Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh : air an tarruing o na ceud chanuinibh chum Gaelic Albanaich .."

See other formats


LEABHRAICHEAN AN T-SEANN TIOMNAIDH 

AGl'S AN 

TIOMNAIDH NUAIDH: 

AIR AN TARRUING 

O NA CEUD CHANUINIBH CHUM GAELIC ALBANAICH 1 ir iarrtus na Cuideachd urramaich, a ta chum Eòlas Crìosdaidh a sgaoileadh 
airfeadh Gàeltachd agus Eileana na h-Alba. SJDLF I I ì P LONDON: PRINTED FOR TH^BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, 

Tnstituted ìn the Year 1 804 ; 

FROM THE LAST CORRECTED EDITION OF THE SOCIETY IN SCOTLAND FOR 

PROP AGATING CHRISTIAN KNOWLEDGE; 

And sold to Subseribers only, at thc Society's Honw, 
EarJ Sttwt, Blackfriars, I,ondonv 

1821. : 
B. BENSL£Y, BoIt,Conrt, Fleet Street. Leabhraichean an T-Seann Tiomnaidh. Caib. 

GeNESIS; anns ani bheil 50 

Ecsodus 40 

Lebhiticus 27 

Aireamh 36 

Deuteronomi 34 

Iosua 24 

Breitheamhna 21 

Rut 4 

I. Samuel 31 

II. Samuel V 24 

R'gh . 22 

II. Righ 25 

I. Eachdraidh 29 

II. Eachdraidh 36 

Esra 10 

Nehemiah 13 

Ester , 10 

Iob 42 

Sailm 150 

Gnath-Fhocail 31 Eclesiastes . . . 
Dan Sholaimh 

Isaiah 

Ieremiah 

Tuireadh 

Eseciel 

JDaniel 

Hosea 

Ioèl 

Amos .-, 

Obadiah 

Ionah 

Micah 

Nahum 

Habacuc 

Sephaniah .... 

Hagai , 

Sechariah 

Malachi K CEUD LEABHAR MHAOIS, 

D' AN AINM 

G E N E S I S. CAIB. I. 
} AN toiseachchruthaich Dia' naneamh- 
ICf an agus an talamh. 

2 Agus bha'n talamh gun dealbh 2 agus 
falamh ; 3 agus bhu dorchadas air 4 aghaidh 
na doimhne : 5 agus bha Spiorad Dè a' 
gluasad 6 air aghaidh nan uisgeacha. 

3 Agus thuLhairt 7 Dia, Biodh solus ann: 
agus bha solus ann. 

4 Agus chunnaic 8 Dia an solus, gu 9 
'n robh'" e math: " agus chuir Dia dea- 
lachadh eadar an solus agus an dorcha- 
das. 

5 Agus dh'ainmich Dia an solus Là, 12 
agus an dorchadas dh'ainmich e Oidhche : 
agus b'iad am feasgar agus a'mhadainn an 
ceud ]à. 

6 Agus thubhairt Dia, Biodh athar 13 
'am meadhon nan uisgeacha, agus cuireadh 
e dealachadh eadar uisgeachan agus uis- 
geacha. 

7 Agus rinn Dia an t-athar, agus chuir 
e dealachadh eadar na h-uisgeachan a bha 
fuidh'n athar, agus na h-uisgeachan a bha 
os cionn 14 an athair: agus bha e mar 
sin. 

8 Agus dh'ainmich Dia an t-athar Nè- 
amh: agus b'iad am feasgar agus a'mha- 
dainn 1S an dara 16 là. 

9 Agus thubhairt Dia, Cruinnichear na 
h-uisgeachan a ta fuidh nèamh a dh'aon 
àite, agus leigear ris am fearunn tioram : 17 
agus bha e mar sin. 

10 Agus dh'ainmich Dia am fearann tio- 
ram Talamh, agus cruinneachadh nan uis- 
geacha dh'ainmich e Fairgeachan : 18 agus 
chimnaic Dia gu 'n rvbh e math. 

. 11 Agus thubhairt Dia, Thugadh an ta- 
lamh amach feur luibh a gnineas sìol, 
craobh-mheas a bheir amach meas 19 a 
reir a gnè, 20 "aig am bheil a sìol 21 innte 
f èin air an talamh : agus bha e mar sin. 

1 an t-Uile-chumhachdach. 1 gun chumadh, 
gun dreach. 3 fàs ; folamh. Eir. *er. 
5 an aigein. 6 a' gur gu caomh. 7 thuirt ; 
a dubhairt. Kir. .» chonnairc. Eir. 9 g .- 
Eir. 10 ro ; 'raibh. Eir. 11 mailh. »* ghoir 
Dia do'n t-solus Latha. »» aidhear, iormoilt, 
speuran. »4 os ceann. j s do budh e an nhìti 
ugus an mhaidean. Eir. 16 darna. 17 an 
talamh tioram, an ìiir thioram. *i maranna, 
cuanta. «9 a thitgeas, aiv am fàs meas. 12 Agus thug an talamh ardach feur", 
luibh a ghineas sìol a rèir a gnè, agus 
craobh a bheir amach meas, aig a?n bheil a 
sìol innte fèin a rèira gnè : agus chunnaic 
Dia gu' n robh e math. 

13 Agus b'iad am feasgar agus a' mha- 
dainn an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Biodh soluis 22 
ann an speuraibh nèimh,a chur dealachaidh 
eadar an là agus an oidhche, agus bitheadh 
iad air son chomharan, 23 agus air son 
aimsirean, agus air son lài, 24 agus bhli- 
adhnacha. 

15 Agus biodh iad mar sholusan 35 
ann an speuraibh nèimh, a thoirt soluis air 
an talamh : 26 agus bha e mar sin. 

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, an 
solus a's mò a riaghladh an latha, 17 agus 
an solus a's lugha a riaghladh nah-oidhche; 
agus na reulta. 28 

17 Ag^us shuidhich Dia iad ann an speu- 
raibh neimh, a thoirt 29 soluis air an ta- 
lamh, 

18 Agus a riaghladh 'san là, agus 'szti 
oidhche, 30 agus a chur dealachaidh eadar 
an solus agus an dorchadas : agus chunnaic 
Dia gu'« robh e math. 

19 Agus b' iad am feasgar agus a mha- 
dainn an v ceathramh là. 

20 Agus thubliairt Dia, Thugadh na 
h-uisgeachan a mach gu pailt an creutair 
gluasadach, anns am Imeil beatha, 31 agus 
biodh eunlaith ag itealach 32 os cionn na 
talmhainn air aghaidh speura nèimh, 33 

21 Agus chruthaich Dia muca-mara 34 
mòra, agus gach uile chreutair beo a ghlu- 
aiseas, a thug 35 na h-uisgeachan amach 
gu pailt a rèir an gnè, agus gach eun itea- 
gach 36 a reir a gnnè : agus chunnaic Dia 
gu'w robh c math. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag ràdh, 
Siolaichibh, agus fàisaibh lìonmhor, agus 

20 cineil, seòrta. 11 fras, fos. 11 lochrain. 
*3 mar chomharthan. *♦ làethe. 15 air so* 
sholusan, 'nan tochranaibh. 16 a shoiìt* 

seachadh na talmhainn. 17 là, lo. 18 reaiì~ 
naga, rionnagan. 19 a thabhairt. 30 a 
riaghladh an latha agus na h-oidhche. 1 1 anam 
be.o. Eabh. 31 agus eunlaith a dh'itealaichea*. 
33 ann an speu-raibh ttèimh, 3 * mtola. Eir. 
3 5 noch thugadar. Eir. 3C sgiathach, 

sgiathanach. 
B GENESIS. lìonaibh na h-uisgeachan anns na fairgibh, 
agus fasadh an eunlaith lionmhor air an 
talamh. 

23 Agus b'iad am feasgar agus a mha- 
dainn an cùigeadh là. 

24 Agus thubhairt Dia, Thugadh an 
talamh amach an creutair beo a rèir a 
ghnè, sprèidh, agus gach ni a shnàigeas, 1 
agus beathaiche 2 na talmhainn a reir an 
gnè : agus bha e mar sin. 

25 Agus rinn Dia beathaiche na tal- 
mhainn a rèir an gnè, agus an sprèidh a rèir 
an gnè, agus gach ni a shnàigeas air an ta- 
lamh a rèir a ghnè: agus chunnaic Dia 
gxx'n robh e math. 

26 AgusthubhairtDia,Deanamaidduine 
'nar dealbh fèin, 3 a rèir ar coslais fèin, 
agus biodh uachdranachd aca os cionn èisg 
na- mara, agus os cioun eunlaith nan 
speur 4 agus os cionn na sprèidhe, agus os 
cionn na talmhainn uile, agus os cionn 
gach ni a shnàigeas ata snài^eadh air an 
talamh. 

27 Agus chruthaich Dia an duine 'na 
dhealbh fèin; ann an dealbh Dhè chru- 
thaich se e : firionnach agus bainionach 5 
chruthaich e iad. 

28 Agus bheannaich Dia iad, agus 
thubhairt Dia riu, Sìolaichibh agus fàsaibh 
lìonmhor, agus lìonaibh an tafamh, agus 
ceannsakhibh e ; agus biodh uachdranachd 
agaibh os cionn èisg na mara, agus os cionn 
eunlaith nan speur, agus os cionn gach ni 
beò aghluaiseas air an talamh. 

29 Agus thubhairt Dia, Feuch, thug mi 
dhuibh gach luibh a ghìneas sìol, a ta air 
aghaidh na talmhainn uile, agus gach cra- 
obh anns am bheil meas craoibh a ghineas 
sìol ; dhuibhse bithidh e mar bhiadh. 6 

30 Agus do uile bheathaichibh 7 na tal- 
mhainn, agus do uile eunlaith nan speur, 
agus do gach ni a shnàigeas air an ta- 
lamh, anns am blieil beatha, 8 tlmg mi gach 
luibh ghorm 9 mar bhiadh: agus bha e 
mar sin. 

31 Agus chunnaic Dia gach ni a rinn e, 
agus feuch, bha e ro mhath. Agus b' iad 
am feasgar agus a mhadainn an seathadh 10 
là. / 

^CAIB. II. 

AGUS chrìochnaicheadh na neamhan 
agus an talamh, agus an sluagh uile. 

2 Agus chriochnaich Dia air an t-seach- 
damh ià obair a rinn e; agus ghabh e 
fois 11 air an t-seachdamh là o obair uile 
a rinn e. 

3 Agus bheannaich Dia an seachdamh 

1 chrùbas ; shnaigheas, shnàmhas. Eir. 
a fladh bheathaiche. 3 ìomhaigh, cruth. 

* nìimh, an athair. 5 fear agus bean, firì- 
onn agus boirionn. . 6 air son bidh. 

1 gach uile bheathach. 8 anam beo. Eabli. 
9 ghlas. 10 seiseadh.Kn: 11 rinn e tamh. 
V- Jehobhah. Eabh. 13 Agus gach uile phreas 
na machrach mu'n robh e ams an talamh, là, agus naomhaich se e : do bhri' gur ann 
air a ghabh e fois o obair uile, a chruthaich 
Dia agus a rinn e. 

4 'Siad so ginealaich nan neamh agus na 
talmhainn,'nuair a chruthaicheadh iad, 'san 
là 'n d 'rinn an Tighearna 12 Dia an talamh 
agus na neamha. 

5 Agus cha robh uile phreas na mach- 
rach fathast anns an talamh, agus cha 
d'fhàs fathast uile lus na machrach; 13 
do bhrì' nach d'thug an Tighearna Dia air 
uisge frasadh 14 air an talamh, agus cha 
robh duine ann a shaoithreachadh na 
talmhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus 
dh'uisgich e aghaidh na talmhainn uile. 

7 Agus dhealbh an Tighearna Dia an 
duine do dhuslach na talmhainn : agus 
shèid e ann an cuineinibh 15 a shròine 
anail na beatha; agus dh 'fhàs an duine 'na 
anam beò. 

8 Agus shuidhich 16 an Tighearna Dia 
gàradh 17 ann Eden 'san airde 'n ear, agus 
chuir e ann an sin an duine a dbealbh e. 

9 Agus thug an Tighearna Dia air gach 
uile chraoibh fàs as an talamh ata tait- 
neach do'n t-sealladh, agus math a chum 
bìdh : craobh na beatha mar an ceudna, ann 
am meadhon a' ghàraidh, agus'craobh an 
eòlais mhaith agus uilc. 

10 Agus chaidh abhainn 18 a mach a 
h-Eden adh'uisgeachadh a' ghàraidh; agus 
as sin roinneadh i, agus dh'fhàs i 'na ceithir 
cheannaibh. 19 

11 'Se ainm na ceud aibhne Pison ; so i 
ata cuartachadh tìre Chabhilaih uile, far am 
bheil òr. 

12 Agus ataòr na tìre sin math: 'an 
sin 20 a ta bdellium agus a' chlach onics.. 

13 Agus-.'se ainm na daradh aibhne Gi- 
hon: 'si sin ata cuartachadh tìre Chuis 21 
uile. 

14 Agus 'se ainm na treas aibhne Hidde- 
cel : 'si sin a tha dol do'n taoibh an ear do 
Assiria. Agus 'si 'n ceathramh abhainn 
Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tighearna Dia an 
duine, agus chuir se e ann an gàradh Edein, 
g'a shaoithreachadh 22 agus g'a ghleidh- 
eadh. 

16 Agus dh'àithn an Tighearna Dia do'n 
duine, ag ràdh, Do gach uiie chraoibh 'sa 
ghàradh feudaidh tu itheadh gu saor : 

17 Ach do chraoibh an eòlais 23 mhaith 
agus uilc, cha'n ith thu dh'i sin ; oir anns 
an là dh'itheas tu dhith, gu cinnteach bà- 
saichidh tu. agus gavh uile lus na machrach mu'n d'fhàs e. 

sileadh. IS pollaibh, pollaraibh, coi' 

lionaibh. 16 ph'.anndaich, dheasaich. 17 lios. 
18 amhainn. 19 as sin sgaoìli, agus dh'f 'hàs 
i 'na ceithir meuraibh. 10 ann an sin. 

" Arabia; Ethiopia, Sasg. 12 dheasachadh, 
23 fhios. CAIB. III. 18 Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Cha 1 'n'eil e math gu'm biodh an duine 
'na aonar : Ni mi dha còmhnadh 2 d'a rèir 
fèin. 3 

19 Agus dhealbh an Tigheama Dia as 
an talamh uile bheathaiche na machrach, 
agus uile eunlaith nan speur, agus thug e 
iud a chum Adhaimh, a dh'fhaicsmn cìonnas 
a dh'ainmicheadh e iad : agus ge b'e ainm 
a thug Adhamh air gach creutair beo, 4 b'e 
sin a 6'àinm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmeana do'n 
sprèidh uile, agus do eunlaith nan speur, 
agus do uile bheathaichibh na machrach : 
ach do Adhamh cha d'fhuaradh còmhnadh 
d'a rèir fein. 

21 Agns thug an Tighearna Dia air codal 
trom tuiteam air Adhamh, agus choidil e : 
agus ghabh e h-aon d'a aisnibh, agus dhuin 
e 'n fheoil suas 'na h-àite. 

22 Aaus thu^; 5 an Ti°;heania Dia an 
aisean a thug e o n duine suas na mnaoi, 
agus thug e i chum an duine. 

23 Agus thubhairt Adhamh, So a nis r> 
cnàimh do m' chnàmhaibh, agus feoil do 
m' fheoil-sa: goircar bean 7 dith, do bhri' 
gur ann as an duine 8 thugadh i. 

24 Air an aobhar sin 9 i 'àgaidh fear athair 
agus a mhàthair, agus dlùleanaidh se r'a 
mhnaoi; agus bithidh iad 'nan aon fheoil. 

25 Agus bha iad le chèile lomnochd, an 
duine agus a bhean : agus cha robh nàir' orra. 

CAIB. III. 

ANIS bha 'n nathair 10 ni bu sheol- 
ta" na h-aon do bheathaichibh na 
machrach a rinn an Tighearna Dia; agus 
thubhairt i ris a' mhnaoi, Seadh, an dubhairt 
Dia, Cha 'n ith sibh do gach craoibh 'sa' 
ghàradh ? 

2 Agus thubhairt a' bhean ris an nathair, 
Do mheas craobhan a' ghàraidh feudaidh 
sinn itheadh : 

3 Ach do mheas na craoibh a ta ann am 
meadhon a' ghàraidh, thubhairt Dia, Cha'n 
ith sibh dheth, agus cha bhean sibh ris, a 
chum nach fuigh 12 sibh bas. 

4 Agus thubhairt an nathair ris a' mhnaoi, 
Gu cinnteach cha 'n fhuigh sibh bàs. 

5 Oir atafios aig Dia, 'san là a dh'itheas 
sibh dheth, gu'm fòsgailear bhur 13 sùilean, 
agus gu'm bi sibh mar dhèe, fiosrach air 
math agus air olc. 

6 Agus chunnaic a' bhean gu'« roblt a' 
chraobh math a chum bìdh, agus gu'n robh i | 
taitneach do 'n t sùil, 14 agus 'na craoibh 
r'a miannachadh a dheanamh ncach glic ; 
agus ghabh i d'a meas agus dh'ith i, agus | *Cho. 2 cunghnamh. Eir. 3 a bhios 

iomchuidh dha, cosmhuil ris fein. 4 thtig e 
iad a dh' ionnsuidh Adhaimh, a dh'fhaicsinn 
ciod a ghoireadh e dhiubh ,- agus ge b'e air bith 
u ghoìr Adhamh do gack uile chreutair beò. 
5 rinn. 6 a nois. Eir. 7 ish. Eabh. 

8 àdhbhar. 9 aithir. IO innleachdaiche, 
raideile, shiteile, charaiche, chuilbheartaìche. thug i mar an ceudna d'a fear maille ria, 

agus dh'ith e. 

7 Agus dh'fhosgladh an sùile le chèile, 
agus dh'aithnich ìad gu'?i robh iad lom- 
nochd; agus dh' fhuaigh iad duilleach 
croinn-fhìgis r'a chèile, agus rinn iad dhoibh 
fèin aprain. 15 

3 Agus chual' iad guth an Tighearna De 
ag imeachd 16 's a' ghàradh am fionn- 
fhuaireachd an là : agus dh'fholaich Adh- 
amh agus a bhean iad fèin o ghnùis an 
Tighearna Dè am measg chraobh a' ghà- 
raidh. 

9 Agus dh'èigh 17 an Tighearna Dia air 
Adhamh, agus thubhairt e ris, C'àit am 

bheil thu ? 

10 Agus thubhairt e, Chuala mi do ghuth 
'sa' ghàradh, agus bha eagal orm a chionn 
gu'n robh mi lomnochd, 16 agus dh'fho- 
laich mi mi fèin. 

11 Agus thubhairt e, Cò dh'innis dhuit 
gu'n robit thu lomnochd ? An d'ith thu do'n 
chraoibh, a dh'àithn mise dhuit gun itheadh 
dhith ? 

12 Agus thubhairt an duine, A' bhean a 
thug tliu gu bhi maille rium, thug ise dhamh 
do'n chraoibh, agus dh'ith mi. 

13 Agus thubhairt an Tighearna Dia ris 
a' mhnaoi, Ciod e so a rinn thug? agus 
thubhairt a' bhean, Mheall an nathair mi, 
agus dh'ith roi. 

14 Agus thubhairt an Tighearna Dia ris 
an nathair, A chionn gu'n d' rinn thu so, 
tha thu mallaichte thar gach ainmhidh, 1 * 
agus tbar uile bheathaiche na machrach: 
air do bhroinn imichidh tu, agus duslach 20 
ithidh tu uile lài' 21 do bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas eadar 
thus' agus a bhean, agus eadar do shìols' 
agus a sìol-sa: bruthaidh esan 22 docheann, 
agus bruthaidh tusa a shàil-san. 

16 Ris a' mhnaoi thubhairt e, Meud- 
daicliidh mi gu mòr do dhoilgheas agus do 
thoirrcheas ; am pèin beiridh tu clann, agus 
re t'fhear bithidh do thogradh, 23 agus bi- 
thidh uachdranachd aige ort. 24 

17 Agus re h-Adhamh thubhairt e, Do 
bhri' gu'n d'èisd thu re guth do mhnà, agus 
gu'n d'ith thu do'n chraoibh a dh'àithn mise 
dhuit, ag ràdh. Cha'n ith thu dhith, tha'sx 
talamh, mallaicht' air do shon ; ann an doil- 
gheas ithidh tu dheth uile lài' do bheatha. 

18 Agus droighionn agus cluarain 25 bheir 
e' mach dhuit, agus ithidh tu luibh na mach- 
rach. 

19 Am fallus 26 do ghnùis ithidh tu 
aran, gus am pill thu dh' ionnsuidh na 11 an t-eagal gu'm fuigh. 11 ar. 13 rw 
suilibh. I+ criosan. Eabh. 15 a' spaisdei^ 
reachd, a' sràid-itneachd. 16 ghoir, ghairm, 
ghlaodh. 17 a chionn mi bhì rìusgte. 18 Go 
de so a rinn thu ? 19 sprèidh. 10 ùir. 
11 làelhe, lat/mchan. 41 e-san, eisean. 

13 iartus. ^os do chionn. a 5 oighwimaiA; 
foghaunain. Eir. ^follus. GENESIS. talmhainn; 1 oir aisde thugadh thu: oir is 
duslach thu, agus gu duslach pillidh tu. 

20 Agus thug Adhamh Eubha mar ainm 
air a mhnaoi, do bhri' gu'm bi màthair nan 
uile bheo i. 

21 Agus rinn an Tighearna Dia do Ad- 
hamh agus d'a mhnaoi, còtaichean croicinn, 
agus chòmhdaich e iad . 2 

22 Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Feuch, ata'n duine air fàs mar aon dhinn 
fèin, fiosrach air math agus olc. Agus a 
nis an t-eagal gu'n sìneadh, e mach a làmh, 
agus gu'n gabhadh e mar an ceudna do 
chraoibh na beatha, agus gu'n itheadh e, 
agus gu'm biodh e beo gu siorruidh: 

23 Air an aobhar sin chuir an Tighearna 
Dia a mach e a gàradh Edeiu a shaoith- 
reachadh na talmhainn, as an d'thugadh e 

24 Agus d'fhògair e, mach an duine; 
agus shuidhich e 'san taobh an ear do ghà- 
radh Edein Cheruban, 3 agus cloidheamh 
lasrach, 4 a bha tionndadh air gach làimh, 
a ghleidheadh 5 slighe craoibh na beatha. 

CAIB. IV. 

AGUS dh'aithnich Adhamh a bhean 
Eubha, agus dh'fhàs i torrach, 6 agus 
rug i Cain agus thubhairt i, Fhuair mi 
duine o'n Tighearna. 

2 Agus a rìs rug i a bhràthair Abel: 
agus bha Abel 'na bhuachaille chaorach, 
ach bha Cain 'na threabhaiche fearainn. 7 

3 . Agus tharladh 8 au ceann lài' à- 
raidk, 9 gu'n d' thug Cain do thoradh an 
fhearainn tabhartas 10 do'n Tighearna. 

4 Agus thug Abel mar an ceudria do 
cheud-.hinibh a thrèid, agus d'an saill : 
agus bha meas aig an Tighearn air Abel 
agus air a thabhartas: 

5 Ach air Cain, agus air a thabhartas, 
cha robh meas aige. Agus bha Cain fuidh 
throm fheirg, 11 agus thuit a ghnùis. 12 

6 Agus thubhairt an Tighearna re Cain, 
C'ar son a tha fearg ort? agus c'ar son a 
thuit do ghnùis ? 

7 Ma ni thu gu math, nach gabhar riut ? 
agus mur dean tnu gu math, aig an dorus tha 
peacadh 'na luidhe. Agus riutsa bithidh a tho- 
gradh, agus bithidh uachdranachd agad air. 

8 Agus labhair Cain re h-Abel 13 a 
bhràthair : agus 'nuair a bha iad 'sa mha- 
chair, 14 dh'èirich Cain suas an aghaidh 
Abeil a bhràthar, agus mharbh se e. 

9 Agus thubhairt an Tighearna re Cain, 
C' àit' am bheil Abel do bhràthair ? Agus 
thubhairt esan, Cha'n 'eil fhios agam. 15 
Am mise fear-gleidhidh mo bhràthar? 

10 Agus thubhairt esan, Ciod a rinn 1 ìtire. 1 dh'eudaich e iad, chuir e 

trusganorra. 3 Cherubim. Eabli. 4 la- 
sartha. s choimhead. 6 thorraicheadh ì, 
dh' fhàs i leatro'mach. 7 falmhainn. 8 tha- 
Ckair ; bha e. Eabh. 9 àraid. IO tiodhlac, 
Ofrail. 11 làn feirge. 12 luidh gruaìm 
air. '3 bha focail eadar Cuin agus Abel. 
l + 'san fhakbe, 'sa' mhagh, l J Cha'n thu ? Tha guth fola do bhràthar ag èigheach 
riumsa o'n talamh. 

11 Agus a nis tha thu mallaichte o'n 
ialamh, a dh'shosgail a bheul a ghabhail 
lola do bhràthar o d'làimh. 

12 'Nuair a shaoithricheas tu 'n talamh, 
cha toir 16 e dhuit a so suas a neart. 
A't'fhògarach agus a' t'fhear-fuadain bi- 
thidh 17 tu air an talamh 

13 Agus thubhairt Cain ris an Tighearna, 
Is mò mo pheanas na gur urrainn mi ghiù- 
lan. 18 

"14 Feuch, dh' fhògair thu mi mach an 
diugh bhàrr aghaidh na talmhainn : agus O 
d' ghnùis-sa folaichear mi, agus bithidh mi 
m'fhògarach agus a'm' fhear-fuadain air 
an talamh; agus tarlaidh gach neach a 
gheibh mi 19 gu marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Uime sin ge b'e air bith a mharbhas Cain, 
nìthear a sheachd uiread do dhioghaltas 
air. 20 Agus chuir an Tighearna comhar' 
air Càin, a chum ge b'e neach a gheibheadh 
e, nach marbhadh se e. 

16 Agus chaidh Cain amach a làthair an 
Tighearna, agus ghabh e còmhnuidh ann 
an tìr Nod an taobh an ear do Eden. 21 

17 Agus dh'aithnich Càin a bhean, agus 
dh'f hàs i torrach, agus rug i Enoch : agus 
thog e baile 22 agus ghoir e ainm a bhaile a 
rèir ainme a mhic, Enoch. 

13 Agus rugadh do Enoch Irad; agus 
ghin lrad Mehuiael; agus ghin Mehuiael 
Metusael ; agus ghin Metusael Lam'ech. 

19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà 
mhnaoi : b'e ainm a h-aon diubh Adah, agus 
ainm na mna eile Sillah. 

20 Agus ghin Adah Iabal: b'esan athair 
na droinge 23 a ta gabhail comhnuidh 'am 
bùthaibh, 24 agus na droinge aig am bheil 
sprèidh. 

21 Agus b'e ainm a bhràthar Iubal : b' 
esan athair nan uile a laimhsicheas clàrsach 
agus organ. 

22 Agus Sillah, rug ise mar an ceudna 
Tubal-cain, fear-teagaisg gach uile fir-ceird 
ann an ùmhadh 25 agus 'an iarun: agus 
b'i piuthar Thubal-cain, Naamah. 

23 Agus thubhairt Lamech r'a mhnaibh, 
Adah agus Sillah, Cluinnibh mo ghuth, _a 
mhnài Lameich, èisdibh rem' chainnt: oir 
mharbh mi duine chum mo lotaidh, agus 
òganach a chum mo chiurraidh. 25 

24 Ma dhìolar Càin a sheachd uiread, gu 
deimhin dìolar Lamech a sheachd-deug agus 
a thri fichead uiread. 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a rìs a aithne dhamh, cha'n fhiosrach mi. 16 cha doir, 
cho tabhair. 17 Uaidh. Èir. 13 'Smò 
mo choire na gu'm feudar a lughadh dlianili. 
"9 dh'amaiscas orm. 10 nithear dioghaltas 
sheaeM-fìàllte air. 11 'san aird an ear o Bden. 
22 cathàir. 2 3 muintir, dream. 24 - bothagaibh, 
pàilliunaibh. *s prais. 26 dhochair. CAIB. V. bhean, agus rug i mac, agus thug i Set 1 
mar ainnTair; oir dh orduich Dia, thubhcìrt 
i, dhornhsa, shochd eile 'n àite Abeil, a 
mharbh Cain. 

26 Agus do Shet fèin mar an ceudna 
rugadh mac, agus thug e Enos mar ainm 
air: 'an sin thoisich daoine re gairm air 
ainm an Tighearna. 

, CATB. V. 
jDE so leabhar ghinealach Adhaimh: 
►3 "san là'n do chruthaich Dia an duine, 
ann an coslas Dè rinn se e. 

2 Firionnach agus bainionnach chmth- 
aich e iad; agus bheannaich e iad, agus 
thug e Adhamh'- mar ainm orra, 'ean là'n 
do chruthaicheadh iad. 

3 Agus bha Adhamh beò ceud agus deich 
bliadhna fichead, agus ghin e muc 'na chos- 
las fèin, a rèir ìomhaigh fèin : 3 agus thug 
e Set mar ainm air. 

4 Asus b'iad lài' Adhaimh 'an dèigh dha 
Set a ghintinn, 4 ochd ceud bliadhna : agus 
ghin e mic agus nigheana. 

5 Agus b iad uile lài' Adhaimh a bha e 
beo, naoi ceud agus deich bliadhna fichead ; 
agus f huair e bàs. 

6 Agus bha Set beo ceud agus cùig bli- 
adhna, agus ghin e Enos. 

7 Agus bha Set beo, 'n dèigh dha Enos 
a ghintinn, ochd ceud agus seachd biiadhna, 
agus ghin e mic agus mgheana. 

S Agus b'iad uile lài Shet naoi ceud agus 
dà-bhliadlma-dheug ; agus fhuair e bàs. 

9 Agus bha Enos beo ceìdiir fichead 
bliadhna 's deich, agus ghin e Cainan. 

10 Agus bha Enos beo, 'n dèigh dha 
Cainan a ghiutiiin, ochd ceud agus cùig- 
bliadhna-deug, agus ghin e mic agus nl- 
gheana. 

11 Agus b' iad uile lài' Enois naoi' ceud 
agus cùig bliadhna ; agus f huair e bàs. 

12 Agus bha Cainan beo deich bliadhna 
's tri' fichead, agus ghin e Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beo, 'n dèigh dha 
Mahalaleel a ghintinn, ochd ceud agus da 
fhichead bliadhna, agus ghin e mic agus 
nigheana. 

14 Agus b'iad uile lài' Chainain naoi' 
ceud agu; deich bliadhna; agus fhuair e bàs. 

15 Agus bha Mahalaleel beo cùigbliadh- 
na 's tri tìchead, agus ghin e Iared. 

16 Agus bha Mahalaleel beo, 'n dèigh 
dha Iared a ghintinn, ochd ceud agus deich 
bliadhna fichead, agus ghin e mic agus 
nigheana. 

17 Agus b' iad uile lài Mhahalaleeil ochd 
ceud, ceithir fichead, agus cùig-bliadhna- 
deug ; agus fhuair e bàs. 

13 Agus bha lared beo ceud agus tri' fich- 
ead agus dà bhliadhna, agus ghin e Enoch. 
19 Agus bha Iared beò, 'n dèigh dha Enoch a ghintinn, ochd ceud bliadhna, agus 

ghin e mic agus nigheana. 

20 Agus b' iad.uile lài' Iareid naoi' ceud, 
tri' fichead, agus da bhliadhna, agus fhuair e 
bàs. 

21 Agas bha Enoch beo tri' fichead agus 
cùig bliadhna, agus ghin e Metuselah. 

22 -\gus ghluais Enoch mailiereDia, 'n 
dèigh dha Metuselah a ghintinn, tri' cheud 
bliadhna, agus ghin e mic agus nigheana. 

23 -Agus b' iad uile lài' Enoich tri' cheud, 
agus tri' fichead,agus cùig bliadhna. 

24 Agus ghluais Enoch maille re Dia, 
agus cha robb e ann, oir thug Dia leis e. 

25 Agus bha Metuselah beo ceud, agus 
ceithir tìchead, agus seachd bliadhna. agus 
ghin e Lamech. 

26 Agus bha Meruselah beo, 'n dèigh dha 
Lamech a ghintinn, seachd ceud, ceithir 
fichead agus dà bhliadhna, agus ghin e mic 
,agus nigheana. 

27 Agus b'iad uilelài' Mhetuselaih naoi' 
ceud agus tri' fichead agus naoi' bhadhna ; 
agus fhuair e bàs. 

28 Agus bha Lamech beo ceud agus 
ceithir tìchead agus dà bhliadhna, agus 
ghin e ruac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm air, ag 
ràdh, Bheir an ti so fein sòlas dhuinne 
thaobh ar n-oibre agus saoithreach ar làmh, 
a thaobh na talmhainn a mhallaich an 
Tighearn'. 

£>0 Agus bha Lamech beo, 'n dèigh dha 
Noah a ghintinn, cùig ceud, ceithir hchead, 
agus cùig-bliadhnadeug ; agus ghin e mic 
agus nigheana. 

31 Agus b' iad uile lài' Lameich, seachd 
ceud agus tri' fichead agus seachd-bliadhna- 
deug ; agus fhuair e bàs. 

32 Agus bha Noah cùig ceud bliadhna 
dh'aois : agus ghin Noah Sem, Ham, agus 
laphet. 

CAIB VI. 
A GUS 'nuair a thòisich daoine re fàs 
jTS. lìonmhor air aghaidh na talmhainn, 
agus a rugadh nigheana dhoibh. 

2 Agus a chnnnaic mic Dhè nigheana 
dhaoine, 5 gu'n robh iad sgiamhach, ghabh 
iad dhoibh fein mnài do gach uile a rògh- 
naich iad. 

3 Agus thubhairt an Tighearna, Cha bhi 
mo Spiorad a'stri'ris an duine a gbnà, 6 
do bhrì' gur feoil amhàin e: 7 gidheadh, 
bithidli a lathan ceud agus fichead bliadhna. 

4 Bha famhairean s air an talamh 'sna 
laithibh sin ; agus mar an ceudna 'na 
dhèi^h sin, 'nuair a thàinig mic Dhè a 
steach a chum nigheana dhaoine, agus a rug 
iad clann dhoibh, dh'fhàs iad sin 'nan 
daoinibh treuna, a bha o shean 'nan daoinibh 
aiameil. 1 Seih. Eabh. 1 duine. 3 < na dheaM, 
'na chruth fein. + shineamhain Eir. 5 chun. 
naic mic non daoiiie, c.tmhach<l ach nigheana 
P dhnoin' ìsle. 6 ghnath. 7 gur feoil esan 
mar an ceudna. . s fuamhairean, curaidhean, 
athaich, GENESIS. 5 Agus chunnaic an Tighearna gu'wi bn 
mhòr aingidheachd an duine air an talamh, 
agus gu'n robh uile bhreithneachadh smu- 
aintean a chridhe a mhain olc gach aon 
là. 1 

6 Agus b' aithreach leis an Tighearna 
gu'n d' rinn e 'n duine air an talamh, agus 
thog e doilgheas 2 da 'na chridhe. 

7 Agus thubhairt an Tighearna, Sgrio- 
saidh mi 'n duine, a chruthaich mi, bhàrr 
aghaidh na talmhainn, aràon duine agus 
ainmhidh, agus an creutair a shnàigeas, 
agus eunlaith nan speur ; oir is aithreach 
leam gu'n d' rinn mi iad. 

8 Ach fhuair Noah deagh-ghean 3 ann 
an suilibh an Tighearna. 

9 'S iad so ginealaich Noaih ; Bha Noah 
'na dhuine cothromach, 4 agus iomlan 'na 
linn; 5 agus ghluais Noah maille re 6 Dia. 

10 Agus ghin Noah triuir mhac, Sem, 
Ha"m, agus laphet. 

11 Agus bha 'n talamh truaillidh am 
fianais Dè, agus lionadh an talamhle Foir- 
neart. 

12 Agus dh'amhairc Diaair an talamb, 
agus feuch, bha e truaillidh ; oir thruaill 
gach uile f heoil a slighe air an talamh, 

13 Agus thubhairt Dia re Noah, Thàinig 
crioch gach uile fheòla a'm f hianuis ; oir 
tha'n talamh air a lionadh le foìrneart d'an 
trìd-san: 7 agus feuch, sgriosaidh mise iad 
maille ris an talamh. 

14 Dean dhuit fèin àirc do fhiodh gho- 
pher; seòmraichean ni thu 'san airc, 6 agus 
còmhdaichidh tu i stigh agus a muigh le 
pic. 

15 Agus so a' chumachd air an dean 
thu i: Tri cheud làmh-choille 9 fad na h- 
àirce, leth-cheud làmh-choille a leud, agus 
deich 'ar fhichead 10 làmh-choille a h- 
àirde. 

16 Uinneag 11 ni thu do'n àirc, agus 
'an làimh-choille crìochnaichidh tu i 'na 
mullach; 12 agus dorus na h-àirce cuiridh 
tu 'na taobh : le lobhtaibh ìochdrach, mead- 
honach, 13 agus uachdrach 14 ni thu i. 

17 Agusfeuch, bheir mise, eadhonmise, 
dìle uisgeachan air an talamh, a sgrios gach 
uile fheòla, anns am bheiL anail na beatha 
fuidh 15 nèamh : agus gheibh gach ni a ta air 
an talamh bàs. 

18 Ach daingnichidh mi mo choi'- 
cheangal 16 riutsa : agus thèid thu a steach 
do'n àirc, thu f'ein, agus do mhic, agus 
do bhean, agus nmai 17 do mhic maille 
riut. 

19 Agus do gach uile ni beo do'n uile 
fheoil, dithis do gach scòrta™ bheir thu 1 'an còmhnuidh, daonan. 2 crhdh, mulad. 
ifàbhor.', 4 ceart,ionruic."" 5 'na ghineal- 
achaibh. 6 7 i e h-urchoid leo-san. 

8 'na seòmraichilih beaga ni thu an àirc. 

9 bann-lamh. »° deich thar fhichead. 
» Fuinneog. Eir. p os cionn. «3 dara. 
!? WW* 15 01 1(5 chunradh, mo steach do'n àirc, gu'n gleidheadh beò maille 
riut: firionn agus bainionn 19 bithidh siad. 

20 Do'n eunlaith a rèir an gnè, agus do'n 
spfetcfrì a rèir an gnè, agus do gach ni a 
shnàigeas air an talamh a rèir a ghnè : 
thèid dithis do gach sebrta steach a't' 
ionnsuidh, gu'n gleidheadh beo. 

21 Agus gabh thusa dhuit do gach uile 
bhiadha dh'ithear, agus cruinnichidh tu a't' 
ionnsuidh c; agus bithidh e dhuitse agus 
dhoibhsan air son beathachaidh. 20 

22 Mar so rinn Noah ; a rèir gach ni a 
dh'àithn Diadha, marsinrinn e. 

CAIB. VII. 

AGUS thubhairt an Tighearna re Noah, 
Rach thusa, 21 agus do thigh uile, a 
steach do'n àirc ; oir thusa chunnaic mi 
cothromach a'm' fhianuis 'sa' ghinealach 
so. 22 

2 Do gach uile ainmhidh glan gabhaidh 
tu dhuit 'nan seachdaibh, am firionn agus a 
bhainionn ; agus do ainmhidhibh nach 'eil 
glan, 'nan dithisibh,- 3 am firionn agus a 
bhainionn. 

3 Mar an ceudna do eunlaith nan speur' 
nan seachdaibh, firionn agus bainionn, a 
ghleidheadh sìl beò air aghaidh na talmhainn 
uile : 

4 Oir fathast seachd lathan, agus bheir 
mise air uisge teachd air an talamh dà 
fhichead là agusdà fhichead oidhche ; agus 
sgriosaidh mi 24 gach dùil bheo a rinri mi, 
bhàrr aghaidh na talmhainn. 

5 Agus rinn Noah a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha. 

6 Agus bha Noah sè ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair a bha 'n dìle^ uisgeachan 
air an talamh. 

7 Agus chaidh Noah steach, agus a 
mhic, agus a bhean, agus mnài a mhic 
maille ris, do'n àirc, air son uisgeacha na 
dìle. 

8 Do ainmhidhibh glan, agus do ainm- 
hidhibh nach 'f il glan, agus do eunlaith, 
agus do gach ni a shnàigeas air an ta- 
lamh. 

9 Chaidh dithis agus dithis 26 a steach 
adh'ionnsuidh Noaihdo'n àirc, firionn agus 
bainionn, a rèir mar a dh'àithn Dia do 
Noah. 

10 Agus 'an dèigh sheachd lài bha 
uisgeacha na dìle air an talamh. 

11 Anns an t-seathadh ceud bliadhna 
dh'aois Noaith, 'san dara mìos, 'san t-seach- 
damh latha deug do'n mhìos, 'san là sin 
fèin bhriseadh suas uile thobraiche na 
doimhne mòire, agus hha tuil dhorsa 27 nan 
neamh air am fosgladh. chumhnant. 17 mrathan. 18 seòrsa. 

•9 boirionn. io air son bìdh, mar lòn 

11 Theirig tlmsa, gabh thusa. 2Z 'san tinn so. 
2 3 'nan càraidibh. dabhaidh mi as. 

25 dìlinn, tuil, 25 a lìon dithìs agus dilhis, 
27 uinwag, CAIB. VII? 12 Agus bha'n t-uisg' air an talamh dà 
f hichead là agus dà fhichead oidhche. 

13 'Sa' cheart là sin fèin 1 chaidh Noah 
agus Sem, agus Ham, agus Iaphet, mic 
Noaih, agus bean Noaih, a°;us triuir bhan 
a mhic maille riu, a steach do'n àirc ; 

14 Iad fèin, agus gach uilè bheathach a 
rèir a ghnè, agus an sprèidh uile a rèir an 
gnè, agus gach creutair a shnàigeas a ta 
snaigeadh airan talamh a rèir a ghnè, agus 
an eunlaith uile a rèir an gnè, gach eun do 
gach seòrta. 

15 Agus chaidh 2 iad a steach à chun 
Noaih do'n àirc, a lìon dithis agus dithis, do 
gach uile fheoil, anns am bheil anail na 
beatha. 

16 Agus iadsan a chaidh a steach, firionn 
agus bainionn chaidh iad steach do gach 
nile f heoil, mar a dh'àithn Dia dha : agus 
dhruid an Tighearna stigh e. 

17 Agus bha 'n dìle dà fhichead là air 
an lalamh, agus mheudaicheadh na h-uis- 
geachan, agus ghiùlain iad an àirc, agus tho- 
gadh suas ì os cionn na talmhainn. 

18 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan, 
agusmheudaicheadh iad gu h-anbarrach air 
an talamh; ;>gus shiubhail 3 an àirc air 
aghaidh nan uìsgeacha. 

19 Agus bhuadhaieh na h-uisgeacha gu 
ro-anbarrarh air an talamh ; agus chòmh 
daicheadh na beanntan àrda uile, a bha 
fuidh na neamhaibh gu lèir. 

20 Cùig làmh-choille deug air àirde 
bhuadhaich na h-uisgeachan ; agus chòmh 
daicheadh na beannta. 

21 Agus dh'eug 4 gach uile fheoil a bha 
gluasad air an talamh, araon do eunlaith 
agus do sprèidh, agus do bheathaichibh, 
agus do gach ni a shnàigeas a ta snàigeadh 
airan talamh,agus gach uile dhuine. 

22 Gach ni aig an robh anail na beatha 
ann an cuineinibh a shròine, do na h-uile a 
bha air an talamh thioram, dh'eug iad. 

23 Agus sgriosadh gach uile dhùil a bha 
air aghaidh na talmhainn, araon duine agus 
ainmhidh, 5 agus an creutair a shnàigeas, 
agus eunlaith nan speur ; iagus sgriosadh 
iad bhàrr na talmhainn, agus dh'fhàgadh 
amhàin Noah, agus na bha maille ris 'san 
àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan os 
cionn na talmhainn ceud aaius leth cheud 
là. 

CAI B. VIII. 
GUS chuimhnich Dia air Noah, agus 
l gach ni beo, agus gach uile sprèidh a 
bha maille ris 'san àirc, agus thug Dia air 
gaoith dol thairis air an talamh, agus 
thraogh na h-uisgeacha. 

2 Agus dhruideadh suas tobraiche na 1 Ann an corp an là sin fein. Eabb. 

* chuaìdh, Ejr. 3 d/t'fha'tbh, dh'imich. 

* bhmaìch. 5 eadar dhuine agus ainmhidh, 
6 liìia'n t-uisge o na iièqm/ta'M air a c/mgadh, 

7 doimhne, agus tuil-dhorsa nan neamh; 
agus choisgeadh an t-uisge o na nèam- 
haibh. 6 

3 Agus phill na h-uisgeachan a ghnà 7 
bhàrr na talmhainn; agus thraogh na 
h-uisgeachan 'an deigh ceud agus leth- 
cheud là. 

4 Agus stadanaircannsant-seachdamh 
mìos, air an t-seachdamh là deug do'n 
mhìos, air beanntaibh Ararait. 

5 Agus thraogh na h-uisgeachan a ghnà 
gus an deicheamh mìos : Anns an deich- 
eamh ?>ùos, air a' cheud là do'n mhios, 
chunncas mullaiche nam beann. 

6 Agus an ceann dhà fhichead la', 
dh'fhosgail Noah uinneag na h-àirce a 
rinn e. 

7 Agus chuir e mach fitheach, a chaidh 
mach a' dol-air ais agus air aghaidh, gus an 
do thiormaicheadh na h-uisgeacha bharr na 
talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir e mach columan 
uaithe, a dh'fhaicinn 8 an do thraogh na 
h-uisgeacha bharr aghaidh na talmhamn. 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois do 
bhonn a choise, agus phill e d'a ionnsuidh 
do'n àirc, do bhri' gu'n i-obh na h-uisgeachan 
air aghaidh na talmhainn uile. An sin 
chuir e mach a làmh, agus rug e air, agus 
thug e stigh e d'a ionnsuidh do'n àirc. 

10 Agus dh'f han e fathast seachd lathan 9 
eile, agus a rìs chuir e 'mach an columan 
o'n àirc. 

11 A gus thàinig an columan d'a ionnsu idh 
'san fheasgar, agus feuch, duilieag craoibh- 
ola, a spìonadh leis, aige 'na ghoba: agus 
dh'aithnich Noah gu'n do thraogh na h- 
uisgeacha bhàrr na talmhainn. 

12 Agus dh'f han e fathast seachd lathan 
eile, agus chuir e mach an columan : agus 
cha do phill e rìs d'a ionnsuidh ni's mò. 

13 Agus anns an t-seathadh ceud bli- 
adhna agus a h-aon, anns a' cheud mhìos, 
anns a' cheud là do'n mhìos, thiormaicheadh 
na h-uisgeacha suas bhàrr na talmhainn : 
agus bhuin Noah air falbh còmhdachadh 
na h-àirce, agus dh'amhairc e, agus feuch, 
bha aghaidh natalmhainn tioram. 

14 Agus 'san dara mìos, 'san t-seachdamh 
à 'ar fnichead do'n mhìos, bha'n talamh 
air tiormachadh. 

15 Agus labhair Dia re Noah, ag ràdh, 

16 Rach amach as an àirc, thu ftin, agus 
do bhean, agus do mhic, agus mnài do mhic 
maille riut. 

17 Thoir amach leat gach ni beo a ta 
maiile riut, do gach uile f heoil, do eunlaith, 
agus do sprèidh, ag^us do gach uile ni a 
shnàigeas 1 ° a ta snaigeadh air an talamh, 
chum as gu'n sìolaich iad 11 air an talamh, 7 gun stad, a' dol air ais agus air aghaidh. Eabh. 
s dh'fhaicsinn. 9 ihi, lathachffl, >° shnàgas, 
gluaù iad, snàigiad, GEN BSIS.* agus gu'm bi iad torrach, agus gu'm f às iad 
lìonmhor air an talamh. 

18 Agus chaidh Noah 'mach, agus a 
mhic, agus a bhean, agus mnài a mhic 
maille ris : 

19 Chaidh gach uile bheathach, gach ni 
a shnàigeas, agus gach eun, gach ni ghlu- 
aiseas air an talamh, a rèir an cineil, 1 a 
mach as an àirc. 

20 Agus thog Noah altair ' do'n Tig- 
hearna, agus ghabh e do gach ainmhidh 
glan, agus do gach eun glan, agus thug e 
suas 3 tabhartais loisgte air an altair. 

21 Agus dh'fhainch an Tighearna fàile 
cùbhraidh ; 3 agus thubhairt an Tighearna 
'na chridhe, Cha mhallaich mi rìs an 
talamh ni 's mo air son an duine ; oir ata smu- 
ainte cridhe 4 an duine olc o òige ; ni mò 
sgriosas mi tuille gach ni beo, mar a rinn mi. 

22 Am feadh a mhaireas an talamh,-' 
cha sguir àm an t-sìl-chur agus foghar, 
agus fuachd agus teas, agus samhradh agus 
ecamhradh, aguslà agus oidhche. 

CAIB. IX. 

AGUS bheannaich Dia Noah agus 
mhic, agus thubhairt e riu, Sìolaichibh , 
agus fàsaibh lìonmhor, agus lìonaibh an 
talamh. 

2 Agus bithidh bhur n-eagal agus bhur 
fiamh-sa air uile bheathaichibh na talmh 
ainn, agus air uile eunlaith nan speur, air 
gach ni a ghluaiseas air an talamh, agus air 
uile iasgaibh na mara ; d'ar làimh-sa tha iad 
air an tabhairt. 

3 Bithidh gach ni gluasadach a ta beo 
dhuibh mar bniadh ; 6 amhuil mar an luibh 
ghorm thug mi dhuibh na h-uile nithe. 

4 Ach feoil maille r'a h-anam, 7 eadhon 
a fuil, cha'n ith sibh. 

5 Agus gu deimhin fuil bhur n-anma-sa 
iarraidh mise; air làimh gach beathaich 
iarraidh mi i, agus air làimh an duine ; air 
làimh bràthar gach duine iarraidh mi anam 
an duine. 

6 Ge b'e dhòirteas fuil duine, le duine 
dòirtear f huil-san ; oir ann an dealbh 8 Dhè 
rinn e an duine. 

7 Agusbithibh-sa siolmhar, agus fàsaibh 
lìonmhor, ginibh air an talamh, agus fà 
saibh lìonmhor ann. 

8 Agus labhair Dia re Noah, agus 
. mhic maille ris, ag ràdh, 

9 Agus mise, feuch, daingnichidh mi mo 
choi'-cheangal ribhse, agu.s r'ar sliochd 'nar 
dèigh; 

10 Agus ris gach uile chreutair beo atu 
maille ribh, do eunlaith, do sprèidh, agus 
do uile bheathaichibh na talmhainn maille 
ribh, o gach uile ata dol amach as an àirc, 
gu uile bheathaichibh na talmhainn. 11 Agus daingnichidh mi mo choi'- 
cheangal ribh, agus cha sgriosar gach uile 
fheoil tuille le h-uisgibh na dìle : agus cha 
bhi dìle ann ni's mò a sgrios na talmh- 
ainn. 

12 Agus thubhairt Dia, So comhar' a' 
choi'-cheangail a tha nii toirt eadar mise 
agus sibhse, agus gach creutair beo a ta 
mailleribh, f'eadh ghinealacha siorruidh: 9 

13 Mo bhogha cuiridh mi 10 anns an 
neul, agus bithidh e 'na chomhara coi'- 
cheangail eadar mise agus an talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir mi neul 
os cionn na talmhainn, gu'm faicear am 
bogha anns an neul. 

15 Agus cuimhnichidh mi mo choi'- 
cheangal a ta eadar mise agus sibhse, agus 
gach creutair beo do'n ude fheoil; agus 
cha'n fhàs ni's mò na h-uisgeacha 'nan 
dìle a sgrios gach uile f heòla. 

16 Agus bithidh am bogha anns an neul, 
agus amhaircidh mi air, chum as gu'n 
cuimhnich mi 'n coi'-cheangal siorruidh 
eadar Dia agus gach creutair beo do'n uile 
fheoil, ata air an talamh. 

17 Agus thubhairt Dia re Noah, So com- 
har'a' choi'-cheangail, a dhaingnich mi 
eadar mi fèin agus gach uile f heoil ata air 
an talamh. 

18 Agus b'iad mic Noaih a chaidh mach 
as an àirc, Sem, agus Ham, agus Iaphet : 
agus 'se Ham athair Chanaain. 

19 Is iad sin triuir mhic Noaih ; aeus 
leo sin lìonadh an talamh uile. 

20 Agus thòisich Noah air a bhi 'na fhear- 
saoithreach' 1 na talmhainn, agus shuidhich 
e fìon-gharadh. 12 

21 Agus dh'ol e do'n f hìon, agus bha e 
air mhisg, 13 agus bha e lomnochd a stigh 
'na bhùth. 

22 Aguschunnaic Ham, athair Chanaain, 
lomnochd 14 athar, agus dh'innis e d'a dhà 
bhràthair amuigh. 

23 Agus ghabh Sem agus Iaphet brat, 
agus chuir iad le chèile air an guailnibh c, 
agus chaidh iad 'n comhair an cùil, agus 
chòmhdaich iad lomnochd an athar ; agus 
b/ia'n aghaidhean air an ais, agus cha'n f nac 
iad lomnochd an athar. 

24 Agus dhùisg Noah o fhìon, agus 
thuig e ciod a rinn a mhac a b'òige air. 

26 Agus thubhairt e, Mallaichte gun 
robh Canaan ; 'na sheirbhiseach nan seirbh- 
iseach bithidh se d'a bhràithribh. 

26 Agus thubhairt e, Beannaichte gu'n 
robh Tighearna Dia Sheim; agus bithidh 
Canaan 'na sheirbhiseach dha. 15 

27 Ni Dia Iaphet farsaing, 16 agus còmh- 
nuichidh se ann am bùthaibh Sheim ; agus 
bithidh Canaan 'na"sheirbhiseach dha. 17 1 a rtir an seòrtan. 2 dh'ofrait, thairg 
e. _ 3 bhol an Tighearna boladh cubh-raidh. 
*■ crotdhe. Eir. 5 Eè uile IhV na talmhainn. 
.^aWh 6 chxm bidh\ ? beatha. * iomh- 
8 aigh, coslas. 9 o linn gu linn. 10 chuir mi. 
Eabh. " threabhaiche. IZ fìm-lios. 
»3 mheisg. ^ lomnochdtiigh. 15 dhoibh, 
Eabh, leudaichidh, »/ dhoìbh, Eabh. CAIB. X. 28 Agus bha Noah beo 'n dèigh na dìle 
tri cheud agus leth-cheud bliadhna. 

29 Agus b'iad lathacha Noaih uile naoi' 
ceud agus leth-cheud bliadhna : agus f huair 
e bàs. 

CAIB. X. 

ANIS is iad sin ginealaich mhic Noaih ; 
Sem, Ham, agus Iaphet : agus rugadh 
dhoibh mic 'an dèigh na dìle. 

2 Mic Iapheit; Gomer, agus Magog, 
agus Madai, agus Iabhan, agus Tubal, agus 
Mesech, agus Iras. 

3 Agus mic Ghomeir; Ascenas, agus 
Riphat, agus Togarmah. 

4 Agus mic Iabhain ; Elisa, agus Tarsis, 
Cittim, agus Dodanim. 

5 Leo sin roinneadh eileana nan cinneach 
'nan tìribh fèin, gach aon a rèir a theang- 
aidh, a rèir an teaghlaichean, 'nan cin- 
neachaibh. 1 

6 Agus mic Ham ; Cus, agus Misraim, 
agus Phut, agus Canaan. 

7 Agus mic Chuis ; Seba, agus Habhilah, 
agus Sabtah, agus Raamah, agus Sabtecha : 
agus mic Raamaih ; Seba, agus Dedan. 

8 Agus ghin Cus Nimrod : thòisich esan 
air a bhi cumhachdach 'san talamh. 

9 Bha e 'na shealgair cumhachdach 'an 
làthair an Tighearna: Uime sin theirear, 
Amhuil mar Nimrod an sealgair cumhach- 
dach 'an làthair an Tighearna. 

10 Agusb'e toiseach a rìoghachd Babel, 
agus Erech, agus Acad, agus Calneh, ann 
an tir Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh amach Asur; 
agus thog e Ninebheh, agus baile Rehobot 
agus Calah. 

12 Agus Resen eadar Ninebheh agus 
Calah : is baile mòr sin. 

13 Agus ghin Misraim Ludim, agus 
Anamim, agus Lehabini, agus Naphtuhim, 

14 Agus Patrusim, agus Caslunim, (o 'n 
d'thàinig a mach Phihstim) agus Caph- 
torim, 

15 Agus ghin Canaan Sidon a cheud- 
ghin, agus Het. 

1C Agus an Iebusach, agus an t-Amo- 
rach, agus an Girgasach. 

17 Agus ant-Ibheach, agus ant-Harcach, 
agus an Sìneach. 

18 Agus an t-Arbhadach, agus an Se- 
marach, agus an t-Hamatach : agus 'na 
dhèigh sin sgaoileadh amach teaghlaichean 
nan Canaanach. 

19 A.gus bha crìoch nan Canaanach aShi- 
don, mar a thig thu gu Gerar gu nuig Gadsa, 
mar a thèid thu gu Sodom agus Gomorrah, 
agus Admah, agus Seboim, gu nuig Lasa. 

20 Is iud sin mic Ham, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nan tìribh, 
agus nan cinneachaibh. 1 dàchannaibh. * chainnt. 3 bricks. 
Sasg. 4 deagh-loisgeamaid. 5 làlhach 
cosmhuil re pic, pic-thalmhainn. « ceangail. 21 Agus do Shem fèin mar an ceudna, 
athair chloinn Ebeir uile, bràthair Iapheit 
bu shine, rugadh clann. 

11 Clann Sheim ; Elam, agus Asur, agus 
Arphacsad,agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clann Araim ; Uds, agus Hul, 
agus Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus 
ghin Salah Eber. 

25 Agus do h-Eber rugadh dithis mhac : 
b'e ainm a h-aon diubh Peleg, oir 'na 
laithibh-san roinneadh an talamh ; agus 
ainm a bhràthar, Ioctan. 

16 Agus ghin Ioctan Almodad, agus 
Seleph, agus Hadsarmabhet, agus Ierah, 

27 Agus Hadoram, agus Udsal, agus 
Diclah, 

28 Agus Gbal, agus Abimael, agus Seba, 

29 Agus Ophir, agus Habhilah, agus 
Iobab : b'iad sin uile mic Ioctain. 

30 Agus bha'n àite-còmhnuidh o Mhesa, 
mar a thèid thu gu Sephar, beinn 'san àird 
an ear. 

31 Is wdsin mic Sheim, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nan tìribh, a 
rèir an cinneacha. 

32 Is iad sin teaghlaichean mhic Noaih, 
a rèir an ginealacha, 'nan cinneachaibh : 
agus leo sin roinneadh na cinnich anns au 
talamh 'an dèigh na dìle. 

CAIB. XI. 

AGUS bha'n talamh uile dA'aon tean- 
gaidh, agus na h-aon f hocail 2 aig gach 
neach. 

2 Agus 'nuair a bha iad air an turus o'n 
àird an ear, f huair iad còmhnard ann an 
talamh Shinair, agus ghabh iad comhnuidh 
an sin. 

3 Agus thubhairt iad gach aon.re chèile, 
Thigibh, deanamaid clacha creadha, 3 
agus làn-loisgeamaid 4 iad : Agus bha 
chlach chreadha aca air son cloiche, 
agus bha làthach 5 aca air son moir- 
teir. 6 

4 Agus thubhairtiad, Thigibh, togamaid 
dhuinn fein baile, agus tùr, aig am bi 
nihullach a ruigheachd gu nèamh, 7 agus 
deanamaid dhuinn fèin ainm, an t-eagal 
gu'n sgaoilear 8 o chèile sinn air aghaidh 
na talmhainn uile. 

5 Agus thàinig an Tighearn' a nuas a 
dh'fhaicinn a' bhaile, agus an tùir, a thog 
clann nan daoine. 

6 Agus thubhairt an Tighearna, Feuch, 
is aon sluagh « t' ann, agus aon teanga achd 
uile ; agus thòisich iad air so a dheanamh : 
agus a nis cha bhacar dhiubh ni air bith, a 
smuainich 9 iad a dheanamh. 

7 Thigibh, rachamaid sìos, agus cuirea- 
maid an cainnt ann an sin thar a chèile, 1U 
chum as nach tuig iad cainnt a chèile. 

7 aig am bi mhulat h ài d anns 'n athar. 8 sgai 
par, s bheactidaich. 10 air amih-reidh. GENESIS. 8 Mar sin sgaoil an Tighearn' iad uaithe 
sin air aghaidh na talmhainn uile: agus 
sguir iad do thogail a' bhaile. 

9 Uime sin thugadh Babel mar ainm air, 
do bhrìgh ann an sin gu'n do chuir an 
Tighearna-thar a' chèile cainnt na talm- 
hainn uile : agus xiaithe sin sgaoil an 
Tighearn'iad air aghaidh natalmhainn uile. 

10 Is iadsìn ginealaich Sheim : Bha Sem 
ceud bliadhna dh'aois, agus ghin e Arphac- 
sad da bhliadhna 'n dèigh na dìle. 

11 Agus bha Sem beo, an dèigh dha 
Arphacsad a ghintinn, cùig ceud bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheana. 

12 Agus bha Arphacsad beo, cùig bli- 
adhna deug 'ar fhichead, 1 agus ghi> e 
Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beo, 'an dèigh 
dha Salah a ghintinn, ceithir cheud agus 
tri' bliadhna ; agus ghin e mic agus nig- 
heana. 

14 Agus bha Salah beo deich bliadhna 
fichead, agus ghin e Eber. 

15 Agus bha Salah beo 'an dèigh dha 
Eber a ghintinn, ceithir cheud agus tri' 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigheana. 

16 Agus bha Eber beo ceithir bliadhna 
deug 'a; f hichead, agus ghin e Peleg. 

17 Agus bha Eber beo, 'an dèigh dha 
Peleg a ghintinn, ceithir cheud agus deich 
bliadhna fichead; agus ghin e mic agus 
nigheana. 

18 Agus bha Peleg beo deich bliadhna 
fichead; agus ghin e Reu. 

19 Agus bh.a Peleg beo an dèigh dha 
Reu a ghintinn, dà cheud agus naoi' 
bliadhna; agus ghin e mic agus nigheana. 

. 20 Agus bha Reu beo dà bhliadhna 
dheug 'ar f hichead ; agus ghin e Serug. 

21 Agus bha Reu beo an dèigh dha 
Serug a ghintinn, dà cheud agus seachd 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigheana. 

22 Agus bha Serug beo deich bliadhna 
fichead ; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beo an dèigh dha 
Nahor a ghintinn, dà cheud bliadhna ; 
agus ghin e mic agus nighèana. 

24 Agus bha Nahor ìoeo naoi' bliadhna 
fichead ; agus ghin e Terah. 

25 Agus bha Nahor beo an dèigh dha 
Terah a ghintinn, ceud agus naoi' bliadhna 
deug, agus ghin e mic agus nigheana. 

26 Agus bha Terah beo deich is tri' 
fichead "blìadhna; agus ghin e Abram, 
Nahor, agus Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich Theraih : 
ghin Terah Abram, Nahor, agus Haran ; 
agus ghin Haran Lot. 

28 Agus f huair Haran bàs roimh Therah 
athair, 'san tìr anns an d' rugadh e, ann an 
Ur nan Caldeanach. 1 thar a ftcheacl. 2 seasg ; aimrid. Eir. 

3 Imich, falbh. * dh'fheuchas. 5 n ì m \ se 
fine mhòr dlìmt, 6 choinhakh iad, 7 darag. 
10 29 Agus ghabh Abram agus Nahor mnai 
dhoibh fèin: B'e ainm mnà Abraim, Sarai; 
agus ainm mnà Nahoir, Milcah, nighean 
Harain athar Mhilcaih, agus athar Iscaih. 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach 2 ; cha 
robh duine cloinne aice. 

31 Agus ghabh Terah Abram a mhac, 
agus Lot mac Harain mac a mhic, agus 
Sarai a bhanchliamhuinn, bean Abraim a 
mhac; agus chaidh iad amach maille riu a 
h-Ur nàn Caldeanach, gu dol do thìr 
Chanaain : agus thàinig iad gu Haran, agus 
ghabh iad còmhnuidh ann an sin. 

32 Agus b'iad lathan Theraih dà cheud 
agus cùig bliadhna : agus f huair Terah 
bas ann an Haran. 

CAIB XII. 
,& GUS thubhairt an Tighearna re h- 
XjL Abram, Rach 3 amach a d' dhùthaich, 
agus o d' dhislibh, agus a tigh t'athar, 
do'n tìr a nochdas 4 mise dhuit. 

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach mòr, 5 
agus beannaichidh mi thu, agus ni mi 
t'ainm'mòr: agus bithidh tu a'd' bhean- 
nachadh. 

3 Agus beannaichidh mi iadsan a bheah- 
naicheas thu, agus iadsan a mhallaicheas thu 
mallaichidh mi, agus annad-sa beannaichear 
uile theaghlaiche na tahnhainn. 

4 Agus dh'imich Abram, mar a labhair 
an Tighearna ris, agus chaidh Lot maille 
ris : agus bha Abram cùig bliadhna deug 
is tri' fichead a dh'aois nuair a chaidh e 
mach a Haran. 

5 Agus ghabh Abram Sarai a bhean, 
agus Lot mac a bhràthar, agus am maoin 
uile achruinnich iad, 6 agus na h-anmanna 
f huair iad ann an Haran, agus chaidh iad 
amach gu dol do thìr Chanaain, agus thàinig 
iad do thìr Chanaain. 

6 Agus chaidh Abram air aghaidh 'san 
fhearann gu àite Shicheim, gu còmhnard 7 
Mhoreih. Agus bha 'n Canaanach an sin 
'san tìr. 

7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn' e fèin 8 
do Abram, agus thubhairt e, Do d' shliochd- 
sa bheir mise am fearann so : agus thog e'n 
sin altair do'nTighearn', a dh'fhoillsicheadh 
dha. 

8 Agus chaidh e as sin gu sliabh air an 
taobh an ear do Bhetel, agus shuidhich e 
bhùth, agus Betel aìge air an taobh an iar, 
agus Hai air an taol)h an ear: agus thog e 
'n sin altair do'n Tighearn', agus ghairm e 
air ainm an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sìr-dhol air 
ashaidh mu dheas. 9 

10 Agus bha gorta 'san tir : agus chaidh 
Abram sìos do'n Eiphit, gu bhi air chuairt 
ann an sin, do bhrìgh gu'w robh a' ghorta 
mòr 'san tìr. Eabli. 8 thaisbean an Tighearn' e fèiri; 

chuncas an Tigheama, Eabh , f /<j dàeas, 'm 
airde d.eas. CAIB. XIII. 11 Agus 'nuair a bha e dlùth do dhol a 
stigh do'n Eiphit thubhairt e re Sarai a 
bhean, Feuch a nis, tha fios agam gur bean 
mhaiseach 1 thusa re amharc ort : 

12 Uime sin, 'nuair a chi na h-Eiphitich 
thu, their iad, So a bhean : agus marbhaidh 
iad mise, ach gleidhidh iad thusa beo. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo 
phiuthar, chum gu'n èirich gu math dhomh 
air do sgàth-sa ; agus bithidh m' anam beo 
air do shon-sa. 

14 Agus 'nuair a thàinig Abram do'n 
Eiphit, chunnaic na h-Eiphitich a bhean, 
gu'n robh i ro-mhaiseach. 

15 Chunnaic mar an ceudna ceannardan- 
Pharaoih i, agus mhol iad i do Pharaoh : 
agus thugadh a steach a' bhean do thigh 
Pharaoih. 

16 Agus bhuin e gu math re h-Abram 
air a sgàth-sa : agus bha aige caoraich, agus 
daimh, agus asail fhirionn, agus òglaich, 
agus ban-oglaich, agus asail bhainionn, agus 
càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighearna Pharaoh 
agus a thigh le plàighibh mòra, air son 
Sharai mnà Abraim. 

18 Agus ghairm 3 Pharaoh air Abram 
agus thubhairt e, Ciod so a rinn thu orm ? 
c'ar son nach d'innis thu dhomh gu'?n b'i so 
do bhean ? 

19 C'ar son a thubhairt thu, 'Si mo 
phiuthar i ? Mar sin dh'fheudainn a gabhaii 
a'm' ionnsuidh mar mhnaoi ; a nis ma ta 
feuch do bhean, gabh i, agus bi'g-imeachd. 4 

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a 
dhaoinibh m'a thimchioll; agus chuir iad 
air falbh e fèin, agus a bhean, agus gach ni 
a bh' aige. 

CAIB XIII. 

AGUS chaidh Abram suas as an Eiphit, 
e fèin, agus a bhean, agus gach ni a 
bh' aige, agus Lot maille ris, do'n taobh 
mu dheas. 

2 Agus bha Abram ro-shaibhir 5 ann an 
sprèidh, ann an airgiod, agus ann an òr. 

3 Agus dh'imich e 'na, thurusaibh o'n 
taobh mu dheas eadhon gu Betel, gu nuig 
an t-àite, anns an robh a bhùth an toiseach, 
eadar Betel agus Hai ; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n sin 
air tùs: agus ghairm Abram ann an sin 
air ainm an Tighearna. 

5 Agus bha mar an ceudna aig Lot, a 
dh'imich maille re h-Abram, caoraich, agus 
crobh, agus bùthan. 6 

6 Agus cha robh am fearann comasach 
air an giùlan 7 gu c/mhnuidh a ghabhail 
cuideachd ; oir bha'n maoin mòr, agus cha 
b'urrainn 8 iad còmhnuidh ghabhail cui- 
deachd. 9 1 sgìamhaeh. *■ maithean, prxonnsuidh. 

' ghoir, ghlaodh. 4 ìmich romhad. 5 ro . 
ehaìdhbhir, ro-bheartach, 6 buithean, ? an 
iomchar, s ionms nach b'urradh, 'P an 7 Agus bha comh-stri eadar buachail- 
lean 10 sprèidh Abraim, agus buachaillean 
sprèidh Lot: agusbha 'n Canaanacìf*agus 
am Periseach 'san àm sin a chòmhnuidh 
'san tìr. 

8 Agus thubhairt Abram re Lot, Na 
bitheadh, guidheam ort, comh-stri' eadar 
mise agus thusa, agus eadar mo bhau- 
chaillean agus do bhuchaillean-sa ; oir is, 
bràithre sinn. 

9 Nach'ei/ antìr uile romhad? Dealaich, 
guidheam ort, riumsa : ma ghabhas tu 
dh'ionnsuidh na làimhe cli, an sin thèid 
mise dh'ionnsuidh na làimhe deise; agus 
ma theidthu dh'iomisuidh na làimhe deise, 
an sin gabhaidh mise dh'ionnsuidh na 
laimhe cli. 

10 Agus thog Lot suas a shùilean, agus 
chunnaic e còmhnard Iordain uile, gu're 
robh e gu lèir air uisgeachadh gu math, 
mu'n do sgrios an Tighearna Sodom agus 
Gomorrah, eadhon mar ghàradh an Tigh- 
earna, cosmhuil re talamh na h-Eiphit, 
mar a thig thu gu Soar. 

11 Agus thagh Lot dha fèin comhnard 
Iordain uile ; agus ghabh Lot a thurus o'n 
àird an ear, agus dhealaich na càirdean re 
chèile. 11 

12 Ghabh Abram còmhnuidh ann an 
tìr Chanaain, agus ghabh Lot còmhnuidh 
'am bailtibh a chòmhnaird, agus shuidhich 
e bhùthaig Sodom. 

13 Ach bha daoine Shodoim aingìdh, 
agus 'nam peacaich am fìanais an Tighearna 
gu ro-mhor. 

14 Agus thubhairt an Tighearna re h- 
Abram, an dèigh do Lot dealachadh ris, 
Tog a nis suas do shùilean, agus amhairc 
o'n ait' anns am bheil thu, gu tuath, agus gu 
deas, agus gus an aird an ear, agus an 
iar: 

15 Oir am fearann uile at a thu a' faicinn, 
dhuitse bheir mi e, agus do d' shliochd gu 
bràth. 

16 Agus ni mise do shliochd-sa mar 
dhuslach na talmhainn ; ionnas ma bhios 
e'n comas do dhuine duslach na talmhainn 
àireamh, an sin gu'n àirmhear do shliochd- 
sa mar an ccudna. 

17 Eirich, imich air feadh an fhearainn 
'na fhad agus 'na leud, oir dhuitse bheir 
mie. 

18 Agus dh' atharaich Abram a bhùth, 
agus thainig e, agus ghabh e còmhnuidh 
ann an còmhnard Mhamre, 12 a tha ann 
an Hebron ; agus thog e'n sin altair do'n 
Tighearna. 

CAIB. XIV. 

AGUS tharladh ann an laitbibh Am- 
rapheil righ Shinair, Arioich righ aonàite. 10 aodhairean. 11 dhealaicheadh 
iad gachfear o bhrhthair. Eàbh, 12 a 'tg 

daragaibh Mhamrc, Jìabli, GENESIS. Elasair, Chedorlaomeir righ Elaim, agus 
Thidail righ nan cinneach '; 

2 Gun d' rinn iud sin cogadh re Bera 
righ Shodoim, agus re Birsa righ Gho- 
morraih, Sinab righ Admaih, agus Semeber 
righ Sheboim, agus righ Bhela eadhon 
Shoair. 

3 Chaidh iad sin uil' ann an co'bhoinn 
re ehèile ann an gleann Shidim a tha nis 
'na f hairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dheug rinn iad seirbhis 
do Chedorlaomer, agus anns an treas 
bliadhna deug rinn iad ceannairc. 2 

5 Agus anns a' cheathramh bliadhna 
deug thàinig Cedorlaomer, agus na righrean 
a bha maille ris, agus bhuail iad na Re- 
phaimich ann an Asterot Carnaim, agus na 
Susimich ann an H am, agus na h-£mimich 
ann an Sabheh Ciriataim, 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seir, g;u 
nuig El-paran, 3 a tha laimh ris an fha- 
sacn. 

7 Agus phill iad, agus thàinig iad gu 
Hen-mispat, eadhon Cades, agus bhuail iad 
dùthaich nan Amaleceach uile, agus mar 
an ceudna na h-Amoraich, a bha chòmh- 
nuidh ann an Haseson Tamar. 

8 Agus chaidh righ Shodoim amach 
agus righ Ghomorraih agus righ Admaih, 
agus righ Sheboim, agus righ Bhela (eadhon 
Shoair, agus chuir iad cath 4 riu, ann an 
gleann Shidim : 

9 Re Cedorlaomer righ Elaim, agus re 
Tidal righ nan cinneach, agus re h-Armaphel 
righ Shinair, agus re h-Arioch righ Elasair; 
ceithir righridh re cùig. 

10 Agus bha gleann Shidim làn do 
shlochdaibh làtbaich, 5 agus theich righ 
Shodoim,agus righ Ghomorraih, agus thuit 
iad an sin ; agus iad san a mhair, 6 theich 
iad do'n t-sliabh. 

11 Agus thug iad leo uile mhaoin Sho- 
doim agus Ghoniorraih, agus am biadh uile, 
agus dhi'imich iad rompa. 

1 2 Agus thug iad leo Lot, mac bràthar 
Abraim (a bha chòmhnuidh ann an Sodom) 
agus a mhaoin, agus dh'imich iad. 

13 Agus thainig a h-aon a chaidh as, 
agus dh'innis e do Abram an t-Eabhruidh- 
each, a bha chomhnuidh ann an còmhnard 
Mhamre an Amoiraich,bràthar Escoil, agus 
bràthar Aheir : agus bha iad sin ann an 
co'bhoinn re h-Abram. 

14 Agus 'nuair a chual' Abram gu'n de 
ghlacadh a bhràthair 'na phrìosanach, 
dh'armaich e sheirbhifich hmnsaichte, 7 a 
rugadh'na thigh fein, tri cheud agus ochd- 
deug ; agus lean e iad gu Dan. 

. 15 Agus roinn se e fèin 'nan aghaidh 'san oidhche, e fèin agus a sheirbhisich, agus 
bhuail e iad, agus lean e iad 8 gu Hoba, a 
ta air an làimh chli do Dhamascus. 

16 Agus thug e air ais a mhaoin uile, 
agus mar an ceudna thug e air ais a bhrà- 
thair Lot, agus a mhaoin; agus mar an 
ceudna na mnài' agus an sluagh. 

17 Agus chaidh, righ Shoaoim amach 
'na choinnneamh, an dèigh dha pilltinn o 
mharbhadh Chedorlaomeir, agus nan righa 
b/ia maille ris, aig gleann Shabheh, eadhon 
gleann an righ. 

18 Agus thug Melchisedic righ Shaleim 
amach aran agus fìon : agus b' esan sagart 
an Dè a's ro àirde. 

19 Agus bheannaich se e, agus thubhairt 
e, Beannaichte gu'n robh Abram o'n Dia a's 
ro-airde, sealbhadair nèimh agus na talmh- 
ainn. 

20 Agus beannaichte gu'n robh an Dia 
a's ro-àirde, a thug thairis do naimhde do 
d'làimh. Agus thug e dha deachamh do 
gach ni. 

21 Agus thubhairt righ Shodoim re h- 
Abram, Thoir dhomh-sa na daoine, " agus 
gabh amhaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhairt Abram re righ Sho- 
doim, Thog mi mo làmh suas ris an 
Tighearn', an Dia a's ro-àirde, Sealbhadair 
nèimh agus natalmhainn. 

23 Nach gabh mi o shnàthainn eadhon 
gu h èill bròige, agus nach gabh mi bheag a 
dh'aon ni a's leatsa, chum as nach abair fhu, 
Rinn mi Abram beartach ? 

24 Saor amhàin o na dh'ith 10 na 
h-òganaich, agus o chuibhrionn 11 nan 
daoin', a chaidh maille rium, Aner, Escol, 
agus Mamre; gabhadh iadsan an cuibh- 
rionn. 13 

CAIB. XV. 
> 4 N dèigh nan nithe sin thàinig focal an 
Tighearna gu h-Abram ann an tais- 
beanadh, 13 ag radh, Na biodh eagal ort 
Abraim : Is mise do sgiath, agus do dhuais 
ro-mhor. 

2 Agus thubhairt Abram, A Thighearna 
Dhè, ciod a bheir thu dhomh, is mi 'g 
imeachd 14 gun chloinn, agus gur e Elie- 
ser so o Dhamascus fear-riaghlaidh 15 mo 
thighe ? 

3 Agus thubhairt Abram, Feuch, dhomh- 
sa cha d'thug thu sliochd 16 air bith : agus 
lèuch, 's e neach a rugadh a'm' thigh a's 
oighre orm. 

4 Agus feuch, thàinig focal an Tighearna 
d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cha bhi e so 'na 
oighre ort; ach esan a thig amach a 
t'innibh 17 fèin, bithidh se 'na oighre ort. 

5 Agus thug e leis amach e, agus thubh- 1 fineuclia duchanna. 2 ar a mach. a mhàin na dk'ìth'. 11 chuid. 12 an roinn 

1 còmhnard Pharain. * blàr. " pic- fein, 13 foil-seachadh, sealladh. 14 siti- 

Ihalmhainn. 6 iadsan a dh'fhìi^adh. bhal, 15 stihbhafd, 16 siol,gineal. 

7 fhòghlumta. s ruaig e, chaidh e'n tòir 11 jx d'leasraich, 
orra. » na h-anmanna, Èabh. £° Ach CAIB. XVI. airt e, Amhairc a nis suas gu neamh, agus 
àireamh na reulta, ma's urrainn thu'n 
aireamh: Agus thubhairt e ris, Mar so 
bìthidh do shliochd. 

6 A"-us chreid e anns an Tighearna; 
as;us mheas e sin dha mar ionracras. 1 
°7 Agus thubhairt e ris, Is mise an Tigh- 
eam a'thug amach thusa a h-Ur nan Cal- 
deanach, à"thoirt dhuit an fhearainn so, 
chuiu a shealbhachadh mar oighre. 

8 Agus thubhairt esan, A Thighcarna 
Dhè, cia leis a bhios fios agam gu'n sealbh- 
aich mie? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh dhomh-sa 
agh thrì' bliadhna dh'aois, agus gabhar ~ 
thri' bliadhna dh'aois, agus reithe thri' bli- 
adhna dh'aois, agus turtuir, agus colu- 
man og. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin uile, 
agus roinn e lad 'sa' mheadhon, agus chuir 
e gach aon do na mìribh fa chomhair a 
leth-bhreac, ach cha do roinn e na h-eoin. 

11 Agus nuair a thainig na eunlaith a 
nuas air na cairbhibh, 3 dh'fhuadaich A- 
bram air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol 
fuidh,- 1 "thuit codal trom air Abram ; agus 
feuch, thuit uamhann dorchadais mhòir 
air. 

13 Agus thubhairt e re h-Abram, Biodh 
fios gu cinnteach agad, gu'm bi do shliochd 
'nan coigrich ann an dùthaieh nach leo fein ; 
agus ni ìad seirbhis doibh, agus buinidh iad 
gucruaidh 5 riu ceithir cheuu bliadhna. 

14 Agus mar an ceudna air a' chinueach 
sin d'an dean iad seirbhis, bheir mise breth : 
agus 'na dheigh sin thig iad amach le 
maoin mhòir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh t'aith 
reachau' an sìth ; adhlaicear 6 thu 'n deagh 
shean aois. 

16 Ach anns a cheathramh linn thig iad 
an so air an ais, oir cha'n 'eil aingidheachd 
nan Amorach fathast iomlan. 7 

17 Agus 'nuair a bha ghrian air dol fuidh, 
bha dorchadas ann ; agus feuch, àmhuinn 6 
dheataich agus leus teine 9 a chaidh eadar 
na mìribh sin. 

18 Air an ]à sin fèin riim an Tighearna 
coi'-cheangal re h-Abram, ag ràdh, Do d 
shliochdsa thug mi am fearann so, o abhuinn 
na h-Eiphit, gu nuig an abhuinn mhòr, 
abhuinn Euphrates: 

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, agus 
na Cadmonaich. 

20 Agus na Hitich, agus na Peridsich, 
agus na Rephaimich. 

21 Agus na h-Amorich, agus na Ca- 
naanich, agus na Girgasaich, agus na 
Iebusaich. CAIB. XVI. 

NIS cha d'rug Sarai bean Ahraim clann 
da; agus bha ban-oglach Eiphiteach 
aice, d'am 6'ainm Hagar. 

2 Agus thubhairt Sarai re h-Abram, Feuch 
a nis, chum an Tigheama mi o chlann a 
bhreith : rach a steach, guidheam ort, a 
dh'ionnsuidh mo bhan-oglaich ; theagamh 11 ' 
gu'm fuigh mi clann leatha-sa. Agusdh'èisd 
Abram re guth Sharai. 

3 Agus ghabh Saraibean Abraim, Hagar 
a' bhan-Eiphiteach, a ban-oglach fèin, an 
dèigh do Abram còmhnuidh ghabhail deich 
bliadhn' ann an tìr Chanaain, agus thug sii 
d'a fear Abram, gu bhi aige mar mhnaoi. 

4 Agus chaidh esan a steach gu Hagar, 
agus dh'f hàs i torrach : agus 'nuair a chun- 
naic i gu'n d'fhàs i torrach, bha a ban- 
mhaighstir tàireil 'na sùilibh. 

5 Agus thubhairt Sarai re h-Abram, Biod/i 
m'ea-coir ortsa: thug mi mo bhan-oglach 
do d' uchd ; " agus 'nuair a chunnaic i 
gu'n d'fhas i torrach, bha mise tàreil 'na 
sùilibh: Gu'n d' thugadh an Tigheama 
breth eadar mis' agus thusa. 

G Ach thubhairt Abram re Sarai, Feuch, 
ata do bhan-oglach a' d' làimh fèin, dean 
ia mar is àill leat. 12 Agus an uair a bhuin 
Sarai gu cruaidh ria, theich i o gnùis. 

7 Agus fhuair aingeal an Tighearn' i 
làimh re tobar uisge'san f hàsach, Jàimh ris 
an tobar 'san t-slighe gu Sur. 

8 Agus thubhairt e, A Hagair, a bhan- 
oglaich Sharai, cia as a thàinig thu, agus 
c'aite tha thu dol ? Agus thubhairt ìse, 
Tha mi teicheadh o ghnùis Sharaimo bhan- 
mhaighstir. 

9 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
ria, Pill a dh'ionnsuidh do bhan mhaighstir, 
agus ùmhlaich thu fèin f 'a làimh. 

10 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
ria, Meudaichidh mise gu mòr dò snliochd, 
agus cha'n airmhear e thaobh lìonmh- 
oireachd. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
ria, Feuch, tha thu torrach, agus beiridh tu 
mac, aa;us bheir thu Ismael mar ainm air, 
do bhn' gu'n d'eisd an Tighearna re t'an- 
shocair. 13 

12 Agus bithidh e 'na dhuine fiadhaich ; 
bithidh a làmh an aghaidh gach duine, agus 
làmh gach duine 'na aghaidhsan ; agus am 
fianais abhràithrean uile gabhaidh se còmh- 
nuidh. 

13 Agus ghoir i ainm an Tighearn' a 
labhair ria, Thusa Dhe ata 'g am fhaichm; 
oir thubhairt i, An e gu'n robh agams' ann 
an so mar an ceudna sùil ris an Ti sin a ta 
'gam f haicinn ? 

14 Uime sin ghoir i do'n tobar, Beer-la - 1 fhìreantachd, 1 gaòhar bhainiom 

3 closaiclàbh. 4 dol fodha. s buìnidh 
iad gu h-olc, sàraichidh, pianaidh. 6 ùodh 
laictar. ? fathast Rm, air ttachd fathast 
13 gu h-hird. s fuirnis. 9 lòchran loisgeach, 
no tcinleach. 10 feudaidh e bhi. " asgail. 
11 mar is rnath leat, mar a chìt/tear dhuit, 
3 re d' thriobloid. GENESIS. hai-roi; feuch, a ta e eadar Cades agus 
Bered. 

15 Agus rug Hagar mac do Abram: 
agus thug Abram Ismael mar ainm air a 
mhac, a rug Hagar. 

16 Agus bha Abram ceithir fìchead agus 
sè' bliadhna' dh'aois, 'nuair a rug Hagar 
Ismael do Abram. 

CAIB. XVII. 

AGUS 'nuair a bha Abram ceithir fichead 
agus naoi' bliadhna' deug a dh'aois; 
dh'f hoillsich an Tighearn e f'èin da, agus 
thubhairt e ris, Is mise'n Dia uile chumh- 
achdach; gluais thusa a'm' fhianais, agus 
bi' iomlan. ' 

2 Agus ni mi mo choi'-cheangal eadar 
mise agus thusa, agus meudaichidh mi thu 
gu h-anbarrach. 

3 Agus thuit Abram air eudan; 2 agus 
labhair an Tighearna ris, ag radh, 

4 Do m' thaobh-sa, 3 feuch, a ta mo choi'- 
cheangal riut-sa, agus bithidh tu a' t' athair 
mhòrain chinneach : 4 

5 Agus ni'n toirear a so amach Abram 
mar ainm ort, ach bithidh Abraham agad 
mar ainm ; oir rinn mi thu a't' athair 
mhòrain chinneach. 

6 Agus ni mi thu ro-shìolmhar, agus ni 
mi dhìot cinnich, agus thig righrean amach 
asad. 

7 Agus daingnichidh mi mo choi'chean- 
gal eadar mis' agus thusa, agus do shliochd 
a'd' dhèigh, 'nan ginealachaibh, mar choi'- 
cheangal siorruidh gu bhi m' Dhia dhuitse, 
agus do d' shliochd a'd' dhèigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse, agus do d' 
shliochd a'd' dhèìgh, am fearann anns am 
bheil thu a'd' choigreach 5 tìrChanaain uile, 
mar sheilbh shiorruidh ; agus bithidh mise 
a'm' Dhia dhoibh. 

9 Agus thubhairt Dia re h-Abraham, 
Coimhididh tu uime sin mo choi'-cheangal, 
thu J'èin, agus do shliochd a'd' dhèigh, 'nan 
ginealachaibh. 

10 So mo choi'-cheangal a choimheadas 6 
sibh eadar mise agus sibhse, agus do shliochd 
a'd' dhèigh; Gu'n timchioll-ghearrar gach 
leanabh mic 'nar measg. 

11 Agus timchioli-ghearraidh sibh feoil 
bhur roimh chroicinn, 7 agus bithidh e 'na 
chomhar' a' choi'-cheangail eadar mise agus 
sibhse. 

12 Agus am mac 'narmeasgabhios ochd 
lathan a dh' aois, timchioll-ghearrar e, gach 
leanabh mic'nar ginealachaibh, esan à bhei- 
rear 'san tigh, no cheannchar le h-airgiod 
o choigreach air bith, nach 'eil do d'shli- 
ochd-sa. 

13 Timchioll-ghearrar gu cinnteach esan 
abheirear a'd' thigh,agus esan a cheannchar 1 foirfe, diongmhalta. 2 andainn; 

aghaidh. 3 air mo shon-sa. 4 fhirièacha, 
5 fearann do chuairt. 6 ghleidheas. 

7 roì' -chraicinn. s orra: uire. Eir. 

14 le t'airgiod : agus bithidh mo choi'-cheangal 
'nar feoil-sa mar choi'-cheangal siorruidh. 

14 Agus an leanabh mic neothimchioll- 
ghearrta, aig nach timchioll-ghearrar feoil 
a roimh-chroicinn, gearrar an t-anam sin 
amach o shluagh : bhris e mo choi'-chean- 
gal. 

15 Agus thubhairt Dia re h-Abraham, 
A thaobh Sharai do mhnà, cha toir thu 
Sarai mar ainm oirre, 8 oir is e Sarah a 
,h-ainm. 

16 Agus beannaichidh mis' i, agus bheir 
mi dhuit mar an ceudna mac uaithe: 9 
seadh, beannaichidh mi i, agus bithidh i 'na 
màthair chinneach; thig 10 righrean phoib- 
leach 11 uaithe. 

17 An sin thuit Abraham air aghaidh, 
agus rinn e gàire; agus thubhairt a 'na 
chridhe, Am beirear mac dha-san ata ceud 
bliadhna dh'aois ? Agus am beir Sarah, ata 
deich agus ceithir fìchead bliadhna' dh'aois, 
mac ? 

13 Agus thubhairt Abraham re Dia, O 
gu maireadh Ismael beo a't' f hianais ! 

19 Agus thubhairt Dia, Gu cinnteach 
beiridh do bhean Sarah mac dhuit; agus 
bheir thu Isaac mar ainm air : agus daing- 
nichidh mise mo choi'-cheangal ris, mar 
choi'-cheangal siorruidh, agus r'a shliochd 
'na dhèigh. 

20 Agus a thaobh Ismaeil chuala mi thu : 
Feuch, bheannaich mi e, aa;us ni mi sìolmh- 
ar, e, agus cuiridh mi 'n honmhoireachd e 
gu h-anbarrach. Dà cheannard deug ginidh 
se, agus ni mi e 'na chinneach mor. 

21 Ach mo choi'-cheangal daingnichidh 
mi re h-Isaac, a bheireas Sàrah dhuit 'san 
àm so anns an ath bhliadhna. 

22 Agus sguir e bhi labhairt ris; 12 agus 
chaidh Diasuas o Abraham. 

23 Agus ghabh Abraham Ismael a mhac, 
agus iadsan uile a rugadh 'na thigh, agus 
iadsan uile a cheanncnadh le airgiod san, 
gach fironnach a measg dhaoine tighe 
Abrahaim; agusthimchioli-ghearre feoil an 
roimh-chroicinn anns a' cheart là sin fèin, 
mar a thubhairt Dia ris. 

24 Agus bha Abraham ceithir fichead 
agus naoi' bliadhna' deug a dh' aois, 'nuair a 
thimchioll ghearradh dha feoil a roimh- 
chroicinn. 

25 Agus bha Ismael a mhac tri' bliadhna' 
deug a dh'aois, 'nuair a thimchioll-ghearradh 
dha feoil a roimh-chroicinn. 

26 Anns a' cheart là sin fèin thimchioll- 
ghearradh Abraham, agus Ismael a mhac. 

27 Agus thimchioil-ghearradf) maille ris 
uile dhaoin' a thighe, a rugadh 'na thigh, 
agus iadsan a cheannchadh le h-airgiod o 
mhac coigrich. 13 9 uaipe. IO bithidh. 11 shlogh. 

11 hhi 'cainnt ris, còmhradh. 13 o choi- 

greach. CAIB. XIX. CAIB. XVIII. I 

AGUS dh'fhoìllsich an Tigheam' e fèin 
da ann an còmhnard Mhamre, 1 agus 
e 'na shuidhe an dorus a' bhùtha ann an 
teas an là. 

2 Agus thog e suas a shùilean, agus 
dh'amhairc e, agus feuch, bha triuir dhaoin' 
a' seasamh làimh ris; agus 'nuair a chunnaic 
e iad, ruidh e 'nan coinneamh o dhorus a 
bhùtha, agus chrom se e fèin gu làr. 

S Agus thubhairt e, Mo thighearna, ma 
fhuair mi nis deagh-ghean a'd' shùihbh, 2 
guid'neam ort, na rach seachad air do 
sheirbhiseach. 

4 Thugar an so guidheam oirbh, beagan 
uisge, agus ionnailibh 3 bhur casan, 4 
agus leigibh bhur n-anail fuidh 'n chra- 
oibh. 

5 Agus bheir mise 'n so greim arain, agus 
neartaichibh bhur cridhe; an dèigh sin 
imichidh sibh romhaibh, oir is ann uime sin 
a thàinig sibh a dh'ionnsuidh bhur seirbh- 
isich. Agus thubhairt iadsan, Dean eadhon 
mar a thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham 5 do'n bhùth a 
dh'ionnsuidh Sharaih, agus thubhairt e, 
Dean cabhag, 6 taoisinn 7 tri' miosairean do 
mhìn phlùr, agus dean arain 8 air ieachd an 
teinteinn. 9 

7 Agus ruidh Abraham a dh'ionnsuidh 
a chruidh, 10 agus ghabh e laogh maoth 
agus math, agus thug e dh'òganach e, agus 
rinn e deifir" g'a dheasachadh. 

8 Agus ghabh e im agus bainne, agus an 
laogh a dheasaich e, agus chuir e air am 
beulaobh iad ; agus sheas e làimh riu fuidh 
'n chraoibh, agus dh'ith iad. 

9 Agus thubhart iad ris, C'ait' am bheil 
Sarah do bhean? Agus thubhairt esan, 
Feuch, anns a' bhùth. 

10 Àgus thubhairt e, Gu cinnteach pillidh 
mi t'ionnsuidh a rèir àm 12 na beatha ; 
agus feuch, bithidh mac aig Sarah do bhean. 
Agus chuala Sarah sin ann an dorus a' 
bhùtha, a bha air a chùl. 

11 A nis bha Abraham agus Sarah sean, 
agus air dol air an aghaidh gu math ann an 
aois : agus sguir Sarah a bhi rèir dòigh 
nam ban. 

12 Uime sinn rinn Sàrah gàire innte fèin, 
ag ràdh, 'An dèigh dhomhsa fàs aosda, am 
bi subhachas 13 agam, agus gu bheil mo 
thighearna aosda mar an ceudna ? 

13 Agus thubhairt an Tighearna re h- 
Abraham, C'ar son a rinn Sarah gàire, ag 
ràdh, 'N e gu'm beir mise gu cinnteach 
leanabh, agus mi aosmhar ? 

14 Am bheil ni air bith do-dheanta 14 
do 'n Tighearna ? 'San am shuidhichle pillidh 

1 aig daragaibh Mhamrè. 2 a't'fhianais. 
} nighibh. 4- cosa. s rimi Ahraham cabhag. 
6 deifrich. 7 fuin. 8 hreacagan. 9 leaèhd 
an teallaich. 10 do'n bhuar. 11 cabhag. 
12 aimsir. *i toil-inntinn. "+ cruaidh. 
15 dh'àicheadh, dh'ob: sheun. Eir. 16 gu mi a't' ionnsuidh, a rèir àm na beatha, agus 

bithidh mac aig Sarah. 

15 'An sin dh'aicheun 15 Sarah, ag radh, 
Cha d' rinn mi gàire : oir bha eagal oirre. 
Agus thubhairt esan, Ni h-eadh, oir rinn 
thu gàire. 

16 Agus dh'èirich na daoin' as sin, agus 
dh'amhairc iad rathad Shodoim 16 agus 
chaidh Abraham maille riu g'an cur air an 
t-slighe. 17 

17 Agus thubhairt an Tighearna, A n 
ceil mi air Abraham an ni sin ata mi gus a 
dheanamh ; 

18 Agus gu'm fàs Abraham gu cinnteach 
'na chinneach mòr agus cumhachdach, agus 
gu'm beannaichear annsan uile chinnich na 
talmhainn ? 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n d'thoir 
e 18 àithne d'a chloinn, agu's d'a theaghlach 
'na dhèigh, agus gleidhìdh iadsan slighe 
an Tighearna, a' deanamh 19 ceartais agus 
breitheanais ; chum as gu'n d'thoir an 
Tighearn' air Abraham an ni sin a labhair e 
m'a thimchioll. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, Do bhrì' 
gu bheil glaodh Shodoim agus Ghomorraih 
mòr, agus do bhrì, gu bheil am peacadh air 
an-tromachadh gu h-anbarrach; 20 

21 Thèid mi sìos anis, agus chi mi ma 
rinn iad gu lèir 21 a rèir a ghlaoidh, a 
thàinig a'm' ionnsuidh ; agus mar do rinn, 
bithidh lios agam. 

22 Agusthionndaidh nadaoin'anaghaidh 
as sin, agus ghabh iad an t-slighe gu Sodom : 
ach sheas Abraham fathast an làthair an 
Tighearna. 

23 Agus thàinig Abraham am fagus, 52 
agus thubhairt e, An sgrios thtisa mar an 
ceudna an t-ionracan 23 maille ris an ain- 
gidh. 24 

24 Ma's e's gu bheil leth-cheud ionracan 
an taobh a stigh do'n bhaile, an sgrios thu 
mar"an ceudna, agus nach caomhain thu'n 
t-àit' air son an leth-cheud ionracan ata 
ann ? 

25 Gu ma fada robh e uats' a dheanamh 
aìr an dòigh so, an t-ionracan a mharbhadh 
maille ris an aingidh, iònnas gu'm bi 'n t- 
ionracan mar an t-aingidh : Gu ma fada 
robh sin uatsa. Nach dean Breitheamh na 
talmhainn uile ceartas ? 

26 Agus thubhairt an Tighearna, Ma 
gheibh mi ann an Sodomleth cheud ionracan 
'an taobh a stigh do'n bhaile, 'an sin caomh- 
naidh mi 'n t-àit' uile air an sgàth-san. 23 

27 Agus f hreagair Abraham, agus thu- 
bhairt e, Feuch a nis, ghabh mi orm fèin 
labhair.t re m' Tighearna, 26 agus gun an- 
nam ach duslach agus luaithre. 27 Sodom. 17 a thoirt coimhideachd d/toibh. 

18 gu'n tair. 19 a y dht>anamh. 20 gn. mòr. 
11 d'a rìreadh. 22 am Jogns. 23 am fìrean 
2 + maille ris a' chiontach. 25 air an son-san. 
26 ris an Tighearna. 27 luàth. GENESIS. 28 Ma's e's gu'm bi cùigear' a dh'ui- 
reasbhuidh air an leth-cheud ionracan, an 
sgrios thu'm baile uile air son eusbhuidk 2 
chuigir ? Agus thubhairt e, Cha sgrios 
mi e, ma gheibh mi'n sin cùig 3 agus dà 
fhichead. 

29 Agus labhair e ris a rìs, agus thu- 
bhairt e, Ma's e's gu'm faighear 4 an sin 
dà fhichead ? Agus thubhairt e, Cha dean 
mi e air sgàth dhà fhichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Oh ! na biodh 
fearg air mo Thighearna, agus labhraidh 
mi : Ma's e's gu'm faighear ann an sin 
deich'ar fhichead ? Agus thubhairt e, Cha 
dean mi e, ma gheibh mi 'n sin deich 'ar 
f hichead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, ghabh 
mì orm f èin labhairt re m' Thighearna : 
Ma's e's gu'm faighear fichead 'an sin? 
Agus thubhairt e, Cha sgrios mi c air son 
fhichead. 

32 Agus thubhairt e, Oh ! nabiodhfearg 
air mo Thighearna, agus labhraidh mi 
'mhàin an aon uair so : Ma's e's gu'm 
faighear deichnear an sin ? Agus thubnairt 
e, Cha sgrios mi e. air sgàth dheichnear. 

33 Agus dh'imich an Tighearna roimhe, 
'nuair a sguir e do labhairt re h-Abraham : 
agus phill Abraham g'a àite fèin. 

CAIB XIX. 

AGUS thàinig dà aingeal do Shodom 
'san f heasear, agus bha Lot 'na shuidhe 
ann an geata Snodoim : agus 'nuair a chun- 
naic Loti«rf, dh'èirich e suas nan coinneamh, 
agus chrom se e fèin air aghaidh gu làr. 5 

2 Agus thubhairt e, Feuch a nis, mo 
thighearnan, tionndadhaibh asteach, 6 guidh- 
eam oirbh, do thigh bhur seirbhisich, agus 
fanaibh re na h-oidhche, agus ionnailibh 
bhur casan, agus èiridh sibh gu moch, 
agus thèid sibn air bhur turus. 7 Agus 
thubhairt iad, Ni h-eadh, ach fanaidh sinn 
air an t-fraid rè na h-oidhche. 

3 Agus choi'-èignich e iad, agus thìonn- 
daidh iad d'a ionnsuidh, agus chaidh iad a 
steach d'a thigh: agus rinn e cuirm 6 dhoibh, 
agus dheasaich e aran neo-ghoirtichte s agus 
dh' ith iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a luidhe, 
chuairtich 10 daoine a' bhaile an tigh, ead- 
hon daoine Shodoim, araon sean agus òg, 
an sluagh uile o gach cearna. 

5 Agus ghairm iad airLot, agus thubhairt 
iad ris, C'àit' am bheil na daoin' a thàinig a't' 
ionnsuidh an nochd r Thoir amach iad d'ar 
n-ionnsuidh, chum as gu'n aithnich sinn 
iad. 

6 Agus chaidh Lot amach d'an ionn- 
suidh air an dorus, agus dhruid e 'n dorus 
'na dhèigh, 

1 cìiignear, còignear. 1 dith. 3 coig. 

+ fuighear. 5 le aghaidh ris an làr. 

6 teunnaibh a steach. 7 slighe. Eabh. 

8 cnilm,fèisd. 9 neo-gheuraichte, gnn 

bhìirw, gun ìaibhin, ^dh'iadh. 11 mar 7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, guidh- 
eam oirbh, mo bhràithre, gniomh cho olc. 

8 Feuch a nis, tha agam dithis nigheana 
do nach b'aithne fear ; teigibh ieam, guidh- 
eam oirbh, an toirt amach d'ar n-ionn- 
suidh, agus deanaibh riu mar is àill leibh : 11 
amhàin air na daonibh so na deanaibh a' 
bheag, oir is ann a chum na crìche so a 
thàinig iad fuidh sgàile mo thighe-se. 

9 Agus thubhairt iadsan, Seas air t'ais. 
Agus thubhairt iad a rìs, Thàinig am fear so 
'na aonar air chuairt, agus is àiìl leìs a bhi 
'na bhreitheamh: A nis buinidh sinne riut- 
sa ni's miosa na riu-san. Agus rinn iad 
èigin 12 mhòir air an duine, eadhòn air Lot, 
agus thàinig iad am fagus a bhriseadh an 
doruis. 

10 Ach chuir na daoin' a mach an làmh, 
agus thug iad Lot a steach d'an ionnsuidh 
do'n tigh, agus dhùin 13 iad an dorus. 

11 Agus bhuail iad na daoin' a bha aig 
dorus an tighe, le doille, eadar bheag agus 
mhòr: 14 ionnas 15 g'un do sgìthich iad ìad 
fèin ag iarraidh an doruis. 

12 Agus thubhairt na daoine re Lot, Co 
tuilleadh a f/i'agad an so? Do chliamhuin, 
agus do mhic, agus do nigheana, agus ge 
b'e ni a tu agad 'sa' bhaile, thoir a mach iud 
as an àite so : 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a sgrios, 
do bhrì' gu bheil an glaodh air fàs mòr 'an 
làthair an Tighearna; agus chuir an Tigh- 
earna sinne g'a sgrios. 16 

14 Agus chaidh Lot a mach, agus labhair 
e r'a chleamhnaibh, a phòs a nigheanan, 17 
agus thubhairt e, Eiribh, rachaibh amach 
as an àite so, oir tha'n Tighearna gus am 
baile so a sgrios : Ach bha e mar neach a 
bha re fanoid ann an sùilibh a chleamhna.' 

15 Agus 'nuair a dh'èirich a mhadainn, 
ann an sin ghreas na h-aingil Lot, ag ràdh, 
Eirich, gabh do bhean, agus do dhithis 
nighean ata'n so, an t-eagal gu'n sgriosar 
thu ann an aingidheachd a bhaile. 

16 Agus, 'nuair a bha e deanamh moille, 
'an sin rug na daoin' air làimh air, agus air 
làimh air a mhnaoi, agus air làimh air a 
dhithis nighean; air do'n Tighcarna bhi 
tròcaireach dha: agus thug iad amach e, 
agus chuir iad e'n taobh a muigh do'n bhaile. 

17 Agus 'nuair a thug iad amach iad, 
thubhairt e, Teich air son t'anma; na seall 
a'd' dhèigh, agus na stad 'sa' chòmhnard 
uile: 18 teich do'n t-sliabh, an t-eagal' gu 
millear thu. 

1 8 Agus thubhairt Lot riu, Oh ! ni h-ann 
mar sin, mo thighearna. 

19 Feuch a nis, fhuair do sheirbhiseach 
deagh ghean a'd' shùilibh, agus mheudaich 
thu do throcair, a nochd thu dhomsa le 

ìs math leìbh. 12 spairn. 13 dhruid. 

"4 ò'n bheas; gus a' mhòr. Eabh. 15 air chor 
agus. 16 g'an sgrios. 17 a ghabh a nigh- 
eàna. 18 fan sa chònard idir. CAIB XX. m'anam a theasairginn : agus cha'n urrainn 
mise dol as do'n t-sliabh, an t-eagal gu'n 
d'thig 1 olc eigin orm, agus gu'm taigh mi 
bas. 

20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am fagus 
gu teicheadh d'a ionnsuidh, agus e beag; 
leigear dhomh a nis teicheadh 'an sud, (nach 
beag e ?) agus bithidh m'anam beo. 

Ql Agus thubhairt e ris, Feuch, ghabh 
mi re t'athchuinge 'san ni so mar an ccudna, 
nach sgrios mi'm baile so, mu'n do labhair 
thu. 

22 Greas ort, teich 'an sud, oir cha 'n 
urrainn mi ni air bith a dheanamh gus an 
d'thèid thu'n sud; uime sin thugadh Soar 
mar ainm air a' bhaile. 

23 Bha ghrian air èirigh air an talamh, 
'nuair a chaidh Lot a steach do Shoar. 

24 'An sin thug an Tighearn air pronnasc 
agus teinne frasadh air Sodom agus air 
Gomorrah a nuas o'n Tighearna as na 
nèamhan. 

2ò Agus sgrios e na bailte sin, agus an 
còmhnard uile, agus uile luchdàiteachaidh 
nam bailtean, agus na dh'fhàs air an talamh. 

26 Ach shealì a bhean 'na dèigh o chù- 
laobh, agus dh'fhàs i 'na carradh 2 sa- 
lainn. 

27 Agus chaidh Abraham suas moch 'sa' 
mhadainn do'n àite, anns an do sheas e 'n 
làthair an Tighearna. 

28 Agus sheall e air Sodom agus Gc- 
morrah, agus air fearann a' chòmhnaird 
uile, 3 agus chunnaic e, agus feuch, chaidh 
deatach na tìre suas mar dheatach àmh- 
ainn. 4 

29 Agus 'nuair a sgrios Dìa bailtean a' 
chòmhnaird, 'an sin chuimhnich Dìa air 
Abraham, agus chuir e mach Lot a meadhon 
an lèir-sgrios, 'nuair a sgrios e na bailtean, 
anns an robh Lot 'na chòmhnuidh. 

30 Agus chaidh Lot suas a Soar, ag'us 
ghabh e comhnuidh 'san t-sliabh, agus a 
dhithis nighean maille ris; oir bha eagal 
air còmhnuidh ghabhail ann an Soar : agus 
ghabh e còmhnuidh ann an uaimh, e fèin 
agus a dhithis nighean. 

31 Agus thubhairt an tè bu shine ris an 
tè a b' òige, Thu ar n-athair sean, agus cha 
'n 'eil fear air an talamh gu teachd a 
steach d' ar n-ionnsuidh, a rèir gnàtha 5 na 
talmhainn uile. 

. 32 Thig, thugamaid air ar n-athair fìon 
òl, agus luidheamaid maille ris, chum as 
gu'n glèidh sinn sliochd 6 o ar n-athair. 

_ 33 Agus thug iad air an athair fìon òl 
air an oidhche sin: agus chaidh an tè bu 
shine steach, agus luidh 7 i maille r'a 
h-athair; agus cha do mholhaich è 'nuair 
a luidh i sìos, no 'nuair a dh'èirìch i. l ,gv'mbeir. * pillar. sasg. 3 a «haidh 
Shodoim agus Ghomorraih, agus air aghaidh 
fearain a' chònaird uile. 4 fuirnis. 5 cleach- 
da, cor, modh, ( 6 sìol. ? laidh, s air 34 Agus air an /n-maireach 6 thubhairt 
an tè bu shine ris an tè a b'òige, Feuch, 
luidh mise 'n reidhr 9 maille re m' athair; 
thugamaid air fìon ol an nochd mar an 
ceudna, agus rachsa steach, agus luidh 
maìlle ris, chum as gu'n glèidh sinn sliochd 
o ar n-athair, 

35 Agus thug iad air an athair f ìon òl air 
an oidhche sin mar an ceudna : agus dh'èi- 
nch an tè b 'òige, agus luidh i maille ris, 
agus cha do mhothaich e 'nuair a luidh i 
sìos, no 'nuair a d'hèirich i. 

36 Mar so bha dithis nighean Lot torrach 
aig an athair. 

37 Agus rug an tè bu shine mac, agus 
thug i Moab mar ainm air : 's esan athair 
nam Moabach gus an là'n diugh. 

38 Agus an te b 'òige, rug ise mar an 
ceudna mac, agus thug i Ben-ammì mar 
ainm air: 's esan athair chloinn Ammoin 
gus an là'n diugh. 

CAIB. XX. 

AGUS dh'ìmich Abraham as sin do'n tir 
mu dheas, agus ghabh e còmhnuidh 
eadar Cades agus Sur: agus bha e air chu- 
airt ann an Gerar. 

2 Agus thubhairt Abraham mu 'Sharah 
a bhean, 'Si mo phiuthar i: Agus chuir 
Abimelech righ Gherair teachdaire uaithe, 
agus ghabh e Sarah. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimelech ann 
an aisling 1 " 'san oidhche, agus thubhairt 
e ris, Feuch, is duine marbh thu, air sòn na 
mnà a ghabh thu ; oir is bean duin' eil' i. 

4 Ach cha d'thàinig Abimelech am fagus 
d'i, 11 agus thubhairt e, A thighearna, am 
marbh thu mar an ceudna cinneach ionruic? 

5 Nach d' thubhairt esan riumsa, 'Si mo 
phiuthar i ? agus thubhairt ise, eadhon ise 
fèin, 'Se mo bhràthair e : ann an treibh- 
dhireas mo chridhe, agus ann an neo-chionta 
mo làmh rinn mi so. 

6 Agus thubhairt Dia ris ann an aisling, 
Seadh, tha tìos agam gur ann an treibh- 
dhireas do chridhe a rinn thu so, agus chum 
mise mar an ceudna thu o pheacachadh a'm' 
aghaidh : uime sin cha do leig mi leat 
beantainn ria. 

7 A nis ma'ta thoir air a h-ais 12 do'n 
duine a bhean, oir is fàidh e, agus ni e 
ùrnuigh air do shon, agus bithidh tu beo : 
ach niur d'thoir thu air a h ais i, hiodh fios 
agad gu'm faigh thu bàs gu cinnteach, thu 
fèin agus gach uile a's leat. 

8 Uime sin dheirich Abinielech moch 
'sa' mhadainn, agus ghairm e a sheirbhisich 
uile, agus dh'aithris 1:1 e na nithe sin uile 
'nan èisdeachd ; agus bha eagal mòr air an 
daoine. 14 

9 'An sìn ghairm Abimelech air Abra- a' mhhireach. 9 an reir, an raoir. 10 bruadar' 
11 'na còir. 11 aisig. ' 3 tfA[in/w> 

*+ dh'oiUtich na daoine, 

C GENESIS. ham, agus thubhairt e ris, Ciod so a rinn 
thu oirn ? agus ciod an eucoir 1 a rinn 
mis' ort, gu'n d'thug thu ormsa, agus air mo 
rìoghachd pca^adh mòr? rinri thu gnìomh- 
aran ormsa, nach bu chòir a dheanamh. 

10 Agus thubhairt Abimelech re h-Abra- 
ham, Ciod a chunnaic thu, gu'n d'rinn thu 
an ni so? 

11 Agus thubhairt Abraham, A chionn 
gu'n d'thubhairt mi a unnum fitn, Gu 
cinnteach cha 'n'eil eagal an 1 ighearna 'san 
ionad so; agus marbhaidh iad mi air son 
mo mhnà. 

12 Agus gidheadh 'st gu deimhin mo 
phiuthar i, nighean m'athar i, ach cha'n i 
nighean mo mhàthar: agus bha i agam mar 
mnnaoi. 

13 Agus 'nuair a thug Dia orm dol air 
m'aineol 3 o thigh m'athar, 'an sin thubh- 
airt mi ria, 4 'Se so do chaoimhneas a 
nochdas tu dhomhsa ; Anns gach àite d'an 
d'thig 5 sinn, abair niii m' thimchioll, 'Se 
mo bhràthair e. 

14 Agus ghabh Abimelech caoraich, agus 
buar, 6 agus òglaich agus ban-oglaicn, 7 
agus thug e lud a dh'Abraham, agus thug e 
air a h-ais dha Sarah a bhean. 

15 Agus thubhairt Abimelech, Feuch, 
tha m'f hearann fa d' chòmhair : gabh cònih- 
nuidh far an taitneach leat. 

16 Agus re Sarah thubhairt e, Feuch, 
thug mi mìle bonn airgid do d' bhràthair : 
feuch, tha e dhuitse 8 'na chòmhdachadh 
sùl do gach uile ata maille riut, agus maille 
ris gach uile : mar so f huair i achmhasan. 9 

17 Agus rinn Abraham ùrnuigh re Dia; 
agus leighis Dia Abimelech, agus a bhean, 
agus a bhan-oglaich, agus rug iad elunn. 

18 Oir dhruid 10 an Tighearna suas gach 
bolg ann an teaghlach Abimeleich, air son 
Sharaih mnà Abrahaim. 

CAIB. XXI. 

AGUS dh'amhairc an Tighearn' air Sa- 
rah 11 mar a thubhairt e ; agus rinn 
an Tighearna do Sharah mar a labhair e. 

2 Oir dh'fhàs Sarah torrach, agus rug i 
mac do Abraham 'na shean aois, 'san àm 
shuidhichte mu'n do labhair Dia ris. 

3 Agus thug Abraham Isaac mar ainm 
air a mhac a rugadh dha, a rug Sarah dha. 

4 Agus thimchioll-ghearr Abraham Tsaac 
a mhac, 'nuair a bha e ochd lathan a dh'aois, 
mar a dh'àithn Dia dha. 

5 Agus bha Abraham ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair a rugadh a mhac Isaac dha. 

6 Agus thubhairt Sarah, Thug Dia orm 
-gàire dheanamh : anus gach neach e chluin- 
neas, ni e gàire maitye rium. 

7 Agus thubhairt i, Co a theireadh re 
h-Abraham, gu'n d'thugadh Sarah cìoch do chloinn, oir rug mi mac dha 'na shean-aois? 

8 Agus dh'fhàs an leanabh, agus chuir- 
eadh bhàrr na cìch e : 15 Agus rìnn A- 
braham cuirm mhòr 'san là an do chuir- 
eadh Lsaac bhàrr na cìche. 

9 Agus chunnaic Sarah mac Hagair na 
ban-Eiphitich, a rug i dh'Abraham, re fa- 
noid. 

10 Uime sin thubhairt i re h-Abraham, 
Tilg amach, a'bhan-tràille 13 so, agus a mac ; 
oir cha bhi mac na bantràille so 'na 
oighre maille re m' mhac-sa, eadhon re 
h-lsaac. 

11 Agus bha'n ni ro-dhoilgheasach ann 
an sùilibh Abrahaim, air son a mhic. 

12 Agus thubhairt Dia re h-Abraham, 
Na biodh e doilgheasach a'd' shuilibh air 
son an òganaich, agus air son do bhantraille : 
a thaobh gach ni a thubhairt Sarah riut, 
èisd r'a guth : oir is ann an Isaac a dh'ainmi- 
chear " dhuitse sliochd. 

13 Agus mar an c.eudna do mhac na 
ban-tràille ni mise cinneach, do brìgh gur e 
do shliochds' e. 

14 Agus dh'èirich Abraham suas gu moch 
'sa' mhadainn, agus ghabh e aran, agus ' 
searrag 15 uisge, agus thug e sin do Ha- 
gar, agus chuir e air a gualainn e, agus an 
leanabh; agus chuir e air falbh i: agus 
dh'imich i, agus chaidh i air seacharan, 'am 
fàsach Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh 16 an t-uisge o'n 
t-searraig; agus thilg i'n leanabh fuidh 
h-aon do na preasaibh. 17 

16 Agus dh'fhalbh i, agus shuidh i sìos 
f'a chomhair, tamull math uaith, mu thim- 
chioll urchuir saighde : oir thubhairt i, Na 
faiceam bàs an leinibh. Agus shuidh i i'a 
chomhair, agus thog i suas a guth, agus 
ghuil i. 

17 Agus chuala Dia guth an òganaich : 
agus ghairm aingeal Dè air Hagar o nèamh, 
agus thubhairt e ria, Ciod a tha teuchd riut, 
aHagair? Na biodh eagal ort; oir chuala 
Dia guth an òganaich far am bheil e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, agus 
gabh greim 18 a'd' làimh dheth, oir ni mise 
'na chinneach mòr e. 

19 Agus dh'fhosgail Dia a sùilean, agus 
chunnaic i tobar uisge : agus chaidh i, agus 
lìon i 'n t-searrag le h-uisge, agus thug i 
deoch do'n òganach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, agus 
dh'i"hàs e suas : agus gabh e còmhnuidh 
'san fhàsach, agus bha e 'na f hear-bogha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh 'amfàsach 
Pharain : agus ghabh a mhàthair bean da 
a talamh na h-Eiphit. 

22 Agus 'san àm sin fèin labhair Abime- 
lech, agus Phichòl ard cheannard a shlu- o' choire, an cron. 1 gu'n do smuainich, gu!n do.sìmail mi. 3 air choigrich. * rithe. 
rd'ait tig. 6 crodh, daimh. 7 seirbhisich. * btttiimi to dhuitse. 9 chronaicheadh 
" dh f hiosrakh, chuimhnich an Tighearn' air Sarah. 11 chnir- 
eadh air dìol e. 13 a' bhann-tràili, bhean dhaor. 
•6 theirig. '+ ghoirear. 
17 craobhaibh. 1 ' soirre, buideal. 
18 glae. CAIB. XXII. *igh, re h-Abraham, ag ràdh, Tha Dia leat 
'sgach ni uta thu deanamh. 

2S A nis uime sin ruionnaich dhomsa air 
Dia, nach buin thu gù fealltach . riumsa, ' 
no re 'm mhac, no re mac mo mhic ; ach a 
rèir a' chaoimhneis a rinn mi riut, ni tbtisa 
riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu air 
ehuairt. 

24 Agus thubhairt Abraham, Bheir mi 
mo mhionnan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan do 
Abimelech air son tobair uisgè, a thug 
a seirbhisich Abimeleich aniach le h-ain- 
neart.* 

26 Agus thubhairt Abimelech, Cha b'fhi- 
srach mise co rinn an gnìomh so: clia d'imùs 
thu ièin domh, agus cha mhò a chuala mi 
bhea» m'a thimchioH ach an diugh. 3 

27 Agus ghabh Abraharn caorairh agus 
crodh, asus thug e iad do Abimelech: agus 
rinn iadle chèile coi'-cheangal. 

28 Agus chuir Abraham seachd uain 
bhainionn do'n treud air leth leo fèin. 

29 Asiis thubhairt Abinielech rc h- Abra- 
ham, Ciod iad na seachd uain bhainionn 
sin, a chttir thu air leth leo fèin ? 

£0 Agus thubhairt e. Oir gabhaidh tu na 
seachd uain bhainionn sin o m' làimh ; chum 
gu'm bi iad 'nam fianais domhsa, gu'n do 
chJadhaich mi 'u tobar so. 

31 Uime sin thug e Beer-seba mar ainm 
air an àite sin, do bhrìgh ann an sin gu'n 
d'thug iad am mionnan le chèile. 

32 Mar so rinn iad coi'-cheangal aig Beer- 
seba : 'an sin dh'èirich Abimelech suas, agus 
Phichol, ard cheannard a shluaigh, agus 
phill iad do thìr nam Philistineach. 

3S Agus shuidhich Abraham doire* chra- 
obh aig Beer-seba, agus ghairm e 'n sin aii 
ainm an Tighearna, an Dè shiorruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuairt ann 
an tir nam Philistineach mòran do laithibh. 
CAIB. XXII. 

AGUS 'an dèigh nan nithe sin dhearbh 5 
Dia Abraham, agus thubhairt e ris, 
Abrahaim. Agus thubhairt e, Feuch, thu 
mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis do 
mhac, t'aon mhix Isaac, a's ionmhuinn leat. 
agus rach do thìr Mhoriaih, 6 agus thoir su- 
a* 'an sin e marthabhartas-loisgt', 7 air aon 
do na beanntaibh e dh'innseas mise dhuit. 

3 Agus dh'èirich Abraham gu moch 'sa' 
mhadainn, agus dh'uighimich e asal, 6 
agus ghabh e dithis d'a oganaich 9 maille 
ris, agus a mhac Isaac ; agus sgoilt e fiodh 
air son an tabhartais-loisgte, agus dh 'èirich 
e sua c , agus chaidh e du 'n àit' a dh'iuni^ 
Dia dha. 1 nach dean thu feall ormsa. * le foirneart, 
leis an làimh lcu/air. 3 gxis an diush 

* hadan coille. 5 dh'flieuch. 6 thoir ort tìr 
Mhoriaih. ? ofrail loisgte. 8 chuir e dvMaid 
itir asal. 9 a dhà òganach. 10 an leanabh- 
gille. ll guruig, ll àdhradh, 13 piUidh 
4 A nis air an treas là thog Abraham 

suas a shùilean, agus chunnaic e 'n t-àite 
fada tiaithe. 

5 Agus thubhairt Abraham r'aòganaich, 
Fanaibhs' ann an so maille ris an aial, agus 
thèid mis' agus an gille 13 gu nuige 11 
Mid, agus ni smn aoradh, 1 - agus thig sinn 
arìs* 13 d'ar n-ionnsuidh. 

6 Agus ghabh Abraham fiodh 14 an 
tabhartais-loisgte, agus chuir se e air muin 
a mhic Isaac ; agus ghabh e 'na làimh an 
teine, agus an sgian: agus dh'imich iad 
cuideachd le chèiìe. 

7 Agus labhair Isaac r'a athair Abraham, 
agus lEubhairt e, Athair: agus thubhairt 
esan, Feuch, thti mi 'n so, a rnhic. Agus 
thubnairt e, Feuch an teine, 's am fiodh ; 
ach c'àit,' um bheil an t-uan air son tabhartais- 
loisgte ? 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh Dia, 
a mhic, uan dha fèin 15 air son tabhar- 
tais-Ioisgte : Mar sin dh'imich iad cuideachd 
le chèile. 

9 Agus thàinig iad do'n àit' a dh'innis 
Dia dha, agus tliog Abraham altair 'an sin, 
agus cbuir 13 e 'm èodh 'an òrdugh; agus 
cheangail e mhac Isaac, agus chuir e air an 
altair e air uachdar an fhiodha. 

10 Agus shìn Abraham amach a làmh, 
agus gnabh e 'n sgian a mharbhadh a 
aihic. 

11 Agus ghlaodh 17 aingeal an Tigh- 
earna ris o neamh, agus thubhairt e, Abra- 
hatrn, Abrahaim. Agus thubhairt esan, 
Feuch, tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt e, Na leag do làmh 
air a' gnllle, agus na dean ni sam bith air : 
oir a nis tha mi fiosrach gu bheil eagal Dè 
ort, do Lhrì, nach do chum thu do mhac, 
eadhon t'aon mhac uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a shùilean, 
agus dh'amhairc e, agus feuch, reithe air a 
chùlaobh 13 'an sàs ann ain preas 19 air 
f dhaircean : agus chaidh Abraham, agus 
ghabh e 'n reithe, agus thug e suas e mar 
thabhartas-loisgte 'n ait' a mhic. 

14 Agus thug x\braham Iehobhah-Iireth 
mar ainm air an àite sin: mar a theirear 
gus an là'n diu^h, Aun an shabh an Ti- 
gheama chithear e. 23 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tighearna 
re h-Abraham an dara uair o nèamh. 

16 Agus thubhairt e, Orm fèin mhionn- 
aich mi, ars' an Tighearn', a chionn gu'n 
d'rinn thu an ni so, agus nach do cnum 
thu uam do ìrthac, eadhon t'aon mhac ; 

17 Gu'm beannaich mi thu gu mòr, u 
agus gn'n dean mi do shliochd ro lìonmhor 
eadhon mar reulta nèimh, agus mar an 

s'mH. J + ronnadh. 15 Chi Dia, a mhic, air 
son uain dha fein. EaMi. leag. 17 ghaietn. 
18 a chul-thaobh. '9 'an caoir-dhrit. 10 San 
l-sliabh chi an Tighearna. 11 Lt beannachadh 
gu'm beannakh mi thu. £abb. 

C2 GENESIS, gaìnèàrhh, 1 ctta àir tràìgh na fairge : 
agus sealbhaichidh do shliochd geatadh an 
naimhde; 

18 Agus beannaichear ann ad' shliochd-sa 
ùile chinnich na talmhainn, a chionn gu'n 
d' èisd thu re m' ghuth. 

19 Mar sin phill Abraham dh'ionnsuidh 
òganacha; agus dh'èirich iad suas, agus 
cfiaidh iad cuideachd gu Reer-seba; agus 
ghabh Abraham còmhnuidh aig Beer-seba. 

20 Agus 'an dèigh nan nithe sin dh'inn- 
seadh do Abraham, ag ràdh, Eeuch, rug 
]\li!cah mar an ceudna mic 2 do d' bhrà- 
thair Nahòr: 

21 Hus a cheud-ghin, agus-Buds a bhrà- 
ihair, agus Cemuel athair Araim, 

22 Agus Chesed, agus Hadso, agus Pil- 
das, agus Idlaph, agus Betuel. 

23 Agus ghin Betuel Rebecah: an ochd- 
nar sin rug Milcah do Nahor, bràthair 
Ahrahaim. 

2 V Agus a leannan, 3 d'am ò'ainm Reu- 
mah, rug ise mar an ceudna Tebah, agus 
Gaham: agus Tahas, agus Maachah. 
CAIB. XXIII. 
& GUS bha Sarah beo ceud agus seachd 
±À- bliadhna fichead; 4 b'iad so bliadh- 
nacha beatha Sharaih. 

2 Agus fhuair Sarah bàs ann an Ciriat- 
■àìba; 'se sin Hebron ann an tìr Chanaain : 
Agus thàinig Abraham a dheanamh tuiridh 5 
air son Sharaih, agus a chaoidh 6 air a 
son. 

3 Agus dh'èirich Abraham suas ò lathair 
a mhaivbh, agus labhair e re mic Het, ag ràdh, 

4- Is coigreach agus fèar-cuairt mise 
maille ribh: thugaibh dhomh sealbh àit'- 
adhlaic 7 maille ribh, agus gu'n adhlaic 
ini mo mharbh as mò shealladh. 8 

5 Agus fhreagair mic Het Abraham, ag 
iàdh ris, 

o' Eisd ruinne, mo thighearna: is uach 
darau 9 cumhachdach thusa, 'nar measg- 
nc ; ann an roghainn 10 ar n-àiteachan 
adhlaic, adhlaic do mharbh : cha chum 
dume 'nar measg-ne àit' adhlaic uait, gu d 
mharbh adhlac ann. 11 

7 Agus dh'èirich Abraham suas, agus 
chrom se e fèin do mhuinntir na tìre, eudhon 
do mhic Het. 

8 Agus labhair e riu, ag ràdh, Ma's àill 
leibìi 12 gu'n adhlaicinn mo mharbh as mo 
sheaìladh, èisdibh rium, agus labhraibh air 
mo shon 13 re h-Ephron mac Shohair; 

'J Chum as gu'n d'thoir 14 e dhomh 
uaimh Mhachpelaih ata aige, ata ann an 
crìoch achaidh 15 air son uiread airgid 's is 
"fiu 16 i, thugadh e dhomh i mar sheilbh 
àit'-adhlaic 'nar measg-sa. 1 a'ghaineamh, a' ghainmheach. 1 clann 

3 a choi-'leabach. * bha Sarah ceud agus 

seachd bliadhna fichead a dh'aois. 5 hroin 

6 a glad, a chaoineadh. 7 tuama. 8 a m 
làthair. 9 prionnsadh. 10 roghadh 

11 cha bhac duint 'nar mtasg-ne àhiqt do mlmbli 10 Agus bha Ephron 'na chòmhnuidh 
am measg chloinne Het. Agus fhreagair 
Ephron an t-Hiteach Abraham ann an èis- 
deachd cloinne Het, eadhon gach neach a 
chaidh steach air geatadh a bhaile-san, ag 
ràdh, 

11 Na biodh e mar sin, 17 mo thighear- 
na, èisd rium : an t-achadh bheir mi dhuit, 
agus an uaimh a ta ann, bheir mi dhuit i : 
adhlaic do mharbh. 

12 Agus chrom Abraham e fèin sìos 'an 
làthair muinntir na tìre. 

13 Agus labhair e re h-Ephron, ann an 
èisdeachd muinntir na tire, ag ràdh, Ach 
ma bheir thu seachad i, guidheam ort, èisd 
rium: bheir mi dhuit airgiod air son an 
achaidh, gabh uam e, agus adhlaicidh mi 
mo mharbh 'an sin. 

14 Agus fhreagair Ephron Abraham, ag 
ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd rium: is fiu an 
t-achadh ceithir cheud secel airgid; ciod 
sin eadar mis' agus thusa? uime sin adhlaic 
do mharbh. 

16 Agus dh'èisd Abraham re h-Ephron, 
agus thomhais Abraham do Ejjhron an 
t-airgiod, a dh'ainmich e ann an èisdeachd 
mhac Het, ceithir cheud secel airgid, a 
ghabhas an ceannaiche. 18 

17 Agus rinneadh achadh Eproin, a bha 
ann am Machpelah, a bha fa chomhair 
Mhamre, an t-achadh, agus an uaimh a 
blì' ann, agtis gach craobh bha 'san achadh, 
a 6/?« na chrìcn uile mu'n cuairt, 

18 Daingean do Abraham mar sheilbh, 
ann an làthair cloinne Het, am fianuis gach 
neach a chaidh steach air geatadh a bhaile- 
san. 

19 Agus 'an dèigh sin dh'adhlaic Abra- 
ham Sarah a bhean, ann an uaimh achaidh 
Mhachpelaih, fa chomhair Mhamre: is e 
sin Hebron ann an tìr Chanaain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, agus an 
uaimh ata ann, daingean do Abraham, mar 
sheilbh àit'-adhlaic, le mic Het. 

CAIB. XXIV. 
GUS bha Abraham sean, agus air 
teachd gu h-aois mhòir, 19 agus 
bheannaich an Tighearn' Abraham 'sna 
h-uile nithibh. 

2 Agus thubhairt Abraham r'a sheir- 
bhiseach bu shine 'na thigh, aig an robh 
riaghladh gach ni bh'aige, Cuir, guidheam 
ort, do làmh fui'm' shliasaid. 

3 Agus bheir mi ort mionnachadh air an 
Tighearna, Dia nèimh, agus Dia na talm- 
hatnn, 20 nach gabh thu hean do m' mhac 
do nigheanaìbh nan Canaanach, am measg 
um bheil mis a m' chòmhnuidh : adhlac 'na ait' -adhlaic. 12 ma's e ar toil. 

13 guidhibh, deanaibh tnaoidhean as mo leth. 

14 gu'n loir. 15 fhearainn, a raoin. 16 fiach. 
Ni h-eadh. 18 marsanta. 19 air dol 

air aghaidh gu math am Uiadhnaìbh, *° an 
talmhain, 

4 CAIB. XXIV. 4 Ach thèid thu do m' dhùfhaich fèin, 
agus a chum mo luchd-dàimh, 1 agus 
gahhaidh tu bean do m' mhac Isaac. 

5 Agus thubhairt an seirbhiseach ris, 
Ma's e 's nach bi bhean toileach air mis' a 
leantuinn do'n tìr so, an èigin domh do 
mhac a thoirt air ais arìs' do'n tìr as an 
d'thaìnig thu? 

6 Agùs thubhairt Abraham ris, Thoir an 
ro-aire- nach d'thoir thu mo mhac 'an 
sin arìs'. 3 

7 An Tighearna, Dia nèimh, a thug mise 
o thigh m'athar, agus o thìr mo dhilsean, 
agus a labhair rium, agus a mhionnaich 
dhonib, ag radh, Do d' shliochd bheir mi 
am fearann so; cuiridh esan aingeal fèin 
romhad, agus gabhaidh tu bean do m' mhac 
as sin. 

8 Agus mur bi bhean toileach air thus' 
a leantuinn, 'an sin biihidh tu saor o rn' 
mhionnaibh so: amhàin na d'thoir mo 
mhac 'an sin arìs'. 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh 
fuidh shliasaid Abrahaim a mhaighstir, agus 
mhiormaich e dha thaobh an ni sin. 

10 Agus ghabh an seirbhiseach deich 
càmhàil do chàmhalan a mhaighstir, agus 
dh'fhalbh e; oir bha maoin a mhaighstir 
uile aige f'a làimh : 4 Agus dh'èinch e, 
agus chaidh e gu Mesopotamia, gu baile 
Nahoir. 

11 Agus thug e air na càmhail an glùn 
a lùbadh an taobh a muigh 5 do'n bhaile, 
làimh re tobar uisge, mu thràth feasgair, 
eadhon mu'n àm an d'lhèid 6 mnài amach a 
tharruing uisge. 

12 Agu-. thubhairt e, O Thighearna, 
Dhè mo mhaighstir Abrahaim, deònaich 
gu'n soirbhich leams' an diugh, 7 agus 
nochd caoimhneas do m' mhaighstir Abra- 
ham. 

13 Feuch, tha mi m' sheasamh 'an so 
làimh ris an tobar uisge, agus thig nigheana 
muinntir 8 a' bhaile, mach atharuing uisge. 

14 Agus tachaireadh e, 9 a'mhaighdean 
ris an abair mise, Leig sìos, guidheam ort, 
do shoitheach chum's gu'n òl mi; agus 
their ise, 01, agus bheir mise deoch do d' 
chàmhail mar an ceudna : gu ma h i 10 sin 
fèin a dh orduich thu do d' sheirbhiseach 
Isaac; agus le sin bithidh rios agam gu'n 
do nochd thu coimhneas do m' mhaighstir. 

15 Agus mun do sguir e do labhairt, 
feuch, thàinig Rebecah amach, a rugadh 
do^ Bhetuel mac Mhilcah, mnà Nahoir, 
bràlhar Abrahaim ; agus a soitheach air a 
gualainn. 1 mo dhìlsean. 1 Bi air do ro-fhaìcill. 
3 a rist. 4 agus thug e leis cuid do uile 
mhaoin a mhaighstir 'na làimh. 5 a mach. 
6 an teid. 7 cmì} guidheam ort, coinneamh 
rhim-sa 'n dìugh. » dhaoine. 9 tarladh 
e, thigeadh e gu crich; bitheadh e. Eabh. 
»° Rum bu h-i. »' 'na cò'-dhail. 11 Caisg 
ftt ìotadhg^gtiidheam ort le beagai^visg' as do 16 Agus bha chailin ro mhaìseach re 

amharc oirre, òigh ; agus cha b' aithne do 
f hear riamh i : agus chaidh i sìos do'n tobar, 
agus lìon i a soitheach, agus thàinig i nìos. 

17 Agus ruidh an seirbhiseach 'na coin- 
neamh, 11 agus thubhairt e, Leig dhomh, 
guidheam ort, beagan uisg' òl as do shoi- 
theach. 12 

18 Agus thubhairt i, 01, mo thighearna: 
agus ghreas i oirre, 13 agus leig i sìos a 
soilheach air a làimh,agus thug idha deoch. 

19 Agus 'an dèigh dh'i deoch a thoirt da, 
thubhairt i, Tairngidh mi uìsg' air son do 
chàmhal mar an ceudna, gus an sguir iad a 
dhoi. 

£0 Agus ghreas i oirre, agus dh'fhal- 
mhuich 14 i a soitheach 'san amar, agus 
ruidh i rìsd do'n tobar, a tharruing uisge: 
agus tharruing i air son a chàmhal uile. 

2 1 Agus bha'n duin 'ag amharc le h-ion- 
gantas oirre, agus a' fantuinn 'na thosd, 15 
a dh' f euchainn an d'thug no nach d'thug 
an Tighearn' air a thurus 16 soirbheachadh 
leis. 

22 Agus 'nuair a sguir na càmhail a 
a dh 'òl, 'an sin ghabh an duine cluas-f hainne 
òir, 'san robh leth seceil a chudthrom, agus 
dà lamh-f hail 17 air son a làmh, 'san robh 
deich seceil òir a chudthrom. 

Agus thubhairt e, Co d'an nighean 
thu? innis dhomh, guidheam ort: am bheil 
aun an tigh t'athar àite dhuinn gu tàmh 18 
a ghabhail ann ? 

24 Agus thubhairt i ris, 'S mise nighean 
Bhetueil, mhic Mhilcah, a rug i do Na- 
hor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, Tha 
againne araon connlach, 19 agus innlinn 20 
gu leòr, agus àite gu tàmh a gabhail 
ann. 

26 Agus chrom an duine e fèin sìos, agus 
rinn e aoradh do'n Tighearna. 

27 Agus thubhairt e, Beannaichte gu 
robh an Tighearna, Dia mo mhaighstir 
Abrahaim, nach do bhuin a thròcair agus 
fhirinn o m' mhaighstir,' 21 air dhomhsa 
bhi 'san t-slighe, stiuir 22 an Tighearna mi 
gu tigh bhràithre mo mhaighstir. 

28 Agus ruidh a' mhaighdean, agus 
dh'innis i na nithe-sa do mhuinntir tighe a 
màthar. 

29 Agus bha bràthair aig Rebecah, d'am 
b'ainm Laban : agus ruidh Laban adh' ionn- 
suidh an duine amach chum an tobair. 

30 Agus 'nuair a chunnaic e a' chluas- 
f hàinne, agus na làmh-fhailean air làmhan 
a pheathar, agus 'nuair a chual' e briathra sboitheach. 13 rinn i deifir, no cabhag. 

»4 dh'/holamhuich. lS bha'n duine 'na thosd, 
ag amharc oirre le h-iongautas. 16 a shtighe. 
17 bracetets. Sasg. 18 aiodheachd. 19 fodar. 
z0 biudh sprfidh. Z1 nach d'f/iàg mo 

mhaighstir as eugmhais a thròcairagus fhirìnn. 
zl threòraich. GENESIS. Rebecah a pheafhar, ag ràdh, Mar so la- 
bhair an duine num; 'an sin thàinig e 
dh'ionnsuidh an duine, agus feuch, sheas e 
làimh ris na càtr.hail aig an tobar. 

31 Agus thubhairt e, Thig a steach, thusa 
'ta beannaichte o'n Tighearnd ; c'utroè shea- 
sas tu a muigh? oir dh'ulluich 1 mis' an 
tigh, agus àite do na càmhail. 

32 Agus thàinig an duine do'n tigh, agus 
dh'fhuasgàil e na eàmhail, agus thug e 
seachad connlach agus innlinn air son nan 
càmhail, agus uisg' a dh'ionulad a chasan, 
agus casan nan daoin' a bha maille ris. 

33 Agus chuireadh biadh air abheulaobh 
gu itheadh : ach thubhairt e, Cha 'n ith mi, 

fus an innis mi mo ghnothuch. Agus thu- 
hairt esan, Labhair romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is mise seirbhi- 
seach Abrahaim. 

35 Agus bhcannaich an Tighearna mo 
mhaighstir gu mòr, agus tha e air f às cumh- 
achdach : agus tlitig e dha caoraich, agus 
crodh, agus airgiod, agus òr, agus òglaich 
agus ban-oglaich, agus camhail agns asai'l. 

36 Agus rug Sarah, bean mo inhaighstir, 
mac do m' mhaighstir 'na shean aois; agus 
thug e dha-san gacli ni a bh' aige. 2 

37 Agus thug mo mhai^hstir ormfa mo 
mhionnan a thoirt, ag vàdh, Cha ghabh thu 
bean do m' mhac do nighèanaibh nan Ca- 
naanach, muinntir a tha mis 'a chòmhnuidh 
'nam fearann. 

38 Ach thèid thu dh'ionnsuidh tighe 
m'athar, agus a dh'ionnsuidh mo dhilsean, 
agus gabhaidii tu bean do in' mhac. 

39 Agus thubhairt mi re m' mhaighstir, 
Theagamh nach lean a bhean mi: 

40 Agus thubhairt esan rium, Cuiridh an 
Tigh'eam' 'an làthair an do ghluais mise, 
aingeal fèin leat, agus soirbhichidh e do 
thurus : agus gabhaidh tu hean do m' mhac 
do m' dhilsibh, agus do thigh m'athar. 

41 'An sin bithidh tu saor o m' mhionn- 
aibh-sa, 'nuair a thig thu chum ino dhilse; 
agus mur d'thoir iad dhuit bean, 'an sin 
bithidh tu saor o m' mhionnaibh. 

4> Agus thàinig nrti'n diugh chum an 
tobair, agus thubhairt mi, O Thighearna, 
Dhè mo mhaighstir Abrahaim, ma shoii- 
bbicheas tu nis mo thurus, air am bheil mi 
'g imeachd ; 

43 Feuch, tha mi m'sheasamh làimh ris 
an lobar uisge; agus 'nuair a thig a' 
mhaighdean- 3 amach a tharruing uisge, agus 
a their mi ria, Thoir dhomh, guidheam ort, 
beagan uisge re òl as do shoitheach ; 

44 Agus a their ise rium, Ol thu fèin, 
agus tairngidh mise mar an ceudna do 
d'chàmhail : gu ma h-i sin fèin a' bhean a 
dh'òrduich 4 an Tighearna do mhac mo 
mhaighstir. 1 dh'ullamhuich, dheasaich. 1 gach nì ata 
aige. 3 a' chailin, 4 a chnmharaich amach. 
* tuil do sguir. Eir, dh'fheòraich, dh'fhaoi- ' 45 Agus mun do sguir 5 mi labhairt 
a'm' chridhe, feuch, thàinig Rcbecah a 
mach, agus a soitheach air a gualainn; 
agus chaidh i sìos do'n tobar, agus tharruing 
i uisge ; Agus thubhairt mi ria, Thoir dhomh 
deoch, guidheam ort: 

4(i Agus ghreas i oirre, agus leig i sìos a 
soitheach o gualainn, agus thnbhairt i, Ol, 
agus bheir mi deoch do d' chamhail mar an 
ceudna : agus dh' ol mi, agus thug i air na 
canihail ol mar an ceudna. 

47 Agus dh'f hiosraich 6 mi dhith, agus 
thubhairtmi, Lo d'an nighean thtisa? A«\is 
thubhairt ise, 'S mi r.ighean Bhetueil, mhic 
Nahoir, a rug Milcah dha: Agus chuir mi 
chluas-fhàinne air a h-aghaidh, agus na 
làmhfhailean aira làmhan. 

48 Agus chrom mi sìos mo cheann, agus 
rinn mi aoradh do'n Tighearna, agus bhean- 
naich mi 'n Tighearna, Dia mo mhaighstir 
Abrahaim, a threòraich mi 'san t-siighs 
cheart, 7 a ghabhail nighinn bràthar mo 
mhaighstir d'a mhac. 

49 Agus a nis, ma bhuineas sibh gu ca- 
oimhneil agus gu f ìrinneach re m' mhaigh- 
stir, innsibh dhomh; agus mur buin, innsibh 
dhomh ; chum as gu'n tionndaidh mi dh'i- 
onnsuidh na làimh deise, no na làimh cli. 

òO 'An sin f hreagair Laban agus Betuel, 
agus thubhairt iad, 'S ann o 'n Tighearna 
thàinig an ni so: cha'n urrain sinne olc 
no math a ràdh riut. 

51 Feuch, tha Rebecah a'd' iàthair, gabh 
i, agus imich ; agus biodh i 'na mnaoi aig mac 
do mhaighstir, mar a labhair an Tighearna. 

52 Agus 'nuair a chuala seirbhiseach 
Abrahaim am briathra, chrom se e fèin 8 
gu làr do'n Tighearna. 

53 Agus thug an seirbhiseach a làthair 
seudan 9 airgid agus seudan òir, agus 
eudach, agus thug e iad do Kebecah : thug 
e mar aXi ceudna nithe luachmhor 10 d'a 
bràthair agus d'a màthair. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, e 
fèin agus na daoine bha maille ris, agus 
d'hfhan iad rè na h-oidhche : agus dh'èi- 
rich iad 'sa' mhaddinn ; agus thubhairt e- 
san, Cuiribh air falbh mi dh'ionnsuidti mo 
mhaighstir. 

55 Agus thubhairt a bràthair agus a 
màthair, Fanadh a' mhaighdean nidille 
ruinne air a'chnid a's lugha deich lathan; 
'na dhèigh sin falbhaidh i. 

56 Agus thubhairt e riu, Na cuiribh 
moille orm, oir shoirbhich an Tigheama 
mo thurus : cuiribh air falbh mi, 's gu'n 
d'theid mi dh'ionnsuidh mo nihdighstir. 

57 Agus thubhairt iad, Gairmidh sinn 
air a' mhaighdinn, agus tiosraichidh sinn 
d'a beul fèin. 

58 Agus ghairm iad air Rebecah, agus neachd, dh'fharraid. 7 air slighe nafìrinn. 
Kabh. 8 rinn e aoradà, 9 soHhkheaiì, 
Eabh. rtprìsfil. CAIB. XXV. thubhairt iad ria, An d'theid thu leis an 
duine so ? Agus thubhairt i, Thèid. 

59 Agus chuir iad air l'albh Rebecah am 
piuthar, agus a banaltrum, agus seirbhiseach 
Abrahaim, agus a dhaoine. 

60 Agus bheannaich iad Rebecah, agus 
thubhairt iad ria, 'S tu ar piuthar, bio-s a' 
d' mhàthair mhìlte do mhuillionaibh ; agus 
sealbhaicheadh do shliochd geata na muinn- 
tir sin le 'm fuathach iad. 

61 Agus dheirich Rebecah, agus a 
maighdeanan, agus mharcaich iad air na 
càmhail, agus lean iad an duine : agus 
ghabh an seirbhiscach Rebecah, agus 
dh'f halbh e roimhe. 

62 Agus bha Isaac a' teàchd o shlighe 
an tobair Lahai-roi ; oir bha e chomhnuidh 
'san tìr fa dheas. 

63 Agus chaidh Tsaac amach à bheachd- 
smuaineachadh 'san fhaiche 1 air feasgar: 
agus thog e suas à shùilean, agus churl- 
naic e, agus feuch, bha na camhail a' 
tighinn. 2 

64 Agus thog Rebccah suas a sùilean, 
agus 'nuair a chuannaic i Isaac, theiring 
i 3 bhàrr a' chàmhail. 

65 Agus thubhairt i ris an t-seirbhiseach, 
Co e 'n duine so 'ta sràidimeachd 'san 
f haiche g'ar coinneachadh ? Agus thubhairt 
an seirbhiseach, 'S e mo mhaighstir a 
th'ann : 'an sin ghabh i gnùis-bhrat, 4 agus 
chòmhdaich si i f èin. 

66 Agus dh'innis an seirbhiseach do Isaac 
na h-uile nithe a rinn e. 

67 Agus thug Isaac i do bhùth Sharaih 
a mhàthar, agus ghabh e Rebecah, agus 
bha i aige 'na mnaoi; agUs ghràdhaich e i: 
agus fhuair lsaac sòlas 'àn dèigh bàis a 
mhàthar. 

CAIB. XXV. 

ANN sin ghabh Abraham bean a rìsd, 
d'am b' ainm Ceturah. 

2 Agus rug i dha Simran, agus Iocsan, 
agus Medan, agus Midian, agus Isbac, agus 
Suah. 

3 Agus ghin Iocsan Seba, agus Dedan. 
Agus b' iad mic Dhedain Asurim, agus 
Letusim, agus Leumim. 

4 Agus mic Mhidiain ; Ephah, agus E- 
pher, agus Uanoch, agus Abidah, agus El- 
daah : b' iad sin uile mic Cheturah. 

5 Agus thug Abraham gach ni bh' aige 
do Isaac. 

6 Ach do mhic nan leannan a bh' 
aig Abraham, thug Abraham tiodhlaca; 5 
agus chuir e air lalbh iad o mhac Isaac, 
'nuair a bha e fèin falhast beo, do'n taobh 
an ear, 6 do thìr na h-àirde 'n ear. 

7 Agus 's iad so lathan bhliadhnacha 
beatha Abrahaim a bha e beo; ceud agus 
tri fichead, agus cùig bliadhna deug. 1 'sa' mfiagh, 'sa' mhachaìr. 1 a' teachd. 
3 tìiatnig i nuat. * sgaile air son a h-eudainn, 
s gibihUm. * an gjr, 7 an anai/, » caìs- 8 'An sin thuo; Abraham suas an deo, 7 
agus fhuair e bas ann an deagh shean 
aois, 'na sheann-duine, agus làn do bhli- 
adhntnlìr. agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntir. 

9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac agus 
Ismael e ann an uaimh Mhachpelaih, ann 
an achadh Ephroin, mac Shoair an Hiteich, 
ata fa chomhair Mhamre. 

10 An t-achadh a cheannaich Abraham 
o mhic Het: ann an sin dh'adhlaicèadh 
Abraham, agus Sàrah a bhean. 

11 Agus 'an dèigh bàis Abrahaim, 
bheannaich Dii Isaac a mhac : agus ghabh 
Isaae còmhnuidh làimh re tobar Lahai- 
roi. 

12 A nis is iad sin ginealàich Ismaeil, 
mac Abrahaim, a rug Hàgar a' bhan- 
Eiphiteach, ban-oglach Sharaih do Abra- 
ham. 

13 Agus is iad sin ainmeana mic Is- 
maeil 'nan ainmeanaibh, a rèir an gineala- 
cha: ceud-ghin Ismaeil, Nebaiot; agus 
Cedar, agus Adbeel, agus Mibsam. 

14 Agus Misma, agus Dumah, agus 
Masa, 

15 Hadar, agus Tema, Ietur, Naphis, 
agus Cedemah. 

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is iad sin 
an ainmeana 'nam bailtibh, agus 'nan daing- 
neachaibh ; 6 dà cheannard deug a reir am 
fineacha. 

17 Agus is iad sin bliadlinacha beatha 
Ismaeil, ceud agus seachd bliadhna deug 
'ar f hichead : agus thug e suas an deo, agus 
dh'eug e, agus chruimiicheadh e chuni a 
mhuinntir. 

18 Agus ghabh iad còmhnuidh o Habh- 
ilah gu nuig Sur, ata fa chomhair ha 
h-Eiphil, mar a thèid thu gu h-Asiria. An 
làthair a bhràithrean uile ihuair e bàs. 

19 Agus is iad sin ginealaich Isaaic maC 
Abrahaim : Ghin Abraham Isaac. 

20 Agus bha ] saac dà f hichead bliadhna 
dh'aois 'nuair a ghabh e Rebecah, nighean 
Bhetueil, an t-Sirianaich o Phadan-aram, 
piuthar Labain an t-Sirianaich dha fèin 'na 
mnaoi. 

21 Agus ghuidh 9 Isaac an Tighearna 
air son a mnnà, chionn gu'w robh i neo- 
thorrach: agus dh'eisd an Tighearna ris^ 
agus dh'fhàs Rebecah a bhean torrach. 

22 Agus bha chlann a' coimhghleacadh 10 
'an taobh a stigh dh'i: agus thubhairt 
ise, Ma ta ckòis mar ^in, c'ar son a tha mi 
mar so? Agus chaidh i dh'fhiosrachadh" 
do'n Tighearna. 

23 Agus thubhairt an Tigheama ria, Tìia 
dà chinneach a'd' bholg, agus bithidh dà 
shluagh air an sgaradh o t'innibh : agus 
bithiuh aon sluagh dhiubh so ni's treise na 'n tealaibh. 9 dh'athchuingich. 
dadh no itr\ re chèile. " T ° a'gleach- 
dh'fheòraicft, GENESIS. sluagh eile; agus ni esan a's sine 1 seir- 
bhis dha san a's òige. 2 

24 Agus 'nuair a choi' lionadh a lathan 
gu bi air a h-aisead, 3 feuch, bhu leth- 
aona 4 'na bolg. 

25 Agus thàinig an ceud-ghin amach 
dearg, is e uile mar fhalluinn niholaich : 
agus thug iad Esau mar ainm air. 

26 Agus 'na dhèigh sin thàinig a bhrà- 
thair amach, agus greim aig a làimh do 
shàil Esau ; agus thugadh Iacob mar ainm 
air : agus bha Isaac tri fichead bliadhna 
dh'aois, 'nuair a rugadh iad. 

27 Agus dh'f hàs na gillean ; 5 agus 
bha Esau 'na shealgair seòlta, na fhear 
machrach ; agus bha Iacob 'na dhuine coi' 
lionta, 6 a gabhail còmhnuidh 'am bù- 
thaibh. 

28 Agus ghràdhaich Isaac Esau, 7 a 
chionn gu'n d'ith e d'a shithinn ; 8 ach 
ghràdhaich Rebecah Iacob. 

29 Agus bhruich Iacob brochan; agus 
thàinig Esau o'n mhachair, agus e fann. 9 

30 Agus thubhairt Esau re Iacob, Leig 
dhomh itheadh, guidheam ort, do'n bhru- 
chan dearg sin fèin ; oir tha mi tànn ; uime 
sin thugadh Edom mar ainm air. 

31 Agus thubhairt Iacob, Ileic riuin an 
diugh dò chòir-bhreith. 10 

32 Agus thubhairt Esau, Feuch, tha mi 
dlù" don bhàs; agus ciod an tairbh' a 
tha 'fa' chòir-bhreithso dhomhsa? 

33 Agus thubhairt lacob, Mionnaich 
dhomhsa 'n diugh ; agus inhionnaich e dha : 
agus reic e chòir-bhreith re Iacob. 

34 'An sin thug Iacob do Esau aran, 
agus brochan do ghail-pheasair ; 12 agus 
dh'ith e agus dh'òl e, agus dh' èirich e, 
agus dh'f halbh e roimhe : marso rinn Esau 
di-meas air a chòir-bhreith. 

CAIB. XXVI. 

AGUS bha gorta 'san tir a bharrachd 13 
air a'cheud ghorta bha ann an laithibh 
Abrahaim : agus chaidh Isaac gu Abime- 
lech righnam Philistineach, do Gherar. 

2 Agus dh'fhoillsich an Tighearn' e fèin 
dha, agus thubhairt e, Na rach sios do'n 
Eiphit : gabh comhnuidh anns an tìr a dh' 
innseas mise dhuit. 

3 Bi air chuairt 'san tìr so, agus bithidh 
mise maille riut, agus beannaichidh mi thu: 
oir dhuitse agus do d' shliochd bheir mise 
nadùthchanna sin uile: agus coi'-lionaidh 
mi na mionnan, a mhionnaich mi do t'athair 
Abraham. 

4 Agus bheir miair dò shliochd fàs lion- 
mhor mar reulta nèimh, agus bheir mi do 
d' shliochd na dùthchanna sin uile : agus 
beannaichear ann ad' shliochd-sa uile chin- 
nich na talmhainn. 1 a'sm^ 1 a'slugha. 3 lathrtn a 

tìiislidh ; laethe a tuismidhe. Eir. * dithis 
naoidheana, 5 na h.ògaiìaich. 6 dìreach, 
gu'n ìub. 7 bu tòìgh le h-Isaac Esau, b'ionn- 
Whuìnn le h-Isaac Esau. 8 rf'a sheilg. 9 ue us 5 Do bhrigh gu'n d'èisd Abraham re m' 
ghuth, agus gu'n do ghlèidh e m'iarrtas, 14 
m'aitheanta, m'orduighean, agus mo lagh- 
anna. 15 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh ann an 
Gerar. 

7 Agus dh'f hiosraich daòin' an aite dheth 
m'a mhnaoi ; agus thubhairt e, 'Si mo 
phiuthar i : oir bha eagal air a ràdh, 'Si mo 
bhean i ; an t-eagal, ars' esan, gu'm marbh- 
adh daoin' an àite mi air son Rebecah, do 
bhrìgh gu'n robh i maiseach re amharc oirre. 

8 Agus 'nuair a bha e aimsir fhada 'n 
sin, sheall Ahimelech righ nam Philisti- 
neach amach air uinneig, agus chunnaic e, 
agus feuch, bha Isaac a' sùgradh r'a mhnaoi 
Rebecah. 

9 Agus ghairm Abimelech air Isaac,agus 
thuhhairt e, Feuch, gu cinnteach s'i do 
bhean i : agus cionnas a thubhairt thu, 'Si 
mo phiuthar i ? agus thubhairt Isaac ris, A 
chionn gu'n d' thubhairt mi, An t-eagal 
gu'm bàsaich mi air a son. 

10 Agus thubhairt Abimelech, Ciod e so 
a rinn tnu oirn ? dh'f heudadh a h-aon do'n 
t'-sluagh luidhe le d' mhnaoi, agus bheireadh 
tu cionta oirne. 

11 Agus thug Abimelech aithne d'a 
shluagh uile, ag ràdh, Esan a bheanas ris an 
duine so, no r'a mhnaoi, gu cinnteach cui- 
rear gu bàs e. 

12 'An sin shiol-chuir Isaac 'san tìr sin, 
agus fhuair e 'sa' bhliadhna sin fèin a' 
cheud uiread 's a chuir e, agus bheannaich 
an Tighearn' e. 

13 Agus dh'fhàs an duine mòr, agus 
chaidh e air aghaidh, agus dh'f hàs e, gus 
an robh e ro-mhòr : 

14 Oir bha aige sealbh chaorach, agus 
sealbh cruidh, agus mòran sheirbhiseach 16 
Agus ghabh na Philistinich farmad ris. 

15 Agus dhùin na Philistinich suas na 
tobair uile a chladhaich seirbhisich athar, 
ann an laithibh Abrahaim athar, agus lìon 
iad le h-ùir iad. 

16 Agusthubhairt Abimelech re h-Isaac, 
Imich uainne ; oir is cumhachdaiche thu 
gu mòr na sinne. 

17 Agus dh'imich Isaac as sin, agus 
shuidhich e bhùth ann an gleann Gherair, 
agus ghabh e comhnuidh an sin. 

18 Agus chladhaichlsaac arìsd natobair 
uisge, a chladhaicheadh ann an laithibh 
Abrahaim athar ; oir dhùin na Philistinich 
suas iad 'an dèigh bàis Abrahaim: agus 
thug e ainmeanan orra a rèir nan ainmeana 
thug athair orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich Isaac 'sa 
ghleann, agus fhuair iad an sin tobar f ìor- 
uisge. 

e air a chur, e faìlinaeach. 10 do choir 

ceud-bhreith. 11 dlùth. 11 lentiles. Sas S '. 
'3 a thuillc. »4- m'earail. ' s mo reacfrda, 
10 mor mhuinntir, 

' 4 - CAIB. XXVII. 20 Agus rinn buachailleann Gheraircon- 
sachadh' re buachailleann Isaaic, ag radh, 
Is leinne 'n t-uisge : agus thug e Esec mar 
ainm air an tobar, a cnionn gu'n d'rinn iad 
consachadh ris. 

21 Agus chladhaich iad tobar eile, agus 
rinn iad consachadh uime sin cuideachd : 
agus thug e Sitnah mar ainm air. 

22 Agus chaidh e iomraich as sin, agus 
chladhaich e tobar eile ; agus cha d'rinn ìdd 
consachadh uime sin : agus thug e Rebohot 
marainmair; agus thubhairt e, Oir thug 
an Tishearna nis farsaingeachd dhuinn ; 
agus fasaidh sinn lionmhor 2 'san tir. 

23 Agus chaidhe suas as sin guBeer-seba. 

24 Agus dh'fhoillsich an Tighearn' e 
fèin da 'san oidhche sin fèin, agus thubhairt 
e, Is mise Dia Abrahaim t-athar ; na biodh 
eagal ort, oir ata mise maille riut, agus beau- 
naichidh mi thu, agus ni mi do shliochd lion- 
mhor, air sgàth mo sheirbhisich Abrahaim. 

25 Agus thog e altair 'an sin, agus 
ghairm e air ainm an Tighearna, agus 
shuidhich e 'n sin a bhùth : agus chladhaich 
seirbhisich Isaaic tobar 'an sin. 

26 'An sin chaidh Abimelech d'a ionn- 
suidh o Gherar, agus a charaid Ahudsat, 
agusPhichol ard cheannard a shlitaigh. 3 

27 Agus thubhairt Isaac riu, C'ar son a 
thàinig sibh a m'ionnsuidh, agus gu bheil 
fuath agaibh dhomh, agus gu'n do chuir 
sibh uaibh mi ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Chunnaic sinn 
gu cinnteach gu'n robh an Tighearna leat ; 
agus thubhairt sinn, Biodh a nis mionnan 
eadaruiim, eadbon eadar sinne agus thusa, 
agns deanamaid coi'-cheangal riut. 

29 Nach dean thu oirne cron 'sam bith, 
mar nach do bhean sinne riutsa, agus mar 
nach do rinn sinn ni sam bith ortach math, 
agus a chuir sinn uainn thu 'n sìth : Tha 
thusa nis air do bhearmachadh leis an Tig- 
hearna. 

30 Agus rinne dhoibh cuirm, agus dh'ith 
agus dh'òl iad. 

31 Agus dh'èirich iad gu moch 'sa' mha- 
dain, agus mhionnaich iad d'a chèile : agus 
chuir Isaac air falbh iad, agus dh'imicb iad 
uaith 'an sith. 

32 Agus airan là sin fèin thàinig seirbhi- 
sich Isaaic, agus dh'innis iad dha m'a thim- 
chioll an tobair a chladhaich iad, agus thu- 
bhairt iad ris, Fhuair sinn uisge. 

33 Agus thug e Sebah mar ainm air : 
uime sin 'se Bcer-sebah ainm a bhaile sin 
gus an an la'n diugh. 

34 Agus bha Esau dà f hichead bliadhna 
dh'aois ; agus ghabh e mar mhnaoi Iudit, 
nighean Bheeri an Hitich, agus Basemat 
nighean Eloin an Hitich. 

35 Agus bha iad sin 'nam briseadh 1 cridhe 
do Isaac agus do Rebecah. 1 eomhstri' 
* mulad-inntin. s)olmhur. 
5 toigh. 3 armailt- 
6 Feudaidh CAIB. XXVII. 

GUS 'nuair a bha Isaac air f às sean, 
L ^ agus a bha shùilean dall air chor as 
nach faiceadh e, ghairm e air Esau a mhac 
bu shine, agus thubhairt e ris, A mhic : 
agus thubhairt esan ris. Feuch, t/ia mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a nis, tha 
mise sean ; cha 'n'eil fios agam air latha 
mo bhàis. 

3. Agus a nis, guidheam ort, gabh t'airm 
do bholg-saighead agus do bhogha, agus 
falbh amach do'n mhachair, agus sealg 
dhomh sithionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, mar is 
ionmhuinn 5 leam, agus thoir a m' ionn- 
suidh e, agns gu'n ith mi ; chum as gu'm 
beannaich m'anam thu mum faigh mi bàs. 

5 Agus chuala Rebecah, nuair a labhair 
Isaac r'a mhac Esau : agus chaidh Esau 
do'n mhachair a shealg sithinn, gu toirt 
aV a ionnsuidh. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac Tacob, 
ag ràdh, Feuch, chuala mi t'athair, a' la- 
bhairtre h Esau do bhràthair, ag ràdh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh sithionn, agus 
dean biadh blasdadhomh, agus gu'n ith mi, 
agus gu'm beannaich mi thu 'n làthair an 
Tighearna, roimh m' bhàs. 

8 Nis uime sin, a mhic, èisdre m' ghuth, 
a rèir an ni ata mi 'g àithneadh dhuit. 

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an treud, 
agus thoir a m'ionnsuidh o sin dà dheagh 
mheann do na gabhraibh ; agus ni mis' iad 
'nam biadh blasda air son t' athar, mar is 
ionmhuinn leis. 

10 Agus bheir thu dh'ionnsuidh t'-athar e, 
agus gu'n ith e, chum as gu'm beannaich e 
thu roimh bhas. 

11 Agus thubhairt Iacob re Rebecah a 
mhàthair, Feuch, tha Esau mo bhrathair 'na 
dhuine molach, agus mis' a'm' dhuine lom. 

12 Ma 's e's 6 gu'n laimhshich m'athair 
mi, 'an sin measar mi leis 7 mar neach 
leis am b'aill a mhealladh ; 6 agus bheir 
mi mallachadh orm fèin, agus cha bhean- 
nachadh. 

13 Agus thubhairta mhàthair ris, Ormsa 
bitheadh do mhallachadh, a mhic: amhàin 
èisd re m'ghuth,agus falbh,thoir a m' ionn- 
suidh iud. 

14 Agus dh'fhalbh e, agns chlac e iad, 
agus thug e iail a dh'ionnsuidh mhàthar : 
agus rinn a mhàthair biadh blasda, mar a 
b'ionmhuinn le athair. 

15 Agus ghabh Rebecah eudach taitneach 
Esau a mac bu shine, a bh'aice 'san tigh ; 
agus chuir i e air Iacob a mac a b'oige. 

16 Agus cViuir i croicinn mheann nan 
gabhar air a làmhan, agus air luime a 
mhuineil 

17 Agus thug i'm biadh blasda, agus an 
t-aran a dheasaich i, do laimh a mac lacob. e bi. 7 hithidh mi 'na shìdlibh. Eabh, 

3 mar mheull/air, GENESIS. 18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh athar, 
agus thubhairt e, Athair ; agus thubhairt 
esan, Feuch, l.ha mi 'n so ; co thusa, amhic? 

19 Agus thubhairt Iacobr'a athair, h mise 
Esau do cheud-ghin ; rinn mi mar a dh'iarr 
thu orm : 1 èirich, gnidheam ort, suidh agus 
ith do m' sbithinn, chum as gu'm bean- 
naich t'anam mi. 

20 Agus thubhairt Isaac r'a mhac, Cion- 
nas a f huair thu i cho luath, a mhic ? agus 
thubhairt esan, A chionn gu'n do chuir an 
Tighearna do Dhia a'm' rathad i. 

21 Agus thubhairt Isaac re Iacob, Thig 
am fagus anis, agus gu'n laimhsich mi thu, a 
mhic,an tusa fèin momhac Esau,nonach tu. 

22 Agus chaidh lacob am fagus d'a 
athair Isaac, agus laimhsich se e ; agus thu- 
bhairt e, 'Se 'n guth, guth Iacoib, ach 's iad 
na làmhan, làmhan Esau. 

23 Agus cha d'aithnich se e, chionn gu'n 
robh a Jàmha molach, mar làmhan Esau a 
bhràthar : mar sin bheannaich se e. 

24 Agus thubhairt e, An tusa fèin mo 
mhac Esau ? agus thubhairt esan, Is mi. 

25 Agus thubhairt e, Thoir am fagus 
domh e, agus ithidh mi do shithinn mo 
mhic, chum as gu'm beannaich m'anam thu. 
Agus thug e'm fagus da e, agus dh'ith c ; 
agus thvg e d' a ionnsuidh fion, agus 
dh'òl e. 

26 Agus thubhairt athair Isaac ris, Thig 
am fagus a nis, agus pog mi, a mhic. 

27 Agus thàinig e'm fagus, agus phòg se 
e ; agus dh'fhairich 2 e boladh eudaich ; 
agus bheannaich se e, agus thubhairt e, 
Feuch, tha tàile mo mhic mar fhàile fea- 
rainn, 3 a bheannaich an Tighearna. 

28 Uime sin gu'n d'lhugadh Dia dhuit 
do dhrùchd 4 nèimh, agus do reamhrachd 5 
na talmhainn, agus pailteàs arbhair agus 
fìona. 

29 Dèanadh slòigh seirbhis dhuit, agus 
strìochdadh cinnich 6 dhuit ; bi d' uachda- 
ran air do bhràiihribh, agus cromadh mic 
do mhàthar sìos dhuit ; mallaichte gu'n robh 
gach neach a mhallaicheas thu, agus bean- 
naichteg?«'j; rubh gachneaehabheannakheas 
thu. 

30 Agus co luath agus a sguir Isaac do 
bheannachadh Iacoib, 'nuair bu ghann a 
bha Iacob air dol amach falhast a lathair 
Isaaic athar, thàinig a bhrathair Esau o 
sheilg. 

31 Agus rinn esan mar an ceudna biadh 
blasda, agus thug e dh'ionnsuidh athar e ; 
agus thubhaift e r'a athair, Eireadh m'a- 
thair, agus itheadh e do shithinn a mhic, 
churn gu'ni bcannaich t'anam mi. 

32 Agus thubhairt Isaac athair ris, Co 
thusa ? agus thubhhairt esan, Is mi do mhac, 
do cheud-ghin, Esau. 1 mar a thubhairt thu rium. Eabh. x bhol, 
bholtruich. 3 achaidh. + do dhealt. 

5 da shaill, do shult, 6 fineachan. ' shealg. 33 Agus chriothnaich Isaac le ballchrith 

an-barraich, agus thubhairt e, Co, c'àite 'm 
bheil esan a ghlac 7 sithionn, agus a thug 
i m'ionnsuidh, agus dh'ilh mi do'n iomlan 
mun d'thàinig thusa ? agus bheannaich mi 
e, seadh«g?« beannaichte bithidh se. 

34 'IS'uair a chual' Esau briathran athar, 
ghlaodh e le glaodh mòr, agus ro shearbh ; 
agus thubhairt e r'a athair, Beannaich mise, 
eadhon mise mar an ceudna, O athair. 

35 Agus thubhairt e, Thàinig do bhrà- 
thair le ceilg, agus thug e leis do bheanna- 
chadh. 

36 Agus thubhairt esan, Nach ceart a 
thugadh lacob mar ainm air ? oir thàinig e 
fodham 8 an dà uair so : thug e leis mo 
chòir-bhreith ; agus feuch, a nis thug e leis 
mo bheannachadh. Agus thubhairt e, Nach 
do ghleidh thu dhomhsa beannachadh ? 

37 Agus fhreagair Isaac, agus thubhairt 
e re h-Esau, Feuch, rinn mì e 'na uachdaran 
ort, agus a bhràithrean uile thug mi dha 
mar sheirbhisich ; agus le h-arbhar agus le 
f ìon chum mi suas e : agus dhuitse ciod a 
nis a ni mi, a mhic ? 

38 Agus thubhairt Esau r'a athair, Nach 
'eil agad ach aon bheannachadh, athair? 
beannaich mise, eadlwn mise mar an ceudnà, 
O athair. Agus thog Esau suas a ghuth, 
agus ghuil e. 

39 Agus f hreagair Isaac athair, agus thu- 
bhairt e ris, Feuch, ann an reamhrachd na 
talmhainn bithidh do chòmhnuidh, agus ann 
an drùchd nèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamh 9 thig thu 
beo, agus do d' bhràthair ni thu seirbhis : 
agus 'nuair a bhios an uachdranachd agad, 
'an sin brisidh tu a chuing o d' mhuineal. 

41 Agus dh'ihuathaich Esau Iacob air 
son a' bheannachaidh, leis an do bheannaich 
athair e : agus thubhairt Esau 'na chridhe, 
Tha lài' a bhròin air son m'athar am fagus, 
agus 'an sin marbhaidh mi mo bhrathair Iacob. 

42 Agus dh'innseadh do Rebecah bria- 
thran Esau a mic bu shine, agus chuir i 
tcuchdaire uaithe, 10 agus ghairm i air lacob 
a mac a b'òige, agus thubhairt i ris, Feugh 
tha do bhrathair Esau toirt co'-fhurtacfìfl 
dha fèin a d' thaobh-sa, a curroimhe do 
mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mhic, èisd re m' 
ghuth, agus èirich, teich-sa dh'ionnsuidh mo 
bhràthar Labaìn do Haran, 

44 Agus fanaidh tu maihe ris beagan do 
laithibh, gus an tionndaidh" fraoch feirge 12 
do bhràthair, 

45 Gus an tionndaidh corruich de bhrà- 
thair uait, agus gu'n di-chuimhnich e na 
rinn thu air : 'an sin cuiridh mise^os, agus 
bheir m a sin thu. C'ar son a challin le 
chèile sibh ann an aon là ? 8 fudham,fo m' làimh. § le.d' chloidheamh. 
10 chuir i fios uaipe. " traogh, * 2 lasat} m CAIB. xxrx. 46 Agus thubhairt Rebecah re h-Tsaac, 
Tha mi sgith do m' bheatba air son nighea- 
tia Het : ma ghabhas Iacob bean do nighea- 
naibh Het, mar iadsan utu do nigheanaiih 
na dùthcha ciod am math a ni mo bheatha 
dhomhsa ?' 

CAIB. XXVIII. 

AGUS ghairm Isaac air Iacob, agus 
bheannaich se e, agus dh'àilhne dha, 
agus thubhairt e ris, Cha ghabh thu bean do 
nigheana'bh Chanaain. 

2 Eirich, imichdo Phadan-aram, do thigh 
BheteuU athar do mhàthar, agus gabh dhuit 
fèin as sin bean do nighcanaibh Labain, 
bràihar do mhathar. 

3 AgusgubeaunaicheadhDiauilechumh- 
achdach thu, agus gu deanadh e siolmhor 
thu, agus gu d'thugadh e ort 1 às lìonmhor, 
air chor as gu'm bi thu a'd' cho'-chruinnea- 
chadh chmneach : 1 

4 Agus gud'thugadhedhuitbeannachadh 
Abrahaim, dhuitse, agus do d' shliochd 
maille riut ; chum gu'n sealbhaich ihu 'm 
fearann 'sam bheil thu a'd' choigreach, a 
thug Dia do Abraham. 

5 Agus thuir Isaac air falbh Iacob, agus 
chaidh e do Phadan-aram, gu Laban, mac 
Bhetueil an t-Sirianaich, brathair Rebecah, 
màthar Iacoib agus Esau 

6 'Nuair a chunnaic Esau gu'n do bhean- 
naich Isaac Iacob, agus gu'n do chuir e air 
falbh e do Phadan-aram, a ghabhail mnà 
dha fèin as sin ; agus 'nuair a bheannaich 
se e, gu'n d'thug e àithne dha, ag ràdh, 
Cha ghabh thu bean do nigheanaibh Cha- 
naain ; 

7 Agus gu'n d'èisd Iacob' 2 r'a athair, agus 
r'a mhàthair, agus gu'n deachaidh e do Pha- 
dan-aram ; 

8 Agus 'nuair a chunnaic Esau nach do 
thaitinn nigheana Chanaain r'a athair Isaac. 

9 An sin chaidh Esau dh'ionnsuidh Is- 
maeil, agus ghabh e Mahalat nighean Is- 
maeil mhic Abrahaim, piuthar Nebaiof, dha 
fèin mar mhnaoi a thuill' air na mnaibh a 
bh/aige. 

/10 Agus chaidh Iacob amach o Bheer- 
seba, agus chaidh e gu Haran. 

11 Agus thachair J e - air àite uraidh, 
agus dh'ihan e 'n sin an oidhche sin,a chionn 
gu'n robh a' ghrian air iuidhe : agus ghabh 
e fi-uon do chlachaibh anàite sin, agus chuir 
e fuidh cheann 4 i, agus luidh e sios 'san 
àite bin a chodal. 

12 Agus blnuadair e ; agus feuch, fàradh 
air a chur suas air an talamh, agus a 
bhàrr* a' ruigheachd gu nèamh : agus teuch, 
aingil De a' dol suah., agus a' teachd a nuas 
air. 

13 Agus feuch, shèas an Tigheama os a 
cheann, agus thubhairt e, 'Smis' an Ti- 1 a'd' iomadaigh phoibleach. * gu'n d'thug 
Jacob g(Ul. 3 thàinig, theirìng. <■ 'na 
cluQsotg. 5c&wj».Eabh, * eafalach, oillteti. ghearna Dia Abrahaim t'athar, agus Dia 
Isaaic : am fearann air am bheil thu d' 
luidhe, bheir mise dhuit e, agus do d' shli- 
ochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar dhus- 
lach na talmhainn ; agus sgaoilidh tu 'mach 
a dh'ionnsuidh na h-aird' an iar, agus na 
h-àird' an ear, agus a dh'ionnsuidh na 
h-airde tuath, agus na h-àirde deas : a<ms 
beannaichear annadsan uile theaghlaiche na 
talmhainn, agus ann ad shliochdsa. 

15 Agus feuch, tha mise maille riut, agus 
gleidhidh mi thu anns gach àit' an d'thèid 
thu, agus bheir mi risd thu dh'ionnsuidh na 
tìre so ; oir cha trèig mi thu, gus an dean 
mi an ni sin a iabhair mi riut. 

16 Agus dhùisg Iacob as a chodal, agus 
thubhairt e, Gu cmnteach tha 'n Tighearna 
'san àite so, agus cha robh fios agam uir. 

17 Agus bha eagal air, agus thubhairt e, 
Cia h-uathbhasach 6 an t-ionad 7 so ! cha 
'n àit' air bilh so ach tigh Dhe, agus 'se so 
geara nèimh. 

18 Agus dh'èirich Tacob gu moch 'sa' 
mhadainn, agus ghabh e chlach a chuir e 
fuidh cheann, agus chuir e suas 'na car- 
radh 8 i, agus dhòirt e oiadh air a mulach. 

19 Agus thug e Bet-el mar ainm arf-. an 
àite sin : ach b' e Luds ainm a' bhaile sin air 
tùs. 

20 Agus mhòidich Iacob mòid, 9 ag 
ràdh, Ma bhios Dia leam, agus wa ghlei° 
dheas e mi air an t-slighe sin, air am bheil 
mi 'g imeachd,' agus mu bheir e dhomh 
aran r'a itheadh, agus eudach r'a chur 
umam ; 

21 Agus gu'n d'thig mì 'risd 'an sìth a 
dh'ionn^uidh tighe m'athar : 'an sin bilhidh 
'n Tighearn' agam 'na Dhia. 

22 Agus bithidh a' chlach 11 so, a chuir 
mi suas 'na canadh, 'na tigh aig Dia : agus 
do gach ni a bheir thu dhomh, bheir mi gu 
cinnteach an deachamh dhuit. 

CAIB. XXIX. 

AN sin dh'imich Iacob air a thurus, agus 
chaidh e do dhùthaich dhaoine na 
h-àirde 'n ear. 

2 Agus dh'amhairc e, agus feuch tobar 
'sa' mhachair, agus feuch, bha 'n sin tri treuda 
chaorach 'nan iuidhe làimh ris ; oir as an 
tobar sin thug iad uisge do na treudaibh : 
agus bha clach mhòr air beul an tobair. 

3 Agus chruinnicheadh a dh'ionnsuidh 
sin na treudan uile ; agus charuich 12 iad 
a' chlach bhàrr beoil vi an tobair, agus thug 
iad uisge do na caoraich, agus chuir iad a' 
chlach arisd air beul an tofcair, 'na h-àite 
fèin. 

4 Agus thubhairt Iacob riu, Mo bhrài- 
thre, cia as a thàimg sibh ? Agus thubhairt 
iadsan, O Haran thàinig sinne. 7 àite. 8 post, prop. Sasg. f bhòidich 

Jacob bbid. >° triall. w achloch. 

11 choruich, Eir. »3 beii, GENESIS. 5 Agus thubhairt e riu, An aithne dhuibh 
Laban mac Nahoir ? Agus thubhairt iadsan, 
'S aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am bbeil e gu 
math ? Agus thubhairt iadsan, Tha e gu 
math : agus feuch, uta Rachel a nighean a' 
tighinn leis na caoraich. 

7 Agus thubhairt e, Feuch, 'se fathast 
àird' an latha a t' ann, agus cba d' thàinig idir 
àm chruinneachadh na sprèidh : thugaibhs' 
uisge do na caoraich, agus rachaibh agus 
inealtraibh iad. 

8 Agus thubhairt iad, Cha'n urradh sinn, 
gus an cruinnichear na treudan uile 'n ceann 
a chèile, agus gus an caruichear a' chlach 
bhàrr beoil an tobair ; 'an sin bheir sinn 
uisge do na caoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fathast a' la- 
bhairt riu, thàinig Rachel le caoraich ah- 
athar; oir b'i bha 'gun gleidheadh. 1 

10 Agus 'nuair a chunnaic i acob Rachel 
nighean Labain bràthair a mhàthar, agus 
caoraich Labain bràthar a mhàthar, 'an sin 
chaidh Iacob am fagus, agus charuich e 
chlach bhàrr beoil an tobair, agus thug e 
uisge do chaoraich Labain bràthar a mhà- 
thar. 

11 Agus phòg lacob Rachel, agus thog e 
suas a ghuth, agus ghuil e. 

12 Agus dh'innis Iacob do Rachel gu'w 
b'e. bràthair a h-athar e, agus gu'm b'e mac 
Rebecah e : agus ruidh i, agus dh'innis i d'a 
h-athair. 

13 Agus 'nuair a chuala Laban sgeula 
Iacoib mac a pheathar, 'an sin ruidh e 'na 
choinneamh, agus ghabh e 'na ghlacaibh e, 
agus phòg se e, agus thug e d'a thigh e : 
agus dh'innis e do Laban na nithe sin uile. 

14 Agns thubhairt Laban ris,Gucinnteach 
's tu mo chnàimh agus m' fheoil : agus 
dh'f han e maille ris rè mìos. 

15 Agus thubhairt Laban re Iacob, A 
chionn gur tu mo bhràthair, ambuin edhuit 
seirbhis a dheanamh dhomh a nasgaidh? 
innis domhciod e do thuarasdal. 2 

16 Agus bha aig Laban dithis nigheana: 
b'e ainm na tè bu shine Leah, agus ainm na 
tè bu shine Leah, agus ainm na tè a b'òige 
Rachel. 

17 Agus bha sùilean Leah anfhann, ach 
bha Rachel maiseach 'na dealbh agus 
sgiamhach 'na gnùis. 3 

18 Agus bha gràdh aig Iacob air Rachel, 
agus thubhairt e, Ni mi seirbhis dhuit seachd 
bliadhnan air son Racheil do nighinn a's 
òige. 

19 Agus thubhairt Laban, 'S fearr dhomh 
a toirt duitse na gu'n d'thugainn i do dhuine 
'sam bith eile : fan maille rium. 

20 Agus rinn Iacob seirbhis air son Ra- 
cheil feachd bliadhna : ,agus bha iad 'na 1 'g am biadhadh. * ciod an tuarasdal 

bhios duit. 3 maiseack re amhurc orra. 
"r mar a' choi'-lion lalha,. 5 'jiar ft àite-ne. shùilibh mar bheagan do laithibh, 4 a 
thaobh a ghràidh a bh'aige oirre. 

2 1 Agus thubhairt Iacob re Laban, Thoir 
dhomh mo bhean (oir choi'lionadh mo lài,) a 
chum gu'n d'thèid mi steach d'a h-ionn- 
suidh. 

22 Agus chruinnich Laban cuideachd 
daoin' an àit' uile, agus rinn ecuirm. 

23 Agus 'san t heasgar ghabh e Leah a 
nighean, agus thug e d'a ionnsuidh i ; agus 
chaidh e steach d'a h-ionnsuidh. 

24 Agus thug Laban d'a nighinn Leah 
Silpah a bhan-oglach fèin, mar bnan-oglach. 

25 Agus 'sa' mhadainn, feuch, b'i Leah 
bh' ann : agus thubhairt e re Laban, Ciod e 
so a rinn thu orm ? Nach ann air son Ra- 
cheil a rinn mi seirbhis dhuit ? agus c'ar son 
a mheall thu mi ? 

26 Agus thubhairt Laban, Cha 'n fheud e 
bhi mar sin 'nar dùthaichne, 5 an tè a's 
oige thoirt seachad roimh 'n tè a's sine. 6 

27 Coimh-lion a seachduinsa, agus bheir 
sinn dhuit ise mar an ceudna, air son na seir- 
bhis a ni thu maille rium fathast rè sheachd 
bliadhn' eile. 

28 Agus rinn Iacob mar sin, agus choi'- 
lion e a seachduin, agus thug e dha Rachel 
a nighean mar an ceudna 'na mnaòi. 

29 Agus thug Laban de Rachel a nighean 
Bilbah a bhan-oglach fèin, dh'ise mar bhan- 
oglach. 

30 Agus chaidh e steach cuideachd a 
dh'ionnsuidh Racheil,agus gràdhaich e mar 
an ceudna Rachel ni's mò na Leah, agus 
rinn e seirbhis maille ris fathast seachd 
bliadhn' eile. 

31 Agus 'nuair a chunnaic an Tighearna 
gu'n d' thugadh fuath do Leah, dh'fhos- 
gail è a bolg : ach bha Rachel gun chlaun. 7 

32 Agus dh'f hàs Leah torrach, agus rug 
i mac, agus thug i Reuben mar ainm air : 
oir thubhairt i, Gu deimhin dh'amhairc an 
Tighearn' air m' àmhghar; 8 a nis uime 
sin gràdhaichidh m'fhear mi. 

33 Agus dh'fhàs i torrach arisd, agus rug 
i mac, agus thubhairti, A chionn gu'n cuala 
'n '] ighearna gu'/i robh mi air m'f huatha- 
chadh, uime sin thug e domh am mac so 
cuideachd : agus thug i Simeon mar ainm air. 

34 Agus dh'fhàs ì torrach arisd, agus rug 
i mac ; agus thubhairt i, A nis anns an uair 
so dlù'-leanaidh m'f hear rium, do bhrì'gu'n 
d'rug mi dha triuir mhic : uime sin thug i 
Lebni mar ainm air. 

35 Agus dh'f hàs i torrach arìsd agus rug 
i mac ; agus thubhairt i, A nis-molaidh mi'n 
Tighearna : uime sin thug i ludah mar ainm 
air. Agus sguir i bhreith cloinne. 

CAIB XXX. 

AGUS 'nuair a chunnaic Rachel nach 
d'rug i clunn do Iacob, bha farmad aig 6 roimh'n cheud ghin. 7 neo-thorrach. 9 JRO 
thrioblaid, m' an-shocair^ 

4 CAIB. XXXI. Raehel r'a piuthair, agus thubhairt i re Ia- 
cob, Thoir dhòmh clann, no ghcibh mi 
bàs. 

2 Agus las corruich Tacoib re Rachel, 
agus thubhairt e, Am bheil mise 'n aite Dhè, 
a chum uait toradh na bronn ? 

S Agus thubhairt i, Feuch, mo bhan- 
oglach Bilhah, theirig 1 a steach d'a h- 
ionnsuidh, agus beiridh si air mo ghlùinibh, 
agus bithidh agam-sa mar an ceudna clann 
d'a trid-sa. 

4 Agus thug i dha Bilhah a ban-oglach 
mar mhnaoi ; agus chaidh lacob a steach 
d'a h-ionnsuidh. 

5 Agus dh't'hàs Bilhah torrach, agus rug 
i mac do Iacob. 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug Dia 
breth orm, agus dh'èisd e mar an ceudna re 
m' ghuth, agus thug e dhomh mac : uime 
sin thug i Dan mar atnm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhah ban-oglach Ra- 
cheil torrach arìsd, agus rug i do Iacob an 
dara mac. 2 

8 Agus thubhairt Rachel, Le mòr 
ghleachda ghleachd mire m' phiuthair, agus 
iliug mi buaidh : agus thug i Naphtali mar 
ainm air. 

9 'Nuair a chunnaic Leah gu'n do sguir i 
bhrehh cloìnne, ghabh i Silpah a ban-oglach, 
agus thug i do lacob mar mhnaoi i. 

10 Agus rug Silpah ban-oglach Leah mac 
do Iacob. 

11 Agus thubhairt Leah, Tha sonas, 3 
air teachd : agus thug i Gad mar ainrri air. 

12 Agus rug Silpah, ban-oglach Leah, an 
dara mac do lacob. 

13 Agus thubhairt Leah, Is sona mi, oir 
goiridh na nigheana mise beannaichte : agus 
thug i Aser mar ainm air. 

14 Agus chaidh Reuben amach ann an 
laithibh fogharaidh a'chruithneachd, agus 
f huair e mandraga 4 'sa' mhachair, agus 
thug e iad a chum a mhàthar Leah. 'An sin 
thubhairt Rachel re Leah, Thoir dhomh, 
guidheam ort cuid do mhandragaibh do 
mhac. 

15 Agus thubhairt i ria, Am beag a'chùis 
gu'n d'thug thum'fhear uam, agus am b'àill 
Ieat mandraga mo mhac a thoirt leat mar 
an ceudna ? Agus thubhairt Rache!, Uime 
sin luidhidh e leats' an nochd air son man- 
draga do mhic. 

16 Agus thàinig Iacob o'n mhachair 'san 
f heasgar, agus chaidh Leah' mach na choin- 
neamh, agus thubhairt i, Thig thu steach a 
m' ionnsuidhs', oir gu deimhin cheannaich 5 
mi thu le mandragaibh mo mhic : Agus 
luidh e leatha air an oidhche sin. 

17 Agus dh'èisd Dia re Leah, agus 
dh'fliàs i torrach, agus rng i do Iacob an 
cùigeadh mac. 1 rach, gubh. 2 mac etie; 3 buidheann, 
cuideuchd. + ùbhla beaga cìibhraidh agus blusda, 
bha /ò* ann an Siria agur ludta, * thua- 
29 18 AgusthubhairtLeah,Thug Dia dhomh 
mo dhuais, a chionn gu'n d'thug mi mo 
bhan-oglach do m'fhear: agus thug i Isa- 
char niar ainm air. 

19 Agus dh'f hàs Leah torrach arìsd, agus 
rug i do Iacob an seathadh mac. 

20 Agus thubhairt Leah, Dheònaich Dia 
dhomh deagh chuibhrionn : 6 a nis ga- 
bhaidh m'f hear còmhnuidh maille rium, a 
chionn gu'n d'rug mi dha sèathnar mhac ; 
agus thug i Sebulun mar ainm air. 

21 Agus'na dhèigh sin rug i nighean, agus 
thug i Dinah mar ainm oirre. 

22 Agus chuimhnich Dia air Rachel, 
agus dh'èisd Dia ria, agus dh'f hosgail e a 
bolg. 

23 Agus dh'fhàs i torrach, agus rug i 
mac ; agus thubhairt i, Thug Dia air falbh 
mo mhi-chliu. 

24 Agus thug i Ioseph mar ainm air, 
ag radh, Bheir an Tighearna dhomh fathast 
mac eile. 

25 Agus 'nuair a rug Rachel Ioseph, an 
sin thubhairt lacob re Laban, Leig air falbh 
mi, chum gu'n thèid mi do m'àìte, agus do 
m'dhùthaich fèin. 

26 Thoir dhomh mo mhnài agus mo 
chlann, air son an d'rinn mi seirbhis duit, 
agus gu'm falbh mi : oir is aithne dhuit mo 
sheirbhis a rinn mi dhuit. 

27 Agus thubhairt Laban ris, Guidheam 
ort,ma fhuair mi deagh-ghean a'd' shùilibh, 
fuirich : oir dh' fhòghluim mi o m' f hiosra- 
chadh fèin, gu'ndo bheannaich an Tighearna 
mi air do sgath sa. 

28 Agus thubhairt e, Ainmich do thua- 
rasdal dhomh, agus bheir mi dhuite. 

29 Apus thubhairt e ris, Tha fios agad 
cionnus a rinn mi seirbhis dhuit, agus cion- 
nus a bha do sprèidh agam : 

30 Oirisbeag a bh'agad mun d' thàinig 
mi, agus a nis tha e air f às 'na mhòran ; 
agus bheannaich Dia thu 'an lorg mo 
theachdsa : agus a nis c'uin a ni mi mar an 
ceudna air son mo thighe fèin? 

31 Agus thubhairt e, Ciod a bheir mi 
dhuit? Agus thubhairt Iacob, Cha dìhoir 
thu ni sam bith dhomh : ma ni thu'n ni so 
rium, ionaltraidh mi ris, agus gleidhidh mi 
do threud. 

32 Thèid mise tre' do threud uile 'n diugh, 
ag alharrachadh as sin gach sprèidh ata 
breac agus ballach, agus gach sprèidh ata 
dubh-dhonn a' measg nan caorach, agus 
ballach, agus breac a' measg nan gabhar : 
agus 'se su mo thuarasdal. 

33 Agus freagraidh air mo shonsa m'i- 
onracas 'san àm re teachd, 7 'nuair a thig 
e mar mo thuarasdal 8 a'd' làthair-sa : 
gach aon nach bi breac agus ballach a' 
measg nan gabhar, agus dubh-dhonn a' rasdaluìch. 6 Dìieònairh Dia dhomh asaid 
shona'. 7 air aq là màireach, Jìabll. 8 'nuait' 
a thig thu air mo thuarasdat. GENESIS, measg nan caorach, measar e mar ni bra- 
dach agam-sa. 

34 Agus thubhairt Laban, Feuch, b'fhearr 
leam gu'm biiheadh e rèir t'fhocail. 

35 Agus dh'atharraich e air an là sin fèin 
na gabhair fhirionn, a bha stiallach agus 
ballach, agus na gabhair bhainionn uile a 
bha breac agus baliach, agus gach aon air an 
robh gile, agus gach aon abha dubh-dhonn ' 
a' measg nan caorach, agus thug e iad do 
làmhan a mhac. 

36 Agus chuir e astar thri lathan eadar e 
fèin agus Iacob : agus bheathaich 2 laqob 
a'chuid eile dq threudaibh Labain. 

37 Agus ghabh Iacob dha fèin slatan glasa 
do'n chritheach, agus do'n challdainn, iigus 
do chraoibh nan geanmchnò ; agus rùisg e 
annta stialla gealà, agus leig e ris an geal a 
bha 'sna slataibh. 

38 Agus chuir e na s'atan a rùisg e anns 
na claisibh, anns na h-amair uisge, far 3 an 
d'thànaig na treudan a dh'òl, fa chomhaii 
nan treud, chum as gu'm f àsadh iad torrach. 
'nuair a thigeadh iad a dh'òl. 

39 Agus dh' f hàs na treudan torrach fa 
chomhair nan slat, agus rug iad sprèidh 
stiallach, bhreac agus bhallach. 

40 Agus thearbaidh Iacob na h-uain, 
agus chuir e aghaidh nan treud riusan abha 
stiallach, agus gach beathach a bha dubh- 
dhonn ann au treudaibh Labain, agus chuir 
e threudan fèin air leth, agus cha do chuir 
e iad làirnh re treudaibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an sprèidh 
bu treise torrach, chuir Iacob na slatan fa 
chomhair sùl na sprèidh anns na claisibh, 
chum gu'm f àsadh iad torrach a rèir nan 
slatan. 4 

42 Ach 'nuair a bha'n sprèidh anf hann, 
cha do chuir e ann iad : niar sin bu le La- 
ban iadsan a b'anshainne, agus le Iacob iad- 
san bu treise. 

43 Agus dh' f hàs an duine ro shaibhir 
agus bha mòran sprèidh aige, agus ban- 
oglaich, agus òglaich, agus càmhail, agus 
asail. 

CAIB. XXXI. 

AGUS chual e briathra mhac Labain, ag 
ràdh, Thug Iacob leis gach ni bh' aig 
ar n-athair, agus o'n ni sin bu le ar n-athair- 
ne, fhuair e dha fèin a'mhòrachd so uile. 

2 Agus chunnaic Iacob gnùis Labain, agus 
feuch, cha robh i leis, mar a bha i roimhe 
sin. 5 

3 Agus thubhairt an Tighearna re Iacob, 
Pill gu dùthaich t'athracha, agus a dh'ionn- 
suidh do dhilsean, agus bhhidn mise maille 
riut. 

4 Agus chuir lacob ieachdairc uaith, agus 
ghairm e Rachel agus Leah do'n mhachair 
a dh'ionnsuidh a thièud. 

5 Agus thubhairt e riu, Tha mi faicinn 1 eiar. 1 dh' ionaltair . 5 'nuair a thainig. 
* am measg nan slat. * 'n di 's air a bhò 'n 
30 i guùis bhur n-athar, nach eil i leam mar a 
bha i roimhe : ach bha Dia m'athar maille 
rium-sa. 

6 Agus tha fios agaibh fèin le m'uile 
dhichioll, gu'n d'rinn mi seirbhis d'ar 
n-athair. 

7 Gidheadh mheall bhur n-athair mi, 
agus mhùth 6 e mo thuarasdal deich uai- 
rean : ach cha d' leig Dia leis cron a dhea- 
namh orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
spieidh bhreac 'nan tuarasdal agad, 'an sin 
rug an sprèidh ujle àl breac : agus ma ihu- 
bhairt e mar so, Bithidh an spreidh stiallach 
'nan tuarasdal agad, an sin rug an spi'eidh 
uile àl siiallach. 

9 M ar t-o thug Dia air falbh sprèidh bhur 
n-athar, agus thug e dhomhs' 'wd. 

10 Agus 'nuair a dh't hàs an sprèidh tor- 
rach, thog nii suas mo ^hùilean, agus chun- 
naic mi ann an aisling, agus feuch, bha na 
reithean, a bha reitheadn na sprèidhe, 7 
siiallach, breac agus gris-fhionn. 

11 Agus ihubhairt aingeal an Tighearna 
rium ann an a;sling, O lacoib : agus thu- 
bhairt mise, Tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt esan, Tog suas a nis 
do shùilean, agus faic na reiihean uille, tha 
reiiheadh na sprèidhe gu hheit iad stiallach, 
breac agus grìs-lhionn: oir chunnaic mise 
gach ni a rinn Laban ort. 

13 'S mise Dia Bheteil, far an d'ung thu 
'n carragh, far andobhòidich thu dhomh-sa 
bòid : a nis èirich, imich amach as an tir 
so, agus pill gu tir do dhilsean. 

14 Agus 1 hreagair Kachel agus Leah, 
agus thubhairt iad ris. Am bheil faihast 
cuibhrionn, no oighreachd air biih, againne 
arin an ligh ar n-alhar ? 

15 Nach 'eil sinn air ar meas leis mar 
choigrich? oir reic e sinn, agus struidh e 
maran ceudna gu tur ar n-airgiod: 

16 Oir an saibhreas sin uile a thug Dia 
o'r n-alhair 's leinn fèin, agus le'r cloinn e : 
nis uime sin gach ni thubhairt Dia riutsa, 
dean e. 

17 'An sindh'èirich Iacob suas aguschuir 
c mhic, agus a mhnài air càmhalaibh. 

18 Agus thug e leis a sprèidh uile, agus 
a mhaoin uile a fhuair e, sprèidh a chos- 
naidh, a fhuair e'm Padan-aram, gu dol a 
dh'ionnsuidh lsaaic athair gu tir Chanaain. 

19 Agus chaidh Laban a lomairt 8 a 
chaorach: agus ghoid Rachel nadealbhan 9 
bu le h-athair. 

20 Agus ghoid Iacob air falbh gun f hios 
do Laban an Sirianach, a chionn nach d'in- 
nis e dha gu' n robh e gu teicheadh. 

21 Agus thcich e leis gach nibh'aige; 
agus dh'èirich e suas, agus chaidh e thar an 
ahhainn, agus chuir e aghaidh re sliabh Ghi- 
lead. di. Eabh. 6 dh'atharaich. 7 leum air an 
spriidh. 8 a rùsgadh. 9 iomhaightan. CAIB. XXXI. 23 Agus dh'innseadh do Lat J-H, atr an 
treas là, °u'n do iheich Iacob. 

2S Ajus thug e bhràiihre leis, agus lean 
se e astar sheachd Lirhean. agas rug e air 
ann an sliabh Ghilead. 

24 Agus thàinig Dia gu Laban an Siria- 
nach ann an ai^ling "san oidhche. agus ihu- 
bhairte ris, Thoir an aire nach labhair thu 
re Iacob aon chuid math no olc. 

25 'An sin rug Laban air Iacob. A nis 
shuidhich Iacob a bhùth 'san t'sliabh, agus 
shuidhich Laban maille r'a bhràithribh ann 
an sliabh Gbilead. 

26 Agus thubhairt Laban re Iacob, Ciod 
$o rinn rhu, <ju'n dg <jhoid thu air falbh gun 
f hios domh, agus gu'n d'ihus thu Ieat mo 
nigheana, mar bhraighdean"* a thugadh a 
mcch ieis a chloidheamh ? 

27 C'ar son a theich thu air fall'h gu 
h-uaigneach, agus a ghoid ihu uam, agu? 
nach a"innis thu dhonih, a^us gu'n cuirmn 
air falbh thu le subhachas, agus le h-òra- 
naibh, le tiompan, agus le clàrsaich ? 

28 A^us nach do leig leam mo mhic agus 
mo nigheana a phògadh : a nis is amaideach 
a fhuara' tu le so a dheanamh. 

29 Tha e *n comas mo laimhsa cron a 
dheanamh ort : ach labhair Dia t'arhar rium 
an reidhr. ag ràdh, Thoir an aire, nach la- 
bhair rhu reTacob aon chuid math no olc. 

30 Agus a nis, ge do b 'èigin duit falbh, a 
chionn £u'n robh thu gu ro mhòr 'an geail 
air tigh Vathar, gidhcadh c'ar son a ghoiòTthu 
mo dhèe ? 

31 Agus fhreagair Iacob agus thubhairt 
e re Laban, A chionn gu'n robn eagal orm : 
oir thubhairtmi, Theasamh gu'n d'thugadh 
tu uam do nigheana le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach ais am faigh thu do 
dhee, na maireadh e Eeo : 'an làthair ar 
bràithre faic, ciod a th' agam a bhuineas duit 
agus gabh thugad* e : oir cha robh fios 
aig Iacob gu'n do ghoid Rachel iad. 

33 Agus chaidh Laban a steach do bhùth 
Iacoib. agus do bhuth Leah, a^us do bhùth 
an dà bhan-oglaich ; ach cha (Tfhuair e iad. 
An sin chaidh e 'mach a bùth Leah, agus 
chaidh e steach do bhùth Racheil. 

S4 A nis ghoid Rachelnadealbhan, agus 
chuir i iad ann an acfuinn 3 a' chàmhail, 
agus shuidh i orra : agus rannsaich Laban 
am bù.h uile, ach cha^'fhuajr e iad. 

So Agus thubhairt i r'a h-athair, Xa cui- 
Teadh e comiich air mo thighearna nach 
urradh mi èirigh suas a't' f hianais, oir thu 
orm a rèir snàth nam ban : agus rannsaich 
e, ach cha <f fhuair e na dealbhan. 

56 Agus bha learg air Iaccb, agus throid 
e re Loban : agus fhreajair Iacob, agus thu 
bhairt e re Laban, Ciòd i mo choire, agus 
ciod e mo pheacadh, gu'n robh thu cho-dian 
air mo thòir. 

57 'An deigh dhuit m'airneis uile a rann- 1 chiomaich. 
31 J sachadh, cio d a fhuair thu dh'uile aimeis 
do ihìghp ? cuir 'an so e 'n làthair mo 
bhràkhre-sa, agus do bhràithre fèin, agus 
gu'n d'ihoir iad breth eadaruinn 'nar dithis. 

3S A nis nchead bhadhna bha mi maille 
nut ; cha do thils do chaoraich an uain, no 
do gbabhair ani minn, agus reitheachan do 
threud cha d'ith mL 

39 An ni sin a reubadh le fiadh-bheaihai- 
chibh cha d'thug mi a't' ionnsuidh ; ghiù- 
lain mi f èin a chall : o m' làimh-sa dh'iarr 
thu e, co ac' a ghoideadh e 'san latha, no 
shoideadh e san oidhche. 

40 Mi.r iobha mi, san là chlaoidh an teas 
mi, agus an reotha 'san oidhche ; agus 
dhealaich mo chodal re m'shùilibh. 

41 Mar so bba mi fichead biiadhna a'd 
thigh : ceithir bliadhna deug rinn mi seir- 
bhis duit air son do dhithis nigheana, agus 
se biiadhna air son do sprèidhe : agus mhuth 
thu mo thuarasdal deich uairean. 

42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia m'aihar, 
Dia Abrahaim, agus eagal Isaaic maille ri- 
um, gu cinnteach chuireadh tu nis air falbh 
mi faiamh : chunnaic Dia m'àmhghar agus 
saothair mo làmh, agus chronaich e thu 'n 
reidhr. 

43 Agus f hrcagair Laban, agus thubhairt 
e re Iacob, Na h-mgheanan so 's iud mo oi- 
gheana-sa iad, asus a" chlann v> mo chlann- 
sa, agus an sprèiHh so mo sprèidh-sa, agus 
gach m' tha thu faicinn is leamsa e : agus 
ciod a dh'f heudas mi dheanainh an diugh 
re m'nigheanaibh so, no r'an cloinn a rug 
iad ? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid coi'- 
cheaneal. mise agus thusa; agus bitheadh 
e mar fhianms eadar mise agus thusa. 

45 Agus ghabh Iacob clach. agus chuir e 
suas i mar charragh. 

46 Agus thubhairt Iacob r'a bhràithribh, 
Cruinnichibh clachan: agus ghahh iad 
clachan, agus rinn iad carn, agus dh'iih iad 
an sin air a" cham. 

47 Aaus thug Tahan mar ainm air Iesar- 
Sahaduta: ach thug Iacob mar ainm air 
Galeed. 

4S Asus thubhairt Laban, Tha 'n cam so 
'na fhìanuis eadar miseagus thusa 'n diugh. 
L'ime sin thugadh Gadeed mar ainm air, 

49 Agus AUdspah ; oir thubhairt e, Dea- 
nadh an Tighearna faire eadar mise ajus 
thusa, 'nuair a bhitheas sinn as iàthair a 
chèile. 

50 ila bhuineas tu gu cruaidh re m' 
nigheanaibh, no ma ghabhas tu mnài eUe 
thuilleadh air mo nigheana-sa, cha'n 'eii 
dnine sam bith maille ruinn : feuch, tha 
Dia 'na fhianuis eadar mis' r.zus thusa. 

51 Agusmubhairt Laban re Iacob, Faic 
an cam so, agus laic an carragh so, a 
shuidhich mi eadar mis' agus thusa. 

52 Bitheadh an carn so 'na fhimuis. a?us foiaÌT, uigheam GENESIS. litheadh an carragh so 'na fhiannis, nach 
d'thèid mise a t'ionnsuidh-sa thar a'charn so, 
agus nach d'thig thus' a m' ionnsuidh-sa 
thar a' charn so, agus a charragh so, gu cron. 

53 Gu'n d'thugadh Dia Abrahaim, agus 
Dia Nahoir, Dia an athar, breth eadaruinn. 
Agus mhionnaich Iacob air eagal athar 
Isaaic. 

54 An sin thug Iacob suas iobairtean 
'san t-sliabh, agus ghairm e airabhràithribh 
a dh'itheadh arain: agus dh'ith iad aran, 
agus dh'fhan iad rè na h-oidhche 'san t- 
sliabh. 

55 Agns dh'èirich Laban suas moch 'sa' 
mhadainn agus phog e mhic agus a nigh- 
eanan, agus bheannaich e iad, agus dh'f halbh 
e : agus phill Laban gu àite fèin. 

CAIB. XXXII. 

AGUS dh'imich Iacob air a shlighe, 
agus choinnich aingil Dhè e. 

2 Agus thubhairt Iacob, 'nuair a chun- 
naic e iad, Se so feachd Dhè : agus thug e 
Mahanaim mar ainni air an àite sin. 

3 Agus chuir Iacob teachdairean roimhe 
gu h-Esau a bhràthair, gu fearann Sheir, 
dùthaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Mar 
so their sibh re m' thighearn' Esau, Mar so 
thubhairt do sheirbhiseach Iacob, Bha mi 
air chuairt maille re Laban, agus dh'fhan 
mi maille ris gus a nis. 

5 Agus tha agam buar, agus asail, treu- 
dan, agus oglaich, agus ban-oglaich : agus 
c'nuir mi dhinnseadh do m' thighearna, 
chum gu'm faighinn deagh-ghean a'd' 
shùilibh. 

6 Agus phill na teachdairean gu Iacob, 
ag ràdn, Thàinig sinn a dh'ionnsuidh do 
bhràthar Esau, agus mar an ceudna tha e 
teachd a'd' chòdhail, agus ceithir cheud fear 
maille ris. 

7 Agus bha Iacoh fu' eagal mòr, agus ann 
an airc ; agus roinn e'n sluàgh a bha maille 
ris, agus na treudan, agus an crodh, agus 
na càmhail 'nan dà bhuidhinn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau gu 
h-aon do na buidhnibh, agus gu'm buail e i, 
an sin thèid a bhuidheann a dh'fhanas as 
uaith. 

9 Agus thubhairt Iacob, O Dhè m'athar 
Abrahaim, agus a Dhè m'athar Isaaic, a 
Thighearn a thubhairt rium, Pill gu 
d'dhùthaich, agus gu d' dhilsean, agus ni 
mì math dhuit : 

10 Cha 'n airidh mi air a' chuid a's lugha 
do na tròcairibh sin viile, no do'n f hirinn sin 
uile, anochd thu do d'sheirbhiseach : oir le 
m' luirg thàinig mi thar an Iordan so, agus 
tha mi nis a'm' dhà bhuidhinn. 

11 Saor mi, guidheam ort, o làimh mo 
bhràthar, o làimh Esau : oir tha eagal orm 
roimhe, gu'n d'thig e, agus gu'mbuail e mi, 
agus&' mhàthair maille risa chloinn. 12 Agus thubhairt thu, Gu cinnteach ni 
mi math dhuit, agus ni mi do shliochd mar 
ghaineamh na fairge, nach feudar aireamh 
a thaobh lìonmhoireachd. 

13 Agus dh'fhan e 'n sin 'san oidhche 
sin fèin, agus ghabh e do na thàinig g'a 
làimh tiodhlac air son Esau a bhràthar ; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead boc, dà 
cheud caora agus fichead reithe ; 

15 Deich càmhail fhichead bhainne le 'n 
searraich, dà f hichead bò agus deich taitbh, 
fichead asal bhainionn agus deich sear- 
raich. 

16 Agus thug e iad do làimh a sheir- 
bhiseach, gach ìomain leatha fèin ; agus 
thubhairt e r'a'sheirbhisich, Imichibh romh- 
am, agus cuiribh dealachadh eadar iomain 
agus iomain. 

17 Agus dh'àithn e dha-san a bha air thoi- 
seach, ag ràdh, 'Nuair a choinnicheas mo 
hhràthair Esau thu, agus a dh'f heoraicheas 
e dhiot, ag ràdh, Co leisthu,agus c'àite tha 
thu dòl, agus co leis iad sin a tha romhad ? 

18 An sin their thusa, Biùnidh iad do 
d'sheirbhiseach Iacob ; is tiodhlac a th'ann, 
a chuireadh a dh'ionnsuidh mo thighearn' 
Esau : agus feuch, mar an ceudna thae f èin 
'nar dèigh. 

19 Agus dh 'àithn e mar sin do'n dara 
seirbhiseach, agus do'n treas, agus dhoibhsan 
uile bha leantuinn nan iomaine, ag radh, 
Air an dòigh so labhraidh sibh re h-Esau, 
'nuair a gheibh sibh e. 

20 Agus their sihh cuideachd, Feuch, 
Tha do sheirbhiseach Iacob 'nar dèigh-ne : 
oir thubhairt e. Ni mi rèidh 1 e leis an 
tiodhlac a thèid romham, agus'an dèigh sin 
chi mi ghnùis, theagarnh gu'n gabh e rium. 

21 Mar sin chaidh an tiocìhlac thairis 
roimhe : agus dh'f han e fèin an òidhche sin 
'sa' chuideachd. 

22 Agus dh'èirich e suas 'san oidhche 
sin, agus ghabh e dhà mhnaoi, agus a dhà 
bhan-oglaich, agus aon mhac deug, agus 
chaidh e thairis air àth Iaboic. 

23 Agus ghabh e iad, agus chuir è 
thairis air an t-sruth iad, agus chuir e 
thairis na Waige. 

24 Agus dh'fhan lacob 'na aonar ; agus 
ghleacha duine ris, gu nuig briseadh na 
fàire. 

25 Agus 'nuair a chunnaic e nach do 
bhuadhaich e air, an sin bhean e re lag a 
shlèisde: agus chaidh lag slèu.de Iacoib as 
an alt, 'nuair a bha e gleachdadh 2 ris. 

20 Agus thubhairt c, Leig air falbh mi, 
oir tha'n f hàir a' briseadh : agus thubhairt 
esan, Cha leig mi air falbh thu, mur bean- 
naich thu mi. 

27 Agus thubhairt e ris, Ciod a's ainm 
dhuit? agus thubhairt e, lacob. 

28 Agus thubhairt esan, Cha ghoirear 3 
Iacob ni's mò riut mar ainm, ach Israel : 1 ciuin. 
32 1 ag spaim. 3 chu'n abrar. CAIB. XXXIV. oir bha CUmhachd agad mar uachdaran rc 
Dia, agus re daoine, agus thug thu buaidh. 

29 Agus dh'fhiosnuch Iacob dhcih, agus 
thubhairt e, Innis dliorhh, guidheam ort, 
t'ainm : agus thubhairt esan, C'ar son a tha 
thu larraid m'ainme. Agus bheannaich e 'n 
sin e. 

30 Agu's thug Iacob Peniel mar ainm air 
an àite : oir chunnaic mi Dia aghaidh re 
h-aghaidh, agus thearnadh m' anain. 

31 Agus dh 'èirich a' ghrian air, 'nuair a 
chaidh e seaeh Penuel, agus blut e bacach 
air a shliasaid. 

32 tJim'6 sin cha'n ith clann Israeil do'n 
fhèith a chrup, a ta air lag na slèisde, gus 
an la'n diugh : a chionn gu'ii do bhean e re 
lag slèisde iacoib 'san fheith a chrup. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS thog lacob suas a shùilean, agus 
dh'amhairc e, agus feuch, bha Esau 
teachd, agus maiile ris ceithir cheud fear. 
Agus roinn e a' chlann do Leah, agus do 
Rachel, agus do'n dà bhan-oglaich. 
' 2 Ac'us chuir e na ban-oglaich agus an 
clann air thoiseach, agus Leah agus a clann 
'nan dèigh, agus Rachel agus loseph air 
dheireadh. 

3 Agus chaidh e fèin air aghaidh rompa, 
agus chrom se e fèin gu làr seachd uaìre, 
gus an d'lhàinige dlùth d'a bhràthair. 

4 Agus ruith Esau 'na choinneamh, agus 
ghabh e "na ghlacaibh e, agus thuit e air a 
mhuineal, agus phòg se e : agus ghuil iad. 

5 Agus tnog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e na mnài agus a' chlann; agus 
thubhairt e, Co iad sm a ta maille riut? 
agus thubhairt esan, A' chlann a thug Dia 
gu gràsmhor do d'sheirbhiseach. 

§ 'An sin thàinig na ban-oglaich am 
fagus, iad fèin agus an clann, agus chrom 
siad iad fèin. 

f 7 Agus thàinig Leah cuideachd am fagus 
maille r'a cloinn, agus chrom siad iad fèin; 
agus 'an dèigh sin thainig Ioseph am fagus 
agus Rachel, agus chrom siad iad fein. 

8 Agus ihubhairt e, Ciod a's ciall duitleis 
an iomain so uile, a choinnich mi ? Agus 
thubhairt esan, Gu deagh-ghean fhaghail 
ann an sùilibh mo thighearna. 

9 Agus thubhairt Esau, Tha agamsa 
pailteas, a bhrathair ; glèidh dhuit fein na 
bheil agad. 

10 Agus thubhairt Iacob, Ni h-eadh, 
guidheam ort, ma f huair mi nis deagh-ghean 
a'd' shùilibh, 'an sin gabh mo thiodhiac o 
m' làimh : oir uime sin chunnaic mi do 
ghnùis, mar gu'm faicinn gnùis Dè, agus 
thaitinn mi riut. 

11 Gabh, guidheam ort, mo bheannach- 
adh a thugadh a d' ionnsuidh, do bhrìgh 
gu'n do bhuin Dia gu toirbheartach rium, 
agus gu bheil agam mòr phailteas : agus 
rinn e ro-earail air, agus ghabh se e. 12 Agus thubhairt e, Gabhamaid ar turus, 
agus biomaid ag imeachd, agus thèid mise 
maille riiit.' 

1 3 Agus thubhairt e ris, Tha fios aig mo 
thighearna gu bheìl a' chlann maoth, agus 
na treudan agus an fheudail a ta maille 
rium, trom le h àl ; agus mu dh'iomainear 
iad gu dian aon latna, gheibh an treud 
uile bàs. 

14 Pachadh, guidheam ort, mo thighearna 
seachad roimh a sheirbhiseach : agus gabh- 
aidh mise an t-siighe gu socrach, a rèir mar 
a bhios an sprèidh a ta romham, agus a' 
chjann, comasach air f hulang, gus an d'thig 
mi dh'ionnsuidh mo thighearna gu Seir. 

lò Agus thubhairt Esau, Leig leam a nis 
cuid do'n mhuinntir a ta maille rium f hàgail 
marriut: 8 Agus thubhairt esan, C'ar son 
sin ? faigheam-sa deagh-ghean 'an sùilibh 
mo thighearna. 

16 Mar sin phill Esau 'san là sin fèin air 
a shlighe gu Seir. 

17 Agus dh'imich lacob gu Sucot, agus 
thog c dna fèin tigh, agus rinn ebothain d'a 
sprèidh : air an aobhar sin fhugadh Sucot 
mar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig Iacob do Shalem, baile 
Shecheim a ta ann an tìr Chanaain, 'nuair a 
thàinig e o Phadanaram ; agus shuidhich e 
bhùth fa chomhair a' bhaile. 

19 Agus cheannaich e mìr fearainn, far 
an do shuidhich 3 e a bhùth, o làimh 
chloinne Hamoir athar Shecheim, air cheud 
bonn airgid. 4 

20 Agus chuir e suas altair 'an sin, agus 
thug e Èl-Elohe-Israel mar ainm oirre. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS chaidh Dinah nighean Leah, a 
rug i do Iacob, a mach a dh'fhaicinn 
nigheana na tìre. 

2 Agus 'nuair a chunnaic Sechem mac 
Hamoir an Ibhich, uachdaran na tìre i, 
ghabh e i, agus luidh e leatha, agus thruaill 
e i. 3 

3 Agus dhlù-lean anam re Dinahnighean 
Iacoib, agus ghràdhaich e a' ghruagach, s 
agus labhair e gu caomh ris a' ghruagaich. 

4 Aguslabhair Sechem re Hamor athair, 
ag ràdn, Faigh dhomhs' a' ghruagach so 
mar mhnaoi. 

5 Agus chuala Iacob gu'n do thruaill e 
Dinah a nighean, (Nis bha mhic maille r'a 
sprèidh 'sa' mhachair) agus bha Iacob 'na 
thosd gus an d'thàinig iad. 

6 Agus chaidh Hamor athair ( Shecheim 
a mach a dh'ionnsuidh Iacoib, a labhairt ris. 

f Agus thàinig mic Iacoib o'n mhachair 
'nuair a chual' iad e, agus bha na daoine 
doilich, agus bha fearg mhòr orra ; chionn 
gu'n d'rinn e amaidcachd ann an Israel, ann 
an luidhe le nighean Tacoib, ni nach bu 
chòir a dheanamli. 

8 Agus labhair Hamor riu, ag ràdh, Tha 1 romhad. 1 maille riut, agad. 3 sgaoìl. + cheud uan, 5 dh'hlich se ?, 6 an nigheanag^ 'OENESIS, anam mo mhic Sheceim 'an ro-gheall air 
bhur nighinn : thugaibh i, guidheam oirbh, 
dha mar mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceanglaiche-pòsaidh 1 
ruinne ; bhur nigheana-sa thugaibh dhuinne, 
agus ar nigheana- ne gabhaidh sibh dhuibhsa. 

10 Agus maille ruinne gabhaidh sibh 
comhnuidh: agus bithidh an tìr romhaibh; 
gabhaibh còmhnuidh, agus deanaibh reic 
agus ceannachd innte, agus faighibh sealbh 
innte. 

11 Agus thubhairt Sechem r'a h-athair, 
agus r'a bràithribh, Faigheam deagh-ghean 
'nar sùilibh; agus ge b'e ni a their sibh 
rium, bheir mi dhuibh. 

12 Air mheud 's gu'n dean sibh an dubh- 
araidh 2 orm, agus an tiodhlac, bheir mi 
dhuibh eadhon mar a their sibh rium : a 
mhàin thugaibh dhomh a' ghruagach mar 
mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic Iacoib Sechem 
agus Hamor athair le ceilg, agus labhair iad 
(a chionn gu'n do thruaill e Dinah am 
piuthar.) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha 'n fheud 
sinne an ni so dheanamh, ar piuthar a 
thoirt do dhuine neo thimchioll-ghearrt' : 
oirbhiodh sin 'namhashtdh dhuinne. 

15 Ach 'an so aontaichidh sinn leibh ; 
ma bhies sibhse mar a ta sinne, gu'n tim- 
chioll-ghearrar gach firionnach 'nar measg ; 

16 'An sin bheir sinne ar nigheana 
dhuibhsa, agus bhur nigheana-sa gabhaidh 
sinn dhuinne, agus gabhaidh sinn còmh- 
nuidh maille ribh, agus bithidh sinn 'nar n- 
aon sluagh. 

17 Ach mur èisd sibh ruinne, sìbh a bhi 
air bhur timchioll-ghearradh ; 'an sin gabh- 
aidh sinne ar nighean, agus falbhaidh sinn. 

18 Agus thaitinn am briathra re Hamor, 
agus re Sechem mac Hamoir. 

19 Agus cha do chuir an t-òganach dàil 
anns an ni a dheanamh, a chionn gu'n robh 
tlachd aige ann an nighinn Iacoib : agus 
bha e ni b'urramaiche na tigh athar uile. 

20 Agus thainig Hamor, agus Sechem a 
mhac gu geatadh am baile, agus labhair 
iad re daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 Tha na daoine so sìochail maille 
ruinn, air an aobhar sin gabhadh iad còmh- 
nuidh 'san tìr, agus deanadh iad reic agus 
ceannachd innte; thaobh an f hearain, feuch, 
tha e farsaing ni's leòr dhoibh : an nigheana 
sa gabhaidh sinne dhuinne mar mhnài, 
agus ar nigheana-ne bheir sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaichidh 
na daoine leinn, gu còmhnuidh ghabhail 
maille ruinn, gu bhi 'nar n-aon sluagh, ma 
thimchioll-ghearrar gach firionnach againne, 
mar a ta ìadsan air an timchioll-ghear 
radh. 

23 Nach leinne an sprèidh, agus an * cteamhnas. 

4 a dowry. Sasg. 3 am braigh- 
* tmc, beag. maoin, agus an ainmhidhean uile ? a mhàin 
aontaicheamaid leo, agus gabhaidh iad còmh- 
nuidh maille ruinn. 

24 Agus dh'èisd gach neach a chaidh 
mach air geatadh a bhaile re Hamor, agus 
re Sechem a mhac : agus thimchioll-ghear- 
radh gach firionnach, iadsan uil' a chaidh 
mach air geatadh a bhaile. 

25 Agus air an treas là, 'nuair a bha iad 
air an cràdh, 'an sin ghabh dithis do mhic 
Iacoib, Simeon agus Lebhi, bràithre Dhinah, 
gach fear ac' a chloidheamh, agus thàinig 
iad air a' bhaile gu dàna ; agus mharbh iau 
gach firionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agusSechem 
a mhac le faobhar a' chloidhheimh, agus 
thug iad Dinah a tigh Shecheim, agus 
chaidh iad a mach. 

27 Thàinig mic Iacoib air na mairbh, 
agus chreach iad am baile, a chionn gu'n do 
thruaill iad am piuthar. 

28 An caoraich, agus am buar, agus an 
asail, agus na bha 'sa' bhaile, agus na bha 
'san fhearann, thog iad. 

29 Agus am maoin uile, agus an clann 
bheag uile, agus am mnài thug iad leo 'an 
daorsadh, ' agus thog iad 'sa' chreich 
eadhon gach ni a bha stigh. 

30 Agus thubhairt Iacob re Simeon agus 
re Lebhi, Chuir sibh trioblaid 4 orm le 
m' dheanamh gràineil* a' measg luchd- 
àiteachadh na tìre, a' measg nan Canaanach, 
agus nam Peridseach : agus air dhomhsa bhì 
gann 6 'an àireamh, cruinnichidh siad iad 
fèin cuideachd a' m' aghaidh, agus marbh- 
aidh iad mi ; agus cuirear as domh, agus 
do m' thigh. 

31 Agus thubhairt iad, Am bu chòir dha 
buntainn re 'r piuthair-ne mar re strìopaich ? 

CAIB. XXXV. 

AGUS thubhairt Dia re Iacob, Eirich, 
imich suas gu Betel, agus ghabh còmh- 
nuidh 'an sin ; agus dean 'an sin altair do 
Dhia, a dh'-fhoÙlsich e fèin duit 'nuair a 
theich thu o ghnùis Esau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt Iacob r'a theaghlach 
agus nu-san uile a bha maille ris, Cuiribh 
uaibh na dèe coimheach a ta 'nar measg, 
agus bithibh glan, agus mùthaibh 7 bhur 
n-eudach : 

3 Agus èireamaid, agus rachamaid suas 
gu Betel; agus ni mise 'n sin altair do 
Dhia, a dh'èisd riumann an là mo chruaidh- 
chais, agus a bha maille rium 'san t-slighe 
air an deachaidh mi. 

4 Agus thug iad do Iacob na dèe coimh- 
each uile a bha 'nan làimh, a^us an cluas 
fhàinnean, a bha 'nan cluasaibh ; agus dh'- 
fholaich Iacob iad fuidh'n daraig a bha 
làimh re Sechem. 

5 Agus dh'imich iad: agus bha eagal* 
Dhè air na bailtibh a bha m'an cuairt orra, 7 atharrakhibh. • wmhatm, oilt. CAIB. XXXVI. agua cha d'rinn iad tòireschd air mic 
Iacoib. 

6 Mar sin thàinig Iacob gu Luds a ta 'n 
tìr Chanaain, eadhon Betel, e fèin agus an 
sluagh uile a bha maille ris. 

7 Agus thog 'e 'n sin altair, agus thug e 
El-beteì mar ainm air anàite : do bhrìgh ann 
an sin gu'n d'fhoillsich Dia e fèin dha, 
'nuair a theich e o ghnùis a bhràthar. 

8 Ach fhuair Deborah banaltrum' Re- 
becah bàs, asjus dh'adhlaiceadh i fuidh 
BheteJ, fuidh Jharaig : agus thugadh Alon- 
bacut mar ainm air. 

9 Agus dh'fhoillsich Dia e fèin do lacob 
a rìs, 'nuair a thàinig e a Padan-aram ; agus 
bheannaich se e. 

10 Agus thubhairt Dia ris, 'Se Iacob a's 
ainm dhuit: Cha'n ainmichear thu Iacob 
ni's mo, ach 'se Israel a bhios 'na ainm ort ; 
agus thug e Israel mar ainm air. 

11 Agus thubhairt Dia ris, 'S mise Dia 
uile-chumhachdach, bi sìolmhar agus fàs 
Honmhor; thig cinneach agus coi'-thional 
chinneach uait, agus thig righre mach a 
d'leasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi dh' 
Abraham, agus a dh' Isaac, dhuitse bheir 
mi e ; agus clo d' shliochd a'd' dhèigh bheir 
mi àm fearann. 

13 Agus chaidh Dia suas uaith 'san àit' 
an do labhair e ris. 

_ 14 Agus chuìr Iacob suas carragh 2 'san 
àit' an do labhair e ris, carragh cloiche, 
agus dhòirt e tabhartas-dibhe air, agus 
dhòirt e oladh air. 

15 Agus thug Iacob Betel mar ainm air 
an àite, far an do labhair Dia ris. 

16 Agus dh'imich iad o Bhetel, agus cha 
robh ach astar beag aca re teachd gu h- 
Ephrat: agus thàinig tinneas cloinne air 
Rachel, agus bha saothair chruaidh oirre. 

17 Agus 'nuair a bha i 'n cruaidh sha- 
othair, 'an sin thubhairt a bheanghlùine ria, 
Na biodh eagal ort, oir bithidh am mac so 
agad cuideacnd. 

18 Agus 'nuair a bha h-anam a' dealach- 
adh ria, oir fhuair i bàs, thug i Ben-oni 
mar ainm air: ach dh'ainmich athair e 
Beniamin. 

19 Agus f huair Rachel bàs, agus dh'adh- 
laiceadh i 'san t-slighe gu h-Ephrat, eadhon 
Betlehem. 

20 Agus chuir Iacob suas carragh air a 
h-uaigh : 'se so carragh uaigh Racheil gus 
an là'n diugh. 

21 Agus ghabh Israel a thurus, agus 
shuidhich e a bhùth an taobh thall do thùr 
Edeir. 

22 Agus 'nuair a bha Israel a chòmh- 
nuidh 'san tir sin, chaidh Reuben, agus 
luidh e le Bilhah leannan 3 athar: agus 
chual' Israel sin. A nis bhy dà mhac deug 
aig Iacob. 23 Mic Leah; ReubeH eeud-ghin ladoih, 

agus Simeon, agus Lebhi, agus fudah, agus 
Isachar, agus Sebulun. 

24 Mic Racheil ; Ioseph, agus Beniamin. 

25 Agus mic Bhilhah, bhan-oglaich Ra- 
cheil , Dan, agus Naphtali. 

26 Agus mic Shilpah, bhan-oglaich Leah ; 
Gad agus Aser. 'S iad sin mic Iacoib, a 
rugadh dha am Padan-aram. 

27 Agus thàinig Iacob chum Isaaic athar 
do Mhamre, gu baile Arbah, eadhon Hebron, 
far an robh Abraham agus Isaac airchuairt. 

28 Agus b'iad làithean Isaaic ceud bli- 
adhna 's ceithir fichead. 

29 Agus thug Isaac suas an deò, agus 
dh'eug e, agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntir t èin, agus e 'na sheann-duine, 
agus làn do làithibh. Agus dh'adhlaic- a 
mhic Esau agus Iacob e. 

CAIB. XXXVI. 
GUS is iad sin ginealaich Esau, eadhoh 
. Edoim. 2 Ghabh Esau a mhnài do nigheanaibh 
Chanaain ; Adah nighean Eloin an Hitich, 
agus Aholibamah nighean Anah, nighinn 
Shibeoin an Hibhich : 

3 Agus Basemat nighean Ismaeil, piuthar 
Nebaiot. 

4 Agus rug Adah do Esau, Eliphads, 
agus rug Basemat Reuel. 

5 Agus rug Aholibamah Ieus, agus 
Iaalam, agus Corah : 'S iad sin mic Esau a 
rugadh dha ann an tìr Chanaain. 

6 Agus gabh Esau a mhnài, agus 9 
mhic agus a nigheana agus uile mhuinntir 
a thighe, agus a sprèidh, agus ainmhidhean 
uile, agus a mhaoin uile, a f huair e ann an 
tìr Chanaain ; agus chaidh e do thìr eile « 
ghnùis a bhràthar Iacoib. 

7 Oir bha 'n saibhreas ni bu mho na gu'm 
feudadh iad còmhnuidh g^habhail cuideachd; 
agus cha b'urradh an tir anns an robh iad 
'nan coigrich an giùlan air son an spr-eidhe. 

8 Mar so ghabh Esau còmhnuidh ann an 
sliabh Sheir : 's e Esau Edom. 

9 Agus 's iad sin ginealaich Esau athar 
nan Edomach ann an sliabh Sheir. 

10 'S iad sin ainmeanna mhac Esau ; 
Eliphads mac Adah mhnà Esau, Reuel 
mac Bhasemat mhnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphads; Teman, 
Omar, Sepho, agus Gatam, agus Cenads. _ 

12 Agus bha Timna 'na leannan aig 
Eliphads mac Esau ; agus rug i do Bliphads 
Amalec : è'iad sin mic Adah mhnà Esau. 

13 Agus 's iad sin mic Reueil ; Nahat 
agus Serah, Samah agus Midsah : fr'iad sin 
mic Bhasemait mhnà Esau. 

14 Agus b' iad sin mic Aholibamah, 
nighinn Anah, nighinn Shibeoin mhnà Esau : 
agus rug i do Esau Ieus, agus Iaalam,agu9 
Corah. 

15 B'iad sin cinn-f headhna mhac Esau « » touimt. * pUlar. k Sasg. 1 coii-leabacfi. 
D3 GENESI& micEÌiphadsceud-ghin Esau, eeann-fheadh- 
na Teman, ceann-feadhna Omar, ceann- 
feadhna Sepho, ceann-feadhna Cenads. 

16 Ceann-feadhna Corah, ceann-feadhna 
Gatam, agus ceann-feadhna Amalec : 's iad 
sin na cinn-fheadhna a thàinig o Eliphads, 
ann an tìr Edoim : ò'iad sin mic Adah. 

17 Agus 's iad sin mic Reueil mhic Esau ; 
ceann-feadhna Nahat, ceann-feadhna Serah, 
ceann-feadhna Samah : ceann-feadhna Mid- 
sah. 'S iad sin na cinn-f headhna a thàinig 
o Reiiel, ann an tìr Edoim : 's iad sin mic 
Bhasemait mhnà Esau. 

18 Agus 's iad sin mic Aholibamah mhnà 
Esau ; ceann-feadhna Ieus, ceann-feadhna 
Iaalam : ceann-feadhna Corah : 6' iad sin 
na cinn fheadhna a thàinig o Aholibamah 
nighinn Anah mhnà Esau. 

19 'S iad sin niic Esau, eadhon Edoim ; 
agus 's iad sin an cinn-f headhna. 

90 'S iad sin mic Sheir an Horich, luchd 
àiteachadh natìre; Lotan, agus Sobal, agus 
Sibeon, agus Anah, 

81 Agus Dison, agus Edfer, agus Disan : 
's iad sin cinn fheadhna nan Horach, 
cloinne Sheir, ann an tìr Edoim. 

252 Agus fc' iad clann Lotain; Hori, 
agusHeman: agus fc'iTimnapiutharLotain. 

23 Agusfc'iadsinclannShobail; Albhan, 
agus Manahat, agus Ebal, Sepho, agus 
Onam. 

24 Agus b' iad sin clahn Shibeoin ; araon 
Aiah, agus Anah: b' e so an t-Anah, a 
fhuair a mach na muileidean 1 'san f hàsach, 
'nuair a bha e 'g ionaltradh asal Shibeoin 
athar. 

25 Agus fc'iad sin clann Anah; Dison, 
agus Aholibamah nighean Anah. 

26 Agus fc'iad sin clann Dhisoin ; Hem- 
dan, agus Esban agus Itran, agus Cheran. 

27 B' iad sin clann Eseir; Bilhan, agus 
Saabhan, agus Achan. 

28 B' iad sin clann Dhisain ; Uds, agus 
Aran. 

29 B' iad sin cinn-f headhna nan Horach ; 
ceann-feadhna Lotan, ceann-feadhna Sobal, 
ceann-feadhna Sibeon,ceann-feadhna Anah, 

80 Ceann-feadhna Dison, ceann-feadhna 
Eser, ceann-feadhna Disan : 's iad sin na 
cinn-fheadhna a thàinig o Hori, am measg 
an ceann-f headhnasan ann 'an tìr Sheir. 

81 Agus 's iad sin na righrean a rìoghaich 
ann an tìr Edoim, mun do rìoghaich ri^h 
'sam bith air cloinn Israeil. 

32 Agus rìoghaich ann an Edom Belah 
mac Bheoir ; agus b'e ainm a bhaile Din- 
habah. 

33 Agus dh'eug Belah, agus rìoghaich 'na 
àite Iobab mac Sherah o Bhosrah. 

34 Agus dh'eug Iobab, agus rìoghaich 
'na àite Husam o thalamh Themani. 

S5 Agus dh'eug Husam, agus rìoghaich 
- 'na àite Hadad mac Bhedaid, a bhuail Midian 'am fearann Mhoaìb : agus b'e ainm 
a bhaile Abhit. 

36 Agus dh'eug Hadad, agus rìoghaich 
'na àite Samlah o Mhasrecah. 

37 Agus dh'eug Samlah, agus rìoghaich 
'na àite Saul o Rehobot, làimh ris an abh- 
ainn. 

38 Agus dh'eug Saul, agus rìoghaich 'na 
àite BaaT-hanan mac Achboir. 

39 Agus dh'eug Baal-hanan mac Achboir, 
agus rìoghaich 'na àite Hadar: agus fc'e 
ainm a bhaile Pau; agus ainm a mhnà 
Mehetabel, nighean Mhatreid, nighinn 
Mhedsahaib. 

40 Agus 's iad sin ainmeanna nan ceann- 
feadhna a thàinig o Esau, a rèir an teagh- 
laichèan, a rèir an àiteacha, 'nan ainmibh ; 
ceann-feadhna Timnah ceann-feadhna Al- 
bhah, ceann-feadhna Ietet, 

41 Ceann-feadhna Aholibamah, ceann- 
feadhna Elah, ceann-feadhna Pinon, 

42 Cean-feadhna Cenads, ceann-feadhna 
Teman, ceann-feadhna Mibsar. 

43 Ceann-feadhna Magdiel, ceann-feadh- 
na Iram : 's iad sin cinn-f headhna Edoim, 
a rèir an àiteacha-còmhnuidh, ann an tir an 
seilbh : 's esan Esau, athair nan Edomach. 

CAIB. XXXVII. 

AGUS ghabh Iacob còmhnuidh 'san tìr 
anns an robh athair 'na choigreach, 
ann an tìr Chanaain. 

2 'S iad so ginealaich Iacoib : 'Nuair a 
bha Ioseph seachd bliadhna deug a dh'aois, 
bha e buachailleachd an treud maille r'a 
bhràithribh, agus bha 'n t-òganach maille 
re mic Bhilhah, agus maille re mic Shilpah, 
mnài athar; agus thug Ioseph an droch 
thuairesgeul-san adh'ionnsuidh athar. 

3 Agus bu docha le h-Israel Ioseph na 
mhic uile, chionn gu'm b'e mac a shean-aois 
e : agus rinn e dha còta dh' iomadh dath. '* 

4 Agus 'nuair a chunnaic a bhràithre 
gu'm bu docha le athair e na bhràithrean 
uile, dh'f huathaich iad e, agus cha b'urradh 
iad labhairt ris gu sìochail. 

5 Agus chunnaic Ioseph aisling, 3 agus 
dh'innis e d'a bhràilhribh i, agus dh'- 
f huathaich iad e fathast ni's mò. 

6 Agusthubhairt e riu, Eisdibh, guidheam 
oirbh, ris an aisling so a chunnaic mi : 

7 Oir feuch, bha sinn a' ceangal sguab 
'san achadh agus feuch, dh'èirich mo sguab- 
sa suas, agus sheas i gu dìreach; agus 
feuch, sheas bhur sguaba-sa m'an cuairt 
oirre, agus rinn iad ùmhlachd do m' 
sguaib-sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithre ris, Am bi 
thusa gun amharus a'd' righ oirne ? am bi 
agad d'a rìreadh tighearnas oirne? Agus 
dh'f huathaich iad e fathast ni's mo air son 
aislingean, agus air son a bhriathra. 

9 Agus chunnaic e fathast aisling eile, 
agus dh'innis e d'abhràithribh i, agus thubh- ' mules. Sasg; 
96 * dh'iomad nàr, i bhruijdm loseph bruadar. CAIB. XXXVIII. airt e, Feuch, chunnaic mi aisling eile; 
agus feuch, rinn a' ghrian agus a' ghealach, 
agus an aon reul deug, ùmlachd dhomsa. 

10 Agus dh'innis e d'a athair i, agus d'a 
bhràithribh: agus thug athair achmhasan 
da, agus thubhairt e ris, Ciod i an aisling so 
a chunnaic thu? An e gu'n d'thig d'a 
rìreadh mise agus do mhathair agus do 
bhraithre, chum sinn fèin a chromadh sìos 
duitse gu làr ? 

11 Agus bha farmad aig a bhràithribh 
ris : ach thug athair fa'near a' chainnt. 

12 Agus cnaidh a bhràithrean a dh'ional- 
tradh treud an athar do Shechem. 

13 Agus thubhairt Israel re Ioseph, Nac-h 
'eil do bhràithrean ag ionaltradh an Ireud 
ann an Sechem ? Thig, agus cuiridh mi 
thu d'an ionnsuidh. Agus thubhairt e ris, 
Tha mise 'n so. 

14 Agus thubhairt e ris, Imich, guidheam 
ort, faic am bheil do bhràithrean gu math, 
agus am bheil an treud gu math ; agus 
thoir fios a m' ionnsuidhs' a rìs. Mar sin 
chuir e mach e a gleann Hebroin, agus 
thàinig e gu Sechem. 

15 Agus fhuair duin' àraidh e, agus 
feuch, bha e air seacharan 'sa' mhachair : 
agus dh'f heòraich an duine dheth, ag ràdh, 
Ciod a tha thu 'g iarraidh ? 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g iarraidh 
mo bhràithre : innis dhomh, guidneam ort, 
c'àit' am bheil iad ag ionaltracìh un treudo. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'l'halbh 
iad a so : oir chuala mi iad ag ràdh Rach- 
amaid gu Dotan. Agus chaidh Ioseph 'an 
dèigh a bhràithrean, agus fhuair e iad ann 
an Dotan. 

18 Agus 'nuair a chunnaic iad e fada 
uatha, eadhon mun d'thàinig e 'm fagus 
doibh, chuir iad an comhairle re chèile 'na 
aghaidh, gus amharbhadh. 

19 Agus thubhairt iad r'a chèile, Feuch, 
tha 'n t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus mar- 
bhamaid e, agus til<2;eamaid e ann an slochd 
èigin ; agus their sinn, Chuir droch bhèist 
èigin as da: agus chi sinn ciod gus an 
d'thig aislingean. 

21 Agus chuala Reuben so, agus shaor 
e as an làimh e, agus thubhairt e, Na 
cuireamaid gu bàs e. 

22 Agus thubhairt Reuben riu, Na dòir- 
tibh' fuil: tilgibh e 'san t-slochd so, a ta 
'san f hàsach, agus làmh na cuiribh ann : a 
chum 's gu'n saoradh e as an làimh e, agus 
gu'n aisigeadh e ris d'a athair e. 

23 Agus 'nuair a thàinig Ioseph a dh'ionn- 
suidh a bhràithre, 'an sin bhuin iad do 
Ioseph a chòta, a chòta nan iomadh dath, a 
bha air. 

24 Agus ghabh iad e, agus thilg iad e 
ann an slochd, agus bha 'n slochd falamh, 
gun uisge ann. 25 Agus shuidh iad sìos a dh'itheadh 
arain, agus thog iad suas an sùilean agus 
dh'amhairc iad, agus feuch, bha cuideacnd. 
do chloinn Ismaeil a' teachd o Ghilead le'a 
càmhalan a' giùlan spìosraidh, agus ìoc- 
shlaint, 1 agus mirr, a' dol gus an toirt 
sìos do'n Eiphit. 

26 Agus thubhairt Iudah r'a bhràithribh, 
Ciod an tairbh a bhios dhuinn ann ma 
mharbhas sinn ar bràthair, agus ma cheileas 
sinn fhuil. 

17 Thigibh, agus reiceamaid e ris na h- 
Ismaelich, agus na cuireamaid làmh ann : 
oir isear dearbh-bhrathair e, agus ar feoil : 
agus dh'èisd a bhràithre ris. 

28 'An sin chaidh Midianaich seachad, 
ceannaichean ; agus tharruing iad agus 
thog iad suas Ioseph as an t-slochd : agus 
reic iad Ioseph ris na h-Ismaelich air 
fhichead bonn airgid. Agus thug iadsan 
Ioseph do'n Eiphit. 

29 Agus phill Reuben a dh'ionnsuidh an 
t-sluichd; agus feuch, cha robhloseph 'san 
t-slochd ; agus reub 2 e eudach. 

30 Agus phìll e dh'ionnsuidh a bhràith- 
rean, agus thubhairt e, Cha're 'eil an leanabh 
ann ; agus mise, c'àit' an d' thèid mi ? 

31 Agus ghabh iad còta Ioseiph, agus 
mharbh iad meann do na gabhraibh, agus 
thum iad an còta 'san fhuil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan iomadh 
dath, agus thug iad e dh'ionnsuidh an athar; 
agus thubhairt iad, Fhuair sinne so : aith- 
nich a nis an e so còta do mhic, no nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, agus thubhairt 
e. Còta mo mhic; chuir drochohèisd as da: 
tha Ioseph gun teagamh air a reubadh as a 
chèile. 

34 Agus reub lacob eudach, agus chuir 
e eudach-saic air a leasruidh, agus rinn e 
bròn air son a mhic rè mòrain lài. 

35 Agus dh'èirich a mhic uile, agus a 
nigheanan uile suas, a thòirt solais da; ach 
dhiùlt esan solas a ghabhail ; agus thubhairt 
e, Oir thèid mi sìos do 'n uaign a chum mo 
mhic re bròn. Mar so rinn athair caoidh 
air a shon. 

36 Agus reic na Midianaich e 'san Eiphit 
re Potipnar, oifigeach le Pharaoh, ceannard 
an fhreiceadain. 3 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS 'san àm sin fèin chaidh Iudah 
sìos o bhràithribh, agus thionndaidh c 
steach a dh'ionnsuidh Adulamaich àraidh, 
d'am i'ainm Hirah. 

2 Agus chunnaic Iudah 'n sin nighean 
Canaanaich àraidh, d'am 6'ainm Suah : 
agus ghabh e i, agus chaidh e steach d'a 
h-ionnsuidh. 

3 Agus dh'fhàsitorrach,agus rug i mac; 
agus thug e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'f hàs i torrach a rìs, agus rug 
i mac; agus thug i Onan mar ainm air. I balm. Sasg, » rachd, i ctannard shaighdtaran, capttin q' ghtard, GENBSIS. 5 Agu9 dh'fhàs i torrach fathast, agus 
rug i mac ; agus thug i Selah mar ainm air : 
agùs bha esan ann an Chedsib 'nuair a 
rug i e. 

6 Agus ghabh Iudah bean do Er a cheud- 
ghip, d am 6'ainm Tamar. 

7 Agus bhaEr, ceud-ghin Iudaih, aingidh 
ann an sealladh an Tighearna ; agus mharbh 
an Tighearn e. 

8 Agus thubhairt Iudah re h-Onan, Falbh 
a steach a dh'ionnsuidh mnà do bhràthar, 
agus pòs i, agus tog suas sliochd do d' 
bhràthair. 

9 Agus bha f hios aig Onan nach b'ann 
ìeis fèin a bhiodh an sliòchd ; agus 'nuair a 
chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a 
bhràthar, dhòirt e air a' bhlàr c, chum 
nach d'thugadh e sliochd d'a bhràthair. 

10 Agus bha 'n ni a rinn e olc ann an 
sealladh an Tighearna: uime sin mharbh 
e esan mar an ceudna. 

1\ 'An sin thubhairt Iudah re Tamar 
mnaoi a mhic, Fan a'd' bhantraich ann an 
tigh t'athar, gus am fàs mo mhac Sclah 
suas: oir thubhairt e, An t-eagal gu'm 
faight»adh esan bàs mar an ceudna mar a 
fhuair a bhràithre. Agus dh'fhalbh Tamar, 
agus dh'f han i 'n tigh a h-athair. 

12 Agus ùine f hada 'n dèigh sin f huair 
nighean Shuaih bean Iudah bàs : agus thog 
Iudah a mhisneach, agus chaidh e suas a 
dh'ipnnsuidh luchd-lomairt 1 a chaorach, e 
fèin agus a charaid Hirah an t-Adulamach, 
gu Timnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar, ag 
ràdh, Feuch, tha t'athair-cèile a' dol suas 
gu Timnat a lomairt a chaorach. 

14 Agus chuir i a culaidh-bantraich dhith, 
agus chòmdaich si i fèin le gnùis-bhrat, 
agus phaisg si i fèin, agus shuidh i ann an 
ionad follaiseach a ta laimh ris an t-slighe 
guTimnat: oir chunnaic i gu'nd'fhàs Selah 
suas, agus nach d'thugadh i dha mar mhnaoi. 

15 'Nuair a chunnaic Iudah i, shaoìl e 
gu'w« bu strìopach i, a chionn gu'n do 
chòmhdaich i h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e 'da h-ionnsuidh 
air an t-slighe, agus thubhairt e, Leig leam, 
guidheam ort, teachd a steach a't' ionn- 
suidh ; oir cha robh fhios aige gu'/# b'i 
bean a mhic i: agus thubhairt i, Ciod a 
bheir thu dhomh a chum as gu'n d'thig thu 
steach a'm' ionnsuidh ? 

17 Agus thubhairt esan, Cuiridh mi 
meann '* a't' ionnsuidh o'n treud : agus 
thubhairt ise, An d'thoir thu geall domh gus 
an cuir thu m' lonnsuidh e ?. 

18 Agus thubhairt e, Ciod an geall a 
bheir mi dhuit ? Agus thubhairt ise, Dho 
sheula, agus do làmh-f hailean, agus do 
Iprg a ta ann ad làimh : agus thug e dh'i 
iad, agus chaidh e steach d'a h-jonnsuidb, 
agus rinneadh i torrach iejs, 

r n ii »i i i . .. i i i , m , I, | , ,, , n i iii n iii 

} IwM-bearroiM, * www <#> w gctbhraìbfi, 19 Agus dh'èirich i, agus dh'fhalbh i 
roimpe, agus chuir i seachad a gnùis-bhrat 
uaithe, 5 agus chuir i a culaidh bantraich 
oirre. 

20 Agus chuir Iudah am meannle làimh 
a charaid an Adulamaich, chum as gu'm 
faigheadh e 'jj geall o làimh na mnà: ach 
cha d'fhuair ei. 

21 'An sin dh'fheoraich e do dhaoinibh 
an àite sin, ag ràdh, C'àit' am bheil an 
strìopach a bha gu follaiseach re taobh na 
slighe? 4 Agus thubhairt iadsan, Cha robh 
stnopach 'sam bith an so. 

22 Agus phill e dh'ionnsuidh Iudaih, 
agus thubairt e, Cha d'f huair mi i : agus 
maran ceudna thubhairt daoin' an àite, Cha 
robh strìopach 'sam bith an so. 

23 Agus thubhairt Iudah, Gabhadh i dh'i 
fèin e, an t-eagal gu maslaichear sinn : 
feuch, chuir mi am meann so d'a h-ionn- 
suidh, agus cha d'fhuair thu i. 

24 Agus beul re tri mìosa 'n dèigh sin, 
dh'innseadh do Iudah, ag ràdh, Rinn Tamar 
bean do mhic strìopachas ; agus feuch 
cuideachd, tha i torrach le strìopachas. Agus 
thubhairt Iudah, Thugaibh a mach i, agus 
loisgear i. 

25 'Nuair a thugadh a mach i, chmr i 
fios a dh'ionnsuidh a h-athar cèile, ag ràdh, 
Aig an f hear d'am buin iad sin tha mise 
lethtromach : agus thubhairt i, Faic, guidh- 
eam ort, cia leis an seula, agus na làmh- 
fhailean, agus an lorg so. 

26 Agus ghabhludah riu, agus thubhairt 
e, Bha i ni bu cheirte na mise, a chionn 
nach d'thug mi i do Shelah mo mhac ; agus 
cha robh aithne aig oirre ni's mo. 

17 Agus 'nuair a bha i re saothair 
chloinne, feuch, bha leth-aona 'na bolg. 

28 Agus 'nuair a bha i re saothair, chuir 
a h-aon diubh mach a làmh : agus rug a 
bhean-ghlùin air a làimh, agus cheangail i 
snàthainn scarlaid oirre, ag ràdh, Thàinig e 
so a mach 'an toiseach. 

29 Agus 'nuair a tharruing e a làmh air 
ais, feucn, thàinig a bhràthair a mach; agus 
thubhairt ise, Cionnus a bhris thu mach? 
bitheiidh am briseadh so ortsa: Uime sm 
thugadh Phareds mar ainm air. 

30 Agus 'an dèigh sin thàinig a bhràthair 
a mach, aig an robh an snàthainn scarlaid 
air a làimh: agus thugadh Sarah mar 
ainm air. 

CAIB. XXXIX. 

AGUS thugadh Ioseph sìos do'n Eiphit : 
agus cheannaich Potiphar oitigeach le 
Pharaoh, ceannard an f lireiceadain, Eiphi- 
teach, e o làimh nan Ismaelach, a thug 
sìos 'an sin e. 

2 Agus bha 'n Tighearna maille re Ioseph, 
agus bha e 'na dhuine leis an do shoirbhich 
gach ni ; agus bha e'n tigh a mhaighstir an 
Eiphitich. CAIB. XL. S Agus chunnaic a mhaighstir gu 'n robh 
an Tigheama maille ris, agus gu n d'thug 
an Tigheam air gach ni a rinn e soirbh- 
eachadh 'na làimh. 

4 Agus fhuair Ioseph deagh-ghean 'na 
sheaUadh, agus rinn e seirbhis da: agus 
rinn se e 'na f hear-riaghlaidh air a thigh, 
agus gach ni a bh'aige chuir e fuidh làimh. 

5 Agus o'n àm sin fèin 'san d' rinn se e 
'na fhear-riaghlaidh air a thigh, agus air 
gach ni a bh'aige, bheannaich an Tighearna 
tigh an Eiphitich air sgath Ioseiph; agus 
bha beannachadh an Tighearn air gach ni 
bh'aige, anns an tigh, agus anns a 'mha- 
chair. 

6 Agus dh'fhàg e gach ni a Waige an 
làimh Ioseiph, agus cha b'fhios da aon ni 
bh'aige, saor o'n aran a bha e 'g itheadh : 
agus Dha Ioseph 'na dhuine maiseach, agus 
sgiamhach 'san aghaidh. 

7 Agus 'an dèigh nan nithe sin leag bean 
a mhaighstir a sùilean air Ioseph, agus 
thubhairt i, Luidh leamsa. 

8 Agus dhiùlt esan, agus thubhairt e re 
mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha 'n 'eil fios 
aig mo mhaignstir ciod a tha maille rium 
san tigh, agus gach ni a th'aige chuir e 
fuidh m' làimhsa. 

9 Cha 'n 'eil neach 'san tigh so a's mò 
na mise ; agus cha do chum e uam ni 'sam 
bith ach thus', a chionn gur tu a bhean : 
cionnus uime sin a ni mise 'n t-olc mòr so, 
agus a pheacaicheas mi 'n aghaidh Dhè ? 

10 Agus thachair e, nuair a labhair i re 
Ioseph o là gu là, nach èisdeadh esan ria, 
gu luidhe leatha, no bhi maille ria. 

11 Agus thachair e air latha àraidh, gu'n 
deachaidh esan a steach do'n tigh a dKea- 
namh oibre fèin, agus cha robh a h-aon do 
dhaoinibh an tighe 'an sin a stigh. 

12 Agus rug i air air eudach-uachdair, 1 
ag ràdh, Luidh Jeam-sa : agus dh'f hàg e 
eudach-uachdair 'na làimh, agus theich e, 
agus thàr e mach. 

'' 13 Agus 'nuair a chunnaic ise gu 'n 
d'f hag e eudach-uachdair 'na làimh, agus gu 
'n do theich e mach, 

14 'An sin ghairm i air daoinibh a tighe, 
agus labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug e 
steach d'ar n-ionnsuidh Eabhruidheach g'ar 
maslachadh : ' thàinig e steach a m' ionn- 
Euidhs' a luidhe leam, agus ghlaodh mise 
le guth ard : 

15 Agus 'nuair a chual' e gu'n do thog 
mi suas moghuth, agus gu'n do ghlaodh mi, 
'an sin dh'fhàg e eudach-uachdair maille 
rium, agus theich e, agus chaidh e mach. 

16 Agus thaisg i eudach-uachdair làimh 
ria, gus an d'thàinig a thighearna dha- 
chaidh. 

17 Agus labhair i ris a rèir nam briathra 
so, ag ràdh, Thainig an seirbhiseach Eabh* 
ruidheach a thug thu d'ar n-ionnsuidh a 

i/folìMtg, a chàt*. " mhtgtdb irà. steach a'm'ionnsuidhsa gu m' mhasla— 
chadh: 

18 Agus 'nuair a thog mise suas mo 
ghuth, agus a ghlaodh mi, 'an sin dh'fhàg 
e eudach-uachdair maille rium, agus theich 
e mach. 

19 Agus 'nuair a chual' a mhaighstir 
briathran a mhnà, a labhair i ris, agràdh, 
Air au dòigh so rinn do sheirbhiseachorm; 
'an sin las fhearg fuas. 

20 Agus ghabh maighstir Ioseiph e, agus 
chuir e 'sa' phrìosan e, far an robh prio- 
sanaich an righ ceangailte : agus bha e 'n 
sin 'sa' phrìosan. 

21 Ach bha 'n Tighearna maille re Ioseph, 
agus nochd e tròcair dha. agus thug e dha 
deagh-ghean ann an sùilibh f hir-gleidhidh 
a' phrìosain. 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' phrìosain 
fuidh|làìmh Ioseiph na prìosanaich uDe a 
bha 'sa' phrìosan ; agus gach ni a rinn iad - 
'an sin, b' esan a rinn e. 

23 Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' phrì- 
osain air ni 'sam bith a bha fuidh làimh, a 
chionn gu'« robh an Tìghearna maille ris ; 
agus cn ni sin a rinn e, thug an Tighearn 
air soirbheacbadh leis. 

CAI6. XL. 

AGUS 'n dèigh nan nithe sin chuir 
buidealair righ na h-Eiphit, agus fhui- 
neadair, fearg air an tighearna, righ na h- 
Eiphit. 

2 Agus bha corruich mhòr air Pharaoh 
re dithjs d'a sheirbhisich, ris an àrd-bhui- 
dealair, agus ris an ard-f huineadair. 

3 Agus chuir e 'n làimh 3 iad ann an 
tigh ceannaird an f hreiceadain 'sa' phrìosan, 
far an robh Ioseph ceangailte. 

4 Agus chuir ceannard an fhreiceadain 
an cùram air Ioseph, agusfhritheil e dhoibh ; 
agus dh'fhan iad tamull 4 ann an làimh. 

5 Agus chunnaic iad aisling le chèile, 
gach fear ac aisling fein 'san aon oidhche, 
gach fear an rèir eadar-mhìneachaidh ais- 
:inge ; am buidealair agus fuineadair righ 
na h-Eiphit, a bha ceangailte 'sa' phrìosan. 

6 Agus thàinig Ioseph a steach d'an 
ionnsuidh 'sa' mhadaiun, agus dh'amhairc 
e orra, asus feuch, bha iad dubhach. 

7 Agiis dh'fheòraich e do sheirbhisich 
Pharaoih, a bha 'n làimh maille ris ann an 
tigh a thighearna, ag ràdh, C'ar son a tha 
bhur gnùis cho mhuladach an diugh ? 

8 Agus thubhairt iad ris, Chunnaic sin 
aisling, agus cha '« 'eil neach aguinn a dh'- 
eadar-mhinicheas i. Agus thubhairt Ioseph 
riu, Nach ann o Dhia tha gach eadair- 
mmneachadh ? innsibli dhomhs' iad, guidh- 
eam oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-ardvbhuidealai ais- 
ling do Ioscph, agus thubhairt e ris, A'm' 
aisling-sa feuch, bha fìneamhainn fa m' 
chornhair. GENESIS. 10 Agus air an f hìneamhain blia tri 
meanglain; 1 agus bha i mar gu'm biodh 
i a' briseadh a mach, agus thàinig, i f'uidh 
làn-bhlàth, agus thug a bagaidean dearcan 
abuich uatha. 

11 Agus bha cupan Pharaoih a'm' làimh; 
agus ghabh mi na f ìon-dhearcan, agus dh'- 
f nàisg mi iad 'an cupan Pharaoih, agus 
thug mi 'n cupanann an làimh Pharaoih. 

12 Agus thubhairt Ioseph ris, 'Se so a 
h-eadar-mhìneachadh : Na tri meanglain, 
is tri lài iad. 

13 Eadhon 'an ceann thri lài togaidh 
Pharaoh suas do cheann, agus bheir e rìs 
gu t-àite fèin thu ; agus bheir thu cupan 
Pharaoih 'na làimh, mar a b'àbhuist duit 
roimhe 'nuair a bha thu d'bhuidealair 
aige. 

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 'nuair a 
dh'èireas gu math dhuit, agus dean, guidheam 
ort, caoimhneas domh : agus thoir iomrabh 
orm re Pharaoh, agus thoir a mach mi as 
an tigh so : 

15 Oir gu deimhin ghoideadh air falbh 
mi a tìr nan Eabhruiueach, agus mar an 
ceudna 'n so cha d'rinn mi ni sam bith gu 
'n cuirte 'san t-slochd mi. 

16 'Nuair achunnaican t-ard-fhuineadair 
gu'n d'eadair-mhinich e gu math, thu- 
bhairt e re Ioseph, Bhu mise mar an ceudna 
a'm' aisling agus feuch, bha tri bascaide 
geala air mo cheann : 

17 Agus anns a' bhascaid a b'àirde bìia 
do gach seòrta bìdh air son Pharaoih do 
dheasachadh an fhuineadair: agus dh'ith 
an eunlaith iad a mach as a' bhascaid air 
mo cheann. 

18 Agus fhreagair Ioseph, agus thu- 
bhairt e, 'S e so a h-eadar-mhìneachadh : 2 
Na tri bascaide, 's tri lài iad. 

19 'An ceann thri lài togaidh Pharaoh 
suas do cheann dhìot, agus crochaidh e 
thu air crann, agus ithidh an eunlaith t- 
f heoil dhìot. 

20 Agus air an treas là, co'-ainm latha- 
breithe Pharaoih, rinn e cuirm d'a sheirbh- 
isich uile: agus thog e suas ceann an àrd- 
bhuidealair, agus ceann an àrd-f huineadair 
am measg a sneirbhiseach. 

21 Agus thug e 'n t-àrd-bhuidealair a 
chum a bhuidealaireachd a rìs ; agus thug 
e 'n cupan 'an làimh Pharaoih. 

22 Ach chroch e 'n t-àrd-fhuineadair, 
mar a dheadar-mhìnich Ioseph dhoibh. 

23 Gidheadh cha do chuimhnich an t- 
àrd-bhuidealair air Ioseph, ach dhì-chuhnh- 
nich se e. 

CAIB. XLI. 

AGUS 'an ceann dà bhliadhna iomlan, 
chunnaic Pharaohaisling; Agusfeuch, 
sheas e làimh ris an abhainn : 
_ 2 Agus feuch, thàinig a nìos as an abh- 
ainn seachd bà, sgiamhach r'am faicinn, 

' i e * t ? a ' 1 brìgh, J fian, lòn, mìadan. agus reamhar 'am feoil ; agus bha iad ag 
ionaltradh anri am mìn-fheur. 3 

3 Agus feuch, thàinig seachd bà eile nìos 
'nan dèigh as an abhainn, granda re 'm 
faicinn, agus caol 'nam feoil ; agus sheas 
iad làimh ris na bà eile, air bruaich na h- 
aibhne. 

4 Agus dh'ith na bà bha granda r'am 
faicinn agus caol 'nam feoil, suas na seachd 
bà sgiamhacha agus reamhra. Mar sin 
dhùisg Pharaoh. 

5 Agus choidil agus chunnaic e aisling 
an dara uair: Agus feuch, dh'èirich suas 
seachd diasan air aon choinlin, reachdmhor 
agus math. 

6 Agus feuch, dh'fhàs suas 'nan dèigh 
seachd diasacaola, agus airan seargadhleis 
a' ghaoith 'n ear. 

7 Agus shluig na seachd diasa caola sìos 
na seachd diasa reachdmhor agus làn : agus 
dhùisg Pharaoh, agus feuch, b' aisling a 
bh' ann. 

8 Agus 'sa' mhadainn bha a spioradair a 
bhuaireadh; 4 agus chuir e fios uaith agus 
ghairm e ùile dhruidhean na h-Eiphit, agus 
a dhaoine glic uile : agus dh'innis Pharaoh 
aisling dhoibh ; ach cha robh neach ann a 
dh'eadar-mhìnicheadh iad do Pharaoh. 

9 'An sin labhair an t-ardbhuidealair re 
Pharaoh, ag ràdh, An diugh tha mis' a' 
cuimhneachadh mo lochdan. 5 

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheirbh- 
isich, agus chuir e mise 'n làimh ann an 
tigh cheannaird an f hreiceadain, uraon 
mise, agus an t-àrd-f huineadair. 

11 Agus chunnaic sin aisling 'san aon 
oidhche, mis' agus esan: chunnaic guch fear 
cigainn aisling a rèir eadar-mhìncachaidh 
aislinge. 

12 Agus bhu 'n sin maille ruinne òganach 
Eabhruidheach, seirbhiseach do cheannard 
an fhreiceadain; agus dh'innis sinn da, 
agus dh'eadar-mhinich e dhuinn ar n-aìs- 
lingean: do gach fear againn a' rèir aislinge 
dh'eadar-mhìnich e. 

13 Agus mar a dh'èadar-mhìnich e dhu- 
inn, mar sin bha e : mise chuir e rìs ann 
am àite, agus esari chroch e. 

14 Agus chuir Pharaoh tcachdoire uaith, 
agus ghairm e Ioseph, agus thug iad le 
cabhaìg a mach as an t-slochd e: agus 
bhearr se c fein, agus mhùth e eudach, agus 
thàinig e steach a dh'ionnsuidh Pharaoih. 

15 Agus thubhairt Pharaoh re Ioseph, 
Chunnaic mi aisling, agus cha 'n'eil neach 
anu a dh'ea'ìar-mhìnicheas i : agus chuala 
mi air a ràdh mu d'thimchiollsa, 'nuair a 
chluinneas tu aisling, gur aithne dhuit a 
h-eadar-mhìneachadh. 

16 Agus fhreagair Ioseph Pharaoh, ag 
ràdh, Cha 'n'eil e annamsa : bheir Dia frea- 
gradh sìth do Pharaoh. 

17 Agus thubhairt Pharaoh re Ioseph, 

* air a chrMh, 5 mo choirp. CAIB. XLL A'm' aisling, feuch, sheas mi air bruaich 
na h-aibhne: 

18 Agus leuch, thàinig a nìos as an 
abhainn seachd bà, reamhar 'am feoil, agus 
sgiamhach ann an cruth ; agus bha iad ag 
ionaltradh 'aixi mìn-fheuf : 

19 Agus feuch, thàinig seachd bà eile 
nìos 'nan dèigh, bochd agus ro-ghranda, 
agus caol 'am feoil: cha n fhaca mi 'n 
samhuil riamh ann an uile thìr na h-Eiphit 
air olcas. 

20 Agus dh'ith na bà caol' agus granda 
suas na ceud scachd bà reamhra. 

21 Agus 'nuair a dh'ith iad suas iad, 
cha'n aithnichte orra gu'n d'ith siad iad ; 
ach bha iad granda r'am faicinn mar 'an 
toiseach. 'An sin dhùisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a'm' aisling : agus 
feuch, thàinig a nìos seachd diasan air aon 
choinlin, làn agus math : 

23 Agus feuch, dh'fhàs suas, 'nan dèigh 
seachd diasan, air an crìonadh, caol agus 
seargta leis a' ghaoith 'n ear. 

24 Agus shluig na diasa caòla sìos na 
scachd (Jiasa matha : agus dh'innis mi so do 
na druidhibh; ach cha robh neach ann a 
b'urradh a chùis fhoillseachadh dhomh. 

25 Agus thubhairt Ioseph re Pharaoh, 
Aisling Pharaoih, is aon i : an ni sin a ta 
Dia gus a dheanamh, dh'fhoillsich e do 
Pharaoh. 

26 Na seachd bà matha, is seachd bliadh- 
nan iad; agus na seachd diasa matha, is 
seachd bliadhnan iad : is aon an aisling. 

27 Agus na seachd bà caol' agus grand' 
a thàinig a mos 'nan dèigh, is seachd bli- 
adhnan iad; agus na seachd diasa f'às' 
scargta Jeis a' ghaoith 'n ear, bithidh 'iad 
'nan seachd bliadhnan gortaidh. 

28 So an ni a thubhairt mi re Pharaoh : 
An ni ta Dia gus a dheanamh, nochd e do 
Pharaoh. 

. 29 Feuch, iha seachd bliadhnan mòr- 
phailteis a' teachd feadh thìr na h-Eiphit 
uile: 

30 Agus èiridh seachd bliadhnan gor- 
taidh suas 'nan dèigh, agus dìchuimhnichear 
am pailteas uile 'n tìr na h-Eiphit, agus 
claoidhidh a' ghorta 'n tìr. 

31 Agus cha'n aithnichear am pailteas 
anns an tìr air son na gortaidh a leanas : 
oir bithidh i ro-throm. 

32 Agus a thaobh gu'n do dhùblaicheadh 
an aisling do Pharaoh dà uair, iha sia a 
chionn gu bhcil an ni air a shuidheachadh 
le Dia; agusbheir Dia ann an aithghearradh 
gu crìch e. 

33 A nis uime sin amhairceadh Pharaoh 
a mach air son duine thuigsich agus ghlic, 
agus cuireadh e os cionn tìr na h-Eiphit e. 

34 Deanadh Pharaoh so, agus orduì- 
cheadh e luchd-riaghlaidh os cionn na tìre, 
agus togadh iad an cùigeadh cuid do thoradh 

i falamh, caocha, 1 bha an ni math, 3 anart. 
41 tir na h-Eiphit 'sna seachd bliadhnaibh 
pailteis. 

35 Agus cruinnicheadh iad uile bhiadh 
nam bhadlma matha sin re teachd, agus 
taisgeadh iad suas arbhar fuidh làimh Pha- 
raoih, agus gleidheadh iad biadh 'sna bail- 
tibh. 

36 Agus bithidh am biadh sin 'na thais- 
geach do'n tìr, fa chomhair nàn seachd 
bliadhna gortaidh a bhitheas ann an tìr na 
h-Eiphit; chum as nach d'thèid as don tìr 
leis a' ghorta. 

37 Agus bha chomhairle math 2 ann an 
sùilibh Pharaoih, agus ann an sùilibh a 
sheirbhiseach uile. 

38 Agus thubhairt Pharaoh r'a sheir- 
bhisich, Am bheil e 'n comas duinn a leithid 
so do dhuine f haotainn, anns am bheil spio- 
rad Dhè? 

39 Agus thubhairt Pharaoh re Ioseph, 
A thaobh gu'n d'f hoillsich Dia so uile dhuit, 
cha n'cil' neach ann cho tuigseach agus cho 
ghlic riut fèin« 

40 Bithidh tu os cionn mo thigheasa, 
agus a rèir t'fhocail bithidh mo snluagh 
uile air an riaghladh : a mhàin 'san rign- 
chathair bilhidh mise ni's mò na thu. 

41 Agus thubhairt Pharaoh re Ioseph, 
Faic, chuir mi thu os cionn uile thìr na 
h-Eipbit. 

42 Agus thug Pharaoh fhàinne bhàrr a 
làimh, agus chuir e air làimh Ioseiph e ; 
agus sgeadaich se e ann an trusgan do lìon- 
eudach 3 grinn, agus chuir e slabhruidh air 
m'a mhuineal. 

43 Agus thug e air marcachd 'san dara 
carbad a Waige fèin; agus ghlaodh iad 
roimhe, Lùbaibh anglùn: 4 agus rinn se e 
'na uachdaran air tìr na h-Eiphit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaoh re Ioseph, 
Is mi»e Pharaoh, agus as t'eugmhais-sa 
cha tog duine suas a làmh no a chos ann 
an tìr na h-Eiphit uile. 

45 Agus thug Pharaoh Saphnatpaaneah 
mar ainm air loseph; agus thug e dha 
Asenat nighean Photipheraih shagairt Oin 
mar mhnaoi : agus chaidh Ioseph a mach 
air feadh uile thìr na h-Eiphit. 

46 Agus bha Ioseph deich bliadhna fi- 
chead a dh'aois an uair a sheas e 'm fianuis 
Fharaoih righ na h-Eiphit: agus chaidh 
Ioseph a mach o làthair Pharaoih, agus 
chaidh e troimh 5 thìr na h-Eiphit uile. 

47 Agus thug an talamh a ìnach anns na 
seachd bliadhnaibh pailteis 'na ghlacaidibh. 

48 Agus chruinnich e r'a chèile uile 
bhiadh nan seachd bliadhna, a bha 'n tìr 
na h-Eiphit; agus thaisg e suas biadh 'sna 
bailtibh : biadh fearainn gach baile, a bha 
mu'n cuairt air, thaisg e suas ann. 

49 Agus chuir Ioseph r'a chèile sìol mar 
ghaineamh na fairge, ro-mhòran, g^us an do 
sguir e d'n àireamh ; oir bha e gun aireamh, * Athair-chaoirnh, 5 romfy; tfìd, {ìir, GENESIS. agus 
ui!e 50 Agus do Ioseph rugadh dithis mhac 
mun d'thàinig bliadhnacha na gortaidh, a 
rug Asenat dha, nighean Photipheraih sha- 
gairt Oin. 

51 Agus thug Ioseph Manaseh mar ainm 
air a' cheud-ghin ; oir thug Dia orm, ars' 
esan, mo shaothair uile dhì-chuimhnea- 
chadh, agus tigh m'athar uile. 

52 Agus air an dara mac thug e Ephraim 
mar ainm ; oir thug Dia orm, ars' esan, a 
bhi sìolmhar ann an tìr m'àmhghair. 

53 Agus chrìochnuicheadh seachd bliadh- 
nan a' phailteis, a bha ann an tìr na h-Eiphit. 

54 Agus thòisich seachd bliadhnan na 
gortaidh re teachd, mar a thubhairt Ioseph ; 

bha ghorta anns na dùthchannaibh 
: ach ann an uile thìr na h-Ephit bha 
aran. 

55 Agus an.uair a bha tìr na h-Eiphit 
uile ann an uireasbhuidh, 'an sin ghlaodh 
an sluagh re Pharaoh air son arain : ; 
thubhairt Pharaoh ris na h-Eiphitich mle, 
Ruigibh Ioseph ; an ni sin a fheir e ruibh 
deanaibh. 

56 Agus bha ghorta air aghaidh na 
tajmhain uile : agus dh'f hosgail Ioseph na 
taisgeachan 1 uile, agus reic e ris na 
h-Eiphitich : agus bhuadhaich a' ghort' 2 ann 
an tìr na Eiphit. 

57 Agus thàinig gach dùfhaich do'n Ei- 
phit a dh'ionnsuidh Ioseiph a cheannach 
bìdh; oir bhuadhaich a' ghorta 'sgach dù- 
thaich. 

CAIB. XLII. 

ANIS an uair a chunnaic lacob gu'n 
robh sìol 3 'san Eiphit, thubhairt e 
r'a mhic, C'ar son a ta sibh ag amharc air 
a chèile ? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chuala mi gu 
bheil sìol 'san Eiphit : rachaibh sìos 'an sin 
agus ceannaichibh dhuinn as sin, chum as 
gu'm bi sinn beò, agus nach faigh sinn bàs 

3 Agus chaidh deichnear bhraithrean Io 
seiph sìos a cheannach sil 'san Eiphit. 

4 Ach cha do chuir Iacob Beniamin brà- 
thair Ioseiph maille r'a bhràithribh : oir 
thubhairt e, An t-eagal gu'n èirich olc dha 

5 Agus thàinig mic lsraeil a cheannach 
sìl 'am measg na muinntir a thàinig : oir 
bha ghort' ann an tìr Chanaain. 

6 Agus bha Ioseph 'na uachdaran aìr an 
tir : B' esan a bha a' reiceadh re sluagh na 
tìre uile. Agus thàinig bràithrean Ioseiph 
agus chrom siad iad fèin sì.os da, le 
aghaidh gu làr. 

7 Agus chunnaic Ioseph a bhràithrean 
agus dh'aithnich e iad, ach rinn se e fein 
7 na choigreach dhoibh, agus labhair e gu 
coimheach riu; agus thubhairt e riu, Cia 
as a thàinig sibhse ? Agus thubhairt iadsan 
ris, A tìr Chanaain a cheannach bìdh, 8 Agus dh'aithnich Ioseph a bhràithrean, 
ach cha d'aithnich iadsan esan. 

9 Agus chuimhnich Ioseph air na h-ais- 
lingean a chunnaic e mu'n timchioll, agus 
thubhairt e riu, Is luchd-brathaidh ' sibn; 
a dh'f haicinn lomnochdaidh na tìre thàinig 
sibh. 

10 Agus thubhairt iad ris, Cha sinn, mo 
thighearna, ach is ann a thàinig do sheir- 
bhisich a cheannach bìdh : 

11 Is mic aon duine sinne uile, is daoine 
fìrinneach sinn; cha luchd-brathaidh do 
sheirbhisich. 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni h-eàdh, 
ach is ann a dh'f haicinn lomnochdaidh na 
tìre thàinig sibh. 

13 Agus thubhairt iad, Is dà bràthair 
dheug do sheirbhisich, mic aon duinne ann 
an tìr Chanaain; agus feuch, tha'mfear a's 
òig' an diugh maille r'ar n-athair, agus tha 
h-aon nach maireann. 6 

14 Agus thubhairt Ioseph riu, So an ni 
a thubhairt mi ribh, ag ràdh, Is luchd- 
brathaidh sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh; mar is beo 
Pharaoh, cha d'thèid sibh a mach as so, 
mur d'thig bhur bràthair a's òige 'n so. 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh, agus thu- 
gadh e leis bhur bràthair, agus gleidhear 
sibhs' am prìosan, 7 chum as gu'n dearbhar 
bhur briathran, am blieil no naeh 'eil fìrinn 
annaibh : no mar is beo Pharaoh, gu cinn- 
teach is luchd-brathaidli sibh. 

17 Agus chuir e 'm prìosan iad uile rè 
thri lài. 

18 Agus thubhairt Ioseph riu air an treas 
là, Deanaibh so, agus bithibh beo : oir tha 
eagal Dè ormsa. 

19 Ma 's daoine fìrinneach sibh, fàgar 
aon d'ar bràithribh ceangailte 'n tigh bhur 
prìosain: agus imichibhsa, thugaibh leibh 
sìol air son gortaidh bhur teaghlaiche. 

20 Ach thugaibh bhur bràthair a's òig' 
a m' ionnsuidh; mar sin dearbhar bhur 
briathran, 8 agus cha 'n fhaigh sibh bàs. 
Agus rinn iad mar sin. 

21 Agus thubhairt iad r'a chèile, Tha 
sinn gu deimhin ciontach a thaobh ar brà- 
thar, do bhrìgh gu'm faca sinn cràdh anma, 
'nuair a ghuidh e oirn, agus nach d'èìsd 
sinn ris : uime sin thàinig an airc' so oirn. 

22 Agus fhreagair Reuben iad, ag^ ràdh, 
Nach do labhair mise ribh, ag ràdh, Na 
peacaichibh 'an aghaidh an leinibh? agus 
cha d'èisd sibh : Uime sin feuch mar \n 
ceudna tha fhuil air a h-iarraidh oirn. 

23 Agus cha robh fhios aca-san gu'n 
robh Ioseph 'gan tuigsinn ; oir bha eadar- 
theangair eatorra. 

24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, 
agus ghuil e ; agus phill e rìs d'an ionn. * tlghean-stQÌVi 4 dh'fkks a' ghorta genr 
3 grài), màm * dosgukh, sgìQrwtih t tttwist lar sMse, Eabh, * fìriwicftear òftur bmthra^ CAIB. XLIII. suidh, agus labhair e riu, agus thug e Si- 
meon uatha, agus cheangail se e fa chomhair 
an sùl. 

25 'An sin dh'àithn Ioseph an saic a 
lìonadh le sìol agus airgiod gach duine chur 
air ais 'na shac, agus biadh a thoirt doibh air 
son na slighe : agus is ann mar so a rinn e 
riu. 

26 Agus thog iad an sìol air an asalaibh, 
agus dh'imich iad a sin. 

27 Asus an uair a dh'fhosgail fear ac' a 
shac. a thoirt bìdh d'a asal 'san tigh-òsda, 
chunnaic e airgiod ; oir feuch bha e 'm beul 
a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bhràithribh, 
Thugadh air ais rn'airgiod-sa; agus feuch, 
tha e eadhon a'm shac. Agus (m'fhailingich 
an cridhe, asus bha eagal orra. as ràdh gach 
fear r'a chèQe, Ciod e so rinn Dia oirn ? 

29 Agus thàinis iad a chum Iacoib an 
athar. do thìr Chanaain, agus dh'innis iad 
dha gach ni thachair dhoibh, ag ràdh, 

50 Labhair an duine ta 'na uachdaran 
air an tìr ruinn gu coimheach, agus ghabh 
e sinn mar luchd-brathaidh air an dùthaich. 

51 Agus thubhairt sinn ris, Is dcoìne fì- 
rinneacri sinne : cha luchd-brathaidh idir 
sinn: 

32 Is dà bhràthair dheug sinn, mic ar 
n-athar; tha aon inhac nach maireann, agus 
tha 'm mac a's òige 'n diugh maille r'ar 
n-arhair ann an tìr Chanaain. 

SS Agus thubhairt an duine, uachdaran 
na tìre nùnn, Mar so aithnichidh mi gur 
daoine fìrinneach sibh; fàgaibh aon d'ar 
bràithribh maille riumsa, ajus eabhaibh 
biadh air son gortaidh bhur teaghlaichean, 
agus bithibh ag imeachd : 

34 Agus thugaibh bhur bràthair a's òige 
a m' ionnsuidh ; 'an sin bithidh fios agam 
nacb. luchd-brathaidh sibh, ach gur daoine 
fìrinneach sibh: mur sw bheir mise bhur 
bràthair dhuibh, agus ni sibh ceannachd 
'san tìr. 

35 Agus an uair a thaomaich iad an saic, 
feuch, bha ceanglachan airgid gach duine 
'na shac tèin, agus an uair a chunnaic iad 
fèin agus an athair na ceanslachain airsid. 
bha eagal orra. 

36 Agus thubhairt Iacob an athair riu, 
Thug sibh uamsa mo chlann: Ioseph cha 
mhaireann, agus Simeon cha mhaireann, agus 
Beniamin hheir sibh air falbh : m'agaidtsa 
tha na nithe sin uile. 

37 Agus labhair Reuben r'a athair, ag 
ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, mur 
d'thoir mi t'ionnsuidh e: thoir thairis do 
m' làimhs' e, asus bheir mis' a t'ionnsuidh 
a rìs e. 

38 Agus thubhairt e, Cha d'rhèid mo 
mhac sìos maille ribh; oir tha bhràthair 
marbb, agus dh'fhàgadh esan 'na aonar: 

* kitkegmta fmdh 'n choir-lomchar gu t-ràth. ma thachras olc dha 'san t-slig^he air an 
d'thèid sibh, 'an sin bheir sibh sios m'fhalt 
liath le hròn do'n uaigh. 

CAIB. XIJII. 

AGL S bha ghorta ro-mhòr 'san tìr. 
2 Agus an uair a dh'ith iad suas an 
sìol a thug iad as an Eiphit, thubhairt an 
athair riu, Rachaibh a rìs, ceannaichibh 
dhuinn beagan bìdh. 

S Agus labhair Iudah ris, as ràdh, Thuo; 
an duine dearbh-chinnte dhuìnn, ag ràdh, 
Cha'n fhaic sibh mo ghnùis-sa, mur òibhur 
bràthair maille ribh. 

4 Machuireastuarbràthairmaille ruinn, 
thèid sinn sìos agus agus ceannaichidh sinn 
biadh dhuit; 

5 Ach mur cuir thu leinn e, cha d' thèid 
sinn sìos: oir thubhairt an duine rinn, 
Cha'n fhaic sibh mo ghnùis mur bi bhur 
bràthair maille ril)h. 

6 Agus thubhairt Israel, C'ar son a bhuin 
sibh cho olc rinm. agus gti'n d'innis sibh do'n 
duine gun robh bràthair tuilleadh agaibh ? 

T Agus thubhairt iad, Dh'fhiosraìch an 
duine cihinn gu teann m'ar timchioLl tein, 
agus mu thimchioll ar càirdean, ag ràdh, 
Am bheil bhur n-athair fathast beò? am 
bheil bràrhair eile agaibh? Agus dh'innis 
sinne dha a rèir bri' nam briathra sin : 
Am b'urradh sinne rios a bbi againn gu 
cinnteach gu'n abradh e, Thugaibh bhur 
bràthair a nuas : 

8 Agus thubhairt Iudah re h-Israel a- 
thair, Cuir an t-òganach maille riumsa, asus 
èiridh sinn, agus imichidh sinn, a chunTas 
gu'm bi sinn beò agus nach faigh sinn bàs, 
araon sinne, agus thu fèin, agus mar an 
ceudna ar clann bheag. 

9 Bithidh mis' a'm' urras air a shon; 
o m' làimh-sa iarraidh tu e : mur d'thoir 
mis' a t'ionnsuidh, agus mur cuir mi a'd' 
làthair e, 'an sin biodh a' choire oti bràth 
orm. 

10 Oir mur bitheamaid air deanamh 
moille, £ii cicnteach bha sinn a nis air 
pillrinn atr ar n-ais an dara uair so. 

tl Agus thubhairt Israel an athair riu, 
Ma dh'ftieiunas a' chùis a bhi mar sin a nis, 
deanaibh so ; gabhaibh do'n toradh 2 a's 
fearr 'san tir 'nar soithichibh, 3 agus thu- 
gaibh sios tiodhlac do'n duine ; beagan ioc- 
shlaint, agus beaganmeala. spiosraiclh, agus 
mirr, cnothan, 4 agus almoine : 

12 Agus thugaibh leibh airgiod dù- 
bailte 5 'nar làimh, agus an t-airgiod a 
thugadh aur ais 'am beul bhur sac, thugaibh 
air ais e 'nar laimh ; theagamh gur mea- 
rachd a bh'ann. 

13 Gabhaibh mar an ceudna bhur brà- 
thair ; agus èiribh, rachajbh a rìs a dh'ionn- 
sujdh an duiae, 5 dà-fhiMt, GENESIS. 14 Agus gu'n d'thugadh Dia uile-chumh- 
achdach trocair dhuibh 'an lathair an 
duine, chum as gu'n leig e air l'albh leibh 
bhur bràthair eile, agus Beniamin : ach ma 
chaillmise mo chlann, chaill mi iad. 

15 Agus ghahh na daoin' an tiodhlac sin, 
agus thug ìad leo airgiod dùbailte 'nan 
laimh, agus Beniamin ; agus dh'èirich iad, 
agus chaidh iad sios do'n Eiphit, agus sheas 
iad 'an làthair Ioseiph. 

16 Agus an uair a chunnaic Ioseph Benia- 
min maflle riu, thubhairt e re fear-riaghlaidh 
a thighe, Thoir na daoine sin dachaidh, 
agus marbh, agus deasaich ; oir maille ri- 
umsa ithidh na daoine sin air mheadhon-là. 

17 Agus rinn an duine mar a dh'iarr Io- 
seph; agus thug e na daoine do thigh Io- 
seiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, chionn 
gu'n d'thugadh iaddo thigh Ioseiph, agus 
thubhairt ìad, '>S ann air son an airgid, a 
chuireadh air ais 'nar sacaibh a' cheud uair 
a thugadh a stigh sinn ; chu'm gu faigh e 
cion-fath 'nar n-aghaidh, agus gu'n tult e 
oirn,' agus gu'n gabh e sinn mar thràil- 
lean, 2 agus ar n-asail. 

19 Agus thàinig iad am fagus do f hear- 
riaghlaidh tighe loseiph. agus labhair iad ris 
aig dorus an tighe, 

20 Agus thubhairt iad, O mo fhighearna, 
thàinig sinn da rìreadh a nuas 'an toiseach a 
cheannach bìdh. 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n tigh- 
òsda, agus a dh'f hosgail sinn ar saic, feuch, 
bha aireiod ^ach fir am beul a shaic, ar n- 
airgiod na lan chothrom : agus thug sinn 
air ais leinn e 'nar làimh. 

22 Agus airgìod eile thug sinn a nuas 
leinn 'nar làimh a cheannach bidhe: cha 
'n'eil f hios againn cò chuir ar n-airgiod 'nar 
sacaibh. 

23 Agus thubhairt e, Sith gu robh dhuibh, 
na biodh eagal oirbh : thug bhur Dia fèin, 
agus Dia bhur n-athar ionmhas duibh 'nar 
sacaibh : f huair mise bhur n-airgiod. Agus 
thug e Simeon a mach d'an ionnsuidh. 

24 Agus thug an duine na daoine steach 
do thigh Ioseiph, agus thug e uisge dhoibh, 
agus nigh iad an cosa, 3 agus thug e biadh 
d'an asalaibh. 

25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlac 'an 
coinneamh do Ioseph teachd aig meadhon- 
là; oir chual' iad gu'n robh iad gu aran 
ifheadh 'an sin. 

26 Agus an uair a thàinig Ioseph dha- 
chaidh, 4 thug iad d'a ionnsuidh an tiodh- 
lac, a bha 'nan làimh, do'n tigh; agus 
chrom siad iad fèin dha ga làr. 

27 Agus dh'fheòraich e 'n robh iad gu 
math, agus thubhairt e, Am bheil bhur n- 
athair, an seann duine mu'n do labhair sibh, 
gu math ? Am bheil e fathast beo ? 1 gtt'n leum, bhuaìl e oirn. 1 mar dhaoine 
dwr. 3 casan, 4 dhathigh, 5 a cheirt- 
44 28 Agus thubhairt iadsan, Tha do sheir- 
bhiseach ar n-athair-ne gu math; tha e 
fathastbeo: agus chrom siad iad fèin sìos, 
agus rinn iad ùmhlachd. 

29 Agus thog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e Beniamin a bhrathair, mac a 
mhàthar, agus thubhairt e, An e so bhur 
bràthair a's òige, mu'n do labhair sibh rium ? 
Agus thubhairt e, Gu'n robh Dia gràsmhor 
dhuit, a mhic. 

30 Agus rinn Ioseph cabhag, oir bha 
chridhe a' tiomachadh r'a bhràthair ; agus 
dh'iarr e àit' anns an guileadh e : agus 
chaidh e steach d'a sheòmar, agus ghuil e 
'n sin. 

31 Agus nigh e eudan, agus chaidh e 
mach, agus chum e air fèin, agus thubhairt 
e, Cuiribh sìos aran. 

32 Agus chuir iad sìos dhasan leis fèin, 
agus dhoibhsan leo fèin, agus do na h-Ei- 
phitich, a dh'ith maille ris, leo fèin; a 
chionn nach feudadh na h Eiphitich aran 
itheadh maille ris na h-Eabhruidhich ; oir is 
gràineileachd sin do na h-Eiphitich. 

33 Agus shuidh iad sìos 'na làthair, an 
ceud-ghin a rèir a chòir-breith, 5 agus am 
fear a b'òige a rèir òige : agus ghabh na 
daoine iongantas gcich fear r'a chàile. 

34 Agus gabh esan agus chuir e cuibhri- 
onnan o làthair fèin d'an ionnsuidh : ach 
rinn e cuibhrionn Bheniamin cùig uaire ni 
bu mhò na cuid a h-aon aca-san. Agus 
dh'òl iad, agus bha iad subhach 6 maille ris. 

C A I B. XLIV. 

AGUS dh'àilhn e do f hear-riaghlaidh 7 
a thighe, ag ràdh, Lìon saic nan daoine 
le sìol 'a mheud 's is urradh iad a ghiùlan, 
agus cuir airgiod gach duine 'am beul a 
shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', an cupan air- 
gid, 'am beul saic an f hir a's oige, agus air- 
giod a shil : agus rinn e rèir an f hocail a 
labhair Ioseph. 

3 Co luath 's a bha mhadainn soilleir, 
chuireadh na daoin' air falbh, iad fèin agus 
an asail. 

4 Agus an uair a chaidh iad a mach as a' 
bhaile, agus gun ìa.Afathast fad' o làimh, thu- 
bhairt foseph re fear-riaghlaidh a thighe 
Eirich, lean na daoine ; agus an uair a bhei- 
reas tu orra, abair riu, C'ar son a dhìol sibh 
olc 'an èiric maith ? 8 

5 Nach e so an cupan as am bheil mo thi- 
ghearn ag òl ? agus leis am bheil e da rì- 
readh a' deanamh fiosachd ? is olc a fhuara 
sibh so a dheanamh. 

6 Agus rug e orra, agus labhair e riu na 
briathra ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son a la- 
bhras mo thighearna na briathra so ? nar 
leigeadh Dia gu'n deanadh do sheirbhisich 
a rèir an ni so. beirthe. Eir. 6 criodhaU. 1 «fs'ì#«rrf. 

' ok air mt maith^ CAIB, XLV. 8 Feueh, an t-airgiod a f huair sinn 'am 
beul av sac, tlnig sinn a rìs a t'ionnsuidh a 
tìr Chanaain ; cionnas uime sin a ghoidea- 
maid airgiod no òr a tigh do thighearna ? 

9 Cia b'e uir bith do d'sheirbhisich aig 
am faighear e, cuirear gu bàs esan, agus bi- 
thidh sinne mar an ceudna ' nar tràillean aig 
mo thighearna. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma ta bitheadh 
e rèir bhur bi iathra : bithidh esan aig am 
faighear e 'na sheirbhiseach agamsa ; agus 
bithidh sibhse neo-choireach. 

11 'An sin thug iad a nuas gu grad gach 
duine a shac fèin gu làr, agus dh'fhosgail 
gach dine a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus thòisich' 
e aig an fhear bu shine, agus sguir e aig an 
f hear a b 'òige : agus fhuaradh an cupan 
ann an sac Bheniamin. 

13 'An sin reub iad an eudach'agus chuir 
gach duine a shac air asail, agus phill iad 
d'on bhaile. 

14 Agus thàinig Iudah, agus abhràithre 
do thigh Ioseph (oir 6/;« e fathast 'an sin) 
agus thuit iad sìos 'na f hianuis air an làr. 

15 Agus thubhairt Ioseph riu Ciod è 'n 
gnìomh so a rinn sibh? nach robh fhios 
agaìbh gur aithne do m'leithidse do dhuine 
da rìreadh fiosachd a dheanamh ? 

16 Agus thubhairt Iudah, Ciod a their 
sinn re m' thighearna ? cionnas a labhras 
sinn ? no cionnas a ghlanas sinn sin fèin ? 
f huair Dia a mach aingidheachd do sheir- 
bhiseach : feuch, tha sinne 'nar seirbhisich 
do m' thighearna, faraon sinne, agus esan 
mar an ceudna aig 2 an d'fhuaradh an cupan. 

17 Agus thubhairt e, Nar leigeadh Dia 
gu'n deanainnse so : ach an duine aig an d'- 
fhuaradh an cupan, bilhidh esan 'na sheir- 
bhiseach agamsa ; agus d'ar taobhsa ra- 
chaibh suas 'an sìth a dh'ionnsuidh bhur n- 
athar. 

18 'An sin thàinig ludah am fagus da, 
agus thubhairt e, Och mo thighearna, leig 
le d' sheirbhiseach, guidheam ort, focal a 
labhairt ann an cluasaibh mo thighearna, 
agus na lasadh t'f hearg 'an aghaidh do sheir- 
bhisich : oir is amhuil thusaagus Pharaoh. 

19 Dh'f heòraich mo thighearnad'a sheir- 
bhisich, ag ràdh, Ambheil athair agaibh,no 
bràthair ? 

20 Agus thubhairt sinn re 'm thighearna, 
Tha athair againn, seann duine, agus lea- 
nabh a shean aois, maothran : agus tha 
bhràthair marbh, agus dh'fhàgadh esan 'na 
aonar do chloinn a mhàthar, agus tha gràdh 
aig athair air. 

21 Agus thubhairt thu re d'sheirbhisich, 
Thugaibh a nuas e do m' ionnsuidhs', a 
chum as gu'n socruich mi mo shùilean air. 

22 Agus thubhairtsinnere m' thighearna, 
Cha'n f'heud an leanabh athair f hàgail : oir 
nam f àgadh e athair, gheibheadh uthair bàs. 23 Agus thubhairt thusa re d' sheirbhi- 
sich, Mur d'thig bhur bràthair a's òige 'nuas 
maille ribh, cha'n fhaic sibh m'aghaidsa ni's 
mo. 

24 Agus an uair a chaidh sinne suas a 
dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar,dh'in- 
nis sinnda focail mo thighearna. 

25 Agus thubhairt ar n-athair, Rachaibh 
a rìs, ceannaichibh dhuinn beagan bidh. 

26 Agus thubhairt sinne, Cha'n f heud 
sinn doì sios : ma bhios ar bràthair as òige 
maille ruiun, 'an sin thèid sinn sios ; oir 
cha'n f heud sinn aghaidh anduine fhaicinn, 
mar bi ar bràthair a's òige maille ruinn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhiseach m'a- 
thair ruinn, Tha f hios agaibh gu'n do rug 
mo bhean dithis mhac dhomh. 

28 Agus chaidh aon diubh a mach uam, 
agus thubhairt mi,Gu cinnteach reubadh 'na 
bnloighdibh e ; agus cha'n f haca mi o sin e. 

29 Agus ma bheir sibh um muc so uam 
mar an ceudna, agus gu'n d'thig tubaist air, 
bheir sibh sios m'fhalt liath le bron do'n 
uaigh. 

30 A nis uime sin, an uair a thig mis' a 
dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, gun 
an leanabh maille ruinn ; (do bhri' gu bheil 
anam-saceangailt' annan anam an leinibh); 

31 Tarlaidh, 'nuair a chi e nach 'eil an 
leanabh maillc ruinn, gu'm faigh e bàs : agus 
bheir do sheirbhiseach sìos falt liath do 
sheirbhisich ar n-athar le bròn do'n uaigh. 

32 Uir chaidh do sheirbhiseach 'an urras 
air son an leinibh do m'athair, ag ràdh, 
Mur d'thoir mi a't' ionnsuidh e, 'an sin bi- 
thidh mi fui' choire aig m'athair gu bràth. 

33 A nis uime sin guidheam ort,leig le d' 
sheirbhiseach fantuinn 'an àit' an leinibh, 
a'm' thràill do m' thighearna ; agus leig leis 
an leanabh dol suas maille r'a bhràithribh. 

34 Oir cionnas a thèid mise suas a dh'- 
ionnsuidh m'athar, agus gun an leanabh 
maille rium ? an t-eagal gu faic mi 'n t olc 
a thig air m'athair. 

CAIB. XLV. 

AGUS cha b'urrainn Ioseph cumail air 
'fèin 'nan làthair-san uile a sheas làimh 
ris ; agus ghlaodh e, Cuiribh gach duine 
mach uam : agus cha do sheas duine sam 
bith maille ris, an uaira rinn loseph e fèin 
aithnichte d'a bhràithribh. 

2 Agus ghuil e gu h-àtd ; agus chuala na 
h-Eiphitich, agus tigh Pharaoih e. 

3 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràith- 
ribh, ls mise Ioseph ; am ' bheil m'athair fa- 
thast beo ? agus cha b'urrainn a bhràithrean 
a f hreagairt ; oir bha eagal orra roimh a là- 
thair-san. 

4 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràith- 
ribh, Thigibh am fagus domh, guidheam 
oirbh ; agus thàinig ìad am fagus : Agus 
thubhairt esan, Is mise Ioseph bhur brà- 
thar, a reic sibhse do'n Eiphit. 1 thòsaieh, 

45 * 'm làimh, Ijjabh. GENESIS/ 5 Agus a liis tia biodh doilgheas oirbh, 
no corruich agaibh ribh fèin, a chionn gu'n 
do reic sibh mise 'n so oir chuir Dia 
romhaibh mi gu sibhs' a gbleidheadh beo : 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bha ghorta 
'san tìr, agus ììià fathast cùig bliadhna re 
teuchd, anns nach bi aon chuid treabhadh no 
foghar. 

7 Agus chuir Dia mise romhaibh, a 
ghleidheadh dhuibhse iarmaid 1 air tha- 
lamh, agus a thearnadh bhur beatha le fuas- 
gladh mòr. 

8 A nis uìme sin cha sibhs' a chuir mis' 
'an so, ach Dia ; agus rinn e mi a'm' athair 
do Pharaoh, agus a'm' thighearna os cionn a 
thighe uile, agus a'm uachdaran ann an tir 
na h-Eiphit uile. 

9 Deanaibh cabhag, agus rachaibh suas a 
chum m'athar, agus abraibh ris, Mar so thu- 
bhairt do mhac loseph, Rinn Dia mis' a'm' 
uachdaran air an Eiphit uile ; thig a nuas 
a'm' ionnsuidh, na dean moille : 

10 Agus gabhaidh tu còmhnuidh 'am 
fearann Ghosein, agus bithidh tu'm fagus 
dhomhsa, ihu j'cin, agus do chlann, agus 
clann do chloinne, agus do threudan, agus 
do bhuar, 2 agus gach ni a tu agad. 

11 Agus beathaichidh mise thu 'n sin (oir 
fathast bithidh cùig bliadhna gorta ann) an t- 
eagal gu'n d'thig thu fèin, agus do thea- 
ghlach, agus gach ni a ta agad, gu bochdainn. 

12 Agus feuch, tha bhur sùilean a' fai- 
cinn, agus sùilean mo bhràthar Bheniamin, 
gur e mo bheul fèin a tha labhairt ribh. 

13 Agus innsidh sibh do m'athair mo 
ghlòir-sa uile 'san Eiphit, agus gach ni a 
chunnaic sibh ; agus ni sibh cabhag, agus 
bheir sibh a nuas m'athair 'an so. 

14 Agus thuit e air muineal 3 a bhrà- 
thar Beniamin, agus ghuil e; agus ghuil 
Beniamin air a mhuinealsan. 

15 Phòg e mar an ceudna a bhràithrean 
uile, agus ghuil e os an ceann : agus 'na 
dhèigh sin nnn a bhraithrean cainnt ris. 

16 Agus chualas iomradh so ann an tigh 
Pharaoin, ag ràdh, Tha bràithrean Ioseiph 
air teachd : agus thaitinn e gu math re 
Pharaoh, agus r'a sheirbhisich. 

17 Agus thubhairt Pharaoh re Ioseph, 
Abair re d'bhràithribh, Deanaibh so, sacai- 
chibh bhur n-ainmhidhean agus imichibh, 
rachaibh do thir Chanaain. 

18 Agus thugaibh leibh bhur n-athair, 
agus bhur teaghlaichean, agus thigibh a m' 
ionnsuidhs', agus bheir mise dhmbh math 
tire na h-Eiphit ; ithidh sibh reamhrachd na 
tire. 

19 A nis thugadh à'thne dhuit; dea- 
nàìbhse mar so : thugaibh leibh a tìr na h- 
Eiphit carbadan air son bhur cloinne bige, 
agus bhur ban, agus thugaibh bhur n-athair 
leibh, agus thigibh. 1 do'n dùthaich so. 2 chrodh. 3 leum e 
mumhuineal. *biadh. 5 atharrachadh 

4$ 20 Agus na biodh 9uim agaibh d'ar r> 
airneis-tighe ; oir is leibhsa math tìre na h- 
Eiphit uile. 

21 Agus rinn clann Israeil mar sin: agus 
thug Ioseph dhoibh carbadan a rèir ordugh 
Pharaoih; agus thug e dhoibh lòn 4 air 
son na slighe. 

22 Thug e dhoibh uile do gach aon 
diubh fa leth culaidhean eudaich ; 5 ach do 
Bheniamin thug e tri cheud bonn airgid, agus 
cùig culaidhean eudaich. 

23 Agus chuir e dh'ionnsuidh athar mar 
so : deich asail a' giùlan do nithibh matha 
na h-Eiphit, agus deich asail bhainionn a 
giùlan sìl, agus arain, agus loin d'an athair 
air son na slighe. 

24 Mar sin chuir e bhràithrean air falbh, 
agus dh'imich iad: agus thubhairt e riu, 
Feuchaibh nach cuir sibh a mach air a' 
chèile air an t-slighe. 

25 Agus chaidh iad suas as an Eiphit, 
agus thàinig iad gu tìr Chanaain a dh'ionn- 
suidh Iacoib an athar. 

26 Agus dh'innis iad da, ag ràdh, Tha 
Ioseph tathast beo, agus tha e na uachdaran 
air tìr na h-Eiphit uile. Agus dh'f han- 
naich 6 cridhe Iacoib, oir cha do chreid e iad. 

27 Agus dh'innis iad da uile bhriathran 
Ioseiph, a labhair e riu : Agus an uair a 
chunnaic e na carbadan a chuir Ioseph g'a 
ghiùlan, dh'ath-bheothaich spiorad Iacoib 
an athar. 

28 Agus thubhairt Israel, Is leòr e ; tlia 
Ioseph mo mhac fathast beo : thèid mi agus 
chi mi e mum faigh mi bàs. 

CAIB. XLVI. 

AGUS dh'imich Israel maille ris gach ni 
a bh'aige, agus thàinig e gu Bèer-seba, 
agus thug e suas iobairtean do Dhia athar 
Isaaic. 

2 Agus labhair Dia re h-Israel ann an 
taisbeanaibh 7 na h-oidhche, agus thubhairt 
e, A Iacoib, a Iacoib : Agus thubhairt esan, 
Tha mi 'n so. 

3 Agus thubhairt e, Is mise Dia, Dia f- 
athar : na biodh eagal ort dol sìos do'n Eiphit; 
oir ni mis' a'd' chinneach mòr thu 'an 
sin. 

4 Thèid mise maille riut sìos do'n Eiphit ; 
agus bheir mi mar an ceudna gu cinnteach a 
nios thu rìs : agus cuiridh Ioseph a làmh air 
do shùilibh. 

5 Agus dh'èirich Iacob suas o Bheer- 
seba ; agus thug mic Israeil leo Iacob an 
athair, agus an clann bheag, agus am mnai, 
anns na carbadaibh a chuir Pharaoh g'a 
ghiùlan. 

6 Agus ghabh iad an sprèidh, agus am 
maoin, a f huair iad ann an tir Chanaain, 
agus thàinig iad do'n Eiphit, Iacob, agus a 
shliochd uile maille ris ; 

7 A mhic, agus mic a mhac maille ris, a culaidh. Kabh. 6 iagadh, lagaich, 1 seal- 
laiòh, aislingioh. CAIB. XLVII. nigheana, agus nighe&nan a mhac, agus a 
shliochd uile thug e maille ris do'n Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmeanna chloinn 
Israel, a thàinig do'n Eiphit, Iacob agus a 
mhic : Reuben, ceud-ghin Iacoib. 

9 Agus mic Reubein ; Hanoch, agus 
Phallu, agus Hesron, agus Carmi. 

10 Agus mic Shimeoin ; Iemuel, agus 
Iamin, agus Ohad, agus lachin, agus Sohar, 
agus Saul mac Ban-chanaanaich. 

11 Agus mic Lebhi ; Gerson, Cohat, agus 
Merari. 

12 Agus mif Iudaih; Er, agus Onan, 
agus Selah, agus Phareds, agus Serah : ach 
fhuair Er agus Onan bàs ann an tìr Cha- 
naain. Agus b'iad mic Phareds, Hesron, 
agus Hamul. 

13 Agus mic Isachair; Tola, agus Phu- 
bhah, agus Iob, agus Simron. 

14 Agus mic Shebuluin ; Sered, agus 
Elon, agus Iahleel. 

15 Is iad sinmic Leaih, a rug i do Iacob 
'am Padan-aram, mailler'a nighinn Dinah: 
b'iad uile anman a mhac agus a nigheana 
tri-deug 'ar fhichead. 

16 Agus mic Ghaid ; Siphion, agus Hagai, 
Suni, agus Esbon, Heri agus Arodi, agus 
Areli. 

17 Agus mic Aseir ; Imnah, agus Isuah, 
agus Isui, agus Beriah, agus Serah am piu- 
thar. Agus mic Bheriaih; Heber, agus 
Malchiel. 

18 Is iad sin mic Shilpaih, a thug Laban 
d'a nighinn Leah ; agus rug i iad sin do 
Iacob, eadhon sè anmanna deug. 

19 Mic Racheil mnà Iacoib ; Ioseph, 
agus Beniamin. 

20 Agus rugadh do Ioseph ann an tìr na 
h-Eiphit, .Manaseh agus Ephraim, a rug 
Asenat nighean Photipheraih sagairt Oin 
dha. 

21 Agas'b'iad mic Bheniamin; Belah 
agus Becher, agus Asbel, Gera, agus Naa- 
man, Ehi agus Ros, Mupim, agus Hupim, 
agus Ard. 

22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh do 
lacob : na h-anman uile, ceithir-deug. 

23 Agus mic Dhain ; Husim. 

24 Agus mic Naphtali; Iahseel, agus 
Guni, agus Iedser, agus Sillem. 

25 Is iad sin mic Bhilhaih, a thug Laban 
d'a nighinn Rachel, a rug i do Iacob: nah- 
anman uile, seachdnar. 

26 Na h-anman uile a thàinig le Iacob 
do'n Eiphit, a thàinig a mach as a leasruidh, 
a thuilleadh air mnaibh mhac Iacoib ; b'iad 
na h-anmanna so uile tri fichead 's a sè. 

27 Agus mic Ioseiph a rugadh dha 'san 
Eiphit, bu dhà anam iad : uile anmanna 
thighe Iacoib, a thàinig do'n Eiphit, bu tri 
fichead 's a deich iad. 

28 Agus chuir e Iudah roimhe gu Ioseph, chum as gu'n d'thugadh e fios dha teachd 
'na làthair ann an Gosen; 1 as;us thàinig 
iad gu fearann Ghosein. 

29 Agus bheartaich Ioseph a cbarbad, 
agus chaidh e suas 'an coinneamh Israeil 
athar gu Gosen ; 1 agus nochd se e fèin 
da, agus thuit e air a mhuineal, agus ghuil 
e air a mhuineal rè tamuill. 

30 Agus thubhairt Israel re Ioseph, Fai- 
gheams' a nis bàs, o chunnaic mi do ghnùis, 
do bhrìgh gu bhcil thu fathast beo. 

31 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràithribh, 
agus re teaghlach athar, Thèid mise suas, 
agus cuiridh mi 'n cèill do Pharaoh, agus 
their mi ris, Tha mo bhràithrean, agus tea- 
ghlach, m' athar, a bha ann an tir Chanaain, 
air teachd a'm' ionnsuidh : 

32 Agus is buachaillean 2 na daoine, 
oir bu luchd-sprèidhe 3 iad ; agus thug iad 
leo an treudan, agus am feudail 4 agus 
gach ni bh' aca. 

33 Agus tarlaidh 'nuair a ghairmeas Pha- 
raoh oirbh, àgus a their e, Ciod is ceird 
duibh ? 

34 Gu'n abair sibhse, Bu luchd-sprèidhe 
do sheirbhisich o'r n òige eadhon gus a nis, 
sinn fèin agus mar an ceana ar n-aithreacha ; 
chum as gu'n gabh sibh còmhnuidh ann am 
fearann Ghosein, oir is gràineileachd do na 
h-Eiphitich gach buachaille sprèidhe. 

CAIB. XLVII. 
9 A N sin thàinig Ioseph agus dh'innis e 
il do Pharaoh, agus thubhairt e, Thài- 
nig m'athair agus mo bhràithrean, agus an 
treudhan, agus am feudail, agus gach ni a 
bh' aca, a mach a tìr Chanaain ; agus feuch, 
tha iad ann am fearann Ghosein. 

2 Agus ghabh e cùignear d'a bhràithribh, 
agus chuir e 'n lathair Pharaoihiad. 

3 Agus thubhairt Pharaoh r'a bhràith- 
ribh. Ciod is ceird duibh ? Agus thubhairt 
iadsan re Pharaoh, Is buachaillean do sheir- 
bhisich, sinn fèin agus ar n-aithreacha. 

4 Thubhairt iad mar an ceudna re Pha- 
raoh, 'S ann gu bhi air chuairt aims an tir a 
thàinig sinn ; oir cha 'n'eil feur aig do 
sheirbhisich d'an sprèidh, do bhrìgh gu 
bheil a' ghorta mòr ann an tir Chanaain : a 
nis uime sin guidheamaid ort leig le d' 
sheirbhisich còmhnuidh ghabhail 'am fea- 
rann Ghosein. 

5 Agus labhair Pharaoh re Ioseph, ag 
ràdh, Thàinig t'athair agus do bhràithrean 
a't' ionnsuidh : 

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad ; anns a' 
chuid a's fearr do'n fhearann thoir air 
t'athair agus do bhràithribh còmhnuidh a 
ghabhail; gabhadh aid còmhnuidh 'am 
fearann Ghosein : agus ma's aithne dhuit 
gu bheil 'nam measg daoine comasach 5 ni 
thu iad 'nan ard-bhuachaillibh air mo 
sprèidh-sa. 1 chum gu'n seòladh e air aghaidh e gu Gosen. 
a todhaìrean, 3 àirich, * am bnar, an 
4f làin. s tapaidh. GENESIS. 7 Agus thug Ioseph Iacob athair a stigh, 
agus chuir e'n làthair Pharaoh e: agus 
bneannaich Iacob Pharaoh. 

8 Agus thubhairt Pharaoh re Iacob, 
Ciod is aois dhuit? 

9 Agus thubhairt Iacob re Pharaoh, 'S 
iad lài bliadhnacha mo chuairte 1 ceud agus 
deich bliadhna fichead : bu tearc agus olc 
lài bliadhnacha ino bheatha, agus cha 
d'ràinig iad lài bliadhnacha beatha m' aith- 
reacha ann an laithibh an cuairte-san. 

10 Agus bheannaich Iacob Pharaoh, agus 
chaidh e mach as làthair Pharaoìh. 

11 Agus shuidhich Ioseph athair, agus a 
bhràithrean, agus thug e dhoibh sealbh ann 
an tìr na h-Eiphit, anns a' chuid a's fearr 
do'n fhearann, ann am fearann Rameseis, 
mar a dh'àithn Pharaoh. 

12 Agus bheathaich Ioseph athair, agus 
a bhràithrean, agus uile theaghlach àthar 
le h-aran, a rèir un cloinne. 

13 Agus cha robh aran anns an tìr uile ; 
oir bha ghorta ro-mhòr, aìr chor as gu'n 
robh talamh na h-Eiphit, agus tìr Chanaain 
■uile fann 2 leis a' ghorta. 

14 Agus chruinnich Ioseph an t-airgiod 
uile a fhuaradh ann an tir na h-Eiphit, 
agus ann an tìr Chanaaìn, air son a' bhìdh 
a cheannaich iad: agus thug Ioseph an 
t-airgiod do thigh Pharaoih. 

15 Agus an uair a theirig airgiod ann an 
tìr na h-Eiphit, agus ann an tìr Chanaain, 
thàinig na h-Eiphitich uile gu Ioseph, ag 
ràdh, Thoir dhuinn aran ; c'ar son a gheibh- 
eamaid bàs a'd' làthair? oir theirig ar n' 
airgiod. 

16 Agus thubhairt Ioseph, Tiiugaibh 
seachad bhur sprèidh, agus bheir mise 
dhuibh air son bhur sprèidhe, ma theirig 
airgiod dhuibh. 

17 Agus thug iad an sprèidhe gu Ioseph : 
agus thug Ioseph dhoibh aran air son each, 
agus air son nan caorach, agus air son a' 
cnruidh, agus air son nan asal ; agus bheath- 
aich e iad le h-aran, air son an sprèidhuile, 
air a bhliadhna sin. 

18 'Nuair a chrìochnaicheadh a' bhliadh- 
na sin, thàinig iad d'a ionnsuidh air an dara 
bliadhna, agus thubhairt iad ris, Cha cheil 
sinne air mo thighearna gu'n do chaitheadh 
ar n-airgiod ; tha mar an ceudna ar treud- 
ansprèidh aig mo thighearna: chad'fhàgadh 
ann an sealladh mo thighearna ach ar cuirp 
agus ar feàrann. 

19 C'ar son a gheibh sinn bas fa chomh- 
air do shùl, araon sinne agus ar fearann ? 
Ceannaich sinne agus ar tèarann air son 
arain, agus bithidh sinne agus ar fearann 
'nar seìrbhisich do Pharaoh: agus thoir 
dhuinn sìol, chum as gn'm bi sinn beo, agus 
nach faigh sinn bàs, agus nach bi am i'ear- 
ann 'na fhàsach. i 1 m'eilthire. a lag, anfhann. 3 dh'athar- 
rakh t iad. 4 tachairidh. 5 codacha. 
46 20 Agus cheannatch Ioseph ^fearann na 
h-Eiphit uile do Pharaoh; oir reic na h- 
Eiphitich gach duine ihearann fèin, a 
chionn gu'n do bhuadhaich à' ghorta orra : 
mar sin bu le Pharaoh an talamh. 

21 Agus a thaobli an t-sluaigh, chuir e 
imrich ìad 3 do bhailtìbh o aon cheann 
chrìocha na h-Eiphit, eadhon gu nuig an 
ceann eile dhith: 

22 A mhàin fearann nan sagart cha do 
chcannaich e; oir dh'oi duiclieadh cuibhrionn 
do na sagartaibh le Pharaoh, agus dh'ith 
iad an cuibhrionn a thug Pharaoh dhoibh; 
uime sin cha do reic iàd ain fearann. 

23 Agus thubhairt Ioseph ris an t-sluagh, 
Feuch, cheannaich mi sibh an diugh, agus 
bhur fearann do Pharaoh: feuch, so sìol 
duibh, agus cuiribh am fearann. 

24 Agus tarlaidh, 4 do na chinncas gu'n 
d'thoir sibh an cùigeadh cuid do Pharaoh, 
agus bithidh agaibh fèinceithir earrannan, 5 
air son sìl an f hearainn, agus air son bhur 
bìdh, agus air son muinntir bhur teaglilacba, 
agus air son bìdh d'ar cloinn bhig. 

25 Agus thubhaitt iadsan, Ghleidh thu 
beo sinn : faigheamaid deagh ghean ann an 
sealladh mo thighearna, agus bithidh sinn 
'nar seirbhisich do Pharaoh. 

26 Agus rinn Ioseph sin 'na lagh gus an 
là 'n diugh air feadh f hearainn na h-Eiphit, 
gu'm bitheadh aig Pharaoh an cùigeadh 
cuid : saor a mhàin o f hearann nan sagart, 
nachbu le Pharaoh. 

27 Agus ghabh Israel comhnuidh ann 
an tìr na h-Eiphit, ann an talamh Ghosein ; 
agus bhasealbh aca ann, agus shìolaich iad, 
agus dh'f hàs iad ro-lìonmhor. 

28 Agus bha Iacoib beo ann an tìr na 
h-Eiphit seachd bliadna deug: agus b'iad 
bliadhnacha beatha Iacoib uile ceud agus 
dà f hichead agus seachd bliadhna. 

29 Agus dhlùthaich an t-àm anns am 
b'èigin do Israel bàs f haghail : agus ghairm 
e air a mhac Ioseph, agus thubhairt e 'rìs, 
Ma fhuair mi nis deagh-ghean a' d' sheal- 
ladh, cuir, guidheam ort, do làmh fuidh 
m'leis, 5 agus buin gu caoimhneil agus gu 
firinneach rium ; na h-adhlaic mi guulheam 
ort, 'san Eiphit. 

30 Ach luidhidh mi maille re m' aith- 
reachaibh : agus giùlainidh tu mi mach as 
an Eiphit, agus adhlaicidh tu mi 'nan àit'- 
adhlaic san. Agus thubhairt esan, Ni mi 
mar a thubhairt thu. 

31 Agus thubhairt e, Mionnaich dhomh : 
agus mhionnaich e dha. Agus chrom 
Israel e sèin air ceann-adhairt na leapach. 

CAIB. XLVIII. 

AGUS 'an dèigh nan nithe sin, dh'innis 
neach do Ioseph, Feuch, tha t'athair 
tinn: agus thug e leis a dhà mhac, Manaseh 
agus Ephraim. 

6 shliasaid. CAII. XLBC. 3 Agus dh'innis neach do Iacob, agus 
thubhairt e, Feuch, tha do mhac Ioseph a' 
teachd a' t' ionnsuidh : agus neartaich Israel 
e f 'èin, agus shuidh e air an leabaidh. 

3 Agus thubhairt Iacob re Ioseph, 
Dh'fhoillsich Dia uile-chumhachdach e 
fèin dhomhsa aig Luds ann an tìr Chanaain, 
agus bheannaich e mi, 

4 Agus thubhairt e rium, Feuch, ni mise 
sìolmhar agus lìonmhor thu, agus ni mi thu 
a'd' choi'-thional chinneach, 1 agus bheir 
mi am fearann so do d'shliochd a'd' dhèigh, 
mar sheilbh shìorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, Ephraim 
agus Manaseh, a rugadh dhuit ann an tìr 
na h-Eiphit, mun d'thàinig mìs' a't' ionn- 
suidh do'n Eiphit, is leamsa iad; mar 
Reuben agus Shimeon, bithidh iad leamsa. 

6 Agus bithidh do shliochd, a ghineas tu 
'nan dèigh, leat fèin: a reir ainm am 
bràithre goirear iad 'nan seilbh fein. 

7 Agus' air mo shon-sa dheth, 'nuair a 
thàinig mi o Phadan, fhuair Rachel bàs 
agam ann an tìr Chanaain, air an t-slighe, 
'nuair nach robh fathast ach àstar goirid re 
teachd gu h-Ephrat : agus dh'àdhlaic mi 'n 
sin i aìr an t-slighe gu h-Ephrat : 's e sin 
Betlehem. 

8 Agus chunnaic Israel mic Ioseiph, 
agus thubhairt e, Cò iad sin ? 

9 Agus thubhairt Ioseph r'a athair, 'S 
iad mo mhic-sà iad, a thug Dia dhomh 'an 
so : agus thubhairt e, Thoir a'm' ionnsuidh 
iad, guidheam ort, agus beannaichidh mi 
iad. 

10 Agus bha sùilean Israeil trom le h- 
aois, air chor nach bu lèir dha gu math: 
agus thug e 'm fagus da iad, agus phòg e 
iad, agus ghabh e 'na ghlacaibh ìad. 

1 1 Agus thubhairt Israel re Ioseph, Cha 
do shaoil mi gu'm faicinn do ghnùis : agus 
feuch, nochd Dia dhomh mar an ceudna 
do shliochd. 

12 Agus thugloseph a mach iad o eadar 
a ghlùinean, agus chrom se e lèin le aghaidh 
gu làr. 

13 Agus ghabh Ioseph iad le chèile, 
Ephraim 'na làimh dheis o làimh chli 
Israeil, agus Manaseh 'na làimh chli o làimh 
dheis Ìsraeil; agus thug e 'm fagus dawrf. 

14 Agus shìn Israel a mach a làmh 
dheas, agus chuir e i air ceann Ephraim, 
am mac a b'òige, agus alàmh chli air ceann 
Mhanaseih: stiuir e a làmha gu seòlta; 
oir b'e Manaseh an ceud-ghin. 

15 Agus bheannaich e Ioseph, agus 
thubhairt e, Gu'n deanadh Dia, 'an làthair 
an do ghluais m'aithreacha Abraham agus 
Isaac, an Dia a bheathaich mi rè mo 
bheatha uile gus an là'n diugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach olc, 
na leinibh abheannachadh ; agusainmichear 

1 sluaigh. 2 mòran. 3 barrachd. *mò- 
rackd. 5 Atmhor, Eabh. * is innil foir- 
49 m'ainmsa orra, agus aiflm m'aithrescha 

Abrahaim agus Isaaic: agus mar iasg na 
mara fàsadh iad lionmhor 'am meadhon na 
talmhainn. 

17 Agus an uair a chunnaic Ioseph gu'n 
do chuir athair a làmh dheas air ceann 
Ephraim, cha do thaitinn e ris : agus chum 
e suas làmh athar, a chum a h-athar- 
rachadh o cheann Ephraim gu ceann Mha- 
naseih. 

18 Agus thubhairt Ioseph r'a athair, Ni 
h-ann mar sin, athair: oir is e so an ceud- 
ghin ; cuir do làmh dheas air a cheann. 

19 Agus dhiùlt athair, agus thubhairt e, 
Ta fhios agam, a mhic, ta fhios agam; 
bithidh esan cuideachd 'na shluagh, agus 
fàsaidh e mar an ceudna mòr: ach gu 
deiinhin bithidh abhràthair a's òige ni's 
mo na e, agus bithidh a shliochd 'nan 
iomadaidh 2 chinneach. 

20 Agus bheannaich e iad air an là sin, 
ag radh, lonnad-sa beannaichidh Israel, ag 
ràdh, Gu deanadh Dia thu mar Ephraim, 
agus mar Mhanaseh : agus chuir e Ephrairo 
roimh Mhanaseh. 

21 \gus thubhairt Israel re Ioseph, 
Feuch, a taims' a' faghail a' bhàis; ach 
bithidh Dia maille ribhse, agus bheir e rìs 
sibh gudùthaichbhur n-aithreacha. 

22 Agus thug mise dhuit aon chuid- 
roinne thar do hhràithrean, a bhuin mi 
mach a làimh an Amoraich le m' chloidh- 
eamh agus le m' bhogha. 

CAIB XLIX. 

AGUS ghairm Iacob air a mhic, agus 
thubhairt e, Cruinnichibh sibh fein 
'an ceann a chèile, chum as gu'n innis mi 
dhuibh ciod a tharlas dhuibh 'sna laithibh 
deireannach 

2 Cruinnichibh sibh fèin 'an eeann a 
chèile, agus cluinnibh, a mhaca Iacoib; 
agus èisdìbh re Israel bhur n-athair. 

3 A Reubein, is tu mo cheud-ghin, mo 
threise, agus toiseach mo neirt, oirdheir- 
ceas 3 àrd-inbhe, * agus òirdheirceas cumh- 
achd. 

4 Neo-sheasmachd s mar uisge, cha 
d'thoir thu barrachd, do bhri' gu'n deach- 
aidh tu suas do leabaidh t' athar : 'an sin 
thruaill thu i ; chaidh e suas do m' uirigh. 

5 Is bràithre Simeon agus Lebbi: tha 
innil aingidlieachd 'nan àitibh-comhnuidh' 

6 'Nan dìomhaireachd 7 na d'thigeadh 
m'anamsa; r'an coi'thional na bitheadhm' 
onoirs' air a h-aonadh : oir 'nan corruich 
mharbh iad duine,agus'nam fèin-thoil leag 
iad sìos balla. 

7 Mallaichte gu'n robh an corruich, oir 
bha i garg; agus am fearg, oir bha i ain- 
iochdmhar : roinnidh mi ìad ann an Iacob, 
agus sgaoilidh 6 mi iad ann an Israel. 

8 A Iudaih, molaidh do bhràithrean 

neirt an comhairlean aìngidk r"* chòlCt 
7 diubhras. 8 sgapaidò. GENESIS. thusa; bithidh do làmh 'ara muineal do 
naimhde : cromaidh clann t'athar iad fèin 
sìos a'd' làthair. 

9 Is cuilean leòmhain Iudah ; o'n chobh- 
artaich, 1 a mhic, chaidh tu suas : chrom 
se e fèin sìos, chrùb e mar leòmhan, agus 
mar sheann leòmhan ; co dhùisgeas suas e ? 

10 Cha dealaich an t-slat-rioghail re 
Iudah, no lagh-thabhartair o eadar a chosa, 
gus an d'thig Sìloh, agus dha-san geillfidh 
na slòigh : 2 

11 A' ceangal a shearraich ris an 
fhìneamhain, agus loth asail ris an fhì- 
neamhain thaghta; nigh e eudach 'am 
f ìon, agus a tnrusgan 'am fuil naro f ìon- 
dhearc. 

12 Bithidh a shùilean ni's deirge na f ìon, 
agus f hiacla ni's gile na bainne. 3 

13 Gabhaidh Sebulun còmhnuidh aig 
caladh a' chuain, agus bithidh e air son 
calaidh long; agus bithidh eirthir 4 gu nuig 
Sidon. 

14 Is asal làdair Isachar, a' crùbadh sios 
eadar dhà eallaich. * 

15 Agus chunnaic e gu'm bu mhath an 
ni fois, agus gu'w robh am fearann taitneach ; 
agus chrom e ghuala gu iomchar, agus rin- 
neadh e 'na sheirbhiseach do chìs. 

16 Bheir Dan breth air a shluagh, mar 
aon do threubhaibh Israeil. 

17 Bithidh Dan 'na nathair air an ròd, 
'na nathair-nimhe air an t-slighe, a theumas 
sàiltean an eich, air chor as gu'n tuit a 
mharcach 'an coinneamh a chùd. 

18 Re d' shlàinte dh'fheith mise, O 
Thighearaa. 

19 Gad, bheir buidheann buaidh air: 
ach bheir esan buaidh fa dheireadh. 

20 A mach a h-Aser bithidh aransan 
reamhar, agus bheir e uaith sògh rioghail. 

21 Is eilid air a leigeadh fuasgailte 
Naphtali; bheir e focail thaitneach uaith. 

22 Is geug thorrach Ioseph, geug thor- 
rach làimh re tobar, aig am bheil a meang- 
lain a' sgaoileadh thar a bhalladh. 

23 Chràidh na fir-bhogha gu geur e, 
agus thilg iad air, agus dh'f huathaich iad e. 

24 Ach dh'fhan a bhogha 'n a neart, 
agus rinneadh-gairdeana 6 a làmh làdair le 
làmhaibh D'c chumhachdaich Iacoib ; 
(uaithe sm tha 'm buachaille, cloch Is- 
raeil.) 

25 Eadhon le Dia t-athar, a ni còmhnadh 
leat, agus leis an Uile-chumhachdach, a 
bheannaicheas thu le beannachdaibh nèimh 
o'n àirdc, beannachdaibh na doimhne shìos, 
beannachdaibh nan cìoch, agus na bronn. 

26 Thug beannachda t-athar barrachd 
air beannachdaibh mo shinnseara, gu nuig 
foir-iomall 7 nan sliabh sìorruidh ; bithidh iad air ceann Ioseiph, agus air mullach a 
chinn-san a sgaradh o bhràithribh. 

27 Ni Beniamin fiadhach mar mhadadh- 
alluidh: sa'-mhadainn ithidh e chobhart- 
ach, e agus 'san fheasgar roinnidh e 
chreach. 

28 Is iad sin uile dà threubh dheug 
Israeil : agus 's e so an ni a labhair an 
athair riu, agus bheannaich e iad: gach 
aon ac' a rèir a bheannachaidh, bheannaich 
e iad. 

29 Agus dh'àithn e dhoimh, agus thubh- 
airt e nn, Cruinnichear mise chum mo 
dhaoine : adhlaicibh mi maille re m'aith- 
reachaibh 'san uaimh a ta ann an achadh 
Ephroin an Hitich, 

30 'San uaimh a ta ann an achadh 
Mhachpelaih, a ta fa chomhair Mhamre, 
ann an tir Chanaain, a cheannaich Abra- 
ham maille ris an achadh o Ephron an t- 
Hiteach, mar sheilbh àit'-adhlaic. 

31 ('An sin dh'adhlaic iad Abraham agus 
Sarah a bhean; 'an sin dh'adhlaic iad 
Isaac agus Rebecah a bhean ; agus 'an sin 
dh'adlaic mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, agus 
an uaimh ta ann, o chloinn Het. 

33 Agus an uair a chrìochnaich Iacob 
àitheanta thoirt d'a mhic, chruinnich e 
chosan suas do'n leabaidh, agus chaochail 9 
e, agus chruinnicheadh e chum a dhaoine. 

CAIB. L. 

AGUS thuit Ioseph air aghaidh athar, 
agus ghuil e air, agus pnòg se e. 

2 Agus dh'àithn Ioseph d'a sehirbhisich 
na lèighean 10 spìosraidh chur" air corp 
athar : agus chuir na lèighean spìosraidh air 
Israel. 

3 Agus choi'-lionadh air a shon dà- 
fhichead là (oir mar so coi'-lionar lài na 
muinntir sin air an cuirear spìosraidh ;) 
agus rinn na h-Eiphitich bròn air a shon 
deich is tri fichead là. 

4 Agus an uair a chaidh làì a bhròin 
thairis, labhair Ioseph ie teaghlach Pharaoih, 
ag ràdh, A nis ma fhuair mi deagh-ghean 
'nar sùilibh, labhraibh, guidheam oirbh, 
ann an cluasaibh Pharaoih, ag ràdh, 

5 Ghabh m'athair mìonnan diom, ag 
ràdh, Feuch, a ta mis' a' faghail a' bhàis : " 
a'm' uaigh a chladhaich mi dhomh fèin ann 
an tìr Chanaain, 'an sin adhlaicidh tu mi. 
A nis uime sin leig dhomh dol suas, guidh- 
eam ort, agus m' athair adhlac, agus thig 
mi rìs. 

6 Agus thubhairt Pharaoh, Falbh suas, 
agus adhlaic t-athair, a rèir mar a ghabh e 
mionnan dìot. 

7 Agus chaidh Ioseph suas a dh' adhlac 
athar: agus maille ris chaidh seirbhisich 1 o'n chreich. a d'a ionrtsuidh-san Mthidh deigh, Eabh. 8 am fiadhach. 8 dh' eug. 
erninneachadh nam pobul. 3 Bithidh a shui- 10 lighichean. 11 emhalm, Sasg. 11 ta mut 
lean dearg le fion, agus fhiacla geal le bainne. dla do'n bhàs, 
*WB»ff. *wlkiGh. Qrighmh. 7 miann, I 
59 l CAIB. I. Pharaoili suas uile, seanairean a thighe, 
agus uile sheanairean tìre na h-Eiphit, 

8 Agus teaghlach Ioseiph uile, agus a 
bhràithrean, agus teaghlach athar: amhàin 
dh'f hàg iad an clann bheag, agus an cao- 
raich, agus am buar, 1 'am fearann Ghosein. 

9 Agus chaidh suas maille ris, araon 
carbadan agus marc-shluadh : agus bha 
chuideachd ro-mhòr. 

10 Agus thàinig iad gu h-urlar-bualaidh 
Ataid, a tha 'n taobh thall do Iordan ; agus 
rinn iad bròn 'an sin le caoidh mhòir agus 
ro-chràitich : 2 agus rinn e bròn air son 
athar seachd lài. 

11 Agus an uair a chunnaic luchd- 
àiteachaidh na tìre, na Canaanaich, am 
bròn ann an urlar Ataid, thubhairt iad, Is 
doilgheasach am bròn so do na h-Eiphitich : 
uime sin thugadh Abel-misraim mar ainm 
air, a tha 'n taobh thall do Iordan. 

12 Agus rinn a mhic dha mar a dh' 
àithn e dhoibh. 

13 Oir ghiùlain a mhic e do thìr C'ha- 
naain, agus dh' adhlaic iad e ann an uaimh 
achaidh Mhachpelaih, a cheannaich Abra- 
ham maille ris an achadh mar sheilbh àit'- 
adhlaic, o Ephron an t-Iliteach, fa chomh- 
air Mhamre. 

14 Agns phill loseph do 'n Eiphit, e fèin 
agus a bhràithrean, agus iadsan uil' a 
chaidh suas maille ris a dh'adhlac athar, 
'an dèigh dha athair adhlac. 

15 Agus an uair a chunnaic bràithrean 
Ioseiph gu'n d'fhuair an athair bàs, thubh- 
airt iad, Theagamh gu 'n d' thoir Ioseph 
fuath dhuinn, agus gu 'n dìol e gu cinnteach 
oirnn an t-olc sin uile a rinn sinn air. 

16 Agus chuir iad teachdairean gu Io- 
seph, ag ràdh, Dh' àithn t-athair mun d' 
f huair e bàs, ag ràdh, 

17 Màr so their sibh re Ioseph. Math, 3 guidheam ort a nis, eucoir 4 do bhràith- 

rean, agus am peacadh, do bhrìgh gu'n d' 
rinn iad olc ort : agus a nis, guidheam ort v 
math eucoir sheirbhiseach Dhè t-athar. 
Agus ghuil Ioseph an uair a labhair iad ris. 

18 Agus chaidh à bhràithre mar an 
ceudna, agus thuit iad sios 'na làthair, agus 
thubhairt iad, Feuch, is seirbhisich dhuit 
Isinne. 

19 Agus thubhairt Ioseph riu', Na 
biodh eagal oirbh ; oir em bheil mise 'n àite 
Dhè? 

20 Agus d' ar taobh-sa, shunraich 5 sibh 
olc a'm' aghaidh ; ach shunraich Dia sin ' a 
chum maith, a chum, mar air an là 'n 
diugh, gu'n tearnadh e mòr shluagh beo. 

21 A nis uime sin na biodh eagal oirbh; 
altrumaidh 6 mise sibh, agus bhur clann 
bheag. Agus thug e co'-f hurtachd dhoibh, 
agus labhair e gu caoimhneil riu. 

22 Agus ghabh Ioseph còmhnuidh 'san 
Eiphit, e fèin agus teaghlach athar: agus 
bha Ioseph beo ceud agus deÌGh bliadhna. 

28 Agus chunnaic Ioseph clann Ephraim, 
do'n treas ginealach : thogadh suas mar an 
ceudna cìann Mhachir mhic Mhanaseih air 
glùinibh Ioseiph. 

24 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràith- 
ribh, A ta mis' a' faghail a' bhàis : ach 
amhaircidh Dia gu cinnteach oirbhse, 7 agus 
bheir e mach sibh as an fhearann so do'n 
fhearann a mhionnaich e do Abraham, dò 
Isaac, agus do Iacob. 

25 Agus ghabh Ioseph mionnan do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Amhaircidh Dia 
gu cinnteach oirbhse, agus giùlainidh sibh 
mo chnàmhan-sa suas as so. 

20 Agus fhuair Ioseph bas, agus e ceud 
agu's deich bliadhna dh' aois: agus chuir 
iad spìosraidh air, agus chuireadh ann an 
ciste-mhairbh e 'san Eiphit. E C S O CAIB. I. 

ANIS is iad so ainmeanna chloinn Is- 
raeil, a thàinig do'n Eiphit; thàinig 
gach duine agus a theaghlach maille re 
Iacob. 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, agus Iudah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Beniamin, 

4 Dan, agus Naphtaìi, Gad, agus Aser. 

5 Agus na h-anman uile a thàinig a mach 
a leasraidh Iacoib, bu deich agus 1 ri fichead 
anam iad; oir bha loseph 'san Eiphit a 
cheuna. 

6 Agus f huair Ioseph bàs, agus abhràith- 
reanuile, agusan ginealach 6 fin uile. 

7 Agus bha clann Israeil sìolmhar, agus 

1 crodh. 2 ro-ghoirt. 3 Maith, lagh. 
* ea-toir, s dhealbh, muaMch. 6 armhidh. d u m 

dh'f hàs iad gu mòr^ agus rinneadh lìònmhor 
iad, agus chinn 9 iad ro-chumhachdach t 
agus lìonadh an tir leo. 

8 A nis dh'èirich righ ùr air an Eiphit, 
do nach b'aithne Ioseph. 

9 Agus thubhairt e r'a shluagh, Eeuch, 
tha sluagh chloinn Israeil ni's lìonmhoire 
agus ni's cumhachdaiche, na sinne. 

1» Thigibh, buineamaid gu seòlta : 10 an 
t-eagal gu'm f às iad lìonmhor, agus gu'n 
tachair e, 'nuair a dh'èireas cogadh, gu'n 
gabh iadsan mar an ceudna le'r naimhdibh- 
ne, agus gu'n cog iad" nar n'aghaidh, 
agus gu'n d'thèid iad a mach as an tìr. 

11 Uime sin chuir iad maighstirean- 

7 fiosraichidh Dia gu cinnteach sibhte. 8 
5» dh'fhàf. glic. » gtfn 4saa iad m Wm ECSODUS. oibre' onra, chum an sàrachadh le'n eal-| 
lachaibh ' Agus thog iad bailtean-ion- 
mhais ' do Pharaoh, Pitom agus Raamses. 

12 Ach mar is mò a shàraich siad iad, 's 
ann is mò a rinneadh iadsan lìonmhor agus 
a dh'f hàs iad. Agus bha iad fuidh dhoil- 
gheas 4 air son chloinn Israeil. 

13 Agus thug na h-Eiphitich air cloinn 
Israeil seirbhis a dheanamh le cruadhas. 5 

14 Agus rinn iad ani beatha searbh 
dhoibh Te daorsa chruaidh, ann am moir- 
tear, agus ann an clachaibh-creadha, agus 
anns gach gnè oibre 'sa' mhachair : bha an 
obair uile, anns an d-thug iad orra obair a 
dheanamh, le cruadhas. 

15 Agus labhair righ na h-Eiphit re 
mnaibh-gluine nan Eabhruidheach {b'e 
ainm a h-aon diubh Siphrah, agus ainrn na 
te eile Puah;) 

16 Agus thubhairt e, 'Nuair a ni sìbh 
gnìomh mnà-glùine do na mnaibh Eabh- 
ruidheach, agus a chi sibh iad air na stò- 
laibh; a ma's mac a bhios ann, 'an sin marbh- 
aidh sibh e, ach ma's nighean a bhios ann, 
bithidh si beo. 

17 Ach bha eagal Dè air na mnaibh- 
glùine, agus cha a rinn iad mar adh'àithn 
righ na h-Eiphit dhoibh, ach ghleidh iad a' 
chlann mhac beo. 

18 Agus ghairm righ na h-Eiphit air na 
mnaibh-glùine, agus thubhairt e riu, C'ar 
son a rinn sibh an ni so, agus ghleidh sibh 
a' chlann mhac beo ? 

19 Agus thubhairt na mnai-ghlùine re 
Pharaoh, A chionn nach 'eil na mnai Eabh- 
midheacli mar na mnai Eiphiteach : oir 
tlta iad fèin beothail, 7 agus air an aisead 
mu'n d'thig na nmai-ghlùine a steach d'an 
ionnsuidh. 

20 Uime sin bhuin Dia gu math ris na 
mnaibh-glùine : agus rinneadh an sluagh 
lìonmhor,agusdh'fhàs iad ro-chumhachdach. 

21 Agus a chionn gu'n robh eagal Dè air 
na mnaibh-glùine, rinn e tighean dhoibh. 

22 Agus tbug Pharaoh àithne 6 d'a 
shluagh uile, ag radh, Gach mac a bheirear 
tìlgidh sibh 'san abhainn, agus gach nighean 
gleidhidh sibh beo. 

CAIB. II. 

AGUS chaidh duine do thigh Lebhi,agus 
ghabh e nighean do Lebhi 'na mnaoi. 
2 Agus dh'f has a' bhean torrach, agus 
rug i mac: agus an uair a chunnaic i gu'n 
robh e 'na leanabh tlachdmhor, dh'f holaich 
i e rè thri mìosa. 

; 3 Agus an uair nach b'urrainn i f holach 
ni b'fhaide, ghabh i dha cobhan cuilce, 9 
agus chuir i thairis 10 e le làthaich agus le 
pic," agus chuir i 'n leanabh ann ; agus 
chuir i e 'sa' chuilc aig bruaich na h-aibhne. *ciim*oibre. * uallachaìbh, eìribh. 3 bailte- 
atùir. 4 itn-eheist. s an-iochd, peingil- 

•wciW, " « iuidèmlmmMì Qattewhwb* 4 Agus sheas a nhiuthar am faà uailh, a 
dh'f haicinn ciod a dheanta ris. 

5 Agus thàinig nighean Pharaoih a nuas 
g'a nigheadh fèiri 'san abhainn, agus bha a 
maighdeana'g imeachd re taobh na h-aibh- 
ne : agus an uair a chunnaic i 'n cobhan 
'am measg na cuilce, chuir i a ban-oglach 
g'a thoirt d'a ìv-ionnsuidh. 

6 Agus an uair a dh'fhosgail i e, chun- 
naic i 'n leanabh: agus i'euch, ghuil 
an naoidhean. Agus ghabh i truas ris, 
agus thubhairt i, Is uon so do chloinn nan 
Eabhruidheach. 

7 'An sin thubhairt a phiuthar re nigh- 
ean Pharaoih, An d'-thèid mis', agus an 
gairm mi dhuit banaltrum do na mnaibh 
Eabhruidheach, a chum as gu'n altrum i 'n 
ieanabh dhuit ? 

8 Agus thubhairt nighean Pharaoih ria. 
Falbh. Agus chaidh a' mhaighdean, agus 
ghairm i màthair àn leinibh. 

9 Agus thubhairt nighean Pharaoih ria, 
Thoir an leanabh so leat, agus altrura 
dhomsa e, agus bheir mi dhuit do thuaras- 
dal. Agus gnabh a' bhean an leanabh, agus 
dh'altrum i e. 

10 Agus dh'fhàs an leanabh, agus thugi 
e dh'ionnsuidhnighinn Pharaoih, agus bha 
e 'na mhac dh'i. Agus thug i Maois mar 
ainm air: agus thubhaìrt i, A chionn as an 
uisge gu'n do tharruing mi mach e. 

11 Agus tharladh anns na laithibh sin, 
an uair a dh'f hàs Maois suas, gu 'n deach- 
aidh e mach a dh'ionnsuidh a lohràithrean, 
agus gu'n d'amhairc e air an eallachaibh : 
agus chunnaic e Eiphiteach a' bualadh 
Eabhruidhich aou d'abhràithribh. 

12 Agus dh'amhairc e 'n taobh so agus 
an taobh ud, a»us an uair a chunnaic e 
nach robh aon duine ann, mharbh e 'n t- 
Eiphiteach, agus dh' fholaich e 'sa' ghain- 
eamh e. 

13 Agus an uair a chaidh e mach an 
dara 12 là, feuch, bha dithis do na h-Eabh- 
ruidhich a' strì r'a chèile : agus thubhairt e 
ris-san a rinn an eucoir, C'ar son a bhuaileas 
tu do choimiiearsnach ? 13 

14 Agus thubhairt e, Cò rinn thusa a 'd' 
uachdaran agus a'd' bhreitheamh oirnne? 
am miann leat mis' a mharbhadh, mar a 
mharbh thu 'n t-Eiphiteach? agus ghabh 
Maois eagal, agus thubhairte, Gu cinnteach 
tha 'ni so aithnichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh an nì 
so, dh'iarr e Maois a mharbhadh. Ach 
theich Maois o aghaidh Pharaoih, agus 
ghabh e còmhnuidh ann an tìr Mhidiain ; 
agus shuidh e sìcs làimh re tobar. 

10 A nis bha aig sag^art Mhidiain seachd- 
narnighean: agus thainig iad agus thar- ? teòma. 8 sparradh. 9 ciste luacharach. 
l0 chòmhdaich,shlìob, spairt i. " bigh. 

l *4<xrm> i 1 chowpanac/u CAIB. III. ruinf iad uisge, agus lìon iad na h-amair a 

thoirt uisge do threud an athar. 

17 A°us thàinig na buachaillean agus 
dh'fhuadaich iad air falbh iad: ach sheas 
Maois suas agus chuidich e leo, agus thug 
e uisge d'an treud. 

18 Agus an uair a thàinig iad gu Reuel 
an athair, thubhairt e, Cionnus a thàinig 
sibh co luath an diugh? 

19 Agus thubhairt iad, Shaor Eiphiteach 
sinn a làimh nam buachaillean, agus mar 
an ceudna tliarruing e uisge gu leòr dhuinn, 
agus thug e uisge do'n treud. 

20 Agus thubhairt esan r'a nigheanaibh, 
Agus c' àit um bheil e? C'ar son a dh'fhàg 
sibh an duine? Gairmibh air, a chum's 
gu'n ith e aran. 

21 Agus bha Maois toileach còmhnuidh 
ghabhail maille ris an duine; agus thug e 
àiporah a nighean do Mhaois mar mhnaoi. 

22 Agus rug i mac dhu, agus thug e Ger- 
som mar ainm air: oir thubhairt e, Bha mi 
'm choigreach ann an tìr aineoil. 1 

23 Agus tharladh 'n ceann mòrain laith- 
ean, gu'n d'fhuair righ na h-Eiphit bàs, agus 
bha clann Israeil ag osnaicn air son na 
daorsa, agus ghlaodh iad ; agus thàinig an 
glaodh suas gu Dia, air son na daorsa. 

24 Agus chuala Dia an osnaich, agus 
chuimhiuch Dia a choi'-cheangal re h- 
Abraham, re h-Isaac, agus re Iacob. 

25 Agus dh'amhairc Dia air cloinn Is- 
raeil, agus dh'fhiosraich se iad. 

CAIB. III. 

ANIS bha Maois a' gleidheadh treud 
letro athar-cèile, sagairt Mhidiain : 
agus thug e 'n treud gu taobh cùii an 
i hàsaich, agu^ thàinig e gu sliabh Dhè, gu 
Horeb. 

2 Agus dh'fhoillsicheadh aingeal an 
Tighearna dha ann an lasair theine a 
meadhon pris : agus dh'amhairc e, agus 
feuch, bha 'm preas a' lasadh le teine, ach 
cha robh am preas air a losgadh. 

3 Agus thubhairt Maois, Tionndaidh' mi 
nis a leth-taobh, agus chi mi 'n sealladh niòr 
so, c'ar son nach 'eil am preas air a losgadh. 

4 Agus an uair a chunnaic an Tigh- 
earna gu'n do thionndaidh e a leth-taobh a 
dh'f haicinn sin, ghairm Dia air a meadhon 
a' phris, agus thubhairt e, A Mhaois, a 
Mhaois. Agus thubhairt esan, Tha mi 'nso. 

5 Agus thubhairt e, Na d'ihig am fagus 
'an so; cuir dhiot do bhròga bhàrr do chos, 
oir an t-àit' am bheii thu d' sheasaiuh, is 
talamh naomh e. 

6 Thubhairt e mar an ceudna, Is mise Dia 
t-athar, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus 
Dia iacoib. Agus dh'f holaich Maois agh- 
aidh : oir bha eagal air amharc air Dia. 

7 Agus thubhairt an Thighearna, Chun- 
naic mi gu cinnteach àmhghar mo shluaigh 
a ta 'san Eiphit, agus chuala mi 'n glaodh air 1 ann m dUthaich choimhich. son am maighstìrean-oibre: olr is Slfhne 

dhomh an doilgheas. 

8 Agus thàinig mi nuas g'an saoradh a 
làimh nan Eiphiteach, agus g'an toirt suas 
a mach as an f hearann sin, gu fearann math 
agus farsuing, gu fearann a ta sruthadh le 
bainne agus mil; gu àite nan Canaanach, 
agus nan Hiteach, agus nan Amorach, agus 
nam Peridseach, agus nan Hibheach, agus 
nan Iebusach. 

9 A nis uime sin, feuch, tha glaodh 
chloinn Israeil air teachd a'm ionnsuidhsa : 
agus mar an ceudna chunnaic mi am 
t òireigin 8 leis am bheil na h-Eiphitich 'g 
am fòireigneadh. 

10 Agus a nis thig, agus cuiridh mi thu 
dh'ionnsuidh Pharaoth, a chum as gu'n 
d'thoir thu mach mo shluagh clann Israeil 
as an Eiphit. 

11 Agus thubhairt Maois re Dia, Cò 
mise, gu'n rachainn a dh'ionnsuidh Pha- 
raoih, agus gu'n d'thugainn a mach clann 
Israeil as an Eiphit ? 

12 Agus thubhairt e, Bithidh mise gu 
cinnteach leat ; agus bithidh so 'na chornh- 
ara dhuit, gu'n do chuir mise uam thu: 
'nuair a bheir thu mach an sluagh as an 
Eiphit, ni sibh aoradh do Dhia air an t- 
sliabh so. 

13 Agus thubhairt Maois re Dia, Feuch, 
an uair a thig ini dh'ionnsuidh cloinn Is- 
raeil, agus a their mi riu, Chuir Dia bhur 
n-aithreacha mise d'ar n-ionnsuidh ; agus a 
their iad rium, Ciod is ainm dha? Ciod a 
their mi riu. 

14 Aguc thubhairt Dia re Maois, IS MI 
AN TI A'S MI: Agus thubhairt e, Mar 
so their thu re cloinn Israeil, Chuir IS MI 
mise d'ar n-ionnsuidh. 

15 Agus thubhairt Dia thuill' air so re 
Maois, Mar so their thu re cloinn Israeil, 
Chuir an Tighearna Dia bhur n-aithreacha, 
Dià Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia lacoib, 
mise d'ar n-ionnsuidh : 's e so m' ainm a 
chaoidh', agus e so ino chuimhneachan do 
gach uile ghinealach. 

16 Imich agus cruinnich r'a chèile sea- 
nairean Israeil, agus abair riu, Dh'fhoill- 
sich an Tighearna Dia bhur n-aithreacha e 
fèin dhomhsa, Dia Abrahaim, Isaaic, agus 
lacoib, ag ràdh, Gu-cinnteach dh'amhairc 
mi oirbh, agus chunnaic mi an ni a rinneadh 
oirbh 'san Eiphit. 

17 Ag^us thubhairt mi, Bheir mi suas 
sibh a h-amhgharna Eiphit, gu fearannnan 
Canaanach, agus nan Hiteach, agus nan 
Amorach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan Iebusach, gu fearann 
a tasruthadh le bainne agus mil. 

18 Agus èisdidh iadsan red' ghuth : agus 
thèid thu fèin agus seanairean Israeil, gu 
righ na h-Eiphit, agus their sibh ris. Choin- 
nich an Tighearna Dia nan Eabhruidheach 

z/oirneartf gitmwt. ECSODUS. iiinne : agus a nis leig dhuinn, guìdheamaid 
ort, dol astar thri làthan do'n fhàsach, 
chum as gu'n ìobair sinn 1 do'n Tighearn 
ar Dia. 

19 Agus is deimhin leam nach leig righ 
na h-Eiphit leibh imeachd, cha leig, eadhon 
le làimh làdair. 2 

20 Agus sìnidh mis' a mach mo làmh, 
agus buailidh mi 'n Eiphit le m' ionganta- 
san uile, a ni mi 'n a meadhon : agus 'an 
dèigh sin leigidh e dhuibh imeachd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluagh so 
deagh-ghean 3 ann an sealladh nan Eiphit- 
each: agus tarlaidh, 'nuair a dh'fhalbhas 
sibh, nach falbh sibh falamh ; 

22 Ach iarraidh gachbean 4 o ban-choimh- 
earsnaich, agus o'n mhnaoi a bhios air 
aoidheachd na tigh, seudan 5 airgid, agus 
seudan òir, agus eudach : agus cuiridh sibh 
iad air bhur mic, agus air bhur nigheanaibh; 
agus creachaidh sibh na h-Eiphitich. 6 
CAIB. IV. 

AGUS f hreagair Maois, agus thubhairt 
e, Ach feuch, cha chreid iad mi, ni 
mò dh'èisdeas iad re m' ghuth : oir their 
iad. Cha do thaisbein 7 an Tighearn e fèin 
dhuit. 

2 Agus thuhhairt an Tighearna ris, Ciod 
sin ann do làimh ? Agus thubhairt esan, 
Slat. 

3 Agus thubhairt e, Tilg air an làr i; 
agus thilg e air an làr i, agus rinneadh i 'na 
nathair : agus theich Maois roimpe. 

4 Agus thubhairt an Tighearna re Maois, 
Cuir a mach do làmh, agus glac air a h- 
earr 8 i. Agu« chuir e mach a làmh, agus 
rug e oirre, agus rinneadh slat dh'i na 
làimh. 

5 Chum as gu'n creid iad gu'n d'fhoill- 
sioh an Tighearna Dia an aithreacha, Dia 
Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia Iacoib, e 
fèin dhuit. 

6 Agus thubhairt an Tighearn a thuill 
air so ris, Cuir a nis do làmh a'd'bhroill- 
each; agus chuir e a làmh 'na bhroilleach : 
agus an uair a thug e mach i, feuch, bha a 
làmh lobhrach mar shneachda. 

7 Agus thubhairt e, Cuir do làmh a rìs 
a'd' bhroilleach: agus chuir e làmh a rìs 
'na bhroilleach, agus thug e mach a bhroill- 
each i, agus feuch, dh' iompaicheadh 9 i 
mar d chuid eile, a" a f heoil. 

8 Agus tarlaidh, mur creid iad thu, agus 
mur èisd iad re guth a' cheud chomharaidh, 
gu'n creid iad guth a' chomharaidh dheir- 
eannaich. 

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar an 
ceudna an dà chomhara sin, agus mur eisd 
iad re d' ghuth, gu'n gabh thu cuid a dh' 
uisge na h-aibhne, agus gu'n dòirt thu air 
an talamh thioram e : agus fàsaidh 'n t- f gun d'lhoir sinn ìohaìrt. 2 ach le laìmh 
Tàdair. 3 fabhor. 4 iarraidh gach bean 'n 
W*acM, no'n coin/fheal. 5 mthichmn, Eabh. uisg' a bheir thu as an abhainn, 'na f huil 

air an talamh thioram. 

10 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, O mo Thighearna, cha duine deas- 
chainnteach mi aon chuid roimhe so, 10 no 
o'n àm 'san do labhair thusa re d' sheirbhis- 
each ; do bhrì' gu'm bheil mi mall ann an 
cainnt, agus mall ann an teangaidh. 

11 Agus thubhairt an Tighearna ris, Cò 
a rinn beul an duine? no cò a rinn am 
balbh, no'm bodhar, no'n ti a chi, no'n dall ? 
Nach mise an Tighearna? 

12 A nis uime sin imich, agus bithidh 
mise le d' bheul, agus teagaisgidh mi dhuit 
ciod a their thu. 

13 Agus thubhairt e, O mo Thighearna, 
cuir, guidheam ort, le làimh an ti a chuir- 
eas tu. u 

14 Agus las corruich an Tighearna 'n 
aghaidh Mhaois, agus thubhairt e, Nach e 
Aaron an Lebhitheach do bhràthair? tha 
fhios agam gu'n labhair esan gu math. 
Agus mar an ceudna, feuch, tha e teachd a 
mach a'd' choinneamh : agus an uair a chi 
e thu, bithidh e subhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidh tusa ris, agus cuiridh 
tu focail 'na bheul : agus bithidh mise le 'd 
bheul, agus le bheul-san, agus teagaisgidh 
mi dhuibh ciod a ni sibh. 

16 Agus labhraidh esan air do shon-sa 
ris an t-sluagh : agus bithidh esan, bithidh 
eadhon esan dhuit 'an àite beoil, agus bithidh 
tusa dhasan 'an àite Dhè. 

17 Agus gabhaidh tu 'n t-slat so ann do 
làimh, leis an dean thu comharan. 

18 Agus dh'imich Maois agus phill e gu 
Ietro athair-cèile, agus thubhairt e ns, 
Thèid mi nis, agus pillidh mi chum mo 
bhràithrean a ta 'san Eiphit, agus chi mi 'm 
bheil iad fathast beo. Agus thubhairt Ietro 
re Maois, Imich 'an sìth. 

19 Agus thubhairt an Tighearna re 
Maois ann am Midian, Imich, pill do'n 
Eiphit : oir tha na daoine sin uile marbh a 
bha 'g iarraidh t' anma. 

20 Agus ghabh Maois a bhean, agus a 
mhic, agus chuir e iad air asal. agus phill e 
do thalamh na h-Eiphit. Agus ghabh 
Maois slat Dhè 'na làimh. 

21 Agus thubhairt an T ighearna re Maois, 
An uair a dh'imicheas tu chum pilltinn do'n 
Eiphit, thoir an aire 12 gu'n dean thu na 
h-iongantais sin uile, a chuir mis' ann ad 
làimh, 'am fianuis Pharaoih: ach cruadh- 
aichidh mis' a chridhe, agus cha leig e leis 
an t-sluagh imeachd. 

22 Agus their thu re Pharaoh, Mar so 
tha'n Tighearn ag ràdh, 'S e Israel mo mhac, 
mo cheud-ghin. 

23 Agus tha mi 'g ràdh riut, Leig, le m' 
mhac imeachd, a chum as gu'n dean e 6 an Eiphit. ? Cha d' shoillsich. 8 earrball. 
9 thionndadhadh. IO o'n d6 no 'n là roimhe 

sin. 11 «chithì(iQmchui§h(ichvr, * l faic„ CAIB. V. seirbhis dhomh : a»us ma dhiùltas tu lei- 
geadh' leis imeachd, feuch, marbhaidh mise 
do mhac-sa, eadhon do cheud-ghin. 

24 Agus tharladh air an t-slighe 'san 
tigh-tàimh, s gd'n do choinnich an Tighearn 
e, agus gu'n 3'iarr e mharbhadh. 

25 'An sin ghabh Siporah clach gheur, 
agus thimchioll-ghearr i roimh-chroicionn 
a mic, agus thilg i aig a chasaibh e, agus 
thubhairt i, Gu cinnteach is fear-pòsda fuil- 
eachdach dhomsa thu. 

26 Agus leig e uaith e : an sin thubhairt 
i, Is fear-pòsda fuileachdach thu air son an 
timchioll-ghearraidh. 

27 Agus thubhairt an Tighearna re h- 
Aaron. Imich 'an coinneamh Mhaois do'n 
fhàsach. Agus dh'imich e, agus choinnich 
se e ann an sliabh Dhè, agus phòg se e. 

28 Agus dh'innis Maois do Aaron uile 
bhriathran an Tighearn, a chuir uaith e, 
agus na comharan uile a^dh'àithn e dha. 

29 Agus chaidh Maois agus Aaron, agus 
chruinnich iad seanairean chloinn Israeil 
uile. 

30 Agus labhair Aaron na briathran uile 
a labhair an Tighearna re Maois, agus rinn 
e na comharan ann an sealladh an t-sluaigh. 

31 Agus chreid an sluagh: agus an uair 
« chual' iad gu'n d'amhairc an Tighearn air 
cloinn Israeil, agus gu 'm fac e an àmhghar, 
'an sin chrom iad an cinn, agus rinn iad 
aoradh. 

CAIB. V. 

AGUS 'na dhèigh sin chaidh Maois agus 
Aaron a steach, agus thubhairt iadre 
Pharaoh, Mar so tha'n Tigheama Dia Israeil 
ag ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, a 
chum as gu'n cum 3 iad fèisd dhomhsa 'san 
fhàsach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an Tigh- 
earna, gu'n èisdinn-sa r'a ghuth a leigeadh 
le h-Israel imeachd? Cha 'n aithne dhomhs' 
an Tighearn, agus mar an ceudna cha leig 
mi le h-Israel imeachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh'fhoillsich Dia 
nan Eabhruidheach e fèin dhuinne: 4 leig 
leinn, guidheamaid' ort, dol astar thri lài 
do'n fhàsach, a chum as gu'n ìobramaid 
do'n Tighearn ar Dia, an t-eagal gu'm buail 
e sinn 6 le plàigh, no leis a' chlaidheamh. 

4 Agus thubhairt righ na h-Eiphit riu, 
C'ar son a ta sibhs', a Mhaois agus Aaroin, 
a' toirt air an t-sluagh sgur o n oibribh ? 
Rachaibh a chum bhur n-eallacha. 

5 Agus thubhairt Pharaoh, Feuch, a tu 
sluagh na tìr' a nis lionmhor, agus tha sibhs' 
a' toirt orra bhi 'nan tàmh o'n eallachaibh. 

6 Agus dh'àithn Pharaoh air an là sin fèin 
do mhaighstiribh-òibre an t-sluaigh, agus 
d'an luchd-riaghlaidh, 7 ag ràdh, 1 leigeil. * tigh-osda. 3 gleìdh, dean. 
*fleadh, fèill, cuirm. s ghairtn Dia nan Eabh- 
ruidheack oirnne. Eabh. 6 tuit e oìrnn; coin- 
nicji e sin, f an luchdstiubhraidh, an gnobhan, 7 Cha d'thoir sibh conlach tuille do'n 
t-sluagh a dheanamh chlacha-crèadha mar 
roimhe so : rachadh iad agus cruinnicheadh 
iad conlach dhoibh fèin. 

8 Agus cuinbh sibh orra àireamh nan 
clacha-creadha a rinn iad roimhe : cha leig 
sibh sìos a' bheag dheth, oir tha iad dìomh- 
anach; uime sin tha iad aig èigheach, ag 
ràdh, Rachamaid agus ìobramaid d'ar Dia. 

9 Cuirear an obair ni's truime air na 
daoine, chum as gu'n saoraich iad innte; 
agus na h-earbadh iad a briathraibh diomh- 
ain. 

10 Agus chaidh maighstirean-oibre an t- 
sluaigh a mach, agus luchd-riaghlaidh, agus 
labhair iad ris an t-sluagh, ag ràdh, Mar so 
tha Pharaoh ag ràdh, Cha d'thoir mi 
dhuibh conlach. 

11 Rachaibh, gabhaibh dhuibh fèin con- 
lach far am feud sibh a faghail : gidheadh 
cha leigear sìos a' bheag do'r n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadh 8 an sluagh air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, a chruinneachadh 
asbhuain 9 'an àite conlaich. 

13 Agus chuir na maighstirean-oibre 
thuige 10 iad, ag ràdh, Coi'-lionaibh bhur 
n-oibre chumta lathail, 11 mar an uair a thu- 
gadh conlach dhuibh. 

14 Agus bhuaileadh 12 luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil a chuir maighstirean-oibre 
Pharaoih os an ceann, agus dh'fhiosraich- 
eadh dhiubh, C'ar son nach do choi'lion 
sibh bhur n-obair chumta ann an deanamh 
chlacha-creadha araon an dè agus an diugh, 
mar a rinn sibh roimhe? 

15 'Ansinthàinigluchd-riaghlaidhchloinn 
Israeil, agus ghlaodh iad re Pharaoh, ag 
ràdh, C'ar son a bhuineas tu air an dòigh 
so re d' sheirbhisich? 

16 Cha 'n'eil conlach air a toirt do d' 
sheirbhisich, agus 'se their iad ruinn, Dea- 
naibh clacha-creadha : agus feuch, a ta do 
sheirbhisich air am bualadh; ach is ann aig 
do shluagh f èin a ta choire. 

17 Ach thubhairt esan, Tha sibh dìomh- 
anach, tha sihh dìomhanach : uime sin their 
sibh, Rachamaid agus ìobramaid do'n Tigh- 
earna. 

18 Uime sin imichibh a nis, deanaibh 
obair; oir cha d' thoirear conlach dhuibh, 
agus bheir sibh uaibh làn àireamh nan 
clacha-creadha. 

1 9 A gus chunnaic luchd-riaghlaidh chloinn 
Israeil gu'm bu chruaidh an càs anns an rohh 
iad, agus e air a ràdh riu, Cha bheagàich 
sibh dad d'ar clachaibh-creadha, do'n obair 
dhligeach lathail. 

20 Agus choinnich iad Maois agus Aa- 
ron, a sheas air an t-slighe, 13 'nuair a thài- 
nig iad a mach o Pharaoh : am maoir. 8 sgapadh. 9 bunain, staìlenìch. 
IO chuige. 1 1 gnothuch an Ih 'na la. 12 ghabh- 
edhair. l * 'nan coinneamh* Eabh, I ECSODUS. tl Agus thubhairt iad riu, Gu'n amhair- 
ceadh Dia oirbh, agus gu'n d'thugadh e 
breth, do bhrìgh gu'n d' rinn sibh ar boladh 
^ràineil 'an làthair Pharaoih," agus 'an 
lathair a sheirbhiseach, a' cur claidheimh 
'nan làirah a chum sinne a mharbhadh. 

29 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, agus thubhairt e, A Thighearna, 
«'ar son a bhuin thu cho olc ris an t-sluagh 
so? ca'r son a chuir thu uit mi? 

23 Oir o'n àm a thàinig mi gu Pharaoh 
a labhairt ann ad ainm, rinn e olc do'n 
t-sluagh so ; agus cha do shaor thu idir do 
shluagh. 

CAIB. VI. 
9 A N sin thubhairtanTighearnareMaois, 
jLjL A nis chi thu ciod a ni mi re Pharaoh : 
oir le làimh làdair leigidh e leo imeachd, 
agus le làimh làdair fuadaichidh e mach as 
a dhùthaich iad. 

2 Agus labhair Dia re Maois, agus 
thubhairt e ris, Is mise an Tighearna. 

3 Agus dh'fhoillsich mi mi fèiri do 
Abraham, do Isaac, agus do Iacob, le 
ainm an Dè uile-chumhachdaich, ach le 
m'ainm Iehobhah cha robh mi aithnichte 
dhoibh. 

4 Agus mar an ceudna dhaingnich mi 
mo choi'-cheangal 2 riu, gu'n d'thugainn 
dhoibh talamh Cnanaain, talamh an cuairte, 
anns an robh iad 'nan coigrich. 

5 Agus mar an ceudna chuala mi osnaich 
chloinn Israeil, a ta na h-Eiphitich a' cu- 
rnail ann an daorsa: agus chuimhnich mi 
mo choi'-cheangal. 

6 Uime sin abair re cloinn Israeil, Is 
mise an Tighearna, agus bheir mi sibh a 
mach o bhi fuidh eallachaibh nan Eiphit- 
each: agus saoraidh mi sibh o'n daorsa: 
agus fuasglaidh mi sibh le gàirdean sìnt' 
a mach, agus le breitheanasaibh mòra. 

7 Agus gabhaidh mi sibh dhomh fèin 
mar shluagh, agus bithidh mi dhuibh a'm' 
Dhia: agus bithidh fios agaibh gur mise 
an Tighearna bhur Dia, a ta 'gar toirt-sa 3 
mach o bhi fuidh eallachaibh nan Eiphit- 
each. 

8 Agus bheir mi steach sibh a dh'ionn- 
suidh an fhearainn a mhionnaich mi gu'n 
d'thugainn e do Abrahani, do Isaac, agus 
do Iacob ; agus bheir mi e dhuibhse mar 
oighreachd : Zs mise an Tighearna. 

9 Agus labhair Maois mar sin re cloinn 
Israeil: ach cha d'èisd iad re Maois, tre 
chràdh spioraid, agus tre dhaorsa chruaidh. 

10 Agus labhair an Tighearna re Maois, 
ag ràdh, 

11 Imich a steach, labhair re Pharaoh 
righ na h-Eiphit, e a leigeadh do chloinn 
Israeil dol a macb as a dhuthaich. 

12 Agus labhair Maois 'an làthair an 
Tighearn, ag radh, Feuch, cha d' èisd clann * ann an tùiiibh Pharaoih. Eabh. * mo- 
Qfàqmtemit- J 'gW tqbhfijrt'. ♦ ordugh. 

' *6 Israeil rium; cionnus ma ta dh'èisdeas'Pha- 
raoh riumsa, aig am bheil mo bhilean neo- 
thimchioll-ghearrta ? 

13 Agus labhair an Tighèarna re Maois, 
agus re h-Aaron, agus thug e dhoibh àithne * 
a chum cloinn Israeil, agus a chum Pha- 
raoih righ na h-Eiphit, clann Israeil a thoirt 
a mach a talamh na h-Eiphit. 

14 'S iad sin ceannardan thighean an 
aithreacha: mic Reubein ceud-ghin Is- 
raeil; Hanoch, agus Pallu, Hesron, agus 
Carmi : 's iad sin teaghlaichean Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin; Gemuel, agus 
Iamin, agus Ohad, agus Iachin, agus Saul 
mac Ban-chanaanaich : 's iad sin teaghlaich- 
ean Shimeoin. 

16 Agus 's iad sin ainmeanna mhac 
Lebhi, a rèir an ginealacha: Gerson, agus 
Cohat, agus Merari ; agus b'iud bliadhnacha 
beatha Lebhi ceud agus seachd bliadhna 
deug 'ar fhichead. 

17 Mic Ghersoin; Libni, agus Simi, a 
rèir an teaghlaichean. 

18 Agus mic Chohait; Amram, agus 
Idshar, agus Hebron, agus Udsiel : agus 
b'iad bliadhnacha beatha Chohait ceud agus 
tri bliadhna deug 'ar fhichead. 

19 Agus mic Mherari; Mahali agus Mu- 
si : 's iad sin teaghlaichean Lebhi, a rèir an 
ginealacha. 

20 Agus ghabh Amram Iochebed piuth- 
ar-athar dha fèin 'na mnaoi; agus rug i 
dha Aaron agus Maois : agus b'iud bliadh- 
nacha beatha Amraim ceud agus seachd 
bliadhna deug 'ar fhichead. 

21 Agus mic Idshair; Corah, agus Ne- 
pheg, agus Sichri. 

22 Agus micUdsieil; Misael, agus El- 
saphan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba nighean 
Aminadaib, piuthar Naasoin, dha fèin 'na 
mnaoi ; agus rug i dha Nadab agus Abihu, 
Eleasar agus Itamar. 

24 Agus mic Choraih ; Asir, agus Elca- 
nah, agus Abiasaph : 's iad sin teaghlaichean 
nan Corhach. 

25 Agus ghabh Eleasar mac Aaroin aon 
do nigheanaibh Phutieil dha fèin 'na mnaoi ; 
agus rug i dha Phinehas: 's iad sin ceann- 
ardan aithreacha nan Lebhitheach, a rèir an 
teaghlaichean. 

26 'S iad so an t-Aaron agus am Maois 
ud, ris an d'thubhairt an Tighearna, Thu- 
gaibh a mach clann Israeil a talamh na 
h-Eiphit, a rèir an slògh. 5 

2T 'S iad so iadsan a labhair re Pharaoh 
righ na h-Eiphit, a chum clann Israeil a 
thoirt a mach as an Eiphit : 's iad so am 
Maois agus an t-Aaron ud. 

28 Agus tharladh 'san là air an do labhair 
an Tighearna re Maois ann an tìr na h- 
Eiphit, 

5 a rèìr an armaìKeen. 

4' CAIB VIII. \ 29 Gu'n do labhair an Tighearna re Maois 
ag ràdh, Is mise an Tignearna: labhair 
thusa re Pharaoh righ na h-Eiphit gach ni 
a their mi riut. 

30 Agus thubhairt Maois 'an làthair an 
Tighearna, Feuch, a ta mise neo-thimchioll- 
ghearrt' a'm' bhilibh, agus cionnus a dh'- 
èisdeas Pharaoh rium ? 

CAIB. VII. 

AGUS thubhairt an Tighearna re Maois, 
Feuch, rinn mi thu a'd dhia do Pha- 
raoh ; agus bithidh do bhràthair Aaron 'na 
fhàidh agad. 

2 Làbhraidh tusa gach ni a dh'àithneas 
mise dhuit; agus labhraidh Aaron do 
bhràthair re Pharaoh, esan a chur cloinn 
Israeil a mach as a thìr. 

3 Agus cruadhaichidh mise cridhe Pha- 
raoih, agus ni mi mo chomharan agus m'i- 
ongantasan 1 lìonmhor ann an tìr na h- 
Eiphit. 

4 Ach cha 'n èisd Pharaoh ribh, agus 
leagaidh mise mo làmh air an Eiphit, agus 
bheir mi mach m'armailtean, agus mo shlu- 
agh clann Israeil, a tìr na h-Eiphit, le 
breitheanasaibh mòra. 

5 Agus bithidh fios aig na h-Eiphitich 
gur mise an Tighearna, 'nuair a shìneas mi 
mach mo làmh air an Eiphit, agus a bheir 
mi mach clann Israeil o bhì 'nam measg. 

6 Agus rinn Maois agus Aaron mar a 
dh'àithn an Tighearna dhoibh, mar sin rinn 
iad. 

7 Agus blia Maois ceithir fichead bliadhna 
dh'aois, agus Aaron ceithir fichead agus tri 
bliadhna dh'aois, an uair a labhair ìad re 
Pharaoh. 

3 Agus labhair an Tighearna re Maois, 
agus re h-Aaron, ag ràdh, 

9 'Nuair a làbhras Pharaoh ribh, ag ràdh, 
Nochdaibh iongantas 2 air bhur son fèin: 
'an sin their thu re h-Aaron, Gabh do shlat, 
agus tilg sìos i 'an làthair Pharaoih, agus 
fàsaidh i 'na nathair. 

10 Agus chaidh Maois agus Aaron, a 
steach a dh'ionnsuidh Pharaoih, agus rinn 
iad mar sin, mar a dh 'àithn an Tighearna : 
agus thilg Aaron sìos a shlat 'an làthair 
Pharaoih, agus 'an làthair a sheirbhiseach, 
agus rinneadh i 'na nathair. 

11 'An sin ghairm Pharaoh mar an 
ceudnà air na daoine glice, agus air an 
luchd-fiosachd : agus rinn mar an ceudna 
druidhean 3 na h-Eiphit mar sin le'n druidh- 
eachdaibh : 

12 Oir thilg iad sìos gach duine a shlat, 
agus rinneadh iad 'nàn nathraichibh: ach 
shluig slat Aaroin suas an slatan-sa. 

13 Agus chruadhaicheadh cridhe Pha- 
raoih, air chor as nach d'èisd e riu ; mar a 
thubhairt an Tighearna. 

14 Agus thubhairt an Tighearna re 

1 mo mhiorbhuilean. 2 Taisbeinìbh mior- 
hhuil. 3 draoidhean. 4 teasaidh tm' air 

sr Maois, Chruadhaicheadh cridhe Pharaoìh, 
tha e diùltadh leigeadh leis an t-sluagh 
falbh. 

15 Imich-sa dh'ionnsuidh Pharaoih 'sa' 
mhadainn, feuch, tha e dol a mach a dh'i- 
onnsuidh an uisge, agus seasaidh tu 'na 
choinneamh air bruaich na h-aibhne ; 4 agus 
an t-slat a thionndadhadh 'na nathair gabh- 
aidh tu a'd' làimh. 

16 Agus their thu ris, Chuir an Tighearna 
Dia nan Eabhruidheach mise a' t'ionnsuidh, 
ag ràdh, Leig le m'shluagh imeachd, a 
chum as gu'n dean iad seirbhis dhomhsa 
'san fhàsach : agus feuch, gus a so cha b' 
àill leat èisdeachd. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Ann 
an so aithnichidh tu gur mise an Tighearna: 
feuch, buailidh mi leis an t-slait a ta m'làimh, 
na h-uisgeachan a ta 'san abhainn, agus 
tionndadhar iad gu fuil. 

18 Agus gheibh an t-iasg a ta 'san abh- 
ainn bàs, agus lobhaidh an abhainn; agus 
bithidh gràin air na h-Eiphitich uisge òl as 
an abhainn. 

19 Agus labhair an Tighearna re Maois, 
Abair re h-Aaron, Gabh do shlat, agus sìn 
a mach do làmh air uisgibh na h-£iphit, 
air an aibhnibh,'air an sruthaibh, agus air 
an lochanaibh, agus air uile cho'-chruinn- 
eachadh an uisgeacha, chum as gu'm fàs 
iad 'nain fuil; agus bithidh fuil air feadh 
tìre na h-Eiphit uile, araon ann an soithichibh 
fiodha, agus ann an soithichibk cloiche. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron mar sin, 
a rèir mar a dh'àithn an Tighearn, agus 
thog e suas an t-slat, agus bhuail e na 
h-uisgeachari a bha 'san abhainn, ann an 
sealladh Pharaoili, agus an ann an sealladh 
a sheirbhiseach : agus thionndadhadh na 
h-uisgeachan uile a bha 'san abhainn, gu fuil. 

21 Agus fhuair an t-iasg, a bha 'san 
abhainn, bàs : agus lobh an abhainn, agus 
cha b' urradh na h-Eiphitich ui^ge òl as an 
abhainn: agus bha'n fhuil ann an tìr na 
h-Eiphit uile. 

22 Agus rinn druidhean na h-Eiphit mar 
sin le'n druidheachdaibh: agus chruadh- 
aicheadh cridhe Pharaoih, agus cha d'èisd e 
riu, mar a thubhairtan Tighearna. 

23 Agus phill Pharaoh, agus chaidh e 
d'a thi ji; agus cha do shocraich e chridhe 
air so cuideachd. 

24 Agus chladbaich na h-Eiphitich uile 
timchioll na h-aibhne air son uisge r'a òl : 
oir cha b'urrainn 3 iad òl a dh'uisge na 
h-aibhne. 

25 Agus choi'-lionadh seachd laithean 
'an dèigh do'n Tighearn an abhainn a bhua- 
ladh. ' 

CAIB. VIII. 

AGUS thubhairt an Tighearna re Maois, 
Falbh a dh'ionnsuidh Pharaoih, agus 

bruaich na h-aibhn, qir c/teann <lha teachd. J cha 
b'urradh. ECSODUS. abair ris, Mar so tha 'n Tighearna, 'g ràdh 
Leig le m' shluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dhomh. 

2 Agus ma dhiùltas tu 'n leigeadh air 
falbh, feuch, buailidh mi do chrìochan uile 
le losgannaibh : 

3 Agus brùchdaidh an abhainn a mach 
losgainn, agus thèid iad suas, agus thig iad 
a steach do d' thigh, agus do d'sheòmar- 
leapach, agus air uachdar do leapach, 1 agus 
do thigh do sheirbhiseach, agus air do 
shluagh, agus do d' àmhuinnibh, agus do 
d' amaraibh-fuinidh : 2 

4 Agus thèid na losgainn suas ortfèin, 
agus air do shluagh, agus air do sheirbhisich 
uile. 

5 Agus thubhairt an Tigheama re Maois, 
Abair re h-Aaron, Sìn a mach do làmh le 
d' shlait os cionn nan aibhnichean, os cionn 
nan allt, agus os cionn nan lochan; agus 
thoir air na losgannaibh dol suas air talamh 
na h-Eiphit. 

6 Agus shìn Aaron a mach a làmh os 
cionn uisgeacha nah-Eiphit; agus chaidh 
na losgainn suas, agus chòmhdaich 3 iad 
talamh na h-Eiphit. 

7 Agus rinn na druidhean mar sin le 'n 
druidheachdaibh, agus thug iad suas losg- 
ainn air talamh na h-Eiphit. 

8 'An sin ghairm Pharaoh air Maois agus 
air Aaron, agus thubhairt e, Guidhibh air 
an Tighearna gu'n d' thoir e air falbh na 
losgainn uam fèin, agus o m' shluagh ; 
agus leigidh mise leis an t-sluagh imeachd, 
a chum as gu'n ìobair iad do'n Tighearna. 

9 Agus thubhairt Maois re Pharaoh, 
Dean uaill tharum : c'uin a ghuidheas mi 
air do shon, agus air son do sheirbhiseach, 
agus air son do shluaigh, gu'n cuirear as 
do na losgannaibh uait f èin, agus o d' thigh- 
ibh; air chor agus gu mair* iad a mhain 
'san abhainn? 

10 Agus thubhairt esan, Am màireach. 
Agus thubhairt e, Bitheadh e a rèir t'f hocail ; 
a chum as gu'm bi fios agad nach 'eìl neach 
ann cosmhuil ris an Tighearn ar Dia. 

11 Agus falbhaidh na losgainn uait fèin, 
agus o d' thighibh, agus o d' sheirbhisich, 
agus o d' shluagh ; a mhàin 'san abhainn 
mairidh iad. 

12 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
mach o Pharaoh ; agus dh'èigh 5 Maois ris 
an Tighearn a thaobh nan losgann, a thug 
e 'n aghaidh Pharaoih. 

13 Agus rinn an Tighearn a rèir focail 
Mhaois: agus bhàsaich na '.osgainn as na 
tighibh, as na bailtibh, a^us as na machrai- 
cmbh. 

14 Agus chruinnich iad r'a chèile 'nan 
dùnaibh iad: agus lobh an tìr. 6 

15 Ach an uair a chunuaic Pharaoh gu'n 1 do leapa. 2 do d' seàlaibh fninidh 

3 cliuihhrìg, dh'fholaich. *gu'm fan, gu'mfàgar 
s ffklaarlk. 6 dh'fkàs drochfhàile do'n robh fois ànn, chruadhaich e chridhe, agus 
cha d'èisd e riu, mar a thbhairt an Tigh- 
earna. 

16 Agus thubhairt an Tighearna re Ma- 
ois, Abair re h-Aaron, Sìn a mach do shlat, 
agus buail duslachd 7 na talmhainn, a chum 
gu'm fàs e 'na mhialaibh air feadh tìre na 
h-Eiphit eile. 

17 Agus rinn iad mar sin ; oir shìn Aaron 
a mach a làmh le shlait, agus bhuail e dus- 
lach na talmhainn, agus rinneadh e 'na 
mhialan air duin' agus air ainmhidh : 8 rinn- 
eadh uile dhuslach na talmhainn 'na mhia- 
laibh air feadh tìre na h-Eiphit uile. 

18 Agus rinn na druidhean mar sin le'n 
druidheachdaibh a thoirt a mach mhial, ach 
cha b'urrainn iad: agus bha mialan air 
duine agus air ainmhidh. 

19 'An sin thubhairt na druidhean re 
Pharaoh, 'S e meur Dhè a th'ann: agus 
chruadhaicheadh cridhe Pharaoih, agus cha 
d' èisd e riu; mar a thubhairt an Tigh- 
earna. 

20 Agus thubhairt an Tighearna re Ma- 
ois, Eirich suas gu moch 'sa mhadainn, 
agus seas 'an làthair Pharaoih, (feuch, tha 
e teachd a mach a dh'ionnsuidh an uisge) 
agus abair ris, Mar so tha'n Tighearn ag 
ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, a chum 
as gu'n dean iad seirbhis dhomh. 

21 Ach mur leig thu le m' shluagh 
imeachd, feuch, cuiridh mi sgaoth chuileag 9 
ort fèin, agus air do sheirbhisich, agus air 
do shluagh, agus ann do thighibh; agus 
lìonar tignean nan Eiphiteach leis an sgaoth 
chuileag, agus mar an ceudna 'n talamh air 
am bheiL iad. 

22 Agus cuiridh mi air leth air an là sin 
fèin fearann Ghosein, anns am bheil mo 
shluagh a chòmhnuidh, air chor as naeh bi 
cuileagan sam bith 'an sin ; a chum as gu'm 
bi fios agad gur mise an Tighearn 'am 
meadhon na talmhainn. 

23 Agus cuiridh mi dealachadh eadar 
mo shluagh-sa agus do shluagh-sa: air an 
là màireach bithidh an comhara so. 

24 Agus rinn an Tighearna mar sin: 
agus thàinig sgaoth an-barrach 10 chuileag do 
thigh Pharaoih, agus do thigibh a sheirbhi- 
seach, agus do thìr na h-Eiphit uile : thru- 
ailleadh an talamh a thaobh nan cuileag. 

25 Agus ghairm Pharaoh air Maois agus 
air Aaron, agus thubhairt e, Rachaibh, 
ìobraibh d'ar Dia 'san tìr. 

26 Agus thubhairt Maois, Cha 'n'eil e 
iomchuidh 1 sinn a dheanamh mar sin ; oir 
ìobairidh sinn gràineileachd nan Eiphiteach 
do'n Tighearn ar Dia. Feuch, an ìobair sinne 
gràineileachd nan Eiphiteach fa chomhaii' 
an sùl, agus nach gabh iad do chlachaibh 
oirnn ? th\ 1 luaìthre. 8 ann an duine agus ann 
an ainmhidh. Eabh. 9 iomadh gnè chuiteap. 
10 dhòlasack, 11 iomchnMaMh- ! CAIB.'IX. 27 Thèid sinn astar thri laithean do'n 
fhàsach, agus ìobraidh sinn do'n Tighearn 
ar Dia, mar a dh'àithneas e dhuinn. 

28 Agus thubhairt Pharaoh, Leigidh mi 
dhuibh imeachd, a chum as gu'n ìobair sibh 
do'n Tighearna bhur Dia 'san f hàsach ; ach 
na rachaibh ro-f had' air astar : guidhibh air 
mo shonsa. 

29 Agus thubhairt Maois, Feuch, thèid 
mise mach uait, agus guidhidh mi air an 
Tighearna gu'm faìbh na cuileagan o Pha- 
raoh, o sheirbhisich, agus o shluagh, am 
màireach: ach na buineadh Pharaoh gu 
cealgach tuilleadh, ann an diùltadh leigeadh 
do'n t-sluagh dol a dh'ìobradh do'n Tigh- 
earna. 

30 Agus chaidhMaois amach oPharaoh, 
agus ghuìdh e air an Tighearna. 

31 Agus rinn an Tighearn a rèir focail 
Mhaois : agus chuir e air falbh na cuileagan 
o Pharaoh, o sheirbhisich, agus o shluagh : 
cha d'f han a h-aon. 

32 Agus chruadhaich Pharaoh a chridhe 
air an àm so mar an ceudna, agus cha do 
leig e leis an t-sluagh imeachd. 

CAIB. IX. 

AGUS thubhairt an Tighearna re Maois, 
Falbh a steach a dn'ionnsuidh Pha- 
raoih, agus innis da, Mar so tha'n Tigh- 
eama Dia nan Eabhruidheach ag ràah, 
Leig lc m' shluagh imeachd, a chum as 
gu'n dean iad seirbhis dhomh : 

2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo imeachd, 
agus gu'n cum thu iad fathast, 

3 Peuch, bithidh làmh an Tighearn air 
do sprèidh a ta 'sa' mhachair, air na h-eich, 
air na h-asail, air na càmhail, air a' chrodh, 
agus air na caoraich : bithidh plàigh 1 ro-mhòr 
ann. 

4 Agus cuiridh an Tighearna dealachadh 
eadar sprèidh Tsraeil, agus spreidh na h-Ei- 
phit; agus cha'n fhaigh a' bheag bàs a 
dh'aon ni a's le cloinn Israeil. 

5 Agus shuidhich an Tigheavn àm, ag 
ràdh, Am màireach ni an Tighearn an ni 
so 'san tìr. 

6 Agus rinn an Tighearn an ni sin air 
an là màireach, agus fhuair sprèidh na 
h-Eiphit uile bàs: ach do sprèidh chloinn 
Israeil cha d'f huair a h-aon bàs. 

7 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith 
agus feuch cha robh eadhon a h-aon do 
sprèidh nan Israeleach marbh. Agus chru- 
adhaicheadh cridhe Pharaoih, agus cha do 
leig e an sluagh air falbh. 

8 Agus thiìbhairt anTighearna re Maois, 
agus re h-Aaron, Gabhaibn dhuibh fèin làn 
bhur glac 2 do luaith teallaich, 3 agus crathadh 
Maois i re nèamh ann an sealladh Pharaoih : 

9 Agus bithidh i 'na duslach mìn air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, agus bithidh i 
'na neasgaid a' briseadh a mach 'na bol- 

' eucaìl. 2 b/iur dorn. 3 fuirneis, amhuinh. 
* mr fhoillseachadh, air a chraobhsgaoileadh. gaibh air duine, agus air ainmhidh, air 
teadh tìre na h-Eiphit uile. 

10 Agus ghabh iad luath na teallaich, 
agus sheas iad 'an làthair Pharaoih, agus 
chrath Maois i re nèamh; agus rinneadh i 
'na neasgaid a' briseadh a mach 'na bol- 
gaibh air duine agus air ainmhidh. 

11 Agus cha b'urradh na druidhean sea- 
samh 'an làthair Mhaois air son na neas- 
gaid ; oir bha an neasgaid air na druidhibh, 
agus air na h-Eiphitich uile. 

12 Agus chruadhaich anTighearnacridhe 
Pharaoih, agus cha d'èisd e riu ; mar a 
labhair an Tighearna re Maois. 

13 Agus thubhairt an Tighearn re Maois, 
Eirich suas gu moch 'sa' mhadainn, agus 
seas 'an làthair Pharaoih, agus abair ris, 
Mar so tha'n Tighearna Dia nan Eabhruidh- 
each ag ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, 
a chum as gu 'n dean iad seirbhis dhomh. 

14 Oir air an àm so cuiridh mise mo 
phlàighean uile air do chridhe-sa, agus air 
do sneirbhisich, agus air do shluagh; a 
chum as gu'm bi fios agad nach 'eil neach 
ann cosmhuil riumsa 'san talamh uile. 

15 Oir a nis sìnidh mi mach mo làmh, 
agus buailidh mi thu fèin agus do shluagh 
le plàigh; agus gearrar as thu o 'n talamh. 

16 Agus gu deimhin air son so thog mi 
suas thu, a chum as gu'n nochdainn annad 
mo chumhachd, agus gu'm biodh m'ainm 
iomraideach 4 'san domhan uile. 

17 Am bheil thu fathast 'gad ardachadh 
fèin 'an aghaidh mo shluaigh, air chor as 
nach leig thu leo imeachd? 

18 Feuch, mu'n àm so màireach bheir 
mis' air cloich-mheallain ro-mhòir 5 frasadh 
a nuas, nach robh a samhuil 'san Eiphit, 
o'n là 'san do leagadh a bunachur 6 eadhon 
gus a nis. 

19 Uime sin a nis cuir fios uait, agus 
cruinnich do sprèidh, agus gach ni a ta agad 
'sa' mhachair : oir air gach duine agus ain- 
mhidh a gheibhear 'sa' mhachair, agus nach 
cruinnichear dhachaidh, thig a' chlach- 
mheallain a nuas, agus gheibh iad bàs. 

20 An ti a ghabh eagal ròi' fhocal an 
Tighearna measg sheirbhiseach Pharaoih, 
thug e air a sheirbhisich agus a sprèidh 
teicheadh do na tighibh: 

21 Agus esan nach do ghabh suim do 
fhocal an Tighearna, dh'fhàg e a sheirbhi- 
sich agus a sprèidh 'sa' mhachair. 

22 Agus thubhairt an Tighearna re Ma- 
ois, Sin a mach do làmh gu ncamh, chuni 
as gu'm bi clach-mhealjain ann an talamh 
na h-Eiphit uile, air duine, agus air ain- 
mhidh, agus air uile luibh na machrach 
ann an tìr na h-Eiphit. 

23 Agus shìn Maois a mach a shlat gu 

nèamh ; agus rinn an Tighearna tairneanach 

agus clach-mheallain, agus ruith tein-aidh- 
«. . 

5 ro-chràitich, ro-mliilltich , 6 tmnadli, stddh^ ECSODUS. cir aìr uachdar na talmhalnn ; agus fhras 
an Tighearna clach-mheallain air tìr na 
h-Eiphit. 

24 Mar so bha clach-mheallain ann, 
agus teine measgta leis a' chloich-mheallain 
ro-mhòir, aig nach robh a samhuil ann an 
tìr na h-Eiphit uile, o rinneadh dùthaich 
dhith. 

25 Agus bhuail a' chlach-mheallain air 
feadh tìre na h-Eiphit uile gach ni a bha 'sa' 
mhachair, araon duine agus ainmhidh : agus 
bhuail a' chlach-mheallain uiìe luibh na 
machrach, agus bhris i uile chraobha na 
machrach. 

26 A mhàin ann an talamh Ghosein, 
far an robh clann Israeil, cha robh clach- 
mheallain. 

2f Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith, 
agus ghairm e air Maois agus air Aaron, 
agus tnubhairt e riu, Pheacaich mi an uaih 
so : tha 'n Tighearna ceart, agus mise agus 
mo shluagh aingidh. 

28 Guìclhibhs' air an Tighearn (oir is 
leòr e) nach bi tairneanach anbarrach 1 agus 
clach-mheallain ann ni' s mò; agus leigidh 
mise leibh falbh, agus cha'n fhan sibh ni's 
faide. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Co luath 
's a thèid mise mach as a' bhaile, sìnidh mi 
mo làmhan a mach a chum an Tighearna; 
agus sguiridh an tairneanach, agus cha bhi 
a' chlach-mheallain ann ni's mò ; chum as 
gu'm bi fios agad gur leis an Tighearn an 
talamh. 

80 Ach air do shon-sa, agus air son do 
sheirbhiseach, a ta fhios agam nach bi 
eagal oirbh tathast roimh an Tighearna Dia. 

31 Agus bhuaileadh an lìon agus an 
t-eòrna ; oir bha 'n t-eòrna tà dhèis, agus an 
Jìon fa shras. 2 

32 Ach cha do bhuaileadh an cruith- 
neachd agus an seagal ; oir cha robh iad air 
fàs suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh 
as a' bhaile, agus shìn e mach a làmha 
chum an Tighearna; agus sguir an tairnea- 
nach agus a' chlach-mheallain, agus cha do 
dhòirteadh an t-uisge air an talamh. 

34 Agus an uair a chunnaic Pharaoh gu'n 
do sguir an t-uisge, agus a' chlach-mheal- 
lain, agus an tairneanach, pheacaich e fa- 
thast mar.an ceudna, agus chruadhaich e 
chridhe, e fèin agus a sheirbhisich. 

35 Agus chruadhaicheadh cridhe Pha- 
raoih, agus cha do leig e clann Israeil air 
falbh, mar a labhair an Tighearna le Maois. 

CAIB. X. 

AGUS thubhairt an Tighearna re Maois, 
Imich a steach gu Pharaoh ; oir chru- 
adhaich mi a chridhe, agus cridhe a sheir- 
bhiseach; achum gu nochdainn iad sin mo 
chomharan 'na làthair : 

2 Agus gu'n innseadh tu ann an cluasàibh 

> ' ■ 

1 guthanna DKè. Eabh. a ros. 
60 do mhic, agus mhic do mhic, na nlthean a 
dh' oibrich mi 'san Eiphit, agus mo chomh- 
aran a rinn mi 'nam mcasg; agus gu'm bi 
fios agaibh gur mise an Tighearna. 

3 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
steach gu Pharaoh, agus thubhairt iad ris, 
Mar so tha'n Tighearna Dia nan Eabh- 
ruidheach ag ràdh, Cia fhada dhiùltas tu 
thu fèin ìsleachadh a'm' làthair-sa? Leig 
le m' shhiagh imeachd, agus gu'n dean iad 
seirbhis dhomh: 

4 Ach ma dhiùltas tu leigeadh le m' 
shluagh imeachd, feuch, bheir mise a mài- 
reach na locuist a steach do d' chrìochaibh : 

5 Agus còmhdaichidh iad aghaidh na 
talmhamn, air chor as nach urradh neach 
an talamh fhaicinn: agus ithidh iad fuigheal 
an ni sin a thèid as, 3 a dh'fhanas agaibh o'n 
chloich-mheallain, agus ithidh iad gach cra- 
obh a ta fàs dhuibh as a' mhachair. 

6 Agus lìonaidh iad do thighean, agus 
tighean do sheirbhiseach uile, agus tighean 
nan Eiphiteach uile; ni nach faca aon chuid 
t'aithreacha, no aithreacha t'aithreacha, o'n 
Jà a bha iad air an talamh gus an Jà'n 
diugh. Agus phill se e fèin, agus chaidh e 
mach o Pnaraoh. 

7 Agus thubhairt seirbhisich Pharaoih 
ris, Cia fhada bhios an duine so 'na ribe 
dhuinne ? Leig leis na daoine falbh, chum 
gu'n dean iad seirbhis do'n Tighearn an 
Dia : nach 'eil f hios agad fathast gu bheil 
an Eiphit air a milleadh? 

8 Agus thugadh Maois agus Aaron, a rìs 
gu Pharaoh: agus thubhairt e riu, Ra- 
chaibh, deanaihh, seirbhis, do'n Tighearna 
bhur Dia : ach cò iad a thèid ? 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r n-òigridh 
agus le'r daoine aosmhar thèid sinne; le'r 
mic agus le'r nigheanaibh, le'r treudaibh 
agus le'r buar thèid sinn ; oir is tigin duinn 
feisd a chumail do'n Tightarna. 

10 Agus thubhairt e riu, Gu robh an 
Tighearna mar sin maille ribh, mar a leigeas 
mise leibh f'èin agus le'r cloinn bhig imeachd : 
amhaircihh, oir tha olc romhaibh. 

11 Ni h-ann mar sin: imichibh a nis, 
sibhs' a ta 'nar daoinibb, agus deanaibh 
seirbhis do'n Tighearna, oir is e so an ni a 
dh'iarr sibh: Agus dh'fhuadaicheadh a 
mach iad as làthair Pharaoih. 

12 Agus thubhairtanTighcarnare Maois, 
Sìn a mach do làmh thar talamh na h-lii- 
phit air son nan locust, a chum as gu'n 
d'thig iad suas air talamh na h Eiphit, agus 
gu'n ìth iad uile luibh na talmhainn, eadhon 
gach ni a dh'fhàg a' chlach-mheallain. 

13 Agus shìn Maois a mach a'shlat thar 
talamh rià h-Eiphit, agus thug an Tighearna 
gaoth an ear air an talamh rè an là sin uile, 
agus rè nà h-oidhche uile : agus 'sa' mha- 
dainn thug à' ghaoth an ear a steach na 
locuist. 3 o thìaruìneas. CAIB. XL 14 Agus chaidh na locuist "suas thar 
talamh na h-Eiphit uile, agus dh'f han iad 
ann an crìochaibh na Eiphit uile, gu ro- 
dhiùbhalach ; 1 rompa cha robh riamh an 
leithide do locuist, agus 'nan deigh cha bhi 
an leithide : 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na tal- 
mhainn uile, air chor as gu'n do dhorchai- 
cheadh an talamh; agus dh'ith iad uile 
luibh na talmhainn, agus uile mheas nan 
craobh adh'fhàg a' chlach-mhealiain: agus 
cha d'i'hàgadh ni sam bhh glas 'sna craobh- 
aibh, no ann.an luibhibh na machrach ann 
an tir na h-Eipit uile. 

16 'Ad sin ghairm Pharaoh a;r Maois 
agus air Aaron le cabhaig, agus thubhairt e, 
Pheacaich mi 'n aghaidh an Tighearna bhur 
Dè, agus 'nar n-aghaidhsa. 

17 A nis uime sin math, guidheam ort, 
mo pheacadh a mhàin an uair so, agus 
guidhibh air an Tighearna bhur Dia, 
gu'n d'thoir e air falbn uam a mhàin am 
bàs so. 

18 Agus chaidh e mach o Pharaoh, agus 
ghuidh e air an Tighearna. 

19 Agus thionndaidh an Tighearna ga- 
oth an iar ro-làdair, a thug air falbh na 
locuist, agus a thilg iad 'san fhairge ruaidh : 
cha d'fhan aon locust ann an criochaibh 
na h-Eiphit uile. 

20 Ach chruadhaich an Tighearna cridhe 
Pharaoih, agus cha do leig e air falbh clann 
lsraeil. 

2 1 Agus thubhairt an Tighearna re Ma- 
ois, Sin a mach do làmh gu nèamh, agus 
bithidh dorchadas air feadh tìre nah-Eiphit, 
eadhon dorchadas a dh'fheudar a laimh- 
seachadh. 

22 Agus shìn Maois a mach a làmh gu 
nèamh: agus bha tiugh-dhorchadas 2 ann 
an tìr na h-Eiphit uile rè thri laithean. 

23 Cha'n fhaca h-aon diubh a chèile, ni 
mò adh'èirirh neach o àite rè thri laithean: 
ach bha aig cloinn Israeil uile solus 'nan 
àitibh-còmhnuidh. 

24 Agus ghairm Pharaoh air Maois, agus 
thubhairt e, Rachaibhse, deanaibh seirbhis 
do'n Tighearna; a mhàin fanadh blmr treu- 
dan agus bhur buar: rachadh bhur clann 
bheag mar an ceudna maille ribh. 

25 Agus thubhairt Maois, Feumaìdh tu 
mar an ceudna ìobairtean a thoirt duinn, 
agus tabhartais-loisgte, chum as gu'n ìobair 
sinn do'n Tighearn ar Dia. 

26 Agus mar an ceudna thèid ar sprèidh 
maille ruinn; cha 'n fhàgar ionga nar 
dèigh, 3 oir is èigin duinn gabhail diubh gu 
seirbhis a dheanamh do 'n Tighearn ar Dia; 
agus cha 'n'eil fhios againn cia leis a ni sinn 
seirbhis do'n Tighearna gus an d' thig sinn 
'an sin. 

27 Ach chruadhaich an Tighearna cridhe Pharaolh, agUs cha leigeadh e leo imeachd. 

23 Agus thubhairt Pharaoh ris, Imich a 
mach uam ; thoir an aire dhuit fèin, na faic 
m' aghaidh ni's mò : oir 'san là sin anns 
am faic thu m'aghaidh, gheibh thu bàs. 

29 Agus thubhairt Maois, Labhair thu 
gu math ; cha 'n f haic mi t'aghaidh ni's mò. 
CAIB. XI. 

AGUS thubhairt an Tighearna re Maois, 
Bheir mi aon phlàigh fathast air Pha- 
raoh, agus air an Eiphit; an dèigh sin lei- 
gidh e leibh imeachd as so: an uair a leigeas 
e leibh imeachd, gu cinnteach fuadaichidh 
e mach as so sibh gu h-iomlan. 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh an 
t-sluaigh, agus iarradh gach duine o choimh- 
earsnach, agus gach bean o ban-choimhears- 
naich, seudan airgid, ajius seudan òir. 

3 Agus thug an Tighearna deagh-ghean 
do'n t-sluagh ann an sùilibh nan Eiphiieach : 
Mar an ceudna, bha 'n duine Maois ro-mhòr 
'an tìr na h-Eiphit, ann an sùilibh sheirbhi- 
seach Pharaoih, agus ann an sùilibh an 
t-sluaigh. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdh, Mu mheadhon-oidhche 
thèid mi mach do mheadhon na h-Eiphit : 

5 Agus gheibh gach ceud-ghin ann an 
tìr na h-Eiphit bàs, o cheud-ghin Pharaoih, 
à ta 'na shuidhe air a righ-chathair, eadhon 
gu ceud-ghin na bantràille 4 a ta air cùl a' 
mhuilinn, agus uile cheud-ghin nan ain- 
mhidbean. 

6 Agus bithidh èigheach 6 mhòr ann an 
tìr na h-Eiphit uile, nach robh riamh a 
leithid ann, ni mò bhitheas a leithid ann 
tuilleadh. 

7 Ach 'an aghaidh a h-aon do chloinn Is- 
raeil cha charuich 6 madadh a theanga, aon 
chuid 'an aghaidh duine no ainmhidh ; 
chum as gu'm bi fios agaibh cionnus a 
chuireas an Tighearna dealachadh eadar na 
h-Eiphitich agus Israel 

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich uile 
sìos a'm' ionnsuidhsa, agus cromaidh siad 
iad fèin domh, ag ràdh, Imich a mach, 
agus an sluagh uile a ta 'gad leantuinn ; agus 
'an dèigh sin thèid mì mach. Agus chaidh 
e mach o Pharaoh ann an corruich mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tighearna re Maois, 
Cha'n èisd Pharaoh ribh, a chum as gu 
meudaichear m'iongantais 7 ann an tìr na 
h-Eiphit. 

10 Agus rinn Maois agus Aaron na h- 
iongantais sin uile 'am fianuis Pharaoih: 
agus chruadhaich an Tighearna cridhe 
Pharaoih, agus cha do leig e le cloinn Is- 
raeil imeachd as a dhùthaich. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair an Tighearna re Maois 
agus re h-Aaron ann an talamh na 
h-Eiphit, ag ràdh, * ro-mhìllleach. 2 dall-dhorchadus. 3 c j la ' n 
fhàgar speir 'nar dèigh, * na ban-seirhhiskh. 
61 s eigh, cablia, glaodhaich. 
7 mo mhiorblmkan. 6 c/ia ghhiais. ECSODUS. 2 Bithidh am mìos so dhuibh 'na thois- 
each nam mìos : bithidh e dhuibh 'na cheud 
mhìos na bliadhna. 

3 Labhraibh-sa re coi'-thional Israeil 
uile, ag ràdh, Air an deichèamh là do'n 
mhìos so gabhaidh iad dhoibh fèin gach 
duine uan, a rèir tighe an aithreacha, uan 
air son tighe. 

4 Agus ma bhios an teaghlach ro-bheag 
air son uain, 'an sin gabhaidh esan agus a 
choimhearsnach a's f'aigse d'a thigh e, a rèir 
àireimh nan anmanna ; gach duine, a rèir 
itheannaich, àirmhear leibh air son an uain. 

5 Bithidh bhur n-uan gun ghaoid, 1 
firionn, bliadhna dh'aois : 2 as na caoiribh 
no as na gabhraibh gabhaidh sibh e. 

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e gu nuig 
an ceathramh là deug do'n mhìos so : agus 
marbhaidh co'-chruinneachadh iomlan 
chloinn Israeil e 'san fheasgar. 3 

7 Agus gabhaidh iad do'n fhuil, agus 
cuiridh iad i air an dà ursainn, agus air 
ard-dorus nan tighean, anns an ith iad e. 

8 Agus ithidh iad an fheoil 'san oidhche 
sin fèin ròiste le teine, agus aran neo- 
ghoirtichte ; 4 maille re luibhibh searbha 
ìthidh iad e. 

9 Na ithibh a' bheag dheth amh, no idir 
aìr a bhruicheadh 5 ann an uisge, ach ròiste 
le teine : a cheann maille r'a chasaibh, agus 
maille r'a ghrealaich. 6 

10 Agus cha'n f hàg sibh a' bheug dheth 
gu madainn : agus na dh'f hàgar dheth gu 
madainn, loisgidh sibh le teine. 

11 Agus mar so ithidh sibh e; le'r leas- 
raidh criosraichte, bhur brògan air bhur 
casaibh, agus bhur lorg 7 'nar làimh : agus 
ithidh sibh e le cabhaig ; 'se càisg 8 an 
Tighearn a th'ann. 

12 Oir thèid mise troi' 9 thir na h-Eiphit 
air an òidhche so, agus buailidh mi gach 
ceud- ghin ann an tìr na h-Eiphit, araon 
duin' agus ainmhidh; agus 'an aghaidh 
dhèe nan Eiphiteach uile cuiridh mi breith- 
eanas 'an gnìomh ; is mise an Tighearna. 

13 Agus bithidh an fhuil dhuibh mar 
chomhar' air na tighibh anns am bheil sibh : 
agus an uair a chi mis' an fhuil, thèid mi 
thairis oirbh, agus cha bhi phlàigh oirbh a 
chum bhur millidh, 'nuair a bhuaileas mi 
tìr na h-Eiphit. 10 

14 Agus bithidh an là so dhuibh mar 
chuimhneachan ; agus gleidhidh sibh e 'na 
là-fèill 11 do'n Tighearn air feadh bhur 
ginealacha ; le h-ordugh sìorruidh gleidhidh 
sibh e. 

15 Seachd laithean ithidh sibh aran neo- 
ghoirtichte; air a' cheud là fèin cuiridh 
sibh a mach taois ghoirt as bhur tighibh : 
oir gach neach a dh'itheas aran goirtichte, 1 gnn aineamh, fallain. 1 bliadhnach. 

3 eudar an da fheasgnr. Eabh. + gun laibbin. 
5 bhruitheadh. 6 innibh. 7 bata. 8 dol 
thairin. Eabh. 9 airfeadh ; fre.Eir. l0 'mair o'n cheud là g«s an t-seachdamh là, gearrar 
an t-anam sin as o Israel. 

16 Agus air a' cheud là bithidh agaibh 
co'-ghairm naomha, agus air an t-seach- 
damh bithidh agaibh co'-ghairm naomha : 
obair 'sam bith cha deanar orra, saor o na 
dh'ithear leis gach neach; sin a mhàin 
nìthear leibh. 

17 Agus cumaidh sibh f'eisd an arain neo- 
ghoirtichte ; oir air an là sin fèin 12 thug 
mise mach bhur slòigh 13 a tìr na h-Eiphit ; 
uime sin coimhididh sibh an là so 'nar 
ginealachaibh, le h-ordugh sìorruidh. 

18 'Sa' cheud mlùos, air a' cheathramh là 
deug do'n mhìos 'san f heasgar, ithidh sibh 
aran neo-ghoirtichte, gu nuig an ceud là 'ar 
f hichead do'n mhìos 'san fheasgar. 

19 Rè sheachd laithean cha'n f haighear 
taois ghoirt 'nar tighibh ; oir ge b'e neach a 
dh'itheas aran goirtichte, gearrar an t-anam 
sin fèin as o cho'-thional Israeil, co dhiubh 14 
is coigreach e, no neach a rugadh 'san tìr. 

20 Ni air bith goirtichte cha'n ith sibh : 
'nar n-àitibh-còmhnuidh uile ithidh sibh 
aran neo-ghoirtichte. 

21 'An sin ghairm Maois air seanairean 
Israeil uile, agus thubhairt e riu, Tairngibh 
a mach, agus gabhaibh dhuibh fèin uan, a 
rèir bhur teaghlaichean, agus marbhaibh a' 
chàisg. 

22 Agus gabhaidh sibh bad hìosoip, agus 
tumaidh sibh e 'san f huil a ta 'san t-soith- 
each, agus beanaidh sibh do'n ard-dorus, 
agus do'n dà ursainn, leis an fhuil a ta 'san 
t-soitheach : agus cha d' thèid a h-aon 
agaibh a mach air dorus a thighe gu nuig 
a' mhadainn. 

23 Agus thèid an Tighearna thairis a 
bhualadhnan Eiphiteach; agus an uair a 
chi e 'n f huil air an ard- dorus, agus an dà 
ursainn, thèid an Tighearna thairis air an 
dorus, agus cha leig e leis a' mhillteir 
teachd a steach d'ar tighibh guV bualadh. 

24 Agus gleidhidh sibh an ni so mar 
ordugh dhuibh fèin, agus d'ar mic, 15 gu 
sìorruidh. 

25 Agus tarlaidh 'nuair a thèid sibh a 
steach do'n fhearann a bheir an Tighearna 
dhuibh, a rèir mar a gheall e, gu'n gleidh 
sibh an t-seirbhis so. 

26 Agus tarlaidh, 'nuair a their bhur 
clann ruibh, Ciod is ciall duibh leis an t- 
seirbhis so ? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisg an 
Tighearna, a chaidh thairis air tighibh 
cloinn Israeil 'san Eiphit, 'nuair a bhuail e 
na h-Eiphitich, agus a shaor e ar tighean- 
ne. Agus chrom an sluagh iad fèin, agus 
rinn iad aoradh. 

28 Agus dh'fhalbh clann Israeil, agus a bhuaileas mi ann an tìr na h-Eiphit. Eabli. 
11 là-feisde. 12 ann an corp an là sin. Eabh. 
13 armailtean. ^coac'. 15 dhuit fèin 
agus do d' mhat, Eabh. CAIB. XIII. rinn iad mar 10 ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaoìs agus do Aaron, mar sin 
rinn iad. 

29 Agus air nieadhon na h-oidhche sin 
fèin bhuail an Tighearna gach ceud-ghin 
ann an tìr na h-Eiphit, o cheud-ghin Pha- 
raoih a shuidh air a righ-chathair, gu ceud- 
ghin a' chiomaich 1 a bha ann an slochd a' 
phrìosain ; 2 agus gach ceud-ghin ainmhidh. 

30 Agus dh'èirich Pharaoh 'san oidhche, 
e fèin agus a sheirbhisich uile, agus na h- 
Eiphitich uile; agus bha èigheach mhòr 
'san Eiphit, oir cha robh tigh anns nach 
robh neach marbh. 

31 Agus ghairm e air Maois agus air 
Aaron 'san cidhehe, agus thubhairt e, 
Eiribh, rachaibh a mach a meadhon mo 
shluaigh, araon sibhse agus clann Israeil : 
agus rachaibh, deanaibh seirbhis do'n Tigh- 
earna, mar a thubhairt sibh. 

32 Thugaibh leibh mar an ceudna bhur 
treudan, agus bhur buar, mar a thubhairt 
sibh, agus imichibh: agus beannaichibh 
mise mar an ceudna. 

33 Agus thug na h-Eìphitich dian-spar- 
radh 3 do'n t-sluagh, a chum gu'n cuireadh 
iad le cabhaig a mach as an tìr iad: oir 
thubhairt iad, Is daoine marbha sinn gu 
lèir. 

34 Agus ghabh an sluagh an taois mun 
do ghoirticheadh i, an amaran-fuinidh cean- 
gailte 'nan eudach air an guailhbh. 

35 Agus rinn clann Israeil a rèir focail 
Mhaois : agus dh'iarr iad o na h-Eiphitich 
seudan airgid, agus seudan òir, agus 
eudach. 

36 Agus thug an Tighearna deagh-ghean 
do'n t-sluagh ann an sùilibh nan Eiphi- 
teach, agus thug iad 'an coingheall 4 
dhoibh : agus chreach iad na h-Eiphitich. 

37 Agus dh'imich clann Israeil o Rame- 
ses gu Sucot, mu thimchioll sè ceud mìle 
fear d'an cois, a thuilleadh air cloinn. 

38 Agus mar an ceudna chaidh iomad- 
aidh do shluagh eile 5 suas mailie riu, agus 
treudan, agus buar, ro-mhòran sprèidhe. 6 

39 Agus dh'fhuin iad do'n taois a 
thugadh a mach as an Eiphit breacaga neo- 

hoirtichte, oir cha do ghoirticheadh i ; do 
hrìgh gu 'n d'f huadaicheadh iad a mach 
as an Eiphit, agus nach b'urradh iad fuir- 
each, agus mar an ceudna nach do dheas- 
aich iad biadh dhoibh fèin. 

40 A nis b'i aimsir cuairte chloinn Israeil, 
a bha iad a chòmhnuidh 'san Eiphit, ceithir 
cheud agus deich bliadhna fichead. 

41 Agus aig ceann nan ceithir cheudagus 
nan deich bhadhn' 'ar fhichead, air an là 
sin fèin, chaidh slòigh an Tighearn uile 
mach a tìr na h-Eiphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a coimhead 7 1 a' bhraighde ; the captive. Sasg. 2 na 

ain-tire. 3 geur-impidh. * iasad. 

cumtisg mòr sluaigà, 6 mhòran ni. ? cumail, 

63 ------- • gu h-àraidh do'n Tighearna, air son an 

toirt-san a mach a tìr na h-Eiphit : so an 
oidhche sin gu bhi air a coimhead do'n 
Tighearna le cloinn Israeil uile 'nan ginea- 
lachaibh. 

43 Agus thubhairt an Tighearna re Maois 
agus re h-Aaron, So ordugh na càisge: 
cha'n ith coigreach 8 sam bith dhith. 

44 Agus gach seirbhiseach duine, a 
cheannaicheadh le h-airgiod, an uair a 
thimchioll-shearras tu e, 'an sin ithidh e 
dhith. 

45 Cha'n ith coigreach no seirbhiseach 
tuarasdail dhith. 

46 Ann an aon tigh ithear i : cha ghiùlain 
thu bheag do'n f heoil a mach as an tigh ; 
ni mò a bhriseas sibh cnàimh dhith. 

47 Ni coi'-thional Israeil uile sin. 

48 Agus an uair a bhios coigreach air 
chuairt maille riut, agus a chumas e chàisg 
do'n Tighearna, timchioll-ghearrar gacn 
firionnach aige, agus 'an sin thigeadh e am 
fagus g'a cumail, agus bithidh e mar neach 
a rugadh 'san tir : ach cha'n ith neach sam 
bith neo-thimchioll-ghearrta dhith. 

49 Bithidh an t-aon lagh aige-san a 
rugadh 'san tìr, agus aig a' choigreach a ta 
air chuairt 'nar measg. 

50 Mar so rinn clann Israeil uile : mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois agus do 
Aaron, mar sin rinn iad. 

51 Agus air an là sinn fèin thug an Tigh- 
earna mach clann Israeil a tìr na h-Eiphit a 
rèir an slògh. 9 

CAIB. XIII. 

AGUS labhair an Thighearna re Maois, 
ag ràdh. 

2 Naomhaich dhomhsa gach ceud-ghin, 
ge b'e air bith a dh'f hosgaileas a' bhrù 10 a' 
measg cloinn Israeil, eadar duine agus 
ainmhidh : tsleamsa e. 

3 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Cuimhnichibh an là so, air an d'thàinig sibh 
a mach as an Eiphit, a tigh na daorsa ; oir 
le làimh thrèin thug an Tighearn a mach 
sibh as sin: agus cha'n ithear 11 aran goir- 
tichte. 

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh a mach 
'am mìos Abib. 

5 Agus an uair a bheir an Tighearna 
steach thu do thìr nan Canaanach, agus nan 
Hiteach, agusnan Amorach, agus nan Hibh- 
each, agus nan lebusach, a mhionnaich e 
do d' aithreachaibh gu'n d' thugadh e dhuit, 
fearann a' sruthadh le bainne agus le mil, 
'an sin coimhididh tu an t-seirbhis so anns 
a' mhìos so. 

6 Seachd laithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, agus air an t-seachdamh là 
bithidh fèisd do 'n Tighearna. 

7 Ithear aran neo-ghoirtichte seachd gleidheadh. 8 mac coigrich. Eabh. 9 an 
armailtean. «° a tnhachlug, womb. Sasg. 
11 cha'n ìchtar. ECSODUS. laithean ; agus cha'n f haicear aran goirtichte 
agad, agus ni mò a chithear taois ghoirt 
agad ann ad chrìochaibh uile. 

,8 Agus innsidh tu do d' mhac 'san là 
sin, ag radh, Nithear so air sgàth an ni sin u 
rinn an Tighearna dhomhsa, 'nuair a thàinig 
mi mach as an Eiphit. 

9 Agus bithidh e dhuit mar comhar' air 
do làimh, agus mar chuimhneachan eadar 
do shùilibh, a chum gu'm bi lagh an Tigh- 
earn ann do bheul; oir le làimh thrèin thug 
an Tighearna mach thu as an Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimhididh 1 tu an 
t-ordugh so 'na thrà 2 fèin o bhliadhna gu 
bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tighearna 
steach thu do thìr nan Canaanach, mar a 
mhionnaich e dhuitse, agus do d' aithreach- 
aibh, agus a bheir e dhuit e, 

12 'An sin cuiridh tu air leth do'n Tigh- 
earna gach ni a dh'fhosgaileas a' bhrù, 
agus gach ceud-ghin, a thig o ainmhidh a's 
leat-sa, buinidh iudsuna ta firionn 'nummeasg 
do'n Tighearna. 

13 Agus gach ceud-ghin asail fuasgailidh 
tu le h-uan ; agus mur fuasgail thu e , 'an 
sin brisidh tu amhach: agus gach ceud- 
ghin duine a' measg do chloinne fuasgailidh 
tu. 

14 Agus an uair a dh'fheòraicheas do 
mhac dhìot 'san aimsir re teachd, ag ràdh, 
Ciod e so? 'an sin their thu ris, Le làimh 
thrèin thug an Tighearna mach sinn as an 
Eiphit, a tigh na daorsa : 

15 Agus an uair a chruadhaich Pharaoh 
e fèin, agus nach b'àill leis an leigeadh air 
falbh, 'an sin mharbh an Tighearna gach 
ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, araon 
ceud-ghin duine, agus ceud-ghin ainmhidh ; 
air an aobhar sin ìobraidh mi do'n Tigh- 
earna g ch ni adh'fhosgaileasa bhrù, mu's 
firiònnaich iud, ach uile cheud-ghin mo 
chloinne fuasgailidh mi. 

16 Agus bithidh e mar chomhar' air do 
làimh, agus mar eudanan eadar do shùilibh ; 
oir le làimh thrèin thug an Tighearn a 
mach sinn as an Eiphit. 

17 Agus eadhon an uair a leig Pharaoh 
do'n t-sluagh imeachd, cha do threòraich 3 
Dia iad air slighe tìre nam Philisteach, ge 
do bha sin aithghearr: oir thubhairt Dia, 
An t-eagal gu'm bi aithreachas air an t- 
sluagh an uair a chi iad cogadh, agus gu'm 
pill ìad do'n Eiphit. 

18 Ach threòraich Dia an sluagh m'an 
cuairt, uir slighe f àsaich na mara ruaidhe : 
agus chaidh clann Israeil suas 'an ordugh 
calha a tìr na h-Eiphit. 

19 Agus thug Maois cnàmhan Ioseiph 
leis; oir ghabh emionnan teann do chloinn 
Israeil, ag ràdh, Gu cinnteach amhaircidh 1 gieidhidh. *thràth,àm, 3 chad'thug. 
+flac, buideal; pillar. Sasg. * an amaladh. 
64 Dia oirbhse, agus bheir sibh suas mo 
chnàmha leibh as so. 

20 Agus dh'iniich iad o Shucot, agus 
champaich iad ann an Etam, ann aniomall 
an fhàsaich. 

2 1 Agus chaidh an Tighearna rompa 'san 
là ann am meall 4 neoil, a chum an treòr- 
achadh air an t-slighe, agus 'san oidhche ' 
ann am meall teine, a thoirt soluis doibh ; 
gu imeachd a là agus a dh'oidhche. 

22 Cha d' thug e air falbh am'meall neoil 
'san là, no 'm meall teine 'san oidhche, as 
làlhair an t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 
GUS labhair an Tighearna re Maois,ag 
ràdh, 

2 Labhair re cloinn Israeil, gu 'm pill iad, 
agus gu 'n campaich iad fa chomhair Phiha- 
hirot, eadar Migdol agus an fhairge, fa 
chomhair Bhaal-sephoin : fa choinneamh-' 
san campaiohidh sibh làimh ris an fhairge. 

3 Oir their Pharaoh mu chloinn israeil, 
Thu iad air seachran 5 'san tìr, dh'iadh am 
f àsach mu'n timchioll. 

4 Agus cruadhaichidh mise cridhe Pha- 
raoih, agus thèid e air an tòir, agus gheibh 
mise glòir a thaobh Pharaoih agus a snlòigh 
uile; agus bithidh fios aig na h-Eiphitich 
gur mise an Tighearna. Agus rinn iad 
mar sin. 

5 Agus dh'innseadh do righ na h-Eiphit 
gu'n do theich an sluagh : agus thionndaidh 
cridhe Pharaoih, agus a sheirbhiseach 'an 
aghaidh an t-sluaigh, agus thubhairt iad, 
Ciod e so a rinn sinn, gu'n do leig sinn le 
h-Israel imeachd as ar seirbhis? 

6 Agus bheartaich 6 e a charbad, agus 
thug e a shluagh maille ris ; 

7 Agus thug e leis sè ceud carbad taghta, 
agus uile charbada na h-Eiphit, agus cean- 
nardan orrauile. 

8 Agus chruadhaich an Tighearna cridhe 
Pharaoih righ na h-Eiphit, agus lean e air 
tòir chloinn Israeil : agus chaidh clann Is- 
raeil a mach le làimh ard. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an tòir 
(eich agus carbadan Pharaoih, agus a 
mharc-shluagh, agus armailt uile) agusrug 
iad orra, agus iud a' campachadh làimh ris 
an fhairge, làimh re Pihahirot, fa chomhair 
Bhaal-sephoin. 

10 Agus an uair a thàinig Pharaoh am 
fagus, thog clann Israeil suas an sùilean, 
agus feuch, bha na h-Eiphitich air an tòir, 
agus bha eagal mòr orra: agus dh'èigh 
clann Israeil ns an Tighearna. 

11 Agus thubhairt ìad re Maois, An ann 
a chionn nach robh uaighean 'san Eiphit a 
thug thu leat sinn gu bàs fhaghail 'san 
f hàsach ? C'ar son a rinn thu so oirnn, ar 
tabhairt a mach as an Eiphit? 6 dh'uUukh, CAIB. XV. 12 Nach e so am focal a labhair sinn riut 
'san Eiphit, ag ràdh, Leig leinn seìrhhis a 
dheanamh do na h-Eiphitich ? Oir b'f hearr 
dhuinn seirbhisa dheanamh do na h-Eiphit- 
ìch na bàs fhaghail 'san f hàsach. 

13 Agus thubhairt Maois, ris an t-sluagh, 
Na biodh eagal oirbh, seasaibh, agus faicibh 
slàint' an Tigheam, a dh'oibrichease dhuibh 
an diugh ; oir na h-Eiphitich a chunnaic 
sibh an diugh, cha'n 1 haic sibh iad a chaoidh' 
tuilleadh. 

14 Cogaidh an Tighearn 1 air bhur son, 
agus fanaidh sibhse 'nar tosd. 

15 Agus thubhairt an Tighearna re Maois, 
C'ar son a ta thu 'g èigheach riumsa? Abair 
re cloinn lsraeil dol air an aghaidh. 

1G Ach togsa suas do shlat, agus sìn a 
mach do làmh os cionn na fairge, agus 
sgoilt i ; agus thèid clann Israeil a steach 
*am meadhon na fairge air talamh tioram. 

17 Agus cruadhaichidh mise, eadhon mise, 
cridhe nan Eiphiteach, agus thèid iad a 
steach 'nan dèigh : agus gheibh mise glòir 
a thaobh Pharaoih, agus a thaobh a shlòigh 
uile, a thaubh a charbadan, agus a thaobh 
a mharc-shluaigh. 

18 Agus bithidh fios aig na h-Eiphitich 
gur mise an Tighearna, 'nuair a gheibh mi 
glòir a thaobh Pharaoih, a thaobh a charb- 
adan, agus a thaobh a mharc-shluaigji. 

19 Agus dh'fhalbh aingeal an Tigheam, 
a chaidh roimh champa Israeil, agus 
dh'imich e 'nan dèigh ; agus dh'f halbh am 
meall neoil o'm beulaobh, agus sheas e air 
an cùlaobh. 

20 Agus thàinig e eadar campa nan 
Eiphiteach agus campa Israeil, agus bha e 
'na neul, agus 'na dhorchadas dhoibh surì, ach 
shoillsich e 'n oidhche dhoibh so, air chor as 
nach d'thàinig a h-aon diubh am fagus d'a 
chèile rè na h-oidhche. 

21 Agus shìn Maois a mach a làmh os 
cionn na fairge, agus thug an Tighearn air 
an f hairge dol air a h-ais le gaoith làdair 
o 'n ear rè na h-oidhche sin, agus rinn 
e 'n fhairge 'na talamh tioram, agus 
roinneadh na h-uisgeacha. 

22 Agus chaidh clann Israeil a steach 
'am meadhon na fairge air taìamh tioram, 
agus bha na h-uisgeacha 'nam balla dhoibh 
air an làimh dheis, agus air an làimh chli. 

23 Agus lean na h-Eiphitich,agus chaidh 
iad a steach 'nan dèigh gu meadhon na 
fairge, eadlwn eich Pharaoih uile, a charb- 
adan, agus a mharc-shluagh. 

24 Agus ann am 'faire na maidne dh'amh- 
airc an Tighearn air sluagh nan Eiphiteach 
troimh 2 'n niheall theine, agus neoil; agus 
chlaoidh e armailt nan Eiphiteach. 

25 Agus thug e air falbh rothan an 
carbad, air chor as gu'n do tharruingeadh 
iad gu trom. Agus thubhairt na h-Eiphit- 1 Ni an Tighearna cogadh. 1 trìd Eir. 
3 thilg e iad bun os cìonn. * doarmailt Pharaoih. 
Eabh , 5 lamh, Eabli, 6 sheinn. 7 òran. 
65 ich, Teicheamaid as làthair Israeil, oir tha 
'n Tighearna cogadh leosan 'an aghaidh nan 
Eiphiteach. 

26 AgusthubhairtanTighearnare Maois, 
Sìn a mach do làmh os cionii na fairge, 
chum gu'n d'thig na h-uisgeachan air an 
ais aìr na h-Eiphitich, air an carhadaibh, 
agus air am marc-shluagh. 

27 Agus shìn Maois a mach a lamh os 
cionn na fairge, agus phill an fhairge g'a 
neart an uair a -.hoillsich a' mhadainn; 
agus theich na h-Eiphitich 'na h-aghaidh : 
agus chuir an Tighearna na h-Eiphitich 
fodha 3 am meadhon na fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, agus 
dh'fholaich iad na carbaid, agus am marc- 
shluagh, agm armailt Pharaoih 4 uile, a 
thàinig 'san fhairge 'nan dèigh: chad't hàg- 
adh uiread 's a h-aon diubh. 

29 Ach dh'imich clann Israeil air talamh 
tioram 'am meadhon na fairge, agcis bha na 
h-uisgeacha 'nam balla dhoibh airan làimh 
dheis, agus air an làimh chli. 

30 Mar so shaor an Tighearna Israel, air 
an là sin, a làimh nan Eiphiteach: agus 
chunnaic Israel na h-Eiphitich marbh air 
tràigh na tàirge. 

31 Agus cnunnaic Israel an obair 5 mhor 
sin a rinn an Tighearn air na h-Eiphitich, 
agus bha eagal an Tighearn air an t-sluagh, 
agu- chreid ìad an Tighearna, agus Maois 
a sheirbhiseach. 

CAIB. XV. 
' A N sin chan 6 Maois agus clann Israeil 
i B an laoidh 7 so do'n Tighearna, agus 
labhair iad, ag ràdh, Canaidh mise do 'n 
Tighearn, oir thug e buaidh gu glormhor ; an 
t-each agus a mharcach thilg e 'san fhairge. 

2 'S e 'n Tighearna mo neart, agus tno 
dhàn 8 , agus tha o 'na shlainte dhomh : 's 
esan mo JJhiasa, agus ni miàite comhnuidh 
dha ; Dia m' athar, agus ardaichidh mi e. 

3 Is fear cogaidh an Tighearna ; 'se 'u 
Tighearn a's ainin dha. 

4 Carbadan Pharaoih agus armailt thilg 
e 'san fhairge ; agus tharogha a cheann- 
ardan air am bàihadh 'san fhairge ruaidh'. 

5 Dh'fholaich na doimhneachdan iad; 
chaidh iad sìos do'n aìgean mar chloich. 

6 liinneadh do dheas làmh, O Thigli- 
earna, glòrmhor ann an cumhachd: 
bhris do dheas làmh, O Thighearn, an 
nàmhaid 'na bhloighdibh. 

7 Agus ann am meud t'òirdheirceis 
chlaoidh thu iadsan, a dh'èirich suas a'd' 
aghaidh ; chuir thu t'fhearg a mach, loisg 
i suas 10 iad mar asbhuain. 

8 Agus le anail do shròine chruinnich- 
eadh na h-uisgeacha ; sheas na tuilte suas 
mar ihorr", chruadhaich 12 na doimh- 
neachdan 'am meadhon na fairge. 

9 Thubhairt an nàmhaid, Leanaidh mi, 8 m'òran, mo chliu. 9 san fhairge sheanminich. 
IO dh'ilh i suas, chuir i as doibh. Eabli. 1 ' mat 
chruaivh, mar mheall. 11 dhaingukheadh. ECSODUS. beiridh mi orra, roinnidh mi a' phreach: 
sàsuichear mo mhiann orra ; rùisgidh mi 
mo chlaidheamh, sgrio^aidh mo làmhiad 1 

10 Shèjd thu le d' ghaoith, chòmhdaich 
aa fhairge iad, chaidh iad fodba mar luaidh 
anns na h-iiisgeachaibh làdair. 

11 Co 's cosmhuìi riuts' am measg nan 
Dè 2 . aTighearna! Co llia cosmhuil riut, 
glòrmhar anji an naomhachd, urrumach 3 
ann ani rooladh 4 a' deanamh nil/ie iong- 
antach ? 

12 Shìn thu mach do dheas làmh ; shluig 
an talamh suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròcair an 
Jiluagh so a shaor thu ; thug thu iad ann ad 
nèart a chuni àite comhnuidh do naomh- 
achd. 

14 'Nuairachluinneasna cinnich.bithidh 
eagal orra: thig doilgheas air luchd- 
àiteachaidh Phalestina. 

15 'An ^sin bithidh uamhann air cinn- 
fheadhna 5 Edoim, thig geih-chrith air 
daoine treuna Mhoaijb ; leagaidh air falbh 
luchd-àiteachaidh Chanaain uile. 

1(3 Tuilidh uamhann agus eagal orra, le 
meud do ghairdein bilhidh iad tosdach mar 
chloich gus an d'fhèid do shluagh ihairis, 
a Tigheama, gus an d' thèid an sluagh so 
thaiiis, a cheannaich thu. 
J7 liheirthu steachiad, agus suidhichidh 
'tnìart ann aji sliabh 13 t' oighreachd-sa anns 
an àit' a rinn thu dhuit fèin a Thighearna, 
chum còmhnuidh a ghabhail ann 'san 
ionad-naomha, a Thighearn, a dhaingnich 
do làmha-sa. 

18 llioghaichidh an Tighearna gu saogh- 
al nan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoih a steach le 
cbarbadaibh, agus le mharc-shiuagh, 'san 
fhairge, agus thug an Tighearn uisgeacha 
na fairge air an ais orra; ach dh'imich 
clann Israeil air tulamh tioram 'am meadhon 
na fairgc. 

20 Agus ghlac Miriam a' bhan-thaidh, 
piuthar Aaroin, fiompan 'na làimh : agus 
chaidh na mnài uile mach 'na dèigh le 
tiompanaibh agus le dannsa 7 . 

21 Agus fhreagair Miriam iad, Canaibh 
do'n 'Tighearn, oir thug e buaidh gu 
glòrmhar ; an t-each agus a mharcach thilg 
e 'san f hairge. 

22 Mar sm thug Maois Israelo'n mhuir 
ruaidh, agus chaidh iad a mach gu f àsach 
Shuir, agus dh'imich iad tri laithean 'san 
fhàsach, agus chad'fhuair iad uisge. 

' 23 Agus an uair a thàinigiad gu Marah, 
cha b' urradh iad uisgeacha Mharaih òl, oir 
bha iad sea,rbh ; uime sin thugadh Marah 
niar ainm air. 

24 Agus, rinn an sluagh gearan 8 an 
aghaidh Mhaois, ag ràdh, Ciod a dh'òlas 
s#nn ? 25 Agus dh'èigh esan ris an Tighearna 
agus nochd an Tighearna fiodh 9 dha, agus 
thiig e 'sna h-uisgeachaibh e, agus r'umeadh 
na h-uisgeacha milis: ann an sinn rinn e 
agh agus ordugh dhoibh, agus ann an sin 
dhearbh e iad ; 

26 Agus thubhairt e, Ma dh'èi^deas tu 
gu dùrachdach re guth an Tighearna do 
Dhè, agus ma ni thu an ni sin a ta ceart 
'na shealladh, agus ma bheir thu 'n aire d'a 
àiiheantail'h, agus ma ghleidheas tu a 

eachdan 1(1 uile, h-aon do na h-cucailibh 
a chuir mi air na h-Kiphitich, cha chuir 
mi ortsa : oir is mise an Tighearn a shlà- 
nuicheas thu. 

27 Agus thàinig iad gu h-Elim far am, 
robk dà tholiar dheug uisge, agus deich 
agus tri fichead crann 12 paihne ; agus 
champaich iad 13 'an sin làimh ris na h-uis- 
geachaibh. 

CAIB. XVI. 
GUS dh'fhalbh iad o Elim, agus thàinig 
coi'-thional chloinn Israeil uile gu 
fasach Shin. a tu eadar Elim agusSinai, air 
a' chùigeadh ia deug do'n dara mios 'an 
dèigh dhoibh teachd a mach a lìr na 
h-Eiphit. 

2 Agus rinn coi'-lhional chloinn Israeil 
uile gearan 'an aghaidh Mhaoi.-> agus Aaroiu 
'san l hàsach. 

3 Agus thubhairt clann Israeil riu, 
B'fhearr gu'm faigheamaid bàs le làimh an 
Tighearn ann an iìr na h-Eiphit, an uair a 
bha sinn 'nar suidhe làimh ris na poitibh 
fcòla, agus an uair a dh'ith sinn aran gu'r 
sàth ; oir thug sibh a mach sinn do'n fhàsach 
so, a mharbhadh a' choi'-thionail so uile 1« 
h-ocras. 

4 'An sin thubhairt an Tighearna rc 
Maois, Feuch, frasaidh niise dhuibh aran 
o nèamh, agus thèid a'n sluagh a mach, 
a°'us cruinnichidh iad cuibhrionn guch là. 
air an là sin fèin, a chum as gti'n dearbh 
mi iad, co ac' a ghluaiseas iad ann am '* 
lagh, no nach gluais. 

o Agus, air an t-seathadh là, ulluichidh 
iad an ni sin a bheir iad a steach, agus 
bithidh e dhà uibhir agus a chruinnicheas 
iad gach là eile. 

6 Agus thubhairt Maois agus Aaron r* 
cloinn " Israeil uile, Mu fhea^gar, 'an sin 
bilhidh i'ips agaibh gu'n d'thug an Tighearn 
a mach sibh a tìr na h-Eiphit: 

7 Agus 'sa' mhadainn, 'an sin chi sibh 
glòir an Tightarna ; do bhrì' gu bheil e a* 
cluinntinn bhur gearain 'an aghaidh an 
Tighearna: Agus ciod sinne, gu bheil sibh 
a deanamh gearain 'nar n-aghaidh 1 

8 Agus thubhairt Maois Mthidh «' ckùis 
mar so 'nuair a bheir an Tighearna dhuibh 
'san f hea^aar feoil r'a h-itheadh, agus aran 
'sa 'mhadamn gu'r sàth ; do bhrì' gu bheil • u'alhliaichidh mo lìtmh ìad mar oighreachd, 
b'dhidà tighearnas aig mo làimh orra. Eabli. 
*.tneasg nan cumhachdach. 3 a 'd' chìiis eagail, 
vnamach. 4 'am mollaib/t. 4 ceaimardaih 

. 66 6 ann am heìnn. 7 l e feadagaibh. 8 rnonmhor. 

9 craohh. 10 orduighean, àitheautan. 
" euslaintibh. 11 cruoò/u. 13 shuid/tich iad atn 
pubuilli thàmh iajiì ««» m * CAIB. XVII. an Tighearn a' cluinntinn bhur gearain a ta 
sibh a' deanamh 'na aghaidh : Agus ciod 
sinne ! cha'n ann 'nar n-aghaidh-ne tha 
bhur nearan, ach 'an aghaidh an Tighearna. 

9 Àgus thubhairt Maois re n-Aaron, 
Abair re coi-'thional chloinn Israeìl uile ; 
Thisibh am tagus 'an làthair an Tighearn, 
oir chual' e bhur gearan. 

10 Asus an uair a labhaìr Aaron re coi'- 
thiona! chìainn Israeìl uile, dh'amhairc iad 
a dh'ionnsuidh an fhàsaich. agtis feuch, 
^h'fhoilbicheadh gloir an Tighearn ann an 
neul. 

11 Agus labhair an Tighearna re Maois, 
.ag ràdh, 

12 Chuala mi gearan chloinn Israeil; 
Iabhair riu, ag ràdh, Mu t heasgar ùhidh 
sibh t'eoil, a^us 'sa' ìnhadainn sàsuichear 
.sibh le h-aran : àgus bithidh tios agaibh gur 
mise an Tighearna bhur Dia. 

13 A°;us an uair a bha 'm tea«gar ann, 
*an sin thàinig na gearra-goirt 1 a nios, agus 
xhòmhdaich ìad an campa; agus anns a 
mhadainn bha 'n drùchd 'na iuidhe ma 
thimchioll a' champa. 

14 Agus an uair a' dh 'èirich an drùchd, 
a bha 'na luidhe, suas feuch, bhu air aghaidh 
_an fhàsaich ni beag cruinn, beag mar aii 
ìiath-recdh air an taiamh. 

15 Agus an uair a chunnaic clann Israeil 
■e, thubhairtiad gach aon r'achèile, Mana*: 
-oir cha robh fhios aca ciod e. Agus ihubh- 
-airt Maois riu, So an t-aran a thug an 
Tighearna dhaibh r'a itheadh. 

16 So an ni a dh'àithn an Tighearna ; 
Cruinniehibh dheth gack duine a rèir 
itheannaich, omer do gach neach a rèir 
-àireimh bhur n-anmanna, gabhadh g/ich 
duineagaibh air an son-sun a ta 'nabhùth. 

17 Agus rinnclann Israeil marsin, agus 
chruinnich iad, cuid ni bn mhò, agus cuid 
ni bu lugha*. 

18 Agus an uair a thomhais iad e le 
h-omer, cha robh a' bhcag thairis aìge-san 
a chruinnich ni bu inhò, agus air-san a 
-chruinnich ni bu lugha, cha robh uireas- 
i>huidh : chruinnich gach duir.e a rèir 
itheannaich. 

19 Agus thubhairt Maois riu, Na fàgadh 
duine 'sam bith dheth gu madainn. 

20 Gidheadh cha d'èisd iad re Maois, 
ach dhìhag cuid dheth gu madainn, agus 
ghin e cnuimhean agus iobh e : Agus bha 
corruich air Maois riu- 

21 Agus chruinnich iad e air gach mad- 
-ainn, gach duine a rèir itheannaich : agus 

uair a dh'fhà^ a' ghrian teth, leaghadh e. 

22 Agus air an t-seathadh Jà chruinnich 
iad a dhà uiread arain, dà omer air son 
,gacha.on: agus thàinig uachdaraiu a' choi'- 
thionailuile,agusdh'innis iad sin do Mhaois. 

23 Agus thubhairt e riu. So an ni a * quaih. Sasg. 1 Ciod e so ? Eabh. 3 bu lagha. 
. a ghleid/iead/i. i a' toirt. 6 bhreutagan. 
67 labhair an Tighearna, Bithdh fbis na sabaide 
naomha d'on Tighearn am màireach : a' 
mheud 's a tha sibh gu fhuineadh, fuinibh 
an divgh agus a mheud 's a tha sibh gu 
bhruicheadh, l>ruichibh ; agus gach ni a 
bhios thairis, taisgibh suas diiuibh fèin gu 
madainn. 

24 Agus thai'g iad suas e gu madainn, 
mar a dh'àithn Maois ; agus cha do lobh e, 
ni mò a bha cnuimh 'sam bith ann. 

25 Agus thubhairt Maois, lthibh sin ani 
diugh, oir tha sàbaid ann an diugh do'n 
Tighearna : an diugh cha'n fhaigh sibh e 
'sa' mhachair. 

26 Sè laiihean cruinnichidh sibh e, ach 
air an t-seachdamh là bithidh an t-sàbaid; 
cha bhi e ann air nn ià sin. 

2T Agus tharladh air an t-seachdamh là 
gu'n deachaidh cuid do'n t-sluagh a mach 
g'a chruinneachadh, agus cha d'thuair iad 
a' bheag 

28 Agus thubhairt an Tighearna re 
Maois, Cia fhad' a dhiùltas sibh ni'àith- 
eanta-san a choimhead 4 , agus moreachdan- 

29 Faicibh, do bhrì' gu'n d'thug an Tigh. 
earna dhuibh an t-sàbaid, air au aobhar sin 
tha e a' tabhairt 5 dhuibh air an t-seathadh 
ià aran dhà là : fanaibh, gach duine 'na 
àite fèin ; na rachadh duìne 'sam bith a 
mach as àite air an t-seachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an 
t-seachdamh là. 

31 Agus thug tigh Israeil Mana mar 
ainm air: agus bha e mav fhras coriandeir, 
geal, agus a bh'.as mar abhlain 6 uir an 
demnamti le mil. 

32 Agus thubhairt Maois, So an ni a. 
dh'àithn an Tighearna, Lìon omer dheth gu 
bhi air a ghleidheadh air son bhur gineal- 
acha, chum gu faic iad an t-arwn leis an d» 
bheathaich mi s'bh 'san fhàsach, an uair a 
thug mi mach sibh a tìr na h-Eiphit. 

33 A211S thubhairt Maois re h-Aaron, 
Gabh soitheach 7 , agus cuir ann lan omeir 
do Mhana 8 , agus taisg e 'an làthair an 
Tighearna gu bhi air a ghìeidheadh air son 
bhur git.ealacha. 

34 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin thaisg Aaron e 'an làthair 
na tianuis, gu bhi air a ghleidheadh. 

35 Agus dh'ith clann Israeil am Mana. 
dà f hichead bliadhna, gus an d'thainig iad 
gu tìr àitichte: dh'ith iad am Mana gus an 
d'thàinig iad gu crìch tìre Chanaain. 

36 A nis ìs e omcr an deicheamh cuid 
do ephah. 

CAIB. XVII. 
A GUS dh'ìmich coi'-thional chioinn 
ÌTjL Israeil uile o f hàsach Shin, a ìèir an 
turusan, rcar a dh'aithn an Tighearn, agus 
champaich iad ann an Rephidim ; agus cha 
robh uisge ann do'n t-?luagh re òl. 7 poit. 3 i/afl. Eabli. 

F % J ECSODUS. 2 Uime sin, rinn an sluagh consachadh 
re Maois, agusthubhairtiad, Thoir 2 dhuinn 
uisge chum as gu'n òl sinn. Agus thubh 
airtMaois riu, C'ar sona ta sibh a' consach 
adh iium-sa ? C'ar son a bhvosnaicheas 
sibh 3 an Tighearna ? 

3 Agus mhiannaich an sluagh uisge 4 
ann an sin : agus rinn an sluagh gearan 'an 
aghaibh Mhaois, agus thubhairt iad, C'ar 
son so a thug thu nìos sinn as an Eiphit, 
a chum sinn fèin a mharbhadh, agus ar 
clann, agus ar sprèidh le tart ? 

4 Agus dh eigh Maois ris an Tighearn, 
ag ràdh, Ciod a*ni mi ris an t-sluagh so? 
is beag nach 'eil iad 'g ani chlochadh. 

5 AgusthubhairtanTighearnare Maois, 
Imich roimh 'n t-sluagh, agus thoir leat 
cuid do sheanairibh Israeil : agus do shlat, 
leis an do bhuail thu an abhainn, gabh a' d' 
làimh, agus bi 'g imeachd : 

6 Feuch, seasaidh mise romhad 'an sin 
air a' charraig ann an Horeb, agus buailidh 
tusa a' charraig, agus thig uisg' a mach 
aisde, a chum gu'n òl an sluagh. Agus 
rinn Maois mar sin ann an sealladh shean- 
airean Israeil. 

7 Agus thug e mar ainm air an àite 
Masah agus Meribah, air son consachaidh' 5 
chloinn Israeil, agus do bhrì' gu'n do 
bhrosnuìch 6 iad an Tighearn, ag ràdh, Am 
bheil an Tighearna 'nar iheasg, no nacli 'eil? 

8 'An sin thàinig Amalec, agus chog e 
re h-Israel ann an llephidim. 

9 Agus thubhairt Maois re Iosua, Tagh 
a mach dhuinn daoine, agus falbh a mach, 
cog re h-Amalec: am màireach seasaidh 
mise air mullach an t-slèibh, agus slat Dhè 
a'm' làimh. 

10 Agusrinn Iosua mar athubhairtMaois 
tìs, agus chog e re h-Amalec. Agus chaidh 
Maois, Aaron agus Hur, suas gu mullach 
an t-slèibh. 

11 Agùs an uair a thogMaois suas alàmh, 
'an sin bhuadhaich Israeil, agus an uair a 
leag e sìos a làmh, bhuadhaich Amalec. 

• 12 Ach bha làmhan Mhaois trom, agus 
ghabh iad clach, agus chuir iad fuidhe i, 
agus shuidh e oirre : agus chum Aaron 
agus Hàr suas a làmhan, fear dhiubh air 
aon taobh, agus fear air an taobh eile ; agus 
bha a làmhan seasmhach gu dol fuidhe 7 na 
grèine. 

13 Agus chlaoidh Iosua Amalec agus a 
dhaoine lc faobhar a' chlaidheimh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna re Maois, 
Sgrìobh so mar chuimhneachan ann an 
leabhar, agus aithris e ann an cluasaibh 
losua: oirdubhaidh mise as gu tur cuimhne 
Amaleic o blii fuidh s nèamh. 

15 Agus thog Maois altair, agus thug e 
lehobhah-Nisi mar ainm oirre : 3 throid an sluagh. 2 Tabhair. 3 dhearhha* 
sibh, bhuaireas sibh, chuireas sibh cathaelmdh 
nir. * bha turt uisge air an t-sluagh. 5 geur- 
thainnt, comh-stribh. 6 gu'u d'/heuch, gu'n 
68 16 Oir thubhairt e, Do bhrì' gu'n do 
mhionnaich an Tighearna, gu'm bi cogadh 
aig 9 an Tighearna re h-Amalec o linn gu 
linn. 

CAIB. XVIII. 
UAIR a chuala letro, sagart Mhi- 
dian, athair-cèile Mhaois, gach ni a- 
r inn Dia air son Mhaois, agus air son. 
Israeil a shluaigh, gu'n d'thug an Tighearn 
a mach Israel as an Eiphit ; 

2 'An sin thug Ietro, athair cèile Mhaois,- 
leis Siporah bean Mhaois, 'an dèigh dha a 
cur aira h-ais, 

3 Agus a dithis mhac, d'am b' ainm do 
h-aon diubhGersom, (oir thubhairt e, A'm' 
choigreach bha mi ann an tìr choimhich.) 

4 Agus 6'e ainm an f'hir eile Elieser, (oir 
riyin Dia m'athar, Ihubhairt e, còmhnadh 
rium, agus shaor e mi o chlaidheamh Pha— 
raoih) 

5 Agus thàinig Ietro, athair-cèile Mhaois, 
agus a mhic, agus a bhean, a dh'ionnsuidli- 
Mhaois do'n fhàsach, far an do champaich. 
e aig sliabh Dhè. 

6 Agus thubhairt e re Maois, Tha mise 
d'athair-cèile Ietro, air teachd a'd' ionn- 
suidh, agus do bhean, agus a dithis mhae 
maille ria. 

7 Agus chaidh Maois a màch 'an coinn- 
eamh athar-cèile, agns rinn e ùmhlachd 10 
dlia, agus phog se e, agus dh 'altaich iad 
beatha a' chèiie u , agus thàinig iad a steach 
do'n bhùth. 

8 Agus dh'innis Maois d'a athair-cèile 
gach ni a rinn an Tighearn air Fharaoh, 
agusair nah-Eiphitichairsgàth Israeil,gacb> 
saothair 12 a thàinig orra air an t-slighe,. 
agus cionnus a shaor an Tighearn iad. 

9 Agus rinn Ietro gairdeachas a leth a.' 
mhaith sin uile, a rinn an Tighearna do 
Israel, a shaor e a làimh nan Eiphiteach. 

10 Agus thubhairt Ietro, Beannaichte gu_ 
robh an Tighearn, a shaor sibh a làimh nan 
Eiphiteach, agus alàimh Pharaoih, a shaor 
an sluagh o bhi fuidh làimh nan Eiphit- 
each. 

1 1 A nis tha fios agam gur mò an Tigh- 
earna nà na h-uile dhèe ; oìr anns an ni sin. 
anns an do rinn iad gu h-uaibhreach, bha 
esan os an ceann. 

12 Agus ghabh Ietro, athair-cèile 
M haois, tabhartas-loisgte agus ìobairte d©- 
Dhia: Agus thàinig Aaron, agus uile 
sheanairean Israeil a dh'itheadh arain; 
maille re athair-cèile Mhaois 'an làthair 
Dhè. 

13 A nis air an là màireach shuidfa- 
Maois gu breth a thoirt air an t-sluagh - 
agus sheas an sluagh làimh re Maois ©■ 
mhadainn gu feasgar. 

14 Asus an uair a chunnaic athair-cèile 'do dhe«rbh. Eabh. 7 dol fodha, luidhe. 8 /o. 
9 gu'n cathaich. . 10 throm se e fèin. Eabh. 

dh'fheòraich iad mu leas a cheile, ghabh %H& 
sgeula mu shlàinf a chfìle. IX dragh. CAIB. XIX. Mhaois gach vi a rinn e ris an t-sluagh, 
thubhaiit e, Ciod e an nì so a tha thu 
deanamh ris an t-sluagh ? C'ar son a ta 
thusa a'd' shuidhe a'd^ aonar, agus a ta 'n 
sluagli uile a' seasamh làimh riut o mhad- 
ainn <;u feasgar r 

15 Agus thubhairt Maois r'à athair-cèiìe, 
Do bhrì' gu'n d'thig an sluagh a'm' ionn- 
suidh a dh'thiosvachadh o Dhia. 

16 'Xttair a bhios cùis aca, thig iad a m' 
ìonnsuidh, agus bheir mi breth eadar duine 
■agus duine, agus ncchdaidh mi dhoibh ord- 
zùghean Dhè, agus a laghanna. 

17 Agus thubhairt athair-cèile Mhaois 
ris, Gha nihath an ni a ta thu deanamli. 

18 Caithìdh 1 tu as gu tur, araon thu ièin, 
agus an sluagh so a tu maiile riut, oir a ta 
£.n ni so ro-thrcm air do shon ; cha'n 'eil e 
? n comas duit a dheanamh a'd' aònar. 

19 . A nis ma ta èisd re m' ghuth, bheir 
ari comhairl' ort, agus bithidh Dia maille 
rìut : bi-sa air 5on an t-sluaigh 'an làthair 
Dhè, agus bheir thu na cùisean a dh'ionn- 
suidh Dhè : 

20 Agus teagàisgidh tu dhoibh na h-ord- 
■uighean agus na laghanna, agus nochdaidh 
iu dhoibh an t-slighe air an còir dhuibh 
imeachd, agus an obair a's còir dhoibh a 
<dheanamh. 

21 Àgus taghaidh tu a mach as an 
t-slwagh uile, daoine foghainleach -, air am 
bi eagal liè,daoine 1 ìrinneach, a dh'fhuath- 
aicheas sannt ; agus cuiridh tu iad os an 
cionn 'nan uachdaranaibh 3 mhìlte, 'nan 
uachdaranaibh cheuda, 'nan uachdaranaibh 
leth-cheuda, agus 'nan uachdaranailjh 
dheichnear. 

22 Agus Lheir iad breth air an t-sluagh 
enns gach àm ; ach gach cùis mhòr bheir 
iad a' d' ionnsuidh-sa, agus air garh cùis 
ibhig bheir iad fèih breth : mar sin bithidh 
e ni's eLitruìme dhuitse, agus iomcharaidh 
iadsan un eullach maille riur. 

23 Ma ni thu an ni so, agus gu'n àithn 
Dia siu dhuit, 'an sin is uriainn thu seas- 
amh ris, agus mar an ceudna thèid an 
sluagh so uile d'an àite fèin 'an sìth. 

24 A nis dh 'èisd Maois re guth athar- 
cèile, agus rinn e g'ieh ni a thulhairt e. 

25 Agus thagh Maois daoine foghaint- 
-each a niach a h-Israel uiie, agus rinn e iad 
'nan ceannardaibh air an 1-sluagh ; _'nan 
iiachdaranaibh mhìlte, 'nan uachdaranaibh 
cheuda, 'nan uachdaranaibh lelh-cheuda, 
^giis 'nan uachdaranaibh dheichnear. 

26 Agus thug iad breth aii an t-slua^h 
anns gach àm ; na cùisean cruaidh thug iad 
a.dh'ionnsuidh Mhàois, ach air gach cùis 
bhig thug lad lèin breth. 

27 Agus Leig Maois le athair-cèile 
ìmeachd ; agus dh'fhalbh e roimhe d'a thìr 
fèin. 1 Seargaidh. - comasach. * 'nan riagh- 
ladoiribh. 4 fà chonihair ua beinne. 
69 CAIB. XIX. 
& NNS an treas mìos 'an dèigh do chloinn, 
XJtlsraeil teachd a mach a.lìr na h-Eiphit, 
san là sm ftin thiinig ìad gu fàsriih Shin?i 

2 Oir dh'imich iad o Rephidim, agus 
thàinig iad gu fasachShinai, agus champaich 
iad 'san fhasach ; agus champaich lsrael 
ann an sin tà chomhair an t-slèibh 4 , 

3 Agus chaidh Maois suas a dh'ionn- 
suidh Dhè, agus ghairm an Tighearn air as 
an t-sliabh, ag ràdh, Mar so their thu re 
ùgh lacoih, agus innsidh tu do chloinn 
Israeil : 

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris na 
h-Eiphitich, agus cionnus a ghiùlain mi 
sibhse mur air sgiathaibh iolairean, agus a 
vhttg mi a m' ionnsuitlh fèin sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da 
rìreadh re m' ghuth, agus ma ghleidheas 
sibh mo choi'-cheangal, an sin bithidh sibh 
dhomhsa 'nar n-ionmhas sonraichte 5 os 
cionn nan uile shluagh : oir is leams' an 
taìamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa'nar rìogh- 
aclid shagart, agus 'nar cinneach naomha. 
ìs iad sin na briathran, a labhras tu re 
cloinn Israeil. 

7 Agtts tliàinig Maois, agus ghairm e air 
seanairean an t-sìuagh, agits chuir e rompa 
ca briathra sin uile, a dh'àiihn an Tigh- 
earna dha. 

3 Agus fhreagair an sluagh uilele h-aon 
ghuth, agus thubhairt iad, Gach ni a labhair 
an Tighearna, ni sinne. Agus thug Maois 
air ais briathran an t-sluaigh a dh'ionn- 
suidh an '1 ighearna. 

9 Agus thubhairt an Tighearna re Maois, 
Fettch, thig mis' a'd' ionnsuidh ann an neul 
tiugh, à chum gu'n cluinn an sluagh an 
uair a labhras mt riut, agus mar an ceudna 
gu'n creid ìad thu gu sìorruidh. Agus 
dh'innis Maois briathran an t-sluaigh do'n 
Tighearna. 

10 Agus thubhairt an Tighearna re 
Maois, Imich a dh'ionnsitidh an t-sluaigh, 
agus naomhaich iad an ditigh, a^us am 
màireach, agus nigheadh iad an eudach, 

11 Agus bitheadh iad deas air cheann 
an treas là 6 : oir air an treas la thig an 
Tighearn a nuas ann an sealladh an 
t-sluaigh uile air siiabh Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu crìocha do'n 
t-sluagh m' an ctiairt, ag ràdh, Thugaibh 
an aire dhuibh fèin, nach d'thèid sibh suas 
do'n t-sliabh agus nuch bean sibh r'aiomall : 
gach neach a bheanas ris an t-sliabh, gu 
cinnteach cuircar gu bàs e. 

13 Cha bhean làmh ris ; oir gu deimhin 
clochar e, no sàthar sleagh troimhe 7 : ma's 
ainnihidh no duine e, cha mhair e beo. 
'Nuair a shèideas an trompaid 6 rè ùin* 
fhada, tlrig iad-an a nìos do'n t-sliabh. 5 sealhh ùraìd. 6 'an cuinneamh un ireas la, 
7 trìd. Eir. s an adhurc; stoc. Eir. ECSODUS. 14 Agus chaidh Maois sìos o'n t-sliabh a 
dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus naomhaich 
e 'n sluagh, agus nigh iad an eudach. 

15 Agus thubhairt e ris an t-sluagh, 
Bithibh deas air cheann an treas là : na 
d'thigibh am fagus à'ar mnaibh. 

16 Agus an uair a thàinig an treas là, 
anns a' mhadainn bha tairneanaich agus 
dealanaich ann, agus neul tiugh air an 
t-sliabh, agus fuaim na trompaid ro-ard : 
agus chriothnaich an sluagh uile a bha 'sa 
champa. 

17 Agus thug Maois an sluagh a mach 
as a' champa 'an coinneainh Dhè, agus 
sheas iad aig ìochdar an t-slèibh 

13 Agus bha sliabh Shinai uilefadheat- 
aich, do bhrì' gu'n d'thàinig an Tighearn a 
nuas air ann an teine ; agus dh'èirich a 
dheatach suas mar dheat.aich àmhuinn 2 , 
agus chnothnaieh an sliabh uile gu mòr. 

19 Agus an uair a bhafuaim na trompaid 
a' dol a mach, agus a' fàs ro-làdair, 'an sin 
labhair Maois. agus fhreagair Dia e le guth. 

20 Agus thàinig an Tighearn a nuas 
air sliabh Shinai, air mullach an t-slèibh : 
agus ghairm an Tighearna Maois sitas gu 
mullach an t-slèibb, agus chaidh Maois 
suas. 

21 Agus thubhairt an Tighearna re 
Maois, Imich sìos, thoir aithne do'n 
t-sluagh 3 , an t-eagal gu'm bris iad a steach 
a dh'ionnsuidh an Tighearn a dh'amharc, 
agus jru'n tuit mòran diubh. 

22 Agus raar an ceudna na sagairt a 
ihig am fagus do'n Tighearna, naomhaich- 
eadh iad iad fèin, an t-eagal gu'm bris an 
Tighearn a mach orra 4 . 

23 Àgus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, C'ha 'n'eil e 'n comas do'n t-sluagh 
teachd a nìos do shliabh Shinai ; oir thug 
thu àithne dhuinn, ag ràdh, Cuir crìocha 
mu'n t-sliabh, agus naomhaich e. 

24 Agus thubhaìrt an Tighearna ris, 
Imich romhad, falbh sios, agits thig a nìos 
thu fèin, agus Aaron mailleriut; ach na 
briseadh na sagartan agus an sluagh a 
steach, gu teachd a nìos a dh'ionnsuidh an 
Tighearn, an t-eagal gu'm bris e mach orra. 

25 Agus chaidh Maois sìos a dh'ionn- 
suidh an t-sluaigh, agus labhair e riu. 

CAIB. XX. 

AGUS labhair Dia na briathra so uile, 
ag ràdh, 

2 Is tnis an Tighearna do Dhia, a thug a 
mach thu a tir na h-Eiphit, a tigh na 
daorsa. 

3 Na biodh dèe 'sam bith eile agad a'm' 
làthair-sa. 

4 Na dean dhuit fèin detdbh snaidhte 5 , 
no coslas 'sam bith a d/H aon ni, a ta 'sna * aig bnn na beìnne. 2 fuirneis, teallaich 
3 earail i/o'n t-s/uagh. + gu'n sgrios an Tigh- 
eama iad. 5 iornhaigh shnoighte, ghràblialta 
* a b/ios. 7 gus an treas. 8 Na d'thoir. 9 do'n 
70 nèamhaibh shuas, no air an talamh shios 6 , 
no 'sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

5 Na croin thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh : oir mis' an Tighearna 
do Dhia, is Dia eudmhor mi. a' leantuinn 
aingidheachd nan aithreacha air a' chloinn, 
air an treas 7 , agus air a' cheathramlì ginea- 
Lach dhiubhsan, a dh'fhuathaicheas mi ; 

C Agus a' nochdadh tròcair do mhìltibh 
dhiublisan, a ghràdhaicheas mi, agus a 
choimhideas m'àiiheanta. 

7 Na tabhair 8 ainm an Tighearna do 
Dhè 'an dÌDmhanas; oir cha mheas an 
Tighearna neo-chiontach esan a bheir ainm 
an diomhanas. 

3 Ctiimhnich là na sàbaid a naomhach- 
adh. 

9 Sè laithean saothraichidh tu, agus nì 
thu t'obair uile. 

10 Àch air an iJ-seachdamh là t/ia sàbaid 
an Tighearn 9 do Dhè ; air au là sin' na dean 
obair 'sam liith, thu fèin, nodo mhac, no do 
nighean, d'òglaeh, no do bhan-oglach, nr> 
d'ainmhidh, no do choigreach, a ta 'n taobh 
a stigh do d' gheatailih 10 : 

11 Oir ann an sè lailhibh rinn an Tigh- 
earna na nèamhan agtts an talamh, aa 
fhairge, agus gach ni a ta annta; agus 
ghabh e fois air an t-seachdamh là : aìr an 
aobhar sin bheannaich an Tighearna là na. 
sàbaid, agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus do 
d'mhàthair; achum as gu'm bi do làith— 
ean huan air an fhearann, a tha 'n Tighearna 
do Dhia a' toirt dhuit. 

13 Na dean mortad'h. 

14 Na dean adhaltrannas. 

15 Na dean gaduighcarhd. 

10 Na tabhair fianuis bhièige 'n aghaidh. 
do choimhearsnaich. 

17 Na sanntaich tigh do rhoimhearsnaich ■; 
na sanntaich bean do choimhearsnaich, no 
òglach, no bhan-oglach, nodhamh 11 , n» 
asal, no aon ni a's le do choimhearsnaeh. 

18 Agus mhothaich 12 an sluagh uile na 
tairneanaich, agus na flealanaich, agus 
fuaim na trompaid, agus an sliabh fa 
dheataich 13 : agus an uair a chunnaic an 
sluagh sin, ghluais iad, agus sheas kd fad' 
o làimh 14 . 

19 Agus thubhairt iad reMaois, Labhair 
th.usa ruinn, agus èisdidh sinn : ach na. 
labhradh Dia ruinn, an t-eagal gu'm faigh 
sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Na biodh eagal oirbh, oir is ann a chuin 
bhtir dearbhadh a thàinig Dia, agus a chum 
gu'm bi eagal-san oirbh l5 , air chor as nach 
peacaich sibh. 

21 Agus sheas an sluagh fad' o làimh^ Tìghearna. Eafah. 10 dharsaibh. 11 tharbh, 
Eabli. 11 chuttnaic. Kabli. * * ug smìiidrick. 
w fad'. as, fud' uir astar. 15 air bhur gnuis* 
Eabh. CAIB. XXI. agus thainig Maois am fagus do'n dor- 
chadas, far an robh Dia. 

22 Agus thubhairt an Tighcarna re 
Màois, Mar so ìheir thu re cloinn Israeil, 
Chunnaic sibh gu'n do labhair nn ribh o na 
nèamhaibh. , 

23 Cha dean sibh maille riumsa dèe 
airgid, agus dèe òir cha dean sibh dhuibh 
fèin. 

24 Altair do thalamh ni thu dhomh^a. 
asjus iobraidh tu oirre do thabhartais-lois^te, 
agus do ihabhariais-sith, do chaoraich, agus 
do dhaimh 1 : anns gach àite 'san d'thoir 
mise fa'near gu'n cuimhnichear m'ainm, 
thig mi a d' ionnsuidh, agus beannaichidk 
mi thu. 

25 Agus ma ni thu altair chìoiche 
dhomh, cha tog thu i le cloich shnaidhte ; 
oir ma ttìogas ttì d'inneal-snaidhidh suas 
oirre, truailhdh tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceumaibh a 
dh'ionnsuidh m' altarach, a chum nach 
leigear ris do lomnochduigh 2 oirre. 

CAIB. XXI. 

A*\ : IS is iad so na hreitheanais, a chuir- 
eas tu rompa. 

2 Mà cheannaicheas tu òglach 3 Eabh- 
ruidlicach, sè bliadhna ni e seirbhis ; agus 
'san t-seachdamh thèid e macii saor a nas- 
guidh. 

3 Ma's ann a rhhàìn leis fèin a thàinig e 
steach, leis fèin thèid e mach ; ma bha 
bcan aige, thèid mar an ceudna a bhean a 
mach maille ris. 

4 Ma thug a mhaighstir dha bean, agus 
gu'n d'rug i dha mic, no nigheaiia ; Dithidh 
a' bhean agus a clann aig a maighstir, agus 
iheid esan a mach leis ìèin. 

5 Ach ma their an t-òglach gu c'mnrcacb, 
Is toigh leam mo mhaighstir 4 , mo bhean, 
agus mo chlann, cha dìhèid mi mach saor : 

G'An sin bheir a mhaighstir e chum 
nam breitheamhna : bheir e mar an ceudna 
chtim an doruis e, no chum ursainn an 
doruis, agus tolJaìdh a mhaighstir a chluas 
le minidh, agus ni e sehbhis dha gu biàth. 

7 Agus ma reiceas 5 duine a nighean gu 
bhi 'rià'- ban-og'.aich 6 , cha d'thèid i mach 
mar a thèid na h-òglaich. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a rinn 
ceangal-pòsaidh ria, 'an sin bheir e fa'i;ear 
gu'm fuasgailear i : re cinneach coimheach 
cha bhi conias aige a reiceadh, do bhri' gun 
do bhuin e gu cealgach ria. 

9- Agus ma cheangail e r'a mhac i, a rèir 
modh nan mghean m e ria 

10 iia ghabhas e bean eile dha fèiii, a 
biadh, a h-eudach, agus a dlighe-| òsaidh 7 
cha lughdaich e 8 . 1 do bhuar 2 do d/àomhaireachd. 3 seir- 
Ihiseaeh, tràiil, daorsonach. * Tha gradh aitam 
air mo mhaighs'tir. 5 ehreiceas. 6 ban-trMll. 
7 dubharaidh ; dowri/. Sasg. 8 cha chuir e 'n 
laghad. 9 mur rublt duine a' feitheamh fath. 
71 
11 Agus mur dean e na tri nithe sin ria 
'an sin thèid i mach saor gun airgicd. 

12 Esart a bhuaileas duine air chor as 
gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuirear gii 
bàs e. 

13 Agus mur do luidh duine 'am plaid 9 , 
ach gu'a d'thug Dia thairis g'a làimh 10 e, 
'an sin sònruichidh" mis' àite dhuit d'an 
tèich e. 

14 Ach ma thig duine gu dàna air a 
choimhearsnach, gu mharbhadh le ceilg, o 
m' altairbheir thu c, a chum gu'm bàsaich e. 

15 Agus esan a bhuileas athair, no a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

1(3 Agus' e;an a ghoideas duìne, agus a 
reìceas e, no ma gheibhear 'na làmìh e, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e. 

17 Agus esan a mhalìaicheas athair no 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs ( e. 

18 Agus" ma ni daoine comh-^tri', agus 
gu'm buail duine achoimhearsnach le cloich, 
no le dhorn, agus nach faigh e bàs, ach 
gu'n gabh e a leaba : 

19^i\la dh'eireas e, agus gu'n siuìihail e 
mach air a Ìuirg, 'an sin saorar esan a 
bhuail e ; a mhàin diolaidh e air son call 
ùine, agus 'uhcir e fa'near a leigheas gu 
h-iom!an • 

20 Agus ma bhuaileas duinc òglach, no 
bhan-oglach le slair, agus gu'm bà~aich e fa 
làimh, dìolar air gu deimhih': 

21 Ach ma mhaireas e beo 12 là no dà ià, 
cha diolar air ; oir is e airgiod e. 

22 Agus ma riì daoiue comhstri', agus 
gu'm buail iad bean thorrach, agus gu'n 
dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh I bàs 13 ; 
cuirear gu cinnteach ùbhla air, a rèir mar 
a chuireas fear na mhà air, agus bheir e 
seachad mar a dh'orduicheas na breilhcamh- 
na 14 . 

23 Ach ma gheibh ibàs, 'an sin bheir thu 
anam air fon anma, 

' 24 Sùil air son sula, fiacail air son fiacìa, 
Iàmh air son làitlihe, cos air son coise. 

25 Losgadh air son lo^gaidh, Iot 1,5 air son 
lotaidh, buille air son buille. 

26 Agus ma bhuaileas duine sùìl òglaich, 
no suii a bhan oglaich, agus gU' mili e i, 
leigidh se as saor e air son a shula. 

27 Agus ma chuircas e fiacail a òglach, 
no fiacail as a bhan-oglaich, leigidh se: as 
saor e air son f hiacla. 

28 Agus ma reubas damh 16 duine no 
bean le adhairc, agus gu'm làigh e bàs, gu 
cinnteach clochar an damh, agus cha'n ith- 
ear fheoil ; ach bithidh sealbhadair an 
daimh neo-chiontach. 

29 Ach ma ghnàthaich an damh sàlhadh 17 
le adhaircibh 'san aimsir roinìhe sin, agus 
gu'n do dhearbhadh stn d'a shealbhadair, 

10 dh'ionnsuidh a làimk. 11 sawuichidh, 

suidhir/iidh, orduichidh ir mà she'asa'x'e ris. 
'3 nach d' 'thig beud 'na lorg. ■ '+ breitheachisn. 
IS cneadìi. 16 tarhh. KaMi. 17 mn bÌM'n 
damh gunaideach, tna b'ùbhuhl da purradh. ECSODUS. agus nach do ghleidh e stigh e, agus gu'n 
do mharbh e duine no bean, clochar an 
damh, agtis cuirear mar an ceudna a sheal- 
bhadair gu bàs. 
_ 30 Ma chuirear a'u-giod-rèhkh air, 'an 
sin bheir e mar èiric anma ge b'e ni a 
chuirear air. 

31 Ma's mac a reub e le adhairc, no ma's 
nighean a reub e, a rèir a' bhreilheanais so 
nithear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no ban- 
oglach, bheir e deich secei 'ar fhichead 
airgid d'am maighstir, agus clochar an 
damh. 

33 Agus ma dh'fhosglas duine slochd, no 
ma chladhaicheas duine slochd, agtts nach 
còmhdaich se e, agus gu'n tuit damh no 
asal ann ; 

3 t Ni esan d' am buin an slochd suas an 
calldach, bheir e airgiod d'an sealbhadair, 
agtis is leis fèin am beathach marbh. 

35 Agns ma reubas damh ncach air bith 
damh neach eile, a^us gu'm faigh e bàs, 'an 
sin reicidh iad an damh beo, agus roinnidh 
iad an t-airgiod a fhuaradh air a shon, agus 
roinnidh iad mar an cettdna an damh 
rnarbh. 

36 No ma bha fhios gu'n do ghnàthaich 
an damh sàthadh le adhaircibh 'san aimsir 
roimhe sin, agus nach do ghleidh a shealbh- 
adair a sfigh e, gu cinnteach ìocaidh e 
damh air son dainih, agus is leis fèin am 
marbh. 

CAIB. XXII. 

MA ghoideas duine damh no caora, 
agus gu marbh se e, no gu'n reic se 
e, diolaidh e ' cuig daimh air son an daimh, 
agus ceithir caoraich air son na caorach. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' briseadh a 
stigh, agus gu'm buaile<ir e, agus gu'm 
faigh e bas, cha dòirteur fuil air a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, dòirt- 
ear f'uil air a shon Ni esan a ghoideas diol- 
adh iomlan '-: mur bi ni 'sam bith aige, 'n 
sin reicear e n son a ghaduigheachd. 

4 Ma gheibnear gu cinntèach a' mheirle 3 
'na làimh beo, ma's damh e, no asal, no 
caora ; diolaidh sedùbailt' 4 e. 

5 Ma bheir duine fa'near gu'n ithear suas 
iearann no fìon-lios r ', agus gu'n cuir e ain- 
mhidh ann, agus gu'm biadhar e ann am 
fearann duin' eile ; do'n chuid a's fearr d'a 
fhearann fèin, agus do'n chuid a's fearr d'a 
fhìon-lios fèin, ni e dioladh 6 . 

6 Ma bhri^eas teine a mach, agus gu'n 
tachair e air droighinn 7 , agus gu'n loisgear 
na cruachan arbhair, no 'n t-arbhar 'na 
shea^amh, no'n t-achadh 8 ; ni esan a rinn 
an losgadh gu cinnteach dioladh 

7 Ma bheir duine d'a choimhearsnach 
aìrgiod, no airneas, g'a ghieidheadh, agus 

1 bheir e uaith, aisiaidli e, vui'tichidh e. 
a oir bu chòir dha diuladh iomlan a dheanamh. 
3 an 7ii sin a ghoid e. + dà-fhillte. 5 fìon- 
gharadh. 6 coi'-leasachudh. 7 gn'm faigh e 
72 gu'n goidear a tigh an duine e ; ma gheibh- y 
ear an gaduiche, diolaidh se dùbailt' c. 

8 Mur faighear an gaduiche, 'an sin theid 
maighstir an tighe a dh'ionnsuidh nam 
breitheamhna, a dh' fheuchàinn co ac' a shìn 
e maeh a làmh gu cuid a choimhears- 
naich. 

9 Air son gach gnè choire, air son daimh, 
air son asail, air son caorach, air son eud- 
aich, air son gach ni a chaidh chaU, a their 
neach eile gur leis fèin ; an lathair nam 
breitheamhna thig cùis gach aon diubh : 
esan a dhiteas na breitheamhna, dìolaidh e 
dùbailte d'a choimhearsnach. 

10 Ma bheir duine d'a choimhearsnach 
asal, no damh, no caora, no ainmhidh 'sam 
bith g'a ghleidheadh, agus gu'm l'aigh e bàs, 
no gu'n ciurrar e, no gu'n iomainear air 
falbh e, gun neach air bith 'ga t'haicinn : 

11 An sin bithidh mionnan an Tighearn 
eatorra le chèile, nach do shìn e a làmh 
gu cuid a choimhearsnaich : agus gabhaidh 
a shealbhadair sin uaith, agus cha dean 
esan dioladh. 

12 Agus ma ghoideadh uaith e, dìolaidh 
e d r 'a shealbhadair. 

13 Ma reubadh as a chèile e, thugadh e 
ieis mar fhianuis e ; air son an ni sin a 
chaidh reul)adh, cha dìol e. 

14 Agus ma dh'iarras 9 duine ni 'an ~" 
coingheai 10 o choimhearsnach, agus gu'n 
ciurrar e, no gu'ni faigh e bàs, gun a 
shealbhadair a bhi maille ris : gu cinnteach 
diolaidh e. 

15 Acli ma bhios a shealbhadair maille 
ris, cha diol e : ma's vi air son tuaiasdail 11 
e, thàinig e air son a thuarasdaiJ-. 

10 Agus ma mheallas duine maighdean, 
nach 'eil fuidh cheangal-pòsaidh, agus gu'n 
luidh e leaiha, gu cmnteacli gabhaidh se i 
dha fèin mar mhnaoi. 

17 Ma dhiùltas a h-athair gu tur a tabh- 
airt da, diolaidh e airgiod a rèir tochraidh 
nam maighdean 

13 Cha leig thu le ban-f hiosaiche 13 bhi 
beo. 

19 Ge b'c neach a luidheas !e h-ain- 
mhidh, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

20 Esan a dh'ìobras do dheibh 'sam bith, 
ach do'n Tighearna a mhàin, gearrar as e. 

21 Air coigreach cha chuir thu doilgheas, 
ni mo a ni thu foirneart air ; oir bha sibh 
fèin 'nar coigrich ann an tìr na h-Eiphit. 

22 Re bantraich 14 'sam bith, no dil- 
eachdan l5 , cha bhuin sibh gu ciuaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sam bith gu 
cruaidh rìu, agus g'un glaodh iad idir 
riumsa, èisdidh mise gu cinnteach r'an 
glaodh. 

24 Agus lasaidh suas mo chorruich, agus 
marbhatdh mi sibh leis a' chlaidheamh ; 

droighionn. Eabh. 8 an ra*n. 9 ma irhabhas. 
10 air iasachd. 11 lnach-suoithrertch. 11 a 
reir crodìi nan òigh. »3 huidsich, ban-bhusdrqjch. 
■* bain-treabhaich. IS leunabhgun athair. CAIB. XXIII. agus bithidh bhur mnài 'nam bantraichibh, 
agus bhur clann 'nan dileachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod 'an coingheall 
do neach air bith do m' shluaghsà a ta bochd 
làimh rìut, cha bhi thu dha mar neach a 
cliuireas airgiod air riadh 1 ; cha chum thu 
riadh air. 

26 Ma ghabhas tu idir eudach do choimh- 
ì earsnaich ann an geali, mu dhol fodha na 

greine bheir tlm air ais dha e : 

07 Oir is e sin a chòmhdach a mhàin, is 
e eudach d'a chroicionn e : ciod anns an 
coidil e ? agus an uair a dh'èìgheas e rium, 
cisdidh mi>e; oir a ta mi tròcaireach. 

2S Air breitheamhnaibh 2 cha labhair 
thu olc, agus uachdaran do shluaigh cha. 
chàin 3 thu. 

29 Ceud thoradh d'fhearainn, agus 
d'fhìon-lios, gun dàil bheir thu sèacliad: 
ceud-ghin do mhac bheir thu dhomhsa. 

30 Mar sin ni thu re d' chrodh, agus re 
d' chaqraich: scachd laithean bithidh e 
maille- r'a mhàthair, air an ochdainh là 
bheir thu dhomhs' e. 

3 1 Agus bithidh sibh 'nar daoine naoinha 
dliomhsa, agus lèoil 'sam bith a rcubadh lc 
Jiaah-blieathaichibh 'sa' mhachair, cha'n rth 
sibh : chum nan con tilgidh sibh i. 

CA IB. XXIII. 

CHA tog thu tuairesgeul 4 brèige: na 
cuir do iàmh maille ris an aingidh gu 
hhi d'f hianuìs air an eucoir. 

2 Cha lean thu a' mhòr chuideachd a 
dh'ionnsuidh an uilc, agus rha ]al)hair 5 
thu ann an cùis, gu claonadh 'an dèigh a' 
mhòrain, chum bretìt fhiaradh. 

3 Agus re duine bochd cha bhi thu 
foàigheil 6 'na chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do nàmh- 
aid, no asal a' dol air seacharan 7 , bheir 
thu gu cinnteach air ais e d'a ionnsuidh. 

5 Ma chi thu asal duine aig am bheil 
,fuath dhuii a luidhe f'a h-eallaich, agus gu'n 
smuainkh thu air fàniuinn o chomhnadh 
dheanamh ria, ni thu gu cinnteach comh- 
nadh ria. 

6 Cha chlaon 8 thu breth do bhochd 'na 
chùis. 

7 chùis-bhrèige cum thu fèin am fad ; 
agus an neo-chiontach agus an t-ionraic na 

' naarbh : oir cha 'n thheanaich mise an 
t-aingidh. 

8 Agus tiodhlac 9 cha ghabh thu ; oir 
Jallaidh tiodhlac na daoine glice, agus claon- 
aidh e briathra nan daoine ionraic. 

_ 9 Agus air coigreach na dean foirneart : 
•oir is aithne dhuibh inntinn 10 coigrich, do 
» bhri' gu'n robh sibh fèin 'nar coigrich ann 
an tìr na h-Eiphit. 

10 Agus sè bliadhnan cuiridh tu t'fhear- 

1 ocar. 1 dètbh. Eabh. 3 e /, a mhallaich. 
* ìomi udli. 5 fhreagair. Eahh. 6 6 .^„ Mc i, ( t 
thu iochd, cha 'n uidli thu leìs, cha ghabli thu 
leis. ' air fuontradh. 8 Cha'n fhiar. 9 tiodh- 
lacadh, gibht. 10 cridhe. 11 bharr. 1Z fàs. 
73 ann, agus cruinnichidli tu stigh a thor- 
adh 41 . 

1 1 Ach air an t-seachdamh fàgaidh tu 
mach 12 e, agus ieigidh tu leis luidhe 'na 
thànih, a chum gu'n ith bochdan do 
shluaigh, agus na dh'fhàgas iadsan, gu'n 
ith beathaiche na machiach e. Air a' 
mhodh cheudna ni thu re dì hìon-lios, agus 
re d' lios-olaidh. 

12 Sè laithean ni thu t'obair, agus air an 
t-seachdanih là gabhaidh tu fois ; a chum 
gu f'aigh do dhamh agus d'asal f'ois, agus gu 
t'aigh mac do bhan-oglaich agus an coig- 
rcach anail. 

13 Agus a thaobh nan uile nithe a labh- 
air mi ribh, bithibh laicilleach; agus air 
ainm dèe eile na luaidliibh 13 : na cluinnear 
as bhur beul e. 

14 Tri uaire cumaidh tu fèisd dhomsu 
'sa bhliadhna. 

15 Fèisd an arain neo-ghoirtichte cum- 
aidh tu : seachd laithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, 
'san àm shuidhichte do'n mhìos Abib ; oir 
anns a' mhìos sin thàinig thu mach as an 
Eiphit : agus cha d'thig neach air bilh a'm' 
làthair-sa- f'alamh : 

lo' Agus f'èisd an fhogharaidh, ceud- 
thoraidh do shao'uhreach, a chuir thu 'san 
f hearann : agus fèisd a' chru'nmeachaidh 14 
aig deirea'Jh na blìadhna, 'nuair a chruinn- 
ìcheas tu stigh toradh do shaoithrjacli as 
àn fhearann. 

17 Tri ùairean 'sa' bhliadhna nochdar 
gach firionn agad'an Iàthair anTighearnaDèi. 

18 Cha d'thoir thu seachad 15 f'uil m' ìob- 
airt-sa le h-aran goirtichte, nirnòdh'fhanas 16 
saill m' ìobati t gu madainn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhearainn 
bheir thu do thigh an Tighcarna do Dhè. 
Cha bhruich thu meann ann am bainne a 
mhàthar. 

20 Feuch, cuiridh mis' aingeal romhad, 
gu d' choimhead 'san t-slighe, agus gu d' 
thabhairt a steach do'n àit' a dh uiluich mi. 

21 Bi faicilleach 17 'na làthair, agus èìsd 
r'a ghuth ; na cuir 'na aghaidh 18 : oir cha 
lagh e bhur'cionta ; oir a tu m'ainm annsan. 

22 Ach ma dh'cisdeas tu da rìreadli r'a 
ghuth, agus ma ni thu gach ni a labhras 
mise, 'an sin bithidh mi a'm' nàmhaid do 
d' nàmhaid-sa ì0 , agus ciaoidhidh miiadsan 
a chlaoidheas thu : 

23 Oir theid m' aingeal romhad, agus 
bheir e steach thu chum nan Amorach, 
agus nan Iliteach, agus nam Pembeach, 
agus nan Canaanach, nan Hibheach agus 
nan Iebusach ;- agus geanaidh mi as iad. 

24 Cha chrom thu thu fèin sìos d'an 
dèibh, agus cha dean thu seirbhis doibh, 

13 na deanatbh iomradh. ■* an tarraigh, a' 
chròuhttidh. 15 cha tairg thìt. 16 dh'/'/iàgur. 
17 Thoir an aire dhuit fein. 18 na brosnuìch 
e, na ctir corruich air. "? bithidh mi ?n' eas- 
caraid do a* eas-cahdibh. ECSODUS. m mò a ni thu a rèir an oibre : ach sgrios- 
aidh tu gu tur iad, agus brisidh tu an 
dealbhan 'nam bloighdibh. 

25 Agus ni sibh seirbhis do'n Tighearna 
hhur Dia, agus beannaichidh esan t'aran, 
agus t'uisge, agus cuiridh rni euslaint air 
falbh o'r measg. 

26 Cha tilg ni 'sam bith àl, ni mò a 
bhios e seasg a'd' thìr : àireamh do làithean 
coi'-Iionaidh mise. 

27 Cuiridh mi m' eagal romhad, agus 
sgriosaidh mi an sluagh uile dh'ionmuidh 
an d'thèid thu, agus bheir mi air do naimh- 
dibh gu lèir an cùl a thionndadh riut. 

28 Agus cuiridh mise ceamabhain 1 
romhad, agus fògraidh iad a mach an 
t-Hibheach, an Canaanach, agus an t-Hit- 
each, as do làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do làthair 
ann an aon bhliadhna, an t-eagal gu'm bi 
'm tèarann air f hàsachadh, agus gu'm fàs 
fiadh-bhearhaiche na machraeh lìonmhor 
a'd' aghaidh. 

30 A lìon beag is beag 2 tilgidh mi mach 
iad' as do là'hair, gus an sìolaich thu, agus 
gu'n sealbhaich thu am fearann. 

31 Agus suidhichidh tni do chrìochan o'n 
irihuir ruaidh eadhon gu nui'g faìrge nam 
Philisteach :i , agus o'n fhàsach gu nuig an 
abhainn 4 : oir bheir nii thairis 'nar làimh 
luchd-àiteachaidh na tìre ; agus tiìgidh tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an dèibh 
coi'-cheangal 'sam bitli. 

33 Cha ghabh iad comhnuidh a'd' thìr, 
an t-eagal gu'n d'tfroir iad ort peacachadh 
a'm' aghaidh-sa le seirbhis a dheanamh 
d'an dèibh ; a^us gu'm bi sin 'na ribe 
dhuit. 

CAIB. XXIV. 

AGUS thubhairt e re Maois, Thig a 
nìos a dh'ionnsuidh an Tighearna, thu 
fèin agus Aaron, Nadab agus Abihu, agus 
tri fichead 'sa deich do sheanairibh Israeil : 
agus ni sibh aoradh fad' o làimh 

2 Agus thig Maois 'na aonar am fagus 
do'n Tighearn, ach cha d' thig iadsan am 
fagus, ni mò thèid an sluagh suas maille 
ris. 

3 Agus thàinig Maois agus dh'innis e 
do'n t-sluagh briathran an Tigheam uile, 
agus na breitheanais uile : agus fhreagair 
an sluagh gu lèir le h-aon ghuth, agus 
thubhairt iad, Gach ni a labhair an Tigh- 
earna, ni sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois 'briathran an 
Tighearna uilè, agus dh'èirich e gu moch 
'sa' mhadainn, agus thog e altair fuidh 'n 
t-sliabh, agns dà charragh 6 dheug a rèir 
dhà thrèibh dheug Israeil. 

5 Aaus chuir e uaith òsanaich do chloinn 1 conuinheaiì, b,eàchan-rach mhra ; hurnels, 
Sasg. z A' chuid, u' chuid; a' blieagan, a' 
bheagan. 3 Phìlisìineach. 4 E'uphrates. 
s fad' as. 6 stac. 7 obair làir, obair shnaidhte. 
74 Israeil, agus thug iad suas tabhartais 
loisgte, agus dh'iobair iad iobairte-sìth do 
dhaimh do'n Tighearna. 

6 Agus ghabh Maois leth na fola, agus 
chuir e ann an cuachaibh i ; agus leth na 
fola chrath e air an altair. 

7 Agus ghal,h e leabhar a' choi'-chean- 
gail, agus leugh e ann an èisdeachd an 
t-sluaigh; agus thubhairt iadsan, Gach ni a 
Iabhair an Tighcarna, ni sirme, agus bheir 
sinn gèill. 

8 Agus ghabh Maois an fhuil, agus 
chrath e i air an t-sluagh, agus thubhairt e, 
Feuch, f'uil a' choi'-cheangail a rinn an 
Tighearna ribh a thaobh nam brialhra sin 
uile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus Aaron, 
Nadab agus Abihu, agus tri fichead 's a 
deich do sheanairibh Israeil. 

10 Agus chunnaic iad Dialsraeil: agus 
fuidh chosaibh liba mar git'm biodh obair 7 
do chloich shaphir, agus mar na nèamha 
tèin a ann an soillse. 

11 Agus air maithibh 9 chloinn Israeil 
cha do chuir e a làmh : agus chunnaic iad 
D'a, agus dh'ith iad agus dh'òl iad. 

12 Agus thubhairt an Tighearna re 
Maois. Thig a nìos a m' ionnsuidhsa do'n 
t-sliabh, agus bi 'n sin : agus bheir mise 
dhuit clàir chloiche, agus lagh, agus na. 
h-àitheantan a sgrìobh mi, chum ladsan a. 
theagasg. 

13 Agus dh'èirich Maois suas, agus losua 
òglach : agus chaidh Maois suas do shliabh 
Dhè. 

14 Agus thubhairt e ris na seanairibh, 
Fanaibh-sa ruinn 'an so gus am pill sinn d'ar 
n-ionnsuidh: Àgus feuch, a ta Aaron agus 
Hur maille ribh : esan aig am bi cùis 'sam 
bith, thigeadh e d'an ionnsuidhsan. 

15 Agus chaidh Maois suas do'n t-sliabh, 
agus chòmhdaich neul an sliabh. 

16 Agus chòmhnuich gìòir anTighearna 10 
air sliabh Shinai, agus chòmhdaich an neul 
e sè laithean : A^us dh eigh e re Maois air 
an t-seachdamh )a a meaclhon an neoil. 

17 Agus bha foillseachadh 11 glòir an 
Tighearna nvar theine dian-loisgeach air 
mullach an t-s!èibh ann an sùilibh chloinn 
Israeil. 

18 Agus chaidh Maois a steach 'am 
mcadhon an neoil ; agus chaidh e suas do'n 
t-sliabh : agus bha Maois 'san t-sliabh dà 
fhichead là agus dà fhichead oidhche. 

CAIB. XXV. 
GUS labhair an Tighearna re Maois, : 
ag ràdh, 

2 Labhair re cloinn Israeil, gu'n d' thoir 
iad a'm' ionnsuidh tabhartas : o gach duine 
a bheir seachad gu toileach e le chridhe, 
gabhaidh sibh mo thabhartas. 8 mar chnrp nau nìamh. Eabli. 9 air uaisìibh, 
daoiuc mora. 10 ghubh glòir an 7'ighcarn<s 
lòmhuuidh. ^jeallndh, cosamhlachd. CAIB. XXV. 5 Agus is e so an tabhartas a ghabhas 
sibh uatha; òr, agus airgiod, agus ùmha-*, 

4 Agus gorm, agus corcur 2 , agus c carlaid, 
agus anart^ grinn, agus fiunnadli ghabhar, 

5 Agus croicinne reitheachan air an dath 
dears;,agus croicinne bhroc, agus riodh sitirn, 

6 • 'ìa chum -soluis, spiosraidh chum ola- 
ungaidh, agus a chum tùise deadh-bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan re'n cur 
anns an ephod, agus 'san uchd-èididh. 

8 Agns ni iad dhomh ionud naomha, 
agus gabhaidh mise còmhnuidh 'nam 
inea^g. 

9 A rèir gach ni a leigeas mise dhuit 
fhaicinn, a rcir samhlaidh 4 a' phàilliuin, 
agus samhlaidh airneis uile, eadhon mar 
sin ni sibh. 

10 Agus ni-iad àirc 5 do fhiodh sitim : 
dà làmh-choille gu leth" a fad, agus làmh- 
choille gu leth a leud, agus làmh-choille gu 
leth a h-airde. 

11 Agus còmhdaichidh tu thairis i le h-òr 
fìor ghlan, a stigh agus a muigh còmh- 
daichidh tu thairis i ; agus ni thu oirre 
coron 7 òir m'an cuairt. 

12 Agus ni 8 thu air a son ceithir fail- 
feheagan òir, agus cuiridh tu iad air a ceithir 
oisinnibh; agus bitltidk dà thailbheig air 
aon taobh dh'i, agus dà f hailbheig aìr an 
taobh eile dh'i. 

13 Agus ni thu bataichean 9 do fhiodh 
sitim, agus còmhdaiehidh tu thairis iad le 
h-òr. 

14 Agus cuiridh tu na bataichean anns 
na failbheagaibh air taobhan na h-àirce, 
chum an àirc à ghiùlan leo. 

15 Ann am làilbheagaibh na h-àirce 
bithidh na bataichean : cha ghluaìsear 
uaithe 10 iad. 

16 A gns cuiridh tu 'san àirc an fhianuis u , 
a bheir mise dhuif. 

17 Agus ni thu cathair-thròcair 12 a dh'òr 
fìor-ghian ; dà làmh-choille gu leth a fad, 
agus làmh-choille gu leth a leud. 

18 Agus ni thu dà cherub òir : a dh'ob- 
air bhuailte ni thu iad aig dà cheann na 
cathair-thròcair. 

19 Agus ni thu aon cherub aig aon 
cheann, agus cerùb eile aig a' cheann eile 
do'n chathair-thròcair : ni sibh na ceruban 
aig a dà cheann. 

20 Agus bithidh na ceruban a' sìneadh a 
mach an sgiath gu h-àrd, a' còmhdachadh 
na caihair-thròcair le'n sgiathaihh, agus an 
aghaidhean 13 r'a chèile : re cathair-na-tròc- 
air bithidh aghaidhean nan cerub. 

21 Agus cuiridh tu a' chaihair-thròcair 
suas air ati airc, agus anns an àirc cuindh 
tu an lhianuis a bheir mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu 'n sin, 

1 unga, prais. 1 purpur. 3 liun-eudach. 
*■ dgilbh, cumaidh, saimpleir, coslais. 5 cobhun, 
'eiste. 6 da làmh-choilte agus lelh latrtti-choxtte. 
7 crun,fleasg. 8 tilgidh, leughaidh. 9 luttnan, 
maidean. 10 uaipe. 11 an teisteas. 11 uach- 
75 agus labhraidh mì riut o uachdar na cath- 
air-thròcair, o eadar an dà cherub a ta air 
àirc na rianuis, a thaolih gach ni a dh'àith- 
neas mi dhuit do chloinn Israeil. 

?S Agus ni thu bòrd do fhiodh sitim ; 
dà làmh-choille fhad, agus làmh-choille a 
leud, agus làmh-choille gu leth àirr'e. 

24 Agus còmhdaichidh tu thairis e le 
h-òr fìor-ghlan, agus ni thu dha coron òir 
rn'an cuairt. 

25 Agus ni thu dha iomal! 14 do leud 
boise m'an cUairt, agus ni thu coron òir d'a 
iomall m'an cuairt. 

26 Agus ni thù dha cei'hir failbheagan 
òir, agus cùiridh tu na failbheagan air na. 
ceithir oisinnibh a ta aig a cheithir chos- 
aibh. 

27 Fa chomhair an iomaill bithidh na. 
iailbheagan, chum àitean do na bataichibh^ 
gus am bòrd a ghiùlan. 

28 Agus ni thu na baitaichean do> 
fhiodh sitim, agus còmhdaichidh tu thairis 
iad le h-òr, agus giùla near am bòrd leo. 

29 Agus ni thu a mhiasan 15 , agus a thùis- 
eirean 16 , agus a chuachan 17 , agus a chopain,. 
leis an d'thoirear seachad 18 ìobairt-dibhe; a. 
dh'òr fìor-ghlan ni thu iad. 

30 Agus cuiridh tu air a' bhord araiì. 
taisbeanta romhams' 'an còmhnuidh : 

31 Agus ni thu coinnleir a d/i'òr fìor- 
ghlan ; a dH' obair bhuailte nithcar art 
coinnlpir. Bithidh a chos, agus a mheoir 19 r 
a chopain, a chnapan 20 , agus a bhlàtha, do'n 
obuir cheudna. 

32 Agus thig se meoir a mach as a. 
thaobhan ; tri meoir a' choinnìeir a h-aon 
taobh dheth, agus tri meoir a' choinnleir as. 
an taobh eile dheth : 

33 Tri copain air an deanamh cosmhuil 
re almonaibh ann an aon mheur, maille r&- 
cnap agtis blàth ; agus tri copain air an 
deanamh cosmhuil re almonaibh anns a' 
mheur eile, maille re cnap agus blàth : mar 
sin anns na sè meoir a thig a mach as a"" 
choinnleir. 

34 Agus anns a' choinnleir bithidlt ceithir 
copain air an deanamh cosmhuil re almon- 
aibh, maille re 'n cnapaibh agus am blàth- 
aibh. . 

35 Agus bithidh cnap fuidh dhà mheur 
dheth, agus cnap fuidh dhà mhcur dheth, 
agus cnai) fuidh dhà mheur dheth ; mur sin 
do na sè meoir a thig a mach as a' choinn- 
leir. 

36 Bithidh an cnaip agus am meoir do'n 
obair cheudna : bithidh e uile 'na aon obair 
bhuailte do òr fìor-ghlan. 

37 Agus ni thu dha seachd lòchrain : 
agus cuirear suas 21 a lòchrain, a chum gu'n 
d'thoir iad solus thall fa chomhair. dur, còmhdach na h-tdrce ; suidhe tròcair. 
I3 àn eudanun. imeall, foir. 15 shoiihicheun. 
16 liaghan, ladair, spàinean 17 a sgà'an. 
■ 8 an taomar a mach; an còmhduichear. 19 a 
mheangtain, 10 a mhill. 21 lasar. ECSODUS. •S8 Agus hithidh a chlobhachan, agus a 
smàl-shoithichean a dh 'òr f'ìorghlan. 

30 Do thalann a dh'òr fior-ghlan nithear 
e, maille ris na soithichibh sin uile. 

40 Agus f'euch gu'n dean thu iad a rèir 
an t-samhlaidh, a chaidh leigeadh dhuit 
fhaicinn 'san t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 

AGUS ni thu 'm pàilliun le deich cùirt- 
einibh a dh' anart grinn toinnte, 
agus do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid ; maille re cerubaibh a dh' obair 
ealanta 1 ni thu iad : 

2 Fad aon chùirlein ochd làmha-coillc 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein, 
eeithir làmha-coille : an t-aon tomhas do na 
cùirteinibh uile. 

3 Bithidh cùig cùirteinean air an ceangal 
gach aon r'a chèile ; agus na cùig cùirtein- 
ean eile air an ceangal gach aon r'a chèiJe. 

4 Agus ni thu lùban do ghorm air f«'r 
aon chùirtein, o'n iomall anns a' chni'- 
cheangal : agus air a' mhodh cheudna ni 
thu 'ajn f'oir a' chùirtean a's f haid' a niach, 
.tann an coi'-cheangal an dara h-aon. 

a Lelh-cheud lùb ni thu ann an aon 
ehùirtein, agus leth-cheud lùb ni thu 'am 
foir a' chùirtein a tu ann an coi'-cheangal an 
•dara h-aon ; a chum's gu'n gabh na ìù'oan 
greim d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth-cheud cromag 3 òir, 
agus ceanglaidh tu na cùirteinean r'a chèile 
-ìeis na cromagaibh: agus bithidh e 'na aon 
jphàilliun. 

7 Agus ni thu cùirteine do fhionna 
ghabhar gu bhi 'nan còmhdach air a' 
^phàilliun . aon chùirtein deug ni thu dhiubh. 

8 Fad aon chùirtein deich làmha-coille 
tìiar fhichead, agus leud aon chùirtein 
■ceithir làmha-coille: bithid/ìa.a t-aon chùirt- 
•ein deug vile dh'aon tomhas. 

9 Agus cuiridh tu re chèile cùig cùirteine 
leo fèin, agus sè cùirteinc leo fèin, agus 
-■dùblaìchidh tu'n seathadh cùirtein air taobh 
beoil a' bhùtha. 

10 Agus ni thu leth-cheud lùb air foir 
5an aon chùirtein a's fhaid' a mach 'sa' choi'- 
•cheangal, agus leth-cheud lùb air foir a l 
chùirtein, a tha coi'-cheangal an dara 
A-aon. 

11 Agus ni thu lcth-cheud cromag a 
dh'ùmha, agus cuiridh tu na cromagan anns 
jna lùbaibh, agus cuiridh tu 'm bùth re 
chèile, air chor as gu'm bi e 'na aon. 

12 Agus am fuigheal a dh'fhàgar do 
«hùirteinibh a' bhùtha, leth a' chùirtein a 
tih'fhàgar, crochar e thar taoibh cùil a' 
jphàilliiiin. 

13 Agus làmh-choille air an taobh so, 
agus làmh-choille air an taobh eile do na 
•dh'fhàgadh air am f'ad do chùirtemibh a' 
hhùtha, crochar c thar taobhan a' phàìlliuin, 1 innleachdaich. a clnsp. 3 chruicmbh. 
* bonn, pulag, socait. 5 cuiridh lu thairis. 
76 air an taobh so, agus air an taobh ei!e, g'a 
chòmhdachadh. 

14 Agus ni thu còmhdach air son a' 
bhùtha do chroicnibh 3 reitheachan air an 
dath' dearg, agus còmhdach do chroicnibh 
bhroc os a cheann. 

15 Agus ni thu buird air son a' phàiliiuin 
do fhiodh sitim, 'nan seasamh: 

16 Deich làniha-choille f'ad buird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhuird. 

17 Bithidh dà iàimh aig aon bhoi d, air 
an cur 'an ordugh fa chomhair a' chèile ; 
mar so ni thu do uile bhordaibh a' phàill- 
iuin. 

18 Agus ni tliu na buird air son a'' 
phàilliuin, fichead bord air an taobh deas, 
ris an airde deas. 

19 Agus ni thu dà f hichead cas 4 airgid, 
fuidh 'n fhichead bord : cla chois. fuidh aon 
bhord a rèìr a dhà làimh, agus dà chois 
fuidh bhord eile a rèir adhà làimh. 

20 Agus air son an dara taoibh do'n 
phàilliun air an taobh tuath, tìchead bord ; 

21 Agus an dà f'hichead cas u dh' airgiod, 
dà chois fuidh aon bhord, agus dà cheis 
fuidh bhord eilc. 

22 Agus air son thaoibh a' phàilliuin air 
an làimh an iar, ni thu sè buird. 

23 Agus dà bhord ni thu air son oisinn- 
ean a' phàtlliuiri 'san <là thaobh. 

24 Agus bithidh iad air an coi'-cheangal 
fuidhe, agus mar an ceudna bithidh iad air 
an coi'-cheangal os a cheann re aon fhail- 
bheig ; mar so nithear dhoibh le chèile; 
bithtdh iad air son an dà oisinn. 

25 Agus bithidh ochd buird ann, agus an 
casan a d/i'airgiod, sè casa deug ; dà chois 
fuidh aon bhord, agus dà chois suidh bhord 
eile. 

26 Agus ni thu croinn do fhiodh sitim ; 
cùig air son nam bord air aon taobh do'n 
phàilliun. 

2? Agus cùig croinn air son nam bord 
air an taobh eile do'n phàilliun, agus cùig 
croinn air son bhord taoibh a phàilliuin air 
son an dà thaobh an iar. 

28 Agus ruigidh an crann meadhonach 
ann am meadhon nam bord o cheann gu 
ceann. 

29 Agus còmhdaichidh tu thair'ts 5 na 
buird le h-òr, agus ni thu 'm failbheagan a 
dh'òr mar àiteachan do na craunatbh : agus 
còmhdaichidh tu thairis na croinn le h-òr. 

30 Agus togaidh tu suas am pàilliun a 
rèir a shamhlaidh 6 , a nochdadh dhuit 'san 
t-sliabh. 

31 Agus ni thu brat do ghorm, agus do 
chorcur,' agus do scarlaid, agus a dh'anart 
grinn 7 toinnte : a dh'obair ealanta nìthear 
e, le cerubaibh. 

32 Agus crochaidh tu e air ccithir post- 
aibh do fkiodlì sitim, air an còmhdachadh 

6 a chumachd. 7 caol, nàn, ftnealta. CAIB. XXVII. XXVIII. thairis le h-òr : asus bithidh an cromagan a 
dJilìT, air na ceithir bonnaibh 1 airgid. 

S3 Agus crochaidh tu suas am brat fuidh 
na cromagaibh, agus bheir thu steach ann 
an sin àirc na fianuis, an taobh a stigh do'n 
bhrat : a<ms roinnidh am brat dhuibhsan 
eadar an~ t-ionad naomha agus an t-ionad 
ro-naomha. 

3-1 A<ius cuìrwlh tu cathair-na-tròcair air 
àirc na fianuis, 'san ionad ro-naomha. 

35 Agus cuiridh tu m bord an leth muigh 
do'n bhrat, agus an coinnleir t'a chomhair a' 
bhuìrd air taobh deas a' phàilliuin : agus 
Cuiridh tu 'm bord air an taobh tuath. 

56 A gus ni thu còmhdach 2 air son doruis 
a' bhùiha, do ghorm, agus de chorcur, agus 
do scarlaid, agus do anart grinn toinnte, 
oibrichte le h-obair grèis 3 . 

57 Agus ni thu air son a' chòmhdaich 
cù\-s postan 4 do fhiodh sitim, agus còmh- 
daichidh tu thairis iad Je h-òr, agus bithidh 
an cromagan a dh'òv, agus tilgidh tu air an 
son cùig buinn ùmha s . 

CAIB. XXVII. 

AGUS ni thu altair do fhiodh sitim ; 
cùig làniha-coille air fad, agus cùig 
làmha-cuille air leud : bithidh an altair 
ceithir-chearnach, agus a h-airde tri làmha- 
coiile. 

2 Agus ni thu a h-adhaircean 6 air a 
ceithir oi<ynnibh : bithidh a h-adbaircean 
do'n ni cheudna : agus còmhdaichìdh tu 
thairis i le h-ùmha. 

3 Agus ni ihu a h-aigheannan a ghabh- 
ail a luaithe, agus a sluasaidean, agus a 
cuachan 7 , agus a greimichean, agus a 
h-aigheannan-teine : a soithichean uile ni 
thu a r/.Vùmha. 

4 Agus ni thu dh'i cliath do lìon-obair 
ùmha : agus ni thu air an lìon ceithir fail- 
bheagan ùmhaair a cheithir oisinnibh. 

5 Agus cuiridh tu e fuidh chuairt na 
h-altarach gu h-ìosal, agus bithidh an lìon 
gu nuig meadhon na h-altarach. 

6 Agus ni thu bataichean 6 do'n altair, 
bataichean do fhiodh sitìm, agus còmhdaich- 
idh tu thairis iad le h-ùmha. 

7 Agus cuirear na bataichean anns na 
failbheagaibh, agus bithidh na bataichean 
air dàthaobh na h-altarach g'a giùlan. 

8 Fàs le bordaibh ni thu i : mar a nochd- 
adh dhuit 'san t-sliabh, mar sin nith- 
ear i. 

9 Agus ni thu cùirt a phàilliuin air an 
taobh cìeas, re deas : bkhìdh cùirteinean air 
son na cùirte do anart grinn toinnte ; ceud 
làmh-choille am fad, air aon taobh. 

10 Agus bithidh a fichead post, agus am 
fichead bonn a rfA'ùmha : bil/iidh cromagan 
ram post, agus an cuairteagan a dh'a.\r^ 
giod. 

11 Agus mar an ceudna air an taobh 
. 

1 bunaitibh. % brat. 3 obair snathaide. 
+ 'trostain. s praise. 6 aoiricean. 
77 tuath air fad, bilhidh cuirteine ceud làmh~ 
choilk air fad, agus a fichead post, agus am 
fichead bonn a rf/f'ùmha : cromagan nam 
posr, agus an cuairteagan, a rfA'airgiod. 

12 Agus air ieud na cùirte air an taobh 
an iar, bithidh cùirteine do leth-cheud làmh- 
choille : am puist deich, agus am buina 
deich. 

13 Agus bithidh leud na cùirte air an 
taobh an ear, ris an aird an ear, leth-cheud 
làmh-choilie. 

14 Agus bithidh na cùirteine air aort 
taobh cùig làmha-coille deug : am puist tri^ 
agus am buinn tri. 

15 Agus air an taobh eile bithidh a cùir— 
teine cùig làmhu-coille deug : am puist tri,. 
agus am buinn tri. 

16 Agus air son geataidh na cùirte bithidh 
brat a rìh'fhichead làmh-choille, do ghorm,. 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus a 
(//('anart grinn toinnte, oibrichte le h-obairr 
snàthaide : am puist ceithir, agus am buinrt 
ceithir. 

17 Bithidh na puist uile timchioll na 
cùirte air an ceangal m'an cuairt 9 le h-air- 
giod : bithidh an cromagan a dh'airgiod^ 
agus am buinn a dh ,'ùmha : 

18 Fad na cùirte ceud làmh-choille, agus- 
a leud leth-cheud làmh-choille 'sgach àite,_ 
agus a A-airde cùig làmha-coille, a rf/i'anart 
gnnn toinnte ; agus am buinn a rf/i'ùmha. 

19 Bithidh uile shoithichean a' phàilliuin^ 
'na sheirbhis uile, agus a phinneachan uile, 
agus pinneacha na cùirte uile do ùmha. 

20 Agus àithnidh tu do chloinn Israeil,, 
gu'n d thoir iad a t'ionnsuidh oladh fhìor- 
ghlan a' chroinn-olaidh, brùite air son art 
t-soiuis, a thoirt air an lòchran 10 lasadh 'an 
còmhnuidh. 

21 Ann am bùth a' choi'-thionail art 
taobh a muigh do'n bhrat, a ta fa chomhair- 
na fianuis, orduichidh Aaron e, agus a mhic, . 
o fheasgar gu niadainn 'an làthair an Tigh- 
earna : bilhidh e 'na reachd sìorruidh d'art 
ginealachaibh, a leth chloinn Israeil. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS gabh a t' ionnsuidh Aaron do 
bhràthair, agus a mhic maille ris, o» 
mheasg chloinn Israeil, a chum gu fritheil. 
e dhomhsa ann an dreuchd an t-sag^irt, 
eadhon Aaron, Nadab agus Abihu, Eleasar 
agus Itamar, mic Aaroin. 

2 Agus ni thu èididh 11 naomha do d'" 
bhràthair Aaron, air son glòir, agus air son, 
niaise. 

3 Agus labhraidh tu riu-san uile a ta 
glic' an cridhe, a lìon mise le spiorad a^ 
ghliocais ; agus ni iad èididh Aaroin, g'a 
choisrigeadh, a chum gu fritheil e dhomhs'" 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus so an èididh a ni iad : uchd- 
èididh, agus ephod, agus falluing, agus còta 7 soithichean-crathaidh. 8 lunnan. 9 cuair- 
tic/ite, J°lampa. 11 eudaichean. ECSODUS. ìomadh-darhach ', crùn-sagairt, agus crios : 
agus ni iad èididh naomha air son Aaroin 
do bhiàthar, agus air son a mhac, a chum 
gu fritheil e dhomhs' ann an dreuchd an 
ì-sagairt. 

6 Agus gabhaidh iad òr, agus gorm, agus 
corcur, agus scarlaid, agus anart grinn. 

6 Agus ni iad an ephod do òr, do ghorm, 
^gus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte, le h-obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne 2 aice cean- 
gailte r'a chèile aig a dàfhoir; agus riiàr 
nin cuirear re chèile i. 

8 Agus bi'nidh crios riomhach 3 na 
h-ephoid a ta air a h-uachdar, a rèir a 
li-oibre fèin, do'n rii cheudna*, eudhon do 
•òr, do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich onics, 
-agus gearraidh tu orra ainmeanna chloinn 
Israeil. 

10 Se d'an ainmibh air aon chloich, agus 
sè ainmeanna chàich air a' chloich eile 5 , a 
xèir an sinead 6 . 

11 Le h-obair gearradair 'ancloich 7 , le 
^earradh seulaidh, gearraidh tu an dà 
chloith, le ainmibh chloinn Israeil : bheir 
'thu fa'near an ceangal 8 ann am failibh 
oir 9 . 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
guailnibh na h-ephoid, m&r chlocha cuimh- 
neachain do chloinn Israeil. Agus giùlain- 
idh Aaron an ainmean ann an làthair an 
Tighearn air a dhà ghualainn, mar chuimh- 
neachan. 

13 Agus ni thu failean òir ; 

I 14 Agus dà shlabhruidh, a dh'òr fìor- 
ghlan aig na cinn : ni thu iad a cM'obair 
ihighte, agus ceanglaidh ty na slabhruidh- 
can fighte ris na failean : 

15 Agus ni thu uchd-èididh a' bhreiih- 
eanais lc h-obair ealanta; a rèir oibre na 
li-ephoid ni thu i : do òr, do ghorm, agus 
do ehorcur, agus do scarlaid, agus do anart 
grinn toinnte ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agus dà- 
fhillte 10 ; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheachadh 
chlach ", ead/ion ceithir sreathan 12 chlach ; 
•S cheud sreath, sardius, topas, agus carhun- 
«ul : so a' cheud freath. 

18 Agus an dara sreath ; emerald, saphir, 
:agus daoimein u . 

19 Agus an treas sreath ; ligur, agat, 
agus ametist. 

20 Agus an ceathramh sreath ; beril, 
■agus onics, agus iasper: ceanglar iad le h-òr 
'nan suidheachadh. 

'21 Agus bithidh na clochan le ainmibh 
chloinn Israeil, a dhà dheug, a rèir an 

1 do obair grfis, rtnmhach, ainueaiiih. x da 
ghuuiltcachan, dà chlhr-guaitne. 3 crios ainn- 
*amh ; obair ealanta, Eabli. * de'n slubli 
■gheudna. s air an darna clmch. 6 a rtìr am 
breith ; a riir an èwtdlucha, Eabh, 7 cladi- 
73 ainmeanna: le gearradh seulaidh, bithidh 
gach aon aca le h-ainm fèin a rèir an dà 
thrèibh dheug 

22 Agus ni thu air an uchd-èididh slabh- 
ruidhean aig na cinn, a (M'obair fhighte 14 
dti òr fìor-ghlan. 

23 Agus ni thu air an uchd èididh dà 
fhàinne òir, agus cuiridh tu'n dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

3t Agus cuiridh tu 'n dà shlab/iruidft 
f highte òir 'san dà fhàinnè, a ta air cinn na 
h-uehd-èididh. 

25 Agus dà cheanu eilc na dà shìabliraidh 
fhighte daingnichidh tu aans an dà fbaii, 
agus cuiridh tu iud air mìribh-guailne na 
h-ephoid air a beulaobh. 

26 Agus ni thu dà fhàinne òir, agus 
cuiridh tu iad air dà cheann na h-ucìid- 
èididh, 'san fhoir sin dith, a ta aig taobh 
na h-ephoid a stigh. 

27 Agus ni thu dà fhàinne eile do òr, 
agus cuiridh tu iad air dà thaobii na h-eph^ 
oid, fuipe, iàimh r'a cuid-toisich, fa chomh- 
air a coi'-cheangal eile, os cionn crios 
rìomhach na h-ephoid. 

28 Agus ceangl.iidh iad an uchd-èididh 
leis a fàinnibh, re fàinnibh na h-ephoid le 
h-èill 11 ghuirm, chum as gu'm bi i os cionri 
crios rìomhach na h-ephoid, agus nach 
fuasglar an uchd-èididh o'n ephoid. 

29 Agus giùlainidh Aaron ainmeanna 
chloinn Israeil ann an uchd-èididh a' 
bhreitheanais, air a chridhe, 'nuair a thèid 
e steach do'n ionad naomha, mar chuimh- 
neachan ann an làthair an 'iighearn a ghnà. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd-èididh a' 
bhreitheanais, an Urim agus an Tunimim; 
agus bithidh iad air cridhc Aaroin, an uair 
a thèid e steach 'an làthair an Tighearna : 
agus giùlainidh Aaron breitheanas chloinn 
Israeil air a chridhe ann an làthalr aa 
Tighearn 'an còmhnuidh. 

31 Agus ni thu falluing na h-ephoid uile 
do ghorm. 

32 Agus bithidh toll 'na mullach, 'na 
meadhon u : bithidh foir 17 aice timchioll a. 
tuill a dh'obair fhighte, mar tholl lùiriche- 
màtllich, a chum as nach reubar i. 

33 Agus gu h-iosnl air a h-iomall ni thu 
pomgranata do ghorm, agus do chorcur, 
agus do scarbid, air a h-iomall m'an cuairt j 
agus cluig òir eatorra m'an cuairt : 

34 Clag òir agus pomgranat, clag òir 
agus pomgranat, air iomall na falluinge 
m'an cuairt. 

35 Agus bithidh i air Aaron gu fritheal- 
adh: agus cluvnnear a fuaim, an uair a 
thèid e steach do'n ionud naomh 'an làthair 
an Tighearn, agus an uair a thig e mach ; 
a chum nach bàsaich e. shnaid/eadair. 8 an cur, an suid/ieachndh. 
9 fàinnean, foirean òir. 10 air a dìibìachadh* 
11 alach chloch. 11 sreudan. " diamoni. Saifg. 
"* thoinnte. IS cordail ; lace. Kasg. 16 toll a 
muUaich'mmeadhon. '7 eir. CAIB. XXIX. 36 Agus ni thu leachd 1 « 'àfr' òr f'ìor- 
ghlan, a°;us gearraidh tu oirre cosmhuil re 
gearradb seulaidh, NAOMHACHD DO'N 
'Ì'IGHEARNA. 

37 Agus cuiridh tu i air èill ghuirm, agus 
bithidh i air a' chrùn-sagairt : air taobh 
beoil a' chrùri-sagairt bithidh i. 

88 Agus bilhidh i air clàr eudain Aaroin, 
agus giùlainidh Aaron cionta nan nithe 
naomha, a choisrigeas clann Israeil 'nan 
tiodhlacaibh naomha ùile : agus bhhidh i àir 
clàr eudain 'an còmhnuidh, a chum as gu'm 
Jbi iad taitncach 'an làthair an Tighearna. 

S9 Agus ni thu 'n còta le h-obair grèis a 
dh'anart grinn, agus ni thu'n crùn-sagairt 
a dh'anart grinn, agus ni thu 'n crios a 
•dh'obair snàthaide. 

40 Agus do mhic Aaroin ni thu còtaich- 
ean, agus ni thu dhoibh criosan, agus boin- 
■eidean ni thu dhoibh, air son glòir agus air 
son maise. 

41 Agus cuiridh tu iad air Aaron do 
bhràthair, agus air a mhic maille ris ; agus 
ungaidh tu iad, agus coisrigidh tu iad, agus 
naomhaichidh tu ìad ; agus frithealaidh iad 
dhomhs' ann an dreuchd an t-sagairt. 

42 Agus ni thu dhoibh briogais anairt a 
dh'f holach' an nochd 2 : o'ra leasruidh 
«adhon gus on slèisdean ruigidh iad. 

43 Agus bithidh iad air Aaron, agus air 
-a mhic, an uaìr a thig iad a stigh do 
phàilliun a' choi'-thionail, no 'nuair a thig 
ìad am fagus do'n altair, a fhrithealadh 
'san ionud naomha ; chuni as nach giùlain 
iad aingidheachd, agus nach faigh iad bàs : 
bithidh e 'na reachd sìorruidh dha fèin, agus 
•d'a shliochd 'na dhèigh. 

CAIB. XXIX. 
GUS so an ni a nì thu riu chum an 
coisrigeadh, gu frithe^ladh dhomhs' 
.ann an dreuchd an t-sagairt : Gabh aon 
tarbh òg, agus dà reithe gun ghaoid 3 , 

2 Agus aran neo-ghoirtichte, agus 
-breacagan neo-ghoirtichte, coi'-measgta le 
h-oladh, agus gearragan * neo-ghoirtichte, 
ungta le h-ola : do phlùr 6 a' chruithneachd 
ni thu iad. 

3 Agus cuiridh tu iad ann an aon bhas- 
«aid, agus bheir thu iad leat 'sa' bhascaid, 
mailie ris an tarbh òg agus an dà reithe. 

4 Agus bheir thu Aaron agus a mhic gu 
•dorus pàilliuin a' choi'-thionail, agus ionn- 
ailidh 6 tu iad le h-uisge. 

5 Agus gabhaidh tu an èididh, agus cuir- 
adh tu 'n còta air Aaron, agus faìluing na 
h-ephoid, agus an ephod, agus an uchd- 
■èididh, agus criosraichidh tu e le crios 
lìomhaeh na h-ephoid. 

6 Agus cuiridh tu 'n crùn-sagairt air a 
cheann, agus an crùn naomh air a' chrùn- 
sagairt. 

r Agus gabhaidh tu 'n oladh-ungaidh, agus dòirtidh tu air a cheann i, agus ung- 
aidh tu e. 

8 Agus bheir thu leat a mhie, agus cuir- 
idh tu còtaichean orra. 

9 Agus criosraichidh tu iad le criosaibh 
(Aaron agus a mhic) agus cuiridh tu na 
boineidean orra : agus is leosan dreuchd an 
t-sagairt le reachd bilh-bhuan : agus cois- 
rigidh tu Aaron agus a mhic. 

10 Agus bheir thu fa'near an tarbh a 
thoirt gu beulaobh pàilliuin a' choi'-thion- 
ail : agus cuiridh Aaron agus a mhic an 
làmhan air ceann an tairbh. 

11 Agus marbhaidh Ui 'n tarbh 'an làth- 
air an r l ighearna, làimh re dorus pàilliuia 
a' choi'thionail. 

12 Agus gabhaidh tu do fhuil an tairbh, 
agus cuiridh tu i air adhaircibh na h-altar- 
ach le d'mhaur, agus doirtidh tu 'n ihuil 
uilc aig bun na h-altaracl). 

1S Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile ta 
còmhdachadh a' mhionaich, agus an scairt 
u ta os cionn nan àinean 7 , agus an dà àra 8 , 
agus an t-saill a ta orra, agus lòisgidh tu 
iud air an altair. 

14 Ach feoil an tairbh agus a sheiche 9 , 
agus aolach loisgidh tu le teine 'n taobh a 
muigh do'n champa : is ^aò/wrfus-peacaidh e. 

15 Gabhaidh tu mar an ceudna aon 
reithe, agus cuiridh Aaron agus a mhic an 
làmhan air ceann an reilhe. 

16 Agus marbhaidh tu 'n reithe, agus 
gabhaidh tu fhuil, agus crathaidh tu i m'an 
cuairt air an altair. 

17 Agus gearraidh tu 'n reithe 'na 
mhiribh, agus nighidh tu mhionach, agus a 
chasan, agus cuuidh tu iud air a mhiribh, 
agus air a cheann. 

18 Agus loisgidh tu 'n reithe uile air an 
altair; is tabhartas-loisgte e do'n Tigh- 
earna; làile cùbhraidh, tabhartas air a 
thoirt suas le teine do'n Tighearna. 

19 Agus gabhaidh tu 'n reithe eile, agus 
cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan air^ 
ceann an reithe. 

20 'An sin marbhaidh tu 'n reithe, agus 
gabhaidh tu d'a f huil, agus cuiiidh tu i air 
barr cluaise deis Aaroin, agus air jbàrr 
cluaise deis a mhac, agus air ordaig 10 an 
làimhe deise, agus air ordaig an coise deise; 
agus crathaidh tu 'n f huil air an altatr m'an 
cuairt. 

21 Agus gabhaidh tu do'n fhuil a ta air 
an altair, agus do'n oladh-ungaidh, agus 
crathaidh tu iud air Aaron, agus air èididh, 
agus air a mhic, agus air èididh a mhac 
maille ris : agus coisrigear e fèin, aeus 
èididh, agus a mhic, agus cididh a mhac 
maille ris. 

22 Mar an ceudna gabhaidh tu do'n 
reilhe an t-saill, agus bun an earbuill, agus 
an t-saill a ta còmhdachadh a' nihionaich, 1 clar, bnnn ; bthth. Eabh, 
3 gun ghò, gun uineumh. 
79 z anlomnochduidh.l + ahhlain; wafers. Sasg. 5 mhin. ' ni^irfl. 

7 àe, grùun. 8 àruinn. 9 a slmce. 10 arduig. ECSODVJS. agus scairt nan àinean, agus an dà àra, agus 
an t-saill a ta orra, agtts an slinnean deas ; 
oir is reithe coisrigidh e : 

23 Agus aon bhuilionn 1 arain, agus aon 
bhreacag arain le h-ola, agus aon ghearrag 
a hascaid an arain neo-ghoirtichte a ta 'n 
làthair an Tighearna. 

24 Agus cuiridh tu iad uile ann an làmh- 
an Aaroin, agus ann an làrnhan a ndiac : 
agus luaisgidh tu a iad mar thabhartas- 
luaisgte 'an làthair an Tighearna. 

25 Agus gabhaidh tu ìad bhàrr an làmh, 
agus loisgidh tu iad air an altair mar thabh- 
artas-loisgte, chum faile cùbhraidh 'an 
làthair an Tighearna: is tabhartas e air a 
thoirt suas le teine do' n Tighearna. 

26 Agus gabhaidh tu 'n t-uchd o reithe 
coisrigidh Aaroin, agus 1 luaisgidh tu e mar 
thabhartas-luaisgte 'an làthair an Tigh- 
earna: agus bithidh sin agadsa mar chuibh- 
rionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an tabh- 
artais-luaisgte, agus slinnean an tabhartais- 
thogta, a chaidh luasgadh, agus a thogail 
suas do reithe a' choisrigidh, eudhon do 'n ni 
sin a's le h-Aaron, agus do'n ni sin a b/iuin- 
eas d'a mhic. 

28 Agus bithidh e le h-Aaron 3 agus le 
mhic le reachd bithbhuan, o chloinn Is- 
raeil; oir ia tabhartas-togta e : agus bithidh 
e 'na thabhartas-togla o chloinn Israeil do 
ìobairtibh an tabhartasan-sìth, eadhon an 
tabhartas-togta d'on Tighearna. 

29 Agus is le mic Aaroin èididh naomha- 
san 'na dhèigh, gu bhi air an ungadh innte, 
agus gu bhi air an coisrigeadh innte. 

30 Seachd laithean cuiridh esan d'a mhic 
air i, a bhios 'na shagart 'na àite, a thèid a 
stigh do phàilliun a' choi'-thionail, afhrith- 
ealadh 'san ionad naomha. 

31 A-us gabhaidh tu reithe a' choisrig- 
idh, agus bruichidh tu fheoil 'san ionad 
naomha. 

32 Agus ithidh Aaron agus a mhic feoil 
an reithe, agus an t-aran a ta 'sa' bhascaid, 
aig dorus pàillìuin a' choi'-thionail- 

33 Agus ithidh iad na nithe sin leis an 
d'rinneadh an rèite 4 , chum an coisrigeadh 
agus an naomhachadh : ach cha 'n ith coig- 
reach dliiubh, do bhri' gu bheil iad naomha. 

34- Agus madh'fhàgar a' bheag adh'fheoil 
a' choisrigidh, no bheag do'n aran, gus a' 
mhadainn; 'an sin loisgidh tu 'm fuigheall 5 
le teine : cha 'n ithear e, do bhrì, gu bheil 
e naomha. 

35 Agus ni thu mar so re h-Aaron, agus 
r'a mhic, a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
mise dhuit: -eachd laithean coisrigidh tu 
iad. 

36 Agus bheir thu seachad gach là tarbh 
òg mar thabhartas-peacaidh, chum rèite : * mhuìlìnhn. 2 crathaidh tu a nunn agus a 
nall. 3 buinidh e dh' Aaron. * rfidhtr, s'it/i. 
5 J'uighleach. 6 gu sìothachadh. 7 do mhìn 
80 agus glanaidh tu 'n altair an uair a ni thu 
rèite air a son, agus ungaidh tu i chum a 
naomhachadh. 

57 Seachd laithean ni thu rèite air son 
na h-altarach. agus naomhaichidh tu i ; 
agus bithidh i 'na h-altair ro-naomha : gach 
ni a bheanas ris an altair, naomhaich- 
ear e. 

38 Agus so an ni a bheir thu seachad air 
an altair ; dà uau a dh'aois bliadhna, o là 
gu là 'an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad 'sa' mhad- 
ainn ; agus an t-uan eile hheir thu seachad 
mu f heasgar. 

40 Agus maille ris an aon uan an deich- 
eamh cuid do phlùr mìn 7 measgta leis a' 
cheathramh cuid do hin a dh'ola hhrùite ; 
agus an ceathramh cuid do hin a dh'fhjon, 
mar thabhartas-dibhe. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
tnu fheasgar, agns ni thu ris a rèir tabhart- 
ais-bidhe na maidne, agus a rèir a tabhart- 
ais-dtbhe, mar fhàile cubhraidh, tabhartas 
air a thoirt suas le teine clo'n Tighearna. 

42 Bithidh so 'na thabhartas-loisgte bith- 
bhuan 8 air feadh bhur ginealacha, aig 
dorus pàilliuin a' choi'-thionail 'an làthair 
an Tighearna, far an coinnich mise sibh, a 
labhatrt tiut-sa 'n sin. 

43 Agus 'an sìn coinnicliidh mise clann 
Israeil, agus naomhaichear am pàilliun ìe 
m' ghlòir. 

44 Agus naomhaichidh mi pailliun a' 
choi'-thionail, agus an altiiir: naomiiaichidh 
mi mar an ceudna Aaron agus a mhic, gu 
Irithealadh dhomh ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

45 Agus gabhaidh mi còmhntiidh 'afn 
measg chloinn lsraeil, agus bithidh mi'm 
Dhia aca. 

46 Agus bithidli fios aca 'gur mise ai> 
Tis;hearn an Dia, a thug a mach iad a 
talamh na h-Eiphit, a chum 's gu'n gabh 
mi còmhnuidh 'nam mcasg: Is mise an 
Tighearn an Dia. 

CAIB. XXX. 
GUS ni thu altair a losgadh tùis oirre; 
do fhiodh sitim ni thu i : 

2 Làmh-choille a fad, agus làmh-choille 
a leud (ceithir-chearnach bithidh i) agus dà 
làinh-choilie a h-airde : bithidh a h-adhair- 
cean do'n ni cheudna. 

3 Agus còmhdaichidh tu thairis i 3e h-òr 
fìor-ghìan, a mullach, agus e> taobhan 9 
m'an cuairt, agus a h-adhaircean : agus ni 
thu dh'i coron òir m'an cuairt. 

4 Agus dà fhailbheig òir ni thu dh' i fuidh 
a coron ; aig a dà oisinn ni thu iad, air a dà. 
thaobh : agus bithidh iad air son àiteachan 
do na batatbh chum a giùlan leo. 

5 Agus ni thu na bataichean do f hiodh 

mìùn a' chruinneachd. 8 'na gna-ofrail loisgte, 
9 a /i-uachdar agus a sliosan. CAIB. XXX. sitim, agus còmhdaichidh tu thoiris iad le 
h-òr. 

6 Agiis cuiridh tu i fa chomhair an 
roinn-bhrat, a ta làimh re àirc na nanuis, 
air beulaobh cathair-na-tròcair, a ta os cioiin 
na fianuis, far an coinnich mise thu. 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chùbhraidh 
oirre gach madainn ; an uair a dheasaicheas 
e na lòchrain, loisgidh e tùis oirre. 

3 Agus an uair a lasas Aaron na lòchrain 
mu fheasgar, loisgidh e tùis oÙTe; tùis 
bhith-bhuan 'an làthair an Tighearn, air 
feadh bhur ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach 'sam 
bith oirre, no ìobairt-loisgte, no tabhartas- 
bidhe; ni mò dhòirteas sibh tabhartas- 
dibhe oirre. 

10 Agus ni Aaron rèite air a h-adhair- 
cibh aon uair "sa' bhliadhna le fuil ìobairt- 
pheacaidh na rèite :' aon uair 'sa' bhliadhna 
ni e rèite tfirre, air feadh bhur ginealacha : 
tha i ro-naoniha do'n Tigheama. 

11 Agus labhair an Tighearna re Alacis, 
ag ràdh, 

12 'Nuair a ghabhas tu cunntas chloinn 
Israeil a rèir an àireimh; 'an sin bheir 
gach duine dhiubh èiric air son anama do'n 
Tighearna, 'nuair a dh'àirmheas tu iad ; a 
chum nach bi plàigh "nam measg, an uair 
a dh'àirmheas tu iad. 

13 So bheir iad ua'Jia, gach aon a thèid 
seachad nam measgsan adh airmhear ; leth 
seceil a rèir seceil an ionaid naomha ('se 
secel fichead gerah) leth seceil mar thabh- 
artas do'n Tigheama. 

14 Bheir gach aon a thèid seachad 'nam 
measg-san a dh'àirmhear, o fhichead 
bliadhn' a dh'aois agus os a cheann, tabh- 
artas do'n Tighearna. 

15 Cha d'thoir an saibhir tuilleadh, aeus 
cha d'thoir am bochd ni's lugha na leih 
seceil, an uair a bheir iad tabhartas do'n 
Tighearaa, a dheanamh rèite air son bhur- 
n-anmanna. 

16 Agus gabhaidh tu airgiod na rèite o 
ehloinn IsraeiL agus cuiridh tu air leth 1 e 
fa chomhair seirbhis pàilliuia a' choi'thion- 
ail ; agus bithidh e r na chuimhneachaa do 
chloinn Israeil "an làthair an Tishe sm, a 
dheanamh rèite air son bhur n-anmarma. 

1' Agus labhair an Tighearna re Maois, 
ae ràdh, 

18 Xi thu mar an ceudca soitheach-ionn- 
laid a dA'ùmha, agus a chas a </A'ùmha, 
chum ionnlaid : agus cuiridh tu e eadar 
pàdliun a' choi'-thionail agus an altair, airus 
cuiridh tu uisse ann. 

19 Agus ionnailidh Aaron asus a mhic 
an làmhan as, asus an cosan. 

20 'Xuair a thèid iad a steach do pbàilliun 
a choi'-thìcnail, ionnailidh siad iad fèin le 
h-uisge, chum as nach bàsaich iad: no 
'nuair a thig iad am ta^us do'n altair a fhrirhealadh, a losgadh tabhartais à bheir- 
ear suas le teine do'n Tigheama. 

21 Agus ionnailidh iad an làmhan agus 
an cosan, a chum nach bàsaich iad : agus 
bithidh e 'na ordugh bith-bhuan dhoibh 
eadhon dha tèin agus d'a shliochd air tèadh 
an gìnealacha. 

22 Asrus labhair an Tishearna rc Maois, 
ag ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit fèin mar an cevdna 
spiosraidh thaghta do mhirr fìor-ghlan, 
cùig ceud secel, agus do chanal cùbhraidh a 
letli uiread, cadlton dà cheud agus.leth-cheud 
secel, agus do chalamus cùbhraidh dà cheud. 
agus leth-cheud scccl. 

24 Agus do chasia cùig ceud seccl a rèir 
seceil an ionaid naomha, agus hin do oladh. 
a' chroinn-olaidh. 

25 Agus ni thu dheth oladh-ungaidh 
naomha, oladh-ungaidh cei'-measgta rèir 
ealadhain an lèigh 2 : bithidh i 'na ìì-oladh- 
ungaidh naomha. 

36 Agus ungaidh tu pàilliun a' choi- 
thionail ieatha, agus àirc na fianuis, 

27 Agus am bord agus a shoiihichean 
uile, agus an comnìeir agus a shoithichean, 
agus altair na tùise, 

23 Agus altair na h-ìobairt-loisgte agus a 
soithichean uile, agus an soitieach-ionnlaid 
agus a chas. 

29 Agus naomhaichidh tu iad, a chum, 
as gu'm bi iad ro-naomha : ge b'e ni a 
bheanas riu, bithidh e naomha. 

30 Agus ungaidh tu Aaron agus a mhic, 
agus coisrigidh tu iad, gu frithealadh 
dhomhs' ann an dreuchd an t-sagairt. 

31 Agus labhraidh tu re cloinn Israeil, 
ag ràdh, Bithidh so 'na 'oladh-ungaidh 
naomha dhomhsa, air feach bhur ginea- 
lacha. 

52 Air feoil duine cha dòirtear i, ni md 
a ni sibh a leithid a rèir a measgaidh z 
a ta ì naomha, agus naomha bithidh ì 
dhuibh. 

53 Ge b'e neach a mheasgas ni cosmhuil 
ria, agus ge b'e neach a cKuireas a' bheag 
dhith air coigreach, gu deimhin gearrar as e 
o shluagh. 

54 Agus thubhairt an Tigheama ri Maois, 
Gabh dhuit spoisraidh chubhraidh. stacte, 
agus onicha, agus galbanum: spìosraidh 
chùbhraiiUi maille ri rùis fhicr-ghloin : do 
gach aon diubh bìthidh an t-aon tomhas. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, air a 
dheanamh suas a rèir ealadhain an lèigh, 
coimhmeas^ita, fìor ghlan, naomha. 

56 Agus bmthaidh tu cuid deth ro-mhin, 
agus quiridh tu cuid deth fa chomhair na 
fianids ann am pàilliun a' choimhthionail, 
far an coinnich misethu: ro naomha bi- 
thìdh e dhuiòh. 

57 Agus am boltrachan a ni thu, cha 
dean sibh a ìcithid duibh fè"m a rèir a mheasg- 1 ordukhidS tu, builichidh tu. - iccltechd an Uuromm. 

81 G ECSODUS. aidh : bithidh e dhuitse naomha do'n Ti- 1 

ghearna. 

_ 38 Gc h'e neach a ni a choslas, a ghahh- 
aii iàiie uaith, gearrar as e o shluagh. 
CAIB. XXXI. 

AGUS iabhair anTighearna riMaois, ag 
ràdh, 

2 Feuch, ghairm mi air ainm, Besalecl 
rrìacUri, mhic Hur, do thrèibh Iudaih ; 

3 Agus lìon mi c le spiorad Dhè, ann an 
gliocas, agus ann an tuigse, agus ann an 
eùlas, agus anns gach uìle ghnè oibre, 

4 A dhealbhadh 1 oibre ealanta, adh'oib- 
reachadh ann an òr, agus ann an airgiod, 
agus ann an ùmha, 

5 Agus ann an gearradh chloch a chuin 
un ceangal, agus ann au gearradh tìodha, a 
dh oìbreachadh anns gach uile ghnè oibre. 

6 Agus mise^ feuch, thug ìni seuchad 
maille ris Aholiab mac Ahisamaich do 
thrèibh Dhan; agus ann an cridhe gach 
neach a ta glic-chridheach chuir mi gliocas, 
agus ni iad gach ni a dh'àithn mi dhuit: 

7 Pàilliun a' choimhthionail, agus àirc na 
fianuis, agus cathair-na-trùcair a ta oirre, 
agus uiie uidheam 2 a' phàilliuin, 

8 Agus am b.ord agus uidheam, agus an 
coinnleir f'ìor-ghlan le uidheam uile, agus 
altair na tùise, 

9 Agus altairna h-ìobairt-loisgtelè h-uidh- 
eam uile, agus an soitheach-ionnlaid agus 
a chas, 

10 Agns èididh 3 na seirbhis, agus èididh 
naoniha air son Aaroin an t-sagairt, agus 
eididh a chuid mac, gu frithealadh ann an 
dreuchd an t-sagairt, 

11 Agus an oladh-ungaidh, agus tùis 
chùbhraidh air son an iouaidmmmha.; arèir 
nan uile nit/te dh'àithn mi dhuit, ni iad. 

12 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

13 Labhair thusamar an ceudna ri cloinn 
Israeil, ag ràdh, Gu deimhin coimhididh 4 
sibh mo shàbaidean-sa: oir is comhara sin 
eadar mise agus sibhse, air f'eadh bhur gi- 
nealacha; chum as gu'm bi fios agaibh gur 
mise an Tighearn, a naomhaicheas sibh. 

1 14 Coimhididh sibh, uime sin, an t-sàbaid, 
oir a ta i naomha dhuibh. Esan a thruail- 
leas 5 i, cuirear gu cinnteach gu bàse: oir 
gach neach a ni obair oirre, gearrar an t- 
anam sin as o mheasg a shluaigh. 

15 Sè laithean feuclar obair a dheanamh ; 
acli san t-seachdamh ta sàbaid f hois, nao- 
mhado'n Tighcarna: gachneach a niobair 
air là na sàbaid, cuirear gu cinnteach gu 
bàs e. 

1G Uime sin, coimhididhclann Israeil an 
t-àbaid, a ghlcidlieadh na sàbaid air feadh 
an ginealaciia, mar choimhcheangal 6 sìor- 
ruidh. 1 a thùr. 2 airneis. 3 eudach. + gleidhidh. 
5 mhi-naomhuicheas. 6 chtmnradh, chhmhnant. 
7 ciod it cnr dha, 8 Dristibh, 9 inneal-breuc- 
83 Y! Eadarmise agus clannlsraeil is comh- 

ar' i a chaoidh' ; oir ann an sè laithibh rinn 
an Tighearna na neamhan agus an talamh, 
agus air an t-seachdamh ià sguir e, agus 
ghabh e fois. 

18 Agus thug e do Mhaois, an uair a 
sguir e do labhairt ris air sliabh Sliinai, dà 
chlàr na fianuis, clair chloiche, sgiìobhta lò 
meur Dhè. 

CAIB. XXXII. 

AGUS an uair a chunnaic an sluagh gu'n 
d'rinn Maois moille ann an teachd a 
nuas as an t-sliabh, chruinnich iad iad fèin 
gu h-Aaron, agus thubhairt iad ris, Eirich 
suas, dean dhuinne dèe a thèid romhainn, 
oir a thaobli a' Mhaois so, an duine a thug a 
' nìos sinn a talamh na h-Eiphit, cha 'n'eil 
f hios againn ciod a thàinig air 7 . 

2 Agus thubhairt Aaron riu, Brisibh 8 
dhibh na cluas-fhailean òir a <«ann an clua- 
saibh bhur ban, bhur mac, agus bhur ni- 
gheana, agus thugaibh a m' ionnsuidhs' iad. 

3 Agus bliris an sluagh uile dhiubh na 
cluas-fhailean òir a bha 'nan cluasaibh, agus 
thug iad gu h-Aaron iad. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh ; agus 
chumse e le inneal-gearraidh 9 , 'ndèigii dha 
laogh leaghtadheanamhdheth, agus thubh- 
airt iad, Sin do dhèe, o Israel, a thug a 
nìos thu a talamh na h-Eiphit. 

5 Agus un uair a chunnaic Aaron e, thog 
e altair fa'chomhair, agus thug Aaron gairm, 
agus thubhairt e, Is là feisd 10 am màueacli 
do'n Tighearna. 

6 Agus dh'èirich iad suas gu moch airan 
là màireach agus thug iad suas tabhartais- 
loisgte, agus thug iad leo tabhartais-sith : 
agus shuidh an sluagh sìos a dh'itheadh 
agus a dh'òl, agus dh'èirich iad suas gu 
sùgradh 12 . 

7 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imich, falbh sios; oir thruaill do shluagh, a 
thug thu mach a talamh na h-Eiphit, iud 

fiin. _ .. v . . 

8 Chlaoniad gugrado'n t-slighe a dh'àitlin 
mise dhoibh : rinn iad dhoibh fèin laogh 
leaghta; agus rinn iad aoradh dha, agus 
thug iad suas ìobairtean dha, agus tliubhairt 
iad, Sin do dhèe, o Israel, a thug a nìos thu 
a talamh na h-Eiphit. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
C'hunnaic mis' an sluagh so, agus fèuch, is 
sluagh rag-mhuinealach 13 iad. 

10 A nis, uime sin, leig leam, agus la- 
saicìh mo chorruicli 'nan aghaidh, agus 
claoidhidh miiad; agus ni mi dhìotsa cin- 
neach mòr. 

11 Agus ghuidhMaois air an Tighearn a 
Dhia, agus thubairt e, C'ar son, a Thig- 
hearn, a ta do chorruich a' lasadh an aghaidh 
do shluaigh, a thug thu mach a talamh na 

nidh,inneal-dualaidh. l0 /èill,cuirm. 11 an 
la'r namhàireach. 11 mireadh, cluichc, eleas- 
achd, 13 cruaidà-màu(neakcA tj CALTJ. XXXIII. h-Eiphit, le cumhachd mòr, agus le làimh 
thrèin ? 

12 C'ar son a labhradh na h-Eiphitich, 
ag ràdh, Le droch rùn thug e mach iad, a 
chum am marbhadh sna beanntaibh, agus 
an claoidh bhàrr aghaidh na talmhainn? 
Pill o d' chorruich ghairg, agus gabh aith- 
reachas do'u olc so an aghaidh do shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agus 
Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug thu mion- 
nan ort fèin, agus r'an d'thubhairt thù, Ni 
mi bhur sliochd lìonmhor mar reulta nèimh, 
agus am fearann so uile, m'an do labhair mi, 
bheirmi d'ar sliochd-.^a, agus sealbhaichidh 
iad e gu sìorruidh. 

14 Agus ghabh an Tighearn aithreachas 
do'n olc a thubhairt e gu'n deanadii e air a 
shiuagh. 

15 Agus thionndaidhMaois,agus chaidh 
e sìos as an t-sliabh, agus dà chlàr na fia- 
nuis na làimh : bha na clàir sgrìobhta air an 
dà thaobh ; air an taobh so, agus air an taobh 
ud eile bha iad sgrìobhta. 

16 Agus b'iad na clàir obair Dhè, agus 
b'e 'n sgriobhadh sgriobhadh Dhè, gearrta 
air na clàraibh. 

1T Agus chuala Iosua toirm an t-sluaigh 
an uair a rinn iad gàir 1 , agus thubhairt e ri 
Maois, Tha toirm chogaidh sa' champ. 

18 Agus thubhairt e, Cha 'n e guth 
dhaoin a' deanamh gàir air son na buadha, 
cha mhò is e guth dhaoine ag èigheach a 
chionn gu'n d'thugadh buaidh orra, ach 
toirm luchd-gabhad ciuil a ta mi a' cluirin- 
tinn. 

19 Agus co luath 'sa thàinig e 'm fagus 
do'n champ, chunnaic e'n laogh, agus an 
dannsa: agus las corruich Mhaois, agus 
thilg e na clàir as a làimh, agus bhris e iad 
aig bun an t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, agus 
loisg e san teine e, agus mheil e gu smùr 2 
e, agus chrath e air an uisge c, agus thug e 
air cloinn Israeil òl dhelh. 

21 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Ciod a rinn an sluagh so ort, gu'n d'thug thu 
peacadh co mòr orra? 

22 Agus thubhairt Aaron, Na lasadh 
fearg mo thigheama: is aithne dhuit an 
sluagh, gu'in bhcil iad so-aomaidh adh'ionn- 
suidh an uilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean dhuinn 
dèe, a thèid romhainn; oir a thaobh a' 
Mhaois so, an duine a thug a mach sinn a 
talamh na h-Eiphit, cha 'n fhios duinn ciod 
a thàinig air. 

. 24 Agus thubhairt mi riu, Gach neach 
aig am bheil a' bheag a dh'òr, briseadh e 
dheth e : agus thug iad dhomh e, agus thilg 
mi san teine e, agus thàinig a mach an 
Jaogh so. 

25 Agus an uair a chunnaic Maois gu'n 

1 iolath. 2 fudar. 3 lomnochd. + dorus. 
i a letà-taobh, 6 g«' m bòruig, 7 tfiòtr kut. robh an sluagh rùisgte 3 , (oir rùisg Aaron iad 
a chum an naire am measg an naimhde,) 

26 An sin sheas Maois ann an geatadh 4 
a' chaimp, agus thubhairt e, Cò tha leis an 
Tighcai-na? thigeàdh è ih'itìnnsuidhsà. Agus 
chruinnich mic Lebhi uile d'a ionn- 
suidh. 

27 Agus thubhairt e riu, Mar so tha 'n 
Tighearna Dia Israeil ag ràdh, Cuireadh 
gach duine agaibh a chlaidheamh air a 
leis 5 , agus rachaibh a steach agus a mach o 
gheata gu geatadh air feadh a' chainrp, agus 
niarbhadh gach duine agaibh a bhràthair, 
agus gach duine a chompanach, agus gach 
duine a chbimhearsnach. 

28 Agus rinn clann Lebhi a rèir focail 
Mhaois : agus thuit do'n t-sluagh san là sin 
mu tlrimchioll thri mìle fear. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisrigibh sibh 
fèin an diugh do'n Tighearna, eadhon gach 
duine air a mhac, agus air a bhràthair; a 
chum as gu'm builich" e oirbh beannachadh 
air an là 'n oiugh. 

30 Agus air an là màireach, thubhairt 
Maois ris an t-sluagh, Pheacaich sibh pea- 
cadh mòr: agus a nis thèid mise suas a 
dh'ionnsuidh anTighearn, a dh'fheuchainn 
an dean mi rèite air son bhur peacaidb. 

31 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh an 
Tighearn, agus thubhairt e, Och! pheac- 
aich an sluagh so peacadh mòr, agus rinn 
iad cìhoibh fèin dèe òirl 

32 Gidheadh a nis, ma's toil leat, math 
dhoibh am peacadh; ach mur math, dubh 
mise, guidheam ort, a mach as do leabhar a 
sgrìobh thu. 

33 Agusthubhairt an Tighearnari Maois, 
Ge b'e a pheacaich a'm' aghaidh, esan 
dubhaidh mi mach as mo leabhar. 

34 Uime sin a nis imich, treòraich 7 an 
sluagh a chum an ionaid mu'n dolabhair mi 
riut; feuch, thèid m'aingeal romhad : gidh- 
eadh, san là am fiosraich mi, leànaidh mi 
am peacadh orra. 

35 Agus chlaoidh s an Tighearn ansluagh, 
a chionn gu'n d'rinn iad an laogh *} a rinn 
Aaron. 

CAIB. XXXIII. 

GUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imich, falbh suas as so, thu fèin agus 
an sluagh, a thug thu mach a talamh na h- 
Eiphit, a dh'ionnsuidh na tìre a mhionnaich 
mi do Abraham, do Isaac, agus do Iacob, 
ag ràdh, Do d' shliochdsa bheir mi e : 

2 Agus cuiridhmi aingeal romhad; agus 
fuadaichidh mi mach an Canaanach, an t- 
Amorach, agus an t-Hiteach, agus am Pe- 
ridseach, agus an t-Hibheach, agus an Ie- 
busach, 

3 A dh'ionnsuidh fearainn a ta sruthadh 
le bamne agus mil : oir cha d' thcid mi suas 

8 bhuail. Eabli, 9 a ij- son Si\ aovaidli, a rinn 
iad iìo'n laogh, 

9* ECSODUS. a'd' niheasg', oir is sluagh rag-mhuinealach 
thu ; an t-eagal gu'n claoidh nii thu san s 
t-slighe. i 

4 Agus an uair a chual' an sluagh an i 
drocb sgeul so, rinn iad bron; agus cha do : 
chuir duine sam bith air a bhrèagbachd *. 

5 Oir thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abairricloinn Israeil, Is sluaghrag-mhuìn- 
ealach sibli: ann am platha^ thèidmi suas 
'nar measg, agus claòidhidh mi sibh : a nis 
uime sin cuinbh dhibhbhur brèaghachd, a 
chumas gu'mbi fios agam ciod ani mi ribh. 

6 Agus rùisg clann lsraeil am brèagh- 
achd dhiubh làimh ri sliabh Horeb. 

7 Agus ghabh Maois am pàilliun 4 , agus 
shuidhich e 'n taobh a mach do'n champ e, 
fad'. o'n champ, agus thug e pàilliun a' 
choimhthionail mar ainm air. Agus na 
lorg sin, chaidh gach neach a bha 'g iar- 
raidh an Tigheam a mach do phàilliun a' 
choimhthionail, a blia 'n taobh amuigh do'n 
champ. 

8 Agus an uair a chaidh Maois a mach 
do'n phàilliun, dh'èirich an sluagh gu lèir 
suas, agus sheas gach duine aig dorus a 
bhùtha, agus dh'amhairc iad an dèigh 
Mhaois gus an deachaidh e stigh do'n 
phàilliun. 

9 Agus an uair a chaidh Maois a stigh 
do'n phàilliun, thàinig am meall 5 neoil a 
nuas, agus sheas e aig dorus a' phàilliuin, 
agus labhair an Tighearna ri Maois. 

10 Agus chunnaic an sluagh uile am 
meall neoil na sheasamh aig dorus a' phàil- 
liuin : agus dh'èirich an sluagh uile suas, 
agus rinn iad aoradh, gach duine ann an do- 
rus a bhùtha. 

11 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
aghaìdh re h-aghaidh, mar a labhras duine 
r'a charaid. Agus phill e rìs do'n champ; 
ach cha deachaidh a sheirbhiseach Iosua, 
mac Nun, duine òg, a mach as a' phàilliun. 

12 Agus thubhairt Maois ris an Tighear- 
na, Feuch, a tathu 'g ràdh rium, Thoir suas 
an sluagh so : agus cha d'thug thu fios domh 
cò chuireastu maille rium. Gidheadh thubh- 
airt thu, 'S aithne dhomh thu air t'ainm, 
agus mar an ceudna f huair thu deagh-ghean 
a'm' shùilibh 6 . 

13 A nis uirrre sin, guidheam ort, ma 
fhuair nfi deagh-ghean a'd' shùilibh, nochd 
dhomh do shlighe, a chum as gu'm bi aithne 
agam ort, agus gu'm faigh mi deagh-ghean 
a'd' shùilibh, agus meas 7 gur e 'n cinneach 
so do shluagh-sa. 

14 Agus thubhairt e, Thèid mo làth- 
aireachd 8 lcat, agus bheir mi fois dhuit. 

15 Agus thubhairt e ris, Mur d'thèid do 
làthaireachd maille ruinn, na d'thoir suas 
sinn a so: 1 a'd' mheadhon. 1 eudach riomhuch. 3 mio- 
tiaid, tiota, athghaoraid. *bòth. Eabh. 5 co- 
lumii, pillar, Sas«. 6 tailne.achd a'm' shealladh. 
i faio, Eabh. » m 'eghaidh. Eabli. 9 gabhail 
84 1G Oir ciod e leis an aithnichear ann an 
so, gu'n d'fhuair mise agus do shluagh 
deagh-ghean a'd' shùilibh? Nach ann le d' 
dhol mailleruinn? Mar so dealaichear sinn, 
mise agus do shluagh, o gach uile shluagha 
ta air aghaidh na talmhainn. 

17 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, An ni so mar an ceudna a thubh- 
airt thu, nì mise ; oir fhuair thu deagh- 
ghean a'm' shùilibh, agus is aithne dhomh 
thu air t'ainm. 

18 Agus thubhairt esan, Foillsich dhomh, 
guidheam ort, do ghlòir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air mo 
mhaitheas uile dol seach a'd' iàthair, 9 agus 
gairmidh mi ainni an TIGHEARN a'd' 
f hianuis ; agus bithidh mi gràsmhor dha- 
san d'arn bi mi gràsmhor, agus noch- 
daidh mi tròcair dha-san d'an nochd mi 
tròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha'n fheud thu 
m'aghaidhs'fhaicinn; oircha'n fhaicduine 
air bith nùse, agus e beo ,0 . 

21 Agus thubhairt an Tighearna, Feuch, 
tha àite làimh rium, agus sèasaidh tusa air 
carraig 11 : 

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir a' dol 
seachad, an sin cuiridh mi thu annan sgol- 
tadh do'n charraig, agus còmhdaichidh mi 
le m' làimh thu gus an d'thèid mi seachad. 

23 Agus bheir mi air falbh mo làmh, 
agus chi thu mochùlaobh ; ach cha'n fhaic- 
ear m'aghaidh. 

CAIB. XXXIV. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Snaidh dhuit fèin dà chlàr chloiche 
cosmhuil ris na oeud chlàir: agus sgrìobh- 
aidh mis' air na clàir sin na focail, a bha 
air na ceud chlàirabhris thu. 

2 Agus bi deas 12 sa' mhaduinn, agus thig 
a nìos sa' mhaduinn do shliabh Shinai, agus 
nochd thu fèin an sin dhomhs' air mullach 
an t-slèibh. 

3 Agus na d' thigeadh duine sam bith a 
nìos maille riut, agus na faicear duine san 
t-sliabh uile, agus na h-ionaltradh na treu- 
danno'm buar 13 fa chomhair an t-slèibh sin. 

4 Agus shnaidh e dà chlàr chloiche 
cosmhuil ris na ceud chlàir; agus dh'èirich 
Maois suas, gu moch sa' mhaduinn, agus 
chaidh e suas do shliabh Shinai, mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, agus thuge leis 
na làimh an dà clilàr chìoiche. 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas ann 
an neul, agus sheas e madlerisan sin; agus 
ghairm e air ainm an Tighearna. 

6 Agus chaidh an Tighearna seachad u 
i fa 'chomhair, agus ghairm e, AN TI- 
i GHEARNA, AN TIGHEARNA DIA, 

iochdmhor agus grasmhor, fad-fhulangach, 

■ seacli romhud. 10 cha'n nrrain duin' air bith 

■ mise fhaicsinn, agus a bhi beo. 11 air a' chreig 
sin. 11 ullamh. 13 «« caoraich no 'n crodh. 

'. seach. CAIB. XXXIV. ajus pailt' arm an caoimhneas 1 agus am fi- 
rìnn, 

7 A' deidheadh tròcair do mhìltibh, a' ma- 
thadh '- ain^idheachd agus eusaontais, agus 
peacaidh, agus nach saor air aon dòigh an 
ciontach ; a' leantuinn aingidheachd nan ailh- 
reachan air a' chloinn, agus air cloinn na 
cloinne, air an treas 3 agus~air a' cheathramh 
ginealach. 

8 Agus rinn Maois deifir 4 , agus chrom e 
'cheann ri lar, agus rinn e aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma fhuair mi nis 
dea^h-shean a'd' shùilibh, O Thighearna, 
rachadh mo Thighearna, guidheam ort, 'nar 
measg, (oir is sluagh rag-mhuinealachiad,) 
agus math dhuinn ar n-aingidheach.l agus 
ar peacadh, agus gabh sinn mar t'oigh- 
reachd fèin. 

10 Agus thubhairt e, Feuch, ni mise 
coimhcheangal : ann an làthair do shluaigb 
uile ni mi nithe iongantach, nithe nach 
d'rinneadh an leithid air an talamh uile, 
no ann an aon chinneach : agus chi an 
sluash uile, am mea*g am bheil thu, obair an 
Tighearna : oir is ni uamhasach a ni m ise riut. 

11 Coimhid thusa an ni a tha mi 'g àith- 
neadh dhuit an diugh : Feuch, fuadaicbidh 
mi mach 5 romhad an t-Amorach, agus an 
Canaanach, agus an t-IIiteach, agus am 
Peridseach, agus an t-Hibheach, agus an 
Iebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fèin, an t-eagal 
gu'n dean thu coimhcheangal ri luchd-àit- 
eachaidh na tìre, d'am bheil thu dol, an 
t-eagal gum bi e na ribeadh a'd' mheadhou. 

13 Ach sgriosaidh sibh an altairean, agus 
brisidh sibh an dealbhan, agus gearraidh 
sibh sìos an doireachan 6 . 

14 Oir cha dean thu aoradh do dhia sam 
bith eile : oir an Tighearna, d'an ainm Eud- 
mhor, is Dia eudmhor e : 

15 An t-eagal gu'n dean thu coimh- 
cheangal ri luchd-àiteachadh na tìre, agus 
gu'n d' thèid iad le striopachas an dèigh an 
diathan, agus gu'n d' thoir iad iobairt d'an 
dèibh, agus gu'n d' thoir neach cuireadh dhuit. 
agus gu'n ith thu d'a ìobairt ; 

16 Agus gu'n gabh thu d'an nigheanaibh 
do d' mhic, agus gu'n d' thèid an ni^heana 
le striopachas an dèish an diathan 7 , agus 
gu'n d' thoir iad air do mhic dol le strio- 
pachas an dèigh an diathanna. 

17 Cha dean thu dhuit fèin dèe leaghta. 
1S Fèisd 6 an arain neo-ghoirtichte cum- 

aidh tu : seachd laithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, 
ann an àm a' mhìos Abib 9 ; oir anns a' 
mhios Abib thàinia; thu mach as an Eiphit. 

19 Gach ni a dh'fhcsglas a'bhru 10 i$ 
leams' e ; agus gach ceud-ghin am meas° 1 tròcair. - a 'maitkeamh; a' tvirl air faìbh 
a'wgidheaehd. Eabh. 3 gu nuig un treas. + cub/t- 
ag. s Uilgidh mi mac/t. 6 badan-coille. i dèe. 
8 fiill,fleadh, cuirim. 9 nàos a' cheud thoraidh. 
85 do sprèidhe, m'as ann do'n bhuar ", n'o do na 
caoraich e a bhios Jirionn. 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh tu le 
h-uan ; 'agus mur fuasgail thu e, an sin 
brisidh tu 'amhach u . Uilè cheud-ghin do 
mhac fuasglaidh tu : agus cha nochdar 13 a 
h-aon a'm' làthair-sa falamh. 

21 Sè laithean ni thu obair, ach air an 
t-seachdamh là gabhaidh tu fois : ann au 
àm an treabhaidh, agus amis an fhoghar 
gabhaìdh tu foìs. 

22 Agus cumaidh tu fèisd nan seach- 
duine, a' cheud toraidh do fhoghar a' 
chruithneachd, agus fèisd a' chròdHaidh 14 
ann an deireadh na bliadhna. 

23 Tri uaire sa' bhliadhna nochdar do 
mhic uile an làthair an Tighearna Ieho- 
bhah, Dè Israeil. . 

24 Oir tilgidh mi rnach na cinnich romh- 
ad, agus ni mi do chrìocha ni's farsuinge; 
agus chamhiannaich duine sam bith t'f hear- 
anu, an uair a thèid thu suas g'àd nochd- 
adh fèin am fianuis an Tighearna do Dhè, 
tri uaire sa' bhliadhna. 

25 Cha 'n ìobair thu fuil m'ìobairtsa le _ 
taois ghort, cha mhò a dh'fhàgar gu ma- 
duinn ìobairt fèisd ua càisge. 

26 Toiseach ceud thoraidh t'fheaTainn 
bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. 
Cha bhruich thu meann am bainne a mhà- 
thar. 

27 Agus thubhairt an Tighcarna ri 
Maois, Sgrìobh thusa na tbcail so : oir a rèir 
brìgh nam focal so rinn mise coimhchean- 
gal riut fèiu, agus ri h-Israel. 

28 Agus bha£ 'n sin maille ris an Tigh- 
earna da fhichead là agus dà fhichead 
oidhche: cha d'ith e aran, ni mò dh'ol e 
uisge : agus sgrìobh e air na clàir focail a' 
choimhcheangail, na deich àitheanta. 

29 A^us an uair a thàinig Maois a nuas 
o shliabh Shinai, (le dà chlàr na fianuis ann 
an lSimh -Nlhaois, an uair a thàinig e 'nuas 
o'n t-sliabh) cha robh fios aig Maois gu'n 
do dhealraich croicionn 'aghaidh, am feadh 
'sa bha e comhradh ris. 

20 Agus dh'amhairc Aaron agus clann 
Isracil uile airMaois; agus feuch, dheal- 
raich croicionn 'aghaidh, agus bha eagal orra 
teachd am fagus da. 

31 Agus gliairm Maois orra, agus phill 
Aaron agus uachdarain a' choimhthionaìl 
uile d'a ionnsuidh : agus rinn Maois conih- 
radh riu. 

32 Agus na dhcigh sin thàinig clann 
Israeil uile am fagus da ; agus dh v àithn e 
dhoibh na h-uile nithe a labhàir an Tish- 
earna ris ann an sliabh Shinai. 

33 Agus sguir Mauis a labhairt riu; agus 
chuir e gnùis-bhrat lJ air aghaidh. 10 a' mhachlag. 11 chrodh. 12 mhuineal. 
13 t-iisbeanar. 'ìfe'isd a' chruinneachaidh, cuirm 
an deire-tharruin-g. 15 còm/tdach; vcil. Sasg. ECSODUS. 34 Ach an'uair a chaidh Maois a steach 
an làthair an Tighearna a lahhairt ris, thug 
e 'n gnùis-bhrat delh, gus an d'thàinig e 
mach. Àgus thàinig e mach, agus labhair 
e ri cloinn Israeil au hi sin a dh'àithneadh 
dha- 

35 Agus chunnaic clann Isracil aghaidh 
Mhariis, gu'n do dheahaich crqicionn ag- 
haidh Mhaois : agus chuir Maois an gnùis- 
bhrat air 'aghaidh a rìs gus an deachaidh e 
stigh a labhairt ris. 

CAIB. XXXV. 

AGUS chruinnich Maois coimhthional 
. chloinn Israeil qile r'a clièìle, agus 
■ thubhairt e riu, Sin na nithe 1 a dh'àìthn an 
Tighcarna, gu'n deanadh sibh iad. 

2 Sè laithean nithear obair, ach bithiclh 
an seachdamh là dhuibh na là naomha, na 
shàbaid fhàimh do'n Tighearna : 'gc b'e 
neach a niobair air, cuirear gu bàs e. 

3 Cha'n fhadaidh sibh teine sam bith air 
feadh bhur n-àiteacha-còmhnnidh air Jà na 
sàbaid. 

4 Agus labhair Maois ri coimhthional 
chloinn Israeil uilc, ag ràdh, So an ni a 
dh'àithn an Tighearn, ag radh, 

5 Togaibh 'nai" measg tahnàrtasdo'nTigh- 
earna : gach neach aig cirn. b/ieil cridhe tpil- 
each, thugadh e leis e, tabhartas do'n Tigh- 
earna ; òr, agus airgiod. agus ùmha, 

G Agiis gorm, agus corcur, agus sparlaid, 
agus anart grinn, agus fionna ghabhar, 

7 Agus croicnc rejtheachan air an dath' 
dearg, agus croicne bhroc, agus fiodh sitim, 

8 Agus pladh air son soluis, agus spìos- 
raidh air son oladli-ungaicjh, agus air son 
tùis chùbhraìdh, 

9 Agus clachan omcs, agus clachan a 
chum an ceangal, air son ha h-ephoid, agus 
air son na h-uchd-èididh. 

10 Agi:s thigeadh gach duine glic-chridh- 
each 'nar me:;sg, agus deanadh e gach ni, a 
dh'àithn an TigHeàrna ; 

11 Ara pàillìun, abhùth, agus a chòmh- 
dach, a chròmagan, agus a bhuivd, a chroihn, 
a phostan, agus a bhpi'nh; 

12 An àirc agus a bataichean, cathair- 
na-tròcair àgiis minn-bhrat a' cjiòmhdaich ; 

13 Am bor'd ' agus a bhataicheun, agus 
a shoithichean ui(e, agus 'ah t-aran tais- 
beanta 2 ; 

14 Agus an coiiinleir a chum an t-soluis, 
agus uidheaui, ag'us a lòchrain, maille ri 
ola chum an t-solui^; 

1.5 Agus allair n| tùjsc, agus a batai- 
chean, agus an oladh ungaidh, agus an tùis 
cliùbhraìdh, agus an cìiirlo'm air son doruis 
a' phàilliuiji :; ; 

10 Altairna h-ìobairt-loisgtc agus a cliath 
ùmh.a', a lyàtaichèari, agùs a soithichean 
uile, an s6itBeach-ìoiin]a3 agus a chas; 

1 brìathra. 2 arnn hà fiànuis. 3 brat an doruis 
air son dnruìs a' p/id'Uliuin. Ea'bli'. + crialhar 
86 17 Cùirteinean na cùirte, a puistagus a 
buinn, agus cùirteih air son doruis na 

cùirte ; 

18 Pinneachan 5 a' phàilliuin ; agus pin- 
neachan na cùirte, agus an cuird; 

19 Eididh an fhrìthealaidh, a fhritheal- 
adh san ionad. naomha ; an cididh naomha 
air son Àaroin an t-sagairt, agus èididh air 
?on a chuid mac, a ì' hrithealadh ann an 
dreuchd an t-sagairt. 

20 Agus dh'fhalbh coimhthionail chloinn 
Israeil uile a làth^jr MI1-40ÌS. 

21 Agus thàinig iad, gach aon duine a 
dhùisg a cliridhe suàs, agus gach duine a 
rinn a chridhe' toileach, agus. thug iad leo 
tabhartas an Tighearna 'air son oibrè pail- 
liuin a' choimhthionail, agus air son a 
sheirbhis uile, agus aìr son na h-èididh 
naomha. 

2'2 Agus thàinjg jad, araon c fir agus 
mpài, a' mheud*s aig an robh cridhe toil- 
each, agus thug iad leo bràiste^n 7 agus cluas- 
thailean, agus tàinneachan, agus criosa- 
muineil", gach uijlheam òir ^ : agiis gach 
fear a thug seachad, tkug c seachad tabhartas 
òir do'n Tighearna. 

23 Agus gach fcar aig an d'fhuaradh 
gqrm, agus corcur, agus scarlaid, agus anart 
grinn, agus fionna ghabhar, agus croicne 
dhearg reitheachan, agus croìcne bhroc, 
thug iad lco iad. 

24- Gach du'me a thug seachad tabhartas 
airgid agus umha, thug e leis tabhartas an 
Tighearna : agus gach duine aig an d'fhuar- 
adh fiodh sitim chum oibre sam bith do'n 
t-scirbhi's thug e leis e. 

25 Agus shnìomh na mnài uile, a bha 
glic-chrìdheach, le'n làmhan, agus thug iad 
leo an nj a sljnìomh iad, an gprm, agus an 
corcur, an scarlaid, agvts an t-anart grinn. 

20 Agus na mriàiuile, adhùisg an cìidhe 
suas ann an gliocas, shnlomh iad Jhnna 
ghabhar. 

'17 Agus thug na h-i)achdarain leo clach- 
an onics, agus clacha chum àn ceangal, 
air son na li-ephpid, agus air son na h-uchd- 
èididh; 

.28 Agus spìosraidh, agus oladh air son 
an t-soìpis, agus air soti na h-oladh-ung- 
aìdh, agus air son na tùis chùbhràidh- 

29 Thùg clann Isracil tabhartas toileach 
a dh'ionnsuidh an Tighetprna, gach fear agus 
bpan a rinn an cridhe ppileqch a thoirt a 
chu'm gach gnè pibre, a dh'àithn an Tigh- 
earna dheananih ìe làimh Mhapis. 

o.'p Agus thubhairt Maois ri clpinn Is- 
raeil, Faicibh, ghairm an Tighearn air ainm 
Besalèel mac Uri, mhic Iiur, do thrèibh 
ludaih ; 

31 Agus liou se e ]e spiorad Dhè, ann an 
gliocas, ann an tuigse, ann an eolas, agus 
anns gach gnè pibre ; praise. 5 tairngean, seamannan. 6 an dìt chuìd. 
7 dculi'an. 8 paideirein. 9 scudan òir gu lèir. \ CAIB. XXXVI. S2 Agus a dhealbhadh 1 oibre ealanta, a 
dh'oibreachadh ann an òr, agus ann an air- 
giod, agus ann an umha, 

33 Agus ann an gearradh chlach chum 
an ceangal, agus ann an snaìdheadh fiodha, 
a dheanamh gnè sam biih a dh'obair ea- 
lanta. 

34 Agus chuir e na chridhe gu'n teagais- 
geadh e, e fèin, agus Aholiab, mac Ahisa- 
maich do thrèibh Dhan. 

35 Lìon e iadsan le gliocas cridhe, a 
dh'oibreachadh gach gnè oibre, olbre a' 
ghearradair, agus ah oibriche ealanta, agus 
an oibriche le snàthaid ann an gorm, agus 
ann an corcur, ann an scarlaid, agus ann an 
anart <;rinn, agus an fhigheadair, a ni obair 
sam bidi, agus a dhealbhas obair ealanta. 

'CAIB.. XXXVI. 

AGUS dh'oibrich Besaleel agus Aholiab, 
agus gach dulne glic-chvidheach d'an 
d'thug an Tigliearna gliocas agus tùr ? , a 
thuigsinn cionnus a dheanadh iad gach gnè 
oibre air son seirbhis an ioivdd nadmha, rèir 
gach ni a dh'àithn an Tighearna. 

2 Agus ghairm Maois air Bcsaleel, agus 
air Aholiab, agusair gach duine glic-chridh- 
each, d'an d'thug an Tighearna gliocas na 
chridhe, eadhou gach aonadhùisg achridhe 
suas, gu teachd a chum na h-oibre g'a dea- 
namh. 

3 Agus ghabh iad o Mhaois na tabhartas- 
aa uile, a thug clannlsraeil leo chum oibre 
seirbhis an ionaid naomha, g'a deanamh. 
Agus thug iad fathast d'a ionnsuidh saor 
thabhartasan gach aon mhaduinn. 

4 Agus thàihig na daoine glic uile, a rinn 
uìl' obair an ionaid naomha, gach dirlne ac' 
o obair fèin, a bha iad a' deanamh ; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, 
Tha 'n sluagh a' toirt leo tuille mor na ni's 
leòr, a chum seirbhis na h-oibre dh'àithn 
an Tighearn a dheanamh. 

6 Agus dh'àithn Maois, agus thugadh 
gairm air feadh a' chaimp, ag ràdh, Na 
deanadh fear no bean sam bith tuilleadh 
oibre air son tabhartais an ionaid naomha. 
Mar sin thoirmisgeadh 1 do'n t-sluagh ni 
sam bith a thoirt leo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheam 4 a bh'aca air 
son na h-oibre uile, g'a deanamh, agus bu 
tuille 's ni bu leòr e. 

8 Agus rinn gach duine glic-chridheach 
nam measg-san, a dh'oibrich obair a phàil- 
liuin s , deich cùirteine do anart grinn toinnte, 
agus do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid ; le cerubaibh a dh'obair ealanta 
rinn e iad : 

Q Fad aon chùirtein ochd làmha-coille 
thar fhichead, agus lcud aon chùirtein cei- 
thir làmha-coille : na cùirteinean uile dh'aon 
tomhas. 1 a chumadh. x t.uigse. 3 bhacadh. * stubh ; 
obair. Eabh. 5 a' phubuill. 6 hha na lubari fa 
chomhair a' cheile, Eabh. 7 g U bhi 'nun còmhdach 
87 10 Agus cheangail e cùig cùirteine gach 
aon r'a chèile : agus na cùig cùirteinean eile 
cheangail e gach aon r'a chèilc. 

11 Agus rinn e lùban do ghorm air foir 
aon chùirtein o'n ìomall sa' choimhcheang 
al : air a'mhodh cheudna rinn e ann am 
foir a' chùirtein eile 's faicìe mach, ann an 
coimhcheangal an dara h-aon. 

12 Leth-chcud lùb rinn e ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb rinn e ann an 
iomall a'chùirtein,a/</wannancoimhcheang- 
al an dara h-aon : cheangail na luban aon 
chvìrteia ri cidrtein eile G . 

13 Agus rinn e leth-chcud cromag òir, 
agus choimhcheangail e na cùirteinean aon 
ri h-aon ieis na croinagaibh. Mar sin rin- 
neadh e na aon phàilliun. 

14 Agus rinn e cùirteine do jhionna 
ghaljhar, air son a' bhùtha os cionn a' 
phàilliuin 7 : aon chùirteìn deug rinn e 
dhiubh : 

15 B'e fad aon chùirtein deich làmha- 
coille thar fhichead, agus ceithir làmha- 
coille leud aon chùirtein : blia'n t-aqn chùir- 
tein deug a dh'aon tomhas. 

16 Agus choimhcheangail e cùig cùir- 
teine leo fèin, agus sè cùirteine leo tèin. 

17 Agus rinn e leth-cheud lùl) air an 
fhoir a b'fhaide mach do'n chùirtein sa' 
choimhcheangal, agus leth-cheud lùb rinn e 
air foir a' chùirtein, a tha coimhcheanc;al an 
dara h-aon. 

18 Agus rin'ri e leth-cheud cromag a 
f/A'umha, a cheangal a' bhùtha r'a chcile, 
chum as gu'm biodh e na aon. 

19 Agus rinn e còmhdach do'n bhùth, 
do chroicnibh rcitheachan air an dath' 
dearg, agus còmhdach do chroicnibh bhroc 
os a cheann. 

20 Agus rinn e buird do'n phàilliun do 
fhiodh sitim, nan seasandi: 

21 Deich làmha-coille fad buird, agus 
Iàmh-choille gu leth lcud aon bhuird. 

22 Bha dà làimh 6 aig aon bhord, air an 
cur an ordugh aon fa chomhair a h-aon 9 : 
mar so rinn e ri bùird a' phàilliuin uile. 

23 Agus rinn e buird do'n phàilliun : 
fichead bord air son an taoibh dheas, ris an 
airde deas. 

24 Agus dà f hichead cas 10 airgid rìnn e 
fuidh 'n fhichead bord : dà chois fuidh aon 
bhord a rèir 11 a dhà làimh, agus dà chois 
fuidh bhord eile a rèir a dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh eile a' phàilliuin 
a ta ris an airde tualh, rinn c iichead 
bord, 

26 Agus an dà fhiche id cas a dh'airgiod : 
dà chois fuidh aon bh'jrd, agus dà chois 
fuidh bhord eile. 

27 Agus air s'on thaobh a' phàilliuin ris 
an aird' an iar, rinn e sè buii d. air a' phàilliun. ? Larsminain.', tpnons. Sasg. 
9 gach aon co /had o cheile, l °cos,pidag. 
11 air son. [ ECSODUS. 28 Agus rinn c dà bhord ah son oisin- 
nean a' phàilliuin san dà thaobh. 

29 Agus bha iad air àn ceangal ri cheile 
fuidhe, agus mar an ceudna bha iad air an 
coimhcheàngal aig a cheann ri h-aon f hail- 
bheig : mar so rinn e riu le cheile san dà 
oisinn. 

30 Agus bha ochd buird ann, agus an 
casan a dh'airgiod, eadhon sè casa deug; dà 
chois fuidh gach bord. 

31 Agus rinn e croinn do fhiodh sitim, 
cùig air son bhord aon taoibh do'n phàilliun. 

32 Agus cùig croinn air son bhord an 
taoibh eile do'n phàilliun, agus cùig croinn 
air son bhord a' phàilliuin a chum nan 
taobh u ta ris an aird an iar. 

33 Agus thug e air a' chrann mheadh- 
onach dol troimh 1 na buird o cheann gu 
ceann. 

34 Agus chòmhdaich e thairis na buird 
le h-òr, agus rinn e'm fàilbheagan a dh'òr gù 
bhi nan aitibh do na croinn, agus chòmh- 
daich e thairis na croinn le h-òr. 

55 Agus rinn e roinn-bhrat do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anait grinn toinnte : a dh'obair ealanta rinn 
se e, le cerubaibh. 

36 Agus rinn e dha ceithir . puist do 
fhiodh as sitim, agus chòmhdaich e thairis 
iad lc h-òr: bha 'n cromagan a dh'òr, agus 
tbilg 2 e dhoibh ceithir buinn airgid. 

37 Agus rinn e air son doruis a' bhùtha 3 , 
brat 4 do ghorm, agus do chòrcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn toinhte, 
oVi'obair snàthaide : 

38 Agus a chùig postan le 'n cromagaibh : 
agus chòmhdaich e thairis an cinn, agus an 
cuairteagan lc h-òr : ach bha 'n cùig buinn 
a dh'umha. 

CAIB. XXX VII. 

AGUS rinn Besaleel an àirc do fhiodh 
sitim; dà làimh-choille gu leth a fad, 
agus làmh-choille gu leth a leud, agus 
làmh-choille gu leth a h-airde : 

2 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 
fior-ghlan a stigh agus a muigh; agus rinn 
e coron òir dh'i m'an cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceitliir failbheagan 
òir, gu bhi air a ceithir oisinnibh; eadhon 
dà fhailbheig air aon taobh dh'i, agus da 
fhailbheig air an taobh eile dh'\.Ì 

4 Agus rinn e bataichean do f hiodh sitim, 
agus chòrhhdaich c thairis iad lc h-òr. 

5 Agtis chuir e na batilichean sna fail- 
bheagaibh air taobhan na h-àirce, chum an 
àirc a ghiùlan.- 

6 Agns rinn e cathair-na-tròcair a dh'òr, 
fìor-gblan, dà làimh-choilie gu lc'th a fad, 
agus iàmh-choille gu leth a leud. 

7 Agus rinn e dà cherub a dh'òr, buailte 
mach a h-aon mhìr rinne iad, aig dà cheann 
cathuir-na-tròcair ; I 8 Aon cherub aig a' cheann air an taobh 
so, agus cerub eile aig a' cheann air an 

I taobh ud : a mach a cathair-na-tròcair rihn 

j e na ceruban aig a dà cheann. 

!Ì 9 Agus bha na ceruban a' sgaoileadh an 
sgiathan gu h-ard, a' còmhdachadh le 'n 

8 sgiathaibh os cionn cathair-na-tròcair, agus 

| an aghaidhean 5 r'a chèile; ri cathair-na- 

E tròcair bha aghaidhean nan cerub. 

10 Agus rinn e 'm bord do fhiodh sitim : 
dà làimh-choille 'f had, agus làmh-choille a 
leud, agus làmh-choille gu leth 'airde. 

1 1 Agus chòmhdaich e thairis e le h-òr 
fìor-ghlan, agus rinn c dha coron òir m'an 
cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomall do 
leud boise m'an cuairt: agus rinn e coron 
òir d'a iomai! m'an cuairt. 

13 Agus thilg e diia ceithir failbheagan 
òir, agus chuir e na failbhcagan air na cei- 
thir oisinnibh,a bha aig a cheithir chasaibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaill bha na 
failbheagan, na h-àiteachan do na batai- 
chibh, gus am bord a. ghiùlan. 

15 Agus riuh e na bataichean do fhiodh 
| 'sitim, agus chòmlidaich e thaii is iad le h-òr, 

gus am bord a ghiùlan. 
| 16 Agus rinn e na soithichean, a bha air 
| a' bhord, a mhiasan, agus a tbùiseirean, 
| agus a chopain, agus a chuachan leis an 
S d' thoirear seachad tabhartas-dibhe, a dh'òr 
| fìor-ghlan. 

17 Agus rinn e 'n coinnleir a dh'òr fìor- 
l ghlan ; a c/A'obair bhuailte rinn e 'n coinn- 

leir : bha 'chas agus a mheur c , a chopain, a 
chnapan, agus a bhlàthan, do'n ni cheudna. 

18 Agus sè meoir a' dol a mach as a 
thaobhan : tri meoir a' choinnleir a h-aon 

| taobh dheth, agus tri meoir a' choinnleir 
I às an taobh eile dheth. 
| 19 Tri copain àir an deanamh cosmhuil 
| ri almonaibh ann an aon mheur, maille ri 
ì cnap agus blàth; agus tri copain air an dean- 
| amh cosmhuil ri almonaibh, ann am meur 
| eiie, maillc ri cnap agus blàth : mar sin anns 
I na sè meoir a' dol a mach as a' choinnleir. 

20 Agus anns a' choinnleir bha ceithir 
copain air an deanamh cosmhuil ri almo- 
naibh, maille r' a chnàip agus a bhlathan. 

21 Agus cnap fuidh dlià mheur dheth, 
agus cnap fuidh dlià mheur dheth, agus 
cnap fuidh dhà mheur dhelh, a rèir nan sè 

| meur a' dol a mach as. 

1 22 Bha 'n cnaip agus am mcoir do'n rìi 

I cheudna: &'aon obair bhuailte a dh'òr fìor- 

I ghlan an t-iom!an deth. 

| 23 Agus rinn e a sheachd lòchrain, agus 

a smàladairean 7 , agus a smàl-shoithichean, 

a dh'òr fìor-ghlan. 

24 Do tbàlann òir fhìor-ghloin rinn se e, 
agus a shoithicliean uile. 

25 Agus rinn e altair na tùise do f hiodh 1 rohìih ; tre, trid. Eir. 2 rinn. 3 a' phàilliuin, 6 mheavglan. 7 a chlobhachan. 
a' phubuill. * eòmhdach cùirtein, 5 oghainean. | 
88 CAIB. XXXVIII. sitim : làmh-choille a fad, agus làmh-choille 
a leud, (bìia i ceithir-chearnach,) agus dà 
làimh-choille ah-airde; bha a h-adhaircean 
do'n nì cheudna. 

26 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 
f ìor-ghlan, a muilach, agus a taobhan m'an 
cuairt, agus a h-adhaircean ; agus rinn e 
coron òir dh'i m'an cuairt. 

27 Asjus rinn e dà fhailbheig òir dh'i 
fuidh a coron, aig' a dà oisinn, air a dà 
thaobh, gu bhi nan àitibh do na bataichibh 
chum a giùlan leo. 

28 Agus rinn e na bataichean do f hiodh 
sitim, agus chòmhdaich e tbairis iad le h-òr. 

29 Agus rinn e an oladh-ungaidh naomha, 
agus an tùis fhìor ghlan do spiosraidh 
chùbhraidh, a rèir oibre an lèigh 2 . 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS rinn e altair na h-ìobairt-loisgte 
do fliiodh sitim: cùig làmha-coille a 
fad, agus cùig làmha-coille a leud, (bha i 
ceithir-chearnach,) agus tri làmha-coille a 
h-airde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean air a ceithir 
oisinnibh : bha a h-adhaircean do'n ni 
cheudna; agus chòmhdaich e thairis i le 
h-umha. 

3 Agus rinn e uile shoithichean na 
h-altarach, na h-aigheannan 3 , agus na 
sluasaidean, agus na cuachan, agus na 
greimiehean, agus na h-aigheannan-teine : 
a soithichean uile rinn e a d/i'umha. 

4 Agus rinn e do'n altair cliath do lìon- 
obair umha, f 'à cuairt gu h-ìosal, gu nuig 
a meadhon. 

5 Agus tliilg e ceithir failbheagan do 
cheithir oisinnibh 4 na clèith umha, gu bhi 
nan àitibh do na bataichibh. 

6 Agus rinn e na bataichean do f hiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-umha. 

7 Agus chuir e na bataichean sna 
failbheagaibh air taobhan na h-altarach, 
chum a giùlan leo ; fàs le bordaibh rinn e i. 

8 Agus rinn e an soitheach-ionnlaid a 
rf/i'umha, aguS a chas a dh'umha, do 
sgàthanaibh nam ban, a chruinnich 'nam 
buidhnibh aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thiònaìl 5 . 

9 Agus rinn e chùirt àir an taobh mu 
dheas, ris an airde deas : bha cùirteinean 
na cùirte do anart grinn toinnte, ceud làmh- 
choille air fad; 

10 Am puist fìchead, agus am buinn 
umha, fichead ; bha cromagan nam post agus 
an cuairteagan a dh' airgiod. 

11 Agus aìr antaobh mu thuath, bha na 
cùirteine do cheud làmh-choille; am puist 
fichead, agus am buinn umha, fichead : 
cromagan nam post, agus an cuairteagan 6 
a dA'airgiod. 1 ag: z an ollaidh, un lusragaìn. 3 coireachan, 
poìtean. + chinn. 5 a bha cruinneachadh, a 
chru'mnich aig dorus lutha a' choimhlhwnail. 
89 12 Agus air an taobh an iar Iha cùirteine 
do leth-cheud làmh-choille ; am puist deich, 
agus am buinn deich : cromagan nam post 
agus an cuairteagan a ri/i'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear ris an aird 
an ear, leth cheud làmh-choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh do'n gheala. 
cùig làmha-coille deug; am puist tri, agus 
am buinn tri. 

15 Agus air son an taoibh eile do gheata 
na cùirte, air an làimh so agus air an iàimh 
ud, bha cùirteine do chùig làmha-coiile 
deug ; am puist tri, agus am buinn tri. 

16 Bhu cùirteinean na cùirte uile m'an 
cuairt a rf/i'anart grinn toinnte. 

17 Agus bha buinn nam posta d/i'uraha ; 
cromagan nam post, agus an cuairteagan a 
(//('airgìod, agus còmhdach an ceann a 
c//i'airgiod ; agus bha uile phuist na cùirte 
air an ceangal m'an cuairt 7 le h-airgiod. 

18 Agus blia 'm brat air son geataidh na 
cùirte na obair shnathaid do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agus do anart 
grinn toinnte : agus b'e fichead iàmh-choille 
'fhad, agus b'e 'airde san leud cùig làmha- 
coille, a' coimh-fhreagairt do chùirteinibh 
na cùirte : 

19 Agus am puist ceithir, agus am buinn 
umha ceithir; an cromagan a r//i'airgiod, 
agus còmhdach an ceann, t agus an cuairt- 
eagan a rf/i'airgiod. 

20 Agus bha uile phinneachan a' phàill- 
inin agus na cùirte m'an cuairt, a dh'umha. 

21 h e sin àireamh nithe a' phàilliuin, 
pàiliiuin na fìanuis, mar a dh' àirmheadh 
iad, a rèir àithne Mhaois, air son seirbhis 
nan Lebheach, le làimh Itamair, mhic 
Aaroin an t-sagairt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Uri, mhic 
Shur, do thrèibh Iudaih, gach ni a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois ; 

23 Agus maille ris Aholiab, mac 
Ahisamaich, do thrèibh Dhan, gearradair, 
agus oibriche ealanta, agus fear oibre grèis 8 
ann an gorm, agus ann an corcur, agus 
ann an scarlaid, agus ann an anart grinn. 

21 B'e 'n t-òr uile a chuireadh am feum 9 
sàn obair, ann an uil' obair an ìonaid 
naomha, eadhon òr an tabhartais, naoi 
tàlanna fichcad, agus seachd ceud agus 
deich sec.el 'ar fhichead, a rèir seceil an 
ionuicl naomha. 

25 Agus b'c airgiod na muinntìr a dh'- 
àirmheadh do'n choimhthional, ceud tàlann, 
agus mìle agus seachd ceud agus cùig secel 
deug agus tri fichead, a rèir seceil an ionaid 
naomha : 

26 Becah air- son gach fir, 's e sin leth 
scceil, a rèir seceil an ionaid naomha, air 
son gach aon a chaidh gu bhi air an 
àireamh, o fhichead bliadhn' a dh'aois agus Eabh. 6 stìoman. 7 cuairtichte, s(iomaichte. 
8 grèisear ; cmbroiderer. Saeg. 9 a chaith- 
eadh. . ECSODUS. os a cheann, air son shè ceud milc agus thri 
niìle agus chùig ccud agus leth-cheud c /e«r. 

27 Agus do'n cheud tàlann airgid 'th'dg- 
eadh buinn an ionaid naomha, agus buinn 
an roinn-bhrait ; ceud bonn do'n cheud 
tàlann, tàlann do gach bonn. 

28 Agus do'n mhìle agus sheachd ceud 
agus a' chùig seccl deug agus tri fiehead, 
rinn e cromagan do na puist, agus chomh- 
daich e'n cinn, agus chuir e cuairteagan 
m'an timchioll '. 

29 Agqs b'e umha an tabhartais deich 
agus tri tìchead tàlann, agus dà mhìlc agus 
ceithir cheud secel. 

30 Agus rinn e le sin na buinndo dhorus 
pàilliuin a' choimhthionail, agus an altair 
umha, agus a' chliath umha aice, agus 
soithichean nà h-altarach uile, 

31 Agus buipn na cùirte m'an cuairt, 
agus buìnn geataidh na cùirte, agus uile 
phinneachan a' phàilliuin, agus uile phinn- 
eacha na cùirte m'an cuairt: 

CAIB. XXXIX. 

AGUS do'n ghorm, agus do'n cborcur, 
agus do'n scarjaid, rinn iad èididh 2 
frithealaidh, gu frithealadh san ionad 
naomha, agus rinn iad èididh naomha do 
Aaron ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

2 Agus rinn e'n ephod do òr, do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte. 

3 Agus bhuail iad a mach an t-òr na 
leachdaibh 3 tana, agus ghearr iad e na 
shnàinnibh 4 , a chuin oibreachadh am 
measg a' ghuirm, agus am measg a' chorcuir, 
agus am measg na scarlaid, agus am 
measg an anairt ghrinn le h-obair ealanta. 

4 Rinn iad mìrean-guailne dh'i, ceangailte 
ri chèile 5 air a dà f hoir : mur sin chuircadh 
ri chèile i. 

5 Agus bha crios riomhach na h-ephoid, 
a bka air a h-uachdar, do'n ni cheudna, a 
rèir a h-o ; .bre fèin ; eadhon do-òr, do ghorm, 
agus do cho.rcur, agus do scarlaid. agus do 
anart grinn toinnte ; mar a dh'àitlm an 
Tighearna do Mhaois. 

6 Agus dh'oibrich iad clachan onics 
ceangallte ann ara failibh òir, air an 
gcarradh le gearradh seulaidh, le ainmibh 
cldoinn Israeil orra. 

7 Agus chuir e iad air guailnibh na 
h-ephoid, gu bhi nun clacha cuimhneachain 
do chloinn Israeil ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le h-obair 
ealanta, a rèir oibre 6 na h-ephoid, do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, a.gus da scarlaid, 
agus do anart grinn toinnte. 

9 Bha i ceilhir-chearnach ; rinn iad an 
uchd-cididh da-fhillte : rèir a fad agus rèir 
a leud ; blia i da-f hillte. 1 stìmich e iad. 1 truscan, aodaichean. 
3 lannaibh. + theudaibh. 5 g'a ceansal rìcltèile. 
90 10 Agus chuir iad innte ceithir sreathan 
chlach : a' cheud sreath, sardius, topas, agus 
carbuncul : so a' cheud sreath. 

11 Agus an darasreath, emerald, saphir, 
agus daoimein. 

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, 
agus ametist. 

13 Agus an ceathramh sreath, beril, 
onics, agus iasper : bha iud air an cearigal 
ann am failibh òir 'nan suidheachadh 7 . 

14 Agus bha na clachan a rèir ainmeanna 
chloinn Israeil, a dhà-dheug a rèir an ainm- 
eanna, le gearradh seulaidh, gach aon aca 
lc h-ainm ì'èin, a rèir an dà thrèibh dheug. 

15 Agus rinn iad air an uchd-èididh 
slabhruidhean aig na cinn, a dh' obair 
shnìomhta dh'ov fìor-^hlan. 

16 Agus rinn iad da fhail òir, agus dà 
fhàinne òir : agus chuir iad na dà f fiàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

17 Agus chuir iad an dà shlabhruidh 
shnìomhta san dà fhàinne air cinn na 
h-uchd-èiclidh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann na 
dà shlabhruidh shnìomhta san dà fhail, agus 
chuir siad iad air mìribh-guailne na 
h-ephoid air a beulaobh. 

19 Agus rinn iad dà fhàinne òir, agus 
clu.iir siad iad air dà cheann na h-uchd- 
eididh, air an iomall dith, a bha air taobh 
nah-ephoid a stigh. 

20 Agus rinn iad dà f hàinne òir eile, agus 
chuir siad iad air dà thaobh na h-eplioid 
gu h-ìosal, leth ris a' chuid bheoil dith, fa 
chomhair a' coimhcheangail eile, os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid. 

21 Agus cheangail iacl an uchd-èididhleis 
a tainnibh ri fàinnibh na h-ephoid le h-èill 
ghuirni, a chum gu'm bitheadh i os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid, agus nach biodh 
an uchd-èididh air a fuasgladh o'n ephoid, 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

22 Agus rinn e falluing na h-ephoid a 
rf/i'obair fhighte, uile do ghòrm. 

23 Agus bha toll am meadhon na 
falluinge, mar tholl lùiriche-màillich, agns 
foir 8 timchioll a tuill, a chum nach 
reubtadh i. 

24 Agus rinn iad air iomall na falluinge 
pomgraìiata do ghorm, agus do chorcur, 
agns do scarlaid, agus do unart toinnte. 

25 Agus rinn iad cluig arf/i'òr fìor-ghlan, 
agus chuir iad na cluìg eadar na pomgra- 
natan, air iomall na talluipge m'an cuairt 
eadar na pomgranata : 

26 Clag agus porngranat, clag agus pom- 
granat, aìr iomall na falluinge m'an cuairt, 
a fhrithealadh innte, mar a dh' àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

27 Agus rinn iad còtaichean a f//i'anart 
grinn, a r/A'obair fhightc, air son Aaioin 
agus a chuid mac, 

6 cosmhuil ri obair. 7 dhnadh, cur. 
8 iomall, bam. GAIB. XL. 28 Agus crùn-sagairt a rf/i'anart grinn, 
agus bonaidean sgiamhach arf/i'anart grinn, 
agus briogais anairt a rf/i'anart grinn toinnte. 

29 Agus crios rfo anart grinn toinnte, 
agus rfo ghorm, agus rfo chorcur, agus rfo 
scarlaid, a rf/i'obair sbnàthaide, mar a 
db'àithn an Tighearna do Mhaois. 

30 Agus nnn iad leachd 1 a chrùin 
naomha rf/i'òr fìor-ghlan, agus sgrìobh iad 
ojrre sgrìobhadh, cosmhuil rì gearradh 
seulaidh, NAOMHACHD DO'N TIGH- 
EARNA. 

3 1 Agus cheangail iad rithe iall do ghorni 
g'a daingneachadh air a' chrùn gu h-ard, 
mar à dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

32 Mar sp chrìochnaicheadh uil' obair 
pàilbuin bùtha a' choimh-thìonail 3 : agus 
rinn clann Israeil a lèir gach ni a dh'àithn 
an Tighearna do Mhapis ; rear sin rinn iad. 

33 Agus thug iad am pàilliun gu Maois, 
am bùth, agus 'airneis uile, a chromagan, 
a bhuird, a chroinn, agus a phuist, agus a 
bhuinn ; 

34 Agus an còmhdach do chroicnibh 
reitheacnan aìr an dath' dearg, agus an 
còmhdach co chroicnibh bhrpc, agus brat 
a' chòmhdaich ; 

35 Airc na fianuis, agus a batajchean, 
agus cathair-na-tròcair; 

36 Am bord agus a shoithichean uile^ 
agus an t-aran taisbeanta ; 

37 An coinnleir fìor-ghlan agus a lòchrain, 
cadhon a lòchrain gu ohi air an cur ann an 
ordugh, agus a shoithichean uile, agus an 
oladh a chum soluis ; 

38 Agus an altair òir, agus an oladh- 
ungaidh, agus an tùis chùbhraidh, agus am 
brat air son doruis a' phàilliuin. ; 

39 An ahair umha, agus a chath umha,. 
a bataichean, agus a spithiche.an, uile, an 
soitheach-ionnlaid agus a chas > 

40 Cùirteinean na cùirte, a, puist, agus 
a buinn, agus am brat 3 air spn geataidh na 
cùirte, a cuird, agus a pinneachan 4 , agus 
uile shoithiche seirbhis a' phàilliuin, air son 
bùtha a' chpimhthionail; 

41 Èudach an fhritheilidjh 5 gtì frithealadh 
san ionad naomiia, an t-eudac.h Qaomha air 
son Aaroin an t-sag?iirt, agus eudach a 
chuid niac, a f hrìthealadh ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

42 A reir gach ni a dh ; àithn an Tigh- 
earna do MUaois, niar siq rinn clann Israqil 
an ob^ir uile. 

43 Agus dh'a.mhairc Maois air an obaic 
uile, agiis feuch, rinn iad i m^r a dlVàithn 
an Tighearpa, eadhòn mar siù, r.inn iad i ; 
agus bheannaich Maois iajl. 

CAIB. XL. 

AGUS labhair an Tighearna rì Maois, 
ag ràdh, 1 fleasg, blàth. 2 uil' obair pailliuin, eadlion 
bìitha a' choimhchruinnich. 3 croCh-bhrot. 

4 tairngeun. 5 Truscan na seirbhìs. 
91 2 Air a' cheud là do'n cheud mhìos 
cuiridh tu suas pàilliun bùtha a' choimh- 
thionail; 

3 Agus cuiridh tu ann àirc na fianuis, 
agus folaichidh tu 'n àirc leis an roinn- 
bhrat. 

4 Agus bheir thu stigh am bord, agus 
cuiridh tu 'n ordugh na nithe, a ta gu bhi 
air an cur an ordugh air ; agus bheir thu 
stigh an coinnleir, aguslasaidh tualochrain. 

5 Agus suidhichidh tu 'n altair òir, a la 
chum na tùise, fa chomhair àirc na tianuis, 
agus cuiridh tu brat an doruis ris a' 
phàilliun. 

6 Agus suidhichiph tu altairna h-ìobairt- 
loisgte fa chomhair doruis pàilliuiu bùtha a' 
choimhtbionail. 

7 Agus suidhichidh tu 'n soitheach- 
ionnlaid eadarbùth a' choimhthionail agus 
an altair, agus cuiridh tu uisge ann. 

8 Agus cuiridh tu suas a' chùirt m'an 
cuairt, agu's crochaidh tu suas am brat aig 
geata na cùirte. 

9 Agus gabhaidh tu an oladh-ungaidh, 
agus ungaidh tu 'm pàilliun, agus gach ni 
a ta ann, agus .naomhaichidh tu e, agus a 
shoithichean uile : agus bithidh e naomha. 

10 Agus ungaidh tu altair na h-ìobairt- 
loisgte, agus a soithichean uile, agus 
naomha'ichidh tu an altair: agus bithidh 
an altair ro-naomha. 

11 Agus ungaidh tu an soitbeach- 
ionnlaid agus a chas, agus naomhaichidh 
tu e. 

12 Agus bheir thu Aaron agus a mbic 
gu dorus bùtha a choimhthionail 6 , agus 
ionnaiìidh tu iad le h-uisge. 

13 Agus cuiridh tuair Aaron an t-eudach 
naomha 7 , agus ungaidh tu e, agus naomh- 
aichidh tu e ; agus fritheilidh e dhomlisa 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

14 Agus bheir thu "ieat a mhic, agus 
cuiridh tu còtaichean orra, 

15 Agus ungaidh tu iad, mar a dh'ung 
thu 'n athair, agus fritheilidh 8 iad dhomhsa 
annan dreuchd ant-sagairt; oir bithidh gu 
deimhin an ungadh-sa dhoibh a chum 
sagartachd sìomndh air feadh an ginealacha. 

16 Agus rinn Maois a reir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha : mar sin rinn c. 

17 Agus b'anns a' cheud mhìos, san dara 
bliadhna, air a cheud là do'n ml\ìos, a 
chuir.eadh suas am pàiilinn. 

18 Agus chuir Maois suas am pàilliun 
agus dhaingnich c 'bhuinn, agus chuir e 
auas a bhuird, agus chuir e stigh a chroinn, 
agns thog e suas> phuist. 

19 Agus sgaoile mach am bùth os cionn 
a' phàilliuin, agus chuir e còmhdach a' 
ì)hùtha aii' os a cheann, mar a dh'aithn an 
Tighearna do Mhaois. ? pàìUìuin a' choimhthionail. i an truscan, a' 
chulaidh naomha. 8 chumgu /ritheil. 9 fl '« 
teisteas. LEBHITICUS. 20 Agus ghabh e agus chuir e an 
fhianuis 1 anns an àirc, agus chuir e na 
bataichean air an àirc, agus chuir ecathair- 
na-tròcair air an àirc os « ceann. 

21 Agus thug e 'n àirc a stigh do'n 
phàilliun, agus chuir e suas brat a' 
chòmhdaich agus chòmhdaich e àirc na 
fianuis, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

22 Agus cbuir e 'm bord ann am bùth a 
choimhthionail air taobh a' phàilliuin mu 
thuath, an|taobh a muigli do'n roinn-bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-aran ann an ordugh 
air, ann an làthair an Tighearna, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

24 Agus chuir e 'n coinnleir ann am bùth 
a' choimhthionail thall fa chomhair a' 
bhuird, air taobh a phàilliuin ris an airde 
deas. 

25 Agus las e na lòchrain ann an làthair 
an Tighearna, mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

26 Agus chuir e 'n altair òir ann am 
bùtli a' choimhthionail air beulaobh an 
roinn-bhrait. 

27 Agus loisg e tùis chùbhraidh oirre, 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

28 Agus chuir c suas am brat 2 aig dorus 
a' phàilliuin. 

29 Agus chuir e altair na h-ìobairt- 
loisgte làimh ri dorus pàilliuin bùtha a' 
choimhthionail, agus thug e suas oirre an ìobairt-loisgte, agus an tabhartas-bìth, mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

30 Agus chuir e 'n soitheach-ionnlaid 
eadarbùth a'choimhthionail agus an altair, 
agus chuir e uisge ann, a dh'ionnlad leis. 

31 Agus dh'ionnail Maois, agus Aaron, 
agus a mhic, an làmhan agus an cosan aige. 

32 An uair a bha iad gu dol a stigh do 
bhùth a' choimhthionail, agus gu teachd 
am fagus do'n altair, dh'ionnaii siad iad 
fèin, mar a dh'àithn anTighearna do Mhaois. 

33 Agus chuir e suas a' chùirt timchioll 
a' phàilliuin agus na h-altarach, agus chuir 
e suas brat geataidh na cùirte : mar sin 
chrìochnaich Maois an obair. 

34 An sin chòmhdaich neul bùth a' 
choimhthionail, agus lìon glòir an Tigh- 
earn ampàilliun. 

35 Agus cha b'urradh Maois dol a stigh 
do bhùth a' choimhthionail, a chionn gu'n 
do ghabh an ncul còmhnuidh air, agus gu'n 
do lìon glòir an Tighearn am pàilliun. 

36 Agus an uair a dh'èirich an neul suas 
o mhullach a' phàilliuin, chaidh clann Is- 
raeil air an aghaidh nan uile thurusaibh. 

37 Ach mar d'èirich an neul suas, an 
sin cha do thriall iad gus an là san d'èirich 
e suas : 

38 Oir bha neul an Tighearn air a' 
phàilliun san là, agus bha teine air san 
oidhche, ann an sealladh thighe Isracil 
uile, air feadh an uile thurusa. LEBHITICU8. CAIB. I. 

AGUS ghairm an Tighearn air Maois, 
agus labhair e ris a pàilliun a' choimh- 
thionail 3 , ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Isracil, agus abair 
riu, Ma bheir duine sam bith agaibh tabh- 
artas a dh'ionnsuidh an Tighearna, bheir 
sibh bhur tabhartas do'n sprèidh, tadhon 
do'n bhuar agus d'on treud. 

3 Ma b/iios a thabhartas do'n bhuar na 
ìobart-loisgte *, thugadh e seachad beathath 
firionn gun ghaoid : aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail bheir e seachad e d'a shaor 
thoil fèin, an làthair an Tighearna. 

4 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobairt-loisgte : agus gabhar air a shon i, 
a dheanamh rèite air a shon. 

5 Agus marbhaidhe 'n tarbh òg 5 anlàth- 
air an Tighearna : agus bheir na sagairt 
mic Aaroin lco an fhuil, agus crathaidh iad 
an fbuil m'an cuairt air an altair, a ta aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

6 Agus fionnaidh e 'n ìobairt-loisgtc, 
agus gearraidh e i na mìribh 6 . 

1 an teìsteas. 1 an comlidach. 3 buth a 
choimht/iionail. 4 chuni wbairt-ioisgte. 

5 gàmhumn: macbòlha, Eabh. 
92 7 Agus cuiridh mic Aaroin an t-sagairt 
teine air an altair, agus leagaidh iad tìodh 7 
ann an ordugh air an teine. 

8 Agus leagaidh na sagaiit mic Aaroin 
na mirean, an ceann, agus an t-saill, ann an 
ordugh air an f hiodh, a ta air an teine, a tha 
air an altair. 

9 Ach a mhionach 8 agus a chasan nigh- 
idh e ann an uisgc : agus loìsgidh an sagart 
an t-iomlan 9 air an altair, mar ìobairt- 
loisgte, tabhartas a bheirear suas le teine, 
a dh'fhàile cùbhraidh 10 do'n Tighearna. 

10 Agus nia's ann do na treudaibh a 
bhios a thabhartas, eadhon do na caoraich, 
no do na gabhraibh, chum ìobairt-loisgte ; 
na bheathach firionn gun ghaoid bheir e leis e. 

11 Agus marbhaidh se e aig taobh na 
h-altarach mu thuath ann an lathair an 
Tighearna : agus crathaidh na sagairt mic 
Aaroin 'fhuil air an altair m'an cuairt. 

12 Agus gearraidh e na mhiribh e, 
maille r'a cheann agus r'a shaill ; agus 
cuiridh an sagart iad ann an ordugh air an 
fhiodh, a ta air an teine, a tha air an altair. 

6 na bloighdibh. 7 connadh. 8 a ghreahch. 
5 na h-uile. 10 do bholadh cubhraidh. CAIB. II.pH/ 13 Ach nighidh e am mionach agus na 
casan le h-uisge ; agus bheir an sagart leis 
an t-iomlan, agus loisgidh e air an altair e, 
mar ìobairt-lotsgte, tabhartas a bheirear 
suas le teine, a dh'fhàile cubhraidh do'n 
Tighearna. 

14 Agus ma's ann do eunaibh a bhios a 
thabhartas do'n Tighearna chum ìobairt- 
loisgte, an sin bheir e a thabhartas do 
thurturaibh, no do cholumanaibh òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum na 
h-altarach, agus snìomhaidh 1 e 'cheann 
deth, agus loisgidh e air an altair e ; agus 
fàisgear a mach 'fhuil air taobh na h-altar- 
ach. 

1G Agus spìonaidh 3 e 'gheuban as maille 
r'a chlòimh 3 , agus tilgidh e làimh ris an 
altair e, air an taobh an ear, a dh'àite na 
luatha. 

17 Agus sgoiltidh e maille r'a sgiathaibh 
e, ach cha roinn e o cheile e : agus loisgidh 
an sagart e air an altair, air an fhiodh a ta 
air an teine, mar ìobairt-loisgte, tabhartas a 
bheirear suas le teine, adh'fhàile cùbhraidh 
do'n Tighearna. 

CAIB. II. 

AGTJS an uair a bheir neach air bith 
tabhartas-bìdh do'n Tighearna, bithidh 
a thabhartas do phlùr mìn : agus doirtidh e 
oladh air, agus cuiridh e tùis air : 

2 Agus bheir se e gu mic Aaroin na sag- 
airt, agus gabhaidh e as làn a dhuirn d'a 
phlùr, agus d'a -ola, maille r'a thùis uile ; 
agus loisgidh an sagart a chuimhneachan 
air an altair, gu b/ti na thabhartas air a 
thoirt suas le teine, a dh'fhàile cùbhraidh 
do'n Tighearna. 

3 Agus fuigheall an tabhartais-bhìdh, is 
le Aaron agus le 'mhic i : is ni ro naomha e 
do thabhartasaibh an Tighearn air an toirt 
suas le teine. 

4 Agus ma bheir thu seachad tabhartas 
bidh air a dheasachadh 4 san àmhuinn, is 
breacagan neo-ghoirtichte do phlùr mìn 
measgta le h-oladh a blàos ann, no dear- 
nagan 5 neo-ghoirtichte ungta le h-ola. 

5 Agus ma's tabhartas-bidh air a dheas- 
achadh ann an aghann a bhios a'd' thabh- 
artas, bithidh e do phlùr mìn neo-ghoirt- 
ichte, measgta le h-ola. 

6 Roinnidh tu e na mhìribh, agus dòirt- 
idh tu oladh air : is tabhartas-bidh a t'ann. 

7 Agus ma bhios do thabhartas na thabh- 
artas bidh o'n aghann-ròstaidh, nithear e 
do phlùr mìn le h-ola. 

8 Agus bheir thu 'n tabhartas-bìdh, a 
nìthear do na nithibh so, chum an Tigh- 
earna : agus aa uair a thaisbeanar 6 do'n 
t-sagart e, bheir se e chum na h-altarach. 

9 Agus gabhaidh an sagart as an tabh- 
artas-bidh cuimhneachan dheth,agus loisg- 
idh se e air an altair : is tabhartas a th'ann air a thoirt suas le teine, a dh'f hàile cùbh- 
raidh do'n Tighearna. 

10 Agus an nì a dh'fhàgar do'n tabh- 
artas-bìuh, is le Aaron agus le 'mhic e : 
tha e na ni ro-naomha do thabhartais an 
Tighearn air an toirt suas le teine. 

11 Cha deanar tabhartas-bìdh sam bith, 
a bheir sibh a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
le taois ghoirt ; oir cha loisg sibh a' bheag 
do thaois ghoirt, no do mhil, ann an tabh- 
artais an Tighearn, a bheirear suas le teine. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud tòraidh, 
bheir sibh seachad e do'n Tighearna : ach 
cha loisgear air an altaire chum fàile cùbh- 
raidh. 

13 Agus gach tabhartas-bìdh a bheir thu 
leat, ni thu blasda le salann : cha mhò a 
leigeas tu le salann coimh-cheangail do 
Dhè bhi dh'easbhuidh air do thabhartais- 
bidh: le d' thabhartais uile bheir thu 
seachad salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad tabhartas- 
bìdh do d' cheud thoradh do'n Tighearna, 
bheir thu seachad mar an tabhartas-bidh do 
d' cheud thoradh, diasa glasa do arbhar 
cruaidhichte Jeis an teine, eadhon sìol 
buailte as na diasaibh ùra 7 . 

15 Agus cuiridh tu oladh air, agus leag- 
aidh tu tùis air : is tabhartas-bidh e. 

16 Agus loisgidh an sagart a chuimh- 
neachan, cuid d'a arbhar buailte, agus cuid 
d'a ola, maille r'a thùis uile : is tabhartas 
e a bheirear suas le teine do'n Tighearna. 

CAIB. III. 

AGUS ma bhios a thabhartas, a chum 
ìobairt tabhartasan-sith,ma's ann do'n 
bhuar a bheir e seachad e, ma's firionn no 
baìnionn e; bheir e seachad e gun ghaoid 
an làthair an Tighearna. 

2 Agus cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, agus marbhaidh sc e aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail : agus crathaidh 
mic Aaroin na sagairt an fhuil air an altair 
m'an cuairt. 

5 Agus bheir e seachad do ìobairt nan 
tabhartas-sìth, tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearna; an t-saill a ta 
comhdachadh a' mhionaich, agus an t-saill 
uile, a th' air a' mhionach, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a ta air an lochlein, agus an sgairt a 
ta os cionn nan àinean; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5_Agus loisgjidh mic Aaroin e air an 
altair, air an ìobairt-loisgte, a ta air an 
fhiodh, a th'&w an teine : is tabhartas e a 
bheirear suas le teine, a dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tigheaina. 

6 Agus ma's ann 'dp'n treud a bhios a 
thabhartas chum ìobairt tabhartasan-sìth 
do'n Tighearna, firionn no bainionn ; bheir 
e seachad e gun ghaoid. 1 spìonaid/t. a reubaid/t. 3 iteagan- 
+ brukhtP. 5 gearragan ; wafers, Sasg. 

93 6 noc/tdar. 7 Ihna. LEBHITICUS. 7 Ma bheir e seachad uan mar a thabh- 

artas, bheir e seachad e an làthair an Tigh- 
earna. 

8 Agus cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, agus marbhaidh se e fa chomh- 
air pàilliuin a' choimhthionail : agus crath- 
aidh mic Aaroin 'fhtiii air an altair m'an 
cuairt. 

9 Agus bheir e seachad cuid do ìobairt 
nan tabhartas-sìth, mar thabhartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearna : a shaill 
agus an t-earball uile, teann air a' chnàimh- 
dhroma bheìr e airfalbhe: agus an t-saili 
a ta còmhdachadh a' mhionaich, agus an 
t-saill uile a ta air a' mhionach. 

10 Agus an dà àra, agus an t-saill a ià 
orra, a ta làimh ris an lochlèin, agus an 
sgairt os cionn nan àinean, maille ris na 
h-àirnibh, bhèir e air falbh i; 

11 Agus loisgidh an sagart e air an 
altair; 'se biadh an tabhartais a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn e. 

12 Agus ma's gabhar a bhios na thabh- 
artas, bheir e seachad i an làfhair an Tigh- 
earna. 

13 Agus' cuiridh e a làmh air a ceann, 
agus marbhaidh è i fa chomhair pàilliuin a' 
choimhthionail : agus crathaidh mic Aaroin 
a fuil air an altair m'an cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dhith a thabh- 
artas, eadhon tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearna; an t-saill a tha 
còmhdachadh a' mhionaich, agus an t-saill 
uile, a ta air a' mhionach. 

15 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-lèin, agus an 
sgairt os cionn nan àinean, maille ris na 
h-àirnibh, bheif e air falbh i ; 

16 Agus loisgidh an sagart iad aif an 
altair : is iud biadh an tabhartais a bheirear 
suas le teine, chum tàile cùbhraidh. An 
t-saill uile is leis an Tighèarna. 

17 Bithidh e na reachd ' bithbhuan do'r 
ginealachaibh air feadh bhur n-àiteacha- 
còmhnuidh uile, nach ith sibh saill rio fuil 
sam bith. 

CAIB. IV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Màois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Tsraeil, ag ràdh, Ma 
pheacaicheas anam tre aineolas 2 an agh- 
aidh h-aon sam bith do àitheantaibh an 
Tighearna (thaobh nithe nach bu chòir a 
dheanamh) agus gu'n dean e ni an aghaidh 
a h-aon diubh ; 

3 Ma pheacaicheas an sagart a chaidh 
imgadh, a rèir peacaidh an t-sluaigh ; an 
sin thugadh e air son a pheacaidh a pheac- 
aich e, tarbh òg gun ghaoid a dh'ionnsuidh 
an Tigheama chum ìobairt-pheacaidh. 

4 Agus bheir e an tarbh gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail an làthair an Tighearna; 
agus cuiridh e a làmh air ceann an tairbh, 

1 ordugh, lagh. a ann an aineolas. Eabh. 
3 a' bhlìan. 4 jtfa erakiqnn. * uolaQh, 

94 ~~ agus marbhaidh e 'n tarbh an làthair an 
Tighearna. 

a Agus gabhaidh an sagart, achaidh ung- 
adh, cuid do fhuil an tairbh, agus bheir e i 
gu pàilliun a' choimhthionail. 

6 Agus tumaidh an sagart a mheur san 
fhuil, agus crathaidh e cuid do'n fhuil 
seachd uairean an làthair an Tighearna, fa 
chomhair roinn-bhrait an ìonaid naomha. 

7 Agus cuiridh an sagart cuid do'n fhuil 
air adhaircibh altarach na tùis chùbhraidh 
am fianuis an Tighearna, a ta ann am 
pàilliun a' choimhthiohail ; agus dò rtidh e 
t'uil an tairbh uile aig bun altarach na 
h-ìobairt-loisgte, a ta aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

8 Agus itile shaill tairbh na h-ìobairt- 
pheacaidh bheir e air falbh uaith ; an t-saill 
a ta còmhdachadh a' mhionaich, agus an 
t-saiil uile a ta air a' mhionach, 

9 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-lèin 3 , agus 
an sgairt os cionn nan àinean, maille ris 
na h-àirnibh, bheir e air falbh i, 

10 Mar a thugadh air falbh i o tharbh 
ìobairt nan tabhartas-sith : agus loisgidh an 
sagart iad air altair na h-ìobairt loisgte. 

11 Agusseiche 4 an tairbh, agus 'fheoil 
uile, maille r'a cheann, agus maille r'a 
chasan, agus a mhionach, agus a ghaorr 5 , 

12 Eadhon an tarbh git h-iomlan giùlainidh 
e mach an taobh a muigh do'n champ gu 
h-ionad glan, far an doirtear 6 a mach an 
luath, agu3 loisgidh e air an fhiodh e le 
teine : far an dòirtear a mach an luath, 
loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coimhthional 
Israeil uile tre aineolas, agus gu bheil an 
ni folaichte o shùilibh a' choimhchruinnich, 
agus gu'n d'rinn iad ni-eigin 7 an aghaidh a 
h-aon sam bith a dh'àitheantaibh an Tigh- 

< earna, a thaobh nithe nach bu chòir a dhean- 
amh, agus gu bhcil iad ciontàch : 

14 An uair a bhios am peacadh a pheàc- 
aich iad na aghaidh aithnichte, an sin bheir 
an coimhchruinneach seachad tarbh òg air 
son a' pheacaidh, agus bheir iad e tà chomh- 
air pàilliuin a' choimhthionail. 

15 Agus cuiridh seanairean a' choimh- 
thionail an làmhan air ceahn an tairbh an 
làthair an Tigheama: agus marbhar an 
tarbh an làthair an Tighearnà. 

16 Agus bheir ansagart, achaidhungadh, 
cucd do fhuil an tairbhgii pàiiiiun a' 
choimhthionail. 

17 Agus tumaidh an sagart à mheur ann 
an euid do'n fhuil, agus crathaidh e i seachd 
uairean àn làthair an Tigheama, fa chomh- 
air an roinn-bhrait. 

18 Agus cuiridh e cuid do'n fhuil air 
adhaircibh na h-altarach a ta am fiànuis an 
Tighearna, a ta ann am pàilliun a' cho'rmh- 
thionail, agus dòirtidh e mach an fhuil 

! àjilgear, J ui-'gin. CAIB. V. uile aig bun altarach na h-ìohairt-loisgte, a 
ta cì<t dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

19 Ajus bheir e air falbh a shaill uile 
uaith, agus loisgidh c i air an altair. 

20 Agus ni e ris an tarbh, mar a rinn e 
ri rarbh na h-ìobairt-pheacaidh, mar sin ni 
e rìs: agus ni an sagart rèitc air an son, 
agus bheirear niaitheanas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbh an taebh 
a muigh do'n champ, agus loisgidh se e 
ìnar a loisg e 'n ceud tarbh : is iobairt- 
pheacàìdh e air sen a choimhchruinnich. 

22 'Nuair a pheacaicheas uuchdaran, agus 
a m e tù-e^igin tre aineolas an aghaidli a 
h-aon sam bidi a dh 'àitheantaibh an Tigh- 
earn a Dhè, u thaobh nithc nach bu chòir a 
dheanamh, asus gu bheil e ciontach : 

23 Ma thig a pheacadh, a pheacaich e, 
g'a t'hios ; bheir e leis mar a thabhartas, 
meann do na gabhraibh, beathach firionn 
gun ghaoid. 

24 Àgus cuiridh 1 e a làmh air ccann a' 
mhinn, agus marbhaidh se e san ionad annè 
am raarbh iad an ìobairt-loibgte 2 ann an 
làthair anTighearna: is ìobairt-pheacaidh e. 

■25 Agus gabhaidh an sagart cuid do fhuil 
na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, agus 
cuiridh e i air adhaircibh altarach na h-ìob- 
airt-loisgte, agus dòirtidh e mach a fuil aig 
bun altarach na h-ìobairt-loisgte. 

2ò Agus loisgidh e a saill uile air an al- 
tair, mar a loisgear saill ìobairt nan tabh- 
artas-sìth: agus ni au sagart rèite air a 
shon a thaobh a pheacaidh, agus mathar 
dha e. 

2T Agus ma pheacaicheas aon neach do 
shluagh na dùthcha 3 tre aineolas, an uàir 
a ta e deanamh ni-eigin an, aghaidh a h-aon 
sam bith a dh'àitheantaibh an Tighearna, a 
thaobh nithe nach bu chòir a dheanamh, 
agus gu'm bhed e ciontach : 

28 ìla thig a pheacadh, a pheacaich e, 
g'a fhios ; an sin bheir e leis mar a thabh- 
artas, meann do na gabhraibh, beathach 
bainionn gun ghaoid, air son a pheacaidh a 
pheacaich e. 

29 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus marbhaidh e 'n 
ìobairt-pheacaidh ann an ionad na h-ìobairt- 
loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuid d'a fuìj 
. ]c 'mheur, agus cuiridh e i air adhaircibh 

altarach na h-ìobairt-loisgte, agus dòirtidh 
e mach a fuil uile aig bun na h-altarach. 

31 Agus bheir e aisde a saill uile, raar 
a bheirear an t-saill a h-ìobairt nan tabh- 
artas-sìth ; agus loisgidh an s'agart i air an 

. altair, a chum fàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earna: agus ni an sagart rèite air a shon, 
agus bheirear maitheanas dha. 

32 Agus ma blieir e leis uan mar a thabh- 1 leagaidh. 2 tabhartas-loisgte, ofrail-lolsgte. 
3 do'n lua r -clnatìtarn, do'n phobul chumanta. 
+ an tabhartah air son peacaidà, * guth 

?4 * artas air son peacaidh, bheir e leis van 

bainionn gun ghaoid. 

S3 Àgus cuiridh e a làmh air ceann an 
tabhartais-phoacaidh agus raarbhaidh se 
e mar ìobairt-pheacaidh san ionad anns arh 
niarbh iad an ìobairt-loisgte. 

34 Acus gabhaidh an sagart cuid do 
fhuil na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, agus 
cuiridh e i air adhaircibh altarach na h-ìob- 
airt-loisgte, agus dòirtidh e mach a fuil uile 
aig bun na h-altarach. 

35 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a 
bheirear air falbh saill an uain o ìobairt nan 
labhartas-sìth ; agus loisgidh an sagart iad 
air an altair, a rèir nan tabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighearna: agus ni 'n 
sagart rèite air a shon a thaobh a pheacaidh 
a riun e, agus mafhar e dha. 

CAIB. V. 
& GL'S ma pheacaicheasanam,agus gu'n 
t~Ò. cluinn e guth mionuachaidh 5 ,. agus 
gur fianuis e, à». chunnaic no is tìosrach air 
a' chuis, raur cuir e 'n cèill t, an sin giùlain- 
idh e a chionta : 

2 No ma bheanas anam ri ni Sam bilh 
neo-ghlan, ma's cairbh" riadh-bheathaich 
neo-ghloin e, no cairbh sprèidh neo-ghlom, 
nù cairbh ni neo-ghloin a shnàigeas agus 
e an-fhiosrach air; bithidh esan raar an 
ceudna neo-ghlan, agus cionntach : 

3 No ma bheanas e ri neo-ghloine duine, 
ge b'e air bith an neo-ghloine leis an sal- 
aichear duine, agus gu'm bheil e an-fliios- 
rach air ; an uair is fios da e, an sin bithidh 
e ciontach : 

4 No raa rahionnaicheas anam s , ag ràdh 
le 'bhilibh gu'n dean e olc, no gu'n dean e 
math, ge b'e air bith e a labhras duine le 
mionnaibh, agus gu bheil e an-fhiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bitliidh e 
ciontach ann an aon diubh sin. 

5 Agus tachairidh 'nuair a bhios e cion- 
tach do aon do na nithibh sin, gu'n aidich 9 
e gu'n do pheacaich e san ni sm. 

6 Agus bheir e leis ìobairt-eusaontais a 
dh'ionnsuidh an Tighearn air son a pheac- 
aidh a pheacaich e, beathach bainionn o'n 
treud, uan no meann o na gabhraibh, mar 
ìobaht-pheacaidh : agus ni an sagart rèite 
air a shon a thaobh a pheacaidh. 

7 Agus mur urrara e uan a thoirt leis, an 
sin bheir e leis air son a choire a rinn e, dà 
thurtur, no dà tholuman òga dh'ionnsuidh 
an Tighearna ; fear a chuni ìobairt-pheac- 
aidh, agus am fear eile chum ìobairt-loisgte. 

8 Agus bheir e iad a dli'ionnsuidh an 
t-sagairt, agus bheir esan seachad am fear 
a ta chum na h-ìobairt-pheacaidh air tùs, 
agus snìomhaidh e 'cheann o 'amhaich lu , 
ach cha sgar e o chèile iad. 

9 Agus crathaidh e cuid do fhnil na h-ìob- mionnan. 6 c/osach. ? a shìììtgas, « ehrìibas. 
s ma bheir neach inionnan, f aidmhkh. 

10 mhuineai. LEBHITÌCUS. airt-pheacaidh air taobh na h-altarach, agus 
a' chuid eile do'n fhuil fàisgear a mach aig 
bun na h-altarach : is ìobairt-pheacaidh e. 

10 Agus bheir e seachad an dara eun 
mar ìobairt-loisgte, a rèir a' ghnàtha : agus 
ni an sagart rèite air a shon a thaobh a 
pheacaidk, a pheacaich e, agus mathar e dha. 

11 Ach mur urrainn e dà thurtur, no dà 
choluman òga a thoirt leis ; an sin bheir 
esan a pheacaich leis mar a thabhartas an 
deicheamh cuid do ephah do phlùr mìn, 
mar thabhartas-peacaidh : cha chuir e oladh 
air,ni mò a chuireas e tùis air, oir is tabhart- 
as-peacaidh e. 

12 An sin bheir e chum an t-sagairt e, 
agus gabhaidh an sagart làn a dhuirn deth, 
eadlwn cuimhneachan deth, agus loisgidh e 
air an altair e , a rèir nan tabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighearna : is tabhartas- 
peacaidh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon a 
thaobh a pheacaidh, a pheacaich e ann an 
aon diubh sin, agus mathar e dha : agus 
bithidh am fuìgheall leis an t-sagart, mar 
thabhartas-bìdh. 

14 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

15 Ma ni anam coire, agus gu'm peacaich 
e tre aineolas ann an nithibn naomha an 
Tighearna ; an sin bheir e air son a choire 
dh'ionnsuidh an Tighearna, reithe gun 
ghaoid o na treudaibh, a rèir do mheas le 
secelibh airgid, a rèir sèceil an ionaid 
naomha, chum ìobairt-eusaontais. 

16 Agus air son an lochd, a rinn e san 
ni naomha, ni e coimhleasachadh, agus 
cuiridh e ris an cùigeadh cuid, agus bheir 
e do 'n t-sagart e : agus ni an sagart rèite 
air a shon le reithe na h-ìobairt-eusaontais, 
agus mathar dha e. 

17 Agus ma pheacaicheas anam, agus 
gu'n dean e h-aon do na nithibh sin a 
thoirmisgeadh le àitheantaibh an Tighearna 
bhi air an deanamh ; ge nach b'f hios da e, 
gidheadh a ta e ciontach, agus giùlainidh 
e 'aingidheachd J. 

18 .Agus bheir e leis relthe gun ghaoid 
o'n treud, a rèir do mheas, chum ìobairt- 
eusaontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt : 
agus ni an sagart rèite air a shon a thaobh 
aineolais, leis an deachaidh e air seacharan 2 
agus gun fhios aig air ; agus mathar dha e. 

19 Is ìobairt-eusaoutais a th'ann : 
chiontaich e gu deimhin an aghaidh an 
Tighearna. 

CAIB. VI. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
dean e eusaontas an aghaidh an Tighearna, 
agus gu'n dean e breug d'a choimhearsnach 
a thaobh an ni a thugadh dha r'a gbleidh- 1 a chionta, a choire. 1 am mearachd. 
s mioiman gu breugach. * aing e. 
96 cadh, no ann an companas, no thaobh an 
ni a thugadh air falbh le h-ainneart, no ma 
mheall e choimhearsnacb, 

3 No ma f huair e an ni sin a chailleadh, 
agus gu'n d'rinn e breug uime, agus gu'n 
d'thug e mionnan eithich 3 ; ann an aon ni 
dhiubh sin uile a ni duine, a' peacachadh 
annta : 

4 An sin tachairidh, a chionn gu'n do 
phcacaich e, agus gu bheil e ciontach, gu'n 
d'thoir e air ais 4 an ni sin, a thug e air falbh 
le h-ainneart, no an ni sin, a fhuair e gu 
mealltach, no an ni sin, a thugadh dha r'a 
ghleidheadh, no chailleadh agus a fhuair e, 

5 No ni sam bith m'an d'thug c mionnan 
eilhich ; bheir e air ais e san iomlan, agus 
cuiridh e 'n cùigeadh cuid a thuille ris, 
agus bheir e dhasan e d'am buin e, ann an, 
là ìobairt-eusaontais. 

6 Agus bheir e leis ìobairt-eusaontais 
chuni an Tighearna, reithe gun ghaoid o'n 
treud a rèir do mheas, mar ìobairt-eus- 
aontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt. 

7 Agus ni an sagart rèite air a shon an 
làthair an Tighearna : agus gheibh. e 
maitheanas a thaobh gach ni dhiubh sin 
uile a rinn e, a' ciontachadh annta. 

8 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

9 Thoir àithne do Aaron agus d'a mhic, 
ag ràdh, Ts e so lagh na h-ìobairt-loisgte : 
(/s i 'n ìobairt-loisgte i, air son an losgaidh 
air an altair air feadh na h-oidhche uile gu 
maduinn, agus bithidh teine na h-altarach 
a' losgadh innte.) 

10 Agus cuiridh an sagairt truscan 6 
anairt uime, agus cuiridh e briogais anairt 
air 'f heoil, agus togaidh e suas an luath, a 
loisg an teine leis an ìobairt-Ioisgte air an 
altair, agus cuiridh e i laimh ris an altair. 

11 Agus cuiridh e a thruscan dheth, 
agus cuiridh e truscan eile uime, agus 
giùlainidh e 'n luath a mach an taobh a • 
muigh do'n champ, gu h-ionad glan. 

12 Agus bithidh an teine air an altair 
a' losgadh innte, cha chuirear as e : agus 
loisgidh an sagart fiodh oirre gach maduinn, 
agus cuiridh e an ìobairt-Ioisgte ann an 
ordugh oirre, agus loisgidh e oirre saill nan 
ìobairte-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air an altair 
an còmhnuidh : cha d' thèid e idir as. 

14 Agus is e so lagh an tabhartais-bhìdh : 
bheir mic Aaroin e an làthair an Tighearna' ; 
fa chomhair na h-altarach. j 

15 Agus gabhaidh e làn a dhuirn deth, , 
dophlùran tabhartais-bhìdh, agus d'a oladh, 
agus an tùis uile a ta air an tabhartais- 
b'hidh, agus loisgidh e air an altair f , chum 
fàile cubhraidh, cadhou cuimhneachan 
dheth do'n Tighearna. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic am I s air an d'fhuaradk ciontach e. 6 eididh, 
eudach, culaidh. CAIB. VII. fuigheall : maille ri aran neo-ghoirlichte 
ithear e san ionad naomha; ann an cùirt 
pàilliuin a' choimhthionail ithidh iad e. 

17 Cha'n fhuinear e le taois ghoirt: 
thug mi dhoibh e ninr an cuibhrionn do m' 
thabhartasaibh air an toirt suas le teine : 
tha e ro-naomha, mar an ìobairt-pheacaidh, 
agus mar an ìobairt-eusaontais. 

18 Ithidh gach firionnach am measg 
chloinn Aaroin dheth : bithidh e na reachd 
sìorruidh air feadh bhur ginealacha thaobh 
tabhartasan an Tighearn air an toirt suas 
le teine : bithidh gach neach a bheanas riu 
naomha. 

19 Agus labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

20 Is e so tabhartas Aaroin, agus a chuid 
mac, a bheir iad seachad do'n Tighearna, 
san là a dh'ungar e ; an deicheamh cuid do 
ephah do phlùr mìn mar thabhartas-bìdh 
an còmhnuidh ', a leth sa' mhaduinn, agus 
a leth san fheasgar. 

21 Ann an aghann 2 nìthear e le h-oladh, 
agus an uair a hhios e fuinte, bheir thu stigh 
e : agvs na mìrean fuinte do'n tabhartas- 
bìdh bheir thu seachad a chum fàile 
cùbhraidh do'n Tighearna. 

22 Agus bheir an sagart d'a mhic, a 
dh'ungadh na àite, seachad e : is reachd 
sìorruidh e do'n Tighearna : loisgear gu 
h-iomlan e : 

23 Oir loisgear gach tabhartas-bìdh air 
son an t-sagairt gu h-iomlan : cha'n ithear e. 

24 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

x 25 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdh, Is e so lagh na h-ìobairt-pheacaidh : 
san ionad anns am marbhar an ìobaìrt- 
loisgte, bithidh an ìobairt-pheacaidh air a 
marbhadh am fianuis an Tighearna : tha i 
ro-naomha. 

26 Ithidh an sagart i, a bheir seachad i 
air son peacaidh: anns an ionad naomha 
ithear i, ann an cùirt pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a feoil bithidh 
enaomha; agus anuair achrathar a' bheag 
d'a fuil air eudach sam bith, nighidh tu an 
ni, air an do chrathadh i, anns an ionad 
naomha. 

28 Agus bithidh an soitheach ercadha, 
anns an do bhruicheadh i, air a bhriseadh ; 
ach ma bhruicheadh i ann an coireadh 
umha 3 glanar agus nighear 4 e ann an 
uisge. 

29 Ithidh na firionnaich uile am measg 
nan sagart dhith : iha i ro-naomha. 

30 Ach cha'n ithear ìobairt pheacaidh 
sam bith, d'an d'thugadh a' bhens; do'n 
f huil a steach do phàilliun a' choimhthionail 
a dheanamh rèite san ionad naomha : 
loisgear san teine i. 1 Uth-bhuan, daonan. 1 aigkeann. 
unga. + /cUrar agus glan-nighear. 
97 > pret CAIB. VII. 
GUS is e so lagh na h-ìobairt-eus- 
aontais : tha i ro-naomha. 

2 Anns an ionad sam marbh iad an 
ìobairt-loisgte, marbhaidh iad an ìobairt- 
eusaontais : agus crathaidh e a fuil air 
an altair m'an cuairt. 

3 Agus bheir e seachad dhith a saill uile ; 
an t-eai ball 5 agus an t-saill, a ta còmhdach- 
adh a' mhionaich, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a ta iàimh ris an loch-lèin, agus an 
scairt a ta os cionn nan àinean 6 ; maille ris 
na h-airnibh, bhcir e air falbh i, 

5 Agus loisgidh an sagart iad air an 
altair; mar thabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearna : is ìobairt-eus- 
aontais i. 

6 Ithidh gach firionnach am measg nan 
sagart dhith : san ionad naomha ithear i : 
tha i ro-naomha. 

7 Mar an ìobairt-pheacaidh, is amhuil 
sin an ìobairt-eusaontais : is aon lagh 
dhoibh : leis an t-sagart a ni rèite leath, 
bithidh i. 

8 Agus an sagart abheir seachad ìobairt- 
loisgte duine sam bith, is leis an t-sagart so 
croicionn na h-ìobairt-loisgte, a thug e 
seachad. 

9 Agus buinidh an tabhartas-bìdh uile, 
a dh'fhuinear ann an àmhuinn, agus gach 
ni a dheasaichear ann an aigheann-ròstaidh, 
agus ann am mèis 7 , do'n t-sagart a bheir 
seachad e. 

10 Agus bithidh gach tabhartas-bìdh 
measgta le h-oladh agus tioram, le mic 
Aaroin uile, leis gach aon ufread r'a 
chèile. 

11 Agus i.s e so lagh ìobairt nan tabhartas- 
sìth a bheir e seachad do'n Tighearna : 

12 Ma's ann mar bhreith-buidheachais a 
bheir e seachad i, an sin bheir e seachad 
maille ris an ìobairt-bhuidlieachais breac- 
agan neo-ghoirtichte measgta le h-oladh, 
agus dearnagan neo-ghoirtichte ungta le 
h-oladh, agus breacagan measgta le h-oladh, 
do phlùr mìn, air a ròstadh. 

13 A thuilleadh air na breacagaibh, bheir 
e seachad mar a thabhartas, aran goirtichte, 
maille ri ìobairt-buidheachais a thabhartas- 
an-sìth. 

14 Agus dh'i sin bheir e seachad aon as 
an tabhartas iomlan, mar thabhartas-togta 
do'n Tighearna, agus bithidh e leis an 
t-sagart a chrathas fuil nan tabhartas-sìth. 

15 Agus ithear feoil ìobaìrt a thabhartas- 
an-sìth air son breith buidheachais, san là 
sin fèin anns ann d' tho'near seachad i : cha 
'n fhàg e bheag dhith gu maduinn. 

16 Ach ma's bòid no tabhartas deònach 
ìobairt a thabhartais, san là sin fèin anns 
an d' thoir e seachad ìobairt, ithear i : agus 

s bun an earbaill. 6 os cionn a' ghrùthain. 
7 aigheann. 

H LEBHITICUS. air an là màireach, mar an eeudna, ithear a 
f'uigheall. 

17 Ach loisgear le teine fuigheall feòla 
na h-ìobairt air an treas là. 

18 Agus ma dh'ithear idir a' bheag do 
fheoil ìobaift a thabhartasan-sìth air an 
trcas là, cha ghabhar i, ni mò a mheasar i 
dha-san a bheir seachad i : bilhidh i na 
gràinealachd, agus an t-anam a dh'itheas 
dhith giùlainidh e 'aingidheachd. 

19 Agus an f'heoil a bheanas ri ni sam 
bith neo-ghlan, cha'n ithear i, loisgear i le 
tcine: agus a thaobh na feola, gach neach 
a bhios glan, ithidh e dhith. 

20 Ach an t-anam a dh'itheas do fheoil 
ìobairt nan tabhartas-sìth, a bhuineas do'n 
Tighearna, agus a neo-ghloine air, gearrar 
eadhon an t-anam sin as o 'shluagh. 

21 Agus an t-anam a bheanas ri ni sam 
bith neo-ghlan, ri neo-ghloinc duine, no ri 
ainmliidh neo-ghlan, no ri gràinealachd 
neo-ghloin sam bith, agus a dh'itheas do 
fheoil ìobairt nan tabhartas-sìth a bhuineas 
do'n Tighearna, sgatbar eadhon an t-anam 
sin as o 'shluagh'. 

2 2 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Saill sam bith daimh, no caorach, no 
gaibhre, cha 'n ith sibh. 

24 Agus fcudar saill ainmhidh a gheibh 
bàs leis fèin 2 , agus saill an ainmhidh sin, a 
reubar le fiadh-bheathaichibb, a ghnàthach- 
adh gu feum sam bith eile ; ach cha'n ith 
sibh idir dhith ; 

25 Oir ge b'e dh'itheas saill o'n ainmhidh 
sin d'an d' thoir daoine seachad ìobairt a 
loisgear le teine do'n Tighearna, gearrar 
eadhon an t-anam sin, a dh'ilheas dhith, as 
o 'shluagh. 

26 Agus cha'n ith sibh gnè sam bith 
fola, ma's ann do eunaibh no do ainmhidh, 
ann an aon air bith d'ar n-àiteachaibh- 
còmhnuidh. 

27 Gach anam a dh'itheas gnè sam bith 
fola, gearrar eadhon an t-anam sin as o 
'shluagh. 

28 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràd h , 

29 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Esan a bheir seachad ìobairt athabhartasan- 
sìth do'n Tighearna, bheir e leis a thabhartas 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, do ìobairt 
a thabhartasan-sìth. 

30 Bheir a làmhan fèin leo tabhartasan 
an Tighearn a bheirear suas le teine, an 
t-saill màille ris an uchd, so bheir e leis, a 
chum gu'n luaisgear an t-uchd mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an Tigh- 
earna. 

31 Agus loisgidh an sagart an t-saill air 
an altair : ach bithidh an t-uchd le Aaron 
agus le 'mhic. 32 Agus an slinnean deas bheir sibh do'n 

t-sagart mar thabhartas-togta, do ìobairtibh 
bhur tabbartasan-sìth. 

33 Aige-sando mhic Aaroin, abheir suas 
Mì nan tabhartas-sìth, agus an t-saill, 
bilhidh an slinneandeas mar« chuibhrionn. 

34 Oir ghabh mi an t-uchd luaisgte agus 
an slinnean togta o chloinn Israeil, do 
iobairtibh an tabhartasan-sìth, agus thug 
mi iad do Aaron an sagart, agus d'a mhic, 
!e reachd sìorruidh o mheasg chloinn 
Israeil. 

35 Ts e so cuibhrionn ungaidh a chuid 
mac, do thabhartasaibh an Tighearn a 
bheirear suas le teine. san là anns an d'thug 
e a làthair iad a f hrithcaladh do'n Tighearn 
ann an dreuchd an t-sagairt : 

36 A dh'àithn an Tighearn a thoirt 
dhoibh o chloinn Israeil, san là anns an 
d'ung e iad, lc reachd siorruidh, air feadh 
an ginealacha. 

37 Xs e so lagh na h-ìobairt-loisgte, an 
tabhartais-bhìdh, agus na h-ìobairt-pheac- 
aidb, agus na h-ìobairt-eusaontais, agus 
nan coisreagadh, agus ìobairte nan tabhartas- 
sìth : 

38 A dh'àithn an Tighearna do Mhaois 
ann an sliabh Shinai, san là anns an d'àithn 
e do chloinn Israeil an tabhavtasan a thoirt 
seachad do'n Tighearn ann ain fàsach 
Shinai. 

C AIB. VIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, *- 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic maille 
ris, agus an truscan 3 naomha, agus an oladh- 
ungaidh, agus tarbh mar an ìobairt-pheac- 
aidh, agus dà rcithe, agus bascaid do aran 
neo-ghoirtichte ; 

3 Agus cruinnich an coimhthional uile 
an ceann a' chèile gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearna dha, agus chruinnicheadh an 
coimhthicnal r'a chèile gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail. 

5 Agus thubliairt Maois ris a' choimh- 
thional, Is e so an ni a dh'àithn an Tigh- 
earn a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus a mhic 
leis, agus dh'ionnail e iad le h-uisge. 

7 Agus chuir e air an còta, agus 
chrioslaich se e leis a' chrios, agus dh'- 
eudaich se e leis an fhalluing, agus chuir e 
'n ephod air, agus chrioslaich se e le crios 
rìomhach na h-ephoid, agus cheangail e ris 
i leis. 

8 Agus chuir e 'n uchd-èididh air; agus 
chuir e anns an uchd-èididh an Urim agus 
an Tummim. 

9 Agus chuir e 'n crùn-sagairt air a 
cheann : mar an ceudna air a' chrùn-sagairt, 
eadlìon air a' chuid beoil dèth chuir e 'n 1 bho nu phobul. * cairbh. 
08 3 ftdidh. CAIB. vin. ieachd òir, an crùn naomha, mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

10 Agus ghabh Maois an oladh-ungaidh, 
agus dh'ung e 'm pàillìun agus gach ni a 
bha ann, agus naomhaich e iad. 

11 Agus chvath e cuid dhith air an altair 
seachd uairean, agus dh'ung e 'n altair, 
agus a soithichean uile, araon 1 an soith- 
each-ionnlaid agus a cha:-, a chum an 
naomhachadh. 

12 Agusdhòirt e do'n oladh-ungaidh air 
ceann Aaroin, agus dh'ung se e, chum a 
naomhachadh. 

13 Agus thug Maois mic Aaroin leis, 
agus chuir e còtaichean orra, agus chrios- 
laich e iad le criosaibh, agus chuir e 
boineidean orra, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

14 Agus thug e leis an tarbh air son na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus chuir Aaron agus 
a mhic an làmhan air ceann an tairbh air 
son na h-ìobairt-pheacaidh. 

15 Agus mharbh se e ; agus gbabh Maois 
an fhuil, agus chuir e i air adhaircibh na 
h-altarach m'an cuairt le 'mheur agus 
ghlan e 'n altair ; agus dhòirt e 'n fhuil aig 
bun na h-altarach, agus naomhaich e i, a 
dheanamh rèite oirre. 

16 Agus ghabh e 'n ìgh uile, a bha air a' 
mhionach, agus an scairt os cionn nan 
àinean, agus an dà àra, agus an ìgh : agus 
loisg Maois iad air an altair. 

17 Ach an tarl)h agus a sheiche, agus 
'fheoil, agus 'aolach 2 , loisg e le teine an 
taobh a muigh do'n champ, mar adh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

18 Agus thug e leis an reithe air son na 
h-ìobairt-loisgte: agus chuir Aaron agus a 
mhic an iàmhan air ceann an reithe. 

19 Agus mharbh se e ; agus chrath 
Maois an fhuil air an altair m'an cuairt. 

20 Agus ghearr e 'n reithe na mbìriùh, 
agus loisg Maois an ceann, agus na mìrean, 
agus an t-saill. 

21 Agus nigh e am mionach agus na 
casan ann an uisge ; agus loisg Maois an 
reithe uile air an altair : i'ìobairt-loisgte e, 
chum fàile cùbhraidh : tabhartas air a thoirt 
suas le teine do'n Tighearna, mar a dh'àilhn 
an Tighearna do Mhaois. 

22 Agus thug e leis an reithe eile, reithe 
a' choisreagaidh : agus chuir Aaron agus a 
mhic an làmhan air ceann an reithe. 

23 Agus mharbh se e ; agus ghabh 
Maois cuid d'a fhuil, agus chuir e i air bàrr 
cluaise deise Aaroin, agus air ordaig a 
làimhe deise, agus air ordaig a choise deise. 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, agus 
chuir Maois cuid do'n fhuil air bàrr an 
cluaise deise, agus air ordaig an iàimhe 
deise, agusair ovdaig an coise deise 3 : agus 

1 an dà chuid. inneir, a ghaorr. 3 air 
ordagaibh an làmha deasa, agus air ordagaibh 
«n cosa deasa. 4 an dà àrainn. 1 abhlan : 
wafer. Sasg, 6 aìr là?nhan a mhac. 
99 chrath Maois an fhuil air an altair m'an 
cuairt. 

25 Agus ghabh e 'n t-sail), agus an 
t-earball, agus an ìgh uile, a bha air a' 
mhionach, agus an scairt os cionn nan 
àinean, agus an dà àra 4 agus an ìgh, agus 
an slinnean deas. 

26 Agus a bascaid an arain neo-ghoirt- 
ichte, a bha an làthair an Tighearna, ghabh 
e aon bhreacag neo-ghoirtichte, agus aon 
bhrcacag do aran le h-oladh, agus aon 
dearnagan », agus ehuir e iad air an t-saill, 
agus air an t-slinnean deas : 

2? Agus chuir e 'n t-iomlan air làmhan 
Aaroin, agus air làmhan a chuid mac 15 , 
agus luaisg e iad mar thabliartas-luaisgte an 
làthair an Tighearna. 

28 Agus ghabh Maoisiad bhàrr an làmh, 
agus loisg e iad air an altair os cionn na 
h-ìobairt-loisgte ; bu tabhartas-coisreagaidh 
iad a chum fàile cùbhraidh : tabhartas air 
a thoirt suas le teine do'n Tighearna. 

29 Agus ghabh Maois an t-uchd, agus 
luaisg se e mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearna : b'e cuibhrionn Mhaois 
edo reithe a' choisreagaidh : mar a dh'- 
àithn an Tighearna do Mhaois. 

30 Agus ghabh Maois cuid do'n oladh- 
ungaidh, agus do'n fhuil, a bha air an altair, 
agus chrath e air Aaron i ; air 'eudach, agus 
air a mhic, agus air eudach a mhic maille 
ris: agus naomhaich e Aaron, a^ws'eudach, 
agus a mhic, agus eudach a mhac maille 
ris. 

31 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
agus r'a mhic, Bruichibh an fheoil aig 
dorus pàilliuin a 'choimhthionail : agus ann 
an sin ithibh i leis an aran a ta ann am 
bascaid a* choisreagaidh 7 , mar a dhaithn 
mise, ag ràdh, Ithidh Aaron agus a 
mhic i. 

32 Agus an ni sin, a dh'fhàgar do'n 
fheoil agus do'n aran, loisgidh sibh le 
teine. 

33 Agus air dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail cha d' thèid sibh a mach rc sheachd 
iaithean, gus am bi laithean bhur coisreag- 
aidh air an crìochnachadh 8 : oir rè 
sheachd laithean coisrigidh e sibh. 

34 Mar a rinn e 'n diugh, mar sin dh'- 
àithn an Tighearna bhi deanta, cìheanamh 
rèite air bhur son. 

35 Uhne sin, aig dorus pàilliuin a choimh- 
thionail fanaidh sibh a là agus a dh'oidhche, 
rè sheachd iaithean, agus comhididh sibh 
freasdal 10 an Tighearna, chum nach faigh 
sibh bàs : oir is ann mar sin a thugadh 
àithne dhomhsa. 

36 Agus rinn Aaron agus a mhic na 
h-uiie nithe dh'àithn an Tighearna le 
làimh Mhaois. 7 nan nithe coisrigte. 8 gus an là anns an 
cnochnaich laìthean bhitr coisreagaidh. Eabh. 
s gleidhiJA. »o cìtram, ordugh. 

H2 LEBHITICUS. CAIB. IX. 

AGUS air an ochdamh là ghairm Maois 
air Aaron, agus air a mhic, agus air 
seanairean Israeil ; 

2 Agus thubhairt e ri h-Aaron, Gabh 
dhuit fèin laogh ùg chum ìobairt-pheacaidh, 
agus reithe chum ìobairt-loisgte, gun ghaoid, 
agus thoir seachad iad an làthair an Tigh- 
earna. 

3 Agus làbhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Gabhaibhsa meann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh ; agus laogh, agus 
uan, le cheile do'n cheud bhliadhna 1 , gun 
ghaoid, a chum ìobairt-loisgte: 

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, mar 
thabhartasan-sìth, a chum an ìobradh an 
làthair an Tighearna; agus tabhartas-bìdh 
measgta le h-oladh : oir an diugh foillsichidh 
an Tighearn e fèin dhuibh. 

5 Agus thugiadflft niùn adh'àithnMaois 
gu beulaobh pàilliuin a' choimhthionail : 
agus thàinigan coimhthionail uile 'm fagus, 
agus sheas iad an làlhair an Tighearna. 

6 Agus thubhairt Maois, h e so an ni a 
dh'àithn an Tighearna gu'n deanadh sibh : 
agus foillsichear glòir an Tigheama dliuibh. 

7 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Imich a dh'ionnsuidh na h-altarach, agus 
ìobair t'ìobairt pheacaidh, agus t'ìobairt- 
loisgte, agus dean rèite air do shon fèin, agus 
air son an t-sluaigh : agus thoir suas 
tabhartas an t-sluaigh, agus dean rèite air 
anson, maradh'àithn an Tighearna. 

8 Chaidh Aaron, uime sin, a dh'ionnsuidh 
na h-altarach, agus mharbh e laogh na 
h-ìobairt-pheacaidh, a bka air a shon tèin. 

9 Agus thug mic Aaroin an fhuil d'a 
ionnsuidh : agus thum 2 e 'mheur san 
fhuil, agus chuir e air adhaircibh na 
h-altarach i, agus dhoirt e mach an fhuil 
aig bun na h-altarach. 

10 Ach an t-saill agus na h-airnean, 
agus an scairt os cionn àinean na h-ìobairt- 
pheacaidh, loisg e air an altair, mar a 
dh'àithn anTighearna do Mhaois. 

11 Agus an fheoil agus an t-seiche loisg 
e le teine, an taobh a muigh do'n champ. 

12 Agus mharbh e 'n ìobairt-loisgte ; 
agus thug mic Aaroin an fhuil d'a ionn- 
suidh, agus chrath e i air an altair m'an 
cuairt. 

13 Agus thug iad an ìobairt-loisgte d'a 
ionnsuidli, maille r'a mìribh, agus an ceann : 
agus loisg e iad air an altair. 

14 Agus nigh e am mionach agus na 
casan, agus Ioìsk e iad air an ìobairt-loisgte 
air an altair. 

15 Agus thug e leis tabhartasan t-sluaigh, 
agus ghabh e meann na h-ìobairt-pheac- 
aidh 3 a bha air son an t-sluaigh, agus 
mharbh se e, agus thug e suas e air son 
peacaidh, mar a' cheud ìobairt. 1 bliadhna dtiaois. a Ihom, bhog. 3 a ' 
ghubhar a bha 'na h-ìobairt-pheacaidh, 
190 16 Agus thug e leis an ìobairt-loisgte, 
agus dh'ìobair e i do rèir a' ghnàtha 11 . 

17 Agus thug e leis an tabhartas-bìdh, 
agus lìon e 'dhorn as, agus loisg e air an 
altair e, a thuilleadh air ìobairt-loisgte na 
maidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an tarbh, 
agus an reithe, mar ìobairt nan tabhartasan- 
sìth a blia air son an t-sluaigh; agus thug 
mic Aaroin d'a ionnsuidh an fhuil, agus 
chrath e i air an altair m'an cuairt. 

19 Agus saill an tairbh, agus earball an 
reithe, agus an ni sin a ta còmhdachadh a 
mhionaich, agus na h-airnean, agus an 
scairt os cionn nan àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na 
h-uchdaibh, agus loisg e 'n t-saill air an 
altair : 

21 Agus nah-uchdan agus an slinnean 
deas luaisg Aaron mar thabhartus-luaisgtc 
an lathair an Tighearna, mar a dh'àithn 
Maois. 

22 Agus thog Aaron suas a làmha chum 
an t-sluaigh, agus bheannaich e iad ; agus 
thàinig e nuas o ìobradh na h-ìobairt pheac- 
aidh, agus na h-ìobairt-loisgte, agus nan 
ìobairtean-sìth. 

23 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
^teach do pbàilliun a' choimhthionail, agus 
thàinig iad a mach, agus bheannaich iad an 
sluagh : agus dh'fhoillsicheadh glòir an 
Tighearna do'n t-sluagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach o làthair 
an Tighearna, agus loisg e air an altair an 
ìobairt-loisgte, agus an t-saill : agus chunn- 
aic an sluagh uile e, agus rinn iad gàir, 
agus thuit iad air an aghaidh. 

CAIB. X. 

AGUS ghabh Nadab agus Abihu, mic 
Aaroin, gach fear diubh athùiseir 5 , 
agus chuir iad teine ann, agus chuir iad 
tùis air, agus thug iad suas am fianuis an 
Tighearna teine coimheach, nach d'àithn e 
dhoibh. 

2 Agus chaidh teine mach o làthair an 
Tighearna, agus loisg e suas 6 iad, agus 
fhuair iad bàs an làthair an Tighearna. 

3 An sin thubhairt Maois ri h-Aaron, Is 
e so an ni a labhair an Tighearn, ag ràdh, 
Annta-san a thig am fagus dhomh naomh- 
aichear mise, agus ann làthair an t-sluaigh 
uile glòraichear mi. Agus dh'fhan Aaron 
na thosd. 

4 Agus ghairm Maois air Misaelagus air 
Elsaphan, mic Udsiel bràthar athar Aaroin, 
agus thubhairt e riu, Thigibh am fagus, 
giùlainibh blnir braithre o fhianuis an 
i.onaid naomha mach as a' champ. 

5 Agus chaidh iad am fagus, agus 
ghiùlain iad nan cotaichibh iad a mach as 
a' champ, mar a thubhairt Maois. 

6 Agus thubhairt Maois rih-Aaron,agu + a rèir an ordaigh, mar bu chòir. 
5 a shoitheaeh'tùìs. 6 dh'ith e suas, Eabli. CAIB. XI. ri h-Eleasar, agus ri h-Itamar a mhic, Na 
rùisgibh bhur cinn, affus na reubaibh bhur 
'n eudach, an t-eagal gu'm faigh sibh bàs 
agus an t-eagal gu'n d' thig fearg air an 
t-sluash uile ; ach deanadh bhur bràithre, 
ùsh Israeil uile, tuireadh 1 air son an losg- 
aidh a las an Tigheama. 

7 Asas cha d' thèid sibh a mach air dorus 
pàilliuin a' choimhthionai], an t-eagal gu'm 
faish sibh bàs : oir a ta oladh-ungaidh an 
Tigheam oirbh. Agus rinn iad a rèir 
focail Mhaois. 

8 Agus labhair an Tigheama ri h-Aaron, 
ag ràdh, 

9 Na h-òl fìon no deoch làidir e , thu 
fein, no do nihic maille riut, an uair a thèid 
sibh a steach do phàiliun a' choimhthionad. 
an t-eagal gu-m faigh sibh bàs: bifiiidh e 
na reachd" bith-bhuan air feadh bhur 
ginealacha : 

10 Agus a chum gu'n cuir sihh eadar- 
dhealachadh eadar naoruha agus mi- 
naomha. a^us eadar nco-gbJan agus glan : 

11 Agus a chum su'n teagaisg sibh do 
chloinn Israeil na h-orduìghean 3 uile, a 
labhair an Tighearna riu le Jàimh Mhaois. 

12 Agus labhair Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-EJeasar, agus ri h-Itamar, a mhic a 
dh'fhan bco, Gabhaibh an tabhartas-bìdh a 
dh'f bàgadh do thabhartasaibh an Tighearn 
air an toirt suas le teine, agus ithibh e gun 
ghoirteachadh làimh ris an altair : oir a ta 
e ro-naomha. 

13 Agus ithidh sibh e san ionad naomha. 
a chionn gur e do dhlighe e 4 , agus dlighe 
do mhac, do thabhartasaibh an Tighearn 
air an toirt suas le teine : oir is ann mar 
sin a dh'àithneadh tlhomhsa. 

1-i Agus an t-uchd luaisste agus an 
slinnean togta ithidh sibh ann an ionad 
glan ; thu fèin, agus do mhic, agus do 
nigheana maille riuit : oir is iad do dhlighe 
iad, agus dlighe do mhac, a ihugadh dhoibh 
a ìobairtibh rabhartasan-sìth chloinn Israeil. 

15 An sìinnean to^ta, agus an t-uchd- 
luaisgte, maille ris na tabhartasaibh air an 
toirt suas ie teine do'n t-saill, bheir iad ieo 
Siis a luasgadh mar tbabhartas-Iuaisgte ann 
lathah an Tighearna ; agus is leats' e, agus 
le d' mhic maille riut, le reachd bith-hhuan, 
mar a dh'àithn an Tighearna. 

16 Agus dh'iarr Slaois gu dìchioilach 
meann na h-ìobairt-pheacaidh, agus reuch, 
loisgeadh e : agus bha fearg aige ri h-Eleasar 
agus ri b-Itamar, mic Aaroin^a dh'fhàgadh 
beo, ag ràdh, 

17 C'ar son nach d'ilh sibh an ìobairt- 
pheacaidh san ionad naomha, do bhrùih su 
bheil i ro-naomha, agus thug Dia dhuibh i 
a ghiùlan ain<:idheachd a' choimthionail, a 1 caoidh. ~ TàdnÌT. 3 ttìUvis. * choir. 
5 crodhan. 6 a sgoilltaa sgoltadh nan^iongan. 
Eab'a. 7 chognas. Eìr. 5 a ckionn 'gu'n 
cnàmh e a' c/ùr, ach nach roinn e 'n ionga. 
101 dheanamh reite air an son am fianuis an 
Tighearna ? 

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil a steach 
an taobh a stigh do'n ionad naomha : bu 
chòir dhuibh gu deimh'm a h-itheadh sau 
icuad naomha, mar a dhàithn mise. 

19 Agus thubhairt Aaron ri Maois, 
Feuch, an diugh thug iad suas an ìobairt- 
pheacaidh, agus an ìobairt-loisgte, ann 
làthair an Tigheama: agus thachair an 
leithidean sin do nithibh dhomhsa : agus 
nam bithinn air itheadh na h-ìobairt-pheac- 
aidh an diugh, an gabhta rirhe ann làthair 
an Tigheama ? 

20 Agus an uair a chuala ilaois sin, Lha 
e toiìichte. 

CAIB. XI. 

AGUS labhair an Tigheama ri Maois, 
asus ri h-Aaron, ag ràdh riu, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Is iad so na beathaichean, a dh'itheas sibh 
do na h-uile ainmhidhibh, a ta air an 
talamh. 

3 Gach aon a roinneas an ionga ; , agus 
a sjodteas an ladhar e , agus a chnàmhas 7 
a' chìr, am mease: nan ainmhidhean, sin 
ithidh sibh. 

4 Ach iad so cha'n ith sibh dhiubhsan a 
chnàmhas a' cliìr, no dhiubhsan a roinneas 
an ionga : mar an càmhal, a chionn ge do 
chnàmh e a' chìr, nach roinn e an ionga - ; 
neo-ghlan tha e dhuibh. 

5 Agus an coinean, a chionn ge do 
clinàmh e a' chìr, nach roinn e an ionga : 
neo-ghlan tha e dhiubh. 

ò Agus a mhaisheach 5 , a chionn ge do 
chnàmh i a' chìr. nach roinn i an ionga ; 
neo-ghlan tha ì dhuibh. 

7 Agus a' mhuc, a chionn ge do roum i 
an ionga, agus ge do sgoilt i an ladhar, 
gidheadh nach cnàruh i a' chìx : neo-ghlan 
tha i dhuibh. 

8 D'am feoil cha'n ith sibh, agus r'an 
cairbh " cha bhean sibh ; neo-ghlan tha iad 
dhuibh. 

Iad so ithidh sibh, dhiubhsan mle a 
'sna h-uisgeachaibh : gach ni air am 
bheil itean !1 "a2us lannan anns na h-uis- 
geachaibh, anns na cuantaibh I2 , agus anns 
na h-aibhnichibh, iad sin ithidh sibh. 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean no 
lannan anns na cuantaibh, agus anns na 
h-aibhnichibh, do gach ni a gbduaiseas 'sna 
h-uisjeachaibh, agus do gach ni beo a 
ta 'sna h-uisgeachaibh ; nan gràinedeachd 
bithidh iad dhuibh : " 

11 Eadhon nan gràineileachd bithidh iad 
dhuibh: d'am feoil cha'n ith sibh, agus 
d'an cairbh gabhaidh sibh crràin. 

12 Gachni air nach 'eil itean no lannan 9 a' mhoigheath, an gearr-fhiadh. 10 eiosach, 
conablach, corp marbh. '* tgiathan: e-nach. 
Eir. 11 fnirsibh. *3 anam bco. Ecbh. LEBHITICUS. anns na h-uisgeachaibh, na ghràineileachd 
bithidh sin duibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidh sibh gràin 
am measg nan eun cha'n ithear iad, nan 
gràineileachd tha iad : an iolair 2 agus an 
cnàimh-bhristeach 3 , agus an iolair-uisge 4 , 

14 Agus am fang s , agus an clamhan 6 a 
rèir a ghnè, 

15 Gach fitheach a rèir a ghnè; 

16 Agus a' chailleach-oidhche 7 , agus 
an t-seabhag-oidhche 8 , agus a' chuacn 9 , 
agus an t-seabhag 10 a rèir agnè, 

17 Agus a' chailleach-oidhche bheag 
ajmsan scarbh", agus a' chailleach-oidhche 
mhor 13 , 

18 Agus an eala 14 , agus am pelican, agus 
an iolair-fhionn' 5 , 

19 Agus a' chorra-bbàn, agus a' chorra- 
ghlas ,6 a rèir a gnè, agus an t-adharcan- 
luachrach 11 , agus an ialtag. 

20 Bithidli gach ni snàigeach a dh'iteal- 
aicheas 18 agus a dh'imicheas air cheithir 
chasan, na ghràineileachd dhuibh. 

21 Ach iad so feudaidh sibh itheadh, do 
gach ni snàigeach 19 a dh'itealaicheas, agus 
a dh'imicheas air cheithir chasan, aig am 
bheil luirgeannan os cionn a throidhean -°, 
gu leum leo air an talamh. 

22 Eadhon iad so dhiubh feudaidh sibh 
itheadh : an locust a rèir a ghnè, agus an 
locust maol a rèir a ghnè, agus an daol 21 a 
rèir a ghnè, agus an leumnach-uaine 22 a 
rèir a ghnè. 

23 Ach bithidh gach ni eile snàigeach a 
dh'itealaicheas, aig am bheil ceithir chasan, 
na ghràineileachd dhuibh. 

24 Agus air an son sin bithidh sibh neo- 
ghlan : gach neach a bheanas r'an cairbh, 
bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

25 Agus ge b'e air bith a ghiùlaineas a' 
bheag d'an cairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

26 Bithidh cairbh gach ainmhidh, a roinn- 
eas an 'ionga, agus nach sgoilt an ladhar, 
agus nach cnàmh a' chìr, neo-ghlan dhuibh: 
gach neach a bheanas riu, bìthidh e neo- 
ghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dh'imicheas 
air a mhàgaibh am measg nan uile bheath- 
aichean, a dh'imicheas air cheithir chasan, 
bithidh e neo-ghlan dhuibh ; gach neach a 
bheanas r'an cairbh, bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar. 

28 Agus esan a ghiùlaineas an cairbh, 
nighidh e' eudach, agus bithidh e neo- 1 eunlaith. a am fìreun. 3 iolair mhhr na 
mara; ossifruge. Sasg. peres. Eabh. + an t-ias~ 
gair cairneach j ghadsniah. Eabh. s preachun 
ingneach, preachan criosach. Eir. vulture. Sasg. 
duah. Eabh. 6 kite. Sasg. aiaìi. Eabh. 7 a' 
chomhachag. 8 lachmas. Eabh: 9 a ehulhag ; 
shachaph. Eabh. 10 an seobhag. 11 coos. Eabh. 
11 shalach. Eabh. f.3 ìunshuph. Eabh. tin- 
tihemeth. Eabh. 15 iolair'thimvhio'Jach ; gier- ghlan gu feasgar; nco-ghlan tha iad 
tlhuibh. 

29 Agus UUiidh iad so neo-ghlan duibh 
am measg nan nithe snàigeach, a shnàigeas 
air an talamh : an eas 23 , agus an luch, agus 
an crocodeil 24 a rèir a ghne. 

30 Agus am siread", ag.us an camelion 26 , 
agus an arc-luachrach 27 , agus an t-seil- 
cheag 2S , agus am famh 2 *. 

31 Tha iad sin neo-ghlan duibh nam 
measg-san uile a shnàigeas : gacli neach a 
bheanas riu 'nuair a bhios iad marbh, 
bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit a h-aon 
diubh, 'nuair a bhios c marbh, bithidh e 
neo-ghlan ; co dhiubh is soitheach fiodha 
sam bith e, no eudach, no croicionn, no 
sac : feumaidh gach soitheach anns an 
deanar obair sam bith, a bhi air a chur ann 
an uisge, agus bithidh e neo-ghlan gu 
feasgar : an sin bithidh e glan. 

33 Agus a thaobh gach soithich crcadha 
anns an tuit h-aon diubh, bithidh gach ni a 
ta ann neo-ghlan ; agus brisidh sibh c. 

34 Do gach uile bhiadh a dh'ithear, bith- 
idh am biodh sin air an d' thig uisge, neo- 
ghlan ; agus bithidh gach deoch a dh'òlar 
ann an soitheach sam bith, neo-ghlan. 

35 Agus bithidh gach ni air an tuit «' 
bheag d'an cairbh,neo-ghlan ; ma's àmhuinn 
e, no coireacha 30 brisear sìos iad: neo-ghlan 
tha iad, agus neo-ghlan bithidh iacl dhuibh. 

36 Gidheadh bithidh fuaran no tobar 31 , 
anns am bi pailteas uisge, glan : ach bithidh 
an ni sin a bheanas r'an cairbh, neo-ghlan. 

37 Agus ma thuiteas a' bheag d'an cairbh 
air sìol cuir sam bith, a bhios ri chur, bith- 
idk e glan. 

38 Ach ma chuirear uisge sam bith air an 
t-sìol, agus gu'n tuit a' bheag d'an caifbh 
air, neo-ghlan bithidh e dhuibh. 

39 Agus ma bhàsaicheas ainmhidh sam 
bith d'am feud sibh itheadh, bithidh esan a 
bheanas r'a chairbh neo-ghlan gu feasgar. 

40 Agus esan a dh'itheas d'a chairbh, 
nighidh e 'eudach, agus bithidh e nco- 
ghlan gu feasgar : esan mar an ceudna a 
ghiùlaineas a 'chairbh, nighidh e eudach, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

41 Agus bithidh gach ni snàigeach a 
shnàigeas air an talamh, na ghràineileachd : 
cha'n ithear e. 

42 Gach nì a dh'imicheas air a' bhroinn, 
agus guch ni a dh'imicheas air cheithir 
chasan, no ge b'e air bith aig am bheii tuille Eabh. 17 upupa; ducipath. Eabh. 18 guch 
creutair ssiathach a ghtuaiseus. 19 s/iìtigheuch. 
Eìr. 20 throighean, spàgaii. 11 sideghum. Eabh. 
IZ am fionnan feoir ; chagah. Eabh. 2 3 rf« uas, 
an easog; clioìed. Eabh. a + uilebheist anffSu- 
aich; lund-crocndile. Sass- tzab. Eabli. 13 ferret. 
Sasg. ariakah. Eabh. 26 coach. £abh. 27 let- 
aah. Eabhi 18 chomet. Eabh. - 9 tinshumcth, 
Eabh. »o hiteun air son pìioiteuti ììq ffirtittan, 
3' tiubar, slQc/td, CAIB. XII. XIII. chasan am measg nan uile nithe snàigeach, 
a shnàigeas air an talamh ; cha'n ith sibh 
iad, oir "is gràineileachd iad. 

43 Cha dean sibh sibh t'iin gràineil le ni 
snàigeach sam bith, a shnàigeas, cha mhò 
ni sibh sibh fèin neo-ghian leo, air chor is 
gu'n truaillear sibh leo. 

44 Oir k mise an Tighearaa bhur Dia : 
naomhaichidh sibh air an aobhar sin sibh 
fein, agus bithidh sibh naornha; oir a ta 
mise naomha : agus cha truaill sibh sibh 
fèin 1 le ni snàigeach sam bith, a shnàigeas 
air an talamh. 

45 Oir is mise an Tighearn, a thug sibhse 
a mach a talamh na h-Eiphit, gu bhi am 
Dhia agaibh : hithidh sibhse, uinie sin, 
naomha, oir a ta mise naomha. 

46 Is e so lagh nan ainmhidhean, agus 
nan eun, agus g3ch dùil 2 bheo a ghluaiseas 
anns na h-uisgeachaibh, agus gach dùil a 
shnàigeas air an talamh : 

47 A chiu- dealachaidh eadar an neo- 
ghlan agus an glan, agus eadar am beath- 
ach a dh'fheudar itheadh, àgus am beath- 
ach nach feudar itheadh. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
dh'fhàsas bean torrach, agus gu'm beir i 
mac ; an sin bithidh i neo-ghlan seachd 
laithean : a rèir lailhean a dealachaidh air 
son a h-anfhainneachd 3 bithidh i neo-ghlan. 

3 Agus air an ochdamh là, timchioll- 
ghearrar feoil a roimh-chroicinn. 

4 Agus fanaidh i an sin tri laithe deug 
'ar fhichead ann am fuil a glanaidh : cha 
bhean i ri ni naomha sam hith, agus cha 
d' thig i steach do'n ionad naoraha, gus an 
coimhhonar kithean a glanaidh. 

5 Ach ma bheireas i leanabh nighinn, 
au sin bithidh i neo-ghlan dà sheachduin, 
mar na dealachadh : agus fauaidh i ann am 
fuil a glanaidh tri fichead agus sè laithean. 

6 Agus an uair a choimhhonar laithean 
a glanaidh air son mic, no air son nighinn ; 
bheir i uan do'n cheud bbJiadhna chum 
ìobairt-loisgte, agus columan òg, no eun 
turtuir chum ìobairt-pheacaidh,"gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, dh'ionnsuidh 
an t-sagairt : 

7 Agus bheir e seachad e an làthair an 
Tighearna, agus ni e rèite air a son, ajus 
glanar i o ruidh 1 a fola. Is e so an lagh 
air a son-sa, a bheireas mac no nighean. 

8 Agus mur urrainn i uan a thoirt 
leatha, an sin bheir i leatha dà thurtur, no 
dà choluman òga ; fear dhiubh chum ìob- 
airt-loisgte, agus am fear eile chum ìobairt- 
pheacaidh; agus ni an sagart rèite air a 
son, agus bithidh i glan. 1 bhur n-anmanr.a. Eabh. » creutair 

' laigàe. ♦ ruith, dhòrtadh. J scab. G j,y S 
• ìmpochadh^ut^rrachadh, coochkdh. c a i b. xm. 

AGUS labhair an Tighearna ri Miois 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 \Nuah a bhios aig duine ann an croi- 
cionn 'fheòla, atadh, no guirein % no ball s 
soiileir, agus gu'm bi e ann an croicionn 
'fheòla cusmhuil ri plàigh luibhre; an siu 
bheirear e gu h-Aaron an sagarr, no gu 
h-aon d'a mhic nan sagartan. 

3 Agus amliaircidh an sagart air a* 
phlàigh ann an croìcionn 'fheòla : agus an 
uair a bhios am fionnadh sa' phlàigh air 
tionndadh 7 gu bàn, agus a bhios a' phlàiìh 
r'a faicinn ni's doimhne na croicionn 'fheòla ; 
is plàigh luibhre a th' ann : agus amhairc- 
idh an sagart air, agus gairmidh e s neo- 
ghlau e. 

4 Ach ma iha am ball soilleir ann an 
croicionn 'fheòla bàn, agus gun e bhi r'a 
fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn, agus 
gun 'fhionnadh bhi aìr tionndadh gu bàn ; 
an sin druididh an sagart a stigh esa.n asr 
am bheil a' phlàigh seachd laithean. 

5 Agus amhaircidh an sagart air, atr an 
t-seachdamh là : agus feuch, mu tha phlàigh 
na shealladh air stad, agus gun a phlàigh 
bhi sgaoileadh sa' chroicionn ; an sin druid- 
idh an sagart a stigh e seachd laithean 
eile. 

6 Agus amhaircidh an sagart air a rìs 
air an t-seachdamh là, agus feuch, ma bhios 
a' phlàigh càil-eigin 9 dorcha, agus nach 'eil a' 
phlàigh air sgaoileadh sa' chroicionn, gairm- 
idh an sagart glan e: cha 'n 'eil ann ach 
guirein ; agus nighidh e 'endach, agus bith- 
idh e glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr a 
mach sa' chroicionn, an dèigh dha bhi air 
'f haicìnn leis an t-sagairt a chum a ghlan- 
aidh ; chithear e ris leis an t-sagart. 

8 Agus arnhaircidh an sagart air, agus 
feuch, ma tha 'n guirein air sgaoileadh sa' 
chroicionn, an sin gairmidh an sagart e 
neo-ghlan : is luibhre a th' cnn. 

9 An uair a bhios p'.àigh luibhre air 
duine, an sin bheirear e chum an t-sagairt : 

10 Agus amhaircidh an sagart air : agus 
feuch, ma tha atadh bàn sa' chroicionn, agus 
gu'n do thionndaidh e am fionnadh gu ban, 
agus gu'm bheil feoii bheo dhearg san atadh ; 

11 Is seann luibhre a th'ann. ann an 
croicionn 'fheòla, agus gairmidh an sagart e 
neo-ghlan, agus cha druid e stigh e, oir thu 
e neo-ghlan. 

12 Àsus ma bhriseas luibhre gu mòr a 
mach sa' chroicionn,agus gu'n còmhdaich 10 
an luibhre croicionn an neach air am bhcil 
a' phlaigh uile o 'cheann gu 'rhroidh, ge b'e 
ball air an amhairc an sagart ; 

13 An sin bheir an sagart fanear : agus 
feuch, ma chòmhdach an luibhre 'fheoil 3 cuirìdh e 'n cèìH. 9 ni-eigin, raod-eipn 
*9 cuibhrìg, fuluich.. 

I ' LEBHITICUS. uile, gairmidh e esan glan uir am bheil a' 
phlàigh : thionndadhadh e uile gu bàn : tha 
e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg r'a 
faicinn air, bithidh e heo-ghlan. 

15 Agus amhaircidh an sagart air an 
f heoil dhearg, agus gairmidh e neo-ghlan 
e ; oir tha 'n f heoil dhearg neo-ghlan : is 
luibhre a th' ann. 

16 Ach ma thig an fheoil dhearg air ais 
a rìs, agus gu'n tionndadhar gu bàn i, thìg 
e chum an t-sagairt; 

17 Agus amhaìrcidh an sagart air : agus 
feuch, ma tha phlàigh air tionndadh gubàn, 
an sin gairmidh an sagart esan glan air um 
bheil a' phlàigh : tha e glan. 

18 An fheoil mar an ceudna anns an 
robh, eadhon na croicionn, neascaid, agus a 
leighiseadh, 

19 Agus aig am bheil ann an àite na 
neascaid atadh bàn, no ball soilleir bàn, 
càil-eigin dearg, nochdar 1 do'n t-sagart 

e ' 

, 20 Agus ma 'se 'nuair a chi an sagart e, 
feuch, gu m bheil e r'a fhaicinn ni's doimh- 
ne n'an croicionn, agus 'fhionnadli air a 
thionndadh gu > bàn ; gairmidh an sagart 
neo-ghlan e : is plàigh luibhre a th'ann air 
briseadh a mach anns au neascaid. 

21 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus feuch, nach 'eil fionnadh bàn air bith 
ann, agus gun e ni's doimhne na'n croi- 
cionn, uch càil-eigìn dorcha ; an sin druid- 
idh an sagart stigh e seachd laithean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a mach 
gu mòr sa' cbroicionn, an sin gairmidh an 
sagart e neo-ghlan; is plàigh a th'ann. 

23 Ach ma tha 'm ball soilleir air stad 
na 'àitè, gun e air sgaoileadh, is neascaid 
loisgeach a th'ann ; agus gairmidh an sag- 
art glan e. 

24 No ma bhios feoil air bith ann, aig am 
bheil na croicionn losgadh teth, agus gu'm 
bi anns an/AeoiZbhèo, a ta iosgadh, ball bàn 
soilleir, càil-eigin dearg, no ban ; 

25 An sin amhaircidh an sa^art air; 
agus 'feuch, tna tha 'm fionnadh anns a' 
bhall shoillcir air tionndadh gu bàn, agus 
e r'a fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn; 
is luibhre a th'ann air briseuclh a mach 
anns an losgadh : uinie s'in, gairmidh an 
sagart neo-ghlan e; is 'plaigh iuibhre a 
th'ann. 

26 Ach.ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus feuch nuch 'eil fionbadh bàn air bith 
air a' bhall shoilleir, agus nach 'eil e ni's 
doimhne na'n croicionn eile, ach gu bheiL c 
càil-eigin dorcha; an sin druididh an sagart 
a stigh e seachd laithean. 

2? Agus amhaircidh an sagart air air an 
t-seachdamh là, agus ma tha e air sgaoil- 
eadha mach gu mòr sa' chroicionn, an sin gaìrmidh arr sagart neo-ghlan e ; is. plàigh 
luibhre a th'ann. 

28 Agus ma tha 'm ball soilleir air stad 
na 'àite, gun e aìr sgaoileadh sa' chroicionn, 
ach e càil-eigin dorcha ; is atadh o'n losg- 
adh a th'ann, agus gairmidh an sagart glan 
e ; oir is leannachadh 2 a th'ann o'n losg- 
adh. 

29 Ma tha aig duine. no mnaoi plàigh 
air a' cheann, no air an fheusaig ; 

30 An sin amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh ; agus feuch, ma tha i r'a faicinn 
ni's doimhne na 'n croicionn, agus tìonnadh 
tana buidhe innte ; an sin gairmidh an sag- 
art neo-ghlan e : is càrr thioram a th'ann, 
eadhon luibhre air a' cheann, no air an 
fheusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagart air 
plàigh na carra, agus feuch, nach eil i r'a 
f'aicinn ni's doimhne na 'n croicionn, agus 
nach 'eil fionnadh dubh sam bith innte; an 
sin druididh an sagart a stigh esan, air um 
bhcil plàigh na carra, seachd laithean. 

32 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh air an t-seachdamh là, agus feuch, 
mur 'eil a' chàrr air sgaoileadh, agus nach 
'eil fionnadh buidhe sam bith innte, agus 
nach 'eil a' chàrr r'a fàicinn ni's doimhne 
na'n croìcionn ; 

33 An sin bearrar 3 e, ach a chàrr cha 
bhearre: agus druididh an sagart a stigh 
esan, air am bheil a' charr, seachd laithean 
eile. 

34 Agus air an t-seachdamh là amhairc- 
idh an sagart air a' chàrr : agus feuch, mur 
'eìl a' chàrr air sgaoileadh 'sa' chroicionn, 
no r'a faicinn ni's doimhne na'n croicionn ; 
an sin gairmidh an sagart glan e: agus 
nighidh e eudach, agus bithidh e glan. 

35 Ach ma tha chàrr air sgaoileadh gu 
mòr sa' chroicionn an dèigh 4 a ghlanaidh ; 

36 An sin amhaircidh an sagart air, 
agus feuch, ma tha chàrr air sgaoileadh sa' 
chroicionn, cha 'n iarr an sagart fionnadh 
buidhe : tha e neo-ghlan. 

37 Ach ma tba chàrr na shealladh àir 
stad, agus mu tha tìonnadh dubh air fas 
suas innte ; leighiseadh 5 a' chàrr, tha e 
glan : agus gairmidh an sagart glan e. 

38 Ma bhios mar an ceudna aig duine, 
no aig mnaoi ann an croicionn am feòla 
buill shoilleir, eadhon buill bhàna shoilleir; 

39 An sin amhaircidh an sagart: àgus 
feuch, ma tha na buill shoilleir ann an 
croicion nam feòla odhar-bhàn 6 , is leus 7 teas 
e air fàs sa' chroicionn : tha e glan. 

40 Agus an duine aig am bheil a cheann 
air failèadh, tha e maol : gidheadh thu e glan. 

41 Agus esan aig am bhcil 'fhalt air fail- 
eadh do'n chuid sin d'a cheann tha leth r'a 
eudan, tha e maol-bhathaiseach : gidhcudh 
tha e <rlan. 1 fcnchar, laisbeanar. 1 fearguchadli, lasadh, 
teas. 3 totnar. 4 un de'is. 5 do teighiseaclh. 
104 6 dorch-bhàn. pucoid. CAIB. XIV. 42 Agus ma tha na cheann maol, no na 
bhathais" mhaoil creuchd bhàn càil-eigin 
dearo- ; is luibhre a th'ann air fàs suas na 
cbeann maol, no na bhathais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart air; 
a<ms feuch ma tha atadh no creuchda bàn 
dearg nà mhaol-cheann, no na mhaol-bhath- 
ais, °mar a nochdar an luibhre ann an 
croicionn na f'eòla ; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neo-ghlan : 
gairmidh an sagart e neo-ghlan gu h-ìom- 
]an ; tha a' phlàigh na cheann. 

45 Agus an lobhar air am bheila.' phlàigh, 
reubar eudacb, agus bithidh a cheann lom- 
nochd, agus cuiridh e f'olach air a bhil 1 
uachdraich, agus glaodhaidh e, Neo-ghlan, 
neo-ghlan. 

46 Rè nan uile laithean a bhios a' phlàigh 
air, bithidh e salach ; tha e neo-ghlan : 
gabhaidh e còmhnuidh na aonar ; an taobh 
a muigh do'n champ bithidh 'ionad tàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna anns am 
bheil plàigh na luibhre, ma's eudach olla e, 
no ma's eudach lin e, 

48 Ma's ann a tha i san dlùth, no san 
inneach 2 , do lìon, no dh'olainn, ma's ann 
àn croicionn, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicionn : 

49 Agus ma tha phlàigh uaine no dearg 3 
san eudach, no sa' chroicionn, aon chuid 
san dlùth no san inneach, no ann an ni 
sam bith dcanta do chroicionn ; is plàigh 
luibhre a th'ann, agus feuchar 4 i do'n t-sag- 
art. 

50 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh, agus druididh e stigh an ni anns 
a' bhe'd a' phlàigh, seachd laithean. 

51 Agus amhaircidh c air a' phlàigh air 
an t-seachdamh là : ma tha phlàigh air 
sgaoileadh san eudach, aon chuid san dlùth 
no san inneach, no ann an croicionn, no 
ann an obair sam bith deanta do chroicionn ; 
is luibhre chnàmhanach a' phlàigh : tha e 
neo-ghlan. 

52 Loisgidh e, uime sin, an t-eudach, ma's 
dlùth no inneach, ann an olainn, no ann an 
lìon, no ni air bith deanla do chroicionn, 
anns a' bheil a' phlàigh : oir is luibhre 
clmàmhanach a th'ann ; loisgear e san 
teine. 

53 Agus ma dh'amhairceas an sagart, 
àgus feuch, nach 'eil a' phlàigh air sgaoil- 
eadh san eudach, aon chuid san dlùtb, no 
san inneach, no ann an ni sam bith dèanta 
do chroicionn ; 

54 An sin àithnidh an sagart dhoibh an 
ni anns a' bheil a' phlàigh a nigheadh, agus 
druididh e stigh e seachd laithean eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air a 
phlàigh an dèigh a nigheadh: agus feuch, 
mur do mhùth a' phlàigh a dati), agus mur 
do sgaoil a' phlàigh, tha e neo-ghlan ; loisg- 

1 Up. z 'sa' chur. 3 ro-uaine, no ro-dhearg. Eabh. 

105 idh tu san teine e : is cnàmhan an leth 
stigh e, mà's lom a stigh no muigh e. 

56 Agus ma dh'amhairceas an sagart, 
agus feuch, gu bheil a' phlàigh càil-eigin 
dorcha an dèigh a nigheadh • an sin reub- 
aidh e as an eudach i, no as a' chroicionn, 
no as an dlùth, no as an inneach. 

57 Agus ma tha i r'a faicinn fatbast san 
eudach, aon chuid san dlùth, no san inn- 
eacb, no ann an ni air bith deanta do 
chroicionn ; is plàigh sgaoilteach a th'ann : 
loisgidh tu le teine an ni anns a' bheil a' 
phlàigh. 

58 Agus an t-eudach, ma's dlùth, no 
inneach e, no ni air bith deanta do chroi- 
cionn, a nigheas tu, ma chaidh a' phlàigh 
asda, an sin nighear e an dara uair, agus 
bithidh e glan. 

59 Is e so lagh plàigh na luibhre ann an 
eudach olla no lìn, anns an dlùth, no anns 
an inneach, no ann an ni sam bìth deanta 
do chroicnibh, chum a ghairm glan, no 
'ghairm neo-ghlan. 

CAIB. XIV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Bithidh so na lagh do'n lobhar, ann an 
là a ghlanaidh : Bheìrear e chum an t-sag- 
airt ; 

3 Agus thèid an sagart a mach as a* 
champ ; agus amhaircidh an sagart, agus 
feuch, ma leighiseadh plàigh na luibbre 
anns an lobhar ; 

4 An sin àithnidh an sagart gu'n gabhar 
air a shon-san, a tha gu bhi air a ghlanadh, 
dà eun bheo ghlan, agus fìodh seudair, 
agus scarlaid, agus hiosop. 

5 Agus àithnidh an sagart gu marbhar 
aon do na h-eunaibh ann an soitheach 
creadha, os cionn uisge ruidh r '. 

6 A thaobh an eoin bheo, gabhaidh se 
e, agus am fiodh seudair, agus an scarlaid, 
agus an hiosop, agus tumaidh e iad agus 
an t-eun beo, ann am fuil an eoin a 
mharbhadh os cionn an uisge ruidh, 

7 Agus crathaidh e air-san a la gu bhi 
air a ghlanadh o'n luibhre, seachd uairean, 
agus gairmidh e glan e, agus ìeigidh e as 
an t-eun beo air aghaidh na machrach. 

8 Agus nighidh esan, a ta gu bhi air a 
ghlanadh 'eudach, agus bearraidh e dheth 
'fhionnadh uile, agus nighidh sc e fèin 
ann an uisge, chum gu'm bi e glan : agus 
na dhèigh sin thig e steach do'n champ, 
agus f'anaidh e mach as a' bhiith seachd 
laithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là, bearraidh 
e falt a chinn uile agus 'fheusag, agus 
mailghean a shùl, eadhon 'fhionnadh uile 
bearraidh e dheth : agus nighidh e 'cudach; 
nighidh e mar an ceudna 'fheoil ann an 
uisgo, agus bithidh e glan. 

+ nochdar. 5 'rUith uisge, fìor ttisge ; uisge 
beo. Eabh. LEBHITICUS. 10 Agus air an ochdamh là gabhaidh e 
dà uan t hirionn gun ghaoid, agus aon uan 
bainionn do'n cheud bhliadhna gun ghaoid, 
agus tri deich earannan ' do phlùr mìn 
mar thabharlas-bidh, measgta le h-oladh, 
agus aon ìog 2 ola. 

11 Agus nochdaidh 3 an sagart, a ni glan 
e, an duine a ta r'a ghianadh, agus na 
nithe sin an làthair an Tighearna, aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail : 

12 Agus gabhaidh an sagart aon uan 
firionn, agus bheir e seachad e mar ìobairt- 
eusaontais, agus an log ola, agus luaisgidh 
e iad mar thabhartas luaisgte, am fianuis 
an Tighearna. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns an 
aite, sam marbh e 'n ìobairt-pheacaidh 
agus an ìobairt-loisgte, anns an ionad 
naomha : oir anar is leis an t-sagart an 
ìobairt-pheacaidh, is amhuil sin an ìobairt- 
eusaontais : tha i ro-naomha. 

14 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
fhuil na h-ìobairt-eusaontais, agus cuiridh 
an sagart i air bàrr cluaise deise an neach 
a ta r'a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agus air ordaig a choise deise. 

15 Agus gabhaidh an sagart cuid do'n 
log ola, agus dòirtidh e i ann an glaic a 
laimhe clìthe fèin. 

16 Agus tumaidh an sagart a mheur 
deas san oladh a ta na làimh chli, agus 
crathaidh e cuid do'n ola le 'mheur, seachd 
uairean an làthair an Tighearna. 

17 Agus do'n chuid eile do'n oladh a ta 
na làimh, cuiridh an sagart air bàrr cluaise 
deise an neach a ta r'a ghlanadh, agus air 
ordaig a làimhe deise, agus air ordaig a 
choise deise, air fuil nah-ìobairt-eusaontais. 

"18 Agus fuigheall na h-ola, a.ta an làimh 
an t-sagairt, dòirtidh e air ceann an neach 
a ta r'aghlanadh; agus ni an sagart rèite 
air a shon am fianuis an Tighearna. 

19 Agus iobraidh an sagart an ìobairt- 
pheacaidh, agus ni e rèite air a shonsan, a 
ta r'a ghlanadh o 'neo-ghloine, agus na 
dhèigh sin marbhaidh e'n ìobairt-loisgte. 

20 Agus bheir an sagart seachad an 
ìobairt-loisgte, an,us an tabhartas-bìdh air 
an altair : agus ni an sagart reite air a 
slion, agus bithidh e glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus nach 
urrainn e na h-uiread fhaghail 4 ; an sin 
gabhaidh e aon uan chum ìobairt-eusaontais 
gu bhi air a luasgadh, a dheanamh rèitc 
air a shon, agus aon deicheamh earrann 5 
do phlùr hiìn measgta le h-ola, mar thabh- 
artas-bidh, agus log ola : 

22 Agus dà thurtur, no dà choluman 
òga, mar is urrainn e e fhaghail ; agus bith- 
idh fear dhiubh na ìobairt-pheacaidh, agus 
am fear eile na ìobairt-Ioisgte. 1 codacha. * tomhas tri cheìthreannu pìnnte 
shusgonaich, 'i iaisbeanaidh "» fhaigheil, 
//ittQtainn. 3 m\<$\ ? mtff g thig k{s ; ni «•?>• qn 23 Agus bheir e iad air an ochdamh là, 
air son a ghlanaidh, chum an t-sagairt, gu 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, an làth- 
air an Tighearna. 

24 Agus gabhaidh an sagart uan na 
h-ìobairt-eusaontais, agus an log ola, agus 
luaisgidh an sagart iad mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tigbearna. 

25 Agus marbhaidh e uan na h-ìobairU 
eusaontais, agus gabhaidh an sagart cuid do 
fhuil na h-ìobairt-eusaontais, agus cuiridh 
e i air bàrr cluaise deise an f hir a ta r'a 
ghlanadh, agus air ordaig a làimhe deise, 
agus air ordaig a choise deise. 

26 Agus dòirtidh an sagart cuid do'n 
oladh ann an glaic a làimhe clithe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart le 'mheur 
deas cuid do'n oladh, a ta na làimh chli, 
seachd uairean am fianuis an Tighearna. 

28 Agus cuiridh an sagart cuid do'n oladh 
a ta na làimh, air bàrr cluaise deise an 
fhir, a ta r'a ghlanadh, agus air ordaig a 
làimhe deise, agus air ordaig a choise deise, 
aìr ionad fola na h-ìobairt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile do'n oladh, a ta an 
làimh an t-sagairt, cuiridh e air ceann an 
fhir, a ta r'a ghlanadh, a dheanamh rèite air 
a shon am fianuis an Tighearna. 

30 Agus ìobraidh e fear do na turtuir, 
no do na columain òga, mar is urrain e 
f haghail : 

31 Ead/wn an ni is urrainn e f haghail, 
fear mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear 
eile inar ìobairt-loisgte, maille ris an tabh- 
artas-bhìdh. Agus ni an sagart rèite air a 
shon-san, a ta r'a ghlanadh, am fianuisjan 
Tighearna. 

32 So lagh an fhir anns a' bhcil plàigh 
na luibhre, neach nach ruig a làrnh air an 
ni sin a bhuineas rf'a ghlanadh. 

33 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri ii-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig sibh do thìr Chanaain, 
a bheir mise dhuibh mar sheilbh, agus a 
chuireas mi plàigh luibhre ann an tigh i'ear- 
ainn bhur seilbh ; 

35 Agus gu'n d' thig esan d'am buin an 
tigh agus gu'n innis e do'n t-sagart, ag 
ràclh, A rèir mo bharail-sa, thamargu'mbu 
phlàigh luibhre san tigh : 

36 An sin àithnidh an sagart dhoibh an 
tigh f halmhachadh 7 mun d' thèid an sagart 
a"stigh ann a dh'fhaicinn na plàigh ; chum 
nach deanar gach ni a tha san tigh neo- 
ghlan ; agus na dhèigh sin thèid an sagart 
a steach a dh'fhaicinn an tighe. 

37 Agus arnhaircidh e air a' phlàigh, 
agus feuch, ma bhius a' phlàigh ann am 
ballaibh an tighe, le stiallaibh doimhne 8 , 
càil-eigin uaine no dearga, a tha r'am faic- 
inn' 9 ni's isle na 'm balla; ruig a làmh. Eabh. 7 fftagail fakimh, 

8 chtisic/ite, ? 'mtt amharc, CAIB. XV. S8 An sin thèid an sagart a mach as an 
tiah gu dorus an tighe, agus bheir e fanear 
an tigh a dhùnadh suas seachd laithean. 

39 Agus thig an sagart a rìs air an 
t-seachdamh là, agus amhaircidh e : agus 
feuch, ma bhios a' phlàigh air sgaoileadh 
ann am ballaibh an tighe ; 

40 An sin àithnidh an sagart iad a thoirt 
air falbh nan clach, anns a bheil a' phlàigh, 
agus tilgidh iad ann an- àite neo-ghlan ìad 
an taobh a mach do'n bhaile. 

41 Agus bheir e fanear an tigh a sgrìob- 
adh air an taobh a stigh m'an cuairt, agus 
tilgidh 1 iad a mach an duslach a sgrìobas 
iad deth, an taobh a muigh do'n bhaiie gu 
àite neo-ghlan. 

42 Agus gabhaidh iad clachan eile, agus 
cuiridh iad ann an àite nan clach ud iad; 
agus gabhaidh e criadh 2 eile, agus còmh- 
daichidh e thairis 3 an tigh leatha. 

43 Agus ma thig a' phlàigh a rìs, agus 
ma bhriseas i mach san tigh, an dèigh dha 
na clachan a thoirt air falbh, agus ah dèigh 
dha 'n tigh a sgrìobadh, agus an dèigh dha 
a chòmhdachadh thahis le cfiadh ; 

44 An sin thig an sagart agus amhair-. 
cidh e, agus feuch, ma tha phlàigh air 
sgaoileadh san tigh, is luibhre chnàmhain 
i san tigh ; tìia e neo-ghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a chlachan, 
agus 'fhiodh, agus criadh an tighe uile : 
agus bheir e fanear aa giùlan a mach as a' 
bhaile gu h-ionad neo-ghlan. 

46 Agus bithidh e;an, a thèid a stigh 
do'n tigh rè na h-ùine a dhruidear suas e, 
neo-ghlan gu feasgar. 

47 Agus nighidh esan a luidheas anns an 
tigh 'eudach : agus nighidh esan, a dh'itheas 
san tigh, 'eudach. 

48 Agus ma thèid an sagart a stigh, agus 
gu'n amhairc e air, agus feuch, cha do 
sgaoil a' phlàigh san tigh, an dèigh an tigh 
a chòmhdachadh thairis ; an sin gairmidh 
au sagart an tigh glan, a chionn gu'n do 
leighiseadh a' phlàigh. 

49 Agus gabhaidh e chum an tigh a 
ghlanadh dà eun, agus fìodh seudair, agus 
scarlaid, agus hiosop. 

50 Agus marbhaidh e fear do na h-eun- 
aibh ann an soitheach creadha, os cionn 
uisge ruidh. 

51 Agus gabhaidli e am fiodh seudair, 
agus an hiosop, agus an scarlaid, agus an 
t-eun beo, agus tumaidh e iad ann atn fùil 
an eoin, a chaidh mharbhadh, agus anns an 
uisge ruidh ; agus crathaidh c "air an tigh 
seachd uaire. 

52 Agus glatiaidh e an tigh le fuil an 
eoin, agus leis an uisge ruidh, agus leis an 
eun bheo, agus ieis an fhiodh sheudair, 
agus leis an hiosop, agus leis an scarlaid. 

53 Ach leigidh e as an t-eun beo an 
taobh a mach do'n bhaile, air aghaidh na machrach, agus ni e'rèitc air son an tighe : 
agus bithidh e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè do 
phlàigh luibhre, agus do chàrr, 

55 Agus air son luibhre eudaich, agus 
air son tighe, 

56 Agus air son ataidh, agus air son 
guirein, agus air son buill shoilleir : 

57 A theagasg c'uin a hhios e neo-ghlan, 
agus c'uin a bhios e glan: is e so lagh na 
luibhre. 

CAIB. XV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, agus ab- 
raibh riu, 'Kuair abhios aig duine sam bith 
silteach o 'fheoil, air son a shiltich bilhidh 
e neo-ghlan. 

3 Agus is e so a nco-ghloinc na shil- 
teach : ma shileas 'fheoil a mach a sileadh, 
no ma dhùinear 'fheoil suas o shilteach, is e 
so a neo-ghloine. 

4 Gach leabadh air an luidh esan air am 
bheil siltcach, bithidh i neo-ghlan : agus 
gach ni air an suidh e, bithidh e neo-ghlan. 

5 Agi-is gach neach a bheanas r'a leab- 
aidh, nighidh e 'eudach, agus ionnailidh se 
e fiin ann an uisge, agus bithidh e neo- 
ghlan gu feasgar. 

6 Agus esan a shuidheas air ni sam bilh, 
air an do shuidh neach airam bheil silteach, 
nighidh e 'eudach, agus ionnailidh se ejtin 
ann an uisge, agus bìthidh e neo-ghlan gu 
feasgar. 

7 Agus esan a bheanas ri feoil neach air 
am bheil silteach, nighidh e 'eudach, agus 
ionnailidh se c fiin ann an uisge, agus bith- 
idh e neo-ghlan gu feasgar. 

8 Agus ma thilgeas esan, air am bheil 
silteach, smugaid airsan a ta glan, an sin 
nighidh e 'eudach agus ionnailidh se e fiin 
ann an uisge, agus bithidh e neo-ghlan gu 
fcatgar. 

9 Agus gach dìollaid, air am marcaich esan 
air am bheil silteach, bithidh i neo-ghlan. 

10 Agus gach neach a bheanas ri ni sam 
bith a bha fuidlie, bithidh e neo-ghlan gu 
feasgar : agus esan a ghiùlaineas a h-aon 
air bith do na nithibh sin, nigbidh e 'cud- 
ach, agus ionnailidh se e fiin ann an uisge, 
agus bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

1 1 Agus gach neàch ris am bean esan air 
am bheil silteach, agus nach d'ionnail a 
làmhan ann an uisge, nighidh e 'eudach 
agus ionnailidh se e fein ann an uisge, agus 
bithidh e nco-ghlan gu feasgar. 

12 Agus an soitheach creadha, ris am 
bean esan air am bheil silteach, brisear e : 
agus gach soitheach fiodha, nighear ann an 
uisge e. 

13 Agus an uair a ghlanar esan, air am 
bheil silteach, o 'shilteach; an sin airmhidh 
e dha fèin seachd Jaithean air son a ghlan- Vèl "" lUUtach, cxemht LEBHITICUS. aidh, agus nighidh e 'eudach, agus ionnail- 
idh e 'i 'heoil ann an uisge ruidh, agus hith- 
idh e glan. 

14 Agus air an ochdamh là gabhaidh e 
dha fèin dà thurtur, no dà choluman òga, 
agus thig e an làthair an Tighearna, gu 
dorus pàilliuin a' choimhthìonail, agus 
bheir e iad do'n t-sagart. 

15 Agus ìobraidh 1 an sagart iad, a h-aon 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon 
eile mar ìobairt-loisgte ; agus ni an sagart 
rèite air a shon an làthair an Tighearn a 
thaobh ashiltich. 

10 Agus ma dh'fhalbhas a shìol-ginidh o 
dhuine air bith, an sin nighidh e 'fheoil 
uile ann an uisge, agus bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar. 

17 Agus gach eudach, agus gach croi- 
cionn air am bi an sìol-ginidh, nighear e 
ann an uisge, agus bithidh e neo-ghlan gu 
feasgar. 

18 Mar an ceudna a' bhean leis an luidh 
fear le sìol-ginidh, nighidh iad araon iad feiri 
ann an uisge, agus bithidh iad neo-srhlan 
gu feasgar. 

19 Agus an uair a bhios silteach air 
mnaoi, agus gur fuil a bhios na silteach na 
feoil, seachd laithean cuirear air leth i : 
agus gach neach a bheanas rithe, bithidh 
e neo-ghlan <:u feasgar. 

20 Agus gach ni air an luidh i 'nuair a 
chuirear air leth i, bithidh e neoghlan: 
gach ni mar an ceudna air an suidh i, 
bithidh e neo-ghlan. 

21 Agus gach neach a bheanas r'a 
leabaidh, nighidh e eudach, agus ionnailidh 
se eflin ann an uisge, agus bithidh e neo- 
ghlan gu feasgar. 

22 Agus gach neach abheanas ri ni sam 
bith air an cio shuidh i, nighidh e eudach, 
agus ionnailidh se ej'cin ann an uisge, agus 
bithidh e neo-ghlan gu feasgar. 

23 Agus ma b/iios e air a leabaidh, no 
air ni sam bith air an suidh i, 'nuair a 
bheanas e ris, bithidh e neo-ghlan gu 
feasgar. 

24 Agus nia luidheas fear sam bith 
maille rithe, agus gu'm bi a fuil-mìos air, 
bithidh e neo-ghlan seachd laithean, agus 
bithidh gach leabadh air an luidh e, neo- 
ghlan. 

25 Agus an uair a bhios a silteach fola 
air mnaoi mòran do laithibh, cha 'n ann an 
àm a dealachaidh, no ma shileas e an dèigh 
àm a dealachaidh, bithidh uile laithean 
silidh a neo-ghloine, mar laithean a deal- 
achaidh : bithidh i neo-ghlan. 

20 Gach leabadh air an luidh i rè uile 
laithean a siltich, bithidh i dh'i mar leabaidh 
a dealachaidh : agus gach ni air an suidh i, 
bithidh e neo-ghlan, a rèir neo-ghloine a 
dealachaidh. 

27 A<nis gach neach a bheanas ris na 

. , ] 

* ni. Eabh. a mh'unaomhaithcas. 

106 nithibh sin, bithidh e neo-ghlan ; agus 
nighidh e eudach, agus ionnailidh se e 
fiin ann an uisge, agus bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar. 

^ 28 Ach ma ghlanar i o 'silteach, an sin 
àirmhidh i dh'i fèin seachd laithean, agus 
an dèigh sin bithidh i glan : 

29 Agus air an ochdamh là gabhaidh i 
dh'i fèin dà thurtur, no dà choluman oga, 
agus bheir i iad a dh'ionnsuidh an t-sagairt, 
gu dorus pailliuin a' choimhthionail : 

30 Agus ìobraidh an sagart a h-aon diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon eile 
mar ìobairt-loisgte ; agus ni an sagart rèite 
air a son an làtliair an Tighearna, air son 
siltich a neo-ghloine. 

31 Mar so dealaichidh sibh clann Israeil 
o'n neo-ghloine, chum as nach bàsaich iad 
nan neo-ghloine, 'nuair a thruailleas * iad 
ino phàilliun-sa, a ta nam measg. 

32 Js e so lagh an fhir air am bheil 
silteach, agus an j'hir sin aig an d' thèid a 
shìol uaith, agus a shalaichear leis ; 

33 Agus na mnà a bhios 'gu tinn ann an 
àm a dealachaidh, agus an neach sin air 
am bi silteach, an fhir, agus na mnà, agus 
an duine sin a luidheas leatha-sa ta neo- 
ghlan. 

CAIB. XVI. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois an 
deigh bàis dhithis mhac Aaroin, an 
uair a thug iad seachad tabhartas ann làthair 
an Tighearna, agus a bhàsaich iad : 

2 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Labhair ri h-Aaron do bhràthair, a chum 
nach d' thèid e anns gach àm a steach do'n 
ionad naomha an taobh a stigh do'n roinn- 
bhrat, ann làthair cathair-na-tròcair, a ta 
air an àirc ; a chum nach bàsaich e : oir 
foillsichidh 3 mise mi fèin ann an neul air 
cathair-na-tròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n ionad 
naomha : le tarbh òg chum ìobairt-pheac- 
aidh, agus reithe chum ìobairt-loisgte. 

4 An còta anairt naomha cuiridh e air, 
agus bithidh na brigisean anairt aige air 
'fheoil, agus leis ar 1 chrios anairt criosraich- 
idh se e fèin, agus an crùn-anairt cuiridh e 
air : is èididli naomha iad sin ; air an 
aobhar sin ionnailidh e 'fheoil ann an 
uisge, agus cuiridh e air iad. 

5 Agus o choimhthionail chloinn Israeil 
gabhaidh e dà bhoc 4 o na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, agus aon reithe chum 
ìobairt-loisgte. 

Agus bheir Aaron seachad tarbh na 
h-ìobairt-pheacaidh a bhios air a shon fèin : 
agus ni e rèite air a shon fèin, agus air son 
a thighe. 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc-gaibhre, 
agus nochdaidh e i^d an làthair an Tigh- 
earna, aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 3 taisbeanaidh, + dà mheann. CAIB. XVI. 8 Agus tilgidh Aaron croinn 1 air an dà 
bhoc; "aon chraun air son an Tighearna, 
agus crann eile air son a' bhuic, a thèid as. 

9 Agus bheir Aaron leis am boc, air an 
do thuìt an crann air son an Tighearna, 
agus ìobraidh se e mar ìobairt-pheacaidh. 

10 Ach am boc, air an do thuit an crann 
su'n leigte as e, nochdar beo e an làthair 
an Tighearna, gu rèite a dheanamh leis, 
chum a leigeadh as saor do'n fhàsach. 

11 Agus bheir Aaron leis tarbh na 
h-ìobairf-pheacaidh, a bhios air a shon fèin, 
agus ni e rèite air a shon tèin, agus air son 
a thighe : agus marbhaidh e tarbh na 
h-iobairt-pheacaidh, a bhios air a shon fèin. 

12 Agus gabhaidh e tùiseir làn a dh'- 
eibhlibh teine o'naltairann làthair anTigh- 
earna, agus làn a ghlac do thùis dheagh- 
bholaidh pronnta gu mìn, agus bheir e 'n 
taobh a stigh do'n roinn-bhrat e. 

13 Agus cuiridh e an tùis air an teine 
arm làthair an Tighearna, chum gu'n comh- 
daich neul na tùise cathair-na-tròcair, a ta 
air an f hianuis, agns nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e do fhuil an tairbh, 
agus crathaidh e i le 'mheur air cathair-na- 
trùcair ohum na h-àird an ear : agus fa 
chomhair cathair-na-tròcair crathaidh e 
d</n fhuil seachd uairean le 'mheur. 

15 An sin marbhaidh e boc-gaibhre na 
h-ìobairt-pheacaidh, a bhios air son an 
t-sluaigh, agus bheir e 'fhuil an taohh a 
stigh do'n roinn-bhrat, agus ni e r'a fhuil- 
san mar a rinn e ri fuil an tairbh, agus 
crathaidh e i air cathair-na-tròcair, agus fa 
chomhair cathair-na-tròcair. 

16 Agus ni e rèite air son an ionaid 
naomha, thaobh neo-ghloine chloinn Israeil, 
agus a thaobh an seachrana 2 nam peacan- 
naibh gu lèir : agus mar so ni e air son 
pàilliuiu a' choimhthionail, a tachòinhnuidh 
maille riu, ann am meadhon an neo- 
ghloine. 

17 Agus duine sam bith cha bhi ann am 
pàilliun a' choimhthionail, an uair a thèid e 
dheanamh rèite san ionad naomha, gus an 
d' thig e mach, agus gu bheil e air deanamh 
Teite air a shon fèin, agus air son a thighe s , 
agus air son uile choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèid e mach a dh'ionnsuidh na 
h-altarach,' a ta am fianuis an Tighearna, 
agus ni e rèite air a son ; agus gabhaidh e 
do fhuil an tairbh, agus do fhuil a' bhuic, 
agus cuiridh e i air adhaircibh na h-altarach 
m'an cuairt 

19 Agus crathaidh e oirre do'n fhuil le 
'mheur seachd uairean, agus glanaidh e i, 
agusnaomhaichidh e i o neo-ghloine chloinu 
Israeil. 

^ 20 Agus an uair a bhios e air deanamh 
rèite 4 air son an ionaid naomha, agus air 
son pàilliuin a' choimhthionail, agus air son 1 crannchur. 1 eusaonlais. 3 a theaghlaich. 
+ 'nuair a chuireas e cnoch air rèite dheanamh. 
109 na h-altarach, bheir e leis am boc-gaibhre 
beo : 

21 Agus cuiridh Aaron a dhà làimh air 
ceann a' bhuic bheo, agus aidichidh e os a 
chionn uile lochda chloinn Israeil, agus an 
uile sheachrana 5 nam peacannaibh gu lèir, 
agus cuiridh e iad air ceann a' bhuic, agus 
cuiridh e air falbh e le làimh duine iom- 
chuidh do'n fhàsach. 

22 Agus giùlainibh am boc-gaibhre air 
fèin an lochda gu lèir gu fearann air leth 6 : 
agus leigidh e air falbh am boc san fhàsach. 

23 Agus thèid Aaron a steach do phàil- 
liun a' choimhthionail, agus cuiridh e dheth 
an èididh anairt, a chuir e air an uair a 
chaidh e steach do'n ionad naomha, agus 
fàgaidh e 'n sin i. 

24 Agus ionnailidh e 'fheoil ann an uisge 
san ionad naomha, agus cuiridh e air 
'eididh, agus thig e mach, agus ìobraidh 
e 'ìobairt-loisgte fèin, agus ìobairt-loisgte an 
t-sluaigh ; agus ni e rèite air a shon fèin 
agus air son an t-sluaigh. 

25 Agus saill na h-ìobairt-pheacaidh 
loisgidh e air an altair. 

26 Agus esan a leig as am boc-gaibhre 
mar bhoc saor, nighidh e eudach, agus 
ionnailidh e 'fheoil ann an uisge ; agus na 
dhèigh sin thèid e do'n champ. 

27 Agus an tarbh air son na h-ìobairt- 
pheacaidh, agus am boc-gaibhre air son na 
h-ìobairt-pheacaidh, d'an d'thugadh am fuil 
a steach a chum rèite a dheanamh san 
ionad naomha, bheirear a mach iaci an 
taobh a muigh do'n champ : agus loisgidh 
iad san teine an croicinn, agus am feoil, 
agus an aolach. 

28 Agus esan a loisgeas iad, nighidh e 
'eudach, agus ionnailidh e 'fheoil ann an 
uisge, agus na dhèigh sin thèid e flo'n 
champ. 

29 Agus bithidh so dhuibh na ordugh gu 
sìorruidh : Anns an t-seachdamh mìos, air 
an deicheamh là do'n mhìos, irioslaichidh 7 
sibh bhuf n-anaman, agus obair sam bith 
cha dean sibh, aon ehuid esan,- a tha do 
mhuinntir bhur dùthcha fèin, no 'n coig- 
reach, a ta air chuairt nar measg : 

30 Oir air an ]à sin ni an sagart rèite air 
bhur son, chum bhur glanadh o bhur 
peacannaibh gu lèirann lathair anTighearna 
glanar sibh. 

31 Bithidh e na shàbaid tàimh dhuibh, 
agus irioslaichidh sibh bhur n-anamau, le 
ordugh sìorruidh. 

32 Agus ni an sagart, a dh'ungas e, agus 
a choisrigeas e gu frithealadh ann an àite. 
athar, an rèite : agus cuiridh e air an èididh 
anairt, eudhon an truscan naomha. 

33 Agus ni e rèite air son an ionaid ro- 
naomha, agus air son pàilliuin a' choimh- 
thionail, agus air son na h-altarach ni e 

Eabh. s eu-cearta. « gu fearann neo^àitichtf 
7 cradhaidh. Eabh. LEBHITICUS. rèite ; mar an ceudna air son nan sagart, 
agus air son uile shluaigh a' choimhthionail 
m e rèite. 

34 Agus bithidh so dhuibh na ordugh 
sìorruidh, chum rèite a dheanamh air son 
chloinn Israeil, as leth am peacanna gu 
lèjr aon uair sa' bhliadhna. Agv.s rinn e 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 
CAIB. XVII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, agus 
ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, So an 
ni a dh 'àithn an Tighearn, ag rldh. 

3 Ge b'e duine air bith do thigh Israeil, 
a mharbhas tarbh no uan, no gabhar anns 
a' champ, no mharbhas e mach as a' champ, 

4 Agus nach d' thoir e gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail, gu tabhartas a thoirt 
seachad do'n Tighearn air beulaobh 1 pàil- 
liuin an Tighearna, cuirear fmi as leth an 
duine sin, dhòirt e fuil ; agus gearrar as 
an duine sin o mheasg a shluaigh : 

5 Chum as gu'n d' thoir cìann Israeil an 
ìobairtean, a dh'ìobras ìad a muigh sa' 
mhachair \ eadhon gu'n d' thoir iad a chum 
an Tighearn iad, gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionaiì a dh'ionnsuidh an t-sagairt, 
agus gu'n ìcbair iad mar ìobairtean-sìth iad 
do'n Tighearna. 

C Agus crathaidh an sagart an fhuil air 
altair an Tighearna, aig dorus pàilìiuin a' 
choimhthionail, agus loisgidh e 'n t-saill a 
chum fàile cùbhraidh do'n Tighearna. 

7 Agus cha 'n ìobair iad ni's mo an 
ìobairtean do dhiabholaibh, as dèigh an 
deachaidh iad le strìopachas : Bithidh so na 
reachd dhoibh gu sìorruidh air feadh an 
ginealacha. 

8 Agus their thu riu, Ge b'e duine air 
bith do thigh Israeil, no do na coigrich, a 
bhios air chuairt 'nar measg, a bheir seachad 
tabhartas-loisgte no ìobairt, 

9 Agus nach d' thoir e gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail, a chum 'ìobradh do'n 
Ti°hearna : gearrar eadhon an duine sin as 
o mheasg a shluaigh. 

10 A<rus <re b'e duinedo thigh Israeil, no 
do na coignch, a ta air chuairt nar measg, 
a dh'itheas gnè sam bith fola ; cuiridh mise 
mo ghnùis an agaidh an anama sin a dh'- 
itheas fuil, agus gearraidh mi as e o mheasg 
a shluaigh. 

11 Oir tha beatha na feòla san fhuiL 
agus thug mi dhuibh i air an allair, a 
dheanamh rèite air son bhur n-anamanna : 
oir ìs i an f huil a ni rèite air son an anama. 

12 Uime sin thubhairtmi ri cloinn Israeil 
Cha 'n ith anam sam bith agaibh fuil, ni 
mò a dh'itheas an coigreach fuil, a bhios 
air chuairt 'nar measg. 

13 Agus ge b'e duine air bith do chloinn 
Israeil, no do na coigrich, a bhios air chuairt 'nar mfcasg, a ni sealg agus a 
ghlacas beathach, no eun a dh'fheudar 
ilheadh ; dòirtidh e mach 'f huil, agus 
còmlidaichidh 3 e le duslach i. 

14 Oir is i beatha gach uile fheòlaa fuil ; 
tha i air son beadiadh'i : uime sin thubhairt 
mi ri cloinn Israeil, Cha 'n ith sibh fuil 
feòla sam bith : oir is i beatha gach feòla a 
fuil : gach neach a dh'itheas i, gearrar as e. 

15 Agus gach anam a dh'itheas an ni a 
bhàsaicheas dhethftin, no a reubadh le fiadh- 
bheathaichibh, (ma's neach e a rugadh 'nar 
tìr fèin, no coigreach) nighidh e eudach, 
agus ionnailidh se eftin ann an uisge, agus 
bithidh e neo-ghlan gu feasgar: an sin 
bithidh e glan. 

16 Ach mur nigh se e, agus mur ionnail 
c 'fheoil; an sin giùlainidh e 'aingidh- 
eachd. 

CAIB. XVIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, Is mise an Tighearna bhur Dia. 

3 A rèir gnìomhara tìr na h-Eiphit anns 
an robh sibh a chòmhnuidh, cha dean sibh : 
agus a rèir gnìomhara lìr Chanaain gus am 
bheil mise 'gar tabhairt, cha dean sibh : ni 
mo a ghluaiseas sibh nan orduighibh. 

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agus gleidh- 
idh sibh m'orduighean, gu gluasad annta : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

5 Uime sin, gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais ; nithe ma ni duine, 
bithidh e beo annta : Is mise an Tigheama. 

6 Cha d' thig a h-aon agaibh am fagus a 
dh'aon neach a ta dlùth dha ann an dàimh, 
a chum a nàire a leigeadh ris: Is mise an 
Tighearna. 

7 Nochd 4 t'athar, no nochd do mhàthar, 
cha leig thu ris : is i do mhàthair i, cha leig 
thu ris a nochd. 

8 Nochd mnà t'athar, cha leig thu ris : is 
e nochd t'athar e. 

9 Nochd do pheathar, nighinn t'athar, 
no nighinn do mhàthar, co dhiubh a rugadh 
i aig an tigh, no rugadh a mach i, eadhon an 
nochd-san, cha leig thu ris. 

10 Nochd nighinn do mhic, no nighinn* 
do nighinn, eadhon an nochd-san, cha leig 
thu ris : oir is e an nochd-san do nochd 
fèin. 

11 Nochd nighinn mnà t'athar, a ghin- 
eadh le t'athair, (is i do phiuthar i) cha leig 
thu ris a nochd-sa. 

12 Cha leig thu ris nochd peathar 
t'athar : is i ban-charaid ro-dhileas t'athar i. 

13 Cha leig thu ris nochd peathar do 
mhàthar : oir is i ban-charaid ro-dhìleas do 
mhàthar i. 

14 Cha leig thu ris nochd bràthar t'athar, 
cha d' thig thu 'm fagus d'a mhnaoi : is i 
bean bhràthar t'athar i. 1 /u chomhair. 1 air ughaidh an fhearavin. Eabh, ; 3 folaichaidh. 4 lomnocMuìdh, iihire. 
110 1 CAIB. XIX. 15 Cha leig thu ris nochd do bhan- 
chleamhna ; t's i bean do mhic i, cha leig 
thu ris a nochd. 

16 Cha leig thu ris nochd mnà do 
bhràthar : is e riochd do bhràthar e. 

17 Cha leig thu ris nochd mnà agus a 
h-ishinn ', ni mò a ghabhas tu nighean a 
mic. no nighean a h-ighinn, a chum a 
nochd a leigcadh ris ; oir is iad a ban-ehairde 
dìlse iad : is aingidheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean maille r'a 
piuthair, a churn a buaireadh-, a leigeadh 
ris a nochd, a thuilleadh air an tè eile, am 
feadli is beo i. 

19 Mar an ceudna cha d' tliig thu 'm 
fagus do mhnaoi a leigeadh ris a nochd, an 
uair a chuirear air leth i air son a neo- 
ghloine. 

20 Agus cha luidh thu e.u collaidh le 
mnaoi do choimhearsnaich, a chum thu 
fèin a thruailleadh leatha. 

21 Agus cha leig thu le neach air bith 
do d' shliochd dol tre 'n leine do Mholech, 
ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainni do 
Dhè : Is mise an Tighearna. 

22 Cha luidh thu le rìrionnach mar Ie 
bainionnach : is gràineileachd e. 

23 ISi mò a luidheas tu le h-ainmhidh 
isam bith gu d' thruailleadh fèin leis : ni mò 
a sheasas bean sam bith roimh ainmhidh 
gu luidhe sìos da : is amhluadh 3 e. 

24 Na truaillibh sibh lèin ann an aon 
sam bith do na nithibh sin ; oir anns na 
nithibh sin uile thruaill na cinnich sin iad 
fèin, a thilgeas mise mach rorohaibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann : uime 
sin leanaidh mi aingidheachd air, agus 
sgeithidh aai fearann fèin a mach a luchd- 
àiteachaidh. 

26 Uime sin. gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais, agus cha dean sibh 
a h-aon air bith do na gràinealachdaibh sin; 
aon chuid neach sam bith d'arcinneach fèin, 
no coigreach a bhios air chuairt 'nar measg : 

27 (Oir na gràinealachda sin uile rinn 
dacine na dùthcha, à bha romhaibh, agus 
tha 'm fearann air a thruailleadh.) 

28 Chum nach sgeith am fearann sibhse 
mach mar an ceudna, 'nuair a thruailleas 
sibh e, mar a sgeith e mach na cinnich a 
bha romhaibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air bith 
do na gràinealachdaibh ud, eadhon na 
h-anaman, a ni iad, gearraras iad o mheass 
an sluaigh. 

30 Uime sin, gleidhidh sibh m'or- 
duighean,a chum nachdean sibh a h-aon air 
bith do na gnàthannaibh gràineil ud, a 
rinneadh romhaibh, agus nach truaill sibh 
sibh fèìn annta : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 1 inghìnn. a brosnuchadh, cràdh. 3 aimlisg ; 
confusion. Sasg. + dèc. 5 seasguna, 6 tom 
thu gu buileach t'fhion-ghàradh, 
111 
GUS labhair an Tigheama ri Maois, 
. ag ràdh. 2 Labhair ri coimhthional chloinn Israeil 
uile, agus abair riu, Bithibh naomha : oir 
a ta mise an Tighearna bhur Dia naomha. 

3 Bitheadh eagal bhur màthar agus 
bhur n-athar air gach duine 'agaibh, asus 
gleidhibh mo shàbaidean : ls mise ~an 
1 ighearna bhur Dia. 

4.Na rachaibh a thaobh sx\ h-iodholaibh, 
agus na deanail)h diathan 4 leaghta dhuibh 
fein : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

5 Agus ma dh'ìubras sibh ìobairt- 
thabhartasan-sìth do'n Tighearna, ìobraidh 
sibh i d'ar toii fèin. 

6 San là sin fèin, anns an ìobair sibh i, 
iihear i, agus air an là màireach: agus ma 
mhaireas a' bheag dh'i gus an treas là, 
loisgear san teine e. 

7 Agus ma dh'ithear e idir air an treas 
là, is gràineil e ; cha ghabhar e. 

8 Uime sin, gach neach a dh'itheas e, 
giùlainidh e 'aingidheachd, a chionn gu'n 
do mlii-naomhaich e ni coisrigte an Tigh- 
earna : agus gearrar an t-anam sin as o 
'shluagh. 

9 Agus an uair a bhuaineas sibh foghar 
bhur fearainn, cha bhuain thu gu buileach 
oisinnr;an t-achaidh, ni mò a chruinnicheas 
tu dioghluim 5 t-fhogharàidh. 

10 Agus cha tur-lom thu t'f hìon-lios 6 , 
ni mò a chruinnicheas tu tcile i hion-dhearca 
t-fhìon-lios ; do'n bhochd agus do'n choig- 
reach fàgaidli tu iad : Is misc an Tigh- 
earna bhur Dia. 

11 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh 
breug 7 , no mhealbsaon agaibh a chèile. 

12 Agus cha mhionnaich sibh air 
m'ainm-sa gu breugach, ni mò a mhi- 
naomhaicheas tu ainm do Dhè : Is mise an 
Tlghearna. 

13 Cha dean thu foirneart 6 air do 
choimhearsnach, ni mò a ni thu reubainn 
air : cha'n fhan duais an fhir-thuarasdail 
maille riut rè na h-oidhche gu maduinn. 

14 Cha mhallaich thu 'm bodhar, agus 
roimh 'n dall cha chuir thu ceap-tuislidh, 
ach bithidh eagal do Dhè ort ; Is mise an 
Tighearna. 

15 Cha dean sibh eucoir sam bith ann 
am breitheanas ; cha bhi suim agad do 
ghnùis 3 an duine bhochd, nì mò a bheir 
thu onoir do ghnùis an duine chumhachd- 
aich : ann an ceartas bheir thu breth air 
do choimhearsnach. 

16 Cha d'thèid thu m'an cuairt mar f hear 
tuailis 10 am msasg do shluaigh; ni mo a 
sheasas tu an agfìaidh fola do choimh- 
earsnaich : Is mise an Tighearna. 

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràthair a dh'àichead/ia.i. Eabli. s eucoir, feall, 
catig. s phearsa. 10 fhettr cul-c/iài/iead/i, 
fìtear innseadh sgeoil. LEBHITICUS. ann ad chridhe: air gach aon chor cron- 
aichidh tu do choimhearsnach, agus cha'n 
f huiling thu peacadh air. 

18 Cha dean thu dioghaltas, ni mò bhios 
falachd 1 agad ri cloinn do shluaigh, ach 
gràdhaichidh tu do choimhearsnach mar 
thufèin: Is mise an Tighearna. 

19 Gleidhidh sibh mo reachda: Cha 
leig thu le d' sprèidh sìolachadh le gnè 
eile 2 : Cha chuir thu t 'fhearann le sìol 
measgta : ni mò a chuirear umad eudach 
measgta do olainn agus do lìon. 

20 Agus ge b'e neach a luidheas gu 
collaidh le mnaoi, a ta na ban-tràill fuidh 
cheangal-pòsaidh aig fear, agus nach 
d'f huasgladh idir, ni mò a thugadh saorsa 
dh'i ; sgiùrsar i : cha chuirear gu bas iad, a 
chionn nach robh i saor. 

21 Agus bheir e ìobairt-eusaontais do'n 
Tighearna, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail, eadhon reithe mar ìobairt-eusaont- 
ais. 

22 Agus ni an sagart rèite air a shon le 
reithe na h-ìobairt-eusaontais ann làthair an 
Tighearna, air son a pheacaidh a rinn e: 
agus mathar dha a pheacadh a rinn e. 

23 Agus an uair a thig sibh do'n fhear- 
ann, agus a shuidhicheas sibh gach gnè 
chraobh air son bidh ; an sin measaidh sibh 
an toradh mar ni neo-thimchioll-ghearrta : 
tri bliadhnan bithidh e dhuibh mar ni neo- 
thimchioll-ghearrta : cha'n ithear dheth. 

24 Ach air a' cheathramh bliadhna 
bithidh a thoradh uile naomha chum cliu 
do'n Tighearna. 

25 Agus air a' chùigeadh bliadhna ithidh 
sibh d'a thoradh, chum as gu'n d' thoir e a 
chinneas 3 duibh : Is mise an Tigheàrha 
bhur Dia. 

26 Cha 'n ith sibh ni sam bith leis an 
fhuil: ni mò a ghnàthaicheas sibh druidh- 
eachd 4 , no sheallas sibh air amannaibh 5 . 

27 Cha bhearr sibh m'an cuairt oisinn- 
ean bhurceann, ni mò a mhilleas tuoisinn- 
ean t'fheusaig. 

28 Cha dean sibh gearradh sam bith 
'nar feoil air son nam marbh; ni mò a 
chuireas sibh comhara sam bith oirbh : 
Is mise an Tighearna. 

29 Na truaih do nighean a thoirt oirre 
bhi na strìopaich : a chum as nach d' thoir 
am fearann gu strìopachas, agus nach lìonar 
an dùthaich le h-aingidheachd. 

30 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionad naomha : Is 
mise an Tighearna. 

31 Na biodh suim agaibh dhiubhsan aig 
am bheil leannain-sìth 1 ', agus na iarraibh a 
dh'ionnsuidh luchd-fiosachd, gu bhi air 
bhur truailleadh leo: Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

32 An làthair a' chinn lèith èiridh tu suas, agus bheir thu urram do ghnùis an 
duine aosda, agus bithidh eagal do Dhè 
ort : Is mise an Tighearna. 

33 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
maille riut 'nar tìr, cha bhuin sibh gu 
cruaidh ris. 

31 Mar neach a rugadh 'nar ineasg bith- 
idh dhuibhse an coigreachj a ta air chuairt 
maille ribh, agus gràdhaichidh tu e mar thu 
fèin'; oir bha sibhfèin 'nar coigrich ann an 
tìr na h-Eiphit: Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith ann 
am breitheanas, ann an slait-thomhais, ann 
an cudthrom, no ann an tomhas. 

36 Meidhean cearta 7 , clacha-tomhais 
cearta, ephah cheart, agus hin cheart bith- 
idh agaibh: Is mise an Tighearna bhur 
Dia a thug sibhse 'mach a tìr na h-Eiphit. 

37 Uime sin, gleidhidh sibh mo reachdan 
uile, agus mo bhreìtheanais uile, agus 
ni sibh iad: Is mise an Tighearna. 

CAIB. XX. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 A rìs their thu ri cloinn Israeil, Ge b'e 
air bith e do chloinn Israeil, no do na coig- 
rioh, a ta air chuairt ann an Israel, a bheir 
a' bheag d'a shliochd do Mholech ; cuirear 
gu cinnteach gu bàs e, clachaidh sluagh na 
dùthcha e le clachaibh. 

3 Agus cuiridh mise mo ghnùis an 
aghaidh an duine sin, agus gearraidh mi as 
e o mheasg a shluaigh: a chionn gu'n 
d'thug e d'a shliochd do Mholech a shal- 
achadh m'ionaid naomha-sa,agus a thruaill- 
eadh m'ainm naomha. 

4 Agus ma dh'fholaicheas sluagh na 
dùthcha air chor sam bith an sùilean o'n 
duine sin, an uair a bheir e d'a shliochd do 
Mholech, agus nach marbh iad e; 

5 An sin cuiridh mise mo ghnùis an 
aghaidh an duine sin, agus an aghaidh a 
theaghlaich, agus gearraidh mi as e, agus 
iadsan uile, a thèid le strìopachas na dhèigh, 
a dheanamh strìopachais le Molech, o 
mheasg an sluaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a thaobh a 
dh'ionnsuidh muinntir aig am bheil leann- 
ain-sìth,agusadh'ionnsuidhluchd-fiosachd, 
gu dol le strìopachas nan dèigh, cuiridh 
mise mo ghnùis an aghaidh an anama sin, 
agus gearraidh mi as e o mheasg a 
shluaigh. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uime sin, agus 
bithibh naomha : oir is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

8 Agus gleidhibh sibh mo reachdan, 
agus ni^sibh iad : Is mise an Tighearn a 
naomhaicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaicheas 'athair 
no 'mhàthair, cuirear gu cinnteach gu bàs 1 mìo-run. 2 le seorsaibh eugsamhuil. 3 'fhàs. 
4/iosachd. 5 maaaibh. 6 fpiorada 

112 fàìstineachd. 7 Toimhsean fìrinneach. CAIB XXI. <-?-. mhallaich e 'athair no 'mhàthair; 
bithidh 'fhuU air fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrannas re 
mnaoi fir eile,eadhon cscm a ni adhaltrannas 
re mnaoi a choimhearsnaich, cuirear an 
t-adhaltranach agus a' bhan-adhaltranach 
gu cinnteach gu bàs. 

11 Agus an duine a luidheas le mnaoi 
? athar, leig e ris nochd 'athar : cuirear gu 
cinnteach le chèile gu bàs iad; bithidh am 
fuil orra fèin. 

12 Agus ma luidheas duine le mnaoi a 
mhic, cuirear gu deimhin le chèile gu bàs 
iad : dh'oibrich iad amhluadh ': bithidh am 
f'uil orra fèin. 

13 Mar an ceudna ma luidheas duine le 
-fear, mar a iuidheas e le mnaoi, rinn iad le 
■chèile gràinealachd : cuirear gu cinnteach 
gu bàs iad ; bithidh am fuil orra fèin. 

14 Agus ma gjiabhas duine d'a ionnsuidh 
'bean agus a mathair, is aingidheachd e : 
loisgear le teine iad, eadhon esan agus 
aadsan; a chum as nach bi aingidheachd 
"nar measg. 

15 Agus ma luidheas duine le h-ain- 
.rnhidh, cuirear gu cinnteach gu bàs e : agus 
Jinarbhaidh sibh an t-ainmhidh. 

16 Agus ma thig bean am fagus a 
•■dh'ainmhidh sam bifh, agus gu'n luidh i 
•sìos da, marbhaidh tu a' bhean agus an 
-t-ainmhidh : cuirear gu cinnteach gu bàs 
àad; bithidh am fuil orra fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a phiuthar, 
.Tiighean 'athar no nigheàn a mhàthar, agus 
,gu'm faic e a nochd, agus gu'm faic ise a 
eiochd-san ; is ni maslach 2 e ; agus gearrar 
as iad ann an sealladh an sluaigh 3 : leig e 
tìs nochd a pheathar, giùlainidh e 'aingidh- 
-eachd. 

18 Agus ma luidheas duine le mnaoi 
agus a tinneas oirre, agus gu'n leig e ris a 
-Eiochd : leig e ris a tohar, agus leig ise ris 
itobara fola; agus gearrar as le chèile iad o 
mheasg an sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd peathar 
•do mhàthar, no peathar t'athar: oir tha e 
Tùsgadh fheòla fèin: giùlainidh iad an 
aingidheachd. 

20 Agus ma luidheas duine le mnaoi 
£>hràthar 'athar, leig e ris nochd bhràthar 
^athar; giulainidh iad am peacadh, gheibh 
cad bàs gun chloinn. 

21 Agus ma ghabhas duine bean a 
Lhràthar, is ni neo-ghlan e: leig e ris nochd 
a bhràthar, bithidh iad gun chloinn. 

22 Uime sin, gleidhidh sibh mo reachdan 
uile, agus mo bhreitheanais uile, agus ni 
eibh iad; a chum as nach dean am fearann, 
g'am bheil mi 'gar tabhairt gu còmhnuidh 
a ghabhail ann, bhur sgeith a mach. 

23 Agus cha ghluais sibh ann an gnàth- -* ei?nlisg, easordagh. 1 aingidh. 3 ann 
<an suilibà mhac an sluaigh, Eabh. + reachd- 
<k$h, orduighibh. Eabh, 5 /heòla f&n. 

113 ' annaibh 4 nan cinneach, a ta mise tilgeadh 
a mach romhaibh : oir rinn iadsan na nithe 
sin uile, agus, uime sin, ghabh mi gràin 
diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbhaich- 
idh sibh am fearann, agus bheir mi dhuibh 
e chum a shealbhachadh, fearann a ta sruth- 
adh le bainne agus le mil: Is mise an 
Tighearna bhur Dia, a dhealaich sibhse o 
gach sluagh eile . 

25 Cuindh sibh, uime sin, eadar-dhealach- 
adh eadar bheathaichibh glana agus neo- 
ghlana, agus eadar eunlaith neo-ghlan agus 
ghlan ; agus chadean sibhbhurn-anmanna 
gràineil le beathach no le h-eun, no le gnè 
air bith do ni beo, a shnàigeas air an talamh, 
a sgar mise uail.h mar neo-ghlan. 

_ 26' Agus bithidh sibh naomha dhomhsa: 
oir o ra mise an Tighearna naomha, a°us 
dhealaich mi sibhse o ghach sluagh etle, 
chum as gu'm bu leam fèin sibh. 

27 Bean no duine maran ceudna, aigam 
bheil leannan-sìth, no bhios re fiosachd, 
cuirear gu deimhin gu bàs iad: clachaidh 
iad le clachaibh iad; bithidh am fuil orra 
fèin. 

C A I B. XXI. 

GUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Labhair ris na sagairt, mic Aaroin, 
agus abair riu, Air son nam marbh cha 
salaichear neach sam bith dhibh am measg 
a shluaigh. 

2 Ach air son a dhilsean 5 , a ta 'm fagus 
da, eadhon air son a mhàthar, agus air son 
'athar, agus air son a mhic, agus air son a 
nighinn, agus air son a bhràthar, 

3 Agus air son a pheathar, a ta 'na h-òigh, 
a ta 'm fagus da, aig nach robh fear-pòsda; 
air a sonsa feudaidh e bhi air a shal- 
chadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air bhi dha 
'na dhuine urramach 6 am measg a shluaigh, 
gu thruailieadh fèin. 

5 Cha dean iad maoile air an ceann 7 , 
agus oisinn am feusaig cha bhearr iad, ni 
mò a ni iad gearradh 'nam feoil; 

6 Bithidh ìad naomha d'an Dia, agus 
cha truaill iad ainm an Dè : oir tha iad a' 
toirt seachad tabhartais an Tighearna, a 
bbeirear suas le teine, agus arain an Dè; 
uime sin, bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a ta na strìopaich, 
no mi-naomha 8 ; ni mò a ghabhas iad bean 
a chuireadh air fàlbh o 'fear: oir tha e 
naomha d'a Dhia. 

8 U ìme sin, naomhaichidh tu e, oir tha 
e toirt seachad arain do Dhè, bithidh e 
naomha dhuit: oir tha mise an Tighearna- 
naomha, a ta 'gar naomhachadh. 

9 Agus ma thruailleas nighean sagairt 
air bith i fèin le strìopachas a dheanamh, Eabh. *5 'na ard dhuine. 7 Cha mhaolaich 
iad an ceann le spionadh an gruaige. * aif_ 
a trmilleadh. LEBIttTICUS. tha i truaìlleadh a h-athar: loisgear le 
teine i. 

10 Agus esan a tha 'na ard shagart o 
mheasg a bhràithrean, neach a dhoirteadh 
an ola naomha air a cheann, agus a chois- 
rigeadh a chur na h-èididh 1 uime, cha 
rùisg e cheann, ni mò a reubas e 'eudach. 

11 Nimòthèide steach a dh'ionnsuidh 
cuirp mhairbh sain bith : air son 'athar no 
air son a mhàthar cha salaich se e f 'èin. 

12 Agusas an ionad naomhachad' thèid 
e mach, ni mò a thruailleas e ionad naomh 
a Dhè; oir a ta crùn oladh-ungaidh a Dhè 
air: Is mise an Tighearna. 

13 Agus gabhaidh e bean na maigh- 
deanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh air 
falbh o 'fear, no bean mhi-naomha, no 
strìopach; iad sin cha ghabh e : ach òigh 
d'a shluagh fèin gabhaidh e mar mhnaoi. 

15 Agus cha truaili e a shliochd am 
measg a shluaigh : oir a ta mise an Tigh- 
earna ga naomhachadh. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, Ge b'e 
air bith e do d' shliochd nan ginealachaibh, 
anns am bi gaoid 2 sam bith, na d' thigeadh 
e 'm fagus a thoirt seachad arain a Dhè : 

18 Oir ge b'e air bith duine anns arn bi 
gaoid, cha d' thig e'mfagus: duine dall, 
no bacach, no aig am bheil sròn leachdach, 
no ni sam bith a thuilleadh air a' chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste no 
làmh bhriste, 

20 No crotach, no na throich, no aig am 
hheii leus 3 air a shùil, no air am bheil 
càrr 4 , no cloimh 5 , noaig am hheil a chloch- 
anbrùite: 

21 Cha d' thig duine sam bith do shliochd 
Aaroin an b-sagairt, anns am bheil gaoid, 
am fagus a thoirt seachad tabhartasan an 
Tighearn, abheirear suas le teine: tliu gaoid 
ann, cha d' thig e 'm fagus a thoirt seachad 
arain a Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon do'n aran 
ro-naomha, agus naomha. 

23 Ach an taobh a steach do'n roinn- 
bhrat cha d' thèid e, ni mò thig e 'm fagus 
do'n altair, a chionn gu bheil gaoid ann; a 
chum nach truaill e m' ionad naomha: oir 
a ta mise an Tighearna 'gan naomhach- 
adh. ' 

24 Agus dh'innìs Maois so do Aaron 
agus d'a. mhic, agus do chloinn Israeil 
uile. 

C A I B. XXII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, iad 
'gan sgaradh fèin o nithibh naomha chloinn 1 an truscain naoraha. 2 ciurram, aineamh. 
* ball geal. ♦ tac/ias tioram : scurvy. Sasg. 
i sgrìobach; amftalan. 6 a thruailleadh. 
114 Israeil, agus gun iad a thoirt easonoir do i 
m'ainrn naomhasa, anns na nithibh sin a 
naomhaicheas iad dhomh ; Is mise an 
Tighearna. 

3 Abair riu, Ge b'e air bith e d'ar sliochd. 
uile am measg bhur ginealach, a thèid a 
dh'ionnsuidh nan nithe naomha, a naomh- 
aicheas clann Israeil do'n Tighearna, agus a 
neo-g^hloine air, gearrar as an t-anam sin as 
mo lathair : Is mise an Tighearna 

4 Ge b'e air bith an duine do shliochd 
Aaroin, a ta na lobhar, no air am bheil 
silteach 7 , cha 'n ith e do na nithibh naomha 
gus am bi e glan. Agus ge b'e bheanas ri, 
ni air bith a ta neo-ghlan leis a' mharbh^ 
no duine aig am bheil a shiol a' dol uaith: 

5 No ge b'e bheanas ri ni air bith a. 
shnàigeas, leis an deanar neo-ghlan e, no ri~ 
duine o'm faigh e neo-ghloine, ge b'e air 
bith neo-ghloine a bhios air. 

6 An t-anam a bheanas ri h-aon air bithi 
d'an leithidibh sin, bithidh e neo-ghlan gu. 
feasgar, agus cha 'n ith e do na nithibh 
naomha, mur nigh e 'fheoil le h-uisge. 

7 Agus an uair a thèid a' ghrian sìos, 
bithidh e glan, agus an dèigh sin ithidh e- 
do na nithibh naomha, a chionn gur e a 
bhiadh e. 

8 An ni sin a bhàsaicheas leis fèin, no a_ 
reubar le fiadh-bheathaichibh, cha 'n ith e 'ga 
shalchadh fèin leis : Is inise an Tigh- 
earna. 

9 Gleidhidh iad uime sin m'ordugh s , art 
t-eagal gu'n giùlain iad peacadh air a shon,. j 
agus uime sin gu'm faigh iad bàs, ma. j 
thruailleas iad e : Tha mise an Tighearna. 
'gan naomhachadh. 

10 Cha 'n ith coigreach sam bith do , n 

ni naomha: cha 'n ith fear-cuairt 9 an. I 
t-sagairt, no seirbhiseach tuarasdail do'n ni 
naomha. 

11 Ach ma cheannaicheas an sagart 
duine le 'airgiod, ithidh e dheth, agus esan. 
a rugadh na thigh : ithidh iad d'a bhiadh. 

12 Agus ma bhios nighean an t-sagairt: | 
pòsda ri coigreach, cha 'n fheud i itheadh- 
do thabhartas nan nithe naomha. 

13 Ach ma bhios nighean an t-sagairt na 
bantraich, no dealaichte r'a jear, agus guiv 
sliochd aice, agus i air pilltinn gu tigh a 
h-athar, mar na h-òige, ithidh i do bhiadh 
a h-alhar; ach cha'n ith coigreach sam bitrL 
dheth. 

14 Agus ma dh'itheas duine do'n ni 
naomha gun fhios da, an sin cuiridh e an 
cùigeadh cuid deth ris, agus bheir e do'rt 
t-sagart e, maille ris an ni naomha. 

15 Agus cha truaill iad nithe naomha. 
chloinn Israeil, a bheir iad suas do'n Tigh- 
earna. 

16 Ni mò a leigeas iad leo cionta aa 7 crenchd shilteach. 8 m'fhairc. 9 eìl~ 
thireach, aoidhe, aithnichinn. CAIB. XXIII. eusaontais a ghiùlan an uair a dh'itheas 
iad an nithe naomha; oir a ta mise an 
Tisrhearna 'gan naomhachadh. 

ì 7 Agus Tabhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdM, 

1S Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, 
asM* ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, 
Ge b'e air bith e do thigh Israeil, no do na 
coigreachaibh ann an Israel, a bheir 
seachad a thabhartas air son a bhòideau 
uile, no air son a shaor thabhartasan uile a 
bheir iad seachad do'n Tighearna chum 
iobairt-loisgte : 

19 Bheirsibh seachad d'ar toil fèin beath- 
ach firionn gun ghaoìd do'n bhuar, do na 
caoraich, no do na gabhraibh. 

20 Ach ge b'e air bith ni anns am bi 
gaoid, sin cha d' thoir sibh seachad : oir cha 
ghabhar air bhur son e. 

2 1 A ijus ge b'e air bith e a bheir seachad 
ìobairt thabhartasan-sìth do'n Tighearna, a 
choimhlionadh a bhòid, mar thabhartas 
saor-thoil, do'n bhuar, no do na caoraich ', 
bithidh e iomlan, a chum as gu'n gabhar 
ris : cha bhi gaoid sam bith anu. 

22 Dall, no briste, no ciurramach, no air 
am bi fliodh 2 , no càrr 3 , no cloimh, cha 
d' thoir sibh seachad iad sin do'n Tighearna, 
ni mò a bheir sibh tabhartas dhiubh a 
bheirear. suas le teine air an altair do'n 
Tighearna. 

23 Aon chuid tarbh, no uan aig am bi ni 
sam bith thar a' chòir, no dh'uireasbhuidh 
na bhallaibh : sin feudaidh tu thoirt seachad 
mar shaor thabharlas; ach air son bòide 4 
cha ghabhar ris. 

24 Ni sam bith a ta brùite, no pronnta, 
no reubta 5 , no gearrta, cha d' thoir sibh 
seachad do'n Tighearna; agus cha 'n 
ìobair 6 sibh e 'nar tir. 

25 Agus o làimh coigrich cha d' thoir 
sibh seachad aran. bhur JDè do h-aon diubh 
sin; a chionn gu'm bheil an truaillidh- 
eachd annta, agus gu'm bheil gaoidean 
annta : cha ghabhar riu air bhur son. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

27 'Nuair a bheirear tarbh, no caora, 
no gabhar, an sin bithidh e seachd laithean 
fuidh 'mhàthair, agus o'n ochdamh là 
agus a sin suas, gabhar ris mar thabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tighearna. 

28 Agus mds bò, no caora bhios ann, cha 
mharbh sibh i fein agus a h-òg san aon 
là. 

29 Agus an uair a dh'ìobras sibh ìobairt- 
bhuidheachais do'n Tighearna, ìobraidh 
sibh i d'ar toil fèin. 

SO Air an là sin fèin ithear suas i, cha 'n 
fhàgsibh a' bheag dhith gu maduinn: Is 
mise an Tighearna. 

31 Air an aobhar sin gleidhidh sibh m'àitheanta, agus ni sibh iad : Is mìse art 
Tighearna. 
32 Agus cha truaill sibh m'ainm naomha— 
sa, agus bithidh mi air mo riaomhachadh 
am measg chloinn Israeil. Is mise arr 
Tighearn, a ta 'gar naomhachadh, 

33 A thug a mach sibh a tìr na h-Eiphit 
gu bhi a'm' Dhia agaibh: Is mise an Tigh- 
earna. 

C A I B. XXIII. 
\ GUS labhair an Tigheama ri Maois, 
jTjL ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, A thoobh fèisdean 7 an Tighearna, a 
ghairmeas sibh a bhi nan coimhghairmibh 
naomha, is iad eadhou sin m'fheisdean-sa. 

3 Sè laithean nìthear obair, ach san 
t-seachdamh là bithidh sàbaid fois, coimh- 
ghairm naomha: obair sam bith cha dean 
sibh air : is e sàbaid an Tighearn e 'nar 
n-àitibh-còmhnuidh uile. 

4 Is iad sin fèisdean an Tighearna, 
eadhon coimhghairmean naomha, aghairm- 
eas sibh nan amannaibh fèin : 

5 Anns a' cheud mhìos, air a' cheath- 
ramh là deug do'n mhìos air feasgar, bithidk 
càisg an Tighearna. 

6 Agus air a chùigeadh là deug do'n 
mhìos sin fèin bithidh fèisd an arain neo— 
ghoirtichte do'n Tighearna: seachdlaithean 
ithidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

7 Air a' cheud là bithidh coimhghairm. 
naomha agaibh: obair thràilleil 8 sam bith 
cha dtan sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad tabharta? a 
bheirear suas le teine do'n Tighearna 
seachd laithean : air an t-seachdamh là 
bithidh coimhghairm naomha : obair thràill- 
eil sam bith cha dean sibh air. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, a<;us abair 
riu, 'Nuair a thig sibh a dh'ionnsuidh an 
fhearainn, a bheir mise dhuibh, agus a 
bhuaineas sibh 'fhoghar, an sin bheir sibh 
sguab do cheud thoradh bhur fogharaidh-^ 
dh'ionnsuidh an t-sagairt: 

11 Agus luaisgidh e 'n sguab an làthair 
an Tighearna, chum gu'n gabhar rithe air 
bhur son: air an là màireach an dèigh na 
sàbaid luaisgidh an sagart i. 

12 Agus ìobraidh sibh air an là sin an 
uair a luaisgeas sibh an sguab, uan firionn 
gun ghaoid, do'n cheud bhliadhna, mar 
ìobairt-loisgte do'n Tighearna. 

13 Agus is e a thabhartas-bìdh dà dheich- 
eamh earrann do phlùr mìn measgta le 
h-ola, tabhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearna chum fàile cùbhraidh : agus 
biihidh a thabhartas-dìbhe do fhìon, an. 
ceathramh cuid do hin. 

14 Agus cha 'n ith sibh aran, no gràn do n mheanbh spreidh. * tcen. Sasg. « cha dean r Eabh. 7 /fitican, lailheax 

seurvy. Sasg. 4 mòìde. s briste. fèille. 8 shavilhreachaiL 

115 J I 2 LEBlllTICUS. Cruadhaichte, no diasa glasa, gus an là sin 
fèin anns an d' thoir sibh tabhartas a chum 
bhur Dè: bilhidh e na reachd bith-bhuan 
air feadh bhur ginealacha, 'nar n-àitibh- 
cònihnuidh uile. 

15 Agus àirmhidh sibh dhuibh fèin o'n 
là màireach an dèigh na sàbaid, o'n là san 
d'thug sibh leibh sguab an tabhartais- 
luaisgte : bithidh seachd sàbaidean iomlan 
ann : 

16 Eadhon gus an là màireach an dèigh 
na seachdamh sàbaide, àirmhidh sibh leth- 
cheud là, agus bheir sibh seachad nuadh 
thabhartas-bìdh do'n Tighearna. 

17 Bheir sibh leibh as bhur n-àitibh- 
còmhnuidh dà bhuilionn 1 luaisgte, do dhà 
dheicheauih earrann ; bithidh iad do phlùr 
mìn, fuinear iad le taois ghoirt, bithtdh iad 
nan ceud thoradh do'n Tighearna. 

18 Agus bheir sibh seachad maille ris an 
aran seachd uain gun ghooid, do'n cheud 
bhliadhna, agus aon tarbh òr, agus dà 
reithe : bilhidìi iad nan ìobairt-loisgte do'n 
Tighearna, maille r'an tabhartas-bìdh, 
agus an tabhartais-dìbhe, eudhon tabhartas 
a bheirear suas le teine dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearna. 

19 An sin ìobraidh sibh aon mheann do 
na gabhraibh mar ìobairt-pheacaidh, agus 
dà uan do'n cheud bhliadhna marìobairt- 
thabhartasan-sìth. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad maille 
ri aran a' cheud toraidh, mur thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearna, maille 
ris an dà uan: bithidh iad naomha do'n 
"Tighearna chum an t-sagairt. 

21 Agus gairmidh sibh air an là sin 
lein, u clnim u-s gum bi e na choimhghairm 
naomha dhuibh : obair thràilleil sam bith 
cha dean sibh air: Bithidh e na reachd 
sìorruidh 'nar n-àilibh-còmhnuidh uile air 
feadh bhur ginealacha. 

22 Agus an uair a bhuaineas sibh foghar 2 
t)hur fearainn, cha ghearr thu gu buileach 
oisinnean t'achaidh, 'nuair a bhuaineas tu, 
ni mò a thionaileas tu dioghluim t-fhogh- 
araidh: t'àgaidh tu iad do'n bhocbd agus 
do'n choijrreach: Is mise an Ti<ihearna 
bhur Du. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
San t-seachdamh mìos, air a' cheud lù 
do'n mhìos, bithidh sàbaid agaibh, cuimh- 
neachan shèideadh thrompaidean 3 , coimh- 
ghairm naomha. 

25 Obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh uir ; achbheir sibh seach.ad tabhartas, 
a bheirear suas le teine do'n Tighearna. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh lù do'n t-seachdamh mios so, bithidh làrèite; 
bithidh e na choimhghairm naomha 
dhuibh, agus cràdhaidh sibh bhur n-an- 
manna 4 , agus bheir sibh seachad tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tighearna. 

28 Agus obair sam bith cha dean sibh 
air an là cheudna; oir is là rèite e dhean- 
amh rèite air bhur son an làthair an Tigh- 
earna bhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi sa chràdh 
san là sin fèin, gearrar as e o mheasg a 
shluaigh. 

30 Agus gach anam a ni obair sam bith 
air an là cheudna, an t-anam sin fèin 
sgriosaidh mise o mheasg a shluaigh. 

31 Obair sam bith cha dean sibh : bith- 
idh e na reachd sìorruidh air feadh bhur 
ginealacha 'nar n-àitibh-còmhnuidh uile. 

32 Bithidh e dhuibh na shàbaid fois, 
agus cràdhaidh sibh bhur n-anmanna air 
an naothadh là do'n mhìos air feasgar: o 
fheasgar gu feasgar cumaidh sibh bhur 
sàbaid. 

33 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

34 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràcìh, 
Air a' chìiigeadh là deug do'n t-scachdamh 
mìos so bithidh fèisd nam pàlliun 5 rc 
sheachd laithean do'n Tighearna. 

35 Air a' cheud là bithidh coimhghairni 
naomha : obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh uir. 

36 Seachd laithean bhcir sibh seach^d 
tabhartas, a bheirear suas le teine do'n 
Tighearna: air an ochdamh là bithidh 
coiinhghairm naomha agaibh, agus bheir 
sibh seachad tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearna; is ard choimhthional 
e; obair thi àilleil tam bith eha dean sibh uir. 

37 Is iad sin fèisdean an Tighearna, a 
ghairmeas sibh gu bhi nan coimhghairmibh 
naomha, a thoirt seachad tabliartais a 
bheirear suas le teine do'n Tighearna tabh- 
artas-loisgte, agus tabhartas-bìdh, ìobairt, 
a2:us tabhartasan-dibhe, sjach ni air a là 
tein; 

38 A thuilleadh air sàbaidibh an Tigh- 
earna, agus a thuilleadh air bhur tiodh- 
lacaibh, agus a thuilleadh air bhur bòidibh 
uile, agus a thuilleadh air bhur saor-thabh- 
artais uile, a bheir sibh do'n Tigliearna. 

39 Mar an ceudna air a chìiigeadh là 
deug do'n t-seachdamh mìos, an uair a 
chruinnicheas sitih a stigh toradh an 
fhearainn, cumaidh sibh fèisd do'n Tigh- 
earna seachd laithean : air a' cheud là 
bithidh sàbaid , agus air an ochdamh là 
bithidh sàbaid. 

40 Agus gabhaidli sibh dhuibh/tin, aira* 
cheud là, meas 7 chraobh àluinn, geugan 
chrann pailm, agus geugan chraobh tiugh, 
agus seileach an t-sruthain ; agus ni sibh 1 mhuilionn. * foghara. 3 stoc, adharc. 
* quiridh sibà bhur 'n umnaima fa àmhghar. 
116 5 feill nam bìith. 6 fois,tàmh. Eabh. 

» meanglain. CAIB. XXIV. XXV. gaìrdeachas an làthair an Tighearna bhur 
De seachd laithean. 

41 Agus cumaidh sibh e na f hèisd do'n 
Tishearna seachd laithean sa bhliadhna : 
bithidh e na reachd sìorruidh air feadh 
bhur ginealaeha; cumaidh sibh e san 
t-seachdamh mìos. 

42 Ann am pàilliunaibh 1 gabhaidh sibh 
còmhnuidh seachd laithean: gabhaidh gach 
aon,a rugadh na Israelach, eòmhnuidh ann 
am pàilliunaibh; 

45 A chum as gu'm bi fios aig bhur 
ginealaich gu'n d'thug mise air cloinn 
Israeil cònihnuidh ghabhail ann am pàilfc- 
iunaibh, 'nuair a thug mi mach ìad a tìr na 
h-Eiphit : L mise an Tighearna bhur Dia. 

44 A^us chuir Maois an cèill do chloinn 
Israeil fèisdean an Tiahearna. 

CAIB. XXIV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 AÌthn do chloinn Isr.ieil iad a thoirt a' 
t'ionnsuklh oladh fìor-ghlan a' chroinu- 
olaidh, brùite air son an t-soluis, a thoirt 
air na lòchrain lasadh an còmhnuidh. 

3 An taobh a muigh do bhrat na fianuis, 
ann am pàillìun a' choimhthionail, orduich- 
idh Aaron e o fheasgargu maduinn, an 
làthair an Tighearn an còmhnuidh : bith- 
idh c na reachd sìorruidh air feadh bhur 
ginealacha. 

4 Orduichidh e na lòchrain aira' choinn- 
leir f hìor-ghlan an iàihair an Tighearn an 
còmhuuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plùr mìn, agus 
fuin'.dh tu dà bhreacaig dheug dheth: dà 
dheicheamh earrann bitliidh ann an aon 
bhreacaig. 

6 Agus suidhichidh tu iad ann an dà 
shreaih, se ann an sreath, air a' bhòrd 
fhìor-ghlan ar. làdiair an Tighearna. 

7 Agus cuiridh tu tùis fhìor-ghlan air 
gach sreath, a chum as gu'm bi i air an 
aran mar chuimhneachan, eadhpn tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tighearna. 

8 Gach aon là sàbaid cuiridh e 'n ordugh 
e an làthair an Tighearn an còmhnuidh, air 
a ghabliiul o chloinu I^raeil le coimhcheanga! 
sìorruidh. 

9 Agus is le Aaron agus a mhic e, agus 
ithidh iad e san ionad naomha; oir a ia 
e ro-naovnha dha, do thabhartasaibh an 
Tighearn a bheirear suas le teine, le 
leachd- bith-bhuan. 

10 Agus chaidh mac ban-Israelich, aig 
an robìi Eirhiteach na athair, a mach am 
measg chloinn Israeil: agus bha mac na 
ban-Israelich agus dume do Israel a conih- 
stri' sa' champ. 

11 Agus nihaslaich 3 mac na ban-Israel- 
ich ainm an Tigheama, agus mhallaich e: 1 bìithnibh. 1 lagh, ordngh. 3T dh'aium- 

ich. Eabìl. 4 ann an guintir, 'ùm prìosun. 

S Bristeadh. 6 bheir e air ah. Eabl). 7 a 
117 agus thug iad gu Maois e, (agus b'e ainm a 
mhàthar Selomit, nighean Dhibri, do 
thrèibh Dhan;) 

12 Agus chuir iad an làimh 4 e, chum 
gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an Tigh- 
earna. 

13 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

14 Thoir a mach esan a mhallaich an 
taobh a muigh do'n champ, agus cuireadh 
iadsan uile a chual' e an làmhan air a 
cheann, agus clachadh an coinihchruinn- 
each uile e. 

15 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ge b'e neach a mhallaicheas a Dhia, 
giùlainidli e a pheacadh. 

16 As;us esan a m'naslaicheas ainm an 
Tighearna, cuirear gu cinnteach gu bas e: 
clachaidh gu deimhin an coimhchruinn- 
each uile e: an coigreach co math agus 
esan a rugadh san dùthaich, 'nuair a mhas- 
laicheas e ainm an Tighearna, cuirear gu 
bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine sam 
bith,cuirear gun teagamh gu bàs e. 

18 Agus esan a mharbhas ainmhidh, nì 
e dìoladh air a shon: ainmhidh air son 
ainmhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram air a 
choimhearsnach, mar a rinn e, mar sìn 
nìthear air : 

20 Briseadh 5 air son brisidh, sùil air 
son sùla, fiacail air son fiacla: mar a thug 
e ciurram air duine, ìr.ar sin nìthear air. 

21 Agus esan a mharbhas ainmhidb, 
diolaidh se 6 e; agus an neach a mharbhas 
duine, cuirear gu bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagha agaibh 
co math air son a' choigrich, agus air son 
neach do mhuinntir bhur dùthcha fèin : oir 
is mise an Tighearna bhur Dia. 

23 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a thoirt leo esan a mhallaich, an taobh 
a muigh do'n champ, agus a chlachadh le 
clachaibh 7 ; agus rinn clann Israeil mar a 
dh 'àithn an Tìghearna do Mhaois. 

(JAIB. XXV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois 
XjL ann an sliabh Shinai, ag rà ih, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riù, 'Nuair a thig sibh chum na tìre a bheir 
mise dhuibh, an sin gleidhidh an lìr sàbaid 
do'n I ighearna. 

3 Sè bliadhnan cuiridh tu t-fhearann 8 , 
agus sè bliadhnan bearraidh 9 tu t'fhìon- 
lios, agus cruinnichidh tu stigh a thoradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh bliadhna 
bithidh sàbaid fois do'n tìr, ^àbaid do'n 
Tighearna: t'fhearann cha chuir thu, agus 
t'fhìon-lius cha bhearr thu. 

5 An ni sin a dh'f hàsas dheth fèin do cldochadh le clochaibh. s s'tulchuiridh tu 

l'achadh. 9 deasaichidh. LEBHITICUS. t-fhoghar, cha bhuain thu, agits fìon- 
dhearca t'fhìonain 1 neo-dheasaichte cha 
•chruinnich thu : na bliadhna fpis bithidh i 
do'n tìr. 

6 Agus bithidh sàbaid na tìre 2 na biadb 
dhuibh : dhuit fèin, agus do d' òglach agus 
do d' bhan-oglaich, agus do d' f hear tuar- 
asdail, agus do d' choigreach a ta air 
chuairt maille riut ; 

7 Agus do d' sprèidb, agus do'n fhiadh- 
feheafhach a tu ann ad fhearann ; bithidh a 
cinneas uile chum bìdh. 

8 Agus àirrhhidh tu dhuit fèin seachd 
sàbaidean do bhliadhnaibh, seachd uairean 
seachd bliadhna: agus bithidh ùine nan 
seachd sàbaidean do bhhadhnaibh dhuit na 
naoi bliadhnaibh 's dà fhichead. 

9 An sin bheir thu fanear trompaid na 
lubile a sheideadh san t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh là do'n nnhìos: ann an là 
na rèite bheir sibh fanear an trompaid a 
shèideadh air feadh bhur tìre uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an deich- 
eamh bliadhna 's dà fhichead, agus gairm- 
idh sibh saorsa air feadh na dùthcha, d'a 
ìuchd-àiteachaidh uile : bithidh i na Iubile 
dhuibh, agus pillidh sibh gach duine chum 
•a sheilbhe fèin, agus pillidh gach duine 
agaibh g'a theaghlach (èin. 

11 Bithidh an deicheamh bliadhna sin 
agus dà fhichead na Iubiie dhuibh; cha 
chuir sibh sìol, ni mò a bhuaineas sibh an 
ni a db't'hàsas clhcth fèin innte, ni mò a 
thionaileas sibli dearcan-J'ìona innte do d' 
fhìonain neo-dheasaiclite : 

12 Oir is Iubile i, bithidh i naomha 
dhuibh ; ithidh sibh a cinneas as an fhear- 
ann. 

13 Ann am bliadhna na Iubile so, pillidh 
gach duine agaibh adh'ionnsuidha sheilbhe 
fèin. 

14 Agus ma reiceas tu bheag ri d' 
choimhearsnach, no ma cheannaicheas tu 
Meag o làimh do choimhear;naich : cha 
dean sibh eucoir 3 -air a' chèile. 

15 A rèir àireimh nam bliacìhna an 
dèigh na Iubile ceannaichidh tu o d' 
choimhearsnach, agus a rèir àireimh 
bhliadhna nan toraidh reicjdh e riut. 

16 A rèir lìonmhoireachd nam bliadhna 
meudaichidh tu a luach, agus a rèir teircid 
nam bliadhna beagaichidh tu a luach : oir 
c rèir àireimh hhliadhna nan toraidh tha e 

_a' reiceadh riut. 

17 Agus cha dean sibh eucoir air a' 
chèile : ach bithidh eagal do Uhè ort ; oir 
is mise an Tighearna bnur Dia. 

18 Uime sin, ni sibh mo rcachdan, agus 
gleidhidh sibh mo bhreilheanais, agus ni 
sibh iad; agus gabliaidh sibh còmhnuidh 
•san tìr ann an tèaruintcachd 4 . - 1 

19 Agus bheir am fearann a mach a thoradh, agus ithidh sibli bhur sàth, agus 
gabhaidh sibh còmhnuidh ann gu tèaruinte. 

20 Agus ma their sibh, Ciod a dh'itheas 
sinn air an t-seachdamh bliadhna? fruch, 
cha chuir sinn stol, ni mò a chruinnicheas 
sinn ar toradh : 

21 An sin àilhnidh mise mo bheannach- 
adh oirbh san t-seathadh bliadhna, agus 
bheir i mach toradh air son thri bliadhna. 

22 Agus cuiridh sibh air an ochdamh 
bliadhna, agus ithidh sibh fathast do'n 
t-seann toradh gus an naothadh bliadhna ; 
gus an d' thig a toradh a stigh, ithidh sibh 
do'n t-seann torudh. 

23 Cha reicear am fearann gu bràth ; 
oir is leamsa am fearann : oir is coigrich 
agus luchd-cuairt sibhse maille rium. 

24 Agus ann am iearann bhur seilbh 
uile, bheir sibh saorsa s do'n fhearann. 

25 Ma dh'fhàs do bhràthair bochd, agus 
gu'n do reic e cuid d'a sheilbh, agus ma 
thig a h-aon air bith d'a dhillsibh g'a 
fhuasgladh, an sin fuasglaidh e an ni a 
reic a bhràtbair. 

26 Agus mur 'eil aig an duine neach g'a 
fhuase-ladh, airus eur urrainn e fèin 'fbuasg- 
ladh: ° b 

27 An sin àirmheadh e bliadhnan a 
rèicidh, agus thugadh e air ais an ni a ta 
thàiris do'n duine, ris an do reic se e : a 
chum's gu'm pill° edh'ionnsuidh a s'neilbhe 
fèin. 

28 Agus mur urrain e sin a thoirt air ais 
da, an sin fanaidh an ni sin a reiceadh ann 
an làimh an neach, a cheannaich e, gu 
bliadhna na Iubile : agus anns an 7 Iubde 
thèid e mach, agus pillidh e chum a 
sheilbhe. 

29 Agus ma reiceas duine tigh-còmh- 
nuidh ann am baile cuartaichte le balladh, 
an sin feudaidh e 'fhuasgladh an taobh a 
stigh do bhliadhn' iomlain an dèigh a reic- 
eadh : an iaohh a stigh do bhliadhn' iomlain 
feudaidh e 'fhuasgladb. 

30 Agus mur fuasglar e gus an coimh- 
lionar bliadhn' iomlan ; an sin daingnichear 
an tigh a tha 'n taobh a stigh do'n bhaile 
cuartaichte le balla, gu bràth dhasan a 
cheannaich e, air feadh a ghinealacha : cha 
d' thèid e mach san lubile. 

31 Ach measar tighean nam bailtean 
nach 'eil cuartaichte le .balla, mar f hearann 
na tìre: feudar ain fuasgladh, agus thèid 
iad a mach san Iubile. 

32 Gidheadh, bailtean nan I.e.biiitheach, 
agus tighean bhàiltean an seilbh, feudaidh 
na Lebhithich am fuasgladh uair sam billn 

33 Agus ma cheannaicheas duine o na 
Lebhithich, an sin thèid an tigh a reiceadh, 
agus baile a sheilbh, a mach san Iubile : 
oìr is iad ti*hean bhailtean nan Lebhit- 
heach an sealbh am measg chloinn Israeil. * do ehraoihh-fìnna ,■ t'fìàneamhaìn. Eir. 
* toradli sàbaid na tìre. 3 fuìrneart. 

118 * tìumntachd. 
i ann san. 5 fuasgladk. 6 till. CAIB. XXVI. 34 Ach cha'nfheudaram fearann a tha'n 
taobh a muigh d'am bailtibh a reiceadh, 
oir is e sin an sealbh mhairtheanach '. 

35 Agas ma dh'fhàsas do bhràthair 
bochd, agus gu'n d' thèid e dhèigh-làimh 
agad, an sin tuasglaidh 2 tu air: seadh, ged' 
is coigreach no fear-cuairt e ; agus bithidh 
« beo maille riut : 

36 Na gabh riadh uaith, no tuille 's a 
thug thu clha": ach biodh eagal do Dhè 
ort,"a chum's gu'm feud do bhràthair a bhi 
beo maille riut. 

S7 T'airgiod cha d'thoir thu dha air riadh, 
agus air son buarmachd cha d' thoir thu dha 
do bhiadh. 

38 Is mise an Tighearna bhur Dia, a 
thug a mach sibh a talamh na h-Eiphit, a 
thoirt dhuibh tìr Chanaain, agus a bhi 'm 
Dhia agaibh. 

39 Agus ma dh'fhàs do bhràthair, a ta 
laimh, riut bochd, agus gu'n do reiceadh 
riut e ; cha d' thoir thuair seirbhisa dhean- 
amh dhuit mar thràill : 

40 Mar sheirbhiseach tuarasdail, agus 
mar fhear-cuairt, bithidh e maille riut; gu 
bliadhna na Iubile ni e seirbhis dhuit. 

41 Agus an sin imichidh e uait, e fèin 
-agus a chlann maille ris, agus pillidh e 
chum a theaghlaich fèin. agus a chum 
seilbh 'aithreacha pillidh e : 

42 Oir is iadsan mo sheirbhisich, a thug 
mi mach a tìr na h-Eiphit : cha reicear iad 
mar thràillibh. 

43 Cha ghnàthaicb thu uachdranachd 4 
os a cheann le h-an-iochd, ach bithidh eagal 
do Dhè ort. 

44 Agus do thràillean, agus do bhan- 
tràillean, a bhios agad, do na cinnich, a ta 
m'ar timchioll biihidh iad ; uatha-san ceann- 
aichidh sibh tràillean agus ban-tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn 
nan coigreach, a ta air chuairt 'nar measg, 
uathasan ceannaichidh sibh, agus o'n teagh- 
laichibh a ta maille ruibh, a ghin iad 'nar 
fearann : agus bithidh iad nan seilbh 
-dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar oigh- 
reachd d'ar cloinn 'nar dèigh, a chum an 
sealbhachadh war oighreachd, bithidh iad 
dhuibh nan tràillibh a chaoidh: ach os 
cionn bhur bràithre cloinn Israeil, cadhon 
os cionn a chèile cha ghnàthaich sibh 
uachdranachd 5 le h-an-iochd. 

47 Àgus ma dh'fhàsas fear-cuairt no 
coigreach saibhir 6 làimh riut, agus ma 
•dh'fhàsas do bhràthair làimh ris bochd, 
agus gu'n reic se e fèin ris a' choigreach, 
ris an fhear-chuairt a tha maille riut, no 
ri gineal teaghlaich a' choigrich : 

48 An dèigh a reiceadh, feudar fhuasg- 1 hhuan, shtorrtiidh. 1 cabhairidh, foiridh. 
3 teachd a mach, fàs. + Cha riaghlaich tliu. 
5 riaghladh, tigheamas, moighstireachd. 

6 beartach. 7 aisìgidh e. 8 dealbhan, cusp- 
119 ladh a rìs; feudaidh aon d'a bhràithribh 

'fhuasgladh : 

49 Feudaidh aon chuid bràthair 'athar, 
no mac bhràthar 'athar 'fhuasgladh, no 
feudaidh aon neach, a tha dlù an dàimh 
dha d'a theaghlach fèin, 'fhuasgladh; no 
ma's urrainn e, feudaidh se e fèin fhuasc- 
ladh. 

50 Agus ni e cunntas ris-san a cheaun- 
aich e o'n bhliadlma anns an do reiceadh 
ris e, gu bliadhna na Iubile : agus bithidh 
luach a reicidh a rèir àireimh nam bliadhna, 
a rèir aimsir seirbhisich tuarasdail bithidh 
e dha. 

51 Ma bhios fathast mòran bhliadhnacha 
ri teachd, d'an rèir sin bheir e a rìs 7 luach 
'fhua^glaidh, as an airgiod air son an do 
cheannaicheadh e. 

52 Agus mur 'eil ri teachd ach beagari 
bhliadhnacha gu bliadhna na Iubile, an sin 
ni e cunntas ris, agus a rèir a bhliadhnacha. 
bheir e dha a rìs luach 'fhuasglaidh. 

53 Mar sheirbhiseach a ia air thuarasdal 
o bhhadhna gu bltadhna bithidh e maillei 
ris : cha ghnàthaichear uachdranachd os a 
cheann le h-an-iochd ann do shealiadh-sa. 

. 54 Agus mur fuasglar e anns na bliadh- 
naibh sin, an sin thèid e mach ann am 
bliadbna na Iubile, e fèin agus a chlann 
maille ris. 

55 Oir dhomhsa tha clann Israeil nan 
seirbhisich; is iadsan mo sheirbhisich, a. 
thug mi mach a tìr na h-Eiphit: Is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 

CHA dean sibh dhuibh fèin ìodholan 8 
no coslas snaidhte, agus cha chuir sibh 
suas ìomhaigh 9 dhuibh fèin, ni mò shuidh- 
ichcas sibh clochdhealbh 'nar fearann, gu 
cromadh sìos d'i: oir is mise an Tighearna, 
bhur Dia. 

2 Gleidhtdh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionad naomha : Is 
mise an Tighearna 

3 Ma ghiuaiseas sibh a'm' reachdaibh, 
agus ma ghleidheas sihh m'àitheanta ; agus 
ma ni sibh iad ; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisge 10 na 
àm fèin, agus bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus bhcir craobhan na machrach 
am meas uatha. 

5 Agus ruigidh bhur bualadh am fìon- 
fhoghar, agus ruigidh bhur fìon-fhoghar 
àm an t-sìl-chur, agus ithidh sibh bhur 
n-aran guV sàth, agus gabhaidh sibh còmh- 
nuidh gu tèaruinte 'nar tìr. 

6 Agus bheir mise sìth san tìr, agus 
luidhidh sibh sìos, agus cha chivjr neach 
sam bith eagal oirbh : agus sgriosaidh 11 mi 
droch bheathaichean as an dìithaich agus airean-aoraidh faoin. 9 standing image, statuei 
Sasg. 10 frasuchd. 11 fa.saichidh,d\thichidh % 
fuadaichidh. LEBHITICUS. cha d' thèid an claidheamh tre bhur fear- 
ann. 

7 Agus ruaigidh sibh bhur naimhdean, 
agus tuitidh ,iad romhaibh leis a' chlaidh- 
eamh. 

8 Agus cuiridh cùigear dhibh an ruaig 
air ceud, agus cuiridh ceud dhibh an rtìaig 
air deich mile: agus tuitidh bhur naimh- 
dean romhaibh leis a' chlaidheamh. 

Oir amhaircidh mise oirbh ', agus ni 
mi sìolmhor sibh, agus bheir mi oirbh fàs 
lionmhor, agusdaingnichidh mi mo choimh- 
cheangal ribh 

10 Agus ithidh sibh an seann lòn, agus 
bheir sìbh a mach an seann Lòn air son an 
lòin nomha 2 . 

11 Agus suidhichidh mi mo phàilliun 
'nar measg : agus cha bhi gràin aig m'anam 
dhibh. 

12 Agus imichidh mi 'nar measg, agus 
bithidh mi a'm' Dhia dhuibh, agus bithidh 
sibhse 'nar sluagh dhomhsa. 

13 Is mise an Tighearna bhur Dia, a 
thug sibhse a mach a tìr na h-Eiphit, a 
chum as nach bitheadh sibh 'nar tràillibh 
aca; agus bhris mi cuibhreach 3 bhur 
cuinge, agus thugmi oirbh imeachd dìreach. 

14 Ach mur èisd sibh rium, agus mur 
dean sibh na h-àitheanta sin uile : 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo reachd- 
aibh, no ma ghabhas bhur n-anam gràin do 
m'bhreiiheanais, air chur as nach dean 
sibh m'àitheantan uile, ach gu'm bris sibh 
mo choimh-cheangal; 

16 Ni rnise mar an ceudna so ribhse, 
orduichidh mi oirbh uamhas, caitheamh, 
-agus fiabhrus ' loisgeach, a chaitheas na 
sùilean, agus à bheir cràdh do'n chridhe : 
a°;us cuiridh sibh bhur sìol ann an dìomh- 
anas, oir ithidh bhur naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo ghnùis 'nar 
n-aghaicìh, agus marbhar sibh an làthair 
bhur naimhdean : agus rìoghaichidh a' 
mhuinntir, air am beag sibh, oirbh, agus 
teichidh sibh an uair nach bi neach an 
tòir oirbh. 

18 Agus mur èisd sibh rium fathast air a 
shon so uile, an sin ni mi peanas oirbh 
seachd uaire ni's mò air son bhur peac- 
anna. 

19 Agus brisidh mi uabhar bhur cumh- 
achd; agus ni mi bhur neamha mar iar- 
unn, agus bhur talamh mar unga : 

20 Agus caithear bhur spionnadh ann 
an dìomhanas ; oir cha d' thoir bhur fearann 
'fhàs uailh, ni mò a bheir craobhan na tìre 
am meas uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm' aghaidh, 
agus nach eisd sibh ritim ; bheir mi seachd 
uaire tuille phlàighean oirbh a xèir bhur 
peacanna. 

22 Cuirirlh mi, mar an ceudna, fiadh- bheathaichean na machrach 'nar measg, a. 
bheir uaibh bhur clann, agus a chuireas as 
d'ar sprèidh, agus a ni sibh tearc ann art 
àireamh, agus bithidh bhur rathaide 4 mòra. 
fàs. 

23 Agus mur leasaichear leamsa sibh 
leis na nithibh sin, ach gu'n d' thèid sibh a'm" 
aghaidh : 

24 An sin thèid mise mar an ceudna 
'nar n-aghaidh-sa, agus ni mi peanas oirbh 
seachd uairean fathast air son bhur peac- 
anna. 

25 Agus bheir mi claidheamh oirbh, av 
dhìolas cùis-ghearain mo choimh-cheangaìl • 
agus an uair a chruinnichear sibh an ceann. 
a chèile an taobh a stigh d'ar bailtibh, cuir- 
idh mi a' phlàigh 'nar measg ; agus bheir- 
ear thairis sibh do làimh naimhdean. 

26 An uair a bhriseas mise lorg bhur- 
n-arain, fuinidh deich mnài bhur n-aran ann 
an aon àmhuinn, agtis bheir iad air ais 
dhulbh bhur n-aran aìr a thomhas, agus- 
ithidh sibh, agus cha bhi sibh sàlhach. 

27 Agus mur èisd sibh air son so uile- 
rium, ach gu'n d' thèid sibh a'm' aghaidh : 

28 An sin theid mise 'nar n-aghaidh-sa 
mar an ceudna ann am fraoch i'eirge 
agus smachdaichidh mise, eadhon mise,. 
scachd uaire sibh air son bhur peacanna^ 

29 Agus ithidh sibii feoil bhur mac, agus 
feoil bhur nigheana ithidii sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ar n-ionadaibh 
arda, agus gearraidh mi sìos bhur dealbhan,,. 
agus tilgidh mj bhur colannan 5 air culann- 
aibh bhur n-ìodhol, agus gabhaidit m'anam 
gràin dibh. 

31 Agus cuiridh mi bhtir bailtean fàs, - 
agus bheir mi loai-sgnob air 6 bhur n-ion- 
ada naomha, agus cha ghabh mi fàile bhur 
boltrach cùbhraidh 7 . 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air an 
fhearann : agus bithidh iogimadh 8 air bhur 
naimhdibh, a ghabhas còmhnuidh ann; 
mu'n ni sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am measg* 
nan cinneach, agus tairngidh 9 nii claidh- 
eamh 'nar dèigh : agus bitbidh bhur fearann 
creachta, agus bhur bailtean fàs. 

34 An sin mealaidh am tèarann a shàb- 
aidean, am fad sa luidheas e fàs, agus « 
blùos sibhse ann am fearann bhur naimh- 
dean; eadhon an sin gabhaidh am fearann 
fois, agus mealaidh e a shàbaidean. 

35 Am fad 's a luidheas am fearann fàs y 
bithidh fois aige, do bhrigh nach robh fois 
aige 'nar sàbaidibhsa 'nuair a ghabh sibh 
còmhnuidh ann l0 . 

36 Agus orra-san, a dh'fhàgar beo dhibh, 
cuiridh miselaigse" nan cridheachaibh ami 
an dùthchaibh an naimhdean ; agus cuiridh 
fuaim duilleig air chrilh iad air theicheadh ; 
agus teichidh iad mar gu'm biodh iad aT 1 bitlvdh spfis aznmsa dhuibh. 4 nuadha. 6 sgrhsaidh mì, /hsaichidh mi. 7 blasdal 
3 bannan. + roide, slighean. 5 cuirp. 8 uamhann. 9 rìùsgidh. l °air. Eabh. 11 laige. 
120 1 CAIB. 

tekheadh o'n chlaidheamh : agus tuitidh 
iad an uair nach bi neach an tòir orra. 

37 Agus tuitidh iad air muin a chèile, 
mar gu'm b'ann roimh 'n chlaidheamh, 
'nuair nach bi neach an tòir orra; agus 
cha bhi neart agaibh gu seasamh roimh 
bhur naimhdibh. 

S8 Agus thèid as duibh am measg nan 
cinneach, agus ithidh talamh bhur naimh- 
dean suas sibh. 

39 Agus 'seargaidh iadsan, a dh'fhàgar 
dhibh, as nan aingidheachd ann an dùth- 
chaibh bhur naimhdean, agus mar an 
ceudna ann an eu-ceartaibh an aithreacha 
seargaidh iad as maille riu. 

40 Ma dh'aidiclieas iad an aingidheachd 
fèin, agus aingidheachd an aithreacha, a 
rèir an eusaontais, a rinn iad a'm' aghaidh, 
agus mar an ceudna gu'n do ghluais iad 
a'm' aghaidh : 

41 Agus gu'n do ghluais mise mar an 
ceudna n. n aghaidhsan, agus gu'n d' thug 
mi iad do dhuthaich an naimhdean ; ma 
bhios an sin an cridhe neo-thimchioll- 
ghearrt' air irioslachadh 1 , aìr chor as git'n 
gabh iad ri peanas an aingidheachd : 

42 An sin cuimhnichidh mise mo 
choimhcheangal ri Iacob, agus mar an 
ceudna mo choimhcheangal ri h-Isaac, 
agus mar an ceudna mo choimh-cheangal 
ri h-Abraham cuimhnichidh mi, agus 
cuimhnichidh mi am ièarann. 

43 Trèigear mar an ceudua am fearann 
leo, agus mealaidh e a shàbaidean, am 
feadh 's a ta e na luidhe fàs as an eug- 
mhais ; agus gabhaidh iad ri peanas an 
aingidheachd ; a chionn, eadhon a chionn 
gu'n d'rinn iad tàir air mo bhreitheanaìs, 
agus a chionn gu'n do ghabh an anam 
gràin do m' reachdaibh. 

44 Agus gidheadh air a shon so ui!e, 
'nuair a bhios iad ann an tìr an naimhdean, 
cha tilg mi uam iad, ni mò a ghabhas mi 
gràin diubh, g'an sgrios gu tur, agus a 
bhriseadh mo choimhcheangail riu : oir is 
mise an Tighearn an Dia. 

45 Ach air an sgath-san cuimhnichidh 
mi coimhcheangal an sinnsirean, a thug 
mi mach a lìr na h-Eiphit, ann an sealladh 
nan cinneach, a chum as gu'in bithinn a'm' 
Dhia aca : Is mise an Tighearna. 

46 Is iad sin na h-orduighean, agus na 
breitheanais, agus na reachdan, a rinn an 
Tighearna eadar e fèin a°;us clann Israeil, 
ann an sliabh Shinai, le làimh Mhaois. 

C A I B. XXVII. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
. ug ràdh, 2 Labhair ri cloinn Israeii, agus abair 
riu, 'Nuair a bheir duine bòid" àraidh ' 2 , 
buinidh na h-anmanna 3 do'n Tigheam, a 
rèir do mheas : 

3 Agus bithicJh do mheas, air an f hirionn- irisleachadh. 2 shònraichle. 3 pearsanna. 
121 XXVII. 

ach, o fhichead bliadhna dh'aois eadhon gn 
tri fichead bliadhna dh'aois; bithidh eadhon 
do mheas leth-cheud secel airgid, a rèir 
seceil an ionaid naomhjt. 

4 Agus ma's bainiphnach a bhios ann, an 
sinbithidhdo mheasdeichseceil 'ar fhichead. 

5 Agus . ma's gille o chùig bliadhna 
dh'aois, eadhon gu fichead bliadhna dh'aois y 
a bhios ann, àn sin bithidh do mhcas air 
son an fhirionnaich fichead secel, agus air 
son na bainionnaich deich seceil. 

6 Agus ma's ann o mhìos a dh'aois, 
eadhon gu cùig bliadhna dh'aois ; an sin 
bithidh do mheas air son an fhirionnaich 
cuig seceil airgid, agus air son na bainionn- 
aich b'dhidh do mheas tri seceil airgid. 

7 Agus raa's ann u bldos e o thri fichead 
bliadhna dh'aois agus os a chionn, ma's 
firionnach e, an sin bithidh do mheas cùig. 
seceil deug, agus air son bainionnaich deich 
seceil. 

8 Ach ma bhios e ni's bochda na do 
mheas, an rin nochdaidh se e fèin an làfh- 
air an t-sagairt, agus measaidh an sagart e 

a rèir a chomais-san a thug a' bhòid, meas- 
aidh an sagart e. 

9 Agus ma's ainmhidh e d'an d' thoir 
daoine tabhartas a dh'ionnsuidh an Tigh— 
earna ; bithidh gach ni, a bheir duine d'ari 
leithidibh sin do'n Tighearna, naomha. 

10 Cha mhùth 4 se e, ni mò mhalair— 
ticheas se e, math air son uilc, no olc airr 
son maith : ach ma mhalairticheas e air 
chor sam bith ainmhidh air son ainmhidh; 
an sin bithidh e fein, agus an ni afkuuradk 
na mhalairt, naomha. 

11 Agus ma's ainmhidh neo-ghlan sam 
bith e, do nach d' thoir iad seachad tabh- 
artas do'n Tìghearna; an sin nochdaidh e 
'n t-ainmhtdh an làthair an t-sagairt : 

12 Agus measaidh an sagart e, ma's- 
math no olc e ; mar a mheasas tusa a bhios- 
a'd' shagart e, mar sin bìthidh e. 

. . 13 Ach ma dh'fhuasglas e air chor sam 
bith e, an sin cuiridh e an cùigeadh cuid 
deth ri d' mheas-sa. 

14 A_us an uair a choisrigcas duine a. 
thigh, gu bhi naomha do'n Tighearna, aa 
sin measaidh an sagart e ma's math no> 
olc e : mar a mheasas an sagart e, niar sin 
seasaidh e. 

15 Agus ma dh'fhuasglas esan, a choisrig 
e, a thigh, an sin cuirirlh e an cùigeadh 
cuid a dh'airgiod do mheas-sa ris, agus 
bithidh e leis. 

16 Agus ma choisrir;eas duine d'ont 
Tighearna cuid do fhearann a sheilbh, an 
sin bithidn do mheas a rèir a shil 5 : mcusar 
homer do shìol eorna aig leth-cheud secel 
airgid. 

17 Ma choisrigeas e fhearann o bhliadh- 
na na Iubile, a rèir do mheas sca^aidh e. 

13 Ach ma choisrigeas e 'fhearann an + Cha'n atharruich, cha ehaochail. 5 chnruchd. AIREAMH. dèigh na Iubile, an sin àirmhidh 1 an sag- 
art an t-airgiod da a rèir nam bliadhn' a 
ta ri teachd 2 , eadhon gu bliadhna na 
Iubile, agus leigear sin sìos do d' mheas. 

19 Agus ma dh'fhuasglas am fear a 
choisrig am fearann e air chor sam bith ; 
an sin cuiridh e ancùigeadhaa'^ a dh'airgiod 
do mheas-sa ris, agus daingnichear dha e. 

20 Agus mur fuasgail e 'm fearann, no 
mur reic e 'm fearann ri duin' eile, cha 'n 
fhuasglar ni's mò e. 

21 Àch bithidh am fearann, an uair a 
Ihèid e mach san Iubile, naomha do'n 
Tighearna, mar fhearann coisrigte 3 : buin- 
ìdh a shealbh do'n t-sagart. 

22 Ach ma choisrigeas duine do'n Tigh- 
earna fearann a cheannaich e, nach ann do 
fhearann a sheilbh ; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha luach 
tlo mheas, eadhon gu bliadhna na Iubile, 
asjus bheir e seachad do mheas fèin san là 
•£Ìn, mar ni naomha do'n Tighearna. 

24 Ann am bliadhna na lubile piilidh 
am fearann d'a ionnsuidh-san o'n do 
cheannaicheadh e, eadfion d'a ionnsuidh- 
rsan, d'am buineadh sealbh an fhearainn. 

25 Agus bithidh do mheas-sa uile a rèir 
seceil an ionaid naomha; bithidh fichead 
gerah san t-secel. 

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidhean, bu 
chòir a bhi na cheud-ghin do'n Tighearna, 
cha chotsrig duine air bith sin, co dhiubh 
às tarbh, no caora e ; is leis an Tighearn e. 27 Ach ma's ann do bhealhach neo-ghlan 
e, an sin fuasglaidh se e a rèir do mheas-sa, 
agus cuiridh e an cùigeadh cuid deth ris ; 
no mar fuasglar e, an sin reicear e a rèir 
do mheas. 

28 Gidheadh cha reicear, agus cha 'n 
fhuasglar ni sam bith coisrigte a chois- 
rigeas duine do'n Tighearna, do gach ni a ■ 
ta aige, araon do dhuine agus do ainmhidh, 
agus do fhearann a sheilnh: tha gach ni 
coisrìgte ro-naomha do'n Tighearna. 

29 Cha 'n fhuasglar ni sam bith cois- 
rigte, a choi^rigear le daoinibh : uch cuirear 
gu cinnteach gu bàs e. 

30 Agus uile dheachamh an fhearainn, 
jna's ann do shìol an fhearainn, no do mheas 
na craoibhe, is leis an Tighcarn e; tha e 
naomha do'n Tighearna. 

31 Agus ma dh'fhuasglas duine idir a* 
bheag d'a dheachamh, cuiridh e an cùig- 
eadh cuid deth ris. 

32 Agus a thaobh uile dheachaimh a* 
chruidh, no an treud, eadhou gach ni air 
bith a dh'imicheas fa'n t-slait; bithidh an 
deachamh dheth naomha do'n Tighearna. 

33 Cha rannsaich e am bi e math no 
olc, ni mò a mhalairticheas se e : agus ma 
mhalairticheas e idir e, an sin bithidh an dà 
chuid e fèin agus a mhalairt naomha; cha. 
'n fhuasglar e. 

34 Is iad sin na h-àitheantan a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois air son chloinn. 
Israeil, ann an sliabh Shinai. 
CAIB. I. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, ann am pàilliun 
n' choimhlhionail, air a' cheud là do'n dara 
■mios, san dara bliadhna, an dèigh dhoibh 
teachd a mach a tìr na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh* cheann coimh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, a rèir 5 an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithreacha, 
maille ri àireamh an ainmeanna, gach 
firionnach a rèir an ceann : 

3 O fhichead bliadhna dh'aois, agus os 
a. cheann, gach aon a's urrainn dol a mach 
gu cogadh ann an Israel : àirnihidh ,tusa 
agus Aaron iad a rèir am buidhnean 6 . 

4 Agus maille ribhse bithidh duine do 
gach uile thrèibh : gach aon diubh na 
cheann tighe 'aithreacha. 

5 Agus is iad so ainmeanna nan daoine 
a sheasas maille ribh : Do thriibh Reubein ; 
Elisur mac Shedeuir. 

6 Do Shimeon ; Selumiel mac Shurisa- 
dai. 

7 Do Iudah ; Nahson mac Aminadaib. 
3 Do Isachar ; Nataneel mac Shuair. 

9 DoShebulon; Eliab mac Heioin. 

10 Do chloinn Ioseiph ; do Ephraim, 
Elisauia mac Amihuid ; do Mhanaseh, Ga- 
maliel mac Phadahsuir. 

11 Do Bheniamiu; Abidan mac Ghide- 
oni. 

12 DoDhan; Ahieser mac Amisadai. 

13 Do Aser ; Pagiel mac Ocrain. 

14 Do Ghad ; Ehasaph mac Dheueil. 

15 Do Naphtali ; Ahira mac Enain. 

16 B'iad sin daoin ainmeil 7 a' choimh- 
chruinnich, cinn-fheadhna threubhan an. 
aithreacha, ceannardan mhìlte ann an 
Israel. 

17 Agus ghabh Maois a^us Aaron na 
daoine sin, a ghairmeadh air un ainmibh. 

- 18 Agus thionail iad an coimh-chruinn- 
each uile an ceann a chèile air a' cheud là 
do'n dara mìos, agus chuir iad an cèill an. 
ginealacha rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithreacha, a reir àireimh 8 nan 
ainmean, o fhichead bliadhna dh'aois agus 
thairis, a rèir an ceann. * cunntuidh. 1 a mhuireas, 3 a ir a chur 
<aìr lelh. + cunntas. 5 do rivr. 
122 6 slòigh, armailtean. 7 daoin' alloil. 

8 ann an ùireamh. Eabli. CAIB. I. 19 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin dh'àireamh e ìad ann am 
fàsach iShinai. 

20 Agus bha clann Reubein a' mhic 
bu shine bh'aig Israeil, a r'tir an ginealacha, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithrcacha, a rèir àireimh nun athmèan, a 
rèir an ceann, gach firionnach o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a macii gu cogadh; 

21 Iadsan a dh'àirmheadh dhiubh. eadhon 
do thrèibh Reubein, bha iad ann dà fhi- 
chead agus sè mìle agus cùig ceud. 

22 Do chloinn Shimeoin, a r'tir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithreacha, iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir àireimh nan ainmean, a rèir 
an ceann, gach firionnach o fbichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

23 Iadsan a chaidh àireamh dhuibh, 
•eadlwn do thrèibh Shimeoin, i'iad leth- 
cheud agus naoi mìle agus tri cheud. 

24 Do chloinn Chad, u r'tir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tigbe 
an aithreacha, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichcadbliadhna dh'aois agusos a cheann, 
gach aon a b'urrainn do! a mach gu cog- 
adh ; 

25 . Iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
•eadhon do thrèi'nh Ghad, i'iad dà fhichead 
agus cùig mìle agus sè ceud agus leth- 
cheud. 

26 Do chloinn Iudaih a r'tir an gineal- 
■acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
&ri aithreacha, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dola mach gu 
-cogadh ; 

27 Iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Iudaih, 6'iad tri Èchead 
agus ceithir mìle deug agus sè ceud. 

28 Do chloinn Isachair, a r'tir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithreacha, a rèir àirefmh rian ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois, agus os a 
cheann, gach aon a b'urramn dol a mach 
gu cogadh ; 

29 Iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
■eadhon do thrèibh Isachair, 6'iad leth-cheud 
agus ceithir mìle agus ceithir cheud. 

30 Do chloinn Shebuluin, a r'tir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tfghe an aithreacha, a rèir àireimh nan 
ainmean, o fhichead bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

31 Iadsan a chaidh àircamh dhiubh, 
eudhon do thrèibh Shebuluin, 6'iad leth- 
cheud agus seachd niìle agus ceithir 
cheud. 

32 Do chloinn loseiph, eadhon do chloinn 
Ephraim, a r'tir an ginealacha, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithreacha, 

rèir àireimh nan ainmean, o fhichead 
123 bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh; 

33 Iadsan a chaidh àiìeamh dhiubh> 
eadhon do thrèibh Ephraim, 6'iad dà fhich- 
ead mìle agus cùig ceud. 

34 Do chloinn Mbanaseh, u rèir 'an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an ailhreacha, a rèir àìreimh nan 
ainmean, o fhichead bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

35 Iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
endhon do thrèibh Mhanaseh, è'iad dà mhìle 
dheug 'ar thichead agus dàcheud. 

36 Do chloinn Bheniamin, u rtir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithreacha, a rèir àireimh nan 
ainmean, o fhichead bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a. 
mach gu cogadh ; 

37 ladsan a chaidh àireanih dhiubh, 
eadhon do thrèibh Bheniamin, è'iad cùig 
mìle deug 'ar fhichead agus ceithir cheud. 

38 Do chloinn Dhan, a rèir ah gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithreacha, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhicliead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

39 ladsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eudhon do thrèibh Dhan, ò'iad tri fichead 
agus dà mhìle agus seachd ceud. 

40 Do chloinn ^seir « r'tir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithreacha, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh; 

41 ladsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eàdhon do thrèibh Aseir, 6'iad aon mhìle 
agus dà fhichead agus cùig ceud. 

42 Do chloinn Naphtali ar'tir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithreacha, a rèir aireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

43 ladsan a chaidh àircamh dhiubh, 
eudìwn do thrèibh Naphtali, 6'tad tri mìle 
deug agus dà fhichead agus ceithir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àìreamh, a 
dh'àireamh Maois agus Aaron, agus cean- 
nardan lsraeil, eadh.on dà fliear dheug: 
bha gach feardiubh air son tighe'ailhreacha. 

45 Mar sin bha iadsan, uile a chaidh 
àireamh do chloinn Israeil, a rèir tighe 
an aithreacha, o fhichead bliadlma dh'aois 
agus os a cheann, gach aon a b'urrainn. 
dol a mach gu cogadh ann an lsrael ; . 

46 Eadhon iadsan uile a chaidh àireamh, 
//iad se ceud mìle agus tri mìle agus cùig 
ceud agus leth-cheud. 

47 Ach cha deachaidh na Lebhilhich, 
a rèir trèibh an aithreacha, àireamh nant 
measg : AIREAMH. 48 Ok labhair an Tigbearna ri Maois, 
?ig ràdh, 

49 A mbàin treubh Lebhi cha 'n àireamh 
tìiu, ni mò a ghabhas tu an cunntas cheann 
am measgchloinn Israeil: 

50 Ach orduichidh tu na Lebhithich os 
ceann pàilliuin na fianuis, agus os ceann 
a shoithichean uile, agus os ceann nan uile 
nithe a bhuineas da : giùlainidh iad am 
pàilliun, agus a shoithichean uile, agus' 
frithealaidh iad da, agus campaichidh iad 
m'an cuairt air a' phàilliun. 

51 Agus an uair a bhios am pàilliun gu 
dol air 'aghaidh, leagaidh na Lebhùhich a 
nuas e : agus an uair a bhios am pàilliun 
r'a shuidheachadh, togaidh na Lebhithich 
suas e : a<ms an coi^reach a thi"; ain là"us, 
cuirear gu bas e. 

52 Agus suidhichidh clann Israeil am 
bùthan gach duine làimh r'a chnideachd 1 
fèin, agus gsch duine làimh r'a bhrataich 
fèin, air feadh an armailtean 2 . 

53 Ach suidhichidh na Lebhithich am 
bùthan m'an cuairt air pàilliun na fianuis , 
a chum's nach bi corruicn air coimhchruinn- 
each chluinn Israeil, agus gleidhidh 3 na 
Lebhithich cùram pàilliuin na fìanuis. 

54 Agus rinn clann Isràeil a rèir nan 
uile nithe a dh'àithn an Tigliearna do 
Mhaois ; mar sin rinn iad. 

C A I B. II. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Suidhichidh gach duine do chloinn 
Isracil làimh r'a bhrataich fèin, maille 
ri suaichiontas 4 tighe an aithreacha : fad 
asaii'an cuairt airpàtlliun a' choimhthionail 
sttidhichidh iacj. 

3 Agùs air taobh na h-airde 'n ear leth 
ri èirigh na grèine, suidhichidh luchd-brat- 
aich chàimp ludaih a rèir an armailtcan : 
agus bithidh Nahson mac Aniinadaib na 
cheannard 5 air cloinn ludaih. 

4 Agus 'armailt-san, eadhon iadsan a 
cliaidh àireamh dhiubh, ò'iad tri tichead 
agus ceithir mìle deug agus sè ceud. 

5 Agus am fagus da suidhichidh treubh 
Isachair: agus bilhidh Nataneel mac Shuair 
nachcannard aircloinn Isachair. 

6 Agus 'armailt-s^n, agus iadsan acbaidh 
àireamh dhith, 6'iad leth-cheud agus ceithir 
mìle agus ceithir chcud. 

7 An sin treuhh Shebuluin : agus bithidh 
Eliab niac Heloin na cheannard air cloinn 
Shebuluin. 

8 A^us 'armailt-san, agus iadsan a chaidh 
àireamh dhith, 6'iad leth-cheud agus seachd 
anìle agus ceithir cheud. 

9 Na h-uilechaidh àireamh ann an camp 
Iudaih, 6'iad ceud mìle agus ceithir fich- 
ead mile agus sè mile agus ceithir cheud, 
a rèir an armailtean : is iad so a thèid a 
mach air thùs. 10 Air taobh na h-airde deas bithidh 
bratach chaimp Reubein, a reir an arm- 
ailtean : agus na cheannard air cloinn 
Reubein, bithidh Elisur mac Shedeuir. 

11 Agus'armailt-san agus iadsan a chaidfe 
àireamh dhith, i'iad dà fhichead agus sè 
mìle agus cùig ceud. 

12 Àgus làimh ris suidhichidh treubh 
Shimeoin ; agus bithidh Selumiel mac 
Shurisadai na cheannard air cloinn Shime- 
oin. 

13 Agus 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhith, 6'iad leth-cheucì 
agus naoi mìle agus tri cheud. 

14 An sin treubh Ghad : agus na cheann- 
ard air mic Ghad, bithidh "Eliasaph macr 
Reuèil. 

15 Agus 'armailt-san, agns iadsan a 
chaidh àireamh dliiubh, 6'iad dà fhìch- 
ead agus cùig mìle agus sè ceud agus leth 
cheud. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp Reubein, 6'iad ceud mìle agus leth- 
cheud, agus aon mhìle agus ceithir cheud 
agus lelh-cheud, a rèir an armailtean : 
agus thèid iadsan a mach san dara ord- 
ugh B . 

17 Ansinthèid pàilliun a' choimhthionail 
air'aghaidh maille ricamp nan Lebhitheach 
am meadhon a' chaimp: mar a champ- 
aicheas iad, mar sin thèid iad air an agh- 
aidh, gach duine na àite fein làimh r'am. 
braiaichibh. 

1H Air taobh na h-airde 'n iar bithidk 
bratach chaimp Ephraim, a rèiran armailt- 
ean ; agus bithidh Elisaina rnac Amihuid, 
na cheannard air mic Ephraim. 

19 Agus 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, 6'iad dà f hichead 
tnìle agus cùig ceud. 

Agus ìàimh ris-san bithidh treubb. 
Mhanaseh : agus bithidh Gamaliel mac- 
Phedahsuir, na cheannard aircloinn Mha- 
naseh. 

21 Agus 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àiieamh dhiubh, 6'iad dà rr.hiler 
dheug 'ar fhichead agus dà cheud. 

22 Ansintreubh Bheniamin : agus bith- 
idh Abidan mac. Ghicteoni, na cheannard 
air mic Bheniamin. 

23 Agus 'armailt-san, agus iadsan 
chaidh àireamh dhiubh, b'iad cùig mìle 
deug 'ar fhiehead agus ceithir cheud. 

24 ladsan uile a dh'àirmheadh do champ 
Ephraim, b'iad ceud mìle agus ochd mìle 
agus ceud, a rèir an armailtean : agus- 
thèid iadsan air an aghaidh san treas- 
ordugh. 

25 Bithidh bratach chaimp Dhan air 
taobh na h-airde tuath a rèir an armailtean : 
agus bithidh Ahieser mac Amisadai na 
cheannard air cloinn Dhan. 

26 Agus 'armailt-san, agus iadsan a 1 champ. Eabh. a sPoigfi. 3 coìrnhididh. 
124 4 suaitheaiitas. 5 chuìptein. 6 'san'dara h-aiU. caib. nr. chaidh àireamh dhiubh, b'iad tri fichead 
agus dà nihìle agus seaehd ceud. 

^27 Agus làimh ris campaichidh treubh 
Aseir : agus bithidh Pagiel mac Ocrain, na 
cheannard air cloinn Aseir. 

28 Agus 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, b'iad 'dà fhichead 
agus aon mhìle agus cùig ceud. 

29 An sin treubh Naphtali : agus bithidh 
Anira mac Enain na cheannard air cloinn 
^Naphtali. 

SO Agus 'armaìlt-san, agus iadsan a 
chaidh àireanih dhiubh, b'iad leth-cheud 
agus tri mìle agus ceithir-cheud. 

31 Iadsan uile a chaidh àireamh ann 
an camp Dhan, b'iad ceud mìle agus leth- 
cheud agus seachd mìle agus sè ceud : 
Imichidh iadsan fa dheireadh le'm brat- 
aichibh. 

32 Is iad sin iadsan a' dh'àirmheadh do 
chloinn Israeil, a rèir tighe an aithreacha, 
àadsan uile a chaidh àireamh do na cam- 
paibh a rèir an armailtean, b'iad se ceud 
mìle agus tri mìle agus cùig ceud agus leth 
cheud. 

33 Ach cha d'àirmheadh na Lebhithich 
am measg chloinn Israeil, mar a dh'àithn 
an Tighearnado Mhaois. 

34 Agus rinn clann Israeil, a rèir gach 
Jii a dh'àithn an Tighearna do Mhaois : 
mar sin champaich iad làimh r'am brat- 
akhibh, agus mar sin chaidh iad air an 
aghaidh, gach aon a rèir an teaghlaichean, 
sx rèir tighe an aithreacha. 

CAIB. III. 
TS iad so mar an ceudna ginealaich Aaroin 
agus Mhaois, san là anns do labhair 
an Tighearna ri Maois ann an siiabh 
Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac Aaroin ; 
Nadab an ceud-ghin, agus Abihu, Eleasar, 
agus Ilamar. 

3 Is iad sin ainmeanna mhac Aaroin, 
Ka sagairt a dh'ungadh, a choisrig e gu 
frithealaclh ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus fhuair Nadab agus Abihu bàs an 
Zàthair an Tighearna, 'nuair a thug iad suas 
teine coimheach an làthair an Tighearna, 
ann am fàsach Shinai, agus cha robh clann 
aca: agus fhritheil Eleasar agus Itamar 
ann an dreuchd an t-sagairt, ann an seall- 
adh Aaroin an athar. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdn, 

6 Thoir treuì)h Lebhi am fagus, agus 
taisbein iad an làthair Aaroin an t-sagairt, a 
ehum's g'um fritheil iad dha. 

7 Agus gleidhidh iad a chùramsan, agus 
cùram -J? choimhthionail uile air beulaobh 
pàilliuin a' choimhthionàil, a dheanamh 
seirbhis 1 a' phàiiliuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile shoithichean 2 
pailliuin a' choimhthionail, agus cùram chloinn Israeil, a dheanamh seirbhis a 
phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lehhithich do 
Aaron agus d'a mhic : tha iad air an tabh- 
airt da gu h-iomlan a mach a cloinn Israeiì. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agus a 
mhic, agus feithidh iadsan air dreuchd an 
t-sagairt : agus an coigreach, a thig am 
fagus, cuirear gu bàs c. 

11 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Agus mise, feuch, ghabh mi na Le- 
bhithich o mheasg chloinn Israeil, an àite a'. 
cheud-ghin uile a dh'fhosgaileas a' bhrù 
am measg chloinn Israeil: agus is leamsa 
na Lebhithich ; 

13 A chionn gur leamsa gach uilecheud- 
ghin ; oir air an là anns an do bhuail mi 
gach ceud-ghin ann an tir na h-Eiphit, 
naomhaich mi dhomh fèin gach ceud- 
ghin ann an Israeil, eadar dhuine agus 
ainmhidh ; is leamsa iad: Is mise an 
Tighearna. 

14 Agns labhair an Tighearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, ag ràdh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèir tighe au 
aithreacha, a rèir an teaghlaichean : gach 
firionnach o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann, àirmhidii tu iad. 

16 Agus dh'àireamh Maois iad a rèir 
focail an Tighearna, mar a thugadh àithne 
dha. 

17 Agus 6'iad so mic Lebhi a rèir 
an ainmean ; Gerson, agus Cohat, agus 
Merari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac Gher- 
soin a rèir an teaghlaichean ; Libni agus 
Siinei. 

19 Agus mic Chohait a rèir an teagh- 
laichean ; Amram agus Idsar, Hebron agus 
Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a rèir an teagh- 
Iaichean : Mahli, agus Musi : is iad sin 
teaghlaichean nan Lebhitheach, a rèir tighe 
an aithreacha. 

210 Gherson bha teaghlach Libni, agus 
teaghlach Shimei: is iad sin teaghlaichean 
nan Gersonach. 

22 Iadsan a chaidh àireamh dhiubh, a 
rèir àireimh nam firionnach uile o mhìos a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, 6'iad seachd mìle 
agus cùig ceud. 

23 Suidhichidh teaghlaichean nan Ger- 
sonach air cùlaobh a' phàilliuin air taobh 
na h-airde n' iar. 

24 Agus bithidh Eliasaph màc Laeil, na 
cheann tighe athar nan Gersonach. 

25 Agus air cùram 3 mhac Ghersoin, ann 
am pàilliun 4 a' choimhthionail, bithidh am 
pàilliun jcin, agus am bùth, a chòmhdach, 
agus am brat air son doruis pàilliuin a* 
choìmhthionail, 1 JHt/iealaidà. a aimeis. * fachoimhead. 
126 i- Ììità, Eabh. ATREAMH. 26 Agus cùirteine na cùirte, agus am 
»rat air son doruis na cùirte, a ta làimh 
ris a' phàilliun, agus làimh ris an altair 
m'an cuairt, agus a cuird, air son a seirbhis 
uile. 

27 Agus o Chohat bha teaghlach nan 
Amramach, agus teaghlach nan Idseha- 
rach, agus teaghlach nan Hebronach, agus 
teaghlach nan Udsielach : is iad sin teagh- 
laichean nan Cohatach. 

28 Ann an àireamh nam firionnach uiie 
o mhìos a dh'aois agus os a cheann, bha 
ochd mile agus se ceud, a bha gleidheadh 
cùraim 1 an ionaid naomha. 

29 Suidhichidh teaghlaichean mhac 
Chohait air taobh a' phàilliuin mu dheas. 

30 Agus bilhidk Elisaphan tnac Udsiel 
na cheann tighe athar teaghlaichean nan 
Cohatach. 

31 Agus air an cùram-san bithidh an 
àirc, agus am bord, agus an coinnleir, agus 
na h-aìtairean, agus soithichean an ionaid 
naomha, leis am fritheil iad, agus am brat, 
agus a sheirbhis uile. 

32 Agus bithidh Eleasar mac Aaroin an 
t-sagairt na cheannard air ceannardaibh 2 
nan Lebhitheach, cigus bithidh suil aig orra- 
san, a bhios a' gleidheadh cùraim an ionaid 
naomha. 

33 O Mherari bha teaghlach nam Mah- 
lach, agus teaghlach nam Musitheach : is 
iad sin teaghlaichean Mherari. 

34 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir àireimh nam tìrionnach uile o mhios 
a dh'aois agus os a cheann, Viad sè mìle 
agus dà cheud. 

35 Agus b'e Suriel mac Abihail ceann 
tighe athar theaghlaichean Mherari : suidh- 
ichidh iadsan air taobh a' phàilliuin mu 
thuath. 

36 Agus/a choimhead agus chùram mhac 
Mherari bithidh buird a' phàillruin, agus 
a chroinn, agus a phuist, agus a bhuinn, 
agus a shoithichean uile, agus gach ni a 
fhrithealas da, 

37 Agus puist na cùirte m'an cuairt, 
agus am buinn, agus am pinneachan, agus 
an cuird. 

38 Ach iadsan a champaicheas air beu- 
laobh a' phàilliuin air taobh na h-airde 'n 
ear, eadhon air beulaobh pàilliuin a' choimh- 
thionail leth ri eirigh na grèine, is iad Maois 
agus Aaron, agus a mhic, a' gleidheadh 
cùraim an ionaid naomha, air son cùraim 
chloinn Israeil ; agus an coigreach , a thig 
am fagus, cuirear gu bàs e. 

39 ladsan uile a chaidh àireamh do na 
Lebhithich, adh'àireamh Maois agus Aaron 
a rèir àithne an Tigliearna, a rèir an teagh- 
laichean, na fìrionnaich uile o mhìos a 
dh'aois agus os a cheann, 6'iad dà mhìle 
thar fhichead. 

40 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, Aireamh gach ceud-ghin a ta na 
fhirionnach do chloinn Israeil o mhìos a 
dh'aois agus os a cheann, agus gabh àir- 
eamh an ainmean. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhithich 
dhomhsa (Is mise an Tighearna) an àite 
nan ceud-ghin uile am measg chloinn Is- 
raeil ; agus sprèidh nan Lebhitheach aiì 
àite nan ceud-ghin uile, am mcasg sprèidhe 
chloinn Israeil. 

42 Agus dh'àireamh Maois, mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, gach ceud-ghin 
am measg chloinn Israeil. 

43 Agus gach ceud-ghin a bha na fhi- 
rionnach, a rèir àireimh nan ainmean, r> 
mhìos a dh'aois agus os a cheann, dhiubh- 
san a chaidh àireamh diubh, b'iad dà mhìle- 
thar fhichead dà cheud agus tri fichead 
agus tri-deug. 

44 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

45 Gabh na Lebhithich an àite nan 
ceud-ghin uile am measg chloinn Israeil r 
agus sprcidh nan Lebhitheach an àite an 
sprèidhe-san, agus bithidh na Lebhithich 
leamsa : Is mise an Tighearna. 

46 Agus air an son-san a ta gu bhi air 
am fuasgladh do'n dà cheud agus an tri 
fichead agus an tri-deug, do cheud-ghin 
chloinn Israeil, a tha ni's lion-mhoire na 
na Lebhithich ; 

47 Gabhaidh tu eadhon cùig seceil am 
fear air an ceann ; a rèir seced an ionaid 
naomha gabhaidh tu iad: is e 'n secel 
fichead gerah. 

48 Agus bheir thu an t-airgiod, leis am 
fuasglar an àireamh chòrr diubh, do Aaron 
agus d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airgiod fuasg- 
laidh uatha-san a bha thuilleadh òrra-san r 
a dh'fhuasgladh leis na Lebhithich. 

50 O cheud-ghin chloinn Israeil ghabh 
e an t-àirgiud : mile tri cheud agus tri 
fichead agus cùig seceil, a rèir seceil an 
ionaid naomlia. 

51 Agus thug Maois airgiod na muinntir 
sin, a dh'fhuasgladh, do Aaron, agus d'a 
mhic, a rèir focail an Tighearna, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

C A I B. IV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Gabh àireamh mhacChohait o mheasg 
mac Lcbhi, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithreacha ; 

3 O dhcich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach neach a thèid a 
steach do'n armailt, a dheanamh na h-oibre 
ann am pàilliun a' choimhthionaii. 

4 Sò an t-seirbhis abhios aig mic Chohait 
ann am pàilliun a' choimthionail mn thim- 
chioll nan nithe ro-naomha. 1 a' gleidheadh faire. 

126 * uaislibh, daoine urramach. CAIB. IV. 5 Agus an viair a bhios an camp gu dol 
air 'aghaidh l , thig Aaron agus a mhic, 
agus bheir iad a nuas brat a' chòmhdaich. 
a<nis còmhdaichidh iad àirc na fianuis 

leis. 

6 Agus cuiridh iad oirre an còmhdachadh 
do chroicilibh bhroc, agiis sgaoilidh iad os 
a ceanneudach uile do ghorm, agus cuiridh 
iad a bataichean innte. 

7 Agus air bord arain na fianuis sgaoilidh 
iad eudach do ghorm, agus cuiridh iad 
air na miasan 2 , agus na tùiseirean 3 agus 
na copain 4 , agus na cuachan leis an d' thoir- 
ear seachad tabhartas-dibhe s : agus bithidh 

" an t-aran an còmhnuidh air. 

8 Agus sgaoilidh iad orra eudach scar- 
laid, agus còmhdaichidh iad sin le còmh- 
dachadh do chroicnibb bhroc, agus cuiridh 
iad a bhataichean ann. 

9 Agus gabhaidh iad eudach do ghorm, 
agus còmhdaichidh iad coinnleir an t-so- 
luis, agus a lòchrain, agus a chlobhachan 6 , 
agus a smàl-shoithichean, agus a shoith- 
ichean - olaidh uile, Ms am fritheil iad 
da. 

10 Agus cuiridh iad e fcin agus a 
shoithichean uile ann an còmhdachadh 
do chroicnibh bhroc, aaus cuiridh iad air 
lunn e. 

11 Agus air an altair òir sgaoilidh iad 
eudach do ghorm, agus còmhdaichidh iad i 
le còmhdachadh do chroicnibh bhroc, agus 
cuiridh iad rithe a bataichean. 

12 Agus gabhaidh iad na h-innil frith- 
ealaidh uile, leis am fritheil iad san ionad 
naomha, agus cuiridh iad ann an eudach 
do ghorm iad, agus còmhdaichidh iad le 
còmhdachadh do chroicnibh bhroc iad, 
agus cuiridh iad air lunn iad. 

13 Agus bheir iad air falhh an luath o'n 
altair, agus sgaoilidh iad eudach corcuir' 
oirre ; 

14 Agus cuiridh iad oirre a soithichean 
uile, leis am fritheil iad m'a timchioll, 
eadlwu na tùiseiran s , na greimichean-feòla, 
agifs na sluasaidean, agus na cuachan 9 , 
soiihichean na h-altarach uile ; agus sgaoil- 
idh iad oirre comhdachadh do chroicnibh 
bhroc, agus cuiridh iad rithe a bataich- 
ean. 

15 Agus crìochnaichidh Aaron agus a 
mhic còmhdachadh an ionaid naomha, 
agus uile shoithichean an ionaid naomha, 
'nuair a bhios an camp gu dol air 'aghaidh; 
agus an dèigh sin thig mic Chohait g'«« 
giùlan : ach cha bhean iad ri ni naomha 
sam bith, an t-eagal gu'm bàsaich iad. Is 
iad na nithe sin eallach mhac Chohait ann 
am pàilliun a' choimhthionail. 

16 Agus do dhreuchd Eleasair mhic 
Aaroin an t-sagairt, buinidh an oladh chum 1 re atharrachadh. z soithichean. 

3 liaghan, sphinean. ' * cupain. 5 na còmh- 
daichean g'u chhmhdachadh, 6 a theanch- 
127 an t-soluis, agus an tùis chùbhraidh, agus 
an tabhartas-bidh lathail, agus an oladh- 
ungaidh, agus cùram 10 a' phàilliuin uile, 
agus nan uile nithe a ta ann, san ionad 
naoraha, agus na shoithichibh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, àg ràdh, 

18 Na gearraibh as treubh theagh- 
laichean nan Cohatach o mheasg nan. 
Lebhitheach. 

19 Ach so ni sibh riu, chum as gu'm bì 
iad beo agus nach bàsaich iad, an uair a 
thig iad am fagus do na nithibh ro- 
naomha; thèid Aaron agus a mhic a 
steach, agus orduichidh siad iad gach aon 
d'a sheirbhis fcin, agus d'a eallaich. 

20 Ach cha d' thèid iad a steach a dh'- 
fhaicinn an uair a chòmhdaichear na nithe 
naomha, an t-eagal gu'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhair an Tighearna ri MaoiS;, 
ag ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh nihac 
Ghersoin, a rèir tighe an aithreacha, a rèur 
an teaghlaichean. 

23 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, gu leth-cheud bliadhna 
dh'aois àirmhidh tu iad ; gach neach a thèid 
a steach a dheanamh na seirbhis, a dhean- 
amh na h-oibre ann am pàilliun a' choimh— 
tliionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean nan 
Gersonach, seirbhis a dheanamh, agus 
eallach a ghiùlan". 

25 Agus giùlainidh iad cùirteinean a'" 
phàìlliuin, agus pàilliun a' choimhthionail, 
a chòmhdach, agus an còmhdach do- 
chroicnibh bhroc, a ta shuas thairis air, 
agus brat doruis pàilliuin a' choimhthionail. 

26 Agus cùirteine na cùirte, agus brat 
doruis geataidh na cùirte, a ta làirnh ris a* 
phàilliun, agus ris an altair m'an cuairt, 
agus an cuird, agus innil am frithealaidh 
uile, agus gach ni a rinneadh air an son j 
mar so ni iad seirbhis. 

27 A rèir focail Aaroin agus a mhac 
bithidhuile sheirbhis mhacnan Gersonach, 
nan eallachaibh uile, agus nan seirbhis 
uile : agus orduichidh sibh dhoibh mar an 
cùram an eallachan uile. 

28 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Ghersoin, ann am pàilhun a' choimh- 
thionail ; agus bithidh an cùram fuidh làimh 
Itamair mhic Aaroin an t-sagairt. 

29 A thaobh mhac Mherari, àirmhidh 
tu iad a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithreacha : 

30 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aoìs àinnhidh tu iad, gach aon 
a thèid a steach do'n t-seirbhis, a dheanamh 
oibre pàilliuin a' choimhthionail. airean. 7 purpuir. 8 tùis-shoithichean. 
' toìthichean-crathaidh. 10 sùil-bheachd, 

11 uir ton uallaich. AIREAMH. 31 -Agus is e so cùram an eallaich, a rèir 
an seirbhis uile ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; buird a' phàilliuin, agus a chroinn, 
agus a phuist, agus a bhuinn, 

32 Agus puist na cùirte m'an cuairt, 
agus am buinn, agus am pinneacha ', agus 
an cuird, maille r'an innealaibh uile, agus 
maille r'an seirbhis uile ; agus air an ainm 
àiimhidh sibh innil cùraim an eallaich. 

133 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Mherari, a rèir an seirbhis uile ann am 
yàilliun a' choimhthionail, fuidh làimh 
Itamair, mhic Aaroin an t-sagairt. 

34 Agus dh'àireamh Maois agus Aaron 
agus ceannardan a' choimh-chruinnich mic 
iaan Cohatach, a rèir an teaghlaichean, agus 
a rèir tighe an aithreacha ; 

35 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
-agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
itìiadhna dh'aois, gach aon a thèid a steach 
■do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàil- 
liun a' choimhthionail. 

36 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh 
-a rèir an teaghlaichean, b'iad dà mhìle 
seachd ceud agus leth-cheud. 

37 B'iad so iadsan a chaidh àireamh 
do theaghlaichibh nan Cohatach, gach 
neach a dh'f heudadh seirbhis a dheanamh 
ann am pàilliun a' choimhthionail ; a dh'- 
àireamh Maois agus Aaron, a rèir àithne 
an Tighearna le làimh Mhaois. 

38 Agus iadsan a chaidh àireamh do 
mhic Gnersoin, a rèir an teaghlaichean, 
.agus a rèir tighe an aithreacha; 

39 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
-agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
'bliadhna dh'aois, gach aon a thèid a steach 
<do'n t-seirbhis, a chum oibre ann am pàil- 
3iun à choimhthionail ; 

40 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, a rjeir 
■tighe an aithreacha, b'iad dà mhìle agus 
-sè ceud agus deich 'ar fhichead. 

41 So iadsan a chaidh àireamh do 
theaghlaichibh mhac Ghersoin, do gach 
^iieach a dh'fheudadh seirbhis a dheanamh 
ann am pàilliun a' choimhthionail, a dh'- 
àireamh Maois agus Aaron a rèir àithne an 
Tighearna. 

42 Agus iadsan a chaidh àiieamh do 
Iheaghlaichibh mhac Mherari, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aith- 
reacha ; 

43 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
Wiadhna dh'aois, gach aon a thèid a stigh 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàilliun 
a' choimhthionail ; 

44 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh a rèir an teaghlaichean, b'iad tri 
mile agus dà cheud. 

45 So iadsan a chaidh àireamh do theagh- 
laichibli mhac Mherari, a dh'àireamh 1 tairngean. 1 'euceirt. 3 dìoladfy, iìrìc 
128 Maois agus Aaron, a rèir focail an Tigh- 
earna le làimh Mhaois. 

46 ladsan uile a chaidh àireamh do na 
Lebhithich, a dh'àireamh Maoisagus Aaron 
agus ceannardan Israeil, a rèir an teagh- 
laichean, agus a rèir tighe an aithreacha ; 

47 O dheich bliadhn' 'ar fhichead agus» 
os a cheann, eadhon gu leth-cheud bliadhna 
dh'aois, gach aon a thàinig a dheanamh 
seirbhis an fhrithealaidh, agus seirbhis na 
h-eallaich ann am pàilliun a' choimhthion- 
ail ; 

48 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, b'iad ochd mìle agus cùig ceud 
agus ceithir fichead. 

49 A rèir àithne an Tighearna dh'àir- 
mheadh iadle làimh Mhaois,gachaon arèir 
a sheirbhis, agus a rèir 'eallaich : mar so 
dh'àirmheadh iad leis, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

CAIB. V. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
. ag ràdh, 2 Aithn do chloinn Israeil, iad a chur a 
mach as a' champ gach lobhar, agus gach 
neach air am bheilsilteach, agusgach neach 
a ta air a shalchadh leis a' mharbh. 

3 Araon firionnach agus bainionnach 
cuiridh sibh a mach, an taobh a muigh 
do'n champ cuiridh sibh iad ; a chum as 
nach truaill iad an campan, anns am bheil 
mise gabhail còmhnuidh. 

4 Agus rinn clann Israeil mar -so, agus 
chuir iad a mach iad an taobh a muigh 
do'n champ : mar a labhair an Tighearna 
ri Maois, mar sin rinn clann Israeil. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Abair ri cloinn Israeil, An uair a ni 
fear no bean peacadh air bith a ni daoine, a 
dheanamh eusaontais 2 an aghaidh an Tigh- 
earna, agus gu'm bheil an t-anam sin. 
ciontach ; 

7 An sin aidichidh iad am peacadh, a 
rinn iad : agus ni e coimhleasachadh 3 air 
son 'eucorach 4 san iomlan agus cuiridh e 
an cùigeadh cuid deth ris, agus bheir e sin 
dhusan, air an d'rinn e 'n eucoir. 

8 Ach mur bi aig an duine caraid sam 
bith 5 gu coimhleasachadh a thoirt da san 
eucoir, thugar an coimhleasachadh, a 
nithear do'n Tighearn air son na h-eucor- 
acl), do'n t-sagar.t; a thuilleadh air reithe 
na rèite, leis an deanar an rèite air a shon, 

9 Agus gach tabhartas do nithibh naomha 
chloinn Israeil uile, a bheir iad chum an 
t-sagairt, is leis-san iad. 

10 Agus nithe coisrigte gach duine, is 
leis-san iad ; ge b'e ni a bheir duine sam 
bith do'n t-sagart, is leis e. 

11 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
* chiontaidh. } dioghaltair. Eabh. CAIB. VI. riu, Ma thèid hean rir sam bith a thaobh, 
agus gu*n ciontaich i na aghaidh, 

1S. Agus gu'n luidh fear gu collaidh 
leatha. agus giirn bi sin folaiehìe o shùilibh 
a fir-pòsda, agus gu'm bi e ceilte ', agus 
£ru'm bi i air a truailleadh, agus nach bi 
lianuis sam bith na h-aghaidh, agus gun i 
air a glacadh sa' chùis. 

14 Agu? gu'n d' thig spiorad eud air, agus 
gu'm bheil e 'g eudach air a mhnaoi, agus 
gu'n do thruailleadh i; no ma thàinig 
spiorad eud air, agus gu'm bheil e eudmhur 
m'a mhnaoi, agus nach do thruailleadh 
i : 

15 An sin bheir an duine a bhean a 
dh'ionnsuidh an t-sagairt, agus bheir e leis 
a tabhartas air ason, an deicheamh cuid a 
dh'ephah do mhin eorna ; chadòirt e oladh 
air, ni mò o chuireas e tùis air, oir is 
tabhartas eudaich 2 a t'ann, tabhartas 
cuimhneachain, a' toirt aingidheachd ann 
an cuimhne. 

16 Agus bheir an sagart am fagus i, agus 
cuiridh e i an làthair an Tighearna. 

17 Agus gabhaidh an sagart uisge 
naomha ann an soitheach creadha, agus 
gabhaidh an sagart cuid do'n duslach 3 , a 
bhios air urlar a' phàilliuin, agus cuiridh e 
san uisge e. 

18 Agus cuiridh an sagart a' bhean ann 
an làthair an Tighearna, agus rùisgidh e 
ceann na mnà, agus cuiridh e 'n tabhartas 
cuimhneachain na làmhaibh, eadhon an 
tabhartas eudaich ; agus bithidh aig an 
t-sagart na làimh an t-uisge searbh, a 
mhallaicheas. 

19 Agus gabhaidK an sagart mionnan 
dhith, agus their e ris a' mhnaoi. Mur do 
luidh fear sam bith leat, agus mur deach- 
àidh tu thaobh gu neo-ghìoine maille ri 
■neach eile an àite t'fhir-pòsda, bi-sa saor o 
'n uisge shearbh so, a mhallaicheas ; 

20 Ach ma chaidh tu fhaobh gu neach 
eile an àite t'fhìr-pòsda, agus gu'n do 
thruàilieadh thu. agus gu'n do luidh fear 
eile leat a thuiileadh air t-fhear-pòsda ; 

21 An sin gabhaidh an sagart do'n. 
mhnaoi mionnan mallachaidh, agus their 
an sagart ris a' mhnaoi, Gu'n deanadh an 
Tighearn a'd' mhallaehadh agus a'd' mhi- 
onnan thu am measg do shluaigb, 'nuair a 
bheir an Tighearn air do shliasaid 1 lobhadh, 
agus air do bhroinn atadh : 

22 Agus thèid an t-uisge so a mhall- 
aicheas a stigh a'd' innibh 5 , a thoirt air 
do Lhroinn atadh, agus air do shliasaid 
lobhadh : Agus their a' bheac, Amen, 
amen. 

23 Agus sgriobhaidh an sagart na mall- 
achdan sin ann an leabhar, agiii dubhaidh e 
mach iad leis an uisge shearbh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an t-uisge * am foluch. 2 ati ojferin^ of jealousy. Sasg. 
3 luaithre. ' + leàs, 5 mhionach. 6 sgaradh. 
129 searbh, a bheìr am mallachadh, òl : agus 
thèid an t-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agus fàsaidh e searbh. 

25 An sin gabhaidh an sagart an tabhart- 
as eudaich a làimh na mnà, agus luaisg- 
idh e 'n tabhartas an làthair an Tighearna, 
agus bheir e seachad e air an altair. 

26 Agus gabhaidh an sagart làn glaice 
do'n tabhartas, eadhon a chuimbneachan, 
agus loisgidh e air an altair e, agus an 
dèigh sin bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
òl. 

27 Agus an uair a bheir e oirre an t-uisge 
òl, an sin tarlaidh, ma thruilleadh i, agus 
ma rinn i coire an aghaidh a fir-pòsda, 
gu'n d' thèid an t-uisge a mhallaicheas a 
steach innte, agus fàsaidh e searbh, agus 
ataidh a brù, agus lobhaidh a sliasaid : agus 
bithidh a' bhean na mallachadh am measg 
a sluaigh. 

28 Agus mur do thruailleadh a' bhean, 
ach gu'm bheil i glan ; an sin bithidh i 
saor, agus fàsaidh i torrach. 

29 ls e so lagh nan eud, an uair a thèid 
bean a thaobh gu fear eile an àite a fir- 
pòsda, agus a thruaillear i ; 

30 No 'nuair a tliig spiorad eud air fear, 
agus a tha e eud-mhor m'a mhnaoi, agus a 
chuireas e a' bhean an làthairan Tighearna, 
agus a chuireas an sagart an gnìomh oirre 
an lagh so uile; 

31 An sin bithidh an duine saor o'n 
chionta, agus giùlainidh a' bhean so a 
cionta. 

CAIB. VI. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a dhealaicheas aon chuid bean 
no fear iad jcin a bhòideachadh bòid Nasa- 
raich a chum iad fcin a dhealachadh 6 do'n 
Tigheama ; 

3 O fhìon, agus o dhibh làidir sgaraidh 
se e fèin ; fìon-geur fìona, no fìon-geur 
dibhe laidir cha'n òl e, ni mò a dh'òlas e 
bheag do shùgh nam fìon-dhearcan, ni mò 
a dh'itheas e tìon-dearcan ùr no tioram. 

4 Uile laithean a dhealachaidh cha'n ith 
e bheag a nìthear do'n chraoibh-fhìona, o 
na h-eiteanaibh gus am plaosg. 

5 Uile laithean bòid a dhealachaidh. cha 
d' thig ealtainn air a cheann : gus an coimh- 
Honar na laithean anns an dealaich se e 

fiin- do'n Tighearna, bifhidh e naomha^ 
agus leigidh e le ciabhaibh gruaige a chinn 
fàs. 

6 Sna laithibh sin uile anns an dealaich 
se e ftin do'n Tighearna, cha d' thig e 'm. 
fagus do chorp 7 marbh sam bith. 

7 Cha dean se e fèin neo-ghlan air son 
'athar, no air son a mhàthar, air son a 
bhràthar, no air son a pheathar, an uair a 7 cholann. 

K AIREAMH. ajheìbh iad bàs ; do bhrìgh gu bheil cois- 
Teagadh a Dhè air a cheann. 

8 Uile laithean a dhealachaidh tha e 
saomha do'n Tighearna. 

9 Agus nia gheibh duine gu h-obann 
f>às ìàimh rh, agus gu'n do shalaich e 
•cearm a choisreagaidh ; an sin bearraidh 1 
•s 'cheann ann an là a ghlanaidh, air an 
sfc-seachdamh là bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh là bheir e dà 
tfhurtur 2 , no dà choluman òg, a dh'ionn- 
rsindh an t-sagairt, gu dorus pàilliuin a' 
cholmhthionail. 

11 Agus ìobraidh an sagart f'ear diubh 
snar ìobairt-pheacaidh, agus am fear eile 
Hiar ìobairt-loisgte, agus ni e rèite air a 
.shon, do bhrìgh gu'n do pheacaich e thaobh 
a' mhairbh, agus naomhaichidh e 'cheann 
ssxi là sin fèin. 

12 Agus coisrigidh e do'n Tighearna 
laithean a dhealachaidh, agus bheir e leis 
uan do'n cheudbhliadhna chum ìobairt-eus- 
ssontais : ach bithidh na laithean a chaidh 
■seachad caillte, do bhrìgh gu'n do shalaich- 
«eadh a dhealachadh. 

13 Agus is e so lagh an Nasaraich : 
"Nuair a chiomhlionar laithean a dhealach- 
aidh, bheirear e 3 gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail : 

14 Agus bheir e seachad a thabhartas 
cb'n Tigheavna, aon uan firionn do'n cheud 
fohìiadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
ioisgte, agus aon uan bainionn do'n cheud 
|}hliadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
pheacaidh, agus aon reithe gun ghaoid a 
chmrt ìobairt-shìth ; 

15 Agus bascaid do aran neo-ghoirticbte, 
i>reacagan do phlùr mìn measgta le 
ij-oiadbi-^agus dearnagana do aran neo- 
ghoirtichte ungta le h-oladh, agùs an, 
Ea.bhartas-bìdh, agus an tabhartasan-dibhe; 

16 Agus bheir an sagart iad an làthair 
sàa Tighearna, agus ìobraidh e 'ìobairt- 
plieacaidh, agus 'ìobairt-loisgte. 

Sf Agus ìobraidh e 'n reithe mar ìobairt 
ifchabhartasan-sìth do'n Tighearna, maille 
ris a' bhascaid do aran neo-ghoirtichte : 
I)heir an sagart seachad mar an ceudna a 
-thabhartas-bìdh, agus a thabhartas-dibhe. 

18 Agus bearraidh an Nasarach ceann a 
«ihealachaidh, aig dorus pàilliuin a'choimh- 
thìonail ; agus gabhaidh e gruag cinn a 
«laealachaidh, agus cuiridh e i san teine, a ta 
€uidh ìobairt nan tabharta c an-sìth. 

19 Agus gabhaidh an sasiart slinnein 
Ijruieh an reithe, agns aon bnreacag neo- 
^ghoirtichte as a' bhascaid, agus aon dearn- 
s&2:an 4 neo-ghoirtichte ; agus cuiridh e iad 
siir iàmhaibh an Nasaraicli, an dèigh do 
gfsruaig a dhealachaidh bhi air a beavradh. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad mar 
£j :.l.i:artas-luaisgte an làthair an Tigh- earna ; tha so naomha do'n t-sagart maille 
ris an uchd luaisgte, agus muiUe. ris an 
t-slinnean thogta: agus an dèigh sin 
feudai<lh an Nasarach fion òl. 

21 Is c so lagh an Nasaraich, a thug bòid, 
agus lagh a thabhartais do'n Tighearna air 
son a dhealachaidh, a thuillcadh air na 
gheibh a làmh ; a rèir a bhòid a bhòidich 
e, mar sin is èigin da dheanamh, a rèir 
lagh a dhealachaidh. 

22 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

23 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, 
ag ràdh, Air a' mhodh so beannuichidh sibh 
clann Israeil, ag ràdk riu, 

24 Gu'm beannuicheadh an Tighearn 
thu, agus gu'n gleidheadh e thu : 

2.5 Gu'n d' thugadh an Tighearn air 
'aghaidh dealrachadh ort, agus bìtheadh e 
gràsmhor dhuit : 

20 Gu'n togadh an Tighearna suas a 
ghnùis ort, agus gu'n d' thugadh e sìth 
dhuit. 

11 Agus cuiridh iad m'ainm air cloinn 
Israeil, agus beannuichidh mise iad. 
CAIB. VII. 

AGUS tharladh air an là anns an do 
chuir Maois suas am pàilliun gu 
h-iomlan', agus san d'ung se e, agus san do 
naomhaich se e, agus 'uidheam 5 uile, 
araon 6 an altair agus a soithichean uile, 
agus san d'ung e iad, agus san do naomh- 
aich e iad ; 

2 Gu'n d' thug ceannardan 7 Israeil, cion 
tighe an aithreacha (eadhon ceannardan 
nan treubh, a bha os cionn na muinntir a 
chaidh àireamh) seachad tabhartas : 

3 Agus thug iad an tabhartas an làthair 
an Tighearna, sè feunan comhdaichta, agus 
dà dhamh dheug : feun 5 air son dithis do 
na ceannardatbh, agus damh air son gach 
fear dhiubh, agus thug iad air beulaobh a' 
phàilìiuin iad. 

4 Agus labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

5 Gabh uatha iad, achum as gu'm bi iad 
a dhèanamh seirbhis pàilliuin a' choimh- 
thionail ; agus bhcir thu iad do na 
Lebhithich, do gach fear a rèir a sheirbhis. 

C Agus ghabh Maois na feunan agus na 
daimh. agus thug e do na Lebhiihich iad. 

7 Dà fheun agus ceithir daimh thug e 
do mhìp Ghersoin, a rèir an seirbhis 9 . 

8 Agus ceithir feunan agus ochd daimh 
thug e do mhic Mherari, a rèir an seiibhis, 
fuidh làimh Itamair mhic Aavoin an 
t-sagairt. 

9 Ach do mhic Ghohait cha d' thug e 
h-aon air bith ; a chionn gu'm 6'e seirbhis 
an ionaid naoriiha a bhuineadh dhoibhsan, 
gu'n giìilaineadh iad air an guaillibh. 

10 Agus thug na ceannardan seachad ^iematdh. z fhearan. Eir. 3 bheirsee. 
•* abhlan. s ianil, a shoithichean. 

1^0 6 agus. Eabh. 7 cirut-feadhna, maithean. 
8 feanuidh. 9 am frithealaidh, at ifoghnaidh. CAIB. VII. tabhartas a chum coisreagaidh na h-altarach, 
air an là anns an d'ungadh i ; thùg eadhon 
na ceannardan seachad an tabhartas arr 
heulaobh na h-altarach. 

" 11 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Bheir gach ceannard seachad a thabhartas 
air a la fèin, chum coisreagaidh na h-altar- 
ach. 

12 Agus esan a thug seachad a thabhart- 
as air a' cheud là, b'e Nahson mac Amminad- 
aib do thrèibh Iudaih. 

13 Agus b'e a thabhartas aon mhias 1 
airgid. d'am bu chudthrom ceud agus deich 
:seceil 'ar fhichead, aonchuach 2 airgid do 

dheich agus tri fichead secel, a rèir seceil 
an krnaid naomha, iad le chèile làn do 
phlùr mìn measgta le h-oladh, chum ta- 
bhartais-bìdh : 

11 Aon spàin do dheich seceil òir, làn do 
thùis : 

15 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte: 

16 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt pheacaidh ; 

17 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
gaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
-B'e so tabhartas Nahsoin mhic Ammin- 
•adaib. 

18 Air an dara là fhug Nataneel, mac 
Shuair ceannard Isachair, seachad tabhart- 
as. 

19 Thug e seachad mar a thabhartas 
aon mhias airgid, d'am bu chudthrom ceud 
agus deich seceil 'ar f hìchead, aon clmach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, a 
rèir seceil an ionaid naomha, iad le chèile 
làn do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
chum tabhartais bìdh : 

20 Aon spàin òir do dheich scceil, làn do 
thùis : 

21 Aon tarbh òg, aon reilhe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

22 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

23 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà iharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
gaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Naraneeil Mhic Shuair. 

24 Air an treas là thug Eliab, mac Heloin 
ceannard chloirm Shebuluin, seuchad ia- 
hhartas. 

25 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
■d'aw bu chudthrom ceud agus deich seccil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel a rèir seceil an ionaid 
naomha, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh ; 

26 Aon spàin òir do dheich se'eèii, làn do 
thùis : 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chuin ìobairt- 
loisgte : 1 chlàr, 2 chojjan, suìlheach-crathaidh. 
131 28 Aon mheann do na gabhraibh chuni 
ìobairt-pheacaidh : 

29 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùigbuic- 
gaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Eliaib mhic Heloin 

30 Air a' cheathramhlà thug Elisur mac 
Shedeuir, ceannard chloinn Reubein, scachai 
tdhhartus. 

31 B'e a thabhartas aon mhias airgid do 
cheud agus deich seceil 'ar fhichead, aon 
chuach airgid do dheich agus tri ficheadl 
secel a rèir seceil an ionaid naomha, iad le 
chèile làn do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
chum tabhartais bìdh : 

32 Aon spàin òir do dheich seceiì, làn do 
thùis : 

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna,chum ìobairt-loisgte : 

31 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt>-pheacaidh : 

35 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-gaibhre, cùig uain do"n cheud bhliadh- 
na. B'e so tabhartas Elisuìr mhic She- 
deuir. 

36 Air a' chùigeadh là thug Selumiel 
mac Shurisadai,ceannardchloinn Shimeoin, 
seuchad tubhartas. 

37 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deìch seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil anionaid 
naomha, iad le chèile làn do phlùr mìa 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh. 

38 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

39 Aon tarbh og, aon reithe, aon uaa 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte: 

40 Aon mheann do na gabhraibh chunx 
ìobairt-pheacaidh : 

41 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-gaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadh- 
na. B'e so tabhartas Shelumiel ndric 
Shurisadai. 

42 Air an t-seathadh là thug Eliasapli 
mac Dheueil, ceannard chloinn Ghad, 
seachad tavhartcs. 

43 JB'ea thabhartas-san aon mhias airgirl, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich secel 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichcad secel, a rèir seceil an ionaid 
naomha, iad le chèile làn do phlùr mìa 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

44 Acn spàin òir do dheich scccil, làn do 
thùis ; 

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum iobairt-loisgte : 

46 Aon mheann do na gabhraibh chuia 
iobairt-j'heacaidh : 

47 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùigreitheachan, cùig buic- 
gaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 

IJo'e so tabhartas as Eliasaiph mhic Dheueil- 
K 2 AIREAMH. 48 Air an t-seachdamh là thug Elisama 
mac Amihuid, ceannard chloinn Ephraim, 
seachaiì tubhurtas. 

49 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus deich 
seceil 'ar fhichead, aon chuach airgid do 
dheich agus tri fichead secel, a rèir seceil 
an ionaid naomha, iad le chèile làn do 
phlùr mìn measgta le h-oladh, chum ta- 
uhartais-bìdh : 

50 Aon spàin òir do dheich secci\, làn do 
thùis : 

51 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

52 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

53 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth dà tharbh, cùig reifheachan, cùig buic- 
gaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Elisama mhic Amihuid. 

54 Air an ochdamh là thug Gamaliel 
mae Phedahsuir, ceannard chloinn Mha- 
naseih, seachad tabhartas. 

55 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid 
do cheud agus deich seceil 'ar fhichead, aon 
■chuach airgid do dheich agus tri fichead 
secel a rèir seceil an ionaid naomha, iad le 
chèile làn do phlùr mìn measgta leh-oladh, 
chum tabhartais-bìdh : 

56 Aon spàin oir do dheich seceiì, làn do 
thùis : 

57 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum iobairt-loisgte : 

58 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-phcacaidh : „ 

59 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà thai bh, cùig reitheachan, cùig buic- 
gaibhre, cùig uain do'n chcud bhliadhna. 
Ji'e so tabhattas Ghamaliel mhic Phedah- 
suir. 

60 Air an naothadh là, ihug Abidan mac 
Ghideoni, ceanr.ard chloinn Bheniamin, 
seachad tabhurtus. 

61 B'e a thabhartas-san aon mhiasairgid, 
d'am bu chudihrom ceud agus deich seceil 
'ar fhìchead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naomha, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

62 Aon epàin òir do dheich seceil, làn 
do thùis : 

63 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum' ìobairt-loisgte : 

64 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

65 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
SÌth, dàìharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 
gaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
Ji'e so tabhartas Abidain mhic Ghideoni. 

66 Air an deicheamh là thug Ahieser 
jnac Amisadai, ccannard chloinn Dhan, 
seachad tubhartas. 

67 B'e a thabhartas san aon mhias airgid, 
<S.'am bu chudthrom ceud agus deich seccil 
*ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 

1S2 agus tri fichead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naomha, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bidh ^ 

68 Aon spàin òir do dheich seceil, làn 
do thùis : 

69 Aon tarbh òg, aon reìthe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgtet. 

70 Aon-mheann do na gabhraibh churrì 
ìobairt-pheacaidh : 

71 Agusachum ìobairt nan tabhartas- 
sith, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-gaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadh- 
na. jB'e so tabhartas Ahieseir mhic Amis— 
adai. 

72 Air an aon là deug thug Pagiel mac- 
Ocrain, ceannard chloinn Ascir, seachud' 
tabharfas. 

73 B'e a thabhartas-san aon mhias air— 
gid, d'am bu chndthrom ceud agus deicb,: 
seceil 'ar fhichead, aon chuach airgid do- 
dheich agus tri fichead secel a rèir seceiì. 
an ionaiu naomha, iad le chèile làn dr> 
phlùr mìn measgta le h-oladh, chum tabh»- 
artais-bidh : 

74 Aon spàin òir do dheich seceil, lan do» 
thuis : 

75 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan. 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt loisgte^- 

76 Aon mheann do na gabhraibh clìum. 
ìobairt-pheacaidh : 

77 Agus a chum ìobairt nan tabharlas— 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùigbuic— 
gaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna— 
B'e so tabhartas Phagieil mhic Ocrain. 

78 Air an dara là deug, thug Ahira mac 
Enain, ceannard chloinn Nàphtali, scachad' 
tabhartas. 

79 B'e a thabhartas-san aon mhias air— 
gid, d'am bu chudthrom ceud agus deich. 
seceil 'ar fhichead, aon chuach airgid dr>. 
dheich agus tri fichead secel, a rèir seceit 
an ionaid naomha, iad le chèile làn do phlnr 
mìn measgta le h-oladh, chum tabhartais— 
bìdh : 

80 Aon spàin òir do dheich seceil, Jàrii 
do thùis : 

81 Aon tarbh og, aon reithe, aon uan; 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte- 

82 Aon mheann do na gabhraibh ch'jm- 
ìobairt-pheacaidh : 

83 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig: 
buìc-gaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadh— 
na. B'e so tabhartas Ahira mhic Enain. 

84 B'e so coisreagadh na h-altarach (sao- 
ià amis an d'nngadh i) l.e ceannardaibhj 
Israeil : dà mhias dheug airgid, dà chuach 
tlheug airgid, dà spàin dheug òir : 

85 Bu chudthrom do gach meis airgid 
ceud agus deich seceil 'ar fhichead, agus 
do gach cuaich deich agus tri fichead : B'e 
cudthròm nan soithichean airgid uile, dà~ 
mhìle agus ceithir cheud seceil, a rèir seceil 
an ionaid namha. 

86 Bha dà spàin dheug òir ann, Iàn rì# CAIB. VIII. thùis, cudthrom gach aon fa leth deich 
seceil a rèir seceil an ionaid naomha : b'e 
•òt nan spàinean uile ceud agus fìchead 

9CCcl. 

87 B'ìad na tairbh ui!e chum ì»>bairt- 
ioisgte dà tharbh dheug, na reitheachan a 
dhà-dheug, na h-uain do'n cheud bhliadhna 
dhà-dbeug, maille r'an tabhartas-bìdh: agus 
na minn do na gabhraibh chum ìobjirt- 
■pheacaidh dhà-dheug. 

88 Agus b'iad na tairbh uile chum ìob- 
-.airt nan tabhartas-sìth, ceithir tairbh 'ar 

fhichead, na reitheachan tri fichead, na 
Sbuic-gaìbhre tri fìchead, na h-u:ùn do'n 
•cheud bhliadhna tri fìchcad. B'e so cois- 
reagadh na h-altarach an dèigh dh'i bhi air 
a h-ungadh. 

89 Àgus an uair a chaidh Maois a steach 
-<lo phàilliun a' choimihionail, a labhairt 
tìs 1 : an sin chual e guth aon a' labhairt 
tìs o uachdar cathair-na-tròcair a bha os 
cionn àirc na fianms, o eadar an dà cherub : 
agus labhair e ris. 

CAIB. VIII. 

ACUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair ris, 
''Nuair a lasas tu na lòchrain, bheir na 
•Seachd lòchrain solus uatha tha.ll fa chomh- 
air a' choinnleir. 

S Agus rinn Aaron mar sin ; las e a 
lòehrain thall fa chomhair a' choinnleir ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

4 Agus b'e so obair a' choinnleir: bha e 
dh'òr buailte gu nuig a chas, gu nuig a 
bhlàthan hha e dh'obair bhuailte : a rèir an 
t.-samhiaidh a nochd an Tighearna do 
.Mhaois, mar sin rinn e 'n coinnleir. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Gabh na Lebhithich o mheasg chloinn 
•Israeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum an glan- 
-adh : crath ui;ge glanaidh orra, agus thug- 
adh iad ealtainn thar 2 am fcoil uile, agus 
nijheadh iad an eudach, agus mar sin dean- 
adh iad glan iad fèin. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg maille 
r'a thabhartas-bidh, cadhon plùr mìn measgta 
le h-oladh, agus tarbh òg eile gabhaidh tu 
chum ìobairt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich air 
heulaobh pàilliuin a' choimhthior.ail : agus 
crùinnichidh tu coimhthional chloinn Is- 
raeil uile an ceann a' chèile : 

10 Agus bheir thu na Lebhithich an 
lathair an Tighearna, agus cuiridh clann 
Jsraei! an làmhan air na Lebhithich : 

11 Agus luaisgidh Aaron na Lebhiihich 
-ann an làthair an Tighearna, nmr thabh- 
artas luaisgte o chloinn Israeil ; a chum as 
gu'n dean iad se.irbhis an Tighearna. 

12 Agus cuìridh na Lebhithich an ìàmh- 1 ri Dia. s bearradh iad. 

133 an air cinn nan tarbh ; agus ìobraidh tu 
h-aon diubh wur ìobairt-pheacaidh, agus am 
fear eiie mar ìobairt-loisgte do'n Tighearna, 
a dheanamh rèite air son nan Lebbith- 
each. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich aa 
làthair Àaroin, agus an làthair a mhac, 
agus luaisgidh tu iad mar thabhartas- 
luaisgte do'n Tighearna. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhiihich o 
mheasg chloinn Israeil; agus btthtdh na 
Lebhithich leamsa. 

15 Agus na dhèigh sin thèid na Lebhi th- 
ich a steach a dheanamh seirbhis pàil- 
liuin a' choimhthionail ; agus glanaidh tu 
iad, agus luaisgidh tu iad mar thabhartas- 
luaisgte : 

lò'Oir thugadh dhomhsa gu h-iomlau 
iad o mheasg chtoinn Israeil ; an àite gach. 
aon a dh'fhosglas a' bhrù, cadhon an àite 
ceud-ghin chloinn Israeil uile, ghabh mi 
dhomh iad. 

17 Oir is leamsauile cheud-ghin chbinn 
Israeil, araon duine agus ainmhidh : san là- 
air an do bhuail mi gach ccud-ghin ann an 
tìr na h-Eiphit, naouihaich mi iad dhomh 
fèin. 

18 Agus ghabh mi na Lebhithich an 
àite uile cheud-ghin chloinn I~raeil. 

19 Agus thug mi na Lebhithich mar 
thiodhlac du Aaron, agus d'a mhic, o 
mheasg chloinn Israeil, a dheanamh seiibhis 
chloiun Israeil ann am pàilltun a' choimh- 
thionail, agus a dheanamh rèite air son 
chloinn Israeil ; a chum as nach bi plàigh 
sam bith am measg chloinn Israeil, an 
uair a thig clann lsraeil am fagus do'n 
ionad naomha. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron, agus 
coimhchruinneach chloinn Israeil uile 
ris na Lebhithich a rèir gach ni a dh'àitha 
an Tighearna do ]\Ihaois, a thaobh nan 
Lebhitheach, mar sin rinn clann Israeiì 
riu. 

21 Agus ghlanadh na Lcbhithich, agus 
nigh iad an eudach; agus thug Aaron suas 3 
iad mur thabhartas an làthair an Tighearna; 
agus rinn Aaron rèite air an son a chum 
an glanadh. 

22 Agus an dèighsin chaidh na Lebhith- 
ich a steach a dheanamh anseiibhis ann 
am pàilliun a' choimhthionait an làthaic 
Aaroin agus an làthair a mhac : mar a 
dh'àithn an Tighearna do Alhaois a thaobh 
nan Lebhitheach, mar sin rinn iad rin. 

23 Agus labhair an Tighearna ri .VJaois, 
ag ràdh, 

24 Is e so an ni a bhuineas do na Lebhith- 
ich : o chùig liliadhna fichead a dh'aois r 
agus os a cheann, thèid iad a steach a 
dh'fheitheamh air seirbhis pàilliuin a* 
choimhthionail. 

25 Agus o aois leth-cheud bliadhna 3 d'i'o/rail Aaron. AIREAMH. sguiridh iad a dh'fheitheamh air a sheirbhis, 
agus cha dean iad seirbhis ni 's mo : 

26 Ach fritheilidh iad maille r'am bràith- 
ribh ann am pàilliun a' choimhthionail a 
ghleidheadh a chùraim, agus cha dean iad 
seirbhis sam bith eile. Mar so ni thu ris 
Xià Lcbbithich a thaobh an cùraim. 

CAIB. IX. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, sa' cheud mbìos 
do'n dara bliadhna, an dèigh dhoibh teaclid 
a mach a' tìr na h-Iiiphit, ag ràdh, 

2 Cumadh mar an ceudna clann Israeil 
a' chàisg na h-àm suidhichte fèin. 

3 Sa' cheathramh là deug do'n mhìos so 
air feasgar cumaidh sibh i na h-àm suidh- 
ichte fèin, a rèir a h-orduighean uile, agus 
a rèir a deas-ghnàthan uile cumaidh sibh i 

4 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a chumail na càisge. 

5 Agus chum iad a' chàisg air a' cheath- 
iamh là deug do'n cheud mhìos air feasgar, 
ann am fàsach Shinai: a ièir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois, mar sin 
linn ciann Israeil. 

6 Agus bha daoine àraidh a .shalaicheadh 
le corp duine mhairbh, air chor as nach 
b'ùrrainn iad a' chàisg a chumail air an là 
sin : agus thàinig iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Aaroin air an là sin. 

7 Agus thubhairt na daoine sin ris, 'Fìtà 
sinne air ar salachadh le corp duine 
mhairbh : c'ar son a chumar air ar n-aìs 
sinn, a chum as nach feud sinn tabhartas 
an Tighearna thoirt seachad na àm suidh- 
ichte fèin am measg chloinn Israeil ? 

8 Agus thubhairt Maois riu, Seasaibh an 
sin, agus chiinnidh mise ciod a dh'àithneas 
an Tigheaniàcl'ar taobh. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdn, 

10 Labair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
bhios duine sam bith dhibh, no d'ar sliochd 
air a shalachadhle corp mar'uh, no ma bhios e 
air thurus fad air astar, gidheadh cumaidh 
e chàisg do'n Tighearna. 

11 Sa' eheathramh là deug do'n dara 
rnìos air. feasgar cumaidh iad i : lo h-aran 
neo-ghoirlichte, agus le lusuibh searbha 
ithidh iad i. 

12 Cha 'n fhàg iad a' bheag dhith gu 
maduinn, ni mò a bhriseas iad cnàimh 
dhith: a rèir uile orduighean na càisge 
cumaidh iad i. 

13 Ach an duine a ta glan, agus nach 
'eil air thurus, agus a dhearmadas a' 
chàisg a chumail; gearrareadhon an t-anam 
sin fèin as o 'shluagh, a chionn nach d'thug 
e seachad tabhartas an Tighearna na àm 
suidhichte : giùlainidh an duine sin a 
pheacadh. 

14 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
'nar measg, agus gu'n cum e chàisg do'n Tighearna, a rèir orduigh na càisge, agus a 
rèir a gnàtha, mar sin ni e : bithidh aon 
ordugh agaibh araon air son a' choigrich, 
agus air a shon-san, a rugadh san tìr. 

15 Agus air an là anns an do thogadh 
suas am pàilliun, chòmhdaich an neuì am 
pàilliun, eadhon bùth na fianuis; agus air 
feasgar bha air a' phàilliun mar gu'm bu. 
choslas - teine gus a' mhaduinn. 

16 Mar sin bha e ghnàth : chòmhdaich 
an neul e san là, agus coslas teine sarL 
oidhche. 

17 Agus an uair a thogadh an neul suas 
o'n phàilliun, an sin gun dàil ghabh clann 
Israeil an turus: agus san ionad anns an 
do stad an neul, ann an sin champaich. 
c'ann Israeil. 

18 Air àilhne an Tighearna ghabh clannr. 
Israeil an turus, agus air àithne an Tigh- 
earna champaich iad : am feadh 's a dh'fhan 
an neul air a' phàilliun, dh'fhan iad nam 
bìithaibh. 

19 Agus an uair a dh'fhan an neul air a' 
phàilliun mòran do laithibh, an sin ghleidh 
clann Israeil freasdal 3 an Tighearna, agus 
cha d'imich iad. 

20 Agus an uair a bha an neul beagan. 
do laithibh air a' phàilliun, a rèir àithne an 
Tighearna dh'fhan iad nam bùthaibh, agus 
a rèir àithne an Tighearna ghabh iad an 
turus. 

21 Agus an uair a dh'fhan an neul o 
fheasgar gu maduinn, agus a thogadh an 
neul suas sa' mhaduinn, an sin ghabh iad 
an turus : ma b'ann san là no san oidhch'" 
a thogadh an neul suas, ghabh iad an 
turus. 

22 No co dhiubh a b'ann dà là, no mìos, 
no bliadhna dh'fhan an neul air a' phàil- 
liun, a' fuireach air, dh'fhan clann Israeil 
nam bùthaibh, agus cha d'imich iad: ach 
an uair a thogadh suas e, ghabh iad an 
turus 4 . 

23 A rèir àithne an Tighearna dh'fhan 
iad nam bùthaibh, agus a rèir àithne _an 
Tighearna ghabh iad an turus ; ghleidh iad 
freasdal an Tighearna a rèir aithne àn 
Tighearna le làimh Mhaois. 

CAIB. X. 
& GUS labhair an Tighearna ri Maois r , 
£j ag ràdh, 

2 Dean dhuit fèin dà thrompaid^ airgid 

a dh'aon mhìr ni t hu iad ; agus gnàthaich- 
idh tu iad a ghairm a' choimhthionail^ 
agus a chum turuis 4 nan camp. 

3 Agus an uair a shèideas iad leo,. 
cruinnichidh an coimhthional uile iad fèin 
a't' ionnsuidh aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

4 Agus mur sèid iad uch le h-aon tromp- 
aid, an sin cruinnichidh na ceannardan, 
ta nan cinn-fheadhna air mhìltibh Israeil, 
iad fèin a't' ionnsuidh. » eadar an du fheasgar. Eabh. a chosamhlas. ' euram, earbsadh. 4 thriall iad. 5 gluasad. CAIB. XI. 5 'Nuair a sh/'ideas sibh caismeachd *, 
! an sin thèid na campan a ta nan luidh air 

taobh na h-airde 'n ear air an aghaidh. 

6 'Nuair a shèideas sibh caismeachd an 
dara uair, an sin theid na campan a ta nan 
luidh air taobh na h-airde deas air an agh- 
aidh : sèididh iad caismeachd a chum an 
turusan. 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional gu 
bhi air a chruinneachadh an ceann a chèile, 
sèidtdh sibh, ach cha sèid sìbh cais- 
meachd. 

8 Agus sèididh mic Aaroin na sagartan 
leis na trompaidibh ; agus bithidh iad 
dhuibh 2 mar reachd sìorruich air feadh 
bhur ginealacha. 

9 Agus ma thèid sibh gu cogadh nar 
dùthaich an aghaidh an nàmhaid, a ta 
deanamh foiineart oirbh, an sin sèididh 
sibh caismeachd leis na trompaidibh ; agus 
cuimhnichear sibh an làthair an Tighearna 
bhur De, agus saorar sibh o bhur naimh- 
dibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bhur subh- 
achais, agus nar n-ard laithibh fèille, agus 
ahn an toiseach bhur mìos, sèìdidh sibh 
leis na trompaidibh os cionn bhur n-ìob- 
airte-loisgte, agus os cionn ìobairte bhur 
tabhartasan-sìth ; agus bithidh iad dhuibh 
mar chuimhneaehan an làthair bhur Dè : 
Js mise an Tighearna bhur Dia. 

11 Agus iharladh air an ihicheadamh là 
do'n dara mìos, san dara bliadhna, gu'n do 
thogadh suas an neul o uachdar pàilliuin 
na fianuis. 

12 Agus ghabh clann Israeil an turusan 
a fàsach Shinai ; agus stad an neul ann am 
fàsach Pharain. 

13 Agus ghabh iad air tùs an turus, a 
rèir àiihne an Tighearna le làimh Mhaois. 

14 Sa' cheud àite dh'imich bratach chaimp 
chloinn Iudaih, a rèir an armailtean; agus 
airceann ashlòighMa Nahson mac Ainnun- 
adaib. 

15 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Isachair bha Nataneel mac Shuair. 

16 Agus airceann slòigh threibh chloinn 
Shebuluin bha Eliab mac Helom. 

17 Agus thugadh a nuas am pàilliun ; 
agus chaidh mic Ghersoin, agus mic Mher- 
ari air an aghaidh, a' giùlan a' phàilliuin. 

_ 18 Agus ghluais bratach chaimp Reubein 
air a h-aghaidh a rèir an armaiìtean ; agus 
air ceann a shloigh bha Elisur mac She~ 
deuir. 

19 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shimeoin bha Selumiel mac Shurisadai. 

20 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Ghad, b/ia Eliasaph mac Dheuil. 

21 Agus chaidh na Cohataich air an 
aghaidh, a' giùlan an ionaid naomha, agus * cath-fhudìm. 2 bithidh e dhuibh. 3 mo 
ehinnich. * cionnus a champaich sinn antis an 
135 chuireadh suas am pàilliunn aìr rfieauEs 
doibh teachd. 

22 Agus ghluais bratach chaimp chloinni 
Ephraim air a h-aghaidh a rèir an armait- 
tean: agus air ceann a shlòigh bha Elisama 
mac Amihuid. , 

23 Agusairceann slòigh thrèibh chlohiXB 
Mhanaseh bha Gamahel mac Phedahsuir. 

24 Agus air ceann slòigh thrèit.h chloìnss 
Bheniamin bha Abidan mac Ghideoni. 

25 Agus chaidh bratach thrèìbh chlomn 
Dhan air a h-aghaidh, a bha air deireadh 
nan campan uile air feadh an slòigh : agus 
air ceann a shlòigh bha Ahieser mac Ami- 
sadai. 

26 Agus air ceann slòighthrèibh chloma 
Aseir, bha Pagiel mac Ocrain. 

27 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Naphtah, bha Ahira mac Enain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Israeil, a 
rèir an armailtean, 'nuair a ghluais iad air 
an aghaidh. 

29 Agus thubhairt Maois ri Hobab mac 
Ragueil a' Mhidianaich, athar-cèile Mhaois,. 
Tha sinn air ar turus a chum an àite m'an 
dubhairt Dia, Bheir mi dhuibh e : thig;- 
thusa màille ruinn, agus ni sinn matfi 
dhuit; oir labhair an Tighearna math a 
thaobh Israeil. 

30 Agus thubhairt e ris, Cha d' thèid mì 
maille ribh : ach imichidh mi chum mo 
dhùthcha fèin, agus a chum mo dhilsean f 
fèin. 

31 Agus thubhairt e, Na fàg sinn, guidh- 
eam ort, oir tha fhios agad cionnas a 
champaicheas sinn anns an fhàsach, agus^ 
bithidh tu dhuinn an àite shùl 

32 Agus tarlaidh, ma thèid thu maille 
ruinn, seadh, tarlaidh, ge b'e math a nì 
Dia dhuinne, gu'n dean sinne ara matb 
ceudna dhuitse. 

33 Agus dh'imich iad o shliabh s sn 
Tigbearna astar thri laithean : agus chaidh 
àirc coimhcheangail an Tighearna rompa 
astar thri laitht an, a rannsachadh a macl. 
àite tàimh dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tighearna orra sari 
là, 'nuair a chaidh iad a mach as a'champ. 

35 Agus tharla 'nuair a bha 'n àirc gvt 
do! air a h-aghaidh, gu'n dubhairt Maoìs^ 
Eirich suas, a Thighearna, agus biodh do- 
naimhdean air an sgapadh, agvis teicheadh 
a' mhuinntir leis am fuathach thu romhad. 

36 Agus an uair a stad i, thubhairt e-, 
Pill, a Thighearna, chum nam mìlte 6 do 
mhiltibh lsraeil. 

CAIB. XI. 

AGUS an uair a rinn an sluagh gearan^ 
mhi-thaitinu e ris anTighearna: agus- 
chual' an Tighearn c; agus las 'fheargi 
agus loisg teine an Tighearna nam measg, fhàsach, agiis hha thit dliuinne an àite shìdL 
5 bheinn. 6 nan deich nùlte. Eab'u. AIREAMH. agus chuir e as doibhsan, a bha 'n iomall a' 
chainip. 

2 Agus ghlaodh an sluagh ri Maois : 
agus an uair a rinn Maois ùrnuigh ris an 
Tighearna, choisgeadh 1 an teine 

3 Agus thug e Taberah mar ainm air an 
àite sin ; a chionn gu'n do loisg teine an 
Tighearna nam measg. 

4 Agus ghlac cìocras 2 an cumasg sluaigh 3 
a bha nam measg : agus ghuil mar an 
ceudna clann Israeil a ris, agus ihubhairt 
iad, Cò bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh? 

5 Is cuimhne leinn an t-iasg a dh'ith 
sinn san Eiphit gu saor' 1 ; na cularain 5 , 
agus na mealbhucain 6 , agus na lèicis, agus 
na h-uinneinean, agus an creamh 1 . 

6 Ach a nis tha ar n-anam air tiormach- 
adh : cha 'n'eil ni air bith againn ach am 
mana so nar sealladh. 

7 Agus bha ara mana cosmhuil ri fras 
coriandeir, agus a dhath mar dhath bdel- 
liuni. 

8 Chaidh an sluagh m'an cuairt, agus 
thionail iad e, agus mheil 8 iad e ann am 
muilnibb, no phronn iad e ann am mort- 
air', agus bhruich iad e ann an aighnibh, 
agus rinn iad breacagan deth: agus bha 
'bhlas mar bhlas olaidh ùir. 

9 Agus an uair a thuit an drùchd 10 air 
a' champ san oidhche, thuit am mana air. 

10 An sin chuala Maois an sluagh a' 
gul tre 'n teaghlaichibh, gach duine ann 
an dorus a bhutha : agus lasadh fearg an 
Tighearna gu mòr; bha Maois mar an 
ceudna diomach ". 

11 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
oarna, C'ar son a bhuin thu gu h-olc ri d' 
sheirbhiseach ? agus c'ar son nach d'fhuair 
mi deagh-ghean 12 a'd' shealladh, gu'n do 
leag thu eireadh 13 an t-sluaigh so uile orm ? 

12 Am mise a ghin an sluagh so uile ? 
an ann domh a rugadh iad, gu'n abradh tu 
rium, Giùlain a'd' uchd iad (mar a ghiùl- 
aineas oid'-altruim leanabh na cìche) chum 
an fhearainn a mhionnaich thu d'an aith- 
reachaibh ? 

13 Cia as a gheibhinn-sa feoil gu tabh- 
airt do'n t-sluagh so uile? oir tha iad a' gul 
rium, ag ràdh, Thoir dhuinn feoil, a chum 
as gu'n ith sinn? 

14 Cha'n urrainn mise cudtlirom an 
t-sluaigh so uile a ghiùlan a'm' aonar, a 
chionn gu bheil e ro throm air mo shon. 

15 Agus ma bhuineas tu rium mar so, 
marbh mi, guidheam ort, as an làinih, ma 
fhuair mi deagh-ghean a'd' shealladh; agus 
na faiceam mo thruaighe. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cruinnich dhomhsa deich agus tri 
ifìchead feardo sheanairibh Israeil, muinntir 1 mhùchadh. 1 mìann, * an sluaghmeasgta. 
4 « nasgnidh. 5 cucumbers. Sasg. 6 me/ons. 
Sasi?. 7 garlick. Sasg. 8 bhleath. 
9 hrath-spìiisraidh. 10 driuchd. 11 diom-buidh- 
130 a's aithne dhuit a bhi nan seanairibh an 
t-sluaigh, agus nan luchd-riaghlaidh os an 
ceann ; agus thoir iad gu pàilliun a' choimh- 
thionail, a chum as gu'n seas iad an sin 
maille riut. 

17 Agus thig mise nuas agus labhraidh 
mi riut an sin: agus gabhaidh mi do'h 
spiorad a ta ortsa, agus cuiridh mi orra-san 
e : agus giùlainidh iad eallach an t-sluaigh 
maille riut, a chum as nach giùlùn thu 
fèin e a'd' aonar. 

18 Agus abair ris an t-sluagh, Naomh- 
aichibh sibh fèin air cheann an là màir- 
each, agus ithidh sibh feoil ; (oir ghuil sibh 
ann an èisdeachd 14 an Tighearna, ag ràdh, 
Cò bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh ? oir 
bu mhath ar cor san Eiphit) uime sin, bheir 
an Tighearna feoil dhuibh, agus ithidh 
sibh. 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dà là, no 
cùig laithean, no dèich laithean, no fichead 
là; 

20 Ach eadhon mìos iomlan, gus an d' 
thig i mach a cuinneinibh bhur siòn, agus 
gu'm bi i gràineil duibh : a chionn gu'n 
d'rinn sibh tàir air an Tighearn, a ta nar 
measg, agus gu'n do ghuil sibh na lathair, 
ag ràdh, C'ar son a thàinig sinn a mac'h as 
an Eiphit? 

21 Agus thubhairt Maois, Thah sluagh 
am mea-g am bheil mise, nan sè cc d niìle 
coisiche ; agus tiiubhairt thu, Bheir mi 
dhoibh feoil, a chum as gu'n ith ìad rè 
mìos iomlain. 

22 Am marbhar na caoraich agus am 
buar dhoibh, chum an sàsuchadh ? no an 
cruinnichcar iasg na mara uile r'a chèile 
dhoibh, chum an sàsuchadh ? 

23 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Am bheil làmh an Tighearn air fàs 
goirid ? chi thus' a nis an d' thig no nach 
d' thig m'fhocal gu crich dhuit. 

24 Agus chaidh Maois a mach, agus 
dh'innis e do'n t-sluagh focail an Tighearna, 
agus chruinnich e an deich agus an tri 
tìchead do sheanairibh an t-sluaigh, agus 
thug e orra seasamh mu thirnchioll a' 
phàilliuin. 

25 Agus thàinig an Tighearn a nuas ann 
an ncul, agus labhair e ns, agus ghabh e 
do'n spiorad a bha air, agus thug se e do'n 
deich agus an tri fichead seanair : agus 
tharla, 'nuair a ghabh an spiorad còmh- 
nuidh orra, gu'n d'rinn iad fàidheadoir- 
eachd, agus nach do sguir iad 15 . 

2o' Ach dh'fhan dithis do na daoinibh sa' 
champ ; b'e ainm a h-aon diubh Eldad, 
agus ainm an fhir eile Medad: agus ghabh 
an spiorad còmhnuidh orra, (agus blia iad 
dhiubhsan a chaidh sgriobhadh, ach cha each. 11 fabhor. '3 eallach, cudthrom. 
^t-unnan cluasuibh. Eabli. IS nach d'rinnjii 
b'fhaide. CAIB. XII. XIII. . deachaidh iad a mach do'n phàilliun) agus 
rinn iad fàidhcadoireachd sa' champ. 

27 Agus ruìdh òganacb, agus dh'innis e 
do Mhaois, agus thubhairt e, Tha Eldad 
agus Medad ri f àidheadoireachd sa' champ. 

28 Agus fhreagair Tosua mac Nun, 
seirbhiseach Mhaois, aon d'a òganachaibh, 
agus thubhairt e, Mo thighearn, a Mhaois, 
foac iad. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Am bheil 
1 farmad ort aìr mo shon-sa ? Is e mo ghuid he 

ri Dia gu'm biodh sluagh an Tighearn uile 
riam fàìdhibh, agus gu'n cuireadh an Tigh- 
earn a spiorad orra. 

SO Agus chaidh Maois do'n champ, e 
fèin agus seanairean Israeil. 

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n Tigh- 
carna, agus thug i gearra-goirt 1 o'nfhairge, 
agus leig i leo iuiteam làimh ris a' champ, 
inarastar là air an taobh so, agus mar astar 
Jà air an taobh eile, m'an cuairt air a' 
champ, agus mar dhà làimh-ciioille air 
airde, air aghaidh na lalmhainn. 

S2 Agus sheas an sluagh suas air an là 
sin uile, agus air an oidhche sin uile, agus 
air an là a b'fhaigse uile, agus thionail 
iad na gearra-goirt : esan bu lugha a thion- 
ail, thionail e deich homeir, agus sgaoil iad 
gu farsaing doibh fèin iad mu thimchioll a' 
chaimp. 

33 'Nuair a bha 'n fheoil fathast eadar 
am fiacla, mun do chagnadh i, lasadh 
fearg an Tighearn an aghaidh an t-sluaigh, 
agus bhuail an Tighearn an sluagh le 
plàigh-ro-mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabhah mar 
ainm air an àite sin; a chionn ann an sin 
gu'n d'adhlaic iad an sluagh a mhiannaich. 

35 Agus dh'imich an sluagh o Chibrot- 
hataabhah gu Haserot: agus dh'lhan iad 
.ann an Haserot. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair Miriam agus Aaron 
an aghaidh Mhaois air son na mnà o 
Etiopia, a phòs e : oirbha e air pòsadh mnà 
■o Etiopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do labhair an 
Tighearna da rìreadh ie Maois a mhàin ? 
nach do lahhair e mar an ceudna leinne ? 
agus chual' an Tighearn e. 

3 (A nis bha 'n duine Maois ro-chiuin ? , 
thar nan uile dhaoine a bha air aghaidh na 
ìalmhainn) 

4 Agus labhair an Tighearna gu grad ri 
Maoi% agus ri h-Aaron, agus ri Miriam, 
Thigibh a mach sibhse nar triuir gu pàillkm 
a' choimhthionail. Agus thàinig iad nan 
triuir a mach 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas ann 
am meall neoil, agus sheas e ann an dorus 
a' phàilliuin, agus ghairm e air Aaron agus 
Miriam: agus thàinig iad le chèile a mach 6 Agus thubhairt e, Eisdibh a nis ri m' 
bhriathraibh-sa: Ma tha f àidh nar measg, 
ni mise an Tighearna mi fèin aithnichte 
dlia ann an taisbeanadh 3 , agus labhraidh 
mi ris ann am bruadar. 

7 Cha 'n 'eil mo sheirbhiseach Maois mar 
sin, a thu fìrinneach 4 ann am thigh uile. 

8 Beul ri beul labhraidh mi ris-san, 
eadhon gu soilleir, agus cha 'n ann am 
briathraibh dorcha, agus coslas an Tigh- 
earna chi e : c'ar son ma ta nach robh 
eas>al ohbh labhairt an aghaidh mo sheir- 
bhisich Mhaois ? 

9 Agus las fearg an Tighearna nan 
aghaidh, agus dh'fhalbh e. 

10 Agus dh'fhalbh an neul bhàrr a' 
phàilliuin. agns feuch, rinneudh Miriam na 
lobhar, geal mar shneachda : agus dh'amh- 
airc Aaron air Miriam, agus feuch, bha i na 
lobhar. 

11 Agus thubhairt Aaron ri Maois, Och ! 
mo Thighearna, guidheam ort, na cuir am 
pcacadh as ar leth *, leis an d'rinn sinn gu 
h-amaideach, agus leis • an do pheacaich 
sinn. 

12 Nabiodh i mar aon marbh, d'am bheil 
an fheoil air a leth-chaitheamh, 'nuair a 
thig e mach a broinn a mhàthar. 

13 Agus ghlaodh Maois ris an Tighearna, 
ag ràdtì, Leighis i nis, O Dhè, guuìheam 
ort. 

14 Agus thubh^irt an Tighearna ri 
Maois, Kan tilgeadli a h-alhair ach smug- 
aid na h-eudan, nach bu chòir dh'i bhi fa 
nàire seachd laithean? druidear a mach 
o'n champ i rè sheachd laithean, agus na 
dhèigh sin gabhar a steach i rìs, 

15 Agus dhruideadh Miriam a mach o'n 
champ seachd laithean: agus cha do ghabh 
an sluagh an turus, gus an d'thugadh 
Miriam a steach a rìs. 

16 Agus na dhèigh sin dh'imich an 
sluagh o Haserot, agus champaich iad ann 
am tàsach Pharain. 

C AIB. XIII. 

AGUS labliair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Cuirdaoine uait, a chum as gu'n rann- 
saich iad tìr Chanaain, a bheir mise do 
chloinn Israeil; as gacli uile thrèibh d'an 
aiihreachaibh cuiridh sibh duine, gach aon 
diublt na cheannard nam measg. 

3 Agus chuir Maois iad o fhàsach 
Pharain, a rèir àithne an Tighearna: bu 
cheannardan na daoine sin uile air cloinn 
Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmeanna : Do 
thrèibh Reubein, Samua mac Shacuir. 

5 Do thrèibh Shimeoin, Saphat mac 
Hori. 

6 Do thrèibh ludaih, Caleb mac leph- 
uneh. 1 quails. Sasg. a rn-shèimh. 

3 foil/seachadh, taibhse. 
137 * taìris, d)/pus. 
peacadh oirnn. rw leig, na cairick ani AIREAMH. 7 Do thrèibh Isachair, Igal mac Ios- 
eiph. 

8 Do thrèibh Ephraim, Osea mac Nun. 

9 Do thrèibh Bheniamin, Palti mac 
Raphu. 

10 Do thrèibh Shebuluin, Gadiel mac 
Shorii. 

11 Do thrèTbh Ioseph, eadhon, do 
thrèibh Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 Do thrèibh Dhan, Amiel mac Ghem- 
ali. 

13 Do thrèibh Aseir, Setur mao 
MhichaeJ. 

14 Do thrèibh Naphtali, Nahbi macUopsi. 

15 Do thrèibh Ghad, Geuel mac 
Mhachi. 

16 Is iad sin ainmeanna nan daoine a 
chuir Maois a gbabhail beachd air an 
f hearann : Agus thug Maois Iehosua mar 
ainm air Osea mac Nun. 

17 Agus chuir Maois iad a ghabhail 
beachd air talamh Chanaain, agus thubh- 
airt e riu, Rachaibh suas san t-slighe so mu 
dheas, agus gabhaibh suas a chum na 
beinne: 

18 Agus faicibh am fearann ciod e, agus 
an sluagh a ta nan còmhnuidh ann, am 
bheil iad làidir ne anfhann, tearc no lìon- 
mhor: 

19 Agus ciod e am fearann anns am 
bheil iad a chòmhnuidh, am bheil e math 
iio olc: agus ciod iad na bailte anns um 
bheil iad nan còmhnuidh, an ann am bùth- 
aibh, no ann an daingneacbaibh 1 làidir; 

20 Agus ciod e an talamh % am b/ieil e 
reamhar no caol 3 , am bheil coille ann no 
nach 'eil. Agus biodh agaibh deagh mhis- 
neach, agus ihugaibh leibh do thoradh an 
fhearainn (a nis b'c 'n t-àm àm nan ceud 
dhearca-rìona abuich.) 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus ranns- 
aìch iad am fearann o fhàsach Shin, gu 
Hehob, mar a thèid daoine gu Hamat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dheas, agus 
thàinig iad gu Hebron, far an robh Ahiman, 
Sesai, agus Talmai, mic Anaic. (a nis thog- 
adh Hebron seachd bliadhnan roimh Shoan 
san Eiphit.) 

23 Agus ihàinig iad gu sruth' 1 Escoil, 
agus ghearr iad sìos as sin geug le apn 
bhagaide fhìon-dhearc, agus ghiùlain iad i 
eadar dhithis air luirg: agus tftug iad leo do 
na pomgranadaibh, agus do na fìgisibh. 

24 Thugadhsruth Escoil mar ainm air 
an àite sin, air son a' bhagaide fhìon-dhear- 
can, a ghearr clann Israeil sìos as sin. 

25 Agus phill iad o rannsachadh an 
fhearainn an dèigh dhà fhicliead là. 

26 Agus dh'imìch iad, agus thàinig iad 
gu Maois agus gu l>Aaron, agus gu coimh- 1 ìàtìbh ddingnichte. 1 fonn, fearann. 

3 'truàgh, boc/.'d. + srath, gleann. 5 nochd. 
6 shìtìtich, chai.'g. 7 oir gu cinnteael liuadh- 
aichìdh sinn àìr. 8 tuairesgeul. 9 daoi/ie 
138 chruinneach chloinn Israeil uile, gu fàsach 
Pharain, gu Cades,- agus thug iad leo fios 
d'an ionnsuidh, agus a dh'ionnsuidh a' 
choimhthruinnich'uile, agus dh'lheuch 5 
iad dhoibh toradh na tìre. 

27 Agus rih'innis iad dha, agus thubh- 
airt iad, Thàinig srnne a dh'ionnsuirih an 
fhearainn gus an do chuir thu sinn, agus 
gu deimhin tha e sruthadh le bainne agus 
mil; agus is e so a thoradh. 

28 Gidheadh tha 'n sluagh làdir a fha 
nan còmhnuidh san f hearann, agus tha na 
bailte air an cuartachadh le ballaibh, agus 
ro-mhòr: agus osbàrr chunnaic sinn clann 
Anaic an sin. 

29 Tha na h-Amalecich nan còmhnuidh 
am fearann na h-airde deas : agus tha na. 
Hitich agus na lebusaich, agus na h-Amor- 
aich nan còmhnuidh sna beanntaibh : agus 
thana. Canaanich nan comhnuidh ìàimh ris 
an fhair^e, agus ri taobh lordain. 

30 Agus chiùinich 6 Caleb an sluagh an. 
làthair Mhaois, agus thubhairt e, Racham- 
aid suas a dh'aon fheachd, agus seal- 
bhaicheamaid e; oir is urrainn sinn gu 
cinnteach a cheannsachadh 7 . 

31 Ach thubhairt na daoine, a chaidh 
suas maille ris, Cha 'n urrainn sinn dol 
suas an aghaidh an t-sluaigh, oir is treise 
iad na sinne. 

32 Agus thug iad droch sgeul 8 air an 
fhearann a rannsaich iad gu cloinn Israei), 
ag ràdh, Ain fearann tre 'n deachaidh 
siune 'ga rannsachadh, is fearann e a tha 
'g itheadh suas a luchd-àiiich, agus an. 
sluagh uile a chunnaic sinn ann, is daoine 
iad do mheudachd mhòir 9 . 

33 Agus chunnaic sinn na famhairean 10 
an sin, mic Anaic, a thàinig o na famhair- 
ean: agus bha sinne 'n ar sealkdh fèin 
mar f hionnain-feoir", agus bha sinn mar 
sin nan sealladh-san. 

CAIB. XIV. 

AGUS thog an coimhchruinneach uile 
suas an guth, agus ghlaodh iad ; agu» 
ghuil an sluagh air an oidhche sin. 

2 Agus rinn clann Israeil uile gearan an 
aghaidh Mhaois, agus an aghaidh Aaroin : 
agus thubhairt an coimhchruinneach uile 
riu, Och nach d'fhuair sinn bàs ann an tìr 
na h-Eiphit, no nach d'fhuair sinn bàs 
anns an f hàsach so ! 

3 Agus c'ar son a thug an Tighearna 
sinn do'n fhearann so, a thuiteam leis a 
chlaidheamh, a chum gu'm biodh ar mnài 
agus ar clann bheag nan cobharlaich 12 1 
nach i'fhearr dhuinn pilleadh do'n Eiphit? 

4 Agus thubhairt iad gach fear ri 
chèile 13 , Deanamaid dhuinn fèin ceannard, 
agus pilleamaid do'n Eiphit. garhha, mòr nam pearsa. 10 athaich. 11 leum- 
naich uaine. 12 nan creich. 13 r'atbhràth- 
air. Eabb. CAIB. XIV. 5 An sìnn thuit Màoìs agus Aaron air an 
aghaidh an làthair coimhthionail coimh- 
chruinnìch chloinn Isracil uile. 

6 Agus reub Iosua mac Nun, agus Caleh 
mac lephuneh, u bha dhiubhsan, a rannsaich 
am fearrann, an eudach. 

7 Agus labhair iad ri cuideachd chloinn 
Israeil uilc, ag ràdh, Am fearann a chaidh 
sinne troìmhè g'a rannsachadh, ('s fearann 
ro-mhath e. 

8 Ma tha tlachd aig an Tighearn annainn, 
an sinn bheir e sinn a dh'ionnsuidh an 
fhearainn so, agus bheir e dhuism e, fear- 
ann a tha sruthadh le mil agus bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc 1 an 
aghaidh an Tighearna, agus na biodh eagal 
sluaìgh an fhearainn oirbh ; oir is aran 
duinn iad : dh'fhalbh an dìon uatha, agus 
tha 'n Tighearna maille ruinne; na biodh 
eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an coimhchruinneach uile 
an clachadh le claehaibh: agus dh'fhoill- 
sicheadh glòir an Tighearna ann am pàill- 
liun a' choimhlhionail, an làthair chlcinn 
Israeil uile. 

11 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maòis, Cia f had a bhrosnaicheas an sluagh 
so mi? agus cia fhad a bhitheas e mun 
creid iad mi, air son nan eomharan uile a 
nochd 2 mi nam measg? 

12 Buailidh mi iad leis a' phlàigh, agus 
fògraidh mi iad 3 , agus ni mi thusa a'd' 
chinneach a's mò, agus a's cumhachdaiche 
xia iadsan. 

13 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, An sin cliunnidh na h-Eiphiùch e, 
(oir thug thusa nìos an sluagh so le 
d'chumhachd o bhi nam measg) 4 

14 Agus innsidh iad e do luchd-àiteach- 
aidh an fhearainn so; oir chual' iad gu 
bheil thusa, a Thighearn, ain measg an 
t-sluaigh so, gu bhcit thusa, a Thighearn, air 
t'f haicinn aghaidh ri h-aghaidh, agus gu 
bheil do neul a' seasamh os an ceann, agus 
gu bheil thu ag imeachd rompa ann am 
meall teine san oidhche. 

15 A nis ma mharbhas 'tu an sluagh so 
tt'de mar aon duine, an sin labhraidli na 
cinnich a chual' iomradh ort, ag ràdh, 

16 A chionn nach b'urrainn an Tigh- 
earn an «luagh so thoirt do'n fhearann, a 
mhionnaich e dhoibh, uime sin, mharbh e 
iad san fhàsach. 

17 Agus a nis, guidheam ort, biodh 
cumhachd mo Thighearna mòr, a rèir mar 
a labhair thu, ag ràdh, 

18 Tha 'n Tighearna fad-f hulangach, 
agus mòr-thròcaireach, a' toirt maitheanais 
ann an aingidheachd, agus ann an eusaon- 
tas, agus air chor sam bith nach saorj 5 an 
ciontach, a' leantuinn aingidheachd nan * ar'a mach. 1 rmh. Eabh. ' arsun- 
taichidh mi iad, bhe.ir mi an oìghreachd dhiubh. 
Eabh. + as meadhon an d'thug thu riìos an 
139 aithreacha air a'chloinn, air an treas agu5 
air a' cheathramh gin'èàlach. 

19 Math, guidheam ort, aingidheachd 
an t-sluaigh so, a rèir meud do thròcair r 
agus a rèir mar a thug thu maitheanas 
do'n t-sluagh so o'n Eiphit gus a nis. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, i\lhath 
mi a rèir t'fhocail: 

21 Agus cofhìor'sa ta mi beo, lìonar 
an talamh uile le glòir an Tighearna. 

1'2 Oir na daoine sin uile a chunnaic mo 
ghlòir, agus rrio chomharan 6 a rinn mi sari 
Eiphit, agus anns an fhàsach, agus a 
bhuair mi nis na deich uairean so, agus 
nach d'èisd ri m' ghuth ; 

23 Gu cinnteach cha'n f haic iads:m am 
fearann a mhionnaich mi d'an aithreach— 
aibh, ni mò a chi neach air bith dhiubhsan^ 
a bhrosnaich mi e : 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a 
chionn gu'n robh aige-san spiorad eile 
maille ris, agus gu'n do lean e mi gu h-iom- 
lan; esan bheir mi do'n fhearann, d'an 
deachaidh e : agus sealhhaichidh & 
shhochd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, agus na 
Canaanaich nan còmhnuidh sa' ghleann) 
Am màireach pillibh, agus rachaibh do'n 
thàsach, air slighe na mara ruaidhe., 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois,, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cia fhad a ghiìilaincas mi leis an droch 
choinihchruinneach so, a tha ri gearan a'm' 
aghaidh? chuula mi gearain chloiniì 
Israeil, leis am bhcil iad ri gearan a'm' agh- 
aidh. 

28 Abair riu, Co fhìor's a ta mi beo, ars" 
an Tighearna, mar a labhair sibh a'm' èisd- 
eachd 7 , mar sin ni mi ribh. 

29 San fhàsach so tuitidh bhur colanna: 
agus a' mheud's a chaidh àireamh dhibh a 
rèir bhur n-àireimh iomlain, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, a rinn 
gearan a'm' aghaidh. 

30 Gun aniharus sam bith "cha d' thig- 
sibh a steach do'n fhearann a mhionnaich 
mise gu'n d' thugainn oirbh còmhnuidh 2l 
ghabhail ann, saor o Chaleb mac lephuneh, 
agus Iosua mac Nun, 

31 Ach bhur clann bheag, a thubhairt 
sibh a bhiodh nan cobhartaich, iadsan bheir 
mi steach, agus gabhaidh iad eolas air ari 
fhearann air an d'rinn sibhse tàir. 

32 Agus air bhur son-sa dheth, tuitidh 
bhur colanna 8 anns an fhàsach so. 

33 Agus bithidh bhur clann air seach- 
aran san fhàsach dà fhichead bhliadhna, 
agus giulainidh iad bhur strìopachais, gus 
an caithear bhur colanna san fhàsach. 

34 A rèir àireimh nan laiihean anns an 
do rannsaich sibh am fearann, eadhou dà sluagh so le d' chumiachd. s glan. I 6 mo 
m/i)orbhuilean. ? a'm chluasaibh. Eabh. 

8 cuirp mhairbh, closaichean. AIREAMfL fhichead là (gach là air son bliadhna) giùl- 
ainidh sibh bhur n-eucearta, eadhon dà 
fhichead bhliadhna, agus bithidh flos 
-agaibh air 1110 bhriseadh-geallaidh-sa. 

35 Thubhairt mise an Tighearn e, agus 
gu cinnteach ni mi e do'n cnoimhchruinn- 
each olc so uile, a chruinnich a'm' aghaidh : 
anns an f hàsach so claoidhear iad, agus an 
sin gheibh iad bàs. 

3t> Agus na daoine a chuir Maois a rann- 
sachadh an fhearainn, a phill, agus a thug 
air a' choimhchruinneach uile gearan a 
dheanamh na aghaidh, le droch sgeul 1 a 
thoirt seachad air an fhearann, 

37 Fhuair cadhon na daoine sin, a tbug 
seachad droch sgeul air an fhearann, bàs 
ìeis a' phlaigh an làthair an Tighearna. 

38 Ach mhair Iosua mac Nun, agus 
Caleb mac Tephuneh, beo do na daoinibh 
sin, a chaidh a rannsachadh an fhear- 
ainn. 

39 Agus dh'innis Maois na briathra sin 
dochloinn Israeiluile: agus rinn an sluagh 
caoidh mhòr. 

40 Agus dh'èirich iad gu moch sa' 
xnhaduinn, agus chaidh iad suas 3 gu mull- 
ach an t-slèibh, ag ràdh, Feuch, tha sinne 
an so, agus thèid sinn suas do'n àit a gheall 

--an Tighearna: oir pheacaich sinn. 

41 Agus thubhairt Aiaois, C'ar son a nis 
-a. tha sibli a' briseadh àithne an Tighearna? 
ach cha soirbhich àn ni so leibh. 

42 Na racliaibh suas, .oir cha 'n'eil an 
Tighearna nar measg; a chum as nach 
buailear sibh an làlhair bhur naimhde. 

43 Oir tha na h-Amalecich agus na 
Canaanaich an sin romhaibh, agus tuitidh 
sibh leis a' chlaidheamh, a cbionn gu'n do 
chlaon sibh o'n Tighearna: uime sin, cha 
fohi 'n Tighearna maillc ribh. 

44 Ach ghabh iad do dhànadas orra dol 
suas gu mullach an t-slèibh : gidheadh cha 
<leachaidh àirc coimhcheangail an Tigh- 
earna, no Maois, a mach as a' champ. 

45 An sin thàinìg na h-Amalecich a 
nuas, agus na Canaanaich, a bha nan còmh- 
miidh san t-sliabh sin, agus bhuail siad iad, 
agus chuir iad an ruaig orra, eadhon gu 
Hormah. 

CAIB XV. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 

ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
xiu, 'N'uair a thig sibh a chum fearainn 
bhur n-àiteacha-còmhnuidh, a tha mise a' 
■tabhairt dhuibh, 

3 Agus a bheir sibh suas tabhartas le 
teine do'n Tighearna, tabhartas-loisgte no 
ìobairt, gu boid a choimhlionadh, no mar 
tliabhartas saor-thoile, no mar n-ardfhèill- 
Ibh 3 , a dhcanamh i àile cùbhraidh do'n 
Tighearna, do'n sprèidh no do'n treud : 1 luaìleas. 
sonruichle. 

340 4 An sin bheir esan a bheir seachad a 
thabhartas do'n Tigheama, seachad tabh- 
artas-bìdh do'n deicheamh cuid do phlùr 
measgta maille ris a' chealhramh cuid do 
hin oiadh. 

5 Agus bheir thu seachad 4 an ceath- 
ramh cuid do hin fìona mar thabhartas- 
dibhe, maille ris an tabhartas-loisgte no'n 
iobairt, air son aon uain. 

6 No air'son reithe, bheir thu seachad 
niar thabhartas-bìdh, dà dheicheamh cuid - 
do phlùr measgta leis an treas cuidào hin 
oladh. 

7 Agus a chum tabhartais dibhe, bheir 
thu seachad an treas cuid do hin fiuna, 
clium fàile cùbhraidh do'n Tighearna. 

8 Agus an uair a bheir thu seachad 
tarbh òg mar ìobairt loisgte, no mur ìobairt 
gu bòid a choimhlionadh, no mar ìobairt 
shìth do'n Tighearna, 

9 An sin bheirear 6 maille ris an tarbh 
òg, tabharlas-bìdh do ihri deich codaichibh 
do phlùr measgta le leth hin oladh. 

10 Agus bheir thu seachad a chum 
tabhartais-dibhe leth hin fìona, chum tabh- 
artais a bheirear suas le teine dli'fhàile 
cùbhraidh do'n Tighearna. 

11 Mar so nìtnear air son aon tairbh, 
no air son aon reithe, no air son uain, no 
minn. 

12 A rèir an àireimhabheir sibhseachad, 
mar sin ni sibh do gach aon, a rèir an 
àireimh. 

13 Gach neach a rugadh san dùthaich, 
ni e na nithe sin air a' mhodh so, ann an 
tabhartas a thoirt seachad a bheirear suas 
le teine dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earna. 

14 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
maille ribh, no co air bith e bhios nar measg 
nar gjnealachaibh, agus gu'n d' thoir e 
seachad tabhartas a bheirear suas le teine 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearna: mar 
a ni sibhse, mar sin ni esan. 

15 Bithidhmn reachd dhuibhse, a ta do'n 
choimhchruinneach, agus mar an ceudna 
do'n choigreach, a ta air chuairt maille ribh, 
reachd sìorruidh nar ginealachaibh : mar a 
ta sibhse, mar sin bithidh an coigreach an 
làthair an Tighearna. 

16 Aon lagh, agus aon mhodh bithidh 
agaibhse, agus aig a' choigreach a ta air 
chuairt maille ribh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

J8 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thèid sibh a steach do'n t hear- 
ann d'am bheil mise 'gar tabhairt, 

19 An sin tarlaidh, 'nuair a dh'iiheas 
sibh a dh'aran an f hearainn, gu'n d' thoir 
sibh suas tabhartas-togta do'n Tighearna. 

20 Bheir sibh suas breacaa; do'n ciieud b'àill leo dol suus. 3 /èisdibh * ullukhidh tu, ni thu. Eabh. 5 bheir e. Eabh. CAIB. XVI. chuid d'ar taois, mar thabhartas-togta ; mar 
a ihogas sibh tabhartas-togta an urlair- 
bhualaidh, mar sin togaidh sihh i. 

21 Do'n cheud chuid d'ar taois bheir 
sibh do'n Tighearna tabharlas-togta, nar 
ginealachaibh. 

22 Agus ma rinn sibh mearachd, agus 
nach do ghleidh' sibh na h-àitheanta sin 
uile, a labhair an Tighearna ri Maois, 

23 Eudhon gach ni a dh'àithn an Tigh- 
earna dhuibh te làimh Mhaois, o'n là sin 
anns an d'thug an Tighearn àithne do 
HEhaois, agus o sin suas air feadh bhur 
ginealacha : 

24 An sin tarlaidh, ma rinneadh ni sam 
bith ann an aineolas gun f hios do'n choimh- 
chminneach, gu'n d' thoir an coimhchruinn- 
each uile seachad aon tarbh òg a chum 
ìobairt-luisgte, chum fàile cùbhraidh do'n 
Tighearna, maille r'a thabhartas^-bìdh agus 
a tnabhartas-dibhe, a rèir a' ghnàtha, agus 
aon ìnheann do nagabhraibh chum ìobairt- 
pheacaidh. 

25 Agus ni an sagart rèite air son coimh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, agus 
mathar dhoibh e, oir is aineolas a t'ann: 
agus bheir iad leo an tabhartas, ìobairt a 
brieirear suas le teine do'n Tighearna, agus 
an ìobairt-pheacaidh an làthair an Tigh- 
earna, air son an aineolais. 

26 Agus niathar e do choimhchruinn- 
each chloinn Israeil uile, agus do'n choisj;- 
reach a ta air chuairt nam measg; clo 
bhrìgh gu'n robh an sluagh uile ann an 
aineolas. 

27 Agus ma pheacaicheas anam sam 
biih tre aineolas, an sin bheir e lei* gabhar 
do'n cheud bhliadhna chum ìobairt pheac- 
aidh. 

28 Agus ni 'n sagart rèite air son an 
anma a pheacaicheas gu h-aineolach, an 
uair a pheacakheas e le h-aineolas an 
làthair an Tighearna, dheanamh rèite air a 
shon ; agus mathar dha e. 

29 Bithidh aon lagh agaibh air a shonsan 
a pheacaicheas tre aineolas, araon uir a 
shonsan a rugadh am measg chloinn Israeil, 
agus air son a' choigrich, a ta air chuairt 
nam measg. 

30 Ach an t-anam a ni bheag gu h- 
andàna 2 , (co dhiubh a rugadh e san lir, no 
's coigreach e) tha esan a' toirt eas-urraim 
do'n Tighearna ; agus gearrar an t-anaui 
sin as o mheasg a shluaigh. . 

31 Do bhiìgh gu'n d'rinn e tàir air 
focal an 1 ighearna, agus gu'n do bhiis e 
'àithne; gearrar an t-anam sin as gu tur: 
bithidh 'aingidheachd air fèin. 

32 Agus an uair a bha clann Israel san 
fhàsach, fhuair iad duine a' tional mhaid- 
ean 3 air là na sàbaid. 

33 Agus thug iadsan a fhuair e tional _^rinn. Eabh. 

sjìodha, connaidh. 
141 * le làimh uird. Eabh. 
"'fringe, Sasg. mhaidean a dh'ionnsuidh Mhaois e, agus s 
dh'ionnsuidh Aaroin, agus a dh'ionnsuidft- 
a' choimhchruinnkh uile. 

34 Agus chuir iad an làimh e, a chionn 
nach d'innseadh ciod bu chòir a dheanamh. 
ris. 

35 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cuirear an duine gu cinnteach gu. 
bàs ; clachaidh an coimhchruinneach uile e 
le clachaibh an taobh a muigh do'nv 
champ. 

36 Agus thug an coimhchruinneach uile 
mach e as a' champ, agus chlach iad e le 
clachaibh, agus fhuair e bàs; mar 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

37 Agus labhair an Tighearna ri Maois r 
ag ràdh, 

38 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair. 
riu, iad a dheanamh f àbhradh 4 dhoibli fèin 
air iomallaibh an eudaich air feadh art 
ginealach, agus iad a churair fàbhradh nan 
iomall iall 5 do ghorm. 

39 Agus bithidh e dhuibh mar fhàbh— 
radh; agus amhaircidh sibh air, a chum. 
gu'n cuimhnich sibh uile àitheanta arti 
Tighearna, agus gu'n dean sibh iad ; agus 
nach iarr sibh an dèigh bhur cridhe agus. 
bhur sùl fèin, nithe 's àbhaist duibh dof 
nan dèigh le h-anmiann 6 : 

40 A chum as gu'n cuimhnich, agus 
gu'n dean sibh m'àitheantan uilè, agus 
gu'in bi sibh naomha d'ar Dia. 

41 Is mise an Tighearna bhur Dia, a. 
thug a mach sibh a tìr na h-Eiphit, gu 
bhi'm Dhia dhuibh : Is mise an Tighearna. 
bhur Dia. 

C A I B. XVI. 
GUS ghabh Corah mac Idshair, mhic- 
Cohatt, mhic Lebhi, agus Datan agus 
Abiram mic Eliaib, agus On mac Pheleit^, 
mic lteubein, duoine. 

2 Agus dh'èirich iad suas an làthaic 
Mhaois 7 , maille ri daoin' àraidh do chloinn; 
Israeil, dà cheud agus leth-cheud ceannarcl 
do'n choimhthionai,inbheach 8 fa' choimh- 
chruinneach, daoin' iomraideach 9 

3 Agus chruinnich siad iad fèin an ceana 
achèile an aghuidh Mhaoisagusan aghaidh 
Aaroin, agus thubhairt iad riu, Tha Jibh al 
gabhuil tuille 's a' chòir oirbh fèin, do- 
bhrigh gu'm bheil an coimhchruinneach 
uile naomha gach aon diubh, agus tha 'n.- 
Tighearna nam measg : c'ar son uime sin,, 
tha sibh 'gar togaii fèin suas os cionn 
coimhchruinnich an Tighearna ? 

4 Agus an uair a chuala Maois e, thui):. 
e air 'aghaidh, 

5 Agus labhair e ri Corah, agus r'ar. 
chuideachd uile, ag ràdh, Eadhon anx 
màireach nochdaidh an Tighearna cù iacb 
a's leis, agus cò a ta naomha, a»us bheir 
e air teachd am fa^us da : bheir e eadh- s riohuìnn, snàthainn. 6 striopachas. 7 un ttgfi? 
aidliMhaois. 8 gairmte. Eabh. 9 uinmeil, alìuil. AIREAMH. on air-san a ròghnaich e, teachd am fa- 
gus cla. 

6 Deanaibhse so ; gabhaidh dhuibh fein 
tùiseirean, Corah, agus a chuideachd uile ; 

7 Agus cuiribh teine annta, agus cuiribh 
tùis orra an làthair an Tighearna air an 
ìà màireach; agus an duine sin a rògh- 
naicheas an Tighearna, bithidh esan 
naomha ; tha sibh a' gabhail tuille 's a chòir 
oirbh f'èin, sibhse a mhic Lebhi. 

8 Agus thubhairr Maois ri Corah, 
Eisdibh, guidheam oirbh sibhse a mhic 
Xebhi : 

9 An ni beag e nar barail-sa, gu'n do 
sgar Dia Tsraeil sibh o choimhchruinn- 
cach Israeil, gu'r toirt am fagus da fèin, 
a dheanamh seirbhis pàilliuin an Tigh- 
earna, agus a sheasanih am fianuis a' 
choimhchruinnich, a fhrithealadh dhoibh? 

Ì0 Agus thug e thus' am fagus da ftin, 
agus do bhràithrean uile, mic Lebhi maille 
xiut : agus am bheil sibh ag iarraidh na 
sagartachd mar an ceudna? 

11 Air an aobhar sin tha thusa, agus do 
chuideachd uile, air bhur cruinneachadh 
àn ceann a chèile an aghaidh an Tighearna : 
agus a thaobh Aaroin, ciod e, gu'm bheil 
-sibh ri gearan na aghaidh-san ? 

12 Agus chuir Maois tcachdaire uaith a 
ghairm Dhatain agus Abiraim mhac Eli- 
aib, muinntir a thubhairt, Cha d' thèid sinn 
suas. 

13 An ni beag e g'un d'thug thu nìos 
sinn a talamh a tha sruthadh le bainne 
agus mil, gu'r marbhadh san f hàsach, mur 
-dean thu thu fèin gu h-iomlan a'd' uach- 
daran os ar ceann ? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug thu 
sinn gu fearann a ta srulhadh le mil agus 
le bainne, ni mò thug thu dhuinn oigh- 
reachd mhachrach agus f hìon-liosan : an 
cuir thu mach sùilean nan daoine sin ? cha 
d' thèid sinne suas. 

15 Agus bha Maois ro-dhiomach, agus 
"thubhairt e ris an Tighearna, Na biodh 
meas agad d'an tabhartas; cha do ghabh 
^nise aon asal uatha, nì mò rinn mi cron 
air ah-aon diubh. 

16 Agus thubhairt Maois ri Corah, Bi 
thusa agus do chuideachd uile an làthair 
■an Tighearna, thusa, agus iadsan, agus 
Aaron am màireach ; 

17 Agus gabhaidh gach duine a thùiseir, 
agus cuiribh tùis annta, agus thugaibh an 
làthair an Tighearna gach dnine a thùiseir, 
■dà cheud agus leth-cheud tùiseir; thusa 
xnar an ceudna agus Aaron, gach aon dhibh 
a thùiseir. 

18 Airis shabh trach duine dhiubh a 

1 N • • • 1 

thuiseir, agus ctunr ìad teme annta, agus 
chuir iad tùis orra, agus sheas iad ann an 
dorus pàilliuin a' choimhthionail maille ri 
Maois agus ri h-Aaron. 119 Agus chruinnich Corah an coimh- 
chruinneach uile nan aghaidh gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail: agus thais- 
beineadh glòir an Tighearna do'.n choirnh- 
chruinneach uile. 

20 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

21 Sgaraibh sibh fèin o mheasga' choimh- 
chruinnich so, agus sgriosaidh mi iad mar 
ann am priobadh na sùla '. 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, agus 
thubhairt iad, O Dhè, Dia spiorad gach 
uile f heòla, am peacaich aon duine, agus 
am bi fearg agad ris a' choimhchruinneach 
uile ? 

23 Agus labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

2-1 Labhair ris a' choimhchruinneach, 
ag ràdh, Rachaibh suas o thimchioll paill- 
iuin Choraih, Dhatain, agus Abiraim. 

25 Agus dh'èirich Maois suas, agus 
chaidh e dh'ionnsuidh Dhatain agus Abi- 
raim ; agus lean seanairean Israeil e. 

26 Agus labhaire ris a' choimhchruinn- 
each, ag ràdh, Sgaraibh sibhfèin, guidheain 
oirbh, o bhùthaibh nan daoine aingidh ud, 
agus na beanaibh ri ni sam bith a 's leo, 
an t'-eagal gu'n sgriosar sibh nam peacann- 
aibh uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàillhm 
Choraih, Dhatuin, agus Abiraim, air gach 
taobh : agus thàinig Datan agus Abiram a. 
mach, agiis sheas iad ann an dorus ara 
bùthan, agus am mnài, agus am mic, agus^ 
an clann bheag. 

23 Agus thubhairt Maois, Le so bith- 
idh fius agaibh gu'n do chuir an Tigh- 
earna mise a dheanamh nan oibre sin 
uiìe ; oir cha d'rinn mi iad as mo cheann 
fèin 2 . 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs mar 
na h-uile dhaoin' eile, no ma dh'fhios- 
raichear iad a rèir fiosrachaidh nan uile 
dhaoine; an sìn cha do chuir an Tigheaia 
mise uaith. 

30 Ach ma ni'n Tighearna gnìomh 
nuadh, agus gu'm fosgail an ralamh a 
bheul, agus gu'n sluig e suas iad maille 
ris gach ni a'.s leo, agus gu'n d' thèid iad 
sìos beò do'n t-slochd ; an sin tuigidh sibh 
gu'n do bhrosnaich na daoine sin an Tigh- 
earna. 

31 Agus tharla 'nuair a sguir e do labh- 
airt nam briathra sin uile, gu'n do sgoiltan 
talamh, a bha fodha 3 , o chèile : 

32 Agus dh'fhosgail an talamh a bheul, 
agus shluig e suas iad, agus an tighean, 
agus na daoin' uile, a bhuin do Chorah, agus 
am maoin uile. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni a bhuirt 
doibh, beò sìos do'n t-slochd, agus dhruìd 
an talamh orra : agus chaidh as doibh o 
mheasg a' choimhchruinnich. • ann am plattm. 

142 2 o m' chridìie fèin. Eabh. 3 fodhpu. CAIB. XVII. XVIII. S4 Agus theich Israel uile a bìia m'an 
timchiofl, r'an glaodh; oir thuhhairt iad, 
An t-ea^al gu'n sluig an talamh sinne suas 
mar an ceudnu. 

35 Agus thàinig teine a mach o'n Tigh- 
earna, agus loisg e'n dà cheud agus an 
ìeth-cheud fear, a thug seachad tùis. 

36 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

37 Lahhair ri h-Eleasar mac Aaroin 
an sagart, e thogail suas nan tùiseirean a 
meadhon an losgaidh, agus sgap thusa an 
teine an sud ; oir tha iad coisrigte. 

38 Tùiseirean nam peacach ud an 
aghaidh an anma fèin ; agus deanadh iad 
dhiubh leachdan leathan maf chòmhdach 
do'n altair; oir thug iad seachad iad an 
làthair an Tighearna, air an aobhar sin tha 
iad coisrigte ; agus bithidh iad nan co.nhara 
do chloinn Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na 
tùiseirean umha, leis an d'thug iadsan a 
chaidh losgadh seachad tabhartas; agus 
rinneadh iad nan leachdaibk leathan mar 
chòmhdach do'n altair : 

40 Gu bhirnn cuimhneachan do chloinn 
Israeil, air chor as nach d' thig coigreach, 
nach 'eil do shliochd Aaroin, am fagus a 
losgadh tùis an làlhairan Tighearna; chum 
as nach bi e mar Chorah, agus mar a chuid- 
eachd : mar a thubhairt an Tighearna ris 
le làimh Mhaois. 

41 Ach air an là màireach, rinn coirnh- 
chruinneach chloinn Israeil uile gearan an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin, 
ag ràdh, Mharbh sibh sluagh an Tighearna. 

42 Agus tharla 'nuair a chruinnicheadh 
an coimhchruinneach an aghaidh Mhaois 
agus an aghaidh Aaroin, gu'n do sheall iad 
air pàilliun a' ckoimhthionail : agus feuch, 
chòmhdaich an neul e, agus dh'fhoiilsich- 
eadh glòir an Tighearna. 

43 Agus thainig Maois agus Aaron 
gu beulaobh pàilliuin a' choimhthionail. 

44 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

45 Rachaibh suas o mheasg a' choimh- 
chruinnich so, agus sgriosaidh mi iad mar 
ann am priobadh na sùla : agus thuit iad 
air an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Glac tùiseir, agus cuir teine ann bhàrr na 
h-altarach, agus cuir tùis air, agus imich 
gu grad a dh'ionnsuidh a' choimhchruinn- 
ìch, agus dean rèite air an-son ; oir chaidh 
fearg a mach o'n Tighearna 1 : thòisich a' 
phlàigh. 

47 Agus ghlac Aaron e, mar a dh'aithn 
Maois,agusruidh e gu meadhon a' choimh- 
chruinnich ; agus ieuch, bha phlàigh air 
tòiseachacih am measg an t-sluaigh : agus 
chuir e tùis air, agus rinn e rèite air son 
an t-sluai°;h. 48 Agus sheas e eadar na mairbh agus 
na beotha, agus choisgeadh a' phlàigh. 

49 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir 
mìle deug agus seachd ceud, a thuilleadh 
orra-san a bhàsaich an aobhar Choraih. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh. 
Mhaois, gu dorus pàilliuin a' choimhthion- 
ail : agus choisgeadh a' phlàigh. 

CAIB. XVII. 

AGUS labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus gabh 
slat o gach aon aca, a rèir tighe an aith- 
reacha, o'n ceannardaibh uile, a rèir tighe 
an aithreacha, dà shlait deug : sgriobh. 
ainm gach duine air a shlait fèin. 

3 Agus sgrìobhaidh tu ainm Aaroin air 
slait Lebhi : oir bitliidh aon slat air son 
cinn tighean aithreacha. 

4 Agus cuirìdh tu suas iad ann am 
pàilliun a' choimhthionail, an làthair na 
fianuis, far an coinnich mis' thu. 

5 Agus tarlaidh, gun d' thig slat an duine 
a thaghas roise fuidh bhlàth 2 ; agus bheir 
mi air gearain chloinn Israeii sgur uam, 
leis am bheil iad ri gearan nar n-aghaidh- 
sa. 

6 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
agus liiug gach aon d'an ceannardaibh dha 
slat am fear, aon air son gach ceannaird, 
a rèir tighe an aithreacha, cudhon dà shlait 
deug : agus bha slat Aaroin am measg aa 
slat. 

7 Agus chuir Maois suas na slatan an 
làthair an Tighearn, ann am pàilliun na 
fianuis. 

8 Agus air an là màireach chaidh Maois 
a steach dophàilliun nafianuis; agus fcuch, 
bha slat Aaroin, air son tighe Lèbhi, air 
hriseadh a mach, agus àir cur maoth. 
dhuille aisde, agus air teachd fuidh bhlàth, 
agus air giùlan almona. 

9 Agus thug Maois a mach na slatan 
uile o làthair an Tighearna gu cloinn Is- 
raeil uile; agus dh'amhairc iad orra, agus 
ghabh gach duine a shlat fèin. 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Thoir slat Aaroin a rìs an làthair 
na fianuis, gu bhi air a glcidheadh mar 
chomhara an aghaidh nan ceannairceach ; 
agus bheir thu air falbh gu tur an gearain 
uarasa, chum as nach bàsaich iad. 

11 Agus rinn Maois mar sin : mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, mar sin rinn e. 

12 Agus labhair clann Israeil rì Maois, 
ràuh, Feuch, tha sinn a' bàsachadh, 

thèid as dtùnn, thèidas duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus do 
phàilliun an Tighearna, gheibh e bàs ; an 
claoidhear sinn lebasachadh? 

CAIB. XVIII. 
GUS thubhairt an Tighearna rì 
h-Aaron, Giùlainidh tusa agus do mhic, 1 oghnhitan Tighearna, Eablu 
143 1 gu'm brit dal an ditine, a thaghas mìsc, a mach* AIREAMH. agus tigh d'athar maille riut, eu-ceart 1 an 
ionaid naomha ; agus giùlainidh tusa agus 
do mhic niaille riut eu-ceart bhur sagart- 
achd. 

2 Agus do bhràifhre mar an ceudna 
do thrèibh Lebhi, trèibh t'athar, bheir 
thu leat maille riut, a chum as gu'n 
ceanglar riut iad, agus gu'm fritheil iad 
d' huit : ach fritìieilidh tusa agus do mhic 
maille riut air beulaobh pàiliiuin na fi- 
anuis. 

3 Agus gleidhidh iad do chùramsa, agus 
cùram a' phàilliuin uile: a mhàin cha 
d' thig iad am fagus do shoithichibh an 
ionaid naomha agus do'n altair, a chum 
as nach faigh aon chuid iadsan no sibhse 
bàs. 

4 Agus ceanglar riut iad, agus gleidhidh 
iad cùram pàilliuin a' choimnthionail, air 
son uile sheirbhis a' phàilliuin : agus cha 
d' thig coigreach am fagus duibh. 

•5 Agus gleidhidh sibh cùram an ionaid 
naomha, agus cùram na h-altaiach ; a 
chum as nach bi fearg ni's mò air cloinn 
Israeil. 

6 Agus mise, feuch thug mi bhur bràith- 
re na Lebhithich o mheasg chloinn Is- 
raeil : dhuibhse thugadhiad mur thabhartas 
do'n Tighearna, a dheanamhseirbhis pàill- 
iuin a' choimhthionail. 

7 Uime sin, gleidhidh tusa, agus do 
mhic maille riut, bhur sagartachd anns 
gach ni a bhuineas do'n altair, agus an 
taobh a sligh do'n roinn-bhrat, agus ni 
sibh seirbhis ; thug mi dhuibh bhur sagart- 
achd, war sheirbhis tabhartais : agus an 
coigrèach a thig am fagus, cuirear gu 
bàs e. 

8 Agus labhair an Tighearna ri h-Aaron, 
Feuch, thug mi dhuit mar an ceudna cù- 
ram mo thahhartasan-togta, do uile nithibh 
coisrigte chloinn Israeil; dhuitse thug mi 
iad, air son an ungaidh, agus do d'mhic 
le reachd sìorruidh. 

9 Bithidh so leatsa do na nithibh ro- 
naomha, u ghleidheudh o'n teine: gach tabh- 
artas leo-san, gach tabhartas-bìdh leo, agus 
gach ìobairt-pheacaidh leo, agus gach ìob- 
airt-eusaontais leo, a bheir iad dhomhsa, 
bithidh e ro-naomha dhuitse, agus do d' 
mhic. 

10 San ionad ro-naomha ithidh tu e, 
ithidh gach firionnach e : bithidh e naoinha 
dhuitse. 

11 Agus is leat so: tabhartas-togta an 
tabhartais, maille ri uile thabhartasan- 
luaisgte chloinn Israeil : thug mi dhuitse 
iad, agus do d'mhic, agus do d' nighean- 
aibh maille riut, le reachd sìorruidh : gach 
neach a tha glan a' d' thigh, ithìdh e 
dheth. 

12 A' chuid a'sfearr' uile do'n oladh, 
agus a' chuid a's fearr uile do'n fhion, agus 1 geacanna. * smior, reamhracltd. Eabli. 
144 do'n chruithneachd, an ceud thoradh leo- 
san a bheir iad seachad do'n Tighearna, iad 
sin thug rni dhuit. 

13 Gach ni a's luaithe bhios abuich nam 
fearann, a bheir iad chum an Tighearna, 
bithidh e leatsa: gach aon a ta glan a' &' 
thigh, ithidh e dheth. 

14 Gach ni a choisrigear ann an IsraeL, 
bithidh e leatsa. 

15 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrù do gach 
feoil, a bheir iad a dh'ionnsuidh an Tich- 
earna ma 's ann do dhuine, no dh'ain- 
mhidh, bithidh e leatsa: gidheadh gu cinn- 
teach fuasglaidh tu ceud-ghin duine, agus 
ceud-ghin an ainmhidh neo-ghloin fuasg- 
laidh tu. 

16 Agus iadsan a dh'fhuasglar, o mhìos 
a dh'aois fuasglaidh tu iad arèirdo mheas, 
air son airgid chùig seceilean, a rèir se- 
ceil an ionaid naomha: ise'n sece/fichead 
gerah. 

17 Ach ceud-ghin bòtha, no ceud-ghin 
caorach, no ceud-ghin gaibhre, cha 'n 
fhuasgail thu ; Iha iad naomha : crathaidh 
tu 'm fuil air an altair, agus loisgidh tu 
'n saill mar thabhartas a bheirear suas 
le teine chum fàile cùbhraidh do'n Ti°-h- 
earna. 

18 Agus bithidh am feoil leatsa, mar a 
bhitheas an t-uchd luaisgte agus an slinn- 
ean deas leat. 

19 Uile thabhartasan-togfa nan nìthe 
naomha, a bheir clann Israeil seachad do'n 
Tighearna, thug mi dhuitse, agus do d' 
mhic, agus do d' nigheanaibh maille riut, 
le reachd sìorruidh: is coimhcheangal fa- 
lainn e gu bràth an làthair an Tigh- 
earna, dhuitse agus do d' shliochd maille 
riut, 

20 Agus labhair an Tighearna rì 
h-Aaron, Nam fearann cha bhi oighreachd 
agad, ni mò bhios roinn agad nam measg : 
is mise do roinn-sa agus t'oighreachd aia 
measg chloinn lsraeil. 

21 Agus feuch, do chloinn Lebhi thug 
mi an deachamh uile ann an Israel mar 
oighreachd, air son an seirbhis a ni iad 
eudhon seirbhis pàilliuin a' choimhthion- 
ail. 

22 Aguscha'n fheud clann Israeil o so 
suas teachd amfagusdo phàilliun a'choimh- 
thionail, an t-eagal gu'n giùlain iad peac- 
adh, agus gu'm faigh iad bàs. 

23 Ach ni na Lebhithich seirbhis pàill- 
iuin a' choimhthionail, agus giùlainidh iad 
an cionta; bithidh e na reachd sìorruidh 
air feadh bhur ginealacha, nach bi oigh- 
reachd sam bith acà am measg chloinn 
Israeil. 

24 Ach deachamh chloinn Israeil a- 
bheir iad seachad mar thabhartas-togta do'n 
Tighearna, thug mi do na Lebhithich mar 
oighreachd : uime sin thubhairt mi riir, 
Ain measg chloinn Israeil cha bhi oigh- 
reachd aca. CAIB. xrx. 25 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

26 Mar so kbhair ris na Lebhithich, 
agus abair riu, 'Nuair a thogas sibh o 
chloinn Israeil an deachamh, a thug mise 
dhuìbh uatha mar bhur n-oighreachd, an 
sin bheir sibh suas tabhartas-togta dheth 
do'n Tighearna, eadhon an deicheamh cuid 
do'n deachamh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta so 
dhuihh, mar gu'm b'e arbhar an urlair- 
■bhualaidh, agus mar làine amar-bruthaidh 
,an fhìona. 

28 Mar so mar an ceudna bheir sibh 
seachad tabhartas-togta do'n Tighearna, 
d'ar n-uile dheachamh, a thogas sibh o 
chloinn Israeil ; agus bheir sibh dheth 
tabhartas-togta an Tighearna do Aaron 
-an sagart. 

29 As bhur n-uile thiodhlacaibh, bheir 
sibh seachad uile thabhartas-togta an Tigh- 
earna do'n chuid a's fearr dheth uile, eadhon 
a' chuid sin deth, atha coisrigte. 

30 Uime sin, their thu riu, 'Nuair a 
.thogas sibh suas uaith a' chuid a's fearr 
dheth, an sin measar e do na Lebhilhich 
jnar thoradh 1 an urlair-bhualaidh,agus mar 
thor^dh amar-bruthaidh an fhìona. 

31 Agus ithidh sibh e anns gach àite, 
sìbh fèin agus bhur teaghlaichean ; oir is 
js. bhur duais air son bhur seirbhis ann am 
j)àilliun a' choimhthionail. 

-32 Agus cha ghiùlain sibh peacadh 
sam .bith air a shon, an uair a thogas 
-sibh suas as a' chuid a's fearr dheth : 
mi mò a thruailleas sibh nithe naomha 
chloinn Israeil, an t-eagal gu'm faigh sibh 
hks. 

CAIB. XIX. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 
2'Is e so ordugh an lagha, a dh'àithn 
an Tighearna, ag ràdh, Labhair ri cloinn 
Israeil, iad a thoirt a' d' ionnsuidh agh 
ruagh gun ghaoid 2 , air nach 'eil smal, agus 
Tiach robli riamh fuidh chuing. 

"3 Agus bheir sibh i dh'ionnsuidh Eleas- 
air an t-sagairt ; agus bheirear i 3 n' taobh 
a muigh do'n champ, agus marbhar i na 
fhianuis. 

4 Agus gabhaidh Eleasar an sagart cuid 
d'a fuìl le 'mheur, agus crathaidh e cuid 
d'a fuil dìreach fa chomhair pàilliuin a' 
choimhthionail seachd uairean. 

5 Agus loisgidh neach an t-agh na sheall- 
adh; a seiche, agus a feoil, agus a fuil, 
raaille r'a h-aolach, loisgidh e. 

6 Agus gabhaidh an sagart fiodh seudair, 
agus hiosop, agus scarlaid, agus tilgidh e 
sin am meadhon losgaidh an aighe. 

7 An sin nighidh an sagart 'eudach, agus 
ionnailidh 4 e 'fheoil ann an uisge, agus x J7tàs, phiseach. 1 fallain. 3 oheir e i. 
Eabh. 4 ionnladaidh. 

145 an dèigh sin thig e steach do'n champ, 
agus bithidh an sagart neo-ghlan gu feas- 
gar. 

8 Agus nighidh esan a loisg i 'eudach 
ann an uisge, agus ionnailidh e 'fheoil ann 
an usige, agus bithidh e neo-ghlan gu 
feasgar. 

9 Agus cruinnichidh duine, a ta glan, 
luath an aighe, agus taisgidh e i 'n taobh a 
muigh do'n champ ann an àite glan, agus 
gleidhear i air son coimhchruinnich chloinn 
lsraeil, mar uisge dealachaidh; is glanadh 
air son peacaidh i. 

10 Agus nighidh esan athionaileas luath 
an aighe 'eudach, agus bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar : agus bithidh e do chloinn Is- 
raeil agus do'n choigreach a th'air chuairt 
nam measg, nareachd sìorruidh. 

11 Esan a bheanas ri corp duine mhairbh 
sam bith, bilhidh e neo-ghlan seachd lai- 
thean. 

12 Glanaidh se e fèin leis air an treas 
là, agus air an t-seachdamh là bithidh e 
glan : ach mur glan se e fèin air an treas 
là, an sin air an t-seachdamh là cha bhi 
e glan. 

13 Ge b'e neach a bheanas ri corp duine 
sam bith a ta marbh, agus nach glan e 
fèin, tha e truailleadh pàilliuin an Tigh- 
earna; agus gearrar an t-anam sin as o Is- 
rael; a chionn nach do chrathadh an 
t-uisge dealachaidh air, bithidh e neo- 
ghlan ; llia aneo-ghloine fathast air. 

14 Is e so an lagh, an uair a bhàsaicheas 
duine ann am bùth: Gach neach a thig a 
stigh do'n bhùth, agus gach neach a tha 
sa' bhùth, bithidh iad neo-ghlan seachd 
lailhean. 

15 Agus gach soitheach fosgailte aig 
nach 'eil còmhdàch ceangailte ^air, tha e, 
neo-ghlan. 

16 Agus ge b'e bheanas ri neach a- 
mharbhadh le claidheamh sa' nihachair *, 
no ri corp marbh, no ri cnàimh duine, no 
ri h-uaigh, bithidh e neo-ghlan seachd 
laithean. 

17 Agus air son an duine neo-ghloin 
gabhaidh iad do luaith an aighe, a loisg- 
eadh air son glanaidh peacaidh, agus 
cuiridh iad uisge ruidh oirre ann an soith- 
each ; 

18 Agus gabhaidh duine glan hiosop, 
agus tumaidh e san uisge e, agus crathaidh 
e air a' bhùth e, agus air na soithichibh 
uile, agus air a' mhuinntir, a bha 'n sin ; 
agus airsan a bhean ri cnàimh, no ri neach 
a mharbhadh, no ri aon marbh, no ri 
h-uaigh : 

19 Agus crathaidh an duine glan air an 
neo-ghlan air an treas là, agus air an 
t-seachdamh là : agus glanaidh se e fein air 
an t-seachdamh là, agus nighidh e 'eudach, 5 air aghaidh na machrach. 

L AIREAMH, agus lonnailidh se e fèin ann an uisge, 
agus bithidh e glan air feasgar 

20 Ach an duine a bhios neo-ghlan, agus 
nach. glan e fèin, gearrar an t-anam sin 
as o mheasg a' choimhchruinnich, a chionn 
gu'n do thruaill e ionad naomh an Tigh- 
earna : cha do chrathadh uisge dealachaidh 
air; tha e neo-ghìan. 

/ 21 Agus bithidh e na reachd sìorruidh 
dhoibh, gu'n nigh esan, a chrathas an 
t-uisge dealachaidh, 'eudach, agus bithidh 
esan, a bheanas ris an uisge dealachaidh, 
neo-ghlan gu feasgar. 

o D O 

22 Agus ge b'e ni ns am bean an duine 
neo-ghlan, bithidh e neo-ghlan : agus an 
t-anam a bheanas rìs, bithidh e neo-ghlan 
gu feasgar. 

CAIB. XX. - 

AN sin fhàinig clann Israeil, eadhon an 
coimhchruinneach uile, gu fàsach 
Shin, anns a' cheud mhìos : agus dh'fhan 2 
an sluagh ann an Cades ; agus fhuair 
Miriarn bàs an sin, agus dh'adhlaiceadh an 
sin i. 

2 Agus cha robh uisge ann do'n choimh- 
thional ; agus chruinnich siad iad fèin an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin. 

3 Agus throid an sluagh ri Maois, 
agus labhair iad, ag ràdh ; B'fhearr gu'm 
hitheamaid air faghail bàis, an uair a bhà- 
saich ar bràithrean an làthair an Tigh- 
earna ! 

4- Agus c'ar son a thug sibh a nìos 
choimhchruinneach an Tighearna do'n f hàs- 
aeh so, gu bàs fhagail an siu, sinn fèin 
agus ar sprèidh ? 

5 Agus c'ar son a thug sibh oirnne teachd 
a nìos as an Eiphit, g'ar toirt a steach do'n 
drochàiteso? cha'n àite sìl e, no fhìgis, 
no chrann-fiona, no phomgranata, ni mò la 
uisgeaun r'a òl. 

6 Agus chaidh Maois agus Aaron o 
làthair a' choimhchruinnich gu dorus pàil- 
liuin a' choimhthionaiL, agus thuit iad air 
an aghaidh ; agus dh'fhoillsicheadh glòir 
an Tighearna dhoibh. 

7, Agus Jabhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdn, 

. 8. Gabh, an t-slat, agus cruinnich thus' 
an coimhthional an ceann a chèile, thu 
fèin agus Aaron do bhràthair, agus labh- 
Taibh, ris a' charraig fa chomhair an sùl, 
agus bheir i seachad a h-uisge ;- agus bheir 
thusa mach uisge dhoibh as à' charraig, 
agus bheir thu deoch do'n choimhthional, 
agus d'an sprèidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-slat o làthair 
an Tighearna, mar a dh'àithn e dha. 

10 Aguschruinnich Maoisagus Aaron an 
coimhchruinneach, an cear.n a' chèile fa 
chomhair na carraige, agus thubhairt e riu, 
Eigdibh. a_ nis, a luchd-ceannairc ; as a' 1 san fheassar. * chhnknuich. 

146" charraig so am feum sinne uisge thoirt 
duibh? 

11 Agus thog Maois suas a làmh, agus 
bhuail e charraig le 'shlait dà uair: agus 
thàinig an t : uisge mach gu pailt, agus dh'òl 
an coimhchruinneach, agus an sprèidh. 

12 Agus labhair an Tigiiearna ri Maois 
agus ri h-Aaron, A chionn nach do chreid 
sibh mi, chum mo naomhachadh ann an 
sùilibh chloinn Israeil, uime sin cha d' thoir 
sibh a steach an coimhchruinneach so do'n 
f hearann a thug mise dhoibh. 

13 Is e so uisge Mheribah, a chionn gu'nt 
d'rinn clann Israeil strì' ris an Tighearna j 
agus naomhaicheadh e annta. 

14 Agus chuir Maois teachdairean o» 
Chades gu righ Edoim, Mar so tha do 
bhràthair Israel ag ràdh, Tha fios agad air 
an t-saothair sin uile a thàinig oirnne ; 

J5 Mar a chaidh ar n-aithreacha sìos 
do'n Eiphit, agus a ghabh sinn còmhnuidh 
san Eiphit aimsir f hada 3 ; agus bhuìn na 
h-Eiphitich gu h-olc ruinne, agus r'arr 
n-àithreachaibh. 

16 Agus an uair a ghlaodh sinn ris an 
Tighearna, chual' e ar guth, agus chuir e 
aingeal uaith, agus thug e mach sinn as 
an Eiphit : agus feuch, tha sinn ann an 
Cades, baile sa' chuid a's iomallaiche do d'' 
chrìch. 

17 Leig leinn, guidheam ort, dol tre d' 
dhùthaichi: cha d' thèid sinn tre achadhsam- 
bith, no tre fhìon-lios, nì mò dh'òlas sinrt. 
uisge nan tobar : imichidh sinn air rathad~ 
mòr an righ, cha tionndaidh sinn adh'ionn— 
suidh na làimhe deise, no na làimhe clìthe, 
gus an d' thèid sinn seach do chrìochan. 

18 Agus thubhairt Edom ris, Cha d' thèid 
thu seachad orm 4 , an t-eagal leis a'' 
chlaidheamh gu'n d' thig mi mach aV 
aghaidh. 

19 Agus thubhairt clann Israeil ris, 
Imichidh sinn air an rathad mhòr : agus 
ma dh'òlas mi fèin agus mo sprèidh do d' 
uisge, bheir mi luach air a shon : a mhàin 
gun tuille dheanumh, thèid mi troimhe do^ 
m' chois. 

20 Agus thubhairt e, Cha d' thèid thu 
troimhe. Agus thàinig Edom a mach na 
aghaiclh le mòr shluagh, agus le làimh 
thrèin. 

21 Mar so dhiult Edom do Israel comas- 
dol troimh a chrìch : uime sin thionndaidh' 
Israel uaith. 

22 Agus ghabh clann Israeil, eadhon art 
coimhchruhmeach uile, an turus o Chades, 
agus thàinig iad gir sliabh Hor. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron ann an sfiabh Hor, làimlx 
ri crìch fearainn Edoim, ag ràdh, 

24 Cruinnichear Aaron a chum a 
shluaigh : oìf cha d' thèid e steach do'n 
fhearann a thug mise do chloinn Israeil, a 3 iomadh là, Eabh. * troimh m' phrich^ v CAIB XXI. chionn gu'» robh sihh ceannairceach an 
ashaidh m'fhocail-sa aig uisge Mheribah. 
"25 Gatìh Aaron agus Eleasar a mhac, 
agus thoir suas iad gu sliabh Hor : 

26 A<ms huin 'eudaeh do Aaron, agus 
cuir air a mhac Eleasar e : agus cruinn- 
ichear Aaroa a chum a mhuinntir, agus 
gheibh e bàs an sin. 

27 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tigheariia : agus chaidh iad suas gu sliabh 
Hor, ann an sealladh a' thoimhchruinnich 
uile. 

28 Agusbhuin Maois 'eudach do Aaron, 
agus chuir e air Eleasar a mhac e ; agus 
fhuair Aaron bas an sin air mullach an 
t-slèil h ; agus thàinig Maois agus Eleasar 
a nuas o'n t-sliabh. 

29 Agus an uair a chunnaic an coimh- 
chruinneach uile gu'n d'thuair Aaron bàs, 
rinn iad bròn air son Aaroin deich laithean 
'ar fhichead, eadhon tigh Israeil uile. 

CAl B. XXI. 

AGUS an uair a chuala righ Arad an 
Canaanach, a bha chòmhnuidh san 
airde deas, gu'n d'thàinig Israel air slighe 
an luchd-bra'haidh : an sin chog e 'n 
aghaidh Israeil, agus rinn e cuid diubh nan 
ciomaich l . 

2 Agus bhòidich Israel bòid 2 do'n Tigh- 
earna, agus thuhhairt iad, Ma bheir thu da 
rìreadh an sluagh so thairis d'ar làimh, an 
sin sgriosaidh smn gu tur am bailtean 3 . 

3 Agus dh'èisd an Tighearna ri guth 
Israeil, agus thug e na Canaanaich suas 
doibh : agus sgrios iad gu tur iad agus am 
bailtean : agus thug iad Horma mar ainm 
air an àite. 

4 Agus ghabh iad an turus o shliabh 
Hor, air slighe na mara ruaidhe, a dhol 
m'an cuairt air tìr Edoim ; agus bha anam 
an t-sluaigh fuidh mhi-mhisnich san 
t-slighe 4 . 

5 Agus labhair an sluagh an aghaidh 
Dhè, agus an aghaidh Mhaois, C'ar son a 
thug sibh a nìos sinn as an Eiphit, gu bàs 
fhaghail san fhàsach ? oir cha 'n 'eil aran, 
no uisge unn, agus tha ar n-anam a' gabhail 
gràin do'n aran eutrom so. 

6 Agus chuir an Tighearna nathraichean 
loisgeach 5 am measg an t-sluaigh ; agus 
lot 6 iad àn sluagh, agus f huair mòr-shluagh 
de Israel bàs. 

7 Uime sin, thàinig an sluagh a dh'ionn- 
suidh Mhaois, agusthubhairtiad, Pheacaich 
sinn, oir labhair sinn an aghaidh an Tigh- 
earna, agus a t' aghaidh-sa ; guidh air an 
Tigheama gu'n d' thoir e air faìbh uainn na 
nathraiche : agus ghuidh Maois air son an 
t-sluaigh. 

3 Agus thuhhairt an Tighearna ri Maois, 
Dean dhuit fèin nathair loisgeach, agus 
cuir i air crann : agus tarlaidh, gach neach 

1 prìosanaich. 1 mòid. * an cathraichean. 
* uir son na slighe. 5 nathraiche teine. 

6 theum. 7 Vuheb. Eabli. 8 sheinn. 9 thum 
147 a lotar, an uair a dh'amhairceas c oirre, gu 
niair e beo. 

9 Agus rinn Maois nathair umha, agus 
chuir e air crann i: agus tharladh, ma iot 
nathair duine sam bith, agus gu'n d'amhairc 
e air an nathair umha, gu'n d'f han e beo. 

10 Agus chaidh clann Israeil air an 
aghaidh, agus champaich iad ann an Obot. 

11 Agus ghabh iad an turus, o Obot, 
agus cbampaich iad aig Iie-abarim san 
fhàsach a ta fa chomhair Mhoaib, leth ri 
èirigh na grèine. 

12 Uaith sin dh'imich iad, agus champ- 
aich iad ann an gleann Shareid. 

13 O sin dh'imich iad, agus champaich 
iad air an taohh eile do Arnon, a ta san 
fhàsach, a tha teachd a mach a crìochaibh 
nan Amorach : oir is e Arnon crìoch 
Mhoaih, eadar Moab agus na h-Amoraich. 

14 Uime sin innsear ann an leabhar 
coganna an Tighearna, Ciod a rinn e 7 sa' 
mhuir ruaidh, agus ann an sruthaibli 
Arnoin ; 

15 Agus aig ruidh nan sruth a tha dol 
sìos gu aite-còmhnuidh Ar, agus a' luidhe 
air crìch Mhoaib. 

16 Agus o sin chaidh iàd gu Beer : is e 
sin an tobar m'an do labhair an Tighearna 
ri Maois, Cruinnich an sluagh r'a chèile, 
agus bheir mise uisgedhoibh. 

17 An sin chan s Israei an laoidh so, 
Sruth a nìos, thobair, canaibhse dha : 

18 C'hladhaich na h-uchdarain an tobar, 
chladhaich uaislean an t-s!uaigh e, le 
seòladh fhir-tahhairt-an-lagha, le 'n lorgaibh. 
Agus o'n f hàsach chaidh iad gu Matana : 

19 Agus o Mhatana gu Nahaliel : agus 
Nahahel gu Bamot : 

20 Agus o Bhamot sa' ghìeann a ta ann 
an dùthaich Mhoaib, gu mullach Phisgaih, 
a ta 'g amharc ri Iesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdairean gu 
Sihon righ nan Amorach, ag ràdh, 

22 Leig dhomh dol tre d'fhearann ; cha 
tionndaidh sinn a dh'ionnsuidh raoin, no 
dh'ionnsuidh fìon-lios sam bith 9 ; cha'n òl 
sinn uisgeachan an tobair : rathad an righ 
gabhaidh sinn, gus an cl' thèid sinn seachad 
air do chiìch. 

23 Agus cha leigeadh Sihon le Israel dol 
troimh a chrìch : agus chruinnich Sihon a 
shluagh uile r'a chèile, agus chaidh e mach 
an aghaidh Israeil do'n f hàsach : agus 
thàinig e gu Iahas, agus chog e 'n aghaidh 
Israeil. 

24 Agus bhuail Israel e le faohhar a' 
chlaidheimh, agus ghabh e sealbh air 
'fhearann o Arnon gu Iaboc, eadhon gu 
cloinn Amoin : oir bha crìoch chloinn Amoin 
làidir. 

25 Agus ghlac Israel na bailte mòra' siti 
uilc : agus ghabh Israel eòmhnuidh ann 

nam machairean, no clmm nam /ìon-ghàradh. 
10 cuthrah he. 

L 2 ÀIREAMIJ. am bailtibh mòra nan Amorach uile ann an 
Hesbon, agus na bliailtibh beaga uile : 

2G Oir b'e Hesbon baile mòr Shihoin righ 
nan Amorach, a chog an aghaidh righ 
Mhoaib, a bh'ann roimhe sin, agus a bhuin 
'fhearann uile as a làimh, eadhon gu 
h-Arnon. 

27 Uime sin their iadsan, a labhras ann 
an gnàth-fboclaibh, Thigibh do Hesbon; 
biodh baile mòr Shihoin air a thogail agus 
air a dheasachadh : 

28 Oir chaidh teine mach a Hesbon, 
lasair o bhaile mòr Shihoin ; loisg e Ar 
Mhoaib, agus tighearnan ionadan arda 
Arnoin. 

29 Mo thruaigh thu, a Mhoaib ! Ihàinig 
sgrios ort, O shluagh Chemois ! thug e 
'mhic a chaidh as, agus a nigheanan am 
braighdeanas 1 do Shihon righ nau Amor- 
ach. 

30 Thilg sinn saighdean orra; chaidh as 
do Hesbon eadhon gu Dihon, agus dh'fhàs- 
aich sinn iad eadhon gu Nopha, a tha ruigh- 
eachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmhnuidh ann 
am fearann nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois daoine uaith a 
ghabhail beachd air Iaser, agus ghlac iad a 
bhailte, a°;us dh'fhògair iad a mach na 
h-Amoraich a bha 'n sin. 

33 Agus ,phill iad, agus chaidh iad suas 
air slighe Bhasain : agus chaidh Og righ 
Bhasiiin a mach nan aghaidh, e fèin, agus 
a shluagh uile, gu calh aig Edrei. 

34 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Na gabh eagal roimhe ; oir do d' !àimh-sa 
thug mi thairis e fèin, agus a shluagh uile 
agus 'f hearann : agus ni thu air mar a rinn 
tnu air Sihon righ nan Amorach, a blia 
chòmhnuidh aig Hesbon. 

35 Marsin bhuail iad e fèiu agus a mhic, 
agus a shluagh uile, gus nach d'fhàgadh 
aon beo aise : agus ehabh iad sealbh air 
1 hearann. 

CAIB. XXII. 

AGUS chaidh clann Israeil air an agh- 
aidh, agus champaich iad ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, air an taobh so do 
lordan làimh ri Iericho. 

2 Agus chunnaic Balac mac Shipoir gach 
ni & rinn Israel air na h-Amoraich. 

3 Agus bha eagal ro-mhòr air Moab 
roimh 'n t-sluagh, a chionn gu'» robk iad 
lìonnihor : agus bha Moab ann an teinn a 
thaobh chloinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab ri seanairibh 
Mhidiain, A nis imlichidh a' chuideachd 2 
so suas gach ni a ta m'ar timchioll, mar 
a dh'imlicheas an damh suas feur na 
machrach. Agus bha Balac mac Shipoir 
na righ air na Moabaich san àm sin. 

5 Chuir e teachdairean, uime sin, gu Ba- laam mac Bheoir, gu Petor, a ta làimh ri 
abhainn dùthcha cloinne a shluaigh, g'a 
ghairm, ag ràdh, Feuch, thi sluagh air 
teaehd a mach as an Eiphit: feuch, tha 
iad a' còmhdachadh aghaidh 3 na talmhainn, 
agus tha iad nan còmhnuidh thall fa m' 
chomhair. 

6 Thig a nis uime sin, guidheam ort, 
mallaich dhomhs' an sluagh so, oir tha iad 
tuille 's cumhachdach air ino shon : theag- 
amh gur urrainn mi am bualadh, agus 
gu'm fuadaich mi iad a mach as an 
dùthaich ; oir tha fios agam gu'm blteil, esan, 
a bheannaicheas tusa, beannaichte, agus 
esan, a mhallaicheas tu, mallaichte. 

7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib 
agus seanairean Mhidiain, le duais na 
druidheachd 4 nan làimh ; agus thàinig iad 
gu Balaam, agus dh'innis iad dha briathra 
Bhalaic. 

8 Agus thubhairt e riu, Eanaibh an so 
an nochd, agus bheir mise fios 5 duibh a rìs 
a rèir mar a labhras an Tighearna rium , 
agus dh'fhan ceannardan Mhoaib maille ri 
Balaam. 

9 Agus thàinig an Tighearna gu Balaam, 
agus thubhairt e, Cò iad na daoine so 
maille riut? 

10 Agus thubhairt Balaarn ri Dia, Chuir 
Balac mac Shipoir, righ Mhoaib, teuchdaire 
a'm' ionnsuidh,ff^ ràdh, 

11 Feuch, tha sluagh air teachd a mach 
as an Eiphit, a ta còmhdachadh aghaidh na 
talmhainn : Thig a nis, mallaich dhomh 
iad ; theagamh gur urrainn mi buaidh 
thoirt orra, agus gu'm fuadaich mi mach 
iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri Balaam, Cha 
d' thèid thu maille riu, cha mhallaich thu 'n 
sluagh ; oir tha iad beannaichte. 

13 Agus dh'èirich Balaam sa' mhaduinn, 
agus thubhairt e ri ceannardaibh Bhalaic, ' 
Lmichibh d'ar dùthaich fèin ; oir tha 'n 
Tighearna diùltadh cead a thoirt domhsa 
dol maille ribh. 

14 Agus dh'èirich ceannardan Mhoaib 
suas, agus chaidh iad a dh'ionnsuidh 
Bhalaic, agus thubhairt iad, ThaBalaam a 
diùltadh teachd maille ruinn. 

15 Agus chuir Balac uaith a rìs ceann- 
ardan bu lionmhore 6 , agus a b'urramaiche 
na iadsan. 

16 Agus thàinig iad gu Balaam, agus 
thubhairt iad ris, Mar so tha Balac, mac 
Shipoir, ag ràdh, Na bacadh ni sam bith 
thu, guidheam ort, o theachd a'm' ionn- 
suidh : 

17 Oir ardaichidh mi thu gu h-inbhe ro- 
mhòir, agus ge b'e ni a their thu rium, ni 
mi e : Thig uime sin, guidheam ort, mall- 
aich dhomh an sluagh so. 

18 Agus fhreagair Balaam, agus thubh- 1 ann an daorsadh, nun ciomaich. * an coimh- 
chruinneaoh. 3 S ud. Eabh. ^fwsachd, 
148 5 freagradh. 6 maithean bu liutha. CAIB. XXIII. aìrt e tì seirbhisich Bhalaic, Ge do 
bheireadh Balac dhomhsa làn a thighe 
dh'airgiod, agus a dh'òr. cha 'n fheudainn 
dol thar focal an Tigheama mo Dhè, a 
dheanamh bheag no mhòr. 

19 A nis uime sin, guidheam oirbh, 
fanaibhse mar an ceudna an so an nochd, a 
chuni as su'm bi fios agam ciod tuilleadh a 
their an Tighearoa rium. 

20 Agus" thàioig Dia dh'ionnsuidh Bha- 
laaim san oidhche, agus thubhairt e ris, 
Ma thig 1 na daoine ga d' ghairm, èirich 
suas, agus imich maille riu ; gidheadh am 
focal a their oiise riut, sin ni thu. 

21 Agus dh'èirich Balaam suas sa' 
mhaduinu, agus chuir e diollaid air 'asal, 
asus chaidh e maille ri ceannardaibh 
Mhoaib. 

22 Agus las corruich Dhè.a chionn gu'n 
d'imich e : agus sheas aiugeal an Tigh- 
earna san t-slighe mar eas-caraid 2 na 
aghaidh: a nis bha e marcachd air 'asal 
fèin, agus a dhà òglach maille ris. 

23 Agus chunnaic an asal aingeal an 
Tishearna na sheasamh san t-slighe, agus 
a chlaidheamh tairngte na làimh: agus 
thionndaidh an asal a leth-taobh as an 
t-slighe agus chaidh i air feadh an fhear- 
ainn : agus bhuail Balaam an asal g'a 
tiouodadh dh'ionnsuidh na slighe. 

24 Asus sheas ainseal an Tigheam ann 
an cos-cheum nam fion-lios : bha balladh 
àir an taobh so, agusballadh air an taobh ud. 

25 Agus an uair a chunnaic an asal 
aingeal an Tighearna, theannaich si i fèin 
ris a' bhalla, agus bhrùth i cos Bhaiaaim 
ris a' bhaìla : a?us bhuail e rìs i. 

26 Agus a ns chaidh aingeal an Tigh- 
earna seachad, agus sheas e ann au àite 
cumhann, far nach robh slighe gu tionndadh 
aon chuid a chum na làimhe deiseno clìthe 

27 Agus aa uair a chunnaic an asal 
aingeal an Tigheama, luidh 3 i sìos fuidh 
Bhalaam : agus las corruich Bhalaaun, 
agus bhuail e 'n asal le batadh. 

28 Agus dh'i'hosgail an Tighearna beul 
na h-asail, agus thubhairt i ri Balaam, 
Ciod a rinn roise ort, gu'n do bhuail thu 
mi na tri uairean so ? 

29 Agus thubhairt Balaam ris an asal, 
A chionn gu'n d'rinn thu fanaid orm; 
b'fhearr leam gu'm biodh claidheamh a'm' 
làimh, oir a nis mharbhainn thu. 

30 Agus thubhairt an asal ri Balaam, 
Xach mise t'asal fèin, air an do mharcaich 
thu riamh o bu leat mi, gus an là 'n diugh ? 
am b'àbhaist domh riamh a dheanamh mar 
so ruit ? Agus thubhairt e, Cha b'àbhaist. 

31 An sin dh'fhosgail an Tighearna 
sùileao Bhalaaim, agus chunnaic eaingeal 
an Tighearna na sneasamh san t-slighe, 
agus a chlaidheamh taimgte na làiình: agus chrom e sìos a cheann, agus thuit e 
sìos air 'aghaidh. 

S'2 Agus thubhairt aingeal an Tigheama 
ris, C'ar son a bhuail thu t'asal na trì 
uairean so ? Feuch, chaidh mi mach gu 
bhi m' ea c -caraid duit, a chionn gu'm bheil 
do ^hlighe fiar a'm' fhianuis. 

33 Agus chunnaic an asal mi, agus 
thionndaidh i uam na tri uairean so : mur 
bitheadh iair tionndadh uam, gu cinntcach 
bha mi nis eadhon air do mharbhadh-sa, 
agus air a gleidheadh-sa beo. 

S4 Agus thubhairt Balaam ri aingeal aa 
Tighearna, Pheacaich mi ; oir cha robh 
fios agam gu'n do sheas thu saa t-slighe 
a'm' aghaidh : a ais uime sin ma's oii- 
thaitneach lcat e 4 , pillidh mi air oi'ais a rìs. 

35 Agus thubhairt aingeal an Tigheama 
ri Balaam, Imich leis aa daoioibh : ach a 
moàio am focal a labhras mise riut, sin 
labhraidh tusa : mar sio chaidh Balaam le 
ceaooardaibh Bhalaic. 

36 Agus an uair a chuala Balac gu'a 
d'thàioig Balaam, chaidh e mach oa 
chcinneamh gu baile do Mhoab, a ta làimh 
ri coimhchrìch Arnoin, a tha sa chrìch 
a's faide mach. 

37 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Nach do chuir mise gu cinnteach fios a 
t'ionosuidh g'ad ghairm? C'ar soo nach. 
d'thàinis; thu m'ionosuidh ? Xaeh 'eil mise 
gu deimhin comasach air d'ardachadh gu 
h-inbhe ? 

38 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Feuch, tha oii air teachd a t'iooosuidh : 
am bheil agam a nis cumhachd idir ni sam 
bith a ràdh ? Am focal a chuireas Dia a'm* 
bheul, sio labhraidh mi. 

39 Agus chaidh Balaa.n maille ri Balac, 
agus thàioig iad gu Ciriat-husot. 

40 Agus dh'ìobair Balac daimh agus 
caoraich, agus chuir e fios a dh'ionnsuidh. 
Bhalaaim, agus a dh'ioonsuidh nan ceano- 
ard, a bha rnaille ris. 

41 Agus air an là màireach, ghabh 
Balac Balaam, agus thug e suas e gu àitibh 
arda Bhaail, a chum as gu faiceadh e o sin 
a' chuid a b'iomallaiche do'n t-sluagh. 

CAIB. XXIII. 
4 GUS thubhairt Balaam ri Balac, Tog 
oTs. cìhomh au so seachd altairean, aguà 
ulluich dhomh ao so seachd tairbh òga 
agus seachd reitheachao. 

2 Agus rioo Balac mar a thubhairt Ba- 
laam; agus dh'ìobair Balac agus Balaam 
air gach altair tarbh òg agus reithe. 

3 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Seas 
làimh ri d'ìobairt-loisgte, agus imichidh 
mise : theagamh gu'o d' thig ao Tighearn 
a'oi' choioneaoih : agus ge b'e ni a oochd- 
as 5 e dhomh, innsidh mi dhuit : Agtis 
chaidh e gu h-ionad ard. 1 O thainig. 1 gu cur na aghaidh. 

3 thuit. 

149 4 ma's olc nnn dn shìiilihh e. Eabh. 
5 dh'fhoilhichcas. AIREAMH. 4 Agus choinnioh Dia Balaam, agus 
thubhairt Balaam ris, Dheasaich mi seachd 
altairean, agus dh'ìobair mi air gach altair 
tarbh òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearna focal ann 
am beul Bhalaaim, agus thubhairt c, Pill a 
dh'ionnsuidh Bhalaic, agus mar so labhraidh 
tu. 

6 Agus phill e d'a ionnsuidh agus fcuch, 
sheas e làimh r'a ìobairt-loisgte, e fèin, agus 
ceannardan Mhoaib uile. 

7 Agus thog e suas a chosamhlachd 
agus thubhairt e, Thug Balac righ Mhoaib 
mise a h-Aram, o bheanntaibh na h-aird' 
an ear, ag ràdh, Thig, maliaich dhorahsa 
Iacob, agus thig, thoir dùbhlan do 
Israel 2 . 

8 Ciomms a mhallaicheas mi esan, nach 
do mhallaich Dia ? agus cionnus a bheir 
mi dùbhlan dha-mn, do nach d'thug an 
Tighearna dùbhlan ? 

9 Oir o mhullach nan creag tha mi 'ga 
fhaicinn, agus o na slèibhtibh tha mi 'g 
amharc air : feuch gabhaidh an sluagh 
comhnuidh air leth, agus cha mheasar iad 
am measg nan cinneach. 

- 10 Cò dh'àirmheas duslach Iacoib, no 
àireamh na ceathramh cuid do Israel? 
Faigheam-sa bàs an ionracain 3 , agus 
bitheadh mo chrìoch dheireannach cos- 
mhuil r'a chrìch- sa.n ! 

11 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Ciod e so a rinn thu orm ? a mhallachadh 
mo naimhdean thug mi thu, agus feuch, 
da rìreadh bheannaich thu iad 4 . 

12 Agus fhreagair agus thubhairt e, An 
ni sin a chuir an Tighearn a'm' bheul, nach 
feum mis' an aire thoirt a labhaiit ? 

13 Agus thubhairt Balac ris, Thig, 
guidheam ort, niaille rium guh-àit'eile,o'm 
faic tlni iad : cha 'nThaic thu ach a' chuid 
a's iomallaiche dhiubh, agus cha'n fhaic thu 
iad uile, agus mallaich dhomh as a siu iad. 

14 Agus thug e gu fearann Shophini e, 
gu mullach Phisgaih 5 , agus thog e seachd 
altairean, agus dh'ìobair e tarbh òg agus 
reithe air gach altair. 

15 Agus thubhairt e ri Balac, Seas an so 
làimh ri d'ìobairt-loisgte, gus an coinnich 
mis' an Tigheurn an sud. 

16 Agns choinnich an Tighearna Balaam, 
agus chuir e focal na bheul, agus thubhairt 
e, Imich a rìs a dh'ionnsuidh Bhaiaic, agus 
abair mar so. 

17 Agus an uair a thainig e d'a ionn- 
suidh, ieuch, sheas e làimh r'a ìobairt- 
loisgte, agus ceannardan Mhoaib maille ris. 
Agus fhubhairt Balac ris, Ciod a labhair 
an Tighearna? 

18 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Eirich suas, a Bhalaic, 1 parable. Sasg. 2 cìiin hrael. 3 nan ionracan. 
Eabh. • 4 le beannachudh bhrannaich thu\n.à. 
£abh, s beinne. 6 reem. Eabh. unicorn, Sasg. 
150 agus cluinn ; èisd riumsa, thus' a mhic 
Shipoir : 

19 Cha duine Dia, gu'n deanadh e breug, 
no mac duine, gu'n gabhadh e aithreachas : 
an dubhairt e, agus nach dean e ? agus an 
do labhair e, agus nach coimhlion se. e ? 

20 Feuch, f huair mi àilhne beannachadh ; 
agus bheannaich esan, àgus cha 'n urrajnn 
mise 'alharrachadh. 

21 Cha d'thug e fanear euceart ann an 
lacob, agus cha 'n fhac' e cealg ann an 
Israel : tha 'n Tighearn a Dhia leis, agus 
càithream righ nam measg. 

22 Thug Dia mach iad as an Eiphit ; tha 
aige amhuil neart an aon-adharcaich 6 . 

23 Gu cinnteach cha 'n 'eil druidheachd 
an aghaidh Iacoib, ni mò ta fiosachd an 
aghaidh Israei! : a rèir na h-aimsir sp 
theirear mu lacob, agus mu Israel, Ciod a 
dh'oibrich Dia? 

24 Feuch, èiridh an sluagh suas mar 
leòmhan mòr, agus mar leòmhan òg, 
togaidh e suas e fèin : cha luidh e sìos gus 
an ith e chreach, agus gus an òl e fuil nam 
marbh. 

25 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Na 
dean aon chuid am mallachadh idir, no'm 
beannachadh idir. 

26 Ach fhreagair Balaam agus thubhairt 
e ri Balac, Nach d'innis mi dhuit, ag ràdh, 
Gach ni a labhras an Tighearn, sin is èigin 
domhs' a dheanamh? 

27 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Thig, guidheam ort, bheir mi thu gu 
h-ionad eile ; theagamh gur toil le Dia 7 
thu 'g am mallachadh dhomh as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaam gu mullach 
Pheoir, a tha 'g amharc ri lesimon. 

29 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus ulluich 
dhomh an so seachd tairbh òga, agus 
seachd reitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thubhairt 
Balaam, agus dh'iobair e tarbh agus reithe 
air gach altair. 

CAIB. XXIV. 

AGUS an uair a chunnaic Balaam gu'm 
bu toil leis an Tighearn Israel a 
bheannachadh, cha deachaidh e mar air 
uairibh eile a dh'iarraidh manaidhean 6 , ach 
chnir e 'aghaidhris an f hàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a shùilean, 
agus chunnaic e Israel a' fantuinn nam 
bùthaibh a rèir an treubhan, agus thàinig 
spiorad Dhè air. 

3 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e. Thubhairt Balaam niac 
Bheoir, agus thubhairtan duine aig anrobh 
a shùile dùinte ; 

4 Thubhairt esan, a chuala briathra 
Dhè, a chunnaic taisbeanadh 9 an Uile- 7 eu'»> bi e ceart ann an milibh Dhè. Eabh. 
s chiim fiosachd, dnddheachd. 9 sealladh* CAIB. XXV. cluimhachdaich, a' tuiteam agus a shùilean 
air am fosgladh'. 

5 Cia aìuinn do bhùlhan, Iacob ; do 
phàilliuna, O Israel ! 

6 Mar na gleannta tha iad sìnnte mach, 
mar liosan 2 ri taobh aibhne, mar chraobha 
fiodh-alois s a shuidhich an Tighearna, mar 
chraobha seudair làimh ris na h-uisgeach- 
aibh. 

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a 
shoithìchibh, agus bithidh a shliochd ann 
am mòran uissreacha, aeus bithidh a righ 
ms airde na Agag, agus ardaichear a 
rìoghachd. 

8 Thug Dia mach as an Eiphit e, tha 
aige amhuil neart an aon-adharcaich : 
ithidh e suas na cinnich a naimhdean, agus 
brisidh e 'n cnàmhan, agus le 'shaighdibh 
troimhlotaidh se iad. 

9 Chrùb e, luidh e sìos mar leòmhan, 
agus mar leòmhan mòr ; cò dhùisgeas suas 
e? Is beannaichte gach neach a bheannaich- 
eas thusa, agus is mallaichte gach neach a 
mhallaicheas thu. 

10 Agus las corruich Bhalaic an aghaidh 
Bhalaaim, agus bhuail e 'bhasan air a 
chèile : agus tliubhairt Balac ri Balaam, 
A mhallachadh mo naimhdean ghairm mi 
thu, agus feuch, da rìreadh bheannaich thu 
iad na tri uairean so. 

11 Uime sin, teich a nise do d' àite fèin : 
shaoil mi t'ardachadh gu h-inbhe mhòir, 
ach feuch, chum an Tighearn air t'ais thu 
o inbhe. 

12 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Nach do labhair mi eadhon ri d' theachd- 
airibh, a chuir thu a'm' ionnsuidh, ag ràdh, 

13 Ge do bheireadh Balac dhomhsa làn 
a thighe dh'airgiod, agus a dh'or, cha 
b'urramn mi dol thar àithne an Tighearna, 
a dheanamh maith.no uilc o m"inntinn fèin : 
ach ge b'e ni their an Tigheama, sin 
labhraidh mise? 

14 Agus a nis feuch, tha mi dol a 
dh'ionnsuidh mo dhaoine fèin : thig uime 
sin bheir mi rabbadh 4 dhuit, ciod a ni 'n 
■sluagh so air do shluagh-sa anns na laithibh 
deireannach. 

15 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
-agus thubhairt e, Thubhairt Balaam mac 
Bheoir, agus thubhairt an duine aig an robh 
a shùilean duinte. 

16 Thubhairt esan a chuala briathra Dhè, 
agusd'an aithne eolas an Ti 's ro-airde, a 
•chunnaic taisbeanadh an Uile-chumhachd- 
aich, a' tuiteam agus a shùilean air am 
fosgladh. 

17 Chi mi e, ach ni h-ann a nis : 
amhaircidh mi air, ach ni h-ann am fagus : 
thig reul 5 a mach a Iacob, agus èiridh slat 
rìoghail a h-Israel, agusbuailidh i oisinnean 
Mhoaib,aguscuiridhiasdochloinn Shetuile. 18 Agus bithidh Edom na sheilbh, bithidfi 
Seir mar an ceudna na sheilbh aig a 
naimhdibh, agus ni Israel gaisge. 

19 A mach a Iacob thig esan, a bhios ha 
uachdaran, agus sgriosaidh e 'n ti a 
mhaireas do'n bhaile mhòr. 

20 Agus an uair a dh'amhairc e aìr 
Amalec, thog e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairte, Tùs nan cinneach Amalec, ach 
is e 'dheire bhi air a sgrìos gu siorruidh. 

21 Agus dh'amhairc e air na Cenich : 
agus thog c suas a chosamhlachd, agus 
thubhairte, Ts làidir t'àite-còmhnuidh, agus 
tha thu cur do nid ann an carraig: 

22 Gidheadh, fàsaichear na Cenich gus an 
d' thoir Asur leis thu ann am braighdeanas. 

23 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Mo thruaigh ! cò bhios- 
beo 'nuair a ni Dia so ? 

24 Agus thig longan o iomali 6 Chittim, 
agus ni iad olc air Asur, agus ni iad olc air 
Eber, agus sgriosar esan mar an ceudna gu. 
bràth. 

25 Agus dh'èirich Balaam suas, agus 
dh'fhalbh e, agus phill e d'a àite fèin ; agus 
dhfhalbh Balac. mar an ceudna airashlighe 
fèin. 

CAIB. XXV. 

AGUS dh'fhan Israel ann an Sitim, agus 
thòisich an sluàgh air strìopachas a 
dheanamh le nigheanafoh Mhoaib. 

2 Agus ghairm iad an sluagh gu ìobairt- 
ibh an dèe; agus dh'ith an sluagh, agus 
chrom iad sìos d'an dèibh. 

3 Agus cheangail Israeil e fèìn ri Baal- 
peor: agus las corruich an Tighearna aa 
aghaidh Israeil. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Glac cinn-fheadhna an t-sluaigh uìle, agus 
croch suas iad an làthair an Tigheaina fa 
chomhair na grèine, chum as gu'm pill 
corruich gharg an Tighearn O Israel. 

5 Agus thubhairt Maois ri breitheamh- 
naibh Israeil, Marbhaibh gach aon agaibh a 
dhaoine, a cheangail iad lèin ri Baal-peor. 

6 Agus feuch, thàinig fear do chloinn. 
Israeil, agus thug e chum a bhràithre Ban- 
nihidianach ann an sealladh Mhaois, agus 
ann an sealladh coimhchruinnich chloinn 
lsraeil uile, agus iad a' gul aig dorus pàil- 
liuin a choimhthionail. 

7 Agus an uair a chunnaic Phinehas mac 
Eleasair, mhic Aaroin an t-sagairt 6 r 
dh'èirich e suas o mheasg a' choimh- 
chruinnich, agus ghabh e sleagh na làimh : 

8 Agus chaidh e 'n dèigh an duine do 
Israel a steach do'nbhùth, agus throimhlot 
e iad 7 le chède, an duine do Israel, agus a* 
bhean trtj 'broinn : mar sin choisgeadh a* 
phlàigh o chloinn Israeil. 

9 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir mìle 
thar fhichead. 1 a shuilcan dùìnte. 
a ghàraichean. 3 phàìlttuiia. + flos, sanas. 
151 5 reult. ^ làimh. Eabh. 7 shàth e trìd iad. AIREAMH. 10 Agus labhaìr an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

11 Phill Phinchas mac Eleasair, mhic 
Aaroin an t-sagairt, mo chorruich air falbh 
o chloinn Israeil, an uair a bha e eudmhor 1 
as mo lefh nam measg, air chor as nach 
do chuir nii as do chloinn Israeil a'm' eud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, bheir 
mise dha mo choimhcheangal 2 sith ; 

13 Agus .bithidh e aige, agus aig a 
shliochd na dheigh, eudhon coimhcheangal 
sagartachd shìorruidh ; a chionn gu'n robh 
e eudmhor as leth a Dhè, agus gu'n d'rinn 
e rèite air son chloinn Israeil. 

14 A nis b'e ainm an Israelich, a 
mharbhadh, cadhon a mharbhadh maille ris 
a' Bhan-mhidianaich, Simri mac Shalu, 
ceannard prìomh 3 thighe am measg nan 
Simeonach. 

15 Agus b'e ainm na Ban-mhidianaich, a 
mharbhàdh, Cosbi nighean Shur; fcacheann 
cinnich e, a'gus do phrìomh thigh ann am 
Midian. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

17 Buin gu naimhdeil ris 4 na Midian- 
aich, agus buailibh iad : 

18 Oir tha iadsan a' buntuinn gu 
naimhdeil ribhse le'n as-innleachdaibh, leis 
an do mheall iad sibh, ann an aobhar 5 
Pheoir, agus ann an aobhar Chosbi, nighinn 
ceannaird do Mhidian am peàthar, a 
mharbhadh ann an là na plàigh, ann an 
aobhar Pheoir 6 . 

CAIB. XXVI. 
A GUS tharladh an dèigh na plàigh, gu'n 
do labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri Eleasar, mac Aaroin an t-sagairt, ag 
ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh coimhchruinnich 
chloinn Israeil uile, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a chionn, tre thigh an aith- 
reacha, iadsan uile a's urrainn dol a mach 
gu cogadh ann an Israel. 

3 Agus labhair Maois agus Eleasar an 
sagart riu an còmhnardaibh 7 Mhoaib 
làimh ri Iordan am fagus do Iericho, ag 
ràdh, 

4 Gabhaibh àireamh an t-sluaigh, o f hich- 
ead bliadhna dh'aois agus os a chionn ; mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois agus do 
chloinn Israeil, a chaidh a mach a talamh 
na h-Eiphit: 

5 Reuben am mac bu shine aig Istael : 
clann Reubein ; Hanoch, o'm bheil teagh- 
lach nan Hanochach; o Phalu, teaghlach 
nara Paluthach : 

6 O Hesron, teaghlach nan Hesronach : 
o Charmi, teaghlach nan Carmach. 

7 Is iad sin teaghlaichean nan Reuben- 
each : agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, b'iad dà fhichead agus tri mìle agus seachd ceud agus deich 'ar fhich- 
ead. 

8 Agus mic Phalu, Eliab. 

9 Agus mic Eliaib; Nemuel, agua 
Datan, agus Abiram. Is e so an Datan 
agus an t-Abiram, a bha ainmeil sa' choimh- 
chruinneach, a rinn stri' an aghaidh 
Mhaois agus an aghaidh Aaioin ann an 
cuideachd Choraih, 'nuair a rinn iad stri' an 
aghaidh an Tighearna. 

10 Agus dii'fhosgail an talamh a bheul, 
agus shluig e suas iad maille ri Corab, 
'nuair a bhàsaich a' chuideachd sin, an- 
uair a loisg an teine suas dà cheud agus 
leth-cheud fear: agus rinneadh iad nan 
comhara 8 . 

11 Gidheadh cha do bhàsaich clann 
Choraih. 

12 Mic Shimeoin a rèir an teaghlaichean 
o Neniuel, teaghlach nan Nemueleach : o* 
Iamin, teaghlach nan Iamineach : o Iachin r 
teaghlach nan Iachineach : 

13 O Sherah, teaghlach nan Sarhach: o 
Shaul, teaghlach nan Saulach. 

14 Is iad sin teaghlaichean nan Simeon— 
ach, fichead agus dà mhìle agus dà cheud. 

15 Clann Ghad a rèir an teaghlaichean » 
o Shephon, teaghlach nan Sephonach: o- 
Hagi, teaghlach nan Hagitheach : o Shuni, 
teaghlach nan Suniiheach : 

16 O Osni, teaghlach nan Osnitheach : 
o Eri, teaghlach nan Eritheach: 

17 O Arod, teaghlach nan Arodach: o- 
Areli, teaghlach nan Arelitheach. 

18 Is iad sin teaghlaiche chloinn Ghad, a 
rèir na dh'àirmheadh dhiubh, dà fhichead 
mìle agus cùig ceud. 

19 B'iad mic Iudaibh Er agus Onan : 
agus fhuair Er agus Onan bàs ann an tìr 
Chanaain. 

20 Agus b'iad mic Iudaih a rèir an teagh- 
laichean, o Shelah, teaghlach nan Selanach: 
o Pharets; teaghlach nan Pharetsach: o> 
Sherah, teaghlach nan Sarhach : 

21 Agus b'iad mic Pharets; o Hesron ? 
teaghlach nan Hesronach : o Hamul teagh- 
lachnan Hamulach. 

22 Is iad sin teaghlaichean Iudaih a rèi? 
na dh'àirmheadh dhiubH, tri fichead agus- 
sè mìle deug agus cùig ceud. 

23 Do mhic Isachair a rèir an teagh— 
laichean: o Tholah, teaghlach nan Telah- 
ach : o Phua, teaghlach nam Punach : 

24 Iasub, teaghlach nan Iasubach: c* 
Shimron, teaghlach nan Simronach. 

25 Is iad sin teaghlaithean Isachair, a 
rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri ficheatì 
agus ceithir mìle agus tri cheud. 

26 Do mhic Shebuluin a rèir an teagh- 
laichean: o Shered, teaghlach nan Sard- 
ach: o Elon, teaghlach nan Elonach: o 
Iahleel, teaghlach nan Iahleelach. ' teas-ghràdhach. * chìimhnànt. 3 ceud, 
urd. * Teannaìch. Eabh. 
152 5 cìiis. 6 air son Pheoir. 7 reileaa- 

aibh. 8 ball-sampuUl. CAIB. XXVI. 27 Is iad sìn teaghlaichean nan Sebulun- 
xch, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead aiìle agus cùig ceud. 

2S B'iad mìc Ioseìph a rèìr an teagh- 
laiche, Manaseh agus Ephraim. 

29 Do mhic Mhanaseh: o Mhachir, 
tea^hlach nam Machireach: agus ghin 
Machir Gilead; o Ghilead, ihàinig teagh- 
lach nan GLleadach. 

SO Is iad so mic Ghilead: o Ieser. 
teashlach nan Iesereach : o Helec, teagh- 
lach nan Heleceach ; 

3 1 Agus o Asriel, teaghlach nan Asriel- 
each: agus o Shechem, teaghlach nan 
Sechemeach : 

S2 A»us o Shemida, teaghlach nan 
Semideach ; agus o Hepher, teaghlach nan 
Hephereach : 

33 Agus cha robh aig Selophehad mac 
Shephir mic sam bich, ach nigheanan : 
agus b'iad ainmean nigheana Shelophehaid, 
Mahla, a»us Xoah, Hoslah, Milcah, a»us 
Tirsah. 

34 Is iad sin teaghlaichean Mhanaseh, 
agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, leth- 
cheud agus dà mhìle agus seachd ceud. 

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir an 
teaghlaichean : o Shutelah, teanhlach nan 
Suteleach : o Bhecher, teaghlach nan 
Bechereach : o Thahan, teaghlach nan 
Tahanach. 

36 Agiis is iad so mic Shutelah: o Eran, 
teaghlach nan Eranach. 

S7 Is iad sin teaghlaichean mhac Eph- 
raìm, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, dà 
mhìle dheug 'ar f hichead agus cùig ceud. 
Is iad sin mic Ioseiph a rèir an teagh- 
laichean. 

38 Mic Bheniamin a rèir an teaghlaich- 
ean : o Bhelah, teaghlach nam Belahach : 
o Asbel, teaghlach nan Asbeleach : o 
Ahiram, teaghlach nan Ahiramach. 

39 O Shupham, teaghlach nan Supham- 
ach: o Hupham, teaghlach nan Hupham- 
ach. 

40 Agus Viad mic Bhelah Ard agus 
Xaaman: o Ard, teashlach nan Ardach; 
agus o Xaaman, teaghlach nan Xaamach. 

41 Js iad siu mic Bheniamin a rèir an 
teaghlaichean : agus iadsan a chaidh àir- 
eamh dhiubh, b'iad dà fhichead agus cùig 
mile agus sè ceud. 

42 Is iad so mic Dhan a rèir an teagh- 
laichean : o Shuham, teaghlach nan Suh- 
amach. Is iad so teaghlaichean Dhan a 
rèir an teaghlaichean. 

43 B'iad teaghlaichean nan Suhamach 
uile a rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agus ceithir mìle agus ceithir 
cheud. 

44 Do chloinn Aseir a rèir an tea^h- 
laichean : o Iimna, teaghlach nan Iimnaih- 
ach: o Iesui, teaghlach nan Iesuitheach: 
o Bheriah, teaghlach nam Beritheach. 

45 Do mhic Bheriah: o Heber, teagh- 

153 Iach nan Hebereach : o Mhalchìel, teagh- 
lach nam Malchieleach. 

46 Agus b'e ainm nighinn Aseir, Sarah. 

47 Is iad sin teaghlaichean mhae Aseir, 
a rèir na chaidh àireamh dhiubh ; leth- 
cheud agus tri mìle agus ceithir cheud. 

48 Do mhic Xaphtali a rèir an teagh- 
laichean: o Iahseel, teaghlach nan Iahseel- 
each : o Ghuni, teaghlach nan Gunith- 
each : 

49 O Ieser. teaghlach nan Iesereach : o- 
Shillem, teaghlacn nan Sillemeach. 

50 Is iad sin teaghlaichean Xaphtali a 
rèir an teaghlaichean : agus iadsan a dh'- 
àirmheadh dhiubh, b'Tad dà fhicheacL 
agus cùig mìle agus ceithir cheud. 

51 B'iad sin iadsan a dh'àìrmheadh do 
chloinn Israeil, sè ceud mìle agus mile 
seachd ceud agus deich 'ar f hichead. 

52 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh7 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann mar 
oighreachd, a rèir àireimh nan ainmeanna. 

54 Do mhòran bheir thu ni's mò dh'- 
oighreachd, agus do bheagan bheir thu ni'a 
lugha dh'oighreachd: bheirear 'oighreachd 
fèin do gach aon, a rèir an àireimh. 

55 Gidheadh roinnear am fearann le 
crannchur : a rèir aìnmeanna threubhan aa 
aithreacha gheibh iad an oighreachd. 

56 A rèir a' chrannchuir roinnear a 
shealbh eadar mhòran agus bheagan. 

5' Agus is iad so iadsan a dh'àirmheadri 
do na Lebhithich, a rèir an teaghlaichean ; 
o Gherson, teaghlach nan Gersonach : a 
Chohat, teajhlach nan Cohatach : » 
Mherari, teaghlach nam Meraritheach. 

58 Is iad so teaghlaichean nan Lebhith- 
each; teaghlach nan Libnitheach, teagh- 
lach nan Hcbronach, teaghlach nam Mah- 
lach. teaghlach nam Muisitheach, teagh— 
lach nan Ccrahach : agus ghin Cohat Am— 
ram. 

59 Agus b'e ainm mnà Amraim Ioch— 
ebed, nighean Lebhi, a rug a màthair do> 
Lebhi san Eiphit : agus rug i do Amram,. 
Aaron, agus Maois, agus Miriam ana 
piuihar. 

60 Agus do Aaron rugadh Xadab agus 
Abihu, Eleasar agus Itamar. 

61 Agus fhuair Xadab agus Abihu bàs r 
an uair a thug iad sujis teine coimheach aQ 
làthair an Tighearna. 

62 Agus b'iadsan, a chaidh àireamh 
dhiubh, tichead agus tri mìle, firionnaich 
uile o mhìos a dh'aois agus os a chionn ; 
oir cha d'àirmheadh iad am measg chloinn 
Israeil, a chionn nar.h d'thugadh oighreachd 
dhoibh am measg chloinn lsraeil. 

<33 Is iad sin iadsan a chaidh àirearah lc 
Maois agus Eleasar an sagart, a dh'àireamh 
clann Israeil ann an còmhnardaibh Mhoaib^ 
làimh ri Iordan aiiì/ugus do Iericho. 

64 Ach nam measg sin cha robh aon 
duine dhiubhsan a dh'àireamh Maois agus AIREAMH. Aaron an sagart, an uair a dh'àireamh iad 
clann Israeil ann am fàsach Shinai: 
'* 65 Oir thubhairt an Tighearn umpasan, 
Gheibh iad gu deimhin bàs anns an f hàsach, 
agus cha d'fhàgadh duine dhiubh, saor o 
Chaleb mac Iephuneh, agus Iosua mac 
Nun. . 

CAIB. XXVII. 

AN sin thàinig nigheana Shelophehaid 
mhic Hepheir, mhic Ghilead, nihic 
Mhachir, mhic Mhanaseh, do theaghlaichibh 
Mhanaseh mhic Ioseiph : agus is iad so 
ainmean a nigheana, Mahlah agus Noah, 
agus Hoglah, agus Milcah, agus Tirsah. 

2 Agus sheas iad an lathair Mhaois, 
agus an làthair Eleasair an t-sagairt, agus 
an làthair nan ceannard, agus a' choimh- 
chruinnich uile làimh ri dorus pàilliuin a' 
choimhthionail, ag ràdh, 

3 Dh'eug ar n-athair anns an f hàsach, 
agus cha robh e ann an cuideachd na 
muinntir a chruinnich iad fèin r'a chèile an 
aghaidh an Tighearn ann an cuideachd 
Choraih, ach dn'eug e na pheacadh fèin; 
agus cha robh micsam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar n-athar o 
mheasg a theaghlaich, a chionn nach 'eil 
mac aige? Thugaibh dhuinn uimesin sealbh 
am measg bhràithrean ar n-athar. 

' 5 Agus thug Maois an cùis an làthair an 
Tighearna. 

6 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

7 Labhair nigheana Shelophehaid gu 
ceart : bheir thu uhoibh gu cinnteach sealbh 
oighreachdam measgbhràithrean anathar : 
agus bheir thu fanear gu'n d'thig oighreachd 
.an athar d'an ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ma gheibh duine bàs, agus. gun mhac 
aige, an sin bheir sibh fanear gu'n d' thig 
'oighreachd-san chum a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin 
bheir b-Tbh 'oighreachd d'a bhràithribh. 

10 Agusmur bi bràithrean aige, an sin 
Tbheir sibh 'oighreachd do bnràithribh 
'athar. 

11 Agus mur bi bràithrean aig 'athair, 
an sin bheir sibh 'oighreachd d'a fhear- 
-dàimh 1 a's faigse da d'a theaghlach, agus 
sealbhaichidh e i : agus bithidh e do chloinn 
Israeil na reachd 2 bhreitheanais, mar a 
•dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

12 Agus ihubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich suas do'n t-sliabh so Abarim, 
agus gabh sealladh do'n fhearann a thug 
mise do chloinn Israeil. 

13 Agus an uair a chi thu e, cruinnich- 
ear thusa mar an ceudna clium do dhaoine, 
mar a chruinnicheadh Aaron do bhràthair : 

14 A chionn gu'n d'rinn sibh ceannairc 
an aghaidh ni'àithne-sa ann am fàsach 

1 d'afheoil. Eabli. % lagh, orclugh. 

3 chum mo naomhachadh. 4- lehobhah. Eabh. 
154 Shin, ann an co'-stri' a' choimhchroinnich, 
agus nach do naomhaich sibh mi s aig an 
uisge, ann an sealladh an sùl : ii e sin 
uisge Mheribah ann an Cades, ann am fàs- 
ach Shin. 

15 Agus labhair Maois, ris an Tighearn, 
ag ràdh, 

16 Cuireadh an Tighearna 4 , Dia spiorad 
na h-uile fheòla, duine os cionn a' choimh- 
chruinnich, 

17 A thèid a mach rompa, agus a thig a 
steach rompa, agus a theòraicheas a muigh 
iad, agus a bheir a stigh iad ; a chum nach. 
bi coimhchruinneach an Tighearna mar 
chaoraich aig nach 'eil buachaille. 

18 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Gabh a t'ionnsuidh Iosua mac Nun, duine 
anns a' bheil an spiorad, agus cuir do làmh 
air. 

19 Agus cuir e an làthair Eleasair an 
t-sagairt, agus an làthair a' choimhchruinn- 
ich uile: agus thoir àithne dha namfianuis. 

20 Agus cuiridh tu cuid do t'urram air, a 
chum as gu'mbi coimhchruinneach chloinn 
Israeil uile ùmhal dha r '. 

21 Agus seasaidh e 'n làthair Eleasair an 
t-sagairt, a dh'iarras comhairl' air a shon, a 
rèjr bhreitheanais na h-Urim an làthair an 
Tighearna: air 'fhocal-san thèid iad a 
mach, agus air 'f hocal thig iad a steach, e 
fèin agus clann Israeil uile maille ris, 
eadhonan coimhchruinneach uile. 

22 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearna dha : agus ghabh e Iosua agus 
chuir e 'n làthair Eleasair an t-sagairt e, 
agus au làthair a' choimhchruinnich uile. 
- 23 Agus chuir e a làmhan air, agusthug 
e àithne dha, mar a labhair an Tighearna 
le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVIII. 

AGTJSlabhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, Mo thabbartas, agus m'aran air son 
rn'ìobairtean a bheirear suas le teine chum 
fàile cùbhraidh dhomh, bheir sibh an aire 
gu'n d' thoir sibh seachad dhomhsa nan àm 
iomchuidh fèin. 

3 Agus their thu riu, Is e so an tabh- 
artas, a bheirear suas le teine, a bheir sibh 
seachad do'n Tighearna ; dà uan do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid gach là, chum ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad sa' mhad- 
uinn, agus an t-uan eile bheir thu seachad 
air fcasgar; 

5 Agus an deicheamh earrann do ephah 
phlùir mar thabhartas-bìdh, measgta leis a' 
cheathranih earrann do hin a dh'oladh 
bhrùite. 

6 Is ìobairt-loisgte ghnàthaichte a t'ann, 
a dh'orduicheadh ann an sliabh Shinai s cuiridh tu do t' onoir air, chum gu'n e"usd caimh*- 
chruinneach chloinn Israeil uile ris. CAIB. XXIX. chum fàile cùbhraidh, ìobairt a bheirear 
suas le teine do'n Tighearna. 

7 Agus is ia tabhartas-dibhe an ceath- 
ranih eurran do hin air son aon uain : anns 
an ionad naomha bheir thu fanear fìon 
làidir a dhòrtadh do'n Tighearna mar 
thabhartas-dibhe. 

8 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar: mar thabhartas-bìdh na maidne, 
agus mar a tabhartas-dibhe bheir thu 
seachad e, mar ìobairt a bheirear suas le 
teine dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earna. 

9 Agus air là na sàbaid, dà uan do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid, agus dà 
dheicheamh earrann phlùir measgta le 
h-oladh mar thabhartas-bìdh, agus a tabh- 
artas-dìbhe '. 

10 Is e so ìobairt-loisgte gach sàbaid, a 
thuilleadh air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas-dìbhe. 

11 Agus ann an toiseach bhur mìos 
bheir sibh seachadr/iwn ìobairt-loisgte do'n 
Tighearna, dà tharbh òg, agus aon reithe, 
seachd uain do'n cheud bhliadlina gun 
srhaoid. 

12 Agus tri deicheamh earranna phlùir 
measgta le h-oladh mar thabhartas-bìdh 
air sou gach tairbh, agus dà dheicheamh 
■earrann phlùir measgta le h-oladh mar 
thabhartas-bìdh air son gach reithe. 

13 Agus aon deicheamh earrann phlùir 
air leth measgta le h-oladh mar thabhartas- 
bìdh air son gach uain, chum ìobairt- 
loisgte deagh bholaidh, ìobairt a bheirear 
suas le teine do'n Tighearna. 

14 Agus mar an tabhartais-dibhe bithidh 
leth hiu do f bion air son tairbh, agus an 
treas earrana do hin air son reithe, agus an 
ceathramh earrann do hin air son uain : is i 
so ìobairt-loisgte gach mìos air feadh 
mhìosa na bliaahna. 

15 Agus ìobrar aon mheann do na gabh- 
raibh mar ìobairt-pheacaidh do'n Tigh- 
earna, a thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-dibhe . 

16 Agus air a' cheathramh là deug do'n 
cheud mhìos tha càiss; 2 an Tighearna. 

17 Agus air a' chuigeadh là deug do'n 
mhìos so tha 'n f hèisd : seachd laithean 
ithear aran neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là bithidh coimhghairm 
naomha; obair thràhleiP sam biih cha 
dean sibh air. 

19 Ach bheir sibh seachad a chum ìob- 
airt a bheirear suas le teine, mar ìobairt- 
loisgte do'n Tighearna, dà tharbh òg, agus 
aon reithe, agus seachd uain do'n cheud 
bhliadhna : gun ghaoid bithidh iad dwibh. 

20 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh: tri deicheamh 
earranna bheir sibh seachad air son tairbh, agus dà dheicheamh earrann air sòn 
reithe. 

21 Deicheamh earrann air leth bheir 
thu seachad air son gach uain, air feadh 
nan seachd uan : 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a dheananih rèite air bhur son. 

23 Iobraidh sibh iad sìn a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte sa' mhaduinn, a tha mar 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad 4 . gach ]à 
air feadh nan seachd laithean, biadh na 
h-ìobairt a bheirear suas le teine, chum 
fàile cùbhraidh do'n Tighearna: bheirear 
seachad e thuillcadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-dibhe. 

25 Agus air an t-seachdamh là bithidh 
coimhghairm naomha agaibh : obair thràill- 
eil sani bith cha dean sibh air. 

26 Mar an ceudna air là nan ceud thor- 
adh, 'nuair a bheir sibh seachad tabhartas- 
bìdh nuadh 5 do'n Tighearna, aig ceann 
bhur seachduinean, bithidh coimhghairm 
naomh agaibh : obair thràilleil sam bith 
cha dean sibh. 

27 Ach bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earna, dà tharbh òg, aon reithe, seachd 
uain do'n cheud bhliadlma; 

28 Agus an tabhartas-bìdh do phlùr 
measgta le h-oladh, tri deicheamh earrann- 
an air son gach tairbh, dà dheicheamh 
earrann air son gach reithe. 

29 Deicheamh earrann air leth air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan: 

30 Agus aon mheann 6 do na gabhraibh, 
a dheannamh rèite air bhur son. 

31 Iobraidh sibh iad a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a tabh- 
artas-bìdh (gun ghaoid bithidh iad duibh) 
agus an tabhartasan-dibhe. 

_CAIB. XXIX. 
A GUS anns an t-seachdamh mìos, air a' 
-^*- cheud la do'n mhìos, bithidh coimh- 
ghairm naomha agaibh ; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh: is là shèideadh nan 
trompaid dhuibh e. 

2 Agus bbeir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte chum fàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earna, aon tarbh òg, aon reithe, ugus seachd 
uain do'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

3 Agus bithidli an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son tairbh, agus dà dheich- 
eamh earrann air son reithe, 

4 Agus aon deicheamh earrann air son 
gach uain, ah feailh nan seachd uan. 

5 Agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a dheanamh rèite 
air bhur son : 

6 A thuilleadh air ìobairt-loisgte a' 
mhìos, agus a tabhartas-bidh agus an ìob- 1 deochofrail. 1 gabhaii-t/iairis. 3 shaoith- 
reachu.il. 

155 * ni sibh. Eabh. 5 nomha. 6 bhoc òg* AIREAMH. Mrt-loìsgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus an tabhartasan-dibhe, a rèir an 
gnàtha, chum fàile cùbhraidh, ìobairt a 
bheirear suas le teine do'n Tighearna. 

7 Agus bithidh agaibh air an deicheamh 
ìà do'n t-seachdamh mìos so coimhghairm 
naomha: agus cràdhaidh sibh bhur n- 
anaman : obair sam bith cha dean sibh uir. 

8 Ach bheir sibh seachad churn ìobairt- 
loisgte do'n Tìghearna dh'fhàile cùbhraidh, 
aon tarbh òg, aon reithe, agus seachd uain 
do'n cheud bhliadhna ; gun ghaoid bithidh 
iad duibh. 

9 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbh, ugus dà 
dheicheamh earrann air son gach reithe ; 

10 Deicheamh earrann air leth air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan : 

11 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air ìobairt- 
pheacaidh na rèite, agus an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-bidh, agus 
an tabhartasan-cfibhe. 

12 Agus air a' chùigeadh là deug do'n 
t-seachdamh mìos, bithidh coimh-ghairm 
naomh agaibh; obair thràilleil, sam bith 
cha dean sibh ; agus gleidhidh sibh fèisd 
do'n Tighearna seachd laithean. 

13 Agus bheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, 
dh'thàile cùbhraidh 1 do'n Tìghearna, tri 
tairbh dheug òga, dà reithe, ugus ceithir 
uain deug do'n che,ud bhliadlma; gun 
ghaoid bithidh iad. 

14 Agus bithidh an tabliartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbh do na tri 
tairbh dheug, dà dheicheamh earrann air 
son gach rehhe do'n dà reithe, 

15 Agus deicheamh earrann air leth air 
son gach uain do na ceithir uain deug : 

16 Agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

17 Agus air an dara là bheir sibh seuchud 
dà tharbh dheug òg, dà reithe, ceithir uain 
deug do'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

18 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha: 

19 Agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a tabh- 
artas-bìdh, agus an tabhartasan-dibhe. 

20 Agus air an treas là aon taibh deug, 
dà reithe, ceithir uain deug do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : 

21 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reitheachan, agus air son 

1 cùmhraidh. 

156 nan uan, a rèir an aireimh, a rèir a' i 
ghnàtha : 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh a thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-bìdh, agus a. ; 
tabhartas-dibhe. 

23 Agus air a cheathramh là deich, 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug 
do'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

24 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan> 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha : 

25 Agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a' thuilleadh air an. 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, a tabhartas- 
bidh, agus a tabhartas-dibhe. 

26 Agus air a' chùigeadh là naoi tairbb, 
dà reithe, agus ceithir uain deug do'n cheud; 
bhliaclhna gun ghaoid : 

27 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh,, 
air son nan reitheachan, agus air son nan. 
uan, a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha: 

28 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, athuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-bìdh, agus a. 
tabhartas-diblie. 

29 Agus air an t-seathadh là ochd tairbh r 
dà reithe, agus ceithir uain deug do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid : 

30 Agus bithidh an tabhartas bidh agus- 
an tabhartasan-dibhe air son nan tarbh,. 
air son nan reitheachan, agus air son 
nan uan, a rèir an àireimh, a rèir a,- 
ghnàtha : 

31 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, agus a tabh- 
artas-dibhe. 

32 Agus air an t-seacbdamh là seachd 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug, 
do'n cheud bhliadbna gun ghaoid : 

33 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan r 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha : 

34 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobàirt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, agus a 
tabhartas-dibhe. 

35 Agus air an nchdamh là bithidh ari 
choimhthional agaibh : obair thràilleil sara 
bith cha dean sibh air. 

36 Ach bheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheirear suas le teine 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearna, aon 
tarbh, aon reithe, seachd uain do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh agus ar* 
tabhartasan-dibhe, air son an tairbh, air 
son an reithe, agus air son nan uan, a rèir 
an àireimh, a rèir a' ghnàtha: 

38 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìubairi- C.-MB. XXX. XXXI. loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

S9 Xa nithe sin ni sibh do'n Tighearna 
"nar fèisdibh suidhichte ', thuilleadh air 
bhur bòidibh, agus bhur tabhartasan-saor- 
thoile, air son bhur n-ìobairtean-loisgte, 
a^us air so.n bhur tabhartasan-bìdh, agus 
air son bhur tabhartasan-dibhe, agus air 
son bhur tabhartasan-sìth. 

40 Ajus dh'innis Maois do chloinn 
Israeil a rèir gach ni a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

CAIB. XXX. 

AGUS labhair Maois ri ceannardan nan 
treubh a thaobh chloinn Israeil % ag 
ràdh, Is e so an ni a dh'àithn an Tigh- 
eama. 

2 Ma bhòidicheas duine bòid do'n Tigb- 
earna, no ma rnhionnaicheas e mionnan a 
cheangai 'anma le ceangal 3 , cha bhris 4 e' 
fhocah a rèir gach ni, a thig a mach as a 
bheul, ni e. 

3 Mar an ceudna ma bhòidicheas bean 
bòid do'n Tighearna, agus gu'n ceangail si 
! J&n le ceangal, ngus i ann an tigh a 
h-athar na h-òige ; 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a bòid, 
agus a ceangal leis an do cheangail i 
h-anam, agus gu'm fan a h-athair na thosd 
rithe, an sin seasaidh a bòidean uile, agus 
seasaidh gach ceangal leis an do cheangail 
i h-anam. 

5 Ach ma chuireas a h-athair na h-agh- 
aidh san là anns an cluinn e ; cha seas aon 
d'a bòidibh, nod'a ceanglaichibh leis an do 
cheangail i h-anam ; agus mathaidh an 
Tighearna dh'i, a chionn gu'n do chuir 
a h-athair na h-aghaidh 5 . 

6 Agus mabhaidir fear-pòsda aice, 'nuair 
a bha bòidean oirre, no 'nuair a labhair i ui 
as a beul, leis an do cheangail i h-anam, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'f han e na thosd rithe san là anns an 
cual' e i : au sin seasaidh a bòidean, agus 
seasaidh a ceanglaichean leis, an do chean- 
gail i h-anam. 

8 Ach ma chuireas a fear-pòsda na 
h-aghaidh san là anns an cluinn e i, an 
sin bheir e gu neo-brìgh a bòid, a bhòidich 
i, agus an ni a labhair i le 'bilibh, leis an 
do cheangail i h-anam : agus bheir an 
Tighearna maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraich, agus mnà 
dealaichte, leis an do cheangail i a h-enam, 
seasaidh i na h-aghaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh a 
fir, no ma cheangail i h-aDam le ceangal 
maille ri mionnaibh, 

11 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'fhan e na thosd rithe, agiu nach do chuir 
e na h-aghaidh ; an sin seasaidh a bòidean 1 orduichte. 2 cinn-fheadhna threabh chloinn 
hraeil. 3 le cuibhreach, boinn. * truaill. 
5 gu'n d" thug a à-alhair a bòid su neo-bhrigh. 
157 uile, agus seasaidh gach ceangal leis an do> 
cheangail i h-anam. 

12 Ach ma chuir a fear gu tur air chùl 
iad 6 san là anns an cual' e iad, an sin ge 
b'e ni thàinig a mach as a beul a thaobh a 
bòideau, no thaobh ceangail a h-anma, cha 
seas e : chuir a fear air chùl iad, agus bheir 
an Tighearna maitheanas d'i. 

13 Na bòidean, agus na mionnan sin 
uile a cheanglas a chum an t-anam a 
chràdh, feudaidh a fear an daingneachadh, 
uo feudaidh a fear an cur air chùL 

14 Ach ma dh'f hanas a fear gu tur na 
tbosd rithe, o là gu là ; an sin tha e daing- 
neachadh a bòidean uile, no a ceanglaichean 
uile, a ta oìrre : tha e g'an deanamh seas- 
mhach, a chionn gu'n d'fhan e na thosd 
rithe san là anns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e, air chor sam 
bith, air chùl iad an dèigh dha 'n cluinntin; 
an sin giùlainidh e a h-aingidheachd-san. 

16 Is iad sin na reachdan a dh'àithu an 
Tighearna do Mhaois eadar duine agus a 
bhean, eadar athair agus a nighean, agus i 
fathast na h-òige ann an tish a h-athar. 

CAIB. XXXI. 
GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Dìol clann Israeil 7 air na Midianaich : 
na dhèigh sin cruinnichear chum do d'naoine 
thu. 

3 Agus labhair Maois ris an t-sluagh, ag 
radh, Rachadh cuid dibh fo'n armaibh 
chum a' chogaidh, agus imicheadh iad a 
chogadh an aghaidh nam Midianach, agus 
dìoladh iad an Tighearna air Midian. 

4 Do gach trèibh mìle, air feadh uile 
threubhan Israeil, cuiridh sibh chum a' 
chogaidh. 

5 Mar sin thugadh a mach a mìltibh 
Israeil, mìle do gach trèibh, dà mhìle dheug 
armaichte chum cogaidh. 

6 Agus chuìr INlaoìs iad a chum a' chog- 
aidh, mìle do gach trèibh, iadsan agus 
Phinehas mac Eleasair an t-sagairt, a chum 
a' chogaidh, leis na h-innealaibh naomha 
na làimh, agus na trompaidean gu sèideadh. 

7 Agus chog iad an aghaidh nam Midi- 
anach, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois; agus mharbh iad na firionnaich 
uile. 

8 Agus mharbh iad righrean Mhidiain, 
a thuilleadh air a' chuid eile dhiubh a 
mharbhadh ; eadhon Ebhi, agus Recem, 
agus Sur, agus Hur, agus Reba, cùig 
righrean Mhidiain : Balaam mar an ceudna 
mac Bheoir mharbh iad leis a' chlaidh- 
eamh. 

9 Agus thug clann Israeil leo mnài 
Mhidiain nam brai^hdibh, agus an clann 
bheag, agus thug iaJ leo creach an sprèidhi 6 rìnn a fear faoin iad, thug e gu neo-bhrigh'iad* 

7 Thoir aicheabhail chloinn hraeil a mach. AIREAMH, ■uile, agus an treudan uile, agus am maoin 
uile. 

10 Agus loisg iad am bailtean uile anns 
an robh iad a chòmhnuidb, agus an dùin 1 
uile le teine. 

11 Agus thug iad leo a' chreach uile, 
agUs an cobhartach 2 uile eadar dhaoine 
agus ainmhidhean. 

Ì2 Agus thug iad na braighdean 3 , agus 
a' chreach, agus an cobhartach gu Maois 
agus Eleasar an sagart, agus gu coimh- 
chruinneach chloinn Israeil, a chum a' 
chaimp aig còmhnardaibh Mhaoib, a ta 
làimh ri lordan am j'agus do Iericho. 

13 Agus chaidh Maois agùs Eleasar an 
sagart, agus ceannardan a' choimhchruinn- 
ich uile mach nan coinneamh, an taobh a 
muigh do'n champ. 

14 Agus bha corruich air Maois ri luchd- 
riaghluidh an t-sluaigh, ris na ceannard- 
aibh air mhìltibh, agus na ceannardaibh air 
cheudaibh, a thàinig o'n chogadh. 

15 Agus thubhairt Maois riu, An do 
ghlèidh sibh na mnài uile beo ? 

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Israeil, 
le comhairle Bnalaaim, peacacbadh an 
aghaidh an Tighearn ann an aobhar Phe- 
oif; agus bha plàigh 1 air feadh coimh- 
chruinnich an Tighearna. 

17 A nis uimè sin marbhaibh gach 
firionnach am measg na cloinne bige, agus 
marbhaibh gach bean, d'am b'aithne fear le 
luidheadh leis. 

18 Ach a' chlann bhan uile do nach 
b'aithne fear le luidhe leis, gleidhibh beo 
dhuìbh fèin. 

19 Agus fanaibhse an taobh a muigh 
do'n ehamp seachd laithean: ge b'e mharbh 
neach air bith, agus ge b'e bhean ri neach 
a mharbhadh, glanaibh sibh fèin, agus 
bhur braighdean air an treas là, agus air 
an t-seachdamh là ; 

20 Agus glanaibh bhur n-eudach uile, 
agus gach ni a rinneadh do chroicnibh, 
agus gach obair Aojh'wnnadh ghabhar, agus 
gach ni a rinneadh do fhiodh. 

21 Agus ihubhairt Eleasar an sagart ris 
na fir-chogaidh, a chaidh a mach a tih'ìonu- 
suidh a' ciiatha, h e so ordugh an' lagha 
a dh'àithn an Tighearna do Mbaois : 

22 A mhàin an t-òr, agus an t-airgiod, 
an t-umha, an t-iarunn, an staòin, agus an 
luaidh, 

23 Gach ni a dh'fhuilgeas an teine, 
bheir sibh fanear e dhol tre 'n teine, agus 
glanar e ; gidheadh le uisge an sgaraidh 
glanar e: agus gach ni nach fulaing an 
teine, bheir sibh fanear e dhol tre 'n uisge. 

24 Agus nighidh sibh bhur n-eudach air 
an t-seachdamh là, agus bithidh sibh glan, 
agus na dhèigh sin thig sibh a stigh do'n 
champ. 25 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

26 Gabh àireamh na creich a thogadh, 
eadar dhuine agus ainmhidh, thu fèin, 
agus Eleasar an sagart, agus prìomh-aith- 
reacha a' choimhchruinnich : 

27 Agus roinn a' chreach na dà earrainnj 
eadar a' mhuinntir a ghabh an cogadh orra 
fèin, a chaidh mach do'n chath, agus eadar 
an coìmh-chruinneach uila : 

28 Agus tog cìs 4 do'n Tighearna o na 
fir-chogaidh, a chaidh mach do'n chath: 
aon anam a cùig ceud, araon do na daoin- 
ibh, àgus do'n bhuar, agus do na h-asail,, 
agus do na caoraich. 

29 Gabh e as an lelh-san, agus thoir & 
do Eleasar an sagart, mar thabhartas-togta. 
do'n Tighearna. 

30 Agus a leth chloinn Israeil, gabhaidta 
tu aon chuibhrionn a leth-cheud, do na 
daoinibh, do'n bhuar, do na h-asail, agus> 
do na treudaibh, do gach ainmhidh, agus- 
bheir thu iad do na Lebhithich, a tha 
gleidheadh cùraim pàilliuin an Tighearna. 

31 Agus rinn Maois agus Eleasar an 
sagart mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

32 Agus b'e an cobhartach, eadhon a* 
chuid eile do'n chreich a gblac na fir-chog- 
aidh, se ceud mìle agus deich is tri fichead 
mìle agus cuig mìle caora, 

33 Agus tri fìchhead agus dà mhìle 
dheug bò, 

34 Agus tri fichead agus aon mhìle asal, 

35 Agus da mhìle dheug 'ar fhichead 
anam san iomlan, do mhnaibh do nach 
b'aithne fear le luidhe leis. 

36 Agus bha 'n leth bu chuibhrionn 
doibhsan, a chaidh mach a chum a' chog- 
aidh, ann an àireamh tri cheud mìle agus 
seachd mìle deug 'ar fhichead agus cùig 
ceud caora; 

37 Agus b'i cìs an Tighearna do na caor- 
aich sè ceud agus tri fichead agus cùig 
deug. 

38 Agus b'iad am buar sè mìle.detìg 'ar 
f hichead : dhiubh jo b'i cìs àn Tighearna 
tri fichead 's a dhà-dheug. 

39 Agus b'iad na h-asail deich mìle thar 
fhichead agus cùig ceud : dhiubh so b'i cìs- 
an Tighearna tri fichead agus a h-aon. 

40 Agus b'iad anaman nan daoine 5 sè 
mìle deug : dhiubh so b'i cìs an Tigheama 
dà anam dheug 'ar fhichead. 

41 Agus thug Maois a' chìs, eadhon tabh- 
artas-togta an Tighearna, do Eleasar an, 
sagart, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

42 Agus do leth chlòinn Israeil, a roinn 
Maois o'n luchd-cogaidh, 

43 (A nis b'i 'n leth a bhuineadh do'rt 
choimhchruinneach, tri cheud mìle agus 1 an: caistealan, an daingnichean. % a' chobh- 
artach. 3 ciomaich, prìosanaic/i. 

158 , + cuibhrionn. 5 /tam pearsanna. CAIB. XXXII. seachd mìle deug 'ar fhichead agus cùig 
c«ud caora, 

44 Agus sè mìle deùg 'ar fhichead bò, 

45 Agus deich mìle thar fhichead asal 
agus cùig eeud, 

46 Agus sè mìle deug anam ') 

47 Eadhon do'ra leth o bhuineudh do 
chloinn Israeìl, ghabh Maois aon chuibh- 
rionn a leth cheud eadar dhuine agus ain- 
mhidh, agus thug e iad do na Lebhithicb, 
a bha gleidheadh cùraim pàilliuin an Tigh- 
earna, mar a dh*àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

48 Agus thàinig an luchd-riaghluidh a 
bha os cionn mhìltean an t-sluaigh, na 
ceannardan air mhìltibh, agus na ceann- 
ardan air cheudaibh, am fagus do Mhaois : 

49 Agus thubhairt iad ri Maois, Ghabh 
do sheirbhisich àireamh nam fear-cogaidh, 
a tha fo'r làimh, agus cha 'n'eil duine dhinn 
air chall. 

50 Uime sin thug sinn tabhartas a chum 
an Tighearna, gach fear na fhuair e do 
sheudaibh 2 òir, eadhon slabhraidhean, agus 
usgraichean 3 , fàinnean, cluas-f hailean, agus 
criosan, a dheanamh rèite air son ar n-an- 
aman an làthair an Tighearna. 

51 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-òr uatha, uile na sheudaibh 
oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais uile a thug 
ìad seachad do'n Tighearna, o na ceann- 
ardaibh air mhìltibh, agus o na ceannard- 
aibh air cheudaibh, sè mìle deug, seachd 
ceud agus leth-cheud secel. 

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh cobhart- 
ach, gach duine dha fèin) 

54 Agus ghabh Maois agus Elcasar an 
sagart an t-òr o na ceannardaibh air mhìl- 
tibh, agus air cheudaibh, agus thug iad e 
gu pàilliun a' choimhthionail, mar chuimh- 
neachan do chloinn Israeil an làthair asi 
Tighearna. 

CAIB. XXXII. 

ANIS bha aig cloinn Reubein agus 
cloinr^ Ghad ro-mhòran sprèidhe : 
àgus an uair a churtnaic iad fearann Iaseir, 
agus fearann Ghiiead, feuch, hha 'n t-àite 
na àite sprèidhe : 

2 Agus thàinig clann Ghad, agus clann 
Reubein, agus labhair iad ri Maois, agus ri 
Eleasar an sagart, agus ri uachdaranaibh 
a' choimhchruinnich, ag ràdh, 

3 Ataroth, agus Dibon, agus Iaser, agus 
Nimrah, agus Hesbon, agus~Elealeh, agus 
Sebam, agus Nebo, agus Beon; 

4 Eadhon an dùthaich a bhuail an Tigh- 
earna roimh choimhchruinneach Israeil, is 
fearann e air son sprèidhe, agus tha sprèidh 
aig do sheirbhisich. 

5 Uime sin, ars' iadsan, ma f hnair sinn 
deagh-ghean 4 a'd' shealladh, thugar am fparann so do d' sheirbhisich mar sheilbh, 
agus na d' thoir sinn a nunn thar Iordan. 

6 Agus thubhairt Maois ri cloinn Ghad, 
agus ri cloinn Reubein, An d' thèid bhur 
bràithre gu cogadh, agus an suidh sibhse 
an so ? 

7 Agus c'ar son a bheir sibh mi-mhis- 
neach do chridhe chloinn Israeil, a dhoi a 
nunn do'n f hearann a thug an Tighearna 
dhoibh ? 

8 Mar so rinn bhur n-aithreacha, 'nuair 
a chuir mi iad o Chades-barnea a dh'amh- 
arc na tìre : 

9 'Nuair a chaidh iad fuas gu gleann 
Escoil, agus a chunnaic iad am fearann, 
thug iad mi-mhisneach do chridhe chloinn 
lsraeil, a chum nach rachadh iad a steach 
do'n fhearann a thug an Tighearna dhoibh 

10 Agus las corruich an Tighearna san 
àm sin fèin, agus mhionnaich e, ag ràdh, 

11 Gu cinnteach cha 'n fhaic a h-aon do 
na daoinibh a thàinig a nìos as an Eiphit, 
o fhichead bliadhna dh'aois- agus os a 
cheann, am fearann a mhionnaich mi do 
Abraham, do Isaac, agus do Iacob, a chionn 
nach do lean iad mi gu h-ìomlan ; 

12 Saor o Chaleb mac Iephuneh an 
Ceniseach, agus Iosua mac Nun : oir lean 
iadsan an Tighearna gu h-iomlan. 

13 Agus las coriuich an Tighearna an 
aghaidh I>raeil, agus chuire air seacharan 5 
iad san fhàsach da fhichead bhliadhna, gus 
an deachaidh as do'n ghinealach sin uile, a 
rinn olc an sealladh an Tighearna. 

14 Agus feuch, tha sibhse air èirigh suas 
an àite bhur n-aithreacha, gineal dhroch. 
dhaoine, a mheudachadh fathast mòr chor- 
ruich an Tighearna ri h-Israel. 

15 Oir ma thionndadhas sibh air falbh o 
'leantuinn-san, fàgaidh e'fathast uair eile 
san fhàsach iad, agus sgriosaidh sibh an 
sluagh so uile. 

16 Agus thàinig iad am fagus da, agus 
thubhairt iad, Togaidh sinn mainnirean 
chaorach an so d'ar sprèidh, agus bailte 5 
d'ar cloinn bhig. 

17 Ach thèid sinn fèin deas-armaichter 
roimh chloinn Israeil, gus an d' thoir sinn 
iad d'an àite : agus ni ar clann bheag còmh- 
nuidh sna bailtibh daingnichte air sgàth 7 
luchd-àiteachaidh na tìre. 

18 Cha pbill sinn d'ar tighibh gus ara 
sealbhaich clann Israeil, gach duine dhiubh, 
'oighreachd fèin: 

19 Oir cha sealbhaich sinne maille riu- 
san an taobh eile do lordan, no thall o sinj 
a chionn gu'n do thuit ar n' oighreachd 
dhuinne air an taobh so do lordan a làimh 
na h-aird' an ear. 

20 Agus thubhairt Maois riu, Ma ni 
sibh an ni so, ma thèid sibh fo'r 8 n-arm- 
aibh roimh an Tighearna gu cogadh, | anmanna dhaoine. Eabh. persons. Sasg. Sasg. + fìebhor. s iomroll, allaban. 6 caith- 
* ìnnil, uidheam, 3 làmh/hailean ; bracelets. riche. 7 o aghaidh. Eabh. 8 fuidhur. 
159 AIREAMH. 21 Agus gu'n d' thèid sibh uile armaichte 
thar Iordan roimh an Tighearna, gus am 
fuadaich e mach a naimhdean as a làthair, 

22 Agus gu'n ceannsaichear 1 am fearann 
am fìanuis an Tin;hearna ; na dhèigh sin 
pillidhsibh, agus bithidh sibh neo-choireach 
an làthair an Tighearna, agus an làthair 
Israeil, agus bithidh am fearann so na 
sheilbh agaibh am fianuis an Tighearna. 

23 Ach mur dean sibh mar so, feuch, 
pheacaich sibh an aghaidh an Tighearna : 
agus bithibh cinnteaeh gu'm faigh bhur 
peacadh a mach sibh. 

24 Togaibh bailte d'ar cloinn bhig, agus 
mainnirean d'ar caoraich; agus deanaibh 
-an ni a chaidh mach as bhur beul. 

25 Agus labhair clann Ghad agus clann 
Seubein ri Maois, ag ràdh, Ni do sheirbhis- 
ich mar a ta mo thighearn ag àithneadh. 

26 Bithidh ar clann bheag, ar mnài, ar 
-treudan, agus ar sprèidh uile, an sin ann 
.am bailtibh Ghilead. 

27 Ach thèid do sheicbhisich thairis, 
gach fear dhiubh armaichte chum cogaidh, 
Toimh an Tighearna gu cath, mar a tha mo 
ihighearn ag ràdh. 

28 Agus thug Maois àithne d'an taobh 
«ìo Eleasar an sagart, agus do Iosua mac 
Hud, agus do phrìomh-àithreachaibh 2 
ìhreubha chloinn Israeil. 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma thèid 
■clann Ghad, agus clann Reubein a nunn 
snaille ribh thar Iordan, gach fear dhiubh 
armaìchte chum cath an làthair an Tigh- 
■earna, agus gu'n ceannsaichear an tìr 
rromhaibh 3 , an sin bheir sibh dhoibh fear- 
.ann Ghilead mar sheilbh : 

30 Ach mur d' thèid iad thairis maille 
aribh armaichte, bithidh seilbh aca 'nar 
aneasg fein ann an tìr Chanaain. 

31 Agus fhreagair clann Ghad agus 
cìann Reubein, ag ràdh, Mar a thubhairt 
an Tighearna ri d' sheirbhisich, mar sin 
.ni sinne. 

32 Thèid sinn a nunn armaichte roimh 
^an Tighearna do thìr Chanaain, a chum as 
gu'm bi sealbh ar n-oighreachd againn air 
.an taobh so do Iordan. 

33 Agus thug Maois dhoibh, eudhon do 
«hloinn Ghad, agus do chloinn Reubein, 
agus do leth thrèibh Mhanaseh, mhic 
loseiph, rioghachd Shihoin righ nan Amor- 
ach, agus rioghachd Og righ Bhasain, an 
lìr maille r'a bailtibh, anns na criochaibh, 
eadhon bailte na dùthcha m'an cuairt. 

34 Agus thog clann Ghad Dibon, agus 
Atarot, agus Aroer, 

35 Agus Atrot, Sophan, agus Iaaser, 
agus Iogbehah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-haran, 
hailte daingnichte : agus mainnirean air 
son chaoracn : 37 Agus thog clann Reubein Hesbon> 
agus Elealeh, agus Ciriataim, 

38 Agus Nebo, agus Baalmeon, (air d'an 
ainine bhi air an atharrachadh,) agus Sib- 
mah : agus thug iad ainmeanna eile do na 
bailtibh a thog ìad. 

39 Agus chaidh clann Mhachir, mhic 
Mhanaseh, do Ghilead, agus ghlac iad e, 
agus chuir iad a seilbh an t-Amorach a 
bha ann. 

40 Agus thug Maois Gilead do Mhachir, 
mac Mhanaseh; agus ghabh e còmhnuidh 
ann. 

41 Agus chaidh Iair, mac Mhanaseh, 
agus ghlac e a bhailte beaga, agus thug e 
Habhot-Iair mar ainm- orra. 

42 Agus chaidh Nobah agus ghlac e 
Cenat, agus a bhailte beaga, agus thug e 
Nobah mar ainm air, a rèir 'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 

1S iad so turusan chloinn Israeil, a chaidh 
mach a tìr na h-Eiphit, a rèir an arm- 
ailtean 4 , fuidh làimh Mhaois agus Aaroin. 

2 Agus sgrìobh Maois an dol a mach a 
rèir an turusan, air àithne an Tighearna : 
agus is iad so an turusan, a rèir an dol a 
mach. 

3 Agus dh'imich iad o Rameses anns a* 
cheud mhìos, air a' chùigeadh là deug do'n 
cheud mhìos : air an là màireach an dèigh 
na càisge, chaidh clann Israeil a mach le 
làimh aird ann an sealladh nan Eiphiteach 
uile. 

4 Oir dh'adhlaic na h-Eiphitich an ceud- 
ghin uile, a bhuail an Tighearna nam 
measg : air an dèibh mar an ceudna chuir 
an Tighearria breitheanas an gnìomh. 

5 Agus dh'imich clann Israeil 5 o Ram- 
eses, agus cliampaich iad ann an Sucot. 

6 Agus dh'imich iad o Shucot, agus 
champaich iad ann an Etam, a tha ann an 
iomall an fhàsaich. 

7 Agus dh'imich iad o Etam, agus phill 
iad a rìs gu Pihahirot, a ta fa chomhair 
Bhaal-sephoin : agus champaich iad fa 
chomhair Mhigdol, 

8 Agus dh'imic.h iad o chomhair Phiha- 
hirot, agus chaidh iad tre mheadhon na 
fairge do'n f hàsach, agus dh'imich iad astar 
thri laithean ann am fàsach Etaim, agus 
champaich iad ann am Màrah. 

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah, agus 
thàinig iad gu h-Elim : agus ann an Elim 
bha dà thobar 6 dheug uisge, agus deich 
agus tri fichead craobh pailm ; agus cham- 
paich iad an sin. 

10 Agus dh'imich iad o Elim, agus 
champaich iad làimh ris a' mhuir ruaidh. 

11 Agus dh'imich iad o'n mhuir ruaidh, 
agus champaich iad ann am fàsach Shin. 

12 Agus dh'imich iad a fàsach Shin, 
agus champaich iad ann an Dophcah. 1 closnaichear. 1 aithrkhibh. 3 roimhibh. 
* le'n armailtibh. 

160 . s thriall, ghabh ciann Israeil an turus. 
6 shùil. Eabh. CAIB. XXX III. 13 Agus dh'imich iad o Dhophcah, agus 
champaich iad ann an Alus. 

J.4 Agus dh'imieh iad o Alus, agus 
-champaich iad ann an Rephidim, far nach 
robh uisge aig an t-sluagh r'a òl. 

15 Agus dh'imich iad o Rephidim, agus 
champaich iad ann am fasach Shinai. 

16 Agus dh'imich iad o fhàsach Shinai, 
agus champaich iad ann an Cibrot-ha- 
taabhah. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot-ha- 
taabhah, agus champaich iad ann an Ila- 
serot. 

18 Agus dh'imich iad o Haserot, agus 
champaich iad ann an Ritmah. 

19 Aì;us dh'imich iad o Ritmah, agus 
champaich iad ann an Rimonpares. 

20 Agus dh'imich iad o Rimonpares, 
agus champaich iad ann an Libnah. 

21 Agus d'imich iad o Libnah, agus 
champaich iad ann an Kisah. 

22 Agus dh'imich iad o Risah, agus 
champaich iad ann an Cehelatah. 

23 Agus dh'imich iad o Chehelatah, agus 
champaich iad ann an sliabh Shapher. 

24 Agus dh'imich iado shliabh Shapher, 
agus champaich iad ann an Haradah. 

25 Agus dh'imich iad o Haradah, agus 
champaich iad ann am Machelot. 

26 Agns dh'imich iad o Mhachelot, agus 
champaich iad ann an Tahat. 

27 Agus dh'imich iad o Thahat, agus 
champaich iad ann an Tarah. 

28 Agus dh'imich iad o Tharah, agus 
champaich iad ann am Mitcah. 

29 Agus dh'imich iad o Mhitcah, agus 
champaich iad ann an Hasmonah. 

30 Agus dh'imich iad o Hasmonah, agus 
champaich iad ann am Moserot. 

31 Agus dh'imich iad o Mhoserot, agus 
champaich iad ann am Beneiaacan. 

32 Agus dh'imich iad o Bheneiaacan, 
_agus champaich iad ann an Hor-hagidgad. 

33 Agus dh'imich iad o Horhagidgad, 
agus champaich iad ann an Iot-batah. 

34 Agus dh'imich iad o Iot-batah, agus 
champaich iad ann an Ebronah. 

35 Agus dh'imich iad o Ebronah, agus 
champaich iad ann an Esion-gaber. 

36 Agus dh'imich iad o Esion-gaber, 
agus champaich iad ann am fàsach Shin : 
is e so Cades. 

37 Agus dh'imich iad o Chades, agus 
champaich iad ann an sliabh Hor, ann an 
iomall fearainn Edoim. 

38 Agus chaidh Aaron an sagart suas 
gu sliabh Hor air àithne an Tighearna, 
agus fhuair e bàs an sin, anns an da fhich- 
eadamh bliadhna an dèigh do chloinn 
Israeil teachd a mach a tir na h-Eiphit, 
air a' cheud là do'n chùigeadh mios. 

S9 Agus bha Aaron ceud agus fichead 1 ìomhaighean, dreachan, riochdan. 2 tìtgidh 
Stbh fìos. 3 deulgaibh, gathuibh, 
161 agus tri bliadhnà dh'aois, an uair a dh'eug 
e ann an sliabh Hor. 

40 Agus chuala righ Arad an Canaan- 
ach (a bha chòmhnuidh san airde dras ann 
an tìr Chanaain) matheachd chloinn Israeil. 

41 Agus dh'imich iad o shliabh Hor, 
agus champaich iad ann an Salmunah. 

42 Agus dh'imich iad o Shalmonah, 
agus champaich iad ann am Punon. 

43 Agus dh'imich iad o Phunon, agus 
champaich iad ann an Obot. 

44 Agus dh'imich iad o Obot, agus 
champaich iad ann an Iieabarim, ann an 
crìch Mhoaib. 

45 Agus dh'imich iad o Iim, agus cham- 
paich iad ann an Dibongad. 

46 Agus dh'imich iad o Dhibongad, agus 
champaich iad ann an Almon-diblataim. 

47 Agus dh'imich iad o Almon-diblat- 
aim, agus champaich iad ann an slèibhtibh 
Abarim, fa chomhair Nebo. 

48 Agus dh'imich iad o shlèibhtibh 
Abarim, agus champaich iad ann an còmh- 
nardaibh Mhoaib, làimh ri Iordan am fagus 
do Iericha. 

49 Agus champaich iad làimh ri Iordan, 
o Bhet-iesimot eadhon gu Abel-sitim, ann 
an còmhnardaibh Mhoaib. 

50 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri 
lordan am fa'gus do lericho, ag ràdh, 

51 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuaira thèid sibh a nunn thar Iordan, 
do thìr Chanaain ; 

52 An sin fògraidh sibh a mach uile 
luchd-àiteachaidh na tìre as bhur fianuis, 
agus cuiridh sibh as d'an dealbhan uile, 
agus sgriosaidh sibh an coslais 1 leaghta 
uile, agus fàsaichidh sibh 2 an ionadan arda 
uile. 

53 Agus cuiridh sibh a seilbh ìuchd- 
àiteachaidh an fhearainn, agus ni sibh 
còmhnuidh ann : oir thug mise dhuibh am 
fearann r'a shealbhachadh. 

54 Agus roinnidh sibh am fearann le 
crannchur mar oighreachd am measg bhur 
teaghlaichean : dhoibhsan a's lìon-mhoire 
bheir sibh an oighreachd a's mò, agus 
dhoibhsan a's teirce bheir sibh an oighreachd 
a's lugha : bithidh oighrtachd gach duine 
san àite anns an tuit a chrannchur ; a rèir 
treubha bhur n-aithreacha sealbhaichidh 
sibh. 

55 Ach mur fògair sibh a mach luchd- 
àiteachaidh an f hearainn as bhur fianuis, 
an sin bithidh iadsan diubh, d'an leig sibh 
fuireach, nan scolbaibh 8 nar sùilean, agus 
nam bioraibh nar taobhan, agus cuiridh iad 
campar oirbh 4 san fhearann, anns am bi 
sibh achòmhnuidh. 

56 Os-bàrr tarlaidh, mar a smuainich mi 
a dheanamh riu-san, gu'n dcan mi ribhse. 

4 bithidh iad nan naimhdean duibà. 
M C A I B. XXXIV. 

AGUSlabhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair athig sibh do thalamh Chanaain, 
(js e so am fearann a thuiteas oirbh mar 
oighreachd, eadhon fearannChanaain mailie 
r'a chrìochaibh,) 

3 An sin bithidh bhur cearn 1 deas o 
fhàsach Shin, leth ri crìch Edoim, agus is 
ì bhur crìoch mu dheas fìor iomall na 
fairge saillte a làimh na h-aird' an ear. 

4 Agus pillidh bhur crìoch o dheas gu 
dìreadh Acrabim, agus thèid i air a 
h-aghaidh gu Sin: agus bithidh a dol a 
mach o'n taobh dheas gu Cadesbarnea, 
agus gabhaidh i roimpe gu Hasar-adar, 
agus thèid i air a h-aghaidh gu h-Asmon. 

5 Agus bheir a' chrìoch cuairt o Asmon 
gu abhuinn na h-Eiphit, agus bithidh a dol 
a mach aig an fhairge. 

6 Agus a thaobh na crìch an iar, bithidh 
agaibh eadhon an f hairge mhòr mar chrìch : 
bithidh a chrìoch so na crìch dhuibh air an 
làimh an iar. 

7 Agus is i so bhur crìoch air an làimh 
mu thuath : o'n f hairge mhòir comharaich- 
idh sibh dhuibh fèin gu sliabh Hor. 

8 O shliabh Hor comharaichidh sibh 
bhur crìoch gu dol a stigh Hamat : agus 
bithidh dol a rnach na cnche gu Sedad. 

9 Agus gabhaidh bhur crioch roimpe gu 
Siphron, a^us bithidh a dol a mach aig 
Hasar-enan ; is i so bhur crìoch mu thuath. 

10 Agus comharaichidh sibh bhur crìoch 
air an taobh an ear o Hasar-enan gu 
Sepham. 

11 Agus thèid a' chrìoch sìos o Shepham 
gu Riblah, air an taobh an ear do Ain ; 
agus thèid a' chrìoch sìos, agus ruigidh i 
gu taobh fairge Chineret a làimh na h-aird' 
an ear. 

12 Agus thèid a' chrìoch sìos gu Iordan, 
agus bithidh a dol a niach aig a' mhuir 
snaillte : is e so bhur fearann le 'chrìochaibh 
m'an cuairt. 

13 Agus dh'àìthn Maois do chloinn 
Israeil, ag ràdh, Is e so am fearann a 
shealbhaicheas sibh le crannchur, a dh'àithn 
an Tighearna thoirt do na naoi tteubhan 
agus do'n leth-thrèibh. 

14 Oir fhuair treubh chlpinn Reubein 
un oighre'achd a rèir tighe an aithreacha, 
agus treubh chloinn Ghad a rèir tighe an 
aithreacha ; agus fhuair leth thrèibh 
Mhanaseh an oighreachd. 

15 Fhuair an dà threubh agus an leth 
thrèibh an oighreachd air an taobh so do 
lordan am Jagjis do Iericho, a làimh na 
h-aird' an ear, leth ri èirigh na grèine. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

17 Is iad so ainmeanna nan daoine, a roinneas am fearann duibh : Eleasar an 
sagart, agus losua mac Nun. 

18 Agus gabhaidh sibh aon cheannard dt> 
gach trèibh, a roinn an fhearainn mar 
oighreachd. 

19 Agus is iad soainmeanna nan daoine: 
Do thrèibh Iudaih, Caleb mac lephuneh. 

20 Agus do thrèibh chloinn Shimeoin,. 
Semuel mac Amihud. 

21 Do thrèibh Bheniamin, Elidad mao 
Chisloin. 

22 Agus ceannard trèibh chloinn Dhan,. 
Buci mac Iogli. 

23 Ceannard chloinn Ioseiph, air son 
trèibh chloinn Mhanaseh, Haniel ma& 
Ephoid. 

24 Agusceanr.ardtrèibh chloinnEphraim^ 
Cemuel mac Shiphtain. 

25 Agus ceannard trèibh chloinn She- 
buluin, Elisaphan mac Pharnaich. 

26 Agus ceannard trèìbh chloinn Isachair^ 
Paltiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibh chloinn Aseir, 
Ahihud mac Shelomi. 

88 Agus ceannard trèibh chloinn Naph- 
tali, Pedahel mac Amihud. 

59 Is iad sin iadsan d'an d'àithn art. 
Tighearn an oighreachd a roinn do chloina 
Israeil ann an tìr Clianaain. 

C A I B. XXXV. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois,, 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh 
ri Iordan un fagus do Iericho, ag ràdh, 

2 Aithn dochloinn Israeil, iadathabhairt 
do na Lebhithich do oighieachd an seilbh 7 
bailte 2 gu còmhnuidh ghabhail annta : agus 
bheir sibh mar an ceudna do na Lebhithich 
fearann comh-roinn* d'am bailtibh m'an 
cuairt orra. 

3 Agus bithidh na bailtean aca gu 
còmhnuidh ghabhail annta, agus bithidh 
am fearann comh-roinn air son an sprèidhe, 
agus air son am maoin, agus air son àn 
ainmhidhean uile. 

4 Agus ruigidh fearann comhroinn nam 
bailtean, a bheir sibh do na Lebhithich, a 
mach o bhalladh a' bhaile, mìle Jàmh- 
choille m'an cuairt. 

5 Agus tomhaisidh sibh o'n leth a muigh 
do'n bhaile air an taobh an ear dà mhìie, 
làmh-choille, agus air an taobh dheas dà 
mhìle làmh-choille, agus air an taobh an 
iar dà mhìlc làmh-choille, agus air an 
taobh thuath dà mhìle làmh-choille : agus 
bìthidh am baile sa'mheadhon : bithidh so 
dhoibh na fhearann coimh-roinn d'ara 
bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean, a bheir 
sibh do na Lebhithich, bithidh sè bailte 
chum dìdein 4 , a dh'orduicheas sibh air a. 
shon-san a mharbhas duine, chum as gu'n 
teich e 'n sin : agus riu-san cuiridh sibh di 
bhaile 's dà fhichead. * eearna, ouinn t z cathraiche* 3 iomnllan 
162 fearainn, bail'-chroibhtem, * eomruich, girU CAIB. XXXVI. 7 Mar so is iarì na bailte sin uile, a bheir 
sibh da na Lebhithich, ochd agus dà- 
fhichead baile : iad sin bheir sibh seachad 
agus am fearann comh-roinn. 

8 Agus bithidh na bailtean a bheir sibh 
seachad do sheilbh chloinn lsraeil ; uatha- 
san aig am bheil mòran, bheir sibh mòran ; 
ach uatha-san aig am bheil beagan, bheir 
sibh beagan : bheir gach aon d'a bhailtibh 
do na Lebhithich, a rèir 'oighreachd a ta e 
sealbhachadh. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a bhios sibh air teachd thar 
Iordan do thìr Chanaain, 

11 An sin orduichidh sibh dhuibh fèin 
bailte, gu bhi nam bailtibh dìdein dhuibh, 
a chum gu'n teich am marbhaich an sin, a 
mharbhas neach an ain-fhios'. 

12 Agus bithidh iad duibh nam bailtibh 
a chum didein o'n dìoghaltair 2 ; a chum 
nach bàsaich esan, a mharbhas duine, gus 
an seas e an làthair a' choimhchruinnich 
ann am breitheanas. 

13 Agus do na bailtibh sin, a bheir sibh 
seachad, bithidh sè bailtean agaibh a chum 
dìdein. 

14 Bheir sibh seachad tri bailtean air an 
taobh so do lordan, agus tri bailte bheir 
sibh seachad ann an tìr Chanaain, a bhios 
nam bailt.ibh dìdein. 

15 Bithi.lh na sè bailte sin nan dìdein 
mraon do chloinn Israeil, agus do'n 
choigreach, agus dha-san, abhios air chuairt 
nam measg : a chum gu'n teieh gach neach 
an sin, a mharbhas duine gun fhios. 

16 Agus ma bhuaileas se e le h-inneal 
ìaruinn (air chor as gu'ni bàsaich e) is 
mortair e : cuirear gu cinnteach am mortai 
gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach 
thilgeadh, (a dh'fheudas a bhàs a thoirt) 
agus gu'm bàsaich e, is mortair e : cuirear 
gu cinnteach am mortair gu bàs. 

18 No rna bhuaileas se e la làmh-bhali 
fiodha, (a dh'f heudas a bhàs a thoirt) agti 
gu'm faigh e bàs, is mortair e : cuirear £u 
cinnteach am mortair gu bàs. 

19 Marbhaidh dìoghaltair na fola e fèin 
am mortair : an uair a choinnicheas se e 4 
marbhaidh se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre 
f huath 5 , no ma thilgeas e iii sam bith air 
am plaid-luidhe 6 , air chor as gu'm faig 
e bàs ; 

21 No ma bhuaileas se e le a làimh asin 
an naimhdeas, air chor as gu'm faigh e bàs 
cuirear esan a bhuail e gun teagamh gu 
bàs ; oir is mortaire: marbhaidh dìoghaltair 
na fola am mortair, an uair a choinnicheas 
se e. 22 Ach ma thug e urchuir dha gra 
h-obann gun naimhdeas, no ma thilg e ni 
sam bith air gun phlairì-luidhe ; 

23 No le cloich sam bith a dh' fheudas 
bàs duine a thabhairt, gun e 'g a fhaicinn, 
agus gu'n do thilg e air i, air chor as gu'm 
faigh e bàs, agus gun a chron iarraidh : 

24 An sin bheir an coimhchrninneach 
breth eadar am marbhaich agus dìoghaltair 
na fola, a rèir nam breitheanas s;n. 

25 Agus saoraidh an coimhchruinneach 
am marbhaiche a làimh dìoghaltair na 
fola, agus cuiridh an coimhchruinneach 
air 'ais 7 e do bhaile a dhìdein. gus an do 
theich e : agus fanaidh eann gu bàs an ard- 
shagairt, a dh'ungadh leis an ola naomha. 

26 Ach ma thig am marbhaiche uair air 
bith an taobh a mach do chrìch baile a 
dhìdein, gus an do theich e : 

11 Agus gu'm faigh dìoghaltair na folae 
an taobh a mach do chrìochaibh baile a 
dhìdein, agus gu'm marbh dìoghultair na 
fola a'm marbnaiche : cha bhi e ciontach 
do fhuil: 

28 A chionn gu'm bu chòir dha fuireach 
ann am baile a dhìdein gu bàs an ard- 
shagairt : achan dèighbàis an ard-shagairt, 
pillidh am marbhaiche gu fearann a 
sheilbhe fèin. 

29 Agusbithidh na nithc sin nan reachcl 
breitheanais dhuibh, air feadh bhur gineal- 
acha nar n-àitibh-còmhnuidh uile. 

SO Ge b'e mharbhas neach sam bith, 
cuirear am mortair gu bàs le beul 6 fhian- 
uisean : ach cha d'thoir aon fhianuis teisteas 
an aghaidh neach sam bith achum a chur gu 
bàs. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith 
air son anma mortàir, a tha ciontach do 
bhàs ; ach cuirear gu cinnteach gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith 
air a shon-san, a theich do bhaile a dhìdein, 
a chum as gu'n d'thigeadh e rìs a ghabhail 
còmhnuidh san fnearann, gu bàs an 
t-sagairt. 

S3 Mar sin cha truaill sibh am fearann 
anns am bheil sibh : oir truaillidh fuil am 
fearann, agus cha 'n'eil e 'n comas ain 
fearann a ghlanadh do'n fhuil a dhoirteadh 
ann, ach le fuil an ti a dhòirti. 

34 Na salaichibh, uime sin, am fearanra 
anns am bi sibh a chòmhnuidh, anns am 
bheil mise a'm' chòmhnuidh : a chionn 
gu bheil mise an Tighearn a'm' chòmhnuidh 
am meadhon chloinn Israeil. 1 am meara*hd. 1 o fhear na folachd. 3 làtnh 
Wfn, + thachaireas $ air. s o ghalltanas. * le 
163 CAIB. XXXVI. 

GUS thàinig prìomh aithreacha 
theaghlaiche chloinn Ghilead, mhic 
Mhachir, mhic Mhanaseh, do theaghlaich- 
ibh mhac Ioseiph, am fagus, agus labhair 
iad an làthair Mhaois, agus an làthair nan fùth-fheìtheamh, le rùn mealltaeh. 7 aìsiocmdh 
an coimhchruinmath. * o bhriathraiòh. 
M % DEUTERONOMI. ceannard,ead/Kmphrìomh aithreachachluinn 
Israeil : 

2 Agus thubhairt iad, Dh'àithn an Tigh- 
èarna do m' thighearn ani fearann a thoirt 
mar oighreachd le ciannchur do chloinn 
Isracil, agus dh'àitlineadh do m' thighearna 
leis an l'ighearn, oighreachd ar bràthar 
Shèlophèhaid a thoirt d'a nigheanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad ri h-aon do mhic 
rian treubh eile do chluinn Israeil, an sin 
bheirear an oighreachd-san o oighreachd ar 
n-aithreacha, agus cuirear i n oighreaehd 
na trèibh d'an gabhar iad : mar sm bheirear 
i o chrannchur ar n-oighreachd-ne. 

4 Agus an uair a bhios an iubile 1 ann 
do chloiim Israeil, an sin cuirear an 
oighreachd ri oighreachd na trèibh gus an 
do ghabhadh iarl : mar sin -bheirear an 
oighreachd-sanairfalbho oighreachd thrèibh 
ar n-aithreacha. 

5 Agus dh'àithn Maois do chloinn Israci!, 
a rèir fucail an Tighearna, ag ràdh, Js ceart 
a labhair trenbh mhac loseiph. 

C Js e so an ni a dh'àithn an Tighearna 
thaobh nigheana Shelophehaid, ag ràrih, 
Pòsadh iad an neacli a's àill leo j a mhàin 
ri teaghlach thrèibh an aithreacha pòsaidh 
iad: 

7 Mar sin cha'n atharraich pinhreachd chl oinn Israeil o thrèibh gu trèibh : oir 
dlùth-leanaidh gach duineduchloinn Israeil 
ri oighreachd trèibh 'aithreacha. 

8 Agus bithidh gach nighean, a sheal- 
bh dcheasoighreachd ann an trèibh sambith 
do chloinn Jsraeil, na mnaoi aig aon do 
tlieaghlach trèibh a h-athar, a chura gu 
meal clann Israeil gach duine dhiubh 
oighreachd 'aithreacha. 

9 JMi mò dh'atharraicheas an oighreachd 
o aon trèibh gu trèibh eile: acn dlùth- 
leanaidhgach duine do threubhaibh chloina 
Tsraeil r'a oighreachd fèin. 

10 Eadhon mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois, mar sin rinn nigheana Shelo- 
phehaid : 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, agus 
Iloglah, agus Milcah, agus Noah, nhheana 
Sheiophehaid, ri mic bhràtharan athar. 

12 Phòsadh iad ri fir do theaghlaichibh 
mhac Mhanaseh mhic ìoseiph, agus dh'f han 
an oighreachd ann an treubh teaghlaich an 
athar. 

13 Is iad sin na h-àitheantan, agus na 
breiiheanais, a dh'àithn an Tighearna, le 
làimh Mhaois, do chloinn Israeil ann an 
còrnhnardaibh Mhoaib, làimh ri Iordan am 
fagus do Icricho. DEUTERONOMI. CAIB. I. 
JS iad so na briathran a labhair Maois ri 
Israel uile, air an taobh so do lordafj 
san fhàsach, annsa'chòudinard fachomhair 
na mara ruaidhe, eadar Faran, agus Tophel, 
agus Laban, ag\is Haserot, agus Disahab. 

2 (Tlia asdar aon là deug o Iloreb rathad 
"slèibh Sheir, gu Cades-barnea.) 

3 Agus annsan dà fhicheadamh bliadhna, 
anns an aon mhìos deug, air a' cheud là 
do'n mhìos, labhair Maois ri cloinn Israeil, 
a reir nan uile nithe a dh'àithn an Tigh- 
earna dha d'an taobh ; 

4 An dèigh dha Sihon righnan Amorach 
a mharbhadh, a bha chòmhnuidh ann an 
Hesbon, agus Og righ Bhasain, a bha 
chòmhnuidh aig Astarot ann an Edrei, 

5 Air an taobh so do Iordan, ann an tìr 
Mhoaib, thòisich Maois air an lagh so chur 
an cèill, ag ràdh, 

6 Labhair an Tighearn ar Dia ruinn ann 
an Horeb, ag ràdh, Ghabh sibh còmhnuidh 
fada gu leòr san t-sliabh so : 

7 Hllibh agus gabhaibh bhur turus, agus 
rachaibh achum slèibh nan Amorach, agus 
a chum nan ionadan uile am fagus da anns 
a' chòmhnard 2 , anns a' mhonadh, agus 
anns an t-srath, agus mu dheas, agus ri 
taobh na fairge, gu learann nan Canaanach, 

» bliadkna mhaitheanah. 1 anns an f/tàsach. 
. 164 agus gu Lebanon, a dh'ionnsuidh nah-aibhne 
mòire, aibhne Euphrates. 

8 Feuch, chuir mi 'n tìr romhaibh; 
rachaibh a steach, agus sealbhaichibh am 
fearann, a mhionnaich an Tighearna d'ar 
n-aithreachaibh, Abraham, Isaac, agus 
lacob, gu'n d' thugadh e dhoibh e, agus 
d'an sliochd nan dèigh. 

9 Agus labhair mi ribh san àm sin, ag 
ràdh, Cha 'n urrainn mise bhur giùlan a'm' 
aonar : 

10 Rinn an Tighearna bhur Dia lìonmhor 
sibh, agus feucn, tha sibh an diugh mar 
reulta nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

11 (Gu deanadh an Tighearna, Dia bhur 
n-aithreacha, sibh mìle uair ni's lìonmhoire 
na tha sibh, agus gu'm beannaicheadh e 
sibh mar a gbeall e dhuibh.) 

12 Cionuus is urrainn mise leam fèin 
bhur dragh a ghìùlan, agus bhur n-eallach, 
agus bhur comh-stri. 

13 Gabhaibhse dhuibh fèin daoine glic 
agus tuigseach % agus aithnichte 'nar 
treubhaibh, agus ni mise iad nan ceannardau 
oirbh. 

14 Agus fhreagair sibh mi, agus thubh- 
airt sibh, Tha an ni a labhair thu math. 
dhuinne r'a dheanamh. 

15 Agus ghabh mi cinn bhur treubh, 

3 maithean, ctrcl dhuoine. CAIB. I. paoine glic, agus aithnichte, agus rinn mi 
[iad nan ceannardaibh oirbh, nan uach- 
davanaibh mhìlte, agus nan uachdava- 
naibh cheuda, agus nan uachdaranaibh 
leth-eheuda, agus nan uachdaranaibh 
dheichnear, agus nan luchd-riaghlaidh am 
measg bhur tveubhan. 

16 "Agus dh'àithn mi d'ar breiiheamh- 
naibh san àm sin, ag ràdh, Eisdibh ris na 
càisean a bhios eadar bhur bràithre, agus 
thugaibh breth chearteadar gack duine agus 
a bhràthair, agus an coigreach « ta maille ris. 

17 Cha bhi suim agaibh do neach seach 
a' chèile ann am breiiheanas ; ris a' bheag 
èisdidh sibh co mhath is ris a' mhòr : cha 
bhi aihadh 1 oirbh roimh ghnùis duine, oir 
is le Dia a' bhreth : agus a' chùis a bhiòs 
ro-chruaidh oirbh, bheir sibh a'm' ionn- 
suidhs', agus èisdidh mise rithe. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh san àm sin 
na h-uile niihe bu chòir dhuibh a dhean- 
amh. 

19 Agus an uair a dh'fhalbh sinn o 
Horeb, chaidh sinn tre 'n fhàsach mhòr 
agus uamhasach sin uile, a chunnaic sibh 
air slighe slèibh nan Amorach, a rèir mar a 
dh'àilhn an Tighearn ar Dia dhuinn ; agus 
thàinig sinn gu Cades-barnea. 

20 Agus thubhairt mi ribh, Tha sibh air 
teachd gu sliabh nan Amovach, a tha 'n 
Tighearn ar Dia a' toirt duinn. 

21 Feuch, chuir an Tighearna do Dhia 
arn fearann romhad, imich suas, sealbhaich 
e, a reir mar a thubhairt an Tighearna Dia 
t-aithreacha riut ; na biodh eagal ort, agus 
na biodh faitcheas 2 ort. 

22 Agus thàinig sibh am fagus domhsa 
gach aon agaibh, agus thubhairt sibh, 
Cuireamaid daoine romhainn, agus ranns- 
aicheadh iad a mach dhuinn am fearann, 
agus thugadh iad fios d'ar n-ionnsuidh a 
rìs ciod an t-slighe air an d' thèid sinn suas, 
agus ciod na bailte gus an d' thig sinn. 

23 Agus thaitinn a' chainnt rium gu 
math ; agus ghabh mi dà fhear dheug 
dhibh, aon t hear as gach trèibh. 

24 Agus thionndaidh iad agus chaidh 
iad suas do'n t-sliàbh, agus thàinig iad gu 
gleann Escoil, agus rannsaich iad a marh e. 

25 Agus ghabhiad nan làimh do thoradh 
an i hearainn, agus thug iad a nuas e d'ar 
n-ionnsuidhne, agus thug iad fios duinn a 
rìs, agus thubhairt iad, h math atn fearann 
a tha 'n Tigliearn ar Dia a' tabhairt dhuinn. 

26 Gidheadh, clia b'àill leibh 3 dol suas, 
ach chuir sibh 4 an aghaidh àithne an Tigh- 
earna bhur Dè. 

27 Agus rinn sibh gearan 'nar bùthaibh, 
agus thubhairt sibh, A chionn gu'm b'- 
f huathach leis an Tighearna sinn, thug e 
mach sinn a tìr na h-Eiphit,gu'r toirt thatris 
an làimh nan Amorach, a chur as duinn. 28 C'àit' an d' thèid sinn suas ? Chuir ar 
bràithrean ar cridhe fuidh mhi-mhisnich, 
ag ràdh, Tha 'n slnagh ni's mò agus ni's 
airde na sinne, thu na bailtean mòra, agus 
daingnichte suas gu nèamh, agus os-barr 5 , 
chunnaic sinn mic nan Anacim an sin. 

29 An sin thubhairt mi ribh, ÌSabiodh 
geilt oirbh, no eagal rompa. 

30 An Tighearna bhur Dia a tha dol 
romhaibh, cogaidh esan air bhur son, a rèir 
nan uile nithe a rinn e air bhur son san 
Eiphit fa chomhàir bhur sù!, 

31 Agus anns an fhàsach, far am faca tu 
cionnus a ghiùlain an Tighearna do Dhia 
thu, mar a ghiùlaineas duine a ruhac, san 
t-slighe sin uile air an deachaidh sibh, gus 
an d'thàinig sibh do'n àite so. 

32 Gidheadh san ni so cha do chreid sibh 
an Tighearna bhur Dia, 

33 A dh'ìmich romhaihh san t-slighe, a 
rannsachudh a macb àite dhuibh gus ar 
bùthan a shuidheachadh ann, ann an teine 
san oidhche a nochdadh dhuibh ciod an 
t-slighe air an imìcheadh sibh, agus ann 
an neul san là. 

34 Agus chual' anTighearna fuaimbhur 
briathva,agus bha corruich air, agus mhion- 
naich e, ag ràdh, 

35 Gu cinnteach cha'n fhaic a h-aon 
do dhaoinibh 6 a' ghinealaich uilc so am 
fearann malh sin, a mhionnaich mise gu'n 
d' thugainn d'ar n aithreachaibh ; 

36 .Saor o Chaleb mac Iephuneh ; chi 
esan e, agus dha^an bheir mi am f'earann 
air an do shaltair e, agus d'a chloinn, a 
chionn gu'n do leau e 'n Tighearna gu 
h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha fearg aig an 
Tighfarna riurnsa air bhur sgàth, ag ràdh, 
Cha d'thèid thusa fèin a steàch an sin. 

38 Acli losua mac Nun, a tha na sheas- 
amh a'd' làthair, thèid esan a steach an sin. 
Thoir misneach dha : oir bheir e air Israel a 
shealbhachadh. 

39 Agus bhur leanbana 7 , a thubhairt 
sibh gu'm biodh iad nan creich, agus bhur 
clann 8 aig nach robh san là ud eòlas air 
inath seach olc, thèid iadsan a steach an 
sin, agus dhoibhsan bheir mi e, agus seal- 
bhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, pillibh, agus 
gabhaibh bhur turus do'n fhàsach, air 
slighe na mara ruaidhe. 

41 An sin fhreagair sibh agus thubhairt 
sibh rium, Pheacaich sinn an aghaidh an 
Tighearna, thèid sinn suas agus cogaidh 
sinn a rèir nan uile nithe a dh'àithn an 
Tigheam ar Diadhuinn. Agus chriosraich 
sibh oirbh gach fear agaibh 'airm chogaidh, 
agus bha sibh ullanm gu dol suas do'n 
t-sliabh. 

42 Agus thubhairt an Tighearna rium, * eagal. 1 mì-mhisneach. 3 c / iu } )U loilleibh. 
* sheus sibh a tnach, rìnn sibh ar' a ntae/i. 
165 ' ii blictrr air sin. 6 do dhaninibh sin. Eabh. 
7 clann bhfug. 8 mic. Eabh. DEUTERONOM Abair riu, Na racliaibh suas, agus na cog- 
aibh, oir cha 'n'eil mise 'nar measg ; an 
t>eagal gu'm buailear 1 sibh an làthair bhnr 
naimhdean. 

_ 43 Mar so labhair mi ribh, agus cha'n 
èisdcadh sibh, ach rinn s'bh ceannairc an 
aghaidh àithne an Tighearna, agus chaidh 
sibh gu h-an-dàna suas do 'n t-sliabh. 

44 Agus thàinig na h-Amoraich, a bha 
chòmhnuidh san t-sliabh sin, a mach 'nar 
n-aghaidh, agus ruag iad sibh mar a ni 
beachan, agus chuir ìad as duibh ann an 
Seir, eadhon gu Hormah. 

45 Agus phill sibh, agus ghuil sibh an 
làthair an Tighearna ; ach cha 'n èisdeadh 
an Tighearna r'ar guth, agus cha d' thugadh 
e cluas duibh. 

. 46 Mar sin dh'fhan sibh ann an Cades 
mòran laithean, a rèir nan laithean a 
dh'fhan sibh an sin. 

CAIB. II. 
N siu phill sinn, agus ghabh sinn ar 
turus do'n f liàsach, air slighe na mara 
ruaidbe, mar a labhair an Tighearna rium- 
sa ; agus chuairtich sinn sliabh Sheir mòran 
laithean. 

2 Agus labhair an Tighearna rium, ag 
ràdh, ° 

3 Chuairtich sibh an sliabh so fada gu 
leòr : pillibh ri tuath. 

4 Agus àilhn thusa do 'n t-sluagh, ag 
ràdh, Tha sibh gu dol tre chrìch bhur 
bràithre cloinn Esau, a ta chòmhnuidh 
ann an Seir, agus bithidh eagal orra romh- 
aibh : ach thugaibh aire mhath dhuibh 
lèin : 

5 Na beanaibh riu 5 : oir chad'thoirmi 
Vlieag d'am fearann duibh, cha d' thoir uìread 
leud troidhe, a chionn gu'n d'thug mi 
sliabh Sheir a dh'Esau mar sheilbh. 

6 Ceannachaidh sibh biadh uatha le 
ìi-airgiod, a chum gu'n ith sibh ; agus mar 
an ceudna ceannachaidh sibh uisge uatha 
le h-airgiod, a chum gu'n òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tighearna do Dhia 
thu ann an uile oibribh do jàimh : is aithne 
dha do thnall tre 'n f hàsach mhòr so : rè 
an dà-fhichead bhliadhna so bha 'n Tigh- 
earna do Dhia maille riut, cha robh uir- 
easbhuidh ni sam bith ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad 
o'r bràithribh cloinn Esau, a bha chòmh- 
aiuidh ann an Seir tre shlighe a' chòmh- 
naird o Elat, agus o Esiongaber, phill smn 
agus chaidh sinn seachad air shgtie fasaich 

Mhoaib. j. ■ 

9 Agus thubbairt an Tighearna num, 
Na buin gu naimhdeil ris na Moabaich 3 , 
ao-us na dean strì' riu ann an cath : oir cha 
d ? thoir mi dhuit a bheag d'am fearann mar 
sheiibh, a chionri gu'n d'thug mi Ar do 
chloinn Lot mar sheilbh. i gu'n leagar. * Na cognjbh riu. 
dean tuaireigneadh air na Moabmch. 
166 10 Bha na h-Emich roimhe a chòmh- 
nuidh ann, sluagh mòr, agus lìonmhor, agus 
anl mar na h-Anacim ; 

11 A mheasadh mar an ceudp.a nam 
famhairean 4 mar na h-Anacim, ach thug 
na Moabaich Emich mar ainm orra. 

12 Bha mar an ceudna na Horaich a 
chòmhnidh roimhe sin ann an Seir, ach 
thàinig clann Esau nan dèigh, agus chuir 
iad as doibh as an sealladh, agus gliabh iad 
còmhnuidh nan àite, mar a rinn Israel ri 
fearann a sheilbh-san, a thug an Tighearna 
dhoibh. 

13 A nis èiribh suas, thubhairt mise, agus 
rachaibh thar sruth Shered ; agus chaidh 
sinn thar sruth Shered. 

14 Agus 6'i 'n ùin anns an d'thàinig sinn 
o Chades-barnea, gus an deachaidh sinn 
thar sruth Shered, ochd bliadhna deug thar 
fhichead ; gus an robh ginealach an 
t-sluaigh-chogaidh uile air an caitheamh a 
mach o mheasg an t-slòigh 5 , mar a mhionn- 
aich an Tighearna dhoibh. 

15 Oir da rìreadh bha làmh an Tigh- 
earna nan aghaidh, gu'n sgrios o mheasg 
an t-slòigh, gus an do chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharla, 'nuair a bha na fir- 
chogaidh uile air an claoidh agus air bàs- 
achadh o mheasg an t-sluaigh. 

17 Gu'n do labhair an Tighearna rium, 
ag ràdh, 

18 Tha thu gu dol thairis an diugh tre 
Ar, crìoch Mhoaib. 

19 Agus an uair a thig thu 'm fagus 
thall fa chomhair chloinn Amoin, na buin 
gu naimhdeil riu, ni mò a bheanas tu riu: 
oir cha d' thoir mi dhuit sealbh sam bith do 
fhearann chloinn Amoin, a chioun gu'n 
d'thug mi e do chloinn Lot mar sheiibh. 

20 (Mheasadh sin mar an ceudna ni 
fhcarran fhamhairean ; ghabh famhairean 
còmhnuidh ann san t-sean aimsir, agus 
thug na h-Amonaich Samsumaich mar 
ainm orra; 

21 Sluagh mòr agus lìonmhor, agus 
ard mar na h-Anacim ; ach sgrios an 
Tighearna iad rompa, agus thàinig iad 
nan dèigh, agus ghabh iad còmhnuidh nan 
àite : , 

22 Mar a rinn e ri cloinn Esau a bna 
chòmhnuidh ann an Seir, an uair a sgrios 
ò na Horaich rompa ; agus thàinig iad nan 
dèigh, agus ghabh iad còmhnuidh nan àite, 
eadhon gus an là 'n diugh : 

23 Agus na Habhaich a bha chòmh- 
nuidh ami an Haserim, eadhon gu Hadsah, 
sprios na Caphtoraich a thàinig a mach a 
Caphtor iad, agus ghabh iad còmhnuidh 
nan àite.) 

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur turus, 
agus rachaibh thar sruth 6 Arnoin : teuch, 
thug mi do d'làimh Sihon an t-Amorach 

4- athaich, curaidkean. 5 a' chaimp. Eabh. 
s abhuiim. A CAIB. III. righ Hesboin, agus 'fhearann : tòisich air 
u shealbhachadh, agus dean strì' ris an cath. 

25 Air an là 'n diugh tòisichidh mi 
air t'uamhann-sa agns t'eagal a chnr air 
na cìnnich, a tu fuidh nèamh uile, a chluinn- 
eas iomradh ort ; agus criothnaichidh iad, 
agus bithidh cràdh 1 orra a' d' làthair. 

26 Agus chuir mi teachdairean a fàsach 
Chedemot gu Sihon righ Hesboin, le bri- 
athraibh sìih, ag ràdh, 

27 Leig dhomh gabhail tròimh t'fhear- 
ann: imichidh mi romham air an rathad 
mhòr, cha tionndaidh rhi aon chuid a 
chum na làimhe deise, no chum na làimhe 
clìthe. 

28 Biadh air son airgid reicidh tu rium. 
a chuui as gu'n ith mi, agus uisge air son 
airgid bheir thu dhomh, a chum as gu'n 
òl mi ; a mhàin imichidh mi romham do 
m' chois : 

29 (Mar a rinn clann Esau rium, a tha 
chòmhnuidh ann an Seir, agus na Moabaich 
a tha chòmhnuidh ann an Ar) gus an 
d' thèid mi thar lordan, do'n f hearann a tha 
'n Tighearn ar Dia toirt duìfin. 

30 Ach cha leigeadh Sihon righ Hesboin 
Jeinn dol troimh 'fhearann: oir chruadhaich 
an Tighearna do Dhìa a spiorad, agus rinn 
e 'chridhe rag 2 , a chum gu'n d' thugadh e 
thàlrls e do d'Iàimh, mar u chìthear air an 
ia 'n diugh. 

31 Agus thnbhairt an Tighearna rium, 
Feuch, thòisich mi airSihonagus 'fhearann 
a thoirt thairis a'd' fhianuis : gabh sealbh 3 , 
a chum as gu'm bi fhearann agad mar oigh- 
reachd. 

32 An sin thàinig Sihon a mach 'nar 
n-aghaidh, e fèin, agus a shluagh uile, a 
chogadh aig Iahas. 

33 Agus thug an Tighearna ar Dia 
thairis e romhainn, agus bhuail sinn e fèin, 
agus a mhic, agus a shluagh uile. 

34 Agus ghlac sinn a bhailtean 4 uile san 
àm sin, agus sgrios sinn gu lur fir, agus 
mnài, agus clann bheag gach baile ; cha 
d'fhàg sinn a h-aon a làlhair •: 

35 A mhàin ghabh sinn duinn fèin an 
sprèidh mar chobnartach, agus creach nam 
bailtean a ghlac sinn. 

36 O Aroer, a ta air bruaich shruth 
Arnojn, agus o'n bhaile a t.a làimh ris an 
t-sruth, eadhon gu Gilead, cha robh aon 
bhaile tuille 's làìdir àir ar son : thug an 
Tighearn ar Dia iad uile thairis duinn. 

37 A mhàin gu fearann chloinn Amoin 
cha d'thàinig thu, vo gu àite sam bith 'avi 

Jtygùs do shruth 6 Iaboic, no gus ??et bail- 
tibh am meusg nam beann, no gu àite sam 
fcith a thoirmisg an Tighearn ar Dia 
dhuinn. 

C A I B. III. 

AN sin phill sinn, agus chaidh sinn 
. suas air an t-slighe gu Basan : agus 

1 àmhgh«r, iomghuin. 1 remgach, do-lubaidh. 
3 iòìsich scalbhuich. Ealih. 
167 thàinig Og righ Bhasain a mach nar n-agh- 
aidh, e fèin agus a shluagh uiie, gu cath aig 
Edrei. 

2 Agus thubhairt an Tighearna riumsa, 
Na biodh eagal ort roimhe : oir do d'làimh-sa. 
bheir mise thairis e fèin, agus a shluao-h 
uile, agus 'fhearann, agus ni thu ris mar a 
rinn thu ri Sihon righ nan Amorach, a bha- 
chòmhnuidh aig Hesbon. 

3 Mar sin thug an Tighearn ar Dia. 
thairis d'ar làimh-ne mar an ceudna Og 
righ Bhasain, agus a shluagh uile : agus 
bhuail sinn e gus nach d' fhàgadh a h-aon 
beo aige. 

4 Agus ghlac sinn a bhailtean uìl.è san 
àm sin, cha robh baile nach d'thug sinn 
uatha, tri fichead baile, dùthaich Argoib 
uile, rìoghachd Og ann am Ba^an. 

5 Bha na bailte sin uile air an daing- 
neachadh le balladh ard, lc geataibh agus le 
crannaibh, a thuilleadh air bailtibh guu 
bhalla, ro-mhòran. 

6 Agus sgrios sinn gu tur iad, mar a. 
rinn sin air Sihon righ Hesboin, alèir-sgrios 
fhear, bhan, agus cloinne gach baile. 

7 Ach ghabli sinn an sprèidh uile, agus 
creach nam bailte mar chobhartach dhuinn 
fèin. 

8 Agus thug sinn san àm sin a làimh 
dà righ nan Ainorach, am fearann a ta air 
an taobh so do Iordan, o shruth Arnoin gu 
sliabh Hermoin : 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar ainna 
air Hermon : agus thug na h-Amoraicfi 
Senir mar ainm air.) 

10 Bailtean a' chòmhnaird 7 uile, agus 
Gilead uile, agus Basan uile, gu Sa'cha. 
agus Edrei, bailtibh rìoghachd Og ann am 
Basan : 

11 Oir bba Og righ Bhasain a mhàin 
a làthair do fhuigheall nam fanihairean; 
feuch, a leaba, bu leabadh iaruinn i : nach. 
'eil i ann an Rabat chloinn Amoin ? è'iad 
naoi làmh-choille a fad, agus ceithir làmha— 
coille a leud, a rèir làimh-choille duine. 

12 Agus ain fearann so a shealbhaich 
sinn san àm sin, o Aroer a ta làimh ri 
sruth Arnoin, agus leth sièibh Ghilead, 
agus a bhailte thug mi do na Reubenich, 
agus do ra Gadaich. 

13 Agus a' chuid eile do Gbilead, agus 
Basan uile, eadhon rìoghachd Og, thug mi 
do leth-thrèibh Mhanaseh ; dùthaich Argoib 
uile, maille ri Basan uile, d'an ainm 8 fear- 
ann nam famhairean. 

14 Ghabh Iair mac Mhanaseh dùthaich 
Argoib uile gu crìochaibh Ghesuri, agus 
Mhaachati ; agus thug e Basan-Habhot-lair 
mar ainm oirre a rèir 'ainme fein, gus an 
la'n diugh. 

15 Agus thug mi Gilead do Mhachir. 

16 Agus do na Reubenich, agus do na. 
Gadaich, thug mi o Gbilead eadhon gu 

t amhòr-bhailtian, a chaithrichfan. 5 beo. 
6 ubhuinn. 7 a' cliònaird. * d'an goirear. DEUTERONOMI. •sruth Arnoin, leth a' ghlinne, agus an 
t-iomall, eadhon gus an sruth Iaboc, crìoch 
chloinn Amoin : 

17 An còmhnard mar an ceudna, agus 
Iordan, agus a chrìocha, o Chineret eadhon 
gu muir a' chòmhnaird, a' mhuir shaillte, 
fuidh Asdot-pisgih a làimh na h-aird' 
an ear 

18 Agus dh'àithn mi dliuibh san àm sin, 
ag ràdh, Thug an Tighearna hhur Dia 
dhuibh am fearann so r'a shealbhachadh : 
thèid sibh a nunn fo'r n-armaibh roimh 
bhur brà'uhre clann Israeil, gach neach a ta 
foghainieach a chum cogaidh. 

19 Ach fanaidh bhur mnài, agus bhur 
clann bheag, agus bhur sprèidh, (oir is 
aithne dhomh gu 'm blieil mòran sprèidh 
agaibh,) 'nar baiitibh a thug mi dhuibh, 

2» Gus an d' Ihoir an Tighearna fois d'ar 
bràithribh co mhath agùs dhuibhse, agus 
gus an sealbhaich iadsan mar an ceudna am 
fiearann, a thug an Tighearna bhur Dia 
dhoibh an taobh fhall do lordan : agus an 
sin pill'ulh gach duine agaibh g'a sheilbh a 
thug mi dhuibh. 

21 Ag^us dh'àithn mi do Iosua san àm 
sin, ag radh, Chunnaic do shùile na h-uile 
nithe a riran an Tighcarnà bhur Dia ris 
an dà righ sin : mar sin ni an Tighearna 
ris narioghachdaibhuijegusam bhcil thudol. 

22 Cha bhi eagal oirbh rompa: oir cog- 
aidh an Tighearna bhur Dia e fèin air 
bhur son. 

23 Agus ghuidh mi air an Tighcarna san 
àm sin, ag ràdh, 

24 'l highearna Dhè, thòisich thu air 
do mhòrachd, agus do làmh chumhachdach 
a nochdadh do d' òglach : cir cò an Dia 
air nèamh no air talamh, a's urrainn a 
dheanamh a reir t'oibre-sa, agus a rèir du 
chumhachd-sa? 

25 Guidheam ort, leig dhomh dol thaiiis, 
agus am fearann math sin fhaicinn a thu 
'n taobh thall do Icrdan, an sliabh math 
sin, agus Lebanon. 

20 Ach bha fearg air an Tighearna 
rium air bhur son-sa, agus cha d'èisd e 
rium : agus thubhairt an Tighearna rium, 
Gu ma leòr leat e, na iabhair ni's mò rium 
mu'n chùis so. 

27 i albh suas gu mullach Phisgaih, 
agus tog suas do shuile ris an aird' an iar 
agus ris an airde tuath, agus ris an airde 
deas, agus ris an aird' an ear, a<r,us amhairc 
le d' snùilibh 1 ; oir cha d' thèid thu thar 
Iordan so. 

28 Ach thoir àithne do Iosua, agus thoir 
misneach dha, agus neariaich e: oir thèid 
esan thairis roimh an t-sluagh so, agus 
bheir e orra am fearann sin, a chi tbusa, a 
shealbhachadh mar oighreachd. 

29 Marsin ghabh sinn còmhnuidh fa' 
ghleann thall fa chomhair Bhetpeoir. CAIB. IV. 

ANIS uime sin èisd, O I c raeil, ris na 
reachdaibh, agus ris na breitheanais 
a t/ia mise a' teagasg dhuibh a dheanamh, 
a chum as gu'm bi sibh beo, agus gu'n 
d' thèid sibh a steach agus gu'n sealbhaich 
sibh am fearann, a bheir an Tighearna 
Dia bhur n-aithreacha dhuibh. 

2 Cha chuir sibh a' bheag ris an fhocal 
a t/ia mise ag àithneadh dhuibh, ni mò a 
bheir sibh ni sam bith uaith, a chum 
as gu'n glèidhsibh àitheantanan Tighearna 
bhur Dè, a tlia mise ag àithneadh dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùile ciud a rinn an 
Tighearna thaobh Bhaal-peoir : oir na 
daoine sin uile a lean Baal-peor, sgrios an 
Tighearna bhur Dia iad as bhur measg. 

4 Ach tha sibhse, a lean ris an Tighearna 
bhur Dia, beo gach aon agaibh air an là'n. 
diugh. 

5 Feuch, theagaisg mi dhuibh reachdan 
agus breitheanais, eadhon mar a dh'àithn 
an Tighearna mo Dhia dhomh a chum as 
gu'n deanadh sibhse mar sin anns an 
f'hearann gus am bheil sibh a' dol g'a 
shealbhachadh. 

6 Uime sin gleidhibh agus deanaibh iad, 
oir is e so bhur gliocas agus bhur tuigse ann 
an sealladh nan cinneach, a chluinneas na 
reachda sin uile, agus a their, Gu cinnteach 
is sluagh glic agus tuigseach an cinneach 
mòrso. 

7 Oir cia e an cinneach co mhòr, aig.. 
ttrn blteil Dia am fagus doibh, mar a ta 'a, 
Tighearna ar Dia-ne sna h-uile nithibh air 
son am bheil sinne a' gairin air ? 

8 Agus cia an cinneach co mhòr, aig am 
bheil reachdan agus breitheanais co cheart 
ris an iagh so uile, a tha mise a' cur romh- 
aibh air an là 'n diugh. 

9 A mhàin thoir an aire dhuit fèin, agus 
glèidh t'anam gu dìchiollach, air eagal 2 
gu'n di-chuimhnich thu na nilhe sin a 
chunnaic do shùilean, agus air eagal gu'n 
dealaich iad ri d' chridhe uile laithean do 
bheatha : ach teagaisg iad do d'mhic, agus 
do mhic do mhac : 

10 Gu h-àraidh an là a sheas thu att 
làthair an Tighearna do Dhè ann an Horeb, 
an uair a thubhairt an Tighearna riumsa, 
Tionaìl thugam 3 an sluagh r'a chèile, agus 
bheir mi orra mo bhriathran a chluinntinn, 
a chum gu tòghlum iad eagal a ghabhail 
romham rè nan ùile laithean, a bhios iad 
beo air an talamh, agus gu'n teagaisg iaì 
an clann. 

11 Agus thàinig sibh am fagus, agus 
sheas sibh fuidh 'n t-sliabh 4 ; agus bha 'n 
sliabh a' losgadh le teine gu meadhon 
nèimh, maille^ri duibhre, neoil, agus dubh 
dhorchadas. 

12 Agus labhair an Tighearna ribh a 
meadhon an teine : chuala sibh guth nam J seall, heuchdaich air. 1 an t-eagal. 3 chugam. 
108 */uid"t 'n bheinn. CAIB. IV. briathra, ach coslas sam bith cha 'n f haca 
sibh, a mhàin chuala sibh guth. 

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a choimh- 
chean2;a!, a dh'àithn e dhuibh a choimh- 
lionadli, eadhon deich àitheanta, agus sgriobh 
e iad air dà chlàr chloiche. 

14 Agus dh'àithn anThighearna dhomhsa 
san àm sin, reachdan agus breitheanais a 
theagasg dhuibh, a chum gu 'n deanadh 
sìbh iad anns an fhearann a thèid sibh a 
nunn g'a shealbhachadh. 

15 Thugaibh, uime sin, an aire mhath 
dhuibh fèin ; (oir cha 'n f haca sibh gnè 
coslais sam bith anns an là air an do labhair 
an Tighearna ribh ann an Horeb, ameadhon 
an teine :) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh fèin, 
agus iiu'n dean sibh dhuibh fèin dealbh 
snaidhte, coslas riochd air bith, coslas fir 
no mnà, 

17 Coslas ainmhidh sam bith a tha air 
an talamh, coslas eoin sgiathaich air bith, 
a dh'itealaicheas san athar, 

18 Coslas ni sam bidi a shnàigeas air an 
làr, cosìas èisg air bith, a t/ia sna h-uisgibh 
fuidh'n talamh ; 

19 Agus air eagal gu'n tog thu suas do 
shùile n nèamh, agus an uair a chi thu 
ghrian, agus a' ghealach, agus na reulta, 
eadlwn slòigh nèimh uile, gu'n tairnge;tr 
thu gu cromadhsìosdhoibh, agus guaoradh 
a dheanamh dhoibh, a roinn 1 an Tigh- 
earna do Dhia ris gach cinneach, a ta fuidh 
nèamh uile. 

20 Ach ghabh an Tighearna sibhse, agus 
thug e mach sibh as an àmhuinn iaruinn, 
as an Eiphit; gu bhi 'nar sluagh air son 
oighreachd dha fèin, mar air an là 'n 
diugh. 

21 Agus bha fearg aig an Tighearna 
riumsa air bhur sonsa 2 , agus mhionnaich 
e nach rachainn thar Iordan, agus nach 
rachainn a steach do'n f hearann mhath sin, 
a tha 'n Tighearna do Dhia a' toirt duit 
mar oighreachd. 

22 Ach is èigin domh bàs fhaghail san 
fhearann so, cha d' thèid mi thar Iordan ; 
ach thèid sibhse nunn, agus sealbhaichidh 
sibh am fearann math sin. 

23 Thugaibh an aire dhuibh fèin, air 
eagal gu'n di-chuimhnich sibh coimh- 
cheangal an Tighearna bhur Dè, a rinn e 
ribh, agus gu'n dean sibh dhuibh fèin dealbh 
snaidhte, coslas ni air bith a thoirmisg an 
Tighearna do Dhia dhuit : 

24 Oir is teine dian-loisgeach an Tigh- 
earna do Dhia ; is Dia eudnihor e. 

25 'Nuair a ghineas tu clann, agus clann 
cloinne, agus a dh'fhanas sibh fada san 
f hearann, agus a thruailleas sibh sibh Jein, 
agus a ni sibh dealbh snaidhle, coslas ni 
sam bith, agus a ni sibh olc ann an seall- adh an Tighearna do Dhè, agus a bhros- 
naicheas sibh e gu feirg : 

26 Gairmeam nèamh agus talamh mar 
f hianuis 'nar n-aghaidh air an là 'n diugh, 
gu'n d' thig lèir-sgrios oirbh gu h-aithghearr;. 
as an fhearann a chum am bheil sibh dol 
thar lordan g'a shealbhachadh : chabhuan- 
aich sibh b'nur làithean air, ach sgriosar 
sibh gu tur. 

27 Agus sgapaidh an Tighearna sibh 
am measg nan cinneach, agus fàgar sibh. 
tearc an àireamh am measg nan cinneach 7 
far an d' thoir ari Tighearna sibh. 

28 Agusan sin ni sibh seirbhis dodhèibh, 
obair làmha dhaoine,fiodh agus clach,nach 
faic, agtis nach cluinn, agus nach ith, agus 
nach gabh fàile. 

29 Ach ma dh'iarras tu 'n Tighearna 
do Dhia as sin, amaisidh tu air, ma dh'iar- 
ras tu e le d' uile chridhe agus le d'uile 
anam. 

30 'Nuair a bhios tu ann an àmhghar, 
agus a thig na nithe sin uile ort sna laithibh. 
deireannach, ma philleas tu chmnanTigh- 
earna do Dhè, agtts nia bhios tù ùmhal d'a 
ghuth ; 

31 (Oir is Dia tròcaireach an Tigh- 
earna do Dhia-sa) cha trèig e thu, ni mò 
a sgriosas e thu, no dhi-chuimbnicheas e 
coimhcheangal t'aithreacha, a mhionnaich 
e dhoibh. 

32 Oir fiosraich a nis do na laithibh a 
chaidh seachad, a bha romhad, o'n là ahr 
an do chruthaich Dia an duine air an tal- 
amh, àgùs Jìokraìch o aon iomall do nèamh 
gus an t-iomall eile, an robh riamh ni sam 
bith'àxm mar an ni mòr so, no'n cttalas ni 
cosmhuil rìs ? 

33 An cuala sluagh sam bith gitth Dhè 
a' labhairt a meadhon an teine, mar a 
chuala tusa, agus an do mhair iad beo ? 

34 No 'n d'fhettch Dia 3 ri dol gu 
cinneach a ghabhail da fèin o mhea'g 
cinnich eile, le deuchainnibh 4 , lc comh- 
araibh, agus le h-iongantasaibh, agus le- 
cogadh, agus le làimh chumhachdaich, 
agus le gàinlean sìnte mach, agus le h- 
uamhasaibh mòra, à rèir nan ttile nithe 
a rinn an Tighearna bhur Dia air, bhur son 
san Eiphit fa chomhair bhur sùl? 

35 Dhuitse nochdadh e, chum gu'm 
biodh fios agad gur e 'n Tighearn a's Dia 
ann ; cha n'eil annach e. 

36 A nèamh thug e ort a ghuth a 
chluinntinn, a chum gu'n teagaisgcadh e 
thu : agus air talamh nochd e dhuit a 
theine niòr, agus chuala tu a bhriathran a 
meadhon an teine. 

37 Agus a chionn gu'n do ghràclhaicht 
e t'aithreacha, uime sin thagh e an &liochd 
nan dèigh, agus thug e thusa mach na 
shealladh,le 'cnumhachd mòr, as an Eiphit : 1 a phàirticli, a thug. z air son bìtxr 3 Dia sani bitli. + buairibh. 

briathrasa. Eabh. 

109 l DEUTERONOMI. S8 A dh'fhuadachadh a mach chinneach 
romhad, a's mò agus a's cumhachdaiche 
na thusa, g'ad thoirtsa stigh a thabhairt 
dhuit am fearainn na oighreachd, mar air 
an là 'n diugh. 

39 Biodh agad fios uime sin an diugh, 
agus thoir fa'near ann do chridhe, gur e 'n • 
Tighearn a's Dia ann air nèamh shuas, 
agus air an talamh a bhos 1 : cha 'n'eit 
ann ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin a reachd;m, 
agus 'àitheantan, a tha mise ag àithneadh 
dhuit an diugh, a chum gu'n èirich gu 
math dhuit, agus do d' chloinn a'd' dhèigh, 
agus a chum gu 'm buanaich thu do laith- 
ean air an fhearann, a bheir an Tighearna 
do Dhia dhuit gubràth. 

41 An sin chuir Maois air letli tri bailt- 
ean air an taobh so do lordan, leth ri èirigh 
na grèine r 

42 A chum as gu'n teicheadh am mar- 
fohaiche an sin, a mharlih a choimhearsnach 
gun f hios da, agus gun f huath aige dha san 
aimsir a chaidh seachad ; agus gu'n teich- 
eadh e gu h-aon do na bailtibh sin, agus gu 
maireadh e beo ; 

43 Eadhon Beser san fhàsach, ann an 
dùthaich a' chòmhnaird 2 , do na Reubenich ; 
agus Ramot ann an Giiead, do na Gad- 
aich ; agus Golan ann am Basan, do na 
Manasaich. 

44 Agus is e so an lagh a chuir Maois 
xoimh chloinn Israeil. 

45 Is iad so na teisteis 3 , agus na reach- 
dan, agus na breitheanais, a labhair Maois 
.ri cloinn Israeil, an uair a thàinig iad a 
mach as an Eiphit, 

46 Air an taobh so do lordan sa' ghleann 
thall fa chomhair Bhet-peoir, ann am 
fearann Shioin righ nan Amorach, a bfia 
chòmhnuidh ann an Hesbon, a bhuail 
Maois agus clann Israeil, an dèigh dhoibh 
teachd a mach as an Eiyhit : 

47 Agus shealbhaich iad 'fheararn, agus 
fearann Og righ Bhasain, dà righ nan 
Amorach, a bha air an taobh so do lordan, 
leth ri èirigh na grèine ; 

48 O Aroer, a ta làimh ri bruaich sruth 
Arnoin, eadhon gu sliabh Shihoin, a's e 
Hermon, 

49 Agus an còmhnard uile air an taobh 
so do Iordan a làimh na h-aird' an ear, 
eadhon gu muir a' chòmhnaird, fuidh thob- 
raichibh Phisgaih. 

C A I B. V. 

AGUS ghairm Maois air Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Eisd, O Israel, 
ris na reachdaibh, agus na breitheanais, a 
labhras mi 'nar cluasaibh air an là'ndiugh, 
a chum gu fòghlum 4 sibh iad, agus gu'n 
gleidh agus gu'n dean sibh iad. 1 stàos. a anns an tìr rèìdh. 3 fianuisean. 
gu'nionnsuich. 5 cunradh, cùmhnant. 6 tigh 
iiantràillean. 7 gearrla,grabhalta. 8 aorudh. 
170 2 Rinn an Tighearna ar Dia coimh- 
cheangal 5 ruinn ann an Iloreb. 

3 (Jha d'rinn an Tighearn an coimh- 
cheangal so r'ar n-aithreachaibh, ach 
ruinne, eadlnm ruinne, a tha uile beo an so 
air an là'n diugh. 

4 Aghaidh ri h-aghaidh labhair an Tigh- 
hearna ribh san t-sliabh, a meadhon an 
teine, 

!ì (Sheas mise eadar an Tighearn agus 
sibhse san àm sin, a nochdadh dhuibh fò- 
cail an Tighearna: oir bha eagal oirbh 
roimh an teine, agus cha deachaidh sibh 
suas do'n t-slidbh), ag ràdh, 

6 Is mise an 1 ighearna do Dhia, a thug 
a mach thusa a tìr na h-Eiphit, a tigh na 
daorsa 6 . 

7 Na biodh dèe sam bilh eile agad a'm' 
fhianuis. 

8 Na dean dhuit fèin dealbh snaidhte 7 
no coslas air bith ni wm bith, a ta shuas air 
nèamh, no a ta shios air an talamh, no a 
ta sna h-uisgeachaibh fuidli 'n talamh. 

9 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis 8 doibh : oir mise an Tigh- 
earna do Dhia, is Dia eudmhor mi, a' lean- 
ttiinn aingidheachd nan aithreacha air a* 
chloinn, agus air an treas agus air a' cheath- 
ramhg«e«te/tdhiubhsan, a dh'fhuathaich- 
eas mi, 

10 Agus a' deanamh 9 tròcair air mhìl- 
tibh dhiubhsan, a ghràdhaicheas mi, agus a 
ghleidheas m'àitheanta. 

11 Na tabhair ainm an Tighearna do 
Dhè an dìomhanas : oir cha ndieas an 
Tighearnaneo-chiontach esan a bheir 'ainm 
an dìomhanas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a naomh- 
achadh 10 , mar a dh'àithn an Tighearna do 
Dhia dhuit. 

13 Sè làithean saolhraichidh tu, agus nt 
thu t'obair uile : 

14 Ach air an f-seachdamh là thu sàbaid 
an Tighearna do Dhè : air an là so cha dean 
thu obair sam bith, thu fèin no do mhac, 
no do nighean, no t'òglach, no do bhan- 
oglach, no do dhamh, no t'asal, no aon air 
bith do d' sprèidh, no do choigreach a tha 
'n taobh a stigh do d' gheataibh ; a chum 
as gu'n gabh t'òglach agus do bhan-oglacb. 
fois co mhath riut fèin. 

15 Agus cuimimich gu'n robh thu ftin, 
a'd' sheirbhiseach ann an tìr na h-Eiphit, 
agus gu'n d'thug an Tighearna do Dhia 
inach as sin thu, le làimh chumhachdaick 
agus le gairdcan sìnte mach : uime sin, 
dh'àithn an Tighearna do Dhia dlauit aa 
t-sàbaid a choimhead 

16 Tabhair onoir' 2 do t'athair agus do 
d' mhàthair, mar a dh'àithn an Tighearna 
do Dhia dhuit ; a chum gu'm buanaichear 9 a' nochdadh. 10 Coimhid !à na sìthaid chum a 
uuomhachadh. 11 a rìheariaình. E&bh. iz urram. CAIB. VI. do làithean, agus gu'n èirich gn math dhuit 
san fhearann, a bheìr an Tighearna do Dhia 
dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

r SO Ni mò a bheir thu fianuis bhrèige an 
aghaidh do choimhearsnaich. 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu bean do 
choimhearsnaich, ni mò a shanntaicheas tu 
tigh do choinihearsnaich, 'fhearann, no 
'oglach no 'bhan-oglach, no 'dhamh, no 
asal, no ni air bith a'i le do choimhcarsnach. 

22 Na briathra sin labhair an Tighearna 
r'ar coimhthional uile san t-sliabh, a 
meadhon an teine, an neoil agus an dubh 
dhorchadais, le guth nnòr ; agus cha do 
chuir e tuille ris : agus sgrìobh e iad air dà 
chlàr chloiche, agus thug e dhomhs' iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an guth a 
meadhon an riorchadais, agus an t-sleibh a' 
losgadh le teine an sin thàinig sibh am 
fagus domhsa, emdhon uile cheannardan 
bhur treubha, agus bhur seanairean, 

24 Agus thubhairt sibh, Feuch, dh' 
fhoiilsich an Tighearn ar Dia dhuinn a 
ghlòir, agus a mhòrachd, agus chuala sinn 
a ghuth a meadhon an teine : chunnaic 
sinn an riiugh gu'n labhair Dia ri duine, 
agus gu mair e beo. 

25 A nis uime sin c'ar son a gheibh- 
eamaid bàs ? oir loisgidh an teine mòr so 
sinn. Ma 'chluinneas sinn guth an Tigh- 
•earn ar Dia tuileadh, an sin bàsaiehidb 
-sinn. 

26 Oir cò do'n uile f heoil a chuala guth 
an Dè bheo a' la'ohairt a meadhon an teine 
(mar a rinn sinne) agus a mhair beo ? 

27 Theirigsa am fagus, agus èisd ris na 
h-uile nithibh a their an Tighearn ar Dia ; 
agus labhair thusa ruinne gach ni a their 
an Tighearn ar Dia riut, agus èisdidh sinne 
ris agus ni sinn e. 

28 Agus chual' an Tìghearna guth bhur 
briafhra, 'nuair a labhair sibh rium : agus 
thubhairt an Tighearna rium, Chuala mi 
guth briathran an t-sluaigh so, a labhair 
iadriut: is math a thubhairt iad gach ni 
a labhair iad. 

29 O gu'm biodh an gnè cridhe so annta, 
gu'm biodh m'eagals' orra, agtts gu'n gleidh- 
eadh iad m'àitrieantan uile a ghnàth, a 
chum gu'n èireadh gu math dhoibh agus 
d'an cloinn gu bràth ! 

J 30 Imich, abair riu, Rachaibh d'ar bùth- 
aibh a rìs. 

31 Ach do d' thaobhsa, seas an so làimh 
riumsa, agus labhraidh mi riut na h-àith- 
eantan uile, agus na reachdan, agus na 
fcreitheanais a theagaisgeas tu dhòibh ; a 
chum as gu'n dean siad iad anns an fhear- 
ann. a tha mise a' tabhairt dhoibh r'a 
shealbhachadh. 32 Bheir sibh an aire uime sin gu'n 
dean sibh mar a dh'àithn an Tighearna 
bhur Dia dhuibh: cha chiaon sibh a 
thaobh a chum na làimhe deise no clìthe. 

33 Anns gach slighe, a dh'àithn an Tigh- 
earna bhur Dia dhuibh, gluaisidh sibh, a 
chum gu'm bi sibh beo, agus gu'n èiricfi 
gu math dhuibh, agus gu'm buanaich sibh 
bhvr làithean anns an fhearami a sheal- 
bhaicheas sibh. 

CAIB. VI. 

ANIS ts iad so na h-àitheantan, na 
reachdan, agus na breitheanais, a 
dh'àithn an Tighearna bhur Dia a fheagasg 
dhuibh, a chum gu'n deanadh sibh iad sart 
f hearann à'am bheil sibh a' dol g'a shealbh- 
achadh : 

2 A chum gn'm biodh eagal an Tigh- 
earna do Dhè ort, gu'n gleidheadh tu a 
reachdan uile, agus 'àitheantan a tha mise 
ag àithneadh dhuit, thu fèin, agus do mhac, 
agus mac do mhic, uiie làitheandobheatha, 
agus a chuni gu'm buanaichear do Jàith- 
ean, 

3 Eisd uime sin, O Israel, agus thoir an 
aire gu'n riean thu so, a chum gu'n èirich 
gu math dhuit, agus gu'm fàs sibh ro-lion- 
mhor, mar a gheall an Tighearna Dia 
t'aithreacha dhuit, ann am fearann, a tha 
sruthadh le bainne agus miì. 

4 Eisd, O Israel, An Tighearn ar Dia- 
ne, is aon Tighearn e. 

5 Agus gràdhaichidh tu an Tighearna 
do Dhia le d'uile chridhe, agus le d' uile 
anam, agus le d' uile neart. 

6 Agus bithidh na briathra so, a tha mi 
'g àithneadh dhuit an diugh, ann do chridhe; 

7 ' Agus teagaisgidh tu iad 2 do d' chloinn, 
agus labhraidh tu OiTa 'nuair a shuidheàs 
tu a'd' thigh, agus an uair a rih'imicheas tu' 
air an t-slighe, agus an uair a luidlieas tu 
sìos, agus an uair a dh'èireas tu suas. 

8 Agus ceanglaidh tu iad mar chomhar 
air do làimh, agus bithidh iad mar eudanain 
eadar rio shùilibh. 

9 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainnibh 
do thighe, agus air do gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia thu rio'n f hearann a mhionnaich e 
do d' aithreachaibh, do Abraham, do Isaac, 
agus do lacob, gu'n d' thugadh e clhuit bail- 
tean mòra agus matha, nach do thog thu 
fein, 

11 Agus tighean làn do gach ni math, 
nach do lìon thu, agustobraiche cladhaichte 
nach do chlarihaich thu, fìon-liosan agus 
liosan-olaidh, nach do shuidhich 3 thu, 'nuair 
a dh'itheas tu agus a bhios tu air do shàs- 
achadh ; 

12 An sin thoir an aire air eagal gu'n di- 
chuimhnich thu an Tighearn a thug a mach 
thu a tìr na h-Eìphit, a tigh na daorsa. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do Dhè ' oir bha bheinn a' losgadh le ttine. 
171 x cuiridh tu 'n ce"ill iad gu minic. 3 vhlanndakh. DEUTERONOMI. ort, agus ni thu seirbhis dha, agus mionn- 
aichidh tu air 'ainm. 

14 Cha d' thèid sibh an dèigh dhiathan' 
eile, do dhèibh an t-sluaigh a tha m'an 
cuairt oiibh : 

15 (Oir tha'n Tighearna do Dhia na Dhia 
eudmhor 'nar measg) an t-eagal gu'n las 
fearg an Tighearna do Dhè a'd' aghaidh, 
agus gu'n sgrios e thu o aghaidh na tal- 
mhainn. 

16 Cha bhrosnaich 2 sibh an Tighearna 
bhur Dia, mar a bhrosnaich sibh e arìn am 
Ma=ah. 

17 Gleidhidh sibh gu dìchiollach àith- 
eantan an Tighearna bhur Dè, agus a theis- 
teis, agus a reachdan, a dh'àiihn e dhuit. 

18 Agus ni thu an ?ii sin a ta ceart agus 
math ann an sealladh an Tighearna ; a 
chum as gu'n èirich gu math dhuit, agus 
gu'n d' thèid thu steach, agus gu'n sealbh- 
aich thu am t'earann math, a mhionnaich an 
Tighearna do t'aithreachaibh; 

19 A thilgeadh a mach do naimhdean 
uile romhad, mar a labhair an Tighearna. 

20 'Nuair adh'f'hiosraicheas do mhac dhiot 
san aimsir ri teachd, ag ràdh, Ciod is ciall 
do na teisteasaibh, agus do na reachdaibh, 
agus do na breitheanasaibh, a dh'àithn an 
Tighearna ar Dia dhuibh ? 

21 An sin tlieir thu ri d' mhac, Bha sinn 
'nar tràillibh aig Pharaoh san Eiphit, agus 
fhug an Tìghearn a mach sinn as an Eiphit 
le làimh chumhachdaich. 

22 Agus nochd an Tighearna comharan 
agus iongantasan mòra agus doilght'asach 
san Eiphit air Pharaoh, a;rus air a theagh- 
lach uile, fa chomhair ar sùl; 

23 Agus thug e mach sinn as sin, a chum 
gu'n d' thugadh e sinn a stigh, a thoirt 
dhuinn an fhearainn, a mhionnaich e d'ar 
n-aithreachaibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearna dhuinn 
na reachda sin uile a dheanamh, eagal an 
Tigheani ar Dè bhi oirnn a chum ar maith 
a ghnàih, a chum gu'n gleidheadh e beo 
sinn, mar air an là'n diugh. 

25 Agus bithidh e na fhìreantachd 
dhuinn, ma bhèir sinn fanear na h-àith- 
eanta so uile dheanamh, an làthair an 
Tighearn ar Dè, mar a dh 'àithn e dhuinn. 

CAIB. VII. 

'T^TUAIR a bheir an Tighearna do Dhia 
±_% thu stigh do'n fhearann a chutn am 
bheil thu doi g'a. shealbhachadh, agus a 
thilgeas e mach romhad mòran chinneach,na 
Hitich, agus na Girgasaich, agus na h-Amo- 
raich, agus na Canaanaich, agus na Perid- 
sich, agus na Hibhich, agus na Iebusaich, 
seachd cinnich a's mò agus a's cumhach- 
daiche na thusa ; 

2 Agus an uair a bheir an Tighearna do 1 dMe. 2 bhuair. 3 ccanglaiche-pòsaidh. 
4 tònruie/tte. 
172 Dhia iad thairis a'd' làthair, buailidh lu 
iad, u<ìus cuiridh tu gu tur as doibh; cha 
dean thu coimh-cheangal sam bith riu, ni 
mò a nochdas tu tròcair dhoibh : 

3 Ni mò a ni thu cleamhnas 3 riu ; do 
nighean cha d' thoir thu d'a mhacsan, nì 
inò a ghabhas tu a nighean san do d* 
mhacsa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac o mise a 
leantuinn, a chuni gu'n dean iad seirbhis- 
do dheibh eile : mar sin lasaidh fearg an 
Tjghearna 'nar n-aghaidh, agus sgriosaidh 
e thu gu h-obann. 

5 Ach mar so buinidh sibh riu : sgrios- 
aidh sibh an altairean, agus brisidh sibh art 
dealbhan, agus gearraidh sibh sìos an doir- 
eaclian, agus loisgidh sibh an coslais- 
shnaidhte le teine. 

6 Oir is sluagh naomha do'n Tighearna 
do Dhia thusa : thagh an Tighearna do 
Dhia thu gu bhi d' shluagh àraidh 4 dha 
fèin, os cionn gach sluaigh a ta air aghaidh 
na talmhainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tighearna sibh r 
ni niò a thagh e sibh a chionn gu'n robh 
sibh ni bu lìonmhoire na sluagh sam bith 
eile ; (oir is sibh bu teirce do gach uile 
shluagh) ; 

8 Ach a chionn gu'n do ghràdhaich an 
Ti»hearna sibh, agus a chuin gu'n gleidh- 
eadh e na mionnan a mhionnaich e d'ar 
n-aithreachaibb, thug an Tigheama mach 
sibh le làimh churnhachdaich, agus shaor e 
thu a tigh nan tràillean, a làimh Pharaoih 
righ na h-Eiphit. 

9 Biodh fios agad uime sin an Tighearna 
do Dlna, gur esan Dia, an Dia fìrinneach y 
a chumas coimh-cheangal agus tiòcair riu- 
san a ghràdhaicheas e, agus a ghleidheas 
aitheanta, gu mìle ginealach; 

10 Agus a dhìolas orra-san 5 a dh' fhu- 
athaicheas e, r'an eudan, a chum an sgrios: 
cha dean e moille d'a thaobh-san aig am 
bheil fuath dha ; dìolaidh e air r'a eudain. 

11 Gleidhidh tu uime sin na h-àith- 
eantan, agus na reachdan, agus na breith- 
eanais, a tha mi 'g àithneadh dhuit an 
diugh a dheanamh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh ris na 
breitheanais sin, agus ma choimhideas 
agus ma ni sibh iad; cumaidh an Tigh- 
earna do Dhia riutsa an coimhcheangal 
agus an tròcair a mhionnaich e do d' aith- 
reachaibh. 

13 Agus gràdhaichidh e thu, agus beann- 
aichidh'e thu, agus ni e lìonmhor thu : mar 
an ceudna beannaichidh e toradh do 
bhronn, agus toradh t'fhearainn, t'arbhar, 
agus t'fhìon, agus t'oladh, fàs do chruidh^ 
agus treuda do chaorach, san fhearann a 
mhionnaich e do d' aithreachaibh a thabh- 
airt duit. s a cJiui' ticheas, a dh'ais-iocas dhoibhsan. CAIB. VIII. 14 Biihidh tu beannaichte os cionn gach 
sluaigh ; cha bhi firionnach no bainionnach 
neo-thorrach 'nar measg, no measg bhur 
spreidhe. 

15 Agus bheir an Tighearna uait gach 
cucail, agus cha chuire ort a h-aon airbith 
do dhroch shalaraibh na h-F.iphit (a's aith- 
ne dhuit) ach cuiridh e iad orra-san uile, 
le'm fuathach thu. 

lò Agus sgriosaidh tu an sluagh sin uile, 
a bheir an Tighearna do Dhia thairU dhuit: 
cha ghabh do shùil truas riu : ni mo a ni 
thu seirbhis d'an dèibh, oir bithidh sin na 
ribe dhuit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, 2s raò 
na cinnich sin na mise, cionnas is unainn 
mise an cur a seilbh ? 

18 Cha bhi eagal ort rompa: ach cuimh- 
nichidh tu gu math ciod a rinn an Tigh- 
earna do Dhia ri Pharaoh agus ris na 
h-Eiphitich uile ; 

19 Na deuchainnean mòra a chunnaic do 
shùilean, agus na comharan, *gus na 
h-iongantais, agus an làmh chumhachdach, 
agus an gàirdean sìnte mach, leis an d'thug 
an Tighearna do Dhia mach thu : mar sin 
ni an Tighearna do Dhia ris an t-s!uagh 
uile roimh am bheil eagal ort. 

20 Os-bàrr, cuiridh an Tighearna Do 
Dhia an consbeach 1 nam measg, gus am bi 
iadsan a dh'fhàsrar, agus a dh'fholaicheas 
iad fèin o d' ghnùis, air an sgrios. 

21 Cha bhì uamhann ort rompa; oìr iha 
f a Tighearna do Dhia 'nar measg, Dia mòr, 
agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tighearna do Dhia a 
mach na cinnich sin rombad a lìon bea^an 
is beagan : cha 'n fheud thu an sgrios a 
dh'aon bheum, air eagal gu'm fàs fiadh- 
bheathaiche na machrach lìonmhor ort. 

23 Ach bheir an Tighearna do Dhia iad 
thairis duit, agus sgriosaidh e iad le sgrios 
mòr, gus an cuirear as doibh. 

24 Agus bheir e an rìghre thairis do d' 
làimh, agus sgriosaidh tu an ainm o bhi 
fuidh nèamh : cha seas duine sam bith a' 
d' aghaidh, gus an cuir thu as doibh. 

25 Dealbhan snaidhte an dee loisgidh 
sibh le teine : cha mhiannaich thu 'n 
t-airgiod no 'n t-òr a 1a orra 2 , ni mò 
ghabhas tu e dhuit fèin, an -t-eagal gu'n 
ribear thu leis : oir is gràineileachd e do'n 
Tighearna do Dhia. 

26 N'i mò bheir thu gràinealachd do d' 
thigh, an t-eagal gu'm bi thu a' d' ni mall- 
aichte cosmhuil ris : ach bheir thu fuath 
iomlan da, agus gabhaidh tu gràin deth gu 
tur, oir is ni mallaichte e. 

C AIB. VIII. 

NA h-àitheantan uile a tha mi a£c àìth- 
neadh dhuit an diugh, bheir sibh an 1 cearnabhan, eirc-bheach ; hornet. Sasg. 
- annla. * a dheanamh aithnichte, a leigeadh 
ris. * eha d'/hàs t-eudach iean ort. 
173 aire gu'n dean sibh iad, a chum gu'm bi 
siì.h beo, agus gu'm fàs sibh lìonmhor, 
agus gu'n d' thèid sibh a stigh, agus gu'n 
sealbhaich sibh am fearann, a mhionnaich 
an Tighearna d'ar n-aithreachaibh. 

2 Agus cuimhnichidh tu an t-slighe sin 
uile, air an do threòraich an Tighearna do 
Dhia thu rè an dà f hichead bhliadhna so 
anns an fhàsach, gu d' irioslachadh, gu d' 
dhearbhadh, a chum gu'm biodh fios 3 ciod 
a bh' ann ad chridhe, an gleidheadh tu 
'àitheanta no nach gleidheadh. 

3 Agus dh'irioslaich e thu, agiis thug e 
ort ocras fhulang, agus bheathaich e thu 
le mana (ni nach b'aithne dhuit fèin, ni 
mò a b'aithne do d' aithreachaibh e) a chum 
gu'n d' thugadh e ort fios a bhi agad nach 
ann le h-aran a mhàin a bheathaichcar 
duine, ach leis gach focal a th\z a mach a 
beul an Tighearna bithidh duine beo. 

4 Cha do chaitheadh t'eud^ch dhìot le 
h-aois 4 , ni mò a dh'at do chos rè an dà 
fhichead bhliadhna-sa. 

5 Bheir thu mar an ceudna fanear ann 
ad chridhe, mar a smachdaicheas duine a 
mhac, gur aun mar sin a tha 'n Tighearna 
do Dhia 'g ad smachdachadh-sa. 

6 Uime sin gleidhidh tu àitheantan an 
Tigheama do Dhe, a chum gu'n gluais thu 
na shlighibh, agus gu'm bi 'eagalsan ort. 

7 Oir tha 'n Tighearna do Dhia 'g ad 
thabhairt gu fearann math, fearann shruth- 
an uisgeacha, thobraichean, agus dhoimh- 
neachdan, a tha 'g èirigh suas air feadh 
ghleann agus air feadh bheann. 

8 Fearann cruithneachd, agus eorna, 
agus fhìonainean, agus chraobhan fìgis, 
agus phomgranat 5 , fearann oladh na cra- 
oibh-olaidh agus meala, 

9 Fearann anns an ith thu aran gun 
ghoinne, cha bhi uireasbhuidh ni sam bith 
ort ann, fearann aig am bhcil a chlachan 
nan iarunn 6 , agus as a bheanntaibh cladh- 
aichear umha. 

10 'Nuair a dh'itheas tu, agus a shàsuich- 
ear thu, an sin beannaichidh tu 'n 'l'igh- 
earna do Dhia air son an fhearainn mhaith 
a thug e dhuit. 

1 1 Thoir an aire nach di-chuimhnich thu 
'n Tighearna do Dhia, air chor as nach 
gleidh thu 'àiiheantan, agus a bhreithean- 
ais, agus a reachdan, a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh : 

12 Air eagal an uair a dh'itheas tu, agus 
a shàsuichear thu, agus a thogas tu tighean 
matha, agus a chòmhnuicheas tu annta ; 

13 Agus a dh'fhàsas do bhuar 7 agus do 
chaoraich, agus a mheudaichear t'airgiod 
agus t'òr, agus a mheudaichear gach ni a 
ta agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe air a thog- s gkran-abhal. 6 aig an tairngear iarunn a 
'chlachaibn, 7 chrodh. DEUTERONOMI. ail suas, agus gu'n di-chuimhnich thu 'n 
Tighearna do Dhia a thug a mach thu a tìr 
na h-Eiphit, agus a tigh na daorsa ; 

15 A threòraich thu tre 'n fhàsach mhòr 
agus uamhàsach sin, far an robh naith- 
reacha loisgeach agus scorpiona, agus ion- 
ada tartmhor, far nach robh uisge ; a thug 
a mach dhuit uisge as a' charraig ailbhinn ; 

16 Abheathaich thu san fhàsach le mana, 
nach b'aithne do t'aithreachaibh, a chum 
gu'n irioslaicheadh e thu, agus gu"n dearbh- 
adh e thu, a dheanamh maith dhuit ann ad 
laithibh deireannach; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad chridhe, 
Fhuair mo chumhachd agus neart mo 
làimhe an saibhreas so dhomh. 

18 Ach cuimhnichidh tu 'n Tighearna 
doDhia: oir is esan a bheir comas dhuit 
beartas f haghail, a chum as gu'n daingnich 
e a choimcheangal a mhionnaich e do 
t-aithrearhaibh, mar air an là'n diugh. 

19 Agus tarlaidh, ma dhi-chuimhnicheas 
tu air chor sam bith an Tighearna do Dhia, 
agus gu'n gluais thu an dèigh dhiathan 
eile, agus gu'n dean thu seirbhis doibh, 
agus gu'n dean thu aoradh dhoibh, tha mi 
toirt tìanuis 'nar n-aghaidh an diugh, gu'n 
sgriosar gu tur sibh. 

20 Mar na cinnich a tha 'n Tighearn a' 
sgrios roimh bhur gnùis, is amhuil sin a 
theid as duibhse ; a chionn nach b'àill leibh 
bhi ùmhal do ghuth an Tighearna bhur Dè. 

CAIB. IX. 
■jllSD, O Israel: tha thu gu gabhail thar 
M21 Iordan an diugh, gu dol a steach a 
shealbhachadh chinneach a's mò agus a's. 
treise na thu fèin, bailtean mòra agus 
daingnichte suas gu nèamh, 

2 Sluagh mòr agus ard *, clann nan Ana- 
cim, a's aithne dhuit, agus m'an cual' thu 
air a ràdh, Cò is urrainn seasamh roimh 
chloinn Anaic ? 

3 Uime sin, tuig thusa an diugh, gur e 
Tighearna do Dhia an ti a thèid thairis 

romhad na theine caiteach 2 : cuiridh esan 
as doibh, agus cuiridh e sìos iad a'd'fhian- 
uis : mar sin fògraidh tu mach iad, agus 
sgriosaidh tu iad gu grad, mar a thubhairt 
an Tighearna riut. 

4 Na labhair ann do chridhe, an dèigh 
do'n Tighearna do Dhia an tilgeadh a mach 
romhad, ag ràdh, Air son m'fhìreantachd 
fèin thug an Tighearna steach mi a sheal- 
bhachadb an f hearainn so : ach air son ain- 
gidheachd nan cinneach sin tha 'n Tigh- 
earna 'g am fògradh a mach o'd' làthair. 

5 Cha 'n ann air son t'fhìreantachd, no 
air son ionracais do chridhe tha thu dol a 
shealbhachadh am fearainn ; ach air son 
aingidheachd nan cinneach sin tha 'n Tigh- 
earna do Dhia 'g am fògradh a mach o d v 
làthair-sa, agus a chum gu'n coimhlion e 'm focal a mhionnaich an Tighearna do 
t'aithreachaibh, Abraham, Isaac,agus lacob. 

6 Tuig, uime sin, nach ann air son t'fhìr- 
eantachu-sa a tha'n Tighearna do Dhia a' 
toirt duit an fhearainn mhaith so r'a 
^healbhachadh ; oir is sluagh rag mhuin- 
ealach thu. 

7 Cuimhnich, na di-chuimhmch cionnus 
a bhrosnaich thu'n Tighearna do Dhia gu 
feirg san fhàsach : o'n là san deachaidh tu 
mach a tìr na h-Eiphit, gus an d'thàinig sibh 
do'n àite so, bha sibh ceannairceach an 
aghaidh an Tighearna. 

8 Mar an ceudna ann an Horeb bhros- 
naich sibh an Tighearna gu feirg, air chor 
as gu'n robh corruich air an Tighearna ribh 
a -chum bhur sgrios. 

9 'Nuairachaidh mise suas do'n t-sliabh 
a ghabhail nan clàr chloiche, eadhon chlàr 
a' choimhcheangail a rinn an Tighearna 
ribh, an sin dh'fhan mi san t-sliabh dà 
fhichead là agus dà fhichead oidhche; cha 
d'ith mi aran, ni mò a dh'òl mi uisge : 

10 Agus thug an Tigheama dhomh dà 
chlàr chloiche sgrìpbhta le meur Dhè ; agus 
orra bha sgrìobhta rèir nan uile bhriathran a 
labhair an Tighearna ribh san t-sliabh, a 
ìneadhon an teine, ann an là a' choimh- 
chruinnich. 

11 Agus tharladh an ceann dhà fhich- 
ead là agus dhà fhichead oidhche, eu'n 
d'thug an Tighearna dhomhs' an dà chlàr 
chloiche, eadhon clàir a' choimhcheangail. 

12 Agus thubhairt an Tighearna rium^ 
Eirich, ìmich sìos gu luath as so ; oir 
thruaill do shluagh a thug thu mach as an 
Eiphit iad jlin : chlaon iad gu grad o'n 
t-slighe a dh'àithn mise dhoibh ; rinn iad 
dhoibh fèin dealbh leaghta. 

13 A bhàrr air so, labhair an Tighearna 
rium, ag ràdh, Chunnaic mi an sluagh so, 
agus feuch, is sluagh rag-mhuinealach iad. 

14 Leig dhomh, a chum as gu'n sgrios 
mi iad, agus gu'n dubh mi mach an airim 
o bhi fuidh nèamh: agus ni mi dhiotsa 
cinneach a's cumhachdaiche agus a's mò 
na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agus thàinig mì 
nuas o'n t-sliabh, agus bha'n sliabh a' losg- 
adh le teine : agus bha dà chlàr a' choimh- 
cheangail a'in' dhà làimh. 

16 Agus dh'amhairc mi, a»us feuch, bha 
sibh air peacachadh 3 an aghaidh an Tigh- 
earna bhur Dè, rinn sibh laogh leaghta 
dhuibh fèin: bha sibh air tionndadh a 
thaobh gu grad as an t-slighe a dh'àithn 
an Tighearna dhuibh. 

17 Agus ghlac mi an dàchlàr agus thilg 
mi as mo dhà làimh iad, agus bhris mi 
iad fa chomhair bhur sùl. 

.18 Agus thuit mi sìos 4 am fianuis an 
Tighearna, mar air tus, dà fhichead là agu^ « barrathàaìl. 2 diaiti-loisgeach, 3 bha »ibh 
'a/i dèigh peacachaidh. 
174 f dh'ìslich mi mi fein, rinn mi aoradh. CAIB. X. dà fhichead oirlhche ; cha d'ith mi aran, ni 
mò dh'òl mi uisge, air son bhur peacannan 
uile a pheacaich sibh le olc a dheanamh 
ann an sealladh an Tighearna, 'ga bhros- 
nachadh gu feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirg orm, agus na 
ro-chorruich leis an robh an Tigliearna 
feareach 'nar n-aghaidh-sa chum bhur 
sgrios.) Ach dh'èisd an Tighearna rium 
san àm sin mar an ceudna. 

20 Agus bha ro-f hearg air an Tighearna 
ri h-Aaron a chum a sgrios : agus rinn mi 
urnuigh mar an ceudna air son Aaroin san 
àm sin tèin. 

21 Agus ghabh mi bhur peacadh, an 
laogh a rinn sibh, agus loisg mi e le teine, 
agus phronn mi e, agus mheil mi gu min 
e, eadjibn gus an d'rinneadh mìn e mar 
dhuslach : agus thilg mi a dhuslach 1 san 
t-sruth a thàinig a nuas o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah, agus aig Masah, 
agus aig Cibrot-Hataabhah, bhrosnaich sibh 
an Tighearna gu feirg. 

2'3 Mar an ceudna 'nuair a chuir an 
Tighearna sibh o Chades-barnea, ag ràdh, 
Rachaibh suas, agus sealbhaichibh am 
fearann a thug mise dhuibh ; an sin rinn 
sibh ceannairc an aghaidh àithne an Tigh- 
earna bhur Dè, agus cha do chreid sibh e, 
ni mò a dh 'èisd sibh r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceach an aghaidh 
an Tighearna, o'n là a b'aithne dhomhsa 
sibh. 

25 Mar so thuit mi sìos am fìànuis an 
Tighearna dà fhichead là agus dà fhichead 
oidhche, mar a thuit mi sìos airtùs' 2 ; a 
chionn gu'n dubhairt an Tighearna gu'n 
sgriosadh e sibh. 

26 Uime sin, rinn mi urnuigh ris an 
Tighearna, agus thubhairt mi, O Thigh- 
earna Dhè, na sgrios do shluagh fèin, agus 
t'oighreachd, a shaor thu tre do mhòrachd, 
a thug thu mach as an Eiphit le làimh 
chumhachdaich. 

27 Cuimhnich do sheirbhisich, Abraham, 
Isaac, agus Iacob ; na h-amhairc air reas- 
gachd an t-sluaigh so, no air an aingidh- 
eachd, no air am peacadh : 

28 Air eagal gu'n abair am fearann as 
an d'thug thu mach sinn, A chionn nach 
b'urrainn an Tighearn an toirt a steach 
do'n fhearann a gheall e dhoibh, agus a 
chionn »u'n robh fuath aige dhoibh, thug 
e mach ìad g'am marbhadh san fhàsach. 

29 Gidheadh is iad do shluagh iad, agus 
t'oighreachd, a thug thu mach le d' thrèin 
neart, agus le d' ghairdean sìnte mach. 

CAIB. X. 

SAN àm sin thubhairt an Tighearna 
rium, Snaidh dhuit fèin dà chlàr chloiche 
cosmhuil ris- na ceud chlàir, agus thig a nìos a'm' ionnsuidh-sa do'n t-sliabh 3 , agus 
dean dhuit àirc fhiodha. 

2 Agus sgrìobhaidh mise air na clàir na 
focail a bh'air na ceud chlàir, a bhris thu, 
agus cuiridh tu iad san àirc. 

3 Agus rinn mi àirc do fhiodh sitim,. 
agus shnaidh mi da chlàr chloiche cosmhuil 
ris na ceud chlàir, agus chaidh mi suas 
do'n t-sliabh, agus an clà chlàr a'm' làimh. 

4 Agus sgrìobh e air na clàir a rèir a. 7 
cheud sgrìobhaidh, na deich àitheantan, a 
labhair an Tighearna ribh san t-sliabh, a 
meadhon an teine, ann an là a' choimh- 
chruinnich: agus thug an Tighearn iacl 
dhomhsa. 

5 Agus phill mise, agus thainig mi nuas 
o'n t-sliabh, agus chuir mi na clàir san 
àirc a rinn mi, agus an sin tha iad, mar a 
dh'àithn an Tighearna dhomh. 

6 Agus dh'imich clann Israeil o Bherot 
chloinn laacain gu Mosera: an sin fhuair 
Aaron bàs, agus dh' adhlaiceadh e 'n sin ; 
agus fhritheil Eleasar a mhac ann ar» 
dreuchd an t-sagairt na àite. 

7 As sin dh'imich iad gu Gudgodalv 
agus o Ghudgodah gu Iotbat, fearann 
shruthan 4 uisge. 

8 San àm sin chuir an Tighearna air 
leth treubh Lebhi, a ghiùlan àirc coimh— 
cheangail 3 an Tighearna a sheasamh an 
làthair an Tighearna gu frithealadh dha f 
agus a bheannachadh na ainm, gus an là'u 
diugh. 

9 Uime sin, cha 'n'eil aig Lebhi roinn no 
oighreachd maille r'a bhràithribh : is e 'n 
Tighearn a's oighreachd dha, a rèir mar a 
gheall an Tighearna do Dhia dha. 

10 Agus dh'fhan mi san t-sliabh, a rèir 
na ceud ùine 6 , dà fhichead là agus dà 
fhichead oidhche, agus dh'.èisd an Tigh- 
earna rium mar an ceudna san àm sin, agus 
cha bu toil leis an Tighearn thusa a sgrios- 

11 Agus thubhairt an Tighearna rium y 
Eirich, ìmich roimh 'n t-sluagh, a chum 
gu'n d' thèid iad a steach, agus gu'n sealbh- 
aich iad am l'earann, a mhionnaich mi d'an 
aithreachaibh gu'n d' thugainn doibh. 

12 Agus a nis, Israeil, ciod à tha 'n 
Tighearna do Dhia ag iarraidh ort, ach 
eagal an Tighearna do Dhè a bhi ort, 
gluasad na uile shlighibh, agus a ghràdh- 
achadh, agus seirbhis a dheanamh do'n 
Tighearna do Dhia lc d' uile chridhe agu& 
le d' uile anam ; 

13 Aitheantan an Tighearn a ghleidh- 
eadh, agus a reachdan a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh air son do leas ? 

14 Feuch, is leis an Tighearna do Dhia 
nèamh, agus nèamh nan neamh, an talamh 
mar an ceudna, agus gach ni a ta ann. 

15 A mhàin bna tlachd aig 7 an Tighearn 
a' t' aithreachaibh g'an gràdhachadh, agus 1 tmùr. 2 anns an d'ìslick mi mi f(in. 
3 do'n bhcinn, + aibhnichean. * cunraidh. 
175 6 ìaithean. Eabh. 7 ròghnuich. DEUTERONOMI. ihagh e 'n sliochd nan dèigh, eadhon sibhse 
os cionn gach sluaigh, mar air an là'n 
diugh. 

16 Timchioll-ghearraibh uime sin roimh 
chroicionn bhur cridhe, agus na bithidh 
rag-mhuinealach ni's mò. 

17 Oir an Tighearna bhur Dia, is esan 
Dia nan Dia, agus Tighearna nan Tigh- 
earna, Dia mòr, cumhachdach, agus uamh- 
.asach, aig nach 'eil bàigh ri neach seach u 
chiile agus nach gabh duais 1 . 

18 Tha e cur an gnìomh breitheanais an 
dilleachdain agus na bantraich, agus is 
toigh leis an coigreach, » toirt dha bidh 
agus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichidh sibh an coig- 
reach ; oir bha sibh fèin 'nar coigrich ann 
an tìr na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tighearna do Dhè 
ort; dhasan ni thu seirbhis, agus ris-san 
dlùth-leanaidh tu, agus air 'ainm niionn- 
aichidh tu. 

21 Is esan do chliu, agus is esan do 
T)hia, a rinn air do shon na nithe mòr agus 
uamhasach ud a chunnaic do shuilean. 

22 Le tri fichead agus deich anmanna 2 
■chaidh t'aithreacha sìos do'n F.iphit : agus 
a nis rinn an Tighearna do Dhia thu mar 
jeulta nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

CAIB. XI. 

AIR an aobhar sin gràdhaichidh tu 'n 
Tighearna do Dhia, agus gleidhidh 
tu a churam 3 , agus a reachdan, agus a 
bhreitheannais, agus 'àitheanian a ghnàth. 

2 Agus biodh hos agaibhse an diugh : 
*>ir ni 'n labhram r'ar cloinn do nach b'aithne, 
agus nach faca smachdachadh an Tigh- 
-earnabhur Dè, a mhòrachd, alàmh chumh- 
achdach, agus a ghàirdean sìnte mach, 

3 Agus a chomharan, agus a ghnìomh- 
aran, a rinn e ann am meadhon na h-Eiphit, 
xi Pharaoh righ na h-Eiphit, agus r'a 
f hearann uile ; 

4 Agus ciod a rinn e ri armailt nan 
Eiphiteach, r'an eich, agus r'an carbadaibh; 
cionnus a thug e air uisge na mara ruaidhe 
_dol tharta 'nuair a bha iad an tòir oirbh, 
agus cionnus a sgrios an Tighearn iad gus 
an la'n diugh ; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse san fhàs- 
•ch, gus an d'thàinig sibh do'n àite so ; 

6 Agus ciod a rinn e ri Dalan agus Abi- 
xam mic Eliaib, mhic Reubein; cionnus a 
dh'fhosgail an talamh a bheul, agus a 
shluig e sìos iad, agus an teaghlaichean, 
agus am bùthan, agus a' mhaoin uile a bha 
nan seilbh, am meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur sùileansa gnìomh- 
ara mòra an Tighearn uile, a rinn e. 

8 Uime sin, gleidhidh sibh na h-àith- 
eanta sin uile a tha mi ag àithneadh dhuibh 
air an là'n diugh, a chum gu'm bi sibh làidir, agus gu'n ò' thèid sibh a tigh agus- 
gu'n sealbhaich sibh am fearann gus anu 
bheil sibh a' dol g'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'm buanaich sibh bhur làith- 
ean anns an fhearann a mhionnaich an 
Tighearna d'ar n-aithreachaibh gu'n d' thug- 
adh e dhoibh e, agus d'an sliochd, fearann 
a tha fruthadh le bainne agns mil. 

10 Oir cha 'n'eil am fearann d'ain bheil 
thu dol a stigh g'a shealbhachadh, mar 
f hearann na h-Eiphit o'n d'thàinig sibh a 
mach, far an robh thu cur do shìl, agus 'g 
a uisgeachadh le d' chois, mar lios lusan 4 : 

11 Ach am fearann gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh, is fearann bheann 
agus ghleann e: do fhrasachd 5 nèimh 
òlaidh e uisge : ' 

12 Fearann d'am bheil an Tighearna do 
Dhia a' gabhail cùraim : Iha sùilean an 
Tighearna do Dhè air a ghnàth,o ihoiseach 
na bliadhna eadhon gu deire 6 na bliadhna. 

13 Aghs tarlaidh, ma dh'èisdeas sibh gu 
dùrachdach ri m' àitheantaibhs' a tha mi ag 
àithneadh dhuibh air an là'n diugh, an 
Tighearna bhur Dia a ghràdhachndh, agus 
seirbhisa dheanamh dhale'r n-uile chridhe, 
agus le'r n-uile anam ; 

14 Gu'n d' thoir mise dhuibh uisge ; bhur 
fearainn na àin fèin, an ceud uisge agus 
an t-uisge deireannach, agus cruinnichidh 
tu stigh t'arbhar, agus t'f nìon, agus t'oladh. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd' mhachair 
do d' sprèidh, agus ithidh tu, agus sàsaich- 
ear thu. 

16 Thugaibh an aire dhuibh fèin, air 
eagal gu meallar bhur cridhe, agus gu'n 
claon sibh a leth-taobh, agus gu'n dean 
sibh seirbhis do dhèibh eile, agus gu'n dean 
sibh aoradh dhoibh. 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 
'nar n-aghaidh, agus gu'n druid e suas 
nèamh air chor as nach bi uisge sam 
bith ann, agus nach d' thoir am fearann 
a thoradh uailh, agus gu'n sgriosar gu grad 
sibh as an t hearann mhath, a tha 'n Tigh- 
earn a' tabhairt duibh. 

J8 Uime sin, taisgidh sibh suas iad so mo 
bhriathra 'nar cridhe agus 'nar n-anam, 
agus ceanglaidh sibh iad mar chomhar air 
bhur làimn ; agus bithidh iad mar eudanain 
eadar bhur sùilibh. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'ar cloinn, 
a labhairt orra 'nuair a shuidheas tu a'd' 
thigh, agus an uair a dh* imicheas tu air an 
t-slighe, agus an uair a luidheas tu sìos, 
agus an uair a dh'èireas tu suas. 

20 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainn- 
eann doruis do thighe, agus air do gheat- 
aibh : 

21 A chum as gu'm bi bhur laithean 
lìonmhor, agus laitnean bhur cloinne, san 
fhearann a mhionnaich an Tighearna d'ar 1 ceannach. 2 pearsanna, 3 a thaisgeach, 
ma dh'earb e riut, 
176 + mar ghàradh lus, 
6 deirtadh. s/hcurthuinfi CAIB. Xil. n-aithreachaibh a thoirt doibh, mar laithean 
nèimh air an talanih. 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu dùrach- 
adh na h-àitheanta so uile, a tha mise ag 
àithneadh dhuibh a dheanamh, an Tigh- 
earna bhùr Dia a ghràdhacharlh, gluasad 
na uile shlighibh, agus dlùth-leantuinn 
ris ; 

23 An sin tilgidh an Tighearn a mach 
na cinnich sin uile romhaibh, agus seal- 
bhaichidh sibh cinnich a's mo, agus a's 
cumhachdaiche na sibh fèin. 

24 Gacti àit air an saltair buinn bhur 
cos, is libhse : o'n fhàsach, agus Lebanon, 
o'n abhuinn, an abhuinn Euphrates, eadhon 
gus an t'hairge a's faide mach, bithidh bhur 
crioch. 

25 Cha seas duine 'nar n-aghaidh : eagal 
agus geilt-chrith romhaibh cuiridh an 
Tjghearna bhur Dia air gach fearann air an 
saltair sibh, a rèir mar a thubhairt e ribh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r comhair 
air an la'n diugh beannuchadh agus mall- 
achadh : 

2T Beannachadh, ma bheir sibh gèill ' a 
dh aitheantaibh an Tighearna bhur Dè, a 
tha mi ag àithneadh dhuibh air an là'n 
diugh ; 

28 Agus mallachadh, mur d' thoir sibh 
gèili 2 a dh 'àiiheantaibh an Tighearna bhur 
Dè, ach gu'n claon sibh o'n t-slighe, a tha 
mi ag àiihneadh dhuibh an diugh, a dhol 
àh. dèigh dhiathan eile, nach b'ahhne 
dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'nuair abheiranTigh- 
earna do Dhia thu stigh do'n fhearann 
d'atn bheil thu dol g'a shealbhachàdh, gu'n 
cuir thu am beannaihadh air sliabh Gherid- 
sim, agus am mallachadh air sliabh libaii. 

30 Nach 'eil iad air an taobh eile do Iordan, 
leth ri slighe dol fuidhe na grèine, ann 
an lìr nan Canaanv.ch, a tha 'g àiteachalh 
a' chòmhnaiid fa chomhair Ghilgail làimh 
ri còmhnardaibh 3 Mhoreh? 

31 Oir thèid sibh thar lordan a dhol a 
sligh a shealbachadh an fbearainn a tha 'n 
Tighearna bhur Dia a' toirt duibh, agus 
seaibhaichidh sibh e, agus gabhaidh sibh 
còmhnuiclh ann. 

S2 Agus bheir sibh an aire gu'n dean 
sibh na reachdan uiie, agus na breitheanais, 
a tlia mi cur romhaibh air an là 'n diugh. 
C A I B. XII. 

1S iad so na reachdan agus na breith- 
eanais a bheir sibhse fanear gu'n dean 
sibh san fhearann a tha 'n Tigheàrna, Dia 
t'aithreacha, a' toirt duit g'a shealbhach- 
adh, uile làithean bhur beatha air an tal- 
amh. 

2 Lèir-sgriosaidh sibh ra h-àiteach- 
an uile, anns an cTrinn na cinnich a 
shcalbhaicheas sibh seirbhis d'an dèibh, air 

1 bhios sibhumhal. z èisà sibhri', Eabh. 
3 rèidhletmaibh i daragaibh, i dealbhan-cluk/ie. 
177 na beanntaibh arda, agus air na cnocaibh, 
agus fuidh gach craoibh ghlàis. 

3 Agus leagaidh sibh sios an altairean, 
agus brisidh sibh an caraighean 4 , agus 
loisgidh sibh an doireachan le teine, agus 
gearraidh sibh sìos dealbhan snaklhte an 
dèe, agus sgriosaidh sibh an ainm a mach 
as an àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an Tigfa- 
\ earna bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidh an àite a ròghn- 
aicheas an Tighearna bhur Dia as bhur 
treubhaibh uile, chum 'ainm a chur an sin, 
eadhon a dh'ionnsuidh 'àite-còinhnuidh-san 
iarraidh sibh, agus gu sin thig thu : 

6 Agus bheir sibh gu sin bhur tabhart- 
ais-loisgte 5 , agus bhur n-ìobairtean, agus 
bhur deachamh, agus tabhartais-thogta 
bhur làimh, agus bhur bòidean, agus bhur 
saor-thabhartais, agus ceud-ghin bhur 
cruidh agus bhur caorach. 

7 Agus ithidh sibh an sin an làthair an 
Tighearna bhur Dè, agus ni sibh gaird- 
eachas anns gach ni ris an cuir sibh bhur 
làmh, stbh fèin agus bhur teaghlaichean, 
anns an do bheannaich an Tighearna do 
Dhia thtt. 

8 C'lia dean sibh a rèir nan uile nithe a 
tha sinn a' deanamh an so an diugh, gach 
duine an ni a tha ceart na shùilibh tèin. 

9 Oir cha d'thàinig sibh fathast a dh'- 
ionnsuidh na fois, agus a dh'ionnsuidh na 
h-oighreachd a tha 'n Tighearna bhur Dia 
a' tabhairt duibh. 

10 Ach an uair a thèid sibh thar Iordan, 
agus a ghabhas sibh còmhnuidh san f hear- 
ann, a bheir an Tighearna bhur Dia dhuibh 
r'a shealbhachadh, agus au uuir a bheir e 
fois dhuibh o'r naimhdibh uile mu'n cuairt, 
agus a ghabhas sibh còmhnuidh gu tèar- 
utnte, 

1 1 An sin bithidh àit ann a thaghas an 
Tighearna bhur Dia, a thoirt air 'ainm 
còmhnuidh a ghabhail ann ; gu sin bheir 
sibh na h-uile nithe, a tha nnse ag àithn- 
eadh dhuibh ; bhur tabhartais-loisgte, agus 
bhur n-ìobairte, bhur deachamh, agus 
tabhartais-thogtabhur làimh, agus taghadh 
bhur bòidean uile a bhòidicheas sibh do'n 
Tighearna. 

1-2 Agus ni sibh gairdeachas an làthair 
an Tighearna bhur Dè, sibh fèin, agus bhur 
mic, agus bhur nigheana, agus bhur n- 
òglaich, agus bhur han-oglaich, agus an 
hebhitheach, a thu 'n taobh a stigh d'ar 
geataibh ; do bhrigh nach 'eil roinn no oigh- 
reachd aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuit fèin nach ìobair 6 
thu t'ìobairtean loisgte anns gach àit a chi 
sibh, 

14 Ach anns an àit a tfaaghas an Tigh- 
earn as aon do d'threubhaibh, an sin ìob- 5 ofràilean-loisgte. 
N 6 ofraìl, tiodhlaie, DEUTERONOMI. raidh tu t'iobairtean-loisgte, agus an sin ni 
thu nah-uile nithe, ailiu inise ag àithneadh 
dhuit. 

15 Gklheadh, feudaidh tu feoil a mharbh- 
adh agus itheadh a' d' ghealaibh uile, ge b'e 
ni air am bheil miann aig t'anam, a rèir 
beannachaidh an Tighearna do Dhè a thug 
c dhuit: feudaidh an neo-ghìan àgus ;in 
glan itheadh dheth; mar do'n bhoc carba, 
agus do'n fhiàdh. 

10 A mhàin cha 'n ith sibh an fhuiì; 
air an talamh dòirtidh sibh i mar uisge : 

17 Cha 'n fheud thii d'eachanih t'ar- 
bhair itheadh an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh, no t'fhìona, no t'olaidh, no ceud-ghin 
do ohruidh, no do chaorach, no h-aon air 
bith do d' bhòidibh a bhòidicheas tu, no do 
shaor-thabhartais, no tabhartais-thogta do 
làimh : 

18 Ach an làthair an Tighearna do Dhè 
ithidh tu iad ann san àit, a thaghas an Tigh- 
earna do Dhia, thu fèin, agus do mhac, 
agus do nighean, agus t'òglach, agus do 
bnan-oglach, agns an Lebhilheach, a tha 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh : agus ni thu 
gairdeachas 'an làtnair an Tighearna do 
Dhè anns gach ni ris an cuir thu do làmha. 

19 Thoir an aire, dhuit fèin, nach trèig 
thu an Lebhitheach, am feadh is beo thu 
air t'fhearann'. 

20 'Nuair a leudaicheas an Tighearna do 
Dhiado chrìoch, mar a gheall e dhuit,agus a 
their thu, ithidh mi feoil-, (a chionn gu bheil 
t'anam a' miannachadh feoil itheadh) a 
rèir uile mhiann t'anma feudaidh tu feoil 
itheadh. 

. 21 Ivla bhios an t-àit a thagh an Tigh- 
earna do Dhia a chur 'ainme an sin, ro- 
fhada uait; ansin marbhaidh tudo d'bhuar, 
agus do d' threud, a thug an Tighearna 
dhuit, mar a dh'àithn mise dhuit, agus 
'ithidh tu an taobh a stigh do d' gheataibh 
gach ni is miannach le t'anam. 

22 Eadhon mar a dh'ithear an ruadh- 
bhoc, agus am tiadh, mar sin ithidh tu e : 
ìthidh an neo ghlan agus an glan deth air 
an aon dòigh : 

23 A mhàin tho'ir an ro-aire nach ith 
Ihu 'n fhuil: oir is i'n fhuil a' bheatha, 
agus cha 'n fheud thu a' bheatha ùheadh 
maille ris an fheoil. 

24 Cha "h ith thu i ; air an talamh dòirt- 
idh tu i mar uisge. 

25 Cha 'n ith thu i, chum gu'n èirieh gu 
math dhuit. agus do d' chloinn a'd' dhèigh, 
'nuair a ni thu un ni a ta ceart ann an sùil- 
ibh an Tighcarna. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe 
naomha a tha agad, agus do bhòidean, 
agus thèid thu do'n àit, a thaghas an Tigh- 
earna : 

27 Agus ìobraidh tu t'ìobairfean-loisgte. an f heoil agus an f huil, air altair an Tigh- 

earna do Dhè ; agus dòirtear a mach fuil 
t'iobairtcan air altair an Tighearna do Dhè, 
agus ithidh tu 'n fheoil. 

28 Thoir an aire 2 , agus èisd ris na 
hriathraibh sin uile, a tlm mi ag àithneadh 
dhuit, a chum gu'n èirich gu math dhuit 
fèin, agus do d' chloinn a'd' dhèigh gu 
bràth, an uair a ni tlm an ni u tha math 
agus ceart ann an sùilibh an Tisrhearna do 
Dhè. 

29 'Nuair a ghearras an Tighearna do 
Dhia as na cinnich romhad, a tha thu dol 
a steach an sud a chum an sealbhachadh, 
agus a thig thu nan àite, agus a ghabhas 
tu còmhmudh nam fearann : 

30 Thoir an aire dhuit fèin nach ribear 
thu le'n leantuinn, an dèigh dhoibh bhi air 
an sgrios as do làthair, agus nach tiosraich 
thu mu thimchioll an dèe, ag ràdh, Cion- 
nus a rinn na cinnich sin seirbhis d'an 
dèibh ì ni mise mar sin mar an ceudna. 

31 Cha dean thusa mar sin ris an Tigh- 
earna do Dhia: oir gach gràinealachd do'n 
Tighearn a's fuathach leis, rinn iadsan d'an 
dèibh; oir eadhon am mic agus an nigh- 
eana loisg iad san teine d'an deibh. 

82 Gach ni, a tha mise ag àilhneadh 
dhuibh, thugaibh an airo gu'n dean sibh e: 
cha chuir thu ris, ni mò bheir thu ni sam 
bith uailh. 

CAIB. XIII. 

A dh'èireas suas 'nar measg fàidh, 
no fear a ch: aisling 3 , agu-, gu'n 
d' thoir e dhuit conihara 4 no ìongantas, 

2 Agus gu'n d' thig an comhara no'n 
t-iongantas gu crìch, air an do labhair e 
riut, ag ràdh, Rachamaid an dèigh dhiathan 
eile (nach b'aiihne dhuit) agùs deanamaid 
seirbhis doibh : 

3 Cha 'n èisd thu ri briathraibh an 
f hàidh sin, no ris an f hear sin a chi aisling: 
oir tha 'n Tighearna bhur Dia 'gar dearbh- 
adh, a dh'fheuchainn am bheil sibh a' 
gràdhachatlh an Tighearna bhur Dè le'r 
n-uile chridhe, agus le'r n-uile anam. 

4 An dèigh an Tighearna bhtir Dè 
gluaisidh sibh, agus bith.idh 'eagalsan 
oirbh, agusgleidhidh sibh 'àitheantau,agus 
èisdtdh sibh r'a ghuth, agns ni sibh seirbhis 
da, agus dlùth-leanaidh sibh ris. 

5 Agus cuirear am fàidh sin, rno am fear 
sin a chi aisling, gu bàs, (a chionn gu'n do> 
labhairc chum sibhse churair seacharano'n 
Tighearna bhur Dia, a thug a mach sibh a 
tìr na h-Eiphit, agus a dh'fhuasgail sibh a 
tigh na daorsa, chum t'iomain a mach 5 as 
an t-slighe anns an d'àithn an Tighearna 
do Dhiadhuit imearchd,) mar sin cuiridh tu 
air'falbh an t-olc as do mheadhon 6 . 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac do 
mhathar, no do mhac fèin, no do nighean, 
1 re dolàithean uìle aìr antalamh. 2 Gleibh. 
3 a bhruadairtcts bruadar. + sain-fhìos. 
173 5 do c/uir air seucharan. 6 as b/mr measg* CAIB. XIV. no bean-phòsda t'uchfi, no do charaid, a 
tha dhmt mar t'anam, impidh ort ann an 
Uaigneas, ag ràdh, Rachaniaid agus dean- 
àmaid seirbhis do dhèibh eile, (nach 
b aithne dhiùt fèin, no do t'aithreachaibh; 

7 Eadhon do dhèibh nan cinneach, a tha 
Bttu'n cuairt oirbh, am fagus duit, no fada 
uait, o'n dara ceann do'n talamh eadhon 
gus an ceann eile do'n talamh,) 

8 Cha 'n aontaich thu leis, ni mò a dh'- 
*isdeas tu ris ; ni mò a ghabhas do shùil 
truas ris, ni mò a chaomhnas no cheileas 
tu e. 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach gu bàs e; 
bithidh do làmh fèìn an tùs air g'a rnhar- 
bhadh, agus an dèìgh sin làmh an t-sluaigh 
uile. 

10 Agus clachaidh tu e le clachaìbh, a 
chum gu'm bàsaich e: achionn gu'n d'iarr 
e do tharruìng 1 o'n Tighearna do Dhia, a 
ihiig a mach thu a tìr na h-Eiphit, a tigh na 
daorsa. 

11 Agus cluinnidh Israel uile,agus biih- 
idh eagal orra, agus cha dean iad ni's mò a 
ìeithid so do ghnìomh aingidh 'nar measg. 

12 Ma chìuinneas tu ann an aon do d' 
bhaihibh, a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit gu còmhnuidh a gfubhail ann, neuch 
Mir bìth ag ràdh, 

13 Chaidh daoine àraidh, clann Bhelial, 
a mach as bhur measg, agus bhuair 2 iad 
luchd-aiteachaidh ambaile, ag ràdh, Rach- 
amaid agus deanamaid seirbhis do dhèibh 
eile, (nach b'aithne dhuibh,) 

14 An sin fiosraichidh tu agus ranns- 
aichidh tu, agus feòraichidh tu gu dùrachd- 
■ach: agus feuch, ma's fìrinn e, agus gu'm 
bheil a' chùis deirbhte, gu'n do rinneatlh a' 
ghràineileachd sin 'nar measg; 

lj Gu cinnteach buailidh tu luchd-àit- 
•eachaidh a' bhaile sin le faobhar a' chlaidh- 

eimh, 'ga sgrios gu tur, agus gach ni a ta 
ann, agus a sprèidh le faobhar a' chlaidh- 

eirnh. 

16 Agus cruinnichicìh tu a' chreach 3 
uile gu meadhon a shràide, agus loisgidh 
tu le teine am baile, agus a chreach uil.e gu 
li-iomlan, air son an Tighearna do Dhè : 
agus bithidh e na thorr 4 a chaoidh; cha 
togar suas e ni's mò. 

17 Aguscha lean ri d' làimhsa a' bheag 
<lo'n ni mhallaichte; a chum gu'm pill ar. 
Tighearn o làsair 'f heirgc, agus gu nuchd e 
tròcair dhuit, agus gu'n dean e iochd riut, 
agus gu'n d' thoir eort f às lìonmhor, mar a 
mhionnaìch e do t'aithreachaibh ; 

18 'Nuair a dh'èisdeas tu ri guth an 
Tighearnado Dhè, aghleidheadh 'àitheani- 
an u-lc, a tha mi ag àilhneadh dhuit an 
diugh, a dheanamh un ni a ta ceart ann an 
sùihbh an Ti<;hearna do Dhe. CAIB XIV. 
S sibhse clann an Tighearna bhur De : 
cha ghearr sibh sibh tèin, ni mo a ni 
sibh lomadh uir bith eadar bhur sùilean air 
son mairbh : ■ 

2 Oir is sluagh naomha thu do'n Tigh- 
earna do Dhia, agus thagh an Tighearn thii 
gu bhi a'd' shluagh sònraichte dha tèin, 
thar gach uile chinneach a tha air aghaidh 
na talmhainn. 

3 Cha 'n ith thu ni gràineil sam bith. 

4 Is iad so na beathaichean a dh' itheas 
sibh: an damh, a' chaora, agus a' ghubhar r 

5 Ani fiadh, agus an ruadh-bhoc, agus an. 
dathais ' agus a' ghabhar fhiadhaich, agus 
an t-earr-gheal", agus an damh tìadhaich. 
agus an somer'. 

G Agus gach beathach, a roinneas art 
ionga, agus a sgoilteas sgoltadh an dà ionga, 
agus a chnàmhas a' chìr am measg nan. 
ainmhidhean, sin ithidh sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha'n ith sibh, 
dhiubhsan a chnàmhas a' chìr, no dhiubh- 
san a roinneas an ionga sgoilie, mar an 
càmhal, agus a' mhaigheach, agus an coin- 
ean; oir cnàmhaidh iad a' chìr, ach cha- 
roinn iad an ionga : neo-ghlan tlta iad 
dhuibh. 

8 Agus a' mhuc, a chionn ge do roinn i 
'n ionga, nach cnàmh i a' chìr, tha i neo- 
ghlandhuibh: d'am feoil cha 'n iih sibh, 
agus r'an cairbh cha bhean sibh. 

9 lad so ithidh dhiubhsan uile a ta sna. 
h-uisgibh: gach ni air am bheil itean agus 
lannan, ithidh sibh; 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean agus 
lannan, cha'n ith sibh : thà e neo-ghlaa 
dhuibh. 

11 Gach eun glan ithidh sibh. 

12 Ach is iad so iùtìsan do nach ith sibh : 
an ìolair, agus an cnaimh-bhristeach, agus 
an iolar-uisge, 

13 Agus an croman-gabhlach 6 , agus an 
clamhan, agus am fang s a rèir a ghnè, 

14 Àgùs gach tìtheach a rèir a ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oìdhche, agus art 
t-seabhag-oidhche, agus a' chuach, agus aa 
t-seabhag a rèir a gnè, 

10 Agus a' chailleach-oidhche bheag, 
agus a' chailleach-oidhche mhòr, agus an 
eala, 

17 Agus am pelican, agus an iolair 
fhionn, agus an sgarbh, 

18 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
ghlas a rèir a gnè, agus an t-adharcan- 
luachrach, agus an ialtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeach, adli'iteal- 
aicheas,neo-ghlan dhuibh : cha'n itheariad. 

'20 Gach eun glan ithìdh sibh. 
21 Cha'n ith sibh ni sam bith a bhàs- 
aicheas dheth fèin 1,1 : bheir tlui e do'n 1 do sgarad/i, t'f huatiach. 1 tharruing, 

tnheqll. 3 spùinneadh. + na eharu 

sbuubhul; iaekmur, Eabh. 6 pig9rg t dis/w# 
17S3 Eabh. 7 lerassa ; chamois, Sasg. *raa 
Eabli. 9 daiah. Eabh. " l0 cairbh sam 

bìlh, 

* 9 DEUTERONOMI. choigreach, a tha 'n taobh a stigh do d' 
gheataibh ', chum gu'n ith se e, no reic e ris 
an eilthireach 2 : oir is sluagh naomha thu 
do'n Tighearna do Dhia. Cha bhruich thu 
meann ann am bairine a mhàthar. 

22 Bheir thu seachad gu ceart deachamh 
uile chinnis do shìl, a bheir am fearann 
uaith o bhliadhna gu bliadhna. 

23 Agus ithiclh tu 'm fianuis an Tighearna 
do Dhè, san àit a tbaghas e chum 'ainm a 
chur an sin, deachamh t'arbhair, t'fhìona, 
agus t'olaidh, agus ccud-ghin do chruidh, 
agus do chaorach; a chum gu fòghlum thu 
eagal an Tighcarna do Dhè a bhi ort a 
ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-slighe ro-fhada 
dhuit, air chor as nach urrainn thu a 
ghiùlan, a chionn an t-àite bhi fada uait, a 
thaghas an Tighcarna do Dhia a chur 
'ainme an sin, an uair a bheannaicheas an 
Tighearnado Dhia thu: 

25 An sin ni thu airgipd deth, agus 
ceanglaidh tu suas an t-airgiod a'd' làimh, 
agus thèid thu chum an àit a thaghas an 
Tighearna do Dhia, 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin air 
son gach ni a mhianhaicheàs t'anam, air 
son buair 3 , no air son chaorach, no air son 
fìona, no air son dibhe làidir, no air son 
gach ni a mhiannaicheas t'anam : agus ith- 
idh tu an sin an Jàthair an Tighearna do 
Dhè, agus ni thu gairdeachas, thu fèin, 
agus do theaghlach. 

27 Agus an Lehhilhcach a tha 'n taobh a 
stigh do d' gheataibh, cha trèig thu e : oir 
cha 'n 'eil roinn, no oighreachd aige maille 
fiut. 

28 Aig crìoch thri bìiadhna bheir thu 
mach uiìe dheachamh do chinnis air a' 
bhliadhna sin fèin, agus taisgidh tu suas e 
an taobh a stigh do d' trheataibh. 

19 Agus thig an Lebhitheach, (a chionn 
nach 'eil roinn, no oighreachd aige maille 
riut), agus ,an coigreach, agus an dìlleach- 
dan, agus a' bhantrach, a tha 'n taobb a 
stigh do d' gheàtaibh, agus ithidh iad, agus 
sàsùicheàr ìad ; a chum gu'm beannaich an 
Tighearna do Dhia thu ann an uile oibribh 
dò làmh a ni thu. 

CAIB. XV. 

AN ceann gach seachd bliadhna ni fhu 
fuasgladh. 

2 /igus is e so modh an fhuasglaidh : 
Gach fear tìucha a bheir ni, sam bith air 
iàsachd 1 d'a clioimhearsnach, fuasglaidh 5 
se e, cha 'n iarr e air 'ais e o ehoimhears- 
nach, no o 'bhràthair, a chionn gu'n goirear 
fuasgladh an Tigh'earna dheth s . . 

3 O eilthireach feudaidh tu 'iarraidh air 
'ais; ach o» vi a's leat ièin, a ta aig do 
bhràthaìr, fuasglaidh do làmh e. 1 a tlia ann do gheataibh. % fear duthcha 
elle, attmkarach, atharrach: 3 eruìàh. 4 an 
eoingheall. 5 matltaidh, saoraidh. 6 chionn 
180 4 Ach a mhàin an uair nach bi 7 uh- 
easbhuidheach sam bith 'nar measg: oir 
beannaichidh an Tighearna gu niòr thu san; 
fhearann, a tha 'n Tighearna do Dhia a' 
toirt dhtdt mar okhreachd, r'a shealbhach- 
adh: 

5 A mhàin ma dh'èisdeas tu gu dùrachd- 
ach ri guth an Tighearna do Dhè, a thoirt 
an aire gu'n dean thu na h-àitheanta so» 
uile, a tha mi'g àithneadh dhuit air an là!n 
diugh. 

6 Oir beannaichidh an Tighearna do- 
Dhia thu, mar a gheall e dhuit ; agus bheir 
thu air iasachd do mhòran cinneach, ach 
cha ghabh thu air iasachd; agus bithidh 
uachdranachd ag:.d air mòran chinneach, 
ach cha bhi uachdranacbd aca-san ort-sa. 

7 Ma bliios 'nar measg duine bochd, aon 
do d' bhràiihribh, an laubh a stigh aon do 
d' gheataibh, ann ad fhearann a tha 'n: 
Tighearna do Dhia a' toirt duit, cha 
L'hruadhaich thu do chridhe, ni mò a 
dhruideas tu do làmho d' bràlhair bochd: 

8 Ach fosglaidh tu do làmh gu farsaing 
dha, agus gu cinnteach bheir thu air iasachd 
dha ni's leòr air son 'ftieum, ddn ni a tha 
dh'ea 'bhuidh air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain a'd' 
chridhe aingidh, nz ràdh, Tha 'n t-^eachd- 
amh bliadhna, bliadhna an fhuasglaidh, am 
fagus ; agus gu'ni bi do shùil olc an agh- 
aìdb do bhràthar bhochd,"agus nach d' thoir 
ihu bheag rlha, agus gu'n glaodh e ris an. 
Tighearn a't' aghaidh, agus gu'm bi e na- 
pheacadh dliuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, agus cha 
bhi doilgheas aii' do chridhe 'nuair a bheir 
thudba: a chionn air son an ni so gu'm 
beannaìch an Tighearn do Dhia thu a' t* 
oibribh uile, agus anns gach ni ris an cuir^ 
thu do làmh. 

11 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh gun 
bhochd 6 : uime sin tha mi 'g àithneadh 
dhuit, ag ràdh, Fosglaidh tu do làmh gu 
farsaing do d' bhràlbair, do d' bhochcl, agus 
do d' uireasbhuidheach a'd' dhùthaich. 

12 Ma reicear riut do bhràthair Eabh- 
ruidh ach, no Ban-eubhruidheach, agus. 
gu'n dean e seirbbis duit sè bliadhnan; an 
sin anns an t-seachdamh bliadhna leigidh 
tu leis cìol saor uait. 

13 Agus an uair a chuireas tu e- mach 
saiT uait, cha chuir thu air falbh e fa— 
lamh : 

14 Bheir thu dba gu pailt as do tbr'eud^ 
agus as t'urlar, agus a t-f hìon-aniar : os ncs 
nithibh sin leis an do bheannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu, bheir thu dha. 

15 Agus cuimhnichidh tu gu'h robh thus 
fèin a'd' thràill ann an tìr na h-Eiphit;. 
agus shaor an Tighearna do Dhia thu ? gu'n ubrar fuasgladh an Tighe.arna ris 7 A 
c/ium nach bi. 8 cha tcirig, cha'nfhaiUngich 
am bochd a chaoidh as an tìr. CAIB. XVI. ^.ìirp.e «in tha mì ag àithneadh so dhuit an 
diugh. 

ltì Ach ma their e riut, Cha'n fhalbh 
mi-uait; (a chionn gur toigh leis thu agus 
do fhigh, do bhrigh gu bheil e gu math 
. agaS;) 

17 An s'rn gabhaidh tu minidh, agus 
cuiridh tù tre 'chluais e anns an dorus, agus 
bithidh e na sheirbhiseach dhuit gu bràth : 
agus mar an ceudna ri d' bhan-oglaich ni 
thu niar sin. 

18 iS'a measar e cruaidh leat, an uair a 
chuireas tu uait saor e; oir bha e dà uair 
<o-m;-uh dhuìtse ri seirbhiseach tuarasdail, 
le seirhhis a dheanamh dhuit sè blìadbn- 

.an: agus beannaichidh an Tighearna do 
Dhia iliu anns gach ni a ni thu. 

19 Gach ceùd-ghin tìrionn a bheirear 
am measg do chruidh agns am measg 
*<lo threud, naomhaichidh tu do'n Tigh- 

earrra do Dhia: cha dean thti obair sam 
lùlh le ceud-ghin do bhòtha 2 , ni mò a 
lomas tu ceud-ghin do chaorach. 

20 Am fianuis an Tigheaina do Dhè 
àthìdh tu e o bhliadhna gu bliadhna, san 
ionad a thaghas an Tighearna, thu fèin 
^agus do theaghlach. 

21 Agus ma bhios gaoid sam bilh ann, 
■ crùb:iiche, no doille, no droch ghaoid sam 

bith, cha 'n ìcbair thu e do'n Tighearna do 
Dhìa. 

22 An taobh a stigh do d' gheataibh ith- 
idh tu e; ilhidh an sjlan asjus an neo-sshlan 

. o O o 

comh-iunann deth, mar do'n ruadh-bhuc, 
-agus mar do'n fhiadh. 

23 A mhàin f'huil tha 'n ith thu : air an 
talamh dòirtidh tu i mar ui.sge. 

CAIB. XVI. 
rf~lOIMHID mìos Abib, agus cumaidh 
lu a'chàisg do'n Tighearna do Dhia : 
~oir sa' mhìos Abib thug an Tighearna do 
Dhìa thu mach as an Eiphit san oidhche. 

2 Uime sin,ìobraidh tu chàisg do'n Tigh- 
•earna do Dhia, do'n treud agus do'n bhuar, 
san ionad a thaghas an Tighearna chum 
fainm a chur an sin. 

3 Cha'n iih thu aran goirtichte 3 sam 
bith leatha: seachd laithean ithidh tu aran 
nec-ghoirticble leatha, cudhon aran àmh- 
ghair, (oir le cabhaig tbàinig thu rnach a tìr 
iia h-Eiphit,) a chum gu cuimhnich thu 'n 
là, air an d'thàinig thu mach a tìr na h- 
Eiphit, uile laiihean do bheaiha. 

4 Agus cha 'n fhaicear agad aran goirt- 
ichte a'ci' chrìochaibh uile rè sheachd iaith- 
ean : ni mò a mhaireas a' bheag do'n fhe'oil, 
a dh'ìubras tu air feasgar sa' cheud là, rè na 
h-oidhche gu maduinn. 

5 Cha 'n fheud thu chàisg ìobradh an 
taobh a stigh aon airbith do'd' ghcataibh, a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit. 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tighearna do Dhia a chur 'ainme ann, an sin ìobraidh. 

tu chàisg air feasgar, aig dol fuidhe na 
grèine, san àm an d'thàinig thu mach as an 
Eiphit. 

7 Agus ròistidh agus ithidh tu i san àit 
a ihaghas an Tighearn do Dhia : agus pill- 
irlh tu sa' mhaduinn, agus thèid thu do d' 
bhùthaibh. 

S Sè laithean ithidh tu uran gun ghoirt- 
eachadh ; agus air an t-seachdamh la 
bithidh ard choìmhchruinneach do'n Tigh- 
earna do.Dhia: cha dean thu obair sam 
bith uir. 

9 Seachd seachduinean àirmhidh tu 
dhuit fèin : o'n àm san tòisich thu air a' 
chorran a chur san arbhar, tòisicliidh tu 
airna seachd seachduinean àireamh. 

10 Agus cumaidh tu fèisd 1 nan seachd- 
uine do'n Tighearna do Dhia, le tiodhlac 
saor-thoil thabliartais do làimh, a bheir thu 
seuchud a rèir mar a bheannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu. 

11 /\gus ni thu gairdeachas an làthair 
an Tighearna do Dhè, thu tèin, agus do 
mhac, agus do nighean, agus t 'òglach, agus 
do bhan-oglach, agus an Lebhiiheach a tha 
'n taobh a stigh do d' gheataibh, agus an 
coigreach, agus an dìlleachdan, agus a' 
bhantrach, a thu 'nar measg, san ionad a 
thagh an Tighearna do Dhia a chur 'ainme 
ann. 

12 Agus cuimhnichklìi tu gu'n robh thu 
fèin a'd'thràili san Eiphit : agus coimhididh 
tu, agus ni thu na reachda so. 

13 Cumaidh tu fèisd 5 nàm pàilliuna 
seachd laithean an dèigh dhuit t'arbhar a 
chruiiuieachadh a stigh, agus t'fhìon. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd' fhèisd, 
thu fèin, agus do mhac, agus do nighean, 
agus t'òglach, agus do bhan-oglach, agus an 
Lebhitheaeh, agus an coigreach, agus an 
dìlleachdan, agus a' bhantrach, a tlia 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh. 

15 Seachd laithean cumaidh tu fèisd 
àraidh 6 do'n Tighearna do Dhia, san iohad 
a thaghas an Tighearna: a chionn gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a't' 
chinncas uile, agus ann an oibribh do làmh 
uile, uime sin ni thu gu deimhin gaird- 
eachas. 

lo Tri uaire sa' bhliadhna tai^beinear 7 
t'fhirionnaich uile an làthair an Tigh arna 
do Dhè, san ionad a thaghas e ; ann am 
fèisd an arain neo-ghoirtichte, agus ann am 
fèisd nan seachdiune, agus ann am fèisd 
nam pàilliuna: agus cha taisbeinear iad 
an làthairan Tighearna falamh 

17 Bheir gach duine seachad mar is 
urrainn e, arèir beannachaidli anTighearna 
do Dhè, a thug e dhuit. 

18 Breitheamhnan, agus uachdarain ni 
ihu dhuit lèin an taobh a stigh do d' gheat- 1 a thig u'd' chrobh. 1 mhaìrt. 3 luibhinte 
+ feill, cuirm. 

181 s fèill. 5 urd, shònruiòhte, 7 nochdar. DEUTERONOMI. aibh uile, a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit air feadh do threiibh : agus bheir iad 
bteth air an t-sluagh le ceart breitli- 
canas. 

19 Cha dean thu breitheanas fhiaradh; 
cha bhi bàigh agad ri neach seach a chèile, 
m mò a ghabhas tti tiodhlac 1 : oir dallaidh 
an tiodhlac sùile nan daoine glic, agus fiar- 
aidh 2 e briatbra nan ionracan. 

20 An nisin a ta uile cheart leanaidh tu, 
a chum gu'm bi thu beo, agus gu'n seal- 
bhaich thu 'm fearann a thu an Tighearna 
do Dhia a' tabhairt dhuit. 

21 Cha suidhich thu dhuit fèin doire 3 
chraobhan sam bith làìfnh ri altair an Tìgh- 
carna do Dliè, a ni thu dhuit lein. 

22 Ni mò a chuireas tu suas dhuit fèin 
•dealbh 4 sum hìt'h, ni a's fuathach leis an 
Tighearna do Dhia. 

CAIB. XVII. 
HA 'n iobair thu do'n Tighearna do 
Dhia taibh, no caora, anns am bheil 
gaoid, no mi-mhaise sam bith: oir is gràin- 
eileachd sin do'n Tighearna do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'nar measg, an taobh a 
stigh aon do d' gheataibh abheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit, fear no bean, a rinn 
aingidheachd ann an sùilibh an Tigbearna 
do Dhè, le 'choimhcheangal a bhris- 
eadh, 

3 Agus gu'n deachaidh e, agus gu'n 
d'rinn e seirhhis do dhèibh eile, agus gu'n 
d'rinn e aoradh dhoibh, aon chuid dò'n 
ghrèin, no do'n ghealaich, no do uiie arm- 
ailtnèimh 5 nach d'àithn mise; 

•1 Agus gu'n d'innseadh dhuit e, agus 
gu'n cuala tu e, agus gu'n do rannsaich thu 
gu math, agus feuch gvr fìor e, ugus gu 
bheil a' chuis deirbhte, gu'n do rinneadh a' 
ghràireileachd sin ann an Israel ; 

5 An sin bheir thu mach am fear sin, no 
a' bhean sin (arinn an ni aingidh sin) chum 
do gheatacha, èadhon am fear sin, no a' 
bhean sin, agus clachaidh tu iad le ciach- 
aibh gus am bàsaich iad. 

6 Aig beul dà fhianuis, no thri fianuis- 
can, cuirear gu bàs esan, a tha toillteanach 
air bàs; cha chuirear gu bàs e aig beul aon 
f hianuis. 

7 Bithidh làmha nam fìanuisean air an 
toiseach, g'a chur gu bàs; agus na dheigh 
sin làmhan an t-sluaigh uile ; mar sin cuir- 
idh tu 'n t-olc air falbh o bhur measg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ro-chruaidh 
crt ann am breitheanas eadar fu'i'l agus 
fùih eadar breth 6 agus breth, agus eadar 
buiìle agus builie, eudhon cùisean conspoid 
an taobh a stigh do d' gheataibh ; an sin 
ciridh tu, agus thèid thu suas do'n ionad a 
thaghas an Tighearna do Dhia. 

9 Agus thig thu chum nan sagart nan 
lebhitheach, agus a chum a' bhreitheimh a 

1 gibht. 1 truaillidh. 3 bad. * ìomhuig/'i, 
€0slus. 5 do haondo shtbgh neimh. 6 tagar'tas, 
eùis-lugha. 7 b'mn. 8 ghiùiaineas efèìn, 
182 bhios anns na laithibh sin,agus fiosraichidh 
tu; agus nochdaidh iad dhuit focal 7 a' 
bhreitheanais. 

10 Agus ni thu a rèir na breithe a nochd- 
as muinntir an àite sin (a thaghas an 
Tighearna) dhidt, agus bheir thu 'n aire 
gu'n dean thu a rèir gach ni a theagaisgeas- 
iad duit : 

1 1 \ rèir breth an lagha a theagaisgeas 
ijitì dhuit, agus a rèir a bhreitheanais a 
dh'innseas iad duit, ni thu: cha chlaon thu 
o'n bhreth, a nochdas iad diiit, a chum na 
làimhe deise no na làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni 8 gu h-an-dàna 9 r 
agus nach èisd ris an t-sagart, (a sheasas 
gu frithealadh an sin an làthair an Tigh- 
earna do Dhè), no ris a' bhreitheainh^ 
bàsaichidh eadhon an duine sin, agus cuir- 
idh tu 'n t-olc air falbh o Israel. 

Vò Agus cluinnidh an sluagh uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad gu 
h-an-dàna ni's mò. 

14 'Nuair a thig thu chum an f hcarainn 
a bheir an Tighearna do Dhia dhuit, agus a 
shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
còmhnuidh ann, agus a their thu, Cuiridh 
mi righ os mo cheann, mar na cinnich uile 
ta m'an cuairt orm : 

15 Cuiridh tu air gach aon .choresan na 
righ os do cheann, a thaghas an Tighearna 
do Dhia: uon o mheasg do bhràithre cuir- 
idh tu na righ os do cheann : cha 'n f heud 
thn coigreach a chur os do cheann, nach 
'eil nabhràthair dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich an lìonmhoir- 
eachd dha fèin, ni mò a bheir e air an t- 
sluagh pilleadh do'n Eiphit, a chum as 
gu'n cuir e eich an lionmhoireachd : do- 
bhrìgh gu'n dubhairt an Tighearna ribh, 
Cha phill sibh a so a mach ni's mò air an 
t-slighe sin. 

17 Ni mò chuireas e mnài an lìonmhoir- 
eachd da fèin, a chum nach claon a chridhe 
air falbh : ni mò a mheudaicheas e gu mòr 
dha fèin airgiod agus òr. 

18 Agusan uaira shuidheas e air righ- 
chaithir a rioghachd, an sin ath-sgrìobhaidh 
e dha fèin an lagh so 10 ann an leabhar, as- 
àn teabhar sin a tha 'n làthair nan sagart 
nan Lebhitheach. 

19 Agus bithidh e aige, agus leughaidh 
e ann, uile làithean a bheatha ; chum gu 
foghlum e eagal an Tighearna a Dhè a bhi 
air, uile bhriathran an lagha so a ghleidh- 
eadh, agus na reachda so, chum an 
deanamh : 

20 A chum nach bi 'chridhe air a thogail 
suas os ceann a bhràithre, agus nach claon 
e o'n àithne chum na làimhe deìse no na 
làimheclìthe: air chor as gu'm buanaich e 
a laithean na'rioghachd, e fein agus a chlann 
am meadhon Isrueil. 9 dulma. IO sgriobhaidh e dha fein dublachadh 
an lagha so. c CAIB. XVIII. XIX. CAIB. XVIII. 

CHA bhi aig na sagartaibh na Lebhith- 
ich, eadhon uile thrèibh Lebhi, roinn 
sam bith no oighreachd maille ri h-Israel : 
ithidh iad tubhartais an Tighearna bheirear 
snas le teine, agus 'oiahreachd-san. 

2 Cime sin.cha bhi oighreachd sam bith 
aca am measg am bràithre : is e 'n Tigh- 
earna ttin an oighreachd, mar a thubhairt 
e riu. 

S Agus is e so dlighe nan sagart o'n 
t-sluas;h, uaiha-san a dh'ìobras ìobairt, ma's 
tarbh no caora e; agus bheir iad do'n 
t-sagart an slinnean, agus na gìalan, agus 
a' mhaodal. 

4 Ceud thoradh mar an ceudna t'arbhair, 
t'f hìona, agus t'olaidh, agus ceud lomradh 1 
do chaorach bheir thu dha: 

5 Oir ihagh an Tighearna do Dhia e 
mach as do threubhaìbh uile, gu seasamh 
chum frifhealaidh ann an ainm an Tigh- 
earna, e fèin agus a mhic gu bràth 

6 Agus ma thig Ltbhitheach o h-aon do 
d' gheataibh a mach a h-Israel uile, far am 
bheil e air chuairt, agus ma thig e le uile 
thogradh 'inntinn do'n ionad, a thaghas an 
Tighearna ; 

7 An sin frithealaidh e ann an ainm an 
Tighearn a Dhè, mar a bhràithTean uile na 
Lebhithich, a tha nan seasamh an sin an 
làthair an Tighearna. 

8 Bithidh ac' uiread ri chèile r'a itheadh, 
abhàrr air na thig air o reiceatlh a chuid 
duine-cloinne. 

9 'Nuair a ihig thu do'n f hearann a tha 
'n Tighearna do Dhia a' toirt duit, cha 'n 
fhòghhihn thu dheanamh a rtir gràineal- 
achd nan cinncach sin. 

10 Cha'n f haighear 'nar measg neuch air 
bith a bheir air a mhac, no air a nighinn 
dol tre'n teine, no ghnàthaicheas fiosachd, 
no speuradair 2 , no fear-fàislineachd, no 
ghnàihaicheas droch innleachda 3 . 

11 Nò seunadair 4 , no neach a dh'fhios- 
raicheas do leannan-sìth 5 , no druidh, no 
neach a dh'iarras eòias o na mairbh. 

12 Oir is gràinealachd do'n Tighearn 
iadsan uile a ni na nithe sin ; agus air son 
nan gràinealachd sin, tha'n Tighearna do 
Dhia 'gaui fuadachadh a niach romhad. 

13 Bithidh tusa coimhlionta maille ris 
an Tighearna do Dhia. 

14 Oir dh'èisd na cinnith sin a sheal- 
bhaicheas tusa ri speuradairtan, agus ri tios- 
aichibh: ach air do shonsa, cha do leig an 
Tighearna do Dhia ltatmar sin a dheunamh. 

15 Togaidh an Tigheavna do Dhia suas 
fàidhdhuit o d' mheadhon ièin, o d' bhràiih- 
nbh, cosmhuil riumsa; ris-san èisdidh sibh. 

16 A rèir nan uile nithe a dh'iarr thu o'n 
Tighearna do Dhia ann an Horeb, ann an * rhsgadh. 1 mheasui aimsire ni's amh- 
artanaiche na cMile . 3 buitse/">'<ns. * charmer. 
Sasg. s spiorad fiosachd. 6 withrcachuibft. 
183 là a' choimhchruinnich, ag ràdh, Na 
cluinneamsa rìs guth an Tighearna mo 
Dhè, agus na faiceam an teine mòr so ni's 
mò, a chum nach bàsaich mi. 

17 Agus thubhairt an Tighearna riumsa, 
Is math </ labhair iad an ni a labhair iad. 

18 Togaidh mise suas fàidh dhoibh o 
mh c asg am bràithre, cosmuil riutsa, agus 
cuiridh mi mo briathra na bheul, agus 
labhraidh e riu gach ni a dh'àithneas nìi 
dha. 

10 Agus tarlaidh, an duine nach èisd ri 
in' bhiiaihraibhse a lahhras e a'm' ainm, 
iarraidh mi uaith e: 

20 Ach am fàidh aig am bi dhànadas 
focal a labhairt a'm' ainm, nach d'àithn 
mise dha a labhairt, no labhras ann an ainm 
dhiathan eile, gu cinnteach bàsaichidh ara 
t àidh sin. 

21 Agus ma their thu ann do chridhe, 
Cionnus a dh'aithnicheas sinn am focal 
nach do labhair an Tighearna? 

22 'Nuair a labhras fàidh ann an ainm 
an Tig^hearna, mur tachair an ni, agus mur 
d' ihig e gu crich, k e sin an ni nach do labh- 
air an Tighearna; gu h-an-dàna labhair 
am tàidh e: cha bhi ea'ial ortroimhe. 

C AIB. XIX. 
'"J^JUAIRa ghearras an Tighearna do 
±y% Dhia as na cinnich, aig an robh am 
fcarann a tha 'n Tighearna do Dhia a' 
tabhairt duit, agus a thig thu nan àite, agus 
a ghabhas tu còmhnutdh nam bailtibh , 
agus nan tighibh ; 

2 Cuirid'h tu airleth dhuitfèin tribailtean 
am meadhon t'fhearainn, a bheir an Tigh- 
earnado Dhia dhuit r'a shealbhachadh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèin slighe, agus 
roinnidh tu criocha 7 t'fhearainn (a hheir 
an Tighearna do Dhia dhuit r : a shealbh- 
achadh) nan tri eanannaibh, a chum gu 
feud gach marbhaiche teicheadh an sin. 

4 Àgus' ('s e so cor 8 a' mharbhaiche, a 
theicheas an sin, a chum gu'in bi e beò r 
Oe b'e a mhaibhas a choìmhearsnach gun 
thios da, do nach robh fuath aige roimhe 9 ; 

5 Mar a ta 'nuair a thèid duine maille 
r'a choimhearsnach do'n choille ghearradh 
fiodha, agus a bheir a làmh buille leis an 
tuaidh a gheavradh sìos na craoibh, agus a 
leuiuas an ceann bhàrr na coise 10 , agus a 
thuiteas e air a choimhearsnach, air chor 
as gu'm bà^aich e ; teichidh e chum aon 
do na bailtibh sin, agus bithidh e beo : 

G Air eagal gu'n lean dioghaltair na fola 
am marbhaiche, am feadh 's a ta 'chridhe 
teth, agus gu'm beir e air, a chionn gu 
bheil an t-sliglie fada, agus gu marhh se e, 
ge d' nach robh e toillteanach air bàs, do 
bhrìgh nach robh fualh aige dha san àm a 
chaidh seachad. 7 iomall 8 cìiis. 9 an de, no air a' 

bhmde. Eabh. 10 samhacha. DEUTERONOMI. 7 Uime sin, tha mi ag àithneadh dhuit, 
ag ràdh, Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailte. 

8 Agus ma leudaicheas an Tighearnado 
Dhia do chrìoch, (mar a mhionnaich e do 
t'aithreachaibh,) agus ma bheir e dhuit am 
fearann uile a gheall e thoirt do t'aithreach- 
aibh ; 

9 (Ma bheir thu an aire na h-àitheanta 
sin uile adheanamh, atha mise ag àithneadh 
dhuit an diugh, an Tighearna do Dhia a 
ghràdbachadh, agus gluasad a ghnàth na 
shlighihh,) an sin cuiridh tu air leth dhuit 
fèin tribailtean eile thuilleadh airan trisin : 

10 A chum nach dòirtear fuil neo- 
chiontach a't' fhearann, a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit mar oighreachd, agus 
nach bi mar sin fuil ort. 

11 Ach ma thaaig duine sam bith fuath 
d'a choimhearsnach, agus gu'n luidh e 'm 
plaid air a shon ', agtis gu'n èirich e suas 
na aghaidh, agus gu'm buail e gu marbhtach 
e, air chor as gu'm f àigh e bàs, agus gu'n 
teich e gu h-aon do na bailtibh sin ; 

12 An sin cuiridh seanairean a bhaile 
fèin fos uatha, agusbheir iad as sin e, agus 
bheir iad thairis e do làimh dioghaltair na 
fola, a chuni gu'm bàsaich e. 

13 Cha ghabh do shùil truas ris, ach 
cuiridh tu air falbh cionta fola neo-chiontaich 
o lsrael, a chum as gu'n èirich gu math 
dhuit. 

14 Cha n' atharraich thu crìoch fearaivn 
do choimhearsnaich, a shuidhich na sinnsir 
a't' oighreachd a shealbhaicheas tu, anns an 
fhearann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit r'a shealbhachadh. 

15 Cha 'n èirich aon fhianuis a mhàin 
suas an aghaidh duine air son eucorach 
sam bith, no air son peacaidh sam bith, 
ann am peacadh sam bith a pheacàicheas e : 
aig beul dà fhianuis, no aig beul tri 
fianuisean daingnichear a' chùis. 

16 Madh'èireas fianuis bhrèige suas an 
aghaidh duine sam bith, a thoirt fianuis na 
aghaidh air an euceart; 

1 7 An sin seasaidh an dithis dhaoinc, aig 
am bheil an connsachadh, arn fianuis an 
Tigheam, an làthair nan sagart, agus nam 
breitheamhna, a bhios anns na laithibh sin. 

13 Agus ni na breilheamhna rannsach- 
adh geur; agus feuch, )iiu's fianuis bhrèige 
an fhianuis, agus gu'n d'thug e fianuis 
bhrèige an aghaidh a bràthar, 

19 An sin ni.sibh ris, mar a shaoil esan 
a dheanamh r'a bhràthair : mar sht cuiridh 
tu airfalbh an t-olc as bhur measg. 

20 Agus cluinnidh iadsan a mhaireas, 
agus bithidh eagal orra, agus cha dean iad 
o sin a mach a shamhuil so do olc 'nar 
measg. 

21 Agus cha ghabh do shùil truas ; ach 1 gu caith e feall air. 1 cngadli 3 nuadh 
4 gu'n àireamh ceavnàrdan nan armaillean an 
184 th'tid anam air son anma, sùil airson sùla, 
fiacail air son fiacla, làmh air son làimhe, 
cos air son coise. 

CAIB. XX. 
' "JVTUAIR a thèid thu mach gu cath 2 an 
. -L^l aghaidh do naimhdean, agus a chi 
thu eich agus carbaid, agus sluagh a's lìon- 
mhoire na thu fèin, na biodh eagal ort 
rompa: oir tha 'n Tigheaina do Dhia 
maille riut, a thug a mach thu a tir na 
h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhlùthaicheas sibh ris 
a' chath, an sin thig an sagart am fagus, 
agus labhraidh e ris an t-sluagh, 

3 Agus their e riu, Eisd, O Israel, tha 
sibh an diugh a dol gu cath an aghaidh 
bhur naimhde : na biodh bhur cridhe fann, 
na biodh eagal oirbh, agus na criolh- 
naichibh, agus na biodh uamhann oirbh air 
an son ; 

4 Oir tha 'n Tighearna bhur Dia a' dol 
maille ribh, a chogadh air bhur son an 
aghaidh bhur nainihde, a chum bhur 
tearnadh. 

5 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh 
ris an t-sluagh, ag ràdh, Cia ain fèar athog 
tigh nomha- 3 , agus nach do choisrig e? 
rachadh e agus pilleadh e chum a thighe, 
an t-eagal gu'm bàsaich e sa' chath, agus 
gu'n coisrig fear eile e. 

6 Agus cia an duìne a shuidhich fìon- 
lios, agusnach d'ith fathast dheth ? rachadh 
esan viar an ceudna, agus pilleadh e g'a 
thigh, air eagal gu'm basaich e sa' chath, 
agus gu'n ilh neach eile dheth. 

7 Agus cia an duine a rinn ceangal- 
pòsaidh ri mnaoi, agus nach do ghabh d'a 
ionnsuidh i? rachadh e agus pilleadh e d'a 
thigh, air eagal gu'm bàsaich e sa' chath, 
agus gu'n gabh neach eìle i d'a ionnsilidh. 

8 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh a 
bhàrr airsin risan t-sluagh, agus their iad, 
Cia an duine a ta gealtach, agus lag 
chridheach ? rachadh e agus pilleadh e d'a 
thigh, a chum nach dean e cridhe a 
bhràilhre lag mar a chridhe fèin. 

9 Agus tarlaidh 'nuair a chuireas an 
luchd-riaghlaidh crìoch air labhairt ris an 
t-sluagh, gu'n cuir iad ceannardan air na 
h-armailtibh gus an sluagh a thoirt air an 
aghaidh 4 . 

10 'Nuair a thig thu 'm fagus do bhaile 5 
gu cogadh na aghaidti, an sin gairmidh tu 
sith dha. 

11 Agus tarlaidh, ma bheir e freagradh 
na sìth dhuit, agus ma dh'fhosglas e dhuit, 
an sin tarlaidh gu'm bi 'n sluagh uile a 
gheibhear ann fuidh chìs dhuit, agus gu'n 
dean iad seirbhis dhuit. 

12 Agus mur dean e sìth riut, ach gu'n 
cog e riut, an sin cuiridh tu gu cruaidh na 
aghaidh 6 . sluagh fa lelh. 5 chathaìr. 6 cuiridh tu seisde 
ris, dubhaidh is taaimaidh lu e. CAIB. XXI. 13 Agus an uair a bheir an Tighearna 
<3o Dhia" thairis do d'làimh e, buailidh tu 
gach firionnach ann le faobhar a' chlaidh- 
eimh. 

14 Ach na mnài, agus a' chlann bheag, 
agus an sprèidh, agus na h-uile nithe a tha 
sa' hhaile, eadhon a' chreach uile, gabhaidh 
tu dhuit fèin : agus ithidla tu creacli do 
naimhdean, a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit. 

15 Mar so ni thu ris na bailtibh sin uile, 
a tha ro-fhada uait, nach 'eil do bhailtibh 
nan cinneach sin. 

10 Ach do bhailtibh an t-sluaigh sin a 
tha 'n Tighearna do Dhia a' toirt duit mar 
oighreachd, cha ghleidh thu ni sam bith 
beò anns am bheil anail: 

17 Ach sgriosaidh tu gu tur iad, cuclhon 
na Ilitich, agus nah-Amoraich, na Canaan- 
aich, agus na Peridsich, na Hibhich, agus 
na lebusaich, a rèir mar a dh'àiihn an 
Tighearna do Dliia dhuit : 

18 A chum nach teagaisg iad duit a 
dheanamh a rèir an uile ghrainealachd, a 
rinn iad d'an dèibh ; mar sin pheacaicheadh 
sibh an aghaidh an Tighearna bhur Dè. 

19 'Nuair a chuireas tu gu cruaidh an 
aghaidh 1 baile rè uine fhada, a' deanamh 
cogaidh na aghaidh chum a ghlacadh, cha 
chuir ihu as d'a chraobhaibh le tuadti a 
bhtialadh orra: oir feudaidh tu itheadh 
dhiubb, agus cha ghearr thu sìos iad, (oir 
is i craobh na machrach beatha duine,) 
chum an gnàtbachadh ann an cur an aghaidh 
a bhuile. 

20 A mhàin na craobhan a's aithne dhuit 
fèin nach craobhan bìdh iad, sgriosaidh 
agus gearraidh tu sìos iad ; agus togaidh tu 
daingnichean 2 an aghaidh a' bhaile a cliogas 
riut gus an ceannsaich thu e 3 . 

CAIB. XXI 
"M/H A gheibhear neach air a mharbhadh 
J_vii. san fhearann a bheir an Tighearna 
doDhia dhuit r'a sheallihachadh, na luidhe 
sa' mhachair, agus gun f hios cò mharbh e ; 

2 An sin thig do sheanairean agus do 
bhreitheamhnan a inach, agus tomhaisidh 
iad a chum nam bailtean a iha niu'n cuairt 
airsan a mharbhadh. 

o Agus tarlaidh gu'n gabh am baile a's 
faisge do'n duine a mharbhadh, eadhon 
seanairean a' bhaile sin agh, leis nach 
d'rinneadh obair, nach do triarruing riumh 
ann an cuing; 

4 Agus bheir seanairean a' bhaile sin an 
t-agh sìos do ghleann garbh nach do 
threabhadh agus nach do sbìol-chuireadh, 
agus gearraidh iad an sin amhach 4 an 
aighe dhelh sa' ghleann ; 

5 Agus thig na sagairt mic Lebhi am 
•fagus, (oir iadsan thagh an Tighearna do 
Dhia gu frithealadh dha fèin, agus gu beannachadh ann an ainm an Tighearna), 
agusarèiram focail-sancrìochnaichear'gach. 
uile chonnsachadh, agus gach uile bhuille. 

6 Agusnighidh uile sheanairean a'bhaile 
sin a's faigse do'n duine a mhaibhadh, an 
làmhan os ceann an aighe. d'an do ghearradh 
an amhach sa' ghleann : 

7 Agus fieagraidh iad agus their' iad, 
Cha do dhòirt ar làmhan an fhuil so, ni 
niò achunnaic ar sùilean i. 

8 Bi tròcaireach, O Thighearna, do d* 
shluagh Israel, a shaor thu, agus na cuir 
fuil neo-chiontach aleth do shluaigh Israeil. 
Agus mathar an fhuil dhoibh. 

9 Mar sin cuiridh tu air falbh cionta na 
fola nco-chiontaich o bhur measg, do bhrì' 
gu'n dean thu an ni a ta ceart ann an sùilibh 
an Tighearna. 

10 'Nuair a thèid thu nrach gu cogadh 
an agbaidh do naimhdean,agus gu'n d' thoir 
an Tighearna do Dhia thairis iad do d'làimh, 
agus gu'n dean thu braighde dhiubh, 

11 Agus gu'm faic thu measg nam 
braighde bean sgiamhach, agus gu bheiL 
dèigh agad oìrre, agus gu'm bu mhath leat 
agad i iia mnaoi ; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i do d' 
thigli, agtis bearraidh i a ceann, agus bheir 
i dhith a h-ìnean 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach 
braighdeanais, agus fanaidh i a'd' thigh, 
agus ni i caoidh 6 air son a h-athar agus a 
màthar mìos iomlan : agus an deigh sin 
thèid thu steach d'a h-ionnsuidh, agus 
bithidh tu a't' fhear-pòsda 7 aice, agus 
bithidh ise na mnaoi agad. 

14 Ach murbi tlachd agad innte, an sin 
leigidh tu leatha dol far an àill leatha, ach 
cha reic thu idir air airgiod i, ni mò a ni 
ihti ain-tighearnas oirre 8 , a chionn gu'n 
d ìslich thu i. 

lo Ma bhios aig duine dà mhnaoi, aon 
diubh gràdbaichte, agus an aon eile fiiath- 
aichte, agus ma rug iad clann da, aruan a' 
bhean ghràdhaichte agus a' bheun fhuath- 
aichte; agus ma's leis a' mhnaoi fhuath- 
atchte an ceud-ghin mic, 

16 An sin tarlaidh, 'nuair a bheir e 
sealbh d'a mhic air an ni a ta aige, nach 
theud e ccud-ghin a dheanamh do mhac 
na mnà gràdhaichte roimh mhac na mnà 
fuathaichte, a's e du rircadh an ceud-ghin : 

17 Ach gabhaidh e ri 9 mac na mnà 
fuathaichte. mar an ceud-ghin le roinn 
dhùbailte a thoirl da do gach ni a ta aige : 
oir is esan toiseach a neirt, is leis còir a' 
cheud-ghin. 

18 Ma bhios aig duine mac reasgach 10 
agus ceannaiiceach, nach gèill do ghuth 
'athar, no do ghuth a mhàihar, agus an 
uair a smachdaicheas iad e, nach èi>d riu : 

19 An sinbeiridh'athairagus a mhàthair 1 se"isde ri. 2 tiuìn-chalha. 3 gus un glacur e. 
+ muineal. s bithidh. Eabh. 6 cdoinidh i. 
185 7 na t' fhcar-pusdu. 8 marsuntachd leutha. 
9 aidmliichidh e gur e. 10 eas-umhul. DEUTERONOMI. air, agus bheir iad a mach e gu seanairean 
a bhaile, agus gu geatadh 'àite fèin ; 

20 Agus their iad ri seanairibh a' bhaile, 
T/(« ar mac soreasgach agus ceannairceach, 
cha d' thoir e gèill d'ar guth ; tha e na 
gheòcair agus na mhisgeir. 

2 1 Agus clachaidh uile dhaoinc a bhaile 
e le clachaibh a chum as gu'm bàsaich e : 
mar sin cuiridh tu olc air falbh as bhur 
measg, agus cluinnidh Israel uile, agus 
bithidh eagal orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadh a tha 
toillteanach air bàs, agus gu'm bi e r'a chur 
gu bàs, agus gu'n croch thu ri craoibh e : 

23 Cha 'n fhan a chorp rè na h-oidhche 
air a' chraoibh, ach air gach aon chor 
adhlaicidh tu e air an là sin fèin, (oir mall- 
aichte le Dia tlia esan a chrochadh :) àgiis 
cha salaich thu t'fhearann, a tlia 'n Tigh- 
earna do Dhiaa' toirt duit mar oighreachd. 

CAIB. XXII. 
5"]®J"UAIR a chi thu damh do bhràthar, 
JL^ no a chaora dol air seacharan, cha'n 
fholaich thu thu fèin uatha : bheir thu air 
gach aon chor air an ais iad a rìs a dh'ionn- J 
suidh do bhràthar. 

2 Agus mur bi do bhrà'hair làimh riut, 
rio mur aithne dhuit e, an sin bheir thu e 
dh'ionnsuidh do thighe fèin, agus bithidh e 
maille riut gus an iarr do bhràthair e, agus 
Lheir thu air 'ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna ni thu r'a a?a1, 
agus mar so ni thu r'a eudach, agus mar so 
ni thu ris na h-uile nithibh caillte le d' 
bhràihair, a chaill e, agus a fhuair thusa : 
cha 'n fheud thu thu fèin fholach. 

4 'Nuair a chi thu asal do bhràthar, no 
a dhamh a' tuiteam sìos air an t-slighe, 
cha'n f holaich thu thu fèin uatha : gu 
cinnteach togaidh tu suas iad maille ris a 
rìs. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le fear, 
rii mò a chuireas fcar uime eudach mnà : 
oìr is gràinealachd do'n Tighearna do Dhia 
iadsan uile a ni so. 

6 Matharlas do nead eoin a bhi romhad 
san t-slighe ann an craoibh sam bith, no 
air làr, ma's coin òg iad, no uibhean, agus 
a' mhàthair na suidheadh air an àlach '., 
no air na h-uibhibh, cha ghlac thu a' 
mhàthair maille ris an àìach : 

7 Air gach aon chor leigidh tu leis a' 
mhàthairdol as, agus an t-àlach gabhaidh 
tu dhuit fein ; a chum gu'n èirich gu math 
dhuit, agus gu'm buanaic.h thu clu làithean 

8 'Nuair a thogas tu tigh nomha, an sin 
togaidh tu barr-bhalla d'a mhullach, a chum 
nach d' thoir thu fuil air do thigh, ma 
thuiteas duine sam bith o sin. 

9 Cha chuir thu t'f hìon-lios le h-iomadh 
gnè sì/, an t-eagal gu'n truaillear toradh 
So shìl a chuir thu, agus meas t'f hìon-lios. 10 Cha dean thu ar * le damh, agus le 
h-asal maille ri chèile. 

11 Cha chuir thu umadeudach measgta, 
mar do olann agus do lìon le chèile. 

12 Nithu dhuit fèin fàbhran 3 air ceithir 
cheithreanaibh t'eudaich leis an còmhdaich 
thu tliufein. 

13 Ma ghabhas duine bean, agus gu're 
d' thèid e steach d'a h-ionnsuidh, agus gu'm 
fuathaich e i, 

14 Agus gu'n d' thoir e aobhar cainntena 
h-aghaidh, agus gu'n tog e suas droch ainm 
oirre, agus gu'n abair e, Ghabh mi a' bhcart 
so, agus an uair a thàinig mi d'a h-ionn- 
suidh, cha d'fhuair mi na maighdinn i : 

15 An sin gabhaidh athairna h-inhinn'', 
agus a màthair, agus bhcir iad a mach 
comhìtr'an maighdeanais na h-ighinn gu 
seanairihh a' bhaile anns a' gheata. 

16 Agus thcir athair na h-ighinn ris na 
seanairibh, Thug mi mo nighean do'n 
duine so na mnaoi, agus tha fuath aige 
oirre : 

17 Agus feuch, thug e aobhar cainnte 
na h-aghaidfi, ag ràdh, Cha d'fhuair mi dc* 
nighean na mai.hdinn; agus gidheadh is 
iad sin cnmharan maighdeanais mo nighinn : 
agus sgaoilidh iad an t-eudach an làthair 
sheanairean a' bhaile. 

18 Agus gabhaidh seanairean a' lihaile 
sin an duine, agus smachdaichidh iad c : 

19 Agus cuiridh iad ùbhla cheud secelf 
airgid air, agus bheir iad do athair na 
h-ighinn iad, a chionn gu'n do thog e droch 
ainm air òigh do chloinn Israeil ; agus 
bithidh i na mnaoi aige, cha 'n fheud e a 
cur uaiih r'a bheò. 

20 Ach ma tha an ni so f ìor, agas nach 
'eil comharan maighdeanais r'am faghait 
do'n nighinn ; 

21 An sin bheir iad a mach an nighean 
gu dorus tighe a h-athar, agus clachaidh 
daoine a baile i le clachaibh gus am bà^aich 
i ; a chionn gu'n d'oibrich i amaideachd 
ann an Israel le strìopachas a dheanamh 
ann an tigh a h-athar : mar sin cuiridh tu 
air falbh olc as bhur measg. 

22 Ma gheibhear dninea' luidhe le mnaor 
a tha pòsda ri fear, an sin cuirear gu bàs 
iad le chèile, an duine a luidh leis a^ 
ìnhnaoi, agus a' bhean: mar sin cuiridh tu 
olc air falbh o Israel. 

23 Ma tha nighean, agus i na h-òigh T 
fuidh cheangal-pòsaidh aig fear, agus gu'ni 
faigh duine i sa' bhaile, agus gu'n luidh e 
leatha : 

24 An sin bheir sibh a mach iad le chèile- 
gu geatadh a' bhaile sin, agus clachaidh) 
sibh iad le clachaibh gus am bàsaich iad : 
an nighean, a chionn nach do ghlaodh i, 
agus i blii sa'bhaile ; agus am fear, achionn 
gu'n d'ìslich è bean a choimhearsnaich : 1 na h-eunaibh òga, iseanaibh. 1 ireabhadh. 
■3 Jaimean, oiieau. 
186 * na nighinn i na h-inghin. Eir. caib. xxni. mar sin cuiridh tu air faTbh olc as bhur 
measg. 

?5 Ach ma -heibh fear sa' mhachair 
nighean a tha fuìdh cheacgal-pòsaidh, agus 
gu'n èignich an duine i, asus gu'n luidh e 
leatha. an sia cuirear a mhàin an duine a 
luich learha gu bàs. 

2ò Ach air an nighinn cha dean thu 
Lheag sam bith, cha 'n'eil san nighinn 
coire bàis ; cir roar an uair- a dh 'èireas 
duine suas ?.n aghaidh a chomhearsnaich, 
agus a mharbhas se e, mar sin a ta chùis 
so: 

27 Oir fhuair e sa' mhachair i, agvs 
àh'èizh an nighean a bha fuidh cheanga!- 
pòsaidh, agus cha robh neach ann g'a 
teasairginn. 

28 Ma gheibh duine nLr.hean a tha na 
h-òigh, nach 'eil fuidh cheansal-pòsaidh, 
agus gu"n dean e greim oirre, agus gu'n 
luidh e leathì. ajrus gu'm fìiahear lad ; 

29 An sin bheir am fear 1l luidh leatha 
do athair na h-inhinn leth-cheud secel 
airgid. agus bithidh i na mnaoi aige, a 
chionn gu'n d'ìslieh e i, cha *n fheud e a 
cur uaith r'a bheò. 

30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidh bean 
"athar, ni mò a leigeas e ris còrnhdachadh 
"athar. 

CAIB. XXIII. 

CHA d'theid esan, aig am bheil a 
chlochan air am bruthadh *, no "bhall 
dìomhair air a ghearradh dhefh, a steach 
do choimhchruinneach an Tigheama. 

3 Cha d' theid fear diolain a steach do 
ehoimhchruinneaeh an Tighearna ; eadhon 
gu nuig an deicheamh giuealach cha d' thèid 
e steach do choimhchruinneaeh an Tigh- 
eama. 

S Cha d' thèid Amonach no Mcabach a 
steach do ehoimbchruinneach an Tijh- 
earaa ; eadhon gus an deichearr.h gineaìach 
cha dthèid iad a steach do choimhchruinn- 
each an Tighearn a chaoidh. 

4 A chionn nach do choinnich iad sibh 
le h-aran asxis le h-ui*ge air an t-slighe, 
"huair a thàmig sibh a mach as an Eiphit, 
agus a chionn sn"n do thuarasdalaich iad 
a' d" aghaidh Balaam mac Bheoir, o Phetor 
na Mesopotamia, chum do mhallachadh. 

5 Gidheadh, cha 'n èisdeadh an Tigheam 
do Dhia ri Baìaam : ach thionndaidh an 
Tighearna do Dhia dhuit atn mallachadh 
gu beannachadh, a chionn gu'm bu toìgh 
leis an Tighearna do Dhia thu. 

6 Cha 'n iarr thu an sìth, no an sonas rè 
t'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabh thu gràin do Edomach, oir 
is e dt- bhràthaire: cha ghabh thu gràin 
do Eiphiteach, a chionn gu'n robh thu" a'd' 
choigreach na fhearann. 

S Thèid a' chlann a ghinear leo-san, a steach do choimhchniinneachanTiihearrj3, 
nan treas ginealach. 

9 'Nuair a thèid ffheachd* a mach an 
aghaidh do naimhdean, aa sin gleidh thu 
fèm o gach droch ni. 

10 Ma bhios 'nar measg duine sam bith\ 
nach 'eil glan, a thaobh neo-ghloine a. 
tharlas da »an oidhche, an sin thèid e mach> 
as a' champ,c'na d' thig e steach do mheadhoD 
a* chaimp. 

11 Arh an uair a bhios e dlùth do'nt 
f heasgar, an sin nighidh se eflin le h-uisge, 
agus an uaìr a thèid a' ghrian fodha 3 , tftig 
e steach do mheadhon a' chaimp. 

12 Biihidh agad àitc mar an ceudna anv 
taobh a muigh do'n champ, far an d'thèid 
thu niach. 

13 Agus bithiflh pleadhag 4 agad air do> 
chrios 5 , agus an uair a shuidhe,is tu a 
inuigh, cladhaichidh tu leatha, agus tioun- 
daidh tu air t'ais, agus folaichidh tu an ni 
a thig uait. 

14 Oir tha 'n Tighearna do Dria ag; 
imeachd am meadhou do chaimp, chum do- 
shaoradh, asus a chum do naimhdean a. 
thoirt thairis romhad : uime sin bithidh do> 
champ naomha, chum nach faic e ni sam 
bith neo-ghlan aacad, agus nach pill e air 
falbh uait" 

15 Cha d' thoir thu suas d'a mhaighsdir 
an seirbhiseach. a chaidh as 5 a t" ionnsuidhi 
o "mhaighsdir. 

16 Maille riut gabhaidh e eòmhnuìdhv 
'nar meass, anns au àit a thaghas e, ant 
taobh a sugh acn do d' gheataibh far an 
taitniche leis : cha dean thu foirneart air. 

17 Cha bhistrìopach airbithdo nighean- 
aflih Israeil, ni mò bhios Sodomach do> 
mhacaibh IsraeiL 

18 C'ha d' thoir thu tuarasdal strìopaichy 
no luach coin do thigh an Tighearna do> 
Dhè air son bòid sam bith : oir tha iad sia 
eadhou le chèile nan gràinealaehd do'a 
Tigheama do Dhia. 

19 Cha d' thoir thu jm' sam b'tth an 
coingheall'' do d' bhràthair air riadh 8 
riadh airgid, riadh bìdh, riadh ni sam bith,. 
a Iheirear an roingheall air riadh. 

20 Do choigreach feudaidh tu ni a thoirt 
an coingheall air riadh, ach do d" bhràhair 
cha d' thoir thu ni sam bitli an coingheall 
air riadh : a chum gu'm beannaich art 
Tighearna do Dhia thu anns gach ni ris an 
cuir thu do làmh, san Ihearaun d'am bheit 
thu dol g'a shealbhachadh. 

21 'Xuair a bhcir thu tòid do'n Tigh 
earna do Dhia, cha dean thu moille na 
h-ìicadh : oir gu cinnteach iarraidh aa 
Tigheama do Dhia uait i ; agus bhiodh e 
na pheacadh dhuit. 

92 Ach ma dh'fhanas tu gun bhòid a 
thoirt, cha bhi e na pheacadh dhuit 9 . 1 air an lotadh. - t'armailt. do chamoa. 
3 fuidU. ±jluaiaid. 5 air do bf.all-cirm. 
187 6 tìe'fh. ~ iasacZd. s ann-riadh. ocar. 

9 annad. Eabh. DEUTERONOMI. 23 An ni sin a chaidh mach as do 
fohilibh, coimhididh agus coimhlionaidh 
tu ; a rèir mar a bhòidich thu do'n Tigh- 
earna do Dhia, eadhon tabhartas saor- 
thoile, a gheall thu le d' bheul. 

24 'Nuair a thèid thu steach do fhìon- 
ìios do choimhearsnaich, an sin fèudaidh 
tu fìon-dhearcan itheadh mar is miann 
leat, cudhon do shàth ; ach cha chuir thu 
bhe;.g a'd' shoirheach. 

25 'Nuair a thèid thu steach a dh'arbhar 
■do choimhearsnaich, an sin feudaidh tu na 
■diasan a spìonadh le d' làimh, ach corran 
cha chuir thu ann an arbhar do choimh- 
•earsnaich. 

C A I B. XXIV. 
'IJVTJJALR a ghabhas fear bean, agus a 
_X.nI phòsas e i, agus gu'n tachair nach 
faigh i deagh-ghean na shùilibh, a chionn 
gu'n d'fhuair e neo-ghloine èigin innte ; 
•an sin sgtìobhadh c litir-dhealachaidh 1 
■dh'i, agus thugadh e. na làimh i, agus 
cuiieadh e mach as a thigh i. 

2_Agus an uair a dh'fhalbhas i mach as 
a thigh, feudaidh i dol agus a bhi nu mnani 
~aig fear eile. 

3 Agus ma dh'fhuathaicheas arn fear- 
pòsda ma dheireaflh so i, agus gu'n sgrìobh 
-e litir-dhealachaidh dh'i, agus gu'n d' ihoir 
« na làimh i, agus gu'n cuir e mach as a 
thigh i ; no ma gheibh am fear ma dhèir- 
eadh bàs, a ghabh i na mnaoi dha fèin ; 

4 Cha 'n fheud a ceud fhear-pòsda, a 
-chuir uaith i, a gabhail a rìs gu bi na nmaoi 

dha, an deigh dh'i bhi air a truailleadh : 
oir is gràinealachd sin an làthair an Tigh- 

earna, agus cha d'thoir thu air an fhearann 2 

peacarhadh, a tha'n Tighearna do Dhia a' 

toirt duit mar oighreachd. 

5 'Nuair a ghabhas duine bean nuadh, 
■cha d' thèid e mach gu cogadh, ni mò a 
chuirear cùram gnothuich sani bi'h air : 
fanaidh e saor aig a thighfèin aon bhliadhna, 
-agus bheif e subhachas d'a mhnaoi a 
ghabh e. 

6 Cha ghabh duine sam bith a' chlach- 
mhuilinn ìochdrach, no uachdrach mar 
gheall: oir tha e gabhail anma duine mar 
gheall. 

7 Ma gheibhear duine a' goideadh aon 
neach d'a bhràithribh do chloinn Israeil, 
-agus ma ni e ain-tighearnas air 3 , no mu 
Teiceas se e : an sin cuirear gu bàs an 
gaduiche sin, agus cuiridh tu olc air fàlbh 
as bhur measg. 

8 Thoir an aire, ann am plàigh na 
lailmre, gu'n d' thoir tlm fanear gu dùrachd- 
ach, agus gu'n dean thu a rèir nan uile 
nithe a theagaisgeas na sagarta na Le- 
bhithic h dhuirjh : a rèir mar a dh aithn mi 
■dhoibh, bheir sibh fanear gu'n dean sibh. 

9 Cuimhnich ciod a rinn an Tighearna ^ lilir-dheuluich. x sluagh an f hearainri. 
"3 ma nì e marsantuchd leis. * uis-iucaidh tu. 
188 do Dhia ri Miriam air an t-slighe, an dèigh 
dhuibh teachd a mach as an Kiphit. 

10 'Nuair a bheir thu do d' choimh- 
earsnach ni sam bith an coingheall, cha 
d'thèidthusteachd'a thighaghabhailaghil). 

11 A mach seasaidh tu, agus bheir an 
duine d'am bheil thu toirt an coingheall, 
an geall a mach dhuit. 

12 Agus ma ti h ios an duine bochd, cha 
choidil thu le 'gheall. 

13 Air gach aon chor bhcir thu air ais 4 
dha 'n geall a rìs, 'nuair a thè'td a' ghrian 
fodha, chum gu'n coidil e na. eudach fètn, 
agus gu'm beannaich e thu : agus biihidh 
so na ionracas dhuit an làthair an Tigh- 
earna do Dhè. 

14 Cha dean thu foirneartair seirbhiseach 
tuarasdail, a tha bochd agus uireasbhuidh- 
each, co dhiubh a tha e do d' bhràithribh, no 
do d' choigrich, a tha ann a t'fhearann an 
taobh a stigh do d' gheataibh. 

15 Air a Jà bheir thu dhu a thuarasdal, 
agus cha d' thèid a' ghi ian sìos air, oir tha e 
bochd, agus a' suidheachadh a chridhe air: 
air eagal gu'n glaodh c a't' aghaidh ris an 
I ighcarna, agus gii'ni bi e na pheacadh 
dhuit. 

16 Cha chuircar na h-aithreacha gu bàs 
air sonna cloinne,ni mò achuiiear a' chlann 
gu bàs air son nan ailhieacha: cuirear gach 
duitie gu bàs air son a pheacaidh fèin. 

17 Cfaa chlaon 5 thu breitheanas a' 
choigrich, no an dìlleachdain, ni mò a 
ghabhas tu eudach bantraich mar gheall. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fein a'd' thràill san Eiphit, agus gùn do 
shaor an Tighearna do Dhia thu as sin : 
uime sin tha mì ag àithneadh dhuit an ni 
so a dheanamh. 

19 'Nuair a bhuaineas tu 6 t'fhoghar a'd' 
achadh, agus a dhi'-chuimhnicheas tu sguab 
san achadh, cha phill thu g'a togail ; air son 
a' choigrich, air son an dilleachdain, agus 
air son na bantraich, bithidh i: a chum 
gtt'm beannaich an Tighearna do Dhia 
ihu ann an uile oibribh do làmh. 

20 'Nuair a chrathas lu do chroinn-oladh, 
cha d' thèid thu thairis air na gcugaibh a 
rìs : air son a' choigrich, àir son an 
dìileachdain, air son na bantraich, bilhidh e. 

21 'Nuair a chruinnicheas tu fìon- 
dhearcan t'fhìon-lius, cha ghlan thu gu 
buileach a'd' dhèigh e : air son a' choigrich, 
air son an dìlleachdain, agus air son na 
bantraich, bithidh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
a'd' thràill 7 ann an tìr na h-Eiphit : uime 
sin tha mi ag àithneàdh dliuit an ni so a 
dheanamh. 

C AIB. XXV. 

MA bhios connsachudh eadar dhaoine, 
agus gu'n d' thig iad gu breitheanas, 

s Cha'n fhiar. 6 ghearras tu sìos. 7 a 'd 
d/iuine daor. CAIB. XXVI. a chum as gu'n d' thoir na breitheamhna 
breth ', an sìn saoraidh iad an t-ionracan, 
agus dìtidh iad 2 an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, ma 's airidh an duine 
aingidh bhi air a bhualadh, gu'n d' tlioir am 
brei:heanih air luiùhe sìos, agus a bhi air a 
bhualadh na làthair, a rèir a choire, ann an 
àireamh àraidh do bhuillibh. 

S Dà thichead btiille bheir e dha: cha 
d' thèid e thairis, air eagal nan rachadh e 
thairis, agus gu'm buaileadh se e os an 
ceann sin le moran bhuillibh, an sin gu'm 
biodh do bhràth.dr tàireil a'd' shùilibh. 

4 Cha chuir thu ceangal air beul an 
daimh an uair a tha e saltairt 3 an arbhair. 

5 'Ntiair a ghahhas bràithrean còmh- 
nuidh maille ri chèile, agus gu'm faigh aon 
diubh bàs, agus gu'n duine cloinne aige, 
cha phòs Lean a' mhairbh a mach ri 
. coigreach: thèid a bràthair-cèilc steach 
d'a h-ionnsuidh, agus gabhaidh e dha fèin i 
na mnaoi, agus ni e dlighe 4 bràthar-cèile 
rithe s . 

6 Agus èiriùh an ceud-ghin mic, a 
bhtireas i, suas ann an ainm a bhràthar « 
ta marbh, a chum nach dubhar a mach 
'ainm a h-Israel. 

7 Agus mur toil leis an duine bean a 
bhràihar a ghabhail, an sin thèid bean a 
bhr^ihar suas do'n gheata chum nan 
seanairean. agus their i, Tha mo bhràthair- 
cèile a' diùltadh ainm a ihogail suas d'a 
bhràhair ann an Israel cha 'n àill leis 
dlighe bràihar-ceile dheanamh rium. 

8 Àa sin gairmiòh -eanairean a bhaile 
air, agus labhraidh iad ris : agus ma shea^as 
e macii, agus gu'n abair e, Cha 'n àill leam 
a gabhaii ; 

An sn thig bean a bhràihar d'a ionn- 
suidh, an làihair nan seanaircan, agus 
fuasglaidh i a bhròg Ihàrr a choise, agus 
tilgidh i smugaid na eudain, agus freagraidh 
agus thcir i, J.Iar so niihear ris an duii:e 
nach tog bt'.as tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an I^rael, 
Tigh an fhir aig am bheil a bhiòg 
fuasgailte. 

11 'Nuair a bhios daoine ri conihsiri' 
cuideachd, neach ri neach eile, agus gu'n 
d' thig hean a h-aon diubh am fagus a 
dh'ihuasgladh a rir-pòsda alàimh an ihir, a 
tha 'ga bhualadh, agus gu'n sìn i mach a 
làn.h, agus gu'n gabh i greim air a bhuill 
diomhair : 

12 An sin gearraidh tu dhith a làmh: 
cha ghabh do shùil trr.as dith. 

13 C'ha bhi agad ann ad mhàla 6 aon 
chothrom 7 agus co'.hrum ei'e; cothrom mòr 
agus beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigh aon 
soitheach agus eoiiheach eile lomhais : 
soitheach mòr agus beag. 15 Cothrom iomlan agus ceart bithitlhs 
agad : soitheach-tomhais iomlan agus ceart 
bithìdh agad : a chum gu'm buanaichear 
do làithean anns an fhearann, a tha 'a 
Tighearna do Uhia a' tabhairt duit. 

16 Oir tha iadsan uile, a ni na nithe sin^ 
iadsan uiìe, a ni gu h-eucorach, nan gràin- 
eilcachd do'n Tighearna do Uhia. 

17 Cuimhnicn ciod a rinn Amalec ort 
san t-slighe, 'nuair a thàinig sibh a mach. 
as an Eiphit: 

1S Cionnus a choinnich e thu sart 
t-slighe, agus a bhuail e chuid bu deirean- 
aiche dhìot, eadhon iadsan uile a bha lag; 
a'd' dhèigh, an uair a bha thu fann agus 
sgìth, agus nach robh eagal Dè air. 

19 Uime sin, an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia fois duit o d' naimhdibh uile- 
mu'n cuairt, anns an fhearann a bheir an 
Tighearna do Uhia dhuit mar oighreachd. 
r'a shealbhachadh, dubhaidh tu aa cuimhne 
Amaleìc o bhi fuidh nèamh ; cha dì-chuimh— 
nich thu e. ■ 

CAIB. XW'l 
4 GUS an uair a thèid thu stigh do'rt 
thearann a tha 'n Tighearna do Dhia- 
a' toirt dhuit mar oighreachd agus a 
shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tuv 
còmhnuidh ann ; 

2 An sin gabhaid'n tu do'n cheud chuid 
do uile thoradh na talmhainn, a bheir thu; 
'eat do t'fhcarann, a tha 'n Tighearna dot 
Dhia a' tabhaìrt duit, agus cuiriòh tu ann> 
am bascaid e, agus thèid thu chum an àite- 
a thaghas an Tighearna do Dhia, a churr 
ainnie an sin. 

3 Agus thèid thu dn'ionnsuidh an t-sagairt 
a bhics anns na laiihibh sin, a^us their thut 
ri=, I ha mi ag aideachadh air an là 'nt 
diugh do'n 1 ighearna do Dhia, gu'rr 
d'thàir.iz mi do'n dùthaich a mhionnaich 
an Tighearna d'ar n-aithreachaibh gu'it 
d' thugadh e dhuinn. 

4 Agus gabhaidh an sagart a' bhascaid 
as do làimh, agus cuiiidh e sìos i air- 
beulaubh aharach an Tuhearna do Dhè. 

"> Agus freagraidh tu agus their thu art 
làthair an Tighearna r!o Dhè, Bu Shirianarh; 
air^htòì a bfii cailltc m' athair, agus chaidh 
e sìos do'n Eiphit, agus bha e air chuairt 
an sin le beagan cuideichd, agus dh'f hàs e- 
'n sin na chinneach mòr, cumhachdacht 
agr.s lìonmhor. 

6 Agus bhuin na h-Eiphitich gu h-olc- 
ruir.n 9 , agus shàraich iad sinn, agus chuiir 
iad daorsa chruaidh oirnn. 

7 Agus ghlaodh einn ris an Tighearna r 
Dia ar n-aithreacha ; agus dh'èisd an Tigh— 
eavna r'ar guih, agus dh'amhairc e oir ar 
n-àmhghar agus ar saothair, agus ar 
foirneart. 

8 Agus thug an Tighearna mach sinrt 1 eatorra. - fasaìdh iud slnos. . 3 bitalarth. 
* dleasdaaas. * riu. 6 bhalg. 1 chlavh. Eabli. 
189 8 eathar-tomhais ; ephah. Eabli. 9 reum. DEUTERONOMI. as an Eiphitle làimh chumhachdaich, agus 
le gàirdean sìnte mach, agus le h-uamhann 
mòr, agus le comharaibh, agus le h-iong- 
antasaibh. 

-9 Agus thug e sinn do'n àite so, agus 
thug e dhuinti am fearann so, fearann a 
tha sruthadh le bainne agus niil. 

10 Agus a nis feuch, thug mi leam ceud 
thoradh an fhearainn, a thug thusa, a 
Tighearna dhomh : agus cuiridh tu e am 
■fianuis an Tighearna do Dhè, agus ni 
4hu aoradh 1 am fianuis an Tighearna do 
Dhè. 

1 1 Agus ni thu gairdeachas anns gach 
mi math, a thug an Tigheama do Dhia 
dhuit, agus do d' thigh, thu fèin, agus an 
X,ebhitheach, agus an coigreach, a bhios 'nar 
aneasg. 

12 'Nuair a chuireas tu erìoch air fleach- 
amh a thoirt seachad, eadhon uile dheach- 
amh do chinneis 2 air an treas bliadhna, 
ibliadhna an deachaimh, agus a bheir thu 
€ do'n Lebhitheach, do'n choigreach, do'n 
dìlleachdan, agus do'n bhantraich, a chum 
gu'n ith iad an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh, agus gu'n sàsuichear iad ; 

13 An sin their thu amfiannis an Tinh- 
<earna do Dhè, Thug mi leani na nithe 
naomha as ma thigh, agus mar an ceudna 
thug mi iad do'n Lebhitheach, agus do'n 
■choigreach, do'n dìlleachdan, agus do'n 
&hantraich, a rèir t' àilheantan ttile, a 
•dh'àilhn thu dhomh : cha do bhrismi h-uon 
•do t'àiiheantaibh, ni mò a dhi-chuiiuhnich 
mi iad. 

14 Chad'ith mi Meag dhiubh a'm bhròn, 
3ii mò a ghabh mi bhe'ag dhiubh gu fèutn 
neo-ghlan sam bit/i, ni mò a thug mi blieag 
dhiubh air son a' mhairbh: dh'èisd mi 
icì guth an Tighearna mo Dhè : rinn 
ami a rèir nan uile nithe, a dh'àithn thu 
•dhomh. 

15 Amhaircanuas o ionad-còmhnuidh 
<do naonihachd, o nèamh. agus beannaich 
*do shluagh Israel, agus am fearann a thug 
thu dhuinn, mar a mhionnaìch' thu d'ar 
n-aithreachaibh, fearann a tha sruthadh le 
iiainne agus mil. 

16 Air an la'n diugh dh'àithn an Tigh- 
«arna do Dhia dhuit na reachdan agus na 
foreitheanais sin a dheanamh : uime sin 
coimhididh agus ni thu iad le d' uile chridhe, 
agus le d' uile anam. 

17" Rinn thu roghainn 3 an diugh do'n 
Tighearna gu bhi na Dhia dhuit, agus gu 
gluasad na shliehibh, agus gu 'reach- 
dan a ghleidheadn, agus 'àitheanta, agus 
-a bhreitheanais, agus gu èisdeachd r'a 
-ghuth. 

18 Agus thagh 4 an Tighearna thusa an 
diugh gu bhi a'd' shluagh sònraichte dha 
lèin, maragheall 5 e dhuit, agus a chum 
gu'n gleidheadh tu 'àitheantan uile ; 19 Agus a chum gu'n deanadh e ard thu 
os cionn nan uile chinneach a rinn e, ann 
an cliu, agus ann an ainrri, agus ann an 
urram, agus a chum gu'm bitheadh tu a'd' 
shluagh naomha do'n Tighearna do Dhia, 
mar a labhair e. 

C A I B. XXVII. 

AGUS dh'àithn Maois agus seanairean 
lsraeil do'n t-sluagli, ag ràdh, Gleidh- 
ibh na h-àiiheantan uile a tha mi ag àith- 
neadh dhuibh an diugh. 

9. Agus tarlaidh air an là anns an d' thèicl 
sibh thar Iordan do'n fhearann a bheir an 
Tigheama do Dhia dhuit, gu'n cuir thu 
suas dhuit fèin clacha mòra, agus comh- 
daichidh tu thairis le h-aol iad. 

3 Agus sgrìobhaidh tit orra uile bhri- 
alhranan laghaso,. 'nuaira thèid thu thairis, 
a chum as gu'n d' thèid thu steach do'n 
fhearann a bheir an Tighearna do Dhia. 
dhuit, fearann a tha sruthadh le bainne 
agus le mil; mar a gheall an Tighearna. 
Dia t'aithrcacha dhuit. 

4 Uime sin, an uair a thèid sibh thar 
Iordan, cuiridh sibh suas na clachan sin, 
a tlia rni ag àithneadh dhuibh air an là'n 
diugh, arm an sliabh Ebail, agus còmh- 
daichidh lu thairis le h-aol iad. 

5 Agus an sin togaidh tu suas altair do'n 
Tighearna do Dhià, àltair do chlachaibh : 
cha tog thu suas inneàl iaruinn sam bith 
orra. 

Do chlachaibh slàna togaidh tu altair 
an Tighearna do Dhè, agus bheir thu 
suas cirre ìobairte-loisgte do'n Tighearna 
do Dhia. 

7 Agus ìobraidh tu ìobairte-sìth, agus 
ithidh tu 'n sin, agus ni thu gairdeachas 
an làthair an Tigliearnado Dhè. 

8 Agus sgiìobhaidh tu air na clach- 
aibh uile bhriathran an lagha so gu ro 
shoilleir. 

9 Agus labhair Maois, agus na sagairt 
nan Lebhithich, rt h-Israel uile, ag ràdh, 
Thoir an aire, agus èisd, O Israel ; air an 
là 'n diugh rinneadh thu a'd' shluagh G do'n 
Tighearna do Dhia, 

10 Uime sin èisdidh tu ri gnth an Tigh- 
earna do Dhè, agus ni thu 'àitheanta, agus 
a reachdan, a tha mi ag àithneadh dhuit air 
an là'n diugh. 

11 Agus dh'àithn Maois do'n t-sluagh. 
air an là sin fèin, ag ràdh, 

12 Seasaidh iad so air sliabh Qheridsim 
a bheannachadh an t-sluaigh, 'nuair a thèid 
sibh thar Iordan ; Simeon, agus Lebhi, 
agus Iudah, agus Isachar, agus Ioseph, 
agus Beniamin. 

13 Agus seasaidh iad so air sliabh Ebail 
a mhallacliadh ; Iteubcn, Gad, agus Aser, 
agus Sebulun, Dan, agus Naphtali. 

14 Agtts labhraidh na Lebhitliich, agus 
their iad ri daoinibh Israeiluile le guth ard ; 1 ùdhradh, z phisich,fhàs. 3 dltaidich thu.ì 4. ròghnuiv/t, 5 labhair. Eitbh, 6 nu dp!wbulL 
190 CAIB. XXVIII. 15 Mallaichte gu robh an duine a ni 
dealbh snaidhle ', no leaghta, gràineileachd 
do'n Tighearna, obair lamh an fhir-cheird, 
agus a chuireas e ann an ionad dìomhair : 
agus t'reagraidh an sluagh uile, agus their 
iad, Amen. 

16 Mallaichte gu robh esan a ni tàir air 
"'athair, no air a mhàthair : agus their an 
sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu robh esan, a dh'atharr- 
aicheas crioch 2 j'caraiun a choimhears- 
iiaich 3 : agus their an sluagh uile, Amen. 

18 Mairaichte gu robh esan a chuireas 
-an dall air seacharan san t-slighe : agus 
their an sluagh uilc, Amen. 

19 Mallaichte gu robh esan, a chlaonas 
breitheanas a' choigrich, an dìileachdain, 
agus na bantraich : agus their an sluagh 
uile, Ani'n. 

20 Mailaichte gu robh esan, a luidheas 
le mnaoi 'athar, a chionn gu bheil e Jeig- 
«adh ris còmhdach 'athar: agus their an 
sluaghuile, Amen, 

21 Mallaichte ^u robh esan, a luidheas 
le h-ainmhidh sam bith: agus their an 
sluagh uile, Amen. 

22 Mallaichte gu robh esan, a luidhcas 
le 'phiuthair, nighean 'athar, no nighean 
a. mhàtliar : agus their an sluagh uiie, 
Amen. 

23 Mallaichte gu robh esan, a luidheas le 
'mhàihair-chèile : agus theiran sluagh uile, 
Amen 

24 Mallaichte gu robh esan, a bhuaileas a 
choimhearsnach gu h-uaigneach 4 : agus 
their an siuagh uile, Ameu. 

25 Mallaichte gu robk esan, a ghabhas 
sduais 5 air son duine neo-chiontach a 
mharbhadh 6 : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

26 Mallaichte gu robh esan, nach daing- 
nich uile bliriathran an laglia so chum 
an deanamh : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS tarlaidh, ma dheisdeas tu gu 
dùrachdach ri guth an Tighearna do 
Dhè, a choimhead agus a dheanamh 'àith- 
cantan uiie, a tha mi ag àithneadh dliuit 
air an là n diugh, gu'n cuir an Tighearna 
do Dhia suas thu os cionn uile chinneacha 
na talmhainn. 

2 Agus thig na beannachda so uile ort, 
agus beiridh ìad ort, ma dli'èisdeas tu ri 
guth an Tighearna do Dhè. 

3 Beannaichte bithidh tu sa' bhaile, agus 
beannaichte bithidh tu sa' mhachair. 

4 Beannaichte bithi.dh toradh do chuirp, 
agus toradh t'fJiearainn, agus toradh do 
sprèidhe, fàs do chruidh 7 , agus treuda do 
eiiaorach. 

1 tomhaigh ghrhblialta. 2 comhara ; teòran. Eir. 
3 a nabuìdh. * am 5 ceannach. 6 air 

SQji fuìl neo-chiontach a 4hòrtadh, 7 do bhò. 

m 5 Beannaichte bithidh do bhascaid agus 
do chuibhrionn 8 . 

6 Beannaichte bithidh tu 'nuair a thig 
thu stigh, agus beannaichte bithidh tu 'nuair 
a thèid thu muigh. 

7 Bheir an l'ighearna_/a»ear gu'm bi do 
naimhdean, a dh'èireas suas a't' aghaidh, 
air am bualadh roimh do ghnùis : thig 
iad a mach a' t' aghaidli air aon slighe, 
agus teichidh iad romhad air seachd 
>iighibh. 

8 Aithnidh an Tighearn am beannachd 
ort a'd' thighibh-tasgaidh 9 , agus anns gach 
ni ris an cuir thu do làmh: agus beann- 
aichidh e thu san fhearann, a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit. 

9 Daingnichidli an Tighearn thu a'd' 
shluagh naomha dha fèin, mar a mhionn- 
aich e dtiuit, ma ghleidheas tu àitheantan 
an Tighearna do Dhè, agus ma ghluaiseas 
tu na slilighibh. 

10 Agus chi uile chinnich na talmhainn 
gu'n goirear ainm an Tigheam ort, agus 
bithidh eagal orra romhad. 

11 Agus ni an Tighearna saibliir 10 thu 
ann am maoin, ann an toradh do chuirp, 
agus ann an toradh do sprèidhe, agus ann 
an toradh do thalmhainn anns an talamh a 
mhionnach an Tigheama do t' ailhreac.h- 
aibh a thabhairt duit. 

12 Fosglaidh an Tighearna dhuit a 
dheagh ionmlias na nèamhan a thoirt 
uisge do t'fhearann na àm, agus a bheann- 
achadh uile oibre do làimh; agus l)heir 
tlm 'n iasachd 12 do mhòran chinneach, 
agus cha ghabh thu 'n iasachd. 

13 Agus ni an Tighearn an ceann dhìot, 
agus ni h-e an t-earball 13 ; agus bithidh tu 
mhàin an uachdar, agus cha bhi thu 'n 
ìochdar: ma dh'èisdeas tu ri aitheantaibh 
an Tighearna do Dliè, a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit air an Jà 'n diugh gu'n coimhead 
agus gu'n dean t/iu iad. 

14 Agus cha d' thèid thu thaolih o aon 
air bith do na briathraibli a tha mi ag 
àithneadh dhuit an diugh, a chum na 
làimhe deise no chum na Jàimhe clìthe, a 
dhol an dèigh dhiathan eile dlieanamh 
seirbhis doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu rt guth 
an Tighearna do Dhè, a thoirt fanear gu'n 
dean 14 thu 'àitlieantan agus a reachdan uile, 
■àtha mi ag àithneadh dhuit an diugli, gu'n 
d' tliig na mallachda so uile ort, agus gu'm 
beir iad ort. 

16 Mallaichte bithidh tu sa' bhaile, agus 
mallaichte bithidh tu sa 'mhachair. 

17 Mallaichte bithidh do bhascaid agus 
do chuiblirionn. 

18 Maìlaichte Uthidh toradh do chuirp, 
agus toiadh t'fhearainn, fas do chruidh \ 
agus treudan do chaorach. 

? siòr. 9 thighibli stòir, shaibldibh. 10 puilt. 
11 thaisgeach. 11 coingheall. *3 iorbalU 
r + gu'n CQÌmhlion. 15 àl do i/w. DEUTERONOMT. 19 Mallaichte bithidli tu 'nuair athig thu 
stigh, agtts mallaichte bilhidk tu 'nuair a 
thèid thu mach. 

20 Ciiiridh an Tighearn ort mallachadh, 
mi-shnainihneas ', agus achmhasan, anns 
gach ni ris an cuir thu do làmh gu 'dhean- 
anih, gus an sgriosar thu, agus gus an 
d' thèid as duit gu h-obann, air son aingidh- 
eachd do ghnìomhara leis an do thrèig thu 
mise. 

21 Bheir an Tighcarn air a' plàigh lean- 
tuinn riut gus an claoidh c thu bhàrr an 
fhcavainn, d'am bheil thu dol a steach g'a 
shealbhachadh. 

22 Buailidh an Tighearn thu le caìth- 
eamh-, aj,us lefiabhrus 3 , agus le h-ain- 
tea% a«us le h-ard-losgadh, agus leis a' 
chlaidheamh. agus le seargadh \ agus le 
fuar-dh p alt *: agus leanaidh iad thu gus an 
d' thèid as duit. 

23 Agus bithidh do speuran a ta os do 
cheann nan umha e , agus an talamh a tu 
fodhad na iarunn. 

21 Ni an Tighearn uisge t'f'hearainn na 
luaithre agus na dhuslach : o nèamh thig 
e nuas urt, gus an s-riusar thu. 

25 Bheir an Tigheama fanear gn'm 
buailear. thu air beulaobh do naimhdean : 
thèid thu mach airaon slighe 7 nan aghaidh, 
agus teichidh tu rompa air seachd slighibh ; 
agus aiharraichèar thu chum uile riogh- 
achda na tabnhainn. 

26 Agus bithidh do chlosach s na biadh 
aia. uile eunlaith an a'.hair, a^us ai'g beath- 
aichibh na talmhainn, agus cha 'n fhuad- 
àichduine sam bith air felbh iad. 

27 Buailidh an Tighearn thu le neasgaid 
na h-Eiphit, agus le ruidh i'ola 9 , agus le 
càrr, agus le cloimh l0 , do nachbi e'n cuma'- 
do leigheas. 

28 Buailidh an Tighearn thu le cuth- 
ach, agus le doille, agus le h'uamhann 
cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu 11 mu mheadh- 
on-là, mar a smetiraicheas an dall san 
dorchada% agus cha soirbhich leat a'd 
shlighibh ; agus bithidh tu mhàin fu'idh 
fhoirneart, agus' air do chreachadh a 
ghnàth, agus cha teasaitg duine sam bilh 
thu. 

30 Ni thu ceancal-pòsaidh 12 ri nmaoi, 
agus luidhidh fear eile lealha : togaidh lu 
tigh, agus cha ghabh thu còmhnuidh ann : 
suidhichidh tu fion-lios, aguscha tionail thu 
'fhìon-dhearcan. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair do 
shùl, agus cha 'n ith thu dheth ; bheirear 
air falbh 1: 'asal a dh'aindeoin as do làihair, 
agus cha d' thoirear air a h-ais v> dhuit i : 
bheirear do chaoraich do d' naimhdibh, 

■ x carraìd. 2 èìt'ìch. 3 teasaìch, ciiartaich. 
4 gaisearfh, losguih-deàlànaich. 5 erithreodh. 
6 prais. 7 rhd, rathad. 8 do chairbh, do 
chorp marbh. 9 hemmorhoids. Sasg, 10 cluimh. 
Eir'. 11 iarraidh iu fu-lldmh, 
192 agus cha bhi neach agad, a bheir uatha 
iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nighean-a 
do shluagh eile, agus chi do shùilean, agus 
f'àilnichidh iad le fadal air an son 14 rè 
an là : agus cha bhi neart sam bith a'd' 
làimh. 

33 Toradh t-f hearainn, agus do shaothair 
uile, ithidh cinneach suas, nach b'aithne 
dhtiit ; agus bithidh tu mhàin fuidh fhoir- 
neart, agus air do bhruthadh an comh- 
nuidh : 

3+ Air chor as gu'm bi thu air mhi- 
chèill, air son seallaidh do shùl a chi thu. 

35 Buailidh an Tighearn thu sna glùin- 
ibh, agus anns na casaibh, le nea s gaid 
chràitich nach gabh leigheas, o bhonn do 
choise gu mullach do chinn. 

36 Bheir an Tighearn thu jtin, agus do 
righ a chuireas tu os do cheann,gu cinneach 
nach b'aithn^ aon chuid duit fèin no do 
t'aiihreiichaibh ; agus an sin ni thu seirbh- 
is do dhcibh eile, do f'hiodh agus do chloich. 

37 Agus bithidh tu a't' uamhas ,5 , a'd' 
shamhladh ,6 , agus a'd' leth-f hocal 17 am 
mea~g nan uile chinneach gus an treòraich 
an Tigheam thu. 

3S Bheir thu mòran sil a mach do'n 
fhparann, ach is beaj; a chruinnicheas tu 
siigh: oir ithidh an locust suas e. 

39 Stiidhiohidh tu tìon-liosan agus deas- 
tichjdh tu iaà; ach cha'n òl thu do'n f'hion, 
ni mò a chruinnicheas tu na dcarcun: oir 
ithidh a' chnuimh iad. 

40 Biihidh croinn ■ >ladh agad air feadh 
■ \o chri.jch.m tiih, ach cha 'n ung thu thu 

'ttn. leis an oladh: oir til^idh do chrann- 
whtdh 'u thwitdh. 

11 Ginidh tu rnic agus nigheana, ach 
cha mheal thti iad ; oir thètd iad anì 
braigh.'leanas. 

12 Do chraobhin uile agus toradli 
t'f'hearainn millidh 18 an locust. 

43 Eindh an coigreach a tha 'nar measg 
suas gu ro ard os do cheann ; agus thig 
ihusa nuas gu ro ìosal. 

-i4 hhcir e 'n lasachd dhnif, agus cha 
d' thoir thu^a an iasachd dha: bithidh esan 
nacheann, aj;us bithidh titsa a'd' eaiball. 

4 5 Agus thig na mallachda sin uile ort r 
agus leànaidh 19 iad thu, gus beiridh iad 
ort, e i is an sgriosar thu ; a chionn nach 
d'èisd thu ri gulh an Tighearna do Dhè, 
a ghleidheadh ailheantan agus a reachdan, 
a dh'àithn e dhuit. 

46 Agus biihidh iad ort mar chomhar 
agtis mar iongantas, agus air do shliochd a 
chaoidh. 

47 A chionn nach d 'rinn thu seirbhis 
do'n Tighearna do Dhia le gairdeachas, agus- 

' z r&tenrhadh-pbsaidh. 13 cha 'n ais-iocar. 
'4 le dèigh orra. ts uamhann. 'fi -ghnàth- 
fhocìd. 1 7 fhor-fhocal, uth'-dhan , fhrith- ainm* 
18 sealbhuic/iid.'i. 19 ruagaidh. CAIB. XXIX. le subhachas cridhe, 'air son paiìteis nan 
uile niJhe ; 

48 Uiniesin, nithu seirbhis do d' naimh- 
dibh, a chuireas an Tighearn a't' aghaidh, 
ann an ocras, agus ann an tart, agus ann 
an lomnochdaidh, agus ann an uireas- 

'bhuidh nan uile nìthe : agus cuiridh e cuing 
iaruinn air do nihuineal, gus an cuir e as 
;duit. 

49 Bheir an Tighearn cinneach a't' 
- aghaidh o ionud fad o lùimh, o iomall na 

talnihainn, mar an iolair air ittig ; cinneach 
nach tuig thu 'n cainnt: 

50 Cinneach aig am bheil aghaidh 
bhorb nach d' thoir urram do ghnùis 
an aosmhoir, agus nach dean iochd ris 

-an òg. 

51 Agus ithidh e toradh' do sprèidhe, 
agus toradh t'fhfarainn, gus an sgriosar 
thu : nearh nach fag agad arbhar, fìon, no 
oladh, fàs do chruidh, no treudan do chaor- 

. ach, gus an cuir e as duit. 

52 Agus teannaichidh e thu 2 ann ad 
gheataibh uile, gus am brisear sìos 3 do 
bhaliachan arda agus daingnichte,anns an 
xobh do dhòigh, air feadh t'fhearainn ude ; 

. agus teannaichidh e thu ann ad gheataibh 

-air feadh r'fhearainn uile, a thug an Tigh- 
carna do Dhia dhtiit. 

5S Agus ithidh tu toradh dc chuirp fèin, 
feoil do mhac agus do nigheana, (a thug 
an Tighearna do Dhia dhuit,) anns a' chos- 

.adh, agus annsan teinu' 1 leis an teannaich 

-do naimhdean thu : 

54 Air chor as an duine a ta maoìh 'nar 
measg, agus ro-shòghar 5 , gu'm bi a shùil 
olc a thaobh a bhià har, agus a thaobh m.na 
7 uchd fèin, agus a thaobh iarmaid 6 a chloinne 
a dh'rhàgas e : 

55 Air chor as nach d' thoir e do h-aon 
diubh u bheag do fheoil a chloinne a 
dh'itheas e : a chionn nach tagar a' bheas 
-aige sa' chogadh ~, agus anns an teinn leis 
an teannaich do naimhdean thu a'd' gneat- 
aibh uile. 

56 A' bhean mhaoth agus shòghar 'nar 
. measg, nach dùraigeadh bonn a coise a 

chur air an talamh a thaobh muirn 6 agus 
miaothalachd 9 , bithidh a sùil olc a thaobh 
-iìr-pòsda a h-uchd, agus a thaobh a mic, 
agus a thaobh a h-ighìnn, 

57 Agus a thaobh a maothrain a thig a 
-mach o eadar a cosaibh, agus a thaobh a 
xloinne a bheireas i : oir ithidh i iad a 
dh'uireasbhuidh nan uile nithe an dìomh- 
aireachd anns a' chogadh, agns anns an 
*teinn leis an teannaich do nàmhaid thu 
.a'd' gheataibh. 

58 3Iur d' thoir thu an aire uile bhriath- 
Jan an lagha so a dheanamh a tha sgrìobhta 
san leabhar so, a chum gu'm bi eagal an 1 gharg. 2 cuiridh e seisd riut, suidhidh e 
iimad, cuairiichidh e thu. ' an tuit sios. 
* teanndac/td, chumhair.ge. 5 delicate. lux- 
193 ainm ghlòrmhoir asus uamhasaich so ort, 
AN TlGHEARNA DO DHIAi 

59 An sin ni an TLhearna do phlàigh- 
eaniongantach, agus plàighean doshliochd, 
cadhon- plàighean mòra agus maireann- 
ach, agus eucailean cràiteach agus fad- 
alach. 

60 A bhàrr air so bheir e ort uile srhal- 
aran na h-Eiphit, roimh an robh eagal ort ; 
agus leanaidh ìad riut. 

61 Mar an ceudna gach tinneas, agus 
gach plaigh, nach 'eil sgrìobhta ann an 
leabhar an Jagha so, iad sin bheir an Tigh- 
earn ort, gus an sgriosar thu. 

62 Agus fagar sibh tearc ann an àir- 
eamh, an àite gu'n robh sibh mar reulta 
nèimh an lìon-mhoireachd ; a chionn nach 
d'èicd thu n guth an Tighearna do Dhè. 

63 Agus tarlaidh, mar a rinn an Tigh- 
earna gairdeachas os bhur ceann a dhean- 
amh maith dhuibh, agus gu'r deanamh 
lionmhor, n:ar sin gu'n dean an Tighearna 
gairdeachas os bhur ceann gu'r sgrios, agus 
gu'r toirt gu neo-ni ; agus spìonar sibh as 
an fhearann d'am bheil sibh a' dol g 'a 
sheaìbhachadh. 

64 Agus sgapaidh an Tighearn thu am 
measg nan uile chinneach. o'n dara ceann 
do'n taia-mh eadhon gus an ceann eile 
do'n talamh ; agus an sin ni thu seirbhis 
do dhèibh eile, nach b'aithfie uon chuid 
duit fèin no do t'aithreachaibh, eadhon 
do fhiodh agus do chloich. 

65 Agus am measg nan cinneach sin 
cha'n fhaìgh thu suaimhneas sam bith, ni 
mò bhios fois aig bonn do choise : ach 
bheir an Tighearna dhuit an sin cridhe 
gtaltach, agus fàilneachadh shùl, agus 
doilgheas 10 mntinn. 

66 Agus bithidh do bheatha crochta ann 
an amharus 11 tà d' chomhair; agusbiihidh 
eagal ort a là sa dh'oidhche, agus cha bhi 
cinnte airbith agad do d'bheatha. 

67 Sa' mhaduinn their thu, Och! nach 
b'e 'm feasgar e ; agus san fheasgar their 
thu, Och ! nach b'i mhaduinn e ; air son 
eagail do chridhe le'm bi eagal ort, agus air 
son seallàidh do shùl a chi thu. 

68 Agus bheir an Tighearna rìs thu 
do'n Eiphit ann an longaibh, air an t-siighe 
mu'n dubhairt mi riut, Cha 'n fhaic thu 
rìs i tuilleadh : agus an sin reicear sibh 
ri'r naimhdibh mar thràillean, agus mar 
bhan-tràillean, asus cha bhi neachTann gu'r 
ceannach. 

CAIB. XXIX. 

1S iad sin briathran a choimhcheangail 
a dh 'àithn an Tighearna do Mhaois a 
dheanamh ri cloinn Israeil, ann an tir 
Mhoaib, a thuilleadh air a' choimhcheangal 
a rinn e riu ann an Horeb. urious. Sas;;. 6 fuigheall. 7 san t-se'isd. 
8 grinneis, sògh. 9 maothachd. 10 bròn^ 
dubhachas. 11 an teagamh. 
O DEUTERONOMI. 2 Agusthug Maois gairmdo Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Chunnaic sibh gach 
ni a rinn an Tighearna fa chomhair bhur 
sùl atin an tìr na h-Eiphit, ri Pharaoh, 
agus r'a sheirbhisich uile, agus r'a f hearann 
uile ; 

3 Na deuchainnean 1 mòra a chunnaic 
<lo shùilean, na comharan agus na h-iong- 
antasan mòra sin.: 

4 Gidheadh cha d'thug an Tighearna 
<lhuibh cridhe a thuigsinn 2 , agus sùilean a 
dh'fhaicinn, agus cìuasan a chluinntinn, 
gus an là 'n diugh. 

5 Agus threòraich mise sibh dà f hichead 
l)hliadhaa san fhàsach : cha do chaitheadh 
l>hur n-eudach dhihh le h-aois 3 , agus cha 
do chaitheadh do bhròg le h-aois bhàrr 
<ìo choise. 

fì Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl sibh 
f ìon, no deoch làidir ; a chum gn'm biodh 
fios agaihh gur mise anTighearna bhurDia. 

7 Agus an uair a thàinig sibh do'n àite 
so, thàinig Sihon rigir Hesboin, agus Og 
TÌgh Bhasain, a mach 'nar n-aghaidh chum 
catha, agus bhuail sinn iad ; 

8 Agus ghlac sinn am fearann, agus 
thug sinn e mar oighreachd do na Reuben- 
5ch, agus do nà Gadaich, agus do leth 
thi èibh Mhanaseh. 

9 Gleidhibh, uime sin, briathran a' 
choimhcheangail so, agus deanaibh iad, a 
churn gu suirbhich leibh anns gach ni a 
ni sibh. 

10 Tha sibh uile 'nar seasamh an diugh 
an làthair an Tighearna bhur Dè ; ceann- 
ardan bhur treubha 4 , bhur seanairean, 
agus bhur luchd-riaghlaidh, fìr Israeil 
mle, 

11 Bhur clann bheag, bhur nmài, agus 
<lo choigreach a tha ann ad champ, o fhear- 
gearraidh t 'fhiodha gu fcar tarruing 
t'uisge : 

12 A chum gu'n rachadh tu ann an 
coimhcheangal ris an Tighearna do Dhia, 
agus na mhionnaibh-san, a tha'n Tigh- 
carna do Dhia a' deanamh riut air an la'n 
<liugh : 

13 A chum gu'n daingnich e thu an_ 
<3iugh mar shluagh dha fèin, agus gu'm bi 
csan dhuitse na Dhia, mar a thubhairt e 
TÌut, agus mar a mhionnaich e do t'aith- 
reachaibh, do Abhraham, do Isaac, agus do 
Iacob . 

14 Agus cha'n ann ribhse mhàin a tlta 
mise a'deanamh a' choimhcheangail so, 
agus nam mionna so, 

15 Ach ris-san a tha 'n so maille ruinn 
na sheasamh an diugh an làthair an Tigh- 
earna ar Dè, agus mar an ceudna ris-san 
nach 'eil an so maille ruinn an diugh : 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus a 

1 de.arbhan, buaireanna. 2 a mhothachadh. 
3 cha d'fliàs hhur n-eudach sean umaibh. ^bhur 
£inn-fheadhna agns bhnr treubha. 5 diathan- 
Irdige. è neimh, puinsion, domblas. 
194 bha sinn a chòmhnuidh ann an tìr na 
h-Eiphit, agus cionnus a -thàinig sinn tfes 
mheadhon nan cinneach air an deachaidh 
sibh seachad ; 

17 Agus chunnaic sibh an gràinealach- 
dan, agus an ìodholan 5 , fiodh agus clach^ 
airgiod agus òr, a 'hha nam measg) 

18 Air eagal gu'm biodh 'nar ineasg fear,. 
no bean, no teaghlach, no treubh, a chlaon- 
as a chridhe air falbh an diugh o'n Tigh- 
earn ar Dia, a diiol a dheanumh seirbhis 
do dhèibh nan cinneach sin ; air eagal gu'm 
biodh 'nar measg freumh a bheir uaithe 
mur thoradh nimh G agus searbhas 7 . 

19 A gus an uair a chluinneas e briathran 
a' mhallachaidh so, an sin gu'm beannaich \ 
se e fèin na chridhe, ag ràdh, Bithidh sìth 
agam, ge do ghluais mi ann an an-miann 8 
mo chridhe fèin, a chur misge ri path- 
adh : 

l 10 Cha chaomhain an Tighearn c, ach 
an sin cuiridh fearg an Tighearna, agus 
'eud, smùid diubh an aghaidh an duine sin^. 
agus lnidhidh s.ach mallachadh air a thu 
sgrìohlita san leabhar so, agus dubhaidh 
an 'I'ighearna mach 'ainm o bhi fuidh 
nèamh. 

21 Agus sgaraidh an Tighearn e chum 
uitc, a mach a treubhaibh lsraeil uiìe, a 
rèir uile mhallachdan a' clioimhcheangail r 
a thu sgrìobhta arin an leabhar an lagha so. 

22 Air chor as gu'n abair an ginealach 
ri teachd, bhur clann a dh'èireas suas 'nar 
dèigh, agus an coigreach a thig o thir facl 
o làimh, 'nuair a chi iad plaighean an 
fhearainn sin, agus 'eucailean a leag an 
Tighearn air ; 

23 Agus gu bheil a thalamh uile na 
phronnasg, agus na shalann, agus na losg- 
adh ; nach 'eil eair a chur, no toirt toraidh* 
uaith, agus nach^eil feur sam bith a' fàs- 
ann, cosmhuil ri sgrios Shodoim agus 
Ghomorraih, Admaih agus Sheboim, a 
sgrios an Tighearna na fheirg agus na 
chorruich : 

24 Their eadhon nah-uile chinnich, C'ar 
son a bhuin an Tighearna mar so ris an 
fhearann so? Ciod is ciall do theas na cor- 
ruiche mòire so ? 

25 An sin their daoine, A chionn gu'n 
do thrèig iad coimhcheangal an Tighearna 
Dè an aithreacha, a rinn e riu 'nuair a thug 
e mach iad a tìr na h-Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus rinn iad seirbhis 
do dhèibh eile, agus rinn iad aoradh 10 dhoibh^ 
dèe nach b'aithne dhoìbh, agus nach d'thug- 
esan doibh 11 . 

27 Agus las corruich an Tighearn an. 
aghaidh an fhearainn so, a thoirt nam.: 
mallachdan sin uile air, a tha sgrìobhta san. 
leabhar so. 

7 bttrmaid. 8 aingidheachd, smuaintibk. 

9 cinneis. 10 shteuchd iad. 11 noch do 
bhuilich a' bheag orra. CAIB. XXX. XXXI. 28 Agus spìon an Tighearn a mach iad 
as am tearann ann am feirg, agus ann an 
corruìch", agus ann an lasan 1 ro-mhòr, agus 
thilg e iad do dhùthaich eile mar air an 
là'n diugh. 

29 Buiniih na nithe dìomhair do'n Tigh- 
earn ar Dia, ach na nithe a ta foill>ichte 
dhumne, agus d'ar cloinn a chaoidh, a 
chum as gu n dean sinn uile bhriathran an 
lagha so. 

CAIB. XXX. 

AGUS an uair a ihig na nithe so uilc 
<>rt, ain beannachadh agus am mall- 
acha'lh, a chuir mise romhad, agus a 
chuiti'hnicheas tu orra am measg nan 
cinn< ach uile chum an d'fhògair an Tigh- 
earna do Dhia thu, 

2 Agus a philleas tu dh'ionnsuidh an 
Tighearna do Dhè, agus a bheir thu gèill 
<d'a ghuth a rèir nan uile nilhe a tha mise 
ag aithneadh dhuit air an là'n diugh, thu 
fèin agus do chlann, le t'uile chridhe, aguS 
le t'uile anam : 

3 An sin bheir an Tigheavna do Dhia 
air ais do bhraighdeanas, agus ni e iochd 
TÌut, agus pillidh e agus cruinnichidh e thu 
as na h-uile chinnich, a chum an do sgap 
an Tighearna (io Dhia thu. 

4 Ma dh'fhògradh neach agad gus a' 
chuid a's iomallaiche do nèainh, as sin 
cruinnichidh an Tighearna do Dhìa thu, 
agus as sin bheir e thu : 

5 Agus bheir an Tighearna do Dhia thu 
do'n fhearann a shealbhaich t'aithreacha, 
agus sealbhaichidh tu e : agus ni e math 
dhuit, agus bheir e ort fàs lìonmhor os 
cionn t'aithreacha. 

6 Agus timchioll-ghearraidh an Tigh- 
carna do Dhia clo chridhe, agus cridhe do 
shliochd, a ghràdhachadh an Tighearna do 
Dhè le t'uile chridhe, agus le t'ude anam, a 
chum gu'm bi thu beo. 

7 Agus cuiridh an Tighearna do Dhia 
na mailachdan sin uile air do naimhdibh, 
agus orra-san aig bheil fuath dhuit, a 
rinn geur-leanmhuinn ort. 

8 Agus pillidh lu agus bheir thu gèill do 
ghuth an Tighearna, agus ni thu 'àith- 
eantan uile, a thà mise ag'àithncadh dhuit 
an diugh. 

9 Agus ni an Tighearna do Dhia pailt 
thu ann an uile obair do làimhe, ann an 
toradh do chuirp, agus ann an toradh do 
sprèidhe, agus ann an toradh t'fhearainn, 
a chum maith : oir ni an Tighearna rìs 
gairdeachas os do cheann chum maith, 
mar a rinn e gairdeachas os cionn t' aiih- 
reacha : 

10 Ma dh'èisdeas tu ri guth an Tigh- 
earna do Dhè, a ghleidheadh 'àitheantan, 
agus a reachdan, a tha sgrìobhta ann an 
leabhar an lagha so, ugus ma philleas tu 1 f r v.0Qh feirge. 

195 chum an Tighearna doDhe lc t'uile chridhe, 
agus le t'uile anam. 

tl Qir an àithne sn a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh, cha 'neil i 'm folach 
ort, ni mò a ta i fada<uait. 

12 Cha 'n'eil i sna nèamhaibh, air chor 
as gu'n abradh lu, Cò thèid suas air ar son 
do na nèamhaibh, agus a bheir i d'ar 
n-ionnsuidh, a chum as gu'n chiinn sinn 
i, agus gu'n dean sinn i ? 

13 Ni mò a iha i 'n taobh thall do'n 
fhairge, air chor as gu'n abradh tu, Cp 
thèid a nunn air ar son thar an fhairge, agus 
a bheir i d'ar n-iunnsuidh a chum gu'n 
cluiun sinn i, agus gu'n dean sinn i ? 

14 Ach tlia 'm focal ro-fhagus duit, ann 
do bheul, agus ànn do chridhc, chum «u'n 
dean thu e. 

lò Feuch, chuir mi romhad an diugh 
beatha agus math, agus bàs agus olc : 

16 A mheud gu bheil mi ag àithneadh 
dhuit an diugh an Tighearna do Dhia a 
g'nràdhachadh, giuasad na shlighibh, agus 
'aithtantan a ghleidheadh, agus a reachdan, 
agus a bhreitheanais, a chum gu'm bi 
thu beo, agus gu'tn fàs thu lìoninhor, agus 
g i'm beannaich an Tigliearna do Dhia 
thu san fhearann ci'am bheil thu dol g'a 
shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndadhas do chridhe air 
falhh, agus nach èisd thu, ach gu'n taim- 
gear air falbh thu, agus gu-'n dean thu 
aoradh do dhèibh eile, agus gu'n dean thu 
seirbhis dhoibh ; 

18 Tha mi ag innseadh dhuibh ajr an 
la'n diugh, gu'n sgriosar gu cinnteach sibh, 
ugus nach buanaich sibh bhur làithean 
air an fhearann, d'am bheil thu dol thar 
lordan, gu gabhail a steach g'a sheal- 
bhachadh. 

19 Tha mi gairm nan nèamha agus na 
talmhainn mar fhianuisean 'nar n-aghaidh 
air an la'n diugh, gu'n do chuir mi beatha 
agus bàs f'ar comhair, beannachadh agus 
niallachadh ; uime sin, roghnuich beatha, 
chum gu'm bi thu fèin agus do shliochd 
beo : 

20 A chum gu'n giàdhaich thu 'n Tigh- 
earna do Dhia, agus gu'n d' thoir thu gèill 
d'a ghuth, agus gu'n iean thu ris, (oir is 
esan do bheatha, agus làd do làithean,) a 
chum gu'n gabh thu còmhnuidh san fhear- 
ann a nihionnaich an Tighearha do t'ailh- 
reachaibh, do Abraham, do Isaac, agus do 
lacob, gu'n d' thugadh e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 
GUS chaidh Maois agus labhair e na 
. briathra so ri h-Israel uile. 2 Agus thubhairt £ riu, 27;« mise ceud 
agus hchead bliadhna dh'aois air an là'n 
diugh ; cha 'n urrainn mi tuilleadh dol a 
mach agus teachd a steach : agus thubhairt 
an Tighearna riuni, Cha d' thèid thu thar 
an Iordan so. 
2 DEUTERONOMI. 3 Thèid an Tighearna do Dhia e fèin a 
munn romhad ; sgriosaidh esan na cinnich 
sin o d' làthàir, agus sealbhaichidh tu iad: 
agus thèid Iosua nunn romhad, mar a 
thubhairt an Tighearna. 

4 Agus ni an Tighearna riu mar a rinn e 
ri Sihon, agus ri h-Og, righre nan Amorach, 
agus ri fearann na muinniir sin a sgrios e 

5 Agus bheir an Tighearna thairis iad 
roimh bhur gnùis, a chum gu'n dean sibh 
riu a rèir gach àithne, a dh'àithn mise 
dhuibh. 

Bithidh làidir agus biodh deagh mhis- 
neach agaibh ; na biodh eagal oirbh, agus na 
gabhaibh geilt roinpa, oir is e 'n Tighearna 
do Dhia efèin a thèid leat; chadibire thu, 
ni mò a thrèigeas ethu. 

7 A'j;us ghairm Maois air Iosua, agus 
tbubhairte ris ann an sealladh lsraeil uile, 
Bi làidir, agusbiodh deagh mhisneach agad: 
eir is tusa a thèid a stigh leis an t-sluagh so 
do'n fhearann, a mhionnaich an Tighearna 
d'an aithreachaibh gu'n d' thugadh e 
dhoìbh: agu^ bheirthu orra 'shealbhachadh 
mar oighreachd. 

8 Agus thèid anTighearn e fèin romhad, 
bithidh esan maille riut, cha dibir e thu, ni 
mò a thrèigeas c thu: na gàbh eagal, agus 
na biodh geilt ort. 

9 Agus sjrìobh Maois an lagh so, agus 
thug se e do na sagartaibh mic Lebhi, a tha 
giùlan àirc coimhcheangail an Tighearna, 
a^us do sheanairibh Israeil uile. 

"lO Agusdh'àithn Maois doibh, ag ràdh, 
Aig ceann gadi seachd bliadhna, ann an àm 
orduichte bliadhna an fiiuasglaidh, aig fèisd 
nani pàilliun, 

1 1 'Nuair a thig Israel uiie g'an taisbean- 
adh fèin an làthair an Tighearna do Dhè; 
san ionad a thaghas e ; leughaidh tu 'n lagh 
so an làthair Israeil uile, nan èLsdeachd. 

12 Cruinnich an sluagh r'a chèile, fir, 
agus mnài, agus clann, agus do choigreach, 
a tha 'n taobh stigh do d' gheataibh ; a 
chum gu'n cluinn iad, agus gu'm fòghlum 
iad, agus gu'm bi eagal an Tighearna bhur 
Dè orra, agus gu'n d' thoir iad fànear uile 
bhriathran an lagha so a dheanamh : 

13 Agus gu'h cluinn an clann do nach 
b'aithne bheag, agus gu fòghlum iad eagal 
an Tighearna Lihur Dè a bhi orra am fad's 
is beo dhuibh san f hearann, d'am bheil thu 
dol thar Iordan g'a shealbhachadh. 

14 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Teuch, tha do làithean a' dlùthachadh anns 
am feum thu bàs fhaghail : gairm air 
Iosua, agus nochdaibh sibh fèin ann am 
pàilliun a' choimhthiunail, a chum as gu'n 
d' thoir mise àithne dha. Agus chaidh 
Maois agus Iosua, agus nochd siad iad fèin 
ann am pàilliun a' choimhthionail. 

15 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin sa' phàilliun ann am meall' neoil: agus sheas am meall neoil os cionn dorui 
'a phàiliiuin. 

lo' Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, coidlidh tusa maille ri 
t'aiihreachaibh ; agus èiridh an sluagh so 
suas, agus thèid iad le strìopachas an dèigh 
dhiaihan na tire coimhich sin, d'am bheil 
iad a' dol a steach gu fantvinn na meadhon, 
agus trèigidh iad mise, agus brisidh iacl 
mo choimhcheangal a rinn mi riu. 

17 Agns lasaidh mo chorruich nan agh- 
aidh san là sin, agus trèigidh mi iad, agus 
f.daichidh mi mo ghnùis uatha, agus ithear 
suas iad, agus thig mòran olc agus à'nh- 
ghar 2 orra, air chor as gu'n abair iad san 
la sin, Nach ann a chionn nach 'eil ar 
Dia 'nar measg a thàini"; na h-uilc so 
oirnn ? 

18 Agus gu cinnteach folaichidh mise 
mo ghnùis san là sin, air son gach olc a 
dh'oibrich iad, a chionn gu'n do thionn- 
daidh iad an dèigh dhiathan eiie. 

19 A nis,uime sin, sgrìobhaibhse dhuibh 
fèin an laoidh 3 so, agus teagai-gibh i do 
chloinn Tsraeil : cuir ì nam beul, a chum 
gu'm bi 'n laoidh so mar f hianuis dhomhsa 
an aghaidh chloinn Lraeil. 

20 Oir an uair a bheir mi sligh iad do'n 
fhearann a mhionnaich mi d'an aithreach- 
aibh, a tha sruthadh le bainne agus mil, 
agus a dh'iiheas iad agus a shasuichear iad, 
agus a dh'f hàsas iad reamhar ; an sin 
lionndaidh iad gu dèibh eile, agus ni iad 
seiibhis doibh, agus brosnuichidh iad mi, 
agus brisidh iad mo choimhcheangal. 

21 Agus tarlaidh an uair a thig mòran 
olc agus àtnhghar orra, gu'n iabhair 4 - an 
laoidh so mar f hianuis nan aghaidh; oir 
cha di-chuimhnichear i as beul an sliochd: 
oir isaiihne dhomh an smuaintean, a tha 
iad a' dealbh an diugh fein, mim d'thug mi 
steach iad do'n fhearann a mhionnaich mi. 

22 Sgrìobh, uime sin, Maois an laoidh so 
air an là sin fèin, agus theagaisg e i do 
chloinn Israeil. 

23 Agus dh'àithn e do Iosua mac Nun, 
agus thubhairt e, Bi làidir, agus biodh 
deagh mhisneach agad: oirbheir thu clann 
Israeil do'n fhearann a mhionnaich mi 
dhoibh ; agus bithidh mise maille riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois crìoch air 
sgrìobhadh bhriathran an lagha so ann an 
leabhar gus an do chrìochnaicheadh iad ; 

25 An sin dh'àithn Maois do na Lebh- 
ithich, a tha giùlan àirc coimhcheangail an 
Tighearna, ag ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, agus 
cuiribh e aig taobh àirc coimcheangail an 
Tighearna bhur De, chum gu'm bi e 'n sin 
mar fhiannuis a't' aghaidh. 

27 Oir is aithne dhomh do cheannairc, 
agus do mhuineal rag : fèuch, am feadh 
'sa ta mi fàthast beo maille ribh an » stuadh. 2 thriobloidean. theanntachdan. 
196 3 òran. * freagair. CAIB. XXXII. diugh, bha sibh ceannairceach an aghaidh 
an Tighearna; agus cia's mò na sin a 
Vhitheas s'tbh an deigh mo bhàis? 

28 Cruinnichibh a'm' ionn^uidh sean- 
aire bhur treubhan uile, agus bhur luchd- 
riaghluidh, a chum as gu'n labhair nii nan 
cluasaibh na briathra so, agus gu'n gairm 
mi na nèamhan agus an talamh mar fhia- 
nuisean nan aghaidh. 

29 Oir tha fhios agam, an dèigh mo 
bhàis gu'n truaill sibh sibhfiin gu tur, agus 
gu'n d' thèid sibh a thaobh o'n t-slighe a 
dh'àithn mi dhuibh: agus thig olc ohbh 
anns na laithibh deireannach, a chionn 
gu'n dean sibh olc ann an sealladh an 
Tighearna, 'ga bhrosnachadh gu feirg le 
h-obair bhurlàmh. ~ 

30 Agu* labhair Jlaois ann an cluasaibh 
uile rhoimhchruinnich Israeil briathra na 
laoidhe so, gus an do chrìochnaicheadh 
iad. 

CAIB. XXXII. 

CLUINNIBH, O nèamha, agus labh- 
raidh mi; agus èisdeadh an talamh 
ri briathraibh 1 mo bheoil. 

2 Silidh, mar an t-uisge, mo theagasg, 
tuitidh, mar an drùchd, nio chainnt; mar 
mhìn-ui«ge air an lus mhaoth, agus mar 
f hrasan air an fheur. 

3 A chionn gu'm foillsich mi 2 ainm an 
Tighearna: ihugaibhse morachd d'ar Dia-ne. 

4 Is esnn a' charraig, rha 'obair iomlan : 
oir is breiiheanas a shlighean uile: Dia na 
fìrinn, agus gun eucoir, cothromach agus 
ceart tha esan. 

5 Thruaill siad iad fèin, cha 're e an smal 
smal a chf inne-san : is ginealach coiibte 3 
agus fiar iad. 

C An ann mar so a dh'ìocas sibh 4 an 
Tighearna, O shiuagh amaideach agus gun 
cheill? nach esan t'athair a cheannaich 
thu ? nach d'rinn e thu, agus nach do 
dhaingnich e thu? 

7 Cuimhhich na làiihean o chian, thoir 
faiTear bliadhnacba nan iomadh ginralach : 
fiosraich do t'athair, agus nochdaidh 5 e 
dhuit ; do d' sheanairibh, agus innsidh iad 
dhuit. 

8 'Nuair a roinn an Ti a's ro-airde do 
na cinnich an oighreachd, an uair a sgar e 
mic Adhaimh o chèile, shuidhich e crìochan 
nan sluagh, a rèir aireimh chloinn Israeil. 

9 Oir is e 'shluagh cuibhrionn an Tigh- 
earna, is e Iacob crannchur 'oighreachd- 
san. 

10 Fhuair e ann am fearann fàs e, 
eadhon ann am f asaeh falamh làn ulf har- 
taich 6 : threòraich e mu'n cuairt e, theagaisa; 
se e, ghleidh e mar ubhal a shùlà e. 1 e~isd, thaldimh, ribjrìathràihh. a ciiir 
mi an ccill, gaìrm nii aìr. 3 aingidh. + An e 
so an è'trig a b/wir sibh dn ? 5 toisbeanaid/l. 

6 fàsac/i uamhorct gun hiteach. 7 ghleidheas, 
ghabhas iolnr curum d'a nead. 8 a Ittidheas i gn 
19? 1 1 Mar a charaicheas 7 iolar suas a nead. 
a dh'itealaicheas i os cionn 8 a h-a.il, a 
sgauileas i maeh a sgiathan, a ghabhas i 
iad, a ghiùlaineas i iad air a sgiatbaibh ; 

12 Mar sin threòraich an Tighearna na 
aonar esan, agus cha rob/t Dia coigreach 
maille ris. 

13 Thug e air marcachd air àitibh arda 
na talmhainn, a chum gu'n itheadh e tor- 
adh an f'hearainn, agus thug e air mil a 
dheothal 9 as a' charraig, agus oladh as a' 
charraig ailbhinn ; 

11 lm cruidh, agus bainne chaorach, 
maille ri saill uan agus reitheachan do 
shìol 10 Bhasain, agus ghabhar, maille ri 
rf-amhrachd airnean a' chruinn? achd ; agus 
dh'òlthu fuil fhìor-ghlan nam fìon-dhearc 

15 Ach dh'fhàs lesurun reamhar, agup 
bhreabe: tha thu air cinntinn reamhar, 
tha thu air fàsti 'gh, tha thu còmhdaichte 
le saill: an sin ihrèig e an Dia a rinn e, 
agus rinn e dìmeas air carraig a shlàinte. 

16 Bhrosnaich iad e gu h-eud le d'cib'k 
eile", !e gràineileachdaibh chuir iad cor- 
ruich air. 

n Dh'ìobair iad do dheamhanaibh, cha 
'n ann do Dhia ; do dhtibh nach b'aithne 
dhoibh, do dhèibh nuadh u dh'ùr-t irich suas, 
r. iiinh nach robh eagal airbhur n-aiihreach- 
aibh. 

18 Air a' charraig a ghin thu tha thu mi- 
chuimhneachail, agus tha thu dearmadach 
air an Dia a dhealbh thu. 

19 Agus an uair a chunnaic an Tigh- 
earn c, ghabh e gràin diubh l2 , air son bros- 
nachaidh a mhac agus a nigheana. 

20 Agus thubhairt e. Folaichidh mi mo 
ghnùis uaiha, chi mi ciod is crìnch dhoibh : 
oir is ginealach m choirbtt 13 iad, clann anns 
nach 'eit creidimh. 

2 1 Hinn iad eudmhor mise 14 leis un ni 
nach Dia, bhrosnaich 15 iad mi gu feirg le 'n 
diomhanais : agus ni mise eudmhor iadsan, 
leo-saii nach 'eii nan sluagh, brosnaichidh 
mi iad gu feirg ri cinneach amaid' ach. 

22 Oir tha teine air 'fhadadh a'm' 
fheirg, agus loisgidh e gu h-ifrinn ìochd- 
rach l6 , agus cuiridh e as do 17 'n talaiuh la 
'lhoradh, agus cuiridh e ri theine bunaite 
nam beann. 

23 Carnaidh mi suas uilc 18 orra, mo 
shaighdean caithidh mi orra. 

24 Claoidhear 19 iad le h ocras 20 , agus 
cuirear as duibh le teas loisgeach, agus le 
sgrios searbh : fiaclan f hiadh-bheathaiche 
mar an ceudna cuiridh mi orra, maille ri 
nimh nathraichean an duslaich. 

2o O'n leth a muigh sgriosaidh anclaidh- 
eamh, aguso'n leth a siigh uainhann, araon caomhair.9 shìtghadh. IO shlinchd. "coimheacR. 
l f rinn e tàir ori a. 13 ro-chrosta'. •+ DhUisg 
iàd gu h-md mise. 15 phrosnuìch, 16 gus an 
daitnhne a's ìochdraìche. 't ithidh e suas. 

lS dòraiimeun. 19 Luisgear. 10 gortudh. DEUTERONOMI. an t-òig-fhear agus afi òigh, an cìochran 
agus fear na gruaige lèithe. 

26* Thubhairt mi, Sgapaidh nii iad gu 
cùiltibh, bheìr mi air an cuimhne sgur o 
mheasg dhaoine : 

27 Mur bbitheadh gu'n robh eagal orm 
roimh chorruich an nàmhaid, air eagal gu'n 
giùlaineadh an eascairdean iad ièin gu mi- 
chubhaidh, air eagal gu'n abradh iad, Is i 
ar làmh airdne agus cha 'ne an Tighearn 
a rinn so uile. 

28 Oir is cinneach gun chomhairle iad, 
ni mò tha tuigse annta. 

29 O gu'm biodh iad glic, gu'n tuigeadh 
jad so, gu'fa d' thugadh iad fanear an crìoch 
dheireannach ! 

30 Cionnus a chuiieadh a h-aon ruaig 
air mìle, agus a chuireadh dithis deich mìl'e 
air theicheadh, mur biodh an carraig air an 
reiceadh, agus mur biodh an Tighearna air 
an druideadh suas? 

31 Oir mar ar carraig-ne cha 'n'e.il an 
carraig-san, air bhi d'ar naimhdibh fèin 
nam breitheamhnaibh. 

32 Oir do fhìonain Shodoim tha'm fìon- 
ainsan, agns do mhachairibh Ghomorraih: 
is f ìon-dhearcan marbhtach 2 am f ìon- 
tlhearcan, tha 'ni bagaidean searbh : 

33 Is e nimh nan dràgon am fìon, agus 
puinsion 3 an-iochdar nan nathraichean 1 
nimhe. 

34 Nach 'eil so air a thasgaidh suas agam, 
air a sheulachadh a'm' ionmhasaibh ? 

35 Dhomhsa buinidh dìo^haltas, agus 
luaigheachd ; ri h-uine sleamhnaichidh an 
cos : oir tha ]à aii sgrios am fagus, agus tha 
ria nithe a thig orra a' deanamh deifir. 

36 Oir bheir an Tighearna breth air a 
shluagh, agus gabhaidh e aithreachas a 
thaobh a sheirbhiseacha ; 'nuair a chi e 
gu'n d'fhalbh an neart, agus nach 'e«'neach 
dhiubh air a dhruideadh suas, no air 'fhàg- 
ail % 

37 Agus their e, C'àit am bheil an diath- 
an, a' charraig as an d'earb iad, 

38 A dh'ith saill an ìobairtean, a dh'òl 
fìon an tabhartais-dibhe ? èireadh iad suas, 
agus cuidicheadh iad leibh ; bitheadh iad 
dhuibh nan dìdean. 

39 Faicibh a nis gur mise, eadhon mise e, 
agus nach 'eil Dia sam bith maille riutn : 
Jiiarbhaidh mi, agus beothaichidh mi ; 
lotaidh mi, asnis leighisidh mi ; aa;us cha 
7i eil ìicach ann a shaoras as mo Jaimh. 

40 Oir togaidh mi suas mo lànih gu 
nèamh, agus their mi; Is beò mise gu sìor- 
ruidh. 

41 Ma gheuraicheas mi mo chlàidheamh 
lasrach 6 , agus ma ni mo làmh greim air 
breitheanas ; ìocaidh mi dìoghaltas" do m' 
naimhdibh, agus bheir mi luaigheachd 
dhoibhsan, aig am bheil fualh orm. 42 Cuiridh mi air mhisg mo shaighdean 
le fuil, (agus ithidh mo chlaidheamh suas 
feoil) eudhon le fuil nam marbh, agus nam 
braighdean, o thoiseach nan dìoghaltas air 
an r.amhaid. 

43 Deanaibh gairdcachas, chinneacha, 
ma 'dle r'a. shluaghsan : oir dìolaidh e fiifl a 
shcirbhiseach, agus ni e dioghal'cas air 'eas- 
cairdibh, agus bithidh e tròcaireach d'a thìr 
agas fl"a shluagh fèin. 

44 Agus thàinig Maois, agiis labhair e 
uile bhriaihra na laoidh so ann an èisd- 
eachd an t-sluaigh, e fèin agus Hosea mac 
Nun. 

45 Agus chuir Maois crioch air na 
briathra sin uile a labhairt ri h-lsrael uile. 

46 Agus thubhairt e riu, Socraichibh 
bhur cridhe air na focail uile air am bheil 
mise a' toirt tìar.uis 'nar measg air an là'n 
diugh, a dh'àithneas sibh d'ar cloinn a 
choimhead, a chum gu'n dean iad uile 
bhi ialhran an lagha so. 

47 Oif cha ni dìomhain e dhuibh, a 
chionn gur e bhur beatlia e ; agus leis an 
ni so buanaicbidh sibh bh«r iàithean san 
fhearann, a tha sibh a' dol a nunn thar 
Iordan g'a shealbhachadh. 

48 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
san la sin fèin, ag ràdh, 

49 Imich suas do'n bheinn so Abarim, 
do shliabh Ncbo, a tha ann an tìr Mhoaib, 
a Iha fa chomhair lericho, agus gabh seall- 
adh do thìr Chanaain, a tha mi a' toirt do 
chloinn Israeil mar sheilbh: 

50 Agus gheibh thu bàs san t-sliabh 
d'an d' thèid thu suas, agus cruinnichear thu 
chum do dhaoine; mar a fhuair Aaron do 
bhràthair bàs ann an sliabh Hor, agus a 
chruinnichcadh c chum a dhaoine : 

5 L A chionn gu'n do chiontaich sibh 
a'ni' aghaidh-sa am measg chloinn Israeil, 
aig uisgeachaibh Mheribah-Cades, ann am 
fàsach Shin ; do bhrìgh nach do naomh- 
aich sibh mi am meadhon chloinn Israeil. 

52 Gidheadh chi thu am fcarann a'd* 
chornliair, ach cha d' thèid thu steaoh do'n 
fhearann a tha mi tabhairt do chloinn 
Israeil. 

CAIB. XXXITI. 
J| CUS is e so am beannachadh leis an do 
XSl bheannaich Maois òglach 7 Dhè clann 
Israeil roimh a bhàs. 

2 Agus thubhairt e, Thàinig an Tigh- 
'earn o Shinai, agus dh'èirich e suas dhoibh 
o Sheir; dhealraich e mach o shliabh Fhar- 
ain, agus thàinig e le deich mìle do 
naoimh : o 'dhcas làimh chuidh lagh teina 
mach dhoibh. 

3 Seadh, ghràdhaich e 'n sluagh: ihu 
'naoimh uile a'd' làiir.h : agus slmidh iad 
sìos aig do chosaibh; gheibh gach ncuch da 
d' briathraibh. 1 Tria«r Ihmh ard. 2 nimhe, dotnblais. 

3 nimh, gath. * asp. 

198 5 a làthair. 
~< ' cluine. Èabli. 6 dealrach, lìobhta* CATB. XXXIV. 4 Dh'àithn Maois lagh dhuinn, maroigh- 
reachd do choimhchruinneach lacoib. 

5 Agus bha e na righ ann an Iesurun, an 
uair * chruinnich ceannardan 1 an t-sluaigh, 
agus rreubhan Israeil an ceann a chèile. 

ò Biodh Reuben beò, a_ms na làigheadh 
€ bàs ; agus bitheadh a dhaoine rionmhor 
an aireanih. 

7 Asus ìs e sc bccnnachadh Iudaih : agus 
thubhairt e, Ei-d, a Thighearna, gùch 
Iudaih, agus thcir e chum a shluaigh : 
biodh a lamhan fo__hainteach dha. agus 
bi-sa a'd' chòmhnadh 2 uige o 'naimhdibh. 

8 Agus mu Lebhi thubhairt e, Biodh do 
Thummim agus t'l'rim aig t'aon naomha, 
.a dhearbh thu aig Masah, ris an d'rinn thu 
stri' ai. uisgeachaibh Mheribah; 

9 A thubhairt r'a athair agus r'a mhàth- 
air, Cha "n f haea mi e ; agus cha do ghabh 
-c 3 r'a bhràithribh. agus cha d'aithnich e a 
chlann fèin : oir choìmhid iad t'f hocail, 
agus ghleidh iad du choimhcheangal. 

10 Teagaisgidh iad do bhreitheanais do 
Iacob, agus do lagh do Isra il : cuiridh iad 
tùis fa d' chomhalr, agus làn ìobairt-loisgte 
air t'altair. - 

11 Beannaich, O Thighearn, a mhaoin 4 , 
agus gabh ri obair a làmh : buail tre leas- 
raidh na muinntir a dh'èireas na aghaidh, 
agus na muinntir le'm fuathach e, chum 
nach èirich iad a rìs. 

12 Mu Bheniamin thubhairt e, Gabhaidh 
aon gradhach an Tishearna còmhnuidh 
ann an tèaruinteachd làimh ris; agus 
còmhdaichidh an Tighearn e rè an là uile, 
agus s^abhaidh e còmhnuidh eadarashuaill- 
ibh. ■ 

13 Agus mu Ioseph thubhairt e, Beann- 
aichte o'n Tighearna gu robh 'f hearann, a 
thaobh nithe luachmhor nèimh, a thaobh 
an drùchd, agus a thaobh na doimhne, tlia 
na luidhe shìos, 

14 Agus a thaobh nan tc-radhluachmhor, 
a -bJieireur a mach leis a' ghrèin, agus a 
thacbh nan nithe luachmhor, a thuirear a 
mach leis gach mìos 

15 Agus a thacbh prìomh 6 nithe nam 
leann sean 7 , agus a thaobh nithe luach- 
mhor nan sliabìi sìorruidh, 

lò Agus a tha^bh nithe luachmhor na 
talmhainn, agus a làn, agus deagh-gh _an an 
Ti sin, a bha chòmhnuidh sa' phreas : xhi<r- 
eadh am beunnachd air ceann Ioseiph, agus 
air mullach a chinnsan, a S2.ar_.dh o 'bhràith- 
jibh. 

17 Mar cheud-ghin a tbairbh tha a 
sgèimh", agus mar adhaircean an aon- 
adharcaich 5 ' tha 'adhaircean-sa : leo so 
purra.dh 10 e 'n sluagh le chèile, gu h- 

1 ciu/i. Eabli. 1 chongnamh. Eir. 3 cha 
d'aidich e 'bhraithrean. + a neart, a shluagh. 
s leis a' gheuìaich. 6 ceud, ard. 7 bheanntan 
an airde'n ear. Eabh. 3 u ghlòir, a mltuise. 
9 an t-srùn-ndharcaich ; Rhinoceros. IO sùth- 
aidh. " sùghaidh,deolhalaidh. 12 dh'/har- 
199 iomallaibh na talmhainn: agus is iad so 

deich mìlte Ephraim, agus ts iad so mìlte 
Mhanaseh. 

18 Agus mu Shebulun thubhairt e, Dean 
gairdeachas, a Shebuluin, a'd' dhol amachj 
ugus Isachair, a'd' bhùthaibh. 

19 Gairmidh iad an slua^h a chum na. 
beinne, an sinìobraidh iad iotairtean ionra- 
cais : oir pailteas nan cuan sùgaidh " iad 
suas, agus ionmhais fholaichte na gain- 
eimh. 

90 Agus mu Ghad thubhairt e, Beann- 
aichte^-.- robk esan a leudaicheas 12 Gad; 
mar leòmhan tha e gabhad còmhnuidh, 
agus reubaidh e 'n gairdean maille ri mull- 
ach a' chinn. 

21 Agus dheasaich e cheud chuid dha, 
fèin, a chionn an sin, mm an cuibhrionn an. 
lagh-thabhartair, gu'n do shuidhicheadh e ; 
agus thàinig e maille ri ceannardaibh an. 
t-sluaigh ; ceartas an Tighearna chuir e 'a. 
gnìomh, agus a bhreithe__nais ri h-Israel. 

22 Agus mu Dhan thubhairt e, Is cuil- 
ean leòmhain Dan: leumaidh e o> 
Bhasan. 

23 Agus mu Naphtali thubhairt e, 0> 
Naphtah, sàsaichte le deagh-ghean, agus 
làn do bheannachadh an Tighearna, seal- 
bhaich thusa an aird' an iar, agus an airds 
deas. 

24 Agus mu Aser thubhairt e, Biodk 
Aser beannaichte le cloinn; biodh e tait— 
neach d'a bhràithribh, agus tumadh 13 e a. 
chos ann an oladh. 

25 Bit.'iidh do bhrògan nan iarunn agus 
nan umha 14 ; agus mar do laithean is amh~ 
tuidh bliios do neart **, 

26 Cha 'n'eil neach cosmhui! ri Dia. 
Iesuruin, a tha marcachd air nèamh a'd' 
chòmhnadh, agus na mhòrachd 16 air na, 
speuraibh. 

27 Is ■ e 'n Dia bith-bhuan do thearmann, 
asus fuidh tha na gairdeana sìomhdh : agus 
fuadaichidh e mach an nàmhaid romhad, 
agus their e, Cuir as da. 

^28 An sin gabhaidh Israel còmhnuidh. 
gu tèaruinte na aonar : bithidh tobar Iacoib> 
air tearann arbhair agus f ìcna ; mar aa. 
ceudna silidh a nèamha nuas drùchd. 

29 Is scnadh thu, O Israel ; cò tha- 
ccsmhuil riut, O shluagh a shaoradh Ieis aa. 
Tighearna, sgiath do chòmhnadh, agus 
neach is e claidheamh do mhòrachd .' agus 
gheibhear do naimhde nam breugainbh 
dhuit, agus saltraidh tu air an àitibh arda. 
CAIB. XXXIV. 

4 GUS chaidh Maois suas o chòmhnard- 
^Ta. aibh Mhcaib gu sliabh Xebo, gu mull- 
ach Phisgaih l7 , a tha thall fà chomhair leri— 

saivgicheas. 13 lomadh,bogadh. '+ Bitbidh 
iarunn agus timha fod" chosaidh .- bilhibh do> 
chroinn 'no do ghlasan a d/i'iarumi agus a 
dìt'umita. lS d<is/àth. 16 oirdhttrceas. 

17 na beinne. Eabh. IOSUA. cho : agus nochd an Tighearna dha fearann 
Gbilead uile gu Dan, 

2 Agus Naphtali uile, agus tìr Ephraim, 
agus Mhanaseh, agus tìr ludaih uile, gu 
nuig an f hairge a's faide mach, 

3 Agus an taobh deas, agus còmhnard 
glinne iericho, baile nan craubh pailmj gu 
nuig Soar. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ris, h c 
so am t'earann, a mhionnaichmi do Abrah- 
am, do Isaac, agus do Iacub, ag ràdh, Uu 
d' shliochd-sa hheir mi e : thug mi orisa 
'f haicinn le d' shùilibh, ach d'a ionnsuidh 
cha d' thèid thu thairis. 

5 Agus fhuair Maois òglach an Tigh- 
earna bàs an sin, ann am learann Mhoaib, 
a rèir focail an Tighearna. 

6 Agus dh'adhlaic e ann an gleann e, 
ann am fearann Mhoaib, thall fa chornhair 
Bhet-peoir : ach cha 'n aithne do dhuine 
sam biih 'uaigh gus an là'n diugh. 

7 Agus bfia Maois ceud agus fichead 
bliadhna dh'aois an uair a f huair e bàs : cha d'f hàilnich a shùil ni mò a thrèig a 
neart e 2 . 

8 Agus ghuil clann Israeil air son 
Mhaois ann ancòmhnardaibh Mhoaib deiclr 
laitheàn air fhichead- mar so chrìochnaich- 
eadh làithean a' ghuil, agus a' bhròin air 
son Mhaois. 

9 Agus bha Iosua mac Nuin làn do- 
spiorad a' ghliocais ; oir chuir Maois a~ 
làmhan air : agus dh'èi^d clann Israeil ris, 
agus rinn iad mar a dh'àithn an Tighearnai 
do Mhaois. 

10 Agus chad'èirich fàidh o sin ann anr 
Israel cosmhuil ri Maois, neach a b'aithne 
do'n Tighearna aghaidh ri h-aghaidh. 

11 Anns na h-uile chomharaibh, agus 
iongantasaibh a chuir an Tigheam e dhean- 
amh ann an tìr na h-Eiphif, air Pharaoh* 
agus air a sheirbhisich uile, agus air 'fhear- 
ann uile. 

12 Agus anns an làimh chumhachdaich 
sin uile, agus anns ari uamhas mhòr uile, asc 
dh'oibrich Maois ann an sealladh Israeil uile. I o s 

C A I B. I. 

ANIS an deigh bàis Mhaois, òglaich an 
Tighearna, labhair an Tighearna ri 
Iòsua, mac Nuin, fear-frhhealaidh Mhaois, 
ag ràdh', 

2 Tha moglach Maois marbh: a nis 
uime sin èirich, gabh thairis air lordan so, 
thu fèin, agus an shiagh so uile, dh'ionn 
suidh na tìre a tha mise a' tabhairt dhoibh, 
eadhon do chluinn Isràeil, 

3 Gach ionad air an saltair bonn bhur 
coise, sin thug mi dhuibh, mar a thubhairt 
mi ri Maois. 

4 O'n fhàsach, a°;us Lebanon so, eadhon 
giis an abhainn mhoir, abhainn Eujihrates, 
tir nan Hiteach uile, agus gus an fhatrge 
mhòir, leth ri dol fuidhe na grèine, biihidh 
na chi ìch dhuibh. 

5 Cha'n urrainn duine sam bith seasamh 
à'd' aghaidh uile laithean do bheatha : mar 
a bha mi le Maois, mar sin bilhidh mi 
leatsa : cha dìbir mi thu, agus cha trèig mi 
thu. 

6 Bi làidir, agus ro-mhisneachail : oir 
do'n t-sluagh so roinnidh tu mar oighreachd 
an tìr, amhionnaich mi d'an aithrichibh 4 a 
thabhairt doibh. 

7 A mhàin bi-sa làidir agus ro-mhis- 
neachail, a chum as gu'n d' thuir thu 'n aire 
gu'n dcan thu a rèir an lagha uile a dh'àithn 
m'oglach Maois dhuit : na tionndaidh uaith 
dh'k.nnsuidh na làimhe deise no dli'ionn- 
suidh na làimhe clithe, a chum gu'n soir- 
bhichleat anns gach àite d'an d' thèid thu. U A. 

8 Cha d' thèid leabhar an lagha so as do> 
bheul, ach brachd-Mniiain;chidh tu air a là 
agus a dh'oidhche, chttm as gu'n d' thoir thu 
'n aire gu'n dean thu a rètr gach ni, a ta 
scrìbhte ann : oir an sin bheir thu air do 
shltghe soirbheachadh leat, agus an sin nt- 
thu gu glic 5 . 

9 Nach d'àithn mise dhuit ? Bi làidir 
agus ro-mhi^neachail, na bi fa eagal, agus 
na biodh taitchcas ort : oir tha 'n Tighearna- 
do Dhia leat anns gach ionad d'an d' thèid 
thu. 

10 An sin dh'àithn Iostta do luchd riagh— 
laidh an t-sluaigh, ag ràdh, 

11 Kachaibh tre'n champ, agus àithnibh 
do'n t-sluagh, ag ràdh, Deasaichibh dhuibb 
tèin lòn ; oir an ceann thri laithean thèid 
sibh thar Iordan so, a dhol a stigh a 
shealbhachadh na tìre a tha 'n Tight arna 
bhur Dia a' toirt duibh r'a -sealbhachadh. 

12 Agus ris na Heubenich, agus ris na 
Gada'tch, agus ri leth thrèibh Mhanaseh, 
labhair losua, ag ràdh, 

13 Cuimhnichibh am focal a dh'àithn 
Maois òglach an Tighearna dhuibh, ag' 
ràdh, Thug an Tighearna bhur Dia fois 
duibh, agus thug e dhuibh an tìr so : 

14 Fanaidh bhur mnài, bhur clanrt 
bheag, agus bhur sprèidh, san tìr a thug 
Manis duibh air an taobh so do Iordan ; 
ach thèid sibh fèin thairis tb'r n-armaibh 
roimh bhur bràithrean, sibhse uile tha 
treun ann an neart, agus cuidichidh sibh leo ; 

15 Gus an d' thoir an Tighearna fois d'ar 1 robh (i shuil dàll. 1 lugfidaicheàdfi a c'hail. 
3 art àghaidh Pharaoih. * uUhrèachaibh. 

- 200 5 èiridh t(U mailh dhuit. CAIB. II. ■bràifhribh, mar <i thug e dhuibhse, a»us 
gu'n sealbhaich iadsan mar an ceudna 
an lìr a tha 'n Tighearna bhur Dia a' 
tabhairt doibh: an sm pillidh sibh gu tìr 
bhur seilbhe, agus sealhhaichidh sibh i, 
eadliun an tìr a tfiug Maois òglach an Tigh- 
earna dhuibh air an taobh so do lordan, 
leth ri èii igh na grèine. 

ltì Agus fhrcasair iad losua, ag ràdh. 
Na h-uile nithe a dh'àithn thu dhuinne, ni 
sinn ; agus ge b'e taobh a chuireas tu sinn, 
thèid sinn. 

17 A rèir mar a dh'èisd sinn ri Maois 
anns na h-uile nithibh, mar sin èisdidh sinn 
riutsa : a mhàin biodh an Tigheama do 
Dhia maiile riut, mar a bha e maille ri 
Maois. 

13 Gach duine a chuireas an aghaidh 
t'àithne, agus nach èisd ri d' bhriathraìbh, 
anns nah-uile nithibh, adh'àithneas tu dha, 
cuirear gu bàs e : a mhàin bi iàidir, agus 
ro-mhi^neachail. 

CAIB. II. 

AGUS chuir Iosua, mac Nuin, a mach 
a Sitim dithis dhauine a rannsacli- 
adli a mach gu h-uaigneach, a<r ràdh, 
Imichibh, rann'-aichibii a mach an tir, agus 
Iericho: agus dh'imich iad, agus chaidh 
iad a steach do thigh strìopatche, d'am 
b'ainm llahab agus luidh iad an sin. 

2 Agus dh'innseadh do righ Iericho, ag 
ràdh, leuch, thàinig daoine an so an nochd, 
do cliloinn Israeil, a rannsachadh a mach 
na tìre. 

3 Agus chuir righ Iericho teachduire gu 
Rahab, ag radh, Thuir a mach na daoine a 
thàinig a t'ionnsuidh, a chaidh steach do d' 
thigh : oir is ann a rannsachadh a mach na 
tìre uile a thàinig iad. 

4 Agusghabh a' bhean an dithis dhaoine, 
agus dh'fho.'aich i iad, agus thuhhairt i mar 
so, Thàinig, gun amharus, daoine do m' 
ionnsuidh ; ach cha robh fhios agam cia as 
a thàinis iad : 

5 Agus thachair mu àm druididh a" ghcat- 
aidh, 'nuair a bha e dorcha, gu'n deachaidh 
na daoine mach : c'àit a ghabh na daoine, 
cha'n f hios domh : leanaibh gu luath air 
an tòir, oir beiridh sibh orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gu mullach 
an tighe, agus air am folach le cuiseagaibh 
an lìn, a leag i an ordugh air mullacii an 
tìghe. 

7 Agus lean na daoine air an tòir san 
t-slighe gu Iord.in, gu ruig 1 na h-àthanna : 
agus co luath as a chaidh a' mhuinntir a 
bh'air an tòir a mach, dhruid iad an geatadh. 

8 Agus mun robh iad air luìdhe sìos, 
chaidh i suas d'an ionnsuidh air muliach 
an tighe; 

9 Agus thubhairt i ris na daoinii)h, Tìia 
fios agam gu bheil an Tighearn air toirt duibh na tìre, agus gu bheil bhur n-uamhas 
air tuiteam oirnne, agus gu'm bheil luchd- 
àiteachaidh na ùre uile air leaghadh as le 
h-eagal 2 roimhibh: 

lu Oir chuala sinne cionnus a thiorra- 
aich an Tighearna suas uisge na mara 
ruaidhe roimhibh, 'nuar a thainig sibh a> 
mach as an Eiphit ; agus ciod a nnn sibh. 
air dà righ nan Air.orach, a Wair an taobh- 
eile do Iordan, Sihon agus Og, a sgrios 
sibh gu tur. 

11 Agus co luath as a chuala sinne nat 
nithe sin, leagh ar cridheacha, agus cha. 
d fhan tuilleadh a' bheag do mhi-nich ann 
an duine sam-biih air bhur sonsa: oir an 
1 ighearna bhur Dia is esan Dia anns na. 
nèamhaibh shuas,agus air an talamh bhos 3 . 

12 A nis uime sin guidheam ( irbh^ 
miunnaichibh chornh air an Tigheai na, a 
chionn gu'n do nochd mi caoimhneas 
dhuibh, gu'n nochd sibhse mar an ceudna. 
caoimhneas do thigh m'atharsa, agus gu'a- 
d' thoir sibh dhomh comhara cinn each 4 : 

13 Agus gu'n gleidh sibh beo m'dthair r 
agus mo mhàthair, agus mo bhràithrean, 
agns mo pheathraichean, agus na h-uile a. 
tu aca, agus gu'n saor sibh ar n-anmanna * 
o'n bhàs. 

1-1 Agus fhreagair na daoine i, Ar 
n-anam-ne air bhur son-sa gu bàs, mur 
tbillsich sibh an gnothuch so a^ainne^ 
Agu^ tarlaidli 'nuair a bheir an Tignearna. 
dhuinn an tìr, gu'm buin sinn gu caoimh— 
neil, agus gu ririnneach riutsa. 

15 An sm lt- ig i sìos iad air cord trè 6 'rr 
uinneig ; oir bha a lijh air balludh a*" 
bh<ule 7 , agus bha i chòmhnuidh air aT 
bhalladh. 

16 Agus thubhairt i riu, Thugaibh arrt 
monadii 8 oirbh, air eagal gu'n comnich an- 
lucbd-tòrachd sibh ; agus folaichibh sibhv 
tèin an >in tri laithean, gus am bi'n luchd— 
tòr.ichd air pilleadh, agus an dèigh sin 
ftudaidh sibh imeachd air bhur slighe. 

17 Agus tlmbhdirt na daoine rithe * 
Btthidh sinne neo-chiuntach a thaobh iad 
so do mhionnan,athugthu oirnn a mhionn— 
achadh. 

18 Feuch, 'naair a thig sinn do'n tìr r 
ceanglaidh tu an stìom 10 s<> do slmàth 
scarlait anns an uinneig, tre'n do leig thu* 
sìos sinn : agus bheir thu t'athair, agus dc* 
mhàthair, agus do bhràithrean, agus teagh— 
lach t'athar uile dhachaidh a t' ionnsuidh. 

19 Agus tarlaidh, ge b'e neacli a thèid a. 
mach air dorsaibh do ihighe do'n t-sràid, 
gum bi 'thuil air a chcann J'tin, agjs bithidh 
sinne neo-chiontach : agus ge b'è neach a 
bhios maille riut anns an tigh, bithidh 'thuiL 
air ar ceann-ne, ma bheanas lamh ris. 

20 Agus ma dii'tliuill^icheas tu an gnoth- 
uch so againn, an sin bhhidh sinne saor 1 gu nuig. - air /annac/iuah. 3 sJnot. 
ifirinii. Eabh. 5 beatha. 6 trid, troimh. 
201 7 na calhrach. s o' bhcìnn. 
■° curdaii. 9 rfa. iOSUA. ©. d' mhionnaibh, a thug thu oirnn a 
rohionnachadh. 

21 Agus thubhairt ise, A rèir bhur 
briathra, mar sin bitheadh e. Agus chuir i 
air falbh iad, agus dh'imich iad : agus 
cheangail i an stìom scarlait anns an 
^uinneig. 

22 Agus dh'fhalbh iad, agus thàinig iad 
do'n mhonadh, agus dh'fhan iad an sin tri 
ìaithean, gus an do phill an luchd-tòrachd. 
Agus dh'iarr an luchd-tòrachd ind air feadh 
aa slighe uile, ach cha d'fhuair siad iad. 

23 Mar sin phill an dithis dhaoine, agus 
chaidh iad sìos o'n nihonadh, aius chaidh 
iad thairis, agus thàinig iad gu Iosua, mac 
Nuin, agus dh'innis iad da gach ni a thacb- 
.air dhoibh. 

24 Agus thubhairt iad ri Iosua, Gu fir- 
inneach thug an Tighearna thairis d'ar 
•ìàimh am fearann uile ; oir tha eadhon 
luchd-àiteachaidh na tìre uile air leaghadh 
-as fa'r comhair. 

CAIB. III. 

AGUS dh'èirich Iosua gu moch sa' 
rhhaduinn, agus dh'imich iad o Shitim, 
agus thàinig iad gu lordan, e fèin agus 
clann Israeil uile, agus ghabh iad tàmh an 
sin mun deachaidh iad thairis. 

2 Agus an ceann thri làithean chaidh 
an luchd-riaghlaidh tre'n champ ; 

^ 3 Agus dh'àithn iad do'n t-sluagh, ag 
ràdh, 'Nuair a chi sibh àirc coimh-cheang- 
ail an Tighearna bhur Dè, agus na sagairt 
Jia Lebhitliich 'ga giidan, an sin gluaisidh 
sibh o'r n-àite, agus thèid sibh na dèigh. 

4 Gidheadh bithidh astar eadar sibh agus 
a, mu thimchioll dà mhìle làmh-choille do 
thombas : na d' thigibh am fagus di,a chum 
gu'm bi fios na slighe agaibh air am feum 
sibh imeachd ; oir cha do ghabh sibh riamh 
Toimhe an rathad so. 

5 Agus thubhairt Iosua ris an t-sluagh, 
Naomhaichibh sibh fèin ; oir am màireach 
ni n' Tighearna nithe iongantach 'nar measg. 

6 Agus labhair Iosua ris na sagartaibh, 
ag ràdh, Togaibh suas àirc a' choimhchean- 
; gail, at;us rachaibh thaii is roimh 'n t-siuagh. 
Agus thog iad suas àirca'choimhcheangail, 
agus chaidh iad roimh 'n t-sluagh. 

7 Agus thubhairt an 'J'ighearna ri Iosua, 
Aa diugh tòisichidh mi air thtisa dhcanamh 
mòr ann au sealladh Israeil uile, a chum 
as gu'm bi tìos aca, mar a bha mi le Maois, 
gu'm bi mi leatsa. 

8 Agus bheir thu àithne do na sagartaibh, 
a tha giùlan àirc a' choimhcheangail, ag 
ràdh, 'Nuair a bhios sibh air teachd gu oìr 
nisgeTordain, ann an lordan seasaidli sibh. 

9 Agus thubhairt losua ri cloinn lsraeil, 
Thigibh an so, agus èisdibh ri briathraibh 
an Tigbearna bhur Dè. 

10 Agus thubhairt losua, Le so bithidh 
fios agaibh gu*»* bheil an Dia beo 'nar measg, agus gu'm. fuadaich e gun teaganih 
a mach roimhibh na Canaanaich, agus na 
Hitich, agus na Hibhich, agus na Peridsich, 
agus na Girgasaich, agus na h-Amoraich, 
agus na Iebusaich. 

1 1 Feuch , tha airc coimlicheangail Tigh- 
earna na talmhainn uile a' dol thairis rotmh- 
ibh do Iordan. 

12 A nis uime sin gabhaibh dà fhear 
dheug a treubhaibh Israeil, fear as gach 
trèibh. 

13 Agus co luath sa shocraicheas na 
sagairt a ta giùlan àirc an Tighearna, Tigh- 
earna na talmhainn uile, buirin an cos ann 
an uisgeachaibh Iordain, biihidh ui>geacha 
lordain air an sgaradh o na h-uisgeachaibh. 
a thig a nuas o'n airde : agus seasaidh iad 
nan torr. 

14 Agus an uair a dh'fhalbh an sluagh 
o'm bìithaibh, gu dol thar Jordan, agus na 
sagairt a' giùlan àirc a' choimhchtangail 
roimh 'n t-sluagh ; 

15 Agus an uair abha iadsan a ghiùlain 
an àirc air teachd gu Iordan, agus a. bha 
cosa nan sagart, a ghiulaiti an àirc, air an 
tumadh ann an oìr an uisge; (oir tha. 
lordan a' sruthadh thar 'ude bhruacha rè 
an fhogharaidh uile.) 

16 An sin sheas na h-uisgeaclian a 
thàimg a nuas o'n airde, agus dh'einch iad 
suas nan torr ro-i had o'n bhaile Adam, a tti 
iàimh ri Sareian : agus theing iadsan a 
chaidh sìos rathad mara a' chò<>;hnaird, 
eudlion na mara salainn', agus gliearradh as 
iad : agus chatdh an sluagh thairis dirtach 
fa chonihair Iericho. 

1? Agus sheas na sagairt, a ghiùlain àire 
coimhcheangail an Tigheama, gu damgean 2 
air talamh tioram am meadhon loidain^ 
agus chaidh na h-lsraelich uile thairis air 
talamh tioram, gus an robh an sluagh uile 
air doi thar lordan 3 

C A I B. IV. 

AGUS an uair a bha 'n sluagh uile air 
dol thar lordan, an sin iabhair an 
Tighearna ri losua, ag ràdh, 

2 Gabhaibh dhuibh fèin dà fhear dheug 
as an t-sluagh, duine as gach trèibh, 

3 Agus àithnibh dhoibh, ag ràdh, Thug- 
aibh leibh o so a meadhon lprdaiu, as an 
àite anns an do sheas cosa nan sagart gu 
daingean, dà chloich dheug, agus bhetr sibh 
iad thairis leibli, agus cuiiidh sibh iad anns 
an àite-tàhnh anns an gabh sibli fois an 
nochd. 

4 An sin ghairm Iosua air an dà fhear 
dheug, a dheasaich e a cloinn Israeil, fear 
as gach trèibh. 

5 Agus thubhairt Iosua riu, Rachaibh 
ihairis roimh àirc an 'lighearna bhur Dè 
gu meadhon Iordain, agus togadh gach fear 
dhibh clach air a ghualainn, a ìèir àireimh 
threubha chloinn Israeil : 1 tre'n fheachd. 2 dea-s. 3 gus an do chuir 
202 an sluagh uile crloch air dol thar lordan. Eabh. CAIB. V. 6 A chum as gci'm bi so na chomhara 
'nar measg, « cAum 'nuair a dh'fhiosraich- 
eas bhur clann san àm ri teachd ', ag ràrlh', 
Ciod is ciall duibh leis na clachaibh so ? 

7 An sin gu'm freagair sibh iad, Gu'n 
robh uisgeacha Iordain air an sgaradh o 
•chèile roimh àirc coimhcheangail an Tigh- 
«arna, 'nuair a chaidh i tliar Iordan, gu'n 
robh uisgeacha Iordain air an sgaradli o 
■cheile : agus bithidh na clachan so nan 
■cuimhne^chan do chloinn Israeil gu brath. 

8 Agus rinn clann Israeil amhuil mar a 
•rìh'àiihn Iosua, agus thog iad suas dà chloich 
dheug a meadhon Iord.iin, mara labhairan 
Tighearna ri Iosua. a reir àireimh threubha 
•chloinn Israeil, agus ghiùlain iad leo thairis 
iad do'n àit, anns an do ghabh iad tàmh, 
agus chuir iad mos an sin iad. 

9 Agus chuir losut suas dà chloich 
■tlheug am meadhon lordain, san ionad 
anns an do sheas cosa nan sagart a ghiùl- 
ain àirc a' choimhcheangail : agus tha iad 
an sin gus an la'n dingh. 

10 Oir sheas na sagairt a ghiùlain an 
-àirc am meadhon Ioidain, gtis an do 
chrìochnaicheadh gach ni a dh'àithn an 
Tighearna do Iosua a labhairt ris an 
t-sluagh, a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
Maois do Iosua : a.us rinn an siua^h 
«abhag, agus chaidh iad thairis. 

11 Agus an uair a bha' n sluagh uile 
air dol thairis, an sin chaidh àirc an Tigh- 
■earna thairis, agus na sagairt an làthair an 
t-sluaigh. 

12 Agus chaidh clann Reubein, agus 
■clann Ghad, agus leth thrèibh Mhanaseh, 
thairis fo'n armaibh roimh chlbinn Israeii, 
mar a labhair Maois riu : 

13 Chaidh thairis mu thimchioll dà 
fhichead mìle, deas air son cogaidh, aii 
làthair an Tis;hearna gu cath do chòmh- 
nardàibh Iericno. 

14 Air an )à sin dh'ardaich an Tigh- 
-carna Iosua ann an sealladh Israeil uile, 
agus bha eagal orra roimhe, mar a bha 
eagal orra roimh Mhaois, uile laithean a 
hheatha. 

15 Agus labhair an Tighearna ri Iosua, 
ag ràdh, 

16 Ailhn do na sagartaibh a tha giùlan 
àirc na fianuis, iad a theachd a nìos a 
lordan. 

17 Agus dh'àithn Iosua do na sagart- 
aibh, ag ràdh, Thigibh a nìos a lordan. 

18 Agus an uair a bha na sagairt, a 
_ghiùlain àirc coinihcheaniail an Tigliearn, 
air leachd a nìos a meadhon Iordain, agiis 
abhabuinn chos nan sagart air an togail 
suas air an talamh thioram, an sin phill 
uisgeacha Iordain d'an àite fèin, agus 
chaidh iad thar a bhruachan uile, mar <i 
rinn iad roimhe. 1 am maireach. Eabli. 1 gach la. Eabh. 
3 sgeanan do diluchaibh cruaidh. Eabh. 
203 1Q Agus thàinig an sluagh a nìos a Ior- 
dan àir an deicheamh /àdo'n cheud mhìos, 
agus champaich iad ann an Gilgal, san 
iomall a làimh na h-airde 'n ear do Iericho. 

20 Agus andàchloich dheug sin, a thug 
iad a mach a Iordan, chuir Iosua suas ana 
an Gilgal. 

21 Agus labhair e ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, 'Nuair a dh'ihiosraiclieas bhur clann 
d'an aithrichibh san àm ri teachd, ag ràdh, 
Ciod is ciall do na clachaibh so ? 

22 An sin bheir sibh fios d'ar cloinn, ag: 
ràdh, Thàinig Israel thar lordan so air 
talamh tioram 

23 Oir thiormaich an Tighearna bhur 
Dia suas uisgeacha Iordain roimhibhse, 
gus an deachaidh sibh thairis, mar a rina 
an Tighearna bhur Diaair a' mhuir ruaidh, 
a thiormaich e suas romhainn, gus an robh 
sifiri air dol thairis : 

24 A chum as gu'n aithnich sluagh na. 
talmhainn uile làmli an Tighearna, gu bheil 
i cumhachdach : a chum gu'm bi eagal aa 
Tighearna bhur Dè oirbh am feasd 2