Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh : air an tarruing o na ceud chuinibh chum Gaelig Albanaich"

See other formats


fi. LEABHRAICHEAN T-SEANN TIOMNAIDH J>GUS AN TIOMNAIDH NUADII: Ain AN TAIÌBUINC O NA CEUD CHANUINIBH CHUM GAELIC ALBANAICH. Air iarrtus na Cuideachd urramciich, a ta chum Eòlas Crìosdaidh 
sgaoileadh airfeadh Gàcltachd agus EUeana na h-Alba. LONDON : 

PRINTED FOR THE BRITISII AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, 
INSTITUTED IN THE YEAR 1804, 

From the last corrected Edition of ihe Society in Seotlandfor 
propagating Christian Knowledge, 

BY STA1MHOPE AND TILLING, CHELSEA. MDCCGVII. Leabkraichean an T-Seann Tiomnaidh. Caib. 

Gene3is anns am bheil .... 50 

Ecsodus 40 

Lebhiticus 27 

Aireainh . .. . . . . . . 37 

Deuteronomi .34 

Iosua . . . . ... 24 

Breitheamhna 21 

Rut 4 

1 Samuel . : 31 

2 Samuel ........ 24 

1 Righ 24 

2 Righ . . 25 

1 Eachdraidh . . . . -. , . 2Q 

2 Eachdraidh 36 

Esra 10 

Nehemiah 13 

Ester .10 

Iob . 42 

Leabhar nan Salm .... 150 
Gnath-Fiiocail . , . 31 Caib. 

Eclesiastes 12 

Dan Shoiaimh .8 

lsaiah . . . 66 

Ieremiah ........ 52 

Tuireadh Ieremiah 5 

Èseciel 48 

Daniel . . ". 12 

Hosea . ... . . . . . . U 

Ioel .......... 3 

Amos g 

Obadiah 1 

Ionah '4 

Micah , . . 7 

Nahum . 3 

Ilabacuc 3 

Sephaniah 3 

Hagai g 

Sechariah . 14 

MaJachi . . . ♦ CEUD LEABHAR MHAOIS, 

d' an ainm 

GENESIS. CAIB. I. 
5Q*4N toiseach chruthaich Dia a na 
neamhan agus an talarah. 

2 Agus bha'n talamh gun dealbh b 
agus falamh c ; agus bha dorchadas 
air rt aghaidh na doimhne e : agus bha 
Spiorad Dè a' gluasadf air aghaidh 
nan uisgeacha. 

3 Asrus thubhairte Dia, Eiodh so- 
lus ann : agus bha solus ann. 

4 Agus- chunnaich Dia an solus, 
gu' » 'n robh^ e math h agus chuir 
Dia dcalachadh eadar an solus agus 
an uorchadas. 

5 Agus dh'ainmich Dia an solus 
Là™, agus an dorchadas dh'ainmich e 
Oidhche : agus b'iad am feasgar agus 
a'mhadainn an ceud là. 

6 Aacus thubhairt Dia, Biodh athar 11 
'am meadhon nan uisgeacha, agus 
Cuirèadh e dealachadh eadar uis- 
geachan agus uisaeacha. 

7 Agus rinn Dia an t-athar, agns 
chuir e dealachadh eadar na h-uis- 
goachan a bha fuidh'n athar, agus na 
h-yisgeachan a bha os cionn° an 
athair : agus bha e mar sin. 

8 Agus dh'ainmich Dia an t-athar 
Nèamh : agus h'iad am feasgar agus 
a'mhadainnl' andara^ là. 

(J Agus thubhairt Dia^ Cruinnich- 
rar na h-uisgeachan « tafuidh rieamh 
a dh'aon àite, agus leisiear ris -Amfcar- 
ann tioram r : agus bha e mar sin. 

10 Agus dh'ainmich Dia amfear- 
aìiìi tioramTalamh, agus cruinneach- 
adh nan uisgeacha dh'ainmich e Fair- 
geachan s : agus chunnaic Dia gu 'n 
robh e math. 

11 Agus thubhairt Dia, Thugadh 
an talamh a mach feur, luibh a ghi- neas s'iol, craobh-mheas a bheir a mach 
meas 1 a rèir a gne u , aig am bheiL a 
siol x innte fein air an talamh:-agus 
bha e mar sin. 

12 Agus thug an talamh a mach 
feur.luibh a ghineas sìol arèir a gnè, 
agus craobh a bheir .a mach meas, aig, 
am bheil a sìol innte fè'in a rèir a gtìè : 
agus chunnaic Dia EfuVi robìi e itìàth*. 

13 Agus b'iad am feasgar agus a* 
mhadainn an treas là. 

14 Agus tliubhairt Dia, Biodh so~ 
luis^ ann an speuraibh neimh a ohur 
dealachaidh eadar an là agus an oidh- 
che, agus bitheadh iad air son chpmh- 
aran z , agus air son aimsirèan, agus air 
son lài a , agus bhliadhnacha. 

35 Agus biodh iad mar sholusan b 
ann an speuraibh neimh, a thoirt so 
)ms air an talamh c : agus bhà e mar 
sin. « 

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, 
an solus a's nio a riaghladh an latha d, 
agus an solus a's lugha ariaghladhna. 
h-oidhche; agus na reulta e . 

17 Agus shuidhich Dia iad ann an 
speuraibh nèimh, a thoirt f soluis air 
an talamh, 

18 Agus a riaghladh 'san là, agus 
'san oidhche s, agus a chur dealach- 
aidh eadar an solus agus an 'dorchà- 
das: agus chunnaic Dia gu'» robh & 
math. 

iy Agus d' iad am feasgar agus a 
'mhadainn an ceathramh là. 

20 Agus thubhairt Dia, Tlmsadh 
na h-uisgeachatì a mach gu pailt an 
creutair gluasadaeh anns am bheil 
beatha* 1 , agus biodh eunlaith ag itea- 
lach' 1 os cionn na taimhainn air 
aghaidh speura nèimh k. a an t-Uilc-chumhachdach . b gun chnmadh, gim drcach. c fàs ' 
folamh. Eir. d er. e anaigein. f a' gur gu caomh. è thuirt; 
a dnbhairt. Eir. h chonnairc. Eir. 1 go. Eir. k ro; raibh, Eir, 
1 maith. m ghoir Dia do'n t-solus Latha. n aidhenr, iormoilf„ 
speuran. °osceann. P do budh e av nòin agus anmhaidean. Èir. 
1 darna. r an ta\<\mh tioram, an ùir thioram. s maranna-, cuanta. 
c a thilgeas weas, air am fàs meas. u cineil seòrla. x fras, ros. 
y lochrain. z mar chomharthan. a lùethe. b airsonshoh'san,'nan. 
lòchranaibh. c a shoiLlseachadhna talmhainn. ^là,/o. ^reannaga, 
rionnagan. f a thabhairt. S a riaghladh an latha agus na h-oidhche. 
* anam beo. . Eabh, i agHS Cimlaith a dh'itcalaichcas. kan?ian 
speuraibh rìcimh. 

B G È N E S I S. 21 Agus chruthaich Dia muca-nia- 
rak mòra, agus gach uile chreutair 
heo a ghluaiseas, a thug 1 na h-uis- 
geachan a mach gu pailt a rè:r an 
gni-, agus gach eun iteagach m a roir a 
glinè : agus chunnaic Dia gu'« robli 
c math. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag 
ràdli, Siolaichihh, agus' f àsaibli.Vion- 
mhor, agus lìonaibh na h-uisgcachan 
anns na fairgibh, agus fasadh an cmi- 
laith lionmhor air an talamh. 

23 Agus h'iad am feasgar agus a' 
mhadainn an cùigeadh ìà. 

2i Agus thubhairt Dia, Thugadh 
an talamh a niach an creutair beo a 
rèir a ghnè, sprèidh, agus grrch ni a 
shnàigeas n , agus beathaiche. na 
talnìhainn a rèir an gne : agus bha e 
mar sin. 

.25 Agus rinn Dia beathaiche na 
talmhainn a rèir an gne, agus an 
sprèidh a rèir an gnè, agus gach ni 
a shnàigeas air an talamh a rèir a 
ghnè : agus chunnaic Dia gun robh c 
math. 

26 Agus' thubhairt Dia, Deana- 
maid duine 'nar dealbhP fèin, a ièir 
ar coslais fèin, agus biodh uachdra- 
nachd aca os cionn èisg na mara, agus 
os'cionn eunlaith nanspeur^agus os 
cionn na sprèidhe, agus os cionn na 
talmhainn uile, agus os cionn gacli ni 
u shnàigeas a ta sriàigeadh air an ta- 
ìamh'. 

27 Agus chruthaich D.a an duine 
'na dhealbh fèin; ànn an dealbh Dhè 
chruthaich se e : nripnnàch agus baiu- 
ionach 1 ' chruthaich e iad. 

28 Agus hlieannaich Dia iad, agu-s 
thubhairt Dia riu, Siolaichifob, agu's 
fàaaibh lìonmhor, agus lionaibh an 
talamh, agus ceannsaichifih e; agus 
biodh uachdranachd agaibh os cionn 
èisg na mara, agus os cionn euhlaith 
nan speur, agus os cjona gach ni beo 
aghluaiseas airan talamh. 

29 Agus thubhairt Dia, Feuch 
thug mi dhuibh gach luibh a ghimeas 
siol, a ta air aghaidh na talmhainn 
uile, acus gach craobh anns arn bhcil 
me;ts craoibh a ghineas sìol ; dhuihh- 
se hithidh e mar bhiadh s . 

30 Agus do uile blieathal(iiihh r 
na talmhainn, agus do uile eùnlaith nan speut, agus do gach ni a shnài 
gcas air an talarrih, anns am btieii 
beatha^,.<7??/^/«i gach Iuibh-ghorm w 
mar hhìadh : agus bha e mar sin. 

.31 Agus c.hunnaic Dia gach ni a 
rìnn e, aaus feueh, bha e ro mhath. 
Agas b'" iad am fcasgar agus a' mha- 
dainn an seathadh x là. 

CAIB. IT. 

AGUS chriochnaicheadh na ne- 
amhan agus an talamh, agus an 
sluagh uile. 

2 Agus chrìochnaich Dia air an 
t-seachdamh là obair a rinnes agus 
ghabh e foisy air an t-seachdamh là o 
obair uile a rinn e. 

3 Agus bheannaich Diaanscachd- 
amh là, agus naomhaich se e : do 
bhri' gur ann air a ghabh e fois o 
obair uile, a chruthaich Dia agus a 
finn e. 

4 'Siad so ginealaich nan neamh 
agus na talmhainn, 'nuair a chru- 
thaicheadh iad, san là 'n d'rinn an 
Tighearna^ Dia an talamh agus na 
neainha. 

5 Agus cha robh uile phreas na 
ma'chrach fathast anns an talamh, 
agus cha d'fhàs fathast uile lus na 
niachrach a ; do bhri' nach d'thug an 
Tighearna Dia air uisge frasàdh D air 
an talamh, agus cha rohh duine ann 
a shaoithreachadh na talmhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas p'n talamh, 
agus dh'uisgich e aghaidh na talmh-, 
ainn uile. 

7 Agus dhealbh an Tighearna Dia 
an duine do dhuslach na tahnhainn: 
agus slieid e anu an cuineinibh c a 
shròinè anaii na beatha ; agus dh' 
fhàs an duine 'na anam beò. 

8 Agus shuuUiicb (1 an Tighearna 
Dìa gàradh e an* Eden 'san airde 'jJP 
ear, agus chuir e ann an sin an duine 

a dhealbh e. 

f) Agusthug an Tighearna Dia air 
gach uile chraoihh f às as an talamh 
a ta taitneach do 'n t-sealladh, agus 
math a chum bìdh : craobh na tx a- 
tha mar an ceiidna ann am meadhon 
a' ghàraidh, agus craobh an t^olais 
mhaith agus uilc. 

10 Agus chaidh abhainn f a mach 
a h-Edèn a dh'uisgeachadh a' ghà k mlola. Eir. I voch thìigadar. Eir. m sgiathach, sgÌathaMftch, 
n chrùbas; shnaighcas, shnàmhas. Eir. ° Jiadh-t>hcathaichc. 

P lomhaigh, crpth. l| nèimh, an athair. r fca.r agus bcan,Ji> ivau 
agas boirionn. s air so» bìdl>. 8 gack nilc blicathacìi. u anam 
hco! Eafoh w ghlas. x sciseadh. Eir. >' rinn e tanih. z Tchobhah. 
'Eafoh. a AffM gach uile phreas na tnachrach mu'n robh e amts 

tìntalanih,agiis gacfl uiie tas na inacliiach rnu'ii d'fhàs c b silcadh. 
• }>r>Uaibh, pol-laraibh, coi 'lio/iaibh. <* phlànndaich, dhcaaaich. 

c liQg, t' umhainn. CAIE. III. raidh : agus as sin roinncadh i, agus 
dh'f hàs i 'na ccithir cheannaibh K. 

11 'i'eainm na eeud aibhuc Pison j 
so i a ta cuàrtachadh tire Chubhilaih 
uile, t'ar am blteil òr. 

12 Agus a ta or na tire sin mat.h : 
'an sình a ta bdellium agus a' chlacli 
onìcs. 

13 Agus Vc ainm r.a daradh aibh- 
nc Gihon: 'òi sin a ta cuartachadh 
t re Chuisi uile. 

14 Agus 'sc ainm na treas aibhne 
11 iddcccl : 'fi sin a tha dol do'n taoibli 
an ear do Assiria. Agns 'si 'n ceath- 
ramh abhainn Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tighearjaa Dia 
an duine, agus chuir se e ann an gà- 
radh Edein, g'a shaoithreaciiadh k 
agus g'a ghleidheadh, 

10 Aeus dh'àithn an Tidiearna 
Dia dòn duine, ag ràdh, Do gach 
uile chraoibh 'sa ghàradh i'eudaidh 
tu itheadh gu saor : 

17 Ach do chraoibh an eòlais 1 
mhaith agus uiic, cha'n ith thu dh'i 
sin;oiranns an là dh'itheas tu dhith, 
gu cinnteach bàsaiciiidh tu. 

18 Agus thubhairt an Tiuhearna 
Dia, Cha™ 'n'cit e math gu'm biodh 
an duine 'na aonar : K i mi dha còmh- 
nadh n d'a rcir fcin°. 

19 Agus dhealbh an Tiffhearna Dia 
as an talamh uile bheathaiche na 
niachrach, agus uile eunlaith nan 
speor, agus thug e iad a chumAdh- 
aimh, a dli'f haicsinn cionnas a dh'ain- 
miche'&dh e iad : àgus ge b'e ainm a 
thùg Adhamh air gach creutair beo P, 
b'c sin a ò'ainm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmeana 
do'n spreidh uile, agus do euniaith 
nan speur, agus do uile bheathaichibh 
na maehrach : ach do Adhàmh cha 
d'f huaradh còmhnadh d'a reir fein. 

21 Agus thug an Tighearna Dia 
air codal trofn tuiteam air Adhamh, 
agus.choidil e: agus ghabh eh-aon 
d'a aisnibh, aeus dhùin e 'n flieoil 
suas 'na h-àite. 

22 Agus thogl an Tighearna Di'a 
an aisean athug e o'n duine suas 'na 
mnaoi,agus thug e i chum an duine. 

23 Agu* thùbhairt Adhanih, So a 
nis r cnaimhdo m' chnàmhaibh, agus feoil do m' fheoil-sa: goirear bean* 
dith, do bhri' gur ann as an duine c 
thogadh i. 

2-1 Air anaobhar u sin fàgaidh fear 
athair agus a mhàthair, agus dlù- 
leanaidh se r'a mhnaoi; agus bithidh 
iad 'nan aon f heoil. 

25 Agus bha iad le cheile lom- 
nochd, an duine agus à bhean ; agus 
cha robh nàir' orra. 

CAIB. III. 

ANIS bha 'n nathair w nibu sheòl- 
ta x na h-aon do bheathaichibh 
na machrach a rinn an Tighearna 
Dia ; agus thubhairt i ris a' mhnaoi, 
Seadh, an dubhairt Dia, Cha 'n itfi 
sibh do gach craoibh 'sa' ghàradh ? 

2 Agus thubhairt a' bhean ris an 
nathair, Do mheas craobhan a' ghà- 
rairìh feudaidh sinn itheadli : 

3 Ach do mheas na craoibh a ta 
ann ani meadhon a'ghàra'ulh, thubh- 
àirt Dia, Cha'n ith sibh dheth, agus 
cha bheansibhris, ac.hum nach fuigh 
sibhy bàs. 

■1 Agus thubhairt an nathair ris a* 
'mhùadi, Gu cinnteach cha 'n f huigh 
sibh bàs. 

5 Oir a ta fios aig Dia, 'san là a 
dh'itheas sibh dheth, gu'm fosgaiiear 
bhur z sùiiean,agusir?i'/?ibi sibh tnar 
dhèe, fiosrach air math agus air olc. 

6 Agus chunnaic a' bhean gu-Va 
robh a' cb.raobhmath a chum bìdh, a- 
gus guVi robìi i taitneach do 'n t sùil 3 , 
agùs 'na craoibh r'a miannachadh a 
dheanamh neach srlic ; agus ghabh i 
d'a meas agus dh'ith i, agus thug i 
mar an ceudna d'a fear maille ria, 
agus dh'ith e. 

7 Aqius dh'fhosgladh an sùile le 
chtile, agus dh'aithnich iad gu'« robh. 
iad lom-nochd ; agus dh' Fhuaigh iad 
duilleach croinn-fhìgis r'a chcile, 
agus' rinn iad dhoibli fein aprain b . 

8 A'gus chual' iad guth an Tigh- 
earna T)c ag imeachd c 's a' ghàradh 
am fioim-fhuaireachd an Ià: agus 
dh'f holaich Adhamh agus a bhean iad 
fcin o ghnùis an Tigliearna De am 
measg chraobh a' ghàraidli. 

t) Agus dh'eighd anTishearna Dia 
air Adhamh, agus thubhairt e rrs, 
C'àit, am bhe.il thu ? 8 as sin sgàoil i, agns dh'fhàs i"na ceìthir mcuraibh. h ann an sin. 
i Arabia ■; ''Ethiopiù. Sasg. * dheasachadh. ijhiox. m Cho. 
11 cunghnàmh. Eir. Q bhios iomchuidh dha, cosmhuil risfèin. 

P thvg c iad a dh' ionnsuidh Adhaimh> a dlifhaicsin n civd a ghoiieadh 
c dhiubh : agtisge b'c air bith a ghoir Adhamh do gach uile chrentair 
beò. , 13 rinn r a noi<. 'Kir. 8 isha. Eabh. * ish. Eabh. 

u àdhbhar. w aithir. x innlcachdaiche, raideile, shiteUe, ckarcfiche, 
c k tnlbhca rt a iche. >' an t-cagat gu'mfuigh, 1 ar. a nasàUibh. 
b- criosan. Evthh. c a' spaisdeirc.achd, a' sràid-imeachd. d gkoir, 
ehairm, gktaodh. , 

B S ' G E N 

10 Agus thubhairt e, Chuala mi 
do ghuth 'sa' ghàradh, agus bhaeagal 
orm a chionn gu?i robh mi lom- 
nochd e , agus dh'fholaich mi mi fèin. 

11 Agus thubhairt c, Cò dh'innis 
dhuit gvìn robh thu lomnochd ? An 
rì'ith thu do'n chraoibh, a dh'àithn 
xnise dhuit gun itheadh dhith ? 

12 Agus thubhairt an duine, A' 
bhean a tliug tÌMgubhi maillerium, 
thug ise dhamh do'n chraoibh, agus 
dh'ith mi. 

13 Agus thubhairt an Tighearna 
Dia ris a' mhnaoi, Ciod e so a rinn 
thuf? agus thubhairt a' bhean, 
Mheall annathair mi, agus dh'ith mi. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 
Dia ris an nathair, A chionn gu'n d' 
rinn thu so, tha thu mallaichte thar 
gach ainmhidh^, agus thar uile 
bheathaiche na machrach: air do 
bhroinn imichidh tu, agus duslachh 
ithidh tu uile ìài > do bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas ea- 
dar thus' agus a' bhean, agus eadar 
rìo shìols' agus a sìol-sa: bruthaidh 
esank do cL-eann,agus bruthaidhtusa 
a shàil-san. 

16 Ris a' mhnaoi thubhairt e, Meud- 
aichidh mi gu mòr do dhoilgheas 
agus do thoirrcheas ; am pèi'nbeiridh 
tu claun, agus re t'fhear bithidh do 
thogradh 1 , agus bithidh uachdra- 
nachd aige ort m . 

17 Agus re h-Adhamh thubhairt 
e, Do bhri' gu'n d'èisd thu re guth 
rìo mhnà, agus gu'n d'ith thu do'n 
chraoibh a dh'àitìm mise dhuit, ag 
ràdh, Cha'n ith thu dhith, thà'n ta- 
Jamh rnàllaicht' air do shon; ann an 
doilgheas ithidh tu dheth uile lài do 
bhcatha. 

18 Agus droighionn agus cluarain" 
biicir e mach dhuit, agus ithidh tu 
iuiUh na machraeh. 

19 Am fallus do ghnùis ithidh tu 
aran, gus am pill thu dh' ionnsuidh 
Jia taìmhainnP; oir aisde thugadh 
thu : oir is duslach thu, agus gu dus- 
lach pillidh tu. 

20 Agus thugAdhamh Eubhamar 
ainm air a mhnaoi, do bhri' gu'm bi 
màthair nan uile hhco i. 

21 Agus rinn an Tighearna Dia do 
Adhamh agus d'amhnaoi.còtaiphean 
croicinn, agus chòmhdaich e ìadfl. E S I S. 

22 Agus thubhairt an Tighearna 
Dia, Feucli, a ta'n duine air f às mar 
aon dhinn fèin, fiosrach air math 
agus olc. Agus a nis an t-eagal gu'n 
sìneadh e mach a làmh, agus gu'n 
gabhadh e mar an ceudna do chraoibh 
na beatha, agus gu'n itheadh e, agus 
gu'm biodh e beo gu siorruidh : 

23 Air an aobhar sin chuir aiv 
Tighearna Dia a mach « a gàradh 
Edein a shaoithreachadh na talmh- 
ainn, as an d'thugadh e. 

24 Agus dh'fhògair e mach an 
duine; agus shuidhich e 'san taobh 
an ear do ghàradh Edein Cheruban r , 
agus cloidheamh lasrach s , a bha 
tionndadh air gach làimh, a ghleisih* 
eadh 1 slighe craoibh na beatha. 

CAIB. IV. 

AGUS dh'aithnich Adhamh a 
bhean Eubha, agus dh'fhàs i 
torrach", agus rug i Cain, agus 
thubhairt i, Fhuair mi duine o'n 
Tighearna. 

2 Agus a rìs rug i a bhràthair 
Abei: agvisbhaAbel 'na bhuachaille 
chaorach, ach bha Cain 'na threabh- 
aiche fearainn w . 

3 Agus tharladh x 'an ceann lài 
àraidhY, gu'n d' thug Cain do thor- 
adh an fhearainn tabhartas 2 do'n 
Tighearna. 

4 Agtis thug Abel mar an ceudna 
do cheud-ghinibh a thrèid, agus d'an 
saill : agus bha meas aig an Tighearn 
air Abel agus air a thabhartas : 

5 Ach air Cain, agus air a thabli- 
artas, cha robh meas aige. Agus bha 
Cain fuidh throm f heirg a , agus thuit 
a ghnùisb. 

6 Agus thubhairt an Tighearna re 
Cain, C'ar son a tlia fearg ort ? agus 
c'ar son a thuit do ghnùis ? 

7 Ma ni thu gu. math, nach gabliar 
riut? agus mur dean tl\u gu math, 
aig an doras tha peacadh 'na luidhe. 
Agus riutsa bifhidh a thogradh, agus 
bithidh uachdra,nachd agad àir. 

8 Agus labhair Cain re h-Abel c a 
bhràthair : agus 'nuair a bha iad 'sa* 
mhachair d , dh'èirich Cain suas 'an 
aghaidh Al.eiL a bhràthar, agus 
mharbh se e. 

9 Agus thnbhairt an Ticrhcarna re 
Caitf, C' àit' ain bheil Abcl do bhrà- 
thaii ? Agus thubhairt esan, Cha'n e a chdonn mi bki ràisgte. f Oo dè so a ri/in thn ? 8 spriìdh, 
h ùir. > liiethc, lathachan. k esan, eisean. 1 iartus. "'mrfn 
chionn. 11 oighiomtach ; fo«hamtuin. Eir. folius. P ùite. 
<-i dlicudaich c iud, chuir e trusgan orra. * Clnrubim. Eabh. 

s tusartha. 1 choiruìnad. u thorraieheadh i.dh'fìiùs 1 leat vouiuvh , 
V tatmhainn. x thaehair : bha c. Eabh. V àraid. 1 tiodh/ae, 
ofrail. 8 iànfeirge. b iuidh gruai/n air. c bha focail cadar 
Vain agus Abd. d 'sanfhaichc, sa' mhagkk C A I B. 

'ril fhios agam e . Am mise fear- 
gleidhidh mo bhràthar? 

10 Agù's thuòhairt esan, Ciod a 
linn thu ; Tha guth folado bhràthar 
ag èigheach riumsa o'n talanih. 

11 Agus a nis tha thù inallaichte 
o'n tahunh, a dhfhosgail a bhcul a 
ghal haii fola do bhràthar o d'làimh. 

13 'Nuair a shaoithricheas tu 'n 
talamh, cha toirf e dhuit a so suas a 
ncart. A't'f hògarach agus a' t'fiìèar- 
fuadain bithidhetii air an talamh. 

13 Agus tliubhairt Cain ris an 
Tighearna, Ts mò mo pheanas na gur 
urrainn mi ghiùlan h . 

14 Feuch' dh' fhògair thu mi mach 
an.diugh bhàrraghaidh natalmhainn: 
agus o d' ghnùis-safolaichear mi, agus 
bìthidh mi m'fhògarach agus a'm' 
f htar-fuadain air an talamh ; agus 
tarlaidh gach neach a gheibh miì gu 
marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearna 
ris, Uhne sin ae b'e air bith a mhar- 
bhas Cain, nithear a sheachd uiread 
do dhioghaltas k air. As;us chuir an 
Tisjhearna comhar' air Càin, a chum 
ge b'e neach a gheibheadh e nach 
marhhadh se e. 

lò. Àgus chai.lh Cain a mach a là- 
thair an Tishearna, acus ghabh e 
cèmhnuidh ann an tir Nod an taobh 
au ear do Eden*. 

17 Agus dh'aithnich Càin a bhean, 
asrus dh'fhàs i torrach, agus rug i 
Euech: a<;us thcge baile m , agus ghoir 
e ainm a bhaile a reir ainme a mhic, 
Enoch. 

18 Agus rucradh do Enoch Irad ; 
asrus ghin Ir«d Mehuiael ; agus ghrn 
Mehuiael Metusael; agus ghin Me- 
tusael Lamech. 

19 Agus ehabh Lamech dha fèin 
dà mhnaoi: b'e ainm a h-aon diubh 
Adah, a°;us ainrana ?nnà eile Sillah. 

20 Agus ghin Adah Iabal: b'e- 
san athair na droinge n a ta gabhail 
còmhnuidh 'am bùthaibh , agus na 
dì^oinge aìg am bheiL sprèidh. 
• 21 Agus b'e ainm a bhràthaf Iubal : 
b'esan athair nan uile a laimhsicheas 
clàrsach agus orgam 

22 Affus Sillah,. rug ise mar an 
ceudna Tubaì-cain,' fear-teagaisg gach 
uile fir-ceird ann an ùmhadh P agus 
'an iarun : agus b'i piuthar Thubal- 
cain, Naamah. 

23 Agus thubhairt Lamech r'a mhnaibh, Adah agus Sillah, Cluin- 
nil>h mo ghuth, a mhnài Lameich, 
èisdibh rem'chainnt: oir mharbh mi 
duine chum 1110 lotaidh, asius ògan- 
ach a chum mo chinrraidhl. 

24 Ma dhiolar Càin a sheachd uir- 
ead, gu deimhin dìolar Lamcch a 
sheachd-deug agus a thri iìchead 
uiread. 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a rìs 
a bhean, agus rug i mac, agus thug i 
Set r mar ainm air; oir dh'òrduicli 
Pia, thitbhairt i, dhomhsa sliochd 
eile 'n àite Abeil, a mharbh Cain. 

26 Asus do Shet fièih mar an ceud- 
na rugadh mac, agus thug e Enos 
mar ainm air : 'an sin thòisich daoine 
re gairm air ainm an Tighearna. CAIB. V. 
?OjE so leabhar ghinealach Adh- 
O aimh : 'san là'n do chruthaieh 
Dia anduine, ann an coslas Lc rhin 

se e. 

2 Firionnach agus bainionnach 
chruthaich e iad ; agus bheannaich e 
iad, agus thug e Adhamh s mar ainm 
orra, san là'n do chruthaicheadh iacì. 

3 Agus bha Adhamh beò ceud 
agus deich bliadhna fichcad.agus ghin 
e inac 'na choslas fèin, a rèir ìomh- 
aigh fèin 1 : agus thug e Set mar 
ainni air. 

4 Agus b'iad lài Adhaimh 'an- 
dèigh dha Set a ghintinn u , ochd ceud 
biiadhna: agus ghin e mic agus 
niijheana. 

5 Agus b'iad uile làl Adhaimh a 
bha e beo, naoi ceud agus deich bli- 
adhna fichead'; agus fhuair e bàs. 

6 Agus bha Set beo ceud agus cùig 
bliadhna, agus ghin e Enos. 

7 Agus blìa Set beo, 'n dèigh dha 
Enos a ghintinn, ochd. ceud agu.^ 
seachd bliadhna, agus ghin e mÌG 
agus nigheana. 

8 Agus b'iad uile ìài Shet naoi- 
ceud agus dà-bhliadhna-dheug ; agus- 
f huair e bàs. 

9 Agus bha Enos beo ceithip 
fiehead bliadhna 'sa. deich, agus ghirj. 
e Cainan. 

10 Agus bha Enos beo, 'n deigh, 
dha Cainan a ghihtinn, ochd ceud 
agus cùig-hliadhna-deug, agus ghin e 
mic agus nigheana. 

11 Agus b' iad uile lài Enois naoi e Cha'n aiihne dhamh, cha'n fhiosrach mi. f cha doir, cho tabhair, 
S biaidh. Eir. " 'Srnò mochoire na gu'mfeudar a Lughadh dhamh. 
i dKamaiseasorm. k nithear dioghallas scachd-fhiLUe air. 1 'san 
Qird an ear o Eden. m cathair. " muintiV, dream. bothagaibh t 
vhiUiunaibh. P prais. ^ dhochair. r Seth. Eabh. s duine,. 
E 'na : dhcalbh'na chruthfdn, u ghineamhuin, Eir. 

B3- G E N E S I S. ceud agus cùig bliadhna ; agus f hu- 
air e bàs. 

12 Agus bha Cainan beo, deich 
bliadhna 's tri fichead, agus ghin e 
Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beo, *n dèigh 
dha Mahalaleel a ghintinn, oclid 
ceud agus dà f hichead bliadhna, agus 
ghin e mic agus nigheana. 

14 Agus b'iad uile lài Chainain 
naoi ceud agus deich bliadhna ; agus 
f huair e bàs. 

15 Agus bha Mahalaleel beo cùig 
bliadhna 's tri fichead, agus ghin e 
lared. 

16 Agus bha Mahalaleel beo, 'n 
dèigh dha Iared a ghintinn, oclid 
ceud agus deich bliadhna fichead, 
agus ghin e mic agus nigheana. 

17 Agus b' iad uile ìài Mhahala- 
leeil ochd ceud, ceithir fichead, agus 
cuig-bliadhna-deug; agus fhuair e 
bàs. 

18 Agus bha Iared beo ceud agus 
tri fichead agus dà bhliadhna, agus 
ghin e Enoch. 

IQ Agus bha Iared beò, 'n dèigh 
dba Enoch a ghintinn, ochd ceud 
bliadhna, agus ghin e mic agus nighe- 
ana. 

20 Agus b'iad ui!e làilareid naei 
ceud, tri fichead, agus dà bhliadhna; 
agus f huair e bàs. 

21 Agus bha Enoch beo tri fichead 
agus cùig bliadhna, agus ghin e Me- 
tuselah. 

22 Asus ghluais Enoch maille re 
Dia, 'n dèigh dha Metuselah n ghin- 
tinn, tri cheud bliadhna, agus ghin e 
mic agus nigheana. 

23 Àgus b' iad uile lài Enoich tri 
cheucl, agus tri fichead, agus cùig 
bliadhna. 

24 Agus ghluais Enoch maille re 
Dia, a?us cha robh e ann, oir thtig 
Dia leis e. 

2o Agus bha Metuselah beo ccud, 
asus ceitbir fichead, agus seachd 
bliadhna, agus ghin e Lamech. 

26 Agus bha Metuselah beo, 'n 
deieh dha Lamech aghintinn,seachd 
ceud, ceithir fichead, agus dà 
bhliadhna, agus ghin e mic agus 
nigheana. 

27 Agus b' iad uile lài Mhetuse- 
laih naoi ceud agus tri fichead agus 
naoi bliadhna ; agusfhuair e bàs. 

28 Asus bha Lamech beo ceud 
ngus ceithir fichead agus dà bhliadli- 
»a, agus ghin e mac. 29 Agus thug e Noah raar alnm 
air, ag ràdh, Bheir an tl soiein sòlas 
dhuinne thaobh ar n-oibre agus 
saoithreach ar làmh, a thaobh na 
talmhainn a mhallaich an Tighearn. 

30 Agus bhs Lamech beo, 'n dèigh 
dha Noah a ghihtinn, cùig ceud 
ceithir fichead, agus cùig-bliadhna- 
deug ; agus ghin e mic agus nighea- 
na. 

31 Agus b' iad uile lài Lameich, 
seachd ceud agus tri fichead amus 
seachd-bliadhna-deug ; agus fhuair e 
bàs. 

32 Agus bha Noah cùig ceud 
bliadhna dh'aois : agus ghin Noah 
Seni, Ham, agus Iaphet. 

CAIB. VI. 

AGUS 'nuair a thòisich daoine re 
fàs lìonmhor air aghaidh na 
talmhainn, agus a rugadh nigheana 
dhoibh, 

2 Agus a chunnaic mic Dhè nigh- 
eana dhaoine w , gu'n robh iad sgiamh- 
ach, ghabh iad dhoibh fein mnài do 
gach uile a ròghnaich iad. 

3 Agus thnbbairt an Tighearna, 
Chabhi mo Spiorad a'stri'vis anduine 
a ghna x , do bhrì' gur feoil a mhàin 
e y : gidheadh bithidh a lathan ceud 
agus fichead bliadhna. 

4 Bha famhairean 2 air an talamh 
'snalaithibhsin; agus mar anceudna 
r na dhèigh sin, 'nuair a thàinig mic 
Dhè a steach a chum nigheana 
dhaoine,agus a rug iad cla?tn clhoibh, 
dky'hùsicid sin 'nandaoinibh treuna, 
a bha o shean 'nan daoinibh ain- 
meil. 

5 Agus chunnaic an Tighearria 
gu'/» è«mhòr aingidheachd an duine 
air an talamh, agus gu'n robh 
uile bhreithneachadh smuaintean a 
chridhe a mhàin olc gach aon là a . 

6 Agus b' aithreach lcis an Tigh- 
earna gu'n d' rinn e. 'n duine air an 
talamh, agus thog e doilgheasb da 'na 
chridhe. • ' 

7 Agus thubhairt an Tighearna, 
Sgriosaidh mi 'n duin<\ a chruthaich 
mi, bhàrr aghaidh na talmhaiun, ar- 
àon duine agus ainmhidh, agus an 
crcutair a shnàigeas, agus eùnlaith 
nan spe»r; oir is aithreach leam gu'n 
d' rinn mi iad. 

8 Ach f huair Noah deagh-ghean c 
ann an sùilibh au Tighearna. 

9 'S iad so ginealaich Ts'oaih : Blia 
Noah 'na dhuine cothromach <*, ag&S w ohunnaie mic nan daoine cumhacìidach nigheana dhaoin' Isle. 
* tffn/àth. y gurfcoil esan ntar an cendna. % fuamhairean, 

curaidlican, athaich. a 'a?t còmhnuidh, daonan. b crùdh, 

millad. c J'àOhor. <J ccart, iotiruic. C A I B. VII. ìomìan 'na linn d; agus ghluais Noak 
maille re e Dia. 

10 .Agus ghin Noah triuir mhac, 
Sem, Ilani, agus Iaphet. 

11 Agus bha 'n talainh truaillidh 
ani fianais Dc, agus lìouadJi an ta- 
ìamli ie foirneart. 

12 Agus dh'aiuhairc Dia air an 
talamh, agus feuch, blia e truaillidh ; 
oir thruaill gach uile fheoil a slighe 
air an talamh. 

13 Agus thubhairt Dia re Noah, 
Thàinig crìoch gach uile f heola a'm' 
fhianuis; oir tha'n talamh air aliou- 
adh le foirneart d'an trìd-san f : agus 
feuch, sgnosaidh mise iad maille ris 
an talanih. 

14 Dean dhuit fein àirc do f hiodh 
ghopher ; seòmraichcan ni thu 'san 
airc agus còinhdaichidh tu i stigh 
agus a muigh le pic. 

15 Agus so a' chumachd air an 
dean thu i : Tri cheud làmh-choille n 
fad na h-àirce,leth-cheud kunh-choille 
a leud, agus deich 'ar fhichead» 
làmh-choille a h-àirde. 

16 Uinneag k ni thu do'n àirc, agus 
'an làimh-choille -crìochnaichidh tu i 
'na mullach 1 ; agus dorus na h-àirce 
cuiridh tu 'na taoibh : le lobhtaibh 
ìochdrach, meadhonach m , agus uach- 
drach n ni thu i. 

17 Agus feuch, bheir mise, eadhon 
mise, dìle uisgeachan air an talamh, a 
sgrios gach uile fheòla anns am 
bhcii anail na beatha fuidh ° nèamh : 
agus gheibh gacli ni a ta air an ta- 
lamh bàs. 

18 Ach daingnichidh mi mo choi'- 
cheangal P riutsa : agus theid thu a 
steach do'n àirc, thu fèin, agus do 
mhic, agus do bhean, agus mnàil do 
mhac maille riut. 

19 Agus do gach uile ni beo do'n 
uile f heoil, dithis do gach scòrta r 
bheir fsthu steach do'n àirc, gu'n 
gleidheadh beò maille riut: firionn 
agus bainionn s bithidh siad. 

20 Do'n eunlaith a reir an gnè, 
agus do'n sprèidh a rèir an gnè, agus 
do gach ni a shnàigeas air an talamh 
a rèir a ghne : thèid dithis do gach 
scòrta steach a't' ionnsuidh, gu'n 
gleidheadli beo. 

21 Agus gabh thusa dhuit do gach 
uile bhiadh a dh'ithear, agus cruin- 
nichidh tu a't' ionnsuidh c ; agus bi- thidh e dhuitse agus dhoibhsaa air 
son beathachaidh 1 . 

22 Mar so rinn Noah ; a rèir gach 
ni a dh'àithn Diadha, mar sin rinn e. CAIB. VII. 

AGUS thubhairt an Tighearna re 
Noah, Rach thusa u , agus do 
thigh uile, a steach do'n àirc ; oir 
thusa chunnaic mi cothromach a'ni' 
f hianuis 'sa' ghinealach so w . 

2 Do gach uile ainmhidh glan 
gabhaidh tu dhuit 'nan seachdaibh, 
am fìrionn agus a. bhainionn ; agus do 
ainnihidhibh nach 'eil glan, 'nan di- 
thisibh x , am tirionn agus a bhain- 
ionn : 

3 Mar an ceudna do eunlaith nan 
speur' nan seachdaibh, rìrionn agus 
bainionn, a ghleidheadh sìl beò air 
aghaidh na talrnhainn uile : 

4 Oir fathast seachd lathan, agus 
bheir mise air uisge teachd air an 
talamh dà f hichead là agus dà f hi- 
chead oidhche ; agus sgriosaidh mi Y 
gach dùil bhco a rinn mi, bhàrr ag- 
haidh aa talmhainn. 

5 Agus rinn Noah a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha. 

6 Agus bhaìio&hsè ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair a bha 'n dìle z uis- 
geachan air an tajamh . 

7 Agus chaidh Noah steach, agus 
a mhic, agus a bhean, agus muài a 
mhac maille ris, do'n àirc, air son 
uisgeacha dile. 

8 Do ainmhìdhibh glan, agus do 
ainmhidhibh nach 'eil g' an > agus do 
eunlaith,agus do gach ni a shnàigeas 
air an talamh. 

9 Chaidh dithis agus dithis a , a 
steach a dh'ionnsuidh^ oaih do'n àirc, 
firionn agus. bainionn, a rèir mar a 
dh'àitlm Dia do Noah. 

10 Agus 'an dèigh sheachd lài bha 
uisgeacha na dìle airan talamh. 

11 Anns an t-seathadh ceud bliadh- 
na dh'aois Noaih, 'san dara mìos, 'san 
t-seachdamh latha deug do'n mhios, 
'san là sin fein hhriseadh suas uile 
thobraiehe na doimhne mòire, agus 
bha tuil-dhorsa nan neamh air am 
fosgladh. 

12 Agus bha'n t-uisg' air an talamh 
dà fhichead là agus dà fhichead 
oidhche. 'na ghinealaiehaibh. e ri. £ le h-urchoid lcosan. 8 'na 
seòmraichìbh bcaga ni . thu an < àirc. h bann-laiuh. i deich thar 
fhichcad. k Fuinneog. Eir. 1 os cionn. m dara. n treas. 
fo. P mo chunradh, mo chàmhnant. 3 mrathan. r seòrsa. 
8 boirionn. z air son bldh, mar Lòn. u Thcirig thnsa, gabh thusa. 
w 'sanlinn so. x 'na cùraidibh. y dubh-aidh mi as. z dUinn 3 
tuil, a a llon ditkis agus dUhis, & uinneaga. G E"N E S I S. 13 'Sa' cheart là s'tn fèin c chaidh 
Uoah, ac;uà Sem, agus Ham; agus Ia- 
phet, mic Noaih, auus bean Noaih, 
agus triuir bhan a mhac maille riu, a 
steach do'n àirc ; 

14 lad fèin, agus gach uilè bheath- 
ach a rèir a ghnè, agus an sprèidh 
uile a rèir an gnè, agus gacli creut- 
air a shnàigeas a ta suàigeadh air an 
talamh a rèir a ghnè; agUs an eun- 
laith uile a rèir an gnè> gach eun do 
g-ach scòrta. 

15 Agus chaidh d iad a steach a 
chuiti Noaih do'n àirc, a l'ion dithis 
agus dithis, do'gach uile fheoil, anns 
am bhcil anail na bèatha. 

16 Àgus iadsan a chaidh a steach, 
firiohn a'j;us bainkmn chaidh iad a 
steach do gaeh uilè fheoil, mar a 
dlfàithn Dia dha : agus dhruid an 
Tighèàfna stigh e. 

1" Agus bha 'n dìle dà fhichead 
Ià air an ta'.atnb, agus mheudaicheadh 
na h-uisgeachan, agus ghiùlain iad an 
àirc, aeus thogadh suas i os cionn na 
talmhainn. 

18 Agus bhuadhaich na h-uis- 
geachan, agus mheudaieheadh iad gu 
h-aubarrach air an talamh ; agus 
shiubhail e an àirc air aghaidh >.an 
uisgeacha. 

ìQ Agus bhuadhaich na h-uis- 
geacha «\i ro-anbarrach air an talamh ; 
agus chòmhdaicheadh na beanntan 
àrda uile, a bha fuidh na neamhaibh 
gu lèir. 

£0 Cùiglàmh-cboille deugair àirde 
bhuadhaich na h-uisgeachan ; agus 
chnmhdaicheadh na beannta. 

£1 Atrus dh'eugf gach uile fheoil 
a bha gluasad air an talamb, araon 
do eunlaith, agus do sprèidh, agus 
do bheathaichibb, ogus do gach ni a 
sfoiìàisjeas a ta snàigeadh air an ta- 
lamh, agus gach uile dhuine. 

'£'2 Gach ni aig an robh anail na 
beatha ann an cuineinibh a shròine, 
do na h-uile a bha air an lalamh 
tbioram, dh'eug iad. 

23 Agus ssriosadh gach uile dhùil 
a bha air aghaidh na talmhainn, a- 
raon duineagus ainmhidh g , agus an 
creutair a shnàigeas, agus eunbiith 
nan speur; agus sgriosadh iad bbàrr 
na tHlmhainn, agus dh'f hàg-adh a 
mhàin Noah, agus na bha maillc ris 
'san àirc. 

24 Agùs bhuadhaich na h-uisgeach- 
an os cionn na talmhainn ccud agus 
letivcUeud là. CAIB VITT. 

AGUS chuimhnich Dia air Noah, 
agus gach ni beo, agus gach 
uile sprèidh a bha maillè ris 'san àirc, 
agus tbug Dia air gaoith dol thairis 
air an talamh, agus thraogh na h-ui- 
Sgeactìa. 

2 Asus dhruideadh suas tobraiche 
na doimhne, agus tuìl-dhorsa nan 
neamh ; agus choisgeadh an t-nisge o 
□anèamhàibhA 

3 Agus phill na h-uisgeachan a 
ghnà i bhàrr na talmhainn : apius 
tbraogh na h-uisgeachan 'an deigh 
ceud agus leth-cheud là. 

4 Agus stad an àirc anns an t-seach- 
damh mìos, air an t-seachdamh là 
deug do'n mhìos, air beanntaibh Ara- 
rait. 

5 Agus thraogh na h-uisgeachan a 
ghnà gus an deicheamh mìos: Anns 
an deicheamh mìos, air a' cheud (à. 
do'n mhìos, chunncas muilaiche nam 
beann. 

6 Agus 'an ceann dhà fhichead 
là, dh'fhosgail Koah uinneag na h- 
àirce a rinw e. 

7 Agus chuir e mach fìtheach, a 
chaidh mach a' dol air ais asus air 
aghaidb, gus an do thiormaicheadh 
na h-uisgeacha bhàrr na talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir e niach co- 
luman uaithc, dh'fhaicinnk an do 
thraogh na h-uisgeacha bhàrr agh- 
aidh na talmhainn. 

9 Ach cha d'f huair an columan 
fois do bhonn a choise, acms plhll e 
d'a ionnsuidh do'n àirc, do bhri' gu'?i 
robìi, na h-uis^eachan air aghaidh na 
talmhainn uile. 'An sin chuir e 
mach a làmh, àgus rug e air, agus 
thug e stigh e d'a ionnsuidh d»'n 
àirc. 

10 Agus dh'fhan e fathast seachd 
lathanl eile, agus a rìs chuir e mach 
an columan o'n àirc. 

11 Agus thàinig an columan d'a 
ionnsuidh 'san f heasgar, a^us feuch, 
duilleag craoibh-ola, a spìonadh l'eis, 
aige 'na ghob : agus dh'aithnich Noah 
gu'n do thraogh na h-uisgcachabhàrr 
na talmhainn. 

12 Agus dh'f han e fathast scachd 
lathan eile, agus chuir e mach anco- 
luman ; agus cha do phill e rls d'a 
ionnRuidhni's mò. 

13 Agus anns an t.-seathadh ceud- 
bliadhna agus a h-aon, anns a' cbcud 
mhìoò; anns a' cheud (ù do'n mbìos, 
tliiormaicheadh na h-uisgcacha suas c Ann an corp an ìà vnft'in. Eabh. J chuaidh. Eir. e dìCfhciXbh; 
dhHmich. f bhàsairh. 6 eadar dliuinc agus ainmh/dh. 

«i bìia'-n fouÀsge o na vì'a/nhaibh air a chosgadh. > gun slad , a'dol 

t. ir al; agus uir ag/uddh. liabh, k. dhjhuicsinn. > lài, lathacha/i,. CAIB. IX. bhàrr na talmhainn : agus bhuin No- 
ali air faìbh còmhdachadh na h-àirce, 
agus dh'amhairc e, agup feuch, bha 
aghaidh na talruhaiun tioram. 

14 Agus 'san dara mìos, 'san t- 
scachdamh là 'ar fhichead do'n 
mhios, bha'n talamhair tiormachadh. 

15 Agus labhair Dia re Noah, ag 
ràdli, 

10 Ttaeh a mach as an àirc, tlm 
ftiii, agus do bhean, agus do mhic, 
agus mnài do mhac maille riut. 

17 Thoir a mach leat gach ni beo 
a ta maille riut, do gach uile f heoil, 
do eunlaith, agus do sprèidh, agus do 
gach uile ni a shnàigeas m a ta snài- 
geadh air an talamh, chum as gu'n 
sìolaich iad 11 air an talamh, agus 
gu'm bi iad torrach, agus gu'm fàs 
iad lionmhor air an talamh. 

18 Agus chaidh Noah a mach, agus 
a mhic, agus a bhean, agus mnài a 
mhac maille ris : 

19 Chaidh gach uile bheathach, 
gach ni a shnàigeas, agus gach eun, 
gach ni ghluaiseas air an talamh, a 
rcir an cineil , a mach as an àlrc, 

20 Agus thog Noah altair do^n 
Tighearna, agus ghabh e do gach ain- 
mhidh glan, agus do gach eun glan, 
agus tliug e suasP tabhartais-loisgte 
air an altair. 

21 Agus dh'fhairich an Tighearna 
fàile. cùbhraidh^ ; agus thubhairt an 
Tighearna 'na ehridhe, Qha mhallaich 
mi ris an talamh ni's mò air son an 
duine; oir a ta smuainte cridhe r an 
duine olc o òise ; ni mò sgriosas mi 
tuille gaeh ni beo, mar a rinn mi. 

22 Am feadh a mhaireas antalamh s , 
cha sguir àm an t-sil-chur agus 
foghar, agus fuachd agus teas, agus 
satnliradh agus geamhradh, agus là 
agus oidhche. . CATB. IX. ■. 

AGUS bheannaich Dia Noah agus 
a> mhic, agus thubhairt e riu, 
Siohuchibh, agus fàsaibh lìonmhor, 
agus lionaiDh an talamh. 

C Asus bithidh hhur n-eagal agus 
hhur rianih-sa air uile bheathaichibh 
na talmhainU, agus air uile eunlaith 
nanspeur, air gach ni a ghluaiseas air 
an talamh, agus air uile iasgaibh na 
mara ; d'ar làimh-sa tha iad air an 
tabhairt. 

3 Bithidh gach ni gluasadach a ta 
beo dhuibh mar bhiadh 1 ; amhuil mar an luibh gliorm thug mi dhuibk 
na h-uile nithe. 

4 Ach feoil maille r'a h-anam u , 
eadhan a fuil, clia'n ith sibh. 

5 Agus gu deimhin fuil bhur n-an 
ma-sa iarraidh mise; air làimh gach 
beatliaich iarraidh mii, agus air làimh 
an duine ; air làimh bràthar gach 
duine iarraidh mi anam an duine. 

6 Ge b'e dhòirteas fuil duine, le 
duine doirtear fhuil-san; oir ann an 
dealbh w Dhè rinn e an duine. 

7 Agus bithibh-sa siolmhar, agus 
fàsaibh lionmhor, ginibh air an ta- 
lamh, agus f àsaibh lionmhor ann. 

8 Agus labhair Dia re Noah, agus 
r'a mhic maille ris, ag ràdh, 

9 Agus mise, feuch, daingnichidh 
mi mo choi'-cheangal ribhse, agus r'ar 
sliochd 'nar dèigh ; 

10 Agus ris gach uile chreutair beo 
a ta maille ribh, do èunlaith, do 
sprtidh, agus do uile bheathaichihh 
na talmhainn maille ribh, o gach uile 
a ta dol a mach as an àirc, gu uile 
bheathaichibh na talmhainn. 

11 Agus daingnichidh mi mo choi'- 
cheangal ribh, agus cha sgriosar gach 
uile f heoil tuille le h-uisgibh na dìle : 
aguscha bhi dlle ann ni's mòasgrios 
na talmhainn. 

12 Agus thubhairt Dia, So comhar' 
a' choi'-cheangail a tha mi toirt eadar 
mise agus sibhse, agus gach creutair 
beoaiamaille ribh, feadh ghineala 
cha siorruidh x : 

13 Mo bhogha cuiridh miV anns 
an neul, agus bithidh e'na chomhara 
coi' cheangail eadar mise agus an 
talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir mi 
neul os cionn na talmhainn, gu'm 
faicear am bogha anns an neul. 

15 Agus cuimhnichidh mi mo 
choi'-cheangal a ta eadar mise agus 
sibhse, agus gach creutair beo do'n 
uile f heoil ; agus cha'n f hàs ni's mò 
na h-uisgeacha 'nan dife asgriosgach 
uile f heola. 

16 Agus bithidh am bogha anns an 
neul, agus amhaircidh mi air, churn 
as gu'n cuimhnich mi 'n coi'-cheangal 
siorruidh eadar Dia agus gach creu- 
tair beo do'n uile fheoil, a ta air an 
talamh. 

17 Agus thubhairt Dia re Noah, 
So comhar' a' choi'-cheangail, a dhaii> 
gnich mi eadar mi fèin agus gach uile 
f heoil a ta air an talamh. 

18 Agus b'iad mic Noaih a chaidh m shnàgas. n glaaìsìad, Sìiùigiad. a reir anseòrta>?, 

P dKqfrail, thnirg e. ^ 1 bholan Tighear.na boladh c.ùbh-raidi, . 

r croidhe. Eir. s Rì ' vilc ■ lài natalmhaian. Eabh. 1 chum bìdh, 
B beatha. w lomhaigh, cvslas. x linn gu linn, Y chnir ««. Eabhh, G E N E S I S. mach as an àirc, Sem, agus Ham, 
sgus Iaphet: agus 'se Ham athair 
Chanaain. 

lt) Is ind sin triuir mbàc Noaih : 
agus leo sin honadh an talamh uile. 

20 Agtts thòisich Noah air a bhi 
'na fììea.r-saoithreach z na talmhainn, 
• agus shmdhich e tìon-gliàradh a . 

21 Agus dh'òl e do'n fhìon, agus 
bha e air mhisg b , airus bha e lom- 
noclul a stigh 'na bhùth. 

22 Agus chunnaic Ham, athair 
Chanaain, nochd c atharj agus dh'in- 
nis t d'a dhà bhràthair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem, amis Iaphet 
brat, agus chuir iad le chèilè air an 
guailnibh c, agus chaidh iad 'ncomh- 
air an cùil, agus cbòmhdaich iad 
nochd an athar; agus bha'n aghaidh- 
ean air an ais, agus cha'n fhac iad 
nochd an athar. 

2-t Asjus dhùisg Noah o fhion, 
agus thìug e ciod a rinn a mhac a 
b'oige air. 

25 Agua thubhairt e, Maìlaichte 
ga'n robh Canaan ; 'nasheirbhise.ach 
nan seirbhiseach bithidh se d'a bJirài- 
thribh. 

2(5 Agus thhbhairt e, Beannaichte 
gu'n robh Tighearha Dia Sheim ; 
àgus bithidh'Canaan 'na sheirbhi- 
seach dhatl. 

27 Ni Dia Iaphet farsain<* e , agus 
còmhnuichidh se ann am bùthaibh 
Sheim ; aijus bithidh Canaan 'na 
sheirbhiseach dha f . 

28 Agus bha Noali beo 'n dèigh 
na dìle tri chend agus leth-cheud 
bliadhna. 

29 Agus b'iad Ìatha'cha Noaih uile 
naoi eeud agus leth-cheud bliadhna : 
agus f huair e bàs. CAIB. X. 

A NTS is iacl sin ginealaich mhnc 
ja. Noaih; Sem, Ham, agus la- 
phet: agus rugadh dhoibli mic 'àn 
dèigh na dìle. 

2 AIic lapheit; Gomer, asus Ma- 
gog,- agus Madai, agus Iabhan, agus 
'l'ubal, a<,uis Mesech, agus Tiras. 

3 Agus mic Ghomeir; Ascenas, 
hlmis Riphatagus Togarmah, 

'4 Agus mic Iabhaìn; Elisa, agus 
Tarsis, Cittim, agtìs Dodanim. 

5 Leo sin roinneadh eileana nan 
cinhèach 'nan t'uibh iciii, gacli aon a 
r.-ir a theangaidh, a r. ir an fceaglià. 
laichean, 'nan cnu.cichaibh 6. 

("> Agus mic Hatn ; Cus, acrus Mi- 
siaun, agus PEut, agus Cana^n. ? Agus 'mic Chuis; Seba, agfus 
Habhilah, agus Sabtah, agus Kna- 
mah, agtts Sabtecha: agus mic Kaa- 
inaih ; Seba, agus Dedan. 

8 Agus ghin Cus Nimrod: tltèì- 
sich esan air a bhi cumhachdach 'san 
talamh. 

Q Bhae 'nashealsjair cumbae"hdach 
'an làthair an Tighearna : Uime sin 
theirear, Amhuil mar Ninwod an 
sealgair cumhachdach 'n làthair ah 
Tighearna. 

10 Agus b'e toiseach a rìoghachd 
Babel, ar.us Erech, agus Acad, agus 
Calneh, ann an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a macli 
Asur, agus thog c Ninebheh, agus 
baile Rehobot, agus Calab, 

12 Agus Kesen eadar Ninebheh 
agus Calah : is baile mòr sin. 

13 Agus gliin Misraim Ludim, 
aeius Anamim, agus Lehabim, agus 
Naphtuhim, 

li Agus Patrusim, agus Casluhim, 
(o 'n d'thàinig a mach Philistim) 
agus Caphtorim, 

15 Agus ghin Canaan. Sidon a 
cheud-ghin, agus Het, 

lt) Aìjus an lebusach, agus an t- 
Amorach, agus an Girgasach, 

17 Agus an t-Ibheac'n, agus an 
t-Harcach, agus an Sìneach, 

18 Agus an t-Arbhadach, asrus an 
Semarach, agus an t-IIamatach : agiis 
'na dhè.igh sin sgaoileadh a mach 
teaa;hlaicliean nan Canaanach. 

19 Agus bha crìoch nan Canaanneh 
o Shidon, mar a thig thu gu Gerar 
gu nuig Gadsa, mar a thèid thu cu 
Sodom agus Gomorrah,:;L r us Admah, 
agus Seboim, gu nuig Lasa. 

20 Is iad sin mic Ham, a rèif an 
teaghiaichean, a rèir an teanganna, 
'nan tiribh, agus 'nan oinneachaibhi 

21 Agus (ìo Shem fèin mar an 
ceudna, athair chloinn Ebeir uile, 
bràtliair lapiieit bu shine, rugadh 
ciann. 

22 Clann Sheim ; Elam, agtts Asnr, 
asitts Arphacsad, agus Lud, agus A- 

2.'> Agus clann Araim ; L T ds, agus 
Hul, aga& Geter, agns Mas. 

24 A<;us gliin Arphacsad Salah; 
asus ghin Salah Ebcr. 

- 25 Agus do h-Eber ragadsh dithis 
mliaC-i //'(•: ainni a h T aon dnibh Peleg, 
oir 'na laithibh-san roinneadh an ta- 
lamli; agss ainm a bhràthar, Ioctan. 

2(5 Airtis ghin Ioctan Almodad, 
agua Sèleph, àgus Hadsarmabhet, 
ugus lerah, * fhrrafJiaiche. *,fhon4i0&. 
à a'nuibh. Eabh. e lcudaichidh. b ?nhcisg. c lonmochduigh . 

1 dhotbh. Eabh. K din luinnaiblu CAIB. XI. 27 Agttfi Iladoram, agus Udsal, 
Rgus Diclah, 

v'o Agus Ol^al, agus Abiniael, agus 
Seba, 

£9 Agus Ophir, agus ITabhilah, 
ngus lobab: ù'iad sin uile mic loc- 
tain. 

> ;>0 Agùs bha'n àite-eòmlinuidh o 
Rlhesjt, mar a thèid thu gu Sephar, 
beinn 'san àird-an ear. 

.'ìl Is iad sin mic Sheim, a reir an 
teaghlaÌGhean, a rèir au teanganna, 
'iiaii tìribh, a reir an cinneacha. 

ls iad sin teaghlaichean mhac 
Noaih, a reir an gincalacha, 'nan cin- 
heachaibh : a<jus leo sin roinneadh 
na cinnich anns an taiainh 'an deigh 
Jia dile. 

C A I B. XI. 

AGUS bha'n talàmh uile tffc'aon 
teangaidh, agus na h-aon fho- 
cail' 1 aig gach, nc<ich. 

2Agus 'nuair a blia iad air an tu- 
rus o'n àird an ear, f huair iad còmh- 
nard ann an talamh Shinair, agus 
ghabh iad còmhnuidh 'an sin. 

3 Agus thubhairt iad gach aon re 
ch( ile, Thigibh, deanamaid clacha 
creadha i, asus làn-loisgeamaid k iad : 
A'ìus bha chlach chreadha aca air son 
cloiche, agus bha làthach 1 aca airson 
moirteir™ 1 . 

4 Agus thttbhairt iad.Thigibh, to- 
gamaid dhuinn fèin baile, agus tur, 
aigam bi mhullach a ruighcqctid gu 
nèamh , agtss deanamaid dhuinnfèin 
ainni, an t-eagal gu'n sgaoilear o 
Chèile sinn air aghaidh na talmhainn 
uile. ' , . 

5 Atrus thàinig an Tighearn a 
nuas a dh'fhaicinn a' bhaile, agus an 
tuir, a thog clann nan daoine. 

6 Asus thubhairt an Tighearna, 
Feuch, is aon sluagh a fann, agus 
aon teangà ac'uile; agus thòisich iad 
air so a dheananih : agus a nis cha 
bhacar dhiubh ni àir bith, a smuain- 
ich » iad a dheanamh. 

7 Thigibh, rachamaid . sìos, agus 
cuireamaid an cainntann an sinthar 
a chèile ., chum às nach tuig iad 
cainnt a chèile. 

8 Mar sin sgaoil an Tighearn iad 
uaitlie sin air aghaidh na talmhainn 
uile : agus sguir iad do thogail a' 
bhaikv 

9 Uime sin thugadh Babel mar 
ainm air, do bhrìgh ann an sin gu'n 
<Ì9 chuk an Tighearna thar a' chèile cainnt na tahnhainn uile : agus uaithe 
sin sgaoil an Tighearn iadaiìf àghaidh 
Ha talmhainn uiie. 

10 Is iad sin ginealaich Sheim : 
Hh.ii Sem ccnd bliadhna dh'aois,agu9 
gtìin % e Arphaesad dà bhliadhna. 'n 
dèigh na dìle. 

11 Agus bha Sem beo, 'an dèigh 
dha Arphacsad a ghintinn, eùig ceud 
bliadhna ; agus ghia e mic agus 
nigheaua. 

12 Agus bha Arphacsad beo, 'cùig 
blìadhna deug 'ar fhicheadf, agus 
ghin e Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beo, 'an 
dcigh dha Salah a ghintinn, ceithir 
cheud agus tribliadhna; agus ghin e 
mic agus nigheana. 

14 Agus bha Salah beo deich bli- 
arìhna fichead, a^us ghin e Eber. 

15 Agus bha Salah beo 'an rìcigh 
d!ia Eber a ghintinn, ceithir cheud, 
agus tri bliadhna; agus ghin e mic 
agus nigheana. 

16 Agus bha Eber beo ceithir 
bliadhna rìeug 'ar fhichead, agus 
ghin e Peleg,. 

17 Aijus bha El>er be9, 'an dt''igh 
dha Peleg a ghintinn, ceithir cheud 
agus deich bliadhna fichead ; agus 
gìiin e mic agus nigheaha. . 

18 Agus bha Peleg beo deich 
bliadhna lichead ; agus ghin e Reu. 

19 Agus bhà Peleg beo 'an deigh 
rìha Reù a ghintinn, dà cheud agus 
naoi bìiarìhna; agus ghin e mic agus. 
nigheana. 

20Agns bhaReu beo dàbhliadhna 
dheug 'ar fhichead; agus ghin e Se- 
rug. 

21 Àgùs bha Reu beo 'an dcigh 
dha Serug a ghintinn, dà cheud agus 
seachd bliarìhna; agus ghin e mic 
agus nigheana. 

22 Agus bha Serug beo deieh 
bliadhna fichead ; agus ghin e Kahor. 

23 Agus bha Serug beo 'an rìèigh 
dha Nahor a gliìntinn, dà cheud bli- 
arìhna; agus ghin e mic agus nighe- 
ana. 

24 Agus bha Nahor beo naoi 
bliarìhna fichead ; agus ghin e Terah. 

25 Asus bha Nahor beo 'an dèigh 
dlia Terah a ghintinn, ceud agus 
naoi bliadhna rìeug, agus ghin e mic 
agus nigheana. 

26 Agus bha Terah beo deich is 
tri fichearì bliadhna ; agus ghin e 
Abram^Nahor, agus Ilaran. 

27 A nis is iad sin ginealaich The- h chainnt. 1 bj-ìcks* Sasg. k deagh-loissrcamaid. 1 làlhach 
covnhuil re pic, pic-tha/mhairm. m ceaìigail. n aig am bi 

m/ndach àrd anns atìiar. sgapar* P bhcachdaich. ^ air 
airnh-reidh, r thar ajìchead. G E N E S I S. rnih: ghin Terah Abram, Nahor, 
agus Haran; agus ghin Haran Lot. 

28 Agus fhuair Haran bàs roimh 
Therah athair, 'san tìr anns an d' ru- 
gadh e, ann an Ur nan Caldeanach. 

29 Agus ghabh Abram agus Na- 
hor mnài dhoibh fèin : B'e ainm mnà 
Abraim, Sarai ; agus ainm mnà Na- 
hoir, Milcah, nighean Harain atliar 
Mhilcaih, agus athar Iscaih. 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach s ; 
cha robh duine cloinne aice. 

31 Agus ghabh Terah Abram a 
mhac, agus Lot mac Harain mac a 
mhic, agus Sarai a bhanchliamhuinn, 
bean Abraim a mhic; asus chaidh 
iad a mach maille riu a h-Ur nan Cal- 
deanach, gu dol do thir Chanaain : 
agus thàinig iad gu Haran, agus 
ghabh iad còmhnuidh ann an sin. 

32 Agus b'iad lathan Theraih dà 
cheud agus cùig bliadhna : agus 
f huair Terah bàs ann an Haran. C A I B. XII. 

AGUS thubhairt an Tighearna re 
h-Abram, Bach r a mach a d' 
dhùthaich, agus o d' dhìslibh, agus a 
tigb t'athar, do'n tìr a nochdas u mise 
dhuit. 

2 Agus ni mi thu a' <i' chinneach 
mòr w , agus beannaichidh mi thu, a- 
gus ni mi t'ainm mòr : agus bithidh 
tu a'd' bheannachadh. 

3 Agus beannaichidh rni iadsan a 
bheannaicheas tu, agus ìadsan a 
mhallaicheas tu mallaichidh mi ; agus 
annadsa beannaichear uile theagh- 
laiche na talmhainn. 

4 Agus dh'imich Abram, mar a 
labhair anTighearna ris, a«us chaidh 
Lot maille ris: agus èfta Abramcùig 
lUiadhna deug is tri fichead a dh'aois 
'nuair a chaidh e mach a Haran. 

5 Agus ghabh Abram Sarài a 
bhean, agus Lot mac abhràthar, agus 
am maein uile a chruinnich iad x , a- 
gus na h-anmanna f huatr iad ann an 
Haran, agus ohaidh iad a mach gu 
dol do thìr Chanaain, agus thàinig 
iad do thir Chanaain. 

6 Agus chaidh Abram air aghaidh 
'san fhearann ì;u àite Shicheim, gu 
còmhnardy Mhoroih. .f\gus bha 'n 
Canaanar-li 'an sin'san tir. 

7 Àgus dh'flieitlsich an Tighonrn c 
fein z do Abram, agus thubhàìrt e, Do d' shliochd-sa bheir mise am fea- 
rann so : agus thog e'n sin.aitair do n 
Tighearn, a dh'fhoillsiclieadh dlia. 

8 Agus chaidh e as sin gu sliabh 
air an taobh an ear do Bhetel, agus 
shuidhich e bhùth, agus Betel aige 
air an taobh an iar, agus Hai air an 
taobh an ear : agus thog e 'n sin al- 
tair do'n Tighearn, agus ghairm e air 
ainm an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' slr- 
dhol air aghaidh mu dheas a . 

10 Agus bha gorta 'san tìr: agus 
chaidh Abram sìos do'n Eiphit, gu 
bhi air cliuairt ann an sìn, do bhrìgh 
gu'?? robh a' ghorta mòr 'san tìr. 

11 Agus 'nuair a bha e dlùth do 
dhol a stigh do'n Eiphit, thubhatrt e 
re Sarai a bhean, Feuch a nis, tha fios 
agam gur bean mhaiseach b thusa re 
amharc ort : 

12 Uime sin, 'nuair a chi na h- 
Eiphitich thu, thcir iad, So a bhean : 
agus marbliaidh iad mise,ach gleidh- 
idh iad tlmsa bèo. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu 
mo phiuthar, chum gu'n eirich gu 
math dhomh air do sgàth-sa ; agus 
bithi(ih m' anam beo air do shon-sa. 

14 Agus 'nuair a thàinig Abram 
do'n Eiphit, chunnaic na h-Eiphitich 
a' bhean, gu'w robh i ro-mhaiseach. 

15 Chunnaic mar an ceudna cean- 
nardan c Pharaoih i, agus mliol iad 1 
do Pharaoh : agus thugadh a steach 
a' bhean do thigh Pharaoili. 

16 Agus bhuin e gu math re h-A- 
bram air a sgàth-sa : agus bha aige 
caoraich, agus daimh, agus asail fhi- 
rionn, agus òglaich, agus bàn-pgiàich, 
agus asail bhainionn, agus càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighearna Pha- 
raoh agus a tliigii le plàigliibh mèra, 
air son Sharai mnà Abraini. 

18 Agus ghairmd I'liaraoh airA- 
bram, agus thubhairt e, Ciod so a 
rinn thu orm ? c'ar son nacli d'innis 
thu dhomh gu'yre &'t so do bhèaa? 

19 C'ar son a thubhairt tlni, 'Sì 
mo phiuthar i ?Marsin dh'f heudaiun 
a gabhail a'm' ionnsuidh marmhnaèi ; 
a nis ma ta fetich do bhean, gabh i, 
agus l>i 'g imcachd e . 

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a 
dhaoinibh m'a thimchioll; aguschuir 
iad air falbh e fèin. agus a bhean, a- 
gus gach ni a Oh'nige. s scnsg; aimrid' Eir. r lmich,falbh. u dKfkeuchaSt 

w ni nnsc J'uic mhòr dfiìot. x chomhaich iad. V darag. Eabh 

z thaisbean an Tighi-arn efvin; ehitneas an Tìgheama. Eabh. 
a fa 'dheas, 'san àirdè dcàs. b sgiamhach. c maUhcan, pì'ionnsnid/i, 
d ghuir, g/Uaodh, K i/nich roniliadt G A I B. XIII. XIV. CAIB. XIII. 

AGUS chaidh Abram suas as art 
Eiphit, c fèin, agus a bhean, 
agus pach ni a bh' aige, agus Lot 
ni.iillc ris, do'n taobh mu dheas. 

2 Agus bha Abram ro-shaibhirf 
ann an sprèidh, ann an airgiod, agus 
Knn an or. 

3 Agus dh'imirh e 'na thurusaibh 
o'n taobh mu dheas eadhon gu Betel, 
gu nnig an t-àite, anns an robh a 
hhùth 'an toiseach, eadar Betel agus 
llai ; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn o'n 
sin air tus : agtis ghairm Abram ann 
an sin air ainm an Tighearna. 

5 Acus blia mar an ceudna aig Lot, 
a dh'imich maillc re h-Abram, caor- 
aich, agus crobh, agus bùthanS. 

(3 Agus rìia roI>h am fearann com- 
as;ich air an giuhvn' 1 gu còmhnuidh a 
ghabhail cuideaehd ; oir bha'in maoin 
m.>r. agUS cha b'urrainn' iad còmh- 
nuidh ghabhail cmdeaehd *j 

7 Aeus bha comh-stri eadar bua- 
fehaiUeaii' sprèidh Abraim, agus bua- 
chailkan spreidh Lot : agus bha 'n 
Canaanach a-xus am Perisfeach 'san 
àm sin a chòmhnnidh 'san tìr. 

y Agus thubhairt Abram rc Lot, 
Na bitheadh, guidhcam ort, comh- 
sfri' eadar mise au:us tliusa, agns 
eadar mo bhùachaillean atrus do 
buchailltfan-s:t : oir is bràithre sinn. 

N"aeh 'cil an tir uile romhad ?, 
Dèalatch, guidheam ort, riuinsa : ma 
gJt,ibhas tu db'ionnsuidh na làimhe 
cti 'an sin theid mise dh'ionnsuidh 
na làimhe deise; agus ma thcid thit 
dh'ionnsuidh na làimhe deise, 'an 
sita gabhàidh mise dh'ioRnsuidh na 
laimhe cli. 

10 Agus thog Lot suas a shùilean, 
aeus chunnaic e còmhnard Iordain 
uite. gu>i roùh e gu lèir air uis- 
geathadh gu math, mu'n do sgrios 
an Tiehearna 8od*m agus Gomorrah, 
eadhon mar ghàradh an Tighearna, 
cosmhuil re talamh Jia h-EipÌnt, mar 
a thig thu gu Soar. 

11 Agus thagh Lot dha fèin còmh- 
nard Iordain uile; agus ghabh Lot a 
thuras o'n àird an ear, agus dheal- 
aich na càirdean re cheile m . 

12 Ghabh Abram còmhnnidh ann 
aa tir Ghanaain, agus ghabh Lot 
comhnuidh 'am bailtibh a' chòmh- 
naird, agus shuidhich e bhùth aig 
Sodorn. 1.3 Acli bha daoine Shodoim aih- 
gidh, agus 'nam peacaich am fianais 
an Tighearna gu ro-mhòr. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 
re h-Abram, 'an daigh do Lot deala- 
chadh ris, Tog a nis suas do shùilean, 
agus amhairc o'n àit' anns am bheil 
thu, gu tuath, agus gu deas, agus 
gus an àird an ear, agus an iar: 

15 Oir am fearann uile a ta tliu a' 
faicinn, dhuitse bheir mi e, agus do 
d' shliochd gu bràth. 

1(5 Asrus ni mise doshliochdsa mar 
dhuslach na talmhainn ; ionnas ma 
bhios e'n comas do dhuine duslach 
na talmhainn àireamh, *an sin gu'n 
àirmhear do shliochd-sa mar an 
ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh an f hea- 
rainn 'na fhad agus 'na leud, oir 
dhuitse bheir mi e. 

18 Asus dh' atharaich Abram a 
bhùtli, agus thàinig e, agus ghabh e 
còmhnuidh ann an còmhnard Mham- 
re n , a tha ann an Hebron ; agus tliog 
e'n sin altair do'n Tighearna. . 

C A I B. XIV. 

AGUS tharladh ann an laithibh 
Amrapheil righ Shinair, Arioich 
righ Elasair, Gkedorlaomo-ir ri^h 
Elaim, agus Thidail rigb nan cic- 
ncach°; 

2 Gti n d' rinn iad kin cogadh re 
Bera righ Shodoim, agus re Birsa 
righ Ghomorraih, Sinabrieh Admaih, 
agus Semeber righ SJit;boim, agus 
righ Bheìa, eadhon Shoair. 

3 Chaidh iad sin uil' ann an co' 
bhoinn re chèile ann an gleann Shid- 
im a tha nis 'na f hairge shàlaìnn. 

4 Dà bhliadhna dheug riim iad 
seirbhis do Chedorlaomer, agus anns 
an treas bliadhna deug rinn iad 
ccannaird'. 

5 Auus anns a' cheathramh blindh- 
nadeug thàinig Cedoiiaomer, aaus na 
righrean a bha maille ris, agus bhuail 
iad na Rephaimich ann an Asterot 
('arnaim, agus na Susimich ann an 
Ham, agus na h-Emimich ann an Sa- 
bheh Ciriataiiu, 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seir, 
gu nuig El-paran'), a iha làimh ris an 
fhàsach. 

7 Agus phill iad, asus thàinig iad 
gu He.n-mispat, eadhon Cades, agus 
bhuail iad dùthaich nan Amaleceach 
uile, agus mar an ceudna na h-Amo- *" roshaidh-bhir, ro-bheartack. E bùithcan. h an iomchar. 

> lonnas nac.h b'urradh. k an aon àite. 1 aodhairean. 

m dhcalaichcadh iad gachfear o bhrùthair. Eabh. n aig daragaihh 

Mhamr. Eahb. ° fineacha, dùchunna. P ar a mach, 
°* cbmhnard Pharain. 

' . . - C G E N E S I S. raich, a bha ehòmnuidh ann an Ila- 
seson J'amar. 

R A»us chaidh righ Shodoim a 
mach agusriiih Ghomorraih agusrigh 
Admaih, agus rigli Sheboim, agus righ 
Bhela (eadhon Siioaif,) agus chuir iad 
catb r riu ann an gleann Shidim : 

9 Ke Cedorlaorner righ Elaim, a- 
gus re Tidal righ nan cinneach, agus 
re h-Armaphel rigb Shinair, agus re 
h-Arioch righ Elasair; ceitbir righ- 
ridh re cùig. 

10 Agus bha gleann Shidim làn do 
shlochdaibh làthaich s ; agus tbeich 
righ Sliodoim, agus righ Gbomorraiii, 
agus thuit iad 'an $in ; agus iadsan a 
mhair 1 , tlieicb iad do'n t-sliabh. 

11 Agus tbug iad leo uile mhaoin 
Sbodoim agus Gbomorraih, agus ain 
biadh uile, agus db'imich iad rompa. 

12 Agus tliug iad leo Lot, mac 
bràtbar Abraim (a bha cbòmbntridb 
ann an Sodom) agus a mbaoin, agus 
dh'imich iad. 

13 Agus tbainig a h-aon a chaidh 
as, agus dh'innis c do Abram an t- 
Eabhruidheach, a bba chòmbnuidb 
ann an còmhnard Mhamre an Amoi- 
raicb, bràtbar Escoil, agus bràtbar 
Aneir: agus bha iad sin ann an 
co'bhoinn re h-Abram. 

14 Agus 'nuair a cbual' Abram 
gu'n do ghlacadh a bbràthair 'na. 
phriosanacb, dh'armaich e sheirbhi- 
fich iunnsaichte u , a rugadh'na tbigb 
fein, tri cheud a<jus ochd-deug; agus 
lcan e iad gu Dam 

15 Agus roinij se e fein 'nan agh- 
aidh san oidhche, e fein agus a sbcir- 
bhisich, agus bbuail e iad ? agus lean e 
iad w gu Iloba, a ta air an làimh cbli 
do Dhamase.us. 

16 Aìius thug e air ais a' mhaoin 
uile, agtis mar an ceudua thug e air 
aie a bhràthair Lot, agus a mhaoin ; 
agus mar an ceudna namnài agusan 
sluagh. 

17 Agus chaidh righ Shodoim a 
mach 'ua cboinncamb, 'an deigh dba 
pilltin o mharbhadh Chedorlaomcir, 
*gus nati righ a bha maille ris, aig 
gleann Shabheb, eadhon gleann an 
rigb. 

10 Agus thug Mclchisedec ri£>h 
Sbaleiin a mach aran a<rtis Tìon : agus 
ò'esan sagart an Dè a's ro-àirde. 

19 Agus bbcannaicb sc e, agus thu- 
bhairt <;, Beannaichte gu'/i rubh A- bram o'n Dia a's ro-airde, sealbbadair 
ncimh agus na taJmhaimi. 

20, Agus beannarchte git'n robh an 
Dia a's ro-àirde, a thug thairis do 
naimhde do d'làimh, Agus thug e 
dha deachamh do gacb ni. 

21 Agus thubhairt righ Shodoim 
rc h-Abram, Thoir dhomhsa na 
daoine x , agus gabh a' mhaoin dhuit 
fein, 

22 Agus thubbairt Abram re righ 
Sbodoim, Thog mi mo làmh suas ris 
an Tighearn.anDia a's ro-àirde,Se,al- 
bhadair neimh agus na talmhainn. 

2'i .Nach gabh mi o shnàthainn 
eadhon gu h eill bròige, agus nach 
gabh mi b/ieag a dìi'aon ni a's leatsa, 
chum as nach abair thu, liinn mi 
Abram beartaclu 

24 Saor a mhàin o na dh'itby na 
h-òganaich, agus o chuibbrionn 7, nan 
daoin', a chaidh maille rium, Aner, 
Escol, agus Mainre ; gabhadh iudsan 
an cuibhrionn a . 

CAIB. XV. 
' A N dt'igh nan nithe sin tbàinig 
-L%- focal an Tighearna gu h-A- 
bram ann an taisbeanadb b , ag ràdh, 
Na biodb eagal ort Abraim : Js mise 
do sgiath, agi/s do dhuais ro-mhòr. 

2 Agus tlutbhairt Abram, A I'hig- 
hearna Dhe, ciod a bheir thu dhonih, 
is mi 'g imeacbd c gun cbloinn, asus 
gur c Elieser so o Dhamascus fear- 
riaghlaidh<i mo thi«be? 

3 Agus thubhairt Abram, reucb, 
dhoinhsa cha d'thug thu sliochd e air 
bith : agus feuch, 's c neach a rugadh 
a'm' thigb a's oisrbre onn. 

i Agus feiieh, thài/iig focal an 
Tighearna d'a ionnsuidh, ai* ràdh. 
Cha bhi c so 'na oighre ort; ach e.-an 
a thig a mach a t'innibh f fein, bith- 
idh se 'na oighre ort. 

5 AgUS. thug e. leis a inach c, agus 
thubhairt e, Amhairc a nis stias gy 
neamh, agus àireamh na reulta, ma's 
umtinn thu'n aireamh: Agus tluibh- 
airt e ris, Mar so bithitlh do shliochd. 

6 Agus chreid e anns an Tighearna; 
aeus mheas e sin dha mar ionra- 
cas iJ. 

7 Àgus thubhairt e ris. Ts niise an 
Tiuhearn a ttiuu a mach thusa a h- 
l'r iisn Caldeana< h, a thoirt tlhint an 
f be.irainn so, churn a shculbhachudh 
inar oighre. r blàr. ! pic-thalmhainv. 1 iadsan a dh'fhàgadh . 

11 ftiòghlunita. u ' riKug c, c.haidh e ntòir orra. x na h-anmanna. 
Cabh. y Ach a mtu)i.n ?ia dh'il/i. z chuid. a an roinn fc.in. 
h fvitscachadh, scalladh. c siubhal. stiàbhard. c sìcl, 

gincal, * a d'lcasraich. & fhlreafitachd. C A I B . XVI. 8 Agus thnbhairt esan, A Thigh- 
carna Dhc cia leis u bhios lios agam 
gu'n aealbhaich nd è ? 

Q Agus thubhairt e ris.Gabh dhomh- 
sa agli thri bliudhna dh'aois, agus 
gahharh thri bliadhna dh'aois. a»us 
reithe thri bliadhna dh'aois,. agus 
turtuir, aguS columan òg. 

10 Agus ghabh e dha fein iad sin 
uilo, agus roinn e iad 'sa' mheadhon, 
aeus chuir e gach aon do na mìribh 
fa chomliair a leth-bhreac, ach cha do 
roinn e na h-eoin. 

- 11 Agus 'nuair a thainig an eun- 
laith a nuas atr na cairbhibh*, dh'- 
fhuadaich Abram air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol 
fuidhk, thuit codal trom air Abram; 
aeus fcuch, thuit uamhann dorcha- 
dais mhòir air. 

13 Agus thubhairt e re h-Abram, 
Biodh fios iru cinnteach agad, gu'm 
bi do shliochd 'nan coigrich ann an 
dìithaich nach leo fein ; agus ni iad 
seirbhis doibh, agus buinidh iad gu 
cruaidh' riu ceitliir cheud bliadhna. 

14 Aeusmar an ceudna air a' chin- 
neach srn d'an dean iad seirbhis,bheir 
mise breth : agus 'na dhè.igh sin thig 
iad a mach ìe maoin mhòir. 

15 Agus theid thusa dh'ionnsuidh 
t'aithreachan 'an sith ; adhlaitear m 
thu 'n deagh sheau aois. 

16 Ach anns a' cheathramh linn 
tfiig iad 'an so air an ais, oir cha'n 
'cit aineidheachd nan Airiorach fa- 
thast iomlan". 

17 Agus 'nuair a bha ghrian air 
dol fuidh, bha dorc.hadas ann ; agus 
feuch, àmhuinn dheataich agus leus 
teineP a chaidh eadar na mìribh sin. 

18 Air an là sin fèin rinn an Tigh- 
earna coi'-cheangal re h-Abram, ag 
ràdh, Do d' shlicehdsa thue mi am 
fearann so, o abhuinn na h-Eiphit, gu 
nuig an abhuinn mhòr, abhuinn Eu- 
phrates : 

19 ìsa Cenich, aeus na Cenidsich, 
agus na Cadmonaich, 

20 Aeus na Hitich, agus na Perid- 
sich, agus na llephaimich, 

21 Agus na h-Amoricli, aeus na 
Canaanich, agus na Girgasaich, agus 
na Iebusaich. 

CAIB. XVI. 

ANIS cha d'rug Sarai bean Abraim 
clann da ; aeus bha ban-oglach 
Eiphiteach aice, d'am ò'ainm Hagar. 2 Agus thubhairt Sarai re h-A- 
bram, Feuch a nis,chum an Tiehear- 
na mi o chlann a bhreith : rach a 
steach, guidheam ort, a dh'ionnsuidh 
mo bhan-oglaich; theagamh ^ gu'm 
fuigh mi clann leatha-sa. Àgus 
dh'èisd Abram re euth Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai bcan Abraim, 
Hagar a' bhan-Fiphiteach,. a ban-og- 
lach fein, 'an dèieh do Abram comh- 
nuidh ehabhail deich bliadhn' ann an 
tìr Chanaain, agus thug si i d'a fear 
Abram, gu bhi aiee mar mhnaoi.. 

4 Agus chaidh esan a steach gu 
Hagar, agus dh'f hàs i torrach : agus 
'nuair a chunnaic i gu'n d'f has i tor- 
rach , bha a ban-mhaighstir tàireil 'ria 
suilibh. 

5 Agus thubhairt Sarai re h-Abram, 
Biodh m'ea-coir ortsa : thug mi mo 
bhan-oglach do d' uchd r ; agiis 'nuair 
a chunnaic i gu*n d'fhas i torrach, 
bha mise tàreil 'na sùilibh: Gu'n d' 
thugadh an Tighearna breth eadar 
niis' agus thusa. 

6 Àch thubhairt Abram re Sarai, 
Feuch, a ta do bhan-oglach a' d' 
làimh fèin, dean ria mar is àill leat s . 
Agus an uair a bhuin Sarai gu cru- 
aidh ria theich i o gnùis. 

7 Agus f huair aingeal an Tighearn 
i làimh re tohar uisge'san fhàsach, 
làimli ris an tobar 'san t-slighe gu 
Sur. 

8 Aeus thubhairt e, A Hagair, a 
bhan-oglaich Sharai.ciaas a thàinig 
thu, agus c'àite tha thu dol? Agus 
thubhairt ise, Tha mi teicheadh o 
ghnìiis Sharai, mo bhan-mhaighstir. 

9 Agus thubhairt aingeal an Tig- 
hearna ria, Pill a dh'ionnsuidh do 
bhan-mhaighstir, agus ùmhlaich thu 
ifcin f 'a làimh. 

10 Aeus thubhairt aingeal an Ti^- 
hearna ria, Meudaichidh mise gu mòr 
do shliochd, agus cha'n airmhear e 
thaobh lionmhoire.achd. 

1 1 Agus thubhairt aingeal an Tig- 
hearna ria, Feuch, tha thu torrach, 
agus beiridh tu mac, agus bheir thu 
Ismacl mar ainm air, do bhrì' gu'n 
d'eisd an Tighearna re t'an-shocair £ . 

12 Agus bithidh e 'na dhuinefiadh. 
aich; bithidh a làmh 'an aghaidh 
gach duine, agus làmh gach duine 
'na aehaidhsan: agus am fianais a 
bhràithrean uile eabhaidli se còmh. 
nuidìi. 

13 Agus ghoiri ainm an Tighearn h gahhar bhahiionn. i cloaaichibfi, k do? fodha. 1 bninidh 
iad gu h-olc, sàraichidh, jnanaidh, m tìodhlaiccar. B fathast 
làn, air teachd Jathast g7i h-àird. °fuirnis. P lòchran loisgeach 
no tcintcach . 1 feudaidh c bhi. r -asgaii. s mar is mathUat, 
mar a chlthcar dhuit. 1 re d' thriobloid. 

C 8 G E N E S I S. a labhair ria, Thusa Dhe a ta 'g am 
ihaiteiifn; oir thubhairt i, An e gu'n 
robh agams' ann an so mar an eeudna 
sùrì ris an Ti sin a ta 'gam f haicinn ? 

14 Uime sin ghoir i do'n tobar, 
Beer-la-hai-roi ; feuch, a ta e eadar 
Carìes agus Bered. 

15 Agus rug Hagar mac do Abram : 
aeus thug Abram Ismael mar ainm 
air a mhac, a rug'Hagar. 

lò Agvis bha Abram ceithir fichead 
aeus sè bliadhna dh'aois, 'nuair a rug 
Hagar Ismael do Abram. «. 

CAIB. XVII. 

AGUS 'nuair a bha Abram ceithir 
fiehead agus naoi bliadhna deug 
a dh'aois ; dh'f hoillsich an Tighearn e 
fein da, agus thubhairt e ris, Is mise 
'n Dia uile chumhachdach ; gluais 
thusa a'm' fhiar.ais, agus bi iomlan". 

2 Agus ni mi mo ehoi'-cheangal 
eadar mise agus thusa, agus meu- 
tlaichidh mi thu gu h-anbarrach. 

3 Agus thuit Abram air eudan w ; 
agus labhair an Tighearna ris, ag 
làdh, 

4 Do m' thaobh-sa x , feuch, a ta 
mo choi'-cheangal riut-sa, agus bith- 
idh tu a' t' athair mhòrain chin- 
neachy; 

5 Agus ni'n toirear a so a mach 
Abram mar ainm ort, ach bithidh A- 
braham agad mar ainm ; oir rinn mi 
thu a't' athair mhòrain chinneach. 

6 Aeus ni mi thu ro-shiolmhar, 
agus ni mi rìhlot cinnich, agus thig 
righrean a mach asarì. 

7 Agus daingnichidh mi mo choi'- 
cheangal eadar mis' agus thus»> agus 
do shliochd a'd' dhèigh, 'nan gineal- 
hchaibh, mar choi'-cheangal siorruidh, 
gu bhi m' Dhia dhuitse, agus do d' 
shliochd a'd' dhèieh. 

8 Aeus bhetr mi rìhuitse, agns do 
d' sfaliochd a'd' dhèjgh, am fearann 
aiwis arri bb/nl thu a'd' choiereach z , 
tìr Chanaain uile, mar sheilbh shior- 
ruidh ; agus bithidh mise a'm' Dliia 
dhoibh. 

9 Aerns thubhairt Dia re h-Abra- 
ham, Coimhididh tu uime sin mo 
fhoi'-cheaneal; thu fèm, agus do 
sìrìiochd a'd' dhèigh, 'nan ginealach- 
aibh. 

10 So mo choiVcheangal a choi- 
»nheadas a sibh eadar mise agus sibhse, 
agus rìo shlioclul a'd' dheigh ; Gu'n 
tinirtrìoll-ffhearrar gach leanabh mic 
'nar measg. 11 Agus timohiol'.-ehearrairìh sifeh 
feoii bhur roimh chroicinu 6 , at;us 
bithidh e 'na chomhar' a' choi'-chean- 
gail eadar mise agus sibhse. 

12 Agus am mac. 'nar measg a bhios 
ochd iathan a dh' aios, timchìoll- 
ghearrar e, gach leanabh mic. 'nar 
ginealachàibh, esàn à bheirear 'sàn 
tigh, no cheannchar le h airgìod o 
choigreach air bith, nach 'eil do 
d'shìiochrì-sa. N 

13 Timchioll-ghearrar gu cinnteach 
esan a bheirear a'd' thieh, agus esan 
a cheannchar le t'airgiod : agus bith- 
idh mo choi'cheangal 'nar feoil-sa 
mar choi'-cheangal siorruidh. 

14 Agus an leanabh mic neothim- 
c.hioll ghearrta, aig nach timchioll- 
ghearrar feoil a roimh-chroicinn, ccar- 
rar an t-anarn sìn a mach o shluagh ; 
bliris e mo choi'cheangal. 

15 Agus thubhairt Dia re h-Abra- 
ham, A thaobh Sharai rìo mhnù, cha 
toir thu Sarai mar ainm oirre c , oir is 
e Sarah a h-ainm, 

lG Agus beannaichidh mis'i, agus 
hheir mi dhuit mar an ceudna mac 
uaithed; seadh, beannaichidh mi i, 
agus bithidh i'na màthair chinneach; 
thig e righrean phoibleachf uaithe. 

17 'An sin thuit Abraham air aeh- 
aidh, agus rinn e gaire ; agus thu- 
bhairt a 'na chrirìhe, Am beirear mae 
dha-san a ta ceud bliadhna dh'aois ? 
Agus am beir Sarah, a ta deich agus 
ceithiriichead bliadhnadh'aois, mac? 

18 Agus thubhairt Abraham re 
Dia, O gu maireadh Ismael bco a't' 
f hianais ! 

19 Ajrus thubhairt Dia, Gu einn- 
teach beiridii do bhean Sarah inac 
dhuit ; agus bheir thu Isaac mar ainm 
air : agu* daingnichirìh mise mo 
choi'-cheangnl ris mar choi'-chcanizal 
siorruidh, agus r'a shliochrì 'na 
dhèigh. 

20 Agus a thaohh Ismaeil, cbuala 
mi thu : Feucb, bheannaich mi e, agus 
ni mi sìolmhar e, agus cuiridh mi 'n 
llonmhoireachd e gu h-anbarrach. 
Dà cheannarrì dousr. einidh se, agus 
ni mi e. 'na chinueach mor. 

21 Àch mo choi'-cheangal rìaine- 
nichidh mi re h-Isaac, a bheueas 
Sàrah dhuit 'san àm so anns an ath 
bhliadh na. 

22 Agus seuir e bhi labhairt 
agus chairìh Dia suas Abraham. 

' 23 .Aeus gliabh Ahraham Ismael a 
mluic, agus iadsan uile a rugftdh 'iia u foirfc, dio7igmhalta. w aodaivn ; aghnirfh. x nir mo gho/isn. 
y fhim'àcha. * fcurann do chuairt. J gkfcìèlheas. b roi'-chrai' ■• rm. 

orra; uirc. Ki'r. d uaipc e Inthidh. f shlògh, • l>hi 

tcainnt rù, còrnhradh C A I B. XVIII, thigh, agus iadsan uile a chrannehadh 
lo airgiod-san.gach lirioimach ameasg 
jjhaoine tÌL T hc Abraliaim; agustlnm- 
chioll-ghcarr c feoil an roimh-chroi- 
cinn jmns a' chcart là sin fcin, nnir a 
thubhairt Dia ris. 

24 Asius bha Abfahatn ccitliir )ì- 
chead agus naoi bli;idhna deug a dh' 
aois, 'nuair a thimchioll-ghearradh 
dha fcoil a roimh-chi oicinn. 

fiS Àgus bha Ismael a mhac tri 
bliadhna deug a dh'aois, 'nuair a 
thimchioìl-srhearradh dlia feoil a 
roimh-chroicinn. 

26 Anns a' chcart là sin fèin thim- 
chioll gheaTradh Abralnun, agus Is- 
mael a mhac. 

2? Agus thimchioll-ghearradhmail- 
le ris uiie dhaoin' a thigho, a rugadh 
'nci thigh, àgUS iadsan a cheannchadh 
le h-jiirgiod o mhac coignchh. 

CAIB. XVIII. 

AGUS dh'f hoillsich an Tighearn e 
fcin da itnn an còmhnard ]\Iha 
mre', asus e 'na shuidhe 'an dorus a' 
bhutl'ia ann an tejis an ià. 

2Agusthog e suas ashùilean,agus 
dh'amhairc e, agus feuch, bhsi triuir 
dhaoin' a' seasamh làimh ris; agus 
'nuair a chunnaic e iad, ruidh e 'nan 
coinneamh o dhorus a' bhutha, agus 
chrom se e fcin gu làr. 

3 Agus thubhairte, Mo thighearna, 
ma fhnaìr mi nis dcagh-ghean a'd' 
shuilibhk, guidheam ort, na rach sea- 
chad air do sheirbhiseach. 

4 Thugar 'an so guidheam oirbh, 
beagan uisge, Jtaus ionnailibh 1 bhur 
casjm m , as^us leigibh bhur n-anail 
fuidh 'n chraoibh. 

5 Auus bhcir mise 'n so greim arain, 
agus neartjiichibh bhur cridhe; 'an 
dèigh sin imichidh sibhromhaibh, oir 
is ann uime sin a thàinig sibh a dh'- 
ionnsuidh bhur seirbhisich. Agus 
thubhairt iadsan, Dean eadhon mar a 
thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham n do'n 
bhùth a dh'ionnsuidh Sharaih, agus 
thubhairt e, Dean cabhag , taoisinnP 
tri miosairean do mhìn phlùr, agus 
dejm araiml air leachd an teinteinn 1 ". 

7 Agus ruidh Abraham a dh'ionn- 
suidh a' chruidh s , agus ghabh e laogh 
maoth agus math, agus thug e dh'- 
òganach c, agus rinn e deifir 1 g'a 
dheasachadh. R Agus ghabh e im arrus bainne, 
aaus an laogh a dhcasaich e, aguS 
chuir e air am bctdaobh iad ; airus 
shpas e iàimh riu fdidh 'n chrauibh, 
agns dh'ith iad. 

9 Agusthubhairt iad ris, C'aitV/ft 
bheii Sarah do bhean r Agus thubhairt 
esan, Feuch. ;inns a' bhuth. 

10 Agus thubhairt e, Gu cinnteach 
pillidh mi t'ionnsuidh a rèir àm u na 
beatha ; agns feuch, bithidh mjic aig 
Sarah do bhejin. Aa us chuala Sarah 
sin ann jin dorus a' bhutha, a bha 
air a chul. 

11 A nis bha Abraham agus Sarah 
scan, agìis air dol air an aghaidh gu 
matli ann an aois : agus Sguir Sarah 
a bhi rcir doish nam ban. 

12 Uimc sinn rinn Sàrjih gàirc innte 
fèin, ag radh, 'An dèigh dhomhsafàs 
aosda, am bi subhaclnis w agjim, agus 
gu bheil mo thighearna aosda mur an 
ceudna ? 

13 Agus thubhairt an Tigheamare 
h-Abraham, C'ar son a rinn Sarah 
gàire, ag ràdh, 'N e gu'm beir mise 
gu cinnteach leanabh, agus mì 
aosmhar ? 

14 Am bheil ni air bith do-dhean- 
ta x do 'n Tighearna? 'San am 
òhuidhìchte pillidh mi a't' ionnsuidh, 
a rèir àm na beatha, agus bithidh 
mac aig Sarah. 

15 'An sin dh'aicheuny Sarah, as» 
radh, Cha d' rinn mi gaire: oir bha 
eagal oirre. Agus thubhairt esan, Nì 
h-eadh, oirrinn thu gàire. 

10 Agus dh'èirich na daoin' as sin, 
agus dh'amhairc iad rathad Sho- 
doim z Jigus chjtidh Abraham maille 
riu g'an cur air an t-slighe a . 

17 Agus thubhairt an Tighearna, 
An ceil mi air Abraliam an ni sina 
ta mi gus a dheanamh ; 

18 AguS gu'm fàs Abraham ga 
cinnteach 'na chinneach mòr agiki 
cumhachdach, agus gu'm beannaieh- 
ear annsan uile chinnich na talmh" 
ainn ? 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n d'- 
thoir e D àithne d'a chloinn, agus d'a 
theaghlach 'nadhèigh, agus gleidhidh 
iadsan sliglre an Tighearna, a' dea- 
namh c ceartais agus breitheanais ; 
chum as gu'n d'thoir an Tighearn air 
Abraliam an ni sin a labhair e m'a 
thimchioll. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, h o choigreach. ì aig daragaìbh Mhamre. k a'ff?iianaìs. 

1 nighibh. m cosa. " n rinn Abraham cabhag. dèifrich, 

Pfuin. 1 breacagan, r leachd an teallaich. s do'n bhuar* 

z cabhag. u aimsir. w toil-inntinn. x cruaidh, Y dh' àicheadh , 
dh'ob : sheun, Eir. z gu Sodom. a athoirt coimhideachd dhoihh.. 
b gìì'n toir. c a dheanamh. 

C3 G E N E S I S. Do fehri' gu bheil gjaodh Shoduim a- 
gus Ghomorraih mòr, agus do bhrì, 
gu bheil am peacadh air an-troma- 
chadh gu li-anbarrach d ; 
. 21 TlVèid mi sios a nis, aaus chi 
mi ma rinn iad gu lèir e à rèir a' 
ghlaoidli, a thàinig a'm' iounsuidh ; 
agus mar do rinn, bithidh lìos agam. 

22 Agus tliionndaidh na daoin' an 
aghaidh as sin, agus ghabh iad an t- 
sjighegu Sodom : acli sheas Ab'raham 
fathast 'an làthair an Tighearna. 

23 Agus thàiuig Abraham am fa- 
gusf, agus thubhairt e, An sgrios 
tiiusa mar an ceudna an t-ionracanS 
maihe ris an aingidhh ? 

24 Ma's e's gu bheil leth-cheud 
ionracan 'an taobfa a stigh do'n bhaile, 
an sgrios thu mar an ceudna, agus 
nach caomhain thu'n t-àit' air son an 
leth-cheud ionracàn a ta ann ? 

25 Gu ma fada robh e uats' a 
rìheanamh air an dòigh so, an t-ion- 
racan a mharbhadh maille ris an ain- 
gidh, iònnas gu'm bi 'n t-ionracan 
mar an t-aingidh : Gu uia fada rohh 
sin uatsa. Nach dean Breitheamh 
na talmhainn uile ceartas? 

26 Agus thubhairt an Tighearna, 
Ma gheibh mi ann an Sodom leth- 
cheudionracan 'an taobh'astigh do'u 
bhaile, 'an sin caomhnaidh mi'n t-ait' 
uile air an sgàth-san'. 

27 Agus f hreagair Abraham, aeus 
tfaublwirt e, Feuch a nis, ghabh mi 
orm fein labhairt re m' Tighearna k, 
agus gun annam ach duslach agus 
luaithre'. 

28 Ma's e's gu'm bi- cùigear™ a 
dh' uireasbhuidh air an leth-chead ion- 
racan, an sgrios thu'm baile u'ilc air 
son easbhuidh n chùigir ? Agus thu- 
Ihairt e, Cha sgrios mi e, ma ghcibh 
mi'n sin cùig agus dà fhichead. 

29 Agus lahhair e ris a rìs, agus 
thabhairt e, Ma's e's gu'm faighearP 
'an sin dà fhichead? Agus tuubhairt 
e. Cha dean mi c air sgàth dhù fhi- 
chcad. 

30 Agus thubhairt e ris, Oh! na 
biodh fearg air mo Thigheàrna, agus 
labhraidh mi : Ma's e's gu'm faighear 
ann an sindeich 'ar fhichead? Agus 
thubhairt e, Cha dean mi C, ma 
gheibh mi '11 sin deich 'ar fhichead. 

:i\ Agus thubhairtc, Feuch a nis, 
ghabh niì orm tYin labhairt re m' 
Thigheariia: Ma's e's gu'm faighear fichead 'an sin ? Agus- thubhairt e, 
Cha sgriosmi c air son fhichead. 

.'52 Agus thubhairt e, Oh ! na 
biodh t'earg air mo Thighearna, agus 
labhraidh mi mhàin an aon uair so : 
Ma's e's gu'm faighear deichnear 'an 
siu ? Agus thubhairt e, Cha sgrios mi 
C air sgàth dheichnear. 

33 Àgus dh'imich an Tighearna 
roimhe, 'nuair a sguir e do labhairt 
re h-Abraham : agus phill Abraham 
g'a ùite fèin. 

CAIB. XIX. 

AGUS thàinig dà aingeal do Sho- 
dom 'san fheasgar, agus bha 
Lot 'na shuidhe ann an geata Sho- 
doim : agus 'nuair a chunnaic Lot 
zad, dh'eirich e suas nau coinneamh, 
agus chrom se e fèin air aghaidh gu 
làr <?. 

2 Agus thubhairt e, Feuch a nis, 
mo thighearnan, tionndadhaibh a 
steach 1 ", guidheam oirbh, do thiah 
bliur seirbhisich, agus fanaibh rè na 
h-oidhche, agus ionnailibh bhur ca- 
San, agus èiridh sibh gu moch, agus 
thèid sibh air bhur turus s . Agus 
thubhairt iad, Itf i h-eadh, ach fanaidh 
sinn àir an t-fraid rè na h-oidhche, 

3 Agus choi'-èignich e iad, agus 
thìonndaidh iad da jonnsuidh, agus 
chaidh iad a steach d'a thigh : aeus 
rinn e cuirm* dhoibh, agus dheasaieh 
e aran neo-ghoivtichte u agus dh' ith; 
iad. 

4A~hmu'n deachaidh iada Iuidhe, 
chu nrtich w daoinc a' bhaile an tigh, 
èàdkon daoine Shodoim, araon sean 
agus òg, aii sluagh uile o gach cearna. 

5 Aeus ghairm iad air Lot, acus 
thubfaairt iad ris, C'àit' am bhcil rm 
daoin' a tiiàiuig a't' ionimiidh an 
noChd ? Thoir a mach iad d'ar 11- 
ionnsuidh, chum as gu'n aithuicli 
sinn iad. 

6 Agus chaidh Lot a mach d'an 
ionnsnidh air an dorus, agus dhruid 
e 'n dorus 'na dhcigh, 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibb, 
guidheamh oirbh, mo bhràithre, 
gniomh cho olc. 

8 Feuch a nis, tha agam dithis ni- 
gheana do nach b'aithne fcar ; teigibh 
leam, guidheam o'ubh, an toirt a 
màclt d'ar n-ionasuidh, a^us deajaaibh 
ris mar is àdl Ieibfa x : amhài.u air 
na daonaibh so na deanaìbh a' bheag, <* ììiòr. e d'a. rìrcadh. f arnfogus. 8 amfìrcan. 

h /ìkiìIIc ris a'chiontach. » air anson-san. k ris an Tighcui >u/. 
i iuàth. m cìdgncur, cbigncar. " dìth coig. ? fuighcar. 
'i lc ughaidh ris an iàr. r tc.annaibk u steach . s slighc. Eàbh. 
'■ cuilm,fiiad . u nco ghcuruichlc,gun bhcirm, g-un laibhiu, 

* dh'iudh. x mar is math lclbìu CA IB. XIX. oir U ann a clium na cr'tche so a 
th.wnig iad fuidh sgàile mo thighe- 
se. 

Agus tliiibhairt iadsan, Seas air 
t'.n~. Agus thubhairtiad a vìs, Thài- 
uig am fear so 'na aonaf air chuairt, 
agus is ai!l lcis a t>)iì 'nahhreitheamh : 
À nisbuinidh sinne riutsani*S miosa 
na riu-san. Agus rinn iad èigini' 
mhòir air an duine, cadhon air Lot. a- 
gus thàinig iad am fagus a bhriseadh 
an doruis. 

10 Ach chuir na daoin' a mach an 
lamh, agus thug iad Lot a steach 
d'anìonnsuidh do'n tigh,agus dhùin z 
iad an dorus. 

11 Agus bhuail iad na daoin', a 
bka aig dorus an tighe, le doille, 
eadar bheag agus mhpr a : ionnas b 
gu'n do sgithieh iad iad fèin ag iar- 
raidh an doruis. 

12 Agus thubhairt na daoine re 
Lot, Co tuilleadh a f/i'agad 'an so ? 
Do chliamhuin, agus do mhic, agus 
do nigheana, agus ge b'e ni a ta agiìd 
'sa' bhaile, their a mach iad as an 
'àite so : 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a 
sgrìos, do bhri' gu Dheil an glaodh air 
fas mòr 'an làthair an Tighearha;,a- 
gus chuir an Tighearna sinne g'a 
sgrios c . 

14 Agùs chaidh Lot a mach, agus 
Iabhair e r'a chleamhnaibh, a phòs a 
nigheanan d , agus thubhairt e, Eiribh, 
fachaibh a mach as an àite so, oir 
tha'n Tighearna gus am baile so a 
sgrios : Ach bha e mar ncach a bhare 
fenoid ann an sùilibh a chleamhna. 

15 Agus "nuair a dh'èirich a' mha- 
dainn, nnn an sin ghreas aa h-aingil 
Lot, ag radh, Eirich, ghabh do bhean, 
agus do dhithis nighean a ta'n so, au 
t-eagal gu'n sgriosar thu ann an ain- 
gidheachd a bhaile. 

1(5 Agus, 'nu-air a bha e de$namh 
moille, 'an sin rugnadaoin' air'làimh 
air, agus aif làimh air A mhuaoi, agus 
air làimh air a dhithis nighean; air 
do'n Tighearna bhi trocaireach dha: 
agus thug iad a mstch e, agus chuir 
iad e'n taòbh a muigh do'u bhalle. 

17 Agus 'nuair a thug iad a mach 
iad, thuhhairte, Teich air sont'anm.ì ; 
na seall a'd' dhèigb,.agus na stad 'sa' 
chòmhnard uilc e : teich do'n t-sliabh, 
an t.eagal gu millear thu. 

18 Agus thubhairt Lot riu, Oh ! 
ni h-ann mar sin, mo thighearna. 10 Feucli a nis, fhuair do sheir 
bhìseàch deagh-ghean a'd' shùilibh. 
agus mheudaicli thu do throcair, a 
nochd thu dhomsa le m'anam a thea- 
sairgirtn : agus cha'n urrainn mise 
dol as do'n t-siiabh, an t-eacal gu'n 
d'thigfolc èlgin orm agus gu'm faigh 
mi bas. 

20 Teuch a nis, tha 'm baile ud am 
fagusguteicheadh d'aionnsuidh,agus 
e beag ; leigeardhomh anis teicheadh 
'an sud, (nach bcag e :) agus bitiiid'* 
m'anain beo. 

21 Agus thubhairt e ris, Feuch, 
gliabh ini-rc t'atltchuince 'san ni so 
mar an ceudna, nach scrios mi'm 
baile so, mu'n do lahbair thu. 

22 Greas ort, teich 'an sud, oircha 
'n urrainn mi n't air bith a dheanainh 
gus an d'thèid thu'n sud; uime sin 
thugadh Soar mar ainm air a' bhaile. 

2."5 Bha ghrian air èirigh air an ta- 
lamh, 'nuair a chaidh Lot a steachdo 
Shoar. 

2-i 'An sin thug an Tighearn air 
pronnasc agus teinne frasadh air So- 
dom agus air Gomorrah a nuas o'n 
Tighearna as na nèamhan. 

25 Agus sgrios e na bailte sin, a- 
gus an còmhnard uile,agus uile luclìd- 
àitcaehaidh nam bailtean, agus fia 
dh'fhàs air an talamh, 

"6 Ach sheall a bhean 'na dèigh o 
chùlaobh, agus dh'fhàsi 'nacarradhs 
salainn. 

27 Agus chaidh Abraham suas 
moch 'sa' mhadainn do'n àite anns an 
do shoas e 'n làtìiair an Tighearna. 

28 Agus sheall e air Sodom asiis 
Gomorraii, agus air fearann a' 
chòmhnaird uile h , agiis chuiinaic e, 
agus feuch, chaidh deatacii na tìre 
suas mar dheatac h àmiisinn'. 

29 Agus 'nuair a sgrios Dia bail- 
tean a' chòmhnaird, 'àn sin clmimh- 
nich Dia air Abraham,. agus chuir e 
mach Lot a meadhon an leir-sgrios, 
'nuair a sgrios e na.bai'.tean anns an 
robh Lot 'na chòmhnuidh. 

30 Agus chaidh Lot, suas a Soar, a- 
gus gliabh ecomlmuidh 'san t-sliabh, 
agus adhitUis nighean maillc ris; oir 
bha eagal air còmhnua'dji ghabhail ann 
an Spar: agus gliaiili e còmhnuidii 
atin an uaimh, e fèin agus a dhithi3 
nighean. 

31 Agus thnbhairt an tè bu shine 
ris an tè a b' òigc, 'l'ha ar n-athair 
sean, agus cha '?j 'eil fear air an ta- y spaim. z dhruid. a ò'n bhcag gus (imhòr. Eabh. b air 
ckor agus. c g'an sgrios. d agjiubh a nìghcafàt. e r>a fan 'sa' 
chònàrd idir. fgumbeir. s piUar. sasg. k air aghaidh 

Shodoim agus (ìlhomorraih-, agusair aghaidh fcarain a' chònaird uitc, 
ìfuirfris, 6ENESIS, lamh gu teaciid n steach d' ar n-ionn- 
suidli a reir gnàthadk na talmhainn 
uile. 

32 Thisr, thugamaid air ar n-athair 
f ìon òl, agus luidheamai'd maille ris, 
chum as gu'n glèidh sinn sliochdl o 
ar n-àthair. 

33 Agus thug iad air an athair f ìon 
òl air an oidlichesin: agus chaidh an 
tè bu shine steach, agus luidh™ i 
maille r'a h-athàir; agus cha do 
mhothaieh e 'nuair a iuidh i siosj no 
'ntiair a dh'èirich i. 

34 Agus air an fo-maireach' 1 thu- 
bhairt an te bu shine ris an tè a 
b'òige, Feuch, luidh mise 'n reidhr 
maille re m'athair; thugamaid air 
f ìon ol an nochd mar an ceudna, 
agus rachsa steach, agns luidh maìlle 
ris, chum as gu'n glèidh sinn sliochd 

ar n-athair, 

35 Agus thug iad a'rr an athair f ìon 
«1 air an oidhche sin mar an ceudna : 
agus dh'èirich ante b'òige.agusluidh 

1 maille ris, agus Cha do mhothaich e 
'nuair a luidh i sìos, no 'nuair a tlh'- 
èirich i. 

3(5 Mar so bha dithis nighean Lot 
torrach aig an athair. 

37 Agus rug ari tè bu shine mac, 
agus thug i Mòab mar ain'm ak : \s 
esan athair nam Moabach gus àri là'n 
diugh. 

38 Agus an tè b'òige, rug ise mar 
an ceudna mac, agus thug i Ben-am- 
Riì mar ainm air: 's esan athair 
chloinn Ammoin gus an là'n diugh. 

CAIE. XX. 

AGUS dh'ìmich Abraham as sin 
do'n tlr mu dheas, agus ghabh e 
còmhnuidheadarCades agusSur; a- 
gus bha e air chuairt ann an Gerar. 

2 Agus thubhairt Abraham mu 
'Sharah a bhèan, 'ò'i mo phiuthàr i : 
Agus chuir Abimelech righ Gherair 
tcachdairc uaithe, agus ghabh e 
Sarah. 

3 Agus thàinig Di» gu Abimelcch 
ànn an aislingP 'san oidhche, agus 
thubhairt e ris, Fcuch, isduine ma.rhh 
thu air sòn na mnà a ghabh thu; oir 
is bean duin' eU' i. 

4 Ach cha d'thàinig Abimelcch 
am fiagus d'il, agus thubhairt e, A 
thighearna, am marbh thu mar an 
Qeudna cinncach ionruic? 

5 Nach d' thuhhairt esan riumsa, 
'Si mo phiuthari? agus thubhairt ise, eadhonise fèin, 'Se mo bhrathair er 
ann an treibhdhireas mo chridhe, 
agus ann an neo-chionta mo làmh 
rinn mi so. 

6 Agus thubhairt Dia ris ann an 
aisling, Seadh, tha fios agam gur ann 
an treibhdhireas do chridhe a rinn 
thu so, agus chum mise mar an ceud- 
ria thu o pheacachadh a'm' agliaidh : 
uime sin cha do leig mi leat bean- 
tainn ria. 

7 A nis ma'ta thoir air a h-ais r 
do'n duine a bhean, oir is fàidh e, a- 
gus ni e ùrnuigh air do shon, agus 
bithidh tu beo: ach mur d'thoir thu 
air a h-ais i, biodh fios agad gu'm 
faigh thu bas gu cinnteach, thu fèin 
agus gach uile a'.s leat. 

8 Uime sin dh'èirich Abimelech 
moch 'sa' mhadainn, agus ghairm e 
a sheirbhisich uile, agus dh'aithris s e 
na nithe sin uile 'nan èisdeachd ; agus 
bha eagal mòr air na daoine*. 

9 'An sin ghairm Abimeleeh air A- 
braham, agus thubhairt e ris, Ciod so 
a rinn thu oirn ? agus ciod an eucoir u 
a rinn mis' ort r gu'n d'thug thu orm- 
sa, agus air mo rìoghachd peacadh 
mor ? rinn thu gniomharan ormsa, 
nach bu chòir a dheanamh. 

10 Agus thubhairt Abimelcch re 
h-Abraham Ciod aehunnaic thu,gu'n 
d'rinn thu an ni so ? 

11 Agus thubhairt Abraham, A 
chionn gu'n d'thubhairt mi w annant 
fein, Gucinnteach cha 'n'eil eagal an 
Tighcarna 'san ionad so; agus mur- 
bhaidh iad mi air son mo mhnà. 

12 Agus gidheadh 'si gu dcimhin 
mo phiuthar i, nighean m'athàr i, ach 
clia'n i nighean mo ìnhàthar: agus 
bha i agam niar mhnaoi. 

13 Agus 'nuair a thug Pia orm 
dol air m'aineoi x o thigh m'athar, 'an 
sin thubhairt mi riaX, 'ò'e so do 
chaoimhneas a nochdas tu dhomhsa; 
Anns' gach àite d'an d'thig 2 sinn, 
abair mu m' thimchioll, 'Sc mo 
bhràthair c. 

14 Agus ghabh Al)imclech cao- 
raich, agus buar a : agus òglaich agus 
ban-oglàich t>, agus thug e iad a dh'- 
Abraham, agus thug e air a li-ais dha 
Sarah a bhean. 

15 Agus thubhairt Abimclech, 
Fcuch, tha m'fhearann fa d' chò- 
mhair: gabh còmhnuidh far an tait- 
neacli leat. 

II) Agus rc Sarali thubhairt e, k clcachda, cor, niodh. 1 sìol. m laidh. a air a' mhàircach. 
an rcir, an rauir. P tiruadar. 1 'na còir. r aisig. 

dh'vnnis. 1 dk'oilltich na daoinc. 11 a' choire, an cron. 

w gìì'n àosyniiàÌnith,gì,i'ndoskoailm.i. x air choigrich. y ritbe, 
' d'unt/g. a crodhydaimh. b scirbhìsich. c 4 1 B. XXI. Femh, thug nii mWcboT-.n airgid do 
d' bhràthair: fcuch, tha o dhuitse c 
Ea chomhdachadh sùl do gacla uiie 
a ta maille riut, agus maille ris gach 
uile : mar so fhuair i achmhasanA 

17 Agus riua Abraham ìmuiigh rc 
Dia; agus leighis Dia Abimeìech, 
agus a bhean, agus a bhan-oglaich, 
agus ruc iad ctann. 

18 Ou dbruid e an Tishearna suas 
gacb boig ann an teaghlach Abime- 
leich, air son Sharaih mnà Abra- 
feaìm. 

CAIB. XXI. 

AGUS dh'amhairc an Tiehearn 
air Sarah f mar a tiuibhairt e ; 
agus rinn an Tighearna do Sharah 
mar a labhair e. 

2 Oir dh'fhis Sarah torrach, agus 
rug i mac do Abraham 'na shean aois, 
'san àm shuidhichte mu'n do labhair 
Dia ris. 

3 Agus thug Abraham Isaac mar 
ainm air a mhac a rugadh dha, a rug 
Sarah dha. 

4 Agus thimchioll-ghearr Abra- 
ham Isaac a mhac, 'nuair a bha e 
cchd lathan adh'aois, mar adh'àithn 
Dia dha. 

5 Agus bha Abraham ceud bli- 
adhna dh'aois, 'nuair a rugadh a 
mhac Isaac dha. 

6 Agus thubhairt Sarah, Thug 
Dia orna g.'ure dheanamh : agus gach 
neach e chiuinneas, iii e gàire mailie 
rium, 

7 Agus thubhairti, Co a theireadh 
re h-Àbraham, gu'n d'thugadh Sarah 
cioch do chloinn, oir rug mimac dhct 
'na shean-aois ? 

8 Agus dh'f hàs an leanabh, agus 
chuireàdh bhàrr na cìch e^ : Agus 
rinn Àbraham cuirm inhèr 'san là an 
do ehuiroadh Isaac bhàrr na ciche. 

9 Agus chunnaic Sarah mac Ha- 
gair na ban-Eiphitich, a rug i dii'A- 
braham, re f.moid- 

10 Uime sin thubhairt i re h-Ahra- 
ham, Tilg a mach, a'bhan-tràille h so, 
agus a mac ; oir cha bhi mac na ban- 
tràillè so 'na oighre maille re m' 
fnhac-sa, eadhon re h-Tsaac. 

11 Agns bha'n ni ro-dhoilgheasach 
ann an sùilibh Abrahaim, air son a 
mhic. 

12 Àgus thuhhairt Dia re h-Abra- 
ham, ]S"a biodh e doilgheasach a'd' shu'dibh air son an òganaich, agus air 
son do bhantravllè : a thaobh gaeh ni 
a thubhairt Sarah riut, eisd r'a guth : 
oir is ann an Isaac a dh'ainmicheari 
dhuitse sliochd. 

13 Agus mar an ceudna do mhac 
na ban-tràille ni mise cinneach do 
bhrlgh gur e do shliochds' e. 

14 Aeus dh'èirich Ai>rahani suas 
gu mocii 'sa' mhadainn, agus ghabh e 
aran, agus stitrr,ig k ursge, agus thug 
e sin do Hagar, agus chuir e air a 
gualainn e, agus an leanabh ; agus 
chuip e air falbh i : acus dh'imich i, 
agus chaidh i air seacharan 'am fàsach 
Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh 1 an t-uisge 
o'n t-searraig; agus thilg i'n leanabh 
fuidh h-aon do na preasaibh m . 

16 Agus dh'f halbh i, agus sliuidh 
isios f'a chomhair, tamull math 
uaith, mu thimehiollurchuir saighde: 
oir thubhairt i, ~Na faiceam bàs an 
leinibh. Agus shuidh i f'a cho- 
mliair, agus thog i suas a guth.agus 
ghuil i. 

17 Agus chuala Dia guth an òga- 
naich : agus ghairm aingeal Dè air 
Hagar o n»: amh, agus thnbhairt e ria, 
Ciod a tha tcachd riut, a Ilagair ? 
!Na biodh eagal ort ; oir chuala Dia 
guth an ògauaich far am bhcil e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, 
agus gabh greitu 11 a'd' làimh dheth, 
oir ni mise 'na chinneach mòr e. 

19 Agus dh'f hosgail Dia a sùiiean, 
agus chunnaic i tobar uisge : agus 
chaidh i, agus litAi i 'n t-searrag le h- 
uisge, agus thug i deoch do'n òga- 
nach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, 
agus dli'fliàs e suas: agus ghabh e 
c.òmhnuidh 'san fhasaeh, agus bha e 
'na fhear-bogha. 

21 Aeus gha^bh e còmhnuidh 'am 
fàsach Pharain : agus ghabh a mhà- 
thair bean da a tdainh na h-Eiphit. 

22 Agu.ì 'san àm sin f«in labhair 
Abimelech, agus Phichol ard chean- 
nard a shluaigh, re h-Abraliam, ag 
ràdh, Tha Dia leat 'sgach ni a ta 
thu deanamh. 

23 Anis uimesinmionnaich dhom. 
sa air Dia, nacli buin thu gu feailtach 
riumsa , 110 re 'm mhac, no re mac 
mo nìhic ; ach a rèir a' cliaoimhneis 
a rinu mi riut, ni thusa numsa. agus 
ris an tir ar t ns an robh thu air 
chuairt. hithidh so dhuitsc. <t chronairheadh i. e dhruìd gu daingt-a-n. 
f dìi'fhio.sraich, chuim'hnich an Tt^hearn air Sarali. e chuircadh- 
air dlol c. h bhann-tràiìl, bhcan dhaor. » ghoircar. 

k suii rc, huideal. 1 thcirig, m craobhaibh. n glac. 

naoh dcan thu fcaXl qrmsa. G E ]S' E S I S. 24 Agtis thubhairt Abraham, Bheir 
rni ino mhionnan. 

25 Agus tliug Abraham achrnha- 
San do Abimelech air son tobair 
uisgè, a thug a seirbhisich Abimeleich 
a raach le h-ainneartP. 

2§ Agus thubhairt Abimelech, Cha 
b't'hiosrach mise co rinn an gnìomh 
so : cha d'innis thu fcin domh, agus 
6hà mhò a clmala mi bheag nìa 
thimchioll ach an diugh'l. 

■27 Agus gliabh Abraham caoraich 
agus crodh, agus thug e iad do Abi- 
melech : agus rinn iad le chèile coi'- 
cheangal. 

28 Agus chuir Abraham seachd 
uain bhainionn do'n treud air leth 
leo fein. 

29 Auus thubhairt Abimelech re 
h-Abraham, Ciod iad na seachd uain 
bhainionn sin, a chuir thu air leth leo 
fèin ? 

30 Agus thubhairt e, Oir gabhaidh 
tu na seachd uain bhainionn si?i o m' 
làimh ; chum gu'm bi iad 'nam fia- 
nais domlisa gu'n do chladhaich mi 
*n tobar so. 

31 Uime sin thug e Beer-seba mar 
ainm air an àite sin, do bhrigh ann 
an sin gu'n d'thug iad am mionnan 
le choile. 

32 Mar so rinn iad coi'-cheansal 
aig Bcer-seba: 'an sin dh'èirich Abi- 
melech suas, agus Phichol, ard chean- 
nard a shkiaigh, agus phill iad do 
thìr nam Philistineach. 

33 Acus shuidliich Abraham 
doire r chraobh aig Beer-seba, agus 
ghairm e 'n sin air ainm an Ti- 
ghearna, an Dè shiorruidh. 

3* Agus blia Abraham air chuairt 
ann an tir nam Philistineach mòran 
do laithibh. 

CAIB. XXTT. 

AGUS 'an dèigh nan nithe sin 
dhearbh s Dia Abraham, aaus 
thubhairt e ris, Abraliaim. Agus thu- 
bhairt e, Feuch, tha mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis 
do mhac, t'aon mhac lsaac, a's ion- 
mhuinn leat, agus rach do thìr Mho- 
riaih*, agus thoir suas 'an sin c mar 
thabhartas-loisgt'" air aon do na 
beanntaibh e dlrinnseas mise dhuit. 

3 Agus dh'èìrich AlTraham gu 
moch 'sa' mhadainn, agus dh'uighirn- 
ich e asal w , agus ghabh e dithLs d'a òganaicli* maille ri=, agus a mhac 
Isaac; agus sgoilt e fiodh air son an 
tabhartais-loisgte, agus dh'eirich e 
suas, agus chaidh e do 'n àit' a 
dh'innis Dia dha. 

4 A nis air an trcas là thog Abra- 
ham suasa shùilean, agus chunnaic e 
'n t-àite fada uaithe. 

5 Agus thubhairt Abraham r'a ò- 
ganaich, Fanaibhs' ans an so maille 
ris an asal, agus theid mis' agus an 
gilley, gu nuìge 2 sud, agus ni sinn 
aoradh- a , agus thig sinn a ris b d'ar 
n-ionnsuidh. 

6 Agus ghabh Abraham fiodh c an 
tabhartais-loisgte, agus chuir se c air 
muin a mhic Isaac ; agus ghabh e 'na 
làimh an teine., agus an sgian: agus 
dh'imich iad cuideachd le chèilè; 

7 Agus labhair Tsaac r'a athair A- 
braham, agus thnhhairt e, Athair: 
agus thubhairtesan, Feuch, tha mVn 
so, a mhic. Agtis thubhairt e, Vench 
an teine 's am fìodh; ach c'àit am 
bheil an t-uan air son tabhartais- 
loisgte ? 

8 Agus thubhairt Abraham, Cheibh 
Dia, a mhic, uan dha fèinrt air son 
tabhartais-loisgte: Mar sin dh'imich 
iad cuideachd lecheilc. 

9 Agufl thàinig iad do'n àit' a dh'- 
innis Dia dha, agus thog Abraham al- 
tair 'an sin, agus chuir e e 'm fiodh 
'an òrdugh; agus cheangail e mhac 
Isaac, agns chuir c air an altair e air 
uaehdar an fhiodha. 

10 Agus shìn Abraham a mach a 
làmh.agus ghabh e 'n sgian a mhar- 
bhadh a mhic. 

11 Agus ghlaodhf aingcal an Ti- 
ghcarna ris o neamh, agus thubhairt 
e, Abrahaim, Abrabaim. Agus thu- 
bhairt esan, Feuch, tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt e, Na Ieag do 
làmh air a' ghille, agus na deag ni 
sam bithair : oiranis tha rai tiosraoh 
gu bheil eagal Dè ort, do hhrì, nach 
do chum thu do mhac, etrdhun t 'aon 
7/ihac tiamsa. 

13 AguS thog Abrahatn suas a 
shùilean, agus dh'amhairc e, àgus 
feuch, reithe air a chùlaobh* 'an sàs 
ann am preash air arfhaitcean : agus 
chaidh Abraham, agus ghabh e 'n 
reithe, agus thug e suas e mar thabhai- 
tas-loisgte 'n ait' a mhic. 

14 Agus thug Abraham lehobhah* 
Iireth mar ainm air an àite sin : mar P le.fuirncctrt, leis an làimh làdair. 1 °vs an diagh. r badnn 
coille. s dh'fhcvch. 1 thoir or/ tìr Mhoriaih. u ojVail IfriSgfc. 
w chuir c dìoliaid air asal. x a dhà òganach. V an leanabh-^ille. 
2 gn rw/'.g. 3 àdliradk. »> irìllid.h sinn. c ronnadh. * (?M 
lHu,tt nrhic.air sonuain dha f?i7i. l'.abh. e leag. f gheirm, 

S a chùl-thaobh. h 'an ca(nr<thrù. C À I B. XXIII. a thorcar gus an la'n diugh. Ann an 
BBabh an Tighcarna. chithear e ». 

15 Agus ghlaodh aingeal an Ti- 
Seatrna re h-Abraham an dara uair 
o Dèarah. 

16 Agus thubhairt e, Orm fein 
mhionnaich mi, ars" an Tighearn, a 
chioiiii gu'n d'rinri tbu anniso, agus 
nach do chuni thu uam do mhac, 
cadìiou t'aon mhitc ; 

17 Gu'm heannaich mi thu gu 
mor k , agus gu'n dean mi do shliochd 
ro-honmhor cadhon mar reulta 
ncimh, agus mar an gaineamh 1 . a ta 
air iràigh na fairge : agus sealbhaicli- 
idh do shhochd geatadh an naimhde ; 

16 Agus beannaichear ann ad 
shliochd-sa uile chinnich na tal- 
mhainn, a cliionn gu'n d' èisd thu re 
m' ghuth. 

10 MaT sin phill Abraham dh'ionn- 
suidh òganacha; agus dh'èirich iad 
5 ;;.<;, agus chaidh iad cuideachd gu 
Beer-seba : agus ghabh Abrahatn 
còmhnuidh aì^ Beer-seba. 

C0 Agus 'an dèigh nan nithe sin 
dh'innseadh do Abraham, ag ràdh, 
Feuch, rug Milcah mar an ceudna 
mic m do d' bhràthair Nahòr : 

'21 IIus a cheud-ghin, agus Buds 
a bhràthair, agtis Ccmucl atìiair A- 
raim. 

23 Asus Chestd, x«ns Hadso, a- 
gus l'ildas, agus Iulaph, agus Be- 
tuel. 

il.'i Àgus ghin Betuel Rebecah : an 
ochdnar sin rug Miìcah do Xahor, 
bràthair Abrahaini. 

24 Atius a leaunan", d'am ^'aium 
Reumah, rusr ise mar an ceudna Te- 
hah, acus Gaham: agus Tahas, agus 
Maachah. 

CAIB. XXIII. 

AGUS bha Sarah bèò ceud agus 
seachd bliadhna fichead ; b'iad 
so bliadhnacha beatha Sharaih 

2 Agus fhuair Saxah bàs ann an 
Ciriat-arba ; 'sc sin Hebronann antir 
Chanaain : Àgus thàinig Abraham a 
dheanamh tuiridhP air son Sharaih, 
agns à chaoidh . air a 3on. 

3 Aaus dhYirich Abraham suas ò 
Iathair a mhairbh, agus labhair e re 
mic Ilet, ae radh, 

4 Is coigreach agus fear-cuairt mise maiile ribh: thugaibh dhomh 
sealbb àit'-adhlaic r mnille ribh, agus 
gu'n adhlaic mi mo mharbh as mò 
shealladh 5 . 

5 Àgus fKrèagàir mic Het Abra- 
ham, ag ràdh ris, 

6 Eisd nrinne, mo thighearna : is 
uachdaran 1 cumhachdach thusa 'nar 
nieasg-ne ; anu an roghainn u ar n-àit- 
eachan-adhlaic, àdhlaic do mharbh : 
cTia chuin duine 'nar mcasg-ne àit' 
adhlaic uait, gu d' mharbh adhlac 
ann w . 

7 Agus dh'èirich Abraham suas, 
asus chrom se e fèin do mhuinntir 
na tne, cadhon do mhic Het. 

8 Agus labhair e riu, ag ràdh, 
Ma's àill leil)h x gu'n adhlaicinn mo 
mharbh as mo shealladh,èisdibh rium, 
agus labhraibh air mo shon>' re h-Eph- 
ron mac Shohair; 

9 Chum as gu'n d'thoir z e dhomh 
uaimh Mhachpelaih a ta aige, a ta 
ànn an crìoch achaidh a air son uiread 
airgid 's is fmb i, thugadh e dhomh i 
mar sheilbh àit'-adhlaic 'nar measg- 
sa. 

10 Agus bha Ephron 'na chòmh- 
nuìdh am measg chloinne Ilet. 
Agus f hreagair Ephrou an t-lliteach 
Abraham ann an cisdeachd cloinne 
Het, cadiiort. gach neach a chaidh 
steach air geatadh a bhaile-san, ag 
ràdh, 

11 Na biodh e mar sin c , mo thi- 
gnearnà, eisd rium: ari t-achadh 
hheir mi dhuit, agus an uàimh a ta 
ann, bheir mi dhuit i; ann an lathair 
mhac mo dhaoine bheir mi dhuit i: 
adhlaic do mharbh. 

12 Agus chrom Abraham e fèin 
sìos 'an làthair muinntir na tìre. 

13 Agus labhair e re h-Ephron, 
ana an èisdeachd mufnhtir na tlre, 
ag ràdh. Ach ma bhcir thu scachad 
i\ giiidh'eam ort, eisd rium: bheir 
mi dliuit airiiiod air son an achaidh, 
gabh uain e, agus adhlaicidh mi mo 
mharbh 'an siu. 

14 Agus fhreagair Ephron Abra- 
ham, ag ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd rìum : isfiu 
an t-achadh ceithir cheud secel air- 
giod ; e.iod sin cadar mis' agus thusa ? 
uime sin adhlaic do mharbh. 

16 Agus dh'èisd Abraham re • San t-sliabh chi an Tighcarna. k I.c bcannachadh gitm bcan- 

naich mi thu. Eabh. 1 a'gkainca?7i?i, a'ghainmhcach. m clann. 
n a choi'4cabach. bha Sarah ccud agns scachd bliadhna fichcad 
a dh'aòis. P bròin. °- a gkitl, a ckaoincadk. r tuama. 

s a m' lùthair. 1 prionnsadh. u roghadh. w cha bhac ditine. 
'iiar mcasg-nc dhiot do mharbh adhlac 'na ait'-adhlaic. x ma's c ar 
toil. y gu dhibh, dcanaibh maoidhccm as motcth. z giò'n toir. 
* J'hcarainn, a raoin-* b fiach. c Ni h-cadh. G E N E S I S, h-Ephron, agus thomhais Ahraham 
do Ephron an t-airgiod, a dh'ainmich 
e ann an eisdeàchd mhac Het, ceithir 
cheud secel ahgid, a ghabhas an cean- 
naiche d. 

17 Agus rinneadh achadh Ephroin, 
a bha ann am Maehpelah, a bha fn 
chomhair Mhamre, an t-achadh, agus 
an uahnh a bh' ttww,agus gachcraòbh 
àrèha 'saa achadh, à bha *na chrtch 
uile mu'n cùairt, 

18 Uaingean do Abraham mar 
sheilhh, ann an làthair cloinne Uet, 
am lìanuis gach neach a chaidh steach 
air geatadh abhaile-«an. 

19 Agus 'an deigh sin dh'adhlaic 
Abraham Sarah a bhean, ann an 
uaimh achaidh Mhachpelaih, fa cho- 
mhair Mhamre : 'is e sin Hebron ann 
an tìr Chanaàin. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, a^ 
gus an uahnh a t a ann, daingeàn do 
Ahraham, mar sheilbh àit'-adhlaic, le 
mic Het. 

CAIB. XXIV. 

AGUS bha Abraham sein, agìis air 
teachd gu h-àois mhòir e , aghs 
bheannaich an Tighearn Abraham 
'sna h-uile nithibh. 

l 2 Agus thubhairt Abraham r'a 
shèirbhiseach bii shine 'na thigh, aig 
an robh riaghladh gach ni bh'aigfc, 
Cuir, giiidhèam Ort, do h'itnh fui'm 
shliasaid. 

3 Agus bheir mi ort mionnachadh 
air an Tigheania, Dia neimh, agus 
Uia na talmhainnf, nach gabh thu 
bean do m' mhac do riigheahaibh nan 
Canaanaeh, am measg a/u bhcil mis 
a m' chòmhnuidh: 

4 Ach theid thu do m' dhùthaich 
fèin, agus a chum mo luchd-dàimh 8, 
agus gabhaidh tu bean do m' mhac 
lsaac. 

5 AgUS thubhairt an seirhhiseaeh 
ris, Ma's e 's nach bi bhean toileach 
air mis' a leantuuin do'n tìr so, an 
eigin domh d» mhac a thoirt air ais a 
lia do'n tìr as an d'thahtig thu ? 

6 Aeni thubhairt Abraham ii% 
Thoir an ro-aire h nach d'thoir thu 
mo mhac 'an sin a ris ». 

7 An Tiehearna, Uia nèimh, athug 
mise o thigh m'athar, agus o thir mo 
dhilsean, agus a labhair riuni, agus a mhionnaich dhomh, ag radh, Do d' 
shliochd bheir mi am fcarann so ; 
cuiridh esau aingcal fein romhad, a- 
gus gabhaidh tu bean do m' mhac as 
sin, 

8 Agus mur bi bhean toileach air 
thus' a leantuinn, 'an sin bithidh tu 
saor o m' mhionnaibh so : a mhàin na 
d'thoir mo mhac 'an sin a ris. 
_ 9 Agus chùir an seirbhiscach a 
làmh f'uidh shli'asaid Abrahaim a 
mhaiglistir, agus rhhionnaich e dha 
thaobh an ni sin. 

10 Agus ghabh an seirbhìscach 
deich càmhail do chàmhalan a 
mhaighstir, agus dh'fbalbh c; oirbha 
maoin a mhaighstir uile aige f'a 
làimhk; Agus dh'èirieh e, agus 
chaidh e gu Mesepotamia, gu baile 
Nahoir; 

11 Agus thug e air na càmhail an 
glùn a lùbadh an taobh a muighl do'n 
bhaile, làimh re tobar uisge, mu 
thràth feasgair, cadìton mu'n àm an 
d'theid m mnài a mach a tharruing 
utsgt. 

1- Agus thubhairt e, O Thighcar- 
na, Dhè mo mbaighstir Abrahaim, 
deònaich gu'n soirbhich leams' an 
diugh", agus nochd caoimhneas do 
m'mhaighstir Abraham. 

13 Feuch, tha mi m' sheasamh 'an 
so làimb ris an tobar uisge, agus tliig 
utgheaiia nnhnntir a' bhaìie mach a 
tharuing uisge. 

14 Agus tàchairèadh eP, à'mhaìgh.- 
dean ris an abair mise, Leig sios, 
guidheam ort, do shoitheàcii chum's 
gu'n òl mi; agus tì>eir ise, Ol, agus 
bheir mise deoch do d' citàmhail 
mar an ceudna : gu ma h i 1 sin fein 
a dli'òrduich thu do d' sheirbhiseach 
Isaac ; agus le sin bithidh tìos again 
gu'n do nochd thu coimhneas do m' 
mbaighstir. 

15 Agus mun do sguir e do la- 
bhairt.fcuch, thàinig Rebecah a mach, 
a rugadh do Bhctnel rnac Mhilcah, 
mnà Nahoir, bràthar Abrahaim ; agus 
a soitheach air a gualainn. 

16 Agus bha ciiailin ro mhaiseach 
re amharc oirre, òigh; agus cha h' 
aitlme do fhear riamhi: agtis chaidh 
i sios do'n tobar, agus lìon i a soith- 
each, agus thàinig i nios. 

17 Agus ruidh an seirhhijeaeh 'na 
coinneamh r , agus thubhairt e Leig <* marsanta. c air dol air aghaidh gumath am bliadhnaibh. 

f an talmhain. i 1/10 dhilscan. n Tìi air do ro-fhau-ill. 

» a rìst. k agìts thug c lcis cuid <Jo nil-c mfiaoin a mhaighxf ir 'na 

iàimh. 1 a mach. m an tcid. 11 cum, guidheam ort, 

minncamh riumsil 'n diugh. dhaoiric. f tarladh e, 

ihigcadh e git crlchj bitheadh c. Ehìbh. 1 gu'm bu h-i. 

* 'na cò'-dhail. C A I B. XXIV. ghomb. guidheam ort, bcagan uisg' 
òl as do shoitlicach s . 

18 Agus thubhairt i, Ol, mo thi- 
ehcarna : agus ghreas i oirre r , agus 
jteig i slos a soithcach air a làimh, agus 
thug i dha deoch. 

10 Agus 'an dèigh dh'i dcoch a 
thoirt (ìa. thubhairt i, Tairngidli mi 
ttisg' air son do chàmhal mar an ceud- 
na, gus an sguiriad a dh'ol. 

20 Agus ghreas i oirre, agus 
dh'rhalmliuich" i a soitheach 'san 
amar, agus ruidh i rìs do'n tobar, a 
tharruing uisge : agus tharruing i 
air son a chàmhal uile. 

21 Agus bha'n duin" 'ag amharc le 
h-iongantas oirre, agus a' fantuinn 'na 
thosd w , a dh' f heuchainn an d'thug 
no nacli d'tlmg an Tighearn air a 
thurus x soirbheachadh leis. 

22 Agus 'nuair a sguir na càmhail 
a dh'òl, 'an sin ghabh an duine cluas- 
fhainne òir, 'san robh leth seceil a 
chudthrom, agus dà lamh-fhaiiy air 
son a làmh, 'san robh deich seccil òir 
a chudthrom. 

23 Agus thubhairt e, Co d'an ni- 
ghean thu ? innis dhomh, guidheam 
ort: am bheil ann an tigh t'athar àite 
dhuinn gu tàmh z a ghabhail ann? 

24 Agus thubhairt i ris, 'S mise 
nighean Bhetueil, mhic Mhilcah, a 
rug i do Nahor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, 
Tha againne araon connlach a , agus 
innlinnb gu leòr, agus àite gu tàmh 
a ghabhail ann. 

26 Agus chrom an duine _e fein 
sìos, agus rinn e aoradh do'n Tigh- 
earna. 

27 Asus thubhairt e, Beannaichte 
gu robh an Tighearna, Dia mo 
nihaighstir Abrahaim, nach do bhuin 
a- thròcair agus fhìrinn o m' mhaigh- 
Stir c : air dhomhsa bhi 'san t-slighe, 
stiuir d an Tighearna mi gu tigh 
bhràithre mo mhaighstir. 

28 Agus riudh a' mhaighdean, a- 
gus dh'innis i na nithe-sa do 
rnhuinntir tighe a màthar. 

29 Agus bìia bràthairaigRebecah, 
d'am b'ainm Laban : agus ruidh La- 
ban a dh'ionnsuidh an duine a mach 
chum an tobair. 

30 Agus 'nuair a chunnaic e a' 
chluas-fhàinne.agus nalàmh-f hailean 
air làmhan a pheathar, agus 'nuair a chual' e briathra Rebe-cah a pbeatha'r, 
ag ràdh, Mar so labhair an duine 
rium ; 'an sin thàinig e dh'ionnsuidh 
an duine, agus feuch, sheas e làimh 
ris na càmhail aig an tobar. 

31 Agus thubhairt e, Thig a 
steach, thusa ta beannaichte on Ti- 
ghearna; c'uime sheasas tu amuighj 
oir dh'ulluich e mis' an tigh, agus àite 
do na càmhail. 

32 Agus thàinig an duine do'n tigh, 
agus dh'fhuasgaiì e na càmhail, agus- 
thug eseachad connlach agus innlinn 
air son nan càmhal, agus uisg' a 
dh'ionnlad a chas, agus casan naa 
daoin' a bha maìlle ris. 

33 Agus chuireadh biadli air a 
bheulaobh gu itheadh: ach thubhairt 
e, Cha 'n ith mi, gus an innis mi mo 
ghnothuch. Agus thubhairt esan, 
Labhair romhad. 

34> Agus thubhairt e, Is mise seh> 
bhiseach Abrahaim. 

35 Agus bheannaich an Tighearna 
mo mhaighstir gu mòr, agustha e air 
fàs cumhachdach: agus thug e dha 
caoraich, agus crodh, agus airgiod, 
agus s òr, agus òglaich agus ban- 
oglaich, agus camhail agus asail. 

36 Àgus rug Sarah bean mo 
mhaighstir, mac do m' mhaighstir 
'na sean aois; agus thug e dha-san 
gach ni a b/i' aige f. 

37 Agus thug mo mhaighstir orm- 
sa mo mhionnan a thoirt, ag ràdh, 
Cha ghabh thu bean do m' mhac do 
nigheanaibh nan Canaanach, muinn- 
tir a tha mis' a chòmhnuidh 'nam 
fearann. 

38 Ach thèid thu dh'ionnsuidh 
tighe m'athar, agus a dh'ionnsuidh 
mo dhilsean, agus gabhaidh tu beaa 
do m' mhac. 

39 Agus thubhairt mi re m 
mhaighstir, Theagamh nach lean 
bhean mi : 

40Agus thubhairt esan rium, Cuir- 
idh an Tighearn, 'an làthair an do 
ghluais mise, aingeal fèin leat, agus 
soirbhichidh e do thurus; agus 
gabhaidh tu bean do m' mhac do 
m' dhilsibh, agus do thigh m'athar. 

41 'An sin bithidh tu saor o m' 
mhionnaibh-s£{, 'nuair a thig thu 
chum mo dhilse; agus mur d i'thoir 
iad dhuit bean, 'an sin bithidh tn 
saor o m' mhionnaibh. s Caisg m' ìotadh, gnidheam ort, le beagan uisg' as do shoitheach. 
x rinn i dcifir, no cabhag. u dK-fholamhuich. w bha'n duine 
'na thosd, ag amharc oirre le h-iongantas. x a shlighe. 

y bracelets. Sasg. z aoidheachd. a fodar. b hiadh 

sprcidh. c vìach dfhàg rno mhaighstir as eugmhais a thròcavr 

ngusfkitlnn. a threòraich. e dWuAlamhuich, dheasaich, 

t gach ni a ta aige; 

- D . GENESI S. 42 Agus thàinig mi'n diugh chum 
an tobair, agus thubhairt ini, () Thi- 
ghearna, Dhè ino mhaighstir Abra- 
haim, ma shoirbhicheas tu nis mo 
thurus air am blieil mi 'g imeaclid ; 

43 Feucfa, tha mi m'sheasamh 
làimh ris an tobar uisge; agus 'nuair 
a thiga' mhaighdeanS a mach a thar- 
ruini< uisge, agus atheir mi ria, Thoir 
dliomh, guidheam ort, beagan uisge 
re òl as do shoithcach ; 

44 Agus a their ise rium, Ol thu 
fein, agus tairngidh mise^maran 
ceudna do d'chàmhail : gu ma h-i 
sin fèin a' bhean a dh'òrduicfah an 
Tighearna do niliac mo mhaighstir. 

45 Agus mun do sguir i mi labhairt 
a'm chridhe, feuch, thàinig Rebecah 
a mach, agus a soitheach air a 
gualainn ; agus chaidh i sìos do'n 
tobar, agus tharruing i uisge : Agus 
thubhairt rnl ria, Thoir dhomh deoch, 
guidheam ort: 

4(3 Agus ghreas i oirre, agus leig i 
sios a soitheach o gualamn, agus 
thubhairt i, Ol, agus bheir mi deoch 
do d' chàmhail mar an ceudna: agus 
dh' òl mi, agus thug i air na càmhail 
òl mar an ceudna. 

47 Agus dh'fhiosraiclik mi dhith, 
aiius thubhairt mi, Co d'an nighean 
thusa? Agus thubhairt ise, 'S mi ni- 
ghean Bhetueil, mhic Nahoir, a rug 
Milcah dha: Agus chuir mi chluas- 
fhàinne air a h-aghaidh, agus na 
làmh-f hailean air a làmhan. 

48 Agus chrom mi sios mocheann, 
auus rinn mi aoradh do'n Tighèarna, 
agus bheannaich mi 'n Tigiiearna, 
Dia mo mhaighstir Abrahaim, a 
tlneòraich mi 'san t-slighe cheart 1, a 
ghabhail nighinn bràthar mo mhaigh- 
stir d'a mhac. 

49 Agus a nis.ma bhuineas sibh gu 
c.aoimhneil agus gu f ìrinneach re m' 
mhaighstir, innsibh dhomh ; agus mur 
buin, innsibh dhomh; chum as gu'n 
tionndaidh mi dh'ionnsuidh nalàimh 
deise, no na làimh cli. 

50 'An sin fhreagair Laban agus 
Betuel, agus thubhairt iad, '.9 ann 
o 'n Tighearna thàinig an ni so : 
cha'n urrainn sinne olc no math a 
ràdli riut. 

51 Feixch, tha Rebecah a'd' làthair, 
gabh i, àg'us imich ; as*us biodh i 'na 
mnàoi aig màc do mhaighstir, mar a 
labhair an Tighearna. 

5'1 Agus 'nuair a chuala seirbhi- seach Abrahaìm nm briathra, chrom 
se e fein m gu làr do'n Tighearna. 

53 Agus thug an seirbhiseach a 
làthair seudan" airgid agus seudan 
òir, agiis eudach,agus thug e iad cìo 
Rebecah : thug e mar an ceudna nithe 
luachmhor d'a bràthàir agus d'a 
màthair. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, 
e fèin agusna daoine bha maille ris, 
agus dh'fhan iad rè na h-oidhclie : 
agus dh'èirich iad 'sa' miiadainn ; agus 
thubhairt esan, Cuiribh air falbh mi 
dh'ionnsuidh mo mhaighstir. 

55 A'gus thubhairt a bràthair agus 
a màthair, Fanadh a' mhaighdean 
maille ruinne air a'chuid a's lugha 
deich lathan; 'na dhèigh sin fal- 
bhaidh i. 

56 Agus thubhairt e riu, Na cui- 
ribh moille orm, oir shoirbhich an 
Tighearna mo thurus : cuiribh air 
falbh mi, 's gu'n d'thèid mi dh'ionn- 
suìdh mo mhaighstir. 

57 Agus thubhairt iad, Gairmidh 
sinn air a' mhaighdinn, agus lìos- 
raichidh sinn d'a beul fèin. 

58 Agus ghainn iad air Rebecah, 
agus thubhairt iad ria, An d'theid 
thu leis an duine so ? Agus tbuhhairt 
i, Thèid. 

59 Agus chuir iad air falbh Rebe- 
cah am piuthar, agus a banaltrum, 
agus seirbhiseach Abraliaim, agus a 
dhaoine. 

60 Agus bheannaich iad Rebecah, 
agus thubhairt iad ria, '&tu ar piu- 
thar, bio-s a' d' mhàthair mhìlte do 
mhuillionaibh ; agus sealbhaicheadh 
do shliochd geata'na muinntir sin le 
'm fuathach iad. 

61 Agus dh'eirich Rebecah, agus a 
maighdeanan, a<*us mharcaich iad air 
na càmhail, agus lean iad an duine : 
agus ghabh an seirbhiseach Rebccah,- 
agus dh'f halbh e roimhè. 

62 Agus bha Isaac a' teachd o 
shlighe an tobair Lahai-roi ; oir bha 
e chòmhntiidh 'san tir fa dheas-. 

63 A^us chaidh Isaac a mach a 
bheachd-snuiaineachadh's;infhaicheP 
air feasgar: agus thoge suas a shùi- 
lean, aijus chunnaic c.agus feuch,<Vi« 
na càmhail a' tiijhinn^. 

64*AgUS thog Rebecah suas a *ùil- 
ean, agus 'nuair a chunnaic i Isaac, 
theiring i r bhàrr a' chàmhail. 

65 Agus thubhairt i ris an t-seir- 
bhiseach, Co e 'n duiue so ta sràid- B «' chaitin. h a chomharaich a mach. « suil do sgtdr. Eìr. 

k dh'fheòraich, dhfhaaineachd, dhfharraid. * air aUgfte na 

fìrhìn. Eabh. m rimi e aoradh n soithichcan . Kabh. 

prlseil. P 'sa' mhagh, 'sa' mhachair. fJ atcachd. 

r chaìnig i ?aias. C A I B. XXV. imeachd 'san fhaiche g' ar coinnea- 
eliadh? Agus thubhairt an seirbhi- 
seach, 'Se ìno mhaiahstira th' ann: 
'an sin ghabfa i gnùis-bhrat s , agus 
chònihdaich si i fein. 

66 Agus dh'innis an seirbhiseach 
do Isaac na h-uile nithe a rinn e. 

67 Agus thug Isaac i do bhùth 
\ Sharaih a mhàthar, agus ghabh e Re- 

becah, agus bha i aige 'na mnaoi ; 
agus ghràdhaich e i : agus f huair 
Isaac sòlas 'an deigh bàis a inhà- 
thar. 

CAIB. XXV. 

AXN sin ghabh Abraham bean a 
rìs, d'am b' ainm Ceturah. 

2 Agus rug i dha Simran, agus Ioc- 
san, agus Medan, agus Midian, agus 
Isnac, agus Suah. 

3 Agus ghin Iocsan Seba, agus De- 
dan. Agus b' iad mic Dhedain Asu- 
rim, agus Letusim, agus Leumim. 

4 Aaus mic Mhidiain ; Ephah.agus 
Epher, agus Ilanoch. agus Abidah, 
agus Eldaah : b' iad sin uile mic Che- 
turah. 

5 Agùs thug Abraham gach ni bh' 
aige do Isaac. 

6 Ach do mhic nan leannan a bh' 
aig Abraham, thug Abraham tiodh- 
iaca*; agus chuir e air falbh iad o 
mhac Isaac, 'nuair a bha e fein fathast 
beo, do'n taobh an ear u , do thlr na 
h-àirde 'n ear. 

7 Agus 's iad so lathan bhliadh- 
nacha beatha Abrahaim a bha e beo ; 
ceud agus tri fichead, agus cùig 
bliadhna deug. 

8 'An sin thug Abraham suas an 
deo w , agus f huair e bàs anrt an deagh 
?hean aois, 'na sheann-duine, agus 
làn do bhtiadhnaibh : agus chruin- 
nicheadh e chum a mhuinntir. 

9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac 
agus Ismael e ann an uaimh Mhach- 
pelaih, ann an achadh Ephroin.mhic 
Shoair an Hiteich, a ta fa chomhair 
Mhamre. 

10 An t-achadh a cheannaich A- 
braham o mhic Ilet: ann an sin dh'- 
adhlaiceadh Abraham, agus Sàrah a 
bhean. 

11 Agus 'an deigh bàis Ahrahaim, 
bheannaich Dia Isaac a mhac : agus 
ghabh Isaac còmhnuidh làimh re 
tobar Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin ginealaich Is- 
maeil, mhic Abrahaim, a rug Ilàgar a' bhan-Eiphiteach, ban-oglach Sha- 
raih, do Abrahain. 

13 Agus is iad sin ainmeana mhac 
Ismaeil 'nan ainmeanaibh, a reir an 
ginealacha: ceud-ghin Ismaeil, Ke- 
baiot; agus Cedar, agus Adbeel,agus 
Mibsam. 

14 Agus Misma, agus Dumah, 
agus Masa, 

15 Hadar, agus Tema, Ietur, Na- 
phis, agus Cedemah. 

16 Js iad sin mic Ismaeil, agus is 
iad sin an ainmeana 'nam bailtibh* 
agus 'nan daingneachaibh x ; dà chean- 
nard deug a reir am fineacha. 

17 Agus is iad sin bliadhnacha bea- 
tha Ismaeil,ceudagus seachd bliadh- 
na deug 'ar fhichead: agus thug e 
suas an deo, agus dh'eug e, agus 
chruinnicheadh e chum a mhuinntir. 

18 Agus ghabh iad còmhnuidh o 
Habhilah gu nuig Sur, a ta fa chom- 
hair na h-Eiphit, mar a thèid thu gu 
h-Asiria. 'An làthair a bhràitbrean 
uile f huair c bàs. 

19 Agus is iad sin ginealaich Isaaic 
mhic Abrahaim : Ghin Abraham 
Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fhichead 
bliadhna dh'aois 'nuair a ghabh e 
Rebecah, nighean Bhetueil, an t-Si- 
rianaich o Phadan-aram, piuthar La- 
bain an t-Sirianaich dha fèin 'na 
mnaoi. 

21 Agusghuidhy Isaac anTighear- 
na air son a mhnà,chionn gu'« robh 
i neo-thorrach : agus dh'èisd an Ti- 
ghearna ris, agus dh'f hàs Rebecah a 
bhean torrach. 

22 Agus bha chlann a' coimh- 
ghleacadh z an taobh a stigh dh'i : 
agut thubhairt ise, Ma ta chùis mar 
sin, c'ar son a tha mi mar so ? Agus 
chaidh i dh'fhiosrachadh* do'n Ti- 
ghearna. 

23 Aaus thubhairt an Tighearna 
ria, Tha dà chinneach a'd' bholg, 
agus bithidh dà shluagh air an sgaradh 
o t'innibh: agus bithidli aon sluagh 
dhiubh so ni's treise na 'n sluagh 
eiLe ; agus ni esan a'ssine b seirbhis 
dha-san a's òige c . 

24 Agus 'nuair a choi'-lionadh a 
lathan gu bi air a h-aiseadd,. feuch, 
bha. leth-aona e 'na bolg. 

25 Agus thàinig an ceud-ghin a 
mach dearg, is e uile ìnar f halluinn 
mholaich: agus thug iad Esau mar 
ainm air. 5 sgailc air son a h-eudaihn. t gibhtcan. u an oir„ 

w ananail. x caistealaibh. 7 dh'athchuingich* 

2 «' glcachdadh no strlre chbile. a . dh'fkeòraick. b a's mo. 

c a's/ugha. d lathan a tuidLdh ;, Im'tfic a tuUmidhc. Eu^. 

e dithis naoidheana. 

D2 (v E N E S I S. 28 Àgus 'na dhèigh sin thàinig a 
bhràthair a mach, agus greim aig a 
iàinih do shàil Esau; agns thugadh 
lacob mar ainm air : agus bha Isaac 
trì fichead bliadhna dh'aois, 'nuair a 
Ttisjadh iad. 

27 Agus dh'fhàs na gilleanf; agus 
bha Esau 'na shealgair seòlta, na 
fheàr machrach; agus bha Iacob 'na 
dhùine coi' lionta è ; a gabhail còmh- 
auidh 'am bùthaibh. 

28 Agus ghràdhaich Isaac Esau h, 
a chionn gu'n d'ith e d'« shithinn'; 
ach ghràdhaìeh Rebecah Iacob. 

?9 Agus bhruich Iacob brochan : 
a^tss thàinig Esaù o'n mhachair, agus 
e fann'ki 

30 Agus thubhairt Esau re Iacob, 
Leig dhomh itheadh, guidheam ort, 
do'n bhrochan dearg sin fèin ; oir 
tha mi fann ; uime sin thugadh Edom 
mar ainm air. 

31 Agus thubhairt Iacob, Reic 
rium an diugh dò chòir-bhreith 1. 

32 Agus thubhairt Esau, Feuch, 
tha mi dlù m don bhàs; agus ciod an 
tairbh' a tha 'sa' chòir-bhreith so 
rihomhsa ? 

33 Agus thubhairt Iacob, Mion- 
taaieh dhomhsa 'n diugh; agus 
mhionnaich e dhà: agus reic e chòir- 
bhreith re Iacob. 

3+ 'An sin thug Iacoh do Esau aran, 
agus brochan do ghall-pheasair"; agus 
dh'ith e agus dh'òì e, agus dh' èirich 
e, agus dh'fhalbh e roimhe: mar 
50 rinn Esau dì-meas air a chòir- 
bhreith. 

CAIB. XXVI. 

AGUS bha gorta 'san tìr a bhar- 
rachd air a' cheud ghorta bha 
ann an laithibh Abrahaim : agus 
ehaidh Isaac gu Abimelech righ nam 
Philistineach, do Gherar. 

2 Agus dh'fhoillsich an Tighearn 
e fein dha, agus thubhairt e, Narach 
Sios do'n Eiphit : gabh còmhnuidh 
anns an tìr adh' innseas mise dhuit. 

3 Bi air chuairt 'san tir so, agus 
bithidh mise maille riut, agus bean- 
naicliidh mi thu : oir dhuitse agus do 
d' shliochd bheir mise na dùthchan- 
na sin uile, agus coi'-lionaidh mi na 
raionnan amhionnaich mi do t'athair 
Abraham; 

4 Agus bhcir mi air do shliochcl 
fàs lionmhor mar reultancimh, acjus 
bheir mi do d' shliochd nadùthchan- na sin uile: agus beannaichcar ann 
ad shliochd-sa uile chinnich na tal- 
tnhainn. 

5 Do bhrigh gu'n d'èisd Abraham 
re m' ghuth, agua gu'n do ghlèidh e 
m'iarrtasP m' àitheanta, m'orduigh. 
ean, agus mo laghannal. 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh 
ann an Gerar. 

7 Agus dh'fhiosraich daòin' an 
àite dheth m'a mhnaoi; agus thu- 
bhairt e, 'Si mo phiuthar i : oir blra 
eagal air a ràdh, 'Si mo bhean i; an 
t-eagal, ars' esan, gu'm marbhadh 
daoin' an àite mi air son Rebecah, 
do bhrìgh gu'?^ robh i maiseach re 
amharc oirre. 

8 Agus 'nuair a bha e aimsir fhada 
'n sin, sheall Abimelech righ nam 
Philistineach a mach air uinneig, 
agus chunnaic e, agus feuch, bha 
Isaac a' sùgradh r'a mhnaoi Rebe- 
cah. 

9 Agus ghairm Abimelech air 
Isaac, agus thubhairt e, Feuch, gu 
cinnteach s i do bhean i : agus cion- 
nas a thubhairt thu, 'Si mo phiuthar 
i ? agus thubhairt Isaac ris, A chionn 
gu'n d' thubhairt mi, An t-eagal 
gu'm bàsaich mi air a son. 

10 Agus thubhairt Abimelech, 
Ciod e so a rinn thu oirn ? dli'f heud- 
adh a h-aon do'n t'-sluagh luidhe le 
d' mhnaoi, agus bheireadh tu cionta 
oirne. 

11 Agus thug Abimelech àithne 
d'a shluagh uile, ag ràdh, Esan a 
bheanas ris an duine so no r'a mhnaoi, 
gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

12 'An sin shiol-chuir Isaac 'san tìr 
sin, agus f huair e 'sa' bliliadhna sin 
fèin a' cheud uiread 's a chuir e, a- ■ 
gus bheannaich an Tighearn e. 

13 Agus dh'fhàs an duine mòr, 
agus chaidh e air aghaidh, a<ius dh'- 
f hàs e, gus an robh e ro-mhòr : 

14 Oir bha aige sealbh chaorach, 
agus sealbh cruidh, agus mòran sheir- 
bhiseach r . Agus ghabh na Fhilisti- 
nich farmad ris. 

15 Agus dhùin na Philistinich 
suas na tobair uile a chladhaich seir- 
bhisich athar, ann an laithibh Abra- 
haim athar, agus Uon iad le h-ùir 
iad. 

16 Agus thubhairt Abimclech re 
h-Isaac, Imich uainhe ; oir is cumh- 
achdaiche thu gu mòr na sinnè. 

17 Agus dh'imich Isaac as sin, f nah-b^ajìaich. P dlrcach, gu'ti lùb. 11 butoit>h lc h-Isaac 

.Fsnu, b'iònmhninn le h-Isaac £sau. » rf'a shci?!;. k agw e 

air a chur, e t'àUingcach. 1 do chbir ccad-bìircith. m dlàth. 

u latliles. Sasg. a thuiile. »' m'earail. 9 mo reachda, 
r nuz>r /nhuinulir. C A I B. 

agus shuidhieh e bhùth ann an gleann 
Gherair, agus ghabh e còmhnuidh 
an sin. 

18 Agus chladhaich Isaac a rìs na 
tobair uisge, a chladhaicheadh ann an 
laithibh Abràhaim athar; oir dhùin 
na Philistinich suas iad 'an deigh bàis 
Abrahaim : atrus thug e aiumcanan 
orra a reir nan ainnieana thug athair 
orra. 

lp Agus chladhaich seirbhisich 
Isaaic 'sa' ghleann, atrus fhuair iad 
'an sin tobar fìor-uisge. 

20 A-rus rinn buachailleann Ghe- 
rair consuchadh s re buachailleann 
Isaaic, ag ràdh, Is leinne 'n t-uisge : 
a?us thug e Esec mar ainm air an 
tobar, a chionn gu'n d'rinn iad con- 
sachadb ris. 

21 Agjis chladhaich iad tobar eile, 
agus rinn iad consachadh uime sin 
cuideachd : agus thug e Sitnah mar 
ainm air. 

22 Agus chaidh e iomraich as sin, 
agus chladhaich e tobar eile ; agus 
cha d'rinu iad consachadh uime sin: 
agus thug e Kehobot mar ainm air; 
agus thubhairt e, Oir thug an Ti- 
ghearn a nis farsaingeachd dhuinn ; 
asrus fàsaidh sinn lionmhor 1 'san 
tìr. 

23 Agus chaidh e suas as sin gu 
Beer-seba. 

24 Agus dh'Thoillsich an Tighearn 
e fein da 'san oidhche sih fèin, agus 
thubhairt e, Is mise Dia Abrahaim 
t-athar; na biodh eagal ort, oir a ta 
mise maille" riut, agus beannaichidh 
mi thu, agus ni mi do shliochd lìon- 
mhor air sgàth mo sheirbhisich A- 
brahaim. 

25 Agus thog e altair 'an sin, aeus 
ghairm e air ainm .an Tighearnà, 
agus shuidhich e 'n sin a bhuth : 
agus chladhaich seirbhisicli Itìaaic 
tobar 'an -sin. 

26 'An sin chaiflh Abimelech d'a 
ionnsuidh o (rherar, agus a eharaid 
Ahudsat, agus Phichol ard cheannard 
a shluaigh 11 . 

27 Agùs thubhairt Isaac riu, C'ar 
son a thàmig sibh 'a m'ionnsmdb, 
agus gu bheil fuath agaibh dhomh, 
agus gu'n do chuir sibh uaibh mi ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Chun- 
naic sinn gu cinnteach gu'h robh an 
Tiubtarna leat; agus thubhairt sinn, 
Biodh a nis mionnan eadaruìnn, 
eadhon eadar sinne agus thusa, agus 
deanarnaid coi'-chcancral riut. 

29 IS achdean thu oirne cron 'sam 
bith, mar nach do bhean sinne riutsa, XXVII. 

asus mar nach do rìhn sinn nì aam 
bith ort acb math, agus a chuir sinu 
uainn thu 'n sith : Tha thusa nis air 
do bheannachadh leis an Tighearna. 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, a- 
gus dh'ith agus dh'òl iad. 

31 Agus dh'eirich iad gu moch 'sa 
mhadainn, agus mhionnaich iad d'a 
'cheile: agus" chuir Isaac air falbh 
iad, agus dh'imich iad uaith 'an sìth. 

32 Agus air an là sin fein thàinig; 
seirbhisich Isaaic, agus dh'innis iad 
dha m'a thimchioll an tobair a chlà- 
dliaich iad, agus thubhairt iad ris, 
Thuair sinn uisge. 

33 Agus thug e Sebah mar ainm 
air : nime sin 'se Beer-sebah ainm a' 
bhaile sin gus an la'n diugh. 

3i Agus bha Esau dà fhicliead 
bliadhna dh'aois ; agus ghabh e mar 
mhnaoi Iudit, nighean Bheeri an 
Hitich. 'agus Baseniat nighean Eloin 
an Hitich. 

35 Agus bba iad sin 'nam bri- 
seadh cridhe w do Isaac agus do 
Rebecah. 

CAIB. XXVII. 

AGUS 'nuair a bha Isaac air fàs 
sean, agus a bha shùilean dall 
air chor as nach faiceadh e, ghairm 
è air Esau a mhac bu shine', agus 
thubhairt e ris, A mhie : aerus fhu- 
bhairt esan ris, Feuch, thà mr're 
so. . ' , ' . 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a 
nis, tha mise sean : cha'n'eil fios agafh 
air latha mo bhàis, 

3 Agus a nis, guidheam ort, gabh 
t'airm, do bolg-saighead agus do 
bhogha, agus ràlbh a mach' do'n 
mhachair, agus sealg dhòmh sith- 
ionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda 
mar is ionmhuinn x leaui, agus thoir. 
a m' ronnsuidh e, agus gu'n ith mi ; 
chum as gu'm beannaich m'anam thu" 
mum faigh mi bàs. 

5 Agus chuala 'Itcbecah nuair a la- 
bhair Jsaac r'a mhac Esau : asus ; " 
chaidh Esau do'n mhàrhaVr a sheal'g 
sitliinn, gu toirt d'a iomisuidji. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac' 
Iacob, ag ràdh, Feuch, chuala mi t'- 
athair a' labhairt re h-Esa,u do bhrà- 
thair, ag ràdh, 

7 Thoir a m' iònnsuidh sithionn, 
agus dean biadh bhtsda dhomh, agn's 
gu'n ith mi.agus gu'm heannaich mi 
ithu 'n làthair an Tighearna, roimh 
m' bhàs. 

8 Nis uune sin,a mhic, eisd re m' * comhstrì\ r sìolmhor. u armailt. w mulad inntw* 
toigh. 

D3 GENESIS. ghuth, a rèir ann ni a ta mi 'g àith- 
neadh dhuit. 

- 9 Falbh a nis a 'dh'ionnsuidh an 
treud, agus thoir a m'ionnsuidh o sin 
dà dheagh mheann do-na gabhraibh ; 
agus ni mis' iad 'nam biadh blasda 
air son t' athar, mar is ionmhuinn 
leis. 

. 10 Agus bheir thu dh'ionnsuidh 
t-athar e, agus gu'n ith e, chum as 
gu'm beannaich e thu roimh bhàs. 

11 Agus thubhairt Iacob re Rebe- 
eah a mhàthair, Feuch, tha.Esau mo 
bhrathair 'nà dhuine molach, agus 
mis' a'm' dhuine lom. 

12^ Ma 's e's V gu'n laimhsich m'- 
athair mi, 'an sin measar mi leis z 
mar neach leis am b'aill a mheal- 
ladh a ; agiis bheir mi mallachadh 
ònn ft'in, agiis cha bheannachadli. 

13 Agus thubhairt a mhàthair ris, 
Ormsa bitheadh do mhullachadh, a 
mi'iic : a mhàin èisd re m' ghuth, 
agifs falbb, thoira-m' ionnsuidh iad. 

14 Agus dh'f halbh e, agus ghlac e 
ìad, àgus thuge iad a dh'ionnsuidh 
mhàthar : agus ririn a mhàthair biadh 
b'asda, mar a b'ioninhuinn lc atlìair. 

15 Agus ghabh Rebecah eudaeh 
taitneach Es.m amic bu shine, a'bfi'- 
aice 'san tigh; agus chuir ie air 
Iacob a mac a b'òige. 

1(5 Agus chuir i croicinn mheann 
naii gabhar air a làrnhan, agus air 
ìuhne a mhùineil. 

17 Agus thug i'm biadh b'.asda, a- 
gus an t-aran a dheasaich i, do laimh 
a mic Iacoib. 

18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh a- 
t'har, agus tbubhairt e, Athair : agus 
tliubaairt ejsan', Fcuch, tha mi '» so; 
co thusa, a mhic ? 

ly Agus thubhairtlacob r'a athair, 
Is mise Esau do cHeud-ghin ; rinn mi 
mar a dh'iarr thu onn b : èirich, gui- 
tìheam ort, suidb, agus ith do m' 
shithinn, chum aa gu'm beannaicli 
t'anam mi. 

20 Agus thubhairt Isaac r'a mhac, 
Cionnas a fiiuair tlua i cho luath, n 
rohic ? agus thubhairt esan, A chionn 
gu'n do chuir an Tigliearna do Dhia 
a'm' rathad i. 

21 Agus thubhairt Isaac re lacob, 
Thig am fagus a nis, agus gu'n laimh- 
sich mi thu, a mhic, an tusa fèin mo 
mhac Esau, no nach tu. 

22 Agus chaidh Iacob am fagus 
d'a athair Isaac, agus laimhsich se e; 
y.gus thubhairt e , 'aSc 'n gutli guth Iacoib, ach 's iad nalàmhan làmhan 
Esau. 

23 Agus cha d'aìthnich se e, chionn 
gu'n robh a làmha molach, mar 
làmhari Esau a bhràthar : mar sin 
bheannaich se e. 

24 Agus thubhairt e, An tusa fèin 
mo mhac Esau ? agus thubhairt esan, 
Is mi. 

25 Agus thubhairt e, Thoir am fa- 
' gus domh e, agus itliidh mi do shith- 

inn mo mhic, chum as gu'm l)ean- 
riaicìi m'anam thù. Agus thug e 'm 
fagits da e, agus dh'ith e ; agus fehug 
e d *a ionnsuidh fion, agus dh'òl e. 

26 Acrcis thubhairt athairlsaac ris, 
Thig am fagus a nis, agus pog mi, a 
mhic. 

27 Agus thàiivig e'm fagus, agus 
phòg se e ; agus d'f liairich c e bo- 
ladh eudaich ; agus bheannaièh se e., 
agus thubhairt e, Fcuch, Iha fàile mo 
mhic mar i'hàile fearainn d a bhean- 
naich an Tighearna. 

28 Uime sin g.u'ri d'thugadh Dia 
dhuit do dhrùchd e nèimh, agus do 
reamhrachd f na taknhainn, agus 
pailteas arbhair agus f ìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dhuit, 
agus striochdadh cinnic.h 8 dhuit; bi 
d' uachdaran air do bhràithribh, agus 
cromadh mic domliàthar sìos dhuit: 
màllàichte gu'n rubh gach neacli a 
mhallaicheas thu, agus beannaichte 
gu'ìi robh gach neach a bheannai- 
cheas thu. 

30 Agus co Iuath agus a sguir Isaac 
do bheannachadh Iacoib, 'nuair bu 
ghann a bha Iacob air dol a mach fa- 
thast a lathair Isaaic athar, thàmig a 
bhrathair Esau o sheilg. 

31 Agus rinn esanmar an ceudna 
biadh blasda, agus thug e dh'ionn- 
suidh athar e ; agtis thubhairt e r'a 
athair, Eireadh m'athair, agus ithcadh 
e do shithirin a mhic, chum gu'm. 
beannaich t'anatn mi. 

32 Agus thubhairt Isaac athair ris,. 
Cothusa? agus tìiubhairt esan, Is 
mi do mhac, do eheud-ghin, Esau. 

3S Agus chriothnaich Isaac le ball- 
chrith an-barraicli, agus thubhairt e, 
Co, c'àite 'nt bhci'. csan a ghlac h si- 
thionn, agus a tlmir i m'ionnsuidh, 
agus dli'itli mi eto n iomlan mun d'- 
thàinig thusa?agus bheannaich mi e, 
seadh agits beannaichte bithidh se. 
- 34 'Nuair a chuai' Èsau i'riathran 
athar, ghlaodh e le glaodh miSr, agus 
ro shearbh; agus tliubhaiit e r'* y Fcvdaidh e bi. % bithidh mi 'va, shàilibh. Eabh. a mar 

mhmlltair. b mar a tkabhairt thu riutn. Eabh. c bhbt, 

bholtruic.h. i achaidh. % do dhcull. f da s/iaill, do thuli 
* Jbicacftan. vhcalg. C A I B. XXVIII. Mhair, Beaonaich miso, cadhun mise 
mar an ceudna, O athair. 

35 Agus thubhairt e, Thàinig do 
bhràthair le ceilg, agus thug e teis 
do i/heannachadh. 

36 Agus tluibhairtesan.Naeh c.eart 
a thugadh Iacob marainmair? oir 
thàiuig e fodhami an da Uair so : 
thug e k-is mo chòir-bhreith ; agus 
feuch, a nis thug e leis mo bhean- 
nachadh. Agus thubhairt e, Nach 
do ghleidh tìui dliomhsa beanna- 
chadh ? 

37 Ajus f hrcasair Isaac, aaus thu- 
bhairt e re h-Esau, Fcuch, rìnn rni e 
'na uaclldaran ort, aizus abhràithrean 
ui!e thug nii dha mar sheirbhisich ; 
agus ie h-arbhar agus le fìon cbAim 
mi suas e : agus diiuitse ciod a nis a 
ui mi, a mhic ? 

38 Agus thubhairt Esau r'a athair, 
Nach "eil agad ach aonbheannachadh, 
athaii ? beannach mise, cadhan mise 
mar an ceudna, O athair. Agus thog 
Esau suas a ghuth, agus ghuil e. 

39 Agus f nreagair Isaac athair, a- 
gus thubhairt e ris, Feuch, ann an 
reamhracbd na talmhainn bithidh do 
chòmnuidh, agus ann an drùchd 
nèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamh k thig 
thu beo, agus do d' bhràthair ni thu 
seirbhis : agus 'nuair a bhios an uach- 
dranaehd agad, 'an sin brisidh tu a 
chuing o d' mhuineal. 

41 Agus dh'f huathaich Esau lacob 
air son a' bheannachaidh leis an do 
bheannaich athair e : agus thubhairt 
Esau 'na chridhe, Tha lài a bhròin 
air son m'athar am fagus, agus '•etn 
siri marbhaidh mi mo bhràthair Ia- 
cob. 

42 Agus dh'innseadh do Rebecah 
briathran Esau a mic bu shine, agus 
chuir i teachdairc uaithc\ àgus 
gliairni i air Iacob a mac a b'òige, 
agus thubhairt i ris, Eeuch, tha do 
bìnathair Esau toirt co'-fhurtachd 
dha fein a d' thaobh-sa, d cur 
roimhc do mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mhie, eisd re 
m' ghuth, agus eirich, teich-sa dh'- 
ioimsuidh mo bhràthar Labain do 
Haran. 

44 Agus fanaidh tu maille ris bea- 
gan do laithibh, gus an tionndaidh m 
fraoch fe.irge n do bhràthair ; 

45 Gus an tionndaidh corruich do 
bhràthair uait, agus gu n di-chuimh- 
nitii e na rinn thu air : 'an • sin cui- 
rtdìi saise Jios, agus bheir mi a sin thu. C'ar son a chaillin le cheile 
sibh ann an aon là ? 

46 Agus thubhairt Rebecah re h* 
Isaac, Tka mi sgith do m' bheatha 
air son nigheana Het : ma ghabhiis 
Iacob bean do nigheanaibh Het, mar 
iadsan a ta do nigheanaibh na dùth- 
ciia, ciod am math a ni mo bheatha 
dhomhsa ? 

CAIB. XXVIII., 

AGUS ghairm Isaac air Iacob, 
agus bheannaich se e, agus dh'- 
àithn e dha, agus thubhairt e ris, Cha 
ghabh thu bean do nigheanaibh Cha- 
naain . 

2 Eirich, imich do Phadan-aràm, 
do thiph Bhetueiì àthax do mhàthar, 

l aijus gabh dhuit fein as sin bean do 
nigheanaibh Labain, bràthar do mha- 
thar. 

3 Agus gu beannaicheadh Dia uile* 
chumhachdach thu, agusgu deanadh 
e siolmhor thu, agus gu d'th^gadh e 
ort fàs lìonmhor, air chor as gu'm bi 
thu a'd' cho'-chruinneachadh chin- 
neach : 

4 Agus gu d'thugadh e dhuit bean- 
nachadh Abrahaim, dhuitse, agus do 
d' shlioehd maille riut; chum gu'n 
sealbhaich thu 'm fearann 'sam bheil 
thu a'd' choigreach, a thug Dia do 
Abraham. 

5 Agus chuir Isaac air falbh lacob, 
agus chaidh e do EhadaH-aram, gu 
Laban, mac Bhetueil an t-Sirianaich, 
bràthair liebecah, màthar Iacoib 
agus Esau. 

6 'Nuair a chunnaic Esau gu'n do 
bheannaich Isaac Iacob, agus gu'n 
do chuir e air falbh e do Phadan- 
aram, a ghabhail mnà dha fein as sin ; 
agus 'nuair a bheannaich se e, gu'n 
d'thug e àithne dha, ag ràdh, Cha 
ghabh thu bean do nigheanaibh Cha- 
naain ; 

7 Agus gu'n d'èisd lacob P r'a a- 
thair, agus r'a mhàthair, agus gu'n 
deachaidh e do Phadan-aram ; 

8 Agus 'nuair a chunnaic Esau 
nach do thaitinn nigheana Chanaain 
r'a athair lsaac. « 

9 An sin chaicih Esau dh'ionnsuidli 
Ismaeil, asus ghabh e Mahalat ni- 
ghean Ismaeil mhic Abrahaim, piu- 
thar Nebaiot, dha ièin raar mhnaoi 
a thuid' air na mnaibli a bh'aige. 

10 Agus chaidh Iacob a mach o 
Bheer-seba, agus chaidh e gu Haran. 

11 Agus thachair 1 ! e air àìtearaidh, 
agus dh'f han e 'n sin an oidhc.he sin, ~ l fudham,fo m' làimh. k le d" chloidheamh. 1 chuir i fios 

uaipe. * m traogh. n lasan feirge. a\V iomadaigh 

phoibleach. P gu n athug lacob gcill. 1 'thàtnig, thciring. G E N E S I S. a chiontj gu'n robh a' ghrian air 
luidhe : agus ghabh e h-aon do 
chlachaibh an àite sin, agus chuir e 
fuidh cheann r i, agus luidh e sìos 
'san àite sin a chodal. 

12 Agus imruadair e ; agus feuch, 
fàradh air a chur suas air an talamh, 
agus a bhàrr s a' rulgheachd gu 
nèamh : agus feuch, aingil De a' dol 
suas agus a' teachd a nuas air. 

13 Agus feuch, sheas an r < ighearna 
os a cheann, agus thubhairt e, 'Smis' 
an Tighearna Dia Abrahaim t'athar, 
agus Dia Isaaic : am fearann air am 
bheil thu d' luidhe, bheir mise dhuit 
e, agus do d' shliochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar 
dhuslach na talmhainn ; agus sgaoil- 
idh tu mach a dh'ionnsuidh na h- 
àird' an iar agus na h-àird' an ear, 
agus a dh'ionnsuidh na h-àirde tuath 
agus na h-àirde deas : agus bean- 
naichear annadsan uile theaghlaiche 
na talmhainn, agus ann ad shliochd- 
sa. 

15 Agus feuch, tha mise maille 
riut.agus gleidhidh ini thu anns gach 
àit' an d'thèid thu, agus blieir mi rìs 
thu dh'ionnsuidh na tire so ; oir cha 
trèig mi thu, gus an dean mi an ni 
sin a labhair mi riut. 

1(5 Agus dhùisg lacob as a chodal, 
agus thubhairt e, Gu cinnteach tha 
'n Tighearna 'san àitè so, agus cha 
robh tios agam air. 

17 Agus bha eagal J air, agus thu- 
bhairt e, Cia h-uathbhasach 1 an t- 
ionad u so ! cha 'n àit' air bith so ach 
tigli Dhe, agus 'se so geata nèimh. 

18 Agus dh'èirich Iacob gu moch 
'sa' mhadainn, agus ghabh e chlacli a 
chuir e fuidh cheann, agus chuir e 
suas 'na carradh w i, agus dlxòirt e 
oladh air a mulach. 

19 Agus thug e Bet-el mar ainm 
air an àite sin : ach b' b Luds ainm 
a' bhaile sin air tùs. 

20 Agus mhòidich Iacob mòid x , 
ag ràdli, Ma bhios Dia leam, agus 
ma ghleidheas e nii air au t-shghe 
sin air am bheil mi 'g imeachd y, 
agus ma bheir e dhomh aran r'a 
itheadh, agus eudach r'a chur umain ; 

21 Alius gu'n d'tliig mi rìs 'an sìth 
a dli'ionnsuidli tigho. m'athar : 'an sin 
bithidh'n Tighearn agam 'na Dhia. 

22 .\u>us bithidh a' chlach z so, a 
chuir mi suas 'na carradh, 'na tigh 
aia Dia : atrus do g;ich ni a bheir thu 
dhoinh, bheir mi gu cinnteach an 
deachainh dlmit. CAIB. XXIX. 

AN sin dh'imich Iacob air a thu- 
rus,agus chaidh e do dhùtliaich 
dhaoine na h-àirde 'n ear. 

2 Agus dh'amhairc e, agus feuch, 
tobar'sa' mhachair, agus feuch, bha 
'n sin tri treuda chaorac.h 'nan luidhe 
làimh ris ; oir as an tobar sin thug 
iad uisge do na treudaibh : agus bha 
clach mhòr air beul an tobair. 

3 Agus chruinnicheadh a dh'ionn- 
suidh sin na treudan uile ; agus cha- 
ruich a iad a' chlach bhàrr beoil b an 
tobair, agus thug iad uisge do na cno- 
raich, agus chuir iad a' chlach a ris 
air beul an tobair 'na h-àite fèin. 

4 As;us thubhairt Iacob riu, Mo 
bhràithre, cia as a thàinig sibh ? A- 
gus thubhairt iadsan, O Haran thài' 
nig sinne. 

5 Agus thubhairt e riu, An aithne 
dhuibh Laban mac Nahoir ? Agus 
thubhairt iadsan, 'S aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am bheil 
e gu math? Agus thubhairt iadsan, 
l'ha c gu math : agus feuch, « ta. 
llachel a nighean a' tighinn leis na 
caoraich. 

7 Agus tliubhairt e, Feuch, 'se fa- 
thast àird' an latha a t' ann, agus 
cha d' thàinig idir àm chruinnea- 
chadh na sprèidh : thugaibhs' uisge 
do na caoraich, agus rachaibh agns 
inealtraibh iad. 

8 Agus thubhairt iad, Cha 'n ur- 
radh sinn, gus an cruinnichear na 
treudan uile 'n ceann a chèile, agus 
gus an caruichear a' chlach bhàrr 
beoil an tobair; 'an sin bheir siim- 
uis^e do na caoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fathasfc 
a' labhairt riu, thàinig Rachel le 
caoraich a h-athar; oir b'i bha 'ga?i 
gleidheadh c . 

10 Agus 'nuair a chunnaic Iacob 
Eachel nighean Labain bràthair a 
mhàthar, agus caoraich Labain brà- 
thara mhàthar, 'an sin chaidh Ia.rob 
am fagus, agus charuich e chlach 
bhàrr l>eoil an tobair, agus thug e 
uisue do chaòraioh Lal>ain bràthar a 
mhàthar. 

11 Agus phòg Iacob Rachel, aLrus 
thosr e suas a <;huth, Stg-US ghuìl e. 

12 Agusdh'innis lacob de Um hvl 
gu'/>i b'c bràthair a h-athar e, auus 
guV«i b'c. mac Keberah e : agus ruidh 
i, agUS dh'innis i d'a h-at hair. 

.13 Agns 'nuair a chuala I.aban 
sgcida Iacoib mliio a phoathar, 'an sin r 'na cluasaig. s chcann. Kabh. 1 cagalach, tnUlteil. 

« àitè* w jjust. prop. Sasir. * bhòidick Iacob bòid. >' friuti, 
2 a chloch a choruick. Eir« b bcit. c V am l'.ndkadk. € A I B. rtritih f> 'na choìnnramh.agus ghabh e 
! na ghlacaibh c, agus phòg sc e, agus 
thug e d'a thigh e : agus dh'innis e 
do Laban na nitbe sin uile. 

14 Auus thubhairt Laban ris, Gn 
cinnteach 's tu mo chnàimh agus 
m' fheoil: agus dh'fhan e maillc ris 
rè mìos. 

15 Agus thubhairt Laban re Iacob, 
A chionn gur tu mo bhràthair, am 
buin e dhuit seirbhis a dheanamh 
dhomh a nasgaidh ? innis domh ciod 
e do thuarasdal d. 

16 Agus bha aig Laban dithis ni- 
gheana: b'e ainm na tè bu shine 
Leali, agus ainm na iè a b'òige Ra- 
chel. 

17 Agus bha sùilean Leah an- 
f hann, ach bha Rachel maiseach 'na 
dealbh agus sgiamhach 'na gnùis e . 

18 Agus bha gràdh aig Iacob air 
Rachel, agus thubhairt e, Ni mi seir- 
bhis dhuit seachd bliadhnan air son 
Racheil do nighinn a's òige. 

19 Agus thubhairt Laban, 'S fearr 
dhomh a toirt duitse na gu'n d'thu- 
gainn i do dhuine 'sam bith eile : 
fan maille rium. 

20 Agus rinn Iacob seirbhis air 
son Racheil seachd bliadhna : agus 
bha iad 'na shùilibh mar bheagan do 
laithibh f , a thaobh a ghràidh a bh'- 
aige oirre. 

21 Agus thubhairt Iacob re Laban, 
Thoir dhomh mo bhean (oir choi'- 
lionadh mo lài) a chum gu'n d'thèid 
mi steach d'a h-ionnsuidh. 

22 Agus chruinnich Laban cui- 
deachd daoin' an àit' uile, agus rinn 
e cuirm. 

23 Agus 'san fheasgar ghabh e 
Leah a nighean, agus thug e d'a ionn- 
suidh i; agus chaidh e steach d'a h- 
ionnsuidh. 

24 Agus tliug Laban d'a nighinn 
Leah Silpah a bhan-oglach fèin, mar 
bhan-oglach. 

25 Agus 'sa' mhadainn, feuch, b'i 
Leah bh' ann: agus thubhairt e re 
Laban, Ciod c so a rin thu orm? 
Nach ann air son Racheil a rinn mi 
seirbhis dhuit? agus c'arson amheali 
thu mi ? 

26 Agus thubhairt Laban, Cha 'n 
flieud e bhi mar sin 'nar dùthaich- 
ne s, an tè a's oige thoirt seachad 
roimh 'n tè a's sine h. 

27 Coimh-lion a seachduinsa, agus 
bheir sinn dhuit ise mar an ceudna, 
air son na seirbhis a ni thu inaille rium fathast rè sheachd bliaJhn 
eUe. 

28 Agus rinn Iacob mar sin, agus 
clioi'-lion e a seachduin, agus thug c 
dha Rachel a nighean mar an ceudna 
'na mnaoi. 

29 Agus thug Laban do Rachel a 
nighean Bilhah a bhan-oglach' fèin, 
dh'ise mar bhan-oglaich. 

30 A«us chaidh e steach cuideachd 
a dh'ionnsuidh Racheil, agus ghràdh- 
aich e mar an ceudna Rachel ni's 
mò na Leah, agus rinn e seirbhis 
maille ris fathast seachd bliadhn' 
eile. 

31 Agus 'nuair a chunnaic an Ti- 
ghearna gu'n d'thugadh fuath do 
Leah, dh'f hosgail è a bolg: ach bha 
Rachel gun chlann i. 

32 Agus dh'fhàs Leah torrach, 
agus rug i mac, agus thug i Reuben 
mar ainm air : oir thubhairt i, Gu 
deimhin dh'amhairc an Tighearn air 
m' àmhghar a nis uime sin gràdhai- 
chidh m'fhearmi. 

33 Agus dh'f hàs i torrach a ris, a- 
gus rug i mac, agus thubhairt i, A 
chionn gu'n cuala 'n Tighearna gu r « 
robh mi air m'fhuathachadh, uime 
sin thug e domh am mac so cui- 
deachd: agus thug i Simeon mar 
ainm air. 

34 Agus dh'f hàs i torrach a rìs, a- 
gus rug i mac ; agus thubhairt i, A 
nis anns an uair so dlù'-lèanaidh 
m'fhear rium, do bhri' gu'n d'rug mi 
dha triuir mhac : uime sin thug i 
Lebhi mar ainm air. 

35 Agus dh'f hàs i torrach a rìs, a- 
gus rug i mac ; agus thubhairt i, A 
nis molaidh mi'n Tigheama : uime 
sin thug i Iudah mar ainm air. Agus 
sguir i bhreith cloirme. 

CAIB. XXX. 

AGUS 'nuair a chunnaic Rachet 
nach d'rug i clann dò Iacob, 
>ha farmad aig Rachel r'a piuthair, 
agus thubhairt i re lacob, Thcxr 
dhomh clann, no gheibh mi bàs. 

2 Agus las corruich Iacoib re Ra- 
chel, agus thubhairt e. Am bheil mise 
'n àite Dhè, a chum uait toradh na 
bronn ? 

3 Agus thubhairt i, Feuch, ma 
blian-oglach Bilhah, theirig 1 a steagh 
d'a h-ionnsuidh, agus beiridh si air 
mo ghlùinibh, agus bithidh a?am-sa 
mar an ceudna clann d'a trìd-sa. 

4 Agus thug i dha Bilhah a ban- ri ciod an tuarasdal a bhios dait. e maiscach rc amharc orra. 

f mar a' choi'-lwn latha. 6 'nar n àitc-ne. h roimh'n cheud- 

ghin. » nco-thorrach. k htO thrioblaid, irì an-slwcair, 

l rach, gabh. GENESIS, oglach mar mhnaoi ; agus chaidh 
Iacob a steach d'a h-ionusuidh. 

5 Agus dh'fhas Bilhah torrach, a- 
gus rus i mac do Tacob. 

6 Agus thùbhairt Rachel, Thug 
Dia breth orm, agus dh'èisd e mar 
an ceudna re m' ghuth, agus thug e 
dhomh mac : uime sin thug i Dan 
mar ainm air. ' 

7 Agus dh'f hàs Bilhah ban-oglach 
Racheil torrach a rìs, agus rug i do 
Iacob an dara mac 

8 Agus thubhairt Rachel, Le mòr 
ghleachda ghleachd mi re m'phiu- 
thair, agus thug mi buaidh : agus 
thug i Naphtali mar ainm air. 

9 'Nuair a chunnaic Leah gu'n do 
sguir i bhreith cloinne, ghabh i Sil- 
pah a ban-oglach, agus thug i do 
lacob mar mhnaoi i. 

10 Agus rug Silpah ban-oglach 
Leab mac do lacob. . 

11 Agus thubhairt Leah, Tha so- 
nas m air teachd : agus thug i Gad 
mar ainm air. 

12 Agus rug Silpah, ban-oglach 
Leah, an dara mac do Iacob. 

13 Agus thubhairt Leah, Is sona 
mi, oir goiridh na nigheana mise 
beannaichte ; agus thug i Aser mar 
ainm air. 

14 Agus chaidh Reuben a mach 
ann an laithibh fogharaidh a'chruith- 
neach<i, agus fhuair e mandraga" 
'sa' mhachair agus thug e iad a chum 
a mhàthar Leah. 'An sin thubhairt 
Rachel re Leah, Thoir dhomh, gui- 
dheam ort, cuid do mhandragaibh 
do mhic. 

15 Agus thubhairt i ria, Am beag 
a' chùis gu'n d'thug thu m'fhear 
uam, agus am b'àill leat mandraga 
mo mhic a thoirt leat mar an ceud- 
na? Agus thubhairt Rachel, Uime 
sin luidhidh e leats' an nochd air son 
mandraga do mhic. 

1(3 Agus thàinig Iacob o'n mhach- 
air 'san f heasgar, agus chaidh Leah 
mach 'na choinneamh, agus thu- 
bhairt i, Thig thu steach a m' ionn- 
suidhs', oir gu deimhin cheannaich 
mi thu le mandragaibh mo mhic : 
Agus luidh e leatlia air an oidhche sin. 

17 Agus dh'èisd Diare Leah, agus 
dh'f hàs i torrach, agus rug i do Iacob 
'an cùigeadh mae. 

10 Agus thubhairt Leah, Thug 
Dia dhomh mo dhuais, achionn gu'n 
d'thug mi mo bhau-oglach do m'- 
fliear: agus thug i Isachar mar ainm 19 Agus dh'fhàs Leah torrach a 
rìs, agus rug i do Iacob an seathadh 
mac. 

20 Agus thubhairt Leah, Dheò- 
naich Dia dhomh deagh clmiblni- 
onn P : a nis gabhaidh m'fhear 
còmhnuidli maille rium, a chionn 
gu'n d'rug mi dha sèathnar mhac ; 
agus thug i Sebulun mar ainm air. 

21 Agus 'na dheigh sin rug i ni- 
ghean, agus thug i Dinah mar aimn 
oirre. 

22 Agus chuimhnich Dia air Ra- 
chel, agus dli'eisd Dia ria, agus 
dh'f hosgail e a bolg. 

23 Agus dh'fhàs i torrach, agus 
rug i mac ; agus thubhairt i, Thug 
Dia air falbh mo mhi-chliu. 

24 Agus thug i Ioseph mar ainm 
air, ag ràdh, Bheir an Tigheania 
dhomh fathast mac eile. 

25 Agus 'nuair a rug Rachel 
Ioseph, 'an sin thubhairt Iacob re 
Laban, Leig air falbh mi, chum gu'n 
d'theid mi do m'àite, agus do m'dhù- 
thaich fein. 

26 Thoir dhomh mo mhnài, asus 
mo chlann, air son an d'rinn mi seir- 
bhis duit, agus gu'm falbh mi : oir ìì; 
aithne dhuit mo sheirbhis a rinn mi 
dhuit. 

27 Agus thubhairt Laban ris, 
Guidheam ort, ma f huair mi dcagh- 
ghean a'd' shùilibhjjiumc^ .• oir dh'- 
f hòghluim mi o m' f hiosrachadh fein 
gu'n do bheannaich an Tighcarna mi 
air do sgàth-sa. 

28 Agus thubhairt c, Ainmich do 
thuarasdal dhomh, agus bheir mi 
dhuit e. 

29 Agus thubhairt e ris, Tha fios 
agad cionnus a rinn mi seirbhis 
dhuit, agus cionnus abha do sprèidh 
agam : 

30 Oir is beag a bh'agad mun rf' 
thàinig mi, agus a nis tha e air fùs 
^na mhòran; agus bheannaich Dia 
thu 'an lorg mo thcachdsa : agus a 
nis c'uin a ni mi mar an ceudna air 
son mo thighe fèin ? 

31 Agus thubhairt e, Ciod a bheir 
mi dhuit? Agus thubhairt Iacob,Cha 
d'thoir thu ni sam bith dhomh : ma 
ni thu'n ni so riiun, ionaltraidh mi 
rls, agus gleidhidh mi do threud. 

32 Theid mise tre do threud uile 
'n diugh, ag atharrachadh as sin gact) 
spi èidh a ta breac agus ballach, agus 
gach sprèidh a ta dubh-dhonn a' 
measg nan caoracli, agus ballacli. air. 

J mac cilc. 1X1 buìdhcann, cuidcachd. n ùbhla bcnga 

cùbhraidh agvs blasda bhafàs ann an Siria a§US ludca. thuw 
rasdaiuich. P JJhcànaich Dia dhomh asaid shona. C A I B. XXXT. acu* hreac a' measg nan ghabhar : 
fcgus 'seso iiio thuarasdal. 

Agus freagraidh air mo shonsa 
m'ionracas 'san àin re teachd ), 'nuair 
i thig o fuar mo thuarasdal r a'tl' la- 
thair-sa : gach aon nach bi breac agus 
ballach a' measg nan gabhar, agus 
duhh-dhonn a' measg nan caorach, 
tneasar e mar ni bradach agam-.sa. 

34 Agns thubhairt Laban, Feuch, 
b'rhearr leam gu'm bitheadh e rèir 
t'f hocail. 

35 Agus dh'atharraich e air an là 
sin fèin na gabhair l'hirionn a bha 
sliallach agus ballach, agus na gabli- 
air bhainionn uile a bha breac agus 
ballach, agus gach aon air an robh 
|He, agus gach aon a bha dubh- 
dhonn s a' measg nan caorach, agus . 
thug e iad do làmhan a mhac. 

3(3 Agus chuir e astar thri lathan 
radar e fèui agus Iacob : agus bhea- 
thaich 1 lacob a'chuid eile do threu- 
daibh Labain. 

37 Agus ghabh Iacob dha fèin sla- 
tan glasa do'n chritheach, agus do'n 
challdainn, agus do chraoibh nan 
gcanmclmò ; agus rùisg e annta stial- 
la geala, agus leìg e ris an geal a bha 
'sna slataibh. 

38 Agus chuir e na slatan a rùisg 
e anns na claisibh, anns na h-amair 
tìisgei far M an d'thàinig na treudan 
adh'òl, fachomhair nan treud, chum 
as gu'm fàsadh iad torrach 'nuair a 
%higeadh iad a dh'òl. 

3t) Agus dh'fhàs na treudan tor- 
rach fa chomhair nan slat, agus rug 
iad sprèidh stialkch, bhreac agus 
bhallach. 

40 Agus thearbaidh Iacob na h- 
uain, agus chuir e aghaidh nan treud 
riusan a bha stiallach, asius gach 
bcathach a bha dubh-dhonn ann an 
trOudaibh Labain, agus chuir e 
threudan fèin air leth, agus cha do 
chuir e iad làimh re treudaibh La- 
bain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an 
sprèidh bu treise torrach, ciiuir Iacob 
na slata fa chomhair sùl na sprèidh 
anns na claisibh, chum gu'm fàsadh 
iad torrach a rèir nan slat w . 

42 Ach 'nuair a bha'n sprèidh 
anf hann, cha do chuir e ann iad : 
mar sin bu le Laban iadsan a b'an- 
fhainne, agus le Iacob iadsan bu 
treise. 

43 Agus dh'fhàs an duine ro- 
shaibhir agus bha mòran sprèidh aige, agus ban-oglaich, agus òglaich, agus 
càmhail, agus asail. 

CAIB. XXXI. 

AGUS chual e briathra mhac La- 
bain, ag ràdh, Thug Iacob leis 
gach ni bh' aig ar n-athair, aeus o'n 
iìì sin bu le ar n-athaii-ne fhuair e 
dha fèin a'mhòrachd so uile. 

2 Agus chunnaic Iacob gnùis La- 
bain, agus feuch, cha robh i leis mar 
« bha i roimhe sin x . 

3 Agus thubhairt an Tighearna re. 
Iacob Pill gu dùthaich t'athracha a- 
gus a dh'ionnsuidh do dhilsean, agus 
bithidh mise ìnaille riut. 

4 Agus chuir Iacob tcachdaire 
uaith agus ghairm e Bachel agus 
Leah do'n mhachair a dh'ionnsuidh 
a threud. 

5 Agus thubhairt e riu, Tha rni 
faicinn gniiis bliur n-atiiar, nach 'etl 
i leam mar a bha i roimhe : ach bha 
Dia m'athar màille rium-sa. 

6 Agus tha fios agaibh fèin le 
m'uile dhìchioll gu'n d'rinn mi seir- 
bhis d'ar n-athair. 

7 Gidheadh mheall bhur n-athair 
mi, agus mhùthy e mo thuarasdal 
deich uairean : ach cha do leig Dia 
leis cron a dheanamh orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh 
an sprèidh bhreac 'nan tuarasdal 
agad, 'an sin rug an sprèidh uile ùl 
breac : agus ma thubhairt e mar so, 
Bithidh an sprcidh stiallach 'nan 
tuarasdal agad, 'an sin rug an sprcidh • 
uile àl stiallach. 

9 Mar so thug Dia air falbh 
sprèidh bhur n-athar, agus tlmg e 
dhoms' iad. 

10 Agus 'nuair a dh'fhàs an 
sprèidh torrach, thog mi suas mo 
shùilean, figus chunnaic jaai ann an 
aisling, agus feuch, bha na reithean, 
a bha reitiieadh na sprtjidhe z , stiali 
lach, breac agns gris-fhionn. 

■ 11 Agus thubbairt aingeal an Ti- 
ghearna rium ann an aisling, A 
Iacoib : agus thubhairt mise, Tha 
mi 'n so. 

12 Agus thubhairt esan, Tog suas 
a nis do shùilean, agus faic. na rei- 
thean uile, tha reitheadh na sprèidhe 
gu bhcil iad stiallach, breac agus 
gris-f hionn : oir chunnaic mise ach 
ni a rinn Laban ort. 

13 'S mise Dia Bhcteil, far an 
d'ung thu 'n carragh, far an do ^ air an là màireach, Eabh. r 'nuair a thig thv air mo thaa- 

rasdal. s ciar. 1 dìiioyialtair. u 'nufltir a thàinig^ 

w am mcasg ?ian slat. x 'n dè 's air a bhò 'n dè. Labh. % Uh' 

atharaich. 1 lcum air an sprèidh. G E N E S I S, bhòidich thu dhomh-sa bòid : a nis 
fcirich, imich a mach as an tìr so, a- 
gus pill gu t\r do dhilsean. 

14 Agus fhreagair Eachel agus 
Leah, agus thubhairt iad ris. Àm 
bheil fathast cuibhrionn no oigh- 
reachd air bith againne ann an tigh 
ar n-athar? 

15 Nacb 'eil sinn air ar meas leis 
mar choigrich? oir reic e sinn, agus 
sti'uidh e mar an ceudna gu tur ar 
n-airgiod : 

16 Oir an saibhreas sin uile a thug 
Dia o'r n-athair 's leinn fèin, agus 
le'r cloinn e : nis uime sin gach ni 
thubhairt Dia riutsa, dean e. 

17 'An sin dh'èirich Iacob suas a- 
gus chuir e mhic agus a mhnài air 
càmhalaibh. 

18 Agus thug e leis a sprèidh uile, 
agus a mhaoin uile a fhuair e, 
sprèidh a chòsnaidh, a fhuair e'm 
Padan-aram, gu dol a dh'ionnsuidh 
Isaaic athar gu tir Chanaain. 

19 Agus chaidh Laban a lomairt a 
a chaorach ; agus ghoid Rachel na 
dealbhan b bu le h-athair. 

20 Agus ghoid Iacob air falbh gun 
f hios do Laban an Sirianach, a chion- 
nach d'innis e dha gu'/i robh e gu 
teicheadh. 

21 Agus theich e leis gach ni bh'- 
aige; agus dh'èirich e suas, agus 
chaidh e thar an abhainn, agus chuir 
e aghaidh re sliabh Ghilead. 

22 Agus dh'innseadh do Laban air 
an treas là gu'n do theich Iacob. 

23 Agus thug e bhràithre leis, a- 
gus lean se e astar sheachd laithean, 
agus rug e air ann an sliabh Ghilead. 

24 Agus thàinig Dia gu Laban an 
Sirianach ann an aisling 'san oidhche, 
asus thubhairt e ris, Thoir an aire 
nach labhair thu re Iacob aon chuid 
rnath no olc. 

25 'An sin rug Laban air Iacob. 
A nis shuidhich lacob a bhùth 'san 
t-sliabh, agus shuidhich Laban maille 
r'a bhràithribh ann an sliabh Ghi- 
lead. 

£6 Agns thubhairt Laban re Iacob, 
Ciod so rinn thu, gu'n do ghoid thu 
air falbh gun f hios domh, agus gu'n 
d'thug ttìu leat mo nigheana, mar 
bhraighdean c a thugadh a mach 
leis a'chloidheamh ? 

27 C'ar son a theich thu air falbh 
gu h-uaigneach, agus a ghoid thu 
uam, àgus nach d'innis thu dhomh, 
agus gu'n cuirinn ajr falbh thu le 
gubhachas, agus !e h-òranaibh, le 
tiompan, agus le clùrsaich ? 28 Agus nach do leig thu leam mo 
mhic agus mo nigheana a phògadh ? 
a nis is amaideach a f huara tu le so 
a dheanamh. 

29 Tha e 'n comas mo làimhsa cron 
a dheanamh ort : ach labhair Dia 
t'athar riunvan reidhr, ag ràdh,Thoir 
an aire, nach labhair thu' re Iacob ,. 
aon chuid math no olc. 

30 Agus a nis, ge do b'èigin duit 
falbh, a chionn gu'n robh thu gu ro 
mhòr 'an geall air tigh t'athar, gidh- 
cadh c'ar son a ghoid thu rpo dhèe? 

31 Agus' fhreagair Iacob agus 
tliubhairt e re Laban, A chionn gu'n 
robh eagal orm: oir thubhairt mi, 
Theagamh gu'n d'thugadh tu uam do 
nigheana le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu 
do dhèe, na maireadh e beo : 'as là- 
thair ar bràithre faic ciod a th' agam 
a bhuineas duit agus gabli thugad d 
e .• oir cha robh f hios aig Iacob gu'n 
do ghoid Rachel iad. 

33 Agus chaidh Laban a steactì do 
bhùth lacoib, agus do bhuth Leah, 
agus do bhùth an dà bhan-oghdch ; 
ach cha d'fhuair e iad. 'An sin 
chaidh e mach a bùth Leah, agus 
chaidh e steach do bhùth Eacheil. 

34 A nis ghoid Each'el na deal- 
bhan, agus chuir i iad ann an 
acfuinn e a' chàmhail, agus shuidh i 
orra: agus rannsaich Laban am bùth 
uile, ach cha d'f huair e iad. 

35 Agus thubhairt i r'a h-athair» 
Na cuireadh e corruich air mo thi- 
ghearna nach urradh mi èirigh suas 
a't' f hianais, oir tha orm a rèir gnàth 
nam ban : agus rannsaich e, ach cha 
d'fhuair e na dealbhan. 

36 Agus bha fearg air Iacob, agus 
throid e re Laban : agus f hreagair 
Iacob, agus thubhairt e re Laban, 
Ciod i mo choire, agus ciod e mo 
pheacadh gu'n robh thu co-dian air 
mo thoir. 

37 'An dèigh dhuit m'airneis uile 
a rannsachadh, ciod a fhuair thu 
dh'uile airneis do thighe r cuir 'an so 
e 'n làthair mo bhràithre-sa agus dò 
bhraithre fèin, agus gu'n d'thoiriad 
brcth eadaruinn 'nar dithis. 

38 A nis iichcad bliadhna b/ia mi 
maille riut ; cha do thilg do chaoraich 
an uain, no do ghabhair am minn, 
agus reitheachan do threud cha d'ith 
mi. 

39 An ni sin a reubadh lc fiadh- 
bheathaichibh cha d'thug mi a't' 
ionnsuidh ; ghiùlajn mi fèin a chall : 
o m' làimh-sa dh'iarr thu c, co ac' a a a nìv^rfft. b iomhaighcan, c chiomaich. rt chagad. 
* J~asair, uighcam. e a i b. xxxir. gho'ideadh e 'san latha, ito glioi- 
Eeadh e 'san oidhche. 

40 Marso bha tni, 'san là chlaoidh 
an teas mi, agus an reotha 'san oidh- 
che ; agus dhealaich mo chodal re 
m' shùilibh. 

-il Mar so blia mi fichead bliadhna 
a"d' thigli ; ceithir bliadhna deug rinn 
mi seirbhis duit air son do dhithis ni- 
gheana, agttfi sè bliadlina air son do 
sprèidhe: agus mhùth thu mo thuaras- 
dal deich uairean. 

42 Mur bhitheadh gu'n' robh Dia 
m'athar, Dia Abrahaim, agus eagal 
Isaaic maille rium, iru cinnteach 
chuire.adh tu nis airfalbh mi falamh : 
chu»naie Dia m'àmhghar agus saotìi- 
air mo làmh, agus chronaich e thu 
'n reidhr. 

43 Al;us fhrcagair Laban, agus 
thubhairt e re lacob, >>"a h-ingheàna 
so 's iad mo nigheana-sa iàd, a^us 
a' chlann so mo chlann-sa, agus an 
sprèidh so mo sprèidh-sa, agus gach 
lìi tha thu faicinn is leamsa e : agus 
ciod a db'fheudas mi dhcanamh an 
rfittgh re m'nigheanaibh so, no r'an 
doinn a rug iad ? 

44 A nis uiifte sin thig-sa, deanam- 
aid eoi'-cheangal, mise agus tlutsa; a- 
gus bitheadh e mar fhianuis eadar 
mise agus thusa. 

45 Acrus ghabh Iacob clach, agus 
chuir e suas i mar charragh. 

4(3 Agus thubhairt Iacob r'a 
bhràithribh, Cruinnichibh clachan ; 
agus tihabh iad clachan, agus rinn 
iad carn, agus dh'ith iad 'an sin air 
a' charn. 

47 Aens thttg Laban mar ainm air 
Icsar-Sahaduta : aeh thug Iacob mar 
aimn air Galeed. 

48 Agus thubhairt Laban, Tha 'n 
carn so 'na f hianuis eadar mise agus 
thusa 'n djugh. Uime sin thugadh 
Galeed mar ainrn air : 

4c) Agus Midspah; oir thubhairt 
e, Deanadh an Tighearna faire eadar 
mise agus thusa, 'nuair a bhitheas 
sinn as làthair a chèile. 

50 Ma bhnineas tu gu cruaidh re 
m' nigheanaibh, no ma ghabhas tu 
mnài eilc thuilleadh air mo nigh- 
eana-sa, cha'w 'eil duine sam bith 
maille ruinn ; feuch, tha Dia 'na 
f hiannis eadar mis' agus thusa. 

51 Agus thnbhairt Laban re Iacob, 
Faic an carn so, agus faic an carra^h 
so, a shuidhich mi eadar mis' agus 
thusa. 

52 ììithtadh an carn so 'na fhia- 
nuis, acus bithcadh an carragh so 'na 
f hianuis, nach d'thèid mise a t'ionn- 
suidh-sa thar a'charn so, agus nach 
d'thig thu.s' a m' ionnsuidh-sa thar a' charn so, agtts a" charragh so, gu 
cron. 

53 Gu'n d'thugadh Dia Abrahainv 
agus Dia Nahoir, Dia an athar, breth 
eadaruinn. Agus mhionnaich Iaccb 
air eagal athar Isaaic. 

54 'An sin thug Iacob suas iobairt- 
ean 'san t-sliabh , agus ghairm e air & 
bhràithribh a dh'itheadh arain : agus 
dh'ith iad aran, agus dh'f han iad rè 
na h-oidhche 'san t-sliabh. 

55 Agus dh'èirich Laban suas 
moch 'sa' mhadainn, agus phog e 
mhic agus a nigheana, agus bhean- 
naich e iacL agus dh'f halbh e : agus 
phill Laban g'a àite fèin. 

CAIB. XXXII. 

AGTJS dh'imich Iacob air a shlighe, 
agus choinnich aingil Dhè e. 

2 Agus thubhairt Iacob, 'nuair a 
chunnaic e iad, 'Se so feachd Dhè : 
agus thug e Mahanaim mar ainm air 
an àiie sin. 

3 Agus chuir Iacob teachdairean 
roimhe gu h-Esau a bhràthair, gu 
fearann Sheir, dùthaich Edoim. 

4 Agus dh'àifhn e dhoibh, ag ràdh, 
Mar "so their sibh re m' thighearn E- 
sau, Mar so thubhairt do sheirbhi- 
seacit lacob, Bha mi air chuairt 
maille re Laban, agus dh'fhan mi 
maille ris gus a nis. 

5 Agus tha agam buar, agtìs asail, 
treudan, àgus òglaicb, agus ban-og- 
laich : agus chuir mi dh'innseadh do 
rn' thighearna, chum gu'm faighinn 
deagh-ghean a'd' shùilibh. 

6 Agus phill na teachdairean gu 
Iacob, ag ràdlt, Thàinig sinn a dh'« 
ionnsuidh do bhràthar Esau, agus 
mar an ceudna tha e teae.hd a'd' 
chòdhail, agus ceithir cheud fear 
maille ris. 

7 Agus bha lac ob fa eagal mòr,. a* 
gus ; •in an airc; àgivs roinn e'n 
sluagh a bha maille ris, agus na treu- 
dan, agus'an crodh, agus nacàmhail 
'nan dà bhuidhinn ; 

8 Agus tliubhairt e, Ma thig Esau 
gu h-aon do na buidhnibh, agus gu'm 
buail e i, 'an sin thc'id a' bhuidheann 
a dh'fhanas as uaith. 

9 Agus thubhairt Iacob, O Dhe 
m'athar Abrahaim, agus a Dhè m'a- 
thar Isaaic, a Thighearn a thubhairt 
riuin, Pill gu d'dhùthaich, agus gu 
d' dhilsean, agus ni mi math dhuit: 

10 Cha 'n airidh mi air a' chuid 
a's lugha do na tròcairibh si?i uile,no 
do'n fhìrinn sin uilc, a nochd tha do 
d'sheirbhiseach ; oir le m' luirg thài- 
nig mi thar an Iordan so, agus tha 
mi nis a'm' dhà bhuidhuin. 

11 Saor mi, guidheam ort, o làinjji G E N E S I S. rno bhràthar, o làimh Esau : oir tha 
eàgal orm roimhc, gu'n d'thig e, agus 
gu'm buail e mi, agus a' mhàthair 
maille ris a chloinn. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinn- 
teach ni mi math dhuit, agus ni mi 
do shliochd mar ghaineamh na fairge, 
nach feudar àireamh a thaobh lìon- 
rnhoireachd. 

13 Agus dh'fhan e 'n sin 'san 
oidhche sin fèin, agus ghabh e do na 
thàinig g'a làimh tiodhlac air son 
Esau a bhràthar ; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead 
boc, dà cheud caora agus fichead 
reithe ; 

15 Deich càmhail f hichead bhainhe 
le 'n searraieh, dà f hichead bò agus 
deich tairbh, fichead asal bhauiioaa 
ftgus deich searfaìch. 

l(j Agus thug e iad do làimh a 
sheirbhiseaeb, gach iomain leatha 
fèin ; agus thubhairt e r'a sheirbhi- 
sich, Imichibh romham, agus cuiribh 
dealachadh eadar iomain agus ioin- 
ain. 

17 Agus dh'àithn e dha-san a 
bh'air thoiseach, ag ràdh, 'Nuair a 
chòUahicheas mo bhràthair Esau thti, 
àg'us a dh'fheòraicheas e dhiot, ag 
ràdh, Co leis thu, agus e'àitè tha thu 
<ÌòT, agus co leis iad sin a tha ro- 
inhad ? 

18 'An sin their thusa, Buinidh 
iad do d'sheirbhiseach Iacob ; is 
tioduhtc a th-'ann, a chuireadh a dh'- 
ionnsuidh mo thighcarn Esau : -agus 
fèu'ch, mar an ceudna tha e fein 'nar 
dcigh. 

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n 
dara seirbhiseach, agus do'n treas, 
agus dhoibhsan, uile bha leantujiha 
nan iomaine, ag ràdh, Air an dòigh 
so labhraidh sibh re h-Esau, 'nuair a 
gheibh sibh e. 

20 Agus their sibh cuideaehd, 
Feuch, Tha do sheirbhiscach lacob 
'nar dèigh-ne : oir thubhairt e, Ni 
mi rèidh'S e leis an tiodhlac a thèid 
romham, agus 'an dèigh sin chi rrii 
ghnùis ; theagamh gù'n gabh c rium. 

21 Mar sin chaidh an tiodlilac 
thairis roimhe : agus dh'f han e fèin 
an oidhche sin'sa' chuideachd. 

' 22 Agus dh'èirich e suas 'san oidh r 
chc sin, agtUj ghabh e dhà mhnaoi, 
agilS a dhà bhan-oglaich, agus aon 
tnhac :hu agus chaidh t tlruns air 
àth laboic. 

23 Agus ghabh c iad, agus chuir e 
thairio air an t-sruth iad, agus chuir c 
tifairis na Wt'aigc. 

21 Agus dh'f han Iacob 'na aonar ; agus ghleachd duine ris, gu nuig bri- 
seàdtì na fàire. 

25 Agus 'nuair a chunnaic e nach 
do bhuadhaich e air, 'an sin bhean e 
re lag a shlèisde ; agus chaidh lag 
slèisde Iacoib as an aìt 'nuair a bha e 
gleachdadh h ris. 

26 Agus tbubbairt e, Leig air falbh 
mi, oir tha'n f hàir a' briseadh : agus 
thubhairt esan, Cha leig mi air faìbh 
thu mur beannaich thu mi. 

27 Agus thubhairt e ris, Ciod a's 
ainm dhuit ? agus thubhairt e, Iàcob. 

28 Agus thubhairt esan, Cha ghoi- 
rear ' Iacob ni's mò riut mar ainm 
ach Israel : oir bha cumhachd agad 
mar uachdaran re Dia, agus re daoi- 
ne, agus thug thu buaidh. 

29 Agus dh'fhiosraichlacobcMcf//, 
agus thubhairt c, Innis dhu/nh, 
guidheam ort, t'ainm : agus thu- 
bhairt esan, C'ar son a tha thu far- 
raid m'ainme. Agus bheannaich e 'n 
sin e. 

30 Agus tliug làcob Peniel mar 
ainm air an àite : oir chunnaic mi 
Dia agiiaidh re h-aghaidh, agus the/ir- 
nadh m' anam. 

31 Agus dh'cirich a' ghrian air, 
'nuair a chaidh e seach Penuel, agus 
bha. e bacach air a shliasaid. 

32 Uime sin cha'n ith clann Israeil 
do'n f hèith a chrup, a ta air lag na 
slèisdc, gus an Ìà'n diugh : a c hioiin 
gu'n do bkeàn e re lag slèisde lacoib 
'san f hèith a chrup. 

CATB. XXXIII. 

A GUS thog lacob suas a shùileaii, 
-OL agus dh'amhairc c, asus fcuch, 
blia Esau teaehd, agus maillc ris cci- 
thir cheud fear. Agus roinn o a' 
chlann do Lcab. agus do llachcl, 
agus do'n dà bhan-o.>;laich. 

2 Agus chuir e na ban-oglaich a- 
gus an clann air thoiseach, agus Lcah 
agus a clann 'nan dèigh, agus \\ a- 
chel agùs ioscph air dheifeadh. 

3 Agus 'chaidh e fèin air aghaidh 
ròmpà, agus chrom se e fèin gu làs 
scachd uairc, gus an d'thàinig e 
dLuth d'a bhràtbair. 

4> Agus ruith Esau 'na choinneamh, 
agus cjhabh e 'na ghlacaibh e, ag.us 
thuit e air a inhuineal, agus phòg se 
e : agus ghuil iad. 

5 Aguls thog c suas a shùilean, 
agus chunnaic e na mnài agus a' 
chlann ; agus thubhairt e, Co iad sia 
a ta maifle riut ? agus thubhairtcsan, 
A' chlann a thug Dia gu gràsmhor 
do d'shcirbhiseach. 

6 'An sin thàinig na ban-oglauh p eiuin. »» agspairn. i clia'n al/rav. C A I B. XXXIV. am fatrus. iad fein acrus an clann, 
tgfts chrom siad iad fein. 

7 Agus thàmig Leah cuidearhd 
am fagus niaiilc r'a cloinn. agus 
clirom siad iad fèin ; agus 'an dèigh 
sui thàinig Ioseph am fagus agus 
Kachel, agtìs chrom siad iad tVin. 

8 Agtfs thubhairt c, Ciod o's cirrll 
duit leis an iomain so uile, a choin- 
nich mi ? Agus thubhairt esan, Gu 
deagh-ghean fhàgtìàirann an suiltbh 
mo thighearna. 

9 Agus thubhairt Esan, Tha agam- 
sa pailteas, a bhràthair ; gleidh dhuit 
fein na bheil agad. 

10 Agus tìmbhairt Iacob, l\ T i 
h-eadh, guidheam ort, ma fhuair mi 
nis deagh-ghean a'd' shùiiibh, 'an sin 
gabli mo tìiiodhlac o m' làimh : oir 
uime sin chunnaic mi do ghnùis, mar 
gu'm faieinn gnuis Dè, agus thaitinn 
mi riut. 

11 Gabh, guidheam ort, mo bhean- 
nachadha thuaadh a d'ionnsuidh, do 
bhrìgh gu'n do bhuin Dia gu toir- 
bheartach rium, agus gu bheii agam 
mòr phailteas : agus rinn e ro-earail 
air. agus ghabh se e. 

12 Agus thubhairt e, Gabhamaid 
ar turus. agus biomaid ag imeachd, 
agus thèid mise maille riut k. 

13 Agus thubhairt e ris, Tha fios 
aig mo thighearna gu bheil a' chlann 
maoth, agus na treudan agus an 
f heudail a ta maille rinm, trom le h 
àl ; agus ma dh'iomainear iad gu 
dian aon latha, gheibh an treud uile 
bàs. 

14 Rachadh, guidheam ort, mo 
fhighearna seachad roimlì a sheirbhi- 
seach : agus gabhaidh mise an t- 
slighc gu socrach, a rèir mar a bhios 
an sprèidh a ta romham, agus a' 
chlann, comasach air f hulang, gus an 
d"thig mi dh'ionnsuidhmo thighearna 
gu Seir. 

15 Agus thubhairtEsau, Leig leam 
a nis cuid do'n mhuinntir a ta maille 
rium fhàgail marriut 1 : Agus thubh- 
airt esan, C'ar son sin ? faigheam-sa 
deagh-ghean 'an sùilibh mo thigh- 
earna. 

16 Mar sin phill Esau 'san là sin 
fèin air a shlighe gu Seir. 

17 Agus dh'imich lacob gu Sucot, 
agus thog e dha fèin tigh, agus. rinn 
e bothain d'a sprèidh : air an aobhar 
sin thugadh Sucot mar ainm airan 
àite. 

18 Agus thàinig Iacob do Shalern, 
baile Shecheim a ta ann an tìr Cha- 
naain, 'nuair a thàinig e o Phadan- aram ; agus shuidhkh e bhùth fa 
chomhair a' bhaile. 

19 Agus cheatìriaich e mìr fear- 
ainu.faran do shuidhich m ea bhùth, 
o làimh chtoinne Hamoir athar She- 
cheim, air cheud bonn airgid H . 

20 Agns chuir e suas altair 'an sin, 
agus thug e El-Elohe-Israel rnar ainm 
oirrc. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS chaidh Dinah nighean 
Leab, a rng i do Iacob, a maoh 
a dh'fhaicinn nighcana na tìre. 

2 Agus'nuair a ehunnaic Sechem 
mac Hamoir an Ibhich, uachdaran na 
tìre i f ghàbh e i, agus ìuidh e leatha, 
agus thruaill e i °. 

3 Agus dhlù-lean anam re Dinah 
nighean Iacoib, agus ghràdhaich e a' 
ghruagach P, agus labhair e gu caonrh 
ris a' ghruagaich. 

4 Agus labhair Seehem re Hamor 
athair, ag ràdh, Faigh dhomhs' a' 
ghruacraeh so mar mhnaoi. 

5 Agus chuala Iacob gu'n do thru- 
aill e Dinah a nighean, (Nis bha mhic 
maille r'a sprèidh 'sa' mhachair) agus 
bha Iacob 'na ^thosd gus an d'thàinig 
iad. 

G Agus chaidh Hamor athair She- 
cheim a mach a dh'ionnsuidh Iacoib, 
a labhairt ris, 

7 Agus thàinig mic Iacoib o'n 
mhachair 'nuair a chuai' iad e, agus 
bha na daoine dollich, agus bha fearg 
mliòr orra ; chionn gu'n d'rinn e a- 
maideachd ann an Israel, ann an 
luidhe le nighean Iacoib, ni nach bu 
chòir a dheanamh. 

8 Agus labhair Hamor riu, ag 
ràdh, 'ì'ha anam mo rnhic Shecheim 
'an ro-gheall air bhur nighinn : thu- 
gaibh i, guidheam oirbh, dha mar 
mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceanglaiche-pò- 
saidh <ì ruinne ; bhur mgheana-sa 
thugàibh dhuinne, agus ar nigheana- 
ne gabhaidh sibh dhuibhsa. 

10 Agus maille ruinne gabhaidh 
sibh còmhnuidh : agus bithidh an tir 
romhaibh; gahhaibhcòmhnuidh, agus 
deanaibh reic agus ceannachd innte, 
agus faighibh sealbh innte. 

11 Agus thubhairt Sechem r'a h- 
athair, agus r'a bràithribh. Faigheam 
deagV-ghean 'nar sùilibh ; agus ge 
b'e ni a their sibh rium, bheir mi 
dhuibh. 

12 Air mheud 's gu'n dean sibh an 
dubharaidh r orm, agus an tiodhlac, k romhad. 1 maille riut, aaad. m sgaoil. 11 cheud uan, 
dh'lslich se i. p an wghcanag. cleamhnas. r doivry- Sasg, 

E 2 , ' ■GENESI S. bheir mi dhuibh cadhon mar a their 
Sibli rium : a mhàin thugaibh dhomh 
a' ghruagach mar mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic Iacoib Se- 
ehem agas Hamor athair le ceilg, a- 
gus labhair iad (a chionn gu'n do 
fbruaill e Dinah am piuthar) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha 'n 
fheud sinnean ni so dheanamh, ar 
piuthar a thoirt do dhuine neo-thim- 
chioli-ghearrt' : oir bhiodh sin 'na 
mhasladh dhuinne. 

15 Ach 'an so aontaichidh sinn 
ieibh ; ma bhios sibhse mar a iasinne, 
■gu'n timchioll-ghearrar gach firion- 
nach 'nar measg ; 

16 'An sin bheir sinne ar nigheana 
dhuibhsa, agus bhur nigheana-sa ga- 
bhaidh sinn dhuinne, agus gabhaidh 
gian còmhnuidh raaille ribh, agus bi- 
thidh sinn 'nar n-aon sluagh. 

17 Ach mur èisd sibh ruinne, sibh 
a bhi air bhur timchioll-ghearradh ; 
'an sin gabhaidh sinne ar nighean, 
agusfaibhaidh sinn. 

18 Agus thaitinn am briathra re 
Hamor, agus re Sechem mac Ha- 
moir. 

19 Agus cha do chuir an t-òga- 
naeh dàil anns an m a dheanamh, a 
chioìin gu'n robh tìachd aige ann an 
nighinn Iacoib : agus bha e ni b'ur- 
ramaiche na tigh athar uile. 

20 Agus thàinig Hamor, agus Se- 
chem a mhac gu geatadh am baile, 
agus labhair iad re daoinibh am baile, 
ag ràdh, 

21 Tha na daoine so slochail maille 
ruinn, air an aobhar sin gabhadh iad 
còmhnuidh 'san tlr, agus deanadh 
ìad reic agus ceannachd innte; 
thaobh an f hearain, feuch, tha c far- 
saing ni'sleòrdhoibh :an nigheana-sa 
gabhaidh sinne dhuinne mar mhn-Ài, 
ag-us ar nigheana-ne bheir simne 
dhoibiisan. 

22 A mhàin anns an ni so aon- 
taichidh na daoine leinn, gu còmh- 
nuidh ghabhail maille ruinn, gu bhi 
'nar n-aon sluagh, ma thimchioll- 
yhearrar gach firionnach againne, 
mar a ta iadsan air an timchioll- 
gheurradh. 

23 Nach leinne an sprèidh, agus 
arn màoin agus an ainmhidhean uile ? 
-u mhain, aontaicheamaid leo, agus 
gabhaidh iacl còmhnuidh mailie 
xuinn. 

24 Agus dh'èisd gach ncach a 
chaidh mach air geatadh a bhailc re 
Hamor, ae,ns re Sechem a mhac : 
agttS thimchioll-ghearradh gach fìri- oniuach, iadsan uil' a chaidh maoh 
air geatadh a bhaile. 

25 Agus air an treas là, 'nuair a 
bha iad air an cràdh, 'an sin ghabh 
dithis do mhic Iacoib, Simeon agus 
Lebhi, bràithre Dhinah, gach fear ac' 
a chloidheamh, agus thàinig iad air a' 
bhaile gu dàna; agus mìiarbh iad 
gach lìrionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agus 
Sechein a mhac le faobhar a' chloidh- 
eimh, agus thug iad Dinah a tigh 
Shecheim, agus chaidh iad a mach. 

27 Thainig mic Iacoib air na 
mairbh, agus chreach iad am bailc, a 
chionn gu'n do thruaill iad am piu- 
thar. 

28 An caoraich, agus am buar, a- 
gus an asail, agus na bha 'sa' bhaila, 
agus na bha 'san f hearann, thog iact : 

£9 Agus am maoin uilc, agus an 
clann bheaguile, agus am mnài thug 
iad leo 'an daorsadh s , agus thog iad 
'sa' chreicli eadhon gach ni a bha 
stigh. 

30 Agus thubhairt Iacob re Sime- 
on agus re Lebhi, Chuir sibh triob- 
laid 1 orm le m' dheanamh gràineil u 
a' measg luchd-àiteachadh na tlre, a' 
measg nan Canaanach, agus nam Pe- 
ridseach : agus air dhomhsa bhi 
gann w 'an àireamh, cruinnichidh 
siad iad fèin cuideachd a' m' aghaidh, 
agus marbhaidh iad mi ; agus cuirear 
as domh, agus do m' thigh. 

31 Agus thubhairt iad, Am bu 
chòir dha buntainn re 'r piuthair-ne 
mar rc strìopaich ? CAIB. XXXV. 

AGUS thubhairt Dia re Tacob, 
Eirich, imich suas gu Betel, a- 
gus gabh còmhnuidh 'an sin ; agus 
dean 'an sin altair do Dhia, a dh'- 
fhoillsich e fèin duit 'nuair a theich 
thu o ghnùis Eaau do bhràthar. 

2 Àgus thubhairt Iacob r'a theagh- 
lach, agu-s riu-san uile a bha nuulLe 
ris, Cu,iribh uaibh nu dèc coimheach 
a ta 'nar mèasg, agus bithibh glan, 
agus mùthaibh* hhur n-eudach : 

3 Agus èireamaid-, agus ruchamuid 
suas gu T^etel ; auus ni mise 'n sin al- 
tak do Dh4a,a dh'èisà rinm ann ka 
là mo chruaidh-chais, a.Lms a bha 
naaiUe rium 's;m t-slighc air an d< a- 
chaidh mi. 

4 AguS Lhim iad do Tacob v\ x di e 
coiinheach uilc a bha 'nun làirnh, 
agus an cluas f hàinncan, a bha 'n.tii * am braigkrlcanas. 1 ttfmWt* u fuathach. w tcarc, bcag> 
x aikarraiichibh. C A I B. 

duasaibh : agus dh'f holaich lacob 
iad fuidh'n daraig a bha làimh re 
Sechcm. 

5 A»us dh'imich iad : agus bha 
eagaiy Dhc air na bailtibh a bha 
ni'.ui cuairt orra, agus cha d'rinn iad 
tòireaehd air mic lacoib. 

(5 Mar sin thàinig Iacob gu Luds a 
ta 'n tìr Chanaain, eadhon Betel, e 
fèin agus an sluagh uile a bha maillc 
ris. 

7 Agus thog e 'n sin altair, asus 
thug e El-betel mar ainm air an àite : 
do bbrìgh ann an sin gu'n d'fhoill- 
sich Dia e fèin dha, 'nuair a theich 
e o ghnùis a bliràthar. 

8 Ach fhuairDeborah banaltrum 2 
Rebccah bàs, agus (ih'adhlaiceadh i 
fuidh Bhetel, fuidh dharaig : agus 
tliugadh Alonbacut mar ainm air. 

9 Agus dh'fhoillsich Dia e fein do 
Iacob a rìs, 'nuair a thàinig e a Pa^ 
dan-aram ; agus bheannakh se e. 

10 Agus thubhairt Dia ris, 'Se 
Iacob a's ainm dhuit : Cha'n ain- 
michear thu Iacob ni's mo, ach 'se 
Israel "a bhios 'na ainm ort ; agus 
thug e Israel mar ainm air. 

11 Agus thubhairt Dia ris, 'S mise 
Dia uilu-chumhacKdach, bi sìolmhar 
agus fàs lìonmhor; thig cinneach 
agus coi'-thional chinneach uait, agus 
thig righre mach a dìcasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi 
dìi'Abr.aham r agus a dh'Isaac, dhuitse 
bheir mi e; agus do d' shliochd a'd' 
dhèigh bheir mi am fcarann. 

13 Agus chaidh Dia suas uaith 
'san àit' an do labbaire ris. 

1-4 Aguschuir Iaco!) suas carragh a 
'san àit' an do labhair e ris, carragh 
cloiche, agus dhòirt e tabliartas-dibìie 
air, agus dhòirt e oladh air. 

15 Agus thug Iacob Betel mar 
ainm air an àlte far an do labhair 
Dia ris. 

16 Agus dh'imich iad o Bhetel, a- 
gus cha robh ach astar beag aca re 
teachd gu h-Ephrat : agus tliàinig 
tinneas cloinne air Rachel, agus bha 
aaothair chruaidh oirre. 

17 Agus 'nuair a bha i 'n cruaidh 
shaothair, 'an sin thubhairt a' bhean- 
ghluine ria, Jfa biodh eagal ort, eir 
bithidh am mac so agad cuideachd. 

18 Agus 'nuair a bha h-anam a' 
dealachadh ria,.ojr fhuair i bàs, thug 
i Ben-oni mar ainm air: ach dh'ain- 
mich athair e Beniamin. 

ig Agus f huair Rachel bàs, agus 
dh'adhlaiceadh i 'san t-slighe gu h-E- 
phrat, eadhon Betlehem. 

20 Agus chuir Iacob suas carragh XXXVI. 

air a h-uaigh : 'sc so carragh uaigh 
Racheil gus an là'n diugh. 

21 Agus giiabh Israel a thurus, a- 
gus shuidhich e a bhuth an taobh 
thall do thur Edcir. 

22 Agus 'nuair a blia Israel a 
chòmhhuidh'san tìrsin,chaidh Rcu- 
ben, agus luidh e le Bìlhah leannanb 
athar : agus cliual' Israel sin . A nis 
bha dà mhac deug aig Iacob. 

2." ÌMic Leah; Reuben ceud-ghin 
Iacoib, asus Simeon, asus Lebhi, a- 
gus Iudah, agus lsachar, agus- Sebu- 
lun. 

24 Mic Racheil; Ioseph, agus Ben- 
iamin. 

25 Agus mic Bhilhab, - bhan-og- 
laich Racheil; Dan, ao;us Naphtali. 

26 Agus mic Shilpah, bhan-oglaioii 
Leah ; Gad agus Aser. 'S iad sin 
mic Iacoib, a rugadh dha am Padan- 
aram. 

£7 Aeus thàinig Iacob chum Isaaic 
athar do Mhamre, gu baile Arbah 
eadhon Hebron, far an robh Abra- 
ham agus Isaac air chuairt. 

£8 Agus b'iad làithean Isaaic ceud 
bliadhna 's ceithir fìchead. 

29 Agus thug Isaac suas an deò, 
agus dh'eug e, agus chruinnicheadh 
e chum a mhuinntir fein, agus e 'na 
sheann-duine, agus làn do làithibh. 
Agus dh'adlilaic a mhic Esau agus 
Iaceb e. 

CAIB. XXXVI. 

AGUS is iad sin ginealaich Esau, 
eadhon Edoim. 
2. Ghabh Esau a mhnài do ni- 
gheanaibh Chanaain; Adah nighean 
Eloin an Hitich, agus Aholibamab, 
nighean Anah, nighinn Shibeoin an 
Hibhich : 

3 Agus Basemat nighean Ismaeil, 
piuthar Nebaiot. 

4, Agus rug Adah do Esau, Eli- 
phads, agus rug Basemat Reuel. 

5 Agus rug Aholibamah Ieus, a. 
gus Iaalam, agus Corah : 'S iad sin 
mic Esau, a rugadh dha ann an tìr 
Chanaain. 

6 Agus ghabh Esau a mhnài, agus 
a mhic, agus a nigheana, agus uile 
mhuinntir. a thighe, agus a spreidh, 
agus ainrnhidhean uile, agus a 
mhaoin uile, a fhuair e ann an tìr 
Chanaain ; agus chaidh e do thìr eile 
o giinùis a bhràthar Iacoib. 

7 Oir bha 'n. saibhreas ni bu mhò 
nagu'm feudadh iad còmhnuidh gha- 
bhail cuideachd.; agu3 cha b'urradh 
an tìr anns an robh iad 'nan eoigricb, 
an giìdan air son an sprèidlie. y uamhann, oillt. z muime. a pillar. Sasg. b cof-lcabaclu O E E S I S. 8 Mar 30 ghanh Esau còmhnnidh 
ann an sliabh Sheir : 's e Esau 
Edom. 

9 Agus 's iad sin ginealaich Esau 
athar nan Edomach ann an sfiàbh 
Sheir. 

10 'Siad sin ainmeannamhac Esau; 
Eliphads nmc Adah mhnà Esau, 
Reuei'niac Bhasemat mhnà Esau. 

11 Agus b'iad mi<f Eliphads ; Te- 
rhan, Omar, Sepho, agus Gatam, a- 
gus Cenads. 

12 Agus blia Timna 'na leannan 
aig Eliphads mac Esau ; agus rug i 
do Eliphads Amalec : b' iad sin mic 
Adali fnhnà Èsau. 

13 Agirs 's iad sin mic Reueil ; 
Nahat agus Serah, Samah agus Mid- 
sah : ò'iad sin mic Bhasemait mhnà 
Esau. 

14 Agus b' iad 9in mic Aholiba- 
mah, highinn Anah, nighinn Shibe- 
oin mhnà Esau : agus rug i do Esau 
Ieus, agus Iaalam, agus Corah. 

15 ii'iad sin cinn-f headlina mhac 
Esau : mic Eliphads ceud-ghin Esau ; 
ceann-feadhna Teman, ceann-feadh- 
na Omar, ceann-feadhna Sepho, ce- 
ann-feadhna Cenads, 

16 Ceann-feadhna Corah, ceann- 
feadhna G-atanij agus ceanmfeadhna 
Amalec : 's iad sin na cinn-f headhna 
a thàinig o Eliphads, ann an tir 
Edoim : 6'iad sin mic Adah. 

17 Agns 's iadsin mic Itcueil mliic 
Esau ; ceann-feadhna Nahat, ceann^ 
feadlma Serah, cearm-feadhna Sa* 
màh, ceann-feadhna Midsah. 'S iad 
sìh fia cinn-fheadhna a thàinig o 
Reuel, ann an tìr Edoim : 's iad sin 
mic Bhasemait mhnà Esau. 

18 Acus 's iad sin >nic Aliolibamah 
mhnà Esau ; ceann-feadhna Ieus, 
ceann-feadhna ìaalam, eeann-fcadh- 
na Corah : b' iad sin na cinn-f headh- 
feà a thàiriig o Aholibamah nighinn 
Anah mhnà Esau. 

19 'S iad sin mic Esau, eadhon E- 
doim ; agus 's iad sin an cinn-f headh- 
na. 

20 'Siad sin mic Sheir an Horich, 
lUchd-àiteacliadli na tìre; Lotan, a- 
gus Sobal, a<ius Sibeon, agus Anah, 

21 Agus Dison, agus Edser, agus 
Dtsan : 's iad sin cinn-f headhna nan 
Korach, cicinnc Shcir, ann an tir 
Edoim. 

22 Agus ò' iad clann Lotain ; Hori, 
agus Ileman: agus b'i Timna piu- 
thar Ix>taiu. 

23 Agus b' iad sin dann Shobail ; 
Albhan. agus Manahat, agus Ebal, 
Scplio, a^us Onam. 24 Agus V iad sin clasn Shibeoin ; 
araon Aiah, agus-Anah: b' e so an 
t-Anah, a f huair a mach na muileid- 
ean c 'san fhàsach, 'nuair a bha e 'g 
ionaltradh asal Shibeoin athar. 

25 Agus è'iad sin clann Anah ; 
Dison, agus Aholibamah nighean 
Anah. 

26 Agus 6'iad sin ciann Dhisoin ; 
Ilemdan, agus Esban, agus Itian, a- 
gus Cheran. 

27 B' iad sin clann Eseir ; Bilhan, 
agus -Saabhan, agus Achan. 

'28 JLì' iad sin clann Dhisain; L'ds, 
agus Aran. 

29 B' iad sin cinn-fheadh»a nan 
Roraeli; eeann-feadhna Lotan, ceann- 
feadhna Sobal, ceann-feadhnaSibeon, 
ceann-feadhna Anah, 

30 Ce;„':in-feadhna Dison, ceann- 
feadhnaEser, ceann-feadhna Disan : 
's iad sin na cinn-fheadhna .7. thài- 
nig o Hori, am measg an ceann- 
fheadhna-san ann 'an tìrSheir. 

31 Agus 's iad sin na righrean a 
rìoghaich ann an tìr Edoim, mun do 
fìoghaich righ 'sam bith air cloinn 
Israeil. 

32 Agus rìoghaich ann an Edom 
Belah mac Bheoir; agus 6'e ainm a 
bhaile Dinhabah. 

33 Agus dh'eug Belah, agus rìb- 
ghaich 'na àite Iobab mac Sherah o 
Bhosrah. 

34 Agus dh'eug Tobab, agus rio- 
ghàich 'na àite Husam o thalamh 
Themaìii'. 

35 Agits dli'eug Husam, agus fìo- 
ghaich 'na àite Hadad mac Bhedaid, 
a bhuail Midian 'am fearanu Mhoaib : 
agus b'c ainm a bhaile Abhìt. 

36 Agus dh'eug Hadad, agus rlo- 
ghaich 'na àite Samlah o Mhasrc- 
cah. 

37 Agus dh'eug Samlah, agus rlo- 
ghaich 'na àite Saul o Kehobot, 
làimh ris an abhainn. 

38 Agus dh'eug Saul, agus rlo- 
ghaich 'na àite Baal-hanan niac Ach- 
boir. 

39 Agus dh'eug Baal-hanan mac 
Achboir, agus rioghaich 'na àite Ha- 
dar : agus b'c ainni a bhaile Pau ; a- 
gus aimn a mhnà Mehetabcl, nighean 
Mhatreid, nighinn Mhedsahaib. 

40 Agùs 's iad sin ainmeanna nan 
crann-feadhna a thàinig o Esuu, s> 
reir an teaghlaichcan, a rcir an àitc- 
acha, 'nan ainmibh; ccann-fcadhna 
Tiinnah,ceanu-fcadhnaAlbhah,ceann- 
feadlma Ietet, 

41 Ccann-fcadhna Aholibamah, c mules. Sasg. C A I B. XXXVII. cc nrm-feadhna Elah, ceann-feadhna 

l'ÌilOll, 

42 Ceann-feadhna Cenads, ccann- 
feadhna Teman, ce.ann-feadhna Mib- 
sar, 

4" Ceann-feadhna Magdiel.ceann- 
feadhna Iram : 's iad' sin cinn-f headh- 
na Edoim, a rèir an àiteacha-còmh- 
nuiilh, ann an tir an seilbh ; 's esan 
Esau, athair nan Edomach. CAIB. XXXVII. 

AGUS ghabh Iacob cònihnuidh 
'san tìr anns an robh athair 'na 
choigreach, ann an t'ir Chanaain. 

2 '^? iad so ginealaich Iacoib: 
'Xuair a bha Ioseph seachd bliadhna 
deug a dh'aois, blia ebuachailleachd 
an treud maille r'a bhràithribh, agus 
bha 'n t-òganach maille re mic Bhil- 
hah, asus maille re mic Shilpah, 
mnài athar ; agus thug Ioseph an 
droch tìiuaircsgeul-san a dh'ionn- 
suidh athar. 

3 Agusbu dochale h-Israel Ioseph 
na mhic uile, chionn gu'm ò'c niac a 
shean-aois e : agus rinn e dha còta 
dh' iomadh dath d. 

4 Agus 'nuair a chimnaic a bhrài- 
thre gu'm bu docha le athair e na 
bhràithrean uile, dh'f huathaich iad e, 
asus cha b'urradh iad labhairt ris gu 
sioehail 

5 Agus ehunnaic Ioseph aisling e , 
ftgus dh'innis e c?a bhràithribh i, 
agus dh'fhuathaich iad e fathast ni's 
niò. 

6 Aeus thubhairt e riu, Eisdibh, 
guidheam oirbh, ris an aisling so a 
■chunnaic ml: 

7 Oir feuch, bka sinn a' ceangal 
sguab 'san achadh, agus feuch, dh'èi- 
rich mo sguab-sa suas, agus sheas i 
gu dircach ; agus feuch, sheas bhur 
sguaba-sa m'an cuairt . oirre, agus 
rinn iad ùmhlachd do m' sguaib-sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithre fis, 
Am bi thusa gun amharus a'd' righ 
©irne ? am bi agad d'a rìreadh ti- 
ghearnas òirne ? Agus dh'f hua- 
thaich iad e fatliast ni's mò air son 
aislingean, agus air son a bhriathra. 

9 Agus chunnaic e fathast aisling 
eile, agus dh'innis e d'a bhràithribh 
i, agus thubhairt e, Feuch, chunnaic 
mi aisling eile ; agas feuch, rinn a' 
ghrian agus a' ghealach, agus an aon 
rcul deug, ùmlachd dhomhsa.- 

10 Agns dh'innis e d'a athair i, a- 
gtts d'a bhràithribh : agus thug athair 
achmhasan da, agus thubhairt e t'vì, 
Giod i an aisling so a chunnaic thu ? An e gu'n d'thig d'a rireadh mise a- 
gus do mhàthair agus d® bhràithre, 
chum sinn fèin a chromadh sìos 
duitse gu làr? 

11 Agus bhafarmad aig a bhràith- 
ribh ris : ach thug athair fa'near a' 
chainnt- 

12 Agus chaidh a bhràithrean a 
dh'ionaltradh treud an athar doShe- 
chem. 

13 Agusthubhairt Israel re loseph, 
N-ach 'cil do bhràithrean ag ional- 
tradh a?i treud ann an Sechèm ? 
Thig, agus cuiridh mi thu d'an ionn- 
suidh. Agus thubhairt e ris, Tha 
mise 'n so. 

14 Agus thubhairt e ris, Imich, 
guidheam ort, faic am bheil do 
bhràithrean gu math, agus am bheil 
an treud tru ìuath ; atjus thoir fios a 
m' ionnsuidhs' a ris. Mar sin chuir 
e mach e a gleann Hebroin, agus 
thàinig e gu Sechem. 

15 Agus f huair duin' àraidh c, a- 
gus feuch, bka e air seacharan 'sa' 
mhachair : agtis dh'f heòraich an 
duine dheth, ag ràdh, Ciod a tha t'hu 
'g iarraidh ? 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g 
iarraidh mo bhràithre : innis dhomh,. 
guidheam ort, c'àit' am bheil iad ag 
ionaltradh an trcuda. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'- 
f halbh iad a so : oir chuala mi iad ag 
ràdh, llaehamaid gu Dotan. Agus 
chaidh Ioseph 'an dèigh a bhraith- 
rean, agus fhuair e iad ann an Do- 
tan. 

18 Agus 'nuair a chunnaic iad e 
fada uatha, eadhon mun d'thàinig e 
'm fagus doibh, chuir iad an cornh- 
airle re chèile 'na aghaidh, gus a- 
mharl>hadh. 

19 Agus thubhairt iad r'a chèile,. 
Feuch, tha 'n t-aislingiche so a' 
teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta v agus mar- 
bhamaid e, agus titgeamaid e ann 
an slochd eigin ; agus their sinn^ 
Chuir droch bheist eigin as da : agus 
chi sinn ciod gus an d'thig aisling- 
ean. 

21 Agus chuala Reuben so, agus 
shaor e as an làimh e, agus thubhairt 
e, Na cuireamaid glv bàs e-. 

22 Agus thuhhairt Keuben riu, Na 
dòirtibh fuil; tilgibh e 'san t-slochd 
so, a ta 'san f hàsach, agus làmh na 
cuiribh ann : a chum 's gu'n saoradh: 
e as an làimh e, agus gu'n aisigeadh 
e rìs d'a athair e. 

23 Agus 'nuair a thàinig Ioseph a 
dh'ionnsuidh a bhràithre, 'an sia d dh'iomad mlr, bhruadair Ioseph bi~uadar> G E N E S I 9. bhuin iad do Ioseph a chòta, a chòta 
iiaH io/nadh dath, a bha air. 

24 Agus ghabh iad e, agus thilg iad 
e ann an slochd, agns bha 'n slochd 
falamh, gun uisge ann. 

25 Agus shuidh iad sìos a dh'ith- 
eadh arain, agus thog iad suas an 
sùilean agus dh'arnhairc iad, agus 
feuch, bha cuideachd do chbeinn Is- 
maeil a' teachd o Gliilead le'n càmh- 
alau a' giùlan spìosraidh, agus ìoc- 
shlaintf agus mirr, a' dol gus a/i 
toirt sìos do'n Eiphit. 

26 Agus tliubhairt Iudah r'a 
bhràithribh, Ciod an tairbli a bhios 
dhuinn ann ma mharbhas sinn ar 
bràthair, agus ma cheileas sinn fhuil. 

27 Thigibh, agus reiceamaid e ris 
na h-Ismaelich, agus na cuireamaid 
làmh ann; oir is e ar dearbh-bhrà- 
thair e, agus ar feoil : agus dh'èisd 
a bhràithre ris. 

28 'An sin chaidh Midianaich 
seachad, ceannaìchean ; agus thar- 
ruing iad agus thog iad suas Ioseph 
as an t-slochd : agus reic iad loseph 
ris na h-Ismaelich air f hichead bo/in 
airgid. Agus thug iadsan Ioseph 
do'n Eiphit. 

29 Agus phill Reuben a dh'ionn- 
suidh an t-sluichd ; agus feuch, cha 
robh Ioseph 'san t-sJochd : agus 
reub 8 e eudach. 

30 Agus phill e dh'ionnsuidh a 
bhràithvean, agus thubhairt e, Cha'w. 
'et'Z an leanabh ann ; agus mise, c'àit' 
an d' thèid mi ? 

31 Agus ghabh iad còta Ioseiph, 
atv.is mharbh iad meann do na gabh- 
raibh, agus thum iad an còta 'san 
f-hnil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan 
iomadh dath, agus thug iad e dh'- 
ionnsuidh an athar ; agus thubhairt 
iad, Fhuair sinne so : aithnich a nis 
an e so còta do mhic, no nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, agus 
thubhalrt e, Còta mo rahic; chuir 
droch bhèisd as da : tha Ioseph gun 
teagamh air a reuhadh as a chèile 

34 Agus reub Iacob eudach, agus 
chuir e eudach-saic air a lcasruidh,.a- 
gus rinn e bròn air son a mhic rè 
mòrain lài. 

35 Agus dh'èirich a mhic uile, 
agus a nigheanan uile. suas, a thoirt 
sòiais da; ach dhiùlt esan sòlas a gha- 
bhail; agus thubhairt e, Oirthèid mi 
s'ios do 'n uaigh a chum mo mhic re 
bròn. Mar so rinn athair caoidh air 
a shon. 

3(j Agus reic na Midianaich e 'san Eiphit re Potiphar, oifigeach le Pha~ 
raoh, ceannard an f hreiceadain h . 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS 'san àm sin fèin chaidh Tu- 
dah sìos o bhràithribh, agus 
thionndaidh e steach a dh'ionnsuidh 
Adulamaich àraidh, d'amò'ainm IIi- 
rah. 

2 Agus chunnaic Iudah 'n sin ni- 
ghean Canaanaich àraidh, d'am b'- 
ainm Suah : agus ghabh e i, ag^us 
chaidh e steach d'a h-ionnsuidh. 

3 Agus dh'f hàs i torrach, agus rug 
i mac; agus thug e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'f hàs i torrach a rìs, a- 
gus rug i mac ; agus thug i Onan 
mar ainm air. 

5 Agus dh'fhàs i torrach fathast r 
agus rug i mac; agus thug i Selah 
mar ainm air : agus bha esan ann an 
Chedsib 'nuair a rug i e. 

6 Agus ghabh Iudah bean do Er a 
cheud-ghin, d' am ò'ainm Tamar. 

7 Agus bha. Er, ceud-ghin Iudaih, 
aingidh ann an sealladh an Tighear- 
na; agus mharbh anTighearn e. 

8 Agus thubhairt Iudah re h-O- 
nan, Falbh a steach a dh'ionnsuidh 
mnà do bhrathar, agus pòs i, agus 
tog suas sliochd do d' bliràthair. 

g Agus bha f hios aig Onan nach 
b'ann leis fèin a bhiodh an sliochd ; 
agus 'nuair a chaidh e steach a 
dh'ionnsuidh mnà a bhràtliar, dhòirt 
e air a' biilàr e, chum nach d'thugadh 
e sliochd d'a biiràthair. 

10 Agus bha 'n ni a rinn e olc ann 
an sealladh an Tighearna: uinie sin 
miiarbh e esan mar an ceudna. 

11 'An sin thubhairt Iudah re Ta- 
mar mnaoi a mhic, Fan a'd' blian- 
traich ann an tigh t'athar, gus am 
fàs mo mhac Selah suas ; oir thu- 
bhairt e, An t-eagal gu'm faigheadh 
esan bàs mar an ceudna mar njìtuair 
a bhràithre. Agus dh'fhalbh Tamar, 
agus dh'f han i 'n tigh a h-athar. 

12 Agus ùine f hada 'a dèigli sin 
f huair nighean Shuaih bean Iudaih 
bàs : agus thog Iudah a mhisneach, 
agus chaidh e suas a dh'ionnsuicih 
luclid-lomairt » a chaorach, e fèin 
agus a charaid Ilirah an t-Adula- 
mach, gu Timnat. 

13 Àgus dh'innseadh do Thamar, 
ag ràdh, Feuch, tha t'athair-cèile a' 
dol suas gu Timnat a lomairt a chao- 
rach. 

14 Agus chuir i a culaidli-ban- 
traich dhith.agus chòmhdaichsi i fein 
le gnùis-bhrat, agus phaisg si i fèin, f balm. Sasg. 6 rachd. h c.eannard a shaighdcararii 

caijjtein a' gheard. > luchd-bearraidh. C A I B. XXXIX. agus shuidh i ann an ìonad follais- 
eaiii a tct làimh ris an t-slighe gu 
Timnat : oir chunnaic i gu'n d'fhàs 
Selah suas, agus nach d'thugadh i 
dtia mar mhnaoi. 

15 'Xuair a chunnaic Iudah i, 
ghaoi) e iru'w bu striopach i, a chionn 
gu'n do chòmhdaich i h-eudan. 

lò Agus thionndaidh e d'a h-ionn- 
suidh air an t-slighe, agtìs thubhairt 
e, Leig Leam, guidbeain ort, tcachd a 
Steach a't' ionnsuidh ; oir cha robh 
fhios aige gu'm b'i bean a mhic i: 
aeus tliubhairt i, Ciod a bheir thu 
dhomh a chum as gu'n d'thig thu 
pteach a'ni' ioiiiisuidìi? 

17 Agus thubhairt esan, Cuiridh 
mi meannk a't' ionnsuidh o'n treud : 
j&gus thubhairtise, An d'thoir tliu 
geall dv/nh gus an cuir thu m' iomi- 
suidh c? 

18 Agus thubhairt e,Ciodan geall 
a bheir mi dhuit ì Agus thubhairt 
ise, Do sheula, agus do làmh-fhaikan, 
asus do lorg aia aun ad làimh : agus 
thug e dh'i iad, agus chaidh e steach 
d'a h-ionnsuidh, agus rinneadh i tor- 
rach leis. 

lp Agus dh'èirich i, agus dh'f halbh 
i roimpe, agr.s chuir i seachad a gnùis- 
bhrat uaithe agus chuir i a culaidh- 
bantraich oirrc. 

20 Agus chuirludah am meann le 
ìàimh a charaid anAdulamaich, chum 
as gu'm faigheadh e 'n geall o làimh 
na innà : ach cha d'f huair e i. 

21 'An sin dh'fheòraich e do 
dhaoinibh an àite sin, ag ràdh, C'àit' 
am bhcil an strìopach a bha gu fol- 
laiseach re taobh na slighe m ? Agus 
thubhairt iadsan, Cha robh strìopach 
'sam bith an so. 

22 Agus phill e dh'ionnsuidh lu- 
dath, agus thubhairt e, Cha d'f huair 
nii i : agus mar an ceudna thubhairt 
daoin' an àite, Cha robh stiiopach 
'sam bith 'an so. 

23 Agus thubhairt Iudah, Gabh- 
adh i dh'i fèin c. an t-eagal gu mas- 
laichear sinn : feuch, ehuir mi am 
meannso d'a h-ionnsuidh, aguscha 
d'f huair thu i. 

24 Agus beul re tri mìosa 'n dèigh 
sin, dh'innseadh do Iudah, ag ràdh, 
Rina Tamar bean do mhic striopa- 
chas ; agus feuch cuideachd, tha, i 
torrach le striopachas. Agus thu- 
bhairt Iudah, Thugaibh a mach i, 
agus loisgear i. 

25 'Xuair a thugadh a mach i, 
chuir i jios a dh'ionnsuidh a h-athar- 
cèile, ag ràdh, Aig an fhcar d'am 
buin iad sin tha mise letlitromach : agus thubhairt i, Faic, guidheam ort, 
cia leis an seula, agus na làmh-f haii- 
ean, agus an lorg so. 

2ò Agus ghabh Iudah rifu, agus 
thubhairt e, Bha i ni bu cheirte na 
mise, a chionn nach d'thug mi i do 
Shelali mo mhac : agus cha robh 
aithne aige oirre ni's mo. 

27 Agus 'nuair a bha i re saothair 
chloinne, feuch, bha leth-aona 'na 
bolg. 

28 Agus 'nuair a bha i re saothair,. 
chuir a h-aon diubh mach a làmh : 
agus rug a bhean-ghlùin air a làhrin, 
agus cheaneail i snàthainn scaiiaid 
oirre, ag ràdh, Thàinig e so a macii 
'an toiseach. 

29 Agus 'nuair a tharruing e a 
làmh air ais, feuch, thàinig a bhrà- 
thair a mach; agus thubhairt ise, 
Cionnus a bhris thu mach ? bitheadh 
am briseadh so ortsa: Uime sin thu- 
gadh Phareds mar ainm air. - 

30 Agus 'an dèigh sin thàinig a 
bhràthair a mach, aig an robh an 
snàthainn scarlaid air a làimh ; agus 
thugadh Sarah mar ainm air. 

CAIB, XXXIX. 

AGUS thugadh Ioseph sìos do'n 
Eiphit: a«us cheanwaich PotT 
phar oihgcach le Pharaoh, ceànnard 
an f hreiceadain, Eiphiteach, e o 
làimh nan Ismaelach, a thug sìos 'an 
sin e. 

2 Agus bha 'n Tighearna maillc 
re loseph, agus bha e 'na dhuine 
leis an do shoirbhich pach ni ; agus 
bha e'n tigh a mhaighstir an Eiphit- 
ich. 

3 Agus chunnaic a mhaighstir gu 
'n robh an Tighearna maille ris, agus 
gu'n d'thug an Tighearn air gach ni 
a rinn e soirbheachadh 'na làimh. 

4 Agus f huair Ioseph deagh-ghean 
'na shealiadh, agus rinn e seirbhis 
da : agns rinn se e 'na f hear-riagh- 
laidh air a thigh, agus gach ni a 
bh'aige chuir e fuidh làimh. 

5 Agus o'n àm sin fèin 's'aa d'rinn 
se e 'na f hear-riagh!aidh air a fchigh , 
agus air gach ni a bli'aige, bhean- 
naich an Tighearna tigh'an Eiphit- 
icii air sgàth loseiph : agus bha bean- 
nachadh an Tighearn air gach ni 
bh'aige, anns an tigh, agus anns a 
'mhachair. 

6 Agus dh'fhàg e gach ni a bh'»ise 
'an làimh loseiph, agus cha b'fhios 
da aon ni bh'aige, saor o'n aran 
a bha e 'g itheadh : agus bha Ioseph 
*narf/j«t»cmaiseach, agus sgiamh.ach 
'san aghaidh." k mcann do 7ia gabhraibh. Eabh. 1 uaine, uaiche. m nn ròti G E N E S I S. 7 Agas 'an dèigh nan nithe sin 
le.ag bean a mhaighstir a sùilean air 
Ioseph, agus thubhairt i, Luidh leam- 

sa^ 

8 Ach dhiùlt esan, agus thubhairt 
e re mnaoi a mhaighsth;, Fcuch, cha 
'n 'eil fios aig mo mhaighsttr ciod a 
tha maille rium 'san tigh, agus gach 
ni a th'aige chuir e fuidh m' làimh- 
sa. 

9 Cha 'n 'cil neach 'san tigh so a 's 
mò na mise ; agus cha do chum e 
uam ni 'sam bith ach thus', a chionn 
gur tu a bhean : cionnus uime sin a 
ni mise 'n t-olc mòr so, agus a pheac- 
aicheas mi 'n aghaidh Dhè ? 

10 Agus thachair e 'nuair a labh- 
air i re Ioseph o là gu là, agus 
nach èisdeadh esan ria, gu luidhe 
ieatha, no bhi maille ria : 

11 Agus thachair e air latha 
àraidh, gu'n deachaidh esan a steach 
do'n tigh a dheanamh oibre fèin, 
agus cha robh a h-aon do dhaoinibh 
an tighe 'an sin a stigh. 

12 Agus rug i air air eudach-uach- 
dair n , ag ràdh, Luidh leam-sa : agus 
dh'f hàg e eudach-uachdair 'na làimh, 
agus theich e, agus thàr e mach. 

13 Agus 'nuair a chunnaic ise gu 
,'n d'fhàg e eudach-uachdair 'na 

iàimh, agus gu 'n do theicli e mach, 

14 'An sin ghairm i air daoinibh 
a tighe, agus labhair i riu r 1£g ràdh, 
Faicibh, thug e steach d'ar n-ionn- 
suidh Eabhruidheach g'ar masla- 
chadh ; thàinig e steach a m' ionn- 
suidhs' a luidhe leam, agus ghlaodh 
mise le guth ard : 

15 Agus 'nuair a chual' e gu'n do 
tliog mi suas mo ghuth.agus gu'n do 
ghlaodh mi, 'an sin dh'f hàg e eudach- 
uachdair maille rium, agus thcich e, 
agus chaidh e maeh. 

16 Agus thaisg i eudach-uachdair 
làin)h ria, gus an d'thàinig a thighear- 
na dhachaidh. 

17 Agus labhair i ris a rèir nam 
briathra so, ag ràdh,Thàinig an seir- 
bhiseach Eabhruidheach a thug tliu 
d'ar n-ionnsuidh a steach a'm' ionn- 
suidhsa gu m' mhaslachadh : 

18 Agus 'nuair a thog mise suas 
mo ghuth.agus a ghlaodh mi.'an sin 
dh'fhàg e eudach-uachdair niailie 
rium, agus theiche maclj. 

lt) Agus 'nuair a chual' a njhaigto- 
stir hriathran a mhnà, a labhair i ris, 
ag ràdh, Air an dòigli so rinn do 
Blieirbhiseach prna ; 'an bin las fhearg 
suas. 

iiU Agus ghabh maighstir loseiph c, agus chuir e 'sa' phrìosan e, far ai? 
robh prìosanaich an righ ceangailte : |t 
agus bha e 'n sin 'sa' phriosan. 

21 Ach blia 'n Tighearna maille li 
re Ioseph, agus nochei e tròcair dha, h 
agus thug e dha dèagh-ghean ann an \ ] 
31'iilibh fhir-gleidhidh a' phrìosain. Ii 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' j u, 
phrìosain fuidh iàimh Ioseiph na ! fj 
prìosanaich uile a bha 'sa' phr\- L 
osan ; agus gach ni a rinn iad 'an sin, 

b' esan a rinn e. i 

23 Cha d'amhairc fear-gleidliidli L 
a' phrìosain air ni 'sam bith a bìia 
fuidh làimh, a chionn gu'n robh an \ 
Tighearna maille ris; etgus a?t ni .shi | 
a rinn e, thug an Tighearn air soirbh- B 
eachadh leis. 

Ii 

CAIB. XL. 

AGUS 'an dèigh nan nithe sin 
chuir buidealair righ na h-^iph- 
it, agus fhuineadair, fearg air an 
tighearna righ na h-Eiphit. 

2 Agus bha corruich mhòr air 
Pharaoh re dithis d'a sheirbhisich, ris 
an àrd-bhuidealair, agus ris an ard- 
f huineadair. 

3 Agus chuir e 'n làimhP iad ann 
an tigh ceannaird an f hreiceadain 'sa' - 
phrìosan, far an robh Ioseph oean- 
gailte. 

4 Agus chuir ceannard an f hreic- 
eadain an cùram air loseph, agifs 
fhritheil e dhòibh ;, agus dh'f han iad 
tamulll ann an làimh. 

5 Agus cliunnaic iad aisling le 
cl'ièile, gac.h fear c/c' aisling fcin 'san 
aon oidhche, gach fear a rèir eadaK- 
mhìneachaidh aislinge ; am buidcal- 
air agus fuineadair righ na h-Eiphit, 
a bha ceangailte 'sa' phrìosan. 

6 Agus thàinig Ipseph a steach 
d'an ionns,uidh 'sa' mhadainn, a:;us 
dh'amhairc e orra, agus feuch, bha 
iad dubhach. 

7 Agus dh'fheòraich e do sheir- 
bhisich Pharaoih, a bha 'n làimh j 
muille ris ann an tigh a thighearna, 
ag ràdh, C.'ai" son a tha bhur gnùis 
cho mhuladach an diugh 3 

8 Agus thubhairt iad ris, Chtmnaic 
sinn aisling, auus cha 'n 'cil m t/ch 
agai/tn n d]i'ca<iar-mh\niclieas i. ! 
Agils thubhairt Ioseph riu, iN' ach ann 

o Dhia thtt gaoh eadar-inhinca- 
chad!i ? innsibh dhomhs' iad, guidh- 
eani oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-ard-bhnideal- 
air aisling do Ipseph, agus thiibhairt 
e tis, A'm' aisling-sa fcucli, bha ftar 
camhain fa m' chomhair. n fhalluing, a chàta. 
ncach, 4 sccU. a mhagadh oirn. P ann an daing- C A I B. XLT. 10 Xuus air an fh'meamhain bhu 
tri meauglain r ; agus bha i mar guin 
biodh i a' briseadh a mach, agits 
pàinig 1 fuidh làn-bhlàth, agtis thug 
a bagaidean dearcan abuich uatha. 

11 Agus b/ui cupan Pharaoih a'm' 
lauuh ; agus ghabh mi na t'ion-dhcarc- 
an, a-rus dh'f hàisg mi iacl 'an c.upan 
Pharaoih, agus thugmi 'n cupan ann 
an làimh Pharaoih. 

12 Agus thuhhairt Toseph ris, 'Se 
so a h-eadar-mhineachadh : Na tri 
naeanglainn, is tri lai iad. 

1S Eadhon 'au ceann thri lài to- 
gaidh Pharàoh siuts do choann, agus 
bheir e ris gu t-àite fein thu ; agus 
bheir thu cupan Pharaoih 'na làimh 
uiar a b'àbhuist duit roimlie 'nuair a 
bha thu d'bhuidealair aige. 

14 Ach cuimhnieli thusa ormsa 
'nuair a db'eirèas au math dliuit, 
jigus dean, cuidheam ort, caoimhneas 
domh : agus thoir iomradh orm re 
Pharaoh, agus thoir a mach mi as an 
tigh so : 

15 Oir gu deimhin shoideadh air 
falbh rai a t'ir nan Eabkruidheach, a- 
gus mar an ceudna 'n so cha d'rinn 
mi ni sam bith gu'n cuirte 'san 
t-slochd mi. 

lò 'Nuair a chunnaic an t-ard- 
f huineadair gu'n d'eadar-mhìnich e 
gu math, thubhairt e re Ioseph, Bha 
mise mar an ceudna a'm' aislincc, agus 
Ìeuch!, ì'hu tri bascaide geala air mo 
■ chcann : 

17 Agus anns a' bha.scaid a b'àirde 
iha do cach seòrta bìdh air son Pha- 
raoili do dheasachadh aa fhuinea- 
dair ; agus dli'itii an eunlaith iad a 
mach as a' bhascaid air mo cheanH. 

18 Agus fhreagair losej)h, aijus 
thubhairt e, 'ò' e so a h-eadar-mhin- 
eachadh s : Na tri bascaide, 's tri lài 

19 'An ceann thri lài togaidh Pha- 
raoh suas cio clieann dhiot, agus 
ciochaidh e thu air crann, agus 
ithidh an eunlaith t-fheoil dhìot. 

20 Agus'air an treas là, co'-ainm 
latha-breithe Pharaoih, rinn e cuirm 
d'a sheirbhisich uile : agus thog e 
setas ceann an àrd-bhuidealair, agus 
c.eann an àrd-f huineadair am measg 
a slieirbhiseach. 

£1 As;us tbug e 'n t-àrd-bhuideal- 
air a clium a bhuidealaireachd aris; 
agus thug e 'n cupan 'an làimh Pha- 
raoih'. . . 

22 Ach chroch e 'n t-àrd-fhuin- 
eadair, mar a dh'eadar-mhiuich Io- 
seph dhoibh. 23 Gidheadh cha do chuiitihnìch 
an t-àrd-bhuidealair air Ioseph, ach 
dhi-chuimhnich se e. 

CAIB. XLT. 

AGUS 'an ceann dà bhliadhna 
iomlan, chunnaic Pharaoh ais- 
lin° ; Agus feucli, sheas e làimh ris 
an abhainn : 

2 Agus feuch, tliàinig a nìos as an 
abhainn seachd bà, sgramhach r'am 
faicinn, asus reamhar 'am feoil ; ac;us 
bha iad ag ionaltradh ann am min- 
f heur r . 

3 Acrus fcuch, thàinig seachd bà 
eile nios 'nan deigh as an abhainn, 
granda re 'm faicinn, agus caol 'nam 
teoil; agus sheas iad làimh ris na bà 
eilz 3 air briiaich na h-aibhne. 

4 Agus dh'ith na bà bha granda 
r'am faicinn agus caol 'nam feoil,suas 
na seachd bà sgiamhacha agus 
reamhra. Mar sin dhùisg Pharaoh, 

5 Agus choidil agus ciiunnaic e 
aisling an dara uair: Agus feuch, 
dh'èirich suas seachd diasan air aon 
choinlin, reàehdmhor as;us math. 

6 Agus feuch, dh'f hàs suas 'nan 
deigh seachd diasa caola, agus airan 
seargadh leis a' ghaoith 'n ear. 

7 Agns shluig na seachd diasa 
caola sios na seaclid diasa reachd- 
mhor agus làn : agus dhtiisg Pha- 
raoh, agus feuch, 6' aisling a bii' 
aiin. 

8 Agus 'sa' mhadainn bha a spio- 
rad air a bhuaireadh u ; agus chuir 
e fios uaith agus ghairm e uile 
dhruidhean na h-Eiphit, agus a 
dhaoine glic. uile: agus dh'innis Pha- 
raoh aisling dhoibh ; ach cha robh 
neach ann a dh'eadar-mhìnicheadh 
iad do Pharaoh. 

9 'An sin labhairan t-ard-bhuid- 
ealair re Pharaoh, ag ràdh, An 
diugh tharais' a' cuimhneachadh mo 
locb.dan w . 

10 Bha fearg air , Pharaoh r'a 
sheirbhisich, agus chuie e mise 'n 
làimh ann an tigh cheannai'rd an 
f hreiceadain , araon mise, agus an 
t-ard-f huineadair. 

11 Agus chunnaic sinn aislinsr'san 
aon oidhche, mis' agus esan-: chun- 
naic gach fear againn aisling a rtir 
eadar-mhineachaidh aislinge. 

12 Asus bha 'n sin maille ruinne 
òganach Eabhruidheach, seirbhiseach 
do cheannard an f hreiceadain ; agus 
dh'innis sinn da, agus dh'eadar-mhl- 
nich e dhuinn ar n-aislingean : dò r ge?/ga. 
* mo choire. s brigh. Uan, lòn, miadan. u air a chràdh, G E N E S I S. goch fear aeainn a' reir aistinee 
dh'c-adar-nihinich e. 

1:1 Aeus mar a dh'eadar-mhinich 
e dhuinn,j2)arsÌQ blia e : niise chuir 
e ris ann am aitc, agus esan chroch e. 

14 Aeus chuir Pharaoh lcuchdoire. 
uaith, agus ghairm e losepli, agu3 
thue iad le cabhaig a mach as ah 
t-slochd e : agus bhearr se c fèin, a- 
eus inliuth e eudach, agus thàinig e 
steach a dh'ionnsuidh Pharaoili. • 

15 Acus thubhairt Pharaoh re 
loscph, Chunnaic mi aisikie, agus 
cha 'w'eil neach ann a dh'eadar-mhi- 
nirheasi : aeus chuala mi aii a ràdh 
hiu d'i.himc!uol!sH, 'nuair a ciiluin- 
ncas tu ahling gar aithne dhuit a 
h-eadar-iiih'inearhadh . 

16 Agus fhreagair Ioseph Pha- 
raoh, ag ràdh, Cha 'n'cil c an&am- 
sa : biieir Dia freaeradh »:th do Pha- 
raoh. 

17 Aeus thubhairt PLaraoh re Io- 
seph, A'rn' aislii-.e, feuch, sheas mi 
air bruaich na h-aibhne : 

18 A^us feuch, thainie a nios aa 
an abhainn scnchd I>«, reamhar 'an 
fooii, aeHS seiamiiach ann an cruth; 
agus biia iad ag ionaitradh 'atn unn- 
f heur: 

19 Aeus feuch, thàiiritr seaci.d bà 
eilc inos 'nan dei^h, bochd agas ro- 
p-hraiida, a?u« eaoi 'am feoèi : eha '11 
f kaca mi 'n s .r:::iuif ruimh aim an 
uiic tlur na h-Eiphit air olcas. 

20 Agus dh'ith na bu càoY agus 
granda suus na ceud seaciid Li 
rfamhra. 

21 Aeus 'nuair a dh'ith kid suas 
ia t, cha'n aithniebte fvrrv/ gufla d'ith 
si. id iad ; ftrh bhn Utd granda r'ain 
fiicinn mar 'an toiseach. 'Au sin 
riliwisg mi. 

22 Aeus chur.naic mi a'm' aisline : 
aeus feucli, thàirii^ a Ues tieathd 
diasnn air aon choinlin, kào aeu3 
math : 

23 Aeus fc.uch, dh'fhàs $m 'nafl 
dciifh seachd tiiasan, air aa arttMKWÌb, 
cj'ol c/gws seargta leia a' ghaoith 'n 
car. 

24 Aeii3 shluie na dUsa caolasìos 
naseachd diasamatha: agus dh'innii 
mi so ck> na druidhibh : ach eba 
roth neach ann a b'urradii a' chiiis 
i hoiliseachada dhomli. 

25 Azus thubìiairt Iosepii re Pha- 
raoh, Aislina Piiaraoih, IM n.on i : an 
ni sin a ta Dia eus a dheanamh, 
dh'fhoiUsich e do Pharaoh. 

26 Na searhd ba nutha, ig searhd 
bliadboan iad ; agut na seachd diata matlia, w seachd hliadhnan iad : is 
aon an aiìling. 

27 A»us na seachd bà caol' a»us 
crand' a tliàini^ a nios 'nan di'igh, U 
sf-achd bliadhnan iad ; agus na 
seachd diaaa fàs x seargta leis a' 
ehaoith 'n < ; ar, bithidh i;id 'nan 
seaclid biiadlmau gortaidh. 

28 So an ni a tliubhairt mi re 
Pharaoii : An ni ta Dia izus a dhean- 
amh, ncclid e do Pharaoh. 

29 Peucb, thu seachd bliadhnan 
rnòr-phai'.teis a' tcaciid feadii tiiirna 
li-Eiph»t uile : 

30 Ajius ciridli scachd b!iad«nan 
f?ortaidii suas 'nan dcigh, acrii, di- 
chuimìinichearain pailteas uile'ntir 
na h-Liphit, aeus claoidhidh a' Ldiorta 
'n tir. 

31 Aeus clia'n aithni'hear am 
pailteas anns an tir air son na cort- 
aidli a leanas : oir bithidlj i ro- 
throm. 

32 Agus a thaobh eu'n do dhu- 
blaicheadh an aisline do Pliaraoli dà 
uair, tha sin a c'nionn <?u bhcil an 
ni air a shuidhcachadh le Dia ; agus 
blicir Dia anu aa aithghearradh gu 
CT.ch e. 

93 A nis uime sin amhairceadh 
Pharaoh a mach air .-on duinfe iimk,'- 
sicb njm ehlic. a^us cuireadh e os 
cienn tir na h-Liphit e. 

34 Dcanadh Pharaoh so, agus or- 
duici'cadh e luclid-ria'.dilaidh os 
cionn na tire, agus tOL'adli iad an 
ca ->> cuid do tkoradh tir na 
h-F.ipiiit 'sna seachd biiadliiiaibh 
pailtei«. 

35 Aeus cruinniclieadh iad uile 
bhiadh nara biiarlhna matlia sin re 
t'-arhd, aeus tais«e-adli iad 3uas 
arbhar findh lairnli Pharaoih, agus 
glèidheàdh iad bihdh 'sna batttihtu 

36 A'.':is bitiadh am biadfa sin 'na 
Oùìì-j< àch do'n tir, fa chomhau nan 
c eachd bhadiuia gortaidh a bhitheas 
ann an tir rm li-Eiphit ; r'num as 
nach d'thi id as d«'n tir lcis a' 
ghortn. 

37 Aeas bha chomiiairle matliy 
ann an suilibh l'haraoih, aetu arj» 
au siiilibh a ?heirbhisca< h uile. 

38 AgfB thid»hairt Pliaraoh r'a 
Bheirbhisich, Am biieil e 'n eOHnm 
duinn a ibithld ?o do dimine fhào- 
tainn, nuns arn bheil s\iiorad Dh»- ? 

30 At7u< tfmbbairt Pharaoh re lo- 
seph, A thaobh pu'n d'fhoillsich Dia 
so nile dhuit cha 'n 'eil nea< h ann 
cho tui)?«ea/h afrus ci*o ghlic rmt 
fein. 

40Eithidh Lu 05 ciorm mo U;ighe» falamh, caocha. y bka «71 ni moth, C A I B. XLII. s». sgus a rèir t'fhocail bithidh mo 
shluajh uile air an riaghladh: a 
pbàin 'san righ-chathair bithidh 
min ni's mò na thu. 

41 Agus thubhairt Pharaoh re Io- 
sep'n, Faic, chuir mi thu os cionn uile 
thìr na h-Eiphit. 

42 Agus thug Ph; v raoh fhàfruie 
bhàrr a làimh, agas chuir e air làiinh 
loseiph e ; agus sgeadaich se e ann 
«n trusean do lìon-eurìaeh 7 L r riiin, 
agus chuir e slabhruidh òir m'a 
mhuineal. 

43 Agus thug e air marcachd 'san 
dara carbad a bk'àige fèitì ; agus 
ghlaodh iad roimhe, Lùbaibh an 
glun a : agus riùii se e 'na uachda- 
ran air tirna h-Eiphit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaoh re Io- 
seph, Is mise Pharaoh, agus as t'eug- 
mhais-sa cha tòg duine suas a làmh 
no a chos ann an tìr na h-Eiphit 
uile. 

43 Agus thug Pharaoh Saphnat- 
paaneah mar ainm air Ioseph; agus 
thug c dha Asenat nighean Photi- 
pheraih shagairt Oin mar mlinaoi : 
agus diaid'h Ioseph a mach air feadh 
xtile tiiir na h-Eiphit. 

46 Agus bha loseph deich bliarìh- 
na ficbeàd a dh'aois an uair a sheas 
e 'm fianuis Pharaoih righ na h-Eiph- 
it : agus chaidh Josèph a mach o 
làthair Pliaraoih, agus chaidli e 
troimh^ thìr na h-Eiphit uile. 

47 Agus thug an talamh a mach 
anns na seachd bliadhnaibh pailteis 
'na ghlacaidibh. 

48 Agus chruinnich e r'a chèile 
uile hhiadh nan seachd bliadhna, a 
bha 'n tìr na h-Eiphit; agus tliaisij e 
suas biadh 'sna bailtibh : biadh fea'r- 
ainn gach baile, a bha mu'n cuairt 
air, thaisg e suas ann. 

49 Agus chuir Ioseph r'a chèile 
sìol mar ghaineamh na fairge, ro- 
mhòran, gus an do sguir e d'a àir- 
samh ; oir bha c gun àireamh, 

50 Àgus do Ioseph rugadh dithis 
mhac mun d'thàinig bliadhnacha na. 
gortaidh, a rug Asenat dha, nigheun 
Phctipheraih sagairt Oin. 

51 Agus thug Ioseph Manaseh 
mar ainmaira' cheud-ghin; oirthug 
Dia orm, ars' esari, mo shaothair uile 
dhì-ehuimhneachadh, agus tigh m'a- 
thar uile. 

52 Agus air an dara mac thug e 
Ephraim mar ainm ; oir thug Dia 
orm, ars' csan, a bhi sìolmhar ann an 
tìr m'àmhghair. 

z anart. a Mhmr-chaminh. 
stòir. <l dtifhùs a' ghorta gatr 
sgiorradh, inbaist. 53 Agus chrìochnuicheadh seachd 
bliaihnan a' phailteis a bha ann au 
tir,na h-Eipliit. 

54 Agus thòisich seachd bliadh- 
nan na gortaidh re teachd T mar a 
thubhairt Ioseph ; agus bha ghorta 
anns na dùthchannaibh uile : achanu 
an urle thìr na h-Eiphit bha aran. 

5.5 Agus an uair a bha tir na 
h-Eiphit uile ann an ui.reasbhuidh, 
'an sin ghlaodh an sluagh re Pha- 
raoh air son arain : agus thubhairt 
Pharaoh risnah-Eiphitich uilc, IU1Ì2- 
ibh Ioseph; an ni sin a their e 
ruibh deanaibh. 

56 Agiis bha ghorta air aghkidlj 
na talmhain uile : agus dh'fhoscrail 
Ioseph na taisgeachan c uile, agus 
reic e ris na h-Eiphitich : agus 
bhuadhaich a' ghort' d anfii an tir na. 
Eiphit. 

57 Agus thàinig jrach dùthaich 
rìo'n Eiphit a dh'ionnsuidh Ioseiph 
a cheannaeh bldh ; oir bhuadhaich 
a' ghorta 'sgach dùthaich, 

CAIB XLII. 

ANIS an uair a chunnaic lacob 
gu'n rpbh sìol e 'san Eiphit, 
thubhairt e r'a mhic, C'ar son a ta 
sibh ag amharc air a chèile ? 

2 Àgus thubhairt e, Feuch, chuala 
mi gu bhei! siol'san Eiphit : rachaibh 
sios 'ai\sin, agus ceannaichibh dhuinn 
as sin, chum as gu'm bi sinn beò, 
agus nach faigh sinn bàs. 

3 Agus chaidli deichnear bhraith- 
reanloseiph sìos a clreannach sìl 'saH 
Eiphit. 

4 Ach cha do ehuir Iacob Benia- 
min bràthair Ioseiph maille r'a 
bhràithribh : oir thubhairt e, An t- 
eagal gu'n èirich olc f dha. " 

5 Agus thàinig mic Israeil a chean- 
nach sìl 'am measg na muinntir a 
thàinig : oir bha ghort' ann an tìr 
Chanaain. 

6 Agns bha Ioseph 'na uachdaran 
air an tir: }> esan abha a' reiceadh 
re sluagh na tire uile. Agus thàinig 
bràithrean Ioseiph, agus chrom siad 
iad fèin sios da, lc 'n aghaidh gu 
làr. 

7 Agus chunnaic loseph abhràith- 
rean, agus dh'aithnich e iad, ach 
rinn se e fèin 'na choigreach dhoibh, 
agus labhair e gu coimheach riu ; 
agus thubhairt e riu, Cia as a 
thàinig sibhse? Agus thubhairtiad- 
san ris, A tìr Chanaain a cheannach 
bidh. 

b romh; trìd. Eir. c tighean, 
e gràn, arùhar. t dusgaich^ G E N E S I S. B Agus dh'aithnich Ioseph a 
bhràithrean, ach cha d'aithnich iad- 
san esan. 

9 Agus chuimhnich Ioseph air na 
h-aislingean a chunnaic e mu'n tirn- 
tmioll, agus thubhairt e riu, Is Iuchd- 
brathaidh 6 sibh ; a dh'f haicinn lom- 
nochdaidh na t'ire thàinig sibh. 

10 Agus thubhairt iad ris, Cha 
sinn, mo thighearna, ach is ann a 
thàinig do sheirbhisich a cheannach 
bìdh : 

11 Is mic aon duine sinne uile, is 
daoine f ìrinneach sinn ; cha iuchd- 
brathaidh do sheirbhisich. 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni 
h-eadh, ach is ann a dh'f haicinn lom- 
nochdaidh na tìre thàìnig sibh. 

13 Agus thubhairtiad, Is dà bhràth- 
air dheug do sheirbhisicb, nuc aon 
duine ann an tìr Chanaain ; agus 
feuch, tham Jear a's òig' an diugh 
maille r'ar n-athair, agus tha h-aon 
nach maireann h . 

14 Agus thubhairt Ioseph riu, So 
an ni a thubhairt mi ribh, ag ràdh, 
Is luchd-brathaidh sibli. 

15 Mar so dearbhar srbh ; mar is 
beo Pharaoh, cha d'theid sibh a mach 
as so, m'ur d'thig bhur bràthàir a's 
èige 'n so. 

16 Cuiribh uaibh fear a?aibh, agus 
thugadh e leis bhur bràthair, agus 
gleidhear sibhs' am prìosan', chum 
as gu'n dearbharbhur briathran, am 
bheil no nach 'eil f irinn annaibh : 
no mar is beo Pharaoh, gu cinnteach 
i? luchd-brathaidh sibh. 

17 Agus chuir e 'm prìosan iad 
uile rè tbri lài. 

18 Agus thubhairt Ioseph riu air 
an treas tà, Deanaibh so, agus bithibh 
beo : oir tha eac;al Dè ormsa. 

19 Ma 's daoine f.ìrinneach sibh, 
fàgar aon d'ar bràithribh ceangailte 
'n tigh bhur priosain : agus imichibh- 
sa, thugaibh leibh siol air sou gort- 
aidh bhur teaghlaiche. 

20 Ach thugaibh bhur bràthair a's 
òig' a m' ionnsuidh ; mar sin dearbhar 
bhur briathran k , agus cha 'n fhaigh 
sibh bàs. Agus rinn iad mar sin. 

21 Agus thubhairt iad r'a chèile, 
Tha sinn gu deimhin ciontach a 
thaobh ar bràthar, do bhrigh gu'm 
faca sinn cràdh anma, 'nuàir a 
ghuidh e oirn, agns nach d'èisd sinn 
ris : uime sin thàinig an airc 1 so 
oirn. 

22 Agus fhreagàir Rèuben iad, ag 
ràdh, Nach do labhair mise ribh, ag 
ràdh, Na peacaichibh 'an aghaidh an lcinibh ; agus chad'èisd sibh? TTìme P 
siu feuch mar 'an ceudna tha f huil P 
air a h-iarraidh oirn. 

23 Agus cha robh fhios aca-san 3 ' 
gu'n robh Ioseph 'gcr« tuiijsinn; oir r 
bha eadar-theangair eatorra. p 

24 Agus thionndaidh se e fein ua- I" 
tha, àgus. ghuil e ; agus phill e rìs 
d'an ionnsuidh, agus labhair e riu, Y 
agus thug e Simeon uatha, agus ; 
cheangail se e fa chomhair an sùì. 81 

25 'An sin dh'àithn Ioseph an saic 

a lìonadh le sìol, agus airgiod gach : ft' 
duine chur air ais 'na sliac, agus 
biadh a thoirt doibh air son na slighe : 
agus is ann mar so a riim e riu. H 1 

26 Agus thog iad an sìol air an $ 
asalaibh, agus dh'imicli iad a sin. E 

27 Agus an uair a dh'fhosgail fear \ 
ac' a shac, a thoirt bìdh d'a asal 'san iì 
tigli-òsda, chunnaic e airgiod ; oir t' 
feuch bha e 'm beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bhràith- 
ribh, Thugadh air ais m'airgiod-sa ; 
agui feuch, Iha e eadhon a'm' shac, 
Agus dh'f hàilingich an cridhe, a- 
gus bha eagal orra, ag ràdh gach : 
fear r'a chèile, Ciod è so rinn Dia 1 
oirn ? 

29 Agusthàinig iad a chumlacoib 
an athar, do thir Chanaain, agus j 
dh'ànnis iad dha gach ni thachair 
dhoibh, ag ràdh, 

30 Labhair an duine ta 'na uach- 
daran air an tir ruinn gu coimheach, 
amas ghabh e sinn mar luchd-brath- 
aidh air an dùthaich. 

31 Agus thubhàirt sinn ris, Is 
daoine firinncach sinne : cha Iuchd- 
brathaidh idir sinn : 

32 Is dà bhrùthair dheug sinn, 
mic ar n-athar; tha aon rnhac nach 
maireann, agùs tha 'mmac a's òige 
'n diugh maille r'ar n-athair ann au 
tir Chanaain. 

33 Agus thubhairt an duine, uach- 
daran na tìre ruinn, Mar so aithnich- 
idh mi gur daoine f 'irinneach sibh ; 
fàeaibh aon d'ar bràithribh maille 
riumsa, agus gabhaibh biadh air son 
gortaidh bhur teaghlaichean, agus 
bithibh as; imcachd : 

34 A^us tnugaibh bhur bràthair 
a's òige a m' ionnsuidh ; 'an sin bi- 
thidh fios agam nach luchd-brath- 
aidh sibh, ach gur daoÌTie firinneach 
sibh : mar sin. bhèirmise bhur bràth- 
air dhuibh, agus ni sibh ceannachd 
'san t\r. 

35 Agus an uair a thaom dch iad 
an saic, feuch, bhd ceanglachan 
airgid gach duine 'na shac fèin, agus j 6 luchd-rannsachaidh. * nach 'eil ann. 1 ceanglar sibhsc. 

Eabh, Kj'lrmmchcar Ihur briathra. 1 cruuidh-chas. C A I B. XLIII. an uair a chonnaic iad fein agus an 
Hoair ua ceangla'chaip airgid, bha 
f;-.L:al orra. 

36 Agus thubhairt Iacob an athair 
riu, Thug sibh uàtnsa mo chlann : 
Ioseph cha mhaireann, agus Siraeon 
clia mhaircann, agus Beniamin 
bheir sibh air falbh : m'aghaidh-sa 
tha na nithe sin uile. 

37 Agus labh.dr Reuben r'a athair, 
ag ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis 
mhac, mur d'thoii mi t'ionnsuidh e: 
thoir thairis do m' làimhs' e, agus 
bh'ùr niis' a t-ionnsuidh a rìs e. 

38 Agus thubhairt c, Cha d'theid 
mo mhac sìes maille ribh ; oir tlia 
bhràthair marbh, agus dh'fhàgadh 
esan 'na aonar : ma thachras olc dha 
'san t-slighc air an d'thèid sibh, 'an 
sin bheir sibh s'ios m'f halt liath le 
bròn do'n uaigh. 

CAIB. XLIII. 

AGUS bha ghorta ro-mhòr 'san 
tìr. 

2 Agus an uair a dh'ith iad suas 
an sìol a thug iad as an Eiphit, 
thubhairt an athair riu, Rachaibh a 
rìs, ceannaLchibh dhuinn beagan 
bìdh. 

3 Agus labhair Iudah ris, ag ràdh, 
Thug an duine dearbh-chinnte 
dhuinn, ag ràdh, Cha'n fhaic sibh 
mo ghnùis-sa, mur bi bhur bràthair 
maille ribh. 

4 Ma chuireas tu ar bràthair 
maille ruinn, thèid sinn sìos àgus 
ceannaichidh sinn biadh dhuit; 

5 Ach mur cuir thu leinn e, cha 
d' theid sinn sios : oir thubhairt an 
duine ruinn, Cha'n fhaic sibh mo 
ghnù-is mur bi bhur bràthair maille 
ribh. 

6 Agus thubhairt Israel, C'ar son 
a bhuin sibh cko olc rium, agus gu'n 
d'innis sibh do'n duine gu'n robh 
bràthair tuilleadh agaibh ? 

7 Agus thubhairt iad, Dh'fhios- 
raich an duine dhinn gu teann m'ar 
timchioll fèin, agus mu thrmehioll ar 
càirdean, ag ràdh, Am bheil bhur 
n-athair fathast beò ? am bheil bràth- 
air eilc agaibh ? Agus dh'innis sinne 
dha^rèir brì' nam briathra sin :Am 
b'urradh sinne fios a bhi aaainn rju 
cinnteacli gu'n abradh e, Thugaibh 
bhur bràthaira nuas ? 

8 Agus thubhairt Iudah re h-Is- 
rael athair, Cuir an t-òganach maille 
riumsa, agus èiridh sinn, agus imi- 
chidh sinn, a chum as gu'm bi sinn beò agus nach faigh sinn bàs, araott 
sinne, agus thu fiin, agus mar an 
ceudna ar clann bheag. 

9 Bithidh niis' a'ni' urras air a 
shon ; o m' làimh-sa iarraidii tu e : 
mur d'thoir mis' a f ionnsuidh,- agus 
mur cuir mi a'd' làthair e,- 'an sia 
biodh a' choire gu bràth orm m . 

10 Oir mur bitheamaid air dea- 
namii moille, gu cinnteach bha sinn 
a nis air pilltinn air ar n-ais an dara 
uair so. 

11 Agus thubhairt Israel an athair 
riu, Ma rìh'fhcumas «' chùis a bhi 
mar sin a nis, deanaibh so ; gabhaibh 
do'n toradh n a's Tearr 'san tìF 'nar 
soithichibh °, agus thugaibh s\os 
tiodhlac do'n duine; beagan ioc- 
shlaint, agus beagan meala, spìos- 
raidh, agus mirr, cnothanP, agus 
almoine : 

12 Agus thugaibh leibh airgiod 
dùbailte^ 'nar làimh, agus an t-air- 
giod a thugadh air ais 'am beul bhur. 
sac, thugaibh air ais e 'nar làimh ; 
theagamh gur mearachd a bh'ann. 

13 Gabhaibh mar an ceudna bhur 
bràthair; agus èiribh, rachaibh a ris 
a dh'ionnsuidh an duine. 

14 Agus gu'n d'thugadh Dia uUe- 
chumhachdach tròcair dhuibh 'an là 
thair an duine, chum as gu'n leig e 
air falbh leibh bhur bràthair eile, a \ 
gus Beniamin : ach ma chaill mise 
mo chlann, chaill mi iad. 

15 Agus ghabh na daoin' an tiodh- 
lac sin, agus thug iad leo airgiod dù- 
bailte 'nan làimh, agus Beniamin ; a- 
gus dh'èiricli iad, agus chaidh iad 
slos do'n Eiphit, agus sheas iad 'an 
làthair Ioseiph. 

16 Agus an uair a chunnaic Io- 
seph Beniamin maUle riu, thubhairt 
e re fear-riaghlaidh a thighe, Thoir 
na daoine sin dachaidh, agus marbh, 
agus deasaich; oir maille riumsa 
ithidh na daoine sin air mheadhou- 
là. 

17 Agus rinn an duine mar "a 
dh'iarr Ioseph ; agus thug e na daoine 
do thigh Ioseiph. 

18 Àgus bha eagal air na daoine, 
chionn gu'n d'thugudh iad do thigh 
Ioseiph, agus thubhairt iad, 'S ann 
air son an airgid, a chuireadh air ais 
'har sacaibh a' cheud ùair a thugadh 
a stigh sinn; chu'm gu faigh e cion- 
fath 'nar n-aghaidh, agus gu'n tuit e 
oirn r , agus gu'n gabh e sinn mar 
thràillea^i s , agus ar n-asail. 

19 Agus thàinig iad am fagus iì» m bitheamsafuidh 'n choir-iomchar gu bràth. n do , n mhcas. 

soirrichibh. P cnuthan. 1 dà-fhUUe. 1 gu'n ieum, 
buail e oirn. s mar dhaoine dmor. 

F S - G E N E S I S. fhear-riaghlaidh tighe Ioseiph, agus 
labhair iad ris aig dorus an tighe, 

20 Agus thubhairt iad, Ò mo 
thighearna, thàinig sinn da rìreadh a 
Jiuas 'an toiseach a cheannach bìdh. 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n 
tigh-òsda, agus a dh'f hosgaii sinn ar 
saic, feuch, bha airgiod gach nr am 
beul a shaic, ar n-airgiod 'na làn 
chothrom: agus thug sinn air ais 
leinn e 'nar làìmh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a 
mia.s leinn 'nar làimh a cheannach 
ìùdhe : cha 'n'eil f hios againn cò 
chuir ar n-airgiod 'nar sacaibh. 

23 Agus thubhwirt e, Sìth gu robh 
dhuibh, na biodh eagal oirbh : thug 
bhur Dia fèin, agus Dia bhur n-athar 
ionmhas duibh 'nar sacuibh : f huair 
mise bhur n-airgiod. Agus thug e 
iSimeon a mach d'an ionnsuidh. 

24 Agus thug an duine na daoine 
steach do thigh Ioseiph, agus tiiug e 
^iisge dhoibh, agus nigh iad an 
cosa*, agus thug e biadh d'an asal- 
aibh. 

25 Agtts dh'ulluich iad an tiodhlac 
^an coinneamh do Ioseph teachd àig 
meadhon-là ; oir chual' iad gu'n 
rebh iad gu aran itheadh 'an sin.. 

26 Agus an uair a thàinig Ioseph 
dhachaidh", thug iad d'a ionnsuidh 
an tiodhlac, a bha 'nan làimh, do'n 
tigh : agus chrom siad iad fèin dha 
gu làr. 

27 Agus dh'fheòraich e 'n robh 
iad gu math, agus thubiiairt e, Am 
bheii bhur n-athair, an seann duine 
mu'n do labhair sibh, gu math ? Am 
òkeit e fathast beo ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Tha 
4o sheirbhiseach ar n-athai.--ne gu 
math ; tha e fathast beo : agus clirom 
siad iad fèih sìos, agus rinn iad 
ùmhlachd. 

29 Agus thog e suas a shùilcan, 
agus chunnaic e Bentamin a bhràth- 
air, mac a mhàthar, agus thubhairt 
e, An e so bhur bràthair a's òige, 
mu'n do labhair sibh rium? Agus 
thubhairt e, Gu'n robh Diagràsmìior 
dhuit, a mhic. 

30 Agus rinn Ioscph cabhag, oir 
b'na chridhe a' tiomachadh r'a 
bhràthair ; agns dh'iarr e àit' anns 
an gnileadh e ; agus chaidh e steach 
d'a sheòmar, agus ghuil e 'n sin. 

31 Agus nigh e cudan, agus 
chaidh e mach, agus chum e air fèin, 
agus thubhairt e, Cniribh sios aran, 

.12 Agus chuir iad sios dhasan leis 
f»'in, agus dhoibhsan leo fèin, agus do na h-Eiphitich, a dh'ith madle 
ris, leo fèin; a cìiionn nacii feudaàh 
na h-Eiphitich aran ithcadh maille 
ris na h-Eabhruidhich ; oir is gràin- 
eileachd sin do na h-Eiphitich. 

33 Agus shuidh iad sìos 'na làthair, 
an ceud-ghin arèir a chòir-breithe w , 
agus am fear a b'òige a rèir òige : a- 
gus ghabh na daoine iongantasgac/ò 
fear r'a chèile. 

34 Agus ghabh esan, agi/s ehnur e 
cuibhrionnan o làthair fein d'an 
ionnsuidh: ach rinn e cuibhrionn, 
Bheniamin cùig uaire ni bu mhò na 
cuid a h-aon aca-san. Agus dh'òl 
iad, agus bha iad subhach* maille 
ris. 

CAIE. XLIV. 

AGUS dh'àithn e do f hear-riagh- 
Iaidh y a thighe, ag ràdh, Lìon 
saic nan daoine le sìol a' mheud 's 
is urrad4i iad a ghiùlan, agus cuir 
airgiod gach duine 'am beuì a shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', an cupan 
airgid, 'am beul saic an f hir a's òige, 
agus airgiod a shìl : agus rinn e reir 
an fhocail a labhairloseph. 

3 Co luath 's abhamhadainn soil- 
leir, chuireadh na daoin' air falbh, 
iad fèin agus an asail. 

4 Agus an uair a chaidh iad à 
maeh as a' bhaile, agus gun ( iad 
fathast fad' o làimh, thubhairt lo- 
seph re fear-riaghlaidh a thighe. 
Eirich, iean na daoine; agus an uair 
a bheireas tu orra, abair riu, C'ar 
son a dhiol sibholc'an èiric mailh 2 ? 

5 Nacjh e so an cupan as ambheil 
mo thighearn ag òl ? agus leis am 
bheil e da rireadh a' deananih 
fiosachd ? is olc a fhuara sibh so a 
dheanamh. 

6 Agus rug e orra, agus Iabhair e 
riu na briathra ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son 
a labhras mo thighearna na briatbra 
so ? nar leigeadh Dia gu'h deanadh 
do sheirbhisich a reir an ni so. 

3 l'euch, an^airgiod a fhuairsinn 
'am beul ar s;<o, thng sinn a rìs a 
t'ionnsuidh a tìr Chanaain ; cionwas 
uime sin a ghoidearaaMj airgiod no 
òr a tigh do thighearna? 

9 Cia b'e uir hith do d'sWirbliisi 
ich aig am faigliear c, cuircai gn 
bàs esan, agus bithldh s^nne mac an 
ceudna 'nai tràillcan aig mo t}iigh-> 
eama. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma fca 
bithcadh c rèir bhur briafhra : hith- 
idh esan aìg ain faighear e 'na sluir- * cn&an. u dhalhlgh. w a chcirt-bcirtìic. Eir. x crio.i ' 
1 stiùbkard* , tolcairsonniaUk. C A I B. XLV. bhiseach agamsa ; agus bithidh sibhse 
neochoireach . 

11 'An sin thus iad a nuas gu grad 
gach duine a shac fèin gu làr, agus 
dh'f hosgail gach duine a shac. 

12 Agus rannsaich e^a.ti,agus thòis- 
ich a e aig an fhear bu shine, agus 
sguir e aig an f hear a b'òige : asrus 
I huaradh an cupan ann an sac Bhen- 
iamin . 

13 'An sin reub iad an eudach, agus 
chuir gach duine a shac air asail, 
agus pliìll iad do'n bhaile. 

14 Agus thàinig Iudah, agus a 
bhràithre do thigh Ioseph (oir bha 
e fathast 'an sin) agus thuit iad slos 
'na fhianuis air an Jàr. 

15 Agus thubhairt Ioseph riu, Ciod 
è 'n gniomh so a rinn sibh ? nacli 
robh f hios agaibh gur aithne do m' 
leithidse do dhuine da rireadh iìos- 
achd a dheanamh ? 

16 Agus thubhairt Iudah, Ciod a 
their sinn re m' thighearna ? cionnas 
a labhras sinn?no cionnas a ghlanas 
sinn sinn fein ? f huair Dia a mach 
aingidheachd do sheirhhiseach: feuch, 

. tha sinne 'nar seirbhisich do m' 
thighearna, faraon sinne, agus esan 
mar an ceudna. aig b an d'f huaradh 
an cupan. 

17 Agus thubhairt e, Xar leigeadh 
Dia gu'n deauainnse so : ach an 
tìume aig an d'fhuaradh an cupan, 
bithidh esau 'na sheirbhiseach agam- 
sa; agus d'ar taobhsa, rachaibh suas 
'an sith a dh'ionnsuidh bhur n- 
athar. 

18'An sin thàinig Iudah am fagus 
da, agus thubhairt e,. Och mo thigh- 
earna, Ieig le d'sheirbhiseach, guidh- 
eani ort, focal a labhairt ana an 
cluasaibh mo thighearna,. agus na 
lasadh t'f hearg 'an aghaidh do sheir- 
bhisich : oir is aaihuil thusa agus 
Pharaoh .. 

19 Dh'fheòraich mo thighearna 
d'a sheirbhiskh, ag ràdh, Àm bheil 
athair agaibh, no bràthair ? 

20 Agus thubhairt sinn re m' 
thighearna, Tha athair againn, seann 
duine, agus leanabh a shean aois, 
maothran : agus tha bhràthair marbh, 
agus dh'f hàgadh esan ^a aonar do 
chloinn a mhàthar, agus tha gràdh 
aig athair air. 

21 Agus thubhairt thu re d' sheir^ 
bhisich, Thugaibh a nuas e do m'" 
ionnsuidhs' a chum as gu'n socruich 
mi mo shùilean air. 

22 Agus thubhairt sinne re m' 
thighearna, Cha'n f heud an leanabh athair f hàgail : oir nam f àgadh e a- 
thair, gheibìieadh athair bàs. 

23 Agus tfiubliairt thusa re d' 
sheirbliisich, Mur d'thiu iìhur bràth- 
air a's òige 'nuas niaille ribh, cha'n 
f haic sil)h m'aghaidhsa ni's mò. 

24 Agus an uair a chaidh sinne 
suas a dh'ionnsuidh do sheirbhisich 
m'atiiar, dh'innis sinn da focail mo 
thighearna. , 

25 Agus thubhairt ar n-athair, 
Rachaibh a rìs, ceannaichibh dhuinn 
beagan bìdh. 

26 Agus thubhairt sinne, Cha'n 
fheud sinn dol sìos: ma bhios aE 
bràthair as òige maille ruinn, 'an sin 
thèid sinn sios ; oir cha'n f heud sinri' 
aghaidh an duine fhaicinn, mur bi 
ar bràthair a's òige maille ruinn. 

27 Agus thubliairt do sheirbhis- 
each m'athair ; ruinn, Tha fhios 
agaibh gu'n do rug mo bhean dithis 
nthac dhomh. 

28 Agus chaidh aon diubh a mach 
uam, agus thubhairt mi, Gu cinn- 
teach reubadh 'na bhloighdibh e; 
agus cha'n f haca mi o sia e. 

SQ Agus ma bheir sibh am mac so 
uam mar an ceudna, agus gu'n d'thig 
tubaist air, bheir sibh sìos m'fhalt 
liath le bròn do'n uaigh. 

30 A nis uime sin, an uair a thig 
mis' a dh'ionnsuidh do sheirbhisich 
m'athar, gun an leanabh maille 
ruinn; (do bhrì' gu bheil anam-sa 
ceangailt' ann an anam an leinibh) ; 

31 Tarlaidh^ 'nuair a chi e nach 
'eil an leanabh maièle ruinn, gu'm 
faigh e bàs : agus bheir do sheirbhis^ 
each sios falt liath do sheirbhisich ac 
n-athar le bròn do'n uaigh. 

32 Oir chaidh do sheirbhiseach 'ati 
urras air son. an leinibh do m'athair, 
ag ràdh, Mur d'thoir mi a't' ionn- 
suidh e,'ansin bithidh mi fui' choire 
aig m'athair gu bràth. 

33 A nis uime sin, guidheam ort,, 
Ìeig le d' sheirbhiseach fantuinn 'an 
àit' an leinibh, a'm^ thràill do m' 
thighearna; agus leig leis an leanabht 
dol suas maille r'a bhràithribh. 

34 Oir cionnas a thèid mise suas a 
dh'ionnsuidh m'athar, agus gun aa 
leanabh maille rium? an t-eagal gu. 
faic mi 'n t-olc a thig air m'athair. 

CAIB. XLY. 

AGXJS cha b'urrainn Ioseph cu> 
mail air fèin 'nan làthair-san 
uile a sheas làiinh ris ; agus ghlaodh 
e, Cuiribh gach duine mach uamj 
agus cha do sheas duine sam bith ihòsaich, thionnsgain. 'na làimtu Eabh«. 

F3 G E N E S I S, ffiaille rìs, 8H uair a rmn Ioseph e 
fèin aitlinichte d'a bhràithribh. 

2 Agus ghuil e gu h-àrd ; agtrs 
chuala na h-Eiphitich, agus tigh Pha- 
raoih e. 

3 Agus thubhàirt Ioseph r'a 
bhràithribh, Is mise Ioseph; ambheil 
m'athair fathast beo? agus cfaa b'- 
urrainn a bhràithrean a f hreagairt ; 
oir bha eagal orra roimh a làt'*a.ir- 
san. 

4 Agus thubhairt Ioseph r'a 
bhràithribh, Thigibh am fagus domh, 
guidheam oirbh ; agus thàinig iad am 
fagus : Agus t'hubhairt esan, Is mise 
Ioseph bhur bràthair, a reic sibhse 
do'n Eiphit. 

5 Agus a nis na biodh doilgheas 
oirbh, no corruich agaibh ribh fèin, a 
chionn gu'n do reic sibh mise 'n so b ; 
oir chuir Dia romhaibh mi gu sibhs' 
a ghleìdheadh beo : 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bka 
ghorta 'san tìr, agus tha fathast cùig 
bliadhna re teackd, anns nach bi aon 
chuid treabhadh no foghar- 

7 Agus chuir Dia mise romhaibh, 
a ghleidheadli dhuibhse iarmaid c air 
thaiamh, agras a thearnadh bhur 
beatha le fuasgladh inòr. 

8 A nis uìme sin cha sibhs' a chuir 
mis' 'anso, ach Dia; agus rinn e mi 
a'in' athair do Pharaoh, agus a'm' 
■thighearna os cionn a fchighe uiJe, 
agus a'm' uachdaran ann an tir nali- 
Eiphit uile. 

9 Deanaibh cabhag, agus rachaihh 
suas a churn m'athar. agus abraibh 
ris, Mar so ihubhairtdo mhac Ioseph, 
itmn Diamis' a'm' uachdaran air an 
Eiphit uile ; thig a nuas a'm' ìorm- 
suuih, na dean moille ; 

10 Agsus gabhaidh tu còmhnuidh 
'am fearann G-hosein, agus bithidh 
tu'm fagus dhomhsa, thu/ei??, agus 
do chlann, agus elann do chloinne, 
agus do threudan, agus do bhuar f, 
agus gach ni a ta agad. 

11 Agus beathaichidh mise thu 'n 
giu (oir fathast biìkidk cùig bliadhna 
gorta ann) an Ueao;al gu'n d'thig thu 
fvin, agus do theaghhich, agus gach 
Tii a fca- agad, gu bochdainn. 

12 Agus t'euch, thabhnr suilenn a' 
faicinn, agus sùitean mo bhràthar 
Bheniamin, gur e rno bhcul fèin a tha 
labhairt ribhi 

13 Agws innsidh sibh do m'atliair 
m® ghlòir-sa nile >an Eiphit, agus 
§neb ni a ehitnaaic siblj ; agKs ii ■• b 
cabharr, bheir sibh a Itwas m'- 
attiair 'awso. 14 Agus thuit e air muincal e a 
bhràthar Beniamin, agus ghuil e ; 
agus ghuil Beniainin air a mhuineal- 
san. 

15 Phòg e mar an ceudna a 
bhràithrean uile, agus ghuil e os an 
ceannr agus 'na dhèigii sin rinn> a. 
bhràithrean cainnt ris. 

16 Agus chualas iomradh so ann. 
an tigh Pharaoih, ag ràdh, Tha- 
bràithrean loseiph air teachd : agus 
thaitinn e gu math re Pharaoh, agus 
r'a sheirbhisich. 

17 Agus thubhairt Pharaoh re Io- 
seph,. Abair re d'bhràithribh, Dea- 
naibh so, sacaichibh bhur n- 
ainmhidhean, agus imichibh, ra- 
chaibh thìr Chanaain. 

18 Agus thugaibh leibh bhur n-ath- 
air, agus bhur teaghlaichean, agus 
thigibh a m' ionnsuidhs', agus bheir 
mise dhuibh math tlre na h-Eiphit ; 
agus ithidh sibh reamhrachd na tìre. 

19 A nis thugadh àithne dhuit ; 
deanaibhsa mar so: thugaibh leibh 
a tìr na h-Eiphit carbadan air son 
bhur cloinne bige, agus bhur ban, 
agus thugaibh bhur n-athair leibh,, 
agus thigibh. 

20 Agus nàbiodhsuim àgaibhd'ar 
n-airneis-tighe ; oir is leibhse matii 
tire na h Eiphi'c uile. 

21 Agus rinn clann Israeil mar 
sin: agus thug loseph dhoibh carbad- 
an a rcir ordugh Pharaoih ; agus 
thug e dlicibh lòn? air son na sU»h«. 

22 Thug e dhoibh uiie do gach aon 
diubh fa leth culaidhean eudaich § j 
ach do'Bheniamin thug e tri cheud 
bonn airgid, agus cùig culaidhcaii 
eudaich. 

23 Agus chuir e dh'ionnsuidh athar 
mar so: deich asaii a' giùlan donith- 
ibh matha na h-Eiphit,. agus deich 
asail bhamionn a giùlao sìl, agu3 
arain, agus lòin d'an athair air son 
na shgiie. 

24 Mar sin chuir e bhràithrean 
air falbh, agus dh'imich iad: agus 
thnbhairt e riu, Feuchaibh nach 
cuir sibh a mach air a' chcile air an 
t-slighe. 

25 Agus cliaidh iad sua3 as an Ei- 
phit, agus thàinig iad gu tìr Cha- 
naain a dh'ionnsuidh lacob an athar. 

26 Agus dh'innis iad da, ag ràdii, 
Tka Ibs«ph (Hhast hro, agus tka e 
'na uachùaran ahtir na bJEÌpMt uile. 
Agus dh'fhannaich h cridhe lacoib, 
oir cha do chreìd e iad. 

27 Aiius dh'imhs iad da uile 
bhriatliran Ioseiph, a labhair e riu : t> do\i dùthaich.so. c sliockd. à chrodk. « h'um c rnu mkùimai. 
f biadk. « atharrashadk culaidh, iiabh. J> lagudn, togttich. C A I E. XLVI, A?us an oair a chunnaic e.na car- 
bacìan a cliuir Ioseph g'a ghiùlan, 
dh'ath-bheothaich spiorad Iacoib an 
athar. 

SBAgns thubhairtlsrael, È leòr e; 
tf.n Ioseph mo mhac fathast beo : 
theid mi asus chimi e mum faigh mi 
bàs. 

CAIB. XLVI. 

AGUS dh'imich Israel maille ris 
gach ni a bh'aige, agus thàinig 
e gu Beer-seba, agus* thug e suas 
ìobairtean do Dhia athar Isaaic. 

2 Agus labhair Dia re h-Israel ann 
an taisbeanaibh ' na h-oidhche, agus 
thubliairt e r A Iacoib, a Iacoib : Agus 
thubhairt esan, Tha mi 'n so. 

3 Agus thubhairt e r Is mise Dia, 
Dia t'athar: na biodh eagal ort dol 
sios do'n Eiphit; oir ni mis' a'd' 
chinneach mòr thu 'an sin. 

4 Theid mise maille riut sìos do'n 
Eiphit;agus bheir mi mar an ceudna 
gu cinnteaeh a nìos thu rìs : agus 
cuiridh loseph a làmh air do shuil- 
ibh. 

5 Agus dh'èirrch Iacob suas o 
Eheei--seba : agus thug miclsraeilleo 
lacob an athair, agus an clann bheag, 
agus am mnài, anns na carbadaibh 
a chuir Pharaoh g'a ghiùlan. 

6 Agus ghabh iad an sprèidh,agus 
am maoin, a fhitair iad ann an tir 
Chanaain, agus thàinig iad do'n Ei- 
phit, Iacob, agus a shliochd uile 
mailJe ris; 

. 7 A mhic, agus mic a mhac maille 
ris, a nigheana, agus nigheanan a 
mhac, agus a shliochd uile thug e 
maille ris do'n Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmeanna chloinn 
Israeil, a thàinig do'n Eiphit, Iacob 
agus a mhic: lìeuben, ceud-ghin 
Iacoib. 

9 Agus mic Reubein ; Hanoch, 
agus Phallu, agus Hesron, agus 
Carmi. 

10 Agus mic Shimeoin; Iemuel, 
agus Iamin, agus Ohad, agus Iachin, 
agus Sohar, agus Saul mac Ban- 
chanaanaich. 

11 A'jus mic Lebhi ; Gerson, Co- 
hat. asus Merari. 

12 Agus mic Iudaih; Er, agus O- 
nan, agus Selah, agus Phareds, agus 
Serah : ach fhuair Er agus Onan bàs 
ann an tìr Chanaain. Agus b'iad 
mic Phareds,.Hesron, agus Hamul. 

13 Agus naie Isachair; Tola, agus 
Pbubhah, agus Iob, agus Simron. 14 Agus ìnic Shebulum ; Sered, a- 
gus Elòn,. agus Ìahleel . 

15 Is iad sin mic Eeaih, a rug i do 
Iacob 'am Padan-aram, maille r'a 
nighinn Dinah : b'iad uile anman a 
mbac agus a niglieana tri-deug 'ar 
fhichead. 

16 Agus mic Ghaid; Siphion, a- 
gus Hagai, Suni, agus Esbon, Heri 
agus Arodi, agus Areli. 

17 Agus mic Aseir; Imnah, agus 
Isuah, agus lsui, agus Beriah, agus 
Serah am piuthar. Agus mic Bhe- 
riaih.; Hebcr, agus Malchiel. 

18 Is iad sin mic Shilpaih, a thug 
Laban d'a nighinn Leah; agus rùg i 
iad sin do lacob, eadhon se anman- 
na deug. 

19 Mic Eacheil mnà Iacoib; Io- 
sepb, agus Beniamin. 

20 Agus rngadh do Ioseph ann an 
tir na h-Eiphit, Manaseh agus Eph- 
raim, a rug Asenat nighean Photi- 
pheraih sagairt Oin dha. 

21 Agus- bHad mic Bheniamin ; Be- 
lah agus Becher, agus Asbel, Gera, 
agus Naaman, Ehi, agus Ros, Mu- 
pim, agus Hupim, agus Ard. 

22 Is iad sin mic Bacheil, a rugadh 
do Iacob : na h-anman uiie, ceithir- 
deug. 

23 Agus mic Dhain; Husim. 

24 Agtis mic. Naphtali; Iahseel, a- 
gus' Guni, agus ledscr, agus Sillem. 

25 Is iad sin mic Bhilhaih, a thug 
Laban d'a nighinn Bachel, a rug' i 
dolacob: na h-anman uile, seaclid- 
nar. 

26 Na h-anman uile a thàinig le 
Iacob do'n Eiphit, a thàinig a mach 
as a leasrnidh, a thuilleadh air- 
mnaibh mhac Iacoib; Uiad^ivA h-an- 
manna so uile tri fichead 's a se. 

27 Ag-us mic Ioseiph a rugadh dha 
'san Eiphit, bu dhà anam iad : uile 
anmanna thighe Iacòib, a thàinig 
do'n Eiphit, bu tri fichead 's a deich 
iad. 

28 Agus chuir e Iudah roimhe gu 
Ioseph, chum as gu'n d'thugadh e 
fios dha tcachd 'na làthair ann an 
Gosenk- agus thàinig iad gu fear- 
ann Ghosein. 

29 Agus bheartaieh loseph a char- 
bad, agus chaidh e suas'an coin- 
neamh Israeil athar gu Gosen ; agus 
nochd se e fèin da, agns thuit e air 
amhuineal, agus ghuil e air a mhui- 
neal rè tamuill. 

SOAgus thubhairt Israel reloseph, 
Faigheams' a nis bàs, o chunnaic » seallaibh, aislìngibh. k ckwn gicn scòladh e air aghaidh e gu. 
Go»en , G E N E S I S, mi do ghnùis, do bhrìgh gu bhcil thu 
fathast beo. 

31 Agus thubhairt Ioseph r'a 
bhràithribh, agus re teaghlach athar, 
Thèid mise suas, agus cuiridh mi 'n 
ceill do l'haraoh, agus their mi ris, 
Tha mo bhràithrean, agus teaghlach, 
m' athar, a bha ann an tìr Chanaain, 
air teachd a'm' ionnsuidh : 

32 Agus is buachailiean 1 na 
daoine, oir bu iuchd-sprèidhe m iad ; 
agus thug iad lco an treudan, agus 
am feudail agus gach ni a bK aca. 

33 Agus tarlaidh 'nuair a ghairmeas 
Pharaoh oirbh, agus a their e, Ciod is 
ceird duibh ? 

34 Gu'n abair sibhse, Bu luchd-- 
sprèidhe do sheirbhisich o'r n-òige 
padhon gus a nis, sinn fèin agus mar 
ari ceudna ar n-aithreacha ; chum as 
gu'n gabh sibh còmhnuidh ann am 
fearann Ghosein, oir is gràineileachd 
do na h-Eiphitich gach buachaille 
sprèidhe. 

CAIB. . XLVII. 
' A s ' n thainigloseph agus dh'in- 
-TjL nis e do Pharaoh, agus thubh- 
airt e, Thàiuig m'athair agus -mo 
bhràithrean, agus an treudan, agus 
am feudail, agus gach ni a bìC aca, a 
mach a tìr Chanaa'm ; agus feuch, 
tha iad ann am fearann Ghose'm. 

2 Agus ghabh e cùignear d'a 
bhràithribh, agas chuir e 'n làthair 
Pharaoih iad. 

3 Agus thubhairt Pharaoh r'a 
bhràithribh. Ciod is ceird duibh ? 
Agus thubhairt iadsan re Pharaoh, 
Js buachaiilean do sheirbhisicb, sinn 
fèin agus ar n-aithreacha. 

4 Thubhairt iad mar an ceudna re 
Pharaoh, '6' ann gu bhi air chuairt 
anns an tir a thàinig sinn ; oir cha 
'n'eil feur aig do sheirbhisich d'an 
sprèidh, do bhrìgh gu bheil a' ghorta 
mòr ann an tìr Chanaain : a nis uime 
sin, guidheamaid ort, leig le d' sheir- 
bhisich còmhnuidh ghabhail 'am 
fearann Ghosein. 

6 Agus labhair Pharaoh re Ioseph, 
ag ràdh, Thàinig t'athair agus do 
bhràithrean a't' ionnsuidh: 

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad ; 
anns a' chuid a's fearr do'n f hearann 
thoir air t'athair agus do bhràithr- 
ibli còmhnuidh a ghabhail; eabhadh 
iad còmhnuidh 'am fearann Ghoscin: 
agus ma's aithne dlntit gu bheii 'nam 
measg daoine comasach °, ni thu 
iad 'nan ard bhuachaillibh air mo 
epieidh-sa. 7 Agus thug Ioseph Iacob athair <t 
a stigh, agus chuire 'n làthair Pha- I 
raoih e : agus bheannaich Iacob 
Pharaoh. 

8 Agus thubhairt Pharaoh re Ia* 
cob, Ciod is aois dhuit ? 

9 Agus thubhairt Iacob re Pha- [ 
raoh, 'S iad lài bliadhnacha mo ' 
chuairte P ceud agus deich bliadlina 
fichead : bu tearc agus olc lài bliadh- 
nacha mo bheatha, agus cha d'ràinig 
iad lài bliadhnacha beatha m' 
aithreacha ann an laithlbh an cuairte- 
san. 

10 Agus bheannaich Iacob Pha- 
raoh, agus chaidh e mach as làthair 
Pharaoih. 

11 Agus shuidhich Ioseph athair, 
agus a bhràithrean, agus thug e 
dhoibh sealbh ann an tìr na h-Eipbit, 
anns a' chuid a's fearr do'n f hearann, 
ann am fearann Pameseis, mar a '• 
dh'àithn Pharaoh. 

12 Agus bheathaich Ioseph athair, 
agus a bhràithrean, agus uile theagh- 
lach athar le h-aran, a rèir an 
cloinne. 

13 Agus cha robh aran anns an 
tir uile; oir bha ghorta ro-mhòr, air- 
chor as gu'n robh talamh na h-Eiphit, i 
agus tìr Chanaain uile fann ^ leis a' 
ghorta. 

14 Agus chruinnich Ioseph an t- 
airgiod uile a f huaradh ann an tir nà j 
h-Eiphit, agus ann an tìr Chanaain, 
air son a' bhìdh a cheannaich iad : 
asus thug Ioseph an t-airgiod do 
thigh Pharaoih. 

15 Agus an uair a theirig airgiod 
ann an tìr na h-Eiphit, agus ann an i 
t'ir Chanaaivi, thàinig na h-Eiphitich 
uile gu Ioseph, ag ràdh,Thoir dhuinn 
aran ; c'ar son a gheibheamaid bàs 
a'd' làthair ? oir theirig ar w-airgiod. 

16 Agus thubhairt Ioseph, Thug- 
aibh seachad bhur sprèidh, agus bheir 
mise dhuibh air son bhur sprèidhe, j 
raa theirig airgiod dhuibh. 

17 Agus thug iad an sprèidh ga i 
loseph : agus thug Ioseph dhoibh 
aran air son each, agus air son nan 
caorach, agus air son a' chruicib, 
agus air son nan asal : agus bheath* 
aich e iad le h-aran, air son an 
sprèidh uile, air a' bhliadhna sin. 

18 'Nuair a chriochnaicheadh a' 
bhliadhna sin, thàinig iad d'a ionn- 
suidh air an dara bliadhna, agus thu- 
bhairt iad ris, Cha cheil sinne air mo 
thighearna gu'n do chaitheadh ar n- 
airgiod; tha mar an ceudna ar 
treudan sprèidh aig mo thigliearna: t aodliaircmi, m àirich. n am buar, an tàin* tapaidh* 
V mcUthirc. 9 lag,a»J'hann. C A I B. XLVIIL cha d'fhàgadh ann an sealladh mo 
■ughearaa ach ar cuirp agus ar fear- 
ann. 

19 C'ar son a gheibh sinn bàs fa 
chomhair do shùi, araon sinnc agus 
ar fearann ? Ceannaich sinne agus ar 
fearann a'tr son arain, agus bithidh 
sinne agus ar fearanu 'nar seirbhisieh- 
do Pharaoh : agus thoir dhuimi sìol, 
chum as gu'm bi sinn beo, agus nach 
faigh sinn bàs, agus nach bi am fear- 
ann 'na fhàsach. 

20 Agus cheannaich Ioseph fear- 
ann na h-Eipit uile do Pharaoh ; oir 
reic na h-Eiphitich gach duine f hear- 
ann fein, a chionn gu'n do bhuadh- 
aich a' ghorta orra : mar sin bu le 
Pharaoh an talamh. 

21 Agus a thaobh an t-sluaigh, 
chuir e imrich iad r do bhailtibh o 
aon cheann chriocha na h-Eiphit, 
eadhon gu nuig an ceann e-ile dhi th : 

22 A mhàin fearann nan sagart 
cha do cheannaich e ; ©ir dh'orduich- 
eadh cuibhrioun do na sagartaibh Je 
Pharaoh, agus dh'ith iad an cuibh- 
rionn a thug Pharaoh dhoibh : uime 
sin clia do reic iad am fearann. 

23 Agus thubhairt Ioseph ris an 
t-sluagh, Feuch, cheannaicli mi sibh 
an diugh, agus bhur fearann do Pha- 
raoli : feuch, so sìol duibh, agus 
cuiribh am fearann. 

24 Agus tarlaidh s , do na chinneas 
gu'n d'thoir sibh an cùigcadh cuid 
do Pharaoh, agus bithidh agaibh fein 
ceithir earraunan t , air son sìl an 
f hearainn, agus air son bhur bidh, 
agus air son muinntir bhur teagh- 
lacha, agus air son bidh d'ar cloinn 
bhig. 

25 Agus thubhairt iadsan, Ghleidh 
thu beo sinn : faigheamaid deagh- 
ghean ann an sealìadh mo thighear- 
na, agus bithidh sinn 'nar seirbhisich 
do Pharaoh. 

26 Agus rinn Ioseph sin 'na lagh 
gus an là 'n dìtjgh air feadh fhear- 
ainn na h-Eiphit, gu'm bitheadh aig 
Pliaraoh an cùigeadh cuidj saor a 
mhàin o f hearann nan sagart, nach 
bu Je Pharaoh. 

27 Agus ghabh r Israel còmhnuidh 
ann an tir na h-Eiphit, ann an tal- 
amh Ghosein ; amis bha sealbh aca 
ann, agus shiolaicii iad, agus dh'f hàs 
iad ro-Uonmhor. 

. 28 Agus bha lacob beo ann an tìr 
na h-Eiphit seachd bliadhna deug : 
agus b'iad bliadhnaeha beatha Iacoib 
uiìe ceud agn^ dà fhiehead agus 
seachd bliadhna. r dìi'atharraich e iad, s tackt 

w sluaigh. 20 Aeus dhlùthaicb an t-àm anns 
am b'eigin do lsrael tàs f hagliail ,* 
ac;us ghairm e air a mhac losoph, 
agus tlmbhairt e ris, Ma f huair mi 
nis deagh-ghean a'd' shealladh, cuir, 
guidheara ort, do h'unh fuidh m'Ieis u , 
agus buin gu caoimhneil agus gu 
f irinneach rium ; na h-adhlaic mi, 
guidheam ort, 'sa* Eiphit. 

3D Ach luidhidh mi maille re m* 
aithreachaibh : agus giùlainidh tu mi 
mach as an Eiphit, agus adhlaichidh 
tu mi 'nan àit'adhlaic-san. Agus- 
thubhairt esan, Ni mi raar a thubh- 
airt thu. 

31 Agus thubhairt e, Mionnaiih 
dhomh: agus mhionnaich e dha. 
Agus chrom Israel e fèin air ceann- 
adhairt na leapach. 

CAIB. XLVITT. 

AGTJS 'an dèigh nan nithe sin, 
dh'innis neach do Ioseph, 
Feuch, tha t'athair tinn : agus tliug 
e leis a dhà mhac, Manaseh agus. 
Ephraim. 

2 Agus dh'innis neach do Iacob, 
agus thubhairt e, Feuch, tha do 
mhac Ioseph a' teachd a' t' ionnsuidh: 
agus neartaich Israel e fèin, agus 
shuidh e air an leabaidh, 

3 Agus thubhairt Iacob re Ioseph, 
Dh'fhoiilsich Dia uile-chumhachd- 
ach e fèin dhomhsa aig Luds ann an 
tir Chanaain, agus bheannaich e 
mi, 

4 Agus thubhairt e rium, Feuch, 
ni mise sìolmhar agus lionmhor thu* 
agus ni md thu a'd' choi'-thional chin- 
neach w , agus bheir mi am fearann 
so do d'shliochd a'd' dhèigh, mar 
sheilbh shiorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac„ 
Ephraim agus Manaseh, a rugadli 
dhuit ann an tir na h-Eiphit, mun 
d'thàinig mis' a't' ionnsuidh do'a 
Eiphit, is leamsa iad ; mar Reuben 
agus Shimeon, bithidh iad leamsa. 

6 Agus bithidh do shliochd, a 
ghineas tu 'nan dèigh, leat fèin: a 
rèir ainm am bràithre goirear iad 
'nan sr-Ubh fèin. 

7 Agtis air mo shon-sa dhetb» 
'nuair a thàinig mi o Phadan, f huair 
Rachel bàs agarn ann an tìr Cha- 
naain, air an t-slighe, 'nuair nach 
rabh , fathast ach astar goirid re 
tcachd gu h-Ephrat: agus dh'adhlaic 
mi 'n sin i air an t-slighe gu h-Eph- 
rat ; 's c sin Betìehcm. 

8 Agus chunnaic Israel mie lo- 
seiph, agus thubhairt e, Cò iad sin J 

'irìdh, 1 codacha,. u shliasaid* 1 G E N E S I S. 9 Agus thubhairt Ioseph r'a ath- 
air, 'iS iàd mo mhic-sa iad, a thug 
Dia dhomh 'an so: agus thubhairt 
e, Thoir a'm' ionnsuidh iad, guidh- 
eam ort, agus beannaichidh mi iad. 

10 Agus bha siiilean Israeil trom 
le h-aois, air chor nach bu lèir dha 
gu math: agus thug e 'm fagus da 
iad, agus phòg e iad, agus ghabh e 
'na ghlacaibh iad. 

11 Agus thubhairt Israel re Io- 
seph, Cha do shaoil mi gu'm faicinn 
do ghnùis, agus feuch, nochd Dia 
dhomh mar an ceudna do shliochd. 

12 Agus thug Ioseph a mach iad 
o eadar a ghlùinean, agus chrom se 
e fèin le aghaidh gu làr. 

13 Agus ghabli loseph iad le 
cheile, Èphraim 'na làhnh dheis o 
làimh chli Israeil, agus Manaseh 'na 
làimh chli o làimh dheis Israeil; agus 
thug e 'm fagus da iad. 

14 Agus shìn Israel a mach a 
làmh dheas, agus chuir e i air ceann 
Ephraim, ain muc a b'òige, agus a 
làmh chli air ceann Mhanaseih: 
stiuir e a làmha gu seòlta; oir b'e 
Manaseh an ceud-ghin. 

15 Agus bheannaich e Ioseph, 
agus thubhairt e, Gu'n deanadh Dia, 
'an làthair an do ghluais m'aith- 
reacha Abraham agus Isaac, an Dia 
a bheathaich mi rè mo bheatha uile 
gus an là'n diugh, 

irj An t-aingeal a shaor mi o gach 
olc, na leinibh a bheannachadh ; 
agus ainmichear m'ainmsa orra, agus 
ainm m'aithreacha Abrahaim agus 
Isaaic : agus mar iasg na mara fàs- 
adh iad lìonmhor 'ain meadhon na 
talmhainn. 

17 Agus an uair a chunnaic Ioseph 
gu'n do chuir athair a làmh dheas 
air ceann Ephraim, cha do thaitinn 
e ris : agus chum e suas làmh athar, 
a chum a h-atharrachadh o cheann 
Ephraim gu ceann Mhanaseih. 

18 Agus thubhairt Ioseph r'a ath- 
air, Ni h-ann mar sin, athair: oir is 
e so an ceud-ghin ; cuir do làmh 
dheas air a cheann. 

19 Agus dhiùlt athair, agus thu- 
bhairt e, Ta f hios agam, a mhic, ta 
fhios agam ; bithidh esan cuideachd 
'na shluagh, agus fàsaidh e mar ah 
ceudna inòr:ach gu deimhin bithidh 
a bhràthair a's òige ni's mò na e, 
agus bithidh a shlioclid 'nan iomad- 
aidh" chinneach. 

20 Agus bheannaich e iad air an 
là sin, ag ràdh, Ionuad-sa beannaich- idhlsrael, ag ràdh, Gu deanad'h Dia: 
thu mar Ephraim, agus mar Mhana- 
seh : agus chuir e Ephraim roimh 
Mhanaseh. 

21 Agus thubhairt Israel re Io- 
seph, Feuch, a taims' a' faghail a' 
bhàis ; ach bithidh Dia maille ribhse, 
agus bheir e rìs sibh gu duthaich 
bhur n-aithreacha. 

22 Agus tìiug mise dhuit aon 
chuid-roinne tliar do bhràithrean, a 
bhuin mi mach a làimh an Amoraich 
le m' chloidheamh agus le m' bho- 
gha. CAIB. XLIX. 

AGUS ghairm Iacob air a mhicj- 
agus thubhairt e, Cruinniiiìibh 
sibh fèin 'an ceann a chèile, chum as 
gu'n innis mi dhuibh ciod a tharlas 
dhuibh 'sna laithibh deireannach. 

2 Cruinnichibh sibh fèin 'an ceann 
a chèile, agus cluinnibh, amhaca Ia- 
coib ; agus èisdibh re h-Israel bhur 
n-athair. 

3 A Reubein, is tu mo cheud-ghin, 
mo threise, agus toiseach mo neirt, 
òirdheirceasy àrd-inbhe z , agus òir- 
dheirceas cumhachd. 

4."Neo-sheasmhach a mar uisge, cha 
d'thoir thu barrachd, do bhrì gu'n 
deachaidh tu suas do leabaidh t' a- 
thar:'an sin thruaill thu i; chaidh 
e suas do m' uii igh, 

5 Is bràithre Simeon. agus Lebhi : 
tha innil aingidheachd 'nan àitibh- 
comhnuidh b. 

6 'Nan dlomhaireachd c na d'tliig- 
eadh m'anamsa; r'an toi'thional na 
bitheadh m' onoirs' air a h-aonadh : 
oir 'nan corruich mharbh iad duine, 
agus 'nam fèin-thoil leag iad sios 
balla. 

7 Mallaichte gu n robh an cor- 
ruich, oir bha i garg ; agus am fearg, 
oir bha i ain-iochdmhar : romnidh 
mi iad annan Iacob, agus sgaoilidb d 
mi iad aim an Israel. 

8 A IuUaih, molaidl) do bhràith- 
rean thusa; bithidh do làmh 'am 
muineal donaimhd(i : cromaidh clann 
t'athar iad fèin sìos a'd' làthair. 

9 Is cuilean leòmhain Iudah ; o'n 
chobhartaich e , a mhic, chaidh tu 
suas : clirom se e fèin sìos, chrùb e 
max leòmhan, agus mar slmaim le- 
òmhan ; cò dhuisgeas suas c ? 

10 Cha dealaich an t-slat-iioghail 
re ludah, no lagh-tliabhartair o ea- x mòran. V baì-rachd. z mbrachd. * Atmhor. Eabh. 

b is innil.foirneirt an cojuhairleOn aingidh r'a chèite. c diùbhras. 
J sgapaidh. c o'n chreich. C A I B. L. <Ìai" a chosa.gus an d'thig Siloh, agus 
dhi-san g«iUtìdh na sloigh f : 

11 A' ceanga! a shearraich ris an 
Rìneamhain, agus loth asail ris an 
fihineamhain thagìita; nighecudach 
'ain fìon, airns a thrusgan 'am fuil 
nam fìon-dhcarc. 

1C Bithidh a shùilean ni's deirge 
na fìon, agus fhiaclà ni's gile na 
bahme s. 

13 Gahhaidh Sebulun còmhnuidh 
aig caladh a' chuaìn, agus bithidh e 
air son calaidh l'ong; agus bithidh 
eir-thirli gu nuìg Sidon. 

14 Is asal làdair Isachar, a' crùb- 
adh sìòs eadar dhà eallaich ». 

1~> Asjus chunnaic e gu'm bu 
whath an ni fois, agus gu'?i robh 
am fearann taitneach ; agus chrom e 
ghuala gu iomchar, agus rinneadh e 
'na shchbhiseach do chìs. 

16 Bheir Dan breth air a shluagh, 
mar aon do threubhaibh Israeil. 

17 Bithidh Dan 'na nathair air an 
ròd, *na nathair-nimhe air an t-slighe, 
a theumas sàiltean an eich, air chor 
as gu'n tuit a mharcaich 'an coin- 
neamh a chùil. 

18 Re d' shlàinte dh'f heith mise, 
O Thighèarna; 

19 Gad, bheir. buidheann buaidh 
air : ach bheir esan buaidh fa dheir- 
eadh. 

20 A mach a h-Aser hithidh aran- 
san reamhar, agus blieir e uaith sògh 
rìoghail. 

21 Is cilid air a leigeadh fuas- 
gailte Naphtali; bheir e focail thait- 
neach uaith. 

22 Is geug thorrach Ioseph. geug 
thorrach làimh re tobar, aig am 
bhe'il a meanglain a' sgaoileadh thar 
a' bhalladh. 

2,'5 Chràidh na fir-bhogha gu geur 
e, agus thilg iad air, agus dh'f huath- 
aich iad e. 

24 Ach dh'fhan a bhogha 'n a 
heart, agus rinneadh gairdeana k a 
làmh làdair le làmhaibh Dè chumh- 
achdaich lacoib ; (uaithe sin tha 'ra 
buachaille, cloch Israeil). 

25 Eadhon Ie Dia t-athar, a ni 
còmlmadh leat, agus leis an Uile- 
chunihachdach, a bheannaicheas thu 
le beannachdaibh neimh o'n àirde, 
feeannaclidaibh na doimhne shios, 
beannacbdaibh nan cioch, agus na 
bronn. 

26 Thug beannachda t-athar barr- 
achd air beannachdaibh mo shinn»- eara, gu nuig foir*iomall' nan sliàbh 
siorruidh; bithidh iad air ceann Io- 
seiph, agus air mullach a chinn-san 
a sgaradli o bhràithribh. 

27 Ni Beniamin fiadhach mar 
mhadadh-alluidh : sa'-mhadainn ith- 
idh e chobhartach m , agus 'san fhea- 
sgar rojnnidh e chreach. 

28 Is iad sin uile dà threubh 
dheug lsraeil : agus 's e so an ni a 
labhair an athair riu, agus bhean- 
naich e iad ; gach aon ac' a reir a 
bheannachaidìi, bheannaich e iad. 

29 Agus dh'àithn e dhoibh, agus 
thubhairt e riu, Cruinnichear mise 
chum mo dhaoine : adhlaicibh mi 
maille re m'aithreachaibh 'san uaimh 
a ta ann an achadh Ephroin an Hit- 
ich, 

30 'San uaimh a ta ann an ach- 
adh Mhachpelaih, a ta fa chomhair 
Mhamre, ann an tir Chanaain, a 
cheannaich Abraham maille ris an 
achadh o Ephron an t-Hiteach, mar 
sheilbh àit'-adhlaic. 

31 ('An sin dh'adhlaic iad Abra- 
ham agus Sarah a bhean ; 'an sin 
dh'adhlaic iad Isaac agus Ilebecah a 
bhean ; agus 'an sin dli'adhlaic mise 
Leah). 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, 
agus an uaimh a ta ann, o chloinn 
Het. 

33 Agus an uair a chrìochnaich 
Iacob àitheanta thoirt d'a mhic, 
chruinnich e chosan suas do'n leab- 
aidh, agus chaochail 11 e, agus 
chruinnicheadh e chum a dhaoine. 

CAIB. L. 

AGUS thuit Ioseph air aghaidh 
athar, agus ghuil e air, agus 
phòg se e. 

2 Agus dh'àithn Ioseph d'a sheir- 
bhisich na lèighean spìosraidh 
churP air corp athar : agus chuir na 
lèighean spìosraidh air Israel. 

3 Agus choi'-Iionadh air a shon 
dà-fhichead là(oir mar so coi'-lionar 
lài na muinntir sin air an cuirear 
spiosraidh ;) agus rinn na h-Eiphitich 
bròn air a shon deich is tri fichead 
là. 

4 Agus an uair a chaidh lài a 
bhròin thairis, labhair loseph re 
teaghlach Pharaoih, ag ràdh, A nis 
ma f huair mi deagh-ghean 'nar sùil- 
ibh, labhraibh, guidheam oirbh, ann 
an cluasaibh Vharaoih, ag ràdh, f d'a ionnsuidh-san bithidh cruinneachadh nam pobul. * Bithidh 
a' shùiican dearg Itfìon, agus fhiacla gcal le bainne. h iomall, 

i itallaicfi. * righcach. 1 miann, deigh. Eabh. m amjìadhach. 
B dh'cug. UghichanL. f embaim. Sasg. G E N E S I S. 5 Ghabh hVathair mionnan diom, 
ag ràdh, Feuch, a ta mis' a' faghail 
a' bhàis 3 : a'm' uaigh a chladhaich 
mi dhomh fè'm ann an tlr Chanaain, 
'ansin adhlaicidh tu mi. A nis uime 
sin leig dhomh dol suas, guidheam 
ort, agus m' athair adhlac, agus thig 
mi rìs. 

6 Agus thubhairt Pharaoh, Falbh 
suas, agus adhlaic t-athair, a rèir 
mara ghabh e mionnan dìot. 

7 Agus chaidh Ioseph suas a dh' 
adhlac athar : agus maille ris chaidh 
seirbhisich Pharaoih suas uile, sean- 
airean a thighe, agus uile sheanair- 
ean tìre na h-Eiphit, 

8 Agus teaghlach loseiph uile, agus 
a bhràithrean, agus teaghlach athar: 
a mhàin dh'f hàg iad an clann bheag, 
agus an caoraich, agug am buar r , 
'am fearann Ghosein. 

9 Agus chaidh suas maille ris, ar- 
aon caibadan agus marc-shluagli : a- 
gus bha chuideachd ro-mhòr. 

10 Agus thàinig iad gu h-urlar- 
bualaidh Ataid, a tha 'n taobh thall 
do Iordan ; agus rinn iad bròn 'an sin 
le caoidh mhòir agus ro-chràitich s : 
agus rinn e bròn airson atharseachd 
lài. 

11 Agus an uair a chunnaic luchd- 
àiteachaidh na tire, na Canaanaich, 
arn bròn ann an urlar Ataid, thubh- 
airt iad, Is doilgheasach am bròn so 
do na h-Eiphitich : uime sin thug- 
adh Abel-inisraim mar ainm air, a 
tha 'n taobh tiiall do Iordan. 

12 Agus rinn u mhic dha mar a 
dh' àithn e dhoibh : 

13 Oir ghiùlain a mhic e do thìr 
Chanaain, agus dh' adhlaic iad e ann 
an uaimh achaidh Mhachpelaih, a 
cheannaich Abraham maille ris an a- 
chadh mar sheilbh àit'-adhlaic, o E- 
phron an t-Hitcach, fa chomhair 
Mhamre. 

1A> Agus phill Icseph do 'n Eiphit, 
e fèin agus a bhràithrean, agus iad- 
san uil' a chaidh suas maille ris a 
dh'adhlac athar, 'an dèigh dha athair 
adhlac. 

15 Agus an uair a chunnaic brài- 
threan Ioseiph gu'n d'fhuair an ath- 
air bàs, thubhairt iad, Theagamh gu 
'ìi d' thoir Ioseph fuath dhuinn, agus gu 'n diol e' gu cinntèach oirn aa 
t-olc sin uile a rina sinn air. 

16 Agus chuir iad teachdairean 
gu Iosepli, ag ràdh, Dh'àithn t-ath- 
air mun d'f huair e bàs, ag ràdh, 

17 Mar so their sibh re Ioseph, 
Math r , guidheam ort a nis, eucoir u 
do bràithrean, agus am peacadh, do 
bhrìgh gu'n d' rinn iad olc ort : agus 
a nis, guidheam ort, math eucoir 
sheirbhiseach Dhè t-athar. Agus 
ghuil Ioseph an uair a labhair iad 
ris. 

18 Agus chaidh a bhràithre mar 
an ceudna, agus thuit iad s'ios 'na 
làthair, agus thubhairt iad, I'euch, 
is seirbhisich dliuit sinne. 

19 Agus tìlubhairt Ioseph riu', Na 
biodh eagal oirbh ; oir am bhcil 
mise 'n àite Dhè ? 

20 Agus d' ar taobh-sa, shun- 
raich w sibh olc a'm' aghaidh; ach 
shunraich Dia sin a chum maith, a 
chum, mar air an là 'n diugh, gu'n 
tearnadh e mòrshluagh beo. 

21 A nis uime sin na biodh eagal 
oirbh : altrumaidh x mise sibh, agus 
bhur clann bheag. Agus thug e co'- 
f hurtachd dhoibh, agus labhair e gu 
eaoimhneil riu. 

22 Àgus ghabh Ioseph còmhnuidh 
'sao Eiphit, e fèin agus teaghlach a- 
thar : agus bha Ioseph beo ceud agus 
deich bliadhna. 

23 Agus chunnaic Ioseph clann 
Ephraim, do'n treas gitualach : 
thogadh suas mar an ceudna clann 
Mhachir mhic Mhanaseih air glùin- 
ibh Ioseiph, 

24 Agus thubhairt Ioseph r'a 
bhràithribh, A ta mis' a' faghail a' 
bhàis: ach amhaircidh Dia gu cinnt- 
each oirbh.se agus bheir e mach 
stbK as an f hearann so do'n f hearann 
a mhionnaich e do Abraham, do 
Isaac, agus do Iacob. 

25 Agus ghabh Ioscph mionnan 
do chloinn Israeil, ag ràùh, Ambairc- 
idh Dia gu c.inntcach oirbhse, agus 
giulainidh sibh mo < lmàmh-sa suas 
as so. 

26 AgUS f huair Iosrph bàs, agus 
e cend agus deich Idiadhna d!i' .tois : 
agus chuir iad spìosnùdh àir, agù3 
chuireadh ann un ciste-mhairbh c 
'san Eiphit. <J ta misc dlà donbhàs. r crodh. - s rOrffhoirt. r Maith, ìa«h. 
u ca-coir. w dhadbhysmuainich. x ùraìchidtl. > kvsm ichi.dk 
Dia gu cinntcack sdjhsc E C S O D U S. C A I B. I. 

AN 15 is iad so ainmeanna chloinn 
Israeil, a thàinig do'n Eiphit; 
thàinig gach duine agus a theaghlach 
maille re Iacob: 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, agus 
Iudah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Benia- 
min, 

4 Daa, agus Naphtali, Gad, agus 
Aser : 

5 Aeus na h-anman uile a thàinig 
a mach a leasraidh Iacoib, bu deich 
agus tri fìchead anam iad ; oir bha 
losepli 'san Eiphit a chcana. 

6 Agus fhuair Ioseph bàs, agus a 
bhràitluean uile, agus an ginealach* 
sin uile. 

7 Agus bha clann Israeil siolmhar, 
aeus dh'fhàs iad gu mòr, agus rinn- 
eadh Uonmhor iad, asus chinn b iad 
ro-chunihachdach; agus Honadh an 
tir leo. 

8 A nis dh'èirich righ ùr air an 
Eiphit, do nach b'aithne Ioseph. 

9 Agus thubhairt e r'a shluagh, 
Feuch, tha sluagh chloinn Israeil ni's 
lionmhoire agus ni's cumhachdaiche 
na sinne. 

10 Tnigibh, buineamaid eu seòl- 
ta c : an t-eagal eu'm fàs iad lìon- 
miior. iisus gu'n tachair e, 'nuair a 
dhYireas cogadh, gu'n gabh iadsan 
mar an ceudna le'r naimhdibh-ne. 
asus gu'u coe iad d nar n'aghaidh, 
acus gu'n d'thtid iad a niach as an 
tir. 

11 Uime sin chuir iad maighstir- 
ean-oibre e orra, chum an sarachadh 
le'u eallachaibh f . Agus thog iad 
bailtean-ionmhais 6 do Pharaoh, Pi- 
tom aaus Raaniees. 

12 Ach mar is mò a shàraich siad 
iad, 's aun is mo a rinneadh iadsan 
lionuihor agus a dh'f hàs iad. Agus 
bha iad fuidh dhoil-gheasb air son 
cliloinn Israeil. 

13 Agus thug na h-Eiphitich air 
cloinn Israeil seirbhis a dheanamh le 
cruadhask. 

14 Agus rinn iad am beatha searbh 
dkoibh le daorsa- chruaidh, ann ain 

a àl. b rìhlfhàs. c glic. 
oibre. f ua/iachaibh, anbh. 

k av-iochd, peintiiltcachd. 
P? tcòma. n sparradk. moirtear, agus ann an clachaibh. 
creadha, agus anns gach gnè oibie 'sa' 
mhachair : bha an obair uile, anns an 
d-thug iad orra obair a dheanamh, 
le cruadhas. 

15 Agus labhair righ na h-Eiphit 
re mnaibh-glùine nan Eabhruidheacn 
(6'e ainm a b-aon diubh Siphrah, 
agus ainm na tè eile Puali ;) 

16 Agus thubhairt e, 'Nuair a ni 
sibh gnlomh mnà-glùine do na 
mnaibh Eabhruidheach, agus a chi 
sibh iad air na stòlaibh 1 ; ma's mac 
a bhios ann, 'au sin marbbaidh siba 
e, ach ma's nighean a bhios ann 
bithidh si beo. 

17 Ach bha 'eagal Dè air na 
mnaiìjh-alùine, agus cha d'rinn iacj 
mar a dh'àithn righ na h-Eiphit 
dhoibh, ach ghleidb iad a' chiana 
mhac beo. 

18 Agus ghainn righ na h-Eiphit 
air na mnaibh-glùine, agus thubhairt 
e riu, C'ar son a rinn sibh an ni so 
agus a ghleidh sibh a' chlaun mhac 
beo ? 

19 Agus thubhairt na mnài-ghlùine 
re Pharaoh, A chionn nach 'e^ na 
miìài Eabhruidheach mar na mnai 
Eiphiteach: cir tha iad fèin beoth- 
ail m . agus air an aisead mu'n d'thig 
na mnai-ghlùine a steach d'an ionii- 
suidh. 

20 Uime sin bhuin Dia gu matà 
ri» na mnaibh-glùine : agus rinneadh 
an sluagh honmhor, agus dh'f hàs ia<i 
ro-chumhachdach. 

21 Aeus a chionn gu'n robh eaga 
Dè air na mnaibh-glùine, rinn e tigh- 
ean dhoibh. 

22 Agus thug Pharaoh àithne c 
d'a shluagh uiìe, ag ràdh, Gach mac 
a bheirear tilgidh sibh 'san ahhainn, 
agus gach nighean gleidhidh sibh 
beo. 

CAIB. II, 

AGUS chaidh duine do thigh Le~ 
bhi, agus ghabh e nighean de 
Lebhi 'na mnaoì. 

2 Agus dh'fhàs a' bhean torrach, 
agus rug i mac: agus an uair a 

d gun dcan iad cogadh. e cirm. 

s bailtc-stòi?: h im-chcist, 
1 suidheachanaibh, cathraichibh^ ECSODUS. rhunuaic i gu'n robh e 'na leanabh 
tlaehdmhor, dh'fholaich i e re tliri 
mìosa. 

3 A?us an uair nach b'urrainn i 
f holach ni b'f haide, ghabh i dha co- 
bhan cnilce , agus chuir i thairis P 
e le làthaich agus le pic^, agus clmir 
i 'n leanabli ann : agus chuir i e 'sa' 
chuilc aig bruaich na h-aibhne. 

4 Agus sheas a phiuthar am fad 
nailh, a dh'fhaicinn ciod a dheanta 
ris. 

5 Agus thàinig nighean Pharaoih 
a nuas g'a nigheadh fèin 'san abliainn, 
agus bha a maighdeana 'g imeachd 
re taobh ria h-aibhne: agus an uair a 
chunnaic i 'n cobhan 'am measg na 
cuilce, chuir i a ban-oglach g'a thoirt 
d.'a h-ionnsitidh. 

6 Agus an uair a dh'f bosgail i e, 
chunnaic i 'n leanabh : agus feuch, 
ghuil an naoidhean. Agus ghabh i 
truas ris, agus thubhairt i, Ts aon so 
do chloinn nan Eabhruidheach. 

7 'An sin thubhairt a phiuthar re 
nighean Phavaoih, An d'thèid inis', 
agus an gairm mi dhuit banaltrum 
do na mnaibh Eabhruidheach, a 
ehum as gu'n altrum i 'n leanabh 
dhuifc ? 

8 Agus thubhairt nighean Pha- 
raoih ria, Faibh. Agus chaidh a' 
mhaighdean, agus ghairm i màthyir 
an ieinibh. 

9 Agus thubhairt nighean Pha- 
raoih ria, Thoir an leanabh so leat, 
agus altrum dhomhsa e, agus bheir 
mi dhuit do thuarasdal. Agus 
ghabh a' bliean an leanabh, agus 
dh'altrum i e. 

10 As:us dh'fhàs an leanabh, agus 
thug i e dh'ionnsuidh nighinn Pha- 
raoih, agus blia e 'na mhac dh'i Agus 
thug i Maois inar ainm air: agus 
thubhairt i, A chionn as an uisge 
gu'n do tharruing mi macli e. 

11 Agus tharladh anns na latthibh 
sin, an uair a dh'f hàs Maois suas, ffu 
'n deaehaidh è ìwach a dh'ionnsuidh 
a bhràithrean, agus gu'n d'amhairc e 
air an eallachaibh : agus chunnaic e 
Eiphiteach a' bualadh Eabhruidhich 
aon d'a bhràithribh. 

12 Agus dh'amhairc e 'n taobh so 
agus an taobh ud, agus an uair a 
chunnaiee nnch robh aon duine ann, 
mharbri e 'n t-Eiphiteach, agus dh' 
fholaich e 'sa' ghai.neafan e. 

13 Agus an uair a chaidh e mac'h 
an dara r là, feuch, bha dithis do na 
h-Eabhruidhich a'strì r'a chèileiagus 
thubliairt e ris-san a nun an eucoir, C'ar son a bhuaileas tu do choimhear- 
snach s ì 

14. Agus thubhairt e,Cò rinn tliusa 
a^u' uachdaran agus a'd' bhreith- 
eatrih oirnne.' am miann leat mis' a 
mhnrbhadh, mar a mharbh thu 'n 
t-Eiphiteach .' agus ghabh Maois eag- 
al, agus thubhairt e, Gu'cinnteach 
tha' 'n ni so aithnichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh 
an ni so, dh'iarr e Maois a mharbh- 
adh. Ach theicli Maois o aghaidh 
Pharaoiii, agus ghabh e còmhnuidh 
ann an tìr Mhidiain ; agus shuidh e 
sìos làimh re tobar. 

16 A nis bha aig sagart Mhidiain 
seachdnar nighean : agus thàinig iad 
asrus tharruing iad uiage, agus lìon 
iad na h-amair a thoirt uisge do 
tlireud ari atliar. 

17 Asus thàinig na buachaillean 
agus dh'f huadaich iad air falbh iad: 
ach sheas Maois suas agus chuidich 
e leo, agus thug e uisge d'an treud. 

18 Agus an uair a thàinig iad gu 
Peuel an athair, thubhairt e, Cion- 
nus a thàinig sibh co luath an 
diuch '■ 

19 Agus thubhairt iad, Shaor Ei- 
phiteach sinn a làimhnam buachaill- 
ean, agus mar an ceudna tharruing 
e uisge gu leòr dhuinn, agus thug e 
uiscre do'n treud. 

20 Agus thubhatrt esan r'a nigh- 
eanaibh, Agus c' àit' a//t bhciL c f 
C'ar son a dh'f hàg sibh an duine ? 
Gairmibh air, a chum's gu'n ith e 
aran. 

21 AgusbhaMaois toileach còmh- 
nùidh ghabhail maille ris an duine : ■ 
agus tlliig e Siporah a nighean do 
Mhaois mar mhnaoi. 

22 Agus rug i mac dha, acus thug 
e Gersom mar ainm air : oir thubh- 
airt e, Bha mi 'm choigreach ann an 
tir aiireoil c . 

2.'5 Anustharladh 'an ceann mòrain 
laithean, gu'n d'fhuair righ na h-Ei- 
phifc bàs, agus bha clann Israeil ag 
osnaieh air son nu daorsa, agus 
ghlaodh iad ; asjus thàinig an glaodh 
Suas gu Dia, air son na daorsa. 

21 Agus chuala Dia an osnaich, 
agus chuimhnich Dia a choi'-cheang- 
al re h-Abraham, re h-Isaac, agus re 
Iacob. 

25 Agus dh'amhairc Dia air cloinn 
Israeil, agus dh'fhiosraich se iad. 

CATlì. III. 

ANT9 bha Maois a' glcidheadh 
treud Ietro athar-cèile, sagairt cùtc luachnrach. P chòmhdaich, sh/ìob, xpairt. i. 1 bìgh. 
r darna. s chumpanach. 1 ann an dùthaich choimhich. C A I B. III. Mhidiain: asus thug e 'n treud gu 
taohh cùil anfhàsaich.agusthàinige 
gu sliabh Dlu', gu lloreb. 
■ 2 Agus dh'fhoillsicheadh aingeal 
an Tighearna dha ann an lasair 
theiue a meadhon pris : a;jus dh' 
amhairc e, agus feuch, bha 'm preas 
a' lasadh le teine, ach cha robh am 
preas air a los^adk. 

3 Agus thubhairt Maois, Tionn- 
daidh' mi nis a leth-taobh, agus chi 
mi 'n sealladh mòr so, c'ar sou nach 
'eil am preas air a losgadh. 

4 Agus an uair a chunnaic an 
yigliearna gu'n do thionndaidh e a 
leth-taobli a dii'f haicinn sin, ghairm 
Dia air a meadhon a' phris, agus 
thubhairt e, A Mhaois, a Mhaois. 
Agus thubhairt esan, Tha mi 'n so. 

5 Agus thubhairt e, Na d'thie; am 
faius 'an so ; cuir dhìot do bhròga 
bhàrr do clios, oir an t-àit' am bheil 
tiiu d' sheasarnh, is talamh naomh e. 

fj Thubhairt e mar an ceudna, Is 
mise Dia t-athar, Dut Abrahafm, Dia 
Ìsaaic, agus Dia Iacoib. Agus dh' 
fholaich Maois aghaidh: oir bha 
cagat air amharc air Dia. 
I 7 Agus thubhairt an Tighearna, 
Chunnaic mi gu cinnteach àmlighar 
mo shluaigh a ta 'san Fiphit, agus 
chuala mi 'n glaodh air son am 
naaighstirean-oibre : oir is aitline 
dhomh an sioilaheas. 

8 Agus thàinig mi nuas g'an saor- 
adh a làfmh nan Eiphiteach, agus 
g'an toirt suas a mach as an f heui- 
ann sin, gu fearann math àgas far- 
suing, gu fearann a ta siuthadh le 
bainne asrus mil ; gu àite nan Ca- 
fiaànach, agus nan Iliteach, agus 
nan Amorach, agus nam Peridseach, 
agus uan Hibheach, agus nan Iebus- 
sch. 

9 A nis uime sin, feuch, tha 
glaodh chfoinn Israeil air teachd 
a'm' ionnsuidhsa : agus mar an 
ceudna chunnaic mi am fòireigin u 
leis am bheil na Ìi-Eiphitich 'g am 
fòireigneadh. 

10 Agus a nis thig, agus cukidh 
mi thu dh'ionnsHÌdh I'haraoih, a 
churr* as gu'n d'thoir thu mach mo 
sfduagh clann Israeil" as an Eiphit. 

11 Agus thubhairt Maois re Dia, 
Cò mise, gu'n rachainn a dli'ionn- 
suidh Pharaoih, agus gu'n d'thugainn 
a mach clann Israeil as an Eiphit? 

12 Àgus thubliairte, Bithidh mise 
gu cinnteach leat; agus bithidh so 
'na chomiiara dhuit, gu'n do chuir mise uam thu : 'nuair a bheir tho 
macli an sluagb as an Eiphit, ni sibh 
aoradh do Dhia air an t-sliabh so. 

13 Agus thubhairt Maois re Dia r 
Feuch, an uair a thig mi dii'ionn- 
snidh cloinn Israeil, agus a their mi 
riu, Chuir Dia blmr n-aithreaclìa 
mise d'ar n'ionnsuidh ; agus a their 
iad rium, Ciod is aimn dha? Ciod a 
theirmi riu. 

14 Agus thubhairt Dia re Maois r 
IS Ml ÀN TI A'S MI : Agus thu- 
bhairt e, Mar so their thu re cloinn 
Israeil, Chuir IS MI mise d'ar n- 
ionnsuidh. 

15 A<rus thubhairt Dia thuilP air 
so re Maois, Mar so their thu re 
cloinn Israeil, Cliuir an Tighearna 
Dia bhur n-aithreacha, Dia Abra- 
haim, Dia Isaaic, agus Dia. Iacoib, 
mise d'ar n-ionnsuidh : 's e so m'ainm 
a chaoidh', agus 's e so mo' cuuimh- 
neachan dogach uile ghinealach. 

10 Imich agus cruinnich r'a chèile 
seanairean Israeil, agus abair riu, 
Dli'f hoillsich anTighearna Dia blmr 
n-aithreacha e fèin dhomhsa, Dia 
Abrahaim, Isaaic, agus Iacoib, ag. 
ràdh, Gu emnteach dii'amhairc mi 
oirbh, agus chumiaic mi an ni a 
rinneadh oirbh 'san Eiphit. 

17 Agus thubhairt mi, Bheir mt 
s-uas sii>h a h^àmhghar na b-Eiphit r 
gu feaiann nan Canaanacii, agusnan 
Hiteach, atjus nan Amorach, aeus 
nam I'endseacli, agus nan IIiblieach s 
a^us nan lebusach, gu fearann a ta 
sruthadh le hainne agus mil. 

18 Asus eisdidh iadsan re d' ghttth :- 
agus tiu'-id tim fein agus seanairean 
Israeil, gu righ na h-Eiphit, agus 
their sibh ris, Choinnich an Tigh- 
earna Dia nan Eabhruidheach sinne : 
agus a nis teig dhuinn, guidheaniaid 
ort, dol astar thri latlian do'n fhàs- 
acii, chum as gu'u lobair Gmn w do'n 
Tighearn ar Dia. 

19 Agus is deimhin lcam nach 
leig rigìi na h-Eipliit leibh imeachd, 
cha leig eadhon lelàimii làdair x '. - 

20 Àgns sìnidh mis' a mach mo 
làmh, agus buailidli mi 'n Eiphit le 
m' iongantasan uile, a ni mi 'n a 
meadhon : agus 'an deigh sin leigidh 
e dlmibh imeachd. 

21 Agus Mieir mise do'n t-sluagh 
so deagh-ghean y ann an seaUa<ih mb 
Eiphiteach : agus tarlaidh, 'nuair a 
dh'f halbhas sibli, nach falbh sibh fa- 
lamh ; 

22 Ach iarraidh gach bean z o ban- u foirncart, ainncart. w sun d'thnir sinn ìohairt. x acli le 
lài/nh làdair, y jàbhor, z iarraidh gach bean '/t iasachd, no'n. 
coinghcull. 

G % E C S O D U f>. ehoimheamiuich, agus o'n mhnaoi 
a bhios air aoidheachd 'na tigii, 
seudan 3 airgid, agus seudan òir, 
agus eudach: agus cuiridh sibh iad 
air bhur mic, agus air bhur nighean- 
aibh; asus creachaidh sibh na h- 
Eiphitichb. 

CAIB. IV. 

AGUS fhreagair Maois, agus 
thubhairt e, Ach feuch, cha 
chreid iad mi, ni mò dh'èisdeas iad 
re m' ghuth : oir their iad, Cha do 
thaisbein c an Tighearu e fèin dhuit. 

2 Agus thubhairt an Tighearna 
ris, Ciod sin ann do làimh ? Agus 
thubbatrt esarc, Slat. 

.1 Agus thubhairt e, Tilg air an 
làr i ; agus thilg e air an làr i, agus 
rinneadh i Sna nathair: agus tlieich 
Maois roimpe. 

4t Agus thubhairt an Tighearna re 
Mhois, Cuir a mach do làmh, agus 
glae air a h-earrd i. Agus chuir e 
mach a làmh, agus rug e oirre, agus 
rÌFineadh slat dh'i 'na làimh. 

5 Chum as gu'n creid iad gu'n 
d'fhoillsich an Tighearna Dia an 
aithreacha, Dìa Abrahaim, Dia Isaaic, 
agus Dia Iacoib, e fèìn dhuit. 

6 Agus thubhairt an Tighearn a 
thuill' air so ris, Cuir a nis do làmh 
a'd' bhroillcach ; agusehuire a làmh 
'na bhroilleach : agus an uair a thug 
e rnach i, feuch, bha a làmh lobh- 
rach mar shneachda. 

7 Agus thubhairt e, Cuir do 
làmh a rls a'd' bhroilleach ; agus 
chuir e làmh a rìs 'na bhroilleach, 
agus thug e mach a bhroilleach i, 
agus feuch, dh' iompaicheadh e i 
mar «' chuid eile d' a f heoil. 

8 Agus tarlaidh, mur creid iad 
thu, agus mur èisd iad re guth a' 
cheud chomharaidh, gu'n^crcià iad 
.guth 3' cìiomharaidh dheireannaich. 

Q Agus tarlaidh, mur creid iad 
mar an ceudna an dà chomhara sin, 
agus mur èisd iad re d' ghuth, gu'n 
gabh thu cuid a dh' uisge na h- 
aibhne, a«us gu'n dòirt thu air an 
tctlamh tliioram e : agus fàsaidh 'n 
t-uisg' a bheir thu as an abhainn, 'na 
fhuil air an iaiainh thioram. 

10 Agus thubhairt Maois ris an 
Ticìiearna, O mo Thighearna, cha 
duine deas-chainnteach mi aon chuid 
roimheso f , no o'n àm 'san do labh- 
air thusa re d' sheirbhiscach ; do 
bhrì' gu'in bheil mi mall ann an 
càinnt, agus mall ann an ttangaidh. 11 Agus thubhairt an Tieheama 
ris, Cò a rinn beul an duìne? no cò 
a rinn am balbh, no'm bodhar, no'n 
ti a chi, no'n dall? i^ach mise an 
Tighearna ? 

12 A nis uime sin imieh, agus 
bithidh mise le d' bheul, agus teag- 
aisgidh mi dhuitciod a their thu. 

13 Agus thubhairt e, O mo Thigh- 
earna, cuir, guidheam ort, le làimh 
an ti a-chuireas tu g . 

14 Agus las corruich an Tighearna 
'n aghaidh Mhaois, agus thubhairt e, 
Nach e Aaron an Lebhitheach do 
bhràthair? tha fhios agam gu'n labh- 
air esan gu math . Agus mar an ceud- 
na, fouch, tha e teachd a mac'h a'd' 
choinneamh- agus an uair a chi e 
thu, bithidh e suhhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidh tusa ris, agus 
cuiridh tu focail 'wa bheul : agus 
bithidh mise le d' bheul, agus le 
bheul-san, agus teagaisgidh mi dhuibh 
ciod a ni sibh. 

16 Agus labhraìdh esan air do 
shon-sa ris an t-sluagh: agus bithidh 
esan, bithidh cadhon esan dhuit 'an 
àite beoil, agus bithidh tusa dhasan 
'an àite Dhè. 

17 Agus gabhaidh tu 'n t-slat so 
ann do làimh, leis an dean thu 
comharan. 

18 Agus dh'imich Maois agus 
phill e gu Ietro athair-cèile, agus 
thubhairt e ris, Thèid mi nis, agu3 
pillidhmichum mo bhràithrean &ta 
'san Eiphit, agus chi mi 'm bheil iad 
fathast beo. Agus thubhairt Ietro re 
Maois, Imich 'an sith. 

19 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois ann arn Midian, Imich, pill 
do'n Eiphit: oir tha na daoine sìn 
uile marbh a bha 'g iarraidh t' anma. 

20 As'j-à g'nabh Maois a hhean, 
ftgus a mhic, agns chuir e iad air asal, 
agus phill e do thalamh na h-Eiphit. 
Agus ghabh Maois slat Dhè 'na 
làimh. 

21 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, An uair a dh'imicheas tu 
ch'urn pilltinn do'n Eiphit, thoir an 
aire h gu'n dean thu na h-iongantais 
sin uile, a chuir mis' ann ad làimh, 
'am fianuis Pliaraoih : ach cruadh- 
aichidh mis' a chridho, agus cha leig 
C leis an t-sluagh imeachd. 

22 Agus their thu re. Phar.ioh, 
Mar so tha'n T'ighearn ac ràdh, 
'ò' e Isracl mo mhac, 1110 chcud-uhin. 

23 AS US tha m » i r;uul ruit - Lelg 
le m' mhac imcachd, a chuin as gu'n 3 xoilhichcav. K-iMi. * an Eiphit. c Gfia d'fhor/lsirh, 

d cvrrball. e I hionndadhadh. »V« dc no'71 là rvipmc stn. 

e q chi thu iomchuidh a chw. h faic. C A I B. V. dean e seirbhis dhomh: agus ma 
fbiùltas tu leieeadh ' Icis imeachd, 
feueh, marbhaidh mise do mhac-sa, 
Ciidhon do cheud-ghin. 

24 Agus tharladh air an t-sliglie 
'san tigh-tàimh k, gu'n do choinnirli 
an Tigheurn e, agus gu'n d'iarr e 
mharbhadh. 

25 'An sin ghabh Siporah clach 
ghcur, aeus thiimhioll-ghearr i 
roimh-chroicioim a mic, agus thilg i 
pg a chasaibh e, agus thubhairt j', Gu 
ciimteach is fear-pòsda fuileachdach 
dhomhsa thu. 

. '-"j Aaus leig e uaith e: 'an sin 
thubhairt i, Is fcar-pòsda fuileachd- 
ach thu air son an timchioll-ghearr- 
aidh. 

27 Agus thubhairt an Tighearna 
re h-Aaron, Imich 'an eoinneamh 
Mhaois do'n fhàsacb, Agus dli'imich 
e, agus choinuich se e ann an siiabh 
Dhè, agus phòg se e. 

28 Agus dh'innis Maois do Aaron 
uile bhnathran an Tighearn, a ehuir 
uaith e, agus na comharan uile a 
dh'àithn e dha. 

29 Agus chaidh Maois agus Aa- 
ron, agus chruinmch iad seanairean 
chloinn Israeil uile. 

30 Agus labhair Aaron na briath- 
ran uile a labhair an Tighearna re 
Maois, agus rinn e na comharau ann 
an se rìladh ao t-sluaigh. 

31 Agus chreid an sluagh : agus 
an uair a chual' iad gu'n d'amhairc an 
Tighearn air cloinu Israeil, agus gu 
'm fac' e an àmhghar, 'an sin chrom 
iad an cinn, agus rinn iad aoradh. 

CAIB. V. 

AGUS 'na dhèigh sin chaidh 
Maoisagus Aaron asteach,agus 
thubhairt iad re Pharaoh, Mar so 
tha'n Tighearna Dia Israeil ag ràdh, 
Leig le m' shluagh imeaehd, a chum 
as gu'n cuml iad fcisd m dhomhsa 
'san f hàsaeh. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e 
an Tighearna, gu'n èLsdinn-sa r'a 
ghuth a leigeadh le h-Israel imeaclid ? 
Cha 'n aithne dhomhs' an Tighearn, 
agus mar an ceudna cha leig mi le 
h-Israel imeachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh'fhoiU- 
sich Dia nan E.ibhruidheach e fèin 
dhuinne": leig leinn, guidlieamaid 
ort, dol astar thri lài do'n f hàsach, a 
chum as gu'n ìobramaid do'n Tigh- 
earn ar Dia, an t-eagai gu'm buail e sinn !e plàlgh, no leis a' chlaidh- 
eamh. 

4 Agus thubhairt righ na h-Eiphit 
riu, C'ar son a ta sibhs', a Mhaois a- 
gus Aaroin, a' toirt air an't-sluagh 
sgur o'n oibribh? Rachaibh achuin 
bhur n-eallacha. 

5 Agus thubhairt Pharaoh, Feuch, 
a ta sluagh na tìr' a nis lìomnhor, a- 
gus tha sibhs' a' toirtorra bhi 'nan 
tàmh o'n e.rìlachaibh. 

6 Asus dh'àithn Pharaoh air an 
là sin fcm do mhaighstiribh-òibre an 
t-stuaigb, a'jus d' an luehd-riagh- 
laidhP, ag ràdh, 

7 Cha d'thoir sibh conlach tuille 
do'n t-sluagh a dheanamh chiacha- 
creadha mar roimhe so : rachadh 
iad agus cruinnicheadh iad conlach 
dhoibh fèìn. 

8 Agus cuiridh sibh orra àireamh 
nan clacha-creadha a rinn iad roimhe : 
cha leig sibh sìos a' bheag db.eth, oir 
thaiad diomhanach ; uime sin tha iad 
aig èmheach, ag ràdh, Rachamaid 
agus iohramaid d'ar Dia. 

9 Cuirear an obair ni's trnime air 
na daoine, chum as gu'n saoraich 
iad innte ; agus na h-earbadh iad a 
briathraibh dìomhain. 

10 Agus chaidh maighstirean-oibre 
an t-sluaigh a mach, agus an luchd- 
riaghlaidh, agus labhairiad ris an 
t-sluagh, ag ràdii, Mar so tha Pha- 
raoh ag ràdh, Cha d'thoir mi duuibh 
conlach. 

11 Rachaibh, gabhaibh dhuibh 
fèin conlach far am feud sibh a fagh- 
ail : gidheadh cha leigear slos a' 
bheag do'r n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadh °- an sluagh 
air feadh t\re na h-Eiphit uile, à 
chruinneachadh asbhuain 1 ", 'au àite 
conlaieh. 

13 Agus chuir na maighstirean- 
oibre thuige s iad, ag ràdh, Coi'-lion- 
aibh bhur n-oibre chumta lathaiì c , 
mar an uair a thugadh conlach 
dhuibh. 

14 Agus bhuaileadh u luchd-riagh- 
laidh chloinn Israeil a chuir maigh- 
stirean-oibre Pharaoih os an ceann, 
agus dh'fhiosraicheadh dhiubh, C'ar 
son nach rìo choi'hon sibh bhur 11- 
obair chumta ann an deanamh 
chlacha-creadha araon an dè agus an 
diugh, mar a rinn sibti roimhe ? 

15 'An sin thàinig luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil, agus ghlaodh iad re » ieigài. k tigh-bsda. 1 glcidh, decm. m flcadh,fèill, cuirm. 
n ghairm Dia nan Eabhruidheach. Eabh. tuit c uirn ; coinnich 

e sinn. P an luchd-stiùbhraidh, an grìobhan, am /naoir. ^sgapadh.. 
T bunain, stailcnich, s chuige. 1 gnothuch an tà '«a là*. 

u ^haòhadh air. 

G 3 ECSODUS. Pharash, agràcìb, C'ar son abhuineas 
tù air an dòigh so rc d' sheirbhisich ? 

16 Cha'n'eil conlach air atoirt do 
d'slieirbhisich.agus'setheiriad ruinn, 
Deanaibh clacha-creadha: agus feuch, 
a ta do sheirbhisich air am bualadh ; 
ach is ann aig do shiuagh fèin a ta 
choire. 

17 Ach thubhairt esan, Tha sibh 
dìomhanach, tha sibh dlomhanach : 
uime sin tlieir sibh, Rachamaid agus 
ìobramaiddo'n Tighearna. 

18 Uime sin imichibh a nis, dean- 
aibhobair ; oir cha d'thoirear conlach 
dhuibh, agus blieir sibh uaibh làn àir- 
eamh nan clacha-creadha. 

19 Agus chunnaicluchd-riaghlaidk 
chloinn Israeil gu'm bu chruaidh an 
cùs anns an robh iad, agus e air a 
rgdh riu, Cha bheagaich sibh dad 
d'ar clachaibh-creadha, do'n obair 
dhligheach latliail. 

20 Agus choinnich iad Maois agus 
Aaron, a sheas air an t-slighe w , 'nuair 
a thàinig iad a mach o Pharaoh. 

21 Agus thubhairt iad riu, Gu'n 
amhairceadh Dia oirbh, agus gu'n 
d'thugadh e breth, do bhrigh gu'n d' 
rinn sibh ar boiadh gràineil 'an làthair 
Pharaoih*, agus 'an làthair a sbeir- 
bhiseach, a' cur claidheimh 'nanlàimh 
a chum sinne a mharbhadh. 

22 Agus phill Maois a dh'ionn- 
suidh an Tighearna, agus thubhairt e, 
A Thighearna, c'ar son a bhuin thu 
f.ho olc ris an t-sluagh so? c'ar soii a 
'jhuir thu uait mi ? 

23 Oir o'n • àm a thàinig mi gu 
Pharaoh a labhairtann adainm.rinn 
e olc do'n t-sluagh so ; agus cha do 
fihaor thu idir do shluagh. 

CAIB. VI. 

? A N sin thubhairt an Tighearna re 
x\. Maois, A nis chLthu ciod a ni 
nii re Pharaoh : oir le làimh làdair 
ìeigidh e leo imeachd,' agus le làimh 
làdair fuadaichidh e raach as a 
dhùthaich iad. 

2 Agus labhair Dia re Maois, agus 
thubhairt e ris, Is mise an Tighearna. 

3 Agus dh'f hoillsich mi mi fèin do 
Abraham, do Isaac.agus do lacob, le 
ainm anDè uile-chumhachdaich,ach 
ìe m'ainm Tehobhah cha robh mi aith- 
nichte dhoibh. 

4 Agus mar an ceudnadhaingnich 
fM mo choi'-cheangal y riu, gu'n d'- 
thugainn dhoibh talamh Chanaain, 
talamh an cuairte, anns an robh iad 
'aan coigrich. 

5 Agus mar an ceudna chuala mi osnaich chloinn Israeil, ala »a ìi-Fi- 
phitich a' cuniail ann an Baorsa : agus 
cbuimhinch mi rno choi'-cheaàgal. 

6 Uime sin abair re cioinn Israeil, 
Js mise àn Tighearna, agus bheir mi 
sibh a mach o bhi fuidh eallachaibh 
nan Eiplhteach, agus saoraidh mi, 
sibh o'n daorsa: agus 'fuasglaidh mi 
sibh le gàirdean slnt' a macli, agus le 
breitheanasaibh mòra. 

7 Agus gabhaidh mi sibh dhomh 
fèin mar shluagh, agus bithidh im 
dhuibh a'm' Dhia: agus bithidh hos 
agaibh gur mise an Tighearna bhur 
Dia, a ta 'gar toirt-sa z mach o bhi 
fuidh eallachaibh nan Fiphiteach. 

8 Agus bheir mi steach sibh a 
dh'ionnsuidh an fhearainn a mhion- 
naich mi gu'n d'thugainn e do Abra- 
ham, do Isaac, agus do iacob; agus 
bheir mi e dhuibhse mar oighreachd : 
Is mise anTighearna. 

9 Agus labhair Maois mar sin re 
cloinn Israeil : ach c.ha d'èisd iad re 
Maois, tre chràdh spioraid, agus tre 
dhaorsa chruaidh. 

10 Agus làbhair an Tighearna re' 
Maois, ag ràdh, 

11 Imich a steach, labhair re Pha- 
raoh righ na h-Eiphit, e a leigeadh 
do chloinn Israeil dol a mach as a 
dhùthaich. 

12 Agus labhair Maois 'an làthair 
an Tighearn, ag ràdh, Feuch, cha d' 
èisd clana Israeil rium ; cionnus ma 
ta dh'èisdeas Pharaoli riumsa, aig 
am bheiL mo bhilean neo-thimchioll- 
ghearrta? 

13 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, agus re h-Aaron, agus thug 
e dhoibh àitline a a chum cloinn Is- 
raeil, agus a chum Pharaoih righ na 
h-Eiphit, clann Israeil a thoirt a 
macli a talamh na h-Eiphit. 

14 '6' iad sin ceannardan thighean 
an aithreacha: mic Reubein ceud- 
ghin Israeil; lianoch, agus Pallu, 
Hesron, agus Carmi : . 's iad sin 
teaghlaichean Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin; Gemuel, 
agus Iamin, agus Ohad, agus Iachin, 
agus SohaV, agus Saul mac Ban- 
chanaanaich : 's iad sin teaghlaichean 
Shimeoin. 

16 Agus 'i iad sin ainineanna 
mhac Leblii, a rèir àn ginealacha; 
Gerson, agus Cohat, agus Merari; 
agus b'iad bliadhnacha beatha Lebhi 
ceud agus seachd bliadhna deug 'ar 
fhichead. 

17 Mic Ghersoin; Libni, agus 
Simi, a rèir an teaghlaichean. w "nan coinncamh. Eabh. * ann an sàilibh Pharaoih, Eabh, 

/ a mo ctià/nhiianS* 2 'gar tabhairt, f ordiigh. C A I B. VII. : 18 Agus mic Chohait; Amram, 
agus Idsbar, agus Hcbron, agus Ud- 
siel : agus b'irtd bliadhuacha beatha 
Ckobait ceuci agus tri bliadhna deug 
'ar fhichead. 

19 Agus mic Mherari; Mahali 
agus Musi : 's iad sin teaghlaichean 
Lebhi, a rèir an ginealacha. 

20 Agus ghabh Amram lochebed 
pìutliar-athar dha fein 'na mnaoi; 
agus rug i dha Aaron agus Maois: 
agus b'iad biiadhnacha beatha Atn- 
raim ceud agus seachd bliadhna 
deug 'ar f hichead. 

21 Agus mic Idshairj Corah, agus 
Nepheg, agus Sichri. 

22 Agus mic Udsieil ; Misael, agus 
Elsaphan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron EHseba 
nighean Aminadaib, piuth,ar "N aasoin, 
dha fèin 'na mnaoi ; agus rug i dha 
>Tadab agus Abihu, ELeasar agus 
Itamar. 

- 24 Agus mic Choraih ; Asir, agus 
Elcanah, agus Abiasaph: 's iad sin 
teaghlaichean nan Corhach. 

25 Agus ghabli Eleasar mac Aa- 
ròin aon do nigheanaibh Phutieil 
dha fèin 'na nmaoi ; agus rug i dha 
>Phinehas : '5 iad sin ceannardan 
aithreacha nan Lebhitheach, a rèir 
an teaghlaichean. 

26 '£ iad so an t-Aaron agus am 
Maois ud, ris an d'thubhairt aiiTigh- 
eama, Thugaibh a mach clann Is- 
raeii a talamh na h-Eiphit, a rèir an 
slògh b. 

27 'S iad so iadsan a labhair re 
Pharaoh righ na h-Eiphit, a chum 
clann Israeil a thoirt a mach as an 
Eipliit : s iad so am Maois agus an 
t-Aaron ud. 

28 Agus tharladh 'san Ià air an do 
labhair an Tigheama re Maois ann 
an tir na h-Eiphit, 

29 Gu'n do labhair an Tigl>earna 
re Maois, ag ràdh, Is mise an Tigh- 
earna; labhair thusa re Pharaeh 
righ na h-Eiphit gach ni a their mi 
riut. 

30 Agus thubhàirt Maois 'an là- 
thatr an Tighearna, Feuch, a ta mise 
neo-thimchioll-ghearrt' a'm' bhilibh, 
agus cionnus a dh'eisdeas Pharaoh 
rium ? 

CAIB. VII. 

AGUS thubhairt an Tighearna re 
Maois, Feuch, rinn mi thu a'd' 
dhia do Pharaoh ; agus bithidh do 
bhràthair Aaron 'na f hàidh agad." 2 Làhhraidh tusa g'nch fii » 

dh'àithneas ìvrise cìhuit; agus làblv 
raidh Aaron do bhràthair re Phà- 
raoh, esan a cliur cloinn Israeil a 
nsach as a thir. 

3 Aguscruadhaichidh mise cridlie 
Pharaoih, agus ni mi mo chomharan 
agus m'iongautasan c lionmhor ^inu 
an tir na h-Eiphit. 

4 Ach cha 'n elsd Pharaoh ribh, 
agus leagaidh mise mo làmh air an 
Eiphit, agus bheir mi mach m'arm- 
ailtean, agus mo shluagh clann ls- 
raeil, a tìr na h-Eiphit, le bieithcan- 
asaibh mòra. 

5 Agus bithidh fios aig ha h-Ei- 
phitich gur mise an Tighearna, 'nuair 
a shineas mi mach mo làmh air an 
Eiphit, agus a bheir mi macli clann 
Israeil o bhi 'nam measg. 

6 Agus rinn Maois agus Aaron 
mar a dh'àitlm an Tighearna dhoibh, 
rnar sin rinn iad. 

7 Agus bha Maois ceithir ftchead 
bliadhna dh'aois, agus Aaron ceithir 
fichead agus tri bliadhna dh*aois, au 
uair alabhair iad re Pharaoh. 

8 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, agus re h-Aaron, ag ràdh, 

9 'Nuair a làbhras .Pharaoh ribh, 
ag ràdh, Nochdaibh iongantasd air 
bhur son fein: 'an sin their thu re 
h-Aaron, Gabh do shlat, agus fcilg 
sìos i 'an làtliair Pharaoih, agus 
fàsaidh i 'na nathair. 

10 Agus chaidh Maois agus Aaron 
a steach a dh'ionnsuidh Pharaoih, 
agus rinn iad mar sin, mar a dh'àithn 
an Tighearna : agus thilg Aaron sios 
a shlat 'an làthair Pharaoih, agus 'an 
làthair a sheirbhiseach, agus rmn- 
eadh i 'na nathair. 

11 'An sin ghairm Pharaoh mar an 
ceudna air na daoine glice, agus air 
an luchd tìosachd : agus rinn maran 
ceudna druidhean e na h-Eipliit mar 
sin le.'n clrutdheachdaibh : 

12 Oir thìlg iad slos gach duine a 
shlat, agus rinneadh iad 'nan nath- 
raichibh : ach shluig slat Aaroin suas 
an slatan-sa. 

13 Aaus chruadhaicheadh cridhe 
Pharaoih, air chor as uach d'èisd e 
riu ; mar a thubhairt an Tighearna. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Chruadhaicheadh cridhe 
Pharaoih, tha e diùltadh leigeadh 
leis an t-sluagh falbh. 

15 Imich-sa dh'ionnsuidh Pharaoih 
'sa' mhadain, feuch, tha e dol a 
mach a dh'ionnsuidh an uisge, agus; 
seasaidh tu 'na choinneamh air t> n rcir an armailtcan. c mo mlàorbhuilcan. d Taubcinibh 
mìorbhuiL e draoidhcan. E C S D U S. bruaich nan-rùbhne f ; aaus an t-.lat 
a tìnonndadhadh 'na nathair gahU- 
aidh tti a'd' làirnh. 

16 A»us their thu ris, Chuir an 
Tìghearna Dia nan Eabhruidheach 
mise a' t'ionnsuidh, ag ràdh, Leig le 
m'shluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad sèirbhis dbomhsa 'san fhàs- 
ach: agus feuch, gus a so cha b' 
àill lcat èisdcachd. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, 
Ann an so aithnichìdh tu gur mise 
an Tighearna : feuch, buailidh mi 
leis an t-slait a ta rn'humh, na h- 
uisgeachan a ta 'san abhainn, agus 
tionndadliar ia'd p,u fud. 

18 Agus gheibii an t-ias? a ta 'san 
abhainn bàs, agus lobhaidh an aoh- 
ainn; a§>us bithidh gràin air na h- 
Eiphiticìi uisge ol as an afihainn. 

19 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, Abair re li-Aaron, Gahn do 
shlat, a<ius sin a macìi do làmh air 
uisgibh na h-Eiphit, air an aibhnibh, 
air an sruthaibh, agus air an lochan- 
aibh, agus air uile cho'-cbruinpeach- 
adh an ubgeacha, chum as gu"m fàs 
iad'namfuil; agus bitliidh fuil air 
feadli tire na h-Eiphit uile, araon 
ann an soithichibh liodha, agus ann 
an soithichibh cloichè. 

20 Agus rinn Mapis agus Aaron 
mar sin, a reir mar a dli'àithn an 
Tighearna, asus thog e suas an t-slat, 
agus bhuail e na h-uisgeacban a bha 
'san abhainn, ann an sealladh Pha- 
raoth, agus ann an sealladh a sheir- 
bhiseach : agus thioundadhadh na 
h-iusgeachan uile a bha 'san abhaiun, 
gu fuil. 

21 Agus fhuair an t-iasg, a bha 
'san. abhainn, bàs : agus lobii an 
abhainn, agus cha b' urradh na h- 
Evphitich uisge òl as an abhainn : 
agus bha'n fhuil ann an tir na h- 
Eiphit uile. 

22 Agus rinn druidhean na h-Ei- 
phit rnar sin le'n druidkeachdaibh : 
agus cbruadhaicheadh cridhe Pha- 
raoih, agus cha d'èisd e riu, mar a 
thubhairt an Tighearnà. 

23 Agus phill Pharaoh, agus 
chaidh e d'a thigh ; agus cha do 
shocraich e chridhe air so cuid- 
eachd. 

2-t Agus chhidhoich na h-Eiphit- 
ich uile timchioll na h-aibhne uir son 
uis<;e r'a òl : oir C.ha b'urraiu 8 iad òl 
a dh'uise;e na h-aibhtie. 

25 Agus chot'-liouadii seachd taithean 'an dèigh do'n Tighcarn an 
abhainn a bhualadh. 

CAIB. VIII. 

AGUS thubhairt an Tighearna re 
Maois, Falbli a dh'ionnsuidh 
Pharaoih, agus abair ris, Marso tha 
'n Tighearna 'g ràdh, Lcig le m' 
shluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dliomh. 

2Agus ma dhiùltas tu 'n leigeadh 
air. falbli, feuch, buaitidh mi do 
Chrìochan utle le los?annaibh : 

3 Aijus britchdaidb an abhainn a 
maeh losgainn, agus thèid iad suas, 
agus thig iad a steach do d' thign^ 
a<jus do d'sheòmar-leajiach, agus air 
uachdai do leapach h , agus do thigh 
dosijeirbhisea(J),a2Usair do shluagh, 
agus do d' àmhuinnibh, agus do d' 
amaraibh-fuinidh »: 

4 Aotis thèid na losgainn suas ort 
fèin, agus au' do sliluagh, agus air do. 
sheirbhisich;' uile. 

5 Agus tliubhairt an Tighearna re 
Maois, Abair re h-Aaron, S'm a macli 
do làtnh ie d' shlait òs cionn nan 
aihhntcaean, os cionn nan allt, agus 
os cionn nan lochan ; agus thoir aiu 
na losuatinnibh dol suas air talainh 
na h-Eiphit* 

ò' Anus shin Aaron a mach a làinh 
os cionn uisgeacha na h-Eiphit; agus 
chaidii na losgainn suas, aguschòmh- 
daich k iad talamh na h-Eiphit. 

7 Asrr.s rinn na druidhean mar sin 
le 'n druidheachdaibh, agus thugiad 
suas losgainn air talarnh na h-Eu 
phit. 

8 'An sin ghairm Pharaoh aip 
Maois agus air Aarou.agus thubhairt 
e, Guidiiibh air an i'ighèarna gu'n 
d' thoir e air falbh na lossamn uam 
fèin, agus o 111' shluagli ; agus lc-igidh 
mise leis an t-sLuagb imeachd, a 
chuin as gu'n ìobair iad do'n I igh- 
earna. 

9 Agus thubhairt Maois re Pha- 
raoh, Dean uaill tharùm : c'uin a 
ghuidheas mi air tlo shon, agus air 
son do sheirbhiseach, asus air son do 
shluaigh, gu'u cuirear as do ìja los- 
gannaibh uait fèin, agus o d' thig;li- 
ibh ; air chor agus gu mairl iad a 
mhàin 'san abhauin ? 

10 Agus thuhiiait t esan, Ara mài- 
reach. Agws thubljairt e, lìithcadh 
e a rèir t't'hocail ; a chum as gu'ni bi 
fios aead nach 'èii neach aun cos- 
mhuil ris an Tighearn ar Dia. 

11 Agus falbhaidh na losgaina f scasaidli tus' air bruaich na h-aibhn' air chcavn dha teachd. 
R cha b"un adh. h do tcapa. ' d<> d' scà'aibh-J'uinidh. 

h chiubhrig, dh'fholaich. * guinfan, gu'mjù^ar uid. CAIB, IX. uait fch», agus o d' thighibh, agus o chor as nach bi euileagan sam &itht 

d' sheirbhisich, agus o d' shluagh; a 'an sin ; a chum as gu'm bi fios agad 

inhàin 'san abhainn mairidh iad. gur misc an Tighearn 'am meadhon 

12 Agus chaidh Maoisagus Aaron na talmhainn. 

a mach o Pharaoh ; agus dh'eigh m 23 Agus cuiridh mi dealachadh 

Maois ris an Tighearn a thaobh nan eadar mo shluagh-sa agus doshluagh- 

ìssgann, a thug e 'n aghaidh Pha- sa : air an là màireach bithidh an 

raoih. comliara sù. 

13 Agus rinn an Tighearn a rèir 24 Agùs rinn an Tighearna mar 
focail Mhaois : asius bhàsaich na losg- sin : agus thàinig sc;aoth an-barrach r 
ainn as na tighibh, as na bailtibh, chuileag do thigh Pharaoih, a»us do 
agus as na machraichibh. thighibli a sheirbhiseach, agus dn thìr 
• 14 Agus chruinnich lad r'a chèile na h-Eiphit uile: thruailleadh an 
'nan dùnaibh iad ; agus lobh an talaiuh a thaobh nan cuileag. 

tìr 25 Agus ghairm Pharaoh air Maois 

15 Ach an uair a chuanaic Pha- agus air Aarcn, agus thubhairt c, 

raoh gu'n robh fois ann, chruadhaich Rachaibhj ìobraibh d'ar Dia 'san tir. 

e chridhe, agus cha d'èisd e riu, mar 26 Aaus thubhairt Maois, Clia 

a thubhairt an Tighearna. 'n'eil e iomchuidh s sinn a dheanamh 

1(3 Agus thubhairt an Tighearna mar sin ; oir ìobairidh sinn gràineil- 

re Maois, Abair re h-Aaron, Sin a eachd nan Eiplhteach do'n Tighearn 

mach do shlat, agus buail duslach ar Dia, Feuch, an ìobair sinne 

na tahnhainn, a chum ga'm fàs e 'na gràineileachd nan Eiphiteach fa 

mhialaibh air feadh tìre na h-Eiphit chomhair an sùl, agus nach gabh iad 

uile. do chlachaihh oirnn ? 

17 Agus rinn iad mar sin ; oir shìn 27 Thèid sinn astar thri laithean 
Aaron a mach a làmh le shlait, agus do'n f hàsacb, agus lobraidh sinn 
bhuail e duslach ua talmhainn, agus do'n Tighearn ar Dia, mar a 
rinneadh e 'na mhialanair duin' agus dh'àithneas e dhuinn. 

air ainmhidh P : rinaeadh uile dhus- 28 Aaus thubhairt Pharaoh, Leig- 

lach na talmhainn 'na mhialaibh air idh mi dhuibh imeachd, a chum as 

feadh tire na h-Eiphit uile. gu'n ìobair sibh do'n Tighearna bhur 

18 Agus rinn na druidhean mar Dia 'san f hàsach ; ach na rachaibh ro- 
sin le'n druidheachdaibh a thoirt a fhad' air astar: guidhibh air mo 
inach mhial, ach cha b'urrainn iad ; shonsa. 

agus bha mialan air duine agus air 29 Àgus thubhairt luaòis, TtWZ^, 

ainmhìdh. thèid mise mach uait, agus guidhidh 

19 'An sin thubhairt na druidhean mi air an Tighèarnà gu'm falbh na 
re Pharaoh, '«S e meur Dhè a th'ana : cuileagan o Pharaoh, o sheirbhisic.h, 
agus chruadhaicheadh cridhe Pha- agus o shluagh, am màireach ; ach 
raoih, agus cha d' èisd e riu ; mar a na buineadh Pharaoh gu cealgach 
thubhairtan Tighearna. tuilleadh, ann an diùltàdh leigeadh 

20 Agus thubhairt an Tighearna do'n t-sluagh dol a dh'iobradh do'n 
re Maois, Eirich suas gu moch 'sa' Tigheama. 

mliadainn, agns seas 'an làthair Pha- 30 Agus chaidh Maois a mach o 

raoih, (feuch, tha e teachd a mach a Pharaoh, agus ghuidh e air anTigh 

dh'ionnsuidh an uisge) agus abair ris, earna. 

Mar so tha'nTighearn ag ràdh, Leig 31 Agus rinn an Tighearn a rèir 

le 'm shluagh imeachd, a chum as focail Mhaois: agus chuir e air 

gu'n dean iad seirbhis dhomh. falbh na euileagan o Pharaoh, o 

21 Ach mur leig thu le m' shluagh sheirbhisich, agus o shluagh : cha 
imeachd, feuch, cuiridh mi s^aoth d'f han a h-aon. 

chuileagl ort fèin, agus air do sheir- 32 Agus chruadhaich Pharaoh a 

bhisich, aa;us airdo shluagh, agusann chridhe air an àm so mar an.ceud- 

do thighibh ; agus lìonar tighean nan na, agus cha do leig e leis an 

Eiphiteach leis an sgaotìi chuileag, t-sluagh imeachd. 
agus mar an ceudna 'n talamh air am 

bknl i-dd. CAIB. IX. 

22 Agus cuiridh mi air leth air an \ GUS thubhairt an Tighearna re 
là sin fèin fearann Ghosein, anns am A Maois, Falbh a steach a. dli'ionn- 
bheil mo shluagh a chòmimuidh, air suidh Pharaoih, agus innis da, Mar 

m ghlaodh. n dh'fhàs drochfkàile do'n tìr, Ivaio-hre. 

P' (tnn an duinc a^us ann an ainm'hidh. Eabh. 1 ioniadh gnh 
ehùilcag, r dhòlasach. s iomchubhaidh. ECSOBU S. 80 fhfe'tt Tiahcnrna Dia nan Eabh- 
ruidheach 'ag ràdh, Leig le m' 
shluàgh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dhomh : 

2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo 
imeachd, agus gu'n cum'tliu iad' 
futhast, 

3 Feuch.bithidh làmh an Tighearn 
air do sprèidh y. ta 'sa' mhachair,.air 
na h-eich, air na h-asail, air na càmh- 
àilj air a'chrodh, agus air nà caor- 
aich : bithidh plàigh* ro-mhòr ann. 

4 Agus cuiridh an Tighearna deai- 
achacih eadar sprèidh Israeii^a^us 
spreidh na h-Eiphit : agus cha'n 
f haigh a' bheag bàs a dh'aon ni as 
le cloinn Tsraeil. 

5 Agus shuidhich an Tighearn àtn, 
ag ràdh, Am màireach ni an Tigh- 
earn an ui so 'san tir. 

6 Atrus rinn an Tighearn an ni 
stn air an là màireach, a«us f liuair 
spreidh na h-Eiphit uile bàs: ach do 
sprèidli chloinn Israeil cha d'fhuair 
a h-aon bàs. 

7 Agws chuir Pharaoh tcnchdnire 
uiiith agus feuch cha robh eadhon a 
h-aon do sprèidh nan Israeleadi 
marbh. Agus chruadhaichcadh 
cridhe Pharaoih, agus clia do leig e 
an sluas;h air falbh. 

8 Aeus thubhairt an Tighearna re 
Maois, agus re h-Aaron, Gabhaibh 
dhuibh fèin làn bhur glac u do 
luaith teallaich w , agus crathadh 
MmfS ! re nèamh ann an sealladh 
Pharaoih : 

9 Aeus bithidh i 'na duslach rain 
aii feadh tirc na h-Eiphit uile, agus 
bithidh i 'na neasgaid a' briseadh a 
mach 'na boìgaibh air duine, agus 
air ainmhidh, air feadh tìre na h- 
Eiphit uile. 

10 Agus ghabh iad luath na teal- 
laich, agus sheas iad 'an làthair Plia- 
raoih.'agus chrath Maoisire nèamh ; 
agus rinneadh i 'na neasgaid a' bris- 
eadh a mach 'na bolgaibh air duine 
agus air ainmhidh. 

11 Agus cha b'urradh na druidli- 
ean seasamh 'an làthair Mliaois air 
son na neasgaid ; oir bha an ucasg- 
aid air na druidhibh, agus air na h- 
Eiphitich uilc. 

12 Asus chruadhaich an Tighcar- 
na crfdhe Pharaoih, agus cha d'eisd 
e riu ; mar a labhair au Tighearna 
rc: Maois. 

13 Ai^us thubhaiit an Ti<ihearn re 
Maoi.i, Eirich suas gu moch 'sa' 
mhadainn, agus seas 'an làthair Pha- raoih, agus abair ris, Mar so tha'n 
Tighearna Dia p.an Eabhruidheach 
agràdh, Leig le m' shluai;h imeachd, 
a chum as gu 'n dean iad stirbhis 
dbomh. 

14 Oir air an àm so cuiridh mise 
mo phlàighean uile air d ) chridhe-sa, 
agus air do sheirbbisich, agus air do 
shluaeh; acliura . s gu'm bi fios agad 
nach 'eil neach ann cosmhuil riumsa 
'san talamh 'uile. 

15 Oir a nis slnidh mi mach mo 
làmh, agus buailidh mi thu fèin a<jus 
do shluaidi ie plàigli; agus gearrar 
as thu o 'n talamh. 

16 Agus gu deimhin air sen so 
tbog mi suas thu, a chum as gu'n 
nochdainn annad mo chumhachd, 
agus gu'm biodh m'ainm iomraid- 
eaeh x 'san domhan uile. 

17 Am bhcil thu fathast 'gad ard- 
achadh fèin 'an aghaidh mo shluaigh, 
air chor as nach leig thu leo 
imeachd ? 

18 Feuch, mu'n àm so màireach 
bheir mis' air cloich-mheallain ro- 
mhòirX frasadh a nuas, nach robh a 
samhuil 'san Eiphit, o'n là 'san do 
Ieagadh a bunachur 2 eadhon gus a 
nis. 

19 Uime sin a nis cuir fios uait, 
agus cruinmch do sprèidh, agus 
gach ni a ta agad 'sa' mhachair : òir 
air gach duine agus ainmliidh a 
gheibhear 'sa' mìiachair, agus nach 
cruinmchear dhachaidh, thig a' 
chlach-mheallain a nuas, agus gheibh 
iad bàs. 

20 An ti a ghabh eagal roi' f hocal 
an Tighearna measg sheirbhiscach 
Pharaoili, thug e air a aheirbhisich 
agus a sprèidh teicheadh do na 
tighibh : 

21 Agus esan nach do ghabh suim 
do fhocal an Tighearna, dh'fhàg e 
a sheirbhisich agus a sprèidh 'sa' 
mhachair. 

22 Agus thubhairt an Tiehearna 
re Maois, Siu a raach do làmh gu 
nèamh,chum as gu'm bi clach-inheal- 
lain ann an talamh ua h-Eiphit uile, 
air dwii>e, agus air ainmhidh, agus 
air uile luibh ua machrach ann an 
tlr na h-Eiphit. 

23 Agus shÌH Maois a mach a 
shlat gu nèamh ; a^us rinn an Tigh- 
earna tairneauach agus clach-mhcal- 
lain, agus ruidh tein-aidheir air 
uachdar na talmhainn ; agus f hras 
an Tigheariia clach-mheallain air tìr 
na h-Eiphit. 1 eitcoil. u bh/ir dorn. w fuirncis, ànihuinn. x air 

fhoillscaokadh, air a cliraot>hsgaoilcadh. f ru<hràitick, ro^ 

/nhiUUch. . z bunadh,stcidh. C A I B. X. 24- Mai" so blia clach-mheallain ann, 
agus teine nieasgta leis a' chioich- 
mhcailain ro-nil»òir, aig naeh robh a 
saniliuil ann an tir na h-Eiphit uilc, 
o rinneadh dùthair.h dliith. 

25 Agusbhuail a' dilach-mheallain 
air feadli fire na h-Eiphit uile gacli 
7ìi a bha 'sa' nihachair, aiaon tiuine 
agusainmhidh : agus bhuail a' chlach- 
mheallain uile luibh na machrach, 
agus bhris i uile chraobha na mach- 
rach. 

2') A mhain ann ap talamh Gho- 
sein, f'ar an robh clann Israeil, cha 
robh clach-mheailain. 

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire 
uaith, agus ghairm e air Maois agus 
aÌT Aaron.agus thubhairteriu.Pheac- 
aich mi air an uair so : tha 'n Tigh- 
earna ceart, agus niise agus 1110 
shluagh aingidh. 

2£> Guidhibhs' air an Tighearn 
(oir is leòr e) nach bi tairn<?anach 
anbarrach a agus clach-mheallain ann 
7ii's mò ; agus Ieigidh mi-e leibh 
falbh, agus cha'n t'han sibh ni's 
faide. 

£9 Agus thubhairt Maois ris, Co 
luath 's a theid mise mach as a' 
bhaile, sìnidh mi mo Jàmhan a mach 
achum an Tighearna; agus sguiridh 
an tairneanach, agus cha bhi a' 
chlach-mheallain ann ni's mò ; chum 
as gu'm bi tios agad gur leis an 
Tigliearn an talamh. 

30 Ach air do shon-sa, agus air 
son do sheirbhiseaeh, a ta fhios 
agam nach bi eagal oirbh fathast 
roimh' an Tighearna Dia. 

31 A2113 bhuaileadh an lìon agus 
an t-eòrna; oir bha 'n t-eòrna fa 
dhèis, agus an lion fa fhras*>, 

32 Ach cha do bhuaileadh an 
cnrithneachd agus an seagal; oir cha 
robh iad air fàs suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach o 
Pharaoh as a' bhaile, agus sliìn e 
mach a làmha chuni an Tighearna; 
asus sguir an tairncanach asus a' 
chlach-inheallain, agus cha do dhòirt- 
eadh au t-uisge air an talanih. 

34 Agus an uair a chunnaic Plm- 
raoh gu'n do sguir an t-uisge, agus 
a' chlach-mheaìlain, agus an tairn- 
eanach, pheacaich e fathast mar an 
ceudna, agus~chruadhaich e chridhe, 
e fèin acrus a sheirbhisich. 

35 Agus chruadhaicheadh cridhe 
Pharaoiii, agus cha do leig e clann 
Israeil air falbh, mar a labhair an 
Tighearaa le Maois. CATB. X. 

AGUS thubliairt an Tighearna re 
Maois, Imich a steaeh gu Pha- 
raoh ; oir chruadhaich mi a ehridhe, 
agus cridlie a sheirhhiseach ; a chum 
gu nochdainn iad siii ino chomharan 
'na làtWair : 

2 Agus gu'n innseadh tn ann an 
cluasaibh do mhic, agus mhic do 
mhic, nanitiiean a dh' oibrich mi 'san 
Eiphit, agus 1110 chomharan a rinn 
nii 'nam measg ; agus gu'm bi fìos 
agaibh gur mise anTighearna. 

3 Asiis chaidh Maois agus Aaron 
a steach gu Pharaoh, acrus thuhhairt- 
iad ris, Mar so tha'n Tighcarna Dia 
nan Eabhruidhtach, ag ràdh, Cia 
fhada dhiultas tu tliufein ìsleathadh 
a'm' làthan-sa ? Leig le m' shluagh 
imeachd, agus gu'n dean iad seirbhis 
dhomh': 

4 Ach ma dhiùltas tu leigcadh le 
m' shluagh imeachtl, feuch, bheir 
mise a inàireath na locuist a steach 
do d' chrìochaibh : 

5 Agus còmhdaicbidh iad aghaidh 
na talmhainn, air choras nach urratìh 
neach an talamh fhaicinn: agus 
ithitlh iad fuigheal an ni sin a theid 
as c , a dh'f haiias agaibh o'n chloich- 
niheallain, agus ithidh iad gach 
craobh a ta fàs dhuibh as a' mhach- 
air. 

6 Agus lìonaidh iad do^thighean, 
agus tighean do sheirbhiseach ui!e 
agus tighean nan Eiphitcach uile ; 
ni nach faca aon chuid t'aithreacha, 
no aithreacha t'aithreacha, o'n là a 
bha iad air an talamh gus an là'n 
rìiugh. Agus phill se e fein, agus 
chaidh e mach o Pharaoh. 

7 Agus thubhairt seirbhisich Pha- 
raoìh ris, Cia fhada bhios an d.uine 
so 'na ribe dhuinne ? Leig leis na 
daoine falbli, chum gu'n dean iad 
seirbhis do'n Tighearn an Dia : nach 
'eil fhios agad fathast gu bheil an 
Eiphit air a milleadh ? 

8 A'gus thugadh Maois agus Aaron 
a rìs gu Pharaoh : agus thubhairt e 
riu, Rachaibh, dcanaibh seirbhis do'n 
Tighearna bhur Dia : ach co iad a 
theid ? 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r n- 
òigridh agus le'r daoine aosmhar 
thèid sinne : le'r mic agus le'r nigh- 
eanaibh, ie'r ireudaibh agus le'r biiar* 
theid - sinn ; oir is eigin duinn feisd 
a chumaiL do'n Tighearna. 

10 Agus tluibhairt e riu, Gu r'obh 
an Tighearna mar sin maiile ribh, 
mar a leigeas mise leibh fèin agus a guihanna Dhè- Eabh. . b ros. c a thharuineas* ECSODUS. le'r cloinn bhig imeachd : amhairc- 
ibh, oir tha olc romhaibh. 

H Ni h-ann mar sin : imichibh a 
nis, sibhs' a ta 'nar daoinibh, agus 
deauaibh seirbliis do'n Tighearna, oir 
is e so an ni a dh'iarr sibh : Agus dh'- 
f liuadaicheadh a machiad as làthair 
Pharaoili. 

12 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Sin a mach do làmh thar 
talamh na h-Eiphit air son nan Is- 
cust, a chum as gu'n d'thig iad suas 
air talamh na h-Eiphit, agus gn'n ith 
iad uile luibh na talmhainn, eadhon 
gach ni a dh'fhàg a' chlach-mheal- 
lain. 

13 Agus shin Maois a mach a shlat 
thar talamh na h-Eiphit, agus thug 
an Tigliearna gaoth an ear air an 
talamh rè an là sin uile, agus rè na 
h-oidhche uile : agits 'sa' mhadainn 
thug a' ghaoth an ear a steach na 
locuist. 

14 Agus chaidh na locuist suas 
thar talamh na h-Eiphit uile, agus 
dh'fhan iad ann an criochaibh na 
Eiphit uile, gu ro-dhiùbhalaeh d ; 
rompa cha robh riamh an leithide 
do locuist, agus 'nan deigh cha bhi 
an leithide: 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na 
tnlmhainn uile, air chor as gu'n do 
dhorchaicheadh an talamh ; agus 
dh'ith iad uile luibh na talmhainn, 
agus uilè mheas nan craobh a dh'- 
fhàg a' chlach-mheallain : agus cha 
d'fhàgadh ni sam bith glas 'sna 
craobhaibh, no ann an luibhibh na 
machrach ann an tir na h-Eiphit 
uile. 

irj 'An sin ghairm Pharaoh air 
Maois agus air Aaron le cabhaig, 
agus thubhairt e, Pheacaich mi 'n 
aghaidh an Tighearna bhur Dè, agus 
'nar n-aghaidhsa. 

1" A nis uime sin math, guidheam 
ort, mo pheacadh amhàin an uair so, 
agus guidhibh air anTighearna bhur 
Dia, gu'n d'thoir e air falbh uam a 
rwhàin am bàs so. 

18 At;us chaidh e mach o Pharaoh, 
agus ghuidh e air an Tighearna. 

1.9 A'jus thionndaidh an Tigh- 
earna gaoth an iar ro-làdair, a'thug 
air falbh na locuist, agus a thilg iad 
'san fhairge ruaidh: cha d'fhan aon 
lomst ann an crìochaibh na h-Eiphit 
ui!e. 

20 Ach chruadhaich an Tighearna 
cridhe ['haraoih, agus clia do leig e 
air faltih clann Israeil. 

21 Àgus thubhairt an Tighearna re Maois, Sm a mach do làmh gu 
nèamh, agus bithidh dorchadas air 
feadh tire na h-Eiphit, eadh'on 
dorchadas a dh'fheudar a iaimh- 
seachadh. 

22 Agus shin Maois a mach a 
làmh gu neamh: agus bha tiugh 
dliorchadas e ann an tir na h-Eiphit 
uile rè fchri laithean. 

23 Cha'n fhaca h-aon diubh a 
chèile, »i mò a dh'tirich neach o 
àite rè thri laithean: ach bha aig 
cloinn Israeil uile solus 'nan àitibh- 
còmhnuidh. 

24 Agus ghairm Pharaoh air 
Maois, agus thubhairt e, Rachaibli3e, 
dcanaibh seirbhis do'n Tighearna ; 
a mhàin fanadh bhur treudan agus 
bliur buar : rachadh bhur clann 
bheag mar an ceudna maille ribh. 

25 Agus thubhairt Maois, Feunv 
aidh tu mar an ceudna lobairtean a 
thoirt duinn, agus tabhartais-loisgte, 
chum as gu'n iobair sinn do'n Tigh 
earn ar Dia. 

26 Agus mar an ceudna th^id ar 
sprèidh maille ruinn ; cha 'n fhàgar 
ionga nar dèigh f% oir is èigin duinn 
gabhail diubh gu seirbhìs adheanamh 
do 'h Tighearn ar Dia ; agus cha 'u 
'eil f hios againn cia leis a ni sinn 
seirbhis do'n Tighearna gus an d' 
thig sinn 'an sin. 

27 Ach chruadhaich an Tighearna 
cridhe Pharaoih, agus cha leigeadh 
e leo imeachd. 

28 Agus thubhairt Pharaoh ria, 
Imich a mach uam ; thoir an arre 
dhuit fèin, na faic m' aghaidh ni's 
mò: oir 'san làsin anns am faic thu 
m'aghaidli, gheibh thu bàs. 

29 Agus thubhairt Maois, Labhair 
thu gu math; cha 'n fhaicmi t'agh- 
aidh ni's mò. 

CAIB. XI. 

AGUS thubhairt an Tighearna re 
Maois, Bheir mi aon phlàigh 
fathast air Pharaoh, agus air an Ei- 
phit ; an dèigh sin leigidh e leibh 
imeachd as so: an uair a leigeas e 
leibh imeachd, gu cinnteach fuad- 
aichidh e mach as so sibh gu h- 
iomlan. 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh 
an t-sluaigh, agus iarradh gach duine 
o choimhearsnach, agus gach bcan o 
ban-choimhearsnaich, seudan airgid, 
agus seudan òir. 

3 Agus thug an Tighcarna deagh- 
ghcan do'n t-sluagh ann an sùilibh 
nan Eiphiteach : Mar an ceudna, bha <J ro-mhiiltcuch. e dalt-dhorchadas. 

Rtf dèigh. f cha'n fhàsarsjpcir C A I B. XII. 'n duine Maois ro-mh<Sr 'an tir n:i h- 
Eiphit, ;uin an sùilibh sheirbhiseach 
Pharaoih, agus ann an suilibh an t- 
sluaich. 

4 A?us thubhairt Maois, Mar so 
tha'n J ighearn ràdh.Mu mheadh- 
on-oidhche theid mì mach do 
niheadhon na h-Eiphit: 

5 Agu> sheibh gach ceud-ghin ann 
an tirna h-Eiphit bàs, o chGud-ghin 
Pharaoih, a ta 'ua shuidhe air a 
righ-chatiiair, eadhon gu ceud-ghin 
na bantràille g a t a air cùl a' nihuil- 
inn. agus uile c!ie.ud-ghin nan ain- 
mhidhean. 

6 Agus bithidh eigheachh mhòr 
smn an tir na h-Eiphit uile, nach 
robh riamh a leithid ann, ni mò 
bbitheas a leithid ann tuilleadh. 

7 Ach 'an agliaidli a h-aon do 
'chloinn Israeil cha charuichi mad 
adh a theanga, aou cliuid 'an agh- 
aidh duine no ainmhidh ; chum as 
gu'ni bi iìes agaibh cionnus a chuir- 
eas an Tiiihearna dealachadh eadar 
na h-Eipliitich asriis Isi ae.l. 

y Agus thig iad sin do shehbhisich. 
uile sios a'm' ionnsuidhsa, agus 
cromaidh siad ia'd fcin d'omb, ag 
ràdh, Imich a mach, agus an sìuagh 
uile a ta 'gad leantuinn; agus 'an 
deigh sin theid mi snach. Àgus 
chaidh e niach o Pharaoh ann an 
corruich mhòir. 

Q Agus tUubhairt an Tigheama re 
Maois, Cha'n èisd Pharae-h ribh, a 
chum as gu meudaichear m'iongan- 
ta'isk tfnn an tir na h-Eipliit. 
1 10 Agus rinn Maois agus A«ron 
na h-iongantais siii uile 'am fianuis 
iPharaoih: agus cliruadhaich an Ti- 
[ ghearna cridhe Pharaoili, agus cha 
do leig e le cloina Israeil imeachd as 
a dhùthaich. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois agus re h-Aaron ann an 
talamh na h-Eiphit, ag ràdti, 

2 Bithidh am mìos so dliuibh 'na 
' thoiseach nam mios : bithidh e 

dhuibh 'na cheud mhìos na bliadh- 
na. 

3 Labhraibh-sa re coi'-thional Is- 
raeil uile, agràdh,Air andeicheamh 
là do'n mhios so gabhaidh iad 
dhoibh fein gach duine uan, a rcar tighe an aithreacha, uan air sou 
tighe. 

4 Agus ma bhios an teaghlach ro- 
bheag air son uain. 'an sin gabhaidh 
esan agus a choimhearsnach a's 
faig.sc d'a thigh e, a reir àireimh 
nan anmanna ; gach duine, a reir 
itheannaich, àirmhear leibh air soa 
an uain. 

5 Bithidh bhur n-uan guM ghaoid ', 
firionn, bliadhna dh'aois m s, as na 
caoiribh no as na gabhraibh gabhaidh 
sibh c. 

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e eu 
nuig an ceathramh là deug do'u 
mlhos so : agus marbhaidh co'- 
chruinneachadh iomlan chloinn Is- 
raeil e 'san fheasgar 11 . 

7 Agus gabhaidh iad do'n fhuil, 
agus cuiridh iad ì air an dà ursainn, 
agus air ard-dorus nan tighean, anns 
an ith iad e. 

8 Agus ithidh iad an fheoil 'san 
oidhche sin fein ròiste le teine, agus 
aran neo-ghoirtichte ; maille re 
luibkibh searbha ithidh iad e. 

9 Na ithibh a' bheag dheth amh, 
no idir air a bhruiclieadh P ann an 
uisge, aali ròiste le teine : a clieann 
Kiaille r'a chasaibh, agus maille r'a 
ghrealaich<h 

10 Agus cha'n fhàg sibh a' bhcag 
dheth gu aiadainn : agus na dh'- 
f hagar dheth gu madainn, loisgidh 
sibh le teine. 

11 Agus mar so ithidh sibh e; 
le'r leasraidh oriosraichte, bhur 
brògan air bhur casaibh. agus b)iur 
lorg r 'nar làimh : agus ithiiih sibh e 
le cabliaig ; 'se càisg s an Tighearu a 
tli'ann. 

12 Oir th<id mise troi' 1 thìr na h- 
Eiphit air an csidliche so, agus 
buailidh mi gach ceud-ghin ann an 
tir na li-Eiphit, araon duin' aaus aia- 
inhidh; agus 'an aghaidh dliee n r <u\ 
Eiphiteach uile cuiridh mi breith- 
eanas 'an gniomh : is mise an Tigh- 
eàrna. 

13 Agus bithidh an f huil dhuibh 
mar chomhar' air na tighibh anns am 
hheil sibli : agus an yair a clii rnts* 
an f huil, tiuhd mi thairis oirbh, agus 
cha bhi phlàigh oirbh a churn bhur 
millidh, 'nuair a bhuaileas mi th' na 
h-Eiphit u . 

14 Agus bithidh an là so dhuibh 
mar chuimhneachàn ; agus gleidhidh 6 na baii-seirbhìsich. h ^gh, cubha, glaodhaick. ' » cha 

ghtuuis. mo mhìorbhuitean. 1 gim ai}teamh,fall&,tit. 

m bliadhnach. n eadar an dà fheasgar. Eabh. 'gun 

laibhin. P bhruitheadh. *) innibh. v bata. * dol 

thairìs. Èabh. 1 air feadh • trc. Eir. u 'vuatr a bhuaìkm 
inì ann an lìr na h-Eìpììit. £abh. 

H È C S O T> V S. Sibh e 'na là-fèiil w do'n Titdiearn air 
feadh bhur ginealacha ; le h-ordugh 
siorruidb gfèldbi&b sibh e. 

15 Seachd laithean ithidh sibh 
aran neo-ghoirtichte ; air a' clieud 
là fèin cniridh sibh a mach taois 
ghoirt as bliur tighibh: oir gach 
neach a.dh'itlieas aran goirtirhte, 
o'n cheud là gus an t-seachdamh lii, 
gearrar an t-anam sin as o Israel. 

16 Agu3 air a' cheud là bitjiidh 
agaibh co'-ghairm naomha, aeus air 
an t-seachdamh bithidh agaibh co'- 
ghairm naomha: obair 'sam bith cha 
dsanar orra, saor o-na dh'ithear leis 
gach neach ; sin a mhàin nìthear 
ieibh. 

17 Agus cumaidh sibh fèisd an 
arain neo-ghoirtichte ; oir air an là 
sin fèin x thug mise mach bhur 
sloighy a tìr na h-Eiphit ; uime sin 
coimhididh sibh an là se 'nar 
ginealachaibh, le h-ordugh sìor- 
ruidh. 

18 'Sa' cheud mhlos, air a' èheath- 
ramh là deug do'n mhìos 'san 
fheasffHr, ithidh si'nh aran nen- 
ghoirtichte, gu nuig an ceud là 'ar 
f hichcad do'n nihios 'san f heasgar. 

19 Rè sheachd laithean cha'n 
fhaighear taois gboirt 'nar ticrhibh ; 
oir ge b'e neach a dh'itheas aran 
Coirtichte, gearrar an t-anam sin fèin 
a» o cho'-thional Israed, co dhiubh 2 
is eoigreach e, no neach a rugadii 
'san tir. 

20 Ni air bith coirtichte cha'n 
ith sibh : 'nar n-àitibh-eòmhnuidh 
uile ithidh sibh aran neo-ghoirt- 
ichte. 

21 'An sin ghairm Maois air sean- 
airean Israeil uile, agus thubhairt e 
riu, Tairngibh a mach, agus gabh- 
aifoh dhuibh fein uan, a rèir bhur 
teaehiaichean, agus marbhaibh a' 
chàisg. 

22 Acrus gabhaidh sibh bad hiosoip, 
agtte Lumaidii sibh e. 'san fhuil a ta 
'san t-soitheach, aeus beanaidh sibh 
do'n ard-dorus, agus ilo'n dà ursainn, 
leis an fhuit a ta'snn t-soitheach : 
agus cha d' thèid a h-aon agaihh a 
mach air dorus a tliighe gu nuig a' 
mhadainn. 

23 Aìtiis thèid an Ti£jh''arna 
thairie a bhualadh nan Fiphitcach ; 
asns an uair a clii e 'n f huil air an 
.'inl-dorus. agus an dà ursainn, tlièid 
aa Tighearua thairis air an (Jorus, 
agus eba leig e lcis a' nihillteir teachd a steach d'ar tighibh gu V 
bualadh. 

24 A'gès' glcidhidh sibh an ni so 
mar ordugh dhuibh fèin, agus d'ar 
mic a , ga siorruidh. 

25 Àg*ds tarlaidh 'nuair a thèjd 
sibh a steach do'n f hearann a bheir 
an Tighearnà dhuibh, a rèir mar a 
gheall e, gu'n gleidh sibti an t-seirbhis 
so. 

26 Agus tarlaìdh, 'nuair a their 
bhur elann ruibli, Ciod £s ciall 
duibh leis an t-seirbhis so ? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt ràisg 
an Tiu'hearna, a chaidh thairi.s air 
'tighibh chloinn Israeil sàn Eiphit, 
'nuair '& bhuail e na h-Eiphitich, aeus 
a shaor e ar ticrheaii-nc. Agus chrom 
an sluagh iad fèin, agus rinn iad 
aoradti. 

28 Aeus dh'fhalbh clann Isracil, 
a«Us rinn iail mar so ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois 
a'gus do Aaron, mar sin rinn iad. 

29 Agus airmeadbon na h-oidhche 
sin fèin bhuail an Tighearna gach 
eeud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, o 
cheiKÌ-ghin Pharaoih a shuidli air a 
righ-chathair, gu oeud-ghin a' chio- 
maich b a bha ann an sloctid a' phrìo- 
sain c ; agus gach ceud-gliin ain- 
mliidh. 

30 Azus dh'èirich Pharaoh 'san 
eidhche, e fèin acrus a slietrbhisich 
uile, agus na h-E.iphiti uile ; àgua 
btia èighcacti nihòr 'san Eipliit, < ir 
cha-robh tigli anns nacli robli ncach 
marbh. 

?>1 ,Agus gtiairm e air Maois agus 
air Aaron 'san oidhche, a«us thu- 
bhairt e, Kiribti, rachaibli a macti a 
meadhon -mo slil unigh, araon silili.se 
a.;us clann Israeil: a^us racliaibh, 
deanaibh seirbhis do'n Tighcarna, 
mar a thubhairt sibh. 

32 Thuiraibh leibti mar an ccudna 
bhur treudan, agus bhur buar, mar 
a iiuil)liairt sibh, agus imichibh : 
a<ius beannaichibh mise mar an 
ceudna. 

33 Asins tliuer na h-Tiphiticli dian- 
S]iarradii d do'n t-3TtlKgli, a clium 
gu'n cuircadh iad le caìihaig a mach 
as an tir iad : oir thubhairt iad, Is 
ciaoinc marMia sinn gu lètr. 

34 Agus chabli an sluagh an taois 
mur. do gboii r.iclieadh i, an amaran- 
fuinidh ceangailte 'nan eudacli air 
an suaiilibh. 

.'!."> AgUS riim clann Israeil a n 'ir w là fcisdc. x an-i an corp an tà sin. F.abti. )• armaiitoan^ 
* bo ac', * dhuit fèin agus do d' mhac. Eahh. b a' 

bhwinlide; the captiuc. Sasg. c ?iu gain-tire. d gutr- 

impidh. C A I B. XTII. t focari Mhaois: agus dh'iarr iad o na 
h-Eiohitich - seudan airgid, agus 

% seudan òir, agus eudach. 

36 Agus thug an Tighearna deagh- 
gftean do'n t-sluagh ann an sùilibh 
òan Eiplijteach, agus thug iad 'an 
eoìhgheall e dhoibh : agus chreach 

i >;ìi: na h-Eiphitich. 

ì 37 Agus dh*iinich clann Israeil o 
Bameses gu Sucot, mu thimchioll sè 

■ cfeud mUe fear d'an cois, a thuilleadh 

•1 air cloinn. 

38 Agus mar an ceudna cbaidh 
iomadaìdh do shluagh eile f suas 
!maille riu, agus treudan, agus buar, 
ro-mbòran sprcidhe °. _ . 

39 Agus dh'Hiuin iad do'n taois a 
thugadh a mach as an Eiphit breacaga 
neo-ghoirtichte, oir cha do ghoirtich- 
eadh i ; do bhrigh gu 'n d't huadaich- 
eadh iad a macli as an Eiphit, agus 
nach b'urradh iad fuireach, agus mar 
an ceudna nach do dheasaich iad 
biadh dhoibh fèin. 

40 A msb'iaimsìr cuairte chloinn 
Israeil, a bha iad a chòmhnuidh 'san 
Eiphit, ceithir cheud agus deich 
bliadhna fichead. 

•11 Agus aig ceann nan ceithir 
cheud agus nan deich bliadhn' 'ar 
f hichead, air an là sin fèin, chaidh 
slòigh an Tigliearn uile mach a tìr na 
h-Eiphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a 
coimhcad h gu h-àraidh do'n Tigb- 
earna, air son an toirt-san a macli a 

i t'ir na h-Eiphit : so an oidhche sin 
gu blii air a coimhead do'n Tigh- 
ear-aa le cloinn Israeil uile 'nan 
ginealachaibh. 

43 Àgus thubhairt an Tighearna 
re Maois agus re h-Aaron, So ordugh 
na càisge : cha'n ith coigreach > sam 
bith dhith. 

44 Agus gach seirbhiseach duine, 
a eheannaicheadh le h-airgiod, an 
uair a thimchioll-ghearras tu e, 'an 
sin ithidh e dliith. 

45 Cha'n ith coigreach no seirbh- 
iseach tuarasdail diiith. 

46 Ann an aon tigh ithear i : cha 
ghiùlain thu bheag do'n fheoil a 
mach as an tigh; ni mò a bhriseas 
sibh cnàimh dhith. 

47 Ni coi'-thional Israeil uile sin. 

48 Agus an uair a bhios coigreach 
air chuairt maille riut, agus achumas 
e chàisg do'n Tighcarna, tinichioll- 
ghearrar gach fifionnach aige, agus 
'an sin thigeadh e am fagus g'a cum- ail, agus bitludh e mar neach a 
rugadh 'san tir : ach ch.'i'n ith neach 
'sam bith neo-thimchioll - gheari ta 
dhith. 

49 Bithidh ant-aon lagh aigc-san a 
rugadh 'san tìr, agus aig a' choig- 
reach a ta air chuairt 'nar measg. 

50 Mar so rinn clann Israeil uile : 
mar a dh'àithn an Tighearna dù 
Mhaois agus do Aaron, mar sin rinn 
iad. 

51 Agus air an là sin fèin thug an 
Tighearna mach clann Israeil a tìr 
na h-Eiphit a rèir an slògh k . 

CAIB. .XIII. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Naomhaich dhomhsa gach ceud- 
ghin, ge b'e air bith a dh'f hosgaii- 
eas a' bhrù 1 a' raeasg cloinn Israeil, 
eadar duine agus ainmhidh : is 
leamsa e. 

3 Agus thubhairt Maois ris an 
t-sluagh, Cuimhnichibh an là so, air 
an d'thàinig sibh a mach as an Eiph* 
it, a tigh na daorsa; oir le làiuih 
thrèin thug an Tis/hearn a mach sihh 
as sin: agus cha'n ithear m aran 
goirtichte. 

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh 
a mach 'am mìos Abib. 

5 Agus an uair a bheir anTighear- 
na steach thu do thìr nan Canaanach, 
agus nan Hiteach, agus nan Amo- 
rath, aeus nan Hibheach, agus nan 
lebusach, a mhionnaich e do d' 
aithreachaibh gu'n . d' thugadh e 
d:« uit, fearann a' sruthadh le bainne 
agus le mil, 'an sin coimhididh tu an 
t-seirbhis so anns a' mhìos so. 

6 Seachd laithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte, agus air an t-seachd- 
amh là bithidh fèisd do 'n Tigh- 
earna. 

7 Ithear aran neo - ghoirtichte 
seachd laithean ; agus cha'n f haicear 
aran goirtichte agad, agus ni mò a 
chithear taois ghoirt agad ann àd 
chrìochaibh uile. 

8 Agus innsidh tu do d' mhac 'san 
là sin, ag ràdh, Nithcarso air sgàth 
an ni sin a rinn an Tighearna 
dhomhsa, 'nuair a thàinig mi mach 
as an Eiphit. 

9 Agus bithidh e dhuit mar 
chomhar' air do làimh, agus mar 
chuimhneachan eadar do shùilibh, a 
chum gu'm bi lagh an Tighearn ann e iasad. f cumasg mhr sluaigh. S ro-mhbran ni, 

h cumail, glcijìheadh. 1 fnac coigrich. Eabh. ( k an 

armailtcan. 1 a' mhachlag ; xcoatb. Sasg. m cha'n 

ichear. 

H2 E C S O 

do bheul ; oir le làimh thr<Jin tliug 
an Tighearna mach thu as an Eiph- 
it. 

10 Air an aobhar sin coimhididh n 
tu <m t-ordugh so 'na thrà fèin o 
bhliadhna gu bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna steach thu do thìr nan Ca- 
naanach, mar a mhionnaich e dhuitse, 
agus do d' aìthreaehaibh, agus a 
bhcir e dhuit e, 

12 'An sin cuiridh tu air leth do'n 
Ti«hearna gach ni a dh'f hosgaileas 
a' bhrù, agus gaeh ceud-<jhin, a thig 
o ainmhidh a's leat-sa, buiuidh iad- 
san a ta firionn 'nam mcasg do'n 
Tighearna. 

13 Agus gach ceud-ghìn asail fuas- 
gailidh tu le h-uan ; agus mur fuas- 
gail thu e, 'an sin brisidh tu amhach : 
itgus gach ceud-ghin duine a' measg 
do chloinne fuasgailidh tu. 

14 Aaus an uair a dh'f heòraicheas 
do mhac dhiot 'san aimsir re teachd, 
ug ràdh, Ciod è so ? 'an sin their thu 
ris, Le làimh thrèin thug an Tigh- 
«arna mach sinn as an Eiphit, a tigh 
&a daorsa: - 

15 Agus an uair a c.hruadhaich 
Pharaoh e fèin, agus nach b'àill Ieis 
an leigeadh air falbh, 'an sin mharbh 
an Tighearna gach ceud-ghin ann an 
tìr na h-Eiphit, araon ceud-ghin 
duine, agus ceud-ghin ainmhidh ; air 
an nobhar sin ìobraidh mi do'n Tigh- 
earna «ach ni a dh'fhosgaileas a' 
bhrù, ma's firionnaich iad, aeh uile 
cheud-ghin mo chloinne fuasgailidh 

JUÙ. 

16 Agus bithidh e naar chomhar' 
air.cìo làimh, agus mar eudanan eadar 
ào shùilibh; oir le làimh thriin thug 
an Tighearn a mach sinn as an Ei- 
phit. 

17 A?us eadhon an uair a leig 
Pharaoh do'n t-slua2di imeachd, cha 
do threòraich P Dia iad air slighe 
tire nam Philisteach, ge do bha sin 
aith<ihearr : oir thubhairt Dia, An 
t-eagai gu'm bi aithrcachas air an 
t-slu^gh an uair a chi iad cogadh, 
asuis gu'm pill iad do'n Eiphit. 

18 Ach threoraich Dia an sluagh 
m'an cuairt, air slighe fàsaich na 
niara ruaidhe : agus chaidh clann 
Israeil suas'an ordugh catha a tlr na 
h-Eiphit. 

It) As?,us thug Maois cnàmhan Io- 
sc iph k'is ; oir ghabh c mionnan 
teann do chlonm israeil, ag ràdh, Gu 
einnteach amhaircidh Dia oiTbhse, DUS. 

agus bheir sibh suas mo chnnmha. 
leibh as so. 

20 Agus dh'imich iad o Shucot, a- 
gus champaich iad ann an Etam, ann 
an iomall an fhàsaich. 

21 Agus chaidh an Tigheafna 
rompa 'san là ann am meall<l neoil, ' 
a chum an treòrachadh air an t-slighe, 
agus'san oidhche ann ammoall tcine, 
a thoirt soluis doibh ; gu imeachd a 
là agus a dh'oidhche. 

22 Cha d' thug e air falbh am 
meall neoil 'san là, no 'm nieall 
"teine 'san oidhche, as làthair an 
t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair re cloinn Israeil, eu'm 
pill iad, agus gu 'n campaich iad fa 
chomhair Phihahirot, eadar Migdòl 
agus an fhairge, fa chomhair Bhaal- 
sephoin : fa choinneamh-san camp^ 
aichidh sibh làimh ris anfhairge. 

3 Oir their Pharaoh rau chloinn 
Israeil, Tha iad air seachran r 'san 
tir, dh'iadh am fàsach mu'n tim- 
chioll. 

4 Agus cruadhaichidh mise cridhe 
Pharaoih, agus thcìd e air an tòir, 
agus gheibh mise glòir a thaobh 
Pharaoih agus a shlòish uile; agus 
bithidh fìos aig na h-Eiphitich gur 
mise an Tighearna. Agus rinn iad 
mar sin. 

5 Agus dh'inns* adh do righ na h- 
Eiphit gu'n do theich an sluagh : a- 
gus thionndaidh cridhe Pharaoih, 
agus a sheirbhiseach 'an aghaidh an 
t-sluaigh, acus thubhairt iad, Ciod 
è so a rinn sinn, gu'n do lcig sinn le 
h-Israel imeachd as ar seirbhis? 

6 Agus' bheartaich s e a charbad, 
agus thug e a shluagh maille ris ; 

7 Agus thug e leis sè ceud carbad 
taghta, a?us uile charbada na h-Ei- 
phit, agus ccannardan orra uile. 

8 A<nis chruadhaich an Tighearna 
chridhc Pharaoih righ na h-Eiphit, a- 
gus lean e air tòir chloinn Israeil : 
a<jus chaidh clann Israeii a mach le 
làimh ard. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an 
tòir (eich àgus carbadan Pharaoih, 
agus a inhaic-shluash, agus armailt 
uilc) àgus rug iad orra, agus iad a' 
camparhadh làimh ris an fhair»c, 
làimh re Pihàhifot, fa chomhair 
Bhaal-stphoin. 

10 Acus hii uair a thàinitr Pha- 
raoh am fagus, tliog clann laraeil " glcidhidh. thrùth, àm. P cha d'thug. <i stac,baidcal ; 
pillar. Sasg. f air an amaladh. s dh'ulluich. C A I B. XIV. st>as an sùilean, agus feuch, bha na 
h-Eiphitich air an tòir, a^us bha eagal 
mòr orra : agus dh'eigh clann Is- 
raeil ris an Tighearna. 

11 Agus thubhairt iad re Maois, 
An ann a chionn nach robh uaighean 
'san Eiphit a thug thu leat sinn gu 
bàs fhaghaii 'san fhàsach? C'ar son 
a rinn thu so oirnn, ar tabhairt a 
mach as an Eiphit ? 

12 Nach e so am focal a labhair 
sinn riut 'san Eiphit, àg ràdh, Leig 
leinn seirbhis a dheanamh do na h- 
Eiphitich ? Oir cVi'hearr dhuinn seir- 
bhis a dheanamh de> na h-Eiphitich 
na bàs f haghaìl 'san f hàsach. 

13 Agus thubhairt Maois ris an 
t-sluagh, Na biodh eagal oirbh, seas- 
aibh, agus faicibh slàint' anTighearn, 
a dh'oibricheas e dhuibh an diugh ; 
oir na h-Eiphitich a chunnaic sibh 
an diugh, cha'n fhaic sibh iad a 
ehaoidh' tuilleadh. 

14 Cogaidh an Tighearn 1 air bhur 
son,-agus fanaidh sibhse 'nar tosd. 

15 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, C'ar son a ta thu 'g eigh- 
each riumsa? Abair re cloinn Is- 
raeil dol air an aghaidh. 

. 10 Ach togsa suas do shlat, agus 
s'm a mach do làmh os cionn na 
fairge, agus sgoilt i ; agus theid clann 
Isràcil a steach 'am meadhon na 
fairge air talamh tioram. 

17 Agus cruadhaicliidh mise, eadh- 
on mise, cridhe nan Eiphiteach, agus 
thèid iad a steach 'nan dèigh : agus 
gheibh mise glòir a thaobh Pharaoih 
agus a thaobh a shlòigh uile, a 
thaobh a charbadan, agus a thaobh 
a mharc-shluaigh. 

18 Agus bithidh fios aii na h-Eiph- 
ìtich gur mise an Tighearna, 'nuair a 
ghcibh mi glòir a thaobh Pharaoih, 
a thaobh a charbadan, agus a thaobh 
a mharc-shlu.ùgh. 

19 Agus dh'fhalbh aingeal an Ti- 
ghearn a chaidh roimh champa Is- 
raeil, agus dh'imich o 'nan dèigh ; 
agus dh'f halbh am meall neoil o 'm 
beulaobh, agus sheas e air an cùl- 
aobh. 

20 Agùs thàinig e eadar campa 
nan Eiphiteach agus campa Israeil, 
agus bha e 'na neui, agus 'na 
dìiorchadas dhoibh siuk, ach shoills- 
i.ch e 'n oidhche dhoibh so, air chor 
as nach d'thàinig a h-aon diubh ain 
fagus d'a chèile rè na h-oidhche. 

21 Agus shìn Maois a mach a 
làmh os cionn na fairge, agus thug an Tighearn air an fbairge dol air 
a h-ais le gaoith làdair o 'n ear rè 
na h-oidhche sin, agus rinn e 'n 
fhairge 'na talamh tioram, agus 
roinneadh na h-uisncac ha. 

22 Agus chaidh cìann Tsraeil a 
steach 'am meadhon na fairge air 
talamh tiorani, agus bha na h-uisg- 
eacha 'nam balla dhoibh airanlàimh 
dlieis, agus air an làimh chli. 

23 Agus Lean na h-Eiphitich, agus 
chaidh iad a steach 'nan dèigh gu 
meadhon na fairge, eadhon eich Pha* 
raoih uile, a eharbadari, agus a 
mharc-shluagh. 

24 Agus ann am faire na maidne 
dh'amhairc aa Tighearn air sluagh 
nan Eiphiteach troimh u 'n mheali 
theine, ffigus neoil; agus chlaoidh e 
armailt nan Eiphiteacìi. 

25 Agus thug e air falbh rothan 
an carbad, air chor as gu'n do thar- 
ruingeadh iad gu trom. Agus thu- 
bhairt nah-Eiphitich,Tcicheamaid as 
làthair Israeil, oir tha 'n Tighearna. 
oogadh leosan 'an aghaidh nan Ei- 
phiteach. 

26 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Sln a mach do Ìàmh os 
cionn na fairge, chum gu'n d'thig na 
h-uisgeachan air an ais air na h- 
Eiphitich, air an carbadaibh, agus 
airam marc-shluagh. 

27 Agus shìn Maois a rnach a 
làmh os cionn na fairge, agp.s phill 
an fhairge g'a neart an uair a 
shoillsich a' mhadainn; agus theich 
na h-Eiphitich 'na h-aghaidh : agus 
chuir an I ighearna na hTEiphitich 
fodha w 'am meadhonna fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, 
agus dh'f holaich iad na carbaid, agus 
am mare-shluagh, agus armailt Pha- 
raoih x uile, a thàinig 'san fhairge 
'nan dèigh : cha d'f hàgadh uiread 's 
a h-aon diubh. 

29 Ach dh'imieh clann Israeil air 
talamh tioram 'am mea.ihcn na 
fairge, agus bha na h-uisgeaeha 'nam 
balla dhoibh air an làimh dhei-r, agus 
air an làimh chli. 

30 Mar so shaor an Tighearn Is- 
rael air an là sin a làimh nan Eiph- 
iteach: a?us chunnaic I^rael na h- 
Eiphitich marbh air tràigh nafairge. 

31 Agus chunnaic Israel au obafr y 
mhòr sin a rinn an Tighearn air na 
h-Eiphitich, agus bha eagai an Tigh. 
eanr air an t-sluagh, asus chreid iad 
an Tighearna, agus Ma-ois a sheir* 
bhiseach, 1 Ni an Tighearna cogadh. u trld. Eir, w thìlg e iad luya 
os cionn, x do armaiit Pharaoih. Eabh, y làmh, Eabh, 
H 3 E C S O D U S. CAIB. XV. 

9 \ N sin chan z Maois agus clann 
XjL Israeil an laoidli a so do'n 
Tighearna, agus labhair iad, ag ràdh, 
Canaidh mise do 'n Tighearn, oir 
thug e buaidh gu glòrmhar ; an 
t-each agus a mharcach thilg e 'san 
f hairge, 

2 '§ e 'n Tighearna mo neart, agus 
mo dhàn h , agus tha e 'na shlainte 
dhomh : 's esan mo Dhiasa, agus ni 
mi àite-cèmhnuidh dha ; Dia m'athar, 
agus ardaichidh mi c. 

3 Js fear-cogaidh an Tighearna; 
'sc 'n Tighearn a's ainm dha. 

4 Carbadan Pharaoih, agus armailt 
thilg e 'san f hairge ; agus tha roglia 
a cheannardan air am bàthadh 'san 
f hairge ruaidh c . 

.5 Dh'fholaich na doimhneachdan 
iad ; chaidh iad sìos do'n aigean mar 
chloich. 

Ò' Rinneadh do dheas làmh, O 
Thighearna, glòrmhar ann an cumh- 
achd; bhris do dheas làmh, O 
Thigliearn, an hàmhaid 'na bhloigh- 
dibh. 

7 Agus ann am meud t'òir-dheirc- 
eis chlaoidh thu iadsan a dh'èirich 
suas a'd'aghaidh; chuirthu t'fhearg 
a mach, loisg i suas <* iad mar asbh- 
uain. 

8 Agus le anail do shròine chruin- 
tiieheadh na h-uisgeacha ; sheas na 
tuilte suas mar thorr e , chruadhaich f 
na doimhneachdan 'am meadhon na 
fairge. 

9 Thubhairt an nàmhaid, Leanaidh 
mi, beiridh mi orra, roinnidh mi a' 
chreach : sàsuichear mo mhiann orra ; 
rùisgidh mi mo ehlaidheamh, sgrios- 
aidh mo làmh iad 6. 

10 Sheid tlm le d' ghaoith, chòmh- 
daich an fhairge iad, chaidh iad 
fodha mar luaidh anns na h-uisg- 
eachaibh làdair. 

11 Cò 's cosmhuil riuts' am measg 
nan Dè h , aThighearna ? Cò tha cos- 
nihuil riut, glòrinhar ann an naomh- 
achd, àghmhori ann am moladhk, 
a' deanamh nithe iongantaeh? 

12 Shìn thu mach do dheas làmh; 
ghluig an talamh suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròcair 
an sluagh so a shaor thu; thug thu iad ann ad neart a chum àite-còmh. 
nuidh do naomhachd. 

14 'Nuair a chluinneas na cinnich, 
bithidh eagal orra ; thig doilgheas air 
luchd-àiteachaidh Phalestina. 

15 'An sin bithidh. uamhann air 
cÌMn-fheadhna 1 Edoim, thig geilt- 
chrith air daoine treuna Mhoaib ; 
leaghaidh air falbh luchd-àiteachaidh 
Chanaain uile. 

16 Tuitidh uamhann agus eagal 
orra, le meud do ghairdein bithidh 
iad tosdach mar chloich gus an 
d'thèid do shluagh thairis, a Thigh- 
earna, gus an d' thèid an sluagh so 
thairis, a cheannaich thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus 
suidhichidli tu iad ann an sliabh m 
t' oi«;hreachd-sa, anns an ait' a rinn 
tlni dhuit fèin, a Thighearna, chnm 
còmhnuidh a ghabhail ann, 'san 
ionad-naomha, aThighearn,a dhaing- 
nich do làmha-sa. 

18 Rioghaichidh an Tighearna gu 
saoglial nan saoghal. 

19" Oir chaidh èich Pharaoih a 
steach le charl*adaibh,aguslemharc- 
shluagh, 'san f hairge, agus thug an 
Tighearn uisgeacha na fairge air an 
ais orra; ach dh'imich clann lsraeil 
air talamh tioram 'am meadhon na 
fairge. 

20 Agus ghlac Miriara a' bhan- 
f hàidh, pìuthar Aaroin, tiompan 'na 
làimh ; agus chaidh na mnài uile 
mach 'na dèigh le tiompanaibh agus 
lc dannsa n . 

21 Agus fhreagair Miriasa iad, 
Canaibh do'n Tighearn, oir tliug e 
buaidh gu glòrmhar ; an t-each agus 
a mharcach thilg e 'saa fhairge. 

22 Mar sin thug Maois Israel o'n 
mliuir ruaidh, agus chaidli iad a 
mach gu fàsachShuir, agus dh'imich 
iad tri laithean 'san f hàsach, agus 
ciia d'fjiuair iad uisge. 

23 Agus an uair a thàinig iad gu 
Marah, cha b' urradh iad uisgeacha 
Mharaih òl.oir bh-a iad searbh ; uime. 
sin thugadh Marah mar ainm air. 

24 Agus rinn an sluagh gearan 
'an aghaidh Mliaois, ag ràdh, Ciod a 
dh'òlas sinn ? 

25 Agus dh'èigh esan ris an Tigfe- 
earna, agus noclid an Tighearna 
iìodh P dha, agus thilg c 'sna h-uisg- 
eachaibh c, agus rinneadh na h-uisg- 2 sheinn. a òran. b m'òran, nw chliu. c 'sanfhairge 
shcamuinich. ri dh'ith i suas, chuir i as doibh. Eabh. e mar 

chraaich, mar mhcall. f clhairignichcadh. 6 scalbhaichidh 

ino Làmh iud mar oighrcachd, bithidh t/ghcarnas aig rr/o làimh orra. 
Eabh. h measg nan cumhaehdach. 1 a'd' chàis eagaìl, 

urramaeh. k 'aiu moltailh. 1 ccannardan. 5n ann an/t>etnn, 
n durnhsa lefeaUagaiùh. monmhor, duarman. P craobh. C A I B. XVL eacha milis : ann an sin rinn e lagh 
agus ordugh dhoibh, agus ann an sin 
dhearbh e iad ; 

26 Agus thubhairt e, Ma dh'èisd- 
eas tu gu dùrachdach re guth an 
Tighcarna do Dhè, agus ma ni thu 
an ni sin a ta ceart 'na sheailadh, 
asrus ma bheir thu 'n aire d'a àith- 
eantaibh, agus ma ghleidheas tu a 
reachdan ^ uile, h-aoti do na li- 
euc3ilihh r a chuir mi air na h-Eiph- 
itich, cha chuir miortsa; oir is mise 
an Tighearn a shlànuicheas thu. 

27 Agus thàinig iad gu h-Elam 
far an rcbh dà thobar dheug uisge, 
aeus deich agus tri fichead crann s 
pailme ; agus champaich iad r 'an 
sin làhnh ris na h-uisgeachaibh. CAIB. XVI. 

AGUS dh'fhalbh iad o Elira, agus 
thàinig coi'-thional chloinn Is- 
racii uile gu fàsach Shin, a ta eadar 
Elim agus Sinai, air a' chùigeadh là 
deug do'n dara mìos 'an dèigh 
dhoibh teachd a mach a tìr na h- 
Eiphit. 

2 Agus rinn coi'-thional chloinn 
lsraeil uile gearan 'an • aghaidh 
Mhaois agus Aaroin 'san f hàsach. 

3 Acus thubhairt clann Israeil riu, 
B'fheurr gu'm faigheamaid hàs le 
Iàimli an Tighearn ann an t\r na 
h-Eiphit, an uair a bha sinn 'nar 
suidhe làimh ris na poitibh feòla, 
agus an uair a dh'ith sinn aran gu'r 
sàtli ; oir tliug sibh a mach sinn do'n 
fhàsacli so, a mharbhadh a' choi'- 
thionail so uile le h-ocras. 

4 'An sin thubhairt an Tighearna 
re Maois, Feuch, frasaidh mise 
dhuibh aran o neamh, agus thèid an 
sluagh a mach, agus cruinnichidh 
iad cuibhrionn gach là air an là sin 
fèin, a chum as gu'n dearbh mi iad, 
co ac' a ghluaiseas iad ann am u lagh, 
no naoh gluais. 

5 Agus air an t-seathadh là ulluich- 
idh iad an ni sin a bheir iad a steach, 
agus bithidh e dhà uibhir agus a 
chruinnicheas iad gach là eile. 

6 Agus thubhairt Maois agus Aa- 
ron re cloinn Israeil uile, Mu 
fheasgar, 'an sin bithidh fios agaibh 
jtu'n d'thug an Tighearn a mach sihh 
a tìr na h-Eiphit : 

7 Agus 'sa' mhadainn, 'an sin chi 
sibh glòir an Tighearna ; do bhrì' gu 
bheil ea' cluinntinn bhurgearain 'an aghaidh an Tighearna : Agus ciod 
sinne, gu biieil sibh a' deanamh 
gearaÌB 'nar n-àghaidh ? 

8 Agus thuDhairt Maois, Bithidft, 
a' ckùis mar so 'uuair a bheir an 
Tighearna dhuibh'san f hcasgar feoil 
r'a h-itheadh, agus aran 'sa' mhad- 
ainn gu'r sàth; do bhrì' gu bheil an 
Tighearn a' cluinntinn bhur gearain 
a ta sibh a' deauainh 'na aghaidli : 
Airus ciod sinne 'i clia'n aun 'uar 
n-agliaidh-nc iha bhur gearan, ach 
'an aijhaidh an Ti^hearna. 

9 Agus thubhairt Maois- re h-Aa- 
ron, Abair re coi'-thional chloinn Is- 
raeil uile, Thigibh am fagus 'an 
làthair an Tighcarn, oir chual' e bhur 
gearan. 

10 Agus an uair a labhair Aaron 
re coi'-thional chloinu Israeil uile, 
dh'amhairc iad a dh'ionnsuidh an 
fhàsaich, agus feuch, dh'fhoillsich- 
eadh glòir an Tighearn ann an neul. 

11 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

12 Chuala mi gearan chloinn Ts- 
raeil; labhair riu, ag ràdh, Mu 
f heasgar ithìdh sibh feoil, agus 'sa' 
mhadàinn sàsuichear sibh le Ìi-aran : 
agus bithidh fios agaibh gur mise an 
Tighearna bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar 
ann.'an sin thàinig na gearra-goirt w 
a nios, agus chòmhdaich iad an 
campa; agus anns a' mhadainn bha 
'u drùchd 'na luidhe ma thimchioll 
a' champa. 

14 Agus an uair a' dh'èirich an 
drùchd a bha 'na luidhe suas, feuch^ 
bha air aghaidh an fhàsaich ni beag 
cruinn, beag rnar an liath-reodh air 
an talamh. 

15 Agus an uair a cbunnaic clann 
Israeil e, thubhairt iad gach aon r'a 
chèile, Mar«i x : oh* cha robh fhies 
aca ciod e. Agus thubhairt Maois 
riu, So an t-aran a thug an Tighcar- 
na dhuibh r'aitheadh. 

16 So an ni a dh'àithn an Tighear- 
na; Cruinniehibh dhcth gach duine 
a rèir itheannaich, omer do sach 
neach arèiràireimh bhur w-anmanna, 
gabhadh gach duine agaibh air an 
son-san a ta 'na bhùth. 

17 Agus rinn clann Tsraeil mar 
sin, agus chruinnich iad, cuid ni bu 
m.hò, agus cuid ni bu lugha Y. 

18 Agus an uair a thomhais iad g 
le h-omer, cha robh a' bheag tliairis 
aige-san a chruinuieh ni bu mhò, 
agus air-san a chruinnich ni bu 1 orduighcan. àitheantan. r eiislaintìbh* * craobh, 

'■ shuidhich iad am pubuiU, thàmh iud. u ann mo> w qua 'iio* 
sasg. x Ciod 6 so ? Eabh, Y bu lagìia. E C S O D U S. lugha, cha robh uireasbhuidb: 
chruinnich gac/i duine a reir ith- 
eannaich. 

IQ Agus thubhairt Maois riu, Na 
fagadh duine 'sam bith dheth gu 
madainn. 

20 Gidlieadh cha d'èisd iad re 
Maois, ach dh'fhàg cuid dhcth gu 
madainn, agus ghin e cnuimhean 
agus loth e: Agus bha corruich air 
Maois riu. 

21 Agus cliruinnich iad e air gach 
madainn, gach duine a rèir ithean- 
naich: agus an uair a dh'fhàs a' 
ghiian teth, leaghadh e. 

22 Agus air an t-scathadh là 
chruinnich iad a dhà uiread arain, 
dà omer air son gach aon : agus 
thàinig uachdarain a' choi'-thionail 
uile, agus dli'innis \adsin doMhaois. 

23 Agus thubhairt e riu. Soa» ni 
a labhair an Tiglwarna, Bithidh fois 
na sàbaide naomha do'n Tighearn 
am màireach : «' mheud 's a tha 
sibh gu f huineadhjfuinibh an d'iugh, 
agus «' mheud 's a tha sibh gu 
bkruicheadh, bruichibh ; agus gach 
ni a bhios thairis, taisgibh suas 
dhuibh fein gu madamn. 

24 Agus thaisg iad suas e gu ma- 
dainn, mar a dh'àithn Maois; agus 
cha do lobh e, ni mò a bha cnuimh 
'sam bith ann. 

25 Asjus thubhairt Maois, Ithibh 
sin an diueh, oir tha sàbaid an.n an 
diugh do'n Tigheama; an diugh 
cha'n fhaigh sibh c 'sa' mhachair. 

26 Sè laithean cruinnichidh abh 
e, ach air an t-seachdamh i<\ bithidh 
an t-sàbaid ; cha bhi e ann air an là 
ein. 

27 Agus tharladh air an t-seachd- 
amh )à gu'n dea.naidh cuid do'n 
t-sluagh amach g'a chruinneachadh, 
agus cha d'f huair iad u' bhcag. 

28 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Cia fhad' a dhiùltas sibh 
m'àitheanta-san a ehoimhead 2 ', agus 
mo reachdan. 

21) Faicibh, do bhrl' gu'n d'thug 
an Tighearna dhuibh an t'-sàbaid, 
air f m .iobtiar sin tha e a' tabhairt* 
dhinfh air an t-^eathadh là aran dhà 
là : fanaibh, gach duine 'na àite 
fein; na-rachadh duine 'sam bitli a 
mach as àile >.;:ran t-seachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air 
an t-seachdamh là. 

31 Agos thug tigh Isracil Mana 
mar aintn air : agus bhc e niar 1 hras coriandeir, geal, agus a bhlas mar , 
abhlain b air an dcanamh le ìrlil. 

32 Agus thubhairt Maois, So an 
ni a dh'àithn an Tighcarna, làon 
©mer dhethgu bhi air a ghleidheadh 
air san bhur ginealacha, chum gu 
faic iad an t-aran leis an do bheath- 
aich mi sibh 'san f hàsach, an uair ar 
thug mi mach sibh a t'ir na h-Eiphit. 

33 Agus t*ubhairt Maois re h- 
Aaron, Gabh soitlieach c , agus cuir 
ann làn omeir do Mhanad, agus 
taisg e 'n làthair an Tighearna, gu 
bhi air a ghleidhcadh air son bhur 
ginealacha. 

34 Mar a dh'àithn an Tiehearna 
do Mhaois, mar sin thaisg Aaron e 
'an làthair na fianuis, gu bhi air a 
glileidlieadh. 

35 Agus dh'ith clann Israeil am 
Mana dà f hichead bliadhna, gus an 
d'thàinig iad gu t'ir àitichte : dh'ith 
iad am Mana gus an d'thàinigiad gu 
crlch tìre Chanaain. 

3(3 A nis is e omer an deicheamh 
cuid do epiiah. 

CAIB. XVII. 

AGus dh'imieh coi'-thional chloinn 
Israeil uile o f ii.'tsach Shin, a rcii 
an turusan, mar a dh'àithn an Tigh- 
earn, agus ehamjkakh iad ann an He- 
phidim ; agus cha robh uisge ann do'n 
tfcsluàgh re 61. 

2 Uime sin rinnan sluaghconsach- 
adh e re Maois, agus thubhairt iad, 
Thoir f dhuinn uisge chum as gu'n òl 
sinn. Agus thubhairt Maois riu, C'ar 
son a ta sibh a' consachadh rium-sa ? 
C'ar son a bhrosnaicheas sibh 8 an ' 
Tighcarna ? 

3 Agus mhiann.aich an sluagh 
BÌSgeh ann an sin; agus rinn an 
stuagh gcaran 'an aghaidh Mhaois, 
agus thubhairt iad, C'ar son so a 
thug Uiu nios sinn as an Eiphit, a 
chum sinn ftiu a mharbhadh, agus 
ar clann, agus ar sprèidh lc tart' 

4 Agus dh'èigh M^ois ris an Tigh» 
earn, ag ràdh, Ciod a ni mi ris an 
t-sluauìi so? is beag nach 'eil iad 'g 
am chlocliadh. 

5 Agus thubhairt an Tighearna re 
Maois, lmich roimh 'n t-sluagh,agus 
thoir leat cuid do sheanairibh Israeil ; 
agus do shlat leis an do bhuail thu an 
abtiamn, gabh a'd' 1 'umh, agus bi 'g 
imeachd: 

6 Feuch, seasaidli mise romhad 'an 
sin air a' charraig ann an Horeb, agus z a ghlcidheadh. a à" toirt. b bhrcacagmi. c poit.. 

d Naìi. Eabh. e throid emsìuagh. ' Tabhair. e dhearbluts 
sàbkt bhuaircas sibh, chuireas sibh cathachadh air. h bha tart uisgc 
air un t-sluagh. C A I P. XVIIT. buailidh tusa a' charraig, aeus thie 
uisg' a mach aisde, a chum gu'n òl au 
sluaeh. Agus rinn Maois mar sin ann 
an scalladh sheanairean Israeii. 

7 Agus thue e mar ainm air an àite 
ifeasah agus Meribah.airsonconsaeh- 
aidh 1 chleinn Israeil, aeus do bhri' 
cu'n do bhrosnuich k iad an Tighearn, 
ae ràdh, Am bheil an Tighearna 'nar 
■basGT, no aach 'eil? 

8'An sinthàinig Amalec.aguschog 
e re h-Israel ann an Rephidim. 

9 Aeus thubhairt Maois re rosna, 
Taeh a mach dhuinn daoine, agus 
fàlbh a mach, eoe re h-Amalec: am 
màireach'seasaidh mise air mullach 
an t-sleibh, aens slat Dhè a'm' làimh. 

10 Agus rinn Iosua mar a thubhairt 
Maois ris, agus chog e re h-Amalec. 
Ilgus chaidh Maois Aaron, agus Hur, 
suas eu muliach ari t-slèibh. 

11 Aeus an uair a thoeMaois suas 
a làmh, 'an sin bhuadhaich Israeil, a- 
gus an uair a leag e sios a làmh, 
bhuadhaich Amalec. 

12 Ach bha làmhan Mhaois trom, 
aeus ghabh iad ciach, agus chuir iad 
faidhe i, agus shuidh c oirre: agus 
chum Aaronaeus Hursuas alàmhan, 
fear dhinbh air aon taobb,agus fear 
air an taobh eile ; agus bha a làmhan 
seasmhaeh gu dol fuidhe 1 na grèine. 

13 Agus chlaoidh Iòsua Amalec 
aeus a dhaoine le faobhar a' chiaidh- 
eimh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maeis, Sgrlobh ?o mar chuimhn- 
eachan ann an leabhar, agus aithris e 
ann an cluasaibh Iosua ; oir dubhaidh 
mi?e as gu tnr cuimhne Amalcic o 
bhi fuidh m nèamh. 

15 Agus thog Maois altair, agus 
thue e lehobhah-Nisi mar aiHmoirre : 

l(s Oir thubhairt e, Do bhrì' eu'n 
do mhionnaich anTiehearna,g/<'/7i bi 
cogadh aig n an Tighearna re h-A- 
malec o linn gn Iinn. 

CAIB. XVIII. 

>~jVj"UATTc a chuala Ietro, sagart 
-L^l Mhidiain, athair-cèile Mhaois, 
gach ni a rinn Dia air son Mhaois, 
aeus air son Israeil a shluaigh, gu'n 
d'thug an Tighearn a mach Israel as 
an Eiphit; 

2 'An sin thug Ietro, athair-eèile 
Mhaois.leis Siporali bean Mhacis, 'an 
dèigh dha a cur air a h-ais, 

3 Agus a ditlus mhac, d'am b' ainm do h-aon diubh Gersom/oir thubhairt 
c, A'm' choigreach bha mi ann an tir 
choimhich.) 

4 Agus ò'c ainm tmfhir eile Elie- 
ser, (oir riim Dia m'athar, thubhairt 
e, cnmhnadh rium, agus shaor e mi 
o chlaidheamh Pharaoih) 

5 Agiis thàinie letro, athair-ceile 
Mhaois, agus amhic,agus a bhean, a 
dh'ionnsuidh Mhaois clo'n fhàsach, 
far an do champaich e aig sliabh 
Dhè. 

6 Agus thubhairt e re Maois, Tha 
mise d'athair-cèile Ictro, air tcachd 
a'd' ionnsuidh, agus do bhean, agus 
a dithis mhac maille ria. 

7 Aeus chaidh Maois a mach 'an 
coinneamh athar-cèile, asus rinn e 
ùmhlachd dha, aeus phòg se e, 
agns dh'aìtaich iad beatha a'chèile P, 
aeus thàinig iad a stcach do'n 
bhùth. 

8 Agus dh'innis Maois d'a athair- 
cèile gach iri a rinn an Tiehcarn air 
Pharaoh; agus air na h-Eiphitich air 
sgàth Israeil, gach saothair 9 a thàinig 
orra air an t-sliehe, agits cion-nus a 
shaor an Tighearn iad. 

9 Agus rinn Ietro gairdeachas a 
leth a' mhaith sin uile a rinn an Tieh- 
earna do Israel, a shaor e a laimh nan 
Eiphiteach. 

10 Agus thubliairt Ietro, Bean- 
naichtc gu robh an Tighearn, a shaor 
sibh a làimh nan Eiphiteach, aeus a 
làimh Pharaoih, a shaor an sluagh o 
bhi fuidh làimh nan Kiphiteach. 

11 A nis tha fios agam gnrmò an 
Tighearna na na h-uile dhèe; oir 
anns an ni sin anns an do rinn iad gu 
h-uaibhreach, bha csan os anceann. 

12 Agus ahabh Ietro, athair-cèile 
Mhaois, tabhaptas-loisete aeus ìob- 
airte do Dhia: Agus thàinig Aaion, 
aeus uile sheanairean Israeil a 
dh'itheadh arain maille re aitiair- 
cèilc Mhaois 'an làthair Dhè. 

13 Anis air an là màireaeh shuidh 
Maois gu bieth a thoirt air an t- 
sluaeh ; agus sheàs an sluaeh làimh re 
Maois o mhàdainn gu feasgar. 

14 Agus an uair a chunnaie athair- 
ceile Mhàois gacIiTzt' a rinn e ris an 
t-sluagh, thubhairt e, Ciod e an ni so 
a tha thu deanamh ris an t-sluaeh ? 
C'ar son a ta thusa a'd' shuidhe a'cì' 
aonar, aeus a ta 'n siuaeh uile a' seas- 
amh làimh riut o mhadainn gu fc-as- 
gar ? 

15 Agus tlmbhairtMacis r'aathair- 'gcur-chainnt. comh-strihh. k gun dYhcuch, gu'n do dhca-rhh. 
Eabh. 1 doifudha.luidhc. m fo. n gan cathatch. 

chrom se cfein. Eabh. P dhfhcbraich iad mu leds a chètòe,ghàbk 
iad sgeula mu shiùinf a chèilc. <J dragh. E C S D U S. «-^ìle, Do bhrì' gu'n d'c'ii? an sluagh 
a'm' ionnsuidh a dh'fhiosrachadh o 
Dhia. 

Ifi 'Nuair a bhios eùis aca, thia iad 
a'm' tonnsuidh, agus bheir nh breth 
eadar duine agus duine, agus nochd- 
aidh mi dtioibh orduighean Dhe,agus 
a la'Thanua. 

17 Agus thubhairt athair-ct'ile 
Mhaois ris, Cha mhath an ni a ta thu 
deanamh. 

13 Caithidh r tu as gu tur, araon 
thu fein,agus ansluagh so a ta maille 
riilt, oir a ta an ni soro-throm air do 
shon; cha'n 'eil e 'n comas. duit a 
dheanamh a'd' aonar. 

19 A nis mata eisd re m' glmth, 
bheir mi comhaitT ort, agus bithidh 
Dia maille riut : bi-sa air son an 
t-sluaigh 'an làtbair Dhe, agus bheir 
thu nacùisean a dh'ionnsuidh Dhe: 

20 Agus teagaisgitlh tu dhoibh na 
h-orduighean agus nalaghanna, agus 
nochdaidh tu dhoibh an t-slighe air 
an còir dhoibh imeachd, afjus an 
obair a's còir dhoibh a dheanamh. 

21 Asus taghaidh tu a mach as an 
t sluagh uile, daoine foglntinteach s , 
air am bi e.agal Dt, daoine fìrinn- 
each, a dh'f huathaichcas sannt; agiad 
cuiridh tu iad os an cionn 'nan 
uachdaranaibh 1 miiìlte, 'nan uachd- 
aranaihh leth-ctieuda, agus 'nan 
uachdaranaibh dheichnear. 

22 Agus btieir iad breth air an 
t-sluash anns gach àm; ach gach 
ciiis mhòrhheir iad a'd' ionnsuidh-sa, 
ztsrus air gach cùis bhi« bheir iad 
tVhn breth: mar sin bithidh e ni's 
eutruime dlmit-se, agus iomcharaidh 
iadsan aneallach ìnaille riut. 

23 Ma ni thu au ni so, agus gu'n 
àithn Dia sin dhuit, 'an sin is urr- 
ainn thu seasamh ris, agus mar an 
ceudna theid an sluagh so uile d'an 
àite fetn 'an slth. 

24 A nis dh'èisd Maois re guth 
athar-ceile, agus rinn e gach ni a 
thubhafot e. 

25 Aptts thagh Maois daoine fogh- 
ainteach a mach a h-Israel uiie, agus 
rinn e iad 'nan ceannardaibh air an 
t-sluaizh; 'nan uachdaranaihh rnhilte, 
'nan uachdaranaibh chouda, 'nan 
uachdaranaibh letb-cheuda,agus'nan 
uachdaranaibh dheichncar. 

26* Agus fcfeug iad breth air an 
t-skiacrh anns gach àtn : na cùisean 
rruaidh thug iad a dh'ionnsuidh 
Mhaois, ach air gw.h cuis bbig thug 
iad fein bretb. 

27 Agus Jeig Maois le athair-cciie imcachd;" agus dh'fhalbh e roimhe 
d'a thir fein. 

CAIB. XIX. 

ANNS an trèas mìos 'an deigh do 
chloinn Israeil teachd a inacU 
a tir na h-Eiphit, 'san là sin fcin. 
thàinig iad gu fàsach Shinai. 

2 Oir dh'imich iad o Rephidim, 
agus thàinig iad gu fàsach Shinai, 
agus champaich iad 'san fbàsach; 
agus champaicb Israel ann an sin fa, 
chomhair an t-sleibh u . 

3 Agus chaidh Maois suas a dh' 
iopnsuidh Dhe, agus ghairm an Tigh- 
earn air as an t-sìiabh, ag ràdh, PJar 
so tìieir thu retigh Iacoib, agus inn- 
sidh tu do chioinn Israeil : 

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris na 
h-Eiphitich, agus cionnus & ghiùJain 
mi sibhse mar air sgia.thaibh ioiair- 
ean, agus a thug mi a m' ionnsuidh 
fein sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'eisdeas sibh 
da rìreadh re m' ghuth, aeus ma 
ghleidheas sibh mo choi'-cheangal, 
an sin bithidh sibii dhomhsa 'nar 
n-ionmhas sònraichte w 03 cionn nan 
uiie shluagh : oir is ìeam.s' an talamh 
uile. 

6 Agus bithidh sibh dbomhsa 'nar 
rìoghachd shagart, àgws 'nar cinn- 
each naomha. Is iad sin na briath- 
ran a labhras tu re cloinn Israeiì. 

7 Agus thàinig Maois,agus ghairm 
e air seanairean an t-sluaigh, agus 
chuir e rcmpa na briathia sin uile a 
cìh'àithn an Tighearna dha. 

8 Agus f hreagair an sluagh uile le 
h-aon ghuth, aiius thubbairt iad, 
Gach ni a labhair an Tigheama, ni 
sinne. Agus thug Maois air ais 
briatliran àn t-sluaigh a dh'ionnsuidii 
an Tighearna. 

9 Agus thubhairt anTighearna re 
Maois, Feuch, thig mis' a'd' ionn- 
suidh ann an-neul tiugh, a ohuin 
gu'n oluinn an sluagh an uàir a 
labhras mi riut, agusmar an ceudna 
gu'n creid iad thu gu siomtidh. 
AgUS dh'innis Maois briathran an 
t-sluaigh do'n Tighearna. 

10 Agus thubhairt an Tiahearna 
re Maois, lmich a dh'ionnsuidh an 
t-sluaigb, a^ws naomha'u h iad an 
diugh, agus am màireaeh, ayus 
ntgheadh iad an eudach, 

11 Agus bitlicatlh iad deas air 
cheann an treaslà- x ; oir air an treas 
là tliii; an TÌLthearn ft nuas ann an 
sealladli an t-sluaigh uilc air sliablt 
Shinai. r Scarptricih. s comasach. T 'ìiari riagJtlaa'airHih. u fa 
ehomkair ua ocimic. w scalbìi àraid. x 'an coin/icamhan trcas là. C A I B. XX. 12 Agus ruidhichidh tu rrìocha 
do':i t-sluasìi m' an cuairt, ag ràdh, 
Tliti.'ail/.i an airo dhuibh fein, HffcA 
d'tlu-id sii>h suas da'n t-sliàbh, agus 
BcA l'C.ui sibh r'a ioma.ll : gach 
Kach a bheauas ris an t-sliabh, gu 
cinnteaeh cuirear <ju bfcs e. 

13 Cha bhean làmh ris ; oir gu 
Seimhin clochar e, no sàthar sleagh 
troimhe>": ma's ainmhidh no duinc 
e, cha nihair e bco. 'Nuair a sheid- 
eas an trompaid 1 rè ùin' f hada, thig 
iadsan a nìos do'n t-slialih. 

l t Agus chaidh Maois sìos o'n 
t-sliabh a dh'ionnsuidh an t-sfùaìgh, 
fcgus n&omhaicli e 'n sluagh, agus 
liig'i iàri an cudacli. 

1") ftgtis thublrairt e ris an t-sluagh, 
Bithihh deas air cheann an treas f.i: 
ka d'thigìbh am facrus dV/r mnaibh. 

ll^ Aeus an uaira thàinirran treas 
fà,anns a' mhadainn bha tairneanaich 
■arrus dcalanaich ann. acrus neul tiagh 
air an t-siialih, acrus fuaim na tromp- 
*aid ro-ard : arrus chriothnaich an 
sluagh u:le a </hu 'sa champa. 

17 A^us thug Maois an slaagh a 
niach as a' champa 'an coinncamh 
Dhè, àgùs sheas iad aig lochdar an 
t-sièihh a . 

10 À'gos bha sliahh Shiaai uile fa 
dheataich, dobhri' gu'n d'thàiuig an 
Tighearn a nuas air ann an teine ; 
agus dh'èirie.h a dheatach suas mar 
oneafaich àmhuinn b, arrus ciiriothn- 
aich an sìiabh uilc gu mòr. 

10 Agus an uair a bha fuaim na 
trompaid a' dol a macli, agus a' fàs 
ro-làdair, 'an sin 'labhair Maois, agus 
fhreagair Dia e ie guth. 

20 Agus thàinig an Tighearh a 
nuas air sliàbh Shinai, air mullach an 
t-s!eihh : agus ghairm an Tirrhearna 
Maois suas gu 'mnÌlàch au t-slèibh, 
agas cliaidh Maois Sìiis. 

21 Arrus thubhairt an Tinhearna re 
Maois, Imicli sìos, thoir àittine do'n 
t-siuagh c an t-eagal gù'fn bris iad a 
stcach a dh'icnnsuinh an Tighearn a 
dh'amharc, agus gu'n tuit mòran 
dtubh. 

22 Agus mar an ceùdna na sagairt 
a thig am fagus do'n Tiiiheania, 
'naomhaicheadh iad iad fèin, an 
t-eagal gu'm bris an Tighearn a mach 
orra <* . 

23 Arrus thubhairt Maois ris an 
Tighearna, Cha 'n'eil e '11 comas do'n 
t-sluagh teachd a nios .do shliabh Shinai; oir thùg thu àithne dlntinn, 
ag ràdìi, Cuir criocha mu'n t-s!iabh, 
agus miomhaich e. 

24 Acrus thubhairt an Tighenrna 
ris, Imich romhad. fatfeh s'tos, asfds 
this a n'ios thu fèin, acrus Aaron 
maille riut; ach na briseadh na 
sagartan agris an slwagh a stèac.h, 
pu teachd anlòs a dh*:nnsùidh an 
T.ighearn, an t-eagal gu'm bris e rnach 
orra. 

25 Acrus chaidh Maois sios à 
dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus labh- 
air e riu. 

CATB. XX. 

AGUS labhalr Dia na briathra so 
uile, ag ràiih. 

2 Is mis' an Tighearna do Dhia, a 
thug a rnach thu a tir na h-Eiphit, a 
ttgh na daorsa. 

3 Xa biodh dèe 'sam bi'th ede 
agad a'th' làthair-sa. 

-1 Na dean dhuit fèin dcalbh 
snaidhte e . no coslas 'sam btth a 
dfirton ni, a ta 'sna neamhaibh 
shuas, no air an talainh shios f, no 
'sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

5 Xa crom thu fcin sios doibh, 
a<jus na dean seirbhis doibh : oir 
inis' an Tighearna do Dhia, is Dia 
eudmhar mi, a" leatìtuìiiB ainai<lh- 
eachd nan aithreaciia air a' chloinn, 
air an treas 6, a<rus air a' clieathramh 
gihealach dliiubhsan a dh'fhuath- 
aicheas mi; 

Agus a' nochdadh tràcair do 
mhiltibh dhinbhsan a sxhràdhaicheas 
mi, àgus a cHoirrrhideas rii'ùi'theantà. 

7 Na tahltair 11 ainm an Tiffhearna 
do Dhe 'an d'ioinhanas ; oir cha 
mheas an Tiphearna neo-chiontach 
èsfìh a bheir ainm 'an dicmhanas. 

8 Cuimhniphlà na sàbaid a naomh- 
achadh. 

9 Sè laithean sabthraichidh tu, 
agus ni thu t'obair tfile'. 

10 Ach air an i-seachdamh Tà tha 
sàbaid an Tighearnai do Dhè : air 
an /à sin na deari obair 'sam bith, 
thu f. in. rio do mhac.no do ftìgheàh, 
d'òglach. no d"o bhau-oglach, Do 
d'airimiiidh, no do choirrreach à ta 'n 
'taobh a stigh do d' giteatvdbh k : 

11 Oir ann an sè laithibh riìA an 
Tisrhearna na nèamhan aaus-an ta- 
lamh, an fhairge, agus gaclt •k& a 
ta annta ; asrus ghabh e fois air àh 
t-seachdamh là; air an aobhar sin y frìd. Eir. 2 an adharc ; stor. Eir. a ttig bvn nàbeùmc. 

b fvirncis, teallaich. c car.ail r/o' 'n t-sluagh. d gu'n sgriosan 

Tighearniad. e ìomhaia-h shnoightc, ghrùbhalta. ■ * a bhoa, 

f S lts an treas. 'h d'tkoir. • * ' 1 d&h Tighcarna'- -EaiJh. 

* dìwrsaibh. r. c s o d u s. bheannaich an Tighearna là na sàb- 
aiii, a^us uaomhaich se c. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus 
do d'inhàthair ; a chum as gu'm bi 
do làithean buan air an f hearann a 
tha 'n Tighearna do Dhia a' toirt 
dhuit. 

13 N'a dean mortadh. 

14 Na dean adhaltrannas. 

15 Na dean gaduigheachd. 

16 Na tabliair fianuis bhrèige 'n 
aghaidh do clioimhearsnaich. 

17 Na sanntaich tigh do choimh- 
earsnaich ; na sanntaich bean do 
ehoimhearsna'tch,no òglach, no bhan- 
oglach, no dhamh 1, no asal, no aon 
ni a's le do choimhearsnach. 

18 Agus mhothaich m an sluagh 
uile na tairneanaicli, agus na deal- 
anaich.agus fuahn na trompaid, agus 
an sliabh fa dheataich " : agus an 
uair a chunnaic an sluagh sin, 
ghluais iad, agus sheas iad fad' o 
làimh °. 

19 Agu3 thubhairt iad re Maois, 
Labhair thusa ruinn, agus èisdidh 
sinn : ach na labhradh Diaruinn, an 
t-eagal gu'm faigh sinn bas. 

20 Agus thubhairt Maois ris an 
t-sluasli, Na biodh eagal oirbh, oir 
is ann a chum bhur dearbhadh a 
thàinig Dia, agus a chuin gu'm bi 
eaaal-san oirbh P, air chor as nach 
peacaieh sibh. 

21 Agus sheas an sluagh fad'. o 
làimh, atriis thàinig Maois am fagus 
do'n dorchadas, far an robh Dia. 

22 Agus thubhairt. an Tighearna 
re Maois, Mar so their thu rc cloinn 
Israeil, Chunnaic sibh gn'n do >abh- 
air mi ribh o na noamhaibh. 

23 Cha dean sibh maille riumsa 
dee. airgid, agus dèe òir cha dean 
sibh dhuibh fèin. 

21 Altair do thalamh ni thu 
dhomhsa, aeus ìobrauth tu oirre do 
thabhartais-loisgte, agus do thabhart- 
ais-sitlu do chaoraich, agus do 
dhaimhl : anns garh àite 'san d'thoir 
naise fa'near gu'n cuiinhuichear 
m'ainm, thig mi a d' ionnsuidh, agus 
beannaichidh mi thu. 

25 Agu* ma m thu altair chioiehe 
dhomh, cha tog thu i le cloieh 
sJ.naidhte ; oir ma thogas tu d'inn- 
eal-snaidhidh suaj oirre, truailhdh 
tu i. g6 Nimò thèid thu suas air ceura- 
aibli a dh'ionnsuidh nv' altarach, & 
clium nach leigear ris do lomnochd- 
uigh r oirre. CAIB. XXI. 

ANIS is iad so na breitlieanais a 
chuireas tu rompa. 

2 Ma cheannaichcas tu òglach s 
Eabhruidheach, se bliadhna ni e 
seirbhis ; agus 'san t-seachdamh tlu'id 
e mach saor a nasgnidh. 

3 Ma's ann a mhàin leis fcin a 
thàinig e steach, leis ft'in thèid e 
mach ; ma bha bean aige, thèid mar 
an ceudna a bhean a mach mailla 
ris. 

■i Ma thug a mhaiehstir dha bcan, 
agus gu'n d'rug i dha mic, no nigh- 
eana; bithidh a' bhean agus a clann 
aig a maighstir, agus thèid esan a 
mach leis fein. 

5 Ach ma tlieir an t-òglach gu 
cìnhteàch, Is toìgh leam mo mhaigh- 
stir^.mo bhean, aeus mo chlann, cha 
d'thèid mi mach saor: 

6 An sin bheir a mhaisihstir e 
chum nam brcitheamhna : bheir e 
mar an ccudna chum an ddruis e, no 
chuin ursainn an doruis, agus toil- 
aidh a mnaighstir a chluas le miuidh, 
agus ni e seirbhis dha gu bràth. 

7 Agus ma reiceas u duine a nigh- 
eàh uu bhi 'na ban-oslaich w , cha 
d'theid i mach mar a thèid na h-òg- 
laich. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a 
rinn ceangal-pòsaidh ria, 'an sin 
hheir e fa'near gu'm fuasgailear i: re 
cinneach t.ohnhcaih cha bhi comas 
aige a reiceadh, do bhrì' guu do 
bhuin e gu cealgaoh ria. 

Agus ma cheangail e r'a nihac i, 
a rèir niodh nan nitihean ni e ria. 

10 Ma ghabhas e bean eile dha 
fèin, a biadh, a h-eudach, agus a 
dlighe-pòsaidh x , cha lughdaich <•>'. 

11 Agus mur dean e na tri nilhe. 
sin ria, 'an sin thcid i mach saorgun 
aireioit. 

12 F.san a bhuaileas duine air chor 
as eu'm basaich e, gu cinwtcach 
cuircar gu bàs e. 

13 Agns mur do luidh duine 'am 
plaid z , ach gu'n d'thug Dia tliairis 1 tharbh. Eabh. m chunnaic. F.abh* n àg sn/ùidrìch. 

fad' as, fad' air astar. P air bhi/r gnùis. F.ahh. 'l rfo 

bhuar. r do dhlumhaircachd. s scirbhiseach, tràilL daors- 
anach. 1 Tha gràdh aqam air mo mnui^hstir. " ch/riccos, 

w han-tràilL * dubharaidh ; doicry . Sasg. X cha ettuu c 

'n laghad. * mur robhduinc a' Jcithea/nhjàth. C A I E. XXII. 1 g'&làinih* e, 'an sin sònruichidh b 
' mis' àite dhuit d'an tcich e. 

14 Ach ma tbig duine gu dàna air 
I a choimhearsnach, gu mharbhadh le 
i ceilir, o m' altair bhcir thu e, a chum 
gu 'm basaich e. 

: 15 Acus esan a bhuaileas athair, 
( no a mhàthair, gu einnteach cuirear 
gu bàs e. 

i 16 Agus esan a ghoideas duine, 
acrus a reiceas e, no ma gheibhear 
^ 'na làimh c, gu cinnteach cuircar gu 
I |ty|s e. 

j 17 Aaus esan a mhallaicheas 
' athair no mhathair, gu cinnteach 
, cuirear jiu bas e. 

18 Agus ma ni daoine comhstri', 
i auus gu'ni buail duine a choimhear- 

j sn ch le cloich, no lc dhorn, agus 
i nacb faioh e bàs, ach gu'n gabh e n 
\ leaba: 

19 Ma dh'cireas e, agus gu'n siu- 
; blnnl e mach air a luinj, 'an sin saor- 

s , ar esan a bhuail c ; a mhàin dìolaidh 
e air son call uine, agu's bheir e fa'n- 
j ear a leigheas gu l'-iomlan. 

20 Agus'ma bhuaileas duine òg- 
i 'lach, no bhan-oglach [e slaifc, agus 
! gu'm bàsaich e fa làimh, d:olar air 
j gu deimhin : _ 1 

j. 21 Ach ma mhaireas e bco c là no 
dà là, cha diolar air; oir is e airg- 
' iod e. 

22 Aaus ma ni daoine comhstri', 
i agus ga'm buail iad bean tìiorrach, 
I agus gu'n dealaich i r'a cloinn, ach 
nach faigh i bàs d ; cuirear gu cinnt- 
each ubhla air, a rèir mar a chuireas 
j fear na mnà air, agus bheir e seach- 
ad m;;r a dtioj-duichcas na breith- 
! eamlma e . 

ì 23 Ach ma gheibh i bàs, 'an sin 
i bheir thu anam air.son annia, 

24 Sùil air son sùla, fiacail air 
' j sou liacla, làmh air son làimhe, cos 
j ' air son coise, 

25 Losgadh air son losgaidh, lot f 
air son loLaidh, buille air son buille. 

26 Asus ma bhuaileas duine sùil 
òtrlaich, no sùil a bhan-oglaich, agus 
gu mill e i, leigidh se as saor e air 
son a shùla. 

2~ Agus ma chuireas e. fiacail a 
òglach, no fiacail as a bhan-oglaich, 
leigidh se as saor e air son f hiacla. 

28 Agus ma reubas damhS duine 
no bean le adhairc, agus gu'm faigh 
e bàs, gu cinnteach clochar an damh, agus cha 'n ithear f heoil ; ach bith - 
idh sealbhadair an daimh neo- 
chiontach. 

29 Ach ma ghnàthaich an damh 
sàthadh h le adhaircibh 'san aimsir 
roimhe sin, agus gu'n do dhearbhadh 
sin d'a sheaìbhadair, agus nac.h do 
ghleidh e stigh e, agus gu'n do 
mharbh e duine no bean, clochar an 
damh, agus cuirear mar an eeudna a 
shealbhadair gu bàs. 

30 Ma chuirear airgiod-rè.itìch air, 
'an sin bheir e mar èirig anma ge b'c 
ni a chuirear air. 

31 Ma's mac a reub e le adhairc, 
no ma's nighean a reub c, a rèir a* 
bhreitheanais so nithear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no 
ban-oglach, bheìf e deich secel 'ar 
f hichead airgid d'am maighstir, agus 
clochar an damh. 

33 Agus ma dh'fhosglas duine 
slochd, no ma chladhaicheas duine 
slochd, agus nach comhdaich se e, 
agus su'n tuit damli no asal ann; 

34 Ni esan d' am buin an slochd 
suas an calldach, bheir e airgiod d'au 
sealbhadair, agus is leis fèin am 
bcathacli marbh. 

35 Agus ma reubas damh neach 
air bith damh neach eile, agus gu'm 
faigh e bàs, 'an siu reicidh iad an 
damh beo, agus roinnidh iad an 
t-airgiod a Jhuaradh air a shori, 
aaus roinnidh iad mar an ceuina an 
damli marbh. 

36 No ma bha fhios gu'n do 
ghnàtliaicli an damh sàthadh le adh- 
aircibh 'san aimsir roimhc sin, agus 
nach do ghleidh a shealbhadair a 
stigh e, gu cinnteach ìocaidh e da'mh 
air son daimh, agus is leis fcin am 
marbh . 

C A I B. XXII. 

MA ghoideas duine damh no 
caora, agus gu marbh se e, no 
gu'n reic se e, dìolaidìi e " 1 cùig daimh 
air son an daimh, agus ceithir caor- 
aich air son na caorach. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' bris- 
eadh a stigh, agus gu'm buailear e, 
agus gu'in faigh e bas, cha dòiitcar 
fuil air a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh 
air, dòirtear fuil air a shon. Ni 
esan a ghoideas dioladh iomian k ; a dti 'ionnsuidh a làimh, b sànruichidh , S7iidhichidh f ordvìch- 
idh. c ì/ta shcasas e ris, d nach d'thig beud 'Ha lorg. 

e òrcitheachan. - f cncadh. % tarbh* Eabh. & ma bka'n 

damh ganaidcnch, ma b'àbfiuist da purradh. ì bhcir e uailii, 

aist^idh e, cuitichidh e, k ir bu chòir dha dìoladh iojHlan a 
dtieanamh. 

I ECSODUS. rnur bì ni 'sam bith aige, 'an sin 
reiceare air son a ghaduigheachd. 

4 Ma gheibhear gu cinnteach a' 
mìieirle 1 'na làimh beò, ma's damh 
e, no asal, no caora; .dmlaidh se dù- 
bailt' m e. 

5 Ma bheir duine fa'near gu'n 
ithear suas fearann no f ìon-lios n , 
agus gu'n cuir e ainmhidh ami, agus 
gu 'm biadhar e ann am fearann 
duin' eile ; do'n chuid a's fearr d'a 
f hion-lios fèin, ni e dìoladh °. 

6 Ma bhriseas teine a niach, agus 
gu'n tachair e air droighinn P, agus 
gu'n loisgearna cruachan arbhair, no 
'n t-'arbhar 'na sheasamh, no'm 
t-achadh 1 ; ni esan a rinn an losgadh 
gu cinnteach dìoladh. 

7 Ma bheìr duine d'a choimhear- 
snach airgiod, no airneis, g'a ghleidh- 
eadh, agus gu'n goidear a tigh an 
duine e ; ma gheibhear an gaduiche, 
dìolaidh se dùbailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, 'an 
5Ìh thèidmaighstiran tighe adh'ionn- 
suidh nam breitheatnhna, a dh 
fheuchainn co ac' a shìn e mach a 
làmh gu cuid a choimhearsnaich. 

g Air son gach enè choire, air son 
daimh, air son asaii, air son caorach, 
air son eudaich, air son gach ni a 
chaidh chall, a their neach eilc gur 
Leis fèin ; 'an làthair nam breithcamh- 
na thig cùis gach aon diubh : esan 
a dhiteas na breitheamhna, diolaidh 
e dùbailte d'a choimhearsnach. 

10 Ma hheur duine d'a choimh- 
earsnach asal, no damh, no caora, no 
ainmhidh'sam bith g'a ghleidheadh, 
agus gu'm faigh e bàs, no gtt'n ciurr- 
af e, no gu'n iomainear air falbh e, 
gun neach air bith 'ga f haicinn : 

11 'Arì sin, bithidh mionnan an 
Tighearn eàtorra le chèile, nach do 
shfn e a làmh gu cuid a chpimhear- 
snaich : agtts gabhaidh a shealbhad- 
air sin uaitli, agus cha dean esan 
dìoladh. 

12 Agus ma ghoideadh uaith e, 
dlolaìdh e d'a shealbhadair. 

13 Ma rèùbadh as a chèile c, thug- 
adh e leis mar f hianuis e ; air son an 
ni sin a chaidh reubadh, cha (iiol e. 

14 Agus ma dh'iarras r duine ni 
'an eoihgheall 8 o choimhearshach, a- 
gus gu'n ciurrar e, no gu'rh feigh e 
bàs, gùn ashealbhadair nbhi tnaille 
ris; gu cinnteach dìolaidh e. 15 Ach ma bhios a shealbhadair 
maiile ris, chadtole: ma'smairson 
tttarasdail 11 e, thàinig c air son a 
thuarasdail. 

1(5 Agus ma mheallas duine 
maighdean, nach 'cil fuidh cheangal- 
pòsaidh, agus gu'n lttidh e leatha, gu 
cinnteach gabhaidh se i dha fein 
mar mlmaoi. 

17 Ma dhiùltas a h-athair gu ttir 
a tabhairt da, diolaidh e airgiod a 
rèir tochraidh nam maighdean u . 

18 Cha leig thu le ban-f hiosaiche w 
bhi beò. 

19 G-e b'e neacli a luidheas le h- 
ainmhidh, gu cinnteacii cuircar gu 
bàs e. 

20 Esan a dh'ìohras do dhèibh 
'sqm bith, ach do'iì Tighearn a 
mhàin, gearrar as e. 

21 Air coigreach cha chttir thu 
doilgheas, ni inò a ni thu foirneart 
air ; oir bha sihh fèin 'nar coigrich 
ann an tir nah-Eiphit. 

22 Re b<mtraich x 'sam bith, no 
dileachdan y, cha bhuin sibh gu 
cruaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sam 
!)itlt gtt cruaidh riu, acus gù'n glaodh 
iad idir riutnsa, èisdidh misc gu 
cinnteach r'an elaodh. 

24 Aguò lasaidh sttas mo c.horruich, 
agus marbhaidh mi sibh leis a' 
chlaidhoamh ; agus bithidh bhur 
mnài 'nam bnntraichibh, agus bhur 
clann 'nan diieachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod 'an coin- 
gheall do neach air bith do m' 
shiuagh-sa à ta bochd làimh riut.cha 
bhi thu dha mar neach a chuireas 
airsriod air riadh z ; cha chuir thu 
riadh air. 

£() Ma ghabhas tu idir eudach do 
choimhearsnaich ann an geall, niu 
dhol fodha na grèine bheir thu air 
ais dha e : 

27 Oir is e sin a chòtnhdach a 
mhàin, is e eudach d'a chroicionn e : 
ciod anns an coidil c ? agus an uair 
a dj>'eigheas e rium, eisdidh mise ; 
oir a ta mi trocaireach. 

28 Air breitheamhnaibh a cha 
labhair thu olc. agus uachdaran do 
shluaigh cha cliàitib thu. 

2y Ceud thoradh d'f hearainn, 
aaus d'f hìoh-lios, gun dàil bhcir thit 
siachad : ceud-ghin do mhac bhetr 
thu dhomhsa. 1 an ni sin a ghoid c. m d,)-fhUUe. n flo7i-ghàradh. 

coi-Leasachadh. P gumfai<rhe droighionn. Eabh. '1 an raon. 
r ma ghabhus. 8 air iasàchd. r luach-saoithrcach, u a rcir 
crodh nan òigh. w buidsich, ban-bhlisdraich. x buin-trcabhaich. 
y leanaòh gun athair. 2 ocar. a dèibh. Eabh. ^ cha 

mhallaicfu C A I B. XXIII. 30 Mnr sin ni thu re d' chrodh,«- 
re d' chaoraich : seachd laithean 

htCfeidh c maille r'a mhàthair, air an 
Ofiladamh là bheir thu dhomhs' e. 

31 Affus bithidh sibh 'nar daoine 
naomha dhomhsa, agus feoil 'sam 
bith <areubadh le fiadk-hìwalhaick- 
ibk 'sa' mhacliair, cha'n iLh sibh : 
clium nan con tilgidh sibh i. 

CAIB. XXIII. 

CHA tog thu tuairesgeul c brèige : 
na cuir do làmh maille ris an 
aingidh gu bhi d'f hianuis air an eu- 
«oir. 

2 Cha lean thu a' mhòr chuid- 
eachd a dh'ionnsuidh an uilc, agus 
cìia labhair d thu ann an cùis, gu 
claonadh 'an dèigh a' mhòraiu, chum 
brcth fhiaradh. 

3 Agus re duine bochd cha bhi 
thu bàigheil e na chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do 
nàmhaid, no asal a' dol air seachar- 
anf bheir thu gu cinnteach air ais e 
d'a ionnsuidh. 

5 Ma chi thu asal duine aig am 
bheil fuath dhuit a' luidhe fa h-eal- 
laich, agus gu'n smuainich thu air 
fantuinn o chòmhnadli dheanamh 
ria, ni thu gu cinnteach còmlinadh 
ria. 

6 Cha chlaon E thu breth do 
bhochd 'na chùis. 

7 O chùis-bhrèige cum thu fèin 
am fad; agus au neo-chiontach agus 
an t-ionraic na marbh: oir cha 'n 
f inreanaich mise an t-aingidh. 

8 Agus tiodhlac •> cha ghabh thu ; 
oir dallaidh tiodhlac na daoine 
glice, agus claonaidh e briathra nan 
daoine ionraic. 

9 Agus air coigreach na dean 
foirneart : oir is aithne dhuibh innt- 
inn» coigrich, do bhrl' gu'n robh 
sibh fèin 'nar coigrich ann an tlr na 
h-Eiphit. 

10 Agus sè bliadhnan cuiridh tu 
t'fhearann, agus cruinnichidh tu 
stigh a thoradh 

ìl Ach air an t-seachdamh fàgaidh 
tu machl e, agus leigidh tu leis 
luidhe 'na thàmh, a chum gu'n ith 
bochdan do shluaigh, agus na dh'- 
f hàgas iadsan, gu'n ith beathaiche 
na machrach e. Air a' mhodh cheudna ni thu re d'f hìon-lios, agus 
re d' lios-olaidli. 

12 Sè laithean ni thtì t'obair, agus 
air an t-seachdamh là gabhatdh tu 
fois ; a chum gu faigh do dhamh 
agus d'asal Jbis, agus gu faigh mac 
do blian-oglaich agus an coigreach 
anail. 

13 Agus a thaobh nan uile nithe a 
labhair hiì fibh, bithibh faicilleach ; 
agus air ainm dèe eile na luaidh- 
ibh m : na cluinnear as bhur beul e. 

14 Tri uaire cumaidh tu fèisd 
dhomhsa 'sa' bhliadhna. 

15 Fèisd an arain neo-ghoirtichte 
cumaidli tu : seachd laithean ithidh 
tu aran neo-ghoirtichte, mar a dh'- 
àithn mi dhuit, 'san àm shuidhichte 
do'n mhìos Abib ; oir anns «' mhìas 
sin thàinig thu mach as an Eiphit: 
agus cha d'thig neach air bith a'm' 
làthair-sa falamh : 

16 Agus fèisd an fhogharaidh, 
ceud-thoraidh do shaoithreaeh, a 
chuir thu 'san f hearann : agus fèisd 
a' chruinneachaidh n aig deireadh na 
bliadhna, 'nuair a chruinnicheas tu 
stigh ioradh do shaoithreach as an 
f hearann. 

17 Tri uairean 'sa' bhliadhna 
nochdar gach firionn agad 'an làtìiair 
an Tighearna Dè. 

18 Cha d'thoir thu seachad fuil 
m' ìobaii t-sa le h-aran goirtichte, ni 
mò dh'fhanasP saill m' iobart gu- 
madainn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhear- 
ainn bheir thu do thigh an Tighear- 
na do Dhè. Cha bhruich thu meann 
ann am bainne a mhàthar. 

20 Feuch, cuiridh mis' aingeal 
romhad,gu d'choimhead 'san t-slighe, 
agus gu d' thabhairt a steach do'n 
àit' a dh'ulluich mi. 

21 Bi faicilleach 1 'na làthair, agus 
èisd r'a ghuth ; na cuir 'na aghaidh r : 
oir cha lagh e bhur cionta ; oir a ta 
m'ainm annsan. 

22 Ach ma dh'eisdeas tu da 
rireadh r'a ghuth, agus ma ni thu 
gach ni a labhras mise, 'an sin bith- 
idh mi a'm' nàmhaid do d' nàmhaid- 
sa s , agus claoidhidh mi iadsan a 
chlaoidheas thu : 

23 Oir thèid m' aingeal romhad, 
agus bheir e steach thu chum nan 
Amorach, agus nan Hiteach, agus c iomradh. àfhreagair. Eabh. e cha nochd tkuiochd^ 

cka'n ùidh thu leis, cha gkabh thuleis. f air faontradh. 

6 Cha'71 fhiar. h tiodklacadh, gibht. 1 cridhe. k a bhàrr. 

1 fas. 131 na deanaibh iomradh. n an tarraigh, a' ehrbdh- 

aidh. cha tairg tku. P dk'fhàgar. 1 Thoir an aire 

dhuitfèin. r na brusnuich e, na cuir corruich air. s bithidhs 
mi m'eas-caraid do d' cas-cairdibh. 

I 2 E C S O D U S. 

aam Peridseach, agus nan Canaan- ach, nan Hibheach agus nan Iebus- 
ach ; agus gearraidh nh as iad. 

2-i CÌia chrom thu thu fèin slos 
d'an dèibh, agus cha dean thu seirbliis 
doibh, ni mò a ni thu a rèir an oibre : 
ach sgriosaidh tu gu tur iad, agus 
brisidh tu an dealbhan 'nam bloigh- 
dibh. 

£5 Agus ni sibh seirbhis do'n 
Tighearna bhur Dia, agus beannaich- 
ìdh esan t'aran, agus t'uisge, agus 
cuiridh mi euslaint air falbh o'r 
measg. 

26 Cha tilg ni 'sam bith àl , ni mò 
a bhios e seasg a'd' thìr : àireamh do 
làithean coi'-lionaidh mise. 

27 Cuiridh mi m' eagal romhad, 
agus sgriosaidh mi an slaagh uile 
dh'ionnsuidh an d'thèid thu, agus 
bheir mi air do naimhdibh gu lèir an 
cui a thionndadh riut. 

28 Agus cuindh mise cearn- 
abhHÌn 1 romhad, agus fògraidh iad 
a mach an t-Hibheach, an Canaanach, 
agus an t-Hiteach, as do hithair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do 
làthair ann an aon bhliadhna, an t- 
eagal gu'm bi 'm fearann air f hàsach- 
4dh, agusgu'm fàs hadh-bheathaiche 
Ba, machrach lìonmhor a'd' aghaidh. 

30 A lion beag is beag u tilgidh 
mi mach iad as do làthair, gus an 
siplaich thu, agus gu'n sealbhaieh 
thu am fearann. 

31 Agus suidhichidh mi do 
chrìochan o'n mhuir ruaidh eadhon 
gu nuig fairge nam Philisteach w , 
asus o'n f hàsach gu nuig an abhainn*: 
oir bheir mi thairis 'nar làimh luclid- 
àueachaidh na tire; agus tilgidh tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, ao r'an, 
dèibh coi'-cheangal 'sambitli. 

33 Cha ghabh iad còmhnuidh a'd' 
th'ir, an t-eagal gu'n d'thoir iad ort 
peacachadh a'm' aghaidh-sa le seir- 
bhis a dheanamh d'ao dèibh; agus 
gu'm bi sin 'na ribe dhuit. 

CAIB. XXIV. 

AGUS thubhairt e re Maois, Thig 
a n'ios a dh'ionnsuidh an Tigh- 
eama, thu fèin asjus Aaron, ibiadab 
aj;us Abihu, uuus tii lichead 'sa 
d'"ich do sheanairibh lsraeil ; agus 
ih sibh aoradli fad' o làimh 3\ 

2 Agus thig Maois 'na aonar anj 
fagus do'n Tighearn, ach cha d' thig iadsan am fagus, ni mò th<-id ar 
sluagti suas maille ris. 

3 Agus thàinig Maois agus dh'in 
nis e do'n t-sluagh briathran an TiglS 
earn uile. agus' nà breitlieanais uile : 
agus fhreagair an sluagh gu lèir le 
h-aon ghuth, agus' thubhaiit iad 
Gach ni a labhair an Tighearna, ni 
sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois briathran 
an Tighearna uile, agus dh'èirich e 
gu moch 'sa' mhadainn, agus thoij e 
altair fuidh 'n t-sliabh, agus dà ciiar- 
ragh z dheug a rèir dhà thrèibh 
dheug Israeil. 

5 Agus chuir e uaitli òganaich do 
chloinn Israeil, agus thu<r iad suas 
tabhartais-loisgte, agus dh'ìobair iad 
iobairte-sith do dhaimh do'n Tigh 
earna. 

6 Agus ghabh Maois leth na fola, 
agus chuir e ann an cuachaibh i 
agus letli na fola chrath e air an 
altair. 

7 Agus ghabh e leabhar a' choi'- 
cheangail, agus leugh e ann an èisd- 
eachd an t-sluaigh ; agus thubhaìrt 
iadsan, Gach ni a labhair an Titfh- 
earna, ni sinne, agus bheir sinn 
gèiU. 

8 Agus ghabh Maois an f huil, a- 
gus chrath e i air an t-sluagh, auus 
thubhairt e, Feuch, fuil a' choi'- 
cheangail a rinn an Tighearna ribh a 
thaobh nam briat'nrasin uile. 

9 Agus chaidh Maois suas asus 
Aaron, Nadab agus Abihu, agus tri 
fichead 's a deich do sheanairibh Is- 
raeil. 

10 Agus chnnnaic iad Dia Tsraeil : 
asus fuidh chosaibh bha mnr gu'm 
biodhobair 3 do chloich .-liaphir, aL'iis 
mar na nèamha fèin b ann an soill ,e. 

11 Agus ai# maithibh c chloijm 
Israeil cha do chuir e a làmh : aaus 
thunnaic iad Dia, agus dh'ith iad 
agus dh'òi iad. 

12 Al t us thubhairt an Tighearna 
re Maois, Thig a mos a m' ionn- 
suidh-sa cio'ii t-sliabh, aeus bi 'n sin : 
agus bheir mise dhuit clàir chloiche, 
agus lagh, a*>us na h-aitheanUn a 
sgrlobh mi, chuin iadsan a thca.ja--,«, 

- 13 Agus dh'èirich Maois suas, asrus 
Iosua òglach : agus chaidh Macu» 
suas doshliabh Dhc. 

ià Agus thubbairtc ris na seanair- 
Lbb, Panaibh-sa ruinn 'an ^o gus am 
pilL siun d'ar n-ionnsuidh : Al'us 
l'euch, a ta Aaron agus Ilur niaille * conuicficatì,bcachan-each mòrn ; hurnets. Sasg. u A' chuìtì.a' 

cftui'l ; «' bheu^oii, «' bhcugnri. w j'fn/istineach. ** Euphr«òm 
y Jtrd' as. 2 stac. * obair làir, ohuir sìniaidhtc. b ìnar 

charp nan nearnìi, ìiabli. c air uaidiuh, duoiìic aiùra. CAIB. XXV. rif'h : esan ais am bi cùis 'sam bith, 
tìiiaeadh c d'an ionnsuidhsan. 

15 Agus chaidh Maois suas do'n 
t-sliabh, agus' chòmhdaich ncul an 
sliabh. 

lò Agus chòmhnuich elòir an 
Ti<zhearn d air sliabh Shinai, asrus 
chòmhdaich an ncul c sè laitheaaa: 
Agus dh'cigh e re Maois air an 
t-seachdamh là a meadhon an neoii.- 

17 Aaus bha foilheachadh e slòir 
an Tigheama mar theine dian-loisg- 
each air mullach an t-sltibh ann an 
sùiiibh chloinn Israeil. 

18 Agus chaidh Maois a stcach 
'am meadhon an neoii, agus chaidh e 
suas do'n t-sliabh : aeus bha Maois 
'san t-sliabh dà fhichead la agus dà 
f hichead oidhche. 

CAIB. XXV. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair re cloinn Israeil, su'n 
d' thoir iad a'm' ionnsuidli tabhai tas : 

gaeh duine a bheir seachad gu 
toilcach e le chridhe, gabhaidh sibh 
mo thabhartas. 

3 Aeus . is e so an tabhartas a 
ghabhas sii)h uatha ; òr, agus airg- 
iod, agus ùmhaf, 

4 Agus gorm, agus corcur B , agus 
scarlaid, agus anart h grinn, agus 
fionnadh ghabhar, 

5 Atrus croicinne reitheachan air 
an dath dears, agus croicinne bhroc, 
agus fiodh sitim, 

6 Ola chum soluis, spiosraidh chum 
ola-ungaidh,agus a chum tuise deadh- 
bholaidh, 

7 Clachan on;cs, agus clachan re'n 
cur anns an ephod, agus 'san ucìid- 
eididh. 

8 Agus ni iad dhomh ìmiad- 
naomha, aeus gabhaidh mise còmh- 
nuidh 'nam measg. 

9 A reir gach ni a leigeas mise 
dhuit f haicinn, a reir samhlaidh i a' 
phàilliuin, agus samhlaidh airneis 
uile, eadhon mar sin ni siòh. 

10 Agus ni iad àirc k do fhiodh 
sitim : dà làmh-choillc gu leth 1 a fad, 
agus làmh-choille gu letii a leud, 
agus làmh-choille gu leth a h-airde. 

11 Agus còmhdaichidh tu thairis 

1 le h-òr f lor-ghlan, a stigh agus a 
muigh còmhdaichidh tu thairis i; agus ni thu oirre coron m òir man 
cuairt. 

12 Agus ni n thu air a son ceithir 
failbheagan òir, agus cuiridh tu iad 
air a ceithir oisinnibh ; agus bithidh 
dà fhailbhcig air aon taobh dn'i, 
agus dà f hailbheig air an taobh eile 
dh'i. 

13 Agus ni thu bataichean do 
f hiodh sitim, agus còmhdaichidh tu 
thairis iad le h-òr. 

14 Agus cuiridh tu na bataichean 
anns na failbhcagaibh air taobhan na 
hàirce, chum an àirc a ghiùlan leo. 

15 Ann am failbheagaibh na h«. 
àirce bithidh na bataichean: cha 
ghluaisear uaitheP iad. 

16 Agus cuiridh tu 'san àirc an 
f hianuis 1 a bheir mise dhuit. 

17 Agus ni thu cathair-thròcair r 
a dh'òr f ior-ghlan ; dà làmh-choille 
gu leth a fad, agus làmh-choille gu 
leth a le ud. 

18 Agus ni thu dà cherub òir: a 
dh'obair bhuailte ni thu iad aig dà 
cheann na cathair-thròcair. 

19 Agus ni thu aon cherub a;-g aon 
cheann, agus cerub cilc aig a' cheann 
eile do'n chathair-thròcair : ni sibh 
na ceruban aig a dà cheann. 

20 Agus bithidk na ceruban a' 
sineadh a mach an sgiath gu h-àrd, 
a' còmhdachadh na cathair-thròcair 
le'n sgiathaibh,agus an aghaidhean 3 
r'a cheile : re cathair-na-tròcair bith- 
idh aghaidhean nan cerub. 

21 Agus cuiiidh tu a' chathair- 
thròcair suas air an àirc, agus anns 
an àirc cuiridh tu an fhianuis a 
bheir mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu 'n 
sin, agus labhraidh mi riut o uachd- 
ar na cathair-thròcair, o eadar an 
dà cherub a ta air àirc na fianùis, a 
thaobh gacli ni a dh'àithueas mi 
dhuit do chloinn Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd do fhiodh 
sitim ; dà làmh-choille f had, agus 
làmh-choille a leud, agus làmh- 
choille gu leth àirde. 

24 Agus còmhdaichidh tu thairia 
e le h-òr f ìor-ghian, agus ni thu dha 
coron òir m'an cuaivt. 

25 Agus ni thu dha iomall 1 do 
leud boise m'an cuairt, agus ni thu 
coron òir d'a iomall m'an cuairt, 

26 Agus ni thu dha ceithir fail- d ghabh glòir an Tigkcama còmhnuidh. e seaU.adh, cosamh- 
lachd. ■ vnga, prais. S purpur. ■ h llon-eudr'ch, 

ì deitbh, cumaidh, saimpleìr, coslais. * cobhan, ciste. 1 dà 

làmh-choilte agus leth làmh-choiLle. m ci-ùn, fteasg. n tìlgidh, 
lcaghaidh. lunnan, maidean. P uaipc. °. an tcìsteas, 

r uachdar, còmhdach na h-àirce; suidhe-lròcair. s an cudunatu 
£ imcall,fùi.ì\ 

I 3 ECSODUS, MtèMgàtt òir, aguà euiridh tu na fail- 
bheagan air na ceithir oisinnibh a ià 
aàg a chcithir cliosaibh. 

27 Fa chomhair an iomaill bitliidh 
na failbheagan, chum àitean do na 
bafcaichibh/gus am bùrd a ghiulan. 

28 Agus ni thu na bataichcan do 
fhiodh sitim, agus còmhdaichidh tu 
Chairis iad le h-òr, agus giùlainear 
am bòrd leo. 

2g Agus ni thu a inhiasan u , agus 
a thùiseircan w , agus a chuachan x , 
agus a chopain, leis an d'thoirear 
seachad Y ìobairt-dibhe ; a dh'òr f ìor- 
ghlan ni thu iad. 

30 Agus cuiridh tu air a' bhord 
aran taisbeanta romhams' 'an còmh- 
nuidh : 

31 Agus ni thu cohmleir a dh'òr 
flor-ghlan ; a tf/i'obair bhuaike 
nithear an coinnleir. Bithidh a 
chos, agus a mheoir z , a chopain, a 
chnapan a , agus a bhiàtha, do'n obair 
cheudna. 

32 Agus thig sè meoir a inach as a 
thaobhan ; tri meoir a' clioinnleir a 
h-aon taobh dheth, agus tri meoir a' 
choinnleir asan taobh eile dheth: 

33 Tri copain air an deanamh cos- 
mhuil re almonaibh ann an aon 
mheur, maille re cnap agus blàth ; 
agus tri copain air an deanamh cos- 
mhuil re almonaibh anns a' mheur 
eile, maille re cnap agus* blàth : 
mar sin anns na sè meoirathiga 
mach as a' choinnleir. 

34 Agus anns a' choinnlcir bith- 
zdh ceithir copain air an deanamh 
cosmhuil re almonaibh, rnaitle re 'n 
cnapaibh agus am blàthaibh. 

35 Agus bithidh c.nap fuidh dhà 
mheur dheth, agus cnap fuidh dhà 
mheur dhcth, agus cnap fuidli dhà 
mheur dheth ; mar sin do na se 
meoir a thig a mach as a' choinn- 
leir. 

36 Bithidh an cnaip agus am 
meoir do'n obair cheudna : bithidh 
e uile 'na aon obair bhuailte do òr 
f ìor-ghlan. 

37 Agus ni thu dha seaehd lòch- 
rain: agus cuirear suas b a iòchrain, 
a chum gu'n d'thoir iad solus thall 
fa chomhair. 

38 Agus bithidh a chlobhachan, 
agus a smàl-shoithichean a dh'òr 
f lor-ghlan; 

39 Do thalann a dh'òr fior-ghlan 
nithear e, maille ris na soithichibh 
sin uile. 

40 Agus feuch gu'n dcan thu iad a rèir an t-samhlaidh, a chaidh leig- 
eadh dhuit fhaicinn 'san t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 

AGUS ni thu 'm.pàVlliun le deidi 
cùirteinibh a dh' anart grinn 
toinnte, agus do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid ; rnai/.ta 
re cerubaibh a dh' obair ealanta c ni 
thu iad : 

2 Fad aon chùirtein ochd làmha- 
coille thar f hichead, agus leud aon 
chùirtein, ceithir làmha-coille : an 
t-aon tomhas do na cùirtoinibh uile. 

3 Bithidh cùig cùirteinean air an 
ceangal gach aon r'a chèile; agus 
na cùig cùirteinean eite air an 
ceangal gach aon r'a chèile. 

4 Agus ni thu lùban do ghorm air 
foir aon chùirtein, o'n iomall anns a' 
choi'-cheangal : agus air a' mhodh 
cheudna ni thu 'am foir a' chùirtein- 
a's f haìd' a mach, ann an eoi'-chean- 
gal an dara h-aon. 

5 Leth-cheud lùb ni thu ann an 
aon chùirtein, agus leth-cheud lùb 
ni thu 'am foir a' chùirtein a ta ann 
an coi'-cheangal an dara h-aon ; a 
chum's gu'n gabh na lùban greim 
d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth-cheud cromagd 
oir, agus ccanglai<ih ttì na cùirtein- 
ean r'a chèile leis na cronmgaibh : 
ultus bithidh e 'na aon phàilliun. 

7 Agus ni thu cùirteiuc dvfhtim- 
na ghabhar ga bhi 'nan còmhdach 
air a' phàilìiuu: aon chùirtein deug 
ni thu dhiubli. 

8 Fad aon chùirtein deich làmha- 
coille tliar fhichcad, agus leud aon 
chùirtein ceithir làinha-coille : bith- 
idh an t-aon chùirtein deu<j iti/e 
dh'aon tomhas. 

9 A<rus cuiridh tu re chèile cùig 
cùirteinc leo fcin, agua sè cùirteine 
leo fèin, agus dùblaichidh tu 'n 
seathadh cùirtein air taobh beoil a' 
bhùtha. 

10 Agus ni thu leth-cheud lùb 
air foir an aon chùirtein a\s f haid ? a 
mach 'sa' choi'-cheangal, agns leth- 
cheud lùb air foir a' chù'u tein a tha 
coi'-clieangal an dara h-aori. 

11 Agus nithu leth-cheud cromag 
a dh'ùinha, agus cuiridh tu na 
cromagan anns na lùbaibh, agus 
cuiridh tu 'm bùth re chèile, air 
chor as gtt'm bi 0. 'na, aon. 

12 A'itis ain fuigheall a Uh'fhàtrar 
do chiurtuinibh a' hhùtha, lcth a' •» shoithichean. w Vhghah, iadair, spàincan, x a sgàtan, 
y an taomar a mach ; an còmhdaicht 'a-r. * a. mhcan&Luii , 

9 a nihiU. b lusca: c innLcachdaich «• c/usj>. C A I B. 

: . chùirtem a dh'fhàgar, crochar e thar 
taoibh cùil a' phàilliuin. 

13 Agus làmh-choilìe air ?n tuobh 
! so, asus làmh-choille air an taobh 
eile du na dh'fhàgadh aiv am fad 
i do chùirteinibh a' bhutha. crochar e 
i tbar taobhan a' phàilliuin, air an 
taobh so, agus air an taobh eile, g'a 
. ehòmhdachadh. 

\ 1+ Agus ni thu còmhdach air son 
a' hhutha do chroicnibh e reith- 

. eachan air an dath' deartr. asus 
còmhdach do chroicnibh bhroc os a 
cheann. 

la Agus ni thu buird air son 
à phàiUiuin do fhiodh sitim, 'nan 
aeasamli : 

ltj Deich làmha-coille fad buird, 
agus làmh-choille gu leth leud aon 
bhuird. 

17 Bithidh dà làimh aig aon 
bhord, air an cur 'an ordugh fa 
chomiiair a' chèile ; mar so ni thu 
do ucile bliordaibli a' phàilliuin. 

18 Agus ni thu na buird air son 
a' phàilliuin fiehead bord air an 
t.iobh deas, ris an airde deas. 

1Q Agus ni thu dà f hichead cas f 
airgid, fuidh 'n fhichead bord : da 
chois fuidh aon bhord a rèir a dhà 
làuuh, agus dà choìs fuidh bhord 
| eilt- a rèir a dhà làimh. 

20 A'.'us air son an dara taoibh 
do'n phàilliun air an taobh tuath, 
fichcad bord ; 

21 Agus an dà fhichead cas a 
dJH airgiod, dà chois fuidh aon 
bhord, agus dà chois fuidh bhord 
*ile. 

22 Agus air son thaobh a' phàil- 
lium air an làimh an iar, ni thu sè 
buird. 

'23 Agus dà bhord ni thu air son 
eisinnean a' phàilliuin 'san dà 
tfhaobh. 

2+ Acus bithidh iad air an coi'- 
cheansal fuidhe, agus mar an ceud- 
na bithidh iad air an coi'-cheangal 
os a cheann re aon fhailbheig ; mar 
so nithear dhoibh fe eheile ; bithidh 
iad air son an dà oisinn. 

£5 Agus bithidh ochd buird ann, 
agus an casan a cWairgiod, sè casa 
deug ; dà chois fuidh aon bhord, 
agas dà chois fuidh bhovd eile. 

'20 Agus ni thu croinn do f hiodh 
aitim : eùig air .^on nam bord air aon 
taobh do'n phàilliun. 

27 Agus cùig croinn air son nam 
bord aiv^an taobh eile do'n phadliun, XXVII. 

asus cùig croinn air son bhortt 

taoibh a' phàdliuin air son an dà 
thaobh an iar. 

28 Agus ruigidh an crann meadh- 
onach ann am meadhon nam bord o 
cheann gu ceann. 

20 Ag'us còmhdaichidh tu thairisS 
na buird le h-òr, agus ni thu 'm 
failbheagan a dfiòr mar àiteachan 
do na crannaibh : agus còmhdaich- 
idh tu thairis na croinn le h-òr. 

30 Agus togaidh tu suas am pàil- 
liun a rèir a shamhlaidh h, a noehd- 
adh dhuit'san t-sliabh. 

31 Agus ni thu brat do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, 
agus a d/s'anart grinn » toinnte : a 
dh'obair ealanta nithear e, le cerub- 
aibh . 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir 
postaibh do fhiodh sitim, air an 
còmhdachadh thairis le h-òr : agus 
bUhidh an cromagan a dh'òr, air na 
ceithir bonnaibh k airgid. 

33 Agus crochaidh tu suas am 
brat fuidh na cromagaibh, agus 
bheir thu steach ann un sin àirc na 
fianuis, an taobh a stigh do'n bhrat : 
_agus roinnidh am brat dhuibhsan 

eadar an t-ionad naomha agus an 
t-ionad ro-naomha. 

3-1 Agus cuiridh tu cathair-na- 
tròcair air àirc narianuis, 'san ionad 
ro-naomha. 

35 Agus cuiridh tu 'm boird an 
leth muigh do'n bhrat, agus an 
coinnleir fa chomhair a' bhuird air 
taobh deas a' phàilliuin : agus cuir- 
idh tu 'm bord' air an taobh tuatli. 

31) Agus m thw còmhdachl aiv son 
doruis a' bhùtha, clo ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, agUs do 
anart grinn toinnte, oibrichte le h- 
ODair sreis m . 

37 Agus ni thu air son a' chòrnh. 
daich cùig pèstàh n do fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thaihs 
iad le h-òr, agws bithidh an crom- 
agan a dk'òr, agus tdgidh tu air an 
son cùig buinn ùmha . 

CAIB. XXVII. 

AGTJS ni thu altair do fhiodh 
sitim ; cùifj làmha-coillc air 
fad, agus cùig làmlra-coille air leud: 
bitlndh an aìtair ceithir-chearnacli, 
agus a h-airde tri làmha-coille, 

2 Agus ni thu à h-adhaircean P 
air a ceithir oisiunibh : bithidh a 
h-adhaircean do'n ni cheudna : e chraicnibh. f bonn, pulag. socait. - cuiridh tu thairis, 

k o chumachd. ì caol, mln, finealta. k OunaiUbk, 

\brat. m obair snàthaidc. » trostam, WK! 

P aoiricear., E C S O D U S. agus còmhdaichidh tu thairis i le 
h-urnha. 

3 Agus ni thu a h-aigheannan a 
ghabhail a iuaitlie, agus a sluasaid- 
ean, agua a cuachan^, agus a greim- 
ichean, agus a h-aigheannan-teine : 
a soithichean uile ni thu a dh'- 
ùmha. 

4 Agus ni thu dh'i cliath do lìon- 
obair ùmha : agus ni thu air an Uon 
ceithir failbheagan ùmha air a 
cheithir oisinnibìi. 

5 Agus cuiridh tu e fùidh chuairt 
na h-altarach gu h-ìosal, agus bitliidh 
an lìon gu nuig meadhon na h- 
altarach. 

6 Agus ni thu bataiehean r do'n 
altair, bataichean do f hiodh sitim, 
agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-ùmha. 

7 Agus cuirear na bataichean 
anns na failbheagaibh, agus bithidh 
na bataichean air dà thaobh na h-al- 
tarach g'a giùlan. 

8 Fàs le bordaibh ni thu i : mar a 
nochdadh diiuit 'san t-sliabh, mar 
sin nìthear i. 

9 Agus ni thu cùirt a phàilliuin 
air an taobh deas, re deas : bithidh 
cùirteinean air son na cùirte do 
anart grinn toinnte ; ceud làmh- 
cìioille am fad, air aon taobli. 

10 Agus bithidh a fichead post, 
agus am fichead bonn a rf/t'ùmha : 
bithidh cromagan nam post, agus 
an cuairteagan a efA'airgipd. 

11 Agus mar an ceudna air an 
taobh tuath air f&à,bithidh cùirteine 
ceud làmh-choille air fad, agus a 
ficliead post, agus am fichead bonn 
a 'iimha : cromagan nam post, 
agus an cuairteagan, a rf/i'airgiod. 

12 Agus air leud na cùirte air an 
taobh an iar, bithidh cùirteine do 
leth-cheud làmh-clioille : am puist 
dcich, agus am buinn deich. 

1.3 Agus bithidh leud na cùirte 
air an taobh an ear, ris an aird an 
ear, leth-cheud làmh-choille. 

14 Agus bithidh na cùirteine air 
aon taobh cùig làmha-coille deug : 
am puist tri, agus am buinn tri. 

15 Asus air an taobh eile bithidh 
a cùirteine cùig làiìiha-coilla deug: 
am puist tri, agus am buinn tri. 

lò Agus air son geataidh na 
cù'irtè bithidh brat a dh'fhichead 
làmh-choilie, do gliorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, agus a 
(iA'anart grinn toinnte, oibrichtc le h-obair snàtliaide : ath puist ceithir, 
agus am buinn ceithir. 

17 Bithidh na puist uile timchioll 
na cùirte air an ceangal m'an cuairt s 
le h-airgiod : bithidh an cromagan 
a dh'airgiod, agus am buinn a 
tf/i'ùmha : 

18 Fad na cùirte ceud làmh-choille, 
agus a leud leth-cheud làmh-choille 
'sgach àite, agus a A-airde cùig 
làmha-còille.fl c?/?'anart grinn toinn- 
te ; agus am buinn a eM'ùmha. 

19 Bithidh ui!e shoithichean a' 
phàilliuin, 'na sheirbhis uile, agus a 
pliinneachan uiie, agus pinneacha 
nac ùirte uile do ùmha. 

20 Agus àithnidh tu do chloinn 
Israeil, gu'n d'thoir iad a t'ionn- 
suidh oladh f hìor-ghlan a' chroinn- 
olaidh, brùite air son an t-soluis, a 
thoirt air an lòchran 1 lasadh 'an 
còmhnuidh. 

21 Ann am bùth a' choi'-thionail 
an taobh a muigh do'n bhrat, a ta 
fa chomhair na lianuis, orduichidh 
Aarone, agusa mliic, o fheasgar gu 
madainn 'an làthair an Tighearna : 
bithidh e 'na reachd sìorruidh d'an 
ginealachaibh, a leth chloinn Israeil. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS gabh a t' ionnsuidh Aaron 
do bbràthair, agus a mhic 
maille ris, o mheasg chloinn Israeil, 
a chum gu fritheil e dhomhsa ann 
an dreuchd an t-sagairt, eadhon 
Aaron, Kadab agus Abihu, Eleasar 
agus Itamar, mic Aaroin. 

2 Agusni thu cididh u naomha do 
d' bhràthair Aaron, air son glòir, 
agus air son maise. 

3 Agus labhraidh tu riu-san uile 
a ta glic 'an cridhe, a lìon mise le 
spiorad a' ghliocais ; agus ni iad 
t-ididh Aaroin, g'a choisrigeadh, a 
cfium gu fritheil e dhomhs' anu an 
dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus so an cididh a ni iad; 
uchd-eididh, agus ephod, agus fal- 
luing, agus còta iomadh-dathach w , 
crùn-sagairt, agus crios : agus ni iad 
èididh naomha air son Aaroin do 
bhràthar, agus air son a mliac, a 
chum gu fritheil e dhomhs' anu aa 
dreuchd an t-sagairt. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agus 
gorm, agus corcur, agus scarlaid, 
ligus anart grinn. 

6 Agus ni iad an ephod do òr, do 
ghorm, agus do ttiorcur, agus do <5 soithichcan-crathaidh . 
r - Unnpa. u eudaichcan. 

ainiicamh. f lunnan, s cuairlichtc. 

w do obair grùis, rlomhach, C A I B. XXVIII. scarlaid, agus rfoanart grinn toinnte, 
lc h-ohair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne x 
aicc ceangailte r"a cheilc aig a dà 
f hoir ; agus mar sin cuirear re 
cheile i. 

a Agus bithidh crios r'iomhach >" 
na h-ephoid a ta air h h-uachdar, a 
reirah-oibre fein, do'n ni cheudna z , 
eadlion do òr, do ghorm, agus do 
chorcur, agu^ do scarlaid, agus do 
anart srinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich 
onio, agus gearraidh tu orra ainm- 
aanna chloinn Israeil. 

10 Sè d'an ainmibh air aonehloich, 
agus ?e ainvneanna chàich air a' 
-ckioich eile a , a rèir an sinead 

11 Le h-obair gearradair 'an 
cloich c , le gearradh seuktidh, gearr- 
aidh tu an dà chloich, le aiumibh 
chloinn Israeil : bheir thu fa'near an 
ceangal d ann am failibh òir e . 

12 Agus cuiridh tu an di ehloich 
air guailnibh na h-ephoid, mar 
chlocha cuimhneachain do chloinn 
Israeil. Agus giùlainidh Aaron an 
ainmeaa ann an làthair an Ttg'n- 
earn air a dhà ghuaiainn, mar 
chuimhneachan. 

13 Agus ni thu failean òir ; 

14 Agus dà shlabhruidh a dk'nr 
f ìor-ghlan aig na cinn : ni thu iad a 
cM'obair fhighte, agus ceanglaidh 
tu na slabhruidhean fighte ris na 
fcùleun : 

15 Agus ni thu uchd-èididh a' 
blireitiieaiiLiis le h-obair ealanta ; a 
reir otbre na h-ephoid ni thu i : do 
òr, do ghonn, agus do chorcur, agus 
do scariaid, agus do anart grinn 
toinnte ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, 
agus dà-f hiìlte f ; reis a fad, «gus 
rèis a leud. 

17 Agus ruiridh tu innte suidh- 
eachadh chlach 8, eadhon ceithir 
sreathan h chlach ; d chcud sreath, 
sardius, topas, agus c&rbuncul: soa' 
cheud sreath. 

18 Acrus an dara sreath ; emerald, 
saphir, agus dsaoimein*. 

19 Agus an treas sreath ; ligur, 
agat. agus ametist. 

20 Agus an ceathramh sreath; 
beril, agus onics, agus iasper ; ceang- lar iad le h-òr 'nan suidheachadh. 

21 Agus bithidh na clochan le 
ainmibh chloinfi Israeil, à dhà dheuer, 
a rèir an ainmeamia : le geairadh 
seulaidh. bithidh gaeh aon aca le h- 
n'mm feiri a reir an dà threibh 
dheug. 

'«.'2 Agus ni 'thu air an uchd-èididh 
sìabhmidhean Sig ikì cinn, n dfiob- 
air f highu- k ( tk' òr iìor-ghlan. 

23 Agus r.i thu air an uchd-eididh 
dà fhainne oh, a*ès cuiridh tu'n da 
fhàinne air dà cheann na h-uchd- 
eididh. 

24 Agus cuiridh tu 'n dà shtabh- 
ruidn fhighte òir 'san dà fhàinne, 
a tu air cinn na h-uchd-èididh. 

25 Agus dà cheann eile na dà 
sfitabh/uidh fhightc daingnichidh 
tu anns an dà f hail, agus cuiridh tu 
iad air mìribh-guailne na h-ephoid 
air a beulaobh. 

26 Agus ni thu dà f liàinne òir, a- 
gus cuiridh tu i td air dà cheann na 
h-uchd-èididh, 'san fhòir sin dith, a 
ta aig taobh na h-ephoid a stigh. 

27 Agus ni thu dà fhàinne e.ilc 
do òr, agus cuiridh tu iad air dà 
thaobh na h-ephoid, fuipe, làimh r'a 
cuid-toisich, fa chomhair a coi'- 
cheangail cile, os cionn crios rìomh- 
ach na h-ephoid. 

28 Agus ceanglaidh iad an uchd- 
èididh leis a fàinnibh, re fàinnibh na 
h-ephoid le h-èill 1 ghuirm.chum as 
gu'm bi i os cionn crios rìouihach na 
h-ephoid, agus naeh fuasglar an 
uchd-t-ididh o'n ephoid. 

29 Agus giùlainidh Aaron ainm- 
eanna chloimi Israeil ann an uchd- 
èididh a' bhreitheanais, air a chridhe, 
'r.uair a thèid e steach do'n ionad 
naomha, mar chuimhneachan ann 
an làthair an Tighearn a ghnà. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd- 
èididh a' bhxeitheanais, an U rim agus 
an Tummim ; agus bithidii iad air 
cridhe Aaroin, an uajr a thèid e 
steach 'an làthair an Tighearna: 
agus giùìainidh Aaron breitheanas 
chloinn Israeil air a chridhe ann an 
ìàthair an Tighearn 'an còmlmuidh, 

31 Aì;us ni thu falluing na li-e- 
plioid ude do ghorm. 

32 Agus bithidh toll 'na mullach, 
'na meadhon m : bithidh foòr " aice x dà ghuaiUuichan, dà chlàr-guailne. V crios ainr.eamh ? 

èbajr caianta. Eabh. z do'n stubh chcndna. a air a?i darna 

ctoich. b a reir a/n brcith ; a rèir an gincaiacha. Eabh. 

c clàch-shnaidhcadair. d an cur, an svidhcachadh. e jainn- 

eau, fuireun òir. f air a diìbtachadh. G àlach chloch. 

h sreurìan. » diamo?ìd. Sa>s. k tkoi?iìitc. 1 cordail+. 

lace. Sasg. ro toLia mulLaucii 'na mcadkùrt. n oir. E C S O D U S. timchioll a tuil! a dh'obair fhighte; 
mar tholl iùiriche-màilueh, a chum 
as nach reubar i. 

33 Aguss gu h-iosal air ah-iomall 
ni thu pomgranata do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, air a 
h-iomall m'an cuairt; agus cluig òir 
eatorra m'an cuairt: 

34 Clag cir agus pomgranat, clag 
èir agus potngranat, air iomall na 
falluinge m'an cuairt. 

35 Agus bithidh i air Aaron gu 
frithealadh : agus cluinnear a fuaim, 
an uair a thèid e steach do'n ionud 
naomh 'an làthair an Tighearn, agus 
an uair a thig c mach ; a chum nach 
bàsaich e. 

36 Agus ni thu leachd a dh 1 
òr fior-ghlan, agus gearraidh tu 
oirre cosmhuil re gearradh seul- 
aidh, NAOMHACHD DO'N TIGH- 
EARNA. 

37 Agus cuiridh tu i air èill 
ghuirm, agus bithidh i air a' chrùn- 
sagairt: air taobh beoil a' chrùin- 
sagairt bithidh i. 

38 Agus bithidh i air clàr eudain 
Aaroin, agus giùlainidh Aaroncionta 
nan nithe naomha, a choisrigeas clann 
Israeil'nan tiodhlacaibh naomha uile: 
agus bithidh i air clàr eudain 'an 
còmhnuidh, a chum as gu'm bi iad 
taitneach 'an làthair anTighearna. 

30. Àgus ni thu 'n còta le h-obair 
grèis a dh'anart grinn, agusni thu 'n 
crùn-sagairt a dh'anartgrinn, agus ni 
thu 'n crios a dh'obair snàthaide. 

40 Agus do mhic Aaroin ui thu 
còtaicheata, agus ni thu dhoibh, air son 
glòir agus air son maise. 

41 Àgus cuiridh tu iad air Aaron 
do bhràthair, agus air amhic maille 
ris ; agus ungaidh tu iad, agus eaisrig- 
idli tu iad, agus naomhaichidh tu 
iad; agus frithealaidh iad dhomhs' 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

42 Agùs ni thu dhoibh briogais 
anairt a dh'fholach' an nochdP : o y n 
leasruidh eadhon gus an slèisdeàn 
ruigidh iad. 

43 Agus bithidh iad air Aaron, 
agtis air a mhic, an uair a thig tad a 
stigh do phàilliun a' choi'-thionail, no 
'nuair a thig iad àm fagus do'n altair, 
a fhriihcaladh 'san iotiad naomhà; 
chutn as nacli giùlain iad aingidh- 
eachd, agus nach faigh iad" bàs : bìth- 
idhe 'na reachd stofruidh dhafein, 
agusd'a shliocltd 'na dhèigh. CAIB. XXIX. 

AGUS s'o an ni a ni thu riu clmm 
an coisrigeadh, gu frithealadh 
dhomhs' ann an dreuchd an t-sa«airt : 
Gabh aon tarbh òg, agus dà reithe 
gun ghaoid c i, 

2 Agus aran neo-a;lioirtichte, agus 
breacagan neo-ghoirtichte coi'-measg- 
ta le h-oladh, agus gearragan r neo- 
ghoirtichte, ungta le h-ola : do phlur s 
a' chruithneachd ni thu iad. 

3 Agus cuiridh tu iad ann an aon 
bhascaid, agus bheir thu iad leat'sa* 
bhascaid, maille ris ati tarbh òg agus 
an dà reithe. 

4"Agus bheir thu Aaron agus a 
mhic gu dorus pàilliuin a' choi'- 
thionail, agus ionnailidh 1 tu iad le 
h-uisge. 

5 Agus gabhaidh tu an èididh, asius 
cuiridh tu 'n còta air Aaron, agtts fal- 
luing na h-ephoid, agus an ephod, a- 
gus anuchd-èididh,aguscriosraichidh 
tu e le crios rìomhach na h-ephoid. 

6 Agus cuiridh tu 'n crùn-satjairt 
air a cheann, agus an crùn naomh a.ir 
a' chrùn-sagairt. 

7 Agus gabhaidh tu 'n oladh-ung- 
aidh, agus dòirtidh tuair acheann i, 
agus ungaidh ttt e. 

8 Agus bheir thu leat a mhic, agus 
cuiridh tu còtaichean orra. 

9 Aguscriosraichidh tu iad lecrios- 
aibh (Aaron agus a mhic) agus cuir- 
idh tu na boineidean orra: agus is 
leosan dreuchd an t-sagairt le reachd 
bith-bhuan: agus coisrigidli tu Aarou 
agus a mhic. 

10 Agus bheir thu fu'near an tarbh 
a thoirtgu beulaobh pàilliuin a' choi'- 
thionail: agus cuiridh Aaron agus a, 
mliic an làmlian air ceann an tairbh. 

11 Agus marbfiaidh tu 'n tarbh 'an 
làthair an Tighe.arna, làimh re doi us 
pàilliuin a' choi'-thionail. 

12 Agus gabhaidh tu do f huil an 
tairbh, agus cuiridh tu i air aclhaircibh 
na h-altarach le d'mlieur, agUS dòirt- 
idh tu 'n f huil uile aig bun na h-alt- 
arach. 

13 Agus g'abhaidh ttt 'n t-saill uilc 
ta còmhdachadh a' mhionaich, agilis 
an scairt a ta oscionnnan àinean u , 
agus an dà àra w , agus an t-saill a ta 
orra, agusloisgìdh tu iad air an altair. 

14 Ach feoil an tairbh agus a 
shciche x , agus aolach loisgidh tu lo 
teine 'n taobh a muigh do'n champa : 
is taùhartas-^encaidh e. 

15 Gabhaidh ttt mar an ceudna aon c/àr. batih; blàth. Eabh. P an lomnèchduiàh. 1 san ghò, 
gUn aincfunh. F abhtain ; tyafers, SàSg. s mhin. 1 ?ughidh. 
■ àc, grùan. w àrainn. x ashcice. C A I B. 

rcitne, agus cuiridh Aaron agus a 
inhic an làmhan air ceann an roithe. 

16 Agus marbhaidh tu 'n reithe, 
igfìs gabhaidh tu fhuil, agus crath- 
airih tu t m'an cuairt air an altair. 

17 Agus gearraidh tu'h reithe'ha 
nihìribh, agus nighidh tu nihìonach, 
^gusacliasan,a«uscuiridh tu iad air 
a mhiribh, agus air a cheann. 

18 Agus loisuidh tu 'n reithe ui!e 
air an altair: is tabìiartas-loisgte e 
do'n Tighearna jfàilecùbhraidh, tabh- 
artas air a tlioirt suas le teine do'n 
Tigliearna. 

19 Agus gabhaidh tu 'n reithc eile, 
a<rus cuiridh Artion aeus a mhic an 
(^ihan air ceann an reithe. 

20 'An sin marbhaidh tu'n reithe, 
amis gabhaidh tu d'a f.huil, agus cuir- 
idh tu i air bàrr cluaise dtis Aaroin, 
agus air bàrr oluaise deis a nihac, 
ggus air ordaicy an làimhc deise, 
agus air ordaig an coise deise; asius 
crathaidh tu 'n fhuil air an altair 
m'an ouairt. 

21 Agus gabhaidli tu do'h fhuil a 
ta air an altair, aaus do'n oladh-ung- 
aidh. acrus crathaidh tu iad air Aaron, 
agus air eididh, ajus air a mhic, a- 
gus air èididh a mhac maille ris: a- 
gus coisrigear e fein, acus eididh, agus 
a nihic, agus èididh a mhac maille ris. 

22 Mar an ceudna gabhaidh tu 
do'n reithe an t-saill, agus bun an 
earbuill, asus an t-saill a ta còmh- 
dachadh a' mhionaieh, agus scairtnan 
àinean. agus an dà àra, agus an 
t-saiU a ta orra, agus an slinnean deas ; 
oir is reithe coisrigirih e : 

23 Agus aon bhuilionn z arain, 
azus aon bhreacag arain le li-ola, a- 
gus aon ghearrag a bascaid an arain 
neo-ghoirtichte a ta 'n làthair an 
Tighearna. 

'24 Agus euiridh tuz'flrruileana an 
làmhan Aaroin, asus ann an làmhau 
a mhac; a<ms luais<;idh tu a iad rnar 
tabhartas-luaisgte 'an làthair anTigh- 
earna. 

25 Agus gabhaidh tu iad bhàrr an 
tamh, agus loisaidh tu iad air an altair 
mar thabhartas-loisgte, chum fàile 
cùbhraidh 'an làthair an Tighearna: 
zstabhartas e air a thoirtsuas le tcine 
do'n Tighearna. 

20' Agus gabhaidh tu 'n t-uchd o 
reithe ooisricidh Aaroin, agusluaisg- 
idh tu e mar thabhartas-luaisgte 'an 
lathair an Tighearna : agus bithidh 
sin agadsa mar chuibhrionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd XXIX. 

an tabhartais-luaisgte, agus slinneart 
an tabhartais-thogta, a chaidh iuasg- 
adh, agus a thogail suas do reithe a' 
cho.srigidri, eadhon dati ni siu a's ie 
h-Aaron, agus do'n ni sin a bhuincas 
d'a mhic. 

28 Agus bithidh c le h-Aaron b a- 
gus le mhic le reachd bithbhuan, o 
chloiun Israeil ; oir£s tabhartas-togta 
e : agus bithidh e 'na thabhartas-togta 
o chloinn Israeil do ìobairtibh an 
tabhartasan-sìth, eadhori an tabh- 
artas-togta do'n Tighearna. 

2p Agus is le mic Aaroin èididh 
naomha-san 'na dhèigh, gu bhi air 
an ungadh innte, agus gu biii air an 
coisrigeadh innte. 

30 Seachd laithean cuiridh esan 
d'a mhic air ì, a bhios 'na shagai t'na 
àite, a thèiri a stigh do phàilliuh a' 
choi'-thionail, a fhrithealadh 'san 
ionad naornha. 

31 Agus gabhaidh tu reithe a* 
choisrigidh, agus bruichidh tu f heoil 
'san ionad naomha. 

32 Agus ithidh Aaron agus a mhic 
feoil an reithe, agus an t-aran a ta 
'sa' bliascaid, aig dorus pàilliuin a' 
choi'-thionail. 

33 Agus ithidh iad na nithe sin 
leis an d'rinneadh an rèite c , chum 
an coisrigeadh agus an naomhach- 
adh : ach cha 'n ith coigieach 
dhiubh, do bhrì' gu Mei/iadnaomha. 

31- Agus ma dh'fhàgar a' bheag 
a dh'f heoil a' choisrigidh, no bheag 
d'on aran, cus a' mhadainn; 'an sin 
loissidh tu 'm fuishealld lc teine : 
cha 'n ithear e, do bhrì' gu bheil e 
naomha. 

35 Agns ni thu mar so re h-Aaron, 
agus r'a mhic. a rèir nan uile nithe 
a dh'àithn misedhuit: seachd laith- 
ean coisrigirih tu iad. 

3(3 Agus bheir thuseachad gach 1A 
tarbh òg tnar thabhartas-peacaidh, 
chum reite e : agus glanaidh tu 'n 
altair an uair a ni thu rèite air a 
son, agns ungaidh tu i chum a 
naomliachadh. 

37 Keachd laithean ni thu rèite air 
son na h-altarach, aeus naomhaich- 
idh tu i; agus bithidh i 'na h-altair 
ro-naomha: gach ni a bheanas ris 
an altair, naonihaichear e. 

38 Agus so an ni a bheir thu 
seachad airanaltair; riàuan u d i'aois 
bliadhna, o là gu là 'an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad 'sa' 
mhadainn ; agus an t-uan eile bheir 
thu seachad mu f heasgar. y ardoig. z mhuilionn. a crathaidh tu a nunn agus a nall. 
b buinidh e dh' Aaron. c rtidhtc, sìth. à j'uightcach, 

e guslothachadh. E C S O D U S. 40 Agus maille ris an aou uan an 
dcicheamh cuid do phlùr minf 
measgta leis a' cheathramh cuid do 
hin a dh'ola bhrùite; agus an ceath- 
ramh cuid do fain a db'fhìon, ?nar 
thabhartas-dibhe. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu 
seachad mu fheasgar, agus ni thu 
ris a rèir tabhartais-bidhe na maidne, 
agus a rèir a tabhartais-dibhe, mar 
fhàile cùbhraidh, tabhartas air a 
thoirt suas lc teine do'n Tighearna. 

42 Bithidh so 'na thabhartas- 
loisgte bith bhuanS air feadh bhur 
ginealacha, aig dorus pàilliuin a' 
choi'-thionail 'an làthair an Tigh- 
earna, far an coinnich niise sibh, a 
labhairt riut-sa 'n sin. 

43 Agus 'an sin coinnichidh mise 
claun Israeil, agus naomhaichear 
am pàiUiun le m' ghlòir. 

44 Agus naomhaichidh mi pàilliun 
a' choi'-thionail, agus an altair : 
naomhaichidh mi mar an ceudna 
Aaron agus a mhic, gu frithealadh 
dhomh ann an dreuchd an t-sagaivt. 

45 Agus gabhaidli mi còmhnuidh 
'am measg chloinn lsraeil, agus bith- 
idh mi'm Dhia aca. 

46 Agus bithidh fios aca gur mise 
an Tighearn an Dia, a thug a mach 
iad a talamh na h-Eiphit, a chum 's 
gu'n gabh mi còmhnuidh 'nam 
measg: Is miseanTighearn an Dia. 

CAIB. XXX. 

AGUS ni thu aitair a lossradh tùis 
oirre ; do~ì hiodh sitim ni thu i : 

2 Làmh-ehoille a fad, agus làmh- 
choille alèud(ceithir-chearnaieJB bith- 
idh i) ngusdà làmh-choille a li-airde: 
òithidìi a h-arìhaircean do'n ni 
cheudna. 

3 Agus còmhdaichidh tu thairis 
i. le h-òr fìor-ghlan, a rnullach, agus 
a taobhan' 1 m'an cuairt, agus h-ailh- 
aircean: agus ni thu dh'i coron òir 
•n'an cuairt. 

4 Agus dà fhailbhei? òir ni thu 
rìli'i fuidh a ceron ; aig adà oisinn ni 
ib.nutd, aira dà Lhaohh : at),us bitludh 
iad air san àiteachan do na bataibh 
chum a giùlan leo. 

5 Agus ni thu na batajchean do 
f hiodh sitim, agus eòmhdaichidh tu 
thairis iad le h-òr. 

6 Agus cuiridh tu i fachomhair an 
rouin-blirat. a ta làinih re àirc na 
fianuis ; air beulaobh cathtrìr-na- 
Uòcair, a ta os cionn na iianuis, far 
an coinnich niise thu. 

7 Agus loisgidli Aaron tùischùbh- raidh oirre gach madainn; anuair a 
dheasaicheas e na lòchrain, loisgidh 
e tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aaron na 
lòchrain mu fheasgar, loisgidh e 
tùis oirre; tùis bhith-bhuan 'an là- 
thair an Tighearn, air feadh bhur 
ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach 
'sam bith oirre. no iobairt-loisgte, no 
tabhartas-bidhe ; ni mò dhòirteas 
sibh tabhartas-rìibhe oirre. 

10 Agus ni Aaron rèite air a h-; 
adhaircibh aon uair 'sa' blrìiadhna le 
fuil ìobairt-pheacaidh na rèite: aon 
uair 'sa' bhliadhna ni e rèite oirre, 
air feadli bhur gineaiacha: tha i ro- 
naomha do'n Tighearna. 

11 Agus labhair an Tighearna re. 
Maois, ag ràdh, 

12 'Nuair a ghabhas tu cunntas 
chloinn Israeil a rèir anàireimh ; 'an 
sin bheirgach rìuinc rìbiubh èiric air 
son anma do'n Tighearna, 'nuair a 
dh'àirmheas tu iad ; a chum nach bi 
plàigh 'nam measg, an uair a dh'àir- 
mheas tu iad. 

13 So bheir iad uatha, gach aon a 
thèid seacharì nam measg-san a dh' 
àirmhear; leth seceil a rcir seceil 
an ionaid naomha ('s c secel fichead 
gerah) leth seceil mar thabhartas 
do'n Tighcarna. 

14 Bheir gach aona thèid seachad 
'nam measg-san a dh'àirmhear, o 
f hichead bliadhn' a dh'aois agus os 
a cheann, tabhartas do'n Tighearna. 

15 Cha d'thoir an saibhir tuilU 
eadh, agus cha d'thoir am bochd ni's 
lugha m leth seceil, an uair a bheir 
ìiid tabhartas do'n Tighearna, a 
cilieanamh reite air son bhur n- 
anmanna. 

lb' Agus gabhaidh tu airgiod na 
rèite o chloinn lsraeil, agus cuiridh 
tu air leth> e fa chomhair scirbhis 
pàilhuin a' choi'-thionail ; agUS bitli- 
idh e 'na chuimhneachan do chloinn 
Israeil 'an làthair an Tighearn, a 
dhcanamh reitc air son bhur n- 
anmanna. 

17 Agus lahhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh. 

18 -\.i thu mar an ceudna soith- 
cath-ionnhiid a cM'ùmha, agus a 
chas a dh\\xi\\\-A, chum ionnlaid: 
agus ouiridh tu e eadar pàilliun a' 
choi'-thionail jUfttà an altair, agus 
tuirirìh tii uisge ann. 

1() Agus ionnailidh Aaron agus a 
mhic an làinhan as, ogus an cos'an. 
20 'ÌN uair a thèid iad a steach do f dn n>hin nilùn a ch.ruinneachd. e 'tm gnà-ofrai/ foisgte, 

a huuchdar agus asliosan. » orduichidh tu, buUichidA tki CAIB. XXXI. i pUàilliun a choi'-thionail, ionnailidh 
4 siad iad fèin lc h-uisge, chum as 
nach bàsaich iad : no 'huair a thig 
■ iadam fagus do'n altair a fhritheai- 
t adli, a losgadh tabhartais a bheircar 
i. suas le tcine do'n Tighearna. 
. j 21 ^\«us ionnailidh iad an làmhan 
i asus an cosan, a chum nach bàsaich 
j < iad: agus bithidh e 'na ordugli bi'ch- 
( jbhuau dhoibh, crtc//<o» dha fèin agus 
s d'a shliochd air feadh an, ginealacha. 

22 Agus labhair an Tighearna re 
b, Maois, ag ràdh, 

4 23 Gabh-sa dliuit fèin mar an 
; ceudua spiosraidh thaghta do mhirr 
Jiòr-ghlan, cùig ceud secel, agus do 
% chanal cùbhraidh a ieth uiread, 
carfhon dà cheud agus leth-cheud 
> ! peccl, agus do chalamus cùbhraidli 

dà cheud agus leth-cheud scccl, 
J [j 24 Agus do chasia cuig ceud scccl 
, a rcir seceilan iunuirf naomha, agus 
, hin do oladh a' chroinn-olaidh. 
, 25 A^us ni thu dheth oladk-ung- 
aidh naomha, olacìh-ungaidli c.oi'- 
ineasgta rc'ir caladhain an ÌeighK: 
bithidh i 'na h-oladh-ungaidh naomh- 
, a. 

2(3 Agus ungaidh tu pàilliun a' 
I choi'-thionail leatha, agus àirc na 
j fianuis. 

£7 Agus am bord agus a shoith- 
ichean ui!e, agus an ceinnleir asus a 
I shoitliiciiean, a«us altair natiiise, 

£8 Agus altair na h-ìobairt-loisgte 
agus a soithiciiean uile, agus an 
soitheach-ionnlaìd agus a clias. 

29 Agus naomhaichidh tu iad, a 
ciium as gu'm bi iad ro-naomha: ge 
b'e ni a bheanas riu, bithidh e 
naomha. 

30 Agus ungaidh tu Aaron agus 
a mhic, agus coisrigidh tu iad, gu 
fritliealadh dhomhs' ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

31 Agus labhraidh tu re cloinn 
Tsraeil, ag ràdh, Bithidh so 'na 
oladh-ungaidh naomha dhomhsa, air 
'fcadh bhur ginealacha. 

32 Air fcoil duine cha dòirtear i, 
ni mò a rì sibh a leithid a reir a 
measgaidli : a ta i naomha, agus 
naomiia bithidh i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasgas ni 
cosmhuil ria, agus ge b'e neach a 
chuireas a' bheagcilnthaircoigreach, 
gu deimhin gearrar as e o shluagh. 

34 Agus thubhairt an Tighearna 
ri ì\Iaois, Gabh dhuit spìosraidh 
ciiùbhraidh, stacte, agus onicha, agus 
gàlbànurh ; spiosraidh chùbhraidh 
niaille re tùis f hior-ghloin : do gach 
aon diubh bithidh an t-aon tomhas. 35 Agus ni thu bollrachan dctl), 
air a dheanamh suas a rèir ealadhain 
an lèigh, coi'-meusgta, fìor ghlan, 
naomha. 

36 Agils bruthaidh tu cvid deth 
ro-mhìn, agus cuiridh tu citid de.th 
f'a chomhair na lianuis ann am pàil- 
Iiun a' choi'-thionail, far an coìnnich 
mise thu : ro-naomha bithidh e 
dhuibh. 

37 Agus am boltrachan a ni thu, 
cha dean sibh a lcilhid duibli ièin a 
reir a mlieasgaidh : bithidh e dhuitse 
naomha do'n Tighearna. 

38 Ge b'e neacli a ni a choslas, a 
ghabhail fàile uaith, gcanar aa e o 
shluagh. 

CATB. xxxr. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Feuch, ghairm mi air ainm, Be- 
saleel mac Uri, mhic Hur, do thrèibh 
Iudaih ; 

3 Agus l'ion mi e le spiorad Dhè, 
ann an gliocas, agusann an tuigse, a- 
gus annaneòlas, agusannsgach uile 
glmè oibre, 

4 A dhealbhadh 1 oibre ealanta, a 
dh'oibreachadh ann an èr, agus ann 
an.airgiod, agus ann an ùmha, 

5 Agùs ann an gearradh chloch a 
chum an ceangal, agus ann angearr- 
adh fiodha, a dh'oibreac.liadh anns 
gach uile gimè oibre. 

6 Agus mise, feuch, thug mi seach- 
ad maille ris Aholiab mac Ahisamaich 
do thrèibh Dhan ; agus ann an cridhe 
gach neachata glic-chridheach chuir 
mi gliocas, agiisni iad gach ni a dh'- 
ài'thn mi dhuit : 

7 Pàilliun a' choi'-thionail, agus 
àirc na fianuis, agus cathair-na-tròcair 
a ta oirre, agus uiìe uidheam m a' 
phàilUuin, 

8 Agus am bord agus uidheam, 
agus an coinnleir f ior-ghlan le uidh- 
eam uile, agus altair 'na tiiise, 

9 Agus aliair na h-ìobairt-loisgte le 
h-uidheam uile, agus an soitheach- 
ionnlaid agus a chas, 

10 Agus èididli" na seirblns,agus 
èididh naomha air son Aaroin an t-sa- 
gairt, agus èididh a chuid mac, gu 
fritheaiadh ann an dreuchdan t-sag- 
aift, - ' 

11 Agus an oladh-ungaicìh, agùs 
tùis chùbhraidh air son an ionaid 
naomha; a rèir nan uile nithe dh'àitlm 
mi dhuit, ni iad. 

12 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

13 Labhair thusa mar an ceudna k scòltachd an lusragain. 1 a thùr. m airneis. 11 eudach, 

K E C S O D U S. rì cloinn Israeil,ag ràdh, Gu deimhin 
coimhididh ° sibh moshàbaideao-sa: 
oir is comhara sin eadar mise agus 
sibhse, air feadh bhur ginealàcha ; 
chum as gu'm bi fios agàibh gur mise 
an Tighearn, a naomhaicheas sibh. 

14 Coimhididh sibh uime sin an 
t-sàbaid, oir a ta i nao:-nha dhuibh. 
Esan a thruailleas P i, cuirear gu 
cinnteach gu bàs e : oir gach neach 
a ni obair oirre, gearrar an t-anam 
sin as o mheasg ashluaigh. 

15 Sè laithean feudar obair a dhean- 
amh ; ach 'san t-seachdamh ta sà- 
baid f hois, naomha do'n Tighearna : 
gach neach a ni obair air là na sà. 
baid, cnirear gu cinnteach gu bàs e. 

16 Uime sin coimhididh clann Is- 
raeil an t-sàbaid, a ghleidheadh na sà- 
baid air feadh an gincalacha, mar 
choi'-cheangall sìorruidh. 

17 Eadarmise agusclannlsraeil is 
comhar' i a chaoidìi' ; oìt ann an sè 
laithibh rinn an Tighearna na ncamh- 
an agus an talamh, agus air an t- 
seachdamh là sguir e, agusghabh e 
fois. 

18 Agus thug e do Mhaois, an 
nair a sguir e do labhairt ris air sliabh 
Shinai, dà chlàr na fianuis, clàir 
chloiche, sgrìobhtale meur Dhè. 

CAIB. XXXII. 

AGUS an uair a chunnaic an 
sluagh gu'n d'rinn Maois moille 
ann an teachd a nuas as an t-sliabh, 
chruinnich iad iad' fèin gu h-Aaron, 
agus thubhairt iad ris, Eirich suas, 
dean dhuinne dèe athèid romhainn, 
oir a thaobh a' Mhaois so, an duine a 
tlmg a nios sinn a talamlvna h-Eiphit, 
cha 'n' eil f hios againnciod a thàinig 
air r . 

2 Agus thubhairt Aaron riu, Bris- 
ibh s dhibh na cluas-f hailean òir a ta 
ann au cluasaibh bhurban, bhur mac, 
agus bhur nigheana, agus thugaibha 
m' ionnsuidhs' iad. 

3 Agus bhris an sluagh uile dhiubh 
na cluas-fhailean òir a bha 'nan 
cluasaibh, agus thug iad gu h-Aaron 
iad. 

4 Agus gliabh e iad as an làimh ; 
agus chum se ele inneal-gearraidh r , 
an deigh dha laogh leaghta dheanamh 
dhèth, agus thubhairt iad, Sin do 
dhèe. o Israel, a thug a nìos thu a ta- 
ìàmtì na h-Eiphit. 

5 Agus an uair a chunnaic Aaron e, thog e altair fa chomhair, agus thug 
Aaron gairm, agus thubhairt e, ts là 
fèisd u am màireach do'n Tighearna. 

6 Agus dh'èirich iad suas gu moch 
air an là màireach w , agus thug iad 
suas tabhartais-loisgte, agusthug iad 
leo tabhartais-sìth: agus shuidli an 
sluagh sios a dh'itheadh agus a dh'òl, 
agus dh'èirich iad suasgu sùgradh x . 

7 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich, falbhsìos; oir thruaill 
doshluagh, a thug thu mach a talamh 
na h-Eiphit, iadfèiìi. 

8 Chlaon iad gu grad o'n t-.slighe 
a dh'àithn mise dhoibh : rinn iad 
dhoibh fèin laogh leaghta ; agus rinn 
iad aoradh dha, agus thug iad suas 
lobairtean dha, agus thubhairt iad, 
Sin do dhèe, o Israel, a thug a nios 
thu a talamh na h-Eiphit. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Chunnaic mis' an sluagh so, 
agus feuch, is sluagh rag-mhuineal- 
ach y iad . 

10 A nis uime sin leiglcam, agus 
lasaidh mo cliorruich 'nan aghaidh, 
agus claoidhidh mi iad : agus ni mi 
dhìotsa cinneach mòr. 

11 Agus ghuidh Maois air an Tigh- 
earn a Dhia, agus thubhairt e, C'ar 
son, a Thighearn, a ta do chorruich a' 
lasadh 'an aghaidit do shluaigh, a thug 
thu macii a talamh na h-Eiphit, le 
cumhachd mòr, agus lelàimh thrèin ? 

12 C'arson alabhradhna h-Eiphit- 
ich, ag ràdh, Le droch rùn thug e 
mach iad, a clmm am mavbhadh 'sna 
beanutaibh, agus an claoidh bhàrr 
aghaidh natalmhainn ? Pill o d' ehor- 
ruich ghairg, agus gabh aithreachas 
do'n olc so'an aghaidh do shluaigh. 

13 Cuimhnicli air Abraham, Isaac, 
agus Israel, do sheirbhisich, d'an 
d'thug tltu unionnan ort fèin, agus 
r'an d'thubhairt thu, Ni mi bhur 
sliochd lionmhor mar reulta nèimh, 
agus am fearann so uile m'an do 
labhair mi, bheir mi d'ar sliochd-sa, 
agus sealbhaichidh iad c gu sìor- 
ruidh. 

14 Agus ghabh an Tighearn aith- 
reachas do'n olc a thubhairt e gu'n 
deanadh n air a shluagh. 

15 Agus thionndaidh Maois, agus 
chaidh e s'ios as an t-sliabh, agus dà 
chlàr na fianuis 'na làimh: bha na 
clàir sgriobhta air an dàthaobh; air 
an taobh so, agus air an taobh ud 
eile bha. iad sgrìobhta. 

16 Agus b'iad na clàir obair Dhè, o ehidhidh. P a mhi-naomhaicheas. c)mvnradh,chumhnavt. 
* ciod iscor dha. s Bristibh. 1 inncal-breacaidh, Wneal- 

dualaidh. u fcdf, cuirm. w an la'r na mhuircach. * mircadh, 
cUdchc, clcasachd. * cruaidh-mhuincalach. CAIB. XXXIII. i^us b'c 'n sgriobhadh sgriobhadh 
3lìc, gearrta air na clàraibh. 

1? Agus chuala Iosua toirm an t- 
iluaigh an uair a rinn iad gàir l , 
i?us thubhairt e ri Maois, 'i'ha 
toirm chogaidh 'sa' champ. 

18 Agus thubhairt e, Cha 'n e 
juth dhaoiji' a' deanamh gàir air 
5on na buadha, cha mliò is c guth 
dhaoinc ag èigheach a chionn gu'n 
d'thugadh buaidh orra, ach toirm 
luchd gabhail ciuil a ta mi a' cluinn- 
timi. 

19 Agus co luath 'sa thàinig e 'm 
fagus do'n champ, chunnaic e 'n 
laogh, agus an dannsa : agus las 
corruich Mhaois, agus thilg e na 
clàir as a làimh, agus bhris e iad aig 
bun an t-sleibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn 
iad, agus loisg e 'safl teine e, agus 
mheil e gu smiir a c, agus chrath e 
air an uisge e, agus thug e air cloinn 
Israeil òldheth. 

21 Agus thubhairt Maois ri h- 
Aaron, Ciod arinn an sluagh so ort, 
gu'n d'thug thu peacadh co mòr 
orra ? 

22 Agus thubhairt Aaron, Na las- 
adh fearg mo thighearna : is aithne 
dhuit an sluagh, gu'm bheil iad so- 
aomaidh a dh'ionnsuidh an uilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean 
dhuinn dèe, a thèid romhainn ; oir a 
tliaobh a' Mhaois so, an duine a thug 
a mach sinn a talamh na h-Eiph.it, 
cha 'n fhios duinn ciod a thàinig 
air. • _ 

24 Agus thubhairt mi riu, Gach 
neach aig am bheil a' bheag a dh'òr, 
briseadh e dlieth c: agus thug iad 
dhomh c, agus thilg mi 'san teine e, 
agus thàinig a mach an Iaogh so. 

25 Agus an uair a chunoaic Maois 
gu'n robh an sluagh rùisgte b, (oir 
ruisg Aaron iad a chum an nàire 'am 
measg an naimhde.) 

26 'An sin sheas Maois ann an 
geatadh c a' chaimp, agus thubhairt 
e, Cò tha ìeis an Tighearna ? thig- 
eadh e m'ionnsuidhsa. Agus chruinn- 
ich mic Lebhi uile d'a ionnsuidh. 

27 Agus thubhairt e riu, Mar so, 
tha 'n Tighearna Dia Israeil ag ràdli, 
Cuireadh gach duine agaibh a 
chlaidheamh air a leis ri , agus rach- 
aibh a steach agus a mach o gheata 
gu geatadh air feadh a' chaimp, agus 
marbhadh gach duine agaibh a 
bhràthair, agus gach d^ine a cliomp- anach, agus gach duine a ehoitnh- 
earsnach. 

28 Aaus rinn clann Lebhi a rèii 
fbcail Mìiaois: agus thuit do'n t- 
sluagh 'san là sin mu thimchioll thri 
mile fear. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisrig. 
ihh sibh fèin an diugh do'n XigÌi 
earna, eadhon gach duine air a mhao, 
agus air a bhràthair ; a chusn as 
gu'm builich e e oirbh beannachadh 
air an là 'n diugh. 

30 Agus air an là màireach, thu- 
bhairt Maois ris an t-sluagh, Pheac- 
aich sibh peacadh mòr : agus a nis 
thèid mise suas a dh'ionnsuidh an 
Tigheàrn, a dh'f heuchainn an dean 
mi rèite air son bhur peacaidh. 

31 Agus phill Maois a dh'ionn- 
suidh an Tighearn, agus thubhairt e, 
Och ! pheacaich an sluagh so peac- 
adh mòr, agus rinn iad dhoibh fcin 
dèe òir ! 

32 Gidheadh a nis, ma's toil leat, 
math dhoibh am peacadh ; ach mur 
viath, dubh mise, guidheam ort, a 
mach as do leabhar a sgrìobh thu. 

33 Agus thubhairt au Tighearna 
ri Maois, Ge b'e a pheacaich a'm' 
aghaidh, esan dubhaidh mi maeh as 
mo leabhar. 

34- Uime sin a nis imich, treòr- 
aich f an sluagh a chum an io/taid 
mu'n tio labhair mi riut ; feuch, 
thèid m'a'mgcal romhad : gidheadh, 
'san'là am tiosraich mi, lean.iidn mi 
am peacadh orra. 

35 Agus chiapidh 6 an Tigheara 
an sluagh, a chionn gu'n d'riun iad 
an laogìi h, a rinn Aaron. 

CAIB. XXXIIT. 

AGUS thuhhairt an Tighearna ri 
Maois, Iinicii, falbh suas as so, 
thu fèin agus an sluagh a thug thu 
mach a talamh na h-Eiphit, a 
dh'ionnsuidh na tke a mhionnaicli 
nii do Abraham, do lsaac, agus do 
Iacob, ag ràdh, Do d' shhochdsa 
bheir mi e : 

2 Agus cuiridh mi aingeal romh- 
ad; agus fuadaichidh mi mach an 
Canaanach, an t-Amorach, agus an 
t-IIiteach, agus am Peridseach, agus 
an t-IIibheac.h, agus an iebusach : 

3 A dh'ionnsuidh fearainn a ta 
srutbadh le hainne agus mil : oir 
cha d'thèjd mi suas a'd' mheasg i, 
oir is sluagh rag-mhuinealach ttm ; 
an t-eagal gu'n claoidh nu thu 'san 
t-slighe. z iolach. a fùdar. k lomnochd. c dorus. ^altth- 

taobh. e ga'm bùruig. f thoir lcat. & bhnail. Eabh, 

h airsonva. aoraidh a rinn lad do w taogh^ i a'd' mhcddhon. 

K 2 E C S O D U S. 4 Agusan uair a chual' an sluagh 
an dioch sgeul so, rinniad bròn ; a- 
gus cha do chuir duine'sam bith air 
a bhrèaghachd k. 

5 Oir thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Abair ri cloinn ìsraeil , Is 
sluagh rag-mhuinealach sibh : ann 
am platha' thèid mi suas 'nar measg, 
agus claoidhidh mi sibh: a nis uime. 
sin cuiribh dhib'h bhur brèaghachd, 
a chum as gu'm bi fios agam ciod a 
ni mi ribh. ' 

6 Agus rùisg clann Israeil am 
brèaghachd dhiubh làimh ri sliabh 
Horeb . 

7 Agus ghabh Maois am pàilliun m , 
agus sìiuidhich e 'n taobh a mach 
do'n champ e, fad' o'n champ, agus 
thug e pàilliun a' choi'-thionail 
rhàr ainm air. Agns 'na lorg sin, 
chaiclh gach neach a bha 'g iarraidh 
anTighearn a mach do phàilliun a' 
clioi'-thionail, a bha 'n taobh a 
muigh do'n' champ. 

8 Agus an uair a chaidh Maois a 
mach do'n phàilliun, dh'èirich an 
sluagh gu lèir suas, agus sheas gach 
duine aig dorus a bhùtha, agus dh'- 
amhairc iad an dèigh Mhaois gus an 
deachaidh e stigh do'n phàilliun. 

y Agus an uair a chaidh Maois a 
stìgh do'n phàilliun, thàinig am 
ineall n neoil a nuas, agus sheas e 
aig dorus a' phàiiliuin, agus labhair 
an Tighearna ri Maois. 

10 Agus chunnaic an sluagh uile 
am meall neoil 'na sheasamh aig do- 
rus a' phàilliuin : agus dh'tirich an 
sluagh uile suas, agus rinn iad aor- 
adli, gach duine ann an dorus a 
bhùtha. 

11 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois aghaidh re h-a'ghaidh, mar a 
labhras duine r'a charaid. Agus 
phill e rìs do'n champ; ach cKà 
deachaidh a sheirbhiseach Iosua, 
mac Nun, duine òg, a niach as a' 
phàilliuii. 

12 Agus thubhairt Maois ris àii 
Tighearna, Fcuch, a ta thiV'g. ràdh 
rium, Thoir suas an sluagh so : agus 
cha d'thug thu fios domh cò chuir- 
cas tu maille rium. Gidheadh thu- 
bhairt thu,'S aithnc dhomh thu air 
t'ainm, agus mar an ceudna fhuair 
tlm deagh-ghean a'm' shùilibh °. 

13 A nis uiine sin, guidheam ort, 
ma fhuair mì deagh -gheau a'd' shùilibh, nochd dhomh do shliglrè, a 
chum as gu'm bi aithne agam ort, a- 
gus gu'm faigh mi deagh-ghean a'd' 
shùilibh, agus measP gur e 'n cinu- 
each so do shluagh-sa. 

14« Agus thubhairt e, Thèid rau 
làthaireachtH lcat, agus bìieir mi 
fois dhuit. 

15 Agus tlìubhairt e ris, Mur 
d'thèid do làthaireachd maillc 
ruinn, na d'thoir suas sinn a so : 

16 Oir ciod e leis an aithnichear 
ann an so, gu'n d'fhuair mise agus 
do shluagh deagh - ghean a'd' 
shùilibh? Nach ann le d' dhol 
maille ruinn ? Mar so dealaichear 
sinn, mise agus do shluagh, o gach 
uile shluagh n ta air aghaidlv na 
talmhainn. 

17 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, An ni so mar an cèudnà a 
thubhairt thu,ni mise; oir fhuair thu 
deagh-ghean a'm' shùilibh, agus is 
aithne dhomh thu air t'ainm. 

18 Agus thubhairt esan, Foillsich 
dhomh, guidheam ort, do ghloir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air 
mo mhaitheas uile dol seach a'd' 
làthair 1 ', asjus gainnidh mi ainrn aa 
TIGHEARN a'd' f hianuis ; agus 
bithidh mi gràsmhor dha-san d'atn 
bi mi gràsmhor, agus nochdaidh mi 
tròcatr dhasan d an nochd mttròcair; 

20 Agus thubhairte, Cha'n fheud 
thu m'aghaidhs' fhaicinn ; oir Cha 'a 
fhaic duine air bith mise; agus e 
beo s . ' . 

21 Agus thubhairt an Tighearna, 
Feuch, tha àite làimh riutn, agus 
seasaidh tasa air carraig c : 

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir 
a' doi seachad, 'an sin cuiridh mi 
thu ann an sgoltadh do'n charraig, 
agus còmhdaichidh mi le m' làimh 
thu gus an d'thèid mi seachad. 

23 Agus bheir mi air falbh rno 
làmh, agus chi tliu mo Chùlabblì; 
acli cfia'n fhaicear m'agliaidh. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Snaidh dhuit fèin dà 
chlàr chloichc cosmhuil ris na ceud 
chtrir; agus sgrìohhaidh inis' air 
ha clàir s'in na focaij a bha air na 
ceud chlàir a bh'ris thu. 

2 Agus bi deas" 'sa' . mhadainn, 
agus thig a nìtìs 'sa' mhadainn do k cudach rlomhach. 1 mionaid, tiota, a-ttig/iaoraid. 

w bàth. Eabh. " column, jailiar. Sasg. taitncachd 

h'iìi shealladh, p J'aic. Eabh. * /ti'aghaidh. Eabh. 

r gal/hait scach romhad. s cha'n tirrui/i dusrì' air l/ith 

ffiise j haicsi/i/i, (/^iw a bhi bco, * uir a' chrag sia* 

u uìla/iih. C AIB. XXXIV. shliabh Shinai, agus nochd thu fèin 
'ati sin dhomhs' air mullach an 
slèibh. 

3 Agus na d'thigeadh duine 'sam 
bith a nios maille riut, agus na faic- 
ear duine 'san t-sliabh uile, asrus na 
tbioualtradh na treudan no'm buar w 
fa chomhair an t-slèibh sin. 

■* Agus shnaidh e dà cWàr 
chloiche, cosmhuil ris na ceud 
chlàir ; agus dh'èirich Maois suas 
gu moch 'sa' mhadainn, agus chaidh 
e suas do shliabh Shinai, mar a 
dh'àithn an Tighearna" dha, acrus 
thug e leis 'na l.'timh an dà chlàr 
chloiche. 

5 Agus thàinig an Tighearna 
nuas ann an neul, agus sheas e 
maille ris 'an sin; agus ghairm e air 
ainin an Tighearna. 

6 Agus chaidh an Tighearna 
seachad x fa chomhair, agus chairm 
e, AN TIGHEARNA, ÀN ÌIGH- 
EAKNA DIA, iochdmhor agus 
gràsmhor, fad-f hulangach.agus pailt' 
ann an caoimhneasy agus 'am f irinn, 

• 7 A' gleidheadh tròcair do mhìl- 
tibh, a' mathadh z aingidheachd 
agus eusaontais, acus peacaidh, agus 
nach saor air aon doigh an ciontach; 
a' leantuinn aingidheachd nan aitli- 
reachan air a' chloinn,agus air cloinn 
na cloinne, air an treas a agus air a' 
cheathrarnh ginealach. 

8 Agus rinn Maois deifirb, agus 
chrom e cheann ri làr, agus rinn e 
aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma f huair mi 
nis deagh-ghean a'd' shùilibh, O 
Thighearna, rachadh msThighearna, 
guidheam ort, 'nar nieasg, (oir is 
sluagh rag-mhuinealach iad,) agus 
math dhuinn ar n-aingidheachd agus 
ar peacadh, agus gabh sinn mar 
t'oighreachd fèin. 

10 Agus thubhairt è, Feucli, ?>i 
mise coi'-cheangal : ann an làthair 
do shluaigh uile ni mi nithe iongau- 
tach, nithe nach d'rinneadh an 
ieithid air an talamh uile, no ann an 
aon chinneach: agus chi an sluagh 
uile, 'am measg am bhcil thu, obair 
an Tighearna : -oir is ni uamhasach 
a ni mise riut. 

11- Coimhid thusaan ni a tha mi 
'g àithneadh dhuit an diugh : Feuch, 
fuadaichidh mi mach c romhad an t-Amorach, agns an Canaanach, agus 
an t-Hiteach, agus am Peridseach, 
agus an t-Hibheach, agus an Iebu- 
sach. 

12 Thoir an aire dhuit fèin, an 
t-eagal gu'n dean thu coi'-cheangal 
ri luchd-àiteachaidh na t\re d'am 
bheil thu dol, an t-eaeal gum bi e 'na 
ribeadli a'd' mheadlion. 

13 Ach s?riosaidh sibh an altair- 
ean, agus brisidh sibh an dealbhan, 
agus gearraidh sibh sios an doir- 
eachan d. 

U Oir cha dean thu aoradh do 
dhia 'sam bith eile : oir an Tighear- 
na, d'an ainm Eudmhor, is Dia eud- 
mhor e ; 

15 An t-eagal gu'n dean thu 
coi'-cheangal ri luchd-àiteachadh 
na tìre, agus gu'n d'thcid iad le 
striopachas 'an deigh an diathan, 
acus gu'n d'thoir iad ìobairt d'ah 
dèibh, agus gu'n d'thoir ncach 
cuireadh dhuit, agus gu'n ith thu 
d'a iobairt ; 

16 Agus gu'n gabh thu d'an 
nigheanaibh do d' mliic, agus gu'n 
d'thèid an nigheann le strìopachas 
'an dèigh an diathan e , agus gu'n 
d'thoir iad air do mliic dol le stno- 
pachas 'an deigh an diathanna. 

17 Cha dean thu dhuit fèia dèe 
leaghta. 

18 Fèisd f an araiu neo-ghoirtichte 
cumaidh tu : seachd laithean ithidh 
tu aran neo-ghoirtichte, mar a dh'- 
àithn mi dhuit, ann an àm a' mhìos 
Abib 6 ; oir anns a' mhìos Abib 
thàinig thu mach as an Eiphit. 

19 Gacli ni a dh'fhosglas a' bhru h 
zsleams'e; agus gach ceud-ghin am 
measg do sprèidhe, ma's ann do'n 
bhuar 1 uo do na caoraich e a bhios 
firionn. 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh 
tu le h-uan ; agus mur fuasgail thu 
e, 'ansin brisidh tu amhach k . Uile 
cheud-ghin do mhac fuasglaidh tu ; 
agus cha nochdar 1 a h-aon a'm' 
làthair-sa falanih. 

21 Sè laithean ni thu obair, ach air 
an t-seachdamh là gabhaidh tu fois : 
ann an àm an treabhaidh agus anns 
an f hOghar gabhaidh tu fois. 

22 Agus curnaidh tu fèisd nan 
seachduine, a' cheud toraidh do 
fhoghar a' chruithneaehd, agus w na caoraich no'n crodh. . x seach. y tròcair. 2 a' 

maitheamh ; aì toirt air falbh aingidhcachd. EaLh. a gu 7u>.ig 

an treas. b cabhag. c tilgidh nii mach. d badan- 

coille. e dce. f feill, fleadh, euirm. 8 mìos a' cheiid 

thoraidh. ft a' mhachlag. » chrodh. * mhainmt, 

J taisbeanar. 

K 3 E C S O D U S. 3 Agus ghabh iad o Mhaois na 
tabhartasan uile athug clann Israeil 
leo chum eibre seirbhis an ionaid 
naomha, g'a deanamh. Agus thug 
iad fathastd'a ionnsuidh saor thabh- 
artasan gach aon mhadainn. 

4 Agus thàinig na daoine glic uile, 
a rinn uil' obair an ionaid naomha, 
gach duine ac' o obair fèin a bha iad 
a' deanamh ; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag 
ràdh, Tha 'n sluagh a' toirt leo tuille 
mòr na ni's leòr, aclium seirbhisna 
h-oibre dh'àithn an Tighearn a 
dheanamh. 

6 Agus dh'àithn Maois, agus thug- 
adh gairm air feadh a' chaimp, ag 
ràdh, Na deanadh fear no bean 'sam 
bith tuideadh oibre air son tabhart- 
ais an ionaid naomha. Mar sin 
lhoirmis<ieadh a do'n t-sluagh ni 
'sambitli a thoirtleo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheam b a 
bh'aca air son na h-oibre uile, g'a 
deanamh, agus bu tuille 's ni bu 
leòr e. 

8 Agus rinn gach duine glic- 
chiidheach 'nam mcasg-san a dli'oi- 
brich obair a phàilliuin c , deich cùir- 
teine do anart grinn toinnte, agus 
.do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid ; lc cerubaibh a dh'obair 
ealanta rinn e iad : 

9 Fad aon chùirtein ochd làmha- 
codle thar fhichead, agus leud aon 
chùirtein ceithir làmha-coille : na 
cùirteinean uile dh'aon tomhas. 

10 Agus cheangail e cùig cùirteine 
gach aon r'a chèile: agus na cùig 
cùhteinean eile cheangail e gach 
aon r'a cheile. 

11 Agus rinn e lùhan do ghorm 
air foir aon chùirtein, o'n ioniall 
'sa' choi'-cheangal : air a' mhodh 
cheudnarinne anu am foir a' chùir- 
teiu eile 's faide mach, ann an 
coi'-cheangal an dara h-aon. 

12 Leth-cheud lùb rinn e ann an 
acm chùirtein, agus leth-cheud lùb 
rinn e ann an iomall a' chùirtein a 
bfta ann an coi'-cheangal an dara 
h-aoii : cheangail na lùban aon 
chùirtein ri cùirtein eile rt . 

13 Agus rinn c leth-cheud cromag 
òir, agus choi'-cheangail e na cùir- 
teinean aon ri h-aon leis na cromag- 
aibh. Mar sin rinneadh e 'na aon 
phàilliun. 

14 Agus rinn e cùirteinc àofhion- 
ìia ghabhar, air son a' bhùtha os cionn a' pbàilliuin e : aon chùirtein 
deug rinn e dhiubh : 

15 B'c fad aon chùirtein deich 
làmha-coille thar f hichead, agus cei- 
thir làmha-coille leud aon chùirtein : 
bha'n t-aon chùirtein deug a dh'aon 
tomlias. 

16 Agus choi'-cheangail e cùig 
cùirteine leo, fein, agus sè cùirteine 
leo fein. 

17 Agus rinn e leth-cheud lùb ajf 
an fhoir a b'fhaide mach do'nchùir- 
tein 'sa choi'-cheangal, agus lotli- 
cheud lùb rinn e air foir a' chùir- 
tein a tlia coi'-cheangal an dara 
h-ao?i. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag 
a rf/i'umha, acheangal a' bhiitlia r'a 
chèile, chum as gu'm biodh e 'na 
aon. 

19 Agus rinn e còmhdach do'n 
bhùth, do chroicnibh reitheachan air 
an dath' dearg, agus còmhdach do 
chroicnibh bhroc os a cheaun. 

20 Agus rinn c buird do'n phàil- 
liunrfo fhiodh sitim, 'nan seasamh : 

21 Deich làmha-coille fad buird, 
agus làmh-choille gu leth leud aon 
bhuird. 

22 Bha dà làimij f aig aon bhord, 
air an cur 'an ordugh aon fa chomh- 
air a h-aon B < mar so rinn e ri bùird 
a' phàilliuin uile. 

23 Agus rinn e buird do'n phàil- 
liun : fichead bord air son an taoibh 
dheas, ris an airde deas. 

24 Agus dà fhicheadcash airgid 
rinn e fuidh 'n f hichead bord : dà 
chois fuidh aon bhord a rèir' a dlià 
làimh, agus dà chois fuidh bhord 
eile a rèir a dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh eile a' 
phàilliuin a ta ris an airde tuath, 
rinn e fichead bord, 

26 Agus an dà fhichead cas a dh'- 
airgiod: dà chois fuidh aon bhord, 
agus dà chois fuidh bhord eile. 

27 Agus air son thaobh a' phàil- 
liuin ris an aird an iar, rinn e sè 
buird. 

28 Agus rinn e dà bhord air 
son oisinnean a' phàilliuin 'san dà 
thaobh. 

29 Agus bha iad air an ceangal ri 
chèile fuidhe, agus mar an ceudna 
bha iad air an coi'-cheangal aig a 
cheann ri h-aon f hailbheig : mar so 
rinn c riu le cheile 'san dà oisinn. 

:i0 Agus bha ochd buùd ann, 
agus an casan a dh'airgiod, eadhon 1 bhacadh. b stubh ; obair. Eabh. c «' j)hvbvill. J bha 
rxa lùban Ja chomhair a' chèUe. Eabh. e gu bhi 'nan còmhdacìi 

air qC pliàilliun. *' tarxannain : tcnons. Sasg. Zgachaouco 
j'hud u chcilc. >» cos, pulag. > air som C A I B. XXXVII. sè casa deug : dà chois fuidh gach 
bord. 

;>L Agus rinn e croinn do Fhio'dh 
sitim, cìi'vj, airsoB bhord aon taoibh 
do'n phàilliun. 

32 Agus cùig croinn air son bhord 
an taoibh eile do'n phàilliun, agus 
cuii; croinn air son bhord a' phàiU 
ltuiu a chùm nan taobh a ta ris an 
ainl au iar. 

. - ì;5 Agus thug e air a' chrann 
mhe.uibonach dol troimh k na buird 
o cheann gu ceann. 

3+" Agus ehòmhdaich v e thairis na 
butrd le h-òr, agusrinn e'm failblieag- 
an a ah'òr gu bìd 'nan àitibh do na 
croiun, agus chòmhdaich c tliairis na 
croinn le h-òr. 

35 Agus rinn e roinn-bhrat do 
p wta ì agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus rfoànartgrinrt toinnte: 
a dh'obair ealannta rinn se e, /e 
eerubaibh. 

:>ò Agus rinn e dha ceithir puis't 
do -Jfiiodh srtirn, agus chòmhdaic!) e 
thairis iad le h-òr: bha 'n croinairan 
a dh'òr, agus thilg 1 e dhoibli ccithir 
buinn airgid. 

37 Aqus rinn e air son doruis a' 
bhùtha m , brat" do ghorm, agus do 
ciiorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte, d/i'obair snà- 
thaide : • 

38 Agus a chùig postan le 'n crom- 
agaibh : agus chòmhdaich e thairis 
an cinn, agus an cuairteagan le h-òr : 
ach bha 'n cùig buinn a dh'umha. 

CAIE. XXXVII. 

AGUS rinn- Besaleel an àirc do 
f hiodh sitim ; dà làìmh-choille 
gu leth a fad, a^us làmh-choille gu 
leth a leud, agus làmh-clioille gu 
leth a h-airde : 

2 Agus chòmhdaich e thairis i le 
h-òr f ìor-ghlan a stigh agus a muii>h ; 
agus riun e coron òir dh'i m'an 
cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceithir fail- 
b'.ieagan òir, gu bhi air a ceitliir ois- 
innibh ; eadhon dà f hailbhelg air 
aon taobh dh'i, agus dà fhailbheig 
air an taobh eile dh'i. 

4 Agus rinn e bataichean do 
fhiodh sithn, agus cliònihdaicli e 
thairis iad le h-òr. 

5 Agus chuir e na bataichean 'sna 
fatlbheagaihh air taobhan na li-àirce, 
chmri-an àirc a ghiulaii. 

<i v\^us rinn e- cathair-na-tròcair 
a a'/ì'or fìor-ghlan, dà làimh-choiile gu leth a fad, agus làmh-choilie gu 
leth a leud. 

7 Agus rinn e dà clierub a dfCòr, 
buailte màch a h-aon mhìr rinn e 
iad, aig dà che'ann cathair-na- 
tròcair ; 

8 Aon chcrub aig a' cheann air 
an taobh so, agus cerub eile aig a' 
cheann air an taobh ud : a mach a 
cathair-na-tròcair rinn e na ceruban 
aig a dà cheann. 

9 Agas bha na ceruban a' sgaoil- 
eàdh an sgiathan <ju h-ard, a' còrfth- 
dachadh le 'n sgiathaibli os cionn 
cathair-na-tròcair, agus an aghaidh- 
ean r'a chòilc ; ri cathair-na- 
tròcair bha aghaidhean nan cerub. 

10 Agus rinn e 'm bord do f hiodh 
sitim: dà làimh-choille fliad, agus 
làmh-choiile a leud, agus làmh- 
choiÌlB gu leth airde. 

11 Agus chòmhdaich e thairìs e 
le h-òr fìor-ghlan, agus rinn e dha 
coron òir m'an cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha io- 
mall do leud boise m'an cuairt: a- 
gus rinn e coron òir d'a iomall m'an 
cuairt. 

13 Agus thilg e dha ceithir fail- 
bheagan oir, agus chuir e na fail- 
blieagan air na ceithir oisinnibh a 
bka aig acheithir chasaibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaill 
bha na failbheagan, na h-àiteachan 
do na bataichibh, gucà am bord a 
ghiùlan. 

15 Agus rinn e na bataichean do 
fhiodh sitim, agus chòrnhdaich e 
thairis iad le h-òr, gus am bord a 
ghiìtlan. 

1(5 Agtis rinn e na soithichean A 
bha air a' bhord, a mhiasan, agus a 
thuiseirean, agus a chopain, agus a 
clmaciian leis an d'thoirear seachad 
tabìiartas-dibhe, a d/tòr fìor-ghlan. 

17 Agus rinn e 'n coinnleir a dh'òr 
f ìor-ghlan ; a d/i'obair bhuailte 
rinn e 'n coinnleir: bha chas agus 
a mheurP, a chopain, a chnapan, 
agus a bhlàthan, do'n ni cheudna. 

18 Agus sc meoir a' dol a mach 
as a thaobhan : tri meoir a' choinn- 
leir a h-aon taobh dheth, agus tri 
meoir a' choinnleir as an taobh eile 
dheth. 

KJ I'ri copain air an deanamh 
cosmhuil ri almonaibh ann an aon 
niheur, maiLLc ri cnap agus hlàth ; 
agus tri copain air an deanamh cos- 
mhuil ri almonaibli ann am meuf 
eile, maiLLc ri cnap agus biàth : mar k roimh; ti 
phiibuill. 
P mlicari'jlan. trld. .Eir. 

a còmhdach, 1 rìfin. 
càìrtcin. a phàilLiuip, a' 
aghaincaiì* E C S O D U S. itn anns na sè meoir a' dol a mach 
as a' choinnleir. 

20 Agus anns a' choinnleir bha 
ceithir copain air an deanamh cos- 
mhuil ri almonaibh, maille r'a 
chnaip agus a bhlàthan. 

21 Agus cnap fuidh dhà mheur 
dheth, agus cnap fuidh dhà mheur 
dheth, agus cnap fuidh dhà mheur 
dheth, a rèir nan sè meur a' dhol a 
mach as. 

22 Bha 'n cnaip agus am meoir 
do'n ni cheudna : è'aon obair 
bhuailte a dh'òr flor-ghlan an t-iom- 
lan deth. 

23 Agus rinn e a sheachd lòch- 
rain, agus a smàladairean 1, agus a 
smàlshoithichean, a dh'òr fìor- 
ghlan. 

24 Do thàlann òir fhìor-ghloin 
rinn se e, agus a shoithichean uile. 

25 Agus rinn e altair na tùise do 
fhiodh sitim: làmh-choille a fad, 
agus làmh-choille a leud, (bha i 
ceithir-chearnach,) agus dà làimh- 
choille a h-airde; bha a h-adhair- 
cean do'n ni cheudna. 

26 Agus chòmhdaich e thairis i 
le h-òr f ior-ghlan, a mullach, agus a 
taobhan m'an cuairt, agus a h- 
adhaircean ; agus rinn e coron òir 
dh'i m'an cuairt. 

27 Agus rinn e dà f hailbheig òir 
dh'i fuidh a coron, aig r a dà oisinn, 
air a dà thaobh, gu bhi 'nan àitibh 
do na bataichibh chum a giùlan leo. 

28 Agus rinn e na bataichean do 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e 
thairis iad le h-òr. 

29 Agus rinn e an oladh-ungaidh 
naomha, agus an tùis f hìor-ghlan do 
spìosraidh chùbhraidh, a rèir oibre 
au lèigh s . CAIB. XXXVIII. 

AGUS rinn e altair na h-\o- 
bairt-loisgte do fhiodh sitim: 
cùig làmha-coille a fad, agus cùig 
làmha-coille a leud, (bha i ceithir- 
chearnach,) agus tri làmha-coille a 
h-itirde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean aira 
ceithir oisinnibh : blia a h-adhair- 
cean do'n ni cheudna; agus cliòinh- 
daicli e thairis i le h-umha. 

3 Agus rinn e uile shoithichean 
na h-altarach, na h-aigheannan 1 ; 
agus na sluasaidean, agus na cuach- an, agus na greimichean, agus na 
h-aigheannan-teine : a soithichean 
uile rinn e a rf/t'umha. 

4 Agus rinn e do'n altair cliath 
do lìon-obair umha, f 'a cuairt gu h- 
ìosal, gu nuig a meadhon. 

5 Agus thilg e eeithir failbheag- 
an do cheithir oisinnibh u na clèith 
umha, gu bhi 'nan àitibh do na bat- 
aichibh. 

6 Agus rinn e na bataichean do 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e 
thairis iad le h-umha. 

7 Agus chuir e na bataichean 'sna 
failbheagaibh air taobhan na h-altar- 
ach, chum a giulan leo : f às le bòrd- 
aibh rinn e i. 

8 Agus rinn e an soitheach-ionn- 
laid a c?/t'uniha, agus a chas a dìi'- 
unilia, do sgàthanaibh nam ban, a. 
chruinnich 'nam buidhnibh aig do- 
rus pàilliuin a'choi'-thionail w . 

Q Agus rinn e chùirt air an taobh 
mu dheas, ris àn airde deas : bha 
cùirteinean na cùirte do anart gi inn, 
toinnte, ceud lamh-choille aiv Jad / 

10 Am puist richead, agus am 
buinn umha, fichead ; bha cromagan 
nam post agus an cuairteagan a dh"- 
airgiod. 

11 Agus air an taobh mu thuatli, 
bha na cùirtcinc do cheud lAmh- 
chwille ; am puist fichead, agus am 
buinn umha fichead : cromagan nam 
post, agus an cuairteagan x a dh'- 
airgiod. 

12 Agus air an taobh an iar bha 
cùirteine do leth-cheudlàmh-choille; 
am puist deich, agus am buinn 
deich : cromagan nam post agus an 
cuairteagan a c/A'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear ris 
an aird an ear, leth cheud làmh- 
choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh 
do'n gheatacìùg làmha-coille deug; 
am puist tri, agus am buinn tri. 

15 Agus air son an taoibh eile do 
gheata na cùirte, air an làimh so 
agus aii an làiinh ud, bha cùirteine 
do chùig làinha-coille deug ; am 
puist tri, agus am buinn tri. 

1(5 Bha cùirteinean na cùirte 
uile m'an cuairt a c//ì'anart grinn 
toinnte. 

17 Agus bha buinn nam post a 
rfA'umlia; croniagan nam post, agus 
an cuairteagan a rf/ì'airgiod, agus 
còmhdach an ceann a eì/fc'airgiod , 
agus bha uile phuist na pùirte air a chlohhachan. r ag. s an oìlaidh,an lusragai'k. 

r coircai ìinn, poitam. u chinn. w a bha cru/iuicachadh, 

a chiuiitnich aig dorus bìdha a' choi-lhionuLl, £abli. 

x stloman. C A I B. XXXIX. aa ccangal m'an cuairtV le h-air- 
giod. 

1S Agus bha 'mbrat air scn geat- 
aidh na cùiitc 'na obair shnàthaid do 
ghorm, agus do chorcur, agus do 
Bfttrlaid, agus do anart grinn toinn- 
tc : agus b'c ficliead làmh-choille 
'fhad, agUS b'c airde 'san leud cùig 
làmha-coille, a' coi'-f hreagairt do 
thuirtcinibh na cùirte : 

19 Agus am puist ceithir, agus am 
buinn umha ceithir ; an cromagan 
a rf/i'airgiod, agus còmhdacli an 
ceann, agus an cuairteagan a dh'- 
airgiod. 

20 Agus bha uile phinneachan a' 
phàilliuiu, anus na cùirte m'an. 
cuuirt, a dh'umha. 

21 1$ e sin àireamh 7iithc a' phàil- 
liuin, pàitliuin na tìanuis, mar a dh' 
àirinheadh iad, a rèir àitline Mhaois, 
eir xon seirbhis nan Lebheach, le 
Jàiinh itamair, mhic Aaroin an t-sa- 
Èairt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Uri, 
mhic Shur, do thrèibh ludaili, gach 
tìì a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois ; 

2.') Agus maille ris Aholiab, mac 
Ahisamaich, do thrèibh Dhan, gearr- 
adair, agus oibriche ealanta, agus 
fear oibrc grèis 2 ann an gorm, agus 
ann an corcur, agus ann an scar- 
laid. agus ann an anart giinn. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh 'am 
feum a 'san obair, ann an uil' obair 
an ionaid naomha, eadhon òr an ta- 
bhartais, naoi tàlanna fichead, agus 
seachd ceud agus deich secel 'ar 
fhichetd, a rèir seceil an ionaid 
naomha. 

25 Agus b'c airgiod na muinntira 
dh'àirmlieadh do'n choi'-thional, 
ceLrd tàlann, agus mlle agtis seachd 
c.eud agus cùig secel deug agus 
tri fichead, a rèir seceil an ionaìd 
naomha ; 

26 Becah air son gach fir, 's e sin 
leth seceil, a rèir seceil au ionaid 
naomha, air son gach aon a chaidh 
gu bhi air an àireamh, o f hichead 
bliadhn' a dh'aois agus os acheann, 
air son shè ceud rnìle agus thri mìle 
agus chùig ceud agus leth-cheud 
fear. 

27 Agus do'n cheud tàlann airgid 
thilgeadh buinn an ionaid naomha, 
agus buinti an roinn-bhrait ; ceud 
bonn do'n cheud tàlann, tàlann do 
gach bonn. 28 Agus do'n mh'ile agus sheachcS 
ceud agus a' chùig scccl deug agus 
tri fichead, rinn e cromagan do na 
puist, agus chòmhdaich e 'n cinn, 
agus chuir e cuairteagan m'an tim- 
chiollb. 

29 Agus b'e umha an tabhartais 
deich agus tri fichead tàlann, agus 
dà mhile agus ceithir chcud secel. 

30 Agus rinn e le sin na buinn do 
dhorus pàilliuin a' choi'-thionail, 
agus an altair umha, agus a' chliath 
umlia aice, agus soithicliean na h- 
altarach uìle, 

31 Agus buinn na cìiìrte m'an 
cuairt, agusbuinn geataidh na cùirte, 
agus uile phinneae.han a' phàilliuin, 
agus uile phinneacha na cùirte m'an 
cuairt. 

CAIB, XXXIX. 

AGUS do'n ghorm, agus do'n 
chorcur, agus do'71 scarlaid, 
rinn Iad èididh c fritheaiaidh, gu 
frithealadh 'san ionad naomha, agus 
rinn iad eididh naomha do Aaron ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

2 Agus rinn e 'n ephod do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn 
toinnte. 

3 Agus bhuail iad a mach an t-òr 
'na leachdaibhd tana, agus ghearr 
iad c 'na shnàinnibh e , a chum oib- 
reachadh 'am measg a' ghuirm, agus 
'am measg a' chorcuir, agus 'am 
measg na scarlaid, agus 'am measg 
an anairt glirinn le h-obair ealanta. 

4 Rinn iad mìrean-guailne dh'i, 
ceangailte ri chèile f air a dà.f hoir : 
mar sÌ7i chuireadh ri chèile i. 

5 Agus bha crios rìomhac.h na h- 
ephoid a bha air a h-uachdàr, do'n 
ni cheudna, a rèir a h-oibre fèin ; 
eadhon do òr, do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte ; mar a dh'- 
àithn an Tighcarna do Mhaois. 

6 Agus dh'oibrieh iad clachan o- 
nics ceangailte ann am failibh òir, 
air an gearradh le gearradh seulaidh, 
le aiumibh chloinn IsraeU orra. 

7 Agus chuir e iad air guailnibh 
na h-ephoid, gu bhi '7ian clacha 
cuimhneachain do chloinn Israeil; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le 
h-obair ealanta, a rèir oibre 6 na h- y cuairtichte, stìomaichtc. z grciscar 

a a chaithcadh. " b stlmich e iad. lannaibh. e thcudaibh. f g' 

E cosmhml ri obair, ; anbroidercr. Sasg. 
c truscan, aodaichean., 
oeangal ri chèite. E C S O D U S. eptioid, do òr, do ghorm, agus do 
thorcur, agus do scarlaid, agus do 
aùart grinn toinnte. 

<) Bha i ceithir-chearnach ; rinn 
iad an uchd-eididh dà T fhUìte : reis 
a rod, agus rtis a leud ; bha i dà- 
fhillte. 

10 Agus chuir iad innte ceithir 
sreathan chlach : «' chcud sreath, 
sardius, topas, agus carbuncul : so 
a' cheud sreath. 

11 Agus an dar?i sreath, emerald, 
saphir, agus daoimein. 

12 Asus an treas sreath, ligur, a- 
gat, agus ametist. 

13 Agus an ceathramh ,sreath, be- 
ril, onics, agus iaspe.r : bha zad air 
an ceangal ànn am failibh òir 'nan 
suidbeachadb h . 

14 Agus bha na clachan a rèir 
ainmeanna chloinn Israeil, a dhà- 
tlheug a reir an ainmeanna, le gaa'r- 
radh seuiaidh, gach aon aca le h- 
ainm fein, a reir an dà thrèibh 
dheug. 

15 Agus rinn iad air an uchd- 
èididh shibhruidhean aig na cinn, a 
aVi'obair shnìomhta d/iòr f ìor-ghlan. 

1(3 Agus rinn iad dà fbail òir, 
agus dà fhàinne òir : agus clmir iad 
an da f hàinne ajr dà cjieann na h- 
ucbd t'ididh. 

17 Agus chuir iad an dà shlabh- 
Tuidh shnìomhta 'san dà fhàinne 
air cinn na h-uchd-tididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann 
na dà shlabhruidh shniomhta 'san 
tàà fhail, àgus thuir siad iad air 
mìribh-guaiine na h-ephoid air a 
beulaobh. 

19 Agus rinn iad.dà fhàinne òir, 
agus chuirsiad iad air dà cheann na 
h-uchd-èididb, air an iemall ditli, a 
blia air taobh na h-ephòid a stigh. 

20 Agus rinn iad dà f hàinne òir 
cilc, agus chuir s.ad iad air dà 
thaobh na h-ephoid gu h-iosal, leth 
ris a' cliuid bhcoii dith, fa chomhair 
a' chm'-cheàngaiì eile, os ceann 
crios riomhach na h-ephoid. 

21 Agus chèangàil iad an uchd- 
èididb leis a fàinnibh ri fàinnibh na 
h-ephpid le h-cill ghuhm, a chum 
gu'm bitheadh i os ceann erios 
riomhach na h-ephoid, agùs nach 
biodli anuchd-èididh air-a fuasgladh 
o'n ephoid. mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mnaois. 

.22 Agus rinn e falluina na h-e- 
phoid a dh'ohu'ir fhighte, uilc do 
ghorm. 

23 Agus bha toll 'am meadhon na falluinge,mar tholl lùiriche-màiliich, 
agus foir" timchioll a tuill, a chum 
nach reubtadli 1. 

24 Agus rinn iad air iomall na I 
falluinge pomgranata do ghorm,| 
agus do chorcur, agus do scarlaid,i 
agus do aìiart toinnte. 

25 Agus rinn iad cluig a dh'òr 
fior-ghlan, agus chuir iad na cluig 
eadar na pomgranatan, air iomall 
na falluinge m'an cuairt eadar na 
pomgranata : 

25 Clag agus pomgranat, clag 
agus pomgranat, air ioinall na fal- 
luinge m'an cuairt, a f hritliealadh 
ii/utc, mar a dh'àithn an Tigliearna 
do MbaoÌ3. 

27 Agus rinn iad còtaichean a 
dA'anàrt grinn, a d/i'obair fhighte, 
air son Aaroin agus a chuid mac, 

28 Agus crùn-sagairt a tf/?'anart 
grinn, agus bonaidean sgiamjiach a 
d/t'mmrt grinn, agus briogais anairt 
a d/t'anart grinn toinnte, 

29 Agus crios do anart grinn' 
toinnte, agus do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, a dh'obair 
shnàthaide, mar a dh'àithn an ligh- 
earna do Mhaois. 

30 Agus rinn iad leachd k a' 
.chrùin naomha dh'òr fìor-ghlan, 
agus sgrìobh iad oirre sgriobhadh, 
cusnihuiL ri gearradh seulaidh, 
KAOMIIACHD DO'N TIGH- 
EAJilS! A. , 

31 Agus cheangail iad ria iall 
do ghorm g& daingneachadh 'air a' 
chrun gu h-ard, mar" a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

32 Mar so chriochnaichcadh uil' 
ohair pàilliuin bùtha a' choi'- 
thionail 1 : agus rinn clann Israeil a 
rèir gach ni a dh'àithn an Ti<_ihcarna 
do Mhaois; mar sin rinn iad. 

33 Agus thug iad am pàilliun gu 
Maois, am bùth, agus airneis uile, a 
chromagan, a bhuird, a chroinn, 
agus a phuist, agus a bhuinn ; 

34 Agus an comhdach do chroic- 
nibh r'.'itheachan air an dath' dcaig, 
agus an còmlidacli do chroicniblr 
bliroc, agus brat a' chomhdaicli ; 

35 Airc na iianuis, agus a baiaitli- 
ean, agu>S cathair-na-tròcair ; 

36 Am bord a.gus a shoithithean 
uilc, aiius an t-ai ;in taisbeanta ; 

37 An coinnleir fìorfghlan agus 
a lòclirain, cadhon a lòchrain gu 
bhi air an curani) an oi dugh. agUS a 
shoitmelièan ùile, agus an oladh a 
chum soluis ; 

38 Agus an altair òir, agus an h dànadh, cur. ' iornall, haim. k lìeasg, b/àfh. 

1 uiC vbair j)àilNui/t, eudlion bàtha rt' choi'-c/truimnc/i. C A I B. XL. ohuìh-ungaidh. agus an tùis chùbli- 
rnidii, agus am brat air son doruis 
a' phàiiliuin; 

39 An altair umha, agus a cliath 
uinha, a bataichean, airus a soithieh- 
can uilc, an soitheach-ioanlaid agus 
jt chas ; 

40 Cuirtcincan na cùirtc, a puist, 
aau> a buhin, agus ani brat m air 
son gcataidh na cùirte, a cuird, agus 
a pinneachan 11 , àgus uilc shoithiche 
seirbhis a' phàilhuin, air son biitha 
a' choi'-thionail ; 

41 Eudach an f hritheilidh gu 
frithealadh 'san ionad naomha, an 
t-eudach naomha air s©u Aaroin an 
pSagajft, agus cudach a chuid mae, 
a fìirithealadh ann an dreuchd au 
t-sasairt. 

4£> A rèir nach ni a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois, mar sin rinn 
clann Isracil anobair uile.' 

43 Àgus dh'amhairc Maois air an 
obair uilc, agus feuch, rinn iad i 
mar a dh'àithn an Tighearna, eadh- 
on mar sin rinn iad i: agus bheann- 
aich Maois iad. 

CAIIL XL. 
4 GUS labhair an Tighearna ri 
j\ Maòis, ag ràdh, 

2 Air a' cheud là do'n cheud 
iìihios cuiridh tu suas pàiHiunbùtha 
a' choi'-thionail ; 

3 Àgus' cuiridli tu ann àirc na 
fiannis, agus folaichidh tu 'n àirc 
leis an roinn-bhrat. 

4 Agus l>heir thu stitrh am hord, 
asus cuiridh tu 'n ordugn 'na nithe 
a ta gu bhi air an cur 'an ordugh 
air ; agus bheir thu stigh an eoina- 
lcir, aaus lasaidh tu a lòchrain. 

5 Agus suidhichidh tu 'n altairòir 
a ta chum na tùise fa chomhair àirc 
na iìanuis, agus cuiridh tu brat an 
doruis ris a' phàilliun. 

6 Agus suidhichidh tu altair na 
h-iobafrt-loisgte fa chomhair doruis 
pàilliuin bùtha a' choi'-thionail. 

7 Agus suidhichidh tu 'n soith- 
each-ionnlaid eadar bùth a' choi'- 
thionail agus an altair^ agus euiridh 
tu uisge ann. 

8 Agus cuiridh tu suas a' chùirt 
m'an cuairt, agus crochaidh tu suas 
am brat aig geata na cùirte. 

p Acus gabhaidh tu an oladh- 
ungaidb, agus ungaidh tu 'm pàil- 
Bun, agus gach ni a ta ann, agus 
naomìutichidh tue,a<jus a shoithich- 
ean ùile : agus bithidh e naomha. 10 Agus ungaidh tu altair na h- 
ìobairt-loisgte, ajus a soithichean 
uile, agìis naomliaichidh tu an al- 
tair: agus bithidh an altair ro- 
naomha. 

11 Agus ungaidh tu an soitheach- 
ionnlaid agus a chas, agus naomli- 
aichidh tu e. 

12 Agus bheir thu Ààfon agus 
a mhic gu dorus bùtha a choi'- 
thionailP, agus ionnailidh tu iad le 
h-uisge. 

13 Agus cuiridh tu air Aaron an 
t-eudacli naomha < 3, agus uugaidli Lu 
e, agus naomhaichidh tu e ; agùs 
fritheilidh e dhomhsa ann an 
drcuchd an t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a mhic a- 
gus cuiridh tu còtaichean 01 ra, 

15 Agus ungaidh tu iad, mar a 
dh'ung thu 'n athair, agus frith- 
eilidh r iad dhomhsa ann an rìreuchd 
an t-?agairt ; oir bithidh gu de'imhin 
an uugadh-sa dlioibh a ciium sagart- 
achd sìorruidh air feadh an gineal- 
acha. 

16 Àgus rinn Maois a reir srach 
ni a dh'àithn an Tighearnadha : mai 
sin rinn e. 

17 Agus b'anhs a' cheud mhios, 
'san dara bliadhna, air a' cheud là 
do'n mhios, a cliuireadh suas am 
pàilliun. 

18 Agus chuir Maois suas am 
pàilliun agus dhaingnich e bhuinn, 
agus chuir e suas a bhaird, agus 
chuir e stigh a chroinn, agus thog e 
suas a phuist, 

19 Agus sgaoil e mach am bùth 
os cionn a' phàilliuin, agùs chuir e 
còmhdach a' bhùthaair os a chcann, 
mar a dh'àithn an Tighetnna do 
Mhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuir e an 
f hianuis s anns an àirc, agus chu'u e. 
na bataichean airan àirc, aguschuir 
e cathair-na-tròcair-air an àirc os a 
ceann. 

21 Agus thug e 'n àirc a stigh 
do'n phàilliun, agus chuir e suas brat 
a' chòmhdaich, agus chòmhdaieh c 
àirc na fianuis, mar a dli'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

22 Agus chuir e 'm boid ann am 
bùth a' choi'-thionail air taobh a' 
phàilliuin mi-i thuath, an taobh a 
muigh do'n rbinn-hhrat. 

23 Agus chuir e 'ii t-aran ann an 
ordugh air, ann an làthair an Tjgh- 
earna, mar a dh'àithn an Tigheavna 
do Mhaois. m rracJi-bhrat. n tairwgcan. Tntsca?} va seirlhis. 

P pàiiliuìn a' choi'-thionail. 1 an truscan, a' chulaidk naomka. 

r vhum gu frithcU. s an tcisteas. 

L L E B II I 

24 Agus clmir e '11 coinnleir ann 
am bùth a' choi' - thionail thall fa 
chòmhair a' hhuird, air taobli a' 
phàilliuin ris an airdedeas. 

25 Agùs las c na Iòchrain ann an 
làthàir an Tighearna, vnar a dh'àithn 
an Tichearna do Mhaois. 

26 Agùs chuir c 'n altair òir ann 
am bùth a' choi'-thionail air beul- 
aohh an roinn-bhrait. 

27 Agus loiss e tùis chùbhraidh 
oirre, mar a dh'àithn an Tighcarna 
do Mhaois. 

28 Agus chuir e suas am brat r 
aig dorus a' phàilìiuin. 

29 Asus chuir e altair na h-ìo- 
bairt-loisgte làirah ri dorus pàilliuin 
biitha a' choi'-thionail, agus thùg e 
suas oirre an ìobairt-loisgte, agus an 
tabhartas-bìdh, mar a dh'àithn an 
Titr-earna do Mhaois. 

30 Agus chuir e 'n soitheach- 
ionnlaid eadar bùth a' choi'-tliion- 
ail agus an altair, auus chuir e uisgc 
ann, a dh'ionnlad leiS. 

31 Agus dh'ionnail Maois, agus 
Aaron, agus a mhic, au lànihan agiis 
an cosan aige. 

32 An uair a blia iad gu dol T I C U S. 

a stigh do bhùth a' choi'-tlhonail, 
agus gu teachd am fagus do'n al- 
tair, dh'ionnail siad iad fèin, mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

33 Agus chuir e suas a' chùirt 
timchioli a' phàilliuin agus na h- 
altarach, agus chuir e suas brat 
gcataidh na cùirte : mar sin chrìoch- 
naicli Maois an obair. 

^ 3i 'An sin chòmhdaich neul bùth 
a' choi'-thionail, agus lìon glòir an 
Tighearn am pàilliun. 

3.5 Agus cha b'urradh Maòis dol a 
stigh do bhùth a' choi'-thiouail, a 
chionn gu'n do ghabh an neul 
còinhnuidh air, agus gu'n do lìon 
glòir an Tighearn am pàillilin. 

3(5 Agus an uair a dh'èirich an 
neul suas o tnhùllach a' phàilliuin, 
jjhaidh clann Israeil air an aghaidh 
'nan uilc thurusaibh : 

37 Ach mur d'èirich an neul suas, 
'an sin eha do thriall iad gus an là 
san d'èirich e suas : 

38 Oir bha neul an Tighearn air 
a' phàilliun 'san là, agus bha teine 
aù 'san oidhche, ann^an sealladh 
thighe Israeil uile, air feadh an uile 
thurusa. an còmhdach. LEBHI 

CAIB. I. 

AGUS ghairm an Tighearn air 
. Maois, atrus labhaii e ris a 
pàilliun a' choi' - thionail u , ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Tsraeil, agus 
afoair riu, Ma bheir duine 'sam bith 
agaibh tabhartas a dh'ionnsuidh an 
Tig-hearna, bheirsibh bhur tabhartas 
do'u sprèidh, eadhoìi do'n bhuar 
agus do'n treud. 

3 Ma bhio.t a thabhartas do'n 
bhuar'na ìobairt-Ioisgte w , thugadh e 
seachad bcathach lìrionn gun 
ghaoid : aig dorus pàilliuin a' choi'- 
thionail blieir e scachad e d'a shaor 
thoil ft in.'an làthair an Tighearhà. 

4 Agus cuiridh e a làmh airceahn 
na h-iohairt-loisgte : agus gabhar air 
a shon i, a dhcanamh reite air a 
ftliOlt. TI C U S. 

5A«us marbhaidh e 'n tarbhòg* 
an làthair an Tighearna : agùs bheir 
na sagairt inic Aaroin leo an f huil, 
agus crathaidh iad an fhuii m'au 
cuairt air an altair, a ta aig dorus 
pàilliuin a' choi'-thionail. 

ò' Agus fionnaidh e 'n ìobairt- 
loiscte, agus gearraidh e i 'na mir- 
ibh y. 

7 Agùs cuiridh mic Aaroin an 
t-sagairt teine air an altair, agus 
leagaidh iad liodh 7 - ann an òrdugh 
air an tcine. 

8 Ay;us leagaidh na sagairt mic 
Aaroin na mirean, an ceanu, AguS an 
t-saill, ann an ordugh air an f hiodh 
a ta air an teine, a t/ia airanaltair. 

9 Ach a mhionach 3 aguS a chasan 
nighidh e ann an tìisge : agus ioisgìd'h 
an sagart an t-ioinlan h air an al- 
tair, mar ìobairt -loisgte, tahhartas a u b?Uh a' choi'-thionail. w chum ìobairt-loisgte. x gamhui>m ; 
mrrc bbtha. Eahh. y 'na blvighdibh. z connadh. * a 

ghrcalach, ' & na h-uile. C A I B. ir. bhehear <=nas lc tcine, ;t dh'fhàile 
cùhhiaidh c do'n Tigliearna. 

10 Aaus ma's ann tlo na treud- 
aàbh a bhios a thabhartas, eadìion 
«ìo na caoraich, no do ua gabhraihh, 
chum iobairt-loisgte ; 'na bhcathach 
iiii( r.n L'tin ghaoid bheir e Ieis o. 

11 Agus marbiiaidii se c aig taohh 
iiah-ultaiachmu thuath annan làth- 
air an Tighearna : agus crathaidh 
na sagairt mic Aaroin 'fhuil air an 
altair m'an cuairt. 

12 Agus ge.trraidh sc c 'na mhirihh, 
maille r'a cheann agus r'a shaill ; 
agus < uiridh an sa»art iad ann an 
ontiiiTÌi air an fhiotlli a ta air an 
tciue, a tha air an altair. 

13 Ach nighidh e anì mionnach a- 
gus na casan lc h-uisge; agus bhcir 
an sagart leis ao t-iomlan, agus 
loisgidhe air an aliair t , mar ìobairt- 
loisgte, tabhartas a bheirear suas le 
teiuc, a dh'fhàile cubhraidh do'n 
Tighearna. 

là Agus ma's ann do ouiiaibh a 
bhios a thabhartas do'n Tighearna 
chnni ìobairt-loisgte, 'an sin l)hcir e 
a thabhartas do thurturaibh, no do 
cholmanaibh .òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum 
na h-altarach, agus sniomhaidh d e 
cheann deth, aiius loisgidh e air an 
altair e; agus fàisgear a mach fhuil 
air taobh na h-altarach. 

16 Agus spìonaidh e e gheuban as 
maillc 1 'a chloiinh f, agus tilgitlh sc e 
làimh ris an altair, air an taobh au 
ear, a dh'àite na luatha. 

17 Agus sgoiltidh se e maille r'a 
sgiythaibh, ach cha roinn e o 
ctieile e : agus foisgidh an sagart e 
air an altair, air an f hiodh a ta air 
an teine, mar ìobairt-loisgte, ta- 
bhartas a bhehear suas le teine, 
a dh'fiu'ule cùbhraidh do'n Tigh- 
earna. 

CAIB. II. 

AGUS an uair a bheir neach air 
bith tabhartas-bidh do'n Tigh- 
earna, bithidh a tbabhartas do phlùr 
min ; agus dòirlidh e oladli air, agus 
cuiridh e tùis air : 

2 Agus bhcir se e gu mic Aaroin 
na sagairt, agus gabhaidh e as làn a 
dhuirn d'aphlur, agus d'a ola.inadle 
r'a thùis uile; agus loisgidh an 
sagart a ch-uimhneachan air an al- 
tair, gu bhi 'na thabhartas air a 
tlioirt suas le teinc, a dhfhàile 
cubhraidh do'n Tighearna. 

c dobìioladh cùbhraidh. 
f itcagajt. t bruuhlc. 3 Agus fuighcall an tabhartais. 
bhìdh, is le Aaron agus le inhit c •-- 
is ni ro-naomha c do thabharfasaibh 
an Tighcarn air an toirt suas le 
teine. 

4 Agus ma bheir thu seachad 
tabhartas-bidh air a rìheasaohadh 6 
'san àmhuinu, is breacagan neò- 
ghoirtichte dophlur min mcasatale 
h-bladh a bhios attn, no dearnagan h 
neo-ghoirtiehte unsjta le h-ola. 

5 Agus ma's tabhartas-bidh air a 
dheasachadh anh an aghann a bhios 
a'd' thabhartas, bithidh e do phlur 
mìn neo - ghoirtichte, mcasgta le 
h-ola. 

6 Roinniiih tu e na mhìribh, agus 
dòirtidh tu oladh air: is tabhartas- 
bldh a t'ann. 

7 Agus ma bhios do thabhartas '11 a 
thabhartas-bidh o'n aghann-ròitaidh, 
nithear e do phlur mìn lc li-ola. 

8 Agus bheir thu 'n tabharta's- 
bìdh, a nlthear do na nithibh so, 
chum an Tighcarna : agùs an nair a, 
thaisbcanar ' do'n t-sagart c, bheir 
se e chum na h-altarach. 

9 Agus gabhaidh an sagart as an 
tabhai tas-bidh cuimhneachan dheth, 
agus loisgidh se c air an altair : is 
tabhartas a th'ann air a thoirt suas 
le teinc, a.dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighearna. 

10 Agus an ni a dh'f hàgar do'n 
tabhartas-bidh, is lc Aaron agus lc 
rrihic c : tha c 'na ni ro-nuomha do 
thabhartais an Tigheam air an toirt 
suas le teine. 

11 Cha deanar tabhartas-bidh sam 
bith, a bheir sibh a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, le taois ghoirt; oir cha 
ioisg sibh a' bheag do tiiaois ghoirt, 
no do mhii, ann an tabhartais an 
Tighearn a bheirear suas ie teine. 

12 A thaobh tabhartais a' chcud 
toraidh, bheir sibh scachad e do'n 
Tigheama : ach cha loisgear air an 
altair e chum fàile cùbhraidh. 

13 Agus gath tabhartas-bidh a 
bheir thu leat, ni tlm blasda le sa- 
lann : cha mhò a leigeas tu le sa- 
lattn coi'-clieangail do Dhe bhi dh"- 
easbhuidh air do thabhartais-bidii : 
le d' thabhartais uile oheir thu 
:-eachad salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad 
tabhartas-bìdh do d' cheud thoradh 
do'n Tighearna, bheir thu seachad 
mar an tabhartas-bidh do d' chcud 
thoradh, diasa glasa do arbtiar spìonaidh. e rev.baidh. 

»' gearrasan ; Kafers. Sasg, 
hdar. 

2 '* LEBHITICUS. rruaidhichte leis an teine, eadhon 
«'iol buailte as na diasaibh ùrak. 

15 Agus èuiridh tu oladh air, a<rus 
leagaidh tu tùis air : is tatfuartas- 
bìdh e. 

16 Agus loisgidh an sacrart a 
chuimhneachan', cuid d'a arbhar 
buailte, agus cuid d'a ola, maille r 1 a 
thùis uilq : is tabhartas e a bheirear 
suas le teine do'n Tighearna. 

CAIB. III. 

AGUS ma bhios a tljabhartas, a 
chum ìobairt tanhartasan-sith, 
ma's ann do'n bhuar a blieir e seach- 
ad e ma's firionn no bainionn e; 
blieir c, seachad e gun ghaoid 'an 
làthair an Tighearna. 

2 Aeus cuiridh e a làmh air 
ceann a thabhartais, agus marbhaidh 
se e aig dorus pàilliuin a' choi'- 
thionail : agus crathaidh mic Aaroin 
na sagairt an fhuil air an altair 
m'an cuairt. 

3 Agus bìieir e seachad do ìobairt 
nan tabhartas-sith, tabhartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearna ; 
an t-saill a ta còmhdachadh a' 
mhionaich, agus an t-saill uile a 
ift'aifa' mhionach, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill 
a ta orra, a ta air an lock-Ìein, agus 
an sgairt a ta os cienn nan ainean ; 
maille ris na h-airnibh, bheir e air 
fatbh i. 

5 Agus loisgidh mic Aaroin e air 
an altair, air an iobairt-loisgte, a ta 
air an fhiodh a SÀ'air an teine : is 
tabhartas e a bheirear suas le teine, 
a dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earna. 

6 Agus ma's ann do'n treud a 
bhios a thabhartas chum iobaht 
tabhartasan-sith do'n Tighearha, fir- 
ioun 110 bàinionn; bheir e seachad 
e gun ghaoid. 

7 Mà blieir c seachad' uan mar 
a thàbhartas, bheir e seacliad e 'an 
ìàthair an Tishearna. 

8 Agus cuiridh ea h'unh air ceann 
a thiìbhàrtais, agus marbhaidh se e 
fa ciioniliair pàiiliujn a' choi'-thion- 
arls àgus crathaidh mic Aaroin 
fhuil air an altair ra'an cuairt. 

9 Agus 'oheir e seachud cuid do 
\obairt nan t.tbhartas-sith, rnar thabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n 
Tighcarria: a shaill agùs an t-ear- 
ball uile, teann air a' chnàimh- 
dhroma bheir c air falhh c : agus àn 
t-saill a ta còmhdachadh a' mhion- 
Wch, agus an t-saill uilc a ta air a' 
mhionach, 10 Asus an dà àra, agus an f.-ssill 
a ta orra, a ta làimlt ris an loch-lcin, 
agus an sgairt os cionn naii àinean ; 
maiHe ris na h-àiruibh, bheir e air 
falbh i. 

11 Asus toisgidh an sagart e air 
an altair ; 'sc biadh an tabhartais a 
bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn c. 

12 Agus ma's gabhar a bìtioì 
'na thabhartas, bheir e seachad i 'an 
làthair an Tio;hearha. 

13 Asus cuiridh e a làmh air a 
ceann, agus marbhaidh e i fa chomh- 
air pàilliuin a' choi'-thionail : agus 
crathaidh mic Aaroin a fuil air an 
altair m'an cuairt. 

14- Agus blieir e seachad dhith a 
thabhartas, cadìion tabhart-is a 
bheirear snas le teine do'n Tighear- 
na ; an t-saill a tha còmhdachudh a' 
mhionaich, atrus an t-saill uile a tu 
air a' mhionach, 

15 Agus an dà àra, ajusan t-saiil 
a ta orra, a tha làimh ris an loch- 
lfc-in, agus an sgairt os cionu r.an- 
àinean; maille ris na h-àirnibh, blicu 
e air falbìi i. 

16 Agus loisgidh an sagart iad air 
an altair : is lad biadh an tabhartais 
a bheirear suas le teine, chum fiile 
cùbhraidh. An t-saill uile is leis au 
Tighearna. 

17 Bithidh e 'na reaehd 1 bith- 
bhuan do'r °in«alachaibh air feadh 
bhur n-àiteacha - oòmhnuidh uile, 
nach ith sibii saill no fuil sam bith. CAIB. IV. 
GUS labhair an Tighearna ri 
. Maois, ag ràdh, 2 Labhair ri cloinn Israei!, ag 
ràdh, Ma plieafiHitetteas anam tie 
aineolas m 'an aghaidh h-aon • sam 
bith da àitheantaibh an Tighearna 
(thaobh nitliè nach tìi chòii' a 
dheanamh) agus gu'u dean c ni 'au 
aghaidh a h-aon diubh ; 

3 Ma pbeaeaicheas an sagai t a 
chaidh ungadh. a reir ju.-acaidh an 
t-sluaigh ; 'an sin thugadh e air srn 
a [ihcataidh a pheacaich e, tarbli òg 
gun ghaoid a (ih'ionnsuidh an Tigh- 
earna chuin \ol)aii't-|)hcacaidh. 

4 Aìtu.s bheir e an tanbh gu dorus 
pàilliuin a' choi'-lh'onail 'an làthair 
au Tighearna ; agU3 cuindh c u 
làmh air ccann an tairbh, agUS 
marbhaidh e 'n tarbh 'au làthair an 
llghèarna. 

5 Agus gabhaidh an sagrut a k là/ia, 1 ordu^h, lagJi^ m ann an aiticulas. Eabh. C A I B. 
chaidh un?adh, cuid do fhuil an V. tairhli, agus bheir e i gu pàilliun a 
chqi'-thionail. 

6 Agus tumaidh an sagart a mheur 
'sHn fhuil, agus crathaidh e cuid 
do'n r'iiuil seachd uairean 'an làthair 
an Tigheama, fa chomhair roinn- 
blirait an ionaid naomha. 

7 Agus cuiridh an sagart citid 
do'n fhuil a;r adhaircihh altarach 
na tùis chùbhraidh 'am fianuis an 
Tighearna, a ta ann am pàilliun a' 
choi'-thionail ; agus dòirtulh e fuil 
an Cairbh uile aig bun altarach na 
h-ìobairt-loisgte, a ta aig dorus pàil- 
liuin a' choi'-thionail. 

8 Agus uile shaili tairbh na h- 
loba'ut-pheaeaidh bheir e air falbh 
uaith ; an t-saill ata còmhdachadh a' 16 Agus hheir an sagart a chaidh 
ungadh cuìd do fhuti an tairbh gu 
pàilliun a' choi'-thionaii. 

17 Agus tumaidh an sagart a 
mheur ann an cnid do'n fhuil.agus 
crathaidh e i seachd uairean 'an 
làthair an Tigheurna, fa chomhair an 
roinn-bhrait. 

18 Agus cuiridh e cuid do'n f huil 
air adhaircibh na h-altara"ch a ta. 'm 
tianuis an Tighcarna, a ta ann am 
pàiUiun a' choi'-thionail, agus dòirt- 
idh e mach an fhuii uile aig bun 
alturach na h-ìobairt-loisgte, a ta aig 
dorus pàilliuin a' choi'-tliionail. 

ly Agus bheir e air falbh a shaill 
uìile uaith, agus loisgidh e i air au 
altair. 

20 Agus ni e ris an tarbh mar a mhioauich, agus an t-saill uile a ta rinn c ri tarbh nah-iobart pheacaidh. air a' mhionach, 

Q Agus an dà àra, agus an t-saill 
a ta prra, a tha làimh ris an loch- 
lèin n , agus an sgairt os cionn nan 
àinean : maillè ris na h-àirnibh bheir 
e air falbh i, 

10 Mar a thugadh air falbh i o 
thaibh iobairt nan tabhartas-sìth : 
agus lotsgidh an sagart iad air aì- 
tair na h-ìobairt-loisgte. 

11 Agus seiche an tairbh, agus m«r stn 111 e rts: agus ni an sagarc 
ri'ite air an son, agus bheircar 
maitheanas dhoibtn 

21 Agus bheir e mach an tarbh an 
taobh a muigh do'n c.hamp, agus 
loisgidh se e mar a loisg e 'u ceud 
tarbli : is ìobairt-pheacaidh e airson 
a' choi'-chruinnich. 

22 'Nuair a pheacaickeas uachd- 
aran, agus a ni e ni-eigin tre aineo- 
las 'an aghaidh a h-aon sam bith a fheod uile, maille r'a cheann, àgus dh'àitheantaibh an Tighearn a Dhe, maille r'a chasan, agus a mhionach, 
agus a ghaorr P, 

f 12 Eadhon an tarbh gu h-iomlan 
giulainidu e mach an taobh a muigh 
do'n chatnp gu h-ionad glan, far an 
dòirtearl a mach an luath, agus 
loisgidh e air an f hiodh e le teiue : 
far an dòirtear a mach an luath, 
loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coi'- 
thional lsraeil uile tre aineolas, agus 
gu bheil an ni folaichte o shùilibh 
a' chot' -chruinnich, agus gu'n thaobh nithc nach bu chòir 
dheanamh, agus gu bhcil e cion- 
tach : 

23 Ma thig a pheacadh, a pheac- 
aich e, g'a f hios ; bheir e leis mav. 
a thabhartas, meann do na gabltraibh, 
beathach lirìonn gun ghaoid. 

24 Agus cuiridh 8 e a làmh air 
ceann a' mhinn, agus marbhaidh se 
e 'san ionad anns am marbh iad au 
ìobairt loisgte 1 ann an làthair an 
Tighearna : is iobairt-pheacaidh e. 

25 Agus gabhaidh an sagart cuìd d'rinn iad ni-eigin r 'àn aghaidh a do fhuil na h-ìobairt-pheacaidh le h-aon sam bith a dh'àitheantaibh an 
Tighearna, a thaobh nithe nach bu 
choir a dheanamh, agus gu bheil 
iad ciontach : 

14 An uair a bhios am peacadh a 
pheacaich iad 'na aghaidh aithnichte, 
'an sin bheir an coi' - chruinneach 
seachad tarbh òg air son a' pheacaidh, 
agus bheir iad e fa cbomhair pàil- 
lruin a' choi'-thionail. 

15 Agus cuiridh seanairean a' 
choi'-thionail an làmhan air ceann 
an tairbh 'an làthair an Tighearna : mheur, agus cuiridh e i air adhair- 
cibh altarach na h-ìobairt-loisgtc, 
agus dòirtidh e mach a fuil aig bun 
altarach na h-4obairt-loisgte. 

26 Agus loisgidh e a saill uile air 
an altair, mar a loisgear saill iobairt 
nan tabhartas-sith : agus ni an sagart 
reite air a shon a thaobh^a pheac- 
aidh, agus mathar dha e. 

27 Agus ma pheacaicheas aqn 
neach do slduagh na dùthcha u tre 
aineolas, an uair a ta e deanamh nU 

Igin 'an aghaidh a h-aon sam bith agus marbhar an tarbh 'an làthair an a dh'àitheantaibh an Tighearna, a 
Tighearna. thaobh nithc nach bu chòir a n a' bhlian. seice, craicionn. P aolach. ^ tifgear. 

r ni-'gin. s lcagaidh. x tabhartas-loisgte > ofrail-lùùgtc, 

u do'n tuà'-cheatharn, do'n , phobul chumanta. i 
h 3 L E B H I T I C U S'. dftcaruunh, ag'us ga'ra bheil e cion- 
tdSh : 

i.'8 Ma tllig a pheaeadh, a phcae- 
ai> ii e, g'afluos; 'an sin bheir t leis 
v/ar a thabliartas, meann do na 
,iabhraibh, beuthach bainionn gun 
^haoid, air son a pheacaidh a pheac- 
aich e. 

29 Agus cuifidh e a làmh air 
cèanft na h-ìobairt-pheacaidh, agus 
marbhaidh e'n ìobairt-pheacaidli ann 
an iouad na h-iobairt-loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuid 
d'a fùU le mhèur, agus cuiridh e i 
air adliaircibh altarach na h-iobairt- 
loisgte', agus dòirtidli e macli a fuil 
niie aigbunna h-altarach. 

31 Agus bheire aisde a saill uile, 
raar a bheirear an t-saill a h-iobairt 
nan tabhartas-sìth ; agus loisgidh an 
sagart i air an altair, a clmm fàile 
cùbhraidh do'n Tig'hcarna : agus ni 
an sagart rèite air a shon, agus 
bheireàr maitheanas dha. 

32 Agus ma bheir e leis uan mar 
a thabhartas air son peacaidh, bheir 
«1 leis-wara bainionn gun ghaoid. 

33 Agus cuiridh e a làmli air 
ceann an tabliartais -pheacaidh w , 
agus marbhaidh se e mar iobairt- 
phe icaidh 'san ionad anns am marbh 
iad an iobairt-loisgte. 

34 Agus gabhaidh an sagart cuid 
òo ì'huil na h-ìobairt-pheacaidh le 
mheur, agus cuiridli e i air adhair- 
eibh altarach na h-ìobairt-ìoisete, 
SPgtìS dòirtidh e ìnach a fuil uile aig 
bun na h-altarach; 

35 Agus bheir e aisde a saill uile 
mar a bheirear air falbh saill an uain 
« iobairt nan tabhartas-sìth ; agus 
loisgidh an sagart iad air an altair, a 
'rèir nan tabhartas a bhejrear suas le 
teme do'n Tighearna : agus ni 'n 
sagart rèite air a shon a thaobh a 
-pheacaidh a rinn e, agus mathar e 
<Jha. 

CAIB. V. 

AGUS ma pheacaicheas anam, 
àgus gu'n cluinn e guth 
mionnachaidh x , agus gnr lìanuis e, 
achunnaic no is iiosrach air a' chùis, 
n»ur cuir è 'n cèill i, 'an sin giìtlain- 
idh e a chionta : 

2 No ma bheanas anam ri ni sam 
\>ìth neo-ghlan, nia's cairbli V fìadh- 
Dheathaich neo-ghloin c, no cairbh 
«pieiclh ìieo-ghloin. no cairblini neo- 
giiloiu a shnàigeas z , agus e an- fhiosrach air; bitlmlh csan mar an 
c.eudna neo-ghlan, agus ciontacii : 

3 Xo ma bheanase ri neo-ghloine 
duine.ge ìt'e airbitli an neo-tjhloine 
leis an salaichear duiue, agus gu'm 
bheil e an-fhiosfach air ; an uair is 
fios dae, 'an sin bithidh e ciontoch : 

4 No ma mhìonnaidieas' mwm ,a , 
ag ràdh le bhilibh gu'n dean e o'c, 
na gu'n dean e matii, ge b'e air bith 
e a labhras duine le mionnaibh, agus 
gu bheil e an-f hiosrach air ; an uair 
is fios.da c, 'au sin bithidiie ciontach • 
ann an aon diubh sin. 

5 Agus tachairidh 'nuair a bhios 
e ciontach do aon do na nitliibh- 
srn, gu'n aidich b e g'u'n do pliea- 
caich e 'san ni sin. 

6 Agus bheir e leis ìobairt-eus- 
aontais a dh'ionnsuidh an Tigheam 
air son a pheac.aidh a pheacaich e, 
beathach hainionn o'n treud, uan no 
meann 6 na gabhraibh, mar ìobairt- 
pheacaidh : agus ni an sagart rèite 
air a shon a thaobh a pheacaidh. 

7 Agus mur urrainn e uan a thoirt 
leis, 'an sin bheir e leis air son a 
choire a rinn e, dà thurtur, no dà- 
clioluman òga, dh'ionnsuidh an 
Tigjiearna; fear a chutn ìobairt-i 
pheacaidh,- agus am fear eile clium 
iobairt-'.oisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'ionm 
suidh an t-sagairt, agfufi bheir esan- 
seachad tn;:,icar a ta obum na'l:- 
iobairt - pheacaidh air tits, agus 
sniomhaidh e cheann o amliaich c , 
ach cha sgar c o c'neile iad. 

9 Au'us crattiHÌdh e ciud dofhuil 
asi h-iob;ù; t plieacaidh air taobh na 
h-altarach, agus a' chuid eile do'u 
fhuil fàis^eaf a mach aig bun na h- 
altarach: is ìobuirt-pheacaidh e. 

10 A-aus blieir e seachacl an ilara 
eun mar iobairt-loisgte, a rèir a' 
ghnitha: a^us ni an sagart rcite air 
a slion a thaobh a piieacaidli a i)heac- 
aicii e, agus mathar e dha. 

11 Ach mur urrainn e dà thurtur, 
no dà choluman òga a tlioirt leis ; 'an 
sin bheif esan a phe.icaich leis mar a 
thabhaitas an dcich<::unh cuid tlo 
ephah do phlùr m'm, mar thabliart- 
as-peacaidli : cha chuir e oladh air, 
ni mò n chuireas e tiiis air, oir is 
tabhartas-pcacawlfl c. 

12 'An' sin bheiv e chum an t-sa- 
gairt e, agus gabliaidh an sagart làn 
a dhuirn tlet'n, cadhon cuimhncacli- 
an dcth, a>;ns lois^idh e air an 
altair C, a rèir nan tabhartas a t>ìicti w an tabhartais aìr son pcacaidh. x gttth ìiiicnnan. 

V closach. 1 a shnà^as, a chrùbas. u ma t> he.it* ncack 

mw'nnaji, * aidmhich, * mhnincal, C A I b. vr. ear srias le teine do'n Tighcarna : is 
taBfiartas-peacaidh c. 

1.1 Acus m an sagart rèite air a 
shon a t!-aob!i a pheacaidh a pheac- 
aich c ann an aon diubh sin, agus 
mathar c dha: agus btthidìi o/n 
fìrigherrM Ieis ìui t-sagart, raar tiiabli- 
(Srtas-bidli. 

14 Agus labiiair an Tighearna ri 
JlaoK ag ràdh, 

15 Ma ni anam coire, agus sru'm 
pcacaicli e treaineolas ann an nithibh 
toomìia an Ti^bearna ; 'an sin bheir 
e air son a choire dh'ionnsuidh an 
Tichearna. reitlie cun ghaeid o na 
treudaibh. a reir do mheas le secel- 
ibh airgid, a rèir sèceil an ionaid 
naonma, chuni iobairt-eusaontais. 

10 Agus air son an lochd a rinn e 
'san ni naomha ni e coi'-Ieasachadh, 
agus cuiridh e ris an cùigeadh cuid, 
agus bheir e do'n t-sagarte: agus 
ni an sag;rrtièite air ashòn le re^che 
ua h-iobairt-eusaontais, agus mathar 
dha e. 

17 Agus nra phcacaicheas anam, 
acus gu'n dean e h-aon do na nith- 
ibh sin a thoirmisgeadh le àithean- 
taibh an Tighearna bhi air aii dean- 
amh : ge nach b'f hios da e, gidh- 
èadh a ta e ciontuch, agus giùlain- 
ìclh e aingidheachd 

l'ò Agus bheir e !eis reithe gun 
ghaoid o'n treud, a roir dtnnheas, 
chum iobairt-eitiaontais, a dh'ionn- 
Suidh an t-sagairt : agus ni an sa- 
. £art rèite air a shon a thaobh ain- 
tolais, leis an deachaidh e air seach- 
aran e agus gun fhios aig air ; agus 
■mathar dha e. 

lp Is ìobairt-eusaontais a th'ann : 
chioma'ch e gu deimhin 'an aghaidii 
un Tighe'arna.' 

CAIB. VI. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
• >Iaois> ag ràdh, 
~ Ma pheacaicheas anam, agus 
gu'n dean e eusaontas 'an aghaidh an 
Tigfiearna', agus gu'n dean e breug 
d'a clioimhcarsnaeh a thaobh àTfhì a 
thiigadii dha ì'a nhleidheadh, no ann 
ka companas, no thaobh an ni a 
fhugadh air falbh le h-ainneart, no 
ma mheall e choimhearsnach ; 

3 ]\o ma fhuair e an ni sin a 
rhailk-adh, agus gu'n dean e brcug 
uime, agus gu'n d'thoir c mionnan 
eithiclif; ann an aon ni dhiubh sin 
uile a ni duine, a' peacachadh 
annta : 4 'An sin tachairidii, a chionn 
gu'n do pheacaich.e, agus gu bheil e 
ciont.ich, gu'n d'thoir e air ais S an ni 
sin a thug c air falbh !e h-ainneart, 
no an ni sin a f huair e gu mealltach,. 
uo an ni sin a thusadh diia r'a 
chleidheadh, no chailieadh agus a 
f huair e, 

5 No ni sam bith i.:'an d'thug e 
mionnan eithich ; bheir e air ais e 
'san iomlan, acrus cuiridh e 'n cùig- 
cadii cuid a thuille ris, agus bheir e 
dha-san e d'am buin e, ann an là 
iobairt-eusaonta is . 

6 Agus bheir e lcis ìobairt-eus- 
aontais clmm an Tighearna, reithe 
gnn ghaoid o'n treud, a rèir do 
mheas, mar iobairt eusaontais a dh'- 
ionnsuidh an t-sagairt. 

7 Agus ni an sagart rèite air a 
shon 'an làthair an Tighearna : agus 
gheibh e maitheanas a thaobh gacli ni 
dhittbh sin uile a rinn e, a' ciont- 
acbadh anntah. 

8 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

9 Thoìr airlinA do Aaron agus d'a 
mliic, ag ràdh. Is c so lagh na h-ìo- 
bairt-loisgte : (Is i 'n iobairt-Ioisgte 
i, air son an losgaidh air an altair air 
feadh na h-oidhche uiie <ru madainn, 
agus bitliidh teine na h-altarach a' 
losgadh innte) 

10 Agus cuiridh an sagart trus- 
cani anairt uime, agus cuiridh e 
briosais anairt air f heoii, agus tos;- 
aidli e suas an luath a loisg an teine 
leis an iobairt-loisgte air an altair, 
agus cuiridh e i làimh ris an altair. 

lt Agas cuiridii e a thruscan 
dheth, agus euiridh e truscan eile 
uimc, agus iriùlainidh e 'n hiatli a 
mach an taobh anruigh do'n ciuunpa, 
gu h-ionad glan. 

12 Agus bithidh an teine air an 
altair a' losgadh innte. chachuirear 
as e :' agus lois^idh an sagart fiudh 
oirre gaeh madainn, agus cuiridh e 
àn ìobairt-loisgte ann an ordugh 
oirre, agus loisgidh e oirre saill nan 
iobairte-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air 
an altair 'an còmhnuidh : clut d'theid 
e idir as. 

14 Agus is e so Iagh an tabhartais- 
bhìdh : bheir mic Aaroin e 'an làth- 
air an Tighearna fa chomhair na 
h-altarach . 

15 Agus gabhaidh e làn a dhuirn 
dheth, dopìilùr an tabhartais-bhidh , 
agus d'a oladh, agus an tùis uile a d a chionta, a choirc. e 'am mcarachd. f ìiaoììnan 

òrcugacft. s aisig e. h air an d'fkuaradh civntach e. 

* èklidh, eudach, cuiaidh. L E B II I T I C U S. ta air an tabhnrtas-bhidh, agus loisir- 
idh e air an altair c, chum fàile 
cùbhraidh, cadhon cuimhueachan 
diieth do'u Tighearna. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mliic 
r.m fuigheall : maillc re aran neo- 
ghoirtichtc ithear e 'san ionad 
naomha ; ann an cùirt pàilliuin 'a 
choi'-thionail ithidh iad e. 

17 Cha'n f liuinear e le taois ghoirt: 
thug rni dhoibh e mar an cuibh- 
rionn do m' thabhartasaibh air an 
toirt suas le teine : tha e ro-naomha, 
niar an ìobairt-pheacaidh, agus inar 
an iobairt-eusaontais. 

18 IthidU gach firionnach am 
measg chloinn Aaroin dheth : bith- 
idhc'na. reacbd siorruidh air feadh 
bìiur gincHlacìia thaobh tabhartasan 
an Tighearn air an toirt suas le 
tt-ine : bithidh gachneach a bheanas 
riu naomha. 

ig Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

20 _£•> c so tabhartas Aaroin, agus 
a cliuid mac, a bheir iad seaehad do'n 
Tighearna, 'san la a dh'ungar e ; an 
deicheamh cuid do cphah do plilùr 
min mar thabhartas-bidl) 'an còmh- 
nu»dh k , a leth 'sa' mhadainn, agus 
a leth 'san f heasgar. 

21 Ann an aigheann 1 nìthear c 
le h-oladti, Ogus an uair a bìiios c 
fuinte, Dheir thu stigh e : agus na 
ni'.rean fuinte do'n tahliartas-bidh 
bheir thu seachad a chum 'fàile 
cubhraidh do'n Tighearna. 

22 Agusbheirar. sagart d'a inhic, 
a dh'ungadh 'na àite, seachad e : is 
reacìid siorruidh e do'n Tighearna ; 
ioisgear gu h-iomlan e : 

•23 Oir loisgear gach tabhartas- 
bidh air sen an t-sagairt gu h-iom- 
lan : cha'n itliear e. 

24 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag radh, 

25 Labhair re h-Aaron agus r'a 
mhic, ag ràdh, Is c so lagli na h- 
ìobairt-pheacaidh : 'san ionad anns 
iun marbhar an lobairt-loisgtc, bith- 
idh an iobairt-pheacaidh air a marbh- 
adii 'ain futnuis au Tighearna : tha i 
ro-naoniha. 

26 Ithidh an sagart i, a bheir 
seachad i air son peacaidh : anns an 
ionad naomlia itiiear i, ann an cùirt 
pàilliuin a' choi'-thionail. 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a fcoil 
bithidh e naomha ; agns an uair a 
chrathar a' bheag d'a fuil air eudach sam bith, nighidh tu àn ni air an do 
chrathadh i anns an ionad naomha. 

28 Agus bithidh an soitheach 
creadha anns an do bhruicheadh i 
air a bhriseadh ; ach ma bhrui- 
ciieadli i ann an coireadh umlia m , 
glanar agus nigliear 1 e ann an 
uisge. 

29 Ithidh na firionnaich uilc am 
measg nan sagart dhitii : tha i ro- 
naomha. 

30 Ach cha'n ithear ìobairt-pheac- 
aidh sam bith, d'an d'thugadh a' 
bheag do'n f huil a steach do pliail- 
liun a' clioi'-thionail a dheanamh 
reite 'san ionad naomha : loisgear 
'san tciue i. 

. 

CAIB. VII. 

AGUS is e so lagh na h-ìobairt- 
eusaontais : tha i ro-naomha. 

2 Anns an ionad 'sam marbh iad 
an iobairt-loisgte, marbhaidh iad an 
iobairt-eusaontais : agus crathaidh e 
a fuil air an altair m'an cuairt. 

3 Agus bheir e seachad dliith a 
sailluile; an t-<varball° agus an t- 
saill a ta còmhdachadh a' niliion- 
aich, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill 
a ta orra, a ta làimli ris an loch- 
lein, agus an scairt a ta os cionn 
nan àinean P ; maille ris na h-airn- 
ibh, bheir e air falbli i. 

5 Agus loisgidli an sagart iad air 
an altair, mar thabhai tas a bheirear 
snas le teine do'n Tighearna : is io- 
bairt-eusaontais i. 

6* Ithidh gacb firionnach àm measg 
nan sagart dhith : 'san ionad naomha 
ithear i : tha i ro-naomha. 

7 Mar an iobairt-pheacaidh, is 
amiiuil sin an iobairt-eus.iontais : is 
aon lagli dhoibh ; leis an t-sagai t a 
ni reite leatha, bithidh i. 

8 Agus an sagart a bheir seachad 
iobairt-loisgte duine sam bith, is leis 
an t-sagart so croicionn na h-iobairt- 
loisgte a tliug e seachad. 

9 Agus buinidh an tabhartas-bidh 
uile a dh'f huinear ann an àmhuinu, 
agus gach n% a dheasaichear ann an 
aigheann - ròstaidh, agus aun am 
mcis 1, do'n t-sagart a bheir seachad 
e. 

10 Agus bithidh gach tabhartas- 
bidh nieasgta le h-oladh agus tioram, 
le niic Aaroin uile, leis gach aon 
uircad r'a chcilc. 

11 Agus is e so lagh iobairt nan k bith-bhuan, daonan. 
xrùrar agas glun-nighear. 
a ghrùthain. S aighca?m. 1 aghann. m prcis unga. 

bua ait carbailt. f os cionn C A I B. VII. tabhartas-sith a bhcir e seachad 
do'ii Tighearna : 

12 Ma's ann mar hhreithbuidheach- 
ais a hheir e seachad i, 'an sin bheir 
e scachad maiHc ris an ìobairt- 
bhuidhoachais breacagan nec-ghoirt- 
ichte measgta le h-oladh, agus dear- 
nagan neo-ghoirtichtc ungta le h- 
oladh, agus breacagan measgtà le 
h-oladh, do phlur min, air a rostadh. 

13 A thuilleadh air na breaca- 
gaibh, bhcir e seacliad mar a tha- 
traartas, aran goirtiòhte, uiaille re 
lobaìrt-buidhcachais a thabhartasau- 
sìth. 

14 Agus dh'i sin bheir e seachad 
aon as an labhartas iomlan, mar 
thabhartas - togtu do'n Tighearna, 
ttjbits bithidh è leis an t-sagart a 
chrathas fuil nan tabhartas-sith. 

15 Agus ithear t'eoil ìobairta tha- 
bhartasan-sith air son brcith buidh- 
eachais, 'san là sin fein anns an 
d'thoirear seachad" i : clia 'u f hàg e 
biieag dhith gu madainii. 

1(5 Ach raa's" bòid no tabhartas 
dcòtirtcli ìobairt a thabhartais-san, 
'san là sin fèih anns d'thoir e seach- 
ad iobairt, ithear i: agiis air an là 
màircach mar an ceudna ithear a 
Etgheali: 

17 Ach lqisgear le teine fuighèall 
feòla na h-iobairt air an treas là. 

18 Agu^ ma dh'ithear idir a' bheag 
do f heoil ìobairt a thabhartasan-sìth 
air an treas là, cha ghabhar i, ni mò 
a mheasar i dha-san a bheir seachad 
i : bithidh i 'na gi àinealachd, agus 
an t-unam. a dh'itheas dhith giùlain- 
idli c aingidheacbd. 

19 Agu's an fheoil a bheanas re 
ni sam bith neò-ghlan, cha'n ithear 
i, loisgear i le teine : agus a thaobh 
na fcòla, gach neach a bhios glan, 
ithidh e dhitl). 

20 Ach an t-anam a dh'itheas do 
fhcoii ìobturt nan tabhartas-sìth, a 
bhuii/cas do'n Tighearna, agus a neo- 
ghloinc an', gcarrar eadhon an t- 
anam sin as o shluagh. 

21 Agus an t-anam a bheanas re 
?u sam.bith neo-ghlan, re neo-ghloine 
duine, no re ainmhidh neo-ghlan, no 
re gràinealachd ueo-ghloin sambitb, 
agus a dh'itheas do fheoil iobairt 
nan tabhartas-sith a bhuincas do'n 
Tighearna, sgathar eadhon an t- 
anam sin as o shluagh r . 

£2 Agus labhair an Tighcafna re 
Maois, ag ràdh, 

23 Labliair re cloinn Israeil, ag 
ràdh, Saill sàm bith daimb, no caor- 
ach, uo gaibhre, cha 'n ith sibh. 24 Agus fcudar saill ainmidh a 
ghèibh bàs lcis fein s , agus saill an 
aìnmhidh sin a reubar le iiadh- 
bheathaicliibh, a ghnàthacbadh gu 
feuiii sam bith eile; ach cha'n i'th 
sibh idir dhith : 

25 Oir ge b'e dli'itheas saill o'n 
aimnhidh sin d'an d'thoir daoine 
seachad iobairt a loisgear le teine 
do'n Tighearna, gearrar eadhon an 
t-anam sin a dh'ithcas d/iith as o 
shluagh. 

26 Agus cha'n ith sibh gnè sam 
bith fola, ma's ann d.> euuaibh no 
do àinmhidh, ann an aon air bith 
d'ar n-àiteachaibh-còmhnuidh. 

27 Gach anam a dli'itlieas gnè 
sam bith fola, gearrar eadhon an t- 
anam sin as o shluanh. 

28 Agus lahhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

29 Labhair re cloinn Isracil, ag 
ràdh, Esan a bheir seachad ìobvdrta 
thabhartasan-sìth do'n Tighearna, 
bheir e Ieis a thabhartas a dh'ionn- 
suidh an Tighearna, do iobairt a 
thabhartasan-sith. 

30 Bheir a làmhan fein leo ta- 
bhartasau an Tighearn a bheirear 
suas le teine, an t-saill maille ris an 
uchd, so blicir e leis, a chum gu'n 
luaisgear an t-uchd mar thabhartas- 
luaisgte 'an làthair an Tighearna. 

31 Agus loisgidh an sagart an t- 
saill air an altatr : ach bithidh an.t- 
uchd le Aaron agus le mhic. 

32 Agus an sìinnean deas bheir 
sibh do'n t-sagart mar thabhartas- 
togta, do ìobairtibh bliur tabharta- 
sah-sìtìi, 

33 Aige-san do mhic Aaroin a 
bheir suas fuil nan tabhartas-sìtb. 
agus an t-saill, bithidh an slinnean 
deas mar a cliuibhrionn. 

34 Oir gliabh mi an t-uchd luaisg- 
te agus an slinnean togta o cliloinn 
Israeil, do iobairtibh an-tabhartasan- 
sith, agus thug mi iad do Aaron an 
sagart, agus d'a mhic le reachd 
sìorruidh o mheàsg chloinn Israeil. 

35 Is e so cuibhrionn ungaidh a 
cliuiii mac,do thabhartasaibh arì T\<i\\- 
earn a bheirear suas le teine, 'san la 
anns an d'tluig e a làthair iad a 
fhrithealadh do'n Tighearn ann an 
dreuchd ant-sagairt: 

36 A dh'àithn an Tigliearn a 
thoirt dhoibh o chloinn lsraeil, 'san 
là anns an d'ung e iad, le reaclid 
siorruidh, air feadh an ginealacha. 

37 Is e so lagh na h-iobairt-loisgte, 
an tabhai tais-bhìdh, agus na ii-lo- 
bairt-pheacaidh, agus na ii-iol'uirt- r bho na phobul. s cr.irlh. LEBHITICUS. eusaontaìs, agus nan coisreagàdh, 
agus ìobairte nan tabhartas-sìth : 

3'à A dh'àithrt an Tigheàrna do 
Mhaois ann an sliabh Shinai, 'san là 
anns an d'àithn o do ch'.oinn Israeil 
an tabhartasan a thoirt seachad do'n 
Xighearn ann am f àsaeh Shinai. 

CAIB. VIII. 

AGUS Iabhair an Tighcarna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic 
maille ris,a<rus an truscan r naontha, 
agtis an oladh-ungaidh, agus tarbh 
mar an ìobairt-pheacaidh, agus dà 
reithc, agus bascaid do aran neo- 
ghoirtfchte. 

3 Agus cruìnnich an coi'-thional 
uile 'an ceann a' cheile gu dorus 
pàilliuin a' choi'-thionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dh'àithn 
an Tighearna dha, agus chruinnìch- 
eadh an coi'-thional r'a cheile gu 
dorus pàilliuin a 1 choi'-thionail. 

5 Agus thubhairt Maois ris a' 
ehoi'-thional, Is e so an ni a dh'- 
àitlin an Tighearn a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus a 
mhic leis, agus dh'ionnail e iad le 
h-uisgc. 

7 Aeus chuir e air an còta, agus 
chriosraich se e leis a' chrioS, agus 
tìh'eudaich se e leis an fhalluTng, 
agus chuir e 'n ephod air, agus 
ehriosraich se e le crios rìomhach na 
h-ephoid, agus cheangail e ris i 
leis. 

8 Agus chuir e 'n uchd-eididh air ; 
agùs chuir e anns an udid-eididh an 
Urim agus an Tummim. 

9 Àgus chuir e 'n crìm-sagairtair 
a chfeann; mar an ceudna air a' 
chrim-sarjairt, eadho?i air a' chuid 
beoil detli chuir e 'n leachd òir, an 
cri;n naotnha, mar a dh'àithu an 
Tighearna do Mhaois. 

10 Acus ghahb Maois an oiadh- 
un»;aidh, agus dh'utìg e 'm pàilliun 
agu* gach 7?i a bha ann, agùs 
naomhaich e iad. 

11 Agus cbrath e ciiid dhith air 
an altair seachd uairean, agus dh'ung 
e 'n altair, agus a soitbichean nile, 
araon u an soithcach-ionnlaid agus a 
chas, a chum an naomhachadh. 

12 Agus dhòirt e do'n oladh- 
ungaìdh air ceann Aaroin, agus dh'- 
t'PH se e, clmm a naomhachadh. 

13 AguS thug Maois mic Aaroin 
leis, agus chuir e còtaichean orra, 
agus ohno-:raich e iad Ie criosaibh, agus chuir e boir,eidoan orra, mar a 
dh'àithn an T-ighearna do Mhaois. m 

14 Agus thug e leis an tarbh air L 
son na h-iobairt-phe.acaidh, agus \ ull 
cliuir Aaron agus a mhic an làmhan L 
air ceann an tairbh air son na h- j U 
ìobairt-pheaeairìh. 

15 Agus mharbh se ej agus ghabh ù 
Maois an fliuil, asus o.huir e ì air |,j 
adhaircibh na h-altarach ni'an cùairt u 
le mlieur, agus ghlan e 'n altair ; a- ; f"; 
gus dhòirt c 'n fhuil aia bun nah-al- 
tarach, agus naomhaich e i, a dhean- L 
amh reite oìrfe'. 

16 Agus ghabh e 'n igh uile a bha u 
air a' mhionach, agus an scairt os 1 
cìonn nan àinean, agus an dà àra, * 
agus an ìgh; agus loisg Maois iad , 
air an altair. 

17 Ach an tarbh agus a shoicbe, y 
agus fheoil, agus aolach w , loisg e » ( 
le 'ceine an taobh a muigh do'n | 
champ, mar a dh'àithn an Tighearna f„ 
do Mhaofe. 

18 Agus thug e leis an reithe air ì 
S07i na h-ìobairt-loisgte : agus chuìr 1 
Aaron agus a mhic an làmhan àir 
ceann an reithe. 

19 Agus mharbh se e ; agus chratli 
Maois an fhuil air an altair m'an 
cuairt. 

20 Agus ghearr e 'n reìthe 'na 
mhiribh, agus loisg Maois an ceann, 
agus namìrean, agus an t-saill. | 

21 Agus nigh c am mionach agus 
na casan ann an. uisge; agus loisg 
Maois an reithe uile aip an altair r 
ò'iobairt-loiscte "e, chum fàile cùbh- 
raidh : tabhartas air a thoirt suas le 
teine do'n Tighearna, mar adh'àitlm 
an Tighearna do Mliaois. 

22 Agus tlmg c ieis an reithe eilo, j 
reitlic a' choisieacaidh : agus chuir 
Aarou agus a mliic an làmhan air 
cc.inn an reithe. 

23 Agus mharbh se c;agus ghabh 
Maois cvid d'af huil,agus chuir e i air 
bàrr cluaise deise Aaroin, agus air , 
ordaig a làimhc detse, aguS air ordaig i 
a choise deise, 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, 
agus chuir Maois ctiid do'n fhuil air 
bàrr ancluaise dfeise, agus aii ordaig 
an làimhe deise, agus air ordaig an 
coisc deisc x : agu< chrath Maois an 
fhUil air an altair m'an cuaiit:. 

25 Agus ghahh c 'n t-saill, agus a/i j 
t-earbaH, agus an \gh uileaWm aira' 
niiiionach, agus an scairt os cìonn 
nan àinean, asus andà àray agus an 
ìgh, agus an slinnean deas. r cirìidh. u an rìà chnid. w inncir, a phaorr. 

x air ordcgaibh an là.mha dcasa, agps air ordvgaibh an cosa dcasa. 
> an dà àr>i:nn. C A I B. IX. 26 Agus a bascaid an arain neo- 
ghoirtichte, a bha 'n làthair anTigh- 
carn-.i, ghabh e aon bhreacag neo- 
ghoirtichto, agus aou bhreacag do 
aran lc h-oladh.agus aon dearnagan z , 
fegus chuirctarfair an t-saill.agusair 
an t-slinnean dcas : 

27 Agus chuir o 'n t-iomlan air 
l.imhan Aaroin, agus air làmhan a 
clmid mac a , atrus luaìsg e iad mar 
mabhartas - luaisgte 'an làthair an 
Tighearna. 

28 Agus ghabh Maois iadbhàrr an 
làmh, aou- lois;:e ìad&ÌT an altairos 
rionn nali-iobairt-loisgte; bu tabhar- 
tas-coisreagaidh iad a chumfàilecù- 
pbràidìi : tabliartas airathoirtsuas le 
teine do'n Tigliearna. 

2>> Agus ghabh Maois an t-uchd, 
Seus luaisg sè e mar thabhartas- 
raàisgtc 'an làthair an Tighearna: 
1>V cuibhrionn Mhaois e do reithe a' 
jpoisreagaidh ; mar a dh'àithn an 
Eighearna do Mhaois. 

SO Agus ghabh Maois cuid <lo'n 
oladh-uniraid'), agus do'n fhujt a bfia 
air an altair. a<;us chratli cairAaron 
i: air 'eudach, agus air amhac, agus 
air eudach a mhac maille ris: a^us 
naomhau h e Aaron, agiw 'eurhtch, a- 
gus a mhic,agus eudach amhac maiile 
ris. 

31 Agus thubhairt Maois re h- 
Aaron, a<jus r'a mhic, Brnichibh an 
fheoil aig dorus pàilliuin a' choi'- 
thionail : acrus ann ansin ithibh ileis 
an aran a ta ann am bascaid a' chois- 
roHtraidh b , mar a dh'àithn miso, ag 

! ràdh, Ithidh Aaron agus a mhic i. 

32 Agus an ni sin a dli'f hàgar do'n 
fheoil agus do'narun,loi?gidhsibhle 
teiuc. 

33 Agus air dorus pàdliuin a' 
choi'-thionail cha d'thoid sibhamach 
7 - c sheachd laithean, gusara bilaith- 
ean hhur coisreagaidh «ir ;.n rrìoch- 
nachadh c : oir rc sheachd laithean 
cpisrigidh e sibh. 

31 Mar a rinn e 'n diush, mar sin 
dh'àithn an Tìghearna bhi deanta, 
dheanamh rt'ite air hhur son. 

33 Uimc sin aic dorus pàilliuin a' 
choi'-thionail fanaidh sibh a là agus 
a dh'oidhche, rè sheachd laithean, 
acrns coimhididhtt sihh freasdal e an 
Ticrhearna, churn nach faigh sibh 
bàs : oir is ann mar sin a thugadh 
àithne dhomhsa. 

3i! Aqus rinn Aaron &eus a mliic 
na h-uite nithe dh'ànhn an Tighear- 
na le làimh Mliaois. CAIB. IX. 

AGUS air an ochdamh là ghairm 
Maois air Aaron agus air a 
mhic, agus air soanairean Israeil ; 

2 Agus thuhhairt e re h-Aaron, 
Gabh dhuit foin ìaogh òg chum io- 
bairt-pheacaidb, agus reithe clniin 
iobairt-loisste, cun ghaoid, agus 
thoir seachad iad 'an làthair an 
TigJiearna. 

3 Agus labhraidh tu re cloinn Is- 
racil, ag ràdh, Gabhaibhsa meann 
do na gabhraibh chum iobairt-pheac- 
aidh; agus laogh, agus uan, /e 
chèile do'n chcud bhliadhna f, gun 
ghaoid, a chum ìobairt-loisgte ; 

4 Mar an ceu<lna tarbh agus reitho, 
mar thabharta«an-s\th. a chum an 
lobradh 'an làthair an Tighearna; 
agus tabhartas-hìdh mcasgta le h- 
otadh : oir an diugh foillsichidh an 
Tighearn e fein dhuibh. 

5 Agus tliug iad an ni sin a dh' 
àithn Maois nu beulaobh pàilliuin a' 
choi'-thionail : agus thàinig an coi'- 
thional nile 'm fagus, agus sheas 
ia<l 'an làthair an Tighearna. 

6 Agus thubhairt Maois, Is e so 
an ni a dh'àithn an Tighearna gu'n 
<:- anadh sibh: agus foillsichear glòir 
an Tighearna dhuibh. 

7 Agus thubhairt Maois rc h-Aa- 
ron, Imich a dh'ionnsuidh na h- 
altarach, agus lobair t'ìobairt-pheac- 
ai<lh, agus t ìobairt-loisgte, agus dean 
rèite air <lo shon fèin agus airson an 
t-sluaigh: agus thoir suas tabhavtas 
an t-sluaigh, agus dean rèite air an 
.son, mar a dh'àithn an Tighearna* 

8 Chaidh Aaron uime sin a dh'- 
ionnsuidh na h-altarach, agus mharhh 
e ìaogh aa h-ìobairt-pheacaidh, a 
bha air a shon ft'in. • 

9 Agus thug mic Aaroin an f huil 
d'a ionnsuidh : agus thumS e niheur 
'san fhuil, agus chuir e air adhair- 
cibh na h-altarach i, agus dhòirt c 
mach anfhuil aie bunna h-altaraeh. 

10 A<:h an t-saill agus na h-airn- 
ean, agus an scairt os cionn àinean 
na h-lobairt-pheacaidh, loisg e air 
an altair, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

11 Agus an f heoil agus an t-seiche 
loisg e le teine, an taobh a muigh 
do'n champa. 

12 Agiis mharbh e 'niobairt-lois£r- 
te; agus tliug mic Aaroin an fhuil 
d'a ionnsutdh, agìis chrath e i air an 
altair m'an cuairt. z abhlan ; wafer. Sasg. a air làmhan amhnc. *> nan nithe 
coisrigte. c gus an là anns an ci'locfmaich èaithean bhur roisrcag- 
aidh. Eabh. <* gleidhidh. e càram, ordugh. f bliadhna 

dh'aois. e thom, bhog. L È BIIITIC U S- Ì3 Agus thugiad an ìobairt-loisg- 
tè d-a ionnsuidh, maillo r'a mìribh, 
àgus an ceann : agus loisg e ind air 
an altair. 

14 Agus nigh e am mionach agus 
na casan, agus loisg e iad air an 
ìobairt-loisgte air an altair. 

15 Agus thug e leis tabhartas an 
t-sluaigh, agus ghabh e meann na h- 
iobairt-pheacaidh h a bha air son an 
t-sluaigh, agus mharbh se e, agus thùisèir k , agus chuir iad teine ann 
agus chuir iad tùis air, agus thttg iàn 
suas am fianuis an Tighearna teine 
coimhe.ach, nach d'àithn e dlioibh, 

2 Agus ehaidh teinc mach o iàth 
air an Tighearna, agus loisg e suas 
iad, agus fhùair iad bàs 'an làthair 
an Tighearna. 

3 'An sin thubhairt Maois re h 
Aaron, Js c so an ni a labhàir an 
Tighearn, ag ràdh, Annta-san a thig 'ì : ''" thug e suas e air son peacaidh, mar am fagus dhomh naomhaichear mise a' cheud ìobairt. 

16 Agus thug e leis an ìobairt- 
loisgte, agus dh'iobair e i do reir a' 
ghnàthai. 

17 Agus thug e leis an tabhartas- 
bìdh, asrus lìon e dhorn as, aeus agus 'an làthair an t-sluaigh uile 
glòraichear mi. Agus dh'fhan Aa 
ròn 'na thosd 

4 Agus ghairrh Maois air Misael 
agus air Eisaphan, mic TJdsiel bràtbar 
athar Aaroin, agus tliubhairt e riu loisg e air an altair e, a thuilleadh Thigibh am fagus, giùlainibh bhùr 

air ìobairt-lcisgte na maidne. bràithreofhianuisan jo??<7z'c/naomha 

18 Mharbh e mar an ceudna an mach as a' champa. 
tarbh, agus an reithcmar ìobairtnan 5 Agus chaidh iad am fagus, ag 
tabhartasan-sith, a bha air son an t- ghiùlain iad 'nan còtaiehibh iad 
sluaigh ; agus thug mic Aaroin d"a mach as a' cliampa, mar athubhairt 
ionnsuidh an f huil, agus chrath e i Maois. 

air an altair m'an cuairt. 6 Asus thubhairt Maois re h-Aa- 

19 Atrùs sàillan tairbh agus earball ron, asrus re h-Eleasar, àgus re h- 
an reithe, aeus an ni sin a tacòmh- Itamar a mhic, -Na rùiscibh bhur »1 fld 

aliiK . 

■jri 

15 , 
,i!„! 
■j'ii'i dachadh a' mhionaich, agus na h- 
airnean, agus an scairt os cionn nàn 
àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na 
h-uchdaibh, tigus loisg e 'n t-saill air 
an altair. 

21 A'gus na h-uchdan asus an 
slinnean deas luaisg Aaron mar cinn, agus na reubaibh bhur n-eud- 
ach, an t-caaal gu'm faigh sibh bàs, 
agus an t-eagal gtì'n 'd'tlug fearg air 
•an t-sluaeh uile ; ach deanadh bhur 
brài'thre, tigh [sraeti uiìe, u;iroadh m 
air son an losgaidh a las an Tigh- 
earna. 

7 Agus cha d'tluid sibh ~a maeh' Ihabhartas-luaisgte 'an làthair an air dorus pàiljiuin a choi'-thionàlL Tishearna, mar a dh'àithn Maois. 

I'l Agiìs thog Aaron suas a iàmha 
chum an t-sltìaìgh, a?us bheannaich 
c iad ; asris thàinig e nuaso ìobradh 
na h-ìobairt-pheacaidh, ag>us na \\-\o- 
bairt-loisgte, agus nan iobairtean- 
sith. 

23 Agus chaidh Maois agus Aaron 
a steach do plìàilliun a' cboi'- 
thionail, asus thàinig iad- a mach, 
agus bheannaich iad an sluagh : ;igus 
♦lh'fhoillsioheadh glòir an Tigheania 
do'n t-stuagh uilc. 

24 Agus thàtnitx teinc a mach o 
Ìàthair an Tigheama, ttgiislois'g e atr 
an altair-an iobairt-lois»te, agns an 
t-saill r atrus e.bunnaic an sluagh ijile 
r ; SWjttS rmii ìad gàir, agtts thuit iad 
air an aghaidh. A CAIE. X. 

GUS ghahh Madab arns Ahiltu. 
inic Aaroin, gacli fèaì diubh a an t-eagal gu'm faigh sibh nas: otr/x 
ta oladh-ungaidh an Tìgiiearn oìrbl 
Acus rinn iad ;i reir fodail Mliaois. 

Agus labhair an Tit;hearna re h- 
Aaron, ag ràdh, 

<j "Na h-òl f rohno dt och làidir 
feliu fein, no do mhic-maille riut, à,n 
uair a theid sibh a steach do phàil- 
li'urt a' choi'ithionail, an t-eagal cn'm 
fargh sibh Wts i bithidh e 'na reachd 
bith-bhuan àir feadh bhur ginèàìf- 
acha 

10 Agus a chum gu'n cuif sibh 
eadar-dhcalac'hadh eadar naomHa 
acus mi-naomha, agus eadar ne.o* 
ghlan agus glan : 

11 A?us a clntm «n'n teàgare'S 
sihh dochloinn fsraeil na h-orditigh- 
ean u'tlo a hihhair an Tighcarna riu 
Jc làimh Mh'i 

12 Agus labhair Maois rc h-Aaron, 
aG'iis fC h-È!easaT, agus rc h-Itaniar, 

'à inhic a dh't'han bco, Oahhailih 
an tabhartas-bidh a (ìh'fhàgadh do h a' ixhalihar a bha ' 'na ìi-ìohairt phcacaidh. 
mar bn chòir. k a x/iuòlhcuch-tùis. 

m cauidh. n tàaatr. stàdus. i a ?rir crn orditigh, 
1 dlrith c suas. Eubh. C A I B. XI. habhartasaibh an Tighearn air an 
oirt suas le teine, agusithibh e gun 
;hoirteachadh tàimh ris ari altair : 
•ir a ta e ro-naomha. 

13 As«s ithidh sibh e 'san ionad 
KiMnha, a chionn gur e do dhlighe 
\ V, agus dlighe do mhac, do thabh- 
irtasaibh an Tighearn air an toirt 
mas le teine : oir is ann ìnar sin a 
ih'àithneadh dhomhsa. 

14 Agu9 an t-uchd luaisgte agus 
in slinnean tQgta ìthidh sibh ann au 

id glan ; thu fein. agus do mhic, 
igus do nigheana maille rmt: oir is 
<KÌ do dhlighe iad, agus dìighe do 
mhac, a thugadh dlioibh a iohairtibh 
abhartasan-sith chloinn Israeil. 

15 An slinnean togta, agus an t- 
uchd luaisgte, maille ris na tabhart- 
asaibb air an toirt suas le teine do'n 
t-saill, bheir iad leo gus a lua^gadh 
mtr thabhartas-luaisgte 'an lAxhair 
.tn righearua^ .a«us is leats' e, agus 
It' d' inhic niaiUe riut, le reachd 
bith-bliuan, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna. 

16 Asus dh'iarr Maois gu dichiol- 
fach meann na h-iobairt-pheacaidh, 
agus feueh, loisgeadli e : agus bha 
fearg aige re h-Eleasar agus re h- 
Itamar, nnc Aaroin, a dh't'hàgadu 
bcu, ag ràdh, 

17 C'ar son nach d'ith sibh an 
lobairt-pheacaidh 'san lonad naomha, 
do bhrì' gu bhcil i ro-naoin!ia, agus 
tyiug Dia dhuibh i a ghiulan, aing- 
idheachd a' choi'-thionail, a dhean- 
amh reite air an son 'am nanuis an 
Tighearna ? 

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil a 
Steach an taobh a stigh do'n iunad 
naoinha : bu chòir dhuibh gu deimh- 
in a h-itheadh 'san ionad naomha, 
mar a dh'àithn mise. 

ÌQ Agus thubhairt Aaron re 
Maois, Feuch, an diugh thug iad 
suas an iobairt-pheacaidh, agus an 
ìobairt-loisgte 'an làthair an Tigh- 
èarna ; agus thachair an leithidean 
sin do nithibh dhomhsa ; agus nam 
bithinn air itheadh na h-ìobairt- 
pheacaidh an diugh, an gabhta ria 
'an làthair an Tighearna ? 

20 Agus an uair a chuala Maoìs 
tin, bha e toilichte. CAIB. XI. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, agus re Ji-Aaron, ag 
ràdh riu, 

2 Labhraibh re cloinn Israeil, ag 
ràdh, Is iad so na beathaicliean a 
Uh'itheassibh do nah-uile ainmhidh- 
ibh a ta air an talamh. 

3 Gach aon a roinneas an ionga 9, 
agus a sgoilteas an ladhar r , agus a 
chnàmhas s a' chir am measg nan 
ainmhidhean, sin ithidh sibh. 

4 Achiadso cha'n ith sibh, dhi»- 
bhsan a chnàmhas a' ch'.r, no dhiu- 
bhsan a roiimeas an ionga : mar 
an càmhal, a chionn gc do chnàmh 
e a' chir, nach roinn e 'n ionga c ; 
neo-ghlHU tha e dhuibh. 

5 Agus an coinean, a chionn ge 
do chnàmh e a'chìr, nach roinn e 'n- 
ionga ; neo-ghlan tha e dhuibh. 

6 Agus a' mhaigheach u , a clhonn 
ge do chnàmh i a' chir, nac:h roinn i 
'n ionga ; neo-ghlan tha 1 dhuibh. 

7 Agus a' mhuc, a chionn ge do 
roinn i 'n ionga, agus ge do sgoilt i 
an ladhar, gidheadh wach cnamh i 
a' chir ; neo-ghlan tha i dhuibh. 

8 D'am feoil cha'n ith sibh, agus 
r'an cairbh w cha bhean sibh : neo- 
ghlan tha iad dhuibh. 

9 lad so ithidh sibh, dhiubhsan 
uile a ta 'sna h-uisgeachaibh : gach 
?ii air am bheil itean x agus Jannan 
anns na cuantaibh >', agus anns na 
h-aibhmchibh, iad sinitìiidh sibli. 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean 
no lannan anns na cuantaibh, agus 
anns na h-aibhnichibh, do gach nt 
a ghluaiseas 'sna h-uisgeaclnubii, 
agus do gach ni beo z , a ta 'sna h- 
uisgeachaibh ; 'uan gi àineileachd 
bithidh iad dhuibh : 

11 Eadhon 'nan gràineileachd 
bithidh iad dhuibh : d'am feoil cha'n 
ith sibh, agus d'an cairbh gabhaidh 
sibh gràin. 

12 Gach ni air nach 'eil itean no 
lannan anns na h-uisgeachaibh, 'na 
ghràineileachd bithidh sin duibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidh sibh 
gràin am measg nan eunb, cha'n 
ithear iad, 'nan gràineileachd tha 
iad : an iolair c , agus an cnàimh- 
bhristeachd, agusan iolair-uisge e , P chòir. 1 crodhan. T a sgoilteas sgoltadh nan iongan. 

Eabh. s chagnas. Eir. 1 a chionn gu'n cnùmh e a' chlr, ach 

nach roìnn c 'n ionga. u a' mhoighcach, an gcarrfhiadh. 

w closach, conablach, corp marhh. x sgiathan ; eitcach. Eir. 

y fairgibh. z anam beo. Eabh, b eunlaith. c amfìrcun. 
d iolair mkòr na mara ; ossifrage. Sasg. peixs. Eabh. e an t-' 

iasgair cairneach; ghadsniah. Eabh. 

M I E B II I T I C U S. 14 A<rus tm fangf, agus an cla- 
mhanB a rèir a ghnè, 

15 Gach fitheach a rèir a jrhnè ; 

16 Agas a' chailleach-oidhche h, 
agus an t-seabhag -oidhche », agus 
a' chuach K, agus an t-seabhag l a 
rèir a gnè, 

17 Agus a' chailleach - oidhcho 
bheacr m , agus an scarbh agus a' 
■chaillcach-oidhche mhòr °, 

18 Agus an eala P, agus am ptli- 
can, agus an iolair-f hionn 

19 Aeus a' chorra-bhan, agus a' 
chorra-ghlas r a rèir a gne, agus an 
t-adharcan -luachrach s , agus an 
ialtag. 

20 Bithidh trach ni snàigeach a 
■dh'itealaicheas l , agus a dh'imic.heas 
air ehdthir chasan, 'na ghràineil- 
eachd dhuibh. 

21 Ach iad so feudaidh sibh ith- 
*;adh, do gach ui snàigeach u a dh'- 
jtealaic.heas, agus a dh'imicheas air 
cheithir chasan, aig am bheil luirg- 
eannan os cionn a throidhean w , gu 

jèutn leo air an talamh. 

£2 Eadhoìi iad so dhiubh feud- 
aidh 6ibh itheadh : an locust a rèir 
a ghaèj aeus an locust niaol a rèir 
à gbnè , agtis an daol x a rèir a ghnè, 
agus an ieumnach-uaine y a rèir a 
ghnè. 

23 Ach bith.idh gaeh ni eiìe snàk'- 
.eacb a dh'itcalaicheas, aig am bhcil 
ceithir chasan, : na ghràinedeachd 
dhuibh. 

24 Agus air an son sin bithidh 
sibh neo-ahlan: gadi neach a bhean- 
a* r'an cairbh, bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar. 

25 Agusge b'e air bitha ghiùlain- 
eas a blieag d'an cairbh, nighidh e 
eudach,agus bithidh e neo-ghlan gu 
teassar. 

2(3 bithidh cairbh gach ainmhidh 
a roinneas an iouga, agus nach 
Bgoilt an ladhar, agus nach cnàinh 
a' chir, neo-ghlan dhuibh : gach 
neach a bheanas riu, bithidh e neo- 
ghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dh'imich- eas air a mhàgaibh am measg 
nan uile bhcathaichean a dh'imicheas 
air ceithir chasan, bìthidh e neo- 
ghlan dhuibh ; gach neach a bheanas 
r'an cairbh, bithidh e neo-ghlan gu 
feasgar. 

28 Agus esan a ghiidaineas an 
cairbh, nighidh e eudach, agus 'oith- 
idh e neo-gfotan gu feasgar ; neo- 
ghlan tha iad dhuibh. 

29 Agus bithidh iad so neo-uhlan 
duibh am ineasg nan nithe snàineach 
3 shnàigeas air antalamh: au eas z , 
agus an luch, agus an crocodeil a a 
rèir a ghne, 

30 Aaus am firead b , agus an ca- 
mclcon c , agus an arc-luachrach <■, 
aeus an t-scilcheag e , agus ani 
faitìh f. 

.31 Tha iad sin neo-ghlan duibh 
'nam measg-san uile a sbnàigeas : 
gach neaòfa a bheanas riu 'nuair a 
bhios iad marbh, bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit a 
h-aon diubh 'nuair a bhios e niarbh, 
bithidh e neo-ghlan, co dhiubh is 
soit^icach fiorìha ^am bith e, no eud- 
ach, no croicionn, no sac : fcum- 
aidh gach soitheach anns tan deana? 
obair sam bith, a bhi air a chur ann 
an uisge, agus bitìiidh e neo-ghlan 
gu feassar : 'an sin bithidh e elar.. 

.33 Agus a thaobh gach soithich 
erearìha, anns au tuit ah-aon diubh, 
bithidh gach ni a la ann neo-ghlan; 
agus brisidh sibh e. 

3+Bogach uile bhiadh adh'ithear, 
bithidh a/ri biadìi sin air an d'thig 
uisge, neo-ghiaù j agus bithidh gach 
dcoch a dh'òlar ann an soitheach 
sam l)ith, nco-ghlan. 

35 Arrus bithidh gach ni air an 
tuit a' bhcag d'an cairbh, neo-ghlan ; 
ma's ànihuinn c, no coireacha s, 
briscar sios iad : neo-ghìan tha iad, 
agus nco-chlan bithidit iad dhuibh. 

36 Gidhcadh bithidh fuaran 110 
tobar h oiins am bi pailteas uisge, 
glan : ach bithidh an ni sin a bhean- 
as r'an cairbh, neo-ghlan. I * prcachan ingncach, prcavhc.n criosach. Eir. xulturc. Sa?g. doah. 
F„ibh. K /atlc-.Sasg. aiah. Eabh. h u' chomhachag. ' tachmaè. 
Eabhj k a chuthag; shachaph. Eabh. 1 an seobhag. 

m coos . Eabh. " shalach. Eabh. ianshuph. Eabh. 

P Unshcmeth. Eabh. q iolair-thinicliiollach ; gicr-taglc. Sasir. 

rachum. Eabh. r a' chàrr ; a/utpah. Eabh. s upupa ; ducipath. 
Eabh. r gach crcutair sgiathach a gldit'a iscas. 11 snài&ln uch. 

Eir. ' w throighcan, spùgun. x Satcgham. Eabh. y am 

fwnnan fcoir ; chagab. Eabh. z annas, an COSOg; choled. Eabh. 

idùcbheist unfhàsatch ; land-crocodilc. Sasg. tzab. Eabh. o/crrrt. 
Sask. anàkah. Eabh. c coach. Eabh i letaah. Eabh. 

c chomet. Eabh. f tinshameth. Eabh. " àitcan air son 

phoitean no phrtman, ìx tiobar, Uochd. C A I B. XII. XIII. 37 Agus ma thuiteas rc' bhcng 
I ? an cairbh air sìol-cuir sam bith, a 
jliios re chur, bithidh c glan. 

3a Ach ma chuirear uisge snm 
u(h air an t-sìol, agus gu'n tuit ci 
>hcng d'an cairbh air, neo-ghlan 
'nlhidh e dhuibh. 

S9 Agus ma bhàsaicheas ainmhidh 
,nxà bith d'am feud sibh itheadh, 
lithidh esan a bheanas r'a chairbh 
ìeo-ghlangu feasgar. 

40 Agus esarì a dli'itheas d'a 
-hairbh, nighidh e eudach, agus bith- 
dh e neo-dilan gu feas^ar : esan 
mar an ceuiina a ghiulaincas a 
rhairbh, nighidh e eudach, agus bith- 
idh e neo-ghlan gu feasgar. 

U Agus bithidh gach nl snàig- 
each a shnàigeas air an talamh, 'na 
ghràineileachil : cha'n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' 
bhroinn, asjus aaeh ni a dh'imicheas 
air cheithir chasan, no ge b'e air 
bith aig am bheil tuille chasan 
am mea.-g nan uile nithe snàigeach 
a sìmàigeas air an talamh ; cha'n 
ich sibh iad, oir is graineileachd 
iad. 

43 Cha dean sibh sibh fèiu gràin- 
eil le ni snaigeach sam bith a shnàig- 
.eas, cha mhò ni sibh sibh fein neo- 
ghlan leo, air chor as gu'n truaillear 
eihh leo, 

44 Oir is mise an Tighearna bnur 
Dia : naomhaichidh sibh air an 
aohhar sin sibh fein, agus bithidh 
sibh naomha : oir « tu mise naomha : 
agus cha truaill sibh sibii fein i le ni 
snàigeacli sam bith a shnàigeas air 
an talamh. 

45 Oir is mise an Tighearn a thug 
sibhse a mach a talamn na h-Eiphit 
gu bhi'm Dhiaagaii)h: bithidh sibhse 
uime sin naomha, oir a ta mise 
naomha. 

46 Is e so lagh nan ainmhidhean, 
agus nan eun, agus gach dùil k bheo 
a ghluaiseas anns na h-uisge-achaibh, 
agus gac'n dùil a shnàigeas air an 
talamh : 

47 A chur dealachaidh eadar an 
neo-ghlan agus an glan, agus eadar 
am beathach a dh'f ucudar ìtheadb, 
agus am beathach nach feudar ìth- 
eadh, 

CAIB. XII. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 
2 Labhair re cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ma dh'fhàsas bean torrach, acus gu'm beiri mac; 'an stn bithidh 
i neo-ghlan seachd laithean: a retr' 
laithean a dealachaidh air son a h- 
anf hainneachd 1 bithidh i neo-ghlan. 

3 Agus air an ochdamh là titu- 
chioìl-gheanar feoil a roimh-cruoic- 
inn. 

4 Agus fanaidh i 'an sin tri laithe 
deug 'ar fhichead ann am t'iM a 
glanaidh: cha bhean i re ni naomha 
sam bith, agus cha d'thig i steach 
do'n ionad naomha, gus an coi'- 
lionar laitheau a glanaidh. 

5 Ach ma bheireas i leanabh nigh- 
inn, 'an sin bithidh i neo-ghlan dà 
sheachduin, mar 'na dealachadh : 
agus fanaidh i ann am fuil a glau- 
aidh tri fichead agus se laithean. 

6 Agus an uair a ehoi'-lionar 
laithean a glanaidh air son mic, no 
air son nighinn ; bheir i uan do'n 
cheud bhiiadhna chum ìobairt-lois;,'- 
te, no colmnan òg, no eun turtutr 
chum ìobairt-pheacaidh, gu dorui 
pàilliuin a' choi'-thionail, dh'ionu- 
suidh an t-sagaii t : 

7 Agus bheir e seachad e 'an làth- 
air an Tighearna, agus ni e rèite 
air a son, aa;us glanar i o ruidh 111 a 
fola. Js e so au lagh air a son-sa a 
bheireas mac no nighean. 

8 Agus inur urrainn i tian a thoirt 
leatha, 'an sin bheir i leatha dà thur- 
tur, no dà choluman òga ; fear 
dhiubh chum ìobairt-loiagte, agus 
am fear eile chum ìobaiit-pheacaulh ; 
agus ni an sagart reite air a son, 
agus bithièh i glan. 

CAIB. XITT. 

AGUS labiiair an Tighearna re 
Maois agus re h-Aaron, ag 

ràdh, 

2 'Nuair a bhios aig duine ann an 
croicionn fheòla, atadh, no guij"- 
ein no ball ° sotlleir, agus gu'm bi 
e ann an croicionn f heoia cosinhuit 
re plàigh luibhre ; 'an sin bheirear 
e gu h-Aaron an sagart, uo gu li-aon 
d'a mhic na sagartan. 

3 Agns amhaircidh an sagart air 
a" phlàigh ann an croicionn fheòla: 
agus ini uair a bhios am iionnadh 
'sa' phlàigli air tionndadhP gu bàn, 
agus a bhios a' phlaigh r'a faicinn 
ni's tloimhne na croicionn fheola; 
is plàigh luibhre a bhios ann : agus 
amliaircidìi an sagart air, agus gairm- 
idh e'l neo-ghlan è. 

4 Ach ma tha 'm ball soilleir ann 
an crokionn f heòla bàn, agus gun e 1 bhurn-aiimanna. Eabh. ^ crcutair. 1 laigse. 171 rvith, 
dhòrtadh. " scab. ° lcus. P iompochadh, atlum rachadh, 
eaochladh. 1 cuiridh e 'n cèill. 

M2 LRBHITICUS. J?hi r'a f haidnn ni's doimhne na 'n 
croicionn, agus gun fhionnadh bhi 
air tionndadh gu bàn ; 'an sin druid- 
idh an sagart a stigh esan air am 
òheil a' phlàigh seachd laithean. 

5 Agus amhaircidh an sagairtair, 
air an t-seachdamh là : agus feuch, 
■ma tha phlàigh 'na shealladh air 
stad, agus gun a' phlàigh bhi sgaoil- 
eadh 'sa' chroicionn ; 'an sin drnid- 
idh an sagart a stigh e seachd laith- 
ean eile. 

6 Agus amhaircidh an sagart air 
a rìs air an t-seachdamh là, agus 
feuch, ma bhios a' phlàigh càil- 
eigin r dorcha, agus nach 'eil a' 
phlàigh air sgaoileadh 'sa' chroic- 
ionn, gairmidh an sagairt glan e : 
cha 'n 'eiL ann aeh guirein ; agus 
Bigliidh e eudach, agus bithidh e 
gian. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu 
mòr a maeh 'sa' chroicionn, 'an 
deigh dha bhi air fhaicinn leis an 
t-sagart a chum a ghlanaidh ; chìth- 
ear e ris leis an t-sagart. 

8 Agus amhaircidh an sagart air, 
agus feuch, ma tha 'n guirein air 
sgaoileadh 'sa' chroicioan, 'an sin 
gairmidh an sagart e neo-ghlan : is 
luibhie a th'ann. 

9 An uair a bhios plàigh luibhre 
air duine, 'an sin bheirear e chum 
an t-sagairt: 

10 Àgus amhaircidh an sagart 
ttìr : agus feucli, ma tha atadh bàn 
'sa' chroicionn, agus gu'n do thionn- 
daidh e 'm lìonnadh gu bàn, agus 
gu'm bhciL feoil bheo dhearg 'san 
atadh ; 

11 Js seann luibhre a th'ann, ann 
an croicionn fheòla, agus gairmidh 
an sagait e neo-ghlan, agus ciia 
druid e stigh e, oir tha e neo- 
ghlàn. 

12 Agus ma bliriseas luibhre gu 
inòr a mach 'sa' chroicionn, agus 
g-ù'n comhdaich s an iuibhre croic- 
ionn an ncuch air am bheil a' 
plilàigh uile o cheann gu tliroidh, 
ge b'e ball air an amhairc au sa- 
gart ; 

13 'An sin bheir an sagart fa'near : 
ngus feuch, ma chòmhdaich au 
luibhre f heoil uile, gaivniidh e csan 
glan air am bheiLii phlàigh : thionn- 
tlacBiadh e uile gu bàn; tha e 
glan. 

14 Arh an uair a bhios feoil 
tìhearg r'a faicinn air, bithidh e neo- 
ghlaij. 

15 Agus amhaircidh an sagait 
air an I heoil dhearg, ayus gauinidh e neo-ghlan e; oir tha 'n fheoilj W 
dhearg neo-ghlan: is luibhre a P» 
th'ann. M 

16 Ach ma thig an fheoil dheargi 1 1 
air ais a ris, agus gu'n tionndadhar li'n 
gu bàn i, thig e chum an t-sagairt, I ù 

17 Agus amhaircidh an sasrart air : s<; ;i 
agus feuch, ma tha phlàigh "air fcf 
tionndadhgu bàn, 'an sin gairmidh r ii 
an sagart esa?i glan air am bheiL a' tydl 
phlàigh : tha e glan. \ì 

18 An f heoil mar an ceudna anns k"!i 
an robh, caclhon 'na croicionn, neas- ;:; 
caid, agus a leighiseadh, ;j 

« 19 -Agus aig am bheil ann an àite jja' 
na neascaid atadii bàn, no ball soil- pf 
leir bàn, eàil-eigin dearg, nochdar* «» 
do'n t-sagart e ; mie 

20 Agus ma 'se. 'nuair a chi an ro \ 
sagart e, feuch, gu'm bheil e r'a frn 
f haicinn ni's doimhne na'n croicionn, |p av 
agus fhionnadh air athionndadh gu Sl 
bàn ; gairmidh an sagart neo-ghlan e,; 
e : is plaigh luiblire a th'ann air »li 
briseadh a mach anns an ne.ascaid. |è 

21 Achma dh'amhairceas an sa- \{\ 
gart air, agus feuch, nach 'eil fion- lB 1 
nadh bàn air bith ann, agus gun 9 a\ 
ni's doimhne na'n croicionn, aeh fctl 
càil-eigin dorcha; 'an sin druididh f j; 
an sagart a stigh e seachd laithean. i|, 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh ui 
a mach gu mòr 'sa' chroiciomi, '«11 L 
sin guirmidh an sagart e neo-ghlau ; ij,, 
is plàigh ath'ann. ! |' ( 

23 Ach ma tha 'm ball soilleir air m 
stad 'na àite, gune air sgaoileadh, is 
neascaid loisgeach a th'ann; agus di 
gairmidh an sagart glan e.' 

24 Ko ma btuos feoil air bith ! 
ann, aig am bheil 'na croicionn 
losgadh teth, agus gu'm bi anns an 
fheoiL bheo a ta losgadh ball bàn 
soilleir, càil-eigin dearg, no bàn ; 

25 'An sin amhaircidh an sagurt 
air ; agus feuch, ma tha 'm fionnadh 
anns a' bhaìl shoilleir air tionndadh 
gu bàn, agus e r'a fhajicinn ni's ; 
doimhne na 'u eroicionn; is luibhre 

a th'ann air briseadii a inach anns an ! 
Iosgadh : uìine sin gainnidh an .sa- 
gart neo-ghlan e ; m plaigh luibhr e 
a th'ann. 

26 Ach ina dh'amhairceas an sa. 
gart air, agus feucli nacli 'eii tion- , 
nadh bàn air bith air a' bhall shoil- 
leir, agus nach 'eil e ni's doimhne i 
na'n croicionn cile, ach gu bìn il c 
càd-eigin dorcha; 'an sin druidniU 
an sagart a stiglj e seac.hd laithean. 

27 Agus anihaircidh an sagart air 
air an t-seachdamh là : agus nia tha 

e air sgaoileadli a mach gu uiòr 'sa' j i' iu-cigi/i, raod-figin. s anbhrig,folaich. * fcucfutr, taisbcana: , C A I B. XIII. "I -.hroieionn, 'an sin gairmidh an sa- 
! rart neo-ghlan e; is plàigh luiohie 
i th'ann. 

^ ' '20 Agns ma tha 'm ball soilleir air 

• stad 'na àite, gun e air sgaodeadh 
>a' chroicionn, ach e cail-eigin 

' uorcha; is atadìi o'n losgadh a th'ann, 
• ; agus gainmdh an sagarc glan e ; 
' ott is leannachadh" a th'ann o'n 
' .osgadh. 

29 Ma tha aig duine no mnaoi 
> plàigh air a' cheann, noair an fheus- 
' aig ; ... 

30 'An sin amhaircidh an sagart 
1 air a' phlàigh ; agus feacb, ma tha 

• i r'a faicinn ni's doimhne na 'n crci- 
: cionn, agus fionnadh tana buidhe 
i innte ; 'an sin gairmidh an sagart 

1 neo ghlan e : is càrr thioram a 
i tk'unn, eadhon luibhre air a' cheann, 
, no air an f heusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an 
sagart air plàigh na carra, agus 
feuch, nach 'eil i r'a faicinn ni's 
doimhne wa 'n croicionn, agus nach 
'eil fionnadh dubh sam bith mnte j 
'an sin druididh an sagart a stigh 

. esan air am bhciL plàigh na carra, 
seachd laithean. 

32 Agus arnhaircidh an sagart air 
a' phlaigh air an t-seachdamh là, 
agus feuch, mur 'ed a' chàrr air 
sgaoileadh, -agus nach 'eil iionnadii 
buidhe sam bith innte, agus nach 'eil 
a' chàrr r'a faicinn m's doimhne na'n 
croicionn; 

33 'An sin bearrar w e, ach a' 
chàrr cha bhearr e : agus druididh 
an-Aagart a stigh esan air am bhtil 
a' charr, seaelid laithcan eile. 

34- Agus air an t-seachdamh là 
amliaircidii an sagart air a' chàrr : 
agus feuch, mur 'eii a' chàrr air 
sgaoileadh 'sa' cliroicionn, no r'a 
faicinn ni's doimhne na'n croicioun ; 
'an sin gairmidh an sagart glan e : 
agus nigindh e eudach, agus bithidh 
e glan. 

òò Ach ma tha cliàrr air sgaoil- 
fcadh gu mòr 'sa' chroicionn 'an 
dèigh x a ghlanaidh ; 

,3d 'An 'sta amhaircidh an sagart 
air, agus feuch, ma tha chàrr air 
sgaoileadh 'sa' chroicioun, cha 'n 
iarr an sagart fionna buidhe : tha e 
Iieo-ghhtn. 

37 Ach ma tha chàrr 'na sheal- 
ladh air stad, agus ma tha fionna 
dubh air fàs suas innte ; leighis- 
eadh V a' chàrr, tha e glan : agus 
gaiimidh an sagart glan e. 38 Ma bhios mar an ceudna aig 
duine no aig mnaòi ann an croicionn 
am feòla budl shoideir, eadhon 
IhiìH bhàna shoilleir ; 

39 'An sin ainhaircidh an s'agart: 
agus fcuch, ma tha na buill shodleir 
ann an croicionn am feòla odhar- 
'rhan 2 , is leus a teas e air fàs 'sa' 
cliroicionn : tha e glan. 

•10 Agus an duine aig am bheil a 
cheann air faileadh, tha e maol : 
gidheadh tha e glan. 

41 Agus esan aig am bheil fhalt 
air faileadh do'n chuid sin d'a 
cheann tha leth r'a eudan, tha e 
maoi-bhathaiseach : gidheadh tha e 
glan. 

42 Agus ma tha'n« cheann maol, 
no 'na bhathais mliaoil creuchd 
bhàn càil-eigin dearg ; is luibhre a 
th'ann air fàs suas 'na cheann maol, 
no 'na bhathais mhaoil. 

43 'An sin amhaircidh an sagart 
air ; agus feuch, ma tha atadh na 
creuchda bàn - dearg 'na mhaol 
eheann, n > 'na mhaol bliathais, mar 
a noclidar an luibhre nnn an croi- 
cionn na feòla ; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neo- 
ghlan : gairmidh an sagart e neo. 
ghlan gu h-iomlan ; tha a phiaigh 
'na cheann. 

45 Agus an lobhar air am bheil 
a' phlàigh, reubar eudacii, agus 
hittiidh a cheann lomnochd, agus 
cuiridii e folach air a bhil b uac' ar- 
aich, agus glaodhaidh e, Neo-gliian, 
neo-ghlan. 

46 Rè nan uile laithean a bhios 
a' phlàigh air, bithidh e salach; tha 
e neo-ghlan : gabhaidh e comhiiuidh 
'na aonar, <an taobh a muigh do'n 
charnpa bithidh ionad tàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna 
anns am bheil plàigh na luibhre, 
ma's eudach olla e, no ma's eudach 
llu e, 

48 Ma's ann a tha i 'san dlùth, 
no 'san inneach c , do lìon no dh'- 
oiainn, ma's ann an croicionn, no 
ann an ni sam bith deanta do ehroi- 
cionn : 

49 Agus ma tha phlàigh uaine na 
deargd 'san eudach, no 'sa' chroi- 
cionn, aon chuid 'san dlùth no 'san 
inneach, no ann an ni sam bith 
deanta do chroicionn ; is plàigh. 
luibhre a tli'ann, agus teuchar e i 
do'n t-sagart. 

50 Agus amhaircidh an sagart air 
a' phlàigl), agus druididh e stigh an u feargachadh, lasadh, teas. w lomar. x 'an dèis. 

leighiscudh. z dorch-bhàn. a pucoìd. b iip- 

chur. <• ro-navnc 110 rv-dhearg . Eàbh. e nochdar. 

M 3 L E B H I 

9ti K7}ns a Iheil a' phlàigh, seachd 
laithean. 

51 Agus amhaircidh e air a' 
phiàigh air an t-seachdamh ià : ma 
tha phlàigh air sgaoileadh 'san eud- 
ach, aon chuid 'san dlùth no 'san 
ìnneach,no ann an croicionn, no ann 
au obair sam bith deanta do chroi- 
cionn; is luibhre chnàmhanach a' 
pfalàigh : tha e neo-ghlan. 

52 Loisgidh e uime sin an t-eud- 
ach, ma's dlùth no inneach, ann an 
o'.ainn no ann an lìon, no ni air bith 
deanta do chroicionn, anns a' bheil 
a' phlàigh : oir is luifohre chnàmh- 
anach a th'ann ; loisgear e 'san 
teine. 

-53 Agus ma dh'amhairceas an sa- 
gart, agus feuch, nach 'eil a' phlàigh 
air sgaoile.adh 'san euda.ch, aon 
chuid 'san dlùth, no 'san inneach, 
no ann an ni sam bith deanta do 
chroicionn ; 

5i 'An sin àithnidh an sagart 
dhoibh an ni anns à 1 bhcil a' phlàigh 
a nigheadh, agus druididh e stigh e 
seachd laitheau eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air 
a' phlàigh 'an dèigh a nigheadh : 
agus feuch, ìmir do mhùth a'phlàigh 
a dath, agus mur do sgaoil a' phlàigh, 
tha e neo-ghlan; loisgidh tu 'san 
teine e : is cnàmhan an leth stigh e, 
mds lom a stigh no muigh e. 

56 Agus ma dh'amhairceas an sa- 
gart, a.gus feuch,g2i bheil a' phlàigh 
càil-eigm dorcha 'an dèigh a nigh- 
eadh ; 'an sin reubaidh e as an eu- 
dach i, no as a' chroicionn, no as an 
dlùth, no as an inneach. 

57 Agus ma tlia i r'a faicinn 
fathast "san eudach, aon chuid 'san 
dlùth, no 'san inneach, no ann au 
ni air bith dcanta do chroicionn ; is 
plàigh sgaoilteach a th'ann : loisgidli 
tu ,ie teine an ni anns «' bhcit a' 
phlàigh. 

58 Agus an t-eudach, ma's dlùth, 
no inneach e, no ni air bith deanta 
do chroicionn.^a nigheas tu, ma 
chaidh a' phlàigh asda, 'an sin nigii- 
eat e an dara uair, agus bithiiih e 
gian. 

5y Is e so lagh plàigh na luibhre 
aiin an eudach olla no lìn, aniis an 
dlùtli, no anns an inneach, no ann 
an ni sam bith deunta do chioicn- 
ibli, chum a ghanm glan, no gliairm 
ueo-gulan. 

CAIB. XIV. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, T I C U S. 

2 Bithidh so 'na lagh do*n lobìiarj 
ann an là a ghianaidh : Bheirear e 
chnm an t-sa«airt ; 

3 Agus thèid an sagart a mach as 
a' champa; agus amhaircicth an sa- 
gart, agus feuch, ma leighiseadh 
plàigh na ìuibhre "anns an lobhar ; 

4 'An sin àiihnidh an sagart 
gu'n gablrar air a shon-san a tha gu 
bhi air a ghlanadh, dà eun bheo 
ghlan, agus tìodh seudair, agus scar- 
laid, agus hiosop. 

5 Àgus àitlmijdh an sagart gu 
marbhar aon do na h-eunaibh ann an 
soitheach creadha, os cionn uisge 
ruidh*'. 

6 A thaobh an eoin foheo, gabli- 
aidh se e, agus am ftodh seudair, 
agus an scarlaid, agus an hiosop, 
a^us tumaidh e iad agus an t-eun 
foeo, ann am fuil an eoin a mhar- 
bhadh oscionn an uisge ruidh. 

7 Agus crathaidh e. air-san a ta 
gu fohi air a ghlanadh o'n luibhre, 
seachd uairean, agus gairmidh e 
glan e, agus leigidìi e as an t-eun 
beo air aghaidh na machrach. 

8 Agus nighidh esan a ta gu bhi 
air a ghlanadh cudach, agus bearr- 
aidh e dheth fhionnadh uile, agus 
nighidh se e ièin annanuisge, chum 
gu'm bi e glan : agus 'na dhèigh sin 
thig e steach do'u' champa, agus 
fanafdh e mach as a' biiùth seachd 
laithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là, 
bearraidh e falt a chinn uile agus 
fheusag, agus mailghean a shul, 
eadhon f hionnadh uile bearraidh e 
dheth : agus nighidh e eudach, nigh- 
idh e mar an ceudna fheoil aun an 
uisge, agus bithidh e glan. 

10 Agus air an ochdainh là gabh- 
aidh e dà uan fhirionn gun ghaoid, 
agus aon uan bainionn do'n cheud 
biiliadhna gun ghaoid, agus tri 
deich earrannan 8 do plilùrmìnmar 
thabliai t;is-bldh, measgta le h-oladh, 
agus aon h log ola. 

11 Agus nochdaidli ' an sagart » 
ni glan t', an duine a ta r'a ghlanadh, 
agus na nitlie sin 'an làthair an 
Tighearna, aig dorus pàilliuin a' 
choi'-thionail : 

12 Agus gabhaidli an sagart aon 
uan ftrionn, agus bheir c seachad e 
mar ìobairt-eusaontais, agus an log 
olaidh, agus luaisgidh e iad inar 
thablnu tas - luaisgte, atn fianuis an 
'1 i^heama. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan 
anns an àite 'sani marbh e 'n lobairt- f ruith uùge, fìor uisge ; uUge bco. Eabh. 8 codacha t 

!> tumha* tri dicithicanna pmntc. ì taisbcanuidh. C AI B, XIV. pheacaidh agus an ìobairt-loisgte. 
anns au ionad naoinha: oir mar u 
leis an t-sacart au ìobairt-pheacaidh. 
ù amhuil sin an iobairt-eusaontais : 
tha i ro-naomha. 

14 Agus gabhaidh an sagart cuid 
do fhuil ììa h-ìoliairt- eusaontais, 
agus cuiridh an sagart i air bàrr 
cluaise deise an neach a ta r'a ghlan- 
adh, agus air ordaig a làimhe deise, 
agus air ordaig a choise deise. 

15 Agus gabìiaidh au sagart cnid 
do'u log ola, agus dòirtidh e i ann 
an glaic a laimhe clithe fein. . 

1(3 Agus tumaidh an sagart a 
mliear deas "san oladh a ta 'na 
làimli chli, aeus crathaidh e cuid 
do'n ola le mheur, seachd uairean 
'an làthair an Tighearna. 

17 Agus do'n chuid eile do'u 
oladli a ta 'na làimh cuiridli an sa- 
gart air bàrr cluaise deise an neach 
a ta r'a ghlauadh, agus air ordaig a 
làimhe deise, agus uir ordaig a 
choise deise, air fuil na h-iobairt- 
eusaontais. 

18 Acus tuigheall na h-ola, a ta 
*n laimh an t-sagairt, dòirtidh e air 
ceann an neach a ta r'a ghlanadh : 
agus ni an sagart reite air a shon am 
tìanuis an Tighearna. 

19 Agus iobraidh an sagart an 
ìobairt-pheacaidh, agus ni e rèite air 
a shonsan a ta r'a ghlanadh o neo- 
ghloinc, agus 'na dheigh sin mar- 
bhaidh e 'n iobairt-loisgte. 

20 Aeus bheir an sagart seachad 
an iobairoloisgte, aaus an tabhartas- 
bidii air an altair : agus ni an sagart 
reitft air a shon, agus bithidh e 
glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus 
nach urraiun e na h-uiread f hagh- 
ail k ; "an sin gabhaidh e aon uan 
chum iobairt-eusaontais gu bhi air a 
luassjadh, a dheanamh rèite. air a 
shou, agus aou deicheamh earrann 1 
do pldur mìn meusgta le h-ola, mar 
thctbhartas-bìdh, agus log ola : 

22 Agus dà thurtur, no da cholu- 
mau òga, mar is urrainn e m f haghail; 
agus bithidh t'ear dhiubh 'na ìobairt- 
pheacaidh, agus am fear eile 'na io- 
bairt-loisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochd- 
amh là, air son a ghlanaidh, chum 
an t-sagairt, gu dorus pàilliuin a' 
choi'-thionail, 'an làthair an 'ligh- 
earna. 

24 Agus gabhaidh an sagart uan 
na h-iabairt-eusaontais, agus an log 
oia, agus luaisgidh an sagart iad mar thabhartas-Iuaisgte 'an làtliahr 
an Tighearna. 

25 A»us m.irbhaidh e uan na h- 
ìobairt-eusaontais, agus gabliaidh an 
sagart cnid d» fhuil na h-iobairt- 
eusaontais, aeus cuiridh e i air nàrr 
cluaise deise an f hir a ta r'a shlan- 
adn, agui air o:daig a làimhe deise, 
agus air ordaig a choise deise, 

26 Agus doirtidh an saeart ciiid 
do'n oladh anu an glaic a làimhe 
clithe fein. 

27 Agus crataaidh an sagart le 
mheur dtas cu.'el do'n oladn a ta 
'na iàimh clili seachd uairean am 
fianuis an Tigheania. 

28 Agus cuiridh an sagart cuid 
do'n oiadh a ta 'r.a laimb, air bàrr 
cluaise deise an fhir a ta r'a ghlan- 
adh, agus air ordaig a làimhe deise, 
aaus air ordaig a <:hoise deise, air 
ionad foìa na h-ìobi:rt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile do'u oladh 
a ta 'n làimh an t-*aeairt, cuiridh e 
air ceann an f hir a ta r'a ehlanadh, 
a dheanamh reite a;r a shon am fia- 
nuis an Tighearna. 

30 Agus ìobraidh e fear do na 
turtuir. no do na coluniain òga, mar 
is urrainn e fhaghail : 

31 Eadhoìi an ni 15 urrainn e 
fhaghaii, fear mar ìobairt-pheaeaidh, 
agus am fear eile. mar icbairt-loisgte, 
maille ris an tabhartas-Lhidh Agus 
ni an sagart rèite air a shon-san a ta 
r'a ghlanadh, am fianuis an Tigh- 
earna. 

32 So laeh an fhir anns a' bheil 
plàigh na iuibhie. neaeh nach ruig 
a làmh air an ni sin a' bhutneus d'a, 
ghlanadh. 

33 Agus labhair an Tighearua re 
Maois,agus re h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig sibh rlo thir Cha- 
naain, a bheir mise dhuibh niar 
shedbh, agus a chuireas mi plàigi^ 
luibhre aun an tigh fearaum bhur 
seilbh : 

35 Agus gu'n d thig esan d'am 
buin an tigli agus gu'n inuis e do'n 
t-saeart, ag ràdh, A reir mo bharail- 
sa tha mar gu'm buphlàigh luibhre 
'san tigh : 

36 'An sin àithnidh an sagart 
dhoibh an ligh f halmhachadh u mun 
d'theid au sagart u stigh ann a 
dh't'haicinn na plàigh ; chum nach 
deanar gach ni a tha 'san tigh neo- 
ghlan : agus 'na dheigh sin tìièid an 
sagart a steach a dh'fhaicinn an 
tighe. 

37 Agus amhaircidh e air a' k thaighe.il, fhuotainn. 1 cuid, m mar a thig leis ; nì atr 

an ruig a làiuh. Eabh. fhàgailfalamh. L E B H I 
phlàigh, agus feuch, ma bhius a' 
phlàigh ann am bal'.aibh au tighe, 
ie stiallaibh doimhac °, càil-eigin 
uaine no dearga, ?. tha r'àm faic- 
inn P ni's Isle na 'm balla ; 

38 'An sin theid ìii sagart a mach 
as art tigh gu dorus an tiglie, agus 
bheir e fa'near an tigh a dhùnadh 
suas seachd laithean. 

39 Agus thig an sagart a rìs 'air 
an t>seachdamh là.agus amhaircidh 
e : agus feuch, lua bhios a' phlàigh 
air sgaoileadh aiui am ballaibh an 
tighe ; 

40 'An sin àithmdh an sagart iad 
a thoirt air falbh aan clach, anns a' 
bhcit a' phlàigh, agus tilgidh iad 
ann an àite neo-ghlan iad an taobh 
a mach do'n bhaile. 

41 Agus bheii-e fa'near an tigh a 
sgrìobadh air an taobh a stigh ni'an 
cuairt, agus tiigitìh ^ iad a mach an 
duslach a sgnobas iad deth,_ an 
taobh a muigh do'n bhaile gu àite 
neo-ghlan. 

42 Agusgabhaidh iad clachan eile, 
agus cuiridh iad ann an àite nan 
clach ud xad ; agus gabhaidh e 
criadh r eile, agus còmhdaichidh e 
thairis s an tigh leatha. 

43 Agus raa thig a' phlàigh a rìs, 
agus ììia bhriseas i mach 'san tigh, 
'an' deigh dlia na clachan a thoirtair 
falbh, agus 'an dèigh dha 'n tigti a 
sgrlobadh, agus 'an dèigh dha a 
chòmhdachadh thairis lecriadh; 

44 'An sin thig an sagart agus 
amhahcidh e, agus feuch, m» tha 
phlàigh ajr sgaoileadh 'san tigh, is 
luiblue rhnàmhain i 'òan tigh ; tha 
e nee-ghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a 
chlachan, agus f hiodh, agus criadh 
an tighe uile: agus bheir e fa'near 
an giùlan a mach as a' bhaile gu h- 
ionad neo-ghlan. 

46 Agus bithidh esan a thèid a 
stigh do'n tigh rè na h-uine a 
dhruidear suas e, neo-ghlan gu feas- 
gar. 

47 Agus nighidh esan a luidheas 
anns an tigh eudach : agus nighidh 
esan a dh'itheas Van tigh eudach. 

48 Agus ma thèid an sagart a 
Stigh, agus gu'n amhairc e air, agus 
feuch, cha do sgaoil a' phtàigh 
'san tigh, 'an deigh .an tigh a 
chòmhdachadh thairis; 'an sin gair- 
midh an sagart an tigh glan, a 
chionn gu'n do lcighiseadh a' 
phlaigh. 

4y Agus gabhaidh e chum an tigh T I C U S. 

a ghlanadh dà eun, agus fiodli seud- 
air, ajjus scarlaid, agus hiosop. 

50 Agus marbhaidh e fear do nà 
h-eunaibh ann an soitheach creadha, 
os eionn uisge ruidh. 

51 Agus gabhaidh e'm fiodh seud- 
air, agus an hiosop, agus an scar- 
laid, agus an t-eun beo, agus tu- 
maidh e iad ann ain fuil an eoin a 
chaidh niharbhadh, asms anns an 
uisge ruidh ; agus crathaidh e air 
an tigh seachd uaire. 

52 Agus glanaidh e an tigh le fuil 
an eoin, agus leis an uisge ruidh, 
agus leis an eun bheo, agus lcis an 
fhiodh sheudair, agus leis an hio- 
sop, agus leis an scarlaid. 

53 Ach leigidh e as an t-eun beo 
an taobh a mach do'n bhaile, air 
aghaidh na machrach, agus ni e 
rèite air son an tighe : agus bithidh 
e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè 
do phlàigh luibhre, agus do chàrr, 

55 Agus air son luibhro eudaich, 
agus air son tighe, 

56 Agus air son ataidh, affus air 
son guirein, agus air son buiUshoil- 
leir : 

57 A theagasg c'uin a bhios e neo- 
ghlan, agus c'uin a bhios e glan : is 
e so lagh na luibhre. 

CAIB. XV. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, agus re h-Aaron, ag 

ràdh, 

'Z Labhraibh re cloinn Israeil, agus 
ftbraibh riu, 'ISuaira bhios aig duine 
sani bith silteach o f heoil, air son a 
shiltich bithidh e neo-ghlan. 

3 Agus is e so a neo-ghloine 'na 
shiltcach : ma shileas f heoil a mach 
a sileadh, 110 ma dhùinear fheoil 
suas o shilteach, is e so a nco* 
ghloine. 

4 Gach leabadh air an luidh esan 
air am bheil silteach, bithidh i neo- 
ghlan: agus gach ni air an suidh e, 
bithidh e neo-ghian. 

5 Agus gach neach a bheanas r'a 
leabaidh, nighidh , e eudach, agus 
ionuailidh se B Jei/t ann an uisge, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

6 Agus esan a shuidheas air ni 
sa/u bith air an do shuidh ncach air 
am bheil silteach, nighidh e eudach, 
agus ionnailidh sè e J'òin ann an 
uisge, agus bithidh e neo-g'ulan gu 
feasgar. 

7 Agus esan a bhcanas re fcoil 
iuach air am bheil silteach, rilghidh claisichte. P 'san amliarc. 1 dbirlidh. Eabh. r làihach , 
crcuch ; morler. §usg. « apairtidh ; plaustcr. Sasg, C^IB, XV. f eudath, agus ionnailidh se e fèin 
ann an u'tsge, agus bitlùdh e neo- 
ghlaii gu feasgar. 

8 Asiis ma thilgeas esan air am 
bheil siltcach smugaid airsan a ta 
glau, 'au sin aighidu e eudach, asus 
ionuailidh se e fèin ann an uisge, 
agus bichidh e neo-ghian, gu feas- 
gar. 

9 Agus gach diollaid air am mar- 
caicli esnn air am bheil silteach, 
bithidh i neo-ghlan. 

10 Agus gach neach a bheanas re 
ni sam bith a bha fuidhe, bithidh e 
neo-ghlan gu feasgar : agus esan a 
ghiulameas a h-aon air bith do na 
nithibh sm, nighidh e eudach, agus 
ionnaihdh se e fèin aun an uisge, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feas- 
gar. 

11 Agus gach neach ris am bean 
esan air am hheil silteach, agus nach 
d'ionnad a làmhan ann an uisge, 
nighi<ih e eudach agus ionnailidhse 
e /e»i ann an uisge, agus bithidh^ 
neo-giilan gu feasgar. 

12 Agus an soitheach creadha ris 
am bean esan air am bheil silteach, 
brisear c .• agus gach soitheach hodha, 
nighear ann an uisge e. 

13 Agus an uair a ghlanar esan 
air am bheil silteach o shilteach ; 
'an sin àirmhidh e dha fèin rseachd 
feithean air son a ghlanaidh, agus 
nighidh e eudach, agus ionnailidh e 
fheoil ann an uisge ruidh, agus 
bithidh e glan. 

14 Agus air an ochdamh là gabh- 
aidh e dha fèin dà thurtur, no dà 
choluman oga, agus thig e 'an làth- 
air an Tighearna, gu dorus pàil- 
liuin a' choi'-thionail, agus bheir e 
iad do'n t-sagart. 

13 Agus ìobraidh c an sagart iad, 
a h-aon dnibh mar ìobairt-pheacaidh, 
agus an t-aon eile mar iobairt- 
loisgte ; agusni an sagart rèite air a 
shon 'au lathair an Tighearn athaobh 
a shiltich. 

16 Agus ma dh'fhalbhas a shìol- 
ginidh o dhuine air bith, 'an sin nigh- 
idh e fheoil uile ann an uisge, agus 
bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

17 Agus gach eudach, agus gach 
croicionn air am bi an siol-ginidh, 
nighear e ann an uisge, agus bifildh 
e neo-gblan gu feasgar. 

18 Mar an ceudna a' bb^an leis 
an luidii fear le siol-ginid^, mghidh 
iad araon iadfèin ann an uisge, 
agus bithidh iad neo-ghlan gu feas- 
gaf- 

J9 Agus am uair a bhios silteach aii mnaoi, agus gur futl a bhios 'na 
silteach 'na feoil, seachd laitbean 
cuirear air leth ì ; agus gach neach 
a bheanas ria, bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar. 

20 Agus gach ni air an luidh i 
'nuair a chuirear air leth i, bithidh 
e neo-ghlan : each ni mar an ceudna 
air an suidh i, bithidh e neo-chlan. 

21 Agus gach neach a bheanas 
r'a leabaidh, nighidh e eudach, agus 
ionnadidl) se t fèin ann an uisge, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feas- 
gar. 

22 Agus gach neach a bheanas re 
ni sam bith air an cio shuidh i, nigh- 
idli e eudach, agus ionnailidh se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e 
neo-ghlan gu feassar. 

23 Agus ma bhios e air a lea- 
baidh, no air an ni sam bitli air an 
suidh i, 'nuair a bheanas e ris, bith- 
idh e neo-ghlan gu feasgar. 

24 Agus ma luirìheas fear sam 
bith maiile ria, agus gu'm bi a fuil- 
mios air, bithidh e neo-ghlan seachd 
laithean, agus bithìdh gach leabadh 
air an luidhe, neo-ghlan. 

25 Agus an uaira bhios a silteacli 
fola air mnaoi mòran do laithibh; 
cha 'n ann 'an àm a dealachaidh, no 
ma shileas e'an dèigh ùm a dealach- 
aidh, bithidh uile laithean silidh 
a neo-ghloine mar laithean a deal- 
achaidh : bithidh i neo-ghlan. 

26 Gach leabadh air an luidh i rè 
uile laithean a siltich, bithidh i dlrt 
mnr leabaidii a dealachaidh : agus 
gach ni air an suidh i, bit!>idh e neo- 
gldan, a reir neo-ghloine a deal- 
achaidh. 

£7 Agus gach neach a bheanas ris 
na nithibli sin, bithidh e neo-ghian ; 
agus nighidh e eudach, agus ionnaii- 
irìh se e fèin ann an uisge, agus 
bitlùdh e neo-ghkm gu feasgar. 

28 Ach ma ghianar i o silteach, 
'an sin àirmhidli i dh'i fèin seachd 
laitl.«:an, agus 'an deigh sin bithidh i 
glan: 

29 Agus air an ochdamh là gabh- 
aidh i dh'i fein dà thurtur, no dà 
choluman òga, agus bheir i iad a 
dh'ionnsuidh an t-sagairt, gu dorus 
pàilliuin a' choi'-thionail : 

30 Agus ìobraidh an sagart a h- 
aon diubh mar ìobairt-pheacaidh, 
agus ai t-aon eile raar ìobairt-loisgte ; 
agus m an sagart rèite air a son 'an 
làtaair an Tighearna, air son siltich 
a neo-ghloine. 

31 Mar so dealaichidh sibh clann 
lsraeil ft'n neo-ghloine, cìium as iiach 1 ni. Eabh. LEBHITICUS. bàsaich iad 'nan neo-ghloine, 'nuair 
a thruailleas" ìad mo phàilliun-sa a 
ta 'nam measg. 

32 Is e so lagh an fjiir air am 
bheil silteach, agus an fhir sin aig 
an d'thèid a shìol uaith, agus a 
slialaichear leis; 

33 ■ Agus na mnà a bhios gu tinn 
ann an àm a dealachaidh, agus an 
neachsin air am bi silteach, an fhir, 
agus na mnà, agus an duine sin a 
luidheas leatha-sa ta neo-ghlan. 

CAIB. XVI. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois 'an dèigh bàis dhithis 
mhac Aaroin, an uair a thug iad 
seachad tabhartas 'an làthair an 
Tighearna, agus a bhàsaich iad : 

2 Agus thubhairt an Tighearna re 
Maois, Labhair re h-Aaron do bhràth- 
air, achum nach d'thèid e anns gach 
àm a steach do'n ionad naomha an 
taobh a stigh do'n roinn-bhrat, 'an 
làthair cathair-na-tròcair, a ta air an 
àirc; a chum nach bàsaich e : oir 
foilLsichidh x mise mi fèin ann an 
neul air cathair-na-tròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach 
do'n ionad naomha: le tarbh òg 
chum ìobairt-pheacaidh, agus reithc 
chum ìobairt-loisgte. 

4 An còta anairt naomha cuiridh 
c air, agus bithidh na brigisean an 
airt aige a'u f heoil, agus leis a' efaries 
anairt criosraichidh se e fèin, agus 
an crùn-anairt cuiridh e air: is eiri- 
idh naomha iad sin; air nn aohhar 
sin ionnailidh e f heoil ann an uis'e, 
agus cuiridh e airiad. 

5 Agus o choi'-thional chloinn Js- 
jaed gabhaidh e dà bhocy o na 
gabhraibh chum ìobairt-phcacaidh, 
•i£us aon reithe chum ìobairt-lois gte. 

6 Agus bheir Aaron seachad tarbh 
na h-ìobairt-pheacaidh si bhios slìt a. 
shon fèin : agus ni e rèite air a shon 
fein, agus air son a thighe. . 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc- 
gaibhre, agus nochdaidli e iad 'an 
làthair an Tighearna, aig doruj pàil- 
liuin a' choi'-tliionail. 

8 Agus tilgidh Aaron croinn z air 
an dà blioc; aon chrann air »on an 
Tighearna, agus crann eile airsou a' 
bhuic a thèid as. 

9 Agus bfaeir Aaron leis am boc 
air nn do thuit an crann air son an 
Tighearna, agus iobraidh so e mar 
lobaut-phcacaidh. 

10 Ach am boc air an do thuit an 
crann gu'n leigte as c, noclidar bco e 'an làthair an Tighearna, gu rèite 
a dbeanamh leis, chum a Icigeadh as 
saor do'n fhàsach. 

11 Agus bheir Aar£>n leis tarbh na 
li-ìobairt-pheacaidlT, a bhios air a 
shon fèin, agus ni e rèite air a shon 
fèin, agus air son a thighe ; agus 
marbhaidh e tarbli na h-ìobairt- 
pheacaidh, a bhios air a shorufèin. 

12 Agus gabhaidh e tùiseir làn a 
dh'eibhìibh teine o'n altair 'an làthait" 
an Tigbearna, agus làn a ghlac do 
thùis dheagh-bholaidh pronnta gu 
mìn, agus bheir e 'n taobh a stigh 
do'n roinn-bhrat e. 

J3 Agus cuiridh e an tùis air an 
teine 'an làthair an Tighearna, chuni 
gu'n còmhdaich neul na tuise 
cathair-na-tròcair a ta air an f hian- 
uis, agus nach faigh e bàs. 

li Agus gabhaidh e dft fhuil an 
tairbh, acus crathaidli e i lc mbeur 
air cathair-na-tròcair chum na h-àird 
au ear: agus fa chomhair cathaii- 
na-tròcair crathaidh e do'n fhuil 
seachd uairean le mheur. 

15 'An sin marbhaidh e boc- 
gaibhre na h-iobairt-pheacaidh a 
bhios air son an t-sluaiuh, agus bheir 
e fhuil an taobh a stigh do'n roinn- 
bhrat, agus ni e r'a fhuil-san mar a 
rinn e re fuil an tairbh, agus trathaidh 
ei air cathair-na-tròcair, agus facho- 
mhair cathair-na-tròcair. 

16 Agus ni e rèite air son aa 
ionaid naomha thaobh nco-ghloine 
chloinn Israeil, agus a thaobh an 
seachrana 3 'nam peacannaibh gu 
ìèir : agus mar so ni e air son pàiU 
liuin a' choi'-thionail a ta clìòmh- 
nuidh maille riu, ann am meadhon 
an neo-ghloine. 

17 Agus duine sam bith cha bhi 
ann am pàilliuna' choi'-thionail, an 
uair a thèid e dheanamh rèite 'san 
ionad naomha, gus an d'thig 
mach, agus gu bheil e air deanamh 
rèite air a shou fcin, agus air son a 
thi<il)e b , agus air son uile choi'- 
thionail Israeil. 

18 Acus thèid e mach a dh'ionn- 
suidh na h-altarach a ta 'ni fìan- 
UÌS an Tighearna, agus ni e rèite 
air a son ; agus gabhaidh e do fluiil 
vu* tairbh, agus do f huil a' bhuic, 
agas cuiridh e i air adhaircibh an 
h-altarach m'an cuairt. 

19 A<rus crathaidh e oirre do'n 
ffauij W mhcur seachd uaircan, a»us 
gianaidh e i, agus naomhaichidh e i 
o neo-shloinc chloinn Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air u nihi-naomhaichcas. x taisbeanaidh . y dà mlicann, 

cranncJtur. a custwntais. b a thcaghlaich. C A I B. XVII. deanamh rèite c air son an ionaid 
uaoniha, affus air son pailliuin a' 
choi'-thlon.ul, agus air son na h-alt- 
arach, bhcir e leis am boc-gaibhre 
beo : 

21 Agus cuiridh Aaron a dhà 
làimh air ceann a' bhuic bheo. asrus 
aidichidh c os a chionn uile lociida 
chloinn Israeil, agus an uile sheach- 
rana d 'uam peacannaibh sru leir, asus 
cuiridh e air falbh e le làimh duine 
iomchuidh do'n fhàsach. 

SSAgus giùiainidh an boc-gaibhre 
air fèin un iochda aa lèirgu fearann 
air leth e : agus leigidh e air falbh 
am boc 'san fhàsach. 

23 Agus thèid Aaron a steach do 
phàilliun a' choi' - thionail, aaus 
cuiridh e dheth an èididh anairt, a 
chuir c air an uair a chaidh e steach 
do'n ionad naomha, agus fàgaidh e 
'n sin i. 

24 Asus ionnailidh e f heoil ann 
an uisge 'san ionad naomha, agus 
cuiridh e air èididh, agus thig e 
niach, agus ìobraidh e ìobairt-loisgte 
fèin, acius iobairt-loisgte an t-sluaigh ; 
a<rus ni e rèite air a shon fèin agus 
air son an t-sluaigh. 

25 Agus saill na h-ìobairt-pheac- 
aidh loi aidh e air an altair. 

£(ì Agus esan a leig as am boc- 
gaibhre mar bhoc saor, nighidh e 
eudach, ugus ionnailidh e fheoii ann 
an uisge ; agus 'nu dhèigh sin thèid 
C do'n champa. 

27 Agus an tarbh air son na h-ìo- 
bairt-pheacaidh, agus am boc-saibhre 
air son na h-iobairt : pheacaidh, d'an 
d'thuga(ih am fuil a steach a chum 
rèite a dhcanamh 'san ionad naomha, 
bhcirear a mach iad an taobh a 
Biuigh do'n champa; agus loisgidh 
iad 'san teine an croicinn, agus am 
ftebil, a<rus an aolach. 

28 Agus esan a loisgeas iad, 
nighidh e eudach, agus ionnailidh e 
f heoil ann an uisge, agus 'nadhèigh 
sin thèid e do'n cliampa. 

29 Aaus bithidh so dhuibh 'na 
orduffh 2U siorruidh: Anns an 
t-seachdamh mios, air an dcicheamh 
lù do'n mhios, irioslaichidh f sibh 
bhur n-anman, agus obair sam bith 
cha dean sibh, aon chuid esan a tha 
do mhuinntir bhur diithcha fein, no 
'n coigreach a ta air chuairt 'nar 
measg ; 

30 Oir air an là sin ni an sagart 
rèite air bhur son, chum bJiur glan- adh: o bhur peacannaibh gu lèir'an 

làthair an Tighearna glanar sibh. 

31 BUhidh e 'na shàbaid tàimh 
dliuihh, agus irioslaichidh sibh bhur 
n-anman, le ordugh sìorruidh. 

32 Agus ni an sagart a dh'ungas 
e, agus a choisrisjeas e gu frith- 
ealadh ann an àit' athar, an rèite : 
agus cuiridh e air an eididh anairt, 
cadhon an truscan naomha. 

33 Agus ni e rèite air son an 
ionaid ro-naomha, agus air son pàil- 
liuin a' choi'-thionail, agus air son 
na h-altarach ni e reite; mar an 
ceudna air son nan sagart, agus air 
son uile sllluaigh a' choi'-thionail ni 
e rèite. 

34 Agus bithidh so dhuibh 'na 
brdugh sìorruidh, chum rèite a 
dheanamh air son chloinn Israeil as 
lcth am peacanna su lèir aon uair 
'sa' bhliadhna, Agus rinn e mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XVII. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair re h-Aaron, agus r'a 
mhic, a<rus re cloinn Israeii uiie, 
agus abair riu, So an ni a dh'àithn' 
an Titrheam, ag ràdh, 

3 Ge b'e duine air bith do thigh 
Israeil, a mharbhas tarbh, no uan, 
no gabhar anns a' champa, no mhar- 
bhas e mach as a' champa, 

4 Agus nach d'thoir e gu dorus 
pàilliuin a' choi'-thionaii gu tabii- 
artas a thoirt seachad do'n Titjh- 
earn air beulaobh 6 pàilliuin an Tigh- 
earna, cuirear fuil as leth an duine 
sin, dhòirt e fuil; agus gcarrar as an 
duine sin o mheasg a shluamh : 

5 Chum as gu'n d'thoir clann Is- 
raeil an ìobairtean. a dh'iohras iad 
a muigh'sa' mhachair 11 . eadhon gu'n 
d'thoir iad a chum an Tighearn iad, 
°'u dorus pàilliuin a choi-thionail a 
dh'ionnsuidh ant-sagairt, agus gu'n 
ìobair iad mar ìobairtean-sith iad 
do'n Tighearna. 

' 6 Agus crathaidh an sagart an 
fhuil air altair an Tighearna, aig 
dorus pàilliuin a' choi'-thionail, agus 
loisgidh e 'n t-saill a ehum fàile 
cùbhraidh do'n Tiahearna. 

7 Agus cha 'n iobair iad ni's mò 
an iobairtean do dhiabholaibh, as 
deigh an deachaidh iad le striop- 
achas : Bitliidh so 'na reachd dhoibh 
gu sìorruidh air feadh an gineal- 
acha. c 'mtair a chnireas e crìoch air rèitc dheanamh. Eabh. d eu-cearta. 
e gufearann neo-tiitichte. f cràdhatdh. Eabh. & fa chomhuir. 
■n air aghaidk anfhearaimi. Eabh. L E B H I T I C U S. 8 Agus their thu riu, Geb'e duine 
air bith <ìo thigh Isracil, no do na 
coigrieh a bhios air chuairt 'nar 
measg, a bheir seaehad tabhartas- 
loisgte no iobairt, 

9 Asius nach d'thoir e gu dorus 
paiiliuin a' choi'-thionail, a chum 
ìobradh do'n Tighearna; gearrar 
eadhon an duine sin as o mheasg a 
shluaigh. 

10 Agus ge b'e duine do thigh 
Isracil, no do na coistrich a ta air 
chuairt 'nar mfeasg, a dh'itheas gne 
sam bitli fola ; cuiridh mise. mo 
ghnùis 'auaghaidh an anma sin a 
dh'itheas fuiH agds gearraidh mi as 
e o mheasg a shluaigh. 

11 Oir tha beatha na feòla 'san 
fhuil, agus thug mi dhuibh i air an' 
altair, a dhcanamh rt ite air sonbhur 
n-anmanna : oir is i 'n f huil a ni 
rtite air son an anma. 

12 Uime sin thubhairt mi re 
cloinn Israeil, Cha 'n ith anam sam 
bith a^aibh fuil, ni mò a dh'itheas 
ancoigreach fuil, a bhios air chuairt 
'nar measg. 

13 Agus ge b'e duine air bith do 
chloinn Israeil, no do na coigrich a 
bhios air chuairt 'nar measg, a ni 
sealg agus a ghlacas beathach no 
eun a dh'f heudar itheadh ; doirtidh 
e mach f huil, agus comhdaichidh > 
e )e duslach i. 

14 Oir is i beathagach uilefheòla 
a fuil ; tha. i air son bcatha dh'i : 
uirne sin thubhairt mi re cloinn Is- 
raeil, Clia 'n ith sibh fuil feòla sam 
bith ; oir is i beatha gach feòla a 
fuil: gtich neach a dh'itìieas i, 
geairar as e. 

15 Agus trach anam a dh'itheas tm 
ni a bhàsaicheas dheth fèm, no a 
reubadh le fuidh-bheathnichibh, 
(ma's neach e a ruiradh 'nar tir 
fein, no coisreach) niglndh e eud- 
ach, agus ionnailidh se e fèin aun 
an uisge, agus bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar : 'an sin bithidh e glan. 

1(5 Ach mur nigh se e, agus mur 
iomiail e fheoil; 'an sin giulainidh 
e aingidheachd. 

CAIB. XVIII. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 
ii Lahhair re cloinn Israeil, agus 
abair riu, ls mise an Tighearna 
bhur Dia. 

3 A reir gniomhara tirna h-Eiphit 
anns an robh sibh a chònihmiidh, cha dean sibh: agus a reir gniomh- 
ara tìr Chanaain gus am bìiciL mise 
'gar tabhairt, cha dean sibh : ni mò 
a ghluaiseas sibh'nan orduighibh. 

4'Ni sibh mo bhreithcanais, agus 
gleidhidh sibh m'orduighean, gu 
gluasad annta: Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

5 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reachdan agus mo bhreitheanais ; 
nithe ma ni duine, bithidh e beo 
annta : Is mise au Tighearna. 

6 Cha d' thig a h-aon agaibh am 
fagus a dh'aon neach a ta dlùth dha 
ann an dàimh, a chum a nàire a 
leigeadh ris : Js mise an Tighearna. 

7 Nochd k t'athar, no nochd do 
mhàthar, cha leig thu ris: is i do 
mhathair i, cha leig tliu ris a uochd. 

8 Nochd mna t'athar cha leig thu 
ris : is e nochd t'athar e. 

9 Nochd do pheathar, nighinn 
t'athar, no nighinn do ìnhàthar, co 
dhiubh a rugadh i aig an tigh, no 
rugadh a mach i, eadhon an nochd- 
san cha lcig thu ris. 

10 Tsochd nigliinn do mhic, no 
nighinn cio nighinn, eadhon an 
nochd-san cha leig thu ris : oir is e 
an nocfid-san do nochd fcin. 

11 Nochd n^hinn mnà t'athar, a 
ghineadh le t'athair, (is i do phiuth- 
ar i) cha leig thu ris a noclul-sa. 

12 Cha lèig thu ris nochd peathar 
f athar : is i ban-charaid ro-dhlleas 
t'athar i. 

13 Cha leig thu ris nochd peathar 
do mhàthar : oir is i ban-charaid ro- 
dhdeas do mhàthar i. 

14 Cha leig thu ris nochd bràthar 
t'athar, cha d'thfg thu "m fagus d'a 
mlinaoi: is i bean bhrathar t'athari. 

J5 Cha leigthurisnochd do bhan- 
chleanihna: is i be.an do mhic i, 
cha lcig thu ris a nochd. 

l'J Cha ieig thu ris nochd mnà do 
bhràthar: is e norhd do bhràthar e. 

17 Cha leig thu ris nochd nmà 
agus a h-ighinn 1 , ni mò a ghablws 
tu nisjhean a mic, no nighean a 
h-iuhinn, a chum a nochd a leigeadh 
ris ; oir is iad a ban-chairde dilse 
iad: is ainsidheachd e. 

18 !Ni mòa ghabhas tu bean maille 
r'a piuthair, a chum a buaireadh m , 
a leigeadh ris a nochd, a thuillcadh 
air an te eile, am feadh is bco i. 

19 Mar an ceudna cha d'thig thu 
'ni fagus- do mhnaoi a leigeadh ris a 
nochd, an uair a chuirearair leth i 
air son a neo-ghloinc. 

20 Agus clialuidh thu gu collaidk ifolchaidh. k lomnochdvidh, nàire. 1 ìnghìn. 

m òroanuchadh, cràdh. C A I B. XIX. mnaoi do choimhearsnaich, achum 
thu fèin a thruaìlleadh leatha. 

21 Agus clia leig thu le neach air 
bitli do d' shliochd dol tre 'n tcinc 
do Mholec.h, ui mò a mhi-naomli- 
aicheas tu aium do Dhè : Is mise an 
Tighearna. 

22 Chaluidh thu lefirionnaeh mar 
le bainionnach : is gràineileachd e. 

23 Ni mò aluidheas tu le h-ainmh- 
idh sam bith gu d' thruailleadh fèin 
leis : ni mò a sheasas bean sam bith 
roimh ainmhidh gu luidhesìos da: is 
amhluadh n e. 

24 Na truaillibh sibh fèin ann an 
aon sam bith do na nithibh sin : oir 
anns na nithibh sin uìle thruaill na 
cinnich sin iad fèin, a thilgeas mise 
mach romhaibh. 

£5 Agus shalaicheadh am fearann : 
uime sin leanaidh mi aingidheachd 
air, agus sgeithidh am fcarann fèin 
a macli a luchd-àiteachaidh. 

26 Uime sin gleidliidh sibh mo 
rcachdan agus mo bhreitheanais, 
agus cha dean sibh a h-aoii air bith 
do na gràinealachdaibh sin ; pon 
chuid neach sam bith d'ar cinneach 
fèin, no coigreach abhiosair chuairt 
'nar measg: 

27 (Oir na gràinealachda sin uile 
rinn daoine nadùthclia, a bha romh- 
aibh, agus tha 'm fearann air a 
th'ruaillcadh) 

28 Chum nach sgeith am fearann 
sibhse mach mar an ceudna, 'nuair a 
thruailleas sibh e, mar a sgeith e 
mach na cinnich a bha romhaibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air 
bith do na gràinealachdaibh ud, 
eadhon na h-anman a ni iad, gearrar 
as iad o mheasg an sluaigh. 

30 Uime sin gleidhidh sibh m'or- 
duighean, a chum nach dean sibh 
a h-aon air bith do na gnàthannaibh 
gràineil ud, a rinneadh romhaibh, 
agus nach truaill sibh sibh fèin 
annta: Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

CAIB. XIX. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair re coi'-thional chloinn 
Israeil uile, agus abair riu, Bithibh 
naomha : oir a ta mise an Tighearna 
bhur Dia naomha. 

3 Bitheadh eagal bhur màthar 
agus bhur n-athar air gach duine agaibh, agus glcìdhibh mo Shì- 
baidean: Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh gu h-iodh- 
olaibh, agus na deanaibh diathan 
leaghta dhuibh fèin: Is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

5 Agus ma dh'iobras sibh iobairt 
thabhartasan-sith do'n Tighearna, io- 
braidh sibh i d'ar toil fèin. 

6 'San là sin fèih anns an ìobair 
sibh i ithear i, agus air an là màireach : 
agus ma mhaireas a' bheag d/ii gus 
an treas là, loisgear 'san teine e. 

7 Agus ma dìi'itliear e idir air an 
treas là, is gràineil e ; chaghabhar e. 

8 Uime sio gach ncach a dh'i- 
theas e, giùlainidh e aingidheachd, 
a chionn gu'n do mhi-naomhaich e ni 
coisrigte an Tighearna : agus gearrar 
an t-anam sin as o shluagh. 

9 Agus an uair a bhuaineas sibh 
foghar bhur fearainn, cha bhuain 
thu gu buileach oisinnean t-achaidr), 
ni mò achruinnicheas tu dioghluimP 
t'f hogharaidh. 

10 Agus cha tur-lom thu t'f hìon- 
KoS ni mò a chruinnicheas tu uile 
f hion - dhearca t'fhìon - lios ; do'n 
bhochd agus do'u choigi each fàgaidh 
tu iad : Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

11 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh 
breug r , no mheallas aon agaibh a 
cheile. 

12 Agus cha mhionnaich sibh air 
m*ainm-sa gu breugach, ni mò a 
mhi-naomhaicheas tu ainm do Dhè : 
Is misean Tighearna. 

13 Cha dean thu foirneart* air 
do choimhearsnach, ni mò a ni tha 
reubainn air: cha'n fhan duais an 
f hir-thuarasdail maille riut rè na 
h-oidhche gu madainn. 

14 Cha mhailaich thu 'm bodh&r, 
agus roimh 'n dal) cha chuir thu 
ceap-tuislidh, ach bithidh eagal do 
Dhè ort ; Is mise ao Tighearna. 

15 Cha dean sibh eucoir sam bith 
ann àm breitheanas; cha bhi suim 
agad do ghnùis^ an duinc bhochd, 
ni mò a bheir thu onoir do ghnùis 
an duine chumliachdaich; ann ars 
ceartas bheir thu breth ' air • dr> 
choimhearsnach. 

16 Cha d'thèid thu man cuairt 
mar fhear tuailis u am measg do 
shluaigh ; ni mò a sheasas tu 'an 
agliaidh fola do choimhearsnaich ; 
Is mise an Tighearna. B aimlisg ; coTìfiision. Sasg. 
gu buileach Vj' hìon-gharadh, 
jcalt, ceaìg. * phearsa. 
seadh sgevil. ° dèe. P scasgava. ^ lom thu, 
r a dh'àicheadhas. Eabh. s eucoir. 
u J hear cùtchàìncadh, fkmr inv^ 

Jl LEBHlTlCUS. 1? Cha bhi fuath agad do d' 
bhràthair ann ad chridiie : air gach 
aon chor cronaichidh tu do choimh- 
earsnach, agus cha'n fhuiling thu 
peacadh air. 

18 Cha dean thu dìoghaltas, ni 
mò bhios falachd w agad re cloinn 
do shluaigh, ach gràdhaiehidh tu do 
choimhearsnach mar thu fèin : Is 
mise anTighearna. 

19 Gleidhidh sibh mo reachda: 
Cha leig thu le d'sprèidh sìolachadh 
l.e gnè eile x : Cha chuir thu 
t'f hearann le s'ioL measgta : ni mò a 
chuirear umad eudach measgta do 
olainn agus do lìon. 

. 20 Agus ge b'e neach a luidheas 
gu collaidh le mnaoi a ta 'na ban- 
tràili fuidh cheangal-pòsaidh aig fear, 
agus nach d'f huasgladh idir, ni mò 
;t thugadh saorsa dh'i ; sgiùrsar i : 
cha chuirear gu bàs iad, a chionn 
nacli robh i saor. 

21 Agus bheir e ìobairt-eusaontais 
do'n Tighearna, gu dorus pàilliuin 
a' ehoi'-thionail, eadhon reithe mar 
ìobairt-eusaontais 

22 Agus ni an sagart rèite air a 
shon le reithe na h-ìobairt-eusaon- 
tais 'an iàthair an Tighearna, air son 
a pheac.aidh a rinn e : agus mathar 
dha a pheacadh a rinn e. 

23 Agus an uair a thig sibh do'n 
fiiearann, agus a shuidhicheas sibh 
gach gne chraobh air son bìdh ; 'an 
sin measaidh sibh an toradh mar ni 
neo-thimchioll-ghearrta : tri bliadh- 
nan bithidh e "dhuibh mar ni neo- 
thimchioll - ghearrta : cha'n ithear 
dheth. 

24 Ach air a' cheathramli bliadh- 
na bithidh a thoradh uile naomha 
flimn cliu do'n Tighearna. 

•25 Agus air a' chùigeadh bliadhna 
ithidh "sibh d'a thoradh, chum as 
pu'n d'thoir e a chinneasy duibh : 
Js mise an Tighearna bliur Dia. 

26 Cha 'n ith sibh ni sam bith 
Ifcis an f huil : ni mò a ghnàthaich- 
eas sibh druid.heachd z , no shcallas 
Sibh air amanaibh a . 

27 Cha bhearr sibh m'an cuairt 
oisinnean bhur ceann, ni mò amhil- 
lcas lu oisinnean t'fheusaig. 

28 Cha dean sibh gearradh sam 
bith 'nar feoil air son nam marbl), ni 
niò a chuireas sibli comhara sam 
bith oirbh : Is misc an Tigheama. 

2() TSla truaiU do nigliean, a thoirt 
oirre bhi 'na sti iopaich ; a chum as 
oach d'thoir am fearann gu strio- pachas, agus nacli lionar an dùth- 
aich le h-aingidheachd. 

30 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, 
agus blieir sibli urram do m'ionad j 
naomha : Is mise an Tighearna. 

31 Na biodh suim agaibh dhiubh- 
san aig am bheil leannain-sith b, agus 
na iarraibh a dh'ionnsuidh Inchd- 
fiosachd, gu bhi air bhur truailleadh 
leo: Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

32 'An làthair a' chinn lèith.èiridh 
tu suas, agus bheir thu onoir do 
ghnùis an duine aosda, agus bithidh 
eagal do Dhè ort : Is mise an Tigh- 
earna. 

33 Agus ma bluos coigreach air 
chuairt maille riut 'nar tir, cha bhuin 
sibh eu cruaidh ris. 

34 Mar neach-a rugadh 'nar measg 
bithidh dhuibhse an coigreach a ta 
air chuairt maille ribh, agus gràdh- 
aichidh tu e mar thu fèin ; oir bha 
sibh fèin 'nar coigrich ann an tlr na 
h-Eiphit : Jò' mise an Tighearna bhur 
Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith 
ann am breitheanas, ann an slait- 
thomhais, ann an cudthrom, no ann j 
an tomhas. 

36 Meidhean cearta c , clacha- 
tomhais ceai ta, ephah cheart, agus 
liin clieart bithidh agaibli: Is mise 
an Tigliearna bhur Dia, a. thug sibhse 
mach a tìr na h-Eiphit. 

37 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reachdan uile, agus mo bhreithean- 
ais uile, agus ni sibh iad : Is mise 
an Tigliearna. 

CAIB. XX. 

AGUS labliair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 A ris their thu re cloinn Israeil, 
Gc: b'e air bith e do ckloinn Israeil, 
no do na coigrich a ta air chuairt 
ann an Israel, a bhcir a' bheag d'a 
shliochd do Mholecli ; cuirear gu 
cinntcach gu bàs e, clachaidh sluagh 
na duthchae le clachaibh. 

3 Agus cuiridh mise mo ghnùis 
'an agha'nih an duinc sin, agus gearr- 
aidh mi as e o mheasg a shluaigh : j 
a chionn gu'n d'thug e d'a shliochd ; 
(lo Mholech a shalchadh m'io'naid 
naomha-sa, agus a thruailleadii 
ni'ainm naomha. 

4 Agus ma dh'f holaicheas sluagli 
na dùtluha air chor sam bith an 
sùilean o n cluine sin, an uair a bhcir w mlo-run. x lc scbrsaibh cftgsamhuil. V fhòs. 

1 Jiosavhd. a (t)ìi-aiuuiibh. b sjnovada fàistiucachcl. 

c Toitnhscan fìrmneaèh. c a n 

c d'a shliochd do Mholech, agus 
■nach marbh iad e ; 

5 'An sin cuiridh mise mo ghnùis 
'an aehaidh an duine sin, agus 'an 
aghaidh a theaghlaich, agus gearr- 
aidh mi as e, aeus iadsan uile a 
thèid le striopachas 'na dbèigh, a 
dheanamh strìopachais le Molech, o 
taheasg an sluaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a 
thaohh a dh'ionnsoidh muinntir aig 
am bheil leannain-sith, agus a dh'- 
lonnsuidh luchd fiosachd, gu dol le 
striopachas 'nan deigh, cuiridh mi^e 
mo »hnùis 'an aghaidh an anma sin, 
aaus gearraidh mi as e o mheasg a 
shluaich. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uime 
sin, àgus bithibh naomha : oir ìs 
misean Tighearnà bhur Dia. 

_ 8 Agus gleidhidh sibh mo reachd- 
an, agus ni sibh iad : Is mise an 
Tighearn a naomhaicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaicheas 
athair no mhàthair, cuirear gu cinn- 
teach gu bàs e: mhallaich e athair 
no mhàthair; bithidh fiiuil air 
fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrann- 
as re mnaoi fir eile cadhon csctn a 
ni adhaltrannas re mnaoi a choimh- 
earsnaich, cuirear an t-adhaltranach 
agus a' bhan-adìialtranach gu cinn- 
teach gu bàs. 

11 Agus an duine a luidheas le 
mnaoi athar, leig e ris nochd athar : 
cuirear gu cinnteach le chèile gu 
bàs iad ; bithidh am fuil orra fèin. 

12 Agus ma luidheas duine le 
mnaoi a mhic, cuirear gu deimhin 
le chèile gu bàs iad : dh'oibrich iad 
amhluadh c : bithidh am fuil orra 
fèin. 

13 Mar an ceudna ma luidheas 
duine le fear, mar a luidheas e le 
mnaoi, rinn -iad le chèile gràineal- 
achd : cuirear gu cinnteacìi gu bàs 
iad; bithidh am fuil orra fèin. 

14 Agus ma ghabhas duine aVa 
ionnsuidh bean agus a màthair, is 
aingidheachd e : loisgear ie teine 
iad, eadhon esan agus iadsàn ; a 
chum as nach bi aingidìieachd 'nar 
measg. 

15 Agus ma luidheas duine le 
h-aininhidh, cuirear gu cinnteach gu 
bàs e : agus marbhaidli sibh an 
t'ainmhidh. 

16 Agus ma thig bean am fagus a 
dh'aìnmhidh sam bith, agus gu'n 
luidh i sios da, marbhaidh tu a' 
bhean agus an t-ainmhidh : cuirear gu cifinteach gu bàs iad ; bithidh 
am fuil orra fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a 
phiuthar, nigliean athar no nighean a 
mhàthar, agus gu'm faic e a nochd, 
agus gu'm faic ise anochd-san; is 
ni maslach d e ; agus gearrar as iad 
ann an sealladh an sluaigh e : leig e 
ris nocnd a pheathar, giùlaimdli e 
ain«idheachd. 

18 Agus ma luidheas duine le 
mnaoi agus a tinneas oirre, agus gu'n 
leig e ris a nochd : leicr e ris a tobar, 
agus leig ise ris tobar a fola ; agus 
gearrar as le cheile iad o mheasg an 
sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd 
peathar do mhàthar, no peathar 
t'athar : oir tha e rùsgadh f heòla 
fèin : giùlainidh iad an aingidh- 
eachd. 

20 Agus ma luidheas duine le 
mnaoi' bhràthar athar, leig e ris 
nochd bhràthar athar ; giùlainidli 
iad am peacadh, gheibh iad bàs guu 
chloinn. 

21 Agus ma ghabhas duine beati 
a bhràthar, is ni neo-ghlan e : leig e 
ris nochd a bhràthar, bithidh ia4 
gun chloinn. 

22 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reachdan uile, aaus mo bhreithean- 
ais uile, agus ni sibh iad ; a chum as 
nach dean am fearann, g'am bheil 
mi 'gar tabhairt gu còmhnuidh a 
ghabhail ann, bhur sgeith a mach. 

23 Agus cha ghluais sibh ann an 
gnàthannaibh f nan cinneac.h a td 
mise tilseadh a mach romhaibh : oir 
rinn iadsan na nithe sin uile, agus 
uime sin ghabh mi gràin diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbh- 
aichidh sibh am fearann, agus bheir 
mi dhuibh e chum a shealbhachadh, 
fearaim a ta sruthadh le bainne agus 
le mil : Is mise an Tighearna bìiur 
Dia, a dhealaich sibhse o gach sluagu 
eiie. 

25 Cuiridh sibh uime sin eadar- 
dhealachadh eadar bheathaichibli 
glana agus neo-ghlana, agus eadar 
eunlaith neo-ghlan agusghlan ; agua 
eha dean sibh bhur n-anmanna 
gràineil le beathach no le h-eun, no 
le gnè air bith doni beo a shnàigeas 
air an talamh, a sgar mise uaibh mar 
neo-ghlan. 

26 Agus bithidh sibh naomha 
dhomhsa : oir a ta mise an Tigh- 
earna naomha, agus dhealaich mi 
sibhse o gach sluagh cile, chum 
gu'm bu ìèkmjein sibb. c aimlisg,easordugh. à aingidh. * ann an sàilibh mhac 

an sluaiah. Eabh. f reachdaibh, orcluighibh, EaUii, 
"N % LEBHITICUS. £7 Bean no duìne mar an ceudna, 
aig am bheil leannan-sìth, no bhios 
re fiosachd, cuirear gu deimhin gu 
bàs iad : clachaidh iad le clachaibh 
iad ; bithidh am fuil orra fèin. 

CAIB. XXI. 

AGUS thubhairt an Tighearna re 
Maois, Labhair ris na sagairt 
mic Aaroin, agus abair riu, Air son 
i>am marbh cha salaichear neach 
sam bith dhibh am measg a shluaigh. 

2 Ach air son a dhilsean 8, a ta 
'm fagus da, eadhon air son a mhàth- 
ar, agus air son athar, agus air son 
a mhic, agus air son a nighinn, agus 
air son a bhràthar, 

3 Agus air son a pheathar a ta 'na 
h-òigh, a ta 'm fagus da, aig nach 
robh fear-pòsda; air a sonsafeudaidh 
e bhi air a shalchadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air 
bhi dha 'na dhuine urramach h a m 
measg a shluaigh, gu thruailleadh 
fèin. 

5 Cha dean iad maoile air an 
ceann agus oisinn am feusaig cha 
bhearr iad, ni mò a ni iad gearradh 
'nam feoil ; 

6 Bithìdh iad naomha d'an Dia, 
agus cha truaill iad ainm an Dè : 
oir tha iad a' toirt seachad tabhart- 
ais an Tighearna a bheirear suas ie 
teine, agus arain an Dè ; uime sin 
bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a ta 'na 
strlopaich, no mi-naem,hak ; ni mò 
a ghabhas iad bean a chuireadh air 
talbh o fear : oir tha e naomha d'a 
Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, 
oir tha e toirt seachad arain do Dhè : 
bithidh e naomha dhuit: oir tha 
mise an Tighearna naomha, a ta 'gar 
naomhachadh. 

9 Agus ma thruailleas nighean 
sagairt air bith i fèin le striopachas 
a dheanamh, tha i truailleadh a 
h-athar : loisgear le teine i. 

10 Agus esan a tha 'na ard shag- 
ait o mheasg a bhràithrean, neach a 
dhòhteadh an ola naomha air a 
cheann, agus a choisrigeadh a chur 
na h-èididh 1 uirne, cha rùisg e 
cheann, ni mò a reubas e eudach. 

11 Ni mò thèid e steach a dh'- 
ìonnsuidh cuirp mhairbh sam bith : 
air son athar no air son a mhàthar 
clia salaich se c fèin. 12 Agus as an ionad naomha cha 
d'thèid e mach, ni mò a thruailleas 
e ionad naomh a Dhe ; oir a ta crùn 
oladh-ungaidh a Dhè air : Is mise 
an Tighearna. 

13 Agus gabhaidh e bean 'na 
maighdcanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh 
air falbh o fear, no bean mhi-naomha, 
no strìopach ; iad sin cha ghabh e : 
ach òigh d'a shluagh fèin gahhaidh 
e mar mhnaoi. 

15 Agus cha truaill e a shliochd 
am measg a shluaigh : oir a ta mise 
an Tighearna 'ga naomhachadh. 

16 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

17 Labhair re h-Aaron, ag ràdh, 
Ge b'e air bith e do d' shliochd 'nan 
ginealachaibh, anns am bi gaoid m 
sam bith, na d'thigeadh e 'm fagus 
a thoirt seachad arain a Dhè : 

18 Oir ge b'e air bith duine anns 
am, bi gaoid, cha d'thig e 'm fagus : 
duine dall, no bacach, no aig am 
bheil sròn leachdach, no ni sam bith 
thuilleadh air a' chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste, 
no làmh bhriste, 

20 No crotach, no 'na throich, no 
aig am bheil leus n air a shùil, no air 
am bheil càrr°, no cloimhP, no aig 
am bheil a chlochan brùite: 

21 Cha d'thig duine sam bith do 
shliochd Aaroin an t-xagairt, anns 
am bheil gaoid, am fagus a thoirt 
seachad tabhartasan an Tighearn a 
bheirear suas le teine : tha gaoid 
ann, cha d'thig e 'm fagus a thoirt 
seachad arain a Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon 
do'n aran ro-naomha, agus naomlia. 

23 Ach an taobh a steach do'n 
roinn-bhrat cha d'thèid e, ni mò thig 
e 'm fagus do'n altair, a chionn gu 
bhe.il gaoid ann ; a chuEi nach truaill 
e 'ni iunaid naomha : oir a ta mise 
an Tighearna 'gan naomhachadli. 

24 Agus dh'innis Maois -so do Aa- 
ron agus d'a mhic, agus do chloinn 
Israeil uiic. 

CAIB. XXII. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 
2 Labhair rc h-Aaron, agus r'a 
mliic, iad 'gan sgaradh fèin o nith- 
ibh naomha chloinn Isracil, agus 
gun iad a thoirt eas-onoir dol in'ainm % fheòla fèin. Eabh. * 'na ard dhuinc. » Cha mhaolaich 

iad tin ceann U splonadh an gruaigc. k air a truait/eadh. 

l an trvscaìn naomha. m ccurram, aincamfi, " />all geàli 

tnchas Liorani jscuny. Sasg. F sgrlobach. '1 u thruaili- 

cailk. C A I B. XXlÌ. ■aomha-sa, anns na nithibh sin a 
naomhaicheas iad dhomh ; Ii mise 
an Tiahearna. 

3 Àbair riu, Ge b'e air bith e d'ar 
sliochd iiile am mcasg bliur gineal- 
ach, a thcid a dh'ionnsuidh nan 
nithe naomha. a naomhaicheas clann 
Israeil do'n Tighearna, agus a neo- 
ghloine air, gearrar as an 't-anam sin 
as mo làthair: Js mise an Tigh- 
earna. 

4 Ge b'e air bith an rìuine do 
shliochd Aaroin a ta 'na lobhar, no 
air am bhcil silteach 1 *, cha 'n ith e 
do na nithibh naomha gus am bi e 
Èfan. Agus ge b'e bheanas re ni 
air bith a ta neo-ghlan leis a' 
mharbh, no duine aig am bheil a 
shiol a' dol uaith : 

5 No ge b'e bheanas re ni air bith 
a shnàigeas, leis an deanar neo- 
ghlan e, no re duine o'm faigh e 
neo-ghloine, ge b'e air bith neo- 
ghloine a bhios air. 

An t-anam a bheanas re h-aon 
air bith d'an leithidibh sin, bithidh 
e neo-ghlan gu feasgar, agus cha 'n 
ith e do na nithibh naomha, mur 
nigh e fheoil le h-uisge. 

7 Agus an uair a thèid a' ghrian 
sìos, l)ithidli e glan, agus 'an dèigh 
sin ithirìh e do na nithibh naomha, 
a chionn gur e a bhiadh e. 

8 An ni sin a bhàsaicheas leis 
fèin, no a reubar le fiad h-bheath- 
aichibh, cha 'n ith e 'ga shalchadh 
fèin leìs: Is mise anTighearna. 

9 Gleidhidh iad uime sin m'or- 
dugh s , an t-eagal gu'n giùlain iad 
peacadh air a shon, agus uime sin 
gu'm faigh iad bàs, ma thruailleas 
iad e : Tha mise an Tighearna 'gan 
naomhachadh. 

10 Ca 'n ith coigreach sam bith 
do , n ni naomha : cha 'n ith fear- 
cuairt 1 an t-sagairt, no seirbhiseach 
tuarasdail do'n ni naomha. 

11 Ach ma cheannaicheas an sag- 
art duine le airgiod, ithidh e dheth, 
agus esan a rugadh 'na thigh : ithidh 
iad d'a bhiarìh. 

12 Agus ma bhios nighean an 
t-sagairt pòsda re coigreach, cha 'n 
fheud i itheadh do thabhartas nan 
nithe naomha. 

13 -Ach ma bhiòs nighean an 
t-sagairt 'na bantraich, no dealaichte 
r'afcar, agus gun sliochd aice, agus 
i air pilltinn gu tigh a h-athar, mar 
'na h-òige, ithidh i do bhiadh a h-athar ; ach cha'n ith coigreach 
sam bith dheth. 

14 Agus ma dh'itheas duine do'n 
ni naomha gun fhios da, 'an sin 
euiridh e an cùigeadh cnid deth ris, 
agus bhcir e rìo'n t-sagart e, maille 
ris an ni naomha. 

15 Agus cha truaill iad nithe 
naomha chloinn Israeil a bheir iad 
suas rìo'n Tighearna. 

16 Ni mò a ltigeas iad leo cionta 
an eusaontais a ghiùlan an uair a 
ah'itheas iad an nithe naomha : oir 
a ta mise an Tighearna 'gan naomh- 
acharìh. 

17 Agus labhaif an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

18 Labhair re h-Aaron agus r'a 
mhic, agus re cloinn Israeil uile, 
agus abair riu, Ge b'e air bith e do 
thigli Israeil, no do na coigreach- 
aibh ann an Israel, a bheir seachad 
a thabhartas air son a bhòidean uilej 
no air son a shaor thabhartasan uile 
a bheir iarì seachad do'n Tighearna 
chum ìobairt-loisgte : 

19 Bhcir sibh scachad dàr toil 
fèin beatliach firionn gun ghaoid 
do'n bhuar, do na caoraich, no rìo 
ha gabhraibh. 

20 Ach ge b'e air bith ni anns am 
bi gaoid, sin cha rì'thoir sibh seach- 
arì; oir cha gliabhar air bhur son e. 

21 Agus ge b'e air bith e a bheir 
seacharì 'iobairt thabhartasan - sìth 
do'n Tighearna, a choi'-lionadh a 
bhòid, mar tliabharta3 òaor-thoil, 
do'n bhuar, no do na caoraich u , 
bithidh e iomlan-, a chum as gu'n 
gabhar ris: cha bhi gaoid sam bith 
ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramach, 
no air am bi rliorìh w , no càrr x , no 
cloimh, cha d'thoir sibh seachad iad 
sin do'n Tighearna,' ni mò a bheir 
sibh tabhartas dhiubh a bheirear 
suas le teine air an altair rìo'n Tigh- 
earna. 

23 Aon chuid tarbh no uan aig 
am bi ni sam bith thar a' chòir, no 
dh'uireasbhuidh 'na bhallaibh, sih 
fc-udaidh tu thoirt seachad mar 
shaor thabhartas ; ach air son bòide Y 
cha ghabhar ris. 

24 Ni sam bith a ta brùite, no 
pronnta, na retibta z , no gsjafrta, 
cha d'thoir sibh seachad do'n Tigh- 
earna ; agus cha 'n \obair a sibh e 
'nar tìr. 

25 Agus o làimh coigrich cha 
d'thoir sibh seachad aran bhur De r creuchd shilteach. s m'fhaire. 1 ciì-thireach, aoidhe, 

aithnichinn. u dd'n mheanbh spreidh. w u-cn. Sasg. 

x ecurvy. Sasg. Y mòidc. 2 briste. a cha dean. Eabtn 
N 3 LEBHITICUS. 
«to h-aon diubh sin ; a chionn git'm 
bkeil an truHÌilidheachd annta, agus 
gu'm bheil gaoidean annta : cha 
ghabhar riu air bhurson. 

2ò Agus labhair an Tighearna re 
Maois,ag ràdh, 

27 'Nuair a bheirear tarbh, no 
caora, no gabhar, 'an sin bitliidh e 
seachd laithean fuidh mhàthair; 
agus o*n ochdamh là agus a sin suas, 
gabhar ris mar thabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighearna. 

28 Agus ma's bò no caora bhios 
ann, cha mharbh sibh i fèin agus a 
h-òg 'san aon là. 

29 Ajus an uair a dh'ìobras sibh 
ìobairt - bhuidheachais do'n Tigh- 
earna, iobraidh sibh i d'ar toil fèin. 

30 Air an là sin fèin ithear suas 
i, cha 'n f hàg sibh a' bheag dhith 
gu madainn: Is mise an Tighearna. 

31 Air an aobhar sin gleidhidh sin an uair a luaisgeas sibh an sguab, 
aibh m'àitheanta, agus ni sibh iad : uan firionn gun ghaoid, do'n cheud' 
Is mise an Tighearua. bhliadhna, mar ìobairt loisgte do'n 

32 Agus cha truaiIL sibh m'ainm Tighearna. 

naomha-sa, agus bithidh mi air mo 13 Agus is e a thabhartas-bìdh dà 
naomhachadh am measg chloinn Is- dheicheamh earrann do phlùr mìn 
raeil : Is mise an Tighearn a ta 'gar ìneasgta le h-ola,tabhartas a bheircar 
naomhachadh, suas le teine do'n Tighearna chum 

33 A thug a mach sibh a tìr na fàile cùbhraidh: aaus bithidh 8 Ach bheir sibh seachad tabhar- 
tas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearna seachd laithean : air an 
t-seachdamh là bithidh co'-ghairm 
naomha; obair thràilleil sam bilh 
cha dean sibh air. 

9 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

10 Labhair re cloinn Tsraeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thig sibh a 
dh'ionnsuidh an fhearainn a bheir 
mise dhuibh, agus a bhuaineas sibh 
fhoghar, 'an sin bheir sibh sguab do 
cheud thoradh bhur fogharaidh 
dh'ionnsuidh an t-sagairt : 

11 Agus luaisgidh e 'n sguab 'an 
làthair an Tighearna, chum gu'n 
gabhar ria air bhur son : air an Jà 
màireach 'an deigh na sàbaid luaisg- 
idh an sagart i. 

12 Agus ìobraidh sibh air an là h-Eiphit gu bhi a'm' Dhia 
Is mise an Tighearna. tibh: CATB. XXIIT. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair re cloinn Israeil, agus 
abair riu, A thaobh ftisdeanb an 
Tigliearna, a ghairmeas sibh a bhi 
'nan co'-ghairmibh naomha, is iad 
cadkon sin m'fheisdean-sa. 

3 Sè laithean nithear obair, ach 
'san t-seachdamh là bithidh sàb ùd 
fois, co'-ghairm naomha : obair sam 
bith cha dean sibh air : is e sàbaid 
an Tighearn e 'nar n-àitibh-còmh- 
nuidh uile. 

4 Is iad sin feisdean an Tighearn- 
a, eadhon co'-ghairmean naomha, a 
ghairmeas sjbh 'nau amannaiblj 
fetri : 

5 Anns a' cheud mlilos, air a' thabhartas-dibhe do f hion, an ceath- 
ramh cuid do hin. 

14 Agus cha 'n ith sibh aran, hq 
gràn cruadhaichte, no diasa glasa, 
gus an là sin fein anns an d'tlioir 
sibh tabhartas a chum bliur Dè : 
bithidh c 'na reachd bith-bhuan air 
feadh bhur ginealacha, 'nar n-àitibh- 
còmhnuidli uile. 

15 Agus àirmhidh sibh dhuibh 
fèin o'n là màireach 'an deigh na 
sàbaid, o'n là 'san d'thug sibh leibh 
sguab an tabhartais-luaisgte : bith- 
idh seachd sàbaidean iondan ann: 

16 Eadhon gus an là màircach 
'an dèigh na seachdamh sàbaide, 
àirmliidh sibh leth-clieud là, agus 
bheir sibh scachad nuadh thabl^r- 
tas-bìdh do'n Tighearna. 

17 Bhcir sibh leibh as bhur n-àit- 
ibh còmhnuidh dà bhuillionnd luaisg- 
te, do dhà dheicheamh earrann; bith- cheathramh là deug do'n mhios idh iad do phlur naftn, fuinear iad le feasgar, bithidh càisg an Tigh- 
earna. 

6 Agus air a chùigeadh là deug 
do'n mhlos sin fèin bithidh fèisci an 
«ruin neo-ghoirtichte do'n Tighearn- 
a : seachd laithean ithidh sibh aran 
neo-ghoiitichte 

7 Air a' clicud là bithidh co'- 
ghairm naomha agaibh : obair t'nràil- 
leil c sam bith cha dean sibh air. taois ghoirt, bithidh iad 'nan ccud 
thoradh do'n Tighearna. 

18 Agus blieir sibh seachad maille 
ris an aran seachd uain gun ghaoid, 
do'n cheud bhliadhna, agus aou 
tarbh òg, agus dà reithe: bithidh 
iad 'uan iobairt-loisgte du'n Tìgb- 
earna, maille r'an tabhartas-bidh, 
acrus an tabhartais-dibhe, cadhon 
tabhartas, a bheirear suas le teinc *f$jJieQ3i, laithean fèiUc. c shaoUhrcachail. * mhuiiionn, C A I B. XXTII. dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earna. 

19 'An sin lobraidh sibh aon 
mheann do na gabhraibh mar iobairt- 
pheacaidh, agus dà uan do'n chend 
bhliadhna mar ìobairt thabhartasan- 
sìth. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad 
tnaille re aran a' cheud toraidh, mar 
thabhartas-luaisgte 'an làthair an 
Tighearna, maille ris an dà uan : 
bithidh iad naomha do'n Tighearna 
chum an t-sagairt 

21 Agus gairmidh sibh air an là 
sin fc in, a chum as gu y m bi e 'na 
cho'-shairm naomha dhuibh: obair 
thràiileil sam bith cha dean sibh 
air Bithidh e'nareachd siorruidh 
'nar n-àitibh-còmhnuidh uile air 
feadli bhur ginealacha. 

22 Agus an uair a bhuaineas sibh 
foghar bhur fearainn, cha ghearr 
thu gu buileach oisinnean t'achaidh 
'uuaira bhuaineas tu, ni mò a thion- 
aileas tu dioghluim t-f hogharaidh : 
fàgaidh tu iad do'n bhochd agus 
do'n choigreach: Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

23 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

24 Labhair re cloinn Israeil, ag 
ràdh, 'San t-seachdamh mìos, air a' 
cheud làdo'n mhlos, bithidh sàbaid 
agaibh, cuimhneachan shèideadh 
thrompaidean e , co'-ghairm naomha. 
. 25 Obair thràilleil sam bith cba 
dean sibh air; ach bheir sibh seach- 
ad tabhartas a bheirear suas le teine 
do'n Tighearua. 

26 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

£7 Mar an ceudna air an deich- 
eamh là do'n t-seachdamh m\os so, 
bithidh là rèite ; bithidli e 'na cho'- 
ghairm naomha dhuibh, agus cràdh- 
aidh sibh bhur n-anmanna f, agus 
bheir sibh seachad tabhartas a biieir- 
ear suas le teine do'nTighearna. 

28 Agus obair sam bith clia dean 
BÌbh air an là cheudna; oir is là 
itite e dheanamh reite air bhurson 
'an làthair an Tighearna bhur De. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fa 
chràdh 'san là sin fèin, gearrar as e 
mheasg ashluaigh. 

30 Agus gach anam a ni obair sam 
bith air an là cheudna, an t-anam 
Sin fèin. sgriosaidh mise o mheasg a 
shluaigh. 

31 Òbair sam bith cha dean sibli : 
bithidh e 'na reachd sìorruidh air feadh bhur ginealacha 'nar n-àitibk» 
còmhnuidh uile. 

32 Bithidh e dhuibh 'na shàbaid 
fois, agus cràdhaidh sibh bhur n-anm« 
anna air an naotliadli là do'n mhios 
air feasgar: o fheasgar gu feasgar 
cumaidh sibh bhur sàbaid. 

33 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

34 Labhair re cloinn Israeil, ag 
ràdh, Air a' cliùigeadh là deug do'n 
t-seachdamh mìos so bithidh feisd 
nampàilliun^ rè sbeachd laithean 
do"n Ti£?hearna. 

35 Air a' cheud là bilhidh co'- 
ghairm naomha : obair thràilleil sam 
bitli cha dean sibh air. 

36 Seachd laithean bheir. sibh 
seachad tabhartas a bheirear suas ls 
teine do'n Tighearna : air an ochd- 
amh Ià bithidh co'-ghairm naomha 
agaibh, agus bheir sibh seachad tabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearna : is ard cho'-thional e ; 
obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air. 

37 Is iad sin fèisdean an Tigh- 
earna, a ghairineas sibh gu bhi nan 
co' - ghairmibh naomha, a thoirt 
seachad tabhartais a bheirear sua3 
le teine do'n Tighearna, tabhartas- 
loisgte, agus tabhartas-bidh, ìobairt, 
agus tabhartasan-dibhe, gach ni air a 
là fèin, 

38 A thuilleadh air sàbaidibh an 
Tighearna, agus a thuilleadh air 
bhur tiodhlacaibh, agus a thuilleadh 
air bhur bòidibh uile, agus a thuill- 
eadh air bhur sarìr-tliabhartais uile, 
a bheir sibh do*n Tighearna. 

39 Mar an ceudna air a chùig- 
eadh là deug do'n t-seachdamh 
mios, an uair a chruinnicheas sibh a 
stigh toradh an fhe.irainn, cumaidh 
sibh fèisd do'n Tighearna seachd 
laithean : air a' cheud là bithidh 
sàbaid h , agus air an ochdamh là 
bithidh sàbaid. 

40-Agus gabhaidh sibh dhuibh 
fiui air a' cheud là measi chraobh 
àluinn, geugan chrann pailm, agus 
geugan chraobìi tiugh, agus seileach. 
an t-srutham; agus ni sibh gaird- 
eachas 'an làtiiair an Tighearna 
bhurDè seachd laithean. 

41 Agus cumaidh siim e 'na f hèisd 
do'n Tighearna seaclid laithean 'sa 
bhliadhna: bithidh e 'na reachd 
sìorruidh air feadh bhur ginealacha; 
cumaidh sibh e 'san t-seachdamh 
mìos. f stoc, adharc. f cuiridh sihh bhur n-annianna f a àmhghar, 

' jèiU nam bù'h. ^fois^tàmh. Eabh. > meangluin. LEBHITICUS. 42 Ann am pàilliunaibh k gabh- 
stidh sibh còmhnuidh seachd laith- 
ean ; gabhaidh gach aon a rugadh 
'na Israelach còmhnuidh ann am 
pàilliunaibh ; 

43 Chum gu'm bi fios aig bhur 
ginealaich gu'n d'thug mise air 
cloinn Israeil còmhnuidh ghabhail 
ann am pàilliunaibh, 'nuair a thug 
nii mach iad a tir na h-Eiphit : ìs 
mise an Tighearna bhur Dta. 

44 Agus chuir Maois 'an cèill 
do chloinn Israeil fèisdean an Tigh- 
earna. 

CAIB. XXIV. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil iad a 
thoirt a' t'ionnsuidh ola fior-ghlan 
a' chroinn-olaidh, brùite air son an 
t-soluis, a thoirt air na lòclirain 
lasadli 'an còmhnuidh. 

3 An taobh a muigh do bhrat na 
fianuis, ann am pàilliun a' choi'- 
thionail, orduichidh Aaron e o 
f heasgar gu madainn, 'an làthair an 
Tighearn 'an còmhnuidh : bithidk e 
'na reachd sìorruidh air feadh bhur 
ginealacha. 

4 Orduichidh e na lòchrain air a' 
choinnleir fhior-ghlan 'an làthàir an 
Tighearn 'an còmhnuidh. 

5 Agus gabhaidh tu phlùr mìn, 
agus fuinidh tu dà bhreacaig dheug 
dhetl) : dà dheicheamh earrann 
bithidh ann an aon bhreacaig. 

6 Agus suidhichidh tu iad ann an 
dà shreath, sè ann an sreath, air a' 
bhòrd fhìor-ghlan 'an làthair an 
Tighearna. 

7 Agus cuiridh tu tùis f hior-ghlan 
air guch sreath,a chum as gu'ni bi i 
air an aran mar chuimhneaclian, 
eadhon tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearna. 

8 Gach aon là sabaid cuiridli e 'n 
ordugìì e 'an làthair an Tighearn 
'an còmhnuidh, air a ghabhail o 
chloinn Israeil le coi'-cheangal s'iorr- 
uidh. 

9 Agus is le Aaron agus a mhic e, 
agus ithidh iad e 'san ionad naomha ; 
oir a ta e ro-naomha dha, do thabh- 
artasaibh an Tighearn a bheirear 
suas le teine, le reachd 1 bitli-bhuan. 

lOAgus chaidh mac l)an-Israelich, 
aig an rubh Eiphiteach 'na athair, a mach am measg chlotnn Israeil 
agus bha mac na ban-Israelich agus 
duine do Israel a comhstri' 'sa' 
charnpa. 

11 Agus mhaslaich m mac na ban- 
Israelich ainm an Tightarna, agus 
mhallaich e : agus thug i«d gu Maois 
e (agus b'e ainm a mhàthar Selomit, 
nighean Dhibri, do thrèibh Dhan) 

12 Agus chuir iad 'an iàimh" e, 
chum gu'n nochdtadh dhoibh innt- 
inn an Tighearna. 

13 Agus labhair an 'lighearna re 
Maois, ag ràdh, 

14 Thoir a mach esan a mhallaich 
an taobh a muigh do'n champa, agus 
cuireadh iadsan uile a chual' e 
làmhan air a cheann, agus clachadh 
an co'-chruinneach uile e. 

15 Agus labhraidh tu re cloinn 
Israeil, ag ràdh, Ge b'e neach 
nihallaicheas a Dhia, giùlainidh e a 
pheacadh. 

16 Agus esan a mhaslaicheas ain 
an Tighearna,.cuirear gu cinnteach 
gu bàs e ; clachaidh gu deimhin an 
co'-chruinneach uile e : an coigreach 
co math agus esan a rugadh 'san 
dùthaich, 'nuair a mhaslaicheas 
ainm an Tighearna, cuirear gu 
bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine 
sam bith, cuirear gun teagamh gu 
bàs e. 

18 Agus esan a mharbhas ain- 
mhidh.ni e dìoladh air a shon ; ain- 
mhidh airson ainmhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram 
air a choimhearsnach, mar a rinn e, 
mar sin nithear air : 

20 Briseadh air son brisidh, sùil 
air soii sùla, fiacail air son fiacla, 
mar a thug e ciurram air duine, mar 
sin nìthear air. 

21 Agus esan a mharbhas ain'- 
mhidh, dìolaidh se P e : agus an 
neach a mharbhas duine, cuirear gu 
bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagha 
agaibh co math air son a'choigrich, 
agus air son neach do mhuinntir 
bìiur dùthcha fèin : oir is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

23 Agus labhair Maois re cloinri 
Israeil, iad a thoirt leo esan a mhall- 
aich, an taobh a muigh do'n champa, 
agus a chlachadh le clachaibh 1; agus 
rinri clann Israeil mar a dh'àithn an 
Tishearna do Mhaois. k bùthaibh. 1 lagh, ordugh. m dh'ain/NÌch. Eabh. 

B ittm an gainlir, 'am prlosun. Bristcadh. Pbhcireair 

ais, Eabli. 1 a chlochadh lc clochaibh. C A I B. XXV. CAIB. XXV. 

AGUS kbhair an Tighearna re 
Maois ann an sliabh Shinai, ag 

ràdh, 

2 Labhair re cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thig sibh chum 
na tìre a bhcir mise dhuibh, 'an sin 
gleidhidh an tir sàbaid do'n Tigh- 
earna. 

3 Sè bliadhnan cuiridh tu t'f hear- 
ann r , agus sè bliadhnan bearraidh s 
tu t'fhìon-lios, agus cruinnicliidh tu 
stigh a thoradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh bliadh- 
na bithidh sàbaid fois do'n tir, sàb- 
aid do'n Tighearna : t'f hearann cha 
chuir thu, agus t'fhìon-lios cha 
bhcarr thu. 

5 An ni sin a dh'fhàsas dheth 
fèin do t'fhoghar, cha bhuain thu, 
agus fion-dhearca t'fhìonain nto- 
dheasaiehte cha chruinnich thu : 'na 
bliadhna fois bithidh i do'n tìr. 

6 A^us bithidh sàbaid na tìre 1 'na 
biadh dhuibh : dhuit fein, agus do 
d' òglach agus do d' bhan-oglaioh, 
agus do d' f ìiear-tuarasdail, agus do 
d' choigreach a ta air chuairt maille 
riut ; 

7 Agus do d' sprèidh, agus do'n 
/fti</rf/ì-bheathach a£aann ad fhear- 
ann; bithidh a cinneas uile chum 
bidh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuit fèin 
seachd sàbaidean do bhliadhnaibh, 
seachd uairean seachd bliadlina ; 
agus bithidh ùine nan seachd sàb- 
aidean do bhliadhnaibh dhuit 'na 
naoi bliadhnaibh 's dà fhichead. 

9 'An sin bheir thu fa'near tromp- 
aid na Iubile a shèideadh 'san 
t-seachdamh mìos, air an deicheamh 
là do'n mh'ios : ann an' là na reite 
bheir sibh fa'near an trompaid a 
shèideadh air feadh bhur tìre uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an 
deicheamh bliadhna 's da f hichead, 
agus gairmidh sibh saorsa air feadh 
na dùthcha, d'a luchd-àiteachaidh 
uile : bithidh e 'na lubile dhuibh, 
agus pilUdh sibh gach duine chum 
a sheilbhe fèin, agus pillidh gach 
duine agaibh g'a theaghlach i'èin. 

11 Bithidh an deichcamh bliadh- 
na sin agus dà f hiche.ad 'na lubile 
dhuibh; cha chuir sibh sìol, ni mò 
a bhuaineas sibh an ni a dh'fhàsas 
dheth fèin innte, ni mò a thionaileas 
sibh dcarcan-J'ìona innte do d' fhion- 
^in neo-dheasaichte : 

12 Oir is Iubile i, bithidh i naomha dhuibh ; ithidh sibh a cinneas as aa 

f hearann. 

13 Ann am bliadhna na Iubile so 
pillidh gach duinc agaibh a dh'ionn- 
suidh a slieilbhe fèin. 

14 Agus ma reiceas tu bheag re 
d' clioimhearsnach, uo ma cheann. 
aicheas tu bheag o làimh do choimh- 
earsnaich ; cha dean sibh eucoir u 
air a' chèile. 

15 A rèir àireimh nam bliadhna 
'an dèigh na Iubile ceannaichidh tu 
o d' choimhearsnach, agus a rèi'r 
àireitnh bhliadlina nan toraidh reic- 
idh e riut. 

16 A rèir lionmhoireachd nain 
bliadhna meudaichidh tu a luach, 
agus a rèir teircid nam biiadhna 
beagaichidh tu a luach : oir a rèir 
àireimh bkliadhna nan toraidh tha 
e a' reiceadh riut. 

17 Agus cha dean sibh eucoir air 
a' chèile : ach bithidh eagal do Dhè 
ort; oir is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

18 Uime sin ni sibh mo reachdan, 
agus gleidhidh sibh mo bhreithean- 
ais, agus ni siòh iad ; agus gabhaidh 
sibh còmhnuidh 'san tìr ann an 
tèaruinteachd w . 

19 Agus bheir am fearann a mach 
a thoradh, agus ithidh sibh bhur sàth, 
agus gabhaidh sibh còmhnuidh ann 
gu tèaruinte. 

20 Agus ma their sibh, Ciod a 
dh'itheas sinn air an t-seachdamh 
bliadhna? feuch, cha chuir sinn sìol 
ni mò a chruinnicheas sinn ar to' 
radh : 

21 'An sin àithnidh mise mo 
bheannachadh oirbh 'san t-seath'iidh 
bliadhna, agus bheir i mach toradh 
air son thri bliadhna. 

22 Aguscuiridh sibh air an ochd- 
amh bhadhna, agus ithidh sibh 
fathast do'n t-seann toradh gus an 
naothadh bliadhna; gus an d'thig a 
toradh a stigh, ithidh . sibh do n 
t-seann toradh. 

23 Cha reicear am fcarann gu 
bràth ; oir zs leams>a am fearann : 
oir is coigrich agus luchd-cuairt 
sibhse maille rium. 

24 Agus ann am fearann bhur 
seilbh uìle, bheir sibh saorsa* do'n 
f hearann. 

25 Ma dh'f hàs do bhràthair bochd, 
agus gu n do reic e cuid d'a sheilbh, 
agus ma thig a h-aon air bith d'a 
dhillsibli g'a fhuasgladh, 'an sin 
fuasglaidh e an ni a reic a bhràthair. r sìol-chuiridk tu t'achadh. s dcasaichidh. 1 toradh 

sàbaid na Uvc. u foirncart. ■ w tèamniachd. * fuasgladh, L E B H I 

26 Agus mur 'eil aig an duine 
neach g'a fhuasgladh, agus gur 
urrainn e fèin f huasgìadh : 

27 'An sin àirmheadh e bliadh- 
nan a reicidh, agus thugadh e air 
ais an ni a ta thairis do'n duine ris 
an do reic se e : a chum's gu'm 
pill y e dh'ionnsuidh a sheìlbhe 
fèin. 

28 Agus mur urrainn e sin a 
thoirt air as da, 'an sin fanaidh an 
ni sin a reiceadh ann an làimh an 
neach a cheannaich e, gu bliadhna 
na Iubile : agus anns an Iubile thèid 
e mach, agus pillidli e chum a 
sheilbhe. 

29 Agus ma reiceas duine tigh- 
còmhnuidh ann am baile cuartaichte 
le balladh, 'an sin feudaidh e f huas- 
gladh an taobh a stigh do bhliadhn' 
iomlain 'an dèigh a reiceadh : an 
taobh a itigh do blvliadhn' iomjain 
feudaidh e f huasgladh. 

30 Agus mur fuasglar e gus an 
coi'-lionar bliadhn' iomlan ; 'an sin 
daingnichear an tigh, a tha 'n taobh 
a stigh do'n bhaile cuartaichte ìe 
balla, gu bràth dhasan a cheannaich 
e, air feadli a ghinealacha : cha 
d'thèid e mach san lubile. 

31 Ach measar tighean nam bailt- 
ean nach 'eil cuartaichte le balla, 
mar f hearann na tìre : feudar am 
fuasgladh, agus thèid iad a mach 
'san Iubile. 

32 Gidheadh, bailtean nan Le- 
bhitheach, agus tighean bhailtean 
an seilbh, feudaidh na Lebhitliich 
am fuasgladh uair sam bith. 

33 Agus ma cheannaiclieas duine 
o na Lebhithich, 'an sin thèid an 
tigh a reiceadh, agus baile a sheilbh, 
a mach 'san Iubile : oir is iad tigh- 
ean bhailtean nan Lebhitheach an 
sealbh am measg chloinn Israeil. 

34 Ach cha'n f heudar am fearann 
atha'n taobh a muigh d'am bailtibh 
a reiceadh, oir is e sin an sealbh 
mhairtheanach a . 

35 Agus ma dh'fhàsas do bhràth- 
air boehd, agus gu'ii d' thèid e 
dhèigh-laimh agad, 'an sin fuas- 
glaidh b tu air : seadh, ged' is coig- 
reach no fear-cuairt e ; agus bith- 
idh e beo maille riut. 

36 Na gabh riadh uaith no tuille 
's a thug thu dha c : ach biodh eagal 
do Dhè ort, a chum's gu'm feud do 
bbràthair a bhi beo maille riut. 

37 T' airgiod cha d'thoir thu dha T I C U S. 

air riadh, agus air son buannachc 
cha d'thoir thu dha do bliiadh. 

38. Is mise an Tighearna bhui 
Dia, a thug a mach sibh a talaml ; 
na h-Eiphit, a thoirt dhuibh tìr Cha^ 
naain, agus a bhi 'm Dhia agaibh. i 

3g Agus ma dh'f hàs do bhràthaii 
a ta làimh riut bochd, agus gu'n do 
reiceadh riute;. cha d'thoir thu aii 
seirbhis a dheanamh dhuit mai 
thràill : 

40 Mar sheirbhiseach tuarasdaif, 
agus mar f hear-cuairt, bithidh ei 
maiìle riut ; gu bliadhna na Iubile 
ni e seirbhis dhuit. 

41 Agus 'an sin imichidh e uait, 
e fèin agus a chlann maille ris, agus 
pillidh e chum a theaghlaich fèin, 
agus a chum seiibh aithreacha pill- 
idh e : 

42 Oir is iadsan mo slieirbhisich, 
a thug mi mach a tìr na h-Eiphit : 
cha reicear iad mar thràillibh. 

43 Clia ghnàthaich tliu uachdran- 
achd d os a clieann le h-aniochd, achì 
bithidh eagal do Dhè ort. 

44 Agus do thràillean, agus do 
bhan-tràillean, a bhios agad, do na 
cinnicli a ta m'ar timchioll bithidh 
iad ; uatha-san ceannaichidh sibii 
tràillean agus ban-tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o 
chloinn nan coigreach a ta air chuairt 
'nar measg, uathasan ceannaichidh 
sibh, agus o'n teaghlaichibh a ta 
maille riubh, a ghin iad 'narfearann : 
agus bithidh iad 'nan seilbh dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar 
oighreachd d'ar cloinn 'nar dèigh, a 
chum an sealbhachadh mar 01- 
ghreachd, bithidh iad dhuibh 'nan 
tràillibh a chaoidh : ach os cionn 
bhur bràithre cloinn Israeil, eadhon 
os cionn a chèile cha ghnàthaich 
sibh uachdranachd e le h-an-iochd. 

47 Agus ma dh'fhàsas fear-cuairt 
no coigreac.h saibhir f làimh riut, 
agus ma dh'f hàsas do bhràthair ;! 
làimh ris boclui, agus gu'n reic se e 
fèin ris a' choigreach, ris an fhcar- 
chuairt a tha maille riut, no re gin- 
eal teaghlaich a' choigrich : 

48 'An dèigh a reiceadh, feudar 
f huasgladh a ris ; feudaidh aon d'a 
bhràithribh fhuasgladh : 

49 Feudaidh aon chuìd bràthair 
athar, no mac bhràthar athar f huas- 
gladh, no feudaidh aon neach a tha 
dlù 'an dàhnh dha d'a theaghhioh ; 
fèin f huasgladh ; no ma's uirainn % t 
feudaidh se e fèin fhuasgladh. y till, a bhtian, shlorritidh. b cabhaindìi. fòiridh. 

c tuichd a mach. fàs. <i Clui rtaghlaich Ihu. e riughladh, 

tightiar/ias, /uui^hatLi cachd. f bcartucli. C A I B. XXVI. , 50 As;us ni e cunntas ris-san a 
H'heannaieh e o'a bhliadhna anns an 

o reiceadh ris e, gu bliadima na 
1 ubile: agus bitlndh luach a reicidh 
: ! reir àireimh nam bliadhna, a rfcir 
"Vimsir seirbhisich tuarasdail bitliidh 

dha. 

J ' 51 M&bhios fathastmòran bhliadh- 
atlia rc tcachd, d'an rèir sin bheir 
1 a iìs e luach f huasglaidh, as an 
' irgiod airson an docheannaicheadh 

y 52 Agus mur 'eil re teachd ach 
I eagau bhliadhnacha gu bliadhna na 
ubile, 'an siu ni e cunntas ris, agus 
rèir a bhhadnnacha bheir e dha a 
ìs tuach fhuasglaidh. 

.O'J Mar sheirbhiseach a ta air 
liuarasdal o bhliadhna gu bliadhna 
ittiidh e maille ris : cha ghnàth- 
icliear uachdranachd os a chearin 
s h-an-iochd ann do shealladh-sa 

54 Agus mur fuasglar e anns na 
Uiadhuaibh sin, 'au sin thèid e 
jnach ann am bliadhna na lubile, e 
! èin agus a chlann mailleris. 
; 55 Oir dhomhsa tha claun Israeil 
|iian seirbhisich; is iadsan mo 
heirbhisic.h, a thug mi mach a 
ir na h-Eiphit : Is mise anTighearna 
ihur Dia. 

CAIB. XXVI 

CHA dean sibh dhuibh fèin 
ìòdholan h no coslas snaidhte, 
igus cha chuir sibh suas ìomhaighi 
Ihuibh fèin, ni mò shuidhicheas 
■ibh cloeh-dhealhh 'nar fearann, gu 
ìnmiadh sìes d'i : oir is mise an 
righearna bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidcan, 
ìgus bheir sibh urram do m'ionad 
iaomha : Is mise an Tighearna. 

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' reachd- 
tibh. agus ma ghleidheas sibh m'àith- 
eanta ; agus ma ni sibh iad. 

4 'An sin bheir mise dhuibh 
'iisgek 'na àm fein, agus bheir am 
"èarann a macha thoradh, agus bheir 
i-raobhan na machrach am meas 
uatha. 

5 Agus ruigidh bhur bualadh am 
f ìon-fhoghar, agus ruigidh bhur 
fion-fhoghar àm an t-sìlchur, agus 
ithidh sibh bhur n-aran gu'r sàth, 
igus gabhaidh sibh còmlinuidh gu 
tearuinte 'nar tìr. 

6 Agus bheir mise sìth 'san tìr, 
agus ìuidhidh sibh sìos, agus cha 
chuir neach sam bitli eagal oirbh : agus sgriosaidh 1 mi droch beath- 
aichean as an dùthaich, agus cha 
d thèid an claidheamh tre bhur fear- 
ann. 

7 Agusruaigidh sibli bhur naimh- 
dean, agus tuitidh iad romhaibh leis 
a' chlaidheamh. 

8 Agus cuiridh cùigear dhibh an 
ruaig air ceud, agus cuiridh ceud 
dhibh an ruaig air deich mile: agus 
tuitidh bhur naimhdean romhaibh 
leis a' chlaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh m f 
agus ni mi sìolmhor sibh, agus bheir 
mi oirbh fàs lìonmhor, agus daing- 
nichidh mi mo choi'-cheangal ribh. 

10 Agus ithidh sibh an seann lu??, 
agus bheir sibh a mach an seann lòn 
air son an lòin nomha n . 

11 Agus suidhic.hidh mi mo phàil- 
liun 'nar measg : agus cha bhi gràin 
aig m'anam dhibli. 

12 Agus imichidh mi 'nar measg, 
agus bithidh mi a'm' Dhia dhuibh, 
agus bithidh sibhse nar sluagh 
dhomhsa. 

13 Is raise an Tighearna bhur 
Dia, a thug sibhse a mach a tìr na 
h-Eiphit, a chum as nach bitheadh 
sibh 'nar tràillibh aca, agus bhris mi 
cuibhreach bhur cuinge, agus thug 
mi oirbh imeaclid dìreach. 

14 Ach mur èisd sibh rium, agus 
mur dean sibh na h-àitheanta sin 
uile : 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo 
reachdaibh, no rna ghabhas bhur 
n-anam gràin do m' bhreitheanais, 
air chor as nacli dean sibh m'àith- 
eantan uile, ach gu'm bris sibh mo 
choi'-cheangal ; 

16 Ni mise mar an ceudna sò 
ribhse, orduichidh mi oirbh uamhas, 
caitheamh, agus fiabhrus loisgeach, 
a chaitheas na sùilean, agus a bheir 
cràdh do'n chridhe: agus cuiridh 
sibh bhur sìol arm an dìornhaineas, 
oir ithidh bhur naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo glinùis 
'nar n-aghaidh, agus marLhar sibh 
'an làthair bhur naimhdean : agus 
rioghaichidh a' mhuinntir air am 
beag sibh oirbh, agus tcicliidh sibh 
an uair nach bi neach 'an tòir 
oirbh. 

18 Agus mur èisd sibh rium 
fathast air a shon so uye, 'an sin 
ni mi peanas oirbh seachd uaire 
ni's mò air son bhur peacanna. 

19 Agus brisidh mi uabhar bhur 8 aisigidh c. h dcalbhan, caspaircan-aoraidh faoin . 

1 standing imàgc, slatve. Sasg. ,^- frasachd. 1 dlthichidh, 

fuadaichidh. m bilhidh. spèis agamsa Uhuibh. a nuudha, 

B bunnan. LEBHITICUS. «umhachd ; agus ni mi bhur neamha 
inar iarunn, agus bhur talamh mar 
unga: 

20 Agus caithear bhur spionnadh 
ann an dìomhanas; oir cha d'thoir 
bhur fearann fhàs uaith, ni mò a 
bheir craobhan na tlre am meas 
uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm' agh- 
aidh, agus nach eisd sibh rium ; 
bheir mi seachd uaire tuille phlàigh- 
ean oirbh a rèir bhur peacanna. 

22 Cuiridh mi mar an ceudna 
fiadh-bheathaichean na machrach 
'nar measg, a bheir uaibh bhur clann, 
agus a chuireas as d'ar sprèidh, 
agus a ni sibh tearc ann an àireamh, 
agus bithidh bhur rathaide P mòra 
fàs. 

23 Agus mur leasaichear leamsa 
sibh ieis na nithibh sin, ach gu'n 
d'tht id sibh a'm' aghaidh : 

24 'An sin thèid mise mar an 
ceudna 'nar n-aghaidh-sa, agus ni 
mi peanas oirbh seachd uairean 
fathast air son bhur peacanna. 

25 Agus bheir mi claidheamh 
oirbh, a dhlolas cùis-ghearain mo 
choi' - cheangail ; agus an uair a 
chruinnichear sibh 'an ceann a 
chèile an taobh a stigh d'ar bailtibh, 
cuiridh mi a' phlàigh 'nar measg ; 
agus bheirear thairis sibh do làimh 
naimhdean. 

26 An uair a bhriseas mise lorg 
bhur n-arain, fuinidh deich mnài 
bhur n-aran ann an aon àmhuinn, 
acus bheir iad air ais dhuibh bhur 
n-aran air a thomhas, agus ithidh 
sibh agus cha bhi sibh sàthach. 

27 Àgus mur èisd sibh air son so 
Tiile rium, ach gu'n d'thèid sibh 
a'ni' aghaidh. 

28 'An sin thèid mise 'nar n-agh- 
aidh-sa mar an ceudna ann <im 
fraoch fcirge : agus smachdaichidh 
mise, eadhon mise, scachd uaire 
sibh air son bhur peacanna. 

29 Agus itliidh sibh feoil bhur 
mac, agusfeoil bhur nigheana ithidh 
sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ar 
n-ionadaibh arda, ngus geai raidh mi 
slos bhur dealbhan, agus tilgidli mi 
bhur colannan'J air colannaibh bhur 
n-iodhol, agus gabhaidh m'anam 
gràin dibh. 

31 Agus cuiridh mi bhur bailtean 
fàs, agus hheir mi lomsgrlob air r 
bhur n-ionada naoinha, agus cha P ròide, slighecm. 1 c.virp. 

* blascin, • uomhmnt . 

* lui&e. y irisluuhudh. ghabh mi fàile bhur boltrach cùbhf- | 
raidh s . 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air \ 
an fhearann : agus bithidh iogh- ; 
nadh r air bhur naimhdibh a ghabhas 
còmhnuidh ann, mu'n ni sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am i 
measg nan cinneach, agus tairngidh u 
mi claidheamh 'nar dèigh : agus 
bithidh bhur fearann creachta, agus ; 
blìur bailtean fàs. 

34 'An sin mealaidh am fearann 
a shàbaidean, am fad 'sa luidheas e 
fàs, agus abhivs sìbhse ann am fear- 
ann bhur naimhdean; cadhon 'an 
sin gabhaidh am fearann fois, agus 
mealaidh e a shàbaidean. 

35 Am fad 's a luidlieas am Jear- 
ann fàs, bitliidh fois aige: do bhri' 
nach robh fois aige 'nar sàbaidibhsa 
'nuair a ghabh sibh còmhnuidh 
ann w . 

36 Agus orra-san a dh'f liàgar beo 
dhibh. cuiridh mise Iaigse x 'nan 
cridheachaibh ann an duthchaibh 
an naimhdean ; agus cuiridh fuaim 
duilleig air chrith iad air theicheadh; 
agus teichidh iad, mar gu'm biodh 
iad a' teicheadh o 'n chlaidheamh : 
agus tuitidli iad an uair nach bi 
neach 'an tòir orra. 

3~ Agus tuitidh iad air muin a 
chèile, mar gu'm b'ann roimh 11 
chlaidheamh, 'nuair nach bi neach 
'an tòir orra; agus cha bhi neart 
agaibh gu seasamh roimh bhur 
naimhdibh. 

38 Agus thèid as duibh am measg 
nan cinneach, agus ithidh talamh 
bhur naimhdean suas sibh. 

39 Agus seargaidh iadsan a 
dh'fhàgar dhibh as'nan aingidhcachd 
ann an duthchaibh bhur naimhdean, 
agus mar an ceudna ann an eu- 
ceartaibh an aitlireacha seargaidh 
iad as maiilc riu. 

40 Ma dh'aidicheas iad an ain- 
gidheachd fèin, agus aingidheachd 
an aithreacha, a rèir an eusaoutais 
a rinn iad a'm' agliaidh, agus mar 
an ceudna gu'n do ghluais iad a'm' 
agiiaidh : 

41 Agus gu'n do gliluais mise 
mar an ceudna 'nan aghaidhsan, 
agusgu'n d'thugmiiad do dhùthaich 
an ìiiiimhdean ; nia bhios 'an sin an 
cridhe neo-thimchioll-ghearrt' air 
irioslachadh y, 'uir chor as gu'n 
gabh iad re peanas an aingidheachd. 

42 'An sin cuiwihnichidli mise mo 
choi'-cheangal ìe lacob, agus mar 

r sgriosaidh niij'àsaichidh mi. 
u ràisgidh. w aèr. iabl^. C A I B. XXVII. an <»<iiidna mo ehoi'-cheangal re fichead Wìadhna dh'aois agus os & 

h-Isaac, agus maf an ceudna mo chionn, ma's firionnach e, 'an sin 

cjiòT-cheangal re h-Abraham cuimh- bithidh do mheas cùig seceil deug, 

Hkhidh nii, agus cuiuihnichidh mi agus air son bainionnaich deich se- 

ani fearann. ceil. 

43 Treigear mar an ceudna am 8 Ac'i ma hhios e ni's bochda na 
feHrriiiu leo, a?us mealaidh e a do mheas, 'an sin uochdaidh se e 
shabaidc ;-.u, ani fcadh 's a ta e 'na fein 'an làthair au t-sagairt, a°us 
Hridhe fàs as an eugmhais; agus measaidh an sagart e: a reir à 
gabhaidh iad rc peana* àù ajngldh- chomais-san à thug a' bhoid, mca£> 
oachd : a chionn, eàdhcm n chionn aidh an sagart e. 

gn'n d'rinn iad tàir air mo bhreith- Q Agus ma's ainmhidh c d'an 

eanais, agus a chionn gu'n do ghabh d"tlioir daoine tabhartas a dli'iona- 

an anara crràin do m' reachdaibh. suidh an Tighearna; bithidh gàch 

44 Agus eidhcadh air a shon so ni a bheir duine d'an leithidibh sin 
uile, 'nuair a bhios iad anh an tir an do'n Tighearna, naoinha. 
naiinhdean, clia tilg mi uam iad, ni 10 Cha mhùth b se e, ni mò 
mò a ghabhas mi gràin diubh, g'an mhalairticheas se e, math air son 
sg¥ios 'ju tur, ajxsa bhriseadh mo uile, no olc air son maith : ach'ma 
choi'-oheangail riu : oir is mise an nihalairticheas e air chor sam bith 
Tighe.'irn an Dia. ainmhidh air son ainmhidh ; 'an sin 

45 Ach air an sgàth-san cuimh- bithidh e fein, agus an vi a fhuar. 
ntchidh mi coi'-cheangal an sinn- aclh 'nà mlialairt, naomha. 
sjrea/i, a thug mi mach a tir na 11 Agus ma's ainmhidh neo-ghlan 
h-Eiphit, anu an sealladh nan cinn- sam bith e, do nach d'thoir iad 
èach, a chum as cu'm bithinn a'm' seachad tabhartas do'n Tighearna; 
Dhia aca : Is mise an Tighearna. 'an siu nochdaidh e 'n t-ainmhidh 

46 Ìs iad sin na h-orduighean, 'an làthair an t-sagairt: 

a« s na breìtheanais, agus na 12 Agus measaidh an sagart e, 

reachdan, a rinn an Tigheani eadar ma's math no olc e ; mar a mheasas. 

e f< ; in ngas clann Israeil, ann au tusa a bhios a'd' shaga/t e, mar sin 

sliabh Shinài, ie làimh Mhaois. bithidh e. 

13 Ach ma dh'f huasglas e air 

C A I B. XXVII. chor sam bith e, 'an sin cuiridh e au, 

AGUS lahhair an Tighearna re cùigeadh cuid detk re d' mheas-sa. 

Maois, ag ràdh, 14 Agus an uair a choisrigea$ 

2 Labhair re oloinn Israeil, agus duine a thig, gu bhi naomha do'n 
abair riu, 'Nuair a bheir duine boid Tighearnà, 'an sin measaidh an 
àraidh 2 , buinidh na h-anroanna a sagart e, ma's math noolce: mar 

j do'n Tighearn, a reir do mheas : a mheasas an sagart e, mar sia 

3 Agus bithidh do jnheas, air an seasaidh e. 

f hirionnach o fhichcad bliadhna 15 Agus ma dh'fhuasglas esan a 

: dh'aois, eadhon gu tri fìchead choisrig e, a thigh, 'an sin cuiridh e 

bliadhna dh'aois ; bithidh eadhon do an cùigeadh cvid a dh'airgiod do 

mheas leth-cheud secel airgid, a rèir niheas-sa ris, agus bithidh e leis. 

\ seceil an ionaid naomha. 16 Agus ma choisrigeas duine 

4 Agus ma's bainionnach a bhios do'n Tighearna cuid do f hearann a 
ann r 'an sin bithidh do mheas deich sheilbh, 'an sin bithidh do rnheas a 
seceil'ar fhichead. reir a shll c : measar homer do 

' 5 Agus ma's gilie o chùig bliadh- shiol eorna aig leth-cheud secel 

na dh'aois, eadhon gu fichead bliadh- airgid. 

na dh'aois a bhios ann, 'an sin 17 Ma choisrigeas e fhearann o 

bithidh do mheas air son an f hir- bhliadhna an Iubile, a reir do mheas 

ionnaich nchead seceil, agus air son seasaidh e. 

na baiuionnaich deich seceil. 18 Ach ma choisrigeas e f hearann 

6 Agus ma's ann o mhlos. a 'an deigh na Iubile, 'an sin àirmh- 

dh'aois, eadhon gu cùig bliadhna idhd an sagart an t-airgiod da a 

| dh'aois ; 'an sin bithidh do mheas reir nam bliadhn' a ta re teachd e , 

' air son an f hirionnaich cùig seceil eadhon gu bliadhna na Iubile, agus 

I airgid, agus air son na bainionnaich leigear sm sìos do d' mheas. 

] bithidh do mheas tri seceil airgid. 19 Agus ma dh'f huasglas amfear 

I 7 Agus ma's ann a bhios e o thri a choisrig amfearann e airchor sam 

I z shònraichte. a pearsanna. b cha'n atharraich, cha 

w. chaociiail. c churachd, <* cunntaidh, e a mhairea»> 
X) LEBHITICTJS. bith ; 'an sitì cuiridh e an cùigeadh 
cuid a dh'airgiod do mheas-sa ris, 
agus daingnichear dha e. 

20 Agus mur fuasgail e 'm fear- 
"ann, no ma reic e 'm fearann re 
duin' eile, cha 'n f huasglar ni's mò 
e. 

21 Ach bithidh am fearann, an uair 
a thèid e mach 'san lubile, naomha 
do'n Tigbearna, mar fhèarann 
coisrigte f : buinidh a shealbh do'n 
t-sagart. 

22 Ach ma choisrigeas duine do'n 
Tighearna fearann a cheannaich e, 
jiach ann do f hearanm a sheilbh ; 

23 'An sin àirmhidh an sagart dha 
luach do mheas, eadhon gu bliadh- 
na na Iubile, agus bheir e seachad 
do mheas fèin 'san là sin, mar ni 
naomha do'n Tighearna. 

24 Ann am bliadhna na Iubile 
pillidh am fearann d'a ionnsuidh- 
san o'n do cheannaìcheadh e, eadhori 
d'a ionnsuidh-san A'am buineadh 
sealbh an f hearainn. 

25 Agus bithidh do mheas-sa uile 
a rèir seceil an ionaid naomha ; 
bithidh fichead gerah 'san t-secel. 

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh- 
ean bu chòir a bhi 'na cheud-ghin 
do'n Tighearna, cha choisrig duine 
air bith sin, co dhiubh is tarbh, no 
caora e : z'sleis an Tigheam e. 

27 Ach ma's ann do bheathach 
neo-ghlan e, 'an sin fuasglaidh se e 
a xeir do mheas-sa, agus cuiridh e 

f air a ch\ an cùigeadh cuid deth ris ; no mar 
fuasglar e, !an sin reicear e a rèir 
do tnheas. 

28 Gidheadh cha reicear agus cha 
'n fhuasglar ni sam hith coisrigte a 
choisrigeas duine do'n Tighearna, 
do gacli ni a ta aige,araon do dhuine 
agus do ainmhidh, agus do f hearann 
a sheilbh : tha gach ni coisrigte ro- 
naomha do'n Tighearna. 

29 Clia 'n fhuasglar ni sam bith 
coisrigte, a clioisrigear le daoinibh : 
ach euirear gu cinnteach gu bàs e. 

30 Agus uile dlieachamh an f hear- 
ainn, ma's ann do shìol an f hear» 
ainn no do mheas na craoibhe, is 
leis an Tighearn. e: </ta c naomha 
do'n Tighearna. 

31 Agus ma dh'fhuasglas duine 
idir a' bheag d'a dheachamh, cuiridh 
è an cùigeadh cuid deth ris. 

32 Agus a tliaobh uile dlieach- 
aimU a' chruidh no an treud, cadh- 
Q7i gach ni air bith a dh'imicheas 
fa'n t-slait ; bitìiidli an deachamh 
dheth naomha do'n Tighearna. 

33 Cha rannsaich e am bi e math 
no olc, ni mò a mhalairticheas se e : 
agus ma mhalairticheas e idir e, 'an 
sin bithidh an dà chuid e fèin agus 
a mhalairt naomha; cha 'n fhuas- 
glar e. , ' . 

34 Is iad sin na h-àitheantan a 
dh'àithn an Tighearna do Mliaois 
air son chloinnlsraeil, annan sliabli 
Shinai. 

cr air leth. AIREA M H. CAIB. I. 

AGUS labhair- an Tighearna re 
Maois ann am fàsach Shinai, 
ann am pàilliun a' choi'-thionail, air 
a' cheud là do'n dara mìos, 'san 
dara bliadhna, 'an dèigh dhoibh 
teachd a mach a tìr na h-Eiphit, ag 
ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh a cheann 
co'-chruinnich chloinn Israeil uile, a 
rèir h an tcaghlaichean, a rèir tighe 
an aithreacha, maille re àireamh an 
ainineanna, gàch firionnach a rèir 
txa ceana : 3 O fhichead bìiadhna dh'aois, 
agùs os a cheawn, gach aon a's urr- 
ainn dol a mach gu cogadh ann an 
Israel ; àirmhidli tusà agus Aaron 
iad a rèir an armailtean c . 

4 Agus maille ribhse bithidh 
duine do gach uile thrèibli : gach 
aon diubli 'na cheann tiglic aitli-* 
reacha. 

5 Agus ìs iad so ainmeanna nan 
daoine a sheasas maille ribh : Do 
ÌHltHètbh- ' lt eubein j Elisur mac She- 
deuir. 

6 Do Shimeon ; Sclumiel mac 
Shurisadai. * cunntas. * do rèir. c sloigh, buidhman* C A I B. I. t 7 Do Iudah ; Nahson mac Ami- 
j nftdaib. 

8 Do Isachar; Nataneel mac 
i Sluiair. 

i q Do Shebulun ; Eliab mac He- 
, ! loin. 

> 10 Do chloinn loseiph ; do E- 
i ; pliraim, Elisama mac Amilmid ; do 
. rohanaseh, Gamalicl mac Pliadah- 
j $uir. 

i I 11 Do Bhcniamin ; Abidan mac 
Ghideoni. 

12 Do Dhan; Ahieser mac Ami- 
sadai. 

13 Do Aser; Pagiel mae Oc- 
rain. 

14 Do Ghad ; Eliasaph mac 
1 Dheucil. 

15 Do Naphtali ; Ahira mac 
, Enain. 

16 B" iad sin dcwirì ainmeil d a' 
cho' - chruinnich, cinn - fheadhna 
threubhan an aithreàeha, ceannard- 
an mhìlte ann an Israel'. 

17 Agus ghabh Maois agus Aaron 
na daoiue sin, a ghairmeadh air an 
ainmibh. 

18 Agus thionail iad an co'- 
ehruinneach uile 'an ceann a ehèile 
air a' cheud là do'n dara mìos,agus 

! chuir iad 'an cèill an ginealacha 
rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithreacha, a rèir àireimh e nan 
ainmean,o fhichead bliadhnadh'aois 
8gus thairis, a rèir an ceann. 

19 Mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois, mar sin dh'àireamh e 

i iad ann am fàsach Shinai. 

20 Agus bha clann Keubein a' 
mhic bu shine bh'ais; Israel, a rèir 
an ginealacha, a reir an teàghtaìch-i 
ean, a rèir tighe an aitlireacha, a 
rèir àireimh nan ainmean, a rtir an 
ccann, gach firionnach o fhichead 
BÌiàdhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh ; 

21 Iadsan a dh'àirmheadh dhiubh, 
-eaclhon do thrèibh Reubein, bha 
iad ann dà f hichead agus sè mìle 

i agus cùig ceud. 

£2 Do chloinn Shimeoin, a rèir 
an ginealacha, a rèir an teaghlaieh- 
ean, a rèir tighe an aithreacha, iad- 
. san a chaidh àireamh dhiuhh, a rèir 
àireimh nan ainmean, a rèir an 
ceann, gach firionnach o fiiichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh; 

23 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Shi- meoin, ò'iad lcth-cheud agus naoH 
mìle agus tri cheud. 

24 Do chloinn Ghàd, a rèir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaicheau, 
a rèir tighc an aithreacha, a rèir àir- 
eimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gàch aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh ; 

25 ladsan a chaidh àireamh 
dhiuhh, eadhon do thrèibh Ghad, 
ò'iad dà fhichead agus cùig mìlè 
agus sè ceud agus leth-cheud. 

26 Do chloinn Iudaih a. rèir an 
ginealacha, a rèir an tcaghlaichean, 
a rèir tighe an aithreacha, a rèir àir- 
eiinh nan ainmean, o fhichead 
hliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh ; 

27 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiuhli, eadhon do thrèibh Iudaih, 
ò'iad tri fichead agus ceithir mlle 
deugagus sè ceud. 

28 Do chloinn Isachair, a rèir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, 
a rèir tighe an aithreacha, a rèir àir- 
eimii nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dli'aois, agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh ; 

29 Iadsan a chaidh àireamh 
diiiubh, cadhon do threibh Isachair, 
ò'iad leth-cheud agus ceithir nrìle 
agus ceithir cheud. 

30 Do chloinn Shebuluin, a rèir 
an ginealacha, a rèir an teaghlaieh- 
ean, a rèir tighe an aithreacha, a rèir 
àireimh nan ainmean, ® fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh ; 

31 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Shebu- 
luin, 0' iad Ieth-cheud agus seachd 
mile agus ceithir cheud. 

32 Do chloinn Ioseiph, eadhon 
do chloinn Ephraim, a rtir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
rtir tighe an aithreacha, a rèir àir- 
eimh nan ainmean, o fhichead 
bhadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a macli gu 
cogadh ; 

33 Iadsan a chaidh àireamh 
dliiubh, cadhorìdo thrèibh Ephraim, 
6' iad dà f hichead mìle agus cùig 
ceud. 

34 Do chloinn Mhanaseh, a rèir 
an ginealacha, a rèir an teaghlaich- 
ean, a rèir tighe an aithreacha, a 
rèir àireimh nan ainmean, o fhi- 
fhead bliadhna dh'aois agus os a i daoin' alloil. e ann an àìrcamh. Eabh. 

O 2 A I R E A M>H. uhearm, gach aon a b' urrainn dol a 
mach gu cogadb ; 

35 Ladsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Mhana- 
seh, ò' iad dà mhile dheug 'ar f hi- 
chead agus dà cheud. 

36 Do chloinn Bheniamin, a rèir 
an ginealacha, a rèir an teaghlaich- 
ean, a rèir, tighe an aithreacha, a 
rèir àireimh nan ainmean, o fhi- 
chead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

37 Tadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Bhen- 
iamin, ò'iad cùig-mìle deug 'ar fhi- 
ehead agus ceithir cheud. 

38 Do chloinn Dhan, a rèir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, 
a rèir tìghe an aithreacha, a rèir 
àireimh nan ainmean, o fhichead 
feliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
-co^adh ; 

39 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, cadhon do thrèibh Dhan, 
è' iad tri fiehead agus dà mhile agus 
seachd ceud. 

40 Do chloirin Aseir a rèir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, 
a rèir tighe an aithreacha, a rèir àir- 
eimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
eogadh ; 

41 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Aseir, 
b' iad aon mhile agus dà fhichead 
agus cùig ceud. 

42 Do chloinn Naphtali arcirnn 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, 
a rèir tighe an aithreacha, a rèir àir- 
gimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach gu 
cogadh ; 

43 ladsan a chaidh àireamh 
dhiubb, cadhon do thrèibh Naph- 
tsrii, ò'iad tri mìle deug agus dà 
.f hichead agus ceithir cheud. 

41 Sin iadsan a chaidh àireamb, a 
dh'àireamh Maois àg'u's Aaron, agus 
ceannardan Israeil,Crt dhov dà fhear 
dheug : bha e;ach fear diubh air son 
tisjhe arthreacha. 

45 Mar sin bha iadsan uile a 
chaidh àireamh do chloinn Israeil, 
a rèir tighe an aithreacha, o fhi'- 
chead bliadhna dh'aois agus os a 
theann, gach aon a b'nrrainn dol a 
jnach gu cogadh ann an lsrael ; 

46 Èadhon iadsali uile a chaidh àireamh, ò' iad sè ceud mìle asjns 
tri mìle agus cùig ceud agus leth- 
cheud. 

47 Ach cha deachaidh na Lebhi- 
thich, a rèir trèibh àn aithreacha, 
àireamh 'nam measg : 

48 Oir labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

49 A mhàin treubh Lebhi cha 'n 
àireamli tliu, ni mò a ghabhas tu an 
cuimtas cheann am measg cldoinn 
Israeil .: 

50 Ach orduichidh tu na Lebhi- 
thich os ceann pàilliuin na fianuis, 
agus os ceann a shoithichean uile, 
agus os ceann nan uile nithe a bhvir?- 
eas da: giùlainidh iad am pàilliun, 
agus a shoithichean uile,agus fritheal- 
aidh iad da, agus campaichidh iad 
m'an cuairt air a' phàilliun. 

51 Agus an uair a bhios am pàiU 
liun gu dol air aghaidh, leagaidh na 
Lebhithich a nuas e : agus an uair 
a bhios am pàilliun r'a shuidheach- 
adh, togaidh na Lebhithich suas e : 
agus an coigreach a thig am fagus, 
cuirear gu bàs e. 

52 Agus suidhichidh clann Tsraeil 
am bùthan gaeh duine làimh rV 
chuideachd r " fèin, agus gach duine 
làimh r'a bhrataich fèin, air feadh 
an armailttìan B. 

53 Ac.h suidhickidh na Ltebhi- 
thich am bùthan m'an cuairt air 
pàilliun na fianuis ; a chum's nacii 
bi corruich air co' - chruinneach 
chloinn Israeil, agus gleidhidh h na 
Lebhithich eùram pàilliuia na fia- 
nuis. 

54 Agus rinn clann Israeil a rèir 
nan uiie nithe a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois; mar sin rinn 
iad. 

CAIB. II. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, agus re h-Aaron, ag 

ràdh, 

2 Suidhicliidh gach dnine do 
chloina Israeil làimh r'a bhrataich 
fèin, maille re suaichiontas 1 tighe 
an aithreacha : fad as m'an cuairt 
air pàilliun a' choi'-thionail suidhich- 
idh iad. 

3 Agus air taobh na h-airde 'n 
ear leth re èirigh na grèine, suU 
dlìichidh luchd brataich chaimp lu- 
daih a rèir an armailtean :. agus 
ùithidh Wahson mac Aminadaib 'na 
cheannard k air cloinn Iudaih. 

4 Agus armailt-san, cadhon iadsan 
a chaldh àireamh dhiubh, 6'iad tri f champa. Eabh. 8 sloigh. •» coiìjthididh. « suailh- 

iantas. * chaipiein, C A I 

fichead agus ceithlr mìle deug agus 
sè ceuà. 

5 Agus am fagus da suidhichidh 
treubh Isachair: agus bithìdh Sa- 
taneel mac Shuair 'na cheannard 
aircloinn Isachair. 

6 Agus armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhith, ò'iad leth- 
cheud agus ceithir mile agus ceithir 
cheud. 

7 -An sin treubh Shebuluin: agus 
bithidh Eliab mac Ileloin 'na cheann- 
ard air cloinn Shebuluin. 

8 Agus armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhith, 6'iad leth- 
cheud agus seachd mìle agus ceithir 
cheud. 

9 Na h-uile chaidh àireamh ann 
an camp Iudaih, ò'iad ceud mìie 
agus ceithir fìchead mìle agus sè 
mìle agus ceithir cheud, a rèir an 
armailtean : is iad so a thèid a mach 
air thùs. 

10 Air taobh na h-airde deas 
bithidh bratach chaimp Reubein, 
a rèir an armaiitean : agus 'na 
cheannard air cloinn Reubein, bith* 
idh Elisur mac Shedeuir. 

11 Agus armailt-san agus iadsan 
a cliaidh àireamh dhith, ò'iad dà 
fhichead agus sè mìle agus cùig 
ceud. 

12 Agus làimh ris suidhichidh 
treubh Shimeoin'j agus bithidh Se- 
lumiel mac Shurisadai 'na. cheannard 
air cloinn Shimeoin. 

13 Agus armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh diiith, 6' iad leth- 
chcud agus naoi mìle agus tri cheud. 

14 'An sin treubh Ghad : agus 'na 
cheannard air n»c Ghad, bithidh 
Eliasaph mac Reueil. 

15 Agus armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, ò' iad dà 
fhichead agus cùig mìle agus sè 
ceud agus leth-cheud. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh 
ann an campa Reubein, ò' iad ceud 
mìle agus leth-cheud, agus aon 
mhlle, agus ceithir-cheud agus leth- 
cheud, a reir an annailtean: agus 
thèid iadsan a mach 'san dara ord- 
ugh 1. 

17 'An sin thèid pàilliun a' choi'- 
thionail air aghaidh maille re campa 
nan Lebhitheach am meadhon a' 
champa m : mar a champaicheas iad, 
mar sin thèid iad air an aghaidh, 
gach duine 'na àite fèin làimh r'am 
brataichibh. 

18 Air taobh na h-airde 'n , iar 
iithidh bratach champa Ephraim, 
a rèir an armailtean ; agus bithidh B. II. 

Elisama mac Amihuid, 'na cheann- 
ard airraic Ephraim 

1Q Agus armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, 6' iad dù 
f hichead rnìle agus cùig ceud. 

20 Agus làimh ris-san tnthidh 
treubh Mhanaseh : agus bithidh Ga- 
maliel mac Phedahsuir, 'na cheann- 
ard air cloinn Mhanaseh. 

21 Agus armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, ò'iad dà 
mhile dheug 'ar fhichead agus dà 
cheud. 

22 'An sin treubh Bheniamin < 
agus bithidh Abidan mac Ghideoni, 
'na cheannard air mic Bheniamin. 

23 Agus armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, 6' ictd 
cùig mìle deug 'ar fhichead agus 
ceithir chcud. 

24 Iadsan uile a dh'àirmheadh 
do champa Ephraim, ò' iad ceud 
mìle agus ochd mìle agus ceud, a 
rèir an armailtean : agus thèid iad- 
san air an aghaidh 'san treas or- 
dugh. 

25 Bithidh bratach champa Dhan 
air taobh na h-airde tuath a rèir an 
armailtean : agus bithidh Ahieser 
mac Amisadar 'na cheannard air 
cloinn Dhan. 

26 Agus armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, b'iad tri 
fichead agus dà mhlle agus seachd 
ceud. 

27 Agus 1-àimh ris campaichidh 
treubh Aseir : agus bithidh Pagiel 
mac Ocrain, 'na cheannard air cloinn 
Aseir. 

28 Agus armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, ò' iad dà 
f hichead agus aon mhile agus cùig 
ceud. 

29 'An sin treubh Naphtali : agus 
bithidh Ahira mac Enain 'na cheann^ 
ard air cloinn Naphtali. 

30 Agus armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, 6' iad 
leth-cheud agus tri mìle agus ceithir- 
cheud. 

31 Iadsan uile a chaidh àireamh 
ann an campa Dhan, b'iad ceud 
mìle agus leth-cheud agus seachd 
mìle agus sè ceud : lmic.hidh iadsan 
fa dheireadh le'm brataichibh. 

32 Is iad sin iadsan a' dh'àir- 
mheadh do chloinn Israeil, a rfcir 
tighe an aithreacha, iadsan uile a 
chaidh àireamh do na campaibh a 
rèir an armailtean, ò' iad sè ceud 
mile agus tri mUe agus cùig ceud 
agus leth-cheud- 

33 Ach cha d'àirmheadh na ì&= l 'san dara h-àite, w a' chaimp, 

O 3 AIREAM H. bhithich am meassf cldoinn Israeil, 
mar a dh'àithn an Tigbearna do 
Mhao+s. 

34. Agus rinn clann Israeil a reir 
gach ni a dh'àithn an Tigbearna do 
Mhaois ; mar sin chanipaich iad 
làimh r'am brataichibh, .agus mar siri 
chaidh iad air an aghaidh, gach aou 
a reir an teaghlaicheàn, a rèir tighe 
an aithreacha. 

CAIB. IIT. 

TSìa.d so mar an ceudna gìnealaich 
-*- Aaroin agus Mhao'is, 'san là anns 
an do labhair an Tighearna re Maois 
ann an sliabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac 
Aaroin; Nadab an ceud-ghin, agus 
Abiliu, Eleasar, agus Itamar. 

3 Is iad sin ainmeanna mhac Aa- 
roin, na sagairt a dh'ungadh, a chois- 
rig e gu frithealadh ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

4 Agus f huair Nadab agus Abihu 
bàs 'an Iàthair an Tighearna, 'nuair 
a thug iad suas teine coimheach 'an 
làthair anTighearna, ànn avn fàsach 
Shinai, agus cha robh clann aca: a- 
gus fhritheil Eleasar agus Itamar 
aan an dreuchd an t-sagairt, ann an 
sealladh Aaroin an athai\ 

5 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdb, 

6 Thoir trcubh Lehhi am fa?ns, 
agns taisbein iad 'an làthair Aaroin 
an t-sagairt, a chum's gu'm fiitheil 
iad dha. 

7 Agus gleidhidh ìàd a chùram- 
3an, agus cùram a' choi'-thionail uile 
air beulaobh pàilliuin a' choi'-thion- 
ail, a dheanamh seirbhis " a' phàil- 
liuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile shoith- 
ichean ° pàilliuin a' choi'-thionail, 
aguscùram chloinn Israeil,a dhean- 
amli seirbhis a' phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich 
do Aaron agus d'a mhic: tha iad 
air an tabiiairt da gu h-iomlan a 
mach acloinn Israeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron 
agus a mhic, agus feithidh iadsan 
air dreuchd an t-sagairt: agus an 
coigreach a thig am fagus, cuirear 
gu bàs e. 

11 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

12 Agus mise, fèuch, ghabh mi na 
Lebhithich o mheasg ehloinn Israeil, 
'an àite a' cheud-ghin uile a dh f hos- 
jjaileas a' bhrù am measg chloinn Israeil : agus is leamsa ua Lcbhith- 
ich ; 

13 A chionn gur leamsa gach uile 
cbeud-gbin; oir air an là anns ait 
do bhuail m'l gach ceud-shin ann an 
tìr ua h-Eiphit,iiaomhaichmidhomh 
fain gach ceud-ghin ann an Israel, 
eadar dlmÌMe agus ainmhidh ; is 
leamsa iad : Is mise an Tighearna. 

14 Agus labhair an Tigheama r« 
Maois ann am fàsach Shinai, ag 
ràdh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèir 
tighe an aithreacha, .-. rèir an teagh- 
laichean : gach urionnach o mhios 
a dh'aois agus os a cheann, àir- 
mhidh tu iad. 

16 Agus dh'àireamh Maois iad a 
rèir focail an Tighearna, mar a thug- 
adh àithne dha. 

17 Agus b'iad so mic Lebhi a reir 
an ainmean; Gerson agus Coliat, 
agus Merari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac 
Ghersoin a reir an teaghlaichean ; 
Libni agus Simei. 

.39 Agus mic Chohait a reir an 
teaghlaichean ; Amvam agus Idsar, 
Hebron agus Udsiei. 

20 Agus mic Mherari a rèir an 
teaghlaichean ; Mahli, agus Musi : 
is iad sin tea<jh!aichean nan Leshi- 
theach, a rèir tiglie an aitlireacha. 

21 O Gherson bka teaghlach 
Libni, agus teaghlach Sliimei ; is 
iad sin teaghìaichean nan Gerson- 
ach. 

22 Iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir àircimh nam iìrionn- 
ach uile o mhlos a dh'aois agus os a 
cheann, eadhon iadsan a chaidh àir- 
eamh dhiubh, ò'iad seachd mìle agus 
cùig ceud. 

2.3 Suidhichidh teaghlaichean nan 
Gersonacìi air cùlaobh a' phàilliuin 
air taobh na h-airde 'n iar. 

24 Agus bitkidh Eliasaph mac 
Laeil, 'na cheann tighe athar nan 
Gersonaclu 

25 Agus air cùram P mhac Gher- 
soin, ann am pàilliun^a' choi'-thion- 
ail, bitkidh am pàilliun jèin, agus 
am bùth, a chòm'adach, agus am 
brat air son doruis pàilliuin a' choi'- 
thionail, 

26 Agus cùirteine na cùirte, agus 
am brat air son doruis na cùirte, a 
ta làimh ris a' phàilliun, agus làimh 
ris an altair m'an cuairt, agus a 
cuird, air son a seirbhis uile. 

27 Agus o. Chohat bha teaghlach 
nan Amramach, agus teaghlach nan a frithealaidk. aimcis. P fa choimhead. "3 bùth. Eabh. CAIB. IV. Idscharach, ague teaghiach nan Ile- 
bronacb, àgus' teag.hlach nan Udsiel- 
ach : is uid. sin teaghlaichean nan 
Cohatach. 

28 Ann an àireamh nam firionn- 
aeh uile o mhìos a dh'aois agus os a 
cbeann, hhaochà mile agu.^sè ceud, 
a bha gleidheadh cùr-ahh r .an ionaid 
naomha. 

29 Suidhicliidh • teaghlaichean 
mhac Chohaitair taobh a' phàiiiiuin 
«111 dheas. 

30 Agus bithidk Elisaphan mac 
Udsitl 'na clieann tighe atliar 
theaghhucheàn nan Cohatach. 

31 Agus air an cùi am-san bithidh 
an àirc, agus am bord, agus an 
coinnleir; agus na h-altairean, agus 
soithichean an ionaid aaomlia, leis 
am fritheil iad, agus am brat, agus 
a sheirbhis uile.. 

32 Agus bithidh Eleasar rnae Aa- 
roin an t-sagairt 'na clieannard air 
ceannardaibh s nan Lebhitheach, 
agus bithidh sùil aig orra-san a 
biiios a' gleidheadh cùraim an ion- 
aid naomha. 

33 O Mherari bha teaghlach nam 
Mahlach, agus tcaghlach nam^Musi- 
tlieach : is iad sin tcaghlaichean 
Mberari. 

31 Agus iadsan a chaidli àireamh 
dhiubh, a reir àirehnh nam firionn- 
ach uile o mliios a dh'aois agus os a 
cheann, b'iad sè mìle agus dàeheud. 

3.3 Agus b'e Suriel mac Abihail 
ceann tiglie atliar theaghlaichean 
Mherari ; suidlhchidh iadsan air 
taobh a' phàilliuin mu thuath. 

36 AgU3/« choimhead agus cù- 
ram mhac Mherari bithidh buird a.' 
phàlliuin, agus a chroinn, agus a 
phuist, agus a bhuinn, agus a shoi- 
thichean uile, agus gacli ni a f hrith- 
ealas da, 

3T Agus puist na cùirte m'an 
cuairt agus am buinn, agus am pinn- 
eachan,agus an cuird. 

3i) Ach iadsan a champaicheas air 
beulaobh a' phàilliuin air taobh na 
h-airde 'n ear, uidhon/dir beulaobh 
pàilliuin a' chpi'-thionail Ifeth re 
èirigh na grèinc, is iad Maois agus 
Aaron, agus a mhic, a' gieidheadh 
cùraim an ionaid naomha, air son 
cùraiin chloinn Israeil ; agus an 
coigreach a tlhg am fagus, cuirear 
gu bàse. 

3(J Iadsan uile a chaidh àireamh 
do na Lebhithich, a dh'àireamh 
Maois agus Aaron a rèir àithne an 
Tighearna, a rèir an teaglrìaichean, 
na firionnaich uile o miiìos a dh'aois agus os a cheann, ò'iad dà mhile 
thar fhichead. 

40 Agus thubhairt an Tigbcaraa 
re Maois, Aireamh gach- ceud-ghin 
u ta. 'na fhiriounach do chloìnn ls- 
raeil o mhios a dh'aois agus Ò3 a 
cheann, agus gabh àireamh an ain- 
mean. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhi*. 
thich dliomlisa (7s mise an Tigh- 
earna) 'an àite nan ceud-crhin uile 
am measg < hloinn Israeil ; agus 
sprèidh nan Lebhitheach 'an àite 
nan ceud - ghin uile am measg 
sprèidhe cliloinn Israeil. 

42 Agus dh'àireamh -Maois, mar 
a dh'àithn an Tighearna dha, gach 
ceud-ghin am measg chloinn Is- 
raeil. 

43 Agus gach ceud-ghin a bha 
'na fhirionnach, a rèir àireimh nari 
ainmeaa, o inhios a dh'aois agus os 
a cheann, dhiubh-san a ehàidh àir- 
eamh diubh, b' iad dà mhile thar 
fhiehead dà cheud agus tri fichcad 
agus tri-deug. 

44 Agus labhair an Tighearna rc 
Maois, ag ràdh, 

45 Gabh na Lebhithich 'an àite 
nan eeud'-ghin uile am measgchloinn 
Israeil, agus sprèidh nan Lebhith- 
each 'an àite an sprèidhe-saw, agus 
bitfrìdh na Lebhithieh leamsa : Is 
mise anTighearna. 

46 Agus air an son-san a ta gu 
blrì air am fuasgladh do'n dà cheurì 
agus an tri fichead agus an tri-deug, 
do cheud-ghin chloinn Israeil, a tha 
ni'a llon-rahoire na na Lebhithich ; 

47 Gabhaidh tu eadhon cùig se- 
ceil am fear air an ceann, a rèir se- 
ceil an ionaid naomha gabhaidh tu 
iud : i.se'nsecel fichead geràh. 

48 Agus bheir thu 'n t-airgiod leis 
am fuasglar an àireamh chòrr diubh 
do Aaron agus d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airgiod 
fuasglaidh uatha-san a bha thuil- 
leadh orra-san a dh'f huasgiadh leis 
na Lebhithich. 

50 O cheud-ghin chloinn Israeil 
ghabh e 'n t-airgiod: mìle tri cheud 
agus tri fichcad agus cùig seceil, a 
rèir secerì an ionaid naomha. 

51 Agus thug Maois airgiod na 
muinntir sin a dh'f huasgiaih, do 
Aaron, agus d'a mhic, a rèir focail 
an Tighearna, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

CAIB. IV. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois,agus re h-Aaron, ag ràdhj v a' gleidheadhfaire. 3 uaislibh, daoine urramach. AIREAM II. 2 Gabh àireamh mhac Choha-it o 
mheasg mac Lebhi, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir tighe an aithreacha ; 

3 O dheich bliadhHa fichead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon 
gu leth-cbeud bliarìhna dh'aois, gach 
neach a thèid a steach do'n armailt, 
a dheanamh na lì-oibre ann am pàil- 
liun a' ehoi'-thìonaiL 

4 So an t-seirbhis a bhios aig mic 
Chohait ann am pàilkun a' choi'- 
thionail mu, thìnichioli nan nithe 
ro-naomha. 

5 Agus an uair a bhips an campa 
gu dol air aghaidh r , thig Aaron 
agus a mhic, agus bheir iad'a nuas 
brat a' chòmhdaich, agus còmhdaich- 
irìh iarì àirc na fianuisleis. 

6 Agus cuiridh iad oirre an còmh- 
dachadh do chroicnibh bhrec, agus 
sgaoilidh iad osa ceann eudach uile 
do ghorm, agus cuiridh iad a bat- 
aichean innte. 

7 Agus air bord arain na fianuis 
sgaoilidh iad eudach do ghorm, agus 
cuiridh iad air na miasan u , agus na 
tùÌ9eirean w agus na copain x , agus 
na cuachan leis an d'thoirear seach- 
ad tabhartas-dibhe y : agus bithidh 
an t-aran 'an còmhnuidli air. 

8 Agus sgaoilidh iad orra eudach 
scarlaid, agus còmhdaichidh iad sin 
ie còmhdachadh do chroicnibh 
bhroc, agus cuiridh iad a bhataich- 
ean ann, 

9 Agus gabhaidh iad eudach do 
ghorm, agus còmbdaichidh iad coinn- 
ìeir ant-soluis, agusa lòchrain, agus 
a chlobhachan z , agus a smài-ihoith- 
iehean, agus a shoithichean-olaidh 
uile, leis atn fritheil iad da. 

10 Agus cuiridh iad e^iemagus a 
shoithicheau uile ann an còmhdach- 
adh do chroicnibh bhroc, agus cuir- 
idh iad air lunn e. 

11 Agus air an altair òir sgaoil- 
idh iad eudach do gliorni, agus 
còmhdaichidh iad i le còmhdach- 
adh do chroicnibh bhroc, agus cuir- 
idh iad ria a bataicheau. 

12 Agus gabhaidh iad na h-innil 
frithealaidh uile, leis ara fritherì ìad 
'san ionad naomha, agus cuiridh iad 
ann an eudacli do ghorm iad, agus 
còmhdaichidh iad le còmhdachadh 
do chroicnibh bhroc iad, agus cuir- 
jdh iad air lunn iad. 

13 Agus bheir iad aìr falbh an 
luath o'n altair, agus sgaoilidh iad 
eudach corcuir* oirre; 14 Agus cuiridh iad oirre a soith- 
ichean uile, leis am fritheil iad m'a 
timchioll, eadhon na tùiseirean 
na greimichean-feòla, agus na sluas- 
aidean, agus na cuachan^, soithich- 
ean na h-altarach uile; agus sgaoil- 
idh iad oirre còmhdachadh do 
chroicnibh bhroc, agus cuiridh iad 
ria a bataichean, 

15 Agus crìochnaichidh Aaron 
agus a mhic còmhdachadh an iouaid 
naomha, agus uile shoithichean an 
ionaid naomha, 'nuair a bhios an 
canipa gu dol air aghaidh ; agus 'an 
dèigh sin thig -mic Chohait gun 
giùìan : ach cha bhean iad re ni 
naomha sam bith, an t-eagal gu'ra 
bàsaich iad, Is iad na nithe sin 
eallach mhac Chohait ann am pàil- 
liuin a' choi'-thionail. 

16 Agus do dhreuchd Eleasair 
mhic Aaroin an t-sagairt, buinidh 
an ola chum an t-soluis, agus an 
tùis chùbhraidh, agus an tabliartas- 
bìrìh lathail, agus an oladh-ungaidh, 
agus cùramd a' phàillitrìn uile, agus 
nan uile nithe a ta ann, 'sau ionad 
naomha, agus 'na shoithichibh. 

17 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, agus re h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na gearraibh as treubh theagh- 
laichean nan Cohatach o mheasg 
nan Lebhitheach. 

1Q Ach so ni sibh riu, chum as 
gu'm bi iad beo agus nach bàsaich 
iad, an uair a thig iad am fagus do 
na nithibh ro-naomha; thèid Aaron 
agus a mhic a steach, agus orduich 
idh siad iad gach aon d'a shetrbhis 
J"èìn, agus d'aeallaich. 

20 Ach -cha d'thèid iad a steach 
a dh'fhaicinn an uair a chòmhdaich- 
ear na nithe naonsha, an t-eagal 
gu'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh 
mliac Ghersoin, a rèir tighe an aith- 
reacha, a rèir an teaghlaichean. 

23 O dheich bliadhna iìchead a 
dh'aois agus os a cheann, gu leth- 
cheud bliadhna dh'aois àirmhidh tu 
iad ; gach ncach a thèid a steach a 
dheanamh na seirbhis, a dheanamh 
na h-oibre ann am pàiiliun a' choi'- 
thionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean 
nan Gersonach, seirbhis a dheau- 
amh, agus eallach a ghiùlan e . 

25 Àgus giùlainidh iad cùirtein. 1 re atharrachadh. u soithichean. w liaghan, spàincan. 

x cupain. y na còmhdaichean g'a chòmhdachadh. 

z a theanchaircan. a purpuir. t> tùisshoithichefm. 

e fQithichcari'CraL.haicLh. u siùl-blicachd. e air son uallach. C A I B. V. ean a' phàilliuìn, agus pàilliun a' 
choi'-thieuail, a chòmhdach, agus an 
còralidacli (ìo chroicnibh hhroc, a ta 
; shuas Lhairis air, agus brat doruis 
pàiiliuin a' choi'-thionail. 

2ò Aijus cùirteine nacùirte, agus 
brat doruis geataidh na cùirte a ta 
làimh ris a' phàiliiun agus ris an al- 
tair m'an cuairt, agus an cuird, agus 
innil am frithealaidh uile, agus gach 
ni a rinneadh air an son : mar so ni 
iad seirbhis. 

27 A rèir focail Aaroin agus a 
mhac bithidh uile sheirbhis mhac 
nau Gersonach, 'nan eallachaibh uile, 
agus 'nan seirbhis uile : agus or- 
duichidh sibh dhoibh mar an curam 
an eallachan uile. 

£8 Is i so seirbhis theaghlaichean 
mìiac Ghersoiu, ann am pàilliun a' 
choi'-thionail ; agus btthidh an cù- 
ram fuidh làimh Itamair mhic Aa- 
roin an t-sagairt- 

29 A aiaobh mhac Mherari, àir- 
mhidli tu iad arèir an teaghlaichean, 
a rèir tighe an aithreacha. 

30 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois asus os a cheann.eadhon ga 
lcth-cheud bliadhnadh'aois àirmhidh 
tu iad, gach aon a theid a steaeh 
do'n t-seirbhis, a dheanamh oibre 
pàilliuin a' choi'-thionail. 

31 A%us ise so cùram an callaich, 
a rèir an seirhhis uile ann am pàil- 
liun a' choi'-thionail ; buird a' phàil- 
iiuin, agus a chroinn, agus a phuist, 
agus abhuinn, 

32 Agus puist na cùirte m'an 
cuairt, agus am buiwn, agus am pinn- 
eacha r ', agus an cuird, maille r'an 
innealaibh uile, agus maille r'an 
seirbhiò uile : agus air an ainm àir- 
mhidh sibh inniì cùraim an eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean 
mhac Mherari, a rèir an seirbhis 
uiie ann am pàUUun a' choi'-thion- 
ail, fuidh làimh Itamair mhic Aa- 
rpin an t-sagairt. 

31 Agus dh'àireamli Maois agus 
Aaron a^us ceannardan a' cho'- 
chruinnioh mic nan Cohatac:h,a rèir 
an teaghlaichean, agus a rèir tighe 
an aithreacha ; 

35 O dlieich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheani), eadhon gu 
Jieth-cheud bUadhnadiraois,gach aon 
a thèid a steach do'n t-seirblns, 
chum oibre ann am pàilliun achoi'- 
thionaiL 

3ri Agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh a rèir an teaghlaichean, b'iad 
dà mhìle seachd ceud agus leth- 
cheud, 37 J5' iad so iadsan a chaidh àì« 
reamh do tbeaghkuchibh nanCohat- 
ach, gàctì neach a dh'fhcudadh 
seirbhis a dheanamh ann atn pàil- 
iiun a' choi'-thtonail ; a dh'-àireamh 
Maois agus Aaron, a rèir àithne an 
Tighearna le làimh Mhaois. 

38 Agus iadsan a chaidh àireamh 
do mhic Ghersoin, a rèir an teagh- 
laichean, agusa rèir tighe an aith- 
reacha. 

39 O dheich bliadhna fichead a. 
dh'aois agus os a cheanw, eadlion gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach 
aon a thèid a steach do'n t-seirbhis, 
a chum oibre ann am pàilliun a' 
choi'-thionail ; 

40 Eadhon iadsan a chaidh ki" 
reamh dhiubh, a rèir an teaghlaich- 
ean, a rèirtighe an aithreacha, b'iad 
dà mhile agus sè ceud agus deich 
'ar f hichead. 

41 So iadsan a chaidh àireamh do 
theaghlaichibh mhac Gliersoin, do 
gach neach a dh'fheudadh seirbhis a 
dheanamh ann am pàdliun a' choi'- 
thionail, a dh'àireamh Maois agus 
Aaron a rèir àithne an Tigheama. 

42 Agus iadsan a chaidtì àireamh 
do theaghlaichibh mhac Mherari, a 
rèir an teaghlaichean, a rèir tiglie 
an aithreacha; 

43 O dlieich bliadhna ficliead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhou gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach 
aon a thcid a stigh do'n t-seirbhis, 
chum oibre ann am pàilliun a' choi'- 
thionatl : 

44 Eadhon iadsan a chaidh ài- 
reamh dhiubh a rèir an teaghlaich- 
ean, b'iad tri mlle agus dà cheud; 

45 So iadsan a chaidh àireamh 
do theaghlaichibh mhac Mherari, jt 
dh'àireamh Maois agus Aaron, a rèir 
focail an 'f ighearna le làimh Mhaois, 

46 Iadsan uile a chaidh àireamh 
do na Lebhithich, a dh'àireamh 
MaoÌ3 agus Aaron agus ceannardan 
Israeil, a rèiran teagtìlaichean, agus 
a. rèir tighe an aithreacha ; 

47 O dheich bliadhn' 'ar f hichead 
agus os a cheann, eadhon gu leth- 
cheud biiadhna dh'aois, gach aon a 
thàinig a dheanamh seirbhis ait 
f hrithealaidh, agus seirbhis na 
h-eallaich ann am pàilliun a choi'- 
thionail ; 

48 Eadlion iadsan a chaidh ài- 
reamh.dhiubli, b'iad ochd nhle agus 
cùrg ceud agus ceithir tichead. 

49 A rèir àithne an Tighearne 
dh'àirmheadh iad le laimh Mhaois, 
gacii aon a reir a sheirbhis, agus a f tairngcan. AIREAM H. rt'ir eallaich : mar so dh'àirmheadh 
iad Ieis, maradh'àithn anTighearna 
do Mhaois. 

CAIB. V. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a 
chur a mach as a' champa gach lo- 
bhar, agus gach neach air am blrèil 
silteach, agus gach neach a ta air 
a shalchadh leis a' mharbh. 

3 Araon firionnach agus bainionn- 
ach cuiridh sibh a mach, an taobh a 
muìgh do'n champa cuiridh sibh iad ; 
a chum as nach truaill iad an camp- 
an, anns am bheil mise gabhail 
còmhnuidh. 

4 Agus rinn clann Israeil mar so, 
agus c.huir iad a mach iad an taobh 
a muigh do'n champa : mar a labhair 
an Tighearna re Maois, mar sin rinn 
clnnn Israeil. 

5 Agus labhair an Tighcarna re 
Maois, ag ràdh, 

6 Abair re c.loinn Tsraeil, An uair 
a ni fear no bean peacadli air bith a 
ni daoine, a dhcanamh eusaontais 8 
'an aghaidh an Tighearna, agus gu'm 
bheil an t-anam sin ciontach; 

7 'An sin aidichidh iad am peac- 
adh a rinn iad : agus ni e coi-leasach- 
adhh airson eucorachi san iomlan, 
agus cuiridh e an cùigeadh cuid 
deth ris, agus bheir e sin dhasan air 
an d'rinn e 'n eucoir. 

8 Ach mur bi aig an duine caraid 
sambith k gu coi'-leasachadh a tho'trt 
da 'san eucoir, thugar an coi'-leasach- 
adh-a nìthear do'n Tighearn air son 
na h-eucorach, do'n t-sagart; a thuil- 
leadh air reithe na reite, leis au 
dcanar an reite air ashon. 

9 Agus gach tabhartas do nithibh 
naomha chloinn Israeil uile a bheir 
iad chum an t-sagairt, is leis-san 
iad. 

10 Agus nithecoisrigte gach duine, 
is leis-sah iad : ge b'e ni a bheir 
duine sam bith do'n t-sagart, is 
Jeis e. 

H Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

12 Labhair re cloinn Tsraeil, agus 
abair riu, Ma thcid bean fir sam bith 
à thaebh, agus gu'n ciontaich i 'na 
agliaidh, 

13 Ai<us gu'n luidh fear gu coll- 
aidh leatlia, agns gu'm hi sin fol- 
aichts o shùilibh a rir^pòsda, agus 
gu'm bie ceilte 1 , agus gu'm bi i air a truailleadh, agus nach bi fianuls 
sain bith 'na h-agluiidh, agus gun i 
air a glacadh 'sa' cìntis, 

14 Agus gu'n d'thig spiorad eud 
air, ac;us gu'm bheil e 'g eudach air 
amhnaoi, agus gu'n do thruailleadh 
i; no ma thàinig spiorad eud air, 
agus gu'm bheil e eudmhor m'a 
mhnaoi,agus nach do thruailleadh i : 

15 'An sin bheir an duine a 
bhean à dh'ionnsuidh an t-sagairt, 
agus bheir e leis a tabhartas air' a 
son, an deicheamh cidd a dh'ephah 
do mhin eorna ; cha dòirt e oladh 
air, ni mò a chuircas e tùis air, oir 
is tabhartas eudareh m a t'ann, 
tabhartas cuimhneachain, a' toirt 
ainaidheachd ann an cuimhnc. 

16 Agus bheir an sagart am fagus 
i, agus cuiridh e i 'an làthair an 
Tighearna. 

17 Agus gabhaidh an sagart uisge 
naomha ann an soitlreach creadha, 
agus gabhaidh an sagart cuid do'n 
duslach" a bhios air urlar a' phàil- 
liutn, agus cuiridh e 'san uisge e. 

18 Agus cuiridh an sagart a' 
bhean ann an làthair an Tighear»a, 
awus rùiss;idh e ceann na mnà', a<j;us 
cuiridh e'n tabhartas cuimltneachain 
'na làrnhaibh, eadhon an tabhartas 
eudaich ; agus bithidh aig an t-sagart 
'na làimh an t-uisge searbh a mhal- 
laicheas. 

19 Agus gabhaidh an sagart 
mionnan dhit'ti, agus their e ris a' 
mhnar.i,Mur do luidk fear sam bith 
leat, agus mur deachaidh tu thaobh 
gu neo-ghloine maille rc ncach ei/.c 
'an àite t'f hir-pòsda, bi-sa saor o 'n 
uisge shearbh so a mhalhticheas : 

20 Ach ima chaidh tu thaobh gu 
neach eilt 'an àite t'f hir-pòsda, agus 
gu'n do thruaillcadh thu, a(?us gu'n 
do luidh fear eile leat a thuilleadh 
air t'fhear-pòsda; 

21 'An sin gabhaidh an sagart do'n 
mhnaoi mionnan mallachaidh, agus 
their an sagart ris a' mhnaoi, Gu'ii 
deanadh an Tighearn a'd' mhallach- 
adh agus a'd' mhionnan thu am 
measg do shluaigh, 'nuair abheir an 
Tighearn air do shliasaid lobliadh, 
agus air do bhroinn atadh ; 

' 22 Agus tlu'-id an t-uiss;e so a 
mhallaicheas a stigh a'd' innibhP, a 
thoirt air do bhroinn atadh, agus 
air do shliasaid lohhadh : Agus 
tlieir a' bhcan, Amen, amen. 

23 Agus sgrìsbhtiidh an sasjart na 
mallachdiin sin arui an lcabhur, agus 8 cuceirt. h dìoladh, eiric. > a chiovtaidh. k dlogh- 

alt.air. Eabh. 1 am J'olach. m anofftring ofjealousy . SfcJg. 
8 luaitJire. lcas. ? mhionach. C A I B. VT. fluhhaìdh c mach iad leis an uisge 
shearbh ; 

2i Agus bheir e air a' mhnaoi an 
t-uisge searbh a bheir am mallach- 
adh, òl : agus thèid an t-uisge a 
mhallaicheas a steach innte, agus 
fàsaidk e scarbh. 

25 'Au sin gabhaidh an sagart 
an tabhartas eudaich a làimh na 
mnà, agus luaisgidh e 'n tabhartas 
'an lathair an Tighearna, agus bheir 
e seachad e air an altair. 

2(3 Agss gab'naidh an sagart làn 
glaice do'n tabhartas, tadhon a 
chuimhueachan, agus loisgidh e air 
aa altair c, agus 'an dèigh sin bheir 
e air a' mhnaei an t-uisge òl. 

27 Agus an uair a bheir e oirre an 
t-uisge ol, 'an sin tarlaidh, ma 
thruaiileadh i, agus ma rinn i coire 
'an aghaidh a hr-posda; gu'n d'thèid 
an t-uisge a mhallaicheas a steach 
inntc, agus fàsaidh e searbh, agus 
ataidh a brù, agus lobhaidh a slias- 
aid : acrus bithidh a' biiean 'na mal- 
lacliadh am measg a sluaigh. 

28 A^us mur do thruadleadh a' 
fafaean, ach gu'm bheil i glan; 'an 
sin bitlndh i -saor, agus fàsaidh i 
torrach. 

29 Js e so lagh nan eud, an uair 
a thètd bean a thaobh gaj'tar eile 
'an àite a fir-pòsda, agus a thruail- 
lear i ; 

.50 No 'nuair a thig spiorad end 
air t'car, agus a tha e eudmhor m'a 
rahnaoi, agus a chuireas e a' bhean 
'an làthair an Tighearna, agus a 
chuireas an sagart 'an gmomh oirre 
an lagh so uile ; 

31 An sin bithidh an duine saor 
o'u chionta, agus giulainidh a' bìiean 
so a cionta. CAIB. VI. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair re cloinn Israeil, ag«s 
abair riu, 'Nuair a dhealaicheas aon- 
chuid bean no fear iadjtin a bhòid- 
eachadh bòid Nasaraich, a chum 
iad Jtin a dhealachadh ^ do'n Tigh- 
earna ; 

3 O f hìon, agus o dhibh làidir 
sgaraidh se e fein ; f ìon-geur f ìona, 
no f'ion-geur dibhe làidir cha'n òl 
e, ni mò a dh'òlas e bheag do shùgh 
nam f ìon-dhearcan, ni mò a dh'ith- 
eas e f ion-dhearcan ùr no tioram. 

4 Uile laithean a dhealachaidh 
cha 'n ith e bheag a nìthear do'n chraoibh-fhìona, o na h-eite*naib}» 

gus am plaosg. 

5 Uile laithean bòid a dhea- 
lachaidh, cha d'thig ealtainn air a 
cheann : gus an coi'-lionar na laith- 
ean anns an dealaich se efèin do'n 
Tighearna, bithidh e naomha; agua 
leigidh e le ciajhaibh gruaige a 
chinn fàs. 

6 'Sna laithibK sin uile anns an 
dealaicli se e J'èin do'n Tignearna, 
cha d'thig e 'm fagus do chorp r 
marbh sam sith . 

7 Cha dean se e fèin neo-ghlan 
air son athar, no air son a mhàthar, 
air son a bhràtnar, no air son a 
pheathar, an uair a gheibh iad bàs ; 
do bhri' gu bheii coisreagadli a Dhe 
air a cheann. 

8 Uile laithean a dhealachaidh 
tha e naomha do'n Tighearna. 

9 Agus ma gheibh duine gu 
h-obann bàs làimh ris, agus gu'n do 
shalaich e ceann a cheisreagaidh ; 
'an sin bearraidh s e cheann ann an 
là a ghlanaidh, air an t-seachdamh 
là bearraidli se e. 

10 Agus air an ochdamh là bheir 
e dà thurtur 1 , no dà choluman òg 
a dh'ionnsuidh an t-sagairt,gu dorus 
pàilliuin a' choi'-thionail. 

11 Agus ìobraidh an sagart fear 
diubh mar iobairt-pheacaidh, agus 
am fear eile mar iobairt-loisgte, agus 
ni e rèite air a shon, do bhri' gu'a 
do pheacaich e thaobh a' mhairbh, 
agus naonihaiehidh e cheann 'san là, 
sin fèin. 

12 Aa;us coisrigidh e do'n Tigh- 
eama laithean a dhealachaidh, agus 
bheir e leis uan do'n cheud bhliadh- 
na chum ìobairt-eusaontais : ach 
bithidh na laitiiean achaidh seachad 
caillte, do bhri' gu'n do shalaicheadh 
a dhealachadh. 

13 Agusz's e so lagh an Nasaraich r 
'Nuair a choi'-liònar iaitliean a 
dhealachaidh, bheirear e u gu dorus 
pàilliuin a' choi'-thionail. 

14 Agus blieir e seachad a thabhar- 
tas_do'n Tighearna, aon uan tìrionn 
do'n cheud bliliadhna gun ghaoid a 
chum ìobairt-loisgte, agus aon uan 
bainionn do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid a chum ìobairt-pheacaidh, 
agus aon reithe gun ghaoid a chum 
lobairt-shith ; 

15 Agus bascaid* do aran neo- 
ghoirtichte, breacagan do phlùr mln 
measgta le h-ola, agus dearnagana 
do aran neò-glioirtìchte ungta le 
h-ola, agus an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe. 1 sgaradh. * cholann. s lomaiclh, 1 f hearan, Eiir. 

u bheir sc e* A I R E A M H, 16 Agus bheir an sagart iad 'an e, agus 'sari do naomhaich se c 
làthair an Tigheari-ia, agus lobraidh agus uidheam x uile, araonv" an 
e 'ìobaht-plteacaidh, agus 'ìobairt- altair agus a soithichean uile, agus 
loisgte. 'san d'ung e iad, agus 'san do uac 

17 Agus ìobraidh e 'n reitlie mar mhaich e iad ; 

ìobairt thahhartasau-sith do'n Tigh- 2 Gu'n d' thug ceannardan z Ts 

earna, maillc ris a' bhascaid .do aran raeil, cinn tighe an aithreacha 

neo-ghoirtichte : bheir an Sagart (eadhon ceahnardan nan treubh, a 

seachad mar an ceudna a thabhartas- bha os riònn ha muihntir a chaidh 

bidh, agus a thabharias-dibhe. àireamhj seàchad tabhar.tas : 

18 Agus bearraidh an Nasarach 3 Agiis tliug iad an tabhartas 'an 
ceann a dhealachaidh, aig dorus làthair an Tighearna, sè feunnn 
pàiliiuin a' choi'-thìonail ; agusgabh- còmhdaichte, agus dà dhamh dheùg : 
sMh egruag cinn à dhealachaidh, feun 3 air son dithis do na ceann- 
agus cuiridh e > 'san teine a ta ardaibli, agus damh air son gach 
t'uidh ìobairt aan tabhartasan-sìth. fear dhiubh, agus ' thug iad air 

19 Agus gabhaidh an sagart slin- beulaobh a'-phàillihih iad. 

nein brukìi an reitbe, agus' aon 4 Agus labhair an Tighearna re 

bhreacag neo-ghoirtichte as a' bhas- Maois, 'ag ràdh, 

caid, acus aon dearnagan w neo- 5 Gabn uatha ìad a chum as 

gboirtichte ; agus cuiridh e ìad air gu'm bi iad a dheanamh seirbhis 

làmhaibh au Nasaraich, 'an dèigh do pàilliuin a' choi'-thionail ; agus 

ghruaig a dhealachaidh bhi air a bheir tbu iad do na Lebhithich, do* 

bearradh. gach fear a rèir a sheirbhis. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad Q Agus ghafeh Maois na fcunan 
mar thabhartas-luaisgte 'an làthair acus na daimh, agus thug e do na 
an Tighearna; tha so naomha do'n Lebhithich iad. 

't-sagart maille ris an uehd luaisgte, 7 Dà f hcun agus ccithir daimh 

agus mail/eris an t-slinnean thogta: thug e do mhic Ghèrsòin, a rèir an 

agus 'an dèigh sin reudaidh an Isa- seirbhis t>. 

sarach fìon òl. fl Agus ceithir feunan agus ochd 

21 Is e so lagh an Nasaraich, a daimh thug e do mhic Mherari, a 
thug bòid, agus /agh a thabhartas rèir an seirbliis, fuidh làimh ltamair 
do'n Tighearna air son a dhealach- mhic Aaroin an t-sagairt: 

aidh, athuilleadh air na gheibh a 9 Aeh do mhic Chohait cha d'thug 

làmh : a rèir a bhòid a bhòidich e, e h-aon air bith : a chionn gu'm b'e 

mar sin is èigin da dheanamh, a rèir seirbhis an ionaid naomha a bhuin- 

kigh a dhealachaidh. eadh dhoibhsan, gu'n giùlaineadh 

22 Agus labhair an Tighearna re iad aii- an guaillibh. 

Maois, ag ràdh, 10 Agus thug na ceannardan 

23 Labhair re h-Aaron agus r'a seachad tabhartas a chum coisreag- 
mhic, ag ràdh, Air a' mhodh so aidh na h-altarach, air an là anns 
beannuichidh sibh clann lsraeil, ag an d'ungadh i; thug eadhon na 
ràdh riu, ceannardan seachad an tabhartas 

24> Gu'm bcannuicheadh an Tigh- air heulaobh an h-altarach. 

èarn thu, agus gu'n gleidheadh e 11 Agus thubhairt an Tighearna 

thu : re Maois, Bheir gach ccannard 

£5 Gu'n d'thugadh an Tighearn seachad a thabhartas air a là fèin, 

air aghaidh dealracba<Ih ort, agus chum coisreagaidh nst h-altaracli. 

bitbeadh e gràsmhov dhuit: 12 Agus esan a thug scachad a 

26 Gu'ntonadh an Tighearna suas thàbhartas air a' cheud là, b'e Nab- 
a ghnùis ort, agus gu'n d'thugadh e son mac Aminadaib do thrèibh 
sith dhuit- Iudaih. 

27 Agus cuiridh iad m'ainm air 13 Agus b'e a thabhartas aon 
cloinn Israeil, agus bcannaichidh mhias c airgid, d'am bu chudthroin 
mise iad. ccud agus deich sccei/. 'ar fhichcad, 

aon chuach j airgid do dheich agus 

CAIB. VII. tri fichcad sccel, a r.èir scceil an 

AGTJS tharladh air an là anns an ionaid naomha, iad le chèile làn do 

do chuir Maois suas am pàil- phlìir m\n measgta le h-ola, chum 

liun gu h-iomlan, agus'san d'ung s« tabhartas-bìdh : 

w al'hlan. x innil, ashoithichcan. * agus. Eabh. z cimi- 

feadhna, maìthcan. a jìanaic/h b amfrithca/aidh, amfogh. 

nuidk. c chlàr. & chopan,soitheach-crathuidh. x CAIB, VII. 14 Aoii sp.Vm do dheich scceil òir, 
làn do thùis : 

■15 Aon tarbh ò», aon rcithe, aon 
juan do'n c.heud bhliadlina, chum 
'lobaii l-loisgte : 

16 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

17 Agus u chuni ìobairt nan 
kahhartas - sìth, dà tliarbh, cùig 

rcitheachan, cùig buic-gaibhr.e, cuig 
!|uain do'n cheud bhliadhna. B'c so 
tabhartas Nahsoin mhic Ammin- 
adaib. 

18 Air an dara là tbug Nataneel 
mac Shuair ceannard Isachair, 
seachail tabhartas. 

.19 Thug e seachad mar a thabh- 
arfcas aon mhias aLrgid, d'am bu 
chudthrom ceud at;us dcich seccil 
'ar fhichead, aou chuach airgitì do 
dheicli agus tri fichead secel, a rèir 
scccil an ionaid naomha, iad lc 
cìicile làn do phlùr mìn measgta le ' 
h-ola, clium tabhartais-bìdh : 

20 Aon spàin òir do dheicli sccc.il, 
làn do thùis: 

21 Aon tarbh òjr, aou reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum 
ìobairt-loisgte : airgid do cheud agus deich seceil" 
'ar f hichead, aon chuach airgid do 
dheich agus tri fichead secel a rèir 
seceil an ionaid naomha, iad le 
chcile làn do phlur mìn measgt* 
le h-ola, chum tabhartais-bìdh. 

."'2 Aon ^pàin òir do dheich seccil, 
làn do thùìs : 

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aoa 
uan do'n cheud bhliadlma, chum 
ìobairt-loisgte : 

34 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

35 Agus a chum iobairt nan 
tabbartas-sìth, dà tharbh, cuig 
reitheachan, cùig buic-gaibhre, cùig 
uain do'n cheud bhliadhna. B'e so 
tabhartas Elisuir mhic Shedeuir. . 

36 Air a' chùigeadh là thug 
Selumiel mac Shurisadai, ceannard 
chloinn Shimeoin, scachad tubhar- 
tas. 

37 Be a thabhartas-san aon 
mhias airgid, d'am bu chudthroni 
ceud agus deich secciL 'ar f hichead, 
aon chuacji airgid do dheich agus 
tri fichead secel, a rèir seceil an 
ionaid naomha, iad le chèile làn do 
phlùr m'm measgta le h-ola, chum 22 Aon mheann do na gabhraibh tabhartais-bìdh. 
chmn ìobairt-pheacaidh : 38 Aon spàinòirdo dheich seceil, 

23 Agus a chum iobairt nan làn do thùis : 

tabhartas-s'ith, dà tharbh,cùig reith- 39 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 

eachan, cùig buic-gaibhre, cùig uain uan do'n chcud bhliadhna, chum 

do'n cheud bhliadbna.. B'e so ìobairt-loisgte : 

tabhurtas Nataneeil mhic Shuair. 40 Aon mlieann do na gabhraibh 

24 Air an treas là thug Eliab mac chum ìobairt-phe.acaidh : 

Heloin ceannard chloinn Shebuluin, 41 Agus a chum ìobairt nan 

seachad tabhurtas. tabhartas - sith, dà tharbh, cùig 25 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'ani bu chudthrom ceud 
agus deich seceil 'ar f hichead, aon 
chuach airgid do dheich agus 
tri fichead secel a rèir seceil an reitheachan, cùig buic-gaibhre, cùig 
uain do'n cheud bhliadhna. B 7 e so 
tabhartas Shelumiel mhic Shuris. 
adai. 

42 Air an t-seathadh là thug ionaid naomha, iad le chèile làn do Eliasaph mac Dheueil, ceannard 

phlùr mìn measgta le h-ola, clium chloinn Ghad, seachad tabhartas : 

tabhartais-bìdh ; 43 B'c a thabhartas-san aon mhias 

26 Aon spàin òir do dheich seccil, airgid, d'am bu cìiudthrom ceud 
làn do thùis : agus deich secel 'ar fhichead, aon 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon chuach airgid do dheich agus tri 
uan do'n cheud bhliadhna, chum fichead secel, a rèir seceil an ionaid ìobairt-loisate 

28 Aou mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

29 Agus a chum iobairt nan 
tabhartas-sìth, dà tharbh, cùig reith- 
eachan, cùig buic-gaibhre, cuig uain 
do'n cheud bhliadhna. J3'e so 
tabhaitas Eliaib mhic Heloin. 

30 Air a' cneathramh là thug naomha, ìad le chèile làn do phlùr 
mìn measgta le h-oJa, chum tabhar. 
tais-bìdh : 

44 Aon spàin òir do dheich seccil, 
làn do thùis : 

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhiiadhna, chmn 
ìobairt-loisgte : 

46 Aon inheann do na gabhraibb Elisur mac Shedeuir, ceannard chum ìobairt-pheacaidh: 

chloinn Reubein, scachad tabhar- 47 Agus a chum iobairt nan 

tas. tabhartas - sìth r dà tharbh, cùi§ 

-31 B'e a Ujabhartas aon rnhias reitheachan, cùig buic-gaibhre, <ùìà A I R E A M H. aain do'n Crheud bhliadhna. JB'e so 
tabhartas Eliasaiph mhic Dheueil. 

48 Air an t-seachdamh là thug 
TSlisama mac Amihuid, ceannard 
chloinn Ephrairn,scacftarf tabhartas. 

49 B'e a thabhaf tas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud 
agus deich seceil 'ar fhichead, aon 
chuacli airgid do dheich agus tri 
fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naomha, iad le chèile làn do phlùr 
tnìn measgta le h-ola, chum tabliar- 
tais-bìdh : 

50 Aon spàin òir do dheich seceil, 
Iàn do thùis: 

51 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum 
ìobairt-loisgte : 

52 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

53 Agus a chum ìobairt nan 
tabhartas - sìth dà tharbh, cùig 
reitheachan, cùig buic-gaibhre, cùig 
uain do 'n cheud bhliadhna. B'e so 
tabliartas Elisama mhic Amihud. 

54 Air an ochdamh là thug 
Gamaliel mac Phedahsuir, ceannard 
chloinn Mhanaseih, seachad tabhar- 
■tets. 

55 B'e a thabhams-san aonmhias 
airgid do cheud agus deich seceii 
'ar f bichead, aon cliuach ai'rgid do 
dheich agus tri fichead secel a rèir 
seceil an ionaid naomha, iad le 
chèile làn do phlùr mìn measgta le 
h-oia, chum tabhartais-bidh : 

56 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

57 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chuni 
ìobairt-loisg-te : 

58 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

59 Agus a chum ìobairt nan 
tabhartas - sìth, dà tharbh, cùig 
reitheachan, cùig huic-gaibhre, cùig 
uain do'n cheud bhliadhna. B'c so 
tabhartas Ghamaliel mhic Phedah- 
suir. 

60 Air an naothadh là, thug 
Abidan mac Ghideoni, ceannard 
chloinn Beniamin, scachad tabhar- 
tas. 

61 B'c a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu clmdthrom ceud 
agus deith seccil 'ar f hichead, aon 
chuach airgid do dheich agus tri 
fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naomha, iad le chèile làn do phlùr 
taÌO uieasgta lc luoia, chum labbar- 
tais-bidK : 

Q2 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do tliùis : 

03 Aoa tarbh òg, aon rouhe, non uan do'n cheud bhliadhna, chum 
ìobairt-loisgte : 

64 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

60 Agus a chum ìobairt nan 
tabhartas -sìth, dà tharbh, cùig 
reitheachan, cùig buic-gaibhre, cùig 
uain do'n cheud bhliadhna. B'e so 
tabhartas Abidain mhic Ghideoni. 

66 Air an deicheafnh là thug 
Ahieser mac Amisadai, ceannard 
chloinn Dhan, seachad tabhartas. 

67 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud 
agus deich seceil 'ar fhichead, aon 
chuach airgid do dheich agus tri 
fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naomha, iad le chèile làn do phlùr 
mìn measgta le h-ola, chum tabhar^ 
tais-bìdh : 

68 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

69 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum 
ìobairt-loisgte : 

70 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

71 Agus a chum ìobairt nan 
tabhartas-sith, dà tharbh, cùig 
reitheachan, cùig buic-gaibhre, cùig 
uain do'n cheud bhliadhna. B'e so 
tabhartas Ahieseir mhic Amisadai. 

72 Air an aon là deug thi/gTAgìel 
mac Ocrain, ceannard chloinn Aseir, 
scachad tabhartas, 

73 B'ea thabhartas-san aon mhias 
airgid d'am bu chudthrom ceud 
acrus deich seceil 'ar f hichead, aon 
chuach airgid do dheich àgus tri 
fichead secel a rèir seceil an ionaid 
naomha, iad le cèile làn do phlùr 
mìn measgta le h-ola, chum tabhar- 
tais-bìdh : 

74 Aon spàin òir do dhcich seccil, 
làn do thùis : 

75 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, ch.um 
ìobairt-loisgte : 

76 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-phcacaidh : 

77 Agus a chum ìobairt nan 
tahhartas -sìth, dà tharbh, cùig 
rettheachan, cùig buic-gaibhre, cùig 
uain do'n chttud bhliadhna. B'e so 
tabhartas Phagieil mhicOcrain. 

78 Air an dara là dheug, thug 
Ahira mac Euain, ceanuard chloinn 
Naphtali, ò-er/c/mr/ tabhartas. 

79 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ccud 
agus deich seccil 'ar f hichead, acna 
chuach ahgid c|o dheich agus tii 
fichead secèì, arè.irsèceil au iouaid 
naomha, iad 1« chède làn Uo ph^r C A I B. VIII. n\n mensgta Ie h-ola, chum tabhar- 
Kis-bidli : 

80 Aon spàin òir do dheich seccil, 
■An do thùis: 

81 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
lan do'n chcud bhliadhna, chum 
obairt-loisgtc. 

82 Aon mheann do na gabhraibli 
jhum ìobairt-pheacaidh-: 

83 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
trtas-sìth, dà tharbh, cùig reith- 
gàchan, cùig buic-gaibhre, cùig uain 
do'nchcud bhliadlma. B'e so tabli- 
irtas Ahira mhic Enain. 

84 B'c so coisreagadh na h-al- 
tarach ('san là auns an d'ungadh i) 
le ceannardaibh Israeil : dà mhias 
dheug airgid, dà chuach dheug airg- 
id, da spain dheug òir: 

85 Bu chi/dthrom do gach mèis 
airgid ceud agus deich scccil 'ar 
fhic.head, agus do gach cuaich deich 
agns tri fichead : B'e cudthr&m 
nan soithichean airgid uile.dà mhile 
agus ceithir clieud seccil, a rèir se- 
ceil an ionaid naomha. 

86 Bha da spàin dheug òir ann, 
làn do thùis, cudthrom gach aon fa 
leth deich seccil a rèir seceil an 
ionaid naomha : b'c òr nan spàinean 
uileceud agus fichead sccel. 

8~ B'iad na tairbh uile chum 
ìobairt-loisgte dà tharbh dheug, na 
reitheachan a dhà-dheug, na h-uain 
do'n clieud bhliadhna dhà-dheug, 
maille r'an tabhartas-bìdh : agus ìia 
minn do na gabhraibh chum ìobairt- 
pheacaidh dhà-dheug. 

88 Agus b'iad na tairbh uile chum 
ìobairt nan tabhartas - sìth ceithif 
tairbh 'ar f hichead, na reitheaclian 
tri fichead, na buic - gaibhre tri 
ficliead,na h-uain do'n cheud bhliadh- 
na tri fichead. B'e so coisreagadh 
na h-altarach 'an dèigh dh'i bhi air 
a h-ungadh. 

89 Agus an uair a chaidh Maois 
a steach do phàilliun a' choi'-thion- 
ail, a labhairt ris e : 'an sin chual' 
e guth aon a' labhairt ris o uachdar 
cathair-na-tròcair a bha os cionn 
àirc na fianuis, o eadar an dà che- 
rub ; agus labhair e ris. 

CATB. VIII. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair re h-Aaron, agus abair 
ris, 'ls' uair a lasas tu na lòchrain, 
bheir na seachd lòchrain solus uatha 
thall fa chomhair a' choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin ; las 
e a lòchrain tliall fa chomhair a" choinnleir; mar a dh'àithn anTigl^ 
earna do Mhaois'. 

•4 Agus b'c so obair a' choinnleÌK 
bha e dh'òr buailte gu nuig a chas^ 
gu nuag a bhlàthan bha e dh'obaif 
bhuailte: a reir an t-sa.mhlaidh <\ 
nochd an Tighearna do Mhaois, mar 
sin rinn e 'n coinnleir. 

5 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

6 Gabh na Lebhithich o mheasg 
chloinn Israeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chura ! 
an glanadh : crath uisge glanaidli 
orra, agus thugadh iad ealtainn tharf 
am feoil uile, agus nigheadh iad aa 
eudach, agus mar sin deanadh iad 
glan iad fein. 

8 'An sin gabhadh iad tarbh òg 
maille r'a thabhartas-bìdh, eadhon 
plùr mìn measgta le h-ola, agus 
ta'rbh òg eile gabhaidh tu chum 
ìobairt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich 
air beulaobh pàilliuin a' choi'-thion- 
ail : agus cruinnichidh tu coi'-thion- 
al chloinn Israeil uile 'an ceann a' 
cheile : 

10 Agus bheir thu na Lebhithkh 
'an làthair an Tighearna, agus cuir. 
idh clann Israeil an làmhan air na 
Lebhithich : 

, 11 Agus luaisgidh Aaron na Le- 
bhithich ann 'an ìàthair anTighearji- 
a, mar thabhartas luaisgteo chloinn 
Israeil ; a chum as gu'n dean iad 
seirbhis an Tigliearna. 

12 Agus cuiridh na Lebhithich aa 
làmhan air cinn nan tarbh ; agus 
ìobraidh tu h-aon diubh mar ìor 
bairt-pheacaidh, agus am fear eile 
mar ìobairt-loisgte do'n Tighearna, 
a dheanamh rèite air son nan Le- 
bhitheach. 

13 Aguscuiridh tu na Lebhithich 
'an làthair Aaroin, agus 'an làthair 
a mhac, agus luaisgidh tu iad mar 
thabhartas-luaisgte do'n Tighearna. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhi- 
thich o mheasg chloinn Israeil, agus 
bithidh na Lebhithich leamsa. 

15 Agus 'na dhèigh sin thèid na 
Lebhithich a steach a dheanamh 
seirbhis pàilliuin a' choi'-thionail ; 
agus glanaidh tu iad, agus luaisg- 
idh tu iad mar thabhartas-luaisgte : 

l60ir thugadh dhomhsa gu h-iom- 
lan iad o mheasg chloinn Israeil ; 
'an àite gach aon a dh'fhosglas a' 
bhrù, eadlion 'an ùite ceud-ghin 
chloinn lsraeil uile,ghabh mi dhomh 
iad. 

17 Oir is leamsa uile cheud-ghin re Dia. f bearradh iad, 

P 2 A I R E A M IT, .jcmoìnn Tsraeìl, araon duine agus 
ainmhidh : 'san là air an do bhuail 
xni gach ceud-ghin ann an tìr na 
h-Eiphit, naomhaich mi iad dhomh 
fèin. 

18 Agus ghabh mi na Lcbhith- 
ich 'an àite uiie cheud-ghin chloinn 
lsraeil. 

19 Agus thug mi na Lebhithich 
mar tliiodhlac do Aaron, agus d'a 
mhjc 3 o mheasg chloinn Israeil; a 
dheanarrih seirbhis chloinn Israeil 
•ann am pàilliun a' choi'-thionail, 

agus a dheanamh rèite air son 
chloinn Israeil : a chum as nach bi 
piàigh sam bith am measg chloinn 
Israeìl, an uair a thig clann Israeil 
am fagus do'n ionad naomha. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron. 
agus co'-chruinneach chloinn Icraeil 
uile, ris na Lebhithich a rèir gach 
ni a dh'àithn an Tighearna do Mhaois 
a thaobh nan Lebhitheach, mar sin 
rinn clann Israeil riu. 

81 Agus ghlanadh na Lebhithich, 
agus nigb iad an eudach ; agus thug 
Aaron suas g iad mar thabhartas 
'an làthair an Tighearna ; agus rinn 
Aaron reite air an son a chum an 
glanadh. 

22 Agus 'an dèigh sin chaidh na 
Lebhithich a steach, a dheanamh an 
seirbhis ann am pàilliun a' ehoi'-» 
thionail 'an làtliair Aaroin àgus 'an 
làtluùr a mhac : mar a dh'àithn an 
Tighearria do Mhaois a thaobh nan 
Lebhitheach, marsiri rinn iad riu. 

23 Agus labhair an Tighearna re 
Maois.ag ràdh, 

24 Is e so an ni a bhuincas do 
na Lebhithich : o chùig bliadhna li- 
chead a dh'aois, agus os a cheann, 
thèid iad a steach a dh'fheithearnh 
air seirbhis pàilliuin a' choi'-thion- 
ail.. 

25 Agus o aois leth-cheud bliadh- 
na sguiridh iad a dh't'heitheamh air 
a sheirbhis, agus cha dean iad seir- 
bhis ni 's mò : 

26 Ach frithQÌlidh iad maille r'am 
bràithribh ann am pàilliun a' choi'- 
thionail a ghleidheadh a chùraim, 
agus cha dean iad seirbhis sam bith 
eilc. Mar so ni thu ?*is na Lebhith- 
ich a thaobh an cùraim. 

CAIB. IX. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois ann am fàsach Shinai,'sa' 
f'heùd mhios (Jo'n dara bliadlma, 
'an dèigh dhoibh toachd a mach a' 
tìr na h-Eiphit, ag i àdh, 2 Cumadh mar an ceudna cìann 
Israeil a' chàisg 'na h-àm suidhic'ute 
fèin. 

3 'Sa' cheathramh là deug do'n 
mhios so air feasgarh cumaidh sibh 
i 'na h-àm suidhichte fèin, a rèir a 
h-orduighean uile, agus arèir adeas-- 
ghnàthan uilecumaidh sibh i. 

4 Agus labhair Maois re cloinn 
Israeil, iad a chumail na càisge. 

5 Agus chum ìad a' chàisg air a' 
cheathramh là dcug do'n cheud 
mhios air feasgar, ann am fàsactì 
Shinai : a reir cach ni a dhaithn aa 
Tighearna do Mhaois, mar sin rina 
clann Israeih 

6 Agus bha daoine àraidh a slial- 
aicheadh le corp duine mhairbh, air 
chor as nach b'urrainn iad a' chaisg 
a cliumail air an là sìn : agus thàinig 
iad 'an làthair Mhaois, agus 'an làth- 
air Aaroin air an là sin. 

7 Agus thubhairt na daoine sin 
ris, Tha sinne air ar salachadh le 
corp duine mhairbh : c'ar son a chum- 
ar air ar n-ais sinn, a chum as mteh 
feud sinn tabliartas an Tighearna 
thoirt seachad 'nà àm snidhichle 
fèin am meàsg chloinn Israeilr 

8 Agus thubhairt Maois riu, Sea- 
saibh \in sin, agus cltiinnidh mise 
ciod a dh'àithneas anTighearna d'ar 
taobh. 

9 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

10 Labhair re cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ma bhios duine sam bith dhibh 
no d'ar sliochd air a shalachadh le 
corp marbh, noma bhiose air thurus 
fad air astar, gidheadh cumaidli e 
chàisg do'n Tighcarna. 

11 'Sa' cheathramh là deng do'n 
dara mìos air feasgar cumaidh iad 
i : le h-aran neo-ghoirticlite, agus le 
lusaibh searbha ithidh iad i. 

12 Cha 'n f hàg iad a' bheag dhith 
gu madainn, ni mò a bhriscas iad 
cnàimh dhith : a rèir uile orduigh- 
ean na càisge cumaidh iadi. 

13 Ach an duine a ta glan, agus 
nach 'cil air thurus, agus a dheai'- 
madas a' cliàisg a chumail ; gearrar 
eadhon an t-anam sin fèin as o 
shluagh, a chienn nach d'thug e 

' seachad tabhartas an Tighcarna 'na 
àm suidhichte: giùlainidh an cluine 
sin a pheacadh'. 

14 Agus ma bhios coigrcacli air 
chuairt 'nar measg, agus gu'u curii 
e chàisg do'u Tighearna, h icir 
orduigh na càisge, agus a rèir a 
gnàtha, mar siri ni e: bithidh aon 
ordughagaibh araon airson a' choig- K dh'ofrail Aaron. * cadar an dà fhcasgar. Eabh. CAIB. X. m rìcb, agus air a shon-san a rugadh 
Uj 'san 

15 .Agus air an là anns an do 
j\ thosadh suas ain pàilliun, chòmh- 
; daich an noul ain j)àilliun, eadhon 
, biith na fianuis ; agus air feasgar 
\ bha air a' phàilliun mar gu'm bu 

cboslas ' teine gus a' mhadainn. 

16 Marsin bha e ghnàth: chòmh- 
daich an neul e 'san là, agus coslas 

I teine 'san oidhche. 

17 Agus an uair a thogadh an 
neul suas o'n phàilliun, 'an sin gun 
dàil ghabh clann Israeil an turus: 
a?us 'san ionad anns an do stad an 
neul. ann an sin champaich clann 
Israeil. 

18 Air àithne an Tighearna ghabh 
clann Israeil an turus, agus air 
àithne an Tighearna champaich iad : 
am feadh 's a dh'f han an neul air a' 
phàilliun, dh'fhan iad 'nam bùth- 
aibh. 

19 Agus an ùair a dh'fhan an 
jaeul aira' phàilliun mòran do laith- 
ibh, 'an sin ghleidh clann Israeil 
freasdal k an Tighearna, agus cha 
d'imich iad. 

20 Agus an uair a bha an neul 
beagan do laithibh air a' phàilliun, 
a rèir àithne an Tighearna dh'fhan 
iad 'nam bùthaibh, agus a rèir 
àithne an Tighearna ghabh iad an 
turus. 

21 Agus an uair a dh'f han an 
neul o fheasgar gu madainn, agus 
a thogadh a» raeul suas 'sa' mhadainn, 
'<ua sin ghabh iad an turus : ma 
b'anns an là no 'san oidhch' a thog- 
adh an nèul suas, ghabh iad an 
turus. 

22 No co dhiubh a Vann dà là, 
no mios, no bliadhna dh'fhan an 
tteul air a' phàilliun, a' fuireach air, 
dh'fhan clannlsraeil 'nam bùthaibh, 
agus cha d'imich iad : ach an uair a 
thogadh suas e, ghabhiad an turus 1 . 

23 A rèir àithne an Tighearna 
dh'fhan iad 'nani bùthaibh, agus a 
rèir àithne an Tighearna ghabh iad 
an turus: ghleidh iad freasdal an 
Tighearn a reir àithne an Tighearna 
ie làimh Mhaois. 

CATB. X. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 
2 Dean dhuit fein dà thrompaid 
airgid ;' a dh'aon mhìr ni thu iad ; 
agus gnàthaichidh tu iad a ghairm 
a' choi'-thiouail, agus a chum tu- 
ruis m nan campa. 3 Agus an uair a sh&deas iad leo, 
cruinnichidh an coi'-thional uile iad 
f«in a't' ionnsuidh aig dorus pàil- 
liuin a' choi'-tiùonail. 

4 Agus mur seid iad ach le h-aon 
trompaid, 'an sin cruinnichidh na 
ceannardan a ta 'nan cinn-fheadh- 
na air mhìltibh lsraeil, iad fèin a't* 
ionnsuidh. 

5 'Nuair a shèideas sibh cais- 
meachd n , 'an sin thèid na campan 
a ta 'nan luidhe air taobh na li-airde 
'n ear air an aghaidh. 

6 'Nuair a shèideas sibh cais- 
meachd an dara uair, 'an sin thèid 
na campan a ta 'nan luidhe air taobh 
na h-airde deas air an aghaidh : 
sèididh iad caismeachd a chum an 
turusan. 

7 Ach an uair a tha 'n coi'-thional 
gu bhi air a chruinneachadh 'an 
ceann a chèile, sèididh sibh, ach cha 
sèid sibh caismeachd. 

8 Agus sèididh mic Aaroin na 
sagartan leis na trompaidibh; agus 
bithidh iad dhuibh mar reachd 
sìorruidh air feadh bhur ginealacha. 

9 Agus ma' thèid sibh gu cogadh 
'nar dùthaich 'an aghaidh an nàmh- 
aid a ta deanamh foirneart oirbh, 
'an sin sèididh sibh caismeachd leis 
na trompaidibh ; agus cuimhnichear 
sibh 'an làthair an Tighearna bhur 
Dè, agus saorar sibh o bhur naimh- 
dibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bhur 
subhachais, agus 'nar n-ard laithibh 
fèille, agus ann an toiseach bhur 
mios, sèididh sibh leis na trompaid- 
ibh os cionn bhur n-ìobairte-loisgte, 
agus os c.ionn ìobairte bhur tabhar- 
tasan-sltli ; agus bithidh iad dhuibh 
mar chuimhneachan 'anlàthair bhur 
Dè : Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

11 Agus tharladh air an f hichead- 
amh là do'n dara mìos, 'san dara 
bliadhna, gu'n do thogadh suas an 
neul o uachdar pàilliuin na fianuìs, 

12 Agus ghabh clann Israeil an 
turusan a fàsach Shinai ; agus stad 
an neul ann am fàsach Pharain. 

13 Agus ghabh iad air tùs an 
turus, a rèir àithne an Tighearna le 
làimh Mhaois. 

14 'Sa' cheud àite dh'imich brat- 
ach champa chloinn Iudaih, a rèir 
an armailtean ; agus air ceann a 
shlòigh bha Nahson mac Amina- 
daib. 

15 Agus air ceann slòigh thrèibh » chosamblas. k cùram, earbsadh. 1 thriall iad. m gluamtè. 
B cath-fhuaim. bithidh e dhuibh* 

]? 3 A I R E A M H. rhloinn Isachair bìia Nataneel mac 
Shuair. 

16 Agus air ceann slòish thrèibh 
chloinn Shebuluin bha Eliab mac 
He4oin. 

17 A°us thugadh anuas am pàil- 
liun; agus chaidh mic Ghersoin, 
agus mic Mherari air an aghaidh, a' 
giùlan a' phàilliuin. 

18 Agus ghluais bratach champa 
lieubein air a h-aghaidh a reir an 
armailtean ; agus air ceann a shlòigh 
bha Elisur mac Shedeuir. 

19 Agus air ceann siòigh febrèibh 
chloinu Shimeoin, bha Selumiel mac 
Shurisadai. 

20 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chloinn Ghad.'ò/ia Eliasaph mac 
Dheuil. 

21 Ach chaidh na Cohataich air 
an aghaidh, a' giùlan an ionaid 
naomha, agus chuireadh suas am 
j)àiiliun air cheann doibh teachd. 

22 Agus ghlirais bratach champa 
chloinn Ephraìm air a h-aghaidh a 
rèjr an armailtean: agus air ceann 
a shlòigh bha Elisama mac Ami- 
huid. 

■23 Agus air eeann slòigh thrèibh 
chloinn Mhanaseh bha Gamaliel 
mac Phedahsuir. 

2-1 Agus air ceann slòisjh thrèibh 
ehloiim Bheniamin bha Abidan mac 
Ghideoui. 

25 Agus chaidh bratach thrèibh 
chloinn Dhan air a h-aghaidh, a bha 
air deireadh nan campan uile air 
fcadh an slòigli : agus air ceann a 
shiòigh bha Aliieser niac Aniisa- 
<iai. 

30 Agus air ceann slòi°h thrèibh 
chloinn Aseir, bha Pagtel mac 
Ocrain. 

27 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chloinn Naphtali, bha Ahira mac 
Euain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Is- 
raeil, a rèir an armailtean, 'nuair a 
ghluais iad air àn aghaidh. 

29 Agus thubhairt Maois re Ho- 
bab mac Ragueil a' Mhidianaich, 
athar-cèile Mhaois, Tlia sinn air ai 
turus a clunn ari àite m'an dubhairt 
Dia, Hheir mi dhuibh e : thig thusa 
xiitille ruinn, a?us ni sinn math 
tihuit ; oir labhair an Tighcaina 
math a thaobh lsraeil. 

30 Agus thiibliairt e ris, Cha 
d'thèid mi maiiie ribh .- ach imich- idh inichum mo dhùthcha fèin, agus 
a chum mo dhilsean P fèin. 
. 31 Agus thubhairt e, Na fàg sinn, 
guidheam ort, oir tha fhios agad 
cionnus a champaicheassinn anns an 
fhàsach, agus bithidk tu dhuinn 'an: 
àite shul<h 

32 Agus tarlaidh, ma thèid thu 
maille ruinn, seadh tarlaidh, ge b'e 
math a ni Dia dhuinne, gu'n ciean 
sinne am math ceudna dhuitse. 

33 Agus dh'imich iad o shliabh r 
an Tighearua astar thri laithean : 
agus chaidh àirc coi'-cheangail an 
Tighearna rompa astar thri laithean, 
a rannsachadh a inach àite tàirah - 
dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tighearna 
orra 'san là, 'nuair a chaidh iad a 
mach as a' champa. 

35 Agus tharla 'nuair a bha'n àirc 
gu dol air a h-aghaidh, gu'n dubh- 
airt Maois, Eirich suas, aThighearna, 
agus biodh do naimhdean air an 
sgapadh, agus teicheadh a' mhuinn- 
tir lcis am fuathach thu romhad. 

36 Agus an uair a stad i, thubh- 
airt e, PiU, aThighearna, chum uam 
mìlte s do mhilttbh Israeii. 

CAIB. XI. 

AGUS an uair a rinn an sluagh 
gearan, mhi-thaitinn e ris an 
Tighearna : agus chual' an Tighcarn 
e ; agus las fliearg ; agus loisg teine 
an Tighearna 'nam measg, agus chuir 
e as doibhsan a bha 'n ioinall a' 
champa. 

2 Agus ghlaodh an sluagh re 
Maois : agus an tiaìra rinn Maois 
ùrnuigh ris an Tighearna, choisg- 
eadh 1 an teine. 

3 Agus thug e Taberah mar uinm 
air an àite sin; a chionn gu'n do 
loisg teine an Tighearna 'nam 
measg. 

4 Àgus ghlac ciocras u an cumasg 
sluaigh w a bha 'nam measg: agus 
gimii mar an ceudna clanh lsraeil a 
ris, agus tl-iubhairt i;cd, Cò bheir 
dhuinn feoil r'a h-itheadh ? 

5 Is cuimhne leinn an t-iasg a 
dh'ith sinn 'san Eiphit gu saor"; 
na cularain y,agus na mealbhucain z , 
agus na icicis, agus na h-uinnemean, 
agus an creamli a . 

6 Ach a nis tha ar n-anam air 
tiormachadh ; cha 'tt'cil ni air bith V mo chinnich. Q cionnus a champaich sinn anns an fhàsach, 

e.gus bha thu dhuinnc'an àUe shùl. r bheirm. s nan dcicìi 

mllte. Eablj. £ mhùchadh. u miatm. w ansluagh 

mcatgta. x a nasgaidh. V cucumbcrs, Sasg. z mdons, 
&»«g« a garlick. Susg. C A I B. XI. g£ain?7. ach am mana so 'nar seall- 
adh. 

7 Agus bha am mana cosmhuil re 
fras cnriandeir, agus a dhath mar 
dliath bdellium. 

8 Chaidh aa sluagh m'an cuairt, 
agus thicnail iad c, agus mheil b iad 
c ann ara nurilnibh, no phronn iad c 
ann am mortatr c , agus bhruich iad e 
ann au aighnibh, àgus rinn iad breac- 
agan deth : àgus bhabhlas mar bhlas 
olaidh uir. 

9 A gus an uair a thuit an driichd d 
air a' champa'san oidhchc, thuit am 
mana air. 

10 'An sin chualaMaois an sluagh 
a' gul tre 'n tcaghlaichibh, gach 
duine ann an dorus a bhùtha: agus 
fesàdh fcarg an Tighearna au mòr ; 
bha Maois mar an ceudna diomach e . 

11 Asjus thubhairt Maois ris an 
Tighearna, C'ar son a bhuin thu gu 
h-olc re d' sheirbhiseach ? agus c'ar 
son nach d'f iiuair mi deagh-ghean f 
a'd' shealladh, gu'n do leagthu eir- 
eadh.s an t-sluaigh so uileorm? 

12 Am rnise a ghin an sluagh so 
uile ? an ann domh a rugadh iad, 
gu'n abradh tu rìum, Giùlaih a'd' 
uchd iad (mar a ghmlaàheas oid'-al- 
truim ieanabh na etche) chum an 
fhearainn a mhionnaich thu d'an 
aitìireachaibh ? 

13 Cia as a gheibhinn-sa feoil gu 
tabliairt do'n t-sluagh so uiie ? oir 
tha iad a' gul rium, ag ràdh, Thoir 
dhninn fcod, a chum as gu'n ith 
sinn ? 

14; Cha'n urrainn mise cudthrom 
an t-sluaigh so uile a ghiùlan a'm' 
aonar, a cliionn gu bheiL e ro-throm 
air mo shon. 

15 Agus ma bhuineas tu rium m?ir 
so, marbh mi, guidheam ort, as an 
Iàimh, ma fhuair mi deagh-ghean 
a'd' shealladìi ; agus na faiceam mo 
thruaighe. 

16 Agus thubhairt an Tighearna 
re M^aois, Cruinnich dhomhsa deich 
agus tri fichead fear do sheanairibh 
Israeil, muinntir a's aithne dhuit a 
bhi'nan seanairibh an t-sluaigh, agus 
'nan luchd-riaghlaidh os an ceann ; 
agus tiioir iad gu pàilliuu a' choi'- 
thionail, a chum as gu'n seas iad 'an 
sin rnaille riut. 

17 Agus thig mise nuas agus labli- 
raidli mi riut 'an sin : agus gabh- 
aidh mi do'n spiorad a ta ortsa, agus 
cuiridli mi orra-san e : agus giùlain- 
idh iad eallach an t-sluaigh maille riut, a chutn as nach giiilain thu 
fein c a'd' aonar. 

18 Agus al<air ris an t-sluagh, 
Naomhaichibh sibh fein air cheann 
an là màireach, agus ithidk sibh 
feoil (oirghuil sibh ann anèisdeaetìd& 
an Tigliearna, ag ràdh, Co bfeeir' 
dhuinn feoil r'a li-itheadh ? oìr bu 
mhatli ar cor 'san Eipfeit) uime sin 
bheir an Tighearna feod dhuibli, 
agus ithidh sibli; 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dà 
là, no cùig laithean, no deich hutii- 
ean, no lìchead là ; 

20 Ach eadhon mìos iomian, gus 
an d'thig i mach acuinneinibii hhar 
sròn, agus gu'm bi i gràineU duibh : 
a chionn gu'n d' rinn sibli tàir air 
an Tighearn a ta 'nar meass;, agus 
gu'n do ghuil sibii 'na làthair, ag 
ràdh, C'ar son a thàinig sinu a 
mach as an Eiphit? 

21 Agus tiiuhhairt M'aois, Tha'n 
sluagh am measg am blieil mise, 
'nan se ceud mìle coisiche ; agus 
bhuhhairt thu, Bheir mi diioibh 
feoil, a chum as gu'n ith iad rè 
mìos iomlain. 

22 Am marbhar na caoraich agus, 
ain buar dhoibh, chum an sàsùchr 
adli ? no an cruinnichear iasg na 
mara uile r'a chèile dlioibl), chum 
an sàsuehadh ? 

23 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Am blieil làmii an Tigh- 
earn air fàs goirid? chi tlius' a nis 
an d' thig no nach d' thig m'f hocal 
gu crich diiuit. 

24 Agùs chaidh Maois a mach, 
agus dh'innis e do'n t-sluagh focaii 
an Tigiiearna, agus chruinnicli e an 
deich agus an trt ficiiead do shean- 
airibh an t-.sluaigli, agus thug e 
orra seasamh mu thimchuoll a'phàil- 
liuin. 

25 Agus thàinig an Tigiiearn a 
nuas ann an neul, agus iabhair e ris, 
agus giiabh e do'n spiorad a bha 
air, agus tliug se c do'n deich agus 
an tri fiehead seanair : agus tliarla, 
'nuair a gliabh an spiorad còmh- 
nuidh orra, gu'n d'rinn iad fàidh- 
eadoireachd, agus nach do sguir 
iad i. 

26 Ach dh'fhan dithis do na 
daoinibh 'sa' champa ; 6'e ainm a 
h-aon diubh Eidad, agus aium an 
f hir eile Med<id : agus ghabii an 
spiorad còmhnuidii orra (agus bha 
iad dliiubìisan a chaidh sgnobhadh, 
ach clia deachaidh tad a mach do'n b bhlcath. c bràlh-splosraidh, d driùchd. e dìoni' 

buidheach. ffàbhor. s callach, citdthrom. 1» annan 

cluasaibh. Eabh. » nach d'rinnni b'fhaide. A I R E 

phàillum) agus rinn iad rviidhead- 
oireachd 'sa' cliamp.a. 

27 Agus ruidh òganach, agus 
dh'innis e do Mhaois, agus thubhairt 
e, Tha Eldad agus Medad re fàidh- 
eadoireacbd 'sa' champa. 

28 Agur. fhreagair Iosua mac 
Nun, seirbhiseach Mhaois, aon d'a 
òe:anachaibh, agus tliubhairt è, Mo 
tbighearn, a Mhaois,bac iad. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Am 
bheil farmad ort air ir,o shon-sa ? 
Is emo ghuidhe re Dia gu'm biodh 
sluagh an Tighearn uile 'nam fàidh- 
ibh, agwsgu'n cuireadh an Tighearn 
a spiorad orra. 

30 Agus chaidh Maois do'n 
champa, e fèin agus seanairean Is- 
raeil, 

31 Agus chaidh gaoth a mach 
o'n Tighearna, agus thug i gearra- 
goirt k o'n fhairge, agus leig i leo 
tuiteam iàimh ris a' champa, mar 
astar là air an taobh so, agus mar 
astar \k air an taobh eile, m'an 
cuairt air a' champa, agus mar dhà 
làimh-choille air àirdc, air aghaidh 
xia tahnhainn- 

32 Agus sheas an sluagh suas air 
an là sin uile, agus air an oidhche 
sin uile, agus air an là a b'fhaigse 
uiie, agus thioaail iad na gearra- 
goirt: esan bu lugha a thionail, 
thionail e deich homeir, agus sgaoil 
iad gu farsaing doibh fèjn iad mu 
thimchioll a' champa. 

33 'iiuair a bha 'n fheoil fathast 
eadar am fiacla, mun do chagnadh 
i, lasadh fearg an Tighearn 'an 
aghaidh an t-sluaigh, agus bhuail 
an Tighearn an sluagh le piàigh ro- 
mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabhah 
mar ainm air an àite sin ; a chionn 
ann an sin gu'n d'adhlaic iad an 
sluagh a mhiannaich. 

35 Agus dh'imich an sluagh o 
Chibrot-hataabhah gu Haserot : agus 
dh'f han iad ann an Haserot. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair Miriam agus Aa- 
ron 'an aghaidh Mhaois air 
son namnà o Etiopia, a phòs e: oir 
bha e air posadh mnà o Etiopia. 

2 Agus t'nubhairt iad, An do labh- 
air an Tighearna. da rìreadh le 
Maois a mhàin ? nach do labhair e 
mar an ceudna leinne ? agus chual' 
an Tighearn e, 

3 (A nis bha 'n duine Maois ro- A M H. chiuinl.thar nan uile dliaoine zbha 
air aghaidh na talmhaiim) 

4 Agus labhair an Tighearna gu 
grad re Maois, agus re h-Aaron, 
agus re Miriam, Tliigibh a mach 
sibhse 'nar triuir gu pàilliun a' clioi'- 
thionail. Agus thàinig iad 'nan 
triuir a macl). 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas 
ann am meall neoil, agus sheas e 
ann an dorus a' phàiìliuin, asus 
ghairm e air Aaron trgus ■ Miriam ; 
agus thàinig iad le chèile a mach. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibh a 
nis re m' bhriatliraibh-sa : Ma tha 
fàidh 'nar measg, ni mise an Tigh- 
earna mi fèin aithnichte dha ann 
an taisbeanadh m , agus labhraidh 
mi ris ann am bruadar. 

7 Cha 'n 'eil mo sheirbhiseach 
Maois mar sin, a tha f ìrinneach n 
ann am thigh uile. 

8 Beul re beul labhraidh mi ris- 
san, eadhon gu soilleir, agus cha 'a 
ann am briathraibh dorcha, agus 
coslas an Tigliearna chi e : c'ar son 
naa ta nach robh eagal oirbli labh- 
airt 'an aghaidh mo sheirbhisich 
Mhaois ? 
9 Agus las fearg an Tighearna j "' 
'nan aghaidli, agus dh'fhalbh e. 

10 Àgus dh'f halbh an neul bhàrr 
a' phàilliuin, agus feuch, rmneadh 
Miriam 'na iobhar, ge.nl mar 1 
shneachda : agus dh'amhairc Aa- 

ron air Miriam, agus feuch, bha i \ 
'na lobhar. 

11 Agus thubhairt Aaron re j 
Maois, Och ! mo Thighearna, guidh- 
eam ort, na cuir am peacadh as ar , 
leth °, leis an d'rinn sinn gu 
h-amaideach, agus leis an do pheac- 
aich sinn. 

12 ISìa biodh i mar aon marbh, . 
d'am blieil an fheoil air a leth- 
chaitheamh, 'nuair a thig e mach a I 
broinn a mhàthar. 

13 Agus ghlaodh Maois ris an \ \ 
Tigliearna, ag ràdh, Leighis i nis, O 
Dhè, guidheam ort. 

14 Agus thubhairt an Tighearna 

re Maois, ISJan tilgeadh a h-athair ' ' 
ach smugaid 'na h-eudan, nach bu I 
chòir dh'i bhi fa nàire seachd laith- 
ean? druidear a mach o'n champa i 
rè sheachd laithean, agus 'na dhèigh 
sin gabhar a steach i rìs. 

15 Agus dhruideadh Miriam a 
mach o'n champa seachd laithean : 
agus cha do ghabh an sluagh an 
turus, gus an d'thugadh Miriam a 
steach a rìs. k quaUs. Sasg. 
u tatris, dlicuSt 1 ro-sheìmh. m foillseachadh, taìbhsc, 

w ntt Mjft ?ia càirkh am pcacadh oirn. C A T B. XTÌI. lt> Agus 'na dhc'igh sin dh'imich 
an sluagh o Haserot, agus champ- 
aich iadann ain fàsach Pharain. 

CAIE. XIII. 

AGUS labbair an Tighearna rc 
Maois, ag ràdh, 
S'Cuir daoine uait, a chum as 
gu'n rannsaich iad tìr Chanaain, a 
hheir mise do chloinn Israeil ; as 
gach uile thrèibh d'an aithreachaibh 
euiridh sibh duine, gach aon dinbh 
?na cheannard 'nam measg. 

3 Àgus chuir Maois iad o fhàsach 
Pharain, a rèir àitlme an Tighearna : 
bu cheannardaii na daoine sin uiie 
air cloinn Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmeanna : 
Do thrèibh Reubein, Samua mac 
Shacuir. 

5 Do thrèibh Shimeoin, Saphat 
niac Hori. 

6 Do thrèibh Iudaih, Caleb mac 
Iephuneh. 

7 Do thrèibh Isachair, Tgal mac 
Ioseiph. 

8 Do thrèibh Ephraim, Osea mac 
$,un. 

9 Do thrèibh Bheniamin, Palti 
mac Eaphu. 

10 Do thrèibh Shebuluin, Gadiel 
mac Shodi. 

1 1 Da thrèibh Ioseiph, eadhou, 
do thrèibh Mhanaseih, Gadi mac 
Shusi. 

. 12 Do thrèibh Dhan, Amiel mac 
Ghcmali. 

13 Do thrèibh Aseir, Setur mac 
Mhichaeil. 

14 Do thrèibh Naphtali, Nahbi 
mac Uopsi. 

15 Do thrèibh Ghad, Geuel mac 
Mhachi. 

lG Is iad sin ainmeanna nan 
daoine a chuir Maois a ghabhail 
beachd air an f hearann : Agus thug 
Mnois lehosua mar ainm air Osea 
Biac Nun. 

17 Aguschuir Maoisiad a ghabh- 
ail beachd air talamh Chanaain, 
agus thubhairt e riu, Racbaibh suas 
'sari t-siighe so mu diieas, agus 
gabhaibh suas a chum na beinue: 

18 Agus faicibh am fearann ciod 
e, agus an sluagh a ta 'nan còmh- 
Huidii ann, .am b.heil iad làidir no 
anfliann, tearc no lìonmhor : 

19 Agus ciod e am fearann anns 
am bhed iad a chòmhnuidh, am 
bhciL e math no olc : agus ciod iad 
na bailtè anns ani bhciL iad 'nan còmhnuidb, ann an am bùthaibh, ' 
no ann an daingneachaibh P làidir ; 

20 Agus ciod e an talamh^, am 
bìiciL e reamhar no caol r , am bheil 
coille ann no nach'eil. Agusbiodh 
agaibh deagh mhisrieach, agus thug- 
aibhleibh do thoradh an fhearainn 
/a nis ò'e 'n t-àin àrii max ceud 
dhearca-fiona abuich.) 

21 Mar sm chaidh iad suas, agus 
rannsaich iad am fearann o f hàsacb 
Shìn, gu Rehob, mar a thèid daoine 
gu Harnat. 

22 Àgus chaidhiad suas mu dheas, 
agus thàinig iad gu Hebron, far an 
robh Ahiman, Sesai, 'agus Talmai, 
mic Anaic (a nis thogadh Hebron 
seachd biiadhnan roimh Shoan 'san 
Eiphit) 

23 Agus tbàinig iad gu sruth s 
Escoil, agus ghearr iad slòs as sin 
geug le aon bhagaide fhìondhearc, 
agus ghiulain iad i eadar dhithis 
air luirg : agus thug iad Leo do na 
pomgranadaibh, agus do na fìg- 
isibh. 

24 Thugadh sruth Escoil mar 
ainm airanàite sin, airsori a' bhag- 
aide f hìon-dhearcan a ghearr clamt 
Israeil sjos as sin. 

25 Agus phill iad o rannsachadh 
an f hearainn'an dèigh dha f fcuchead : 

26 Agus dh"imichiad,agu3 thàiu- 
ig iad gu Maois agus gu h-Aarou, 
agus gu co'-cnru'mneach chloinn Is- 
raeil uile, gu fàsach Pharam, gu. 
Cades; agus thug iad leo fios d'an 
ionnsuidh, agus a dh'ionnsuidh a' 
cho'-chruinnicii uile,agus dh'f heuch 1 
iad dhoibh toradh na tire. 

27 Agus dh'innis iad dha, agus 
thubhairt iad, Thàinig sinne a 
dh'ionnsuidh an fhearainn gus an 
do chuir thu sinn, agus gu deimhin 
tha e sruthadh le bainne agus mil ; 
agus is e so a thoradh. 

28 Gidheadh tha 'n sluagh làidir 
a tha 'nan còmhnuidh 'san f hear- 
ann, agus tha na bailte air an 
cuartaohadh le ballaibh, agus ro- 
mhòr : agus os bàrr chunnaic sinn 
clann Anaic 'an sin. 

29 Tlia na h - Amalecich 'nan 
còmhnuidh 'am fearann na h-airde 
dèas : agus tha na Hitich agus.na 
Iebusaich, agus na h-Amorauh 'nan 
còmhnuidh 'sna beanntaibh : agu* 
tha na Canaanich 'nari comhnuidh 
làimh ris an f hairge, agus re taobh 
lordain, ' 

30 Àgus chiùinich u Caleb an P àitibh daingnichte. 1 fonn, fcarayin . r truagh, bochd,- 
6 srath, glcann. 1 nochd. u shlthich, chaisg. A I R E A M II . iluagh 'an làthaìr Mhaois, agus 
thubhairt e. Rachamaid suas a 
dh'aon fheachd, agus sealbhaich- 
eamaid e ; oir is urrainn sinn gu 
cirmteach a cheannsaehadh w . 

31 Ach thubhairt na daoine a 
c.haidh suas maille ris, Cha 'n ur- 
rainn sinn dol suas 'an aghaidh 
aa t-sluaigh, oir is treise iad na 
sinne. 

•'52 Agus thug iad droch sgeul x 
an an fhearann a rannsaich iad gu 
cloinn lòraeil, ag ràdh, Am fearann 
tre 'n deachaidh sinne 'ga rannsach- 
adh, is fearann e a tlia 'g itheadh 
suas a luchd-àitich, agus an sluagh 
uile a chunuaic sinn ann, is daoine 
ìad do mheudachd mhòir y. 

33 Agus chunnaic . sinn na fa- 
mhairean z 'an sin, mic Anaic, a 
thàinig o na famhairean : agus bha 
sinne 'n ar sealladh fèin mar f hionn- 
ain-feoir a , agus bha sirui mar sin 
'juan sealladh-san. 

CAIB. XIV. 

AGUS thog an co'-chruinneach 
uile suasan guth, agusghlaodh 
iad ; agus ghuil an sluagh air an 
©idhche sin. 

2 Agus rino clann Israeil uile 
gearau 'an aghaidh Mhaois, agus 'an 
aimaidh Aaroin : agus thubhairt an 
co'-chruinneach uile riu, Och nach 
d'fhuair sinn bàs ann an tir na 
h-Eiphit, no nach d'f huair sinn bàs 
anns an f hàsach so ! 

3 Agus c'ar son a thug an Tigh- 
earna sinn da'n fhearann so,athuit- 
cam leis a' chlaidheamh, a chum 
gu'in biodh ar mnài agus ar clann 
bheag 'nan cobhartaich ? nach 
ò'f hearr dhuinn pilleadh do'n Eiph- 
it? 

4 Agus thubhairt iad gach foar 
rechèile c , Deanamaid dhuinn fcin 
ceannard, agus pilleamaid do'n 
Eiphit. 

5 'An sin thuit Maois agus Aa- 
ron air an aghaidh 'an làthair coi'- 
thional co'-chruinuich chloinn Is- 
raeil uile. 

6 Agu.s reublosua mac Nun, agus 
Caleb inac Icphuneh, a bha dhiubh- 
san a rannsaich am fearaun, an 
oudacb. 

7 Agus labhair iad re cuideachd 
chioum lsracd uile, ag ràdh, Am fearann a chaidh sinnc troimher 
g'a rannsachadh, is fearann ro- 
mliath e. 

8 Ma tha tlachd aig an Tighearn 
annainn, 'an sin bheir e sinn a- 
dh'ionnsuidh an f hearainn so, agus 
bheir e dhuinn e, fearann a tha 
sruthadh le mil agus bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannaircd 
'an aghaidh an Tighearna, agus na 
biodh eagal sluaigh an fbearainn 
oirbh ; oir is ara» duinn iad : 
dh'fhalbh an dìon uatha, agns tha 
'n Tighearna maille ruinne; na 
biodh eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an co'-chruinn- 
each uile an clachadh le clachaibh : 
agus dh'f hoillsicheadh glòir an 
Tis;hearn ann am pàilliun a' choi'- 
thionail, 'an làthair chloinn Israeil 
uile. 

11 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Cia fhad a bhrosnaicheas 
an slaagh so mi? a?us cia fhad a 
bhitheas e mun creid iad mi, air son 
nan comharan nile a nochd e mi 
'nam measg ? 

Ì2Buailidh mi iad leis a'phlàigh, 
agus fògraidh mi iad f \ agus ni mi 
thusa a'd' c.hinneac'n a'ò mò, agus 
a's cumhachdaiche na iad.san. 

13 Agus thubhairt Maois ris an 
Tighearna, 'An sin cìuinnidh na 
h-Eiphitich e (oir thug thusa nios 
an sluagh so le d' chumhachd o bhi 
'nam measg) S 

14 Agus ìnnsidh iad e do luehd- 
àiteachaidh an f hearainn so ; oir 
chual' iad gu bhei.1 thusa, a Thigh- 
earn, am mèasg ah t-sluaigh so, gu 
bheil thusa, alhighearn, air t'f haic- 
inn aghaidh re h-aghaidh, agus gu 
bhciL do neul a' scasamh os an 
ceann, agus gu bheil thu ag iujeaclid 
rompa ann am nieall ueoil 'san là, 
agus ann am meall teine 'saa 
oidhche. 

15 A nis ma mharbhas tu au 
sluagh so vilc mar aou duinc, 'an 
sin labhraidh na cinnich a chual' 
iomradh ort, ag ràdh, 

16 A chiouh nach b'urrainn 
Tigheam an sluagh so thoii t do'u 
fhearann a mUionnaich e dhoibh, 
uime sin mharbh e iad 'san fhà 
sach. 

17 Agus a nis, guidheam ort, 
biodh cumhachd mò Thigheama gu cinvtccich buadhaichtrth sinn nir. 
: ua> irti a , 7>j òr.'na tti -pcu rsa . 1 ath aich . w oir 
y daoiitc garbha,mb 
nai»c. b 'nan crcich. 

Tnach. e Tinn- Eabhi 
oigh.icacìtd dhinbh. Eahh. 
ttuagh so It d' chumhachd. x taaircsgnxl. 
a Utuniiaich- 
c r'a bhràthair. F.abh. <i a: 
f arsuntaichidh mi iad, bhrir imi an 
6 as meadhon an d'thag thu nios an C A I B 

mòr, a rèir mar a labhair thu, ag 
ràdh, 

18 Tha 'n Tighearna fad-fhu- 
langach, agus mòr-thròcaireach, a' 
toirt maitheanais ann an aingidh- 
eachd, agus a/in an eusaontas, azus- 
air chor saui bitli nach saor h un 
ci07i(ach, a" leantuinn aingiclheachd 
nau aitiireacha air a'chloinn, air an 
treas agus air a' cheathramh gineal- 
ach. 

10 Math, guidheam ort, aingidh- 
eachd an t-sluaigli so, a rèir meud 
do thròcair, agus a rèir mar a thug 
thu maitheanas do'n t-sluagh so o'n 
Eiphit gus a nis. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, 
Muath mi a rèir t'f hocail : 

21 Agus co fhior 's a ta mi beo, 
lìonar an talamh uile le^gloir an 
Tighearna. 

22 Oir na daoine sin uile a 
chumiaic mo ghlòir, agus mo 
chomharan i a rinn mi 'san Eipb.it, 
agusanns an f hàsacb, agus a bhuair 
mi nis na deich uairean so, agus 
nach d'tisd re m' ghuth ; 

23 G-u cinnteach cìia'n fhaic 
iadsan am fearann a mhionnaich 
tni d'an aithreachaibh, ni mò a chi 
Jit-ach air bith dhiubhsan a bhros- 
naich mi e: 

21 Ach ino sheirbhiseach Caleb, 
a chionu gn'ja robh aige-san spiorad 
eile maille ris, agus su'n do lean e 
mi gu h-iomlan ; esan bheir mi do'n 
f ht:.r.iun, d'au dcachaidh e: agus 
seaibhaicliidh a shliochd e. 

25 (A nis bha ua h-Amalecich, 
agus na Canaanaich 'nan còmh- 
nuidh 'sa' ghleann) Am màireach 
pillibh, agus rachaibh do'nfhàsach, 
air slighe na mara ruaidhe. 

26 Agus iabhair an l'ighearna re 
Maois. agus re h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cia fhad a ghiùlaineas mì 
leis an droch ebo'-chruinneach so a 
tha re gearan a'm' aghaidh ? chuala 
mi gearain ciiloinn Israeil, leis am 
bheiL iad re gearan a'm' aghaidh. 

28 Abair riu, Co f hior's a ta mi 
beo, ars' an Tighearna, mar a 
labhair sibh a'm' èisdeachd k , mar 
fiin ni mi ribh. 

29 "San f hàsach so tuitidh bhur 
colanna : agus a" mheud's a chaidh 
àireamh dhibia a rèir bhur n-àir- 
e4mh iomlain, o fhichead bliadhna 
dt'aois agus os a cheann, a rinn 
gearan a'm' aghaidh, 

30 Gun amharus sam bith cha 
^l'thig sibh a steach do'n fhearann . XIV. 

a mhionnaich mise gu'n d'thugaimi 
oirbh còmhnuidh a ghabhail ann, 
saor o Chaleb mac Iephuneh, agus 
Iosua mac Nun. 

31 Ach bhur clann bheag, a 
thubhairt sibh a bhiodh 'nan co- 
bhartaich, iadsan bheir mi steacii , 
agus g;tbhaidh iad eòlas air an f hear- 
ann air an d'rmn sibhse tàir. 

32 Agus air bhur son-sa dheth, 
tuitidh bhur colanna J anns an f hàs- 
ach so. 

33 Agus bithidh bhur clann aii* 
seachf.ran 'san fhàsach dà fhichead 
bhliadhna, agus giùlainidìi iad bhur 
strìopachais, gus an caithear bhur 
colanna 'san f iiàsach. 

34 A rèir àireimh nan laithean 
anns an do rannsaich sibh am fear- 
ann, eadhon dà f hichead là (gach 
là air son bliadhna) giulainidh sibii 
bhur n-eucearta,eadhon dà f hichead 
bhliadhna, agus bithidh fios agaibh 
air mo bhriseadh-geallaidh-sa. 

35 Thubhairt mise an Tighearn e, 
agas gu cinnteach ni mi e do'n 
cho'-chruinneach olc so uiie, a 
chruinnich a'm' aghaidh : anns an 
f hàsach so claoidhear iad, agus 'an 
sin gheibh iad bàs. 

36 Agus na daoine a chuir Maois 
a rannsachadh an fhearainn, a phill, 
agus a thug air a' cho'-chruinneach 
uile gearan a dheanamh 'na aghaidh, 
le droch sgeul m a thoirt seachad 
air an f hearann, 

3" Fhuair eadhon na daoine sin a 
thug seachad droch sgeul air an 
fhearann, bàs leis a' phlàigh 'an 
làthair an Tighearua. 

33 Ach mhair Iosua mac Nun, 
agus Caleb mac Iephuneh, beo do' 
na daoinibh sin a chaidh a rannsach- 
adh an f hearainn. 

39 Agus dh'innis Maois pa. 
briathra sin do chloinn Israeil uile : 
agus rinn an sluagh caoidh mhòr. 

40 Agus dh'eirich iad gu moch 
'sa' mhadainn, agus chaidli iad 
suas n gu mullach an t-slèibh, ag 
ràdh, Feuch, tha sinne 'an so, agus 
thèid sinn suas do'n àite a gtieall 
an Tighearna : oir pheacaich siun. 

41 Agus tbubhairt Maois, C'ar 
son a nis a tha sibh a' briseadh 
àithne an Tighearna ? ach cha 
soirbhich an ni so leibh. 

42 Na rachaibh suas, oir cha, 
'n' eil an Tighearna 'nar measg ; a 
chum as nach buailear sibh 'an 
iàthair bhur naimhde. 

43 Oir tha na h-Anaalecich agus h {rUsn-. ' mo mhìorbkuilean. k a'm' chhiasaibh, Eabh. 

J cuirp mhairbh, closaichcan. m tuaileas. D U-àiU leo dol suas. A I U E A M II. na Canaanarch 'an sin romhaibh, 
actrs tuitidh sibh leis a' chlaidh- 
eaìiili, achionn ga-n do chlaon sibh 
o'n Tighearna : uime sin cha bhi 'n 
Tigheama maiUe ribh. 

44 Ach ghabh iad do dhànadas 
orra dol suas jftì mullach an t sleibh : . 
gidhcadh cha deacluiidh àirc coi'- 
cheansarl an Tighearna, no Maois, 
a mach as a' champa. 

4o ' An sin thàinicr na h-Amalecich 
a nuas, agus na Ganaanaich a bha 
'nan còmhnuidh 'san t-sliabh sin, 
agus bhuail siad iad, agus chuir 
iad anjruaig orra, eadhon gu Hor- 
mah. 

CAIB. XV. 

AG-US labhàir an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair re cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thig sibh a chum 
fearainn bhur n-àiteacha - còmh- 
nuidh, a tha mise a' tabhairt 
dhuibh, 

3 Agus a bheir sibh suas tabìiar- 
tas le teine do'n Tighearna, tabhar- 
tas-loissite no ìobairt, gu bòid a 
choi' - lionadh, no mar thabhartas 
saor-thoile, no 'nar n-ard f hèillibh a , 
a dheanamh fàile cnbhraidh do'u 
Tiijhearna, ds'n sprèidli no do'n 
treud : 

4 'An sin bheir esan a bheir 
seachad a thabhartas do'n Tigh- 
earna, seachad tabhartas-bìdh do'n 
dercheamh cuid do phlùr measjjta 
maille ris a' cheathramh cuid do hin 
ola. 

5 Agus bhcir thu seachad P an 
ceathramh cxiid do hin f ìcna mar 
thabhartas-dibhe, mailleris an tabh- 
artas-loisgte no'n robairt, air son 
aon uain. 

6 No air son reithc, bheir thu 
seachad mar thabhartas-bìdh, dà 
dhcieheamh cuid do phlùr measgta 
leis an treas cvid do hin oia. 

7 Agus a chum tabhartais-dibhe, 
bheir thu seachad an treas cuid do 
hin fìona, chum fàile cùbhraidh 
do'n Ticrhearna, 

8 Agus an uair a bheir thu 
seachad tarbhòg mar ìobairt-loisgte, 
no mar ìobairt t>u bòid a choi'- 
lionadh, no mar ìobairt-shìth do'n 
Tighearna, 

• C) 'An sin blieirearl maille ris an 
tarbh òg, tabhartas-bidh do thri 
rteicb codhaichibh do phlùr measgta 
!<■ l«th hinola. 
10 Agus bheir tliu seachad a chum tabhartais • dibhe lcth his 
f rona, chum tabhartais a bheirea 
suas le teine dh'fhàile cubhraidh 
do'n Tighearna. 

11 Mar so nìthear air son aon 
tairbh, no air son aon reithe, no atr 
son uain, no minn. 

12 A rèir an àireimh a bheir sibh 
seachad, mar sin ni sibh do gach 
aon, a rèir an àireimh. 

13 Gach neach a rugadh 'san 
dùthaich, ni e na nitUe s'tn air à' 
mhodh so, ann an tabhartas a thoirt 
seachad a bheirear suas le teine 
dh'fhàile cubhraidh do'n Tigli- 
earna. 

14 Agus ma bhios coigreach air 
chuairt maille ribli, no co air bith e 
bìiios 'nar measg 'nar g'mealachaibh, 
agus gn'n d'thoir e seachad tabhar- 
tas a bheireàf suas le terne dh'f hàile 
cùbhraidh do'n Tighearna : mar a 
ni sibhse, mar sin ni esan. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse 
a ta do'n cho'-chruinneach, agus 
mar an ceudna do'n choigreach a 
ta air chuairt maitle ribh, reachd 
sìorruidh 'rrar ginealaehaibh : mar a 
ta sibhse, mar srn' bithidh an 
coigreach 'an làtilair an Tigh- 
earna. 

16 Aon lagh, agus aon mlrodh 
brthidh auaibhse, agus ait* a' chorg- 
reach a ta air clruairt maille ribh. . 

17 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

18 Labhair re cloinn Isracil, agus 
abarr riu, 'Nuair a thèid sibh a 
steach do'n fhearann d'am bheil 
mise 'gar tabhairt, 

19 'An sin tarlaidh, 'nuair a 
dh'itheas sibh a dh'aran air fhear- 
ainn, gu'n d'thoir sibh suas-tabhar- 
tas-togta do'n Tighearna. 

20 Bhe.ir sibh suas breacat; do'n 
cheud chuid d'ar taors, mdr thabh- 
artas-tojta ; mar a thogas sibh 
tabhartas-togta an urlair-bhualaidli, 
mar sin togaidh sibh i. 

21 Do'n cheud' chuid d'ar taois 
bheir sibh do'n Tighearna tabhar- 
tas-togta, 'nar gincalachaibh. 

22 Acirs ma rinn sibh mcarachd, 
agus nach do ghleidh r sibh na 
h-àitheanta sin uile a labharr an 
Trghearna re Maois, 

23 Eadhon ganh ni a dh'àithn 
an Trghcarna dlruibh le làimh 
Mhaois, o'n là sin anns an d'thug 
an Tighearna aithne do Mhàois, asus 
o sin suas air feadh bhur gineal- 
acha. c Jcitdvbh sònrvichte. P ulluicliidìi tu; nithu. Eabli. 

*i bhcir c. Eabli. r rinn. Eabh. C A I B. XVI. <M 'An 3in tarlaidh, ma rinneadh 
th sam fntli ann an aineolas gun 
! 'hios ilo'n cho'-chruinneacb, gu'n 
d' thoir an co'-chruinneach uile 
seachad aon larbh òg a chum 
lobairt-loisgte, chum fàile cùbhràidh 
lo'n l'ighearua, maille r'a thabhar- 
:as-hldh agus a thabhartas-dibhe, a 
rcir a' ghnàtha, agus aon mheann 
io nagabhraibh chum ìobairt-pheac- 
lidh. " 

25 Agus ni an sagart reite air son 
;o'-chruinnich chloinn Israeil uile, 
igus mathar dhoibh c, oir is aineolas 
i t'ann : agus bheir iad leo an tabli- 
irtas, iobairt a biieirear suas le teine 
do'n 'iighearna, agus an ìobairt- 
phcacaidh 'ajj làthair an Tighearna, 
air sou an aineolais. 
i 26 Agus mathar e do cho'- 
:hruinntach chloinn Israeil uile, 
j figus do'n choigreacli a ta air chuairt 
j'nam measg ; do bhrì' gu'n robh 
|an sluagh uile ann an aineolas. 
! 27 Agus ma pheacaicheas anam 
sam bith tre aineolas, 'an sin bheir 
g leis gabhar do'n cheud bhliadhna 
clium ìobairt-pheacaidh, 

28 Agus ni 'n sagart rèite air son 
an anma a pheacaicheas gu h-ain- 
eolai-h, an uafr a pheacaicheas e le 
h-aineolas 'an làthair an Tighearna, 
dheanamh rèite air a shon ; agus 
mathar dha e. 

2y Bithidu aon lagh agaibh air a 
ihonsan a pheacaicheas tre aineolas, 
iraun air a shonsan a rugadh àm 
measg chloinn Israeil, agus air'son 
1' choigrich a ta air chuairt 'nam 
pieasg. 

30 Ach an t-anam a ni bheag gu 
h-andàna s , (co dhiubk a rugadh e 
san tir, no 's coigreach e) tha esan 

j a' toirt eas-urraim (io'n Tighearna ; 
agus gearrar an t-anam sin as o 
j niheasg a shluaigh. 

31 Do bhrì' gu'n d'rinn e tàir air 
focal an Tighearna, agus gu'n do 
bhiis e àithne; gearrar an t-anam 
sin as gu tur: bithidh aingidh- 

i eachd air fèin. 

32 Agus an uair a bha clann Is- 
rael 'san f hàsach, f huair iad duine 
1' tional mhaidean 1 air là na 
sàbaid. 

33 Agus thug iadsan a fhuair e 
bional mhaidean a dh'ionnsuidh 

jMhaois e, agus a dh'ionnsuidh 
j Aaroin, agus a dh'ionnsuidh a' cho'- 
:hruinnich uile. 

34 Agus chuir iad 'an làimh e, a chionn nach d'innseadh ciod ba 
choìr a dheanamh ris. 

35 Agus tluibhairt an Tighearna 
re Maois, Cuirear an duine gu 
cinnteach gu bàs; clachaidh an co'- 
chruinneach uile e Ie clachaibh aa 
taob'n a muigh. do'n champa. 

36 Agus thug an co'-chruinneacli 
uile mach e as a' champa, agus 
chlach iad e le clachaibh, agus 
fhuair e bàs; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

37 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

38 Labhair re cloinn Tsraeil.agus 
abair riu, iad a dheanamh fàbh- 
radh u dhoibh fèin air iomallaibh an 
eudaich air feadh an ginealaoh, 
agus iad a chur air fàbhradh nan 
iomall iall w do ghonn. 

39 Agus bithidh e dhuibh mar 
fhàbhradh; agus amhaircidh sihh 
air, a chum gu'n cuimhnich sibh 
uile àitheant/.i an Tighearna, agus 
gu'n dean sibh iad ; agus nach iarr 
sibh 'an dèigh bhur cridhe agu3 
bhur sùl fèin,nithe 's àbhaist duibh 
dol 'nan dèigh le h-an-miann x : 

40 A chum as gu'n cuimhnicli^ 
agus gu'n dean sibh m'àitheantan 
uile, agus gu'm bi sibh naomha d'ar 
Dia. 

41 Is mise an Ti§hearna bhur 
Dia, a thug a mach sibh a tìr na 
h-Eiphit, gu bhi 'm Dhia dhuibh : Is 
mise an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XVI. 

AGUS ghabh Corah mac Idshair, 
mhic Cohait, mhic Lebhi, agus 
Datan agus Abiram mic EHaib, agus 
On mac Pheleit, mic Reubein, 
daoine. 

2 Agus dh'èirich iad suas 'an 
làthair Mhaois^, maille re daoin' 
àraidh do chloinn Israeil, dà 
cheud agus leth-clreud ceannard do'n 
cho'-thional, inbheach 2 'sa' cho'- 
chruinneach, daoin' iomraideach a . 

3 Agus chruinnich siad iad fcin 
'an ceann a cheile 'an aghaidii 
Mhaois agus 'an aghaidh Àaroin, 
agus thubhairt iad riu, Tha sibh a' 
gabhail tuille 's a' chòir oirbh 
fèin, do bhrì' gu'm bheil-an cc'- 
chruinneach uile naomha gach aon 
diubh, agus tha 'n Tighearna 'nani 
measg : c'ar son uime sin a tha sibli 
'gar togail fèin suas os cionn co'- 
chruinnich an Tighearna? le laimh aird. Eabh. « fiodha, connaidh. u fringe. Sas«y, 
" rwbamn, snàthainn. x strìopachas. y 'an aghaidh Mhafrì&^ 
- gairmH. Eabh. » ainmdl, alloil. 

Q A I R E A M II, 4 Agus an uair a chuala Maois e, 
thuit e air aghaidh: 

5 A»[iis labha'ir e re Corah, agus 
r'a chu'uleàchd uile, agràdh, liadhou 
atn màireach nochdaidh an Tigh- 
earna cò iari a's leis, agus cò a la 
naoniha, agu's bheir e air teachd am 
fagus da : bheir e eadhon air-san a 
r6ghnaich'e, teachd'àm r'agus da. 

0' Deauaibhse so; gabhaibh dhuibh 
fèin tùiseirean, Corah, agusachuid- 
eachd uile ; 

7 Agus cuiribh teine annta, agùs 
cuiribh tùts orra 'an làthair an.Tigh* 
earn air an là màireach; agus an 
duine sin a ròghnaicheas an Tigh- 
earna, bithidh esan naomha ; tha 
sibh d gabhail tuiile 's a chòir 
oirbh fèin, sibhse a mhic Lebhi. 

8 Agus thubhairt Maois re Corah, 
Eisdibh, guidheam oirbh, sibhsc a 
mhic Lebhi : 

9 An ni beag e 'nar barail-sa, 
e;u'n do sgar Pia Israeìl sibh o 
clio'-chruinneach Israeil, gùY toirt 
am fagus da fein, a dheanatnh 
seirbhis pàilliuin an Tighearna, 
agus a sheasamh am fianuis a' clio'- 
chruinnich, a fhritheàladh dhoibh? 

10 Agus thug e thus' am fagus 
da fciu, agus do bhràithrean uile 
mic Lebhi maille riut : agus am 
bheil sibh ag iarraidh na sagartachd 
inar an ceudua? 

11 Air an aobhar sin tha thusa, 
ag'us do chùideachd uile, air bhur 
crukmeachadh 'an ceann a cheiie 
'an aghaidh an Tighearna : agus a 
thaobh Aaroin, ciod e, gu'm bheil 
sibh re gearan 'ua aghaidh-san ? 

12 Agus chuir Maòis tcachdaire 
uaith a ghairm Dhatain agus AbU 
ràirn mhac Eliaib, muinntir a tiiubh- 
a'ut, Cha d' thciri sinn suas. 

13 An ni beag e gu'n d' thug thu 
nios sinn a talanìh a tha sruthadh 
lc bainne agus niri, gu'r marbhadh 
'san fhàsach, nuu deanthuthu fèin 
gu h-iomlan a'd' uachdaran os ar 
ceaun ? 

14 A thuilleadh air so, chari'thug 
thu sinn gu fearann a ta sruthadh 
Ie mil agus le bainne, ni mò tlutg 
thu dhuinn oighrèachd mhachrach 
agus flnonliosan : an cuir thu niat li 
sùilean nan daoinc siri ? cha d' thcid 
sinne suas. 

15 Agus bha Muois ro-dhioniach, 
agus thubhairt e ris àii. Xigùearùa, 
Na biodh meas agad d'an fcabÙar- 
tas ; cha do ghabh mìse aon asal 
uatha, ni mò rinn mi cron air à 
h-aon diubii. 16 Agus thubhairt Macis re 
Corah, Bi thusa agus do chuid- 
eachd uile 'au làthair au Tigh- 
earua, thusa. àgus iarisan, agus^ 
Aaron ani màireach ; 

17 Agus gabhaibh gach duine a 
thìiiseir, agus cuiribh tùis annta, 
agus tbugaibh 'an iàthair an I igh- 
earna gach duine a thùiseir, dà. 
cheud agus leth-cheud tùiseir; 
tliusa mar au cetidna agus Aaron,. 
gach aon dhibh a thiiiseir. 

18 Agus ghabh gach duine 
dhiubh a thùiseir, agus chuir iad 
teùie annta, agus chuir iad tuis 
orra, agus sheas iad ann an 'dorus 
pàilliuin a' choì'-thionail maille rè 
Maois agus re h-Aaron. 

19 Agus chruinnich Corah an co'- 
chroinneach uile 'nan aghaidh gu 
riorus pàiiliuin a' choi'-thionail : 
agus thaisbeineadh glòir an Tigh- 
earna do'n cho'-chruinneach uile. B 

20 Agus labhair an Tighenrna re 
Maois, agus re h-Aaron, ag radh, 

21 Sgaraibh sibh fèin o mheasg a' 
cho'-chruinnich so, agus sgriosaidh. 
mi iad mar ann am priobadh na 
sulab. . 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, 
agus thubhairt iad, O Dhc, Dia 
spiorad gach uile fheòla, am pcac- 
aich aon duine, agus am bi fearg 
agari ris a' cho'-chruinneach uile r 

23 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

24 Labhair ris a' cho'-chruinneach, 
ag rndh, Rachaibh suas o thhnchioll 
pàilliuin Choraih, Dhatain, agus 
Abiraim. 

25 Agus dh'cirich Maois suas, 
agus cùaidh e dh'ionnsuidù Dha- 
tain agus Abii aini ; agus leàn 
seanairean Israeil e. 

2() Agus labhair e ris a' cho'- 
clu uinneach, ag ràdh, Sgarail>h sibjs 
ti in, guidheani oirbh, o bhùthaibh 
nan daoine aingirih ud, agus na 
bcanaibh re ni sam bith a 's leo, an 
t-eagal gu'n sgriosar sibh 'nam 
pèacannaibh uile. 

87 Mar sin chaidh iad suas o I 
phailliun Chorail), Dhatain, agus 
Abiraini, air gach taobh : agus 
thàinig Datan agUS Abirain a niacli, 
agus slie.us iad ann an <lorus am 
buthan, agus am mnài, agus ain ■ 
mic, agus an clann bhcag. 

28 Agns thubhairt Maois, I.e so | 
bithidh lios agaibli gu'n <lo chuir an 
Tighcarna mise a dheanainh nan 
oibre sin' uil<- ; oir cha d'rittn mi 
iad.as, mo chcann fem c . b ann am platha. c ovC chridhcfcin. Eabli. C A I B. XVII. ?p Ma ghp.ibh na daoine sin bàs 
mar mi li-uile dhaoin' eile, no ma 
(&'fhiosraichear iad a rèir lìosrach- 
aidli nan uile dhaoine ; 'an. sin 
cha do chuir an Tighearri mise 
O&ith. 

- 50 Ach ma bì 'n Tighcarna griìrifrih' 
nu-<ii:. agus gu'm fosgail an talahih 
a bheul, agus gtì'n sluig e stìas iàd 
mailk' ris gach ni a' s leo,agus gu'n 
d'thcid iad sios beò do'n t-slochd ; 
'an sin tuigidli sihh gu'n do bhros- 
naioh na daoine sin an Tighearna. 

.31 Agus tharla 'nuair a sgutr e 
dò labha-irt nam briathra sin uile, 
gu'n dò sgoilt an talamh a bha 
ìbd.hud o cheile : 

39 A^us dhThòsgail an talamh 
a bheul, aius shlkìig e suas iad, 
agus an tigbèan', agus nà dadin' 
■e a bhùin do Chorah, agus am 
maoin uile. 

33 Chaidh iad fein, agus gafch ni 
% bhitin doibh,bèò sìos do'nt-siociid, 
agus dhruid au talamh orra : agus 
chaidli as doibh o nihteasg a' cho'- 
ctoruinnich. 

34 Agus theich Istaeì uile a bha 
'm'an tunchioil, r'an glàòdh ; oir 

thubhairt iad, An t-eaaal gu'n sluig 
an talamh sinne suas rhar an 
ccudna. 

35 Agùs thàinig teine a mach o'n 
Tidioarna. agus loisg e 'fi dà cheud 
agus an leth-cheud feàr a thug 
seachad tuis. 

36 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh. 

37 Labhàir re h-Eleasar mac 
Aaroin an sagart, e t'nogail suas riari 
tùiseirean a meadhon an losgaidh, 
agus sgap thusa an tsrne 'an sud ; 
oir thà iad coisrigte. 

38 Tuiseirean nam peacach ud 
'an àghaidh an anma fèiri ; agus 
deanadh iad dhiubh leaclidan ieath- 
an mar chòmhdach do'n altair: 
oir thug iad seachàd iad 'an làthair 
an Tighearna, air an aobhar sin tha 
iad coisrigte ; agus bithidh iad 'nan 
comhara do chloinn Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart 
na tùiseirean umha, leis an d' tlmg 
iadsan a cliaidh losgadh seachad 
tabhartas ; agus rinneadh iad 'nan 
leachdaibh leathan mur chòmhdach 
do'n altair: 

40 Gu bhi 'nan cuimhneachan do 
chloinn Israeil, air chor as nach 
d"thig coigreach, nach 'eii do 
shliochd Aaroin, am fagus a losgadh 
tùis 'an làthair an Tighearna ; chum 
as nach bi e mar Chorah, agus mar a cbuideaehd: mar a thubhai.rt ati 
Tighearna ris le làimh iVIhaois. 

11 Acli air an là màireaèh, rinn 
eo'-rhruiuneach chloinn Israeit uile 
gèafan 'au aghaidh Mhaois agus 'ari 
aghaidh Aaroin, ag ràdh, Mharbh 
s'ibh sluagh an Tighearna. 

42 Agus tharla 'nuair a chruin- 
riieheadh ah ca'-chruinneaeh 'an 
àghaidn Mhaois agus 'an aghaidh 
Aaroin, gu'n do shèall iad air 
pàilliun a' choi'-thionail : agusfou.ch, 
ehòmlìdaich an neul c,agus dh'f hoill- 
sicheadh gloir an Tighearna. 

43 Agus thàinig Maois agus 
Aaron gu beulaobh pàilliuin a choi'- 
thionail. 

4i Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

4o Rachaibh suas o mheasg a' 
cho'-chruininch so, agus sgriosaidh 
mi iad mar ann am priobadh na 
sùla: agus thuit iad air an eudann- 
aibh. 

46 Agus thubhairt Maois re 
h-Aaron, Glac tùiseir, agus c\dr 
teine ann bhàrr na h-altarach, agus 
cuir tùis air, agus imich gu grad a 
dli'ionnsuidh a' cho'-chruinnich, agus 
doan rèite air an son ; oir chaidh 
fearg a riiach o'n Tigbcarna e : thòiì- 
ich a' phlàigh. 

47 Agus- ghlac Aaron c, mar a 
dh'àithn Maois, agus ruidh e gu 
meadhon a' cho'-chruinnich ; agus 
feuclì, bha phlàigh air tòiseachadh 
am measg an t-sìuaigh: agus chuir 
etùis àir, agus rinn e rèite air soa 
an t-sluaigh. 

48 Agus sheas e eadar na mairbh 
agns na beòtha, agus choisgeadh'a' 
phlaigh. 

49 Agus bhàsaich 'sa' phlàigh 
ceithir mìle deug agus seachd ceud, 
a thuillèadh orra-san a bhàsaich 'an 
aobhar Choraih. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionn- 
suidh Mhaoi.s, gu dorus pàilliuin a' 
choi'-thionail : agus choisgeadh a' 
phlàigh. 

CAIB. XVII. 
GUS labhair an Tighearna re 
. Maois, ag ràdh, 2 Labhair re cloinn Israeil, agus 
gabh siàt o gach aon aca, a rèir 
tighe an aithreacha,o'n ceannardaibh 
uile, a reir tighe an aithreacha, dà 
shlait deug: sgriobh aintn gach 
duine air a shlait fèin. 

3 Agus sgrìobhaidh tn ainm 
Aaroin air slait Lebhi : oir bithidk à fodhpa. e oghnùisan Tighcarna, Eabh. 
Q 2 AIRIAM H. aon slat air son cìnn tighe an aith- 
reacha. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann 
àm pàilliun a' choi'-thionail, 'an 
làthair na fianuis, far an coinnich 
mre' thu. 

5 Agus tarlaidh, gu'n d'thìg slat 
an duine a thaghas mise fuidh 
bhtàth'f; agus bheir mi air gearain 
chloìnn Tsracil sgur uam, leis am 
bhcil iad re gearan 'nar n-aghaidh- 
sa. 

6 Agus labhair Maoìs re cloinn 
Israeil, agus thug gach aon d'an 
ceannardaibh dha slat am fear, aon 
air son gach eeannaird, a rcir tighe 
an aithreacha, eadhon da ,shìait 
deug : agus bha slat Aaroin am 
Tneasg an slat. 

7 Agus chuir Maois suas na 
alatan 'an làthair an Tighearn, ann 
am pàilliun na fianuis. 

8 Agus air anlà màireach chaidh 
Maois a steach do phàilliun na 
fianuis; agus feuch, bha slat Aaroin, 
■a\t son tighe Leblii, air briseadh a 
mach, agus aìr cur maoth dhuille 
iùsde, agus air teachd fuidh bhlàth, 
agus air giùlan almona. 

9 Agus thug Maois a mach na 
slatan uile o làthair an Tighearna 
gu cloinn Israeil uile; agus dh'amh- 
airc iad orra, agus ghabh gach 
duine a shlat fein. 

10 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Thoir slat Aaroin a rìs 'an 
làthair na -ftanuis, gu bhi air a 
gleidheadh mar chomhara 'an agh- 
aidh nan eeannairceach ; agusbheir 
thu air 'falbh gu tur an gearain 
uatnsa, chum as nach bàsaich iad. 

11 Agus rinn Maois mar sin: 
mar a dh'àithn an Tighearna dha, 
mar sin rinn e. 

12 Agus labhair clann Iaraeil re 
Maois, ag ràdh, Feuch, tha sinn a' 
bàsachadh, theid as duinn, thèid as 
duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus 
do phàilliun an Tighearna, gheibh 
e bàs ; an claoidhear sinn le bàsach- 
adh? 

CAIB. XVIII. 

AGUS thubhairt an Tighearna re 
h-Aaron, Giùlainidh tusa agus 
do mhic, agus tigh d'athar maille 
riut, eu-ceart8 an ionaid naomha; 
agus giùlainidh tusa agus do mhic 
maillc riut cn-ceart bhur aagar- 
tachd. 

2 Agus do bhràitlne mar an ceudna do thr^'ibh Lebhi, treibb 
t'athar, bheir thu leat maille riut, a 
chum.as gu'n ceanglar riut iad, 
agus gu'm fritheil iad dhuit : ach 
fritheiUdh tusa agus do mhic 
maille riut air beulaobh pài'liuin 
na fianuis. 

3 Agus gleidhidh iad do chù- 
ram-sa, agus cùram a' phàilliuin 
uile: a mlìàin cha d'thig iad am 
fagus do shoithichibh an ionaid 
naomha agus do'n altair, a chum as 
nach faigh aon chuid iadsan no 
sibhse bàs. 

4 Aaius ceanglar riut iad, agus 
gleidhidh iad cùram pàilliuin a' 
choi'-thionail, air son uile sheirbhis 
a' phàilliuin: agus cha d'thig coig. 
reach am fagus duibh. 

5 Agus gleidhidh sibh cùram an 
ionaid naomha, agus cùram na 
h-altarach ; a chum as nach bi fearg 
ni's mò air cloinn Israeil. 

6 Agus mise, feuch thug mi bhur 
bràithre na Lebhithich o mheasg 
chloinn Israeil : dhuibhse thugadh 
iad mar thabhartas do'n Tighearna, 
a dheanamh seirbhis pàilliuin a' 
choi'-thionail. 

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus 
do mhic maiile riut, bhur sagarU 
achd anns gach ni a bhuineas do'n 
altair, agus an taobh a stigh do'n 
roinn-bhrat, agus ni sibh seirbhis : 
thug mi dhxiibh bhur sagartachd, 
mar sheirbhis tabhartais : agus au 
coigreach a thig am fagus, cuiiear 
gu bàs e. 

8 Agus labhair an Tighearna re 
h-Aaron, Feuch, thug mi dhuit mar 
an ceudna cùrain mo thabhartasan- 
togta, do uile nithibh coisrigte 
chloinn Israeil ; dhuitse thug mi 
iad, air son an ungaidh, agus do d' 
mhic le reachd sìorruidh. 

9 Bithidh so leatsa do na nithibh 
ro-naomha, a ghleid/uadh o'n teine : 
gach tabhartas leosan, gach tabhartas- 
bìdh leo.agus gach iobaii t-pheacaidh 
leo, agus gach iobairt-eusaontais leo, 
a bheir iad dhomhsa, bithidh e ro- 
naomha dhuitse,agus do d' mhic. 

10 'San ioiiaid ro-naomha ithidh 
tu e, ithidh gach firionnach e: 
bithidh e naomha dhuitse. 

11 Agus is leat so ; tabhartas- 
togta an tabhartais, maiUe re uile 
thabhartasan - luaisgte chloinn Is- 
raeil: thug mi dhuitse iad. agus do 
d' mhic, agus do d' nigheanaibh 
maille riut, le rcachd s\orruidh; 
gach neach a tha glan a'd' thigh, 
ithidh e dheth. f gtfm bris slat «n d,aiw Q thoghas misc a mach. 6 pcacanna , CAIB. XIX. 12 A' chuid a's fearrS uile do'n 
•>la, a.sns a' chuid a's fearr uile do'n 
•liion. asrus do'n chruithneachd, an 
;cud thoradh leo-san a bhe.ir iad 
seachad do'n Tighearna, iad sin thug 
tni dlmit. 

m Gach ni a's luaithe bhios 
abuich 'nam foarann, a bheir iad. 
clnnn au Tighearna, bithidh e leat- 
sa; gach aon a ta glan a'd' tliigh, 
ithitih e d'ncth. 

1+ Gach ni a choisrieear ann an 
Israel, bithidh e leatsa. 

15 Gath ni a dh't'hosfflas a' bhrù 
do gach feoil. a bheir iad a dh'ionn- 
suidh an Tighearna, ma 's ann do 
dhuine. no dh'ainmhidh, bithidh e 
leatsa : gidheadh gu cinnteach fuas- 
glaidh tu ccud-ghin duine, asrus 
ceud-ghin an ainmhidh neo-ghloin 
Sasgfeidh tu. 

1(5 Agus iadsan a dh'fhuasglar, o 
mhios a dh'aois fuasglaidh tu iad a 
rt'ìr do mheas, air son airgid chùig 
seceilean, a reir seceil an ionaid 
naomha : is e'n sccet tìchead gerah. 

17 Ach eeud-srìnn bòtha, no ceud- 
ehin eàorach, no eeud-ghin gaibhre 
cha 'n fhùasgail thu ; tha iad 
naomha: crathawUì tu 'm fuil air 
an altair, agus lciseidh tn 'n saill 
mar thabhartas a bheirear suas le 
tc-'tne chum fàile cùbhraidh do'n 
Tig'iearna. 

18 Aeus bithidh am feoil leatsa, 
mar a bhitheas an t-uchd luaisgte 
agus an slinnean deas leat. 

. 19 Uile thabhartasan-togta nan 
riithe naomha, a bheir clann Israeil 
seachad do'n 'iighearna, thug mi 
dhuitse, aaus do d' mhic, agus do d' 
nigheanaibh maille riut, le reachd 
sìorruitlh: is coi' - cheangal salainn" 
e gu bràtli 'an làthair an Tighearr.a, 
dhuitse agus do d' shliochd mailie 
riut. 

20 Agus labhair an Tighearna re 
h-Aarou, 'Nam fearann cha bhi 
oighreachd agad, ni mò bhios roinw 
agad 'nam measg: Is mise do roian- 
sa agus t'oighreachd am measg 
chloinn Israed. 

21 Agus feuch, do chloinn Lebhi 
thug mi an deachamh uiie ann an 
Israel mar oighreachd, air son an 
seirbhis a ni iad, cadhon seirbhis 
pàiiliuin a' choi'-thionail. 

22 Agus cha 'n fheud clann Is- 
raeil o so suas teachd am fagus do 
phailliun a' choi'-thionail, an t-eagal 
gu'n giulain iad peacadh, agus gu'm 
faigh iad bàs. 

23 Ach ni na Lebhithich seirbhis pàiUiuin-a' choi'-thionail, a?iis giùl- 
ainidh iad an cionta : bithidh c 'na 
reachd siorruidh air feadh bhur 
ginealacha, nach bi oighreachd sam 
bith aca am measg chloinn Israeil. 

24 Ach deacbatnh chloinn Israeil 
a bheiriad se.achad /Krrr thabhartas- 
tocta do'n 'iighearna, thug mi do na 
Lebhithich mar oiahreachd : uime 
sin tluibhairt mi riu, Am measg 
chloinn Israeil cha bhi ighreachd 
aca. • 

'-j A^us labhair an Tighearna re 
Maoi.-, Sg ràdh, 

26 Mar so labhair ris na Lebhith- 
ich, agus abair riu, 'Nuair a thogas 
sibh o chloinu Israeil an deachamh 
a thug mise dhuibh uatha mar bhut 
n-oighreachd, 'an sin bheir sibh suas 
tabhartas -togta dheth do'n Tigh- 
earna, cudhon an deicheamh cuid 
do'n dcachamh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta 
50 dhuibh, mar gu'm b'e arbhar an 
urlair - bhualaidh, agus mar làine 
amar-bruthaidh an fhiona. 

28 Mar so mar an ceudna bheir 
sibh seachad tabhartas-togta clo'n 
Tighearna, d'ar n-iule dheachamh a 
thogas sibh o chloinn Israeil: agus 
bheir sibh dheth tabhartas-togta an 
Tighearna do Aaron an sagart. 

29 As bhur n-uile tliiodhlacaibh, 
bhctr sibh seachad uiie thabhartas- 
togta an Ttghearna do'n chuid a's 
fearr dheth uile, eadhon a' chuid 
sin deth a tlia coisrigte. 

30 Uime sin their thu riu, 'Nuair 
a thogas sibh~suas uaith a' chuid 
a's fearr dlieth, 'an sin measar e do 
na Lebhithich rnar thoradh h an ur- 
lair-bhua!aidh, agus mar thoradh 
amar-bruthaidh an fhìona. 

31 Agus ithidh sibh e anns gach 
àite, sifìh fèin agus bhur teaghlaich- 
ean : oir is e bhur duais air son bhur 
scirbhis ann gm pàilliun a' choi'- 
thionail. 

32 Agus cha gìnùlain sibh peac- 
adh sam bith air a shon, an uatr a 
thogas sibh suas as a^ chuid als fearr 
dheth : ni mò a thruailleas sibh 
nithe naomha chloinn Israeil, an 
t-eagal gu'm faigh sibh bks. 

CAIB. XIX. 

AGUS labhair an Tigh^arna re 
Maois agus re h-Aaron, ag 

ràdh, 

2 Is e so ordugh an fftgha a 
dh'àtthn an Tighearna, ag ràdh, 
Labuair re cioinn Israeil, iad a 
thoirt a'd' ionnsuidh agh rua^h g U n s Smior.reamhrachd. Eabh. 

Q.3 hfhàs, phisiach* A I R E A M 11 

ghaaicH, air nach *eil smaì, agus 
nach robh riamh fuidh chuing. 

3 Asus bheir sibli i dh'ionnsuidh 
Eleasair an t-sagairt ; agus bheirear 
i k 'n taobh a muigh do'n champa, 
agus marbhar i 'na fhianuis* 

4 Agus gabhaidh Elèasar an sag- 
'art cuid d'a fuii le niheur, agus bithidh iad neo-ghlan seachd laith- 
ean. 

15 Agus gach soitheach fosgailte 
aig nach 'eil còrnhdach ceaugailte 
sìr,tha enoo-ghlan. 
, 16 Agus ge b'e bheanas re neach 
a mharbhadh le claidheamh 'sa' 
mhachair m , nore corp marbh, no re cratliaidh e cuid d'a fuil direach fa cnàimh duine, no re h-uaigh, bithidlr 

chomhair pàilliuin a' choi'-thionail e neo-ghlan seachd laithean. 

seachd uairean. 17 Agus air son an duine neo- 

5 Agus loisgidh neach an t-agh ghloin gabhaidh iad do luaith an na shealladh ; a seiche, agus a feoil. 
a?us a fuii, maille r'a h-aolach, loisg- 
idh e. 

6 Agus gahhaidli an sagart fiodh 
seudair, àgus hiosop, agus scarlaid, 
agus tilgidh e sin am mcadhou 
losgaidh an aighe. 

7 'Ansin nighidh an sagarteudach, 
agus ionnailidhl e fheoil ann an 
"uisge, agus 'an dèigh sin thig e 
steach do'n champa, agus bithidh an 
sagart neo-ghlan gu feasgar. 

8 Agus nigliidh esan a loisg i 
eudach ann an uisge, agus ionnaihdh 
e f heoil anu an uisge, agus bitliidh 
e neo-ghlan gu feasgar. 

9 Agus crttinnichidh duine a ta aigiie, a loisgeadh air son glanaidh 
pearaidh, agus cuiridh iad uisge 
ruidh oirre ann an soitheach. 

18 Agus gabliaidh duine glan- 
hiosop, agus tumaidh e 'san uisge 
c, agus crathaiiih e air a' bhùth e, 
agus airna soithicliibh uile, agus air 
a' mhuinntir a bha 'n sin ; agus air- 
san a bhean re cnàimh, no re neach 
a mharbhàdh, 110 re aou marbli, no 
re h-uaigh ; 

iy Agus crathaidli an duine glan 
air an neo-ghlan air an treas là, 
agus air an t-seachdamh là : agus 
glanaidh se e fèin air an t-seaclid- 
amh là, agus nighidh e eudacli, 
agus ionnailidh se e fcin aim an glan luath an aighe, agus .taisgidh uisge, agus bithidh e glan air feas- taobh a muigh do'n champa 
ann an àite glan, agus gieidhear i 
air son co'-chriùnnich chloinn Is- 
raeil, mar uisge dealachaidh; is 
glanadh airson peaeaidh i. 

10 Agtts nighidh esan a thionail- gar". 

20 Acli an duine a bhios neo- 
ghlan, agus nach glan e fèin, geai rar 
an t-anam sin as o mheasg. a' cho'- 
cltruinnich, a chionngu'n do thruaili 
e ionad naotnli an Tighearna : clia cas luatl) an aighe eudacii, agus do chrathadh uisge deaiachaidh air ; 

bithidh e neo-ghlan gu feasgar : agus tha e neo-ghlan. 

bitbidh e do chloitm Israeil, agus 21 Agus bithidh c 'na reachd 

do'n choigreach ath'air chuairt'nam sìorruidh dhoibh, gu'n nigh esan a 

measg, 'na reachd siorruidh. chrathas an t-uisge dealachaidh 

11 Esan a bheanas re corp duine eudach, agus bithidli esan a bheanas 

inhairbh sam bith, bithidh e neo- ris an uisge dealachaidh, neo-ghlan ghlan seaclid laithean. 

12 Glanaidh se e fèin leis airan 
treas là, agus air an t-seachdamh 
là bithidh e glan : aclt mur glan se 
e fèin air an treas là, 'an sin air an 
t-seachdamh làchabhi e glan. 

13 Ge b'e neach a bheanas re corp 
duine sam bitli a ta marbh, agus 
nach glan e fèin, tha e truailleadh 
pailliuiu au Tighearna ; agus gearrar 
an t-anam sin as o Israel; a chionn 
nach do chrathadh an t-uisge deal- 
achaidh air, bithidh e neo-ghlan; 
tha a neo-ghloine fathast air. 

14 Is e so an la'gh, an uair a bhàs- 
aicheas duine ann am bùth: Gach 
neach a tliig a stigh do'n bhùth, 
agus gaclt neach a tha 'sa' bhùth, gu teasgar. 

22 Agus ge b'e ni risam bean an 
duine neo-glilan, bithidh e neo» 
ghlan: agus an t-anam a bhcanas 
ris, bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

CAIB. XX. 
' /4 N sin thàinig clanri Israeil, 
-ljL eadhon an co' - chruinncach 
uile, gu fàsach Shin, anns a' cheud Ih'f han an sluagh ann 
us fhuair JVIiriam bàs 
s dli'adhlaiceadh 'au miiiòs : agu 
an Cades; 
'an sin, a^ 
sin i. 

2 Agus clia robh uisge ann do'n 
citoi'-tliional : agus clu uinnich siad 
iad fèin 'an aghaidh Mltaois agus 'an 
aghaidh Aaroin. ifallain. ^bficirei. Eabh. 1 wnnladaidh. 

uir aghuidh na niuchrach. n 'sunfhcasgar. chbmhnuich. C A I B. XX. 3 Agus throid an sluagh re Maois, 
aaus labhair iad, ag ràdlu B'fhearr 
gu'm bitheamaid air faghail bàis an 
uair a bhàsaicb ar braithrean 'an 
làthair au Tighearna. 

4 Agus c'ar son a thug sibh a 
nìos to'-chruinueach an Tighearna 
do'n fhàsach so, gu bàs fhaghail 
'au sin, sinu fèinagus arspreidh. 

5 Agusc'ar son a thug sibh oirnue 
teachd a nìos as an Eiphit, g'ar 
toirt a steach. do'n droch àite so? 
oha'n àite sìl e, no fh\gis, no chrann- 
f ìonaP, no phomgranata, ni mò ta 
uisge ann r'a òl. 

6 Aguschàidh Maois agusAaron 
o Pàthair a' cho'-chruinnich gu dorus 
pàilliuin a' ehoi'-thionail, agus thuit 
iad air an aghaidh: agus dh'fboill- 
sicheadh glòir an l'ighearnadhoibli. 

7 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, agràdh, 

8 Gabìi an t-slat, agus cruinnich 
tlms' an coi'-thional 'an ceann a' 
chèile, thu fcin agus Aaron do 
phràthaìr, agus labhravbh ris a' 
charraig fa chomhair an sùl, agus 
bheir i seachad a h-uisge ; agus 
.blieir thusa mach uisge dhoibh as a' 
charraig, agus hheir thu deoch do'n 
choi'-tiiional, agus d'an sprèidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-slat o 
làthairan Tighearna, mara dh'àithn 
e dha. 

10 Agus chruinnich Maois agus 
Aaron an co'-chruinneach 'an ceann 
a' chèile fa chomhair na carraige, 
agus thùbhairt e riu, Eisdibh a nis, 
a luchd-ceannairc ; as a' charraig 
so am fcum sinne uisge thoirt 
duibh? 

11 Agus thog Maois suas a làmh, 
agus bliuail e charraig le shiait dà 
uair: agus thàinig an t-uisge mach 
gu paiit, agas dli'òl an co'-chruinii- 
each, agus an spreidh. 

12 Agus iabhair au Tighearna re 
Maois agus re h-Aarou, A chionn 
nach do chreid sibh mi, clium mo 
naomhacbadh ann an sùilibh chloinn 
lsraeil, uime sin cha d'thoir sibh a 
steach an co'-clirumneach so do'n 
jfhearann a thug mise dlioibh. 

13 Is e so uisge Mheribah, a 
chionn gu'n d'rinn clann lsraeil strì' 
tìs an Tighearna: agus naomhaich- 
eadh e aunta. 

14 Agus chuir Maois teachdair- 
ean o Chades gu righ Edoim, Mar 
so tha do bhràthair Israel ag ràdh, 
Tha lios agad air an t-saotlrair sin 
uile a tliàinig oirnne : 

15 Mar a chaidh ar n-aithreacha sios do'n Eiphit, agus a ghabh sraif 
còmhnuidh 'san Eipliit aimsir f had- 
al; agus bhu'm na h-Eiuhitich gu 
h-olc ruinne, agus r'ar n-aithreach- 
aibh. 

1(5 Agus an uair a ghlaodh sinn 
ris an Tighearna, chual' e ar guth, 
agus chuir eaingeal uaith, agus thug 
e mach sinn as an Eiphit : agus 
feucb, tha sinn ann an Cades, baile 
'sa' chuid a's iomallaiche do d' 
chrìch. 

17 Leig leinn, guidheam ort, dol 
tre d' dhuthaich: cha d'thèid sinn 
tre achadh sam bith, no tre fhìon- 
lios, ni mò dh'òlas sinn uts^e nan 
tobar : imichidh sinn air rathad mòr 
an righ, cha tionndaidh sinn a 
dh'ionnsuidh na Jàunhe deise, no 
na làimlie clithe, gus an d'tiieid sinn 
seach do chrìochan. 

18 Agus thubhairt Edom ris, Cha 
d'thèid thuseachadorm 1 ", an t-eagal 
leis a' chlaidheamh gu'n d'tliig nji 
mach a't' aghaidh. 

19 Agus thubhairt clann Israeil 
ris, Imichidh sian air an rathad 
mhòr : agus ma dh'òlas mi fèin 
agus mo sprèidh do d' uisge, bheir 
rn'i luach air a sh.on : a mhàm gun 
tuille dheanamh, thèid mi troimhe 
do m' clioi.s. 

20 Agus thubhairt e, Cha d'thèid 
tlm troimhe. Agus thàinig Edom 
a mach 'na aghaidli le mor shluagh, 
agus le làimh thretn. 

21 Marso dliiùlt Edom do Israel 
comas dol troimli a chrich : uime 
sin thionndaidh Israel uaitli. 

22 Agus ghabji clann Israeil, 
cadìion an co'-cliruinaeach uile, an 
turus o Chades, agus thàinig iad gu 
sliabh Hor. 

23 Agus labhair an Tighearna re 
Maois agus re h-Aaron ann an 
sliabh Hor, làimh re crlch fearainn 
Edoim, ag ràdh, 

24 Cruinnichear Aaron a chum a 
shluaigli : oir cha d'thèid e steach 
do'n fheaiann a thug mise do 
chloinn Israeil, a chienn gu'« robh 
sibh ceaanairceach 'an aghaidh 
m'fhocail-sa aig uisge Mheribah. 

25 Gabh Aaron agus Eleasar a 
mhac, agus thoir suas iad gu siiabli 
Hor : 

26 Agus buin eudach do Aaron, 
agus cuir air a mhac Eleasar e: 
agus cruinnichear Aaron a cfuim a 
mhuinntir, agus gheibh 1 e bàs 'an 
sin. 

27 Agus rinn Maois mar a 
dh'àithn an Tighearna : agus chaidis P fhlonainean, <1 iomadh là. Eabh. r troimh m' chrìch. A I R E A M H. ind suas gu sliabh ITor, ann an seall- 
adh a' cho'-chruinhich uile. 

28 Agus bhuiri Maois eudach do 
Aaron, agus chuir c. air Eleasar a 
inhac e; agus fhuair Aaron bàs 'an 
sin air mullach an t-slèibh ; agus 
thàinie Maois agus Eleasar a nuas 
o'n t-sliabh. " 

29 Agùs an uair a chunnaic an 
co'-chruinneach uile gu'n d'fhuair 
Aaron bàs, rinn iad bròn air son 
Aaroin deich laithean 'ar f hichead, 
eadhon tigh Israeil uile. 

CAIB. XXI. 

AGUS an 'uair à chuala righ 
Arad an Canaanach, a bhà 
chòmhnuidh 'san airde deas, gu'n 
d'thàmig lsrael air shghe an luchd- 
brathaidh; 'an sin chog e 'n agh- 
aidh Israeil, agus rinn e cuid diubh 
'nan ciomaich s . 

. 2 Agus bhòidich Israel bòid r 
do'n Tighearna, agus thubhairt iad, 
Ma bheir thu da rireadh an sluagh 
so thaìns d'àr làimh, 'an sin sgrios- 
aidh sinn gu tur am baiìtean u . 

3 Agus dh'èisd an Tighearna re 
guth Israeil, aaus th-ug e na Canaan- 
aicìi suas doìbh .- agus sgrios iad gu 
tur iad agas am bailtean: agus thug 
iad Horma mar ainm air an àite. 

4 Agus ghabh iad an turus o 
shliabh ITor, air siighe na mara 
ruaidhe, a dhol m'an euairt air tìr 
Edoim; agus bha anaman t-siuaigh 
fuidh mhi-mhismch 'san t-slighe w . 

5 Agus iabbair an sluagh 'an 
aghaidh Dhe, agus 'an aghaidh 
Mhaois, C'ar son a thug sibh a nìos 
sinn as an Eiphit, gu Dàs fhaghail 
'san fhàsach? oir chit 'ri r til aran, 
no uisge ann, agus th& ar n-anam a' 
gabhail gràin do'n aran eutrom so. 

6 Agus chuir an Tighearna nath- 
raichean loisgeach x am measg ail 
t-sluaigh; agus loty iad an sluagh, 
agus fiiuair mòi-shluagh do Israel 
bàs. 

7 Uime sin thàinig an sluagh a 
dh'ionnsuidh Mhaois, agus thubli- 
aut ìad, Pheacaich sinn, oir labhair 
sinn 'an aghaidh an 'J igoearna, agus 
a't' aghaidh-sa; guidh air an Tigh- 
earna gu"n d'thoir e air faluh uàtnd 
na nathraiche ; agus ghuidh Maois 
air son an t-sluaigh. 

8 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Dean dhuit fèin nathair 
loisgeach, agus ciur i air ci ann : 
agus tarlaidh, gach ncach a lotar, an uair a dh'amhairceas e oirre, gu 
mair e bco. 

9 Agus rinn Maois nathair umha, 
agus cìiuir e aii' crann i : agus tharla, 
ma lot nathair duine sam bith, agps 
gu'n d'ahihairc e ai'r an nathair 
umha, gu'n d'f han e beo. 

10 Ac.us chàidh clann Tsracil air 
an aghaidh, agus champaicli iad ann 
an Obot. 

11 Agus ghabh iad an turus o 
Obot, agus champaich iad aig Ih- 
abarim 'san f iiàsach a ta fa chomh- 
air Mhoàib, leth re èirigh na grèine. 

12 Uaith sin dh'imich iad, agus 
champaich iad ann an glèann Shar- 
eid. 

13 O sin dh'imich iad, agus 
champaicli iad air an taobh eile do 
Arnon, a ta 'san fhàsach a tha 
teachd a mach a crìochaibh nan 
Anìorach : oir is e Arnon crìoch 
Mhoaib, eadar Moab agus na h-Amo- 
raich. 

14 Uime sin innsear ann an 
leabhar coganna au Tighearna, Ciod 
a rinn e z 'sa' mhuir ruaidh, agus' 
ann an sruthaibh Aruoin; 

15 Agus aig ruidh nan sruth/a tha 
dol sios gu àite-cònihnuidh Ar, agus 
a' li..idhe air crìch Mhoaib. 

16 Agus o sm c/uùdh iad gu 
Boer : is e sin an tobar m'an do 
labhair an Tighearna re Maois", 
Cruinnich an sluagh r'a clièile, agus 
bhcir mise uisge dhoibh. 

17 'An sin chan a Israel an laoidh 
so.Sruth a nios, O thobair, canaibhse 
dha : 

18 Chladhaich na h-uachdarain 
an tobar, chladhaich uaislean an 
t-sluàigh e, le scòladh fhirtabhairt 
an laghà, le 'n lorgaibh. Agus o'n 
f hàsach chaidh Lad gu Matana : 

l(j Agus o Mhatana gu IMahaliel: 
agus o jSahaliel gu Baraot : 

20 Agus o Bhamot 'sa' glileann 
a ta ann an dìithaich Mhoaib, gu 
mullach Phisgaih, a ta 'g amharc 
re Iesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdair 
ean gu Sihon righ nan Amorach.aj 
radh, 

22 Lejg dhomh dol tre d' fhear- 
ann ; cha tionndaidh sinn a dh'ionn- 
suidh raoin no dh'ionnsuidli fìon 
lios sam bith b ; cha'n òl sinn uisg 
eachan an tobair: rathad an righ 
gabhaidh sinn, gus an d'thèid sinn 
scachad air do chrich. 

23 Agus cha ieigeadh Sihon le s prìosaìiaicìi. x mbid. u an eatfr aichcan. w air 

son na vlighe. x nalhraiche teinc. V thcum. 2 Vahcb. Enbh. 
a sheinn. b chum nam machaircan no chum namfìon-ghàradh r a i b. XXII. (jrarl dol troimh a chncli: agus 
phruinnich SUion a shluagh uilc r'a 
'rrèile, agus chaidli e niach 'an aiih- 
lidh Israeil do'n f hàsach : agus 
:hàinig e gu Iahas, agus chog e 'u 
ighaidh Israeil. 

24 Asus bhuail Israel e le faohhar 
i* chlaidheimh, agus ghabh e sealbh 
lir fhearann o Arnon gu laboc, 
'.adhou gu cloinn Amoin: oir bha 
:rioch chìoinn Amoin làidir. 

25 Agus ghlac Israel na baike 
mora c sin uile: agus ghabh Israel 
Mtpihnuidh anu am bailtibh mòra 
lan Aniorach uile ann an Ilesbon, 
igus 'na bhailtibh beaga uile : 

26 Oir b'e Hesbon baile mòr Shi- 
ìioiu righ nan Amoradi, a cliog 'an 
jghaidh righ Mhoaib a bh'aun 
roimhe sin, agus a bhuin fhearann 
aile as a làimh, eadhon gu h-Ar- 
uon. 

CT Uime sin their iadsan, a labh- 
ras ann an gnàth-f boclaibh, Thigibìi 
do Hesbon ; biodh baile mòr Shi- 
hoin air a thogail agus air a dbeas- 
achadh .- 

28 Oir chaidh teine mach a Hes- 
oon, lasair o bhaile mor Sliihoui; 
loisg e Ar Mhoaib, agus tighearnan 
lonadan arda Arnoin. 

29 .Mo thruaigh thu, a Mhoaib ; 
tliàinig sgrios ort, O shluagh Ciie- 
mois: thug e mhic a chaidh as, agus 
<t niuheanan 'am braighdeanas d do 
Shilion righ nan Ainorach. 

30 Tiiilg sinn saighdean erra ; 
chaidh as do Hesbon eadhon gu 
Dibon, agus dh'fhàsaich sinn iad 

F eadhon gu Nopha, a tha ruigheachd 
' gu Medeba. 

I 31 Mar so ghabh Israel còmh- 
inuidh aun am fearann nan Àmor- 

32 Agus chuirMaoisdaomeuaith 
a gliabhail beachd air Iaser, agus 
ghìac iad a bhailte, agus dh'fhògair 

; iad a mach na h-Amoraich a bha 'n 
sin. 

33 Agus phill iad agus chaidh iad 
suas air slighe Bh.asain : agus 
chaidh Og righ Bhasain a mach 'nan 

! aghaidh, e fèin, agus a shluagh uile, 
gu catli aig Edrei. 

3-1 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Na gabh eagal roimhe ; 
oir do d' làimh-sa thug mi thairis e 
fein, agus a shluagh uile, agus 
fhearann: agus ni thu air ìnar a 
rinn thu air Sihon righ nan Amor- 
ach, a 6/ut chomhnuidh aig Hesbon. 35 Mar sin hhuail ìad e fèin agus 
a mhic, agqs a shluagh uile, gu» 
nach d'fhàgadh aonbeoaige: agus 
ghabh iad stMlbìi air f hearann. 

CATB. XXII. 

Af.l T S chaidh clann Israeil air an 
aghaidli, agus champaich iad 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, air 
an taobh so do lordan làimh re Ie- 
richo. 

2 Agus chunnaic Balac. mac Ship- 
oir gach ni a rinn Israel air na 
h-Amoraich. 

3 Agus bha easial ro-mhòr air 
Moab roiinh 'n t-sluagh, a chioun 
gu'-n robh iad Uonmhor: agus bha 
Moab ann an teinn a thaobli chloinn 
Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab re sean- 
airibh Mhidiain, A nis imlichidh a' 
chuideachd e so suas gach ni a ta 
m'ar timchioll, mar a dh'imiicheas 
an damh suas feur na machrach. 
Agus bha Balac mac Shipoir 'na 
ngh air na Moabaich 'san àm sin. 

5 Chuir e teachdairean uime sin 
gu Balaam mac Bheoir, gu Petor, a 
ta laimh re abhainn dùthcha cloinne 
a shluaigh, g'a ghairm, ag radh, 
Feuch, tiia sluagh air teaclid a mach 
as an Eiphit: feuch, tha iad a'comh- 
dachadh aghaidh f na talmhainn, 
agus tha iad 'nan còinhnuidh thall 
fa in' chomhair. 

6 Thig a nis uime sin, guidheam 
ort, mallaicti dhomhs' an sluagh so, 
oir tha iad tuille 's cumliachdach 
air mo shon : theagamh gur urrainn 
mi am bualadh, agus gu'm fuadaich 
mi iad a mach as an duthaich; oir 
tha fios agam gu'/n bheil esau a 
bheannaicheas tusa, beannaichte, 
agus esan a mhallaicheas tu, mal- 
laichte. 

7 Agus dh'imieh seanairean 
Mhoaib agus seanairean Mhidiain, 
le duais na druidlitachd 6 'nan 
làimh; agus thàinig iad gu Balaam, 
agus dh'mnis iad dha briathra Bha- 
laic. 

8 Agus thubhairt e riu, Fanaibh 
'an so an nochd, agus bheir mise 
fìos h duibh a ris a rèir mar a labhras 
au Tighearna rium; agus dh'fhan 
ceannardan Mhoaib rnaille re Ba- 
laam. 

t) Agus thàinig an Tighearna gu 
Balaam, agtis ttiubhairt e, Co iad 
rjta daoine so maille riut ? 

10 Agus thubhairt Balaam re Dia, c cathraiche. d ann an daorsadh, 'nan ciomaich. 

an co'-chruinneach. * sùit. Eabh. 6 riusachd. 

h frcagradh. A I R E A M H. Chuir Balac mac Shipoir, righ 
Mhoaib, teachdàire a'm' ionnsuidh, 
ag ràdh, 

11 Feuch, tha sluagh air teachd 
a mach as an Eiphit.a ta eòmhdach- 
adh aghaidh na talmhainh: Thig a 
nis, maltaich dhomh iad ; theagamh 
gur ùrrainn mi biiaidh thoirt orra, 
agns gu'm fuadaich mi mach iad. 

12 Agus thubhairt Dia re Balaam, 
Clia d'thèjd thu maiile riu, cha 
mhallaich thu 'n sluagh; oir tha 
iad heannaiclite. 

13 Agus dh'èirieh Balaam 'sa' 
mluidainn, agus thubhairt e re 
ceannardaibh Bhalaic, Imichibh d'ar 
duthaicli fèift ; oir tha'n figbearna 
diùltadh cead a thoirt domhsa dol 
maille ribh. 

14 Agus dh'èiricli ceannardan 
Mhoaib suas, agus chaidli iad a 
dh'ionnsuidh Bhalaic, agus thubh- 
airt iad, Tha Balaam a diùltadh 
teaclid maille ruinn. 

15 Agus chuir Balac uaith a rìs 
ceannardan bu iìonmhoire >, agus a 
b'urramaiche na iadsan. 

10' Agus thàinig iad gu Balaam, 
agus thubhairt iad.ris, Mar so tha 
Balac, mac Shipoir, ag ràdh, ISia 
bacadli ni sam bith thu, gMÌdheam 
ort, o theachd a'm' ìonnsuidh: 

17 Oir ardaichidh nii thu gu 
h-inbhe ro-mhòir, agua ge b'e ni a 
their thu rium, ni mi e : Thig uime 
sin, guidheam ort, mallaich dliomh 
an sluagh so. 

18 Agus f hreagair Balaam, agus 
thubhairt e re seirbhistch Bhalaic, 
Ge do bheireadh Balac dhomhsa 
làn a thighe dh'airgiod agus a dh'òr, 
cha 'n fheudainn doi tìiar focal an' 
Tighearna mo Dhè, a dheanamh 
bheag no mhòr. 

ip A nis uime sin, guidheam 
oirbh, fanaibhse mar an ceudna 'an 
so an nochd, a clmm as gu'm bi fios 
agam ciod tuilleadh a theìr an Tigli- 
earna rmm. 

20 Agus thàihig Dia dli'ionnsuidh 
Bhalaaim 'san oidhclie, agus thubh- 
airt e ris, Ma thi'g k na daoine gu d' 
ghairni, èirich suas, agus imich 
maiile riu; gtdheadh am focal a 
their mise riut, sin ni thu. 

21 Agus dh'èirieh Balaam suas 
'sa' "mhadai'nn, agus chuir e dìollaid 
air asitl, agus ehaidh e maille re 
ceannardaibh Mhoaib. 

22 Agus ias corruich Dhè, a 
chioun gu'n d'imich e: agus stoeas 
aingeai an Tigheyrna 'san t-sligho mar eas-caraidJ 'na aghaidh : a nis 
bha e marcachd air asal fèin, agus a 
dhà ògiàch maiile ris. 

23 Agus chunnaic au asal rungeal 
an Tighearna 'na sheasanih 'san 
t-slighe, agus a chlaidheamh tairngte 
'na làimh : aszus thionndaidh an asal 
a leth-taohn as an t-slighc,' agus 
chaidh i air feadh an fhearainn : 
agus bhuail Balaam an asal g'a 
tionndadh dh'ionnsutdh nashghe. 

21 Agus sheas ainge.tl an Tigli- 
earn ànn an cos-cheum iumi J' )on- 
lios : bha balladh air an taobh so, 
agus balladh air an taobh ud. 

25 Agus an uair a c'buhnaic an 
asal aingeal an Tighcarna, theann- 
aich si i fèin ris a' blialla, agus 
bìirùth i cos Bhalaaim ris a' bhalla : 
agus blvuail e rìs i. 

2t> Agus a rìs chaidh aingeal an 
Tigheariia seachad, agus shcas c atm 
an àite èumhann, far nach v-jbh 
-slighe gu ttonndadh aon chuid a 
chum na làimhe deise no ciìthe. 

27 Agus an uair a channaic ai> 
asal aingeal an Tighearua, Uudh m 
i sìos futdh Bhalaam : agus las eorr- 
uich Bhalaaim, agus bhuaii e 'n asal 
le batadlK 

28 Agus dh'fhosgail anTigheama 
beui na h-asail, agus thubhairt ) re 
Balaam, Ciod a rinn m:se ort, gu"u 
do bhuatl thu mi na tri uaircan so ? 

2Q Agus'thubliaiftBalaam ris au 
asal, A chlonn gu'n d'rinn thu fan- 
aid orm ; b'fhearr ieam gu'm biodh 
claidheamh a'm' làimh, oir a nrs 
mharbhainn thu. 

30 Agus tliubhairt an asal re Ba- 
laam, Nach mise t'asal fèin-, air an 
do mharcaich thu riamh o bu leat 
mi, gus an là'n diugh '< ani b'àbhaist 
domh riamh a dheanamh mar so 
riut? Agus thubhairt e, Cha 
b'àbhaist. 

31 'Aiì sin dh'fhosgail an Tigh- 
earna sùilean Bhalaaim, agus chuun- 
aic e aingeal anTighearna 'na sheas- 
amh 'san t-slighe, agus a chiaidh- 
eamh tairngte 'na làiinh : agus 
chrom e sios a cheann, agus thuit c 
sìos air aghaidh. 

32 Agus thubhairt aingeal an 
Tighearna ris, C'ar son a bhuail thu 
t'asal na tri uairean so ? Fèdchj 
citatdhmi rhach gu hhi m' eas-caraid 
duit, achionn gu'm bhed rfoshlighSw 
tìar a'm' fhianuis. 

33 Agus chuunaic an asal mi, 
agus thwnndaidb i uam na trt uair- 
can so : tnur bttheadh : air tionn- 1 maithcan bw Liutìia. k thàini". 1 gu cur 'na aijhaidh. 

m thuit. C A I B. 

j«dl> oam, gu cirinteach blia mi nis 
sadhon air do mharbhadh-sa, agus 
lir a gleidheadh-sa beo. 

;U Agus thubhaht Balaam re 
ùnaeal an Tighearna, Pheacaich 
ni; oir cha robh iìos aiam gu'a do 
jheas thu 'satt t-sliahe à'ln' :."b?udh : 
t nis uime sin ma's mi-thàytneacfa'i 
eat e.*, pillidli mi air m'.ais a ns. 

35 Auus thubfaaixt aingeal an 
Pgheavnà re B<ilaain, Imich leis na 
laoiuibh : ach a mhàin am focal a 
abhras mise riut, sin hibhraidh 
,usa : mar sin chaidh Balaam ]e 
-.eannardaibh Bhalaic. 

3(3 Agus an uair a chuala Balac 
ru'n d'thàinig Balaam, cbaidh e 
nach 'na choinneamh gu bade do 
Vlhoab, a ta laimh re co'-cinich Ar- 
loin, a tha 'sa' chrìch a's faide 
nach. 

87 Agus thubhairt Balac re Ba- 
aam, Nach dp chuir mise gu cinn- 
;each tios a t' ionnsuidh g'ad 
'hairm? C'ar son nach d'thàinig 
:hu m'ionnsuidh ? Nach 'eil mise gu 
ieimhin comasach air d'ardachadh 
ru h-inbhe. 

38 Agus thubhairt Balaam re Ba- 
i.;ic, Feuch, tha mi air teachd a t' 
onnsuidh: am bhcil asam a nis 
Dunihachd idir ni sam bitli a ràdh 
Am focr.l a chuireas Dia a'm' bheul, 
sin Inbhraidh mi. 

30 Acus ehaidh Balaam maillc re 
Balac, ilgus thàinig iad gu Ciriat- 

llUSOt. 

40 Ag-as dh'lobair Balac daimh 
agus caoraich, agus chuir e fios a 
ìdh'ionnsuirìh Bl-iaiaaim, agus a 
idh'ionnsuidh nan ceannard a bha 
niaillc ris. 

. 41 A<ius air an-là maireach, ghabh 
Balac Balaam, agus thug e suasegu 
àitibh arda Bhaaiì, a clium as gu 
|faiceadh e o siu a' chuid a b'iomall- 
aiche do'n t-sluagh. 

CAIB. XXIII. 

AGUS tbubhairtBaÌaam reBalac, 
Tog' dhomh 'an so seachd al- 
tairean, agus ulluich dhomh 'an so 
seachd tairbh oga agus seachd reith- 
eachan. 

2 Agus rinn Balac mar a thubh- 
airt Balaara ; agus dh'iobair Balac 
agus Balaam air gac/i altair tarbh 
òg agus reithe. 

3 Agus thubhairt Balaam re Ba- 
lac, Seas hiimh re d'iobairt-loisgte, 
agus imichidh mise ; tiieagamh gu'n XXIII. 

d'thi? an Tighearn a'm' choinneamh ; 
agusge b'e ni a nochdas e dhomh, 
innsidh mi dhuit : Agus chaidh e gu 
h-ionad ard. 

4 Agus choinnich Dia Balaam, 
asus tbubhairt Balaom ris, Dheas- 
aìch mi seachd altairean, agus 
dhiobair mi air gach altair tarbh 
òti acus reithe. 

5 Aa;us chuir an Tighearna focal 
ann am bcul Blialaaim, agus thubh- 
airt e, Pill a dh'ionnsuidh Bhalaic, ^ 
agus mar so labhraidh tu. 

u Agus phill e d'a ionnsuidh, 
agus feuch, sheas e làimh r'a ìobairt- 
loisgte, e. fein, agus ceannardan 
Miioaib uile. 

7 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd P, agus thubhairt e, Thug Ba- 
lac righ ÌVIhoaib misc a h-Aram, o 
bheanntaibìi na h-aird' an ear, ag 
ràdh, Thig.mallaich dfaomhsa facob, 
asus thig, thoir dubhlan do is- 
raell. 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan 
nach do mhaliaich Dia? agus cionn- 
us a bheir mi dubhlan dha-san do 
nach d'thug an Tighearna diibhlan ? 

9 Oir o mhuliach nan creag tha 
mi 'ga f haicinn, agus o na slèibh- 
tibfa tha mi "g amharc air : feuch 
gabhaidh an sluagh còmhnuidh air 
leth, agus cha mheasar iad am 
nieasg nan cinneach. 

10 Cò dh'àirmheas duslach Ia- 
coib, no àireamh na ceathramh ciud 
do Israel ? - Taigheam-sa bàs an 
ionracain r , agas bitheadh mo 
cìnioch dheireannach cosmhuil r'a 
chrich-san ! 

11 Acus thubhairt Balac re Ba- 
laam, Ciod e so a rinn thuorm? a 
mhallachadh nio naimhdean thug 
mi thu, agus feuch, da rìread'u 
bheannaich tliu iad s . 

12 Agus f hreagair agus thubhairt 
e, An ni sin a chuir an Tighearn 
a'm' bheul, nach feum mis' an aire 
thoirt a labhairt? 

13 Agus thubhairtBalac ris, Thig, 
guidheain ort, maille riiun gu 
h-àit' eile, o'm faic thu iad: cha 'n 
fhalc thu ach a'> ch%uid a's iomall- 
aiche dhiubh, agus cha'n f haic thu 
iad uile, agus mallaich dhomh as 
a sin iad. 

14 Agus thug e gu fearann Sh-o- 
phim e, gu mullach Phisgaih 1 , agus 
thog e seachd altaircan, agus dh'ìob- 
air e tarbh òg agus reithe air gacfi 
altair. n ma's olc ann do shùilibh c. Eabh. dh'fhoillsicheas. 

P parable. Sasg. l l càin Israel. f nan ionracan. Eabh, 

s it bcunnachadh bhcannaichthu ìad. Eabh. 1 bcinne. A I R E A M H 15 Agus thubhairt e re Balac, 
Seas 'an so làimh re d'iobairt-loisg- 
te, gus an coinnich mis' an Tigh- 
earn 'an sud. 

16 Agus choinnich an Tighearna 
Balaam, agus chuir e focal 'na 
biicul, agus thubbairt e, Imich a rìs 
a dh'ionnsuidh Bhalaic, agus abair 
mar so. 

17 Agus an uair a thàinig e d'a 
ionnsuidh, feuch, slieas e làimh r'a 
ìobairt - loÌ6gte, agus ceannardan 
Mhoaib maiìle ris. Agus thubhairt 
Balac ris, Ciod a labhair an Tigh- 
earna ? 

18 Agus thog e s.uas a chosamli- 
lachd, agus thubhairte, Eirich suas, 
a Bhalaic, agus cluinn ; èisd riumsa, 
thus' a mhic Shipoir. 

19 Cha duine Dia, gu'n deanadh 
e breug, no mac duine, gu'n gabh- 
adh e aithreachas : an dubhairt e, 
agus nach dean e t agus an do labh- 
air e, agus nach coi'-lion se e t 

20 Feuch, f huair mi àithne beann- 
achadh ; agus bheannaich esan, 
agus cha 'n urrainn mise atharrach- 
adh. 

21 Cha d'thug e fa'near euceart 
ann an Iacob, agus cha 'n fhac' e 
cealg ann an Israel : tha 'n Tigh- 
earn a Dhia leis, agus caithream 
righ 'nam nieasg. 

22 Thug Dia mach iad as an 
Eiphit ; tha aige amhuil neai t an 
aou-adharcaich u . 

23 Gu cinnteach cha 'rt 'cil 
druidheachd 'an aghaidh Iacoib, ni 
mò ta fiosachd 'an aghaidh Israeil : 
a rèir na h-aimsir so theirear mu 
laoob, agus mu Israel, Ciod a 
dh'oibrich Dia? 

2+ reucl), èiridh an sluagh suas 
mar leòmlntn mòr, agus mar leòmh- 
an òg togaidh e suas e fèin : cha 
luidh e sìos gus an ith e chreach, 
agus gus an òl e fuil nam maibh. 

25 Agus thubhairt Balac re Ba- 
laam, Ha dean aon chuid am mall- 
achadh idir, no'm beannachadh 
ìdir. 

26 Ach fhreagair Balaam agus 
thubhairt c rc Balac, Kach d'innis 
mi dhuit, ag ràdh, Gach ni a labhras 
m\ Tighearna, sin is èigin domhs' a 
dheanamh ? 

2" Agus thubhairt Balac re Ba- 
laam, Thig, guidheam ort, bheir mi 
thu gu h-ionad eilc ; theaeamh gur 
u>il le Dia w thu 'g am mallac.hadh 
dhomh as asin. - 28 Agus thug Balac Bahiam git 
mullach Phcoir, a tha 'g amharc re 
lesimon. 

29 Agus thubhairt Balaain re Ba- 
lac, Tog dhoinh 'an so seachd al- 
tairean, agus ullui h dhomh 'au so 
seachd tairbh òga, agus seachd 
reitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thubh- 
airt Raiaam, agus dh'ìobair e tarbh 
agus reithe ntv gach altair. 

CAIB. XXIV. 

AGUS an uair a chunnaic Ba- 
laani gu'in bu toil leis an Tigh- 
earn Israel a bheannachadh, clia 
deachaidh e mar air uairibli eile a 
dh'iarraidh manaidhean x , ach chuir 
e aghaidh ris an f hàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a sliìiil* 
ean, agus chunnaic e Israel a' fau- 
tuinn 'imin bù/haibh a reir an 
treubhan,, agus thàinig spiorad Dhè 
air. 

3 Agus thog e suas a cbosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Thubhairt 
Balaam mac Bheoir, agus thubhairt 
an duine aig an robh a shuile 
duinte; 

4 Thubhairt esan, a chuala 
briathra Dhe, a chunnaic taisbean- 
adh y an V ile-chumliachdaich, a' 
tuiteam ag«S a shùilean air am 
fosgladh 2 : 

5 Cia àluinn do bhùthan, O Ia- 
cob; do phàilliuna, O lsrael! 

6 Mar na gleannta tha iad sìnte 
mach, mar liosan a re taobh aibhne 
mar chraobha fiodhaloisb a shuidh- 
ich an Tighearna, niar chraobha 
seudair làimh ris na h-uisgeach- 
aibh. 

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a 
shoithichibh,agus bilhidh a ihliochd 
ann am mòran uisgeac:ha, 'amis bith- 
idh a figh ni's airde na Agag, agus 
ardaichear a rìoghachd. 

8 Thug Dia mach as an Eiphit e, 
tha aige amhuil neart an aon-adl: 
arcaich : ithidh e suas na cinnich a 
naimhdean,agus brisidh e 'ncnàmh- 
an, agus le siiaighdibh tro'-lotaidh 
se iad. 

9 Chrùb e, luidh c sìos mar leò- 
mhan, agus mur leòmhan mor ; cò 
dhùisgcas suas c ? ls beannaic.hte 
gacli neach a bheannaicheas thusa, 
agus is mallaiciite gach neach a 
mhallaichcas thu. 

10 Agus las corruich Bhalaic 'an 
aghaidh Blialaaiin, agus bhuail e u recnì . Eabh. unicorn. Sastj* w f>u'm bi e ceart ann ansùiiibh 
Dhc Eabh. x chum Jiosaclid, di uidhcachd. ? scalladh. 

z *( shàilcun dùintc. a &hàraichcait. b phàilliuna. C A I B. XXV. bhasan air achèile: agus thubhairt 
lialac re Balaam, A mhallachadh 
mo naimhdean ghairm mi thu, agus 
feuch, da rlreadh bheannaich thu 
iad na tri uairean so. 

11 Uime sin teich a nise do d' àite 
fein : shaoil mi t'ardachadh gu 
nbhe mhòir, ach feuch, chum an 
Tighearn air t'ais thu o inbhe. 

Agus thubhairt Balaam re 
Balac, Nach do labhair rni eadhon 
re d' theachdairibh a chuir thu a'm' 
ionnsuidh, ag ràdh, 

13 Ge do bheireadh Balac 
dhomhsa làn a thighe dh'airgiod 
agus a dh'òr, cha b'urrainn mi dol 
thar àithne an Tighearna, a dhean- 
amh maitll no uilc o m'inntinn 
fèin; nch ge b'e ni their an Tigh- 

rna, sin labhraidh misei 1 

14 Asus a nis feuch. tha mi dol 
dh'ionnsuidh mo dhaoine fèin : 

thig uinic sin, bheir mirabliadh c 
dhuit, ciod a ni'n sluagh so air do 
shluagh-sa anns na laithihh deirean- 
nach. 

15 Agus thog e suas a cho- 
samhlathd, agus thubhairt e, Thubh- 
airt Balaammac Bheoir, agusthubh- 
airt an duine aig an robh a shùilean 
dùinte : 

16 Thubhairt esan a chuala 
briathra Dhè, agus d'an àithne 
eòlas an Ti 's ro-airde, a chunnaic 
taisbeanadh an Uile-chumhachdaich, 
a' tuiteam agus a shùilean air am 
fosgladh : 

17 Chi mi e, ach ni h-ann a nis : 
amhaircidh mi air, ach ni h-ann am 
fagus: thig reul d a mach a Iacob, 
agus eiridh slat rìoghail a h-Israel, 
agus buailidh i oisinnean Mhoaib, 
agus cuiridh i as do chloinn Shet 
ude. 

18 Agus bithidh Edom 'na 
sheilbh, bithidh Seir mar an ceudna 
'na sheilbh aig a naimhdibh, agus 
ni Israel gaisge. 

19 A mach a Iacob thig esan a 
bhios 'na uachdaran, agus sgrios- 
aidh e 'n ti a mhaireas do'n bhaile 
mhòr. 

20 Agus an uair a dh'amhairc 
g air Amalec, thog e suas a chosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Tus nan 
cinneach Amalec, ach ìs e dheire 
bhi air a sgrios gu sìoiruidh. 

21 Agus dh'amhairc e air na 
Cenicl) : agus thog e suas a cho- 
Samhlaehd, agus thubhairt e, ls 
luidir t'àite-còmlinuidh, agus tha 
tliu cur do nid ann an carraig. 

22 Gidheadh, fàsaichear na Cen- ich gus an d'thoir Asur leis thu ann 
am braighdeanas. 

23 Agus thog e suas a clio- 
samhlaèhd, agus thubhairt e, Mo 
thruaigh! cò bhios beo 'nuair a ni 
Dia so ? 

24 Agus thig longan o iomall e 
Chittim, agus ni iad olc air Asur, 
agus ni iad ole air Eber, agus 
sgriosar esan mar an ceudna ga 
bràth. 

25 Agus dli'èirich Balaam suas, 
agus dh'fhalbh e, agus phill e d'a 
àite fèin : agus dh'f halbh Balac mar 
an ceudna air a shlighe fèin. 

CAIB. XXV. 

AGUS dh'fhan Israel ann an 
Sitim, agus thòisich an sluagh 
air sti iopaclias a dheanamh le nigh- 
eanaibh Mhoaib. 

2 Agus gliairm iad an sluagh gu 
ìobairtibli an dèe: agus dh'ith an 
sluagh, agus chrom iad sios d'an 
dèibli. 

3 Agus cheangail Israeil e fèin re 
Baal-peor : agus las corruich an 
Tighearn 'an aghaidh Israeil. 

4 Agus thubhairt an Tighearna rc 
Maois, Glac cinn -f headhna nn 
t-sluaigh uile, agus croch suas iad 
'an làtliair anTighearna fa cliomhair 
na grèine, chum as gu'm pill cor- 
ruich gharg an Tighearn o Israei. 

5 Agus thubhairt Maois re breith- 
eamhnaibh Israeil, Marbhaidh gacli 
aon agaibh a dhaoine, a cheangail 
iad fèin re Baal-peor. 

6 Agus feuch, thàinig fear do 
chloinn Israeil, agus thug e chum a 
bhràithre Ban-mhidianach ann an 
sealladh Mhaois, agus ann an seal- 
ladh co'-chruinnich chloinn Israeil 
uile, agus iad a' gul aig dorus pàil- 
liuin a' choi'-thionail. 

7 Agus an uair a chunnaic 
Phinehas mac Eleasair, mhic Aaroin 
an t-sagairt e, dh'èirich e suas o 
mheasg a' cho'-chruinnich, agus 
ghabh e sleagh 'na làimh ; 

8 Agus chaidh e 'n dèigh an 
duine do Israel a steach do'n bhùth, 
agus thro'-lot e iad f le chède, an 
duine do Israel, agus a' bhean tre 
broinn : mar sin choisgeadh a* 
phlàigh o chloinn Israeil. 

9 Agus bhàsaich 'sa' phlàigh, 
ceithir mìle thar f hichead. 

10 Agus labhair an Tighearna rc 
Maois, ag ràdh, 

11 Phill Phinehas mac Eleasair, 
mhic Aaroin an t-sagairt, mo chor- 
ruieh air falbh g chloinn Israeil, an ; fios, sanas. d reult. làimh. Eabh. f shàth c trld \ad. A I R E A M II. uaìr a bha e eudmhorS as mo ieth 
'nam meàsg, air clior as nach do 
chuir mi as do chloinn Israeil a'm' 
eud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, 
bheir mise dha mo choi'-cheangal h 
sjth. ' _ ... \ - 

13 Agus bithidh e aige, agus aig 
a shliochd 'na dheigh, eadhon coi'- 
cheangal sagai tachd shìorruidh ; a 
chionn gu'n rolih e eudmhor as lèth 
a Dhe, agus gu'n d'rinn e reite air 
son chloinn Israeil. 

14 A nis b'e ainm an Tsraelich a 
mharbhadb, eadhon a mharbhadh 
maille ris a' Bhan - mhidianaicb, 
Simri niac Slialu, ceannard prìomhi 
fchighe ara measg nan Simeonach. 

15 Agus b'e ainm na Ban-mhidia- 
naicli a mharbhadh, Cosbi nighean 
Sliur; bu c.heann cinnich e, agus 
do phriomh thigh ann am Midiam 

16 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

17 Buin gu naimhdeil ris k na 
Midianaich, agus buailibh iad r 

18 Oir tha iadsan a' buntuinn gu 
naimhdeil ribhsc le'n as-innleachd- 
aibh, leis an do mheall iad sibli, ann 
an aobhar 1 Pheoir agus ann an 
aobhar Cbpsbi, nighinn ceannaird 
do Mhidian am peathar, a mharbb- 
adh ann an là na plàigh ann an 
aobhar I'heoir m . 

CAIB. XXVI. 

AGTJS tharladh 'an dcigh na 
plàigh, gu'n do labhair au 
Tighearna re Maois, agus re Elea- 
sar mac Aaroin an t-sagairt, ag 
ràdl), 

2 Gabhaibh àireamh co'-chruin- 
Iiich cbloinn Israeil uile, o fiiich- 
ead bliadhna dh'aois agus os a 
chionn, tre tliigh an aitlireaclia, 
iadsan uile a's urrainu dol a mach 
gu cocadh ann an Israel. 

3 Agùs labhair Maois agus Elea- 
sar an sagart riu ann an'còmhnard- 
aibh n Mhoaib làimh re Iordan am 
fagus do Tericho, agràdh, 

4 Gabhatbh àircamh au 1-sLuaigh, 
O f hichead bliadhna dh'aois agus os 
a chionn ; mar a dh'àithn an Tigli- 
earna do Mbaois agus do chloinn 
Israeil, a chaidh a macli a talamh na 

h-i:i])hit. 

è Itcuben am mac bu shine aìg Is- 
rael: clann Roubein , llanoch, p'm 
bhcil te'agìuach nah Ilanochach ; p 
Phalu, tcaghlach nam Paluthach : 6 O Hesron, teaghlach nan Ifcs* 
rc-naeh: o Charmi, teaghlach nan 
Carmach. 

7 Is iad sin teaghlaichean nan 
Reubeneach : agus iadsan a chaidh 
àireamh dhiubh, b'iad dà f hichead 
agus tri.m'de agus seachd ceud agus 
deich 'ar f hichead. 

8 Agus mic Phalu, Eliab. 

9 Agus mic Eliaib ; Kemuel, agus 
Datan, agtis Abiram Is e so an 
Datan agus an t-Abin.ai a bha 
ainmeil 'sa' cho'-chruinneach, a rinn 
strì' 'an aghaldh Mhaois agus 'an 
aghaidh Aaroin ann an cuideachd \ 
Choraih, 'nuair a rinn iad strì' 'an 
aghaidh an Tighearna. 

10 Agus dh'f hosgail an talamh a !( 
bheul, agus sbluig e suas iad maille 

re Corah, 'nuair a bbàsaic.h a' n 
chuideachd sin, an uair a loisg an & 
teine suas dà cheud agus leth cheud t 
fear: agus rinneadh iad 'nan comli- 
ara °. 

11 Gidhcadh cha do bhàsaich j tffl 
clann Ciioraih. 

12 Mic Shinieoin a reir an teagh- I 
laichean : o^emuel, teaghlach nan. ìtt 
Nemueleach : o Iamin, teaghlach j ! 
nan laminea.ch : o lachin, teaghlacli I m 
nan Iachineach : jìi 

13 O Sherah, teaghlach nnn ili 
Sarhaeh : o Shaul, teaghlach nan 
Saulach. ! : 

14 Is iad sin teaghlaic.hean nanj lei 
Sinieonach, fiehead agus dà mlnle 
agus dàcheud. A: 

15 Clam: Gbad a reir an teagh- | a , 
laichean : o Sbephon, teashlach nan 
Scphonacb : o lf agi, teaghlach nan » 
Hagitbeach : o Sbuni, teaghlach nan b 
Sunitheach : 

16 O Osni, tgaghlach nan Osnith- m 
eàch : o Eri, teaghlach nan Erith- jj 
eacb : ~ Ei! 

17 O Arod, teaghlach nanArod-| \,, 
ach: o Areli, teaghlach nan Areiitn- ; 
each. ' m 

18 Is iad sin teaghlaiche chioinn \ & 
Ghad, a rt'ir na dh'àirmheadh i [., 
dbiubli, dà f bichcad mde agus ciiig I 

ce ud, 

19 B' iad mic ludaih Er agus h 
Onan : agus f buair Er agus Onan j 
bàs ann an tìr ('lianaain. 

20 Agus b'iad mic. ludaili a reir I 
an teaghlaiche.au, oSbelab, teaghlach | «1 
nan Selanach : o Pbarcts, teaghlach 
nain Pharetsacli : o Shei'ali, teagh- |, 
lach nan Sarharb : ( 

21 Agus b'iud mic rharets; 01 fJ 

! ii 

ii 
1 E lcas-ghràdhac.h . h chàmlmant. ' ccud, ard. 

H Teannaich. Eabh. ' 1 cùis. m air son Vhcoir. 

J1 ìxilcanaibh. ball-sampuill. CAIB. XXVL • iResron, testghlach nan Ilesronach : 
Ì o Uamul, teaghlach nan Hamulach. 

22 Is iad sin teaghlaichean lu- 
4 daih a rèir na dh'àiimheadh diiiubh, 
I tri fichead agus se mile deug agus 
* cùig ceud. 

«1 23 Do mhic Isacbair a rèir an 
teaghlaichean: o Tholah, teaghlach 
an Tolahaeh: o Phua, teaghlach 

"J nam I'unach : 

» 24 O Iasub, teaghlach nan lasub- 
4 ach: o Shimron, teaghlach nan Sim- 
J ronach. 

1 25 Is iad sin teaghlaichean Isach- 
k air a reir tia chaidh àiream.i dhiubh, 
i tri fichead agus ceithir mìle agus 

tri cheud. 
i 26 Dn mhic Sbebulurn a rèir an 
1 teauhktichean : o Shered, teaghlach 
i »an Sardach: o Elon, teaghlach nan 

Elonach : o Iuhltel, teaghlach nan 

27 Is iad sin teaghlaicheah nan 
Sebulunach. a rèir na chaidh àir- 
eamh dhiubh, tri fichead mìle agus 
cuig ceud. 

28 Wiad mic Ioseiph a reir an 
ittjaghlaiche„Manaseh aaus Ephraim. 

■ 29 Do mhic Mhanaseh ; o Mhachir, 
teaghlach nani Michireach : asus 
ghin Machir Gi!e<<,d : o Ghilead 
thàinig ttaghlac.h nan Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead : o Ieser, 
teaghlach nan iesereach : o Ifelec, 
teagblach nan Ileleceach : 

33 Agus o Asriel, teaehlach nan 
Asrieleach : agus o Shecijcm, teagh- 
lach nan Sechemeach : 

32 Agus o Shemida, teaghlach 
nan Semideach ; agus o Hepher, 
teaghlaeh nan Hephereach; 

33 Agus cha robh aig Seiophehad 
mac Shepheir mic sarn bith, ach 
nighcanan: agus b'iad ainmean 

! nigbeana Shelophehaid, Malila, agus 
IS'oha, Hoglah, Milcab, agusTirsab. 

34 Is iad sin teaghlaichean Mha- 
naseh, agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, leth-cheud agus dà mhìle 
agus seachd ceud. 

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir 
an teaghlaichean : o Shutelàh, 
teaghìach nan Suteleach : o Bhccher, 
teaghlach nan Bechercach : o 'J hah- 
an, teashlach nan Tahana. h. 

36 Agus is iad so mic Shutelah ; 
oEran, teaghlac.h nan Eranach. 

37 Js iad sin teaghlaichean mhac 
Ephraim, a rcir na chaidh àireamh 
dhiubh, dà mhììe dheug 'ar fhich- 
ead agus cùig ccud. Ls iad sm mic 
losciph a rèir an teadilaichean. 

3» Mic Bheniainìn a rtir an teagb- 
! laiehean : o Bhelah, teaghlach narn 
Belaliach: Asbei, teaghlach nan Asbeleach : o Aliiram. ter.ghlach 
nan Ahiramach. 

39 O Shupham, teaghlach nan 
Suphamach : o Hupham, teaghlach 
nan Hupharriach. 

40 Agus b'iad mic Bhelah Ard 
agus ISaaman: o Ard, ' teaghlach 
nan Ardach ; agus o ISiaaman, teagh- 
làch nau Kaarnach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin a 
rèir an teair'hlaichean : agus iadsan 
a chaidh àircamh dhiubh, b'iad 
rìà fhichead agus cuig rriìle agus sè 
ceud. 

42 Is iad so mic Dhan a reir an 
teaghlaichean : o Shuham, teaghlach 
nan Suhamach. ls iad so teagh- 
laichean Dhau a rèir an teaghlaich- 
ean. 

43 B' iad teaghlaichean nan Su- 
hamach uile a rèir :ia ciuudh àir- 
eamh dhiubh, tii fichead agu.i ceithir 
mile agus ceithir cheud. 

41 Do chloinn Aseir a reir an 
teaghlaichean : o limna, teaghlach 
nan limnathach : o Iesui, teaghlach. 
nan lesuitheuch : o Bheriah, teagh- 
lacli nam Beritheach. 

45 Do mhic Bheriàh : o Heber, 
teaghlach nan Blèbereaeh : o Mhàl- 
chiel, teaghlach nam Malchieleach. 

46 Agus b'c ainm nighinn Aseir, 
Sarah. 

47 Is iàd sin teaghlaichean mhac 
Aseir, a rèir na chaidh àiieamh 
dhiubh ; Ieth-eheud agus tri mile 
agus ceithir theud. 

48 Do mhic JSaphtali a rèir au 
teaghlaichean : o Iahseel, teagiilach 
nan lahseeleach: o_ Ghuni, teagh- 
lach nan Gumtheach : 

49 O leser, teaghlach nan leser- 
each : o Shiiiem, teaghlach nan Sill- 
emeach. 

50 Is iad sin teàshlaichean ISaph- 
tali a rèir an teaghlaiciiean : agus 
iadsan a dh'àirmheadh dhìub\i, b'iad' 
dà fhicliead agus cuig ìnìle agus 
ceithir clieud. 

51 £'iad sin iadsan a dh'àirmh- 
eadh do chloinn Israeil, sè ceud 
mìle agus mile seachd ceud agus 
deich 'ar fhichead. 

52 Agus labhair an Tigheama re 
Maois, ag ràdh, 

53 Dhoibii sin roinnear am fearann 
mar oighreachd, a rèir àireimh nan 
ainmeanna. 

54 Do mhòran bheir thu m's mh 
dh'oighreachd, agus do bheagan 
bheir thu ni's lugha dh'oighj eaclid : 
bheire^r oighreachd fein do gach 
aon, a rèir anàireimh. 

55 Gidheadh, roinnear am fear- 
ann le crannchur : a rèu auuneanua K 2 A I II E A M II, threubhan an aithreaclia gheibh iad. 
àn oighreachd. 

56 A rèir a' chranchuir roinnear 
a shealbh eadar mhòran agus 
bheagan. ■ , 

57 Agus is iad so iadsan a dh'àir- 
niheadh do na Lebhithich, a rèir an 
teaghtaichean ; o Gherson, teaghlach 
nan €Teisonach:o Chohat, teaghlach 
nan Cohatacli : o Mherari, te'aghlach 
nam Meraritheaeh. 

53 Is iad so teaghlaichean nan 
Lebhitheacii: teaghlach nan Lib- 
nitheaeh, teaghlach nan Hebronach, 
teaghlach nam Mahiach, teaghlach 
nam Muisitheach, teaghlach nan 
Corahacii : agus ghin Cohat Am- 
ram. 

59 Agus ò'e ainm mnà Amraim 
lochebed, nighean Lebhi, a rug a 
rnàthair do Leblii 'san Eiptiit: 
agus rug i do Amram, Aaron, agus 
Maois, agus Miriam am piuthar. 

60 Agus do Aaron rugadh Nadab 
agus Abihu, Eleasar agus Itamar. 

fjl Agus f huair Nadab agus Abi- 
hu bàs, an uair a thug iad suas 
teine coimheach 'an làtliair an Tigli- 
earna. 

62 Agus b' iadsan a chaidh àir- 
eamh dhiubli, fichead agus tri mìle, 
fìrionnaich uile o mhios a dh'aois 
agus os a chionn; oir cha d'àirmh- 
eadh iad am measg cliloinn Israeil, 
a chionn nach d'thugadh oighreachd 
dhoibh am measg chloinn Israeil. 

63 Is iad sin iadsan a chaidh àir- 
eamh le Maois agus Eleasar an 
sagart, a dh'àireamh clann Israeil 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
làimh re Iordan am fagus do Ie- 
richo. 

64 Ach 'nam measg sin cha robh 
aon duine dhiubhsan a dh'àireamh 
Maois agus Aaron an sàgart, &n uair 
a dh'àireamh iad clann Israeil ann 
am fàsach Shinai : 

65 Oir thubliairt an Tighearn 
umpasan, Gheibh iad gu deunhin 
bàs anns an fhàsach. Agus cha 
d'f hàgadh duine dhiubh, saor o Cha- 
leb mac lephunneh, aguslosuamac 
"Nun. 

CAIB. XXVTI. 

? A 1S T sin thàinig nigheana Shelo- 
J\ phehaid mhic Hepheir, mhtc 
Ghilead, mhic Mhachir, mhic Mlia- 
nàseli, do theaghlaichibh Mhana- 
seh mhic. Ioseiph : agus is iad so 
ainmciin a niglieana, Mahlah, Noah, 
agus Hoglah, agus Milcah, agus 
Tirsah. 2 Agus sheas iad 'an iàtlwir 
Mhaois, agus 'an làthair Eleasair 
an t-sagairt, agus 'an làtiiair nan 
ceannard, agus a' cho'-chruinnicli 
uile làimh re dorus pàilliuin a' choi'- 
thionail, ag ràdh, 

3 Dh'eug ar n-athair anns an 
fhàsach, agus cha robh e ann an 
cuideachd na muinntir a chruinnic.h 
iad fèin r'a chèile 'an aghaidh an 
Tighearn ann an cuideachd Choraih, 
ach dh'eug e 'na pheacadh fèin; 
agus cha robh mic sam bith aiee. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar 
n-athar o mheasg a thcaghlaich, "a 
chionn nach 'eil mac aige ? Tliug- 
aibh dhuinn uime sin sealbh am 
measg bhràithrean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an cùis 'an 
làthair an Tighearna. 

6 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

7 Labhair nigheana Slielophehaid 
gu ceart: bheirthu dhoibh gu cinnt- 
each sealbh oighreachd am measg 
bhràithrean an athar ; agus bheir 
thu fa'near gu'n d'thig oighreachd 
an atuar d'an ionnsuidh, 

8 Agus labhraidh tu re cloinn 
Israeii, ag ràdh, Ma gheibh duine 
bàs, agus gun mhac aige, 'an sin 
bheir sibh fa'near gu'n d'thig oigh- 
reaclid-san chum a nighinn. 

9 Agus mur bi nigliean aige, 
'an sin bheir sibh oighreachd d'a 
bhràithribh. 

10 Agus mur bi bràithrean aige, 
'an sin bheir sibh oighreachd do 
bhràithribh athar. 

11 Agus mur bi bràithrean aig 
athair, 'an sin bheir sibli oighreachd 
d'a f hear-dàimhP a's faigse dha d'a 
theaghlach, agus scalbhaicliidh e. i: 
agus bithidh e do chloinn Israeil 
'na reachd ^ breitheanais, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

12 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, lmich suas do'n t-sliabh 
so Abarim, agus gabh sealladh do'n 
fliearann a thug mise do chloinn 
Israeil. 

13 Agus an uair a chi thu e, 
truinnichear thusa mar an ceudna 
chum do dhaoine, mar a chruinu- 
icheadh Aaron do bhràthair : 

14 A chionn 511'n d'rinn sibh 
(cannairc 'an aghaidh in'aithnc->a 
ann ani fàsach Shin, ann an co'-stii' 
a' cho'-chruinnich, agus nach <lo 
naonihaich sibh mi r aig an ui>gc, 
ann an sealladh an SÙl ' ÌS e sin 
UÌSge !\Jhciil»ah ann au Cadcs aun 
am fàsach Shin. p d"(tfhcoil. Eabh. ^ lagh, ordvgh. r chwn mo ■navnthachadh C A I B. XXVIII. 15 Agus labhair Maois ris an 
Tic learn, ae ràdh, 

16 Cuireadh an Tighearn» s , Dia 
spiorad na h-uile fheola, duine os 
cionn a' cho'-chruinnich, 

1? A theid a mach rompa, atrus a 
thig à steach rompa, àgùs. a threòr- 
aichcas a muigh iad, agus a bheir a 
stigh iad; a cluim nach bi co'-cbrumn- 
each an Tighearaa mar chaoraich 
ais nach 'cit bnachaille. 

18 Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Gabh a t'ioonsiùdh losua 
mac Nun, duine anns a bhtìl an 
spiorad, agus cuir do làmh air. 

19 Agus cuir e 'an làthair Elea- 
sair an t-sagairt, agus 'an làthair a' 
cho'-chruinnich uiie ; agus thoir 
àìthne dlia 'nain fianuis. 

20 Agus cuiridh tu cuid do t'urr- 
am air, a cbum as gu'm bi co'- 
chruiuneach chloinn Israeil uile 
ùmha! rìha 1 . 

21 Agus seasaidh e 'n làthair 
Eleasair an t-sagairt, a dh'iarras 
comhairl' air a shon, a rèir breith- 
eanais na h-Urim 'an làthair an 
Tighearna : air f hocal-san thèid iad 
a friaeh, agus ar fhocal thig i id a 
steach, e fèin asus clann Israeil uile 
maille ris, eadhon an co'-chruinn- 
each uile. 

22 Agus rinn Maois mar a dh'àithn 
an Tighearna dha; agus ghabh e 
Iosua agus chuir e 'n làthair Elea- 
sair an t-sagàirt e, agus 'an làthair 
à* cho'-chruinnich uile. 

23 Agus chuir e a làmhan air, 
agus thug e àithne dha, mar a labh- 
air an Tighearna le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Aithn do chioinn Israeil, agus 
abair riu, Mo thabhartas, agUs 
m'aran air son m'iobairtean a bheir- 
ear suas le teine clium fàile cùbh- 
raidh dhoinh, bheir sibh an aire 
gu'n d'thoir sibh seachad dhomhsa 
'nan àm iomchuidh fèm. 

3 Agus their thu riu, Is e so an 
tabhartas a bheirear suhs le teine, 
a bheirsibh seachad do'n Tighearna ; 
dà uan do'n che.ud bhiiadiina gun 
ghaoid gach là, chum iobairt-ioisgte 
ghnàtiiaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad 'sa' 
mhadamn, agus an t-uan eiie bheir 
thu seachad air feasgar ; 5 Auus an deicheamh earrann 
do ephah phlùir mv thabhartas- 
bìdh, measgta leis a' eheathramh 
earrairn do hin a dh'ola bhrùite. 

6 Is iobairt-losgte ghnàthaichte 
a t'ann, a dh'orduicheadh ann an 
sliabh Shinai chum fàile cùbhrairìh, 
ìobairt a bheirear suas le. teine do'n 
Tigliearna. . 

7 Aaus is i a tabhartas-dibhe an 
ccatìuamh carranti do hin air son 
aonu.tin: anns an ionad naomha 
hheir thu fa'near fion làidir a dhòrt- 
adh do'n Tighearna mar thabhartas- 
dibhe. ' , 

8 Asjus an t-uan eile bheir thu 
seachsd air feasgar : mar thabhartas- 
bidh na maidne, agus mar a thabh-" 
artas-dibhe bheir thu seachad è, 
mar ìobairt a hheirear suas le teine 
dh'fhàilecùbhraidh do'u Tighearna. 

9 Agus air là na sabaid, dà uan 
do'n cheud bhliadhùa gUn ghaoìd, 
agus dà dheicheamh earraiin phlùir 
measgta le h-ola mar thabharcas- 
bìdh, airusa tabhartas-dibhe. 

10 Is c so iobair.-loisgte gach 
sàbaid, a thuìlieadh air an iobairt- ■ 
loisgte ghnàthaielrte, agus a tabh- 
artas-chbhe. 

11 Agus ann an toiseach bhur 
mios bheir sibh seachad chum 
ìobairt-loisgte do'n Tigbearna, dà 
tharbh òga, agus aon reithe, seachd 
uain do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid, 

12 Agus tri deicheamh earranna 
phlùir measgta le h-ola mar thabh- 
artas-bìdii air son gach tairbh, agus 
dà dheicheamh earrana phhtir 
measgta le h-ola mar thabhaitas- 
bìdh air. son gach re'ithe. 

13 Agus aon deicheamh earrann 
phlùir air leth measgta le h-ola mar 
tbabhartas-bidh air son gaeli uain, 
chum ìobairt-loisgte dèagh kiiclaitlh, 
ìobairt a bheirear suas ie teme do'n 
Tighearna. 

14 Agus mar an tabhartais-dibhe 
bithidli Leth hin do fh\on air son 
tairbli, aaus an treas earruhn do 
hin àir sou reithe, azus au ceath- 
ramh carraiai do iiin air son uàin : 
is 1 so ìobaht-loisgte gach mìos air 
feadh mhios'a na bhadiina. 

15 Agus ìobrar aoh mheann do 
na gabhraibh mar loi airt-pheàcaidh, 
do'n Tigheaina, a tìnnlleadii u.r aa 
ìobairt-lo.sgte ghnàthaichte, agus a 
tabhaitas-dibhe. . 

16 Agus air a' cheathramh là deug s Ichobhah. Eabh. r cuiridh tu do t' onoir air, chum gu'n 

èisd co'-chruin.nwcti chloinn IsracilzciLc ris. u deoch-otruU 

1 K3 AIEEAMH. do'n ch.eud mh\os tha càisg w an 
Tighearna. 

17 Agusaira' chùigeadh là deug 
do'n mhìos so tha 'n f hèisd: seachd 
laithean itheararan neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là bithidh co'- 
ghairm naomha ; obair thràilleil x 
sam bith cha dean sibh air. 

19 Ach bheir sibh seachad a 
chum ìobairt a bheirear suas le 
teine, mar ìobairt-loisgte do'n Tigh- 
earna, dà tharbh òga, agus aon 
reithe, agus seachd uain do'n cheud 
bhliadhna: gun ghaoid bithidh iad 
duibh. 

20 Agus bithidh an tabhartas- 
bìdh do phlùr measgta le h-ola : tri 
deicheamh earranna bheir sibh 
seachad air son tairbh, agus dà 
dheicheamh earrann air son reithe. 

21 Deicheamh earrann air |eth 
bheir thu seachad air son gach uain, 
air feadh nan seachd uan: 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum 
ìobairt-pheacaidh, a dheanamh rèite 
air i>hur sou. 

23 Iobraidh sibh iad sin a thuill- 
eadh air an iobairt-loisgte 'sa' mha- 
dainn, a tha mar iobairt - loisgte 
guhàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad y 
gacli là air feadh nan scachd laith- 
ean, biadh na h-ìobairt a bheirear 
suas le teine, chum fàile cubhraidh 
do'n Tighearna: bheirear seachad e 
thuilleadh air an ìobairt - loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas 
dibhe. 

25 Agus air an t-seachdamh là 
bithidh co'-ghairm naomha agaibh : 
obair thràille.il sam bith " clia dean 
SibTi air. 

■Zù Mar an ceudna air ìk nan 
ceud thoradh, 'nuair a bheir sibh 
seachad tabhartas-bidh nuadh 2 do'n 
Tighearna, aig ceann bhur seachd- 
uinean, bithidh co'-ghairm naomha 
agaibh : obair thràilled sam bith cha 
dcan sibh. 

27 Ach bheir sibh seachad mar 
ìobairt-loisgte, chum fàile cubhraidh 
do'n Tighearna, dà tharbh òga, aon 
reitlie, "seaclid uain do'n cheud 
bhliadlma. 

2« Agus an tabhartas - bidh do 
phlurmeasgtale h-ola,trideicheamh 
earrannan air son gach tairbii, dà 
dheicheamh carrann air son gacli 
reitlie, 

29 Deichcamh carrann air leth 
air son gach uain, air feudh nau 
seachd uan : 30 /igus aon mlicann a do na k "' 
gabhraibli, a dhcanamh rèite air ; 
bhur son. 

31 Iobraidh sibli iad a thuilleadh ; 
air an ìobairt-loisgte ghnàthaichtè, 1 
agus a tabhartas-bidh (gun ghaoid 'r' 
bithidh iadduibh) agus an tabli- \ 
artasan-dibhe. 

CAIB. XXIX. 

AGUS anns an t-seachdamh mìos, ! 
air a' cheud là do'n mhìos, 
bithidh co'-shairm naomha agaibh ; ; ; - 
obair thràilleil sam bith cha deao 
sibh : is là shèideadh nan trompaid 
dhuibh c. 

2 Agus bheir sibli seachad mar \ 
iobairtloisgte chum fàile cùbhraidli i 
do'n Tighcarna, aon tarbli òg. aon * jl " ; 
rcitlic, agus seachd uain do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : - 

3 Agus bithidhan tabhartas-bìdh ij 
do phlur measgta le h-ola, tri deich- ■?' 
eamh earrannan airson tairbh, crgYtf » 
dà dheicheamh earrann air son 11 
reithe, 

4 Agus aon deicheamh earrann. 
air son gach uain, air feadh nan * 
seachd uan : 

5 Agus aon mheann do na gabh- 'ì 
raibh chum ìobairt - pheacaidh, a W 
dheanamh reite aii bhur son; 

6 A thuilleadh air lobairt-loisgte 

a' mhìos, agus a tabhartas - bidh, • 
agus an ìobairt-loisgte ghnàthaichte, ^ 
agus a tabhartas-bìdh, agus an tabh- ® 
artasan-dibhe, a rcir an gnàtha, chum » 
fàile cùbhraidh, iobairt a bheirear w 
suas le te.inedo'n Tigiiearna. 

7 Agus bithidh agaibh air an rj ' 
deicheamh là do'n t - seachdamh !ii 
mìos so co'-ghairm naomha: agus ' i: 
cràdhaidh sibh bhur n-anman : obair s' 
sam bith cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad cìium (t 
iobairt - loisate do'n Tighearna 1« 
dh'fhàile cùbhraidh, aon tarbh òg, 
aon reithe, agus seachd uain (io'n « 
cheud bhliadhna; gun ghaoid bith- : i 
idh iad duibh. 

9 Agus bit hid h an tabhartas-bìdh u 
do phlùr measgta le h-ola, tri dcich- 
e;mih carrannau air sou gcvcA t.ui bh, 
agus dà dhticlieamh earraun air » 
son gach reithe ; 

10 Deicheamh earrann air lcth ; 
air son gach uain, air feadh nan 
Sfc.achd uan : 

11 Aon mheann do na gabhraibh j 
chum iobairt-pbeacaidh, a tlmill- 1 
eadh air lobairt-pheacaidh na rcitc. ; v gabhail-thairis. x shaoii hreuchail. y ni sibft. Eabh. 

nomha. a bhoc òg. C A I B. XXIX. s ftgus an lobairt-loisste glmàthaichte, 
« sgus a t.ibhartas-bidh, agus au tabh- 

artasan dibhe. 
i 12 Agus air a chùigeadh là deug 

do'n t-scachdamh mìos, bitbidh co'- 
. ghairm naomlia agaibh ; obair 
| tììràilleil sam bith clia dean sibh ; 

agus gleidhidh sibh feisd do'n Tigh- 

earna seachd laithean. 

13 Agus bheir sibh seachad chum 

ìobairt - loisgte, ìobairt a bheirear 
* suas le teine, dh'fhàile cùbhraidhb 

do'n Tiahearna, • tri tairbh dheug 

òga, d.i reithe, agus ceithir uain 
t deug do'n cheud bhliadhna; gun 
,. ghaoid bithidh iad. 

1-1 Agus bithidh an tabhartas- 
3 bìdh do phliir measgta le li-ola, tri 
I deicheamh earrannan air son gach 
J taiibh do na tri tairbh dheug, dà 
j( dheicbeamh eariann air son gach 

reithe do'n dà reithe, 
1 15 Agus deicheamh earrann air 
j leth air son gach uain do na ceithir 
« uain deug: 

4 16 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chum ìobairt - pheacaidh, a 
3 thuilleadh ' air an iobairt - lois^te 
a ghn.ithaichte, a tabhartas-bìdh, agus 

a tftbhartas-dibhe. 
*. * 17 Agus air an daralà bheir sibh 
i seachad dà tharbh dheug òg, dà 
reithe, ceithir uain deug do'n cheud 
U bhliadlina gun uhaoid : 
1 18 Agus bithidh an tabhartas- 
;e, b'idh, asius an tabhartasan-dibhe air 
i son nan tarbh, air son nan reith- 
u eachan, agus air aon nan uan, a rèir 

i , an aireimh. a rèir a' ghnàtha: 

19 Agus aon mheann do na gabh- 
u raibh chum iobairt - pheacaidh, a 
à thuilleadh air an ìobairt - loisgte 
j I ghnàthaichte, agus a tabbartas-bìdh, 

ii 1 agiis an tabliartasan-dibhe. 

20 Agus air an treas là aon tarbh 
| deug, dà reithe, ceithir uain deug 

do'n cheud bhliadhna guri ghaoid: 

21 Asius bithidh an tabhartas- 
bìdh, agus au tabhartasan-dibhe, air 
son nan tarbh, air son nan reith- 
eachan, agus airson nan uan, a reir 
an àireimh, a rèir a' glmàtha : 

22 Agus aon bluoc-gaibhre chum 
ìobairt-pheaeaidh a thuilleadh air 
an iobairt-loisgte ghnàthaichte, agus 
a tabhartas-bìdh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

23 Agus air a' cheathramh là 
deich tairbh, dà reithe, ugus ceithir 
uain deug do'n eheud bhliadhna gun 
ghaoid : 

24 Bithidh an tabhartas-bìdh, 
| agus an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air son nan reitiirach?m, 
agus air son nan uan, a rèir an àir- 
eimh, a rèir a' ghnàtha : 

25 Agus aon mheann <lo na gabh- 
raibh chum ìobairt - pheacaidh, a 
thuilleadh air an ìobairt - loisgte 
ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, agus 
a tabhartas-dibhc. 

26 Agus air a' chùigeadh là naoi 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain 
deug do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid : 

27 Agus bithidh an tabhartas- 
bidh, agus an tabhartasan dibhe, air 
son nan tarbh, air son nan reith- 
eachan, agus air son nan uan, a rèir 
an àireimh, a rèir a' ghnàtha : 

28 Agus aon bhoc-gaibhre chum 
ìobairt-pbeacaidh, a thuilleadh air 
an iobairt-loisijte almàthaichte, agus 
a tabhartas-bìdh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

29 Agus airan t-seathadh là ochci 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain 
deug do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid : 

30 Agus bithidh an tabhartas- 
bìdh agus an tabhartasan-dibhe air 
son nan tarbh, air son nan relth- 
eachan, agus air son nan uan, a rèir 
an àireìmh, a rèir a' ghnàtha : 

31 Agus aon bhoe-gaibhre chum 
ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt - loisgte ghnàthaichte, a 
tabhartas - bìdh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

32 Agus air - an t-seachdamh là 
seachd tairbb,dà reithe, agus cèithir 
uain deug do'n c.heud bhliadhna 
gun ghaoid : 

3,'ì Agus bithidh an tabhartas- 
bidh, agus an t?abhart:isan-dibhe air 
son nan tarbh, air scn nan reith- 
eachan, agus air sou nan uan, a rèir 
an àireimh, a rèir a' glmàtha : 

34/ Agus aon bhoc-gaibhrc chum 
ìobairt-pìieacaidli, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte ghnàtliaichte, a 
tibhaitas-bidh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

35 Agus air an ochdamh là bith 
idh ard choi'-thioiial agaibh : obaìr 
thràiileil sam Lnth cha dean sibh 
uir. 

3.6 Ach bheir sibh seachad chum 
ìobairt - loisgte, iobairt a bheirear 
suas ie teine drjThàile cùbhraidh 
do'n Tighearna, aon tarbh, aon 
reithe, seachd uain do'n cheud 
biiliadhna gun ghaoid : 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh 
agus an tabhartasan-dibhe, air son 
an tairbh, air son an reithe, agns » cùmhraidh, A I R E A M H. air son nan uan, a rèir an àireimh, 
a rèir a' ghnàtha: 

38 Agus aon bhoc-gaibhre chum 
ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an iobtiirt-loisgte ghnàthaichte, agus 
a t.tbhartas-bìdh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

39 Na nithes'm ni sibh do'nTigh- 
earna 'nar fèisdibh suidhichte c , 
thuilleadh air bhur bòidibh, agus 
bhur tabhartasan saorthoile, air son 
bhur n-ìobairtean-loisgte, agus air 
son bhur tabhartasan-bidb, aeus air 
son bhur tabhartasan-dibhe, agus air 
son bhur tabhartasan-sith. 

40 Agus dh'innis Maois do cliloinn 
Israeil a rèir gach ni a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XXX. 

AGTJS labliair Maois re ceannard- 
. an nan treubh a thaobh chloinn 
Israeil d, ag ràdh, Is e so an ni a 
dh'àithn an Tighearna. 

2 Ma bhòidiche.-is duine bòid do'n 
Tighearna, 110 ma mhionnaicheas e 
mionnan a cheangal anma le ceang- 
al e , cha bhrisfe f hocal ; arèir gach 
ni a tuig a mach as a bheul, iii e. 

3 Mar an ceudna ma bhòidicheas 
bean bòid do'nTighearna, agu? gu'n 
ceangail si i fèin le ceangal, agus i 
ann an tigh a h-athar 'na h-òige; 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a 
bòid, agus a ceangal leis an do 
cheangail i h-anam, agus gu'm fan a 
h-athair 'na thosd ria, 'an sin seas- 
aidh a bòidcan uile, agùs seasaidh 
gach ceangal leis an do cheangail i 
h-anam. 

5 Ach ma chuireas a li-athair 'na 
h-aghaidh 'san là anns an cluinn e ; 
cha seas aon d'a boidibh no d'a 
ceanglaichibh leis an do cheangail 
i h-anam ; agus mathaidli an Tigh- 
earna dh'i, a cliionn gu'n do chuir a 
h-athair na h-aghaidh S. 

6 Agus ma bha idir fear-pòsda 
aire 'nuafr a bha bòkiean oirre, no 
'nuair a labhair i ni as a beul, leis 
an do cheangail i h-anam, 

7 Agas gu'n cual' a fear t, agus 
gu'n d'fhan e 'na thosd ria 'san là 
anns an cual' e i : 'an sin seasaidh 
r boidean, agus seasaidh a ceaug- 
laichean lcis an do cheangail i 
h-anain. 

8 Ach tna chuireas a fear-pòsda 
'na ij-aghaidli 'san laanns an cluinn e i, 'an sin bheir e gu neo-brigh a 
bòid a bhòidich i, agus an ni a labtq 
air i le bilibh, leis an do chean«ail i. 
h-anam : agus bheir an Tighearna 
maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraich, aaus 
mnà dealaichte. leis an do cheang- 
ail i a h - ariam, seasaidh i na 
h-aghaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an 
tigh a fir, no ma cheangail i h-anam 
le ceangal maille re mionnaibh, 

11 Agus gu'n cual'. a fear c, auus 
gu'n d'fhan e 'na thosd ria, agus 
nach do chuir e 'na h-aghaidh ; 'an 
sin seasaidh a bòidean uile, ag-us 
seasaidh gach ceangal leis an do 
cbeangail i h-anam. 

12 Ach ma chuira fear gu tur air 
clml iad h 'san là anus an cual' e 
iad, 'an szn ge b'e ni thàinig a macli 
as a beul a thaobh a boidean, no' 
thaobh ceangaiì a h-anrna, c'ia scas 
e: chuir a fear air chùl iad, agus 
bheir an Tighearna maitheanas d'i. 

13 JNa boidean, agus na mionn- 
an sin uile a cheanglas a chum an 
t-anam a chràdh, feudaidh a t'ear an 
daingneachadh, no feudaidh a fear 
an cur air chul. 

14 Ach ma dh'fhanas a fear gir 
tur 'na thosd ria, o là gu là; an sin 
tha e daingne.ichadh a bòidean uile,. 
no a ceanglaichean uile a ta oirre r 
tha e g'an deanamh seashmach, a. 
chionn gu'n d'fhan e 'na thosd ria 
'san là anns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e air cbor 
sam bithairclmi iad 'an dèigh dha 
'•n ciuinntin; 'an sin giùiainidn e a 
h-aingidheachcban. 

16 Is iad sin na reachdan a 
dh'aithn an Tighoarna do Mhaois 
eadar duine agiis a bìiean, eadar 
athair agus a nigLean, agus i J 'ath- 
ast 'na ii-òige ann an tigh a h-athar. 

CAIB XXXI. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, aa ràdh, 

2 Diol clauii Israeil' air na Mi- 
dianaich : 'na dheigh sin cruinnich- 
ear chuni d dhttoine tnu. 

3 Agus lab.iair Maois ris an 
t-sluagh, ag radh, iiachadh cuid 
dibh fo'n armaibh chum a' cuogaidli, 
agus imicheadh iad a chogadti 
'an aghaidh nain Midianacii, agus c orduichtc d cinn-j'hcudlma llircabh chloinn Iaraed. 

e lc cuibhrcach, boinn. f truaill. 6 gu'n dlhug a h-athair 

a bbiU £u hèò-brigh. h ri/rn ajcarj'aoin tad, thug <• gu nco-àrigh 

lad. \ Thoir aichcubhuil chiuiuu Isi atil a mach. C A I B. xxxfc iioladh iad an Tighearna air Mi- 
iian. 

■i Do gaeh frèibh mìle, air feadh 
iile threubhan Israe.il, cuiridh sibh 
ehùm a' chogaidh. 

; 5 Mar sin thugadh a mach a 
niltibh [sraeil, mile do grrch trèibh, 
ià mhlle dheug armaichte clium 
MRaidh. 

t) Ajrus chuir Maois iad a chum 
i' chogaidh, mìle do gach trèibh, 
adsan aijus Phinehas mac Eleasair 
in t-sagairt, a chum a' chogaidh, 
eis na h-ìnnealaibh naomha 'na 
àimh, agus na trompaidean gu 
ìèideadh. 

7 Agus chog iad 'an ashaidh nam 
Midianach, mar a dh'àithn an Tigh- 
iarna do Mhaois; agus mharbh iad 
aa lirionnaich uile. 

8 Agus mharbh iad righrean Mhi- 
aiaii). a thuilleadh air a' chuid eile 
idhiubh amharbhadh; cacìhon Ebhi, 
lagus Recem, agus Sur, agus II ur, 
dgus Rebà, cùig righrean Mhidiain: 
Balaam mar an ceudna mac bheoir 
mharhh iad leis a' chlaidheamh. 

9 Agus thug clann Israèil leo 
mnài Mhidiain 'nam braighdibh, 
agus an clann bheag, agus thug ìad 
leo creach an sprèidh uile, agus an 
treudan uile, agus am maoin uile. 

J 10 Agus loisg iad am baiitean 
ìuile anns an robh iad a chòmhnuidh, 
iagus an diiin^ uile le teine. 

11 Agus thug iad leo al chreach 
uile, agus an cobhartach 1 uile 
eadar dhaoine agus àinmhidhean. 

12 Agus thug iad na braighdean m , 
^agus a' chreach, agus an cobhàrtach 

gu Maois agus Eleasar an sagart, 
j agus gu eo'-chruinneach chloinn Is- 
1 raeil, a chum a' champa aig còmh- 

nardaibh Mhoaib, a ta làimh re"lor- 

dan amfagus do lerieho. 
j 13 Agus chaidh Maois agus Elea- 

sar an sagart, agus ceannardan a' 

cho'- chruinnich uile mach 'nan 
I coinneamh an taobb a muigh do'n 

champa. 

14 A°us bha corruich air Maois 
re lucbd-riaghluidli an t-sluaigh, ris 
na ceannardaibh air mhiltibb, agus 
na ceannardaibh air cheudaibh, a 

i thàinig o'nchogadh. 

15 Àgus thubhairt Maois riu, An 
do ghleidh sibh na mnai uile beo? 

lti Feuch, thug iad sin air cloinn 
Israeil, le comhairle Bhalaaim, 
peacachadh 'an aghaidh an Tigh- 
earn ann an aobhar Pheoir; agus 
bha plàigh air feadh co'-chruinnich 
an Tighearna. 17 A nis uime sin marbhaibh gavh 
iirionnach am measg na cloianc bige, 
agus marbhaibh gach bean d'am 
b'aithne fear le luidheadh leis. 

18 Ach a' clìlann bhan uile do 
nach b'aithne fear le luidhe lcis, 
gleidhibh beo dhutbh fèin. 

* 19 Agus fanaibhse an tao5h a 
muigh do'n champa seachd laithean : 
ge b'e mharbh neach air bitl), agus 
ge b'e bhean re neac.h a mharbh- 
adh, slanaibh sibh fcin, agus bhur 
braighdean air an treas là, agus air 
an t-seachdamh à; 

20 Agus glanaibh bhur n-eudach 
uile, asus gacl) ni a rinneadh do 
chroicnibh, aeus gach obair do 
fìnonna ghabhar, agus gach ni a 
rinneadh do fhiodh. 

21 Acus thubhairt Eleasar an 
sagart ris na fir-chogaidh a chaidh 
a mach a dh'ionnsuidh a' chatha, Is 
e so ordugh an lagha a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois : 

22 A mhàin an t-òr, agus au 
t-airgiod, an t-umha, an t-iarunn, an 
staoin, agus an luaidh, 

2:3 Gach ni a dh'f huilgeas an 
teine. bheir sibh. fa'near e dhol tre 'n 
teine, agus glanar e: gidheadh le 
uisge an sgaraidh glanar e: agus 
gacli ni nacii fulaing an teine, bheir 
sibh fa'near e dhol tre 'n uisge. 

24 Agus nighidh sibh bhur 
n-cudach air an t-seachdamh là, 
agus bitbidh. sibh glan, agus 'na 
dìièigh sin thig sibh a stigh do'n 
champa. 

25 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

26 Gabh àireamh na creich a 
thogadh, eadar dhuine agus ain- 
mhidh, thu fein, agus Eleasar an 
sagart, agus priomh àithreacha a' 
cho'-chruinnich : 

27 Agus roinn a' chreach 'na d\ 
earrainn ; eadar a' mhuinntìr a 
ghabh an cogadh orra fèin, a chaidli 
mach do'n chath, agus eactar aa 
co'-chruinnich uile : 

28 Agus tog cìs n do'n Tighearna 
o na fir-chogaidh, a - chaidh maqh 
do'n chath : aon anam a cùig ceud, 
araon do na daoinibh, agus do'u 
bhuar, agus do na h-asail, agus do 
na caoraich. 

29 Gabh e as an leth-san, agus 
thoir e do Eleasar an sasjart, mar 
tliabhartas-togta do'n Tighearna. 

30 Agus a leth chloinn Isracil, 
gabhaidh tu aon chuibhrionn a leth- 
cheud, do na daoinibh, do'n bhuar, 
do na h-asail, agus do na treudaibh, k an caixtealan, an claingnichcctn 1 «' chobhartach. 

m civmaich, prìomnaich. 11 cuibhrwnv.. A I R E A M H. <do gach ainmhidh, agus bbeir thu 
lad dona Lèbhithich, a tha gleidh- 
eadh cùraim pàilliuin an Tigh- 
earna. 

31 Agus rinn Maois agus Eleasar 
an sagart mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

32 Agus b'e an cobhartach, endh- 
on a' chuid eile do'n chreich a ghlac 
na fir-chogaidh, sè ceud mile agus 
deich is tri fìchead mile agus cuig 
mìle caora, 

33 Agus tri fichead agus dà mhìle 
dheug bò, 

34 Agus tri fichead agus aon 
mhìle asal, 

35 Agus da mhìle dhèug 'ar 
fhichead anam 'san iomlan, do 
mhnaibh do nach b'aithne fear le 
luidhe ieis. 

36 Agus bha 'h leth bu chuibh- 
rionn doibhsan a chaidh mach a 
chum a' chogaidh, ann an àireamh 
trì cheud mile agus seachd mìle 
deug 'ar f hichead agus cùig ceud 
cacra ; 

37 Agus b'i c'is an Tighearna do 
nacaoraich sè ceud agus tri fichead 
agus cuig deug. 

38 Agus b'iad am buar sè mìle 
deug 'ar fhichead: dlhubh so b'i cìs 
an Tighearna tri fichead 's a dhà- 
dheug. 

39 Agus b'iad na h-asail deich 
snìie thar f hichead agus cìtig ceud : 
dhiubh so b'i cis an Tighearna tri 
fichead agus a h-aon. 

40 Agus b'iad 'anman nan daoine 
sè mile deug : dhiubh so b'ì cis an 
Tighearna dà anamdiieug 'ar fhich- 
ead. - 

41 Agus thug Maois a' chis 
cadhon tabhartas-togta an Tigh- 
earna, do Eleasar an sagart, mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

42 Agus tìo leth chloinn Israeil, 
a roinn Maois o'n luchd cogaidh, 

43 (A nis b'i 'n leth a bhuincadh 
ào'n cho'-chruinneach, tri cheud 
mìle agus seachd mile deug 'ar 
fhichead agus cùig ceud caora, 

44 Agus sè mile deug 'ar f hicli- 
ead bò, 

45 Agus deich mìle thar fhich- 
ead asal agu3 cùig ceud, 

46 Aeus se mile deug anam^). 

47 Eacthon doVt leth a bhuin- 
cadh do chloinn Israeil, ghabh 
Maois aon c huibhrionn a leth-cheud 
eadar (iliuine agus ainmhidh, agus 
thug e Lad do na Lebiiitliich, a bha gicidheadh cùraim pàilliuin a'; 
Tighearna, mar a dh'àithn an Tigh 
earna cio Mhaois. 

48 Agus thàinig an luchd-riagh 
luidh a bha os cionn mhiltean at 
t-sìuaigh, na ceannardan air mhìlt 
ibh, agus na ceannardan aìr cheud 
aiW), am fagus do Mhaois : 

49 Agus thubhairt iad re Màois 
Ghabh do sheirbhisieh àireamh nau 
foar-cogaidh a tha fo'r h'iinih, agu; 
cha 'n'eii duine dhinn air cb-ali. 

50 Uime sin thug sinn tabhartas 
a chum an Tighearna, gach fear iia 
fhuair e do sheudaibh c l òir, cadhtm 
slabhraidhean, agus usgraichean r 
fàinnean, cluas-f hailean, agus crio 
san,a dheanamh rèite àir son ar n-an. 
man 'an làthair an Tighearna. 

51 Agus ghabh Maois agus Elea 
sar an sagart an t-òr uatha,uile 'na 
sheudaibh oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais uilc 
a thug iad seaehad 'do'n Tighearna, 
o na ceannardaibh airmhHtibh agus 
o na ceannardiiibh air cheudaibh, sè 
miie deug, seachd ceud agus leth- 
cheud-secel. 

53 (Oir ghabli na fir-cbogaidh 
cobhartach, gach duine dha fein) 

54 Agus ghalih Maois agus Elea- 
saran sagart an t-òr o na ceannard- 
aibh air mhiltibh, agus air cheud' 
aibh, agus thug iad e gu pàilliun a 
choi'-thionail; mar chuim'nneachan 
do chloiim Israeil 'an làtliair an 
Tighearna. 

CAIB. XXXIT. 

ANIS bha aig cloinn Reubein 
agus cloinn Gliad ro-nihoran 
sprcidhe : agus an uair a cliunnaic 
iad fearann Iaseir, agus fearann 
Ghiiead, feuch, bha'n t-àite 'na àite 
sprèidhe : 

2 Agus thàinig clann Ghad, agus 
clann Reubein, agus labhair iad re 
Maois, agus re Eleasar an sagart, 
agus re uachdaranaibh a' cho'- 
cbruinnich, ag ràdh," 

3 Ataroth, auus Dibon, agus Ia- 
ser, agus !Nimrah, agus Hèsbom 
agus Eleuleh, agus Sebam, agus Ne- 
bo, agus Beon ; 

4 Eadhon an dùthakh a bhuail 
an Tighcaruaroinih cho'-cliruinneacli 
IsntOtl, «fr tearann e air son sprtidhe, 
agus tlia sprcidh aig do sheirbhis- 
ich. 

5 Uiine sin, ars' hidsan.ma fhuair 
sìnn dcagh-ghean s a'd' sliealiadh, 'nam )>carsanna. 
1 innit, uidhcum. P avmanva dhaovnc. Eabh. pcrsons. Sasg. 
r iùni h-fluulcan ; ùracciclx. Sasg. 
s J'àùhor. C A I B. 

: Jì.hugar am fcarann so do d' shèirbh- 
^ sicli mar sheilbh, agus na tì'tìioir 
Tf.inn anunn tliar Iordan. 

- J 6 Agus tlmbhairt Maois re cloinn 
,|3-had, agus re cloinn Reubein, An 
ì'l:k :J bhur bràithre gu cogadh, 
Jigus ansuìdh sibhse 'an so? 
, 7 Agus c'ar sou a bheir sibh nii- 
akisneach do chridhe chloinn ls- 
,3raeil, a dìiol a nunn do'n f hearann 
Jli tliug an Tighearna dhoibh ': 
T 8 Mar so rinn bhur n-aithreacha, 
: nuair a chuir rai iad o Chades- 
Jbarnca a dh'amharc na tire: 
I 9 'Nuair a chaidh iad suas gu 

jSyleaun Escoil, agus a chunnaic iad 
Jlm fearann, thug iad mi-mhisneach 
JJlo chndhe chloinn Israeil, a chum 
Tjiach rachadh iad a steach do'n 
Jj'hearann a thug an Tighearna 
llhoibh. 

■ 10 Agus las corruich an Tighearna 
JUan àm sin fein, agus mìnonnaich 
J:, ag ràdii, 

I 11 Gu cinnteach cha 'n fhaic a 
, Ji-aon do na daomibh a thàlnig a 
J.iìos asan Eiphit, o fhichead bliadb- 
Jia dh'aois agus os a cheann, am 
. Jearann a mhionuaich mi do Abra- 
Tj.iam, do Isaac, agus do lacob, a 
■ìhonn nacli do lean iad mi gu 
. Jh-iomlan ; 
J; 12 Saor o Chaleb mac Iephtineh 
m Ceniseaeh, agus Iosua mac Nun : 
jjpir lean iadsan an Tighearna gu 
. Ji-iomlan. 
I lg Agus las corruich an Tighearna 
l'an aghaidh Israeil, agus cliuir e a;r 
Iseaeharan 1 iad 'san fbàsaeh dà 
•l.r'hiciiead bhliadlina, gus an deach- 
Bù'dh as do'n ghinealach sin uile a 
Trinn olc 'an seallad'n an Tighearna. 
'. , 14 Agus fenchj tha sibhse air 
! ièirigh suas 'an àite bhur n-aith- 
i'reac.ha, gineal dhroch dliaoine, a 
! imheudachadh fathast mòr chorruich 
an Tighearnare h-Israel. 

15 Oir ma rlhonndadhas sibh air 
".' falbh o leantuinn-àan, fàgaidh e 
fja$hast uair eile 'san fhàsach iad, 
s lJ agus sgriosaidh sibh an sluagh so 
><« ttue> 

" : 16 Agus thàinig iad am fagus da, 
agus thubhairt iad, Togaidh siun 
Jimainnirean chaorach : an so d'ar 
iispreidh, agus bailte u d'ar cloinn 
'iJbhig. 

j ; 17 Acli thèid sinn fèin deas-arm- 
piaicliLe roimh chlomn Israeil, gus an 
jBd*thoir sinn iad d'an' àite : agus ni 
ar claun bheag còmhnuidli 'sna XXXII. 

bailtibh daingnichte air sgàth w _ 
luchd-àiteachaidh ;ia tìre. 

18 Chaphill sinn d'artighibh gus 
an sealbhaich clann Israeil gach 
dumedhiubh oiahreachd fèin : 

19 Oir chasealbhaich sinne maille 
riu-san an taobh eile do lordan, no 
thall o sin; a chionn gu'n do thuit 
ar n-oighreaclid dhu'ume air au 
taobh so do Iordan a iàimh ria. 
h-aird' an ear. 

20 Agus thubhairt Maois rìu, Ma 
ni sibli an ni so, ma thèid sibh fo'r* 
n-armaibh roimh an Tigliearna gu 
cogadb, 

21 Agus gu'n d'thèid sibh uile 
armaichte thar Iordan roiirih an 
Tighearna, gus am fuadaich c mach 
a naimhdean aS a làthair, 

22 Agus gu'n ceannsaichear >' am 
fesrann am iìanuis an Tighearna; 
'na dhèigh sin pillidli sibh, agus 
bithidh sibh neo-choireach 'an làth- 
air an Tighearna, agus 'an làtbair 
Israeil, agus bithidh arn fearann so 
'na sheilbh agaibh am fiamiis an 
Tighearna. 

23 Ach mur dean sibh mar so, 
feuch, pheacaich sibli 'an aghaidh 
an Tigiiearna : agus bithibh cinn- 
teach gu'm faigh bhur peacadh a 
mach sibh. 

2t Togaibh bailte d'ar cloinn bhig, 
agus mainnirean d'ar caoraich; agus 
deanaibh an ni a chaidh mach as 
bìiur beul. 

25 Agus labhairclann Gliad agus 
clann lieubein re Maois, ag ràdh, 
Ni do sheirbhisich mar a ta mo 
Thighearn ag àithneadh. 

26 Bithidh ar clann bheag, ar 
mnài, ar treudan agus ar sprèidh 
uile, 'an gin ann am bailtibh Ghi- 
lead . 

27 Ach thèid do sheirbhisich 
thairis, gach fear dhiubh armaichte 
chum cogaidh, roimh an Tighearna 
gu cath, mar a tha mo thighearn ag 
ràdh. 

28 Agus thug Maois àithne d'an' 
taobh do Eleasar an sagart, agus do 
losua mac Nun, agus do phrionih 
aithreachaibh 2 threnbha chloinn 
Israeil : 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma 
thèid clann Ghad, agus clann Reu- 
bein a nunnmaille rib'h thar Ioidan, 
gach fear dhiubh armaichte chunj 
cath 'an làthair an Tighearna, agus 
gu'n ceannsaichear an tìr romhaibh a , 
'an sin bheif sibh dhoibh fearann 
Ghilead mar sheilbh : ^ iomroll, allaban. u caithriche. w o aghaiclh. Eabh. 

x fuidh ar, y closnaichear. z uilhrichiOh. a roimhibh. A I II E A M H . . 30 Ach mur d'thèid iad thairis 
maille ribh armaichte, bithidh seilbh 
Ht:a 'nar measgjem ann an tir Cha- 
aààin. 

31 Agus fhreagair clann Ghad, 
agus clann Reubein, ag ràdh, Mar 
* thubhairt an Tigh«arna re d' 
slieirbhisich, mar sin ni sinne. 

32 Thèid sinn a nunn armaichte 
roimh an Tighearna do thìr Cha- 
naaip, a chum as gu'/rc bi sealbh ar 
n-olghreachd aga'mn air an taobh so 
do Iordan. 

33 Agus thug Maois dhoibh, 
eudhon do chloinn Ghad, agus do 
chloinn Re.ubein, agus do leth 
thrèibh Mhanaseh, mhic Ioseiph, 
rìoghachd Shihoin righ nan Amor- 
ach, agus rìoghachd Og righ Bha- 
sain, an tìr maille r'a bailtibh, aims 
na criochaibh, eadhon bailte na 
dùthcha m'an cuairt. 

3i Agus thog clann Ghad Dibon, 
agus Atarot, agus Aroer, 

35 Agùs Atrot, Sophan, agus 
Iaaser, agus Iogbehali, 

3(5 Agus Betnimrah, agus Bet- 
haran, bailtc daingnichte: agus 
maiimirean air son chaorach : 

37 Agus thog clann Reubein 
Ilesbon, agus Elealeh, agus Ciria- 
taim, 

38 Agus Nebo, agus Baalmeon 
(air d'an ainme bhi air an atharrach- 
adh) agus Sibmah : agus thug iad 
ammeanna eile do na bailtibh a tliog 
iad. 

39 Agus chaidli clann Mhàcuir, 
mhic Mhanaseh, do Ghilead, agus 
ghlac iad e, agus chuir iad a seilbh 
an t-Amorach a bha ann. 

40 Agus thug Maois Gilead do 
Mhachirmac Mhanaseh : agus ghabli 
e còmhnuidh ann. 

41 Agus chaidh Iaer mac Mhana- 
seh agus ghlac e a bhailte beaga, 
agus thug e Habhot-iair mar ainm 
orra. 

42 Agus chaidh Nobah agus ghlac 
e Cenat, agus a bliailte beaga, agus 
thug e Nobah mar ainm air, a rèir 
ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 

1S iad so turusan chloinn Israeil, a 
chaidh mach a tìr na h-Eiphit, a 
rèir an armailtean b , fuidh làimh 
Mhaois agus Aaroin. 

2 Agus sgrìobh Maois an dol a 
mach a rèir an turusan, air àithne 
an Tighearna: agus is iad so an tu- 
rusan, a rèir an <ioJ a nwch. 3 Agu3 dh'imich iad o Ramese I 
anns a' cheud mhìos, air a' chùig | ( ! 
eadh là deug do'n cheud mhìos : ai 

an là màireach 'an dèigh na càisgei f'- 
chaidh clann Israeil à mach le làimh 'f 
aird ann an sealladh nan Eiphiteac! j 
uile. 

4 Oir dh'adhlaic na h-Eiphitich 51 
an c.eud-ghin uile, abhuail an Tigh rjis 
earna 'nam measg : air an dèibh '! t 
mar an ceudna chuir an Tighearnf » 
breitlieana^ 'an gn'iomh là 

5 Agus dh'imich clann Israeil c c ■ !3 
Rameses, agus champaich iad ann % 
an Sucot. bfc 

6 Agus dh'imich iad o Sliucot ! !4 
agus champaich iad ann an Etam,-a i bf 
tha ann an iomall an fhàsaich. 

7 Agus dh'imich iad o Etam, agus 
pliill iad a r\s gu Pihahirot, a ta 
fà chomhair Bhaal-sephoin : agus i lot- 
champaich iad fa chomhair Mhig- ! 
dol. 

8 Agus dh'imich iad o chomhair 
Pliihahirot, agus chaidh iad tre 
mheadhon na fairge do'n fhàsactej m 
agus dh'imich iad astar thri laith- 
ean ann am fàsach Etaim, agus 1. 
champaich iad ann am Màrah. 

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah, 
agus thàinig iad gu h-Elim : agus 1 | 
aim an Elim bha dà thobard dlieug 1; 
uisge, agus deich agus tri fichtad 
craobh pailm ; agus champaich iad' 
'an sin. 

10 Agus dh'imich iad o Elim, 
agus champaich iad làimh ris a' 
mhuir ruaidh. 

11 Agus dh'imich iad o'n mhuir 
ruaidh, agus champaich iad ann am 
fàsach Siiin. 

12 Agus dh'imich iad a fàsach 
Shin, agus champaich iad ann an; 
Doplicah. 

13 Agus dh'imich iad o Dhopli- 
cah, agus champaich iati ann an> 
Alus. 

14 Agus dh'imich iad o Alus, 
agus champaich iad ann an liephid- 
im, far nacli robh uisge aig an 
t-sluagh r'a òi. 

15 Agus dh'imich iad o Rephid. 
im, agus champaich iad ann am 
fàsac.h Shinai. 

16 Agus dh'imich iad o fhàsach 
Shinai, agus champaich iad ann an 
Cibrot-hataabhah. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot- 
hataabliab, agus champaich iad ann 
an Hascrot. 

18 Agus dh'imich iad o Hascrot, 
agus champaich iad ann an Uitmah. b lCn anuaillibk. c thrialè, ghttbh clann Jsracil anCurua, 
d shùil. Eabh. C A I B. 

4; UJ Agus dh imich iad o Ritmah, 
I gus champaich iad ann an Rimon- 

■ 20 Àgus dh'imich iad o Rimon- 
Aares, agus champaich iad ann Lib- 

liah. 

*« 21 Agus dh'imich iad o Libnah 
:*i.gus champaich iad ann an Risali. 
<'m 22 Agus dh'imich iad o Risah, 
4itgus champaicli iad ann an Cehela- 

i 23 Agus dh'imich iad o Chehela- 
<j :ah, agus champaich. iad aun an 

•liabh Shapher. 
i 2-1 Agus dh'imich iad o shliabh 

Shapher, agus champaich iad ann 

m Haradah. 
25 Agus dh'imich iad o Haradah, 

igus champaich iad ann am Mache- 

lòt. 

£6 Agus dh'imich iad o Mhache- 
:ot, agus champaich iad ann an 
i'ahat. 

27 Agus dh'imich iad o Thahat, 
ngus champaich iad ann an Tarah. 

28 Agus dh'imich iad o Tharah, 
agus ebaitìpaich iad ann am Mit- 
cah. 

£y Agus dh'imich iad o Mliitcah, 
l isus champaicìi iad ann an Hasmo- 
t«|nah. 

i'B 30 Agus dh'imicli iad o Hasmo- 
*t|nah, agus champaich iad ann am 
IjMoserot. 

■ 31 Agus dh'imich iad o Mhose- 
«| rot, agus champaich iad ann am 
I Eeue-iaacan. 

j 32 Agus dh'imich iad o Bhene- 
Jijjiaacan, agus champaich iad ann an 

|;EIor-hagidgad. 
itji 33 Agus dh'imich iad o Hor-hag- 
jidgad, agus champaich iad> ann an 
jlot-batah. 

34 Agus dh'imich iad o lod-batah, 
tagus chainpaicli iad ann an Ebron- 
ah. 

| 35 Agus dh'imich iad o Ebronah, 
lagus champaich iad ann an Esion- 
i gaber. 

36 Agus dh'imich iad o Esion- 
I gaber, agus champaich iad ann am 
4 fàsach Shin : is e so Cades. 

37 Agus dh'imich iad o Chades, 
I agus champaich iad ann an sliabh 
i|Hor, ann an iomall fearainn E- 
jjdoim. 

• 38 Agus chaidh Aaron an sagart 
4 isuas gu sliabh Hor air àithne an 

Tighearna, agus fhuair e bàs 'an 
I ] sin anns an dà f hicheadamh bliadh- 
«i na 'an dèigh do chloinn Israeil 

teachd a mach a tìr na h-Eiphit, XXXIII. 

air a' cheud là do'n chòigeadh 
mios. 

39 Agus bha Aaron ceud agus 
fìchead agus tri bliadhna dh'aois, 
an uair a dh'eug e ann an sliabh 
Hor. 

40 Agus chuala righ Arad an 
Canaanacli (a -blia chòmhnuidh 'san 
airde deas ann an tir Chanaain) mu 
theaclìd chloinn Israeil. 

41 Agus dh'imich iad o shliabh 
Hor, agus champaich iad ann au 
Salmonah. 

42 Agus dh'imich iad o Shalmo- 
nah, agus champaich iad ann am 
Punon. 

43 Agus db'imich iad o F'huRon, 
agus cliampaich iad ann an Quot. 

44 Agus dh'imich iad o Obct„ 
agus chainpaich iad- ann Iieabarim, 
ann an crìch Mhoaib. 

45 Agus dh'imich iad o Jim, agus 
champaich iad ann an Dibon-gad. 

46 Agus dh'imich iad o Dhibon- 
gad, agus champaich iad ann Al- 
mon-diblataim. 

47 Agus dh'imich iad r> Almon- 
diblataim, agus champaich iad ann 
an slt'ibhtibh Abarim, fa chomhair 
Nebo. 

48 Agus dh'imich iad o sh'lèibh- 
tibh Abarim, agus champaich iad 
ann an còmhnardaibh Mhoaib. làimh 
re Iordan amfagus du Iericho. 

49 Agus champaich ìad làimh re 
lordan, o Bhet-ìesimot 'eadhangiì 
Abel-sitim, anh an còmhnardaibh 
Mhoaib. 

50 Agus labhair an Tighearna re 
Maois annan còmhnardaibh Mhoaib, 
làimh re Iordan amfagus do leri- 
cho, ag ràdh, 

51 Labhair re cloinn Israeil agus 
abair riuj 'lS'uair a thèid sibh a nunn 
thar Iordan, do thir Cbauaain ; 

52 'An sin fògraidh sibh a mach 
uile luchd-àiteachaidh na tire as 
bhur fianuis, agus.cuiridh sibh as 
d'an dealbhan uile, agus sgriosaidh 
sibh an coslais e leaghta uile, agus 
fàsaichidh sibh t an ionadan arda 
uile. 

53 Agns cuiridh sibh a seilblx 
luchd - àitcachaidh an fhearàinn, 
agus ni sibli còmlinuidh ann : oir 
thug mise dhuibh am fearann r'a 
shealbhacliadh. 

54 Agus roinnidh sibh ain fearaim 
le crannchur mar oighreachd am 
measg bhur teaghlaichean : dhoibh- 
san a's llon-mhoire blieir sibh an 
oighreachd a's mò, agus dhoibhsan 
a's teirce bheir sibh an oighreachd e ìomhaìgktan, drcachan, rioehdan. f tilgidh sibh sìas. A'UEAMH 
a'slugha: bithidh oighreachd gach 
duine 'san àite anns an tuit a chrann- 
r.hur; a rèir treubha bhur n-aith- 
reacha sealbhaichidh sibh. 

55 Ach mur fògair sibh a mach 
luchd-àiteacliaidh an fhearainn as 
bhur fianuis. 'an sin bithidh ia(isan 
diubh d'an leig sibh fuireach, 'nan 
scolbaibh s 'nar sùilean, agus 'nam 
bioraibh 'nar taobhan, agus cuiridh 
iad campar oirbhh '.san fhearann 
anas am bisibh a chòmhnuidh. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuain- 
ìch mi a dheanamh riusan, gun 
dean mi ribhse. CAIB. XXXIV. 

AGUS labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

2 Aithn <io chloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thig sibh do tlial- 
amh Chanaain (is e so am fearann a 
thuiteas oirbhmar oighreachd, eudh- 
on fearann Chanaain maille r'a 
chrlochaibli) 

3 'An sin bithidh bhur cearn* 
deas o f hàsach Shin, leth re crlch 
Edoim, agus is i bhur crìoch mu 
dheas f ìor iomall na fairge saillte a 
làimh na h-aird' an ear. 

4 Agus pillidh bhur crioch o dheas 
gu dìreadh Acrabim, agus thèid i 
air a h-aghaidh gu Sin ; aeus bith- 
idh a dol a mach o'n taobh dheas gu 
Cades - barnea, agus gabhaielh i 
roimpe gu Hasar-adar, agus thèid i 
air a h-aghaidh gu h-Asmon. 

5 Agus bheir a' chrioch cuairt o 
Asmon gu abhuinn na h-Eiphit, 
agus bithidh a dol a mach aig an 
fhairge. 

6 Agus a thaobh na crìch an iar', 
bithidh agaibh eadhon an flnurge 
mhòr mar chrkh : bithidh a 
chrìoch so 'na crlch dhuibh air an 
làimh an iar. 

7 Agus is i so bhur crìoch air an 
làimh mu thuath : o'n f hairge mhòir 
comharaichidh sibh dhuibh fèin gu 
sliabli Hor. 

8 O shliabh Hor comharaichidh 
sibh bhur ciìoch gu dol a stigh 
Hamat: acus bithidh dol a mach na 
crlche gu Sedad. 

9 Agus gabhaidh bhur crloch 
roimpe gu Siphron, agus bithidh a 
dol a mach aig Ilasar-enan ; is i so 
bhur crioch mu thuath 

10 Agus comharaichidh sibh bhur 
crloch àir an taobh an ear o Hasar- 
efian gu Sephajn. 

11 Agus thèid a' chiioch slos o Shepham gu Eiblah, air an taobh an 
ear do Ain ; agus thèid a' chrioch 
slos, agus ruigidh i gu taobh 
fairge Chineret a làimh na h-aird' 
an ear. 

12 Agus thèid a' chrìoch sios gu 
Iordan, agus bithidh a dol a mach 
aig a* mhuir shaillte : is e so bhur 
fearann le chrìocliaibhm'an cuairt 

1.1 Agus dh'àithn Maois do chloinn 
Israeil, ag ràdh, Is e so am fearann 
a shealbhaicheas sibh le crannchur, 
a dh'àithnanTighearna thoìrt do na 
naoi treubhan agus do'n leth 
thrèibh. 

14 Oir fhuair tfeubh chloinn 
Reubein an oighrcachd, a rèir tighe 
an aithreacha, agus treubh cliloinn 
Ghad a rèir tighe an aithreacha ; 
agus f huair leth thrèibh Mhanaseh 
an oighreachd. 

15 Fhuair an dà threubh agus 
an leth thrèibh an oighreachd air 
an taohh so do lordan am fagus do 
Iericho, a làimh na h-aird' an ear, 
Ieth re èiritih na grèine. 

16 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

17 Is iad so ainmeanna nan 
daoine a roinneas am fcarann duibh 
Eleasar an sagart, agus Iosua mac 
Nun. 

18 Agus gabhaidh sibh aon 
clieannard do gach trèibh, a roinn 
an f hearainn mar oighreachd. 

19 Agus ìs iad so ainmeanna nan 
daoine: Do thrèibh Iudaih, Caleb 
mac Iephuneh. 

£0 Aeus do thrèibli chloinn Shi- 
meoin.Semuel mac Ainihud. 

21 l>o threibh Bheniamin, Elidad 
mac Chisloin. 

22 Agus ceannard trèibh chloinn 
Dhan, Buci mac logli. 

G3 Ceannard chloinn Ioseiph. air 
son trèibh chloinn Mhanaseh, Ha- 
niel mac Ephoid. 

24 Agus ceannard trèibh chloinn 
Ephraim, Cemuel mac Shiphtain. 

25 Agus ceannard trèibh chloinn 
Shebuluin, Elisaphan mac rhain- 
aicliu 

£(3 Agus ceannard trèibh chloinn 
Isachair, Paltiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibh chloinn 
Aseir, Aliihud mac Shelomi. 

28 Agus ceannard trèibh chloinn 
Naphtali, Pedahel mac Amihud, 

29 Js iad sin iadsan d'an d'àithn 
an Tigtieara an oiglireachd a roirin 
do chloinn lsracil ann an tlr Cha- 
uaain. k 

i A: 
m t 
Lebl 
\à, 
jaiit. 
5 Agi dcalgaìbh, gathaibh. h bithidh iad y nan naimhdcan duibh. 
cco-mu, oisinn. C AIB. 

CATB. XXXV. 

AGUS Iabhair an Tighearna re 
Maois ann an còrnhnardaibh 
Mhoaib, làirrih re Iordan amfagus 
io Iericho, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a 
thabhairt do na Lebhithich do 

| DÌghreachd an seilbh, bailte k gu 
còmhnuidh ghabhail annta : agus 
bheir sibh mar an ceudna do na Le- 
bhithich fearann comh-roinnl d'am 
bailtibh m'ancuairt orra. 

3 A?us bithidh na bailtean aca 
gu còmhnuidh ghabhail annta, agus 
bithidh am fearann comh-roinn air 
son an sprèidhe, agus air son ain 
maoin, agus air son an ainmhidhean 
uile. 

4 Agus ruigidh fearann comh- 
roinn nam bailtean a blieir sibh do' 
na Lebhithich a mach o bhalladh a' 
bhaile, mìle làmh - choille m'an 
cuairt. 

5 Agus tomhaisidh sibh o'n leth 
amuigh do'n bhaile air an taobh an 
ear dà mhlle làmh-choille, agus air 
an taobh dheas dà mhile làmh- 
choille, agus air an taobh an iar dà 
mhìle làmh - choille, agus air an 
taobh thuath dàmhìle làmh-choille; 
agus bithidh am baile 'sa' mheadh- 
on : bithidh so dhoibh 'na f hearann 
comh-roiun d'am bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean a 
bheir sibli do na Lebhithich, bithidh 
sè baitte chum didein m , a dli'ord- 
liicheas sibh air a shon-san a mharbh- 
as duine, chum as gu'n teich e 'n 
sin: aaus riu-san cuiridh sibh dà 
bhaile 's dà fliicliead. 

7 Mar so is iad na bailte sin uile 
a bheir sibh do na Lebhithich, ochd 
agus dà-f hichead baile : iad sin 
òheir siòh seachad agus am fearann 
comh-roinn. 

8 Agus bithidh na bailtean a 
bheir sibh seachad do siieilbh 
chloinn Israeil : uatha-san aig a>n 
bhùl mòran, bheir sibh mòran; ach 
uatha-san aig am bhcil beagan, bheir 
sibh beagan: bheir gach aon d'a 
bhailtibh do na Lebhithich, a rèir 
oighreachd a ta e sealbhachadh. 

9 Agus labhair an Tighearna re 
Maois, ag ràdh, 

10 Labhair re cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a bhios sibh air 
teachd thar Ioidan do thlr Cha- 
naain, XXXV. 

11 'An sin orduichidh sibh dhuibh 
fèin bailte, gu bhi 'nam bailtibh 
dìdein dhuibh ; a chum gu'n teich 
am marbhaich 'an sin, a mharbhas 
neach 'an ainf luos n . 

12 Agus bithidh iad duibh 'nam 
bailtibh a chum dìdein o'n diogh- 
altair ; a chum nach bàsaich esan 
a mharbhas duine, gus an seas e 'an 
làthair a' cho'-chruinnich ann am 
breitheanas. 

13 Agus do nabailtibh sin a bheir 
sibh seachad, bithidh sè bailtcan 
agaibh a chum didein. 

1i Bheir sibh seachad tri bailtean. 
air an taobh so do Iordan, agus tri 
bailte bheir òibh seachad ann an tìr 
Chanaain, a bhios 'nam bailtibb 
dldein. 

15 Bithidh na sè bailte sin 'nan 
didein, araon do chloinn Israeil, 
agus do'n choigreach, agus dha-san 
a bhios air chuairt 'nam measg : a 
chum gu'n teich gach neach 'an sin, 
a mharbhas duine gun f hios. 

16 Agus ma bhuaileas se e le 
h-inneal iaruinn (air chor as gu'ra 
bàsaich e) is mortair e : cuirear gu 
cinnteach am mortair gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach 
a thilgeadh (a dli'fheudas a bhàs^a 
thoirt) agus gu'm bàsaich e, is mort- 
air e : cuirear gu cinnteach am 
mortair gu bàs. 

18 No ma bhuaileas se e le làmh- 
bhallP fiodha (a dh'fheudas a bhàs 
a thoirt) agus gu'm faigh e bàs, is 
mortair e : cuirear gu cinnteach am 
mortair gu bàs. 

19 Marbhaidh dloghaltair na 
fola e fèin am mortair : an uair a 
clsainnitheas se el, marbhaidh se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre 
f huath r , no ma thilgeas e ni sam 
bith air 'am plaid-luidhe s , air chor 
as gu'm faigh e bàs; 

21 No ma bhuaileas se e le a 
làimh ann an naimhdeas, air chor as 
gu'm faigh e bàs ; cuirear esan a 
bhuail e gun teagamh gu bàs; oir is 
mortair e : marbhaidh dìoghaltair 
na fola am mortair, an oair a chouin* 
icheas se e. 

22 Ach ma thug e urchuir dha 
gu h-obrtnn gun naimhdeas, no ma 
thilg e ni sam bith air gun phlaid- 
luidhe ; 

23 No le cloich sam bith a 
dh'fheudas bàs duine a thabhairt, 
gun e 'ga fhaicinu, agus gu'n d^ k cathraiche. 1 iomallanfearaimi,T>aiV-chroibhtean. 

comruich, girt. 11 am mcarachd. o fhear nafolachd, 

P làmh-arm. 1 thachaireas e air. ( r o ghalltanas. 

s UfùthfheUheamk, lc ràn mealltach* 

s a A I R E A M H. thiìg e air ì air cbor as gu'm faigh 
e bas, agus guh a cliron iarraidh : 

24 'An sin bbeir an co'-chruinn- 
eaeh breth eadar am marbliaich 
agus dioghaltair na fola, a rèir nam 
breitheanas sin. 

25 Agus saoraidh an co'-chruinn- 
eaeh am marbhaiche a làimh diogh- 
aitair na fola, agus c.uiridh an 
co'-ehruinneach air ais* e do bhaile 
a dhidein, gus an do theich e: agus 
fanaidh e ann gu bàs an ard-sha<.r- 
airt, a dh'ungadh leis an ola 
jtaomha. 

26 Ach ma thig am marlmaiche, 
uair air bitli an taobh a mach do 
chrkh baile a dhìdein, gus an do 
theich e ; 

27 Agus gn'm faigh dìoshaltair 
na fola e an taobh a mach do 
chrìochaibh baile a dhidehi, agus 
giitm marbh dìoghaìtair na fola am 
raarbhaiche : cha bhi e ciontach do 
f huil : 

28 A chionn gu'm bu chòir dha 
fuireach ann am baiie a dhidein gn 
bàs an ard-shagairt : ach 'an deigh 
bàis an ard-shacairt, pillidh am 
marbhaiche gu fearann a sheilbhe 
fèin. 

29 Agusbithidh na nithc sin 'nnn 
reachd breitheanais dhuibh, air 
feadh bhur ginealacha 'nar n-àitibh- 
còmhnuidh uile. 

30 Ge b'e mharbhas neach sam 
bith, cuirear am morlair gu bàs le 
beul u fhianuisean: ach cha d'thoir 
aon fhianuis teisteas 'an aghaidh 
neach sam bith a chum a cìiur gu 
bàs. ; . J ' 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam 
bith air son anma mortair, a tha 
cioutach do bhàs ; ach cuirear gu 
cinnteach gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh eiric sam 
bith air ashon-san a theich do bhaile 
a dhidein, a chum as gu'n d'thig- 
tridit e rìs a ghabhail còmhnuidh 
'satt f hearann, gu bà. 3 an t-sagairt. 

33 ftlar sin cba truaitl sibh am 
fearann anns um bht iL sibh : oir 
fscuàillidh t'uii am fearann, agus cha 
'n'eit e 'n comas am fearann a ghlan- 
adh do'n fhuil a dhcirteadh ann, 
ach le fuil an ti adhòiit i. 

34 Ma, salaichibh .umie sin am 
-feaiaiui anns am bi sibli a chòmh- 

nuidli, anus am bheil mise a'm' 
chòmhnuidh: a chionn gu b : 1 i l 
mise an Tighcarn a'in' chònihnuidh 
atn infcadhon cnloimi israeil. CAIB. XXXVT, 

AGUS thàinig prìoinh aithrearha 
theaghlaiche chloinri Ghilead, 
mhic Mhaèhir, m'hic Mhanaseh, do 
thcaghlaichibh rnhac loseiph, am 
fairus, agus labhair iad 'an làthàir 
Mhaois, a«us 'an làthair nan cèanfi- 
ard, cpiikon phrìcmh aithreacha 
chloinn Israeil : 

2 Asus thubhairt iad. Dh'àithn 
an Tighearna do m' thighearn ;im 
fcarann a thoìrt mar oighreachd 
le crannchur do chìoinn IsràeiU 
agus dh'àithneadh do m' thighearnà 
leis an Tighearn, oighieaclid ar 
bràthar Shelophehaid a thoirt d'a 
nigheanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad re h-aon 
do mhic nan treubh eUe do chloiriil 
Israeil, 'an sin bheirear an oigh- 
reaclid-san o oighreachd ar n-aiìh- 
reacha, agus cuirear i re oighreachd 
na trèibh d'an gabhar iad : mar sm 
bheirear i o chrannclutr' ar n-oigh- 
reachd-ne. 

4 Agus an uair a bhios an iubile w 
ann do chloinn Israeil, 'an sin cuir. 
ear an oighreachd re oighreachd na 
treibli gus an do ghabhadh iad : rnar 
sin bheirear an' oighieachd-san aif 
faibho oighreachd thrèibh àr n-aitn- 
reacha. 

5 Agus dh'àithn Maoisdo chloinu 
Israeil, a reir t'ocail an Tigheatna, 
ag ràdli, Is ceart a labliair treubh 
mhac loseiph. 

(5 h e so an ni a dh'àithn an Tigh- 
earna tliaobh nigheana Slielophe- 
haid, ag ràdh, Pòs.tdh iad an neach 
a's àill leo ; a mhàin re teaghlach 
thrèibh an atthreacha pòsaidh iad. 

7 Mar sin cha'n atharraich oigh- 
reachd chloinn Israeil o threìbh gu 
treibh : oir dliith-leanai(ih gacli 
duine do chloinn Israeil re oigh- 
reachd trèibh aitjireaciiai 

8 Agus bithidh gach nigheau a 
shealfehaicheàs oiglncachd ahn an 
trèibh sam bith do chloinn Israeil, 
'na mnuot aig aon do thcaghlach 
treibh a h-atllàr, a chum gu mcal 
clann Israeil gach dtnne dhiubh 
oighreachd aithreacha. 

9 iS'i mò dh'atharraicheas an 
oighrèacbd o aon trèibh eu tietbh 
eiìe; ach dlùth-ieanaidh gach duiuo 
do threubhaibh chlomn Israeil r« 
Oighreaclid fèin. 

10 Eadhon mar a dh'àithn au 
Tighearna tlo Mhaois, mar sin rinn 
niglteana Sht lophetiaid : * flis-iocaidh arì co'-chrìiinucach. 11 bhrÌathrQÌbh, 

w OUuuluiu whaUheanaiii, CAIB. Ì. 11 Oir phèsadh Mahlah, Tirsah, 
a?ns Hoslah, agus Milcah, agus 
Nohu, nigheana Shelophehaid, re 
mic bhrAthar an atiiar. 

12 Phòsadh iad refir do theagh- 
laichibh mhac Mhanaseh mhic lo- 
seiph, agus dh'fhan an oighreaehd 
ann un treubh teaghlaich an atlwr. 13 Is iad sin na h-àitheantan, 
asus na breitheanais, a dh'àithn an 
Tighearna le làimh Mhaois, do 
chloinn Israeil ann an còmhnard- 
aibli Mhoaib, làimh rt Iordan am 
fagus do Iericho. DEUTERONOML CAIB. I. 
TS iad so na briathran a lahhair 
Maois re Israel uile, air an taobh 
so do Iordan 'san fhàsach, anns a' 
chùmhnard fa cliomhair na mara 
ruaidhe, eadar Paran, agus Tophel, 
agus Laban, agus Haserot, agus Di- 
sahab. 

2 (Tha asdar aon là deug o Ho- 
reb rathad slèibh Sheir, gu Cades- 
barnea) 

8 Agus anns an dà f hicheadamh 
bliadhna, anns an aon mhìos deug, 
air a' cheud Ià do'n mhìos, labhair 
Maois re cloinn Israeil, a rèir nan 
uile nilhe a dh'àithn an Tighearna 
dlia d'an taobh ; 

4 'An dèigh dha Sihon righ nan 
Amorach a mharbhadh, a bha 
chòmhnuidh ann an Hesbon, agus 
Og righ Bhasain, a bha chòrahnuidh 
aig Astarot ann an Edrei, 

5 Air an taobh so do lordan, ann 
an tir Mlioaib, thòisich Maois air 
an lagh so chur 'an cèill, ag ràdh, 

6 Labhair an Tigheàrn ar Dia 
ruinn ann anlloreb, ag ràdh, Ghabh 
sibh còmhnuidh fada g» leòr,'san 
t-sliabhso : 

7 Pillibh agus gabhaibh bhur tu- 
rus, agus rachaibh a chum slèibh 
nan Amorach, agus a chum. nan 
ionadan uile am fagus da anns a' 
chòmhnard a , anns a' mhonadh,. agus 
anns an t-srath, agus mu dheas, agus 
re taobh na fairge, gu fearann nan 
Canaanach, agus gu Lebanon, a 
dh'ionnsuidh na h-aibhne mòire, 
aibhne Euphrates. 

8 Feuch, chuirmi'n tìr romhaibh; 
rachaibh a steach, agus sealbhaich- 
ibli am fearann a mhionnaich an 
Tighear/na d'ar n-aithreachaibh, A- 
braham, Isaac, agus Iacob, gu'n d'thugadh e dhoibh e, agus d'aa 
sliochd 'nan dèigh. 

9 Agus labhair mi ribh 'san àm 
sin, ag ràdh, Cha 'n urra*nn mise 
bhurgiùlan a'm' aonar: 

10 Rinn an Tighearna bhur Dia 
lìonmhor sibh, agus feuch, tha sibh 
an diugh mar reulta neimh a thaobh 
lìonmhoireachd. 

11 (Gu deanadh an Tighearna, 
Dia bhur n-aithreacha, sibh mìle 
uair ni's lìonmhoire na tha sibh, 
agus gu'm. beannaicheadh e sibh 
mar a gheall e dhuibh) 

12 Cionnus is urrainn mise leam 
fèin bhur dragh a ghiùlan, agus 
bhur n-eallach, agus bhur comhstri. 

13 Gabhaibhse dhuibh fèin daoine 
glic agus tuigseach, agus aithnichte 
'nar tieubhaibh, agus ni mise iad. 
'nan ceannardan oirbh. 

14 Agus fhreagair sibh mi, agus 
thubhairt sibh, Tha an ni a labhair 
thu math dhuinne r'a dheanamh. 

15 Agus ghabh mi cinn bhur 
treubh, daoine glic, agus aithnichte, 
agus rinn mi iad 'nan ceannardaibh 
oirbh, 'nan uachdaranaibh mhìlte, 
agus 'nan uachdaranaibh cheuda, 
agus 'nan uachdaranaibh leth- 
cheuda, agus 'nan uachdaranaibh 
leth-cheuda,agus 'nan uachdaranaibh 
dheichnear, agus 'nan 1 uchd-riagh- 
laidh ammeasg bhurtreubhan, 

10" Agus dh'àithn mi d'ar* breith- 
camhnaibh 'san àm sin, ag rà' ^,. 
Eisdibh ris nacùisean a bhios eàdaìf 
bhùr bràithre, agas thugaibh breth y«j 
cheart eadar gach^dmhc àgus a 
bhràthair, agus an coigreacli a ta 
Hiaiile ris. 

17 Cha bhi suim agaibh do neach 
seach a' chèile ann àm breitheanas ; 
ris a' bheag èisdidh sibh co mhath a anns an fkàsach. b maithean, ard dhaoine, 

c ghnùis. Eabh* 
S 3 BEUTEl 

II ris a' mhòr;,c.ha bhi athadh d 
oirbh roimh ghnujs duine, oir le 
Dia a' bhrefeh: agus a' chùis a bhios 
ro-chruaidh oìrbh, bheir sibh a'm' 
iatuisu.i'dhs*, a?rus èisdidh mise ria. 

18 Agus dh'àithjn mi dhuibh 'san 
àm sirt na h-uile nithe bu chòir 
dhuibh a dheanamh. 

19 Aaius an uair a dh'fhalbh sinn 
o Horeb, chaidh sinn tre 'n f liàsach 
mhòr agus uamhasach sin uile, a 
chunnaic sibh air slighe slèibh nan 
Amorach, a rèir mar a dh'àithn an 
Tiaihearn ar Dia dhuinn; agus 
thàinig sinn gu Cades-barnea. 

20 Agns thubhairt mi ribh, Tha 
sibh air teachd gu sliabh nan Amo- 
rach, a tha 'n Tighearn ar Dia a' 
toirt duinn. 

21 Feuch. chuir an Tighearna do 
Dhia am fearann romhad, imich 
suas, sealbhaich e, a rèir mar a 
thubliairt an Tighearna Dìa t-aith- 
reacha riut; na biodh eagal ort, 
iigus na biodh faitcheas* ort. 

22 Agus thàinig sibh am fagus 
domhsa gach aon agaibh, agus 
■thubhairt sibh, Cuirearnaid daoine 
romhatnn, asus rannsaicheadh iad 
a mach dhuinn am fearann, agus 
■thugadh iad tìos d'ar n-ionnsuidh a 
ris ciod an t-slighe air an d'thèid 
s'mn suas, agus ciod na baike gus 
an d'thig sinn. 

23 Àgus thaitinn a' chainntrium 
gu math ; agus ghabh mi dà f he.ar 
dheog dhibh, aon fhear nsgach 
trèibh. 

24 Agus thionndaidh iad aeus 
chaidii iad suas do'n t-sliahh, agus 
thàinig iad gu gleann Escoil, agus 
xannsaich iad a mach e. 

25 Agus gliabh ìad 'nan làimh do 
thoradh an fhearainn, agus thug 
iad a nuas e d'ar n-ionnsuidhne, 
agus thug- iad fios duinn a rìs, agus 
thubhairt iad, 7s math am fearann 
a tha 'n Tighèarn ar Dia a' tabhairt 
dhuinn. 

26 Gidheadh, cha b'àill leibhf 
dol suas, ach chuir sibh* 'an agti- 
aidh àithne an Tighearna bhur Dè. 

27 Agus rinn sibh gearan 'nar 
uùthaibh, agus thubhairt sibh, A 
chionn gu'm b'fhuathach leis an 
Tighearna sinn, thug e mac.h sinn 
a tlr na h-Eiphit, gu'r toirt thatris 
'an làimh nàh Amorach, a chur as 
duinn. 

28 C'àit' an d'thèid sinn suas ? 
Chuir ar bràithrcan ar cridhe fuidh IONOM T. 

mhi -mhisnich, ag ràdh, Tha 'n 
sluagh ni's mò acus ni's airde na 
sinne, tha na bailtean mòra, agus 
daingnichte suas gu nèamh, agus 
os barrh, chunnaic sinn mic nan 
Anacim 'an sin. 

29 'An sin thubhairt mi ribh, Na 
biodh geilt oirbh, no eagal rompa. 

80 Àn Tishearna bhur Dia a tha 
dol romhaibh, cogaidh esanair bhur 
son, a rèir nan uile nithe a rinn e 
air bhur son 'san Eiphit fa chomh- 
air bhur sùl, 

31 Agus anns an fhàsach, far am 
faca tu cionnus a ghiùlain an Tish- 
earpa do Dhia thu, mar aghiùlain- 
eas duine a mhac, 'san t-slighe sin 
uile air an deachaidh sibh, gus an 
d'thàinig sibh do'n àite so. 

32 Oidheadh 'san ni so cha do 
chreid sibh an Tighearna bhur Dia, 

33 À dh'imich romhaibh 'san 
t-slighe a rannsachadh a mach àite 
dhuibh gus ar bùthan a shuidheach- 
adh ann, ann an teine 'san oidhche 
a nochdadh dhuibh ciod an t-slighe 
air an imicheadh sibh, agus ann an 
neul 'san là. 

34 Agus chual' an Tighearna 
fuaim bhur briathra, agus bha cor- 
ruich air, agus mhionnaich e, ag 
ràdh, 

35 Gu cinnteach cha'n fhaic a 
h-aon do dhaoinibh ' a' ghinealaich 
uilc so am fearann math sin, a 
mhionnaich mise gu'n d\.hugainn 
d'ar n-aithreachaibh; 

36 Saor o Chaleb mac lephuueh ; 
chi esan e, agus dhasan bheir mi 
am fearann air an do shaltair e, 
agus d'a chloinn, a chionn gu'n do 
lean e 'n Tighearna gu h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha fearg aig 
an Tighearna riumsa air bhur sgàth, 
ag ràdh, Cha d'thèid thusa fèin a 
steach 'an sin. 

38 Ach Iosua mac Nun, a tha 
'na sheasamh a'd' làthair, thèid 
esan a steach 'an sin. Thoir mis- 
neach dha : oir bheir c air lsrael a 
sliealbhachadh. 

39 Agus bhur leanbanak, a thubh- 
airt sibìt gu'm biodh iad 'nan creich, 
agus bhur clann 1 aig nach robh 
'san là ud eòlas air math seach olc, 
thoid iadsan a steach 'an sin, agus 
dhoibhsan bheir mi e, agus seaibh- 
aichidh iad c. 

40 Ach air bhur sonsa, pillibh 
agus gabhaibh bhur turus do'n fhà- 
sach, air slighe na mara ruaidhe. «t caixal. c mi-mhisneach. f bu toil leibh. %sheassif>h, 

u niacn, rinn siohar'' a mach. h a bhàrr air sin. > do 

àhaoiriiàh tin, Jùath. ^ clann bheag. » mic. Eabh. C A I B. II. 41 'An s'm fhre.agaìr sibh asus 
{hubhàirt sibh rium, Plieacaich sinn 
'an agnafdh au Tighearna, thèid 
sinn suas aeus cogaidh sinn a rèir 
nan uile. ?iithe a dh'àithn an Tigh- 
earn ar Dia dhuinn. Agus chrios- 
rakh sibli oirbh gach fear agaibh 
aìrm chogaidh, àgus bha sibh ull- 
anili gu dol suas do'n t-sliabh. 

42 Aejus thubhairt an Tiahearna 
rium, Abair riu, Na rachaibh suas, 
agus na cogaibh, oir cha 'n'eil rmse 
'nar measg ; <in t-eagal gu'm buail- 
ear m sibh 'an làthair bìiur naimh- 
dean. 

43 Mar so labhair mi ribh, agus 
cha'n èisdeadh sibh, ach rinn sibh 
teannairc 'an aghaidh àithne an 
Tighearna, agus chaidh sibhgu h-an- 
dàna suas do'n t-sliabh. 

44 Agus thàinig na h-Amoraich, 
a bha chòmhnuidh 'san t-sliabh sin, 
a mach 'nar n-aghaidh, agus ruag 
iad sibh mar a ni beachan, agus 
chuir iad as duibh ann an Seir, eadh- 
on gu Hormah. 

45 Agus phill sibh, agus ghuil 
sibh 'an làthair an Tighearna ; ach 
cha 'n èisdeadh an Tighearna r'ar 
guth, agus cha d'thugadh e cluas 
duibh. 

46 Mar sin dh'f han sibh ann au 
Cades mòran laithean, a rèir nan 
laithean adh'fhansibh 'amin. 

CAIB. II. 

! 4 N sin phiìl sinn, agus ghabh 
XjL sinn ar turus do'n fhàsach, 
air slighe na mara ruaidhe, mar a 
labhair an Tigliearna riumsa ; agus 
chuairtich smu sliabh Shcir mòran 
laithean. 

2 Agus labhair an Tighearna rium, 
ag ràdh, 

3 Chuairtich sibh an sliabh so 
fada guleòr: pillibh re tuath. 

4 Agus àithn thusa do'n t-sluagh, 
ag ràdh, Tha sibh gu dol tre chrìch 
bhur bràithre cloinn Esau, a ta 
chòmbnuidh ann an Seir. agus bith- 
idh eagal oi ra romhaibh : ach thug- 
aibh aire mhath dlmibh fèin. 

5 Na beanaibh riu n ; oir cha 
d'thoir mi bhtag d'am fearann duibh, 
cha d' thoir uiread leud troidhe, a 
chionn gu'n d'thug mi sliabh Sheir 
a dh'Esau mar sheilbh. 

6 Ceannachaidh sibh biadli uatlia 
le h-airgiod, a chum gu'n ith sibh ; 
agus niar an ceudna ceannachaidh sibh uisge uatha le h-airgiod, a 
chum gù'n òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tighcarna 
do Dhia thu ann an uile oioribh do 
iàimh : is aithne dha do thriall tie 
'n fhàsachmhòr so : rè an dà-fhich- 
ead bhliadhna so bha 'n Tigheai na 
do Dhia maille riut, cha robh-uir- 
easbhuidh ni sam bith ort. - 

8 Agus an uaif a chaidh sinn 
seachad o'r bràithribli cìoinn Esau, 
a bha chòmhnuidh ann an Seir, tre 
shlighe a' chòmhnaird o Elat, agus 
o Esion - gaber, phill sinn agus 
chaidh sinn seachad air slighe fà- 
saichMhoaib. 

9 Agus thubhairt an Tiahe.arna 
rium, Na buin gu naimlideil ris na 
Moabaich °, agus na deari stri' riu 
ann an cath: oir cha d'thoii* nli 
dhuit a' bheag d'am feàranh mar 
sheilbh, a chionn gu'n d' tliug mi 
Ar do chloinn Lot mar sheilbh. 

10 Bha na h-Emich roimhe a 
chòmhnuidh ann, sluagh niòr, agus 
lìonmlior, agus ard niar na h-Ana- 
cim ; 

11 A mheasadh mar an ceudna 
'nam famhaireanP mar na h-Ana- 
cim, ach thug na Moabaich Emich 
mar ainm orra. 

12 Bha mar an ceudna na Hor- 
aich a cliòrnhnuidh roimhe sin ann 
an Seir, ach thàinig clann Esau 'nan 
dèigh, agus chuir iad as cioibh as an 
sealladh, agus ghabh iad còmhnuidh 
'nan àite, mar a rinn Israel re fear- 
ann a sheilbh-san, a thug an Tigh- 
earna dhoibn. 

13 A nis èiribh suas, thubhairt 
mise, agus rachaibh thar sruth Shc- 
fèd ; agus chaidh sinn thar sruth 
Shered. 

14 Agus b'i 'n ùin arms an d'thài- 
nig sinn o Chades-bamea, gus an 
deachaidh sinn thar sruth Shered, 
ochd bliadhna deug thar fhicheadj 
gus an rooh ginealach an t-sluaigh- 
chogaidh uile air an caitheamh a 
mach o rnheasg an t-slòigh mar a 
mhionnaich an Tighearna dhoibh. 

15 Oir da rìreadh bha làinh ari 
Tighearna 'nan aghaidh, gu'n sgrios 
o mheasg an t-s!òigh, gus an do 
chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharla, 'nuair a bha na 
fir-chogaidh uile air an claoidh 
agus air bàsachadh o mheasg an 
t-sluaig \ 

17 Gu'n do labhair an Tighearna 
rium, ag ràdh, m gun leagar. n cogaibh riu. ° Na dean tuair- 

tigneadh air na Moabich. . ; -. : P athaich,curaìdhean. 
% a' champa. Eabh. . ' ' " <V DEUTERONOMI. 18 Tha thu gu dol thairis an 
diugh tre Ar, crioch Mhoaib. 

1Q Agus an ziair a thig thu 'm 
fagus tliall fa chomhair chloinn 
Anioin, na buin gu naimhdeil riu, 
ni mò a bheanas tu riu: oir cha 
cfthoir mi dhuit sealbh sam bith 
do fhearann chloinn Amoin, a 
chionn gu'n d'thug mi e do chloinn 
Lot mar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mar an ceudna 
'na fhearann f hamhairean; ghabh 
famhahean còmhnuidh ann 'san 
t-sean aimsir, agus thug na h-Amon- 
aich Samsumaich mar ainmorra, 

21 Sluagh mòr agus lionmhor, 
agus ard mar na h-Anacim ; ach 
sgrios an Tighearna iad rompa, agus 
thàinig iad 'nan dèigh, agus ghabh 
iad còmhnuidh 'nan àite: 

22 Mar a rinn e re cloinn Esau a 
bha chòmhnuidh atm an Seir, an 
uair a sgi ios e na Horaich ,/ompa ; 
agus thàinig iad 'nan dèigh, agus 
ghabh iad còmhnuidh 'nan àite 
cadhon gus an là'n diugh : 

23 Agus na Habhaich a bha chòmh- 
nuidli anh an Haserim, eadhon gu 
Hadsah, sgrios na Caphtoraich a 
thàinig a riiacli a Caphtor iad, agus 
ghabh iad comhnuidh 'nan àite) 

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur tu- 
rus, agus rachaibh thar sruth r Ar- 
noin : feuch, thug mi do d' làimh 
Sihon an t-Amorach righ Hesboin, 
agus fhearann:tòisich air a shealbh- 
achadh, agus dean stri' ris ann an 
c-ath. 

25 Air an là 'n diugh tòisichidh 
rni air t'uamhann-sa agus t'eagal a 
chur air na cinnich a ta fuidh 
nèamh uile, a chluinneas iomradh 
ort; agus criothnaichidh iad, agus 
bithidh cràdh s orrà a'd' làthair. 

26 Agus chuir mi tcachdairean a 
fàsac.h Chedemot gu Sihon righ 
Hesboin, le briathraibh sVth, ag 
ràdh, 

27 Lcig dhomh gabhail troimh 
t'f hearann : imichidh mi romham 
air an rathad mhòr, cha tionndaidh 
ini aon chuid a chum na làimhe 
deise, no chum na làimhe clithe. 

28 Biadh àir son airgid reicidh 
tu rium, a chumasgu'n ithmi.agus 
uisge air son airgid bhcir thu dhomh, 
a chum as gu'n òl mi ; a mhàin 
imichidh mi romham do m' chois : 

29 (Mar a rinn clann Esau riutn, 
a tha chòmhnuidh ann an Seir, agus 
na Moabaich a tha chòmhnuidh ann an Ar) gus an d'theid mi thar Ior- 
dan do'n fhearann a tha 'n Tigh- 
earn ar Dia toirtduinn, 

30 Ach c:ha leigeadh Sihon righ 
Hesboinn leinn dol troimh J'hear- 
ann ; oir chruadhaich an Tighearna 
do Dhia a spiorad, agus rinn e 
chridhe rag r , a chum gu'n d'thug- 
adh e thairis e do d' làknh, mar a 
chithcar air an là 'n diugh. 

31 Agus thubhairt an Tighearna 
rium, Feucli, thòisich mi air Sihon 
agus fhearann a thòirt thairis a'd' 
f hianuis: gabh sealbh u , a chum as 
gu'm bi f hearann agad mar oigh- 
reachd. 

32 'An sin thàinig Sihon a mach 
'nar n-aehaidh,e fèin,agusa siiluagh 
uile, achogadh aig Tahas. 

33 Agus thug an Tighearna ar 
Dia thairis e romhainn, agus bhuail 
sinn e fèin, agus a mhic, agus a 
shluagh uile. 

34 Agus ghlac sinn a bhailtean x 
uile 'san àm sin, agus sgrios sinn, 
gu tur fir, agus mnài, agus clann 
bheaggach baile; cha d'fhàg sinn a 
h-aon a làthaii-y : 

35 A mhàin ghabh sinn duinn 
fèin an sprèidh mar chobhartach, 
agus creach nam bailtean a ghlac 
sinn. 

36 O Aroer, a ta air bruaich 
shruth Arnoin, agus on bhaile a 
ta làimh ris an t-sruth, eadhon gu 
Gilead, cha robh aon bhaile tuille 
's làidir air ar son : thug an Tigh- 
earn ar Dia iad uile thairis duinn. 

37 A mliàin gu fearann chloiim 
Amoin chad'thàinig thu,«ogu àite 
sam bith amfagus do shruth 2 Ia- 
boic, no gus na bailtibh a/)t measg 
nam beann, no gu àitc sam bith a 
thoirmisg an Tighearn ar Dia 
dhuinn. 

CAIB. III. 
J \ N sin phili sinn, agus chaidh 
J\. sinn suas air an t-slighe gu 
Basan : agus thàinig Og righ Bha- 
sain a mach 'nar n-aghaidh, e fèin 
agus a sliluagh uile, gu cath aig 
Edrei. 

2 Agus thubhairt an Tighearna 
riumsa, Ma biodh eagal ort ronnhe : 
oirdod' làimh-sa bheir mise thairis 
e fèin, agus a shluagh uile, agus 
fhearann, agus ni thu ris mar a 
rinn tliu re Sihon righ nan Amorach, 
a bha chòmhnuidh aigllesbon. 

3 Mar sin thug an Tighearn -ar r abhuinn. s ànihghar, iomghvin. 1 rcasgach, do-lùbaidh. 

u tòisich, seaùbhaich. Eabh. x a mh 'or-bhailtcan , a chaithricheanu 
y bcò* 1 dbhuinn. C A I B. III. , T>:.i thairis d'ar làimh-ne m-.tr an 
j ce'ndna Og righ bhasain, agus a 

sthluash ui'.e: agus bhaail stnn e 
( gus nach d'f hàgadh a h-aonbco aige. 

4 Au'us ghlaesinn abhailtean uilc 
! 'san àtn sin, cha robh bairle nach 
, d'tbug sinn uatiia, tri iichead baile, 
. dttthaich Argoib uilc, rioghachd Og 
( ann am Basan. 

- 5 Blia na bailte sin uile air an 

daingnearhadh le balladh ard, lc 

geataibh agus le crannaibh, a thuil- 
i ìeadh air bailtibli gun bhalla, ro- 

mhiiran. 

Agus sgriossihn gu tur iad mar 
a rtnn sinn air Sthon rign Hcsboiu, 
a' lèir-sgnos fheàr, biian, agus. 
tloinne gach baile. 

7 Ach ghabh smn an sprèidh uile, 
agus e.reaeh nam bailte mar chobh- 
ftrtach dhuinn fèiti. 

a Agus thug sinn 'san àm sin a 
làimh dà righ nau Amorach, atn 
fearahn a ta air an taobh so lordan, 
O shruth Arnoin gu sliabh Hermoir : 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar 
ai.iiBi air Hermon : agus thug na 
h-Amoraich Senir mar aium air) 

10 Bailtean a' chòmhnaird b uile, 
agus Gilead ttile, agus Basan uile, 
gtt Salcha agus Edrei, baillibh rìogii- 
achd Og ann am Basan : 

11 Oir bha Og righ Bhasain a 
mh.iin a làthair do fhuigheall nam 
fnmhairean ; feuch, a leaba, bu 
leahadh iaruirìn i : nach 'cil i ann 
an Rabat chloinn Amoin? 6'iad 
naoi làmh-choille a fad, agus eeitiiir 
lamha-codle a leud, a fèir latmh- 
choille duine. 

12 Agus am fearann so a shealbh- 
aich sinn 'san àm sin, o Aroer a ta 
làimh re sruth Arnoin, agus leth 
sleibh Ghikad, agus a bhailte thug 
mi do na ileubenich, agus do na 
Gadaich. 

13 Agus a' chuid eile do Ghilead, 
agus Basnn niìe, cadhun rìoghachd 
6g, thug nn do leth-thrèib'h Mha- 
naseh ; dùthaicli Argoib ùile, maille 
re Baiun uiie, d'an aium c fearann 
nam famhairean. 

14 Ghabh Iair mac Mhanaseh 
dùthaich Argoib ude gu criochatbh 
Ghesuri, aguS Mliaacbati ; agus thug 
e Basan-H.ilihot-Iair mar ainm otrre 
a rèir ahnne fein, gus au là'n 
diugh. 

15 Agus thug mi Gilead do 
Mhaehtr. 

- 10 Acus do na Reubenich, agus 
do na Gadaich, thug mi o Ghilead 
eadhon ■ gtt sruth Arnoin, ietit a' ghlinne, agus an t-iomal!, eadhcn 
gus aaa srutit laboc, crìocit chlomn 
Amoin : 

1? An còmhnard tnar an ceudna, 
agus Iordan, agos a cltriocha, o 
Cnineret eadhon gu tnuir a' chomh- 
naird, a' mhuir shaillte, fuidh 
Asdot-pUgah a làimh na h-aird' an 
ear. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh 'san 
àm sin, ag ràdh, Thug ah Tigh- 
earna bhur Dia dhuibh am feardun 
so r'a shealbhachadh : thèid sibh a 
nunn fo'r n-armaibh roimh bhur 
bràithre c.lann Israeil, gach neach 
u ta fonhainteach a chum cogaidh. 

19 Aci-, fanaidh bhur mnài, aiju.s 
bhur ciaanbheag, agus bhur spieidh 
(oir is aitìme dliomh gu'm bhcil 
mòran sprèidh agaiblt) 'nar baiitibh 
a thug mi dhuibh; 

20 Gus an d'thoir an Tighe;irna 
fois d'ar bràitìiribh co mhath agus 
dhuibiise, agus gus an sealDitaich 
iadsan mar an ceudnaam fearann 
a thug an Tighearna bhur Dia 
dhoibh an taobh thall do lordan : 
agus 'an sin pillidh gach dume 
agaibli g'a siieilbli a thug mi 
dìiuibh. 

21 Agus dh'àithn mi do Iosua 
'san àm sin, àg ràdh, Chunnaic do 
shutle na h-ulle mthe a rinn an 
Tighearna bhur Dia ris an da rÌL'h 
sin: mar sin ni an Tighearna ris na 
ricghacbdaibh uile gus aiu bhciL 
thu dol. 

22 Cha bhi eagal oirbh rompa : 
oir cogaidh au Tigliearna bhur Dta 
e fein air bhur son. 

23 Agus ghutdh mi air an Tigh- 
earna 'san àm sin, ag ràdh, 

24 O Thighearna Dhe, thòisich 
thu air do mhòrachd, agus do làmh 
chumliachdach a noclidadti do d' 
òglach : oir cò an Dia atr itèamh no 
atr talamh, a's urrainn a dheanamh 
a rèir t'oibre-sa, agus a rèir do chu- 
mhachd-sa ?' 

25 Guidheam ort, leig dhomh 
dol thatris, agus am fearann math 
sin f haicinn a tha 'n taobh thail do 
lordan, an sliabh math sin, agus 
Tebation. 

26 Ach bha fearg air an Tigb- 
earna rium air bhur son-sa, agus 
clia d'èisd e ruim : agus thubhairt 
r.n Tighearna riuni," Gu ma ieor 
leat e, na labliair ni's mo rium tnu'n 
chùis so. 

27 Falbh suas gu mutlach Phisgt- 
aih, agus tog suas do siiutte rt.s au 
aird' au 'iar, agus ris an airde tuath t 5» a' chònaird. d'an goìrcar. DEUTERONOMI. agus rls an airde deas, agus ris an 
aird' an ear, agus amhairc le d' 
shùilibh d ; oir cìia d'thèid thu thar 
Iordan so. 

28 Ach thoir àithne do Iosua, 
agus thoir rnisneach dha, agus 
neartaich e: oir thèid esan thairis 
roimh an t-sluagh so, agus bheir e 
orra am fearann sin a chi thusa, a 
shealbhachadh mar oighreachd. 

29 Mar sin ghabh sinn còmh- 
nuidb 'sa' ghleann thall fa chomhair 
Bhet-peoir. 

CAIB. IV. 

ANIS uime sin èisd, O Israel, 
ris na reachdaibh, agus ris na 
breitheanais a tha mise a' teagasg 
dhuibh a dheanamh, a chum as gu'in 
bi sibh beo, agus gu'n d'thèid sibh 
a steach agus gun sealbhaich sibh 
am fearann a bheir an Tighearna 
Dia bhur n-aithreacha dhuibh. 

2 Cha chuir sibh a' bheag ris an 
ihoeal a tha mise ag àithneadh 
dhuibh, ni mò a bheir sibh ni sam 
bith uaith, a chum as gu'n gleidh 
sibh àitheantan an Tighearna bhur 
Dè, a thamìse ag àithneadh dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùile ciod a rinn 
an Tighearna thaobh Bhaal-peoir: 
oir na daoine sin uile a lean Baal- 
peoir, sgrios an Tighearna bhur Dia 
iad as bhur measg. 

4- Ach tha sibhse a lean ris an 
Tigliearna bhur Dia, beo gach aon 
agaibh air an là'n diugh. 

5 Feuch, theagaisg mi dhuibh 
reachdan agus breitheanais, eadhon 
mar a dh'àithn an Tighearna mo 
Dhia dhomh, a chum as gu*n 
deanadh sibhse mar sin anns an 
f hearann gus am bheil sibh a' doi 
g'a shealbhachadh. 

6 Uime sin gleidhibh agus dean- 
aibh iad, oir is e so bhur gliocas 
agus bhur tuigse ann an sealladh 
nan cinneach, a chluinneas na 
reachda sin uile, agus a their, Gu 
cinnteach is sluagh glic agus tuig- 
seach an cmneach rnòr so. 

7 Oir cia e an ciùneach co mhòr, 
aig am bhcil Dia am fagus doibh, 
mar a ta 'n Tighearna ar Dia-ne 
'sna h-uile nithibh air son am bheil 
sinne a' gairm air? 

8 Agus cia an cinncach co mhòr, 
aig am bhcil reaclulan agus brc.ith- 
canais co cheart 1 is an lagh so uiie, 
<t tha mise a' cur romhaibh aìr an 
là 'u diugh \ 

9 A nihàin thoir an aire dhuit fèin, agus gleidh t'anam gu dichio?- 
lach, air eagal e gu'n dichuimhnich 
thu na nithe sin a chunnaic do 
shùilean, agus air eagal gu'n deal- 
aich iad re d'chridhe nile laithean 
do bheatha: ach teagaisg iad do d' 
mhic, agus do mhic do mhac : 

10 Gu h-àraidh an là a sheas 
thu 'an làthair an Tighearna do Dhè 
-ann an Horeb, an uair a thubhairt 
an Tighearna riumsa, Tional thug- 
am f an sluagh r'a chèile, agus bheir 
mi orra mo bhriathran a chluinn- 
tinn, a chum gu fòghlum iad eagal 
a gliabhail romham rè nan uAÌe laith- 
ean a bhios iad beo air an talamh. 
agus gu'n teagaisg iad an c-lann. 

11 Agus thàinig sibh am fagus, 
agus sheas sibh fuidh 'n t-sliabìiS; 
agus bha'nsliabh a' losgadh le teine 
gu meadhon nèimh, maitle re 
duibhre, neoil, agus dubh dhorch- 
adas. 

12 Agus labhair an Tighearna 
ribh a meadhon an teine : chuala 
sibh guth nam briathra, ach coslas 
sambith clia 'n fhacasibh, a mhàin 
chuala sibh guth. 

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a 
choi'-cheangal, a dh'àitlin e dhuibh 
a choi'-lionadh, cadhon deich àith* 
eanta, agus sgriobh e iad air dà 
chlàr chloiche. 

14 Agus dh'àithn an Tighearna 
dhomhsa 'san àm sin, reachdan agus 
breitheanais a theagasg dhuibli, a 
chum gu 'n deanadh sibh iad anns 
an f hearann a thèid sibh a nunn g'a 
shealbhachadh. 

15 Thugaibh uime sin an aire 
mhathdliuibh fèin (òir cha'n fhaca 
sibh gnè cos,lais sam bith anns an 
là air an do labliair an Tighearna 
ribh ann an Horeb, a meadhon an 
teine) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh 
fèin, agux gu'n dean stbh dhuibh 
fèin dealbh snaidhte, coslas riochd 
air bith, coslas iir no mnà, 

17 Coslas ainmhidh sam bith a 
tha air an talamh, coslas eoin 
sgiathaicli air bith a dh'itealaicheas 
'san athar, 

18 Coslas ni sam bith a shnàigeas 
air an làr, coslas èisg air bith a tha 
'sna h-uisgibh fuidh'n talamh; 

iy Agus air eagal gu'n tog thu 
suas do shùile re nèamh, agua an 
uair a chi thu ghrian, agus a' 
ghealach, agus na reulta, eudhon 
sloigh nèimh uile, gu'n taimgear 
thu gu eromadh sios dhoilsh, agas < scall, beachdaich air. e an t<agal s f chu-gam* 

zj'uidh > Wmnn. C A I B. IV. | gu aoradh a dheanamh dhoibh, a 
pminu h an Tighearna do Dhia ris 
j g;tch cinneach a ta fuidh neamh 
j. uile. 

i 20 Ach ghabh an Tighearna 
sibhse, agus thug c mach sibh as an 
àmhuinn iaruinn, as an Eiphit, gu 
bhi 'nar sluagh air son oighreachd 
dha fein, mar air an là 'n diugh. 

21 Asrus bha fearg ats an Tigh- 
earna riumsa air bhur son-sa>, agus 
inlùonnaich e nacli racliainn thar 
lordan, agus nach rachaina asteach 
do'n f hearann mhath sin a tka 'n 
Tighearna do Dhia a' toirt duit mar 
oighreachd. 

22 Ach is èigin domh bàs f hagh- 
ail 'san f hearann so, cha d'thèid mi 
thar Iordan; ach thèid sibhse nunn, 
agus sealbhaichidh sibh am fearann 
niath sin. 

23 Thugaibh an aire dhuibh fèin, 
air eagal gu'n di-chuimhnich sibh 
coi'-cheangal an Tighearna bhurDè, 
a rinn e ribh, agus gu'n dean sibh 
dhuibh fein dealbh snaidhte, coslas 
ni air bith a thoirmisg an Tighearna 
do Dliia dhuit : 

24 Oir is teine dian-Ioisgeach an 
I"ighearna do Dhia; is Dia eudmhor 
e. 

25 'Nuair a ghineas tu clann, agus 
clann cloinne, agus a dh'fhanas sibh 
fada'san f hearann.agus a thruailleas 
sibh sibh fcin, agus a ni sibh dealbh 
snaidhte, coslas ?ii sam bith, agus a 
ni sibh olc ann an sealladh an Tigh- 
earna do Dhè, agus a bhrosnaicheas 
sibh e gu feirg: 

26 Gairmeam nèamh agus talamh 
mar fhianuis 'nar n-aghaidh air an 
là 'n diush, gu'n d'thig lèir-sgrios 
oirbh gu li-aithghearr as an f hearann 
a chum am bheil sibh dol thar Ior- 
dan g'a shealbhachadh : cha bhuan- 
aich sihh bhur làithean air, ach 
sgriosar sibh gu tur. 

27 Agus sgapaidh an Tighearna 
sibh am measg nan cinneach, agus 
fàgar sibh tearc 'an àireamh am 
measg nan cinneach, far an d'thoir 
an Tighearna sibh. 

28 Agus 'an sin ni sibh seirbhis 
do dhèibh, obair làmha dhaoine, 
fiodh agus clach, nach faic, agus 
nac.h cluinn, agus nach ith, agus 
nach gabh fàiie. 

29 Ach ma dh'iarras tu 'n Tigh- 
earna do Dhia as sin, amaisidh tu 
air, ma dh'iarras tu e le d-' uile 
chridhe agusie d' uile anam. 

30 'Nuair a bhios tu ann an 

ft a phàirtich, a thug, » 
* Dia sam bitli. I àmhghar, agus a thig na nithe sirt 
uiie ort 'sna laithibh deirèannaeh, 
ma philleas tu clium an Tighearna. 
do Dhè, agusma bhios tu ùmhal d'a 
ghuth ; 

31 (Oif is Dia tròcaireach anTigh- 
earna do Dhia-sa) cha trèig e tliu, 
ni mò a sgriosas e thu, no dhi- 
chuimhnicheas e coi'-cheangal t'àith- 
reacha, a mhionnaich e dhoibh. 

32 Oir fiosraich a nis do na laith- 
ibh a chaidh seachad, a bha romhad, 
o'n là air an do chruthaich Dia an 
duine air an talandi, agus fiosraich 
o aon iomall do nèamh gus an 
t-iomall eile, an robh riamh ni sam 
bith ann mar an ni mòr so, no'n 
cualas ni cosmhuil ris? 

33 An cuala sluagh sam bith guth 
Dhe a' labhairt ameadhon an teine, 
mar a chuala tusa, agus an do mhair 
iad beo ì 

34 No 'n d'fheuch Diak re dol 
gu cinneach a ghabhail da fèin o 
mheasg cinnich eile, le deucliain- 
nibhl, le comharaibh, agus le h-ion- 
gantasaibh, agus le cogadh, agus le 
làinih chumhachdaich, agus le gàird- 
ean sìnte mach, agus le h-uamhas- 
aibh mòra, a rèir nan uile nithe a 
rinn anTighearna bhur Dia airbhur 
son 'san Eiphit fa chomhair bhur 
sùl? 

35 Dhuitse nochdadh e, clium 
gu'm biodii fìos agad gur e 'n Tigh- 
earn a's Dia ann ; cha 'n'eil ann 
ach e. 

36 A nèamh thu? e ort a ghuth 
a chluinntinn, a chum gu'n teag- 
aisgeadh e thu : agus air talamh 
nochd e dhuit a theine mòr, agus 
chuala tu a bhiiathran a meadhon 
an teine. 

37 Agus a cliionn gu'n do 
ghràdhaich e t'aithreaclia, uime sin 
thagh e an sliochd 'nan dèigh, agus 
fehùg e thusa mach 'na siiealladh, ie 
chumhachd mòr, as an Eiphit. 

38 A dh'f huadachadh a mach 
chinneach romhad, a's mò agus a's 
cumhachdaiclie nathusa, g'ad thoirt- 
sa stigh a thabhart dhuit am- fear- 
ainn 'na oighreachd, mar air an là 
'n diugh 

39 Biodh agad fios uime sin an 
diugh, agus thoir fa'near ann do 
chridhe, gur e 'n Tighearn a's Dia 
ann air nèamh shuas, agus air an 
talamh a bhos in ; cha 'n'cil ann, 
ach e- 

40 Gleidhidh tu uime sin areaclid- 
an, agus àitheantan a tha mise ag 

air sonbhur briathrasa. Eabh. 
buairibh. m thlos. DEUTEHON O M I. •Vitlinr.acih dbuit an dìugh, a chum 
giùi ènich gu math dhuit, agus.do 
d' chloinn a'd' dhèigh, agus a chum 
gu 'm buanaich thu do laithean air 
an f hearann, a bheir an Tighearna 
doDhia dhuit gu bràth. 

41 'An sin chuir Maois air letlì tri 
bailtean air an taobh so do Iordan, 
leth re èirigh nagrèine: 

42 A clium as gu'n teicheadh am 
marbhaiche 'an sui, a mharbh a 
choimhearsnach gun f hios da, agus 
gun f huath aige dha 'san aimsir a 
chaidb seachad ; agus gu'n teicheadh 
e gu h-aon do.na bailtibh sin, agus 
gu maireadh e beo ; 

43 Eadhon Beser 'san fhasach, 
ann an dùthaicb a' chòmhnaird 11 , do 
na Reubenich ; agus Ramot ann an 
Gilead, do na Gadaich ; agus Golan 
ann am Basan, do na Manasaich. 

44 Agus is e so an lagh a chuir 
Maois roimh chloinn Israeil. 

45 Is iad so na teisteis , agus na 
reachdan, agus na breitheanais, a 
labhair Maois re cloinn Israeil, an 
uair a thàinig iad a mach as an 
Eiphit, 

4fì Air an taobh so do Tordan 
'sa' chleann thall fa chomhair Bhet- 
peoir, ann am fearann Shioin ri"h 
nan Atporacli, a bha chòmhnuidh 
ann an Hesbon, a bhuail Maois 
agus ciann Israeil, 'an dèigh dhoibh 
teachd a mach as an Eiphit : 

47 Agus sbealbhaich iad f hear- 
annagus fearann Oc; righ Bhasain, 
dà risfh nan Amorach, a bha air an 
taobh so do Iordan, letli re eirigh 
na, grèine ; 

48 O Aroer, nta làimh re bruaich 
sruth Arnoin, eadhon gu sliabh 
Shihoin, 'as c llermon, 

49 Agus an còmhnard uile air an 
taobh so do Iordan a iàimh na 
h aird' an ear, eadhon gu muir a' 
chòmhnaird, fuidh thobraichibh 
l'hisgaih. 

CAIB. V. 

AGUS ghairra Maois air Tsrael 
uile, agus thubhairte riu, Eisd, 
O Israet, ris na reachdaibh asrtis na 
breitheanais a labhras rai 'nar cluas- 
aibh air an là'n diugh, a cbura gu 
fòchiumP sibh iad, agus gu'n 
gleidh agus g,u'n dean sibh iad. 

S> Riiin an Tighcarna ar Dia coi'- 
cheangal ( ) rumn ann an Horeb. ."> Clia d'rinn an Tiahearna a» 
coi'-cheatìgal so r'ar n-aithreachaib^, 
ach ruinne, cadhvn ruinne a tha 
uile beo 'an so air an là'n diugh. 

4 Aghaidh re h-aghaidh labhair 
an Ticrhearna ribh 'san t-sliabìi, a 
rneadhon an teine, 

5 (Sheas mise eadar an Tighearn 
auus sibhse 'san àm sin, a nochdadh 
dhuibh focail anTighearna: oir bha 
eacal oirbh roimh an teine, asrus cha 
dcaohaidh sibh suas do'n t-sliabh) 
ag ràdh, 

6" Is nvse an Tiahearna do Dhia, 
a thag a mach thusa a tìr na h-Ei- 
phit, a tigh na daorsa r . 

7 N.a biodh dèe sam bith eile 
agad a'm' fhianuis. 

8 Na dean dhuit fèin dealbh 
snaidi)te s 110 coslas air bithm sam 
bith a ta, shuas air nèamh, no a ta 
shìos air an talamh, no a ta 'sna 
h-uisrreachaibh fuxdh 'ntàlamh. 

Q Na crom thu fcin sios doibh, 
agus na dean seirbhis"- doibh; oir 
mise an Tighearna do Dhia, is Dia 
eudmhor mi, a' leantuinn aingidli- 
eaclid nan aithreacha air a' chloinn, 
agus air an treas agus air a' cheath- 
ramh ginealach dhiubhsan a 
dh'fhuathaicheas mi, 

10 Agus a* deanamh u tròcair air 
mhìlt.bh dhiubhsan aghràdhaicheàs 
mi agus a ghleidheas m'àitheunta. 

11 Xa tabhair ainm an Tighearna 
do Dhè 'an diomhanas : oir cha 
mlieas an Tighearna neo-chiont;.ch 
esan a blieir ainm 'an diomhanas. 

12 Tlioir an aire là na sabaid a 
naomhachadh w , mar a dli'àithn an 
Tighearna do Dlua dhuit. 

13 Sè làithcan saothraichidh tu, 
agus ni thu t'obair uile : 

14 Ach air an i-seachdamh là 
tha sàhaid an Tighearna do Dhè : 
air an là so clia dean thu obair 
sam bith, tlm fèin no do mhac, 110 
do nighean, no t'òglach, no cio bhan- 
oglach, no do dhamh, no t'asal, no 
aon air bith do d' sjjrèidh, no do 
choìgreach a tha 'n taobh a stigli 
do d' srheataibh ; a clium as gu'n 
gabh t'òglach agus do bhan-oglach 
fois c o knhath ìiut fèin. 

15 Agus cuimhnich gu'n robh tliu 
J'i't /i a'd' sheirblhscacli ann an tir na 
jli-iiSpbi't, agus gu'n d'thug an Tigh- 
eurna do Dhia mach as sin thu. lc 
làiuili cliuinhachdaich agus lc gaird- n anvs an tìr rtìdh. fianuiscan. P giCn ionnsitich. 

<1 cvnradh, cùmhvant. r tigh nan tràillcan. s gcarrta, 

gràhha&a* 1 aoradh. u a nochUadh. w Coirnhid là 

■uu xàùaid chum a naomhachadh. CAIB. VI. erm sìnte mach : nime sin dh'àithn t-sluaigh so, a labhair iad rittt: is 
au Tigheartta do Dhia dhuit an t-sàb- math a thubhairt iad gaeh ni a labh- 
aid a choimhead x . airiad. 

16 Tabhair onoir >' do t' athair 29 O gu'm hiodh an gnè cridhc 
egus do d' mhàthair, mar a dh'àithn soannta, gu'rh biodh m'easals' orra, 
an Lighearna do Dhia dhuit ; a aaus gu'n gleidheadh iad m'àith. 
chum vu'm buahaidreàr à'o làith- cautan uile a ghnàth, a chum gu'ri 
ean, agiis gu'n èirich gu malb dhujt eireadh «u raath dhoibh agus d'an 
'san fhcarann a bheir an Tighearna cl'Òinn gu bràth! 

do Dhia dhuit. 30 Imich, abair riu, Rachaibh d'ar 

17 Na dean mortadh. bùthaibh a rìs. 

18 Nf mò a ni thu adhaltranas. 3l-Ach do d' thaobhsa, seas 'an 
10 Ni mò a ehoideas tu. so làimh riumsa, agus labhraidh 
€0 Ni uiò a b'neir thu fianuis mi riut na h-àitheantan uile, agus 

bhrèige 'an aghaidh do choimhears- na reachdan, agus na breitheanais a 
naich. tìieagajsgeas tu dhoibh ; a chum as 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu gu'n dean siad iad anns an f hear- 
bean do choimhearsnaich, ni mo ann a tha mise a' tabhairt dhoibh 
a shanntaicheas tu tigh do choirah- rti shealbhàchadh. 

earsnaich, fhearann, no òglach no 32 Bhei'r sibh àn aire uime sìit 
.hhan-oglach, no dhamh, no asal, gu'n dean sibh mar a dh'àilhn an 
no ni air bith a's le do choirnhears- Tigheama bhur Dia dhuibh : cha 
nach. chlaon sihh a thaobh a chum na 

22 Na briathra sin labhair an làimhe deise 110 clìthe. 
Tighearna r'ar eoi'-thional uile 'san 33 Anus gach slighe a dh'àithii 
t-sliabh, a meadhon an teine, an an Tighearna bhur Dia dhuibh 
neoil agùs an dubii dhorchadais, le gluàisidh sibh, a chum gu'm bi sibh 
guth mor; agus cha do chuir e tuille beo, agus gu'n èirich eu math 
ris : agus sgrìobh e iad air dà chlàr dhuibh, agus gum buanaich sibh 
chloiche, agusthug e dhomiis' iad. bhur làithean anns an ihearann a 

83 Acuj an uair a chuala sibh an shealbhaicheas sibh. 
gutìi a meadhon an dorcliadais, agus 

an t-slèibh a' losgadh le teine 2 , 'an CAIB. VI. 

sin thàinig sibh am fagùs domhsa, A NIS is iad so na h*-àitheantan,, 
cadhon uile cheànnardan bliur 11 na reachdan, agus na breith- 
treubha, agns bhur seanairean, eanais, a dh'àithn an Tighearna 

24 Agus thuhhairt stbh, Feuch, bhur Dia a theagasg dhuibh, a chum 
dh'fhoillsich an Tigheàrn ar Dia gu'n deanadh sibh iu d •'san fhear- 
dhuinn a ghlòir, agus a mhòrachd, ann d'am bheil sibh a' dol g'a 
agus chuaja sinn a ghuth a meadhon shealbhachadh : 

an teine : chunnaic sinn an diugh 2 A chum gu'm biodh eagal an 
gu'n labhair Dia re duine, agus gu Tighearna do Dhè ort, gu'n gleidh- 
mairebeo. eadh tu a reachdan uile, agus àith- 

25 A nis uime sin c'ar son a eantan a tha mise ag àithneadh 
gheibheamaid bàs ? oir loisgidh an dhuit, tliu fèin, agus do mhac,agus 
teine mòr so sinn, Ma chluinneas mac do mhic uile làithean do 
sinn guth an Trghearn ar Dia tuill- bheatha, agus a chum gu'm buan- 
eadh, 'an sin bàsaicbidh sinn. aichear do làithean. 

2Ò"Oircò don uile fheoil a chuala 3 Eisd uime sin, O Israel, agus 
guth an Dè bheo a' labhairt a thoir an aire gu'n dean thu so, a 
meadhon an teine (mar a rinn sinne) chum gu'n èirich gu math dhuit, 
agus a mhair beo ? agus gu'in las sibh ro-lionmhor, màr 

27 Theirigsa am fagus, agus èisd a gheall an Tighearna Dia t'aith 
ris nah-uile nithibh a their an Tigh- reacha dhuit, ann am fearann a tha 
earn ar Dia ; agus labhair thusa sruthadh le bainne agus mil. 
ruinne gach ni a their an Tighearn 4 Eisd, O Israel, An Tighearna av 
ar Dia riut, agus èisdidh sinne ris Dia-ne, is aon Tighearna e. 

agus ni sinn e. 5 Agus gràdhaichidh tu an Tigh- 

28 Agus chual' an Tighearna guth earna do Dhia le d'uile chridhe, 
bhur briathra, 'nuair a labhair sibh agus le d' uile anam, agus le d' uile 
rium : agus thubhairt an Tighearna neart. 

,-rrum, Chuala mi guth hriathran an 6 Agus bithidh na biiathra so, a 

x a dheanamh. Eabho y urram, 1 oir bha bhcinna 

losgadh le teine. 

T DEUTERONOMI. tlia mi 'g àithneadh dhuit an diugh, 
ann do chridhe. 

7 Agus teagaisgidh tu iad a do d' 
chloinn, agus labhraidh tu orra 
'nuair a shuidheas tu a'd' tliiglì, 
agus an uair a dh'imicheas lu air an 
t-slighe, agus an uair a lùidheas tu 
sios, agus an uaira dh'èireas tusuas. 

{! Agus ceanglaidh' tu iad mar 
chomhar air do làimh, agus bithidh 
;a<l mar eudanain eadar do shùilibh. 

9 Agus sgrìobhaidh tu iad air 
ursainnibh do thiglie, agus air do 
gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia thu do'n f hearaim a 
iiihionnaich e do d' aithreachaibh, 
• do Abraham, do Isaac, agus do Ia- 
cpb, gu'n d'thugadhe dhuit bailtcan 
mòra agus matha nach do thog thu 
fèia, 

11 Agus tighean làn do gach ni 
math nacli do ììon thu, agus tobraiche 
cladhaichte nacli do chladhaich thu, 
f ion-liosan agus liosan-olaidh nacJi 
do shuidlvich b tliu, 'nuair a dh'ith- 
eas tu agus a bhios tu air do shàs- 
achadh ; 

12 'An sin thoir an aire air eagal 
gu'n di-chuimhnich thu an Tighearii 
a thug a mach thu a tìr na h-Eiphit, 
a tigh na daorsa. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do 
Dhè ort, agus ni thu seirbhis dha, 
agus mionnaichidh tu airainm. 

14 Cha d'thèid sibh 'an dèigh 
dhìathan c eile, do dhèibh an 
t-sluaigh a tha m'an cùairt oirbh : 

15 (Oir tha 'n Tighearna do Dhia 
'na Dhia eudmhor 'nar measg) an 
t-eagal gu'n las fearg an Tighearnà 
do Dhè a'd' aghaidh, agvis gu'n 
sy,rio^ e thu o aghaidh natalmhaian. 

16 Cha bhrosnaich d sibh anTigli- 
earna bhur Dia, mar a bhrosnaich 
sii)h e ann am Masah. 

17 Gleidhidh sibh gu dichìollach 
àitheantan an Tighearria bhur Dv, 
agus a theisteis," agus a reachdan a 
dh'àithn e dhuit . 

18 Agus ni thu an <ni sin a ta 
ceàrt agus math ann an sealladh an 
Tighearna; a chutn as gu'n èiiicii 
gu math dhuit, agus gu'n d' thèid 
tlm steach, agus gu'n sealbhaicli thu 
am Fearann math a mhionnaich an 
Tighearna do t'aithreachaibh ; 

19 A thilgèadh a mach do naimh- 
dean uile romhad, mar a labhair an 
Tighearna. 

20 'Nuair a dh'f hiosraicheas do 
nihac dhiot 'san aimsir rc teachd, ag ràdh, Ciod is ciail do na toist- 
easaibh, agus do na reachdaibh, 
agus do na breitheanasaibh a dh'àitlm 
an Tighearna ar Dia dhuibh r 

21 'An sin their thu re d' mhac, 
Bha sinn 'nar tràillibh aig Pharaoh 
'san Eiphit, agus thug an Tighearn 
a mach sinn as an Eiphit le làimh 
cliumhachdaich. 

22 Agus nochd an Tighearna 
comharan agus iongantasan mòra 
agus doilgheasach san Eiphit, air 
Pharaoli, agus air a theaghlach uile, 
fa chomhair ar siil ; 

23 Agus thug e mach sinn as sin, 
a chum gu'n d'thugadh e sinn a stigh, 
a thoirt diiuinn an fhearainn a 
mhionnaich e d'ar n-aithreachaibh. 

24> Agus dh'àithn an Tigliearna 
dhuinn na reachda sin uile a dhean- 
amh, eagal an Tighearn ar Dè bhi 
oirn a chum ar maith a ghnàtli, a 
chum gu'n gleidheadh e beo sinn, 
mar air an là'n diugh. 

25 Agus bithidh e 'na f hìreant- 
aciid dhuinn, ma bheir sirin fa'near 
na h-àitheanta so uile dheanamh, 
'an làthair an Tighearh ar Dè, mar 
a dh'àithn e dhuinn. 

CAIB. VIT. 
'IVTUAIli a bheir an Tighearna do 
-i/M Dhia tlni stigh do'n fhearann 
ac hum am bheil thu dol g'ashealbh- 
achadh, agus a thilgeas e mach 
romhad mòran chinneach, na Hiticl), 
asns na Girgasaich, aaus na h-Amo- 
raich, agus na Canaanaich, agus na 
Peridsich, agus na Hibhich, agus 
na Iebusaich, soachd cinnich a's 
mò agus a's cumhuchdaiche na 
thusà ; 

2 Agus an uair a blieir an Tigh- 
earna do Dhia iad thairis a'd' làth- 
air, buailidh tu iad, agiis cuiridh 
tu gu tur as doibh ; clia dean thu 
coi' r cheahgal sam t>itli riu, ni ino 'à 
nochdas tu tròcair dhoibh : 

3 Ni inò a ni thu clcamhnas e 
riu ; do nighean cha d'tlioir thu d'a 
mhac-san, ni mò a gliabhas tu a nigh- 
ean-sa^i do d' mhac-sa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac o 
mise a leautninn, a chum gu'n dfìan 
iad seirbhis do dheibh eile : niai sin 
lasaidh fearg an Tighearna 'nar 
n-aghaidh, agus sgriosaidh e thu gu 
li-obann. 

5 Ach mar so buinidh sihh riu : 
sgriosaidh sibh an altairefm. agus 
brisidhsibh an dealbhan, agii : gearr 4 - 
aidh sibh s'ios an doireachan, agus a CUÌrÌ&h la 'n cCiìl iad «ti minic. b phlartndaich. c dflCC» 
d òhuair, e ccanglaichc-pòtsaidh. C A I B. VII. Joisgidh sibh an eoslais shnaidhte 
le teine. 

6 Oir is sluagh naomha do'n 
Ti'jhearna do Dhia thusa : thagh an 
righearha do Dhia thu gu bhi d' 
shluagh àraidhf dha fein, os cìonn 
gach slunigh a ta air aghaidh na 
tahnhainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tigli- 
earoa sibh, hi mò a thagh e sìbii a 
chionn gu'n robh sibli ni bu lion- 
inhoire na sluagh sani bith eilc (oir 
is iibh bu teirce do gach uile 
shluagh) 

8 Ach a chionn gifn do ghràdh- 
aich anTighearna sibh.agusa chunì 
gu'n glcidheadh e na mionnan a 
mhionnaich e d'ar n-aithreachaibh, 
Hiug an Tighearna mach sibh le 
làimh chumhachdaich, agus shaor e 
tlm a tigh nan tràillcan, a làimh 
Pharaojh righ na h-Eiphit. 

9 Biodh tìos agad uirrie sin an 
Tighearna do Dliia, gur esan Dia, 
an Dia fìrinneach. a chumas coi'- 
cheangal agus tròcair riu-san a 
ghràdhaicheas e, agus a ghleidheas 
àitheanta, gu mìle ginealach ; 

10 Agus a dhìolas orra-san^ a 
db'fhuathaicheas e, r'an eudan, a 
chum an sgrios : cha dean c moille 
d'a thaobh-san aig am bheil fuath 
dha ; dìolaidh e air r'a eudaìn. 

11 Gleidhidh tu uime sin na 
h - àitheantan, agas na reachdan, 
.agus na breithcanais, a tha rni 
'gàithneadh dhtìit an diugh dhean- 
amh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh 
ris na bfeitheanais sin, agus ma 
cholmhideas agus ma ni sibli iad ; 
cumaidh an Tigiiearna do Dhia 
riutsa an coi'-cheangal agus an 
tròcair a mhionnaich c do d' aith- 
reacliaibh . 

13 Agns gràdliaichidh e tliu, 
agus beannaiclùdh e thu, agus ni e 
lìonmhor thu : mar an ceudna 
beannaiciiidh e toradh do bhronn, 
agus toradh t'f hearainn, t'arbhar, 
agus t'fhìon, agns t'ola, fàs do 
chruidh, agus treuda do chaorach, 
'san f hearanu a mhionnaicii e do d' 
aithreachaibh a thabhairt duit 

14 Bithidh tu bcannaichte os 
cionn gach sluaigli ; clia bhi firionn- 
ach no bainionnach neo-tliorr- 
ach 'nar measg, no measg bhux 
sprèidht. 

15 Agus bheir an Tighearna uait 
gach eucail, agus cha cliuir e ort a 
ìi-aon air bith do dliroch ghalaraibli na h-Eiphit (a's aithne dhuit) ach 
cuiridh e iad orra-san uile Ie'm 
fuathach thu. 

lò Agus sgriosaidh tu an sluagh 
sin uile a bheir an Tigheariia do 
Dhia thairis dhuit; cha gliabh do 
shiiil truas riu: ni mò a ni tìui 
seirbhis d'an dcibh, oìt bithidh sin 
'n;i ribe dhùit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, 
Is niò na cinnich sin namise, cionn- 
us is urrainn mise an cur a seilbh ? 

18 Chabhi eagal ort rompa : ach 
cuirnhnichidh tu gu math crod a 
rinn an Tighearna do Diiia re Pha- 
raoh, agus ris na h-Eiphitich uilej 

19 Na deuchainnean mòra a 
cliunnaic do shùilean, agus nacomh- 
aran, agus na h-iongantais, agus au 
làmh chumhaehdach, agus an gaird- 
ean sìnte mach, leis an d'thug an 
Tighearna do Dliia mach thu: mar 
ski ni an Tighearna do Dhia ris an 
t-sluagh uile roimh am bheil eagal 
ort. 

20 Os bàrr, cuiridh an Tighearna 
do Dhia an consbeach h 'nam measg, 
g,us am bi iadsan a dh'fhàgar, agus 
a dh'fholaicheasiad fèmo d' ghnùise 
air an sgrios. 

21 Cha bhi uamhann ort rompa, 
oir tha 'n Tighearna do Dhia 'nar 
measg, Dia mòr, agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tighearna do 
Dhiaamachna cinnich sin romhad 
a lìon beagan is beagan : cha 'n 
f heud thu an sgrios a dh'aon bheum, 
air eagal gu'm fàs fiadh-bheathaiche 
na macìirach lìonmhor ort. 

23 Ach bheir an Tighearna do 
Dhia iad thairis duit, agus sgrios- 
aidh e iad le sgrios mòr, gus an 
cuirear as doibh. 

2-1 Agus bheir e an rìghre thairis 
do d' ràimh, agus sgriosaidh tu an 
ainm o bhi fuìdh nèamh : cha seas 
duine sam bith a'd' aghaidh, gus an 
cuir thu as doibh. 

25 Dealbhan snaidhte an de 
loissidh sibh le teine : cha mhian- 
naich thu 'n t-airgiod no 'n t-òr a 
ta orra >, ni mò ghabhas tu c dhuit 
Fèin, an t-eagal gu'n ribear thu leis : 
oir is gràineileachd e do'n Tigh- 
earna do Dhia. 

2(i IST i mò bheir thu gràineilachd 
do d' thigh, an t-eagal gu'm bi thu 
a'd' ni inallaichte cosmhuil ris : ach 
bheir thu fuath iomlan da, agus 
gabliaidli tu gràin deth gu tur, oir is 
ni niallaichte e. f sònruichtc. s a chuVtichcas, a dKais-iocas dhoibhsan. 

1» cearnabhart, eirc-bhcach ; hornct. Sasg, » anntttt 

T 2 1 DEUTERONOMI. CAIB. VIII. 
TVTA h-àitheantan uile a tha mi 
1.^1 ag àithneadh dhuit an diugh, 
nheir sibh an aire gu'n dean sibh 
iady a chum gu'm bi sibh beo, agus 
gu'm fàs sibh lìonmhor, agus gu'n 
d'thèid sibh a stigh, agus gu'n 
sealljhaich sibh am fearann, a 
mhionnaich an Tighcarna d'ar 
n-aithieachaibh. 

£ Aguscuimhnichidh tuan t-slighe 
sin ude air an do threòrairh an 
Tighearna do Dhia th» rè an dà 
fhichead bhliadhna so anns au fhas- 
ach, gu d' irioslachadh, gu d' 
dhearbhadh, a chum gu'm biodh 
rios k ciod a 6/i'ann ad chridhe, au 
gleidheadh tu àitheanta no nach 
gleidheadh. 

3 Agus dh'irioslaich e thu, agus 
thug e ort ocras fhulang, agus 
bheathaich e thu le mana (ni nach 
b'aithne dhuit fèin.ni mò a b'aitline 
do y'aitlireachaibh e) a chum gu'n 
d' thugadh e ort rios a bhi agad 
nach ann le h-aran a mhàin a 
bheathaichear duine, ach leis gach 
focal a thig a mach a beul an Tigh- 
earna bithidli dume beo. 

4* Cha do chaitheadh t'eudach 
dhiot le h-aois 1 , ni mò a dh'at do 
chos re an dà fhiehead bhliadhna- 

S9»\ ici.'A ,>' , $•»«•« »•'}' ;<t''< •»•»■ 

5 Eheir thu mar an ceudna fa'n- 
ear ann' ad chridhe, mar a smach- 
daicheas duine a mhac, gur ann 
nuir sin a tha 'n Tighearna do 
Dhia 'g ad smachdachadh-sa 

rj Uime sin gleidhidh tu àith- 
eantan an Tighearna do Dhè, a 
chum gu'n gluais thu 'na shlighibh, 
agus gu'm bi eagal-san ort. 

7 Oir tha 'n Tighearna do Dhia 
Igftd thabhairt gu fearann math, 
fearann shruthan uisgeacba, tho- 
Draichean, agu-s dhonnhueachdan a 
tha 'g èirigh ^uas air feadh ghleann 
agus air feadh bheann, 

8 Fearann cruithneachd, agus 
eorna, agus fhionainean, agus 
chraobhan tìgis, agus phomgranut m , 
learann ola na craoibh-ola, agus 
ineala, 

ìj Fearatin anns an ifeh thu aran 
gun ghohme, cha bhi uireasbhuidh 
?ii sam bith ort ann, fearann aig 
am bhcd a chlachan 'nan iarunn n , 
agus as a bheanntuibh cladhuichear 
umha. 

10 'Nuair a dh'ithcas tu agus 
a shàsuichearthu.'an sin beannaich- idh tu 'n Tighearna do Dbia air son 
àn l'hearainn mhaith a thug e 
dhuit. 

11 Thoir an aire nach dichuimh- 
nich thu 'n Tigìiearna do Dhia air 
chòr as nach gleidh thu àithc-antan, 
agus a bhreitueanais, agus a reachd- 
an, a tha niise ag àithneadh dhuifc 
an diugh : 

12 Air eagal an uair a dh'itheas 
tu, agus a sluwuichear thu, agus 
a thogas tu tighean matha, agus a 
chòmhnuicheas tu annta ; 

13 Agus a dh'fhàsas do bhuar 
agus do chaoraicli, agus a niheud- 
aichear t'airgiod agus t'or, agus a 
niheudaichear gach ni a ta agad ; 

14 Cru'm bi 'an sin do chridhe air 
a t'iugail suas, agus gu'n dichuimh- 
uich thu 'n Tighearna do Dhia a 
thug a mach thu a t r na h-Eiphit, 
agus a tigh na daorsa; 

15 A tìireòraich thu tre 'n fhàs- 
ach mhòr agus uamhasach sin, far 
anrobh naithreacha loisgeach, agus 
scorpiona, agus ionada tartmhor, 
far nach robh uisge ; a thug a mach 
dhuit uisge as a' charraig ailbhinn ; 

16 A bheathaich thu 'san fhàsaeh 
le mana, nach b'aithne do t'aith- 
rcachaibh, a chum gu'n irioslaich- 
eadh e thu, agus gn'n dearbhadh e 
thu, a dheanamh maith dhuit aun 
ad laithibh deireannach ; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad 
chridhe, Fhuair mo chumhachd agus 
neart mo làimhe an saibhreas so 
dhomh. 

18 Ach cuimhnichidh tu 'n Tigh- 
earna do Dhia : oir is esan a bheir 
comas dhuit beartas fhaghail, a 
chum as gu'n daingnich e a choi'- 
cheangal a mhionnaich e do t'aith- 
reachaibh, mar air an là'n diugh. 

19 Agus tarlaidh, ma dhichuimh- 
nicheas tu air chor sam bith an 
Tighearna do Dhia, agus gu'ngluais 
thu 'an dèigh dhiathan eile, agus 
gu'n dean thu seirbhis doibh, agus 
gu'n dcan thu aoradh dhoibh, tha 
mi toirt fianuis 'nar u-agliai(ih an 
diugh, gu'n sgriosar gu tur sibh. 

20 Mar na cinnich a tlia 'n Tigh- 
earn a' sgrios roimh bhur gnìns, is 
amhuil sin a thèid as duibhse ; a 
chionn nach b'àill leibh bni umhal 
do ghuth an Tighearna bhur Dè. 

CAIB. IX. 

EISD. O Israel : tha thu gu gabh- 
aii thar lordan an diugìi.gudol k a dheanumh aithinchte,a kigeadh rts. 1 cha d'fhàs t-cudach 
sean ort. ghrari-abhat. Q aig an tairngear iarunn a 

chtactuiibh. chrvdh. C A I B. IX. a steach a shealbhachadh ehinneach 
a".- n.o agus a*s treisfc na thu fein, 
bailtean mòra agus daingnichte suas 
gu ueamh. 

£ Sluasli mòr agus ard P, clann 
nan Anacim, a's aithne dauit, a<jus 
nian cual' thu air a ràdh. Co ìs 
urramu seasamh roimh chloinn A- 
naic? 

, 3 Uime sin tuig thnsa an diugh, 
gur e 'n Tighearna do Dhia an ti a 
thiid tliairis romhad "na tìieine 
eaithteach'ì : cuiridh esau asdoiòh, 
agus cuindh e sìos ìad ad' ihianuis : 
IMM sin fograidh tu uiach iad, agus 
sqriosaidh tu iad gu grad, mar a 
tliuhhairt an Tighearnariut. 

4 Na labhair ann do chridhe. 'an 
deigh do'n Tigliearna do Dhia au 
tiigeadh a macli romhad, ag ràdh, 
Air son m*f hireantachd fein thug 
au Tighcarna sleach mi a shealbh- 
ac hadh an f hearaiun sc : acìi air 
son aingidneachd nan cinneach sin 
tha 'n Tigheitrna 'g ara fògradh a 
mach o'd' làthair. 

5 Cha 'n anu air son t'f hireant- 
achd, no air so.i iouracais do 
chridhe thathu dol a shealDhachadh 
Ub rearainn; ach air son aingidh- 
eachd nan ciancach sin Iha 'n Tigh- 
tarna do Dhia 'g am fcsrudh amach 
o d' làthair-sa, agus a chum gu'n 
coi'-ìion e 'm focal a mhionnaich an 
T.gheama do t'aithreachaibh, Abra- 
ha:n, Isaac, àgus Iacob. 

6 Tuig uime sin nach anu air son 
t'fh<re:tntachd-sa a tha 'nTigiiearna 
do Diiia a' toirt duit an f hearainn 
nihnith so r'a shealbhacuudh ; oir ìs 
sluagh rag-miiuinealach tim. 

7 Cuimhnich, na di-chtiimhnich 
cionnus a bhrosnaich thu 'n Tigh- 
earna do Dhia gu feirg 'san fhàs- 
ach : o'n la 'san deachaidh tu mach 
a tir na h-Eiphit, gu» an d thàinig 
sibh do'n àite so, bha sibh ceannairc- 
each 'an aghaidh au Tighearna. 

8 Mar an ceudua ann an lloreb 
bhrosnaich sibh an Tìghearna gu 
fe.rg. air chor as gu'n robh corruich 
air àn Tighearna ribh a chuni bhur 
sgrios. 

9 'Xuair a chaidh mise suas do'n 
t-sliabh a ghabhail nan clàrchloiche, 
eadhon chiàr a' choi'-chc angail a riun 
an Tighearaa ribh, 'an sin dh'f han 
mi "san t-sliabh dà fhichead là 
agus dà fhichèad oidiiche ; cha 
d'ith mi aran, ni n.o a dh'òl mi 
lùsge : 

10 Agus thug an Tighearna dhomli dà chlar chloiche sgr-obhta 
le meur Dht'- : agu? orraMn sgrir.bh- 
t<t reir nan uile bhriatliran a labhair 
an Tighfarna ribh 'san l-?liabh, a 
meadhon au teinc, ann an la a' cho'- 
cJiruinnich. 

11 Agus tharladh 'an ceann dhà 
fhiehead là agus dhà fhichead 
oidhche. gu'n d'thug an Ti^hearna 
dhomhs' an dà chlàrchloiche, cadh- 
o/i elàir a : choi'-cheangail. 

12 Agus thubbairt an Tighearna 
rium. Lirich, imich sios gu luath as 
so; oir thruaill do shluaab a thug 
thu mach as au Eiphit iud jiin - 
thlaon iad gu grad o'n t-slighe a 
dh'àithn mise dhoibh ; rinn iad 
dhoibh fc.u dealbh leaghta. 

13 A bharr air so, iabhair an 
Tighearna rium, ag ràdli, Chunnaic 
mi an sluauh so, agus feuch, is 
sluagh rag-mhuinealach iad. 

14 Leig dhomh, a chum as gu'n 
sgrios mi iad, agus gu'n dubh mi 
mach an ainm o bhi fuidh ncamh : 
agus ni mi dhiot-sa cinueach a's 
cumhachdaiche agus a's mò na iad- 
san. 

15 "Uar sin phill mi, agus thàinig 
mi nuas o'n t-sliabh, agus bha 'n 
sliabh a' losgadh le teme : agus bha 
dà chiàr a' choi'-cheangail a'm' dhà 
laimh. 

16 Agus dh'amhairc mi, agu.> 
feuch, bìia sibh air peacachadh 1 " 'an 
aghaidh au Tighearna bhur De, rinn 
sibh laogh leaghta dhuibh foin : bha. 
sibh air tionndadh a thaobh gu grad 
as an t-stighe a dh àithn an Tigh- 
earna dhuibh. 

17 Agus ghlac mi an dà chlàr,, 
agus thilg mi as mo dhà laimh iad, 
agus bhris mi iad fa chomhair bhur 
sùl. 

18 Agus thuit mi sios s 'am fian- 
uis an Tighearna, mar air tùs, dà 
fhichead là agus dà fhichead 
oidhche ; cha d'ith mi aran, ni mò 
dh'òl mi uisge, air son bhur peac- 
annan uiie a pheacaich sibh le oie 
a dheanamh ann an sealladh aa 
Tighearna, 'ga bhrosnachadh gu; 
feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirg orm, 
agus na ro-chorruich ieis an robh 
an Tighearna feargach 'nar n-agh- 
aidh-sa chum bhur sgrios.) Ach 
dh'èisd an Tighearna rium 'san àm. 
sin mar anceudna. 

£0 Agus bha ro-fhearg air an, 
Tighearna re h-Aaron a chum a 
sgrios : agus rinn mi urnuigh mar P barrachdaiU ^ dian-loisgeach. r bha sikh 'an ciiigh 

peacuchaid-h, s dh'Ulich mi mijcin, rinn mi aoradh, 
T 3 DEtJTE&OlTOM!. »r. cètìdha a-ir son Aaroin 'san àm 
s'.u feÌBi 

21 Agus ghabh mi bhurpeacadh, 
an iaocrh a riiin sibb, agtìs loisg mi e 
le teine, agus phronn mi e, agvs 
mheil mi gu mìri c, eadàon gus an 
d'i-mne.'idli mìri e mar dhnslach : 
agus thilg mi a dhuslach 1 'sàn 
t-si uth a'thàinigà nuas o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah, agus aig 
Masah, agtfs aig Cibrot-Hataabhah, 
bhrosnaieh sibh aii Tighearna gu 
feirg. 

fB$ Mar an ceudna 'nuair a chuir 
an'Tighearna sibh o Chades-barnea, 
ag iàdli, Ràchaibhsuas,agussèalbbi 
àichibh am fearann a thug ■ mise 
dhuibh; 'an sin rinn sibh ceannairc 
'an àghaidb àithne an Tighearaa 
bhur Dè, agus cha do chreid sibh e, 
nimò a dh'èisd.sibh r'a ghuth. 

24 Bha sibli ceannaireeach 'an 
aghaidh an Tighearna, o'n làa b'aith- 
ne dhomhsa sibh, 

25 Mar so thuit mi sìos 'am fian- 
uis an Tighearna dà fhichead là 
agus dà fbieheàd oidhclie, mar a 
thuit mi s'ios air tùs u ; a chionn 
gu'n dubhairt an Tighearna gu'n 
sgrìosadh esibh. 

26 Uime sin rinn mi unuiigh ris 
an Tighearna, agus thùbh-airt mi, O 
Thighearna Dlie,na sgrios do shluagh 
fèin, agus t'otghrtjachd, a shaor thu 
tre do mhòrachd, a thug.thu mach 
as <in Eiphit le làimh chumhacii- 

, daich. 

27 Cuimhnieh do sheirbhisich, 
Abraham, Isaac, agus laeob; na 
h-amhairc air reasgachd an t-sluaigh 
so, no air anaingidheachd, no airam 
peacadh : 

28 Air èagaì gu'n abair am fear- 
ann as an d'thug thu mach sinn, A 
chionn nach b'urranm an Tighearn 
an toirt a stcach do'n fhearànu a 
g'neall e dhoibh, agus a chiontì gu'n 
robh fuath aige. dhoibh.thug e mach 
ìad g'ain marbhadti 'san fhàsach. 

2() G i'dheadh is iad do slHuagh , 
iad, agus t'oighrcachd, a thug thu 
mach le d' ttìrèin neart, agus le d' 
ghairdean sìnle mach. 

CAiR. X. 
?C< AN àm sin thubhah't an Tigh- 
k3 earna hùm, Suaidh dh'uit fèin 
dà ehlàr chloi; he cosmhuil ris na 
ceud chlàir, agus tliig a mos a'm' 
ionnsuidh-sa cìo'n t-sliabh w , agus 
d< an dhuit àitc f hiodha. 
2 Agus sgriobhaidh mise air na clàir na focàil a bli'air na ceud cbìàir 
a bhris thu, agus cuiridh tu iad 'san 
airc. 

3 Agus rinn mi àirc do f hiodh 
sitim, agus shnaidh mi dà chlàr 
chloiche cosmhuil ris na ceudchìàir, 
agus chaidh mi suas do'n t-sliabh, 
agus an dà chlàr a'm' làirn'h. 

4 Agus sgriobh e air na clàir a 
rèir a' cheud sgriobhaidh. na deich 
àitheantan, a labhair an Tighearna 
ribh 'san t-sliabh, a meadhon an 
teme, ann an là a' cho'-chruinnich : 
agus tiiug an Tighearn iad dhomh- 
sa. 

5 Agus phill mise, agus thàinig 
mi nuiui o'n t-sliabh, agus chuir mi 
na clàir 'san àirc a rinn mi, agus 
'an sin tha iad, itìar a dh'àithn an 
Tigheartia dhomh. 

t> Agus dh'imich clann Israeil o 
Bherot chloinn laacaiu gu Mo^era : 
'an sin fhuair Aaron bàs, agus 
dli'adlilaiceadh e'n sin ; agus t'lirith- 
ed Eleasar a mliac ann an dieuehd 
an t-sagairt 'na àite. 

7 As sin dh'imieli iad gu Gudgo- 
dah, agus o Ghudgodah gu iotbat, 
fearann shruthan x ùisgè. 

8 'San àm sin cbuir an Tighearna 
air leth treubh Lebht, a ghiùiah 
àirc còi'-cbeatìgail 5' an Tighearna. a 
sbeasamh 'an làthair an '.[ ighearua 
gu frithealadh dha, agus a blicann- 
achailh 'na ainm, gus an là'ri diiìghi 

9 Uime sin clia 'n'eil aig Lebbi 
rointi no oighreachd niaiile r'a 
bhràitliribh: is e 'n Tighearn a's 
oighreachd dha, a rèir mar a gheall 
an ligiiearna do Dlha dha. 

10 Agus dli'fhan mi 'san t-sliabh, 
a rèir na. ceud uine z , dà fhichead 
là agus da f hicliead oidhchè' agus 
dWeisd an 'l'ighearna rium mar an 
ceudna'san àm sin, agus cha bu 
toii lcis an Tigbearn thusa a sgrios. 

11 Agus thul>bairt an 'L'igliCHrna 
rium, l'.iricb, iniich roitnb 'n t-^luagb, 
a chum gu'n d'tbèid iad a ; tt ;*ch, 
agusgu'n sealMiaich i id am fearann, 
a mlirùriuàich mt d'..n aitlircach- 
aibh gii'h d'tlmg.iinn dbibh, 

12 Agus a nis, Israel, ciod a tha 
'n TiglieaiiKi do Dhia ag iarr.udh- 
ort, acli eagal an Tighearna do Dhè 
a bhi ort, giuasad 'na mle shligb- 
ibh, agus a gliràdhacliailb, agus 
sCirbhis <i duearramh do'n 'i'igheama 
do Dhia le d' uiie chridhe agus le 
d' ude anani ; 

13 Aitbeantan an Tighearn a 
ghfeidheadii, agus a re.tchdan, a tha 1 smiìr. u aii?is an d'ìslich nii mi fcin. w do'n bhcinn. 

x àibhìnchcan. 7 cunraidh. L laithcan. Eabb. C A I B. XI, | mifp n<r àithneadh dhuìt an diugh 
a 1 air son do leas ? 

14 Feach, is leis an Tiahearna do 
t Dlna nèamh, agus nèariih nan 
r neamh, an talamh mar an ceudna 
r, ; ttgus gacb 7ìi a taann. 
lU 15 A mhàin bha tlachd aig a an 
Tisrhearn a't' aithreachaibh g'an 
i gràdh u-hadh, agus thagh e 'n sliochd 
: 'nan dèigli, eadhon sibhse os cionn 
: gacii sluaigh.mar air an là'n diugh. 
.10 Timchioll-ghearraibh ùinie. sin 
piimli-chroicionn bhur cridhe, agus 
na bitliibh rag-mhUinealach ni's mò. 

17 Oir an T-igheàrria bliur Dia, is 
HSan Dia nan Dia, agùs Tighearna 
fian Tigheafna,DÌa mor, cumhachd- 
ach, a<jus uamhasach, aig jiach 'eil 
bàisli re neacli seach a chdile, agus 

. naeh gabJi duaisb. 

18 'J'ha e cur 'an gniomh breith- 
panais an dVlJeachdaih agus na bànt- 
raich, agus iS toigh Jeis an coigreach, 

. à' toirt dlia bidh agus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichidl) sibli an 
coigreach ; oir bha sibli fèiri 'nar 
coigiicb ann an tir na-h-Eiphit. 

20 Bìthid'h eagal an Tigheafna do 
| Dhè oit; dhasan ni thu seirbhis, 

àgus ris-sari dlùth-Ieanaidh tu, agus 
airainm miònnaichidh tu. 

£1 Is esan do chliu, agus is esan 
do Dhia, a rinn air do siion nanithf* 
raòr a^us uamhasach ud a chunnaic 
do shùiJean. 

22 Le tri fichead agus deich an- 
niatìria c chaidh t'aithreacliasìos do'n 
Eiphit; agus a nis rinn an-Tighearna 
do Dhia thu mar reulta neiinh a 
thaobh Iion-mhoireachd. 

CAIB. XI. 

AIR an aobhar sin gràdhaichidh 
tu 'n Tighearna do Dhia, agus 
gieidliidh tu a chùràm d , àgUs a 
Wireitheanais, agus àitheàntan a 
I ghnàth. 

2 Agus biodh fios agaibhse an 
diugh : oir ni '« htbhram r'ar 
clomn do nach b'aithne, agus nàch 
faca smachdachadh an Tighearna 
bhur Dè, a mhòrachd, a làmli 
chumhaciidach, agus a ghàirdean 
sìnte mael), 

3 Agus a chomharari', agùs a 
ghnìomharan, a rinn e ann am 
meadhon na li-Eiphit, re Pharaoh 
righ na li-Eiphit, agus r'a fhèàranh 
uile; 

4 Agùs ciod a rinn e re armailt 
nan Eiphiteach, r'an eich, agus r'an 
carbadaibh, cionnus a thug e air 

';■ uisge na mara ruaidhe dol tharta . 'nuair a bha iad 'an tòir oirbh, aeus 
cionnus a sgrios an Tighearn iad 
gus an là'n cìiugh ; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse 
'san fhàsach, gus an d'thàinig sibh 
do'n àite so; 

6 Agus ciod a rinn e re Datan 
agus Abiram mic Eliaib, mhic ìlvw 
bein ; cionnus a dh'f hosgàil an tal- 
amh a bheul, àgus a shluig e sìos 
iad, agus an t'eaghlaichean, agus 
am bùtban, agus a' mhaoin uile a 
bha 'nan seilbh, am meadhon Israeil 
uile. 

7 Aelv chunnaic bhur sùileansa 
gnìomhara mòra an Tighèarn uile, a 
rinn e. 

8 Uime sin gleidhidh sibh na 
h-àitheanta sin uile a tha mi ag 
àithneadh dhuibh air an là'n diugh, 
a chum gu'm bi sibh làidir, agus 
gu'n d'thèid sibh a stigh agus gu'n 
sealbhaicli sibh am fearann gus am 
bheil sibh a' dol g'a shealbhachadh j 

9 Agus gu'm buanaich sibh bhur 
Iàithean anns an fhearann a mhion- 
naich an Tighearna d'ar n-aithreach- 
aibh gu'n d' thugadh e dhoibh e, 
agus d'an sliochd, fearann a tha 
sruthadii le bainue agus mil. 

10 Oir cha 'n'eil am fearann d'am 
bheil thu dol a stigh g'a shealbh- 
achadh, mar fhearann iia h-Eiphit 
o'n d thàinig sibh a macl), far an 
robji thu cur do sh\I, agus 'g a 
uisgeachadh le d' chois, mar iios 
Iusan: e 

11 Ach am fearann gus am blieil 
sibh a' dol g'a shealbhachadh, is 
fearann bheann agus ghleann e : do 
fhrasachd'f nèimh òlaidh e uisge: 

12 Feafariri d'am bheil an Tigh- 
earna do Dhia a' gabhail cùraim : 
tha sùilean' an Tighearna do Dhè 
air a ghnàth, o thoiseach na bliadhna 
eadhon gu deireS nabliadhna. 

13 Agus tarlaidh, ma dh'èisdeas 
sibh gu dùrachdacu re m' àitlieant- 
aibhs' a tha mi ag àithnèadh dhuibh 
air an Jà'n diugh, an Tigiièarna 
bhur Dia a gliràdhacliadh, agus 
seirbhis a dheanamh dha lè'r n-ui<ìe 
chridhe, agus le'r n-uile ariàtn ; 

14 Gu'n d'thoir mise dhuibh uisge 
bhur fearainn 'na àrii fèin, ah ceud 
uisge agus an t-uisgc deireannach,- 
agus cruinnichidh tu stigii t'arbhar, 
agus t'xinon, agus t'ola. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd' 
mhachair do d' sprèidh, agus ithidli 
tu agùs sàsaichear thu, 

16 Thugaibh an aire dhuibli ^fèin, 
air eagal gu mealJar bhur cridhe, a ròghnuich. b ceannach. c pearsanna. d a thaisgeach, na 
dKcarb e rìut. e mar ghàradh lus. * fheurtìminn, e cleireadh*. DEUTEROK OMI, agus gu'n claou sibh a leth-taobh, 
agus gu'n dean sibh seirbhis do 
dhèibh eile, -agus gu'n dean sibh 
aoradh dhoibh : 

17 Agus gu'n las fearg an Tigh- 
earna 'nar n-aghàidh, agus gu'n 
druid e suas nèamh air chor as nach 
bi uisge sam bitli ann, agus nach 
d'thoir am fearann a thoradh uaith, 
agus gu'n sgriosar gu grad sibb as 
an fhearann mha.th a tha 'n Tigh- 
carn a' tabhaiit duibh. 

18 Uime sin taisgidh . sibh suas 
iad so mo bhriathra 'nar cridhe agns 
'nar n-anam, agus ceanglaidh sibh 
iad mar chon»har air bhtir'Ìàimh; 
agus bitlndh iad mar eudanain eadiir 
bìiur sùxlibh. 

1<J Agus teagaisgidh sibh iad d'ar 
cloiun, a labhai'rt òrra 'uuair a 
shuìdheas tu a'd' thigh, .ag-us an uair 
a dh'iinicheas tu air an t-siighe, agus 
an uair luidheas tu sìos, agus 'an 
uair a dh'èireas tu suas. 

20 Agus sgrìobhaidh tu iad air 
ùrsainnean doruis do thighe, agus 
air do gheataibh : 

21 A chuin as gu'm bi bhur ìaith- 
ean l'ionmhor, a^us laithean bhur 
cloinne, 'san fhearann a mhion- 
naich an Tighcarna d'ar n'aithreach- 
aibh a thoirt doibh, mar laithcan 
hcimh air an talamh. 

22 Uir ma ghlcidheas sibh gu 
dùrachadh na h-àitheanta so uil'e a 
tha misc ag àithncadh dhuibh a 
dheanamh, an Ttghearna bhur Dia 
a ghràdbachadh, giuasad 'na uile 
shlighibh, agus dlùth-leantuinn ris ; 

23 'An sin tilgidli au Tighcarn a 
mach na cihnich sin uile romhaibh, 
agus sealbhaichidh sihh cinnich, a's 
mò agus a's cumhachdaichc na sibli 
fèin, 

24 Gacli àit air an saltair buinn 
bhur cos, is libhso : o'n f hàsach, 
aaus Lebanon, o'n abhuinn, au 
abhuinn Euphrates, eadhon gus an 
f hairge a's faide mach, bithidh bhur 
crioch. 

25 Cha scas d.ujne 'nar n-aghaidh : 
eagal agus geilt - chrith romhaibh 
cuiridh an Tighearna bhur Dia air 
gach fearann air an saltair sibh, a 
reir mar a thubhàift e ribh. 

26 Fettch, tha mise a' cur fa'r 
comhair air an là'n diugh bcannach- 
adh amis mallachailh : 

27 Beannachadh, ma bheir sibh 
geillh a dh'àitheahtaibh an Tigli- 
oarna bhur Dc, a tka mi ag àithn- 
taili dhuibh air an là'n diugli; v. 2y Agus mallachadh, mur d'thoij 
sibh gedl» a dh'àitheantaibh ai 
Tighearna bhur Dt, ach gu'n claor 
sibh o'n t-siighe a thà mi ag àitlm 
eadh dhuibh an diugh, a dhol 'an 
deìgh dluathan eile nacli b'aithne U\ 
dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'nuair a bheif ls |>] 
an Tighearna do Dhia tlm stigh do'i 
fhearann d'am blicil thu dol g'a 
shealbhachadh, gu'n cuir thu ain 
bcannachadh air sliabh Gheridsiui 
agus am mallachadh air slmbh Ebail 

30 !N ach 'cil iad air an taobh eile U 
do lordan, lcth re sliglie dol fuidhe 
na greinej ann an tirnan Canaanach 
a tha 'g àiteachadh a' chòmhnaird '^ 
fa ehomhair Ghilgail, làìmh 
'còmhnardaibh k Mhoreh ? 

31 Oir theid sibl) thar fordan a 
dh.ol a stigh a shealbhachadh 
fhearainn a tha 'n Tighearna bhur 
Dia a' toirt duibh, agus sealbhaich- 
idh sibh e, agus gabhaidli sibh 
còmhnuidh ann. 

32 Agus bheir sibh an aire gu'n 
dean sìbh na reachdan uiie agus na 
breitheanais, a tha mi cur romhaibh 
air an là'n diugh. 

CAIB- XII. 

/ò" iad so na reachdan agus na 
brcitheanais a bheir sibhse fa'ncar 
gu'n dcan sibh 'san f hearann a tha 
'n Tighearna, Dia t'aithreaclw 
tairt duit g'a shealbhachadh, uilò 
làithean bhur beathaair antalamh 

2 Leir-sgriosaidh sibh na h-àit- 
eachan uile anns an d'rinn na ciiv 
nich a shealbhaicheas sibh seirDhis 
d'an deibh, air na bcanntaibh aril 
agus air na cnocaibh, agus fuidh 
gach craoibh ghlàis. 

3 Agus lcasiaidh sibh s'tos an al.t- 
aircan, agus brisidh sibh an caraigh 
ean 1 , agus loisgidli sibh an doir 
eachàn le tcinc, agus gearraidh sibh 
sìos dealbhan snaidhte an dèe, agus 
sgriosaidh sibh an aiiun a macli as aw. 
àite sin. 

■I Cha dean stbh mar sin ris 
Tighearna bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuulh an àite a 
ròghnaicheas an Tighcarna bhur 
Dia as bhur treubhaibh uilc, clnun 
ainm a chur 'an sin, cudhon 
dh'ionnsuidh àite - còmhnuidh - san 
iarraidh sibb, a.gtis gu sin thig thu 

(i Agus bhvir sibh gu sin bhur 
tahhai tais-loisgte" 1 , agusbhur n-iob> 
airtean, agus bhur deachamh, agus 
tabhartais-thogta bhur làimh, agus » bfiios sibh ùnihal. > asd sibh rc- Eabh. rcidhlcamubh 
darcigaibh. 1 Ueaibhan-cloiche ni PJ'raUcan-lQisgtc. C A I B. xn. ' bhur bòidean, agus bhur saor-thabh- 
1 ! artuis, agus ceud-ghin biiur cruidh 
11 ! agu^ bhiir caorach, 

7 Agus ithidh sìbh 'an sin 'an 

• Btthair au Tighearna bhur Dè, agus 
f ui sibh gairdeachas anns gach ni ris 

an cuir sibh bhur làmh, sibh fèin 
r àgus bhur teaghlaicheau, anns an do 

3 Wieannaich an Tighearna do Dhia 
1 thu, 

1 8 Gha dean sibh a rèir nan uile 

• nithc a tha sinn a' deanamh 'an so 
' an diugh, gac.h duine an ni a tha 
c ceart 'na shùilibh fein. 

1 9 Oir cha d'thàinig silih fathast a 
: dh'ionnsuidh na fois, agus a dh'ìonn- 

suidh na h-oighreachd a tfAa'nTigh- 
: fcarna bhur Dht a' tabhairt duibh. 

i 10 Ach an uair a theid sibhthar 
1 Iordan, agus a ghabhas sibh còmh- 
' nuid'i 'san fhearann a bheir anTigh- 
1 earna bhur Dia dhuibh r'a shealbli- 
I" achadh, agus an uair a bheir e fois 
" dhuibh o'r uaimhdibh uile mu'n 

cuairt, agus a ghabhas sibh còmh- 
1 nuidh gu tèaruinte, 

11 'An sin bithidh àit ann a 
1 thaghas an Tighearna bhur Dia, a 

'thoirt air ainm còmhnuidh a ghabh- 
ail anu ; gu sin bheir sibh na h-uile 
nithe a Cha mise ag àithneadh 

4 dhuibh; bbùr tabhartais-loisgte, agus 
r blmr n-iobairte, bhur deachamh, agus 

4 tabhartais-thogta bhur làimh, agus 
taghadh bhur bòidean uile a bhòid- 
icheas sibh do'n Tighearna. 

12 Agus ni sibh gairdeachas 'an 
I jathair an Tighearna bhur Dè, sibh 

fèin, agus bhur mic, agus bliur 

5 nigheana, agus bhur n-òglaich, agus 
■ bbur ban-oglaich, agus an Lebhith- 

each n tha 'n Jtaobli astigh d'argeat- 
aibh : do bhrìgh nach 'eil roinn no 
©ighreachd aige. mailie ribh. 
r 13 Thoir an, aire dhuit fèin naoh 
f iobair" thu t'ìobairtean loisgte anns 

gach àit a chi sibh, . 
" 14 Ach anns an àit a thaghas an 
pighearn as aon do d' threubhaihii, 
'an sin ìobraidh tu t'ìobairtean- 
ioisgte, agus 'an sin ni thu na h-uile 
nithe ii thu mise ag àithneadh dhuit. 
| 15 Gidheadhj feudaidh tu feoil 
^ a mharbhadh agus itheadh a'd' 
gheataibh uile, ge b'e ni air am bheil 
fl raiann aig t'anam, a rèir beannach- 
aidh an Tighearna do DJiè a thus e 
dhuit : feudaidh an neò-ghian agus 
j au glan itheadh diieth ; niar do'n 
' bjtoc-earlfa, agus do'n f hiadh. 

• lG A mhàin cha 'n ith sibh an 
a fhuil ; air an talamh dòirtidh sibh 

1 mar uisge : 17 Cha 'n fheud thu deachamh 
t'arbhair itueadh an taobh a stigh do 
d' gheataibh, no t'fhìona, no t'olaidh, 
no ceud-ghin do chruidh no do 
chaorach, no h-a©n air bith do d' 
bhòidibh a bhòidicheas tu, no do 
shàor - thabhartais, no tabhartais- 
thogta do làimh : 

18 Ach 'an làthair an Tighearna 
do Dhè ithidh tu iad anns an àit a 
thaghas an Tighèarna do Dlna, thu 
fèin, àgus do mhac, agus do nigh- 
e.an, agus t'òglach, agus do bhan- 
oglach, agus an Lebhitheach a tha 
'n taobh astigh do d' gheataibh : agus 
ni thu gairdeachas 'an làthair au 
Tighearna do Dhè anns gach ni ris 
an cuir thu do làmha. 

19 Thoir an air-e dlmit fèin, rwich 
trèig thu an Lebhitheach am feadh 
is beo thu air t'fhearann °. 

20 'Nuair a leudaicheas an Tigh- 
earna do Dhia do chrìoch, mar a 
gheall e dhuit, agus a tlieir thu, 
Ithidh mi feoil (a chionn gu bheil 
t'anam a' miannachadh fe.oil itheadh) 
a reir uile mhiann t'anma feudaidh 
tu feoil itheadh. 

21 Ma bhios an t-àit a thagh an 
Tighearna do Dhia a c.hur ainme 'an 
sin, ro-fhada uait; 'an sin marbh- 
aidh tu do d' bhuar, agus do d' 
threud, a tlmg an Tighearna dlmifc, 
mar a dh'àithn mise dhuit, a^ r us 
ithidh tu an taobh a stigh do d' 
gheataibh gacii ni is miannach ie 
t'anam. 

22 Eadhon mar a dh'ithear an 
ruadh-bhoc, agus am fiadh, mar sin 
iithidh tu c : ithidìi an neo-ghhm 
agus an glan deth air an aon 
dòigh : 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach 
itli thu 'n fhuii : oir isi 'n f huil a' 
bheatha; agus cha 'n fheud thu a' 
Jaheatljaitheadhmaillè ris anfheoil. 

24 Cha 'n ith t'tm i ; air au 
takmh dòirtidh tu i mar uisge. 

25 Cha 'n ith thu i, chum gu'is 
èirich gu math dhuit, agus do d' 
ch'ioinn a'd' dhèigh, 'nuair a ni tlm 
nn ni a ta ceart ann an sùilibh an 
Tighearna. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe 
naomha a tha agad, agus do bhòid- 
ean, agus tlieid thu do'n àit a 
thaghas an Tighearnu: 

27 Agus ìobraidh tu t'iobairtèan ■ 
loisgte, an fhebil agus au fhu.il, air 
altair an Tighearna 1Ì0 Dhè ; agus 
dòirtear a macli fuil t'iobairtean air 
altair an Tighearna do Dhè, agus 
ithidh tu 'n f heoil. ofrail, tiodhlaic, tairg. rt do làithean uiie air an talamh* DEUTEROHO M I. 28 Thoir an nireP, acius èisd ì'is 
na briàthraibh sin uilc a fha'mi ag 
àithneadh dhuit, a chura i'.u'n èirtc.h 
gu math dhuit fèin, agus do d' 
chlòinn a'd' dhèigh gu bràth, an 
uair a ni thu «?? ni a %ha math, 
atius ceart ann an suilibh an Tigh- 
eaina do Dhè. 

20 'Nuair a ghearras anTiehearna 
do Dliia as na eiimich romhad, a 
tha thu dol a steach "an sud a 
ehum an sealbhachadh, agus a.thig 
thu 'nan àite, agus a. ghabhas tu 
còmhnuidh 'nani fearann: 

30 Thoir art atre dhuit fèin nach 
rihear thu le'n le'antuinn, 'an dèigh 
dhoibh bhi air an ssTrios a.s do 
lathair, asius nach fiosraich, tliu mu 
thimchioll an dèe, ag ràdh, Cionnus 
a rinn na cinnich sm seirbhis d'an 
dèihh ? ni mise, niar sin mar an 
icudna. 

.'51 Cha dean thusa mar sin ris an 
Tighearna do Dhia : oir gach gràin- 
eaLachd do'n Tighearn àVfuathach 
leis, rinn iadsan d'an deibh ; oir 
eadhon am mic agus an nigheana 
loiso- iad 'san teine d'àli dèibh. 

32 Gach ni a tha misè ag àithn- 
eàdh dhuibh, thugaibh an aire gu'n 
dean sibh e: cha chuir thu ris, rù 
mò bheir thu ni sam bith uaith. 

CAIB. XIII. 

MA dh'èireas suas 'nar measg 
fàidh, rro fear a chi aislmg <J, 
agus gu'n d'thoir e dhuit conahara r 
no iomrantas. 

2 Agus gu'n »t'thirr an comhara 
no'n t-ioùgantas gu crìch, air au do 
labhair e riut, ag ràdli, Rachamaid 
'an dtigh dhiathan eile (nacìi 
b'aithnc ^cihuit) agus deanamaid 
seirbhis doibh : 

3 Cha 'n èisd thu re briathraibh 
an fhàidh' sin, no ris an f hear sin 
a chi aisling : oir tha 'n Tigh- 
earna bhur Dia 'gar dearbhadli, a 
dh'f heuchainn am bheil sibh a' 
gràdhachadh an Tighearna bhur Dò 
le'r h-uile chiidhe, agus le'r n-uile 
anam. 

4 'An dèi<zh au Tishearna bhur 
Dè L'luaistdh sibh, aints bithidh 
eagal-san oirbh, agus glcidhidh sibh 
àiUicantan, agus eisdidh sibh r'a 
ghuth, agus ni sibh seirbhis da, agus 
dluth-lcanaidh sibh ns. 

5 Agus cuirear am fàidll sin, 110 
am fear sin a lIiì àisHftg, gu bàs (a 
chionn e'u'n do hibliair e ciium "« m* 
r sin H;, 
asdc y te siòhsc cliur air seaehavan o'n 1 
earna bhur Dia.a thug a tnach 
a t'tr na h-Eiphit, agtis a dh'fhuasg- 
ail sibh a tigh na daorsa, rhuni 
..t'ioma'in a mach 8 as an t-;d itiht 
aims an. d'àithn an Tigheaiua dt ; :t[ n t.< 
Dhia dhuit imeachd) 'maf 
cuiridh tu air falbh an t-olc 
mheadhon r . 

6 Ma clutireas do bhràthair, mac 
do mbàthar,. no dn mhac fffn, nc L« 
do nighean, no bèan-phòsda t'uchd 
no do charaid, a thtt dhuit mai 
t'anam, impidh ort annan uaigneas 

ràdh, Kachamaid agus dcanam 
aid seirbhis do dhèibh eiie, (luielMLr 
b'aithue dhuit fèin, no do t'aifh- 
reacliaibh; 

7 Eadhoti do dhèibli nan cin 
neach a tha mu'n cuairt òtrbli, ah 
fagus duit, no fada uait, o'n dina , t ; : , 
ceann do'n talamh eadhon gus à 
ceann eile do'n talanih) 

8 Cha 'n aontàich thu leis, ni mò 
a dh'èisdeas tu ris; ni mò a uhabhas 
do shùil truas ris, ni mò a chaonth- 
iias 110 cheileas tu e. 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach gu 
bàs e ; bithidh do làmh fèiu 
tùs air g'a mharbhadh, agus 
dciirh sht làmh an i-sluaigh uile 

10 Agus clachaidlì tti c le clach- 
aibh, a chum gu'm bàsaich e : 
chionn gu'n d'iarr e do thai ruing 
o'n Tighearna do Dhia, a thug 
mach thu a tir na h-Eiphit, a tigh 
na daorsa. 

11 Agus cluinnidh Isi*ael uile 
agus bithidh eagal orra, agtts ch 
rtean iad ni's mò a leithid so do 
ghnìomh aingidh 'nar mcasg 

12 Ma chìuiuneas tu ann an aon 
do d' bhailtibh, a thug an Tigheaina 
00 Dhia dhUÌt gu còmhnuidh 
ghabhail. ann, ncacfr ar bilìi 
rà'dh, 

13 Chaidh daoine àraidh, clann 
Bhelial, a mach as bhur measg, agu 
bhuair w iad luchxi-àiteachaidh ai 
baile, ag ràdh, liachamaid agus d< :aì 
amaid seirbhis do dheibh eile (nac 
b'aithne dhuibh) 

14 'An sin fiosraichidh tu aaus 
rannsaichidh tu.agtts i'eoraichidh tu 
gu dùrachdach : agus feuch, md 
t ìrinn c, agus gu'in bhcil a' chùis 
deirbhte, gtC.n do rinneac 
ghràmeileae.hd sin 'nar mèasg 

15 Gu cinnteach buailidh tu luchd 
àiteachaidh a' bhaile sin le lanhhar 
a' chhtidheimh, 'ga sgrios gu tui P Gleidh. 1 11 ìihrnadairca.t bruadar. 
aiT seacharan. 1 as bhur measg; 
w tharvutvg, inhcall. r sain-fhios. s do chit* 
du sgaradh, i'fh-uaducl C A I B. XIV. 1511- gach ni a ta ann, agus a 
à>rèidb. le faobhar a chlaidheimh. 

Ki Àgus cruinnichidh tu. a' 
mreach* uile gu nieadhon a 
ihràidc, agus loisgidh tu le teine am 
Daile. agus a chreach uile gu 
h-iomlan. air son an Tighearha do 
Bmè: agus bithidh e 'na thòrr y a 
HSàoidh; cha togar suas e ni's 
nò. 

17 Agus cha lean re d' làimh-sa a' 
mfeag do'n ni mhallaichte; a chum 
lu'm pill an Tighearn o lasair 
Kfeirge, agas gu nochd e tròcair 
ilmit, agus au'11 dean e iochd riut, 
igus gu'n d'thoir e ort fàs lìonmhor, 
nar a mhiounaich e do t'aithreach- 
libh ; 

18 'Nuair a dh'èisdeas tu re guth 
m Tighearna do Dhe, a ghleidh- 
Bdh àitheantan, uiie a tha mi ag 
Rthneadh dhuit an diugh, a dhean- 
imh an >ìi a ta ceart ann an siiilibh 
111 Tighearna do Dhè. 

C AI B. XIV. 

JS sibhse clann an Tighearna bhur 
*- '•: cha ghèarr sibh sibh fcin, 
ti mò a ni si'bh lomadh air bith 
sSdar bhur sùilean air son mairbh : 
2 Oir z'.y sluagh naomha thu do'n 
Hgheàrna do Dhia, agus thagh an 
Rghearn thu gu bhi a'd' shluagh 
sftnraichte dha fèin, thar gach uile 

fnhneach a tha, air aghaidh na 
:àhnhainn. 

Cha 'n ith thu ni gràineil sam 

ffltìi. 

4 Is iad so na bcathaichean a 
Ih'itheas sihli : aii damh, a' chaora, 
igus a' ghabhar, 

5 Am fiadh, agus an ruadh-bhoc, 
ffltìs an dathais z , agus a' ghabhar 
Madhaich, agus an t-earr-gheal a , 
ffiws an damh fiadhaich, agus an 

j .omor. b 

I 6 Agus gach beatliach a roinneas 
I ià ionga, agus a sgoilteas sgoltadli 
ìii dà iongan, agus a chnàmhas a' 
•hìr am measg nàn aihmhidhean, 
•in ithidh sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha'n ith 
;ibh, dhiubhsan a clinàmhas a' chìr, 
10 dhiubhsan a roinneas an ionga 
goilte, mar an càmhal, agus a' 
nhaigheach, agus an coinean ; oir 
aànihaidh iad a' chìr, ach cha roinn 
ad an ionga : neo-ghlan tha iad 
lhuibh. 

8 Agus a' mhuc, a chionu ge do roinn i 'n ionga, nach cnàtnh i a' 
chìr, tha i neo-gblan dhuibh: d'am 
feoil clia 'n ith sibh, agus r'an 
cairbh clia bhean 'sibh. 

9 Iad so ithidh sibh dhiubhsan 
uile a f« 'sna li-uisgibh : gach ni ajr 
am bheil itean agus lannan, ithidh 
sibh; 

10 Agus gacli ni air nach "'eil itean 
agus lannan, cha'n ith sibli: tha e 
neo-ghian dhiubh. 

11 Gach eun glan ithidh sibh. 

12 Acli ìs iad so iadsan do nach 
ith sibh : an iolair, agus an cnàimh- 
bhristeach, agus an iolair-uisge, 

13 Agus an- croman-gabhlach c , 
agus an ciamhan, agus am fang d a 
rcir a ghnè, 

14 Agus gach fitheach a rèir a 
ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidhche, 
acus an t-seabhag-qidhche, agus a' 
c.lmach, agus an t-seabhag a rèir a 
gnè, 

16 A«i\s a' chailleach -oidhche 
bheag, agus a chailleach - oidiiche 
mhòr, agus an eala, 

17 Agus ain pelican, agus an 
iolair f liionn, agus an sgarbh, 

18 Agus a' chorra-bliàn, agus a' 
chorra-ghlas a rèir a gnè, agus an 
t-adharcan-luachrach, agus an ialtag. 

iy Agus tha gach ni snàigeach a 
dh'itealuicheas, neo-ghlan dhuibh : 
cha'n ithear iad. 

20 Gach eun glan itliidh sibh. 

21 Cha'n ith sibh ni sam bith a 
blìàsaicheas dheth fcin e : bhèir Lhu 
e do'n ehoigreach a tha. 'n taobh a 
stigh da d' gheataibh f , chum gu'n 
ith se e, »0 reic e ris an eilthireach §: 
oir is sluagh naomha tliu do'n Tigh- 
earna do Dhia. Cha bhruich thu 
meann ann am bainne a rnhàthar. 

22 Bheir tlni seachad gu cèart 
deachamli uile chinnis do sliil, a 
bheir am fearann uaith o bhliadhua 
gu bliadhna. 

£S Agus ithidh tu 'm fianuis an 
Tighearna do Dhè, 'san àit a 
thaghas e chum ainm a chur 'an 
sin, deachamh t'arbhair, t'fhìona, 
agus t'ola, agus ceud - ghin do 
chruidh, agus do chaorach ; a chum 
gu fòghlum thu eagal an Tighearna 
do Dhè a bhi oi t a ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-slighe ro- 
fhada dhuit, air chor as nach 
urrainn thu a ghiiilan, a chionu 
an t-àite bhi fada uait,a thaghas an x spùinneadh. y '?ia ch.arn. z buabhul ; iachmur. Eabh. 

pigarg ; dishon. Eabh. b Jerassa ; chamois. Sasg. c raoh. 
iabh. d daiah. Eabh. e cairbh sam bith. f a tha ann do 

heataibh. 6 car dùthcha eilc, ullmharach, alharrach. DEUTUONOMl. Tighearna do "Dhia a chur ainme'an 
sin, an uair a bbeannaichcas an 
Tigheaina do Dhià tlm : 

25 'An sin ni thu airgiod delh, 
agus ceanglaidh tasnas an t-airgiod 
a'd' làiinh, agus thèid thu chum an 
àit a thaghas an Tighearna do 
Dhia. 

26 Agus bheir thu an t-airgiod 
sin air son gach ni a mhiannaicheas 
t'anam, atr son buair n , no air son 
chaorach, no air son fìona, no air 
son dihhe làidir, no air son gach ni 
a mhiannaieheas t'anam : agus ith- 
idh tu 'an sin 'ari làthair an Tigh- 
earna do Dhè, agus ni thu gaird- 
eachas, thu fèin, agus do theagh- 
lach. 

27 Agus an Lebhitheach a tha 
'n taobh a stigh do d' gheataibh, 
cha trèig thu e : oir cha 'n 'eil 
roinn no oighreachd aige maille 
riut. 

28 Aig crìoch thri bliadbna bheir 
thu mach uile dheachamh do chinn- 
is air a' bhliadhna sin fèin, agus 
taisgidh tu suas e an taobh a stigh 
do d' gheataibh. 

£9 Agus thig an Lebhitheacb (a 
chionn nach 'eil' roinn no oigh- 
reachd aige maille riut) agus an 
coigreach, acus an dilleachdan, 
agus a' bhantraeh a tha 'n taobh 
a stigh do d' gheataibh, agus ithidh 
iad, agus sàsuiehear iad; a chum 
gu'm beannaich an Tighearna do 
Dhia thu ann an uile oibribh do 
làmh a ni ihù. ? A N ceann gnch se 
A ni thu fuasgladl CAIB. XV. 

seachd bliadhna 
jladh. 

2 Agus is e so modh an f huasg- 
laidh : Gach fear riacha>a blieir ui 
sam bith air iasaclid i d'a choimh- 
earsnach, fuasglaidh k se e, cha 'n 
iarr e air ais e o ichoimhearsnarh, 
no o bhràthair, a chior.n gu'n goir- 
ear fuasgladh an Tighearna dheth 1 . 

3 O eilthireach feudaidh tu iarr- 
aidh air ais ; ach an ni a's leat fèin 
a ta aig do bhrathair, fuasglaidh do 
làmh e. 

4 Ach a mhàin an uair nach hi m 
uireasbhuidheach sam bith 'nar 
ineasg : oir beannaichidh an Tigh- 
«arna gu mòr thu 'san fhearann a 
tlta 'n Tighearna do Dhia a' toirt 
dhuit mar oighreachd, r'a shealbh- 
achadh : 5 A mhàin ma dh'èi.sdeas tu gu 
dùrac'hdac.h re guth an Ti?hearna 
do Dhè, a thoirt an aire gu'n dean 
thu na h-àithearita so uìle a thami 
'g àithneadh dlmit air an là'n 
diugh. 

6 Oir beannaichidh an Tighea-rna 
do Dhia thu, niar agheall e dhuit; 
atrus bheir thu air iasachd do mhòr- 
an chinneach, ach cha ghabh thu aìr 
iasachd : agus bithidìi uachdran- 
achd agad air mòran chinneach, ach 
cha bhi uachdranachd aca-sau ort- 
sa. 

7 Ma bhios 'nar measg duine 
bochd, aon do d' bhràithribh, an 
taohh a stigh aon do d' gheataibh, 
ann ad fhearann atha 'n Tighearna 
do Dhia a' toirt duit, cha chruadh- 
aich thu do chridhe, ni mò a dhruid- 
eas tu do làmh ò d' bhràthair bochd: 

8 Ach fosglaidh tu do làmh gu 
farsaing dha, agus gu cinnteach ì 

r bheir thu air iasùcbd dha ni's'leòfj 
air son fheum, do'n ni a thi! 
dh'easbhuidh air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain 
a'd' chridhe aaigidii, ag ràdh, Tha 
'n t-seachdamh bliadhna, bliadhna 
an f liuasglaidh, am fagus ; agus 
gu'm bi do shùil olc-'an aghaidh do 
bhràthar bhochd, agus nach d'thoir 
thu bheag dha, agus gu'n glaodh e 
ris an Tighearn a't' aghaidh, agus 
gu'm bi e 'na pheacadh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimliin, 
agus cha bhi doilghea6 air tio 
chridhe 'nuair a bheir thu dha : a 
chionn air son an ni so gu'm beann- 
aich an Tigheai n do Dhia thu a't' 
oibribh uile agus anns gach ni ris 
an cuir tliu do làmh. 

11 Oir cha bhi 'n tir a chaoidh 
gun bhochd n : uime sin tha mi 'g 
àithneadh dhuit, agràdh, Fosglaidh 
tu do làmh gu farsaing do d' bhràth- 
air, do d' bhochd, agus do d' uir- 
easbhuidheach a'd' dhùthaich. 

12 Ma reicear riut do bhràthair 
Eabttruidheach, no Ban-eabhruidh- 
each, acrus gu'n dean e seirbhis duit 
sè bliadhnan ; 'an sin anns an 
t-seachdamh bliadhna leigidh tu leis 
dol saor uait. 

13 Agus an uair a chuireas tu e 
mach saor uait, cha chuir thu air 
falbh e falamh : 

14 Bheir thu dha gu pailt as do 
threud, agus as t'urlar, agus a 
t'f hion-amar : as na riithibh sin h cruidh. i "ancoin^heall. k mathaidh, saoraidh. 

1 chionri gun abrar faasgladk an Tighearna ris. 
m A chum ?iach bi. u tha teing, cha'nfhàilingich a/n bochd a 

chauidh as an tlr. C A I B. XVI. leis ar. do Mieannafch anTighearna 
do Dhia rhu, bheir thu dha. 

15 Agus cuimiinichidh tu gu'n 
lObh thu fièìft a'd' thràill ann an tlr 
sa h-Eiphit; agus shaor an Tigh- 
earna do Dhia thu r uime sin tha 
itti ag àithneadh so dhuitan diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha'n 
f halbh mi uait (a chionn gur toigh 
leis thu agus do thigh, do bhrlgh gu 
bheil e gu math agad) 

17 'An sin gabhaidh tu minidh, 
agus cuiridh tu tre chluais e anns 
an dorus, agus bithidh e 'na sheirbh- 
iseach dhuitgu brath : agus mar an 
ceudna re d' bhan-oglaich ni thu 
mar sin. 

18 Na measar e cruaidh leat, an 
nair a chuireas tu uait saor e ; oir 
bha e dà uair co-math dhuitse re 
seirbhiseach tuarasdail, le seirbhis a 
dheanamh dhuit sè bliadhnan : agus 
beannaichidh an Tigliearna do Dhia 
thu anns gacli ni a ni thu. 

19 Gach ceud-ghin rìrionn a bheir- 
ear am measg do chruidh , agus 
am measg do threud, naonihaichidh 
tu do'n Tighearna do Dhia : cha 
dean tliu obair sam bith le ceud- 
ghin do bhòtha P, ni mò a lomas tu 
ceud-ghin do chaorach. 

20 Am fianuis an Tighearna do 
Dhè ithidh tu e o bhliadhna gu 
bliadhna, 'san ionad a thaghas an 
Tighearna, thu fein agus do theagh- 
lach. 

21 Agus ma bhios gaoid sam bith 
ann, crubaiche, no doille, no droch 
ghaoid sam bith, cha 'n ìobair thu e 
do'n Tighearna do Dhia. 

22 An taobh a stigh do d' gheat- 
aibh ithidh tu e ; ithidh an glan 
agus an neo-ghlan comh-ionann dcth, 
inar du'n ruadh-bhoc, agus mar do'a 
fhiadh. 

23 A mhàin fhuil cha 'n ith thu : 
air an talainh dòirtidh tu i inaf 
uisge. 

CAIB. XVL 

COIMHID mios Abib, agus cum- 
aidh tu a' chàisg do'n Tigh- 
earna do Dhia : oir 'sa' mhìos Abib 
thug an Tighearna do Dhia thu 
mach as an Eiphit 'san oidliche. 

2 Uime sin iobraidli tu chàisg 
do'u Tighearna do Dl)ia, do'n treud 
agus do'n bhuar, 'san ionad a thagli- 
as an Tighearna cliurh ainm a chur 

j='àn sin. 

3 Cka'n ith thu aran goirticlite'l 
'sam bith lcatlia : seachd laitheau ithidh tu aranneo-ghoirtichte leatha, 
eadhon aran àmhc;hair (oir le cabh- 
aig thàinig thu mach a tir na h-Eiph- 
it) a chum gu cuimhnich thu 'u Jà 
air an d'thàinig thu mach a tlr na 
h-Eiphit, uile laithean do blieatha. 

4 Agus cha 'n fhaicear agad 
aran goirtichte a'd' chrìochaibh ui!e 
rè sheachd laithean : ni mò a mhair- 
eas a' bhcag do'n flieoil a dh'lo- 
bras tu air feasgar 'sa' cheud là, rè 
na h-oidhche gu madainn. 

5 Cha 'n f heud thu chàisg lo- 
bradh an taobh a stigh aon air bitli 
do' d' gheataibh, a blieir an Tigh. 
earna do Dliia dhuit. 

6 Ach aìg an àit a tliaghas an 
Tighearna do Dhia a chur ainme 
ann, 'an sin iobraidli tu chàisg air 
feasgar, aig dol fuidhe na greine, 
'san àm an d'tnàinig thu macli ais 
an Eiphit. 

7 Agus ròistidh agus ithidb tu i 
'san àit a thaghas an Tighearn do. 
Dhia: agus ynllidh tu 'sa' mhadainn, 
agus thèid !;iu do d' bhùthaii;h. 

8 Sè laithean ithidh tu arau gun 
ghoirteachadh ; agus air an t-sear.hd- 
amh ìkbithidh ardcho'-cliruinneacli 
do'n Tighearna do Dhia: cha tiean 
thu obairsam bith air. 

9 Seachd seachduiuean àirmhidh 
tu dhuit fèin : o'n àni 'san tòisich 
thu air a' chorran a cliur 'san arbh- 
ar, tòisichidh tu air na seachd 
seachduinean àiieamh. 

10 Agus cumaidh tu fèisd r nan 
seachduine do'n Tighearna do Dhia, 
le tiodhlac saor-thoil thabliartais 
do làimh, a bheir thu scachad & 
rèir mar a bheannaich anTighearu;* 
do Dhia thu. 

11 Agus ni thu gairdeachas 'an 
làthair an Tighearna do Dlie, thu 
fein, agus do mhac, agus do nigh- 
ean, agus t'òglach, agus do bhan- 
oglach, agus an Lebhitheach a tha 
'n taobh a stigh do d' glicataibh, 
agus an coigreacii, agus an cflileach- 
dan, agus a' bhantracìi a £/j«'nar 
measg, 'san ionad a thagh an Tigh- 
earna do Dhia a chur ainm anh. 

12 Agus cuimhnichidh tu gu^n 
robh thu fèin a'd' thràill 'san Eiphit : 
agus coimhididh tu, agus ni thu na 
reachda so. 

13 Cumaidh tu fèisd s nampàill- 
iuna seachd laithean'an deigh dliuit 
t'arbhar a c.liruinneadiadli a sUgb, 
agus t'fhìon. 

14 Agus ni thu gairdenchas a'd" 
fhèisd, thu fèin, agus do miiac, a thig a'd' chrodh. P mhairt. <1 làiWlintC', 

T fciU ,cuirm. s fUlU 

U DEUTERON Olll. sgus do nighean, agus t'oglach.agus 
do bhan-oglach, agus an Lebhith- 
each, agus an coigreach, agus an 
dìlle'achdan, agus a' bhantrach, a 
tha 'n taobh a stigh do d' ghcat- 
aibh. 

15 Seachd laithean cumaidh tu 
fèisd àraidh r do'n Tighearna do 
Dliia, 'san ionad a thaghas an Tigh- 
earha: a chionn gu'm beannaich an 
Tighearna do Dhia thu a't' chinneas 
iiile, agus ann an oibribh do làmh 
uile, uime sin ni thu gu deimliin 
gairdeachas. 

16 Tri tiaire 'sa' bhliadhna taisb- 
fSÌneàr" t'f hirionnaich uile 'an làth- 
air anTighearna do Dhè, 'san ionad 
^athaghas e; ann am fèisd an arain 
neo-ghoirticbte, agus ann am fèisd 
nan seachduine, agus ann am fèisd 
nam pàilliuna: agus cha taisbeinear 
iàd 'an làthair an Tighearna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar 
is urrainn e, a rèir beannachaidh 
an Tighearna do Dhè, a thug e 
dhuit. 

18 Breitheamhnan, agus uachd- 
arain ni thu dhuit fèin an taobh a 
stigh do d' gheataibh uile, a bheir 
an Tighcarna cìo Dhia dhuit air 
feadh do threubh : agus blieir iad 
breth air an t-sluagh 1« ceart 
bhreitheanas. 

19 Cha dean thu breitheanas 
fliiaradh; cha bhi bàigh agad re 
neach seach a chèile, nimò a ghabh- 
as tu tiodhlac w : oir dallaidh an 
tiodhlac sùile nan daoine glic, agus 
fiaraidh x e briathra nah ionracan. 

20 An ni sin a ta uile-cheart 
leanaidh tu, a chum gu'm bi thu 
beo, agus gu'n sealbhaich thu 'm 
fearann a tha an Tighearna do Dhia 
a' tabhaiit dhnit. 

21 Cha suidhich thu dhuit fèin 
doirey chraobhan sam bith làimh 
re altair an Tighearna do Dhè, a ni 
Um dhuitfèin. 

22 Ni mò a chuireas tu suas 
dhuit fèin dealbh z sam bith, ni 
a's fuathach Leis an Tighearna do 
J)hia. 

CAIB. XVII. 

CHA 'n ìobair thu do'n Tighearna 
do Dhia tarbh, no caora, aiuis 
am bhed gaoid, no mi-mhaisc sam 
bith : oir %s gràineileachd sin do'n 
Tighearna do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'nar measg, an taobh a stigh aon do d 1 gheataibhs 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit, 
fear no bean, a rinn aingidheachd 
ann an sùilibh an Tighearna do Dbè, 
le choi'-cheangai a bhriscadh, 

3 Agus gu'n deachaidh e agus 
gu'n d'rinn e seirbhis do dhèibh 
eile, agus gu'n d'rinn e aoradh 
dhoibh, aon chuid do'n ghrèin, no 
do'n ghealaich, no do uile armailt 
nèimh* rach d'àithn mise ; 

4 Agus gu'n d'innseadh dhuit e 
agus gn'n cuala Xa c, agus gu'n do 
rannsaich thu gu math, agus feuel 
gur f lor e, aaus gu bheil a' chuis 
deirbhtc, gti'n do rinneadh 
ghràineileaehd sin ann an Israel 

5 'An sin bheir thu mach am fear 
sin no a' bhean sin (a rinn an ni 
aingidh sin) chum do gheatacha, 
carìhun am fear sin no a' bhean sin, 
agus clachaifìh tu iad le clachaibh 
gus ani bàsaich iad. 

6 Aig beul dà f hianuis, no thri 
fianuisean, cuirear gu bàs esan .a 
tha toillteanach air bàs : c.ha chuir- 
ear gu bàs c aig beul aon fhianuis. 

7 Bithidh làmha nam fianuisean 
air 'an toiseach, g'a chur gu bàs 
agus 'na clhèigh sin làmhan an 
t-sluaigh uile : mar sin cuiridh tu 
'n t-olc air falbh o bhur measg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ro 
chruaidh ort ann am breitheanas 
eadar fuil agus fuiL eadar breth *> 
agus breth, agus eadar buille agus 
buille, cadhon cùisean consjioid an 
taobh a stigh do d' gheataibh; 'an 
sin èiridh tu, agus thèid tliu su 
do'n ionad a thaghas an Tighearna 
do Dhia, 

9 Agus thig thu chum nan sagart 
nan Lebhitheach, agus a chum 
bhreitheimh a bhios anns na Laith- 
ibh sin, agus fiosraichidh tu ; agus 
nochdaidh iad dhuit focai f 
bhreitheanais. 

10 Agus ni thu a rèir na breithe 
a nochdas niuinntir an àite sin (a 
thaghas an Tighearna) dhuit, agus 
bheir thu 'n airc gu'n dean thu a 
rèir gàch ni a theagaisgcas iad 
duit : 

11 A rèir breth an lagha a theag 
aisgeas iad dhuit, agus a rèir '< 
bhreitheanais a dh'innseas iad duit 
ni thu: cha chlaon thu o'n bhreth 
a nochdas iad duit, a chum na 
làimhe deise 110 na làimhc cllthc 

12 Agus an duine a ni d gu r ard, shònruichte. u nochdar. 
y had. 2 ìonthcfigh, cuslas. 

*> tagartas, cùis-lagha, c òinn. w gibht. * truaiUidk. 
* do h-aon do shlòi;h niimh. 
d ghiùtaineas ej$in* C A I B. 

; tefertdàna^ agus nach èisd ris an 
[ t-sagart (a sheasas gu frithealadh 
d 'ati sin 'an làthair an Tighearna do 
t, • Dht) no ris a' bhrcitheamh, bàsaich- 
idh eadhon an duine sin, agus cuir- 
| idh tu 'n t-olc air falbh o Israel. 
| 13 Agus cluinnidh an sluagh uile, 
i ! agus bithidh eagal orra, agus cha 
i dean ia(i gu h-an-dàna ni's mò. 
: 14 'Nuair a thig thu chum an 
fhearainn a bhrir an Tighearna do 
Dhia dhuit, agus a shealbhaiclleas 
} tu e, agus a ehabhas tu còmhnuidh 
i: ann, agus a their thu, Cuiridh mi 
s righ os mo cheann, mar na cinnich. 
i' iaile ta m'an cuairt orm: 

15 Cuiridh tu air gach aon chor 
j esan 'na righ os do cheann a thagh- 
j as an Tighearna do Dhia : aon O 
niheasg do bliràithrc cuiridh tu na 
' rigii os do cheann : cha 'n f heud 
| thu coigreach a chur os do cheann, 

nach 'eil 'na bhràthair dhuit. 
j lt) Ac.h cha chuir e eich 'an 
i Bonmhoireachd dha fèin, ni inò a 
bheir e air an t-sluagh pilleadh do'n 
Eiphit, a chum as gu'n cuir e eich 
3 an lìonmhoireachd : do bhrìghgu'n 
dubhairt an Tighearna ribh, Cha 
, phill sibh a so a mach ni's mò air 
i an t-slighe sin. 

17 Ni mò chnireas e mnài 'an 
lionmhoireachd dha fèin, a chum 
nach claon à chridhe air falbh: ni 
mò a mheudaicheas e gu mòr dha 
feÌK airgiod agus òr. 

18 Agus an uair a shuidheas e 
air righ-chaithir a rioghachd, 'an- 
sin ath-sgriobhaidh e dha fèin an 
lagh so * ann an leabhar, as an 
lcabhar 'sin a tha 'n làthair nan 
sagart nan Lebhitheach. 

19 Agus bithidh e aige, agus 
leughaidh e ann, uile làithean a 
bheatha ; chum gu fòghlum e eagal 
an Tighearn a Dhè a bhi air, uile 
bhriathran an lagha so a ghleidh- 
eadh, agus na reachda so, chum an 

j deanamh : 

20 A chum nach bi chridhe air a 
thogail suas os ceann a bhràithre, 
agus nach claon e o'n àithne chum 
na làimhe deise no na làimhe clithe: 
air chor as gu'm buanaich e a lai.th- 
ean 'na rioghachd, e fèin agus a 
chlann am nieadhon Isracil. 

CAIB. XVIII. 

CHA bhi aig na sagartaibh na 
Lebhithich,earf/io« uile thrèibh xvnr. 

Lebhi.roinn sam bith no oighreachc? 
maillc re h-Israel : ithidh iad tabh'- 
artais anTighearna bhcirear suas le 
teine, agus oighreachd-san. 

2 Ùime sin cha bhi oighreachd 1 
sam bith aca am measg am bràithre : 
is e 'n Tigliearna fèin au oighreàchd, 
mar a thubhairt eriu. 

3 Agus is e so dlighe nan sagart 
o'n t-sluagh, uatha-san a dh'iobras 
ìobairt, ma's tarbh no caorae; agus 
b'heir iad do'n t-sagart an sìinnean , 
agus na gialan, agus a' mhaodal. 

4 Ceud thoradh mar an ccudna 
t'arbhair, t'fìnona, agus t'olaidh, 
agos ceud lomradh 8 do chaoraeh 
bheir tlm dha : 

5 Oir thagh an Tighearna do Dhia 
e mach as do threubhaibh uile, gif 
seasamh chum frithealaidh ann aii 
ainm an Tighearn, e fèin agus a 
mhic gu bràth. 

6 Agus ma thig Lebhitheach o 
h-aon do d' gheataibh a mach a 
h-Israel uile, far am bheil e air 
chuairt, agus ma thig e le uile 
thogradh inntinn do'n ionad a 
thaghas an Tighearna; 

7 'An sin frithealaidh e ann an 
ainm an J ighearn a Dhè, mar a 
bhràithrean uile na Lebhithich, a 
tha 'nan seasamh 'an sin 'an làthair 
an Tighearna, 

8 Bithidh ac' uiread re chèile r'a 
itheadh, a bhàrr air ria thig air o 
reiceadh a chuid duine-cloinne. 

9 'Nuair a thig thu do'n fhear- 
ann a tlia 'n Tighearna do Dhia a' 
toirt duit, cha 'n fhòghluim thu 
dheanamh a rèir gràinealachd na» 
cinneach sin. 

10 Cha'n fhaighear 'nar mea^g 
neach air bith a bheir air a mhac, 
no air a nighinn dol tre'ri teine, no 
ghnàthaicheas hosachd, no speurad- 
air h , no fear-fàistineachd,no ghnàth- 
aicheas droch innleachda*, 

11 'No seunadair k, no neach a 
dh'f hiosraicheas do leannan-sith', 
no druidh, r.o neach a dh'ianas 
eòlas o na mairbh. 

12 Oir is gràinealachd do'n Tigh- 
earn iadsan uile a ni na nithe sin ; 
agus air son rian gràinèàiachd sin, 
tha'n Tighearna do Dhia 'gam fuad- 
achadh a hiach romhad. 

13 Bithidh tusa eoimhlion-ta 
madle ris ari Tighearna dò Dhia. 

14 Oir dh'èisd nà cinnich sin a 
shealbhaicheas tusa re speurad<nr* e dalma. f sgrìobhaidh e dhafèih dùblachadh an lagha so. 

' rùsgadh. h mhcasas aimsue ni's amhartanaichc na chcile. 

1 buitscachas. k char/ncr. Sasg. 

1 spiorad fiosachd. 
U 2 DEUTERQNOMI. ?<in, agus re fìosaichibh : ach air do 
ehon-sa, cha do leig an Tighearna 
do Dhia leat mar sin a dheanamk. 

15 Togaidh an Tighearna do 
Dhia suas fàidìi dhuit o d' mheadh- 
on fèin, o d' bhràitlnriph, cosmhuil 
ùumsa ; ris-san èisdìdh sibh. 

16 A rèir nan uile nithe a dh'iarr 
thu o'n Tighearna do Dhia ann àh 
Horeb, ann an là a' cho'-chruinnìch, 
^ radh', N'a clumnearnsà ris guth 
a;i Tighearna mo Dhè, agus na 
fciiocam an, teiae mòr so ni's rhò, a 
cx:, iiijj hach bàsaich mi. 

17 Agtas tliubhairt an Tighearna 
riunisa, Is math u lubhair iad aa 
rìi 'alabhair iad. 

18. Togavdh mise suas fàidh 
dhoibh Q rnheasg am bràithre, 
cosmhuìl riutsa, agus cuiridh mi 
mo bivriathra 'na bhcul, agus labh- 
ràidh e riu gach ni a dh'àithneas mi 

19 Agus tarlaidh, an duiae nach 
èisd re m' bhriathraibhse a iabhras 
c a'm' ainm, iarraidh ml uaith e : 

•20 Acli am fàiuh aig am bi dhàn- 
adas focal a Iabhairt a'm' ainm, nach 
d'àithn mise dha a labhairt, no 
labhras ann'an ciiim dhiathan eile, 
gu chinteàch bàsaichidh a:n fàidh 
sin.. . , . . 

21 Agus riià their thu ann do 
chndiie, Cionnus a dh'aithnicheas 
Siim am focal nach- do labhair an 
Tieihearna ? 

22 'H uair a labhras fàidh ann an 
ainm an Tighearna, mur tachair an 
nj, agus mur d'thig e gu crìch, is 
e Sin an ni nach do labhair an Tigii- 
earna ; gu ii-andàna labhair am 
fiidlx p : cha bhi eagal ort roimhe. 

CAIB. XIX. 
^TVTU Al B. a ghearras aa Tighearna 
do Dhia as na cinnich, aig an 
robh am feàrann a tha 'u Tighearna 
do Dhia a' tahhalrt duit, agus a 
thig thu 'nan ;Vite, agus a ghabh- 
as'tu còmhuuidh 'nam bailtibh ni , 
a<nis 'nan tighibh ; , 

8 Cmridh tu air leth dhuit fein 
tri bailtean am meadhon t'fhear- 
ainn a biieir aa Tighearna do Dhia 
dhuit r'a shealbhathadh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèia slighe, 
a«us roinnidh tu crioriia n t'thear- 
afmi (a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit r'a shealbhachadh) 'nan tn 
earranuaibb, a chum gu feud gacli 
màrbhiuche teich.eadh 'an sin. 

4 Agus is e so cor° a' mharbh- m caithrcnchfiibh. 
Oliovdc. Eabh. n iomall, 
<1 saiuhacha, aiche, a theicheas 'an sin, a chum 
gu'm bi e beò : Geb'ea mharbhas a 
choimhearsnach gun fhios da, do 
riach robh fuath aige roimhe V : 

5 Mar a ta 'nuair a thèid duine 
maille r'a choimhearsnath do'n 
choille ghearradh fiodha, agus a 
bheir a làmh buille leis an tuaidh a 
ghearradh sìos na craoibh, agus a 
leumas an ceann Wiàrr na coise^, 
agus a thuiteas e air a choimliears- 
nach, air chor as gu'm bàsaich e; 
teichidh e chum aon do na bailtibh 
sin, agus bithidh e beò : 

6 Air eagal gu'n lean dioghaltair 
na fola am marbhaiche, am feadh 
's a ta chridhe teth, agus gu'm beir 
e air, a chionn gu bheil an t-slighe 
fada, agus gu marbh se e, ge d' naoh 
robh e toillteanach aiv bàs,do bhrigh 
nach robh fuath aige dha 'san àm a 
chaidh seachad. 

7 Uime sin tha mi ag àithneadh 
dhuit, ag ràdii, Cuiridh tu air Jeth 
dhuit fèia tri bailte. 

8 Agus ma leudaicheas aa Tigh- 
earna do Dlda do chriocli (mar a 
mhioaaaich e do t'aithreachaibh) 
agus ma bheir e dbuit ani fearana 
uile a gheall e tlioirt do t'aithreach- 
aibh ; 

9 (Ma bheir thu an aire na h-àith- 
eanta sin uile a dheanamh, a tha. 
mise ag àithneadli dhuit an diugh, 
an Tighearna do Dhia a gkràdbach- 
adh, agus gluasad a ghaàth 'na 
shlighibh) 'an sin cuiridh tu air leth 
dliuit fèin tii baiitean eile thuill- 
eadhair aa tri sia : 

10 A chum nach dòirtear fuil 
neo-chiontacii a't' f hearann, a bheir 
an Tighearna do Dhia dhuit mar 
oighreachd, agus nach bi mar ain 
fuil ort. 

11 Ach ma tha aig duine sam 
bith fuath d'a choimhearsnach, agns 
gu'n luidh e 'm plaid air a shon r , 
agus gu'n èirich e suas 'na aglnud)i, 
agus gu'm buail è gu marbhtach e, 
air clior as gu'm faigh e bàs, agus 
gu'a teich e gu h-aon do aa bailtibh 
sia ; 

12 'Aa sin tuiiuih scanaiiean a 
bhaile fèin Jios uatha, agus blieir 
iad as sin e, agus bheir iad thains u 
do làimh dioghaltair nafola, achum 
gu'm basaich e. 

13 Cha ghabh do shùil truas ris, 
ach cuiridh tu air falbh cionta fola 
nco-chiontaicli o Israel, a chum as 
gu'n èirich gu math dhuit. 

14 Cha 'n atharraich thu crìoch 

} cùis. P an dc no air 

T 4'« caith cfcall uir. CAIB. XX. fearainn do choimhearsnaieh, a 
shuidhkh na sÌHnsir a't' oighreachd 
a sliealbliaiclicas tu, anns an fhear- 
ann a i-heir an Tighearna do Dhia 
dhuit r'a shealbhachadh. 

15 Cha 'n èirich aon fhianuis a 
ttihàin suas 'an aghaidh duine air 
son eucorach sam bith, ns air son 
peacaidh sam bith, ann ana peacadh 
sain bith a pheacaicheas e : aig beul 
d;>. f hianuis, no aig beul tri fianuis- 
ean daingnichear a' chùis. 

16 Ma dh'èireas fianuis bhreige 
Suas 'an aghaidh duine sam bith, a 
thoirt lìanuis 'ua aghaidh air au eu- 
ceart ; 

17 'An sin seasaidh an dithis 
dhaoine aig am bheil an conusach- 

j adli. 'am fianuis an TighearH, 'an 
i làthair nan sacart, agus nam breitli- 

eamhua a bhios anns na laithibh 

sin. 

18 Agus ni na breitheamhna 
rannsachadh geur : agus feuch, mas 
fianuis bhrèige an fhianuis, agus 
gu'n d'thug e fianuis bhrèige 'an 
aghaidh a bhràthar, 

iy 'An sin ni sibh ris, mar a 
shaoil esan a dheanamh r'a bhràth- 
air : mar sin cuiridh tu air falbh an 
t-olc as bhur measg. 

20 Aguseluinuidhiadsan a mhair- 
eas, agus bithidh eagal orra, agus 
cha dean iad o sin a mach a shamh- 
uil so do olc 'nar measg. 

21 Agus cha ghabh do shùil 
truas; ach thèid anam air son 
anma, sàìì air son siila, fiacail air 
3011 fiucla, làmh air son làimhe, cos 
ak sou coise. 

CAI3. XX. 
j"]^TUA1R a theid thu mach gu 
XN cath s J an aghaidh do naimh- 
dean, agus a chi thu eich agus carb- 
aid, agus sluagh a's lioumhoire na 
thu fein, na biodh eagal ort rompa : 
oir tha 'n Tighe.arna do Dhia maille 
riut, a thug a mach. thu a tir na,. 
h-Eiphit. 

2 Agus au uair a dhlùthaicheas 
sibh ris a' chath, 'an sin thig an sag- 
art am fagus, agus labhraidh e ris 
an t-sluagh, 

3 Agus theire riu, Eisd, O Isi ael, 
tha sibh an diugh a' dol gu cath 'an 
aghaidh bhur naimhde: na biodh 
bhur cridhe fann, na biodh eagal 
oirbìi, agus ca criothnaiclhbh, agus 
na biodh uamhann oirbh air an 4 Oir tha 'n Tighearna bhur Dia 
a' dol maille ribh, a chogadh air 
bhur son 'an aghaidh bhur naimhde, 
a chum bhur tearnadh. 

5 Agu? labhraidh an luchd-rias:li<- 
laidh ris an t-sluagh, ag ràdh, Cia 
am fear a thog tigh nomha 1 , agus 
nach do choisrig e r rachadh e agus 
pdleadh e chum a thighe, an t-eagal 
gu'm bàsaich e 'sa' chath, agus gu'n- 
coisrig fear eile e. 

6 Agus cia an duine a shuidhich 
fion-lios, agus nach d'ith fathast 
dheth : rachadh esan mar an ceud- 
7ia, agus pilleadh e g'a thigh, air 
eagalgu'm basaich e 'sa' chath, agus 
gu'u ith neach eile dlieth. 

7 Agus cia an duine a rian 
ceangal-pòsaidh remnaoi, agus nach 
do ghabh d' a ionnsuidh i ? rachadh 
e agus pilleadh e d'a thigh, air eagal 
gu'm bàsaich e 'sa' chath, agus gu'a 
gabh neach eile i d'a ionnsuidh. . 

8 Agas labnraidh an luchd-riagh- 
laidh a bhàrr air sinris an t-sluagh,. 
agus their iad, Cia au duine a ta 
gealtach, agas iag chridheach ? ractu 
adh e agus pilleadh e d'a thijrh, a 
chum nach dean e cridhe a- bhràithre 
lag mar a chridhe fèin. 

9 -Agus tarlaidh 'nuair a chuirc as 
an iuchd-riaghlaidh crioch air labh* 
airt ris an t-sluagh, gu'n cuir iad 
ceannai dan air na h-armailtibh gus. 
an sluagh a thoirt air an aghaidh u . 

10 'Nuair a thig thu 'm fagus do 
bhaiie w gu cogadii 'na aghaidh, 'aa 
sin gairmidh tu sìth dha. 

11 Agus tarlaidh, ma bheir e 
freagradh na sìth dhuit, agus ma 
dh'f hosglas e dhuit, 'an sin tarlaidh 
gu'm bi 'n siuagh uile a gheibhear 
ann fuidh chìs dhuit, agus gu'n 
dean iad seirbhis dhuit. 

12 Agus ruur dean e sitli riut, 
ach gu'n cog e riut, 'an sin cuiridh 
tu gu cruaidh 'na aghaidh x ,, 

13 Agus an uair a bheir au Tiglì- 
eama do Dhia thairis do d' launh e, 
buailidh tu gach firicvinach aun ie. 
faobhar a' ehlaidheunh. 

1-4 Ach na mnài, agus a' cldaun 
bheag, agus an sprèidh, agus n.« 
h-uile nithe a tha 'sa' bhaile, cadho>i, 
a' chreach uile,. gabhaidh tu dLuit 
fèin; agus itiiidh tu creach do 
naimlidean, a thug an Tigheama do 
Dhia dhuit.. 

15 Mar so ni thu ris na bailtil.k 
sin uile a tha ro-fhada uait, u;k|. 
'eil do bhailtibh nancinneacii su. * cogadh. ' ' nuadh. *.gu"n àireamh ceannarrìan na-ri 

armailtcan an sluaghfa Leth. w chathair, x cuiiidti i j 

sèisde ris, dubhuidh is teannaidh tu c 
U 3 CEUTE 

26 Ach do bhailtibh an tsluaigh 
sin a tha 'n Tighearna do Dhia a' 
toirt duit mar oighreachd, cha 
ghleidh tbu ni sam bith beò anns 
am bheil anail: 

17 Ach sgriosaidh tu gu tur iad, 
eadhon na Hitich, agus na h-Amor- 
aich, na Canaanaich, agus na Pe- 
ridsich, na Ilibhich, agus na lebu- 
saicli, a *eirmar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Dhia dhuit: 

18 A chum nach teagaisg iad duit 
a dheanartnh a rèir an uile ghràin- 
ealachd, a rinn iad d'an dèibh ; mar 
sin pheacaicheadh sibh 'an aghaidh 
an Tighearna bhur Dè. 

19 'Suair a chuireas tu gu 
cruaidli 'an aghaidh y baile rè uine 
fhada, a' deanamh cògaidh 'na 
aghaidh chum a ghlacadh, clia chuir 
thu as d'a chraobhaibh le tuadh a 
bhualadh orra: oir feudaidh tu ith- 
eadh dhiubh, agus cha ghearr tliu 
sfos iad(oir is i eraobh na machrach 
òeatha duine) chum an ghàtHach- 
adh ann an cur 'an aghaidh k' 
bhaile. 

20 A mhàin na , craobhan a's 
aithne dhuit fein nach craobhan 
bìdh iad, sgriosaidh agus gearratdh 
tu sios iad ; agus togaidh tu daing- 
nichean 2 'an aghaidh a' bhaile a 
chogas riut gus an ceaunsaich tìiu 
e a . • ■ ' ' ' ' 

CAIB. XXI. - 

MA gheibhear neach air a 
mbarbhadh 'san fhearann a 
bheir an Tigliearna dò Dhia dhuit 
r"a shealbhachadh, 'na ìuidhe 'sa' 
inhac.hair, agus gun fhios cò 
mìiarbh e; 

2 'An sin thig do sheanairean 
agus do bhreitheamhnan a marh, 
•igus tomliaisidJi iad a clmm nam 
JiuUteane thu. mu'n cuairt airsan a 
inharbhfidb. 

3 Agus tarlaidh gu'n gàbh am 
baile a's faigsedo'n duine a mharbh- 
adh, eadhon seanaireau a' bhaile sin 
agh leìs nach d'rinneadh obair, 
nach do thartuing riamh ann an 
cuing ; 

4 Agus bheir seanairean a' bhaile 
siu »n t-agh sios do ghleann garbh 
uach do threabhadh agus nach do 
t;hiol-chuireadh, agus gearraidh iad 
'an. sin amhach b an aighe dhetli 
'Sei ghleann ; 

5 Agus ttng na sagairt mic Leblii 
a/n fagus (ou ìadsan tlnigìi an Tigh- R O N O M I. 

eaina do Dhia gu frithealadh dha 
fèin, agus gu beannachadh ann an 
ainin an Tighearna) agus a reir am 
focail-san criochnaichear c gach uile 
clionnsachadh, agus gach uile 
bhuille. 

6 Agus nighidh uile sheanairean 
a' bhaile sin a's faigse do'n duine a 
mharbhadh, an làmhan os ceann an 
aighe d'an do ghearradh an amh- 
ach 'sa' ghleann : 

7 Agus freagraidh iad agus their 
iad, Cha do dliòiit ar làmhan an 
fhuil so, ni mò a chunnaic ar sùil- 
ean i. 

8 Bi tròcaireach, O Thigliearna, 
do d' shluagh Israel, a shaor thu, 
agus na cuir fuil neo chiontacii a 
leth do shluaigh Israeil. Agus 
mathar an fhuil dhoihh. 

(J Mar sin cuiridh tu air falbh 
eionta na fola neo-ehiontaieh o bhur 
measg, do blirì' gu'n dean tliu un 
ni a ta cenrt ann an sùilibli an 
Tighearna. 

J0 'ìv'uair a thèid thu mach gu 
cogadli 'an aghaidh <lo n;iiuilidcan, 
i'.L'us gu'h d'thoir Hu Ttgh( ai na do 
&Liv<i wiairfs h.d do d' là'nnh, agus 
gu'n dean tlm hraigìide <lliinbh, 

11 Agas cu'm faic thumci>sg tiam 
brai'jhde bean ^irianihach, a<jus gu 
bheil deigh agad oirre, agWg gu'm 
bu mhath fèirt afa^ i 'na mnaoi ; 

12 'Aìi s'm bi-e-r thu dhachaidh 
i do d' thigh, agus heari'aiclh i a 
eeann, agus bheir i dhith a Ji-mean. 

l'i Acrus cuiridh i dhitli a h-eud- 
ach braighdeaiiHÌs, agus l'anaidh i 
a'd' th:gh, agus ni i caoidhd air sda 
a ti-atbar agus a niathar inios ioni- 
lan: agus 'an <!< : iu;i sin theid thu 
steacli <l'a h-ionnsuidh, ;<gus biiiiidh 
tu a't' f hear-pcsda L * aice, agus bhh- 
idh ise 'namuaoi agati. 

14 Acii mur bi tlachd agad innte, 
'an sin leigidh tu leatha rìol far an' 
Aill li'Htha, acli cha rric thu idir air 
ah'giod i, 'ni mo a ni thu ain-tigJi- 
earnas oirre r , a ctiionn gu'n d'islicli 
thu i. 

15 Ma bhios aig duine dà mhnaoi 
aon dmbh gràdhaichte agus ;m aon 
eile fuathaichte, agus ina rug iad 
clanli da, araun a' bht.o-n. ghràdh- 
aichte agus a' bhcan i' huathaichte ; : 
agus ma's leis a' mlmaoi fhuath- 
aichte an ceud-ghin mic, 

l(i 'An sin turlaidh, 'nuair a bheir 
e sealbh d'a mhic air hn hi a ta 
aige, nach fheud e ceud-gtiin a v m$MN re. 1 dùin-chatha. 8 gus an gìacar c. 

b /naineal. c bithidh. Eabh. <i caoìnidh /. 

' 'not' fhear-pòsda. { marsantachd ìtàtfìh C A I B. XXIT. èkiammSa do mhac na mvà gràdh- 
'aiciite roinih mhac aa mnà fuath- 
anhte, a's c da rìrcadh an ceud- 
ghin : 

17 Ach gabhaidh e re e mac na 
mnà fuathaichte mar au ceud-ghm 
le roinn dhùbailte a th.oirt da do 
gach ni a ta aige : oir is esau tois- 
each a ucirt, is leis coir a' cheud- 
gliin. 

18 Ma bhios aig duine mac reasg- 
acli b agu.s ceannairceach, nach geill 
do ghuth athar, no do ghutii a 
mhàthar, agus an uair a sniachd- 
aich'eas iad e, naeh èisd riu: 

19 'Au siu bciridh athair agus a 
mliàthair air, agus bheir iad a màch 
e gu seanaiiean a blnule, agus gu 
gi-cttadh aiti'. fein ; 

20 Agus their iad re seanairibh a' 
bhaik-, Tha ar mac so reasgach 
agus ceannairceach, cha d'thoir e 
gèill d'ar guth; tha c 'iw gheòcair 
agus 'na mhisgeir. 

21 Agus clachaidh uile dliaoine 
a bliaile e le clacliaibh a chum as 
gn'm bàsaich e : mar sin cuiridh tu 
olc air lalbh as bhur measg, agus 
cluinnidh Isracl uile, agus bithidJi 
eauai orra. 

28 Agus ma rinn duine peacadh 
a th« toiiltcanach air bàs, agus gu'm 
bi e r'a chur gu bàs, agus gu'ncroclj 
thu re eraoibh e : 

23 Clia 'n flian a chorp rè na 
h-oklliche air a' chraoibh, ach air 
gach aon choi" adhlaicidh tu e air 
an là sin fèin (oir mallaichte le Dia 
iìia esan a chrochadh :) agus cha. 
salaicii tiiii t'fìiearann, a tha 'n 
Xuihearna do Dhia a' toirt duit mar 
oighreachd. 

CAIB. XXII. 
?"]V r UAIR a chi thu damh. do 
1^1 bhralhar, 110 a chaora dol air 
5^acharan cha'n fholaich thu thu 
fèin uatha; bheir thu air gach aon 
t lior air an ais iad a rìs a dh'ionn- 
suiiih do bbràtbar. 

2 Agus mur bi do bhràthairlàimh 
riut, no Kiur aìthne dhuit e, 'an sin 
bheir thu e dli'ionnsuidn do tliighe 
fèin, agus bithidh e maiile riut gus 
an iarr do blirathair e, agus blieir 
thu air aìs dha e. 

3 Air a' mhodii cheudna ni thn 
fa asal, agus mar so ni thu r'a 
eudach, agus mar so ni t!;u ris na 
h-uile nithibh caillteled' bhràtìiair, 
a chaiil e, agus a fhuair thusa : cha 'n fheud thu thu fèin flroi- 
ach. 

4 'Kuair a chithu asal do bhràtli- 
àPì no a dliamh a' tuiteam sìos air an 
t-slighe, cha'n fliolaich thu thu fèin 
uatha: gu cinnteach togaidh tu 
suas iad maille ris a ris. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le 
fear, ni mo a ciiuireas fcar uime 
eudacli mnà: oir is gràinealachd 
do'n Tighearna do Dhia iadsan uile 
a ni so. 

6 Ma tharlas do nead eoin a bhi 
romhad 'san t-sliglre ann an craoibh, 
sain bith, no air làr, ma's eoin òg 
iad, no uibhean, agus a' mhàtliair 
'na suidheadh air an àlàoh*, no air 
na h-uibhibh, cha ghlac thua'mhàth- 
air maille ris an àlach: 

7 Air gach aon chor leigidli tu 
leis a' mliàthair dol as, agus an 
t-àlach gabhaidh tu dliuit fèin ; a 
clium gu'n èirich gu math dhuit, 
agus gu'm buanaich thu do làitli- 
ean . 

8 'Nuair a thogas tu tigh nomim, 
'an sin togaidh tu barr-bhalla d a 
mhullach, a cbum nacii d'thoir thu 
fuil air do thigh, ma thuiteas dume 
satn bith o sin. 

9 Cha cliuir thu t'f hìon-lios Ie 
h-iotnadli gnè sll, an t-eagal eu'n 
truaillear toradh do sltìl acìiuirthu, 
agus meas t'fhion-lios. 

10 Clia dean thu ar k le damb 
agus le h-asal maille re chèile. 

11 Cha chuir thu umad eudacli 
measgta, mar. do. olann agus do 
iìon h: chèile. 

12 Vft thu dhuit fèin fàbliran' air 
ccithir clieithreanaibh t'eudaicli leis 
an còmlidaich thu thujèln. 

13 Ma ghablias duine bean, agus 
gu'n d'thèid e steacli d'a h-ionn- 
suidh, agus gu'm fuathaich e i, 

14 Agus gu'n d'thoir e aobhàr 
caiunte 'na h-aghaidh, agus gu'n 
tog e suas droch ainm oirre r . agus 
gu'n abair e, Gliabh mi a bhean so, 
agus an uair a thàinig mi d'a li-ionn- 
suidh, cha dfJiuair mi 'na maigli- 
dinn i: 

15 'An sin gabhaid!) athair. na 
li-igliinn m , agus a màtliair, agus 
bheir iad a macii comharan maigh- 
deanais na h-igliinn gu seanairibh a' 
bliaile anire a' gheata 

1(3 Agus their athair na h-igliinn 
rte nà seanairibh, Tliug mi nio 
nighean do'n duine so 'na mnaoi, 
agus tha fuath aige oirre:: s aidmhichidh egur c. h cas-ùmfial. » na h-canaibh òga, 

iscanaibh. k treabhadh, 1 J'aimean, oirea/i. ra na 

nighinn; na h-inghin, Eabh, D E U T E R O N O M r. 

17 Agus feuch, thug e aobhar cheangal -pòsaidh, agus cha robh 
cainnte 'na h-aghaidh, ag ràdh, neach ann g'a teasairginn. 
Cha d'fhuair tni do nighean 'na 28 Ma gheibh duine nighean a 
inaighdmn; agus gidheadh is iad tha 'na h-òigh, nach 'eil fuidh sin comharan maighdeanais mo 
nighinn : agus sgaoilidh iad an 
t-eudach 'an làthair sheanairean a' 
bhaile. 

18 Agus gabhaidh seanairean a' 
bhaile sin an duine, agus smachd- 
aichidh iad e : 

19 Agus cuiridh iad ùbhla cheud 
secci airgid air, agus bheir iad do r'a bheò. 
atiiair na h-ighinn iad, a chionn 3<> Cha ghabh duine d'a ionn- 
gu'n do thog e droch ainm air òigh suidh bean athar, ni mò a leigeas e 
do chloinn Israeil; agus bithidh i ris còmhdachadh athar. cheangal-pòsaidh, agus gu'n dean 
e greim oirre agus gu'n luidh e 
leatha, agus gu'm faigheariad ; 

29 'An sin bheir am fear a luidh 
leatha do athair na h-ighinn leth- 
clieud secel airgid, agus bithidh i 
'na mnaoi aige, a clìionn gu'n d'i- 
sHch e i, cha'n fheude acur uaithe 'na mnaoi aige, cha 'n f heud e a 
cur uaith r'a blieò. 

20 Ach matha an ni so f ior, agus 
nach 'eil comharan maighdeanais 
r'am faghail do'n nighinn; 

21 'An sin bheir iad a mach an 
nigiiean gu dorus tighe a h-athar, 
agus clachaidh daoine a baile i le CAIB. XXIII. 

CHA d'thèid esan aig am bheil a 
chlochan air am bruthadh n , 
no bhali diomhair air a ghearradh 
dheth, a steach do cho'-chruinneach 
an Tighearna. 

2 Cha d'thèid fear diolain astcach clachaibh gus am bàsaich i ; a chionn do cho'-chruinneach an Tigliearna ; gu'n d'oibnch i amaideachd ann an 
Israel le strìopachas a dheanamh 
ann an tigh a h-athar : mar sin 
cuiridh tu air falbh olc as bhur 
measg. 

£2 Ma glieibhear duine eadhon gu nuig an deichcamh gin- 
ealach cha d'theid e steach do cho'- 
chruinneach an Tighearna. 

3 Cha d'thèid Amonach no Moab- 
ach a steach do cho'-chruinneach an. 
luidhe Tighearna . c.idhon gus an deich- 
le mnaoi a tha pòsda re fear, 'an sin eamh gjnealach cha d'thèid iad & c-uirear gu bàs iad le cheile, an 
duiue a luidh leis a' mhnaoi, agus a' 
bhean: mar sin cuiridh tu olc air 
falbh o Israel. 

23 Ma tha nìghean, agus i na 
h-òigh, fuidh cheangal-posaidh aig 
fear, agus gu'm faigh duinei 'sa' 
bhaile, agus gu'n luidh e leatha : 

24 'An sin blieir bibh a madi iad 
le chèile gu geatadh a' bhaile sin, 
agus clachaidh sibh xad le clachaibh 
gus ara bàsaich iad ; an nighean, a 
chionn nach do ghlaodh i, agus i 
iihi 'sa' bhaiie; agus am fear, a 
chionn gu'n d'ìslich e bean a clioimh- steach do cÌ!v>'-ciiruinneach an Tigti- 
earn a chaoidh : 

4 A chionn nach do clioinnich 
iad sibh le h-aran agus le h-uisge 
air an t-sliglie, 'nuair a thàinig sibh 
a mach as an Eiphit, agus a chionn 
gu'n do thuarasdalaich iad a'd'. 
aghaidh Balaam mac Bkeoir o l'he- 
tor no Mesopotamia^chum do mliall- 
achadli. 

5 Gidheadh, cha 'n èisdeadh an 
Tigheam do Dhia re Balaam; ach 
thionndaidli an Tiglieaina do Dhia 
dhuit am mallachadh gu beannach- 
adh, a chionn gu'm bu toigh leis an. earsnaich : mar sin cuiridh tu air Tighearna do Dhia thu. falbh olc as bhurme.asg. 

25 Ach ma gheibh fear 'sa'mhach- 
air nighean a tha fuidh cheangal- 
pòsaidh, agus gu'n èignich an duine 
i, agus gu'n luidh e leatha, an sin 
cuirear a nihàin an duine a luidh 
leatha gu bas. , . , , 

26 Ach air an niglunn cha dcan 
thu bbeag sam bitb,. cha 'ìi'cil 's.m 
mghinn coire bàis : oir uiar an uair 

dh'èireas duine suas 'an aghaidh 6 Cha 'n iarr thu an sltl*> no an 
souas rè t'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabh thu gràin do Edoni- 
ach, oir iò c do bhràthair e : cha- 
gliabh thu gràm do Eiphiteach, a. 
chionn gu'n robli thu a'd' choigrcach 
'na fhearann. 

tì Theid a' chlann a ghinear Ico- 
saiij a steach do cho'-chr.uinneach 
an Tighearna, 'nau tieas ginealach. 

9 'Nuair a thèid t'fheachd a a choimhearsnaich, agus a mhaibh- mach 'an aghaidh do naiinhdean, 

as se e, mar si:i a ta chuLs so : 'ansin gleidh thu fèiu o guch droch 

27 Oir fhuair c 'sa' nihachair i, ni. 
MMUS dh'eigh an nighean a bha fuidh 10 Ma bhios 'nar measg duine sanì' n air an loCadh, • t' urmailt, do champa. C A I E. XXIV. iNwi nac« .'c:l gìaU, a thaobh neo- 
eldoine a tharlas da 'san oidhche, 
*an sin thèid e mach as a' chainpa, 
cha d'thig e steach do mheadhcn a' 
chauipa. 

11 Ach an uair a bhios e dlùth 
do n f hcasgar, 'an sin nighidh se 
e fèin Ie h-uisge, agcts an uair a 
thtid a' ghrian fodha P, thig e 
'steach do mheadhon a' champa. 

12 Bithidh agad aite mar an 
ceudna an taobh a muigh do'n 
eljampa, far an d' thèid thu inach. 

13 Agus bithidh pleadhagq agad 
ait do chrios r , agus an uair a 
shuidbeas tu a muigh, cladhaichidh 
tu le.ttha, agus tionndaidh tu air 
t'ais, agus folaichidh tu an ni a 
Ihig uait. 

ì4 Oii- tha 'n Tigbearna do Dhia 
ag nneachd am meadhon do cham- 
pa, thum doshaoradh, agus acbum 
do nainihdcaa a tnoirt tìiairis 
roiuiiad: uimesin bithidh do cham- 
pa naomua, cjium nach faic e ni 
surn bith ueo-ghlan annari, agus 
nac h pill e air falbh uait. 

15 Ciià d'tlioir thu su:;s d'a 
mhaigiisdir an seirbbiseach a < haidh 
as s a't' ionnsuidii o mbaighsdir. 

lò Maiile riut gabhaidh e còjnh- 
nuidh 'uar measg, auns an àit a 
thaghas e, an taobh a stigh aon do 
d' eheataibh far an taitniciie ieis : 
cha Jean ttju foirneart air. 

17 Cha bhi striopach air bitn do 
aigheanaibh Israeil, ni mò bhios 
Sodomach do mhacaibh Israeil. 

18 Cha d'thoir thu tuarasdal 
slrìopaieh, no luach coin do thigh 
an Tighearna do Dhè air son bòid 
sam bith ; oir tha iad sm eadhon le 
chèile 'nan graineaiachd do'n Tigh- 
earna do Dhia. 

19 Cba d'thoir thu ni sam bith 
'an coiugheall c do d' bhrathair air 
riadh u ; riadh airgid, riadh bìdh, 
riadii ni sam bith a bheirear 'an 
coingheall air riadh- 

£0 Do choigreach feudaidh tu ni 
a thoirt 'an coinglieall air riadh, ach 
do d' bhràthair clia d'thoir thu ni 
sam bith 'au coingheall air nadh ; a 
chmn gu'm beannaich an lighearna 
do Dhia tlsu anns gach ui ris an 
cuir thu do làmh 'san fiiearann 
d'am bìieil thu dol g'a shealbhach- 
adh. 

L 21 'Nuair a bheir thu bòid do'n 
Tìghearna do Dhia, cha dean 
thu moill 'na h-iocadh: oir gu cinnteach iarraidh an Tighearna do 
Dhia uait i ; agus bhiodh e 'na 
pheacadh dhuit. 

22 Ach ma dh'fhanas tu gun 
bhòid a thoirt, cha bhi e 'na 
pheacadh dliuit w . 

23 An ni sin a chaidh mach as 
do bhilibh. coimhididh agus coimh- 
lionaidh tu ; a reir mar a bhòidich 
thu do'n Tighearna do Dhia, eadh- 
on tabhartas saorthode, a gheall 
thu le d' bheul. 

24 'Nuair a thèid thu steach do 
fhìon-lios do choimliearsnaich, 'an 
sin feudaidh tu fiondhearcan ith- 
eadh mar is tptana leat, eadhon 
do shàth ; ach cha chuir thu bheag 
a'd' shoit'each. 

25 '"Nuair a rheid thu steach a 
dh'arbhar do chounhearsnaich, 'an 
sin feudaidh tu na diasan a spion- 
adh le d' làimh, ach corran cha 
chuir tliu ann an arbhar do choimh- 
earsnaich. 

CAIB. XXIV. 

'"VTUAIR a ghabhas fear bean, 
_L < * agus a phòsas e i, agus gu'n 
tKchair nach faigh i deagh-ghean 
'na shùiiibh, a cìiionn gu'n d'fhuair 
e neo-ghloine èigin innte ; 'an sin 
sgrìobhadh e litir-dhealac.haidh x 
dh'i, agus thugadh e 'na làimh i, 
agus cuireadh e mach as a thigh i. 

2 Agus an uair a dh'fhalbhas i 
mach as a thigh, feudaidh i dol 
agus a bhi 'na mnaoi aig fear 
eile. 

3 Agus lìia dh'fhuathaicheas am 
fear-pòsda ma dheireadh so i, agus 
gu'n sgrìobh e litir-dìiealachadh dh'i, 
agus gu'n d'thoir e 'na làimh i, agus 
gu'u cuir e mach as a thigh i; no 
ma gheibli am fear ma dheireadh 
bàs, a gliabh i 'ua mnaoi dha 
fèin; 

4 Cha 'n fheud a ceud fhear- 
pòsda -a chuir uaith i, a gabhail a 
ris gu bi 'na mnaoi dha, 'au rièigh 
dh'i biii air a truailleadii : oir is 
gràinealachd siu 'an làthair au 
Tighcarna, agus cha d'thoir thu air 
an fliearann>' peacachadh, a tha 'n 
Tigbearna do Dhia a' toirt duit 
mar oiglneachd. 

5 'JS'uair a ghabhas duine bean 
nuadh, cha d't'nèid e mach gu 
cogadh, ni mò a ciiu\rcar cùram 
gnotiiuich sam bith air : fanaidh c 
saor aig a thigh fein aon bhliadiuìa, P fuidhe. 1 sluasaid. T air do bhallairm. % tìttieh. 

1 iusachdì u ann-riadli. ocar. w annad. liabh. x litir- 

dhcalaich. V sluagh an fhearainn. BEUTERONOMI. ìgus bhcir e subhachas d'a mhnaoi 
5k~gbabh e. 

6 Cha ghabh duine sam bith a 
chiach - mhuilinn iochdrach no 
uachdrach mar gheali : oir tha e 
gabhail anma duine mar ghèall. 

7 Ma gheibhear duinc a' goideadh 
aon neach d'a bhràithribh do 
chìoinn Israeil, agus ma ni e ain- 
tighearnas air z , no ma reiceas se e; 
'an sin cuirear gu bàs an gaduiche 
sin, agus cuiridh tu dlc air falbh as 
bhur measg. 

8 Thoir an aire, ann am plàigh na 
luibhre, gu'n d'thoir thu fa'near gu 
dùrachdach, agus gu'n dean thu a 
rèir nan uile nitiie a theagaisgeas 
na sagarta na Lebhithich dhuibh : a 
rèir mar a dh'àithn mi cihoibh, bheir 
sibti fa'near gu'n dean sibh. 

9 Cuimhnich ciod a rinn an Tigh- 
earna do Dliia re Miriam air an 
t-slighe, 'an dèigh dhuibh teaclid a 
mach as an Eiphit. 

10 'Nuair a bheir thu do d' 
choimhearsnach ni sam bith 'an 
eoinsheall, cha d'thfcid thu steach 
d'a thigh a ghabhail a ghill. 

11 A mach seasaidh tu, agus 
blieir an duine d'am bheil thu toirt 
'an coingheall, an gtall a mach 
dhuit. 

12 Agus ma bhies an duine 
bochd, cha choidil thu le gheall. 

1.3 Air gach aon chor blieir thu 
air ais a dha 'n geall a rìs, 'nuair a 
thèid a' ghrian fodha, chum gu'n 
coidil e 'na eudach fèin, agus gu'ni 
beannaich e thu: agus bitbidh so 
'na ionracas dhuit 'an làthair an 
Tighearna do Dhè. 

14 Cha dean thu foirneart air 
seirbliiseach tuarasdail a tha Bochd 
agus uireasbhtiidheu' li, co dliiubh 
a tha e do d' bhràithribli, no do d' 
choigricli, a tha ann at' f hearann 
an taobh a stigh do d' gheataibh. 

15 Air a là bheir thu dha a 
thuarasdal, agus cha d'thèid a' 
ghrian sios air, oii tha e bochd, agus 
a' suidhcachadh a chridhe air; air 
eagal uu'n « iaotih e a't' àghaidh ris 
an 'J'iglieai na, agus gu'm bi e 'na 
pheaeàdh dhuit. 

l(j Cha chuiruar na h-aithreacha 
gu bàs air son na cioinne, ni niò a 
chuiicar a' chlann gu bàs air son 
tian aithrcacha : cuirear ga-ch duinc 
gu bàs air son a pheacaidii fèin. 

17 Cha chlaoii'b tlm breitheanas 
a' choigricl), no an dilleachdain, ni mò a ghabhas ttr' eudach bantraich iP'- 

margheall. fflfc 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n W 
robh'tliu^/etn a'd' thràill 'san Eiphit, |o» 
agus gu'n do shaor an Tighearna fti' 
do Dhia thu as sin : uime sin tha jìtto 
mi ag àithneadh dhuit an ni so a jAf 
dheanamh. leifK 

19 'Nuair a bhuaineas tu c Iràtli 
t'f hoghar a'd' achadh, agus a dhi- |iblia 
cliuimhnicheastu sguab 'san achadh, *A 
cha phill thu g'a togail : air son a' fen; 
choigricli, air son an dìlleachdain, ìni 
agus air son na bantraich bithidh i : jeato 
a chum gu'm beannaich mi Tigh- tir 
earna do Dhia thu ann an uile liilt* 
oibribh do làmh. ■; 

20 'Nuair a chrathas tu do : )& il 
chroinn-ola, cha d'thèid thu thairis ». 
air na geugaibh a rls : air son a' 8'i 
choigrich, air son an dilleachdain, W 
agus air son na bantraich bithidh e. i»«s 

£1 'Nuair a chruinmcheas tu fcr 

f ìon - dhearcan t'f hìon -hos, cha 5' 

ghlan thu gu buileach a'd' dhèigh i'aio 

e : air son a' choigrieh, air son an ara 

dllleachdain, agus air son na ban- |àir 

traich bitludh e. jid 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'u 1511; 

robh thu a'd' thràill d ann an tir na jà 

h-Eiphit : unne sin tha mi ag 10 

àithneadh dhuit an ni se a dhcau- i 

amh. I Ibrò 
I II 

CAIB. XXV. : i 

MA bhios connsaehadh sadar |ju 

dhaoine, agus gu'n d'thig iad iji 

gu breitheanas, a chum as gu'n p 

d'thoir na brcitheamhna breth ( pt 

orra e , 'an sin saoraidh iad an h 

t-iouracan, agus dìtidh iad- f aa 1 

ciontach. 1 

2 Agus tarlaidli, ma 's airidh an | 
duine aingidh bhi air a bhualadh, Jj[| 
gu'n d'thoir am bieitheamli air |; 
luidhe sios, agus a bhi air a bhual- i M 
adh 'na làthair, a rèir a clioire, ann ; jjjl 
an àircamh àraidh do bhuillibh. \ 

3 Dà fhichead buille blieir e ' ^\ 
dha: cha d theid e thairis, air \ K 
eagal nau raehadh e thairis, agus 1 
gu'm buaileadli se e os an ceann ^ 
sin lemòran bhuillibh, 'an sin gu'm j OÌ 
biodh do bhràthair tàhcil a'd' | 
shiulibh. j lj 

4 Cha chuir thu ceangal air beat L 
an daimh an uair a tha e saitairtK , 
an arbhair. \ t;lt 

5 'Kuair a gbabhas bràithrean 
cònihntndh luaille re chèile, agiis 
gu'm faigh aon diuhh bàs, agus gun z ma ni c 7ìiarsantachd h is. a ais-iocaidh tu. b Cha'nfhiar. 
« ohcarras tu aìos. d ad' dhuine daor. e eH^Hk t'jàgaìdh 
iudshlos. bualadh. C A I B. XXVI, dtsine cloinne aige, cha phòs bean 
\' ìnhairbh a mach re coigreach : 
thèid a bràthair-ceile steach d'a 
ii-ionnsuidb, agus gabhaidli e dha 
fèin i 'na mnaoi, agus ni e dlighe h 
bràthar-cèile rithe'. 

6 Agus èindh an ceud-ghin mic a 
bheireas i, suas ann an ainm a 
bhràthar a ta marbh, a chum nach 
dubhar a mach aium a h-Israel. 

7 Agus mur toil leis an duine 
bean a bhwthar a ghabhail, 'an sin 
thèid bean a bhràthar suas do'n 
gheata chum nan seanairean, agus 
their i. Tha mo bhràthair-cèile a' 
diùltadh ainm a thogail suas d'a 
bhràthair ann an Israel, cha 'n àill 
leis dlighe bràthar-cèile dheanamh 
rium. 

8 'An sin gairmidh seanairean a' 
bhaile air, agus labhraidli iad ris : 
agus ma sheasas e mach, agus gu'n 
ahair e, Cha 'n àill leam a gabhail ; 

9 'An sin thig beau a bhràthar 
d'a ionnsuidh 'an làthair nan sean- 
airean, agus fuasglaidh i a bhròg 
bhàrr a choise, agus tilgidh i smug- 
aid 'na eudain, agus freagraidh 
agus their i, Mar so nithear ris an 
duine nach tog suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear ainm ann an Is- 
rael, Tigh an fhir aig am bheil a 
bhròg fuasgailte. 

11 'Nuair a bhios daoine re comh- 
stri' cuideachd, neach re neach eile, 
agus gu'n d'thig bean a h-aon dtubh 
atn fagus a dh'f huasgladh a fir- 
posda a làimh an fhir a tha 'ga 
}iliualadh, agus gu'n sìn i mach a 
làmh, agus gu'n gabh i greim air a 
bhuill dìomhair : 

, 12 'Au sin gearraidh tu dhith a 
làmh; clia ghabh do shuil truas 
dith. 

13 Cha bhi agad ann ad mhàla 1 
aon ehothrom m agus cothiom eile; 
cothrvm mòr agus beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigb aon 
soitheach", agus soitheach eile 
tomhais; soitheach mòr agus bcag. 

15 Cothrom iomlan agus ceart 
bithidh agad; so.thearh - tomhais 
iomlan agus ceart bithidh agad: a 
chum gu'm buanaichear do làithean 
anns' an fhearann a thn 'n Tigh- 
earna do Dhia a' tabhairt duit. 

li> Oir tha iadsan uile a ni na 
nithe siu, ia;lsan uile a ni gu h-eucor- 
acb, 'rian gràineileachd do'n Tigh- 
earoa do Dhia. 

1/ Cuimhnich ciod a rinn Amalec 
ort 'san t-slighe, 'nuair a thdinig 
eibh a macli as an Eiphit: 18 Cionnus a choinnich e thu 'saa 
t-slighe, agus a bhuail e chuid bu 
deireanaiche dhiot, cadhon iadsaa 
uile a bha lag a'd' dhèigh, 'au uair 
a bha thu fann agus sgkth, agus 
nach ròbh eagal Dè air. 

19 Uime sin an uair a bheir an 
Tighearna do Dhia fois dhuit o d' 
»aimhdibh uile mu'n cuairt, anns 
an f hearann a bheir an Tighearna 
do Dhia dhuit mar oighreachd r'a 
shealbhachadh, dubhaidh tu as 
cuimhne Amaleic o bhi fuidh nèamh; 
cha dìchuimhnich thu c. 

CAIB. XXVI. 

AGUS an uair a thèid thu stigh 
do'n f hearann a tha 'n Tigh- 
earna do Dhia a' toirt dhuit mar 
oighreacbd, agus a shealbhaicheas 
tu e, agus a ghabhas tu còmh- 
nuidh ann; 

2 'An sin gabhaidh tu do'n 
cheud chuid do uile thoradh na 
talmhainn, a bheir thu leat do 
t'fhearann a tha 'n Tighearna do 
Dhia a' tabhairt duit, agus cuiridh 
tu ann am bascaid e, agus thèid thu 
chum an àite a thaghas an Tigh- 
earna do Dhia, a chur ainme 'an sin. 

3 Agus tlièid thu dh'ionnsuidh 
an t-sagairt a blnos anns na iaithibh 
sin, agus their thu ris, Tha mi ag 
aideachadh aii an là 'n diugh do'n 
Tighearna do Dhia, gu'n d'thàinig 
mi do'n dùthaich a^mhionnaich an 
Tighearna d'ar n-aithreachaibh gu'n 
d'thugadh e dhuinn. 

4 Agus gabhaidh an sagairt a' 
bhascaid as do làimh, agus cuiridh 
e sìos i air beulaobh altarach an 
Tighearna do Dhè. 

5 Agus freagraidh tu agus their 
thu 'an làthair an Tighearna do 
Bhe, Bu Shirianach air -sheòl a bhi 
caillte m' atiiair, agus chaidh e sìos 
do'n Eiphit, agus bha a air chuairt 
'an sin le beagan cuideachd, agus 
dh'f hàs e 'n sin, 'na chinneach mòr, 
cumhachdach agus honmhor. 

C Agus bhutn na h-Eiphiticl) gu 
h-olc ruinn , agus shàraich iad sinn, 
agùs chuir iad daorsa chruaidh 
oirn. 

7 Agus ghlaodh sinn ris an Tigh- 
earna, Dia ar n-aithreacha ; agus 
dh'èisd an Tighearna r'ar guth, 
agus dh'amhairc e air ar n-àmhghar 
agus ar saothair, agus ar foirneart. 

8 Agus Chug an Tighearna mach 
sinn as an Eiphit le làimh chumh- 
achdaichj agus le gàintean sìnte 
mach, agusle h-uamhaivn mòr, agus' 1» dlcasdanas. « ria. 1 bhalg, m chlach. Eabh. n cathar- 
tomhais ; cphah, Eabh. rcinn. DEUTERONOMI. lc Gomharaibh, agus le h-iengantas- 
aibh. 

Agus thug e sinn do'n àite so, 
agus tlmg e dìiuinn am fearann so, 
fearann a tha sruthadh le bainne 
agus mil. 

10 Agus a nis feuch, thug mi 
leam ceud thoradh an fhearainn, a 
thug thusa, Thighearna, dhomh: 
agus cuiridh tu e 'am fianuis an 
Tighearna do Dhè, agus ni tliu 
aoradh P 'am lìanuis an Tigliearna 
do Dhè. 

11 Agus ni thu gairdeachas anns 
gach ni math a thug an Tighearna 
do Dhia dhuit, agus do d' thigh, 
thu fein, agus an Lebhitheach, agus 
an coigreach a bhios 'nar measg. 

12 'Nuair a chuireas tu crìoch air 
deachamh a thoirt seachad, eadhon 
uile dheachamh do chinneisl air 
an treas bliadhna, bliadhna an 
deachaiinh, agus a bheir thu c do'n 
Lebhitheach, do'n choigreach, do'n 
dilleaehdan, agus do'n bhaotraich, a 
chum gu'n ith iad an taobh a stigh 
do d' gheataibh, agus gu'n sàsuich- 
ear iad ; 

13 'An sin their thu 'am fianwis 
an Tighearna Dhè, Thug mi leam 
na nithe naomha as mo thigh, agus 
mar an ceudna thug mi iad do'n 
Lebhitlieach, agus do'n choigreach, 
do'n diileachdan, agus do'n bhant- 
raich, a. rèir t'àitheantan uile a 
dh'àithn thu dhomh: ]cha do bhris 
mi \\-aon do t'àitheantàibh, ni mò a 
dhi-chuimhnich mi iad. 

14 Cha d'ith mi bhcag dhiubh 
a'm' bhròa, ni mò a ghabh mi bhcag 
dhiubh gu fcum neo-ghlan sam bith, 
ni mò a thug mi bheag dhiubh air 
«on a' mhairbh : dh'èisd mi re guth 
an Tighearna mo Dhè; rinn mi a 
reir nan uile nithe a dh'àithn thu 
dliomh. 

15 Amhairc a nuas oionad-còmh- 
nuidh do naomhachd.o neamh. agus 
beannaich do sluagh Isracl, agus am 
fearann a thug thu dhuinn, mar a 
nihionnaieh thu d'ar n - aithreach- 
aibh, fearann a tha sruthadh le 
bainne agus mil. 

16 Air an là'n diugh dh'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit na rcachd- 
an agus na breitheanais sin a 
dheanamh: uime sin coimhididh 
agus ni tlm iad le d'[uile chridhe 
agus le d' uile anam. 

17 Riun thu roghainn r an dittgh 
do'n Tighearna gu bhi 'na Dhia 
dhuit, agus gu gluasad 'na shlighibh, agus gu reachdan a ghleidheadh, [. 

agus àitheauta, agus a bhreith- ifll'ia 

eauais, agus gu èisdeachd r'a i;; 

ghuth. utneiiB'. 

18 Agus thagh s an Tighearna j >; 
thusa an diugh gtJ blii a'd' shluàgh „;: 
sònraichte dha fèin, mar a gheall* e 11 1 
dhuit, agus a chum gu'n gleidheadh Bta'i 
tu àitheantan uile; 

19 Agus a chum gu'n deanadh e 1: S 
ard thu os cionn nan uile chinneach Gterid 
a rinn e, ann an cliu, agus ann an tslimis 
ainm, agus ann an urram, agus a 1 
chum gu'm bitheadh tu a'd' shluagh Ittìi, 
naomha do'n Tighearna do Dhia, | 61 
mar a labhair e. 

. ' m : 

CATB. XXVIT. L&i 

AGUS dh'àithn Maois agus sean- |,n,ai 
airean Israeil do'n t-sluagh, u À 
ag ràdh, Gleidhibh na h-àitheantan ^a< t 
dhiubh an diugh. (ilelc 

2 Agus tarlaidh air an là anns an 15 3 
d'thèid sibh thar lordan do'n s ni d 
fhearann a bheir an Tighcarna do rfàinei 
Dhia dhuit, gu'n cuir thu suas Un 
dhuit fèin clacha mòra, agus ( ami 
còmhdaichidh tu thairis le h-aol kaa 
iad. Heiri; 

3 Agus sgrìobhaidh tu orra uile ìfi) 
bhriathran an lagha so, 'nuair a fcai 
thèid thu thairis, a chum as gu'n ^sf 
d'thèid thu steach do'n fhearann a i; 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit, fcti 
fearann a tha srnthadh Ie bainne icho 
agus le mil; mar a gheali an Tigh- siiag 
earna Dia t'àithreacha dhuit. )« 

4 Uime sin an uair a thèid sibh 
thar Iordan, cuiridh sibh suas na fj] 
clachan sin, a tha mi ag àitlmeadh j M 
dhuibh air an là'n diugh ann an ijj 
sliabh Ebail, agus còmhdaichidh tu 1 || I0 
thairis le h-aol iad. %& 

5 Agus 'an sin togaidh tu suas | S 
altair do'n Tighearna do Dhia, 51 
altair do chlachaibh : cha tog thu ^ 
suas inneal iaruinn sam bith orra. 1 j B \ 

Do chlachaibh slàna togaidh tu ; 4, 
altair an Tighcarna. do Dhè, agus j \ u 
bheir thu suas oirre iobairte-Ìoisgte jj 
do'nTighearna di. Dhia. y 

7 /\£>us ìobraidk tu lobairte-sith, 
afus ithidh tu 'n sin, agus ni thu jj 
gairdeachas 'an làthair an Tighear- 

na do Dhè. 1 4 

8 Agus sgrìobhaidh tu air na ; 
clachaihh uile bhriatliran an lagha * 
so gu ro-shoUleir. y 

9 Agus labhair Maois, agus na | 
sagairt ua Lebhithich, re h-Israel t. 
uiìe, ag ràdh, Thoir an aire, agus i 
cisd, Ò Israel; a-ir an là'n diugh j ( P ùdhradh. 1 phitich,fhùs< 1 dh\ddkhthu. s ròghnuich, | 
r labhuir. Eabh. 9 A I B. XXVIII. ■ùmeadh thu a'd' shluagh u do'n 
riwhcarna do Dhia. 

10 Uime sin èisdidh tu re guth 
m Tighearna do Dhè, agus ni thu 
iitheanta, agus a reachdan a tha 
•ni ag àithneadh dhuit air au là'n 
Bugh. 

11 Agus dh'àithn Maois do'n 
:-sluagh air an là sin fèin, ag 
ràdh; 

! 12 Seasaidh iad so air sliahh 
Bperidsirn a bheannacnadh an 
feluaigh, 'nuair a theid sibh thar 
[ordan ; Siineon, agus Lebhi, agus 
'[bdah, agus Isachar, agus loseph, 
*gus Beniamin. 

13 Agus seasaidh iad so air 
jliabh Ebail a mhaliachadh ; Reu- 
;>fen, Gad, agus Aser, agus Sebulun, 
Rd, agus Naphtali. 

l i Àgus labhraidh na Lebhithich, 
ìgus thèir iad re daoinibh Israeil 
uile le guth ard ; 

15 Mallaichte gu robh an duine 
i ni dealbh snaidhte w uo leaghta, 
^ràineiieachd do'n Tighearna, obair 
.àmh an fhir-cheird, agus a chuireas 
; " ann an ionad diomhair : agus 
.rreagraidh an sluagh uile, agus 
:heir iad, Amen. 

16 Mallaichte gu robh esan a ni 
:àir air athair no air a mhathair : 
agus their an sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu robh esan a 
ih'atharraicheas crioch x fearairm 
a choinihearsnaichy : agus their an 
iluagh uile, Amen. 

18 Mallaichte gu robh esan a 
muireas an dall air seacharan 'san 
;-slighe : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

19 Mallaichte gu robh esan a 
.hiaonas breitheanas a' choigrich, 
m dUleachdain, agus na bantraich : 
igus their an sluagh uile.Amen. 

20 Mallaichte gu robh esan a 
luulheas le mnaoi athar, a chionn 

bheil e leigeadh ris còmhdach 
ithar : agus their an aluagh uile, 
4men. 

21 Mallaichte gu robh esan a 
uidheas le h-ainmhidh sam bith : 
igus their an sluagh uile, Amen. 

22 Mallaichte gu robh esan a 
uidheas le phiuthair, nighean 
ithar, no nighean a mhàthar: agus 
;heir an sluagh ude, Amen. 

23 Mallaichte gu robh esan a 
uidheas ie mhàthair-chèile : agus 
heir an sluagh uile, Amen. 

24 Mallaichte gu robh esan a bhuaileas a choimhears-nach gii 
h-uaigneach z : agus their an sluagh 
uile, Amen. 

25 Mallaiclìte gu robh esan a 
ghabhas duais a air son (tuine neo- 
chiontach a mharbbadh b ; agus 
their an sluagh uile, Amen. 

20 Mallaichte gu robh esan nach 
daingnich uiie bbriathran an ladia 
so ehum an deanamh: agus their ari 
sluagh uile, Araen. 

caib, xxvrn. 

AGUS taiiaidh, ma du'èisdeas tu 
gu durachdach re guth an 
Tighearna do Dhè, a choimhead 
agus a dheanamh àitheantan uile, a 
tha mi ag àithneadh dhuit air an 
là'n dìugh, gu'n cuir au Tighearna 
do Diiìa suas thu os cionn uile 
chinneacha na talmhainn. 

2 Agus thig na beannachda so 
uile ort, accus beiridh iad ort, nia 
db'èisdeas tu re gnth an Tighearna 
do Dhè. 

3 Beannaichte bithidh tu 'sa' 
bhaile, agus beannaichte bithidh tu 
'sa' mliachair 

4 Beannaiclite bithidh toradh do 
chuirp, agus toradh t'fhearainn. 
agus toradh do sprcidhe, fàs du 
chruidh c , agus treuda do chaorach. 

5 Beannaichte bitlndh do bhas- 
caid agus do chuibhrionn d . 

6 Beannaichte bilhidh tu 'nuair 
a thig thu stigh, agus beannaichte 
bithidh tu 'nuair a theid thu 
muigh. 

7 Bheir an Tishearjia fa'ncar 
gu'm bi do nainibdean, a dh'èireas 
suas a't' aghaidh, air am bualadh 
roimh do ghnùis : tliig iad a mac.h 
a't' aghaidh air aon slighe, agus 
teichidh iad romìiad air seachd 
slighibh. 

8 Aithnidh an Tighearna am 
beannachd ort ,a'<i' thighibh-tasg- 
aidh e , agus anns gach m ris an cuir 
thu do làmh: agus beannaichidh e 
thu 'san fhearann a bheir an Tigh- 
earnado Dhia dhuit. 

9 Daingnichidh an Tighearn thu 
a'd' shluagh naomha dha fèin, mar 
a mhionnaich e dhuit, maghleidheas 
tu àitheantan an Tighearna do Dhè, 
agus ma ghluaiseas tu 'na shlish- 
ibh. 

10 Agus chi uile chinnich na 
talmhainn gu'n goirear ainm an 
Tighearn ort, agus bithidh eagal 
orraromhad. u 'nad phobull. w ìomhaigh ghràbhalta. x comharaj tcòrayi. 
ìir- Y a nàbuidh. z, aiufeiil. a ceannach. b air sonfuil nto- 
■hiontach a dhòrtadh, c duàhò. ^stòr. e thighibli-stòir,$haibhliuà. 
X DEUTERONOMI. 11 Agns ni an Tighearna 
saibhirf thu ann am maoin, ann an 
toraclh do chuirp, agus ann an 
toradh do sprèidhe, agus ann an 
toradh do thalmhainn anns an 
talamh a mhionnaich an Tighearna 
do t' aithreachaibh a thabhairt 
duit. 

12 Fosglaidh an Tighearna dhuit 
a dheagh ionmhas s, na nèamhan 
a thoirtuisge do t'fhearann 'na àm, 
agus a bheannachadh uile oibre do 
làimh ; agus bheir thu 'n iasachdh 
do mhòran chinneach, agns cha 
ghabh thu 'n iasachd. 

13 Agus ni an Tighearn an ceann 
dhìot, agus ni h-e an t-eaYball'; 
agus bithidh tu mhàin 'an uachdar, 
agus cha bhi thu 'n ìochdar: ma 
dh'èisdeas tu re àitheantaibh an 
Tighearna do Dhè, a tha mi ag àith- 
neadh dhuit air an là'n diugh gu'n 
coimhead agus gu'n dean thu iad, 

14 Agus cha d'thèid thu thaobh 
o aon air bith do na briathraibh a 
tha mi ag àitlineadh dhuitan diugb, 
a chum na làimhe deise no chum 
na làimhe clithe, a dhol 'an dèigh 
dhiathan eile dheanamh seirbhis 
doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu re 
guth an Tighearna do Dbè, a thoirt 
fa'near gu'n dean^ thu àitheantan 
agus a reachdan uile a tha mi ag 
àithneadh dhuit an diugh, gu'u 
d'thig na mallachda so uile ort, 
agus gu'm beir iad ort. 

16 Mallaichte bithidh tu 'sa' 
bhaile, agus mallaichte bithidh tu 
'sa' ìnhachair. 

17 Mallaifchte bithidh do bhas- 
caid agus do chuibhrionn. 

18 Mallaichte bithidh toradh do 
chuirp, agus toradh t'fhcarainn, fàs 
do chruidh 1, agus treudan do chaor- 
ach. 

19 Mallaichte bithidh tu 'nuair 
a thig thu stigh, agus mallaiciite 
bithidh tu 'nuair a thèid thu mach. 

20 Cuiridh an Tighearn ort mall- 
achadh, mi - shuaimhneas m , agus 
ac.hmhasan anns gach ni ris an cuir 
thu do làmh gu dheanamh, guS au 
sgriosar thu, agus gus an d'thèid as 
duit gu h-obann, air son aingidh- 
eachd do ghniomhara lcis au do 
thrèig thu mise. 21 Bheir an Tighearn air a* 
phlàigh leantuipn riut gus an 
claoidh e tliu bhàrr an fhearainn, 
d'am blieil thu dol a steach g'a 
sliealbhacliadh. 

22 Buailidh an Tighearn thu le 
caitheamh 11 agus le fiabhrus °, agus 
le h-ain-teas, agus le h-ard-losgadb, 
agus teis a' chlaidheamh, agus le 
seargadli P, agus le fuar-dhealt 'ì : 
agus leanaidh iad thu gus an d'theid 
as duit. 

23 Agus bithidli do speuran a ta 
os do cheann 'nan umha r , agus an 
talamh a ta fodhad 'na iarunn. 

24 Ni an Tighearn uisge t'fhear- 
ainn 'na luaithre agus 'na dhuslach : 
o ntamh tliig e nuas ort, gus an 
sgriosar thu. 

25 Blieir an Tighearna fa'near 
gu'i-n buailear thu air beulaobh do 
naimhdean : thèid thu mach air 
aon sliglie 8 'nan aghaidh, agus 
teichidh tu rompa air seachd sligh- 
ibli ; agus atharraichear thu chum 
uile riogliachda na talmhainn. 

26 Agus bitliidh do chlosach 1 'na 
biadh àig uile eunlaith an athair, 
agus aig be.athaichibh na tàlmhainn, 
agus cha 'n fhuadaich du-ine sam 
bith air falbh iad. 

27 Bu<ulidh an Tighearn thu le 
neasgaid na h-Eipliit, agus le ruidh 
fòla u , ;igus le càrr, agus le cloimh w , 
do nach bi e'n comas do leigheas. 

28 Buailidh an Tighearn thu le 
cuthach, agus le doille, agus le 
h-uamhan v .i cridhe. 

2y Agus smeuraichidh tu x mu 
mheadhon-là, mar a smeuraicheas 
an dall 'san dorchadas, agus c.ha 
soirbhich Ìeat a'd' shlighibh : agus 
biihidh tu mhàin fuidh f hohneait, 
agus air do clireachadh a ghnàth, 
agus cha teasairg duinc sam bith 
thu. 

30 Ni thu ceangal-pòsaidh V re 
mnaoi,agus tuidhidh fear eile leatha: 
togaidh tu tigh, agus cha ghabh thu 
oòmhnuidh ann : suidhichidh tu 
f Ìon-Iios agus cha tionail thu fhion- 
dhcarcan. 

31 Marbhar do dhamh fa cliomh- 
air do shùl, agus cha 'n ith thu 
dheth : bheircar air falbh t'asal a 
dh'aindeoin as do làthair, agus cha 
d'thoircarair a h-ais z dhuit i: bhcir- f pailt. $ thqisgeack* h coivghcall. » iorbalf. 

k giSn coimhlion. 1 àl do bhò. carraid. " citick. 

° tcasuich, cuartaich. >' gaiseadh, (osgadh-dcalauaich. 

<3 crith-reodh. r pi-ais. s ròd, nathad. c do chairbh, 

do chorp marbh. u In n/arrhoids. Sasg. w clainih. ElT. 

x iarraidhtuj'o-làiinh. >' rcUcachadhpòsaidh. 

% c/iu '71 ais-iocar. CAIB. XXVIII. e.ir do chaoraich do d' naimhdibh, 
agus cha bhi neach agad a bheir 
uatha iad . 

32 Bheirear do mhic agus do 
nigheana do shluagh eile, agus chi 
do shùilean, agus fàilnichidh iad Lc 
faduL air an son a rè an là : agus 
cha bhi neartsam bith a'd' làimh. 

33 Turadh t'fhearainn, agus do 
shaothair uile, ithidh cinneacli suas, 
nach b'aithne dhuit ; agus bithidh tu 
mhàin fuidh fhoirneart agus air do 
bhruthadh 'an còmhnuidh : 

34 Air chor as gu'm bi thu air 
mhi-chèill, air son seallaidh do shùl 
a chi thu. 

35 Buailidh an Tighearn thu 'sna 
glùinìbh agus anns na casaibh, le 
.neasgaid chràitich nach gabh leigh- 

eas, o bhonn do choise gu muilàch 
do cliinn. 

36 Bheir an Tighearn thu fèin, 
agus do righ a chuireas tu os do 
cheann gu cinneach nach b'aithne 
aon chuid duit fèin no do t'aith- 
reachaibh ; agus 'an sin ni thu 
seirbhis do dhèibh eile, do f hiodh 
agus do chloieh. 

37 Agus bithidh tu a't' uamhasb, 
a'd' shamhladh c , agus a'd" leth-f hoc- 
al d am measg nan uile chinneach 
gus an treòraich an Tighearn thu. 

38 Bheir tlm mòran sìl a mach 
do'n f hearann, ach is beag a chruinn- 
icheas tu stigh: oir ithidh an lo- 
cust suas e. 

39 Suidhichidh tu fion-liosan 
agus dcasaichidh tu iad ; ach cha'n 
òl thu do'n fh'ion, ni mo a chruinn- 
kheas tu na dearcan : oir ithidha' 
chnuimh iad. 

40 Bitlndh croinn-ola agad air 
feadh do chrìochan uile, ach cha 'n 
ung thu thu fein leis an ola: oir 
tilgidh do chrann-ola a thoradh. 

41 Ginidh tu mic agus nigheana, 
ach cha mheal thu iad: oir tuèid 
r.id 'am braighdeanas. 

42 Do cnraobhan uile agus toradh 
t'fhearainn millidh e an locu-t. 

43 Eiridh an coigreach a tha 'nar 
measg suas gu ro-ard os docheann ; 
agus thig thusa nuas gu ro-iosal. 

44 Bheir e 'n ia3achd dhuit, agus 
cha d'thoir thusa 'an iasac.hd dlia ; 
bithidh esan 'na cheanii, agus bith- 
idh tusa a'd' earball. 

45 Agus thig na mallachda sin uile ort, agus leanaidh f iad tha, 
agus beiridh iad ort, gus an sgriosar 
thu; a chionn nach d'èisd thu re 
guth anTighearna do Dhè, a ghleidh- 
eadh àitheantan agus a reachdan a 
dh'àithn e dhuit. 

46 Agus bithidh iad ort mar 
chomhar agus mar iongantas, agus 
air do shliochd a chaoidh. 

47 A chionn nacli d'rinn thu 
seirbhis do'n Tighearna do Dhia le 
gairdeachas, agus le subhachas 
cridhe, air son pailteis nan uile 
nithe : 

48 Uime sin ni thu seirbhis do d^ 
naimhdibh a chuireas an Tighearn 
a't' aghaidh, ann an ocras, agus ann 
an tart, agus ann an lomnochdaidh, 
agus ann an uireasbhuidh nan uile 
nithc : agus cuiridh e cuing iarninn 
air do mhuineal> gus an cuir e as 
duit. 

49 Bheir an Tighearn cinneach 
a't' aghaidh o ionad fad o Làimk, 
o iomaU'na talmhainn, mar an iolair 
air iteig; cinneach nach tuig thu 
'n cainnt: 

50 Cinneach aig am bheil aghaidh 
bhorb s, nach d'thoir urram do 
ghnùis an aosmhoir, agus nach dean 
iochd ris an òg. 

51 Agus ithidh e toradh do 
sprèidhe, agus toradh t'fhearainn, 
gus an sgriosar thu : neach nach 
tVig agad arbhar, fìon, noola, fàsdo 
chruidh, no treudan do chaorach, 
gus an cuir e as duit. 

52 Agus teannaichidh e thu h ann 
ad gheafaibh uile, gus am brisear 
sìos i do bhallachan arda agus 
daingnichte, anns an robh do dhòigh, 
air feadh t'fiiearaiun uile; agus 
teannHÌchidh e thu ann ad gneataibh 
air feadh t'fhearainn uile a thug an 
Tighearna do Dhia dhuit. 

53 Agus ithidh tu toradh do 
chuirp fein, r'eoil do mhac agus do 
nigheana (a thug an Tighearna do 
Dina dhuit) anns a' chogadh agus 
anns an teinn 1« leis an teannaich 
do naimhdean thu: 

54 Air chor as an duine a ta 
maoth 'nar measg agus ro-shòghar 1 , 
gu'm bi a shùil olc a thaobh a 
bhrathar, agus a thaobh mnà uchd 
fèm, agus a thaobh iarmaid 171 a 
chloinne a dh't'hàgas e: 

55 Air chor as nach d'thoir e do a le dèigh orra. b uamhann. c ghnàthfhocai. 

d fhor-fhocal, ath-dhàn,fhrith-ainm. e scaLbhaichidh. 

f ruagaidh. s gharg. h cuiridh efèisd riut, suidhidh e 

itmad, cuairtichidh e thu. » an tuit sìos. k /canndachd, 

thumhainge, 1 deiicate,luj;urzous. Sasg, 111 fuigheull. 

X % DEUTEftONOJll. h-aon diubh «' bheag do fheoil a 
chloinne a dh'ithcas e : a chionn 
sach fàgar a' bheag aige sa' ehog- 
adh n agus anns an teinn leis an 
teannaich do naimhdean thu a'd' 
gheataibh uile. 

56 A' bhean mhaoth agus shòghar 
'nar measg, nach dùraigeadh bonn a 
coise a chur arr an talamh a thaobh 
muirn° agus maothalachd P, bitiiidh 
u sùil olc a tìiaobh fìr-pòsda a h-uchd, 
agus a thaobh a mic, agus a thaobh 
a h-ighinn, 

57 Agus a thaobh a maothrain a 
tiùg a mach o eadar a cosaibh, agus 
a thaobh a cloinne a bheireas i : oir 
ithidh i iad a dh'uireasbhuidh nan 
uiie nithc 'an dìomhaireaebd anns 
a' chogadh, agus anns an teinn leis 
an teannaich do nàmhaid thu a'd* 
gheataibb. 

58 Mur d'thoir thu an aire uile 
bhnathran an lagha so a dlieanamh 
a tha sgrìobhta 'san leabhar so, a 
chum gu'm bi eagal an ainm 
ghlòrmhoir agus uamhasaich so ort, 
A"N TIGHEARNA DO DHIA : 

59 'An sin ni an Tighearna do 
pbiàighean iongantach, agus plàigh- 

' ean do shlioehd, cadhon plàighean 
mòra agus maireanach, agus eucail- 
ean cràiteach agus fadalach. 

60 A bhàir air so blieir e ort uile 
g'nalaran na h-Eiphit, roimh an robh 
«agal ort ; agus leanaidh iad riut, 

til Mar an ceudna gach t'mneas, 
agus gacii plàigh, nach 'cit sgriobhta 
ann aii leabhar an lagha so, iad sin 
bheir an Tighearn ort, gus an sgrio- 
s>ar thu. 

62 Agus fàgar sibh tearc ann an 
àireamh, 'an àite gu'n robh sibh mar 
reulta nèimb 'an lionmhoireachd ; 
a chionn nach d'eisd thu re guth an 
Tighearna do Dlie. 

63 Agus tarlaidh, mar a rinn an 
Tighearnagairdeachas os bhur ceann 
a dheanamh maith dhuibh,- agus 
gu'r deanamhlìoiimhor, niar sin gu'n 
dtan an Tigtiearna gairdeachas os 
*)hur ceann gu'r sgrios, agus gu'x 
toirt gu ueo-ni ; agus spionar sibh 
as an fhearami d'am bheil sibh a' 
«àol g'a shealbhachadh. 

6+ Agus sgapaidh an Tighearn 
thu am measg nan uile chinneach, 
o'n dara ceann do'n talamli eadljou 
gus au ceann eile do'n tahunh ; agus 
'an sin ni thu seiiblus do dhcibh eile, 
Hach b.'aithne uvn chuid duit l'ciu n.o do t'aithreachaibh, eacihon dtt 
fhiodh agus do chloich. 

65 Agus am measg nan cinneach' 
sin cha'n fhaigh thu suaimhncns 
sam bith, ni mò bliios fois aig bonn 
do choise : ach bheir an Tighearna 
dhuit 'an sin cridhe gep.ltach, agus 
fàilneachadh shùl, agus doilgheas ( 1 
.iuntinn. 

66 Agus bithidh do bheatha 
crochta ann an amharus r fa d' 
chomhair; agus bithidh eagal ort a 
là 'sa dh'oidhche, agus cha bhi 
cinnte air bith agàd d."> d' bheatha. 

67 'Sa' mhadainn their thu, Och ! 
nach b'e 'm feasgar e ; agus 'san 
fheasgar their thu, Och ! nach b'i 
mhadainn e ; air son eagail do 
chridhe le'm bi eagal ort, agus air 
son seallaidh do shùl a chi thu. 

68 Agus bheir an Tighearna rìs 
thu do'n Eiphit ann an longaibh, air 
an t-sliglie mu'n dubhairt mi riut, 
Cha 'n f haic thu rìs i tuflleadh : 
agus 'an sin reicear sibh re'r naimh- 
dibh mar thràillean agus mar bhan- 
tràillean, agus cha bbi neach ann 
gu'r ceannach. 

CAIB. XXIX. 
TS'iad sin briatbran a' choi'-cheang- 
ail a dh'àithn an Tighearna _do 
Mhaois a dheanamh re cioinn Is- 
raeil, ann an Ur Mhoaib, a thuill- 
eadh air a' choi'-cheangal a rinn e 
riu ann an Horeb. 

2 Agus thug Maois gairm do Is- 
rael uile, agus thubhairt e riu 
Chunnaic sibh gach ni a rinn an 
Tighearna fa chomhair bbur sùl ann 
an tir na h-Eiphit, re Pharaoh, agus 
r'a sheirbhisich uile, agus r'a f hear- 
ann uile ; 

3 Na denchainnean s mòra a 
chunnaic do shùilean, na comharan 
agus ua h-iongantasan mòra sin : 

4 Gidheadh cha d'thug an Tigl) 
earna dhuibh cridhe a thuig-sinu 
agus suilean a dh'f haiuun, agus 
ciuasan a chluinntinn gus an là'n 
diugh. 

5 Agus threòraich mise sibh dà 
fhichcad bhliadhna 'san fhàsach 
cha do ehaitheadh bhur n-eudach 
dhibh le h-aois u , agos cha do chaitli 
eadh do bhròg le h-aois bhàir do 
choise. 

6 Cha d'ith sibh aran, ni mò 
dli'òl sibh fion, no deoch laidir 5 a 
c'ium gu'm hiodh lìos agaibh gur 
nuse an Tighearna bhur Dia. n 'san t-siisd. grinvcis, sògh. t» maothachd. * bròn 

dubhachas. r 'an Ua^amh. s dearbhun, buatrcanna. 

1 a mhvthachadh. u cha d'fhùs bhur n<udach sca* umaiùh. C A T B. XXIX. | 7 Àgns an uair a thàinie sibh do'n 
^ite 50. thàinig Sihon rich Hesboin, 
i agus Oj rigii ^Bhasain, a mach 'nar 
« n-aghaidh chum catha, agus bhuail 
* sinn iad ; 

a 8 Acus ghlac sinn am fearacn, 
b aeus thus sinn e mar oigbreachd 
\ do aa Reubenich, aeus do na Gad- 
aich, agus do ieth-thrcibh Mhana- 
l' seh. 

f 9 Gleidhibh uime sin briathran a' 
t choi'-cheansad so, agus deanaibh 
i iad, a clium gu so;rbhich leibh anns 

gach ni a ni sibh. / 
' 10 Tha sibh uile 'nar seasamh 
t an diugii 'an làthair an Tighearna 
! fchur De; ceannardan bhur 
! treubha w , bhur seanairean, agus 
r bhur luchd-riaghlaidh, fir Israeil 

uile, 

; 11 Bhur clann bheag, bhur mnài, 
agus do choicreach a tha ann ad 
chnmpa, o f hear-gearraidh t'f iiiodha 
gu l'ear-tarruing t'uisge : 

12 A chum gu'a rachadh tu ann 
an coi'-cheangal ris anTigiiearna do 

, Dhia, agus 'na mhionnail>h-san, a 
. tha'n Tighearaa do Dnia a' dean- 
amh riut air an là'n diugh : 

13 A chum gu'n damguich e thu 
an diugh mar shluagh dtia fem, agus 
gu m bi esan dhuitse 'na Dhia, mar 
a thubhairt e riut, agus mar a 
mhionnaich e do t'aithreachaibh, do 
Abmham, èo Isaac, agus do lacob. 

1-* Acus cha'n ann ribhse mhàin 
a tha m:se a' deanam'n a' choi'- 
cheansail so, agus nam mionna so; 

15 Ach ris-ara« a. t'ua 'n so mailie 
ruinn 'na sheasamh an diugh 'an 
làtiiair an Tighearna ar De, agus 
Tuur an ceudna xn-san nach 'cil 
'an so maille ruinn an dhigh : 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus 
a bha' sinn a chomhnuidh ann an 
tìr na h-Eiphit. agus cionnus a 
thàinig sinn tre mheadhon nan cinn- 
eacb air an deachaidh sibh seach- 

' [ -ad' 5 

17 Acus chunnaic sibh an gràin- 
ealachdan, agus an ìodholan x , liodh 
agus clach, airgiod agus òr r a bha 
"nam measg) 

18 Air eagal gu'm bindh 'nar 
measg fear, no bean, no teaglilach, 
no treubh, -a chlaonas a chndlie air 

! falbh an diugh o'n Tigheai n ar Dia, 
i a dhol a àheimamn seirbhis do 
dheibti n*n ciuneach sin ; air eagal 
gu'm biodh 'nar measg freumh a bheir uai.the mar thoradk nimh f 

agus searbhas z . 

ig Agus an nair a chluinneas e 
briathran a' mhallachaitlh so, 'an sin 
gu'm heannaich se e fein 'nachridiie, 
ag ràdh, Bithidh sith agam, ge do 
ghiuais mi ann an an-miann a mo 
chridtie fein, a chur misge re path- 
adh : 

20 Clia chacmhain an Tighearn e» 
ach 'an sin cuiridh fearg an Tich- 
earna, agus eud smuid diut>h 'ar* 
aghaidh an duine sin, agus luidhidU 
gacli maltachadh air a tha sgriobh- 
ta 'san leabhar so, agus dubhaidh 
an Tighearna mach ainm o bhi 
fuidh nèamh. 

21 Agus sgaraidh an Tighearn e 
chum Uilc, a raach a treubhaibh 
Israeil uile, a rèir uile mliallachdan 
a' choi'-cheangail, a tha sgriobhta 
ann an leabhar an lagha so. 

22 Air chor as gu'n abair an gin- 
e da. h re teachd, bhur clann a 
dh'èireas suas 'nar deigh, agus an 
coigreach a thig o thir fad o làimh, 
'nuair a chi iad plàighean an f liear- 
aiun sin, agus eucailean a lea-g an 
Tighearn air; 

23 A°us gu bheil a thalamh uile 
*na phronnasg, aeus 'na shaiann, 
agus 'ua losgadh ; nach 'eil e air a 
chur, no toirt toraidh b uaith, agus 
nach 'eil feur sam bith a' fas ann, 
cosmhuil re sgrios Shodoim agu> 
Ghomorraih, Admaih agus Sheboim, 
a sgrios an Tigìiearna 'na f heirg 
agus 'na chormich : 

34 Their eadhon na h-uile chinn- 
ich, C'ar son a bhuin an Tighearna 
mar so ris an f hearann so ? Ciod 
is ciall do theas na corruiche moire 
so> 

25 'An sin theirdaoine. A chionn 
eu'n do threig iad coi'-cheangal an 
Tighearna Dè an aithreacha, a rinn 
e riu 'nuair a thug e mach iad a 
tir na h-Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus rinn iad 
seirbhis do dheibh eile, agus rinn 
iad aoradti c dhoibh, dee nach b'aith- 
ne dhoibh, agus nach d'thug esan 
doibh d. 

27 Agus las corruich an Tighearn 
'an agliajdh an f iie«rainn so, a tlioirt 
nam mallachdaii sin uiie air a tha 
sgriobtìta 'san leabharso. 

28 Agus spion an Tighearn a mach 
iad as am fearann aun am feirg, 
agus ann an corruich, agus ann ao w bhur cmn-fhcadhna agus bhur treubha. x dialaan-brcige. 

y neimh, pvinsion, domblas. z bufiriaid'. 

a aingidhcachd, smuai/ttibh- b cinneis, c shicuchd iad, 

d nach do bhuilich a' bheag orra. 
X 3. D E U t E R O N O M I. >rmn c ro-mhòr, agus thilg e iad do 
dhùthaich tile, mar air an là'n 
diiu;h. 

29 Buinidh na nithe dlomhair 
do"u Tighearn ar Dia, ach na nithe 
a ta foilìsichte dhuinne, agus d'ar 
floinn a chaoidh, a chum as gu'n 
dean sinn uile bhriathran an lagha 
80. 

CAIB. XXX. 

AGUS an uair a thig nanithe so 
uile ort, am beannachadh agus 
am mallachadh, a chuir mise romh- 
a.d, agus a chuimhnicheas tu orra 
am rneasg nan cinneach uile chum 
an d'fhògair an Tighearna do Dliia 
thu, 

2 Agus a philleas tu dh'ionnsuidh 
an Tighearna do Dhè, agus a bheir 
thu gèill d'a ghuth a rèir nan ui!e 
.nithe a tha mise ag àithneadh dhuit 
air an là'n d'rugh, thu t'èin agus do 
chlann, le t' uile chridhe, agus le 
t'ùi'e anam : 

3 'An sm bheir an Tighearna do 
Dhia air ais do bhraighdeanas, agus 
ni e iochd riut, agus pillidh e agus 
cruinnichidh e thu as na h-uile 
chinnich a tlium an do sgap an 
Tisihearnado Dhia thu. 

4 Ma dh'fhògradh neach agad 
gus a' chuid a's iomallaiche rlo 
nèamh, as sin cruinnichidh an Tigh- 
earna do Dhia thu, agus as sin bheir 
e thu: 

5 Agus bheir an Tighearna do 
Dhia thu do'n fliearann a shealbh- 
aich t'aithreacha, agus sealbhaich- 
idh tu e : agus ni e math dhuit, 
agus bheir e ort fàs lìonmhor os 
cionn t'aitlireacha. 

6 Agus timchioll - ghearraidh an 
Tighearna do Dhia do chndhe,agus 
cridhe do shliochd, a ghi àdhachadh 
an Tighearwa do Dhè ie t'uile 
ciiridlie, agus ie t'uileanam, a chum 
gu'm bi thu beo. 

7 A<;us cuiridh an Tighearna do 
Dhia na mallachdan sin uile air do 
ua'mihdibh, agus orra-san aig ana 
bkell fuath dnuit, a rinn geur-lean- 
jnhuinu ort. 

8 Agus pillidh tu agus bheir thu 
gèill do g iuth an Tighcarna, agus 
jù thu àitheantan uile a tha nuse 
ag àithncadh dhu.it an diugli. 

9 Agus ni an Tighearna do Dliia 
pailt tlm aun an uile obair do làimhe, 
ann an toradh do chuirp, agus ann 
an toradh do sprcidhe, agus ann an 
toradii t'fhearaum, a chuin maith : 
•u iu an Tigh«arua rìs gairdeachas 03 do cheann chum maith, mar a 
rinn e gairdeachas os cionn t' aith- 
reacha : 

10 Ma dh'èisdeas tu re nuth an 
Tighearna do Dhè, a ghleidheadli 
àitlieantan, agus a reachdan, a tha 
sgrlobhta ann an leabhar an lagha 
so, agus ma philleas tu cb.um.an_ 
Tighearna do Dhè le t'uile chridhe r 
agus le t'uile anam. 

11 Oir an àithne 50 a tha mise 
ag àithneadh d'huit an diugh, cha 
'rìcil i 'm folach ort, ni mò a ta \ 
fada uait. 

12 Cha 'rìcil i 'sna nèamhaibh, air 
chor as gu'n abradh tu, Cò thèid 
suas air ar son do na nèamhaibh, 
agus a bheir i d'ar n-ionnsuidh, a 
chum as gu'n cluinn sinn i, agus 
gu'n dean sinn i? 

13 Ni mò a tha i 'n taobh thall 
do'n fhairge, air chor as gu'n 
abradh tu, Cò thèid a nunn air ar 
son thar an f hairge, agus a bheir i 
d'ar n-ionnsuidh a chum gu'n cluinn 
sinn i, agus gu'n dean sinn i? 

14 Ach tha 'm focal -ro-fhagus 
duit, ann do bheul, agus ann do 
chridhe, chum gu'a dean thu e. 

15 Feuch, chuir mi romhad an 
diugh beatha agus math, agus bàs 
agus olc : 

16 A mheud gu bheil mi ag àith- 
neadh dhuit an diugh an Tighearna 
do Dhia a ghràdhachadh, glua.sad 
'na shlighibh, agus àithe.antan a 
ghleidheadh, agus a reachdan, a^us 
a bhreitheanais, a chum gu'm bi thu 
beo, agus gu'm fàs thu lionmhor, 
àgus gu'm beannaicli an Tighearna 
do Dhia thu 'san fheaiann d'am 
bheil thu dol g'a shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndadhas do 
chiidhe air falbh, agus nach eisd 
thu, ach gu'n taugnear air falbh 
thu, agus gu'n dean thu aoradh do 
dheibh eile, agus gu'n dean thu 
seirbhis dhoibh ; 

18 Tha mi ag innseadh dhuibh 
air an là'n diugh, gu'n sgriòsar gu 
cinnteach sibto, agus nach buanaich 
sibh bhur làitlnan air an fhearann, 
d'am bheil thu dol thar lordan 
gu gabhaii a steach g'a shealbhacli- 
adh. 

10) Tha mi gairm nan nèamha 
agus na talmhainu mar fhianuisean 
'nar n-aghaidh air an là'n diugh, 
gu'n do chuir mi beatha agus bàs 
f'ar comhair, bcannachadh agus 
mallachadh : uime sin ròghnuich 
beatha, chum gu'm lù thu fcin agus 
do shliochd b«o: e frauch,feirgc. CAIB. XXXI. 20 A chum <ru'n gràdhaìch thtì 
*n Tighearna cio Dhia, agìts gu'n 
d'thoir thu gèill d'a ghuth, agus 
gu'n lean thu ris, (o : .r is esan do 
bheatba. agus fad do làithean) a 
chum gu'n gabh thu còmhnuidh 'san 
f hearann a mhionnaich anTighearna 
do t'aithreachaibh, do Abraliam, do 
Isaac.agus do Iacob, gu'n d'thugadh 
e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 

AGUS chaidh Maois acus labhair 
e na hriathra so re h-Israel uile. 

2 Agus thubhairt e rin, Tha mise 
ceud agus tichcad bliadlma dh'aois 
air an là'n diugh; cha 'n urrainn rhi 
tuilleadh dol a mach agus teachd a 
steach: agu< thubhairt anTigheariia 
rium, Cha d'theid thu thar an Ior- 
dan so. 

3 Thèid an Tighearna do Dhia e 
fein a nunn romhad ; sgriosaidh 
esan na cinnich sin o d' làthair, 
agus sealbhaichidh tu iad: agus 
thèid Iosua nunn romhad, mar a 
thubhairt anTighearna. 

4 Agus ni an Tighearna riu mar 
a rinn e re Sihon, agus re h-Og, 
righre nan Amoraeh, agus re fear- 
ann mi muinntir sin a sgrios e. 

5 Agus bheir an Tighearna thairis 
ìad roimh bhur gnùis, a chum gu'n 
dean sibh riu a reir gach àithne a 
dh'àithn mise dhuibh. 

6 Bithibh làidir agus biodh deagh 
mhisneacii agaibh; na l)iodh eagal 
oirbh, agus na gabhaibh geilt rompa, 
oir is e 'n TÌghearna do Dhiae fein 
a thèid leat ; cha dìbir e thu, ni mò 
a thrèigeas e tìm. 

7 Agus ghairm Maois air Iosua, 
agus thubhairt e risann an sealladh 
Israeil uile, Bi làidir, agus biodh 
deagh mhisneach agad : oir is tusa 
a thèid a stigh leis an t-sluagh so 
do'n fhearann a mhionnaich an 
Tighearna d'an aithreacliaibh gu'n 
d'thugadh e dhoibh; agus bbeir thu 
©rra shealbhachadh mar oighreachd. 

8 Agus thèid an Tighearn e fèin 
romhad, jnthidh esan maille riut, 
cha dibir e thu, ni mò a threigeas e 
thu: na gabh eagal, agus na biodh 
geilt ort. 

9 Agus sgriobh Maois an lagh so, 
agus thug se e do na sagartaibh mic 
Lebhi, a tha giùlan àirc coi'-cheang- 
ail au Tighearna, agus do sheanair- 
ibh Israeii ui!e. 

10 Aaus dh'àithn Maois doibh, 
ag ràdh, Aig ceann gach seachd 
biiadhna, ann an am oiduichte bliadhna an fhuasglaidh, aig fèisd 
nam pàilliun, 

11 'Nuair a thig Israel uile g'ait 
taisbeanadh fèin 'an làthair an Tigh- 
earna do Dhè, 'san ionad a thaghas 
e ; leughaidh tu 'n lagh so 'an làthair 
Israeil uile, 'nan èisdeachd. 

12 Cruinnich an sluagh r'a chèile, 
fir, agus mnài, agus clann, agus do 
choigreac.h a tha 'n taobh stigh do 
d' gheataihh; a clium gu'n cluinn 
iad, agus gu'm fòghlum iad, agus 
gu'm bi eagal an Tighearna bhur Dè 
orra, agus gu'n d'thoir iad fa'near 
uile bhriathran an iagha so a dhean- 
amh : 

13 AguSjgw'n cluinn an clartn do 
nach b'aithne bheag, agus gu fògh- 
lum iad eagal an Tighearna bhur 
Dè a bhi orra am fad's is beo 
dhuibh 'san fhearann d'am bheil 
thu dol thar Iordan g'a shealbhach- 
adh. 

1+ Agus thubhairt an Tighearna 
re Maois, Feuch, tha do làithean a' 
dlùthachadh anns am feum thu bàs 
fhaghail: gairm air Iosua, agus 
nochdaibh sibh fèin ann am pàilliun 
a' chol'-thionail, a chum as gu'n 
d'thoir mise àithno dha. Àgus 
chaidh Maois agus Iosua, agus 
nochd siad iad fèin ann am pàilliun 
a' choi'-thionail. 

15 Agus dh'f hoillsich an Tighearn 
e fèin 'sa phàilliun ann am mealTf 
neoil: agus sheas am meall neoil os 
cionn doruis a' phàllliuin. 

16 Agus thiibhairt aìi Tigliearna 
re Maois, Feuch,coidlidli tusamaille 
re t'aithreachaibh ; agus èiridh an 
sluagh so suas, agus thèid ìad le 
stnopachas 'an dèigh dhiathan na 
tìre coimhich sin d'am bhe.il iad a' 
dol asteach guj'aatntnn 'na meadh- 
on, agus trèigidh iad mise, agus 
brisidh iad mo choi'-cheangal a rmn 
mi riu. 

17 Agus lasaidh mo chorruich 'nan 
aghaidh 'san là sin, agus trèigidh 
mi iad,agus folaichidh ini mo glmùis 
uatha, agus ithear suas iad, agus 
thig mòran olc ag»s àmhghar s orra, 
air chor as gu'n abair iad 'san là sin, 
Nach ann a chionn nach 'etZ ar Dia 
'nar measg a thàinig na h-uilc so 
oirn? 

18 Agus gu cinuteach folaichidh 
mise mo ghnuis 'san là sin, air son 
gach olc a dh'oibrich iad, a ehìonn 
gu'n do thioni.datdh iad 'au deigU 
dhiathan eile. 

19 A nis uime sin sgrìobh-aibhse 
dnuilm fèin an laoidh'* so, agus f stuadh. 8 thvLobloidcav , thcannlachdan. h àran. DEUTERONOMI. teagaisg i do chloinn Israeil: cuir i 
'narn beul a chum gu'm bi'n laoidh 
so mar fiiianuis dliomhsa 'an agh- 
aidh chloinn Israeil. 

20 Oir an uair a bheir mi stigh 
iad do'a f hearann a mhionnaieh mi 
d'an aithrcachaibh, a tha sruthadh 
le bainne. agus mil, agus a dh'itheas 
iad agus a shàsuichear iad, agus a 
dh'fhàsas iad reamhar; 'an sin 
tionndadhaidh iad gu dèibh eile, 
agus ni iad seirbhis doibh, agus 
brosnuichidh iad mi, agus brisidh 
iad mo choi'-cheangal. 

21 Agus tarlaidh an uair a thig 
mòran olc agus àmhghar orra, gu'u 
labhairì an laoidh so mar fhiànuis 
'nan aghaidh ; oir cha di-chuimh- 
nichear i as beuì an sliochd : oir is 
aithne dhomh an smuaintean a tha 
iad a' dealbh an diugh fcin, mun 
d'thug mi steach iad do'n f hearann 
a mhionnaich mi. 

22 Sgrìobh uime sin Maois an 
laoidh so air an là sin fèin, agus 
theagaisg e ì do chloinn Israeil. 

23 Agus dh'àithn e do losua mac 
Nun, agus tbubhairt e, Bi làuiir, 
agus biodli deagh mhisneach agad: 
pir bheir thu clann Isiaeil do'n 
fhearann a mhionnaich mi dhoibli; 
agus bithidh mise maille riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois 
crloch air sgnobhadh bhriathran an 
lagha so ann an leabhar gus an do 
cbrìoehnaicheadh iad ; 

25 'An sin dh'àitbn Maois do na 
Lebhithich a tha giùlan àirc coi'- 
cheangail an Tighearna, ag ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, 
agus cuiribh e aig taobli àirc coi'- 
cbeangail an Tighearna bhur Dè, 
chum gu'm bi e 'n sin mar f hianuis 
a't' aghaidh. 

27 Oir is aithne dhomh do chean- 
nairc, agus do mhuineal rag : feuch, 
am feadh 's a ta mi fathast beo 
niaille ribh an diugh, bba sibh cean- 
nairceach 'an aghaidh an TigUearna ; 
agus cia's mò aa sin a b/iitheas sibii 
'an deigh mo bhàis ? 

28 Cruinnichibh a'm' ionnsuidh 
seanaire bhur treubhan uile, agus 
bhur luchd-riaghluidh, a chum as 
gu'n labhair mi 'nan cluasaibli na 
briathra so, agus gu'n gairm mi na 
nèamhan agus an talamh mar fhiau- 
uisean 'nan aghaidh. 

£9 Oir tha fhios agam, 'an dèigh mo bhàis gu'n truaill sibh sìbhfcin 
gu tur, agus gvi'n d'tlièid stbh a' 
thaobh o'n t-slighe a dh'àithn mi 
dhuibh : agus thig olc oirbii anns na 
laithibh deireannach, a chionn gu'n 
dean sibli olc ann an scailadh an 
Tighearna, 'ga bhrosnachadh gu 
feirg le h-obair bhur làmh. 

30 Agus labhair Maois ann an 
cluasiubh uile cho'-chruinnich Isratil 
briatlira na laoidhe so, gus an do 
chrìocìmaicheadh iad. 

CAIB. XXXII. 

CLUINNIBH, O nèamha r agus 
labhraidh mi; agus èisdeadh 
an talamh re briatliraibh k mo bheoil. 

2 Silidh mar an t-uisge mo theag- 
asg, tuitidh mar an drùchd mo 
chainnt; mar mhin-nisge air an lus 
mhaoth, agus mar fhrasan air an 
fhcur. 

'i A chionn gu'm foillsich mil 
ainm an Tigliearna: thugaibhse 
morachd d'ar Dia-ne 

4 Is csa?i a' cliarraig, tlia obair 
iomlan : oir is breitheanas a siiligh- 
eau inle: Dia na fìrinn, agus gun 
eucoir, cothromach agus ceart tha 
esan. 

5 Thruaill siad iad fèin, cha v n e 
an smal smal a chloinne-san : is 
ginealach coirbte m agusiiar iad. 

6 An ann mar so a dh'ìocas sibh n 
an Tighearna, O shlaagh amaideach 
agus gun chèill? nach esan t'aihair 
a cheannaich tliu ? aach d'rinn e thu, 
agus nach do dhaingnich e thu? 

7 Cuimhnich na làithean o c hian,. 
thoir fa'near bliadhnaclia nan iom- 
adh gineaìach : fìosraich do t' athair, 
agus nochdaidh e dhuit; do d' 
sheanairibh, agus innsidli ind dhuit. 

8 'Nuair a roinn an Ti a's ro- 
airde do na cinnich an oighreachd, 
an uair a sgar e mic Adhaimb o 
ckèìke, shuidhich e criochan nan 
sluagh a reir àireimh chloìnn Israeil. 

9 Oìr is e shluagh cuibhrionn an 
Tighearna, is e lacob crannchur 
oiglireachd-san. 

10 Fhuair e ann am fearann fàs e, 
eadhon ann am fàsach falamh iàn 
ulfhartaichP: tlireòraich e mu'n 
cuant e, theagaisg se e, ghleidh e 
mai ubhal a shula e. 

11 Mar a charaicheas c l iolairsuas 
a uead, a dh'itealaicheas i os c:ionn r 
a h-aJ, a sgaoileas i mach asgiathan,. ifreagair. k èisd, thalaimh, rcbriuthraibh. * cuir mi^an 
ceiìt, gairm mi air. m ain^idh. " An c so an èirig a bhcir 

sibh do? ° taisbcanaidh. P fàsach uamhora gtcn àitcach. 

<3 gh/cidhcas, ghabhus tolair cùram d'à ncad. ' a Luidhcas i gu 
caumh air. C A I B. 

a gtabb&s i iad, a ghiùlaineas i iad 
air a sgiathaibh ; 

12 Mar sin threòraich an Tigh- 
earna 'na aonar esan, agus cha robh 
Dia coigreach maille ris, 

13 Thùg e air marcachd air àitibh 
ardu na taimhainu, a chum gu'n 
ithcacih e toradh aii fhearaìnri', agtìs 
Uiug e sir roìl a dhèo.thal s as a' 
charraig, agus oiadh as a' charraig 
adhhinn ; 

14 lm crnidh, agus bainne chaor- 
aeh, maille re saill uan aeus reith- 
eaclian do shiol 1 Bhasain, agus 
ghabhar, maille re reamhrarhd airn- 
can a* chruinneachd ; agus dli'òl thu 
fud fhior-ghlan nam fion-dhearc. 

15 Ach dh'fhàs Iesurun reamhar, 
agus blireab e: tha thu air cinntinn 
reamhar, tha thu air fas tiugh, tha 
tbu eòmhdaichte lc sailL: 'an sin 
threig e an Dia a rinn e, agus rinn 
e dimeas air carraig a shlàinte, 

10 Bhrosnaich iad e gu li-eud le 
dtibh eile 11 , le gràineiieachdaibh 
chuir iad corruich air. 

17 Dh'lobair iad do dheamhan- 
yèìbh, clia 'n ann do Dhia; do dhèibh 
nach b'aithne dhoibh, do dhèibh 
nuadh a dh'ur-èirich suas, roimh 
aacli ìobii eagal air bhur n-aithreach- 
aibh. 

13 Air a' charraig a ghin thu tha 
thu mi-chuimhneachail, agus thathu 
dearmadach air an Dia a dhealbh 
thu. 

19 Agus an uair a chunnaic an 
Tighearn c, ghabh e gràin diubh w , 
air son brosnachaidh a mhac agus a 
irigheana. 

20 Agus thubhairt e, Folaichidh 
mi mo ghnùis uatha, chi mi ciod is 
erìoeh dhoibh: oir is ginealach ro- 
choirbte x iad, clann anns nach 'eiL 
creidimh. 

21 Rinn iad eudmhor misey leis 
an ni nach Dia, bhrosnaich 2 iad 
mi gu feirg le 'n dìomhanais : agus 
ni mise eudmhor iadsan leo-san 
nach 'eiL 'nan sluagli, brosnaichidh 
mi iad gu feirg re cinneach amaid- 
each. 

22 Oir tha teine air fhadadh a'm' 
fiieirg, agus ioisgidh e gu h-ifrìnn 
iochdrach 3 , agus cuiridh e as dob 
'n talamh le thoradh, agus cuiridh 
e re theine bunaite nam beann. 

23 Carnaidh mi suas uilc c orra, 
mo shaighdean caithiah mi orra. XXXI t. 

24 Claoidhear d iad le h-ocras* s 
agus cuirear as doibh le teàs lcusg- 
each, a^us le sgrios searbh : fiaclan 
f hiadh-bhtathaiche raar an Ceudua 
cuiridh mi orra, maille re nimh 
nathraic.hean an duslaich. 

25 O'n leth a muigh sgriosaidh 
an claidheamh, agus o'n leth a 
stigh uamhann, araon an t-oig- 
fhear agus an oigh, an ciochran 
agus fear na gruaige lèithe. 

20 Thubhairt mi, Sgapaidh mi 
iad gu cùiltìbh, bheir mi air aiì 
cuimhne sgur o ìnheasg dhaoine : 

27 Mur bhitheadh gu'n robh 
eagal òrm roimh chorruich an 
nàmhaid, air eagal gu'n giùlaineadh 
an eascairdean iad fèin gu mi- 
chubhaidh, air eagal gu'n abradh 
iad, Is i ar làmh airdne f, agus cha 
'ne an Tighearn a rinn so uile. 

28 Oir is cinneach gun chomli- 
airle iad, ni mò tha tuigse annta. 

29 O gu'm biodh iad glic, gu'n 
tuigeadh iad so,g«'n d'thugndh iad 
fa'near an crìoch dheireannach ! 

30 Cionnus a chuireadh a h-aoh 
ruaig air mìle, agus a chuireadh 
dithis deich mìle air theicheadh, 
mur biodh an carraig air an reic- 
eadh. agus mur biodh an Tighearn 
air an druideadh suas ? 

.31 Oir mar ar carraig-ne ch'à' 
'rìeil an carraig-san, air bhi d'ar 
naimhdibh fèin 'nam breitheamh- 
naibli. 

32 Oir do fhionain Shodoim 
thrìm fìonainsan, agus do mhach- 
airibli Ghomorraih : is f ion-dhearc- 
an marbhtach§ am f ìon-dhearcan, 
tha 'm bagaidean searbh: 

33 Is e nimh nan dràgon am f ìon, 
agus pumsion h an-ioclidar nan 
nathraichean ' nimhe. 

34 Nach 'eil so air a thasgaidh 
suas agam, air a sheulàchadh a'm' 
ionmhàsaibh? 

35 Dhomlisa bninidh dioghaltas, 
agus luaigheachd ; re h-ùin'e 
sleamhnaichidh an eos: oir tha \a 
an sgrios am fagus, agus tiia na 
nithe a tliig orra a' deanamh 
deifir- 

36 Oir bheir an Tighearna brcth 
air a sliluagh, agus gabhaidh e 
aithreachas a thaohli a sheirbhis- 
eacha ; 'nuair a chi e gu'n d'fhalbh, 
an neart, agus nach 'cii ìieach s shùghadh. £ shliochd. u coìmhcach. w rinn eiàir orra* 
x ro-chrosta. 1 Dhùisg iad gu h-cud mvse. z phrosnaich. 

a g-us aìi doimhne a's lochdraichc. b ithidh csuas. c dàrainnèftn. 
d Loisgcar. e gortadh. f Tha ar lànih ard. $ niinhc,dombtati. 

nimh, gath. » aap. DEUTERONOMI 

dhiubh air a dhruideadh suas, no air fhàgailk. 

37 Agus their e, C'àit am bhe.il 
an diatlnin, a' charraig as an d'earb 
iad. 

•38 A dh'ith saill an ìobairtean, a 
dh'òl f ìon an tabhartais-dibhe ? èir- 
eadh iad suas, agus cuidicheadh 
iad leibh; bitheadh iad dhuibh 
'nan dìdean. 

39 Faiiibh a nis gur mise, eadh- 
on mise e, agus nach 'eil Dia sam 
bith mailte rium : marbhaidh mi, 
agus beothachidh mi ; lotaidh mi, 
agus lek'hisidh mi; agus cha 'n 
'eil vcuch ann a shaoras as mo 
làimh. 

40 Oir togaidh mi suas mo làmh 
gu nèanih, agus their raì, Is beò 
Biise gu siorruidh. 

41 Ma gheuraicheas mi mo 
chlaidheamh iasrach 1 , agus ma ni 
mo làmh greim air breitheanas; 
ìocaidh mi dioghaltas do m' naimh- 
dibh, agus bheir mi luaigheachd 
dhoibhsan aig ain bheil fuath 
orm. 

42 Cuiridh mi air mhisg mo 
shaighdean Ie fuil (agus ithidh mo 
chlaidheamh suas feoil) eadhon le 
fuii nam marbh, agus nam braigh- 
dean, q thoiseach nan dìoghaltas 
air an nàmhaid. 

43 Deanaibh gairdeachas, O chin- 
neacha, maiLle r'a shluaghsan: oir 
diolaidh e fuil a sheirbhiseach, agus 
ni e dìoghaitas air eascairdibh, agus 
bithidh e tròcaireach d'a tiiìr agus 
d'a shluagh fèin. 

44 Agus thàinig Maois, agus 
Jabliair e uile bhriathra na laoidh 
so anu an èisdeachd an t-sluaigh, e 
iViin agus Hosea mac Nun. 

45 Agus chuir Maois crioch air 
Iia bnathra sin uile a labhairt re 
h-Israel uile. 

46 Agus thubhairt e riu, So- 
craichibh bhur cridhe air na focail 
uile air am bheil mise a' toirt fian- 
uis 'nar measg air an là'n diugh, a 
dh'àithneas sibh d'ar cloinn a 
chounhead, a ehum gu'n dean iad 
uiie bhriathran an laghà so. 

47 Oir clia ni diomhain e dliuibh, 
a chionn gur e bhur beatha e; agus 
leis an ni so buanaichidh sibh bhur 
Ìàithean 'san fhearann a thasibh a' 
dol a nuun tliar lordau g'a. sheal- 
bhachadh, 

48 Alju:, labhàir an Tighearna re 
Maois '>an là sin fèin, ag làdh, 

49 lniich suas do'u bheinn so Abarim, do shliabh Nebo, a tlia, 
ann an tìr Mhoaib., a tha fa 
chomhair Iericho, agus gabh seal- 
ladh do thìr Chanaain, a tha mi a' 
toirt do chloinn Israeil mar sheilbh. 

50 Agus gheibh thu bàs 'san 
t-sliabh d'an d'thèidthu suas, agus 
cruinnichear thu chum do dhaoine ; 
mar a fhuair Aaron do bhràthair 
bàs ann an sliabh Ilor, agus a 
chruinnicheadh e chum a dhaoine : 

51 A chionn gu'n do chiontaich 
sibli a'm' aghaidh-sa am measg 
chloinn . Israeil, aig uisgeachaibh 
Miieribah -Cades, ann am fàsach 
Sbin; do bhrìghnach do naomhaich 
sibh mi am ineadhon chioinn Is- 
raeH. 

52 Gidheadli chi thu am fearann 
a'd' chomhair, acli clia d'thèid thu 
steacli do'n f liearann a tha mi tabh- 
airt do chioinn Israeii. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS is e so am beannachadh 
leis an do bheannàicli Maois 
òglach m Dhè clann Israeil roimli a 
bhàs. 

2 Agus thubhairt e, Thàinig an 
Tighearn o Shinai, agus dh'èirich e 
suas dhoibli o Sheir; dhealraich e 
mach o shliabh Pharain, agus thàin- 
ig e le deicli mìle do naoimh : o 
dlieas làimh chaidh lagh teine 
mach diioibh. 

3 Seadh, ghràdhaich e 'n sluagh; 
tha naoimli uiie a'd' làimh : agus 
shuidii iad sìos aig do chosaibh ; 
glieibh gach neach do d' bhnath- 
raibh. 

4 Dh'àithn Maois lagh dhuinn) 
mar oiglireachd do cho' -chruin- 
neach Iacoib. 

5 Agus bha e 'na righ ann an 
lesurun, an uair a chruinnich cean- 
nardan" an t-sluaigh agns treubh- 
an Israeil 'au ccann a chèile. 

6 Biodh Reuben bcò, agus na 
faigheadli c bàs; agus bithcadh a 
dhaoine lì&timhor 'an aireamh. 

7 Agus is c so beannachadh 
ludaih: agus thubhairt e, Eisd, a 
Thighearna, uuth ludaih, agus thoir 
e chum ashluaigh: biodh a làmhan 
foghainteaoh dha, sgus bi-sa a'd' 
chomhnadli aigc o naimhdibh. 

8 Agus mu Lebhi tliub.hairt e, 
Biodh do Thummim agus t'Urim 
aig t'aon naomlia, a dheai bh thu aig 
Masah, ris an d'rino tliu stri' aig 
uisgeachaibh Mhenbah ; 

9 A thublmirt r'a alhair agus r'a fc a làlhnir. 1 dcalrach, Lìobhta. 
Eabh, chorìgnamh, Lir. m duine. Eabh. u cinn. C A I B. xxxnr. mhàthair, Clia 'u fhaea mi e; as;us 
cha do ghabh c P r'a bhràithribh, 
agus cha d'aithnich e a chlatin 
fein : oir choimhid iad t'f hocail, 
agu; ghleidh iad do choì'-cheangàl. 

10 'Peagaisgidh iad do bhreith- 
eanais do lacob, agus do lagh do 
Israel : cuiridh iad tùis fa d' 
chomhair, agus làn ìobairt-loisgte 
air t'altair. 

11 Beannaich, O Thighearn, a 
mhaoin 9. agus gabh re obair a 
làmh : buail tre leasraidh namuinn- 
tir a dh'èireas 'na aghaidh, agus na 
muinntir le'm fuathàch e, chum 
nach eirich iad a ris. 

12 Mu Bheniamin thubhairt e, 
Gabhaidli aon gràdhach an Tighear- 
na còmhnuidh ann an tèaruint- 
eaclid làimh ris ; agus còmhdaich- 
idh an Tighcarn e rè an là uile, 
agus gabhaidh e còmhnuidh eadar 
a ghuaiilibh. 

13 Agus niu Ioseph thubhairt e, 
Beannaichte o'n Tigheai na gu. robh 
fhearanri, atbaobh nitiie luachmhor 
nèimh, a thaobh an dnichd, agus 
a thàobli na doimhne tha 'uu luidhe 
shìos, 

14 Agus a thaobh nan toradh 
iuachmhor a bheircar a mach leis 
a' ghrèln, agus a thaobh nan nithe 
lmichmlior a chuirear a mach leis 
gacìi m\os r , 

15 Agus a thaobh prìomh^ nithe 
nam beanu sean z , agus a thaobh 
nithe luaihmhor naa sliabh sìor- 
ruidh, 

10" Agusa thaobh nithe luachmh- 
or na talmhainn, agus a làn, agus 
deagh-ghean anTi sin a bha chòmh- 
iiuidh 'sa' phreas: thigeadli am 
beannachd air ceann Ioseiph, agus 
air mullach a chinnsan asgaradh o 
bhràithribh. 

17 Mar cheud-ghin a thairbh tha 
a sgèimh u , agus mar adhairceanah 
aon-adharcaicìi w tha adhaircean- 
sar ieo so purraidh x ' e'n sluagh le 
cheile, gu h-iomàllaibh na taimh- 
ainn : agus is iad so deich milte 
Epìuaim, agus is iad so mìlte Mha- 
naseh. 

18 Agus mu Shehulun thubhairt 
e, Dean gairdeachas, a Shebuiun, 
a'd' dhol a mach; agus Isachair, 
a'd' bhùthaibh. 

19 Gairmidh iad as sluagh a 

P cha d'aidich e bhràithrean. 1 aneart, a shluagh. r lcis a y 
ghcalaich. s ceud, ard. 1 bheanntun a?i airde'n ear. Eabh. 

u a ghlòir, a mhaise. w an t-sròn-adharcaich j Rhinocerus. 

x sàthaidh. ? sùghaidh, deoihalaidh. z dh'fharsaingicheas. 

3 tomadh, bogadh. b Bithidh iarunn agus umhafo d' chosaibh 
bithidh do chroinn no do ghlasan a dh'iarunn agus a dh'umha, 
G doshìth. d òirdheirceas. chum na beinne, 'an sin iobraidh 
iad iobairtean ionra'cais : oir pailteas 
nan cuan sùgaidhy iad suas, agui 
ionmhais fholaichte na gaineimh. 

20 Agus mu Ghad thubhairt e, 
Beannaichte gu robh esan a leud- 
aicheas 2 Gad : mar leòmhan tha e 
gabhail còmhnuidh, agus reubaidh 
e n gairdean maille re mullach a* 
chinn. 

21 Agus dheasaich e cheud chuid 
dha fèin, a chionu 'an sin, ann an 
cuibhrioun an lagh-thabhartair, gu'n 
do shuidhicheadh e; agus thàinig e 
maiLLc rc ceannardaibli an t-sluaigh; 
ceartas an 'lighearna chuir e 'n 
gn'iomh, agus a bhreitheanais re 
h-Israel. 

i?2 Agus mu Dhan thubhairt e, 1$ 
cuilean leomhain Dan : leumaidh e 
o Bhasan. 

23 Agus mu Naphtali thubhairt e, 
O Naphtali, sàsaichte le deagh- 
ghean, agus làn do biieannachadh 
an Tighearna, sealbhaich thusa an 
aird' an iar agus an airde deas. 

24 Agus mu Aser thubhairt e, 
Biodh Aser beannaichte le cloinn ; 
biodh e taitnòach d'a bhràithribh, 
agus tumadh a e a chos aun an 
oladh. 

25 Bilhidh do bhrògan 'nan 
iarunn agus 'nan umha b ; agus mar 
do laithean is amhLuidh bhios do 
neart c . 

26 Clia 'n'eil neach cosmhuil re 
Dia lesuruin, a tha marcachd air 
nèamh a'd' chòmhnadh, agus 'na 
mhorachd d air na speuraibh. 

27 Is c 'n Dia bith-bhuan do 
thearmann, agus fuidh tha na 
gairdeana sìorrmdh: agus f uadaich- 
tbh e mach an hàmhaid romhad, 
agus their e, Cuir as da. 

28 'An sin gabhaidh Israel còmh- 
nuidh gu tèaruinte 'na aenar : 
biLhidh tobar lacoib air fearann 
arbhair agus f iona; mar an ceudna 
silidh a nèamha nuas driichd. 

29 Is sonadh thu, O IsraeÌ; cò 
tha cosmhuil riut, O shluagh a 
shaoradh leis an Tighearna, sgiath 
do chòmhnadh, agus neach is e 
claidheamh do mhòrachd ? agus 
gheibhear do naimhde 'nam breug- 
airibh dhuit, agus saitraidh tu air an 
àitibh arda. I O S U A. CAIB. XXXIV. 

AGUS chaidh Maois suas o 
chòmhnardaibh Mhoaib gu 
stiabh Nebo, ku mullacb Fhisgaih e , 
a tha tliall fa chomhair tericho : 
agus nochd an Tighearna dha fear- 
an-n'G-hilead uilc gu"Dan, 

2 Agus Naphtàli uile, agus t\r 
Ephraim, agus Mhanaseh, agus tir 
Iudaih uile gu nuig au fhairge a's 
faide mach, 

3 Agus nn taobh deas, agus 
còmhnard glmne Iericbo, baile. uan 
craobh pailm, gu nuig Soar. 

4 Agus thubhtirt an Tighearna 
ris, Js e. so am fearann a mhionhaich 
mi do Abrahatn, do Isanc, agus do 
Iacob, ag ràdh, Do d' shliochd-sa 
bheir mi c: thug mi ortsa fhaicinn 
Ie d' shiùlibh, ach d'a ionnsuidh cha 
d'thèid thu thairis. 

5 Agus 'fhuair Maois òglach an 
Tighearna bàs 'an sin, ann ara fear- 
ann Mhoaib, a rèir focail an Tigh- 
earna. 

6 Agus dh'adhlaic e ann an 
gleantì e, ann am fearann Mhoaib, 
thall fa chomhair Bhet-peoir; ach 
cha 'n aithne do dhuine sam bith 
Uraigh gus an là'n diugh. 

e na bcinne. Eabh. f robh a shàil dali. 
chàit. h 'art aghaidh Pharaoih. 7 Agus bha Maois ceud agus 
fìcbead blìadhna dh'aois an uair a 
fhuair e bàs: cha d'fhàilnich a 
shùil/, ni mò a thrèig aneart eS, 

8 Agus ghuil clann Israeil air 
son Mhaois ann an còmhnardaibh 
Mhoaib deich laithean air fhichead; 
mar so ehrìochnaicheadh n làithean a' 
gliuil agus a' bhròin air son Mhaois. 

y Agus i)ha Iosua mac Nun làn do 
spiorad a' ghliocais ; oir chuir Maois 
a làmhan air: agus dh'èisd clann 
Israeil ris, agus rinn iad mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

10 Agus cha d'èirich fàidh o sin 
ann an Israel cosmhnil re Maois, 
neach a b'aithne do'n Tighearna 
aghaidh re h-aghaidh. 

11 Anns na lwuile cliomharaibh, 
agus iongantasaibh a chuir an Tigh- 
earn e dheanamh ann an tìr na 
h-Eiphit, air Pharaoh h agus air a 
sheirbhisich uile, agus air f hearann 
uile, 

12 Agus anns an làimh chumh- 
achdaich sin uile, agus anns an 
uamhas mhòr uile, a dh'oibrich 
Muois ann an seailadh Israeil uilo. £ iùghdaicheadh a IOSUA. CAIB. I. 

ANIS an dèigh bàis Mhaois, 
òglaich an Tighearna, labhair 
an Tighearna re a Iosua, mac Nuin, 
fear-frithealaidh Mhaeis, ag ràdh, 

2 Tha m'òglach Maois marbh : a 
nis uime sin èirich, gabh thairis air 
Iordan so, thu fèin, agus an sluagh 
so uile, dh'ionnsuidh na tìre a tha 
mise a' tabhairt dhoibh, eadhon do 
chloinn Israeil. 

3 GFach ionad air an saltair bonn 
bhur coise, sin thug mi dhuibh, mar 
a thubhairt mi re Maois. 

4 O'n fhàsach, agus Lebanon so, 
eadhou gus an abhainn mhòir, abh- 
ainn Euphiates, tìr nàn Iliteach uile, 
agus gus an fhairge mhòir, leth rc 
dol fuidhe na grèine, bithidh 'na 
tbrkh dhuibh 

5 Cfaà'n unamn duine sam bith 
seasamh a'd' aghaidh uile laithean 
do bheatha : niar a bha mi lc Maois, mar sin bithidh mi lcatsa: cha 
dibir mi thu, agus cha trèig mi thu. 

(5 BL làidir, agus ro mhisneachail : 
oir do'n t-sluagn so roinnidh tu niar 
oighreachd an tìr a mhionnaich mi 
d'an aithrichibh b a thabhairt doibh. 

7 A mhàin bi-sa làidir agus ro- 
mhisneachail, a chum as gu'nd'thoir 
thu'n aire gu'n dean thu a rèir an 
lagha uile a dh'àithn m'òglach 
Maois dhuit: na tionndaidh uaith 
dh'ionnsuidh aa làimhe deise no 
dh'ionnsuidh na làimhe clithe, a 
chum gu'n soirblhch leat anns gach 
àitc d'an d'theid thu. 

ii Cha d't-hèid lcabhar an lagha 
so as do bheul, ach beachd-smuain- 
ichidh tu air a là agus a dh'oidhche, 
chum as gu'n d'thoir thu 'n aire 
gu'n dcan thu a reir gach ni a ta 
scrìbfate ann: oir an sin bheir thu 
air do shlighe soirbheachadh leut, 
agus an sm ni thu gu glic c . 8 ri. b aithrcachaibh.' c ciridh gu maithdhuit. CAIB. H. 9 Nach d'àitha misfi dhuit? Bi 
làidir agus ro-tnhisneachail, na bi fa 
eagal, agus na biodh faitcheas ort: 
oir tha 'rrTighearna do Dhia leat 
anus gach ionad d'an d'thèid thu. 

10 An sia dh'àithn Io3ua do 
luchd-riaghlaidh an t-sluaigh, ag 
radh, 

11 Rachaibh tre'n champ, agus 
àithnibh do'n t-sluagh, ag ràdh, 
Deasaichibh dhuibh fèin lòn ; oir an 
ceann tliri laithean thèid sibh thar 
Iordan so, a dhol a stigh a shealbh- 
achadh na tire a tha 'n Tighearna 
bhur Dia a' toirt duibh r'a sealbh- 
achadh. 

| 12 Agus ris na Reubenich, agus 
rìs na Gadaich, agus re leth thrèibh 
Mhanaseh, labhair losua, ag ràdh, 
I 13 Cuimhnichibh am focal a 
idh'àithn Maois òglach anTighearna 
idhuibh.ag ràdh.Thug an Tighearna 
ibhur Dia fois duibh, agus thug e 
dhuibh an tir so : 

I 14 Fanaidh bhur mnài, bhur clann 
bheag, agus bhur sprèidh san tìr a 
thug Maois duibh air an taobh so do 
[ordan, ach thèid sibh fèin thairis 

j'Fo'r n-armaibh roimh bhur bràith- 

irean, sibhse uile tlia treun ann an 
aeart, agus cuidichidh sibh leo; 

i 15 Gus an d'thoir an Tighearna 
reis d'ar bràithribh, mar a thitg c 
Ihuibhse, agus gu'n sealbhaich 
radsan mar an ceudna an tir a tha 
'n Tigheama bhur Dia a' tabhairt 
ioibh : an sin pillidh sibh gu tir 
jhur seilbhe, agus sealbhaichidh sibh 
., eadhon an tir a thug Maois 
jglach an Tighearna dhuibh air an 
aobh so do.Iordau, leth re èirigh 
aa greine. 

16 Agus f hreagair iad Iosua, ag 
'àdh, Ka h-uile nithe a dh'àithn 
;hu dbuinne. ni sinn; agus ge b'e 
Laobli a chuireas tu einn, thèid 
.inn. 

I 17 A rèir mar a dh'èisd sinn re 
Kaois anns na h-uiìe nithibh, mar 
Lin eisdidh sinn riutsa: a mhàin 
jiiodh an Tighearna do Dhia mailte 
iut, mar a bha e maille re Maois. 

18 Gach duine a chuireas an 
.ghaidh t'àithne, agus nach èisd re 
l* bhriathraibh, anns nah-uile nith- 
bh a dh'àithneas tu dha, cuirear gu 
às e : a mhàin bi làidir, agus ro- 
ihisncachail. 

CAIB. II. 
A GUS chuir Iosua mac Nuin a 
IX tnach a Sitim dithis dhaoine a 
aniisachadh a mach gu h-uaig- 
each, ;;g ràdh, lmichibh, raunsaich- ibh a mach an tìr, agus Ierrche: 
agus dh'imich iad, agus chaidh iad 
a steach do thigh SLriopaichc, d'ant 
b'ainm Rahab, agus luidh iad an 
sin. 

2 Agus dh'innseadh do righ Ieri- 
cho, ag ràdh, Feuch, thàihig daotnc 
au so an nochd, do chloiun Israeil, a 
rannsachadh a mach na tire. 

3 Agus chuir righ Icricho teachd- 
aire gu Rahab, ag ràdli, Thoir a 
mach na daoine a thàinig a t'ionu- 
suidh, a chaidh steach do d' thigh; 
oir is ann a rannsachadh a mach na 
tìre uile a thàinig iad. 

4 Agus ghabh a' bhean an dithis 
dhaoiue, agus dh'fholaich i iad, 
agus thubhairt i mar so, Thàiuig gua 
amharus daoine do m'ionnsuidh; 
ach cha robh f hios agam cia as a 
thàinig iad : 

5 Agus thachair mu àm druid- 
idh a' gheataidh, 'nuair a bha e 
dorcha, gu'n deachaidh na daoine 
mach : c'àit a ghabh na daoine, 
cha'n f hios domh : leanaibh gu, 
luath air an tòir, oir beiridh sibh 
orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gn 
mullach an tighe, agus air amfolach 
le cuiseagaibh an lìn, a leag i an 
ordugh air mullach an tighe. 

7 Àgus lean na daoine air an tòi'r 
san t-slighe gu lordan, gu ruigd na 
h-àthanna : agus co luath as a 
chaidh a' mhuinntir a bh'air an tòir 
a mach, dhruid iad an geatadh. 

8 Agus mun robh iad air luidhe 
sios, chaidh i suas d'an iontisuidh 
air mullach an tighe-; 

9 Agus thubhairt i ris na daoin- 
ibh, Tha fios agam gu bheil an Tigh- 
earn air toirt duibh na tire, agus 
gu bheil bhur n-uamhas air tuiteam 
oirne, agus gu'm bheil luchd-àiteach« 
aidh na tire uile air leaghadh as le 
b-eagal e roimhibli : 

10 Oir chuala sinne cionnus a 
thiormaich an Tighearna suas uisge 
na mara ruaidhe roimhibh, 'nuair a 
tbàinig sibh a mach as an Eiphit; 
agus ciod a rinn sibh air dà rigb 
nan Amorach, a bh'&ir an taobh 
eile do Iordan, Sihon agus Og, a, 
sgrios sibh gu tur. 

11 Agus co luath as a chuala 
sinnc. na nithe sin, leagh ar crid'h* 
eacha, agus cha d'fhan tuilleadh a' 
bheag do mhisnich ann an duine 
sam bith air bhur sonsa: oir nn 
Tighearna bhur Dia, is esan Dia 
anns na nèamhaibh shuas, agus air 
an talamh bhos- f . 

12 A nis uime sin guidhe^js. * gu vztig. e air fannacbQdh* f $hì&& I O S TT A. ©Ìrbh, mionnalchibh dhomh air an 
Tighcarna. a chionn gu'n do nochd 
mf caoimhneas dhuibh, gu'n nochd 
sibhse mar an eeudna caoimhneas 
clo thigri m'athavsa, agus gu'n d'thoir 
sibh dhomh comhara cinnteachS; 

%3 Agup gu'n glèidh sibh beo 
m'atuaifi agus mo mhàtbair, agus 
nio bhvàithvean, agus mo pheath- 
raichean, agus na h-uilc a ùa aca, 
agus gu'n saor sibh ar n-anmannah 
o'n bhàs. 

44 Agus fhreagair na duoine i, 
Ar n-anam-ne air bhur son-sa- gu 
feàs, mur foUIsfch sibh au gnotlmch 
so againne. Agus tarhiidh 'nuair 
a bheir an Tighearna dhuinn an tir, 
gu'm buin smn gu caoimhneU agus 
gu firinneach riutsa. 

15 An sin leig i s'ios iad air cord 
tre 1 'n uinneig ; oir bha a tigh air 
balladh a' bhaile agus bha i 
chòmhnuidh air a' bhaliadh. 

1(3 Agus thubhairt i riu,Thugaibh 
am monadhl oirbh, air eagal gu'u 
coinnich an luclid tòrachd sibh ; 
agus folatehibh sibh fèin an sin tri 
laìthean, gus am bi'n luchd tora.chd 
air pilleadh, agus an dètgh sin feud- 
aidh sibh imeachd aiv bhur slighe. 

17 Agus thubbairt na daoine 
rithe m , ^Bithidh sinne neo-chion- 
tach a thaobh iad so do mhionnan 
a thug thu oirn a mhionnachadh. 

18 ^Feuch, ■/niair a thig sinn 
do'n tìr, ceanglaidh tu an stìom" 
so do shnàtlv scarlait anns an uinn- 
eig tre'n do leig thu sìos siun : agus 
bh°eir thu t'athair, a.gus (io mhàthair, 
agus do bhràithrean, agus teaghluch 
t'athar uile dhachaidh at' ionn- 
suidh. 

19 Agus tarlaidh, ge b'e neach a 
thèid a "maehair dorsaihh do thighe 
do'n t-sràid, gum bi fhuil air a 
cheann fèin, agus bithidh sinne 
neo-chiontach : agus ge b'e neach a 
bhios maille riut anns an ti*h, bith- 
idh fliuil air ar ceann-ne, ma 
bheanas làmh ris. 

20 Agus ma dh'fhoiUsichcas tu 
an unotituch so againn, an sin bith- 
idh~\sinne saor o d' mhionnaibh a 
thug thu oirn a mhionnachadh. 

21 Agus thubhairt ise, A rèir 
bhur briathva, mar sin bithcadh e. 
Agus chuir i air falbh iad, agus 
dh'imich iad: agus cheangail i an 
Stiom scavlait anns an uinneig. 

22 Ajìus dh'l'halbh iad, agus 
thainig iad do'n mhonadh, agus 
dh'fhan iad au sin tvi laithean, gns an do plhtl an luchd tòrachd. Agus 
dh'iavv an luchd tòvachd iad air 
readh na slighe uile, ach cha d'f huair 
siad iad. 

2.j Miv sin phill an clithis- 
dhaoine, agus chaidh iad sio's o'u 
mhonadh, agus chaidh iad thaivis, 
agus thàinig iad gu Tosua mac 
Nuin, agus dh'itìnis iad da gach ni 
a tliachaiv dhoibh. 

24 Agus thubhairt iad re Tosua; 
( 'ni ririnneach thug an Tighearna 
thairis d'ar làimh am fearann uile ; 
oir thacadlion luchd-àitcachaidh na 
tn e mlc air leagh