomha an taobh a stigh do'n roinn- 
bhrat, ann làthair cathair-na-tròcair, 
a ta air an àirc; a chum nach 
bàsaich e: oir foillsichidh f> mise 
mi fèin ann an neul air cathair-na- 
tròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach 
doìi ionad naomha: le tarbh òg 
chum ìobairt-pheacaidh, agusreithe 
chum ìobairt-loisgte. 

4 An còta anairt naomha cuiridh 
e air, agus bithidh na brigisean 
anairtaige air 'fheoil, agus leis a' 
chrio's anairt criosraichidh se e fèin, 
agus an crùn-anairt cuiridh e air: 
is èididh naomha iad sin; air an 
aobhar sin ionnailidh e 'fheoil ann 
an uisge, agus cuiridh e air iad. 

ò Agus o choimhthioaail chloinn 
Israeil gabhaidh e dà bhoc c o na 
sabhrai-.lh chum ìobairt-pheacaidh, 
agus aon reithe chum ìobairt- 
loisgte. 

G Agus bheir Aaron seachad tarbh 
na h-ìobairt-pheacaidh a bhios air a 
shon fèin: agus ni e rèite air a shon 
fèin, at,-us air son a thighe. 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc- 
s;aibhre, agus nochdaidh e iad an 
làthair an Tighearna, aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail. 

8 Agus tilgidh Aaron croinn d air 
an dà bhoc ; aon chrann air son an 
Tjgheaiua, agus crann eile air son 
a' bhnic, a thèid as. 

9 Agus bheir Aaron leis am boc, 
air an do thuit an erann air son an 
'righearna, agus ìobraidh se e mar 
ìobairt-pheacnidh. 

10 Ac'h am boc, air an do thuit an 

2 mhi-naonihaicheas. b tais- 

beanaidh. e dà mheann. 

<i crunnchur. 

■ m crann gu'n leigte as e, nochdar beo 
e an làthair an Tighearna, gu rèite 
a dheanamh leis, chum a ìeigeadh 
as saor do'n fhasach. 

11 Agus bheir Aaron leis tarbh 
na h-iobairt-pheacaidh, a bkios air 
a shon fèin, agus ni e rèite air a 
shon fèin, agus air son a thighe : 
agus marbhaidh e tarbh nah-ìobairt- 
pheacaidh, a bhios air a shon 
fèin. 

12 Agus gabhaidh e tùisear ìàn a 
dh'eibhlibh teine o'n altair ann 
làthair an Tighearna, agus làn a 
ghlac do thùis dheagh-bholaidh 
pronnta gu mìn, agus bheir e 'n 
taobh a stigh do'n roinn-bhrat e. 

13 Agus cuiridh e an tùis air an 
teine ann làthair an Tighearna, 
chum gu'n comhdaich neul na tùise 
cathair-na-tròcair, a ta air an 
fhianuis, agus nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e do fhuil an 
tairbh, agus crathaidh e i le 'mheur 
air cathair-na-tròcair chum na 
h-àird an ear: agus fa chomhair 
cathair-na-tròcair crathaidh e do'n 
f huil seachd uairean le 'mheur. 

15 An sin marbhaidh e boc- 
gaibhre na h-ìobairt-pheacaidh, a 
bhios air son an t-sluaigh, agus 
bheir e 'fhuil an taobh a stigh do'n 
roinn-bhrat, agus ni e r'a fhuilsan 
mar a rinn e ri fuil an tairbh, agus 
crathaidh e i air cathair-na-tròcair, 
agus fa chomhair cathair-na-tròc- 
air. 

16 Agus ni e rèite air son an 
ionaid naomha, thaobh neo-ghloine 
cliloinn Israeil, agus a thaobh an 
seachranae nam peacannaibh gu 
lèir : agus mar so ni e air son pàil- 
liuin a' choimhthionail, a ta chòmh- 
nuidh maille riu, ann am meadhon 
anneo-ghloine. 

17 Agus duine sam bith cha bhi 
ann am pàilliun a' choimhdiionail, 
an uair a thèid e dheanamh rèite 
san ionad naomha, gus an d' thig e 
mach, agus gu bheil e air deanamh 
rèite air a shon fèin, agus air son 
a thighe f, agus air son uiie 
Choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèid e mach a dh'ionn- 
suidh na h-altarach, a ta am fianuis 
an Tighearna, agus ni e rèite air a 
son; agus gabhaidh e do fhuil an 
taiibh, agus do f huil a' bhuic, agus 
cuiridh e i air adhaircibhnah-altar- 
ach m'an cuairt. 

19 Agus crathaidh e oirre do'n 
fhuil le 'mheur seachd uairean, 
agus glanaidh c i, agus naomhaich- 

e eusaontais. f a theagh- 

laich. C A I B. XVII. itth e i o neo-ghloine chloinn Is- 
raeil. 

20 Agus an nair a bhios e air 
deanamh rèite a air son an ionaid 
naomha, agus air son pàilliuin a' 
ehoimhthionail, agns air son na 
h-altarach, hheir e Ieis am boc- 
gaibhre beo: 

21 Agus cniridh Aaron a dhà 
làimh air ceann a' bhuic bheo, agus 
aidichidh e os a chionn uile lochda 
chloinn Israeil,agus an uile sheach- 
rana b nam peacannaibh gu lèir, 
agus cuiridh e iad air ceann a' 
bhuic, agus cuiridh e air falbh e le 
Jàimh duine iomchuidh do'n fhà- 
sach. 

22 Agus giùlainibh am boc- 
gaibhre adr fèin an lochda gu lèir gu 
fearann air leth c : agus leigidh" e 
air falbh am bòc san fhàsach. 

23 Agus thèid Aaron a steach do 
phàilliun a' choimhthionail, agus 
cuiridh e dheth an èididh anairt, a 
ehuir e air an uair a chaidh e steach 
do'n ionad naomha, agus fàgaidh e 
'n sin i. 

24 Agus ionnailidh e 'fheoil ann 
an uisge san ionad naomha, agus 
cuiridh e air 'eididh, agus thig e 
n*ach, agus ìobraidh e 'iobairt- 
oisgte fèin, agus ìobairt-loisgte an 
t-sluaigh ; agus ni e rèite air a shon 
fèin agus air son an t-sluaigh. 

25 Àgus saill na h-ìobairt-pheac- 
aidh loisgidh e air an altair. 

26 Agus esan a leig as am boc- 
gaibhre mar bhoc saor, nighidh e 
eudach, agus ionnailidh e 'fheoil 
ann an uisge; agus ua dhèigh sin 
thèid e do'n champ. 

27 Agus an tarbh air son ra 
h-ìobairt-pheacaidh, agus am boc- 
gaibhre air son na h-ìoba ; rt-pheac- 
aidh, d'an d'thugadh am fuil a 
steach a chum rèite a dheanamh 
san ionad naomha, bheirear a mach 
iad an taobh a muigh do'n champ ; 
agus loisgidh iad san teine an croi- 
cinn, agus am feoil, agus an aol- 
aeh. 

28 Agus esan a loisgeas iad, nìgh- 
idh e 'eudach, agus ionnailidh e 
'fheoil ann an uisge,agus na dhèigh 
sin thèid e do'n champ. 

2y Agus bithidh so dhuibh na 
ordugh gu sìorruidh : Anns an 
t-seachdamh mìos, air an deìch- 
eamh là do'n mhìos, irioslaichidh d 
sibh bhur r.-anaman, agus obair 
sam bith cha dean sibh, aon chuìd 

*'nnair a chuireas e crloch air 
rèti'e dheanamh. Eabh. b eu- 

rmrta. c gu fearann neo-àitichte. 
* crùdhaidh. Eabh. esan, a tha do mhuinntir bnw dùth- 
cha fèin, no 'n coigreach, a ta air 
chuairt nar measg : 

30 Oir air an là sin ni an sanmrt 
rèite air bhur son, chum bhur glan- 
adh o bhur peacannaibh gu lèir ann 
làthair an Tighearna glanar sibh. 

31 Bithidh e na shàbaid tàimh 
dhuibh, agus irioalaichidh sibh 
blmr n-anaman, le ordugh sìor- 
ruidh. 

32 Agus ni an sagart, a dh'nngas 
e, agus a choisrigeas e gufritheal- 
adh ann an àite athar, an rèite : 
agus cuiridh e air an èididh anairt, 
eadhon an truscan naomha. 

33 Agus ni e rèite air son aa 
ionaid ro naomha, agus air son 
pàilliuin a' choimhthionail, agus 
air son na h-altarach ni e rèite ; 
mar an ceudna air son nan sagart, i 
agus air son uile shluaigh a' 
choimhthionail ni e rèite. 

34 Agus bithidh so dhuibh na 
ordugh sìorruidh, chum rèite a 
dheanamh air son chloinn Israeil, 
as leth am peacanna gu lèir aon 
uair sa' bhliadhna. Agus rinn e 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

CAIB. XVIL 

AGUS labhair an Tighearna r 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a 
mhic, agusri cloinn Israeil nile,agus 
abair riu, So an ni a dh'àithn an 
Tighearn, ag ràdh, 

3 Ge b'e duine air bith do thigh 
Israeil, a mharbhas taibh no uan, 
no gabhar anns a' champ, no 
mharbhas e mach as a' champ, 

4 Agus nach d' thoir e gu dorns 
pàilliuin a' choimhthionail, gn 
tabhartas a thoiit seachad dò'n 
Tighearn air beulaobh e pàilliuin an 
Tighearna, cuirear fml as leth an 
duine sin, dhoìrt e fuil ; agus gear- 
rar as an duine sin © mheasg a 
shluaigh : 

5 Chum as gu'n d' thoir clann 
Israeil an ìobairtean, a dh'iobras 
iad a muigh sa' mhachair f, eadhoa 
gu'n d' thoir iad a chum an Tigh- 
earn iad, gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt, agus gu'n ìobair iad mar 
ìobairtean-sìth iad do'n Tighearna. 

6 Agus crathaidh an sag^art an 
fhuil air altair an Tighearna, aig 
dorus pàilliuin a' chuimhthionail,- 
agus loisgidh e 'n t-saill a chuvn 
fàile cùbhraidh do'n Tighearna. 

7 Agus cha 'n ìobair iad ni's mt 

e fa choìuhair. f air aghuidà 
an fhearainu. Eabh. 

Q 5 139 LEBHlTICtÌS. fift iobairtean do dhiabholaibh, as 
tìèigh an deachaidh iad le strìop- 
achas : Bithidh so na reachd dhoibh 
gn sìorruidh air feadh an gineal- 
acha. 

8 Agus their thu riu, Geb'eduine 
airbith do thigh lsraeil, no do na 
coigrich, a bhios air chuairt 'nar 
measg, a bheir seachad tabhartas- 
loisgte no ìobairt, 

9 Agus nach d' thoir e gu dorus 
pàilliuin a' choimhtliionail, a chum 
'ìobradh do'n Tighearna: gearrar 
eadhon an duine sin as o mheasg à 
shluaigh. 

10 Agus ge b'e duine do thigh 
Israeil, no do na coigrich, a ta air 
chuairt 'nar measg, a dh'itheas gnè 
sam bith fola; cuiridh mise mo 
ghnùis an aghaidh an anama sin a 
dh'itheas fuil, agus gearraidh mi as 
e o mheasg a shluaigh. 

11 Oir tha beatha na feòla san 
f huiL, agus thug mi dhuibh i air an 
altair, a dheanamh rèite air son 
bhur n-anamanna : oir is i an fhuil 
a ni rèite air son an anama. 

12 Uime sin thubhairt mi ri 
cloinn Israeil, Cha 'n ith anam sam 
bith agaibh fuil, ni mò a dh'itheas 
an coigreach fuir, abhios air chuairt 
^nar measg. 

13 Agus ge b'e duìne air bith do 
chloinn Israeil, no do na coigrich, a 
ihios air chuairt 'nar measg, a ni 
sealg agus a ghlacas beathach, no 
eun a dh'fheudar itheadh ; dòirtidh 
e mach 'fhuil, agus còmhdaichidh a 
e Ie duslach i. 

14 Oir is i beatha gach uile fheòla 
a fuil ; tha i air son beatha dh'i : 
uime sin thubhairt mi ri cloinn Is- 
raeil, Cha 'n ith sibh fuil feòla sam 
bith; oir is i beatha gach feòla a 
fuil : gach neach a dh'itheas i, gear- 
rar as e. 

15 Agus gach anam a dh'itheas an 
ni a bhàsaicheas dheth fèin, no a 
reubadh lefiadk-bkeathaickibk,(m&*s 
neach e a rugadh 'nar tìr fèin, no 
coigreach) nighidh e eudach, agus 
icnnailidh se e fèin ann an uisge, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feasgar : 
an sin bithidh e glan. 

16 Ach mur nigh se e, agus mur 
ionnail e 'f heoil ; an sin giùlainidh 
e 'aingidheachd. 

CAIB. XVIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
aLair riu, Is mise an Tighearna 
fchur Dia. 

3 A vèir gnìomhara tìr na h-Eiphit, 

a folaichaidh. 

130 anns an robh sibh d chòmhnuidh, 
cha dean sibh : agus a rèir gnìomh- 
ara tir Chanaain gus am bheH 
mise 'gar tabhairt, cha dean sibh : 
ni mo a ghluaiseas sibh nan orduigh- 
ibh. 

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agns 
gleidhidh sibh m'orduighean, gu 
gluasad annta: Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

5 Uime sin, gleidhidh sibh mo 
reachdan agus mo bhreitheanais^ 
nìthe ma ni duine, bithidh e beo 
annta: Is mise an Tighearna. 

6 Cha d' thig a h-aon agaibh am 
fagus a dh'aon neach a ta dlùth dha 
ann an dàimh, a chum a nàire a 
leigeadh ris: Is mise an Tigh- 
earna. 

7 Nochd b t'athar, no nochd do 
mhàthar, cha leig thu ris : is i do 
mhàthair i, cha leig thu ris a 
nochd. 

8 Nochd mnà t'athar, cha leig thu 
ris : is e nochd t'athar e. 

9 Nochd do pheathar, nighinn 
t'athar, no nighinn do mhàthar, co 
dhiubh a rugadh i aig an tigh, no 
rugadh a mach i, eadhon an nochd- 
san, cha leig thu ris. 

10 Nochd nighinn do mhic, no 
nighinn do nighinn, eadhon an nochd- 
san, eha leig thu ris: oir is e an 
nochd-san do nochd fèin. 

11 Nochdnighinn mnà t'athar, a 
ghineadh le t'athair, (is i do phiu- 
thar i) cha leig thu ris a nochd-sa. 

12 Cha leig thu ris nochd peathar 
t'athar : is i ban-charaid ro dhileas 
t'athar i. 

13 Cha leig thu ris nochd peathar 
do mhàthar: oir is i ban-charaid ro 
dhìleas do mhàthar i. 

14 Cha leig thu ris nochd bràthar 
t'athar, cha d'thig thu 'm fagus d'a 
mhnaoi: is i bean bhràthar t'athar i. 

15 Cha leig thu ris nochd do 
bhan-chleamhna; is i bean do mhic 
i, cha leig thu ris a nochd. 

Itì Cha leig thu ris nochd mnà do 
bhràthar: is e nochd do bhràthar e. 

17 Cha leig thu ris nochd mnà 
agus a h-ighinn c, ni mò a ghabhas 
tu nighean a mic, no nighean a 
h^ighinn, a chum a nochd aleigeadh 
ris ; oir is iad a ban-chairde dìlse 
iad : is aingidheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tubeanmaille 
t'a piuthair, a chum a buaireadh d, a 
leigeadh ris a nochd, a thuilleadh 
air an tè eile, am feadh is beo i. 

19 Mar an ceudna cha d' thig 
thu 'm fagus do mhnaoi a leigeadh 

b lomnochduidk,nàire. «ìtj» 
ghinn, «1 brosnuehadh, tràdh. C A I B. XIX. a nochd, an uaìr a chuirear air 
leth i air son a neo-ghloine. 

20 Agus cha luidh thu gu collaidh 
le mnaoi do choimhearsnaich, a 
chum thu fèin a thruailleadh 
Ieatha. 

21 Agus cha leig thu le neach air 
bith do d' shliochd dol tre 'n teine. 
do Mholech, ni mò a mhi-naomh- 
aicheas tu ainm do Dhè : Is mise 
an Tighearna. 

22 Cha luidh thu le firionnach 
mar le bainionnach : is gràineil- 
eachd e. 

23 Ni mò a luidheas tu le h-ain- 
mhidh sam bith gu d' thruailleadh 
fèin leis: ni mò a sheasas bean 
sarn bith roimh ainmhidh gu luidhe 
slos da: is amhluadha e. 

24 Na truaillibh sibh fèin ann an 
aon sam bith do na nitbibh sin; oir 
anns na nithibh sin uile thruaill na 
cinnich sin iad fèin, a '.hilgeas mise 
mach romhaibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann : 
uime sin leanaidh mi aingidheachd 
air, agus sgeithidh am fearann fèin 
amach a luchd-àiteachaidh. 

26 Uime sin, gleidhidh sibh mo 
reachdan agus mo bhreitheanais, 
agus cha dean sibh a h-aon air bìth 
do na gràinealachdaibh sin j aon 
ekuid neach sam bith d'ar cinneach 
fèin, no coigreach a bhios air 
chuairt 'nar measg : 

27 (Oir na gràinealachda sin uile 
rinn daoine na duthcha, à bha romh- 
aibh, agus tha 'm fearann air a 
fhruailleadh.) 

28 Chum nach sgeith am fearann 
sibhsemach mar au ceudua, 'nuair 
a thruailleas sibh e, mar a sgeith e 
mach na cianich a bha romhaibh. 

29 Oirgeb'e neach a ni h-aon air 
bith do na gràinealachdaibh ud, 
eadhon na h-anaman, a ni iatf, 
gearrar as iad o mheasg an sluaigh. 

30 Uime sin, gleidhidh sibh m'or- 
duighean, a chum nach dean sibh a 
h-aon air bith do na gnàthannaibh 
gràineil ud, a rinneadh romhaibh, 
agus nach truaill sibh sibh fèin 
annta: Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

CAIB. XIX. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri coimhthional chloinn 
Israeil uile, agus abair riu, Bitliibh 
naomha: oir a ta m't6e an Tighearna 
bhur Dia naomha. 

3 Bitheadh eagal bhur màthar 
agus bhur n-athar air gaoh duine 
agaibh, agus gleidhibh mo shà- 

* aimlìsg ; confusion. Sasg. baidean : /5 mise an TighearRa 
bhur Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh gu h-iodh- 
olaibh, agus na deanaibh diathanb 
leaghta dhuibh fèin: Is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

5 Agus ma dh'ìobras sibh ìobairt- 
thabhaitasan-sìth do'n Tighearna, 
ìobraidh sibh i d'ar toil fèin. 

6 San là sin fèin, anns an ìobair 
sibh i, ithear i, agus air an là màir- 
each : agus ma mhaireas a' bheag 
dh'i gus an treas là, loisgear san 
teine e. 

7 Agus ma dh'ithear e idir airan 
treas là, is gràineil e ; cha gha- 
bhar e. 

8 Uime sin, gack neach a dh'ith- 
eas e, giùlainidh e 'aingidheachd, a 
chionn gu'n do mhi-naomhaich e ni 
coisrigte an Tighearna: agus gear- 
rar an t-anam sin as o 'shluagh. 

9 Agu» an uair a bhuaineas sibh 
foghar bhur fearainn, cha bhuain 
thu gu buileach oisinnean t-achaidh, 
ni mò a chruinnicheas tu dioghluimc 
t-fhogharaidh. 

10 Agus cha tur-lom thu t'fhìon- 
lios d, ni mò a chruinnicheast u uite 
f hion-dhearca t-fhìon-lios ; do'n 
bkochd agus do'n choigreach fàg- 
aidh tu iad : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

11 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh 
breug e, ho mheallas aon agaibh a 
chèile. 

12 Agus cha mhionnaich sibh air 
m'ainm-sa gu breugach, ni mò a 
mhi-naomhaìcheas tu ainm do Dhè : 
Is mise an Tighearna. 

13 Chadean thn foirneart f air do 
choimhearsnach, ni mò a ni thu 
reubainnair: cha'n fhan duais an 
f hir-thuarasdail maille riut rè na 
h-oidhche gu maduinn. 

14 Cha mhallaich thu 'm bodhar, 
agus roimh 'n dall cha chuir thu 
ceap-tuislidh, ach bithidh eagal do 
Dhè ort; Is mise an Tighearna. 

15 Cha dean sibh eucoir sam bith 
ann am breitheanas , cha bhi suììh 
agad do ghnùiss an duine bhochd, 
ni mò a bheir thu onoir do ghnùis 
an duine chumhachdaich : ann an 
ceartas bheir thu breth air do 
choimhearsnacb. 

16 Cha d'thèid thu m , an cuairt 
mar f hear-tuailis h am measg do 
shluaigh j ni mo a sheasas tu an 

6 dce. c seasgar.a. d lom 
tku gu buileach t-'fhlon-ghàradh. 
e a dh'àicheadhus. Eabh. t"t«- 
coir,feall, ccalg. g pkearsa. 
hfkear cùl-cliàineQdh y fkear inn* 
seodh sgeoil, 

131 LEBHITICUS. %£haidh fola do choimhearsnaich : 
Is mise an Tighearna. 

17 Cha bhi fuath agad do d' 
bhràtbair anu ad chridhe : air gach 
aon chor cronair.hidh tu do choimh- 
earsnach, agus cha'n fhuillog thu 
peacadh air. 

18 Cha dean thu dioghaltas, ni 
mo bhios falachd* a^ad ri cloinn do 
shluaigh, ach gràdhaichidh tu do 
choimhearsnach mar thu fèin : Is 
mise an Tighearna. 

Ì9 Gleiuhidh sibh mo reachda: 
Chaleigthu le d' sprèidh siolach 
adh le gnè eilet>: Cha chuir thu 
t'fhearann le sìol measgta : ni mò 
a chuirear umad eudach ineasgta do 
olainn agus do lion. 

20 A^us ge b'e neach a luidheas 
gu oollaidh le mnaoi, a ta na ban- 
tràill fuidh cheangal-pòsaidh aig 
jear, agus nach d'fhuasgladh idir, ni 
inò a thugadh saorsa dh'ij sgiùrsar 
i : cha chuirear gu bas iad, a chionn 
nacb robh i saor. 

21 Agus bheir e ìobairt-eusaon- 
tais do'n Tighearna, gu doras pàil- 
liuin a' choimhthionail, eadhon 
reithe mar ìobairt-eusaontais. 

22 Agus ni an sagart rèite air a 
shon le re'.the na h-ìobairt-eusaon- 
tais ann làthair an Tighearna, air 
son a pheacaidh a rinn e: agus 
mathar Jha a pheacadh a rinn e. 

23 Agus an uair a thig sibh do'n 
fhearann, agus a shuidhicheas sibb 
gach gȏ chraobh air son bidh ; an 
sin measaidh sibh an toradh mar ni 
neo-thimchioll-ghearrta : tribliadh- 
nan bithidh e dhuibh mar ni neo- 
thimchiolil-ghearrla : cha'n ithear 
dìieth. 

24 A«h air a' cheathramh bliadh- 
ua bithidb a thoradh uile naomha 
ehum cliu do'n Tighearna. 

2-5 Afjns air a' thùigeadh bliadh- 
na ithidii sibh d'a thoradh, chum as 
gir'n d' thoir e a chinneasc duibh : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

z6 Cha 'n ith sibh ni sam bith leis 
an fhuii: ni mò a ghnàthaicheas 
sibh druidbeachd d , no sheallas sibk 
air amannaibh e. 

27 Cha bhcarr sibh m'an cuairt 
eisinnean bhur ceann, ni mò a 
inhilleas tu oisinnean t'fbeusaig. 

28 Cba dean sibh gearradh sam 
bith 'nar fèòil air son na.ni marbh ; 
ni mò a chaireas sibh r.omhara sam 
bith oìrbb : fs mise an Tighearna. 

•2$ Natruaill do nighean a thoirt 
*<irie bhi na strìopaich : a chuni as 

a mìo-run. b ìe sebrsaibh 

euysamhuit. c 'fkùs. 4 fìotcuhd. 
* murHiilih. 
122 nach d' thoir am fearann gu striop - 
achas, agus nach lìonar an dùthaicb 
le h-aingidheachd. 

30 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, 
agus bheir sibh urram do m'ionad 
naomha: Jsmise an Tighearna. 

31 Na biodb suini agaibh dhinbh- 
san aig am bheil leannain-sitb f, 
agus na iarraibh a dh'ionnsuidlt 
luchd-fiosachd, gu bhi air bhnr 
truailleadh leo : Is miie an Tigli- 
earna bhur Dia. 

32 Anlàthair a' chinnlèith èiridh 
tu suas, agus bheir thu urram do 
glinùis an diune aosda, agus bitliidh 
eagal do Dbè ort : Is mise nnTigh- 
earna. 

33 Agus ma bhios ooigreach air 
chuairt maille riut 'nar tir, cba bhuin 
sibh gu cruaidh ris. 

34 Mar neach a rugadh ' 'nar 
measg bitbidh^dhuibbse an coigreach , 
a ta air chuairt mailie ribh, agus 
gràdhaichidh tu e mar thu fèin ; oir 
bha sibh fèin 'nar coig-rieh ann an 
tìr na h-Eiphit: Is mise an Tigh- 
earna bbur Dia. 

35 Cha dean sibb eucoir sam bith 
ann am breitheanas, ann an slait- 
thomhais, ann an cudlbrom, no ann 
an tomhas. 

3G Meidhean ceartas, clacha- 
tomhais cearta, epbah cheart, agus 
bin cheart bitbidh agaibh : Is mise 
an Ti-ghearna bhur Dia a thug 
sibhse 'raach a tir na h-Eiphit. 

37 Uime sin, gleidhidh sibh mo 
reachdan uile, agus mo bhreithean- 
ais uile, agus ni sibh iad : /smise an 
Tighearna. 

CAIB. XX. 

AGUS labhair an Tigbearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 A ris their thu ri cloinn Israeil, 
Ge b'e air bitb e do chloinn Israeil, 
no do na coigrich, a ta air chuairt 
ann an Israeil, a bheir a' bheag d'a 
shliochd do Mholech ; enirear gu 
cinnteach gubàs e,clachaidh sluagh 
na dùthchaele clachaibh. 

3 Agus cuiridh mise mo gbnùis 
an aghafdh an duine sin. a°:us gear- 
raidh mi as e o mheasga shluaigh : 
a chionn gu'n d'thug e d'a shliochd 
rto iMholech a sbalachadh m'ionaid 
naomha-sa, agus a thruailleadh 
m'a'n.m naomha. 

4 Agus ma dh'fholaicheas sluagli 
na dùthcha air chor sam bith an 
sùilean o'n duine sin, an uair a 
bheir e d'a shliochd do Mboleuh, 
agns nach marbh iad e; 

5 Ansin cuiridh naise mo gbnùis 

• spiorada fàistineachd. 
£ Toimhsian fhinneach. , C A I B. XX. an aghaidh an duine sin, agus an 
aghaidh a theaghlaich, agus gear- 
raidh mi as e, agus iadsau uile, a 
thoid le strìopachas na dhèigh, a 
dheanamh strìopachais le Molech, o 
mheasg an sluaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a thaobh 
a dlfionnsuidh muiimtir aig am 
bheil leannain-sith, agus a dh'ioun- 
suidh luchd-fjosachd, gu dol le 
strìppacbas nan dèigh, cuiridh mise 
mo gìmùis an aghaidh an anama sin, 
agus gearraidh mi as e o mheasg a 
shluaigh. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uirne 
sirt, agus bithibh naomha.- oir is 
mise an Tigheai na bhur Dia. 

8 Agus gleidhibh sibh mo reach- 
dan, agus ni sibh iad: Is mise an 
Tigkearn a naomhaicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaicheas 
'athair no 'mhàthair, cuirear gu 
cinnteach gu bàs e : mhallaich e 
'athaìr no 'mhàthair; bìthidh 'fhuil 
air fèin. 

ÌU Agus an duine a ni adhaltran- 
nas re mnaoi fir eile, eadhon esan 
a ni adhaltrannas re mnaoi a 
choimhearsnaich, cairear an t-adh- 
aìtranach agus a' bhan-adkaltranach 
gucinuteach gu bàs. 

11 Agus an duine a luidheas Ie 
mnaoi 'athar,leig e ris noehd 'athar : 
cuirear gu cinnteach le chèile gu 
bàs iad ; bithidh am fuil orra fèin. 

12 Agus ma luidheas duine le 
mnaoi a mhic, euirear gu deimhin 
le chèile gu bàs iad : dh'oibrich iad 
amhluadh a ; bithidh am fuil orra 
fèin. 

13 Mar an ceudna ma luidheas 
duine le fear, mar a luidheas e le 
mnaoi, rinn iad ie chèile gràineal- 
achd: cairear gu cinnteach gu bàs 
iad ; bithidh ain fuil orra fèin. 

14 Agus ma ghabhas duine d'a 
ionnsuidh bean agus a mà«thair, is 
aingidheachd e : ìoisgear le teine 
iad, eadhon esan agus iadsan ; a 
chum as nach bi aingidheachd 'nar 
raeasg. 

lò Agus ma luidheas duine le 
h-ftinmhidh, cuireàr gu sinnteach 
gu bàs e : agus inarbhaidh sibh an 
t-alnmhidh. 

10 Agus ma thig bean am fagus a 
dh'ainmhidh sam bith, agus gu'n 
luidh i sìos da, marbhaidh tu a' 
bhean agus an t-ainmhidh : cuii ear 
gu cinnteach gu bàs iad ; bithidh 
am fuil orra fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a 
phiuthar, nigbea'n 'athar no nigh- 
«àn a mbàthar, agus gu'm faic e a 

a almhsg, tas-ordugh. nochd, agus gu'm faic ise a nochd- 
sau; is ui maslachb e; agus gear- 
rar as iad ann an sealladh aa 
stuaigh c ; ]eig e ris nochd a phe- 
athar, giùlainidhe 'aingiclheachd. 

18 Agus ma luidheas duine le 
mnaoi àgus a tinneas oirre, agus 
gu'n lei<j e ris a nochd : leig e ris a 
tobar, agus leig ise ris tobar a fola ; 
agus gearrar as le chèile iad o 
roheasg an sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd 
peathar do nibàthar, no peathar 
t'athar : oir tha e rùsgadh fheòla 
fèin: giùlainidh iad an aingidh- 
eachd. 

20 Agus raa luidheas cruine Ie 
mnaoi bhràthar 'athar, leig e ris 
nochd bhràthar 'athar; giulaiaidh 
iad am peacadh, gheibh iad bàs gun 
chloinn. 

21 Agus ma ghabhas duine bean 
a bhràthar, is ni neo-ghlan e : kig 
e ris noc.hd a bhràthar, bithidh lad 
gun chloinn. 

22 Uime sin, gleidhidh sibh mo 
reachdan uile, agus mo bhreithean- 
ais uile, agus ni sibh iad; a chum 
as nach dean am fearann, g'am bheil 
mi 'gar tabhairt gu còmhnuidh a 
ghabhail ann, bhur sgekh a 
mach. 

23 Agus cha ghluais sibh ann ari 
gnàthannaibhd nan cinneach, a ta 
mise tilgeadh a mach romhaibh : 
oir rinn iadsan na nithe sin uile, 
agns, uime sin, ghabh mi gràìn 
diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, 
Seaibhaichidh sibh am fearann,agus 
bheir r»i dhuibh e chum a sheai- 
bhachadh, fearann a ta sruthadh le 
bainne agus le mil : Is mise an 
Tighearna bhur Dia, a dhealaich 
sibhse o gach sluagh eile. 

25 Cuiridh sibh, uime sm, eadar- 
dhealachadh eadar bheathaichibh 
glanaagus neo-ghlana, agus eadar 
eunlaith neo-ghlan agus ghlan ; 
agus cha dean sibh bhur n-anmanua 
gràineil le beathach no le h-eun, no 
Ie gnè air bith do ni beo, a shnàigeas 
air an talamh, a sgar mise uaibh 
mar neo-gh!an. 

26 Agus bithidh sibh naomlwi 
cThomhsa: oir a ta mise an Tigh- 
earna naomha, agus dhealaach mi 
sibhse o gach sluagh eile, cbam 
as gu'm buleam/emflibh. 

27 Bean no duine mar an ceudi^a, 
aig am bheil leannan-sìlb, no bhios 
re uosachd, cuirear gu deimkin gu 

b aingidh., c ann an sùÀKbh 

nthuc an slitaigh. Eabh. <i reach* 
daibh, orduighibh. Kabh. 

133 LEBHITICUS. basiad: clachaidh iad le clachaibh 
iad; bithidh am fuil orra fèin. 
CAIB. XXI. 

AGUS thubhairtan Tighearna ri 
Maois, Labhair ris na sagairt, 
mic Aaroin, agus abair riu, Air son 
uam marbh cha salaichear neach 
sam bith dhibh am measg a 
shluaigh. 

2 Ach air son a dhilseana, a ta 'm 
fagus da, eadhon air son a mhàthar, 
agus air son 'athar, a^us air son a 
mhic,agus air sonanighinn, agus air 
»on a bhràthar, 

3 Agus air son a pheathar, a ta 
'na h-òie;h, a ta 'm fagus da, aig 
nach robh fear-pòsda; air a sonsa 
feudaidh e bhi air a shalchadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air 
Ihi dha 'na dhuine urramachb am 
measg a shluaigh, gu thruailleadh 
fèin. 

è Cha dean iad maoile air an 
ceann c, agus oisinn am feusaig cha 
bhearriad, ni mò a ni iad gearradh 
'nam feoil ; 

6 Bithidh iad naomha d'an Dia, 
agus cha trnaill iad ainm an Dè : 
oir tha iad a' toirt seachad tabhar- 
.tais an Tighearna, a bheirear suas 
le teine, agus arain an Dè ; uime sin, 
bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a ta na 
striopaich, no mi-naomhad; ni mò 
a ghabhas iad bean a chuireadh air 
falbh o'fear: oir tha e naomha d'a 
Dhia. 

8 Uime sin, naomhaichidh tu e, 
otr tha e toirt seachad arain do Dhè, 
bithidh e naomha dhuit: oir tha 
mise an Tighearna naomha, a ta 
'gar naomhachadh. 

9 Agus ma thruailleas nighean 
sagairt air bith i fèin le striopachas 
a dheanamh, tha i truailleadh a 
h-athar: loisgear le teine i. 

10 Agus esan a tha 'na ard shagart 
o mheasg a bhràithrean, neach a 
dhoirteadh an ola naomha air a 
cheann, agus a choisrigeadh a chur 
na h-èididhe uime, cha rùisg e 
cheann, ni mò a reubas e 'eud- 
ach. 

11 Ni mò thèide steach adh'ionn- 
suidh cuirp mhairbh sam bith: air 
son 'athar no air son a mhàthar cha 
salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomha cha 
d' thèid e mach, ni mò a thruailleas 
« onad naomh a Dhè ; oir a ta crùn 

zffteòlafèin. Eabh. & 'na ard 
dhume. c Cha mhaolaìch iad an 
ceann le spìonadh an gruaige. 
* air a truaièleadh. * an trvscain 
naomba. 
134 oladh-ungaidh a Dhè air 1$ mise 
an Tighearna. 

13 Agus gabhaidh e bean na 
maighdeanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh 
air falbh o 'fear, no bean mhi- 
naomha, no strìopach ; iad sin cha 
ghabh e : ach òigh d'a shluagh fèin 
gabhaidh e mar mhnaoi. 

15 Agus cha truaill e a shliochd 
am measg a shluaigh : oir « ta mise 
an Tighearna <ra naomhachadh. 

16 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, 
Ge b'e air bith e do d' sldiochd nan 
ginealachaibh, anns am bi gaoid f 
sam bith, na d'thigeadh e 'm £agus 
a thoirt seachad arain a Dhè: 

18 Oir ge b'e air bith duine anns 
am bi gaoid, cha d' thig e 'm fagus : 
duine dall, no bacach, no aig am 
bheil sròn leachdach, no ni sambitìi 
a thuilleadh air a' chòir. 

19 No duine aig ambi cosb!rriste 
no làmh bhriste, 

20 No crotach, no na throioh, no 
aig am bheil leus s air a shùil, no 
air am bheil càrrh, no cloimh', ne 
aig am bheil a chlochan brùite : 

21 Cha d' thig duine satn bith do 
shliochd Aaroin an t-sagairt, anjts 
am bheil gaoid, am fagiìs a thoirt 
seachad tabhartasan an Tighearn, a 
bheirear suas le teine : tha ^aoid 
ann, cha d' thig e 'm fagus a thoirt 
seachad arain a Dhè 

22 Ithidh e aran a Dhè^ araon 
do'n aren ro naomha. agus naomha. 

23 Ach an taobh a steach do'n 
roinn-bhrat cha d' thèid e, ni mò 
thig e 'm fjgus do'n altair, a chionn 
gu bheil gaoid ann ; a chum nach 
trnaill e m' ionad naomha: oir a ta 
mise an Tighearna 'gan naomhach- 
adh. 

24 AgU9 dh'innis Maois so do 
Aaron agus d'a m!iic, agus d<^ 
chloinn Israeil uile. 

CAIB. XXII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agns r'a 
mhic, iad 'gan sgp.radh fèin o nith- 
ibh naomha chloinn Israeil, agus 
gun iad a thoirt easonoir do m'ainm 
naomhasa, anns na nithibh sin a 
naomhaicheas iad dhomh ; Js mise 
an Tighearna. 

3 Abairriu, Geb'e airbith e d'ar 
sliochd uile am measg bhur gineal- 

f ciurram, aineamk. g ball geal. 
h tachas tioram ; sevrvy. Sasg. 
' sgrìobach; amfealan. 
thrvutilUadh. C A I B. XXII. Ach, a thèid a dh'ionnsuidh nan 
nithe naomha, a naomhaicheas 
elann Israeil do'n Tighearna, agus 
a neo-ghloine air, gearrar as an 
t-anam sin as mo làthair : /5 mise 
an Tigheama. 

4 Ge b'e air hith an duine do 
shliocbd Aaroin, a ta na lobhar, no 
air am bheil silteach *, cha 'n ith e 
do na nithibb naomha gus am bi e 
glan. Agus ge b'e bheanas ri ni air 
bith a ta neo-ghlan leis a' mharbh, 
no duine aig am bheil a shiol a' dol 
uaith : 

5 No ge b'e bheanas ri ni air bith 
a shnàigeas, leis an deanar neo- 
ghlan e, no ri duine o'm f'aigh e neo- 
ghloine, ge b'e air bith neo-ghloine 
a bhios air. 

6 An t-anam a bheanas ri h-aon 
air bith d'an leithidibh sin, bithidh 
e neo-ghlan gn feasgar, agus cha 'n 
ith e do na" nithibh naomha, mur 
nigh e 'fheoil le h-uisge. 

7 Agus an uair a thèid a' ghrian 
sìos, bithidh e glan, agus an dèigh 
sinithidhe do na nithibh naomha, 
a chionn gur e a bhiadh e. 

6 An ni sin a bhàsaicheas leis 
fèin, no a reubar le Jiadh-bheath- 
uichibh, cha 'n ith e 'ga shalch; 'h 
fèin leis : Is mise an Tighearna. 

9 Gleidhidh iad uime sin m'or- 
dughb, an t-eagal gu'n giùlain iad 
peacadh air a shon, agus uime sin 
gu'm faigh iad bàs, ma thruailleas 
iad e : Tha mise an Tighearna 'gan 
naomhachadh. 

10 Cha 'n ith coigreach sam bith 
rfo'ra ni naomha: cha 'n ith fear- 
cuairtc an t-sagairt, no seirbhis- 
each tuavasdail do'n ni naornha. 

11 Ach ma cheannaicheas an sag- 
art duine le 'airgiod, ithidh e 
tSieth, agus esan a rugadh na thigh : 
ithidh iad d'a bhiadh. 

12 Agus ma bhios nighean an 
t-sagairt pòsda ri coigreach, cha 'n 
f heud i itheadh do thabhartas nan 
nithe naomha. 

13 Ach ma bhios nighean an 
t-sagairt na hantraich, no dealaich- 
te Wa fear, agus gun sliochd aice, 
agus i air pilltin gu tigh a h-athar, 
mar na h-òige, ithidh i do bhiadh a 
h-athar; ach cha'n ith coigreach 
sam bith dheth. 

14 Agus ma dh'itheas duine do'n 
ni naomhagun fhios da, an sin cuir- 
idh e an cùigeadh cuid deth ris, 
agus bheir e do'n t-sagart e, maille 
ris anni naomha. 

15 Agus cha truaill iad nithe 

a creuchd shilteach. t> m'fhaire. 
etl-thireach, aoidhe, aithnichinn. naomha chloinn Israeil, a bheii iad 

suas do'n Tighearna. 

16 Ni mò a leigeas iad leo cionta 
an eusaontais a gbiùlan an uair a 
dh'itheas iad an nithenaomha; oir 
a ta mise an Tighearna 'gan naomh- 
achadh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

18 Labhair ri h-Aaron agus r'a 
mhic, agus ri cloinn Israeil uile, 
agus abair riu, Ge b'e air bith e do 
thigh Israeil, no do na coigreach- 
aibb. ann an Israel, a bheir seachad 
a thabhartas air son a bhòidean 
uile, no air son a sbaor thabhartas- 
an nile a bheir iad seachad do'n 
Tighearna chum iobairt-loisgte : 

19 Bheir sibh seachud d'ar toil 
fèin beathach firionn gun ghaoid 

o'n bhuar, do na caoraich, no do na 
gabhraibh. 

20 Ach ge b'e air bith ni anns am 
bi gaoid, sin cha d' thoir siba 
seachad: oir cha ghabhar air bhur 
son e. 

21 Agus ge b'e air bith e a hheix 
seachad ìòbairt thabhartasan-sìth 
do'n Tighearna, a choimhlionadh u 
bhòid, "mar thabhartas saor-thoil, 
do'n bhuar, no do na caoraich «1, 
bithidh e iomlan, a chum as gu'n 
gabhar ris : cha hhi gaoid sam bith 
ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramacb, 
no air am bi fliodhe, no càrrf, no 
cloimh, cha d' thoir sibh seachad 
iad sin do'n Tighearna, ni mò a 
bheir sibh tabhartas dhiubh a bheir- 
ear suas le teine air an altair do'n 
Tighearna. 

23 Aon chuid tarbh, no nan aig 
am bi ni sam bith thar a' chòir, no 
dh'uireasbhuidh na bhallaibh : sin 
feudaidh tu thoirt seachad mar 
shaor - thabhartas ; ach air son 
bòide g cha ghabhar ris. 

24 Ni sam bith a ta brùite, no 
pronnta, no reubta h, no gearrta, 
cha d'thoir sibh seachad do'nTigh- 
earna; agus cha 'n ìobair* sibh e 
'nar tir. 

25 Agus o Iàimh coigrich eha d* 
thoir sibh seachad aran bhur Dè do 
h-aon diubh sin ; a chionn #«»7» 
bheilan. truaillidheachd annta, agus 
gu'm bheil gaoidean annta : cha 
ghabhar riu air bhur son. 

26 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois,agràdh, 

27 'JSuair a bheirear tarbh, no 
caora, no gahhar, an sin bithidh e 

d do'n mheanbh sprcidh. e rven. 
Sasg. iscurvy. Sasg. smòide. 
b briste. cha dean. Eabh. 

135 LEBHITICUS. seachd laithean fuidh 'inhàthair, 9 Àgus labhair aa Tigheama n 
agus o'n ochdamh là agus a sin Maois, ag ràdh, 
suas, gabhar ris mar th^bhartas a 10 Labhair ri cloìnn Israeil, agutt 
bheitear suas le teine do'n Tigh- abair riu, 'Nuair a thig sibh a 
earna. , dh'ionnsuidh an fhearainn, a bheir 

28 Agus 'ma's bò, no caora hhios nr'se dhuibh, agus a bhuaineas sibh 
•ann, cha mharbh sibh i fèin agus a 'l'hoghar, an sin bheir sibb ?guab do 
h-òg san aon là. cheud thoradh bhur fogharaidh 

29 Agus an uair a dh'iobras sibh dh'ionnsuidb an t-sagairt : 
ìobairt-bhuidiie;:chais do'n Tigh- 11 Agus luaisgidh e 'n sguab an 
earna, iobraidh sibh i d'ar toil làthair an Tighearna, chum gu'n 
*&n. gabhar rithe air bhur son : air an là 

30 Air an ìà sin fèin ithear suas i, màireach an dèigh na sàbaid luaisg- 
cha 'n f hàg s;bh a' bheag dhith gu idh an sagart i. 

maduinn : Is mise an Tighearna. 12 Agus ìobraidh sibh air an là sin 

31 Air an aobhar sin gleidhidh an uair a luaisyeas sibh an sguab, 
sibh m'àitheanta, agus ni sibhiad: uan tìrionn gun ghaoid, do'n cheud 
/« raise an Tighearna. bhliadhna, mar ìobairt-loisgte do'n 

32 Agus cha tri-.aill sibh m'ainm Tigheama. 

naomha-sa, agus bithidh mi air mo 13 Agus is e a tbabhartas-bìdh dà 
naomhachadh am measg «hloinn dheicheamh earrann do phlùr min 
Israeil. Is mise an Tighearn, a ta measgta le h-ola, tabhartas a bheir- 
'gar naomhachadh, ear suas le teine do'n Tighearna 

33 A thug a mach sibh a tìr na chum fàile cùbhraidh : agus bithidh 
h-Eiphit gu bhi a'm' Dhia agaibh : a thabhartas-dìbhe do f hìon, an 
Is mise an Tighearna. ceathramh cuid Ao hin. 

CAIB. XXIII. 14 Agus cha 'n ith sibh aran, no 

A GUS labhair an Tighearna ri gràn cruadhaichte, no diasa glasa, 2 Labhair ri cloinn Israeil, agus sibh tabhartas a chum bhur Dè : 
ahair riu, A thaobh feisdeanaan bithidh e na reachd bith-bhuan air 
Tigheania, a ghairmeas sibh a bhi feadh bhur ginealacha, 'nar n-àitibh- 
nan coimhghairmibh naomha, isiad còmhnuidh uile. 

eadhon sin m'f hèisdean-sa. 15 Agus àirmhidh sibh dhuibh 

3 Sè laithean nithear obair, ach fèin o'n là màireach an dèigh na 
san t-seachdamh là bithidh sàbaid sàbaid, o'n là san d'thug sibh leibh 
fois, coimhghairm naomha: obair sguab an tabhartais-luaisgte : bith- 
sam bith cha dean sibh air : is e idh seachd sàbaidean iomlan ann : 
sàbaid an Tighearn e 'nar n-àitibh- 16 Eadhon gus an là màireach an 
còmbnuidh m\&- dèigh na seachdamh sàbaide, àir- 

4 Is iad sin fèisdean an Tigh- mhìdh sibh leth-cheudlà, agus bheir 
eama, eadh on coimhghairmean nao- sibh seachad nuadh thabhartas-bidh 
mha, a p.hairmeas sibh nan aman- do'n Tighearna. 

naibh fèin : 17 Bheir sibh leibh as bhur n-àit- 

5 Anns a' cheud mhìos, air a' ibh-còmhnuidh dà bhuilionnc lu- 
eheathr-amh ìà deug do'n mhìos air aisgfe, do dhà dheicheamh earrann ; 
feasgar, bithidh càisg au Tigh- hithidh iad de phlùr mìn, fuinear 
earna. iad le taois ghoirt, bithidh iad nan 

6 Agus air a chùigeadh là deng eeudthoradh do'n Tighearaa. 

do'H mhìos sin fèin' bithidh fèisckan 18 Agus bheir sibu seachad maille 

arain neo-ghoirtichte do'n Tigh- ris an aran seachd fìain gun ghaoid, 

earna : seachd laithean ithidh sibh do'n cheud bhliadhna, agus aon 

aran neo-ghoirt ; chte. tarbh òg, agus dà reithe : bithidh 

7 Air a' cheud là bifhidh coimh- iad nan ìobairt-loisgte do'n Tigh- 
ghairm naomha agaibh : obair earaa, maille r'an tabhartas-bidh, 
thràilleil ì> sam bith cha dean sibh agus an tabhartais-dibhe, tadhon 
air. tabhartas a bheirear suas le teine 

8 Ach bheir sibh seachad tabh- dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigh- 
arras abheirear suas le teine do'n earna. 

Tighearna se,>chd laithean: air an 19 An sin iobravdh sibh aon 

t-seachdamh là bithidh coimh- mheann do na gabbraibb mar ìobairt- 

ghairm naomha : obair thràilleil pheacaidh, agus dà uan do'n cheud 
gus an là sin fèin anns an d' thoir sam bith cha dean sibh air. bhliadhna mar ìobairt-thabhartasan- 
sìth. a fèillean, laithean fàille. 
b shaoì threachuil . 
W6 « mhuilionn. C A I B. XXIII. ÈO Agtis luaisgidh an sagart iad 
mailleriaran a' cheud toraidh, mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an 
Tighearna, rnaille ris an dà uan : 
bithidh iad naomha do'n Tighearna 
chum an t-sagairt. 

21 Agus gairmidh sibh air an là 
sin fèin, a chum as gu'tn bi e na 
choimhghairm naomha dhuibh : 
obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air : JBithidk e na reachd sior- 
raidh 'nar n-àitibh-còmhnuidh uile 
air feadh bhur ginealacha. 

22 Agus an uair a bhuaineas sibh 
foghara bhur fearainn, cha ghearr 
thugu buileach oisinnean t'achaidh, 
'nuair a bhuaineas tu, ni mò a 
thionaileas tu dioghluim t-fhogh- 
araidh : fàgaidh tu iad do'n bhochd 
agus do'n choigreach : Is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

23 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, San t-seachdamh mìos, air a' 
cheud là do'n mhìos, bithidh sàbaid 
agaibh, cuimhneachan shèideadh 
thrompaideanbj coimhghairm nao- 
mha. 

25 Obair thràilleil sam bith cha 
dean sibh air ; ach bheir sibh 
seachad tabhartas, a bheirear suas 
le teine do'n Tighearaa. 

26 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deich- 
eamh là do'n t-seachdamh mios so, 
bithidh là rèite ; bithidh e na 
choimhghairm naomha dhuibh, agus 
cràdhaidh sibh bhur n-anmanna c, 
agus bheir sibh seachad tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earna. 

28 Agus obair sam bith cha dean 
sibh air an là cheudna; ®ir is là 
rèite e dheanamh rèite air bhur son 
an làthair an Tighearnabhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fa 
chràdh san là sin fèin, gearrar as e 
o mheasg a shluaigh. 

30 Agus gach anam a ni obair 
sam bith air an là cheudna, an 
t-anam sìn fèin sgriosaidh mise o 
mheasg a shluaigh. 

31 Obair sam bith cha dean sibh : 
bithidk e na reachd sìorruidh air 
feadh bhur ginealacha 'nar n-àit- 
ibh-còmhnuidh uile. 

32 Bithidh e dhuibh na shàbaid 
fois, agus cràdhaidh sibh bhur 
n-anmanna air an naothadh là do'n 
mhios air feasgar: o fheasgar jju 

^foghara. b stoe, adhare. 

c cuiridh sibh bhxtr 'n anmanna fa 
àmhghar. feasgar cumaidh sibh bbur sàb- 
aid. 

33 Agus labhair àn Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

34 Labhair ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Air a' chùigeadh là deug do'jn 
t-seachdamh mìos so bithidk fèisd 
nam pàlliund rè sheachd laitheaa 
do'n Tighearna. 

35 Air a' cheud là bitkidh coimh- 
ghairm naomha: obair thràilleil 
sam bith cha dean sibh air. 

36 Seachd laithean bheir sibh 
seachad tabhai-tas, a bheirear suas 
le teine do'nTighearna: air an och- 
damh là bithidh coimhghairm nao- 
mha agaibh, agus bheir sibh seachad 
tabhartas a bheirear suas le teine 
do'a Tighearna; is ard choimh- 
thional e ; obair thràilleil sam bith 
cha dean sibh air. 

37 Is iad sin fèisdean an Tigh- 
earna, a ghairmeas sibh gu bki naa 
coimhghairmibh naomha, a thoirt 
seacliad tabhartais a bheirear suas 
le teine do'n Tighearaa tabhartas- 
loisgte, agus tabhartas-bìdh, ìobairt, 
agus tabhartasau-dibhe, gach ni air 
a là fèin; 

38 A thuilleadh air sàbaidibh an 
Tighearna, agus a thuilleadh air 
bhur tiodhlacaibh, agus a thuill- 
eadh air bhur bòidibh uile, agus a 
thuilleadh air bhur saor-thabhart- 
ais uile, a bheir sibh do'n Tigh- 
earna. 

39 Mar an ceudna air a chùig- 
eadh là deug do'n t-seachdamli 
mìos, an uair a chruinnicheas sibh 
a stigh toradh an f hearainn, cum- 
aidh sibh fèisd do'n Tighearna 
seachd laithean: air a' cheud là 
bithidk sàbaid e ; agus air an och- 
damhlà bithidh sàbaid. 

40 Agus gabhaidh sibh dhuibh 
fèin, air a' cheud là, meas f chraobh 
àluinn, geugan chrann pailm, '^gus 
geugan chraobh tiugh, agias seil- 
each an t-sruthain; agus ni sibh 
gaìrdeachas an làthair an Tigh- 
earna bhur Dè seachd laithean. 

41 Agus cumaidh sibh e na 
fhèisd do'n Tighearna seachd 
ìairhean sa bhliadhna: bitkidk e na 
reachd sìorruidh air feadh bhur 
ginealacha; cumaidh sibh e san 
t-seachdamh mios. 

42 Ann am pàilliuHaibhs gabh- 
aidh sibh còmhnuidh seachd laith- 
ean : gabhaidh gach. aon, a rugadh 
na Israelach, còmhnuiah ann am 
pàiliiunaibh ; 

d fèill nam bàth. e fois, tàmh. 
Eabh. f meanglaìn. s hàth- 
QÌlh, 

137 LEBHITICUS. 43 A chum as gu'ra bi lìos aig 
bhur ginealaich gu'n d'thug mise 
air cloinn Israeil còmhnuidh ghabh- 
ail ann am pàilliunaibh, 'nuair a 
thug mi mach iad a tìr na h-Eiphit : 
Js mise an Tigbearna bhur Dia. 

44 Agus chuir Maois an cèill do 
ehloinn Isiaeil fèisdean an Tigh- 
earna. 

CAIB. XXIV. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil iad a 
thoirt a' t'ionnsuidh oladh fìor- 
ghlan a' chroinn-olaidh, brùite air 
son an t-soluis, a thoirt air na lòch- 
rain lasadh an còmhnuidh. 

3 An taobh a muigh do bhrat na 
flanuis, ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, orduichidh Aaron e o 
fheasgar gu maduinn, an làthair an 
Tighearn an còmhnuidh : bithidh e 
na reachd sìorruidh air feadh bhur 
ginealacha. 

4 Orduichidh e na lòchrain air a' 
choinnleir f hior-ghlan an làthair an 
Tighearn an còmhnuidh 

5 Agus gabhaidh tu plùr mìn, 
agus fuinidìi tu dà bhreacaig dheug 
dheth : dà dheicheamh earrann bith- 
rdh ann an aon bhreacaig. 

6 Agus suidhichidh tu iad ann an 
dà shreath, se ann an sreath, air a' 
bhòrd fhior-ghlan an làthair an 
Tighearna. 

7 Agus cuiridh tu tùis f hìor-ghlan 
air gach sreath, a chum as gu'm bi 
i air an aran mar chuimhneachan, 
eadhon tabhartas a bheirear suas le 
t-eine do'n Tighearna. 

8 Gach aon ià sàbaid cuiridh e 'n 
ordugh e an làthair an Tighearn an 
oòmhnuidh, air a ghabhail o chloinn 
Israeil le coimhcheangal sìor- 
ruidh. 

9 Agus is le Aaronagus a mhic e, 
agusithidh iad e san ionad naomha; 
oir a ta e ro naomha dha, do thabh- 
artasaibh an Tighearn a bheirear 
suas le teine, le reachd* bith- 
bhuan. 

10 Agus chaidh mac ban-Israel- 
ich, aig an robh Eiphiteach na ath- 
air, a mach am measg chloinn Is- 
raeil : agus bha mac na ban-Israel- 
ich agus duine do Israel a comh- 
atri' sa' champ. 

11 Agus mhasiaichb mac na ban- 
lsraelich ainm an Tighearna, agus 
mhallaich e : agus thug iad gu 
Maois e, (agus ò'? ainm a mhàthar 
Selomit, nighean Dhibri, do thrèibh 
Dhan;) 

a lagh, ordugh. b dh'ainmith. 
Eabh. 

136 12 Agus chuir iad an làimhc e, 
chum gu'n nochdtadh dhoibh inn- 
tinn an Tighearna. 

13 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

14 1 hoir a mach esan a mhal- 
laich an taobh a muigh do'n champ, 
agus cuireadh iadsan uile a chuai* 
e an làmhan air a cheann, agus 
clachadh an coimhchruinneach. 
uile e. 

15 Agus labhraidh tu ri cloìnn 
Israeil, ag ràdh, Ge b'e neach a 
mhallaicheas a Dhia, giùlainidh e a 
pheacadh. 

16 Agus esan a mhaslaicheas 
ainm anTighearna, cuirear gu cinn- 
teach gu bas e: clachaidh ga 
deimhin an coimhchruinneach uile 
e: an coigreach co math agus esan 
a rugadh san dùthaich, 'nuair a 
mhaslaicheas e ainm an Tighearna, 
cuirear gu bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas dnin« 
s*am bith, cuirear gun teagamh gu 
bàs e. 

18 Agus esan a mharbhas ain- 
mhidh, ni e dìoladh airashon: ain- 
mhidh air son ainmhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram 
air a ehoimhearsnach, mar a rinn e, 
mar sin nìthear air: 

20 Briseadh à air son brisidh, sùil 
airson sùla, fiacail air son fiacla : 
mar a thug e ciurram air duine,mar 
sin nìthear air. 

21 Agus esan a mharbhas ain- 
mhidh, diolaidh see e ; agus an 
neach a mharbhas duine, cuirear gu 
bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagha 
agaibh co math air son a' choigrich, 
agus air son neach do mhuinntir 
bhur dùthcha fèin: oir is mise aa 
Tighearna bhur Dia. 

23 Agus labhair Maois ri cloinn 
lsraeil, iad a thoirt leo esanamhal- 
laich,an taobh amuigh do'nchamp, 
agus a chlachadh le clachaibhf; 
agus rinn clann Israeil mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XXV. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois ann an sliabh Shinai,ag 

ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agns 
abair riu, 'Nuair a thig sibh chum 
na tìre a bheir mise dhuibh, an sin 
gleidhidh an tìr sàbaid do'n Tigh- 
earna. 

3 Sè bliadhnan cuiridh tu t-fhear- 

e ann an gaintir, 'atwj prìosrm. 
<1 Bristeadh. c bheir e air ais. Eabh- 
1 o chlorhadh le clochaibh. C A I B. XXV. ann a, agus sè bliadhnan bearr- 
aidh b tu t'fhion-lios, agus cruin- 
nichidh tu stigh a thoradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh 
bliadhua bithidh sàbaidfois do'n tìr, 
sàbaid do'n Tighearna: t'fhearann 
cha chuir thu, agus t'fhion-lios cha 
bhearr thu. 

5 An ni sin a dh'fhàsas dheth fèin 
do t-fhoshar, cha bhuain thu, agus 
fìon-dhearca t'fhk naiuc neo-dheas- 
aichte cha cbruinnieh thu : na 
bliadhna fois bithidh i do'n tìr. 

6 Agus bithidh sàbaid natire d na 
biadh dhuibh : dhuit fèin, agus do 
d' òglach agus do d' bhan-oglaicb, 
8gus do d' f hear tuarasdail, agus do 
d' chcigreach, a ta air chuairt maille 
riut; 

7 Agus do d' sprèidh, agus do'n 
//ìiadÀ-bheathach a ta ann ad 
f hearann ; bithidh a cinneas uile 
chum bìdh. 

8 Agus àirmhidh tu dhnit fèin 
seachd sàbaidean do bhliadhnaibh, 
seachd uairean seachd bliadhna: 
agus bithidh ùine nan seachd sàb- 
aidean do bhliadhnaibh dhuit na 
naoi bliadhuaibh 's dà f hichead. 

9 An sin bheir thu fanear tromp- 
aid na Iubile a shèideadh san 
t-seachdamh mios, air an deich- 
eamh là do'n mhìos : ann an là na 
rèite bheir sibh fanear an trompaid 
a skèideadh air feadh bliur tire uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an 
deicheamh bliadhna 's dà fhichead, 
agus gairmidh sibh saorsa air feadh 
na dùthcha, d'a luchd-àiteachaidh 
uile : bithidh i na Iubile dhuibh, 
agus pillidh sibh gach duine chum 
a sheilbhe fèin. agus pillidh gach 
duine agaibh g'a theaghlach fèin. 

11 Bithidh andeicheamhbliadhna 
sin agus dà fhichead na Iubile 
dhuibh; cha chuir sibh sìol, ni mò 
a bhuaineas sibh an ni a dh'fhàsas 
dheth fèin innte, ni mò a thionaileas 
sibh dearcan-fìona innte do d' 
f hìonain neo-dheasaichte : 

12 Oir is Iubile i, bithidh ì nao- 
mha dhuibh ; ithidh sibh a cinneas 
as an fhearann. 

13 Ann am bliadhna na Iubile so, 
pillidh gach duine a?aibh a dh'ionn- 
suidh à~sheilbhe fèiri. 

14 Agus ma reiceas tu bheag ri 
d' choimhearsnach, no ma chean- 
naicheas tu bheag o làimh do 
choimhearsnaich : cha dean sibh 
eucoire air a' chèile. 

*slol-chuiridh tu Vachadh. 
* deasaickidh. c do chraoibh- 

fìona; t'fhìneamhain. £ir. 
d toradh sàbuid na tìre. e foirneart. 15 A rèir àireimh nam bliadhna 
an dèigh na Iubile ceannaichidh ta. 
o d' choimhearsnach, anus a rèir 
àireimh hliadhna nan toraidh reic- 
idh e riut. 

16 A rèir lìonmhoireachd nam 
bliadhna meudaichidh tu a luach, 
agus a rèir teircid nam bliadbiKt 
beagaichidh tu a luach : oir a rèvr 
àireimh bhliadhna nan toraidh tha 
e a' reiceadh riut. 

17 Agus cha dean sibh eucoir air 
a' chèile : ach bithidh eagal do Dhè 
ort; oir is mise an Tighearna bh«c 
Dia. 

18 Uime sin, ni sibh mo reachdan, 
agus gleidhidh sibh mo bhreithean- 
ais, agus ni sibh iad; agus gabh- 
aidh sibh còmhnuidh san tìr ann an 
tèaruinteachdf. 

19 Agus bheir am fearann a mach 
a thoradh, agus ithidh sibh bhur 
sàth, agus gabhaidh sibh còmhnuidh 
ann gu tèaruinte. 

20 Agus ma their sibh, Ciod a 
dh itheas sinn air an t seachdamb. 
bliadhna ? feuch, cha chuir sinn 
sìol, ni mò a chruinnicheas sinn ar 
toradh : 

21 An sin àithnidh mise 
bheannachadh oirhh san t-seathadh 
bliadhna, agus bheir i mac.h toradh 
air son thri bliadhna. 

22 Agus cuiridh sibh air an ocb- 
damh bliadhna, agus ithidh sibh 
fathast do'n t-seann toradh gus aa 
naothadh bliadbna : gus an d' thig 
a toradh a stigh, ithidh sibh do'n 
t-seann toradh. 

23 Cha reicear am fearann gn 
bràth ; oir is leamsa am fearann : 
oir is coigrich agus luchd-coairt 
sibhse maille rium. 

24 Agus ann am fearann bhur 
seilbh uile, bheir sibh saorsas do'a 
fhearann. 

25 Ma db'fhas do bhràthahr 
bochd, agus gu'n do reic e cuid d'a 
sheilbh, ag;us ma thig a h-aon air 
bith d'a dhillsibh g'a f huasgladh, an 
sin fuasglaidh e an ni a reic a 
bhràthair. 

26 Agus mur 'eil aig an dufae 
neach g'a fhuasgladh, agus gur 
urrainn e fèin 'fhuasgladh : 

27 An sin àirmheadh e bliadhnan 
a reicidh, a?us thugadh e air ais an 
ni a ta thàiris do'n duine, ris an 
do reic se e : a chum's gu'm pill h 
e dh'ionnsuidh a sheilbhe fèin. 

28 Agur mur urrain e sin a thoirt 
air ais da, an sin fanaidh an ni sin 
a reiceadh ann an làinih an neach, 

f tèaruntachd. tfuasgladh, 
h till. 

139 LEBHITICUS. a cheannaich e, gu bliadhna na Iu- 
bile: agusannsana lubile theid e 
mach, agus pillidh e chum a 
sheilbhe. 

29 Agus ma reiceas duine tigh- 
còmhnuidh ann am baile cuartaich- 
te le balladh, an sin feudaidh e 
'fhuasgladh an taobh a stigh do 
fehliadhn' iomlain an dèigh a reic- 
eadh : an taobfi a stiyh do bhliadhn' 
iomlain feudaidh e 'fhuasgladh. 

30 Agus mur fuasglar e gus an 
eoimhlionar bliadhn' iomlan ; an 
sin daingnichear an tigh a tha 'n 
taobh a stigh do'n bhaile cuartaich- 
te le balla, gu bràth dhasan a 
cheannaich e, air feadh a ghineal- 
acha,- cha d' thèid e mach san Iu- 
bile. 

31 Ach measar tighean nam bail- 
tean nach 'eiì cuartaichte le balla, 
mar fhearannna tìre: feudar am 
fuasgladh, agus thèid iad a mach 
san Iubile. 

32 Gidheadh, bailtean nan Le- 
bhitheach, agus tighean bhailtean 
an seilbh, feudaidh na Lebhithich 
am fuasgladh uarr sam bith. 

33 Agus ma cheannaicheas duine 
o na Lebhithich, an sin thèid an 
tigh a reiceadh, agus baile a sheilbh, 
a mach san Iubile; oir is iad tigh- 
ean bhailtean nan Lebhitheach an 
sealbh am measg chloinn Israeil. 

34 Ach cha'n i heudar am fearann 
a tha'n taobh a muigh d'am bailtibh 
areiceadh, oir is e sin an sealbh 
mhairtheanach t>. 

36 Agus ma dh'fhàsas do bhràth- 
air bochd, agus gu'n d' thèid e 
dbèigh-iàimh agad, an sin fuasg- 
laidhc tu air: seadh, ged' is coig- 
reach no fear-cuairt ej agus bith- 
idh e beo maille riut: 

36 Na gabh riadh uaith, no tuille 
's a thug thu dhad : ach biodh 
eagal do Dhè ort, a chum's gu'm 
feùd do bhràthair a bhi beo maille 
riut. 

37 T'airgiod cha d'thoirthu dha 
air riadh, agus air son buannachd 
eha d'thoir tliu dha do bhiadh. 

38 Is mise an Tighearna bhur 
Dia, a thug a mach sibh a talaiuh 
nà h-Eiphit, a thoirt dhuibh tìr 
Chanaain, agus a bhi 'rn Dhia 
agaibh. 

39 Agus ma dh'fhàs do bhràth- 
air, a ta làimh rìut, bochd, a.cus gu'n 
do reiceadh riut e : cha d' thoir thu 
air seirbhis a dheanamh dhuit mar 
thràill : 

a ann san. '» bhuan, shìor- 

riridh. « cabhairidli,fùiridit. 

»> teachd a mach. /as, 
44U 40 Mar sheirbhiseach tuarasdail, 
agus mar f hear-cuairt, " bithidh e 
maille riut; gu bliadhna na Iubile 
ni e seirbhis dhuit. 

41 Agus an sin imichidh e uait, e 
fèin agus a chlann maille ris, agus 
pillidh e chum a theaghlaich fèin, 
agus a chum seilbh 'aithreacha pill- 
idh e : 

42 Oir ?s iadsan mo sheirbhisich, 
athugmimach a tìr na h-Eiphit: 
cha reicear iad mar thràillibh. 

43 Cha ghnàthaich thu uachdran- 
achd e os a cheann le h-an-iochd, 
ach bithidh eagal do Dhè ort. 

44 Agus do thràillean, agus do 
bhan-tràillean, a bhios agad, do na 
cinnich, a ta m'ar timchioll bithidh 
iad ; uatha-san ceannaichidh sibh 
tràillean agus ban-tràillean. 

.45 Agus a thuiìleadh air so, o 
chloinn nan coigreach, a ta air 
chuairt 'nar measg, uathasan cean- 
naichidh sibh, agus o'n. teaghlaich- 
ibh a ta maille ruibh, a ghin iad 'nar 
fearann: agusbithidh iad nan seilbh 
dhuibh. 

4t3 Agus gabhaidh sibh iad mar 
oighreachd d'ar cloinn 'nar dèigh, a 
chum an sealbhachadh mar oigh- 
reachd, bithidh iad dhuibh naa 
tràillibh a chaoidh: ach os cionn 
bhur bràithre clohm Israeil, eadhon 
os cionn a chèile cha ghnàthaich 
sibh uachdranachd f le b-an-iochd. 

47 Agus ma dh'fhàsas fear-cuairt 
no coigreach saibhirs làimh riut, 
agus ma dh'fhàsas dò bhràthair 
làimhris bochd, agus gu'n reic se e 
fèin ris a' choigreach, ris an fhear- 
chuairt a tha maille riut, no ri 
gineal teaghlaich a' choigrich : 

48 An dèigb a reiceadh, feudar 
fhuas^ladh a rìs ; feudaidh aon d'a 
bbràithribh 'fhuasgladh : 

49 Fendaidh aon chuid bràthair 
'athar, no mac bhràthar 'athar 
'fhuasgladh,no feudaidh aonneach, 
a tha dlù an dàimh dha d'a theagh- 
lach fèin, 'fhuasgladh; no ma's 
urrainn e, feudaidh se e fèin fhuasg- 
ladh. 

ò0 Agus ni e cunntas ris-san a 
cheannaich e o'n bhliadhna anns an 
do reiceadh ris e, gn bliadhna na 
lubile : agus bithidh luach a reic- 
idh a rèir àireimh nam bliadhna, a 
rèir aimsir seirbhisich tuarasdail 
bithidli e dha. 

.01 Ma bkios fathast mbran bbli- 
adjinacha rì teachd, d'an rèir sin 
bb'eir e a rìsh luach 'f huasglaidh, 

« Cha riaghlaich thti. friagh- 
ladh, tiahearììas, maighstÀreachd. 
s beartach. h aisigidh e. C A I B. XXVI. as an airgiod air son an dò chean- 
naicheadh e. 

52 Agus uvur 'eil ri teachd ach 
beacan bhliadhnacha gu bliadhna 
na lubile, an sin ni e cunntas ris, 
agus a rèir a bhliadhuacha bheir e 
dlia a rìs luach 'fhuasglaidh. 

53 Mar sheirbhiseach a ta air 
thuarasdal o bhliadhna gu bliadhna 
bithidh e maille ris: cha ghnàth- 
aichear uachdranachd os a cheann 
le h-an-iochd ann do shealladh-sa. 

54 Agus mur fuasglar e anns na 
bliadhnaibh sin,an sin thèid e mach 
ann am bliadhna na lubile, e fèin 
agus a chlann maille ris. 

55 Oir dhomhsa tha clann Is- 
raeil nan seirbhisich; is iadsan mo 
sheirbhisich, a thug mi mach a tìr 
nah-Eiphit: Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 

GHA dean sibh dhuibh fèin iodho- 
lan a, no coslas snaidhte, agus 
cha chuir* §ibh suas ìomhaigh t> 
dhuibh fèin, ni mò shuidhicheas 
sibh cloch-dhealbh 'nar fearann, gu 
cromadh sìos d'i : oir is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, 
agus bheir sibh urram do m'ionad 
naomha: Is mise an Tighearna. 

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' reach- 
daibh, agus ma ghleidheas sibh 
m'àitheanta; agus ma ni sibh iad; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisgec 
na àm fèin, agus bheir am fearann a 
mach a thoradh, agus bheir crao- 
bhan na machrach am meas 
uatha. 

ò Agus ruigidh bhur bualadh am 
f ìon-fhoghar, agus ruigidh bhur 
f ìon-f hoghar àm an t-sìl-chur, agus 
ithidh sibh bhur n-aran gu'r sàth, 
agus gabhaidh sibh còmhnuidh gu 
tèaruinte 'nar tìr. 

6 Agus bheir mise sìth san tìr, 
agus luidhidh sibh sios, agus cha 
chuir neach sam bith eagal oirbh : 
agus sgriosaidh d mi droch bheath- 
aichean as an dùthaich agus cha 
d' thèid an claidheamh tre bhur 
fearann. 

7 Agusruaigidh sibh bhurnaimh- 
dean, aj-us tuitidh iad romhaibh leis 
a' chlaidheamh. 

8 Agus cuiridh cùigear dhibh an 
ruaig air ceud, agus cuiridh ceud 
dhibh an ruaig air deich mile : agus 
tuitiòh bhur naimhdean romhaibh 
leis a' chlaidheamh. 

a dealbhan, cuspairean-aoraidh 
faoin. b standing image, statue. 
Sasg. e fvasachd. ^fàsaich- 
idh, dìthichidh,fuadaichidh. 9 Oir amhaircidh mise oirbh e % 
agus ni mi sìolmhovsibh, agus bheir 
mi oirbh fàs lionmhor, agus daing- 
nichidh mi mo choimhcbeangal 
ribh. 

10 Agus ithidh sibh an seann /ò», 
agus bheir sibh a mach an seann 
lòn air son an lòin nomhaf. 

11 Agus suidhichidh mi mo phàil- 
liun 'uar measg : agus cha bhi gràin 
aig m'anam dhibh. 

12 Agus imichidh mi 'nar measg, 
agus bithid!) mi a'm' Dhia dhuibh, 
agus bithidh sihhse 'nar sluagh 
dhomhsa. 

13 Is mise an Tighearna bhnr 
Dia, a thag sibhse a mach a tìr na 
h-Eiphit, a chum as nach bitheadh 
sibh 'nar tràillibh aca ; agus bhris 
mi cuibhreachg bhur cuinge, agus 
thug mi oirbh imeachd dìreach. 

14 Ach mur èisd sibh rium, agus 
mur dean sibh na h-àitheanta sira 
uile : 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo 
reachdaibh, no ma ghabhas bhur 
n-anam gràin do m'bhreitheanais, 
air chor as nach dean sibh m'àith- 
eantan uile, ach gu'm bris sibh mo 
choimh-c.heangal ; 

16 Ni mise mar an ceudna so 
ribhse, orduichidlimi oirbh uamhas, 
caitheamh, agus fiabhrus loisgeach, 
a chaitheas na sùilean, agus abbeir 
cràdh do'n chridhe : agus cuiridli 
sibh bhur sìol ann an dìomhanas, 
o-ir ithidh bhur naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo ghnùia 
'nar n-aghaidh, agus marbhar sibh. 
an làthair bhur ' naimhdean : agu« 
rìoghaichidh a' mhuinntir, air am 
beag sibh, oirbh, agus teichidh sibh 
an uair nach bi neach an toir 
oirbh. 

18 Agus mur èisd sibh riura 
fathast air a shon so uile, an sin ni 
mi peanas oirbh seachd uaire nr*s 
mò air son bhur peacanna. 

19 Agus brisidh mi ua,bbar bhut' 
cumhachd; agus ni mi bhur ncamha 
mar iaruun, agus bhur talamh mar 
unga: 

2D Agus caithear bhur spionrwbdbi 
ann an d'iomhanas ; oir cha d' thoir 
bhur fearann 'fhàs uaith, ni mò a 
bheir craobhan na tire am meas 
uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm' agh- 
aidh, agus nach eisd sihh riumj 
bheir mi seachd uaire tuille 
phlàighean oirhh a rèirbhur peac- 
anna. 

22 Cuiridh mi, mar an ceucma, 

e bithidh spèìs agamsa dhnibhs 
' nuadha. hbannan. 

141 LEBHITICUS. ISadh-bheathaichean na machrach 
'nar measg, a bheir uaibh bhur 
e4ann, agus a chuireas as d'a 
sprèidh, agus a ni sibh tearc ann an 
àireamh, agus bithidh bhur rath- 
aidea mòrafks. , 

23 Agus mur leasaichear leamsa 
sibh leis na nithibh sin, ach gu'n d' 
thèid sibh a'm' aghaidh : 

24 An sin thèid mise mar an 
eeudna 'nar n-aghaidh-sa, agus ni 
mi peanas oirbh seachd uairean 
fethast air son bhur peacanna. 

25 Agus bheir mi claidheamh 
oirbh, a dhìolas cùis-ghearain mo 
ehoimh-cheangail; agus an uair a 
ehruinnichear sibh an ceann a 
ehèile an taobh a stigh d'ar bail- 
tibh, cuiridh mi a' phlàigh 'nar 
sneasg : agus bheirear thairis sibh 
do làimh naimhdean. 

26 An uair a bhriseas lorg bhur 
n-arain, fuinidh deich mnài bhur 
n-aran ann an aon àmhuinn, agus 
bheir iad air ais dhuibh bhur n-aran 
air a thomhas, agus ithidh sibh, agus 
eha bhi sibh sàthach. 

27 Agus mur èisd sibh air son 
so uile rium, ach gu'n d' thèid sibh 
a'm' aghaidh : 

28 An sin theid mise 'nar n-agh- 
aidh-sa mar an ceudna ann am 
fraoch feirge; agus smachdaichidh 
inise, eadhon mise, seachd uaire 
sibh air son bhur peacaana. 

29 Agus ithidh sibh feoil bhur 
snac, agus feoil bhur nigheana ith- 
klh sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ar 
n-ionadaibh arda, agus gearraidh 
mi sìos bhur dealbhan, agus tilgidh 
mi bhur colannanb air colannaibh 
bhur n-ìodhol, agus gabhaidh m'a- 
nam gràin dibh. 

31 Agus cuiridh mi bhur bailtean 
Jras, agus bheir mi lom-sgrìob airc 
bhur n-ionada naomha, agus cha 
ghabh mi fàile bhur boltrach cùbh- 
»aidhd. 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air 
an fhearann: agus bithidh iogh- 
nadhe airbhur naimhdibh,a ghabhas 
eomhnuidh ann mu'n ni sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am 
measg nan cìnneach, agus tàirn- 
gidhf mi claidheamh 'nar dèigh : 
agus bithidh bhur fearaun creachta, 
agus bhurbailtean fàs. 

34 An sin mealaidh am fearann a 
shàbaidean, am fad sa luidheas e 
fàs, agus a bhios sibhse ann am 
fearann bhur naimhdean ; eadhon 

3 ròide, sligkean. * cuirfc. 

c sgriosaidh mi,fàsaickidhmi. 
- Hoada euamhonn. fràisgidk. 
142 an sin gabhaidh am fearann fois, 
agus mealaidh e a shàbaidean. 

35 Am fad ; s a luidheas am fear—- 
ann fàs, bithidh fois aige, do bhrigh 
nach robh fois aige 'nar sàbaidibh-sa, ■■■ 
'nuair a ghabh sibh còmhnuidh 
anng. 

36 Agus orra-san, a dh'fhàgar 
beo dhibh, cuiridh mise laigseh nan 
cridheachaibh ann an dùthchaibh an 
naimhdean ; agus cuiriilh fuaim 
duilleig air chrith iad air theich- 
eadh; agus teichidh iad mar gu'm 
biodh iad a' teicheadh o'n chlaidh- 
eamh : agus tuitidh iad an uair 
nach bi neach an tòir orra. 

37 Agus tuitidh iad air muin a 
chèile, mar gu'm b'ann roimh 'n 
chlaidheamh, 'nuair nach bi neach 
an tòir orra; agus cha bhi neart 
agaibh gu seasamh roimh bhur 
naimhdibh. 

38 Agus thèidas duibh am measg 
nan cinneach, agus ithidh talamh 
bhur naimhdean suas sibh. 

39 Agus seargaidh iadsan, a 
dh'fhàgar dhibh, as nan aingidh- 
eachd ann an dùthchaibh bhur 
naimhdean, agus mar an ceudna ann 
an eu-ceartaibh an aithreacha sear- 
gaidh iad as maille riu. 

40 Ma dh'aidicheas iad an ain- 
gidheachd fèin, agus aingidheachd 
an aithreacha, a rèir an eusaontais, 
a rinn iad a'm' aghaidh, agus mar 
an ceudna gu'n do ghluais iad a'm' 
aghaidh: 

41 Agus gu'n do ghluais mise 
mar an ceudna nan aghaidhsan, 
agus gu'n d' thug mi iad do dhùth- 
aich an naimhdean ; ma bhios an 
sin an cridhe neo-thimchioll-ghearrt > 
air irioslachadh i, air chor as r/u'n 
gabh iad ri peanas an aingidh- 
eachd : 

42 An sin cuimhnichidh mise mo 
choimhcheangal ri Iacob, agus mar 
an ceudna mo choimhcbeangal ri 
h-Isaac, agus mar an ceudna mo 
choimh-cheangal ri h-Abraham 
cuimhnichidh mi, agus cuimhnich- 
idh mi am fearann. 

43 Trèigear mar an ceudna am 
fearann leo, agus mealaidh e a 
shàbaidean, am feadh 's a ta e na 
luidhe fàs as an eugmhais; agu» 
gabhaidh iad ri peanas an aingidh- 
eachd; a chionn, eadhon a chionn 
gu'n d'rinn iad tàir air mo bhreith- 
eanais, agus a chionn gu'n do 
ghabh an anam gràin do m' reach* 
daibh. 

44 Agus gidheadb air a shon so 

s air. Eabh. * laige. > irit- 
Uachodh. C A I B. 

uile, 'nuair a bhios iad ann an tìr an 
naimhdeau, cha tilg rni uam iad, ni 
mo a gbabhas mi gràin diubh, g'an 
sgrios gu tur, agus a bhriseadh mo 
choimhcheangail riu : oir is misean 
Tigheam an Dia. 

45 Ach air an sgath-san cuimh- 
nichidh mi coimhcheaugal an sinn- 
sirean, a thug mi mach a tìr na 
h-Eiphit, ann an sealladh nan cinn- 
each, a chum as gu'rn bithinn a'm' 
Dhia aca : Is uiise an Tighearna. 

4o' Is iad sin na h-orduighean, 
agus na breitheanais,agus na reach- 
dan, a rinn an Tighearna eadar e fèin 
agus clann Israeil, aun an sliabh 
Shiaai,le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
ahair riu, 'Nuair a bheir duine 
bòidàraidha, buinidh na h-anman- 
na b do'n Tighearn,arèir domheas : 

3 Agus bithidh do mheas, air an 
fhirionnach, o fhichead bliadhna 
dh'aois eadhongu tri fichead bliadh- 
nadh'aois; bithidh eadhon do mheas 
ieth-cheud secel airgid, arèir seceil 
an ionaid naomha. 

4 Agus ma's bainionnach a bhios 
ann, an sin bithidh do mheas deich 
seeeil 'ar fhichead. 

6 Agus ma's gille o chùig bliadh- 
na dh'aois, eadhon gu fichead 
bliadhna dh'aois, a bhios ann, an 
sin bithidh do mheas air son an 
f hirionnaich fichead secel, agus air 
son na bainionnaich deich seceil. 

6 Agns ma's ann o mhìos a dh'a- 
ois, eadhon ?u cùig bliadhna dh'a- 
ois ; an sin bithidh do mheas air son 
an fhirionnaich cuig seceil airgid, 
agns air son na bainionnaich bitkidh 
do mheas tri seceil airgid. 

7 Agus ma's ann a bhios e o thri 
fir.head bliadhna dh'aois agus os a 
chionn, ma's firionnach e, an sin 
bithidh do mheas cùig seceil deug, 
agus air son bainionnaich deich 
seceil. 

8 Ach mabhios e ni's bochda na 
ào mheas, an sin nochdaidh se e 
fèin an làthair an t-sagairt, agus 
measaidh an sagart e: a rèir a 
chomais-san a thug a' bhòid, meas- 
aidh an sagart e . 

9 Agus ma's ainmhidh e d'an d' 
thoir daoine tabhartas a dh'ionn- 
suidh an Tighearna; bithidh gach 
ni, a bheir duine d'an leithidibh siu 
do'n Tighearna, naomha. 

10 Cha mhùthc se e, ni mò mha- 

a shònraichte. b pearsanna. 
« Cha'n athftrraich, cha chaechail, XXVII. 

lairticheas'se e, math air son uilc, 

no olc air son maith : ach ma raha- 
lairticheas e air chor sam bith aiu- 
mhidh air son ainmhidh ; an sia' 
bithidh e fèin,agus annia/huaradh 
na mhalairt, naomha. 

11 Agusma's ainmhidh ceo-ghran 
sam bith e, do nach d' thoir iad 
seachad tabhartas do'n Tighearna ; 
an sin nochdaidh e 'n t-ainmhidh an 
làthair an t-sagairt: 

12 Agus measaidh an sagart e, 
ma's math no olc e ; mar a mheasa* 
tusa a bhios a'd' shagart e, mar sin 
bithidh e. 

13 Ach ma dh'fhuasglas e air 
chor sam bith e, an sin cuiridh e an 
cùigeadh cuid deth ri d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a choisrigeas 
duine a thigh, gu bhi naomha do'a 
Tighearna, an sin measaidh an sa- 
gart e ma's math no olc e : mar a 
mheasas an sagart e, mar sin sea- 
saidh e. 

15 Agus ma dh'fhuasglas esan, a 
choisrig e, a thigh, an sin cuiridh e 
an cùigeadh cuid a dh'airgiod do 
mheas-sa ris, agus bithidh e leis. 

16 Agus ma choisrigeas duine 
d'on Tighearna cuid do fhearann a 
sheilbh, an sin bithidh do rnheas a 
rèir a shìld : measar homer do shlol 
eorna aig leth-cheud secel airgid. 

17 Ma choisrigeas e fhearann o 
bhliadhna na Iubile, a rèir do mheas 
seasaidh e. 

18 Ach ma choisrigeas e 'fhear- 
ann an dèigh na Iubile, an sin àir- 
mhidh e an sagart an t-airgiod da a 
rèir nam bliadhn' a ta ri teachdf, 
eadhon gu bliadhnana Iubile, agus 
leigear sin sìos do d' mheas. 

19 Agus ma dh'fhuasglas am fear 
a choisrig amfearann e air chor sam 
bith ; an sin cuiridh e an cùigeadh 
cuid a dh'airgiod do mheas-sa lis, 
agus daingnichear dha e. 

20 Agus mur fnasgail e 'm fear- 
ann, no mur reic e 'm fearann ri 
duin' eile, cha 'n fhuasglar ni's 
mò e. 

21 Ach bithidh am fearann, an 
uairathèid e mach san Iubile, nao- 
mha do'h Tigheama, mar fhearann 
coisrigtes: buinidh a shealbh do'a 
t-sagart. 

22 Ach ma choisrigeas duine do'a 
Tighearna fearann a cheannaich e, 
nach an do fheai ann a sheilbh ; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha 
Iuach do mheas, eadhon gu bliadh- 
na na lubile, agus bheir e seachad 

à ckurachd^ ecunntaidk. fm 
mkaireas. s air a chur ai* 

leth. 

143 A I R E A M H. do mheas fèin san là sin, mar ni 
naornha do'n Tighearna. 

24 Ann am bliadhna na Iuhile 
pillidh am fearann d'a iormsuidh- 
san o'n do cheannaicheadh e,eadhon 
d'a ionnsuidh-san, d'am buineadh 
sealbh an f hearainn. 

25 Agus bithidh do mheas-sa uile 
a rèir seceil an ionaid naomha ; 
bithidh fichead gerah san t-se- 
cel. 

V 26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh- 
eau, bu chòir a bhi na cheud-ghin 
do'n Tighearna, cha choisrig duine 
air bith sin, co dhiubh is tarbh, no 
caora e : is leis an Tighearn e. 

27 Ach ma's ann do bheathach 
neo-ghlan e, an sin fuasglaidh se e a 
rèir do mheas-sa, agus cuiridh e an 
cùigeadh . cutd detìi ris; no mar 
fuasglar e, an sin reicear e a rèir do 
mheas. 

28 Gidheadh cha reicear, agns 
cha 'n fhuasglar ni sam bith cois- 
rigte a choisrigeas duine do'n Tigh- 
earna, do gach ni a ta aige, araon do 
dhuine agus do ainmhidh, agus do 
fhearann a sheilbh : tha gach ni coisrigte ro naomha do'n Tigh- 
earna. 

29 Cha 'n fhuasglar ni sam bith 
coisrigte, a choisrigear le daoinihh : 
ach cuirear gu cinnteach gu bàs e. 

30 Agus uile dheachamh an 
fhearainn, ma's enn do shìol an 
fhearainn, no do mheas na 
craoibhe, t's leis an Tighearn e ; tha 
e naomha do'n Tighearna. 

31 Agus ma dh'fhuasgìa3 duine 
idir a'bheagd'a dheachamh,cuiridh 
e an cùigeadh cuìd deth ris. 

32 Agus a thaobh uile dheachaimh 
a' chrnidh, no an treud, eadkon 
gach ni air bith a dh'imicheas fa'n 
t-slait ; hithidh an deachamh dheth 
naomha do'n Tighearna. 

33 Cha rannsaicb e am bi e math 
no olc, ni mò a mhalairticheas se 
e: agus ma mhalairticheas e idir e, 
an sin bithidh an dà chuid e fèin 
agus a mhalairt naomha; cba 'n 
fhuasglar e. 

34 /s iad sin na h-àitheanta a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois 
air son chloinn Israeil, ann an 
sliahh Shinai. A I R E A M, H. CAIB. t 

AGUS labhair an Tigheama ri 
Maois ann am fàsach Shinai, 
ann am pàilliun a' choimhthionail, 
air a' cheud là do'n dara mios, san 
dara bliadhna, an dèigh dhoihh 
teachd a mach a tìr na h-Eiphit, ag 
ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh a cheann 
eoimh-chruinnich chloinn Israeil 
nile, a rèirb an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithreacha, maille ri 
àireamh an ainmeanna, gach firion- 
noch a rèir an ceann : 

3 O fhichead bliadhna dh'aois, 
agns os a chearm, gach aon a'3 
urrainn dol a mach gu cogadh ann 
an Israel : àirmhidli tusa agus Aaron 
iad a rèir am buidhneanc. 

4 Agus maille ribhse bithidh 
duine do gach uile thrèibh : ^ach 
aon diubh na cheann tighe 'aith- 
reacha. 

è Agus t* iad so ainmeanna nan 
daoine a sheasas maille rihh: Do 
thrèiih Reubein ; Elisur mac She- 
deuir. 

aetrantas. bdorcir. c slbigh 
armaiitean. 
144 6 Do Shimeon ; Selumiel mac 
Shurisadai. 

7 Do ludah ; Nahson mac Ami- 
nadaib. 

8 Do Isachar; Nataneel mac 
Shua«ir. 

9 DoShebulon; Eliab mac He- 
loin. 

10 Do chloinn Ioseiph; do Eph- 
raim, Elisama mac Amihuid; do 
Mhauaseh, Gamaliel mac Pbadah- 
suir. 

11 Do Bheniamin; Abidan mac 
Ghideoni. 

12 Do Dhan; Ahieser mac Ami- 
sadai. 

13 Do Aser; Pagiel mac Ocrain. 

14 Do Ghad; Eliasaph mac 
Dheueil. 

15 Do Kaphteti; Ahira mac 
Enain. 

16 B'iad s ; n rfwotn' ainmeild a' 
choimhr.lirui-nnicb, cinn - f headbna 
threuhhan an aithreacha, ceannard- 
an mhilte ann an Israel. 

17 A'^us ghabh Maois aeus Aaroa 
na daoine sin, a ghairmeadh air an 
ainmibb. 

J8 Agus thionail iad ao cormh- 

<> daoMi' alleil. C A I B. I. chruinneach uile an ceann a chèile 
air a' cbeud là do'n dara raìos, agus 
chuir iad aji cèi'.l an ginealacha rèir 
an teaghlaichean, a reir tighe an 
aithreacha, a reir àireimh a nan ain- 
mean, o f hichea i hliadhna dK'aois 
ajus thairis, a reir an ceann. 

19 Mar a db'àithn an Tighearna 
do Mhaois, mar sin dh'àireamh e 
iad ann am fàsach S^inai. 

20 Agus bha clann Reubein a' 
mhic bu shine bh'aig Israeil, a rcir 
an ginealacha, a rcir an teaghlaich- 
ean, a rèir tighe an aithFeacha, a 
rèir àireimh nan ainmean, a rèir an 
ceann, gach firipnnach o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os acheann, 
gach aon a b'unainn dol a maeh gu 
cogadh ; 

21 Iadsana dli'àirmheadh dhiubh, 
eadhon clo thrèibh Reubein, bha iad 
ann dà fhichead agus sè mìle agus 
cùig ceud. 

22 D>) chloinn Shimeoin, a rtir 
in gineaìacha, a reir an teaghlaich- 
ean, a rèir tighe an aithreacha, iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, arèir 
àireimh nan ainmean, a rèir an 
ceann, gach thionnacb o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh ; 

23 ladsan a chaidh àireamh 
dìiuibh, eadh«n do thrèitJh Shime- 
oiu, 6'iad Ieth-cheud agus naoimìle 
agus tri cheud. 

24 Do chloinn Ghad, a rèir an 
ginealacha, a rè'r an teaghlaichean, 
a rèir tighe an aithreacha, a rèir 
àireirah nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh ; 

25 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Ghad, 
6'iad dà fhichead aarus cùig mììe 
agus sè ceud agus leth-cheud. 

26 Do chloinn Iudaih a rtir an 
ginealacha, arèir an teaghlaichean, 
a rèir tighe an aithreacha, a rèirair- 
eimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urraiun dol a mach gu 
eos;adh ; 

27 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Iudaih, 
6'iad tri fichead airus ceithir mìle 
deu^ agus sècend. 

28 Do chloinn Isachair, a rèir an 
ginealacha,~a rèir an teaghlaichean, 
a rèir tighe an aithreacha, a rèir 
àireimh nan ainmean, o fbichead 
Lliadhna dh'aois, agus os a cheann, 

1 ann an àireamh. Eabh. gach aon a b'urrainn dol a mach gu 

cogadh ; 

^9 Iadsan a chaidh àireamii 
dhiubh, eadhon do thrèibh Isachair, 
6'iad lech-cheud agus ceithir mìle 
agus ceithir cheud. 

3i) Do chloinn Shehuluin, a rèir 
an ginealacha, a rèir an teaghlaich- 
ean, a rèir tighe an aithreacha, a 
rèir àireimh nan ainmean, o fhi- 
chead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon ab'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

31 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadkon do thrèibh Shebu- 
luin, 6'iad leth-cheud agus seachd 
mìle agusceithir cheud. 

32 Do chloinn loseiph, eadhon da 
chloinn Ephraim, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithreacha, a rèir àireimh 
nan ainmean, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon 
a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

33 ladsan a chaidh àireamb 
dhiubh, eadhoìi do thrèibh Ephraim, 
6'iad dà fhichead mìle agus eùig 
ceud. 

34 Do chloinn Mhanaseh, a rèir 
an ginealacha, a reir an teaghlaich- 
ean, a rèir tighe an aithreacha, a 
rèir àireimh nan ainmean, o fhi- 
chead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh; 

35 ladsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Mha- 
naseh, 6'iad dà mhìle dheug 'ar 
fhichead agus dà cheud. 

36 Do chloinn Bheniamin, a rèir 
an ginealacha, a rèir an teaghlaich- 
ean, a rèir tighe an aithreacha, a 
rèir àireimh nan ainmean, o fhi- 
chead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

37 ladsaa a chaidh àireamb 
dhiubh, eadhon do thrèibh Bheuia- 
min, 6'iad cùig mile deug 'ar fhi- 
chead agus c«ithir cheud. 

38 Dò chloinn Dhan, a rèir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, 
a rèir tighe an aithreacha, a rèir àir- 
eimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gacli aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh ; 

39 ladsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Dhan, 
6'iad tri fìchead agus dà mhile agus 
seachd ceud. 

4<) Do chloinn Aseir a rèìr an 
ginealacha, a rèir an teaghlajchean, 
a rèir tighe an aithreacha, a rèir àir- 
eimh nan ainmean, o fhicùead 
bliadhaa dh'aois agus os a cheana, 
H li5 A I R E A M H. gach aon a b'urrainn dol a mach gu 

eògadh ; 

41 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadknn do thrèibh Aseir, 
6'iad aon mhìle agus dà fhichead 
agus cùig ceud. 

42 Dd chloinn Naphtali a rèir an 
gir>ea!acha, a rèir an tea,?hlaichean, 
a rèir tighe an aithreacha, a rèir 
aireimh 7ian ainme&n, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon ab'urrainn dol a mach gu 
cogadh ; 

43 ladsan a chaidh àireamh 
dkiubh. earihon do thrèibh Naph'ali, 
ò'iad tri mìle deug agus dà fhi- 
cLead agus ceithir cheud. 

4 4 Sm iadsan a chaidh àireamh, a 
dh'àireamh Maois agus Aaron, agus 
cennnardan Israeil, earihon dà fhear 
dbeug; bha gach fear diubh air s^n 
tighe 'aithreacha. 

45 Mar siri hha iadsan uile a 
chaidh àireamh do chloinn Israeil, a 
rèir tighe an aithreacha, o f hichead 
bìiadhna dh'aois agus os a che; nn, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh ann an Israel; 

46 Eadhon iàdsan uile a chaidh 
àireamh, 6iad se ceud mile agus tri 
rnìle agus cùig ceud agus leth- 
cheud. 

47 Ach cha deachaidhnaLebhith- 
ich, a rèir trèibh an aithreacha, àir- 
ear-ih nam measg: 

43 Oir labhair an Tighearna ìi 
M*>ois, ag ràdh, 

49 A mhàin treubh Lebhi cha 'n 
àlreamh thu, ni mò a ghabhas tu an 
curntas cheann am measg chloinn 
Israei! : 

50 Ach orduichidh tu na Lebhith- 
ich os ceann pàilliuin na fìanuis, 
agns os ceinn a shoithichean uile, 
agus os cennn nan ui'e nithe a 
bhviveas da: giùlainidh iad am 
pài'liun, a us a shoithichean uile, 
agus fiithea!aidh iad da, agus càmp- 
aichidh iad nTan cuairt air a' phàil- 
liun. 

51 Agus an uair a bhios am pài!- 
liun gu do! air 'aghaidh, leagaidh 
nà Lehhilhich a nuas e : agus .an 
riair a bhios atr pàilliun r'a shuidh- 
eachadh, togaidb na Lebhithichsuas 
e : agus an coigreach a thig am 
fagus, cuirear £u bàs e. 

52 Asrus suidhichidh clann Isiaeil 
am hùihan gach duine làimh r'a 
rhiiideadtd a fèin. agus gach du : ne 
làimh r'abhrataicb fèin, air feadb an 
armàiìteanb. 

5? Ach suidhichidh Lebfvthich 
am bùthan m'an cuairt air pàilliun na fìanuis ; a chum's nach bi cor- 
ruich air coimhchruinneach chloinrt 
Israeiì, agus gleidlidhc na Lebhith- 
ich cùram pàilliuin na tìanuis. 

54 Agus rinn clann Isràeil a rèir 
nan uile nithe a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois ; mar sin rinn 
iad. 

CAIB II. 

AGU8 labhair an Tigheama ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag 

ràdh, 

2 Suidhichidh gach duine do 
chloinn Israei! làimh v'a bhrataich 
fèin, maille ri suaichiontasd tighe 
an aithreacha: fad as m'an cuairt 
air pàilliuna' choirnhthionail suidh- 
ich ; db iad. 

3 Agus air taobh na h-airde 'n 
ear 'eth ri èirigh na grèine, suidh- 
ichidh luchd-brataich chaimp Iu- 
daih a rèir an armailtean: agu* 
bithirih Nahson mac Aminadaib na 
cheannard e air cloinn ludaih. 

4 Agus 'armailt-san, eadhon iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, 6'iad 
tri tichead agus ceithir mile deug 
agus sè ceud. 

5 Agus am fagus da suidhichidh 
treubh Isachair: agns bithidh Na- 
tanee! mac Shuair . a cheanaard air 
Cloinn Isachair. 

6 Aaus 'arma'lt-siin, agus iadsan 
a cìiaidh àireamh dhith, 6'iad leth- 
cheud agus ceithir mìle agus ceithir 
cheud. 

7 Ansin . treubh Shebuìuin: agus 
bithidh Eliab mac Heloin na chean- 
nard air cloi"n Sliebuluin. 

8 Agus'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhith, 6'iad leth- 
cheud agus seacl.d miieagus ceithir 
cheud. 

9 Na h-u!e rhairìh àireamh ana 
an camp Iudaib, 6 iad ceud mile 
a?us ceithir fichead mìle agus sè 
mile agus ceithir cheud, a rèir an 
p.rmai 'tean : is iad so athè.d a mach 
air thùs. 

10 Air taobh na h-airde deas 
Hthidh hraiacb chaimp Reubein, a 
reir an armailtean: a^us na chean- 
nard air cl'iinn Reubein, bithidh 
Elisur mac ^hedeuir. 

11 Agus 'arma ; lt-s-n aa;us iadsan 
a chaid T i àireamh dhith, 6'iad dà 
fhichead agus sè mìle agus cùig 
ceud. 

12 Agus làimh ris suidhichidh 
treubh Shimeoin; asus bithirih Se- 
lumiel mac Shmisa'ai na chean- 
nard air cloinn ^himeoin. 

13 Agus fermàirt-sau; agus iad- Achamp. Eabh. 
14G k slbigh. c coimkìd^k 
« ckatp tnn. •> suaiiheania*. C A I B. III. saa a chaidh àireamb dhith, 6'iad 
leth-clieud agus naoi mìle agus tri 
cheud 

14 An sin treubh Ghad : agas na 
cheannard air mic Ghad, bitkidh 
Eliasaph mac Reueil. 

15 Agus 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, 6'iad dà 
t'hichead agus cùig mìle agus sè 
ceud agus leth cheud. 

16 Na h-u;le a chaidh àirsamh 
ann an camp Reubein, 6'iad ceud 
mile agus leth-cheud, agus aon 
mhì!e agus ceithir cheud agus leth- 
cheud, a rèir an armailtean: agus 
tbeid iadsan a mach san dara 
ordugh * 

17 An sin thèid pàilliun a' 
choimhthionail air 'aghaidh maille ri 
camp nan Lebhitheach am meadhon 
a' chaimp: mar a champaicheas 
iad, mar sin thèid iadairan aghaidh, 
gach duine na àite fèin làimh r'am 
brataichibh. 

13 Air taobh na h-àirde 'n iar 
bithidh bratach chairnp Ephraim, a 
rèir an armailtean; agus bithidh 
E!Ì3ama mac' Amihuid, na chean- 
nard air mic Ephraim. 

19 A»us 'armailt-san, agusiadsan 
a chaidh àireamh dhiubhj 6'iad dà 
f hichead mìle a<;us cùig ceud. 

20 Agus làimh ris-san bithidh 
treubh Mhanaseh : agus bithidh 
Gamaliel mac Phedahsuir, na chean- 
nard air cloinn Mhanaseh. 

21 Agus 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, 6'iad dà 
mhile dheug 'ar fhichead agus dà 
cheud. 

22 An sin treubh Bbe/riamin : agus 
bìthidh Abidan mac Ghideoni, 
na cheannard air mic Bhenia- 
min. 

23 Agus 'armailt-san, agus iad- 
pan a chaidh àireamh dhiubh, b'iad 
cùumìle deug 'ar fhichead agus 
ceithir cheud. 

24 ladsan uile a dh'àirmheadh do 
champ Ephraim, b'iad ceud mtle 
agus ochd mile agus ceud, a rèir an 
arrrailtean : agus thèid iadsan air 
an aghaidh san treas ordugh. 

2à Bìthidh bratach cliaimp Dhan 
air taobh na h-airde tuath a rèir an 
armailtean : agus bithidh Ahieser 
mac Amisadai na cheannard air 
eloian Dhan. 

26 Aìus 'armailt-san, agus iadsan 
achaitìh àireamh dhiubh, b'iad tri 
fichead agus dà mhtle agus seachd 
ceui. 

27 Agus làimh ris campaicbidh 

a 'san' dara k-aite. treubh Aseir : agus bìthidh P&gie.l 
mac Ocrain, na cheannard air cloìna 
Aseir. 

28 Agus 'armailt-san, agus iadsaa* 
a chaidh àireamh dhiubh, b'iad dà 
f hichead agus aon mhìle agus cùig 
ceud. 

29 Ansintreubh Naphtali : agus 
bithidh Ahira mac Enain na chean- 
nard air cloinn Naphtali. 

30 Agus 'armailt-san, agus iadsau 
a chaidh àireamh dhiubh,6'iad leth- 
cheud agus tri mìle agus ceithir- 
cheud. 

31 Iadsan uile a chaidh àireamh 
ann an camp Dhan, b'iad ceud mile 
agus leth-cheud agus seachd mlle 
agus sè ceud : Imichidh iadsan fa 
dheireadh le'm brataichibh. 

32 Is iad sin iadsan a' dh'àirmh- 
eadh do chloinn Israeil, a rèir tighe 
an aithreacha, iadsan uile a chaidh 
àireamh do na campaibh a rèir ae 
armailtean, b'iad se cead mìle agu* 
tri mìle agus cùig ceud agus leth- 
cheud 

33 Ach cha d'àirmheadh na Le • 
bhithich am measg chloinn Israeil, 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

34 Agus rinn clann Israeìl, a rèk 
gach ni a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois : mar sin champaich iad 
làimh r'am brataichibh, agus raai- 
sin c'iaidh iad air an aghaidh, gaeh 
aona rèir an teaghlai&hean, a rèk 
tighe an aithreacha. 

CAIB. III. 
J~S iad so mar an ceudna gineal 

aicb Aaroin agus Mhaois, s n tà 
anns do labhair an Tighearna rt 
Maois ann an sliabh Shinài. 

2 Agus is iad so ainmean mh&<; 
Aaroin ; Nadab an ceud-ghin, agus 
Abihu, Eleasar, agus Itamar. 

3 Is iad sin ainmeanna mhuc 
Aaroin, na sagairt a dh'ungadfa, a 
choisrig e gu frithealadh aim , aa 
drenchd an t-sagairt. 

4 Agus fhunir Nadab agus Abihu 
bàs an làthair an Tighearna, 'nuair 
a thugiad suas teine coimheach ?n 
Iàthair an Tighearna, ann am fàs&ch 
Shinai, agus cha robh clann aca; 
agus fhritheil Eleasar agus Itamar 
ann an dreuclid an t-sagairt, ann aa 
sealladh Aaroin an athar. 

5 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

6 Thoir treubfa Lebhi am fagus, 
agus tàisbein iad an làthair Aaroia 
an t-sagairt, a chum's gu'm frithe*! 
iad dha. 

7 Agus gleidhidh ìad achùrampan, 
agus cùram a' choimhthionail uiis 
air beulaobb pàiliiuiti &' choiuik- 

H 2 14? À I R E A M H. tliionail, a dheanamh seirbhis » a' 

phàilliuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile sboith- 
ichean b pailliuin a' choirahthion- 
ail, a?us cùram chloinn Israeil, a 
dheanamh seirbhis a phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich 
do Aaron agus d'a mhic : tha iad air 
an tabhairt da gu h-iomlan a mach a 
cloinn Israeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron 
agus a mhic, agus feithidh iadsan 
alr dreuchd an t-sagairt : agas an 
coigreach, a thig am fagus, cuirear 
gu bàs e. 

11 Agus labhair an Tighea/na ri 
Maois, ag ràdh, 

12 A?us mise, feuch, ghabh mi 
na Lebhithich o mheasg chloinn Is- 
raeil, an àite a' cheud-ghin uile a 
dh'fhos^ai'eas a' bhrù am measg 
chloinn Israeil : agus is leamsa na 
LeTDhithichj 

13 A chionn gur leamsa gachuile 
cheud-ghin; oir air an là anns an 
do bhua l mi gach ceud-ghin ann an 
tir na h-Eiphit.naomhaich mi dhomh 
fèin gach ceud-ghin ann an Israeil, 
eadar dhuine agus ainmhidh ; is 
leamsa iad: Is rcise an Tigh- 
earna. 

14 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois am am fàsach Shinai, ag 
ràdh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèir 
tighe au aithreacha, a rèir an teagh- 
laichean : gach firionnach o mhìos a 
uh'aois agus os a cheann, àirmhidh 
tu iad. 

15 Agus dh'àireamh Maois iad a 
rèir focail an Tighearna, mar a 
thugadh àithne dha. 

17 Agus ò'iad so mic Lebhi a rèir 
an ainmean; Gerson, agus Cohat, 
agus Merari. 

13 Asus is iad so ainmean mhac 
Ghersoin a rèir an teaghlaichean ; 
Libr^ a?U3 Simei. 

19 Agus mic Chohait a rèir an 
tea^hlaichean ; Amram agus Idsar, 
Ilebron agus Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a rèir an 
teagblaichean : Mahli, agus Musi: 
is iad ?in teaghlaichean nan Le- 
bhitheacb, a rèir tighe an aith- 
reacha. 

21 O Gherson bha teaghlach 
Lihni, asrus tea^hlach Shimei : is 
iad sin teaghlaichean nan Gerson- 
aeh. 

22 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir àireimh nam firinn- 
nach uile o mhìos a dh'aois agus os 
i. cheann, eadhon iadsan a chaidh 

» frithealaiik. *» airr.eis. àireamh dhiubh, 6'iad seachd mile 
agus cùigceud. 

23 Suidhichidli teaghlaichean nan 
Gersonach air cùlaobh a' phàilliuin 
air tasbh na b-airde n' iar. 

24 Agus bithidh Eliasaph mac 
Laeil, na cheann tighe athar nan 
Gersonach. 

25 Agus air cùram c mhac Gher- 
soin, ann am pài'liun d a' choimh- 
thionail, bithidh am pàilliun fèin, 
agus am bùth, a chòmhdach, 'agus 
am brat air son doruis pàilliuin a' 
choimhthionail, 

26 Agus cùirteine na cùirte, agus 
am brat air son dorais na cùirte, a 
ta làimh ris a' phàilliun, agus làimh 
ris au altair m'an cuairt, agus a 
cuird, air son a seirbhis uile. 

27 Asnis o Cìiohat bha teaghlacb 
nan Amramach, agus teaghlach nan 
Idseharach, agus teaghlach nan 
Hebronach, agus te&gblach nan 
Udsielacb : is iad sin teaghlaichean 
nau Cohatach. 

23 Ann an àireamh nam firion- 
nach uile o mhros a db'aois agus os 
a cheann, bha ochd mile agus sè 
ceud, a bha sleidheadh cùraimean 
ionaid naomha. 

29 Suidhichidh teaghlaichean 
mhac Chohait air taobh a' phàilliuin 
mu dheas. 

30 Agus bithidh Elisaphan mac 
Udsiel na cheann tighe athar teagh- 
laichean nan Cobatach. 

31 Agus air an cùram-san bithidh 
an àirc, agus am bord, agus an 
coinnleir, agus na h-altairean, agus 
soithichean an ionaid naomha, Ìeis 
am fritheil iad, agus am brat, agua 
a sheir'ohis uile. 

32 Agus bithidh Eleasar mae 
Aaroin an t-sagairt na cheannard air 
ceannardaibhf nan Lebhitheach, 
agus bithidh suil aig orra-san, a 
bhios a' gleidbeadh cùraim an 
ioniid naomha. 

33 O Mherari bha teaghlach mm 
Mahlach, agus teasrhlach nam Mu- 
sitlieach : is iad sin teaghlaichean 
Mherari. 

34 Agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir àireimh nam firion- 
nach uile o mhios a dh'aois agus os 
a chean.i, b'iad sè mìle agus dà 
cheud. 

35 Asrus 6V Suriel mac Ahihail 
ceann t ghe athar theaghlaichean 
iMherari: sndhichidh iadsaa air 
taobh a' pbàilliuin mu thuath. 

36 Agus fa choimhead agos 

tfa chtimhead. <* bùth. Eabh. 
« a' cileidUeadh faire. f uuislibh, 
daoinc urruaiach. C A I B. IV. chùrnm nihac Mherari bithiàhbu'trà 
a' phàilliuin, asus a chroinn, agus a 
phu'st, agus a bhuinn, agus a shoith- 
icheanuile, agusgachni a fhrith- 
ea!as da, 

3? Agus puist na cùirte in'an 
cuairt, agus am buinn, agus am pin- 
neachan, agus an cuird. 

08 Ach iàdsan a eh*mpaicheas a:r 
beulaobh a' phàillinin air taobh na 
h-airde "near, eadlton air beulaobh 
pàilliuin a' choimhihu nail leth ri 
eirigh na grèine, is iad Maois agus 
Aaron, agus a mhic, a' gleidheàdh 
cùraim an ionaid nacmha, a : r son 
cùraim chloinn Israeil; _ agus au 
coigreach, a thig am fagus, cuirear 
gu bàs e. 

C9 Iadsanuile a chaidh ài. eamh 
do na Lebhithich, a dh'àireamh 
Maois agus Aaron a rèir àithne an 
Tighearna, a reir an teaghlaichean, 
na firionnaich uile mhìcs adh'aois 
agus os a cheann, 6'iad dà mhìle 
thar fhichead. 

40 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, A'reamh gach ceud-ghin 
a ta na fhirionnach do chlo'mn Is- 
raeil o nilìos a dh'aois agus os a 
cheann, agus gabh àireamh an ain- 
niean. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhith- 
ich dhomt sa (Js miseau Tighearna) 
an àite i;an ceud-ghin ui!e am measg 
chloinn Israe.l; agus sprèidh nan 
Lebhithearh sn àite nan cend-ghin 
nile, am measg sprèidhe chloinn 
I-raeil. 

42 Agus dh'àireamh Manis, mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, gach 
ceud-ghin am measg chloinn Is- 
raeil. 

4'J Agus gach ceud-ghin a bha 
na f hirionnàch, a rèir àireimh nan 
aiumean, mhìos a dh'aois agus os 
a cheanc, dhiubhsan a chaidh àir- 
eamh diubh, b'iad dà mhìle thar 
f hichead dà cheud agus tri fichead 
agns tri-deng. 

44 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

4o Gabh na Lebhithich an ài*te 
nan ceud-ghin uile am measg 
chloinn Israeil, agus sprèidh nan 
Lebhitlieach an, àiie an sprèidhe- 
san, agus bithidh na Lebhithich 
leamsa : Is mise an Tighearna. 

46 Agus air an snn-san a ta gu 
bhi air am fua^gladh do'n òà cheud 
agus an tri fichead agus an tri-deug, 
do cheud-ghin chloinn Israeil, a 
tha ni's lionmhoire nà na Lebhith- 
ich ; 

47 Gab 1 aidh tu eadhon cùig se- 
ceil am fear, air an ceann ; a rèir 
seceil an knaid nacmha gabhaidh tn iad: is e 'n secel fichea4 
gerah. 

48 Agus bheir tbn an t-airgiod, 
leis am fnasglar an àireamh chòrr 
diubh, do Aaron agus d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airgif d 
fuasglaidh natha-san a bha thni!- 
leadh òrra-san, a dh'fhuasgladh 
leis na Lebhithich. 

50 O cheud-ghin chloinn Israeiì 
ghabh e an t-àirgiod: milelri cheud 
agus tri fichead agus cùig seceil, a 
rèir seceil an ionaid naomha. 

51 Agus thug Maois airgiod na 
muinntir sin, a dh'fhuasgladh, do 
Aaron, agus d'a mhic, a rèir focail 
an Tighearna, mar a dh'àithn an 
Tighearnado Mhaois. 

CAIB. IV. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron ag 

ràdh, 

2 Gabh àireamh mhac Chohait o 
mheasg mac Lebhi, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir tighe an aitbreacha ; 

3 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agns os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, ga<h 
neach a thèid a steach do'n armailt, 
a dheanamh na h-oibre ann an 
pàilliun a' chyimhthionail. 

4 So an t-seirbhis a bhios aig m e 
Chohaitann am pàilliun a' choiruh- 
thionail mu thimchioll nan niihe ro 
naomha. 

5 Agus an nair a bhios an camp 
gu doJ air 'agbaidh a , thig Aaron 
agus a mh'c, agus bheir iad a nuas 
brat a' chòmhdaich, agus còmh- 
daichidh iad àirc na fianuis leis. 

6 Agus cuiridli iad oirre an còmh- 
dachadh do chroicnibh bhroc, agus 
sgaoilidh iad os a ceann emlach 
uile do ghorm, agns cuirii- h iad a 
bataichean innte. 

7 Agus air bord arain na fianuis 
sgaoilidh iad eudach do ghorm, agcs 
cuiridh iad air na miasan* 5 , agus na 
tùiseireanc agus na copain d, agts 
na cuachan, leis an d' thoirear 
seacbad tabhartas-dibhe e : agn* 
bithidh an t-aran an còmhnuidb 
air. 

8 Agns sgaoilidh iad orra eudath 
scarlaid, agus còmhdaichidh iad sin 
le còmhdachadh do chroicnibh 
bhroc, agus cuiridh iad a bhataich- 
ean ann. 

9 Agns gabhaidh iad eudach do 
ghorm, agus còmhdaichidh iad 
coinnleir an t-soluis, agus a lòch- 

a re atharrachadh. •> soithich- 
ean. c liaghan, spàinta-n. 

d cupain. e na cbmhdaichtan g'n 
chòmhdachadh. 

149 A 1 R F. A M fl. raim, agus a chlobhachan *, agus a 
smàl-shoithichean, agU3 a shoith- 
jchean-olaidh uile, leis am fritheil 
iad da. 

10 Agus cuiridh iad e fèiri agus a 
shoithichean uile ann an còmhdach- 
adh do chroicnibh bhvoc, agus cuir- 
idh iad air lunn e. 

11 Agus air an altair òir sgaoilidh 
i-atl eudach do ghorm, agus còmh- 
daichidh iad i le comhdachadh do 
ehroicnibh bhroc, agus cuiridh iad 
ritke a bataichean. 

12 Agus gabhaidh iad na h-innil 
frithealaidh uile, leis am fritheil iad 
san ionad naomria, agus cuiridh iad 
ann an eudach do ghorm iad, agus 
eòmhdaichidh iad le còmhdachadh 
do clir<iicnibh bhroc iad, agus cuir- 
idh iad air lunn iad. 

13 Agus bheir iad air falbh an 
luath o'n altair, agus sgaoilidh iad 
eudaeh coreuir b oirre ; 

14 Agus cuiridh iad oirre a soith- 
ichean uile, leis am fritheil iad m'a 
timchioll, eadhon ria tùiseiranc, na 
greimichean-feòla, agus na sluasaid- 
ean, agus na cuachand, soithichean 
na h-altarach uile; agus sgaoilidh 
iad oirre cornhdachadh ùo chroic- 
nibh bhroc, agus cuhidh iad rithe 
a bataichean. 

" 15 Agus crìochnaichidh Aaron 
agus a mhic còmhdachadh an ion- 
aid naomha, agus uile shoithichean 
an ionaid naomha, 'nuair a bhios an 
camp gu dol air 'aghaidh ; agus an 
dèigh sin thìg mic Chohait g'an 
giùlan : ach cha bhean iad ri ni 
aaomha sawi bilh, an t-eaoal gu'ra 
bàsaich iad. /s iad na nithe sin 
eailach mhac Chohait ann am pàil- 
liun a' choimhthionail. 

16 Agus do, dhreuchd Eleasair 
mhic Aaroin an t-sagairt, buinidh 
an oladh chum ant-soluis, agus an 
tùis chùbhraidh, agus an tabhartas- 
bidb lathail, agus an oladh-ungaidh, 
agus cùram e a' phàilliuin uile, 
aaus nan uile nithe a ta ann, san 
ionad naomha, agus na shoiih- 
ichibh. 

17 Agus labhairanTighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

18 Nagearraibh as treubh theagh- 
laichean nan Cohatach o mheasg 
iian Lebhitheaoh. 

19 Ach so ni sibh riu, chum as 
gu'm bi iad beo agus nach bàsaich 
iad, an uair a thig iad am fagus do 
na nithibh ro naomha ; thèid Aaron 
agus a mhic a steach, agus orduich- 

a a theanchairean. b purpuir. 
c tàis-shoitkichean. * soithich- 
eun-cralhaidh. e sàil bhtackd. idh siad iarl gach aon d'a sheirbhis 
/em, agus d'a ealiaich. 

20 Ach cha d' thèid iad a steach a 
dh i'haicinn ari uair a chòmhdaich- 
ear na nilhe naomha, an t-eagal 
gu'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdb, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh 
mhac Ghersoin, a rèir tighe i.n 
aithreacha, a rèir an teaghlaichean. 

23 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a eheann, gu leth- 
cheud bliadhna dh'aois àirmhidh to 
iad ; gaeh neach a thèid a steach a 
dheanamh na seirbhis, a dheanamh 
na h-oibre aitn am pàilliun a' 
choimhthionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean 
nan Gersonach, seirbhis a dhean- 
amh, agus eallach a ghiùlanf. 

25 Agus giùlaiuidh iad cùirtein- 
ean a' phàilliuin, agus pàilliun a" 
choimhthionail, a chòmhdach, agus 
an comhdach do chroicnibh bhroc. a 
ta shuas thairis air. agus brat doruia 
pàilliuin a' choimhthionail. 

26 Agus cùirteine na cùirte, agus 
brat doruis geataidh na cùirte, a la 
làimh ris a' phàilliun, agus ris an 
altair m'an cuairt, agus an cuird, 
agus innil am frithealaidh uile, agus 
gach ni a rinneadh air an son: mar 
so ni iad seirbhis. 

27 A rèir focail Aaroin agus a 
mhac bithidh uile sheirbhis mhac 
nan Gersonach, nan eallachaibh 
uile, asus nan seirbhis uile : agut 
orduichidh sibh tihoibh mar an 
cùram an eallachan uile. 

28 Is i so seirbhis theaghìaichean 
mhac Ghersoin, ann am pàiliiun a' 
ehoimhthionail ; agus bithidh an 
cùram fuidh làimh Itamair mhic 
Aaroin an t-sagairt. 

29 A thaobh mhac Mherari, àir- 
mhidh tu iad a rèir an teaghiaich- 
ean, arèir tighe an aitln eacha : 

30 O dheich bliadhna richead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna db'aois àir- 
mhidh tu iad, gach aon a thèid a 
steach do'n t-seirbhis, a dheanamh 
oibre pàilliuin a' choiinhthionail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, 
a rèir an seirbhis uile ann ain pàil- 
liufi a' choimhthionail ; buird a' 
phàilliuin, agus a chroinn, agus a 
phuist, agus a bhuhm, 

32 Agus puist na cù rte m'an 
cuairt, agus atn buinn, agus am pin- 
neachag, ngus an cuird, maille r 'au 
innealaibh uile, agus maille r'an 

f air son uallaich. t tnirn- 

gtan. C A I B. V, seìrbhìs uile ; agus a^r an ainni àir- theaghlaichibh mbac Mherari, » 

mhìdh sibh iuuil cùraim an eall- dh'àireamh Maois agus Aaron, a rci r 

aich. focail an Tighearna ie làimh 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean Mhaois. 

mhac Mherari, a rèir an seirbhis 46 Iadsan uile a chaidh àireamh 

uile ann am pàilliun a' choimh- do na Lebhithich, a dh'àireamfa 

thionail, fuidh làimh itamair, mhic Maois agus Aaron agus ceaunai diin 

Aaroin ynt-sagairt. fsraeil, arèir an teagh]aicheaii,aga» 

34 Agus dh'àireamh Maois agus a rèir tighe an aithreacha ; 

Aaron agus ceannardan a' choimh- 47 O clheich bliadhn' 'ar fhichead 

chiuinnich mic nan Cohatach, arèir agus os a cheann, eadhon gu leth- 

an teaghlaichean, agus a rèir tighe cheud bliadhna dh'aois, gach aon a 

*u a threaclia ; thà nig a dheanamh seirbhi-s wi 

35 O dheich bliadhna fichead a f hrithealaidh, agus seirbhis na 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu h-ea!laicb ann am pàilliun a' 
leth-cheud bliadhna rth'aois, gach choimhthionail ; 

aon a thèid a steach do'n t-seirbhis, 48 Eadhon iadsan a chaidh àir- 

chum oibre ann am pàiiliun a' eamh dhiubh, b'iad ochd mile agas 

ehoirahthionail. cùig ceud agus ceithir fichead. 

3;i Agus iadsan a chaidh àireamh 49 A rèir àithne an Tighearna 

dhiubh a rèir an teaghlaichcan, dh'àiimheadh iad le làìmh Mhaois, 

b'iad dà mhìle seachd ceud agus gach aon a rèir a sheirbhis, agus a 

'eth cheud. rèir 'eallaich: mar so dh'àirmheadh 

3;\B'iad3o iadsanachaidh àireamh iad leis, mar a dh'àithn an Tigk- 

do theagiaiehibh nan Cohatach, gach earna do Mhaois. dheanamh ann am pàilliun a' \ GUS Iabhair an Tighearna ri 

choimhthionail ; a dh'àireamh /1 Maois, ag ràdb, 

Maois agus Aaron, a rèir àithne an 2 Aithn do chloinn Israeil, iad a 

Tighearna le làimh Mhaois. chur a mach as a' champ gach 

38 Agus iadsan a chaidh à'reamh lobhar, agus gach neach air am 
do mhic Ghersoin, a rèir an teagh- bheil silteach, 'agus gach neach a 
laichean, agus a rèir tighe an aith- ta air a shakhadh leis a' mharbh. 
reacha ; S Araon firionnach agus bainion- 

39 O dheich bliadhna fichead a nach cuiridh sihh a mach, an taobli 
dh'aois agus os a cheann, eadhon a niuigh do'n champ cuiridh sibh 
gu leth-cheud bliadhna dh'aois, iajd ; a chum as nach truaill iad au 
gach aon a thèid a steach do'n campan, anns am bheil mise gabh- 

-seirbbis, a chum oibre ann am ail còmhnuidh. 

pàilliun a' choimhthionail ; 4 Agus rinn clann Israeil raar so, 

40 Eadhon iadsan a chaidh àir- aguschuir iad a machiad an taobh 
eamb dhiubh, a rèir an teaghlaich- a muigh do'nchamp: mar a lahbaii- 
ean, a rèir tighe an aithreacha,b'iad an Tijrhe.»r»»» »-i Mauis, mar sin rinn 
dà nihì!e agnx se im».i>4 a s ua Uck-n clann lsraeil. 

ar i hichead. 5 Agus labkair an Tighearna ri 

41 So iadsan a chaidh àireamh do Maois, ag ràdh, 
theaghlaichibh mhac Ghersoin, do 6 Abai'r ri cloinn Israeil, An uair 
gach neach a dh'fheudadhseirbhis a a ni fear no beaw peacadh air hith a 
dheanamh ann am pàilliun a' ni daoine, a dheanamh ensaontais * 
choimhthionail, a dh'àireamh Maois an aghaidh an Tighearna, agus 
aj;us Aaron a rèir àithne an Tigh- gu'm bheil an t-anam sin cion- 
earna. tach ; 

42 Agusiadsan a chaidh àireamh 7 An sin aidichidh iad am peac- 
do theaghlaichibh mhac Mheiari, a adh, a rinn iad: agus ni e coimh- 
rcir au teaghlaichean, a rèir tighe leasachadh b air son 'eucorachc san 43 O dheich bliadhna fichead a cuid deth ris, agus bheir b sin 

dh'aois agus os a cheann, eadhon gu dhasan, air an d'rinn e 'n eucoir. 

leth-cheud bliadhna dh'aois, gach 8 Ach mur bi aig an duire caraid 

aonathèid a stigh do'n t-seirbhis, sam bithd gu coimhleasachadh a 

chum oibre ann am pàilliun a' tboirt da san eucoir, thugar aa 

choìmhthionail ; coimhleasachadh, a nitheàr don 

4* Eadhon iadsan a chaidh àir- 

eamh dhiubh a rèir an teaghlaich- a 'euceirt. b dloladh, eirìe. 

ean, b'iad tri mile agus dà theud. c ckiorttaidh. d dioghaltaìr* 

45 So iudsau achaidh àireamh do Eabh. neach a dh'theudadh seirbhis a CAIB. V. an aithreach: 
14J A I R E A M H. Tighearn air son na h-eucorach, 
n t-sagart ; a thuilleadh air' 
T-eithe na rèite, leis an deanar an 
rèite air a shon. 

9 Agus gach tabhartas do nithibh 
naomha chloinn Israeil uile, a bheir 
iad cbtm an t-sagairt, is leis-san 
iad. 

10 Agus nithe coisrigle gach 
duine, is leis-san iad ; ge b'e ni a 
bheir duine sam bith do'n t-sagart, 
is leis e. 

11 Agus labbair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdb, 

12 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, Ma tbèid bean fir sam 
bith a thaobh, agus gu'n ciontaich 
i r?a aghaidh, 

13 Agus gu'n luidh fear gu col- 
laidh leatha, agus gu'm bi sin fo- 
Jaiclite o shùilibh a tìr-pòsda, agus 
£u'm bi e ceilte a, agus gu'm bi i 
air a truailleadh, agus nach bi fian- 
uis sam bith na h-aghaidb,agus gun 
j air a glacadh sa' chùis. 

14 Agus gu'n d' thig spiorad eud 
air, agns gu'm bheil e 'g eudach air 
a mhnaoi, agus gu'n do thruailleadh 
i; no ma fhàinig spiorad eud air, 
agus gu'm bheil e eudmhor m'a 
mhnaoi, agus nach do thruaill- 
cadb i : 

15 An sin bheir an duine abhean 
ft dh'ionnsuidh an t-sagairt, agus 
bbeir e leis a tabhartas air a son, an 
deicheamh cuid a dh'ephah do mhin 
eorna ; cha dòirt e oladh air, ni mò 
achuireas e tùis air, oir is tabhar- 
tas eudaichb a t'ann, tabh»artas 
cuimhneachain, a' toht aingidh- 
cachd ann an cuimhne. 

16 Agns bheir aa sagart am fagus 
i, agus cuiridh e i m uthair an 
Tigbearna. 

17 Agus gabhaidh an sagart uisge 
naomha ann an soi'.heach creadha, 
agus gabhaidh an sagart cuid do'n 
duslachc, a bhios air uriar a' phàil- 
Jiuin, agus cuiridh e san uisge e. 

18 Agus cuiridh an sayart a' 
lihean ann an làthair an Tighearna, 
agus rùisgidh e ceann na mnà, agus 
cuiridh e 'n tabhartas cuimhneach- 
ain na làmhaibh, eadhon an tahh- 
artas eudaich; agus bithidh aig an 
1 sagart na ìàimh an t-uisge seaibh, 
a mhallaicheas. 

19 Agus gabhaidh an sagart 
mionnan dhith, agus their e ris a' 
mhnaoi. ]\5ur do luidh fear sam 
bith leat, agns mur deachaidh tu 
thaol)h gvi neo-ghloine maille ri 
neach eile an àite t'fhir-pòsda, bi-sa 

a am folach. b an offering of 

jealnusy. Sasg. saor o 'n uisge shearbh so, amhal- 
laicheas: 

50 Ach ma chaidh tu thapbh gu 
neach eile an àite t'fhìr-pòsda, agus 
gu'n do thTuàiIleadh thu, agusgu'n 
do luidh fear eile ieat a thuilleadh 
air t-fhear-pòsda; 

21 An singabhaidh an sagart do'n 
mhr.aoi mionnan mallachaidh, agus 
their an sagart ris a' mlmaoi, Gu'n 
deanadh an Tighearn a'd'mhallach- 
adh agus a'd' mhionnan thu am 
measg do shluaigh, 'nuair a bheir 
an Tighearn air do sh'iasaid 11 lobh- 
adh, agus air do bhroinn atadh : 

22 Agus thèid an t-uisge so a 
mhallaicheas a stigb a'd' innibh 

a thoirt air do bhrcinn atadh, agus 
air do shl asaid lobhadh : Agus their 
a' bhean, Amen, amen. 

23 Agus sgriobhaidh an sagart na 
mallachdan sin ann an leabhar,agus 
dubhaidh e mach iad leis an uisge 
sheaibh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi arj 
t-nisge searbh, a bheir am mallach- 
adh. òl: agus thèid an t-uisge a 
mhallaicheas a steach iniite, agus 
fàsaidh e searbh. 

2-5 An sin gabhaidh an sagart an 
tabhartas eudaich a làimh namnà, 
agus luaisgidh e 'n tabhartas an 
làthair an Tighearna, agus bheir e 
seachad e air an altair. 

26 Agus gabhaidh an sagavt làn 
glaice do'n tabhartas, eadhon a 
chuinihneachan, agus loisgidh e air 
an altair e , agus an dèigh sin bheir 
e air a' mhnaoi an t-uisge òl. 

27 Agns an uair a bheir e oivre an 
t-uisge òl,an sin tailaidh,matliiuil- 
leadh i, agns marinni coire an agh- 
aidh a fir-pòsda, gu'n d' thèid an 

t-UlSge - ìx uihallQÌclicoi) a steach 

innte, agus fùsaidh e searbh, agus 
ataidh a brù, agus lobhaidh a slras- 
aid: agus bithirìh a'bhe?n na mal- 
lachadh am measg a sluaigh. 

28 Agus mur do thruail'.eadh a' 
bhean, ach gu'm bheil i glan ; an 
sin bithidh i saor, agus fàsaidh i 
torrach. 

59 Is e so lagh nan eud, an uair a 
thèid bean a thaobh yufeur eilc an 
àite a fir-pòsda, agus a thruaili- 
ear i ; 

£0 No 'nuair a thig spiorad eud 
air fear, agus a tha e eud-mhor m'a 
mhnaoi, at,us a chuireas e a' bhean 
an làthair an Tighearna, agus a 
chuireas an sagart an gnìonih oirre 
an lagh so uile ; 

31 Àn sin bithidh an duine saor 

c luaithre. à leàs. e mhion- 
ack. C A I B. VI. o'n chionta, agus giùlainidh a' 
bhean so a cionta. 

CAIB. VT. 

AGUS labhair an Tigheama ri 
ftTaois,ag ràdh, 

2 Lahhoir ri cloiiiii Israeil, agus 
abair riu, 'Nua'r a dhealaicheas aon 
chuid bean no fear iad fèin a 
hhoideachadh bòid Nasaraich a 
chum iad fèin a dhealachadha do'n 
Tighearna ; 

3 O f'hìon, agus o dhibh làidir 
sgaraidh se e fèin ; f ìon-geur fìona, 
no fìon-geur dibhe laidir cha'n òl e, 
ni mò a dh'òlas e bheag do shùgh 
nam f ìon-dhearcan, ni mò a dh'ith- 
eas e fìon-dhearcan ùr no tio- 
ram. 

4 Uile laithean a dhealachaidh 
cha'n ith e bheag a nìthear do'n 
chiaoibh-fhìona, o na h-eiteanaibh 
gus am plaosg. 

5 Uile laithean bòid a dliealach- 
aidh, cha d' thig ealtainn air a 
cheann : gus an coimhiionar na 
laithean anns an deaìaich se e fèln 
do'n Tighearna, bithidh e naomha; 
agus leigidh e le ciabhaibh gruaige 
a chinn fàs. 

6 Sna laithibh sin uile anns an 
dealaich se e fèin do'n Tighearna, 
cha d' thig e 'm fagus do chorp b 
marbh sain bith. 

7 Cha dean se e fèin neo-ghlan 
airson 'athar,no air son a mhàthar, 
air son a bhiàthar, no air son a 
pheathar, an uair a gheibh iad bàs ; 
fto bhiìgh gu èheil coisreagadh a 
Dhè a;r a chear.n. 

8 Uile laithean a dhealachaidh 
tha e naomha do'n Tighearna. 

9 Agus ma gheibh duine gu 
h-obann bàs làinih ris, agus gu'n do 
shalaich e ceann a choisreagaidb ; 
an sin bearrainhc e 'cheann ann an 
là a ghlanaidh, air an t-seachdamh 
là bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh là bheir 
c dà thurtur no dà choluman òg, a 
dh'ionnsuidh an t-sa>airt, gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail. 

11 Agus ìobraidh an sagart fear 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, agus 
am fear eile mar ìobairt-loisgte, 
agus ni e rèite air a sbon, do bhrigh 
gu'n do pheacaicii e tliaobh a' 
mhairbh, agus naomhaichidh e 
'cheann san là sin fi-in. 

12 Agus coisrigidh e do'n Tigh- 
esrna laitbean a dhealachaidh, agus 
bheir eleis uan do'n cheud bhliadh- 
na chum ìobairt-eusaontais : ach 
bithidh na Kaithean a chaidh seachad 

3 - v garadh. ^cholann. c lom- 
aidl,. »1 fhiaran. JEir. caillte, do bhrìgh gu'n do shalaith- 
eadh a dhealachadh. 

13 Agus is e so lagh an Nasar- 
aich: 'Nuair a chiomhlionar laith- 
ean a dhealachaidh, bheirear et gu 
dorus pàilliuin a' choimhthion- 
ail : 

14 Agus bheir e seachad a thabh- 
artas do'n Tighearna,aon uan lìrionn 
do'n cheud bhliadhna gun ghaoid a 
chum ìobairt-loisgte, agus aon uaa 
bainionn do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid a chum ìobairt-pheacaidh, 
agus aon rcithe gun ghaoid a chum 
iobairt-shìth ; 

15 Agus bascaid do aran neo 
ghoirtichte, breacagan do phlùr mìu 
measgta le h-oladh, agus dearna 
gana do aras neo-ghoii tichte ungta 
le h-oladh, agus an tabiiartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe; 

16 Agus bheir an sagart 'iad an 
làthairan Tighearna, agus ìobraidh 
e 'ìobairt-pheacaidh, agus 'ìubairt- 
loisgte. 

17 Agus ìobraidh e 'n reithe mar 
iobairt thahhartasan-sìth do'nTigh 
earna, maille ris a' bhascaid do aran 
neo-ghoirtichte : bheir an sagart 
seachad mar an ceudna a thabhar- 
tas-bidh, agus a thabhartas-dibhe. 

18 Agus bearraidh an Nasarach 
ceann a dhealachaidh, aig dorus 
pàilliuir. a' choimhlhionail ; agus 
gabhaidh e gruag cinn a dhealach- 
aidh, agus cu ridh e i san teine, a 
ta fuidh ìobaitt nan tabhartasan- 
sith. 

19 Agus gabhaidh an sagart slin- 
nein bruich un reitlie, a^us aon 
bhreacag ne > - ghoirtichte as a' 
bhascaid, agu:i aon dearnagan f neo- 
ghoirtichte ; agus cuiridh e iad air 
ìàmhaibh m Nasaraich, an dèigh do 
ghruaig a dhealachaidh bhi air & 
bcarradh. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad 
mar thabhartas-luaisgte an làthair an 
Tighearna; tha so naoinha do'n 
t-sagart maille ris an uchd luaisgte, 
agus muille ris an t-slinnean thog- 
ta: agds an dèigh sin feudaidh an. 
Nasarach fìon òl. 

21 Is e so lagh an Nasaraich, a 
thug bòid, agus lagh a tha.bhartais 
d-o'n Tighearna air son a dhealach- 
aidh, a thuilleadh air na gheibh a 
làmh; a rèir a bhòid a bhAidich e, 
mar sin is èigin da dheauanih, a rèjr 
lagh a dhealachaidh. 

22 Agus labìiair an Tighearnas,ri 
Alaois, ag ràdh, 

23 Labhair ri h-Aaron agus s'a 
rnhic, ag ràdh, Air a' mhodu so 

e bheir se e. fa&hlan. 
H 5 153 A I R £ A M H. b«8rmu*ch;dh sibh clann Israeil, ag 
ràdh riu, 

24 Gu'm beannuicheadh an Tigh- 
paru thu, agus gu'n gleidheadh e 
thu: 

25 Gu'n d' thugadh an Tighearn 
air 'aghaidh dealrachadh ort, agus 
Lìtbeadh e gràsmhor dhuit: 

26 Gu'n togadh an Tiehearna 
suas a ghnùis ort, agus gu'n d' 
thugadh e sìth dhuit. 

27 Agus cuiridh iad m'ainm air 
c'oinn lsraeil, agus beannuichidh 
niise iad. 

CAIB. VII. 

AGUS tharladh air an là anns an 
do chuir Maois suas am pàil- 
) ; un gu h-iomlan, agus san d'ung 
se e, agus san do raomhaich se e, 
agufc 'uidheama uile, araon t> an 
i ltair agus a soithichean vìle, agns 
saa d'ung e iad, agussan do naomh- 
aich e iad ; 

2 Gu'n d'thng ceamcardan c Is- 
rae !, cinn tighe an aitbreacha 
'eadbon ceanr.ardan nsn treubh, a 
tha os clonn na muinr.tir a chaidh 
à>»amh) seachad tabhartas : 

3 Agus thug iad an tabhartas an 
làtirair an Tigbearra, sè frunan 
c jmhdaichta,agus dà dhamh dbeug : 
teun<" air son dithis do na cean- 
rardaibh, agus damh air son gaeh 
tear tìhiubh, agus (hug iad air beu- 
ìf.cbh a' phàiliiuin iad. 

4 Agus labhair an Tighearna rì 
Maois, ag ràdh, 

5 Gabh uatha iad, a chum as 
gu'rn bi iad a dhèanamh seirbhis 
pailliuin a' choimhthiorìail ; agus 
bheir thu iad do r.a Lebhithich, do 
gsch fear a reir a sheivbhis. 

6 Agus ghabh IVJaois r.a feunan 
agns na daimh, agus thug e do ha 
Lebhitbich iad. 

7 Dà fheun aeus ceithir daimb 
thug e do mhic Gbersoin, a rèir an 
seirbhise. 

8 Agus ceithir feur.an agus ocrd 
iaimh thug e co mhic Mrierari, a 
rèir an seirbbis, fuidh làimh lta- 
mair mhic Aaroin an t-ssgairt. 

9 Ach go rnhic Chohait cha d' 
diug c h-aon air bith; a chioj.n 
gu'wi b'e seirbhìs an ionaid n?.o- 
ciha a bhuineadh dhoibhsan, gu'n 
giùJaineadh iad air an guaillibh. 

10 Agus thug na cear.nardan 
s^achad tabhartas a chum coisreag- 
aiab na h-a tarach, air an là anns 
an dangadh i; thug eadhon na 

> innil, a shcìthichean. *» agvs. 
Eabh. c cinn-feadhva, maithec n. 
* feanaidh. t am frithealaidh, 

«*t foghnuidh. 
1S4 ceannardr.n seaehad an tabhartas air 
beulaobh na h-altarach. 

11 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Bheir gach ceanuurd 
seachad a thabbartas air a là fèin, 
chum coisreagaidh nu h-aitar- 
ach. 

12 Agus esan a thug seachad a 
thabharias air a' cheud là, b> 
Nahson mac Amminadaib do thrèibh 
ludaih. 

13 Agus b'e a thabhartas aon 
mhiasf airgid, d'am bu chudthrom 
ceud agtis deich seceii 'ar ihichead, 
ann chuachg airgid do dbeich agus 
tri fichead secel, a rèir seceil an 
ionaid naomha, iad le chèile làn do 
phlùr mìn measgta le h-oladh, 
chum tabhartais-bìdh t 

14 Aon spàin uo dheich seceiì 
òir. làn do thùis : 

15 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhiiadbna, chum 
iobairt-loisgte : 

16 Aon mheann do na gabhraibh 
chum iobairt pheacaidh ; 

17 Agus a chum ìobairt r.an tabh- 
artas-sìth, dà tharbb, cùig reith- 
eachan, cùig buic-gaibhre, cùig uam 
do'n cbeud bhìiadhna. B'e so tabh- 
artas Nah«oinmhic Amminadaib. 

18 Airan dara là thug Nataneel, 
mac Shuair, ceannard Isachair, 
seachad tabhartas. 

19 Thug e seachad mar a thabh- 
artas aon mbias airgid, d'am bu 
chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fkichead, aon criuach airgid do 
dheich agus tri tichead secel, a rèir 
seceil an ionaid naomha, lad le 
chèile làn do phlùr min measgta lc 
h-o!adh, cfeum tabhartais-bìdh : 

20 Aon spàin oir do uheich stceil. 
làndothùis: 

21 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cbeud bbliadbna, chum 
iobairt-Ioi&gte : 

22 Aor. mheann do na gabhraibh 
cbum iobairt-pheacaich : 

£3 Arus a chum Lobairt nan tabb- 
arlas-slth, dà tharbh, cùig reith- 
eachan, c T lig buic-gaibhre, cùisr 
uain do'n cheud bhliadhna. B e so 
ttbhartas Natar.eeil, Mh e Shuair. 

24 Air an treas ià thvg Eliab, 
mac Helo n ceai.narcì chlomu Slie- 
buluin, seacl-a.d tabhar as. 

25 B-'c a thabbn r tas-san aon 
mhias airgid, d'flwi bu chudthrora 
ceud agus deich seceil 'ar f hichead, 
aon chuach airgid do dheich ftgiK 
tri fìchead secel a rèir seceil aa 
ionaid nacmhs, iad le chèile làn du 

t chìàr. % c&opnn, soìtheack- 
crathaidh. C A I B. VII. phlìir min measgta le h-oladh,chum 

Uihhartais-bìdh ; 

26 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

27 Aon tarbh òff, aon reithe, aon 
uan do'n cheud 'bhliadhna, chum 
ìobairt-loisgte : 

28 Aon mheann do na gabhraibh 
rhum ìobairt-pheacaidh : 

29 A^us a chum ìobaii t nantabh- 
artas-sith, dà t! arbh, cùig relih- 
eachan, cùig buic-gaibhre, cùig 
uain do'n cheud bhliadhna. B'e 
so tabhartas E! : aib mhic Heloin. 

30 Air a* cheathramh là tkug 
Elisur mac Shedeuir, ceannard 
cùloinn Reubein, seachud taòhar- 
tas. 

31 B V a thabhartas aon mhias air- 
jrid do cheud agus deich seceil 'ar 
ii.'chrad. aon chuach airgid do 
rìhcich agus tri Schead secel a rèir 
seceil an ionaid naomha, iad le 
cheile làa do plilùr mìn measgta le 
h-oladh, chuni tabhartais bìdh : 

32 Aon spàin òir dc dheich seceil, 
là;. do thùis: 

33 Aoii tarbh òg. aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliaihna, chum 
ìobairt-loisgte : 

34 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacairìh : 

35 A<us a chnm ìobuirt nan tabh- 
arJas-sìtb, dà thavbh, cùig reith- 
ea.chan, cùig buic-gaibhre, cùig 
uain do'n cheud bhliadhna E't so 
tabhàrtas Eì:.-u';r n:hic Shedeuir. 

3u Air a'chùigeadh là tkug Se- 
ìumiel mac ShnrUa-'ai, ceannard 
c loii.n Shirneoin, stachud tabk- 
artas. 

37 E'e a thabbartas -s^n aon mhias 
airgid, rì'am bn chudthii.in ceud 
a.us deìch stceil : ar fkichead, aon 
ehuach airgid dr> dheicb agus tri 
nchead secel. a rèir seceil an ionaid 
naomha, iad le chètfe ìàn do phlùr 
niìn measgtale h-oìadh, chum tabh- 
artais-bìrìh. 

38 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn )ìo thùis : 

39 Aon tarbh og, aon reiihe, aon 
uan do'n eheud 'bhliadhna, chum 
ìobnirt-loisste : 

40 Aon mheann do na gabhraibh 
chuu: ìobairt-pheacairìb : 

41 Aius achum ìobairt nan tabb- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reiih- 
eachan, cùig buic-gaibhre, cùig 
uam do'n chc-ud bhliadhna. B'esa 
tabhartas ShelumieJ mhic Shuri- 
sadai. 

42 Airan t-seathadh là 0mg E!ia- 
sapb mac Dheneil, ceannardchloinn 
Grhad. seachn i tabhartas. 

43 ìj V a tbabharta^ - san aon mhias airgid, d'am bu chudthromceudsgus 
deich seceil 'ar ihichead, aon 
chuach airgid do dheich agus tri 
fichead secel, a rèir secel an ionaid 
naomha, iad le cbèile làn do phliiw- 
mìn measgtaleh-oladh, chum tabh- 
artais-bidb : 

44 Aon spàin òir do dheich stcei/, 
làn do thùis ; 

45 Aontarbh òg, aon reithe, acwi 
uan do'n cheud bhliadhna, chum 
iobairt-loisgte : 

4G Aon mheann do na gabhraibh 
cbum ìobairt-pheacaidh: 

47 Agus a chum ìobairf r.an tabh- 
artas-sìth, dà thaibh, cùig reith- 
eacban, cùig buic-gaibbre, cùig 
uain do'n cheud bhliadhna. BV 
so tabhartas as Eliasaiph mhic 
Dheueil. 

48 A ; r an t-seachdamh là thuy 
Elisama mac Amihuid, ceannarrì 
chloinn Ephraim, seachad tabh- 
arias. 

49 B'e a thabhartas-san aon 
mhias airgid, d'am bu chudthrom 
ceud agus deich secrìì "ar fhichead, 
aon chuach airgid do dheich agus 
tri fichead secel, a rèir seceil an 
ionaid naomha, iad le chèile làn do 
phlùr mìn measgta le h-oìadh, chuin 
tabhartais-bidh : 

50 Aon spàin òir do dheich seceil. 
làn Jo thùis : 

51 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uon do'n cheud bhliadhna, chum 
iobairt-loisgte : 

52 Aonmheann do na gabhraibh 
cbum ìobairt-pheacaidh .- 

53 Agus a chum ìobairt nan feabh- 
artaf-sìth dà thatbh, cùig reitb- 
eichan, cùig buic-gaibhre, cùig 
mtin do'n cheud bhliadhna. i?Vso 
tabhartas Elisama mhic Ami- 
huid. 

54 Air an ochdamh là ihug Gama- 
Hel mac Phedahsuir, ceannan! 
chloinn Mhanaseih, seackad tulh. 
arlos. 

55 B'e a thabhartas-san aon 
mhias airgid do cheud agus deich 
seceil 'ar fhichead, aon chuach air- 
g'd do dheich agus tri Bchead secel 
a rèir seceil an ionaid naomha. ia>l 
)e chèile làn do phlùr mìn meastta 
le h-oladh, chum tahhasiais- 
bìdh : 

56 Aon spàin oir do dheich seeeil, 
làn do tbùis : 

57 Aon tarbb òg, aon reit'r.e. aon 
uan do'n cheud bhliadhna, cbuiu 
iobairt-loisgte : 

58 Aon mheann do na gabbraibh 
chnm ìobairt-pheacaidh : 

59 Asrus achr.m ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reiiU- 

. 155 A I R E 

eachan, cùig huic-gaibhre, cùig 
Kftin do'n cbcud bhliadhra. B'e 
sn tabbavtas Gbamaliel mhic Phe- 
dahsuir. 

60 Air an naothadh là, thvg Abi- 
dan mac Ghideoni. ceannardchloinn 
Bheniamin scachad tabhartas. 

61 B'ea. thabbartas-san aonmhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ai fhìchead, aon 
ehuach airg : d do dheich agus tri 
richead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naomba, iad le chèile làn do 
phlùr mìnmea^gta le h-oladh, chum 
tabhartais-liì'ih : 

62 Aon spiii: òir do dheich seceil, 
làn do thùio : 

63 Aon tarhh òg, aon reithe, aon 
nan do'n cbend bbliadhna, chum 
ìnbairt-hoisgte : 

64 Aon mb^ann do na gabhraibh 
chuni ìoba'.i t-piieacaidh : 

65 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà thaibh, cùig reith- 
eachan, cùig buic - sraibhre, cùig 
uain do'n cheud bhliadhna. B'e 
so tabhar'as Abidain mhic Ghi- 
deoni. 

66 Air an deichsamh là thug 
Ahieser mac Amisadai, ceannard 
chloinn Dban, seachad tabkartas. 

6T B'e a tb?.bhartas-san aonmhias 
airgid, à'ambu chudthrom ceud agus 
deich spceil 'ar fhichead, aon 
c.buHch airgid do dheich agns tri 
nchead secel, a rèir seceil an ionaid 
naomha, iad le cbèile làn do phlùr 
mìn measgta le h-oladh, chumtabb- 
artais-bidh : 

68 Aon spàin òir do dheich seceiZ ; 
jan do thùis : 

ò9 Aon tarbh cg, aon reìthe, aon 
uau do'n cbeud bhliadhna, chum 
h.hairt-loisgte: 

70 Aon-mheann do na gabhraibh 
cbum iobairt-pheacaid'n : 

71 A^us a cbum iobairtnan tabh- 
artas-eìth, dà tharbh, cùig reith- 
eachan, cùis: buc-ga!bhre, cùig 
uain do'n cheud bhliadhua. B'eso 
tabhartas Ahieseir miiic Amis- 
adai. 

72 Air an arn là dcug thvg Pa- 
ulei mac Ocrain, ceannard chloinn 
Aseir, seachad tabhartas. 

73 B'e a thabhartas-san aon 
mhias airgid, d'ani hu chudtbrom 
ceud agus deich seceil 'ar 1 hichead, 
Hon chuach airaid do dheich agus 
Iri rìchead sece! a reir seceil an ion- 
aid naomha, iad le chèile làn do 
phlùr mìn meas=rta leh-oiadh, chum 
mbhartais-bidh : 

74 Aon spàin òir do dheich seccil, 
lan do thuis : 

73 Aontarbhòg, aon je'.ihe, aon 
166 A M H. 

uan do'n clieud bhliadhna, ebum 

iobairt loisgte : 

76 Aon mheann do na gabhraibh 
chum iobairt-pheacaidh : 

77 Agus a chum ìobairt nan tabb- 
artas-sith. dà tharbh, cùig reith- 
eachan, cùig buic-gaibhre, cùig 
ua ; n do'n cbend bhliadhna. B'e so 
tabharfas Phagieil mbic Ocrain. 

78 Air an dara là deug, thvg 
Ahira mac Enain, ceannard chloinn 
Naphtali, seachad tabhartas. 

79 jB't a thabhartas-san aonmhiai 
airgid, d'am bu chudthrom ceud 
agus deich seceil 'ar f hichead, aon 
chuach airgid do dheich agus tri 
fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naomha, iad le chèile làn do phlùr 
mìn measgta le b-;.ladh, cLurn 
tabhartais-bìdh: 

8'J Aon spàin oir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

81 Aon tarbh og, aon reithe, aon 
uan do'n cbeud'bhliadhna, chum 
ìobairt-lois£"te. 

82 Aonmheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

83 Agus a chum ìnbairt nan tabh- 
artas-sitb, dà tharbh, cùig reith- 
eachan, cùig buic-gaibhre, cùig 
uain d !'n cheud bhliadhna. B'e so 
tabhartas Ahira mhic Enain. 

84 B'e so coisreagadh na h-altar- 
ach (san là anas an d'ungadh i) le 
ceannardaibh Israeil: dà mhias 
dheug airgid, dà chuach dheug air- 
gid, dà spàin dbeug ùir : 

85 Bu chudthrom do gach mèi* 
airgid ceud agus deich seceil "ar 
fhichead, agus do gach euaich 
deichagus tri iiciiead: B'e cudthrom 
nan soithichèV.n airt(id uile, dà 
mhile agus cetthW cheud secefl, a 
rèir seceil an ionaid nacinha. 

86 Bha dà spjin dheug òir ann, 
làn do thùis, cuJihrom eafcta aon fa 
leth deich seceil a rèir seceil an 
ionaid naoir.ha : b'e or nan spàinean 
\iile ceud agus nchead sectl. 

87 B'iad na tairbh uile thum 
iobairt-lois^te dà tharbh dheug, na 
reitbeachan a d!;à-dbeug, na h-uairt 
do'n cheud bhliadhna dhà-di.emj, 
ma.lle r'an tabhaitas-bìdh : agus 
na minn do na uabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh dhà-dheug. 

88 Agus b'iad na tairbh nile 
chum ìobairt nan tabbartas-.-ith. 
ceithir tairbh 'ar thichead. na 
reitheachan tri tichead, na buic- 
gaibhie tri rìchead, na h-uain ao'n 
cbeud b'uliadhna tri tichcad. B'e 
so coisreagadh na b-altarach an 
dèieh dli i' wtai air a h-ungadh. 

89 A^us an uair a chaidh Maois a 
steach do pLàiUlun a' choimUùon- C A I B. VIII. ail, alabhairt risa : an sin chual e 
gwth aon a' labhairt ris o uachdar 
cathair-na-tròcair, a bha os cionn 
àirc na fianuis,oeadar an dàcherub: 
agus labhair e ris. 

CAIB. VIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair 
ris, 'Nuair a lasas tu na lochrain, 
bheir naseachd lochiain solus autha 
thall la chorahair a' choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin ; las e 
a lòchrain thall fa chomhair a' 
choinnleir ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earua do Mhaois. 

4 Agas b'e. so obair a' choinnleir : 
bha e dh'òr buai'te gu nuig a chas, 
gu nuig a bhlàthan bha e dh'obair 
bhuailte: a rèir an t-samhlaidh a 
nochd an Tighearna do Mhaois, niar 
sin rinn e 'n coinnleir. 

5 Agus labhair an Tigheavna ri 
Maois, ag ràdh, 

6 Gabh na Lebhithich o mheasg 
chloinn Israeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu,chuman 
glanadh : crath uisge glanaidh orra, 
agus thugadh iad eaitainn thar l> am 
feoil uile, agus nigheadh iad an 
eudach.agus mar sin deanadh iad 
glan iad i'èin. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg 
maille r'a thabhartas-bidh, eadhon 
piùr mìn measgta le h-oladl», agus 
tarbh òg eile gabhaidh tu chnra 
iobairt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich 
air beulaobh pàilliuin a' choimh- 
thionail : agus crùinnichidh tu 
coimhthional chloinn Israeil uiie an 
ceann a' chèile : 

10 Agus bheir thu na Lebhithich 
an lathair an Tighearna, agus cuir- 
idh clann l.raeil an làmhan air na 
Lebhithich: 

11 Agus luaisgidh Aaron na 
Lebhithich ann an làthair an Tig'n- 
earna, mar thabhartas luaisgte o 
cìiloinn Ssraeil; a chum as gu'n 
dean iad seirbh.s an Tigh- 
earna. 

12 Agxis cuiridh na Lebhithich an 
làmhan air cinnnan larbh ; agus ìob- 
raidh tn h-aon diubk tììar iobairt- 
pheacaidh, agus am tear eiìe tnar 
iobairl-loisgte do"n Tighearna, a 
dheanarnh rèite air son nau Lebh- 
itheach. 

13 Agns cuiridh tu na Lebhi'h- 
ich an làthair Aaroin, agus an làth- 
air a mhac, agus luaisgidh tu iad 
mar thabhartas-luaisgte do'n Tigii- 
earua. 14 Mar so sgaraulh tu na LebhitR- 
ich o mheasg chloinn lsraeil ; agus 
bithidh na Lebhithich leamsa, 

15 Agus na dhèigh sin thèid na 
Lebhithich a steach a dheauamh 
seirbhis pàilliuin a' choimhthion- 
ail; agus glanaidh tu iad, agus 
luaisgidh tu iad mar thabhartas- 
luaisgte : i 

16 Oir thugadh dhomhsa 1 gu 
h-ioml;m iad o mheasg chloinn Is- 
raeil; an àite gach aon a dh'fhosg- 
las a' bhrù, eadhon an ùite. ceurl- 
ghin chloinn Israeil uile, ghabh mi 
dhomh iad. 

17 Oir is leamsa uile cheud-ghi 
chloinn Israeil, araon duine agus 
ainmhidh : san là air an do bhuail 
mi gach ceud-ghin ann an tìr na 
h-Eiphit, naomhaich mi iad dhomh 
fèin. 

18 Agus ghabh mi na Lebhithich 
an àite uile cheud-ghin chioinn Is- 
raeil. 

19 Agus thug mi na Lebhithich 
mar thiodhlac do Aaron, agus d'a 
mhic, o mheassj chloinn lsraeil, a 
dheanamh seirbhis chloinn Isi-aeil 
ann am pàilliun a' choimhthioiiaiì, 
agus a dheanamh rèite air so»n 
ohloinn Israeil; a chum as nach D i 
plàigh sam bith arn measg chloinn 
Lraeil, airuair a thig clann Israeil 
am fagus do'n ionad naomha. 

20 Agus rinn IViaois agas Aaron, 
agas coimhchruinneach chloirm Is- 
raeil uile ris na Lebhithich a rèir 
gach ni a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, a thaobh nan Lebhitheach, 
mar sin rinn clann Israeil rra. 

21 Agus gblanadh na Lebhithich, 
agus nigh iad an eudach ; agus thug 
Aaron suas c iad mar thablrartas an 
làthair an Tighearna; agus rinn 
Aaron rèite air an son a chu.111 an 
glanadh. 

22 Agus an dèigh sin chaidh na 
Lebhithich, a steach a dheanamh 
an seirbhis ann am pàilìiun a' 
ciioimhthionail an làthair Aaroin 
agus an làthair a mhac: mara 
diràilhn an Tighearna do Mhauiu a 
thaobh nan Lebb.ith;:aeh, m.-tr aiu 
rinn iad riu. 

23 Agus labhair an Tighearna ri 
MafiSs, ag ràdh, 

24 Is e so an ni a. bhvineas do na 
Lebhithich : o chùig hliadhna fich- 
e:vl a dh'aois, agus os a eheauu, 
thèid ian a steach a dh'r heitheariih 
a.r se rbiiis pàilliuin a' ciioimh- 
thionail. 

25 Agus o aois leth-cheud bliadb- 
na s^uiridh iad a dli'f lieitheamh air a ri Dia. b bearradh iad. c dh'ofrail Aaron. 

157 A I R E A M H. « sheivbhis, agus cha dean iad seir- 
bhis ni 's mo : 

26 Ach l'ritheilidh iad maille r'am 
bràtthribhann am pàilJiun a'ehoimh- 
thionaii a ghlerdheadh a chùraim, 
agus cha dean iad seirbhis sam bith 
tìle. {Vlar so ni thu ris na Lebhith- 
ich athaobb an cùraim. 

CAIB. IX. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois ann am fàsach Shinai, 
sa' cheud mhìos do'n dara hliadhna, 
an dèigh dhoibh teachd a mach a' 
tìr na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Cumaùh mar an ceudna clann 
Israeil a' chàisg na h-àm suidhichte 
lèin. 

3 Sa' cheathramh là deug do'n 
mhìos so air feasgar a, cumaidh sibh 
i na h-àrn suidhichte fèin, a rèir a 
h-<irduighean uiìe, agus a rèir a 
deas-ghnàthan uile cumaidh sibh i. 

4 Àgus labhair Maois ri cloinn 
Israeil, iad a chuinail nacàisge. 

5 Agus chum iad a' chàisg air a' 
cheathramh là deug do'n cheud 
mhìos air feasgar, ann am fàsach 
Shinai: a rèir gaeh ni a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois, mar sin rinu 
cJann Israeil. 

6 Agus oha daoine àraidh a shal- 
ncheadh le corp duine mhairhh, 
air chor as nach b'ùrrainn iad a' 
ehàisg achumaii air an là sin: agU3 
thàinig iad an làthair Mhaois, agus 
a» ' àthair Aaroin air an là sin. 

7 Agus thubhairt na daoine sin 
ris, Tha sinne air ar salachadh le 
corp duine mhaivbh: c'ar son a 
chumar air ar n-ais sinn, a chum as 
nach feud sinn tabhartas an Tigh- 
earua thoitt seaehad na àm suidh- 
ichìe fèin am measg chloinn ls- 
rieil r 1 

8 Agus thubhairt Maois riu, 
Seasaibh an sin, agus cluinnicn 
mise ciod a dh'àithneas an Tigh- 
earna d'ar taobh. 

9 Ai/us labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

10 Labbair ri clrinn Israeil, ag 
ràdb, Ma bhios duine sam bilh 
dhibh. no d'ar sliochd air a shal- 
acbacìh le corp marbh, no ma bhios 
t air thurus faa air astar, gidheadh 
eumaidh e chàisg do'n Tighearna. 

Ji .Sa' cheathvamh là deug do'n 
d iramìos air feaisgar cumaidh iad 
i: le h-aran iveo-ghoirtichtè, a^us 
le htsaibh searbha ithidh iad i. 

12 Cha 'n fhàg iad a' bheag dhith 
gu maduinn, ni mò bhriseas iad 
cnàirah dhith : a rèir uile orduigli- 
ean na càisge cumaidh iad i. 

a e.adar an dà fheasgar. Eabb. 
168 13 Achanduine a faglan. ssrusnach 
'eil air thuius, agus a dhtarijm.ias 
a' chàisg achumail; gearrar eadhon 
an t-anam siu tèin as o 'shlua^ìi, a 
chionn nach d'tbug e seachad taòh- 
artas an Tigheama na àm suidkich- 
te: giùlainidh an duine sin a 
pheacadh. 

14 Agus ma bhios coigreach air 
chuairt 'nar measg, agus gu'n cum 
e chàisg do'n Tighearna, a rèir 
orduigh na càisge, agus a rèir a 
gnàtba, mar sin ni e: bithidh aon 
oidugh agaihh araon air son a' 
choigrich, agus air a sbon san, a 
rugadhsan tìr. 

ìo Agus air an là anns an do 
thogadh suas am pàilliun, chomh- 
daich an neul am pailliuu, eadhon 
bùth na fì&nuis : agus air fea^gar 
bìia air a' piiàilliun mar gu'm bu 
choslasb teine gus a' mhaduiun. 

16 Mar sin bha e ghnàth : chomb- 
daich an neu.l e san là, agus coslas 
ieine ian oi&Iiche. 

17 Agus an uair a thogadh au 
neul suas o'n phàilhun, an sin gun 
dàil ghabh ciann Israeil an turus: 
agus san ionad am>s an do stad an 
neul, ann aa sin champaich clann 
Israeil. 

18 Air àithne stn Tighearna ghabh 
claun Isiaeil anturus, ajrus air àith- 
ne an Tighearna ch&mpaich iad : am 
feadh 's a dh'than an ueul air a' 
phàitliun, dh'faan iad nam bùth- 
aibn. - 

19 Agus an uair a dh'fhan an 
neul air a' phàilliun m^ran do Jaith- 
ibh, an sin ghleidh c!aim IsTaeil 
freasdal c an Tigheaina, agus chn 
d'imich iad. 

2t> Agus an uair a bha an neul 
beagan dolaithibh aira' phàillinn, a 
rèir àithne a» Tighearna dh'fhauiad 
nam bùthaibh,agus a rèir àithne au 
Tighearna 6 habh iad an turus. 

21 Agus an uair a dh'fban an 
neul o fheasgar gu maduinn, agus a 
thogadh an t:eul suas sa' mhaduinn, 
an sin g'nabh iad an turus: ma 
b'anr, san là no s'&n oidbch' a thog- 
adh an neul suas, t;habh iad ap 

tUlU3. 

22 No co dhiubh a ò'«r?n dà là, 
no niios, no bliadhna db,'fhaii an 
neul air a' pliàilliun, a' fttireaoh air, 
dh'fhan clann Israeil nam bùthaibh, 
agus cba d'imich iad : ach an uaif 
a thot;adh suas e, ghabh iad aa 
turus^. 

23 A rèir àithne an Tighearna 
dh'fhan iad nam bùtbaibh, agus a 

•> chosamhlas. c euram, earb- 
sudk. & thrtiaU iad. C A 1 B. X. rèir à ; thne an Tighearna ghabh iad 
tin turus ; ghleid.li iad iieasdal an 
Tighearna a rèir àithne an Tigh- 
carna le làimh Mhaois. 

CAIB. X. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
(\1aois, ag ràdh, 

2 Dean dhuit fèin dà throinpaid 
airgid ; a dh'aon mhìr ni thuiad; 
agus gnàthaiehidh tu iad a gl.airm 
a' choÌHjhthionail, agus a chum 
turuisa nan camp. 

3 Agus an uair a shèideas iad 
leo, ciuinnichidh an coimhthional 
uile iad fèin a't'ionnsuidh aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionaii. 

4 Agus mur sèid iad ach le h-aon 
trompaid, an sin cruinnichidh na 
ceannardan, a ia nan cinn-fheadh- 
wa air mhìltibh Israeil, iad fèin a't' 
ionusuidh. 

5 'Nuair a shèideas sibh cais- 
meachdb, an sin thèìd na carapan a 
ta nan luidh air taobh na h-airde *n 
ear air an aghaidh. 

6 'Nuair a shèideas sibh cais- 
meachd an dara uair, an sin thèid 
na campan a ta nan luìdh air toobh 
na h-airde deas air an aghaidh : 
sèididh iad caismeachd a chum au 
turusan. 

7 Ach an uair a tha 'n coimh- 
thionai gu bhi air a chvuinneaohadh 
an ceanna chèile, sèididh sibh, ach 
chasèid sibh caismeachd. 

8 Agus sèididh mic Aaroin ra 
sagarlan leis na trompuidibh ; agus 
bithidh iad dhuibhc mar reachd 
*iorruidh air feadh bhur gineal- 
acha. 

9 Agus ma thèid sibh gu cogadh 
nar dùthaich an aghaidh an 
nàmhaid, a ta deanamh foir- 
neart oirbh, an sin sèididh sibh 
caismeachd leis na trompaidibh; 
agus cuimhnichear sibh an làthair 
an Tighearna bhur Dè, agus saorar 
sibh o bhur namhdibh. 

10 Mar an ceudia ann an 'à bhur 
subhachais,agr.s nar n-ard laithihh 
fèille, agus ann an toisearh bhur 
mìos, sèididh sibh leis natrompaid- 
ifob os cionn blìurn-ìo'-^.irte-loisgtc, 
agus os cionn ìobairte bhur tabh- 
artasan-sìtb ; agus bithidh iad 
dhuibh mar chuimhneachan an 
Jàthair bhur Dè : Is mise an Tigh- 
carna bhur Dia. 

11 Agus tharladh air an fhicb- 
eadamh là do'n dara mìos, san dara 
bliadhna, gu'n do thogadh suas t,n 
neul o uachdar pàiliiuinna fianuis. 

12 Agus ghabh clann Israeil an 

a gluasad. t> cath-j huuim. 

« bithidh t dhuibh. turusan a f àsach Shinai ; apus stad 
ati neul ann am fàsach Pharuin 

13 Agus ghabh iad air tùs aa 
turus, a rèir àithne an Tighearna le 
làimh Mhaois. 

14 Sa' cheud àite dh'imich bra- 
tach chaimp chloinn Iudaih,a rèir an 
armailtean ; agus air ceann a 
shloigh bka Nahson mac xìmmin- 
adaib. 

15 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chìoinn Isachair bha Nataneel ma« 
Shuair. 

16 Agus air ceann slòigh threibh 
chloinn Shcbuiuin bka Eliah mac 
Heioim. 

17 Agus thugadh a nuas am pài\- 
liun; agus chaidh mic Ghi rsoin. 
agus mic Mbeiari air an aghaidh, a' 
giùlan a' phàilliuin. 

18 Agus ghluais bratach chaimp 
Reubeim air a h-aghaidh a rèir an 
armaiitean; agus air ceann * 
shloigh bha Elisur mac Shedenir. 

19 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chlohin Shimeoin bha Seìumiel uiac 
Shurisadai. 

2t) Agus air ceann slòigh thrèibh 
chloirui Ghad, bka Eliasuph niac 
Dheuih 

21 Agus chaiàh na Cohataich air 
an aghaidh, a' giùlan an ionaid 
naomha, a»us chuireadh suas ara 
pàiiliunn air cheann doibh teachd. 

22 Agus ghluais bratach chaimp 
chloinn Ephraim air a h-aghaidh • 
rèir an armailtean : agus air ceann 
a shiòigh bha Elisama muc Aini- 
huid. 

23 Agus airceann slòigh thrèibh 
chloinn Mhanaseh bha Gamaliel 
mac Phedahsuir. 

24 Agus air ceann slòigh tbrèibh 
chloina Blieniamin 6/ia Abidan raac 
Ghideoni. 

25 Agus chaidh bratach thniibh 
chìoinn Dhan air a h-aghaidh, « 
bha air deireadh nan campan uil? 
air feadh an sloigh : agus air ceann 
a shlòigh bha Ahieser raac Arni 
sadai. 

26 Agus air ceann slòigh thi oibh 
chloinn Aseir, bha Pagicl wnu 
Ocrain. 

27 Agus air ceann slùigh thrèibh 
chloinn Naphtali, bha Ahira ma<x 
Eaain. 

28 B' iad sin turusan chloinn ls- 
raeil, a rèir an armailtean, 'nuair a 
ghluais iad alr an aghaidh. 

29 Agus thubhairt Mao^s ri Ho- 
bab mac Ragueil a 7 Mhiùianaich, 
athnr cèile Mhaois, Tha sinn air ar 
tutus a chum an àite m'an dubhairt 
Dia. Bheir mi dhuibh e: thig thusa 
maille ruinn, agus ni siun mutb A I R E A M H. dhuit ; oir labhair an Tighearna 
maih a thaobh Isracil. 

36 Auus thubhairt e ris, Cha d' 
Ihèìè mi mailte nbh: ach imichidh 
mi chum mo dhùihcha ièin, agus a 
chum mo dhil>ean a fèìn. 

31 Agus thubhai-t e. Na fàg shin, 
guidheam trt, oir tha fhios agad 
cior.nus a champai' heas sinn anns 
an ffeàsach. agus bithidh tu dhuinn 
an àite shùl b. 

32 Agus tarlaidh, ma thèid thu 
mailleruinn, ^eadh, tarlaidh, ge b'e 
math a ni Dia dhuinne, gu n dean 
sinne am math ceudi a dbuitse. 

G3 Agus dh'imich iad o shliabhc 
an Tighearna asiar thri laithean : 
agus chaidh àirc coimhchejjniail an 
Tighearnarompa astar thri laithean, 
a rannsachadh a mach àite tàimh 
dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tighearna 
orra san là, 'nuair a chaidh iad a 
math as a' champ. 

3-5 Agus tharla 'nuair a bha 'n àirc 
gu dol a:r a h-aghaidh, gu'n dubh- 
airt Maois, Eirich suas, a Thigh- 
carna, agus biodh do naimhdean air 
en sgapaub, agus teicheadh a' 
mhuiiimir leis am fuathach thu 
romhad. 

36 Agus an uair a stad i, thubhairt 
e, Prft, a Thightarna, a chum nam 
milte<l do mhiltibh l^raeil. 

CAiB. XI. 

AGLS an uair a rinn an sluagh 
gearan, mhi-thait nn e ris an 
Tigbearua: as.us chual nnTi^hearn 
e ; agus las 'tbearg; a^u* loi>g teine 
an Tif-hearnanam measg, figuschuir 
e as doibhsan, a bka 'n ìcniall a' 
i.haimp. 

2 Agus ghlacdb an slnagh ri 
Maois: agus an uair a rinn Maois 
ùrnuigh ris an Tigliearna, choisg- 
fadh e an teine. 

3 Agus thug e Taberah mar ainm 
air an àite sin; a thionn gu'D 
do loisg teiue an Tigheurna nam 
measg. 

4 Agus ghlac ciocra*. f an cumasg 
^luaii'h? a bha -am measir: aeus 
ghuil mar nn ceudna clann Israeil a 
ris, agua thubha rt iad. Co bheir 
♦ihuinn leoil r'a h-'theadh? 

h Is cuimhne leirm an t-iasj a 
dh'itli sinn san Eiphit gu saor *» ; 
na cularaini, agns ta meaibhu- 

a mo chinnich. cionnus a 

ikampaich sinn anv$ an Jhusuch, 
*qus bha thu dhiunne an aite shul. 
< bheinn. à nan diich milte. Eabh. 

* mhuchadh, f miann. I an 
hiuayh meosata. ^antisgaidh. 

• cucvmbert. Sasg. 

tm cair.l, agus na lèicis, agus na 
h-uinneinean, agus an creamh m. 

6 Ach a nis tha ar n-anam air tior- 
machadh: cha 'tftti ni air bith 
againn ach am inana so nar seal- 
ladh. 

7 Agus bha am mana f-csmlaiil ri 
fras cor : ande:r, agus a dhath mar 
dhath bdellium. 

8 Chaidb an sluagh m'an cuairi, 
agus thioi.ail iad e, agus mheil n iad 
e ann am muilnibh, no phronn iad e 
ann am mortair o, agus bhruich iad 
e ann an alghnibh, agus rinu iad 
breacagan delh : agus bì.a 'bhlas 
mar bhlas oiaidh ù r. 

9 Agus an uairathuit an drù^h ' p 
àir a' champ san oidhche, thuit am 
mana air. 

1" An sinchuala Maois ar. slua^h 
a' gul tre 'n teaghlaichibh. gaSfcfa 
duine ann au dorus a fehùtba: agus 
lasadh fearg an Tighearna gu mor; 
bha Maois n;ar an ceudua dio- 
mach r. 

11 Agus thubhairt Maois ris an 
Tigbearna, C'ar son a bhuin thu tu 
h-olc ri d' sheirbhiseach ? asrus c'ar 
son nach d'l huair mi deagh-gheai. s 
a'd' shealladb, gu'n do leag thu 
eireadht an t-sluaigh so uile orm ? 

12 Am mise a ghin an slnagh so 
uile ? an ann domh a n gadh iad, 
gu'n abradh tu rium. Giùiain a'a' 
uchd iad (mar a shiù'.aineas oid'- 
aìtruim leanabh uacìche; chum an 
fhearairn a ìnhionnaich thu d an 
aitbreachaibh? 

13 Cia as a gbe'bhinn-sa feoil gu 
tabhairt do ; n t-sluagh so ai!e? oir 
tha lad a' gul rium, ag ràdh. Thoir 
dhuinn feoil, a cLum as gu'n ith 
sinn ? 

14 Cha'n urrainn mise cudthrom 
an t-sluaij;h so uiìe a ghiùlan a'm' 
aonar, a chionn gu bhtil e ro throm 
air mo shon. 

15 Agus ma bhuineas tu rir>m 
mar so, marbh mi, guidheam ort, as 
an làim!>,ma fhuair mi deagb-ghean 
a 'd' shealladli ; agus na faiceam mo 
thruaghe. 

16Agus » ibha.rt an Tighearna ri 
Maois, Cruiunich dhomhsa deich 
agus tri fichead f»-ar do sheanair- 
ibh Israeil, muinutir a's aithn* 
dhuit a bhi nan seaiairìbh an 
t-sluai^h, agus nan luchd-riatrh- 
laidh os ;tu ceann ; ai us thuir iad 
gu pàiiliun a' choimh'.hionail, a 

1 melons. Sasg. rn garìiek. 

Sasg. nbhleath. ° hruth- 

splosraidh. r driàchd. 1 dlom- 
buidhfach. « Jubhor. ì-euliai h, 
cudthi om. C A I 

ebnm as gu'n seas iad an sin maille 
riut. 

17 Agus thig mise nuasagus labh- 
raidh mi riut an sin ì agus gabhaidh 
mi do'n spiorada ta ortsa, a^us cu : r- 
idh mi orra-san e : agus gfùlainidh 
iad eallach an t-sluaigh maille rint, 
a chum as nach giùlain thu fèin e 
a'd' aonar. 

18 Agus abair ris an t-sluaob, 
Naomhaichibh sibh fcin air cheann 
an là màireach, a?us ithidh sibh 
feoil ; (oir ghuil sibh ann an èisd- 
eachda an Tighearna, agràdh. Cs 
bheir dhuinn feoil r'a h-iiheadh ? 
oir bu mbath ar cor san Eiphit) 
uime sin, bheir an Tighearna feoil 
dhuibh, agus ithidh sibh. 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dàlà, 
no cùig laithean, no dèich ldithean, 
no fichead là ; 

20 Ach eadhon mios iomlan, gns 
an d' tbig i mach a cuinneinibh bhur 
sròn, agus gu'm bi i gràineil duibh : 
achionngu'n d"rinn sibh tàir air an 
Tighearn, a ta nar measg, azus gu'n 
do ghuil sibh na lathair, ag ràdh, 
C'ar son a thàinig sinn a mach as an 
Eiphit? 

21 Agus thubhairt Maois, Tba'n 
«luagh am measg am bheil mise,nan 
sèceud mìle coisiche.- agus thnbh- 
airt thu, Bheir mi dhoibh feoil. a 
chum as gu'n ith iadrè miosiomlain. 

22 Am marbhar na caoraich agus 
am buar dhoibh, chum an sàsuch- 
adb;? no an cruinnichear iasg ìa 
mara uile r'a chèile dhoibh, chnm 
an sàsuchadh ? 

23 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Am bheil làmh an Tigb- 
earn air fàs goirid ? chi thus' a nis 
an d' this no nach d' tbig m'fhocal 
gu crìch dhuit. 

24 Agus chaidh Mao's a mach, 
agus dh'innis e do 'n t-sluagh focail 
an Tighearna, agus chruinnich e an 
deich agus an tri tichead do sliean- 
airibh an t-slnaitfh, a?us thug e ona 
seasanih mu thimchioll a' phàil- 
liu'n. 

25 Agns thàinig an Tighearn a 
nuas ann an neul, agus labhair e 
r:s, agus ghabh e do'n spiorad a bha 
air, a^us thug se e do'n deich a~us 
an tri fichead seanair : agus tharla, 
'nna : r a ghabh an spiorad eomh- 
nuidh orra, gu'n d'rinn iad fàidh- 
eadoireachd, agus nach do sguir 
iad b. 

26 Ach dh'fhan dithis do na 
daoinibh sa' cbamp ; òV ainm a 
h-aon diubh Eldad, agus ainm an 

a ann an chasaibk. Eabh. 
b nach d'rinn ni b'fhaide. B. XIT. 

fhlr eile Medad: agus ghabh an 
spicrad c .mhnuidh orra, (agus bha 
ia l dhiubhsan a chaidh sgriobhadb, 
ach cha deacì>aidh ai a mach do'n 
phàilliun) agns rinn iad tàidhead- 
oireachd >a' champ. 

27 Agus ruidh oganacb, agus 
dh'innis e do Mtaois, agus thubh- 
airt e, Tka Eldad agus Medad ri 
f àidheado reacbd sa' champ. 

28 Agns fhreaeair Iosua mac 
Nim. <=eirb!;'seach Mhaois, aon d'a 
oganachaibh, agus thubhairt e, Me 
thighearn, a Mhaois, hacjad. 

29 Agns thubhaìt Waois ris, 
Am bheil farmad ortaìrmo shor-sa ? 
Is e mo ghuidhe ri Dia gu'm biodh 
sluagh an Tighearn ui!e nam fàidh- 
ibh, agus gu'n cuireadh an Tigh- 
earn a spir.rad orra. 

30 Agus chaidh Mar is do'n champ. 
e fèin agus seanairean Israeil, 

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n 
Tighearna, agus thug i gearra-goii t 3 
o'n fhairge, agus leig i leo tuiteam 
làimh ris a' champ, mar anar là air 
an taobh so, asusmar assarlà air à:i 
taobh eile,m'an cnairt aira' champ, 
agus mar dhà làimh-choille air 
uirde, airaghaid'i natalmhainn. 

32 Agus sheas an sluagh suas air 
an là s:n uile, agus air an oidhche 
sin uile, agus air an là a b'fhaigse 
uile, agus thionail iad na gearra- 
goirt: esan bu lugha a thiona:ì, 
thionail e deich homeir, agus sgaoil 
iad gu farsaing doibh fèin iad mu 
tbimchioll a' champ. 

33 'Nuaira bha 'n fheoil fathast 
ead3r am fiac a, mun do chasnadh i, 
lasadh fearg an Tighearn an aghaidh 
an t-sluaigh, arrus bhuail an Tigh- 
earn an sluajh le plàigh-ro-inhoir. 

31 Agusthug e Cibrot-hataabhah 
mar ainm air an à.te sin ; a cbiona 
ann an sin gu'n d'adhlaic iad aa 
sl; agh a mhiannaich. 

35 Agus dh'imich an sluagh o 
Chibrot - bata-ibhah gu Haserot: 
agus dh'ihaa iad am aa Haserot. 
CAI3. XII 

AGUS labh::ir Miiiamagus Aaron 
an aghaidh Mhaois air son na 
mnà o Eriopia, a phos e : oir bba e 
air p >sadh mnà o Et'opia. 

2 Agus thubhairt iaJ, An do ìabh- 
air an Tit;hearna da rìreadh !e 
Maoisamhàin ? nach do 'abhair e 
mnr an ceudna leinne ? agus chuaP 
an Ti^hearn e. 

3 (A nis bha 'n dnine Mao r s ro 
chiuin b, th;ir nan u ; Ie dhaoine a 
bha a : r aghai''h na taimhaiun) 

4 Agus labhair an 'Figheama ga 

a quails. Sasg. b r0 shcitnh* 
161 A I R E A M H. grad ri Maois, agns ri h-Aarou, 
&gus ri Mirium, Thigibh a mach 
*ibhse nar triuir gu pàilliua a' 
ehoimhthionai]. Agus thàinig iad 
nan triuir a mach 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas 
ann am meall neoil, agns sheas e 
ann an dorus a' phàilliuin, agus 
ghaiim e air Aaron agus Miriam: 
agus ihàinig iad le chèile a mach 

6 Agus thubhnirt e, Eisdibh a nis 
ri m' bhriatlnaibh sa : Ma tha iàidh 
nar measg, ni mise an Tighearna air cloin 
mi lèin aithnichte dha ann an tais- 
beanadha, agns labhraidh mi ris 
ann am bruadar. 

7 Cha 'n 'dl mo sheirbhiseach 
Maois mar sin, a tka fìrinneachb 
ann am thigh uile. 

8 Beul ri beul labhraidh mi ris- 
san, eadhongu soileir, agus cha 'n CAIB. XIII. ann am briathraibh dorcha, agus Ioseiph. iì Maois, ag ràdh, 

2 Cuir da >ine uait, a chum as 
gu'n rannsaich iad tìr Chanaain, a 
bheir mise do chloinn Israeil j as 
gach uile thièibh d'an aithreach- 
aibh cuiridh sibh duine, gach aon 
diubk na cheannard nam measg. 

3 Agus chuir Maois iad o fhàsach 
Pharain, a rèir aithne a;i Tighearna : 
bu cheannardan na daoine sin uiie 

Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmeanna : 
Do thrèibh Reubein, Samua mac 
Shacuir. 

5 l)o thrèibh Shimeoin, Saphat 
mac Hori. 

6 Do thrèibh Iudaih, Ca'eb mac 
Iephuneh. 

7 Do thrèibh Isachair, Igal mac coslas an Tighearna chi e : c'ar son 
ma ta nach robh eagal oirbli labh- 
airt an aghaidh mo sheirbhisich 
Mhaois ? 

9 Agus las fearg an Tighearna 
haii aghaidh, a^us dh'f halbh e. 

10 Agus dh'fhaibh an neul bhàrr 
a' phàilliuiu, agus feuch, rinneadk 
Miriam na lobhar, ytal mar 
shneachda: agus dh'amhairc Aaron 
air Miriain, agus feuch, bha i na 
iobhar. 

11. Agus thubhairt Aaron ri 
Maois, Ocii ! mo Thigheariia, guidh- 
eam.ort, na cuir am peacadh as ar 
leth s ; ]eis an d'rinn sinn gu 
h-amaideach, agus leis an do 
pheacaich sinn. 

12 Na biodh i mar aon marbh, 
d'am bheil an fheoil air a leth- 
chaitheamh, 'nuair a thig e mach a 
broiun a mhàthar. 

13 Agns gìilaodh xMaois ris an 
Tighearna, ag ràdli, Leighis inis, O 
Dhè,guidheam ort. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Nan tilgeadh a h-athair 
ach smugaid na h-eudan, naeh bu 
cliòirdh'i bhi fa nàire seachd laith- 
ean ? druidear a maeh o'n chainp i 
rè sheachd laithean, agus nadhèigh 
sin gabliar a steach i rìs. 

15 Agus dhruideadh Miriatn a 
mach o'n cìiamp seachd laithean: 
agus cha uo ghabh an sluagh an 
turus, gus an d'thugadh Mirium a 
steach a ris. 

lfi Agus na dhèigh sindh'imich an 
sluagho Hasent, agus champaich 
iadann am fàsach Pharain. 3 /oillseackadk. :a'lkse. 
dìh as. c r a ie,y, i, 

um ptacadk aimti, 
r ìòt b iclris, 
; lairick 8 Dothrèibh Ephraim, Osea mac 
IV un. 

9 Do thrè'.bh Bheniamin, Palti 
mac Raphu. 

10 Do thrèibh Shebuluin, Gadiel 
mac Shodi. 

11 Do thrèibh Ioseph, eadhon, do 
thrèibh Mhanaseh, Gadi mac Shu.-i. 

12 Do thrèibh Dhan, Amiel mac 
Ghemali. 

1 i Do thrèibh Aseir, Setur mac 
Mhichael. 

14 Do thrèibh Tsaphtali, Nabbi 
mac Uopsi. 

15 Do thrèibh Ghad, Geuel mac 
Mhachi. 

1 6 Is iad sin ainmeanna nan daoine 
a chuir Maois a ghabhail beachd air 
an ihearann: Agus thug Maois 
Iehosua mar ainm air Osea. mac 
Nun. 

17 Aguschuir Maois iad a ghabh- 
ail beachd air taìanah Chauaain, agus 
thubhairt e riu, Rachaibh suas san 
t-sligke so mu dheas, agus gabh- 
aibh stias a chum na beir-ne : 

18 Agus faicibh am fearann ciod 
e, a>xus an sluagh a ta nan còmh- 
nuidh ann, am ^bkeil iad làidir no 
anf hann, tearc no iìoninhor : 

19 Agus ciod e am fearann ;mns 
am bheil iad a chcmhnuidh, am 
bkcil e math no olc: agtti ciod iad 
na bailte anns am bhcil iad iats,n 
còmhnuiuh, an ann am bùthaibb, 
no ann an daingneachaibb » làidir , 

20 Agus ciod e an talamh^. avn 
bheil e reamhar no caols am bheil 
coillè ann no nach 'eil. Agus biodh 
agaibh deagh mhisneach, agus thug- 
aibh leibh do thoiadhan f heai-ainn 

a àitibk (lainqiiichif. ^fonn, 
feaiann, c tiunyk, bochd^ C A I B. XIV. (a nis 6'e 'n t-àm àm nan ceud 

dhearca-f iona abuich.) 

21 Mar sin chaidh iad suns, agus 
rannsaich iad am fearann o fhàsach 
Shin, gu Rehob, mar a thèid daoine 
gu Hamat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dheas, 
agus thàinig iad gu Hebron, far an 
robh Ahitnan, Sesai, agus Talmai, 
mic Anaic, (a nis thogadh Hebron 
seaehd bliadhnan roimh Shoan san 
Eiphit.) 

23 A^us thàinig iad gu sruth a 
Escoil, agus ghearr iad sìos as sin 
geug le aon bhagaide fhion-dhearc, 
agus ghiùìain iad i eadar dhithis air 
iuirg: agus thug iad ho donapom- 
granadaibh, agiìs do na fìgisibh. 

24 Thugadh sruth Escoil mar 
ainm air an àite sin, air son a' bhag- 
aide f hìon-dhearcan, aghearr clann 
Israeil sìos as sin. 

25 Agus phill iad o rannsachadh 
an f hearainn an dèigh dhà fhichead 
Ià. 

26 Agus dh'im'eh iad, agus thàinig 
iad gu Maois agus gu h-Aaron,agus 
gu coimh-chruinneach chloinn Is- 
raeil uile, gu fàsach Phaiain, gu 
Cades ; agus thug iad leo fios d'an 
ionnsuidh, agus a dh'ionnsuidh a' 
choimhchruinnich uile, agus 
dhTheuchb iad dhoibh toradh na 
tìre. 

27 Agus dh'innis iad dha, agus 
thubhairt iad, Thàinig sinne a 
dh'ionnsuidh an fhearainn gus an 
do chuir thu sinn, agus gu deimhin 
tha e sruthadh le bainne agus mil; 
agus is e so a thoradh. 

28 Gidheadh tk.i'n sluagh làidir a 
tha nan còmhnuidh san fhearann, 
agus tha na bailte air an cuartach- 
adh le ballaibh, agus ro-mhor: agus 
os-bàrr chunnaic sinn clann Anaic 
an sin. 

29 Tha na h-Amalecich nancòmh- 
nuidh am fearann na h-airde deas : 
agus tha na Hitich agus na lebu- 
saich, agus na h-Amoraich nan 
comhnuidh sna beanntaibh: agus 
tha na Canaanich nan còmhnuidh 
làimh ris an fhairge, agus ri taohh 
Iordain. 

30 Agus chiùinichc Caleb an 
slnagh an làthair Mhaois, agus 
thubhaivt e, Rachamaid suas a 
dh'aon fheachd, agus sealbhaich- 
eamaid e ; oir is urrainn sinn gu 
cinnteach a cheannsachadhd. 

31 Ach thubhairt na daoine, a 
chaidh suas maijle ris, Cha *n 

3 srath, gleann. b nochd. 
c shìthich, chaisg. d oir gu cinn- 
teach buadkaichidk sinn ai> . urrainn shm dol suas an a^haidh m 
t-sluaigh, oir.is treise iad nasiiatic 

32 Agus thug iad droch sgeule 
air an i heamnn a rannsuich iad gu 
cloinn Israeil, ag ràdh, Am fearana 
tre 'n deachaidh sinne 'ga rannsar.L- 
adh, is feaiann e a tha 'g ìtheadh 
suas a luchd-àitich, agus an slua^li 
uile a chunnaic sinn ann, is daoine 
iad do mheudachd mhòir f. 

33 Agus chunnaic sinn na famh- 
aireans an sin, mic Anaie, a 
tkàinig o na famhairean : agus bha 
siniie n ar sealladh fèin mar fhioi. - 
nain-feoirh, agus bha sinn mar i n 
nan seailadh-san. 

CAIB. XIV. 

AGUS tbog an coimhchruin- 
neach uile suas an guth, aghs 
ghlaodh iad; agus ghuil an sluajjh 
air an oidhche sin. 

2 Agus rinn clann Israeil ui'e 
gearan an aghaidh Mhaois, agus an 
aghaidh Aarom: agus thubhairt an 
coimhchruinneach uile riu, Och 
nach d'fhuair sinn hàs ann an tìr 
na h-Eiphit, no nach d'ihuair sinn 
bàs anns an fhàs;ich so ! 

3 Agus c'ar son a t'nug an Tigh- 
earna sinn do'n fheavann so, a 
thuiteam leis a chiaidheamh, a 
chum gu'm biodh ar mnài agus ar 
clann bheag nan cob'nartaichi ? 
nach 6'fheavr dhuinn pilieadh do'n 
Eiphit? 

4 Agus thubhairt iad gach fear n 
chèile i, Deanamaid dhuinn lèin 
ceannard, agus pilleamaid do'n 
Eiphit. 

5 An sinn thuit Maois agus Aaioa 
air an aghaidh an làthair coimh- 
thionail coimhchruinnich chloinn 
Israeil uile. 

6 Agus reub Iosua mac Nun, 
agus Caleb mac Iephuneh, a bha 
dhiubhsan, aianasaich am fearrann, 
an eudach. 

7 Agus labhair iad ri euideachd 
chloinn Israeil uile, ag ràdh, Ain 
fearann a chaidh sinne troimhe g'a 
rannsachadh, isfearann r.o-mhafcb e. 

8 Ma tha tlachd aig an Tighearn 
annainn, an sinn bheir e sinn a 
dh'ionnsuidh an fhearamn so, agus 
bheir e dhuinn e, fearann a tha 
sruthadh le mil agus bainne. 

9 A mhàin na deanaibh cean- 
naircm an aghaidh an Tighearna, 
agus na biodh eagal sluaigh ao 
thearainn oirbh ; oir is aran duinn 
iad: dh'fhalbh an dìon uatha, agus 

e tuairesgeul. < tlaoine gai bha, 
mor nam pearsa. & athaich. 
h leumnaich uaive. i ?ian neieh, 
1 r'a bhràtkaìr. Eabh. m ar'amach. 

itì3 A I R E 

tha 'n Tighearna maille ruinne ; na 
biodh eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an coimhchruin- 
neach uile an clachadh le clach- 
aibh : agus dh'fhoillsicheadh glc.ir 
an Ttghearna ann am pàilliun a' 
choimhthionail, an làthair chloinn 
Israeil uile. 

11 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Cia 1 had a bhrosnaicheas 
an sluagh so mi? agus cia fhad a 
bhitheas e mun creid iad mi, airson 
nan comharan uile a nochd* mi 
nam measg ? 

12 Buailidh mi iad leis a'phlàigh, 
agus fògraidh mi iad^, agus ni mi 
thusaa'd' ch'nneach a's mò, agus 
a's cumhachdaiche na iadsan. 

13 Agus thubhairt Maois ris an 
Tigbearna, An sin cluinnidh na 
h-Eiphitich e, (oirthug thusa nios 
an sluagh so le d'chumhachd o bhi 
nam measgc) 

14 Agus innsidh iad e do luchd- 
àiteachaidh an fhearainn so; oir 
cliual' iad gu bheil thusa, aThigh- 
earn, am measg an t-sluaigh so, 
gu bheil thusa, a Thighearn, air 
t'fhaicinn agl aidh ri h-aghaidh, 
agus ga bheil do neul a' seasamh 
os an ceann, agus gu bheil thu 
ag imeachd r< mpa ann am meall 
teine san oiohche. 

15 A nis tna mharbhas tu an 
sluagh so uile mar aon duine, an 
sin labhraitih na cinnich a chual' 
iomratih ort, ag ràdh, 

16 A chionn nach b'urrainn an 
Tighearn an sluagh so thoirt do'n 
fheavann, a mhionnaich e dhoibh, 
uime sin, mharbh e iad san fhàsach. 

)7 Agus a nis, guidheam ort, 
biodh cnmhachd mo Thighearna 
mòr,arèir mar alabhairthu,ag ràdh, 

18 Iha 'n Tighearna fad-thulan- 
gach, agus mòr-thròcaireach, a' 
toirt maitheanais ann an aingidh- 
eachd, agus ann an eusaontas, agus 
air chor sam bith nach saor d un 
ciontach. a' leantuinn aingidbeachd 
nan aithreacha air a' chlcinn, air 
»:n treas agus air a' cheathramh 
ginmli ch. 

19 Math, guidheam ort, aingidh- 
eachd an t-sluanh fo, a rèir 
meud do thròeair, agus a rèir mar a 
thug thu maitlieanas do'n t-sluagh 
so o'n Eiphit eus a nis. 

20 Agns thubhart an Tghearna, 
Mhath mi a rèir t'f hocail : 

a rìnn. Fabh. >> arsuntaichidh 
wi iad, bhdr tni an oighreaehd 
dhiubh. Eabh. c asmeadhon an 
d'tl.ug thu nìot an sìuagh so le d' 
chumhachd. J glan. 

164 A M H. 

21 Agus co fhicr 's a ta mi beo, 
lìonar an talamh ui">e le glcir an 
Tighearna. 

22 Oirna daoine sin uile a chnn- 
na : c mo ghlòir. agus mochomharan e 
a rinn mi san Eiphit, agus anns an 
fhàsach, agus a bhua 'r mi nis na 
deich uairean so, agus nach d'èisd 
ri m' ghuth; 

23 Gu cinnteach cha 'n f haic iad- 
san am fearann a mhionnaich mi 
d'an aithreachaibh, ni mò a chi 
neach air bith dhiubhsan, a bhros- 
naich mi e : 

24 Ach mo sheirLhiseach C'aleb, 
a chionn gu'nroLh aige-s<m spiorad 
eile maille ris, agus gu'n do lean e 
mi gu h-iomlan; esan bheir mi do'n 
f hearann, d'an deachaidh e : agus 
sealbhaichidh ashlicchd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, 
agus na Canaanaich ran comhnuidh 
sa' ghleannj Am màireach pillibh, 
agus rachaibh do'n fhàsach, air 
slighe na mara ruaidhe, 

26 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cia fhad a ghiàlaineas mi leis 
an droch choimhchruinneoch so, a 
tha ri gearan a'm' aghaidh ? chuala 
mi gearain chloinn Israeil, leis am 
bheil iad ri gearan a'm' aghaidh. 

28 Abair rin, Co fhìor's a ta mt 
beo, ars' an Tighearna, mar a Jabh- 
air sibh a'm' èisdeachdf, mar sin ni 
mi ribh. 

29 San fhàsach so tuitidh bhnr 
colanna: agus a' mheud's a chaidh 
àireamh dhibh a rèir bhur n-àheimli 
iomlain, o fhichead bliadhnadh'aois 
agus os acheann, a rinn gearana'rn' 
aghaidh. 

30 Gun amharus sam bith cha d' 
th'g sibh a steach do'n fhearann a 
mhionraich mise gu'n d' thugainn 
oirbh còmhnuidh a ghabhail ann, 
sattr o Chaleb mac Iephuneh, agus 
Iosuamac Nira. 

31 Ach bhur clann bheag, a 
thubhairt sihh abhiodh nan cobhar- 
taich, iadsan bheir mi steach, agus 
gabhaidh iad eolas air an i'hearann 
a.r an d'rinn sibhse tàir. 

32 Agus air bhur son-sa dheth, 
tuitidh bhur colannag anr.s an 
fhàsach so. 

33 Agus b thidh bhur claun a'r 
seacharan san fhàsàeh dà fhichead 
bhliadl.na, agus giulainidh iad b!n«r 
slrìopacl.ais, gus an caithear bhur 
colanna san f hàsach. 

34 A rèir àireimh nr.n laithenn 

e mo mhìorbhuilean. * o'in 

ckliasaibh. Eabh. B euirp 

mhaìrbh, clcsuichtan. C A I B. XV. anns an do rannsaich s'ihh am fear- 
ann, eadhon dà fhicliead ià (gach là 
air son bliadhna) giùlainidh sibh 
blmr n-eucearta, eadhon dà fhich- 
ead bhiiadhna, agus bithidh fios 
agaibh air mo bhriseadh-geallaidh- 
sa. 

35 Thubhairt mise an Tighearn e, 
agus gu cinnteach ni mi e do'n 
choinihchruinneach olc so uile, a 
chruinnich a'm' agbaidh : anns an 
fhàsach so claoidhear iad, agus an 
sin gheibh iad bàs. 

36 Agus na daoine a chuir Maois 
a rannsachadh an fheaiamn,a phill, 
agus a thug air a' choimhchruin- 
neach uile gearan a dheanamh na 
aghaidh, le droch sgeul » a thoirt 
seachad a'r an t hearann, 

37 Fhuair ead'ion na daoine sin, 
a thug seachad droch sgeul air an 
fhearann, bàs leis a' pblaigu an 
làthair an Tighearna. 

38 Ach mhair Iosua mac Tvun, 
agus Caleb mac Iephuneh, beo do 
na daoinibh sin, a chaiih a ìann- 
sachadh an f hearainn. , 

39 Agus dh'innis IMaois na bri- 
athra sin do chloinn Israeil uile .* 
agus rinn an sluagh caoidh mhòr. 

40 Agus dh'èirich iad gu moch 
sa' mhadunm,a;us chaidh iadsuas b 
gu mullacb an t-slèibh, ag ràdh, 
l'euch, tha sinne an so, agus thèid 
sinn suas do'n àit a gheali an Tigh- 
earna : oir pheacaich sinn. 

41 Agus thubhairt Maois, C'ar 
sun a nis a tha sibh a' briseadb 
àithne an Tigbearna? ach cha 
soirhhich an ni so leibh. 

42 Na rachaibh suas, oir cha 
'n'eil an Tighearna nar measg- a 
chum as nach buailear sibb an làth- 
air bhur n.timhde. 

43 Oir tha na h-Amalecich agus 
na Canaanaich an sin romhaibb, 
agus tuitidh sibh leis a' chlaidh- 
eamh. achionn gu'n do chlaon sibh 
o'n Tigheama: u>me sin, cha bhi 
'n Tighearnamaille ribh. 

44 Ach ghabh iad do dhànadas 
orra dol suas gu mullach an 
t-slèibh : gidheadh cha deacbaidh 
àirc coiuihoheaiigail an Tighearna, 
no Maois, a mach as a' charup. 

45 An sin thàinig na h-Amalecich 
a nuas, agus na Canaunaich, a bha 
tian còmhnuidh san t-sliabh siu, 
«gus bhuail siad iad, agus chuir iad 
an ruaig orra, eadhon gu Hormah. 

CAIB. XV. 

AGUS labhair an Tigheaina ri 
Maoi.s, a*r ràdh, 
-2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 

aluuìlcas. b b'àill leo dol suas. abair riu, 'Nuair a thig sibh a chum 
fearainn bhur n-àiteacha - còmh - 
nuidh, a tha mise a' tabhairt 
dhuibh, 

3 Agus a bheir sibh suas tabh- 
artas le teine do'n Tighearna, tabh- 
artas-loisgte no ioba:rt, gu bòid a 
choimblionadh, no mar thabhartas 
saor-thoile, no mar n-ard fhèill- 
ibhc^ a dheanamh fàile cùbhraidh 
do'n Ti^-hearna, do'n sprèidh no 
do'n treud : 

4 An sin bheir esan a bheir 
seachad a thabhartas do'n Tis;h- 
earna, seacbad tabhartas-bidh do'n 
deicheamh cuid do phlùr measgta 
maille ris a' cheathramh cuid do 
hin oladh. 

5 Agus bheir thu seachadd an 
ceathramh cuid do hin fìona mar 
thabhartas-dibhe, maille ris an 
tabhartas-loisgte no'n iobairt, air 
son aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thn 
seachad mar thabhartas-bìdh, dà 
dheicheamh cuid do phlùr measgta 
leis an treas cuid do hin oladh. 

7 Agus a chum tabha»-tais dibhe, 
bheir thu seachad an treas cuid do 
hin fìona, chum fàile cùbhraidk 
do'n Tighearna. 

8 Agus an uair a bheir thu 
seachad tarbh òg mar iobairt loisg- 
te, no mar iobairt gu boid a choimii- 
lionadh, no mur ìobairt shìth do 'n 
Tighearna, 

9 An sin bheireare maille ris an 
tarbh òg, tabhartas-bìdh do thri 
deich codaichibh do phlùr measgta 
le leth hinoladh. 

10 Agus bheir thu seachad a 
chum tabhartais-dibhe leth hin 
fìona, chum tabhartais a bheirear 
suas le teine dh'fhàile cùbhraidk 
do'n Tighearna. 

11 Mar so nìthear air son aen 
tairbh, no a?r son aon reithe, no air 
son uain, no minn. 

12 A rèir an àireimh a bheir sibh 
seachad, mar sin ni sibh do gach 
aon, a rèir an àireimh. 

13 Gach neach a rugadh satt 
dùthaich, ni e na nithe sin air a* 
mhodh so, ann an tabhartas a thoirt 
seachad a bheirear suas le teine 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earna. 

14 Agus ma bhios coigreach air 
chuairt mailleribh, no co airbith e 
bhios nar measg nar ginealachaibh, 
agus gu'n d' thoir e seachad tabh- 
artas a bheirear suas le tein« 

c fèisdibh sonruickte. d ulìu- 
ichìdh tu, ?ii thu. Eabh. e bhtir 
e. Eabh. 

ffi A 1 R E A M H èb* àile o òbhraidh &t> 'n Tigbearna : 
raar o ni sibhse, mar sia ni esan. 

15 Bithidh, iion reachd dhuibhse, 
a tt do'n choimhrhruinneach, agus 
mar an ceudna do'n choigieach, a ta 
air chuairt inaille ribh, reachd sìor- 
ruidh nar ginealachaibh : mar a ta 
aibhse, mar sin bithidh an coigreach 
anlàthairan Tighearna. 

16 Aon lagh, agus aon mhodh 
bithidh agaibhse, agus aig a' choig- 
reaoh ata air chuairt maille ribh. 

17 Aeus iabhair an Tigiiearna ri 
Maois, s ag ràdh, 

''18 Labhair ri cloina Israeil, agus 
&ba ; r riu, 'Nuair a thèid sibh a 
steach do'n flieaiann d'am bheil 
inise 'gar tabha ; rt, 

19 A'i sih tarlaidh, 'nuair a dh'ith- 
eas sibh a dh'aran an fhearainn, 
gu'n d' thoir sibh suas tabhartas- 
togta do'n Tighearna. 

20 Bheir sibh suas breacag do'n 
cheud chuid d'ar taois, mar thabh- 
avta3-togta; mar« thogas sibh tabh- 
artas-togta an urlair-bhualaidh, mar 
sin togaidlt sibh i. 

21 Do'n cheud chuid d'ar taois 
bheir sibh do 'n Tighearnatabhartas- 
t«g*a, nar ginealachaibh 

22 Agus ma rinn sibh mearachd, 
agE> nacb do glileidh 3 sibh na 
h-àttheanta sin uUe, a labhair an 
Tighearna ri Maois, 

23 Eadkon gach ni a dh'àithn an 
Tighearna dhuibh le laiml Mhaois, 
o'n là sin anns an d'thug an Tigh- 
earn àithne do Mhaois, agus o sin 
suas air feadh bhur gimealacha: 

24 An sin tarhiidh, ma rinneadh 
ri $am bith ann an aineolas gun 
f 'hios do'n ehoimhchruinneach, gu'n 
d'tboir an coimhchruinneach uile 
seachad aon tarbh òg a chum 
tobairt-lo ; s»te, chum fàile cùbh- 
raidh do'n Tighearna, maille r'a 
thahhartas-bìdh agus a thabhartas- 
dibhe, a rèir a' ghnàlha, agits aon 
inheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh. 

2-5 Àgus ni an sagart rèite air son 
iroimbchruinnich chloinn Israeil 
uile, agus mathar dhoibh e, oir is 
aiueo'as a t'ann.- agus bheii iad Ieo 
an tabhartas, ìobairt abbeirear suas 
le leine do'n Tigheania, agus an 
ìobairt-pheacaidh an làthair an 
Tighearna, air sonan aineolais. 

26 Agus mathar e do choimh- 
ehruirneach chloirtn Israeil uile. 
agus do'n choig each a ta airchuairt 
nam measg; bhitgh gu'n robk 
àa sluagh uile ann an aineolas. 

27 Agus ma pheacaicheas anara 

» rinn. Eabh. 

1G6 sam bitb tre aineolas, an sin bheir « 
leis gabhar do'n cheud bhliadhna 
chum ìobairt pheacaidh. 

28 Agus ni 'n sa<;a,t rèite air son 
an anma a pheacaicheas gu h-aineo- 
lach, an uair a pheacaicheas e I? 
h-aineolas an làthair an Tighearna, 
dheatiamh rèite air a shon; agu» 
mathar dha e. 

29 Bithidh aon la ;h agaibh air a 
shonsan a phe;;caicheas tre aineolas, 
araon air a shonsan a rugadh atu 
measg chloir.n Israeil, a»;us air son 
a' choigrich, a ta air chuairt ncitn 
measg. 

30 Ach an t-anam a ni bheag gu 
h-andànab, fco dhivbh a rugadh' e 
san tìr, no 's coigreach e) tha esan 
a' toitt eas-urraim do'n Tighearna ; 
agus gearrar an t-anam sin as o 
mhea^g a shluaigh. 

31 Do bbrìgtTgu'n d'rinn e tàir 
air focal an Tighearna, agus gu'n do 
bhris e 'àithne; gearrar an t-anam 
sin as gu tur: bithidk 'a ngidh- 
eachd air fèin. 

32 Agus an uair a bha clann 
Israel san fhàsach, fhuair iad duine 
a' tional mhaiJeanc air là na 
sàbaid. . 

33 Agus thug iadsan a f huair e 
tional inhaidean a dh'iounsuidh 
Mhaois e, agus a dh'ionnsuiàh 
Aaroin, agus a dlt'ionnsuidh a' 
choimhchiuinnich uile. 

34 Agus chuir iad m làimh e, a 
chionn naclt d'innseadh ciod bu 
chòir a dheanamh ris. 

35 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Cuirearan duine gu cirn- 
teach gu bàs; clachaidh an coiroh- 
chruinneach uile e le clachaibh aa 
taobh a muigh do'n champ. 

3fi Agus thng an coirnhchrain- 
neach uile mach e a"> a' champ, agus 
c'ilach iad e le cìachaibh, agus 
fhuair e bàs; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

37 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, a.s' ràdh, 

38 Labhair ri cìoinn Israeil, agu» 
aba : r riu, iad a dheanamh tàbh- 
radhJ dhoibh fèin air iomaìlaibh 
an eud iich a ; r feadh aa ginealach, 
a;us iad a chur air tabhradh naa 
iomall iall e do shorm. 

39 Agus bithidh e dhuibh mar 
fhàbhradh; agus amhaitcidh s'bh 
air, a chum gu'n cuimhnich sibh 
uile àitheanta an Tighearua, agns 
gu'n dean sibh iad ; agus nach iarr 
sibh au dèigh bhur cridhe agus bhur 

b It- làimh aird. Eabh. « fiodhtt, 
eonnaidh. à /rin§e. Sasg 

e riobainn, snàthainn. C A I B. XVI snl fè;n, niibe 's àbhaist duibh dol 
nsn dèigh le h-anmianna : 

4<) A chum as gu'n cuimhnich, 
astns gu'n dean sibh m'àitheantan 
ui!e, agus gu'mbi sibh naomha d'ar 
Dia. 

41 Is mise an Tighearna bbur 
Dia, a thug a mach sibh a tìr na 
h-Eiphit, gu bhi'm Dhiadbuibh: Is 
mise an Ttgheama bhur Dia. 
CAIB. XVI. 

AGUS ghabh Corah mac Idshair, 
mhic Cohait, mhic Lebbi, agus 
Datan agus Abiram mic E!iaib,agus 
On mac Pheleit, mic Heubein, 
daoine. 

2 Agus dh'èirich iad suas an ìàth- 
air Mhaoisb, maille ri daoin' àraidh 
do chloinn Israeil, dà cheud agus 
letli-cheud ceannard do'n choimh- 
thional, inbheachc sa' choimh- 
chvuinneach, daoin' iomraidh- 
each à 

3 Agus chruinnich siad iad fèin 
an ceann achè le anaghaidh Mbaois 
agus an aghaidh Aaroin, agus thubh- 
airt iad riu, Tha sibk a' gabhail 
tuiile 's a' chòir oirbh fèin, do 
bbrigh gu'm bkeil an coimhchruin- 
neach uile naomha gach aon diubh, 
agus tha 'n Tighearna nam measg : 
c'ar son uime sin, tha sibh 'gar 
togail fèin suas os cionn coimh- 
chruinnich an Tighearna? 

4 Agus an uair a chuala Maois e, 
thnit e air 'aghaidh, 

5 Aguslabbair e ri Corah, agus 
'r'a chuideachd uile, ag ràdk, 
Eadhon am màireach nochdaidh an 
Tighearna cò iad o's leis, agus cò a 
ta r.aomha, agns bheir e air teachd 
am fagus da: bheir e eadhon air- 
sàn a roghnaich e, teachd am fagus 
da. 

6 Deanaibhse so; gabhatrtb 
| dhuibh fèin tùiseirean, Corah, agus 
i a chuideachd uile; 

7 Aeus cuiribh teine annta, agus 
i euiribh tùis orra an làthairanTigh- 

earna air an là niàireach ; agus aa 
i -dume sin a ròghnaicheas an Tigh- 
i earna, bithìdh esan naomha ; tha 
\ sibh a' gnbhaìl tuille 's a chòir 
«, oirbh fèin, sibhse a mhic Lebhi. 
» 8 Atus thubhaivt ftlaois ri Cnrah, 

Ei;s:ìibh, gaidheam oirbh sibhse a 
si mh'c Lebhi : 

9 An ni beage nar barail-sa, gu'n 
à dosgarDia Israeil sibh o ch nmh- 
« chruinneach Israeil, gu'r toirt am 
iit , fugus da fèin, a dheanamh seirbhis 
iii pàilìiuin an Tighearna, agus a 

U, * strìopachas. *> an agkaidh 

>[ Mha is. e tjaWmU. Eabh. 

* uinme.il, iillt/il. sheasamh ara fìanvis a' cboimh-* 
chruinuich, a fritheaìadh dhoibh ? 

10 Agus thug e thus' am fagu» 
da fèin, agus do hhràithrean uile, 
mic Lebhi maille riut: agus am 
bheil sibh agiarraidh na sagartachd 
mar an ceudna? 

11 Air an aobhar sin iha thusa, 
agus do chuideachd uile, air bhur 
cruinneacbadh an ceann a chèife an- 
aghaidh an Tigheari.a.- agus a 
thaobh Auroin, ciod e, gu'm bheil 
sibh ri gearan na aghaidh- 
san ? 

12 Agus chuir Maois teackdaire 
vaith a ghairm Dhatain agus Abi - 
raiin mhac Eliaib, muinntira thubh- 
airt, Cha d' thèid sirm suas. 

13 An nì beag e gu'n 'd'thug thu 
nios sinn a talamh a tha sruthadh le 
bainne agus miLt^u'r marbhadh san 
fhàsach,mur dèàn thu thu tèin gu 
h-iomlau a'd' uachdaran os ar 
ceann ? 

14 A thuilleadh air so, cba d'thng 
thu sinn gu fearann a ta sruthadh 
le mil agus le ba ; nne, n: mò thug 
thu dhuinn oighreachd mhachrach 
agus fhion-Iiosan : an cuir thu 
mach sùilean nan daoine sin? cha 
d' thèid sinne suas. 

15 Agus bha Maois ro-dlnomach, 
agus thubhairt e ris an Tighearna, 
P<fa biodh meas as;ad d'an tabhartas ; 
cha do ghabh mise aon asal uatha, 
ni m> rinn mi cron air a h-aoa 
diubh. 

16 Agus thubhnirt Maois ri Corah, 
Bi thusa agus do chuideachd uile 
an làthair an Tighearna, thusa, agus 
iadsan, agus Aaron atn màir- 
each ; 

17 Agus gabhaidh gach duine a 
thùiseir, as'us cuiribh tùis annta, 
agus thugaibh an làthair an Tigh- 
earna gach duine a thùiseir, dà 
cheud agus leth-cheud tùiseir^ 
thusa mar a'n ceudna agus Aaron> 
gach aon dhikh a thùtseir. 

18 Agusghabh gach dut ne dhiubh 
a thùiseir, agus chuir iad teine ann- 
ta, agus chuìr iad tùis orra, agus 
sheas iad ann an dorus pàillinin a' 
choimhthionail maille ri Maois agua 
ri h-Àaron. 

19 Agus chruinnich Corah an 
coimbchruimieach uile nan aghaidh 
gu dorus pàiliiuin a' choimhthion- 
ail : agus thaisbeineadh glòir an 
Tighearna do'n choimhchruinneach 
uile. 

2u Agus labhair an Tighearna ri 
Ma-iis, agus ri h-Aaron, ag 
radh, 

2V Sgaramh sibh fèin o mheasg a' 
choimhchruìuaich so, agus s?rio». 

1C7 A I S E A M H. ?iidh mi iad m:r ann am priobadh 
i:a sùlaa. 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, 
a^us thubhairt iad. O Dhè,Diaspio- 
rad gach uilefheola, am peacaich 
aon duine. agus am bi fearg agad ris 
a' choimhchruinneach uile? 

23 Agus labhair au Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

24 Labhair ris a' choimhcbruin- 
neach, ag ràdh, Rachaibh suas o 
thimchioll pàilliuin C'horaih, Dhat- 
ain. agus Abiraim. 

25 Agus dh'èiricb Maois suas, 
agus chaidb e òh'ionnsuidh Dhat- 
ain agus Abiraim; agus lean sean- 
airean Israeil e. 

26 Agus labhair e ris a' chnimh- 
ehruinneach, agràòh, Sgaraibh sibh 
fèin, guidheam oirbh, o bhùthaibh 
nan daoiueaingidb ud,agus nabean- 
aibh ri ni sam bith a 3 s leo, an 
t '-eogal gu'n sgriosar sibh nam peac- 
annaibh uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o 
pliàilliun Choraih, Dhatain, agus 
Abiraim, air gach taobh : agus 
thàinig Datan agus Abiram a mach, 
agus sbeas iaà ann an dorus am 
bùthan, agus am mnài, agus am mic, 
agus an clann bheag. 

28 Agus thubhairt Maois, Le so 
bithidh fios agHÌbh gu'n do chuiran 
Tisbearna mise a dbeanamb nan 
oibre sin ui'.e; oir cha d'rinn mi 
iad as mo cheann fèin *>. 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs 
marna h-uile dhaoia' eile, no mà 
tlh'f hiosraichear iad a rèir tìosraich- 
aitlti nan uile dhaoine; an sin cha 
do chuir an Tighearn mise uuitk. 

30 Ach ma ni'n Tighearna gnìomh 
nuadh, agus gu'm fosgail an talainh 
a bheul, agus gu'n sluig e suas iad 
maille ris gach ni a's leo, agus gu'n 
d' thèid iad sìos beo do'n t-siochd; 
an sin tuigidh sibh gu'n do bhros- 
naich nadaoine sin anTighearna. 

31 Agus tharla 'nuair a sguir e 
do labhairt nam briathra sin uile, 
gu'n do sgoilt an talamh, a bha 
ibdhac, o chèile: 

32 Agus dh'fhosgail an talamh a 
bheul. agus shluig e suas iad, agus 
an tigliean, agus na daoin' uile, a 
hhuin do Chorah, agus am maoin 
uile. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni a 
bhuin dhoibh,beo sìos do'n t-sluchd, 
agus dhrnid an talamh orra: a?us 
thaidh as doibh o mheasg a' choimh- 
thruinnich. 

34 Agus theich Israel uile a bha 

a ann ampìatha. h o m' 

thridhe frin Liibh. « fodhpa. m'an t : mchiolL, r'an glaodb ; òir 
thubhairt iad, An t-eagal gu'n sluig 
an talamh sinne suas mar an 
ceudna. 

35 Agus thàinig teip.e a mach o'n 
Tighearna, agus loisg e'n dà cheud 
agus an leth-cheud fear, a thug 
seachad tùrs, 

36 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

37 Labhair ri h-Eleasar mac 
Aaroin an sagart, e thogail suas nan 
tùiseireai a meadhon an losgaidh, 
agus sgap thusa an teine an sud ; 
oir tha iad coisrigte. 

38 Tù seirean nampeacach ud an 
aghaidh an ai ma fèin ; agus dean- 
adh iad dhiubh leachdan leathan 
mar chòmbdach do'n altair; oir 
thug iad teachad iad aa làthair an 
Tighearna, air an aobbar sin thaiad 
coisrigte*, agus bithidh iad nan 
comhara do chloinn Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart 
na tùiseirean umha, leis an d'thug 
iadsan a cbaidh losgadh seachad. 
tabhartas; agus rinneadh iad nan 
leachdaibh leathan mar chòmhdach 
do'n altair: 

40 Gu bhi nan cuimhneachan do 
chloinn lsraeil, air chor as nach 
d' thig coigreach, nacb 'eil do 
shliochd Aaroin, am fagus a losgadh 
tùis an làthair an Tighearna; chum 
as nach bi e mar Lhorah, agus mar 
a chuideachd: mar a thubbairt an_ 
Tighearna ris le làimh Mhaois.. 

41 Ach air an !à màireach, rinn 
coimhchruinneachcloinn lsraeil uile 
gearan an aghaidh Mhaois agus an 
aghaidh Aaroin, ag ràdh, Mharbh 
sibh sluagh an Tighearna. 

42 Agus tharla 'nuair a cbruin- 
nicheadh an coimhchruinneach an 
ajrhaidh Mhaois agus an aghaidh 
Aaroin, gu'n do slieall iad air pàil- 
liun a' choimhtbionail: agus feuch, 
chòmhdaich an neul e, agu» 
dh'fhoillsicheadh gloir an Tigh- 
earna. 

43 Agus thàinig Maois agus 
Aaron gu beulaobh pàilliuin a' 
choimhthionail. 

44 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ì àdh, 

45 Rachaibh suas o mheasg a' 
choimhchruinnich so, agus sgrios- 
aidh mi iad raar ann am priobadh 
na sùla: agus thuit iad air an 
eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri 
h-Aaron, Glac tùiseir, agus cuir 
teine ann bhàrr na h-altarach, agu* 
cuir tùis air, agus imich gu grad a 
dh'ionnsuidh a' choimhchruinnich, 
agus dean rèite air an jouj oir C A I B. XVII. XVIII. chaidh fearg a mach o'n Tighearnaa : gà cloinnlsraeil uile ; agus dh'amh- 
thòisieh a' phlàigh. airc iad orra, agus ghabhgach duine 

47 Agus ghlac Aaron e, mar a a shlat fèin. 
dh'aithn Maois, agus ruidh e gu 10 Agus thubhairt an Tighearna 
meadhon a' choimhchruinnich ; agus ri Maois, Thoir slat Aaroin a rìs an 
feuch, bha phlàigh air tòiseachadh làthair na fianuis, gu bhi air a. 
am measg an t-sluaigh : agus chuir gleidheadh mar chomhara an agh- 
e tùis air, agus rinn e Tèite air son aidh nan ceannairceach ; agus bheir 
an t-sluaigh. 'bu air falbh gu tur an gearain 

4£ Agus sheas e eadar na mairbh uamsa, chum as nach bàsaich 
agus na beotha, agus choisgeadii a' iad. 

phlàigh. 11 Agus rinn Maois mar sin : mar 

49 Agus bhàsaich sa' phlàigh a dh'àithn an Tighearna dha, mar 
ceithir mile deug agus seachd ceud, sin rinn e. 

a thuilleadh orra-san a bhàsaich an 12 Agus labhair clann Israeil ri 
aobhar Choraih. Maois, ag ràdh, Feuch, tha sinn a» 

50 Agus phill Aaron a dh'ionn- bàsachadh, thèid as duinn, thèid as 
suidh Mhaois, gu dorus pàilliuin a' duinn uile. 

choimhthionail : agus choisgeadh a' 13 Ge b'e air bith a thig am fagus 
phlàigh. do phàilliun an Tighearna, gheibh 

CAIB. XVII. e bàs; anclaoidhear sinn le basach- 

AGUS labhair an Tighearna ri adh? 2 Labbair ri cloinn lsraeil, agus A GTJS thubhairt an Tighearna ri 
gabh slat o gach aon aca, a rèir xi h-Aaron, Giùlainidh tusa agus 
tighe an aithreacha, o'n ceannard- do mhic, agos tigh t'athar maille 
aibh uile, a Tèirtigbe an aithreacha, riut, eu-ceartc an ionaid naomka ; 
dà shlait deug: sgriobh ainm gach agus giùlainidh tusa agus do mhic 
uuine air a shlait fèin. maille riut eu-ceart bhur sagart- 

3 Agus sgrìobhaidh tu ainm achd. 

Aaroin air slait Lebhi : oir bìthidh 2 Agus do bhràithre mar an ceud- 

aon slat air son cinn tighe an aith- na do thrèibh Lebhi, trèibh t'athar, 4 Agus cuiridh tu suas iad ann gu'n ceanglar riut iad, a^us gu'm 
am pàilliun a' choimhthionail, an fritheil iad dhuit: ach fritheilidh 
làthair na fianuis, far an coinnich tusa agns do mhic maille riut air 
mis' thu. beulaobh pàilliuin na fianuis. 

5 Agus tarlaidb, gu'n d' thig slat 3 Agus gleidbidh iad do chùram- 
an duine a thaghas mise fuidh sa, agus cùram a' phàilliuin uile : a 
bhlàthb j agus bheir mi air gearain mhàin cha d' thig iad am fagus do 
chloinn Israeil sgur uam, leis am shoithichibh an ionaid naomha agus 
bJieil iad ri gearan nar n-agh- do'n altair, a chum as nach faigh aon 
aidh-sa. chuid iadsan no sibhse bàs. 

6 Agus labhair Maois ri cloinn 4 Agus ceanglar riut iad, agus 
Israeil, agus thug gach aon d'an gleidhidh iad cùram pàilliuin a' 
ceannardaibli dha slat am fear, aon choimhthionail, air son uile sheir- 
air son gach ceannaird, a rèir tighe bhis a' phàilliuin: agus cha d' tbig 
an aithreacha, eadhon dà sblait coigreach am fagus duibh. 

deug; agus bha slat Aaroin am 5 Ag«s gleidiiidh sibh cùram an 
measg an slat. ionaid naomha, agus cùram na 

7 Agus chuir Maois suas na h-altarach ; a chum as nach bi 
slatan an làthair an Tighearn, ann fearg ni's mò air cloinn lsraeil. 

am pàilliun na fianuis. 6 Agus mise, feuch thug mi bhur 

8 Agus air an là màireach chaidh bràithre na Lebliithich o mheasg 
Maois a steach do phàilliun na chloinn Tsraeil: dhuibhse tliu^adh 
fianuis; agusfeuchj bha slat Aaroin, iad mar thabharlas do'n Tisrhearna, 
air son tighe Lebhi, air briseadh a a dheanamh seirbhis pàilliuin a' 
mach, agus air cur maoth dhuille choimhthior.ail. 

aisde, agus air teachd fuidh bhlàth, 7 Uime sin. gleidhid'rì tusa, agus 
agns air giùlan almona. do mhic maille riut, bhur sagart- 

9 Agus thutr Maois a mach na achd anns gach ni a bkuineas do'ri 
slatan uile o làthair an Tighearna altair, agus an taobh a stigh do'n 

roinn-bbrat, agus ni sibh seirbhis ; 
a o yhnùis an Tighearna. Eabh. thug mi dhuibh bhur sagartachd, 
b gu'm bris slat an duine, a thdghas 
CAIB. XVIII. reacha. bheir thu leat maille riut, a chum as mise, a mach. I c peucanna. 169 A I R E A M H. mar sheirbhis tabhartais : agus an 
coigreach a thig am fagus, cuirear 
gubàs e. 

8 Agus labhair an Tigheama ri 
h-Aaron, Feuch, thug mi dhuit mar 
an ceudna cùram mo thabhartasan- 
togta, do uile nithibh coisrigte 
cfaloinn lsràeil; dhuitse thug mi 
iad, air son an ungaidh, agus do 
d' mhic le reachd sìorruidh. 

9 Bitfaidh so leatsa do na nithibh 
ro-naomha, a ghleidheudho'nte'me : 
gach tabhartas leo-san, gach tabh- 
artas-bìdh leo, agus gach ìobairt- 
pheacaidh leo, agus gach ìobairt- 
eusaontais leo, a bheir iad dhomhsa, 
bithidh e ro-naomha dhuitse, agus 
do d' mhic. 

10 San ionad ro-naomha ithidh tu 
e, ithidh gach firionnach e : bithidh 
e naomha dhuitse. 

Jl Agus is leat so : tabhartas-togta 
an tabhartais, maille ri uile thabh- 
artasan-luaisgte chloinn Israeil : 
thug mi dhuitse iad, agus do d' mhic, 
agus do d' nigheanaibh maille riut, 
le reachd sìorruidh : gach neach a 
thaglan a' d'thigh, ithidh e dheth. 

12 A' chuid a's fearr = uile do'n 
oladh, agus a' chuid a's fearr ui!e 
do'n f hion, agus do'nchruithneachd, 
an ceud thoradh leo-san a bheir iad 
seachad do'n Tighearna, iad sin thug 
mi dhuit. 

13 Gachni a'sluaithebhios abuich 
nam fearann, a bheir iad chum an 
Tighearna, bithidh e Ieatsa: gach 
aon a ta glan a' d' thigh, ithidh e 
dheth. 

14 Gach ni a choisrigear ann an 
Jsrael, bithidh e leatsa. 

15 Gach ni a dh'fhosglas a'bhrù 
do gach feoi), a bheir iad a dh'ionn- 
suidh an Tighearna m* 's <tnn do 
dhuine, np dh'ainmhidh, bithidh e 
leatsa: gidheadh gucinnteach fuasg- 
laidh tu ceud-gfain duine, agus ceud- 
ghin an ainmhidh neo-ghloin fuasg- 
ìaidh tu. 

16 Agns iadsan a dh'fhuasglar, o 
mhìos a dh'aois fuasglaidh tu iad a 
Tèir do mheas, air son airgid chùig 
seceilean, a rèir seceil an ionaid 
naomha: is e 'n secel fichead gerah. 

17 Ach ceud-ghin bòtha, nn ceud- 
ghin caorach, no ceud-ghin gaibhre, 
<;ha'n f huasgail thu; </j«iadnaomha: 
crathaidh tu 'm ftiil air an altair, 
agus loisgidh tu 'n saill mar thabh- 
artas a bheire&r suas le teine chum 
fàile cùbhraidh do'n Tighearna. 

18 Agus bithidh am feoil lcatsa, 
mar a bhitheas an t-uchd luaisgte 
agus aw elinnean deas leat. 

a smior t reamhraehd. Eabh. 
J70 19 Uile thabhartasan-togta nan 
nìthe naomha, a bheir clann Israeil 
seachad do'n Tighearna, thug mi 
dhuitse, agus do d' mhic, agus do d' 
nigheanaibh maille riut, le reachd 
sìorruidh : is coimhcheangal falainn 
e gu bràth an làthair an Tighearna, 
dbuitse agus do d' shliochd maiUe 
riut, 

20 Agus labhair an Tighearna ri 
h-Aaron, Nam fearann cha bhi oigh- 
reachd agad, ni mò bhios roinn agàd 
nam measg : is mise do roinn-sa 
agus t'oighreachd am measg chloinn 
Israeil. 

21 Agus feuch, do chloinn Lebhi 
thug mi an deachamh uile ann an 
Israel mar oighreachd, air son an 
seirbhis a ni iad eadkon seirbhis 
pàilliuin a' choimhthionail. 

22 Aguscha'n fheud clann Israeiì 
o so suas teachd am fagus do phàill- 
iun a' choimhthionail, an t-eagal 
gu'n giùlain iad peacadh, agus gu'm- 
faigh iad bàs. 

23 Ach ni na Lebhitliich seirbhis 
pàilliuin a' choimhthionail, agus 
giùlainidh iad ancionta; bithidh e 
na reachd sìorrnidh air feadh bhur 
ginealacha, nach bi oighreachd sam 
bith aca am measg chloinn Israeil. 

24 Ach deachamh chloinn Israeil r 
a bheir iad seachad mar thabhartas- 
togta do'nTighearna, thug mi do na 
Lebhithich rnar oighreachd: uime 
sin thubhairt mi riu, Am measg 
chloinn Israeil cha bhi oighreacbd 
aca. 

25 Agus labhair an Tighearna r£ 
Maois. agràdh, 

26 Mar so labhair ris na Lebhith- 
ich, agus abair riu, 'Nuair a thogas 
sihh o chloinu Israeil an deachamh,. 
a thug misè dhuibh uatha mar bhur 
n-oighreachd, an sin bheir sibh suas 
tabhartas-togta dheth do'n Tigh- 
carna, eadhnn an deicheamh cuict 
do'n deachamh. 

27 Agus measar an tabhartas- 
togta so dhuibh, mar gu'm fe'e arbhar 
an urlair-bhualaidh, agus mar làine 
amar-bruthaidh an fhìona. 

28 Mar so mar an ceudna bheir 
sibh seachad tabhartas-togta do'n 
Tighearna, d'ar n-uile dheachamh, a 
thogas sibh o chloinn Israeil; agus 
bheir sibh dheth tabhartas-togta an 
Tighearna do Aaron an sagart. 

29 As bhur n-uile thiodhlacaibh, 
bheir sibh seachad uile thabhartas- 
togta an Tighearna do'n chuid a's 
fearr dheth uile, eadhon a' chuid sin 
deth, a tha coisrigte. 

30 Uime sin, their thu riu, 'Nuaìr 
a thogas sibh suas uaith a' chuid a's 
fearr dheth, an sin raeasar e do na C A I B. XIX. Lebhithich mar thoradha an urlair- 
bhualaidh, agus mar thoradh amar- 
brntbaidh an f hìona. 

31 Agus ithidh sibh e anns gach 
àite, sibh fèin agus bhur teaghlaich- 
ean ; oir is e bhur duais air son bhur 
seirbhis ann am pàilliun a' choimh- 
thionail. 

32 Agus chaghiùlainsibh peacadh 
, sam bith air a shon,an uair a thogas 

sibh suasas a'chuid a'sl'earr dheth : 
ni mò a thruailleas sibh nithe 
naomha chloinn Israeil, an t-eagal 
gu'mfaigh sibh bàs. 

CAIB. XIX. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag 

ràdh, 

2 Is e so ordugh an lagha, a 
dh'àithn an Tighearna, ag ràdh, 
Labhair ri cloinn Israeil, iad a thoirt 
a' d' ionnsuidh agh ruagh gun 
ghaoidb, air nach 'eil smal, agus 
nach robh riamh fuidh chuing. 

3 Agus bheir sibh i dh'ionnsuidh 
Eleasair an t-sagairt ; agus bheirear 
ic n' taobh a muigh do'n champ, 
agus marbhar i na f hianuis. 

4 Agus gabhaidh Eleasaran sagart 
cuid d'a fuil le 'mheur, agus cralh- 
aidh ecuidd'afuil dìreach fa chomh- 
airpàilliuin a' choimhthionail seachd 
uairean. 

5 Agus loisgidh neach an t-agh na 
shealladh; a seiche, agus a feoil, 
agus a fuil, maille r'a h-aolach, 
loisgidh e. 

6 Agus gabhaidh an sagart fiodh 
seudair, agus hiosop, agus scarlaid, 
agus tilgidh e sin am meadhon losg- 
aidh an aighe. 

7 An sin nighidh an sagart'eudach, 
agus ionnailidhd e 'fheoil ann an 
uisge,agusan dèigh sin thig e steach 
do'n champ, agus bithidh an sagart 
neo-ghlan gu feasgar. 

8 Àgus nighidh esan a loisg i 
'eudach ann an uisge, agus ionn- 
ailidh e 'fheoil ann an uisge, agus 
bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

9 Agus cruinnichidh duine, a ta 
glan, luath an aighe, agus taisgidh.e 
i 'n taobh a muigh do'n champ ann 
an àite glan, agus gleidhear i air 
son coimhchruinnich chloinn Is- 
raeil, mar uisge dealachaidh ; is 
glanadh air son peacaidh i. 

10 Agusnighidh esan athionaileas 
luath an aighe 'eudach, agus bithidh 
e neo-ghlangufeasgar : agusbithidh 
e do/chloinnlsraeil agus do'n choig- 
reach a th'air chuairt nam measg,na 
reachd sìorruidh. 

*fhàs,phiseach. bfallain. 
c bkeir e i. Eabh. J ionnladaidh. 11 Esan a bheanas ri corp dnine 
mhairbh sam bith, bithidh e neo- 
ghlan seachd laithean. 

12 Glanaidh se e fèin leis air an 
treas là, agus air au t-seachdamh là 
bithidh e glan : ach mur glan se e 
fèin air an treas là, an sin air an 
t-seachdamh là cha bhi e glain. 

13 Ge b'eneach a bheanas ri corp 
duine sarn bith a ta marbh, agus 
nach glan e fèin, tha e tiuailleadh 
pàilliuin anTighearna; agus gearrar 
an t-anam sin as o Israel ; a chionn 
nach do chrathadh an t-uisge deal- 
achaidh air, bithidh e neo-ghlan j 
tka a neo-ghloine fathast air. 

14 Is e so an lagh, an uair a 
bhàsaicheas duine ann am bùth : 
Gach neach a thig a stigh do'n 
bhùth, agus gach neach a tha sa' 
bhùth, bithidh iad neo-ghlan seachd 
laithean. 

15 Agus gach soitheach fosgailte 
aig nach 'eil còmhdach ceangailte 
air, tha e neo-ghlan. 

16 Agus ge b'e bheanas ri neach 
a mharbhadh le claidheamh sa' 
mliachaire, no ri corp mavbh, no ri 
cnàimh dnine,no ri h-uaigh, bithidh 
e neo-glilan seachd laithean. 

17 Agus air son an duine neo- 
gliloin gabhaidh iad do luaith an 
aighe, a loisgeadh air son glanaidh 
peacaidh, agus cuiridh iad uisge 
ruidh oirre ann an soitheach; . 

18 Agus gabhaidh duine glan 
hiosop, agus tumaidh e san uisge e, 
agus crathaidh e air a' bhùth e, agus 
air na soithichibh uile, agus air a' 
mhuinntir, a bha 'n sin ; agus airsan 
a bhean ri cnàimh, uo ri neach a 
mharbhadh, no ri aon marbh, no.ri 
h-uaigh : 

19 Àgus crathaidh an duine glan 
air anneo-ghlan airan treas là,agus 
air an t-seachdamh là : agusglanaldh 
se e fein air an t-seachdamh là, agus 
nighidh e 'eudach, agus ionnailidh 
se e fèm ann an uisge, agus bithidh 
e glan ak feasgar f. 

29 Ach an duine a bhios neo- 
■ ghlan, agus nach glan e fèin, gearrar 
an t-anam sin as o mheasg a' 
choimhchruiimich, a chionn gn'n do 
thraaill e ionad naomh an Tigh- 
eavna: cha do chrathadh. uisge 
dealachaidh air ; tha e neo-ghlan. 

21 Agus bithidh e na'reachd 
siorruidh dhoibh, gu'n nigh esan, a 
chrathas an t-uisge dèalachaidh, 
'e udach , agu s bith i dh esan , a bhean a s 
ris an uisge dealachaidh, neo-ghlan 
gu feasgar. 

e air aahaidh na machrack. 
f sanfheasgar. 

12 172 A I R E A M H. 22 Agus ge b'e ni ris am bean an 
duine neo-ghlan, bithidh e neo- 
ghlan : agus an t-anam a bheanas 
ris, bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 
CAIB. XX. 

AN sin thàinig clann Israeil, 
eadhon an coimlichruinneach 
uile, gu fàsach Shin, anns a' cheud 
mhìos : agus dh'fhan^ an sluagh 
ann an Cades ; agus fhuair Miriam 
bàs an sin, agus dh'adhlaiceadh an 
sin i. 

2 Agus cha robh uisge ann do'n 
choimhthional ; agus chruinnich siad 
iad fèin an aghaidh Mhaois agus an 
aghaidh Aaroin. 

3 Agus throid an sluagh ri Maois, 
agus labhair iad, ag ràdh ; B'f hearr 
gu'm bitheamaid air faghail bàis, an 
uair a bhàsaich ar bràithrean an 
làtbair an Tighearna ! 

4 Agus c'ar son a thug sibh a 
nìos coimhchruinneach an Tigh- 
earna do'nf hàsach so, gubàs f hagail 
an sin, sinn fèin agus ar sprèidh ? 

5 Agus c'ar sonathug sibh oirnne 
teachd a nìos as an Eiphit g'ar 
toirt a steach do'n droch àite so ? 
cha'n àite sil e, no f hìgis, no chrann- 
fìona, no phomgranata, ni mò ta 
uisge ann r'a òl. 

6 Agus chaidh Maois agus Aaron 
© làttìair a' choimhcnruinnich gu 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, 
agus thuit iad air an aghaidh ; agus 
dh'fhoillsicheadh glòir an Tigh- 
earna dhoibh. 

7 Agus Jabhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cruinnich 
thus' an coimhthional an ceann a 
chèile, thu fèin agus Aaron do 
bhràthair, agus lahhraibh ris a' 
charraig fa chomhair an sùl, agus 
bheir i seachad a h-uisge ; agus 
bheir thusa mach uisge dhoibh as a' 
charraig, agus bheir thu deoch d'on 
choimhthional, agus d'an sprèidh. 

9 Agus s*habh Maois an t-slat o 
làthair an Tighearna,mar a dh'àitlm 
e dha. 

10 Agus chruinnich Maois agus 
Aaron an coimhchruinneach an 
ceann a' chèile fa chomhair na car- 
raige, agus thubhairt e riu. Eisdibh 
a nis, a lnchd-ceannairc ; as a' 
charraig so am feum sinne uisge 
thoirt dxiihh ? 

11 Agus thog Maois suasi a làmh, 
agms bhua.il e charraig le 'shlait dà 
uair : agus thàinig an t-uisge mach 
gu pailt, agns dh'òl an coimhchruin- 
neach, agus an sprèidh. 

12 Agus labhair an Tighearna ri 

a chòmhnuich. 

172 Maois agus ri h-Aaron, A chioim 
nach do chreid sibh mi, chum mo 
naomhachadh annan sùilibh chloinn 
Israeil, uime sin cha d' thoir sibh 
a steach an coimhchruinneach so 
do'n fhearann, athug mise dhoibh. 

13 [s e so uisge Mheribah, a 
chionn gu'n d'rinn clann lsraeil strì' 
ris anTighearna; agns naomhaich- 
eadh e annta. 

14 Agus chuirMaoisteachdairean 
o Chades gu righ Edoim, IVlar so 
tha do bhràthair Israel ag ràdh, 
Tha fios agad air an t-saothair sin 
uile a thàinig oirnne ; 

15 Mar a chaidh ar n-aithreacha 
sìos do'n Eiphit, agus a ghabh sinn 
còmhnuidh san Eiphit aimsir fhadabj, 
agus bhuin na h-Eiphitich gu h-olc 
ruinne, agus r'arn-àithreachaibh. 

16 Agus an uair a ghlaodh sinn ris 
an Tighearna, chual' e ar guth, 
agus chuir e aingeal uaith, agus 
thug e mach sinn as an Eiphit t 
agusfeuch, tha sinn ann an Cades, 
baile sa' chuid a's iomallaiche do d' 
chrìch. 

17 Leig leinn, guidheam ort, dol' 
tre d' dhùthaich: cha d' thèid shm 
tre achadh sam bith, no tre f hion- 
lios, ni mò dh'òlas sinn uisge nai^ 
tobar : imichidh sinn air rathad mòr 
an righ, cha tionndaidh sinn a 
dh'ionnsuidh na làimhe deise, no na 
làimhe olìthe, ^us an d' thèid sinn 
seach do chrìochan. 

18 Agus thubhairt Edom ris, Cha 
d' thèid thu seachad ormc, an 
t-eagal leis a' chlaidheamh gu'n d* 
thig mi mach a't' aghaidh. 

19 Agus thubhairt clann Israeil 
ris, Imichidh sinn air an rathad 
mhòr : agus ma dh'òlas mi fèin agus 
mo sprèidh do d' uisge, bheir mi 
luach air a shon : a mhàin gun tuille 
dheanamh, thèid mi troimhe do 
m' chois. 

20 Agus thuhhairt e, Cha d' thèicE 
tliu troimhe. Agus thàinig Edom a 
mach na aghatdh le mòr shluagh,, 
agus Ie làimh thrèin. 

21 Mar so dhiult Edom do Israel? 
comas dol troimh a chrìch: uime 
sin thionndaidh Israel uaith. 

22 Agus ghabh clann- Israeil,. 
eadhon an coimhchruinneach uile t . 
an turus o Chades, agus thàinig iadi 
gu sliabh Hor. 

23 Agus labhair an Ti«hearna ìi 
Maois agus ri h-Aaron ann an sliabh 
Hor, làitnh ri crìch fearainn Edoim, 
ag ràdh, 

24 Crumnichear Aaron a chum a 

*> iomadh là. Eabh. 
c 'troimh m' chrich. C A I B. XXI. shluaigh : oir cha d' thèid e steach agus fhuair mòr-shluagh de Israel 
do'n fhearannathugmise dochloinn bàs. 

lsraeil, a chionn gu'n robh sibh 7 Uime sin, thàinig an sluagh a 
ceannairceach an aghaidhm'fhocail- dh'ionnsuidh Mhaois, agus thubh- 
sa aig uìsge Mheribab. airt iad, Pheacaich sinn, oir labhair 

25 Gabh Aaron agus Eleasar a sinn an aghaidh an Tighearna, agus 
mhac, agus tlioir suas iad gu sliabh a t' aghaidh-sa ; guidìi air anTigh- 
Hor : earna gu'n d' thoir e air falbh uainn 

26 Agus buin 'eudach do Aaron, na nathraiche : agus ghuidh Maois 
agus cuir air a mhac Eleasar e: air son an t-sluaigh. 

agus cruinniclicar Aaron a chum a 8 Agus thubhairt an Tighearna ri 
mkuìnntir, agus gheibh e bàs an sin. Maois, Dean dhuit fèin natbair 

27 Agus rinn Maoismar a dh'àithn loisgeach, agus cuir i air crann ; 
anTighearna: agus chaidh iad suas agus tarlaidh, gach neach a lotar, 
gu sliabh Hor, ann an seailadh a' an uair a dh'amhairceas e oirre, gu 
choimhchruinnich uile. mair e beo. 

28 Agus bhuin Maois 'eudach do 9 Agus rinn Maois nathair umha, 
Aaron, agus chuir e air Elèasar a agus chuir e air crann i : agus thar- 
mhac e; agus fiiuair Aaron bàs an ladh, ma lot nathair duine sam bith, 
sin air mullach an t-slèibh ; agus agus gu'n d'amhairc e air annathair 
thàinig Maois agus Eleasar a nuas umha, gu'n d'fhan e beo. 

o'n t-sliabh. 10 Agus chaidh clann Israeil air 

29 Agus an uair a chunnaic an an aghaidh, agus champaich iad ann 
coimhchruinneach uile gu'n d'f huair an Obot. 

Aarou bàs, rinn iad bròn air son 11 Agus ghabh iad an turus, o> 
Aaroin deich laithean 'ar fhìchead, Obot, agns champaich iad aig Iie- 
eadhon tigh Israeil uile. abarim san fhàsach a ta fa chomhair 

CAIB XXI. Mhoaib, leth ri èirigh na grèine. 

A GUS an ?/air achualarigh Arad 12 Uaith sin dh'imich iad, agus 
an Canaanach, a bha chòmh- champaich iad ann an gleann Sha- 
nuidh san airde deas, gu'n d'thàinig reid. 

Israelair slighe anluchd-hrathaidh ; 13 O sindh'imichiad, agus champ- 
an sin chog e 'n agha ; 'h Israeil, aich iad air an taobh eile do Arnon, 
agus rinn e cuid diubh nan a ta san f hàsach, a tha teachd a 
ciomaich. a mach a crìochaibh nan Amorach : 

2 Agus bhòidich Israel bòidb do'n oir is e Arnoncrìoch Mhoaib, eadar 
Tighearna, agus thubhairt iad, Ma Moab agus na h-Amoraich. 

bheir thu da rireadh an sluagh so 14 Uime sininnsear annanleabhar 
thairis d'ar làimh, an sin sgriosaidh coganna an Tighearna, Ciod a rinn 
sinn gu tur am bailtean c. e s sa' mhuir ruaidh, agus ann aa 

3 Agus dh'èisd an Tighearna ri sruthaibh Arnoin ; 

guth Israeil, asrus thug e na Ca- 15 Agus aig ruidh nan sruth a tha 
naanaich suas doibh : agus sgrios dol sìos gu aite-còmhnuidh Ar x 
iad gu tur iad agns am bailtean : agns a' luidhe air crìch Mhoaib. 
agus thug iad Horma mar ainm air 16 Agus o sin chaidh iad gu Beer : 
an àite. is e sin an tobar m'an do labhair an 

4 Agus ghabh iad an turus o Tighearna ri Maois, Cruinnich an 
shliabh Hor, air slighe na mara sluagh r'a chèile, agus bheir mise 
ruaidhe, a dhol m'an cuairt air tìr uisge dhoibh. 

Edoim ; agus bha anam an t-sluaigh 17 Ansinchanh Israel an laoidh 
fuidh mhi-mhisnich san t-slighed. so,Srutha nìos, o thobair, canaibhse 

5 Agus labhair an sluagh an dha: 

aghaidh Dhè, agus an aghaidh 18 Chladhaich na h-uchdaraiu 
Mhaois, C'ar son a thug sibhanìos an tobar, chladhaich uaislean an 
sinn as an Eiphit, gu bàs f haghail t-sluaigh e, le seòladh f hir-tabhairt- 
san fhàsach ? oir cha'n 'eil aran, an-lagha, le 'n lorgaibh. Agus o'n 
no uisge ann, agus tha ar n-anam f ìiàsach chaidh iad ; gu Matana : 
a'^abhail grùin do'n aran eutrom so. 19 Agus o Mhatana gu Nahaliel : 

6 Agus ciiuir an Tighearna nath- agus o Nahaliel gu Bamot : 
raichean loisgeach e am measg an 20 Agus o Bhainot sa' ghleann a 
t-sluaigh; aguslott" iad an sluagh, ta ann an dùthaich Mhoaib, gu mul- 

lach Phisgaih, a ta 'g amharc ri 
a prìosanaich. t> mòid. Iesimon. 

c an cathraichean. d a\r son 21 Agus chujrlsrael teachdairean 

na slighe. e nathraiche ieine. 

f theum. s Vaheb. Eabh. h sheinn. 

173 A I R E A M H. gu Sihon righ nan Amorach, ag 34 Agus thuhhairt an Tìgheama 
radli, « ri Maois, Na gabh eagal roimhe ; 

22 Leig dhomh dol tre d'fhear- oir do d' làimh-sa thug mi thairis 
ann ; cha tionndaidh sina a dh'ionn- e fèin, agus a shluagh uile agus 
suidh raoin, no dh'ionnsuiilh f ìon- 'fhearann : agns ni thu air mar a 
lios sambitha; cha'n òl sinn uìsg- rinn thu air Sihon righ nan Amo- 
eachan an tobair : rathad an righ rach, a bha cliòmhnuidh aig Hesbon. 
gabhaidh sinn, gns an d' thèid siim 35 Mar sin bhuail iad e fèin agus 
seachad air do chrìch. a mhic, agus a shluagh uile, gus 

.23 Agus cha leigeadh Sihon le nach d'f hàgadh aon beo aige : agus 
Israel dol troimh a chrìch: agus ghabh iad sealbh air 'f hearann. 
ohruinnich Sihon a shluagh uile CAlB. XXII. 

r'a chèile, agus chaidh e mach an A GUS chaidh clann Israeil air 
aghaidh Israeil do'n f liàsacli : agus J\. an aghaidh, agus champaich 
thàinig e gu Iahas, agus chog e 'n iad ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
aghaidh Israeil. air an taobh so do Iordanlàimh ri 

24 Agus bhuail Israel e le faobhar lericho. 

a' chlaidheimh, agus ghabh e sealhh 2 Agus chunnaic Baiac mac 
air 'fhearann o Anìon gu Iaboc, Shipoir gach ni a rinn Israel air na 
eadhon gu cloinn Amoin: oir bha li-Amoraich. 

crìoch chloinn Amoin làìdir. 3 Agus bha eagal ro-mhòr air 

25 Agus ghlac Israel na bailfe Moab roimh 'n t-sluagh, a chionn 
mòrab sin uile : agus ghabh Isvael gu'ra robh iad lìonmhor: agus bha 
còmhnuidh ann am bailtibh mòra Moab ann an teinn a thaobh chloinn 
nanAmorach uile ann an Hesbon, Israeil. 

agus na bhailtibh beagauile : 4 Agus thubhairt Moab ri sean- 

' 26 Oir b'e Hesbon baile mòr airibh Mhidiain, A nis imlichidh a' 
Shihoin righ nan Amorach, a chog chuideachdd so suas gach ni a ta 
ah aghaidh righ Mhoaib, a bh'ann m'ar timchioll, mar a dh'imlicheas 
roimhe sin, agus a bhuin 'f hearann an damh suas feur na machrach. 
uile as a làimh, eadhon gu h-Arnon. Agus bha Balac mac Shipoir na righ 

27 Uime sintheir iadsan, a labh- air nn Moabaich san àm sin. 
ras ann an gnàth-fhoclaibh, Thigibh 5 Chiiir e teachdairean, nime sin, 
do Hesbon ; biodh baile mòr Shi- gu Balaam mac Bheoir, gu Petor, a 
hoin air a thogaìl agus air a ta làimh ri abhainn dùthcha cloinne 
dheasar.harjh . a shluaigh, g'a ghairm, ag ràdh, 

. 28 Oir cìiaidh teine mach a Hes- Feuch,tha sluagh airteachd a mach 
bon, lasair o bhaile màr Shihoin ; as an Eiphit: feuch, tha iad a' 
loisge Ar Mhoaib, agus tighearnan còmhdachadh aghaidhe na tal- 
ionadan arda Arnoin. mhainn, agus tha iad nan còmhnuidh. 

29 Mo thruaigh thu, a Mhoaib ! thall fa m? chomhair. 

thàinig sgrios ort, O shluagh Che- G Thig a nis uime sin, guidheam 
mois : thug e 'mhic a chaidh as, ort, mallaich dhomhs' an sluagh so, 
agus anigheanan ambraighdeanasc oir, tha iad tuille 's cumhachdach 
db Shihon righ nan Amorach. air mo slion : theagamh gur urramn 

30 Thilg sinn saigkdean orra; mi am bunladh, agus gu'm fuadaich 
c4iaidh as do Hesbon eadhon gu mi iad a mach as an dùthaich ; oir 
Dibon, agus dh'fhàsaich sinn ìad tha fios agam gu'7/1 bheil esan, a 
eadhon gu Nopha, a tha ruiyh- bheannaicheas tusa, beannaichte, 
eachd gu Medeba. , agus esan, a mhallaicheas tu, mal- 

31 Mar soghabh Israelcòmhnuidh làichte. 

ann am fearànn nan Amorach. 7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib 

32 Agus chuir Maois daoine uaith agus seanaireau Mhidiain, le duais 
a ghab'hail beachd air Iaser, agus na druidheachdf nan làimh ; agus 
ghlac iad abhailte, agus dh'fhògair thàinig iad gu Balaam, agus dh'mnis 
iad a mach na h-Amoraich a bha iad dha briathra Bhalaic. 

> n già' 8 Agus thubhairt e riu, l<anaibli 

33 Àgus phill iad, agus chaidh iad an so an nochd, agus bheir mise 
suas airslighe Bhasain : agus cliaidh tìoss duibh a rìs a rèir mar a 
OgrighBhasainamachnanaghaidh, lahhras an Tighearna num, agus 
e fèin, agus a shluagh uile, gu cath dh'fhan ceannardan Mhoaib raaille 
aigEdrei. ri Balaam. . 

a chum nam machairean, no chum i an coimh-chruinneach. 

nam fìon-ghàradh. cathraiche. e sàil. Eabh. tfiosachd. 

c ann an daorsadh, nan ciomaich. sfreagradh. 
174 C A I B. XXII. 9 Agus thàinig an Tighearna gu 
Balaam, agus thubhairt e, Cò iad na 
daoine so maille riut ? 

10 Agus thubhairt Balaam ri Dia, 
Chuir Balac mac Shipoir, righ 
Mhoaib, teachdaire a'm' ionnsuidh, 
ag ràdh, 

11 Feuch. tha sluagh air teachd a 
macb as an Eiphit,a ta còmhdachadh 
aghaidh na talmhainn : Xhig a nis, 
mallaich dhomh iad ; theagamh gur 
urrainn mi buaidh thoirt orra, agus 
gu'm fuadaich mi mach iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri Balaam, 
Cha d' thèid thu maille riu, cha 
inhallaich thu 'n slUagh ; oir tha 
iad beannaichte. 

13 Agus dh'èirich Balaam sa' 
mhaduinn, agus thubhairt e ri 
ceannardaibh Bhalaic, Imichibh d'ar 
dùthaich fèin; oir tha 'n Tighearna 
diùìtadh cead a thoirt domhsa dol 
maille ribh. 

14 Agus dh'èirich ceannardan 
Mhoaib suas, agus chaidh iad a 
dh'ionnsuidh Bhaìaic, agus thubhairt 
iad, Tha Balaam a diùltadh teachd 
maille ruinn. 

15 Agus chuir Balac uaith a rìs 
ceannardan bu lìonmhorea, agus a 
b'urramaiche na iadsan. 

18 Agus thàinig iad gu Baìanm, 
agus thubhairt iad ris, Mar s.) tha 
Balac, mac Shipoir, ag ràdh, Na 
bacadh ni sam bith thu, guidheam 
ort, o theachd a'm' ionnsuidh : 

17 Oir ardaichidh rni thu gu 
h-inbhe ro-mhòir, agus ge b'e ni 
a their thu rium, ni mi e: Thig 
uime sin, guidheam ort, mallaich 
dhomh an sìuagh so. 

18 Agus fhreagair Balaam, agus 
tliubbaìrt e ri seirbhisich Bhalaic, 
<re do bheheadh Balac dhomhsa 
làn a thighe dh'airgiod, agus a dh'òr, 
cba 'n f heudainn dol thar focal an 
Tighearna mo Dhè, a dheanamh 
bheag no mhòr. 

19 Anisuimesin,guidheam oirbh, 
f'anaibhse mar an ceudna an so an 
nochd, a chum as gu'm bi tios agam 
ciod tuilleadh a their an Tighearna 
rium. 

20 Agus thàinigDiadh'ionnsuidh 
Bhalaaim san oidhche, agus thu- 
bhairt e ris, Ma thig t> na daoine ga 
d' ghairm, èirich suas, agus imich 
rnaille riu ; gidheadh am focal a 
their mise riut, sinni thu. 

21 Agus dh'èirich Balaam suas sa' 
mhaduirm, agus chuir e diollaid air 
'asal, agus ciiaidh e maille ri cean- 
nardaibh Mhoaib. 

a maitkean bu liutha. 
b O thàinig. 22 Agus las corruich Dhè, a 
chionn gu'n d'imich e : agus sheas 
aingeal an Tighearna san t-slighe 
mar eas-caraid c na aghaidh : a nis 
bha e marcachd air 'asal fèin, agu« 
a dhà òglach maille ris. 

23 Agus chunnaic an asal aingeal 
an Tighearna na sheasamh san 
t-slighe, agusachlaidheamhtairngte 
na làimli : agus thionndaidh an asal 
a leth-taobh as an t-slighe agus 
chaidh i air feadh an f hearainn : 
agus bhuail Balaam an asal g'a 
tionndadh dh'ionnsuidh na slighe. 

24 Agus sheas aingeal an Tigh- 
earn ann an cos-cheum nam f ìon- 
lios : bha halladh àir an taobh so, 
agus balladh air an taobh ud. 

25 Agus an uair a chunnaic an 
asal ain*eal an Tighearna, thean- 
naich si i fèin ris a' bhalla, agus 
bhrùth i cos Bhaalaim ris a' bhalla : 
agus bhuail e rìs i. 

26 Agus a rìs chaidb aingeal an 
Tighearna seachad, agus sheas e 
ann an àite cumhann, far nacli 
robh slighe gu tionndadh aon chuid 
a chum na làimhe deise no clìthe. 

27 Agus an uair a chunnaic an 
asal aingeal an Tighearna, luidhd 
i sìos fuidh Bhalaam : agus las cor- 
ruich Bhalaaini, agus bhuail e 'n 
asal le batadh. 

28 Agus dh'fhosgailan Tighearna 
beul na h-asail, agus thubhairt i 
ri Balaam, Ciod a rinn mise ort, 
gu'n do bhuail thu mi na tri uairean 
so ? 

29 Agus thubhairt Balaam ris an 
asal, A chionn gu'n d'rinn thufanaid 
orm ; b'fhearr leam gu'm biodh 
claidheamh a'm' làimh, oir a nis 
mharbhainn thu. 

30 Agus thubhairt an asal ri Ba- 
laam, INach mise t'asal fèin, air an 
do mharcaich thu riamh o bu leat 
mi, gus anlà 'ndiugh ? amb'àbhaist 
domh riamh a dheanamh mar so 
ruit? Agus thubhairt e, Cha b'àbh- 
aist. 

31 An sin dh'fhosgail an Tigh- 
earna sùilean Bhalaaim, agus chunn- 
aic e aingeal an Tighearna na 
sheasamh san t-slighe, agus a 
chlaidheamh tairngte na làimh: 
agus chrom e sìos a cheann, agus 
thuit e sìos air 'aghaidh. 

32 Agus thubhairt aingeal an 
Tighearna ris, C'ar son a bbuail thu 
t'asal na tri uairean so ? Feuch, 
chaidhmimach gubhi m' eas-caraid 
duit, achionngu'm bheil do shlighe 
fiar a'm' fhianuis. 

33 Agus chunnaic an asal mi, 

c gu cur na agkaidh. d thuit. 

175 A I R £ 

agus thionndaidh i uara na tri 
uairean so : mur bitheadh i air 
tionndadh nam, gu cinnteacb bha 
mi nis eadhon air do mharbhadh-sa, 
agus air a gleidheadh-sa beo. 

34 Agus thubhairt Balaam ri 
aingeal an Tighearna, Pheacaich 
mi ; oircharobh fios agam gu'n do 
sheas thu san t-slighe a'm' aghaidh : 
a nis uime sin ma's mi-thaitneach 
leat e a, pillidh mi air m'ais a rìs. 

35 Agus thubhairt aingeal an 
Tighcarna ri Balaam, Imich leis na 
daoinibli: acli a mhàin am focal a 
labhias mise riut, sin labhraidh 
tusa: mar sin chaidh Balaam le 
ceannardaibh Bhalaic. 

36 Agns an uair a cbuala Balac 
gu'n d'thàinio Balaam, chaidh e 
mach na choinneamh gu baile do 
Mhoab, a ta làimh ri coimhchrìch 
Arnoin, a tha sa chrìch a's faide 
mach. 

37 Agns thubhairt Balac ri Ba- 
laam, INach do chuir mise gu cinn- 
teachnos at'ionnsuidh g'adghairm? 
C'ar son nach d'thàinig thu 
rn'ionnsuidh ? Nach 'eil mise gu 
deimhin comasach air d'ardachadh 
gu h-inbhe ? 

38 Agus thubhairt Balaam ri 
Balac, Feuch, tha mi air teachd a 
t'ionnsuidh : am bheil agam a nis 
cumhachd idir ni sam bith a ràdh ? 
Am focal a chuireas Dia a'm' bheul,< 
sin labhraidh mi. 

39 Agus chaidh Balaam maille ri 
Balac, agus thàinig iad gu Ciriat- 
husot. 

40 Agus dh'iobair Balac daimh 
agus caoraich, agus chuir e fios 
a dh'ionnsuidh Bhalaaim, agus a 
dh'ionnsuidh nan ceannard, a bha 
raaille ris. 

41 Agus air an là màireach, 
ghabh Balac Balaam, agus thug e 
suas e gu àitibh arda Bhaail, a 
chum as gu faiceadh e o sin a' 
chaid a b'iomallaiche do'n t-sluagh. 

è'AIB. XXIII. 

AGUS thubhairt Balaam ri 
Balac, Tog dhomh an so seachd 
altairean, agus ulluich dhomh an so 
seuchd tairbh òga agus seachd 
reitheachan. 

2 Agus rinn Balac mar a thubhairt 
Balaam ; agus dh'ìobair lìalac agus 
Balaam air gach altair tarlth òg agus 
reithe. 

3 Atjns thubhairt Balaam ri Balac, 
Seas làimh ri d'ìobairt-loisgte, agus 
imichidh mise : theagamh gu'n d' 
thig an Tighearn a'm' choinneamh : 

a ttta's olc ann do shùilibh e. 
Èabh. 
176 A M H 

agus ge b'e ni a nochdas a e dhomh, 
innsidh mi dhuit : Agus chaidh e gu 
h-ionad ard. 

4 A«us choinnich Dia Balaam, 
agus thubhairt Balaam ris, Dheas- 
aich mi seachd altairean, agus 
dh'ìobair mi air gach altair tarbh 
òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearna focal 
ann am beul Bhalaaim, agus 
thubhairt e, Pill a dh'ionnsuidh 
Bhalaic, agus mar so labhraidh tu. 

6 Agus phill ed'a ionnsuidh agus 
feuch, sheas e làimh r'a ìobairt- 
loisgte, e fèin, agus ceannardan 
Whoaib uile. 

7 Agus thog e suas a chosamh- 
lachdb, agus thubhairt e, Thug 
Balac righ Mhoaib mise a h-Aram, 
o bheanntaibh na h-aird' an ear, 
«7 ràdh, Thig, mallaich dhomhsa 
lacob, agus thig, thoir dùbhlan do 
Israelc. 

8 Cionnus amhallaicheas mi esan, 
nach do mhallaich Dia ? agus 
cionnus a bheir mi dùbhlan dka- 
san, do nach d'thug an Tighearna 
dùbhlan ? 

9 Oir o mhullach nan creag tha 
mi 'ga f haicinn, agus o na slèibhtibh 
thami 'g amharc air : feuch gabhaidh 
;ìiisluagh comhnuidh air leth, agus 
cha mheasar iad ara measg nan 
cinneach. 

10 Cò dh'àirmheas duslach lacoib, 
no àireamh na ceathramh cuid do 
Israel ? Taigheam-sa bàs an ion- 
racain<l, agus bitheadh mo chrìoch 
dheireannach cosmhuil r'a chrìch- 
san .' 

11 Agus thubhairt Balac ri Ba- 
laam, Ciod e so a rinn thu orm ? a 
mhallachadh mo naimhdean thug mi 
thu, agus feuch, da rìreadh bheann- 
aich thu iade. 

12 Agus f hreagair agus thubhairt 
e, An ni sin a chuir an Tighearn 
a'm' bheuJ,"nach feum mis' an aire 
thoirt alabhairt? 

13 Agus thubhairt Balac ris, 
Thig, guidheam ort, maille rium gu 
h-àit' eile, o'm faic thu iad : cha 
'n fhaic thu ach a' chuid a's iom- 
allaiche dhiubh, agus cha'n fhaic 
thu iad uile, agus mallaich dhomh 
as a sin iad. 

14 Agus thug e gu fearann 
Shophim e, gu mullach Phisgaih f, 
agus thog e seachd altairean, agus 
dh'ì^bair e tarbh òg agus reithe air 
gach altaìr. 

a dhyhoillsicheas. b parable. 
Sasg. c cùin Israel. d nan 

ioniacan. Eabh. e le beannachadh 
bheannaichthu iad.Eabh. f beinne. C A I B. XXIV. 15 Agus thubhairt e ri Balac, 
■Seas ansolàimh ri d'ìobairt-loisgte, 
gus an coinnich mis' an Tighearn 
an sud. 

16 Agus choinnich an Tighearna 
Balaam, agus chuir e focal na bheul, 
agus thubhairt e, Imich a rìs a 
dh'ionnsuidh Bhalaic, agus abair 
mar so. 

17 Agus an uair a thainig e d'a 
ionnsuidh, feuch, sheas e làimh 
r'a ìobairt-loisgte, agus ceannardan 
JVIhoaib maille ris. Agus thubhairt 
Balàc ris, Ciod a labhair an Tigh- 
earna ? 

18 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Eirich suas, 
a Bhalaic, agus cluirm : èisd riumsa, 
thus' a mhic Shipoir : 

19 Cha d«ine Dia, gu'n deanadh 
e breug, no mac duine, gu'n gabh- 
adh e aithreaehns : an dubhairt e, 
agus nach dean e ? agus an do 
iabhair e, agus nach coimhlion 
se e ? 

20Feuch,flmair mi ùithne beann- 
achadh j agus bheannaich esan, 
agus cha 'n urrainn mise 'atharr- 
achadh. 

21 Cha d'thug e fanear euceart 
ann an Iacob, agus cha 'n fhac' e 
cealg ann an Israel: tha 'n Tigh- 
earn a Dhia leis, agus caìthream 
righ nam measg. 

22 Tbug Dia mach iad as ari 
Eiphit ; tìia aige amhuil neart an' 
aon-adharcaich a. 

23 Gu cinnteach cha '« 'eil 
druidheachd an aghaidh Iacoib, ni 
mò ta fiosachd an aghaidh Israeil : 
a rèir na h-aimsir so theirear mu 
Iacob, agus mu Israel, Ciod a 
dh'oibrich Dia? 

24 Feucb, èiridh an sluagh suas 
mar leòmhan mòr, agus mar leòmhan 
òg, togaidh e suas efèitì: cha luidh 
e sìos gus an ith e chreach, agus 
gus an òl e fuil nam marbh. 

25 Agus thubhairt Balac ri Ba- 
laam, Na dean aon chuid am mall- 
achadh idir, no'm beannachadh idir. 

26 Ach fhreagair Balaam agus 
thubhairt e ri Balac, Nach d'innis 
mi dhuit, ag ràdh, Gach ni alabhras 
an Tighearn, sin is èigin domhs' a 
dheanamh ? 

27 Agus thubhairt Balac ri Ba- 
laam, Thig, guidheam ort, bheir mi 
thu gu h-ionad eile ; theagamh gur 
toil le Diab thu 'g am mallachadh 
dhomh as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaam gu mullack Pheoir, a tha 'g amharc ri 
Iesimon. 

29 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Tog dhomh an so seachd altairean, 
agus ulluicb dhomh an so seachd 
tairbh òga, agus seachdreitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thnbh- 
airt Balaam, agus dh'iobair e tarbh 
agus reithe air gach altair. 

CAIB. XXIV. 

AGUS an uair a chunnaic Balaam 
gu'm bu toil leis an Tigheam 
Israel a bheannachadh, cha deach- 
aidh e mar air uairibh eile adh'iarr- 
aidh manaidlieanc, ach chuir e 'agh- 
aidh ris an fhàsach. 

2 Agus thog Balaam snas a shùil- 
ean, agus chunnaic e Israel a' fant- 
uinn nam bùthaibh a rèir an 
treubhan, agus thàinig spiorad Dhè 
air. 

3 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Thubhairt 
Balaam mac Bheoir, agus thubhairt 
an duine aig an robh a shùile dùinte ; 

4Thubhairtesan,achualabriathra 
Dhè, a chunnaic laisbeanadh d an 
Uile-chumhachdaich, a' tuiteam 
agus a shùilean air am fosgladh e. 

5 Ciaàluinndobhùtban,OIacob; 
do phàilliuna, O Israel ! 

6 Mar na gleannta tha iad sìnnte 
mach, mar liosanf ri taobh aibhne, 
mar chraobhatìodh-alois s ashuidh- 
ich an Tighearna, mar chraobha 
seudair làimh ris na h-uisgeachaibh. 

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a 
shoithichibh, agus bithidh a shliochd 
ann am mòran uisgeacha, agus 
bithidh a righ ni's airde na Agag, 
agus ardaichear a rìoghachd. 

8 Thug Dia mach as an Eiphit e, 
tha aige amhuil neart an aon-adh- 
arcaich : ithidh e suas na cinnich a 
naimhdean, agus brisidh e 'n 
cnàmhan, agus le 'shaighdibh 
troimhlotaidh se iad. 

9 Chrùb' e, luidb n sìos mar 
leòmhan, agus mar leòmhan mòr; 
cò dhùisgeas suas e ? Is beann- 
aichte gach neach a bbeannaicheas 
thusa, agus is mallaichte gach neach 
a mhallaicheas thu. 

10 Agus las corruich Bhalaic an 
aghaidh Bhalaaim, agus bhuail e 
'bhasan air a chèile : agus thubhairt 
Balac ri Balaam, A mhallachadh mo> 
naimhdean ghairm mi thu, agus 
feuch, da rìreadh bheannaich thu 
iad na tri uairean so. 

11 Uime sin, teich a nise do d* 
àite fèin : shaoil mi t'ardachadh gu ^ reem. Eabh. unicorn. Sasg. c chnm, fìosachd, druidheachd. 

t> gu'm bi e ceart ann an sàilibh tl sealladh. e « shùilean dàinte. 
Dhè. Eabb. f ahàraiehean. s phùilliuna. 

15 , « 17? A I R E A M H. h-inbhe mhòir, ach feuch, chum an 
Tighearn air t'ais thu o inbhe. 

12 Agus thubhairt Balaam ri 
Balac, Nach do labhair mi eadhon 
ri d' theachdairibh, a chuir thu a'm' 
ionnsuidh, ag ràdh, 

13 Ge do bheireadh Balac dhomh- 
sa làn a thighe dh'airgiod, agus a 
dh'or, cha b'urrainn mi dol thar 
àithne an Tighearna, a dheanamh 
maith no uilc o m'inntinn fèin : ach 
ge b'e ni their an Tighearua, sin 
labhraidh mise ? 

- 14 Agus a nis feuch, tha mi dol a 
dh'ionnsuidh mo dhaoine fèin : tbig 

-uime sin bheir mi rabbadh a dhuit, 
eiod a ni 'n sluagh so air do shluagh- 
sà anns na laithibh deireannach. 

15 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Thubhairt 
Balaara mac Bheoir, agus thubhairt 
an duine aig an robh a shùilean 
duinte. 

16 Thubhairtesan a chualabriathra 
Dhè, agus d'an aithne eolas an Ti 
's ro-airde, a chunnaic taisbeanadh 
an Uile-chumhachdaich, a' tuiteam 
agus a shùilean air am fosgladh. 

"17 Chi mi e, ach ni b-ann a nis : 
amhaircidh mi air, ach ni h-ann am 
fagus : thig reul<> a mach a lacob, 
a°usèiridh slat rìoghail a h-Israel, 
agus buailidh i oisinnean Mhoaib, 
agus cuiridh i as do chloinn Shet 
uile. 

18 Agus bithidh Edom na sheilbh, 
bithidh Seir mar an ceudna na 
sheilbh aig a naimhdibh, agus ni 
Israel gaisge. 

19 A mach a Iacob thig esan, a 
bhios nauachdaran, agus sgriosaidh 
e 'n ti a mhaireas do'nbhaile mhòr. 

20 Agus an uair a dh'amhairc e 
air Amalec, thog e suas a chosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Tùs nan 
cinneach Amalec, ach is e 'dheire 
bki air a sgrìos gu sìorruidli, 

21 Agus dh'amhairc e air na 
Cenich: agus thog e suas a chos- 
amhlachd, agus thubhairt e, Ts làidir 
t'àite-còmhnuidh, a<>us tha thu cur 
do siid ann an carraig : 

22 Gidheadh,fàsaichear na Cenich 
gus an d' thoir Asur leis thu ann am 
Ìbraighdeanas. 

23 Agus thog e suas a chosamh- 
lach d, agu s th ubhai r t e , Mo t hruaigh ! 
cò bhios beo 'nuair a ni Dia so ? 

24 Agus thig longan o iomallc 
Chittim, agus ni iad olc air Asur, 
agus ni iadolc air Eber, agus sgriosar 
esan mar an ceudna gu bràth. 

25 Agus dh'èirich Balaam suas, agus dh'fhalbh e, agus phill e d'a 
àite fèin; agus dh'fhalbh Balac mar 
an ceudna air a shlighe fèin. 
CAIB. XXV. 

AGUS dh'fhan Israel ann am 
Sitim, agus thòisich an sluagh 
air strìopachas a dheanamh le nigh- 
eanaibh Mhoaib. 

2 Agus ghairm iad an sluagh gu 
ìobairtibh an dèe : agus dh'ith an 
sluagh, agus chrom iad sìos d'an 
dèibb. 

3 Agus cheangail Israeil e fèìn ri 
Baal-peor: agus las corruich an 
Tighearna an aghaidh Israeil. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Glac cinn-fheadhna aa 
t-sluaigh uìle, agus c^roch suas iad 
an làthair an Tighearna fa chomhair 
na grèine, chum as gu'm pill corr- 
uich gharg an Tighearn O Israel. 

5 Agus thubhairt Maois ri breith- 
eamhnaibh Israeil, Marbhaibh gach 
aon agaibh a dhaoine, a cheangail 
iadfèinri Baal-peor. 

6 Agus feuch, thàinig fear do 
chloinn Israeil, agus thug e chum a 
bhràithre Ban-mhidianach ann an 
sealladh Mhaois, agus ann an 
sealladh coimhchruinnich chloinn 
Israeil uile, agu3 iad a' gul aig dorus 
pàilliuin a choimhthionail. 

7 Agus anuair a chunnaic Phinehas 
mac Èleasair, mhic Aaroin an t-sag- 
airt e, dh'èirich e suas o mheasg a' 
choimh-chruinnich, agus ghabh e 
sleagh na làimh: 

8 Agus chaidh e 'n dèigh an duine 
do Israel a steach do'n bhùth, agus 
throimhlot e iad <l le chèile, an duine 
do Israe!, asfus a' bhean tre 'broinn : 
mar sin cìioisgeadh a' phlàigh o 
chloinn Israeil. 

9 Agus bhàsaich sa'phlàigh ceithir 
mìle thar fhichead. 

10 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

11 Phiìl Phinehas mac Eleasair, 
mhic Aaroin an t-sagairt, mo chorr- 
uich air falbh o chloinn Israeil, an 
uair a bha e eudmhorc as mo leth 
nam measg, air chor as nach do 
chuir mi as do chloinn Israeil a'm' 
eud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, 
bheir mise dha mo choimhcheangal t" 
sith ; 

13 Agus bithidh e aige, agus aig a 
shliochd na dhèigh, eadhon coimh- 
cheangal sagartachd shìorruidh; a 
chionn gu'n robh e eudmhor as leth 
a Dhè, agus gu'n d'rinn e rèite air 
son chloinn Israeil. a./Sos, sanas. •> reult. d shàth e trìd iad. e teas- 

«.o làimh. Eabh. ghràdhach. f chùmhnant. 

178 C A I B. XXVI. 14 A nis 6'eainm an Israelich, a 
inharbhadh, eadhon a mharbhadh 
maille ris a' Bhan-mhidianaich, 
Simri mac Shalu, ceannard prìomh» 
thighe am measg nan Simeonach. 

15 Agus ò'eainmna Ban-mhidian- 
aich, a mharbhàdh, Cosbi nighean 
Shur : 6« cheann cinnich e, agus do 
phrìomh thigh ann am Midian. 

16 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

17 Buin gu naimhdeil risi> na 
Midianaich, agus buailibh iad: 

18 Oir tha iadsan a' buntuinn gu 
naimhdeil ribhse le'n as-innleachd- 
ailm,leis an do mheall iad sibh, ann 
an aobharc Pheoir, agus ann an 
aobhar Chosbi, nighinn ceannaird 
do Mhidian am peàthar, a mharbhadh 
ann an là na plàigh, ann an aobhar 
Pheoird. 

CAIB. XXVI. 

AGUS tharladh an dèigh naplàigh> 
gu'n do labhair an Tighearna 
ri Maois, agus ri Eleasar, mac 
Aaroin an t-sagairt, ag ràdh, 

2 Gabhaibl) àireamh coimhchruinn- 
ich chloinn Isvaeil uile, o fhichead 
bliadlina dh'aois agus s>s a chionn, 
tre thigh an aithreacha, iadsan uile 
a's urrainn dol a mach gu cogadh 
ann an Israel. 

3 AguslabhairMaois agusEleasar 
an sagart riu anu an còmhnardaibh e 
Mhoaib làimh ri Iordan am fagus 
do Iericho, ag ràdh, 

4 Gabhaibh àireàmh an t-sluaigh, 
o f hichead bliadhna dh'aois agus os 
a chionn; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois agus do chloinn 
Israeil, a cliaidh a mach a talamh 
na h-Eiphit : 

5" Reuben am mac bu shine aig 
Israel : clann Reubein ; Hanoch, 
o'm ò/tei/teaghlach nan Hanochach ; 
o Phalu, teaghlach nam Paluthach : 

6 O Hesron, teaghlach nan Hes- 
ronach : o Charmi, teaghlach nan 
Carmach. 

7 Is iad sin teaghlaichean nan 
Reubeneach": agus iadsan a chaidh 
àireamh dhuibh, b'iad dà fhichead 
agus tri mìle agus seachdceud agus 
deich 'ar fhichead. 

8 Agus mic Phalu, Eliab. 

9 Agus mic Eliaib; INemuel,agus 
Datan, agus Abiram. Is e so an 
Datan agus an t-Abiram, a bha 
ainmeil sa' choimhchruinneach, a 
rinn stri' an aghaidh Mhaois agus 
an aghàidh Aaroin ann an cuideachd 

a ceud, àrd. t> Teannaick. Eabh. 
c càis. d air son Pheoir. 

e rcileanaibh. Choraih, 'nuair a rinn iad stri' an 
aghaidh an Tighearna. 

10 Agus dh'fhosgail an talamh a 
bheuJ, agus shluig e suas iad maille 
ri Corah, 'nuair a bhàsaich a' chuid- 
eachd sin, an uair a loisg an teine 
suas dà cheud agus leth-cheud fear : 
agus rinneadh iad nan comharaf. 

11 Gidheadh cha do bhàsaich 
clann Choraih. 

12 Mic Shimeein a rèir an teagh- 
laichean : o Nemuel, teaghlach nan 
Nemueleach : o Iamin, teaghlach 
nan Iamineach : o Iachin, teaghlach 
nan Iachineach : 

13 O Sherah, teaghlach nan 
Sarhach : o Shaul, teaghlach nan 
Saulach. 

14 Is iad sin teaghlaichean nan 
Simeonach, fichead agus dà mhìle 
agus dà cheud. 

15 Clann Ghad a rèir an teagh- 
laichean : o Shephon,teaghlach nan 
Sephonach: o Hagi, teaghlach nan 
Hagitheach : o Shuni, teaghlach 
nan Sunitheach: 

16 O Osui, teaghlach nan Osnitli- 
each : o £ri, teaghlach nan Erith- 
each : 

17 O Arod, teaghlach nan Arod- 
ach : o Areli, teaghlach nan Arelith- 
each. 

18 Is iad sin teaghlaiche chloinn 
Ghad, a rèir na dh'àirmheadh 
dhixibh, dà f hichead mìle agus cùig 
ceud. 

19 fi'iad mic ludaibh Er agos 
Onan: agus fhuair Er agus Onan 
bàs ann an tìr Chanaain. 

20 Agus b'iad mic Iudaih a rèìr 
an teaghlaichean, o Shelah, teagh- 
lach nan Selanach : o Pharets; 
teaghlachnanPharetsach : o Sherah, 
teaghlach nan Sarhach : 

21 Agus b'iad mic Pharets ; o 
Hesron, teaghlach nan Hesronach: 
o Hamul teaghlach nan Hamulach. 

22 Is iad sin teaghlaichean Iudaih 
a rèir na dh'àirmheadh dhiubh, tri 
fichead agus sèmìle deug agus cùig 
ceud. 

23 Do mhic Isachair a rèir an 
teaghlaichean : o Tholah, teaghlach 
nan Tolahach : o Phua, teaghlach 
nam Punach : 

24 O Iasub,teaghlach nan Iasub- 
ach : o Shimron, teaghlach nan 
Simronach. 

25 Is iad sin teaghlaichean Isach- 
air, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, 
tri fichead agus ceithir mìle agus 
tri cheud. 

26 Do mhic Shebuluin a rèir an 
teaghlaicheau : o Shered, teaghlach 

f ball-sampuiU. 

179 A I R E A M H. nan Sardach: o Elon, teaghlach 
nan Elonach: o Iahleel, teaghlach 
nan Iahleelach. 

27 Is iad sin teaghlaichean nan 
Sehulunach, a rèir na chaidh àir- 
èamh dhiubh, tri fìchead mìle agus 
cùig ceud. 

28 B'iad mic Joseiph a rèir an 
teaghlaiche.ManasehagusEphraim. 

29 DomhicMhanaseh: oMhachir, 
teaghlach nam Machireach : agus 
ghin Machir Gilead; o Ghilead, 
thàinig teaghlach nan Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead : o leser, 
teaghlach nan Iesereach : o Helec, 
teaghlach nan Heleceach ; 

31 Agus o Asriel, teaghlach nan 
Asrieleach : agus o Shechem, teagh- 
lach nan Sechemeach : 

32 Agus o Shemida, teaghlach nan 
Semideach ; agus o Hepher, teagh- 
rach nan Hephereach : 

33 Affus cha rohh aig Selophehad 
mac Shephir mic sam bith, ach 
nigheanan : agus b'iad ainmean 
nigheanaShelophehaid, Mahla, agus 
Noab, Hoglah, Milcah, agusTirsah. 

34 Is iad sin teaghlaichean 
Mhanaseh, agus iadsan a chaidh 
àireamb dhiubh, leth-cheud agus dà 
rnhìle agus seachd ceud. 

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir 
anteaghlaichean : o Shutelah, teagh,- 
lach nan Suteleach : o Bhecher, 
teaghlach nan Bechereach : o Thah- 
an,'teaghlach nan Tahanach. 

36 Agus is iad so mic Shutelab : 
o Eran, teaghlach nan Eranàch. 

37 Is iad sin teaghlaichean mhac 
Epbraim, a rèir na chaidh àireamh 
dhiubb, dà mbìle dheug 'ar fhichead 
agus cùig ceud. /s iad sin mic 
Ioseipb a rèir an teagblaichean. 

33 Mic Bheniaminarèir an teagh- 
laichean : o Bhelah, teaghlach nam 
Belahacb : o Asbel, teaghlach nan 
Asbeleach : o Ahiram, teaghlach 
nan Ahiramach. 

39 O Shupham, teaghlach nan 
Suphamach : o Hupham, teaghlacb 
nan Huphamach. 

40 Agus b'iad mic Bhelah Ard 
agus Naaman : o Ard, teaghlach nan 
Àrdach ; ugus o Naaman, teaghlach 
nan T^aamach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin a 
rèir an teaghlaichean : agus iadsan 
a chnidh àireamh dhiuhh, b'iad dà 
fhichead agas cùig mile agus sè 
ceud. 

42 Js iad so mic Dhan a rèir an 
teaghlaichean : o Shuham,teaghlach 
nan Suhamach. Is iad so teagb- 
laichean Dhan a rèir an teaghlaich- 
ean. 

43 73'iad teaghlaichean nan Suh- 
180 amach uile a rèirna chaidb àireamh 
dhiubh, tri fichead agus ceithir mile 
agus ceithir cheud. 

44 Do chloinn Aseir a rèir an 
teaghlaichean : o Iimna, teaghlach 
nan Iimnathach: o Iesui, teaghlach 
nan Tesuitheach: o Bheriah, teagh- 
lach nam Beritheach. 

45 Do mhic Bheriah : o Heber, 
teaghlach nan Hebereach : o 
Mhalchiel, teaghlachnam Malchiel- 
each. 

46 Agus b'e ainm nighinn Aseir, 
Sarah. 

47 Is iad sin teaghlaichean mhac 
Aseir, a rèir na chaidh àireamh 
dhiubh; leth-cheud agus tri mìle 
agus ceithir cheud. 

48 Do mhic Naphtali a rèir an 
teaghlaichean : o lahseel, teaghlach 
nan Iahseeleach: o Ghuni, teagh- 
lach nan Gunitheach : 

49 O Ieser, teaghlach nan leser- 
each : o Shillem, teaghlach nan 
Sillemeach. 

50 Is iad sin teagblaicbean Naph- 
tali a rèir an teaghlaicheani agus 
iadsan a db'àirmheadh dhiubh, 
b'iad dù fhichead agus cùig mìle 
agns ceithir cheud. 

51 /?'iad sin iadsan a dh'àirmh- 
eadh do chloinn Israeil, sè ceud mìle 
agus mile seachd ceud agus deich 
'ar fhichead. 

52 Agus lahhair an Tighearna ri 
Maois/ag ràdh, 

53 Dhoibh sinroinnearamfearann 
mar oighreachd, a rèir àireimh nan 
ainmeanna. 

54 Do mhòran bheir thu ni's mò 
dh'oighreachd. agus do bheagan 
hbeir tbujri's lugha dh'oighreachd : 
bheirear 'oishreachd fèin do gach 
aon, a rèir an àireimh. 

55 Gidheadh roinnear am fearann 
le crannchur : a rèir ainmeanna 
threubhan an aithreacha gbeibh iad 
an oighreachd. 

5S A rèir a' chrannchuir roiunear 
a shealbh eadar mhòran agus 
bheagan. 

57 Agus is iadso iadsan adh'àirmh- 
eàdh do na Lebhithich, a rèir an 
teaghlaichean; o Gherson, teagh- 
lach nan Gersonach : o Chohat, 
teaghlach nan Cohatach : o Mherari, 
teaghlach nam Meraritheach. 

58 Is iad so teaghlaichean nan 
Lebhitheach; teaghlacb nan Lib 
nitheach, teaghlacb nan Hebronach, 
teaghlach nam Mahlach, teaghlach 
nam Muisitheach, teaghlach nan 
Corahach : ajrus ghin Cohat Amram. 

59 Agus b'e ainm mnà Amraim 
Iochebed, nighean Lebhi, a rug a 
màthair do Lebhi san Eiphit : agus C A I B. XXVII. rug i do Amram, Aaron, agus Maois, 
agus Miriam ain piuthar. 

»30 Agus do Aarou rugadh Nadab 
agus Abihu, Eleasar agus Itamar. 

61 Agus fhuair Nadab agus Abihu 
bàs, an uair a thug iad suas teiue 
coimheach au làthair an Tigh- 
earna. 

62 Agus b'iadsan, a chaidh àir- 
eamh dhiubh, fichead agus tri mìle, 
firionnaich uile o mhìos a dh'aois 
agus os a chionn ; oir cha d'àirmh- 
eadh iad am measg chloinn Israeil, 
a chionn nach d'thugadh oighreachd 
dhoìbh am measg chloinn Israeil. 

63 Is iad sin iadsan a chaidh àir- 
eamh le Maois agus Eleasar an 
sagart, a dh'àireamh clann Israeil 
ann an còmhnardaibh Mhoaib,làimh 
ri Iordan am/agus do Iericho. 

64 Ach nam measg sin cha robh 
aon duine dhiubhsan a dh'àireamh 
Maois agus Aaron ai sagart, an uair 
a dh'àireamh iad clann Israeil ann 
am fàsach Shinai : 

65 Oir thuhhairt an Tighearn 
umpasan, Gheibh iad gu deimhin 
bàs anns an fhàsach. agus cha 
d'fhàgadh duine dhiubb, saor o 
Chalèb mac Iephuneh, agus Iosua 
mac Nun. 

CAIB. XXVII. 

AN sin thàinig nigheana She- 
lophehaid mhic Hepheir, mhic 
Ghilead, mhic ftlhachir, mhic 
Mhanaseh, do theaghlaichibh Mhan- 
aseh nihic Ioseiph : agus is iad so 
ainmean a nigheana, Mahlah agus 
Koah. agus Hoglah, agus Milcah, 
agus Tirsah. 

2 Agus sheas iad anlàthair Mhaois, 
agus an làthair Eleasair an t-sagairt, 
agns an làthair uan cearhiard, agus 
a' choimh-chruinnich uile làimh ri 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, ag 
ràdh. 

3 Dh'eug ar n-athair anns an 
fhàsach, agus cha robh e ann an 
cuideachd na muinntir a chruinnich 
iad fèin r'a chèile an aghaidh an 
Tighearn ann an cuideachd Choraih, 
ach dh'eug ena pheacadh fèin ; agus 
cha robh mic sam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar 
n-athar o mheasg a theaghlaich, a 
chionn nach 'eil mac aige ? Thug- 
aibh dhuinn uime sin "sealbh am 
measg bhràitbrean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an cùis an 
làthair an Ti?hearna. 

6 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

7 Labhair nigheana Shelophehaid 
gu ceart: bheir thu dhoibh gu cinn- 
teach sealbh oighreachd am measg 
bhràithrean an athar : agus bheir thu fanear gu'n d'thig oighreachd 
an athar d'an ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh tu ri cloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Ma gheibh duine bàs, 
agus gun mhac aige, an sin bheir sibh 
fanear gu'n d' thig 'oighreachd-san 
chum a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an 
sin bhelr sibh 'oighreachd ' d'a 
bhràifhribh. 

10 Agus mur bi bràithrean ai°-e, 
an sin bheir sibh 'oighreachd °do 
bhràithribh 'athar. 

11 Agus mur bi bràithrean aig- 
'athair,an sinbheir sibh 'oighreachd 
d'a fhear-dàimha a's faigse dha d'a 
theaghlach, agus sealbhaichidh e i : 
agus bithidh e do chloinn Israeiì 
na reachdb bhreitheanais, mar a 
dh'àithn an Tighearna do IMhaois. 

12 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Imich suas do'n t-sliabh 
so Abarim, agus gabh sealladh do'n 
fhearann a thug mise do chloinn 
Tsraeil. 

13 Agus an uair a chi thu e 
cruinnichear thusa mar an ceudna' 
chum do dhaoine, mar a chruinftich- 
eadh Aaron do bhràthair : 

14 A chionn gu'n d'rinn sihh 
ceannairc an aghaidh m'àithne-sa 
ann am fàsach Shin, ann an co'-stri' 
a' choimhchruinnich, agus nach do 
naomhaich sibh mic aig an uis^e 
ann an sealladh an sùl : is e sin' 
uisge Mheribah ann an Cades, ann 
am lasach Shin. 

15 Agus labhair Maois, ris an 
Tighearn, ag ràdh, 

16 Cuireadh an Tigheamad ? Dj a 
spiorad na h-uile fheola, duine os 
cionn a' choimhchruinnich, 

17 A thèid a mach rempa, agus a 
thig a steach rompa, agus a threòr- 
aicheas a muigh iad, agns a bheir a 
stigh iad; a chum nach bi comh- 
chruinneach an Tighearna mar 
chaoraich aig nach 'eil buachaille 

18 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Gabh a t'ionnsuidh Iosua 
mac Nun, duine anns a' bheil an 
spiorad, agus cuir do làmh air. 

J9 Agus cuir e an làthair Eleasair 
an t-sagairt, agus an làthair a' 
choimhchruinnich uile: agus thoir 
àithne dha nam fianuis. 

20 Agus cuiridh tu cuid do t'urram 
air,achum as gn'm bi coimhchruinn. 
each chloinn Israeil uile ùmhal 
dha e. 

^d'afhfoil. Eabh. ì>lagh,ordiif/h. 
c chum mo naomhachadh. 
à Iehobhah. Eabh. e cuiridh tn 
do r' onoir air,ehumgu , ncisdcoimh- 
chruinneach chloinn Israeil uileris 
181 A I R E A M H. 21 Agus seasaidh e 'n làthair 
Eleasair an t-sagairt, a dh'iarras 
comhairl' air a shon, a rèir bhreith- 
eanais nah-UrimanlàthairanTigh- 
earna: air 'fhocal-san thèid iad a 
mach, agus air 'fhocal thig iad a 
steach, e fèin agus clann Israeil 
uile maille ris, eadhon an coimh- 
chruinneach uile. 

22 Agus rinn Maois mar a dh'àithn 
an Tighearna dha: agus ghabh e 
Iosua agus chuir e 'n làthair Eleas- 
air an t-sagairt e, agus an làthair a' 
choimhchruihnich uile. 

23 Agus chuir e a làmhan air, 
agus thug e àithne dha, mar a labh- 
air an Tighearna le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus 
abairriu, Mo thabhartas.o^Msm'aran 
air son m'ìobairtean abheirear suas 
le teine chumfàile cùbhraidh dhomh, 
bheir sibh an aire gu'n d' thoir sibh 
seachad dhomhsanan àmiomchuidh 
fèìn. 

3 Agus their thu riu, ls e so an 
tabhartas, a bheirear suas le teine, 
a bheir sibh seachad do'n Tigh- 
earna ; dà uan do'n cheud bhliadhna 
gun ghaoid gach là, chum ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad sa' 
mhaduinn, agus an t-uan eile bheir 
thu seachad air feasgar ; 

5 Agus an deicheamh earrann do 
ephah phlùir mar thabhartas-bìclh, 
measgta leis a' cheathramh currann 
do hia a dh'oladh bhrùite. 

6 /s ìobairt-loisgte ghnàthaichte 
a t'ann, a dh'orduicheadh ann an 
sliabh Shinai chum fàile cùbhraidh, 
iobairt a bheirear suas le teine do'n 
Tighearna. 

7 Agus is i a tabhartas-dibhe an 
ceathramh tarrann do hin air scn aon 
uain : anns an ionad naomha bheir 
thu fanear fion làidir a dhòrtadh 
do'n Tighearna mar thabhartas- 
dibhe. 

8 Agus an t-uan eile bheir thu 
seachad airfeasgar : mar thabhartas- 
bìdh na maidne, agus mar a tabh- 
artas-dibhe bheir thu seachad e, 
mar ìobairt a bheirear suas le teine 
dh'fhàilecùbhraidh do'n Tighearna. 

9 Agus air là na sàbaid, dà uan 
do'n cheud bhliadhna gun ghaoid, 
agus dà dheicheamh earrann phlùir 
measgtale h-oladh mar thabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe a. 

10 Is e so ìobairt-loisgte gach 
sàbaid, a thuilleadh air an ìobairt- 

a deoch o/rail. 

182 loisgte ghnàthaichte, agus a tabh- 
artas-dìbhe. 

11 Agus ann an toiseach bhur 
mìos bheir sibh seachad chum ìob- 
airt-Ioisgte do'n Tighearna, dà 
tharbh òg, agus aon reithe, seachd 
uain do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid. 

12 Agus tri deicheamh earranna 
phlùir measgtale h-oladhmar thabli- 
artas-bìdh air son gach tairbh, agus 
dà dheicheamh earrann phlùir 
measgta le h-oladh mar thabhartas- 
bìdh air son gach reithe. 

13 Agus aon deicheamh earrann 
phlùir air leth measgta le h-oladh 
mar thabhartas-bidh air son gach 
uain, chum ìobairt-loisgte deagh 
bholaidh, ìobairt a bheirear suas le 
teine do'nTighearna. 

14 Agus mar an tabhartais-dibhe 
bithidh leth hin do fhion air sob 
tairbh, agus an treas earrann do hin 
air son reithe, agus an ceathramh 
earrann do hin air son uain: is i so 
iobairt-loisgte gach mìos air feadh 
mhìosa na bliadhna. 

15 Agus iobrar aon mheann do na 
gabhraibh mar iobairt-pheacaidh 
do'n Tighearna, a thuilleadh ?.ir an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a 
tabhartas-dibhe. 

16 Agus air a' cheathramh Jà 
deug do'n cheud mhìos tha càisgo 
an Tighearna. 

17 Àgus air a' chùigeadh là deug 
do'nmhìos so tha 'nfhèisd: seachd 
laithean ithear aran neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là bithidh coimh- 
ghairm naomha; obair thràilleil c 
sam bith cha dean sibh aìr. 

19 Ach bheir sibh seachad a ckum 
ìobairt a bheirear suas le teine, mar 
ìobairt-loisgte do'n Tigbearna, dà 
tharbh òg, agus aon reithe, agus 
seachd uàin do'n cheud bhliadlma : 
gun ghaoid bithidh iadduibh. 

20 Agus bithidh an tabhaitas-bìdh 
do phlùr measgta le h-oladh : tri 
deicheamh enrranna bheir sibh 
seachad air son tairbh, agus dà 
dheicheamh earrana air son reithe. 

21 Deicheamh earranu air leth 
bheif thu seachad air son gach uain, 
air feadh nan seachd uan : 

22 Agus aon bhoc-gaibhre ckum 
ìobairt-pheacaidh, a dheanamh rèite 
air bhur son. 

23 Iobraidh sibh iad sin a thuill- 
eadh air an ìobairt-loisgte sa' mhad- 
uinn, a tha mar ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad^ 

b gabhail-thairis. c shaoith- 
reachàii. d ni sibh. Eabh. C A I B. XXIX. gach 13 airfeadh nan seacbd laithean, 
biadh na b-ìobairt a bheirear suas 
le teine, ckum fàile cùbhraidh do'n 
Tigheama: bheirear seachad e 
tbuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
dibhe. 

25 Agus air an t-seachdamh là 
bithidhcoimhghairmnaomha agaibh: 
obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air. 

26 Mar an ceudna air là nan ceud 
thoradh, 'nuair a bheir sibh seachad 
tabhartas-bìdh nuadh* do'n Tigh- 
earna, aig ceann bhur seachduinean, 
bithidh coimhghairRinaomhagaibh : 
obair tbràilleil sam bith cha dean 
sibh. 

27 Ach bheir sibh seachad mar 
ìobairt-loisgte, chum fàile cùbh- 
raidb do'n Tighearna, dà tharbh òg, 
aon reithe, seachd uain do'n cheud 
bhliadhna; 

28 Agus an tabhartas-bìdh do 
pblùr measgtale h-oladh, tri deicb- 
eamh earrannan air son gach tairbh, 
dà dheicheamh earrann air son gach 
reithe. 

29 Deicheamh earrann air leth 
air son gach uain, air feadh nan 
seachd uan: 

30 Agus aon mbeann !> do na gabh- 
raibh, a dheannamh rèite air bhur 
son. 

31 Iobrairih sibh iad a thuilleadh 
air an ìobairt-loisgte ghnàthaichte, 
agus a tabhartas-bìdh (gun ghaoid 
bithidh iad duibh) agus an tabhart- 
asan-dibhe. 

CAIB. XXIX. 

AGUS anns ant-seachdamhmìos, 
air a' cheud ìa do'n mhìos, 
bithidhcoimhghairtnnaomhaagaibh; 
obair thràilleil sam bitb cha dean 
sibh : is là shèideadh nan trompaid 
dhuibh e. 

2 Agus bbeir sibh seachad mar 
ìobairt-loisgte chum fàile cùbh- 
raidh do'n Tighearna, aon tarbh òg, 
aonreithe, agus seachd uain do'n 
cheud bhliaahna gun gbaoid : 

3 Agus bithidh an tabhartas-bìdb 
do phlùr measgta le h-oladh, tri 
deicheamb earrannan air son tairbh, 
agus dà dheicheamh earrann air 
son reithe, 

4 Agus aondeicheamh earrann air 
son gach uain, air feadh nan seachd 
uan. 

5 Agus aon mbcann do na gabh- 
raibb chum ìobairt-pheacaidh, a 
dheanamb rèite air bhur son : 

6 A thuiìleadh air iobairt-loisgte 
a' mhios,agusatabhartas-bìdh agus an ìobairtloisgte ghnàthaichte, agus 
a tabhartas-bìdh, agus an tabbarta- 
san-dibhe, a rèir au gnàtha, chum 
fàile cùbhraidh, ìobairt a bheirear 
suas le teine do'n Tighearna. 

7 Agus bitliidh agaibh air an 
deicheamh là do'n t-seachdamh 
mìos so coimhghairm naomha : 
agus cràdhaidhsibh bhur n-anaman : 
obair sam bith cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad ckum 
ìobairt - loisgte do'n Tighearaa 
dh'fhàile cùbhraidh, aon tarbh òg, 
aon reithe, agus seachd main do'n 
cheudbhliadhna; gun gbaoidbithidh 
iad duibh. 

9 Agus bìthidh an tabhartas-bìdh 
do pblùr measgta le h-oladh, tri 
deicheamh earrannan air son gach 
tairbh, agus dà dheicbeamh earrann 
air son gach reithe ; 

10 tìeicheamh earrann air leth air 
son gach uain, air feadh nan seachd 
uan : 

11 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuill- 
eadh air ìobairt-pheacaidh na rèite, 
agusan ìobairr-loisgte ghnàthaichte, 
agus a tabhartas-bidh,agus an tabh- 
artasan-dibhc. 

12 Agus air a' chùigeadh là deug 
do'n t-seachdamh mìos, bithidh 
coimbghairm nat^mb agaibh; obair 
thràilleil, sam bith cba dean sibh; 
agus gleidhidh sibh fèisd do'nTigh- 
earna seacbd laithean. 

13 Agus bheir sibh seachad chtim 
ìobairt-loisgte, ìobairt a bheirear 
suas leteine, d'n'fhàile cùbhraidh c 
do'nTighearna, tri tairbhdheug òga, 
dà reitbe, agws ceithir uain deug 
do'n cheud bhliadhna ; gun ghaoid 
bithidh iad. 

14 A<rus bithidh an tabhai tas-bìdh 
do phlùr measgta le h-oladh, tri 
deicheamh earrannan air son gach 
tairbh do na tri tairbb dheug, dà 
dheicheamh earrann air son gach 
reithe do'n dà reithe, 

15 Agus deicheamh earrann air 
leth air son gach uain do na ceithir 
uain deug : 

16 Agus aon mbeann do na gabh- 
raibh chnm ìobairt-pbeacaidh, a 
thuilleadh air an ìobaiit-loisgte 
ghnàthaichte, a tabhartas-bìdb, agus 
a tabhartas-dibhe. 

17 Agus air an dara Ià bhcir sibk 
seachad dà tbarbh dheug òg, dà 
reithe, ceithir uain deug do'n cheud 
bhliadhna guH gliaoid: 

18 A«VLz'bithidh antabhartas-bidh, 
agus an tabbartasan-dibhe air son 
nan taibh, air son nan reitheachan, a naomha, b bhoc òg. c cùmhraidh. 

183 A I R E A M H. agus air son nan uan, a rèir an 
àireimh, a rèir a' ghnàtha : 
• 19 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chum ìohairt-pheacaidh, a 
thnilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tahhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe. 

20 Agus air an treas là aon tarbh 
deug, dà reithe, ceithir uain deug 
do'n cheud bhliadhna gnn ghaoid : 

21 AgusòMidAantabhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dihhe, air son 
nantarbh,air sonnan reitheachan, 
agus air son nan uan, a rèir an 
aireimh, a rèir a' ghnàtha: 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum 
ìobairt-pheacaidh a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgteghnàthaichte, agus 
a tabhartas-bidh, agus a tahhartas- 
dibhe. 

23 Agus air a cheathramh là deich 
tairbh, dà rèithe, agus ceithir uain 
deug do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid : 

24 Biihidh an tabhartas-hìdh, 
agus an tabbartasan-dibhe, air son 
nan tarbh, air sou nan reitheachan, 
agus air son nan uan, a rèir aa 
àireimh, a rèir a' ghnàtha : 

25 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chum ìobairt-pheacaidh, a' 
thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, a tahhartas-bidh, agus 
a tabhartas-dibhe. 

26 Agus air a' chùigeadh la naoi 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain 
deug do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid : 

27 Agus bithidh an tabhartas- 
bìdh, agus an tabhartasan-dibhe, air 
son nan tarbh, air son nan reith- 
eachan, agus air son nan uan, a rèir 
an àireimh, a rèir a' ghnàtha : 

28 Agus aon bhoc-gaibhre chvm 
ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an iobairt-lfeisgte ghnàthaichte, agus 
a tabhartas-bìdh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

29 Agns air an t-seathadh là ochd 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain 
deug do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid : 

30 Agus bithidh an tabhartasbidh 
agus an tabhartasan-dibhe air son 
nan tarbh, air son nan reitheachan, 
agus air son nan uan, a rèir an 
àireimh, a rèira' ghnàtha: 

31 Agus aon bhoc-gaibhre chum 
ìobairt-pheacaidh,athuilleadh airan 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, a tabh- 
artas-bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

32 Agus air an t-seachdamh là 
seachd tairbh, dàreithe, o^i<sceithir 
uain deug do'ncheud bhliadhnagun 
ghaoid : 

33 AgUB bithidh antabhartas-hìdh, 
184 agus an tabhartasan-dibhe air son 
nan tarbh, air son uan reitheachan, 
agus air son nan uan, a rèir an 
àireimh, a rèir a' ghnàtha : 

34 Agus aon bhoc-gaibhre chum 
iobàirt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-ioisgte ghnàthaichte, a 
tabhartas-bìdh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

35 Agusaìraa ochdamh làbifhidh 
ard choimhthional agaibh : obair 
thràilleil sam bith cha dean sibh aìr. 

36 Ach bheir sibh seachad chum 
ìobairt-loisgte, ìobairt a bheirear 
suas le teine dh'fhàile cùbhraidh 
do'n Tighearna, aon tarbh, aon 
reithe, seachd uain do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid: 

37 JSif/udAantabhartas-bìdh agus 
an tabhartasan-dibhe, air son an 
tairbh, air son an reithe, agus air 
son nan uan, a rèir an àireimh, a 
rèir a' ghnàtha : 

38 Agus aon bhoc-gaibhre ehum 
ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte ghnàthaichte,agus 
a tabhartas-bìdh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

39 Na nitAs sin ni sibh do'n Tigh- 
earna 'nar fèisdibh suidhichte 3 , 
thuilleadh air bhur bòidibh, agus 
hhur tabhartasan saor-thoile, air 
son bhur n-ìobairtean-loisgte, agus 
air son bhur tabhartasan-bìdh, agus 
air son bhur tabhartasan-dibhe, 
agus air son bhur tabhartasan-sìth. 

40 Agus dh'innis Maois dochloinn 
Israeil a rèir gach ni a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaoìs. 

CAIB. XXX. 

AGUS labhair Maois ri ceann- 
ardan nan treubh a thaobh 
chloinn Israeilfc, ag ràdh, Is e so 
an ni a dh'àitlm an Tighearna. 

2 Mabhòidicheas duinebòid do'n 
Tighearna, no ma mhionnaicheas e 
mionnan a cheangal 'anma le 
ceangal c, cha bhrisd e' fhocal; a 
rèir gach ni, a thig a mach as a 
hheul, ni e. 

3 Mar an ceudna ma bhòidicheas 
bean bòid do'nTighearna, agus gu'n 
ceangail si i fcin le ceangal, agus i 
ann an tigh a'h-athar na h-òige ; 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a 
bòid, agus a ceangal leis an do 
cheanguil i h-anam, agus gu'm fan 
a h-athair na thosd rithe, an sin 
seasaidh a bòidean uile, agus seas- 
aidb gach ceangal, leis an do cheang- 
ail i h-anam. 

5 Ach ma chuireas a h-athair na 

a orduichte. b cinn-fheadhna 
threabh chloinn Israeil. c /e 

cuibhrcach, boinn. d truaill. C A I B. XXXI. h-aghaidh san là anns an cluinn e ; 
cha seas aon d'a bòidibh, no d'a 
ceanglaichibh leis an do cheangail i 
li-anara; agus mathaidh an Tigh- 
earna dh'i, a chionn gu'n do chuir 
a h-athair na h-aghaidh a. 

6 Agus ma bha ìdir fear-pòsda 
aice, 'nuair a blia bòidean oirre, no 
'nuair a labhair i ni as a beul, leis 
an do cheangail i h-anam, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agus 
gu'n d'fhan e na thosd rithe san là 
anns an cual' e i : an sin seasaidh à 
boidean,agus seasaidb a ceanglaich- 
ean, leis an do cheangail i h-anam. 

8 Ach ma chuireas a fear-pòsda 
na h-aghaidh san là anns an cluinn 
e j', an sin bheir e gu neo-brìgh a 
bòid, a bhòidich i, agus an ni a 
labbair i le 'bilibh, leis an do 
cheangail i h-anam: agus bheir an 
Tighearna maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraich, agus 
mnà dealaiohte, leis an do cheangail 
i a h-anam, seasaidh i na h-asrhaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh 
a fìr, no ma cheangail i h-anam le 
ceangal maille ri mionnaibh, 

11 Agus gu'n cual' a fear e, agus 
gu'n d'fhan e na thosd rithe, agus 
nach do chuir e na h-aghaidh ; an 
sin seasaidh a bòidean uile, agus 
seasaidh gach ceangal, leis an do 
cheangail i h-anam. 

12 Ach ma chuir a fear gu tar air 
chùl iadt> san là anns an cual' e iad, 
an sin ge b'e ni thàinig a mach as a 
beul a thaobh a bòidean, no thaobh 
ceangail a h-anma, cha seas e : 
chuir a fear air chùl iad, agus bheir 
an Tighearna raaitheanas d'i. 

13 Na bòidean, agus na mionnan 
sin uile a cheanglas a chum an 
t-anam a chràdh, feudaidh a fear an 
daingneachadh, no feudaidh a fear 
an cur air chùl. 

14 Ach ma dh'fhanas a fear gu 
tur na thosd rithe, o là gu là ; an sin 
tha e daingneachadh a bòidean nile, 
no a ceanglaichean uile, a ta oirre : 
tha e g'an deanamh seasmhach, a 
chionn gu'n d'fhan c na thosd rithe 
san là anns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e, air chor 
sam bith, air chùl iad an dèigh dha 
'n cluinntin ; an sin giùlainidh e a 
h-aingidheachd-san. 

16 Is iad sin na reachdan a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois eadar duine 
agus a bhean, eadar athair agus a 
nighean, agus i fathast na h-òige 
ann an tigh a h-athar. 

a gu'n rf' thitg a h-athuir a bòid gu 
neo-bhrigh. ^rinnafear 
faoin iad, thvg e gu neo-bhrigh iad. CAIB. XXXI. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Dìol clann Israeilc air na 
Midianaich : na dhèigh sin cruinn- 
ichear chum do dhaoine thu. 

3 Agus labhair Maois ris an 
t-sluagh, agràdlv,Rachadh cuid dibh 
fo'n armaibh chum a' chogaidh, 
agus imicheadh iad a chogadh an 
aghaidh nam Midianach agus dìol- 
adh iad an Tighearna air Midian. 

4 Do gach trcibh mile, air feadh 
uile threubhan Israeil, cuiridh sibh 
chum a' chogaidh. 

5 Mar sin thugadh a mach a mìl- 
tibh Israeil,mile do gach trèibh, dà 
mhìle dheug armaichte chum cog- 
aidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum 
a' chogaidh, mìle do gach trèibh, 
iadsan' agus Phinehas mac Eleasair 
an t-sagairt, a chum a' chogaidh, 
leis na h-innealaibh naomha na 
làimh, agus na trompaidean gu 
sèideadh. 

7 Agus chog iad an aghaidh nam 
Midianach, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois ; agus mharbh iad 
na firionnaich uile. 

8 Agus mharbh iad righrean 
Mhidiain, a thuilleadh air a' chuid 
eile dhiubh a mharbhadh ; eadhon 
Ebhi, agus Recem, agus Sur, agus 
Hur, agus Reba, cùig righreaa 
Mhidiain: Balaam mar an ceudna 
mac Bheoir mharbh iad leis a* 
chlaidheamh. 

9 Agus thug clann Israeil leo 
mnài Mhidiain nam braighdibh, agus 
ari clann bheag, agus thug iad leo 
creach an sprèidh uile, agus an 
treudan uile, agus am maoin uile. 

10 Agus loisg iad am bailtean 
uile anns an robh iad achòmhnuidh, 
agus an dùin <i uile le teine. 

11 Agus thug iad leo a' chreach 
uile, agus an cobhartach e uile eadar 
dhaoine agus ainmhidhean. 

12 Agus thug iad na braighdean f, 
agus a' chreach, airus ancobhartach 
gu Maois agus Èleasar an sagart, 
agus gu coimh-chruinneach chloinn 
Israeiì, a chum a' chaimp aigcòmh- 
nardaibh Mhaoib, a ta làimh ri 
Iordan amfagus do Iericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar 
an sagart, agus ceannardan a' 
choimhchruinnich uile mach nan 
coinneamh.an taobh a rauigh do'n 
champ. 

c Thoir aicheabhail chloinn Is- 
rae.il a mach. d an caisteaìan, 

an daingnichean. e a' chobh- 

artach. t' ciomaick, prlosanaich. 

185 A I R E A M H 14 Agus bhacorruicb air Maoisri 
luchd-riaghluidfa au t-sluaigh, ris na 
ceannardaibh air mhìltibh, agus na 
ceaimardaibh air cheudaibh, a 
thàinigo'n chogadh. 

15 Agus thubhairt Maois riu, An 
4o ghleidfa sibh namnài uile beo ? 

16 Feuch, thug jad sin air cloiun 
Israeil, le comhairle Bhalaaim, 
peacacfaadh an aghaidh an Tighearn 
ann an aobhar "Pheoir ; agus bha 
plàigh air feadh coimhchruinnich an 
Tighearna. 

17 A nis uiine sin marbhaibh gach 
firionnach arnmeasgnacloinnebige, 
agus marbhaibh gach bean, d'am 
b'aithne fear le luidheadh leis. 

18 Ach a' chlann bhan nile do 
iaach b'aithne fear le luidhe leis, 
gleidhibh beo dlmibh fèin. 

19 Agus fanaibhse an taobh a 
muigh do'n champ seachdlaithean : 
ge b'e mharbh neach air bith, agus 
ge b'e bhean ri neach a mharbhadh, 
glanaibh sibh fèin, agus bhur 
braighdean air an treas là, agus air 
an t-seachdamh là; 

_20 Agus glanaibh bhur n-eudach 
uìle, agus gach si a rinneadh do 
chroicnibh, agus gach obair do 
fhionnadh ghabhar, agus gach ni a 
riuneadh do fhiodli. 

21 Agus thubhairt Eleasar an 
sagart ris na fir-chogaidh, a chaidh 
a mach a dh'ionnsuidh a' chatha, 
Is e so ordugh an lagha a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois: 

22 A mhàin an t-òr, agus an 
t-airgiod, an t-timha, an t-iarunn, 
aa staoin, agus an luaidh. 

23 Gach ni a dh'fhuilgeas an 
teine, bheir sibh fanear e dhol tre 
'n teine, agus glanar e: gidheadh 
Ie uisge an sgaraidh glanar e : agus 
gach ni nach fulaing an teine, bheir 
sibh fanear e dhol tre 'n uisge. 

24 Agus nighidh sibh bhur 
n-eudach air an t-seachdamh là, 
agus bithidh sibh glan, agus na 
dhèigh sin thig sibh a stigh do'n 
cbamp. 

25 Agus Iabhair an Tighearna ri 
Maais, ag ràdh, 

20 Gabh àireamh na creich a 
thogadh, eadar dhuine agus ainmh- 
idh, thufèin, agus Eleasar an sagart, 
agus prìomh-aithreacha a' choimh- 
chruinnich : 

27 Agus roinn a' chreach na dà 
earrainn; eadar a' mhuinntir a 
ghabh an cogadh orra fèin,a chaidh 
maeh do'n 'ehatfa, agus eadar an 
coiinh-chruinneach uile : 

28 Agus togcìsa do'n Tighearna 

a cuibhrionn. 
186 o na fir-chogaidh, a chaidh mach 
do'n chath : aon anam a cùig ceud, 
araon do na daoinibh, agus do'n 
bhuar, agus do na h-asail, agus d» 
na caoraich. 

29 Gabh e as an leth-san, agus 
thoir e do Eleasar an sagart, mar 
thabhartas-togta do'n Tighearna. 

30 Agus a leth chloinn Israeil, 
gabhaidh tu aon chuibhrionn a leth- 
cheud, do na daoinibh, do'n bhuar, 
do na h-asail, agus do natreudaibh, 
do gach ainmhidh, agus bheir thu 
iad do naLebhithich, a tha gleidh- 
eadh cùraim pàiUiuin an Tigh- 
earna. 

31 Agus rinn Maois agns Elea3ar 
an sagart mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

32 Agusb'e an cobliartach, eadhon 
a' chuid eile do'n chreich, a ghlac na 
fir-chogaidh, se ceud mìle agus 
deich is tri fichead mìle agus cuig 
mile caora, 

33 Agus tri lichhead agus dà 
mhìle dheug bò. 

34 Agus tri fichead agus aon mhile 
asal, 

35 Agus da mhìle dheug 'ar 
fhichead anam san iomlan, do 
mhnaibh do nach b'aithne fear le 
luidhe leis. 

36 Agus bha 'n leth bu chuibh- 
rionn doibhsan, a chaidh mach a 
cbum a' chogaidh, ann an àireamh 
tri cheud mìle agus seachd mìle 
deug 'ar fhichead agus cuig ceud 
caora ; 

37 Agus b'i cìs an Tighearna do 
na caoraich sè ceud agus tri fichead 
agus cùig deug. 

38 Agus 6'iad am buar sè mìle 
deug 'ar f hichead : dhiubh so b'i 
cis an Tighearna tri fichead 's a 
dhà-dheug. 

39 Agus b'iad na h-asail deich 
mìle thar ihichead agus cùig ceud : 
dhiubh so b'i cìs an Tighearna tri 
fichead agus a h-aon. 

40 Agus b'iad anaman nan daoine f> 
sè mìle deug: dhiubfa so b'i cìs an 
Ti^faearnadà anam dheug 'ar fbich- 
eail. 

41 AgusthugMaoisa' chis, eadhon 
tabhartas-togta an Tighearna, do 
Eleasar an sagart, mar a dh'àitfan 
an Tighearna do Mhaois. 

42 Agus do leth chlòinn Israeil, 
a roinn Maois o'n luchd-cogaidb, 

43 (A nis b'i 'n leth a bhuineadh 
do'n choimhcfaruinneach, tri cheud 
mìle agus seachd mìle deug 'ar 
f hichead agus cùic; ceud caora, 

44 Agus sè mìle deùg 'ar fhichead 
bò, 

b nam pearsanna. C A I B. XXXII. 45 Agus deich mìle thar fhichead 
asal agus cùig ceud, 

46 Agus sè niìle deug anam a ) 

47 Eadhon do'w leth a bhuineadh 
do chloinn lsraeil, ghabh Maois aon 
chuibhrionn a leth cheud eadar 
dhuine agus ainmhidh, agus thug e 
iad do na Lebhithich, a bha gleidh- 
eadh cùraim pàilliuin an Tighearna, 
mar a dh'àithn an Tigheama do 
Mhaois. 

48 Agus thàinig an luchd-riagh- 
luidh a bha os cionn mhiltean an 
t-sluaigh, na ceannardan air mhìlt- 
ibh, agus na ceannardan air cheud- 
aibh, am fagus do Mhaois : 

49 Agus thubhairt iad ri Maois, 
Ghabh do sheirbhisich àireamh nam 
fear-cogaidh, a tha fo'r làimh, agus 
cha 'n'eil duine dhinnair chaJI. 

50 Uime sin thug sinn tabhartas 
a chum an Tighearna, gach fear na 
fhuair e do sheudaibhb òir, eadhon 
slabhraidhean, agus usgraicheanc, 
fàinnean, cluas'- fhailean, a?rus 
criosan, a dheanamh rèite air son 
ar n-anaman an làthair an Tigh- 
earna. 

51 Agus ghabh Maois agus Ele- 
asar an sagart an t-òr uatha, uile 
na sheudaibh oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais uile 
a thug iad seachad do'n Tighearna, 
onaceannardaibh airmhìltibh, agus 
o na ceannardaibh air cheudaibh, sè 
mìle deug, seachd ceud agus leth- 
cheud secel. 

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh 
cobhartach, gach duine dha fèin.) 

54 AgusghabhMaoisagus Eleasar 
an sagart an t-òr o na ceannardaibh 
air mhìltibh, agus air cheudaibh, 
agus thug iade gu pàilliun a'choimh- 
thionail, mar chuinihneachan do 
chloinn Israeil an làthair an Tigh- 
earna. 

CAIB. XXXII. 

ANIS bha aig cloinn Reubein 
agus cloinn Ghad ro-mhòran 
sprèiclhe : agus an uair a chunnaic 
iad fearann Iaseir, agus fearann 
Ghilead,feuch, bha 'n t-àitena àite 
sprèidhe : 

2 Agus thàinig clann Ghad, a<rus 
clann Keubein, agus labhair iad ri 
Maois, agus ri Eleasar an sagart, 
agus ri uachdaranaibh a' choìmh- 
chruinnich, ag ràdh, 

3 Atarotb, agus Dibon, agus 
Iaser, agus INimfah, agus Hesbon, 
agus Elealeh, agus Sebam, agus 
Nebo, agus Beon j 

a anmanna dhaoine. Eabh. 
persons. Sasg. b innil, uidheam. 
c làmh-fhaiìean ; braceiets. Sasg. 4 Eadhon an dùthaich abhuail an 
Tighearna roimh choimhchruinn- 
each lsraeil, is fearann e air son 
sprèidhe, as;us tha sprèidh aig do 
sheirbhisich. 

5 (Jime sin, ars'iadsan,ma fhuair 
sinn deagh-gheand a'd' shealladh, 
thusjar am fearann so do d' sheirbh- 
isich mar sheilbh, atjus na d' thoir 
sinn a nunn thar Iordan. 

6 Agus thubhairt Maois ri cloinn 
Ghad, agus ri cloinn Reubein, An 
d' thèid bhur bràithre gu cogadh, 
agus an suidh sibhse an so ? 

7 Agus c'ar son a bheir sibh mi- 
mhisneach do chridhe chloinn Is- 
raeil, a dhol a nunn do'n fhearann 
a thug an Tighearna dhoibh ? 

8 Marso rinn bhur n-aithreacha, 
'nuair achuir mi iad o Chades-barnea 
a dh'amharc na tìre : 

9 'Nuair a chaidh iad suas gu 
gleann Escoil, agus a chunnaic iad 
amfearann,thugiadmi-mhisneach do 
chridhe chloinn Israeil,a chumnach 
rachadh iad a steach do'n f hearann 
a thug an Tighearna dhoibh. 

10 Agus las corruich an Tigh- 
earna san àm sin fèin, agus mhionn- 
aich e, ag ràdh, 

11 Gu cinnteach cha 'n fhaic a 
h-aon do na daoinibh a thàinig a 
nìos as an Eiphit, o f hicheadbliadhna 
dh'aois agus os a cheanu, amfearann 
a mhionnaich mi do Abtaham, do 
Isaac, agus do Iacob, a chionn nach 
do lean iad mi gu h-ìomlan ; 

12 Saor o Chaleb mac Iephuneh 
an Ceniseach, agus Iosuamac Nun: 
oir lean iadsan an Tighearna gu 
h-iomlan. 

13 Aguslascorruich anTighearna 
an aghàidh Israeil, agus chuir e air 
seacharane iad san fhàsach dà 
f hicheadbhliadhna,gus an deachaidh 
as do'n ghinealach sin uile, a rinm 
olc an sealladh an Tighearna. 

14 Agus feuch, tha sibhse air 
èirigh suasanàite bhurn-aithreacha, 
gineal dhroch dhaoine, a mheud- 
achadh fathast mòr chorruich an 
Tighearna ri h-Israel. 

Ì5 Oir ma thionndadhas sibh air 
falbh o 'leantuinn-san, fàgaidh e 
fathast uair eile san fhàsach iad, 
agus sgriosaidh sibh ansluaghsouile. 

16 Agus thàinig iad am fagus da, 
agus thubhairt iad, Togaidh sinn 
mainnirean chaorach an so d'ar 
sprèidh,agus bailte'f d'arcloinnbhig. 

17 Ach thèid sinn fèin deas-arm- 
aichte roimh chloinn Israeil, gus au 
d' thoir sinn iad d'an àite : agus ni 

àfàbhor. e iotnroll, allaban. 
caithriche. 

187 A I R E 

ar clann bheag còmhnuidh sna 
bailtibh daingnichte air sgàth a 
luchd-àiteachaidh na tìre. 

18 Cha phill sinn d'ar tighibh gus 
an sealbhaich clann Israeil, g'ach 
duine dhiubh, 'oighreachd fèin : 

19 Oirchasealbhaichsinne maille 
riusanan taobh eile do Iordan, no 
thall o sin ; a chionn gu'n do thuit 
ar n' oighreachd dhuinne air an 
Aaobh so do Iordan a làimh na 
h-aird' an ear. 

20 Agus thubliairt Maois riu, Ma 
ni sibh an ni so, ma thèid sibh fo'rb 
n-armaibh roimh an Tigheama gu 
oogadh, 

21 Agus gu'n d' thèid sibh uile 
armaichte thar Iordan roimh an 
Tighearna, gus am fuadaich e mach 
a naimhdean as a làthair, 

22 Agus gu'n ceannsaichear c am 
fearann am fianuis an Tighearna; 
na dhèigh sin pillidh sibh, agus 
bithidh sibhneo-choireach anlàthair 
an Tighearna, agus an làthair Is- 
raeil, agus bithidh am fearann so 
na sheilbh agaibh am fianuis an 
Tighearna. 

23 Ach mur dean sibh mar so, 
feuch, pheacaich sibh an aghaidh an 
Tighearna: agus bithibh cinnteach 
gu'm faigh bhur peacadh a mach 
sibh. 

24 Togaibh bailte d'ar cloinnbhig, 
agus mainnirean d'ar caoraich ; agus 
deanaibh an ni a chaidh mach as 
bhur beul. 

25 Agus labhair clann Ghad agus 
elann Reubein ri Maois, ag ràdh, 
IVi do sheirbhisich mar a ta mo 
thighearn ag àithneadh. 

26 Bithidh ar clann bheag, ar 
mnài, ar treudan, agus ar sprèidh 
uile, an sin ann am bailtibh Ghilead . 

27 Ach thèid do sheirbhisich 
thairis, gach fear dhiubh armaichte 
chum cogaidh, roimh an Tighearna 
gu cath, mar a tha mo thighearn ag 
ràdh. 

28 Agus thug Maois àithne d'an 
taobh do Eleasar an sagart, agus do 
losua mac Nun, agus do phriomh- 
àithreachaibh d threubha chloinn 
Israeil. 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma 
thèid clasn Ghad, agus clann Reub- 
ein a nunn maille ribh thar Iordan, 
gach fear dhiubh armaìchte chum 
cath an làthair an Tighearna, agus 
gu'n ceanr.saichear antìr romhaibh e, 
an sin bheir sibh dhoibh fearann 
GJiilead mar sheilbh : 

a o aghaidh. Eabh. ^fuidhar. 
c closnaichear. ' d aithricl.ibh. 
€ roimhibh. 
188 A M H. 

30 Ach mur d' thèid iad thairis 
maille ribh armaichte, bithidh seilbh 
aca 'nar measg fèin ann an tìr 
Chanaain. 

31 Agus fhreagair clann Ghad 
agus clann Reubein, ag ràdh, Mar a 
thubhairt anTighearna ri d' sheirbh- 
isich, mar sin ni sinne. 

32 Thèid sinn a nunn armaichte 
roimh an Tighearna do thìr 
Chanaain, a chum as gu'm bi sealbh 
ar n-oighreachd againn air an taobh 
so do Iordan. 

33AgusthugMaoisdhoibh,eadfi<m 
do chloinn GhaJ, agus do chloinn 
Reubein, agus do leth thrèibh 
Miianaseh, mhic Ioseiph, rioghachd 
Shihoin righ nan Amorach, agus 
rìoghachd Ug righ Bhasain, an tìr 
maille r'a bailtibh, anns na crioch- 
aibh, eadhon bailte na dùthcham'an 
cuairt. 

34 Agus thog clann Ghad Dibon, 
agus Atarot, agus Aroer, 

35 Agus Atrot, Sophan, agus 
Iaaser, agus logbehah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet- 
haran, bailte daingnichte : agus 
mainnirean air son chaorach : 

37 Agus thog clann Reubein 
Hesbon, agus Elealeh, agus Ciriat- 
aim, 

38 Agus Nebo, agus Baalmeon, 
(air d'an ainme bhi air an atharrach- 
adh,) agus Sibmah : agus thug iad 
ainmeanna eile do na bailtibh athog 
iad. 

39 Agus chaidh clann Mhachir, 
mhic Mhanaseh, do Ghilead, agus 
ghlac iad e, agus chuir iad a seilbh 
an t-Amorach a bha ann. 

40 Agus thug Maois Gilead do 
Mhachir, mac Mhanaseh ; agus 
ghabh e còmhnuidh ann. 

41 Agus chaidh Iair, mac Mhan- 
aseh, agus ghlac e a bhailte beaga, 
agus thug e Habhot-Iair mar ainm 
orra. 

42 Agus chaidh Nobah agusghlac 
e Cenat, agus a bhailte beaga, agus 
thug e Nobah mar ainm air, a rèir 
'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 

IS iad so turusan chloinn Israeit, 
a chaidh mach a tir na h-Eiphit, 
a rèir an armaiìtean f, fuidh làimh 
Mhaois agus Aaroin. ' 

2 Agus sgrìobh Maois an dol a 
mach a rèir an turusan, air àithne 
an Tighearna: agus is iad so an 
turusan, a rèir an dol a mach. 

3 Agus dh'imich iad o Rameses 
anns a' cheud mhìos, air a' chùig- 
eadh là deug do'n cheud mhìos : air 

f Ze'n armailtibh. C A I B. XXXIII. an là maireach an dèigh na càisge, 22 Agus dh'imich iad o Risab,, 

ohaidh clanu lsraeil a mach le làimh agus champaich iad ann an Cehe 

aird ann an sealladh nan Eiphiteach latab. 

uile. 23 Agusdh'imichiadoChehelatah,. 

4 Oirdh'adhlaicnah-Eiphitich an agus champaich iad ann an sliabh 
ceud-ghin uile, a bhuail an Tigh- Shapher. 

earna nam measg : air an dèibh mar 24 Agus dh'imich iad o shliabh. 

anceudnachuiranTigheainabreith- Shapher, agus champaich iad ann 

eanas an gnìomh. an Haradah. 

5 Agus dh'imich clann Israeil 3 o 25 Agus dh'imich iad o Haradah, 
Rameses, agus champaich iad ann agus champaich iad ann am Mache- 
an Sucot. lot. / 

6 Agus dh'imieh iad o Shucot, 26 Agusdh'imichiadoMhachelot,. 
agus champaich iad ann an Etam, a agus champaich iad ann an Tahat. 7 Agus dh'imich iad o Etam, agus agus champaich iad ann an Tarah. 
phill iad a rìs gu Pihahirot, a ta fa 28 Agus dh'imich iad o Tharab,. 
chomhair Bhaal-sephoin : agus agus champaich iad ann am Mitcah. 
champaich iad fachomhair Mhigdol. 29 Agus dh'imich iad o Mhitcah,. 

8 Agus dh'imich iad o chomhair agus champaich iad ann an Has- 
Phihahirot, agns chaidh iad tre monah. 

mheadhon na fairge do'n fhàsach, 30 Agusdh'imiehiadoHasmonah, 
agus dh'imich iad astar thrilaithean agus champaich iad ann am Mos- 
ann am fàsach Etaim, agus champ- erot. 

aich iad ann am Màrah. 31 Agus dh'imich iad o Mhoserot r 

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah, agus champaich iad ann am Ben- 
agus thàinig iad gu h-Enm : agus eiaacan. 

anw an Elim bha dàthobarb dheug 32 Agus dh'imich iad o Bhene- 
uisge, agus deich agus tri fichead iaacan, agus champaich iad ann an 
craobhpailm; agus champaich iad Hor-hagidgad. 
an sin. 33 Agus dh'imich iad o Horha- 

10 Agus dh'imicb iad o Elim,agus gidgad, agus champaich iad ann an 
cbampaich iad làimh ris a' mhuir Iot-batah. 

ruaidh. 34 Agus dh'imich iad o Iot-batab,, 

11 Agus dh'imicb iad o'n mhuir agus champaich iad ann an Ebronah.. 
ruaidh, agus champaich iad ann am 35 Agus dh'imich iad o Ebronab r 
làsach Shin. agus champaich iad ann an Esion- 

12 Agus dh'imich iad a fàsach gaber. 

Shin, agus champaich iad ann an 36 Agus dh'imicb iad o Esion- 
Dophcah. gaber, agus champaich iad ann an> 

13 Agusdh'imicb iad o Dhophcah, fàsach Shin : is e so Cades. 

agus champaich iad ann an Alus. 37 Agas dh'imich iad o Chades r 

14 Agus dh'imich iad o Alus,agus agus cìiampaich iad ann an sliabh 
champaich iad ann an Repbidim, far Hor, ann an iomall fearainn Edoinii 
nachiobhuisgeaigant-sluagbr'aòl. 38 Agus chaidh Aaron an sagart 

15 Agus dh'imich iado Kephidim, snas gu sliabh Hor air àithne an 
agus champaich iad ann am fàsach Tighearna, agus fhnair ebàs an sin, 
Shinai. anns an dà fhicheadamh bliadhna 

16 Agus dh'imich iad o f hàsach an dèigh do chloinn Israeil teachd 
Shinai, agus cbampaich iad ann an amachatìrnah-Eiphitjaira'cheudt 
Cibrot-hataabbah. là do'n chùigeadh mìos. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot- 39 Agns bha Aaron ceud agns- 
hataabhah, agus champaich iad ann fìchead agus tri bliadbna dh'aois, an' 
an Haserot. uair a dh'eug e ann an sliabh Hor. 

18 Agus dh'imich iad o Haserot, 40 Agus chuala righ Arad a» 
agus champaich iad ann an Ritmah. Canaanàch (a bha chòmhnuidh saa 

19 Agus dh'imich iad o Ritmah, airde deas ann an tìr Chanaain) nra. 
agus champaich iad ann an Rimon- theachd chloinn Israeil. 

V^res. 41 Agus dh'imich iad o shliabb 

20 Agusdh'imichiadoRimonpares, Hor, agus champaich iad ann an 
agus champaich iad aiin an Libnab., Salmonah. 

21 Agus dh'imich iad o Libnah, 42 Agusdh'imich iado Shalmonab, 
agus champaich iad ann an Risah. agus champaich iad ann am Punon. 

43 Agus dh'imich iad o Phunon, 
2 t/triall, ghabh clann Israeil an agus cbampaich iad ann an Obòt. 
lurus. b shùil. Eabh. 44 Agus dh'imich iad oObot, agus 

189 
27 Agus dh'imich iad o Thabat T A I R E 

champaich iad arm an Iieabarim, 
ann an crìch Mhoaib. 

45 Agus dh'imich iad o Iim, agus 
champaich iad ann an Dibongad. 

46 Agusdh'imichiado Dhibongad, 
agus champaich iad ann an Almon- 
diblataim. 

47 Agus db'imich iad o Almon- 
diblataim, agus champaich iad ann 
an slèibhtibh Abarim, fa chomhair 
Nebo. 

48 Agusdh'imichiadoshlèibhtibh 
Abarim, agus champaich iad ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri 
Iordan am fagus do Iericho. 

49 Agus champaich iad làimh ri 
lordan,' o Bhet-iesimot eadhon gu 
Abel-sitim, ann an còmhnardaibh 
Mhoaib. 

50 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois ann ancòmhnardaibh Mhoaib, 
làimhri Iordan amfagus rfolericho, 
ag ràdh, 

51 LabhairTÌ cloinn lsraeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thèid sibh a nunn 
thar Iordan, do thìr Chanaain ; 

52 An sin fògraidh sibh a mach 
nile luchd-àiteachaidh na tìre as 
bhur fianuis, agus cuiridh sibh as 
d'au dealbhan uile, agus sgriosaidh 
sibh an coslaisa leaghta uile, agus 
fàsaichidh sibhb au ionadan arda 
uile. 

53 Agus cuiridh sibh a seilbh 
ìuchd-àiteachaidh anfhearainn,agus 
ni sibh còmhnuidh ann : oir thug 
inise dhuibh am fearanu r'a sheal- 
bhachadh. 

54 Agus roinnidh sibh am fearann 
le crannchur mar oighreachd am 
measgbhur teaghlaichean : dhoibh- 
san a's lìon-mhoire bheir sibh an 
oighreachd a'smò, agns dhoibhsan 
a's teirce bheirsibh an oighreachd 
a's lugha: bithidh oighreachd gach 
duine san àite anns an tuit a 
chraunchur; a rèir treubha bhur 
n-aithreacha sealbhaichidh sibh. 

5-5 Ach mur fògair sibh a mach 
luchd-àileachaidh an fhearainn as 
bhur fianuis, an sin bithidh iadsan 
diubh, d'an leig sibh fuireach, nan 
scolbaibhc nar sùileau, agus nam 
bioraibh nar taobhan, agus cuindh 
iad campar oirbhJ san fhearann, 
anns am bi sibh a chòmhnuidh. 

56 Os-bàrrtarlaidh,mai asmuain- 
ich mi a dheanamh riu-san, ^w'n 
dean mi ribhse. 

a ìomhuighean, dreachan,riockdan. 
b tilgidh sibh sìos. c dealgaibh, 
gathaibh. d bithidh iadnan 

naimhdean duibh. 

190 A M H. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thig sibh do 
thalamh Chanaain, (is e so ara 
fearann a thuiteas oirbh mar oigh- 
reachd, eadhon fearann Chanaain 
maille r'a chrìochaibh,) 

3 An sin bithidh bhur cearn e deas 
o fhàsach Shin,leth ricrìch Edoirn, 
agus is i bhur crìoch mu dheas f ìor 
iomall na fairge saillte a làimh na 
h-aird' an ear. 

4 Agus pillidh bhur crìoch o 
dheas gu dìreadh Acrabim, agus 
thèid i air a h-aghaidh gu Sin : agus 
bithidh a dol a mach o'n taobh dheas 
gu Cades-barnea, agus gabhaidh i 
reimpe gu Hasar-adar, agus thèid i 
air a h-aghaidh gu h-Asmon. 

ò Agus bheir a' chrìoch cuairt o 
Asmonguabhuinn nah-Eiphit, agus 
bithidh a dol a mach aig an fhairge. 

6 Agus a thaobh na crìch an iar 
feithidh agaibh eadhon an fhairge 
mhòr mar chrìch : bithidh a' chrìoch 
so na crìch dhuibh air an làimh an 
iar. 

7 Agus is i so bhur crioch air an 
làimh mu thuath : o'n fhairgemhòir 
comharaichidh sibh dhuibh fèin gu 
sliabh Hor. 

8 O shliabh Hor comharaichidh 
sibh bhur crìoch gu dol a stigh 
Hamat : agus bithidh dol a mach na 
crìche gu Sedad. 

9 Agus gabhaidh bhur crìoch 
roimpe gu Siphron, agus bithidh a 
dol amach aig Hasar-enan; is i so 
bhur crìoch mu thuath. 

10 Agus comharaichidh sibh bhur 
crìoch air an taobh an ear o Hasar- 
enan gu Sepham. 

11 Agus thèid a' chrioch sìos o 
Shcpham gu Riblah, air an taobh an 
ear do Ain ; agus thèid a' chrìoch 
sìos, agus ruigidh i gu taobh fairge 
Chineret a làimh na h-aird' an ear. 

12 Agusthèid a' chrioch sìos gu 
Iordan, agus bithidli a dol a mach 
aig a' mhuir shaillte: is e so bhur 
fearann le 'chrìochaibh m'an cuairt. 

13 Agusdh'àìtlm Maoisdochloinn 
Israeil, ag ràdh, Is e so am fearann 
a shealbhaicheas sibh le crannchur, 
a dh'àithn an Tigkearna thoirt do na 
naoitreubhanagus do'nleth-thrèibh. 

14 Oir fhuair treubh chloinn 
Reubein an oighreachd a rèir tighe 
an aithreacha, agus treubh chloinn 
Ghad a rèir tighe an aithreacha ; 
agus fhuair leth thrèibh Mbanaseh 
an oighreachd. 

e cearna, oisinn. C A 1 B. XXXV. lò Fhuair an dà threubh agus an 
leth thrèibh an oighreachd air an 
tacbli so do Tordan am fcigus do 
Iericho, a làirah na h-aird' an ear, 
leth ri èirigh na grèine. 

16 Agns lahhair aa Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

17 /siadsoainmeannanan dao'tne, 
a roinneas am fearann duibk : Ele- 
asar an sagart, agus losua mac Nud. 

18 Agusgabhaìdhsibh aoncheann- 
ard do gach trèibh, a roinn an 
f hearainn mar oighreachd. 

19 Agus is iad so aiumeanna nan 
daoine: Do thrèibh Iudaih, Caleb 
mac Iephuneh. 

20 Agus do thrèibh chloinn Shim- 
•oin, Semuel mac Amihud. 

21 Do thrèibh Bheniamin, Elidad 
mac Chisloin. 

22 Agus ceannard trèibh chloinn 
Dhan. Buci mac Iogli. 

23 Ceannard chloinn Ioseiph, air 
sontrèibh chloinnMhanaseh, Haniel 
mac Ephoid. 

21 Agus ceannard trèibh chloinn 
Ephraim, Cemuel mac Shiphtain. 

2-5 Agus ceannard trèibh chloinn 
Shebuluin, Elisaphan mac Phar- 
naich. 

26 Aeus ceannard trèibh chloinn 
Isachair, Paltiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibh chloinn 
Aseir, Ahihud niac Shelomi. 

28 Agus ceannard trèibh ckloinn 
Naphtali, Podahel mac Amihud. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn 
an Tighearn an oighreachd a roinn 
do chloinn Israeil ann an tìr 
Chanaain. 

CAIB. XXXV. 

AGCS labbair an Tighearna ri 
Maois, ann an còmhnardaibh 
Mhoaib, làimh ri Iordan em fcigus 
do Iericho, ag ràdh, 

2 Aitbn do chloinn Israeil, iad a 
thabhairt do na Lebhithich do oigh- 
reachd an seilbh, bailte a gu còmh- 
nuidh ghabhail annta : agus bheir 
sibh mar anceudna do na Lebhithich 
fearann comh-roinnb d'am bailtibh 
m'an cuairt orra. 

3 Agus bithidh na bailtean aca gu 
còmhnuidh ghabhail anuta, agus 
biihidh am fearann comh-roiun air 
son an sprèidhe, agus air son am 
maoin, agus air son an ainmhidhean 
uile. 

4 Agusruigidh fearann comhroinn 
nam bailtean, a bheir sibh do na 
Lebhithich, a mach o bhalladh a' 
bhaile, mìle làmh-cboille m'an 
cuairt. 

zcathraiche. b iomallan 

fearaimi, baill'-ckroibhtean. 5 Agus tomhaisidh sibh o'n leth 
a muigh do'n bhaile air an taobh 
an ear dà mhìle làmh-choille, agus 
air an taobh dheas dà mhìle làmh- 
choille, agus air an taobb an iar dà 
mhile làmh-choille.agus airantaobh 
thuath dà mhile làmh-choille : agus 
bitkidh am baile sa'mheadhcn : 
bithidh so dhoibh na fhearann 
coimh-roinn d'am bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean, 
a bheir sibh do na Lebhithich,. 
bithidh sè bailte chum dìdeiu c , a 
dh'orduicheas sibk air a shon-san a 
mharbhas duine.chum as gu'n teich 
e 'n sin : agus riu-san cuiridh sibh 
dà bhaile 's dà fhichead. 

7 Mar so is iad na hailte sin uile, 
a bheir srbh da na Lebhithich, ochd 
agus dà-fhichead baile: iad sin 
bheir sibh seachad agus am fearann 
comh-roinn. 

8 AgusèifAid/ìnabailteanabheir 
sibh seachad do sheilbh chloinn Is- 
raeil; uathasanaig am bheil mòran^ 
bheir sibh mòran; ach uatha-san aig 
am òÀei/beagan, bheir sibh beagan : 
bheir gach aon d'a bhailtibh do na 
Lebhithich, a rèir 'ùighreachd a ta 
e sealbhachadh. 

9 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

10 Labhairri cloinn Israeil, agus- 
abair riu, 'Nuair a bhios sibh air 
teachd thar Iordan do thìr Chan- 
aain, 

11 An sin orduichidh sìbh dhuibh 
fèin bàilte, gu bhi nam bailtibh 
dìdein dhuibb, a chum gu'n teich 
am marbbaich an sin, a mharbhas 
neach an ain-fhiosd. 

12 Agus bithidh iad duibh naai 
bailtibh a chum didein o'n dìogh- 
altaire; a chum nach bàsaich esan r 
a mharbhas duine, gus an seas e an 
làthair a' choimlrchruinnich ann am 
breitheanas. 

13 Agusdo nabailtibhsin,abheir 
sibh seachad, bithidh sè bailtean 
agaibh a chum dìdein. 

14 Bheir sibh seachad tri bailtean 
air an taobh so do Iordan, agus tri 
bailte bheir sibh seachad ann an thr 
Chanaain, a bhios nam bailtibb 
dìdein. 

15 Bithidh na sè baiìte sin nan 
dìdein, araon do chloinn Israeil,. 
agus do'n choigreach, agus dha-san, 
a bhios air chuairt nam measg : a 
chum gu'n teich gach neach an sin, 
a mharbhas duine gun fhios. 

16 Agus ma bhuaileas se e le 
h-inneal iaruinn (air chor as gu'm 

c comraich, girt. d am 

mearachd. e e fhear nafolachd. 

191 A 1 R E A M H. bàsaich e) is mortair e: cuirear gu 29 Agus bithidh na nitke sin nan 

cinnteach am mortair gu bàs. reachdbreitheanais dhuibh, air feadh 

17 Agus mabhuaileas se e le clach bhur ginealacha nar n-àitibhcòmh- 
a thilgeadh, (a dh'fheudas a bhàs a nuidh uile. 

thoirt)agHs gu'mbàsaich e, ismort- 30 Ge b'e mharbhas neach sam 

air e : cuirear gu cinnteach am bith, cuirear am mortair gu bàs le 

mortairgu bàs. beul f fhianuisean : ach cha d'thoir 

18 No ma bhuaileas se e la làmh- aon fhianuis teisteas an aghaidh 
bhall afiodha, (a dh'fheudas a bhàs neach sam bith a chum a chur gu 
a*thoirt) agus gu'm faigh e bàs, is bàs. 

mortair e : cuirear gu cinnteach am 31 Agus cha ghabh sibh èiric sam 

mortair gu bàs. bith air aon anma mortair, a tha 

19 Marbhaidh dìoghaltair na fola ciontach do bhàs ; ach cuirear gvi 
e fèin am mortair : an uair a choin- cinnteach gu bàs è. 

nicheas se e t>, marbhaidh se e. 32 Agus cha ghabh sibh èiric sam 

20 Ach ma bheir e urchuir dha bith air a shon-san, a theich do 
tre f huathc, no ma thilgeas e ni sam bhaile a dhìdein, a chum as gu'n 
hith air am plaid-luidhed, air chor d'thigeadh e rìs a ghabhail còmh- 
as gu'm faigh e bàs ; nuidh san fhearann, gubàs ant-sag- 

21 No mabhuaileas se e le a làimh airt. 

ann an naimhdeas, air chor as gu'm 33 Mar sin cha truaill sibh am 

iaigh e bàs ; cuirear esan a bhuail e fearann anns am bheil sibh : oir 

gun teagamh gu bàs ; oir is mortair truaillidh fuil am fearann, agus cha 

« : marbhaidh dìoghaltair na folaam 'n'eil e 'n comas am fearann a 

mortair, an uair a choinnicheas se e. ghlanadh do'n f huil a dhoirteadh 

22 Ach ma thug e urchuir dha gu ann, ach le fuil an ti a dhòirt i. 
h-obann gunnainìhdeas, no mathilg 34 Na salaichibh, uime sin, am 
e ni sam bith air gun phlaid-luidhe ; fearann anns am bi sibh a chòmh- 

23 No le cloich sam bith a nuidh, anns am bheil mise a'm' 
dh'fheudas bàs duine a thabhairt, chòmhnuidh: a chionn gu bheiì 
gun e 'g « fhaicinn, agus gu'n do mise an Tighearn a'm' chòmhnuidh 
thilg e air i, air chor as gu'm faigh am meadhon chloinn Israeil. e bàs, agus gun a chron iarraidh, 24 Arl sin bheir an coimhchruinn- 
each breth eadar am marbhaich agus 
dìoghaltairnafola, a rèirnambreith- 
eanas sin. CAIB. XXXVI. 25 Agus saoraidh an coimhchruinn- 
each am marbhaiche a làimh dìogh- 
altair na fola,agus cuiridh an coimh- 
chruinneach air 'ais e e do blwile a 
dhidein, gus an do theich e: agus 
fanaidh e ann gu bàs an ard-shag- 
airt, a dh'ungadhleis anola naomha. AGUS thàinig piìomh aithreacha 
theaghlaiche chleinn Ghilead, 
mhic Mhachir, mhic Mhanaseh, do 
theaghlaichibh mhac Ioseiph, am 
fagus, agus labhair iad an làthair 
Mhaois, agus an làthairnan ceann- 
ard, eadìion phrìomh aithreacha 
chloinn Israeil : 27 Àgus gu'm faigh dloghaltair na 
fola e an taobh a mach do chrìoch- 
aibh barle a dhìdein, agus gu'ra 
marbh dìoghaltair na fola a'm 
marbhaiche : cha bhi e ciontach do 
fhuil: 26 Ach ma thig am marbhaiche 
uair air bith an taobh a mach do 
chrìch baile a dhìdein, gus an do 
theich e, . 2 Agus thubhairt ia<l, Dh'àithn 
an Tighearna do m' thighearn am 
fearann a thoirt mar oighreachd le 
crannchur do chloinn Israeil, agus 
dh'àithneadh do ra' thighearna leis 
an Tighearn, oighreachd ar bràthar 
Shelophehaid a thoirt d'a nighean- 
aibh. 28 A ckionn gu'm bu chòir dha 
fuireach ann am baile a dhìdein gn 
bàs an ard-shagairt : ach an dèigh 
bàis an ard-shagairt, pillidh am 
marbhaiche gu fearann a sheilbhe 
feip. , v . . *■ ■ ■ 3 Agus ma phòsar iad ri h-aon do 
mhic nan treubh eile do chloinn 
lsraeil, an sin bheirear an oigh- 
reachd-san o oiglneachd ar n-aith- 
reacha, agus cuirear i ri oighreaclid 
na trèibh d'an gabhar iad: mar sin 
bheirear i o chrannchur ar n-oigh- 
reachd-ne. 
, a làmh-arm. b thachaireas 4 Agus an uair a bhios an iubile s 
ann do chloinn lsraeil, ansincnirear 
an oighreachd ri oighreachd na 
trèibh gus an do ghabhadh iad : mar 
sin bheirear an oighreachd-san air chruvnneach. 
J92 f o bhriathraibh. 
mhaitheanais. s bliadhna C A I B. 

falbh o oighreachd thrèibh ar n- 
aithreacha." 

5 Agus dh'àithn Maoii do chloinn 
Israeil, a rèir focail an Tighearna, 
ag ràdli, Is ceart a labhair treubh 
mhac Ioseiph. 

6 Is e so an ni a dh'àithn an 
Tighearna thaobh nigheana She- 
lophehaid, ag ràdh, Pòsadh iad an 
Heach a's àill leo; a mhàin ri 
teaghlach thrèibh an aithreacha 
pòsaidh iad : 

7 Mar sin cha'n atharraich oigh- 
r-eachd chloinn Israeil o thrèibh gu 
trèibh: oir dlùth • leanaidh gach 
€uine do chloinn Israeil ri oigh- 
r-eachd trèibh 'aithreacha. 

8 Agus bithidh gach nighean a 
shealbliaicheas oighreachd ann an 
trèibh sam bith do chlninn Israeil, 
na mnaoi aig aon do theaghlach 
trèihh a h-athar, a chum gu meal 
clann Israeil gach duine dhiubh 
oighreachd 'aithreacha. XXXVI. 

9 Ni mòdh'atharraicheasan oigli- 
reachd o aon trèibh gu trèibheile; 
ach dlìith-leanaidh gach duine do 
threubliaibh chloinn Israeil r'a oigh- 
reachd fèin. 

10 Eadhon mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois, mar sin rinn 
nigheana Shelophehaid : 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, 
agus Hogiah, agus Milcah, agus 
Noah, nigheana Shelophehaid," ri 
mic bhràthar an athar. 

12 Phòsadh iad ri fir do theagh- 
laichibh mhac Mhanaseh mhic lo- 
seiph, agus dh'fhan an oighreachd 
ann an treubh teaghlaich ar* 
athar. 

13 Is iad sin na h-àitheantan, 
agus na breitheanais, a dh'àithn 
an Tighearna le làimh Mhaois, do 
chloinn Israeil ann an còmhnar- 
daibh Mhoaib, làimh ri Iordan arn 
fagus clo Iericho. DEUTERONOMI. CAIB. I. 
TS iad so na briathran a labhair 
Maois ri lsrael uile, air an taobh 
so do Iordan san fhàsach, anns a' 
chòmhnard fa chomhair na mara 
ruaidhe, eadar Paran, aeus Tophel, 
agus Laban, agus Haserot, agus 
Disahab. 

2 (Tha asdar aon là deug o 
Horeb rathadslèibh Sheir, gu Cades- 
barnea ) 

3 Agus anns an dà fhicheadamh 
bliadhna, anns an aon mhios deug, 
air a' cheud là do'n mhìos, labhair 
Maois ri cloinn Israeil, a rèir nan 
uile nithe a dh'àithn an Tighearna 
dha d'an taobh ; 

4 An dèigh dha Sihon righ nan 
Amorach a mharbhadh, a bha 
chòmhnuidh ann an Hesbon, agus 
Og righ Bhasain, a bha chòmhnuidh 
aig Astarot ann an Edrei, 

5 Air an taobh so do Iordan, ann 
an tir Mhoaib,thòisich Maois air an 
lagh so chur an cèill, ag ràdh, 

6 Labhair an Tighearn ar Dia 
Tuinn ann an Horeb,ag ràdh, Ghabh 
sihh còmhnuidh fada gu leòr san t- 
sliabh so : 

7 Pillibh agus gabhaibh bhur 
turus, agus rachaibh a chum slèibh 
nan Amorach, agus a chum nan 
ionadan uile am fagus da anns a' chòmhnard a , anns a' mhonadh, agus 
anns an t-srath, agus mu dheas, agus. 
ri taobh na fairge, gu fearann nan 
Canaanach, agus gu Lebanon, a 
dh'ionnsuidh na h-aibhne mòire, 
aibhne Euphrates. 

8 Feuch, chuir mi 'n tìr romh- 
aibh; rachaibh a steach, agus seal- 
bliaichibh am fearann a mh'ionnaich 
an Tighearna d'ar n-aithreachaibh, 
Abraham, Isaac, agus Iacob, gu'n 
dthugadh e. dhoibh c, agus d'an 
sliochd nan dèigh. 

9 Agus labhair mi ribh san àm sin, 
ag ràdh, Cha 'n urrainn mise bhur 
giùlan a'm' aonar : 

10 Rinn an Tighearna bhur Dia 
lìonmhor sibh, agus feuch, tha sibh 
an diugh marreultanèimh a thaobh 
lionmhoireachd. 

11 (Gu deanadh an Tighearna, 
Dia bhur n-aithreacha, sibh mìle 
uair ni's lìonmhoirena^/iasibh, agus 
gu'm beannaicheadh e sibh mar a 
gheall e dhuibh.) 

12 Cionnus is urrainn mise leam 
fèin bhur dragha ghiùlan.agusbhur 
n-eallach, agus bhur comh-stri. 

13 Gabhaibhse dhuibh fèindaoine 
glic agus tuigseach b , agus aitli- 

a anns an fliàsach. 
b rnaithean, ard-dhaoine. 
K 193 DEUTEl 

nichte 'nar treubhaibh, agus ni mise 
iad nan ceannardan oirbh. 

14 Agus f hreagair sibh mi, agus 
thubhairt sibh, Tha an ni a labhair 
thu math dhuinne r'a dheanamh. 

15 Agus ghabh mi cinn bhur 
treubh, daoine glic, agus aithnichte, 
agus rinn mi iad nan ceannaidaibh 
oirbh, nan uachdaranaibh mhilte, 
agus nan uachdaranaibh cheuda, 
agus nan uachdaranaibh leth- 
cheuda, agus nan xiachdaranaibh 
dheichnear, agus nan luchd-riagh- 
laidh am measg bhur treubhan. 

16 Agus dh'àithn mi d'ar breith- 
eamhnaibh san àm sin, ag ràdh, 
Eisdibh ris na cìàsean a bhins eadar 
bhur bràithre, agus thugaibh breth 
chearteadar°ac/i duine agus a bhrà- 
thair, agus an coigreach a ta maille 
ris. 

17 Cha bhi suim agaibh do neach 
seach a' chèile ann am breitheanas; 
ris a' bheag èisdidh sibh co mhath 
is ; ris a' mhòr; cha bhi athadh a 
oirbh roimh ghnùis duine, oirisle 
Dia a' bhreth : agus a' chùis a bhios 
ro-chruaidh oirbh, bheir sibh a'm' 
ionnsuidhs', agus èisdidh mise rithe. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh san 
àm sin na h-\iile nithe bu chòir 
dhuibh a dheanamh. 

19 Agus an uair a dh'f halbh sinn 
o Horeb, chaidh sinn tre 'n f hàsach 
mhòr aguG uamhasach sin uile, a 
chunnaic sibh air slighe slèibh nan 
Amorach, a rèir mar a dh'àithn an 
Tighearn arDiadhuinn; agus thàin- 
ie- sinn gu Cades-barnea. 

"20 Agus thubhairt mi ribh, Tha 
sibh air teachd gu sliabh nan Amo- 
rach, a tha 'nTighearnar Diaa' toirt 
duinn. 

21 Feuch, chuir an Tighearna do 
Dhia am fearann romhad, imich 
suas, sealbhaich e, a rèir mar a 
thubhairt an Tighearna Dia t-aith- 
reacha riut ; na biodh eagal ort, 
agus na biodh faitcheas b ort. 

22 Agus thàinig sibh am fagus 
domhsa gach aon agaibh, agus 
thubhairt sibh, Cuireainaid daoine 
romhainn, agus rannsaicheadh iad 
a mach dhuinn am fearann, agus 
thugadh iad fìos d'ar n-ionnsuidìi a 
ris ciod an t-slighe air an dthèid 
sinn suas, agus ciòd na bailte gus an 
d'thig sinn. 

23 Agus thaitinn a' chainnt rium 
gu math ; agus ghabh mi dà f hear 
dheug dhibh, aon fhear as gach 
trèibh. 

24 Agus thionndaidh iad agus 
chaidh iad suas do'n t-sliabh, agus 
thàinig iad gu gleann Escoil, agus 
rannsaich iad a mach e. 

25 Agus ghabh iad nan làimh do 

a eai^al. b mi-mhisncach. 

194 1,0 N O M 1. 

thoradh an fhearainn, agus thug* 
iad a nuas e d'ar n-ionnsuidhne, 
agus thug iad fios duinn a rìs, agus 
thubhairt iad, Is math am fearann 
a tha 'n Tighearn ar Dia a' tabhairt 
dhuinn. 

2G Gidheadh, cha b'àill leibh c 
dol suas, ach chuir sibh d an aghaidh 
àithne an Tighearna bhur Dè. 

27 Agus linn sibh gearan 'nar 
bùthaibh, agus thubhairt sibh, A 
chionn gu'm b'fhuathach leis an 
Tighearna sinn, thug e mach sinn 
a tìr na h-Eiphit, gu'r toirt thairis- 
an làimh nan Amorach, a chur as 
duinn. 

28 C'àit' an dthèid sinn suas? 
Chuir ar bràithrean ar cridhe fuidlx 
mhi-mhisnich, ag ràdh, Tha 'n 
sluagh ni's mò agus ni's airde na 
sinne, t.ha na bailtean mòra, agus 
daingnichtesuas gu nèamh, agus c,s- 
barr e , chunnaic sinn mic nan Ana- 
cim an sin. 

29 An sin thubhairt mi ribh, Na 
biodh geilt oirbh, no eagal rompa. 

SO An Tighearna bhur Dia a tha 
dol roinhaibh, cogaidh esan air bhur 
son, a rèir nan uile nithearinne 
air bhur son san Eiphit fa chomhair 
bhur sùl, 

31 Agus anns an f hàsach, far am 
faca 'tu cionnus a ghiùlain an Ti- 
ghearna do Dhia thu, mar a ghiù- 
ì'aineas duine a mhac, san t-slighe 
sin uile air an deachaidh sibh, gus 
an d'thàinig sibh do'n àite so. 

32 Gidheadh san ni so cha dc* 
chreid sibh an Tighearna bhur Dia, 

33 A dh'imich romhaibh san t- 
slighe a rannsachadh a mach àite 
dhuibh gus ar bùthan a shuidhea- 
chadh ann, ann an teine san oidh- 
che a nochdadh dhuibh ciod an t- 
slighe air an iinicheadh sibh, agus- 
ann an neul san là. 

34 Agus chual' an Tighearna fuaim 
bhur briathra, agus bha corruich air^ 
agus mhionnaich c, ag ràdh, 

35 Gu cinnteach cha'n f haic a h- 
aon do dhaoinibh f a' ghinealaich 
uilc so am fearann math sin, a 
mhionnaich mise gu'n d'thugainn 
d'ar n-aitlireachaibh ; 

36 Saor o Chaleb mac Tephuneh y 
chi esan e, agus diiasan blieir mi 
am fearann air an do shaltair e r 
agus d'a chloinn, achionn gu'n do 
lean e 'n Tighearna gu h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha fearg aig 
an Tighearna riumsa air bhur sgàth, 
ag ràdh, Cha d'thèid thusa fèin a 
steach an sin. 

38 Ach Iosua mac Nun, a tha na 

c cha bu toil leibh. d sheas sibh 
a mach, rinn sibh ar' a mach. e a 
bhàrr air sin, f do dhaoinibh sin* 
Eabh. C A I B. II. sheasamh a'd' làthair, thèid esan a 
steach an sin. Thoir misneach dha : 
oir hheir e air Israel a shealbh- 
achadh. 

39 Agus hhur leanbana 3 , a thubh- 
airt sihh gu'm biodh iad nan creich, 
agus bhur clann b aig nach robh san 
là ud eolasair math seacli olc, thèid 
iadsan a steach an sin, agus dlmibh- 
san bheir mi e, agus sealbhaichidh 
iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, pillihh, 
agus gabhaibh bhur turus do'n f hà- 
sach, air slighe na mara ì uaidhe. 

41 An sin fhreasair sibh agus 
thubhairt sibh rium, Plicacaich sinn 
an aghaidh an Tighearna, thèid sinn 
suas agus cogaidh sinn a rèir nan 
uile nitke a dh'àithn an Tighearn ar 
Dia dhuinn. Agus chripsratch sibh 
oirbh gacli fear agaibh 'airm cho- 
gaidh, agus blm sibh ullamli gu dol 
suas do'n t-sliabh. 

42 Agus thubhairt an Tighearna 
riuvn, Abair riu, Na rachaibh suas, 
agus na cogaibb, oir cha 'n'ei! mise 
'nar measg ; an t-eagal gu'm buail- 
earc sibh an làthair bhur naimh- 
dean. 

43 Mar so labhair mi ribh, agus 
cha'n èisdeadh sibh, ach rinn sibh 
ceannairc an aghaidh àithne an Ti- 
ghearna, agus chaidh sibh gu h-an- 
dàna suas do'n t-sliabh. 

44 Agus thàinlg na h-Amoraich, a 
bha chòmTinuidh san t-sliabh sin, a 
mach 'nar n-aghaidh, agus ruag iad 
sibh mar a ni beachan, agus chuir 
iad as duibh ann an Seir, eadhon gu 
Hormah. 

45 Agus phillsibh, agus ghuil sihh 
an làthair an Tighearna, ach cha 'n 
èisdeadh an Tighearna r'ar guth, 
agus cha dthugadh e cluas duibh. 

46 Mar sin dh'fhan sibh ann an 
Cades mòran laithean, a rèir nan 
laithean a dh'fhan sibh an sin. 

CAIB. II. 
AN sin phill sinn, agus ghabh sinn 
-^*- arturus do'n fhàsach, airsligbe 
na inara ruaidhe, mar a lahhair an 
Tighearna riumsa; agus chuairtich 
sinn sliabh Sheir mòran laithean. 

2 Agus labhair anTighearnarium, 
ag ràdh, 

"3 Chuairtich sihh an sliabh sofada 
gu leòr : pillibh ri tuath. 

4 Agus àithn thusa do'n t-sluagh, 
ag ràdh, Tha sibh gu dol trc cluìch 
bhur bràithre cloinn Esau, a ta 
chòmhnuidh ann an Seir, agus 
bithidh eagal orra romhaibh : ach 
thugaibh aire mhath dhuibh fèin. 

5 Na beanaibh riu d ; oir cha 
d'thoirmi ò/ìeag- d'am fearann duibh, 
cha dHhoir uiread leud troidhe, a 

a clann bheag. t> mic. Eabh. 

c gitn lcagar. Kacoguibh rìu. chionn gu'n d'thug mi sliabh Sheir 
a dh'Esau mar sheilbh. 

6 Ceannachaidh sibh biadh uatha 
le h-airgiod, a chum gu'n ith sibh ; 
agus mar an ceudna ceannathaidh 
si'bh uisge uathaleh-airgiod, achum 
gu'n òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tighearna 
doDhia thu ann an uile oibribh do 
làimh: is aithne dha do thriall tre 
'n fhàsach mhòr so : rè an dà- 
f hichead bhliadhna so bha 'n Tigh- 
earna do Dhia maille riut, cha robh 
uireasbhuidh ni sam bith ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn sea- 
chad o'r bràithribh cloinn Esau, a 
bha chòmhnuidh ann an Seir tre 
shlighe a' chòmhnaird o Elat, agus 
o Esiongaber, pliill sinn agus cliaidh 
sinn seaciiad air slighe fàsaicli 
Mhoaib. 

9 Agus thubhaiit an Tiahearna 
rium, Na buin gu naimhdeil ris na 
Moabaich c , agus na dean stri' riu 
ann an cath : oir cha dthoir mi 
dhuit a' bheag d'am fearann mar 
sheilbh, a chionn ga'.n d'thug mi 
Ar do ehloinn Lot mar sheilbh. 

10 Bha na h-Einich roimhe a 
chòmhnuidh ann, sluagh rnòr, asus 
lionmhor, agus ard mar na "h- 
Anacim ; 

11 A mkeasadh mar an ceudna 
nam famhairean f mar na h-Anac- 
im, ach thug na Moabaich Emicli 
mar ainm orra. 

12 Bha mar an ceudna na Horaich 
a chòmhnuidh roimhe sin ann ati 
Seir, ach thàinig clann Es^u nan 
dèig.h, agus chuir iad as doibh'as an 
sealladh, agus ghabh iad còmhnuidh 
nan àile, mar a rinn lsrael ri fear- 
ann a sheilbh- san, a thug an Tigh- 
earna dhoibh. 

13 A nis èiribh suas, thubhairt 
mùe, agus rachaibh thar sruth 
Shered; agus chaidh sinn thar sruth 
Shered. 

14 Agns ò'i 'n ùin anns an d'- 
thàinig sinn o Chades-barnea, gus 
an deachaidhsinn tharsruth Shered, 
ochd bliarlhna deug thar f hichead ; 
gus an robh sinealach an t-sluaigh- 
chogaidh uiìe air an caitheamh a 
mach o mheasg an t-slòighs, mar a 
mhionnaich an Tighearna dlioibh. 

15 Oir da rìreadh bha làmh an 
Tighearna nan aghaidh, gu'n sgrios o 
mlieasg an t-slòigh, gus an do 
chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharla, 'nuair a bha na fir- 
chogaidh uile air an claoidh agus air 
bàsachadh o mheasg an t-sluuigh, 

17 Gu'n do labhair an Tighearna 
rium, ag ràdh, 

e Na dcan tuair-eigneadh air na 
Moabaich. f athaich, curaidhean. 
t' ft' chaimp. Eabh. 

K2 195 DEUTEBONOM I. 18 Thathu gu dol thairisan diugh 
tre Ar, crìoch Mhoaib. 

19 Agus an uair a thigthu'm fagus 
thall fa chomhair chloinn Amoin, 
na buin gu naimhdeil riu, ni mò a 
bheanas 1u riu : oir cha d'thoir mi 
dhuit sealbh sam bith do f hearann 
chloinn Amoin, a chionn gu'n d'thug 
mi e do chloinn Lot mar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mar an ceudna 
na fhearann fnamhairean; ghabh 
famhairean còmhnuidh ann san t- 
sean aimsir, agus thug na h-Amo- 
naich Samsumaich mar ainrn orra; 

21 Sluagh mòr agus lìonmhor, 
agus ard mar na h-Anacim; ach 
sgrios an Tighearna iadrompa, agus 
thàinig iad nan dèigh, agus ghabh 
iad còmhnuidh nan àite : 

22 Mar a rinn e ri cloinn Esau, a 
bha chòmhnuidh ann an Seir, an 
xiair a sgrios e na Horaich rompa; 
agus thàinig iad nan dèigh, agus 
ghabh iad còmhnuidh nan àite, 
eadlion gus an à 'n diugh : 

23 Agus na Habhaich a bha chòmh- 
nuidh ann an Haserim èadhon gu 
Hadsah, sgrios na Caphtoraich a 
thàinig a mach a Caphtor iad, agus 
ghabh iad còmhnuidh nan àite.) 

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur 
turus, agus rachaibh thar sruth a 
Arnoin : feuch, thug mi do d' làimh 
Sihon an t-Amorach righ Hesboin, 
agus 'f hearann : tòisich air a sheal- 
bhachadh, agus dean stri' ris an cath. 

25 Air an là 'n diugh tòisichidh 
mi air t'uamhann-sa agus t'eagal a 
chur air na cinnicha ta fuidh nèamh 
uile, achluinneas iomradh ort; agus 
criothnaichidh iad, agus bithidh 
cràdh b orra a'd' làthair. 

2G Agus chuir mi teachdairean a 
fàsach Chedemot gu Sihon righ Hes- 
boin, le briathraibh sìth, ag ràdh, 

27 Leig dhomh gabhail troimh 
t'fhearann: imichidh mi romham 
air an rathad mhòr, cha tionndaidh 
mi aon chuid a chum na làimhe 
deise, no chum na làimhe clithe. 

28 Biadh air son airgid reicidh tu 
rium, a chum as gu'n ith mi, agus 
uisge air son airgid bheir thu dhomh, 
a chum as gu'n òl mi ; a mhàinimich- 
idh mi romham do m' chois : 

29 (Mara rinn clann Esaurium, a 
tha chòmhnuidh ann an Seir, agns 
naMoabaicha tha chòmhnuidh ann 
an Ar) gusan d'thèid mi thar Iordan, 
do'n fhearann a tha 'n Tighearn ar 
Dia toirt duinn. 

30 Ach cha leigeadh Sihon righ 
Hesboin leinn dol troimh 'fhearann : 
oir chruadhaich an Tighearna do 
Dhia a spiorad, agus rinn e 'chridhe 
iags a chum gu'n d'thugadh e 

» abhuinn. b àmhghar, iomghuin. 
c reasgach, do-lubaidh. 
196 thairis e do d' làimh, mar a chìthear 
air an la 'n diugh. 

31 Agus thubhairt an Tighearna 
rium, Feuch, thòisich mi air Silion 
agus 'fhearann a thoirt thairis a'd' 
fhianuis: gabh sealbh d , a chum as 
gu'rn bi 'fhearann agad mar oigh- 
reachd. 

32 An sin thàinig Sihon a mach 
'nar n-aghaidh, e fèin, agus a 
shluagh uile, a chogadh aig Iahas. 

33 Agus thug an Tighearna ar 
Dia thairis e romhainn, agus bhuail 
sinn e fèin, agus a mhic, agus a 
shluagh uile. 

34 Agus ghlac sinn a bhailtean e 
uile san àm sin, agus sgrios sinn gu 
tur fir, agus mnài, agus clann bheag 
gach baile; cha d'fhàg sinn ah-aon 
alàthair f : 

35 A mhàin ghabhsinn duinnfèin 
an sprèidh mar chobhartach, agus 
creach nam bailtean a ghlac sinn. 

36 Aroer, a ta air bruaich shruth 
Arinon, agus o'n bhaile a ta làimh ris 
an t-sruth, eadhon gu Gilead, cha 
robh aon bhaile tuille 's làdir air ar 
son : thug an Tighearn ar Dia iad 
uile thairis duinn. 

37 A mhàin gu fearann chloinn 
Amoin cha d'thàinig thu, no gu àite 
sam bitham/agitsdoshruths laboic, 
no gus na bailtibh am measg nam 
beann, no gu àite sam bith a thoir- 
misg an Ti^hearn ar Dia dhuinn. 

" CAIB. III. 
AN sin phill sinn, agus chaidft 
sinn suas air an t-slighe gu Ba- 
san : agus thàinig Og righ Bhasain a 
mach nar n-aghaidh, e fèin agus a 
shluagh tiile, gu cath aig Edrei. 

2 Agus thubhairt an Tighearna 
riumsa, Na biodh eagal ort roimhe: 
oir do d' làimh-sa bheir mise thairis 
e fèin, ag\is a shluagh uile, agus 
'fhearann, agus ni thu ris mar a 
rinn thu ri Sihon righ nan Amo- 
rach, a bha chòmhnuidh aig Hes- 
bon. 

3 Mar sin thug an Tighearn ar 
Dia thairis d'ar làimh-ne mar an 
ceudna Og righ Bhasain, agus a 
shluagh uile : agus bhuail sinn e gus 
nach d'fhàgadh a h-aon beo aige. 

4 Agus ghlac sinn a bhailtean uile 
san àm sin, cha robh baile nach 
d'thug sinn uatha, tri fichead baile, 
dùthaich Argoib uile, rìoghachd Og 
ann am Basan. 

5 Bha na bailte sin uile air an 
daingneachadh le balladh ard, ìe 
geataibh agus le crannaibh, a thuill- 
eadh air bailtibh gun bhalla, ro- 
mhòran. 

6 Agus sgrios sinn gu tur iad, mar 

d tòisich, seaìbhaich. Eabh. 

e a mhòr-bhailtean, a chaithrichean. 

f beò. e abhuinn. C A I B. IV. a rinn sinn air Sihon righ Hesboin, 
a' lèir - sgrios fhear, bhan, agus 
cloinne gach baile. 

7 Ach ghabh sinn an sprèidh uile, 
agus creach nam bailte mar chobh- 
artach dhuinn fèin. 

S Agus thug sinn san àm sin a 
làimh dà righ nan Amorach, am 
fearann a t,a air an taobh so do Ior- 
dan, o shrutli Arnoin gu sliabh Her - 
moin : 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar 
ainm air Hermon : agus thug na h- 
Amoraich Senir mar ainm air.) 

10 Bailtean a' chòmhnaird a uile, 
agus Gilead uile, agus Basan uile, 
gu Salcha agus Edrei, bailtibh rìogh- 
achd Og ann am Basan : 

11 Oir bha Og righ Bhasain a 
mhàin a làthair do fliuigheall nam 
famhairean ; feuch, a leaba, bu leab- 
adh iaruinn i : nach 'eil i ann an 
Rabat chloinn Amoin ? ò'iad naoi 
làmh-choille a fad, agus ceithir 
làmha-coille a leud, a rèir làimli- 
choille duine. 

12 Agus am fearann so a sheal- 
bhaich sinn san àm sin, o Aroer a ta 
làimh ri sruth Arnoin, agus leth 
slèibh Ghilead, agus a bhailte thug 
mi do na Keubenich, agus do na 
Gadaich. 

13 Agus a' chuid eile do Ghilead, 
agus Basan uile, eadhon rìoghachd 
Og, thug mi do leth-thrèibh Mha- 
naseh ; dùthaich Argoib uile, maille 
ri Basan uile, d'an ainm b fearann 
nam famhairean. 

14 Ghabh Iair mac Mhanaseh 
dùthaich Argoib uile gu crìoehaibh 
Ghesuri, agus Mhaachati ; agus thug 
a Basan - Habhot- Iair mar ainm 
oirre a rèir 'ainme fèin, gus an la'n 
diugh. 

15 Agus thug mi Gilead do Mha- 
chir. 

16 Agus do na Reubenich, agus 
do na Gadaich, thug mi o Ghilead 
eadhon gu sruth Arnoin, leth a' 
ghlinne, agus an t-iomall, eadhon 
gus an sruth Iaboc, crìoch chloinn 
Amoin : 

17 An còmhnard mar an ceudna, 
agus Iordan, agus a clirìocha, o Chi- 
neret eadhon gu muir a' chòmh- 
naird, a' mhuir shaillte, fuidh 
Asdot-pisgah a làimh na h-aird' an 
ear. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh san 
àm sin, ag ràdh, Tliug an Tighearna 
bhur Dia dhuibh am fearann so r'a 
shealbhachadh : thèid sibh a nunn 
fo'r n-armaibh roimh bhur bràithre 
clann Israeil, gach neach a ta fogh- 
ainteach a chum cogaidh. 

19 Ach fanaidh bhur mnài, agus 
bhur clann bheag, agus bhur sprèidh, (oir is aithne dhomh gu 'm bheil 
mòran sprèidh agaibh,)'nar bailtibh 
a thug mi dhuibh, 

20 Gus an dthoir an Tighearna 
fois d'ar bràithribh co mhath agus 
dhuibhse, agus gus an sealbhaich 
iadsan mar an ceudna am fearann, a 
thug an Tighearna bliur Dia dhoibh 
an taobh thall do Iordan : agus an 
sin pillidh gach duine agaibh g'a 
sheilbh a thug mi dhuibh. 

21 Agus dh'àithn mi do Iosua san 
àm sin, ag ràdh, Chunnaic do shùile 
na h-uile nithe a rinn an Tighearna 
bhur Dia ris an dà righ sin : mar sin 
ni an Tighearna ris na rioghachd- 
aibh uile gus am bheil thu dol. 

22 Cha bhi eagal oirbh rompa: 
oir cogaidh an Tighearna bhur Dia 
e fèin air bhur son. 

23 Agus ghuidh mi air an Tigh- 
earna san àm sin, ag ràdh, 

24 O Thighearna Dhè, thòisich 
thu air do mhòrachd, agus do làmh 
ehumhachdach a nochdadh do d' 
òglach : oir cò an Dia air nèamh no 
air talamh, a's urrainn a dheanamh 
a rèir t'oibre-sa, agus a rèir du 
chumhachd-sa? 

25 Guidheam ort, leig dhomh dol 
thairis, agus am fearann math sin 
fhaicinn a tha 'n taobh thall do 
Iordan, an sliabh math sin, agus 
Lebanon. 

26 Ach bha fearg air an Tighear- 
na rium air bhur son-sa, agus cha 
d'èisd e rium : agus thubhairt an 
Tighearna rium, Gu ma leòr leat e, 
na labhair ni's mò rium mu'n chùis 
so. 

27 Falbh suas gu mullach Phisgaih, 
agus tog suas do shùile ris an aird' 
an iar agus ris an airde tuath, agus 
ris an airde deas, agus ris an aird' 
an ear, agus amhairc le d' shùilibli c ; 
oir cha d'thèid thu thar Iordan so. 

28 Ach thoir àithne do Iosua, 
agus thoir misneach dha, agus near- 
taich e : oir thèid esarfthaiiis roimh 
an t-sluagh so, agus bheir e orra am 
fearann sin a chi thusa, a sheal- 
bhachadh mar oighreachd. 

29 Mar sin ghabhsinn còmhnuidh 
sa' ghleann thall fa chomhair Bhet- 
peoir. 

CAIB. IV. 
A NIS uime sin èisd, O Israel, ris 
na reachdaibh, agus ris na breith- 
eanais a tha mise a' teagasg dhuibh 
a dheanamh, a chnm as- gu'm bi sibh 
beo, agus gu'n dthèid sihh a steach 
agus gu'n sealbhaich sibh am fear- 
ann, a bheir an Tighearna Dia bhur 
n-aithreacha dhuibh. 

2 Cha cìiuir sibh a' bheag ris an 
fhocal a tha mise ag àithneadh 
dhuibh, ni ìnò a bheir sibh ni sam a a' chènaird. 1 d'an goirear. c sealt, beachdaich air. 
K3 197 DEUTERONOMI. bith uaith, a ehum as gu'n glè'idh 
sibh àitheantan an Tighearna bhur 
Dè, a tha mise ag àithneadh dhuibli. 

3 Chunnaic bhur sùile ciod a rinn 
an Tighearna thaobh Bliaal-peoir : 
oir na daoine sin uile a lean Baal- 
peor, sgrios an Tighearna bhur Dia 
iad as bhur measg. 

4 Ach tha sibhse a tean ris an 
Tighearna bhur Dia, beo gach aon 
agaibh air an là'n dingh. 

5 Feuch, theagaisg mi dhuibh 
leachdan agus breitheanais, eadhon 
mar a dh'àithn an Tighearna mo 
Dhia dhomh a chum as gu'n deanadh 
sibhse mar sin anns an fhearann 
gu's am bheil sibh a' dol g'a sheal- 
bhachadh. 

6 Uime sin gleidhibh agus dean- 
aibh iad, oir is e so bhur gliocas agus 
bhur tuigse ann an sealladh nan 
cinneach, a chluinneas na reachda 
sin uile, agus a their, Gu cinnteach 
is sluagh glic agus tuigseach an 
cinneach mòr so. 

7 Oir cia e an cinneach co mhòr, 
aig am bheiì Dia ain fagus doibh, mar 
a ta 'n Tighearna ar Dia-ne 'sna h- 
nile nithibh air son am bheil sinne a' 
gairm air? 

8 Agu,s cia an cinneach co mhòr, 
aig am bheil reachdan agns breith- 
eanais co cheart ris an lagh so uile, 
a tha mise a' cur romhaibh air an là 
'n diugh ? 

9 A mhàin thoir an aire dhuit 
fèin, agus glèidh t'anam gudìchioll- 
ach, air eagal a gu'n dichuimhnich 
thu na nithe sin a chunnaic do 
shùilean, agtis air eagal gu'n deal- 
aich iad ri d' chridhe uile laithean 
do bheatha : ach teagaisg iad do d' 
mhic, agus do mhic do mhac : 

10 Gu h-àraidh an là a sheas* thu 
an làthair an Tighearna do Dhè ann 
an Horeb, an uair a thubhairt an 
Tighearna riumsa, Tionail thugam b 
an sluagh r'a chèile, agus bheir mi 
orra mo bhriathran a chluinntinn, 
a chum gu fòghlum iad eagal a 
ghabhail romham rè nan uile 
laithean a bhios iad beo air an 
talamh, agus gu , n teagaisg iad an 
clann. 

11 Agus thàinig sibh am fagus, 
agus sheas sibh fuidh 'n t-sliabh c ; 
agus bha 'n sliabh a' losgadh le 
tèine gu meadhon nèimh, maille ri 
duibhre, neoil, agus dubh dhor- 
chadas. 

12 Agus labhairanTighearna ribh 
a meadhon an teine : chuala sibh 
guth narn briathra, ach coslas sam 
bith cha 'n fhaca sibh, a mhàin 
chuala sibh guth. 

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a 

3 anteagal. b ckugam. 

c fuidh 'n bhcinn. choimhcheangal, a dh'àithn e 
dhuibh a choimhlionadh, eadhon 
deich àitheanta, agus sgriobh e iad 
air dà chlàr chloiehe. 

14 Agus dh'àithn an Thighearna 
dhomhsa san àm sin, reachdan agus 
breitheanais a thea-gasg dhuibh, a 
chum gu 'n deanadh sibh iad anns 
an fhearann a thèid sibh a nunn g'a 
shealbhachadh. 

15 Thugaibh uime sin an aire 
mhath dhuibh fèin ; (oir cha 'n 
fhaca sibh gnè coslais sam bith anns 
an là air an do labhair an Tighearna 
ribh ann an Horeb, a meadhon an 
teine;) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh 
fèin, agus gu'n dean sibh dhuibh 
fèin dealbh snaidhte, coslas riochd 
air bith, coslas fir no mnà, 

17 Coslas ainmhidh sam bith a 
thn air an talamh, coslas eoin sgiath- 
aich air bith a dh'itealaicheas san 
athar, 

18 Coslas ni sam bith a shnàigeas 
air an làr, coslas èisg air bith a tha 
'sna h-uisgibh fuidh'n talamh ; 

19 Agus air eagal gu'n tog thu 
suas do sh'dle ri nèamh, agus an 
uair a chi thu ghrian, agus a' 
ghealach, agus na reulta, eadhon 
slòigh nèimh uile gu'n taimgear 
thu gu cromadh sios dhoibh, agus 
gu aoradh a dheanamh dhoibh, a 
roinn d an TighearnadoDhiaris gach 
cinneach a ta fuidh nèamh uile. 

20 Ach ghabh an Tighearnasibhse, 
agus thug e mach sibh as an àmhuinn 
iaruinn, as an Eiphit, gu bhi 'nar 
sluagh air son oighreachd dha fèin, 
mar air an là 'n diugh. 

21 Agus bha fearg aig an Tigh- 
earna riumsa air bhursonsa e , agus 
mhionnaich e nach rachainn thar 
Iordan, agus nach rachainn a steach 
do'n fhearann mhath sin, a tha 'n 
Tighearna do Dhia a' toirt duit mar 
oighreachd. 

22 Ach is èigin domh bàs fhaghail 
san fhearannso, cha d'thèid mi thar 
Iordan ; ach thèid sibhse nunn, 
agus sealbliaichidh sibh am fearann 
math sin. 

23 Thugaibh an aire dhuibh fèin, 
air eagal gu'n di-chuimhnich sibh 
coimhcheangal an Tighearna bhur 
Dè, a rinn e ribh, agus gu'n dean 
siuh dhuibh fèin deaìbh snaidhte, 
coslas ni air bith a thoirmisg an 
Tighearna do Dhia dhuit: 

24 Oir is teìne dian-loisgeacli an 
Tighearna do Dliia; is Dia eud- 
mhor c. 

25 'Nu.air a ghineas tu clann, agus 
clann cloinne, agus a dh'fhanas sibh 
fada san fhearann, agus athruailleas 

d a phàirlich,a thug. 

• e air so7i bhur briuthrasa. C A I B. IV. sibh sibhfèin, agus a ni sibh dealbh 
snaidhte, coslas ni sam bith, agus a 
ni sibh olc ann an sealladh an Tigh- 
earna do Dhè, agus a blirosnaicheas 
sibh e gu feirg : 

26 Gairmeam nèamh agus talamh 
mai' fhianuis 'nar n-aghaidh air an 
là 'n diugh, gu'n d'thig lèir-sgrios 
oirbh gu h-aithghearr as an fhear- 
ann a chura am bhc-il sibh dol thar 
Iordan g' a shealbhachadh : cha 
bhuanaich sibh bhur làithean air, 
ach sgriosar sibh gu tur. 

27 Agus sgapaidh an Tighearna 
sibh am measg nan cinneach agus 
fàgar sibli tearc an àireamh am 
measg nan cinneach, far an d'thoir 
an Tighearna sibh. 

28 Agus an sin ni sibh seirbhis do 
dhèibh, obair làmha dhaoine, fiodh 
agus clach, nach 1aic, agus nach 
cluinn, agus nach ith, agus nach 
gabh fàile. 

29 Ach ma dh'iarras tu 'n Tigh- 
earna do Dhia as sin, amaisidh tu 
air, ma dh'iarras tu e le d' uile 
chridhe agus le d'uile anam. 

30 'Nuair a bhios tu ann an àmh- 
ghar, agus a thig na nithe sin uile 
ort 'sna laithibh deireannach, ma 
philleas tu chum an Tighearna do 
Dhè, agus ma bhios tu ùmhal d'a 
ghuth ; 

31 (Oir is Dia tròcaireach an 
Tighearna do Dhia-sa) cha trèig e 
thu, ni mò a sgriosas e thu, no dhi- 
chuimhnicheas e coimhcheangal 
t'aithreacha, amhionnaich edhoibh. 

32 Oir fiosraich a nis do nalaithibh 
achaidh seachad, a bharomhad, o'n 
là air an do chruthaichDiaan duine 
air an talamh, agus fiosraich o aon 
iomall do nèamh gus an t-inmall 
eile, an robh riamh ni sam bith ann 
mar an ni mòr so, no'n cualas ni 
.cosmhuil ris ? 

33 An cuala sluagh sam bith guth 
Dhè a' labhairt a mèadhon an teine, 
mar a chuala tusa, agus an do mhair 
iad beo ? 

34 No 'n d'fheuch Dia a ri dol gu 
cinneach a ghabhail da fèin o mheasg 
cinnich eile, le deuchainnibh b , le 
comliaraibh, agus le h-ionganta- 
saibh, agus le cogadh, agus le làimh 
chumhachdaich, agus le gàirdean 
sinte mach, agus le h-uamhasaibh 
mòra, a rèir nan uile nithe a rinn 
an Tighearna bhur Dia air bhur 
son san Eiphit fa chomhair bhur 
sùl ? 

35 Dhuitse nochdadh e, chum 
gu'm biodh fios agad gur e 'n Ti- 
ghearn a's Dia ann; cha VeiJ ann 
ach e. 

36 A nèamh thug e ort a ghuth a 
chluinntinn, a chum gu'n teagaisg- 

* Dia sam bìth. b buairibb. eadh e thu : agus air talamh nochd 
e dhuit a theine mòr, agus chuala 
tu a bhriathran a meadhon an teine. 

37 Agus a chionngu'n do ghràdh- 
aich e t'aithreacha, uime sin thagh 
e an sliochd nan dèigh, agus thug e 
thu sa mach na shealladh, le' chumh- 
achd mòr, as an Eiphit : 

38 A dh'fhuadachadh a mach 
chinneach romhad, a's mò agus a's 
cumhachdaiche na thusa, g'ad 
thoirtsa stigh a thabhairt dhuit am 
fearainn na oighreachd, mar air an 
là 'n diugh. 

39 Biodh agad fios uime sin an 
diugh, agus thoir fa'near ann do 
chridhe, gur e 'n Tighearn a's Dia 
ann air nèamh shuas, agus air an 
talamh a bhos c ; cha 'n'eil ann 
ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin a reach- 
dan, agus 'àitheantan a tha mise ag 
àithneadh dhuit an diugh, a chum 
gu'n èirich gu math dhuit, agus do 
d' chloinn a'd' dhèigh, agus a chum 
gu 'm btianaich thu do laithean air 
an fhearann, a bheir an Tighearna 
do Dhia dhuit gu bràth. 

41 An sin chur Maois air leth tri 
bailtean air an taobh so do Iordan, 
leth ri èirigh na grèine : 

42 A chum as gu'n teicheadh am 
marbhaiche an sin, a mharbh a 
choimhearsnach gun fhios da, agus 
giin fhuath aige dha san aimsir a 
chaidh seachad; agus gu'n teich- 
eadh e gu h-aon do na bailtibh sin, 
agus gu maireadh e beo ; 

43 Eadhon Beser san fhàsach, ann 
an dnthaich a' chòmhnaird d , do na 
Reubenich; agus Ramotann an Gil- 
ead, do na Gadaich ; agus Golan ann 
am Basan, do na Manasaich. 

44 Agus ìs e so an lagh a chuir 
Maois roimh chloinn Israeil. 

45 Js iad so na teisteis e , agus na 
reachdan, agus na breitheanais, a la- 
bhair Maois ri cloinn Israeil, anuair 
a thàinig iad a mach as an Eiphit, 

46 Air an taobh so do Iordan,.sa' 
ghleann thail fa chomhair Bhet- 
peoir, ann am fearann Shioin righ 
nan Amorach, a bha chòmhnuidh 
ann an Hesbon, a bhuail Maois agus 
clann Israeil, an dèigh dhoibh 
teachd a mach as an Eiphit: 

47 Agus shealbhaich iad'fhearann 
agus fearann Og righ Bhasain, dà 
righ nan Amorach. a bìLa air an 
taobh so do Iordan, leth ri èirigh na 
grèine ; 

48 O Aroer, a talàimh ri bruaich 
srutli Arnoin, eadhon gu sliabh Shi- 
hoin, a's e Hermon, 

49 Agus an còmhnard uile air an 
taobh so do lordan a làimh na h- 

c shìos. d anns an tìr rèidh. 

e fianuisean. 

K 4 199 DEUTERONOMI. àird' au ear, eadhon gu muir a' 
chòmhnaird, fuidh thobraichibh 
Phisgaih. 

CAIB. V. 
A GUS ghairm Maois air Israel 
uile, agus thubhairt e riu, Eisd, 
O Israel, ris na reachdaibh agus na 
breitheanais alabhras mi 'nar cluas- 
aibh air an là'n diugh, a clium gu 
fòghlum a sibh iad, agus gu'n gleidh 
agus gu'n dean sibh iad. 

2 Rinn an Tighearna ar Dia coimh- 
cheangal b ruinn ann an Horeb. 

3 Cha d' rinn an Tighearn an 
coimhcheangal so r'ar n-aithreach- 
aibh, ach ruinne, eadhon ruinne a 
tha uile beo an so airan là'n diugh. 

4 Aghaidh ri h-aghaidh labhair 
an Tighearna ribh san t-sliabh, a 
meadhon an teine, 

5 (Sheas mise eadar an Tighearn 
agus sibhse san àm sin, a nochdadh 
dhuibh focail anTighearna: oirbha 
cagal oirbh roimh an teine, agus cha 
deachaidh sibh suas do'n t-sliabh,) 
ag ràdh, 

6 Is mise an Tighearna do Dhia, a 
thug a mach thusa a tìr na h-Eiphit, 
a tigh na daorsa c . 

7 Na biodh dèe sam bith eile agad 
a'm' fhianuis. 

8 Na dean dhuit fèin dealbh 
Bnaidhte d no coslas àir bith nisam 
bith a ta shuas air nèamh, no a ta 
shios air an talamh, no a ta 'sna h- 
uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

9 Na crom thu fèin sìos doibh, 
agus na dean seirbhis e doibh : oir 
mise an Tighearna do Dhia, is Dia 
eudmhor mi, a' leantuinn aingidh- 
caclid nan aithreacha air a' chloinn, 
agus air an treas agus air a' cheath- 
ramh ginealach dhiubhsan a dh'- 
fhuathaicheas mi, 

10 Agus 'a deanamh f tròcair air 
mhiltibh dhiubhsan a ghràdhaicheas 
mi agus a ghleidheas m'àitheanta. 

11 Na tabhair ainm an Tighearna 
do Dhè an diomhanas : oir cha 
mheas an Tighearna neo-chiontach 
esan a bheir 'ainm an diomhanas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a 
naomhachadh E, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit. 

13 Sè làithean saothraichidh tu, 
agus ni thu t'obair uile : 

14 Ach air an *-seachdamh là tha 
sàbaid an Tighearna do Dhè : air an 
ià so cha dean thu obair sam bith, 
thu fèin no do mhac, no do nighean, 
no t'òglacli, no do bhan-oglach, no 
dodhamh, no t'asal, no aon air bith 
do d' sprèidh, no do choigreach a 

a gu'n ionnsuich. b cunradh, 

■chmhnant. c tigh nan tràillean. 

d gearrta, gràbhalta. e aoradh. 

1 a' nochdadh. £ Coimhid là na 
sàbaid chum a naomhachadh. 
.200 tha 'n taobh a stigh do d'gheataibb; 
a chum as gu'n gabh t'òglach agus 
do bhan-oglach fois co mhath riut 
fèin. 

15 Agus cuimhnich gu'n robh thu 
fein a'd' sheirbhiseach ann an tir na 
h Eiphit, agus gu'n d'thug an Tigh- 
earna do Dhia mach as sin thu, le 
làimh chumhachdaich agus le eaird- 
ean sìnte mach : uime sin dh'àithn 
an Tighearna do Dhia dhuit an t- 
sàbaid a choimhead 1 '. 

16 Tabhair onoir ' 1 do t' athairagns 
do d' mhàthair, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit; a chura 
gu'm buanaichear do làithean, agus 
gu'n èirich gu math dhuit san fhea- 
rann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a bheir thu fianuis 
bhrèige an aghaidh do choimhears - 
naich. 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu 
bean do choimhearsnaich, nimòa 
shanntaicheas tu tigh do choimh- 
earsnaich, 'fhearann, no 'òglach no 
'bhan-oglach, no 'dhamh, no 'asal 
no ni, air bith a's le do choimhears- 
nach. 

22 Nabriathra sinlabhair anTigh- 
earna r'ar coimhthional uile san 
t-sliabh, a meadhon an teine, an 
neoil agus an dubh dhorchadais, le 
guth mòr ; agus cha do chuir e tuille 
ris : agus sgriobh e iad air dà chlàr 
chloiche, agus thug e dhomhs' iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an 
guth a meadhon an dorchadais, agus 
an t-slèibh a' losgadh le teine k , an 
sin thàinig sibh am fagus domhsa, 
eadhon uile cheannardan bhor 
treubha, agus bhur seanairean, 

24 Agus thubhairt sibh, Feucb, 
dh' flioillsich an Tighearn ar Dia 
dhuinn a ghlòir, agus a mhòrachd, 
agus chuala sinn a ghuth a meadhon 
an teine : chunnaic sinn an diugh 
gu'n labhair Dia ri duine, agus gu 
mair e beo. 

25 A nis uime sin c'ar son a 
gheibheamaid bàs? oir loisgidh an 
teine mòr so sinn. Machluinneas 
sinn guth anTighearn ar Dia tuille- 
adh, an sin bàsaichidh sinn. 

2G Oir cò do , n uile fheoil a chuala 
gvxth an Dè bheo a' labhairt a meadh- 
on an teine (mar a rinn sinne) agus 
a mhair beo ì 

27 Theirig-sa am fagus, agus èisd 
risna h-uile nithibh a theiranTigli- 
earn ar Dia; agus labhair thusa 
ruiune gach ni a their an Tighearn 

h a dheanamh. Eabh. 
• urram. k oir bhabheinn u* 

losgadh le teine. C A I B. VI. ar Dia riut, agus èisdidh sinne ris 
agus ni sinn e. 

28 Agus cliual' an Tighearna guth 
bhur biiathra, 'nuair a labhair sibh 
rium : agus thubhairt an Tighearna 
rium, Chuala mi guth briathran an 
t-sluaigh so, a labhair iad riut: is 
math a thubhairt iad gach ni a la- 
bhair iad. 

29 O gu'm biodh an gnè cridhe 
soannta, gu'm biodh m'eagals' orra, 
agus gu'n gleidheadh iad m'àith- 
eantan uile a ghnàth, a chum gu'n 
èireadh gu math dhoibh agus d'an 
cloinn gu bràth ! 

30 lmich, abair riu, Rachaibh d'ar 
bùtliaibh a ris. 

31 Ach do d' thaobhsa, seas an so 
làimh riumsa, agus labhraidh mi 
riut na h-àitheantan uile, agus na 
reachdan, agus na breitlieanais a 
theagaisgeas tu dhoibh ; a chum as 

/ gu'n dean siad. iad anns an fhearann 
a tha mise a' tabhairt dhoibh r'a 
shealbhachadh. 

32 Bheir sibh an aire uime sin 
gu'n dean sibh mar a dh'àithn an 
Tighearna bhur Dia dhuibh : cha 
chlaon sibh a thaobh a chum na 
làimhe deise no clìthe. 

33 Anns gach slighe a dh'àithn 
an Tighearna bhur Dia dhuibh 
gluaisidh sibh, a chum gu'm bi sibh 
beo, agus gu'n èirich gu math 
dhuibh, agus gu'm buanaich sibh 
bhur làithean anns an fhearann a 
shealbhaicheas sibh. 

CAIB. VI. 
A NIS is iad so na h-àitheantan, na 
*^ reachdan, agus na breitheanais, 
a dh'àithn an Tighearna bhur Dia 
a theagasg dhuibh, a chum gu'h 
deanadìi sibli iad san fhearann d'om 
bheil sibh a' dol g'a shealbhachadh : 

2 A chum gu'm biodh eagal an 
Tigheama do Dhè ort, gu'n gleidh- 
eadh tu a reachdan uile, agus 'àith- 
eantan, a tha mise ag àithneadh 
dhuit, thu fèin, agus do mhac, agus 
mac do mhic, uile làithean do 
bheatha, agus a chum gu'm buan- 
aichear do laithean. 

3 Eisd uime sin, O Israel, agus 
thoir an aire gu'n dean thu so, a 
chum gu'n^ èirich gu math dhuit, 
agus gu'm fàssibh ro-lìonmhor, mar 
a gheall an Tighearna Dia t'aith- 
reacha dhuit, ann am fearann a tha 
sruthadh le bainne agus mil. 

4 Eisd, O Israel, An Tighearn ar 
Dia-ne, is aon Tighearna e. 

ò Agus gràdhaichidh tu an Tigh- 
earna do Dhia le d'uile chridhe, agus 
le d' uile anam, agus le d' uileneart. 

6 Agus bithidh na briathra so, a 
tha mi 'g àithneadh dhuit an diugh, 
ann do chridhe. 

7 Agus teagaisgidh tu iad a do d' 
a cuiridh tu '« cèill iad gu minic. chloinn, agus labhraidh tu orra 
'nuair a shuidheas tu a'd' thigh, 
agus an uair a dh'imicheas tu air 
an t-slighe, agus an uair a luidheas 
tu sìos, agus an uair a dh'èireas tu 
suas. 

8 Agus ceanglaidh tu iad mar 
chomhar air do làimh, agus bithidh 
iad mar eudanain eadar do shùilibh, 

9 Agus sgrìobhaidh tu iad air 
ursainnibh do thighe, agus air do 
gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia thu do'n fhearann a 
nihionnaich e do d' aithreachaibh, 
do Abraham, do Isaac, agus do 
lacob, gu'n d'thugadh e dhuit bail- 
tean mora agus matha nach do thog 
thu fèin, 

11 Agus tighean làn do gach ni 
math nach do lìon thu, agus tob- 
raiche cladhaichte nach do chladh- 
aich thu, tìon-liosan agus liosan- 
olaidh nach do shuidhich b thu, 
'nuaira dh'itheas tu agus a bhios tu 
air do shàsachadh ; 

12 An sin thoir an aire air eagal 
gu'n di-chuimhnich thu an Tigh- 
earn a thug a mach thu a ùr na h- 
Eiphit, a tigh na daorsa. 

13 Bithidli eagal an Tighearna do 
Dhè ort, agus ni thu seirbhis dha, 
agus mionnaichidh tu air 'ainm. 

14 Cha d'thèid sibh an dèigh 
dhiathan c eile, do dhèibh an t- 
sluaigh a tha m'an cuairt oirbh : 

15 (Oir tha 'n Tighearna do Dhia 
na Dliia eudmhor 'nar measg) an t- 
eagal gu'n las fearg an Tighearnado 
Dhè a'd' aghaidh, agus gu'n sgrios 
e thu o aghaidh na talmhainn. 

16 Cha bhrosnaich d sibh an Ti- 
ghearrìa bhur Dia, mar a bhrosnaich 
sibh e ann am Masah. 

17 Gleidhidh sibh gu dichiollach 
àitheantan an Tighearna bhur Dè, 
agus a theisteis, agus a reachdan a 
a dh'àithn e dhuit. 

18 Agus ni thu an ni sin a ta ceart 
agus math ann an sealladh an Tigh- 
earna; a chum as gu'n èirich gii 
math dhuit, agus gu'n d'thèid thu 
steach, agus gu'n sealbhaich thu am 
fearann math a mhionnaich an 
Tigliearna do t'aithreachaibh ; 

19 A thilgeadh a mach do naimh- 
dean uile romhad, mar a labhair an 
Tighearna. 

20 'Nuair a dh'fhiosraicheas do 
mhac dhiot san aimsir ri teaclid, ag 
ràdh, Ciod is ciull do na teisteasaibh", 
agus clo na reachdaibh, agus do na 
breitheanasaibh, adh'àithn anTigh- 
eama ar Dia dhuibh ? 

21 An sin their thu ri d' mhac, 
Bhasinn'nar tràillibh aig Pharaoh 

b phlanndaich. 

c dhèe. d bhuair, 

K5 201 DEUTERONOMI. san Eipbit, agus thug an Tighearn 
a mach sinn as an Eiphit le làimh. 
chumhachdaich. 

22 Agus nochd an Tighearna 
comharan agus iongantasan mora 
agus doilgheasach san Eiphit, air 
Pharaoh, agus air a theaghlach uile, 
fa chomhair ar sàl ; 

23 Agus thug e vnach sinn as sin, 
a chum gu'n d'thugadh e sinn a 
stigh, a thoirt dhuinn an fhearainn 
a mhionnaich e d'ar n-aithreach- 
aibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearna 
dhuinn na reachdasin uile a dhean- 
amh, eagal an Tighearn ar De bhi 
oirnn a chum ar maith a ghnàth, a 
chum gu'n gleidheadh e beo sinn, 
mar air an là'n diugh. 

25 Agus bithidh e na fhìreantachd 
dhuinn, ma bhèir sinn fa'near na h- 
àitheanta so uile dheanamh, an 

-làthair an Tighearn ar Dè, mar a 
dh'àithn e dhuinn. 

CAIB. VII. 
'iyrUAlR a bheir an Tighearna do 
-L* Dhia thu stigh do'n fhearann 
a chum am bheil thu dol g'a sheal- 
hhaciiadh, agus a thilgeas e mach 
romhad mòran chinneach, na Hi- 
tich, agus na Girgasaich, agus na 
h-Arnoraich, agus na Canaanaich, 
agus na Peridsich, agus na Hìbhich, 
agus na Iebusaich, seachd cinnich 
a's mò agus a's cumhachdaiche na 
thusa; 

2 Agus an uair a hheir an Tigh- 
earna do Dhiaiadthairisa'd'làthair; 
huailidh tu iad r agus cuiridh tu gu 
tur as doibh ; cha dean thu coimh- 
cheangal sam bith riu, ni mò a 
xiochdas tu tròcair dhoibh : 

3 Ni mò a ni thu cleamhnas 3 riu ; 
do nighean chad'thoirthu d'a mhac- 
san, ni mò a ghabhas tu a nighean- 
san do d' mhacsa. 

4 Oir toinndaidh iad do mhac o 
mise a leantuinn, a chum gu'n dean 
iad seirbhis do dheibli eile : mar sin 
lasaidh fearg an Tighearna 'nar n- 
aghaidh, agus sgriosaidh e thu gu 
h-obann. 

5 Ach mar so buinidh sibh riu : 
sgriosaidh sibh an altairean, agus 
hrisidh sibh an dealbhan, agus gear- 
raidh sibh sìos an doireaclian, agus 
loisgidh sibh an coslais shnaidhte le 
teine. 

6 Oir is sluagh naomha do'n Ti- 
ghearna do Dhia thusa: thagh an 
Tighearna do Dhia thu gu bhi d' 
shluagh àraidhb dha fèin, os cionn 
gach sluaigh a ta air aghaidh na 
talmhainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tigh- 
earna sibh, ni mò a thagh e sibh a 

a ceanglaiche-jìòsaidh. 
b sònruichte. 
202 chionn gu'n robh sibh ni bu lìon- 
mhoire na sluagh sam bith eile; 
(oir is sibh bu teirce do gach uile 
shluagh;) 

8 Ach a chionn gu'n do ghràdhaich 
an Tighearnasibh, agus a chum gu'n 
g'eidheadh e namionnan a mhion- 
naich e d'ar n-aithreachaibh, thug 
an Tighearna mach sibh le làimh 
chumhachdaich, agus shaor e thu a 
tigh nan tràillean, a làimh Pharaoih 
righ na h-Eiphit. 

9 Biodh rìos agad uime sin an 
Tighearna do Dhia, gur esan Dia, 
an Dia fìrinneach, a chumas coimh- 
clieangal agus tròcair riu-san a 
ehràdhaicheas e, agus a ghleidheas 
*àitheanta, gu mìle ginealach; 

10 Agus a dhiolas orra-san c a dh' 
fhuathaicheas e, r'an eudan, a chum 
an sgrios : cha dean e moille d'a 
thaobh-san aig am bheil fuath dha ; 
diolaidh e air r'a eudain. 

11 Gleidhidh tu uime sin na h- 
àitheantan, agus na reachdan, agus 
na breitheanais, a tha mi'g àithneadh 
dhuit an diugh a dheanamh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh 
ris na breitheanais sin, agus ma 
choimhideas agus ma ni sibh iad; 
cumaidli an Tighearna do Dhia 
riutsa an coimhcheangal agus an 
tròcair a mhionnaich e do d' aith- 
reachaibh. 

13 Agus gràdhaichidh e thu, agus 
beannaichidh e thu, agus ni e lìon- 
mhor thu : mar an ceudna bean- 
naichidh e toradh do bhronn, agus 
toradh t'fhearainn, t'arbhar, agus 
t'fhion, agus t'oladh, fàs do chruidh, 
agus treuda do chaorach, san fhea- 
rann a mhionnaich e do d' aith- 
reachaibh a thabhairt duit, 

14 Bithidh tu beannaichte os cionn 
gach shaaigh; cha bhi firionnach 
no bainionnach neo-tliorrach 'nar 
measg, no measg bhur sprèidhe. 

15 Agus bheir an Tighearna uait 
gach eucail, agus cha chuir e ort à 
h-aon air bith do dhroch ghalaraibìi 
na h-Eiphit (a's aithne dhuit) ach 
cuiridh e iad orra-san uile le'm 
fuathach thu. 

16 Agus sgriosaidh tu an sluagh 
sin uile a bheir an Tighearna do Dhia 
thairis dhuit; cha ghabh do shùil 
truas riu : ni mò a ni thu seirbhis 
d'an dèibh, oir bithidh sin na ribe 
dhuit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, 
Is mò na cinnich sin na mise, 
cionnas is urrainn mise an cur a 
seilbh ? 

18 Cha bhi eagal ort rompa: ach 
cuimhnichidh tu gu math ciod a 
rinn an Tighearna do Dhia ri 

* a chuV tkheas, a dh'ais-iocas dhoibh- 
san, C A I B. VIII. 'Pharaoh agus ris na h-Eiphitich 
uile ; 

19 Nadeuchainnean mòraaehun- 
naic do shùilean, agus nacomharan, 
agus na h-iongantais, agus an làmh 
chumhachdach, agus an gairdean 
•sinte mach, leis an d'thugan Tigh- 
earna do Dhia mach thu : mar sin 
ni an Tighearna do Dhia ris an 
t-.sluagh uile roiinh am bheil eagal 
ort. 

20 Os-bàrr, cuiridh an Tighearna 
do Dhia an consbeach a nam measg, 
gus am bi iadsan a dh'fhàgar, agus a 
dh'fholaicheas iad fein o d' ghnùis, 
air an sgrios. 

21 Cha bhi uamhann ort rompa; 
oir tha 'n Tighearna do Dhia 'nar 
measg, Dia mòr, agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tighearna do 
Dhia a mach na cinnich sin romhad 
a lìon beagan is beagan : cha 'n 
f heud thu an sgrios a rìh'aon bheum, 
air eagal gu'm fàs fiadh-bheathaiche 
na machrach lìonmhorort. 

23 Ach bheir an Tighearna do 
Dhia iad thairis duit, agus sgriosaidh 
e iad le sgrios mòr, gus an cuirear as 
doibh. 

24 Agus bheir e an rìghre thairis 
do d' làimh, agus sgriosaidh tu an 
ainm o bhi fuidh neamh: cha seas 
duine sam bith a' d' aghaidh, gus an 
cuir thu as doibh. 

25 Dealbhan snaidhtean dè"eloisg- 
idh sibh le teine: cha mhiannaich 
thu 'n t-airgiod no 'n t-òr a ta orra b , 
ni mò ghabhas tu e dhuit i'è'm, an 
t-eagal~gu'n ribear thu leis : oir is 
•gràineileachd e do'n Tighearna do 
Dhia. 

26 Ni mò bheir thu gràinealachd 
do d' thigh, an t-eagal gu'm bi thu a' 
d' ni mallaichte cosmhuil ris : ach 
bheir thu fuath iomlan da, agus 
gabhaidh tu gràin deth gu tur, oir is 
ni mallaichte e. 

CAIB. VIII. 
IVTA h-àitheantan uile a tha mi ag 
àithneadh dhuit an diugh, bheir 
sibh an aire gu'n dean sibh iad, a 
chum gu'in bi sibli beo, agus gu'm 
fàs sibh lìonmhor, agus gu'n d'thèid 
sibh a stigh, agus gu'n sealbhaich 
sibh am fearann, a mhionnaich an 
Tighearna d'ar n-aithreachaibh. 

2 Agus cuimhnichidh tu an t- 
slighe sin uile air an do theòraich an 
Tighearna do Dhia thu rè an dà 
i'hichead bhliadhna so annsanfhà- 
sach, gu d' irioslachadh, gu d' 
dhearbhadh, a chum gu'm biodh 
"fìos c ciod a Wt' ann ad chridhe, au 
gleidheadh tu 'àitheanta no nach 
gleidheadh. 

a cearrmbhan, eirc-bheach; hornet. 
Sasg. b annta. e a dheanamh 
aitknichte, a leigeadh ris. 3 Agus dh'irioslaich e thu, agu s 
thug e ort, ocrasfhulang, agusbhea- 
thaich e thu le mana (ni nach 
b'aithne dhuit fein, ni mòab'aithne 
do d'aithreachaibh e) a chum gu'n 
d'thugadh e ort fios a bhi agad nach 
ann le h-aran a mhàin a bheath- 
aichear duine, ach leis gach/ccai a 
thig a mach a beul an Tighearnà 
bithidh duine beo. 

4 Cha do chaitheadh t'eudach 
dhìot le h-aois d , ui mò a dh'at do 
clios rè an dàfhichead bhliadhna-sa. 

5 Bheir thu maran ceudna fa'near 
ann ad chridhe, mar a smach- 
daicheas duine a mhac, gur ann mar 
sin a tha 'n Tighearna do Dhia 'g ad 
smachdachadh-sa. 

6 Uimesin gleidhidhtuàitheantan 
an Tighearna do Dhè, a chum gu'n 
gluais thu na shlighibh, agus gu'm 
bi 'eagalsan ort. 

7 Oir tha 'n Tighearna do Dhia'g 
ad lliabhairt gu fearann math, fear- 
ann shruthan uisgeacha, thobraich- 
ean, agus dhoimhneachdan a tha 'g 
èirigh suas air feadh ghleann agus 
air feadh bheann. 

8 Fearann cruithneachd, agus 
eorna, agus fhìonainean, agas 
chraobhan fìgis, agus phomgranat e , 
fearann oladli na ciaoibh- olaidh 
agus meala, 

• 9 Fearann anns an ith thu aran 
gun ghoinne, clia bki uireasbhuidh 
ni sam bith ort ann, fearann aig 
am bheil a chlachan nan iarunn*, 
agus as a bheanntaibh cladhaichear 
umha. 

10 'Nuair a dh'itheas tu agus a 
shàsuicheartliu, ansin beannaichidh 
tu 'n Tighearna do Dhia air son an 
fheavainn mhaith athug e dhuit. 

11 Thoir an aire nach di-cliuimh- 
nich thu 'n Tighearna do Dliia, air 
chor as nach gleidh thu 'àitheantan, 
agus a bhreitheanais, agus a reachd- 
an, a tha mise agàithneadh dhuit an 
diugh : 

12 Air eagal an uair a dh'itheas tu, 
agus a shàsuicheai' thu, agus a thogas 
tu tighean matha, agus a chòmh- 
nuicheas tu annta ; 

13 Agus a dh'fhàsas do bhuarg 
agus do chaoraich, agus a mheud- 
aichear t'airgiod agus t'òr, agus a 
mheudaichear gach n i a ta agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe air 
a tirogail suas, agus gu'n di-cìiuimh • 
nich thu 'n Tighearna do Dhia a 
thug a mach thu a tìr na h-Eiphit, 
agus a tigh na daorsa ; 

15 A threòraich thu tre'n fhàsach 
mhòr agus uamhasach sin, far an. 

d cha d'fliàs t-eudach sean ort. 
e ghran-abhal. f aig an 

tairngear iarunn a 'chlachaibh. 
g chrodh. 
K6 203 DEUTERONOMI. -robh naithreacha loìsgeach, agus 
scorpiona, agus ionada tartmhor, far 
nach robh uisge; a thug a mach 
dhuit uisge as a' charraig ailbhinn ; 

16 A bheathaich thu san fhàsach 
le mana, nach b'aithne do t'aith- 
xeachaibh, a chum gu'n irioslaich- 
eadh e thu, a°us gu'n dearbhadh e 
thu, a dheanamh maith dhuit ann ad 
laithìbh deireannach; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad 
cliridhè, Fhuair mo chumhacbd agus 
xieart rno làimhe an saibhreas so 
dhomh. 

18 Ach cuimhnichidh tu 'n Tigh- 
earna do Dhia: oir is esan a blieir 
comas dhuitbeartas fhagail, a chum 
as gu'n daingnich e a choimh- 
cheangal a mhionnaich e do t- 
aithreaehaibh, marairan là'ndiugh. 

19 Agustarlaidh, ma dhi-chuimh- 
nicheas tu air chor sam bith an 
Tighearna doDhia, agus gu'n gluais 
thu an dèigh dhiatlian eile, agus 
gu'n dean thu seirbhis doibh, agus 
gu'n dean thu aoradh dhoibh, tlia 
mi toirt fianuis 'nar n-aghaidh an 
diugh, gu'n sgriosar gu tur sibh. 

20 Mar na cinnich a tha'n Tigh- 
earn a' sgrios roimh bhur gnùis, is 
amhuil sin a thèid as duibhse ; a 
chionn nach b'àill leibh bhi ùmhal 
do ghuth an Tighearna bhur Dè. 

CAIB. IX. 

EISD, O Israel : tlm thu gu gabhail 
1 thar Iordan an diùgh, gu dol a 
steach a shealbhachadh chinneach 
a's mò agus a's treise na thu fèin, 
Lailtean mòra agus daingnichte suas 
gu nèamh, 

2 Sluagh mòr agus ard a , clann 
nan Anacim, a's aithne dhuit, agus 
m'an cual' thu air a ràdh, Cò is 
urrainn seasamh roimh chloinn 
Anaic ? 

3 Uime sin tuig thusa an diugh, 
gur e 'n Tighearna do Dhia an ti a 
thèid thairis romhad na theine 
caiteach b : cuiridh esan as doibh, 
agus cuiridh e sìos iad a'd'fhianuis : 
mar sin fògraidh tu mach iad, agus 
£griosaidh tu iad gu grad, mar a 
thubhairt an Tighearna riut. 

4 Na labhair ann do chridhe, an 
dèigh do'n Tighearna do Dhia an 
tilgeadh a mach romhad, ag ràdh, 
Air son m'fhìreantachd fèin thug an 
Tighearna sttach mi a shealbhach- 
adh an fhearainn so : ach air son 
aingidheachd nan cinneach sin tha 
'n Tigjiearna 'g am fògradh a mach 
©'d' lathair. 

5 Cha'n ann airsont'fhìreantachd, 
iio air son ionracais do chridhe tha 
thu dol a shealbhachadh am fear- 
ainn ; acli air son aingidheachd nan 
cinneach sin tha 'n Tighearna do 

» barrachdail, b dian-loisgeach, 

m Dhia 'g am fògradh a mach o d' 
làlhair-sa, agusa chum gu'n coimh- 
Hon e 'm focal a mhionnaich an 
Tighearna do t'aithreachaibh, Abra;- 
ham, Isaac, agus Iacob. 

6 Tuig uime sin nach ann air son 
t'fhireantachd sa a tha'n Tighearna 
do Dhia a' toirt duit an fhearainn 
mhaith so r'a shealbhachadh ; oir is 
sluagh rag-mhuinealach thu. 

7 Cuimhnich, na rii-chuimnich 
cionnus a bhrosnaich thu 'n Tigh- 
earna do Dhia gu feirg san fhàsach: 
o'n là san deachaidh tu mach a tir 
na h-Eiphit, gus an d'thàinig sibh 
do'n àite so blia sibh ceannairceach 
an aghaidh an Tighearna. 

8 Mar an ceudna ann an Horeb 
bhrosnaich sibh an Tighearna gu 
feirg, air chor as gu'n robh corruich 
air an Tighearna ribh a chum bhur 
sgrios. 

9 'Nuair a chaidh mise suas do'n 
t-sliabhaghabhail nan ciàrchloiche, 
eadhon chlàr a' choimhcheangail a 
rinn an Tighearna ribh, an sin 
dh'fhan mi san t-sliabh dà fhichead 
là agus dà fhichead oidhche ; cha 
d'Uh mi aran, ni mò a dh'òl mi 
uisge : 

10 AgusthuganTigbearnadhomh 
dà chlàr chloiche sgnobhta le menr 
Dhè; agus or ra bha sgrìobhta rèir nan 
uile bhriathran a labhair an Tigh- 
earna ribh san t-sliabh, a meadhon 
au teine, ann an là a' choimh- 
chruinnich. 

11 Agus tharladh an ceann dhà 
fhichead là agus dhà fhichead oidh- 
che, gu'n d'thug an Tighearna 
dhomhs' an dà chlàr chloiche, eadhon 
clàir a' choimhcheangail. 

12 Agus thubhairt an Tighearna 
rium, Eirich, imich sios gu luath as 
so> oir thruaill do shluagh a thug 
tbu mach aa an Eipbit iad fein: 
cblaon iad gu grad o'n t-slighe a 
dh'àithn mise dhoibh ; rinn iad 
dhoibh fèin dealbh leaghta. 

13 A bhàrr air so, labhair an 
Tighearna rium, ag ràdb, Chunnaic 
mi an sluagh so, agus feuch, is 
sluagh rag-mhuinealach iad. 

14 Leig dhomh, a chum as gu'n 
sgrios mi iad, agus gu'n dubh mi 
mach an ainm o bhi fuidh nèamh : 
agus ni mi dhiotsa tinneach a's 
cumhachdaiche agus a's mò na 
iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agus thàinig; 
mi nuas o'n t-sliabli, agus bha 'n 
sliabh a' losgadh le tcine: agus bha 
dà chlàr a' choimhcheangail a'm" 
dha làimh, 

1G Agus dh'amhairc mi, agus 
feuch, bha sibh air peacachadh c an 
aghaidh an Tighearna bhur Dè, rinn 

c bha sibh 'fln deighpeacachaidJu CAl'B, X. sibh laogh leaghta dhuibh fèin : bha 
sibh air tinnndadh a thaobh gu grad 
as an t-slighe a dh'àithn an Tigh- 
earna dhuibh. 

17 Agus ghlac mi an dà chlàr agus 
thilg mi as ìnn dhà làimh iad, agus 
bliris mi iad f'a chomhair bhur sùl. 

18 Agus thuit mi sìos a am fianuis 
an Tighearna, mar air tùs, dà 
fhichead là agus dà fhichead nidh- 
che ; cha d'ith mi aran, ni mò dh'òl 
mi uisge, air son bhur peacannan 
uile a pheac aich sibh le olc a dhean- 
amh ann an sealladh an Tighearna, 
'ga bhrosnachadh gu feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirg orm, 
agus na ro-chorruich leis an robh an 
Tighearna t'eargach 'nar n-aghaidh- 
sa chum bhur sgrios.) Ach dh'èisd 
an Tighearna rium san àm sin mar 
an ceudna. 

20 Agus bha ro-fhearg air an Tigh- 
earna ri h-Aaron a chum a sgrios: 
agus rinn mi urnuigh maran ceudna 
airson Aaroin san àm sin fèin, 

21 Agus ghabli mi bhur peacadh, 
an laogh a rinn sibh, agus loisg mi e 
le teine, agus phronn mi e, agus 
mheil mi gu min e, eadhon giib an 
d'rinneadh mìn e mar dhuslach : 
agus thilg^ mi a dhuslachb san t- 
sruth a thainiga nuas o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah. agus aig 
Masah, agus aig Cibrot-Hataabhah, 
bhrosnaich sibh an Tighearna gu 
feirg. 

2'à Mar an ceudna 'nuair a chuir 
an Tighearna sibh o Chades-barnea, 
ag ràdh, Rachaibh suas, agus seal- 
bhaichibh am fearann a thug mise 
dhuibh ; an sin rinn sibh ceannairc 
an aghaidh àithne an Tighearna 
bhur Dè, agus cha do chreid sibh e, 
ni mò a dh'èisd sibh r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceach an 
aghaidh an Tighearna, o'n là a 
b'aithne dhomhsa sibh. 

25 Mar so thuit mi sìos am fianuis 
an Tigheaina dàfhichead là agus dà 
fhichead oidhche, mar a thuit mi 
sios air tìis c ; a chionn gu'n dubhairt 
an Tighearna gu'n sgriosadh e sibh. 

26 Uime sin rinn mi urnuigh ris 
an Tighearna, agus thubhairt mi, 
O Thighearna Dhè, na sgrios do 
shluagh tèin, agus t'oighreachd, a 
shaor thu tre do mhòrachd a thug 
thu mach as an Eiphit le làimh 
chumhachdaiclu 

27 Cuimhtìich do sheirbhisich, A- 
braham, Isaac, agus Iacob; na h- 
amhairc air reasgachd an t-sluaigh 
so, no air an aingidheachd, no air am 
peacadh: 

28 Air eagal gu'n abair am fear- 

a dh'ìslich mi mifdin, rinn mi aorcdh. 
b smùr, « anns an cCìslich mi 

mifèin. ann as an d'thug thu mach sìmr, A 
choinn nach b'urrainn an Tighearm 
an toirt a steach do'n fhearann a 
gheall e dhoibh, agus a choinn gu'n 
robh fuath aige dhoibh, thug e 
mach iad g'am marbhadh 'san thà- 
sach. 

29 Gidheadh is iad do shluagh iacì, 
agus t'oighreachd, thug thu mach le 
rì' thrèin neart, agus le d' ghairdean 
sinte mach. 

CAIB. X. 
CAN àm sin thubhairt an Tigl>- 
^ earna rium, Snaidh dhuit fèin dà 
chlàr chloiche cosmhuil ris na ceud 
chlàir, agus thig a nìos a'm' ionn- 
suidhsa do'n t-sliabh 11 , agus dean 
dhuit àirc fhiodha. 

2 Agus sgrìobhaidh mise air na 
clàir na focail a bh'air na ceud 
chlàir a bhris thu, agus cuiridh tu 
iad san àirc. 

3 Agus rinn mi àirc do fhiodh 
sitim, agus shnaidh mi da chlàr 
chloiche cosmhuil ris na ceucl chlàir, 
agus chaidh mi suas do'n t-sliabli, 
agus an dà chlàr a'm' làimh. 

4 Agus sgrìobh e air na clàir a 
rèir a' cheud sgrìobhaidh, na deich 
àitheantan, a labhair an Tighearna 
ribh san t-sliabh, a meadhon an 
teine, ann an là a' choimhchruin- 
nich : agus thug an Tighearn iad 
dhomhsa. 

5 Agus phill mise, agus thàinig 
mi nuas o'n t-sliabh, agus chuir mi 
na clàir san àirc a rinn mi, agus an 
sinthaiad, mara dh'àithn an Tigh* 
earnadhomh. 

6 Agus dh'imich clann Israeil o 
Bherot chloinn Iaacain gu Mosera: 
an sin fhuair Aaron bàs, agus àhf 
adhlaiceadh e 'n sin ; agus fhritheil 
Eleasar a mhac ann an dreuchd an 
t-sagairt na àite. 

7 As sin dh'imich iad gu Gud- 
godah, agus o Ghudgodah gu Iotbat, 
tearann shruthan e uisge. 

8 San àm sin chuir an Tighearna 
air leth treubh Lebhi, a ghiùlan àinc 
coimhcheangail f an Tighearna a 
sheasam h an làthair an Tighea rna gu 
frithealadh dha, agus a bheannach- 
adh na ainm, gus an là'n diugh. 

9 Uime sin cha 'n'eil aig Lebhi 
roinn no oighreachd maille r'a 
bhràithribh: is e 'n Tighearn a's 
oighreachd dha, a rèir mar a gheall 
an Tighearna do Dhiadha. 

10 Agus dh'fhan mi san t-sliabh, a 
rèir na ceud ùinee, dà fhichead là 
agus dà fhichead oidhche, agus dh* 
èisd an Tigjiearna rium mar an 
ceudna san am sin, agus cha bu toil 
leis an Tighearn thusaasgrios. 

11 Agus thubhairt an Tighearna 

d do'« bheinn, e aibhnichean. 
{ cunraidh, E la,ithean, Eabh» 
2% DEUTERONOM T. frium, Eirich, imich roimh 'n t- 
sluagh, a chum gu'n d'thèid iad a 
steach, agus gu'n sealbhaich iad am 
fearann, a mhionnaich mi d'an aith- 
reachaibh gu'n d'thugainn doibh. 

12 Agus a nis, Israel, cioda tlia 'n 
Tighearna do Dhia ag iarraidh ort, 
s.ch eagal an Tighearna do Dhè a 
bhi ort, gluasad na uile shlighibh, 
agus a ghràdhachadh, agus seirbhis 
a dheanamh do'n Tighearna do 
Dhia le d' uile chridhe agus le d' 
uile anam ; 

13 Aitheantan an Tighearna a 
.ghleidheadh, agus a reachrìan a tka 
mise ag àithneadh dhuit an diugh 
airson do leas? 

14 Feuch, is leis an Tighearna do 
Dhia nèamh, agus nèamh nan 
nèamh, an talaulh mar an ceudna 
agus gach ni a ta ann. 

15 A mhàin bha tlachd aig a an 
Tighearn a' t' aithreachaibh g'an 
gràdhachadh, agus thagh e 'n sliochd 
nan dèigh, eadhon sibiise os cionn 
gach sluaigh, mar air an là'n diugh. 

lb' Timchioll-ghearraibh uime sin 
roimh-chroicionn bhur cridhe, agus 
na bithibh rag-mhuinealach ni's 
mò. 

17 Oir an Tighearna bhur Dia, is 
tsan Dia nan Dia, agus Tighearna 
nan Tighearna, Diamor, cumhachd- 
ach, agus uamhasach, aig nach 'eil 
bàigh ri neach seach a cheile, agus 
nach gabhduais b . 

18 Tha e cur an gn'iomh breith- 
-eanais an d'illeachdain agus na ban- 
traich, agus is toigh leis an coigreach, 
atoirt dhabidh aeus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichidh sibh an 
coigre.ach; oir bha sibh fèin 'nar 
coigrich ann an tir na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tighearnado 
Dhè ort; dhasan ni thu seirbhis, 
agus ris-san dlùth-leanaidh tu, agus 
air 'ainin mionnaichidh tu. 

21 Is esan do chliu, agus is esan do 
Dhia, a rinn air do shon na nithe 
mòr agus uamhasach ud a chunnaic 
<ìo shùilean. 

22 Le tri fichead agus deich anm- 
anna c chaidh t'aithreacha s'ios do'n 
Eiphit; agus a nis rinn an Tighearna 
-do Dhia thu ìnar reulta nèimh a 
thaobh lionmhoinachd. 

CAIB. XI. 

AIR an aobliar sin gradhaichidh 
tu 'n Tighearna do Dhia, agus 
gleidhidh tu a chuiam agus a 
xeachdan, agus abhreitheanaii, agus 
'àithearitan aghnàth. 

2 Agus biodh fios agaibhse an 
diugh : oirni 'n labhram r'arcloinn 
do nach b'aithne, agus nach faca 

» ròghnuich. b ceannach. 

c pearsanna. J a ihaisgeach, 

na dh'earb e riut. 
206 smachdachadh an Tighearna bhur 
Dè, a mhòrachd, a làmh chumh- 
achdacli, agus a ghàirdean sìnte 
mach, 

3 Agus a chomharan, agus a 
ghnìomharan, a rinn e ann am 
meadhon na h-Eiphit, ri Pharaoh 
righ na h-Eiphit, agus r'a fhearann 
uile; 

4 Agus ciod a rinn e ri armailt nan 
Eiphiteach, r'an eich, agus r'an 
carbadaibh, cionnus a thug e air 
ui?ge na mara ruaidhe dol tharta 
'nuair a bha iad an tòir oirbl), agus 
cionnus a sgrios an Tighearna iad gus 
an la'n diugh ; 

5 Agusciod a rinn e dhuibhse san 
fhàsach, gus an d'thàinig sibh do'n 
àite so ; 

6 Agus ciod a rinn e ri Datan agus 
Abiram mic Eliaib, mhic Reubein; 
cionnus a dh'fho>gail an talamh a 
bheul, agus a shluig e sìos iad, agus 
an teaghlaichean, agxis am bùthan, 
agus a' mhaoin uile a bha nan seilbh, 
am meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur sùileansa 
gn'iomhara mòra an Tighearn uile, a 
rinn e. 

8 Uime sin gleidhidh sibh na 
h-àitheanta sin uile,a tka mi ag àith- 
neadh dhuibh air an là'n riiugh, a 
chum gu'm bi sibh làidir, agus gu'n 
d'thèid sibh a stigh agus gu'n seal- 
bhaich sibham fearann gus am bheil 
sibh a' dol g'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'm buanaich sibh bhur 
làithean anns an fhearann a mhion- 
naich an Tighearnad'ar n-aithreach- 
aibh gu'n d'thugadh e dhoibli e, agus 
d'an sliochd, fearann atha sruthadh 
le bainne agus mil. 

10 Oir cha'n'eil am fearann d'am 
bheil thu dol a stigh g'ashealbhach- 
adh, mar fhearann na h-Eiphit o'n 
d'thàinig sibh a mach, far an robh 
thu cur do sh'il, agus 'g a uisgeach- 
adh le d' chois, mar lios lusan e : 

11 Ac h am fearann gns am bheil 
sibh a' dol g'a shealbhachadh, is 
fearann bheann agus ghleann e: 
do fhrasachd f nèimh òlaidh e uisge: 

12 Fearann d'am bheil an Tigh- 
earna do Dhia a' gabhail cùraim : 
tìm sùilean an Tigheama d<> Dhè air 
a ghnàth, o thoiseach na bliadhna 
eadhon gu deires nabliarìhna. 

13 Agus tarlaidh, ma dh'èisdeas 
sibh gu dùrachdach ri m' àithean- 
taibhs'af/w mi ag àithneadh dhuibh 
air an là'n diugh, an Tighearna bhur 
Dia a ghràdhacliadh, agus seirbhis a 
dheanamh dha le'r n-uile chridhe, 
agus le'r n-uile anam ; 

14 Gu'n d'ihoir mise clhuibh uisge, 
bhur fearainn na àm fèin, an ceud 

* mar ghàradh lus. f fheurilwinn. 

s deireadh. C A I B. XIT. uisge agus an t-uisge deireannarh, 
agus cruinnichidli tu stigh t'arbhar, 
agus t'fhìon, agus t'oladh. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd' 
mhachair do d' sprèidh, agus itliidh 
tu agus sàsakhear thu. 

16 Thugaibh an aire dhuibh frin, 
air eagalgu meallar bhur rridhe, 
agus gu'n claon sibh a leth-taobh, 
agus gu'n dean sibh seirbhis do 
dhèibh eile, agus gu'n dcan sibh 
aoradh dhoibh : 

17 Agus gu'n las fearg an Tigh- 
earna 'nar n-aghaidh, agus gu'n 
druid e suas nèamh air chor as nach 
bi uisge sam bith ann, agus nach 
d'thoir am fearann a thoradh uaith, 
agus gu'n sgriosar gu grad sibh as an 
fhearann mhath a fha'nTighearn a' 
tabhairt duibh. 

18 Uime sin taisgidh sibh suas iad 
so mo bhriathra 'i.ar cridhe agus 
'nar n-anam, agus ceanglaidh sibh 
iad mar chomhar air bhur làimh; 
agus bithidh iad mareudanain eadar 
bhur sùilibh. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'ar 
cloinn, a lal>hairt orra 'nuair a 
shuidheas tu a'd'thigh, agus an uair 
a dh' imicheas tn air an t-slighe, 
agus an uair a luidlieas tu sìos, agus 
aa uair a dh'èireas tu suas. 

20 Agus sgnobhaidh tu iad air 
ursainnean doruis do thighe, agus 
air do gheataibb : 

21 A chum as gu'm bi bhur laith- 
ean lìotimhor, agus laithean t-hur 
cloinne, san fhearann amhionnaich 
an Tighearna d'ar n-aithreachaibh a 
thoindoibh, marlaithean nèimhair 
an talamb. 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu 
dùrachadh na h-àitheanta so uile a 
tha mise ag àithneadh dhuibh a 
dheanamh, an Tighearna bhur Dia 
a ghiàdhachadh, gluasad na uile 
shlìghibh, agus dlùth-leantuinn ris; 

23 An sin tilgidh an Tighearn a 
maob na cinnich sin uile romhaibh, 
agus sealbhaichidh sibh cinnich a's 
mò agus a's cumhachdaiche na sibh 
fèin. 

24 Gach àit air an saltair buinn 
bhur cos, is libhse : o'n fhàsach, 
agus Lebanon, o'n abhuinn, an 
ahhuinn Euphrates, eadhon gus an 
fhairge a's faide mach, bithidh bhur 
crioch. 

25 Cha seas duine 'nar n-aghaidh : 
cagal agus jgeill-chrith romhaibh 
ctiiridh an ligheama bhur Dia air 
gach fearann air an sal'air sibh, a 
rèir mar a thubhairt e ribh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r 
comhair air an là'n diugh beannach- 
adh agus mallachadh : 

27 Beannachadh, ma bheir sibh 
gèill* a dh'aitheantaibh an Tigh- 

» bhios sibh umhal. eama bhur Dè, a tha mi ag àithn- 
eadh dhuibh air an là'n diugh; 

28 Agus mallachadh, mur d'thoir 
sibh gèill b a dh'àitheantaibh an 
Tighearna bhur Dè, ach gu'n claon 
sibh o'n t-slighe a tha mi ag àithn- 
eadh dhuibh an diugh, a dhol an 
dèigh dhiathan eile nach b'aithne 
dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir 
an Tighearna do Dhia thu stigh do'n 
fhearann d'am bheil thu dol g'a 
shealbhachadh, gu'n cuir thu am 
beannachadh air sliabh Gheridsim, 
agus am mallachadh air sliabh 
Ebail. 

30 Nach 'eii iad air an taobh eile 
do Iordan, leth ri slighe dol fuidhe 
na grèine, ann an tìr nan Canaanach, 
a tha 'g àiteachadh a' chòmlmaird 
fa chomhair Ghilgail, làimh ri còmh- 
nardaibhc Mhoreh ? 

31 Oir thèid sibh thar Iordan a 
dho] a stigh a shcalbachadh an fhear- 
ainn a tha 'n Tighearna bhur Dla a' 
toirt duibh, agus sealbhaichidh sibh 
e, agus gabhaidh sibh còmhnuidh 
ann. 

32 Agus bheir sibh an aire gu'n 
dean tibh na reachdan uile agus na 
breitheanais, a tha mi cur romhaibh 
air an là 'n diugh. 

CAIB. XII. 
TS iad so na reachdan agus na 
breitheanais a bheirsibhse fa'near 
gu'n dean sibh san fhearann a tha 
'n Tighearna, Dia t'aithreacha, a' 
toirt duii g'a shealbhachadh, uile 
làithean bhur beatha airan talamh. 

2 Lèir - sgriosaidh sibh na h- 
àiteachan uile anns an d'rinn na 
cinnich a shealbhaicheas sibh seir- 
bhis d'an dèibh, air na beanntaibh 
arda, agus air na cnocaibh, agus 
fuidh gach craoibh ghlàis. 

3 Agus leagaidh sibh sìos an altair- 
^ean, agus brisidh sibh an caraigh- 
ean d , agus loisgidh sibh an doir- 
eachan ie teine, agus gearraidh sibh 
sios dealbhan snaidhte an dèe, agus 
sgriosaidh sibh an ainm a mach as 
an àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an 
Tighearna bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidh an àite a 
ròghnaichtas an Tighearna bhur 
Dia as bhur treubhaibh uile, chum 
'ainm a chur an sin, eadhon a dh'- 
ionnsuidh'àite-còmhnuidh-san iarr- 
aidh sibh, agus gu sin thig thu : 

6 Agus bheir sibh gu sin bhur 
tabhartais-loisgte e , agus bhur n- 
ìobairtean, agus bhur deachamh, 
agus tabhartais thogta bhur làinih, 
agus bhur bòidean, agus bhur saor- 

b e'isd sibk ri. Eabh. c rcidh- 

leaxaibh; daragaibh. d dealbhan- 
cloiche. « ofraìlean-loisgte. 

207 D £ U T E R N O M I. thabhartais, agus ceud-ghin. bhur 
cruidh agus bhur caorach. 

7 Agus ithidh sibh an sin an là- 
thair an Tighearna bhurDè, agus ni 
sibh gairdeachas anns gach ni ris an 
cuir sibh bhur làmh, sibh fèin agus 
bhur teaghlaichean, anns an do 
bheannaich an Tighearna do Dhia 
thu. 

8 Cha dean sibh a rèir nan uile 
nithe a tha sinn a' deanamh an so an 
diugh, gach duine an ni a tha ceart 
na shùilibh fèin, 

9 Oir cha d'thàinig sibh fathast a 
dh'ionnsuidh na fois, agus a dh'innn- 
suidh na h-oighreachd, a tha 'n Tigh- 
earna bhur Dia a' tabhairt duibh. 

1(1 Ach an uair a thèid sibh thar 
Iordan, agus a ghabhas sibh còmh- 
nuidh san fhearann a bheir anTigh- 
earna bhur Dia dhuibh r'a sheal- 
bhachadh, agusa/2 nair abheir e fois 
dhuibh o'r naimhdibh uile mu'n 
cuairt, agus a ghabhas sibh còmh- 
nuidh gu tèaruinte, 

11 A'n sin bithidh àit ann a 
thaghas an Tighearna bhur Dia, a 
thoirt air 'ainm còmhnuidh a gha- 
bhail ann; gu sin bheir sibh na h- 
uile nithe a tha mise ag àithneadh 
dhuibh ; bhur tabhartais - loisgte, 
agus bhur n-ìobairte, bhur deach- 
amh, agus tabhartais-thogta bhur 
làimh, agus taghadh bhur bòidean 
uile a bhòidicheas sibh do'n Tigh- 
earna. 

12 Agus ni sibh gairdeachas an 
làthair an Tighearna bhur Dè, sibh 
fèin, agus bhur mic, agus bhur nigh- 
eana, agus bhur n-òglaich, agus bhur 
ban-oglaich, agus an Lebliitheach a 
tha 'n taobh asiigh d'ar geataibh ; do 
bhngh nach 'eil roinn no oighreachd 
aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuit fèin nach 
ìobair* thu t'ìobairtean loisgte anns 
gach àit a chi sibh, 

14 Ach anns an àit a thaghas an 
Tighearn as aon do d'threubhaibh, 
an sin ìobraidh tu t'iobairtean- 
loisgte, agus an sin ni thu na h- 
uile nithe a tha mise ag àithneadh 
dhuit. 

15 Gidheadh, feudaidh tu feoil a 
mharbhadh agus itheadh a' d' gheat- 
aibh uile, ge b'e ni air am bheil 
miann aig t anam, a rèir beannach- 
aidh an Tighearna do Dhè a thug e 
dhuit: feudaidh an neo-ghlan agus 
an glan itheadh dheth: mar du'n 
bhoc earba, agus do'n fliiadh. 

16 A mhàin cha 'n ith sibh an 
fliuil ; air an talamh dòirtidh sibh i 
mar uisge : 

17 Cha 'n fheud thu deachamh 
t'arbhair itheadh an taobh a stigh 
do d' gheataibh, no iTlùona, no 

» qfrail, tiodhlaic. tairg, 

aoe t'olaidh, no ceud-ghin do chruidh 
no do chaorach, no h-aon air bitli 
do d' bh«idibh a bhòidicheas tu, no 
do shaor-thabhartais, no tabhartais- 
thngta do làimh : 

1» Ach an iàthair an Tighearna 
do Dhè ithidh tu iad anns an àit a 
thaghas an Tighearna do Dhia, thu 
fèin, agus do mliac, agus do nigbean, 
agus t'òglach, agus do bhan-oglach, 
agus an Lebhitheach a tha 'n taobh 
a stigh do d' gheataibh : agus ni thu 
gairdeachas 'an làthair an Tighearna 
duDhèanns gach ni ris an cuir thu 
do làmha. 

19 Thoir an aire dhuit fèin, nach 
trèig thu an Lebhitheach am feadh 
is beo thu air t'fhearann b . 

20 'Xuair a leudaicheas an Tigh- 
earna do Dhia do chrioch, mar a 
gheall e dhuit, agus a their thu, 
Ithidh mi feoil (a chionn gu bheil 
t'anam a' miannachadh feoil ith- 
eadh) a rèir uile mhiann t'anma 
feudaidh tu feoil itheadh. 

21 Ma bhios an t-àit, a thagh an 
Tighearna do Dhia a chur 'ainme 
an sin, ro-fhada uait ; an sin mar- 
bhaidh tu do d'bhuar, agus do d' 
threud, a thug an Tighearna dhuit, 
mar a dh'àithn mise dhuit, agus 
ithidh tu an taobh a stigh do d' 
gheataibh gach ni is miannach Ie 
t'anam. 

22 Eadhon mar a dh'ithear an 
ruadh-bhoc, agus am fiadh, mar sin 
ithidh tu e : ithidh an neo-ghlan 
agus an glan deth air an aon dòigh : 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach 
ith thu 'n fhuil : oir is i'n fhuil a' 
bheatha ; agus cha 'n fheud thu a' 
bheatha itiieadh maille ris an 
fheoil. 

24 Cha 'n ith thu i ; air an talamh 
dòirtidh tu i mar uisge. 

25 Cha 'n ith thu i, chum gu'n 
èirich gu math dhuit, agus do d' 
chloinn a'd' dhèigh, 'nuair a ni thu 
an ni a ta ceart ann an sùilibh an 
Tiarhearna. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe 
naomha a tha agad.a^us do bhòidean, 
agus thèid thu do'n ait a thaghas an 
Ti'ghearna : 

27 Agus ìobraidli tu t'iobairtean- 
loisgte, an flieoil agus an fhuil, air 
altair an Tighearna do Dhè; agus 
dòirtear a mach fùil t'iobairtean air 
altair an Tighearna do Dhè, agus 
ithidh tu 'n fheoil. 

28 Thoir an aire c , agus èisd ris na 
briathraibh sin uile a tha mi ag 
àìthneadh dhuit, a chum gu r n 
èirich gu math dhuit fèin, agus do 
d' chloinn a'd' dhèigh gu bràth, au 
uair a ni thu an ni a tha math agus 

t> rè do làithean uile ciran talamh. 
■ < Gltidh. C A I B. XIII. ceart ann an sùilibh an Tighearna 
do Dhè. 

29 'Nuair a ghearras an Tighearna 
do Dhiaas nacinnich romhad, a tha 
thu dol a steach an »ud a chum an 
sealbhachadh, agus a thig thu nan 
àite, agus a ghabhas tu còmhnuidh 
nam ftarann : 

30 Thoir an aire dhuit fèin nach 
ribear thu le'n leantuinn, an dcig^h 
dlioibh bhi air an sgrios as do la- 
thair, agus nach fiosrait h thu mu 
thimchioll an dèe, agràdh, Cionnus 
a rinn na cinnich sin seirbhis d'an 
dèibh ? ni mise niar sin mar an 
ceudna. 

31 Cha dean thusa mar sin ris an 
Tighearna do Dhia : oir gach gràin- 
ealachd do'n Tighearn a's fuathach 
leis, rinn iadsan d'an dèibh; oir 
eadhon am mic agus an nigheana 
loisg iad san teine d'an dèibh. 

32 Gach ni a tha mise ag àithneadh 
dhuibh, thugaibh an aire gu'n dean 
sibh e : cha chuir thu ris, ni mò 
bheirthu ni sam bith uaith. 

CAIB. XIII. 
"JYTA dh'èireas suas 'nar measg 
- LT - 1 - fàidh, no fear a chi aisling a , 
agus, gu'n d'rhoir e dhuit comhaia b 
no iongantas, 

2 Agus gu'n d'thig an comhara 
no'n t-iongantas gu crìch, air an do 
labhair e riut, ag ràdh, Rachamaid 
an dèigh dhiathan eile (nach 
b'aithne dhuit) agus deanamaid 
seirbhis doibh : 

3 Cha 'n èisd thu ri briathraibh an 
fliàidh sin, no ris an fhear sin a chi 
aisling: oir tha 'n Tighearna bhur 
Dia 'gar dearbhadh, a dh'fheuch- 
ainn am bheil sibh a' gràdhachadh 
an Tighearna bhur Dè le'r n-uile 
chridht, agus le'r n-uileanam. 

4 An dèigh an Tighearna bhur 
Dè gluaisidh sibh, a?us bithidh 
'eagal-san oirbh, agus gleidhidh sibh 
'àitheantan, agu^ èisdidh sibh r'a 

huth, agus ni sibh seirbhis da, agus 
lùth-leanaidh sibh ris. 

5 Agus cuirear am fàidh sin, no 
am fear sin a chi aisling, gu bàs, (a 
chionn gu'n do labhair e chum sibhse 
chur air seacharan o'n Tighearna 
bhur D;a, a thug a mach sibh a tir 
na h-Eiphit, agus a dh'fhuasgail 
sibh a tigh nadaorsa, chum t'iomain 
a mach c as an t-slighe anns an 
d'àithn an Tighearna do Dhia dhuit 
imeachd,) mar sin cuiridh tu air 

-falbh an t-olc as do mheadhon d . 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac 
do mhàthar, no do mhac fèin, no do 
nighean, no bean phòsda t'uchd, no 
do charaid, a tha dhuit mar t'anam, 

a a bhruadaireas bruadar. 
b sain-fhios. c do chur air 

seacharan. * as bhur measg. impidh ort ann an uaigneas, ag 
ràdh, Rachamaid agus dèanamaid 
seirbhis do dhèibh eile, (nach 
b'aithne dhuit fèin, no do t'aith- 
reachaibh; 

7 Eadhon dodhèibhnan cinneach 
a tha mu'n cuairt oirbh, am fagus 
duit, no fada uait, o'n dara ceann 
do'n talamh eadhon gus an ceana 
fi/edo'n talamh,) 

8 Cha 'n aontaich thu leis, ni mò a 
dh'èisdeas tu ris; ni mò a ghabhas 
do shùil truas ris.ni mò a chaomhnas, 
no cheileas tu e. 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach g^i 
bàs e; bithidh do lamh fèin an tus 
air g^'a mharbhadh, agus an dèigh 
sin lamh an t-sluaigh uile. 

10 Agus clachaidh tu e le clach- 
aibh, a chum gu'm bàsaich e : a 
chionn gu'n d'iarr e do tharruing* 
o'n Tignearna do Dhia, a thug a 
mach thu a tìr na h-Eiphit, a tigh 
na daorsa, 

1 1 Agus cluinnidh Israel uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean 
iad ni's mò a leithid so do ghnìomh 
aingidh 'nar measg. 

12 Ma chluinneas tu ann an aon 
do d' bhailtibh, a thug an Tighearna 
do Dhia dhuit gu còmhnuidh a 
ghabhail ann, neach oir bith ag ràdh, 

13 Chaidh daoine àraidh, clann 
Bhelial, amach asbhur measg, agus 
bhuair f iad luchd-aiteachaidh am 
baile, ag ràdh, Rachamaid agus 
deanamaid seirbhis do dhèibh eile, 
(nach b'aithne dhuibh,) 

14 An sin fiosraichidh tu agus 
rannsaichidh tu, agus ftòraichidh tu 
g^ti dùrachdach : agus feuch, mais 
tirinn e, asrus gu'm bheil a' chùis 
deirbhte, gù , n do rinneadh a' ghràin- 
eileachd sin 'nar measg : 

15 Gu cinnteach buailidh tu luchd- 
àiteachaidh a' bhaile sin le fa^bhar 
a' chlaidheimh, 'ga sgrios gu tun, 
agus gach ni a ta ann, agus a sprèidh 
le faobhar a' chlaidheimh. 

16 Agus cruinnichidh tu a' chreache 
uile gu meadhon a shràide, agus 
loisgidh tu le teine am baile, agus a 
chreach uile gu h-iomlan, air son an 
Tighearna do Dhè : agtis bithidh e 
na thorr h a chaoidh ; cha togar suas 
e ni's mò. 

17 Agus cha lean ri d' làimhsa a' 
bheag do'n ni mhallaichte; achum 
gu'm pill an Tighearn o lasair 
'flieirge, agus gu nochd e tròcair 
dhuit, agus' gu'n dean e iochd riut, 
agus gu'n d'thoir e ort fàs lìonmhor, 
mar a mhionnaich e do t'aithreach- 
aibh : 

13 'Nuair a dh'èisdeas tu ri guth 

e do sgaradh, t'fhuadach. 

f tharruing, mheall. 

S spùinncadh. h na charn. 

209 l DE.UTERONOMI. an TigheaTna do Dhè, aghleidheadh 
'àitheantan uile a tha mi ag àithn- 
cadh dhuit an diugh, a dheanamh 
M,n ni a ta ceart ann an sùilibh an 
Tighearna do Dhè. 

CAIB. XIV. 
TS sibhse clann an Tighearnabhur 
Dè: cha ghearr sibh sibh fèin, ni 
mò a ni sibh lomadh air bith eadar 
hhur sùilean air son mairbh : 

2 Oir is shiagh naomha thu do'n 
Tighearna do Dhia, agus thagh an 
Tighearn thu gu bhi a'd' shluagh 
sònraichte dha fèin, thar gach uile 
.chinneach a tha air aghaidh na 
talmhainn. 

3 Cha 'n ith thu ni gràinc-il sam 
bith. 

o 4 Is iad so na beathaichean a dh' 
itheas sibh : an damh, a' chaora, 
agus a' ghabhar, 

5 Am fiadh, agus an ruadh-bhoc, 
-agus an dathais a , agus a' ghabhar 
fhiadhaich, agus an t-earr-gheal b , 
agus an damh fiadhaich, agus an 
somer'. 

6 Agus gach beathach a roinneas 
an ionga, agus a sgoilteas sgoltadh 
an dà ionga, agus a chnàmhas a' 
chìr am measg nan ainmhidhean, 
sin ithidh sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha'n ith sibh, 
<lhiubhsan a chnàmhas a' chìr, no 
■dhiubhsan a roinneas an ionga 
sgoilte, mar an càmhal, agus a' 
mhaigheach, agus an coinean ; oir 
cnàmhaidh iad a' chìr, ach cha 
roinn iad an ionga : neo-ghlan tha 
iad dhuibh. 

8 Agus a' mhuc, a chionn ge do 
roinn i 'n ionga, nach cnàmh i a' 
•chìr, tha i neo-ghlan dhuibh : d'am 
feoil cha 'n ith sibh, agus r'an 
cairbh chabhean sibh. 

9 Iad so ithidh sibh dhiubhsan 
uile a ta sna h-uisgibh : gach ni air 
am bheil itean agtis lannan, ithidh 
sibh ; 

10 Agus gach ni air nach 'eil 
itean agus lannan, cha'n ith sibh : 
tha e neo-ghlan dhuibh. 

11 Gach eun glan ithidh sibh. 

12 Ach is iad so iadmn do nach ith 
-sibh : an iolair, agus an cnaimh- 
fohristeach, agus an iolar-uisge, 

13 Agus an croman- gabhlach d 
agus an clamhan, agus am fang e a 
rèir aghnè, 

14 Agus gach fitheach a rèir a 
.ghnè, 

15 Agus a' chailleach - oidhche, 
agus an t-seabhag-oidhche, agus a' 
chuach, agus an t-seabhag a rèir a 
gnè, 

a buabhul; iachmur. Eabh. 
h pigarg; dishon. Eabh. 1 
c lerassa; chamois. Sasg. 
* raah. Eabh. e daiah. Eabh. 
210 16 Agus a' chailleach - oidhche 
bheag, agus a 'chailleach-oidhche 
mhòr, agus an eala, 

17 Agus am pelican, agus an iolair 
fhionn, agus an sgarbh, 

18 Agus a' chorra-bhàn, agus a' 
chorra ■ ghlas a rèir a gnè, agus 
an t-adharcan-luachrach, agus an 
ialtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeach a 
dh'itealaicheas, neo-ghlan dhuibh : 
cha'n ithear iad. 

20 Gach eun glan ithidh sibh. 

21 Cha'n ith sibh ni sam bith a 
bhàsaicheas dheth fèin f : bheir thu 
e do'n choigreach a tha 'n taobh a 
stigh do d' gheataibhg, chum gu'n 
ith se e, no reic e ris an eilthireach h : 
oir is sluagh naomha thu do'n Ti- 
ghearna do Dhia. Cha bhruich thu 
meann ann am bainne a mhàthar. 

22 Bheir thu seachad gu ceart 
deachanih uile chinnis do shil, a 
bheir am fearann uaith o bhliadhna 
gu bliadhna. 

23 Agus ithidh tu 'm fianuis an 
Tighearnado Dhè, san àit a thaghas 
e chum 'ainm a chur an sin, deach- 
amh t'arbhair, t'fhìona, agus t'ol- 
aidh, agus ceud-gliin do chruidh, 
agus do chanrach ; a chum gu 
fòghlum thu eagal an Tighearna do 
Dhè a bhi ort a ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-slighe ro- 
fhada dhuit, air chor as nach urrainn 
thu a ghiùlan, a choinn an t-àite bhi 
fada uait, a thaghas an Tighearna do 
Dhia a chur 'ainme an sin, an uair a 
bheannaicheas an Tighearna do Dhia 
thu : 

25 An sin ni thu airgiod deth, agus 
ceanglaidh tu suas an t-airgiod a'd' 
làimh, agus thèid thu chum an àit a 
tha^has an Tighearna do Dhia. 

2b Agusbheirthu an t-airgiodsin 
air son gach ni a mhiannaicheas 
t'aiaam, air son buair', no air son 
chaorach, no air son fiona, no air 
son dibhe làidir, no air son gach ni 
a mhiannaicheas t'anam : agus ith- 
idh tu an sin an làthair an Tigh- 
earna do Dhè, agus ni thu gaird- 
eachas, thu fèin, agus do theaghlach. 

27 Agus an Lebhitheach a tha 'n- 
taobh a stigh do d' gheataibh, cha 
trèig thu e : oir cha 'n 'eil roinn no 
oighreachd aige maille riut. 

28 Aigcrìoch thri bliadhna bheir 
thu mach uile dheachamh do chinnis 
air a' bhliadhna sin fèin, agus taisg- 
idh tn suas e an taobh a stigli do a' 
gheataibh. 

29 Agus thig an Lebhitheach, (a 
chionn nach'eil roinn no oighreachd 
aige maille riut,) agusan coigreach, 

{ eairbh sarn bith. s a tha ann 

do ghcaiaibh. h fear dùtheha eile, 
allmharach, atliarrach. > cruidh. C A I B. XV. agus an dìlleachdan, agus a' bhan- 
trach, a tha 'n taobh a stigh do d' 
gheataibh, agus ithidh iad, agus 
sasuichear iad ; a chum gu'm beann- 
aich an Tigheama do Dhia thu ann 
an uile oibribh do làrah a ni thu. 
CAIB. XV. 
A N ceann gach seachd bliadhna ni 
**■ thu fuasgladh. 

2 Agus is e so niodh an fhuasg- 
laidh : Gach fear fiacha a bheir ni 
sam bith air iasachd a d'a choimh- 
earsnach, fuasglaidh b se e, cha 'n 
iarr e air 'ais e o 'choimhearsnach, 
no o 'bhràthair, a chionn gu'n 
goirear fuasglaidh an Tighearna 
dheth c . 

3 O eilthireach feudaidh tu 'iarr- 
aidh air 'ais ; ach an ni a's leat fèin, 
a ta aig do bhràthair, fuasglaidh do 
Jàmh e. 

4 Ach a mhàin an uair nach bi d 
uireasbhuidheach sam bith 'nar 
measg: oir beannaichidh an Tigh- 
«arna gu mòr thu san fhearann, a 
tha 'n Tigheariìa do Dhia a' toirt 
dhuit mar oighreachd, r'a sheal- 
bhachadh : 

5 A mhàin ma dh'èisdeas tu gu 
dùrachdach ri guth anTighearna do 
Dhè, a thoirt an aire gu'n dean thu 
na h-àitheanta so uile, a tha mi 'g 
àithneadh dhuit air an ià'n diugh. 

6 Oir beannaichidh an Tighearna 
do Dhia thu, mar a gheall e dhuit; 
agus bheir thu air iasachd do mhòran 
chinneach, ach cha ghabh thu air 
iasachd ; agus bithidh uachdranachd 
agad air mòran chinneach, acli cha 
bhi uachdranachd aca-san ort-sa. 

7 Ma bhios 'nar measg duine 
bochd, aon do d' bhràithribh, an 
taobh a stigh aon do d' gheataibli, 
ann ad fhearann a tha 'n Tighearna 
do Dhia a' toirt duit, cha chruadh- 
aich thu do chridhe, ni mò a 
dhruideas tu do làmh o d' bràthair 
bochd : 

8 Ach fosglaidh tu do làmh gu 
farsaing dha, agus gu cinnteach bheir 
thu air iasachd dha ni's leòr airson 
'fheum, do'u ni a tha dh'easbhuidli 
air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain 
a'd' chridhc aingidh, ag ràdh, Tha 'n 
t-seachdamh bhadhna, bliadhna an 
fhuasglaidh, am fagus; agus gu'm 
bi do shùil olc an aghaidh d -> 
bhràthar bhochd, agus nach d'tlioif 
thu bheag dha, agus gu'n glaodh 
e ris an Tighearn a't' aghaidh, agus 
gu'm bi e na pheacadh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, 
agus cha bhi doilgheas air do chridln? 

a an coingheall. b matha'ulh, 

saoraidh. c chiov7isu'n abrar 

■fuasgladh an Tighearna ris. 

d A chum mch bi. 'nuair a bheir thu dha : a choinn 
air son an ni so gu'm beannaich an 
Tighearn do Dhia thu a' t' oibribh 
uile, agus anns gach ni ris an cuir 
thu do'làmh. 

11 Oir clia bhi 'n tìr a chaoidh gun 
bhochd e : uime sin tha mi 'g àith- 
neadh dliuìt, ag ràdh, Fosglaidh tu 
do làmh gu farsaing do d' bhràthair, 
do d' bliochd, agus do d' uireas- 
bhuidheach a'd' dhùthaich. 

12 Ma reicear riut do bhràthair 
Eabhruidheach, no Ban. eabhruidh- 
each, agus gu'n dean e seirbhis duit 
sè bliadhnan; an sin anns an t- 
seachdamh bliadhna leigidh tu leis 
dol saor uait. 

13 Àgus an uair a chuireas tu e 
mach saor uait, cha chuir thu air 
falbh e falamh : 

14 Bheir thu dha gu pailt as do 
threud, agus as t'urlar, ^as a t- 
f h\on-amar : as na nithibh sin leis an 
do bheannaich an Tighearna do 
Dhia thu, bheir thu dha. 

15 Agus cuimhnichidh txt gu'À 
robh thu fèin a'd' thràill ann an tìr 
na h-Eiphit; agus shaor an Tigh- 
earna do Dhia thu : uime sin tha mi 
ag àithneadh so dhuit an diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha'n 
fhalbh mi itait; (a chionn gur toigh 
leis tlni agus do thigh, do bhrìgh gu 
bheil <: gu math agad ;) 

17 An sin gabhaidh tu minidh, 
agus cniridh tu tre 'chluais e anns an 
dorus, agus bithidh e na sheir- 
bhiseach dhuit gu bràth : agus maf 
an ceudna ri d' bhan-oglaich ni thm 
mar sin. 

18 Na measar e cruaidh leat, an 
uaii ^ chuireas tu uait saor e ; oir 
bha e dà \tair co-math dhuitse fi 
seirbhiseach tuarasdail, le seirbhis a 
dheanamh dhuit sèbliadhnan : agus 
beannaichidh an Tighearna do Dnia 
thu anns gach nì a ni thu. 

19 Gach ceud-ghin tìrionn abheir- 
ear am measgdo chruidh f , agus am 
measg do threud, naomhaichidh tu 
do'ti Tighcarna do Dhia: cha dean 
thu obair sam bith le ceud-ghin dò 
bliothas, ni mò a lomas tu ceud- 
ghin do chaorach. 

20 Am tìanuis an Tighearna do 
Dhè ithidh tu e o bhliadhna gu 
bliadhna, san ionad a thaghas an 
Tighearna, thu fèin agus do theagh- 
lach. 

21 Agus ma bhios gaoid sam bith 
ann, crùbaiche, no doille, no droch 
ghaoid sam bith, cha 'n ìobair thu e 
do'n Tighearna do Dhia. 

22 An taobh a stigh do d' gheat- 
;ubh ithidh tu e ; ithidh an glan agus 

e cha teirig, cha'n fluiilingich am 
bochd a chaoidh as an tìr. 

f a ihig a'd' chrobh. - g mhairt. 

211 DEUTERONOMl. an neo-ghlan comh-ionann deth, 
mar do'n ruadh-bhoc, agus mar do'n 
fhiadh. 

23 A mhàin 'fhuil cha 'n ith 
thu: air an talamh dòirtidh tu i 
jnar uisge. 

CAIB. XVI. 
f^OIMHID mìos Abib, agus cum- 
V aidh tu a' chàisg do'nTighearna 
doDhia: oir sa' mhios Abib thug an 
Tighearna do Dhia thu mach as an 
Eiphit san oidhche. 

2 Uime sin \obraidh tuchàisgdo'n 
Tighearna do Dhia, do'n treud agus 
do'n bhuar, san ionad a thaghas an 
Tighearna chum 'ainm a chur an 
sin. 

3 Cha'n ith thu aran goirtichte 3 
sam bith leatha: seachd laith an 
ithidh tu aran neo • ghoirtichte 
leatha, eadhon aran àmhghair, (oir 
le cabhaig thàinig thu mach a Ùr na 
h-Eiphit,) a chum gu cuimhnich 
thu 'n là air an d'thàinig thu mach 
a tìr na h-Eiphit, uile laithean do 
bheatha. 

4 Agus cha 'n fhaicear agad aran 
goirtichte a'd' chrìochaibh uile rè 
sheachd laithean : ni mò a mhaireas 
a' bheag do'n fheoil a dh'iobras tu 
air feasgar sa' cheud là, re na h- 
oidhche gu maduinn. 

5 Cha 'n f heud thu chàisg ìobradh 
an taobh a stigh aon air bith do'd' 

Ìheataibh, a bheir an Tighearna do 
>hia dhuit. 

6 Achaigan àitathaghasan Tigh- 
earna do Dhia a chur 'ainme ann, 
an sin ìobraidh tu chàisg air feasgar, 
aig dol fuidhe na grèine, san àm an 
d'thàinig thu mach as an Eiphit. 

7 Agus ròistidh agus ithidh tu i 
san àit a thaghas an Tighearn do 
Dhia : agus pillidh tu sa' mhaduinn, 
agus thèid thu do d' bhùthaibh. 

8 Sè laithean ithidh tu aran gun 
ghoirteachadh ; agus air an t-seach- 
damh la bithidhnrà choimhchruinn- 
each do'n Tighearna do Dhia : cha 
dean thu obair sam bith air. 

9 Seachd seachduinean àirmhidh 
tu dhukfèin : o'n àm san tòisich thu 
air a' chorran a chur san arbhar, 
tòisichidh tu air na seachd seach- 
duinean àireamh. 

10 Agus cumaidh tu fèisd b nan 
seachduine do'n Tighearna do Dhia, 
le toidhlac saor-thoil thabhartais do 
làimh, a bheir thu seachd a rèir mar 
a bheannaich an Tighearna do Dhia 
thu. 

11 Agus ni thu gairdeachas an là- 
thair an Tighearna doDhè, thu fèin, 
agus do mhac, agus do nighean, agus 
t'òglach, agus do bhan-oglach, agus 
an Lebhitheach a tha 'n taobh a 
stigh do d' gheataibh, agus an coig- 

» laibhinte. b feill, cuirm. 
212 reach, agus an dìlleachdan, agus a' 
bhantrach a tha 'nar measg, san 
ionad a thàgh an Tighearna do Dhia 
achur 'ainme ann. 

12 Agus cuimhnichidh tu gu'n 
robh thu fèin a'd' thràill san Eiphit: 
agus coimhididh tu, agus ni thu na 
reachda so. 

13 Cumaidh tu fèisd c nam 
pàilliuna seachd laithean an dèigh 
dhuit t'arbhar a chruinneachadh a 
stigh, agus t'fhìon. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd' 
f hèisd, thu fèin, agus do mhac, agus 
do nighean, agus t'òglach, agus do 
bhan-oglach, agus an Lebhitheach, 
agus an coigreach, agus an dìlleach- 
dan, agus a' bhantrach, a.tha 'n taobh 
a stigh do d' gheataibh. 

15 Seachd laithean cumaidh tu 
fèisd àraidh d do'n Tighearna d*> 
Dhia, san ionad a thaghas an Tigh- 
earna : a chionn gu'm beannaich an 
Tighearna do Dhia thu a't' chinneas 
tùle, agus ann an oibribh do làmh 
uile, uime sin ni thu gu deimhin 
gairdeachas. 

16 Tri uaire sa' bhliadhna taisbein- 
ear e t'fhirionnaich uile an làthair 
an Tighearna do Dhè, san ionad a 
thaghas e; ann am fèisd an arain 
neo-ghòirtichte, agus ann am fèisd 
nan seachduine, agus ann am fèisd 
nampàilliuna: agus chataisbeinear 
iad an làthair an Tighearna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar 
is urrainn e, a rèir beannachaidh an 
Tighearna do Dhè, a thug e dhuit. 

18 Breitheamhnan, agus uachdar- 
ain ni thu dhuit fèin an taobh a 
stigh do d' gheataibh uile, abheir an 
Tighearna do Dhia dhuit air feadh 
do threubh : agus bheir iad breth air 
an t-sluagh le ceartbreitheanas. 

19 Chadean thu brtitheanas fhiar- 
adh ; cha bhi bàigh agad ri neach 
seach a chèile, ni mò a ghabhas tu 
tiodhlac f : oir dallaidh an tiodhlac 
sùile nan daoine glic, agus fiaraidhs 
e briathra nan ionracan. 

20 An ni sin a ta uile-cheart lean- 
aidh tu, a chum gu'm bi thu beo, 
agus gu'n sealbhaich thu 'm fearann, 
a tha an Tighearna do Dhia a' 
tabhairt dhuit. 

21 Cha suidhich thu dhuit fèin 
doire h chraobhan sam bith làimh ri 
altair an Tighearna do Dhè, a ni thu 
dhuit fèin. 

22 Ni mò a chuireastu suas dhvirt 
fèin dealbh > sam bith, ni a's fuathach 
leis an Tiglu arna do Dhia. 

CAIB. XVII. 

CHA 'n ìobair thu do'n Tighearna 
do Dhia tarbh, no caora anns 

c fèill. d ard, shònruichte. 
e nochdar. { gibht. e truaillidh. 
h bad. 1 ìumhaigh, coslas. C A I B. XVIII. am bheil gaoid, no mi-mhaise sam 
bith : oir is gràineileachd sin do'n 
Tighearna do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'nar measg, an 
taobh a stigh aon do d' gheataibh a 
bheir an lighearna do Dhia dhuit, 
fear no bean, a rinn aingidheachd 
ann an sùilibh an TighearnadoDhè, 
le 'choimhclieangal a bhriseadh, 

3 Agus gu'n deachaidh e agus 
gu'n d'rinn e seirbhis do dhèibh 
eile, agus gu'n d'rinn e aoradh 
dhoibh, aon chuid do'n ghrèin, no 
do'n ghealaich, no do uile armailt 
neimh a nach d'àithn mise ; 

4 Agus gu'n d'innseadh dhuit e, 
agus gu'n cuala tu e, agus gu'n do 
rannsaich thu gu math, agus feuch 
gur fìor e, agus gu bheil a' chuis 
deirblite, gu'n do rihneadh a' ghràin- 
eileachd sin ann an lsrael ; 

5 An sin bheir thu mach am fear 
sin, no a' bhean sin (a rinn an ni 
aingidh sin) chum do gheatacha, 
eadhon, am fear sin, no a'bhean sin, 
agus clachaidh tu iad le clachaibh 
gus am bàsaich iad. 

6 Aig beul dà fhianuis, no 1hri 
fianuisean, cuirear gu bàs esan a tha 
toillteanach air bàs : cha chuirear 
gu bàs e aig beul aon fhianuis. 

7 Bithidh làmha nam fianuisean 
air an toiseach, g'a chur gu bàs; 
agus na dheigh sin làmhan an t- 
sluaigh uile: mar sin cuiridh tu 'n 
t-olc air falbh o bhur measg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ro- 
chruaidh ort ann am breitheanas 
eadar fuil agus fuil, eadar breth 1 ^ 
agus breth, agus eadar buille agus 
buille, eadhon cùisean conspoid an 
taobh a stigh do d' gheataibh; an 
sin èiridh tu, agus thèid thu suas 
do'n ionad a thaghas an Tighearna 
do Dhia, 

9 .Agus thig thu chum nan sagart 
nan Lebhitheach, agus a chum a' 
bhreitheimh a bhios anns na laith- 
ibh sin, agus fiosraichidh tu; agus 
nochdaidh ìad dhuit focal a' 
bhreitheanais. 

10 Agus ni thu a rèir na breithe 
a nochdas muinntir an àite sin (a 
thaghas an Tighearna) dhuit, agus 
bheir thu 'n aire gu'n dean thu a 
r.èir gach ni a theagaisgeas iad 
duit: 

11 A rèir breth an lagha a theag- 
aisgeas iad dhuit, agus a rèir a 
bhreitheanais a dh'innseas iad duit, 
ni thu : cha chlaon thu o'n bhreth 
a nochdas iad duit, a chum na 
làimhe deise no na làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni d gu h-an- 
dàna e , agus nach èisd ris an t- 

* do h-aon do shlògh ne'imh. 

b tagartas, cùis- lagha. c binn. 

d ghiìdaineas efe'in. * dalma. sagart, (a sheasas gu frithealadh an 
sin an làthair an TighearnadoDhè,) 
no ris a' bhreitheamh, bàsaichidh 
eadhon an duine sin, agus cuiridh 
tu 'n t-olc air falbh o Israel. 

ì'ò Agus cluinnidh an sluagh uile, 
agus bithidh eagal orra, agus cha 
dean iad gu h-an-dàna ni's mò. 

14 'Nuair a thig thu chum an 
fhearainn a bheir an Tighearna do 
Dhia dhuit, agus a shealbhaicheas 
tu e, agus a ghabhas tu còmhnuidh 
ann, agus a their thu, Cuiridh mi 
righ os mo cheann, mar na cinnich 
uile ta m'an cuairt orm : 

15 Cuiridh tu air gach aon chor 
esan na righ os do cheann a thaghas 
an Tighearna doDhia: aon omheasg 
do bhràithre cuiridh tu na righ os 
do cheann : cha 'n fheud thu coig- 
reach a chur os do cheann, nach 
'eil na bhràthair dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich an lìon- 
mhoireachd dha fèin, ni mò a bheir 
e air na t-sluagh pilleadh do'n 
Eiphit, a chum as gu'n cuir e eich 
an lìonmhoireachd : do bhrìgh gu'n 
dubhairt an Tighearna ribh, Cha 
phill sibh a so a mach ni's mò air an 
t-slighe sin. 

17 Ni mò chuireas e mnài an 
iionmhoireachd dha fèin, a chum 
nach claon a chridhe air falbh : ni 
mò a mheudaicheas e gu mòr dha 
fèin airgiod agus òr. 

18 Agus an uair a shuidheas e air 
righ-chaithir a rioghachd, an sin 
ath-sgrìobhaidh e dha fèin an lagh 
so f ann an leabhar, as an leabhar sin 
a tha 'n làthair nan sagart nan 
Lebhitheach. 

19 Agus bithidli e aige, agus 
leughaidh e ann, uile làithean a 
blieatha ; chum gu fòghlum e eagal 
an Tighearn a Dhè a bhi air, uile 
bhriatliran an lagha so a ghleidh- 
eadh, agus na reachd so, chum an 
deanamh : 

20 A chum nach bi 'chridhe air a 
thogail suas os ceann a bhràithre, 
agus nacli claon e o'n àithne chum 
na làimhe deise, no na làimhe clìthe : 
air chor as gu'm buanaich e a laith- 
ean na rioghachd, e fèin agus a 
clilann am meadhon Israeil. 

CAIB. XVIII. 
rf^HA bhi aig na sagartaibh na 
^ Lebhitliich, eadhon uile thrèibh 
Lebhi, roinn sam bith no oighreachd. 
mailleri h-lsrael : ithidhiadtabhart- 
ais an Tighearna bheirear suas le 
teine, agus 'oighreachd-san. 

2 Uime sin cha bhi oighreachd 
sam bith aca am measg am bràithre : 
is e 'n Tighearna fèin an oighreachd, 
mar a thubhairt e riu. 

i sgriobhaìdh e dhafein dùblachadh 
an lagha so. 

213 DEUTERONOMI. 3 Agus is e so dlighe nan sagart 
o'n t-sluagh, uatha-san a dh'ìobras 
ìobairt, ma's tarbh no caora e ; agus 
bheir iad do'n t-sagart an slinnean, 
agus nagialan, agus a' mhaodal. 

4 Ceud thoradh mar an ceudna 
t'arbhair, t'fhìona, agus t'olaidh, 
agus ceud lomradh a do chaorach 
bheirthu dha: 

5 Oir thagli anTighearna doDhia 
e mach as do threubhaidh uile, gu 
seasamh chum frithealaidh ann an 
ainm an Tighearn, e fèin agus a 
mhic gu bràth. 

6 Agus ma thig Lebhitheach o h- 
aon do d' gheataibh a mach a h- 
Israel uile, far am bheil e air chuairt, 
agus ma thig e le uile thogradh 
'inntinn do'n ionad a thaghas an 
Tighearna ; 

7 An sin frithealaidh e ann an 
ainm an Tighearn a Dhè, mar a 
bhràithrean uile na Lebhithich, a 
tha nan seasamh an sin an làthair 
an Tighearna. 

8 Bithidh ac' uiread ri chèi'.c ì'a 
itheadh, a bhàrr air na thig air o 
reiceadh a chuid duine-cloinne. 

9 'Nuair a thig thu do'n fh.eai.ann 
a tha 'n Tighearna do Dhia a' toirt 
duit, cha 'n fhòghluim thu dhean- 
amh a rèir gràinealachd nan cinn- 
each sin. 

10 Cha'n fhaighear 'nar mtasg 
neach air bìth a bheir air a mhac, no 
air a nighinn dol tre'n teine, 110 
ghnàthaicheas fiosachd, nospeurad- 
air b , no fear-fàistineachd, no 
ghnàthaicheas droch innleachda c , 

11 No seunadair d , no neach a 
dh'fhiosraicheas do leannan-sith e , 
no druidh, no neach a dh'iarras 
eòlas o na mairbh. 

12 Oir is gràinealachd do'n Tigh- 
earn iadsan uile a ni na nithe sin ; 
agus air son nan gràinealachd sin, 
tha'n Tighearna d<> Dhia'gam fuad- 
achadh a mach romhad. 

13 Bithidh tusacoimhliontamaille 
ris an Tighearna do Dhia. 

14 Oir dh'èisd na cinnich sin a 
shealbhaicheas tusa ri speuradairean, 
agus ri fiosaichibh : ach air do shon- 
sa, cha do leig an Tighearna do Dhia 
leat mar siti u dhcanamh. 

lfj Togaidh an Tighearna do Dhia 
suas fàidh dhuit o d' mheadhon fèin, 
o d' bhràithribh, cosmhuil riumsa; 
ris-san èìsdidh sibh. 

16 A rèir nan uile nithe a dh'iarr 
thu o'n Tighearna do Dhia ann an 
Horeb, ann an là a' choimhchruin- 
nich, ag ràdh, Na cluinneamsa rìs 
guth an Tighearna mo Dhè, agus na 

a rùsgadh. b jnheasas aimsire 

nVs àrnhartanaiche na chJile. 

c buitseacìias. <> charmer. Sasg. 
e spiorad ftosachd. 
214 faiceam an teine mòr so ni's mò, a 
chum nach bàsaich mi. 

17 Agus thubhairt an Tighearna 
riumsa, Is math a labhair iad an ni a 
labhair iad. 

18 Togaidh mise suas fàidh dhoibh 
o mheasg am bràithre, cosmhuil 
riutsa, agus cuiridh mi mo briathra 
nabheul, agus labhraidh e riu gach 
ni a dh'àithneas mi dha. 

19 Agus tarlaidh, an duine nach 
èisd ri m' bhriathraibhse a labhras 
e a'm' ainm, iarraidh mi uaith e: 

20 Ach am fàidh aig am bi dhàn- 
adas focal a labhairt a'm' ainm, 
nachd'àithn mise dha a labhairt, no 
labhras ann an ainm dhiathan eile, 
gu cinnteach bàsaichidh am fàidh 
sin. 

21 Agus ma their thu ann do 
chridhe, Cionnus a dh'aithnicheas- 
sinn am focal nach do labhair an 
Tigheama? 

22 'Nuair a labhras fàidh ann an 
ainm an Tighearna, mur tachair an 
ni, agus mur d'thig e gu crìeh, is e 
sin an ni nach do labhair an Tigh- 
earna; gu h-an-dàna labhair am 
fàidh e- cha bhi eagal ort roimhe. 

CAIB. XIX. 
'TVTUAIIt a ghearras an Tighearna 
-L^ do Dhia as na cinnich, aig 
-xn robh am fearann a tha 'n Tigh - 
earna do Dhia a' labhairt duit, agus 
a thig thu nan àite, agus a .ghabhas 
tu còmhnuidh nam bailtibh f , agus 
nantighibh; 

2 Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailtean am meadhon t'fhearainn a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit 
r'a shealbhachadh. 

3 Deasaichidh tu dhuitfèin slighe, 
agus roinnidh tu crìochas t'fhear- 
ainn (a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit r'a shealbhachadh) nan tri 
earrannaibh, a chum gu feud gach 
marbhaiche teicheadh an sin. 

4 Agus is e so cor h a' mharbh- 
aiche, a theicheas an sin, a chum 
gu'm bi e beò: Ge b'e a mharbhas 
a choimhearsnach gun fhios da, dc* 
nach robh fuath aige roimhe': 

5 Mar a ta 'nuair a thèid duins 
maille r'a choimhearsnach do'n 
choille ghearradh fìodha, agus a 
bheir a Ìàtnh buille leis an tuaidh 
a ghearradh sios na craoibh, agus 
a leumas an ceann bhàrr na coise'v 
agus a thuiteas e atr a choimh- 
earsnach, air chor as gu'm bàsaich 
e ; teichidh e chum aon do na 
bailtibh sin, agus bithidh e beo : 

(j Air eagal gu'n lean dioghaltair 
na fola am marbliaiche, am feadh 's 
a ta'chridhe teth, agus gu'm beir e 

' caithreachaibh. s iomall. 
h ciàs, > an dtf, no air a' bhòndc. 
Eabh. k samhacha. C A I B. XX. air, a chionn gu bheil an t-slighe 
fada, agus gu marbh se e, ge d' 
nach robli e toillteanach air bàs, do 
bhrìgh nach robh fuath aige dha 
san àm a chaidh seachad. 

7 Uime sin tha mi ag àithneadh 
dhuit, ag ràdh, Cuiridh tu air letli 
dhuit fein tri bailte. 

8 Agus ma leudaicheas an Tigh- 
earna do Dhia do chrìoch ; (mar a 
mhionnaich e do t'aithreachaibh,) 
agus ma bheir e dhuit am fearann 
nile a gheall e tlioirt do t'aith- 
reachaibh ; 

9 (Ma bheir thu an aire na h- 
ùitheanta sin uile a rìheanamh, a 
iha mise ag àithneadh dhuit an 
diugh, an Tighearna do Dhia a 
ghradhachadh, agus giuasad a ghnàth 
na shlighibh,) an sin cuiridh tu air 
leth dhuit ièin tri bailtean eile 
thuilleadh air an tri sin : 

10 A clium nach dòirtear fuil neo- 
chiontach a't' fhearann, a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit mar oigh- 
reachd, agus nach bi mar sin fuil ort. 

11 Ach ma tha aig duine sam bith 
fuath d'a choimhearsnach, agus 
gu'n luidh e 'm plaid air a shon 1 , 
agus gu'n èirich e suas na aghaidh, 
agus gu'm buail e gu marbhtach e, 
air chor as gu'm faigh e bàs, agus 
gu'n teich e gu h-aon do na bailtibh 
sin ; 

■ 12 An sin cuiridh seanairean a 
bhaile tèinfios uatha, agns bheir iad 
as sin e, agus bheir iad thairis e do 
làimh dìnghaltair na fola, a chum 
gu'm bàsaich e. 

13 Cha ghabh do shùil truas ris, 
ach cuiridh tu air falbh cionta fola 
neo-chiontaich o Israei, a chum as 
gu'n èirich gu math dhuit. 

14 Cha 'n atharraich thu crìoch 
fearainn do choimhearsnaich, a 
shuidhich na sinnsir a't' oighreachd 
a shealbhaicheas tu, anns an fhear- 
ann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit r'a shealbhachadh. 

15 Cha 'n èirich aon fhianuis a 
mhàin suas an aghaidh duine air son 
eucorach sam bith, no air son peac- 
aidh sam bith, ann am peacadh sam 
bith a pheacaicheas e: aig beul dà 
fhianuis, no aig beul tri fianuisean 
daingnichear a' chùis. 

16 Ma dh'èirea3 fianuis bhrèige 
suas an aghaidh duine sam bith, a 
thoirt fianuis na aghaidh air an eu- 
ceart : 

17 An sin seasaidh an dithis 
dhaoine, aig am bheil an connsach- 
adh, am fianuis an Tighearn, an 
làthair nan sagart, agus nam breith- 
eamhna a bhios anns na laithibh 
sin. 

18 Agus ni nabreitheamhna rann- sachadh geur : agus feuch, ma*& 
fianuis bhrèige an fhianuis agus 
gu'n d'thug e fianuis bhrèige arv 
aghaidh a bràlhar, 

19 An sin ni sibh ris, mar a shaoil 
esan a dheanamh r'a bhràthair: 
mar sin cuiridh tu air falbh an t-olc 
as bhur measg. 

20 Agus cluinnidh iadsan a mhair- 
eas, agus bithidh eagal orra, agus cha 
dean iad o sin a mach a shamhuil so 
do olc 'nar measg. 

21 Agus cha ghabh do shùil truas ; 
ach thèid anam air son anma, sùil air 
son sùla, fiacail air son fiacla, làrnh 
air son làimhe, cos airson coise. 

CAIB. XX. 
'T^TJAIR a thèid thu mach git 
•1 ^ cath b an aghaidh do naimh- 
dean.agus achi thu eich agus carbaid, 
agus sluagh a's lioninhoire na thu 
fèin, na biodh eagal ort rompa : oir 
f/ia'nTighearna do Dhiamaille riut, 
a thug a mach thu a tìr na h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhlùthaicheas 
sibh ris a' chath, an sin thig an 
sagart am fagus, agus labhraidh e 
ris an t-sluagh, 

3 Agus their e riu, Eisd, O Israel, 
tha sibh an diugh a' dol gu cath an 
aghaidh bhur naimhde : na biodh 
bhur cridhe fann, na biodh eagal 
oirbh, agus na criothnaichibh, agus 
na biodh uamhann oirbh air an 
son : 

4 Oir tha 'n Tighearna bhur Dia 
a' dol maille ribh, a chogadh air 
bhur son an aghaidh bhur naimhde, 
a clmm bhur tearnadh. 

5 Agus labhraidh an Iuchd-riagh- 
laidh ris an t-sluagh, ag ràdh, Cia 
am fear a thog tigh nomha c , agus- 
nach do choisi ig e ? rachadh e agus 
pilleadh e chum a thighe, an t-eagat 
gu'm bàsaich e sa' chath, agus gu'n. 
coisrig fear eile e. 

6 Agus cia an duine a shuidhich 
Tior-Iìos, agus nach d'ith fathast 
dheth ì rachadh esan mar an ceudna, 
agus pilleadh e g'a thigh, air eagal 
gu'm bàsaich e sa' chatli, agus gu'n 
iih neach eile dheth. 

7 Agus cia an duine a rinn ceangal- 
pòsaidh ri mnaoi, agus nach do 
ghabh d'a ionnsuidh i > 1 achadh e 
agus pilleadh e d'a thigh, air eagal 
gu'm bàsaich e sa' chath, agus gu'n 
gabh neach eile i d' a ionnsuidh. 

8 Agus labhraiclh an luchd riagh- 
laidh a bhàrr air sin ris an t-sluagh, 
agus their iad, Cia an duine a ta 
gealtach, agus lag-chridheach ? rach- 
adh e agus pilleadh e d'a thigh, a 
chum nach dean e cridheabhràithre 
lag mar a chridhe fèin. 

9 Agu» tarlaidh 'nuair a chuireas 
an luchd-riaghlaidh crìoch air labh- a gu caith cfeall air. b cogadh. c nuadh. 

215 DEUTEEONOMI. airt ris an t-sluagh, gu'n cuir iad 
ceannardan air na h-armailtibh gus 
an sluagh a thoirt air an aghaidh a . 

10 'Nuair a thig thu 'm fagus do 
bhaile b gu cogadh na aghaiuh, an 
sin gairmidh tu sìth dha. 

11 Agus tarlaidh, ma bheirefreag- 
radh na sith dhuit, agus ma dh'- 
fhosglas e dhuit, an sin tarlaidh 
gu'm bi 'n sluagh uile a gheibhear 
ann fuidh chis dhuit, agus gu'n dean 
iad seirbhis dhuit. 

12 Agus mnr dean e sìth riut, ach 
gu'n cog e riut, an sin cuiridh tu gu 
cruaidh na aghaidh c . 

13 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia thairis do d'làimh e, 
buailidh tu' gach fìrionnach ann le 
f aobhar a' chlaidheimh. 

14 Ach na mnài, agus a' chlann 
bheag, agus an sprèidh, agus na h- 
uile nithe a tha sa' bhaile, eadhon a' 
chreach uile, gabhaidh tu dhuit 
ftin; agus ithidh tu creach do 
naimhdean, a thug an Tighearna do 
Dhia dhuit. 

15 Mar so ni thu ris na bailtibh 
sin uile a tha ro-fhada uait, nach 'eii 
do bhailtibh nan cinneach sin. 

16 Ach do bhailtibh an t-sluaigh 
sin a tha 'n Tighearna do Dhia a' 
loirt duit mar oighreachd, cha 
ghleidh thu ni sam bith beò anns 
am bheil anail : 

17 Ach sgriosaidh tu gu tur iad, 
eadhon na Hitich, agus na h-Amor- 
aich, na Canaanaich, agus na Perid- 
sich, na Hibhich, agus na Iebusaich, 
a rèir mar a dh'àithn an Tighearna 
do Dhia dhuit : 

18 A chum nach teagaisg iad duit 
a dheanamh a rèir an uile ghràineal- 
achd, a rinn iad d'an dèibh ; marsin 
pheacaicheadh sibh an aghaidh an 
Tighearna bhur Dè. 

19 'Nuair a chuireastugu cruaidh 
an aghaidh d baile rè uine fhada, a' 
deanamh cogaidh na aghaidh chum 
a ghlacadh, cha chuir thu as d'a 
chraobhaibh le tuadh a bhualadh 
orra: oir feudaidh tu itheadh 
dhiubh, agus cha ghearr thu sìos 
iad, (oir is i craobh na machrach 
beatha duine,) chum an gnàthach- 
adh ann an cur an aghaidh a' 
bhaile. 

20 A mhàin na craobhan a's aithne 
dhuit fèin nach craobhan bìdh iad, 
sgriosaidh agus gearraidh tu sìos 
iad; agus togaidh tu daingnichean e 
an aghaidh a' bhaile a chogas riut 
gus an ceannsaich thu e f . 

a gu'n àireamh ceannardan nan ar- 
mailtean an sìuaghfa leth. 

b chathair. c euiridh tu sèisde 

ris, dubhaidh is teannaidh tu e. 
d se'isderì. e dùin chatha. 

gus an glacar e. 
216 CAIB. XXI. 
]VTA gheibhear neach air a mharbh- 
adh san fhearann a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit r'a fheal- 
bhachadh, na luidhe sa' mhachair, 
agus gun fhios cò mharbh e ; 

2 An si.n thig do sheanaireàn agus 
do bhreiiheamhnan a mach, agus 
tomhaisidh iad a chum nam bail- 
tean a tha mu'n cuairt airsan a 
mharbhadh. 

3 Agus tarlaidh gu'n gabh am baile 
a's faigse do'n duine a mharbhadh, 
eadhon seanairean a' bhaile sin 
agh leis nach d'rinneadh obair, nach 
do tharruing riamh ann an cuing; 

4 Agus bheir seanairean a' bhaile 
sin an t-agh sìos do ghleann garbh 
nach do threabhadh agus nach do 
shiol-chuireadh, agus gearraidh iad 
an sin amhachg an aighe dheth sa' 
ghleann : 

5 Agus thig na sagairt mic Lebhi 
am fagus, (pir iadsan thagh an Tigh- 
earna do Dhia gu frithealadh dha 
fèin, agus gu beannachadh ann an 
ainm an Tighearna,) agus a rèir am 
focail-san crìochnaichear h gach uile 
chonnsachadh, agus gach uile 
bhuille. 

6 Agus nighidh uile sheanairean 
a' bhaile sin a's faigse do'n duine a 
mharbhadh, an làmhan os ceann an 
aighe d'an do ghearradh an amhach 
sa' ghleann : 

7 Agus freagraidh iad agus their 
iad, Cha do dhòirt ar làmhan an 
fhuil so, ni mò a chunnaic ar sùil- 
ean i. 

8 Bi tròcaireach, O Thighearna, 
do d' shluagh Israel, a shaor thu, 
agus na cuir fuil neo-chiontach a 
leth do shluaigh Israeil. Agus 
mathar an fhuil dhoibh 

9 Mar sin cuiridh tu air falbh 
cionta na fola neo-chiontaich o bhur 
measg, do bhrì' gu'n dean thu an 
ni a ta ceart ann an sùilibh an Tigh- 
earna. 

10 'Nuair a thèid thu mach gu 
cogadh an aghaidh do naimhdean, 
agus gu'n d'thoir an Tighearna do 
Dhia thairis iad do d'làimh, agus 
gu'n dean thu braighde dhiubh, 

11 Agus gu'm faic thu measg nam 
braighde bean sgiamhach. agus gii 
bheil dèigh agad oirre, agus gu'm bu 
mhath leatagad i namnaoi; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i 
do d' thigh, agus bearraidh i a ceann, 
agus bheir i dhith a h-ìnean. 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach 
braighdeanais, agus fanaidh i a'd' 
thigh, agus ni i caoidh' air son a 
h-athar agus a màthar mìos iomlan : 
agus an dèigh sin thèid thu steach, 

e muincal. h bithidh. Eabh. 
> caoinidh i. C A I B. XXiL d'a h-ionnsuidh, agus bithidh tu a't' 
fhear-pòsda a aice, agus bithidh ise 
na mnaoi agad. 

14 Ach mur bi tlachd agad innte, 
an sin leigidh tu leatha dol far an 
àill leatha, ach cha reic thu idir air 
airgiod i, ni mò a ni thu ain-tigh- 
earnas oirre b , a chionn gu'n d'ìslich 
thui. 

15 Mabhios aig duine dà mhnaoi, 
aon diubh gràdhaichte agus an aon 
eile fuathaichte, agus ma rug^ iad 
clann da, araon a' bhean ghràdh- 
aichte agus a' bhcan fhuathaichte ; 
&gus ma's leis a' mhnaoi fhuath- 
aichte an ceud-ghin mic, 

16 An sin tarlaidh, 'nuair a bheir 
e sealbh d'a mhic air an 7ii a ta aige, 
nach fheud e ceud-gjiin a dheanamh 
do mhac na mnà gradhaichte roimh 
mhac na mnà fuathaichte, a's e da 
rìreadh an ceud-ghin : 

17 Ach gabhaidh e ri c mac na 
mnà fuathaichte mar an ceud-ghin Ie 
roinn dhùbailte a thoirt da do gach 
ni a ta aige : oir is esan toiseach a 
neirt, is leis còir a' cheud-ghin. 

18 Ma bhios aig duine mac reasg- 
ach d agus ceannairceach, nach gèill 
do ghuth 'athar, no do ghuth a mhà- 
thar, agus an uair a smachdaicheas 
iad e, nach èisd riu : 

19 An sin beiridh 'athair agus a 
mhàthair air, agus bheir iad a mach 
e gu seanairean a bhaile, agus gu 
geatadh 'àite fèin ; 

20 Agus their iad ri seanairibh a' 
bhaile, Tha ar mac so reasgach agus 
ceannairceach, chad'thoire geill d'ar 
guth; tha e na gheòcair agus na 
mhisgeir. 

21 Agus clachaidh uile dhaoine a 
bhaile e le clachaibh a chum as 
gu'm bàsaich e : mar sin cuiridh tu 
olc air falbh as bhur measg, agus 
cluinnidh Israel uile, agus bithidh 
eagal orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadh a 
tha toillteanach air bàs, agus gu'm 
bi e r'a chur gu bàs, agus gu'n croch 
thu ri craoibh e : 

23 Cha 'n fhan a chorp rè na 
h-oidhche air a' chraoibh, ach air 
gach aon chor adhlaicidh tu e air an 
là sin fèin (oir mallaichte le Dia tha 
esan a chrochadh :) agus cha salaich 
thu t'fhearann, a tha 'n Tighearna do 
I)hia a' toirt duit mar oighreachd. 

CAIB. XXII. 
'IVrUAIR a chi thu damh do bhrà- 
*™ thar, no a chaora dol air seach- 
aran, cha'n fholaich thu thu fèin 
uatha : bheir thu air gach aon chor 
air an ais iad a rìs a dh'ionnsuidh do 
bhxàthar. 

a na t' fhear-pòsda. k marsant- 
cchd leatha. c aidmhichidh e gur e. 
d eas ùmhal. 2 Agus mur bi do bluàthair làimh 
riut, no mur aithne dhuit e, an sin 
bheir thu e dh'ionnsuidh do thighe 
fèin, agus bithidh e maille riut gus 
an iarr do bhràthair e, agus bheir 
thu air 'ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna ni thu 
r'a asal, aaus mar so ni thu r'a 
eudach, agùs mar so ni thu ris na h- 
uile nithibh caillte le d'bhràthair, a 
chaill e, agus a fhuair thusa : cha 'n 
fheud thu thu fèin fholach. 

4 'Nuaira chi thu asal do bhràthar, 
no a dhamli a' Uiiteam sìos air an 
t-slighe, cha'n fholaich thu thu fèin 
uatha : gu cinnteach togaidh tu suas 
iad maille ris a rìs. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le 
fear ni mò a chuireas fear uime eud- 
ach mnà : oir is gràinealachd do'n 
Tighearna do Dhia iadsan \iile a ni 
so. 

6 Ma tharlas do nead eoin a bhi 
romhad san t-slighe ann an craoibh 
sam bith, no air làr, ma's eoin òg iad, 
no uibhean, agus a' mhàthair na 
suidheadh air an àlach e , no air na 
h-uibhibh, cha ghlac thu a' mhàthair 
maille ris an àlach : 

7 Air gach aon chor leigidh tu leis 
a' mhàthair dol as, agus an t-àlach 
gabhaidh tu dhuit fèirt ; a chum gu'n 
èirich gu math dhuit, agus gu'm 
buanaich thu do làithean. 

8 'Muair a thogas tu tigh nomha, 
an sin togaidh tu barr-bhalla d'a 
mhullach, a chum nach d'thoir thu 
fuil air do thigh, ma thuiteas duine 
sain bith o sin. 

9 Cha chuir thu t'fhìon-lios le 
h-iomadh gnè sìl, an t-eagal gu'n 
truailleartoradh do shìl a chuir thu, 
agus meas t'fhion-lios. 

10 Cha dean thu ar f le damh agus 
le h-asal maille ri chèile. 

11 Cha chuir thu umad eudaeh 
measgta, mar do olann agus do Uon 
le chèile. 

12 Ni thu dhuit fèin fàbhrang air 
ceithir cheithreanaibh t'eudaich leis 
an còmhdaich thu thUfèin. 

13 Ma ghabhas duine bean, agus 
gu'n d'thèid e steach d'a h-ionn- 
suidh, agus gu'm fuathaich e i, 

14 Agus gu'n d'thoir e aobhar 
cainnte na h-aghaidh, agus gu'n tog 
e suas droch ainm oirre, agus gu'n 
abair e, Ghabh mi a' bhean so, agus 
an uair a thàinig mi d'a h-ionnsuidh, 
cha d'fhuair mi na maighdinn i : 

15 An sin gabhaidh athair na 
h-ighinn h , agus a màthair, agus bheir 
iad a mach cornharan maighdeanais 
na h-ighinn gu seanairibh a' bhaile 
anns a' gheata. 

e na h-eunaibh bga, iseanaìbh. 
f treabhadh. - sfaimean, oirean. 
h na nighinn; na h-inghin. Eir. 
L * 217 D E U T E R N O M I. 16 Agus their athair na h-ighinn 
ris na seanairibh, Thug mi mo nigh- 
ean, do'n duine so na mnaoi, agus 
tha fuath aige oirre : 

17 Agus i'euch, thug e aobhar 
cainnte na h-aghaidh, ag ràdh, Cha 
d'fhuair mi do nighean na maigh- 
dinn ; agus gidheadh is iad sin 
comharan maighdeanais mo nighinn : 
agus sgaoilidh iad an t-eudach an 
làthair sheanairean a' bhaile. 

18 Agus gabhaidh seanairean a' 
bhaile sin an duine, agns smach- 
daichidh iad e : 

19 Agus cuiridh iad ùbhla cheud 
secel airgid air, agus bheir iad do 
athair na h-ighinn iad, a chionn 
gu'n do thog e droch ainm air òigh 
do chloinn Israeil; agus bithidh i na 
mnaoi aige, cha 'n fheud e a cur 
uaith r'a bheò. 

20 Ach matha an ni so fìor, agns 
nach 'eil comharan maighdeanais 
r'am faghail do'n nighinn; 

21 An sin bheir iad a mach an 
nighean gu dorus tighe a h-athar, 
agus clachaidh daoine a baile i le 
clachaibh gus am bàsaich i ; a choinn 
gu'n d'oibrich i amaideachd ann an 
Israel le strìopachas a dheanamh 
ann an tigh a h-athar: mar sin 
cuiridh tu air falbh olc as bhur 
measg. 

22 Ma gheibhear duine a' luidhe 
le mnaoi a tha pòsda ri fear, an sin 
cuirear gu bàs iad le chèile, an duine 
a luidh leis a' mhnaoi, agus a' 
bhean : mar sin cuiridh tu olc air 
falbh o Israel. 

23 Ma tha nighean, agus i na h- 
òigh, fuidh cheangal-pòsaidh aig 
fear, agus gu'm faigh duine i sa' 
bhaile, agus gu'n luidh e leatha : 

24 An sin bheir sibh a mach iad le 
chèile gu geatadh a' bhaile sin, agus 
clachaidh sibh iad le clachaibh gus 
am bàsaich iad ; an nighean, a 
chionn nach do ghlaodh i, agus i bhi 
sa' bhaile; agus am fear, a chionn 
gu'n d'ìslich e bean a choimhears- 
naich ; mar sin cuiridh tu air falbrf 
olc as bhur measg. 

25 Ach ma gheibh fearsa' mhach- 
air nighean a tha fuidh cheangal- 
pòsaidh, agu gu'n èignich an duine 
i, agus gu'n luidh e leatha, an sin 
cuirear a mhàin an duine a luidh 
leatha gu bàs. 

26 Ach air an nighinn cha dean 
thu bheag sam bith, cha 'ii'eil san 
ìfighinn coire bàis: oir mar an uair 
a dh'èireas duine suas an aghaidh a 
choimhearsnaich, agus a mharbhas 
se e, mar sin a ta chùis so : 

27 Oir fhuair e sa' mhachair i, 
agus dh'èigh an nighcan a bha f'uidh 
cheangal-pòsaidh, agus cha robh 
neach ann g'a teasairginn. 

28 Ma gheibh duine nighean a tha 
218 na h-òigh, nach 'eil fuidh cheangal- 
pòsaidh, agus gu'n dean e greim 
oirre, agus gu'n luidh e leatha, agus 
gu'm faighear iad ; 

29 An sin bheir am fear a luidh 
leatha do athair na h-ighinn leth- 
cheud secel airgid, agus bithidh i na 
mnaoi aige, a chionn gu'n d'ìslich 
e i, cha 'n flieud e a cur uaith r'a 
bheò. 

30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidh 
bean 'athar, ni mò a leigeas e ris 
còmhdachadh 'athar. 

CAIB. XXIII. 
/^HA d'thèid esan aig am bheil a 
^ chlochan air am bruthadh a , nc- 
'bhall diomhair air a ghearradh 
dheth, a steach do choimhchruin- 
neach an Tighearna. 

2 Cha d'thèid fear diolain a steach 
do choimhchruinneach an Tigh- 
earna; eadhon gu nuig an deich- 
eamh ginealach cha d'thèid e steach 
do choimhchruinneach an Tigh- 
earna. 

3 Cha d'thèid Amonach no Moab- 
ach a steach do choimhchruinneach 
an Tighearna; eadhon gus an deich- 
eamh ginealach cha d'thèid iad a 
steach do choimhchruinneach an 
Tighearn a chaoidh. 

4 A chionn nach do choinnich iad 
sibh le h-aran agus le h-uisge air an 
t-slighe, 'nuair a thàinig sibh a'mach 
as an Eiphit, agus a chionn gu'n do 
thuarasdalaich iad a'd' aghaidh Ba- 
laam mac Bheoir o Phetor na Meso- 
potamia, chum do mhallachadh. 

5 Gidheadh, cha 'n èisdeadh an 
Tighearn do Dhia ri Balaam; ach. 
thionndaidh an Tighearna do Dhia 
dhuit am mallachadh gu beannach- 
adh, a chionn gu'm bu toigh leis an 
Tighearna do Dhia thu. 

6 Cha 'n iarr thu an sìth, no an 
sonas rè t'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabh thu gràin do Edom- 
ach, oir is e do bhiàthair e: cha 
ghabh thu gràin do Eiphiteach, a 
chionn gu'n robh thu a'd' choig- 
reach na fhearann. 

8 Thèid a' chlann, a ghinear leo- 
san, asteach do choimhchruinneach 
an Tighearna, nantreas ginealach. 

9 'Nuair a thèid i'fheachd^ a 
mach an aghaidh do naimhdean, an 
sin gleidh thu fèin o gach droch ni. 

10 Ma bhios 'nar measg duine sam 
bith nach 'eil glan, a thaobh neo- 
ghloine a tharlas dasan oidhche, an 
sin thèid e mach as a' champ, cha 
d'thig e steach do mlieadhon a* 
chaimp. 

11 Ach an uair a bhios e dlùth 
do'n fheasgar, an sin nighidh se e 
fe'in le h-uisge, agus an uair a thèid 

a air an loladh. 

b Varmailt, do champa. C A I B. XXIV. a' ghrian fodha a , thig e steach do 
mheadhon a chaimp. 

12 Bithidh agad àite mar an 
ceudna an taobh a muigh do'n 
champ, far an d'thèid thu mach. 

13 Agus bithidh pleadhag b agad 
air do chrios c , agus an uair a 
shuidheas tu a muigh, cladhaichidh 
tu leatha, agus tionndaidh tu air 
t'ais, atusfolaichidh tu an nì a thig 
uait. 

14 Oir tha 'n Tighearna do Dhia 
ag imeachd am meadhon do chaimp, 
clium do shaoradh, agus a chum do 
naimhdean a thoirt thairis romhad : 
uime sin bithidh do champ naomha, 
chum nach faic e ni sam bith neo. 
ghlan annad, agus nach pill e air 
f'albh uait. 

15 Cha d'thoir thu suas d'a 
mhaighsdir an seirbhiseachachaidh 
as d a t' ionnsuidh o 'mhaighsdir. 

16 Maille riut gabhaidh e còmh- 
nuidh 'nar measg, anns an àit a 
thaghas e, an taobh a stigh aon do d' 
gheataibh far an taitniche leis : cha 
dean thu foirneart air. 

17 Cha bhi strìopach air bith do 
nigheanaibh Israeil, ni mò bhios So- 
domach do mhacaibh Israeil. 

18 Cha 'd'thpir thu tuarasdal 
strìopaich, no Yuach coin do thigh 
an Tighearna do Dhè air son bòid 
sam bith : oir tha iad sin eadhon le 
chèile nan gràinealachd do'n Tigh- 
earna do Dhia. 

19 Cha d'thoir thu ni sam bith an 
coingheall e do d' bhràthair air 
riadh f ; riadh aiigid, riadh bidh, 
riadh ni sam bith a bheirear an 
coingheall air riadh. 

20 Do choigreach feudaidh tu ni a 
thoirt an coingheall air riadh, ach 
do d' bhràthair cha d'thoir thu ni 
sam bith an coingheall air riadh; 
a chum gu'm beannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu anns gach ni ris 
an cuir thu do làmh, san fhearann 
d'am bheil thu dol g'a sheal- 
bhachadh. 

21 'Nuair a bheir thu bòid do'n 
Tighearna do Dhia, cha dean thu 
moille na h-ìocadh : oir gu cinnteach 
iarraidh an Tighearna do Dhia uait 
i ; agus bhiodh e na pheacadh dhuit. 

22 Ach madh'fhanastugunbhòid 
a thoirt, cha bhi e na pheacadh 
dhuits. 

23 An ni sin a chaidh mach as do 
bhilibh, coimhididh agus coimhlion- 
aidhtu; a rèir mar a bhòidich thu 
do'n Tighearna do Dhia, eadhon 
tabhartas saor-thoile, a gheall thu 
le d' bheul. 

a fwidhe. b sluasaid. c air do 

bhall-airm. d iheich. e iasachd. 

f ann-riadh, ocar. s annad. 
Eabh. 24 'Nuair a thèid thu steach do 
fhìon-lios do choimhearsnaich, ari 
sin feudaidh tu fion-dhearcan ith- 
eadh mar is miann leat, eadhon do 
shàth ; ach cha chuir thu bheag a'd' 
shoitheach. 

25 'Nuair a thèid thu steach adh' 
arbhar do choimhearsnaich, an sin 
feudaidh tu na diasan a spìonadh le 
d' làimh, ach corran cha chuir thu 
ann an arbhar do choimhearsnaich. 

CAIB. XXIV. 
'"VTUAIR a ghabhas fear bean, 
agus a phòsas e i, agus gu'n 
tachair nach faigh i deagh-ghean na 
shùilibh, a chionn gu'n d'fhuair e 
neo-ghloine èigin innte; an sin 
sgrìobhadh e litir - dhealachaidh h 
dh'i, agus thugadh e na làimh i, 
agus cuireadh e mach as a thigh i. 

2 Agus an uair a dh'fhalbhas i 
mach as a thigh, feudaidli i dol agus 
a bhi na mnaoi aig fear eile. 

3 Agus ma dh'fhuathaicheas am 
fear pòsda ma dheireadh so i, agus 
gu'n sgrìobh e litir-dhealachaidh 
dh'i, agus gu'n d'thoir e na làimh i, 
agus gu'n cuir e mach as a thigh i ; 
no ma gheibh am fear ma dheir- 
eadh bàs, a ghabh i na mnaoi dha 
fèin; 

4 Cha 'n fheud a ceud fhear- 
pòsda a chuir uaith i, a gabhail a 
rìs gu bi na mnaoi dha, an deigh 
dh'i bhi air a truailleadh : oir is 
gràinealachd sin an làthair an Tigh- 
earna, agus cha d'thoir thu air an 
f hearann ' pea.cachadh, a thu'n Tigh- 
earna do Dhia a' toirt duit mar 
oighreachd. 

5 'Nuair a ghabhas duine bean 
nuadh, cha d'thèid e mach gu cog- 
adh, ni mò a chuirear cùram 
gnothuich sam bith air : fanaidh e 
saor aig a thigh fèin aon bhliadhna, 
agus bheir e subhachas d'a mhnaoi 
a ghabh e. 

6 Cha ghabh duine sam bith a' 
chlach - mhuilinn ìochdrach no 
uachdrach mar gheall : oir tha e 
gabhail anma duine mar gheall. 

7 Ma gheibhear duine a' goideadh 
aon neach d'abhràithribhdo chloinn 
Israeil, agus ma ni e ain-tighearnas 
air k , no ma reiceas se e; an sin 
cuirear gu bàs an gaduiche sin, 
agus cuiridh tu olc air falbh as 
bhur measg. 

8 Thoir an aire, ann am plàigh na 
luibhre, gu'n d'thoir thu fa'near g« 
dùrachdach, agus gu'n dean thu a 
rèir nan uile nithe a theagaisgeas 
na sagarta na Lebhithich dhuibh : 
a rèir mar a dh'àithn mi dhoibh, 
bheir sibh fa'near gu'n dean sibh. 

h litir-dkcalaich. ' sluagh an 

fhearainn. k ma ni e marsant- 

achd leis. 

L2 219 DEUTERONOMI. 9 Cuimhnich ciod a rinn an Tigh- 
earna do Dhia ri Mirìam air an 
t-slighe, an dèigh dhuibh teachd a 
anach as an Eiphit. 

10 'Nuair abheirthudo d' choimh- 
earsnach ni sam bithan coingheall, 
cha d'thèid thu steach d'a thigh a 
ghabhail a ghill. 

11 A mach seasaidh tu, agus bheir 
an duine d'am bheil thu toirt an 
coingheall, an geall a mach diiuit. 

12 Àgus ma bhios an duine bochd, 
cha choidil thu le 'gheall. 

13 Air gach aon chor bheir thu 
airais^dha 'n geull a ris, 'nuair a 
thèid a' ghrian fodha, chum gu'n 
coidil e na endach fèin, agus gu'm 
beannaich c thu : agus bithidli so 
na ionracas dhuit an làthair an 
Tighearna do Dhè. 

14 Cha dean thu foirneartair seir- 
bhiseachtuarasdail, athabochd agus 
uireasbhuidheach, co dhiabh a tha e 
do d' bhràithribh, no do d' choigrich, 
a tha ann a t' fhearann an taobh a 
stigh do d' gheataibh. 

15 Air a là bheir thu dha a thuar- 
asdal, agus cha d'thèid a' ghrian sios 
air, oir tha e bochd, agus a' suidh- 
eachadh a chridhe air : air eagal 
gu'n glaodh e a't' aghaidh ris an 
Tighearna, agus gu'm bi e na pheac- 
adh dhuit. 

16 Cha chuirear na h-aithreacha 
gu bàs air son na cloinne, ni mò a 
chuirear a' chlann gu bàs air son nan 
aithreacha: cuirear gach duine gu 
bàs air son a pheacaidh fèin. 

17 Cha chlaon b thu breitheanas a' 
choigrich, no an dilleachdain, ni mò 
a ghabhas tu eudach bantraich mar 
gheall. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n 
robh thu/etn a'd' thràill san Eiphit, 
agus gu'n do shaor an Tighearna do 
Dhia thu as sin : uime sin tha mi 
ag àithneadh dhuit an ni so a 
dheanamh. 

19 'Nuair a bhuaineas tu c t'fhogh- 
ar a'd' achadh, agus a dhi-chuimh- 
nicheas tu sguab san achadh, cha 
phill thu g'a togail : air son a' choig- 
rich, air son an diUeachdain, agus 
air son na bantraich bithidh i : a 
chum gu'm heannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu ann an uile 
oibribh do làmh. 

20 'Nuair a chrathas tudochroinn- 
oladh, cha d'tlièid thu thairis air na 
geugaibh a rìs : air son a' choigrich, 
air son an dilleachdain, agus air son 
na bantraich bithidh e. 

21 'Nuair a chruinnicheas tu fìon- 
dhearcan t'fhìon-lios, cha ghlan thu 
gu buileach a'd' dhèigh e : air son a' 
choigrich, air son an dìlleachdain, 

» aisioca ; dh tit. b Cha'nfltiar. 
c ghearras tu slos. 
220 agus air son na bantraich bith- 
idh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n 
robh thu a'd' thmill d ann an tir na 
h-Eiphit : uime sin tha mi ag àithn- 
eadh dhuit an ni so a dheanamh. 

CAIB. XXV. 
"j\TA bhios connsachadh eadar 
i" dhaoine, agus gu'n d'thig iàd 
gu breitheanas, a chum as gu'n 
d'thoir na breitheamhna breth c , an 
sin saoiaidh iad an t-ionracan, agus 
dìtidh iad f an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, ma 's airidh an 
duine aingidh bhi air a bhualadh, 
gu'n d'thoir am breitheamh air 
luidhe sios, agus a bhi air a bhual- 
adh na làthair, a rèir a choire, ann 
an àireamh àraidh do bhuillibh. 

3 Dà fhichead buille bheir e dha : 
cha d'thèid e thairis, air eagal nan 
rachadh e thairis, agus gu'm buail- 
eadh se e os an ceann sin le mòran 
bhuillibh, an sin gu'in biodh do 
bhràthair tàireil a'd' shùilibh. 

4 Cha chuir thu ceangal air bewl 
an daimh an uair a tha e saltairts an 
arbhair. 

5 'Nuair a ghabhas bràithrean 
còmhnuidh mallle ri chèile, agus 
gu'm faigh aon diubh bàs, agus gun 
duine cloinne aige, cha phòs bean 
a' mhairbh a mach ri coigreach: 
thèid a bràthair-cèile steach" d'a h- 
ionnsuidh, agus gabhaidh e dha fèin 
i na mnaoi, agus ni e dlighe h brà- 
thar-cèile rithe'. 

6 Agus èiridh an ceud-ghin mic a 
bheireas i, suas ann an ainm a bhrà- 
thar a ta marbh, a chum nach 
dubhar a mach 'ainm a h-Israel. 

7 Agus mur toil leis an duine 
bean a bhràthar a ghabhail, an sin 
thèid bean a bhrathar suas do'n 
gheata chum nan seanairean, agus 
their i, Tha mo bhràthair-cèilè" a' 
diùltadh ainm a thogail suas d'a 
bhràthair ann an Israel, cha 'n àill 
leis dlighe bràthar-cèile dheanamh 
rium. 

8 An sin gairmidh seanairean a 
bhaile air, agus labhraidh iad ris : 
agus ma sheasas e mach, agus gu'n 
abair e, Cha 'n àill leam a gabhail ; 

9 An sin thig bean a bhrathar d'a 
ionnsuidh an làthair nan seanairean, 
agus fuasglaidh i a bhròg bhàrr a 
choise, agus tilgidh i smugaid na 
eudain, agus freagraidh agus their 
i, Mar so nithear ris an duine nach 
tog suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an 
I?rael, Tigh an fhir aig am bheil a 
bhròg fua«gàilte. 

11 "'Nuairabhios daoine ri comh- 

d a'rf' dhuine daor. c eatorra. 
f fàgaidh iad shìos. P bualadh, 
b dleasdanas. ' ria. C A I B. XXVI. stri' cuìdeachd, neach ri neach eile, 4 Agus gahhaidh an sagart a' 

agus gu'n d'thig bean a li-aon diubh bhascaid as do làimh, agus cuiridh e 

am fagus a dh'fhuasgladha fir-pòsda sìos i air beulaobh altarach an Tigh- 

a làiirìh an fhir a tha 'ga bhuaìadh, earna do Dhè. 

agus gu'n sin i mach a làmh, agus o Agus freagraidh tu agus their 

gu'n gabh i greim air abhuill dìomh- thu an làthair an Tighearna do Dhè, 

air : Bu Shirianach air sheòl a bhi caillte 

12 An sin gearraidh tu dhith a m' aihair, agus chaidh e sios do'n 
làmh ; cha ghabh do shùil truas Eiphit, agus bha e air chuairt an sin 
dith. lebeagan cuideachd, agus dh'fhàs e 

13 Cha bhi agad ann ad mhàla a 'n sin nachinneach mòr, cumhachd- 
aon chothrom b agus cothrom eile; ach agus lìonmhor. 

eothrom mòr agus beag. b" Agus bhuin na h-Eiphitich gu 

14 Cha bhi agad arih ad thigh aon h-olc ruinn d , agus shàraich iad 
soitheach c , agus soitheach cile tomh- sinn, agus chuir iad daorsa chruaidh 
ais : soithcach mòr agus beag. oirnn. 

15 Cothrom iorrilan agus ceart 7 Agus shlaodh sinn ris an Tigh- 
bithidh agad: soitheach^- tomhais earna," Dia ar n-aithreacha ; agus 
iomlan agus ceart bithidh agad : a dh'èisd an Tighearna r'ar guth, agus 
chum gu'm buanaichear do làìthean dh'amhairc e air ar n-àmhghar agus 
anns ah fhearann a tha 'n Tighearna ar saothair, agus ar foirneart. 

do Dhia a' tabhairt duit. 8 Agus thug an Tighearaa mach 

16 Oir tha iadsan uile a ni na nithe sinn as an Eiphit le làimh chumh- 
sin, iadsan uile a ni gu h-eucorach, achdaich, agus le gàirdean sinte 
nan gràineileachd do'n Tighearna do mach, agus le h-uamhann mòr, agus 
Dhia*. le comharaibh, agus le h-k>ngantas- 

17 Cuimlinich ciod a rinn Amalec aibh. 

ort san t-slighe, 'nuairathàinigsibh 9 Agus thug e sinn do'n àite so, 

a mach as an Eiphit : agus fhug e dhuinn am fearann so, 

18 Cionnus a choinnich e thu san fèarann a tha sruthadh le bainne 
t-slighe, agus a bhuail e chuid bu agus mil. 

deireanaiche dhìot, cadhon iadsan 10 Agus a nis feuch, thug mi leam 

uile a bha lag a'd' dhèigh, an uair a ceud thoradh an fhearainn, a thug 

bha thu fann~agrus sgìtii, agus nach thusa, a Tighearna, dhomh : agus 

robh eagal Dè air. — euiridh tu e am fianuis an Tiehearna 

19 Uiìne sin an uair a bheir an do Dhè, agus ni thu aora5h e am 
Tigheama do Dhia fois duit o d' fianuis an Tighearna do Dhè. 
nalmhdibh uiie mu'n cuairt, anns an 11 Agus ni thu gairdeachas anns 
fhearann a bheir an Tighearna do gach n~i math a thug an Tigheania 
Dhia dhuit mar oighreachd r'a sheal- do Dhia dhuit, agus do d' thigh, thu 
bhachadh, dubhaidh tu as cuimhne fèin, agus an Lebhitheach, agus an 
Amaleic o bhi fuidh nèamh; cha coiereach a bhios 'nar measg. 
di-chuimhnich rhu e. 12 'Nuair a cliuireas tu crìoch air 

C.AlB. XXVI. deachamh a thoirt seachad, eadhon 

A GUS an uair a thèid thu stigh uile dheachamh do chinneis f air an 

■F*- do'n fnearann a tha 'n Tigìi- treas bliadhna, bliadhna an deach- 

earna do Dhia a' toirt dhuit mar aimh, agus a bheir thu e do'n 

oighreachd, agus a shealbhaicheas Lebhitheach, do'n choigreach, do'n 

tu e, agus a ghabhas tu còmhnuidh dilleachdan, agus do'n "bhantraich, 

ann : a chum gu'n ith iad an taobhastigh 

2 An sin gabhaidh tu do'n cheud do d' gheataibh, a.gits gu'nsàsuichear 
chuid do uile thoradh natalmhainn, iad ; 

a biieir thu leat do t'fhearann a tha 13 An sin their thu am fianuis an 

'n Tigheama do Dhia a' tabhairt Tighearna do Dhè, Thug mi leam 

duit, agus cuiridh tu ann am bascaid na nithe naomha as mo tìiigh, agus 

e, agus thèid thu chum an àite a mar an ceudna thug mi iad do'n 

thaghas an Tighearna do Dliia, a Lebhitheach, agus do'n choigreach, 

chur 'ainme an sin. do'n dilleachdau, agus do'n"bhan- 

3 Agus thèid thu dh'ionnsuidh an traich, a rèir t'àitheantan uile a 
t-sagairt a bhios anns na laithibh dh'àithn thu dhomh : cha do bhris 
sin, agus their thu ris, Tha mi ag mi h-aon do t'àitheantaibh, ni mò a 
aideachadh air an là 'n diugh do'n dhi-chuimhnich mi iad. 
Tigliearna do Dhia, gu'n d'thàinig 14 Cha d'ith mi bheas dhiubh a'm' 
mi do'n dùthaich, a riihionnaich an bhròn, ni mò a ghabh mi bheag 
Tigheama d'ar n-aithreachaibh gu'n dhiubh gu feum nèo-ghlan sam bith, 
d'thugadh e dhuinn. ni mò a thug mi ò/ieag dhiubh air 

a bhalg. b chlach. Eabh. * reinn. e àdhradh. 

c eafkar-tomhais ; cjihah. Eabh. « jjhi-ich,fhàs. 

L3 221 DEUTEEONOM I. son a' mhairbh: dh'èisd mi ri guth 
an Tighearna mo Dhè; rinn mi a 
rèir nan uile nithe a dh'àithn thu 
dhomh. 

15 Amhairc a nuas o ionad-còmh- 
nuidh do naomhachd, o nèamh, 
agus beannaich do shluagh lsrael, 
agus am fearann a tliug thudhuinn, 
mar a mhionnaich thu d'ar n-aith- 
reachaibh, fearann a tha sruthadh 
le bainne agus mil. 

16 Air an la'n diugh dh'àithn an 
Tighearna do Dhia dliuit na reachd- 
an agus na breitlieanais sin a dhean- 
amh : uime sin coimhididh agus ni 
thu iad le d' uile chridhe agus le d' 
nile anam. 

17 Rinn thu roghainn^ an diugh 
do'n Tighearna gu bhi na Dhia 
dhuit, agus gu gluasad na shlighibh, 
agus gu 'reaclidan a ghleidheadh, 
agus 'àitheanta, agus a bhreithean- 
ais, agus'gu èisdeachd r'a ghuth. 

18 Agus thagh b an Tighearna 
thusa an diugh gu bhi a'd' shluagh 
sònraichte dha fèin, mar a gheall c e 
dhuit, agus a chum gu'n gleidheadh 
tu 'àitheantan uile; 

19 Agus a chum gu'n deanadh e 
ard thu us cionn nan uile chinneach 
a rinn e, ann an cliu, agus ann an 
ainm, agus ann an urram, agus a 
chum gu'm bitheadh tu a'd' shluagh 
naomha do'n Tigliearna do Dhia, 
mar a labhair e. 

CAIB. XXVII. 
A GUS dh'àithn Maois agus sean- 
■^*- airean Israeil do'n t-sluagh, ag 
ràdh, Gleidhibh na h-àitheantan uile, 
a tha mi ag àithneadh dhuibh an 
diugh. 

2 Agus tarlaidh air an là anns an 
d'thèid sibh thar Iordan do'n fhear- 
ann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit, gu'n cuir thu suas dhuit fèin 
clacha mòra, agus còmhdaichidh tu 
thairis le h-aol iad. 

3 Agus sgrìobhaidh tu orra uile 
bhriathran an lagha so, 'nuair a 
thèid thu thairis, a chum as gu'n 
d'thèid thu steach do'n fhearann a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit, 
fearann a tha sruthadh le bainne 
agus le mil ; mar a gheall an Tigh- 
earna Dia t'aithreacha dhuit. 

4 Uime sin an uair a thèid sibh 
thar Iordan, cuiridh sibh suas na 
clachan sin, a tha mi ag àithneadh 
dhuibh air an là'n diugh, ann an 
sliabh Ebail, agus còmhdaichidh tu 
thairis le h-aol iad. 

5 Agus an sin togaidh tu suas 
altair do'n Tighearnado Dhia, altair 
do chlachaibh : cha tog thu suas 
inneal iaruinn sam bith orra. 

6 Do chlachaibh slàna togaidh tu 

a dh'aidich thu. b ròghnuich. 
, < labhair. Eabh. 
222 altair an Tighearna do Dhè, agus 
bheir thu suas oirre ìobairte-loisgte 
do'n Tighearna do Dhia. 

7 Agus ìobraidh tu ìobairte-sìth, 
agus ithidh tu 'n sin, agus ni thu 
gairdeachas an làthair an Tighearna 
doDhè. 

8 Agus sgrìobhaidh tu air na 
clachaibh uile bhriathran an lagha 
so gu ro shoilleir. 

9 Agus labhair Maois, agus na 
sagairt na Lebhithich, ri h-Israel 
uile, ag ràdh, Thoir an aire, agus 
èisd, O Israel; air an là'n diugh 
rinneadh tliu a'd' shluagh d do'n 
Tighearna do Dhia. 

10 Uime sin èisdidh tu ri guth an 
Tighearna do Dhè, agus ni thu 'àith- 
eanta, agus a reachdan a tha mi ag 
àithneadh dhuit air an là'n diugh. j 

11 Agus dh'àithn Maois do'n t- 
sluagh air an là sin fèin, ag ràdh, 

12 Seasaidh iad so air sliabh Ghe- 
ridsim a bheannachadh an t-sluaigh, 
'nuair a thèid sibh thar Iordan; 
Simeon, agus Lebhi, agus Iudah, 
agus Isachar, agus Ioseph, agus 
Beniamin. 

13 Agus seasaidh iad so air sliabh 
Ebail a mhallachadh : Re\iben, Gad, 
agus Aser, agus Sebulun, Dan, agus 
Naphtali. 

14 Agus labhraidh na Lebhithich, 
agus their iad ri daoinibh Israeil uile 
le guth ard ; 

15 Mallaichte gu robh an duine a 
ni dealbh snaidhte e no leaghta, 
gràineileachd do'n Tighearna, obair 
làmh an fhir-cheird, agus a chuireas 
e ann an ionad dìomhair : agus freag- 
raidh an sluagh uile, agus their iaa, 
Amen. 

16 Mallaichte gu robh esan a ni 
tàir air 'athair no air a mhàthair : 
agus their an sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu robh esan a 
dh'atharraicheas crìoch ! fearainn a 
choimhearsnaich g : agus their an 
sluagh uile, Amen. 

18 Mallaichte gu robh esan a 
chuireas an dall air seacharan san 
t-slighe : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

19 Mallaichte gu robh esan a 
chlaonas breitheanas a' choigrich, 
an dilleachdain, agus na bantraich : 
agus their an sluagh uile, Amen. 

20 Mallaichte gu robh esan a 
luidheas le mnaoi 'athar, a chionn 
gu bheil e leigeadh ris còmhdach 
'athar: agus their an sluagh uile, 
Amen. 

21 Mallaichte gu robh esan a 
luidheas le h-ainmhidh sam bith : 
agus their an sluagh uile, Amen. 

d nadphobull. e ìomhaigh ghrà- 
bhalta. { cv^nhara; tehran. Eir. 
g o nàbuidh. C A I B. XXVIII. 22 Mallaichte gu robh esan a Tighearn ort, agus bithidh eagal 
luidheas le 'phiuthair, nighean orra romhad. 

'athar, no nighean a mhàthar: agus 11 Agus ni an Tighearna saibhirs 

their an sluagh uile, Amen. thu ann am maoin, ann an toradh 

23 Mallaichte gu robh esan a do chuirp, agus ann an toradh do 
luidheas le 'mhàthair-chèile : agus sprèidhe, agus ann an toradh do 
their an s.luagh uile, Amen. thalmhainn anns an talamh a 

24 Mallaichte gu robh esan a mhionnaich an Tighearna do t' 
bhuaileas a choimhearsnaich gu h- aithreachaibh a thabhaiit duit. 
uaigneach a : agus their an sluagh 12 Fosglaidh an Tighearna dhuit 
uile, Amen. a dheagh ionmhas h , na nèamhan a 

25 Mallaichte gu robh esan a thoiit uisge do t'fhearann na àm, 
ghabhas duais b air son duine neo- a£us a bheannachadh uile oibre do 
chiontach a mharbhadh c : agus làimh ; agus bheir thu 'n iasachd' 26' Mallaichte gu robh esan nach ghabh thu 'n iasachd. 
daingnich uile bhriathran an lagha 13 Agus ni an Tighearn an ceann 

u. j i_ _ .u^;„„„ jm.. ° • u „ „„ <- „„,T.„11 k. AGÙS tarlaidh, ma dh'èisdeas tu dli'èisdeas tu ri aitheantaibh an 

gu dùrachdach ri guth an Tigh- Tighearna do Dhè, a tha mi ag àith- 

earna do Dhè, a choimhead agus a neadh dhuit air an là'n diugh 

dheanamh 'àitheantan uile, a tha gu'n coimhead agus gu'n dean thu 

mi ag àithneadh dhuit air an là'n iad. 

diugh, gu'n cuir an Tighearna do 14 Agus cha d'thèid thu thaobh o 

Dhia suas thu os cionn uile chin- aon air bith do na briathraibh a tha 

neacha na talmhainn. mi ag àithneadh dhuit an diugh, a 

2 Agus thig na beannachda so chum na làimhe deise no chum na 
uile ort, agus beiridh iad ort, ma làimhe clìthe, a dhol an dèigh 
dh'èisdeas tu ri guth an Tighearna dhiathan eile dheanamh seirbhis 
do Dhè. doibh. 

3 Beannaichte bithidh tu sa' bhaile, 15 Ach tarlaidh, mur èisd thu ri 
agus beannaichte bithidh tu sa' mha- guth an Tighearna do Dhè, a thoirt 
chair. ta'near gu'n dean 1 thu 'àitheantan 

4 Beannaichte bithidh toradh do agus a reachdan uile a tha mi ag 
chuirp, agus toradh t'fhearainn, àithneadh dhuit an diugh, gu'n 
agus toradh do sprèidhe, fàs. do d'thig na mallachdaso uile ort, agus 
chruidh d , agus treuda do chaorach. gu'm beir iad ort. 

5 Beannaichte bithidh do bhascaid 16 Mallaichte bithìdh tu sa' bhaile, 
agus do chuibhrionn e . agus mallaichteò.i/iid/itusa' mhach- 

6 Beannaichte bithidh tu 'nuair a a ir. 

thìg thu stigh, agus beannaichte 17 Mallaichte bithidh do bhascaid 

bithidh tu 'nuair a thèid thu muigh. a gus do chuibhrionn. 

7 Bheir an Tighfarna/a'?2ea?-gai'm 18 Mallaichte bithidh toradh do 
bi do naimhdean, a dh'èireas suas chuirp, agus toradh l'fhearainn, fàs 
a't' aghaidh, air am bualadh roimh dochruidh" 1 , agustreudan dochaor-. 
do ghnùis: thig iad a mach a't' ach. 

aghaidh air aon slighe, agus teich- 19 Mallaichte bithidh tu 'nuair a 

idh iad romhad airseaclid slighibh. thig thu stigh, agus mallaichte 

8 Aithnidh an Tigheain am bithidh tu 'nuair a thèid thu mach. 
beannachd ort a'd' thighibh-tasg- 20 Cuiridh an Tigheam ort mal- 
aidh f , agus anns gach ni ris an cuir lachadh, mi -shuaimhneas", agus 
thu do làmh : agus beannaichidh e achmhasan, anns gach ni ris an cuir 
thu san fhearann a bheir an Tigh- thu do làmh gu 'dheanamh, gus 
earna do Dhia dhuit. an sgriosar tliu, agus gns an d'thèid 

9 Daingnichidh an Tighearn thu as duit gu h-obann, airson aingidli- 
a'd' shluagh naomha dha fèin mai a cachd do ghnìomhara leis an do 
mhionnaich e dhuit, ma ghleidheas thrèig thu mi»e. 

tu àitheantan an Tighearna do 21 Bheir an Tighearn air a' plàigh 

Dhè, agus ma ghluaiseas tu na leantuinn riut gus an claoidh e thu 

shlighibh. bhàrr an fhearainn, d'am bheil thu 

10 Agus chi uile chinnich na dol a steach g'a shealbhachadh. 
talmhainn gu'n goirear ainm an 22 Buailidh an Tighearn thu le 

a amftill. b ceannaeh. c air g pailt. h thaisgeach. 

sonfuil neo-chiontach u dhòrtadh. > coinghcalì. k iorball. 1 gu'ii 

d dobhò. * stòr. 1 thighibh- coimhlion. m àldobhò. 
do mhòran chinneach, agus cha so chum an deanamh : agus their an 
sluagh uile, Amen. 

CAIB. XXVIII. dhìot, agus ni h-e an t-earball k ; 
agus bithidh tu mhàin an uachdar, 
agus cha bhi thu 'n ìochdar: ma stòir, shaibhlibh. M carraid. 
L4 DEUTERONOMI. caitheamh a , agus le fiabhrus h , agus 
le h-ain-teas, agus le h-ardlosgadh, 
agus leis a' chlaidheamh, agus le 
seargadhs agus le fuar-dhealt 11 : 
agus leanaidh iad thu gus and'thèid 
as duit. 

23 Agus bithidh do speuran a ta 
os do cheann nan umha e , agus an 
talamh a tafodhad na iarunn. 

24 Ni an Tigiiearn uisge t'fhea- 
rainn na luaithrc agus na dhuslach : 
o .nèamh thig e nuas ort, gus an 
sgriosar thu. 

25 Bheir an Tighearna fa'near 
gu'm buailear thu air beulaobh do 
naimhdean : thèid thu mach air aon 
slighe f nan aghaidh, agus teichidh 
tu rompa air seachd slighibh ; agus 
atharraichear thu chum uile riogh- 
achda na talmhainn. 

26 Agus bithidh do chlosachg na 
biadh aig uile eunlaith an athair, 
agus aig beathaichibh natalmhainn, 
agus cha 'n fhuadaich duine sam 
bith air falbh iad. 

27 Buailidh an Tighearn thu le 
neasgaid na h-Eiphit, agus le ruidh 
fola h , agus le carr, agus le cloimh ', 
do nach bi e'n comas do leigheas. 

28 Buailidh an Tighearn thu le 
cuthach, agus le doille, agus le 
h'uamhann cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu k mu 
mheadhon-là, mar a smeuraicheas 
an dall san dorchadas, agus cha 
sòirbhich leat a'd' shlighibh : agus 
bithidh tu mhàin fuidh fhoirneart, 
agus air do chreachadh a ghnàfh, 
agus cha teasairg duine sam bith 
thu. 

30 Ni thu ceangal-pòsaidh 1 ri 
mnaoi, agus Juidhidh fear eile 
leatha: togaidh tu tigh, agus cha 
ghabh thu còmhnuidh ann : suidh- 
ichidh tu fìon-lios agus cha tionail 
thu 'fhìon-dhearcan. 

31 Marbliar do dhamh fa chomh- 
air do shùl, agus cha 'n ith thu 
dheth : bheirear air falbh t'asal a 
dh'aindeoin as do làthair, agus cha 
d'thoirear air a h-ais m dhuit i: 
bheirear do chaoraich do d' naimhd- 
ibh, agus cha bhi neach agad a 
bheir uatha iad. 

32 Bheirear do mhic agus do 
nigheana do shluagli eile, agus chi 
do shùilean, agus fàilnichidh iad 
le fadal air an son M lèanlà: agus 
cha bhi neart sam bith a'd' làimh. 

a èitich. b teasaich, cuartaich. 

c gaiseadh, losgadh-dealanaich. 

d crith-reodh. e prais. f ròd, 
rathad, s do chairbh, do chorp 

marbh. h hemmorhoids. Sasg. 

' claimh. Eir. k iarraidh tufo- 
làimh. 1 reitcachadh-pòsaidh. 

m cha 'm ais-iocar. 

" le dèizh orra. 
224 33 Toradh t-fhearainn, agus do 
shaothairuile, ithidh cinneach suas, 
nach b'aitlme dhuit; agus bithidh 
tu mhàin fuidh fhoirneart agus air 
do bhruthadh an còmhnuidh : 

34 Air chor as gu'm bi thu air 
mhi-chèill, air son seallaidh do shùl 
a chi thu. 

35 Buailidh an Tighearn thu sna 
glùinibh agus anns na casaibh, le 
neasgaid chràitich nach gabh leigh- 
eas, o bhonn do choise gu mullach 
do chinn. 

36 Bheir an Tighearn thu fe'in, 
agus do righ a chuireas tu os do 
cheann, gu cinneach nacli b'aithne 
aon chuid duit fèin no do t'aith- 
reachaibh ; agus an sin ni thu seir- 
bhis do dhèibh eile, do fhiodh agus 
do chloich. 

37 Agus bithidh tu a't'uamhas , 
a'd' shamhladh p, agus a'd' leth- 
fhocalq, am measg nan uile chin- 
ncach gus an treòraich an Tighearn 
thu. 

38 Bheir thu mòran sìl a mach 
do'n fhearann, ach is beag achruin- 
nicheas tu stigh: oir ìthidh an 
locust suas e. 

39 Suidhichidh tu fìon-liosan agus 
deasaichidh tu iad ; ach cha'n òl 
thu do'n fhìon, ni mò a chruin- 
n icheas tu na dearcan: oir ithidh a' 
chnuimh iad. 

40 Bithidh croinn-oladh agad air 
feadh do chrìochan uile, ach cha 'n 
ung thu thu fein leis an oladh : 
oir tilgidh do chrann- oladh a 
thoradh. 

41 Ginidh tu mic agus nigheana, 
ach cha mheal thu iad ; oir thèid iad 
am braighdeanas. 

42 Do chraobhan uile agus toradh 
t'fhearainn millidh r an locust. 

43 Eiridh an coigreach a tha 'nar 
measg suas gu ro-ard os do cheann ; 
agus thig thusa nuas gu ro-iosal. 

44 Bheir e 'n iasachd dhuit, agus 
cha d'thoir thusa an iasachd dha : 
bithidh esan na cheann, agus bith- 
idh tusa a'd' earball. 

45 Agus thig na mallachda sin 
uile ort, agus ìeanaidh s iad thu, 
agus beiridh iad ort, gus an sgriosar 
thu; a chionn nach d'èisd thu ri 
guth an Tighearna do Dhè, a 
ghleidheadh "'àitheantan agus a 
reachdan a dh'àithn e dhuit. 

46 Agus bithidh iad ort mar 
chomhar agus mar iongantas, agus 
air do shliochd a chaoidh. 

47 A chionn nach d'rinn thu 
seirbhis do'n Tighearna do Dhia lc 
gairdeachas, agus le svibhachas 
cridhe, air son pailteis nan wiìenithe : 

uamliann. p ghnàth-fhocal. 
ifhor-fhocal, ath-dhàn,fhrith-ainm. 
r sealbhaichidìu s ruagaidh. C A I B. XXVIII. 48 Uime-sin ni thu seirbhis do 
d' naimhdibh a clmireas an Tigh- 
earn a't' agliaidh, ann an oeras, agus 
ann an tart, agus ann an lomnuchd- 
aidh, agus ann an uireasbhuidh nan 
uile nithe : agus cuiridh e cuing 
iaruinn air do mhuineal, gus an 
cuir e as duit. 

49 Bheir an Tighearn cinneach 
a't' aghaidh o ionad fad o làìmh, o 
iomalT na talmhainn, mar an iolair 
air iteig; cinneach nach tuig thu 'n 
cainnt : 

50 Cinneach aig am bheil aghaidh 
bhorb a , nach d'thoir urram do 
ghnùis an aosmhoir, agus nach dean 
iochd ris an òg. 

51 Agus ithidh e toradh do 
sprèidhe, agus toradh t'fliearainn, 
gus an sgriosar thu : neach nach 
fàg agad arbhar, fìon, no oladh, fàs 
do chruidh, no treudan do chaorach, 
gus an cuir e as duit. 

52 Agus teannaichidh e thu b ann 
ad gheataibh uile, gus am brisear 
sìos c do bhallachan arda agus 
daingnichte, anns an robh do 
dhòigb, air feadh t'fhearainn uile ; 
agus teannaichidh e thu ann ad 
gheataibhair feadh t'fhearainn uile, 
a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit. 

53 Agus ithidh tu toradh do 
chuirp fein, feoii do mhac agus do 
nigheana, (a thug an Tighearna do 
Dhia dhuit,) anns a' chogadh agus 
anns an teinn d leis an teannaich do 
naimhdean thu : 

54 Air chor as an duine a ta maoth 
'nar measg, agus ro-shòghar e , gu'm 
bi a shùil olc a thaobh a bhràthar, 
agus a thaobh mna 'uchd fèin, agus 
a" thaobh iarmaid f a chloinne a 
dh'fhàgas e : 

55 Airchor as nach d'thoir e do 
h-aon diubh a' bhcag do fheoil a 
chloinne a dh'itheas e : a chionn 
nach fàgar a' bheag aige sa' chog- 
adhs, agus anns an teinn leis an 
teannaich do naimhdean thu a'd' 
gheataibh uile. 

5(5 A' bhean mhaoth agus shòghar 
'nar measg, nach dùraigtadh bonn a 
coise a chur air an talamh a thaobh 
muirn h agus maothalachd ', bithidh 
a sùil olc a thaobh fìr-pòsda a 
h-uchd, agus a thaobh a mic, agus 
a thaobh a h-ighinn, 

57 Agus a thaobh a maothrain a 
thig a mach o eadar a cosaibh, agus 
athaobh a cloinne a bheireas i : oir 
ithidh i iad a dh'uireasbhuidh nan 

a gharg. b cuiridh e se'isd riut, 
suidhidh e umad, cuairtichidh e thu. 

c an tuit sìos. d teanndachd, 

chumhainge. c delicate, luxurious. 
Sasg. f fuigheall. s san t.-seisd. 

h grinneìs, sògh. > maothachd. uile nithe an diomhaireachd anns a' 
chogadh, agus anns an teinn, leis 
an teannaich do nàmhaid thu a'd' 
gheataibh. 

58 Mur d'thoir thu an aire uile 
bhriathran an lagha so a dlieanamh 
a tha sgrìobhia san leabhar so, a 
chum gu'm bi eagal an 'ainm ghlòr- 
mhoir agus uamhasaich so ort, AN 
TIGHEAKNA DO DHIA: 

59 An sin ni an Tighearna do 
phlàighean iongantach, agus plàigh- 
ean do shliochd, eadhon plàighean 
mòraagus maireannach, agus eucail- 
ean cràiteach agus fadalach. 

60 A bhàrr air so bheir e ort uile 
ghalaran na h-Eiphit, roimh an 
robh eagal ort; agus leanaidh iad 
riut. 

61 Mar an ceudna gach tinneas, 
agus gach plaigh, nach 'eil sgrìoblita 
ann an leabhar an lagha so, iad sin 
bheir an Tighearn ort, gus an 
sgriosar thu. 

62 Agus fàgar sibh tearc ann an 
àireamn, an àite gu'n robh sibh rnar 
reulta nèimli an l'ion-mhoireachd ; 
a chionn nach d'èisdthu ri guth an 
Tighearna do Dhè. 

63 Agus tarlaidh, mar a rinn an 
Tighearnagairdeachas osbhur ceann 
a dheanamh maith dhuibh, agus 
gu'r deanamh lìonmhor, mar sin 
gu'n dean an Tighearna gairdeachas 
os bhur ceann gu'r sgrios, agus gu'r 
toirt gu neo-ni ; agus spìonar sibh as 
an fhearann d'am bheil sibh a' dol 
g'a shealbhaohadh. 

64 Agus sgapaidh an Tighearn 
thu am measg nan uile chinneach, 
o'n dara ceann do'n talamh eadhon 
gus an ceann eile do'n talamh ; agus 
an sin ni thu seirbhis do dhèibh 
eile, nach b'aithne aon chuid duit 
fèin no do t'aithreachaibh, eadhon 
do fhiodh agus do chloich. 

65 Agus am mea^g nan cinneach 
sin cha'n fhaigh thu suaimhneas 
sam bith, ni mò bhios fois aig bonn 
do choise : ach bheir an Tighearna 
dhuit an sin cridhe gealtach, agus 
fàilneachadh shùl, agus doilgheas 1; 
inntinn. 

66 Agus bithidh do bheatha 
crochta ann an amharus 1 fa d' 
chomhair; agus bithidh eagal ort a 
là sa dh'oidhche, agus clia bhi 
cinnte air bith agad do d' blieatha. 

67 Sa' mhaduinn their thu, Och ! 
nach b'e 'm feasgar e ; agus san 
fheasgar their thu, Och ! nach b'i 
mhaduinn e ; air son eagail do 
chridhe le'm bi eagal ort, agus air 
son seallaidh do shùl a chi thu. 

68 Agus bheir an Tighearna ris 
thu do'n Eiphit ann an longaibh, air 
an t-slighe mu'n dubhairt mi riut, 

k bròn, dubhachas. 1 an tcagamk. 
L5 225 DEUTERONOMI, Cha 'n fhaic thu rìs i tuilleadh : 
agus an sin reicear sibh ri'r naimh- 
dibh mar thràillean agns mar blian- 
tràillean, agus cha bni neach ann 
gu'r ceannach. 

CAIB. XXIX. 
TS iad sin briathran a choimh- 
■f cheangail a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois a dheanamh ri 
cloinn Israeil, ann an tir Mhoaib, 
a thuilleadh air a' choimhcheangal 
a rinn e riu ann an Horeb. 

2 Agus thug Maois gairm do Israel 
uile, agus thubhairt e riu, Chunnaic 
sibh gach ni a rinn an Tighearna fa 
chomhair bhur sùl ann an tir na 
h-Eiphit, ri Pharaoh, agus r'a 
sheirbhisich uile, agus r'a f hearann 
itile ; 

3 Na deuchainnean a mòra a 
chunr.-aic do shùilean, na comharan 
agus na h-iongantasan mòra sin: 

4 Gidheadh cha d'thug an Tigh- 
earna dhuibh cridhe a thuigsinn b , 
agus sùilean a dh'fhaicinn, agus 
cluasan a chluinntinn, gus an la'n 
diugh. 

5 Agus threòraich mise sibh dà 
fhichead bhliadhna san fhksach : 
cha do chaitheadh bhur n-eudach 
dhibh le h-aois c , agus cha do 
chaitheadh do bhròg le h-aois bhàrr 
do choise. 

6 Chad'ithsibh aran, ni mò dh'òl 
sibh fìon, no deoch làidir; a chum 
gu'm biodh fios agaibh gur mise an 
Tighearna bhur Dìa. 

7 Agus an uair a thàinig sibh do'n 
àite so, thàinig Sihon righ Hesboin, 
agus Og rigli Bhasain, a mach 'nar 
n-aghaìdh chum catha, agus bhuail 
sinniad; 

8 .Agus ghlac sinn am fearann, 
agus thug sinn e mar oighreachd do 
na Reubenich, agus do na Gadaich, 
agus do leth thrèibh Mhanaseh. 

9 Gleidhibh uime sin briathran a' 
choimhcheangail so, agus deanaibh 
iad, a chum gu sohbhich leibh anns 
gach ni a ni sibh. 

10 Tha sibh iiile 'nar seasamh an 
diugh an làthair an Tighearna bhur 
Dè; ceannardan bhur treubha d , 
bhur seanairean, agus bhur luchd- 
riaghlaidh, fir lsraeil uile, 

11 Bhur clann bheag, bhur mnài, 
agus do choigreach a tha ann ad 
champ, o fhear-ge;.rraidh t'f hiodha 
gu fear tarruing t'uisge : 

12 A chum gu'n rachadh tu ann 
an coimhcheangal ris an Tigheama 
do Dhia, agus na mliionnaibh-san, 
a tha'n Tigh' arna do Dliia a' dean- 
amh riut air an là'n diugli : 

a dearbhan, buaireanna. b a 

mhothachadh. c cha d'fhòs bhur 

n-eudach seun umaibh. d bhur 

cinn-fheadìina agus bhur treubha. 
226 13 A chum gu'n daingnich e thu 
an diugh mar shluagh dha fèin, 
agus gu'm bi esan dhuitse na Dhia, 
mar a thubhairt e riut, agus mar 
a mhionnaich e do t'aithreachaibh, 
do Abraham, do Isaac, agus do 
Iacob. 

14 Agus cha'n ann ribhse mhàin 
a tha mise a' deanamh a' choimh- 
cheangail so, agus nam mionna so : 

15 Ach ris-san a tha 'n so maille 
ruinn na sheasamh an diugh an 
làthair an Tighearna ar Dè, agus 
mar an ceudna ris-san nach 'eii an so 
maille riunn an diugh; 

16 (Oir is aithne dhuibh coinnus 
a bha sinn a chòmhnuidh ann an 
tir na h-Eiphit, agus cionnus a 
thàinig sinn tre mheadhon nan 
cinneach air an deachaidh sibh 
seachad ; 

17 Agus chunnaic sibh an gràin- 
ealachdan, agus an ìodholan e , fìodli 
agus clacli, airgiod agus òr, a bha 
nam measg;) 

18 Air eagal gu'm biodh 'nar 
measg fear, no bean, no teaghlach, 
no treubh, a chlaonas a chridhe air 
falbh an dingh o'n Tighearn ar Dia, 
a dhol a dheanamh seirbhis do 
dhèibh nan cinneach sin; air eagal 
gu'm biodh 'nar measg freumh a 
l>heir uaithe mar ihoradh nimh f agus 
searbhas S. 

19 Agus an uair a chluinneas e 
briathran a' mhallachaidh so, ?.n sin 
gu'm beannaich seefèin nachridhe, 
ag ràdh, Bithidh sìth agam, ge do 
ghluais mi ann an an-miann h mo 
chridhe fèin, a chur mibge ri path- 
adh : 

20 Cha chaomhain an Tighearn e, 
ach an sin cuiridh fearg an Tigh- 
earna, agus 'eud, smùid diubh an 
agh.aidh an duine sin, agus luidhidh 
gach naallachadh air, a iha sgrìobhta 
san leabhar so, agus dubhaidh an 
Tighearna mach-'ainm o bhi fuidh 
nèamh. 

21 Agus sgaraidh an Tighearn e 
chum uilc, a mach a treubhaibh 
Israeil uile, a rèir uile mhallachdan 
a' choimhcheaugail, a tha sgrìobhta 
ann an leabhar aa lagha so. 

22 Air chor as gu'n abair an gin- 
ealach ri teachd, bhur clann a 
dh'èireas suas 'nar dèigh, agus an 
coigreach a thig o thìr fad o làimh, 
'nuair a chi iad plàighean an fhear- 
ainn sin, agus 'eucailtan a leag an 
Tighearn air ; 

23 Agus gu bheil a thalamh uile na 
phronnasg, agus na shalann, agus na 
losgadh ; nach 'eil e air a chur, no 
toirt toraidh' uaith, agus nach 'eil 

e diathan-breige. f neimh,jmin- 
sion, domblas. % bìirmaid. 
h àingidhcachd, smuaintibh. 
' cinneis. C A I B, 

feur sam bith a' fàs ann, cosmhuil 
ri sf rios Shodoim agus Ghomorraih, 
Admaih agns Sheboim, a sgrios 
an Tighearna na fheirg agus na 
chorruich : 

24 Their eadhon na h-uile chin- 
nich, Car son a bhuin an Tighearna 
mar so ris an fhearann so ? Ciod 
is ciall do theas na corruiche mòire 
so? 

25 An sin their daoine, A chionn 
gu'n do thrèig iad coimhcheangal 
an Tighearna"Dè an aithreacha," a 
rinn e riu 'nuair a thug e mach iad 
a ùr na h-Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus rinn iad 
seirbhis do dhèibh eile, asrus rinn 
iad aoradh^ dhoibh, dee nach 
b'aithne dhoibh, agus nach d'thug 
esan doibh b . 

27 Agus las corruich an Tighearn 
an aghaidh an fhearainn so, a thoirt 
nam mallachdan sin uile air, a tha 
sgrìobhta san leabhar so. 

28 Agns spìon an Tighearn a mach 
iad as"am fearann ann am feirg, 
agus ann an corruich, agus ann an 
lasan c ro-mhòr, agus thilg e rad 
do dhùthaich eile mar airan là'n 
diugh. 

2y Buinidh na nithe dìomhair do'n 
Tighearn ar Dia, ach na nithe a ta 
foiìlsichte dhuinne, agus d'ar cloinn 
a chaoidh, a chum as gu'n deansinn 
uile bhriathran an lagha so. 

CAIB. XXX. 

AGUS an uair a thig na nithe so 
uile ort, am beannachadh 
agus am mallachadh, a chuir mise 
romhad, agus a chuimhnicheas tu 
orra am measg nan cinneach uile 
chum an d'fhògair an Tighearna do 
Dhia thu, 

2 _A?us a philleas tu dh'ionnsuidh 
an Tighearna do Dhè, agus a bheir 
thu gèill d'a ghuth a rèir nan uile 
nithe'a tha mise agàithneadh dhuit 
air an là'n diugh, thu fèin agus do 
chlann, le t'uìle chridhe, agus le 
t'uile anarn : 

3 An sin bheir an Tigheama do 
Dhia air ais do bhraighdeanas, agus 
ni e iochd riut, agus pillidh e agus 
cruinnichidh e thu as na h-uile 
chinnich a chum an do sgap an 
Tighearna do Dhia thu. 

4 Ma dh'fhògradh neceh agad gus 
a* chuid a's iomallaiche do nèamh, 
as sin cruinnichidh an Tighearna 
do Dhia thu, agus as sin bheir e 
thu: 

5 Agus bheir an Tighearna do 
Dhia thu do'n fhearaun a sheal- 
bhaich t'aithreacha, agus seal- 
bhaichidh tu e: agus nì e math 

» shleuchd iad. k nnch do 

hhttilieh a' bheng orra. c fi'aoch 

feirge. XXX. 

dhuit, agus bheir e ort fàs iìonmho r 
os cionn t'aithreacha. 

6 .Agus timchioll-ghearraidh an 
Tighearna do Dhia do chridhe, agus 
cridhe do shliochd, a ghràdhachadh 
an Tighearna do Dhè le t'uile 
chridhe, agus le t'uileanam, achum 
gu'm bi thu beo. 

7 .Agus cuiridh an Tighearna do 
Dhia na mallachdan sin uile air do 
naimhdibh, agus orra-san aig am 
bheil fuath dhiiit, a rinn geur-leau- 
mhuinn ort. 

8 Agus pillidh tu agus bhtir thu 
gèill do ghuth an Tighearna, agus 
ni thu 'àitheantan uiie a thà mise 
ag àithneadh dhuit an diugh. 

9 Agus ni an Tighearna do Dhia 
pailt thu ann an uile obair da 
làimhe, ann an toradh do chuirp, 
agus ann an toradh do sprèidhe, 
agus ann an toradh t'fhearainn, a 
chum maith : oir ni an Tghearna 
ris gairdeachas os do cheann chum 
maith, mar a rinn e gairdeachas os 
cionn t' aithreacha : 

10 Ma dh'èisdeas tu ri guth an 
Tighearna do Dhè, a ghleidheadh 
'àitheantan, agus a reachdan, a tha 
sgrìobhta ann'an leabhar an lagha 
so, agus ma philleas tu chum an 
Tighearna do Dhè le t'uile chridhs 
agus le t'uile anam. 

"11 Oir an àithne so a tha mise ag 
àitlineadh dhuit an diugh, cha 'n'eii 
i 'm folach ort, ni mò a ta i fada 
uait. 

12 Cha 'n'rt'/ i 'sna nòamhaibh, air 
chor as gu'n abradh tu, Cò thèid 
suas air ar son do na nèamhaibh, 
agus a bheir i d'ar n-ionnsuidh, a 
chum as gu'n cluinn sinn i, agus 
gu'n dean sinn i ? 

13 Ni mò a tha i 'n tanbh thall 
do'n fhairge, air chor as gu'n abradh 
tu, Cò thèid a nunn air ar son thar 
an fhairge, agus a bheir i d'ar n- 
ionnsuidh a chum gu'n cluinn sinn 
i, agus gu'n deau sinn i ? 

14 Ach tha 'm focal ro fhagus 
duit, ann do bheul, agus ann do 
chridhe, chum gu'n dean thu e. 

15 Feuch, cìiuir mi romhad an 
diugh beatha agus math, agus bàs 
agus olc : 

"16 A mheud gu bheil mi ag àithn- 
eadh dhuit an diugn an Tighearna 
do Dhia a ghràdhachadh, "gluasad 
na shlighibh, agus 'àitheautan a 
ghleidheadh, agus a reachdan, acus a 
bhreitheanais, a chum gu'm bi thu 
beo, agus gu'm fàs thu iìonmhor, 
agus gu'm beannaich an Tigheama 
do Dhia thu san fhearann, d'am 
bheil thu dol ^a shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndadhas t:o 
chridhe air falbh, agus nach èisd 
thu, ach gu'n taimgear air falbh 
thu, aaus su'n dean thu aoradh do 
L B ~ 227 DEUTERONOML dhèibh eile, agus gu'n dean . thu 
seirbhis dhoibh ; 

18 Tha mi ag innseadh dhuibh air 
an la'n diugh, gu'n sgriosar gu 
cinnteach sibh, agus nach buanaich 
»ibh bhur làithean air an fhearann, 
d'am bheil thu dol thar lovdan, gu 
gabhail a steach g'a shealbhach- 
adh. 

19 Tha mi gairm nan nèamha 
agus na talmhainn mar fhianuisean 
'nar n-aghaidh air an là'n diugh, 
gu'n do chuir mi beatha agus bàs 
far comhair, beannachadli agus 
mallachadh : uime sin ròghnuich 
beatha, chum gu'm bi thu fèin agus 
do shliochd beo : 

20 A chum gu'n gràdhaich thu 'n 
Tighearna do Dhia, agas gu'n d'thoir 
thu gèill d'a ghuth, agus gu'n lean 
thu ris, (oir is esan do bheatha, 
agus fad do làithean,) a chum gu'n 
gabh thu còmhnuidh san fhearann 
a mhionnaich an Tighearna do 
t'aithreachaibh, do Abraham, do 
Isaac, agus do Iacob, gu'n d'thug- 
adh e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 
AGUS chaidh Maois agus labh- 
air e na briathra so ri h-Israel 
uile. 

2 Agus thubhairt e riu, Tha mise 
ceud agus fichead bliadhna dh'aois 
air an là'n diugh ; cha 'n urrainn 
mi tuilleadh dol a mach agus teachd 
a steach : agus thubhairt an Tigh- 
earna rium, Cha d'thèid thu thar an 
Iordan so. 

3 Thèid an Tighearna do Dhia e 
fèin a nunn romhad; sgriosaidh 
esan na cinnicli sin o d' làthair, 
agus sealbhaichidh tu iad : agus 
thèid Iosua nunn romhad, mar a 
thubhairt an Tighearna. 

4 Agus ni an Tighearna riu mar a 
rinn e ri Sihon, agus ri h-Og, righre 
nan Amorach, agus ri fearann na 
muinntir sin a sgrios e. 

5 Agus bheir an Tighearna thairis 
iad roimh bhur gnuis, a chum gu'n 
dean sibh riu a rèir gach àithne a 
dli'àithn misedhuibh. 

6 Bithibh làidir agus biodh deagh 
mhisneach agaibh; na biodh eagal 
oirbh, agus na gabhaibh geilt rompa, 
oir is e 'n Tighearna do Dhia e fèin 
a thèid leat ; cha dibir e thu, ni mò 
a thrèigeas e thu. 

7 Agus ghairm Maois air Iosua, 
agus thubhairt e ris ann an sealladh 
Israeil uile, Bi làidir, agus biodh 
deagli mhisneach agad: oir is tusa 
a thèid a stigh leis an t-sluagh so 
do'n fhearann a mhionnaich an 
Tighearna d'an aithreachaibh gu'n 
d'ihugadh e dhoibh; agus bheir 
thu orra 'shealbhachadh mar oigh- 
reachd. 

8 Agus thèid an Tighearn e fèin 
228 romhad, bithidh esan maille riutr 
cha dibir e thu, ni niò a thrèigeas e 
thu : na gabh eagal, agus na biodh 
geilt ort. 

9 Agus sgrìobh Maois an lagh so, 
agus thug se e do na sagartaibh, mic 
Lebhi, a tha giùlan àirc coimh- 
cheangail an Tighearna, agus do 
sheanairibh Israeil uile. 

10 Agus dlvàithn Maois doibh, ag 
ràdh, Aig ceann ^acftseachd bliadh- 
na, ann an àm orduichte bliadhna. 
an fhuasglaidh, aig fèisd nam 
pàilliun, 

11 'Nuair a thig Israel uile g'an 
taisbeanadh fèinan làthair an Tigh- 
earna do Dhè, 'san ionad a thaghas 
e ; leughaidh tu 'n lagh so an làthair 
Israeil uile, nan èisdeachd. 

12 Cruinnich an sluagh r'a chèile, 
fir, agus mnài, agus clann, agus do 
choigreach a tha 'n taobh stigh do 
d' gheataibh: a chum gu'n cluinn 
iad, agus gu'm fòghlum iad, agus 
gu'm bi eagal an Tighearna bhurTJè 
orra, agus gu'n d'thoir iad fa'near 
uile bhriathran an lagha so a 
dheanamh : 

13 Agus gic'n cluinn an clann 
do nach b'aithne bheag, agus gu 
fòghlum iad eagal an Tighearna 
bhur Dè a bhi orra am fad's is 
be<> dhuibh san fhearann d'am 
bheil thu dol thar lordan g'a sheal- 
bhachadh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feucli, tha do làithean a' 
dlùthachadh anns am feum thu bàs 
fhaghail : gairm air Iosua, agus 
nochdaibh sibh fèin ann am pàilliun 
a' choimhthionail, a chum as gu'n 
d'thojr mise àithne dha. Agus 
chaidh Maois agus losua, agus- 
nochd siad iad fèin ann an pàilliun 
a' choimhthionail. 

15 Agus dh'fhoillsich an Tighearn 
e fèin sa' phàilliun ann am meall 1 
ueoil: agus sheas am meallneoilos- 
cionn doruis 'a phàilliuin. 

16 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Feuch, coidlidh tusa 
maille ri t'aithreachaibli ; agus. 
èiridh an slnagh so suas, agus thèid 
iad le stiìopaclias an dèigh dhiatlian 
na tVre coimhich sin, d'am bheil iad 
a' dol a steach gu fantuinn na 
meadhon, agus trèigidh iad mise, 
agus brisidh iad mo choimhcheangal 
a rinn mi riu. 

17 Agus lasaidh mo chorruich nan 
aghaidh san là sin, agus trèigidh mi 
iad, agus folaichidh mi mo ghnòis 
uatha, agus ithear suas iad, agus 
thig mòran olc agusàmhghar b orra, 
air clvor as gu'n abair iad san la sin, 
Nach ann a chionn nach 'eil ar 

a stuadk. b thriobloideant 

theanntachdan. C A I B. XXXII. Dia 'nar measg a thàinig na h-uilc 
so oirnn ? 

18 Agus gu cinnteach folaichidh 
mise mo glinùis 'san là sin, air son 
gach olc a dh'oibrich iad, a chionn 
gu'n do thionndaidh iad an dèigh 
dhiathan eile. 

19 A nis uime sin sgriobhaibhse 
dhuibh lèin an laoidh a so, agus 
teagaisgibh i do chloinn Israeil : 
cuir i nam beul, a chum gu'm bi 'n 
laoidh so mar fhianuis dhomhsa an 
aghaidh chloinn Israeil. 

20 Oir an uair a bheir mi stigh 
iad do'n fhearann a mhionnaich mi 
d'an aithreachaibh, a tha sruthadh 
le bainne agus mil, agus a dh'itheas 
iad agus a shasuichear iad, agus a 
dh'fhasas iad reamhar; an sin 
tionndaidh iad gu dèibh eile, agus 
ni iad seirbhis doibh, agus brosnuich- 
idh iad mi, agus brisidh iad mo 
choimhcheangal. 

21 Agus tarìaidh an uair a thig 
mòran olc agus àmhghar orra, gu'n 
labhair b an laoidh so mar fhianuis 
nan aghaidh ; oir cha di-chuimh- 
nichear i as beul an slioclid : oir is 
aithne dhomh an smuaintean a tha 
iad a' dealbh an diugh fèin, mun 
d'thug mi steach iad do'n fliearann 
a mhionnaich mi. 

22 Sgrìobh uime sin Maois an 
laoidh "so air an là sin fèin, agus 
theagaisg e i do chloinn Israeil. 

23 Agus dh'àithn e do Iosua mac 
Nun, agus thubhairt^, Bi làidir, agus 
biodh deagh mhisneach agad : oir 
bheir thu clann Israeil do'n fhear- 
ann a mhionnaich mi dhoibh ; agus 
bithidh mise maille riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois 
crìoch air sgriobhadh bhriathrau an 
lagha so ann an leabhar gus an do 
cbrìochnaicheadh iad ; 

25 An sin dh'ànhn Maois do na 
Lebhithich a tha giùlan àirc coimh- 
cheangail an Tighearna, ag ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, 
agus cuiribh e aig taobh àirc coimh- 
cheangail an Tighearna bhur Dè, 
chum gu'm bi e 'n sin mar fhianuis 
a't' aghaidh. 

27 Oir is aithne dhomh do cheann- 
airc, agus do mhuineal rag : feuch, 
am feadh 's a ta mi fathast beo 
maille ribh an diugh, bha sibh 
ceannairceach an aghaidh an Tigh- 
earna ; agus cia's mò na sin a 
bhitheas sibh an deigh mo bhàis ? 

28 Cruinnichibh a'm' ionnsuidh 
seanaire bhur treubhan uile, agus 
bhur luchd-riaghluidh, a chum as 

u'n labhair mi nan cluasaibh na 
riathra so, agus gu'n gairm mi na 

nèamhan agus an talamh mar fhia- 

nuisean nan aghaidh. 

a òran. b freagair. 29 Oir tha fhios agam, an dèigh. 
mo bhàis gu'n truaill sibh sibhfèin 
gu tur, agus gu'n d'thèid sibh a. 
thaobh o'n t-slighe a dh'àithn mi 
dhuibh : agus thig olc oirbh anns 
na laithibh deireannach, a chionn 
gu'n dean sibh olc ann an sealladh 
an Tighearna, 'ga bhrosnachadh gu 
feirg le h-obair bhur làmh. 

30 Agus labhair Maois ann an 
cluasaibh uile choimhchruinnich 
Israeil briathra na laoidhe so, gus 
an do chrìochnaicheadh iad. 

CAIB. XXXII. 

CLUINNIBH, O nèamha, agus 
labhraidh mi ; agus èisdeadh an 
talamh ri briathraibh c mo bheoil. 

2 Silidh mar an t-uisge mo theag- 
asg, tuitidh mar an drùchd mo 
chainnt; mar mhin-uisge air an lus 
mhaoth, agus mar fhrasan air an. 
fheur. 

3 A chionn gu'm foillsich mì d 
ainm an Tighearna: thugaibhse 
mòrachd d'ar Dia-ne. 

4 Js esan a' charraig, tha 'obair 
iomlan : oir is breitheanas a shligh- 
ean uile : Dia na fìrinn, agus gun 
eucoir, cothromach agus ceart tha 
esan. 

5 Thruaill siad iad fèin, cha 'n e 
an smal smal a chloinne-san : is 
ginealach coirbte e agus fìar iad. 

6 An ann mar so a dh'ìocas sibh f 
an Tighearna, Oshluagh amaideach 
agus gun chèill ? naclì esan t'athair 
a cheannaich thu? nach d'rinn e 
thu, agus nach do dhaingnich e 
thu ? 

7 Cuimhnich na làithean o chian, 
thoir fa'near bliadhnacha nan iom- 
adh ginealach : fiosraich do t'athair, 
agus nochdaidhg e dhuit; do d' 
sheanairibh, agus innsidh iad dhuit. 

8 'Nuair a roinn an Ti a's ro- 
airde do na cinnich an oighreachd, 
an uair a sgar e mic Adìiaimh o 
chèile, shuidhich e criochan nan 
sluagh a rèir aireimh chloinn 
Israeil. 

9 Oir is e 'shluagh cuibhrionn an, 
Tighearna, is e lacob crannchur 
'oighreachd-san. 

10 Fhuair e ann am fearann fàs e, 
eadhon ann am fàsach falamh làn 
ulfhartaich h : threòraich e mu'n 
cuairt e, theagaisg se e, ghleidh e 
mar ubhal a shùla e. 

11 Mar a charaicheas ' iolar suas 
a nead, a dh'itealaiclieas i os-cionn k 

c èisd, thalaimh, ri briathraibh. 

d cuir mi an cèill, gairm mi air. 

e aingidh. s An e so an èirig a 
bheir sibh do ? e taisbeanaidh. 

h fàsach uamhora gun àiteach. 

' ghleidheas, ghabhas iolar cùram, 
d'a nead. \ a luidheas i gu. 

caomh air, 

229 DEUTERONOMI, a h-àil, a sgaoileas i mach a sgiathan, 
a ghabhas i iad, a ghiùlaineas i iad 
air a sgiathaibli ; 

12 Mar sin threòraich an Tigh- 
earna na annar esan, agus cha robh 
Dia coigreach maille ris. 

13 Tluig e air marcachd air àitibh 
arda na talmhainn, a chum gu'n 
itheadh e toradh an fhearainn, agus 
thug e air mil a dheothal a as a' 
charraig, agus oladh as a' charraig 
àilbhinn; 

14 Im eruidh, agns bainne chaor- 
ach maille ri saill uan agus reith- 
eachan do shìol b Bhasain, agus 
ghabhar, maille ri reamhraihd 
airnean a' chruinneachd ; agusdh'U 
thu fuil fhìor-ghlan nam fìon- 
dhearc. 

15 Ach dh'fhàs Iesurun reamhar, 
agus bhreab e : tha thu air cinntinn 
reamhar, tha thu air fàs tiugh, tha 
thu còmhdaichte le saill : an sin 
thrèig e an Dia a rinn e, agus rinn 
e dìmeas air carraig a shlàinte. 

16 Bhrosnaich iad e gu h-eud le 
dèibh eile c , le gràineileachdaibh 
chuir iad corruich aìr. 

17 Dh'ìobair iad do dheamhan- 
aibh, cha 'n ann do Dhia ; do 
dhèibh nach b'aithne dhoibh, do 
dhèibh mtadh a dh'ùr-èirich suas, 
roimh nach robh eagal air bhur 
n-aithreachaibh. 

18 Air a' charraig a ghin thu tha 
thu mi-chuimhneachail, agus tha 
thu dearmadach airanDia adhealbh 
thu. 

19 Agus an uair a chunnaic an 
Tighearn e, ghabh e gràin diubh A , 
air son brosnachaidh a mhac agus a 
nigheana. 

20 Agus thubhairt e, Folaichidh 
mi mo ghnùis uatha, chi mi ciod ìs 
crioch dhoibh : oir is ginealach ro 
choirbte e iad, clann anns nach 'ei/, 
•creidimh. 

21 Kinn iad eudmhor mise f leis 
an ni nach Dia, bhrosnaichs iad mi 
gu feirg le 'n diomlianais: agus ni 
mise ettdmhor iadsan ìeo-san nach 
^eil nan sluagh, brosnaichidh mi iad 
gu feirg ri cinneach amaideach. 

22 Oir tha teine air 'fhadadh a'm' 
flieirg, agus loisgidh e gu h-ifrinn 
ìochdrach* 1 , agus cuiridh e as do' 'n 
talamh le 'thoradh, agus cuiridh e ri 
theine bunaite nam beann. 

23 Camaidh mt suas uilc k orra, 
mo shaighdean caithidh mi orra. 

24 Claoidhear' iad le h-ocras m , 

a shùghadh. b shliochd. 

c coimheach. d rinn e UÌir orra. 

e ro chroita. { Bhhisg iad gu 

li-eud mise. s phrosnaich. h gus 
an doivihne a'à ìocìidraiche. 

i ithidh e suas, k dòrainnean. 

1 Loisgear. m sortadh. 
230 agus cuirear as doibh le teas loisg- 
ea( h, agus le sgrios searbh : fìaclan 
fliiadh-bheathaiclie mar an ceudna 
cuiridh mi orra, maille ri nimh 
nathraichean an duslaich. 

25 O'n leth a muigh sgriosaidh an 
claidheainh, agus o'n leth a stigh 
uamhann, araon an t-ùig-fhear agus 
an òigh, an ciochran agus fear na 
grnaige lèithe. 

26 Thubhairt mi, Sgapaidh mi iad 
gu cùiitibh, bheir miairan cuimhne 
sgur o mheasg dhaoine: 

27 Mur bhitlieadh gu'n robh eagal 
orm roimh chorruich an nàmhaid, 
air eagal gu'n giùlaineadh an eas- 
cairdean iad fèin gu mi-chubhaidh, 
air eagal gu'n abradh iad, Is i ar 
làmh airdne n , agus cha 'ne an 
Tiphearn a rinn so uile. " 

28 Oir is cinneach gun chomhairle 
iad, ni rnò tha tuigseannta. 

29 ,gu'm biodh iad glic, gu'n 
tuigeadli iad so, gu'n d'thugadh iad 
fa'near an crìoch dheireannach ! 

30 Cionnus a chuireadh a h-aon 
ruaig air mìle, agus a chuireadh 
dithis deich mile air theicheadh, 
mur biodh an carraig air an reic- 
eadh, agus mur biodli an Tighearn 
air an druideadh suas ? 

31 Oir mar ar carraig-ne cha 'n'eii 
an carraig-san, air bhi d'ar naimh- 
dibh fèin nam breitheamhnaibh. 

^ 32 Oir do fhìonain Shodoim tha'm 
ficnainsan, agus do mhachairibh 
Ghomorraih : is fìon-dhearcan mar- 
bhtach am fion-dhearcan, tha 'm 
bagaidean searbh : 

^3 Is e nimh nan dràgon am fion, 
agus puinsion r an-iochdar nan nath- 
raicheanq nimke. 

34 Nach 'eil so air a thasgaidh 
suas agam, air a sheulachadh a'm' 
ionmhàsaibh ? 

35 Dhomhsa buinidh dioghaltas, 
agus luaigheachd; ri h-uinesleamh- 
naichidh an cos : oir tha là an sgrios 
am fagus, agus tha na nithe a thig 
orra a' deanamh deifir. 

36 Oir bheir an Tighearna breth 
aira shluagh, agus gabhaidh e aitit- 
reachas a thaol>h a sheirbhiseacha; 
'nuair achiegu'n d'fhalbh an neart, 
agus nach 'eil neach dhiubh air a 
dhruideadh suas, no air 'fhàgail r . 

37 Agus their e, C'àit am bheil 
an diathan, a' charraig as an d'earb 
iad, 

'òS A dh'ith saill an ìobairtean, a 
dh'òl fìon an tabhartais-dibhe ? èir- 
eadh iad suas, agus cuidicheadh 
ind leibh; bithtadh iad dhuibh nan 
dldean. 

39 Faicibh a nis gur mise, eadhon 

n Thao? - lùmh ard. nimhe, 

dombluis. i» nhnh, gath. 1 asp. 
r a làthair, CA113. 

mise'e, agus nach 'eiZ Dia sam bith 
maille rium : marbliaidh mi, agus 
beothaicliidli mi ; lotaidh mi, agus 
leighisidh mi ; agus cha n'ei/ neach 
ann a shaoras as mo làimh. 

40 Oir tugaidh mi suas mo làmh 
gu nèamh, agus their mi, Is beò 
mise gusìorruidh. 

41 Ma gheuraicheas mi mo 
chlàidheamh lasrach 1 , agus ma ni 
mo làmh greim air breitheanas ; 
ìocaidh mi dìoghaltas do m' 
naimhdibh, agus bheir mi luaigh- 
eachd dhoibhsan aig am bheil fuath 
orm. 

42 Cuiridh mi air mhisg mo 
shaighdean le fuil (agus ithidh mo 
chlaidheamh suas feoil) eadhon le 
fuil nam marbh, agus nam braigh- 
dean, o thoiseach nan dìoghaltas 
air an nàmhaid. 

43 Deanaibh gairdeachas, chinn- 
eacha, maille ? - 'a shluagh-san : oir 
diolaidh e fuil a sheirbhiseach, agus 
ni e dìoghaltas air 'eascairdibh, agus 
bithidh e tròcaireach d'a thìr agus 
d'a shluagh fèin. 

44 Agus thàinig Maois, agus labh- 
air e uile bhriathrana laoidh so ann 
an èisdeachd an t-sluaigh, e fèin 
agus Hosea mac Nun. 

45 Agus chuirMaois crìoch air na 
briathra sin uilealabhairt ri h-lsrael 
uile. 

46 Agus thubhairt e riu, Socraich- 
ibh bhur cridfie air na focail uile 
air am bheil mise a' toirt fianuis 
'nar measg air an là'n diugh, a 
dh'àithneas sibh d'ar cloinn a 
chnimhead, a chum gu'n dean iad 
uile bhriathran an lagha so. 

47 Oir cha ni dìomhain e dhuibh, 
a chionn gur e bhur beatha e ; agus 
leis an ni so buanaichidh sibli bhur 
làithean 'san fhearann a tha sibh a' 
dol a nunn thar Iordan g'a sheal- 
bhachaclh. 

48 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois san la sin fèin, ag ràdh, 

49 Imich suas do'n bheinn so 
Abarim, do shliabh Nebo, a tha ann 
an tir Mhoaib, a tha fa chomhair 
Iericho, agus gabh sealladh do thìr 
Chanaain, a tha mi a' toirt do 
chloinn Israeil marsheilbh: 

50 Agus gheihh thu bàs 'san t- 
sliabh d'an d'thèid thu suas, agus 
cruinnichear thu chum do dhaoine; 
mar a fhuair Aaron do bhràthair bàs 
ann an sliabh Hor, agus a chruinn- 
icheadh e chum a dhaoine : 

51 A chionn gu'n do chiontaich 
sìbh a'm' agliaidh-sa atn measg 
chloinn Israeil, aig uisgeachaibh 
Mheribah-Cades, ann am fàsach 
Shin ; do bhrigh nach do naomh- 
aich sibh mi am meadhon chloinn 
Israeil. 

a dealrach, lìobhla. XXXIII. 

52 Gidheadh chi thu am fearann 
a'd' chomhair, ach cha d'thèid thu 
steach do'n fhearann a tha mi tabh- 
airt do chloinn Is'raeil. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS is e so am beannachadh leis 
an do bheannaich Maois òglach b 
Dhè clann Isràeil roimh a bhàs. 

2 Agus thubhairt e, Thàinig an 
Tighearn o Shinai, agus dh'èirich e 
suas dhoibh o Sheir ; dhealraich e. 
mach o shliabh Pharain, agus thà- 
inig e le deich mile d<> naoimh : o 
'dheas làimh chaidh lagh teinemach 
dhoibh. 

3 Seadh, ghràdhaich e 'n sluagh ; 
tha 'naoimh uile a'd' làimh: agus 
shuidh iad sìos aig do chosaibh ; 
gheibh gach neach do d' briathraibh. 

4 Dh'àithn Maois lagh dhuinn, 
mar oighreachd do choimhchruin- 
neach lacoib. 

5 Agus bha e na righ ann an 
Iesurun, an uair a chruinnich ceann- 
ardan c an t-sluaigh agus treubhan 
Israeil an ceann a chèile. 

6 Biodh Reuben beò, agus na 
faigheadh e bàs; agus bitlieadh a 
dhaoine Domnhor an aireamh. 

7 Agusis eso beannachadh Iudaih : 
agus thubhairt e, Eisd, a Thigh- 
earna, guth Iudaih, agus thoir e 
clium a shluaigh : biodh a làmhan 
foghainteach dha, agus bi-sa a'd' 
chòmhnadh^-tìig-e o 'naimhdibh. 

8 Agus mu Lebhi thubhairt e, 
Biodh do Thummiin agust'Urim aig 
t'a^n naomha, a dhearbh thu aig 
Masah, ris an d'rinn thu stri' aig 
uisgeachaibh Mheribah ; 

9 A thubhairt r'a athair agus r'a 
mhàthair, Cha 'n fhaca mi e; agus 
cha do ghabh e e r'a bhràithribh, 
agus cha d'aithnich e a chlann 
fein: oir choimhid iad t'fhocail, 
agus ghleidh iad do choimh- 
cheangal. 

10 Teagaisgidh iaddo bhreithean- 
ais do lacob, agus do lagh do 
Israel : cuiridh iad tùis fa d' 
chomhair, agus làn ìobairt-loisgte 
an t'altair. 

11 Beannaich, O Tliighearn, a 
mhaoin f , agus gabh ri obairalàmh : 
buail tre leasraidh na muinntir a 
dh'èireas na aghaidh,agus na muinn- 
tir le'm fuathach e, chum nach 
èirich iad a rìs. 

12 Mu Bheniamin thubhairt e, 
Gabhaidli aon gradhach an Tigh- 
earna còmhnuidh ann an tèaruint- 
eachd làimh ris; ag-uscòmhdaichidh 
an Tighcarn e rè an là uile, agus 
gabhaidh e còmhnuidh eadar a 
ghuaillibh. 

b duive. Eabh. c cinn. Eabh. 
d chongnamh. Eir. e cha d" 1 uidich 
e 'bhràithreaii. f a neart, a shluagk. 

231 DEUTERONOMI. 13 Agus mu Ioseph thubhairt e, 
Eeannaichte o'n Tighearna gu robh 
'fhearann, a thaobh nithe luaeh- 
mhor nèimh, a thaobh an drùchd, 
agus a thaobh na doimhne tha na 
luidhe shìos, 

14 Agus a thaobh nan toradh 
luachmhor a bheirear a mach leis a' 
ghrèin, agus a thaobh nan nithe 
luachmhor a chuirear a mach leis 
gach mìos a , 

15 Agus a thaobh prìomh b nithe 
nam beann sean c , agus a thaobh 
nithe luachmhor nan sliabh sìor- 
ruidh. 

16 Agus a thaobh nithe luach- 
mhor na talmhainn, agus a làn, 
agus deagh-ghean an Ti sin, a bha 
chòmhnuidh sa' phreas : thigeadh 
am beannachd air ceann Ioseiph, agus 
air mullacha chinn-san a sgaradh o 
'bhràithribh. 

17 Mar cheud-ghin a thairbh tha a 
sgèimh d , agus mar adhaircean an 
aonadharcaich e tiia 'adhaircean-sa : 
leo so purraidh f e 'n sluagh le 
chèile, gu h-iomallaibh na talmh- 
ainn : agus is iad so deich mìlte 
Ephraim, agus is iad so mìlte 
Mhanaseh. 

18 Agus mu Shebulun thubhairt 
e, Dean gairdeachas, a Shebuluin, 
a'd' dhol a mach; agus Isachair, 
a'd' bhùthaibh. 

19 Gairmidh iad an sluagh a 
chum na beinne, an sin ìobraidh 
iad ìobairtean ionracais : oir pailteas 
nan cuan sùgaidhg iad suas, agus 
ionmhais fholaichte na gaineimh. 

20 Agus mu Ghad thubhairt e, 
Beannaichte gu robh esan a leud- 
aicheas h Gad : mar leòmhan tha 
e gabhail còmhnuidh, agus reub- 
aidh e 'n gairdean maille ri mullach 
a' chinn. 

21 Agus dheasaich e cheud chuid 
dha fèin, a chionn an sin, ann an 
cuibhrionn an lagh-thabhartair, 
gu'n do shuidhicheadh e ; agus 
thàinig e maille ri ceannardaibh an 
t-sluaigh ; ceartas an Tighearna 
chuir e 'n gniomh, agus a bhreith- 
eanais ri h-Israel. 

22 Agus mu Dhan thubhairt e, Is 
cuilean leòmhain Dan : leumaidh e 
o Bhasan. 

23 Agus mu Naphtali thubhairt e, 
O Naphtali, sàsaichte le deagh- 
ghean, agus làn do bheannachadli 
an Tighearna, sealbhaich thusa.an 
aird' an iar agus an airde deas. 

24 Agus mu Aser thubhairt e, 

a leis a' ghealaich. b ceud, ard. 

c bheanntan an airde 'n ear. Eabli. 

d a ghìòir, a mhaise. e an t- 

sròn-adliarcaich ; Rhinoeeros. 

( sàthaidh. S sùghaidh, deothal- 
aidh. b dh'fìiarsaingichcas. 
232 Biodh Aser beanèaichte le cloinn ; 
biodli e taitneach d'a bhràithribh, 
agus tumadh ' e a chos ann an 
oladh. 

25 Bithidh do bhrògan nan iarunn 
agus nan umha l; ; agus mar do laith- 
ean is amhluidh bhios do neart 1 . 

26 Cha VeiZ neach cosmhuil ri 
Dia Iesuruin, a tha marcachd air 
nèamh a'd' chòmhnadh, agus na 
mhòrachd m air na speuraibh. 

27 Is e 'n Dia bith-bhuan do 
thearmunn, agus fuidh tha na gair- 
deana siorruidii : agus fuadaichidh e 
mach an nàmhaid romliad, agus 
their e, Cuir as da. 

28 An sin gabhaidh Israel còmh- 
nuidh gu tèaruinte na aonar : bithidh 
tobar Iacoib air fearann arbhair 
agus fiona; mar an ceudna silidh 
a nèamha nuas drùchd. 

29 Is sonadh thu, O Israel ; cò tha 
cosmhuil riut, O shluagh a shaoradh 
leis an Tighearna, sgiatli do chomh- 
nadh, agus neach is e claidheamh 
do mhòrachd ? agus gheibhear do 
naimhde nam breugairibh dhuit, 
agus saltraidh tu air an àitibh 
arda. 

CAIB. XXXIV. 
A GUS chaidh Maois suas o chòmh- 
-^*- nardaibh Mhoaib gu sliabh Nebo, 
gu mullach Phisgaih", a tha thall 
fa choinhair Iericho : agus nochd 
an Tighearna dha fearann Ghilead 
uile gu Dan, 

2 Agus Naphtali uile, agus tir 
Ephraim, agus Mhanaseh, agus tìr 
Iudaih uile, gu nuig an fhairge a's 
faide mach, 

3 Agus an taobh deas, agus còmh- 
nard glinne Iericho, baile nan 
craobh pailm, gu nuig Soar. 

4 Agus thubhairt an Tighearna 
ris, Is e so am fearann a mhionn- 
aich mi do Abraham, d'o Isaac, agus 
do Iacob, ag ràdh, Do d' shliochd- 
sa bheirmie: thug mi ortsa'fhai- 
cinn le d' shùilibh, ach d'a ionn- ( 
suidh cha d'thèid thu thairis. 

5 Agus fhuair Maois, òglach an 
Tighearna, bàs an sin, ann am fear- 
ann Mhoaib, a rèir focail an Tigh- 
earna. 

6 Agus dh'adhlaic e ann an gleann 
e, ann am fearann Mhoaib, thall fa 
chomhair Bhet-peoir: ach cha 'n 
aithne do dhuine sam bith 'uaigh 
gus an là'n diugh. 

7 Agus bha Maois ceud agus fich- 
ead bliadhnadh'aois anuaira fhuair 

' toma<lh,bogadh. k Bithidh 

iarunn agus umha fo d' chosaibh; 
bithidh do chroinn no do ghlasan a 
dh'iarunn agus a dh'umha. 1 do 

shìth. m oirdheirceas. 

D na beinne. Eabh. C A I B. I. ebàs: cha d'fhàilnich a shùil a , ni 
mò a thrèig a ncart e b . 

8 Agus ghuil clann Israeil air 
son Mhaois ann an còmlinardaibh 
Mhoaib deich laithean, airfhicliead: 
mar so chrìochnaicheadh làithean 
a' glmil agus a' bhròin air son 
Mhaois. 

_ 9 Agus bha Iosua mac Nuin làn 
do spiorad a' ghliocais ; oir chuir 
Maois a làmhan air : agus dh'èisd 
clann Israeil ris, agus rinn iad 
mar a dh'àithn an Tigheama do 
Mhaois. 

a robh a shìdl dall. b lùghdaich- 
eadh a chàil. 10 Agus cha d'èirich fàidh o sin 
ann an lsrael cosmhuil ri Maois, 
neach a b'aithne do'n Tighearna 
aghaidh ri h-aghaidh ; 

11 Anns nah-uile chomharaibh, 
agus iongantasaibh a chuir anTigh- 
earn e dheanamh ann an t\r na 
h-Eiphit, air Pharaoh c agus air a 
sheirbhisich uile, agus air 'fhearann 
uile, 

12 Agus anns an làimh chumh- 
achdaich sin uile, agus anns an 
uamhas mhòr uile, a dh'oibrich 
Maois ann an sealladh Israeil uile. 

c an aghaidh Pharaoih. I O S U A. CAIB. I. 
ANIS an dèigh bàis Mhaois, òg- 
laich an Tighearna, labhair an 
Tighearna ri Iòsua, mac Nuin, fear- 
frithealaidh Mhaois, ag ràdh, 

2 Tha m'òglaeh Maois marbh: a 
nis uime sin èirich, gabh thairis air 
Iordan so, thu fèin, agus an sluagh 
so uile, dh'ionnsuidh na tìre a tha 
mise a' tabhairt dhoibh, eadhon do 
chloinn Israeil. 

3 Gach ionad air an saltair bonn 
bhur coise, sin thug mi dhuibh, mar 
a thubhairt mi ri Maois. 

4 O'n fhàsach, agus Lebanon so, 
eadhon gus an abhainn mhòir, abh- 
ainn Euphrates, tìr nan Hiteach 
uile, agus gus an fhairge mhòir, leth 
ri dol fuidhe na grèine, bithidh na 
chrìch dhuibh. 

5 Cha'n urrainn duine sam bith 
seasamh a'd' aghaidh uile laithean 
do bheatha : mar a bha mi le Maois, 
mar sin bithidh mi leatsa : cha dìbir 
mi thu, agus cha trèig mi thu. 

6 Bi làidir, agus ro-mhisneachail . 
oir do'n t-sluagh so roinnidh tu 
mar oighreachd an tìr a mhionn- 
aich mi d'an aithrichibh a a thabh- 
airt doibh. 

7 A mhàin bi-sa làidir agus ro- 
mhisneachail, a chum as gu'n 
d'thoir thu 'n aire gu'n dean tliu a 
rèir an lagha uile a dh'àithn m'òg- 
lach Maois dhuit . na tionndaidh 
uaith dh'ionnsuidh na làimhe deise 
no dh'ionnsuidh na làimhe clithe, a chum gu'n soirbhich leat anns gach 
àiie d'an d'tlièid thu. 

8 Cha d'thèid leabhar an lagha so 
as do bheul, ach beachd-smuain- 
ichidh tu air a là aeus a dh'oidhche, 
chum as gu'n d'thoir thu 'n aire 
gu'n dean thu a rèir gach ni a ta 
scrìobhte ann : oir an sin bheir thu 
air do shlighe soirbheachadh leat, 
agus an sin ni thu gu glic b . 

9 Nach d'àithn mise dhuit ? Bi 
làidir agus ro-mhisneachail, na bi fa 
eagal, agus na biodh faitcheas ort : 
oir tha 'n Tighearna do Dhia leat 
anns gach ionad cPan d'thèid thu. 

10 An sin dh'àithn Iosua do 
luchd-riaghlaidh an t-sluaigh, ag 
ràdh, 

11 Rachaibh tre'n champ, agus 
àithnibh do'n t-sluagh, ag ràdh, 
Deasaichibh dhuibh fèin lùn; oir 
an ceann thri laithean theid sibh 
thar Iordan so, a dhol a stigh a 
shealbhachadh na tìre a tha 'n 
Tighearna bhur Dia a' toirt duibh 
r'a sealbhachadh. 

12 Agus ris na Reubenich, agus 
ris na Gadaich, agus ri leth thrèibh 
Mhanaseh, labhair Iosua, ag ràdh, 

13 Cuimhnichibh am focal a 
dh'àithn Maois, ò^lach an Tighearna, 
dhuibh, ag ràdh/Thug anTighearna 
bhur Dia fois duibh, agus thug e 
dhuibh an tìr so : 

14 Fanaidh bhur mnài, bhur 
clann bheag, agus bhur sprèidh, 'san 
tìr a thug Maois duibh air an taobh a aithreacliaibh. b tiridh su maith dhuit. 

233 I O S U A. so do lordan ; ach thèid sibh fèin 
thairis fo'r n-armaibh roimh bhur 
bràithrean, sibhse uile tha trenn 
ann an neart, agus cuidichidh sibh 
ìeo ; 

15 Gus an d'thoir an Tighearna 
fois d'ar bràithribh, mar a thug e 
dhuibhse, agus gu'n sealbhaich iad- 
san mar an ceudna an tìr a tha 'n 
Tighearna bhur Dia a' tabhairt 
doibh : an sin pillidh sibh gu tìr 
bhur seilbhe, agus sealbhaichidh 
sìbh i, eadhon an tir a thug Maois, 
òglach an Tighearna, dhuibh air an 
taobh so do lordan, leth ri èirigh na 
grèine. 

16 Agus fhreagair iad Iosua, ag 
xàdh, Na h-uile nithe. a dh'àithn 
thu dhuinne, ni sinn ; agvis ge b'e 
taobh a chuireas tu sinn, thèid 
sinn, 

17 A rèir mar a dh'èisd sinn ri 
Maois anns na h-uile nithibh, mar 
sin èisdidh sinn riutsa : a mhàin 
biodh an Tighearna do Dhia maille 
riut, mar a bha e maille ri Maois. 

18 Gach duine a chuireas an 
aghaidh t'àithne, agus nach èisd ri 
d' bhriathraibh, anns na h-uile 
nithibh a dh'àithneas tu dha, cuirear 
gu bàs e : a mhàin bi làidir, agus 
ro-mhisneachail. 

CAIB. II. 

AGUS chuir Iosua mac Nuin a 
mach a Sitim dithis dhaoine a 
rannsachadh a mach gu h-uaig- 
neach, ag ràdh, Imichibh, rann- 
saichibh a mach an tìr, agus Ieri- 
cho : agus dh'imich iad, agus 
chaidh iad a steach do thigh striop- 
aiche, d'am b'ainm Rahab, agus 
iuidh iad an sin. 

2 Agus dh'innseadh do righ Ie- 
richo, ag ràdh, Feuch, thàinig 
daoine an so an nochd, do chloinn 
Israeil, a rannsachadh a mach na 
tìre. 

.3 Agus chuir righ Iericho teach- 
daire gu Rahab, ag ràdh, Thoir a 
mach na daoine a thàinig a t'ionn- 
suidh, a chaidh steach do d' thigh : 
oir is ann a rannsachadh a mach na 
tìre uile a thàinigiad. 

4 Agus ghabh a' bhean an dithis 
dhaoine, agus dh'fholaich i iad, 
agus tliubhairt i mar so, Thàinig, 
gun amharus, daoine do m' ionn- 
suidh ; ach cha robh fhios agam cia 
as a thàinig iad : 

5 Agus thachair mu àm druididh 
a' gheataidh, 'nfiair a bha e dorcha, 
gu'n deachaidh na daoine mach : 
c'àit a ghabh na daoine, cha'n fhios 
domh : leanaibh gu luath air an 
tòir, oir beiridh sibh orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gu 
mullach an tighe, agus air am folach 
le cuiseagaibh an lin, a leag i an or- 
dugh air mullach an tighe. 

234 7 Agus lean na daoine air an tòir 
'san t slighe gu Iordan, gu ruig a na 
h-àthanna: agus co luath as a 
chaidh a' mhuinntir a bh'air an tòir 
a mach, dhruid iad an geatadh. 

8 Agus mun robh iad air luidhe 
sios, chaidh i suas d'an ionnsuidh 
air mullach an tighe ; 

9 Agus thubhairt i ris na daoin- 
ibh, Tha fios agam gu bheil an 
Tighearn air toirt duibh na tire, 
agus gu bheil bhur n-uamhas air 
tuiteam oirnne, agus gu'm bheil 
luchd-àiteachaidh na tìre uile air 
kaghadh as le h-eagal b roimhibh : 

10 Oir chuala sinne cionnus a 
thiormaich an Tighearna suas uisge 
na mara ruaidhe roimhibh, 'nuair a 
thàinig sibh a mach as an Eiphit; 
agus ciod a rinn sibh airdàrighnan 
Amorach, a 6/i'air an taobheiledo 
Iordan, Sihon agus Og, a sgrios sibh 
gu tur. 

11 Agus co luath as a chuala sinne 
na nithe sin, leagh ar cridheacha, 
agus cha d'fhan tuilleadh a' bheag 
do mhisnich ann an duine sam bith 
air bhur sonsa: oir an Tighearna 
bhur Dia is esan Diaanns na nèamh- 
aibh shuas, agus air an talamh 
bhos c . 

12 A nisuime sin guidheam oirbh, 
mionnaichibh dhomh air an Tigh- 
earna, a chionn gu'n do nochd mi m 
caoimhneas dhuibh, gu'n nochd 
sibhse mar an ceudna caoimhneas 
do thigh m'atharsa, agus gu'n 
d'thoir sibh dhomh comhara cinn- 
teach d ; 

• 13 Agus gu'n gleidh sibh beo 
m'athair, agus mo mhàthair, agus 
mo bhràithrean, agus mo pheath- 
raichean, agus na h-uile a ta aca, 
agus gu'n saor sibh ar n-anmanna e 
o'n bhàs. 

14 Agus fhreagair na daoine i, Ar 
n-anam-ne air bhur son-sa gu bàs, 
mur foillsich sibh an gnothuch so 
againne. Agus tarlaidh 'nuair a 
blieir an Tighearna dhuinn an tìr, 
gu'm buin sinn gu caoimhneil agus 
gu flrinneach riut-sa. 

15 An sin leig i sìos iad air cord r 
trè f 'n uinneig; oir bha a tigh air 
balladh a' bhaile e, agus bha i 
chòmhnuidh air a' bhalladh. 

16 Agus thubhairt i riu, Thugaibh 
am monadh* 1 oirbh, air eagal gu'n 
coinnich an luchd-tòrachd sibh; 
agus folaichibh sibh fèin an sin tri 
laithean, gus am bi'n luchd-tòrachd 
air pilleadh, agus an dèigh sin 
feudaidh sibh imeachd air bhur 
slighe. 

a gu nuig. b airfannachadh. 
c sh)os. & firinn. Eabh. 
e bcatha. { trid, troimh. 
g na cathrach. h a' bheinn. C A I B. III. 17 Agus thubhairt na daoine 
rithe 3 , Bithidh sinne neo-chiontach 
a thaobh iad so do mhionnan a thug 
thu oirnn a mhionnachadh. 

18 Feuch, 'nuair a thig sinn do'n 
tìr, ceanglaidh tu an stiom b so do 
shnàth scarlait arms an uinneig 
tre'n do leig thu sìos sinn : agus 
bheir thu t'athair, agus do mhàthair, 
agus do bhràithrean, agus teaghlach 
t'athar uile dhachaidh a t' ionn- 
suidh. 

19 Agus tarlaidh, ge b'e neach a 
thèid a mach air dorsaibh do thighe 
■do'n t-sràid, gu , m bi 'fhuil air a 
cheann/e'ira, agus bithidh sinne neo- 
chiontach : agus ge b'e neach a 
bhios maille riut anns an tigh, 
bithidh 'fhuil air ar ceann-ne, ma 
bheanas iàmh ris. 

20 Agus ma dh'f hoillsicheas tu an 
gnothuch so againn, an sin bithidh 
sinne saor o d' mhionnaibh a thug 
thu oirnn a mhionnachadh. 

21 Agus thubhairt ise, A 1 èir bhur 
briathra, mar sin bitheadh e. Agus 
chuir i air falbh iad, agus dh'imich 
iad: agus cheangail i an stìom 
scarlait anns an uinneig. 

22 Agus dh'fhalbh iad, agus thàin- 
5g iad do'n mhonadh, agus dh'fhan 
iad an sin tri laithean, gus an do 
phill an luchd-tòrachd. Agus dh'iarr 
an luehd-tòrachd iad air feadh na 
slighe uile,«ach cha d'fhuair siad 
iad. 

23 Marsin phill an dithis dhaoine, 
agus chaidh iad sìos o'n mhonadh, 
agus chaidh iad thairis, agus thàin- 
ig iad gu Iosua mac Nuin, agus 
dh'innis iad da gach ni a thachair 
dhoibh. 

24 Agus thubhairt iad ri Iosua, 
Gu firinneach thug an Tighearna 
thairis d'ar làimh am fearann uile; 
oir tha eadhon luchd-àiteachaidh 
na tìre uile air leaghadh as fa'r 
comhair. 

CAIB. III. 

AGUS dh'èirich Iosua gu moch 
sa' mhaduinn, agus dh'imich 
iad o Shitim, agus thàinig iad gu 
Iordan, e fèin agus clann Israeil 
uile, agus ghabh iad tàmh an sin 
mun deachaidh iad thairis. 

2 Agus an ceann thri laithean 
chaidh an luchd-riaghlaidh tre'n 
champ c ; 

3 Agus dh'àithn iad do'n t-sluagh, 
ag ràdh, 'Nuair a chi sibh àirc 
coimhcheangail an Tighearna bhur 
Dè, agus na sagairt na Lebhithich 
'ga giùlan, an sin gluaisidh sibh o'r 
n-àite, agus thèid sibh na dèigh. . 

4 Gidheadh bithidh astar eadar 
sibh agus i, mu thimchioll dà mhìle 
,àmh-choille do thomhas: nad'thig- 

a ria. b cordan. ibh am fagus di, a chum gu'm bi 
fios na slighe agaibh air am feum 
sibh imeachd; oir clia do ghabh sibh 
riamh roimhe an rathad so. 

5 Agus thubhairt Iosua ris an 
t-sluagh, Naomhaichibh sibh fèin ; 
oir am màireach ni 'n Tighearna 
nithe iongantach 'nar measg. 

6 Aguslabhair Iosuaris nasagart- 
aibh, ag ràdh, Togaibh suas àirc a' 
choimhcheangail, agus rachaibh 
thairis roimh '11 t-sluagh. Agus 
thog iad suas àirc a' choimhcheang- 
ail, agus chaidh iad roimh 'n 
t-sluagh. 

7 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Iosua, An diugh tòisichidh mi air 
thusa dheanamh mòr ann an seall- 
adh Israeil uile, a chum as gu'm bi 
fios aca, mar a bha mi le Maois, 
gu'm bi mi leat-sa. 

8 Agus bheir thu àithne do na 
sagartaibh a tha giùlan àirc a 
'choimhcheangail, ag ràdh, 'Nuair 
a bhios sibh air teachd gu oir uisge 
Iordain, ann an Iordan seasaidh 
sibh. 

9 Agus thubhairt Iosua ri cloinn 
Israeil, Thigibh an so, agus èisdibh 
ri briathraibh an Tighèarna bhur 
Dè. 

10 Agus thubhairt Iosua, Le so 
bithidh fios agaibh gu'm bheil an Dia 
beo 'nar measg, agus gu'm fuadaich 
e gun teagamh a mach roimhibh na 
Canaanaich, agus na Hitich, agus 
na Hibhkh, agus na Peridsich, agus 
na Girgasaich, agus na h-Amoraich, 
agus na Iebusaich. 

11 Feuch, tha àirc coimhcheang- 
ail Tighearna na talmhainn uile a' 
dol thairis roimhibh do Iordan. 

12 A nis uime sin gabhaibh dà 
fhear dheug a treubhaibh Israeil, 
fear as gach trèibh. 

13 Agus co luath sa shocraicheas 
na sagairt a ta giùlan àirc an Tigh- 
earna, Tighearna na talmhaiim uile, 
buinn an cos ann an uisgeachaibh 
Iordain, bithidh uisgeacha Iordain 
air an sgaradli o na h-uisgeachaibh a 
thig a nuas o'n airde : agus seasaidh 
iad nan torr. 

14 Agus an uair a dh'flialbh an 
sìuagh* o'm bùthaibh, gu dol thar 
Iordan, agus na sagairt a' giùlan 
àirc à' choimhcheangail roimh *u 
t-sluagh ; 

15 Agus an uair a bha iadsan a 
ghiùlain an àirc air teachd gu Ior- 
dan, agus a bha cosa nan sagart a 
gliiùlain an àirc air an tumadh ann 
an òir an uisge; (oir tha Iordan a' 
sruthadh thar 'uile bhruacha rè an 
fhogharaidh uile.) 

16 An sin sheas na h-uisgeachan 
a thàinig a nuas o'n airde, agus 

' tre'nfhcachd. 

235 I S U A. dh'èirich iad suas nan lorr ro-fhad 
o'n bhaile Adam, a ta làimh ri 
Saretan : agus theirig iadsan a 
chaidh sìos rathad mara a' chòmh- 
naird, eadhon na mara salainn, agus 
ghearradh as iad : agus chaidh an 
sluagh thairis dìreach fa chomhair 
Iericho. 

17 Agus sheas na sagairt a ghiù- 
lain àirc coimhcheangail an Tigh- 
earna gu daingean a air talamh 
tioram am meadhon Iordain, agus 
chaidh na h-Israelich uile thairis 
air talamh tioram, gus a