Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich : agus air an cur a mach le h-ughdarras Ard-Sheanaidh Eaglais na h-Alba"

See other formats


m K\- l/M £ LEABHRAICHEAN 

AN 

T-SEANN TIOMNAIDH, 

AIR AK TARRUING 

O'N CHEUD CHANAIN 
CHUM GAELIC ALBANNAICH; AIR AN CUR A MACH LE H-UGHDARRAS ARD- 
SHEANAIDH EAGLAIS NA H-ALBA. EDINBURGH : 

PRINTED BY ANDERSON & BRYCE ; 

FOR THE EDINBURGH BIBLE SOCIETY; BY PERMIBSION, FROM 

THE QUARTO EDITION OF THE SOCIETY 1N SCOTLAND, 

FOR PROPAGATING CHRISTIAN KNOWLEDGE. 

1827. [3À 


.; - if* 


• ABBREVIATIONS AND MARKS. A for " an'* the article, as " a' bhean" 

the n'oman, for " an bhean." 
A' for " ag," sign of the pres. part. of 

verbs beginning with a consonant, 

as " a' bualadh" strìking, but " ag 

òl" drinking. 
A' for " ann" in, as " a'd' cheann" in 

thy head, for " ann do cheann." 
A for " as" out qf, marked with an 

acute accent, as " à teine" out of 
Jire. 
'Ar for " thar" over, above, as, " deich 

'ar fhichead" thirty. 
B' for " bu" rvas, as " b'e" he rvas. 
C for " cia" rvho, rvhat, as " c'àit." 

rvhere or in rvhat place ? " c'uin" 

rvhen or at rvhat time ? 
D' for " do" thy, thine, as " d'athair" 

thyfaiher. 
D' dh' for " do" sign of the Preterite 

Tense of verbs, as " an d'aidich e" 

has he confessed ? " dh'aidich mi" 1 

have confessed. 
Eabh. for " Eabhra" Eebrerv. 
Eir. for " Eirionnach" Irish. 
'G for " ag" sign of the pres. part. of 

verbs, as " 'ga dheanamh" doing it. 
G' for " gu" to, as " ga. cheann" to the 

end thereof. 
M' for " mo" my, as, " m'anam" my 

soul. 
M' for " mu" about, as, " m'a cheann" 

about his head. 
'Na for " ann a" in his, as " 'na 

chridhe" in his heart. 
'Nan for " ann an" in their, as " 'nan dùthaich" in our coxmtry. 
Nur for " ann bhur" ìn your, as " 'nur 

fearann" iti your land. 
Nuair for " an uair" in the tìme, 

rvhen. 
'R for " ar" our, as " o'r sinnsiribh" 

from ovr ancestors. 'R for " bhuv" your, as " le'r cead" 
rvith your leave. 

R' for " ri" to, as r'ar guth" to our 
voice. 

San, sa' for " anns an" in the, as " sart 
àm" in the time, " sa' bhaile" in the 
city. 

Sasg. for " Sasgonach" or " Sasonacn" 
Ènglish. 

Sna tbr " anns na" in the, as " sna 
coilltibh" in the tvoods. 

T' for " do" thy, as, " t'anail" thy 
breath. Before a vow el, d the initial 
consonant of this pronoun is changed 
into t : but t, the inltìal consonant of 
the verbs " tèid, tig, toir, is retained 
in writing, though pronounced as d, 

s Grave accent. Vowels marked with 
this accent are always sounded long ; 
ahd such as are not, are generally 
sounded short. 

' Acute accent. When the vowel e is ' 
sounded like e in scene, or the Latin 
oe in Phcebus, as the Scotch prc- 
nounce it, it is commonly marked 
with this accent. 

' Apostrophe. When there is an eli- 
sion of one or more letters, it is 
usually marked with an apostrophe. 
Thus when the preceding word 
ends, or the following words begins 
with a vowel, there is an elision of 
the possessive pronoun " a," as " le 
'shùil" rvith his eye" for"" le a shùil ;" 
" call 'anama" the l'oss ofhis soul for 
" call a anama." A few Gaelic 
words admit of a final vowel, or not, 
as the euphony requires it, as " àit" 
or " àite" a place, " Tighèarn" or 
" Tigheama" Lord, " naomh" or 
" naomha" holy, " fad" or "fada"- 
long, " camp" or " campa" a camp ; 
but as these final vowels are not es- 
sentìal to the words, their absence is 
not marked with an apcstrophe. LEABHRAICHEAN 
AN 

T-SEANN TIOxMNAIDH. Caib. 
GENESIS j anns atn bheil - - 50 
Ecsodus - . . - 40 

Lebhiticus - -- - -. . 27 

Aireanih 36 

Deuteronomi - ... 34 
Iosua • . . .. . . 24 

Breitheambna - ... 21 
Rut 4 

I. Samuel - . . . .31 

II. Samuel ..... 24 
I. Righ - . . 00 
ILRigh 25 

I. Eachdraidh ... 29 

II. Eaehdraidh .... 36 

Esra 10 

Nehemiah . . . . .13 

Eater - . .,;':. . .10 
lob ...... 42 

Saiim ...... 150 

Csàth-fhocail .... 31 Calb. 

Eclesiastes 12 

Dàn Sholaimh 8 

Isaiah - 66 

leremiah - - - - 52 

Tuireadh - . . - 5 

Eseciel - - . • - - 48 

Daniel 12 

Hosea - - - • - .14 

Ioel 3 

Amos ...... 9 

Obadiah 1 

Ionah ....... 4> 

Micah 7 

Nahum ..... 3 
Habacuc .... .3 

Sephanlah • . •..•'• - 3 

Hagai ...... 2 

Sechariah 14 

Malachi ..... 4 LEABHRAICHEAN TIOMNAIDH NUAIDH. Caib. 
SOISGEUL Mhata; annsambheil 28 
Soisgeul Mharcuis - - . ■ 16 
Soisgeul Lucais ... 
Soisgeul Eoin ... 
Gnlomhara nan Abstol 
Lttir Phoil chum nan Romhan 
ach I. Corintianach - 

II. Corintianach . 
Galatianach 
Ephesianach 
Philipianach 
Colosianach 
I. Litir Phoil chum nan Tesalon 

ìanach ...» II. Litir Phoil chum nan Tesalon- 
ianach . 

I. Timoteuis 

II. Tlmoteuis 
Tituis - 
Philemoin - 
Eabhruidheach 
Litir Sheumais 
Litir I. Pheadair 
Litir II. Pheadair 
Litir I. Eoin 
Litlr II. Eoin 
Litir III. Eoin 
Litir Iudais 
Taisbeanadh Eoin 


CEUD LEABHAR MHAOIS, 

D'AN AINM GENESIS. agus; 
che : CAIE. I. 

SAN toiseach chrufhaich Dia na 
nèamhan agus an talamh. 

2 Agus bha 'n talamh gun dealbh 
agus falamh; agus bha dorchadas air 
aghaidh na doimhne : agus bha Spior- 
ad D<5 a' gluasad air aghaidh nan uis- 
geachan. 

3 Agus thubhairt Dia, Biodh solus 
ann : agus bha solus ann. 

4 Agus chunnaic Dia an solus, gu 'n 
rolih e maith : agus chuir Dia dealach- 
adh eadar an solus, agus an dorchadas. 

5 Agus dh'ainmich Dia an solus Là, 
an dorchadas dh'ainmich e Oidh- 

agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an ceud là. 

6 Agus thubhairt Dia, Biodh athar 
a meadhon nan uisgeachan, agus 

cuireadh e dealachadh eadar uisgeach- 
3X1 agus uisgeacha. 

7 Agus rinn Dia an t-athar, agus 
chuir e dealachadh eadar na h-uis- 
geachan a bha fuidh 'n athar, agus na 
h-uisgeachan a bha os ceann an athair : 
agus bha e mar sin. 

8 Agus dh'ainmich Dia an t-athar 
Nèamh : agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduirm an dara là. 

9 Agus thuhhairt Dia, Cruinnichear 
na h-uisgeachan a ia fuidh nèamh a 
dh'aon àite, agus leigear ris an tir 
thioram : agus bha e mar sin. 

10 Agus dh'ainmich Dia an tir thior- 
am Talamh, agus cruinneacbadh nan 
uisgeacha dh ? ainmich e Fairgeachan : 
agus chunnaic Dia gu 'n robh e maith. 

11 Agus thubhairt Dia, Thugadh an 
talamh a mach feur, luibh a ghineas 
sìol, craobh-mheas a bheir a mach 
meas a reir a gnè, aig am bhcil a sìol 
innte fem air an talamh : agus bha e 
mar sin. 

12 Agus thug an talamh a mach 
feur, luibh a ghineas sìol a rÈir a gnè, 
agus craobh a bheir a mach meas, aig 
um bheil a sìol innte fem a reir a gnè : 
agus chunnaic Dia gu'« robh e maith. 

13 Agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Biodh so- 
!uis ann an speuraibh nèimh a chur 
iealachaidh eadar an là agus an oidh- 
:he, agus bitheadh iad air son chomh- 
iran, agus air son aimsirean, agus air 
son làithean, agus bhliadhnachan. 

15 Agus biodh iad mar sholusaibh 
ann an speuraibh nèinih, a thoirt so 
luis aìr an talamh: agus bha e mar agus an solus a's lugha a liaghladh na 
h-oidhche ; agus na reultan. 

17 Agus shuidhich Dia iad ann an 
speuraibh nèimh, a thoirt soluis air an 
talamh, 

18 Agus a riaghladh san là, agus 
san oidhche, agus a chur dealachaìdh 
eadar an solus agus an dorchadas : ag- 
us chunnaic Dia gu'n ro!ih e maith. 

19 Agus b' iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an ceathramh là. 

20 Agus thubhairt Dia, Thugadh 
na h-uisgeachan a mach gu pailt an 
creutair gluasadach anns am bheil 
beatha, agus biodh eunlaith ag iteal- 
aich os ceann na talmhainn air agh- 
aidh speuran nèimh. 

21 Agus chruthaich Dia muca-mara 
mòra, agus gach uile chreutair beò a 
ghluaiseas, a thug na h-uisgeachan a 
mach gu pailt a reir an gnè, agus gach 
eun iteagach a reir a ghnè : agus 
chunnaic Dia gu'» robli c maith. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag 
ràdh, Sìolaichibh, agus f àsaibh lìon- 
mhor, agus lìonaibh na h-uisgeacham 
anns na fairgibh, agus f àsadh an eun- 
laith lìonmlior air an talamh. 

23 Agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an cùigeadli là. 

24 Agus thubhairt Dia, Thugadh 
an taiamh a mach an creutair beò a 
reir a ghnè, spreidh, agus gach ni a 
shnàigeas, agus beathaiche na talmh- 
ainn a reir an gnè : agus bha e mar 
sin. 

25 Agus rinn Dia beathaiche na 
talmhainn a rèir an gnè, agus an 
sprèidh a reir an gnè, agus gach ni a 
shnàigeas air an talamh a reir a ghnè. 
agus chunnaic Dia gu'n robh e maith. 

26 Agus thubhaii't Dia, Deanamaid 
duine 'nar dealbh fein, a reir ar cos- 
lais ftìn, agus biodh uachdaranaclHl 
aca os ceann eisg na mara, agus os 
ceann eunlailh nan speur, agus os 
ceann na spitìdhe, agus os ceann na 
talmhainn uile, agus os ceann gach ni 
a shnàigeas a ta snàigeadh air an tal- 
amh. 

27 Agus chruthaich Dia an duine 
'na dhealbh fein ; ann an dealbh Dhe 
chruthaich se e : firionnaeh agusboir- 
ionnach chruthaich e iad. 

28 .Agus bheannaich Dia iad, agus 
thubhairt Dia riu, S'iolaichibh, agus 
fàsaibh lìonmhor, agus iìonaibh an 
talamh, agus ceannsaichibh e; agus 
biodh uachdaranachd agaibh os ccann 
èisg na mara, agus os ceaun eunlaith 
nan speur, agia os ceann gach b!L bjò 
a ghluaiseas air an talamh 

i A 29 Agus thubhairt Dia, Feuch, thug 
rm dhuibh gach luibh a ghineas sìol, 
a ta air aghaidh na talmhainn uile, 
agus gach craobh anns am bheil meas 
craoibhe a ghineas sìol ; dhuibhse 
fcdthidh e mar bhiadh. 

30 Agus do uile bheathaìchibh na 
tatmhainn, agus do uile eunlaith nan 
speur, agus do gach ni a shnàigeas air 
an talamh, anns am bheil beatha, thug 
mi gach luibh ghorm mar bhiadh : ag- 
*us bha e mar sin. 

31 Agus chunnaic Dia gach ni a 
rhm e, agus, feuch, bha e ro mhaith. 
A^gus b' iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn an seathadh là. 

caib. n. 

AGUS chrìochnaicheadh na nèamh- 
an agus an talamh, agus an 
sluagh uile. 

2 Agus chrìochnaich Dia air an 
fseachdamh là 'obair a rinn e ; agus 
ghabh e fois air an t-seachdamh la o 
"obair uile a rinn e. 

3 Agus bheannaich Dia an seachd- 
amh Ià, agus naomhaich se e: do 
bhrìgh gur ann air a ghabh e fois o 
'obair uile, a chruthaich Dia agus a 
rhm e. 

4 Is iad so ginealaich nan nèamh 
agus na talmhainn, 'nuair a chruth- 
aicheadh iad, san là an d'rinn an 
Tighearna Dia an talamh agus na 
nèamhan. 

5 Agus cha robh uile phreasan na 
macharach fathast anns an talamh, 
agus cha d'f hàs fathast uile lusan na 
macharach; do bhrìgh nach d'thug 
an Tighearna Dia air uisge frasadh air 
an talamh, agus cha robh duine ami a 
shaoithreachadh na talmhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, 
agus dh'uisgich e aghaidh na talmh- 
airin uile. 

7 Agus dhealbh an Tighearna Dia 
an duine do dhuslach na talmhainn : 
agus shèid e ann an cuineinibh a 
shròine anail na beatha; agus dh' 
fhàs an duine 'na anam beò. 

8 Agus shuidhich an Tigheama Dia 
garadh ann an Eden san àird an ear, 
agus ehuir e an sin an duine a dhealbh e. 

"9 Agus thug an Tighearna Dia air 
gach uile chraoibh f às as an talamh a 
ta taitneach do'n t-sealladb, agus maith 
a chum bidh : craobh na beatha mar 
an ceudna ann am meadhon a' ghàr- 
aidh, agus craobh eòlais a' mhaith 
agus an uilc. 

10 Agus chaidh amhainn a mach i. 
h-Eden a dh'uisgeachadh a' ghàraidh ; 
agus as a sin roinneadh i, agus dh'f hàs 
i 'na ceithir cheannaibh. 

11 Is c ainm na ceud aimhne Pi- 
son ; so i a ta cuartachadh tìre Chabh- 
ilah uile, far am. bheìl ùr. 

12 Agus a ta òr na tìre sin maith : 
avt sin a ta bdellium agus a' chlach 
onics. 

13 Agus U e ainm na dara aimnhe Gihon : is i sin a ta cuartachadh tlre 
Chuis uile. 

14 Agus is e ainm na treas aimhne 
Hidecel : is i sin a tha dol do'n taoibh 
an ear do Asiria. Agus is i a' cheath- 
ramh amhainn Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tigheama Dia 
an duine, agus chuir'se e ann an gàr- 
adh Edein, g'a shaoithreachadh agus 
g"a ghleidheadh. 

16 Agus dh'àithn an TighearnaDia 
do'n duine, ag ràdh, Do gach uile 
chraoibh sa' gharadh feudaidh tu ith- 
eadh gu saor : 

17 Ach do chraoibh eòlais a' mhaith 
agus an uilc, cha'n ith thu dh'i sin ; 
oir anns an là a dh'itheas tu dhith, gu 
cinnteach bàsaichidh tu. 

18 Agus thubhairt an Tighearna 
Dia, Cha 'n'eil e maith gu'm biodh an 
duine 'na aonar : Ni mi dha còmh- 
nadh d'a rèir fèin. 

19 Agus dhealbh an Tighearna Dia 
as an talamh uile bheathaiche na 
macharach, agus uile eunlaith nan 
speur, agus thug e iad a chum Adh- 
aimh, a dh'f haicinn cionnas a dh'ain- 
micheadh e iad : agus ge b'e ainm a 
thug Adhamh air gach creutair beò, 
ò'e sin a i'ainm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmean 
do'n sprtìdh uile, agus do eunlaith 
speur, agus do uile bheathaichibh na 
macharach: ach do Adhamh cha 
d'f huaradh còmhnadh d'a rèir fein. 

21 Agus thug an Tigheama Dia air 
codal trom tuiteam air Adhamh, agus 
choidil e : agus ghabh e h-aon d'a ais- 
nibh, agus dhùin e an fheoil suas 'na 
h-àit. 

22 Agus thog an Tigheama Dia an 
aisne a thug e o'n duine suas 'na 
mnaoi, agus thug e i chum an duine. 

23 Agùs thubhairt Adhamh, So a 
nis cnàimh do m' chnàmhaibh, agus 
feoil do m' fheoil-sa: goirear bean 
dith, do bhrìgh gur ann as an duine a 
thugadh i. 

24 Air an aobhar sin f àgaidh fear 
'athair agus a mhàthair, agus dlùth- 
leanaidh se r'a mhnaoi ; agus bithidhi 
iad 'nan aon fheoil. 

25 Agusbha iad lechè'ile lomnochd-i 
an duine agus a bhean ; agus cha robh I 
nàire orra. 

CAIB. III. 

ANIS bha an nathair ni bu sheolta 
na h-aon do bheathaichibh rai 
macharach a rinn an TighearnE. 
Dia; agus thubhairt i ris a' mhnaoi; 
Seadh, an dubhairt Dia, Cha 'n ittij 
sibh do gach craoibh sa' ghàradh ? ] 

2 Agus thubhairt a' bhean ris arj 
nathair, Do mheas craobhan a' ghàr j 
aidh feudaidh sinn itheadh : 

3 Ach do mheas na craoibhe a ttl 
ann am meadhon a' ghàraidh, thubh| 
airt Dia, Cha'n ith sibh dheth, agu| 
cha bhean sibh ris, a chum nach fajgl) 
sibhbàs. ^, 4 Agus thubhairt an nathair ris a' 
mhnaoi, Gu cinnteach cha 'n f haigh 
sibh bàs : 

5 Oir a ta fios aig Dia, san là a 
dh'itheas sibh dheth, gu'm fosglar 
bhur sùilean, agus gu'm bi sibh mar 
clhè'e, fiosrach air maith agus air 
olc. 

6 Agus chunnaic a' bhean gu'« robh 
a' chraobh maith a chum bìdh, agus 
gu'« robh i taitneach do 'n t-sùil, agus 
'na craoibh r'a miannachaòh a dhean- 
amh neach glìc ; agus ghabh i d'a 
meas agus dh'ith i, agus thug i mar 
an ceudna d'a fear maille rithe, agus 
dh'ith e. 

7 Agus dh'fhosgladh an sùilean le 
chèlle, agus dh'aithnich iad gu'ra rohh 
iad lomnochd; agus dh' fhuaigh iad 
duilleach croinn-f hìge r'a chèile, agus 
rinn iad dhoibh fein aprain. 

S Agus chual' iad guth an Tigh- 
earna t>è ag imeachd sa' ghàradh am 
fioimfhuaireachd an là : agusdh'fhol- 
aich Adhamh agus a bhean iad fein 
o ghnùis an Tigheama T>è am measg 
chraobhan a' ghàraidh. . 

9 Agus dh'eigh an Tigheama Dia 
air Adhamh, agus thubhairt e ris, 
C'àit arn bheìl thu ? 

10 -Agus thubhairt e, Chuala mi do 
ghuthsa' ghàradh, agus bha eagal orm 
a chionn gu'« rolih milomnochd,agus 
dh'f holaich mi mi fein. 

11 Agus fhubhaivt e, Cò dh'innis 
dhuit gu'tt rubh thu loixmochd ? An 
d'ith thu do'n chraoibh, a dh'àithn 
mise dhuit gun itheadh dhith ? 

12 Agus thubhairt an duine, A' 
bhean a thug thu gu bhi maille rium, 
thug ise dhomh do'n chraoibh, agus 
ih'ith rni. 

13 Agus thubhairt an Tighearna 
Oia ris a' mhnaoi, Ciod e so a rinn 
!hu ? agus thubhairt a' bhean, Mheall 
m nathair mi, agus dh'ith mi. 

14 Agus thubhairt an Tigheama 
jia ris an nathair, A chionn gu'n d' 
'inn thu so, thu thu mallaichte thar 
?ach ainmhidh, agus thar uile bheath- 
dche na macharach : air do bhroinn 
michidh tu, agus duslach ithidh tu 
ule làithean do bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas ea- 
lar thusa agus a' bhean, agus eadar do 
hiol-sa agus a sìol-sa : brufhaidh esan 
lo cheann, agus bruthaidh tusa a 
hàil-san. 

16 Ris a' rnhnaoi thubhairt è, Meud- 
ichidh mi gu mòr do dhoilgheas agus 
'.o thoirrcheas ; am pein beiridh tu 
lann, agus ri t'f hear bithidh do thog- 
adh, agus bithidh uachdaranachd 
igeort. 

17 Agus ri h-Adhamh thubhairt e, 
'o bhrìgh gu'n d'eisd thu ri guth do 

.,,,;ji. ìhnà, agus gu'n d'ith thu do'n 
'. ~fi bxaoibh a dh'hithn mise dhuit,' ag 
hfè ìdh, Cha'n ith thu dhith, tha'n talamh 
ìallaichte air do shon ; ann an doil- tìMi gheas ithidh tu dheth ui!e làithean do 
bheatha. 

18 Agus droighionn agus cluaraìn 
bheir e mach dhuit, agus ithidh tu 
Iuibh na macharach. 

19 Am fallus do ghnùise ithidh tu 
aran, gus am pill thu dh' ionnsuidh na 
talmhàinn; oir aisde thugadh thu: 
oir ìs duslach thu, agus gu duslach 
pillidh tu. 

20 Agus thug Adhamh Eubha mar 
ainm air a mhnaoi, do bhrìgh gu'm 
b'i màthair nan uile bheò. 

21 Agus rinn an Tighearna Dia do 
Adhamh agus d'a mhnaoi, còtaicheaa 
croicinn, agus chòmhdaich e iad. 

22 Agus thubhairt an Tighearna 
Dia, Feuch, a ta'n duine air fàs mar 
aon dhinnièi;;, fiosrach air maith ag- 
us olc. Agus a nis air eagal gu'n sìn- 
eadh e mach a làmh, agus gu'n gabh- 
adh e mar an ceudna do chraoibh na 
beatha, agus gu'n itheadh e, agus gu'm 
biodh e beò gu siorruidh : 

23 Air an aobhar sin chuir an Tigh- 
earna Dia a mach e à gàradh Edein, a 
shaoithreachadh na talmhainn, as an 
à'thugadh e. 

24 Agus dh'fhògair e mach an 
duine ; agùs sliuidhich e san taobh an 
ear do ghàradh Edein Chemban, agus 
claidheamh lasarach, a bha tionndadh 
air gach làimh, a ghleidheadh slighe 
craoibhe na beatha. 

CAIB. IV. 
A GUS dh'aithnich Adhamh abhean 
.-^*- Eubha, agus dh'fhàs i torrach, 
agus rug i Cain, agus thubhairt i, 
Fhuair mi duine o'n Tighearna. 

2 Agus a rìs rug i a bhràthair Abel : 
agus bha Abel 'na bhuachaille chaor- 
ach, ach bha Cain 'na threabhaiche 
fearainn. 

3 Agus tharladh ah ceann làithean 
araìdh, gu'n d' thng Caìn do thoradh 
an fhearahm tabhartas do'n Tigh- 
eama. 

4 Agus thug Abel mar an ceudna 
do cheud-ghinibh a thrè^id, agus d'an 
saill : agus bha meas aig an Tigheam 
air Abel agus air a thabhartas : 

5 Ach air Cain, agus air a thabh- 
artas, cha robh meas aige. Agus bha 
Cain fuidh throm f heirg, agusthuit a 
ghnùis. 

6 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Cain, C'ar son a tha fearg ort ? agus 
c'ar son a thuit do ghnùis ? 

7 Ma ni thu gu maith, nach gabhar 
riut ? agus mur dean thu gu maith, 
aig an dorus tha peacadh 'na luidha. 
Agus riutsa liUhidh a thogradh, agus 
bithidh uachdaranachd agad air. 

8 Agus labhair Cain ri h-Abel a 
bhràthair : agus 'nuair a bha iad sa' 
mhachair, dh'eirich Cain suas an agh- 
aidh Abeil a bhràthar, agus mharbh air ? Agus thubhairt esan, ChaM 'eil 
fhios agam. Am mise fear-gleidhidh 
mobhràthar? 

10 Agus tìvubhairt esan, Ciod a rinn 
thu ? Tha guth fola do bhràthar ag 
èigheach riumsa o'n talamh. 

11 Agus a nis tha thu mallaichte 
o*n talamh, a dh'fhosgail a bheul a 
ghabhail fola do bhràth?.r o d'làimh. 

12 'Nuair a shaoithricheas tu an ta- 
lamh, cha toir e dhuit à so suas a 
neart. A' t'f hògarach agus a' t'f hear- 
fuadain bithidh tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cain ris an Tigh- 
earna, Is mò mo pheanas na gur urr- 
ainn mi ghiùlan. 

14 Feuch, dh' f hògair thu mi mach 
an diugh bhàrr aghaidh na talmh- 
ainn: agus o d' ghnùis-sa folaichear 
mi, agus bithidh mi a'm'fhògarach 
agus a'm' fhear-fuadain air an tal- 
amh ; agus tarlaidh, gach neach a 
gheibh mi, gn marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearna 
ris, Uime sin ge b'e air bith a mhar- 
bhas Cain, nithear a sheachd uiread 
do dhìoglialtas air. Agus chuir an 
Tighearna comhara air Cain, a chum 
ge b'e neach a gheìbheadh e nach 
marbhadh se e. 

16 Agus chaidh Cain a mach A là- 
thair an Tigheam, agus ghabh e 
comhnuidh ann an tìr Nod an taobh 
an ear do Eden. 

17 Agus dh'aithnich Cain a bhean, 
agus dh'fhàs i torrach, agus rug i E- 
noch : agus thog e baile, agus ghoir e 
ainm a' bhaila a reir ainme a mhic, 
Knoch. 

18 Agus rugadh do Enoch Irad ; ag- 
ns ghin Irad Mehuiael; agus ghfn 
Mehuiael Metusael ; agus ghin Metu- 
sael Lamech. 

19 Agus ghabh Lamech dha fem dà 
mhnaoi : b'e ainm a h-aon diubh A- 
dah, agus ainm na mna eile Sillah. 

20 Àgus ghin Adah Iabal : b'esan 
athair na droinge a ta gabhail còmh- 
nuidh am bùthaibh, agus na droinge 
aig am hheil spreldh. 

21 Agus b'e ainm a bhràthar Iubal : 
b'esan athair nan uile a laimhsicheas 
clarsach agus organ. 

22 Agus Sillah, rug ise mar an 
ceudna Tubalcain, fear-teagaisg gach 
uile f hir-ceird ann an ùmha agus an 
iarunn : agus b'i piuthar Thubalcain, 
Naamah. 

23 Agus thubhairt Lamech r'a 
mhnàibh, Adah agus Sillah, Cluinn- 
ibh mo ghuth, a mhnài Lameich, 
èisdibh ri m' chainnt : oir mharbh rai 
duine a chum mo lotaidh, agus ògan- 
ach a chum mo chiurraidh. 

24 Ma dhìolar Cain a sheachd uir- 
ead, gu deimhin diolar Lamech a 
sheachd-deug agus a thri fichead uir- 
ead. 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a rìs 
a bhean, agu* rug i mac, agus thug i Set mar ainm alr ; olr òVòrdulch Dia, 
thubhairt i, dhomhsa sliochd eiie an 
àit Abeil, a mharbh Cain. 

26 Agus do Shet fèm mar an ceud- 
na rugadh mac, agus thug e Enosmar 
ainm air : an sin thòisich daoine rl 
gairm air ainm an Tighearna. 
CAIB. V. 
TSe so leabhar ghinealach Adhaimh: 
■* san là an do chruthaich Dia an 
duine, ann an coslas Dè rmn se e. 

2 Firionnach agus boirionnach 
chruthaich e iad ; agus bheannaich e 
iad, agus thug e Adhamh mar ainm 
orra, san là an do chruthaicheadh iad, 

3 Agus bha Adhamh beò ceud agua 
deich bliadhna fichead, agus ghin e 
mac 'na choslas fèm, a rè'ir ìomhaigh 
fem : agus thug e Set mar ainm air. 

4 Agus b'iad làithean Adhaimh an 
deigh dha Set a ghintinn, ochd ceud 
bliadhna : agus ghin e mic agus nigh- 
eana. 

5 Agusb'iaduilelàithean Adhaimh 
a bha e beò, naoi ceud agus deich blia- 
dhna fichead ; agus fhuair e bàs. 

6 Agus bha Set beò ceud agus cùlg 
bliadhna, agus ghin e Enos. 

7 Agus bha Set beò, an dèigh dha 
Enos a ghintinn, ochd ceud agus 
seachd bliadhna, agus ghin e mic ag- 
us nigheana. 

8 Agus b'iad uile làithean Shet naoi 
ceud agus dà bhliadhna dheug ; agus 
fhuair e bàs. 

9 Agus bha Enos beò ceithir fich- 
ead bliadhna agus a deich, agus ghin 
e Cainan. 

10 Agus bha Enos beò, an dèigh 
dha Cainan a ghintinn, ochd ceud ag- 
us cùig bliadhna deug, agus ghin e 
mic agus nigheana. 

11 Agus b' iad uile làithean Enois 
naòi ceud agus cùig bliadhna; agus 
f huair e bàs. 

12 Agus bha Cainan beò deich 
bUadhna agus tri fichead, agus ghin e 
Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigh 
dha Mahalaleel a ghintinn, ochd ceud 
agus dà f hichead bliadhna, agus ghin 
e mic agus nigheana. 

1 4 Agus b'iad uile làithean Chainain 
naoi ceud agus deich bliadhna ; agus 
f huair e bàs. 

15 Agus bha Mahalaleel beò cùlg 
bliadhna agus tri fichead, agus ghin e 
Iared. 

16 ' Agus bha Mahalaleel beò, an 
ddigh dha Iared a ghintinn, ochd ceud 
agus deichbliadhnafichead,agusghin 
e mic àgus nigheana. 

17 Agus b' iad uile làithean Mha- 
halaleeil ochd ceud, ceithir fichead, 
agus cùig bliadhna dèug ; agus f'huair 
e'bàs. 

18 Agus bha Iared beò ceud agus 
tri fichead agus da bhliadhna, agus 
ghin e Enoch. 

19 Agus bha Iared beò, an de"igl 1,1 :■ dha Enoch a ghintinn, ochd ceucl | 
bliadhna, agus gbin e mic agus nigh- 
eana. 

20 Agus b' iad uile làithean Iareid 
naoi ceud, tri fichead, agus dà bhliadli- 
na ; agus f huair e bàs. 

21 Agus bha Encch beò tri fichead 
agus cùig bliadhna, agus ghin e Metu- 
selah. 

22 Agus ghluais Enoch maille ri 
Dia, an dèigh dha Metuselah a ghin- 
tinn, tri cheud bliadhna, agus ghin e 
mic agus nigheana. 

25 Agus b' iad uile làithean Enoich 
tri cheud, agus tri fichead, agus cùig 
bliadhna. 

24 Agus ghluais Enoch maille ri 
Dia, agus cha robli e ann, oir thug Dia 
leise. 

25 Agus bha Metuselah beò ceud, 
ajrus ceithir fichead, agus seachd 
bliadhna, agus ghin e Lamech. 

26 Agus bha Metuselah beò, an 
dèigh dha Lamech a ghintinn, seachd 
ceud, ceithir fichead, agus dà bhliadh- 
na, agus ghin e mic agus nigheana. 

27 Agus b' iad uile làithean Mhetu- 
selah naoi ceud agus rri fichead agus 
naoi bliadhna ; agus f huair e bàs. 

28 Agus bha Lamech beò ceud agus 
ceithir fichead agus dà bhliadhna, ag- 
us ghin e mac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm air, 
ag ràdh, Bheir an ti so fèin sòlas 
dhuinne thaobh ar n-oibre agus saoith- 
reach ar làmh, a thaobh na talmhainn 
a mhallaich an Tigheam. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh 
dha Noah a ghintinn, cùig ceud, 
ceithir fichead, agus cùig bliadhna 
deug ; agus ghin e mic agus nigheana. 

31 Agusb'iaduilelàitheanLameich, 
seachd ceud agus tri fichead agus 
seachd bliadhna deug ; agus f huair e 
bàs. 

32 Agus bha Noah cùig ceud bliadh- 
na dh* aois: agus ghin Noah Sem, 
Ham, agus Iaphet. 

CAIB. VI. 
A GUS 'nuair a thòisich daoine ri f às 
•"- lionmhor air aghaidh na talmh 
ainn, agus a rugadh nigheana dhoibh 

2 Agus a chunnaic mic Dhe nigh 
eana dhaoine, gu'n robh iad sgiamh 
ach, ghabh iad dhoibh fèin mnài do 
gach uile a ròghnaich iad. 

3 AgusthubhairtanTighearna,Cha 
bhi mo Spiorad a' strì ris an duine a 
ghnàth, do bhrìgh gur feoil a mh 

e: gidheadh bithidli a làithean ceud 
agus fichead bhadhna. 

4 Bha famhairean air an talamh sna 
làithibh sin ; agus mar an ceudna 'na 
dhèigh sin, 'nuair a thàinig mic Dhè 
a steach a chum nigheana dhaoine, ag- 
us a rug iad clnnn dhoibh, dh'fhàs iad 
sin 'nan daoinibh treuna, abhao shean 
'nan daoinibh ainmeil. 

5 Agus chunnaic an Tighearna gu'm. 
bu mhòr aingidheachd an duine air an talamh, agùs gu'n rohh uile bhreith- 
neachadh ; smuaintean a chridhe a 
mhàin olc gach aon là. 

" Agusb'aithreachleisanTigheama 
gu'n d' rinn e an duine air an talamh, 
agus thog e doilgheas da 'na chridhe. 

Agus thubhairt an Tighearna, 
Sgriosaidh mi an duine, a chruthaich 
mi, bhàrr aghaidh na talmhainn, ar- 
aon duìne agus ainmhidh, agus an 
creutaìr a shnàigeas, agus eunlaith nan 
speur ; oir is aithreach leam gu'n d' 
rinn mi iad. 

S Ach fhuair Noah deadh-ghean 
ann an sùilibh an Tigheama. 

9 Is iad so ginealaich Noah: Bha 
Noah 'na dhuine cothromach, agus 
iomlan 'na Unn; agus ghluais Noah 
maille ri Dia. 

10 Agus ghin Noah triuir mhac, 
Sem, Ham, agus Iaphet. 

11 Agus bha 'n talamh tmaillidh 
am fianuis De, agus lionadh an talamh 
le foirneart. 

12 Agus dh'amhairc Dia air an 
talamh, agus, feuch, bha e truaillidh ; 
oir thruaill gach uile f heoil a slighe air 
an talamh. 

13 Agus thubhairt Dia ri Noah, 
Thàinig crìoch gach uile fheòla a'm' 
f hianuis ; oir tha'n talamh air a lìon- 
adh le foirneart d'an rrìd-san : agus, 
feuch, sgriosaidh mise iad maille ris an 
talamh. 

14 Dean dhuit fèin àirc do fhiodh 
ghopher; seòmraichean ni thu san 
àirc, agus còmhdaichidh tu i a stigh 
agus a muigh ie pic. 

15 Agus so a' chumachd air an dean 
thu i : Tri cheud làmh-choille fad na 
h-àirce,leth-cheudlàmh-choille aleud, 
agus deich 'ar fhichead làmh-choille 
a h-àirde. 

16 Uinneag ni thu do'n àirc, agus an 
làmh-choille criochnaichidh tu i 'na 
mullach ; agus doras na,h-àirce cuiridh 
tu 'na taobh : le lobhtaibh ìochdarach, 
meadhonach, agus uachdarach ni 
thui. 

17 Agus, feuch, bheir mise, eadhon 
mise, dìle uisgeachan air an talamh, a 
sgrios gach uile fheòla, anns am bheil 
anail na beatha fuidh nèamh : agus 
gheibh gach ni a ta air an talamh bks. 

18 Ach daingnichidh mi mo 
choimhcheangal rìutsa ; agus thèid thu 
a steach do'n àirc, thu fcin, agus do 
mhic, agus do bhean, agus mnài do 
mhac maille riut. 

19 Agus do gach uile ni beò do'n 
uile fheoil, dithis do gach seors/i bheir 
thu steach do'n àirc, gu'« gleidheadh 
beò maille riut : firionn agus boirionn 
bithidh iad. 

20 Do'n eunlaith a rèir an gnè, ag- 
us do'n spreidh a rdir an gnè, agus do 
gach ni a shnàigeas air an talamh a 
relr a ghnè: thèid dithis do gach 
sforsa steach a t'ionnsuidh, gu'n 
gleidheadh beò. 21 Agus gabh thusa dhuit do gach 
uìle bhiadh a dh'ithear, agus cruinn- 
ìchidh tu a t' ionnsuidh c ; agus bi- 
thidh e dhuitse agus dhoibhsan air son 
beathachaidh. 

22 Mar so rinn Noah ; a rèir gach 
nj a dh'àithn Dia dha, mar sin rinn e. 

CAIB. vn. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Noah, Rach thusa, agus do thigh 
uile, a steach do'n àirc ; oir thusa 
chunnaic mi cothromach a'm' f hianuis 
sa' ghinealach so. 

2 Do gach uile ainmhidh glan gabh- 
aidh tu dhuit 'nan seachdaibh, am 
firionn agus a bhoirionn; agus do 
ainmhidhibh nach 'eil glaii 'nan dith- 
isibh, am firionn agus a bhoirionn : 

5 Mar an ceudna do eunlaith nan 
speur 'nan seachdaibh, firionn agus 
boirionn, a gbJeidheadh sìl beò air 
aghaidh na talmhainn uile : 

4 Oir fathast seachd làithean, agus 
bheir mise air uisge teachd air an 
talamh dà fhichead là agus da fhi- 
chead oidhche ; agus sgriosaidh mi 
gach dùil bheb a rinn mi, bhàrr agh- 
aidh na talmhainn. 

5 Agus rinn Noah a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha. 

6 Agus bha Noah sè ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair a bha an dile uisgeachan 
air an talamh. 

7 Agus chaidh Noah steach, agus a 
mhic, agus a bhean, agus mnài a mhac 
maille ris, do'n àirc, air son uisgeacha 
na dfie. 

8 Do ainmhidhibh glan, agus do 
ainmhidhibh nach 'eìl glan, agus do 
eunlaith, agus io gach ni a shnàigeas 
ajr an talamh, 

9 Chaidh dithis agus dithis a steach 
a dh'ionnsuidh Noah do'n àirc, firionn 
agus boirionn, a rèir mar a dh'àithn 
Dia do Noah. 

10 Agus an dfigh sheachd làithean 
bha uisgeacha na dile air an talamh. 

11 Anns an t-seathadh ceudbliadh- 
na dh'aois Noah, san dara mìos, san 
t-seachdamh latha deug do'n mhios, 
san là sin fein bhriseadh suas uile 
thobraiche na doimhne mòire, agus 
bha tuil-dhorsa nan nèamh air am 
fosgladh. 

12 Agus bha'nt-uisge air antalamh 
da f hichead là agus da f hichead oidh- 
che. 

15 Sa' cheart là sin fein chaidh 
Noah, agus Sem, agus Ham, agus Ia- 
phet, mic Noah, agus bean Noah, ag- 
us triuir bhan a mhac maille riu, a 
steach do'n àirc ; 

14 Iad fein, agus gach uile bbeath- 
ach a reir a ghnè, agus an spreidh uile 
a rèlr an gnè, agus gach creutair a 
fihnàigeas a ta snàigeadh air an talamh 
a relr a ghnè, agus an eunlaith uile a 
rèir an gnè, gach eun do gach seòrsa. 

15 Agus chaidh iad a steach a chum 
Noah do"n àirc, a lìon dithis agus di- this, do gach uile f heoil, anns am bheil 
anail na beatha. 

16 Agus iadsan a chaidh a steach, 
firionn agus boirionn chaidh iad a 
steach do gach uile fheoil, mar a 
dh'àithn Dia dha : agus dhruid an 
Tighearna stigh e. 

17 Agus bha 'n dile dà fhichead là 
air an talamh, agus mheudaicheadh na 
h-uisgeachan, agus ghiùlain iad an àirc, 
agus thogadh suas i os cearm na talmh- 

1S Agusbhuadhaichnah-uisgeach- 
an, agus mheudaicheadh iad gu h-ana- 
barrach air an talamh ; agus shiubhail 
an àirc air aghaidh nan uisgeachan. 

19 Agusbhuadhaichnah-uisgeacha 
gu ro-anabarrach air an talamh; agus 
chòmhdaicheadh na beanntan àrda 
uile, a blm fuidh na nèamhaibh gu 
lèir. 

20 Cùig làmh-choille deug air àirde 
bhuadhaich na h-uisgeachan ; agus 
chòmhdaicheadh na beanntan. 

21 Agus dh'eug gach uile fheoil a 
bha gluasad air an talamh, araon do 
eunlaith, agus do spreidh, agus do 
bheathaichjbh, agus do gach ni a 
shnàigeas a ta snàigeadh air an talamh,. 
agus gach uile dhuine. 

22 Gach ni aig an robh anail na 
beatha ann an cuineinibh a shròine, 
do na h-uiie a bha air an talamh thior- 
am, dh'eug iad. 

23 Agus sgriosadh gach uile dhuil a 
bha air aghaidh na talmhainn, araon 
duine agùs ainmhidh, agus an creutair 
a shnàigeas, agus eunlaith nan speur ; 
agus sgriosadh iad bhàrr na talmhainn, 
agus dh'fhàgadh a mhàin Noah, agus 
na bha maille ris san àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-uis^each- 
an os ceann na talmhainn ceud agus 
leth-cheud là. 

CAIB. VIII. 

AGUS chuimhnich Dia air Noah, ag- 
us gach ni beò, agus gach uile 
sprèidh a bha maille ris san àirc, agus 
thug Dia air gaoith dol thairis air an 
talarnh, agus thraogh na h-uisgeachan. 

2 Agus dhruideadh suas tobraiche 
na doimhne, agus tuii-dhorsa nan 
nèamh ; agus choisgeadh an t-uisge o 
na nèamhaibh. 

3 Agus phill na h-uisgeachan a 
ghnàth bhàrr na talmhainn: agus 
thraogh nah-uisgeachan an dèigh ceud 
agus leth-cheudlà. 

4 Agus stad an àirc anns an t-seach- 
damh mìos, air an t-seachdamh là 
deug do'n mhìos, air beanntaibh Ara- 
rait. 

5 Agus thraogh na h-uisgeachan a 
ghnàth gus an deicheamh mìos : Anns 
an deicheamh nios, air a' cheud la do'n 
mhìos, chunncas mullaich nam beann. 

6 Agus an oeann dà fhichead là, 
dh'f hosgail Noali uinneag na h-àirce a 
rinn e. 

7 Agus chuir e mach fiU-jjachj a chàidh a mach a' dol air 'ais agus air 
'aghaidh, gus an do thiormaicheadh na 
h-uisgeacha bhàrr na talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir e mach co- 
luman uaithe, a dh'fhaicinn an do 
thraogh na h-uisgeacha bhàrr aghaidh 
na talmhainn. 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois 
do bhonn a choise, agus phill e d'a 
ionnsuidh do'n àirc, do bhrìgh gu'n 
robh na h-uisgeachan air aghaidh na 
talmhainn uile. An sin chuir e mach 
a làmh, agus rug e air, agus thug e 
stigh e d'a ionnsuidh do'n àirc. 

ÌO Agus dh'fhan e fathast seachd 
làithean eile, agus a rìs chuir e mach 
an columan o'n àirc. 

11 Agus thàinig an columan d'a 
ionnsuidh san f heasgar, agus, feuch, 
duilleag craoibh-ola, a spionadh leis, 
aige 'nà ghob : agus dh'aifhnich Noah 
gu'n do thraogh ua h-uisgeacha bhàrr 
na talmhainn. 

12 Agus dh'fhan e fathast seachd 
làithean eile, agus chuir e mach an 
columan; agus cha do phill e rìs d'a 
ionnsuidh ni's mò. 

13 Agus anns an t-seathadh ceud 
bliadhna agus a h-aon, anns a' cheud 
mkios, anns a' cheud la do'n mhìos, 
thiormaicheadh na h-uisgeacha suas 
bhàrr na talmhainn : agus bhuin 
Noah air falbh còmhdachadh na 
h-àirce, agus dh'amhairc e, agus, 
feuch, bha aghaidh na talmhainn tio- 
ram. 

14 Agus san dara mios, san t-seach- 
damh là thar f hichead do'n mhios, 
bha an talamh air tiormachadh. 

15 Agus labhair Dia ri Noah, ag 
ràdh, , ^ 

16 Rach a mach as an àirc, thu 
fein, agus do bhean, agus do mhic, ag- 
us mnài do mhac maille riut, 

17 Thoir a mach leat gach ni beò a 
ta maille riut, do gach uììe f heoil, do 
eunlaith, agus do sprèidh, agus do gach 
uile ni a shnàigeas a ta snaigeadh air 
an, talamh, chum as gu'n sìolaich iad 
air an talamh, agus gu'm bi iad torth- 
ach, agus gu'm f às iad lionmhor air 
an talamh. 

18 Agus chaidh Noah a mach, agus 
a mhic, agus a bhean, agus mnài a 
mhac maille ris: 

\ 19 Chaidh gach uile bheathach, gach 
ni a shnàigeas, agus gach eun, gach ni 
a ghluaiseas air an talamh, a re'ir an 
cineil, a mach as an àirc. 

520 Agus thog Noah altair do'n Tigh- 
earn, agus ghabh e do gach ainmhidh 
glan, agus do gach eun glan, agus thug 
e suas tabhartais-loisgte air an altair. 

21 Agus dh'fhairich an Tigheama 
f àile cùbhraidh ; aeus thubhairt an 
Tighpama 'na chridhe, Cha mhallaich 
mi ris an talamh ni's mò air son an 
duine; oir a ta smuainte cridhe an 
duine olc o 'òige ; ni mò a sgriosas mi 
ftjille gach ni beò, mar a rjnn mj, 22 Am feadh amhaireas an talamh, 
cha sguir àm an t-sil-chur agus foghar, 
agus fuachd agus teas, agus samhradh 
agus geamhradh, agus là agus oidhche. 
CAIB. IX. 
A GUS bheannaich Dia Noah agusa 
■£*- mhic, agus thubhairt e riu, Sìol- 
aichibh, agus fàsaibh lìonmhor, agus 
lìonaibh an talamh. na talmhainn, agus air uile eunlaith 
nan speur, air gach ni a ghluaiseas air 
an talamh, agus air uile iasgaibh na 
mara ; d'ur làimh-sa tha iad air an 
tabhairt. 

3 Bithidh gach ni gluasadach a ta 
beò, dhuibh mar bhiadh ; amhuil mar 
an luibh ghorm thug mi dhuibh na 
h-uile nithe. 

4 Ach feoil maille r'a beatha, tadhon 
a fuil, cha 'n ith sibh. 

5 Agus gu deimhin fuil bhur beath- 
a-sa iarraidh mise ; air làimh gach 
beathaich iarraidh mi i, agus air làimh 
an duine; air làimh bràthar gach 
duine iarraidh mi beatha an duine. 

6 Ge b'e dhòirteas fuil duine, le 
duine dòirtear 'fhuii-san ; oir ann an 
dealbh Dhè rinn e an duine. 

7 Agus bithibh-sa sìolmhor, agus 
fàsaibh lìonmhor, ginibh air an tal- 
amh, agus f àsaibh lionmhor ann. 

8 Agus labhair Dia ri Noah, agus 
r'a mluc maille ris, ag ràdh, 

9 Agus mise, feuch, daingnichidh 
mi mo choimhcheangal ribhse, agus 
ri'r sliochd 'nur dèigh. 

10 Agus ris gach uile chreutair beò 
a ta maille ribh, do eunlaith, do 
sprèidh, agus douilebheathaichibhna 
talmhainn maille ribh, o gach uile a ta 
dol a mach as an àirc, gu uile bheath- 
aichibh na talmhainn. 

11 Agus daingnichidh mi mo 
choimhcheangal ribh, agus cha sgrios- 
ar gach uile f heoil tuille le h-uisgibh 
na dìle : agus cha bhi dile ann ni's mò 
a sgrios na talmhainn. 

12 Agus thubhairt Dia, So comhara 
a' choimhcheangail a tha mi toirt eadar 
mise agus sibhse, agtis gach creutair 
beò a ta maille ribh, air feadh ghineal- 
acha siorruidh: 

13 Mo bhogha cuiridh mi anns an 
neul, agus bithidh e 'na chomhara 
coimhcheangail eadar mise agus an 
talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir mi 
neul os ceann na talmhainn, gu'm 
faicear am bogha anns an neul. 

15 Agus cuhnhnichidh mi mo 
choimhcheangal, a ta eadar mise agus 
sibhse, agus gach creutair beò do'n 
uile fheoil; agus cha'n fhàs ni's mò 
na h-xii.-;geacha 'nan dìle a sgrios gach 
uile fheòla. 

16 Agus bithidh am bogha anns an 
neul, agus amhaircidh mi air, chum 
ss gu'u cuhnhnjch mi 'n coimh- cheaugal siorruidh eadar Dia agus 
gach creutair beò do'n uile fheoil, a 
ta air an talamh. 

17 Agus thubhairt Dia ri Noah, 
So comhara a' choimhcheangail, a 
dhaingnich mi eadar mi fèin agus 
gach uile f heoil a ta air an talamh. 

18 Agus b'iad mic Noah a chaidh 
mach as an àirc, Sem, agus Ham, agus 
Iaphet: agusA'e Ham athair Chanaain. 

19 Is tad sin triuir mhac Noah: 
agus leo sin lìonadh an talamh uile. 

20 Agus thòisich Noah air a bhi 'na 
fheax-sanithrencli na talmhainn, agus 
shuidhich e fìon-ghàradh. 

21 Agus dh'òl e do'n fhìon, agus 
bha e air mhisg, agus bha elomnochd 
a stigh 'na bhùth. 

22 Agus chunnaic Ham, athair 
Chanaain, nochd 'athar, agus dh'innis 
e d'a dhà bhràthair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem agus Iaphet 
brat, agus chuir iad le chtile air an 
guailnibh e, agus chaidh iad an comh- 
air an cùil, agus chòmhdaich iad 
nochd an athar ; agus hha 'n aghaidh- 
ean air an ais, agus cha'n flìac' iad 
nochd an athar. 

Agus dhùisg Noah o 'fhìon, agus thuig e ciod a rinn a mhac a jige 25 Agus thubhairte, Mallaichte gu'n 
robh Canaan ; ,'na sheirbhiseach nan 
seirbhiseach bithidh e d'a bhràithribh. 

26 Agus thubhairt e, Beannaichte 
ffa'n robh Tigheama Eia Sheim ; agus 
bithidh Canaan 'na sheirbhiseach dha. 

27 Ni Dia Iaphet farsaing, agus 
còmhnuichidh e ann am bùthaibh 
Sheim ; agus bithidh Canaan 'na sheir- 
bhiseach dha. 

28 Agus bha Noah beò an deigh na 
dVle tri cheud agus leth-cheud bliadh- 
na. 

29 Agus b'iad uile làithean Noah 
naoi ceud agus leth-cheud bliadhna : 
agus f huair e bàs. 

CAIB. X. 

ANIS is iad sin ginealaich mhac 
Noah ; Sem, Ham, agus Iaphet: 
agus rugadh dhoibh mic an dèigh na 
dìle. 

2 Mic Iapheit ; Gomer, agus Magog, 
agus Madai, agus labhan, agus Tubal, 
agus Mesech, igus Tiras. 

3 Agus mic Ghomeir; Ascenas, ag- 
us Riphat, agus Togarmah. 

4 Agus mic Iabhain ; Elisa, agus 
Tarsis, Citim, agus Dodanim. 

5 Leo sin roinneadh eileana nan 
cmneach 'nan tìribh fe'in, gach aon a 
reir a theanga, a reir an teaghlaichcan, 
'nan cinneachaibh . 

6 Agus mic Ham; Cus, agus Mis- 
raim, agus Phut, agus Canaan. 

7 AgusmicChuis; Seba, agus Habh- 
ilah, agus Sabtah, agus Raamah, agus 
Sabtecha : agus mic Raamah ; Seba, 
agus Dedan. 

8 Agus ghin Cus Nimrod : thòisich esan air a bhi cumhachdach san iàV 
amh. 

9 Bha e 'na shealgair cumhachdach 
an làthair an Tighearn: Uime sin 
theirear, Amhuil mar Nimrod an seal- 
gair cumhachdach an làthairan Tigh- 
earna. 

10 Agus b'e toiseach a rloghachd 
Babel, agus Erech, agus Acad, agus 
Calneh, ann an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a mach 
Asur, agus thog e Ninebheh, agus baile 
Rehobot, agus Calah, 

12 Agus Resen eadar Ninehheh ag- 
us Calah : is baile mòr sin. 

13 Agus ghin Misraim Ludim, agus 
Anamim, agus Lehabim, agus Naph- 
tuhim, 

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, 
(o 'n d'thàinig a mach Philistim) agus 
Caphtorim. 

15 Agus ghin Canaan Sidon a cheud- 
ghin, agus Het, 

16 Agus an Iebusach, agus an t-A- 
morach, agus an Girgasach, 

17 Agus an t-lbheach, agus an 
t-Harcach, agus an Sineach, 

18 Agus an t-Arbhadach, agus an 
Semarach, agus an t-Hamatach : agus 
'na dheigh sin sgaoiieadh a mach 
teaghlaichean nan Canaanach. 

19 Agus bha crìoch nan Canaanach 
o Shidon, mar a thig thu gu Gerar gu 
ruig Gadsa, mar a theidthu gu Sodom 

I agus Gomorrah, agus Admah, agus 
Seboim, gu ruig Lasa. 

20 Is iad sin mic Ham, a relr an 
teaghlaic'nean, a reir an teanganna, 
'nan tìribh, agus 'nan cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceud- 
na, athair chloinn Ebeir uile, bràthaii 
Iapheit bu shine, rugadh clann. 

22 Clann Sheim ; Elam, agus Asur, 
agus Arphacsad, agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clann Araim; Uds, agus 
Hul, agus Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, ag^ 
us ghin Salah Eber. 

25 Agus do h-Eber rugadh dithis 
mhac : b e ainm aoin diubh Peleg, oir 
'na làithibh-san roinneadh an talamh ; 
agus ainm a bhràthar, Ioctan. 

26 Agusghin Ioctan Almodad, agus 
Seleph, agus Hadsarmabhet, agus Ie- 
rah, 

27 Agus Hadoram, agus Udsal, agu3 
Diclah, 

28 Agus Obal, agus Abimael, agus 
Seba, 

29 Agus Cphir, agus Habhilah, agus 
Iobab : b'iad sin uile mic Ioctain. 

30 Agus bha'n àite-còmhnuidh o 
Mhesa, mar a theid thu gu Sephar, 
beinn san àird an ear. 

31 Is iad sin mic Sheim, a rtìr an 
teaghlaichean, a reir an teanganna, 
'nan tìribh, a reir an cinneacha. 

32 Is iad sin teaghlaichean mhac 
Noah, a rtìr an ginealacha, 'nan cinn- 
eachaibh > agus leo sin roinneadh na : CAIB. XI. XII. miìch anns an talamh an deigh na 1 dha Peleg a ghintinn, ceithir cheud 
agus deich bliadhna fichead; agus 
ghin e mic agus nigheanan. 

18 AgusbhaPelegbeodeichbliadh- 
na fichead ; agus ghin e Reu CAIB. XI. 

AGUS bha'n talamh uile dh'aon 
teangaidh, agusna h-aon fhocail 
eiif gach neach. 

2 Agus 'nuaix a bha ìadair an turus 
o'n àird an ear, f huair iad comhnard 
ann an talamh Shinair, agus ghabh 
iad còmhnuidh an sin. 

5 Agus thubhairt iad gach aon ri 
chèile, Thigibh, deanamaid clacha 
creadha, agus làn-ioisgeamaid iad : 
Agus bha chlach chreadha aca air son 
cloiche, agus bha làthach aca air son 4 Agus thubhairt iad, Thigibh, toga- 
maid dliuinn fein baile, agus tùr, aig 
am bi a mhuilach a' ruigheachcl gu 
nèamh, agus deanamaid dhuinn fèin 
ainm, air eagal gu'n sgaoilear o ehèile 
sinn air aghàidh na tàlmhainn uile. 

5 Agus thàinig an Tighearn a nuas 
a dh'f haicinn a' bhaile, agus an tùir, 
a thog clann nan daome. 

6 Agus thubhairt an Tighearna, 
Feuch, is aon sluagh a i'ann, agusaon 
teanga ac' uile ; agus thòisich iad air 
eo a oheanamh : agus a nis cha bhacar 
dhiubh ni air bith, a smuainich iad a 
dheanamh. 

7 Thigibh, rachamaid sìos, agus 
cuireamaid an cainnt an sin thar a 
chèile, chum as nach tuig iad cainnt 
a chèile. 

8 Mar sin sgaoil an Tigheam iad 
uaithe sin air aghaidh na talmhainn 
uile: agus sguir iad do thogail a' 
bhaile. 

9 Uime sin thugadh Babel mar ainm 
air, do bhrìgh ann an sìn gu'n do 
chuir an Tighearna thar a' cheile 
cainnt na tahnhainn uile : agus uaithe 
sin sgaoil an Tigheam iad air aghaidh 
na talmhainn uile. 

10 2-sj'adsiirginealaich Sheim: Bha 
Sem ceud bliadìvna dh'aois, agus ghin 
e Arphacsad dà bhliadhna an dèigh 
na dìie. 

11 Agus bha Sem beò, an dèighdha 
Arphacsad a ghintinn, cùig ceud 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigh- 

12 Agus bha Arphacsad beò cùig 
bliadhna deug 'ar f hichead, agus ghin 
e Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beò, an 
dèigh dha Salah a ghintinn, ceithir 
cheud agus tri bliadhna ; agus ghin e 
mic agus nigheanan. 

14 Agus bha Salah beò deich bliadh- 
na fichead, agus ghin e Eber. 

15 Agus bha Salah beò, an dèigh 
dha Eber a ghìntinn, ceithir cheud 
agus tri bliadhna ; agus ghin e mic 
agus nigheanan. 

16 Agus bha Eber beò ceithir bliadh- 
na deug 'ar fhichead, agus ghin e 
Peleg. 

17 Agus bha Eber beò, an dèigh 19 Agus bha Peleg beò, an dèigh 
dha Reu a ghintinn, dà cheud agns 
naoi bliadhna ; agus ghin e mic agus 
nigheanan. 

20 Agus bha Reu beo dà bhliadhns 
dheug 'ar fhichead; agus ghin e Se- 
rug. 

21 Agus bha Reu beò, an deigh 
dha Serug a ghintinn, dà cheud agns 
-seachd bliadhna ; agus ghin e mic 
agus nigheanan. 

22 Agus bha Serug beò deich bliadh- 
na tìchead ; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beò, an d^igh dha 
Nahor a ghintinn, dà cheud bliadhna ; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

24 Agus bha Nahor bèò naoi bliadh- 
na fichead; agus ghin e Teràh. 

25 Agus bha Nahor beò, an dèigh 
dha Terah a ghintinn, ceud agus naoi 
bliàdhna deug, agus ghin e mic agus 
nigheanan. 

26 Agus bha Terah beò deich is tri 
fichead'bliadhna; agus ghm e Abram, 
Nahor, agus Haran. 

27 A nis is iad sin ginealaich The- 
rah : ghin Terah Abram, Nahor, agus 
Haran ; agus ghin Haran Xot. 

28 Agus f huair Haran bàs roimh 
Therah 'athair, san tìr anns an d' rug- 
adh e, ann an Ur nan Caldeach. 

29 Agus ghabh Abram agus Nahòr 
mnài dhoibh fein : B'.e ainm mnà' A - 
braim, Sarai ; agus ainm mnàNahoir, 
Milcah, nighean Harain, athar Mhil- 
cah , agus athar Iscah. 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach ; 
cha robh duine cloinne aice. 

31 Agus ghabh Terah Abram a 
mhac, agus Lot mac Harain mac. a 
mhic, agus Sarai a bhan-chliamhuinn s 
bean Abraim a mhic ; agus chaidh iad 
a mach maille riu à h-Ur nan Cal- 
deach, gu dol do thìr Chanaain : agus 
thainig iad gu Haran, agus ghabh iad 
còmhr.uidh an sin. 

32 Agus b'iad làithean Therah dà 
cheudaguscùigbliadhna: agusfhuair 
Terah bàs ann an Haran. 

CAIB. XII. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
h-Abram, Rach a mach à cf 
dhùthaich, agus o d' dhìslibh, agus à 
tigh t'athar, do'n tìr a nochdas mise 
dhxiit. 

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach 
mòr, agus beannaichidh mi thu, agus 
ni mi t'ainm mòr-. agus bithidh tu 
a'd' bheannachadh. 

3 Agus beannaichidh mi iadsan a 
bheannaicheas thu, agus iadsan a 
mhallaicheas thu mallaichidh mi : ag- 
us annadsa beannaichear uiìe theagh- 
laiche na talmhainn. 

4Agus dh'imich Abram, màr a labh= 

a2 10 GEN 

air an Tighearna ris, agua chaidh 
Lot maille ris : agus bha Abram cùig 
bliadhna deug is tri fichead a dh'aois 
'nuair a chaidh e mach à Haran. 

5 Agus ghabh Abram Sarai a bhean, 
agus Lot mac a bhràthar, agus am 
maoin uile a chruinnich iad, agus na 
h-anaman a fhuair iad ann an Haran, 
agus chaidh iad a mach gu dol do 
thlr Chanaain; agus thàinig iad do 
thìr Chanaain. 

6 Agus chaidli Abram air 'aghaidh 
san fhearann gu àite Shicheim, gu 
còmhnard Mhoreh. Agus bha 'n Ca- 
naanach an sin san tìr. 

7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin. do Abram, agus thubhafrt e, Do 
d' shliochd-sa bheir mise am fearann 
so : agus thog e 'n sin altair do'n Tigh- 
eam, a dh'f hoillsioheadh dha. 

8 Agus chaidh e as a sin gu sliabh 
air an taobh an ear do Bhetel, agus 
shuidhich e a bhùth, agus Betel aige 
air an taobh an iar, agus Hai air an 
taohh an ear ; agus thog e 'n sin altair 
ào'n Tigheam, agus ghairm e air ainm 
an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sir-dhol 
air 'aghaidh mu dheas. 

10 Agus bha gorta san tìr; agus 
chaidh Abram sìos do'n Eiphit, gu 
bhi air chuairt an sin, do bhrìgh gu'/j 
robh a' ghorta mòr san tìr, 

11 Agus 'nuair a bha e dlùth do 
dhol a stigh do'n Eiphit, thubhairt e 
ri Sarai a bhean, Feuch a nis, tha fios 
agam gur bean mhaiseach thusa ri 
amharc ort: 

12 Uime sin, 'nuair a chi na h-Ei- 
phitich thu, their iad, So a bhean; 
agus marbhaidh iad mise, ach gleidh- 
idh iad thusa beò. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo 
phiuthar, chum gu'n èmch gu maith 
dhomh air do sgàthsa; agus bithidh 
m' anam beò air do shonsa. 

14 Agus 'nuair a thàinig Abram 
do'n Eiphit, chunnaic na h-Eiphitich 
a' bhean, gu'n robh i ro-mhaiseach, 

15 Chunnaic maran ceudna ceann- 
ardan Pharaoh i, agus mhol iad i do 
Pharaoh : agus thugadh a steach a' 
bhean do thigh Pharaoh. 

16 Agus bhuin e gu maith ri h- A- 
bram air a sgàth-sa: agus bha aige 
caoraich, agus daimh, agus asail fhir- 
ionn, agus òglaich, agus banoglaich, 
agus asail bhoirionn, agus càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighearna Pha- 
raoh agus a thigh le plàighibh mòra, 
air son Sharai mnà Abraim. 

18 AgU3 ghairm Pharaoh air A- 
bram, agus thubhairt e, Ciod so a rinn 
thu orm ? c'ar son nach d'innis thu 
dhpmh gu'm b'i so do bhean ? 

19 C'ar son a thubhairt thu, 'Si mo 
phiuthar i ? Mar sin dh'fheudainn a 
gabhail a m' ionnsuidh mar mhnaoi : 
a nis ma ta, feuch, do bhean ; gabh i, 
aguj bi 'g imeachd. 20 Agus thug Pharaoh àithne d' <t 
dhaoinibh m'a thimchioll ; agus chuir 
iad air falbh e fein agus a bhean, agus 
gaeh ni a bh' aige. 

CAIB. XIII. 

AGUS chaidh Abram suas as arr 
Eiphit, e fèin, agus a bhean, ag- 
us gach ni a bh' aige, agus Lot maille 
ris, do'n taabh mu dheas. 

2 Agus bha Abram ro-shaoibhir ann 
an spreidh, ann an airgiod, agus ann 
an òr. 

3 Agus dh'imioh e "na thurusaibh 
o'n taobh mu dheas eadhon gu Betel, 
gu ruig an t-àit anns an robh a bhùth 
an toiseach, eadar Betel agus Hai ; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n 
sin air tùs : agus ghairm Abram an 
sin air ainm an Tighearna. 

5 Agus bha mar an oeudna aig Lot, 
a dh'imich maille ri h-Abram, caor- 
aich, agus crodh, agus bùthan. 

6 Agus cha robh am fearann co- 
masach air an giùlan gu còmhnuidh 
a ghabhail cuideachd; oir bha am 
maoin mòr, agus cha b'urrainn iad 
còmlmuidh ghabhail cuideachd, 

7 Agr.s bha comhstri eadar bua- 
chaillean sprfidhe Abraim, agus bua- 
chaillean sprèidhe Lot: agus bha 'n 
Canaanach agus am Peridseach san 
àm sin a chòmhnuidh san tìr. 

8 Agus thubhairt Abram ri Lot, Na 
bitheadh, guidheam ort, comhstri ea- 
dar mise agus thusa, agus eadar mo 
bhuachaiUean agus do bhuachaiUean- 
sa ; oir ìs bràithre sinn. 

9 Nach 't'U an tìr uUe romhad? 
Dealedch, guidbeam ort, riumsa : ma 
ghabhas tu dh'ionnsuidh na làimhe 
clìthe, an sin thèid mise dhlonnsuidh 
na làimhe deise; agus ma theid thu 
dh'ionnsuidh na làimhe deise, an sin 
gabhaidh mise dh'ionnsuidh na làimhe 

10 Agus thog Lot suas a shùilean, 
agus chunnaic e còmhnard Iordain 
uUe, gu'/e roìih e gu lelr air 'uisgeach- 
adh gu maith, mun do sgrios an Tigh- 
earna Sodom ^gus Gomorrah, eadhon 
mar ghàradh an Tigheama, cosmhuii 
ri talamh na hrEiphit, mar a thig thu 
gu' Soar. 

11 Agus thagh Lot dha ftìn comh- 
nard Iordain uile ; agus ghabh Lot a 
thurus o'n àird an ear, agus dhealaich 
na càirdean ri chè'Ue. 

12 Ghabh Abram còmhnuidh ann 
an tìr Chanaain, agus ghabh Lot 
còmh'nuidh am bailtibh a'chòmhnaird, 
agus shuidhich e a bhùth aig Sodom. 

13 Ach bha daoine Shodoim ain- 
gidh, agus 'nam peacaich am fianuis 
an Tighgama gu ro-mhòr, 

14 Agus thubhairt an Tigheama ri 
h-Abram, an dèigh do Lot dealachadh 
ris, Tog a nis suas do shùilean, agus 
amhahc o'n àit anns am bheil thu, gu 
tuath, agus gu deas, agus gus an àird 
anear, agusauiar: CAIB. XIV. XV. 11 

15 Oir am fearann uile a ta thu a' i an Sodom) agus a mhaoin, agus faìcìnn, dhuitse bheir mi e, agus do d' 
shliochd gu bràth. 

16 Agus ni mi do shliochd mar 
dhuslach na talmhainn; ionnas ma 
biiios e'n comas do dhuine duslach na 
talnihainn àireamh, tm sin gu'n àir- 
mhear do shliochd-sa mar an ceudna. 

17 Eirich, imich air feaclh an f hear- 
ainn, 'na fhad, agus 'na leud, oir 
dhuitse bheir mi e. 

1S Agus dh' atharraich Abram a 
bhùth, agus thainig e, agus ghabh e 
còmhnuidh ann an còmhnard Mham- 
re, a tha ann an Hebron ; agus thog 
e'n sin altair do'n Tigheama. 
CAIB. XIV. 

AGUS tharladh ann an làithibh 
Amrapheil righ Shinair, Arioich 
righ Elasair, Chedorlaomeir righ E- 
laim, agus Thidail righ nan cinn- 
each; 

2 Gu'/i iP rinn iad àn cogadh ri 
Bera righ Shodoim, agus ri Birsa righ 
Ghomorrah, Sinab righ Admah, agus 
Semeber righ Sheboim, agus rìgh 
Bhela, eadhon Shoair. 

3 Chaidh iad sin uile ann an comh- 
bhoiiua ri chèile ann an gleann Shi- 
dim, a tha nis 'na f hairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dheug rinn iad 
seirbhis do Chedorlaomer, agus anns 
an treas bliadhnadeugrimi iad ceann- 
aìrc. 

5 Agus anns a' cheathramh bliadh- 
na deug thàinig Cedorlaomer, agus na 
righrean a bhu maille ris, agus bhuail 
iad na Rephaimich ann an Asterot 
Carnaim, agus na Susimich ann an 
Ham, agus na h-Emimich ann an 
Sabheh Ciriataim. 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seir, 
gu niig El-paran, a tha làimh ris an 
fhàsach. 

7 Agus phill iad, agus thàinig iad 
gu Henmispat, eadhon Cades, agus 
bhuail iad dùthaich nan Àmaleceach 
uile, agus mar an ceudna na h-Amo- 
raich, a bha chòmhnuidh ann an Ha- 
seson Tamar. 

8 Agus chaidh rì'gh Shodoim a mach, 
agus rìgh Ghomorrah, agus righ Ad- 
mah, agus righ Sheboim, agus righ 
Bhela (eadhon Shoair,) agus chuir iad 
cath riu ann an gleann Shidim ; 

9 Ri Cedorlaomer righ Elaim, agus 
ri Tidal righ nan cinneach, agus ri 
h-Amraphel righ Shinair, agus ri 
h-Arioch righ Elasair ; ceithir righre 
ri cùig. 

10 Agus bha gleann Shidim lan do 
shlochdaibh làthaich ; agus theich righ 
Shodoim, agus righ Ghomorrah, agus 
thuit iad an sin ; agus iadsan a mhair, 
theich iad do'n t-sliabh. 

- 11 Agus thug iad leo uile mhaoin 
Shodoim agus Ghomorrah, agus am 
biadh uile, agus dh'imich iad. 

12 Agus thug iad leo Lot, mac brà- 
ihar Ahraim (a bha chòmhnuidh ann dh'imich i 

13 Agus thàinig a h-non a chaidh 
as, agus dh'innis e do Abram an t- 
Eabhruidheach, a bha chòmhnuidh 
ann an còmhnard Mhamre an Amo- 
raich, bràthar Escoil, agus bràthar 
Aneir : agus bha iad sin ann an comh- 
bhoinn ri h-Abram. 

14 Agus 'nuair a chuala Abram 
gu'n do ghlacadh a bhràthair 'na 
phriosanach, dh'armaich e a sheir- 
bhù:ich iunnsaichte, a rugadh 'na thigh 
fein, tri cheud agus ochd-deug ; agus 
lean e iad gu Dau. 

15 Agusroinnseefein'nan aghaidh 
san oidhche,efein agusasheirbhisich, 
agus bhuail e iad, agus lean e iad gu 
Hoba, a ta air an làimh chlì do Dha- 16 Agus thug e air ais a' mhaoin 
uile, agus mar an cèudna thug e air 
ais a bhràthair Lot, agus a mhaoin; 
agus mar an ceudna na mnài, agus an 
sluagh. 

17 Agus chaidh righ Shodoim a 
mach 'na choinneamh, an dèigh dha 
pilltinn o mharbhadh Chedorlaomeir, 
agus nan righ a bha maille ris, aig 
gleann Shabheh, eadhon gleann an 
righ. 

18 AgusthugMelchisedecrighSha- 
leim a mach aran agus f ìon : agus 
i'esan sagart an De a's ro-àirde. 

19 Agus bheannaich se e, agusthu- 
hhairt e, Beannaichte gu'n robh Abram 
o'n Dia a's ro-àirde, sealbhadair nèimh 
agus na talmhainh. 

20 Agus beamiaichte gu'n robh an 
Dia a's ro-àirde, a thug thairis do 
naimhde do d'làimh. Agus thug è 
dha deachamh do gach ni. 

21 Agus thubhairt righ Shcdoim ri 
h-Abram, Thoir dhomhsa na daoine* 
agus gabh a' mhaoin dhuit fein. 

22 Agus thubhairt Abram ri righ 
Shodoim, Thog mi mo làmh suas ris 
an Tighearn, an Dia a's ro-àirde, Seal- 
bhadair nèimh agus na talmhainn, 

23 Nach gabh mi o shnàthainn eadlr- 
on gu h-eill bròige, agus nach gabh 
mi bheag a dh'aon ni a's leatsa, chum 
as nach abair thu, Rinn mi Abram 
beartach ? 

24 Saor a mhàin o na dh'ith na h- 
òganaich, agus o chuibhrionn nan 
daoine a chaidh maille rium, Aner, 
Escol, agus Mamre; gabhadh iadsan 
an cuibhriomiì. 

CAIB. XV. 
A N dèigh nan nithe sin thàinig fo- 
-"■ cal an Tigheama gu h-Abram 
ann an taisbeanadh, ag ràdh, Na biodh 
eagal ort, Abraim: Is mise do sgiath, 
agus do dhuais ro-mhòr. 

2 Agus thubhairt Abram, A Thigh- 
earna Dhè, ciod a bheir thu dhomh, is 
I mi 'g imeachd gun chloinn, agus gur e 
Elieser so o Dhamascus fear-riaghlaidh 
i mo thighe ? 12 GEN 

5 Agus thubhairt Abvam, Feuch, 
dhomhsa cha d'thug thu sliochd aìr 
bith : agus, feuch, is e neach a rugadh 
a'm' thigh a's oighre orm. 

4 Agus, feuch, thainig focal an Ti- 
ghearna d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cha 
hhi e so 'na oighre ort; ach esan a 
thig a mach à finnibh fem, bithidh e 
na oighre ort. 

5 Agus thug e leis a mach e, agus 
thubhairt e, Amhairc a nis suas gu 
nèamh, agus air na reulta, ma's urr- 
ainn thu'n àireamh: Agus thubhairt 
e ris, Mar so bithidh do shliochd. 

6 Agus chreid e anns an Tigheama ; 
agus rnheas e sin dha mar ionracas. 

7 Agus thubhairt e ris, Is mise an 
Tighearn a thug a mach thusa à h-Ur 
nan Caideach, a thoirt dhuit an 
f hearainn so, chum a shealbhachadh 
mar oighre. 

8 Agus thubhairt esan, A Thigh- 
earna Dhè', cia leis a bhios fios agam 
gu'n sealbhaich mi e ? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh dhomh- 
sa agh thri hliadhna dh'aois, agusgabh- 
ar thri bliadhna dh'aois, agus reithe 
thri bliadhna dh'aois, agus turtur, ag- 
us columan òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin 
uile, agus roinn e iad sa' mheadhon, 
agus chuir e gach aon do na mìribh fa 
chomhair a lethbhreac; ach cha do 
roinn e na h-eoin. 

1 1 Agus 'nuair a thàinig an eunlaith 
a nuas air na cairbhean, dhf huadaich 
Abram air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol 
fuidh, thuit codal trom air Abram ; 
agus, feuch, thuit uamhann dorchadais 
rnhòir air. 

13 Agus thubhairt e ri h-Abram, 
Biodh fios gu cinnteach agad, gu'm bi 
do shliochd 'nan coigrich annandùth- 
aich nach leo fein ; agus ni iad seirbhis 
dhoibh, agus buinidh iadgu cruaidh 
riu ceithir cheud bUadhna. 

14 Agus mar an ceudna air a* chinn- 
each sin d'an dean iad seirbhis, bheir 
mise breth : agus fia dhèigh sin thig 
iad a mach le maoin mhòir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh 
t'aithriche an sith ; adhlaicear thu an 
deadh shean aois. 

16 Ach anns a' cheathramh Hnn 
thig iad an so air an ais, oir cha'n 'eil 
aingidheachd nan Amorach fathast 
iomlan. 

17 Agus "nuair a bha ghrian air dol 
fuidh, bha dorchadas ann ; agus, feuch, 
kmhuinn dheataich agus leus teine, a 
chaidh eadar na mìribh sin. 

18 Air an là sin fein rinn an Tigh- 
earna coimhcheangal ri h-Abram, ag 
radh, Do d' shliochdsa thug mi am 
fearann so, o amhainn na h-Eiphit, gu 
ruig an amhaiim mhòr, amhainn Eu- 
phrates : 

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, 
agus na Cadmonaich, 20 Agus na Hitich, agus na Perid- 
sich, agus na Rephaimich, 

21 Agus na h-Amoraich, agus na . 
Canaanaich, agus na Girgasaich, agus 
na Iebusaich. 

CAIB. XVI. 

ANIS cha d'rug Sarai, bean Abraim, 
clann da; agus bha banoglach 
Eiphiteach aice, d'am 6'ainm Hagar. 

2 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, 
Feuch a nis, chum an Tighearna mi o 
chlann a bhreith : rach a steach, guidh- 
eam ort, a dh'ionnsuidh mo bhanog- 
laich ; theagamh gu'm faigh mi clann 
leatha-sa. Agus dh'e'isd Abram ri guth 
Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai, bean Abraim, 
Hagar a' bhan-Eiphiteach, a banog- 
lach fèin, an deigh do Abram còmh- 
nuidh ghabhail deich bliadhna ann an 
tìr Chanaain, agus thug si i d'a fear 
Abram, gu bhi aige mar mhnaci. 

4 Agus chaidh esan a steach gu Ha- 
gar, agus dh'fhàs i torrach:_ agus 
'nuair a chunnaic i gu'n df hàs i torr- 
ach, bha a banamhaighstir tàireil 'na 
sùilibh. 

5 Agusthubhairt Sarai ri h-Abram, 
Bìodh m'eucoir ortsa: thug mi mo 
bhanoglach do d' uchd ; agus 'nuair a 
chunnaic i gu'n df hàs i torrach, bha 
mise tàireil "na sùitìbh: Gu'n d' fhug- 
adh an Tighearna breth eadar mise 
agus thusa. 

6 Ach thubhairt Abram ri Sarai, 
Feuch, a ta do bhanoglach a' d' làimh 
fèin, dean rithe mar is aill leat. Ag- 
us an uair a bhuin Sarai gu cruaidh 
rithe, theich i o 'gnùis. 

7 Agus f huair aingeal an Tigheam 
i làimh ri tobar uisge san fhàsach, 
làimh risan tobar san t-slighe gu Sur. 

8 Agus thubhairt e, A Hagar, a 
bhanoglach Sharai, cia as a thàinig 
thu, agus c'àite tha thu dol? Agus 
thubhairt ise, Tha mi a' teicheadh o 
ghnùis Sharai mo bhanamhaighstìr. 

9 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
eama rithe, Pill a dh*iounsuidh do 
bhanamhaighstir, agus ùmhlaich thu 
fein f *a làimh. 

10 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
eama rithe, Meudaichidh mise gu 
mòr do shliochd, agus cha'n àirmhear 
e thaobh lionmhoireachd. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
eama rithe, Feuch, tha thu torrach, 
agus beiridh tu mac, agus bheir thu 
Ismael mar ainm air, do bhrìgh gu'n 
d'èisd an Tigheama ri t'anshocair. 

12 Agus bithidh e 'na dhuine fiadh- 
aich ; bithidh a làmh an aghaidh gach 
duine, agus làmh gach duine 'na agh- 
aidhsan: agus am fianuis a bhràith- 
rean uile gabhaidh e còmhnuidh. 

13 Agus ghoir i ainman Tigheama 
labhair rithe, Thusa Dhe' a ta 'g am 
f haicinn ; oir thubhairt i, An e gu'n 
robh agams' ann an so mar an ceudna. 
sùil ris an Ti sin a ta 'gam f haicinu ? CAIB. XVII. XVIII. 14 Uime sin ghoir i do'n tobar, 
Beer-la-hai-roi ; feuch, a ta e eadar 
Cades agus Bered. 

15 Agus rug Hagar mac do Abram : 
agus thug Abram Ismael mar ainm air 
a mhac, a rug Hagar. 

16 Agus bha Abram ceithir fichead 
agus sè bliadhna dh'aois, 'nuair a rug 
Hagar Ismael do Abram. 

CAIB. XVII. 

AGUS 'nuair a bha Abram ceithir 
fichead agus naoi bliadhna deug 
a dh'aois, dh'fhoillsich an Tigheam e 
fem da, agus thubhairt e ris, Is mise 
an Dia uile-chvmhachdach ; gluais 
msa a'm' f 1 

2 Agus ni mi n 
eadar mise agus thusa, agus meudaich- 
idh mi thu gu h-anabarrach. 

3 Agus thuit Abram abr 'eudan, ag- 
us labhair an Tighearna ris, ag ràdh, 

4 Do m' thaobhsa, feuch, a ta mo 
choimhcheangal riutsa, agus bithidh 
tu a' t' athair mhòrain chinneach : 

5 Agus ni'n toirear à so a mach 
Abram mar ainm ort, ach bithidh A- 
braham agad mar ainm ; oir rinn mi 
thn a' t' athair mhorain chinneach. 

6 Agus ni mi thu ro-shiolmhor, agus 
ni mi dhiotcinnich,agustliigrighrean 
a rnach asad. 

7 Agus daingnichidh mi mochoimh- 
cheangal eadar mise agus thusa, agus 
do shhochd a'd' dhèigh, 'nan gineal- 
achaibh, mar choimhcheangal sìorr- 
uidh, gu bhi m' Dhia dhuitse, agus do 
d' shliochd a'd' dhèigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse, agus do d' 
shUochd a'd' dhèigh, am fearann anns 
am bheil thu a'd' choigreach, tìr Cha- 
naain uile, mar sheilbh shìorruidh; 
agus bithidh mise a'm' Dhia dhoibh. 

9 Agus thubhairt Dia ri h-Abra- 
ham, Coimhididh tu uime sin mo 
choimhcheangal, thu fein, agus do 
6hliochd a'd' dhelgh, 'nan ginealach 
aibh. 

10 Somo"choimhcheangal,achoimh 
ìdeas sibh, eadar mise agus sibhse, ag 
Tis do shliochd a'd' dhèigh ; Gu'n 
timchioll-ghearrar gach leanabh mic 
'nur measg. 

11 Agus timchioll-ghearraidh sibh 
feoil bhur roimh-chroicinn, agus bith- 
idh e 'na chomhar' a' choimhcheangail 
eadar mise agus sibhse. 

12 Agus am mac 'nur measg a bhios 
ochd làithean a dh' aois, timchioll 
ghearrar e, gach leanabh mic 'nur 
ginealachaibh, esan a bheirear san 
tigh, no cheannachar le h-airgiod o 
choigreach air bith, nach 'eil do 
d'shliochd-sa. 

13 TimchioU-ghearrar gu cinnteach 
esan a bheirear a'd' thigh, agus esan a 
cheannachar le t'airgiod : agus bithidh 
mo choimhcheangal 'nur feoil-sa mar 
Choimhcheangal siorruidh, 

14 Agus an leanabh mic neo-thim- 
chioll-ghearrta, aig nach timchioll- 
ghearrar ieoil a roimh-cfaroicinn,gearr- ar an t-anam sin a mach o 'shluagh : 
bhris e mo choimhcheanga!. 

15 Agus thubhairt Dia ri h-Abra- 
ham, A thaobh Sharai do mhnà, cha 
toir thu Sarai mar ainm oirre, oir is e 
Sarah a h-ainm. 

16 Agus beannaichidh mis' 1, agus 
bheir mi dhuit mar an ceudna mac 
uaithe : seadh, beannaichidh mi i, ag- 
us bithidh i 'na mathair chinneach ; • 
thig righrcan nhoibleach uaithe. 

17 An sin thuit Abraham air 'agh- 
aidh, agus rinn e gàire ; agus fhubh- 
airt e 'na chridhe, Am beirear mac 
dhasan a ta ceud bliadhna dh'aois ? 
Agus am beir Sarah, a ta deich agus 
ceithir fichead bliadhnadh'aois, mac ? 

18 Agus thubhairt Abraham ri Dia, 
O gu maireadh Ismael beò a't' fhia- 

19 Agus thubhairt Dia, Gu cinn- 
teach beiridh do bhean Sarah mac 
dhuit ; agus bheir thu Isaac mar ainm 
air : agus daingnichidh mise mo 
choimhcheangal ris mar choimh- 
cheangal sìorruidh, agus r'a shliochd 
'na dheigh. 

20 Agus a thaobh Ismaeil, chuala 
mi thu : Feuch, bheannaich mi e, ag- 
us ni mi sìolmhor e, agus cuiridh mi 
'n Uonmhoireachd e gu h-anabarrach. 
Dà cheannard deug ginidh e, agus ni 
mi e 'na chinneach mòr. 

21 Ach mo choimhcheangal daing- 
nichidh mi ri h-Isaac, a bheireas Sa- 
rah dhuit san àm so anns an ath-bhlia- 
dhna. 

22 Agus sguir e bhi labhairt ris; 
agus chaidh Dia suas o Abraham. 

23 Agus ghabh Abraham Ismael a 
mhac, agus iadsan uile a rugadh 'na 
thigh,agusiadsan uile acheannachadh 
le 'airgiod-san, gach firionnach am 
measg dhaoine tighe Abrahaim ; agus 
thimchioll-ghearr e feoil an roimh- 
chroicinn anns a' cheart là sin fein, 
mar a thubhairt Dia ris. 

24 Agus bha Abraham ceithir fich- 
ead agus naoi bliadhna deug a dh' aois, 
'nuair a thimchioll-ghearradh dha 
feoil a roimh-chroicinn. 

25 Agus bha Ismael a mhac trj 
bliadhna deug a dh'aois 'nuair a thim- 
chioll-ghearradh dha feoil a roimh- 
chroicinn. 

26 Anns a' cheart là sin fèin thim- 
chioll-ghearradh Abraham, agus Is- 
mael a mhac. 

27 Agus thimchioll-ghearradh mail- 
le ris uue dhaoine a thighe, a rugadh 
'na thigh, agus iadsan a cheannachadh 
le h-airgiod o mhac coigrich. 

CAIB. XVIII. 
A GUS dh'fhoillsich an Tigheam e 
■**■ fèin da ann an còmhnard Mham- 
re, agus e 'na shuidhe an dorus a' 
bhùtha ann an teas an là. 

2 Agus thog e suas a shùUean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha triuir 
dhaoine a' seasamh làimh ris ; agus 
'n-iaix a chunnaic e iad, ruith e "nan H GEN 

coìnneamh o dhorus a' bhùtha, agus 
chrom se e fein gu làr, 

3 Agus thubhairt e, Mo thighearna, 
ma fhuair mi nis deacih-ghean a'd' 
shùilibb, guidheam ort, narach seach- 
ad air do sheirbhiseach. 

4 Thugar an so, guidheam oirbh, 
beagan uisge, agus ionnlaidibh bhur 
cosan, agus leigibh bhur n-anail fo 'n 
chraoibh ; 

5 Agus bheir mise an so greim arain, 
agus neartaichibh bhur cridhe : an 
deigh sin imichidh sibh roimhibh, oir 
is ann uime sin a thàinig sibh a 
dh'ionnsuidh bhur seirbhisich. Agus 
thubhairt iadsan, Dean eadhon mar a 
thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham do'n bhùth 
a dh'ionnsuidh Sharah, agus thubhairt 
e, Dean cabhag, taoisinn tri miosairean 
do mhin phlivr, agus dean arain air lic 
an teintein. 

7 Agus ruith Abraham a dh'ionn- 
suidh a' chruidh, agns ghabh e laogh 
maoth agus maith, agus thug e dh'òg- 
anach e, agus rinn e deifir g*a dheas- 
achadh. 

S Agus ghabh e im agus bainne, ag- 
us an laogh a dheasaich e, agus chuir 
e air am beulaobh iaiì ; agus sheas e 
laimh riu fo 'n chraoibh, agus dh'ith 
iad. 

9 Agus thubhairt iad ris, C'àit am 
bheil Sarah do bhean ? Agus thubhairt 
esan, Feuch, anns a' bhùth. 

10 Agus thubhairt e, Gu cìnnteach 
pillidh mi t'ionnsuidh a rè'ir àm na 
beatha ; agus, feuch, bithidh mac aig 
Sarah do bhean. Agus chuala Sarah 
sin ann an dorus a' bhùtha, a bha air a 
chùl. 

H A nis hha Abraham agus Sarah 
sean, agus air dol air an aghaidh gu 
maith ann an aois : agus sguir Sarah a 
bhi rehr dòigh nam ban. 

12 Uime sin rinn Sarah gàire innte 
fèin, ag ràdh, An deigh dhomhsa f às 
aosda, am bi subhachas agam, agus gu 
bheil mo thigheam aosda mar an 
ceudna ? 

13 Agus thubhairt an Tighearna ri 
h-Abraham, C'ar son a rinn Sarah 
gàire, ag ràdh, 'Ne gu'm beir mise gu 
cinnteach lcanabh, agus mi aosmhor ? 

14 Am bheil ni air bith do-dheanta 
do 'n Tighearna ? San àm shuidhichte 
pillidh mi a t' ionnsuidh, a reir àm na 
beatha, agus bithìdh mac aig Sarah. 

15 An sin dh'àicheadh Sarah, ag 
ràdh, Cha d' rinn mi gàire: oir bha 
eagal oirre. Agus thubhairt esan, Ni 
h-eadh, oir rinn thu gàire. 

16 Agusdh'e'irich nadaoine asasin, 
agus dh'amhairc iad rathad Shodoim : 
agus chaidh Abraham maille riu g'an 
cur air an t-siighe. 

17 Agus thubhairtan Tigheam, An 
ceil mi air Abraham an ni sin a ta mi 
gus a dheanamh ; 

18 Agus gu'm fàs Ahraham gu 
cinnteach 'na chinneach mùr agus cumhachdach agus gu'm beannaich- 
ear annsan uile chinnich na talmh- 
ainh ? 

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n toir 
e àithne d'a chloinn, agus d'a theagh- 
lach 'na dhe'igh, agus gleidhidh iadsan 
slighe an Tigheam, a' deanamh cear- 
tais agus breitheanais ; chum as gu'n 

an Tigheam air Abraham an ni sin 
a labhair e m'a thimchioll. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, 
Do bhrìgh gu bheil glaodh Shodoim 
agus Ghomorrah mòr, agus do bhrìgh 
gu bheil am peacadh air 'antrorh- 
achadh gu h-anabarrach ; 

21 Thèid mi sìos a nis, agus chi mi 
i rinn iad gu leir a relr a' ghlaoidh, 

a thàinig a m' ionnsuidh ; agus mar do 
rinn, bithidh fios agam. 

22 Agus thionndaidh na daoine an 
aghaidh as a sin, agus ghabh iad an 
t-slighe gu Sodom : ach sheas Abraham 
fathast an làthair an Tigheam. 

23 Agus thàinig Abraham am fagus, 
agus thubhairt e, An sgrios thusa mar 
an ceudna an t-ionracan maille ris an 24 Ma's e's gu bheil leth-cheud ion- 
racan an taobh a stigh d.o'n bhaile, an 
sgrios thu mar an ceudna, agus nach 
caomhàin thu 'n t-àit air son an leth- 
cheud ionracan a ta ann. 

25 Gu ma fada robh e uaitse a 
dheanamh air an dòigh so, an t-ion- 
racan a mharbhadh maille ris an ain- 
gidh, ionnas gu'm bi an t-ionracan mar 
an t-aingidh : gu ma fada robh sin 
uaitse. Nach dean Breitheamh na 
talmhainn uile ceartas ? 

26 Agusthubhairtan Tighearna,Ma 
gheibh mi ann an Sodom leth-cheud 
ionracan an taobh a stigh do'n bhaile, 
an sin caomhnaidh mi an t-àit uile air 
an sgàth-san. 

27 Agus fhreagair Abraham, agus 
thubhairt e, Feuch a nis, ghabh mi 
orm fèin labhairt ri m' Thighearna, 
agus gun annam ach duslach agus 
luaithre. 

28 Ma's e's gu'm bi cùigear a 
dh'uireasbhuidh air an leth-cheud ion- 
racan, an sgrios thu'm baile uile air 
son casbhuidh chùigir ? Agus thubh- 
airt e, Cha sgrios mi c, ma gheibh 
mi'n sin cùig agus dà f hichead. 

29 Agus labhair e ris a rìs, agus 
thubhairt e, Ma's e's gu'm faighear an 
sin dà fhichead? Agus thubhairt e, 
Cha dean mi e air sgàth dhà f hichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Och ! na 
biodh fearg air mo Thighearn, agus 
labhraidh mi : Ma's e's gu'm faighear 
an sin deich 'arfhichead ? Agus thu- 
bhairt e, Cha dean mi e, ma gheibh mi 
an sin deich 'ar fhichead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, 
ghabh mi orm fein labhairt ri m' Thigh- 
eama : Ma's e's gu'm faighear fichead 
an sin ? Agus thubhairt e, Cha sgrios 
mi e air son fhichead. 

32 Agusthubhairte,Och| nabiodh fearg air mo Thigheam, agus la- 
bhraidh ìni mhàin an aon uair so : 
Ma's e's gu'm Faighear deichnear an 
sin ? Agus thubhairt e, Cha sgrios mi 
e air sgath dheichnear. 

53 Agus dh'imich an Tigheama 
roimhe, 'nuair a sguir e do labhairt ri 
h-Abraham : agus phill Abraham g'a 
àite fein. 

CAIB. XIX. 
A GUS thàinig dà aingeal do Sho- 
-"■ dom san f heasgar, agus bha Lot 
'na shuidhe ann an geata Shodoim : 
agus 'nuair a chmmaic Lot iad, dh'e'i- 
rich e suas 'nan coinneamh, agus 
chrom se e fein air 'aghaidh gu làr. 

2 Agus thubhairt e, Feuch a nis, mo 
thighearnan, tionndaidhibh a steach, 
guidheam oirbh, do thigh bhur seir- 
bhisich, agus fanaibh rè na h-oidhche, 
agus ionnlaidibh bhur cosan, agus 
èiridh sibh gu moch, agus theid sibh 
air bhur turus. Agus thubhairt iad, 
Ni h-eadh, ach fanaidh sinn air an 
t-sràid rè na h-oidhche. 

5 Agus choimh-elgnich e iad, agus 
thionndaidh iad d'a ionnsuidh, agus 
chaidh iad a steach d'a thigh : agus 
rinn e cuirm dhoibh, agus dheasaich 
e aran neo-ghoirtichte, agus dh'ith 
iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a luidhe, 
chuairtich daoine a' bhaile an tigh, 
eadhon daoine Shodoim, araon sean 
agus òg, an sluagh uile o gach cearna. 

5 Agus ghairm iad air Lot, agus 
thubhairt iad ris, C'àit am bheil na 
daoine a thàinig a t' ionnsuidh an 
nochd? Thoir a mach iad d'ar n- 
ionnsuidh, chum as gu^n aithnich sinn 
iad. 

6 Agus chaidh Lot a mach d'an 
ionnsuidh air an dorus, agus dhruid e 
'n dorus 'na dhèigh, 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, 
guidheam oirbh,mobhràithre,gnìomh 
cho olc. 

8 Feuch a nis, tha agam dithis 
nigheandonachb'aithnefear; leigibh 
leam, guidheam oirbh, an toirt a mach 
d'ur n-ionnsuidh, agus deanaibh riu 
mar is àill leibh: a mhàin air na 
daoinibh so na deanaibh a bheag, oir 
is arm a chum na criche so a thàinig 
iad fuidh sgàile mo thjghe-sa. 

9 Agus tlvubhairt iadsan, Seas air 
tfais. Agus thubhairt iad atìs, Thài- 
nig am fear so 'na aonar air chuairt, 
agus is àill leis a bhi 'na bhreitheamh : 
a nis buinidh sinne riutsa ni's miosa 
na riu-san. Agus rinn iad èiginn 
mhòr air an duine, eadlion air Lot, 
'agus thàinig iad amfagus a bhriseadh 
an doruis. 

10 Ach chuir na daoine mach an 
làmh, agus thug iad Lot a steach d'an 
ionnsuidh dota tigh, agus dhùin iad 
an dorus. 

11 Àgus bhuail iad nadaoine, a bha 
aig dorus an tìghe, le dpille, eadar bheag agus mhòr; lonnas gn 'n do 
sgìthich iad iad fèin ag iarraidh an 
dorui?. 

12 Agus thubhairt na daoine ri Lot, 
Cò tuilleadh a M'agad an so? l)o 
chliamhuin, agus do mhic, agus do 
nigheanan, agus ge b'e ni a ta agad sa. 
bhaile, thoir a mach iad as an àite so : 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a 
sgrios, do bhrigh gu bheil an glacdh 
air f às mòr an làthair an Tighearn ; 
agus chuir an Tigheama sinne g'a 
sgrios. 

14 Agus chaidh Lot a mach, agus 
labhair e r'a chleamhnaibh, a phòs a 
nigheanan, agus thubhairt e, Eiribh, 
rachaibh a mach as an àite so, oir 
tha'n Tigheama gus am baile so a 
sgrios : Ach bha e mar neach a bha ri 
fanoid ann an sùilibh a ch'eamhnan. 

15 Agus 'nuair a dh'eirich a' mha- 
duinn, an sin ghreas na h-aingil Lot, 
ag ràdh, Eirich, gabh do bhean, agus 
do dhithis nighean a ta'n so, air eagal 
gu'n sgriosar thu ann an aingidheachd 
a' bhaile. 

16 Agus 'nuair a bha e a' deanamh 
moille, an sin rug na daoine air làimh 
air, agus air làimh air a mhnaci, agus 
air làimh air a dhithis nighean; air 
do'n Tigheama bhi tròcaireach dha . 
agus thug iad a mach e, agus chuir 
iad e ! n taobh a muigh do'n bhaile. 

17 Agus 'nuair a thug iad a mach 
iad, thubhairt e, Teich air son t-ana- 
ma ; na seall a'd' dhèlgh, agus nastad 
sa' chòmhnard uile: teich do'n t- 
sliabh, air eagal gu millear thu. 

18 Agus thubhairt Lot riu, Och ! 
ni h-ann mar sin, mo thigheama. 

19 Feuch a nis, fhuair do sheir- 
bhiseach deadh-ghean a'd' shùilibh, 
agus mheudaich thu do thròcair, a 
nochd thudhomhsalem'anam a theas- 
raiginn : agus cha'n urrainn mise 
dol as do'n t-sliabh, air eagal gu'n tig 
olc elgin orm, agus gu'm faigh mi 
bàs. 

20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am 
fagus gu teicheadh d'a ionnsuidh, agus 
e beag; leigear dhomh a nisteicheadh 
an sud, (nach beag e?) agus bithidh 
m'anam beò. 

21 Agus thubhairt e ris, Feuch 
ghabh mi ri t'athchuinge san ni so 
mar an ceudna, nach sgrios mi'm baile 
so, mu'n do labhair thu. 

22 Greàs ort, teich an sud, oir cha 
'n urrainn mi ni air bith a dheanamh 
gus an tèid thu'n sud : uime sin thug- 
adh Soar mar ainm air a' bhaile. 

23 Bha ghrian air èirigh air an tal- 
amh, 'nuair a chaidh Lot a steach do 
Shoar. 

24 An sin thug an Tigheam air 
pronnasc agus teinefrasadh air Sodom 
agus air Gomorrah, a nuas o"n Tigh- 
eam as na nèamhan. 

25 Agus sgrios e na bailte sin, agus 
an còmhnard uile, agus uile luchd- 16 GE> 

àiteachaidh nam bailtean, agus na 
dh'f hàs air an talamh. 

26 Ach sheall a bhean 'na dèigh o 
'chùlaobh, agus dh'f hàs i 'na carragh 27 Agns chaidh Abraham suas moch 
sa' mhaduinn do'n àit anns an do 
sheas e an làthair an Tighearna. 

28 Agus sheall e air Sodom agus 
Gomorrah, agus air fearann a' chòmh- 
naird uile, agus chunnaic e, agus, 
feuch, chaidh deatach na tìre suas mar 
dheatach àmhuinn. 

29 Agus an uair a sgrios Dia bail- 
tean a' chòmhnaird, an sin chuimh- 
nich Dia air Abraham, agus chuir e 
mach Lot à meadhon an leir-sgrios, 
'nuair a sgrios e na bailtean anns an 
robh Lot 'na chòmhnuidh. 

30 Agus chaidh Lot suas à Soar, 
agus ghabh e còmhnuidh san t-sliabh, 
agus a dhithis nig'nean maille ris ; oir 
bha eagal air còmhnuidh ghabhail ann 
an Soar: agus ghabh e còmhnuidh 
ann an uaimh, e fein agus a dhithis 
nighean. 

31 Agus thubhairt an tè bu shine 
ris an tè a b' òige, Tha ar n-athair 
sean, agus cha 'n 'eil fear air an talamh 
gu teachd a steach d' ar n-ionnsuidh 
a rèir gnàtha na talmhainn uile. 

32 Thig, thugamaid air ar n-athair 
fìon òl, agus luidheamaid maille ris, 
chum as gu'n glèidh sinn sliochd o 
ar n-athair. 

33 Agus thug iad air an athair f ìon 
òl air an oidhche sin : agus chaidh an 
tè bu shine steach, agus luidh i maille 
r'a h-athair; agus cha do mhothaich 
e 'nuair a luidh i sios, no 'nuair a 
dh'èlrich i. 

34 Agus air an tò-màireach thubh- 
airt an tè bu shine ris an tè a b'òige, 
Feuch, luidh mise an raoir maille ri 
m' athair; thugamaid air fìon òl an 
nochd mar an ceudna, agus theirig 
a steach, agus luidh maille ris, chum 
as gu'n gièidh sinn sliochd o ar n- 
athair. 

35 Agus thug iad air an athair f ìon 
òl air an oidhche sin mar an ceudna : 
agus dh'èirich an tè a b'òige, agus 
luidh i maille ris, agus cha do mhoth- 
aich e 'nuair a luidh i sios, no 'nuair 
a dh'eirich i. 

36 Mar so bha dithis nighean Lot 
torrach aig an athair. 

37 Agus rug an te' bu shine mac, 
agus thug i Moab mar ainm air: ìs 
esan athair nam Moabach gus an là'n 
diugh. 

38 Agus an tè a b'òige, rug ise mar 
an ceudna mac, agus thug i Ben-ammi 
mar ainm air : is esan athair chloinn 
Ammoin gus an là'n diugh. 

CAIB. XX. 

AGUS dh'imich Abraham as a sin 
do'n tir mu dheas, agus ghaoh e 
còmhnuidh eadar Cades agus Sur ; 
agus bha e air chuairt ann an Gerar. 2 Agus thubhairt Abraham mu Sha- 
rah a bhean, 'Si mo phiuthar i : Agus 
chuir Abimelech righ Gherair teach- 
daire uaiih, agus ghabh e Sarah. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimelech 
ann an aisling san oidhche, agus thu- 
bhairt e vis, Feuch, ia duine marbh 
thu air son na mnà a ghabh thu ; oir 
is bean duin' eile i. 

4 Ach cha d'thàinig Abimelech am 
fagus d'i, agus thubhairt e, A thigh- 
earna, am marbh thu mar an ceudna 
cimieach ionruic ? 

5 Nach d' thubhairt esan riumsa, 
'Si mo phiuthar i ? agus thubhairt ise, 
eadhon ise fein, 'Se mo bbràthair e : 
ann an treibhdhireas mo chridhe, agus 
ann an neo-chionta mo làmh rinn mi so. 

6 Agus thubhairt Dia ris ann an 
aisling, Seadh, tha fios agam gur ann 
an treibhdhireas do chridhe a rinn 
thu so, agus chum mise mar an ceudna 
thu o pheacachadli a'm' aghaidh: uime 
sin cha do leig mi leat beantainn rithe, 

7 A nis ma ta, thoir air a h-ais do'n 
duine a bhean ; oir is fàidh e, agus ni 
e umuigh air do shon, agus bithidh ta 
beò : ach mur toir thu air a h-ais i, 
biodh fios agad gu'm faigh thu bàs gu 
cinnteach, thu fein agus gach uile a*s 
leat. 

S Uime sin dh'tìirich Abimelech 
moch sa' mhaduinn, agus ghairm e a 
sheirbhisich uile, agus dh'aithris e na 
nithe sin uile 'nan èisdeachd ; agus 
bha eagal mòr air na daoine. 

9 An sin ghairm Abimelech air A- 
braham, agus thubhairt e ris, Ciod so 
a rinn thu oirnn ? agus ciod an eucoir 
a rinn mise ort, gu'n d'thug thu ormsa, 
agus air mo rìoghachd peacadh mòr ? 
rinn thu gnìomharan ormsa, nach bu 
chòir a dheanamh. 

10 Agus thubhairt Abimelech ri h- 
Abraham, Ciod a chunnaic thu, gu'n 
d'rimi thu an ni so ? 

11 Agus thubhairt Abraliam, A 
chionn gu'n d'thubhairt mi anncrii 

fi'in, Gu cinnteach cha 'n 'eil eagal an 
Tighearna san ionad so ; agus marbh- 
aidh iad mi air son mo mhnà. 

12 Agus gidheadh is i gu deimhiri 
mo phiufhar, nighean m'athar i, ach 
cha'n i nighean mo mhàthar : agus 
bha i agam mar mhnaoi. 

13 Agus 'nuair a thug Dia orm dol 
air m'aineol o thigh m'athar, an sin 
thubhairt mi rithe, \Se so do chaoi- 
mhneas a nochdas tu dhomhsa ; Anns 
gach àite d'an tig sinn, abair mu m' 
thimchioll, 'Se mo bhràthair e. 

14 AgusghabhAbimelechcaoraich, 
agus buar, agus òglaich, agus banog- 
laich, agus thuge iad a dh' Abraham, 
agus thug e air a h-ais dha Sarah a 
bhean. 

15 Agus thubhairt A,bimelech, 
Feuch, tna m'fhearann fa d' cho- 
mhair ; gabh còmhnuidh far an tait- 
neach leat. 16 AgusriSarahthubhairte.Feuch, 
ttvug mi mile bonn airgid do d' bhrà- 
thair : feuch, tha e dhuitse 'na chòmh- 
dachàdh sìil do gach uile a ta maiile 
riut, agus maille ris gach uile : mar so 
fhuair ì achmhasan. 

17 Agus rinn Abraham urnuigh ri 
Dia ; agus leighis Dia Abimelech, agus 
a bhean, agus a bhanoglaich, agus rug 
iad clann. 

18 Oir dhruid an Tighearna suas 
gach bolg ann an teaghlach Abime- 
leich, air son Sharah mnà Abrahaim. 

CAIB. XXI. 

AGUS dh'amhairc an Tighearn air 
Sarah mar a thubhairt e ; agus 
rìnn an Tighearna do Sharah mar a 
labhair e : 

2 Oir dh'fhàs Sarah torrach, agus 
rug ì mac do Abraham 'na shean aois, 
san àm shuidhichte mu'n do labhair 
Dia ris. 

3 Agus thug Abraham Isaac mar 
ainm air a mhac a rugadh dha, a rug 
Sarah dha. 

4 Agus thimchioh-ghearr Abraham 
Isaac a mhac, 'nuair a bha e ochd lki- 
thean a dh'aois, mar a dh'àithn Dia 
dha. 

5 Agus bha Abraham ceud bliadh- 
na dh'aois, 'nuair a rugadh a mhac 
Isaac dha. 

6 Agivs thubhairt Sarah, Thug Dia 
orm gàire dheanamh : agus gach neach 
a chluinneas, ni e gàire maille rium. 

7 Agus thubhairt i, Co a theireadh 
l'i h-Abraham, gu'n d'thugadh Sarah 
cìoch do chloinn ? oir rug mi mac dha 
'na shean aois. 

8 Agus dh'fhàs an leanabh, agus 
chuiveadh bhàrT na ciche e : Agus 
rinn Abraham cuirm mhòr san là an 
do chuireadh Isaac bhàrr na cìche. 

9 Agus chunnaic Sarah mac Hagair 
na ban-Eiphitich, a rug i dh'Abraham, 
ri fanoid. 

10 Uime sin thubhairt i ri h-Abra- 
ham, Tilg a mach a' bhan-tràill so, 
agus a mac ; oir cha bhi mac na ban- 
tràille so 'na oighre maille ri m' mhac- 
sa, eadhon ri h-Isaac. 

11 Agus bha an ni ro-dhoilgheasach 
ann an sùilibh Abrahaim, air son a 
mhic. 

12 Agus thubhairt Dia ri h-Abra- 
ham, Na biodh e doilgheasach a'd' 
shùilibh ah son an òganaich, agus air 
son do bhan-tràille : a thaobh gach ni 
a thubhairt Sarah riut, eisd r'a guth ; 
oir is ann an Isaac a dh'ainmichear 
dhuitse sliochd. 

13 Agus mar an ceudna do mhac na 
ban-tràille ni mise cinneach, do bhrigh 
gur e do shliochd-sa e. 

14 Agus dh'ehich Abraham suas gu 
moch sa' mhadumn, agus ghabh e a- 
ran, agus searrag uisge, agus thug e 
sin do Hagar, agus chuir e air a gual- 
ainn e, agus an leanabh ; agus chuir 
e alr falbhi; agus dh'imich i, agus xxr. 17 

chaidh i air seacharan am fàsach 
Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh an t-uisge o'n 
t-searraig; agus thilg i an leanabh 
fuidh aon do na preasaibh. 

16 Agus dh'f halbh i, agus shuidh i 
sios f 'a chomhair, tamull maith uaith, 
mu thimchiol! urchuir saighde: oir 
thubhairt i, Na faiceam bàs an leinibh. 
Agusshuìdhi f'u chomhah, agusthog 
i suas a guth, agus ghuil i. 

17 Agus chuala Dia guth an òg- 
anaich : "agus ghairm aingeal Dè air 
Hagar o nèamh, agus thubhairt e rithe, 
Ciod a tìui teachd riut, a Hagar ? Na 
biodh eagal ort ; oir chuala Dia guth 
an òganaich far am bheil e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, 
agus gabh greim' a'd' làimh dheth, 
oir ni mise 'na chinneach mòr e. 

19 Agus dh'fhosgail Dia a sùilean, 
agus chunnaic i tobar uisge; agus 
chaidh i, agus lion i an t-searrag le 
h-uisge, agus thug i deoch do'n ògan- 
ach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, 
agus dh'fhàs e suas: agus ghabh e 
còmhnuidh san fhàsach, agus bha e 
'na f hear-bogha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh am 
fàsach Pharain: agus ghabh a mhà- 
thair bean da à tir na h-Eiphit. 

22 Agus san àm sin fein labhair 
Abimelech, agus Phichol ard cheann- 
ard a shluaigh, ri h-Abraham, ag 
ràdh, Tìia Dia leat anns gach ni a to 
thu a' deanamh. 

23 A nis uime sin mionnaich dhomh- 
sa air Dia, nach buin thu gu fealltach 
riumsa, no ri m' mhac, no ri mac mo 
mhic ; ach a rehr a' chaoimhneis a 
rinn mi riut, ni thusa riumsa, agus ris 
an tir anns an robh thu air chuairt. 

24 Agus thubhairt Abraham, Bheir 
mi mo mhionnan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan 
do Abimelech air son tobair uisge, a 
thug seirbhisich Abimeleich a mach 
le h-ainneart. 

26 Agus thubhairt Abimelech, Cha 
b'fhiosrach mise cò rinn an gniomh 
so : cha d'innis thu fein domh, agus 
cha mhò a chuala mi bheag m'a thim- 
chioll ach an diugh. 

27 Agus ghabh Abraham caoraich 
agus crodh, agus thug e iad do Abi- 
melech : agus rinn iad le chèile coimh- 
cheangal. 

28 Aguschuir Abraham seachd uain 
bhoirionn do'n treud air leth leo fein. 

29 Agus thubhairt Abimelech ri 
h-Abraham, Ciod iad na seachd uain 
bhohionn sin, a chuir thu air leth leo 
fèin? 

30 Agus thubhairt e, Oir gabhaidh 
tu na seachd uain bhohionn sin o m' 
lhimh ; chum gu'm bi iad 'nam fia- 
nuis dhomhsa gu'n do chladhaich mi 
an tobar so. 

51 Uime sin thug e Beer-seba mar ainm air an àite sin, do bhrìgh an sin I 
gu'n d'thug iad am mionnan le chèile. ' 

_ 52 Mar so rinn iad coimhcheangal 
aig Beer-seba : an sin dh'èirich Abime- 
lech suas, agus Phichol àrd cheannard 
a shluaigh, agus phill iad do thìr nam 
Philisteach. 

33 Agus shuidhich Abraham doire 
chraobh aig Beer-seba, agus ghairm e 
an sin air aimn an Tighearn, an Dè' 
shìorruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuairt 
ann an tìr nam Philisteach mòran do 
làithibh. 

CAIB. XXII. 
A GUS an dèigh nan nithe sin 
-^*- dhearbh Dia Abraham, agus 
thubhairt e ris, Abrahaim. Agus 
thubhairt e, Feuch, tha mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis 
do mhac, t'aon mliac Isaac, a's ion- 
mhuinn leat, agusrach do thìrMhoriah, 
agus thoir suas an sin e mar thabh- 
artas-Ioisgte air aon do na beanntaibh 
a dh'innseas mise dhuit. 

3 Agus dh'èirich Abraham gu moch 
sa' mhaduinn, agus dh'uighimich e 
'asal, agus ghabh edithis d'a òganaich 
maille ris, agus a mhac Isaac; agus 
sgoilt e fiodh air son an tabhartais- 
loisgte, agus dh'èirich e suas, agus 
chaidh e do 'n àit a dh'innis Dia dha. 

4 A nis air an treas là thog Abra- 
ham suas a shùilean, agus chunnaic e 
an t-àite fada uaith. 

5 Agus thubhairt Abraham r'a ògan- 
aich, Fanaibhse an so maille ris an 
asal, agus thèid mise agus an gille gu 
ruige sud, agus ni sinn aoradh, agus 
thig sinn a ris d'ur n-ionnsuidh. 

6 Agus ghabh Abraham fiodh an 
tabhartais-loisgte, agus chuir se e air 
muin a mhic Isaaic ; agus ghabh e 'na 
làimh an teine, agus an sgian: agus 
dh'imich iad le ehèile cuideachd. 

7 Agus labhair Isaac r'a athair A- 
braham, agus thubhairt e, Athair : ag- 
us thubhairt esan, Feuch, tha mi 'n so, 
a mhic. Agus thubhairt e, Feuch an 
teine agus am fiodh ; ach c'àit am bheil 
an t-uan air son tabhartais-loisgte ? 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh 
Dia, a mhic, uan dha fe'in air son ta- 
bhartais-loisgte : Mar sin dh'imich iad 
cuideachd le chèile. 

9 Agus thàinig iad do'n àit a dh'- 
innis Dia dha, agus thog Abraham al- 
tair an sin, agus chuir e 'm fiodh an 
òrdugh; agus cheangail e a mhac 
Isaac, agus chuir e air an altair e air 
uachdar an f hiodha. 

10 Agus shin Abraham a mach a 
làmh, agus ghabh e an sgian a mhar- 
bhadh a mhic. 

11 Agus ghlaodh aingeal an Tigh- 
carna ris o nèamh, agus thubhairt e, 
Abrahaim, Abrahaim. Agus thubhairt 
esan, Feuch, tha mi 'n so. 

12 Agus thubliairt e, Na leag do 
làmh air a' ghille, agus na dean ni sam bith air: oir a nis tha mì fiosrach gu 
bheil eagal De" ort, do bhrìgh nach do 
chum thu do mhac, eadhon t'aon mhac . 
uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a shùil- preas air 'adhaircean : agus chaidh A- 
braham, agus ghabh e an reithe, agu9 
thug e suas e mar thabhartas-loisgte an 
àit a mhic. 

14 Agus thug Abraham Iehobhah- 
Iireh mar ainm air an àite sin : mar a 
theirear gus an là'n diugh, Ann an 
sliabh an Tighearna chithear e. 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tigh- 
earna ri h-Abraham an dara uair o 
nèamh, 

16 Agus thubhairt e, Orm fèui. 
mhionnaich mi, ars' an Tighearn, a 
chionn gu'n d'rinn thu an ni so, agus 
nach do chum thu uam do mhac, eadh- 
on t'aon mhac; 

17 Gu'm beannaich mi thu gumòr, 
agus gu'n dean mi do shhochd ro- 
lionmhor eadkon mar reulta nèimh, ag- 
us mar an gaineamh, a ta air tràigh na 
fairge -. agus sealbhaichidh do shliochd 
geatadh an naimhdean ; 

18 Agus beannaichear ann ad 
shliochd-sa uile chinnich na talmhainn, 
a chionn gu'n d' èisd thu ri m' ghuth. 

19 Mar sin phill Abraham a dh'ionn- 
suidh 'òganacha ; agus dh'èirich iad 
suas, agus chaidh iad cuideachd gu 
Beer-seba : agus ghabh Abraham. 
còmhnuidh aig Beer-seba. 

20 Agus an deigh nan nithe sin dh'. 
innseadh do Abraham, ag ràdh, Feuch, 
rug Milcah mar an ceudna mic do d* 
bhràthair Nahor ; 

21 Hus a cheud-ghin, agus Buds a 
bhràthair, agus Cemuel athair Araim, 

22 Agus Chesed, agus Hadso, agus 
Pildas, agus Idlaph, agus Betuel. 

23 Agus ghin Betuel Rebecah; an 
ochdnar sin rug Milcah do Nahor, 
bràthair Abrahaim. 

24 Agus a leannan, d'am J'ainm 
Reumah, mg ise mar an ceudna Tebah, 
agus Gaham, agus Tahas, agus Maa- 
chah. 

CAIB. XXIII. 
A GUS bha Sarah beò ceud agus 
-^*- seachd bliadhna fichead ; b'iad so 
bliadhnacha beatha Sharah. 

2 Agus fhuair Sarah bàs ann an 
Ciriat-arba ; 'se sin Hebron ann an tìr 
Chanaain : Agus thàinig Abraham a 
dheanamh tuiridh air son Sharah, ag- 
us a chaoidh air a son. 

3 Agus dli'èirich Abraham suas o 
làthair a mhairbh, agus labhair e rì 
mic Het, ag ràdh, 

4 Is coigreach aguì fear-cuairt mise 
maille ribh : thugaibh dhomh sealbh 
àit-adhlaic maille ribh, agusgu'n adh- 
laic mi mo mharbh as mo shealladh. 

5 Agusf hreagairmic Het Abraliain, 
ag ràdh r}s, 

I CAIB. XXIV. 19 6 Eisd ruinne, rao thighearna : is 
uachdaran cumhachdach thusa 'nar 
measgne; ann an roghainn ar n-àit- 
eachan-adhlaic, adhlaic do mharbh : 
cha chum duine 'nar measgne 'àit- 
adhlaic uait, gu d' mharbh adhlac 
ann. 

7 Agus dh'èirich Abraham suas, 
agus chrom se e fe'in do mhuinntir na 
tlre, eadhon do mhic Het. 

8 Agus labhair e riu, ag ràdh, Ma's 
aùl leibh guV. adhlaicinn mo mharbh 
as mo shealladh, èisdibh rium, agus 
labhraibh air mo shonri h-Ephron mac 
Shohair ; 

9 Chum as gu'n toir e dhomh uaimh 
Mhachpelah a ia aige, a ta ann an crìch 
achaidh ; air son uireadairgid 's is fiu 
', thugadh e dhornh i mar sheilbh àit- 
adnlaic 'nur measgsa. 

10 Agus bha Ephron 'na chòmh- 
nuidh am measg chloinue Het. Agus 
f hreagair Ephron an t-Hiteach Abra- 
nam ann an eisdeachd cloinne Het, 
eadhon gach neach a chaidh steach air 
geatadh a bhaile-san, ag ràdh, 

11 Na biodh e mar sin, mo thigh- 
earna, e'isd rium: an t-achadh bheir 
mi dhuit, agus an uaimh a ta ann, 
Oheir ini dhuit i ; ann an làthair mhac 
mo dhaoine bheir mi dhuit i : adhlaic 
do mharbh. 

12 Agus chrom Abraham e fein 
siosan làthair muinntir na tire. 

13 Agus labhair e ri h-Ephron, ann 
an eisdeachd muinntir na tìre, ag rkdh, 
Ach ma bhcir thu scach-u! i, sui'dheam 
ort, eisdrium: bheir rni dhuit airgiod 
air son an achaidh, gabh uam e, agus 
adhlaicidh mi mo mharbh an sin. 

14 Agus fhreagair Ephron Abra- 
nam, ag ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd rium : isjiu 
an t-achadh ceithir cheud secel airgid ; 
ciod sin eadar mise ag us thusa ? uime 
sui adhlaic do mharbh. 

16 Agusdh'e'isdAbrahamrih-Eph- 
ron, agus thomhais Abraham do Eph- 
ron an t-airgiod, a dh'ainmich e ann 
an èisdeachd mhac Het, ceithir cheud 
secel airgid, a ghabhas an ceannaiche. 

17 Agus rinneadh achadh Ephroin, 
a bka ann a m Machpeiah, a bha fa 
chomhair Mhamre, an t-achadh, agus 
an uaimh a bh' ann, agus gach craobh 
a bha san achadh, a bha 'na chrich uile 
rnu'n cuairt, 

18 Daingean do Abraham mar 
Sheiibh, ann an làthair cloinne Het, 
am fianuis gach neach a chaidh steach 
air geatadh a bhaile-san. 

19 Agus an deigh sin dh'adlilaic A- 
braham Sarah a bhean, ann an uaimh 
achaidh Mhachpelah, fa chomhair 
Mhamre : is e sin Hebron ami an tìr 
Chanaain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, agus 
an uaimh a ta ann, daingean do Abra- 
nam, rnar sheilbh àit-adhlaic, le mic 
Het, CAIB. XXIV. 

\ GU3 bha Abraham sean, agng air 
-^ 4 - teachd gu h-aois mhòir, agua 
bheannaich an Tigheam Abraham 
anns na h-uile nithibh. 

2 Agus thubhaht Abraham r'a 
sheirbhiseach bu shine 'na thigh, aig 
an robh riaghladh gach ni a bh'aige? 
Cuir, guidheam ort, do làmh fo m' 
shliasaid ; 

5 Agus bheir mi ort mionnachadh 
air an Tigheama, Dia nàimh, agus Dia 
na talmhainn, nach gabh thu bean do 
m' mhac do nigheanaibh nan Canaan- 
ach, am measg am bheil mis' a'm' 
chomhnuidh : 

4 Ach theid thu do m' dhùthaica 
fèin, agus a chum mo luchd-dàimh, 
agus gabhaidh tu bean do m' mhac 
Isaac. 

5 Agus thubhairt an seirbhiseach 
ris, Ma's e 's nach bi a' bhean toileach 
air mis' a leantuimi do'n tìr so, an tìgin 
dhomh do mhac a thoirt air 'ais a rìs 
do'n tir as an d'thàinig thu ? 

6 Agus thubhairt Abraham ris, 
Thoir an ro-aire nach toir thu mo mhac 
an sin a ris. 

7 An Tigheama, Dia nèimh, a thug 
mise o thigh m'athar, agus o thrr mo 
dhilsean, agus a labhair rium, agus a 
mhionnaich dhomh, ag ràdh, Do d' 
shliochd bheir mi am fearànn so; 
cuiridh esan 'aingeal fe'in romhad, ag- 
us gabhaidh tu bean do m' mhac as a 
sin. 

8 Agus mur bi a' bhean toileach air 
thusa a leantuinn, an sin bithidh tu 
saor o m' mhionnaibh so : a mhàin na 
toir mo mhac an sin a ris. 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh 
fo shliasaid Abrahaim a mhaighstir, 
agus mhiomiaich e dha thaobh an ni 

10 Agus ghabh an seirbhiseach 
deich càmhail do chàmhalan a mhaigh- 
stir, agus dhf halbh e; oir bha maoin 
a mhaighsth- uile aige f'a làimh: Ag- 
us dh'eirich e, agus chaidh e gu Me- 
sopotamia, gu baile Nahoir. 

11 Agus thuge air na càmhail an 
glùn a lùbadh an taobh a muigh do'n 
bhaile, làhnh ri tobar uisge, mu thràth 
feasgair, eadhon mu'n àman ttìdmnài 
a mach a tharruing uisge. 

12 Agusthubhairte, OThigheama, 
Dhè mo mhaighstir Abrahaim, deo- 
naich gu'n soirbhich leams' an diugh, 
agus nochd caoimhneas do m'mhaigh- 
stir Abraham. 

.15 Feuch, tha mi m' sheasamh anso 
iaimh ris an tobar uisge, agus thig 
nigheana muinntir a' bhaile mach a 
tharruing uisge. 

14 Agus tachaireadh e, a' mhaigh- 
dean ris an abair mise, Leig sios, guidh- 
eam ort, do shoitheach, chum's gu'n 
ol mi ; agus their ise, Ol, agus bheir 
mise deoch do d' chàmhail mar an 
ceudna: gu ma h-ì sin fèin a dh'ar- dulch thu do d' sheirbhiseach Isaac : 
agus le sin bithidh fios agam gu'n do 
nochd thu caoimhneas do m' mhaigh- 
stir. 

15 Agus mun do sguir e do labhairt, 
feuch, thàinig Rebecah a mach, a rug- 
adh do Bhetuel, mac Mhilcah, mnà 
Nahoir, bràthar Abrahaim ; agus a 
soitheach air a gualainn. 

16 Agus bha a' chailin ro-mhais- 
each ri amharc oirre, òigh ; agus cha b' chluas-f liàinne, agus na làmh-fhaìleatl 
air làmhan a pheathar, agus 'nuair a 
chual' e briathra Rebecah a pheathar, 
ag ràdh, Mar so labhair an duine 1 ium ; 
an sinthàinige dh'ionnsuidh an duine, 
agus, feuch, sheas e làimh rìs na càmh- 
ail aig an tobar. 

31 Agus thubhairt e, Thig a steacb, 
thusa ta beannaichte o'n Tighearna; 
c'uime sheasas tu a muigh ? oir dh'ull- 
uich mise an tigh, agus àite do ira oithne do fhear riamh i : agus chaidh , càmhail, 
i sìos do'n tobar, agus lìon i a soith- 32 Agus thàinig an duine do'n tigh, 
each, agus thàinig ì nios. I agus dh'fhuasgail e na càmhail, agus 

17 Agus ruith an seirbhiseach 'na | thug e seachad conlach agus innlinn coinneamh, agus thubhairt e, Leig 
dhomh, guidheam ort, beagan uisg' òl 
as do shoitheach. 

18 Agus thubhairt i, Ol, mo thigh- 
earna : agus ghreas i oirre, agus leig i 
sìos a soitheach air a làimh, agus thug 
i dha deoch. 

19 Agus an de'igh dh'i deoch a thoirt 
da, thubhairt i, Tairngidh mi ^rìsge 
air son do chàmhal mar an ceudna, 
gus an sguir iad a dh'òl. 

20 Agus ghreas i oirre, agusdh'fhal- 
mhuich i a soitheach san amar, agus 
ruith i ris do'n tobar a tharruing uisge : 
agus tharruing i air son a chàmhal 
uile. 

21 Agus bha'n duine ag amharc le 
h-iongantas oirre, agus a' fantuinn 
'na thosd, a dh'f heuchainn an d'thug, 
no nach d'thug, an Tighearn air a 
tìiurus soirbheachadh leis. 

22 Agus 'nuair a sguir na càmhail 
a dh'ol, an sin ghabh an duine cluas- 
f hàinne òir, san robh leth seceil a 
chudthrom, agus dà làmh-fhail air 
son a làmh, san robh deich seceil òir a 
chudthrom. 

23 Agus thubhairt e, Cò d'an nigh- 
ean thu ? innisdhomh, guidheam ort: 
am bheil ann an tigh t'athar àite 
dhuinn gu tàmh a ghabhail ann ? 

24 Agus thubhairt i ris, Is mise 
nighean Bhetueil, mliic Mhilcah, a 
rug i do Nahor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, 
Tha againne araon conlach, agus inn- 
linn gu leòr, agus àite gu tàmh a phabh- 
ail ann. 

26 Agus chrom an duino e fèm sios, 
agus rinn e aoradh do'n Tighearna. 

27 Agus thubhairt e, Beannaichte 
gu robh an Tighearna, Dia mo mhaigh- 
stir Abrahaim, nach do bhuin a thrò- 
cair agus 'f hirinn o m' mhaighstir : 
air dhomhsa bhi san t-slighe, stiuir an 
Tighearna mi gu tigh bhràithre mo 
mhaighstir. 

28 Agus ruith a' mhaighdean, agus 
dh'innis i na nithe-sa do mhuinntir 
tighe a mathar. 

29 Agus bha bràthair aig Rebecah, 
d'am b'ainm Laban : agus ruith Laban 
a dh'ionnsuidh an duine a mach chum 
an tobair. 

30 Agus 'nuair a chunnaic e a' nan càmhal, agus uisge a 
dh'ionnlad a chos, egus cosan nan 
daoine a bha maille ris. 

33 Agus chuireadh biadh air a bheu- 
laobh gu itheadh : ach thubhairt e, 
Cha 'n ith mi, gus an innis mi mo 
ghnothuch. Agus thubhairt esan,Labh- 
air romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is mise seir- 
bhiseach Abrahaim ; 

35 Agus bheannaich an Tìghearna 
mo mhaighstir gu mòr, agus tha e air 
f às cumhachdach : agus thug e dha 
caoraich, agus crodh, agus airgicd, 
agus òr, agus ògiaich agus banoglaich, 
ag\is càmhail agus asail ; 

36 AgusrugSarah,beanmomhaigh- 
stir, mac do m' mhaighstir 'na sean 
aois ; agus thug e dhasan gach ni a 
bh' aige; 

57 Agus thug mo mhaighstir ormsa 
mo mhionnan a thoirt, ag ràdh, Cha 
ghabh thu bean do m' mhac do nigh- 
eanaibh nan Canaanach, muinntir a 
iha mise a chòmhnuidh 'nam fearann : 

38 Ach theid thu dh'ionnsuidh 
tighe m'athar, agus a dh'ionnsuidh 
mo dhilsean, agus gabhaidh tu bean 
do m' mhac. 

39 Agusthubhairtmirim'mhaigh- 
stir, Theagamh nach lean a' bhean 
mi: 

40 Agus thubhairt esan rium, Guir- 
idh an Tigheam, an làthair an do 
ghluais mise, 'aingeal fèin leat, agus 
soirbhichidh e do thurus ; agus gabh- 
aidh tu bean do m' mhac o m' dhil- 
sibh, agus o thigh m'athar. 

41 An sin bithidh tu saor o m' 
mhionnaibh-sa, 'nuair a thig thu chum 
mo dhilsean ; agus mur toir iad dhuit 
bean, an sin bithidh tu saor o m' mhion- 
naibh. 

42 Agus thàinig mi'n diugh chum 
an tobair, agus thubhairt mi, O Thigh- 
earna, Dhe mo mhaighstir Abrahaim, 
ma shoirbhicheas tu nis mo thurus air 
am bheil mi 'g imeachd ; 

43 Feuch, tha mi m'sheasamh làimh 
ris an tobar uisge ; agus 'nuair a thig 
a' mhaighdean a mach a tharruing 
uisge, agus a their mi rithe, Thoir 
dhomh, guidheam ort, beagan uisge 
ri 61 as do shoitheach ; 

44 Agus a their ise rium, Ol thu ftiin, agus tairngidh mise mar an ceud- 
na do d'chàmhail : gu tna /i-i sin fèin 
a' bhean a dh'òrduich an Tighearna 
do mhac mo mhaighstir. 

45 Agus mun do sguir mi do labh- 
airt a'm' chridhe, feuch, thàinig Re- 
becah a mach, agus a soitheach air a 
gualainn ; agus chaidh i sìos do'n to- 
bar, agus tharruing i uisge : Agus thu- 
bhairt mi rithe, Thoir dhomh deoch, 
guidheam ort : 

4G Agus ghreas i oirre, agus leig i 
slos a soitheach o 'giuilainn, agus thu- 
bhairt i, Ol, agus bheir mi deoch do d' 
chàmhail mar an ceudna : agus dli' òl 
mi, agus thug i air na càmhail òl mar 
an ceudna. 

47 Agus dh'fhiosraich mi dhith, 
agus thubhairt mi, Cò d'an nighean 
thusa ? Agus thubhairt ise, Is mi 
nighean Bhetueil, mhic Nahoir, a rug 
Milcah dha : Agus chuir mi a' chluas- 
f hàinne air a h-aghaidh, agus nalàmh- 
f hailean air a làmhan. 

48 Agus chrom mi sìos mo cheann, 
agus rinn mi aoradh do'n Tigheama, 
agus bhpannaich mi an Tigheama, 
Dia mo mhaighstir Abrahaim, a threòr- 
aich mi san t T slighe cheart, a gha- 
bhail nighinn bràthar mo mhaighstir 
d'a mhac. 

49 Agus a nis, ma bhuineas sibh gu 
caoimhneil agus gu fìrinneach ri m' 
mhaighstir.innsibhdhomh; agus mur 
buin, iimsibh dhomh; chum as gu'n 
tionndaidh mi dh'ionnsuidh na iàimhe 
deise, no na làimhe chthe. 

50 An sin f hreagair Laban agus Be 
tuel, agus thubhairt iad, '5 ann o 'n 
Tighearna thàinig an ni so : cha'n urr- 
ainn sinne qlc np maith a ràdh riut. 

51 Peuch, tlia Rebecah a'd' làthair, 
gabh i, agus imich ; agus biodh i 'na 
mnaoi aig mac do mhaighstir, mar a 
labhair an Tighearna. 

52 Agus 'nuair a chuala seirbhiseach 
Abrahaim am briathra, chrom se e 
fèin gu làr do'n Tigheama. 

53 Agus thug an seirbhiseach a là- 
thair seudan airgid agus seudan òir, 
agus eudach, agus thug e iad do Re- 
becah: thug e mar an ceudna nithe 
Iuachmhor à'a. bràthair agus d'a màth- 
alr. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, 
e fein agus na daoine a bìux maille ris, 
agus dh'fhan iad rè na h-oidhche : 
agus dh'e'irich iad sa' mhaduinn ; ag- 
US thubhairt esan, Cuiribh air falbh 
mi dh'ionnsuilh mo mhaighstir. 

55 Agus thubhairt a bràthair agus 
a màthair, Fanadh a' mhaighdean 
maille ruinne air a' chuid a's lugha 
deich làithean; "na dhèigh sin falbh- 
aidh i. ° 

56 Agus thubhairt e riu, Na cuiribh 
moille orm, oir shoirbhich an Tigh- 
earna mo thurus: cuiribh air falbh 
mi, chum gu'n t&d mi dh'ionnsuidh 
mo mhaighstir. XXV. 21 

57 Agus thubhairt iad, Gairmidh 
sinn air a' mhaighdinn, agus fiosraich- 
idh sinn d'a beul fein. 

58 Agus ghairm iad air Rebecah, 
agus thubhairt iad rithe, An teld thu 
leis an duine so? Agus thubhairt i, 
Thèid. 

59 Agus chuir iad air falbh Re- 
becah am piuthar, agus a banaltrum, 
agus seirbhiseach Abrahaim, agus a 
dhaome. 

60 Agus bheannaich iad Rebecah, 
agus thubhaurt iad rithe, 'S tu ar 
piuthar, bi-sa a'd' mhàtìiair mhìlte do 
mhuillionaibh ; agus sealbhaicheadh 
do sWiochd geata na muinntir sin la 
'm fuathach iad. 

61 Agus dh'e'irich Rebecah, agus a 
maighdeanan, agus mharcaich iad air 
na càmhail, agus lean iad an duine : 
agus ghabh an seirbhiseach Rebecah, 
agus dh'fhalbh e roimhe. 

62 Agus bha Isaac a' teachd o- 
shlighe an tobair Lahai-roi ; oir bha e 
chòmhnuidh san tìr mu dheas. 

63 Agus chaidh Isaac a mach a 
bheachd-smuaineachadh san f haiche 
air feasgar : agus thog e suas a shùii- 
ean, agus chunnaic e, agus, feuch, bha 
na càmhail a' tìghinn, ' 

64 Agus thog 'Rebecah suas a sùil- 
ean, agus 'nuair a chunnaic i Isaac, 
theirlng i bhàrr a' chamhail, 

65 Agus thubhairt i ris an t-seir- 
bhiseach, Co e'n duine so a ta sràid- 
imeachd san f haiche g"ar coinneach- 
adli ? Agus thubhairt an seirbbiseach, 
'6' e mo mhaighstir a th'ann : an sin 
ghabh i gnois-bhrat,aguschòmhdaich 
si i fem. 

66 Agus dh'innis an seirbhiseach do 
Isaac na h-uile nithe a rinn e. 

67 Agus thug Isaac i do bhùth Sha- 
rah a mhàthar, agus ghabh e Rebecah, 
agus bha i aige 'na mnaoi ; agus 
ghrhdhaich e i : agus f huair Isaac sòlas 
an dèigh bàis a mhàthar. 

CAIB, XXV. 

AN sin ghabh Abraham hean a rìs, 
d'am b' ainm Ceturah. 

2 Agus rag i dha Simran, agus Ioc- 
san, agus Medan, agus Midian, Eigus 
Isbac, agus Suah. 

3 Agus ghin Iocsan Seba, agus De- 
dan. Agus b' iad mic Dhedam Asu- 
rira, agus Letusim, agus Leumim. 

4 Agus mic Mhidiain ; Ephah, agus 
Epher, agus Hanoch, agus Abidah, ag- 
us Eldaah : b' iad sin uiie mic Chetu- 
r'ah. 

5 Agus thug Abraham gach rd abh' 
aige do Isaac, 

6 Àch do mhic nan |eannan a bh' 
aig Abraham, thug Abraham tiodh- 
laca ; agus chuir e air falbh iad o 'mhac 
Isaac, 'nuair a bha e fein fathast beò, 
do'n taobh an ear, do thir na h-àirde 
'n ear. 

7 Agus is iad so làithean bhliadh- 
nacha beatha Abrahaim a bha e beò ; 22 GEN 

ceud agus tri fichead, agus cùig bliadh- 
na deug. 

8 An sin thug Abraham suas an 
deò, agus fhuair e bàs ann an deadh 
shean aois, 'na sheann duine, agus làn 
do bhliadhnaibh ; agus chruinnicheadh 
e chum a mhuinntir. 

9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac ag- 
us Ismael e ann an uaimh Mhachpelah, 
ann an achadh Ephroin, mhic Shoair 
an Hitich, a ta fa chomhair Mham- 
re; 

10 An t-achadh a cheannaich Abra- 
ham o mhic Het : ann an sin dh'adh- 
laiceadh Abraham, agus Sarah a 
bhean. 

11 Agus an dèigh bàis Abràhaim, 
bheannaich Dia Isaac a mhac : agus 
ghabh Isaac còmhnuidh làimh ri tobar 
Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin ginealaich Is- 
maeil, mhic Abrahaim, a rug Hagar 
a'bhan-Eiphiteach, banoglach Sharah, 
do Abraham. 

13 Agus is iad sin ainmeana mhac 
Ismaeil, 'nan ainmeanaibh, a rèir an 
ginealacha: ceud-ghin Ismaeil, Ne- 
baiot; agus Cedar, agus Adbeel, agus 
Mibsam, 

14 Agus Misma, agus Dumah, agus 
Masa, 

15 Hadar, agus Tema, Ietur, Na- 
phis, agus Cedemah. 

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is iad 
sin an ainmeana 'nam bailtibh, agus 
'nan daingneachaibh ; dà cheannard 
deug a rerr am fineacha. 

17 Agus is iad sin bliadhnacha 
beatha Ismaeil, ceud agus seachd 
bliadhna deug 'ar f hichead : agusthug 
e suas an deò, agus dh'eug e, agus 
chruinnicheadh e chum a mhuinntir. 

18 Agus ghabh iad còmhnuidh o 
Habhilah gu ruig Sur, a ta fa chomh- 
air na h-Eiphit, mar a thè'id thu gu 
h-Asiria. An làthair a bhràithrean 
uile f huair e bàs. 

19 Agus is iad sin ginealaich Isaaic, 
mhic Abrahaim : Ghin Abraham 
Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fhichead 
bliadhna dh'aois 'nuair a ghabh e Re- 
becah, nighean Bhetueil, an t-Siriaich 
o Phadan-aram, piuthar Labain an 
t-Siriaich, dha fe'in 'na mnaoi. 

21 Agus ghuìdh Isaac an Tighearna 
air son a mhnà, a chionn gu'n robh i 
neo-thorrach : agus dh'e'isd an Tigh- 
eama ris, agus dh'fhàs Rebecah a 
bhean torrach. 

22 Agus bha a' chlann a' coimh- 
ghleacadh an taobh a stigh dh'i : agus 
thubhairt ise, Jlala chitis mar sin, c'ar 
son a tha mi mar so ? Agus chaidh i 
adh'fhiosrachadh do'n Tighearna. 

23 Agus thubhairt an Tigheama 
rithe, tha dk chinneach a'd' bholg, 
agus bithidh dà shluagh air an sgaradh 
o f innibh i agus bithidh aon sluagh 
Jhivbh so ni's treise na 'n sluagh eile ; agus ni esan a's sine seirbhis dhasan a's 
òige. 

24 Agus 'nuair a choimhlionadh a 
làithean gu bi air ah-aisead, feuch, bha 
leth-aona 'na bolg. 

25 Agus thàinig an ceud-ghin a 
mach dearg, is e uile mar fhalluinn 
mholaich : agus thug iad Esau mar 
ainm air. 

26 Agus 'na dhèigh sin thàinig a 
bhràthair a mach, agus greim aig a 
làimh do shàil Esau; agus thugadh 
Iacob mar ainm air : agus bìia Isaac tri 
fichead bliadhna dh'acis, 'nuair a rug- 
adh iad. 

27 Agus dh'fhàs na gillean; agus 
bha tsau 'na shealgair seòlta, 'na f hear 
macharach ; agus bha Iacob 'na dhuine 
coimblionta, a' gabhaU còmhnuidh am 
bùthaibh. 

28 Agus ghràdhaich Isaac Esau, a 
chionn gu'n d'ith ed'a shithinn ; ach 
ghràdhaich Rebecah Iacob. 

29 Agus bhruich Iacob brochan: 
agus thàinig Esau o'n mhachair, agus 
e fann. 

30 Agus thubhairt Esau ri Iacob, 
Leig dhomh itheadh, guidheam ort^ 
do'n bhrochan dhearg sin ftin ; oir tha 
mi fami : uime sin thugadh Edom mar 
ainm air. 

31 Agus thubhairt Iacob, Reicrium 
an diugh do chòir-bhrelthe. 

32 Agus thubhairt Esau, Feuch, tha 
mi dlùth do'n bhhs ; agus ciod an tairbh 
a tha sa' chòir-bhreithe so dhomhsa? 

33 Agus thubhairt Iacob, Mionnaich 
dhomhsa an diugh ; agus mhionnaich 
e dha : agus reic e a chòir-bhreithe ri 
Iacob. 

34 An sin thug Iacob do Esau aran, 
agus brochan do ghall-pheasair ; agus 
dh'ith e agus dh'òl e, agus dh'eirich e, 
agus dh'fhalbh e roirnhe : mar sorinn 
Esau dimeas air a chòir-bhreithe, 

CAIB. XXVI. 

AGUS bha gorta san tìr a bharrachd 
air a' cheud ghorta a bha ann an 
làithibh Abrahaim : agus chaidh Isaac 
gu Abimelech righ nam Philisteach, 
do Gherar. 

2 Agus dh'f hoillsich an Tighearn e 
fem dha, agus thubhairt e, Na rach 
sìos do'n Eiphit: gabh còmhnuidh 
anns an tìr a dh' innseas mise dhuit. 

3 Bi air chuairt san tir so, agus 
bithidh mise maille riut, agus beann- 
aichidh mi thu : oir dhuitse, agus do 
d' shliochd, bheir mise r.a dùthchanna 
sin uile, agus coimhlionaidh mi na 
mionnan a mhionnaich mi do t'athair 
Abraham : 

4 Agus bheir mi air do shliochd f às 
lionmh or mar reulta nèimh, agus bheir 
mi do d' shliochd na dùthchaima sin 
uile : agus beaimaichear ann ad 
shliochd-sa uile chinnich na talmh- 
ainn ; 

5 Do bhrigh gu'n d' èisd Abraham 
ri m' ghuth, agus gu'n do ghleidh e m'iarrtus, m' àitheanta, m'orduighean, 
agus mo laghanna. 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh ann 
an Gerar. 

7 Agus dh'f hiosraich daoine an àite 
dheth m'a mhnaoi ; agus thubhairt e, 
'Si mo phiuthar i : oir bha eagal air a 
ràdh, 'Si mo bhean i; air eagal, ars' 
esan, gu'm marbhadh daoine an àite 
mi air son Rebecah, do bhrìgh gu'« 
robh i maiseach ri amharc oirre. 

S Agus 'nuair a bha e aimsir f had 
an sin, sheall Abimelech righ nam 
Philisteach a mach air uinneig, agus 
chunnaic e, agus, feuch, bha Isaac a' 
sùgradh r'a mhnaoi Rebecah. 

9 Agus ghairm Abimelech air Isaac, 
agus thubhairt e, Feuch, gu cinnteach 
's i do bhean i : agus cionnus a thu- 
bhairt thu, 'Sì mo phiuthar i ? agus 
thubhairt Isaac ris, A chionn gu'n d' 
thubhairt mi, Air eagal gu'm bàsaich 
nri air a son. 

10 Agus thubhairt Abimelech, Ciod 
e so a rinn thu oirnn ? dh'f heudadh a 
h-aon do'n t-sluagh luidhe le d' mhnaoi, 
agus bheireadh tu cionta oirnne. 

11 Agus thug Abimelech àithne à'a 
shluagh uile, ag ràdh, Esan a bheanas 
rìs an duine so, no r'a mhnaoi, gu 
cinnteach culrear gu bàs e. 

12 An sin shìol-chuir Isaac san tìr 
sin, agusfhuaire sa'bhliadhnasinfein 
a' cheud uiread 's a chuir e, agus 
bhearmaich an Tigheam e. 

13 Agus dh'f hàs an duine mòr, ag- 
us chaidh e air aghaidh, agus dh'f hàs 
e, gus an robh e ro-mhòr : 

14 Oir bha aige sealbh chaorach, ag- 
us sealbh cruidh, agus mòran sheir- 
bhiseach. Agus ghabh na Philistich 
farmad ris. 

15 Agus dhùin na Philistich suas 
na tobair uile a chladhaich seirbhisich 
'athar, ann an làithibh Abrahaim 'a- 
thar, agus lìon iad le h-ùir iad. 

16 Agus thubhairt Abimelech ri 
h-Isaac, Imich uainne ; oir is cumh- 
achdaiche thu gu mùr na sinne. 

17 Agus dh'imich Isaac as a sin, 
agus shuidhich e a bhùth ann an 
gleann Gherair, agus ghabh e còmh- 
■nuidh an sin. 

18 Agus chladhaich Isaac a rìs na 
tobair ui?ge, a chladhaicheadh ann an 
laithibh Abrahaìm 'athar ; oir dhùin 
na Philistich suas iad an deigh bàis 
Abrahaim : agus thug e ainmean ona 
a rèir nan ainm a thug 'athair or- 
ra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich 
Isaaic sa' ghleann, agus f huair iad an 
sin tobar f ìor-uisge. 

20 Agus rinn buachaillean Gherair 
consachadh ri buachaillean Isaaic, ag 
ràdh, Zj leinne an t-uisge : agus thug 
e Esec mar ainm -.ir an tobar, a chionn 
gu'n d'rinn iad consachadh ris. 

21 Agus chladhaich iad tobar eile, 
agus rinn iad consachadh uime sin [XVII. 23 

cuideachd: agus thug e Sitnah mar 
ainm air. 

22 Agus chaidh e imrich as a sfn, 
agus chladhaich e tobar eile ; agus chà 
d'rinn iad consachadh uime sin : agus thug e Rehobot mar ainm air ; agus thubhairt e, Oir thug an Tighearn a 
nis farsaingeachd dhuinn ; agus f as- 
aidh sinn lìonmhor san tlr. 

23 Agus chaidh e suas as a sin gu 
Beer-seba. 

2+ Agus dh'fhoillsich an Tighearn 
e fein da san oidhche sin fèin, agus 
thubhairt e, Is mise Dia Abrahaim 
t'athar ; na biodh eagal ort, oir a te 
mise maille riut, agus beannaichidh 
mi thu, agus ni mi do shliochd lìon- 
mhor air sgàth mo sheirbhisich Abra- 

25 Agus thog e altair an sin, agus 
ghairm e air ainin an Tigheam, agus 
shuidhich e an sin a bhùth: agus 
chladhaich seirbhisich Isaaic tobaran 

26 An sin chaidh Abimelech d'a 
ionnsuidh o Gherar, agus a charaid 
Ahudsat, agus Phichol àrd cheannard 
a shluaigh. 

27 Agus thubhairt Isaac riu, Car 
son a thàinig sibh a m'ionnsuidh, agus 
gu bheil fuath agaibh dhomh, agus 
gu'n do chuir sibh uaibh mi ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Chunn- 
aic sinn gu cinnteach gu'n robh an 
Tighearna leat ; agus thubhairt sinn, 
Biodh a nis mionnan eadaruinn, eadh- 
on eadar sinne agus thusa, agus dean- 
amaid coimhcheangal riut ; 

29 Nach dean thu oirnne cron sam 
bith, mar nach do bhean sinne riutsa, 
agus mar nach do rinn sinn ni sam 
bith ort ach maith, agus a chuir sinn 
uainn thu an sith : Tha thusa nis air 
do bheannachadh leis an Tighearna, 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agus 
dh'ith agus dh'òl iad. 

31 Agus dh'eirich iad gu moch sa' 
mhaduinn, agus mhionnaich iad d*a 
chèile : agus chuir Isaac air falbh iad, 
agus dh'imich iad uaith an sìth. 

52 Agus air an là sin fèin thàinig 
seirbhisich Isaaic, agus dh'innis iad 
dha mu thimchioll an tobair a chladh- 
aich iad, agus thubhairt iad ris, Fhuair 
sinn uisge. 

33 Agus thuge Seba mar ainm air: 
uime sin is e Beer-seba aimn a' bhaile 
sin gus an là'n diugh. 

54 Agus bha Esau dà fhichead 
bliadhna dh'aois; agus ghabh e mar 
mhnaoi Iudit, nighean Bheeri an Hi- 
tich, agus Basemat nighean Eloin an 
Hitich : 

55 Agus bha iad im 'nam briseadh- 
cridhe do Isaac agus dc Rebecah. 

CAIB. XXVII. 
A GUS 'nuair a bha Isaac air fàs 
■£*- sean, agus a bha a shùilean dall. 
air chor as nach faiceadh e, ghairm e 
air Esau a mhac bu sbine, agus thu- Dhairt e ris, Amhic: agus thubhairt 
esan ris, Feuch, tha mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch anis, 
tha mise sean ; cha'n'eil rìos agam air 
latha mo bhàis. 

3 Agus a nis, guidheam ort, gabh 
t'airm, do bholg-shaighead agus do 
bhogha, agus falbh a mach do'n 
mhachair, agus sealg dhomh sith- 
ionn; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, 
mar is ionmhuinn leam, agus thoir a 
m' ionnsuidh e, agus gu'n ith mi ; 
chum as gu'm beannaich m'anam thu 
mum faigh mi bàs. 

5 Agus chuala Rebecah an uair a 
labhair Isaac r'a mhac Esau: agus 
chaidh Esau do"n mhachair a shealg 
sithinn, gu toirt d'a ionnsuidh. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac 
Iacob, ag ràdh, Feuch, chuala mi 
f athair a' labhairt ri h-Esau do bhrà- 
thair, ag ràdh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh sithionn, 
agus dean biadh blasda dhomh, agus 
gu'n ith mi, agus gu'm beannaich mi 
tliu an làthair an Tighearna, roimh 
mo bhàs. 

8 A nis uime sin, a mhic, eisd ri m 
ghuth, a rerr an ni a to mi ag aith- 
neadh dhuit. 

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an 
treuda, agus thoir a m'ionnsuidh o sin 
dà dheadh mheann do na gabhraibh ; 
agus ni mise iad 'nam biadh blasda 
air son t'athar, mar is ionmhuinn leis : 

10 Agus bheir thu dh'ionnsuidh 
f athar e, agus gu'n ith e, chum as 
gu'm beannaich e thu roimh a bhàs. 

11 Agus thubhairt Iacob ri Rebecah 
a mhàthair, Feuch, tha Esau mo bhrà- 
thair 'na dhuine molach, agus mise 
a'm' dhuine lom. 

12 Ma 's e's gu'n laimhsich m'athair 
ml, an sin measar mi leis mar neach 
leis am b'àill a mhealladh ; agus bheir 
mi mallachadh orm fèin, agus cha 
bheannachadh. 

13 Agus thubhairt a mhàthair ris, 
Ormsa bitheadh do mhallachadh, a 
mhic ; a mhàin èisd ri m' ghuth, agus 
falbh, thoir a m' ionnsuidh iad. 

14 Agus dhf halbh e, agus ghlac e 
iad, agus thug e iad a dh'ionnsuidh a 
mhàthar : agusrinn a mhàthair biadh 
blasda, mar a b'ionmhuinn le 'athair. 

15 Agus ghabh Rebecah eudach 
taitneach Esau a mic bu shine, a 
bh'aice san tigh ; agus chuir i e air 
Iacob a mac a b'òige. 

16 Agus chuir i croicne mheann 
nan gabhar air a làmhan, agus air 
luime a mhuineil. 

17 Agus thug i am biadh blasda, 
agus an t-aran a dheasaich i, do iàirah 
a mic Iacoib. 

18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh 
'athar, agus thubhairt e, Athair : agu 
thubhairt esan, Feuch, tha mi 'n so 
cò thusa, a mhic ? 19 Agus thubhairt Iacob r*a athair, 
Is mise Esau do cheud-ghin ; rinn mi 
mar a dh'iarr thu orm : èmch, guidh- 
eam ort, suidh agus ith do m' shithinn, 
chum as gu'm beannaich t'anam mi. 

20 Agus thubhairt Isaac r'a mhac, 
Cionnus a fhuair thu i cho luath, a 
mhic ? agus thubhairt esan, A chionn 
gu'n do chuir an Tighearna do Dhia 
a'm' rathad i. 

21 Agus thubhairt Isaac ri Iacob, 
Thig am fagus a nis, agus gu'n laimh- 
sich mi thu, a mhic, an tusa fein mo 
mhac Esau, no nach tu. 

22 Agus chaidh Iacob am fagus d'a 
athair Isaac, agus laimhsich se e ; ag- 
us thubhairt e, 'Se 'n guth guth Iacoib, 
ach is iad na làmhan iàmhan Esau. 

23 Agus cha d'aithnich se e, a 
chionn gu'n robh a làmhan molach, 
mar làmhan Esau a bhràthar: mar 
sin bheannaich se e. 

24 Agus thubhairt e, An tusa fèin 
mo mhac Esau ? agus thubhairt esan, 
Is mi. 

25 Agus thubhairt e, Thoir am fa- 
gus domh e, agus ithidh mi do shithinn 
mo mhic, chum as gu'm beannaich 
m'anam thu. Agus thug e 'm fagus 
da e, agus dh'ith e ; agus thug e d' a 
ionnsuidh fìon, agus dh'òl e. 

26 Agus thubhairt 'athair Isaac rfs, 
Thig am fagus a nis, agus pòg mi, a 
mhic. 

27 Agus thàinig e'm fagus, agus 
phòg se e : agus dh'fhairich e boladh 
'eudaich ; agus bheannalch se e, agus 
thubhairt e, Feuch, tha fàile mo mhic 
mar fhàile fearainn, a bheannaich an 
Tighearna. 

28 TJime sin gu'n tugadh Dia dhui,t 
do dhrùchd nèimh, agus do reamh- 
rachd na talmhainn, agus pailteas 
arbhair agus f ìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dhuit, 
agus strìochdadh cinnich dhuit ; bi d' 
uachdaran air do bhràithribh, agus 
cromadh mic do mhàthar sìos duit : 
mallaichte gu'n robh gach neach a 
mhallaicheas thu, agus beannaichte 
gu'n robh gach neach a bheannaicheas 
thu. 

30 Agus cho luath agus a sguir 
Isaac do bheannachadh Iacoib, 'nuair 
bu ghann a bha Iacob air dol a mach 
fathast à làthair Isaaic 'athar, thàinig 
a bhràthair Esau o 'sheilg. 

31 Agus rinn esan mar an ceudna 
biadh blasda, agns thug e dh jonnsuidh 
'athar e ; agus thubhairt e r'a athair, 
Eireadh m'athair, agus itheadh e do 
shithinn a rrihic, chum gu'm beann- 
aich f anam mi. 

32 Agus thubhairt Isaac 'athair ris, 
Cò thusa ? agus thubhairt esan, Is mi 
do mhac, do cheud-ghin Esau. 

33 Agus chriothnaich Isaac le ball- 
chrith anabarraich, agus thubhairt e, 
Cù, c'àite 'm bheil esan a ghlac sithionn, 
ag'ts a thug i m'ionnsuLdh, agus dli'ith CAIB. XXVIII. 25 ■mi do'n lomlan mun d'thàitìig thusa ? 
agus bheannaich mi e, seadh agus 
beannaichte bithidh e. 

31 'Nuair a chual' Esau briathran 
'athar, ghlacdh e le glaodh mòr, agus 
jf o-sheafbh ; agUs thubhairt e r'a athair, 
Beannaich mise, eadhon mise mar an 
ceudna, O athair. 

55 Agus thubhairt e, Thàinig do 
bhràthair le ceilg, àgus thug e leis do 
bheannachadh. 

56 Agus thubhairt esan, Nach ceart 
a thugadh Iacob mar ainm air ? oir 
thàinig e fodham an dà uair so : thug 
e leis mo chòir-bhreithe ; agus, feuch, 
a nis thug e leis mo bheannachadh. 
Agus thubhairt e, Nach do ghleidh 
thu dhomhsa beannachadh ? 

57 Agus fhreagair Isaac, agus thu- 
bhairt e ri h-Esau, Feuch, rinn mi e 
'na uachdaran ort, agus a bhràithrean 
uile thug mi dha mar sheirbhisich ; 
agus le h-arbhar agus le fìon chum 
mi suas e : agus dhuitse ciod a nis a 
ni mi, a mhic ? 

3S Agus thubhaht Esau r'a athair, 
Nach 'eiì agad ach aon bheamrachadh, 
àthair ? beannaich mise, eadhon mise 
mar an ceudna, O athair. Agus thog 
Esau suas a ghuth, agus ghuil e. 

39 Agus "f hreagair Isaac 'athair, 
agus thubhairt e ris, Feuch, ann an 
reamhrachd na talmhainn bithidh do 
chòmhnuidh, agus ann an drùchd 
nèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamh thig thu 
beo, agus do d' bhràthair ni thu seir- 
bliis : agus 'nuair a bhios an uachd- 
aranachd agad, an sin brisidh tu a 
chuing o d' mhuineal. 

41 Agus dh'fhuathaich Esau Iacob 
air son a' bheannachaidh leis an do 
bheannaich 'athair e : agus thubhairt 
Esau 'na chridhe, Tha làithean a' 
bhròin air son m'athar am fagus, agus 
iin ein marbhaidh mi mo bhràtiìair 
Iacob. 

42 Agus dh'innseadh do Rebecah 
briathran Esau a mic bu shine, agus 
chuir i teachdaire uaìthe, agus ghairm 
i air Iacob a mac a b'òige, agus thu- 
bhairt i ris, Feuch, tha do bhràthair 
Esau toirt comhfhurtachd dha fe'in a 

cur roimhe do mharbh- 43 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' 
ghuth ; agus èirich, teich a dh'ioim- 
suidh mo bhràthar Labain do Haran. 
Agus fanaidh tu maille ris beagan 
ào làithibh, gus an tionndaidh fraoch 
f-eirge do bhràthar ; 

45 Gus an tionndaidh corruich do 
bhràfhar uait, agus gu'n dìchuimh- 
nich e na rinn thu air : an sin cuiridh 
mise Jìos, agus bheir mi as a sin thu. 
C'ar son a chaillinn le chèile sibh ann 
an aon là ? 

46 Agus thubhairt Rebecah ri h- 
Isaac, Tha mi sgìth do m' bheatha air 
sou nigheana Het ; ma ghabhas Iacob bean do nigheanaibh Het, mar iadsaa 

a ta do nigheanaibh na dùthcha, ciod 

am maith a ni mo bheatha dhomhsa 3 

CAIB. XXVIII. 

AGUS ghairm Isaac air Iacob, agus 
bheannaich se e, agus dh'àithn e 
dha, agus thubhairt e ris, Cha ghabh 
thu bean do nigheànaibh Chanaain. 

2 Eirich, imich do Phadan-aram, 
do thigh Bhetueil athar do mhàthar, 
agus gabh dhuit fèin as a sin bean dò 
nigheanaibh Labain, bràfhar do mhà- 
thar. 

3 Agus gu beannaicheadh Dia uile- 
chumhachdach thu, agus gu deanadh 
e sìolmhor thu, agus gu tugadh e or-t 
f às lìonmhor, ah- chor as gu'm bi thu 
a'd' chomhcluTiinneachadh chirm- 
each: 

4 Agus gu tugadh e dhuit beann- 
achadh Abrahaim, dhuitse, agus do 
d' shliochd maille riut ; chum gu'n 
sealbhaich thu am fearann anns am 
bheil thu a'd' choigreach, a thug Dia 
do Abraham. 

5 Agus chuir Isaac air falbh Iacob, 
agus chaidh e do Phadan-aram, gtì 
Laban, mac Bhetueil an t-Siriaich, 
bràthah- Rebecah, màthar Iacoib agus 

6 'Nuair a chunnaic Esau gu'n do 
bheannaich Isaac Iacob, agus gu'n do 
chuir e air falbh e do Phadan-aram, a 
ghabhail mnà dha fein as a sin ; aguà 
'nuair a bheannaich se e, gu'n d' thug 
e aithne dlia, ag ràdh, Cha ghabh thu 
bean do nigheanaibh Chanaain ; 

7 Agus gu'n d'fisd Iacob r'a athair, 
agus r'a mhàthair, agus gu'n deachaidh 
e do Phadan-aram ; 

S Agus an uair a chunnaic Esau 
nach do thaitinn nigheana Chanaain 
' i athair Isaac, 

9 An sin chaidh Esau dh'ionnsuidlì 
Isinaeil, agus ghabh e Mahalat nighean 
Ismaeil rrìhic Abrahaim, piuthar Ne- 
baioit, dha fein mar mhnaoi a thuill- 
eadh air na mnaibh a bh'aige. 

10 Agus chaidh Iacob a mach o 
Bheer-seba, agus chaidh e gu Haran. 

11 Agus thachair e air àite àraidJi, 
agus dh'fhan e 'n sin an oidhche sin, 
a chionn gu'n rohh a' ghrian air luidhe : 
agus ghabh e h-aon do chlachaibh an 
àite sin, agus chuir e fo a cheann ?", 
agus luidh e sìos san àite sin a chodal. 

12 Agus bhruadair e ; agus, feuch, 
f àradh air a chur suas air an talamh, 
agus a bhàrr a' ruigheachd gu nèamh : 
agus, feuch, aingil Dè a' dol suas agus 
a' teachd a nuas air. 

15 Agus, feuch, sheas an Tigheama 
os a cheann, agtis thubhairt e, Is mise 
an Tighearna Dia Abrahaim t'athar, 
agus Dia Isaaic: am fearann air am 
bheil thu do luidhe, bheir mise dhuit 
e, agus do d' shliochd. 

14 Agus bithidh do shliochd màr 
dhuslach na talmhainn ; agus sgaoilidh 
tu 'mach a dh*ionnsufdh na h-aird' an 

i B 26 GEN 

iar, agus na h-aird' an ear, agus a 
dh'ionnsuidh na h-àirde tuath agusna 
h-àirde deas : agus beannaichear ann- 
adsan uile theaghlaiche na talmhainn, 
agus ann ad shliochd. 

15 Agus, feuch, tlia mise maille riut, 
agus gleidhidh mi thu anns gaeh àit 
d' an tèid thu, agus bheir mi rìs thu 
dh'ionnsuidh na tire so ; oir cha trèig 
tni thu, gus an dean mi an nì sin a 
labhair mi riut. 

16 Agus dhùisg Iacob as a chodal, 
àgus thubhairt e, Gu cinnteach tha 'n 
Tighearna san àite so, agus cha robh 
fìos agam air. 

17 Agus bha eagal air, agus thu- 
hhairt e, Cia h-uamhasach an t-ionad 
so ! cha 'n àit air bith so ach tigh Dhe", 
àgus is e so geata nèimh. 

18 Agus dh'eirich Iacob gu moch 
sa' mhaduinn, agus ghabh e a' chlach 
a chuir e fo a cheann, agus chuir e suas 
'na carragh i, agus dhòirt e oladh air 
a mullach. 

19 Agus thug e Bet-el mar ainm air 
an àite sin : ach b' e Luds aimn a' bhaile 
sin air tùs. 

20 Agus bhòidich Iacob bòid, ag 
ràdh, Ma bhios Dia leam, agus ma 
ghleidheas e mi air an t-slighe sin air 
am bheil mi 'g imeaehd, agus rna bheir 
e dhomh aran r'a itheadh, agus eudach 
r'a chur umam ; 

21 Agus gu'n tig mi rìs an sìth a 
dh'ionnsuidh tighe m'athar; an sin 
bithidh an Tighearn agam 'na Dhia 

22 Agusbithidh a' chlach so, a chuir 
jni suas 'na carragh, 'na tigh aig Dia : 
agus do gach ni a bheir thu dhomh 
bheir mi gu cinnteach an deachamh 
dhuit. 

CAIB. XXIX. 

AN sin dh'imich Iacob air a thurus, 
agus chaidh e do dhùthaich 
dhaome na h-àirde 'n ear. 

2 Agus dh'amhairc e, agus, feuch 
tobar sa' mhachair, agus, feuch, bha 'n 
sin tri treuda chaorach 'nan luidhe 
làimh ris ; oir as an tobar sin thug iad 
uisge do na treudaibh : agus blia clach 
mhòr air beul an tobair. 

3 Agus chruinnicheadh a dh'ionn 
suidh sin na treudan uile ; agus char 
uich iad a' chlach bhàrr beoil an to 
bair, agus thug iad uisge do na caor 
aich, agus chuir iad a' chlach a rls 
air beul an tobair 'na h-àite fein. 

4 Agus thubhairt Iacob riu, Mo 
bhràithre, cia as a thàinig sibh ? Ag- 
us thubhairt iadsan, O Haran thàinìg 
sinne. 

5 Agus thubhairt e riu, An aithne 
dhuibh Laban mac Nahoir ? Agus 
thubhairt iadsan, ls aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am bheil e 
gu maith? Agus thubhairt iadsan 
Tha e gu maith : agus, feuch, a U 
Rachel a njghean a' tighinn leis na 
caoraich . 

7 Agus thubhairt e, Feuoh, 'se fa thast àird' an latha a t' ann, agus cha 
d' thàinig idìr àm cruinneachadh na 
sprèidhe : thugaibhs' uisge do na caor- 
aich, ,agus rachaibh agus ionaitraibh 
iad. 

8 AgusthubhairtiadjCha'nurradh 
sinn, gus an cruinnichear na treudan 
uile 'n ceann a chèile, agus gua ancar- 
uichear a' chlach bhàrr beoil an to- 
bair ; an sin bheir sinn uisge do na 
caoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fathast a' 
labhairt riu, thàinig Rachel le caor- 
aich a h-athar; oir b'i a bha 'gan 
gleidheadh. 

10 Agus an uair a chnnnaic Iacob 
Rachel nighean Labain bràthar a 
mhàthar, agus caornich Labain brà- 
thar a mhàthar, an sin chaidh Iacob 
am fagus, agus charuich e a' chlach 
bhàrr beoil an tobair, agus thug e uisge 
do chaoraichLabain bràthar a mhàthar. 

11 Agus phòg Iacob Raehel, agus 
thog e suas a ghuth, agus ghuil e. 

12 Agus dh'innis Iacob do Rachel 
gtfm b'e bràthair a h-athar e, agus gu'm 
b'e mac Rebecah e : agus ruith i, agus 
dh'innis i d'a h-athair. 

13 Agus 'nuair a chuala Laban 
sgeula Iacoib mhic a pheathar, an sin 
ruith e 'na choinneamh, agus ghabh e 

ghlacaibh e, agus phòg se e, agus 
g e d'a thigh e : 
Laban na nithe sin 

14 Agus thubhairt Laban ris, Gu 
cinnteach is tu mo chnàimh agus m' 
f heoil : agus dh'f han e maille ris rè 
mios. 

15 Agus thubhairt Laban ri Iacob, 
A chionn gur tu mo bhràthair, am 
buin e dhuit seirbhis a dheanamh 
dhomh a nasgaidh ? inn js dhomh ciod 
e do thuarasdal. 

16 Agus bha aig Laban dithis nigh- 
eana : b'e ainm na tè bu shine Leah, 
agus aiimi na te" a b'òige Rachel. 

17 Agus bha sùilean Leah anmhunn, 
ach bha Rachel maiseach 'na dealbh 
agus sgiamhach 'na gnùis. 

18 Agus bha gràdh aig Iacob air 
Rachel agus thubhairte, Ni mi seir- 
bhis dhuit seachd bliadhna air son 
Racheil do nighinn a's òige. 

19 Agus thubhairt Laban, Is fearr 
dhomh a toirt duitse na gu'n tugainn 
i do dhuine sam bith eile : fan mailie 
rium. 

20 Agus rinn Iacob seirbhis air son 
Racheil seachd bliadhna; agus bha 
iad 'na shùilibh mar bheagan do 
iàithibh,a thaobh a' ghràidh a bh'aige 
oirre. 

21 Agus thubhairt Iacob ri Laban, 
Thoir dJiomh mo bhean (oir choimh- 
lionadh mo làithean) a chum gu"n tèid 
mi steach d'a h-ionnsuidh. 

22 Agus chruinnich Laban cuid- 
eachd daoine an àit uile, agus rinn e. 

23 AgussanfheasgarghabheLeah a nJghean, agus thug e d'a ionnsuidh 
ì; agus chaidh e steach d'a h-ionn- 
suidh. 

24 Agus thug Laban d'a nighinn 
Leah Silpah a bhanoglach fèìn, raar 
bhanoglaich. 

25 Agus sa' mhaduinn, feuch, b'i 
Leah bh' ann : agus thubhairt e ri La- 
han, Ciod e so a rinn thu orm ? Nach 
ann air son Racheil a rinn mi seirbhis 
dhuit ? agus c'ar son a mheall thu mi ? 

26 Agus thubhairt Laban, Cha 'n 
fheud e bhi mar sin 'nar dùthaich-ne, 
an xè a's òige thoirt seachad roimh an 
tè" a's sine. air son na seirbhis a ni thu maille 
rium fathast rè sheachd bliadhn' eile. 

28 Agus rinn Iacob mar sin, agns 
choimhlion e a seachduin ; agus thug 
e dha Rachel a nighean mar an eeud- 
na 'na vnnaoi. 

29 Agus thug Laban do Rachel a 
nighean Bilhah a bhanoglach fein, 
dh'ise mar bhanoglaich. 

30 Agus chaidh e steach cuideachd 
a dh'ionnsuidh Racheil, agus ghràdh- 
aich e mar an ceudna Rachel ni's mò 
na Leah, agus rinn e seirbhis maille 
ris fathast seachd bliadhn' eile. 

31 Agus 'nuair a churmaic an Tigh- 
eama gu'n d' thugadh fuath do Leah, 
dh'f hosgail e a bolg : ach bha Rachel 
gun chlann. 

32 Agus dh'f hàs Leah torrach, agus 
ru? i mac, agus thug i Reuben mar 
ainrn air : oir thubhairt i, Gu deimhin 
dh'amhairc an Tighearn air m' àmh- 
ghar, a nis uime sin gràdhaichidh 
— 'fhear mi. 

53 Agus dh'fhàs i torrach a ris, ag- 
us rug i mac, agus thubhairt i, A 
ohionn gu'n cuala 'n Tighearna gu'n 
robh mi air m'f huathachadh, uime sin 
thug e dhomh am mac so cuideachd : 
agus thug i Simeon mar ainm air. 

34 Agus dh'f hàs i torrach a ris, ag- 
us rug i mac ; agus thubhairt i, Anis 
anns an uair so dlùth-leanaidh m'f hear 
rium, do bhrìgh gu'n d'rug mi dha 
triuir mhac: uime sin thug i Lehhi 
mar ainm air. 

35 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, ag- 
us rug i mac ; agus thubhairt i, A nis 
molaidh mi 'n Tighearna ■ uime sin 
thug i Iudah mar ainm air. Agus 
sguir i do bhreith cloìnne. 

CAIB. XXX. 
AGUS an uair a chunnaic Rachel 
*■■*- nach d'rug i clann do lacob, bha 
^armad aig Rachel r'a piuthair, agus 
Lhubhairt i ri Iacob, Thoir dhomh 
dann, no gheibh mi bàs. 

2 Agus las corruich Iacoib ri Ra- 
;hel, agus thubhairt e, Am bheil mis' 
m aite^ Dhè, a chum uait toradh na 

3 Agus thubhairt i, Feuch, mo 
jnanoglach Bilhah, theizig a steach XXX. 27 

d'a h-ionnsuidh, agus beirldh i air mo 
ghlùinibh, agus bithidh agam-sa mar 
an ceudna clann d'a trid-san. 

4 Agus thug i dha Bilhah a ban- 
oglach mar mhnaoi ; agus chaidh Ia- 
cob a steach d'a h-ionnsuidh. 

5 Agus dh'fhàs Bilhah torrach, ag- 
us rug i mac do Iacob. 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug Dia 
breth orm, agus dh'èisd e mar an 
ceudna ri m' ghuth, agus thug e 
dhomh mac : uime sin thug i Dan 
mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhah banoglach 
Racheil torrach a ris, agus rug i do la- 
cob an dara mac. 

8 Agus thubhairt Rachel, Le mòr 
ghleac ghleac mi ri m'phiuthair, agus 
thug mi buaidh : agus thug i Naph- 
tali mar ainm air. 

9 'Nuair a chunnaic Leah gu'n do 
sguir i do bhreith cloinne, ghabh i Sil- 
pah a banoglach, agus thug i do Iacòb 
mar mhnaoi i. 

10 Agus rug Silpah, banoglach 
Leah, mac do Iacob. 

11 Agus thubhah-t Leah, Tha sonas 
air teachd • agus thug i Gad mar 
ainm air. 

12 Agus rug Silpah, banoglach 
Leah, an dara mac do Iacob. 

13 Agus thubhairt Leah, Is sona 
mi, oir goiridh na nigheana mise 
beannaichte : agus thug i Aser mar 

14 Agus chaidh Reuben a mach ann 
an làithibh fogharaidh a' chruith- 
neachd, agus fhuair e mandraga sa' 
mhachair, agus thug e ìad a churn a 
mhàthar Leah. An sin thubhairt Ra- 
chel ri Leah, Thoir dhomh, guidheam 
ort, cicid do mhanch-agaibh do mhic 

15 Agus thubhairt i rithe, Am beag 
a' chùis gu'n d' thug thu m'fhear 
uam, agus am b'àill leat mandraga 
mo mhic a thoirt leat mar an ceudna ? 
Agus thubhairt Rachel, Uime sin 
luidhidh e leats' an nochd air son 
mandraga do mhic. 

16 Agus thàiniglacobo'nmhachair 
san f heasgar, agus chaidh Leah mach 
'na choinneamh, agus thubhairt i, 
Thig thu steach a m' ionnsuidhs', oir 
gu deimhin cheannaich mi thu le 
mandragaibh mo mhic : Agus luidli e 
leatha air an oidhche sin. 

17 Agus dh'eisd Dia ri Leah, agus 
dh'f hàs i torrach, agus rug i do Iacoh 
an cùigeadh mac. 

18 Agus thubhairt Leah, Thug Dia 
dhomli mo dhuais, a chionn gu*n 
d'thug mi mo bhanoglach do 
m'fhear: agus thug i Isachar mar 
ainm air. 

19 Agus dhfhàs Leah torracharìs, 
agus rug i do Iacob an sèathadh mac. 

20 Agus thubhairt Leah, Dheòn- 
aich Dia dhomh deadh chuibhriorm : 
a nis gabhaidh m'fhear còmhnuidh 
maille rivun, a chionn gu"n d'rug mi dha sèathnar mhac ; agus thug i Se- 
bulun mar ainm air. 

21 Agus 'na dheigh sin rug i nigh- 
ean, agus thug i Dinah mar ainm 
oirre. 

22 Agus chuimhnich Dia air Ra- 
chel, agus dh'èisd Dia rithe, agus dh'- 
Ì hosgail e a bolg. 

23 Agus dh'f hàs i torrach, agus rug 
i mac ; agus thubhairt i, Thug Dia air 
falbh mo mhì-chliu. 

24 Agus thug i Ioseph mar ainm 
air, ag ràdh, Bheir an Tigheama 
dhomh fathast mac eile. 

25 Agus 'nuair a rug Rachel Ioseph, 
an sin thubhairt Iacob ri Laban, Leig 
air falbh mi, chum gu 'n tèid mi do 
rn'àite, agus do m'dhùthaich fèin. 

26 Thoir dhomìi mo mhnài, agus mo 
chlann, air son an d'rinn mi seirbhis 
duit, agus gu'm falbh mi ; oir is aithne 
dhuit mo sheirbhis a rinn mi dhuit. 

27 Agus thubhairt Laban ris, Guidh- 
eam ort, ma f huair mi deadh-ghean 
a'd' shùilibh, fuirich : oir dh'fhògh- 
luim mi o m' f hiosrachadh fèin gu'n 
do bheannaich an Tigheama mi air 
do sgàfh-sa. 

28 Agus thubhairt e, Ainmich do 
thuarasdal dhomh, agus bheir mi 
dhuit e. 

29 Agus thubhairt e ris, Tha fios 
agad cionnus a rinn mi seirbhis dhuit, 
agus cionnus a bha do spre'idh agam : 

50 Oir is beag a bh'agad mun aV 
thàìnìg mi, agus a nis tha e air f às 'na 
mhòran ; agus bheannaich Dia thu an 
lorg mo theachd-sa : agus a nir, c'uin 
a ni mi mar an ceudna air son mo 
thighe fèin ? 

31 Agus thubhairt e, Ciod a bheir 
mi dhuit? Agus thubhairt Iacob, 
Cha toir fhu ni sam bith dhomh : ma 
ni thu an ni so rium, ionaltraidh mi uile an diugh, ag atharrachadh as a 
sin gach sprèidhe a ta breac agus ball- 
ach, agus ga'ch spreidhe a ta dubh- 
dhonn am measg nan caorach, agus 
ballach, agus breac am measg nan 
gabhar : agus is e so mo thuarasdal. 

53 Agus freagraidh air mo shonsa 
m'ionracas san am ri teachd, 'nuaìr a 
thig e mar mo thuarasdal a'd' làthair- 
sa : gach aon nach bi breac agus ball- 
ach am measg nan gabhar, agus dubh- 
dhonn am measg nan caorach, measar 
e mar ni bradach agam-sa. 

54 Agus thubhairt Laban, Feuch, 
b'fhearr leam gu'm bitheadh e relr 
ffhocail. 

35 Agus dh'atharraich e air an là 
sin fein na gabhair fhirionn a bha 
stiallach agus ballach, agus na gabhair 
bhoirionnuile abhabreac agusballach, 
agus gach aon air an robh gile, agus 
gach aon a bha dubh-dhonn am measg 
nan caorach, agusthug e iad do làmhan 
a mhac. 56 Agus chuir e astar thri làithèsrr 
eadar e fèin agus Iacob : agus bhea- 
thaich Iacob a' chuideile do threudaibh 
Labain. 

37 AgusghabhlacobdhafemslataSi 
glasa do'n chritheann, agus do'n chalU 
dainn, agus do chraoìbh nan geanm- 
chnò ; agus rùisg e annta stiallà geala, 
agus leig e ris an geal a bha sna slataibh. 

58 Agus chuir e na slatan a rùisg e 
anns na claisibh, anns na h-amair 
uisge, far an d'thàinig na treudan a 
dh'òl, fa chomhair nan treud, chum as 
gu'm f àsadh iad torrach an uair a thig- 
eadh iad a dh'òl. 

39 Agus dh'f hàs na treudan torrach 
fa chomhair nan slat, agus rug iad 
sprèidh stiallach, bhieac agus bhall- 
ach. 

40 Agus thearbaidh Iacob na h-uain, 
agus chuir e aghaidh nan treud riusan 
a bha Btiallach, agus gach beathach a 
bha dubh-dhonn ann an treudaibh La- 
bain; agus chuir e a threudan fèin 
air lefh, agtis cha do chuir e iad làimh 
ri treudaibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'f hàs an 
sprèidh bu treise torrach, chuir Iacob 
na slata fa chomhair sùl na sprèidhe 
anns na claisibh, chum gu'm f àsadh 
iad torrach a rèir nan slat. 

42 Ach 'nuair a bha'n sprtìdh 
anmhunn, cha do chuir e ann iad i 
mar sin bu le Laban iadsan a b'an- 
mhuinne, agus le Iacob iadsan bu 
treise: 

45 Agusdh'fhàsanduinero-shaoibh- 
ir ; agus bha mòran sprèidhe aige, ag- 
us banoglaich, agus òglaich, agus 
càmhail, agus asail. 

CAIB. XXXL 

AGUS chuad' e briathra mhac La- 
bain, ag ràdh, Thug Iacob leis 
gach ni a bh' aig ar n-athair, agus o'n 
ni sin bu le ar n-athair-ne f huair e dha 
fein a* mhòrachd so uile. 

2 Agus chunnaic Iacob gnùis La- 
bain, agus, feuch, cha robh i leis mar 
a bha i roimhe sini 

3 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Iacob, Pill gu dùthaich t'aithriche, ag- 
us a dh'ionnsuidh do dhilsean ; agus 
bithidh mise maille riut. 

4 Agus chuir Iacob teachdaire uaith, 
agus ghairm e Rachel agus Leah doll 
mhachsiir a dh'ionnsuidh a threuda. 

5 Agus thubhairt e riu, Tha mi 
faicinn gnùise bhur n-athar, nach 'eil 
i leam mar a bha i roimhe : ach bha 
Dia m'athar maille riumsa. 

6 Agusthafiosagaibhftìn.lem'uile 
dhìchipll gu'n d'rinn mi seirbhis dolr 
n-athair. 

7 Gidheadh mheall bhur n-atharr 
mi, agus mhùth e mo fhuarasdal deich 
uairean : ach cha do leig Dia leis cron 
a dheanaroh orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
spre'ùlh bhreac 'nan tuarasdal agad, an 
sin rug an sprèidh uUe àl breac : agus tna thubhairt e mar so, Eithidh an i 
spreidli stiallach 'nan tuarasdal agad, 
an sin rug an spre'idh uile àl stiallach. 

9 Mar so thug Dia air falbh spreidh 
bhur n-athar, agus thug e dhomhsa 
iad. 

10 Agus 'nuair a dh'fhàs an sprèidh 
torrach, thog mi suas mo shùilean, ag- 
us chunnaic mi ann an aisling, agus, 
feuch, bha na reitheaehan, a bhareith- 
eadh na sprèidhe, stiallach, breac agus 
grìs-fhionn. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
earna rium ann an aisling, A Iacoib : 
agus thubhairt mise, Tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt esan, Tog suas 
a nis do shùilean, agus faic na reith- 
eachan uile, a tha reitheadh na 
«prt*idhe, fiw hheil iad stiallach, breac 
agus grìs-fhionn: oir chunnaic mise 
gach ni a rinn Laban ort. 

15 Is mise Dia Bheteil, far an d'ung 
thu 'n carragh, far an do bhòidich thu 
dhomhsa bòid : a nis èirich, imich a 
mach as an tìr so, agus pill gu tìr do 
dhilsean. 

14 Agus fhreagair Rachel agus 
Leah, agus thubhairt iad ris, Am hheil 
fathast cuibhrionn no oighreachd air 
bith againne ann an tigh ar n-athar ? 

15 Nach 'eil sinn air ar meas leis mar 
choigrich ? oir reic e sinn, agus struidh 
e mar an ceudna gu tur ar n-airgiod : 

16 Oir an saoibhreas sìn uile a thug 
Dia o'r n-athaiv, is leinn fèin, agus le'r 
cloinn e : a nis uime sin, gach ni a 
thubhairt Dia riutsa, dean e. 

17 An sin dh'èirich Iacob suas, ag- 
bs chuir e a mhic agus a mhnàì air 
eàmhalaibh ; 

18 Agus thug e leis a spre'idh uile, 
agus a mhaoin uile a f huair e, sprtìdh 
a chosnaidh, a fhuair e am Padan- 
aram, gu dol a dh'ionnsuidh Isaaic 
'athar gu tìr Chanaain. 

19 Agus chaidh Laban a lomairt a 
chaorach; agus ghoid Rachel na 
dealbhan 6« le a h-athair. 

20 Agus ghoid Iacob air falbh gun 
fhios do Laban an Siriach, a chionn 
nach d'innis e dha gu'/j rohh egu teich- 
eadh. 

21 Agus theich e leis gach ni a bh' 
aige ; agus dh'èirich e suas, agus 
chaidh e thar an amhainn, agus chuir 
e 'aghaidh ri sliabh Ghiiead. 

22 Agus dh'innseadh do Laban, air 
an treas là, gu'n do theich Iacob. 

23 Agus thug e a bhràithve leis, ag- 
us lean se e astar sheachd làjthean, ag- 
Us rug e air ann an sliabh Ghilead. 

24 Agus thàinig Dia gu Laban an 
Siriach ann an aisling san oidhche, ag- 
us thubhairt e ris, Thoir an aire nach 
labhair thu ri lacob aon chuid maith 
»o olc. 

25 An sin rug Laban air Iacob. A 
nis shuidhich Iacob a bhùth san 
t-sliabh, agus shuidhich Laban maille 
r*a hhràithrihh ann an sliabh Ghilead. 26 Agus thubhairt Laban ri Iacob, 
Ciod so a rinn thu, gu'n do ghoid thu 
air falbh gun fhios domh, agus gu"n 
d'thug thu leat mo nigheana, mar 
bhraighdean a thugadh a mach leis a' 
chlaidheamh ? 

27 C'ar son a theich thu air falbh 
gu h-uaigneach, agus a ghoid thu 
uam, agus nach d'innis thu dbomh, 
agus gu'n cuiriim air falbh thu le, 
subhachas, agus le h-òranaibh, le 
tiompan, agus le clàrsaich ? 

28 Agus nach do leag thu leam mo 
mhic agus mo nigheanan a phògadh ? 
a nis is amaideach a f huara tu le so a 
dheanamh. 

29 Tha e 'n comas mo làimhe-sa 
cron a dheanarnh ort : ach labhair Dia 
t'athar rium an racir, ag ràdh, Thoir 
an aire, nach labhair thu ri Iacob aon 
chuid maith no olc. 

50 Agus a nis, ged a b'^igin duit 
falbh, a chionn gu'n robh thu gu ro- 
mhòr an geall air tigh t'atbax, gidhead/i 
c'ar son a ghoid thu mo dhèe ? 

31 Agus f hreagair Iacob, agus thu- 
bhairt e ri Laban, A chionn gu'n robh 
eagal crm : oir thubhairt mi, Theag- 
amh gu'n tugadh tu uam do nigh- 
eana le h-ahmeart. 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu 
do dhèe, na maireadh e beò : an làth- 
air ar bvàithre faic ciod a th' agam a 
bhuineas duit, agus gabh thugad e : oir 
cha robh f hios aig Iacob gu'n do ghoid 
Rachel iad. 

35 Agus chaidh Laban a steach do 
bhùth Iacoib, agus do bhùth Leah, ag- 
us do bhùth an dà bhanoglaich ; ach 
cha d'f huair e iad. An sin chaidh e 
mach & bùth Leah, agus chaidh e 
steach do bhùth Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel na dealbhan, 
agus chuir i iad ann an acfuinn a' 
chàmhail, agus shuidh i orra : agus 
rannsaich Laban am bùth uile, ach 
cha d'fhuair e iad. 

35 Agus thubhaht i r'a h-athair, 
Na cuireadh e covruich air mo thigh- 
earna nach urrahm mi èirigh suas a't' 
fhianuis, oir tha orm a reir gnàtha 
nam ban: agus rannsaich e, ach cha 
d'fhuair e na dealbhan. 

36 Agus bha fearg air Iacob, agus 
throid e ri Laban : agus fhreagair Ia- 
cob, agus thubhairt e ri Laban, Ciod i 
mo choire, agus ciod e mo pheaeadh, 
gu'n robh thu cho dian air mo thòir ? 

37 An dèigh dhuit m'aimeis uile a 
rannsachadh, ciod a fhuair thu dh'uile 
airneis do thighe ? cuir an so e an Iàth- 
air mo bhràithre-sa agus do bhràithre 
tèxa, agus gu'n tabhair iad breth ead- 
aruinn 'nar dithis. 

58 A nis fichead bliadhna bha mi 
mailleriut; cha do thilg do chaoraich 
an uain, no do ghabhair am minn, ag- 
us reitheachan do threuda cha d'itìi 
mi. 

39 An ni sin a reubadh. fe Jìadh. 30 GENESI9. bheathaidiihh cha d'thug mi a t' ionn- 
suidh; ghiùlain mi fein a chall: o m' 
làimh-sa dh'iarr thu e, co ac' a ghoid- 
eadh e san latha, no ghoideadh e san 
oidhche. 

40 Mar so hha mi ; san là chlaoidh 
an teas mi, agus an reotha san oidhche ; 
agus dhealaich mo chodal ri rn' shùil- 
ibh. 

41 Mar so bha mi fichead bliadhna 
a'd' thigh : ceithir bliadhna deug rinn 
mi seirbhis duit air son do dhithis 
nigheana, agus sè bliadhna air son do 
spreidhe ; agus mhùth thu mo thuar- 
asdal deich uairean. 

42 Mur bhitheadh gu'n rohh Dia 
m'athar, Dia Abrahaim, agus eagal 
Isaaic rnaille rium, gu cinnteach chuh-- 
eadh tu nis air falbh mi falamh : 
chunnaic Dia m'àmhghar agus saoth- 
air mo làmh, agus chronaich e thu 'n 
raoir. 

43 Agus fhreagair Laban, agus thu- 
bhairt e ri Iacob, Na nigheana so is iad 
mo nigheana-sa iad, agus a' chlann so 
mo chlann-sa, agus an sprèidh so mo 
sprèidh-sa; agus gach ni tha thu a' 
faicinn, is leamsa e : agus ciod a dh'- 
fheudas mi dheanamh an diugh ri 
m'nigheanaibh so, no r'an cloinn a rug 
iad? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanam- 
aid coimhcheangal, ìnise agus thusa ; 
agus bitheadh e mar fhianuis eadar 
mise agus thusa. 

45 Agus ghabh Iacob clach, agus 
chuir e suas i mar charragh. 

46 Agus thubhairt Iacob r'abhràith- 
ribh, Cruinnichibh clachan : agus 
ghabh iad clachan, agus rinn iad carn, 
agus dh'ith iad an sin air a' charn. 

47 Agus thug Laban mar ainm air 
Iegar-sahaduta : ach thug lacob mar 
ainm air Galeed. 

48 Agus thubhairt Laban, Tha 'n 
carn so 'na f hianuis eadar mise agus 
thusa an diugh. Uime sin thugadh 
Galeed mar ainm air ; 

49 Agus Midspah ; oir thubhairt e, 
Deanadh an Tighearna faire eadar 
mise agus thusa, 'nuair a bhitheas sinn 
à làthair a cheile. 

50 Ma bhuineas tu gu cruaidh ri m' 
nigheanaibh, no ma ghabhas tu mnài 
eile thuilleadh air mo nigheanaibh-sa, 
cha'n 'eil duine sam bith maille ruinn ; 
feuch, tlw. Dia 'na f hianuis eadar mis' 
agus thusa. 

51 Agus thubhairt Laban ri Iacob, 
Faic an carn so, agus faic an carragh 
so, a shuidhich mi eadar mis' agus 
thusa. 

52 Bitheadh an carn so 'na f hianuis, 
agus bitheadh an carragh so 'na fhian- 
Uis, nach ttìd mise a t'ionnsuidh-sa 
thar a' charn so, agus nach tig thus' a 
m' ionnsuidh-sa thar a' cham so, agus 
a' charragh so, gu cron. 

53 Gu'n tugadh Dia Abrahaim, ag- 
ua Dia Nahoir, Dia an athar, breth eadaruinn. Agus mhionnaich laCob 
air eagal 'athar Isaaic. 

64 An sin thtig Iacob suas iobairteaH 
san t-sliabh, agus ghairm e air 3 
bhràlthribh a dh'itheadh arain : agUa 
dh'ith iad aran, agus dh'fhan iad rè 
na h-oidhche san t-sliabh. 

55 Agus dh'emch Laban suasmocri 
sa' mhaduinn, agus phòg e a mhic ag- 
us a nigheanan, agus bheannaich e 
iad, agus dh'fhalbh e : agus phill La- 
ban g'a àite fein. 

CAIE. XXXII. 

AGUS dh'imich Iacob air a shlìghe*, 
agus choinnich aingil Dhè e. 

2 Agus thubhairt Iacob, 'nuair 3 
chunnaic e iad, Is e so feachd Dhe' : 
agus thug e Mahanaim mar ainm aiv 
an àite sin. 

3 Agus chuir Iacob teachdairean 
roimhe gu h-Esau a bhràthair, gu 
fearann Sheir, dùthaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, 
Mar so their sibh ri m' thigheam Esau, 
Mar so thubhairt do sheirbhiseach Ia- 
cob, Bha mi air chuairt maille ri La- 
ban, agus dh'f han mi maille ris gus a 

5 Agus tha agam buar, agus asail, 
treudan, agus òglaich, agus banog- 
laich ; agus chuir mi dh'innseadh do 
m' thighearna, chum gu'm faighinu 
deadh-ghean a'd' shùilibh. 

6 Agus phill na teachdairean gn 
Iacob, ag ràdh, Thàinig sinn a dh'ionn- 
suidh do bhràthar Esau, agus mar an 
ceudna tha e teachd a'd' chòdhail, ag- 
us ceithir cheud fear maille ris. 

7 Agus bha Iacob fo eagal mòr, ag- 
us ann an airc ; agus roinn e'n sluagh 
a bha maille ris, agus na treudan, ag- 
us an crodh, agus na càmhail 'nan dà 
bhuidhinn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esaa 
gu h-aon do na buidhnibh, agus gu'm 
buail e i, an sin thèid a' bhuidheana 
a dh'fhanas as vaith. 

9 Agus thubhairt Iacob, O Dhtì 
m'athar Abrahaim, agus a Dhè m'athar 
Isaaic, a Thighearn a thubhairt rium, 
Pill gu d' dhùthaich, agus gu d' dhil- 
sean, agus ni mi maith dhuit : 

10 Cha 'n airidh mi air a' chuid a^ 
lugha do na tròcairibh sin uile, no do'n 
fhlrinn sin uile, a nochd thu do d' 
sheirbhiseach ; oir le m' luirg thàinig 
mi thar an Iordan so, agus tha mi nis 
a'm' dhà bhuidhinn. 

11 Saor mi, gxaidheam ort, o Iàimlj 
mo bhràthar, o làimh Esau: oir tha 
eagal orm roimhe, gu'n tig e, agus 
gu'm buail e mi, agus a' mhàtharr 
maille ris a' chloinn. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinnt- 
each ni mi maith dhuit, agus ni mi 
do shliocl'd mar ghaineamh na fairge, 
nach feudar àireamh a thaobh lion- 
mhoireachd. 

13 Agus dh'fhan e an sin san CAIB. XXXIII. oidhche slnftia, agtts ghabh e do na 
thàinig g'a làimh tiodhlac air son Esau 
B bhràthar ; 

14 Dà cheud gabhar agus fichead 
boc, dà cheud caora agus fichead 
reithe, 

15 Delch càixihail fhichead bhainne 
le 'n searvaich, dà fhichead bò agus 
deich tairbh, fichead asai bhoivionn 
agus deich searraich. 

16 Agus thug e iad do làimh a 
sheirbhiseach, gach iomain leatha 
fèin j agus thubhairt e r'a sheirbhisich, 
Imichibh romham, agus cuiribh deal- 
achadh eadar iomain agus iomain. 

17 Agus dh'àithn e dhasan a bh'air 
thoiseach, ag ràdh, 'Nuair a choimi- 
icheas mo bhràthair Esau thu, agus a 
dh'fheòraicheas e dhìot, ag ràdh, Co 
leis thu, agus c'àit a tha thu dol ? agus 
co leis iad sin a tha romhad ? 

18 An sin their thusa, Buìnidh iad 
do d'sheirbhiseach Iacob ; is tiodhlac 
a th'ann, a chuireadh a dh'ionnsuidh 
mo thigheam Esau : agus, feuch, mar 
an ceudna tha e fèin 'nar dèigh. 

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n 
dara seirbhiseach, agus do'n treas, agus 
dhoibhsan uile a bha leantuinn nan 
ìomain, ag ràdh, Air an dòigh so 
labhraidh sibh ri h-Esau, 'nuair a 
gheibh sibh e. 

20 Agus their sibh cuideachd, Feuch, 
Tha do sheirbhiseach Iacob 'nar dèigh- 
ne : oir thubhairt e, Ni mi reidh e leis 
an tiodhlac, a theid romham, agus an 
dèigh sin chi mi a ghnùis ; theagamh 
gu'n gabh e rium. 

21 Mar sin chaidh an tiodhlac thairis 
roimhe: agusdh'fhanefèinanoidhche 
sin sa' chuideachd. . 

22 Agus dh'èirich e suas san oidhche 
sin, agus ghabh e a dhà mhnaoi, agus 
à dhà bhanoglaich, agus 'aon mhac 
deug, agus chaidh e thairis air àth Ia- 
boic. 

23 Agus ghabh e iad, agus chuir e 
thairis air an t-sruth iad, agus chuir e 
thairis na bh'aige. 

24 Agus dh'fhan Iacob 'na aonar ; 
agus ghleac duineris, guruig briseadh 
na f àire. 

25 Agus 'nuair a chunnaic e nach 
do bhuadhaich e air, an sin bhean e ri 
lag a shleisde ; agus chaidh lag slèisde 
Iacoib as an alt 'nuair a bha e a' gleac 
ris. 

26 Agus thubhairt e, Leig air falbh 
mi, oir tha'n fhàir a'briseadh: agus 
thubhairt esan, Cha leig mi air falbh 
thu, mur beannaich thu mi. 

27 Agus thubhairt e ris, Ciod is 
ainm dhuit ? agus thubhairt e, Iacob. 

2S Agus thubhairt esan, Cha ghoir- 
ear Iacob ni's mò riut mar ainm, ach 
Israel : oir bha cumhachd agad mar 
uachdaran ri Dia, agus ri daoinibh, 
agus thug thu buaidh. 

29 Agus dh'f hiosraich Iacob dheth 
agus thubbairt e, Inais dhomk, guidh eam ort, t'ainm : agus thubhairt esan, 
C'ar son a tha thu a' farraid m'ainme. 
Agus bheaimaich e an sin e. 

30 Agus thug Iacob Peniel mar 
ainmfair an àite : oir chunnaic mi Dra 
aghaidh ri h-aghaidh, agus thearnadh 
m' anam. 

31 Agus dh'èmch a' ghrian air, 
'nnair a chaidb. e seach Penuel, agus 
bha e bacach air a shliasaid. 

32 Uime sin cha'n ith clann Israeil 
do'n f heith a chrup, a ta air lag na 
sleisde, gus an là'n diugh ; a chionn 
gu'n do bhean e ri lag sleisde Iacoib 
san fhè'ith a chrup. 

CAIB. XXXIII, 

\ GUS thog Iacob suas a shùilean, 
-"■ agus dh'amhairc e, agus, feucli, 
bha Esau a' teachd, agus maille ris 
ceithir cheud fear. Agus roinn e a' 
chlann do Leah, agus do Rachel, agus 
do'n dà bhanoglaich. 

2 Agus chuir e na banoglaich agus 
an clann air thoiseach, agus Leah ag- 
us a clann 'nan dèigh, agus Rachel 
agus Ioseph air dheireadh. 

3 Agus chaidh e fein air 'aghaidh 
rompa, agus chrom se e fèrn gu làr 
seachd uairean, gus an d'thàinig e 
dlùth d'a bhràthair. 

4 Agus ruith Esau 'na chiormeamh, 
agus ghabh e 'na ghlacaibb. e, agus 
thuit e air a mhuineal, agus phòg se 
e : agus ghuil iad. 

5 Agus thog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e na mnài agus a' chlann ; 
agus thubhairt e, Co iad sin a ta maille 
riut ? agus thubhairt esan, A' chlann 
a thug Dia gu gràsmhor do d'sheir- 
bhiseach. 

6 An sin thàinig na banoglaich am 
fagus, iad fèin agus an clann, agus 
chrom siad iad fèin. 

7 Agus thàinig Leah cuideachd am 
fagus maille r'a cloinn, agus chrom 
siad iad fein ; agus an de'igh sin 
thàinig Ioseph am fagus agus Rachel, 
agus chrom siad iad fèin. 

S Agus thubhaivt e, Ciod U ciall duit 
leis an ioinain so uile, achoinnich mi ? 
Agus thubhairt esan, Gu deadh-ghean 
fhaghail ann an sùilibh mo thigh- 
earna. 

9 AgusthubhairtEsau, Thaagamsa 
pailteas, a bhràthair ; gleidh dhuit fÈin 
na bheil agad. 

10 Agus thubhairt Iacob, Ni h-eadh, 
guidheam ort, ma f huair mi nis deadh- 
ghean a'd' shùilibh, an sìn gabh mo 
thiodhlac o m' làimh : oir uime sin 
chunnaic mi do ghnùis, mar gu'm faic- 
inn gnùis De", agus thaitimi mi riut. 

11 Gabh, guidheam ort, mo bheann- 
achadh a thugadh a d' ionnsuidh, do 
bhrigh gu'n do bhuin Dia gu toir- 
bheartach rium, agus gu bheil agam 
mòr phailteas: agus rinn e ro-earail 
air, agus ghabh se e. 

12 Agus thubhairt e, Gabhamaid ar 52 GEÌ 

turus, agus biomaid ag imeachd, agus 
thèìd mise maille riut. 

13 Agus thubhairt e ris, Tha fios aig 
mo thigheama gu bheil a' chlann 
maoth, agus na treudanagus an f heud- 
ail a ta maille rium, trom le h-àl ; 
agus ma dh'iomainear iad gu dian aon 
latha, gheibh an treud uile bàs. 

14 Rachadb, guidheam ort, mo 
thighearna seachad roimh a sheirbhis- 
each : agus gabhaidh mise an t-slighe 
gu socrach, a rèir mar a bhios an 
spre'idh a ta romham, agus a' chlann, 
comasach air fhulang, gus an tig mi 
dh'ionnsuidh mo thigheama gu Seir. 

15 Agus thubhairt Esau, Leig leam 
a nis cuid do'n mhuinntir a ta maille 
rium fhàgail marriut : Agus thubhairt 
esan, C'ar son sin ? faigheam-sa deadh- 
ghean an sùilibh mo thigheama. 

16 Mar sin phill Esau san là sin fèin 
air a shlighe gu Seir. 

17 Agus dh'imich Iacob gu Sucot, 
agus thog e dha fein tigh, agus rinn e 
bothain d'a spreidh : air an aobhar sin 
thugadh Sucot mar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig Iacob do Shalem, 
baile Shecheim a ta ann an tìr Cha- 
naain, 'nuair a thàinig e o Phadan- 
aram ; agus shuidhich e a bhùth fa 
chomhair a' bhaile. 

19 Agus cheannaiche mìrfearainn, 
far an do shuidhich e a bhùth, o làimh 
chloinne Hamoir athar Shecheim, air 
cheud bonn airgid. 

20 Agus chuir e suas altair an sin, 
agus thug e El-Elohe-Israel mar ainm 
oirre. 

CAIB. XXXIV. 
A GUS chaidh Dinah nighean Leah, 
-"■ a rug i do Iacob, a mach a dh'- 
f haicinn nigheana na tìre. 

2 Agus 'nuair a chunnaic Sechem 
mac Hamoir an Ibhich, uachdaran na 
tìre i, ghabh e i, agus luidh e leatha, 
agus thruaill e i. 

3 Agus dhlùth-lean 'anam ri Dinah 
rrighean Iacoib, agus ghràdhaich e a' 
ghruagach, agus labhair e gu caomh 
ris a' ghruagaich. 

4 Agus labhair Sechem ri Hamor 
'athair, ag ràdh, Faigh dhomhsa a' 
ghruagach so mar mhnaoi. 

5 Agus chuala Iacob gu'n do thruaill 
e Dinah a nighean. (Nis bha a mhic 
maille r'a spreidh sa' mhachair) agus 
bha Iacob 'na thosd gus an d'thàinig 
iad. 

6 Agus chaidh Hamor athair She- 
cheim a mach a dli'ionnsuidh Iacoib, 
a labhairt ris. 

7 Agus thàinig mic Iacoib o'n 
mhachair 'nuair a chual' iad e, agus 
hha na daoine doilich, agus bha fearg 
mhòr orra ; a chionn gu'n d'rinn e 
amaideachd ann anlsrael,ann an luidhe 
le nighean Iacoib, ni nach bu chùir a 
dheanamh. 

8 Aguslabhair Hamor riu,agràdh, Tha anam mo mhic Shecheim an ro- 
gheall air bhur nighinn : thugaibh dha 
i, guidheam oirbh, mar mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceanglaiche-pòs- 
aidhruinnej bhur nigheana-sa thug- 
aibh dhuinne, agus ar nigheana-ne 
gabhaidh sibh dhuibhse. 

10 Agus maille ruinne gabhaidh sibh 
còmhnuidh : agus bithidh an tir 
roimhibh; gabhaibh còmhnuidh, ag- 
us deanaibh reic agus ceannachd iunte, 
agus faighibh sealbh innte. 

1 1 Agus thubhairt Sechem r'a h-ath- 
air, agus r'a bràithribh, Faigheam 
deadh-ghean 'nur sùilibh ; agus ge b'e 
ni a their sibh rium, bheir nii dhuibh. 

12 Air a mheud 's gu'n dean sibh an 
dubharaidh orm, agus an tiodhlac, 
bheir mi dhuibh eadhon mar a their 
sibh rium : a mhàin thugaibh dhomh 
a' ghruagach mar mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic Iacoib Se- 
chem agus Hamor 'athair le ceilg, ag- 
us labhair iad, (a chioim gu'n do 
thruaill e Dinah am piuthar,) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha 'n 
fheud sinne an ni so dheanamh, ar 
piuthar a thoirt do dhuine neo-thim- 
chioll-ghearrta : oir bhiodh sin 'na 
mhasladh dhuinne. 

15 Ach an so aontaichidh sinn leibh ; 
ma bhios sibhse mar a ta sinne, gu'n 
timchioll-ghearrar gach firionnach 
'nur measg ; 

16 An sin bheir sinne ar nigheana 
dhuibhse, agus bhur nigheana-sa gabh- 
aidh sinn dhuinne, agus gabhaidh 
sinn còmhnuidh maille ribh, agus bith- 
idh sinn 'nar n-aon sluagh. 

17 Ach mur eisd sibh ruinne, sìbh a 
,bhi air bhur timchioll-ghearradh, an 
sin gabhaidh sinne ar nighean, agus 
falbhaidh sinn. 

18 Agus thaitinn am briathra ri 
Hamor, agus ri Sechem mac Hamoir . 

19 Agus cha do chuir an t-òganach 
dàil anns an ni a dheanamh, a chiorm 
gu'n robh tlachd aige ann an nighinn 
Iacoib : agus bha e ni b'urramaiche na 
tigh 'athar uile. 

20 Agus thàinig Hamor, agus Se- 
chem a mhac gu geatadh am baile, ag- 
us labhair iad ri daoinibh am baile, ag 
ràdh, 

21 Tìia na daoine so sìochail maille 
ruinn, air an aobhar sin gabhadh iad 
còmhnuidh san tir, agus deanadh iad 
reic agus ceannachd innte ; thaobh an 
fhearaiim,teuch,ttaefavsaingni'sletr 
dhoibh : an nigheana-sa gabhaidh 
sinne dhuinne mar mhnài, agus ar 
nigheana-ne bheh- sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaich- 
idh na daoine leinn, gu còmhnuidh 
ghabhail maille ruinn, gu bhi 'nar 
n-aon sluagh, ma thimchioll-ghearrar 
gach firionnach againne, mar atoiad- 
san air an timchioll-ghearradh. 

23 Nach leinne an spreidh, agus am 
maoin, agus an ainmhidhean uile ? a CAIB. XXXV. mhàin aontaicheamaid leo, agus gabh- 
aidh iad comhnuidh maille ruinn. 

21 Agus dh'èisd gich neach a chaidh 
mach air geatadh a bhaile ri Hamor, 
agus ri Sechem a mhac : agus thim- 
chioll-ghearradh gach firionnach, iad- 
san uile a chaidh mach air geatadh a 
bhaile. 

25 Agus air an treas là, 'nuair a bha 
iad air an cràdh, an sin ghabh dithis 
do mhic Iacoib, Simeon agus Lebhi, 
braithre Dhinah, gach fear aca a 
chlaidheamh, agus thàinig iad air a' 
bhai'.e gu dàna ; agus mharbh iad gach 
lìrionnach. 

26 Agus mharbh iad Hamor agus 
Sechem a mhac le faobhar a' chlaidh- 
eimh, agus thug iad Dinah a tigh She- 
cheim, agus chaidh iad a mach. 

27 Thàinig mic Iacoib air na mairbh, 
agus chreach iad am baile, a chionn 
gu'n do thruaill iad am piuthar. 

28 An caoraich, agus am buar, agus 
an asail, agus naWiu sa' bhaile, agusna 
b!ia -san f hearann, thog iad : 

29 Agus am maoin ui!e, agus an 
clann bheag uile, agus am mnài thug 
iad leo an daorsadh, agus thog iad sa' 
chreich eadhon gach ni a bha stigh. 

30 Agus thubhairt Iacob ri Simeon 
agus ri Lebhi, Chuir sibh trioblaid orm 
le m' dheanamh gràineil am measg 
luchd-àiteachaidh na tìre, am measg 
nan Canaanach, agus nam Peridseach : 
agus air dhomhsa bhi gann an àir- 
eamh, cruinnichidh siad iad fein cuid- 
eachd a' m' aghaidh, agus marbhaidh 
iad mi ; agus cuirear as domh, agus do 
m' thigh. 

31 Agus thubhairt iad, Am bu chòir 
dha buntainn rj 'r piuthair-ne mar ri 
strjopaich ? 

CAIB. XXXV. 
A GU3 fhubhairt Dia ri Iacob, Eirich, 
■£*■ imich suas gu Betel, agus gabh 
còmhnuidh an sin ; agus dean an sin 
altair do Dhia, a dh'f hoillsich e fèìa 
duit an uair a theicb. thu o ghnùis E- 
sau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt Iacob r'a theagh- 
lach, agus riu-san uile a bha maille ris, 
Cuiribh uaibh na diathan coimheach a 
ta 'nur measg, agus bithibh glan, agus 
'mùfhaibh bhur n-eudach : 

3 Agus eireamaid, agus rachamaid 
suas gu Betel ; agus ni mise an sin al- 
tair do Dhia, a dh'èisd rium ann an là 
mo chruaidh-chais, agus a bha maille 
rium san t-slighe air an deachaidh mi. 

4 Agusthugiaddolacobnadiathan 
coinrheach uile a Uia 'nan làimh, agus 
an cluas-f hàinnean a bha 'nan cluas- 
aibh ; agus dh'fholaich Iacob iad 
fuidh'n daraig a blta ìàimh rj Sechem. 

5 Agusdh'imich iad: agusbhaeagal 
Dhè air na bailtibh a klia mu'n cuairt 
orra, agus cha d'rinn iad tòireachd air 
mic Iacoib. 

6 Mar sin thàinig Iacob gu Luds, a ta an tìr Chanaain, eadhon Betei, e 
fein agus an sluagh uile a bfya maille ris. 

7 Agus thog e 'n sin altair, agus 
rhug e Elbetel mar ainm air an àit ; 
do bhrigh ann an sin gu'n d'fhoillsich 
Dia e fein dha, 'nuair a theich e o 
ghnùis a bhràthar. 

8 Ach fhuair Deborah banaltrum 
Rebecah bàs, agus dh'adhlaiceadh i 
fuidh Bhetel, fuidh dharaig : agus 
thugadh Alon-bacut mar ainm air. 

9 Agus dh'fhoillsich Dia e fein do 
Iacob a rìs, an uair a thàinig e à Pa- 
dan-aram ; agus bheannaich se e. 

10 Agus thubhairt Dia ris, 'Se Iacob 
a's ainm dhuit; cha'n ainmichear thu 
Iacob ni's mò, ach 'se Israel a bhios 'na 
ainm ort : agus thug e Israel mar air.m 
air. 

11 Agus thubhairt Dia ris, Is mise 
Dia uile-chumhachdach ; bi sìolmhor 
agus f às iìonmhor : thig cinneach ag- 
us coimhthional chiimeach uait, agus 
thig righrean a mach à. d'leasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi dh'- 
Abraham agus a dh'Isaac, dhuitse 
bheir mi e; agus do d' shliochd a'd' 
dheigh bheir mi am fearann. 

13 Agus chaidh Dia suas uaith san 
àit an do labhair e ris. 

14 Agus chuir Iacob suas carragh 
san àit an do labhair e ris, carragh 
cloiche, agus dhòirt e tabhartas-dibhe 
air, agus dhòirt e oladh air. 

15 Agus thug Iacob Betel mar ainm 
air an àite far an do labhair Dia ris. 

16 Agus dli'imich iad o Bhetel, ag- 
us cha robh ach astar beag aca ri 
teachd gu h-Ephrat: agus thàinig 
timieas cloinne air Rachei, agus bha 
saothair chruaidh oirre. 

17 Agus 'nuair a bha i an cruaidh 
shaothair, an sin tliubhairt a' bhean- 
ghlùine rithe, Na biodh eagal ort, oir 
bithiilh am mac so agad cuideachd. 

1S Agus 'nuair a bha h-anam a' 
deaiachadh rithe, (oir fhuair i bàs,) 
thug i Benoni mar amm air : ach dh' ■ 
ainmich 'athair e Beniamm. 

19 Agus fhuair Rachel bàs, agus 
dh'adlilaiceadh i san t-slighe gu h- 
Ephrat, eadhon Betlehem. 

_ 20 Agus chuir Iacob suas carragh 
air a h-uaigh : is e so carragh uaighe 
Racheil gus an là'n diugh. 

21 Agus ghabh Israel a thurus, ag- 
us shuidhich e a bhùth an taobh thall 
do thùr Edeir. 

22 Agus 'nuair a bha Israel a 
chòmhnuidh san tir sin, chaidh Reu- 
ben, agus luidh e le Bilhah leannan 
'athar : agus chual' Israel shu A ni6 
bha dà mhac deug aig Iacob. 

23 Mic Leah; Reuben ceud-ghin 
Iacoib, agus Simeon, agus Lebhi, agus 
Iudab, agus Isachar, agus Sebulun. 

24 Mic Racheil ; Ioseph, agus Ben- 

25 Agus mic Bhilhah, banoglaich 
Racheil ; Dan, agus Naphtali. 34 GEH 

26 Agus mic Shilpah, banoglaich 
Leah ; Gad agus Aser. Is iad sin mic 
Iacoib, a rugadh dha am Padan-aram. 

27 Agus thàinig Iacob chum Isaaic 
'athar do Mhamre, gu baile Arbah, 
eadhon Hebron, far an robh Abraham 
agus Isaac air chuairt. 

28 Agus b'iad làithean Isaaic ceud 
btiadhna 's ceithir fichead. 

29 Agus thug Isaac suas an deò, 
agus dh'eug e, agus chruinnicheadh e 
chum a mhuinntir fèin, agus e 'na 
sheann-duine, agus làn do làithibh. 
Agus dh'adhlaic a mhic Esau agus Ia- 
cobe. 

CAIB. XXXVI. 

's iad sin j 
eadhon Edoim. 
2 Ghabh Esau a mhnài do nighean- 
albh Chanaain; Adah nighean Eloin 
an Hitich, agus Aholibamah nighean 
Anah, nighinn Shibeoin an Hibhich ; 
5 Agus Basemat nighean Ismaeil, 
piuthar Nebaioit. 

4 Agus rug Adah do Esau Eliphas; 
agus rug Basemat Reuel. 

5 Agus rug Aholibamah Ieus, agus 
Iaalam, agus Corah : 2s iad sin mic 
Esau, a rugadh dha ann an tìr Cha- 

6 Agus ghabh Esau a mhnài, agus 
a mhic, agus a nigheana, agus uile 
mhuinntir a thighe, agus a sprèidh, 
atjus 'ainmhidhean uile, agus a mhaoin 
uile, a f huair e ann an tìr Chanaain ; 
agus chaidh e do thlr eile o ghnùis a 
bhràthar Iacoib. 

7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò 
na gu'm feudadh iad còmhnuidh a 
ghabhail cuideachd; agus cha b'urr- 
"ainn an tir anns anrobh iad'nan coig- 
rich, an giùlan air son an sprèidhe. 

8 Mar so ghabh Esau còmhnuidh 
arm an sliabh Sheir : is e Esau Edom. 

9 Agus is iad sin ginealaich Esau, 
athar uan Edomach, ann an sliabh 
Sheir : 

10 Is iad sin ainmeanna mhac E- 
sau ; Eliphas mac Adah mnà Esau, 
Reue'- mac Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, 
Omar, Sepho, agus Gatam, agus Ce- 
nas. 

12 Agus bha Timna'na leannan aig 
Etiphas, mùc Esau ; agus rug i do Eli- 
phas Amalec: 6'iad sin mic Adah, 
mnà Esau. 

13 Agus is iad sin mic Reueil ; Na- 
bat, agus Serah, Samah, agus Midsah : 
6>iad sin mic Bhasemait, mnà Esau. 

14 Agus b' iad sin mic Aholibamah, 
nighinn Anah, nighinn Shibeoin, mnà 
Esau : agus rug i do Esau Ieus, agus 
laalam, agus Corah. 

1.5 B'iad sin cinn-fheadhna mhac 
Esau : mic Eliphais, ceud-ghin Esau ; 
ceann-feadhna Teman, ceann-feadhna 
Omar, cear.n-feadhna Sepho, ceann- 
feadhna Cenas, 16 Ceann-feadhna Corah, ceanri' 
feadhna Gatam, agus ceann-feadhna 
Amalec : is iad sin na cinn-fheadhna 
a thàinig o Eliphas, ann an tìr Edoim : 
6'iad sin mic Adah. 

17 Agus is iad sinmic Reueil, mhic 
Esau ; ceann-feadhna Nahat, ceann- 
feadhna Serah, ceann-feadhna Samah> 
ceann-feadhna Midsah. Is iad sin na 
cinn-f headhna a thàinig o Reuel, ann 
an tìr Edoim: is iad sin mic Bhase- 
mait, mnà Esau. 

18 Agus is iad sin mic Aholibamah, 
mnà Esau ; ceann-feadhna Ieus, ceann- 
feadhna Iaalam, ceann-feadhna Co- 
rah: 6' iad sin na cinn-fheadhna a 
thàinig o Aholibamah nighinn Anah, 
mnà Esau. 

19 Is iad sin mic Esau, eadhon E- 
doim ; agus is iad sin an cinn-f headh- 
na. 

20 Is iad sin mic Sheir an Horich, 
luchd-àiteachadh na tire; Lotan, agus 
Sobal, agus Sibeon, agus Anah, 

21 Agus Dison, agus Edser, agus 
Disan: is iad sm cinn-fheadhna nan 
Horach, cloiime Sheir, ann an tìr E- 
doim. 

22 Agus 6' iad clann Lotain Hori, 
agus Heman : agus b'i Timna piuthar 
Lotain. 

23 Agus 6' iad sin clann Shobail; 
Albhan, agus Manahat, agus Ebal, 
Sepho, agus Onam. 

24 Agus b' iad sin clann Shibeoin ; 
araon Aiah, agus Anah : b' e so an t- 
Anah, a fhuair a mach na muileidean 
san f hàsach, an uair a bha e 'g ion- 
altradh asal Shibeoin 'athar. 

25 Agus i'iad sin clann Anah ; Di- 
son, agus Aholibamah nighean Anah. 

26 Agus ò'iad sin clann Dhisoin; 
Hemdan, agus Esban, agus Itran, ag- 
us Cheran. 

27 Jff iad sin clann Eseir; Bilhan, 
agus Saabhan, agus Achan. 

28 B 1 iad sin clann Dhisain; Uds, 
agus Aran. 

29 B' iad sin cinn-fheadhna nan 
Horach ; ceann-feadhna Lotan, ceann- 
feadhna Sobal, ceann-feadhna Sibeon, 
ceann-feadhna Anah, 

30 Ceann-feadhna Dison, ceann- 
feadhna Eser, ceann-feadhna Disan: 
ìs iad sin na cinn-f headhna a thàhvig 
o Hori, am measg an ceann-feadhna- 
san ann an tir Sheir. 

31 Agus ìs iad sin na righrean a 
rìghich ann an tir Edoim, mun do 
righich righ sam bith air cloinn Is- 
raeil. 

32 Agus rìghich ann an Edom Be- 
lah mac Bheoir ; agus b'e ainm a bhaile 
Dinhabah. 

53 Agusdh'eugBelah.agusrìghich 
Iobab mac Sherah o Bhosrah 'na àite. 

34 Agus dh'eug Iobab, agus rìghich 
Husam o thìr Themani 'na àite. 

35 Agus dh'eug Husam, agus rìgh- 
ich Hadad mac Bhedaid, a bhuail Mi- CAIB. XXXVII. dian am fearann Mhoaib, 'na àite : ag- 
us ò'e ainm a bhaile Abhit. 

36 Agus dh'eug Hadad, agus rìgh- 
ich Samlah o Mhasrecah 'na àite. 

37 Agus dh'eug Samlah, agus rìgh- 
ich Saul o Rehobot, làimh ris an amh- 
ainn, 'na àite- 

38 Agus dh'eug Saul, agus rìghich 
Baal-hanan mac Achboir 'na àite. 

59 Agus dh'eug Baal-hanan mac 
Achboir, agus rìghich Hadar 'na àite : 
agus b'e ainm a bhaile Pau ; agus ainm 
a mhnà Mehetabel, nighean Mhatreid, 
nighiun Mhedsahaib. 

40 Agus is iad sin ainmeanna nan 
ceann-feadhna a thuinig o Esau, a rÈir 
an teaghlaichean, a reir an àiteacha, 
'nan aimnibh ; ceann-feadhna Tim- 
nah, ceann-feadhna Albhah, ceann- 
feadhna Ietet, 

41 Ceann-feadhna Aholibarnab, 
ceann-feadhna Elah, ceaun-feadhna 
Pinon, 

42 Ceann-feadhna Cenas, ceann- 
feadhna Teman, ceann-feadhna Mib- 
sar, 

45 Ceann-feadhna Magdiel, ceann- 
feadhna Iram : is iad sin cinn-fheadh- 
na Edoim, a rèir an àiteacha-còmh- 
nuidh, ann an tir an seilbh ; is esan 
Esau, athair nan Edomach. 

CAIB. XXXVII. 
AGDS ghabh Iacob còmhnuidh san 
■"- tìr anns an robh 'athair 'na 
choigreach, ann an tir Chanaain. 

2 isiadsoginealaichlacoib: 'Nuair 
a bha Ioseph seachd bliadhna deug a 
dh'aois, bha e a' buachailleachd an 
treud maille r'a bhràithribh, agus bh 
'n t-òganach maille ri mic Bhilhah, 
agus maille ri mic Shilpah, mnài 
'athar; agus thug Ioseph an droch 
thuairesgeul-san a dh'iomisuidh 'ath- 
ar. 

3 Agus bu docha le h-Israel Ioseph 
na 'mliic uile, a chionn gu'm b'e mac 
a shean aois e : agus rirm e dha còta 
dh' iomadh dath. 

4 Agus 'nuair a chunnaic a bhràithre 
gu'm bu docha le 'athair e na 'bhràith 
rean uile, dh'fhuathaich iad e, agus 
cha b'urrainn iad labhairt ris gu 
siochail. 

5 Agus chunnaic Ioseph aisling, 

us dh'innis e d'a hlrràifhribh i, agus 
dh'fhuathaich iad e fathast ni's mò. 

6 Agus thubhairt e viu, Eisdibh 
guidheam oirbh, ris an aisling so a 
churmaic mi : 

7 Oir, feuch, hha sinn a' ceangal 
sguab san achadli, agus, feuch, dh'elr- 
ich mo sguab-sa suas, agus sheas i gu 
dir;ach ; agus, feuch, sheas bhur 
sguaban-sa mu'n cuairt oirre, agus 
rinn iad ùmhlachd do m' sguaib-sa^ 

j 8 Agus thubhairt a bhràithre ris, 
Am bi thusa gun amharus a'd' righ 
pimne ? Am bi agad d'a rìreadh 
ìoirnne? Agus dh'fhuath- lich iad e fathast ni's mò air eon 
aishngean, agus air son a bhriathran. 

9 Agus chunnaic e fathast aisling 
eile, agus dh'innis e d'a hhràithribh ì, 
agus thubhairt e, Feuch, chunnaic mi 
aislingeile; agus, feuch, rinn a' ghrian 
agus a' ghealach, agus an aon reul 
deug, ùmhlachd dhomh. 

10 Agus dh'innis e d'a athair «", ag- 
us d'a bhràithribh : agus thug 'athair 
achmhasan da, agus thubhairt e ris, 
Ciod i an aisling so a chmmaic thu ? 
An e gu'n tig d'a rìreadh mise, agus 
do mhàthair, agus do bhràithre, chum. 
sinn fèin a chromadh sìos duitse gu 
làr? 

11 Agus bha farmad aig a bhràifh- 
ribh ris; ach thug 'athair fa'near a 
chainnt. 

12 Agus chaidh a bhràithrean a 
dh'ionaltradh treud an athar do She- 
chem. 

15 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, 
Nach 'eil do bhràithrean ag ioualtradh 
an treud ann an Sechem ? Thig, agus 
cuhidh mi thu d'an ionnsuidh. Agus 
thubhairt e ris, Tha mise an so. 

14 Agus thubhairt e ris, Imicb, 
guidheam ort,faic am bheil do bhràith- 
rean g:i maith, agus am bheil an treud 
gu maith ; agus thoir fios a m' ionn- 
suidli a ris. Mar sin chuir e mach e 
à gleann Hebroin, agus fhàmig e gu 
Sechem. 

15 Agus f huair duine àraidh e, agus, 
feuch, bha e air seacharan sa' mhach- 
air : agus dh'f heòraich an duine dheth, 
ag ràdh, Ciod a tha thu 'g iarraidh ? 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g 
iarraidh mo bhràithrean : innis dhomh, 
guidheam ort, c'àit am bheil iad ag 
ionaltradh an treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'- 
f halbh iad à so : oir chuala mi iad ag 
ràdh, Rachamaid gu Dotan. Agus 
chaidh Ioseph an dÈigh a bhràithrean, 
agns f huair e iad amr an Dotan. 

1S Agus 'nuah- a chunnaic iad e 
fada uatha, eadhon mim d'fhainig e 
am fagus doibh, chuir iad an comh- 
airle ri cheile 'na aghaidh, gus a 
mharbhadh. 

19 Agus thubhairt iad r'a cheile, 
Feuch, tha an t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbh- 
amaid e, agus tilgeamaid e ann an 
slochd èigin; agus their smn, Chuir 
droch bheist èigin as da : agus chi sinn 
ciod gus an tig 'aislingean. 

21 Agus chuala Reuben so, agus 
shaor e as an làimh e, agus thtibhairt 
e, Na cuireamaid gu bàs e. 

22 Agus thubhairt Reuben riu, Na 
dòirtibh fidl ; tilgibh e san t-slochd so, 
a ta san f hàsach, agus làmh na cuiribh 
air ; a chum as gu'n saoradh e as an 
làimh e, agus gu'n aisigeadh eaiis 
d'a athair e. 

23 Agus >nuair a thàinig Ioseph a 
dh'ionnsuidh a bhràithrean, an sin 36 GEN 

bauin iad do Iòseph a chòta, cota nan 
iomadh dath, a 54« air. 

24 Agus ghabh iad e, agus thilg iad 
e ann an siochd ; agus bha 'n slochd 
felamh, gun ivisge ann. 

25 Agus shuidh iad sìos a dh'ith- 
fladh arain; agus thog iad suas an 
sùilean agus dh'amhairc iad, agus, 
feuch, bha cuideachd do chloinn Is- 
maeil a' teachd o Ghilead,le'n càmhalan 
a' giùlan spiosraidh, agus ioc-shlaint, 
agus rrdrr, a' dol gus an toirt sìos do'n 
Eiphit, 

26 Agusthubhairtludahr'abhràith- 
ribh, Ciod an tairbhe a bìiios ann 
dhuìnne, ma mharbhas sinn ar bràth- 
air, agus ina cheileas sinn 'f huil ? 

27 Thigibh, agus reiceamaid e ris 
na h-Ismaelich, ' agus na cuireamaid 
làmh air ; oir is e ar dearbh-bhràth- 
air e, agus ar feoil: agus dh'èisd a 
bhràithre ris. 

28 An sin chaidh Midianaich 
seachad, ceannaichean ; agus tharr- 
uing iad agus thog iad suas loseph as 
an t-slochd, agus"reic iad Ioseph ris 
na h-Ismaelich air fìchead bonn airgid. 
Agus thug iadsan Ioseph do'n Eiphit. 

29 Agus phill Reuben a dh'ionn- 
suidh an t-sluichd : agus, feuch, cha 
robh Ioseph san t-slochd: agus reub e 
'eudach. 

30 Agus phill e dh'icnnsuidh a 
bhràithrean, agus thubhairt e, Cha'n 
'eil an leanabb. ann ; agus mise, c'àit 
an teid mi ? 

31 Agus ghabh iad còta Ioseiph,ag- 
ìis mharbh iad meann do na gabh- 
raibh, agus thum iad an còta san 
fhuil. 

32 Agus chuir iad uafha còta nan 
ìoniadh dath, agus thug iad e dh'ionn- 
suidh an athar ; agus thubhairt iad, 
Fhuair sinne so: aithnich a nis an e 
so còta do mhic, no nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, agus thu- 
bhairt e, Còta mo mhic ; chuir droch 
bhèisd as da : tha Ioseph gun teagamh 
air a reubadh as a chèile. 

34 Agus reub Iacob 'eudach, acus 
chuir e eudach-saic air a leasruidh, 
agus rinn e bròn air son a mhlc rè 
mòrain làithean. 

35 Agus dh'eirich a mhic uile, agus 
a nigheanan uile suas, a thoirt sòlais 
da; ach dhiùlt esan sòlas a ghabhail; 
agus thubhairt e, Oir thèid mi sios do 
'n uaigh a chum mo mhic ri bròn. 
Mar so rinn 'athair caoidh air a shon. 

36 Agus reic na Midianaich e san 
Ehphit ri Potiphar, oifigeach le Pha- 
raoh, ceannard an f hreiceadain. 

CAIB. XXXVIII. 

AGUS san am sin fein chaidh Iudah 
sios o 'bhràithribh, agus thionn- 
daidh e steach a dh'ionnsuidh Adulam- 
aich àraidh, d'ara i'ainm Hirah. 

2 Agus chunnaic Iudah an sin nigh- 
ean Canaanaich àraidh, d'am 6'ainm 8uah : àgus ghabh e i, agus cha-idh e 
steach d'a h-ionns\iidh. 

3 Agus dh'fhàs i torrach, agus rug 
i mac; agus thug e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'fhhs i torrach a rìs, agus 
rug i mac ; agus thug i Onan mar 
ainm air. 

5 Agusdh'fhàs i torrach fathast, ag- 
us rug i mac ; agus thug i Selah mar 
ainm air : agus bha esan ann an Ched- 
sib, an uair a rug i e. 

6 Agus ghabh Iudah bean do Er a 
cheud-ghin, d' am i'ainm Tamar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin Iudah, 
aingidh ann an sealladh an Tigheama ; 
agus mharbh an Tighparn e. 

8 Agus thubhairt Iudah ri h-Onan, 
Falbh a steach a dh'ionnsuidh mnà do 
bhràthar, agus pòs i, agus tog suas 
sliochd do d' bhràthair. 

9 AgusbhafiosaigOnannachb'ann 
leis fèin a bhiodh an sliochd; agus 
'nuair a chaidh e steach a dh'ionn- 
suidh mnà a bhràthar, dhòirt e air a' 
bhìàr e, chum nach tugadh e sliochd 
d'a bhràthair. 

10 Agus bha an ni a rinn e olc ann 
an sealladh an Tigheania: uime sin 
mharbh e esan mar an ceudna. 

11 An sin thubhairt Iudah ri Tamar 
mnaoi a mhic, Fan a'd' bhantraich 
ann an tigh t'athar, gus am f às mo 
mhac Selah suas ; oir thubhairt e, Air 
eagal gu'm faigheadh esan bàs mar 
an ceudna, mar a fh uair a bhràithrean. 
Agus dh'f halbh Tamar, agus dh'f han 
i 'n tigh a h-athar. 

12 Agus ùine fhada 'n dèigh sin 
fhuair nighean Shuah, bean Iudah, 
bàs : agus thog Iudah a mhisneach, 
agus chaidh e suas a dh'ionnsuidh 
luchd-lomairt a chaorach, e fein agus 
a charaid Hirah an t-Adulamach, gu 
Timnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar, 
ag ràdh, Feuch, tha t'athair-cèile a' 
dol suas gu Timnat a lomairt a chaor- 
ach. 

14 Aguschuir i aculaidh-bantraich 
dhith, agus chòmhdaich si i feln le 
gnùis-bhrat, agus phaisg si i fè'in, agus 
shuidh i ann an ionad fòllaiseach, a ta 
làimh ris an t-slighe gu Timnat : orr 
chunnaic i gu'n d'f hàs Selah suas, agus 
nach d'thugadh i dha mar mhnaoi. 

15 'Nuair a chunnaic Iudah i, shaoil 
e gu'm bu striopach i, a chionn gu'n do 
chòmhdaich i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a h-ionn- 
suidh air an t-slighe, agus thubhairt e, 
Leig leam, guidheam ort, teachd a 
steach a t' ionnsuidh ; oir cha robh 
f hios aige gu'm b'i bean a mhic i : ag- 
us thubhairt i, Ciod a bheir thu dhomh, 
a chum as gu'n tig thu steach a m' 
ionnsuidh ? 

17 Agus thubhairt esan, Cuiridh mi 
meann a t' ionnsuidh o'n treud : agus 
thubhairt ise, An toir thu geall dom/t 
gus an cuir thu m' ionnsnidh e ? CAIB. XXXIX. 37 18 AgUs thubhairt e, Ciod an geall 
B bheir mi dhuit ? Agus fhubhaht ise, 
Do sheula, agus do lhmh-fhailean, ag- 
us do lorg a ta ann ad laimh ; agus thug 
e dh'i ìaci, agus chaidh e steach d'a 
h-ionnsuidh, agus rinneadh i torrach 
leis. 

19 Agus dh'eirich i, agus dh'fhalbh 
i roimpe, agus chuir i seachad a gnùis- 
bhrat uaithe, agus chuir i a culaidh- 
bantraich oirre. 

20 Agus chuh- Iudah am meann le 
làimh a charaid an Adulamaich, chum 
as gu'm faigheadh e 'n geall o làimh 
na mnà : ach cha d'fhuair e i. 

21 An sin dh'f heòraich e do dhaoin- 
ìbh an àite sin, ag rhdh, C'àit am bheil 
an striopach a bha gu follaiseach ri 
taobh na slighe ? Agus thubhairt iad- 
san, Cha robh striopach sam bii/i an so. 

22 Agus phill e dh'ionnsuidh Iudah, 
agus thubkairt e, Cha d'f huair mi i : 
agus mar an ceudna thubhairt daoine 
an àite, Cha robh strìopach sam bith 
an so. 

23 Agus thubhairt Iudah, Gabhadh 
i dh'i fein e, air eagal gu maslaichear 
sinn: feuch, chuir mi am meann so 
tPa h-ionnsuidh, agus cha d'f huair thu i. 

24 Agus beul ri tri mìosa an deigh 
sin, dh'innseadh do Iudah, ag rhdh, 
Rinn Tamar bean do mliic striop- 
achas ; agus, feuch, cuideachd, tha i 
torrach le strìopachas. A gus thubhairt 
Iudah, Thugaibh a mach i, agus loisg- 
ear i. 

2.5 'Nuair a thugadh a mach i, chuir 
i flos a dh'ionnsuidh a h-athar-c£ile, ag 
radh, Aig an f hear d'am buin iad sin 
tka mise lethtromach : agus thubhairt 
ì, Faic, guidheam ort, cia leis an seula, 
agus na làmh-f hailean, agus an lorg so. 

26 Agus ghabh Iudahriu, agusthu- 
bhairt e, Bha i ni bu cheirte na mise, 
a chionn nach d'thug mi i do Shelah 
mo mhac : agus cha robh aithne aige 
oirre ni's mò. 

27 Agus an uair a bha i ri saothair 
chloinne, feueh, bìta lethaona 'na bolg. 

28 Agus an uair a bha i ri saothair, 
chuir a h-aon diubh mach a làmh : ag- 
us rug a' bhean-ghlùine air a làimh, 
agus cheangail i snàthainn scarlaid 
oirre, ag radh, Thàinig e so a mach an 
toiseach. 

29 Agus 'nuair a tharruing e a làmh 
air ais, feuch, thàinig a bhràthair a 
mach ; agus fhubhairt ise, Cionnus a 
bhris thu mach ? bitheadh am briseadh 
«o ortsa: Uime sin thugadh Phares 
mar ainm air. 

30 Agus an dèigh sin thhinig a 
bhràfhair a mach, aig an robh an 
snhfhainn scarlaid air a làimh ; agus 
thugadh Sarah mar ainm air. 

CAIB. XXXIX. 

AGUS thugadh Ioseph sìos do'n 
Eiphit; agus cheannaich Poti- 
phar, oifigeach le Pharaoh, ceannard an f hreiceadain, Eiphlteach, e o làimh 
nan Ismaelach, a thug sios an sin e. 

2 Agus bha 'n Tighearna maille ri 
Ioseph, agus bha e 'na dhuine leis an 
do shoirbhich gach ni; agus bha eli 
tigh a mhaighstir an Eiphitich. 

3 Agus chunnaic a mhaighstir gu 
'n robh an Tigheama maille ris, agus 
gu'n d'thug aii Tigheam air gach ni a 
rinn e soirbheachadh 'na làimh. 

4 Agus f huair Ioseph deadh-ghean 
'na shealladh, agus rinn e seirbhis da : 
agus rinn se e 'na f hear-riaghlaidh air 
a thigh, agus gach ni a bh'aige chuir e 
fuidh 'làimh. 

5 Agus o'n hm sin fein san d' rinn se 
e 'na f hear-riaghlaidh air a thigh, agus 
air gach ni a bh'aige, bheannaich an 
1 igheama tigh an Eiphitich air sghth 
Ioseiph: agus bha beannachadh an 
Tighearn air gach ni a bh'aige, anns 
an tigh, agus anns a' mhachair. 

6 Agus~dh'f hàg e gach ni a bh'aige 
an làimh Ioseiph, agus cha b'fhios da 
aon ni a bh'aige, saor o'n aran a bha e 
'g itheadh : agus bha Ioseph 'na dhuine 
maiseach, agus sgiamhach san agh- 
aidh. 

7 Agus an deigh nan nithe sin leag 
bean a mhaighstir a sùilean air Ioseph, 
agus thubhairt i, Luidh leamsa. 

8 Agus dhiùlt esan, agus thubhairt 
e ri mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha 'n 
'eil fios aig mo mhaighstir ciod a tlm 
maille rium san tigh, agus gach ni a 
th'aige chuir e fuidh m' làimh-sa. 

9 Cha 'n 'eil neach san tigh so a's mò 
na mise ; agus cha do chum e uam ni 
sam bith ach thusa, a chionn gur tu a 
bhean : cionnus uime sin a ni mise an 
t-olc mòr so, agus a pheacaicheas mi an 
aghaidh Dhe ? 

10 Agus thachair e, 'nuair a labhair 
i ri Ioseph o lh gu là, nach e"isdeadh 
esan rithe, gu luidhe leatha, tio bbi 
maille rithe. 

11 Agus thachair e air latha àraidh, 
gu'n deachaidh esan a steach do 'n tigh 
a dheanamh 'oibre fein, agus cha robh 
a h-aon do dhaoinibh an tighe an sin a 
stigh. 

12 Agus rug i air air 'eudach-uach- 
dair, ag ràdh/Luidh leamsa : agus dh'- 
f hhg e 'eudachuachdair 'na làimh, ag- 
us theich e, agus thhr e mach. 

13 Agus an uair a chunnaic ise gu 
'n d'fhhg e 'eudach-uachdair 'na 
làimh, agus gu 'n do theich e mach, 

14 An sin ghairm i air daoinibh a 
tighe, agus labhair i riu, ag rhdh, 
Faicibh, thug e steach d'ar n-ionnsuidh 
Eabhmidheach g'ar maslachadh : thhi- 
nig e steach a m' ionnsuidhs' a luidhe 
leam, agus ghlaodh mise le guth hrd : 

15 Agus 'nuair a chual' e gu'n do 
thog mi suas mo ghuth, agus gu'n do 
ghlaodh mi, an sin dh'f hhg e 'eudach- 
uachdair maille rium, agus theich e, 
agus chaidh e mach. 

16 Agus thaisg i 'eudacb-uachdair 38 GEN 

làimh rithe, gus an d'thàinig a thigh- 
earnadhachaidh. 

17 Agus labhair i ris a rèir nam 
briathra so, ag ràdh, Thàinig an seir- 
bhiseach Eabhruidheach, a thug thu 
d'ar n-ionnsuidh, a steach am' ionn- 
suidh-sa gu m' mhaslachadh : 

18 Agus an uair a thog mise suas 
mo ghuth, agus a ghlaodh mi, an sin 
dh'fhàg e 'eudach-uachdair maille 
rium, agus theich e mach. 

19 Agus 'nuair a chual' a mhaigh- 
stir briathran a mhnà, a labhair i ris, 
ag ràdh, Air an dòigh so rinn do sheir- 
bhiseach orm ; an sin las 'f hearg 
suas. 

20 Agus ghabh maighstir Ioseiph e, 
agus chuir e sa' phriosan e,far anrobh 
prìosanaich an righ ceangailte: agus 
bha e an sin sa' phriosan. 

21 Ach bha 'n Tigheama maille ri 
Ioseph, agus nochd e tròcaìr dha, agus 
thug e dha deadh-ghean arm an sùilibh 
f hir-gleidhidh a' phriosain. 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' 
phriosain fuidh làimh Ioseiph na prio- 
sanaichuile a bha sa' phriosan; agus 
gach ni a rinn iad an sin, b'esan a 
rinne. 

25 Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' 
phriosain air ni sam bith a bha fuidh 
làimh, a chionn ga'nrobh an Tighearna 
maille ris ; agus an ni sin a rinn e, thug 
an Tighearn air soirbheachadh leis. 

CAIB. XL. 

AGUS àn dèigh nan nithe sin chuir 
buidealair righ na h-Eiphit, agus 
'fhuineadair, fearg air an tighearna, 
righ na h-Eiphit. 

2 Agus bha corruich mhòr air Pha- 
raoh ri dithis d'a sheirbhisich, rìs an 
àrd bhuidealair, agus ris an àrd f huin- 
eadair. 

3 Agus chuir e 'n laimh iad ann an 
tigh ceannaird an fhreiceadain sa' 
phriosan, far an roSh Ioseph ceangailte. 

4 Agus chuir ceannard an fhreic- 
eadain an cùram air Ioseph, agusfhri- 
theil e dhoibh ; agus dh'f han iad ta- 
mull ann an làimh. 

5 Agus chunnaic iad aisling le 
chèile, gach fear aca 'aisling fèin san 
aon oidhche, gach fear a reir eadar- 
mhìneachaidh 'aislinge; am buidealair 
agus fuineadair righ na h-Eiphit, a bha 
ceangailte sa' phriosan. 

6 Agus thainigloseph a steach d'an 
ionnsuidh sa' mhaduinn, agus dh'amh- 
airc e orra, agus, feuch, bha iad dubh- 
ach. 

7 Agus dh'fheòraich e do sheirbhis- 
ich Pharaoh, a bha 'n làimh maille ris 
ann an tigh a thighearna, ag ràdh, C'ar 
son a tha bhur gnùis co mhuladach an 
diugh ? 

8 Agus thubhairt iad ris, Chunnaic 
sinn aisling, agus cha 'n'cil neach againn 
a dh'eadar-mhìnicheas i. Agus thu- 
bhairt Ioseph riu, Nach ann o Dhia tha gach eadar-mhìneachadh ? inn- 
sibh dhomhs' iad, guidheam oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealair 
'aisling do Ioseph, agus thubhairt e 
ris, A'm' aisling-sa, feuch, bha f ìonain 
fa m' chomhair. 

10 Agus air an fhìonain bha tri 
meanglain ; agus bha i mar gu'm biodh 
i a' briseadh a mach, agus thàinig ì 
fuidh a làn bhlàth, agus thug a bagaid- 
ean dearcan abuich uatha. 

11 Agus bha cupan Pharaoh a'm' 
làimh ; agus ghabh mi naf ìon-dhearc- 
an, agus dh'f hàisg mi iad an cupan 
Pharaoh, agus thug mi 'n cupan do 
làimh Pharaoh. 

12 Agus thubhairt Ioseph ris, 'Se so 
ah-eadar-mhìneachadh: Natrimeang- 
lain, ts tri làithean iad. 

13 Eadhon an ceann thri làithean 
togaidh Pharaoh suas do cheann, agus 
bheir e rìs gu t'àite fèin thu; agus 
bheir thu cupan Pharaoh 'na làimh, 
mar a b'àbhuist duit roimhe, 'nuair a 
bha thu a'd' bhuidealair aige. 

lì Ach cuimhnich thusa ormsa 
'nuair a dh'eireas gu maith dhuit, ag- 
us dean, guidheam ort, caoimhneas 
domh; agus dean iomradh orm ri 
Pharaoh, agus thoir a mach mi as an 
tigh so : 

15 Oir gu deimhin ghoideadh air 
falbh mi à tir nan Eabhruidheach, 
agus mar an ceudna an so cha d'rinn 16 'Nuair a chunnaic an t-àrd 
fhuineadair gu'n d'eadar-mhìnich e 
gu maith, thubhairt e ri Ioseph, Bìia 
mise mar an ceudna a'm' aisling, ag- 
us, feuch, bha tri bascaidean geala air 
mo cheann : 

17 Agus aims a' bhascaid a b'àìrde 
bha do gach seòrsa Mdh air son Pha- 
raoh do dheasachadh an f huineadair ; 
agus dh'ith an eunlaith iad a mach as 
a' bhascaid air mo cheann. 

18 Agus fhreagair Ioseph, agus thu» 
bhairt e, iesoa h-eadar-mhìneach- 
adli : Na tri bascaidean, ìs tri làithean 
iad. 

1 9 An ceann tìiri làithean togaidh 
Pharaoh suas do cheann dliìot, agus 
crochaidh e thu air crann, agusithidh 
an eunlaith t'fheoil dhìot. 

20 Agus air an treas là, comh-ainm 
latha-breithe Pharaoh, rinn e cuirm 
d'a shehbhisich uile : agus thog e suas 
ceann an àrd bhuidealair, agus ceann 
an àrd f huineadair am measg a sheir- 
bhiseach. 

21 Agus thug e an t-àrd bhuidealair 
a chum a bhuidcalaireachd a ris ; ag- 
us thug e 'n cupan do làimh Pharaoh : 

22 Ach chroch e 'n t-àrd f huinead- 
air, mar a dh'eadar-mhìnich Ioseph 
dhoibh. 

23 Gidheadh cha do chuimhnich 
an t-àrd bhuidealair air Ioseph, aoh 
dhichuimhnich se e, CAIB. XLI. 

AGTJS an ceann dà bhliadhna iom- 
lan chunnaic Pharaoh aisling ; 
agus, feuch, sheas e làimh ris an amh- 

2 Agus, feuch, thàinig a nìos as an 
amhainn seachd bà, sgiamhach r'am 
faicinn, agus reamhar am feoil ; agus 
bha iad ag ionaltradh ann am min- 
fheur. 

3 Agus, feuch, thàinig seachd bà 
eile nios 'nan delgh as an amhainn, 
granda r'am faicirm, agus caol 'nam 
feoil ; agus sheas iad làimh ris na bà 
eile, air bruaich na h-aimhne. 

4 Agus dh'ith na bà a bha granda 
r*am faicimi agus caol 'nam feoil suas 
na seachd bà sgiamhacha agus reamh- 
ra. Mar sin dhùisg Pharaoh. 

5 Agus choidil, agus chunnaic e 
aisling an dara uair ; Agus, feuch, 
dh'e'irich suas seachd diasan arbhair 
air aon choinlein, reachdmhor agus 
maith. 

6 Agus, feuch, dh'f hàs snas 'nan 
dèigh seachd diasa caola, agus air an 
seargadh leis a' ghaoith an ear. 

7 Agus shluig na seachd diasa caola 
suas na seacbd diasa reachdrhhor agus 
làn: agusdhùisgPharaoh, agus,feuch, 
6' aisling a bh' ann. 

8 Agus sa' mhaduinn bha a spiorad 
air a bhuaireadh ; agus chuir e ,fios 
uaith, agus ghairm e uile dhruidh'ean 
na h-Eiphit) agus a daoine glic uile : 
agus dh'innis Pharaoh 'aisling dhoibh ; 
ach cha robh neach ann a dh'eadar- 
mhìnicheadh iad do Pharaoh. 

9 An sin labhair an t-àrd bhuideal- 
air ri Pharaoh, ag ràdh, An diughtha 
mis' a' cuimhneachadh mo lochdan. 

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheir- 
bhisich, agus chuir e mise an làimh 
ann an tigh ceannaird an fhreicead- 
ain, araon mise, agus au t-àrd fhuin- 
eadair. 

11 Agus chunnaic sinn aisling san 
aon oidhche, mis' agus esan : chunn- 
aic gach faar r. : jni,i;i aUling a reir ea- 
dar-rnhmeachaich 'aislinge. 

12 Agus bha 'n sin maille ruinn 
òganach Eabhruidheach, seirbhiseach 
do chaamiard an f hreiceadain ; agus 
dh'innis shm da, agus dh'eadar-mhìn- 
fch e dhuinn ar n-aislingean . do gach 
fear againn a rèir 'aislinge dh'eàdar- 
mhìnich e. 

13 Agus mar a dh'eadar-mhìnich e 
dhuhm, mar sin bha e : mise chuir e 
rìs ann am àite, agus esan chroch e. 

14 Agus chuir Pharaoh teachdaire 
uaith, agus ghairm e Ioseph, agus 
thug iad le cabhaig a mach as an t- 
slochd e : agus bhearr se e fe'in, agus 15 Agus thubhairt Pharaoh ri Io- 
seph, Chunnaic mi aisling, agus cha 
'n'eil neach ann a dh'eadar-mh'mich- 
eas i : agus chuala mi air a ràdh mu d'thimchioll-sa, 'nuair a chluinneastu 
aishng, gur aithne dhuit a h-eadar- 
mhineachadh. 

16 Agus f hreagair Ioseph Pharaoh, 
ag ràdh, Cha 'n'eil e annamsa : bheir 
Dia freagradh sìthe do Pharaoh. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri Io- 
seph, A'm' aisling, feuch, sheas mi air 
bruaich na h-aimhne : agus sgiamhach ann an cruth ; agus 
bha iad ag ionaltradh ann am mìn- 
fheur; 

19 Agus, feuch, thàinig seachd bà 
eile rùos 'nan dèigh, bochd agus ro- 
ghranda, agus caol am feoil : cha 'n 
fhaca mi 'n samhuil riamh ann an 
uile thir na h-Eiphit air olcas. 

20 Agus dh'ith na bà cacla agus 
granda suas na ceud seachd bà reamh- 
ra. 

21 Agus 'nuair a dh'ith iad suas iad, 
cha'n aithnichte oira gu'n d'ith siad 
iad ; ach bha iad granda r'am faicinn, 
mar an toiseach. An sin dhùisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a'm' aishng ; 
agus, feuch, thàinig a nios seachd 
diasan air aon choinlein, làn agus 
maith : 

23 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'nan 
dtìgh seachd diasan, air an crìonadh, 
caol, agus seargta leis a' ghaoith an 
ear ; 

24 Agus shluig na diasa caola suas 
na seachd diasamaithe: agus dh'innis 
mi so do na druidhibh ; ach cha robh 
neach ann a b'urrainn a' chùis f hoiU- 
seachadh dhomh. 

25 Agus thubhairt Ioseph ri Pha- 
raoh, Aisling Pharaoh, is aon i : an ni 
sin a ta Dia gus a dheanamh, dh'- 
f hoillsich e do Pharaoh. 

26 Na seachd bà maithe, is seachd 
bliadhna iad; agus na seachd diasa 
maithe, is seachd bUadhna iad : is aon 
an aisling. 

27 Agus na seachd bà caola agrts 
granda a thàinig a nìos 'nan dèigh, is 
seachd bliadhna iad ; agus na seachd 
diasa fàs, seargta leis a' ghaoith an 
ear, bithidh iad 'nan seachd bliadhna 
gorta. 

2S So an ni a thubhairt mi ri Pha- 
raoh : An ni a ta Dia gus a dheanamh, 
nochd e do Pharaoh. 

29 Feuch, tha seachd biiadhna mòr 
phailteis a' teachd air feadh thire na 
h-Eiphit uile : 

50 Agus èiridh seachd bliadhna 
gorta suas 'nan dèigh, agus dichuimh- 
nichear am pailteas uile an tir na h- 
Eiphit; agus claoidhidh a' ghorta an 

51 Agus cha'n aithnichear am pallt- 
eas arms an tìr, air son na gorta a 
leanas : oir bithidh i ro-throm. 

52 Agus a thaobh gu'n do dhùb- 
laicheadh an aisling do Pharaoh dà 
uair, tha sin a chionn gu bheil an ni 40 GEN 

air a shuìdheachadh le Dia ; agus bheir 
Dia ann an aithghearra&h gu crìch e. 

33 A nis uime sin amhairceadh 
Pharaoh a mach air son duine a tha 
tuig=each agus glic, agus cuireadh e 
os ceann tìre na h-Eiphit e. 

51 Deanadh Pharaoh so, agus or- 
duicheadh e luchd-riaghlaidh os ceann 
na tire, agus togadh iad an cùigeadh 
cuid do thoradh tire na h-Eiphit sna 
seachd bliadhnaibh pailtei;. 

35 Agus cruinnicheadh iad uile 
bhiadh nam bliadhna maithe sin ri 
teachd, agus taisgeadh iad suas arbhar 
fuidh làimh Pharaoh, agus gleidheadh 
iad biadh sna bailtibh. 

36 Agus bithidh am biadh sin 'na 
thaisgeach do'n tìr, fa chomhair nan 
seachd bliadhna gorta a bhitheas ann 
an fir na h-Eiphit ; chum as nach tèid 
as do'n tìr leis a' ghorta. 

37 Agus bha a" chomhairle maith 
ann an sùilibh Pharaoh, agus aim an 
sùilibh a sheirbhiseach uile. 

38 AgusthubhairtPharaohr'asheir- 
bhisich, Am bheil e 'n comas duinn a 
leithid so do dhuine fhaotairm, anns 
am bhe'd spiorad Dhè ? 

39 Agus thubhairt Pharaoh ri Io- 
seph, A thaobh gu'n d'fhoillsich Dia 
so uile dhuit, cha 'n'eil neach ann cho 
tuigseach agus cho glic riut feìn. 

40 Bithidh tu os ceann mo thighe-sa, 
agus a retr t'f hocaii bithidh mo shluagh 
uile air an riaghladh : a nihàin san 
righ-chaithir bithidh mise ni's mò na 
thu. 

41 Agus thubhairt Pharaoh ri Io- 
seph, Faic, chuir mi thu os eeann uile 
thìre na h-Eiphit. 

42 Agus thug Pharaoh 'fhàinne 
bhàrr a làimhe, agus chuir e air làimh 
Ioseiph e ; agus sgeadaich se e ann an 
trusgan do lìon-eudach grinn, agus 
chuir e slabhruidh òir m'a mhuineal. 

43 Agus thug e air marcachd san 
dara carbad a Wi'aige fèin ; agus 
ghlaodhiad roimhe, Lùbaibh an gl ' 
agus rinn se e 'na uacMaran air tìi ™ 
h-Eiphit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaoh ri Io- 
seph, Js mise Pharaoh,' agus as t'eug- 
mhais-sa cha tog duine suas a làmh no 
a chos ann an tir na h-Eiphit uile. 

45 Agus thug Pharaoh Saphnat- 
paaneah mar ainm air Ioseph; agus 
thug e dha Asenat nighean Photiphe- 
rah sagairt Oin mar mhnaoi: agus 
chaidh Ioseph a mach air feadh uik 
thire na h-Eiphit. 

46 Agus bha Ioseph deich bliadhna 
fichead a dh'aois an uair a sheas e 'm 
fìanuis Pharaoh righ na h-Eiphit : ag- 
us chaidh Ioseph a mach olàthair Pha- 
raoh, agus chaidh e troimh thìr na 
h-Eiphit uile. 

47 Agus thug an 'talamh a mach 
anns na seachd bliadlmaibh pailteis 'na 
ghlacaidibh. 

43 Aguschruinnisher'achaieuile bhiadh nan seachd bliadhna, a bha an | 
tir na h-Eiphit; agus thaisg e suas 
biadh sna bailtibh : biadh fearainn 
gach baile, a bha mu'n cuairt air, 
thaisg e suas ann. 

49 Agus chuir Ioseph r'a che'ile sìol 
mar ghaineamh na fairge, ro-mhòran, 
gus an do sguir e à'a àireamh ; oir bìia 
e gun àireamh. 

50 Agus do Ioseph rugadh dithis 
mhac mun d'thàinig bliadhnacha na 
gorta, a rug Asenat ctha, nighean Pho. 
tipherah, sagairt Oin. 

51 Agus thug Ioseph Manaseh max 
ainm air a' cheud-ghm ; oir thug Dia 
orm, ars' esan, mo shaothair uile 
dbìchuirahneachadh, agus tigh m'- 
athar uile. 

52 Agus air an dara mac thug e 
Ephraim mar ainm ; oir thug Dia orm, 
ars' esan, a bhi sìolmhor ann an t'nr 
m'àmhghair. 

53 Agus chrìochnaicheadh seachd 
bliadhnan a' phailteis a bha ann an 
tìr na h-Eiphit. 

54 Agus thòisich seachd bliadhna 
na gorta ri teachd, mar a thubhairt 
Ioseph ; agus bha a' ghorta anns na 
dùthchannaibh uile • ach ann an uile 
thìr na h-Eiphit bha aran. 

55 Agus an uair a bha tìr na h-Ei- 
phit uile ann an uireasbhuidh, an sin 
ghlaodh an sluagh ri Pharaoh air son 
arain : agus thubhairt Pharaoh ris na 
h-Eiphitich uiie, Ruigibh Ioseph; an 
ni sin a their e ruibh, deanaibh. 

56 Agus bha a' ghorta air aghaidh 
na talmhainn uile: agus dh'fhosgail 
loseph na tighean-taisg uile, agus reic 
e ris nah-Eiphitich : agus bhuadhaich 
a' ghorta ann an tìr na h-Eiphit. 

57 Agus thàinig gach dùthaich 
do'n Eiphit a dh'ionnsuidh Ioseiph a 
cheannach bìdh ; oir bhuadhaich a' 
ghorta anns gach dùthaich. 

CAIB. XLII. 

ANIS an uair a chunnaic Iacob gu'n 
robh sìol san Eiphit, thubhairt e 
v'a mhic, C'ar son a ta sibh ag amharc 
air a chÈile ? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chuala 
mi gu bheil siol san Eiphit ; rachaibh , agus ceannaichibh dhuinn as a sin, chum as gu'm bi sinn beò, 
agus nach faigh sinn bas. 

3 Agus chaidh deichnear bhràith- 
rean Ioseiph sios a cheannach sil san 
Eiphit. 

4 Ach cha do chuir lacob Beniamin 
bràthair Ioseiph maille r'a bhràithribh : 
oir thubhairt e, Air eagal gu'n Èirich 
olc dha. 

5 Agus thàinig mic Israeil a cheann- 
ach sìl am measg na muinntir a 
thàinig: oir bha a' ghorta ann an to 
Chanaain. 

6 Agus bha Ioseph 'na uachdaran I 
air an tir: li' esan a bha a' reiceadh ri 
sluagh na tìre uite. Agus thainig bràithrean Ioseiph, agus chiom siad 
iad fein slos da, le 'n aghaidh gu làr. 

7 Agus chunnaic Ioseph a bhràith- 
rean, agus dh'aithnich e iad, ach rinn 
ee e fèin 'na choigreach dhoibh, agus 
labhair e gu coimheach riu ; agus thu- 
bhairt e riu, Cia as a fhàinig sibhse ? 
Agus thubhairt iadsan ris, A tìr Cha- 
naain a cheannach bìdh. 

8 Agusdh'aithnichlosephabhràith- 
rean, ach cha d'aithnich iadsan esan. 

9 Agus chuimhnich Ioseph air na 
h-aislingibh a chunnaic e mu'n Bm- 
chioll, agus thubhairt e riu, Is luchd- 
bratha sìbh ; a dh'f haicinn lomnochd- 
aidli na tìre thàinig sibh. 

10 Agus thubhairtiad ris, Cha sinn, 
mo thigheama, ach is ann a thàinig 
do sheirbhisicn a cheannach bìdh : 

11 Is mic aon duine sinne uile, is 
daoine frrinneach sinn; cha luchd- 
bratha do sheirbhisich. 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni h- 
eadh,ach is ann a dh'fhaicinnlomnoch- 
daidh na tìre thàinig sibh. 

15 Agus thubhairt iad, Is dà bhràth- 
air dheug do sheirbhisich, mic aon 
duine ann an tir Chanaain ; agus, 
feuch, tha'm fcar a's òig' an diugh 
maille r'ar n-athair, agus tha h-aon 
nach maireann. 

14 Agus timbhairt Ioseph riu, So an 
ni a thu'ohairt mi ribb, ag ràdh, Is 
luchd-bratha sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh ; mar is beò 
Pharaoh, cha teid sibh a mach à so, 
mur tig bhur bràthair a's òige an so. 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh agus thu- 
gadh e leis bhur bràthair, agus gleidh- 
ear sibhse am priosan, chum as gu'n 
dearbhar bhur briathran, am bheil no 
nach 'eil f irinn annaibh : no mar is 
beò Pharaoh, gu cinnteach is luchd- 
bratha sibh. 

17 Agus chuir e 'm priosan iad uile 
rè thri làithean. 

18 Agus thubhairt Ioseph riu air an 
treas là, Deanaibh so, agus bithibh beò : 
oir tha eagal De crmsa. 

19 Ma 's daoine fìrinneach sibh, 
fagar aon d'ur bràithribh ceangaiite 
an tigh bhur priosain : agus imichibh- 
sa, thugaibh leibh sìol air son gorta 
bhur teaghlaichean. 

20 Ach thugaibh bhur bràthair a's 
òige a m' ionnsuidb. ; mar sin dearbhar 
bhur briathran, agus cha 'n fhaigh 
sibh bàs. Agus rimi iad mar sin. 

21 Agus thubhairt iad r'a. cheile, 
Tha sinn gu deimhin ciontach a thaobh 
ar bràthar, do bhrìgh gu'm faca sinn 
oràdh 'anama, 'nuair a ghuidh e oirnn, 
agus nach d'èisd sinn ris : uime sin 
tlràinig an airc so oimn. 

I 22 Agus fhreagair Reuben iad, ag 
! ràdh, Nach do labhair mise ribh, ag 
ràdh, Na peacaichibh an aghaidh an 
j leinibh? agus cha d'eisd sibh: Uime 
| sin, feuch, mar an ceudna tha 'f huil 
a h-iarraidh oirnii. XIII. 41 

23 Ague cha robh fhios aca-san 
gu'u robh Ioseph 'g<;,; tlrigsmn ; oir bha 
eadar-theangair eatorra. 

24 Agusthionr.daidhseefèinuatha, 
agus ghuil e; agus phill e rls d'an 
ionnsuidh, agus labhair e riu, agus 
thug e Simeon uatha, agus cheangail 
se e fa chomhair an sùl. 

25 An sin dh'àithn Ioseph an saic a 
lìonadh le sìol, agus airgiod gach 
duine a chur air ais 'na shac, agU3 
biadh a fhoirt doibh air son na slighe : 
agns is ann mar so a rinn e riu. 

26 Agus thog iad an sìol air an 
asalaibh, agus dh'imich iad à sic. 

27 Agus an uair a dli'fhosgail fear 
dhiubh a shac, a thoirt bìdh d'a asal 
san tigh-òsda, chunnaic e 'airgiod; oir, 
feuch, bha e 'm beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bhràithribh, 
Thugadh air ais m'airgiod-sa ; agus 
feuch, iha e eadhon a'm' shac. Agus 
dh'f hàilnich an cridhe, agus bha eagal 
orra, ag radh gach fear r'a chèiie, Ciod 
e so a rinn Dia oimn ? 

29 Agus thàinig iad a chum Iacoib 
an athar, do thir Chanaain, agus 
dh'innis iad dha gach ni a thachair 
dlioibh, ag ràdh, 

50 Labhair an duine a ta 'na uachd- 
aran air an tlr ruìnn gu coimheach, 
agus ghabh e simi mar luchd-bratha 
air an dùthaich. 

31 Agus thubhairt sinn ris, Is daoine 
fìrinneach sinne; cha luchd-bratha 
idir sinn : 

32 Is dàbhràthair dheug sinn, mio 
ar n-athar ; tha aon mhac nach mair- 
eann, agus tha'vn mac a's òige'n diugh 
maille r'ar n-athair aim an tir Cha- 
naain. 

53 Agus thubhairt an duine, uachd- 
aran na tìre ruinn, Mar so aithnichidh 
migurtfctojrtefìrinneachsibh; fàgaibh 
aon d'ur bràithribh maille riumsa, 
agus gabhaibh biadh air son gorta 
bhur teaghlaichean, agus bithibh ag 
imeachd : 

54 Agus thugaibh bhur bràthair a*s 
òige a m'ionnsuidh ; an sin bithidh 
fios agam nach luchd-bratha sibh, dch 
gur daoine fninneach sibh: mar sin 
bheir mise bhur bràthair dhuibh, agus 
ni sibh ceannachd san tìr. 

55 Agus an uair a thaomaich iad 
an saic, feuch, bha ceanglachan airgid 
gach duine 'na shac fèin, agus an uair 
a chunnaic iad fe'in agus an athair na 
ceanglachain airgid, bha eagal orra. 

56 Agus thubhairt Iacob an athair 
riu, Thug sibh uamsa rno chtann : Io- 
seph cha mhaireann, agus Simeon cha 
mhaireann, agus Beniamin bheir sibh 
airfaibh : m'aghaidh-sa tha na nithe 
sin uile. 

57 Agus labhair Reuben r'a athair, 
ag ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, 
mur toir mi a t'ionnsuidh e : thoir 
thairis do m' làimhs' e, agus bheir 
mise a f ionnsuidh a rìs e. 42 GEN 

38 Agus thubhalrt e, Cha tèid mo 
mhac sios maille ribh; oir tha a 
bhràthair marbh, agus dh'fhàgadh 
esan 'na aonar : ma thachras olc dha 
san t-slighe air an tèid sibh, an sin 
bheir sibh sìos m'f halt Hath le bròn 
do'n uaigh. 

CAIB. XLIII. 

AGUS bha a' ghorta ro-mhòr san tlr. 
2 Agus an uair a dh'ith iad suas 
an sìol a thug iad as an Eiphit, thu- 
bhairt an athair riu, Kachaibh a rìs, 
ceannaichibh dhuinn beagan bìdh . 

3 Agus iabhair Iudah ris, ag ràdh, 
Thugan duine dearbh-chinnte dhuinn, 
ag ràdh, Cha'n f haic sibh mo ghnuis- 
6a, mur bi bhur bràthair mailleribh. 

4 Ma chuireas tu ar bràthair maille 
ruinn, thtìd sinn sìos, agus ceannaich- 
idhsinnbiadhdhuit; 

5 Ach mur cuir thu leinn e, cha tèid 
sinn slos : oir thubhairt an duine ruinn, 
Cha'n f haic sibh mo ghnùis, mur 
bhur bràthair maille ribh. 

6 Agus thubhairt Israel, C'ar son 
bhuin sibh cho olc rium, agus gu'n 
d'innis sibh do'n duine gu'n robh 
bràthair tuiUeadh agaibh ? 

7 Agus thubhairt iad, Dh'f hiosraich 
an duine dhinn gu teann m'ar tim- 
chioll fèin, agus mu thimchioll ar 
càirdean, ag ràdh, Am bheil bhur n-a- 
thair fathast beò ? am bheil bràthair 
eile agaibh ? Agus dh'innis sinne dha 
a rèir brìgh nam briathar sin: Am 
b'urrainn sinne fios a bhi againn gu 
cinnteach gu'n abradh e, Thugaibh 
bhur bràthair a nuas ? 

8 Agus thubhairt Iudah ri h-Israel, 
'athair, Cuir an t-òganach maille 
riumsa, agus èiridh sinn, agus im- 
ichidh sinn, a chum as gu'm bi sinn 
beò agus nach faigh sinn bàs, araon 
sinne, agus thu fèin, agus mar an 
ceudna ar clann bheag. 

9 Bithidh mise a'm' urras air a shon ; 
o m' làimh-sa iarraidh tu e : mur toir 
mise a t'ionnsuidh, agus mur cuir mi 
a'd' làthair e, an sin biodh a' choire gu 
bràth orm. 

10 Oir mur bitheamald air deanamh 
moille, gu cinnteach bha sinn a nis air 
{ùlltinn air ar n-ais an dara uair so. 

11 Agus thubhairt Israel an athair 
rfu, Ma dh'fheumas a' chìiis a bhi mar 
sinanis, deanaibh so; gabhaibh do'n 
toradh a's fearr san tir 'nur soithichibh, 
agus thugaibh sios tlodhlac do'n duine ; 
beagan loc-shlaint,agus beaganmeala, 
spìosraidh, agus mirr, cnothan, agus 
almoine : 

12 Agus thugaibh leibh airgiod 
dùbailte 'nur làimh,agusant-airgioda 
thugadh air ais am beul bhur sac, 
thugaibh air ais e 'nur làimh ; theag- 
amh gur mearachd a bh'ann. 

13 Gabhaibh mar an ceudna bhur 
bràthair ; agus èiribh, rachaibh a rìs a 
dh'ionnsuidh an duinei 14 Agus gu'n tugàdh Dia uii«- 
chumhachdach tròcaìr dhuibh an ìà- 
thair an duine, chum as gu'n leig e air 
falbh lelbh bhur bràthair eile, agus 
Beniamin ; ach ma chaiU mise mo. 
chlann, chaill mi iad. 

15 Agus ghabh na daoine an tìodh* 
lac sin, agus thug iad leo airgiod dù- 
bailte 'nan làimh, agus Beniamin ; ag- 
us dh'emch lad, agus chaidh iad sios 
do'n Eiphit, agus sheas iad an làthair 
Ioseiph. 

16 Agus an uair a chunnaic Ioseph 
Beniamin maille riu, thubhairt e ri 
fear-riaghlaidh a thighe, Thoir na 
daoine sin dachaidh, agus marbh,agus 
deasaich ; oir maille riumsa ithidh na 
daoine sin air mheadhon-là. 

17 Agusrinn an duine mar a dh'iarr 
Ioseph ; agus thug e na daolne do thigh 
Ioseiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine> 
chiomi gu'n d'thugadh iad do thigh 
Ioseiph, agus thubhairt iad, 'S ann air 
son an airgid, a chuireadh air ais 'nar 
sacaibh a' cheud uair, a thugadh a 
stigh sinn ; chum gu faigh e cion-fàth 
'nar n-aghaidh, agus gu'n tuit e tìirnn, 
agus gu'n gabh e sinn mar thràillean, 
agus ar n-asail. 

19 Agus thàinig iad am fagus do 
fhear-riaghlaidh tighe Ioseiph, agus 
labhair iad ris aig dorus an tighe, 

20 Agus thubhairt iad, O mo thigh- 
earna, thàinig sinn da rìreadh a nuas 
an toiseach a cheannach bidh. 

21 Agus an uair a thàinig sinndo'n 
tigh-òsda, agus a dh'fhosgail sinn ar 
saic, feuch, bha airgiod gach fìr am 
beul a shaic, ar n-airgiod 'na làn cho- 
throm : agus thug sinn air ais leinn e 
'nar làimh. 

22 Agus airglod eile thug sinn a 
nuas leimi 'nar làimh a cheannach 
bìdh : cha 'n'eil f hios agaimi cò chuir 
ar n-airgiod 'nar sacaibh. 

23 Agus thubhairt e, Sìth gu robh 
dhuibh, na biodh eagal oirbn : thug 
bhur Dia fem, agus Dia bhiur n-athar 
ionmhas duibh 'nur sacaibh: fhuair 
mise bhur n-airgiod. Agus thug e Si- 
meon a mach d'an ionnsuìdh. 

24 Agus thug an duine na daoine 
steach do tbigh Ioseiph, agus thug e 
uisge dhoibh, agus nigh jad an cosan, 
agiìis thug e biadh d'an asalaibh. 

25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlae 
an coinneamh do Ioseph teachd aig 
meadhon-là ; oir chual' iad gu'n robh 
iad gu aran itheadh an sin. 

26 Agus an uair a thàinig Ioseph 
dhachaidh, thug iad d'a ionnsuidh an 
tiodhlac, a bha 'nan làimh, do'n tigh : 
agus chrom siad iad fem dha gu làr. 

27 Agus dh'f heòraich e 'n robh iad 
gu maith, agus thubhairt e, Am bheil 
bhur n-athair, an seann duine mu'n ào 
labhair sibh, gu maith ? Am bheil e 
fathast beò ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Tlia &o shelrbhìseachar n-athair-negu maith j 
tha e fathast beò : agus chrom siad iad 
fèin slos, agus rinh iad ùmhlachd. 

29 Agus thog e suas a shùilean, ag- 
us chunnaic e Beniamin a bhràthair, 
mac a mhàthar, agus thubhairt e, An 
e so bhur bràthair a's òige> mu'n do 
labhaìr sibh rium ? Agus thubhairt 
e, Gu'n robh Dia gràsmhor dhuit, a 
mhic. 

30 Agus rinn Iosepli cabhag, oir bha 
a chridhe a' tiomachadhr'a bhràthair ; 
agus dh'iarr e àit amis an guUeadh e ; 
agus chaidh e steach d'a sheòmar, agus 
ghuil e 'n sin. 

31 Agus nigh e 'eudan, agus chaidh 
e mach, agus chum e air fein, agus thu- 
bhairt e, Cuiribh sìos aran. 

32 Agus chuir iad sios dhasan leis 
fèin, agus dhoibhsan leo fein, agus do 
na h-Eiphitich, a dh'ith maille ris, leo 
fèin ; a chionn nach feudadh na h-Ei- 
phitich aran ìtheadh maille ris na h- 
Eabhruidhich ; oir is gràineileachd sin 
do na h-Eiphitich. 

33 Agus shuidh iad sìos 'na làthair, 
an ceud-ghin a reir a chòir-bhreithe, 
agus am fear a b'òige a reir 'òige : ag- 
us ghabh na daoineiongantasgw/ifear 
r^a chèUe. 

34 Agus ghabh esan, agun chuir e 
cuibhrionnan o 'làthair fein d'an ionn- 
SUidh: ach rinn e cuibhrionn Bhen- 
iaroin cùig uairean ni bu mhò na cuid 
a h-aoin aca-san. Agus dh'òl iad, ag- 
us bha iad subhach maUle ris. 

CAIB. XLIV. 

AGUS dh'àithn e dofhear-riaghlaidh 
a thighe, ag ràdh, Lion saic nan 
daoine le siol, a' mheud 's is urrainn 
ìad a ghiùlan, agus cuir airgiod gach 
duine am beul a shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', an cupan 
ab-gid, am beul saic an fbir a's òige, 
agus airgiod a shil : agus rinn e a rèir 
an fhocail a labhair Ioseph. 

3 Co luath 's a bha mhaduinn 60Ì1- 
leir, chuireadh na daoine air falbh, iad 
fem agus an asail. 

4 Jgus an uair a chaidh iad a mach 
as a' bhaile, agus gvm iad futhast fad o 
làimh, thubhairt Ioseph ri fear-riagh- 
laidh a thighe, Eirich, leanna daoine ; 
agus an uair a bheireas tu orra, abair 
tìu, C'ar son a dhìol sibh olc an èiric 
maith ? 

5 Nach e so an cupan as am bheil 
mo thigheam ag òl ? agus leis am bheil 
e da rireadh a' deanamh fiosachd ? is 
olc a fhuaradh sibh so a dheanamh. 

6 Agus rug e orra, agus labhair e 
riu na briathra ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son a 
labhras mo thighearna na briathra so ? 
nar leigeadh Dia gu'n deanadh do 
sheirbhisich a rèir an ni so. 

8 Feuch, an t-airgiod a f huair sinn 
am beul ar sac, thugsinn arìsat'ionn- 
suidh à tir Chanaàin; cionnus uime 43 

sin a ghoideamaid airgiod no òr a tìgh 
do thigheama ? 

9 Cia b'e air bith do d'shelrbhisich 
aig am falghear e, cuirear gu bàs esan, 
agus bithidh sinne mar an ceudna'nar 
tràillean aig mo thighearn. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma ta 
bitheadh e reir bhur briathar : bithidh 
esan aig am faighear e 'na sheirbhiseach 
agamsa: agus bithidh sibhse neochoir- 
each. 

11 An sin thug iad a nuas gu grad 
gach duine a shac fein gu làr, agus dh'- 
f hosgail gach duine a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus thòi- 
sich e aig an fhearbu sbine, agus sguir 
e aig an f hear a b'òige : agus f huaradh 
an cupan ann an sac Bheniamin. 

13 An sin reub iad an eudach, agus 
chuir gach duine a shac air 'asail, agus 
phill iad do'n bhaiie. 

14 Agus thàinig Iudah, agus a 
bhràithrean do thighloseiph (oir bha e 
fathast an sin) agus thuit iad sios 'na 
fhianuis air an lar. 

15 Agus thubhairt Ioseph riu, Ciod 
e an gniomh so a rinn sibh ? nach 
robh fhios agaibh gur aithne do m' 
leithidse do dhuine da rireadh fiosachd 
a dheanamh ? 

16 Agus thubhairt Iudah, Ciod a 
their sinn ri m' thigheama ? eionnus 
a labhras sinn ? no cionnus a ghlanas 
sinn sinn fein ? f huair Dia a mach 
aingidheachd do sheirbhiseach ; fetich, 
tha sinne 'nar seirbhisich do m' thigh- 
eam, araon sinne, agus esan mar an 
ceudna aig an d'f huaradh an cupan. 

17 Agus thubhairt e, Nar leigeadh 
Dia gu'n deanainnse so : ach an duine 
aig an d'f huaradh an cupan, bithidh 
esan 'na sheirbhiseach agamsa ; agus 
d'ur taobhsa, rachaibh suas an sìth a 
dh'ionnsuidh bhur n-athar. 

18 An sin thàinig Iudah am fagvs 
da, agus thubhairt e, Och mo thigh- 
eama, leig le d' sheirbhiseach, guidh- 
eam ort, focal a labhairt ann an cluas- 
aibh mo thigheam, agus na lasadh t'- 
f hearg an aghaidh do sheirbhisich ; 
oir is amhuil thusa agus Pharaoh. 

19 Dh'fheòraich mo thighearna d'a 
sheirbhisich, ag ràdh, Am bheU athair 
agaibh, no bràthair ? 

20 Agus thubhairt sinn ri m'thigh- 
earna, Tha athair againn, seann dxiine, 
agus leanabh a sheàn aois, maothran : 
agus tha 'bhràthair marbh, agus dh'- 
fhàgadh esan 'na aonar do chloinn a 
mhàthar, agus tha gràdh aig 'athair 
air. 

21 Agus thubhairt thu ri d' sheir- 
bhisich, Thugaibh a nuas e do m' 
ionnsuidhs', a chum as gu'n socruich 
mi mo shùUean air. 

22 Agus thubhairt sinne ri m' 
thigheama, Cha'n fheud an leanabh 
'athair fhàgail: oir nam fàgadh e 
'athair, gheibheadh 'athair bàs. 

23 Agus thubhairt thusa ri d' sheir- 4-1 GEN 

bhisioh, Mur tìg bhur bràthair a's òige 
nuas maille ribh, cha'n fhaic sibh 
m'aghaidh-sa ni's mò. 

24 Agus an uair a chaidh sinne suas 
a dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'- 
athar, dh'innis sinn da focail mo thigh- 
earna. 

25 Agus thubhairt ar n-athair, Ra- 
chaibh a rìs, ceannaichibh dhuinn 
beagan bìdh. 

2S Agus thubhairt sinne, Cha'n 
f heud sinn dol sìos : ma bhios ar bràth- 
air a's òige maille ruinn, an sin thèid 
sinnsios; oir cha'nfheudsinnaghaidh 
an duine fhaicinn, mur bi ar bràthair 
a's òige maille ruinn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhiseach 
m'athair rainn, Tha f hios agaibh gu'n 
do rug mo bhean dithis mhac dhomh. 

28 Agus chaidh aon diubh a mach 
uam, agus thubhairt mi, Gu cinnteach 
reubadh 'na bhloighdibh e ; agus cha'n 
f haca mi o sin e. 

29 Agus ma bheir sibh am mac so 
uam mar an ceudna, agus gu'n tig 
tubaist aìr, bbeir sibh sios m'fhalt 
liath le bròn do'n uaigh. 

50 A nis uime sin, an uair a thig 
mise a dh'ionnsuidh do sheirbhisich 
m'athar, gun an leanabh maille ruinn ; 
(do bhiigh gù bheil 'anamsa ceangailte 
ann an anam an leinibh ;) 

31 Tarlaidh, 'nuair a chi e nach 'eil 
an leanabh maille minn, gu'm faigh e 
bàs : agus bheir do sheirbhiseach sìos 
falt liath do sheirbhisich ar n-athar le 
bròn do'n uaigh. 

32 Oir chaidh do sheirbhiseach an 
urras air son an leinibh do m'athair, 
ag ràdh, Mur toir mi a t' ionnsuidh e, 
an sin bithidh mi fo choire aig m'ath- 
air gu bràth. 

53 A nis uime sin, guidheam ort, 
leig le d' sheirbhiseach fantuinn an 
àit an leinibh, a'm' thràill do m' 
thigheam; agus leig leis an leanabh 
dol suas mailie r'a bhràithribh. 

34 Oir cionnus a thèid mise suas a 
dh'iormsuidh m'athar, agus gun an 
leanabh maille riuin ? air eagal gu 
faic mi 'n t-olc a thig air m'athair. 

CAIB. XLV. 

AGUS cha b'urrainn Ioseph cumail 
air fèin 'nan làthair-san uile a 
sheas làimh ris ; agus ghlaodh e, Cuir- 
ibh gach duine mach uam : agus cha 
do sheas duine sam bith maille ris, an 
uair a rinn Ioseph e fèi» aithnichte 
<l'a bhràithribh. 

2 Agus ghuil e gu h-àrd : agus 
chuala na h-Eiphitich, agus tigh Pha- 
raoh e. 

3 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràith- 
ribh, I* mise Ioseph ; am bheil m'ath- 
air fathast beò ? agus cha b'urrainn a 
bhràithrean a fhreagairt ; oir bha 
eagal orra roimh a làthair-san. 

4 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràith- 
ribh, Thigibh arn fagus dhomh, guidh- eam oirbh ; agus thàinig iad am fa» 
gus : Agus thubhairt esan is mise Io« | 
seph bhur bràthair, a reic sibhse do'n ' 
Eiphit. 

5 Agus a nis na biodh doilgheas 
oirbh, no corruìch agaìbh ribh fein, a 
chionn gu'n do reic sibh mise an so ; 
oir chuir Dia roimhibh mi, . gu sibhse 
a ghleidheadh beò : 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bha a? 
ghorta san tìr, agus tha fathast cùig 
bliadhna ri tcachd, anns nach bi aon 
chuid treabhadh no foghar. 

7 Agus chuir Dia mise roimhibh, a 
ghleidheadh dhuibhse iarmaid aiv 
thalamh, agus a theamadh bhur 
beatha le fuasgladh mòr. 

S A nis uime sin, cha sibhse a chuir 
mise an so, ach Dia ; agus rinn e mi 
a'm' athair do Pharaoh, agus a'm' 
thigheam os ceann a thighe uile, agus 
a'm' uachdaran ann an tìr na h-Eiphit 
uile. 

9 Deanaibh cabhag, agus rachaibh 
suas a chum m'athar, agus abraibhris, 
Mar sò thubhaht do mhac Ioseph, 
Rinn Dia mise a'm' uachdaran air an 
Eiphit uile ; thig a nuas a m' ionn- 
suidh, na dean moille : 

10 Agus gabhaidh tu còmhnuidh 
am fearann Ghasein, agus bithidh 
tu'm fagus dhomhsa, thu/em, agus do 
chlann, agus clann do chloinne, agus 
do threudan, agus dobhuar, agusgacli 
ni a.ta agad. 

lì Agus beathaichidh mise thu *n 
sin, (oir fathast bithidh cùig bliadhna 
gorta ann,) air eagal gu'n tig thu fem, 
agus do theaghlach, agus gach ni a ta 
agad, gu bochdainn, 

12 Agus, feuch, tha bhur sùilean a? 
faicinn, agus sùilean mo bhràthar 
Bheniamin, gur e mo bheul fèin a tha 
labhairt ribh. 

15 Agus innsidh sibh do m'athair 
mo ghlòirsa uile san Eiphit, agus gach 
ni a chunnaic sibh ; agus ni sibh 
cabhag, agus bheir sibh a nuas m"ath- 
air an so. 

14 Agus thuit e air muineal a 
bhràthar Beniamin, agus ghuil e; ag- 
us ghuil Beniamin air a mhuineal. 

15 Phògemaranceudnaabhràith. 
rean uile, agus ghuil e os an ceann : 
agus 'na dhèigh sin rinn a bhràith- 
rean cainnt ris. 

lfi Agus chualas iomradh so ann 
an tigh Pharaoh, ag ràdh, Tha bràith- 
rean Ioseiph airteachd: agus thaitinn 
e gu maith ri Pharaoh, agus r'a sheir- 
bhisich. 

17 Agus thubhairt Phai-aoh ri Io- 
seph, Àbair ri d' bhràithribh, Dean- 
aibh so ; sacaichibh bhurn-ainmhidh- 
ean, agus imichibh, rachaibh do thìr 
Chanaain. 

1S Agus thugaibh leibh bhur n- 
athair, agus bhur teaghlaichean, agus 
thigibh a m' ionnsuidhse, agus bheir rnlse dhulbh maith tlre na h-Eiphit ; 
ìthidh sibh reamhrachd na tire. 

19 A nis thugadh àithne dhuit; 
deanaibhse mar so : thugaibh leibh à 
tir na h-Eiphit carbadan air son bhur 
cloinne bige, agus bhur banj agus 
thugaibh bhur n-athair leibb, agus 
thigibh. 

20 Agus na biodh suim agaibh d'ur 
n-airneis-thighe ; oir is leibhse maith 
tlre na h-Eiphit uile. 

21 Agus rinn clann Israeil mar sin : 
agns thug Ioseph dhoibh carbadan a 
rèir ordugh Pharaoh; agus thug e 
dhoibh lòn air son na slighe* 

22 Thug e dhoibh uile, do gach aon 
diubh fa leth, culaidhean eudaich; 
ach do Bheniamin thug e tri cheud 
lonn airgid, agus cùig culaidhean eud- 
aich. 

23 Agus chuir e dh'ionnsuidh 'athar 
mar so : deich asail a' giùlan do nithibh 
maithe na h-Eiphit, agus deich asail 
bhoìrionn a' giùlan sil, agus arain, ag- 
us lòin d'an athair air son na slighe. 

24 Mar sin chuir e a bhràithrean air 
falbh, agus dh'imich iad : agus thu- 
fchairt e riu, Feuchaibh nach cuir sibh 
a màch air a chèile air an t-slighe. 

25 Agus chaidh iad suas as an Ei- 
phit, agus thàinig iad gu tir Chanaain 
a dh'ionnsuidh Iacoib an athar. 

26 Agus dh'hinis iad da, ag ràdh, 
Tha Ioseph fathast beò, agus tha e 'na 
uachdaran air tir na h-Eiphit uile. 
Agus dh'f hannaich cridhe Iacoib, oir 
cha do chreid e iad. 

27 Agusdh'innisiaddaullebhriath- 
ran Ioseiph, a labhair e riu : Agus an 
uair a chunnaic e na carbadan a chuir 
loseph g'a ghiùlan, dh'ath-bheothaich 
spiorad Iacoib an athar. 

'28 Agus thubhairt Israel, ìs leòr e • 
tìia Ioseph mo mhac fathast beò : thèld 
mi agus chi mi e mum faigh mi bàs. 

CAIB. XLVI. 
\ GUS dh'imich Israel maille ris 
*ig- gach ni a bh'aige, agus thàinig 
e gu Beer-seba, agus thug e suas ìob- 
airtean do Dhia 'athar Isaaic. 

2 Agus labhair Dia ri h-Israel ann 
an taisbeaoaibh na h-oidhche, agus 
thubhairt e, A Iacoib, a Iacoib : Agus 
thubhairt esan, Tha mi 'n so. 

5 Agus thubhairt e, Is mise Dia, Dia 
t'athar: na biodh eagai ort dol sios 
ìo'nEiphit; oir ni mise a'd' chinneach 
nnòr thu an sin. 

4 Thèid mise maille riut sìos do'n 
Eiphit; agus bheir mi mar an ceudna 
?u cinnteach a nios thu rìs : agus cuir- 
tìh Ioseph a làmh air do shùilibh. 

5 Agus dh'eìrich Iacob suas o Bheer- 
*ba: agus thug mic Israeil leo Iacob 
m athair, agus an clann bheag, agus 
im mnài, anns ua carbadaibh a chuir 
?haraoh g"a ghiùlan- 

6 Agus ghabh iad an sprèidh, agus 
un maom, a fhuair iad ann an tir 7 A mhic, agus mic a mhac mailie 
ris, a nigheanan, agus nigheanan a 
mhac, agus a shliochd uile thug e 
maille ris do'n Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmeanna chloinn 
Israeil, a thiunig do'n Eiphit, Iacob 
agus a mhic : Reuben, ceud-ghin Ia- 
coib. 

9 Agus mic Reubein ; Hanoch, ag- 
us Phallu, agus Hesron, agus Carmi. 

10 Agus mic Shimeoin ; Iemuel, 
agus Iamin, agus Ohad, agus Iachin, 
agus Sohar, agus Saul mac Ban-cha- 
naanaich. 

11 Agus mic Lebhi ; Gerson, Cohat, 
agus Merari. 

12 Agus mic Iudah ; Er, agus Onan, 
agus Selah, agus Phares, agus Serah : 
ach fhuair Er agus Onan bàs ann an 
tìr Chanaain. Agus b'iad mic Pha- 
reis, Hesron, agus Hamul. 

13 Agus mic Isachair; Tola, agus 
Phubhah, agus Iob, agus Simron. 

14 Agus mic Shebuluin; Sered, ag- 
us Elon, agus Iahlee'.. 

15 Is iad sin mic Leah, a rug i do 
Iacob am Padan-aram, maille r'a 
nighinn Dinah : b'iad uile anaman a 
mhac agus a nigheana tii-deug 'ar 
fhichead. 

16 Agus mic Ghaid ; Siphion, cgus 
Hagai, Suni, agus Esbon, Heri, agus 
Arodi, agus Areli. 

17 Agus mic Aseir; Imnah, agus 
Isuah, agus Isui, agus Beriah, agus Se- 
rah am piuthar. Agus mic Bheriah ; 
Heber, agus Malclviel. 

18 Is iad sin mic Shilpah, a thug 
Laban d'a nighinn Leah ; agus rug i 
iad sin do Iacob, eadhon sè anamanna 
deug. 

19 Mic Racheil mnà Iacoib ; Ioseph, 
agus Beniamin. 

20 Agusrugadh do loseph ar,n an 
tìr na h-Eiphìt, Manaseh agus Eph- 
raim, a rug Asenat nighean Photiphe- 
rah sagairt Oln dha. 

21 Agus b'iad mic Bheniamin ; Be- 
lah, agus Becher, agus Asbel, Gera, 
agus Naaman, Ehi, agus Ros, Mupim, 
agus Hupim, agus Ard. 

22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh 
do Iacob : na h-anaman uile, ceithir- 
deug. 

23 Agtis mic Dhain ; Husim. 

24 Agus mic Naphtali ; lahseel, ag- 
us Guni, agus Ieser, agus Sillem. 

25 Is iad sin mic Bhilhab, a thug 
Laban d'a nighmn Rachel, a rug i do 
Iacob : na h-anaman uile, seachdnar. 

26 Na h-anamah uile a thàinig le 
Iacob do'n Eiphit, a thàinig a mach aa 
a leasruidh; a thuilleadh air mnaibh 
mhac Iacoib ; l.'ìad na h-anamanna &j 
uile tri flchead 's a sè. 

27 Agus mic Ioseiph a mgadh dha 
san Eiphit, bu dhà anam iad : uile 46 GENÌ 

anamannathìghe Iacoib, a thàinig do'n 
Eiphit, bu tri tìchead 's a deich iad. 

28 Agus chuir e Iudah roirahe gu 
Ioseph, chura as gu'n tugadh e ftos 
dha rracM'nalàthair ann an Gosen; 
agus thàinig iad gu fearann Ghosein. 

29 Agus bheartaich loseph a char- 
bad, agus chaidh e suas an coinneamh 
Israeil 'athar gu Gosen ; agus nochd se 
e fèm da, agus thuit e air a mhuineal, 
agus ghuil e air a mhuineal rè tamuill. 

30 Agus thubhairt Israel ri loseph, 
Faigheams' a nis bàs, o chunnaic mi 
do ghnùis, do bhrìgh gu bìieil thu 
fathast beò. 

31 Agusthubhairtlosephr'abhràith- 
ribh, agusri teaghlach 'athar, Thèid 
mise suas, agus cuiridh mi 'n ce"ill do 
Pharaoh, agus their mi ris, Tha mo 
bhràithrean, agus teaghlach m'athar, 
a bha ann an tir Chanaain, air teachd 
a m' ionnsuidh : 

32 Agus is buachaillean na daoine, 
oir bu luchd-sprèidhe iad ; agus thug 
iad Ieo an treudan, agus am feudail, 
agus gach ni a bh' aca. 

55 Agus tarlaidh 'nuair a ghairmeas 
Pharaoh oirbh, agus a tbeir e, Ciod is 
ceird duibh ? 

54 Gu'n abair sibhse, Bu luchd- 
sprèidhe do sheirbhisich o'r n-òige 
eadhon gus a nis, sinn fèin agus mar 
an ceudna ar n-aithriche; chum as 
gu'n gabh sibh còmhnuidh ann am 
fearann Ghosein, oir ìs gràineileachd 
do na h-Eiphitich gach buachaille 
spreidhe. 

CAIB. XLVII. 

AN sin thainig Ioseph agus dh'innis 
e do Pharaoh, agus thubhairt e, 
Thàinigm'athairagus mobhràithrean, 
agus an treudan, agus am feudail, agus 
gach ni a bh' aca, a mach à tìr Cha- 
naain ; agus, feuch, tha iad ann am 
fearann Ghosein. 

2 Agus ghabh e cùignear d'a 
bhràithribh, agus chuir e 'n làthair 
Pharaoh iad. 

5 Agus thubhairt Pharaoh r'a 
bhràithribh, Ciod is ceird duibh ? Ag- 
us thubhairt iadsan ri Pharaoh, Is 
buachaillean do sheirbhisich, sinn ftìin 
agus ar n-aithriche. 

4 Thubhairt iad mar an ceudna ri 
Pharaoh, 'S ann gu bhi air chuairt 
anns an tìr a thàinig sinn, oir cha 
'n'eil feur aig do sheirbhisich d'an 
sprtìdh, do bhrigh gu bheil a' ghorta 
mòr ann an tìr Chanaain : a nis uime 
sin, guidheamaid ort, leig le d' sheir- 
bhisich còmhnuidh a ghabhail am 
fearann Ghosein. 

5 Agus labhair Pharaoh ri Ioseph, 
ag ràdh, Thàinig t'athair agus do 
bhràithrean a f ionnsuidh : 

6 Tha tir na h-Eiphit romhad ; 
anns a' chuid a's fearr do'n f hearann 
fhoir air t'athair agus do bhraithribh 
còmhnuidh a ghahhail ; gabhadh iad còmhnuidh am feararm Ghosem ; ag- 
us ma's aithne dhuit gu bheil 'nam 
measg daoine comasach, ni thu iad 
'nan àrd bhuachaillibh air mo sprèidh^ 
sa. 

7 Agus thug Ioseph Iacob 'athair a 
stigh, agus chuir e'n làthair Pharaoh 
e : agus bheannaich Iacob Pharaoh. 

8 Agus thubhairt Pharaoh ri Iacob, 
Ciod is aois dhuit ? 

9 Agus thubhairt Iacob ri Pharaoh, 
'S iad làithean bhliadhnacha mo 
chuairte ceud agus deich bliadhna 
fichead: bu tearc agus olc làithean 
bhliadhnacha mo bheatha, agus cha- 
d'ràinig iad làithean bhliadhnacha 
beatha m' aithriche ann an làithibh 
an cuairte-san. 

10 AgusbheannaichlacobPharaoh, 
agus chaidh e mach à. làthair Pha- 
raoh. 

11 Agus shuidhich Ioseph "athair, 
agus a bhraithrean, agus thugedhoibh 
sealbh ann an tìr na h-Eiphit, anns a* 
chuid a's fearr do'n fhearann, ann arrt 
fearann Rameseis, mar a dh'àithn 
Pharaoh. 

12 Agus bheathaich Ioseph 'athair, 
agus a bhràithrean, agus uiletheagh- 
lach 'athar le h-aran, a re"ir an cloinne, 

13 Agus cha robh aran anns an tìr 
uile ; oir bha a' ghorta ro-mhòr, aìr 
chor as gu'n robh tir na h-Eiphit, agus 
tìr Chanaain uìle fann leis a' ghorta. 

14 Agus chruinnich Ioseph an t- 
airgiod uile a f huaradh ànn an tìr na 
h-Eiphit, agus aivn an tir Chanaain, 
air son a' "bhìdli a cheannaich iad : 
agus thug Ioseph an t-airgiod do thigh 
Pharaoh. 

15 Agus an uair a theirig airgiod 
ann an tir na h-Eiphit, agus ann an 
tìr Chanaain, thainig na h-Eiphitich 
uile gu Ioseph, ag ràdh, Thoir dhuinn 
aran : c'ar son a gheibheamaid bas 
a'd' làthair ? oir theirig ar n-airgiod. 

16 Agus thubhairt Ioseph, Thug- 
aibh seachad bhur sprèidh, agus bheir 
mise dhuibh air son bhur sprtìdhe, 
ma theirig airgiod dhuìbh. 

17 Agus thug iad an sprèidh gu Io- 
seph : agus thug Ioseph dhoibh aran 
air son each, agus air son nan caorach, 
agus air son a' chruidh, agus air son 
nan asal; agus bheathaich e iad le 
h-aran, air son an sprèidhe uile, alr 
a' bhliadhna sin. 

18 'Nuair a chrìochnaicheadh a' 
bhliadhna sin, thàinig iad d'a ionn- 
suidh air an dara bliadhna, agus thu- 
bhairt iad ris, Cha cheil sinne air mo. 
thighearna gu'n do chaitheadh ar 
n-airgiod ; tha mar an ceudna ar 
treudan sprfidh aig mo thighearna : 
cha d'fhàgadh ann an sealladh mo 
thighearna ach ar cuirp, agus ar fear- 
ann. 

19 C'ar son a gheibh sinn bas fa 
chomhairdo shùl, araon sinne agus ar 
fearann? Ceamiaich ainne agus ar CAIB. XLVIII. feavann aiir soti avain, agus bithidh 
siruie agus av fearann 'nar seivbhmch 
do Pharaoh : agus thoir dhuinn siol, 
chum as gu'm bi sinn beò, agus nach 
faigh sinu bàs, agus nach bi am fearann 
'na fhàsach. 

20 Agus cheannaich Ioseph fearann 
na h-Eiphit uile do Phavaoh ; oiv reic 
na h-Eiphitich gach duine 'fheavann 
fèin, a chionn gu'n do bhuadhaich a' 
ghorta ovva : mav sin bu le Phavaoh an 
talamh. 

21 Agus a thaobh an t-sluaigh, chuiv 
e aiv imrich iad do bhailtibh o aon 
cheann chrìocha na h-Eiphit, eadhon 
gu ruig an ceaivn eile dhith : 

22 A mhàin fearann nan sagavt cha 
do cheannaich e ; oiv dh'orduicheadìi 
cuibhrionn do na sagavtaibh le Pha- 
raoh, agus dh'ith iad an cuibhvionn a 
thug Phavaoh dhoibh: uime sin cha 
do veic iad am feavann. 

25 Agus thubhaivt Ioseph vis an t- 
sluagh, Feueh, cheannaich mi sibh an 
diugh, agus bhur fearann do Pharaoh ; 
feuch, so siol duibh, agus cuiribh am 
fearann. 

24 Agus tarlaidh, do na chinneas 

fu'n toir sibh an cùigeadh cuid do 
haraoh, agus bitlvidh agaibh fein 
ceithiv eavvannan, aiv son sìl an f heav- 
ainn, agus aiv son bhur bìdh, agus air 
son muinntiv bhuv teaghlaiche, agus 
air son bidh d'ur cloinn bhig. 

25 Agus thubhaivt iadsan, Ghlèidh 
thu beo sinn: faigheamaid deadh- 
ghean ann an sealladh mo thigheavna, 
agus bithidh sinn 'nav seivbhisich do 
PJiavaoh. 

26 Agus vimi Ioseph sin 'na lagh gus 
an là 'n diugh air feadh fheavainn na 
h-Eiphit, gu'm bitheadh aig Pharaoh 
an cùigeadh cuid; saor a mhain o 
f heavann nan sagart, nach bu le Pha- 
raoh. 

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh 
ann an tiv na h-Eiphit, ann an talamh 
Ghosein; agus bha sealbh aca ann, 
agus shìolaich iad, agus dh'fhàs iad 
ro-lìonmhor. 

2S Agus bha Iacob beì) ann an tiv 
na h-Eiphit seachd bliadhna deug; 
agus b'iad bliadhnacha beatha Iacoib 
uiie ceudagusdàfhicheadagusseachd 
bliadhna. 

29 Agus dhlùthaich an t-àm anns 
am b'eigin do Isvael bàs rnaotainn : 
agus ghairm e air a mhac Ioseph, agus 
thuhhaivt e ris, Ma fhuair vni nis 
deadh-ghean a'd' shealladh, cuiv, 
guidheam ovt, do làrah fuidh m'leis, 
agus buin gu caoimhneil agus gu f iv- 
mneachvium; na h-adhlaic mi,guidh- 
eam ovt, san Eiphit, 

50 Ach luidhidhmi maillevim'aith- 
richibh, agus giùlainidh tu mi mach 
ìs an Eiphit, agus adhlaicidh tu mi 
'nan àit adhlaic-san, Agus thubhairt 
jsan, Ni mi mar a thubhaivt thu. 

31 Agus thuhhaivt e, Mionnaich dhomh : agus mhionnaich e dha. Ag- 
us chvom Isvael e fein air ceann-adh- 
airt na leapach. 

CAIB. XLVIII. 

AGUS an deigh nan nithe sin, dh'inn- 
is neach do Ioseph, Feuch, tha t'- 
athaiv tinn: agus thug e leis a dhà 
mhac, Manaseh agus Ephvaim. 

2 Agus dh'innis~n«ft-/i do lacob, agus 
thubhaivt e, Feuch, tha do mhac Io- 
seph a' teachd a t' ionnsuidh : agus 
neavtaich Isvael e fèin, agus shuidh e 
aiv an leabaidh. 

5 Agus thubhaivt Iacob ri Ioseph, 
Dh'f hoillsich Dia uile-chumhachdach 
e fein dhomhsa aig Luds ann an tir 
Chanaain, agus bheannaich e mi. 

4 Agus thubhaivt e vium, Feuch, ni 
mise sìolmhov agus llonmhov thu, agus 
ni mi thu a'd' choimhthional chinn- 
each, agus bheiv mi am feavann so do 
d'shliochd a'd' dhèiglv mav sheilbh 
shìovvuidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, Eph- 
vaim agus Manaseh, a vugadh dhuit 
ann an tir na h-Eiphit, raun d'thàinig 
mis' a f ionnsuidh do'n Eiphit, i's 
ieamsa iad; mar Reuben agus Shi- 
meon, bithidh iad leamsa. 

6 Agus bithidh do shliochd, a ghin- 
eas tu 'nan dèigh, leat fèin ; a rèh? 
amme am bvàithre goivear iad 'nan 
seilbh fein. 

7 Agus air mo shonsa dheth,' nuair 
a thàinig mi o Phadan, fhuaiv Rachel 
bàs agam ann an tiv Chanaain, aiv an 
t-slighe, 'nuaiv nach robh fathast ach 
astav goivid vi teachd gu h-Ephrat : 
agus dh'adhlaic vni 'n sin i aiv an t- 
slighe gu h-Ephvat; s e sìn Betìe- 
hem. 

8 Agus chunnaic Isvael mic loseiph, 
agus thubhaivt e, Cò iad sin ? 

9 Agus thubhaivt Ioseph v'a athair, 
'S ìad mo mhic-sa iad, a thug Dia 
dhomh an so : agus thubhairt e, Thoir 
a m' ionnsuidh iad, guidheam ort, ag- 
us beannaichidh mi iad. 

10 Agus bha sùilean Isvaeil trom le 
h-aois, air chov nach bu lèir dha gu 
maith : agus thug e 'm fagus da lad, 
agus phòg e iad, agus ghabh e "na 
ghlacaibh iad. 

1 1 Agus thubhaivt Isvael vi Iosephj 
Cha do shaoil mi gu'm faicinn do 
ghnùis, agus, feuch, nochd Dia dhomh 
mar an ceudna do shliochd. 

12 Agus thug Ioseph a 'mach iad o 
eadar a ghlùinean, agus chrom se e 
fèin le 'aghaidh gu iàv. 

15 Agus ghabh Ioseph iad le chèile, 
Ephvaim 'na làimh dheis o làimh chlì 
Isvaeil, agus Manaseh 'na làimh chli o 
làimh dheis Isvaeil ; agus thug e 'm 
fagus da iad. 

14 Agus shin Israel a mach a làmh 
dlieas, agus chuir e i air ceann Eph- 
vaim, am mac a b>òige, agus a làmh 
chlì air ceann Mhanaseh; stiuir e a làmha gu seòlta; oir b'e Manaseh an 
<eud-ghin làthair an do ghluais m'aithriche A- 
braham agus Isaac, an Dia a bheath- 
aich mi rè mo bheatha uile gus an là'n 
diugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach 
olc, na leinibh a bheannachadh, agus 
ainmichear m'ainmsa orra, agus ainm 
m'aithriche Abrahaim agus Isaaic : ag- 
us mar iasg na mara f asadh iad lìon- 
mhor am meadhon na talmhainn. 

17 Agus an uair à chunnaic Ioseph 
gu'n do chuir 'athair a làmh dheas air 
ceann Ephraim, cha do thaitinn e ris : 
agus chum e suas làmh 'atharj a chum 
a h-atharrachadh o cheann Ephraim 
gu ceann Mhanaseh. 

18 Agus thubhairt Ioseph r'a athair, 
Ni h-ann mar sin, athair : oir is e so 
an ceud-ghin ; cuir do làmh dheas air 
a cheann. 

19 Agus dhiùlt 'athair, agus thu- 
bhairt e, Tha f hios agam, a rnhic, tha 
fhios agam; bithidh esan cuideachd 
'na. shluagh, agus f àsaidh e mar an 
ceudna mòr : ach gu deimhin bithidh 
a bhràthair a's òige ni's mò na e, agus 
bithidh a shliochd 'nam mòran chinn- 
each. 

20 Agus bheannaich e iad air an là 
sìn, ag ràdh, Annadsa bearmaichidh 
Israel, ag ràdh, Gu deanadh Dia thu 
mar Ephraim agus mar Mhanaseh: 
agus chuir e Ephraim roimh Mha- 
naseh. 

21 Agiis thubhaut Israel ri Ioseph, 
Feuch, a taims' a' faotainn a' bhàis; 
ach bithidh Dia maille ribhse, agus 
bheir e rìs sibh gu dùthaich bhur 
n-aithriche. 

22 Agus thug mise dhuit aon chuid- 
roSnne thar do bhràithrean, a bhuin 
mi mach à làimh an Amoraich le m' 
chlaidheamh agus le m' bhogha. 

CAIB. XLIX. 

AGUS ghairm Iacob air a mliic, 
agus thubhairt e, Cruinnichibh 
sibh fèin an ceann a chèile, chum as 
gu'n innis mi dhuibh ciod a tharlas 
dhuibh sna lhithibh deireannacb. 

2 Cruinnichibh sibh fèin an ceann 
a chèile, agus cluinnibh, a mhaca Ia- 
coib, agus èlsdibh ri Israel bhur 
n-athair. 

3 A Reubein, is tu mo cheud-ghin 
mo threise, agus toiseach mo neirt, 
òirdheirceas àrd-inbhe, agus òirdheirc - 
eas cùmhachd. 

4 Neo-sheasmhach mar uisge, cha 
toir thu barrachd, do bhrìgh gu'n 
deachaidh tu suas do leabaidh t'athar : 
an sin thruaill thu ì ; chaidh e suas do 
m' uirigh. 

5 Is bràithre Simeon, agus Lebhi : 
tha innil aingidheachd 'nan àitibh- 
tòmhnuidh. 6 'Nan dìomhaireachd na tigeadh 
m'anamsa ; r'an coimhthional na bith- 
eadh m' onoir-sa air a h-aonadh : oir 
'nan corruich mharbh iad duine, agus 
'nam fèin-thoil leag iad sìos balla. 

7 Mallaichte gu'n robh an corruich, 
oir bha i garg ; agus am fearg, oir bha 
i art-iochdmhor : roinnidh mi iad ann 
an Iacob, agus sgaoilidh mi iad ann 
an Israel. 

S A Iudah, molaidh do bhràithrean 
thusa; bìthidh do làmh ammuinealdo 
naimhde: cromaidh clann t'athar iad 
fein sios a'd' làthair. 

9 Is cuilean leòmhain ludah; rfn 
chobhartaich, a mhic, chaidh thu 
suas : chrom se e fèin slos, chrùb e 
mar leòmhan, agus mar shearm ieòmh- 
an ; cò dhùisgeas suas e ? 

10 Cha dealaich an t-slat-rìoghail rl 
Iudah, no lagh-thabhartair o eadar a 
chosa, gus an tig Sìloh, agus dhasan 
ge-illidh na slòigh : 

11 A' ceangal a shearraich ris an 
f hìonain, agus loth 'asail ris an f hìon- 
ainthaghta; nigh e 'eudach am fion, 
agus a thrusgan am fuil nam fìon- 
dhearc. 

12 Bithidh a shùilean ni's deirge na 
f ion, agus 'f hiacla ni's gile na bainne. 

13 Gabhaidh Sebulun còmhnuidh 
aig caladh a' chuain, agus Uthidh e air 
son calaidhlong; agus bithidh 'eirthir 
gu ruig Sidon. 

14 Is asal làidir Isachar, a' crùbadh 
sìos eadar dhà eallaich. 

15 Agus chunnaic e gu'm bu mhaith 
an ni fois, agus gu'n robh am fearann 
taitneach ; agus chrom e a ghuala gu 
iomchar, agus rinneadh e 'na sheirbhia- 
each do chìs. 

16 Bheir Dan breth air a shluagh, 
mar aon do threubhaibh Israeil. 

17 Bithidh Dan 'na nathair air an 
ròd, 'na nathair-nimhe air an t-slighe, 
a theumas sàiltean an eich, air chor as 
gu'n tuit a mharcach an coimieamh a 
chùil. 

18 Ri d' shlàinte dh'fheith mise, O 
Thighearna. 

19 Gad, bbeir buidheann buaidh air: 
ach bheir esan buaidh ma dheireadh. 

20 A mach à h-Aser bilhidh 'aran. 
san reamhar, agus bheir e uaith sògh 
rloghail. 

21 Is eilid air a leigeadh fuasgailte 
Naphtali; bheìr e focail thaitneaeh 
uaith. 

22 Is geug thorthach Ioseph, geug 
thorthach làimh ri tobar, aig am bheil 
a meanglain a' sgaoileadh thar a' 
bhalla. 

23 Chràidh nafir-bhogha gu geure, 
agus thilg iad air, agus dh'f huatliaich 
iad e. 

24 Ach dh'fhan a bhogha'na neart, 
agus rinneadh gairdeana a làmh làidir 
le lhmhaibh J)( chumhachdaich Ia- 
coib : (uaith sin tha 'm buachaille, 
clach Israeil :) 25 Si^AonleDJat'atha^anìcòmhn- J suas, agus adhlaic t'athah*j areìr mar adh leat, agus leìs an Uile-chumhach 
uach, a bheannaicheas thu le beann- 
achdaibh nèimh »'n àirde, beannachd- 
aibh na doimhne shios, beannaghdaibh 
nan cìoch, agtts nà bronn. 

2G Thug beannachda t'athar barr- 
achd air beannachdaibh mo shinnsear- 
a, gu ruig foìr-iomall nan sliabh siorr- 
uidh ; bìthidh iad air ceann loseiph, 
agus air multach a chìnn-san a sgaradh 
o 'bhràithribh. 

27 Ni Beniamin fiadhach mar 
mhadadh-alluidh: sa' mhaduinn ithidh 
e a' chobhartach, agus san f heasgar 
roinnidh e a* chreach. 

28 Is iad sin uile dà threubh dheug 
Israeil : agus w e so an nì a labhair an 
athair riu, agus bheannaich e iad; 
gach aon ac' a re'ir a bheannachaidh, 
bheannaich e iad. 

29 Agus dh'àìthn e dhoibh, agus 
thubhairt e riu, Cruinnichear mise 

i chum mo , dhaoine : adhlaicibh mi 
maille ri m'aithrichibh san uaimh a.ta 
ann an achadh Ephroin an Hitìch ; 

30 San uaimh a ta ann an achadh 
Mhachpelah, a ta fa chomhair Mhamre, 
ann an tìr Chanaain, a cheannaich A- 
braham maiile ris an achadh o Ephron 
ant-Hiteach, mar sheilbh àit-adhlaic. 

51 (Ansin dh'adhiaic iad Abraham 
agus Sarah a bhean ; an sin dh'adhlaic 
ìad Isaac agus Rebecah a bhean ; agus 
an sin dh'adhlaic mise Leah.) 

32 Chèannaicheadhant-achadh>ag- 
us an uaimh a ta ann, o chloinn Het. 

33 Agus an uair a chrìochnaich Ia- 
cob àitheantan a thoirt d'a mhic, 
chruinnich e a chosan suas do'n leab- 
aidh, agus chaochail e, agus chruinn- 
icheadh e chum a dhaoine. 

CAIB. L. 
A GTJS thuit loseph air aghaidh 
■"- 'athar,agusghuìieair,agusphòg 
see. ' 

2 Agus dh'àithn lòseph d'a sheir- 
uhisìch na lèighean spiosraidh a chur : 
air corp 'athar ; agus chuir na leighean 
spìosraidh air Israel. 

3 Agus choimhlionadh air a shon dà 
fhichead là {oir mar so coimhlionar 

| làithean na muinntir sin air an cuirear 
1 spìosraidh ;) agus rìnn na h-Eiphitich 
j bròn air a shon deich is tri fichead là. 

4 Agus an uair a chaidh làithean a 
; bhròin thairis, labhair Ioseph ri teagh- 
I lach Pharaoh, ag ràdh, A nis ma f huair 

mi deadh-ghean 'nur sùilibh, labh- , 

' taibh, guidheam oirbh, ann an cluas- 

| aibh Pharaoh, ag ràdh, 

! ' 5 Ghabh m'athair mìonnan diom, 
4g ràdh, Feuch, a ta mise a' faghail a' 

Ibhais: a'm' uaigh a chladhaich mi 
dhomh fèin ann an tìr Chanaain, an 
sin adhlaicidh tu mi. A nis uime sin 
leig dhomh doi suas, guidheam ort, ag- 
us m'athair ad.hlac, agus thig mi ris. 

5 Agus thubhairt Pharaoh, Falbh a ghabh e mionnan cliot. 

7 Agus chaidli Ioseph suas a dh'.- 
adhlac 'athar : agus maille ris chaidri 
seirbhisich Pharaoh suas uìle, seanair- 
ean a thighe, agus uÙe sheanaireari 
thìre na h-Eìphit> 

8 Agus teaghlach Ioseiph uìle, agus 
a bhràithrean, agus teaghlach 'athar : 
a mhàin dh'f hàg iad an clann bheagj 
agus an Caoraich, agus am buar, amr 
an tìr Ghòsein; 

9 Agus chaidh stias mailleris, ai-acn 
carbadan agus marc-shluagh : agus 
bha a' chuideachd ro-inhòr. 

10 Agus thàinig iad gu h-urlar-bual- 
aidh Ataid, a tha 'n taobh thall do Ior- 
dan ; agus rinn iad bròn an sin-le caoidh 
mhòir agus ro-chràitich : agus rinn e 
bròn air son 'athar seachd làithean. 

11 Agus an uair a chunnaic luchd- 
aiteachaìdh na tire, na Canaanafch, am 
bròn ann an urlar Ataid, thubhairt 
iad, Is doilghèasach am bròn so do na 
h-Eiphitich ; uime sin thugadh Abel- 
misraim mar ainm air, a tha 'n taobh 
thall do Iordan. 

12 Agus rinn a mhic dha mar a dh'- 
àithn e dhoibh : 

15 Oir ghiùlain a mhic e do thìr 
Chanaain, agus dh'adhlaic iad e ann an 
uaimh achaidh Mhachpelah, a cheann- 
aich Abraham maillè ris an achadh 
mar sheilbh àit-adhlaic, o Ephron an 
t-Hiteach, ìa chomhair Mhamre. 

14 Agus phill Ioseph do 'n Eiphit, e 
fem agus a bhràithrean, agus iadsan 
uile a chaidh suas maille ris a dh'adh- 
lac 'athar, an deigh dha 'athair adhlac* 

15 Agus an uair a chunnaic bràith- 
rean Ioseiph gu'n d'f huair an athaii 
bàs, thubhairt iad, Theagamh gu'n toir 
Ioseph fuath dhuinn, agus gu'n diol e 
gu cinnteach oirnn an t-olc sin uile a 
rìnn sinn alr- 

16 Agus chuir iad teachdairean gù 
Ioseph, ag ràdh, Dh'àithn t'athair muii 
d'fhuair e bàs, ag ràdh, 

1 7 Mar so their sibh ri loseph, Maith, 
guidheam ort a nis, eucoir do bhràith- 
rean, agus am peacadh, do bhrìgh gu'n 
d' rinn ìad olc ort : agus a nis, guidh- 
eam ort, maith eucoir sheirbhiseach 18 Agus chaidh a bhràithre mar aii 
ceudna> agus thiiit iad sìos 'na làthair, 
agus thubhairt iad, Feuch, U seirbhis- 
ich dhuìt sinne. 

19 Agus thubhairt Ioseph riu, Na 
biodh eagal oirbh ; oir am bheil mìse an 
àite Dhe" ? 

20 Agus d' ut taobhsa, shònraich 
sibh olc a'm' aghaidh ; ach shònraich 
Dia sin a chum maith, a chum, mar aii 
an là 'n diugh, gu'n tearnadh e mòr 
shluagh beò. 

21 A nis uime sìn na biodh eagal 
oirbh: altrumaidh mise sibh, agns 
bhur clann bheag- Agus thug e còma- SO ECSC 

f hurtachd dhoibh, agus labhair e gu 
caoimhneil riu. 

22 Agus ghabh Ioseph còmhnuidh 
san Eiphit, e fein agus teaghlach <ath- 
ar: agus bha Ioseph beò ceud agus 
deich bliadhna. 

23 Agus chunnaic Ioseph clann E- 
phraim, do'n treas ginealach : thogadh 
suas mar an ceudna clann Mhachir, 
mhic Mhanaseh, air glùinibh Ioseiph. 

24 Agus thubhairt Ioseph r'a bhràith- 
ribh, A ta mise a' faghail a' bhàis, ach 
amhaircidh Dia gu cinnteach oirbhse, agus bheir e mach sibh as an fhearann 
so, do'n fhearann a mhionnaich e do 
Abraham, do Isaac, agus do Iacob. 

25 Agus ghabh loseph mionnan do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Amhaircidh 
Dia gu cinnteach oirbhse, agus giùl- 
ainidh sibh mo chnàmhan-sa suas as a 
so. 

26 Agus fhuair Ioseph bàs, agus e 
ceud agus deich bliadhna dh'aois : ag- 
us chuir iad spì,osraidh air, agus chuir- 
eadh ann an ciste-mhairbh esan Ei- 
phit. IXara Leabhar MHAOIS, d'an ainm ECSOBUS. CAIB. i. 

ANIS is iad so ainmeanna chloinn 
Israeil, a thàinig do'n Eiphit; 
thàinig gach duine agus a theaghlach 
maille ri Iacob : 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, agus 
ludah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Benia- 
mjn, 

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus 
Aser. 

5 Agus na h-anaman uile a thàinig 
a mac à leasruidh Iacoib, bu deich àg- 
us tri fichead anam iad ; oir bha Ioseph 
san Eiphit a clieana. 

6 Agus fhuair Ioseph bàs, agus a 
bhràithrean uile, agus an ginealach sin 
uiie. 

7 Agus bha clann Israell siolmhor, 
agus dh'f hàs iad gu mòr, agus rinneadh 
lìonmhor iad, agus chinn }ad ro- 
chumhachdach ; agus honadh an tìi 
Jeo. 

8 A nis dh'eirich righ ùr air an 
Eiphit, do nach b'aithne Ioseph. 

9 Agus thubhairt e r'a shluagh, 
Feuch, tha sluagh chloinn Israeil ni's 
Uonmhoire agus ni's cumhqchdaiche 
na sinne. 

10 Thigibh, buineamaid gu seòlta : 
air eagal gu'm f às iad lìonmhor, agus 
gu'n tachair e, 'nuair a dh'èireas cog- 
adh, gu'n gabhiadsan mar an ceudna 
le'r naimhdibh-ne, agus gu'n cog iad 
'nar n-aghaidh, agus gu'n tèld iad a 
mach as an tìr. 

11 Uime sin chuir iad maighstirean- 
oibre orra, chum an sàruchadh le'n 
eallachaibh, Agus thog iad bailtean- 
ionmhais do Pharaoh, Pitom agus 
Rameses. 

12 Ach mar i s mò a shàruich siad 
iad, 's ann is mò a rinneadh iadsan 
honmhor agus a dh'fhàs iad. Agus 
bha iad fuidh dhoilgheas air son 
chloinn Israeil. 

13 Agus thug na h-Eiphitlch air 
cloinn Israeil seirbhis a dheanamh le 
cruadhàs. 

14 Agus rinn iad am beatha searbh 
dhoibh le daorsa chruaidh, ann am moirtear, agus ann an clachaibh- 
creadha, agus anns gach gnè oibre sa» 
mhachair : hha an obair uite, anns an 
d' thug iad orra obair a dheanamh, le 
cruadhas. 

15 Agus labhair righ na h-Eiphit ri 
mnaibh-glùinenanEabhruidheach (6'e 
ainm aoin diubh Siphrah, agus ainm 
na te eile Puah;) 

16 Agus thubhairt e, 'Nuair a ni 
sibh gniomh mnà-glùine do na mnaibh 
Eabhruidheach, agus a chi sibh iad air 
na stòlaibh ; ma's mac a bkios ann, an 
sin marbhaidh sibh e, ach ma's nighean 
a bhios nnn, bithidh i beò. 

17 Ach bha eagal Dè air na mnaibh- 
glùine, agus cha d'rinn iad mar a 
dh'àithn righ na h-Eiphit dhoibh, ach 
ghlÈidh iad a' chlann-mhac beò. 

18 Agus ghairm righ na h-Eiphit 
air na mnaibh-glùine, agus thubhairt 
e riu, C'ar son a rinn sibh an nìso, ag- 
us a ghlè'idh sibh a' chlann-mhac 
beò? 

19 Agus thubhairt na mnathan- 
glùine ri Pharaoh, A chionn nach 'èìl 
na mnài Eabhruidheach mar na mnàr 
Eiphiteach : oir tha iad ftìn beothail, 
agus air an aisead mu'n tig na mnathan- 
glùine a steach d'an ionnsuidh. 

20 Uime sin bhuin Dia gu maith ris 
na mnaibh-glùine : agus rinneadh an 
sluagh lìonmhor, agus dh'f hàs iad ro- 
chumhachdach. 

21 Agus a chionn gu'n robh eagal 
D6 air na mnaibh-glùine, rinn e tigh- 22 Agus thug Pharaoh àithne d'a 
shluagh uile, ag ràdh, Gach mac a 
bheirear, tilgidh sibh san amhainn ;. 
agus gach nighean gleidhidh sibh beò. CAIB. II. 

A GUS chaidh duine do thi Lebhi, 
ghean do Lebhi agus ghabh e 
mnaoi. 

2 Agus dhfhàs a' bhean torrach, 
agus rug i mac : agus an uair a chunn- 
aic i gu'n robh e 'na ieanabh tlachd- 
mhor, dh'.fholaich i e rè thri mìosa. 

3 Agus an uair nc,ch b'urrainu i 


'iholach ni b'fhaide, ghabh i dha 
cobhan cuilce, agus chuir 1 ihairis e 
le làthaich agus le pic, agus chuir i an 
leanabh ann j agus chuir i e sa' chuilc 
aig bruaich na h-aimhne. 

4 Agus sheas a phiuthar am fad 
tiaith, a dh'fhaicinn ciod a dheanta 

5 Agus thàinig nighean Pharaoh a 
nuas g'a nigheadh fèin san amhainn, 
agus bha a maighdeanan ag imeachd 
ri taobh na h-aimhne ; agus an uair a 
chnnnaic i 'n cobhan am measg na 
cuilce, chuir i a banoglach g'a thoirt 
d'a h-ionnsuidh. 

6 Agus an uair a dh'fhosgail i e, 
chunnaic i 'n lsanabh: agus, feuch, 
ghuil an naoidhean. Agus ghabh i 
truas ris, agus thubhairt i, Js aon so 
do chloinn nan Eabhruidheach. 

7 An sin thubhairt a phiuthar ri 
nighean Pharaoh, An tèid mise, agus 
an gairm mi dhuit banaltrum do na 
mnaibh Eabhruidheach, a chum as 
gu'n altrum i 'n leanabh dhuit ? 

8 Agus thubhairt nighean Pharaoh 
nthe.Falbh. Aguschaidha'mhaigh- 
dean, agus ghairm i màthair an leinibh. 

_ 9 Agus thubhairt nighean Pharaoh 
nthe, Thoir an leanabh so leat, agus 
altrum dhomhsa e, agus bheir mi dhuit 
do thuarasdal. Agus ghabh a 1 bhean 
an leanabh, a.gus dh'altrum i e. 

10 Agus dhf hàs an leanabh, agus 
thug ì e dh'ionnsuidh nighinn Pharaoh, 
agus bha e 'na mhac dlì'i. Agus thug 
i Maois mar ainm air: agus thubhairt 
i, A chÌQnrj as an uisge gu'n do tharr- 
uing mi mach e. 

11 Agus tharladh anns na làithibh 
Sin, an uair a dhf hàs Maois suas, gu'n 
deachaidh e mach a dh'ionnsuidh a 
bhràithrean, agus gu'n d'amhairc e 
air an eallachaibh: agus chunnaic e 
Eiphiteach a' bualadh Eabhruidhich 
aoin d'a bhràithribh. * 

12 Agus dh'amhairc e an taobh so 
Sgus an taobh ud, agus an uair a 
chunnaic e nach robh aon duine ann, 
mharbh e an t-Eiphiteach, agus 
dh fholaich e sa* ghaineamh e. 

13 Agus an uair a chaldh e mach 
an dara là, feuch, bha dithis do na 
h-Eabhruidhich a' strì r"a che"ile ; ag- 
us thubhairt e ris-san a rinn an eucoir, 
Car son a bhuaileas tu do choimhear- 
snach? 

14 Agus thubhairt e, Cò rinn thusa 
ad uachdaran agus a'd' bhreitheamh 
ou-nne ? am miann leat mise a mharbh- 
adh, mar a mharbh thu 'n t-Eiphit- 
each ? agus ghabh Maois eagal, agus 
thubhairt e, Gu cinnteach tha an hi 
bo aithnichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh 
an m so, dh'iarr e, Maois a mharbhadh, 
ach theich Maois o aghaidh Pharaoh, 
agus ghabh e còmhnuidh ann an tir 
Mhidiain; agus shuidh e sios làimh ri 
tobar. III. 51 

16 A nis bha aig sagart Mhidiain 
seachdnar nighean : agus thàinig iad 
agus tharruing iad itisge, agus lion iad 
na h-amair a thoirt uisge do threud an 
athar. 

17 Agus thàinig na buachaillean 
agus dh'fhuadaich iad air falbh iad : 
ach sheas Maois suas agus chuidich e 
leo, agus thug e uisge d'an treud. 

18 Agus an uair a thàinig iad gu 
Reuel an athair, thubhairt e, Cionnus 
a thàlnig sibh co luath an diugh ? 

19 Agus thubhairt iad, Shaor Ei- 
phiteach sinn à làimh nam buachaill- 
ean, agus mar an ceudna tharruing e 
uisge gu leòr dìiuinn, agus thug e 
uisge do'n treud. 

20 Agus thubhairt esan r'a nigh- 
eanaibh, Agus c'àit am bheil e ? C'ar 
son a dh'f hhg sibh an duine ? Gairm- 
ibh air, a chum's gu'n ith e aran. 

21 Agus bha Maois toileach còmh- 
nuidh a ghabhail maille ris an duine ; 22 Agus rug i mac dha, agus thug e 
Gersom mar ainm air : oir thubhairt 
e, Bha mi m* choigreach ann an tìr 
aineoil . 

23 Agus tharladh an ceann mòraia 
làithean, gu'n d'f huairrigh na h-Eiphit 
bàs, agus bha clann Israeil ag osnaich 
air son na daorsa, agus ghlaodh iad ; 
agus thàinig an glaodh suas gu Dia, 
air son na daorsa. 

24 Agus chuala Dia an osnaich, ag- 
us chuimhnich Dia a choimhcheangal 
ri h-Abraham, ri Isaac, agus ri lacob. 

25 Agus dh'amhaire Dia air cloinn 
Isreieil, agus dhf hiosraich e iad. 

CAIB. III. 

ANIS bha Maois a' gleidheadh treud 
Ietro 'athar-cèile, sagairt Mhi- 
diain : agus thug e'n treud gu taobh 
cùil an f hàsaich, agus thàinig e gu 
sliabh Dhè, gu Horeb. 

2 Agus dhf hoillsicheadh aingeal an 
Tighearna dlia ann an lasair theine à 
meadhon pris : agus dh'amhairc e, ag- 
us, feuch, bha 'm preas a' lasadh le- 
teine, ach cha robh am preas air a 
losgadh. 

3 Agus thubhairt Maois, Tionndaidh 
mi nis a leth-taobh, agus chi mi an 
sealladh mòr so, c'ar son nach 'eil am 
preas air a losgadh. 

4 Agus an uair a chunnaic an 
Tigheama gu'n do thionndaidh e a 
leth-taobh a dhf haicinn sin, ghairm 
Dia air à meadhon a' phris, agus thu- 
bhairt e, A Mhaois, a MhaoL-. Agus 
thubhairt esan, Tha mi 'n so. 

5 Agus thubhairt e, Na tig am fagus 
an so ; cuir dhìot do bhròga bhàrr do 
chos, oir an t-àit air am bheil thu a' d* 
sheasamh, is talamh naomh e. 

6 Thubhairt e mar an ceudna, Is 
mise Dia t'athar, Dia Abrahaim, Dia 
Isaaic, agus Dia Iacoib. Agus dhf hol- 52 EC3C 

aich Maois 'aghaldh : olr bha eagal air 
amharc air Dia. 

7 Agus thubhairt an Tigheama, 
Chunnaic mi gu cinnteach àmhghar 
mo shluaigh a ta san Eiphit, agus 
chuala mi 'n glaodh air son am 
maighstirean-oibre : oir is aithne 
dhomh an doilgheas. toirt suas a mach as an f hearann sin, 
gu fearann maith agus farsuing, gu 
iearann a ta sruthadh le bainne agus 
le mil ; gu àite nan Canaanach, agus 
nan Hiteach, agus nan Amorach, agus 
nam Peridseach, agus nan Hibheach, 
agus nan Iebusach. 

9 A nis uime sin, feuch, tha glaodh 
chloinn Israeil air teachd a m' ionn- 
suìdh-sa : agus mar an ceudna chunn- 
aic mi am fòireigin leis am bheii na 
h-Eiphitich 'g am fòireigneadh. 

10 Agus a nis thig, agus cuiridh mi 
thu dh'ionnsuidh Pharaoh, a chum as 
gu'n toir thu mach mo shluagh clann 
IsraeU as an Eiphit, 

11 Agus thubhairt Maois ri Dia, Co 
mise, gu'n rachainn a dh'ionnsuidh 
Pharaoh, agus gu'n tugainn a mach 
clann Israeil as an Eiphit ? 

12 Agus thubhairt e, Bithidh mise 
gu cinnteach leat ; agus bithidh so 'na 
chomharadh dhuit, gu'n do chuir mise 
uam thu : 'nuair a bheir thu mach an 
sluagh as an Eiphit, ni sibh aoradh do 
Dhia air an t-sUabh so. 

13 Agus thubhairt Maois ri Dia, 
Feuch, an uair a thig mi dh'ionnsuidh 
cloinn Israeil, agus a their mi riu, 
Chuir Dia bhur n-aithriche mise d'ur 
n-ionnsuidh; agus a their iad rium, 
Ciod is ainm dha ? Ciod a their mi riu ? 

14 Agus thubhairt Dia ri Maois.. 
IS MI AN TI A'S Ml : Agus thu- 
bhairt e, Mar so their thu ri cloìnn 
lsraeil, Chuir IS MI mise d'ur n-ionn 
suidh. 

15 Agus thubhairt Dia thuilleadh 
air so ri Maois, Mar so their thu 
cloinn Israeil, Chuir an Tigheama Dia 
bhur n-aithriche, Dia Abrahaim, Dia 
Isaaic, agus Dia Iacoib, mise d'ur 
n-ionnsuidh : '* e so m'ainm a chaoidh; 
agus is e so mo chuimhneachan do 
gach uile ghinealach. » 

16 Imich aguscruinnichr'a chèile 
seanairean Israeil, agus abair riu, 
Dh'fhoillsich an Tigheama Dia bhur 
n-aithrichean e fem dhomhsa, Dia 
Abrahaim, Isaaic, agus Iacoib, ag ràdh, 
Gu cinnteach dh'amhairc mi oirbh, 
agus chunnaic mì an ni a rinneadh 
oirbh san Eiphit. 

17 Agus thubhairt mi, Bheir mi 
guas sibh à h-àmhghar na h-Eiphit, gu 
fearann nan Canaanach, agus nan 
Hiteach, agus nan Amorach, agus nam 
Peridseach, agus nan Hibheach, agus 
nan Iebusach, gu fearannotosruthadh 
le bainne agus le mil. 13 Agus èlsdidh iadsan ri d' ghuth i 
agus thèid thu fèin, agus seanaireait 
Israeil, gu righ na h-Eiphit, agustheir 
sibh ris, Choinnich an Tighearna Dia 
nan Eabhruicmeach -sinnè; agus a nis 
leig dhuinn, guidheamaid ort, dol 
astar thri làithèan do'n fhàsach, chum 
as gu'n iobair sinn do'n Tigheam ar 
Dia. 

19 Agus is deimhin leam nach leig 
righ na h-Eiphit leibh imeachd, cha 
leig catlhon le làimh laidir. 

20 Agus sìnidh mis' a mach mo 
làmh, agus buailidh mi 'n Eiphit le 
m' iongantasan uile, a ni mi 'na 
meadhon : agus an deigh sin leigidh 
e dhuibh imeachd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluaghso 
deadh-ghean ann an sealladh nan 
Eiphiteach: agus tarlaidh, 'nuair a 
dh'fhalbhas sibb, nach falbh sibh 
f alamh ; 

22 Ach iarraidh gach bean o T)an- 
choimhearsnaich, agus o'n mhnaoi a 
bhios air aoidheachd 'na tigh, seudan 
airgid, agus seudan òir, agus eudach : 
agus cuiridh sibh ìad air bhur mic, 
agus air bhur nigheanaibh ; agus 
creachaidh sibh nah-Eiphitich. 

CAIB. IV. 

AGUS fhresgair Maois, agus thu- 
bhairt e, Ach, feuch, cha chreid 
iad mi, ni mò dh'èisdeas iad ri m' 
ghuth : oir their iad, Cha do thaisbein 
an Tighearn e fèm dhuit. 

2 Agus thubhairt an Tigheama ris, 
Ciod sin ann do làimh? Agus thu- 
bhairt esan, Slat. 

3 Agus thubhairt e, Tilg air an làr 
i ; agus thilg e air an làr i, agus rinn- 
eadh i 'na nathair : agus theich Maois 
roimpe. 

4 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Cuir a mach do làmh, agus 
glac air a h-earr i. Agus chuir e 
mach a làmh, agus rug e oirre, agus 
rinneadh slat dh'i 'na làimh. 

5 Chum as gu'n creid iad gn'n 
d'fhoillsich an Tighearna Dia an 
aithriche, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, 
agus Dia Iacoib, e ftìn dhuit. 

6 Agus thubhairt an Tigheam a 
thuilleadh air so ris, Cuir a nis do 
làmh a'd' bhroilleach ; agus chuir e a 
làmh 'na bhroilleach : agus an uair a 
thug e mach i, feuch, bha a làmh 
lobhrach mar slmeachda. 

7 Agus thubhairt e, Cuir do làmh a 
rìs a'd' bhroUleach ; agus chuir e a 
làmh a rìs 'na bhroilleach, agus thug 
e mach à bhroilleach i, agus, feuch, 
dh' iompaicheadh i mar a' chuid eile 
d' a f heoil. , . , . 

8 Agus tarlaidh, mur creid ìad thu, 
agus mur èisd iad ri guth a' cheud 
chomharaidh, gu'n creid iad guth a' 
chomharaidh dheireannaich. 

9 Agus tarlzùdh, mur creid iad mar 
an ceudna an dà chomharadh sin, ag- U9 mur t?tsd iad ri d' ghuth, gu'n gabh 
thu cuid a dh' uisge na h-aimhne, ag- 
Usgu'n dòirt thu air an talamh thiorara 
e : agus f asaidh an t-uisge a bheir thu 
es an amhainn, 'na f huil air an tulamh 
thioram. 

10 Agus thubhairt Maois ris an 
Tighearn, O mo Thighearna, cha duine 
deas-chainnteach mi aon chuid roimhe 
so, no o'n àm san do labhair thusa ri 
d' sheirbhiseach : do bhrlgh gu'm bheil 
mi mall ann an cainnt, agus mall ann 
an teangaidh. 

11 AgusthubhairtanTigheamaris, 
Cò a rinn beul an duine ? no cò a rinn 
am balbh, no 'm bodhar, no'n ti a chi, 
no'n dall ? Nach mise an Tighearna ? 

12 Anisuime sinimrch,agusbithidh 
mi>:e le d' bheul, agus teagaisgidh mi 
dhuit ciod a their thu. 

15 Agus thubhairt e, O mo Thigh- 
eama, cuir, guidheam ort, le làirnh an 
ti a chuireas tu. 

14 Agus las corruich an Tighearn 
an aghaidh Mhaois, agus thubhairt e, 
K~ach e Aaron an Lebhitheach do ìuuuj e uiia 
bhràthair? thafhiosagamgu'nlabhair 29 Agus 
•esan gu maith. Agus mar an ceudna, > a^us chruir. 
feuch, thae teachdamach a'd' choinn- 
eamh : agus an uair a chi e thu, 
bithidh e subhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidh tusa ris, agus 
cuiridh tu focail 'na bheul : agus 
bithidhmiseled'bheul, agusle'bheul- 
san, agus teagaisgidh mi dhuibh ciod 
a ni sibh. 

16 Agus labhraidh esan air do 
shonsa ris an t-sluagh: agus bithidh 
esan, bithidh eadlion esan dhuit an 
àite beoil, agus bithidh tusa dhasan an 
àite Dhè. 18 Agus dii'imich Maois agus phill 
e gu Ietro 'athair-celle, agus thubhairt 
e ris, Thèid mi nis, agus pillidh mi 
chum mo bhràithrean a ia san Eiphit, 
agus chi mi am bheil iad fathast beò. 
Agus thubhairt Ietro ri Maois, Imich 
an sìth. 

19 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois ann am Midian, Imich, pill do'n 
Eiphit: oir tha na daoine sin uile 
rnarbh a bha 'g iarraidh t' anama. 

20 Agus ghabh Maois a bhean, ag- 
us a mhic, agus chuir e iad air asail, 
agus phill e do thìr na h-Eiphit. Ag- 
us ghabh Maois slat Dhè 'na làimh, 

• 21 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, An uair a dh'imicheas tu chum 
(>illtinn do'n Eiphit, thoir an aire gu'n 
dean thu na h-iongantais sin uile, a 
chuir mise ann ad làjmh, am fianuis 
Pharaoh : ach cruaidhichidh mise a 
chridhe, agus cha leig e leis an t-sluagh 
imeachd. 

22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar 
so tha'n Tighearn ag ràdh, 'S e Israel 
mo mhac, mo cheud-ghin. 
- 23 Agus tha mi agràdh riut, Leig , V. 55 

le m' mhac imeachd, a chum as gu"n 
dean e seirbhisdhomh ; agus ma dhiùlt- 
as tu leigeadh leis imeachd; feuch, 
marbhaidh mise do mhac-sa, eadhon do 
cheud-ghin. 

24 Agus tharladhair ant-slighesart 
tigh-òsda, gu'n do choinnich an Tigh- 
eam e, agus gu'n d'iarr e a mharbh- 
adh. 

25 Ansin ghabh Siporah clach gheur, 
agus thimchioll-ghearr i roimh-chroic- 
ionn a mic, agus thilg i aig a chosaibh 
e, agus thubhairt i, Gu cinnteach is 
fear-pòsda fuileachdach dhomhsa thu. 

26 Agus leig e uaith e : an sin thu- 
bhairt i, /jfear-pòsdafuileachdacbttii 
air son an timchioll-ghearraidh. 

27 Agus thubhairt an Tigheama ri 
h-Aaron, Imich an coinneamh Mhaois 
do'n f hàsach. Agus dh'imich e, agus 
choinnich se e ann an sliabh Dhe', ag- 
us phòg se e. 

28 Agus dh'innis Maois a dh' Aaron 
uile bhriathran an Tighearn, a chuir 
uaith e, agus na comharan uUe a dh'- 
àithn e dha. 

chaidh Maois agus Aaron, 
agus chruinnich iad seanairean chloinn 
Israeil uUe. 

30 Agus labhair Aaron na briathran 
uile a labhair an Tigheama ri Maois, 
agus rinn e na comharan ann an seall- 
adh an t-sluaigh. 

31 Agus chreid an sluagh : agus an 
uair a chual' iad gu'n d'amhairc an 
Tighearn air cloinn Israeil, agus gu 'm 
fac e an àmhghar, an sin chrom iad an 
cinn, agus rinn iad aoradh. 

CAIB. V. 

AGTJS 'na dhèigh sin chaidh Maois 
agus Aaron a steach, agus thu- 
bhairt iad ri Pharaoh, Mar so tha'n 
Tighearna Dia Israeil ag ràdh, Leig le 
m' shluagh imeachd, a chum as gu'n 
gWidh iad fèill dhomhsa san fhàsach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an 
Tigheama, gu'n e'isdinn-sa r'a ghuth a 
leigeadh le h-Israel imeachd ? Cha 'n 
aithne dhomhs' an Tigheam, agus mar 
an ceudna cha leig mi le h-Israel im- 
eachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh'fhoillsich 
DiananEabhmidheach eftindhuinne : 
leig ieinn, guidheamaid ort, dol astar 
thri làithean dò'n fhàsach, a chum as 
gu'n ìobar sinn do'n Tigheam ar Dia, 
air eagal gu'm buail e sinn le plàigh, 
no leis a' chlaidheamh. 

4 Agus thubhairt righ na h-Eiphit 
riu, C'ar son a ta sibhse, a Mhaois agus 
Aaroin, a' toirt air an t-sluagh sgur o'n 
oibribh ? Rachaibh a chum bhur n- 
eallacha. 

5 Agus thubhairt Pharaoh, Feuch, 
a ta sluagh na tìre a nis lionmhor, ag- 
us tha sibhse a' toirt orra bhi 'nan tàmh 
o'n eallachaibh. 

6 Agus dh'àithn Pharaoh air an là 
sin fein do mhaighstiribh-oibre an t- sluaigh, agus d'an luchd-riaghlaidh, i amhairceadh Dia orbh, agus gu n tìig- 
agràdh, " adh e breth, do bhrìgh gu'n d' rinn 

7 Cha toir sibh conlach tuilleadh sibh ar f àile gràineil an làthair Pha- do'n t-sluagh a dheanamh chlacha- 
creadha marroimhe so: rachadh iad 
agus cruinnicheadh iad conlach dhoibh 
feln. 

8 Agus cuiridh sibh orra àireamh 
nan clacha-creadha a rinn iad roimhe : 
cha leig sibh sìos a bheag dheth, oir tha 
iad dìomhanach ; uime sin tha iad ag 
ergheach, ag ràdh, Rachamaid agus 
ìobramaid d'ar Dia. 

9 Cuirear an obair ni's truime air na 
daoine, chum as gu'n saoraich iad 
innte : agus na h-earbadh iad i briath- 
raibh diomhain. 

10 Agus chaidh maighstirean-oibre 
an t-sluaigh a mach, agus an luchd- 
riaghlaidh, agus labhair iad ris an t- 
sluagh, ag ràdh, Mar so tha Pharaoh 
ag ràdh, Cha toir mì dhuibh conlach. 

11 Rachaibh, gabhaibh dhuibh fèin 
conlach far am feud sibh a faotainn : 
gidheadh cha leigear sìos a bheag do'r 
n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadh an sluagh 
àir feadh tìre na h-Eiphit uile, a 
chruinneachadh asbhuain an àite con- 
laich. 

13 Agus chuir na maighstirean-oibre 
thuige iad, ag ràdh, Coimhlionaibh 
bhur n-oibre cumta lathail, mar an uair 
a thugadh conlach dhuibh. 

14 Agus bhuaileadh luchd-riagh 
laidh chloinn Israeil a chuir maigh 
stirean-oibre Pharaoh os an ceann, ag 
tis dh'fhiosraicheadh dhiubh, C'ar son 
nach do choimhlion sibh bhur n-obair 
chumta ann an deanamh chlacha- 
creadha, araon an àè agus an diugh, 
mar a rinn sibh roimhe ? 

15 An sin thàinig luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil, agus ghlacdh iad ri 
Pharaoh, ag ràdh, Car son a bhuineas 
tu air an dòigh so ri d' sheirbhisich ? 16 Cha 'n 'eil conlach air a toirt do 
d' sheirbhisich, agus 'se their iad ruinn, 
Deanaibh clacha-creadha : agus, feuch, 
a ta do sheirbhisich air am bualadh ; 
ach is ann aig do shluagh fein a ta 
choire. 

17 Ach thubhairt esan, Tha sibh 
dlomhanach, tha sibh dìomhanach : 
uime sin their sibh, Rachamaid agvs 
ìobramaid do'n Tighearna. 

18 Uime sin imichibh a nis, dean- 
aibh obair ; oir cha toirear conlach 
dhuibh, agus bheir sibh ualbh làn àir- 
eamh nan clacha-creadha. 

19 Agus chunnaic luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil gu'm bu chruaidh a« 
càs anns an robh iad, agus e air a ràdh 
riv, Cha bheagaich sibh dad d'ur clach- 
aibh-creadha, do'n obair dhligheach 
lathail. 

' 20 Agus choinnich iad Maois agus 
Aaron, a sheas air an t-slighe, 'nuair a 
thàinig iad a mach o Pharaoh. 

21 Agus thubhairt iad riu, Gu'n raoh, agus an làthair a sheirbhiseach, 
ciaidheimh 'nah làimh a chum 
sinne a mharbhadh. 

22 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh 
an Tighearn, agus thubhairt e, A 
Thighearna, c'ar son a bhuin thu cho 
olc ris an t-sluagh so ? c'ar soh a chuir 
thu uait mi ? 

23 Oir o'n àm a thàinigmi gu Pha- 
raoh a labhairt ann ad ainm, rinn e olc 
do'n t-sluagh so ; agus cha do shaor thu 
idir do shluagh. 

CAIB. YI. 

AN sin thubhairt an Tighearha ri 
Maois, A nis chi thu ciod a ni ml 
ri Pharaoh ì oir le làimh làidir leigidh 
e leo imeachd, agus le làimh làidit 
f uadaichidh e mach as> dhùthaich iad. 

2 Agus labhair Dia ri Maois, agua 
thubhairt e ris, Is mise an Tigheam. 

3 Agus dh'fhoillsich mi mi fem do 
Abraham, do Isaac, agus do Iacob, le 
ainm an D6 uile-chumhachdaich, ach 
le m'ainm Iehobhah cha robh mi aith- 
nichte dhoibh. 

4 Agus mar an ceudna dhaingnich 
mi mo choimhcheangal riu, gu'n tug- 
ainn dhoibh tìr Chanaain, tìr an 
cuairte, anns an robh iad 'nan coigrich. 

5 Agus mar an ceudna chuala mi 
osnaich chloinn Israeil, a ta na h-Ei- 
phitich a' cumail ann an daorsa : agus 
chuimhnich mi mo choimhcheangal. 

Uime sin abair ri cloinn Israeil, /* 
mise an Tighearn, agus bheir mi sibh 
a mach o bhi fo eallachaibh nan Ei- 
phiteach, agus saoraidh mi sibh 0*0 
daorsa: agus fuasglaidh mi sibh le 
gàirdean sìnt' a mach, agus le breith- 
eanasaibh mòra. 

7 Agus gabhaidh mi sibh dhomh 
fein mar shluagh, agus bithidh roi 
dhuibh a'm' Dhia: agus bithidh fios 
agaibh gur mise an Tighearna bhur 
Dia, a ta 'gur toirt-sa mach o bhi fo 
eallachaibh nan Eiphiteach. 

8 Agusbheir mi steach sibh a dh'- 
ionnsuidh an f hearainn a mhionnaich 
mi gu'n tugainn e do Abraham, do 
Isaac, agus do lacob ; agus bheir mi e 
dhuibhse mar oighreachd : Is mise an 
Tigheama. . 

9 Agus labhair Maois mar sm ri 
cloinn Israeil : ach cha d'èisd iad rf 
Maois. trìd chràidh spioraid, agustrìd 
chruaidh dhaorsa. 

10 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

11 Imich a steach, labhair ri Pha- 
raoh righ na h-Eiphit, e a leigeadh do 
chloinn Israeildol a mach as a dhùth- 
aich. 

12 Agus labhair Maois an làthair art 
Tigbearn, ag ràdh, Feuch, cha d' èisd 
clann Israeil rium ; cionnus ma t» 
dh'tìisdeas Pharaoh riumsa, aig <an lìiett' mo bhileàn neo-thimchioll- 
ghèarrta ? 

15 Agus Iabhair an Tigheama ri 
Maois, agus ri h-Aaron, agus thug e 
dhoibh àithne a chum cloinn Israeil, 
eglls a chUm Pharaoh righ na h-Ei- 
phit> clann Israeìl a thoirt a mach à 
tìr na h-Eiphit. 

14 Is iad sin ceannardah thlghean 
En aithriche : mic ReUbein ceud-ghin 
Israeil ; Hanoch, agus Pallu, Hesron, 
ftgus Carmi : ìs iad sin teaghlaichean 
Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin ; Gemuel, 
agus Iamin, agus Ohad, agus Iachin, 
agus Sohar, agus Saul mac Ban-cha- 
naanalch: is iad sin teaghlaichean 
Shimeoin. 

16 Agus is iad sin ainmeanna mhac 
ILebhi, a reir an ginealacha; Gerson, 
agus Cohat, agus Merari : agus b'iad 
bliadhnacha beatha Lebhi ceud agus 
Seachd bliadhna deug 'ar fhichead. 

17 Mic Ghersoin; Libni, agus Simi, 
a rèir an teaghlaichean. 

18 Agus mic Chohait ; Amram, ag- 
us Idshar, agus Hebron, agus Udsiel : 
agus tiiad bliadhnacha beatha Chohait 
ceud agus tri bliadhna deug 'ar f hich- 
ead. 

19 Agus mic Mheràri ; Mahali agus 
Musi : is iad sin teaghlaichean Lebhi, 
a rè'ir an ginealacha. 

20 Agus ghabh Amram Iochebed 
piuthar- athar dha fèm 'na mnaoi ; ag- 
us rug i dha Aaron agus Maois ; agus 
b'ìad bliadlmacha beatha Amraim 
ceud agus seàchd bliadhna deUg 'ar 
fhichead. 

21 Agus mic Idshair; Corah, agus 
Nepheg, agus Sichri'. 

22 Agus mic Udsieil ; Misael-, agus 
Elsaphan, agus SitrK 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba nigh- 
ean Aminadaib, piuthar Naasoìn, dha 
rem 'na mnaoi ; agus rug i dha Nadab 
agus Abihu, Eleasar agus Itamar. 

24 Agus mic Chorah ; Asir, agus 
Elcanah, agus Abiasaph : is iad sin 
teaghlaichean nan Corhach. 

• 25 Agus ghabh Eleasar mac Aaroin 
aon do nigheanaibh Phutieil dha fèin 
'na rnnaoi ; agus rug i dha Phinehas : 
is iad sin ceannardan aithriche nan 
lebMtheach, a rèir an teaghlaichean. 

26 Is iad so an t-Aaron agus am 
Maois ud, rìs an d'thubhairt an Tigh- 
earna, Thugaibh a mach clann Israeil 
a tir na h-Eiphit, a rèir an slògh. 

27 Is iad so iadsan a labhair ri Pha- 
raoh, righ na h-Eiphit, a chum clann 
Israeil a thoirt a mach às an Eiphit : 
»« iad so am Maois agus àn t-Aaron ud. 

28 Agus rharladh san là air an do 
labhair an Tighearna ri Maois ann an 
tìr na h-Eiphit. 

29 Gu'n do labhair an Tìghearna ri 
Maois, ag ràdh, Is mise an Tigheama : 
labhair thusa ri Pharaph righ na h- 
Eiphit gach ni a their mi riuti 30 Agus thubhairt Mabis an làthaii; 
an Tighearnaj Feuch, u ta mise neo- 
thimchioll-ghearrta a'm' bhilibhiagUS 
cionnus a dh*èisdeas Pharaoh rium ? 

CAIB. VII. 
A GUS thubhairt an Tighearna ri 
■"■ Maois, Feuch, rinn mi thu a'd' 
dhia do Pharaoh; agus bithidh dd 
bhràthair Aaron 'na f hàidh agad. 

2 Labhraidh tùsa gach ni adh'àith- 
neasmisedhuit: aguslabhraìdhAaron 
do bhràthair ri Pharaoh, esan a chur 
cloinn Israeil a mach as a thlr; 

3 Agus cruai'dhichidh mise cridhe 
Pharaoh, agus ni mi mo chomharatt 
agus m'iongantasan lìonmhor ànri an 
tìr na h-Eiphir. 

4 Ach cha 'n èlsd Pharaoh ribh, ag- 
us leagaidh mise mo làmh air an Ei- 
phit, agus bheir mi mach m'armailt- 
ean, agtis mo shluagh clann Israeil, à 
tir na h-Eiphit, le breitheanasaibh. 
mòra. 

5 Agus bìthidh fios aig nah-Eiphit- 
ich gur mise an Tigheama, 'nuair a 
shineas mi mach mo Iàmh air an Ei- 
phitj agus a bheir mi mach clann Ia- 
raeil o bhi 'nam measg. 

6 Agus rinn Maois agus Aaron mar 
a dh'àithn an Tigheama dhoibh, mar 
sin rinn iad. 

7 Agus bha Maois ceithir fichead 
bliàdhna dh'aois, agus Aaron ceithir 
fichead agus tri bliadhna dh'aois, ari 
uair a labhair iad ri Pharaoh. 

8 Agùs labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràtìh, 

9 'Nuair a labhras Pharaoh ribh, ag 
ràdh, Nochdaibh iongantas air bhur 
son fèin ; an sìn their thn ri h-Aaron, 
Gabh do shlat, agus tilg sìos i an làthair 
Pharaoh, agus f àsaidh i 'na nathair. 

10 Agus chaidh Maois agùs Aaroa 
a steach a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus 
rinn iad mar sin, mar a dh'àithn an. 
Tigheam : agus thilg Aaron sìos a shlat 
an làthair Pharaoh, agus an làthair a 
sheirbhiseach, agus rinneadh i 'na 
nathair. 

11 An sin ghairm Pharaoh mar an 
ceudna air na daoirie ghce, agus air 
an luchd-fiosàehd: agus rìnn mar an 
ceudna druidhean ha h-Eiphit mar 
sin le'n druidheachdaibh : 

12 Oir thilg iad sìos gach duine 'a. 
shlat, agus rinneadh ìad 'nan nath- 
raichibh : ach shluig slat Aaroin suàs 
an slatan-sa. 

13 Agus chruaidhicheadh cridhe 
Pharaoh, air chor as nach d'èisd e riu; 
mar a thubhairt an Tighearn. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Chmaidhicheadh cridhe Pha- 
raoh, tha e diùltadh leigeadh leis an 
t-sluagh faibh. 

15 Imich-sa dh'ionhsuidh Pharaoh 
sa' mhaduinn, feuch, tha e dòl a mach 
a dh'ionnsuidh an uisge, agus seasaidh 
tu 'na choinneainh air bruaich nà 56 ECSC 

h-aimhne; agus an t-slat a thionn- 
daidheadh 'na nathair, gabhaidh tu 
a'd' làimh. 

16 Agus their thu ris, Chuir a.. 
Tighearna Dia nan Eabhruidheach 
mise a t'ionnsuidh, ag ràdh, Leig le 
m'shluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dhomhsa sanf hàsach : 
agus, feuch, gus a so chab' àill leat 
eisdeachd. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, 
Ann an so aithnichidh tu gur mi.se an 
Tighearna : feuch, buailidh mi leis an 
t-slait a ta m' làimh, na h-uisgeachan 
a te san amhainn, agus tionndaidhear 
iad gu fuil. 

18 Agus gheibh an t-iasg a ta san 
amhainn bàs, agus lobhaidh an amh- 
ainn ; agus bithidh gràin air na h- 
Eiphitich uisge òl as an amhainn. 

19 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, Abair ri h-Aaron, Gabh do 
shlat, agus sìn a mach do làmh air 
uisgibh na h-Eiphit, air an aimhnibh, 
air an sruthaibh, agus air an lochaibh, 
agus air uile chomh-chruinneacbadh 
an uisgeacha, chum as gu"m fàs iad 
'nam fuil : agus bithidh fuil air feadh 
tìre na h-Eipliit uile, araon ann an 
soithichìbh fiodha, agus ann an soithich- 
ìUi cloiche. 

20 AgusrinnMaoisagus Aaronmar 
sin, a rèir mar adh'àithn anTigheam 
agus thog e suas an t-slat, agus bhuail 
e na h-uisgeachan a bha san amhainn. 
ann an sealladh Pharaoh, agus ann an 
seaUadh a sheirbhiseach : agus thionn- 
daidheadh na h-uisgeachan uile a bha 
san amhainn, gu fuil. 

21 Agus fhuair an t-iasg a bha san 
amhainn bàs : agus lobh an amhainn, 
agus cha b' urrainn na h-Eiphitich 
uisge òl as an amhaìnn: agus bha*n 
f huil ann an tìr na h-Eiphit uile. 

22 Agus rinn druidhean na h-Eiphit 
mar sin le'n druidheachdaibh : agus 
chruaidhicheadh cridhePharaoh,agus 
cha d'eisd e riu, mar a thubhairt an 
Tigheam. 

23 Agus phill Pharaoh, agus chaidh 
e d'a thigh ; agus cha do shocraich e 
a chridhe air so cuideachd. 

24 Agus chladhaich na h-Eiphitich 
uile timchìoll na h-aimhne air son 
uisge r'a òl : oir cha b'urrainn iad òl a 
dh'uisge na h-aimhne. 

25 Agus choimhlionadh seachd 
laithean an deigh do'n Tigheam an 
amhainn a bhualadh. 

CAIB. VIII. 

AGUS thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Falbh a dhlonnsuidh 
Pharaoh, agus abair ris, Mar so tha 'n 
Tigheam ag ràdh, Leig le m' shluagh 
imeachd, a chum as gu'n dean iad 
seirbhis dhomh. 

2 Agus ma dhiùltas tu 'n leigeadh 
air fatbh, feuch, buailidh mi do 
chrloohan uile le losgannaibh: 3 Agus brùchdaidh an 
mach losgainn, agus theM iad suas, 
agus thig iad a steach do d' thigh, ag- 
us do d* sheòmar-leapach, agus air 
uachdar do leapach, agus do thigh do 
sheirbhiseach, agus air do shluagh, 
agus do d' àmhuinnibh, agus do d* 
amaraibh-fuinidh. 

4 Agus theid na losgainn suas ort 
fein, agus air do shluagh, agus air do 
sheirbhisich uile. 

5 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Abair ri h-Aaron, Sìn a mach 
do làmh le d' shlait os ceann nan 
aimhnichean, os ceann nan allt, agus 
os ceann nan lochan ; agus thoir air 
na losgannaibh dol suas air talamh na 
h-Eiphit. 

6 Agus shin Aaron a mach a làmh 
os ceann uisgeacha na h-Eiphit ; agus 
chaidh na losgainn suas, agus chòmh- 
daich iad talamh nah-Eiphit. 

7 Agus rmn na dmidliean mar sin 
le 'n dmidheachdaibh, agus thug iad 
suas losgahin air talamh na h-Eiphit. 

8 Ansin ghairm Pharaoh air Maois 
agus air Aaron, agus thubhairt e, 
Guidhibh air an Tigheama gu"n toir e 
air falbh na losgainn uam fein, agiis 
o m' shluagh ; agus leigidh mise leis 
an t-sluagh imeachd, a chum as gu*n 
ìobair iad do'n Tighearn. 

9 Agus thubhairt Maois ri PhEiraoh, 
Dean uaill tharum : c*uin a ghuidheas 
mi air do shon, agus air son do sheir- 
bhiseach, agus ziir son do shluaigh, 
gu'n cuirear as do na losgannaibh uait 
fein, agus o d' thighibh; air choir ag- 
us gu mair iad a mhàin san amhainn ? 

10 Agus thubhairt esan, Am màir- 
each. Agus thubhairt e, Bitheadli e 
a reir t'fhocail; a chum as gu^m bi 
fios agad nach 'eilaeach ann cosmhuil 
ris an Tigheam ar Dia. 

11 Agus falbhaidh na losgainn uait 
fèin, agus o d' thighibh, agus o d' 
sheirbhisich, agus o d' shluagh ; a 
mhàin san amhainn mairidh iad. 

12 Agus chaidh Maois agus Aaron 
a mach o Pharaoh ; agus dh'eigh Maoìs 
ris an Tigheam a thaobh nanlosgann, 
a thug e 'n aghaidh Pharaoh. 

13 Agus rinn an Tighearn a rèir 
focail Mhaois : agus bhàsaich na losg- 
ainn as na tighibh.as na bailtibh, agus 
as na machraichibh. 

14 Agus chminnich iad r*a chèile 
'nan dùnaibh iad ; agus lobh an tìr. 

15 Ach an uair a chunnaic Pharaoh 
gu'n robh fois ann, chruaidhich e a 
chridhe, agus cha d'eisd e riu, mar a 
thubhairt an Tigheam. 

16 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Abair ri h-Aaron, Sìn a mach 
do shlat, agus buail duslach na talmh- 
ainn, a chum gu'm f as e 'na mhial- 
aibh air feadh tìre na h-Eiphit uile. 

17 Agus rinn iad mar sin ; oir shìn 
Aaron a mach a làmh le 'shlait, agus 
bhuail e duslach na talmhainn, agus tlnneadh e 'na mhialaibh air duine 
agus air ainmhidh : rinneadh uile 
dhuslach na talmhainn 'na mhialaibh 
air feadh tìre na h-Eiphit uile. 

18 Agus rinn na druidhean mar sin 
le'n druidheachdaibh a thoirt a mach 
mhial, ach cha b'urrainn iad: agus 
bha mialan air duine agus air ainmh- 
idh. 

19 An sin thubhairt na druidhean 
ri Pharaoh, 'S e meur Dhè a th'ann : 
agus chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, 
agus cha d'èisd e riu ; mar a thubhairt 
an Tigheam. 

20 Agus thubhairt an Tighearna 
ri Maois, Eirich suas gu moch sa' 
mhaduinn, agus seas an làthair Pha- 
raoh, (feuch, tha e teachd a mach a 
dh'ionnsuidh an uisge) agus abair ris, 
Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Leig 
lem' shluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seìrbbis dhomh. 

21 Ach mur leig thu le m' shluagh 
imeachd, feuch, "cuiridh mi sgaoth 
chuileag ort fein, agus air do sheir- 
bhisich, agus air do shluagh, agus ann 
ad thighibh ; agus lionar tighean nan 
Eiphiteach leis an sgaoth chuileag, 
agus mar an ceudna an talamh air am 
bheil iad. 

22 Agus cuiridh mi air leth air an 
là sin fein fearann Ghosein, anns am 
bheil mo shluagh a chòmhnuidh, air 
chor as nach bi cuileagan sam bith an 
sin ; a chum as gu'm bi fios agad gur 
mise an Tighearn am meadhon na 
talrnhainn- 

23 Agus cuiridh mi dealachadh 
eadar mo shluaghsa agus do shluaghsa : 
air an là màireach bithidh an comh- 
aradh so. 

24 Agus rinn an Tigheama mar 
sin : agus thàinig sgaoth anabarrach 
chui'.eag do thigh Pharaoh, agus do 
thighibh a sheirbhiseach, agus do thir 
na h-Eiphit uile : thruailleadh an 
talamh a thaobh nan cuileag. 

25 Agus ghairm Pharaoh air Maois 
agus air Aaron, agus thubhairt e, 
Rachaibh, ìobraibh d'ur Dia san tir. 

26 Agus thubhairt Maois, Cha 'n'eil 
e iomchuidh sinn a dheanamh mar 
sin ; oir ìobraidh sinn gràineiieachd 
nan Eiphiteach do'n Tjgheam ar Dia. 
Feuch, an ìobair sinne gràineileachd 
nan Eiphiteach fa chomhair an sùl, 
aaus nach clach iad sinn. 

27 Theid sinn astar thri làithean 
do'n f hàsaeh, agus jobj-aidh sinn do'n 
Tighearn ar Dia, mar a dh'àithneas e 
dhuinn. 

2S Agus thubhairtPharaoh,Leigidh 
mi dhuibh imeachd, a chum as gu'n 
ÌQbair sibh do'n Tigheama bhur Dia 
san fhàsach ; ach na rachaibh ro-f had 
air astar : guidhibh air mo shonsa. 

29 Agus thuìphairt Maois, Feuch, 
thèid mise mach uait, agus guidhidh 
mi air an Tigheama gu'm falbh na 
cuileagaa o Pharaoh, o 'sheirbhisich, IX. 57 

agus o 'shluagh, am màireach : ach na 
buineadh Pharaoh gu cealgach tuill- 
eadh, ann an diùltadh leigeadh do'n 
t-sluagh dol a dhiobradh do'n Tigh- 
eam. 

30 Agus chaidh Maois a mach o 
Pharaoh, agus ghuidh e air an Tigh- 
eam. 

31 Agus rinn an Tigheam a reir 
focail Mhaois ; agus chuir e air falbh 
nacuileagan o Pharaoh, o 'sheirbhisich, 
agus o 'shluagh : cha d'fhan a h-aon. 

32 Agus chruaidhich Pharaoh a 
chridhe air an àm so mar an ceudna, 
agus cha do leig e leis an t-sluagh 
imeachd, 

CAIB. IX. 

AGUS thubhairt an Tjgheama ri 
Maois, Falbh a steach a dh'iomi- 
suidh Pharaoh, agus innis da, Mar so 
tha'n Tighearna Dia nan Eabhruidh- 
each ag ràdh, Leig le m' shluagh 
imeachd, a chum as gu'n dean iad 
seirbhis dhomh : 

2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo 
imeachd, agus gu'n cum thu iad 
fathast, 

3 Feuch, bithidh làmh an Tigh- 
earn air do sprèidh a ta sa' mhachair, 
air na h-eich, air na h-asail, air na 
càmhail, air a' chrodh, agus air na 
caoraich: bithìdh plàigh ro-mhòr ann. 

4 Agus cuiridh an Tigheama deal- 
achadh eadar sprèidh Israeil, agus 
sprèidhnah-Eiphit : agus cha'-n i haigh 
a bheag bàs a dh'aon ni a's le cloinn 
Israeil. 

5 Agus shuidhich an Tigheam àm, 
ag ràdh, Am màireachni anTigheam 
an ni so san tìr. 

6 Agus rinn an Tigheam an ni sin 
air an là màireach, agus f huair spreidh 
na h-Eiphit uile bàs: ach do.sprèidh. 
chloinn Israeil cha d'f huair a h-aon 
bàs. 

7 Agus chuir Pharaoh teacliàaire 
uaith, agus, feuch, cha robh eadhon a 
h-aon do spreidh nan Israeleach marbh. 
Agus chruaidhicheadh cridhe Pha- 
raoh, agus cha do leig e an sluagh air 
falbh. 

8 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, agus ri h-Aaron, Gabhaibh 
dhuibh fein làn bhur glac do luaith 
an teallaich, agus crathadh Maois i ri 
nèamh ann an sealladh Pharaoh. 

9 Agus bithidh i 'na duslach mìn 
air feadh tìre na h-Eiphit uile, agus 
bithidh i 'na neasgaid a' briseadh a 
mach 'na bolgaibh air duine, agus ajr 
ainmhidh, air feadh tìre na h-Eiphit 
uile. 

10 Agus ghabh iad luath an teall- 
aich, agus sheas iad an làthajr Pha- 
raoh, agus chrath Maois i ri nèamh ; 
agus rinneadli i 'na neasgaid a' briseadh 
a maeh 'na bolgaibh air duine, agus 
air ainmhidh. 

11 Agus cha b'urraimi na diuidh« 

c2 SS ECSO 

ean seasamh an làthair Mhaois air son 
naneasgaid'; oir bha an neasgaid air 
na druidhibh, agus air na h-Eiphitich 

12 Agus chruaidhich an Tighearna 
eaidhe Pharaoh, agus cha d'èisd e riu ; 
mar a labhair an Tigheama ri Maois. 

13 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Eirich suas gu moch sa' 
mhadtìinn, agus seas an làthair Pha- raoh, agus ai agus si 
abair ris, Mar so tha'n 25 Agus bhuail a' chlach-mheallaln 
r feadh tire na h-Eiphit uile gach ni 
a bha sa' mhachair, araon duine agtts ainmhidh : agus bhuail a' chlach- Tighearna Dia nan Eabhruidheach ag 
ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, a 
chum as gu 'n dean iad seirbhis 
dhomh. . " . 

14 Oir air an àm so cuiridn mise mo 
phlaighean uile air do chridhe-sa, ag- 
us air do sheirbhisich, agus air do 
ahluagh ; a chum as gu'm bi fios agad 
nach 'eil neach ann cosmhuil riumsa 
«an talamh uile. 

15 Oir a nis sìnidh mi mach mo 
lamh, agus buaiUdh mi thu fein agus 
do shluagh le plàigh; agus gearra- "- 
thu o *n talamh. 

16 Agus gu deimhin air son so thog 
mi suas thu, a chum as gu'n nochdainn 
annad mo chumhachd, agus gu'm 
biodh m'ainm iomraideach san domh- 

17 Am bheil thu fathast 'g ad àrd- 
achadh fèin an aghaidh mo shluaigh, 
air chor as nach leig thu leoimeachd ? 

18 Feuch, mu'n àm so màireach, 
bheir mise air cloich-mheallain ro- 
mhòir frasadh a nuas, nach robh a 
samhuil san Eiphit, o'n là san doleag- 
adh a bunachur eadhon gus a nis. 

19 Uime sin a nis cmrjìos uait, ag- 
tis cruinnich do sprèidh, agus gach ni 
a ta agad sa' mhachair ; oir air gach 
duine agus ainmhidh a gheibhear sa' 
mhachair, agus nach cruinnichear 
dhachaidh, thig a' chlach-mheallain a 
nuas, agus gheibh iad bhs. 

20 An tì a ghabh eagal roimh fhocal 
an Tigheama measg sheirbhiseach 
Pharaoh, thug e air a sheirbhisich ag- 
us air a spièidh teicheadh do na tighibh. 

21 Agus esan nach do ghabh suim 
do fhocal an Tigheama, dh'fhàg e a 
jheirbhisich agus a sprèidh sa' mhach- 

^«2 Agus thubhaivt an Tigheama ri 
Maois, Sin a mach do làmh gu nèamh, 
chum as gu'm bi clach-mheallain ann 
an tlrna h-Eiphit uile, air duine.agus 
air ainmhidh, agus air uile hubh na 
macharach ann an tir na h-Eiphit. 

23 Agus shin Maois a mach a shlat 
«u nèamh; agus rinn an Tigheama 
tarnieanach agus clach-mheallam, ag- 
us ruith tein-athair air uachdar na 
talmhainn ; agus fhras an Tighearna 
olach-mheallain air tìr na h-Eiphit. 

24 Mar so bha clach-mheallain ann, 
arms teine measgta leis a' chloich- 
mheaUain, ro-mhòr, aig nach rcbh a 
samhuil ann an tìr na h-Eiphit wle, o 
rinneadh dùthaich dhith. mheallain uile luibh na macharach, 
agus bhris i uile chraobha na machar- 
ach. 

26 A mhàin ann an tìr Ghosein, far 
an robh clann Israeil, cha robh clach- 
mheallain. 

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire 
uaith, agus ghairm e air Maois agus air 
Aaron, agus thubhairt eriu, Pheacaich 
mi an uair so : tha 'n Tighearna ceart, 
agus mise agus mo shluagh aingidh. 

28 Guidhibhs' air an Tigheama (oir 
is leòr e nach bi tahneanach anabarr- 
ach agus clach-mheallain : 

leigidh mise leibh 
f han sibh ni's faide. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Co 
luath 's a thèid mise mach as a' bhaile, 
sìnidh mi mo làmhan a mach a chum 
an Tigheam : agus sguiridh an tairn- 
eanach,aguscha bhi a' chlach-mheall- 
ain ann ni's mò ; chum as gu'm bi 
fios agad gur leis an Tigheam an 
talamh. 

30 Ach air do shonsa, agus air son 
do sheirbhiseach, tha fhios agamnach 
bi eagal oirbh fathast roimh an Tigh- 
eama Dia. 

31 Agus bhuaileadh an lìon agus an 
t-eòma; oir bha 'n t-eòrna fo dhe'is, 
agus an lìon fo fhrois. 

32 Ach cha do bhuaileadh an cruith- 
neachd agus an seagal; oir cha robh 
iad air f às suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach O 
Pharaoh as a' bhaile, agus shìnemach 
a làmha chum an Tigheama; agus 
sguir an taimeanach agus a' chlach- 
mheallain agus cha do dhòirteadh an 
t-uisge air an talamh. 

34 Agus an uair a chunnaic Pha- 
raoh gu'n do sguir an t-uisge, agus a' 
chlach-mheallain, agus an tairnean- 
ach, pheacaich e fathast mar an ceudna, agus chruaidhich e a chridhe, e fèin agus a sheirbhisich. 

35 Agus chmaidhicheadh cridhe 
Pharaoh, agus cha do leig e clann Is- 
raeil airfalbh, mar a labhair an Tigh- 
eama le Maois. 

CAIB. X. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich a steach gu Pha- 
raoh; oir chmaidhich mi a chridhe, 
agus cridhe a shehbhiseach, a chum 
gu nochdainn iad sin mo chomharan 
'na làthair : 

2 Agus gu'n innseadh tu arm an 
cluasaibh do mhic, agus mic do mhic, 
r.a nithean a dh'oibrich mi san Eiphit, 
agus mo chomharan a rinn mi 'nam 
measg; agus gu'm bi fios agaibh gur 
mise an Tigheam. 

3 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
steach gu Pharaoh, agus thubhairt iad ris, Mar so tha'n Tigheama Dia nan 
Eabhruidheach ag ràdh, Cia fhada 
dhiùltas tu thu fein ìsleachadh a'm' 
làthair-sa ? Leigle m' shluagh imeachd, 
agus gu'n dean iad seirbhis dhomh : 

4 Ach ma dhiùltas tu leigeadh le 
m' shluagh imeachd, feuch, bheir mise 
am màireach na locuist a steach do d' 
chrìochaibh. 

5 Agus còmhdaichidh iad aghaidh 
na talmhainn, air chor as nach urrainn 
neach an talamh f haicinn : agus ithidh 
iad fuigheai an ni sin a thèid as, a 
dh'fhanas agaibh o'n chloich-mheall- 
ain, agus ithidh iad gach craobh a ta 
f as dhuibh as a' mhachair. 

6 Agus Uonaidh iad do thighean, 
agus tighean do sheirbhiseach uile, 
agus tighean nan Eiphiteach uile ; ni 
nach faca aon chuid t'aithriche, no 
aithrìche t'aithrichean, o'n là a bha 
iad air an talamh gus an là'n diugh. 
Agus phill se e fem, agus chaidh e 
mach o Pharaoh. 

7 Agus thubhairt seirbhisich Pha- 
raoh ris, Cia f hada bhios an duine so 
'na ribe dhuinne ? Leig leis na daoine 
falbh, chum gu'n dean iad seirbhis do'n 
Tigheam an Dia : nach 'eil f hios agad 
fathast gu bheil an Eiphit air a mill- 
eadh? 

8 Agus thugadh Maois agus Aaron 
a rìs gu Pharaoh : agus thubhairt e 
riu, Rachaibh, deanaibh seirbhis do'n 
Tighearna bhur Dia: ach cò iad a 
thèid? 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r n- 
òigridh agus le'r daoinibh aosmhor 
thèid sinne; le'r mic agus le'r nigh- 
eanaibh, le'r treudaibh agus le'r buar 
thèid sinn ; oir is e'igin duinn feill a 
chumail do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt e riu, Gu robh 
an Tigheama mar sin maille ribh, mar 
a leigeas mise leibh fein agus le'r 
cloinn bhig imeachd : amhaircibh, oir 
tha olc roimhibh. 

11 Ni h-ann mar sin : imichibh a 
rtis, sibhse a ta 'nur daoinibh, agus 
deanaibh seirbhis do'n Tighearn, oir 
ì* e so an ni a dh'iarr sibh : Agus 
dh'fhuadaicheadh a mach iad d làth- 
air Pharaoh. 

12 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Sin'a mach do làmh thar tir na 
h-Eiphit air son nan locust, a chum as 
gu'n tig iad suas air tir na h-Eiphit 
agus gu'n ith iad uile luibh na tal 
mhainn, eadhon gach ni a dh'fhàg a 
chlach-mheallain. 

13 Agus shìn Maois a mach a shlat 
thar tir na h-Eiphit, agus thug an 
Tigheama gaoth an ear air an tir rè 
an là sin ùile, agus rè na h-oidhche 
uile : agus sa' mhaduinn thug a' ghaoth 
an ear a steach na locuist. 

14 Agus chaidh na locuist suas thar 
tìr na h-Eiphit uile, agus dh'f han iad 
ann an criochaibh na h-Eiphit uile, gu 
ye-dhiùbbalach ; rompa cha robh 59 

riamh an leithide do locuist, agus 'nan 
deigh cha bhi an leithidean : 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na 
talmhainn uile, air chor as gu'n do 
dhorchaicheadh an talamh ; agus 
dh'ith iad uile luibh na talmhainn, 
agus uile mheas nan craobh, a dh'fhàg 
a' chlach-mheallain : agus cha d'f hàg- 
adh ni sam bith glas sna craobhaibh, 
no ann an luibhibh na macharach ann 
an tìr na h-Eiphit uile. 

16 An sin ghairm Pharaoh aìr Maois 
agus air Aaron le cabhaig, agus thu- 
bhairt e, Pheacaich mi an aghaidh 
an Tighearna bhur De, agus 'nur n- 
aghaidh-sa. 

17 A nis uime sin maith, guidheam 
ort, mo pheacadh a mhàin an uair so, 
agus guidhibh air an Tigheama bhur 
Dia gu'n toir e air falbh uam a mhàin 
am bas so. 

18 Agus chaidh e mach o Pharaoh, 
agus ghuidh e air an Tighearn. 

19 Agus thionndaidh an Tigheama 
gaoth an iar ro-làidir, a thug air falbh 
na locuist, agus a thilg iad sa' mhuir 
ruaidh : cha d'fhan aon locust ann an 
crìochaibh na h-Eiphit uile. 

20 Ach chmaidhich an Tigheama 
cridhe Pharaoh, agus cha do leig e ajr 
falbh clann Israeil. 

21 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Sìn a mach do làmh gu nèamh, 
agus bithidh dorchadas air feadh tìue 
na h-Eiphit, eadhon dorchadas a 
dh'fheutìar a laimhseachadh. 

22 Agus shin Maois a mach a làmh 
gu nèamh : agus bha tiugh dhcrchadas 
ann an tìr na h-Eiphit uile rè thri 
làithean. 

23 Cha'nfhacah-aondiubhachtìle, 
ni mò a dh'eirich neach o 'àite rè thri 
làithean : ach bha aig cloinn Israeil 
uile solus 'nan àitibh-còmhnuidh. 

24 Agus ghairm Pharaoh air Maois, 
agus thubhairt e, Rachaibhse, dean- 
aibh seirbhis do'n Tigheam ; a mhàin 
fanadh bhur treudan agus bhur buar: 
rachadh bhur clann bheag mar an 
ceudna maiile ribh. 

25 Agus thubhairt Maois, Feumaidh 
tu mar an ceudna iobairtean a thoirt 
duinn, agus tabhartais-Ioisgte, chum as 
gu'n iobair sinn do'n Tigheam ar Dia. 

26 Agus mar an ceudna thèid ar 
sprèidh maille minn ; cha 'n fhàgar 
ionga 'nar deigh, oir is eigin duinn 
gab'iail òiubh gu seirbhis a dheanamh 
do 'n Tigheam ar Dia; agus cha 'n 
'eil f hios againn cia leis a ni sinn seir- 
bhis do'u Tigheama, gus an tig sinn an 

27 Ach chruaidhich an Tigheama 
cridhe Pharaoh, agus cha leigeadh e 
leo imeachd. 

2S Agus thubhairt Pharaoh ris,Im- 
ich a mach uam ; thoir an aire dhuit 
fein, na faic m'aghaidh ni's mò ; oir 
san là sin anns am faic thu m'aghaidh, 
gheibh thu bàs. 29 Agus thubhairt Maois, Labhair 
thu gu maith j cha'n fhaic mi t'agh- 
aidh ni's mò. 

CAIB. Xt. 

AGÙS thubhairt an Tighearna ri 
Maois,Bheir ml aon phlàighfath- 
ast air Phavaoh, agus air an Eiphit ; 
an dèigh sin leigidh e leibh imeachd 
as a so: an uair a leigeas e leibh im- 
eachd, gu cinnteach fuadaichidh e 
mach as a so sibh gu h-iomlan. 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh an 
t-6luaigh, agus iarradh gach duine o 
'choimhearsnach, agus gach bean o 
'ban-choimhearsnaicb, seudan airgid, 
agus seudan òir. 

, 3 Agus thug an Tighearna deadh- 
ghean do'n t-sluagh ann an sùilibh nan 
Eiphiteach : Mar an ceudna, bha 'n 
duine Maois ro-mhòr ann an tìr na h- 
Eiphit, ann an sùilibh sheirbhiseach 
Pharaoh, agus ann an sùilibh an t- 
sluaigb. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdh, Mu mheadhon-oidh- 
che theid mi mach do mheadhon na 
h-Eiphit. 

5 Agus gheibh gach ceud-ghin ann 
an tìr na h-Eiphit bàs, o cheud-ghin 
Pharaoh, a ta 'na shuidhe air a righ- 
chaithir, eadhon gu ceud-ghin na ban- 
tràille ata air cùl a' mhuiiinn, agus 
uile cheud-ghin nan ainmhidhean. 

6 Agus bithidh èigheach mhòr ann 
an tìr nah-Eiphit ui'.e, nachrobh riamh 
aleithid ann, ni mò bhitheas a leithid 
ann tuilleadh. 

. 7 Ach an aghaidh aoin do chloinn 
Israeil cha charuich madadh atheanga, 
aon chuid an aghaidh duine no ain- 
mhidh ; chum as gu'm bi fios agaibh 
tionnus a chuireas an Tighearna deal- 
achadh eadar na h-Eiphitich agus Is- 
rael. 

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich 
uile sìos a m' ionnsuidh-sa, agus crom- 
aidh siad iad fèin domh, agràdh, Imich 
a mach, agus an sluagh uile a ta 'gad 
leantuinn ; agus an dtìigh sin theid mi 
mach : agus chaidh e mach o Pharaoh 
ann an corruich mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cha'n èisd Pharaoh ribh, a 
chum as gu meudaichear m'iongantais 
ann an tir na h-Eiphit. 

10 Agus rinn Maois agus Aaron na 
h-«ongantais sm uile am fianuis Pha- 
raoh : agus chruaidhich an Tighearna 
aidhe Pharaoh, agus cha do leig e le 
cloinn Israeil imeachd as adhùthaich. 

CAIB. XII. 

AGUS labhair an Tighearnari Maois 
agus ri h-Aaron ann an tirna h- 
Biphit, ag ràdh, 

2 Jìithid/i am mìos so dhuibh 'na 
thoiseach nam mìos : Iiithidh e dhuibh 
'na cheud mhìos na bliadhna. 

3 Labhraibh-sa ri coimhthional Is- raeil uile, ag ràdh, Air an deichearnh 
là do'n mhìos so gabhaidh iad dhcibh 
fein gach duine uan, a rt-ir tighe art 
aithriche, uan air son tighe. 

4 Agus ma bhios an teaghlach ro« 
bheag air son uain, an sin gabhaidh 
esan agus a choimhearsnach a's faigse 
d'a thigh e, a rèir àireimh nan anam- 
anna ; gach duine, a rèir 'itheannaich, 
àirmhear leibh air son an uain. 

5 Bit/iidh bhur n-uan gun ghaoid, 
firionn, bliadhna dh'aois : as na caor- 
aich no as na gabhraibh gabhaidh sibh 

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e gu 
ruig an ceathramh là deug do'n mhìos 
so : agus marbhaidh comh-chruinn- 
eachadh iomlan chloinn lsraeil e san 
fheasgar. 

7 Agus gabhaidh iad do'n f huil, ag- 
us cuiridh iad i air an dà ursainn, ag- 
us air àrd-dorus nan tighean, anns an 
ith iad e. 

8 Agus ithidh iad an fheoil san 
oidhche sin fein ròiste le teine, agus 
aran neo-ghoirtichte ; maUleritoiòfiifift 
searbha ithidh iad e. 

9 Nah-ithibha bheag dhefh amh, 
no idir air a bhruicheadh ann an uisge, 
ach ròiste le teine : a chearm maille r'a 
chosaibh, agus maille r'a ghrealaich. 

10 Agus cha'n fhàg sibh a b/ieag 
dheth gu maduinn : agus na dh'f hàgar 
dheth gu maduinn, loisgìdh sibh le 
teine. 

11 Agus mar so ithidh sibh e; le*r 
leasruidh crioslaichte, bhur brògan air 
bhur cosaibh, agus bhur lorg 'nur 
làimh : agus ithidh sibh e le cabhaig ; 
is i càisg an Tighearn a th'ann. 

12 Oir theid mise troimh thir na h- 
Eiphit air an oidhche so, agus buaUidh 
mi gach ceud-ghin ann an tìr na h-Ei- 
phit, araon duine agas ainmhidh : ag- 
us an aghaidh dhèe nan Eiphiteach 
nile cuiridh mibreitheanasan gniomh; 
is mise an Tighearn. 

13 Agus bithidh an fhuil dhuibh 
mar chomharadh air na tighibh anns 
am bheil sibh ; agus an uair a chimise 
an fhuil, thèid mi thairis oirbh, agos 
cha bhi a'phlàigh oirbh a chum b/mr 
milleadh 'nuair a bhuaUeas mi tìr na 
h-Eiphit. 

14 Agus bithidh an là so dhuibh 
mar chuimhneachan ; agus gleidhidh 
sibh e 'na là-fòille do'n Tigheam air 
feadh bhur ginealacha ; le h-ordugh 
sìormidh gleidhidh sibh e. 

15 Seachd làithean ithidh sibh aran 
neo-ghoirtichte ; air a* cheud là fSin 
cuiridh sibh taois ghoirt a mach as bhur 
tighibh; oir gach neach a dh'itheas 
aran goirtichte, o*n cheud là gus an t- 
seachdamh là, gearrar an t-anam sin 
as o Israel. 

16 Agusair a' cheudlà bithidh agaibh 
comhghairm naomha, agus air an t- 
seachdamh là bithidh agaibh comh- 
ghairm naomha : obair sam bith cha tìeanar ott-a, saor o na dh'ithear leis 
gach neach ; sin a mhàin nithear leibh. 

17 Agus i-unialdh sìbhjfe7//«narain 
neo-ghoirtichte ; oir air an là sin fein 
thug mise mach bhur slòigh à tir na 
h-Eiphit ; Uime sin coimhididh «ibh 
an là so 'nur ginealachaibh, le h-ordugh 
sìorruidh. 

18 Sa' cheud mìùos, air a' cheath- j 
ramh là deug do'n mhìos san f heasgar, 
ìthidh sibh aran neo-ghoirtichte, gu 
ruig an ceud ià 'ar fhichead do'n mhìos 
san f heasgar. 

19 Rè sheacbd làithean cha'n 
fhaighear taois gboirt 'nur tighibh ; 
oir ge b'e neach a dh'itheas aran goirt- 
ichte, gearrar an t-anam shi fèin as o 
choimhthional Israeil, co dhiubh is 
coigreach e, no neach a rugadh san tir. 

20 Ni air bith goirtichte cha'n ith 
sibh : 'nur n-àitibh-còmhnuidh uile 
itliidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

21 An sin ghairm Maois air sean- 
airean Israeil uile,agus thubhairt e riu, 
Tairagibh a mach, agus gabhaibh 
dhuibh fe'in uan, a rèir bhur teagh- 
laichean, agus marbhaibh a' chàisg. 

22 Agus gabhaidh sibh bad hìosoip, 
agus tumaidh sibh e san f huil a ta san 
t-soitheach, agus beanaidh sibh do'n 
àrd-dorus, agus do'n dà ursainn, leis 
an f huil a ta san t-soitheach : agus cha 
te"id a h-aon agaibh a mach air dorus 
a thighe gu ruig a' mhaduinn. 

25 Agus theid an Tighearna thairis 
a bhualadh nan Eiphiteach ; agus an 
uair a chi e 'n f huil air an àrd-dorus, 
agus air an dà ursainn, the'id an Tigh- 
eama thairis air an dorus, agus cha 
leig e leis a' mhillteir teachd a steach 
d'ur tighibh gu'r bualadh. 

24 Agus gleidhidh sibh an ni so mar 
ordugh dhuibh fein, agus d'ur mic, gu 
siorruidh. 

25 Agustarlaidh,'nuaira the"idsibh 
a steach do'n f hearann a bheir an Tigh- 
earna dhuibh, a rèir mar a gheall e, 
gu'n gleidh sibh an t-seirbhis so. 

26 Agus tarlaidh, 'nuair a their bhur 
clann ribh, Ciod is ciall duibh leis an t- 
seirbhis so ? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisge 
an Tighearn, a chaidh thairis air 
tìghibh chloinn Israeil san Eiphit, 
•nuair a bhuail e na h-Eiphitich, agus 
a shaor e ar tighean-ne. Agus chrom 
an sluagh iad feln, agus rinn iad 
aoradh. 

28 Agus dh'f halbh clann Israeil, ag- 
us rinn iad mar so • mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois agus do Aaron, 
mar sin rinn iad. 

29 Agus air meadhon na h-oidhche 
sin fein bhuail an Tighearna gach 
ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, o 
cheud-ghin Pharaoh a shuidh air a 
righ-chaithir, gu ceud-ghin a' chiom- 
aich a bha ann an slochd a' phrio- 
$ain; agus gach ceud-ghin ainmhidh. 

30 Agus dh'e'irich Pharaoh san xir. 6i 

oldhche, e fèin agus a sheirbhisich uite, 
agus na h-Eiphitich uile ; agus bha 
èigheach mhòr san Eiphit ; oir cha robh 
tigh anns nach robh neach marbh. 

51 Agus ghairm e air Maois agus 
air Aaron san oidhche, agus thubhairt 
e, Eiribh, rachaibh a mach à meadhon 
mo shluaigh, araon sibhse agus clann 
Israeil : agus rachaibh, deanaibh seir- 
bhis do'n Tighearna, mar a thubhairt 
sibh. 

52 Thugaibh leibh mar an ceudna 
bhur treudan, agus bhur buar, mar a 
thubhairt sibb, agus imichibh : agus 
beannaichibh mise mar an ceudna. 

55 Agus thug na h-Eiphitich dian- 
sparradh do'n t-sluagh, a chum gu'n 
cuireadh iad le cabhaig a mach as an 
tìr iad ; oir thubhairt iad, Is daoine 
marbha sinn gu le'ir. 

54 Agus ghabh ah sluagh an taois 
mun do ghcirticheadh i, an amaran- 
fuinidh ceangailte 'nan eudach air au 
guaillibh. 

55 Agus rinn clann Israeil a rèir 
focail Mhaois : agus dh'iarr iad o na 
h-Eiphitich seudan airgid, agus seudan 
òir, agus eudach. 

56 Agus thug an Tigheama deadh- 
ghean do'n t-sluagh ann an sùilibh 
nan Eiphiteach, agus thug iad an 
coingheall dhoibh : agus chreach iad 
na h-Eiphitich. 

57 Agus dh'imich clann Israeil o 
Rameses gu Sucot, mu thimchioll sè 
ceud mile fear d'an cois, a thuilleadh 
air cloinn. 

58 Agus mar an ceudna chaidh 
iomadaidh do shluagh eile suas maille 
riu, agus treudan, agus buar, ro-mhòr- 
an spreidhe. 

59 Agus dh'fhuin iad do'n taois a 
thugadh a mach as an Eiphit breacaga 
neo-ghoirtichte, oir cha do ghoirtich- 
eadh i ; do bhrigh gu'n d'f huadaich- 
eadh iad a mach as an Eiphit, agus 
nach b'urrainn iad fuireach, agusmar 

; an ceudna nach do dheasaich iad biadh 
| dhoibh fèin. 

40 A nis b'i aimsir cuairte chloinn 
Israeil, a bha iad a chòmhnuidh san 
Eiphit,ceithir cheudagus deichhliadh- 
na fichead. 

41 Agus aig ceann nan ceithir 
cheud agus nan deich bliadhna thar 
fhichead, air an là sin fem chaidh 
slòigh an Tigheam uile mach à tìr na 
h-Eiphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a coimh- 
ead gu h-àraidh do'n Tigheara, air 
son an toirt-san a mach à tir na h-Ei- 
phit : so an oidhche sin gu bhi air a 
coimhead do'n Tighearna le cloinn 
Israei! uile 'nan ginealachaibh. 

43 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois agus ri h-Aaron, So ordugh na 
ckisge : cha'n ith coigreach sam bith 
dhith. 

44 Agus gach seirbhiseach duine, a 
cheannaicheadli le h-airgiod, anuair 62 ECSi 

a thimchioll-ghearras tu e, an sin ith- 
Jdh e dhith. 

45 Cha'n ith coigreach, no seirbhis- 
each tuarasdail dhith. 

46 Ann an aon tigh ithear i : cha 
ghiùlain thu bheag do'n f heoil a mach 
as an tigh ; ni mò a bhriseas sibh 
cnàimh dhith. 

47 Ni coimhthional Israeil uile sin. 

48 Agus an uair a bhios coigreach 
air chuairt maille riut, agus a chumas 
e a' chàisg do'n Tighearna, timchioll- 
ghearrar gach firionnach aige, agus 
an sin thigeadh e am fagus g'a cumail, 
agus bithidh e mar neach a rugadh 
san tìr : ach cha'n ith neach sam bith 
neo-thimchioll-ghearrta dhith. 

49 Bithidh an t-aon lagh aige-san a 
rugadh san tìr, agus aig a' choigreach 
a ta air chuairt 'nur measg. 

50 Mar so rinn clann Israeil nile ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois agus do Aaron, mar sin rinn 
iad. 

51 Agus air an là sin fèin thug an 
Tighearna mach clann Israeil à tìr na 
h-Eiphit, a rèir an slògh. 

CAIB. XIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Naomhaich dhomhsa gach ceud- 
ghin, ge b'e air bith a dh'f hosglas a' 
bhrtt am measg chloinn Israeil, eadar 
dhuine agus ainmhidh : is leamsa e. 

3 Agus thubhairt Maois ris an t- 
sluagh, Cuimhnichibh an là so, air an 
d'thàinig sibh a mach as an Eiphit, à 
tigh na daorsa ; oir le làimh threin 
thug an Tighearn a mach sibh as a 
sin : agus cha'n ithear aran goirtichte. 

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh a 
mach, am mìos Abib. 

5 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna steach thu do thir nan Canaan- 
ach, agus nan Hiteach, agus nan A- 
morach, agus nan Hibheach, agusnan 
Iebusach, a mhionnaich e do d' aith- 
richibh gu'n tugadh e dhuit, fearann 
a' sruthadh le bainne agus le mil, an 
sin coimhididh tu an t-seirbhis soanns 
a' mhìos so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte, agus air an t-seachd- 
amh là bithidh fèill do 'n Tighearna. 

7 Itheararanneo-ghoirtichteseachd 
làithean; agus cha'n fhaicear aran 
goirtichte agad, agus ni mò a chithear 
taois ghoirt agad ann ad chrìochaibh 
nile. 

8 Agus innsidh tu do d' mhac san 
là sin, ag ràdh, N'dìtear so air sgàth an 
ni sin a rinn an Tighearna dhomhsa, 
'nuair a thàinig mi mach as an Ei- 
phit. 

9 Agusbithidhe dhuit mar chomh- 
aradh air do làimh, agus mar 
chuimhneachan eadar do shùilibh, a 
qhum gu'm bi lagh an Tighearn 
ann ad bheul; oir le làimh thrdin thug an Tigheama mach thu as an 
Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimhididh 
tu an t-ordugh so 'na thràth fejn o 
bhliadhna gu bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna steach thu do thìr nan Canaan- 
ach, mar a mhionnaich e dhuitse, ag- 
us do d' aithrichibh, agus a bheir e 
dhuit e. 

12 An sin cuiridh tu air leth do'n 
Tighearna gach ni a dh'fhosglas a' 
bhrù, agus gach ceud-ghin a thig o 
ainmhidh a's leatsa ; buìnidh iadsan a 
ta tìrionn 'nam measg do'n Tighearna. 

13 Agus gach ceud-ghin asail fuas- 
gailidh tu le h-uan; agus mur fuasgail 
thu e, an sin brisidh tu 'amhach : ag- 
us gach ceud-ghin duine am measg do 
chloinne fuasgailidh tu. 

14 Agus an uair a dh'f heòraicheas 
do mhac dhìot san aimsir ri teachd, 
ag ràdh, Ciod e so ? an sin their thu 
ris, Le làimh thrèin thug an Tigh- 
earna mach sinn as an Eiphit, è. tigh 
na daorsa : 

15 Agus an uair a chruaidhich 
Pharaoh e fèm, agus nach b'àill leis ar 
leigeadh air falbh, an sin mharbh an 
Tighearna gach cend-ghin ann an tìr 
na h-Eiphit, araon ceud-ghin duine, 
agus ceud-ghin ainmhidh; air an 
aobhar sin iobraidh mi do'n Tighearna 
gach ni a dh'f hosglas a' bhrù, ma 's 
firionnaich iad, ach uile cheud-ghin 
mo chloinne fuasgailidh mi. 

1 6 Agus bithidh e mar chomharadh 
air do làimh, agus mar eudanan eadar 
do shùilibh ; oir le làimh threin thug 
an Tigheam a mach sinn as an Ei- 
phit. 

17 Agus eadhon an uair a leig Pha- 
raoh do'n t-sluagh imeachd, cha do 
threòraich Dia iad air s'.ighe tìre nam 
Philisteach, ged a b'ia sin aithghearr : 
oir thubhairt Dia, Air eagal gu'm bi 
aithreachas air an t-sluagh an uair a 
chi iad cogadh, agus gu'm pill iad 
do'n Eiphit. 

1S Ach threòraich Dia an sluagh 
mu'n cuairt, air slighe fàsaich na 
mara ruaidhe : agus chaidh clann 
Israeil suas an ordugh catha à tir na 
h-Eiphit. 

19 Agus thug Maois cnàmhan Io- 
seiph leis ; oir ghabh e mionnan teann 
do chloinn Israeil, ag ràdh, Gu cinnt- 
each amhaircidh Dia oirbhse, agus 
bheir sibh suas mo chnàmhan leibh as 
a so. 

'20 Agus dh'imich iad o Shucot, ag- 
us champaich iad ann an Etam, ann 
an iomall an f hàsaich. 

21 Agus chaidh an Tighearna 
rompa san là ann ara meall neoil, a 
chum an treòrachadh air an t-slighe, 
agus san oidhche ann am meall teine, 
a thoirt soluis doibh ; gu imeachd a 
là agus a dh'oidhche. 

22 Cha d' thug e air falbh am meall neoil san là, no 'm meaH teine san 
oìdhche, i làthair an t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 

AGUS labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu 'm 
pill iad, agus gu'n campaich iad fa 
chomhair Phihahiroit, eadar Migdol 
agus an fhairge, fa chomhair Bhaal- 
sephoin; fa choinneamh-san camp- 
aichidh sibh làimh ris an f hairge. 

3 Oir their Pharaoh mu chloinn Is- 
raeil, Tha iad air seachran san tìr, 
dh'iadh am f àsach mu'n timchioll. 

4 Agus cruaidhichidh mise cridhe 
Pharaoh, agus thèid e air an tòir, agus 
gheibh mise glòir a thaobh Pharaoh, 
agus a shlòigh uile ; agus bithidh fios 
aigna h-Eiphitich gur mise an Tigh- 
earn. Agus rinn iad mar sin. 

5 Agus dh'innseadh do righ na h- 
Eiphit gu'n do theich an sluagh : agus 
thionndaidh cridhe Pharaoh, agus a 
sheirbhiseach an aghaidh an t-sluaigh, 
agus thubhairt iad, Ciod e so a rinn 
sinn, gu'n do leig sinn le h-Israel 
imeachd as ar seirbhis ? 

6 Agus bheartaich e a charbad, ag- 
us thug e a shluagh maille ris ; 

7 Agus thug e leis sè ceud carbad 
taghta, agus uile charbada na h-Eiphit, 
agus ceannardan orra uile. 

8 Agus chruaidhich an Tigheama 
cridhe Pharaoh righ na h-Eiphit, agus 
lean e air tòir chloìnn Israeil: agus 
chaidh clann Israeil a mach le làimh 
àird. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an 
tòir (eich agus carbadan Pharaoh, ag- 
us a mharc-shluagh, agus 'armailt 
uile) agus rug iad orra, agus iad a' 
campachadh làimh ris an fhairge, 
làimh ri Pihahirot, fa chomhair Bhaal- 
sephoin. 

10 Agus an uair a thàinig Pharaoh 
am fagus, thog clann Israeil suas an 
suilean, agus, feuch, bha na h-Ei- 
phitich air an tòir, agus bha eagal mòr 
orra : agus dh'eigh clann Israeil ris an 
Tigheam. 

11 Agus thubhairt iad ri Maois, An 
ann a chionn nach robh uaighean san 
Eiphit, a thug thu leat siim gu bàs 
f haghail san fhàsach ? C'ar son a rinn 
thu so oirnn, ar tabhairt a mach as an 
Eiphit? 

12 Nach e so am focal a labhair 
sinn riut san Eiphit, ag ràdh, Leig 
leinn seirbhis a dheanamh do na h- 
Eiphitich ? Oir 6'fhearr dhuinn seir- 
bhis a dheanamh do na h-Eiphitich 
na bàs f haghail san f hàsach. 

13 Agus thubhairt Maois ris an t- 
sluagh, Na biodh eagal oirbh, seasaibh, 
agus faicibh slàinte an Tighearn, a 
dh'oibricheas e dhuibh an diugh ; oir 
na h-Eiphitich a chunnaic sibh an 
diugh, cha'n fhaic sibh iad a chaoidh 
tuilleadh. 14 Cogaidh an Tigheam alr bhur 
son, agus fanaidh sibhse 'nur tosd. 

15 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, C'ar son a ta thu 'g èigheach 
riumsa ? Abair ri cloinn Israeil dol 
air an : a mach do làmh os ceann na fairge, 
agus sgoilt i ; agus thèid clann Israeil 
a steach am meadhon na fairge air 
talicnh tioram. 

17 Agus cruaidhichidh mise,eadhon 
mise, cridhe nan Eiphiteach, agus thè'id 
iad a steach 'nan de'igh ■ agus gheibh 
mise glòir a thaobh Pharaoh, agus a 
thaobh a shlòigh uile, a thaobh a 
charbadan, agus a thaobh a mharc- 
shluaigh. 

18 Agus bithidh fios aig na h-Ei- 
phitich gur mise an Tighearna, 'nuair 
a gheibh mi glòir a thaobh Pharaoh, a 
thaobh a charbadan, agus a thaobh a 
mharc-shluaigh. 

19 Agus dh'fhalbh aingeal an Tigh- 
eam a chaidh roimh champ Israeil, 
agus dh'imich e 'nan dè'igh; agus 
dli'f halbh am meall neoil o 'm beul- 
aobh, agus sheas e air an cùlaobh. 

20 Agus thàinig e eadar camp nan 
Eiphiteach agus carap Israeil, agus 
bha e 'na neul, agus 'na dhorchadas 
dhoibh siid, ach shoilUich e 'n oidhche 
dhoibh so, air chor as nach d'thàinig a 
h-aon diubh am fagus d'a chèile rè na 
h-oidhche. 

21 Agus shìn Maois a mach a làmh 
os ceann na fairge, agus thug an Tigh- 
earn air an fhairge dol air a h-ais le 
gaoith làidir o 'n ear rè na h-oidhche 
sin, agus rinn e 'n fhairge "na talamh 
tioram, agus roinneadh na h-uisg- 
eachan. 

22 Agus chaidh clann Israeil a 
steach am meadhon na fairge air 
talamh tioram, agus bha na h-uisg- 
eacha 'nam balla dhoibh air an làimh 
dheis, agus air an làimh chlì. 

23 Agus lean na h-Eiphitich, agus 
chaidh iad a steach 'nan dèigh gu 
meadhon na fairge, eadhon eich Pha- 
raoh uile, a charbadan, agus a mharc- 
shluagh. 

24 Agus ann am faire na maidne 
dh'amhairc an Tigheam air sluagh 
nan Eiphiteach, troimh 'n mheall 
theine agus neoil ; agus chlaoidh e 
armailt nan Eiphiteach. 

25 Agus thug e air falbh rothan an 
carbad, air chor as gu'n do tharruing- 
eadh iad gu trom. Agus thubhairt na 
h-Eiphiticb, Teicheamaid à làthair 
Israeil, oir tha 'n Tigheam a' cogadh 
leosan an aghaidh nan Eiphiteach. 

26 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Sin a mach do làmh os ceann 
na fairge, chum gu'n tig na h-uisg- 
eachan air an ais air na h-Eiphitich, 
air an carbadaibh, agus air am marc-- 
shluagh. 

27 Agus shìn Maois a mach a làmh ECSODU&i os eeann na fairge, agus phill an 
fhairge g*a neart an uair a shoUlsich 
a' mhaduinn; agus theich na h-Ei- 
phitich 'na h-aghaidh ; agus chuir an 
Tighearna na h-Eiphitich fodtia am 
meadhon na fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, ag- 
us dh'fholaich iad na carbaid, agus 
am marc-shluagh, agus armailt Pha- 
raoh uile, a thàinig san f hairge 'nan 
dfigh: cha d'fhàgadh uiread 's a h- 
aon diubh. 

29 Ach dh'imich clann Israeil air 
talamìi tioram am meadhon na fairge, 
agus Vlia na h-uisgeacha 'nam balla 
dhoibh air an làimh dheis, agus air an 
làimh chlì. 

30 Mar so shaor an Tighearn Israel 
air an là sin à làimh nan Eiphiteach : 
agus chunnaic Israel na h-Eiphitich 
marbh air tràigh na fairge. 

31 Agus chunnaic Israel an obair 
mhòr sin a rinn an Tigheam air na 
h-Eiphitich, agus bha eagal an Tigh- 
earn air an t-sluagh, agus chreid iad 
an Tigheam, agus Maois a sheirbhis- 
each. 

CAIB. XV. 

AN sin chan Maois agus clann Israeil 
an laoidh so do'n Tighearn, agus 
labhair iad, ag ràdh, Canaidh mise do 
'n, Tighearn, oir thug e buaidh gu 
glòrmhor; an t-each agus a mharcach 
thilg e san f hairge. 

2 'S e 'n Tighearna mo neart, agus 
mo dhàn, agus tha e 'na shlàinte 
dhomh : is esan mo Dhiasa, agus ni mi 
àite còmhnuidh dha; Dia m'athar. 
agus àrdaichidh mi e. 

3 Is fear-cogaidh an Tighearna ; 'se 
'n Tighearn a's ainm dha. 

4 Carbadan Pharaoh, agus 'armailt 
thilg e san f hairge ; agus tha rogha a 
cheannardan air am bàthadh san 
f hairge ruaidh. 

5 Dh'fholaich na doimhneachdan 
iad ; chaidh iad sios do'n aigean mar 
ch'.oich. 

6 Rinneadh do dheas làmh, O Thigh- 
earna, glòrmhor ann an cumhachd; 
bhris do dheas làmh, O Thighearn, an 
nàmhaid 'na bhloighdibh. 

7 Agus ann am meud t'òirdheirceis 
chiaoidh thu iadsan a dh'èirich suas 
a'd' aghaidh; chuir thu ffhearg a 
mach, loisg i suas iad mar asbhuain. 

8 Agus le anaU do shròine chruinn- 
icheadh na h-uisgeacha; sheas na 
tuilte suas mar thòrr, chruaidhich 
na doimhneachdan am meadhon na 
fairge. 

9 Thubhairt an nàmhaid Leanaidh 
mi, beiridh mi orra, roinnidh mi a' 
chreach : sàsuichear mo mhiann orra ; 
rùisgidh mi mo chlaidheamh, sgrios- 
aidh mo làmh iad. 

10 She~id thu le d' ghaoith, chòmh 
daich an f hairge iad,chaidh iadfodha 
mar luaidh anns na h-uisgeachaibh 
làidir. 11 Cò 's cosmhuir riuts' am measg 
,n De, a Thigheama ? Cò tha cosmh- 

uil riut, glòrmhor ann an naomhachd, 
uamhasach ann am molàdh, a' dean- 
amh nithe iongantach ? 

12 Shin thu mach do dheas làmh ; 
shluig an talamh suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròcair 
an sluagh so a shaor thu ; thug thu iad 
ann ad neart a chum àite-còmhnuidh 
do naomhachd. 

14 'Nuair a chluinneas na cinnich, 
bithidh eagal orra ; thig doilgheas air 
luchd-àiteachaidh Phalestina. 

15 An sin bithidh uamhann air 
cinn-f headhna Edoim, thig geilt-chrith 
air daoine treuna Mhoaib ; leaghaidh 
air falbh luchd-àifceachaidh Chanaain 
uile. 

16 Tuitidh uamhann agus eagal 
orra, le meud do ghairdein bithidh iad 
tosdach mar chloich, gus an te'id do 
shluagh thairis, a Thighearna, gus an 
tèid an sluagh so thairis, a cheannaicli 
thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus suidh- 
ichidh tu iad ann an sliabh t' oigh- 
veachd-sa, anns an àit a rinn thu dhuit 
ftSin, a Thigheama, chum còmhnuidh 
a ghabhail ann, san ionad-naomha, a 
Thighearn, a dhaingnich do làmha-sa. 

18 Rìghichidh an Tigheama gu 
saoghal nan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoh a steach 
le 'charbadaibh, agus ie 'mharc- 
shluagh, san fhairge, agus thug an 
Tighearn uis^eacha na fairge air an 
ais orra; ach dh'imich clann Israeil 
air talamh tioram am meadhon na 
fairge. 

20 Agus ghlac Miviam a' bhan- 
hàidh, piuthar Aaroin, tiompan 'na 

làimh ; agus chaidh na mnathan uile 
mach 'nadeighletiompanaibh agusle 
dannsa. 

21 Agus fhreagah Miriam iad, Can- 
aibh do'n Tighearn, oir thug e biiaidh 
gu glòrmhor ; an t-each agus a mharc- 
ach thilg e san f hairge. 

22 Mar sin thug Maois Israel o'n 
mhuir ruaidh, agus chaidh iad a mach 
gu f àsach Shuir, agus dh'imich iad 
tri làithean san fhàsach, agus cha, 
d'f huair iad uisge.. 

23 Agus an uair a thàinig iad gu 
Marah, cha b' urrainn iad uisgeacha 
Mharah òì, oir bha iad searbh; uime 
sin thugadh Marah mar ainm air. 

24 Agus rinn an sluagh gearan an 
aghaidh Mhaois, ag ràdh, Ciod a 
dh'òlas sinn ? 

25 Agus dh'e'igh esan ris an Tigh- 
earn, agus nochd an Tighearna fiodh 
dha, agus thilg e sna h-uisgeachaibh 
e, agus rinneadh na h-uisgeacha milis : 
ann an sin rinn e lagh agus ordugh 
dhoibh, agus ann an sin dhearbh e 
iad; 

26 Agus thubhairt e, Ma dhVisdeas 
tu gu dùrachdach ri guth an Tighr eama do Dhè, agus ma ni thu an ni 
sin a ta ceart 'na shealladh, agus raa 
bheir thu 'n aire d'a àitheantaibh, 
agus ma ghleidheas tu a reachdan uile, 
aon do na h-eucailibh a chuir mi air 
na h-Eiphitich, cha chuir mi ortsa; 
oir is mise an Tighearn a shlànuich- 
eas thu. 

27 Agus thàimg iad gu h-Elim far 
an robh dà thobar dheug uisge, agus 
deich agus tri fichead crann pailme ; 
agus champaich iad an sin làimh ris 
na h-uisgeachaibh. 

CAIB. XVI. 

AGUS dhfhalbh iad o Elim, agus 
thàinig coimhthional chloinn Is- 
raeil uile gu fàsach Shin, a ta eadar 
Elim agus Sinai, air a' chùigeadh là 
deug do'n dara mìos an deigh dhoibh 
teachd a mach a tir na h-Eiphit. 

2 Agus rinn coimhthional chloinn 
Israeil uile gearan an aghaidh Mhaois 
agus Aaroin san f hàsach. 

5 Agus thubhairt clann Israeil riu, 
B'fhearr gu'm faigheamaid bas le 
làimh an Tighearn ann an tìr na h-Ei- 
phit, an uaix a bha sinn 'nar suidhe 
laimh ris na poitibh feòla, agus an uair 
a dh'ith sinn aran gu'r sàth ; oir thug 
sibh a mach sinn do'n f hàsach so, a 
mharbhadh a' choimhthionail souile le 
h-ocras. 

4 An sin thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, frasaidh mise dhuibh 
aran o nèamh, agus thèid an sluagh a 
mach, agus cruinnichidh iad cuibh- 
rionn gach là air an là sin fèin, a 
chum as gu'n dearbh mi iad, co ac' a 
ghluaiseas iad ann am lagh, no nach 
gluais. 

5 Agus air an t-seathadh là ull- 
uichidh iad an ni sin a bheir iad a 
steach, agus bithidh e dhà uibhir agus 
a chrurnriicheas iad gach là eile. 

6 Agus thubhairt Maois agus Aaron 
ri cloinn Israeil uile, Mu f heasgar, an 
sin bithidh fios agaibh gu'n d' thug 
an Tighearn a mach sibh à tlr na h- 
Eiphit : 

7 Agus sa' mhaduinn, an sin chi 
sibh gloir an Tighearn ; do bhrìgh gu 
bheil e a' cluinntinn bhur gearain an 
aghaidh an Tighearn : Agus ciod 
sinne, gu bheil sibh a' deanamh gear- 
ain 'nar n-aghaidh ? 

8 Agus thubhairt Maois, Bithidh a' 
cliùis mar so 'nuair a bheir an Tigh- 
earna dhuibh san fheasgar fecil r'a 
h-itheadh, agus aran sa' mhaduinn 
gu'r sàth ; do bhrìgh gu bheil an 
Tighearn a' cluinntirm bhur gearain 
a ta sibh a' deanamh 'na aghaidh : 
Agus ciod sinne ? cha'n ann 'nar n- 
aghaidh-ne tha bhur gearan, ach an 
aghaidh an Tighearna. 

9 Agus thubhairt Maoisrih-Aaron, 
Abair ri coimhthional chloinn Israeil 
uile, Thigibh am fagus an làthair an 
Tighearn, oir chuai' e bhur gearau. XVI. 65 

10 Agus an nair a labhalr Aaron ri 
coimhtbional chloinn Israeil ui!e, dh'- 
amhairc iad a dh'ionnsuidh an f hàs- 
aich, agus, feuch, dh'fhoUlsicheadh 
glòir an Tighearn ann an neul. 

11 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

12 Chuala mi gearan chloinn Is- 
raeU ; labhair riu, ag ràdh, Mu fheas- 
gar ithidh sibh feoil, agus sa' mhad- 
uinn sasuichear sibh le h-aran: agus 
bithidli tìos agaibh gur mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar 
ann, an sin thàinig na gearra-goirt a 
nios, agus chòmhdaich iad an camp ; 
agus anns a' mhaduinn bha 'n drùchd 
'na luidhe mu thimchioll a' chaimp. 

14 Agus an uair a dh'èirich aa 
drùchd a bha 'na luidhe suas, feuch, 
bha air aghaidh an fhàsaich ni beag 
cruinn, beag mar an liath-reodh air 
an talamh. 

15 Agus an uair a chunnaic clann 
Israeil e, thubhairt iad gach aon r'a 
cheile, Mana : oir cha robh f hios aca 
ciod e. Agus thubhairt Maois riu, So 
an t-aran a thug an Tigheama dhuibh 
r'a itheadh. 

16 So an ni a dh'àithn an Tigh- 
earna, Cruinnichibh dheth gach duine 
a reir 'itheannaich, omer do gach 
neach a rèir àheirnh bhur n-anam- 
anna, gabhadh gach duine agaibh 
air an son-san a ta 'na bhùth. 

17 Agus rinn clann Israeil mar sin, 
agus chruinnich iad cuid ni bu mhò, 
agus cuid ni bu lugha. 

18 Agus an uair a thomhais iad e le 
h-omer, cha robh a bheag thairis aige- 
san a chruinnich ni bu mhò, agus air- 
san a chruinnich ni bu lugha, cha 
robh uireasbhuidh : chruinnich gach, 
dulne a rè'ir 'itheannaich. 

19 Agus thubhairt Maois riu, Na 
f àgadh duine sam bith dheth gu ma- 
duinn. 

20 Gidheadh cha d'èisd iad ri 
Maois, ach dh'fhàg cuid diubh dheth 
gu maduinn, agus ghin e cnuimhean, 
agus lobh e: Agus bha corruich air 
Maois riu. 

21 Agus chruinnich iad e air gach 
maduinn, gach duine a re'ir 'itheann- 
aich ; agus an uair a dhfhàs a' ghrian 
tetb, leaghadh e. 

22 A gus air an t-seathadh là chruinn- 
ich iad a dhà uiread arain, dà 
omer air son gach aoin : agus thàinig 
uachdarain a' choimhthionaU mle, 
agus dh'innis iad sìn do Mhaois. 

25 Agus thubhairt e riu, So an ni a 
labhair an Tighearn, Bithidh fois na 
sàbaid naomha do'n Tigheam am 
màireach : a' mheud 's a tha sibh gu 
fhuineadh, fuinibh an ditigh, agus a' 
mheiul 's a. tha sibh gu bhruicheadh, 
bruichibh ; agus gach ni a bhios 
thairis, taisgibh suas dhuibh Kin gu- 
maduinn. 66 ECS 

24 Agus thaisg iad suas e gu ma- 
duinn, mar a dh'àithn Maois; agus 
cha do Iobh e, ni mò a bha cnuimh 
sam bith ann. 

25 AgusthubhairtMaois,Ithibhsin 
an diugh, oir tìw. sàbaid ann an diugh 
do'n Tighearn ; an diugh cha'n fhaigh 
sibh e sa' mhachair. 

. 26 Sè làithean cruinnichidh sibh e, 
ach air an t-seachdamh là bithidh an 
t-sàbaid ; cha bhi e ann air an là sin. 

27 Agus tharladh air an t-seachd- 
amh la gu'n deachaidh cuìd do'n t- 
sluagh a mach g'« chruinneachadh, 
agus cha d'fhuair iad a bheag. 

28 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Cia f had a dhiùltas sibh m'- 
àitheanta-san a choimhead, agus mo 
reachdan. 

29 Faicibh, do bhrìgh gu'n d'thug 
an Tighearna dhuibh an t-sàbaid, air 
an aobhar sin tha e a' tabhairt dhuibh 
air an t-seathadh là aran dhà là : fan- 
aibh, gach duine 'na àite fein ; na 
rachadh duine sam bith a mach as 
'àit air an t-seachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air 
an t-seachdamh là. 

31 Agus thug tigh Israeil Mana mar 
ainm air t agus bha e mar f hrois co- 
riandeir, geal, agus a bhlas mar abh- 
lain air an deanamh le mi'.. 

32 Agus thubhairt Maois, So an ni 
a 'dh'àithn an Tighearna, Lìon omer 
dheth gu bhiair a ghleidheadh air son 
bhur ginealacha, chum gu faic iad an 
t-aran leis an do bheathaich mi sibh 
san f hasach, an uair a thug mi mach 
sibh & tìr na h-Eiphit. 

33 Agus thubhairt Maois ri h-Aa- 
ron, Gabh soitheach, agus cuir ann 
làn omeir do Mhana, agus taisg e an 
làthair an Tigheama, gu bhi air a 
ghleidheadh air son bhur ginealacha. 

34 Mar a dh'àithn an Tigheama do 
Mhaois, mar sin thaisg Aaron e an 
làthair na Fianuis, gu bhi air a 
ghleidheaidh. 

35 Agus dh'ith clann Israeil am 
Mana dà fhichead bliadhna, gus an 
d'thàinig iad gu ùx àitichte : dh'ith 
iad am Mana, gus an d*thàinig iad gu 
crich tìre Chanaain. 

36 A nis ii e omer an deicheamh 
cuid do ephah. CAIB. XVII. 

AGUS dh'imich eoimhthional 
chloinn Israeil uile o fhàsach 
Shin, a reir an turusan, mar a dh'àithn 
an Tighearn, agus champaich iad ann 
an Rephidim ; agus cha robh uisge ann 
do'n t-sluagh ri 61. 

2 Uime sin rinn an sluagh consach- 
adh ri Maois, agus thubhairt iad, Thoir 
dhuinn uisge chum as gu'n òl sinn. 
Agus thubhairt Maoisriu, C'ar son a ta 
sibh a' consachadh riumsa ? C'ar son 
a bhrosnaicheas sibh an Tigheam ? 

3 Agus mhiannaich an sluagh uisge ann an sin; agusrinn an sluagh gearan 
an aghaidh Mhaois, agus thubhairt iad, 
C'ar son so a thug thu nìos sinn as tta 
Eiphit, a chum sinn fein a mharbhadh, 
agus ar clann, agus ar spreidh le tart ? 

4 Agus dh'eigh Maois ris an Tigh- 
eam, ag ràdh, Ciod a ni mi ris an t- 
sluagh so ? is beag nach 'eil iad 'g am 
chlachadh; 

5 Agus thubhairt an Tlghearna ri 
Maois, Imich roimh *n t-sluagh, agus 
thoir leat cuid do sheanairibh Israeil ; 
agus do shlat leis an do bhuail thu an 
amhainn, g'abh a'd' làimh, agus bi 'g 
imeachd: 

6 Feuch, seasaidh mise romhad an 
sin air a' charraig arm an Horeb> agus 
buailidh tusa a' charraig, agus thig 
uisge mach aisde, a chum gu'n òl an 
sluagh. Agus rinn Maois mar siu ann 
an sealladh sheanairean Israeil. 

7 Agus thug e mar ainm air an àite 
Masah agus Meribah, air son consach- 
aidh chloinn Israeil, a^us do bhrìgh 
gu'n do bhrosnuich iad an Tighearn, 
ag ràdh, Am bheil an Tighearna 'nar 
measg, no nach 'eil ? 

8 An sin thainig Amaleb, agus chog 
e ri h-Israel ann an Rephidim. 

9 Agus thubhairt Maois ri : losua, 
Tagh a mach dhuinn daoine, agusfalbh 
a mach, cog ri h-Amalec: am màir- 
each seasaidh mise air mullach an t- 
slèibh, agus slat Dhè a'm' làimh.< : 

10 Agus rinn Iosua mar a thubhairt 
Maois ris, agus chog e ri h-AmaleC: 
Agus chaidh Maois, Aaron, agus Hut; 
suas gu mullach an t-slèibh> X- 

11 Agus an uair a thog Maois suas> . 
a làmh, an sin bhuadhaich Israel, agus 6 
an uair a leag e sìos a làmh, bhuadh- 
aich Amalec. 

12 Ach bha làmhan Mhaois trom, 
agus ghabh iad clach, agus chuir iad 
fuidhe i, agus shuidh e oirre: agus 
chum Aaron agus Hur suas a làmhan, 
fear dhiubh air aon taobh, agus fear air 
an taobh eile; agus bha a làmhart 
seasmhach gu luidhe na grèine. 

13 Agus chlaoidh Iosua Amalec ag- 
us a dhaoine lefaobhar a' chlaidheimh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sgrìobh so imar chuimhneachaui 
ann an leabhar, agus aithris e ann an 
cluasaibh Iosua; oir dubhaidh miseas 
gu tur cuimhne Amaleic o bhi fo 
nèamh. 

15 Agus thog Maois altair, agus thug 
e Iehobhah-Nisi mar ainm oirre : 

16 Oir thubhairt e, do bhrìgh gu'n 
do mhiormaich an Tigheama, gu'm bi 
cogadh aig an Tighearna rih-Amalec 
o linn gu Unn. CAIB. XVIII. 
'"^TUAIR a chuala Ietro, sagart Mhi- 
-^ diain, athair-cèile Mhaois, gach 
ni a rinn Dia air son Mhaois, agus air 
Israeil a shluaigh, gu'n d'thug an 
" "srael as a ' ' " Tigheam a mach Is: l an Eiphit; 2 An sin thug Ietro, athair-cèile 
ilhaois, leis Siporah bean Mhaois, an 
lèigh dha a cur aìr a h-ais, 

3 Agus a dithis mhac, d'am b' ainm 
lo h-aon diubh Gersom, (oir thubhairt 
, A'm' choigreach bha mi ann an tìr 
hoimhich ;) 

4 Agusò'eainman//nr-eileElieser, 
Dir rinn Dia m'athar, ÌKubhaiyt e, 
;òmhnadh rium, agus shaor e mi o 
:hlaidheamh Pharaoh.) 

5 Agus thàinig Ietro, athair-cèile 
tfhaois, agus à mhic, agus a bhean, a 
Ih'ionnsuidh Mhaois do'n f hàsach, far 

i do champaich e aig sliabh Dhè. 

6 Agus thubhairt e ri Maois, Tha 
nise d'athair-cèile Ietro, air teachd ad' 
ìonnsuidh, agus do bhean, agus a dithis 
mhac maille rithe. 

7 Agus chaidh Maois a mach an 
coinneamh 'athar-ceile, agus rinn e 
ùmhlachd dha, agus phòg se e, agus 
fih'altaich iad beatha a ehèile: agus 
thàinig iad a steach do'n bhùth. 

Agus dh'innis Maois d'a athair- 
cèile gach ni a'rinn an Tigheam air 
Pharaoh, agus air na h-Eiphitich air 
sgà'th IsraeU, gach saothair a thàinig 
orrà air ant-slighe, agus cionnus a shaor 
an Tighaam iad. 

9 Agus rinn Ietro gairdeachas à leth 
a' mhaith sin uile a rinn an Tighearna 
do Israel, a shaor e à làimh nan Eiphit- 
each. 

10 -Agusthubhairt Ietro,Beannaichte 
gn robh an Tighearn, a shaor sibh a 
làimh nan Eiphiteach, agus à làimh 
Pharaoh, a shaor an sluagh o bhi fo 
làimh nan Eiphiteach. 

11 A nis tha fios agam gur mò an 
Tigheama na na h-uile dhèe ; oir anns 
an ni sin anns an do rinn iad gu h- 
uaibhreach, bha esan os an ceann. 

12 Agus ghabh Ietro, athaìr-cè'ile 
Mhaois, tabhartas-loisgte agus ìobairt- 
ean do Dhia i Agus thàinig Aaron, ag- 
usuilesheanaireanlsraeil, adh'itheadh 
arain maille ri athair-cèiie Mhaois an 
làthair Dbe'. 

13 A nis air an là màireach shuiclh 
Maois gu breth a thoirt air an t-sluagh ; 
agus sheas an sluagh làimh ri Maois o 
mhaduinn gu feasgar. 

~4 Agus an uair a chunnaic athair- 
cèile Mhaois gach ni a rinn e ris an t- 
luagh, tnubhairt e, Ciod e an ni so a 
ha thu deanamh ris an t-sluagh ? C'ar 
son a ta thusa a'd' shuidhe a'd' aonar, 
a ta 'n sluagh uile a' seasamh làimh 
o mhaduinn gu feasgar ? 

15 Agus thubhairt Maois r'a athair- 
èlle, Do bhrìgh gu'n tig an sluagh 

onnsuidh a dh'fhiosrachadh o 
Jhia. 

16 'Nuair a bhios cùis aca, thig iad 
m' ionnsuidh, agus bheir mi brgth 

eadar duine agus duine, agus nochd- 
aidh mi dhoibh orduighean Dhè, agus 
laghanna. 

17 Agus thubhairt athair-cèile XIX. 67 

Mhaois ris, Cha mhaith an ni a ta thu 
deanamh. 

18 Caithidh tu as gu tur, araon thu 
fein, agus an sluagh so a ta maille 
riut, oir a ta an ni so ro-throm air do 
shon; cha'n 'eil e 'n comas duit a 
dheanamh a'd' aonar. 

19 A nis ma ta <5isd ri m' ghutb, 
bheir mi comhairl' ort, agus bithidh 
Dia raaille riut : bi-sa air son an t- 
sluaigh an làthair Dhe', agus bheir thu 
na cùisean a dh'ionnsuidh Dhè : 

20 Agus teagaisgidh tu dhoibh "na 
h-orduighean agus na laghanna, agus 
nochdaidh tu dhoibh an t-slighe air an 
còir dhoibh imeachd, agus an obair a's 
còir dhoibh a dheanamh. 

21 Agus taghaidh tu mach as an t- 
sluagh uile, daoine foghainteach, air 
am bi eagal De, daoine fìrinneach, a 
dh'fhuathaicheas sannt ; agus cuiridh 
tu iad os an ceann 'nan uachdaranaibh 
mhilte, 'nan uachdaranaibh cheuda, 
'nan Uachdaranaibh leth-cheuda, agus 
'nan uachdaranaibh dheichnear. 

22 Agus bheir iad breth air an t- 
sluagh anns gach àm ; ach gach cùis 
mhòr bheir iad a d' ionnsuidh-sa, agus 
air gach cùis bhig bheir iad fein breth : 
mar sin bithidh e ni's eutruime dhuit- 
se, agus iomcharaidh iadsan an eallach 
maille riut. 

23 Ma ni thu an ni so, agus gu'n 
àithn Dia sin dhuit, an sin is urrainn 
thu seasamh ris, agus mar an ceudna 
thèid an sluagh so uile d'an àite fein 
an sìth. 

24 A nis dh'tìsd Maois ri guth 'athar- 
ceile, agusrinn e gach ni a thubhairt e. 

25 Agus thagh Maois daoine fogh- 
ainteach a mach à h-Israel uile, agus 
rinn e iad 'nan ceannardaibh air an t- 
sluagh ; 'nan uachdaranaibh mhilte, 
'nan uachdaranaibh cheuda, 'naa 
uachdaranaibh leth-cheuda, agus'nan 
uachdaranaibh dheichnear. 

26 Agus thug iad breth air an t- 
sluagh anns gach àm : na cùisean 
cmaidh thug iad a dh'ionnsuidh 
Mhaois, ach air gach cùis bhig thug iad 
fein breth. 

27 Agus leig Maois le 'athair-cèile 
imeachd ; agus dh'fhalbh e roimhe d'a 
thrr fèin. 

CAIB. XIX. 

ANNS atì trcas mlos an dtìgh do 
chloinn Israeil teachd a mach à 
tìr na h-Eiphit, san là sin fèin thàinig 
iad gu fàsach Shinai. 

2 Oir dh'imich iad o Rephidim, ag- 
us thàinig iad gu f àsach Shinai, agus 
champaich iact san fhàsach: agus 
champaich Israel ann an sin fa chomh- 
air an t-sltìbh, 

3 Agus chaidh Maois suas a dh'ionn- 
suidh Dhè, agus ghairm an Tighearn 
air as an t-sliabh, ag ràdh, Mar so 

- -' tigh Iacoib, agus innsidh 4 Chunnaic sibh na rinn mi ris na 
h-Eiphitich, agus cionnus a ghiùlain 
mi sibhse mar air sgiathaibh iolairean, 
agus a thug mi a m' ionnsuidh f(5in 
sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'eisdeas sibh 
da rireadh ri m' ghuth, agus ma 
ghleidheas sibh mo choimhcheangal, 
an sin bithidh sibh dhomhsa 'nur n- 
ionmhas sònraichte os ceann nan uile 
shluagh : oir is leamsa an talamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa 'nur 
ricghachd shagart, agus 'nur cinneach 
naomba. Is iad sin na briathran a 
labhras tu ri cloinn Israeil. 

7 Agu5 thàinig Maois, agus ghairm 
e air seanairibh an t-sluaigh, agus 
chuir e rompa na briathra sin uiie a 
dh'Mthn an Tighearna dha. 

8 Agu> f hreagaiv an sluagh uile le 
h-aon ghuth, agus thubhairt iad, Gach 
ni a labhair an Tighearna, ni sinne. 
Agus thug Maois air ais briathran an 
t-sluaigh a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, thig mise ad' ionnsuidh 
ann an neul tiugh, a chum gu'n cluinn 
an sluagh an uair a labhras mi riut, 
agus mar an ceuina gu'n creid iad 
thu gu sìovruidh . Agus dh'innis Maois 
briathran an t-sluaigh do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich a dh'ionnsuidh an t- 
sluaigh, agus naomhaich iad an diugh, 
agus am màireach, agus nigheadh iad 
an eudach, 

11 Agus bitheadh iad deas air 
cheann an tveas là ; oir air an treas là 
thig an Tighearn a nuas ann an seall- 
adh an t-sluaigh uile air sliabh Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu criochan 
do'n t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdli, 
Thugaibh an aire dhuibh fem, nach 
teld sibh suas do'n t-sliabh, agus nach 
bean sibh r'a iomall : gach neach a 
bheanas ris an t-sliabh, gu cinnteaoh 
cuirear gu bàs e. 

15 Cha bhean làmh ris; oir gu 
deimhin clachar e, no sàthar sieagh 
troimhe ; ma's ainmhidh no duine e, 
cha mhair e beò. 'Nuaiv a shèideas 
an trompaid rè ùin' f hada, thig iad- 
san a nìos do'n t-sliabh. 

14 Agus chaidh Maois sìos o'n t- 
sliabh a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, ag- 
us naomhaich e 'n sluagh, agus nigh 
iad an eudach. 

15 Agus thubhairt e ris an t-sluagh, 
Bithibh deas air cheann an treas là: 
na tigibh am fagus à'ur mnaibh. 

1G Agus an uair a thàinig an treas 
là, anns a' mhaduinn bha tairneanaich 
agus dealanaich ann, agus neul tiugh 
air an t-sliabh, agus fuaim na tromp- 
aid ro-àrd : agus chriothnaich an 
sluagh uile a bha sa' champ. 

17 Agus thug Maois an sluagh a 
mach as a' champ an coinneamh phe, 
agus sheas iad aig lochdar an t-sltiibh. 18 Agus bha sliabh Shinai uile to 
dheataich, do bhrlgh gu'n d'thàinlg 
an Tighearn a nuas air ann an teine ; 
agus dh'eirich a dheatach suas mar 
dheataich àmhuinn, agus chriothnaich 
an sliabh uile gu mòr. 

19 Agus an uair a bha fuaim na 
trompaid a' dol a mach, agus a' fàs 
ro-làidir, an sin labhair Maois, agus 
f hreagair Dia e le guth. 

20 AgusthàiniganTighearnanuas 
air sliabh Shinai, air mullach an t- 
slèibh: agus ghairm an Tighearna 
Maois suas gu mullach an t-slÈibh, ag- 
us chaidh Maois suas. 

21 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Imich sios, thoir àithne do"n 
t-sluagh, air eagal gu'm bris iad a 
steach a dh'ionnsuidh an Tighearn a 
dh'amharc, agus gu'n tuit mòran 
diubh. 

22 Agus mar an ceudna na sagairt 
a thig am fagus do'n Tigheama, 
naomhaicheadh iad iad fèin, air eagal 
gu'm bris an Tighearn a mach orra. 

23 Agus thubhairt Maois ris an 
Tighearha, Cha 'n'eil e 'n comas doìi 
t-sluagh teachd a nìos do shliabh Shi- 
nai ; oir thug thu àithne dhuinn, ag 
ràdh, Cuir crlochan mu'n t-sliabh, ag- 
us naomhaich e. 

24 Agus thubhairt an Tighearna 
ris, Imich romhad, falbh sìos, agus 
thig a nios thu fein, agus Aaron maille 
riut ; ach na briseadh na sagartan ag- 
us an sluagh a steach, gu teachd a nìos 
a dh'ionnsuidh an Tighearn, air eagal 
gu'm bris e mach orra. 

25 Agus chaidh Macissìos a dh'ionn- 
suidh an t-sluaigh, agus labhair e riu. 

CAIB. XX. 

AGUS labhair Dia na bviathra so 
uile, ag ràdh, 

2 Is mise an Tjghearna do Dhia, a 
thug a mach thu a tìr na h-Eiphit, & 
tigh nà daovsa. 

3 Na biodhdde sam bith eile agad 
a'm' làthair-sa. 

4 Nadean dhuitfein ckalbh snaidhte, 
no coslas sam bith a dh'aon ni, a ta sna 
nèamhaibh shuas, no air an talamh 
shìos, no sna h-uisgeachaibh fuidh 'n 
talamh. 

5 Na crom thu fein sios doibb, ag- 
us na dean seirbhis doibh: oir mise 
an Tighearna do Dhia, is Dia eudmhor 
mi, a' leantuinn aingidheachd. nan 
aithrichean air a' chloinn, air an ti-eas, 
agus air a' cheathramh ginealach 
dhiubhsan a dh'fhuathaicheas mi ; 

6 Agus a' nochdadh tròcair do 
mhìltibh dhiubhsan a ghràdhaicheas 
mi, agus a choimhideas m'àitheantan. 

7 Na tabhair ainm an Tighearna do 
Dhe" an diomhanas ; oir cha mheas an 
Tlghearna neòchiontach esan a bheir 
'ainm au dìomhanas, 

8 Cuimlmioh là na sàbaid a naomh- 
achadh. 9 Sè iàithean saofhraìchidh tu, ag- 
Os ni thu fohair uile. 

10 Ach m'r an t-seachdamh là tha 
shbaid an Tigheama do Dhè : air an lù 
«'« na dean obair sam hith, thu fein, 
*o do mhac, no do nighean, d'òglach, 
no do bhanoglach, no d'ainmhidh, no 
do choigreach a ta 'n taohh a stigh do 
d' gheataibh. 

11 Oir ann an sè làithibh rirm an 
Tigheama na nèamhan agus an tal- 
amh, an fhaivge, agus gach ni a ta 
annta; agus ghabh e fois air an t- 
seachdamh là : air an aobhar sin 
bheannaich an Tigheama là na sàbaid, 
agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus 
do d' mhàthair ; a chum gu'm bi" do 
làithean buan air an f hearann a tha 
•n Tigheama do Dhia a' toirt dhuit. 

13 Na dean mortadh. 

14 Na dean adhaltrannas. 

15 Na dean gadachd. 

16 Na tabhair fianuis bhrè'ige an 
aghaidh do choimhearsnaich. 

17 Na sanntaich tigh do choimh- 
earsnaich ; na sanntaich bean do 
choimhearsnaich, no 'òglach, no 
"bhanoglach, no 'dhamh, no 'asal, no 
aon ni a's le do choimhearsnach. 

18 Agus mhothaich an sluagh uile 
na taimeanaich, agus na dealanaich, 
agus fuaim na trompaid, agus an sliabh 
fo dheataich : agus an uair a chunnaic 
an sluagh sin, ghluais iad, agus sheas 
iad fad o làimh. 

19 Agus thubhairt iad ri Maois, 
Labhair thusa ruinn, agus e'isdidh 
sinn : ach na lahhradh Dia ruinn, air 
eagal gu'm faigh sinn bàs. 

20 Agus fhubhairt Macis ris an t- 
sluagh, Na biodh eagal oirbh, oir is 
ann a chum bhur dearbhadh a thàinig 
Dia, agus a chura gu'm bi 'eagal-san 
oìrbh, air choir as nach peacaich sibh. 

21 Agus sheas an sluagh fad o làimh, 
agus thàinig Maois am fagus do'n 
dorchadas, far an robh Dia. 

22 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Mar so their thu ri cloinn Is- 
raeil, Chunnaic sibh gu'n do labhair 
nii ribh o nèamh. 

23 Cha dean sibh maille riumsa 
dlathan airgid, agus diathan òir cha 
dean sibh dhuibh ftìin. 

24 Altair do thalamh ni thu dhomh- 
sa, agus ìobraidh tu oirre do thabh- 
artais-Ioisgte, agus do thabhartais-sìth, 
do chaoraich, agus do dhaimh : anns 
gach àite san toir mise fa'near gu'n 
cuimhnichear m'ainm, thig mi a d' 
lonnsuidh, agus beannaichidh mi thu. 

25 Agus ma ni thu altair chlòiche 
dhomh, cha tog thu i le cloich 
Bhnaidhte; oir ma thogas tu d'inneal- 
aiaidhidh suas oirre, truaillidh tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceum- 
albh a dh'ionnsuidh m'altarach, a 
chum nach ieigear ris do lomnochd- 
uighoirre. XXI. 69 

CAIB. XXI. 
A NIS is iad so na breitheanaÌ3 a 
-"- chuireas tu rompa. 

2 Ma cheannaicheas tu òglach Ea- 
bhruidheach, sè bliadhna ni e seirbhis ; 
agus san t-seachdamh thèid e mach 
saor a nasguidh. 

3 Ma's ann a mhidn leis fèin a thainig 
e steach, leis fein theid e mach ; ma 
bha bean aige, thèid mar an ceudna a 
bhean a mach maille ris. 

4 Ma thug a mhaighstir bean dha, 
agus gu'n d'rug i dha mic nonigheana; 
bithidh a' bhean agus a clann aig a 
maighstir, agus fhèid esan a mach leis 
fein. 

5 Ach ma their an t-òglach gu 
cinnteach, Is toigh leam mo mhaighs- 
tir, mo bhean, agus mo chlann, cha 
tèid mi mach saor : 

6 An sin bheir a mhaighstir e chum 
nam breitheamh ; bheir e mar an 
ceudna chum an dorais e, r,o chum 
ursainn an doruis, agus tollaidh a 
mhaighstir a chluas le minidh, agus 
ni e seirbhis dha gu bràth. 

7 Agus ma reiceas duine a nighean 
gu hhi 'na banoglaich, cha tèid i mach 
mar a the"id na h-òglaich. 

8 Mur taitinn i i'a maighstir, a rinn 
ceangal-pòsaidh rithe, an sin bheir e 
fa'near gu'm fuasgailear i : ri cinneach 
coimheach cha bhi comas aige a reic- 
eadh, do bhrìgh gun do bhuin e gu 
cealgach rithe. 

9 Agus ma cheangail e r'a mhac i, 
a reir modh nan nighean ni e rithe. 

10 Ma ghabhas e bean eile dha fein, 
a biadh, a h-eudach, agus a dlighe- 
pòsaidh, cha lughdaich e. 

11 Agus mur dean e na tri niYAesin gun rithe, an sin thèid i mach ; 
airgiod. 

12 Esan a bhuaileas duine, air chor 
as gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuir- 
ear gu bàs e. 

13 Agus mur do luidh duine am 
plaid, ach gu'n d'thug Dia thairis g"a 
làimh e, an sin sònruichidh mis' àite 
dhuit d'an teich e. 

14 Ach ma thig duine gu dàna air 
a choimhearsnach, gu 'mharbhadh le 
ceilg, o m' altair bheir thu e, a chum 
gu'm bàsaich e. 

15 Agus esan a hhuaileas 'athair, no 
a mhathair, gu cinnteach cuirear gu 
bàs e. 

16 Agus esan a ghoideas duine, ag- 
us a reiceas e, no ma gheibhear 'na 
làimh e, gu cinnteach cuirear gu bàs 
e. 

17 Agus esan a mhallaicheas 'athair 
no a mhàthair, gu cinnteach cuirear 
gu bàs e. 

18 Agus ma ni daoine conjhstri, ag- 
usgu'm buail duine a choimhearsnach 
le cloich, no le 'dhom, agus nach faigh 
e bàs, ach gu'n gahh e a leaba : 

19 Ma dli'èireas e, agus gu'n siubh- 
ail e mach air a luirg, an sin saorar 70 Eusu 

eaan a bhuall e ; a mhàin dlolaidh e 
air son call 'ùine, agus bheir e fa'near 
a leigheas gu h-iomlan. 

20 Agusmabhuaileasduine'òglacn, 
no 'bhanoglach le slait, agus gu'm bàs- 
aich e fo 'làimh, diolar air gu deimh- 
in; 

21 Ach ma mhaireas e beb là no dà 
là, cha diolar air ; oir is e 'airgiod e. 

22 Agus ma ni daoine comhstrì, 
agus gu'm buail iad bean thorrach, 
agus gu'n dealaich i r'a cloinn, a.ch 
nachfaigh i bàs ; cuirear gu cinnteach 
ùbhla air, a rfir mar a chuireas fear 
na mnà aiv, agus bheir e seachad mar 
a dh'orduicheas na breitheamhna. 

23 Ach ma gheibh ì bàs, an sin 
bheir thu anam air son anama, 

24 Sùil air son sùla, fiacail air son 
flacla, làmh air son làimhe, cos air son 
coise, 

25 Losgadh air son losgaidh, lot air 
son lotaidh, buille air son buille. 

26 Agus ma bhuaileas duine sùil 
'òglaich, no sùil a bhanoglaich, agus 
gu miU 
a shùla. 

27 Agus ma chuireas e fiacail a 
'òglach, no fiacail as a bhanoglaich, 
leigidh e as saor e air son 'f hiacla. 

2S Agus ma reubas damh duine no 

\ bean le 'adhairc, agus gu'm faigh e 

bàs, gu cinnteach clachar an damh, 

àgus cha 'n ithear 'f heoil ; ach bithidh 

sèalbhadair an daimh neòchiontach. 

29 Ach ma ghnàthaich an daroh 
sàthadh le 'adhaircibh san aimsir 
roimhe sin, agus gu'n do dhearbhadh 
sin d'a shealbhadair, agus nach do 
ghlèidh e stigh e, agus gu'n do mharbh 
e duine no beah, clachar an damh, 
agus cuirear maranceudnaa shealbh- 
adair gu bàs. ... 

30 Ma chuirear airgiod-rèitich air 
an sin bheir e mar èiric 'anama 
ni a chuirear ghlèidh a shealbhadair a stigh e, gu 
cinnteach ìocaidh e damh air son 
daimh, agus is leis fèin am marbh. 

CAIB. XXII. 

MA ghoideas duine damh no caora, 
agus gu marbh se e, no gu'n 
reic se e, dìolaidh,e cùig daimh air son 
an daimh, agus ceithìr caoraich air 
son na caorach. 

2 Magheibheargaduìchea'briseadh 
a stigh, agus gu'm buailear e, agus 
gu'm faigh ebàs, cha dbirtear fuil air 
a shon : . . , , 

3 Ma bhios a' ghrian air t?mgh aìr, 
dùirtear fuil air a shon. Ni esan a 
ghoideas dioladh iomlan: mur bi ni 
sam bìth aige, an sin reicear e air soiy 
a ghadachd. 

4 Ma gheibhear gu cinnteach a 
mheirle 'na làimh beò, ma's damh e, 
no asal, no caora; diolaidh e dùbaiit 31 Ma's mac a reub è le 'adhairc, 
no ma's nighean a reub e, a rèir a' 
bhreitheanais so nithear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no 
banoglach, bheir e deich secel 'ar 
f hichead airgid d'am maighstir, agus 
clachar an damh. 

33 Agus ma dhfhosglas duine 
slochd, no ma chladhaicheas duine 
slochd, agus nach còmhdaich se e, 
agus gu'n tuit damh no asal ann ; 

34 Ni esan d' am buin an slochd 
suas an calldach, bheir e airgiod d-an 
sealbhadair, agus is leis fein am beath- 
ach marbh. 

35 Agus ma reubas damh neach air 
bith damh neach eile, agus gu'mfaigh 
e bàs, an sin reicidh iad an damh beò, 
agusroinnidh iadan t-airgioda/A^wr- 
adìi air a shon, agus roinnidh iad mar 
an ceudna an damh mavbh. 

36 No mabha f hios gu'n do ghnàth- 
aich an damh siithadh le 'adhaircibh 5 Mabheirduinefa'neargu'nithear 
suas fearann no fion-lios, agus gu'n 
cuire 'ainmhidha?i«,agusgu'mbiadli- 
ar e ann am fearann duine eUe; 
do"n chuid a's fearr d'a f hearann fein^ 
agus do'n chuid a's fearr d'a fhion-, 
lios irn, nie dioladh. 

6 Ma bhriseas teine a mach, agus 
gu'n tachair e air droighinn, agus gu'n 
loisgear na cruachan arbhair, no 'n t- 
arbhar 'na sheasamh, no'n t-achadh ; 
ni esan a rinn an losgadh gu cinnteach 
dioladh. . 

7 Ma bheir duine d'a choimhears- 
nach airgìod, no airneis, g'a ghleidh- 
eadh, agus gu'n goìdear à tigh an 
duine e; ma gheibhear an gaduiche, 
dìolaidh e dùbaUt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, an sin 
theid maighstir an tighe a dh'ionn- 
suidh nam breitheamh, « dh'fheuchaym 

b'e I co ac' a shin e mach a làmh gu cuid a 
I choimhearsnaich. 

9 Air son gach gnè choire, air son daimh, air sòn asail, air son caorach : 
air son eudaich, air son gach ni a 
chaidh a chall, a their neach eile gur,. 
leisfein: an làthair nam breitheamh 
thig cùis gach aoin diubh :. esan a 
dhiteas na breitheamhna, diolaidn e 
dùbailte d'a choimhearsnach, 

10 Ma bheir duine d'a choimhears-. 
nach asal, no damh, no caora, no ain- 
mhidh sain bith g"a ghleidheadh, agus 
gu'm faigh e bas, no gu'n ciurrar e, 
no gu'n iomainear air falbh e, gun 
neach air bith 'ga f haicinn : 

11 4)i sin bithidh mionnananTigh- 
earn eatorra le chèile, nach do shin e 
a làmh gu cuid a choimhearsnaicli : 
Agus gabhaidh a shealbhadair sin 
uaith, agus cha dean e.^an dioladh. 

12 Agus ma ghoideadh uaith e, 
dìolaidh e d'a shealbhadair. 

13 Ma 'reubadh as a chiHle e, thug- 
adh e leis mav fhianui? e; air son an ^mslrrobihe^^nachdo nVsina chaidh reubadh, cha diol e. CAIB. XXIII. 14 Agua ma dh'iarras duine ni an 
coingheall o 'choimhearsnach, agus 
gu'n ciurrar e, no gu'm faigh e bàs, 
gun a shealbhadair a 6/1 i maille ris ; 
gu cinnteach dìolaidh e. 

15 Ach ma bhios a shealbhadair 
maille ris, cha diol e : ma'j ni air son 
tuarasdail e, thàinig e air son a thuaras- 
dail. 

16 Agus ma mheallas duine maigh- 
dean, nach 'eilfuidh cheangal-pòsaidh, 
agus gu'n luidh e leatha, gu cinnteach 
gabhaidh e i dha fèin 'na mnaoi. 

17 Ma dhiùltas a h-athair gu tur a 
tabhairt da, diolaidh e airgiod a reir 
tochraidh nam maighdean. 

18 Cha leig thu le ban-fhiosaiche 
bhi beò. 

19 Ge b'e neach a luidheas le h-ain- 
mhidh, gu cinnteach cuirear gu bàs 
e. 

20 Esan a dhlobras do dhe'ibh sam 
bith, ach do'n Tighearn a mhàin, 
gearrar as e. 

21 Air coigreach cha chuir thu 
doilgheas, ni mò a ni thu foirneart air ; 
oir bha sibh fein 'nur coigrich ann an 
tir na h-Eiphit. 

22 Ri bantraich sam bith, no 
dUleachdan, cha hhuin sibh gu 
cruaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sam bith 
gu cruaidh riu, agus gu'n glaodh iad 
idir riumsa, eisdidh mise gu cinnteach 
r*an glaodh. 

24 Agus lasaidh mo chorruich suas, 
agusmarbhaidhmi'sibh leis a' chlaidh- 
eamh ; agus bithidh bhirr mnài 'nam 
bantraichibh, agus bhur clann 'nan 
dìlleachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod an coin- 
gheall do neach air bith do m' shluagh- 
sa. ata bochd làimh riut, cha bhi thu 
dha mar neach a chuireas airgiod air 
riadh ; cha chuir thu riadh air. 

26 Ma ghabhas tu idir eudach do 
choimhearsnaich ann an geall, mu 
dhol fodha na grèTne bheir thu air ais 
dha e: 

27 Oir is e sin a chòmhdach a 
mhàin, is e 'eudach d'a chroicionn e : 
ciod anns an coidil e ? agus an uair a 
dh'eigheas e rium, èisdidh mise; oir 
a ta mi tròcaireach. 

28 Air breithearahnaibh cha labh- 
àir thu olc, agus uachdaran do 
shluaigh cha chàin thu. 

29 Ceud thoradh d'fhearainn, agus 
df hìon-lios, gun dàil bheir thu seachad 2 
ceud-ghin do mhac bheir thu dhomh- 
sa. 

50 Mar sin ni thu ri d' chrodh, agus 
ri d' chaoraich : seachd làithean bith- 
idh e maille r'a mhàthair, air an ochd- 
amh là bheir thu dhomhsa e. 

31 Agus bithidh sibh 'nur daoine 
naomha dhomhsa, agus feoil sam bith 
a reubadh le Jiadh-bheathaichibh sa' 
mhachair, cha'n ith sibh : chum nan 
cpn tilgidh sibh i. CAIB. XXIII. 

CHA tog thu tuairesgeul breige : na 
cuir do làmh fnaille ris an aing- 
idh gu bhi d'f hianuis air an eucoir. 

2 Cha lean thu a' mhòr chuideachd 
a dh'ionnsuidh an uilc, àgus cha labh- 
air thu ann an cùis, gu claonadh an 
deigh a' mhòrain, chum hreth f hiaradh. 

3 Agus ri duine bochd cha bhi thu 
bàigheil 'na chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do 
nàmhaid, no 'asal a' dol air seacharan, 
bheir thu gu cinnteach air ais e d'a 
ionnsuidh. 

5 Ma chi thu asal duine aig àm 
bheil fuath dhuit a' luidhe foh-eallaich, 
agus gu'n smuainich thu air fantuinn 
o chòmhnadh a dheanamh rithe, ni 
thu gu cinnteach còmhnadh rithe- 

6 Cha cMaon thu breth do bhochd 
'na chùiì. 

7 O chùis bhrèige ctun thu fèin am 
fad ; agus an neòchiontach agus an t- 
ionraic na marbh : oìr cha *n f hìrean- 
aich mise an t-aingidh, 

S Agus tiodhlac cha ghahh thu ; oir 
dallaidh tiodhlac na daoine glice, ag- 
us claonaidh e hriathra nan daoine 
ionraic. 

9 Agus air coigreach na dean foir- 
neart : oir is aithne dhuibh inntinn 
coigrich, do bhrigh gu'n robh | sibh 
feln 'nur coigrich ann an tir na h- 
Eiphit. 

10 Agus sè bliadhna cuiridh tu 
t'f hearann, agus cruinnichidh tu stigh 
a thoradh. 

11 Ach air an t-seachdamh fàgaidh 
tu mach e, agus leigidh tu leis luidhe 
'na tiiamh, a chum gu'n ith bochdan 
do shluaigh, agus na dh'f hàgas iadsan, 
gu'n ith beathaiche na macharach e. 
Air a' mhodh cheudna ni thu ri 
d'f hion-lios, agus ri d' lios-olaidh. 

12 Sè làithean ni thu t'obair, agus 
air an t-seachdamh là gabhaidh tu 
fois ; a chum gu faigh do dhamh agus 
d'asal fois, agus gu faigh mac do 
bhanoglaich agus an coigreach an 
anail. 

13 Agus a thaohh nan uile nithe a 
labhair mi ribh, bithibh faicilleach; 
agus air ^inm dhiathan eile na luaidh- 
ibh : na cluinnear as bhur beul e. 

14 Tri uaire cumaidh tu MH 
dhomhsa sa' bhliadhna. 

15 Feili an arain neo-ghoirtichte 
cumaidh tu : seachd làithean ithidh 
tu aran neoghoirtichte, mar a dh'- 
àithn mi dhuit, san àm shuidhichfe 
do*n mhios Abib ; oir anns a' mhìos sin 
thàinig thu mach as an Eiphit : agus 
cha tig neach air bith a'm' làthair-sa 
falamh : 

16 Agusfeillan f hogharaidh, ceud- 
thoraidh do shaoithreach, a chuir thu 
san fhearann : agus feill a' chruinn- 
eachaidh aig deireadh na bliadhna, 
'nuair a clrruinnicheas tu stigh totadh 
do shaoithreach as an f hearann. 72 ECS 

17 Trì uaireansa'bhliadhnanochd- 
ar gach firionn agad an làthàir an 
Tighearna Dè. 

18 Cha toir thu seachàd fuil m' 
iobairt-sa le h-aran goirtichte, ni mò 
dh'f hanas saill m' ìobairt gu maduinn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhear- 
ainn bheir thu do thigh an Tighearna 
do Dhè. Cha bhruich thu meann 
ann am bainne a mhàthar. 

20 Feuch, cuiridli mise aingeal 
romhad, gu d' choimhead san t-slighe, 
agus gu d' thabhairt a steach do'n àit 
a dh'ulluich mi. 

21 Bi faicilleach 'na làthair, agus 
tìsd r"a ghuth ; na cuir 'na aghaidh : 
oir cha lagh e bhur cionta ; oir a ta 
m'ainm annsan. 

22 Ach ma dh'èisdeas tu darireadh 
r'a ghuth, agus ma ni thu gach ni a 
labhras mise, an sin bithidh mi a'm' 
nàmhaid do _ d' nàmhaid-sa, agus 
claoidhidh mì Ì3dsan a chlaoidheas 
thu: 

23 Oir thèid m' aingeal romhad, 
agus bheir e steach thu chum nan 
Amorach, agus nan Hiteach, agus nam 
Peridseach, agus nan Canaanach, nan 
Hibheach agus nan Iebusach ; agus 
gearraidh mi as iad. 

24 iCha chrom thu thu fèin sìos 
d'an dèibh, agus cha dean thu seirbhis 
doìbh, ni mò a ni thu a reir an oibre : 
ach sgriosaidh tù gu tur iad, agus 
brisidh tu andeàlbhan 'nam bloigh- 
dibh. 

25 Agus ni sibh seirbhis do'n Tigh- 
earna bhur Dia, agus beannaichidh 
èsan t'aran, agus t'ui .ge, agus cuiridh 
mì euslaint air falbh o'r measg. 

26 Cha tìlg ni sam bith 'àl, ni mò a 
bhios e seasg a*d' thìr: àireamh do 
làìthean coimhlionadh mise. 

27 Cuiridh mi m' eagal romhad, 
agus sgriosaidh mi an sluagh uile 
dh'ionnsuidh an tèid thu, agus bheir 
mi air dò naimhdibh gu lèir an cùi a 
thionndadh riut. 

28 Agus cuiridh mise ceamabhain 
romhad, agus f ògraidh iad a mach an 
t-Hibheach, an Canaanach, agus an t- 
Hiteach, as do làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do 
làthair ann an aon bhliadhna, air 
eagàl gu'm bi 'm fearann air 'f hàsach- 
adh, agus gu'm f às fiadh-bheathaiche 
na macharach lìonmhor a'd' aghaidh. 

30 A lìon beag is beag tilgidh mi 
mach iad as do làthair, gus an sìolaich 
thu, agus gu'n sealbhaich thu am 
feàrann. 

31 Agus suidhichidh mi do chrìoch- 
an o'n mhuir ruaidh eadhon gu 
vuig fairge nam Philisteach, agus o'n 
f hàsach gu ruig an amhainn : oir 
bheir mi thairis 'nur làimh luchd- 
àìteachaidh na tìre; agus tilgidh tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an 
deìbh coimhcheangal sam bith. 33 Cha ghabh iad còmhntiidh a'd' 
thìr, air eagal gu'n toir iad ort peac'- 
achadh a'm' aghaidhsa le seirbhis a 
dheanamh d'an delbh ; agus gu'm bi 
sin 'na ribe dhuit. 

CAIB. XXIV. 
A GUS thubhairt e ri Maois, ThSg a 
■£*- nìos a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna, thu fem agus Aaron, Nadab 
agus Abihu, agus tri fichead 's a deich 
do sheanairibh Israeil : agus ni sibh 
aoradh fad o làimh. 

2 Agus thig Maois 'na aonar am fa- 
gus do'n Tighearn; ach cha tig iad- 
san am fagus, ni mò thèid an sluagh 
suas maille ris. 

3 Agus thàinig Maois agus dh'innis 
e do'n t-sluagh briathran an Tighearn 
uile, agus na breitheanais uile: agus 
fhreagair an sluagh gu lèir le h-aon 
ghuth, agus thubhairt iad, Gach ni a 
labhair an Tighearna, ni sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois briathran an 
Tighearn uile, agus dh'eirich e gu 
moch sa' mhaduinn, agus thog ealtair 
fuidh 'n t-sliabh, agus dà charragh 
dheug a reir dà thrèibh dheug Is- 
raeil. 

5 Agus chuir e uaith òganaich do 
chloinn Israeil, agus thug iad suas 
tabhartais-loisgte, agus dh'iobair iad 
ìobairte-sith do dhaimh do'n Tigh- agus chuir e ann an cuachaibh i; 
agus leth na fola chrath e àir an altair. 

7 Agus ghabh e leabhar a' choimh- 
cheangail, agus leugh e ann an èisd- 
eachd an t-sluaigh; agus thubhairt 
iadsan, Gach ni a labhair an Tigh- 
earna, ni sinne, agus bheir sinn gèìlL. 

8 Agus ghabh Maois an f huil, agus 
chrath e i air an t-sluagh, agus thu- 
bhairt e, Feuch, fuil a' choinxhchean- 
gail a rinn an Tighearnaribh a thaobh 
nam briathra sin uile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus Aa- 
ron, Nadab agus Abihu, agus tii 
richead 'sa deich do sheanaiiibh Is r 
raeil. 

10 Agus chunnaic iad Dia Israeil : 
agus fuidh a chosaibh bha mar gu'm 
biodh obair do chloich shaphiri agus 
mar na nèamha fèin ann an soillse; 

11 Agus air maithibh chloinn Israell 
cha do chuir e a làmh : agus chunnaic 
iad Dia, agus dh'ith iadagxis dh'òliad. 

12 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Thig a nìos a m' iomisuidh-sa 
do'n t-sliabh, agus bi 'n sin : agus bheir 
mise dhuit clàir chloiche, agus lagh, 
agus na h-àitheantan a sgrìobh mi, 
chum iadsan a theagasg. 

13 Agus dh'èirich Maois suas, agUs 
Iosua 'òglach : agus chaidh Maois suas 
do shliabh Dhe". 

14 Agus thubhairt e ris na seanair- 
ibh, Fanaibh-sa ruinn an so, gus am 
pill sinn d'ur n-ionnsuidh: Agus, 


feuch, a (a Aaron agus Hur maille ribh : 
esan aig am bi cùis sam bith, thigeadh 
e d'an ionnsuidh-san. 

15 Agus chaidh Maois suas do'n t- 
sliabh, agus chòmhdaich neul an 
sliabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir an Tigh- 
earn air sliabh Shinai, agus chòmhd- 
aich an neul e sè làithean : Agus dh'- 
eigh e ri Maois air an t-seachdamh là 
a' meadhon an neoil. 

17 AgusfcAa foillseachadh glòire an 
Tigheama mar theine dian-loisgeach 
air mullach an t-sleibh ann an sùilihh 
chloinn Israeil. 

1S Agus chaidh Maois a steach am 
raeadhon an neoil, agus chaidh e suas 
do'n t-sliabh : agus bha Maois san t- 
sliabh dà fhichead la agus dà f hichead 
oidhche. 

CAIB. XXV. 

AGUS labhair an Tighearn riMaois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu'n toir 
iad a m' ionnsuidh tabhartas : o gach 
duine a bheir seachad gu toileach e le 
chridhe, gabhaidh sibh mo thabhart- 

16. 

3 Agus is esoan tabhartas a ghabh- 
as sibh uatha ; òr, agus airgiod, agus 

nha, 

4 Agus gorm, agus corcur, agus 
scariaid, agus anart grinn, agus Jionn- 
adh ghabhar, 

5 Agus croicne reitheachan air an 
dath dearg, agus croicne bhroc, agus 
fiodh sitim, 

6 Oladh chum soluis,spìosraidh chum 
oladh-ungaidh, agus a chum tùise 
deadh-bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan ri 'n 
cur ann3 an ephoid, agus san uchd- 
^ididh. 

8 Agusni iaddhomh ionad naomha, 
agus gabhaidh mise còmhnuidh 'nam 
measg. 

9 Arè'irgachnialeigeasmisedhuit 
fhaicinn, a rèir samhlaidh a' phàilliuin, 
agus samhlaidh 'airneis uile, eadhon 
mar sin ni sibh. 

10 Agusniiadàircdofhiodhsitim: 
d& làmh-ehoille gu leth a fad, agus 
làmh-choille gu Ieth a leud, agus làmh- 
choille gu leth a h-àirde. 

11 Agus eòmhdaichidh tu thairis i 
e h-orf ior-ghlan, a stigh agusa muigh 
2òmhdaichidh tu thairis i ; agus ni thu 
irre coron òir mu'n cuairt. 

12 Agus ni thu air a son ceithir 
fcilbheagan òir, agus cuiridh tu iad air 
\ ceiihir oisinnibh; a-ms bithidh dà 
Tiailbheig air aon taobh dh'i, agus dà 
"hailbheig air an taobh eile dh'i. 

15 Agus ni thu bataichean do f hiodh 
ìitim, agus còmhdaichidh tu thairis 
ad le h-òr. 

14 Agus cuiridh tu na bataichean 
Wns na failhheagaibh air taobhan na 
i-àirce, chum an àirc aghiùlan leo. 15 Ann am failbheagaibh na h-àiree 
bithidh na bataichean : cha ghluaisear 
uaithe iad. 

16 Agus cuiridh tu san àirc an 
Fhianuis a bheir mise dhuit. 

17 Agus ni thu caithir-thròcahr a 
dh'òr f ìor-ghlan ; dà làmh-choille gu 
leth a fad, agus làmh-choille gu leth a 
leud. 

18 Agus ni thu dà cherub òir : a 
dh'obair bhuailte ni thu iad, aig dà 
cheann na caithir-thròcair, 

19 Agus ni thu aon cherub aig aon 
cheann, agus cerub eile aig a' cheann 
eile do'n chaithir-thrùcair : ui sibh na 
ceruban aig a dà cheann. 

20 Agus bithidh na ceruban a' 
sìneadh a mach an sgiathan gu h-àrd, 
a' còmhdachadh na caithir-thròcair 
le'n sgiathaibh, agusan aghaidliean r'a 
chèile : ris a' chaithir-thròcair bithidh 
aghaidhean nan cerub. 

21 Agus cuiridh tu a' chaithir- 
thròcair suas air an àirc, agus anns an 
àirc cuiridh tu an Fhianuis a bheir 
mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu an 
sin, agus labhraidh mi riut o uachdar 
na caithir-thròcair, o eadar an dà che- 
rub a ta air àirc na Fianuis, a thaobh 
gach ni a dh'àithneas mi dhuit do 
chloinn Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd do fbiodh 
sitim ; dà làimh-choille 'f had, agus 
làmh-choille a leud, aguslàmh-choille 
gu leth 'àirde. 

24 Agus còmhdaichidh tu thairis e 
le h-òr fior-ghlan, agus ni thu dha 
coron òir mu'n cuairt. 

25 Agus ni thu dlia iomall do leud 
boise mu'n euairt, agus ni thu coron 
òir d'a iomall mu'n cuairt. 

26 Agus ni thu dha ceithir fail- 
bheagan òir, agus cuiridh tu na fail- 
bheagan air na ceithir oisinnibh a ta, 
aig a cheithir chosaibh. 

27 Fa chomhair an iomaill bìthidh. 
na failbheagan, chum àitean do na 
bataichibh, gus am bòrd a ghiùlan. 

28 Agus ni thu na bataichean do 
fhiodh sitim, agus cOmhdaichidh tu 
thairis iad le h-òr, agus giùlainear am 
bòrd leo. 

29 Agus ni thu a mhiasan, agus a 
thùiseirean, agus a chuachan, agus a 
chopain, leisan toirear seachad ìobairt- 
dibhe ; a dh'òr f ìor-ghlan ni thu iad. 

30 Agus cuiridh tu air a' bhòrd aran 
taisbeanta romhams' an còmhnuidh. 

31 Agus ni thu coinnleir a dh'òr 
f ior-ghlan ; a dh'obair bhuailte nìtheav? 
an coinnleir. Bithidh a chos, agus a 
mheoir, a chopain, a chnapan, agus a 
bhlàthan, cto'n obair cheudna. 

52 Agus thig sè meoir a mach as a 
thaobban ; tri meoir a' choinnleir à. h- 
aon taobh dheth, agus tri meoir a' 
choinnleir as an taobh eile dheth. 

55 Tri copain air an deanamh cos- 
( mhuilri ahnonaibh ann an aon mheur. maille ri cnap agus blàth; agus tri 
copain air an deanamh cosmhuil ri 
almonaibh anns a' mheur eile, maille 
ri cnap agus blàth ; mar sin anns na 
sè meoir a thig a mach as a' choinnleir. 

34 Agus anns a' choinnleir bithidh 
ceìthir chopain air an deanamh cos- 
mhuil ri almonaibh, maille ri 'n cnap- 
aibh agus am blàthaibh. 

35 Agus bithidh cnap fo dhà mheur 
dheth, agus cnap fo dhà mheur dheth, 
agus cnap fo dhà mheur dheth ; mar 
sin do na sè meoir a thig a mach as a' 
choinnleir. 

36 Bithidh an cnaip agus am meoir 
do'n obair cheudna : bithidh e uile 'na 
aon obair bhuailte do òr f lor-ghlan. 

37 Agus ni thu dha seachd lòch- 
rain : agus cuirear suas a lòchrain, a 
chum gu'n toir iad solus thall fa 
chomhair. 

38 Agus bithidh a chlobhachan, ag- 
us a smàl-shoithichean a dh'òr fìor- 
ghlan. 

39 Do thàlann a dh'òr fior-ghlan 
ntthear e, maille ris na soithichibh sin 
uile. 

40 Agus feuch gu'n dean thu iad a 
reir an t-samhlaidh, a chaidh leigeadh 
dhuit fhaicinn san t-sUabh. 

CAIB. XXVI. 

AGUS nì thu am pàilUun le deich 
cùirteinibh a dh' anart grinn 
toinnte, agus do ghorm, agus do chor- 
cur, agus do scarlaid: maille ri cerub- 
aibh a dh' obair ealanta ni thu iad. 

2 Fad aon chùirtein ochd làmha- 
ccdlle thar fhichead, agus leud aon 
chùirtein, ceithir làmha-coille : an t- 
aon tomhas do na cùirteinibh uile. 

3 Bithidh cùig cùirteinean air an 
ceangal gach aon rt chèile : agus na 
cùig cùirteinean eile air an ceangal 
gach aon r'a chèile. 

4 Agus ni thu lùban do ghorm air 
foir aon chùirtein, o'n iomall anns a' 
choimhcheangal : agus air a' mhodh 
cheudna ni thu am foir a' chùirtein a's 
fhaide mach, ann an coimhcheangal 
an dara aoin. 

5 Leth-cheud lùb ni thu ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb ni thu 
am f oir a' chùirtein a ta ami an coimh- 
cheangal an dara aoin ; a chum's gu'n 
gabh na lùban greim d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth-cheud cromag 
òir, agus ceanglaidh tu na cùirteinean 
r'a chcSile leis na cromagaibh: agus 
bithidh e 'na aon phàilliun. 

7 Agus ni thu cùirteine dofhionnadh 
ghabhar gu bhi 'nan còmhdach air a' 
phàilliun : aon chùirtein deug ni thu 
dhiubh. 

S Fad aon chùirtein deich làmha- 
coille thar fhichead, agus leud aon 
chùirtein ceithir làmha-coille : bithidh 
an t-aon chùirtein deug uile dh'aon 
tomha.-. 
' 9 Agus cuiridh tu ri cheile cùig cùirteine leo fem, agus sè cùirterne 
leo fèin, agus dùblaichidh tu an seath- 
adh cùirtein air taobh beoil a' bhùtha. 

10 Agus ni thu leth-cheud lùb air 
foir an aon chùirtein a's f haide mach 
sa' choimhcheangal, agus leth-cheud 
lùb air foir a' chùirtein a tha coimh- 
cheangal an dara aoìn. 

11 Agus ni thu leth-cheud cromag 
a dh'umha, agus cuiridh tn na cromag- 
an anns na lùbaibh, agus cuiridh tu 
am bùth r'a cheile, air chor as gu'm 
bi e 'na aon. 

12 Agus am fuigheall a dh'fhàgar 
do chùirteinibh a' bhùtha, leth a' 
chùirtein a dh'fhagar, crochar e thar 
taobh cùil a' phàillimn. 

13 Agus làmh-choille air an taobh 
so, agus làmh-choille air an taobh eile 
do na dh'fhàgadh air am fad do 
chùirteinibh a' bhùtha, crochar e thar 
taobhan a' phàilliuin, air an taobh so, 
agus air an taobh eile, g"a chòmhdach- 

14 Agus ni thu còmhdach air soti 
a' bhùtha do chroicnibh reitheachan 
air an dath dearg, agus còmhdach do 
chroicnibh bhroc os a chearm. 

15 Agus ni thu buird air son a' 
phàilliuin do fhiodh sitim, 'nan seas- 
amh : 

16 Deich làmha-coille fad buird, 
agus làmh-choille gu leth leud aon 
bhuird. 

17 Bithidh dà làimh ag aon bhòrd, 
air an cur an ordugh fa chomhair a 
che'Ue ; mar so ni thu do uile bhòrd- 
aibh a' phàilliuin. 

18 Agus ni thu na buird air son a' 
phàilliuin, fichead bòrd air an taobh 
deas, ris an àirde deas. 

19 Agus ni thu dà fhichead cos 
airgid> fuidh 'n fhichead bòrd: da 
chois fuidh aon bhòrd a rèir a dhà 
làimh, agUs dà chois fuidh bhòrd eile 
a re"ir a dhà làimh. 

20 Agus air son an dara taoibh doM 
phàilliun air an taobh tuath, fichead 
bòrd; 

21 Agus an dà fhichead cos a dh' 
airgiod, dà chois fuidh aon bhòrd, ag- 
us dà chois fuidh bhòrd eile. 

22 Agus air son taobhan a' phàill- 
iuin air an làimh an iar, ni thu sè 
buird. 

23 Agus ni thu dà bhòrd air son 
oisinnean a' phàilliuin san dà thaobh. 

24 Agus bithidh iad air an coimh- 
cheangal fuidhe, agus mar an ceudn3 
bithidh iad air an coimhcheangal os a 
cheann ri aon fhailbheig: mar so 
nìthear dhoibh le chèile ; bithidh iad 
air son an dà oisinn. 

25 Agus bithidh ochd buird ann, 
agus an cosan a rfft'airgiod, sè cosa 
detig ; dà chois fuidh aon bhòrd, agus 
dà chois fuidh bhòrd eile. 

26 Agus ni thu croinn do fhiodh 
sitim ; cùig air son nam bòrd air aon 
taobh do'n phàUliun, CAIB. XXVII. 75 27 Agus cùig croinn air son nara 
feòrd air an taobh eile do'n phàilliun, 
agus cùig croinn air son bhòrd taoibh 
a' phàilliuin air son an dà thaobh an 
ier. 

28 Agus ruigidh an crann raeadhon- 
ach ann am meadhon nam bòrd o 
cheann gu ceann. 

, 29 Agus còmhdaichidh tti thairis 
na buird le h-òf; agus ni thu am 
failbheagan a dh'òi mar àiteachan do 
na crannaibh : agus còmhdaichidh tu 
thairis na croinn le h-òr. 

50 Agus togaidh tu suas am pàilliun 
a rèir a shamhlaidh, a nochdadh dhuit 
san t-sliabh. 

31 Agus ni thu brat do ghorm, àgus 
do chorcur, agus ilo scarlaid, agus a 
dh'axiart grinn toinnte: a dh'obair 
ealanta nithear e, le cembaibh. 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir 
puist do fhìodh sitim, air an còmhd- 
achadh thairis le h-òr: agus bithidh 
an cromagan a dh'òr, air na ceithir 
bonnaibh airgid. 

53 Agus crochaidh tu suas am brat 
fuidh na cromagaibh, agus bheir thu 
Bteach ann an sin àirc na Fianuis, an 
taobh a stigh do'n bhrat : agus roinn- 
idh am brat dhuibhsan eadar an t-ionad 
naomha agus an t-ionad ro-naomha. 

54 Agus cuiridh tu a' chaithir- 
thròcair air àirc na Fianuis, san ìonad 
ro-naomhai 

55 Agus cuiridh tu am bùrd an leth 
muigh do'n bhrat, agus an coinnleirfa 
chomhair a' bhuird air taobh deas a' 
phàilliuin : agus cuiridh tu am bòrd 
air an taobh tuath. 

56 Agus ni thu còmhdach air son 
doruis a' bhùdia, do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, agus do anart 
gvinn toinnte, oibrichte le h-obair 
ghreise. 

57 Agus ni thu air son a' chòmhd- 
aich cùig puist do fhioiìh sitim, agus 
còmhdaichidh tu thairis iad le h-òr, 
airm I ilìiidh an cromagan a dh'br, agus 
tilgidh tu air an son cùig buirai umh- CAIB. XXVII. 
A GU 8 ni thu àltair do fhiodh sitim; 
-^ 1 - cùig làmha-coille air fad, agus 
cùig làmha-coille air leud : bithidh an 
altair cèithir-cheamach, agus a h-àirde 
tri làmha-coille. 

2 Agus ni thu a h-adhaircean air a 
ceithir oisinnibh : bithidh a h-adhairc- 
ean do'n ni cheudna : agus còmhdaich- 
idh tu thairis i lè h-umha. 

3 Agus ni thu a h-aighnean h 
ghabhail a luatha, agiis a sluasaidearL 
agus a cuachan, agus a greimichearl, 
agus ah-aighnean-teine : asoithichean 
Uile ni thu a AVumha. 

Agus ni thu dh'i cliath do lìon- 
obair umha : agus ni thu air an llon 
ceithir failbheagan umha air a cheithir 
oisinnibh. 5 Agus cuiridh tu e fuidh chuairt 
na h-altarach gu h-ìosal, agus bithidh 
an lìon gu ruig meadhon na h-altar- 
ach. 

6 Agus ni thu bataichean do'n 
altair, bataichean do fhiodh sitim, ag- 
us còmhdaichidh tu thairis iad le h- 
umha. 

7 Agus cuirear na bataichean anns 
na failbheagaibh, agus bithidh ha 
bataichean air dà thaobh na h-altar- 
ach g'a giùlan. 

8 Fàs le bòrdaibh ni thu i ; mar a 
nochdadh dhuit san t-sliabh, raar sin 
nìthear i. 

9 Agus ni thu cùirt a' phàilliuin air 
an taobh deas, ri deas : bithidh cùirt- 
einean air son na cùirte do anart grinn 
toinnte ; ceud làmh-choille am fad, air 
aon taobh. 

10 Agus btihidk a fichead post, agus 
am fichead bonn a (//i'umha : bithidh 
cromagan nam post, agus an cuairt- 
eagan, a tf,Vairgiod. 

11 Agus mar an ceudna air an 
taobh tuath air fad, biihidh cùirteine 
ceud làmh-choille air fad, agus a fichead 
post, agus am fichead bonn a <//f*umha : 
cromagan nam post, agus an cuairt- 
eagan, a dh'aixgiod. 

12 Agus air leud na cùirte air an 
taobh an iar, bithidh cùirteine do leth- 
cheud làmh-choille : am puist deich, 
agus am bùinn deich. 

13 Agus bithidh leud na cùirte air 
an taobh an ear, ris an àird an ear, 
leth-cheud làmh-choille. 

14 Agus bithidh na cùirteinean air 
aon taobh cùig làmha-coille deug : am 
puist tri, agus am buinn tri. 

15 Agus air an tacbh eile bithidh a 
cùirteine cùig làmha-coille deug: am 
puist tri, agus am buinn tri. 

16 Agus air son geata na cùirte 
bithidh brat a dh'fhichead làmh- 
choille, do ghorm, agus do chorcur, 
agus do scarlaid, agus a rfù'anart grinn 
toinnte, oibiichte le h-obair shnàth- 
aide : am puist ceithir, agus am buinn 
ceithir. 

17 Bithidh na puist uile tirachioll 
na cùirte air an ceangal mu'n cuairt 
le h-airgiod: bilhidh àn cromagan a 
dh'airgiod, agus am buinn a dh'umha, 

1S Fad na cùirte ceud làrah-choille, 
agus a leud leth-cheud bimh-choilh 
sgach àite, agus a /i-àirde cùig làmha- 
coille, a rfA'anart grinn toinnte ; agus 
am buinn a dh'umha. 

19 Bithìdh uile shoifhichean a' 
phhilliuin^ 'na sheirbhis uile, agus a 
phinneachan uile, agUs pinneacha na 
cùirte uile do umha. 

20 Agus àithnidh tu do chloinn Is- 
raeil, gu'n toir iad a fionnsUidh oladh 
fhìor-ghlan a' chroinn-olaidh, brùite 
alr son an t-soluis, a thoirt air an 
lòchran lasadli an còmhnuidh. 

21 Ann am bùth a' choimhthionail 
an taobh a muigh do'n bhrat a tu fa 76 ECS< 

chomhair na Fianuis, orduichidh Aa- 
ron e, agus a mhic, o f heasgar gu 
maduinn an làthair an Tighearna: 
bithidh e 'na reachd siorruidh d'an 
ginealachaibh, a leth chloinn Israeil. 

CAIB. XXVIII. 

AGUS gabh a t'ionnsuidh Aaron do 
bhràthair, agus a mhic maille 
ris, o mheasg chloinn Israeil, a chum 
gu fritheil e dhomhsa ann an dreuchd 
an t-sagairt, eadhon Aaron, Nadab ag- 
us Abihu, Eleasar agus Itamar, mic 
Aaroin. 

2 Agus ni thu èìdidh naomha do 
d' bhràthair Aaron, air son glòire, ag- 
us air son maise. 

3 Agus labhraidh tu riu-san uile a 
ta glic an cridhe, a lion mise le spiorad 
a' ghliocais; agus ni iad eldidh Aa- 
roin, g'a choisreagadh, a chum gu 
fritheil e dhomhsa ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

4 Agus so an eididh a ni iad ; uchd- 
èididh, agus ephod, agus falluinn, agus 
còta iomadh-dathach, crùn-sagairt, ag- 
uscrios: agus ni iad eididh naomha 
air son Aaroin do bhràthar, agus air 
son a mhac, a chum gu fritheil e 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agusgorm, 
agus corcur, agus scarlaid, agus anart 
grinn. 

6 Agus ni iad an ephod do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn toinnte, 
le h-obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne aice aguswar 

8 Agus bithidh crios rìomhach na 
h-ephoid a ta air a h-uachdar, arèir a 
h-oibre feln, do'n ni cheudna, eadhon 
do òr, do ghorm, agus do chorcur, agus 
do scarlaid, agus a dh' anart grinn 
toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich oiùcs, 
agus gearraidh tu orra ainmeaima 
chloinn Israeil. 

10 Sè d'an ainmibh air aon chloich, 
agus sè ainmeannachàich ah a' chloich 
eile, a xèxt an sinead. 

11 Le h-obair gearradair an cloich, 
le gearradh seulaidh, gearraidh tu an 
dà chloich, le ainmibh chloinn Israeil : 
bheir thu fa'near an ceangal ann am 
failibh òir. 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich 
air guailnibh na h-ephoid, mar chlacha 
cuimhneachain do chloinn Israeil. 
Agus giùlainidh Aaron an ainmean 
ann an làthair an Tighearn air a dhà 
ghualainn, mar chuimhneachan. 

13 Agus ni thu failean òir ; 

14 Agus dà shlabhruidh a dh'br 
f ìor-ghlan aig na cinn : ni thu iad a 
cfA'obair fhighte, agus ceanglaidh tu 
na slabhruidhean fighte ris na failean: 

15 Agus ni thu uchd-èididh a' 
bhreitheanaisleh-obairealanta; areir oibre na h-ephoid rri thu i : do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, agus do scar- 
laid, agus u dh' anart grinn toinnte ni 
thu i. 

1 6 Ceithir-chearnach bithidh i, agus 
dà-fhillte; rèis a fad, agusreis a leud. 

17 Agus cuiridh tuinnte suidheach- 
adh chlach, eadhon ceithir sreathan 
chiach; a' cheud sceatìi, sardius, topas, 
agus carbvmcul : so a' cheud sreath. 

18 Agus an dara sreath; emerald, 
saphir, agus daoimein. 

19 Agusantreassreath; Iigur,agat, 
agus ametist. 

20 Agus an ceathramh sreth ; beril, 
agus onics, agus iasper : ceanglar iad 
le h-òr 'nan suidheachadh. 

21 Agusbithidhnaclachanleainm- 
ibh chloinn Israeil, a dhà-dheug, a relr 
an ainmeanna; le gearradh seulaidh, 
bithidh gach aon aca le h-ainm fein a 
rèir an dà thrèibh dheug. 

22 Agus ni thu air an uchd-èididh 
slabhruidhean aig na cinn a dh'ob?lx 
f highte, dh'òx f ìor-ghlan. 

23 Agus ni thu air an uchd-èididh 
dà f hainne òir, agus cuiridh tu'n dà. 
fhàinne air dà cheamr na h-uchd- 
èidìdh. 

24 Agus cuiridh tu 'n dà shlabhruidh 
f highte òir san dà fhàinne, a ta air 
cinn na h-uchd-eididh. 

25 Agus dà cheann eile na dà 
shlahhruìdh fhighte daingnichidh tu 
anns an dà f hail, agus cuiridh tu iad 
air miribh^uailne na h-ephoid air a 
beulaobh. 

26 Agus ni thu dà fhàinne òir, agus 
cuiridh tu iad air dà cheann na h- 
uchd-èididh, san fhoir sin dith, a ta 
aig taobh na h-ephoid a stigh. 

27 Agus ni thu dà f hainne eile dct 
òr, agus cuiridh tu iad air dà thaobh 
na h-ephoid fuidhpe, làimh r'a cuid- 
thoisich,fa chorahaira coimhcheangail 
eile, os ceann crios rìomhach na h- 
ephoid. 

28 Agus ceanglaidh iad an uchd- 
èididh leis a f àinnibh, ri f àinnibh na 
h-ephoid le h-e"ill ghuirm, chum as 
gu'm bi i os ceann crios riomhach na 
h-ephoid, agus nach fuasglar an uchd- 
eididh o'n ephoid. 

29 Agus giùlainidh Aaron ainm- 
eanna chloinn Israeil ann an uchd- 
èididh a' bhreitheanais, air a chridhe, 
'nuair a theid e steach do'n ionad 
naomha, mar chuimhneachan ann an 
làthair an Tighearn a ghnàth. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd- 
èididh a' bhreitheanais, an Urim agus 
an Tumim ; agus bithidh iad air cridhe 
Aaroin, an uair a thèid e steach an 
làthair an Tigheana : agus giùlainidh 
Aaron breitheanas chloinn Israeil air 
a chridhe, ann an làthair an Tighearn 
an còmhnuidh. 

31 Agus ni thufalhiinnnah-ephoid 
uile do ghorm. 

32 Agus bithidh toll '.ia mullach, CAIB. XXIX. 77 toa meadhon: bithidh foir alce tim- 
chìoll a tuill a dh'obair fhighte, mar 
tholl lùirlch-mhàillich, a chum as 
nach reubar i. 

55 Agus gu h-iosal, air a h-iomall, 
pi thu pomgranata do ghorm, agus do 
cborcur, agus do scarlaid, air a h- 
ìomall mu'n cuairt; agus cluig òir 
eatorra mu'n cuairt. 

54 Clag òir agus pomgranat, clag 
6ir agus pomgranat, air iomall na 
falluinn mu'n cuairt. 

55 Agus bithidh i aìr Aaron gu 
frithealadh: agus cluinnear a fuaim, 
an uair a thèid e steach do'n ionad 
naomh an làthair an Tighcarn, agus 
an uair a thig e mach, a chum nach 
bàsaich e. 

56 Agus ni thu leac a dh' òr fior- 
ghlan, agus gearraidh tu oirre, coemhuil 
ri gearradh seulaidh, NAOMHACHD 
JDO'N TIGHEARNA. 

57 Agus cuiridh tu i air èìll ghuirm, 
agus bithidh i air a' chrùn-shagairt : 
air taobh beoil a' chrùin-shagairt 
bithidhi. 

58 Agus bithidh i air clàr eudain 
Aaroin, agus giùlainidh Aaron, cionta 
nan nithe naomha, a choisrigeas clann 
Israeil 'nan tiodhlacaibh naomha uile : 
agus bitliidh i air clàr 'eudain an 
còmhnuidh, a chum as gu'm bi iad 
taitneach an làthair an Tigheam. 

59 Agus ni tliu 'n còta le h-obair 
ghrèise a dh'anart grinn, agus ni 
thu'n crùn-sagairt a dh'anart grinn, 
agns ni thu 'n crios a dh'obair shnàth- 
aide. 

40 Agus do mhic Aaroin ni thu 
-còtaichean, agus ni thu dhoibh criosan, 
agus boineidean ni thu dhoibh, air son 
glòire agus air son maise. 

41 Agus cuiridh tu iad air Aaron 
do bhràthair, agus air a mhic maille 
lis ; agus ungaidh tu iad, agus coisrig- 
idh tu iad, agus naomhaichidh tu 
iad ; agus fritheilidh iad dhomhsa ann 
an dreuchd an t-sagairt. 

42 Agus ni thu dhoibh briogais 
anairt a dh'f holach an nochd : o'n 45 Agus bithidh iad air Aaron, agus 
air a mhic, an uair a thig iad a stigh 
do phàilliun a' choimhthionail, no 
'nuair a tbig iad am fagus do'n altair, 
_fi fhrithealadh san ionad naomha ; 
chum as nach giùlain iad aingidh- 
eachd, agus nach faigh iad bàs : bithidh 
* 'na reacbd sìorruidh dha fein, agus 
d'a shliochd 'na dheigh. 

CAIB. XXIX. 
A GUS so an ni a ni thu riu chum 

***■ an coisreagadh, gu frithealadh 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt : 
<Gabh aon tarbh òg, agus dà reithe 
gun ghaoid, 

2 Agus aran neo-ghoirtichte, agus 
breacagan neo-ghoirtichte coimh- measgtaleh-oladh,agus gearragan neo- 
ghoirtichte, ungta le h-oladh : do phlùr 
a' chruithneachd ni thu iad. 

5 Agus cuiridh tu iad ann an aon 
bhascaid, agus bheir thu iad leat sa' 
bhascaid, maille ris an tarbh òg agus 
an dà reithe. 

4 Agusbheirthu Aaron agus a mhic 
gu dorus pàilliuin a' choimhthionail, 
agus ionnlaididh tu iad le h-uisge. 

5 Agus gabhaidh tu an èididh,agus 
cuiridh tu an còta air Aaron, agus 
falluinn na h-ephoid, agus an ephod, 
agus an uchd-eididh, agus crioslaichidh 
tu e le crios rìomhach na h-ephoid. 

6 Agus cuiridh tu an crùn-sagairt 
air a cheann, agus an crùn naomh air 
a' chrùn-shagairt. 

7 Agus gabhaidh tu 'n oladh- 
ungaidh, agus dòirtidh tu air a cheann 
i, agus ungaidh tu e. 

8 Agus bbeir thu leat a mhic agus 
cuiridh tu còtaichean orra. 

9 Agus crioslaichidh tu iad le crios- 
aibh (Aaron agus a mhic) agus cuiridh 
tu na boineidean orra : agus is leo-san 
dreuchd an t-sagairt le reachd bith- 
bhuan : agus coisrigidh tu Aaron agus 
a mhic. 

10 Agus bheir thu fa'near an tarbh 
a thoirt gu beulaobh pàilhuin a' 
choimhtbionail : agus cuiridh Aaron 
agus a mhic an làmhan air ceann an 
tahbh. 

1 1 Agus marbhaidh tu an tarbh an 
làthair an Tigheama, làimh ri dcms 
pàilliuin a' choimhthionail. 

12 Agus gabhaidh tu do fhuil an 
tairbh, agus cuiridh taiaìr adhaircibh 
na h-altarach le d'mheur, agus dùirt- 
idh tu 'n f huil uile aig bun na h-altar- 
ach. 

15 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uiie 
a ta còmhdachadh a' mhionaich, agus 
an scairt a ta os ceann nan àinean, ag- 
us an dà àra, agus an t-saill a ta orra, 
agus loisgidh tu iad ah an altair. 

14 Ach feoil an tairbh agus a sheice, 
agus 'aolach loisgidh tu le teine an 
taobh a muigh do'n champ : ìs tabh- 
artas-peacaidh e. 

15 Gabhaidh tu mar an ceudna aon 
reithe, agus cuiridh Aaron agus a mhic 
an làmhan air ceann an reithe. 

16 Agus marbhaidh tu an reithe, 
agusgabhaidh tu 'f huil, aguscrathaidh 
tu i mu'a cuairt air an altair. 

17 Agus gearraidh tu an reithe 'na 
mhìribh, agus nighidh tu a mhionach, 
agus a chosan, agus cuiridh tu iad air 
a mhìribh, agus air a cheann. 

18 Agus loisgidh tu an reithe uile 
air an altair : is tabhartas-loisgte e do 
'n Tighearna ; f àile cùbhraidh, tabh- 
artasair athoirt suas le teine do'n Tigh- 
eam. 

19 Agus gabhaidh tu an reitheeile, 
agus cuiridh Aaron agus a mhic an 
làmhan air ceann an reithe. 

20 An sin marbhaidh tu an reithe, agus gabhaidh tu d'a f huil, agus cuir- 
idh tu i air bàrr cluaise deis Aaroin, 
agus air bàrr cluaise deis a mhac, ag- 
us air ordaig an làimhe deise, agus air 
ordaig an coise deise; agus crathaidh 
tu an fhuil air an altair mu'n cuairt. 

21 Agus gabhaidh tu do'n fhuil a ta 
air an altair, agus do'n oladh-ungaidh, 
agus crathaidh tu iad air Aaron, agus 
air 'e'ididh, agus air a mhic, agus air 
Èididh a mhac maille ris : agus cois- 
rigèar e feiri, agus 'fididh, agus a mhic, 
agus èididh a mhac maille ris. 

22 Mar an ceudna gabhaidh tu do'n 
reithe an t-saill, agus bun an earbaUl, 
agus an t-saill a ta còmhdachadh a' 
mhionaich, agus scairt nan àinean, ag- 
us an dà àra, agus an t-saill a ta orra, 
agus an slinnean deas ; oir is reithe 
coisreagaidh e. 

23 Agus aon bhuilionn arain, agus 
aon bhreacag arain le h-oladh, agùs aon 
ghearrag à bascaid an arain neo-ghoirt- 
ichte a ta 'n làthair an Tighearn. 

24 Agus cuiridh tu iad uile ann an 
làmhan Aaroin, agus ann an làmhan 
a mhac ; agus luaisgidh tu iad mar 
thabhartas-luaisgte an làthair anTigh- 
earn. 

25 'Agus gabhaidh tu iad bhàrr an 
làmh, agus loisgidh tu iad air an altair 
mar thabhartas-loisgte, chum fàile 
chùbhraidh an làthair an Tighearn : 
is tabhartas e air a thoirt suas le teine 
d,o'n Tighearn. 

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o 
reithe coisreagaidh Aaroin, agus luais- 
gidh tu e mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearn : agus bithidh sin 
agadsa mar chuibhrionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an 
tabhartais-luaisgte, agus slinnean an 
tabhartais-thogta, a chaidh luasgadh, 
agus a thogail suas do reithe a' chois- 
reagaidh, eadhon do'n ni sin a's le h- 
Aaron, agus do'n ni sin a bkuineas d'a 
mhic. 

28 Agus bithidh e le h-Aaron agus 
le 'mhic le reachd bith-bhuan o chloinn 
Israeil ; oir is tabhartas-togta e : agus 
bithidh e 'na thabhartas-togta o chloinn 
IsraeU do ìobairtibh an tabharte 
sith, eadhon an tabhartas-togta do'n 
Tighearn. 

29 Agus is le mlc Aaroin 'eldidh 
naomha-san 'na dhèigh, gu bhi air an 
ungadh innte, agus gu bhi air an cois- 
reagadh innte, 

30 Seachd làithean cuiridh esan d'a 
mhic air i, a bhios 'na shagart 'na àit, 
a thèid a stigh do phàilliun a' choimh- 
thionail, a fhrithealadh san ionad 
naomha. 

31 Agus gabhaidh tu reithe a' chols- 
reagaidh, agus bruichidh tu 'f heoil san 
ionad naomha. 

32 Agus ithldh Aaron agus a mhic 
feoil an reithe, agus an t-aran a ta sa' 
bhascaid, aigdorus pailUuin a' choimh- 
thioaail. 33 Agus ithidh iad na nithe sin leis 
an d'rinneadh an rèite, chum an cois- 
reagadh agus an naomhachadh : ach 
cha 'n ith coigreach dhiubh, do bhrìgh 
gu bheil iad naomha. 

34 Agus ma dh'fhàgar a bheag a 
dhfheoil a' choisreagaidh, no bheag 
do'n aran, gus a' mhaduinn, an sin 
loisgidh tu am fuigheall le teine : cha 
'n ithear e, do bhrìgh gu bheil e 
naomha. 

35 Agus ni thu mar so ri h-Aaron, 
agus r'a mhic, a rè'ir nan uile niihe a 
dh'àithn mise dhuit : seachd làithean 
coisrigidh tu iad. 

36 Agus bheir thu seachad gach là 
tarbh òg mar thabhartas-peacaidh, 
chum rèite : agus glanaidh tu an altair, 
an uair a ni thu rtìte air a son, agus 
ungaidh tu i chum a naomhachadh. 

37 Seachd làithean ni thu rèite air 
son na h-altarach, agus naomhaichidh 
tu i ; agus bithidh i *na h-altair ro- 
naomha : gach ni a bheanas ris an al- 
tair, naomhaichear e. 

38 Agus so an ni a bheir thu seachad 
air an aitaìr; dà uan a dh'aois bliadh- 
na, o là gu là an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad sa' 
mhaduinn, agus an t-uan eile bheir thu 
seàchad mù f heasgar. 

40 Agus maille ris an aon uan ar» 
deicheamh cuid do phlùr m'm measgta 
leis a' cheathramh cuid do hin a dh'- 
oladhbhrùite; agus an ceathramh cuid 
do hin a dh'fhìon, mar thahhartas- 
dibhe. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu 
seachad mu fheasgar, agus ni thu ris 
a relr tabhartais-bidh na maidne, ag^. 
usarèir a tabhartais-dibhe, mar f hàUe 
cùbhraidh, tabhartas air a thoirt sua3 
le teine do'n Tighearna. 

42 Bithidh so 'na thabhartas-loisgte 
bith-bhuan air feadh bhur ginealacha, 
aig dorus pàilUuin a' choimhthionail 
an làthair an Tighearna, far an coinn. 
ich mise sibh, a labhalrt riut-sa*n sin, 

43 Agus an sin coinnìchidh misa 
clann Israeil, agus naomhaichear am 
n,ìl!i<in lem'ghlòtr. 

44 Agus naomhaichidh ml pailhun 
a' choimhthionail, agus an altair s 
naomhaichidh mi mar an ceudna Aa- 
ron agus a mhlc 5 gu frlthealadhdhomh 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

45 Agus gabhaidh mi còmhnuidh 
am measg chloinn Israeil, agusbithidh 
mi a'm' Dhla aca. 

46 Agus blthidh fios aca gur mise 
an Tighearn an Dia, a thug a mach jad 
à tir na h-Eiphit, a chum 's gu'n gabh 
mi còmhnuidh 'nam measg : /* rnise 
an Tigheam an Dia. AGUS ni thu altair a losgadh tùise 
oirre; do fhiodh sitim ni thu i; 
2 Làmh-cholUe a fad, agus làmh- 
choille a leud (ceithir-chearnach bith- idh i) agus dà làmh-choille a h-àirde ; 
bithidh a h-adhaircean do'n ni cheud- 
na. 

3 Agus còmhdaichidh tu thairis i le 
h-òr fìor-ghlan, a mullach, agus a 
taobhan mu'n cuairt, agus a h-adh- 
aircean : agus ni thu dh'i coron òir 
mu'n cuairt. 

4 Agus dà fhailbheig òir ni thu dh'i 
fuidh a coron ; aig a dà oisimi ni thu 
iad, air a dà thaobh : agus bithidh iad 
air son àiteachan do na bataichibh 
chum a giùlan leo. 

5 Agus ni thu na bataichean do 
f hiodh sitim, agus còmhdaichidh tu 
thairis iad le h-òr. 

6 Agus cuiridh tu i fa chomhair an 
roinn-bhrat, ata làimh ri àirc na Fian- 
uis ; air beulaobh na caithir-thròcair, 
a ta os ceann na Fianuis, far an coinn- 
ich mise thu. 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chùbh- 
raidh oirre gach maduinn: an uair a 
dheasaicheas e na lòchrain, loisgidh e 
tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aaron na 
lòchrain mu f heasgar, loisgidh e tùis 
oirre ; tuis bhith-bhuan an làthair an 
Tigheam, air feadh bhur ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach 
sam bith oirre, no ìobairt-loisgte, no 
tabhartas-bìdh ; ni mò dhòirteas sibh 
tabhartas-dibhe oirre. 

10 Agus ni Aaron relte airah-adh- 
aircibh aon uair sa' bhliadhna, le fuil 
ìobairt-pheacaidh na reite : aon uair 
sa' bhliadhna ni e rèite oirre, air feadh 
bhur ginealacha: thairo-naomhado'n 
Tighearn. 

11 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

12 'Nuair a ghabhas tu cunntas 
chloinn Israeil a reir an àireimh, an 
sin bheir gach duine dhiubh èiric air 
son 'anama do'n Tighearna, 'nuair a 
dh'àirmheas tu iad ; a chum nach bi 
plàigh 'nam measg, an uair a dh'àir- 
mheas tu iad. 

13 Sobheir iad uatha, gach aon a 
thèid seachad 'nam measg-san a dh'- 
àirmhear ; leth seceil, a rèir seceil an 
ionaid naoimh ('s e secel 6chead gerah) 
ieth seceil mar thabhartas do'n Tigh- 
eama. 

14 Bheir gach aon a the'id seachad 
"nam measg-san a dh'àirmhear, o 
fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
■eheann, tabhartas do'n Tighearna. 

15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, 
agus cha toir am bochd ni's lugha na 
leth seceil, an uair a bheir iad tabh- 
artas do'n Tighearn, a dheanamh reite 
6jr son bhur n-anamanna. 

16 Agus gabbaidh tu airgiod na rtìte 
o chloinn ìsraeil, agus cuìridh tu air 
leth e fa chomhair seirbhis pàilliuin a' 
choimhthionadl - agus bithidh e 'na 
chuimhneaehan do chloinn Israeil an 
làthair an Tighearn, a dheanamh rèite 
aix son bb-ur n-anamanaa. 17 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

1S Ni thu mar an ceudna soitheach- 
ionnlaid a d/t'umha, agus a chos a 
dh'umha, chum ionnlaid : agus cuiridh 
tu e eadar pàiiliun a' choimhthionail 
agus an altair, agus cuiridh tu uisge 
ann. 

19 Agus ionnlaididh Aaron agus a 
mhic an làrahan, agus an cosan as. 

20 'Nuair a theid iad a steach do 
phàilliun a' choimhthionail, ionnlaid- 
idh siad iad fein le h-uisge, chum as 
nach faigh iad bàs ; no 'nuair a thig 
iadam fagus do'n altair a fhrithealadh, 
a losgadh tabhartais a bheirear suas ie 
teine do'n Tighearn. 

21 Agus ionnlaididh iad an làmhan 
agus an cosan, a chum as nach faigh 
iad bàs: agus bithidh e 'na ordugh 
bith-bhuan dhoibh, eadhon dha fèin 
agus d'a shliochd air feadh an gineal- 
acha. 

22 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit fèin mar an 
ceudna spìosraidh thaghta do mhirr 
fìor-ghlan, cùig ceud sccel, agus do 
chanal cùbhraidh a leth uiread, eadhon 
dà cheud agus leth-cheud secel, agus 
do chalamus cùbhraidh dà cheud agus 
leth-cheud secel, 

24 Agus do chasia cùig ceud secel, a 
reir seceil an ionaid naoimh, agus hin 
do oladh a' chroinn-olaidh. 

25 Agus ni thu dheth oladh-ungaidli 
naomha, oladh-ungaidh coimhmeasgta 
rèir ealadhain an leigh ; bithidh i 'na 
h-oladh-ungaidh naomha. 

26 Agus ungaidh tu pàilliun a' 
choimhthionail leatha, agus àirc na 
Fianuis, 

27 Agus am bòrd agus a shoithichean 
uile, agus an coinnleir agus a shoith- 
ichean, agus altair na tùise, 

28 Agus altair na h-ìobairt-loisgte 
agus a soithichean uile, agus an soith- 
each-ionnlaid agus a chos. 

29 Agus naomhaichidh tu iad, a 
chum as gu'm bi iad ro-naomha : ge 
b'e ni abheanasriu, bithidh e naomha. 

30 Agus ungaidh tu Aaron agus a 
mhic, agus coisrigidh tu iad, gu frith- 
ealadh dhomhsa ami an dreuchd an 
t-sagairt. 

51 Agus labhraidh tu ri cloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Bithidh i so 'na h-oladli- 
ungaidh naomha dhomhsa, air feadh 
bhur ginealacha. 

32 Air feoil duine cha dòirtear i, 
ni mò a ni sibh a leithid, a reir a 
measgaidh ; a ta i naomha, agus 
naomha bithidh i dhuibh. 

35 Ge b"e neach a mheasgas ni 
cosmhuil rithe, agus ge b'e neach a 
chuireas a bheag dhith air coigreach, 
gu deimhin gearrar as o 'shluagh e. 

54 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Gabh dhuit spìosraidh chùbh - 
rajdh, stacte, agus pnicha, agus gal- po Ecsor 

lianum; spiosraidhchùbhraidhmaille | 
r'\ tùis f hìor-ghloin : do gach aon 
diubh bithidh an t-aon tomhas. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, 
aix a dheanamh suas a rèlr ealadhain 
aa lèigh, coimhmeasgta, fìor-ghlan, 
naomha. 

36 Agus bruthaidh tu cuìd deth ro- 
mhin, agus cuiridh tu cuid deth fa 
chomhair na Fianuis ann am pàilliun 
a' choimhthionail, far an coinnich 
mise thu : ro-naomha bithidh e 
dhuibh. 

37 Agus am boltrachan a ni thu, 
cha dean sibh a leithid duibh fèin, a 
reir a mheasgaidh ■ bithidh e dhuitse 
naomha do'n Tighearna. 

38 Ge b'e neach ania choslas a 
ghabhail fàile uaith, gearrar as o 
'shluagh e. 

CAIB. XXXI. 

AGUS labhair an Tighearnari Maois, 
ag ràdh, 

2 Feuch, ghairm mi air ainm Besa- 
leel mac Uri, mhic Hur, do thrèibh 
ìudah ; 

3 Agus lìon mi e le spiorad Dhè, 
ann an gliocas, agus ann an tuigse, 
a?us ann an eòlas, agus anns gach uile 
ghnè oibre, 

4 A dhealbhadh oibre ealanta 
dh'oibreachadh ann an òr, agus ann 
an airgiod, agus ann an umha, 

5 Agus ann an gearradh chlach a 
chum an ceangal, agus ann an gearr- 
adh fiodha, a dh'oibreachadh anns 
gach uile ghnè oibre. 

6 Agusmise,feuch,thugmiseachad 
maille ris Aholiab mac Ahisamaich, 
do thrèlbh Dhain; agus ann an cridhe 
gach neach a ta glic-chridheach chuir 
mi gliocas, 'agus ni iad gach ni a 
dh'àithnmidhuit; 

7 Pailliun a' choimhthionail, agus 
àirc na Fianuis, agus a' chaithir- 
thròcair a ta oirre, agus uile uidheam 
a' phàilliuin, 

8 Agus am bòrd agus 'uidheam, 
agus an coinnleir f ìor-ghlan le 'uidh- 
eani uile, agus altair na tùise, 

9 Agus altair na h-ìobairt-loisgte le 
h-uidheam uile, agus an soitheach- 
ionnlaid agus a chos, 

10 Agus èididh na seirbhis, agus 
eididh naomha air son Aaroin an 
t-sagairt, agus e"ididh a chuid mac, 
gu frithealadh ann an dreuchd an 
t-sagairt, 

11 Agus an oladh-ungaidh, agus 
tttis chùbhraidh air son an ionaid 
naoimh ; a re"ir nan uile nithe a dh'- 
àithn mi dhuit, ni iad. 

12 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

13 Labhair thusa mar an ceudna ri 
cloinn Israeil, ag ràdh, Gu deimhin 
coimhididh sibh mo shàbaidean; oir 
h comharadh sin eadar mise agus 
fibhse, air feadh bhur ginealacha ; chum as gu'm bi fios agaibh gur mise 
an Tighearn, a naomhaìcheas sibh. 

14 Coimhididh sibh uime sin an 
t-sabaid; oir a ta i naomha dhuibh. 
Esan a thruailleas 1, cuirear gtt cinnt- 
each gu bàs e ; oir gach neach a ni 
obair oirre, gearrar an t-anam sin as o 
mheasg a shluaigh. 

15 Sèlàitheanfeudarobairadhean- 
amh, ach san t-seachdamh tha sàbaid 
f hois, naomha do'n Tighearna : gach 
neach a ni obair air là na sàbaid, cuir- 
ear gu cinuteach gu bàs e. 

16 Uime sin coimhididh clann Is- 
raeil an t-sàbaid, a ghleidheadh na 
sàbaid air feadh an ginealacha, mar 
choimhcheangal sìomiidh. 

17 Eadar mise agus clann Israeil is 
comharadh i a chaoidh ; oir ann an 
sè làithibh rinn an Tighearna na 
nèamhan agus an talamh, agus air an 
t-seachdamh là sguir e, agus ghabh e 
fois. 

18 Agus thug e do Mhaois, an uah* 
a sguir e do labhairt ris ah sliabh 
Shinai, dà chlàr na Fianuis, clàir 
chloiche, sgrìobhta le meur Dhè\ 

CAIB. XXXII. 

AGUS an uair a chunnaic an sluagh 
gu'n d'rinn Maois moilie ann an 
teachd a nuas as an t-sliabh, chruinn- 
ich iad iad fein gu h-Aaron, agus 
thubhairt iad ris, Eivich suas, dean 
dhuinn dèe a thàd romhainn ; oir a 
thaobh a' Mhaois so, an duine a thug a 
nlos sinn à tìr na h-Eiuhit, cha 'n'eil 
f hios againn ciod a thhinig air. 

2 Agus thubhairt Aaron riu, Brisibh 
dhibh na cluas-f hailean òir a ta ann 
an cluasaibh bhur ban, bhur mac, 
agus bhur nigheana, agus thugaibh a 
m' ionnsuidhs' iad. 

3 Agus bhris an sluagh uile dhiubh 
na cluas-fhailean òir a bha 'nan cluas- 
aibh, agus thug iad gu h-Aaron iad. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh ; 
agus chum se e le inneal-gearraidh, 
an dèigh dha laogh leaghta dheanamh 
dheth, agus thubhairt iad, Sin do dhèe, 
O Israeil, a thug a nìos thu à tir na 
h-Eiphit. 

5 Agus an uair a chunnaic Aaron 
e, thog e altair fa 'chomhair, agus thug 
Aaron gairm, agus thubhairt e, Is là 
feille am màireach do'n Tigheam. 

6 Agus dh'èirich iad suas gu moch 
air an là màireach, agus thug iad suas 
tabhartais-loisgte, agus thug iad leo 
tabhartais-sìth : agus shuidh an sluagh 
sìos a dh'itheadh agus a dh'òl, agus 
dh'èirich iad suas gu sùgradh. 

7 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Imich, falbh sìos ; oir thruail! 
do shluagh, a thug thu mach a tir na 
h-Eiphit, iadfein. 

8 Chlaon iad gu grad o'n t-slighe a 
dh'àithn mise dhoibh : rinn iad dhoibh 
fein laogh leaghta; agus rinn iad 
aoradh dha, agus thug iad suas lobairt' air falbh o a fear, tha e deanamh adh- 
altrannais. 

19 Bha duine saoibhir àraidh ann, 
a bha air a sgeadachadh le purpur ag- 
us llon-eudach grinn, agus blia e caith- 
eadh a bheatha gach là gu sòghail le 
mòr-ghreadhnachas : 

20 Agus bha duine bochd àraidh 
ann, d'ara b'ainm Lasarus, a chuir- 
eadh 'na luidhe aig a dhorus, làn do 
chreuchdaibh, 

21 Agus bu mhiann leis bhi air a 
shàsuchadh leis an sbruileach a bha 
tuiteam o bhord an duine shaoibhir : 
seadh, àgus thàinig na madraidh agus 
dh'imlich iad a chreuchdari. 

2'<i Agus tharladh gu'n d'f huair an 
duine bochd bàs, agus gu'n do ghiùl- 
aìneàdhleis nà h-ainglibh e gu uchd 
Abrahaim : f huair an duine saoibhir 
bàs mar an cèudna, agus dh'adhlaic- 
eadh e. 

23 Agus ann an ifrinn thog e suas a 
shùileaii, air dlia bhi ann am piant- 
aibh, agus chùnnaic e Abraham fad 
uaith, agus Lasarus 'na uchd. 

24 Agus ghlaodh e, agus thubhairt 
e, Athair Abrahaim,deantròcairorm, 
àgus cuir Lasarus, chum gu'n tum e 
bàrr a mheoir ann an uisge, agus gu'm 
f uaraich e mo theangadh ; oir a ta mi 
air mo rò-phianadh san lasair so. 

25 Ach thubhairt Abraham, A 
mhic, cuimhnich gu'n d'f huair thusa 
do nithe maithe ri àm dhuit bhi beò, 
agus Lasarus mar an ceudna droch 
nithe : ach a nis a ta esan a' faotainn 
sòlais, agus a ta thusa air do phian- 
adh. 

26 Agùs a bhàrr air so uile, tha 
doimhne mhòr air a cur eadar sinne 
agus sibhse, air chor agus iadsan le am 
b'àiil <Joi à. so do 'ur ionnsuidh-sa, 
nach 'eii e 'n comas doibh ; agus nach 
mò tha e 'n comàs do aon neach teachd 
as sin d' ar n-ionnsuidh-ne. 

27 An sin thubhairt e, Uime sin tha 
mi a' gùidhe ort, athàir, gu'n cuireadh 
tu e gu tigh m'athar : 

28 Oir a ta cùignear bhràithrean 
agam ; chum gu'n toir e fianuis doibh, 
air eagal gu'n tig iadsan mar an ceud- 
na do'n ionad ro phiantach so. 

29 Thubhairt Abrahara risi Tha 
Maois agus na f àidhean aca, eisdeadh 
iad riu-san. 

30 AgusthubhairtesamNih-eadh, 
Athair Abrahaim: ach ma thèid 
neach d'an ionnsuidh o na marbhaibh, 
ni iad aithreachas. 

31 Agus thubhairt e ris, Mur èisd 
iad ri Maois agus ris na fàidhibh, cha 
mhò a chreideas iad, ged eireadh 
neach o na marbhaibh. 

CAIB. XVII. 
A N sin thubhairt e r>a dheisciob- 
* luibh, Cha'n fheudar nach tig 

ozlbheuman: ach is an-aoibhinn dasan 

troimh an tig iad. 2 B'fhearr dha gu'm biodh claeh- 
mhuilinn air a crochadh m'a mhuin- 
eal, agus gu'm biodh e air a thilgeadh 
san fhairge, na gu'n tugadh e oil- 
bheum do aon neach do'n mhuinntir 
bhig so. 

3 Thugaibh an aire dhuibh fèin : 
ma pheacaicheas do bhxàthair a'd' 
aghaidh, cronuich e; agus ma ghabh • 
as e aithreachas, thoir maitheanas da. 

4 Agus ma pheacaicheas e a'd' agh- 
aidh seachd uairean san là, agus gu'm 
pill e riut seachd uairean san là, ag 
ràdh, Tha aithreachas orm; thoir 
maitheanas da. 

5 Agus thubhairt na h-abstoil ris 
an Tighearn, Meudaich ar creidimh. 

6 Agus thubhairt an Tighearn, 
Nam biodh agaibh creidimh mar 
ghràinne do shìol mustaird, theireadh 
sibh ris a' chraoibh Shicamin so.Bi air 
do spìonadh as do f hreumhaibh, ag- 
us bi air do shuidheachadh sa' chuan ; 
agus bhitheadh i ùmhal duibh. 

7 Ach cò agaibh-sa aig am bheil 
seirbhiseach a' treabhadh, no ri buach- 
ailleachd, a their ris, an dèigh dha 
teachd a steach o'n fhearann, Thig 
air ball, agus suidh sìos chum bìdh ? 

8 Agus nach dòchadh e ràdh ris, 
Ulluich ni a ghabhas mise gu m' 
shuipeir, agus crioslaich thu fèin, agvu 
fritheil domh, gus an ith agus an òl 
mi ; agus 'na dhèigh sin ithidh agus 
òlaidh tusa ? 

9 An toir e buidheachas do'n 
t-seirbhiseach sin do bhrìgh gu'n 
d'rinn e na nithe a dh'orduicheadh 
dha ? cha saoil mi gu'n toir. 

10 Mar sin sibhse, "nuair a ni sibh 
nah-uile nithe adh'àithneadhdhuibh, 
abraibh, Is seirbhisich neo-tharbhach 
sinn : oir rinn sinn a mliàin an ni bu 
dligheach dhuinn a dheanamh. 

11 Anis, agdol suas da gu Ierusa- 
lem, chaidh e troimh mheadhon Sha- 
maria agus Ghalile. 

12 Agus an uair a bha e dol a stigh 
do bhaile àraidh, thachair deichnear 
dhaoine air a bha 'nan lobhair, a sheas 
f ad uaith : 

13 Agus thog iad suas an guth, ag 
ràdh, Iosa, a mhaighstir, dean tròcair 

14 Agus an uair a chunnaic e iad, 
thubhairt e riu, Imichibh, nochdaibh 
sibh fèin do na sagartaibh. Agus ag 
imeachd dhoibh, ghlanadh iad. 

15 Agus an uair a chunnaic aon 
diubh gu'n do leighiseadh e, phill e 
air ais, a' toirt glòire do Dhia le guth 
àrd, 

16 Agus thuit e air aghaidh aig a 
chosaibh-san, a' toirt buidheachais da: 
agus bu Shamaritanach e. 

17 Agus f hrèagair Iosa agus thubh. 
airt e, Nach do ghlanadh deichnear ? 
ach an naoinear, c'àit am bheil iad ? 

18 Cha d'f huaradh a phill a thoir 
glòire do Dhia, ach an coigreach so 

D 2 19 Agus thubhalrt eris, Eirich.im- 
ich ; shlànuich do chreidimh thu, 

20 Agus an uair a dh'fheòraich na 
Phairisich dheth, c'uin a thigeadh 
rloghachd Dhè, fhreagair e iad agus 
thubhairt e, Cha tig rìoghachd Dhè 
air chor gu fàicear i. 

21 Cha mhò a their iad, Feuch an 
sp, no, Feuch an sin : oir feuch, a ta 
rioghachd Dhè an taobh a stigh dhibh. 

22 Agus thubhairt e ris na deisciob- 
luibh, Thig na làithean anns am 
miannach leibh aon do làithibh Mbie 
an duine f haicinn, agus cha'n f haic 
sibhe. 

23 Agus their iad ribh, Feuch an 
so, no, Feuch an sud: narachaibh,ag- 
us na leanaibh iad. 

24 Oir mar a ta an dealanach a 
dhealraicheas o aon ionad fo nèamh, 
a' soillseachadh gus an ionaà eile fo 
nèamh, mar sin a bhitheas Mac an 
duine mar an ceudna 'na là fein. 

25 Ach is eigin da air tùs mòran do 
nithibh fhulang, agus a bhi air a 
dhiùltadh leis a' ghinealach so. 

26 Agusmar a bha e ann an làith- 
ibh Noe, mar sin mar an ceudna bith- 
idh e ann an làithibh Mhic an duine: 

27 Bha iad ag itheadh agus ag òl.a' 
pòsadh agus air an toirt am pòsadh, 
gus an là an deachaidh Noe a steach 
do'n àirc : agus thàinig an dìle, agus 
sgrios i iad uile. 

28 Amhuil fòs mar a thachair ann 
anlàitbìbhLot; bha iad ag itheadh 
agusagòl, a' ceannach agus a' reic- 
eadh, a' planndachadh agus a' togail 
aitreabh : 

29 Ach air an là sin fsm anns an 
dcachaidh Lot a mach à Scdom, 
fhrasadh teine agus pr.v.inasg o 
nèamh, agus sgiios e iad v.iìe. 

50 Is anri mar sin a bhitheas anns 
an là am foillsichear Mac an duine. 

31 Anns an là sin, an ti bhios air 
mullach an tighe, agus 'airneis anns 
an tigh, na tigeadh e nuas gu a toirt 
leis: agus an ti a ta sa' mhachair, na 
pilleadh esan air ais mar an ceudna. 

32 Cuimhnichibh bean Lot. 

33 Ge b'e neach a dh'iarras a 
bh'eatha fèin a thèarnadh, caillidh e 
i; agus ge b'e neach a chailleas a 
bheatha, ■gleidhidh esan i. i 

34 A ta mi ag ràdh nbh, anns an 
oidhche sin bithidh dithisdhaoinesan 
aon leabaidh ; gabhar aon diubh, ag- 
nsfàgar amfear eile. 

35 Bithidh dithis bhan a' bleath 
cuideachd; gabhar aon diubh agus 
fàeara'bheaneile. 

36 Bithidh dithis dhaoine anns a' 
mhachair; gabhar aon diubh agus 
f àear am fear eile. 

%7 Agus fhreagaìr ladsan agus 
tmibhairt iad ris, C'àit, a Thighearn ? 
agus thubhairt esan nu, Ge b'e àit am 
hi an corp, an sin crumnichear na CAIB. XVIU. 
A GUS labhair e cosamhlachd rin, a' 
-^f nochdadh gur còir urnuigh a 
dheanamh a ghnàth, agus gun f hann- 
achadh ; 

2 Ag ràdh, Bha breifheamh ann am 
baile àraidh, air nach robh eagal D^, 
agus aig nach robh urram do dhuine : 

3 Agus bha bantrach àraidh sa' 
bhaile sin, agus thàinig i d'a ionn- 
suidh, ag ràdh, Cum còir rium an 
aghaidh mo nàmhaid. 

4 Aaus cha b'àill leisrè tamuill: 
ach ina dheigh sin thubhairt e ann 
fein, G..ii nach 'eil eagal X)è orm, no 
urrarn agam do dhuine ; 

5 Gidheadh air son gu bheil a' 
bhantrach so cur dragha orm, cum- 
aidh mi còir rithe, air eagal le a sìr- 
theachd gu'n sgìthich i nai. 

6 Agus thubhairt an Tigheam, 
Eisdibh ciod a ta am breitheamh eu- 
corach ag ràdh. 

7 Agus nach dean Dia dioghaltas 
air son a dhaoine taghta fein, a ta ag 
eigheach ris a là agus a dh'oidhche, 
ged tha e fad-fhulangach mu"n 
timchioll? 

8 A ta mi ag ràdh ribh gu'n dean e 
dioghaIta6 air an son gu Iuath. Gidh- 
eadli, an uair a thig Mac an duine,am 
faigh e creidimh air an talamh ? 

9 Agus labhair e an cosamhlachd 
so ri dveam àraitìh a bha 'g earbsadh 
asda fèin gu'n robh iad 'nam flrean- 
aibh, agus a bha deanamh tàir air 
dreameiie: 

10 Chaidh dithis dhaoine suas do'n 
teampull a dheanamh urnuigh ; fear 
diirbh 'na Phairiseach, agus am fear 
eile 'na chls-mhaor. 

11 Sheas am Phairiseach leis ftìn, 
agus rinn e urnuigh mar so, A Vhè, 
tha mi toirt buidheachais duit nach 
'eil rai mar a ta daoine eìle, 'nan 
luchd-foireigin, eucorach, adhaltrann- 
ach, no eadhon mar an cìs-mhaor so. 

12 Tha mi a' trasgadh dà uair san 
t-seachduin, tha mi toirt deachaimh 
asna h-uile nithibh a ta mi sealbh- 
achadh. 

13 Agus air seasamh do'n chìs- 
mhaor fad air ais, cha b'àill leis fìu a 
shùl a thogail suas gu nèamh, ach 
bhuail e e 'uchd, ag rr.dh, A Dhia, 
dean tròcair ormsa ta am pheacach, 

14 A ta mi ag ràdh ribh, gu'n 
deachaidh am fear so sìos d'a thigh 
airfhìreanachadh ni's mb na'in fear 
ud eile : oir ge b'e neach a dh'àrdaich- 
easefèin, isiichear e; agus ge b'e a 
dhislicheas e Kin, hrdaichear e. 

15 Agus thug iad d'a ionnsuidh 
mar an ceudna naoidheana, chum 
gu'm beanadh e riu : agus an uair a 
chunnaic na deisciobuil so, chronuich 
siad iad. 

16 Ach air do Iosa an gairm d'a 
ionnsuidh, thubhairte, Fuilgibh do na 
leanabaibh tcachd am' ionnsuidhsa, CAIB. XXXIV. 89 5 Agus thamig an Tighearna nuas 
»nn an neul, agus sheas e maille ris an 
isìn ; agus ghairm e air ainra an Tigh- 
earn. 

6 Agus chaidh an Tighearna seach- 
ad fa 'chomhair, agus ghairm e, an 
TIGHEARN, AN TIGHEARNA 
DIA, iochdmhor agUs gràsmhor, Fad- 
fhulangach, agus pailt? ann an 
caoimhneas agus am fìrinn, 

7 A' gleidheadh tròcair do mhilt- 
ibh, a' maitheadh aingidheachd agus 
eusaontais, agus peacaidh, agus nach 
saor air aon dòigh an ciontach ; a' 
leantuinn aìngidheachd nan aìthrich- 
ean air a' chloinn, agus air cloinn na 
cloinne, air an treas agus air a' 
cheathramh ginealach. 

8 Agus rinn Maois deifir, agus 
chrom e a cheann ri làr, agus rinn e 

I aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma f huair mi 
nìs deadh-ghean a'd' shùilibh, O Thigh- 
earna, rachadh mo Thigheama guidh- 
eam ort, >nar measg, (oir U sluagh 
rag-mhuinealach iad,) agus maith 
dhuinn ar n-aingidheachd agus ar 
peacadh, agus gabh sinn mar t'oigh- 
reachd fein. 

10 Agus thubhairt e, Feuch, nì 
mise coirahcheangal ; ann an làthair 
do shluaigh uile ni mi nithe iongant- 
ach, nithe nach d'rinneadh an leithid 
air an talamh uile, no ann an aon 
<hinneach: agus chi an sluagh uile, 
am measg am bheil thu, obair an Tigh- 
earn : oir is ni uamhasach a ni mise 
riut. 

11 Coimhid thusa an ni a tha mi 
*g àitlmeadh dhuit an diugh : Feuch, 
fuadaichidh mi mach romhad an 
t-Amorach, agus an Canaanach, agus 
an t-Hiteach, agus am Peridseach, ag- 
us an t-Hibheach, agus an Iebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fèm, air 
eagal gu'n dean thu coimhcheangal ri 
luchd-àiteachaidh na tìre d'am bheil 
thu dol, air eagal gu'm bi e 'na ribeadh 
a'd' mheadhon : 

13 Ach sgriosaidh sibh an altairean, 
agus brisidh sibh an dealbhan, agus 
gearraidh sibh sios an doireachan. 

14 Oir cha dean thu aoradh do dhia 
sam bith eile ; oir an Tighearna, d'an 
ainm Eudmhor, is Dia eudmhor e: 

15 Air eagal gu'n dean thu coimh- 
cheangal ri luchd-àiteachaidh na tire, 
agus gu'n teid iad le striopachas an 
deigh an diathan, agus gu*n toir iad 
ìobairt d'an dèìbh, agus gu'n toir 
Tieacli cuireadh dhuit, agus gu'n ith 
thu d'a iobairt ; 

16 Agus gu'n gabh thu d'an nigh- 
eanaibh do d' mliic, agus gu'n tèid an 
nigheana le striopachas an dèigh an 
diathan, agus gu'n toir iad air do mhic 
dol le strìopachas an dtìgh an diathan. 

17 Cha dean thu dhuit fein diathan 
leaghta. 

18 Fè'ill an arain neo-ghoirtichte cumaidh tut seachd làithean ithidh 
tu aran neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn 
mi dhuit, ann an àm a' mhìos Abib ; 
oir anns a' mhìos Abib thàinig thu 
mach as an Eiphit. 

19 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrù is 
leams' e ; agus gach ceud-ghin am 
measg do spreidhe, ma's ann do'n 
bhuar no do na caoraich e, a bhios 
firiomu 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh 
tu le h-uan ; agus mur fuasgail thu e, 
an sin brisidh tu 'amhach. Uile 
cheud-ghin do mhac fuasglaidh tu ; 
agus chanochdarah-aon a'm' làthair- 
sa falamh. 

21 Sè làithean ni thu obair, ach aù* 
an t-seachdamh là gabhaidh tu fois : 
ann an àm an treabhaidh agus anns 
an f hoghar gabhaidh tu fois. 

22 Aguscumaidhtufeillnanseachd- 
uin, a' cheud toraidli do fhoghar a' 
chruithneachd, agus figill a' chròdh- 
aidh ann an deireadh na bliadhna. 

23 Triuaireansa'bhliadhnanochdar 
do mhic uile an làthair an Tighearna 
Iehobhah, Dè Israeil : 

24 Oir tilgidh mi mach na cinnich 
romhad, agus ni mi do chrìocha ni's 
farsuinge ; agus cha mhiannaich 
duine sam bith t'fhearann, an uair a 
theid thu suas g*ad nochdadh feìn am 
fianuis an Tigheama do Dhè, tri 
uairean sa' bhliadhna. 

25 Cha 'n ìobair thu fuil m'ìobairt- 
sa le taois ghoirt, cha mhò a dh'f hàgar 
gu maduinn ìobairt fèill na càisge. 

26 Toiseach ceud thoraidh t'fhear- 
ainn bheir thu do thigh an Tighearna 
do Dhè. Cha bhruich thu meann am 
hainne a mhàthar. 

27 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sgriobh thusa na focail so ; oir 
a rtìr brigh nam focal so rinn mise 
coimhcheangal riut fèin, agus ri h-Is- 
rael. 

28 Agus bha e 'n sin maille ris art 
Tigheama dà fhichead là agus dà 
fhichead oidhche; cha d'ith e aran, 
ni mò dh'òl e uisge: agus sgrìobh e 
air na clàir focail a' choimhcheangail, 
na deich àitheantan. 

29 Agus an uair a thàinig Maois a 
nuas o shliabh Shinai, (le dà chlàr na 
Fianuis ann an làimh Mhaois an uair 
a thàinig e nuas o'n t-sliabh) cha rohh 
fios aig Maois gu'n do dhealraich 
croicionn 'aghaidh, am feadh 'sa bha 
e còmhradh ris. 

30 Agus dh'amhairc Aaron agus 
clann Israeil uile air Maois ; agus, 
feuch, dhealraich croicionn 'aghaidh, 
agus bha eagal orra teachd am fagus 
da. 

31 Agus ghairm Maois orra; agus 
phill Aaron agus uachdarain a' 
choimhthionail uile d'a ionnsuidh: 
agus rinn Maois còmhradh riu. 

32 Agus 'na dhèigh sin thàinig 
clann Israeil uile am fagusda; agus 84 ECSC 

dh'àithn e dhcibh na h-uile nithe a 
labhair an Tighearna rìs ann an siiabh 
Shinai. 

53 A gus. sguir Maois a labhairt riu ; 
agus chuir e gnùis-bhrat air 'aghaidh- 

34 Ach an uair a chaidh Maois a 
steach an làthair an Tighearn a labh- 
airt ris, thug e 'n gnùis-bhrat deth, 
gus an d'thàinig e mach. Agus 
thàinig e mach, agus labhair e ri 
cloinn Israeil an ni sin a dh'àithneadh 
dha. 

35 Agus chunnaic clann Israeil 
aghaidh Mhaois, gu'n do dhealraich 
croicionn aghaidh Mhaois : agus chuir 
Maois an gnùis-bhrat air 'aghaidh a 
rìs, gus an deachaidh e stigh a labhairt 
ris. 

CAIB. XXXV. 

AGUS chruinnich Maois coimh- 
thional chloinn Israeil uile r'a 
cheile, agus thubhairt e riu, Sin na 
nithe a dh'aithn an Tighearna, gu'n 
deanadh sibh iad. 

2 Sè làithean nìthear obair, ach 
bithidh an seachdamh là dhuibh 'na 
là naomha, 'na shàbaid thàimh do'n 
Tighearna: ge b'e neach a ni obair 
air, cuirear gu bàs e. 

3 Cha'n fhadaidh sibh teine sam 
bith air feadh bhur n-àiteacha-còmh- 
nuidh air là na sàbaid. 

4 Agus labhair Maois ri coimh- 
thionai chloinn Israeil uile, agràdh, 
So an ni a dh'àithn an Tighearn, ag 
ràdh, 

5 Togaibh 'nur measg tabhartas do'n 
Tighearna: gach neach aig am bheil 
cridhe toileach, thugadh e leis e, 
tatihartas do'n Tigheam ; òr, agus 
airgiod, agus umha, 

6 Agus gorm, agus corcur, agus 
scarlaid, agus anart grinn, agus Jionn- 
adli ghabhar, 

7 Agus croicne reitheachan air an 
dath dearg, agus croicne bhroc, agus 
iiodh sitiin, 

8 Agus oladh air son soluis, agus 
spiosraidh air son oladh-ungaidh, agus 
a!ir son tùise cùbhraidh, 

9 Àgus clachan onics, agus clachan 
a chum an ceangal, air son na h-ephoid, 
agus air son na h-uchd-eididh. 

10 Agus thigeadh gach duine glic- 
chridheach 'nur measg, agus deanadli 
e gach ni a dh'àithn an Tigheam ; 

H Am pàUlùin, a bhùth, agus a 
chòmhdach, a chromagan, agus a 
bhuird, a chroinn, a phuist, agus a 
bhuinn ; 

12 An àirc agus a bataichean, a' 
chaithir-thròcair agus roinn-bhrat a' 
uhòmhdaich ; 

13 Am bòrd agus a bhataichean, 
agus a shoithichean uile, agus an 
t-aran taisbeanta ; 

14 Agus an coinnleir a chum an 
t-soluis, agus 'uidheam, agus a lòch- 
rain, maiUe ri oladh chum an t-soluis; 1.5 Agus altair na lùise, agus a bat- 
aichean, agus an oladh-ungaidh, agus 
an tùis chùbhraidh, ag.'.s an cttirtein 
air scn doruis a' phàilliuin ; 

16 Aitair na h-ìobairt-loisgte agus 
a ciiath umha, a bataichean, agus a 
soilhichean uile, an soitheach- ionnlaid 
agus a chos ; 

17 Cùirtemean na cùirte, a puist ag- 
us a buinn, agus cùirtein air son dorui* 
na cùhte ; 

18 Pinneachan a' phàil'iuin^ agus 
pinneachan na cùirte, agus an cuird ; 

19 Eididh an fhrithealaidh, a 
fhrithealadh saxvionad naomh ; anèid- 
idh naomha air son Aaroin an t-sag- 
airt, agus eididh air son a chuid mac, 
a fhrithealadh ann an dreuchd an 
t-sagaàt. 

20. Agus dh'fhaUih coixnhthional 
chloinn Isiraeil uile à làthair Mhaois.. 

21 Agus thàinig iad, gach duine 3 
dhùisg a chridhe suas, agus gach duine 
a rinn a chridhe toileach, agiis thug 
iad ieo tabhartas an Tighearn air soa 
oibre piàlliuin a' choimhthionail, agus 
air son a sheirbhis uile, agus air son na 
h-èididh naomha. 

22 Agus thàinig iad, araon fir agus 
mnài, a* mheud's aig an robh cridhe 
toileach, agus thug iad leo bràistean 
aguscluas-ihailean,agusf àinneachan, 
agus criosa-muineil, gach uidheam 
òir : agus gach fear a thug seachad* 
thug e seachad tabhartas òix do'n Tigh- 
earn. 

23 Agus gach fearaigan d'fhuaradh 
gorm, agus corcur, agus scarlaid, agus 
anart grinn, agus fionnadh ghabhar, 
agus croicne dearg reitheachan, agus 
croicne bhroc, thug iad leo iad. 

24 Gach duine a thug seachadtabh- 
artas airgid agus umha, thug e leis 
tabhartas an Tigheeirn : agus gach 
duine aig an d'f huaradh fiodh sitim 
chum oiijre sam bith do'n t-sehbhis, 
thug e ieis e. 

25 Agus shniomh na mnài uile a 
bha glic-chridheach le'n lamhan, agus 
thug i«d leo an ni a shnìomh iad, an 
gorm, agus an corcur, an scarlaid, ag- 
us an t-anart grinn. 

26 Agus na mnai uile a dhùisg an 
cridhe suas ann an gliocas, shniomh 
iad fioimadh ghabhar. 

27 Agus thug na h-uachdarain leo 
clachan onics, agus clacha chum an 
ceangal, air son na h-ephoid, agus air 
son na h-uchd-eididh ; 

28 Agus spiosraidh, agus oladh air 
son an t-soiuis, agus air son na h-oladli- 
ungaìdh, agus air son na tùise cùbh- 
raidh. 

29 Thug clann Israeil tabhartas 
toileach a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
gach fear agus bean a rinn an cridhe 
toileach a thoirt a chum gach gnè 
oibre, a dh'àithn an Tighearnadhean- 
amh le làimh Mhaois. 

SO Agus thubhairt Maois ri clontn CAIB. xxxvi. S.j Israeil, Faicibh, ghairm an Tighearn 
air ainm Besaleel mac Uri, mhic Hur, 
do thrèibh Iudah : 

51 Agus Hon se e le spiorad Dh6, 
ann an gliocas, ann an tuigse, agus ann 
an eùlas, agus anns gach gnè oibre ; 

52 Agus a dhealbhadh oibre ealanta, 
a dh'oibreachadh ann an òr, agus ami 
an airgiod, agus aftn an umha, 

55 Agus ann an gearradh chlach 
chum an ceangal, agus ann an snaidh- 
eadh fiodha, a dheanamh gnè sam 
bith a dh'obair ealanta. 

54 Agus chuir e 'na chvidhe gu'n 
teagaisgeadh e, e fein agus Aholiab 
mac Ahisamaich, do threibh Dhain. 

55 Lìon e iadsan le gliocas cridhe, a 
dh'oibreachadh gach gnè oibre, oibre 
a' ghearradair, agus an oibriche ea- 
lanta, agus an oibriche le snàthaid 
ann an gorm, agus ann an corcur, ann 
an scarlaid, agus ann an anart grinn, 
agus an fhigheadair, a ni obair sam 
bith, agus a dhealbhas obair ealanta, 

CAIB. XXXVI. 

AGUS dh'oibrich Besaleel agus Aho- 
liab, agus gach duiue glic-chridh- 
each d'an d'thug an Tighearna gliocas 
agus tùr, a thuigsinn cionnus a dhean- 
adh iad gach gnè oibre air son seirbhis 
an ionaid naoimh, a rfir gach ni a dh'- 
àithn an Tighearn. 

2 Agus ghairm Maois air Besaleel, 
agus air Aholiab, agus air gach duine 
glic-chridheach, d'an d'thug an Tigh- 
earna gliocas 'na chridhe, eadlwn gach 
aon a dhùisg a chridhe suas, gu teachd 
a chum na h-oibre g'a deanamh. 

5 Agus ghabh iad o Mhaois na ta- 
bhartasan uile a thug clann Israeil leo 
chum oibre seirbhis an ionaid naoimh, 
g'a deanamh. Agus thug iad fathast 
d'a ionnsuidh saor-thabhartasan gach 
aon mhaduinn. 

4 Agus thàinig na daoine glic uile, 
a rinn uil' obair an ionaid naoimh, gach 
duine ac' o 'obair fein a bha iad a' 
deanamh ; 

5 AguslabhairiadriMaois,agràdh, 
Tha 'n sluagh a' toirt leo tuilleadh gu 
mòr na ni's leòr, a chum seirbhis na 
h-oibre a dh'àithn an Tigheara a 
dheanamh. 

6 Agus dh'àithn Maois, agus thug- 
adh gainn air feadh a' chaimp, ag 
ràdh, Na deanadh fear no bean sam 
bith tuilleadh oibre air son tabhartais 
an ionaid naoimh. Mar sin thoirmisg- 
eadh do'n t-sluagh ni sam bith a thoirt 
leo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheam a bh'aca 
air son na h-oibre uile, g"a deanamh, 
agus bu tuilleadh 's ni bu leor e, 

S Agusrimr gach duine glic-chridh- 
each 'nam measg-san a dh'oibrich obair 
a' phàilliuin, deich cùirteine do anart 
grinn toinnte, agus do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid ; le cerubaibh 
a dh'obair ealanta rinn e iad ; 9 Fad aon chùirtein ochd làmha- 
coille thar fhichead, agus leud aon 
chùirtein ceithir làmha-coille : na 
cùirteinean uile dh'aon tomhas. 

10 Agus cheangail e cùig cùirteine 
gach aon r'a chdile : agus na cùig cùirt- 
einean eile cheangaii e gach aon r'a 
cheile. 

11 Agus rinn e lùban do ghorm air 
foir aon chùirtein, o'n iomall sa' 
choimhchear.gal : air a' mhodh 
cheudna rinn e ann am foir a' chùir- 
tein eì/e 's faide mach, ann an coimh- 
cheangal an dara aoin. 

12 Leth-cheud lùb rinn e an.i an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb rinn e 
ann an iomall a' chùirtein a bha ann 
an coimhcheangal an dara aoin : 
cheangail na lùban aon chùirtein rì 
cìdrtein eile. 

15 Agus rinn e leth-cheud cromag 
òir, agus choimhcheangail e na cùirt- 
einean aon ri h-aon leis na cromagaibh. 
Mar sin rinneadh e 'na aon phàiU- 
iun. 

14 Agus rinn e ciiirteine à.ofhionn- 
adh ghabhar, air son a' bhùtha os ceann 
a' phàilliuin •. aon chùirtein deug rinn 
e dhiubh : 

15 B'e fad aon chùirtein deich 
làmha-coille thar f hichead, agus cei- 
thir làmha-coille leud aon chuirtein : 
bha'n t-aon chùirtein deug a dh'aon 
tomhas. 

16 Agus choimhcheangail e cùig 
cùirteine leo fein, agus sè cùirteine ieo 
fèin. tein sa' choimhcheangal, agus leth- 
cheud lùb rinn e air foir a' chùirtein 
a tha coimhcheangal an dara aoin. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag 
a dh'ìimha, a cheangal a' bhùtha r'a 
chtìile, chum as gu'm biodh e 'na aon. 

19 Agus rinn e còmhdach do'n 
bhùth, do chroicnibh reitheachan air 
an dath dearg, agus còmhdach do 
chroicnibh bhroc os a cheann. 

20 Agus rinn e buird do'n phàilliun 
do f hiodh sitim, 'nan seasamh : 

21 Deich làmha-coille fad buird, ag*. 
us làmh-choille gu leth leud aon 
bhuird. 

22 Blia dà làimh aig aon bhòrd, air 
an cur an ordugh aon fa chomhair 
aoin : mar so rinn e ri buird a l phàill- 
iuin uile. 

25 Agus rinn e buird do'n phàilliun : 
fichead bòrd air son an taoibh dheas, 
ris an àirde deas. 

24 Agus dà f hichead cos airgid rinn 
e fuidh 'n fhichead bòrd : dà chois 
fuidh aon bhòvd a reir a dhà làimh, 
agus dà chois fuìdh bhùrd eile a rèir a 
dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh>ile a'phàill- 
iuin a ta ris an àirde tuath, rinn e 
fichead bòrd, 

26 Agus air dà f hichead cos a dh'- chois fuidh bhòrd eile. 

27 Agus air son taobhan a' phàilliuin 
ris an àird an iar, rinn e sè buird. 

28 Agus rinn e dà bhòrd air son 
oisinnean a' phàilliuin san dà thaobh. 

29 Agus bha iad air an ceangal ri 
chèile fuidhe, agus mar an ceudna bha 
iad air an coimhcheangal aig a cheann 
ri h-aon f hailbheig : mar so rinn e riu 
le chèile san dà oisinn. 

30 Agus bha ochd buird ann, agus 
an cosan a dh'airgiod, eadhon sè cosa 
deug ; dà chois fuidh gach bòrd. 

31 Agus rinn e croinn do fhiodh 
sitim, cùig air son bhòrd aon taoibh 
do'n phàilliun. 

32 Agus cùig croinn air son bhòrd 
an taoibh eile do'n phàilliun, agus cùig 
croinn air son bhòrd a' phàilliuin a 
chum nan taobh a ta ris an àird an iar. 

33 Agus thuge air a' chrannmhea- 
dhonach dol troimh na buird o cheann 
gu ceann. 

34 Agus chòmhdaich e thairis na 
buird le h-òr, agus rinn e'm failbheag- 
an a dh'òr gu bhi 'nan àitibh do na 
croinn, agus chòmhdaich e thairis na 
croinn le h-òr. 

35 Agus rinn e roinn-bhrat do 
ghorm, agus do chorcur, agus do scar- 
laid, agus do anart grinn toinnte: a 
dh'obair ,ealanta rinn se e, le, cerub- 
aibh. 

36 Agus rinn e dha ceithir puist do 
fkiodli sitim,agus chòmhdaich e thairis 

iad le h-òr : bha 'n cromagan a dh'br, 
agus thilg e dhoibh ceithir buinn 
airgid. 

37 Agus rinn e air son doruis a' 
bhùtha brat do ghorm, agus do chorcur, 
agus do scarlaid, agus do anart grinn 
toinnte, dh'obair shnàthaide : 

38 Agus a chùig puist le 'n cromag- 
aibh: agus chòmhdaich e thairis an 
cinn, agus an cuairteagan le h-òr : ach 
bha 'n cùig buinn a dh'umha. 

CAIB. XXXVII. 

AGUSrinnBesaleel an àirc do fhiodh 
sitim ; dà làimh-choille gu leth 
a fad, agus làmh-choille gu leth a 
leud, agus làmh-choille gu leth a 
h-àirde : 

2 Agus chòmhdaich e thairis i le 
h-òr f ìor-ghlan a stigh agus a muigh ; 
agus rinn e coron òir dh'i mu'n cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceithir fail- 
bheagan òir,gu bhi air a ceithir oisinn- 
ibh ; eadhon dà f hahbheig air aon 
taobh dh'i, agus dà f hailbheig air an 
taobh eile dh'i. 

4 Agus rinn e bataichean do f hiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thaiiis iad 
le h-or. 

5 Agus chuir e na bataichean anns 
na failbheagaibh air taobhan na h- 
àirce, chum an àirc a ghiùlan. 

6 Agusrinnecaithir-thròcairadfc'òr 
fìor-ghlan: da làimh-choille gu leth a fad, agus làmh-choille gu leth a leud 1 . 

7 Agus rinn e dà cherub a dh'òr, 
buailte mach à h-aon mhìr rinn e iad, 
aig dà cheann na caithir-thròcair ; 

8 Aon cherub aig a' cheann air an 
taobh so, agus cerub eile aig a' cheann 
air an taobh ud : a mach as a' chaithir- 
thròcair rinn e na ceruban aig a dà 
cheann. 

9 Agus bha na ceruban a' sgaoileadh 
an sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadh 
le 'n sgiathaibh os ceann na caithir- 
thròcair, agus an aghaidhean r'a 
chèile ; ris a' chaithir-thròcair bha 
aghaidhean nan cerub. 

10 Agus rinn e 'm bòrd do fhiodh 
sitim : dà làimh-choille 'f had, agus 
làmh-choille a leud, agus làmh-choille 
gu leth 'airde. 

11 Agus chòmhdaich e thairis e le 
h-òr f ìor-ghlan, agus rinn e dha coron 
òir mu'n cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomall 
do leud boise mu'n cuaìrt ; agus rinn 
e coron òir d'a iomall mu'n cuairt. 

13 Agus thilg e dha ceithir fail- 
bheagan òir, agus chuir e na failbh- 
eagan air na ceithir oisinnibh a bìia aig 
a cheitbir chosaibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaill 
bha na failbheagan, na h-àiteachan do 
na bataichibh gus am bòrd a ghiùlan . 

15 Agus rinn e na bataichean do 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e 
thairis iad le h-òr, gus am bòrd a 
ghiùlan. 

16 Agus rinn e na soithichean a bha 
air a' bhòrd, a mhiasan, agus a thùis- 
eirean, agus a chopain, agus a chua- 
chan leis an toirear seachad tabhartas- 
dibhe, a dh'br fìor-ghlan. 

17 Agusrinne 'n coinnleir a dh'br 
f ìor-ghlan ; a aVi'obair bhuailte rinn e 
'n coinnleir : bha a chos, agus a mheur, 
a chopain, a chnapan, agus a bhlàthan, 
do'n ni cheudna. 

18 Agus sè meoir a' dol a mach as 
a thaobhan : tri meoir a' choinnleir i 
h-aon taobh dheth, agus tri meoir a' 
choinnleir as an taobh eile dheth. 

19 Tri copain air an deanamh 
cosmhuil ri almonaibh ann an aon 
mheur, maille ri cnap agus blàth ; a- 
gus tri copain air an deanamh cos- 
mhuil ri almonaibh ann am meur eile, 
maille ri cnap agus blàth : mar sin 
anns na sè meoir a' dol a mach as a' 
choinnleir. 

20 Agus anns a choinnleir bha 
ceithir copain air an deanamh cos- 
mhuil ri almonaibh, maìlle r'a chnaip 
agus a bhlàthan. 

21 Agus cnap fuidh dhà mheur 
dheth, agus cnap fuidh dhà mheur 
dheth, agus cnap fuidh dhà mheur 
dheth, a rèir nan sè meur a' dol a 
mach as. 

22 Bha 'n cnaip agus am meoirdo'n 
ni cheudna: fc'aon obair bhuailte a 
dh'òr fìor-ghlan an t-iomlan deth. CAIB. XXXVIII. 87 t5 Agus rinn e a sheachd lòchrain, 
Sgus a smàladairean, agus a smàl- 
shoithichean, a dli'òt f ior-ghlan. 

21 Do thàlann òir fhlor-ghloin rinn 
se e, agus a shoithichean uile. 

25 Agus rinn e altair na tùise do 
fhiodh sitim: làmh-choille afad, agus 
làmh-choUle a leud, {bha i ceithir- 
cheamach,) agus dà làimh-choUle a 
h-àirde ; bha a h-adhaircean do'n ni 
cheudna. 

26 Agus chòmhdaich e thairis i le 
h-òr fìor-ghian, a mullach, agus a 
taobhan mu'n cuairt, agus a h-adhairc- 
ean ; agus rinn e coron òir dh'i mu'n 
cuairt. 

27 Agus rinn e dà fhailbheig òir 
dh'i fuidh a coron, aig a dà oisinn, air 
a dà thaobh, gu bhi 'nan àitibh do na 
bataichibh chum a giùlan leo. 

28 Agus rinn e na bataichean do 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e 
thairis iad le h-òr. 

29 Agus rinn e an oladh-ungaidh 
naomh, agus an tùis f hìor-ghlan do 
splosraidh chùbhraidh, a re'ir~oibre an 
lèigh. 

CAIB. XXXVIII. 
A GUS rinn e altair na h-lobairt- 
■£*- loisgte do f hiodh sitim : cùig 
lamha-coUle a fad, agus cùig làmha- 
coille a leud, (bha ì ceithir-cheamach,) 
agus tri làmha-coille a h-àirde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean air a 
ceithir oisinnibh : bha a h-adhaircean 
do'n 7ìì cheudna ; agus chòmhdaich e 
thairis i le h-umha. 

3 Agus rinn e uile shoithichean na 
h-altarach, na h-aighnean, agus na 
sluasaidean, agus na cuachan, agus 
na greiraichean, agus na h-aighnean 
teine : a soithichean uile rinn ea dh'a- 
mha. 

4 Agus rinn e do'n altair cliath do 
llon-obair umha, f 'a cuairt gu h-ìosal, 
gu ruig a meadhon. 

5 Agus thilg e ceithir failbheagan 
do cheithir oisinnibh na clèith umha, 
gu bhi 'nan àitibh do na bataichibh. 

6 Agus rinn e na bataichean do 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e 
thairis iad le h-umha, 

7 Agus chuir e na bataichean anns 
na failbheagaibh air taobhan na h- 
altarach, chum a giùlan ieo: fàs le 
bòrdaibh rinn e i. 

8 Agus rinn e an soitheach-ionnlaid 
a d/i'umha, agus a chos a dh'umha, 
do sgàthanaibh nam ban, achruinnich 
'nam buidhnibh aig dorus pàUliuin a' 
choimhthionail. 

9 Agus rinn e a' chùirt air an taobh 
mu dheas, ris an àirde deas: hlia 
cùirteinean na cùirte do anart grinn 
toinnte, ceud lamh-choille aìrfad; 

10 Ampuistfichead,agusambuinn 
umlia fichead ; bha cromagan nam 
post agus an cuairteagan a </7t'airgiod. 

11 Agus air an taobh mu thuath, bha na cùirfeine do cheud làmh-choille; 
am puist fichead, agus am buinn umha 
fichead : cromagan nam post, agus aa 
cuairteagan o dA'airgiod. 

12 Agus air an taobh an iar bha 
cùirteine do leth-cheud làmh-choille ; 
am puist deich, agus am buinn deich : 
cromagan nam post agus an cuairt- 
eagan a rf/i'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear ris art 
àird an ear, leth-cheud làmh-choille. 

14 B/ia cùirteinean aon taoibh do'n 
gheata cùig làmha-coille deug; am 
puist tri, agus am buinn tri. 

15 Agus air son an taoibh eile do 
gheata na cùirte, aiv an làimh so agus 
airan làimh uà,bha cùirteine do chùig 
làmha-coille deug ; am puist tri, agus am . tri. 16 Bha cùirteinean na cùirte uile 
mu'n cuairt a rf/i'anart grinn toinnte. 

17 Agus bha buinn nam post a dh'a- 
mha; cromagan nam post, agus an- 
cuairteagan a rf/j'airgiod, agus còmhd- 
ach an ceann a rf/i'airgiod; agus bha 
uile phuist na cùirte air an ceangal 
mu'n cuairt le h-airgiod. 

18 Agus blui 'm brat air son geata 
na cùirte 'na obair shnàthaid do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus 
do anart grinn toinnte : agus 6'efichead 
làmh-choille 'f had, agus b'e 'àirde san 
leud cùig làmha-coille, a' coimh- 
f hreagairt do chùirteinibh na cùirte : 

19 Agus am puist ceithir, agus am 
buinn umha ceithir; an cromagan a 
rfA'airgiod, agus còmhdach an ceann, 
agus an cuairteagan a d/i'airgiod. 

20 Agus bha uUe phinneachan a' 
phàilliuin, agus na cùirte mu'n cuairt, 
a dh'umha. 

21 Is e sin àireamh nithe a' phàill- 
iuin, pàUliuin na Fianuis, mar a dh' 
àirmheadh iad, a rèir àithne Mhaois, 
air son seirbhis nan Lebhitheach, le 
làimh Itamair, mhic Aaroin an t-sag- 
airt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Uri, 
mhic Shur, do thrèibh Iudah, gach nì 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois ; 

23 Agus maiUe ris Aholiab, mae 
Ahisamaich, do thrèibh Dhain, gearr- 
adair, agus oibriche ealanta, agus 
fear oibre greise ann an gorm, agus 
ann an corcm, agus ann an scarlàid, 
agus ann an anart grinn. 

24 B'e "n t-òr uile a chuireadh am 
feum san obair, ann an uil' obair an 
ionaid naoimh, eadhon òr an tabhartais, 
naoi tàlanna fichead, agus seachd 
ceud agus deich secel 'ar fhichead, a 
rèir seceil an ionaid naoimh. 

25 Agus b'e airgiod na muinntir a 
d'àirmheadh do'n choimhthional, ceud 
tàlann, agus mìle agus seachd ceud 
agus cùig secel deug agus tri fichead, 
a rèir seceii an ionaid naoimh. 

26 Becah air son gach fir, 's e sin 
leth seceU, a xèix seceil an ionaid 
naoimh, air son gach aon a chaidh gu bhi air an àireamh, o fhichead 
bliadhn' a dh'aois agus os a cheann, 
air son shè ceud mile agus thri mìle 
agus chùig ceud agus leth-cheud 
fear. 

27 Agus do'n cheud tàlann airgid 
thilgeadh buinn an ionaìd naoimh, 
agus buinn an roinn-bhrait ; ceud bonn 
do'n cheud tàlann> tàlann do gach 
bonn. 

28 Agus do'n mhìle agus sheachd 
ceud agus a' chùig secel deug agus tri 
fichead, rinn e cromagan do na puist, 
agus chòmhdaich e 'n cinn, aguschuir 
e cuairteagan mu'n timchioll. 

29 Agus b'e umha an tabhartais 
deich agus tri fichead tàlann, agus dà 
mhile agus ceithir cheud secel. 

50 Agus rinn e le sin na buinn do 
dhòrus pàilliuin a' choimhthionai!, 
agus an altair umha, agus a' chliath 
umha aice, agus soitìiichean na h- 
altarach uile, 

31 Agus buinn na cùirte mu'n 
cuairt, agus buinn geata na cùirte, 
hgus uilè phinneachan a' phàilliuin, 
agus uile phinneachan na cuirte mu'n 
cuairt. 

CAIB. XXXIX. 

AGUS do'n ghorm, agus clo'n 
chorcur, agus do'n scarlaid, rinn 
iad èididh frithealaidh, gn frithealadh 
san ionad naomh, agus rinn iad eididh 
haomh do Aaron ; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Slhaois. 

2 Agus rinn e 'n ephòd do òr, clo 
ghorm, agtts do chorcur, aguS do scar- 
laid, agus do anart grinn toinnte. 

3 Agus bhuail iàd a mach an t-òr 
•na leacaibh tana, agus ghearr iad e 
'na shnàithnibh, a chum oibreachadh 
am measg a' ghuirm, agus am measg 
a' chorcur, agus am measg na scar- 
laid, agus am measg an anairt ghrinn 
ie h-obair ealanta. 

4 Rinn iad mirean-gi'.ailne dh'i, 
cerogailte ri chèiie air a dà fhcir : 
■mar sin chuireadh ri chèile i. 

5 Agus bha crios riomhach na 
h-ephoid a bha air a h-uachdar, do'n 
7ii cheudna, a reir a h-oibre fèin; 
eaclhon do òr, do ghorm, agus do 
chorcùr, àgus do scarlaid, agus do 
■anart grinn toinnte ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

6 Agus dh'oibrich iad clachan onics 
reangailte ann àm failibh òir, air an 
-gearradh le gearradh seulaidh, le 
ainmìbh chloinn Israeil orra. 

7 Agus chuir e iad air guailnibh na 
h-ephoid, gu bhi 'nan clacha cuimh- 
neachain do chloinn Israeil ; mar a 
dh'àithn an Ti^hearna do Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le 
h-obair ealanta, a rèir oibre na 
h-ephoid, do òr, do ghorm, agus do 
chorcur, agus clo scarlaid, agus do an uchd èididh dà-f hilltè : re"is a fàd, 
agus rèis a leud ; bha i dà-f hillte. 

10 Agus chuir iad innte ceithir 
sreathan chlach : a' cheud sreath, sar- 
dius, topas, agus carbuncul: so a' 
cheud sreath. 

11 Agus an dara sreath, emerald, 
saphir, agus dàoimein. 

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, 
agus ametisti 

15 Agusan ceathramh sreath, beril, 
ohics, agus iasper: bha iad air an 
ceangal ami am failibh òir 'nan suidh- 
eachadh. 

14 Agus bha na clachan a reir 
ainmeanna chloinn Israeil, a dhà- 
dheug a reir an ainmeanna, le gearr- 
adh seulaidh, gach aon aca le h-ainm 
fein, a rèir an dà thrèibh dheug. 

lo Agus rinn iad air an uchd- 
eididh slabhruidhean aig na cinn, a 
d/i'obair shnlomhta dh'br fior-ghlan. 

16 Agus rinn iad dà fhail òir, agus 
dà f hàinne òir : agus chuir iad an dà 
fhàinne air dà cheann na h-uchd- 
eididh. 

17 Agus chuir iad andà shlabhrnidh 
shniomhta san dà fhainne air cimr na 
h-uchd-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann 
na dà shlabhnndh shnìomhta san dà 
f hailj agus chuir siad iad air mìribh- 
guailne na h-ephoid, air a beulaobh. 

19 Agus rinn iad dà fhàinne òir, 
agus chuir siad iad air dà cheann na 
h-uchd-eididli, air an iomall dith, a 
bha air taobh na h-ephoid a stigh. 

20 Agus i-inn iad dà fhàinne òir 
eile, agus chuir siad iad air dà thaobh 
na h-ephoid gu h-ìosal, leth ris a' 
chuid bheoil dith, fa chomhair a' 
choimhchèangall eile-, os ceann crios 
riomhach na h-ephoid: 

21 Agus cheangail iad an uchd- 
èididh ieis a fàmnibh ri fàinnibh na 
h-e^hoid le h-èill ghuirm, a chum 
gu'm bitheadh i os ceann crios rìomhi 
ach na h-ephoid, agus nach biodh 
an uchd-èididh air a fuasgladh o'n 
ephoid ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

22 Agus rinn e falluinn na h-ephoid 
a (Woi)àir f highte, uile do ghorm. 

23 Agus bha toll am meadhon na 
falluinn, mar tholl lùirich-mhàiUicb, 
agus foir timchioll a tuill, à chum nach 
reubtadh i. 

24 AgUs rìnn lad air iomallaibh na 
falluinn pomgranàta dò ghorm, agiis 
do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
ànarì toinnte. 

25 Agus rinn iad cluig a dh'br fìor- 
ghlan, agus chuir iad na cluig eadar 
na pomgranatan, air iomall na fa'luinn 
mu'n cuairt eadar na pomgrànata; 

26 Clag agus pomgranat, clag agiis 
))oni^.-anat, air iomall na falluinn 
mu'n cuairt, a fhrithealadh innte; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 27 Agus rlnn lad còtaìehean c 
dfc'anart grinn, a cìli' obair fhighte ; 
air son Aaroin agus a chuid mac, 

28 AgUs crùn-sagairt a dli'anart 
grinn, agus boineidean sgiamhach a 
d/i'anart grinn, agus briogais anairt a 
dA'anart grinn toinnte, 

29 Agus crios do anartgrinn toinnte, 
Bgus dn ghonn, agus do chorcur, agus 
do scarlaid, a dh'obair shnàthaide ; mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

50 Agus rinn iad leac a' chrùin 
naoimh a dh'òr fior-ghlan, agus 
sgrìobh iad oirre sgriobhadh, cosmlmil 
n gearradh seulaidh, NAOMHACHD 
DO'N TIGHEARNA. 

31 Agus cheangail iad rithe iail do 
ghorm, g'a daingneachadh air a' chrun 
gu h-àrd; mar a dh'àitlm an Tigh- 
earna do Mhaois. 

32 Mar so chrìochnaicheadh uil* 
obair pàillhiin bùtha a' choimhthion- 
Bil : agus rinn clann Israeil a reir gach 
nì a dh'àithn an Tighearna do Mhaois; 
mar sin rinn iad. 

33 Agus thug iad am pàilliun gu 
Maois, am bùth, agus 'airneis uile, a 
chromagan, a bhuird, a chroinn, agus 
a phuist, agus a bhuinn; 

34 Agus an còmhdach do chroic- 
nibh reitheachan air an dath dearg, 
agus an còmhdach do chroicnibh 
bhroe, agus brat a' ehòmhdaich ; 

35 Airc na Fianuis, agus a bataich- 
ean, agus a' chaithir-thròcair ; 

36 Am bòrd agus a shoithichean 
uile, agus an t-aran taisbeanta ; 

37 An coinnleir fior-ghlan agus a 
lòchrain, eadhon a lòchrain gu bhi air 
an cur ann an ordugh, agus a shoith- 
ìchean uile, agus an oladh a chum 
soluis ; 

38 Agus an altair òir, agus an 
oladh-ungaidh, agus an tùis chùbh- 
raidh, agus am brat air son doruis a' 
phàilliuin ; 

39 An altair umha, agus a cliath 
nmha, a bataichean, agus à soithichean 
uile, an soitheach-ionnlaid agus a 
chos ; 

40 Cùirteinean na cùirte, a puist, 
Bgus a buinn, agus am brat air son 
geata na cùirte, a cuird, agus a pinn- 
eachan, agus uile shoithichean seirbhis 
a' phàilliuin, air son bùtha a' choimh- 
thionail ; 

41 Eudach an fhrithealaidh gu 
frithealadh san ionad naomh, an t-eud- 
ach naomh air son Aaroin an t-sagairt, 
agus eudach a chuid mac, a fhrith- 
ealadh ann an dreuchd an t-sag- 
airt. 

42 A rèir gach ni a dh'àithn an 
Tigheamà do Mhaois, mar sin rinn 
clann Israeil an obair uile. 

43 Agus dh'amhairc Maois air an 
obair uile, agus, feuch, rinn iad i mar 
a dh'àithn an Tighearn, eadhon mar 
sin rinn iad i : agus bheannaich Maois 
iad. . XL. 89 

CAIB. XL. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 
2 Air a' cheud là do'n cheud mhìos 
cuiridh tu suas pàilliiui bùtha a' 
choimhthionail. 

5 Agus cuiridh tu ann àirc na Fian- 
uis, agus folaichidh tu 'n àirc leis an 
roinnbhrat. 

4 Agus bheir thu stigh am bòrd, 
agus cuiridh tu "n ordugh na nithe a 
ta gu bhi air an cur an ordugh air ; 
agus bheir thu stigh an coinnleir, ag- 
us lasaidh tu a lòchrain. 

5 Agus suidhichidh tu 'n altair òir 
a ta chum na tùise fa chomhair àirce 
na Fianuis, agus cuiridh tu brat an 
doruis ris a' phàilliun. 

G Agus suidhichidh tu altair na 
h-ìobairt-loisgte fa chomhair doruis 
pàilliuin bùtha a' choimhthionail. 

7 Agus suidhichidh tu 'n soitheach- 
ionnlaid eadar bùth a' choimhthionail 
agus an altair, agus cuiridh tu uisge 
ann. 

8 Agus cuiridh tu suas a' chùirt 
mu'n cuairt, agus crochaidh tu suas 
am brat aig geata na cùirte. 

9 Agus gabhaidh tu an' oladh-ung- 
aidh, agus ungaidh tu am pàilliun, 
agus gach ni a ìa ann, agus naomh- 
aichidh tu e, agus a shoithichean uile : 
agus bithidh e naomh. 

10 Agus ungaidh tu altair na h-ìoh- 
airt-loisgte, agus a soithichean uile, 
agus naomhaichidh tu an altair : agus 
bithidh an altair ro-naomha. 

11 Agus ungaidh tu an soitheach- 
ionnlaid agus a chos, agus naomhaich- 
idh tu e. 

12 Agus bheir thu Aaron agus a 
mhic gu dorus bùtha a' choimhthion- 
ail, agus ionnlaididh tu iad le h-uisge. 

13 Agus cuiridh tu air Aaron an 
t-eudach naomha, agus ungaidh tu e, 
agus naomhaichidh tu e; agus frith- 
eilidh e dhomhsa ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

14 Agus hheir thu leat a mhic, ag- 
us cuiridh tu còtaichean orra, 

15 Agus imgaidh tu iad, mar a 
dh'ung thu 'n athair, agus fritheilidh 
iad dhomhsa ann an dreuchd an t-sag- 
airt; oir bithidh gu deimhin an ung- 
adh-san dhoibh a chum sagartachd 
sìorruidh air feadh an ginealacha. 

16 Agus rinn Maois a rèir gach ni 
a dh'àithn an Tighearna dha: mar sin 
rinn e. 

17 Agus b'anns a' cheudmhìos, san 
dara bliadhna, air a' cheud là do"n 
mhìos, a chuireadh suas am pàilliun. 

18 Agus chuir Maois suas am pàill- 
iun agus dhaingnich e a bhuinn, agus 
chuir e suas a bhuird, agus chuir e 
stigh a chroinn, agus thog e suas a 
phuist. 

19 Agus sgaoil e mach am bùth os 
ceann a' phàilliuin, agus chuir e 
còmhdach a' bhùtha air os a cheann : 90 ECSC 

mar a dh'àithn an Tigheama do 
Mhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuir e an 
Fhianuis anns an àiro, agus chuir e 
na bataichean air an àirc, agus chuir 
e a' chaithir-thròcair air an àirc os a 
ceann. 

21 Agus thug e 'n àirc a stigh do'n 
phàilliun, agus chuir e suas brat a' 
chòmhdaich, agus chòmhdaich e àirc 
na Fianuis ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

22 Agus chuir e 'm bòrd ann am 
bùth a' choimhthionail, air taobh a' 
phàilliuin mu thuath, an taobh a 
niuigh do'n roinn-bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-aran ann an 
ordugh air, ann an làthair an Tigh- 
earna ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

24 Agus chuir e 'n coinnleir ann 
am bùth a' choimhthionail, thall fa 
chomhair a' bhuird, air taobh a' phàill- 
iuin ris an àirde deas. 

25 Agus las e na lòchrain ann an 
làthair an Tighearna ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

26 Agus chuir e 'n altair òir ann 
am bùth a' choimhthionail, air beul- 
aobh an roinn-bhrait. 

27 Agus loisg e tùis chùbhraidh 
oirre; mar a dh'àithn an Tigheama 
do Mhaois. 

28 Agus chuir e suas am brat aig 
dorus a' phàilliuin. 

29 Agus chuir e altair na h-ìobairt- 
loisgte làimh ri doms pàilliuin bùtha 
a' choimhthionail, agus thug e suas oirre an ìobairt-loisgte, agus an ta- 
bhartas-bìdh ; mar a dh'àithn an 
Tigheama do Mhaois. 

30 Agus chuir e 'n soitheach-ionn- 
laid eadar bùth a' choimhthionail agus 
an altair, agus chuir e uisge ann, a 
dh'ionnlad leis. 

. Agus dh'ionnlaid Maois, agus 
Aaron, agus a mhic, an làmhan agus 
an cosan aige. 

32 An uair a bha iad gu dol a stigh 
do bhùth a' choimhthionail, agus gu 
teachd am fagus do'n altair, dh'ionn- 
laid siad iad ffin, mar a dh'àithn an 
Tigheama do Mhaois. 

53 Agus chuir e suas a' chùirt tim- 
chioll a' phàilliuin agus na h-altarach, 
agus chuir e suas brat geata na cùirte : 
mar sin chrìochnaich Maois an obair. 

34 An sin chòmhdaich neul bùth a' 
choimhthionail, agus lìon glòir an 
Tigheam am pàilliun. 

35 Agus cha b'urrainn Maois dol a 
stigh do bhùth a' choimhthionail, a 
chionn gu'n do ghabh an neul còmh- 
nuidh air, agus gu'n do lìon glòir an 
Tigheam am pàilliun. 

36 Agus an uair a dh'èmch an neul 
suas o mhullach a' phàilliuin, chaidh 
clann Israeil air an aghaidh 'nan uile 
thumsaibh : 

37 Ach mur d'èirich an neul suas, 
an sin cha do thriall iad gus an là san 
d'èirich e suas : 

38 Oir bha neul an Tighearn air a' 
phailliun san là, agus bha teine air san 
oidhche, ann an sealladh thighe IsraeU 
uile, air feadh an uile thumsan. LEBHITICUS. CAIB. I. 

AGUS ghairm an Tighearn air 
Maois, agus labhair e ris à pàill- 
lun a' choimhthionail, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, Ma bheir duine sam bith 
agaibh tabhartas a dh'ionnsuidh an 
Tighearna, bheir sibh bhur tabhartas 
do'n spre'idh, eadhon do'n bhuar agus 
do'n treud. 

3 Ma bhio3 a thabhartas do'n bhuar 
'na ìobairt-loisgte, thugadh e seachad 
heathach firionngunghaoid: aig doms 
pàilliuin a' choimhthionail bheir e 
seachad e d'a shaor thoil fèin, an là- 
thair an Tighearn, 

4 Agus cuiridh e a làmh air ceann 
na h-iobairt-loisgte ; agus gabhar air a 
shon i, a dheanamh rèite air a shon. 

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh òg an 
làthair an Tighearn: agus bheir na 
sagairt.mic Aaroin.leo an fhuil, agus 
crathaidh iad an f huil mu'n cuairt air 
an altair, a ta aig dorus pàilliuin a' 
choiaihlhionaii. 6 Agusfionnaidheanìobairt-loisgte, 
agus gearraidh e i 'na miribh. 

7 Agus cuiridh mic Aaroin an 
t-sagairt teine air an altair, agus leag- 
aidh iad fiodh ann an ordugh air an 
teine. 

8 Agus leagaidh na sagairt, rmc 
Aaroin, na mhrean, an ceann, agus 
an t-saill, ann an ordugh air an 
f hiodh a ta air an teine, a tha air an 
altair. 

9 Ach a mhionach agus a chosan 
nighidh e ann an uisge : agus loisgidh 
an sagart an t-iomlan air an altair, 
mar robairt-loisgte, tabhartas a bheir- 
ear suas le teine, a dh'f hàile cùbhraidh 
do'n Tighearn. 

10 Agus ma's ann do na treudaibh 
a Wii'osathabhartas, eadhon donacaor- 
aich, no do na gabhraibh, chum ìob- 
airt-loisgte ; 'na bheathach firionn gun 
ghaoid bheir e leis e, 

11 Agus marbhaidh se e aig taobh 
na h-altarach mu thuath ann an 1& 
thair an Tighearn: agds crathaidh. na CAIB. n. III. &i sagairt, mic Aaroin, 'fhuil air an altair 
mu'n cuairt. 

12 Agus gearraidh e 'na mhìribh e, 
maille r'a cheann agus r'a shaill ; ag- 
us cuiridh an sagart iad ann an òrdugh 
air an f hiodh a ta air an teine, a tha 
air an altair. 

13 Ach nighidh e am mionach agus 
na cosan le h-uisge ; agus bheir an 
sagart leis an t-iomlan, agus loisgidh 
e air an altair e, mar iobairt-loisgte, 
tabhartas a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigheam. 

14 Agus ma's ann do eunaibh a 
bhios a thabhartas do'n Tighearna 
chum ìobairt-loisgte, an sin bheir e a 
thabhartas do thurturaibh, no do chol- 
umanaibh òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum na 
h-altarach, agus snìomhaidh e a 
cheann deth, agus loisgidh e air an 
altair e ; agus fàisgear a mach 'f huil 
air taobh na h-altarach. 

16 Agus spionaidh e a gheuban as 
tnaille r'a chloimh, agus tilgidh e 
làimh ris an altair e, air an taobh an 
ear, a dh'àite na luatha. 

17 Agus sgoiltidh e mailler'a sgiath- 
aibh e, ach cha roinn e o chÈile e : ag- 
us loisgidh an sagart e air an altair, air 
an f hiodh a ta air an teine, mar ìobairt- 
loisgte, tabhartas a bheirear suas le 
teine, a dh'f hàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earn. 

CAIB. II. 

AGU S an uair a bheir neach air bith 
tabhartas-bìdh do'n Tighearna, 
bithidh a thabhartas do phìur mìn : 
agus dòirtidh e oladh air, agus cuiridh 
e tùis air : 

2 Agus bheir se e gu mic Aaroin, na 
sagartan, agus gabhaidh e as lan a 
dhuim d'a phlùr, agus d'a oladh, 
maille r'a thùis uile ; agus loisgidh an 
sagart a chuimhneachan air an altair, 
eu bhi 'na thabhartas air a thoirt suas 
le teine, a dh'f hàile cùbhraidh do'n 
Tighearn. 

5 Agusfuigheall an tabhartais-bhìdh, 
ìs le Aaron agus le 'mhic c : U ni ro- 
naomha e do thabhartasaibh an Tigh- 
earn air an toirt suas le teine, 

4 Agus ma bheir thu seachad tabh- 
artas-bìdh air a dheasaohadh san 
àmhuinn, is breacagan neo-ghoirtichte 
do phiùr mìn measgta le h-oladh a 
6Ai"osofiH,nodeamaganneo-ghGirtichte 
ungta le hoìadh. 

6 Agus ma's tabhartas-bìdh air a 
dheasachadh ann an aghann abhiosa.'d' 
thabhartas, bithidh e do phlùr mln 
rieo-ghoirtichte, measgta le h-oladh. 

6 Roinnidh tu e 'na mhiribh, agus 
dòirtidh tu 'oladh air : U tabhartas- 
bìdh a t'ann. 

7 Agus ma bhios do thabhartas 'na 
thabhartas-bxdh o'n aghann-ròstaidh, 
nithear e do phlùr mìn le h-oladh. 

5 Agus bheir thu 'n tabhartas-bìdh, a nìthear do na nithibh so, chum an 
Tighearn : agus an uair a thaisbeanar 
do'n t-sagart e, bheir se e chum na 
h-àltarach. 

9 Agus gabhaidh an sagart as an 
tabhartas-bhidh cuimhneachan dheth, 
agus loisgidh se e air an altair : is ta- 
bhartas a th'ann air a thoirt suas le 
teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'nTigh- 

10 Agus an ni a dh'fhàgar do'n ta- 
bhartas-bhìdh, is le Aaron agus le 
'mhic e : tha e 'na ni ro-naomha do 
thabhartais an Tighearn air an toirt 
suas le teine. 

11 Cha deanar tabhartas-bìdh sam 
bith, a bheir sibh a dh'ionnsuidh ari 
Tighearaa, le taois ghoirt; oir cha 
loisg sibh a bheag do thaois ghoirt, no 
do mhil, ann an tabhartais an Tigh- 
eam a bheirear suas le teine. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud 
toraidh, bheir sibh seachad e do'n. 
Tighearn : ach cha loisgear air aa 
altair e chum f àile chùbhraidh. 

15 Agus gach tabhartas-bidh abheir 
thu leat, ni thu blasda le salann : cha 
mhò aleigeas tule salann coimhchean- 
gail do Dhè bhi dh'easbhuidh air do 
thabhartas-bìdh : le d' thabhartais uile 
bheir thu seachad salann. 

14 Agusmabheirthuseachadtabh- 
artas-bìdh do d' cheud thoradh do'n 
Tighearna, bheir thu seachad mar an 
tabhartas-bìdh do d' cheud thoradh, 
diasa glasa do arbhar cruaidhichte leis 
an teine, eadhon siol buailte as nadias- 
aibh ùra. 

15 Agus cuiridh tu oladh air, agua 
leagaidh tu tùis air : is tabhartas-bìdh 
e. 

16 Agusloisgidh an sagart a chuimh- 
neachan, cuid d'a arbhar buailte, agus 
cuid d'a oladh, maille r'a thùis uile : 
j« tabhartas e a bheirear suas le teine 
do'n Tigheam. 

CAIB. in. 

A GUS ma bhios a thabhartas a chum 
■Q- ìobairt tabhartasan-sìth, ma's 
ann do'n bhuar a bheir e seachad e, 
ma'* firionn no boirionn e, bheir e 
seachad e gun ghaoid an làthair an 
Tigheam, 

2 Agus cuiridh e a làmh air ceann 
a thabhartais, agus marbhaidh se e aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail : ag- 
us crathaidh mic Aaroin, na sagartan, 
an fhuil air an altair mu'n cuairt. 

5 Agus bheir e seachad do ìobairt 
nan tabhartas-sith, tabhartas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn; an 
t-saiU a ta còmhdachadh a' mhionaich, 
agus an t-saill uile a ift'air a' mhionach, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a 
ta orra, a ta air an loch-'lèin, agus an 
sgairt a ta os ceann nan àinean ; maille 
ris na h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh mic Aaroin e air 
an altair, air anìobairt-loisgte, a ta air 92 LEBHITICUS. an f hiodh a. th'alr an teine : is tabh- 
artas c a bheirear suas le teme, a 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigheam. 

6 Agus ma's ann do 'n treud a bhios 
a thabhartas chum ìobairt tabhartasan- 
slth do'n Tighearn, firionn noboirionn ; 
bheir e seachad e gun ghaoid. 

7 Ma bheir e seachad uan mar a 
thabhar tas, bheir e seachad e an làthair 
an Tighearn. 

8 Agus cuiridh e a làmh air ceann 
a thabhartais, agus marbhaidh se e fa 
chomhair pàUliuin a' choimhthionail : 
agus crathaidh mic Aaroin 'f huil air 
an altair mu*n cuairfc. 

9 Agus bheir e seachad cuid do 
ìobairt nan tabhartas-sìth, mar tha- 
bhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn; a shaill agus an t-earball 
uile, teann air a' chnàimh-dhroma 
bheir e air falbh e ; agus an t-saill a 
ta còmhdachadh a' mhionaich, agus 
an t-saill uile a ta air a' mhionach, 

10 Agus an dà àra, agus an t-saill a 
ta orra, a ta làimh ris an loch-'lèin, ag- 
us an sgairt os ceann nan àinean ; 
maille ris na h-aimibh, bheir e air 
falbhi. 

11 Agus loisgidh an sagart e air an 
altair ; is e biadh an tabhartaisa bheir- 
ear suas le teine do'n Tigheam. 

12 Agusma'sgabhara Wiios'natha- 
bhartas, bheir e seachad i an làthair 
an Tigheam. 

13 Agus cuiridh e a làmh air a 
ceann, agus marbhaidh e i f a chomhair 
pàilUuin a' choimhthionail : agus 
crathaidh mic Aaroin a fuil air an 
altair mu'n cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dhith a 
thabhartas, eadhon tabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tigheam ; an t-saill 
a tha còmhdachadh a' mhionaich, ag- 
us an t-saill uile a ta air a' mhionach, 

15 Agus an dà àra, agus an t-saill a 
ta orra, a tha làimh ris an loch-'lèm, 
agus an sgairt os ceann nan àinean ; 
maille ris na h-airnibh, bheir e air 
falbh i. 

16 Agus loisgidh an sagart iad air 
an altair : is iad biadh an tabhartais a 
bheirear suas le teine, chum fàile 
chùbhraidh. An t-saill uile is leis an 
Tigheam. 

17 Bithidh e 'na reachd bith-bhuan 
do*r ginealachaibh air feadh bhur 
n-àiteacha-còmhnuidh uile, nach ith 
sibh saill no fuil sam bith. 

CAIB. IV. 

AGUS labhair an Tigheama ri 
Maois, agràdh, 
2 Labhair ri cloinn Israeil, agràdh, 
Ma pheacaicheas anam trid aineolais 
an aghaidh aoin sam bith a dh' àith- 
eantaibh an Tighearn (a thaobh nithe 
nach bu chùir a dheanamh) agusgu'n 
dean e ni an aghaidh aoin diubh : 

3 Ma pheacaicheasan sagartachaidh 
ungadh, a reir peacaidh an t-sluaigh ; an sin thugadh e alv son a pheacaidh a 
pheacaich e, tarbh òg gun ghaoid a 
dh'ionnsuidh an Tighearna chum lc- 
bairt-pheacaidh. 

4 Agus bheir e an tarbh gu dorus 
pàiUiuin a' choimhthionail an làthair 
an Tigheam ; agus cuiridh e a làmh 
air ceann an tairbh, agus marbhaidh 
e 'n tarbh an làthair an Tighearn. 

5 Agus gabhaidh an sagart a chaidh 
ungadh, cuid do f huil an tairbh, agiw 
bheir e i gu pàilliun a' choimhthionail. 

6 A gus tumaidh an sagart a mheur 
san f huil, agus crathaidh e cuid do'n 
fhuil seachd uairean an làthair an 
Tighearna, fa chomhair roinn-bhrajt 
an ionaid naoimh. 

7 Agus cuiridh an sagart cnid do*h 
f huil air adhaircibh altarach na tùise 
cùbhraidh am fianuis an Tighearn, a 
ta ann am pàilliun a' choimhthionail ; 
agus dòirtidh e fuil an tairbh uUe aig 
bun altarach na h-ìobaht-loisgte, a ta 
aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

8 Agus uile shaill tairbh na h-ìob- 
airt-pheacaidh bheir e airfalbh uaith ; 
an t-saill a ta còmhdachadh a' mhion- 
aich, agus an t-saili uile a ta air a' 
mhionach, 

9 Agus an dà àra, agus an tsaill a 
ta orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, 
agus an sgairt os ceann nan àinean ; 
maille ris na h-airnibh bheir e air 
falbh i, 

10 Mar athugadhairfalbh iotharbh 
ìobaht nan tabhartas-sith ; agus loisg- 
idh au sagart iad air aitair na h-ìob- 
airt-loisgte. 

1 1 Agus seice an tairbh, agus 'f heoil 
uile, maiUe r'a cheann, agus maille r"a 
chosan, agus a mhionach, agus a 
ghaorr, 

12 Eadhon an tarbh gu h-iomlan 1 
giùlainidh e mach an taobh a muigh [ 
do'n champ gu h-ionad glan, far an 
dòirtear a mach an luath, agus loisg- 
idh e air an fhiodh e le teine: far an 
dòirtear a mach an luath, loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coimh- 
thional Israeil uile trid aineolais, agus 
gu bheU an ni folaichte o shùilibh a' 
chomhchruinnich, agus gu'n drinn 
iad ni-eigin an aghuidli aoin sam bith a 
dh'àitheantaibh an Tigheam, a tìtaobh 
nithe nach bu chòir a dheanamh, agus 
gu bheil iad ciontach ; 

14 An uair a bhios am peacadh, a 
pheacaich iad "naaghaidh, aithnichte, 
an sin bheir an comhchruinneach 
seachad tarbh òg air son a' pheacaidh, 
agus bheir iad e fa chomhair pàilliuin 
a' choimhthionail. 

15 Agus cuiridh seanairean a' 
chohnhthionail an làmhan air ceann 
an tairbh an làthair an Tigheam ; ag- 
us marbhar an tarbh an làthair an 
Tigheam. 

iG Agus bheir an sagart a chaidh 
ungadh vuìd do fhuil an tairbh gu 
pàilliun a' choimhthioiiaii. 17 Agus tumaidh an sagart a mheur 
«b itn cuid do'n f huil, agus crathaidh 
■ i seachd uairean an làthair an Tigh- 
arna, fa chomhair an roinn-hhrait. 

18 Agus cuiridh e cuid do'n f huil 
lir adhaircibh na h-altarach a ta am 
ianuis an Tigheam,a ia ann am pàill- 
un a' choimhthionail, agus dòirtidh 
! mach an f huil uile aig bun altarach 
ta h-iobairt-loisgte, a ta aig dorus 
làilliuin a' choimhthionail. 

19 Agus bheir e air falbh a shaili 
Ule uaith, agus loisgidh e i air an altair. 

20 Agus ni e ris an tarbh mar a 
inn e ri tarbh na h-iobairt-peacaidh, 
oar sin ni e ris: agus ni an sagart 
èite air an son, agus bheirear maith- 
anas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbh an 
aobh a muigh do'n champ, agus 
oisgidh se e mar a loisg e 'n ceud 
arbh : is iobairt-pheacaidh e air son 
i chomhchruinnich. 

22 'Nuairapheacaicheas uachdaran, 
igus a ni e ni-eigin trid aineolais an 
ighaidh aoin sam bith a dh'àithean- 
aibh an Tighearn aDh<5, a thaobh nithe 
lach bu chòir a dheanamh, agus gu 
iheil e ciontach : 

23 Ma thig a pheacadh, a pheacaich 
V g"a fhios; bheir e leis rnar a tha- 
ihartas meann do na gabhraibh, 
•eathach firionn gun ghaoid. 

24 Agus cuiridh e a làmh air ceann 
t' mhinn, agus mavbhaidh se e san 
onad anns am marbh iad an ìobairt- 
oisgte ann an làthair an Tighearn : 
3 iobairt-pheacaidh e. 

25 Agus gabhaidh an sagart cuid 
lo fhuil na h-iobairt-pheacaidh le 
mheur, agus cuiridh e i air adhaircibh 
lltarach na h-ìobairt-loisgte, agus 
loirtidh e mach a fuil aig bun aitarach 
la h-iobairt-loisgte. 

26 Agus loisgidh e a saill uile air 
<a altair, mar a loUgear saill ìobairt 
ìan tabhartas-sith: agus ni an sagart 
relte air a shon a thaobh a pheacaidh, 
igus maithear dha e. 

27 Agus ma pheacaicheas aon neach 
ìo shluagh na dùthcha trid aineolais, 
in uair a ta e deanamh ni-eigin an 
igliaidh aoin sam bith a dh'àithean- 
taibh an Tighearn, a thaobh nithe nach 
au chòir a dheanamh, agus gu bheil e 
;iontach : 

2S Ma thig a pheacadh, a pheacaich 
2, g^ f hios ; an sin bheir e leis mar a 
ihabhartas meann do na gabhraibh, 
ieathach boirionn gun ghaoid, air son 
i pheacaidh a pheacaich e. 

29 Agus cuiridh e a làmh aireeann 
na h-iobairt-pheacaidh, agus marbh- 
lidh e an iobairt-pheacaidh ann an 
onad na h-iobairt-loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuid 
l'a fuil le 'mheur, agus cuiridh e i air 
adhaircibh altarach na h-ìobairt 
loisgte, agus dòirtidh e mach a fuil 
uile aig bun na h-altarach. 31 Agus bheir e aisde a saill uile, 
mar a bheirear an t-saill à h-ìobairt 
nan tabhartas-sith ; agus loisgidh an 
sagart i air an altair, a chum fàile 
chùbhraidh do'n Tighearn : agus ni an 
sagart rèite air a shon, agus bheirear 
maitheanas dha. 

52 Agus ma bheir e leis uan mar a 
thabhartas air son peacaidh, bheir e 
leis uan boirionn gun ghaoid, 

33 Agus cuiridh e a làmh air ceann 
an tabhartais-pheacaidh, agus marbh- 
aidh se e mar iobairt-pheacaidh 
san ionad anns am marbh iad an iob- 
airt-loisgte. 

34 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
f huil na h-iobairt-pheacaidn le 'mheur, 
agus cuiridh e i ah: adhaircibh altar- 
ach na h-iobairt-loisgte, agus dòirtidh 
e mach a fuil uiie aig bun na h-altar- 
ach, 

35 Agus bheir e aisde a saill uile, 
mar a bheirear air falbh saill an uain 
o iobairt nan tabhartòs-sith ; agu3 
loisgidh an sagart iad air an altair, a 
reir nan tabhartas a bheirear suas la 
teine do'n Tighearn : agus ni an sagart 
rèite air a shon a thaobh a pheacaidh 
a rinn e, agus maithear dha e. 

CAIB. V. 

AGUS ma pheacaicheas anam, agus 
gu'n cluinn e guth mionnachaidh, 
agus gur fianuis e, a chunnaic no Ì3 
fiosrach air a' cki/is, mur cuir e 'n cèiil 
i, an sin giùlainidh e a chionta : 

2 No ma bheanas anam ri ni sam 
bith neùghian, ma'i cairbh riadh- 
bheathaich neòghloin e, no cairbh 
spreidhe neòghloin, no cahbh ni neò- 
ghloin a shnàigeas, aguse an-f hiosrach 
air ; bithidh esan mar an ceudna neo- 
ghlan, agus ciontach : 

3 No ma bheanas e ri neòghloine 
duine, ge b'e air bith an neòghloine 
leis an salaichear duine, agus gu bheìl 
e an-f hiosrach air ; an uair is fios da 
e, an sin bithidh e ciontach : 

4 No ma mhionnaicheas anam, ag 
ràdh le 'bhilibh gu'n dean e oic, no 
gu'n dean e maith, ge b'e air bith e a 
labhras duine le mionnaibh, agus gu 
bheil e an-fhiosrach air; an uair ia 
fios da e, an sin bithidh e ciontach ann 
an aon diubh sin. 

5 Agus tachraidh, 'nuair a bhios e 
ciontach do aon do na nitliibh sin, gu'n 
aidich e gu'n do pheacaich e san ui 
sin. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaont- 
ais a dh'ionnsuidh an Tighearn air son 
a pheacaidh a pheacaich e, beathach 
boirionn o'n treud, uan, no meann o 
na gabliraibh, mar iobairt-pheacaidh : 
agus ni an sagart rèite air a shon a 
thaobh a pheacaidli. 

7 Agus mur urrainn e uan a thoirt 
leis, an sin bheir e ieis air son a choire 
a rinn e, dà thurtur, uo dà choluman 
òg, a dh'ionnsuidh an Tighearna ; fear 94 LEBKITICUS. a chum ìobairt-pheaeaidh, agus am 
fear eile chum ìobairt-loisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh 
an t-sagairt, agus bheir esan seachad 
amfear a ta chum na h-ìobairt-pheac- 
aidh air tùs, agus snìomhaidh e a 
cheann o 'amhaich, ach cha sgar e o 
chèile iad. 

9 Agus crathaidh e cuid do f huil na 
h-lobairt-pheacaidh air taobh na h-al- 
tarach, agus f àisgear a' chuid eile do'n 
f huil a mach aig bun na h-altarach : 
is ìobairt-pheacaidh i. 

10 Agus bheir e seachad an dara 
eun mar ìobairt-loisgte, a rèir a' 
ghnàtha : agus ni an sagart reite air a 
shon a thaobhja pheacaidh a pheacaich 
e, agus maithear dha e. 

11 Ach mur urrainn e dà thurtur, 
no da choluman òg a thoirt leis ; an 
sin bheir esan a pheacaich leis mar a 
thabhartas an deicheamh cuid do 
ephah do phlùr mìn, mar thabhartas- 
peacaidh : cha chuir e oladh air, ni 
mò a chuireas e tùis air, oir is tabhart- 
as-peacaidh e. 

12 An sin bheir e chum an t-sagairt 
e, agus gabhaidh an sagart làn a 
dhuirn deth, eadhon cuimhneachan 
deth, agus loisgidh e air an altair e, a 
re'ir nan tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn: is tabhartas- 
peacaidh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a 
shon a thaobh a pheacaidh apheacaich 
e ann an aon diubh sin, agus maithear 
dha e : agus bithidh am fuigheall leis 
an t-sagart, mar thabhartas-bidh. 

14 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

15 Ma ni anam coire, agus gu'm 
peacaich e trìd aineol ais arm au nith ibh 
naomha an Tighearn ; an sin bheir e 
air son a choire dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna, reithe gun ghaoid o na treud- 
aibh, a reir do mheas le secelibh air- 
gid, a rèir seceil an ionaid naoimh, 
chum iobairt-eusaontais. 

16 Agus air son an lochd a rinn e 
san ni naomha ni e coimhleasachadh, 
agus cuiridh e ris an cùigeadh cuid, 
agus bheir e do 'n t-sagart e : agus ni 
an sagart reite air a shon le reithe na 
h-ìobairt-eusaontais, agus maithear 
dha e. 

17 Agus ma pheacaicheas anam, 
agus gu'n dean e aon do na nithibh 
sin a thoirmisgeadh le àitheantaibh 
an Tighearna bhi air an deanamh ; 
ged nach b'f hios da e, gidheadh a ta e 
ciontach, agus giùlainidh e 'aingidh- 
eachd. 

18 Agus bheir e leis reithe gun 
ghaoid o'n treud, a reir do roheas, 
chum ìobairt-eusaontais, a dh'ionn- 
suidh an t-sagairt : agus ni an sagart 
reite air a shon a thaobh 'aineolais, 
leis an deachaidh e air seacharan agus 
gun fhios aig air; agus maithear dha 19 Is ìobàirt-eusaontais a th'ann: 
chiontaich e gu deimhin an aghaidh ' : 
an Tighearna. 

CAIBi VI. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Ma pheacaicheas ànam, agus gu'n 
dean e eusaontas an aghaidh an Tlgh- 
earn, agus gu'n dean è breug d'a 
choimhearsnach a thaobh an ni a thug- 
adh dha r'a ghleidheàdh, no ann an 
companas, no thaobh an ni a thugadh 
air falbh le h-ainneàrt, no ma mheall 
e a choimhearsnach ; 

3 No ma f huair e an ni sin a chaill- 
eadh, agus gu'n d'rinn e breug uime, 
agus gu'n d'thug e mionnan eithich ; 
ann an aon ni dhiubh sin uile a ni duine, a' peacachadh annta : 

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n 
do pheacaich e, agus gu bheìl e cionN 
ach, gu'n toir e air ais an ni sin a thug- 
e air falbh le h-ainneart, no an ni sin 
a f huair e gu mealltach, no an ni sin 
a thugadh dha r'a ghleidheadh, no a 
chailleadh agus a f huair e, 

5 No ni sam bith m'an d'thug e 
mionnan eithich; bheir e air ais e 
san iomlan, agus cuiridh e 'n cùigeadh 
cuid a thuilleadh ris, ugus bheir e 
dha-san e d'am buin e, ann an Ià 
'iobairt-eusaòntais. 

6 Agus bhelr e leis 'iobairt-eusaont- 
ais chum an Tighearna, reithe gun 
ghaoid o'n treud, a reir do mheas, mar 
ìobairt-eusaontais, a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt. 

7 Agus ni an sagart rèite air a shon 
an làthair an Tighearn : agus gheibh 
e maitheanas a thaobh gach ni dhiubh 
sin uile a rinn e, a' ciontachadh 
annta. 

8 Agus labhair an Tighearna ri 
Maoisj ag ràdh, 

9 Thoir àithne do Aaron agus d'a 
mhic, ag ràdh, Is e so lagh na h-io- 
bairt-loisgte : (Is i 'n iobairt-loisgte j, 
air son an losgaidh air an altair air 
feadh na h-oidhche uile gu maduinn, 
agus bithidh teine na h-altarach a' 
losgadh innte) 

10 Agus cuiridh ah sagart trusgan 
anairt uime, agus Cuiridh e briogais 
anairt air 'f heoil, agus togaidh e suas 
an luath a loisg an teine leis an iobairt- 
loisgte air an altah, agus cuiridh e i 
làimh ris an altair. 

11 Agus cuiridh e a thrusgan dheth, 
agus cuiridh e trusgan eile uime, agus 
giùlainidh e 'n luath a mach an taobh 
a muigh do'n champ, gu h-ionad glan. 

12 Agus bithidh an teine air an 
altair a' losgadh innte ; cha chuirear 
as e: agus loisgidh an sagart fiodh 
oirre gach maduinn, agus cuiridh e 
an ìobairt-loìsgte ann an ordugh oirre, 
agus loisgidh e oirre saill nan iobairte- 
sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air an altaiv an eòmhnuidh : cha tèid e idir 

as. 

. 14 Agus is e so lagh an tabhartais- 

bhìdh : Bheir mic Aaroin e an làthair 

an Tighearna, fa chomhairna h-altar- 

ach. 

15 Agus gabhaidh e làn a dhuirn 
dheth, do phlùr an tabhartais-bhìdh, 
agus d'a oladh, agus an tùis uile a ta 
air an tabhartas-bhìdh, agus loisgidh 
eair an altair e,chum fàile chùbhraidh, 
eadJion cuimhneachan dheth do'n 
Tighearn. 

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic 
am fuigheall : maille ri aran neo- 
ghoirtichte ithear e san ionad naomh ; 
ann an cùirt pàilliuin a' choimhthion- 
ail ithidh iad e. 

17 Cha'n fhuinear e le taois ghoirt : 
thug mi dhoibh e mar an cuibhrionn 
do m' thabhartasaibh air an toirt suas 
le teine : tha e ro-naomha, mar an 
ìobairt-pheacaidh, agus mar an ìobairt- 
eusaontais. 

1.8 Ithidh gach firionnach am measg 
chloinn Aaroin dheth: bithidh e 'na 
reachd sìorruidh air feadh bhur gineal- 
acha thaobh tabhartasan an Tighearn 
air an toirt suas le teine : bithidh gach 
neach a bheanas riu naomh. 

19 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois ag ràdh, 

20 Is e so tabhartas Aaroin, agus a 
chuid mac, a bheir iad seachad do'n 
Tighearna, san là a dh'ungar ; an 
deicheamh cuid do ephah do phlùr 
mln mar thabhartas-bidh an còmh- 
nuidh, a leth sa' mhaduinn, agus a 
leth san f heasgar. 

21 Ann an aghann nithear e le 
h-oladh, agus an itair a bhios e fuinte, 
bheir thu stigh e : agus na mìrean 
fuinte do'n tabhartas-bìdh bheir thu 
seachad a chum fàilechùbhraidhdo'n 
Tighearn. 

22 Agus bheir an sagart d'a mhic, a 
dh'ungadh 'na àite, seachad e: ìs 
reachd sìorruidh e do'n Tighearn; 
loisgear gu h-iomlan e. 

25 Oir loisgear gach tabhartas-bìdh 
air son an t-sagairt gu h-iomlan; 
cha'n ithear e. 

24 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

25 Labhair ri h-Aaron agus r'a 
mhic, ag ràdli, Is e so lagh na h-ìo- 
bairt-pheacaidh : san ionad anns am 
marbhar an ìobairt-loisgte, bithidh an 
iobairt-pheacaidh air a marbhadh am 
fianuis an Tighearn : iìia i ro-naomh. 

26 Ithidh an sagart i, a bheir seach- 
ad i air son peacaidh : anns an ionad 
naomh ithear i, ann an cùirt pàilliuin 
a' choimhthionail. 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a feoil, 
bithidh e naomh; agus an uair a 
chrathar a bheag d'a fuil air eudach 
sam bith, nighidh tu an ni air an do 
chrathadh i anns an ionad naomh. 

28 Agus hithidh an soitheach VII. 95 

creadha anns an do bhruicheadh i 
air a bhriseadh ; ach ma bhruicheadh 
i ann an coireadh umha, glanar agus 
nighear e ann an uisge. 

29 Ithidh na firionnaich uile am 
measg nan sagart dhifh : tha i ro- 
naomh. 

50 Ach cha'n ithear ìobairt pheac- 
aidh sam bith, d'an d'thugadh a bheag 
do'n fhtìil a steach do phàilliun a' 
choimhthionai), a dheanamh rèite san 
ìonad naomh : loisgear san teine i. 

CAIB. VII. 

A GUS is e so lagh na h-ìobairt- 
-£*■ eusaontais: tha i ro-naomh. 

2 Airos an ionad sam marbh iad an 
ìobairt-loisgte, marbhaidh iad an iob- 
airt-eusaontais : agus crathaidh e a 
fuil air an altair mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad dhith a saill 
uile j an t-earbàU, agus an t-saill a ta 
còmhdachadh a' mhionaich, 

4 Agus an dà àra, agus an t-sai!l a 
ta orra, a ta làimh ris an loch-'Ie'in, 
agus an scairt a ta os ceann nan 
àinean ; maille ris na h-airnibh, bheir 
e air falbh i. 

5 Agus loisgidh an sagart iad air 
an altair, mar thabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn : is ìobairt- 
eusaontais i. 

6 Ithidh gach firionnach am measg 
nan sagart dhith; san ionad naomh 
ithear i ; tha i ro-naomh. 

7 Mar an iobairt-pheacaidh,?'.? amh- 
uil sin an ìobairt-eusaontais : is aon 
lagh dhoibh : leis an t-sagart a ni rèite 
leatha, bitbidh i. 

8 Agus an sagart a bheir seachad 
ìobairt-loisgte duine sam bith, is leis 
an t-sagart so croicionn na h-iobairt- 
loisgte a thug e seachad. 

9 Agus buinidh an tahhartas-bìdh 
uile a dh'fhuinear ann an àmhuinn, 
agus gach ni a dheasaichear ann an 
aghann-ròstaidh, agus ann am mèis, 
do'n t-sagart a bheir seachad e. 

10 Agus bithidh gach tabhartas- 
bìdh measgta le h-oladh agus tioram, 
le mic Aaroin uile, leis gach aon uiread 
r'a che'ile. 

11 Agus is e so lagh ìobairt nan 
tabhartas-sith, a bheir e seachad do'n 
Tighearna : 

12 Ma's ann mar bhreith-buidh- 
eachais a bheir e seachad i, an sin 
bheir e seachad maille ris an iobairt- 
bhuidheachais breacagan neo-ghoirt- 
ichte measgta le h-oladh, agus dearn- 
agan neo-ghoirtichte ungta le h-oladh, 
agus breacagan measgta le h-oladh, do 
phlùr mìn, air a ròstadh. 

13 A thuilleadh air na breacagaibh, 
bheir e seachad mar a thabhartas, 
arah goirtichte, maille ri iobairt- 
buidheachais a thabhartsan-sìth. 

14 Agus dh'i sin bheir e seachad 
aon as an tabhartas iomlan, mar 
thabhartas-togta do'n Tighearn, agus 96 LEBHI 

bìthidh e leis an t-sagart a cbrathas 
fuil nau tabhartas-sìth. 

15 Agus ithear feoil ìobairt a tha- 
bhartasan-slth air son breith-buidh- 
eachais, san là sin fein anns an toirear 
seachad i ; cha 'n fhag e bheag dhith 
gu maduinn. 

16 Ach ma's bòid no tabhartas 
deònach ìobairt a thabhartais, san là 
sin fèin anns an toir e seachad 'ìobairt, 
ithear i ; agus air an là màireach mar 
an ceudna ithear a fuigheall. 

17 Ach loisgear le teine fuigheall 
feòla na h-iobairt air an treas là. 

18 Agus ma dh'ithear idir a bheag 
do f heoil iobairt a thabhartasan-sìth 
air an treas là, cha ghabhar i, ni mò 
a mheasar i dha-san a bheir seachad 
i • bithidh i 'na gràineileachd, agusan 
t-anam a dh'itheas dhith giùlainidh e 
'aingidheachd. 

19 Agus an fheoil a bheanas ri ni 
sam bith neòghlan, cha'n ithear i: 
ioisgear i le teine : agus a thaobh na 
feòla, gach neach a bbios glan, ithidh 
e dhith. 

20 Ach an t-anara a dh'itheas do 
fheoil ìobairt nan tabhartas-sìth a 
bhuincas do'n Tighearn, agus a neò- 
ghloine air, gearrar eadhon an t-anam 
sin as o 'shjuagh. 

21 Agus an t-anam a bheanas ri ni 
sam bith neòghlan, ri neòghloine 
duine, no ri ainmhidh neòghlan, no 
ri gràineileachd neòghloin sam bith, 
agus a dh'itheas do f heoil iobairt nan 
tabhartas-sith a bhuineas do'n Tigh- 
eama, gearrar eadhon an t-anam sin 
as o 'shluagh. 

22 Agus labfcair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Saill sam bith daimh, no caorach, no 
gaibhre, cha 'n ith sibh. 

24 Agus feudar saill ainmhidh a 
gheibh bàs leis fèin, agus saill an ain- 
mhidh sin a reubar le fiadh-bheath- 
aichibh, a ghnàthachadh gu feum 
sam bith eile; ach cha'n ith sibh idir 
dhith: 

25 Oir ge b'e dh'itheas saill o'n ain- 
mhidh sin d'an toir daoine seachad lob- 
airt a loisgear le teinedo"nTighearna, 
geavrar eadhon an t-anam sin a dh'- 
ìtheas dhith as o 'shluagh. 

26 Agus cha'n ith sibh gnè sam bith 
fola, ma's ann do eunaibh no do ain- 
mhidh, ann an aon air bith d'ur n-àit- 
eachaibh-còmhnuidh. 

27 Gach anam a dh'itheas gnè sam 
bith fola, gearrar eadhon an t-anam sin 
as o 'shluagh. 

28 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

29 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Esan a bheir seachad ìobairt a tha- 
bhartasan-sìth do'n Tighearna, bheir 
e leis a thabhartas a dh'ionnsuidh an 
Tigheama, do ìobairt a thabhartasan- 
&ìth. 30 Bheir a làmhan fèin leo ta- 
bhartasan an Tighearn a bheirear suas 
le teine : an t-saill maille ris an uchd, 
so bheir e leis, a chum gu'n luaisgear 
an t-uchd mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearn. 

31 Agus loisgidh an sagart an t-saill 
air an altair : ach bithidh an t-uchd 
le Aaron agus le 'mhic. 

32 Agus an slinnean deas bheir sibh 
do'n t-sagàrt mar thabhartas-togta, ào 
ìobairtibh bhur tabhartasan-sìth. 

33 Aige-san do mhic Aaroin a bheir 
suas fuil nan tabhartas-sìth, agus an 
t-saill, bithidh an slinnean deas mar a 
chuibhrionn. 

34 Oir ghabh mi an t-uchd luaisgte 
agus an slinnean togta o chloinn Is- 
raeil, do ìobairtibh an tabhartasan- 
sìth, agus thug mi iad do Aaron an 
sagart, agus d'a mhic, le reachd siorr- 
uidh o mheasg chloinn Israeil. 

35 Is e so cuibhriann ungaidh Aa- 
roin, agus ungaidh a chuid mac, do 
thabhartasaibh an Tighearn a bheir- 
ear suas le teine, san là anns an d'thug 
e a lkthair iad a fhrithealadh do'n 
Tighearn ann an dreuchd an t-sag- 
airt; 

36 A dh'aithn ao Tighearn a thoirt 
dhoibh o chloinn Israeil, san là anns 
an d'ung e iad, le reachd sìorruidh air '■■ 
feadh an ginealaeha. 

37 Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte, 
an tabhartais-bhìdh, agus na h-ìobairt- 
pheacaidh, agus na h-iobairt-eusaon- 
tais, agus nan coisreagadh, agus ìob- 
airt nan tabhartas-sìth, 

3S A dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois ann an sliabh Shinai, sanlà 
anns an d'àithn e do chloimi Israeil an 
tabhartasan a thoirt seachad dtfn 
Tighearn, ann am f àsach Shinai. 

CAIB. VIII. 

AGUS labhairanTigheamariMaois, 
ag ràdh, 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic 
maille ris, agus an trusgan naomh ag- 
us an oladh-ungaidh, agus tarbh mar 
an ìobairt-pheacaidh, agus dà reithe, 
agus bascaid do aran neo-ghoirt- 
ichte. 

3 Agus cruinnich an coimhthional 
uile an ceann a chèile gu dorus pàill- .' 
iuin a' choimhthionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dh'àithn 
an Tigiiearna dha ; agus chruinnich- 
eadh an coimhthional r'a che"ile gu 
dorus pàiUiuin a' choimhthionail. 

5 Agus tliubhairt Maois ris a' 
choimhthional, Is e so an ni a dh - 
àithn an Tighearn a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaron agus a v 
mhic leis, agus dh'ionnlaid e iad le 
h-uisge. 

7 Agus chuir e air an eòta, agus: 
chrioslaich se e leis a' chrios, agus 
dh'eudaich se e leis an f halluinn, agus.) 
chuir e 'n epkod ajr, agus chrioslaich i se e le crios rlomhach na h-epheid, 
agus cheangaii e ris i leis. 

8 Agus chuir e 'n uchd-èididh air ; 
agus chuir e anns an uchd-èididh an 
Urim agus an Tumim. 

9 Agus chuir e 'n crùn-sagairt air 
a cheann ; mar an ceudna air a' chrùn- 
sagairt, eadhon air a' chuid-beoil deth 
chuir e 'n leac òir, an crùn naomh, 
mar a dh'àithn aa Tighearna do 
Mhaois. 

10 Agus ghabh Maois an oladh- 
ungaidh, agus dh'ung e 'm pàilliun, 
agus gach ni a bha ann, agus naomh- 
aich e iad. 

11 Agus chrath e cuicl dhith air an 
altair seachd uairean, agus dh'ung e 
'a altair, agus a soithichean uile, araon 
an soitheach-ionnlaid agus a chos, a 
chum an naomhachadh. 

_ 12 Agusdhòirtedo'n oladh-ungaidh 
air ceann Aaroin, agus dh'ung se e : 
chum a naomhachadh. 

13 Agus thug Maois mic Aaroin leis, 
agus chuir e còtaichean orra, agus 
chrioslaich e iad le criosaibh, agus 
chuir e boineidean orra, mar a dh'àithn 
an Tigheama do Mhaois. 

14 Agus thug e leis an tarbh air son 
nah-ìobairt-pheacaidh, agus chuir Aa- 
ron agus a mhic an làmhan air ceann 
an tairbh air son na h-ìobairt-pheac- 
aidh. 

15 Agus mharbh se e ; agus ghabh 
Maois an f huil, agus chuir e i air adh- 
aircìbh na h-altarach mu'n cuairt le 
niheur, agus ghlan e 'n altair ; agus 
dhùirt e 'n firuil aig bun na h-altarach, 
3gus naomhaich ei, a dheanamh reite 

_ 16 Agus ghabh e 'n ìgh uile a bha 
ur a' mhicnach, agus an scairt os ceann 
aan àinean, agus àn dà àra, agus an 
igh ; agus loisg Maois iad air an altair. 

17 Ach an tarbh agus a sheice, agus 
fbeoil, agus 'aolach, loisg e le teine an 
:aobh a muigh do'n champ, mar a 
uVàifhn an Tigheama do Mhaois. 

18 Agus thug e leis an reithe air son 
na h-iobairt-loisgte : agus chuir Aaron 
ìgus a mhic an làmhan air ceann an 
reithe. 

19 Agus mharbh se e ; agus chrath 
tfaois an fhuil air an altair mu'n 
luairt. 

20 Agus ghearr e 'n reithe 'na mhìr- 
hh ; agus loisg Maois an ceann, agus 
ia mìrean, agus an t-saill. 

21 Agus nigh e am mionach agus 
ìacosan ann an uisge ; agusloisg Maois 
in reithe uile air an altair : fc'ìobairt- 
oisgte e, chum f àile chùbhraidh : ta- 
ihartas air a thoirt suas le teine do'n 
LÌgheam, mar a dh'àithn an Tigh- 
arna do Mhaois. 

22 Agus thug e leis an reithe eile, 
tàthe a' choisreagaidh : agus chuir 
Varon agos a mhic an làmhan air 
«ann an reithe. 

23 Agus raharbh se e ; agus ghabh Maois cuid d'a f huil, agus chuir e i air 
bàrr cluaise deise Aaroin, agus air ord- 
aig a làimhe deise, agus air ordaig a 
choise deise. 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, ag- 
us chuir Maois cuìd do'n fhuil airbàrr 
an cluaise deise, agus air ordaig an 
làimhe deise, agus air ordaig an coise 
deise : agus chrath Maois an f huil air 
an altair mu'n cuairt. 

25 Agus ghabh e 'n t-saill, agus an 
t-earball, agus an ìgh uile a bha air a' 
mhionach, agus an scairt os ceanu nan 
àinean, agus an dà ìura, agus an ìgh, 
agus an slinnean deas. 

26 Agus à bascaid an arain neo. 
ghoirtichte, a bha an làthair an Tigh- 
eama, ghabh e aon bhreacag neo- 
ghoirtichte, agus aon bhreacag do aran 
le h-oladh, agus aon deamagan, agus 
chuir e iad air an t-saiil, agus air"an 
t-slmnean deas : 

27 Agus chuir e 'n t-iomlan air 
làmhan Aaroin, agus air làmhan a 
chuid mac, agus luaisg e iad mar 
thabhartas-luaisgte anlàthair an Tigh. 
eani, 

_ 28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an 
làmh, agus loisg e ìud air an altair os 
ceann na h-ìobairt-loisgte : bu tabh. 
artas-coisreagaidh iad a chum fàile 
chùbhraidli; tabhartas air a thoirt 
suas le teine do'n Tigheam. 

29 Agns ghabh Maois an t-uchd, 
agus luaisg se e mar thabhartas-Iuaisgte 
an làthair an Tighearna: b'e cuibh- 
rionn Mhaois e do reithe a' choisreag- 
aidh ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

50 Agus ghabh Maois cuid do'n 
oladh-ungaidh, agus do'n fhuil a bha 
air an altair, agus chrath e air Aaron 
i ; air 'eudach, agus air a mhic, agns 
air eudach a mhac maille ris: agus 
naomhaich e Aaron,ag-i« 'eudach, ag- 
us a mhic, agus eudach a mhac maille 
ris. 

31 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
agus r'a mhic, Bruichibh an f heoil aig 
dorus pàiiliuiu a' choimhthionail, ag^ 
us ann an sin ithibh i leis an aran a ta 
ann am bascaid a' choisreagaidh, mar 
a dh'àithn mise, ag ràdh, Ithidh Aaron 
agus a mhic i. 

32 Agus an ni sin a dh'fhàgar do'n 
f heoil agus do'n aran, loisgidh sibh le 
teine. 

35 Agus air dorus pàilliiùn a' 
choimhthionail cha tèid sibh a mach 
rè sheachd làithean, gus am bi làithean 
bhur coisreagaidh air an crìochnach- 
adh : oir rè sheachd làithean coisrig- 
idh e sibh. 

i Mar a rinn e 'n diugh, mar siri 
dh'àithn an Tighearna hhi deanta, à 
dheanamh rèite air bhur son. 

55 Uinie sin aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail fanaidh sibh a là agus 
a dh'oidhche, rè sheachd làithean, 
agus coimhididh sibh freasdal an LEBHITICÙS. Tighearna,chum nach faigh sibh bàs: 
oir is ann mar sin a thugadh àithne 
dhomhsa. 

J6 Agus rinn Aaron agus a mhic 
na h-uile nithe a dh'àithn an Tigh- 
earna le làimh Mhaois. 

CAIB. IX. 

AGUS air an ochdamh là ghalrm 
Maois air Aaron agus air a 
mhic, agus air seanairibh Israeil ; 

2 Agus thubhairt e ri h-Aaron, 
Gabh dhuit fèin laogh òg chum ìo- 
bairt-pheacaidh, agus reithe chum 
ìobairt-loisgte, gun ghaoid, agus thoir 
seachad iad an làthair an Tighearn. 

3 Agus labhraidh tu ri cloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Gabhaibhse meann do 
nagabhraibh chum iobaht-pheacaidh ; 
agus laogh, agus uan, le che'ile do'n 
cheud bhliadhna, gun ghaoid, a chum 
lobairt-loisgte ; 

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, 
mar thabhartasan-sith, a chum an 
ìobradhanlàthairanTighearn; agus 
tabhartas-bldh measgta le h-oladh: 
oir an diugh foillsichidh an Tighearn 
e fèin dhuibh. ; „ i ... . 

5 Agus thug iad an m sin a dh aithn 
Maois gubeulaobhpàilliuin a' choimh- 
thionail: agus thàinig an choimh- 
thional Uile am fagus, agus sheas iad 
an làthair an Tighearn. 

6 Agus thùbhairt Maois, Is e so an 
nì a uh'àithn an Tighearna gu'n 
deanaoh sibh; agùs foillsichear glòir 
an Tigheàma dhuibh. 

7 Agus thubhalrt Maois ri h-Aaron, 
Imich a dh'ionnsuidh na h-altarach, 
agus ìobair t'ìobairt-phèacaidh, agus 
t'iobairt-loisgte, agus dean rèite air do 
shon fem, agus air son an t-sluaigh : 
agus thoir suas tabhartas an t-sluaigh, 
agus dean relte air an son, mar a 
dh'àithn an Tighearna. 

8 Chaidh Aaron uime sin a dh'ionn- 
suidh na h-altarach, agus mharbh e 
Iaogh na h-iobairt-pheacaidh, a bha air 
ashonfe'in. 

9 Agus thug mic Aaroln an fhuil 
d'a ionnsuidh ; agus thum e a mheur 
san fhuil, agus chuir e air adhaircibh 
na h-altarach i, agus dhòirt e mach an 
f huil aig bun na h-altarach. 

10 Ach an t-saill agus nah-aimean, gn an scairt os ceann amean na h-lobairt-pheacaidh, loisg e air an al 
tair, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

11 Agus an fheoil agus an t-seice 
loisg e le teine, an taobh a muigh 
do'nchamp. ''.'•'. '''. 

12 Agus mharbh e 'n ìobairt-loisgte ; 
agus thug mic Aaroin an fhuil d'a 
ionnsuldh, agus chrath e i air an altair 
mu'n cuairt. , 

13 Agus thug ìad an ìobairt-loisgte 
d'a ionnsuidh, maille r'a miribh, agus 
an ceann; agus loisg e iad air an 
altair, : 14 Agus nigh e am miònach agtis 
na cosan, agus loisg e iad air an iobairt> 
loisgte air an altair. 

15 Agus thug e leis tabhartas art 
t-sluaigh, agus ghabh e meann na 
" -iobairt-pheacaidh a blia air son an 

sluaigh, agus mharbh se e, agus thug 
suas e air son peacaidh, mar a' 
cheud lobairt. 

16 Agus thug e leis an ìobairt- 
loisgte, agus dh'iobair e i do rèir a' 
ghnàtha. 

17 Agus thug e leis an tabhartas- 
bìdh, agus lìon e a dhorn as, agua 
Ioisg e air an altair e, a thuilleadh air 
iobairt-loisgte na maidne. 

1S Mharbh e mar an ceudna an 
tarbh, agus an reithe, mar ìobairt nan 
tabhartasan-sìth, a bha air son an 
t-sluaigh; agus thug mic Aaroin d'a 
ionnsuidh an f huil, agus chrath e i air 
an altair mu'n cuairt. 

19 Agus saill an tairbh, agus earball 
an reithe, agus an ni sin a ta còmhd- 
achadh a' mhionaich, agus na h-air- 
nean, agus an scairt os ceann nan 
àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na 
h-uchdaibh, agus loisg e 'n t-saill air 
an altair. 

21 Agus na h-uchdan agus an slinn- 
ean deas luaisg Aaron mar thabhart- ,. 
as-luaisgte an làthair an Tighearna, j ; J 
mar a dh'àithn Maois. 

22 AgUs thog Aaron suas a làmha W 
chum an t-sluaigh, agus bheannaich f ^J 
e iad ; agus thàinig e nuas o iobradh 

na h-ìobairt-pheacaidh, agus na h-ìo- 
bairt-loisgte, agus nan ìobairtean-sìth. 

23 Agus chaidhMaois agusAaron a 
steach do phàilliun a' choimhthionail, 
agusthàinig iad a mach, agus bheann- 
aich iad an sluagh : agus dh'fhoill- 
sicheadh glòir an Tighearna do'n t- 
sluagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach c 
làthair an Tigheam, agus loisg e aii 
an altair an iobairt-loisgte, agus an 
t-saill : agus chunnaic an sluagh uile 
e, agus rinn iad gàir, agus thuit iad 
air an aghaidh. 

CAIB. X. 

AGUS ghabh Nadab agus Abihu, 
mic Aaroin, gach fear diubh a 
thùiseir, agus chuir iad teine ann, 
agus chuir iad tùis air, agus thug iad 
suas am fianuis an Tighearna teine 
coimheach, nach d'àithn e dhoibh. 

2 Agus chaidh teine mach o làthair J^ 
an Tigheam, agus loisg e suas iad.l "fe 
agus f huair iad bàs an làthair an 
Tighearn. 

3 An sin thubhairt Maoisrih-Aaron, 
Is e so an ni a labhair an Tigheam, ag 
ràdh.Anntasanathigamfagusdhomh "t£s 
naomhaichear mise, agus an làthair Bi 
an t-sluaigh uile glòraichear mi. A- Pej 
gus dh'fhan Aaron 'na thosd. 

4 Agus ghairm Maois air ^•-. 
*■ 

Ua 

ll j ' :; ^:.. ''■ i.- -■- 1- ii.,,: Bfus ali- Elsaphan, mic Udsieil, brath- 
ar athar Aaroin, agus thubhairt e riu, 
Thigibh am fagus, giùlainibh bhur 
bràifhrean o f hianuis an ionaid naoimh 
a mach as a' champ. 
, 5 Agus chaidh iad am fagus, agus 
ghivdain iad 'nan còtaichibh iad a 
I inach as a' champ, mar a thubhairt 
Maois. 

6 Agus thubhairt Maois rih-Aaron, 
agus ri h-Eleasar, agus ri h-Itamar, a 

| mhic, Na rùisgibh bhur cinn, agus na 
reubaibh bhur n-eudach, air eagal 
gu'm faigh sibh bàs, agus air eagal 
gu'n tig fearg air an t-sluagh uile ; 
ach deanadh bhur bràithre, tigh Is- 
raeil uile, tuh-eadh airson anlosgaidh 
a las an Tigheam. 

7 Agus cha teid sibh a mach air 
àorus pàilliuin a' choimhfbionail, air 
sagal gu'm faigh sibh bàs : oir a ta 
>ladh-ungaidh an Tighearn oirbh. 
A.gus rinn iad a rèii' focail Mhaois. 

8 Agus labhair an Tigheama ri 
i-Aaron, ag ràdh, 

9 Na h-ol fìon no deoch làidir, thu 
ein, no do mhic maille riut, an uair a 

I htld sibh a steach do phàilliun a' 
I rhoimhfhionail, air eagal gu'm faigh 
ibh bàs : bithidh e 'na reachd bifh- 
jhuan air feadh bhur ginealacha; 

10 Agus a chmn gu'n cuir sibh 
;adar-dhealachadh eadar naomhaagus 
ni-naomha, agus eadar neòghlan agus 

| 11 -Agus a chum gu'n teagaisg sibh 
lo chloinn Israeil na h-orduighean 
ìile a labhair an Tigheama riu le 
àimh Mhaois. 

12 Agus labhair Maois ri h-Aaron, 
igus vi h-E!easar, agus ri h-Itamar, a 
nhic a dh'fhan beò, Gabhaibh an 
abhartas-bìdh a dh'fhàgadh do tha- 
hartasaibh an Tighearn air an toirt 
uas le teine, agus ithibh e gun ghoirt- 
achadh làirnh ris an altair ; oir a ta e 
o-naomha. 

13 Agus ithidh sibh e san ionad 
laomh, a chionn giir e do dhlighe e, 
gus dlighe do mhac, do thabhartas- 
ibh an Tighearn air an toirt suas le 
eine : oir is ann mar sin a dh'àithn- 
adh dhomhsa. 

14 Agus an t-uchd luaisgte agus an 
Linnean togta ithidh sibh ann an 
Dnad gian; thu fèin, agus do mhic, 
gus do nigheana maille riut: oir is 
id do dhlighe iad, agus dlighe do 
■ihac, a thugadh dhoibh à ìobairtibh 
ibhartasan-sìfh chloinn Israeil. 

15 An slinnean togta, agus an t-uchd 
raisgte, maille ris na tabhartasaibh 
ir an toirt suas le teine do'n t-saill, 
heir iad leo gus a luasgadh mar tha- 
bartas-lusisgte an làthair an Tigh- 
am ; agus is leats' e, agus le d' mhic 
laille riut, le reachd bith-bhuan, mar 

dh'àithn an Tighearn. 

16 Agus dh'iarr Maois gu dìchioll- 
ch meann na h-ìobairt-pheacaidh, agus, feuch, loisceadh e : agus bha 
fearg aige ri h-ÈIeasar agus ri h-Ita- 
mar, mic Aaroin, a dh'f hagadh kv, ag 
ràdh, 

17 C'ar son nach .d'ith sibh an io- 
bairt-pheacaidh san ionad naomh, do 
bhrigh gu bheil i ro-naomh, agus thug 
Dia dhuibh i a ghiùlan aingidheachd 
a' choimhthionail, a dheanamh rèite 
air an son am fianuis an Tighearna ? 

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil a 
steach an taobh a stigh do'n ionad 
naomh : bu chòir dhuibh gu deimhin 
a h-itheadh san ionad naomh, mar a 
dh'àithn mise. 

19 Agus thubhairt Aaron ri Iilaois, 
Feuch, an diugh thug iad suas an 
ìobairt-pheacaidh, agus an ìobairt- 
loisgte, an làthair an Tigheam ; agus 
thachair an leithidean shi do nithìbh 
dhomhsa; agus nam bithinn ah- ith- 
eadh na h-ìobairt-pheacaidhandiugh, 
an gabhta rithe an làthair an Tigh- 
earn ? CAIB. XI. 

A GUS labhair an Tigheama ri 
-^ 1 - Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh 
riu, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Is iad so na beathaichean a dh'- 
itheas sibh do na h-uile ainmhidhibh 
a ta air an talamh. 

3 Gach aon a roinneas an ionga, ag- 
us a sgoilteas an ladhar, agus a 
chnàmhas a' chìr, am measg nan 
ainmhidh, sin ithidh sibh. 

4 Ach iad so cha'n ith sibh, dhiubh- 
san a chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan 
a roinneas an ionga : mar an càmhal, 
a chromi ged a chnàmh e a' chìr, nach 
roinn e an ionga; neòghlan tka e 
dhuibh. 

5 Agus an coinean, a chionn ged a 
chnàmh e a' chìr, nach roinn e an 
ionga; neòghlan tha e dhuibh. 

6 Agus a' mhaigheach, a chionn ged 
a chnàmh i a' chir, nach roinn i an 
ionga ; neòghlan tha i dhuibh. 

7 Agus a' nihuc, a chionn ged a 
romn i an ionga, agus Eed a sgcilt i an 
ladbar, gidheadhnach cnàmh i a' chìr ; 
neòghlan tha i dhuibh. 

S D'am feoil cha'n ith sibh, agus r'an 
cairbh cha bhean sibh ; neùghìan tha 
iad dhuibh. 

9 Iad so ithidh sibh, dhiubhsan uile 
a ta sna h-uisgeachaibh : gach ni air 
am bheil itean agus ìannan anns na 
h-uisgeachaibh, anns na cuantaibh, ag- 
us anns na h-aimhnichibh, iad sin 
itliidh sibh. 

10 Agus gach ni air r.ach 'eil itean 
no lannan anns na cuantaibb, agus 
anns na h-aimhnichibh, do gach ni a 
ghluaiseas snah-uisgeachaibh, agus do 
gach ni beò, ata sna h-uisgeachaibh ; 
'nan gràineileachd bithìdh iad dhuibh : 100 LEBHITICUS. 11 Eadhon 'nan gràhieileachd bith- 
idh iad dhuibh : d'am feoil cha'n ith 
sibh, agus d'an cairbh gabhaidh sibh 
gràin. 

12 Gach ni air nach 'eil itean no 
lannan anns na h-uisgeachaibh, 'na 
ghràineileachd bithidh sin dhuibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidli sibh 
gràin am measg nan eun ; cha'n ithear 
ìad, 'nan gràineileachd tha iad: an 
iolair, agus an cnàimh-bhristeach, ag- 
us an iolair-uisge, 

14 Agus am r'ang, agus an clamhan 
a reir a ghnè ; 

15 Gach fitheach a reir a ghnè ; 

16 Agus a' chailleach-oidhche, agus 
an t-seabhag-oidhche, agus a' chuach, 
agus an t-seabhag a re'ir a gnè, 

17 Agus a' chailleach-oidhche 
bheag, agus an scarbh, agus a' chaill- 
each-oidhche mhòr, 

18 Agus an eala, agus am pelican, 
agus an iolair-fhionn, 

19 Agu-i a' chorra-bhàn, agus a' 
chorra-ghlas a rèir a gnè, agus an 
t-adharcan-luachrach, agus an ialtag. 

20 Bithidh gach ni snaigeach a dh'- 
itealaicheas, agus a dh'imicheas air 
clieithir chosan, 'na ghràmeileachd 
dhuibh. 

21 Ach iad so feudaidh sibh itheadh, 
do gach ni snaigeach a dh'itealaicheas, 
agus a dh'imieheas air cheithir chosan, 
aig am bheil luirgnean os ceann a 
throidhean, gu leum leo air an talamh. 

. 22 Eadhcrn iad so dhiubh feudaidh 
sibh itheadh : an locust a rèir a ghnè, 
agus an locust maol a rèir a ghnè, ag- 
us an daol a rèvr a ghnè, agus an 
Ieumnach-uaine a re'ir a ghnè. 

23 Ach hithidh gach ni eile snàigeach 
a dh'itealaicheas, aig am bheil ceithir 
chosan, 'na ghràineileachd dhuibh. 

24 Agus air an son sin bithidh sibh 
neòghlan : gach neach a bheanas r'an 
cairbh, bithidh e neòghlan gu feasgar. 

25 Agus ge b'e air bith a ghiùlaineas 
a bheag d'an caivbh, nighidh e 'eudach, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

26 Bithidh cairbh gach ainmhidh a 
roinneas an ionga, agus nach sgoilt an 
ladhar, agus nach cnàmh a' chir, neò- 
ghlan dhuibh : gach neach a bheanas 
riu, bithidh e neòghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dh'imicheas 
air a mhàgaibh, am measg nan uile 
bheathaichean a dh'imicheas air chei- 
thir chosan,bithidh eneòghlan dhuibh; 
gachneach a bheanasr'an cairbh, bith- 
idh e neòghlan gu feasgar. 

28 Agusesan a ghiùlaineas an cairbh, 
nighidh e 'eudach, agus bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar; neòghlan tha iad 
dhuibh. 

29 Agus bithidh iad so neòghlan 
dhuibh am measg nan nithe snàigeach 
a shnàigeas air an talamh : an neas, 
agus an luch, agus an crocodeil a rtìir 
a ghnè, 

30 Agus arn fìread, agus au ca- meleon, agus an dearc-luachrach, ag- 
us an t-seilcheig, agus am famh. 

31 Tha iad sin neòghlan dhuibh 
'nam measg-san uile a shnkigeas : gach 
neach a bheanas riu, 'nuair a bhios iad 
marbh, bithidh e neòghlan gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit a h-aon. 
diubh, 'nuair a bhios e marbh, bithidh 
e neòghlan; co dhiubh is soitheach 
fiodha sam bith e, no eudach, no 
croicionn, no sac : feumaidh gach 
soitheach anns an deanar obah sam 
bith, a bhi air a chur ann an uisge, ag- 
us bitliidh e neòghlan gu feasgar ; ari 
sin bithidh e glan. 

33 Agus a thaobh gach soithich 
creadha, anns an tuit a h-aon diubh, 
bithidh gach ni a ta ann neòghlan; 
agus brisidh sibh e. 

34 Do gach ui!e bhiadh a dh'ithear, 
bithidh am biadh sin air an tig uisge, 
neòghlan ; agus bithidh gach deoch a 
dh'òlar ann an soitheach sam bith, 
neòghlan. 

35 Agus bithidh gach ni air an tuit 
a blieag d'an cairbh, neòghlan ; ma's 
àmhuinn e, no coireacha, brisear sios 
iad : neòghlan tha iad, agus neùghlan 
bithidh iad dhuibh. 

Stì Gidheadh bithidhfuaran no tobar 
anns am bi pailteas uisge, glan : ach 
bithidh an ni sin a bheanasr'an cairbh, 
neòghlan. 

37 Agus ma thuiteas a bheag d'an 
cairbh air sìol-cuir sam bith, a bhios 
r'a chur, bithìdh e glan. 

38' Ach ma chuirear uiìge tn bith 
air an t-siol, agxis gu'n tuiì a hheag d'an 
cairbh air, neòghlan bithidh e dhuibh. 

59 Agus ma bhàsaicheas ainmhidli 
sam bith d'am feudsibh itheaclh, bith- 
idh esan a bheanas r'a chairbh neò- 
ghlan gu feasgar. 

40 Agus esan a dh'itheas d'a chairbh, 
nighidh e 'eudach, agus bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar : esan mar an ceudna 
a gliiùlaineas a chairbh, nighidh e 
'eudach, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

41 Agus bithidh gach ni snàigeach 
a shnàigeas air an talamh, 'na ghràin- 
eileachd : cha'n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' 
bhroinn, agus gach ni a dh'imicheas 
air cheithh chosan, no ge b'e air bith 
aig am bheil tuilleadh chosan am 
measg nan uile nithe snàigeach 
shnàigeas air an talamh ; cha'n ith 
sibh iad, oir is gràineileachd iad. 

43 Cha dean sibh sibh fèin gràineil 
le ni snàigeach sam bith a shnàigeas, 
cha mhò ni sibh sibh fein neò^hlan 
leo, air chor is gu'n truaillear sibh leo. 

44 Oir is reise an Tighearna bhur 
Dia : naomhaichidh sibh air an aobhar 
sin sibh fein, agus bithidh sibh 
naomha; oir u tu mise naoinha: ag- 
us cha truaill sibh sibh fein le ni 
snaigeach sam bith a shnaigeas air an 
talanih. CAIB. XII. XIII. 101 45 Oìx ìs mise an Tighearn a tbug 
slbhse a mach -<L tlr na h-Kiphit, gu 
bhi am Dhia agaibh : bithidh sibh-e 
uimesin naomha, oir a tn mise naomha. 

46 Is e so lagh nan ainmhidh, agus 
nan eunlaith, agus gach clùil bheò a 
ghluaiseas anns na h-uisgeachaibh, ag- 
ns gach dùil a shnàigeas air an talamh : 

47 A chur dealachaidh eadar an 
neòghlan agus an glan, agus eadaram 
beathach a dh'f heudar itheadh, agus 
am beathach nach feudar itheadh. 

CAIB. XII. 

AGUSIabhairanTighearnari Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Ma dh'f hàsas bean torrach, agus gu'm 
beir i mac, an sin bithidh i neòghlan 
seachd làithean; a reir làithean a 
dealachaidh air son a h-anmhuinn- 
eachd bithidh i neòghlan. 

5 Agus air an ochdamh lh timchioll- 
ghearrai feoil a roimh-chroicinn. 

4 Agus fanaidh i an sin tri làithe 
deug 'ar fhichead ann am fuil a 
glanaidh : cha bhean i ri ni naomha 
sam bith, agus cha tig i steach do'n 
ionad naomha, gus an coimhlionar 
làithean a glanaidh. 

5 Ach ma bheireas i leanabh nigh- 
inn, an sin bithidh i neòghlan dà 
sheachduin, mar 'na dealachadh : ag- 
us fanaidh i ann am fuil a glanaidh 
tri fichead agus sè làithean. 

6 Agus an uair a choimhlionar 
làithean a glanaidh air sonmic, no air 
son nighinn, bheir i uan do'n cheud 
bhliadhna chum ìobairt-Ioisgte, agus 
columan òg, no eun turtuir chum 
ìobairt-pheacaidh, gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail, a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt : 

7 Agus bheir e seachad e an làthair 
an Tigheam, agus ni e rtìte air a son, 
agus glanar i o ruith a fola. Is e so 
an lagh air a son-sa a bheireas mac no 
nighean. 

8 Agus mur urrainn i uan a thoirt 
leatha, an sin bheir i leatha dà thurtur, 
no dà choluman òg: fear dhiubh 
chum ìobairt-loisgte, agus am fear 
eile chum ìobairt-pheacaidh ; agus ni 
an sagart reite air a son, agus bithidh CAIB. XIII. 
A GUS labhair anTighearna ri Maois 
•^ 1 - agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 'Nuair a bhios aig duine ann an 
■croicionn 'fheòla atadh, no guirein, 
no ball soilleir, agus gu'm bi e ann an 
troicionn 'fheòla cosmhuil ri plàigh 
luibhre ; an sin bheirear e gu h-Aaron 
an sagart, no gu h-aon d'a mhic, na 
sagartan. 

3 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh ann an croicionn Theòla; 
agus an uair a bhios am fionnadh sa' 
phlàigh air tionndadh gu bàn, agus a bhijs a' phlàigh r'a faicinn ni's 
riohnhne na croicionn 'fheòla ; is 
plàigh luibhre a th'ann : agus amh- 
aircidh an sagart air, agus gairmidh 
e neòghlan e. 

4 Àch ma tha am ball soilleir ann 
an croicionn 'fheòla bàn, agus gun e 
bhi r'a fhaicinn ni's doimhne na "n 
croicionn, agus gun 'fhionnadh bhi 
air tionndadh gu bàn ; an sin druididh 
an sagart a stigh esan air am blieil a' 
phlàigh seachd làithean. 

5 Agus amhaircidh an sagart air, 
air an t-seachdamh là: agus, feuch, 
ma tha phlàigh 'na shealladh air stad, 
agiis gun a' phlàigh bhi sgaoileadh sa' 
chroicionn ; an sin druididh an sagart 
a stigh e seachd làithean eile. 

6 Agus amhaircidh an sagart air a 
rìs air an t-seachdamh là, agus, feuch, 
ma bliios a' phlàigh càil-eigin dorcha, 
agus nach 'eil a' phlàigh air sgaoileadh 
sa' chroicionn, gairmidh an sagart 
glan e: cha 'n 'eil ann ach guirein 
agus nighidh e 'eudach, agus bithidh 
e glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr 
a mach sa' chroicionn, an deigh dha 
bhi air 'fhaicinn leis an t-sagart a 
chum a ghlanaidh ; chithear e rìs leis 
an t-sagart. 

8 Agus a: 
agus, feuch, ma tha 'n gulrein air 
sgaoileadh sa' chroicionn, an sin gairm- 
idh an sagart e neòghlan : is luibhre 
a th' ann. 

9 An uair a bhios plàigh luibhre air 
duine, an sin bheirear e chum an 
t-sagairt : 

10 Agus amhaircidh an sagart air : 
agus, feuch, ma tha atadh hàn sa' 
chroicionn, agus gu'n do thionndaidh 
e am fionnadh gu bàn, agus gu'm bheil 
feoil bheò dhearg san atadh, 

11 Is seann luibhre a th'ann, arm 
an croicionn 'fheòla: agus gairmidh 
an sagart e neòghlan, agus cha druid 
e stigh e, oir tha e neòghlan. 

12 Agus ma bhriseas luibhre gu 
mòr a mach sa' chroicionn, agus gu'n 
còmhdaich an luibhre croicionn an 
neach air am bheil a' phlàigh uile o 
'cheann gu 'throidh, ge b'e ball air an 
amhairc an sagart ; 

13 An sin bheir an sagart fa'near; 
agus, feuch, ma chòmhdaich an luibhre 
'f heoil uile, gairmidh e esan glan air 
am bheil a' phlàigh : thionndaidheadh 
e uile gu bàn ; tha e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoi! dhearg 
r*afaicinn air, bithidh e neòghlan. 

15 Agus amhaircidh an sagart air 
an fheoil dheirg, agus gairmidh e 
neòghlan e ; oir tha 'n fheoil dhearg 
neòghlan : ìs luibhre a th'ann. 

16 Ach ma thig an fheoil dhearg 
air a h-ais a ris, agus gu'n tionndaidh- 
ear gu bàn i, thig e chum an t-sag- 

17 Agus amhaircidh an sagart air : 102 LEBIIITICUS. agus, feuch, ma tha phlàigh air tionn- 
dadh gu bàn, an sin gairmidh an 
sagsrt esan glan air am bheil a' 
phlàigh : tha e glan. 

18 An fheoil mar an ceudna anns 
an robh, eadhon 'na croicionn,neascaid, 
agus a leighiseadh, 

19 Agus aig am bheil ann an àite 
na neascaid atadh ban, no ball soilleir 
bàn, càil-eigin dearg, nochdar do'n 
t-sagart e ; 

20 Agus ma 'se 'nuair a chi an 
sagart e, feuch, gu bheil e r'a f haicinn 
hi's doimhne na'n croicionn, agus 
'fhionnadh air a thionndadh gu bàn ; 
gairmidh an sagart neòghlan e: ia 
plàigh luibhre a th'ann air briseadh a 
mach anns an neaseaid. 

21 Ach madh'amhairceas an sagart 
air, agus, feuch, nacìi 'eil fionnadh 
hàn air bith ann, agus gun e ni's 
doimhne na'n croicionn, acii càil-eigin 
dorcha; an sin druididh an sagart a 
stigh e seachd làithean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a 
mach gu mòr sa' chroicionn, an sin 
gairmidh an sagart e neòghlan ; is 
plàigh a th'ann. 

25 Ach ma tha 'm ball soilleir air 
stad 'na àite, gun e air sgaoileadh, is 
neascaid loisgeach a th'ann ; agus 
gairmidh an sagart glan e. 

24 No ma hhios feoil aìr bith ann, 
aig am bheil 'na croicionn losgadh 
teth, agus gu'm bi anns a.nfheoil bheò 
a ta losgadh ball bàn soilleir, càil- 
eigin dearg, no ban ; 

25 An sin amhaircidh an sagart air ; 
agus, feuch, ma tha 'm fionnadh anns 
a' bhall shoilleir air tionndadh gubàn, 
agus e r'a f haicinn ni's doimhne na _'n 
croicionn ; is luibhre a th'ann air briì- 
eadh a mach anns anlosgadh: uime 
sin gairmidh an sagart neòghlan e ; is 
plàigh luibhre a th'ann. 

26 Achmadh'amhairceasansagart 
air, agus, feuch, nach 'eil fionnadh 
bàn air bith air a' bhall shoilleir, agus 
nach 'eil e ni's doimhne na'n croicionn 
eile, ach gu bheil e càil-eigin dorcha; 
an sin druididh an sagart a stigh e 
seachd làithean. 

27 Agus amhaircidh an sagart air, 
air an t-seachdamh là, agus ma tha e 
air sgaoileadh a mach gu mòr sa' 
chroicionn, an sin gairmidh an sag- 
art neòghlan e ; is plàigh luibhre a 
th'ann. 

28 Agus ma tha 'm ball soilleir air 
Btad 'na àite, gun e air sgaoileadh sa' 
chroicionn, ach e càil-eigin dorcha; 
is atadh o'n losgadh a th'ann, agus 
gairmidh an sagart glan e; oir is 
leannachadh a th'ann o'n losgadh. 

29 Ma tha ai^ duine no mnaoi 
plàigh air a' cheann, no air an fìiftus- 

30 An sin amhaircidh an sagart air 
a' phlàigh- agus, feuch, ma t/ia'i r'a 
faicinn ni's doimhne na 'a croicionn, agus fionnadh tana buidhe innte ; an 
sin gairmidh an sagart neòghlan e : is 
càrr tioram a th'ann, eculhon luibhre 
air a' cheann, no air an fheusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagart 
air plàigh a' charra, agus, feuch, nach 
'eil i r>a faicinn ni's doimhne na 'a 
croicionn, agus nach 'eil fionnadh duhh 
sam bith innte; an sìn druididh an 
sagart a stigh esan air am bheil plàigb 
a' charra, seachd làithean. 

32 Agus amhaircìdh an sagart air 
a' phlàigh air an t-seachdamh là, agus, 
feuch, mur 'eil an càrr air sgaoileadh, 
agus nach 'eil fionnadh buidhe sam 
bith ann, agus nach 'eil an càrr r'a 
f haicinn ni's doimhne na'n croicionn ; 

33 An sin bearrar e, ach an càrr 
cha bheavr < 34 Agus air an t-seachdamh là 
amhaircidh an sagart air a' chàrr: 
agus, feuch, mur 'eil an càrr air sgaoil- 
eadh sa' chroicionn, no r'a fhaicinn 
ni's doimhne na'n croicionn ; an sin 
gairmidh an sagart glan e : agusnigh- 
idh e 'eudach, agus bithidh e glan. 

35 Ach ma tha an càrr air sgaoileadh 
gu mòr sa' chroicionn an deigh a 
ghianaidh ; 

36 An sin amhaircidh an sagart air, 
agus, feuch, ma tha an càrr air 
sgaoileadh sa' chroicionn, cha 'n iarr 
an sagart fi.onnadh buidhe: tha e 
neòghlan. 

37 Achmathaancàrr'nashealladh 
air stad, agus ma tha fionnadh dubh 
air f às suas ann, leighiseadh an càrr, 
tha e glan : agus gairmidh an sagart 
glan e. 

3S Ma bhios mar an ceudna aig 
duine no aig mnaoi ann an croicicnu 
am feòla buill shoilleir, ectdhon buill 
bhàna shoilleir ; 

39 An sin amhaircidh an sagart: buill shoilleir 
am feòla odhar-bhàn, 
air f às sa' chroicionn : agus, feuch, ma tha 
ann an cro" 
is leus tea 
tha e glan. 

40 Agus an duine aig am bheil a 
cheann air faileadh, tha e maol: 
gidhemlh tha e glan. 

41 Agus esan aig am bheil 'fholt 
air faileadh do'n chuid sin d'a cheana 
tha leth r'a eudan, tlui e maol-bhath- 
aiseach ; gidhtculh tha e glan. 

42 Agus ma tha 'na cheann maol, 
no 'na bhathais mhaoii creuchd bhàn 
càil-eigin dearg; is luibhre a th'ann 
air f às suas 'na cheann maol, no ^13 
bhathais mhaoil, 

43 An sin amhaircidh an sag- 
art air; agus, feuch, ma tha atadh 
no creuchda bàn-dhearg "na mhaol 
cheann, no 'na mhaol bhathais, mar 
a nochdar an luibhre ann an croicionn 
nafeòla; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neò- 
ghlan : gairmidh an sagart e neùghlan gu h-iomlan; tha a' phlàigh 45 Agus an lobhar air mn bheìl _ 
phlaigh, reubar 'eudach, agus bithidh 
B cheann lomnochd, agus cuiridh e 
folach air a bhil uachdaraich, agus 
glaodhaidh e, Neòghlan, neoghlan 

46 Rè nan uile làithean a bhh 
phlàigh air, bithidh e salach ; tha e 
neòghlan : gabhaidh e còmhnuidh 'na 
aonar ; an taobh a muigh do'n champ 
ìnthklh 'ionad tàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna 
anns am bheil plàigh na luibhre, ma's 
eudach olla e, no ma's eudach Iìn e, 

48 Ma's ann a tha i san dlùth, no 
san inneach, do Hon no dh'olaimi, 
ma's ann an croicionn, no ann an ni 
sam bith deanta do chroicionn : 

49 Agus ma tha phlàigh uaine no 
dearg san eudach, no sa' chroicionn, 
aon chuid san dlùth no san inneach, 
no ann an ni sam bith deanta do 
chroicionn; is plàigh luibhre a th'ann, 
agus feuchar i do'n t-sagart. 

50 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh.agus druididh e stigh an ni anns 
am bheil a' phlàigh seachd làithean. 

; 51 Agus amhaircidh e air a' phlàigh 
airant-seachdamhlà: mathapHlàigh 
air sgaoileadli san eudach, aon chuid 
san dlùth no san inneach, no ann an 
eroicionn, no ann an obair sam bith 
deanta do chroicionn : is luibhre 
chnàmhanach a' phlàigh : tha e 
neòghlan. 

52 Loisgidh e uime sin an t-eudach, 
ma's dlùth no inneach, ann an olainn 
no ann an lìon, no ni air bith deanta 
do chroicionn, anns a' bheil a' phlàigh : 
oir is luibhre chnàmhanach a th'ann ■ 
loisgear e san teine. 

55 Agus ma dh'amhairceas an sag- 
ait, agus, feuch, nach 'eil a' phlàigh 
air sgaoileadh san eudach, aon chuid 
san dlùth, no san inneach, no ann an 
ni sam bith deanta do chroicionn ; 

54 An sin àithnidh an sagart dhoibh 
an ni anns _' bheil a' phlàigh a nigh- 
eadh, agus druididh e stigh e seachd 
làithean eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air 
a' phlàigh an de'igh a nigheadh • agus, 
feuch, mur do mhùth a' phlàigh a 
dath, agus mur do sgaoil a' phlaigh, 
tha e neòghlan; loisgidh tu san teine 
e: ts cnàmhan an leth stigh e, ma's 
lom a stigh no muigh e. 

56 Agus ma dh'amhairceas an sag- 
art, agus, feuch, ff _ blteil a' phlàigh 
càil-eigin dorcha an deigh a nigheadh ; 
an sin reubaidh e as an eudaeh i, no 
as a' chroicionn, no as an dlùth no as 
an inneaeh, 

57 Agus ma thai r'a faicinn fathast 
san eudach, aon chuid san dlùth, no 
san iuneach, no anu an ni air bith 
dean'a do chroicionn ; i.i p!ài v h 
s^aoilteach a th'ann : loisgidh tu le 
t?me an ni anns a' bheil a' phlàigh, xiv. 103 

58 Agusant-e_dach,ma'sdlùth, no 
inneach e, no ni air bith deanta do 
chroicionn, a nigheas tu, ma chaidh 
a' phlàigh asda, an sin nighear e aa 
dara uair, agus bilhidh e glan. 

59 Is e so lagh plàigh na luibhre 
ann an eudach olla no lin, anns an 
dlùth, no anns an inneach, no ann an 
ni sam hith deanla do chroicnibh, 
chum a ghairm glan no 'ghairm 
neòghlan. 

CAIB. XIV. 

A GUS labhair an Tighearna ri 
-£*- Maois, ag ràdh, 

2 Bithidh so 'na lagh do'n lobhar, 
ann an là a ghlanaidh: Bheirear e 
chum an t-sagairt; 

3 Agus thfid an sagart a mach as 
a' champ ; agus amhaircidh an sagart, 
agus, feuch, ma leighiseadh plàigh na 
luihhre anns an lobhar ; 

4 An sin àithnidh an sagart gu'n 
gabhar air a shon-san a tha gu bhi air 
a ghlanadh, dà eun bheò ghlan, agus 
fiodh seudair, agus scarlaid agus 
hiosop. 

5 Agus àithnidh an sagart gu 
marbhar aon do na h-eunaibh ann an 
soitheach creadha, os ceann uisge 
ruith. 

6 A thaobh an eoin hheò gabhaidh 
se e, agus am fiodh seudair, agus an 
scarlaid, agus an hiosop, agus tumaidh 
e iad agus an t-eun beò, ann am fuil 
an eoin a mharbhadh os ceann an 
uisge ruith. 

7 Agus crathaidh e air-san a ta gu 
bhi air a ghlanadh o'n luibhre, seachd 
uairean, agus gairmidh e glan e, agus 
leigidh e as an t-eun beò air aghaidh. 
na macharach. 

8 Agus nighidh esan a ta gu bhi air 
a ghlanadh 'eudach, agus bezirraidh e 
dheth 'fhionnadh uile, agus nighidh 
se e fèin ann an uisge, chum gu'm bi 
e glan: agus 'na dhèigh sin thig e 
steach do'n champ, agus fanaidh e 
mach as a' bhùth seachd làithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là bearr- 
aidh e uile fholt a chinn, agus 'f heusag, 
agus mailghean a shùl, eadhon 'f hionn- 
adh uile bearraidli e dheth : agus 
nighidh e 'eudach, nighidh e mar an 
ceudna 'fheoil ann an uisge, agus 
bithidh e glan. 

10 Agus air an ochdamh là gabh- 
aidh e dà uan fhirionn gun ghaoid, 
agus aon uan boirionn do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid, agus tri deich 
earrannan do phlùr mìn raar thabh- 
artas-bidh, measgta le h-oladh, agus 
aon log olaidh. 

11 Agus nochdaidh an sagart a n 
glan e, an duine a ta r'a ghlanadh, 
agus na nithe sin an làthair an Tigh- 
earn, aì^ dorus pàilliuhi a' choimh- 
thionail : 

12 Agus gabhaidh an sagart aon 
uan firionn, agus hheir e seachad e 101 LEBHÌTICUS, mar 16bairt^usaoiKafc> agus an Iog | 
elaidh, agus luaisgidh e iad mar 
tìiàbhartas-luaisgte am fianuis an 
Tighearn. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns 
aa àite sam marbh e 'n ìobairt-pheac- 
aidh agus an lobairt-loisgte, anns an 
ionad naomh ; oir mar-ù leis an t-sag- 
art an ìobairt-pheacaidh, is amhuil sin 
an lobairt-eusaontais : tha i ro-naomha. 

14 Agus gabhaidh an sagart cuid 
do fhuil na h-ìobairt-eusaontais, agus 
cuiridh an sagart i air bàrr cluaise 
deise an neach a ta r'a ghlanadh, agus 
air ordaig a làimhe deise, agus air ord- 
aig a choise deise. 

15 Agus gabhaidh an sagart cuìd 
do'n log olaidh, agus dòirtidh e i ann 
an glaic a làimhe clìthe feìn. 

16 Agus tumaidh an sagart a mheur 
deas san oladh a ta 'na làimh chlì, 
agus crathaidh e cuid dc'n oladh le 
'mheur, seachd uairean an làthair an 
Tighearn. 

17 Agus do'n chuid eile do'n oladh 
a ta 'na làimh, cuiridh an sagart air 
bàrr cluaise deise an neach a ta r'a 
ghlatìadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agus air ordaig a choise deise, 
air fuil na h-lobairt-eusaontais. 

1S Agus fuigheall na h-olaidh, a ta 
'n làimh an t-sagairt, dòirtidh e air 
ceann an neach a ta r'a ghlanadh : 
agus ni an sagart reite air a shon am 
fianuis an Tighearn. 

19 Agus iobraidh an sagart an io- 
bairt-pheacaidh, agus ni e rèite air a 
shonsan a ta r'a ghlanadh o 'neò- 
ghloine, agus 'na dheigh sin marbhaidh 
e 'n iobairt-loisgte. 

20 Agus bheir an sagart seachad an 
ìobairt-loisgte, agus an tabhartas-bìdh 
air an altair : agus ni an sagart reite 
air a shon, agus bithidh e glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus nach 
urrainn e an uiread sin f haghail ; an 
ain gabhaidh e aon uan chum iobairt- 
eusaontais gu bhi air a luasgadh, a 
dheanamh rèite air a shon, agus aon 
deicheamh earrann do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, mar thabhartas- 
bàdh, agus log olaidh ; 

22 Agus dà thurtur,no dà choluman 
òg, mar is urrainn e f haghail ; agus 
bithidh fear dhiubh 'na ìobairt-pheac- 
aidh, agus am fear eile 'na ìobairt 
loisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochd- 
amh lh, air son a ghlanaidh, chum an 
t-sagairt, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail, an làthair an Tighearn. 

24 Agus gabhaidh an sagart uan 
na h-ìobairt-eusaontais, agus an log 
olaidh, agus luaisgidh an sagart iad 
mar thabhartas-luaisgte an làthair an 
Tighearn. 

25 Agus marbhaidh e uan na h-lo- 
bairt-eusaontais, agus gabhaidh an sag- 
art cuid do fhuil na h-\obairt-eus- 
aontais, agus cuiridh e i air bàrr cluaise deise an fhir a ta r'a ghlànadh, 
agus air ordaig a làimhe deise, agus 
air ordaig a chcisa deiss. 

26 Agus dòirtidìi an sagart cuìd 
do'n oladh ann an glaic a làimhe 
clìthe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart le 
'mheur deas cuid do'n oladh a ta "na 
làimh chlì seachd uairean am fianuis 
an Tighearn. 

28 Agus cuiridh an sagart cuid do'n 
oladh a ta 'na làimh, air bàrr cluaise 
deise an f hir a ta r'a ghlanadh, agus 
air ordaig a làimhe deise, agus air 
ordaig a choise deise, air ionad fola na 
h-ìobairt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile do'n oladh a 
ta an làimh an t-sagahrt, cuh'idh e air 
ceann an fhir a ta r'a ghlanadh, a 
dheanamh reite air a shon am fianuis 
an Tigheam. 

30 Agus lobraidh e fear do na 
turruir, no do na columain òga, mar 
is urrainn e fhaghail ; 

31 Eadhon an ni is urrainn e f hagh- 
ail, fear mar ìobairt-pheacaidh, agus 
am fear eile mar iobairt-loisgte, maille 
ris an tabhartas-bhìdh. Agus ni an 
sagart reite air a shon-san a ta r'a 
ghlariadh, am fianuis an Tighearn. 

32 So lagh an fhir anns a' bheil 
plàigh na luibhre, neach nach ruig 
làmh air an ni sin a bhuineas d*a- 
ghlanadh. 

33 Agus labhaìr an Tigheama ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig sibh do thìr Cha- 
naain, a bheir mise dhuibh màr 
sheilbh, agus a chuireas mi plàigh 
luibhre arm an tigh fearamn bhur 
seilbhe ; 

35 Agus gu'n tig esan d'am buin àn 
tigh agus gu'n innis e do'n t-sagart, ag 
ràdh, A re'ir rao bharail-sa tha mar 
gu'm bu phlàigh lnihhre san tigh : 

36 An sin àithnidh an sagart dhoibh 
an tigh fhalmhachadh mun teid an 
sagart a stigh ann a dh'fhaicinn na 
plàigh ; chum nach deanar gach ni a 
tha san tigh neòghlan : agus 'na dhèigh 
sin theid an sagart a steach a dlvfhaic- 
inn an tighe. 

37 Agusamhaircidheaira'phlhigh, 
agus, feuch, ma bhìos a' phlàigh ann 
am ballaibh an tighe, le stiallaibh 
domhain, càil-eigin'uaine no dearga, a 
tha r'am faicinn ni's isle na 'm balla : 

38 An sin thèid an sagart a mach 
as an tigh gu dorus an tighe, agus 
bheir e fa'near an tigh a dhùnadh 
suas seachd làithean. 

39 Agus thig an sagart a rìs air an 
t-seachdainh là, agus amhajrcidh e: 
agus, feuch, m« bhios a' phlàigh air 
sgaoileadh ann am ballaibh an tighe ; 

40 An sin àithnidh an sagart iad a 
thoirt air falbh nan clach, anns a' hheil 
a' phlàigh, agus tilgidh iad ann an 
àite neòghlan iad an taobh a madi 
do'n bhahe. 41 Agus bheir e fa'near an tigh a 
sgriobadh air an taobh a stigh rriu'n 
cuairt, agus tilgidh iad a rnach an 
duslach a sgrìobas iacl deth, an taobh 
a muigh do"n bhaile gu aite neòghìan. 

42 Agus gabhaidh iad clachan cile, 
agus cuiridh iad ann an àite nan clach 
ud ìdd • agus gabhaidh e cri&dh eile, 
agus còmhdaichidh e thairis an tigh 
lealhu. 

43 Agus ma thig a' phlàigh a ris, 
agus ma bhriseas i mach san tigh, an 
dèigh dha na clachan a thoirt air 
falbh, agus an deigh dha an tigh a 
sgriobadh, agus an deigh dha a 
chòmhdachadh thairis le crvidh ; 

44 An sin thig an sagart agus amh- 
aircidh e, agus, t'euch, ma tha phlàigh 
air sgaoileadh san tigh, is luibhre 
chnàmhain i santigh ; thu e neòghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a 
chlachan, agus 'fhiodh, agus criadh 
an tighe uile : agus bheir e fa'near an 
giùlan a mach as a' bhaile gu h-ionad 
neòghlan. 

46 Agus bithidh esan a theid a stigh 
do'n tigh rè na h-ùine a dhruidear 
suas e, neòghlan gu feasgar. 

47 Agus nighidh esan a luidheas 
anns an tigh 'eudach: agus nighidh 
esan a dh'itheas anns an tigh "eudach. 

48 Agus ma the'id an sagart a stìgh, 
agus gu'n amhairc e air, agus, feuch, 
nach do sgaoil a' phlàigh san tigh, an 
deigh an tigh a chòmhdachadh thai- 
ris; an sin gairmidh an sagart an tigh 
glan, a chionn gu'n do leighiseadh V 
phlàigh. 

49 Agus gabhaidh e chum an tigh 
a ghlanadh dà eun, agus ficdh seud- 
air, agus scarlaid, agus hiosop. 

50 Agus marbhaidh e fear do na 
h-eunaibh ann an soitheach creadha, 
os ceann uisge ruith. 

51 Agus gabhaidh e am fiodh seud- 
air, agus an hiosop, agus an scarlaid, 
agus an t-eun beò, agus tumaidh e iad 
ann am fuil an eoin achaidhmharbli- 
adh, agus anns an uisgeruith; agus 
crathaidh e air an tigh seachd uair- 
«an. 

52 Agus glanaidh e an tigh le fuil 
an eoin, agus leis an uisge ruith, agus 
leis an eun bheò, agus leis an fhicdh 
sheudair, agus leis an hiosop, agus leis 
an scarlaid. 

55 Ach leigidh e as an t-eun beò an 
taobh a mach do'n bhaile, air aghaidh 
na macharach, agvis ni e rèite air son 
an tighe : agus bithidh e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè do 
phlàigh luibhre, agus do chàrr, 

55 Agus air son luibhre eudaich, 
a-gus air son tighe, 

56 Agus aìr son ataidh, agus air 
son guirein, agùs air son buill shoill- 
eir; 

57 A theagasg c'uin a bhios e neò- 
ghlan, agus c'uin a Mioicglan: is e 
so lagh na luibhre. XV. 105 

CAIB. XV. 

A GUS labhair an Tighearna . rl 
« Maoìs, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, agus 
abraibh riu, 'Nuair a bhios aig duine 
sam bith silteadh o 'f heoil, air son a 
=lùltich bithidh e neòghlan. 

3 Agus ls e so a neòghloìne 'na shilt- 
each : ma shileas 'fhe'oil a mach a sil- 
eaclh, no ma dhùinear 'fheoil suas o 
sliilteach, Is e so a neòghloine. 

4 Gach leabadh air an luidh esan 
air am bheil silteach, bithidh ? neò- 
ghlan : agus gach ni air an suidh e, 
bithidh e neòghlan. 

5 Agus gach neach a bhearias r'a 
ìeabaidh, nighidh e 'eudach, ag-us 
ionnlaididh se efein ann an uisge, ag- 
us bithidh e neòghlan gu feasgar. 

6 Agusesan a shuidheas air ni sam 
bith air an do shuidh neach air arn 
hheil silteach, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se e fe'in ann an uisge, ag 
us bithidh e neòghlan gu feasgar. 

.7 Agusesan a bheanas ri feoil neach 

air am bheil silteach, nighidh e 'eud- 

ach, agus ionnlaididh se efe'in ann an 

%e, agus bithidh e neòghlan gu S Agus ma thilgeas esan air am 
bheil silteach smugaid ah-san a ta glan^ 
an sin nighidh e 'eudach, agus ionn- 
laididh se e //i'rt ami an uìsge, agus 
bithidh e neòghlan gii feasgar. 

9 Agus gach dìollaid air am marc- 
aich esan air ambheil silteach, bithidh 
i neòghlan. 

10 Agus gach neach a bheanasri ni 
sam bith a bha fuidhe, bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar : agus esan a ghiù- 
lainea^s a h-aon air hith do nanithibh 
sin, nighidh e 'eudach, agus ionnlaid- 
idh se ef-'in ann an uisge, agus bithidh 
e neòghlan gu feasgar. 

11 Agus gach neach i"is am fcean 
esan air am bheil silteach, agus nach 
d'ionnlaid a làmhan ann an uisge, 
nighidh e 'tudach, agus ionnlaididh 
se efin ann an uisge, agus bithidh e 
neòghlangù feasgar. 

12 A^us an soitheach creadha ris 
am bean esan air am bheil si'teach, 
brisear e : agus gach soitheach fiodlia, 
ni;.'iiear ann an uisge e. 

13 Agus an uair a ghlanar esan air 
am bheil silteach o 'sMlteach, an sin 
àirmhidh e dha feìn seachd làithean 
air son a ghlanaìdh, agus nighidh e 
'eudach, agus ionrJaididh e 'fheoil 
ann an uisge ruith, agus bithidh e 

14 Agus air an ochdamh là gabh- 
aidh e dha fèin dà thurtur, no dà 
choluman òg, agus thig e an ìàthair 
an Tigheama, gu dorus pàilliuin a* 
choimhthionail, agus bheir e iad do'n t-saga Agus ìobraidh an sagart iad, aon 
diubh mar ìcbaiit-pheacaidh, agus an 
t-aon eile mar ìobr.'rt-loisgte ; agus ai 

e2 an sagart rèite air a shon an làthair an 
Tighearn a thaobh a shiltich. 

16 Agus ma dh'f halhhas a shìol-gin 
o dhuine sam bith, an sin nighidh e 
'f heoil uile ann an uisge, agus bithidh 
e neòghlan gu feasgar. 

17 Agus gach eudach, agus gach 
croicionn air am bi an siol-gin, nighear 
e ann an uisge, agus bithidh e neò- 
ghlan gufeasgar. 

18 Mar an ceudna a' bhean leis an 
luidh fear le sìol-gin, nighidh iad 
araon ìadfein ann an uisge, agusbith- 
idh iad neòghlan gu feasgar. 

19 Agus an uair a bhios silteach air 
mnaoi, agus gur fuil a bhios 'na silt- 
each 'na feoil, seachd làithean cuirear 
air leth i ; agus gach neach a bheanas 
rithe, bithidh e neòghlan gu feasgar. 

20 Agus gach ni air an luidh i 'nuair 
a chuirear air leth i, bithidh e neò- 
ghlan : gach ni mar an ceudna air an 
suidh i, bithidh e neòghlan. 

21 Agus gach neach a bheanas r'a 
leabaidh, nigbidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se efèin ann an uisge, ag- 
us bithidh e neòghlan gu feasgar. 

22 Agus gach neach a bheanas ri 
ni sam bith air an do shuidh i, nigh 
idh e 'eudach, agus ionnlaididli se i 
fe-in ann an uisge, agus bithidh e neo 
ghlan gu feasgar. 

23 Agus ma bhios e air a leabaidh, 
no air ni sam bith air an suidh i, 'nuair 
a bheanas e ris, bithidh e neòghlan gu 

24 Agus ma luidheas fear sam bith 
maille rithe, agus gu'm bi a fuil-mìos 
aìr, bithidh e neòghlan seachd laith- 
ean, agus bithidh gach leabadh air an 
luidh e neòghlan. 

25 Agus an uair a bhios a silteach 
fola air mnaoi mòran do làithibh, cha 
'n ann an àm a dealachaidh, no ma 
shileas e an dèigh àm a dealachaidh, 
bithidh uile làithean silidh a neò- 
ghloine mar làithean a dealachaidh : 
bithidh i neòghlan. , _ 

26 Gach leabadh air an luidh ì rè 
uile laithean a siltich, bithidh i dh'i 
mar leabaidh a dealachaidh: agus 
o-ach ni air an suidh i, bithidh e neò- 
ghlan, a reir neòghloine a dealach- 
aidh. ... 

27 Agus gach neach a bheanas ris 
na nithibh sin, bithidh e neòghlan; 
agus nighidh e 'eudach, agus ionn- 
iaididh se e fi'in ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

28 Ach ma ghlanar i o 'silteach, an 
sin àirmhidh i dhH fe'in seachd làith- 
ean, agus an deigh sin bithidh i glan : 

29 Agus air an ochdamh là gabhaidh 
i dh'i fèin dà thurtur, no dà choluman 
òg, agus bheir i iad a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail : 

30 Agus ìobraidh an sagart aon 
lìiubh mar ìobairt-pheacaidh, agus an 
t-aoneite mar ìobairt-loisgte; agus ni an sagart re"ite air a son an làthair an 
Tighearn, air son siltich a neòghloine. 

31 Mar so dealaichidh sibh clann 
Israeil o'n neòghloine, chum as nach 
bàsaich iad 'nan neòghloine, 'nuair a 
thruailleas iad mo phàilliun-sa a ta 
'nam measg. 

32 Is e so lagh an fhir air am bheil 
silteach, agus an fhir sin aig an tèid 
a shiol uaith, agus a shalaichear leis : 

33 Agus na mnà a bhios gu tinn ann 
an àm a dealachaidh, agus an neach 
sin air am bi silteach, an f hir, agus na 
mnà, agus an duine sin a luidheas 
leatha-sa a ta neòghlan. 

CAIB. XVI. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
an dèigh bàis dhithis mhac Aa- 
roìn, an uair a thug iad seachad tabh- 
artas an làthair an Tighearn, agus a 
bhàsaich iad : 

2 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Labhair ri h-Aaron do bhràth- 
air, a chum nach teid e anns gach àm 
a steach do'n iunad naomh an taobh a 
stigh do'n roinn-bhrat, an iàthair na 
caithir-thròcair, a ta air an àirc; a 
chum nach bàsaich e : oir foillsichidh 
mise mi fein ann an neui air a' chaithir- 
thròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n 
ionad naomh : le tarbh òg chum \o- 
bairt-pheacaidh, agus reithe chum ìo- 
bairt-loisgte. 

4 An còta anairt naomha cuiiidh e 
air, agus bithidh na brigisean anairt 
aige air 'f heoil, agus leis a' chrios anairt 
crioslaichidh se e fe"in, agus cuiridh e 
an crùn-anairt air : is èididh naomha 
iad sin ; air an aobhar sin ionnlaididh 
e 'f heoil ann an uisge, agus cuiridh e 
air iad. 

5 Agus o choimhthional chloinn 
Israeil gabhaidh e dà bhoc o na gabh- 
raibh chum ìobairt-pheacaidh, agus 
aon reithe chum iobairt-loisgte. 

6 Agus bheir Aaron seachad tarbh 
na h-ìobairt-pheacaidh a bhios air a 
shon fein : agus ni e rèite air a shon 
fèin, agus air son a thighe. 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc- 
gaibhre, agus nochdaidh e iad an làth- 
air an Tìgheam, aig dorus pàilliuin 
a' choimhthionail. 

8 Agus tilgidh Aaron croinn air an 
dà bhoc ; aon chrann air son an Tigh- 
eam, agus crann eile ah' son a' bhuic 
a theid as. 

9 Agus bheir Aaron leis am boc air 
an do thuit an crann air son an Tigh- 
eam, agus iobraidh. se e mar ìobairt- 
pheacaidh. 

10 Ach am boe air an do thuit an 
crann gu'n leigteadh as e, nochdar 
beò e an làthair an Tighearn, gu.rèite 
a dheanamh ieis, chum a leigeadh as 
saor do'n fhàsach. 

11 Agusbheir Aaron leis tarbh na 
h-iobairt-.pheacaidh, a bhios air a shon fè"in, agus ni e rèlte air a shon fèin, 
agus air son a thighe ; agus marbhaidh 
e tarbh na h-ìobairt-pheacaidh, a bhios 
alr a shon fèin. 

12 Agus gabhaidh e tùiseir làn a 
dh'eibhlibh teine o'n altair an làthair 
an Tighearn, agus làn a ghlac do thùis 
dheadh-bholaidh pronnta gu mìn, agus 
hheir e 'n taobh a stigh do'n roinn- 
bhrat e. 

13 Agus cuiridh e an tùis air an 
teine an làthair an Tighearn, chum 
gu'n còmhdaich neul na tùise a' 
chaithir-thròcair a ta air an Fhianuis, 
agus nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e do fhuil an 
tairbh, agus crathaidh e i le 'mheur 
air a' chaithir-thròcair chum na h-àird 
anear: agusfa chomhair na caithir- 
thròcair crathaidh e do'n f huil seachd 
uairean le 'mheur. 

15 An sin marbhaidh e boc-gaibhre 
na h-ìobairt-pheacaidh a bhios air son 
an t-sluaigh, agus bheir e 'fhuil an 
taobh a stigh do'n roinn-bhrat, agus ni 
e ì^a f huil-san mar a rinn e ri fuil an 
tairbh, agus crathaidh e i air a' 
chaithir-thròcair, agus fa chomhair na 
caithir-thròcair. 

16 Agus ni e reite air son an ionaid 
naoimh thaobh neòghloine chloinn 
Israeil, agns a thaobh an seachrana 
'nam peacannaibh gu lèrr : agus mar 
so ni e air son pàilliuin a' choimh- 
thionail a ta chòmhnuidh maìlle riu, 
ann am meadhon an neòghloine. 

17 Agus duine sam bith cha bhi 
ann am pàilliun a' choimhthionail, 
an uair a theid e dheanamh r<5ite san shon fein, agus air son a thighe, agus 
air son uile choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèid e mach a dh'ionn- 
suidh na h-altarach a ta 'm fianuis an 
Tighearn, agus ni e rèite air a son ; 
agus gabhaidh e do fhuil an tairbh, 
agus do f huil a' bhuic, agus cuiridh e 
i air adhaircibh na h-altarach mu'n 
cuairt. 

19 Agus crathaidh eoirredo'n fhuil 
Ie 'mheur seachd uairean, agus glan- 
aidh e i, agus naomhaichidh e i o 
neòghloine chloinn Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air dean- 
amh reite air son an ionaid naoimh, 
agusair son pàilliuin a' choimhthionail, 
agus air son na h-altarach, bheir e leis 
am bocgaibhre beò : 

'21 Agus cuiridh Aaron a dhà làimh 
air'ceann a' bhuic bheò, agus aidichidh 
e os a cheann uile lochdan chloinn 
Israeil, agus an uile sheachrana 'nam 
peacannaibh gu lè"ir, agus cuiridh e 
iad air ceann a' bhuic, agus cuiridh e 
air falbh e le iàimh duine iomchuidh 
do'n fhàsach. 

22 Agus giùlainidh am boc-gaibhre 
air fein an lochdan gu lèir gu fearann 
■Sfr' leth : agus leigidh e f ir falbh am 
bcc san fhàsach. 5VII. 107 

23 Agus theld Aaron a steach tìo 
phàilliun a' choimhthionail, agus 
cuiridh e dheth an èididh anairt, a 
chuir e air an uair a chaidh e steach 
do'n ionad naomh, agus f àgaidh e 'n 

24 Agus ionnlaididh e 'fheoil ann 
an uisge san ionad naomh, agus cuiridh 
e air 'èldidh, agus thig e mach, agus 
ìobraidh e 'ìobairt-loisgte fèin, agus 
ìobairt-loisgte an t-sluaigh ; agus ni e 
reite air a shon fèin, agus air son an 
t-sluaigh. 

25 Agus saill na h-lobairt-pheac- 
aidh loisgidh e air an altair. 

26 Agus esan a leig as am boc- 
gaibhre mar bhoc saor, nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh e 'fheoil 
ann an uisge; agus 'na dhèigh sin 
theid e do'n champ. 

27 Agus an tarbh air son na h-ìo- 
bairt-pheacaidh, agus am boc-gaibhre 
air son na h-ìobairt-pheacaidh, d'an 
d'thugadli am fuil a steach a chum 
rèite a dheanamh san vmad naomh, 
bheirear a mach iad antaobh a muigh 
do'n champ; agus loisgidh iad san 
teine an croicnean, agus am feoil, ag- 
us an aolach. 

28 Agus esan a loisgeas iad, nighidh 
e 'eudach, agus ionnlaididh e 'i'heoil 
ami an uisge, agus 'na dhèigh sin 
theid e do'n champ. 

29 Agus bithidh so dhuibh 'na 
ordugh gu sìorruidh : Anns an t- 
seachdamh mios, air an deicheamh là 
do'n mhios, irioslaichidh sibh bhur 
n-anaman, agus obair sam bith cha 
dean sibh, aon ckuid esan a tha do 
mhuinntir bhur dùthcha fe"in, no 'n 
coigreach a ta air chuairt 'nur measg ; 

30 Oir air an là sin ni an sagart 
rflte air bhirr son, chum bhur glan- 
aidh : o bhur peacannaibh gu \èìt an 
làthair an Tighearn glanar sibh. 

31 Bithidh e 'na shàbaid tàimh 
dhuibh, agus irioslaichidh sibh bhur 
n-anaman, le ordugh sìorruidh. 

32 Agus ni an sagart a dh'ungas e, 
agus a choisrigeas e gufrithealadh ann 
an àit 'athar, an reite : agus cuiridh e 
air an è'ididh anairt, eadhon an trusgan 
naomh. 

33 Agus ni e reite air son an ionaid 
ro-naoimh, agus air son pàilliuin a' 
choimhthionail, agus jdr son na h- 
altarach ni e rèite; mar an ceudna Agus bithidh so dhuibh 'na 
ordugh sìorruidh, chum rèite a dhean- 
amh air son chloinn Israeil, as leth 
arn peacanna gu lèir aon uair sa' 
bhliadlma. Agus rinn e mar a dh'- 
àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XVII. 
A GUS labhair an Tigheama ri 
-"• Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r"a 
mhic, agus ri cloinn Israeil uile, agus LEBHITICUS. abair riu, So an ni a dh'àithn an Tigh- 
eam, ag ràdh, 

3 Ge b'e duine air bith do thigh Is- 
raeil, a mharbhas tarbh, no uan, no 
gabhar anns a' champ, no mharbhas e 
mach as a' champ, 

4 Agus nach toir e gu dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail, gu tabhartas a 
thoirt seachad do'n Tighearn air beul- 
aobh pàilliuin an Tighearna, cuirear 
fuil as leth an duine sin, dhòirt e 
fuil ; agus gearrar as an duine sin o 
mheasg a shluaigh : 

5 Chum as gu'n toir clann Israeil 
an ìobairtean, a dh'ìobras iad a muigh 
sa' mhachair, eadhon gu'n toir iad a 
chum an Tighearn iad, gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail a dh'ionn- 
suidh an t-sagairt, agus gu'n ìobair 
iad' mar ìobairtean-sìth iad do'n Tigh- 
earn. 

6 Agus crathaidh an sagart an f huil 
air altair an Tigheam, aig dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail, agus loisgidh 
e 'n t-saill a chum fàile chùbhraidh 
do*n Tigheam. 

7 Agus cha 'n ìobair iad ni's mò an 
ìobairtean do dhiabholaibh, an dèigh 
an deachaidh iad le strìopachas : Bith- 
idh so 'na reachd dhoibh gu sìorruidh 
air feadh an ginealacha. 

S Agus their thu riu, Ge b'e duine 
air bith do thigh Israeil, no do m 
cpigrich a bhios air chuairt 'nur measg 
a bheir seachad tabhartas-loisgte n< 
iobairt, 

9 Agus nach toir e gu doms pàill 
iuin a' choimhthionail, a chum 'iob 
radhdo'nTigheama; gearrar eadhon 
an duine sin as o mheasg a shluaigh. 

10 Agus ge b'e duine do thigh Is- 
raeil, no do na coigrich a ta air chuairt 
'nur measg, a dhltheas gnè sam bith 
fola ; cuiridh mise mo ghnùis an agh- 
aidh an anama sin a dh'itheas fuil, ag 
us gearraidh mi as e o mheasg i 
ahluaigh. 

11 Oir tha beatha na feòla san f huil 
agus thug mi dhuibh i air an altair, a 
dheanamh reite air son bhur n-anam- 
anna : oir is i 'n f huil a ni rtìte air son 
an anama. 

12 Uime sin thubhairt mi ri cloinn 
Israeil, Cha'nith anam sam bith agaibh 
fuil, ni mò a dh'itheas an coigreach 
fuil, a bhios air chuairt 'nur measg. 

13 Agus ge b'e duine air bith do 
chloinn Israeil, no do na coigrich a 
bhios air chuairt'nur measg,ani sealg 
agus a ghlacas beathach no eun a dh'- 
fheudar itheadh ; dùirtidh e mach 
'f huil, agus còmhdaichidh e le duslach 

14 Oir U i beatha gach uile fhebla 
a fuil ; tha i air son beatha dh'i : uime 
sin thubhairt mi ri cloinn Israeil, Cha 
'n ith sibh fuil feòla sam bith ; oir i ì 
beatha gacn feola a fuil : gacn neach 
a dh'itheas i, gearrar as e. 

15 Agus gach anam a dh'itheas an m a bhàsaicheas dhethffin, no arenb- 
adh le.fiadh-bheathaichibh, (ma's neach 
e a rugadh 'nur t'rr fein, no coigreach) 
nighidh e 'eudach, agus ionniaididh se 
fe'in ann an uisge, agus bithidh e neò- 
;hlan gu feasgar ; an sin bithidh e 
glan. 

16 Ach mur nigh se e, agus mur 
ionnlaid e 'fheoil ; an sin giùlainidhe 
'aingidheachd. 

CAIB. XVIII. 

\ GUS labhair an Tigheama ri 
■"- Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, Is mise an Tigheama bhur 
Dia. 

5 A reir ghnìomhara tìre na h-Ei- 
phit anns an robh sibh a chòmhnuidh, 
cha dean sibh ; agus a rèir ghnìomhara 
tìre Chanaain gus am bheil mise 'gur. 
tabhairt, cha dean sibh ; ni mò a 
ghluaiseas sibh 'nan orduighibh. 

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agus 
gleidhidh sibh m'orduighean, gu 
gluasad annta : Is mise an Tigheama 
bhur Dia. 

5 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reachdan agus mo bhreitheanais ; 
nithe ma ni duine, bithidh e beò annta : 
Is mise an Tighearn. 

6 Cha tig a h-aon agaibh am fagus 
a dh'aon neach a ta dlùth dha ann an 
dàimh, a chum a nàire a leigeadhris: 
Is mise an Tighearn. 

7 Nochd t'athar, no nochd do mhà- 
thar, cha leig thu ris : isi do mhàthair 
i, cha leig thu ris a nochd. 

S Nochd mnà t'athar cha leig thu 
ris : is e nochd t'athar e. 

9 Nochd do pheathar, nighinn t'ath- 
ar, no nighinn do mhàthar, co dhiubh 
a mgadh i aig an tigh, no rugadh a 
mach i, eadhon an nochdsan cha leig 
thu ris. 

10 Nochd nighinn do mhic, no 
nighinn do nighinn, eadìwn an nochd- 
san cha leig thu ris : oir ìs e an nochd- 
san do nochd fèin. 

11 Nochd nighinn mnà t'athar, a 
ghineadh le t'athair, (is i do phiuthar 
i) cha leig thu ris a nochd-sa. 

12 Cha leig thu ris nochd peathar 
t'athar: is i banacharaid ro-dhileas 
t'athar i. 

13 Cha leig thu ris nochd peatli?j- 
do mhàthar : oir is i banacharaid ro- 
dhileas do mhàthar i. 

14 Cha leig thu ris nochd bràthar 
t'athar, cha tig thu 'm fagus d'a 
mhnaoi: is i bean bhràthar t'athar i. 

15 Cha leig thu ris nochd do bhana- 
chleamhna ; is i bean do mhic i, cha 
leig thu ris a nochd. 

1G Cha leig thu ris nochd mnà do 
bhràthar : is e nochd do bhràthar e. 

17 Cha leig thu ris nochd mnà agijs 
ah-iihinn.nimò aghabhas tu nighean 
a mic, no mgnean a h-igninn, a chum 
a nochd a leigeadh ris ; oìr U iad a banachairdean dìleas iad: is aing- 
idheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean maille 
r"a piuthair, a chum a buaireadh, a 
leigeadh ris a nochd, a thuilleadh air 
an ttì eile, am feadh is beò i. 

19 Mar an ceudna cha tig thu 'm 
fagus do mhnaoi a leigeadh ris a nochd, 
an uair a chuirear air leth i air son a 
neòghloine. 

20 Agus cha luidh thu gu collaidli 
le mnaoi do choimhearsnaich, achum 
thu fèin a thruailleadh leatha. 

21 Agus cha leig thu le.neach air 
bith do d' shliochd dol troimh 'n teine 
do Mholech, ni mò a mhi-naomh- 
aicheas tu ainm do Dhè : Is mise an 
Tigheam. 

22 Cha luidh thu le firionnach mar 
le boirionnach : is gràineileachd e. 

23 Ni mò a luidheas tu le h-ain- 
mhidh sam bith gu d' thruailleadh fein 
leis ; ni mò a sheasas bean sam bith 
roimh ainmhidh gu luidhe sìos da : is 
amhluadh e. 

24 Na truaillibh sibh f<5in ann an 
aon sam bith do na nithibh sin : oir 
anns na nithibh sin uile thruaill na 
cinnich sin iad fèm, a thilgeas mise 
mach roimhibh. 

25 Agus shalaicheadh air. fearann : 
uime sin leanaidh mi 'aingidheachd 
air, agus sgeithidh am fearann fein a 
mach a luchd-àiteachaidh. 

26 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reachdan agus mo bhreitheanais, agus 
cha dean sibh aon air bith do na gràin- 
eileachdaibh sin ; aon chuid neach air 
bith d'ur cinneach fein, no coigreach 
a bhios air chuairt 'nur measg : 

. 27 (Oir na gràineileachda sin ui!e 
rinn daoine na dùthcha, a bha roimh- 
ibh, agus tha 'm fearann air a thruaill- 
eadh.) 

2S Chum nach sgeith am fearann 
sibhse mach mar an ceudna, 'nuair a 
llrruailleas sibh e, mar a sgeith emach 
na cinnich a bha roimhibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air 
bith do na gràineileachdaibh ud, 
eadhon na h-anaman a ni iad, gearrar 
as iad o mheasg an sluaigh. 

30 TJime sin gleidhidh sibh m'ord- 
uighean, a chum nach dean sibh aon 
air bith do na gnàthannaibh gràineil 
ud, a rinneadh roimhibh, agus nach 
truaill sibh sibh fèin annta : Is mise an 
Tigheama bhur Dia. 

CAIB. XIX. 

A GUSlabhairanTighearnariMaois, 
•£*- ag ràdh, 

2 Labhair ri coimhthional chloinn 
Israeil uile, agus abair riu, Bitliibh 
naomha : oir a ta mise an Tigheama 
bhur Dia naomh. 

3 Bitheadh eagal bhur màthar agus 
bhur n-athar air gach duine agaibh, 
ftgus gleidhibh mo shàbaidean: Is 
ìr.ix m Tighearna^ bhur Dja, 4 Na rachaibh a thaobh gu h-ìodh- 
olaibh, agus na deanaibh diathan 
leaghta dhuibh fèin : Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

5 Agus ma dh'ìobras sibh ìobairt 
thabhartasan-sith do'n Tigheam, lo- 
braidh sibh i d'ur toil fèm. 

6 San là sin fein anns an iobair sibh 
i ithear i, agus air an là màireach : 
agus ma mhaireas a bheag dh'ì gus an 
treas là, loisgear san teine e. 

7 Agus ma dh'ithear e idir air an 
treas là, i* gràineil e; cha ghabhar e. 

8 Uime sin gach neach a dh'itheas e, 
giùlainidh e 'aingidheachd, a chionn 
gu'n do mhi-naomhaich e ni coisrigte 
an Tigheam : agus gearrar an t-anara 
sin as o 'shluagh. 

9 Agus an uair a bhuaineas sibh 
foghar bhur fearainn, cha bhuain thu 
gu buileach oisinnean t'achaidh,ni mò 
a chruinnicheas tu dioghluim t'fhogh- 
araidh. 

10 Agus cha tur-lom thu t'f hìon-lios, 
ni mò a chruinnicheas tu uile f hìon- 
dhearca t'f hìon-lios ; do'n bhochd 
agusdo'n choigreach f àgaidh tu iad: 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

1 1 Cha ghoid sibh, m mò a ni sibh 
breug, no mheallas aon agaibh a chèlle. 

12 Agus cha mhionnaich sibh air 
m'ainm-sa gu breugach, ni mò a mhi- 
naomhaicheas tu ainm do Dhè : Is mise 
an Tighearn. 

13 Cha dean thu foimeart air do 
choimhearsnach, ni mò a ni thu reub- 
ainn air : cha'n f han duais an f hir- 
thuarasdail maille riut rè na h-oidhche 
gu maduinn. 

14 Cha mhallaich thu 'm bodhar, 
agus roimh 'n dall cha chuir thu ceap- 
tuislidh, ach bithidh eagal do Dhè" ort: 
Is mise an Tigheam. 

15 Cha dean sibh eucoir sam bith 
ann am breitheanas; cha bhi suim 
agad do ghnùis an duìne bhochd, ni 
mò a bheir thu urram do ghnùis an 
duine chumhachdaich ; arm an ceartas 
bheir thu breth air do choimhears- 
nach. 

16 Cha tèid thu mu'n cuairt mar 
fhear tuailis am measg do shluaigh ; 
ni mò a sheasas tu an aghaidh fola do 
choimhearsnaich : Is mise an Tigh- 
earn. 

17 Chabhifuath agaddod'bhràth- 
air ann ad chridhe : air gach aon chor 
cronaichidh tu do choimhearsnach, 
agus cha'n fhuiling thu peacadh air. 

18 Cha dean thu dioghaltas, ni 
mò bhios falachd agad ri cloinn do 
shluaigh, ach gràdhaichidh tu do 
choimhearsnach mar thu fèin : ls mise 
an Tigheam, 

19 Gleidhidh sibh mo reachda : Cha 
leig thu le d' sprfidh siolachadh le 
gnè eile ; Cha chuir thu t'f hearann le 
sìol measgta : m' mò a chuirear umad 
eudach measgta do olainn agus do 
lìon. 110 LEBHITICUS. 20 Agus ge b'e neach a luidheas gu 
collaidh le mnaoi a ta 'na ban-tràill 
fuidh cheangal- pòsaidh aig fear, agus 
nach d'fhuasgladh idir, ni mò a thug- 
adh saorsa dh'i, sgiùrsar i : cha chuir- 
ear gu bàs iad, a chionn nach robh ì 
saor. 

21 Agus bheir e ìobairt-eusaontais 
do'n Tighearn, gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail, eadhon reithe mar ìo- 
bairt-eusaontais. 

22 Agus ni an sagart reite air a 
shon le reithe na h-ìobairt-eusacntais 
an làthair an Tighearn, air son a 
pheacaidh a rinn e : agus maithear 
dha a pheacadh a rinn e. 

23 Agus an uair a thig sibh do'n 
fhearann, agus a shuidhicheas sibh 
gach gnè chraobh air son bìdh, an sin 
measaidh sibh an toradh mar ni 
neo-thimchioll-ghearrta : tri bliadhna 
l)ithidh e dhuibh mar ni neo-thim- 
chioll-gheavrta: cha'n ithear dheth. 

24 Ach air a' cheathramh bliadhna 
bithidh a thoradh uile naomha, chum 
cliu do'n Tighearn. 

25 Agusair a' chùigeadh bliadhna 
ithidh sibh d'a thoradh, chum as gu'n 
toir e a chinneas duibh: Is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

26 Cha 'n ith sibh ni sam bith leis 
an f huil : ni mò a ghnàthaicheas sibh 
druidheachd, no sheallas sibh air 
amannaibh. 

27 Cha bhearr sibh mu'n cuairt 
oisinnean bhur ceann, ni mò a mhilleas 
tu oisinnean t'f heusaig. 

28 Cha dean sibh gearradh sam bith 
'nur feoil air son nam marbh, ni mò a 
chuireas sibh comharadh sam bith 
oirbh : Is mise an Tighearn. 

29 Na truaill do ììighean, a thoirt 
oirre bhi 'na strìopaich ; a ctmm a< 
nach toirear am fearann gu strìop 
achas, agus nach lìonar an dùthaich 
le h-aingidheachd. 

30 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, 
agus bheir sibh urram do m'ionad 
naomh : Is mise an Tighearn. 

31 Na biodh suim agaibh dhiubh 
san aig am bheil leannain-shith, agus 
na h-iarraibh a dh'ionnsuidh luchd- 
fiosachd, gu bhi air bhur truailleadh 
leo: Is mise an Tighearna bhur Dia 

32 An làthair a' chinn lèith elridh 
tu suas, agus bheir thu urram 
ghnùis an duine aosda, agus bithidh 
eagal do Dhè ort: Is mise an Tigb 
earn. 

33 Agus rna bhios coigreach air 
chuairt maille riut 'nur tir, cha bhuin 
sibh gu cruaidh ris. 

34 Mar neach a rugadh 'nur measg 
bithidh dhuibhse an coigreach a ta 
air chuairt maille ribh, agus gràdh- 
aichidh tu e mar thu fem; oir bha 
sibh fein 'nur coigrich annantìr na 
h-Eiphit : /* mise an Tigheama bhur 
Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith ann am breitheanas, ann an slait- 
thomhais, ann an cudthrom, no ann 

an tomhas. 

36 Meidhean cearta, clacha-tomhais 
cearta, ephah cheart, agus hin cheart 
bithidh agaibh : Is mise an Tighearna 
bhur Dia, a thug sibhse mach a tìr na 
h-Eiphit. 

37 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reachdan uile, agus mo bhreitheanais 
uile, agus ni sibh iad: Is mise an 
Tighearn. 

CAIB. XX. 
\ GUS labhair an Tighearna ri 

■£*- Maois, ag ràdh, 

2 A rìs, their thu ri cloinn Israeil, 
Ge b'e air bith e do chloinn Israeil, no 
do na coigrich a ta air chuairt ann an 
Israel, a bheir bheag d'a shliochd do 
Mholech, cuirear gu cinnteach gu bàs 
e, clachaidh sluagh na dùthcha e le 
clachaibh. 

3 Agus cuiridh mise mo ghnùis an 
aghaidh an duine sin, agus gearraidh 
mi as e o mheasg a shluaigh ; a chionn 
gu'n d'thug e d'a shliochd do Mholech, 
a shalachadh m'ionaid naoimh-sa, ag- 
us a thruailleadh m'ainme naoimh. 

4 Agus ma dh'fholaicheas sluagh 
na dùthcha air chor sam bith an • 
sùilean o'n duine sin, an uair a bheii 

e d'a shliochd do Mholech, agus nach 
marbhiad e; 

5 An sin cuiridh mise mo ghnùis 
an aghaidh an duine sin, agus an 
aghaidh a theaghlaich, agivs gearraidh 
mi as e, agus iadsan uile a thè'id Ie 
strìopachas 'na dhèigh, a dheanamh 
strìopachais le Molech, o mheasg ari 
sluaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a thaobh 
a dh'ionnsuidh muinntir aig am bheil 
leannain-shìth, agus a dh'ionnsuidh 
luchd fiosachd, gu dol le striopachas 
'nan deigh, cuiridh mise mo ghnùis 
an aghaidh an anama sin, agus gearr- 
aidh mi as e o mheasg a shluaigh. 

7 Naomhàichibh sibh fem uime sin, 
agus bitbibh naomha : oir is mise an 
Tigheama bhur Dia. 

8 Agusgleidhidhsibhmoreachdan, 
agus ni sibh iad : Is mise an Tighearn 
a naomhaicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaicbeas 
'athair no 'mhàthair, cuirear gu cinn- 
teach gu bhs e : mhallaich e 'athair no 
'mhàthair; biihhlh 'fhuil airfe'in. 

10 Agus an duine ani adhaltrannas 
ri mnaoi fir eiìe, eailhon esan a ni : 
adhaltrannas ri mnaoi a choimhears- 
naich, cuirear an t-adhaltranach agus 
a' bhan-adhaltranach gu cinnteach gu 
bàs. 

11 Agus an duine a luidheas le ' 
mnaoi 'athar, leig e ris nochd 'athar : 
cuirear gu cinnteach le che"ile gu bàs 
iad ; bìthidh am fuil orra fèin. 

12 Agus ma luidheas duine le 
mnaoi a mhic, cuirear gu deimhin le chèlle gu bàs iad: dh'oibrich iad 
amhluadh : bithidh am fuil orra fèìn. 

13 Mar an ceudna ma luidheas 
duine le fear, mar a luidheas e le 
mnaoi, rinn iad le cheile gràmeil- 
eachd: cuirear gu cinnteach gu bàs 
iad; bHiiìdh am fuil orra fein. 

14 Agus ma ghabhas duine d'a 
ionusuidh bean agus a màthair, is 
aingidheachd e : loisgear le teine iad, 
eadhon esan agus iadsan ; a chum 
nach bi aingidheachd 'nur measg. 

15 Agus ma luidheas duine le h- 
ainmhidh, cuirear gu cinnteach gu 
bàs e : agus marbhaidh sibh an 
t-ainmhidh. 

16 Agus ma thig bean am fagus a 
dh'ainmhidh sam bith, agus gu'n 
luidh i sios da, marbhaidh tu a' bhean 
agus an t-ainmhidh : cuirear gu cinn- 
teach gu bàs iad ; bithidh am fuil orra 
fein. 

17 Agus ma ghabhas duine a pliiu- 
thar, nighean 'athar, no nighean a 
mhathar, agus gu'm faic e a nochd, 
agus gu'm faic ise a nochd-san ; is ni 
maslach e; agus gearrar as iad ann 
an sealladh an sluaigh : leig e ris 
nochd a pheathar, giùìainidh e 'aing- 
idheachd. 

18 Agus ma Iuidheas duine le mnaol 
agus a tinneas oirre, agus gu'n leig e 
ris a nochd, leig e ris a tobar, agus 
leig ise ris tobar a fola ; agus gearrar 
as le chèile iad o mheasg an sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd 
peathar do mhàfhar, no peathar 
t'athar; oir tha e a' rùsgadh 'fheòla 
fein : giùlainidh iad an aingidheachd. 

20 Agus ma luidheas duine le mnaoi 
bhràthar 'athar, leig e ris nochd 
bhràthar 'athar: giùlainidh iad am 
peacadh : gheibh iad bàs gun chloinn. 

21 Agu.-; ma ghabhas duine bean a 
bhràthar, is ni neòghlan e : leig e ris 
nochd a bhràthar; bithidh iad gun 
chloinn. 

22 Uime sin gleidhidh sibh mo 
reachdan uile, agus mo bhreitheanais 
uile, agus ni sibh iad ; a chum nach 
dean am fearann, g'am bheil mi 'gur 
tabhairt gu còmlmuidh a ghabhail 
ann, bhur sgeith a mach. 

23 Agus cha ghluais sibh ann an 
gnàthannaibh nan cinneach a ta mise 
a' tilgeadh a mach roimhibh : oir rinn 
iadsan na nithe sin uile, agus uime 
sin ghabh mi gràin diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Seal- 
bhaichidh sibh am fearann, agus bheir 
mi dhuibh e chum a shealbhachadh, 
fearann a ta sruthadh le bainne agus 
le mil : Is mise an Tighearna bhur 
Dia, a dhealaich sibhse o gach sluagh 
eìle. 

25 Cuiridh sibh uime sin eadar- 
dhealachadh eadar bheathaichibh 
glana agus neòghlana, agus eadar 
eunlaith neòghlan agus ghlan; agus 
cha dean sibh bhur n-anamaima gràin- eil le beathach no le h-eun, no le gnè 
air bith do ni beb a shnàigeas air an 
talamh, a sgar mise uaibh mar neò- 
ghlan. 

26 Agus bithidh sibh naomha 
dhomhsa : oir a ta mise an Tighearn 
naomh, agus dhealaich mi sibhse o 
gach sluagh eile, chum as gu'm bu 
learn, t'-in sibh. 

27 Sean no duine mar an ceudna 
aig am bheil leannan-sìth, no 'bhios ri 
fiosachd, cuirear gu deimhin gu bàs 
iad : ciachaidh iad le clachaibh iad ; 
bithidh am fuii orra fem. 

CAIB. XXI. 

\ GUS thubhairt an Tighearna ri 
-£*- Maois, Labhair ris ìia sagairt, 
mic Aaroin, agus abair liu, Air son 
nam rnarbh cha salaichear neach sam 
bith dhibli am measg a shluaigh. 

2 Ach air son a dhilsean, a ta 'm 
fagus da, eadhon air son a mhàthar, 
agus air son 'athar agus air son a 
mhic, agus air son a nighinn, agus air 
son a bhràthar, 

3 Agus air son a pheathar a ta 'na 
h-òigh, a ta 'm fagus da^ aig nach robh 
fear-pòsda ; air a sonsa feudaidh e bhi 
air ashalachadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air bhi 
dha 'na dhuine uiTamach am measg a 
shluaigh, gu 'thruailleadh feìn. 

5 Cha dean iad maoile air an ceann, 
agus cha bhearr iad oiainn am feusaig, 
ni mò a ni iad gearradh 'nam feoil ; ' 

6 Bithidh iad naomha d'an Dia, ag- 
us cha truaill iad ainm an Be : oir tha 
iad a' toirt seachadtabhartaisanl'igh- 
eam a bheirear suas le teine, a^-us 
arain an De' ; uime sin bithidh lad 
naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a ta 'nastrìop- 
aich, no mi-naomha ; ni mò a ghabh- 
as iad bean a chuireadh air falbh o 
'fear: oir tha e naomha d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir 
tha e a' toirt seachad arain do Dh(5 ; 
bithidh e naomha clhuit : oir tha mise 
an Tighearna naomh, ata 'gurnaomh- 
achadh. 

9 Agus ma thruailleas nighean sa- 
gairt air bith i fein le strìopachas a 
dheanamh, tha i a' truailleadh a h-afh- 
ar : loisgear le teine i. 

10 Agus esan a tha 'na àrd-shagart 
o mheasg a bhràithrean, neach a 
dhòirteadh an oladli naomh air a 
cheann, agus a choisrigeadh a chur na 
h-eididh uime, cha rùisg e a cheann, 
ni mò a reubas e 'eudach. 

11 Nimòa theid e steach a dh'ionn- 
suidh cuirp mhairbh sam bith : air 
son 'athar no air son a mhàthar cha 
salaich se e fein. 

12 Agus as an ionad naomh cha 
ttìd e mach, ni mò a thruailleas e 
ionad naomh a Dhè; oir a ta crùir 
oladh-ungaidh a Dhè air : Is mise an 
Tigheam. 112 LEBHITICUS. 13 Agusgabhaidh e bean 'na maigh- 
deanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh 
air falbh o 'fear, no bean mhi-naomha, 
no strìopach ; iad sin cha ghabh e : 
ach òìgh d'a shluagh fein gabhaidh e 
'na mnaoi. 

15 Agus cha truaill e a shliochd am 
measg a shluaigh : oir a ta mise an 
Tighearna 'ga naomhachadh. 

16 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, 
Ge b'e air bith e do d' shliochd 'nan 
ginealachaibh, anns am bi gaoid sam 
bith, na tigeadh e 'm fagus a thoirt 
seachad arain a Dhè: 

18 Oir ge b'e air bith duine anns 
ambi gaoid, cha tig e 'm fagus: duine 
dall, no bacach, no aig am bheil sròn 
leachdach, no ni sam bith thuilleadh 
air a' chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste 
no làmh bhriste, 

20 No crotach* no 'na throich, no 
aig am bheil leus air a shiiil, no air 
am bheil càrr, no cloimh, no aig am 
bheil a chlochan bvùite: 

21 Cha tig duine sam bith do 
shliochd Aaroin an t-sagairt, anns am 
bheil gaoid, am fagus a thoirt seachad 
tabhartasan an Tighearn a bheirear 
suas le teine : tka gaoid ann, cha tig 
e 'm fagus a thoirt seachad arain a 
Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon do'n 
arara>ro-naomh, agus naomh. 

23 Ach an taobh a steach do'n 
roinn-bhrat cha tèid e, ni mò thig e 
'm fagus do'n altair, a chionn gu bheìl 
gaoid ann ; a chum nach truaill e m' 
ionaid naomha : oir a ta mise an Tigh- 
earna 'gan naomhachadh. 

24 Agus dh'innis Maois so do Aa- 
ron, agus d'a mhic, agus do chloinn 
Israeil uile. 

CAIB. XXII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a 
mhic, iad 'gan sgaradh fein o nithibh 
naomha chloinn Isiaeil, agus gun iad 
a thoirt easonoir do m'aimn naomh- 
sa, anns na nithihh sin a naomhaicheas 
iad dhomh : Is mise an Tighearn. 

3 Abair riu, Ge b'e air bith e d'ur 
sliochd uile am measg bhur gineal- 
ach, a thtìd a dh'ionnsuidh nan nithe 
naomha, a naomhaicheasclann Israeil 
do'n Tighearn, agus a neòghloine air, 
gearraras an t-anam sin as mo làth- 
air : Is mise an Tighearn. 

4 Ge b'e air bith an duine do 
shliochd Aaroin a ta 'na lobhar, no 
air am bheil silteach, cha 'n ith e do 
na nithibh naomha, gus am bi e glan. 
Agus ge b'e bheanas ri ni air bith a ta 
neòghlan leis a' mharbb, no duine aig 
am bheil a shìol a' dol uaith i 5 No ge b'e bheanas ri ni air bith a 
shnàigeas, leis an deanar neòghlan e, 
no ri duine o'm faigh e neòghloine, ge 
b'e air bith neòghloine a bhios air ; 

6 An t-anam a bheanas ri h-aon air 
bith d'an leithidibh sin, bithidheneò- 
ghlan gu feasgar, agus cha 'n ith e do 
na nithibh naomha, mur nigh e'f heoil 
le h-uisge. 

7 Agus an uair a theid a' ghrian 
sios, bithidh e glan, agus an deigh sin 
ithidh e do na nithibh naomha, a 
chionn gur e a bhiadh e. 

8 An ni sin a bhàsaicheas leis fem, 
no a reubar lejiadh-bheathccichibh, cha 
'n ith e 'ga shalachadh fein leis: Is 
mise an Tighearn. 

9 Gleidhidh iad uime sin m'ordugh, 
air eagal gu'n giùlain iad peacadh air 
a shonj agus uime sin gu'm faigh iad 
bàs, ma thruailleas iad e: Tha mise 
an Tighearna 'gan naomhaehadh. 

10 Cha 'n ith coigreàch sam bith 
do'n ni nacmh : Cha 'n ith fear-cuairt 
an t-sagairt, noseirbhiseachtuarasdail 
do'n ni naomh. 

11 Ach ma cheannaicheas an sag- 
art duine ie 'airgiod, ithidh e dheth, 
agus esan a rugadh 'na thigh ; ithidh 
iad d'a bhiadh. 

12 Agus mabhiosnighean an t-sag- 
airt phsda ri coigreach,"cha 'n fheud i 
itheadh do thabhartas nan nithe 
naomha; 

13 Ach ma bhios nighean an t-sagi 
airt 'na bantraich, no dealaichte r'a 
fear, agus gun sliochd aice, agus i air 
pilltinn gu tigh a h-athar, mar 'na h- 
òige, itliidh i do bhiadh a h-athar; 
ach cha'n ith coigreach sam bith 
dhethi 

14 Agus ma dh'itheas duine do'n ni 
naomh gun f hios da, an sin cuiridh e 
an cùigeadh cuid deth ris, agus bheir 
e do'n t-sagart e, maille ris an ni 
naomh. 

15 Agus cha truaill iad nithe 
naomha chloinn Israeil, a bheir iad 
suas do'n Tighearn ; 

1S Ni mò a leigeas iad leo cionta an 
eusaontais a ghiùlan an uair a dh'ith- 
eas iad an nithe naomha : oir a ta 
mise an Tighearna 'gan naomhach- 
adh. 

17 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

18 Labhair ri h-Aaron agus r'a 
mhic, agus ri cloinn Israeil uile, agus 
abair riu, Ge b'e air bith e do thigh 
Israeil, no do na coigrich ann an Is- 
rael, a bheir seachad a thabhartas air 
son a bhòidean uile, no air son a shaor 
thabhavtasan uilc, a bheir iad seachad 
do'n Tighearna chum iobairt-loisgte ; 

19 Jìheir sibh seachad d'ur toil f<;in 
beathach fìrionn gun ghaoid do'n bhuar, 
do na caoraich, no do na gabhraibh. 

20 Ach ge b'e air bith ni anns arn bl 
gaoid, s-in chà toir sibh seachad : oir 
cha ghabhai aìr bhur son e. CAIB. XXIII. 113 21 Agus ge b'e air bith e a bheir 
seachad ìobairt thabhartasan-sìth do'n 
Tigheam, a choirahlionadh a bhòide, 
mar thabhartas saor-thoile, do'n bhuar, 
no do na caoraich, bithidh e iomlan, 
a chum as gu'n gabhar ris : cha bhi 
gaoid sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramach, 
no air am bi fliodh, no càrr, no cloimh, 
cha toir sibh seachad iad sin don 
Tighearn, ni mò a bheir sibh tabhartas 
dhiubh a bheirear suas le teine air an 
altair do'n Tighearn. 

23 Aon chuid tarbh no uan aig am 
bi ni sam bith thar a' chòir, no dh'uir- 
easbhuidh 'na bhallaibh, sin feudaiòh 
tu thoirt seachad mar shaor thabhart- 
as; ach air son bòide cha ghabhar 
ris. 

2-1 Ni sam bith a tà brùite, no 
pronnta, no reubta, no gearrta, cha 
toir sibh seachad do'n Tigheam ; ag- 
Us cha 'n ìobair sibh e 'nur tìr. 

25 Agus o làimh coigrich cha toir 
sibh seachad aran bhur Be do h-aon 
diubh sin ; a chionn gu'm bkeil an 
truaillidheachd annta, ag-tts git'm bheil 
gaoidean annta : cha ghabhar riu air 
bhur son. 

26 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

27 'Nuair a bheirear tarbh, no cao- 
ra, no gabhar, an sin bithidh e seachd 
làithean fuidh 'mhàthair ; agus o'n 
ochdamh là agus à sin suas, gabhar 
ris mar thabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tigheam. 

28 Agus ma's bò no caora a bhios 
ann, cha mharbh sibh i fein agus a 
h-àl san aon là. 

29 Agus an uair a dh'ìobras sibh 
lobairt-bhuidheachais do'n Tighearn, 
ìobraidh sibh i d'ur toil fein. 

50 Air an là sin feiti ithear suas i, 
cha 'n fhàg sibh a bheag dhith gu 
maduinn: ìs mise an Tighearn. 

31 Air an aobhar sin gleidhidh sibh 
m'àitheantan, agus ni sibh iad : Is 
mise an Tigheam. 

32 Agus cha "truaill sibh m'ainm 
i»aomha-sa, agus bithidh mi air mo 
naomhachadh am measg chloinn Is- 
raeil: Is mìse an Tighearn a ta 'gur 
naomhachadh, 

33 A thug a mach sibh à tìr na h- 
Eiphit gu bhi a'm' Dhia agaibh : Is 
mise an Tighearn. 

CAIB. XXIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, A thaobh fèillean an Tigh- 
eam, a ghairmeas sibh a bhi 'nan 
comhghairmibh naomha, is iad eadhon 
sin m'fhèUlean-sa. 

3 Sè làithean nithear obair, ach san 
t-seachdamh lhbithidh sàbaid fhoise, 
comhghairm naomh : obair sam bith 
cha dean sibh air : is e sàbaid an Tigheam e 'nur n-àiteachaibh-còmh- 
nuidh uile. 

4 Is iad sin feillean an Tighearn, 
caithon comhghairmean naomha, a 
ghairmeas sibh 'nan amannaibh fein : 

5 Anns a' cheud mhìos, air a' 
| cheathramh Ui deug do'n mhios air 

feasgar, bithidh càisg an Tighearn. 

G^Agus air a' chùigeadh là deug 
do'n mhìos sin fein b'dhidh fèill an 
arain neo-ghoirtichte do'n Tighearn : 
seachd làithean ithidh sibh aran neo- ghairm naomh agaibh : obair thràiii- 
eil sam bith cha dean sibh air. 

S Ach bheh' sibh seachad tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tigheama 
seachd làithean : air an t-seachdamh 
là bìthidh comhghairm naomh ; obair 
thràilleil sam bith cha dean sibh air. 

9 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thig sibh a dh'ionn- 
suidh an fhearainn a bheir mise 
dhuibh, agus a bhuaineas sibh 'f hogh- 
ar, an sin bheir sibh sguab do cheud 
thoradirbfcur fogharaidh dh'ionnsuidh 
an t-sagairt : 

11 Agus luaisgidh e 'n sguab an 
làthair an Tighearna, chura gu'n 
gabhar rithe air bhur son : air an là 
màireach an dèigh na sàbaid luaisgidh 
an sagart i. 

12 Agus ìobraidh sibh air an là sin, 
an uair a luaisgeas sibh an sguab, uan 
ririonn gun ghaoid, do'n cheud 
bhliadhna, mar ìobairt-loisgte do'n 
Tigheam. 

13 Agus is e a thabhartas-bidh dà 
dheicheamh eanann do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, tabhaitas a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn, ctmm 
f àile chùbhraidh : agus bithìdh a 
thabhartas-dibhe do f hion, an ceath- 
ramh cuid do hin. 

14 Agus cha 'n ith sibh aran, no 
gràn cruaidhichte, no diasa glasa, gus 
an là sin fein amrs an toir sibh tabh- 
artas a chum bhur Dè : bithidh e 'na 
reachd bith-bhuan air feadh bhur gin- 
ealacha, 'nur n-àiteachaibh-còmh- 
nuidhuile. 

15 Agus àirmhidh sibh dhuibh fèin 
o'n là màireach an dèigh na sàbaid, 
o'n là san d'tliug sibh leibh sguab an 
tabhartais-luaisgte : bithidh seachd 
sàbaidean iomlan ann : 

16 Eadhon gus an là màireach an 
dèigh na seachdamh sàbaid, àirmhidh 
sibh leth-cheud là, agus bheir sibh 
seachad nuadh thabhartas-bìdh do'n 
Tighearn. 

17 Bheir sibh leibh as bhur n-àit- 
eachaibh-còmlmuidh dà bhuilionn 
luaisgte, do dhà dheicheamh earrairnj 
bithidh iad do phlùr mìn ; fuinear iad 
le taois ghoirt ; bithidh iad 'nan ceud 
thoradh"do'n Tigheam. 11-1 LEBHITICUS. 18 Agus bheir sibh seachad maille 
ris an aran seachd uain gun ghaoid, 
do'n cheud bhliadhna, agus aon tarbh 
òg, agus dà reithe : bithidh iad 'nan 
ìòbairt-loisgte do'n Tighearn, maille 
r'an tabhartas-bidh, agus an tabhartas- 
dibhe, eadhon tabhartas a bheirear suas 
le teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighearn. 

19 An sin ìobraidh sibh aon mheann 
do na gabhraibh mar ìobairt-pheac- 
aidh, agus dà uan do'n cheud bhUadh- 
na mar iobairt thabhartasan-sith. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad 
maille ri aran a' cheud toraidh, mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an Tigh- 
earna, maille ris an dà uan : bithidh 
iad naomha do'n Tighearn chum an 
t-sagairt. 

21 Agus gairmidh sibh air an là sin 
fèin, a dium gu'm bi e 'na chomh- 
ghairm naomh dhuibh : obair thràill- 
eil sam bith cha dean sibh air : Bith- 
idh e 'na reachd siorruidh 'nur n-àit- 
eachaibh-còmhnuidh uile air feadh 
bhur ginealacha.' 

22 Agus an uair a bhuaineas sibh 
foghar bhur fearainn, cha ghearr thu 
gu buileach oisinnean t'achaidh 'nuair 
a bhuaineas tu, ni mò a thionaileas tu 
dioghluim t'f hogharaidh : f àgaidh tu 
iad do'n bhochd agus do'n choigreach : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

23 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil, agràdh, 
San t-seachdamh mios, air a' cheud Ui 
do'n mhios, bithidh sàbaid agaibh, 
cuimhneachan she'idaadh thrompaid- 
ead, comhghairm naomh. 

25 Obair thràillell sambith cha dean 
sibh air ; ach bheir sibh seachad tabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n 
Tighearn. 

26 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh 
11 do'n t-seachdamh mìos so bithidh là 
rèite : bithidh e 'na chomhghairm 
naomh dhuibh, agus cràdhaidh sibh 
bhur n-anaman, agus bheir sibh seach 
ad tabhartas a bheirear suas le tein< 
do'n Tigheam. 

28 Agus obair sam bith cha dean 
Eibh air an là cheudna ; oir is lr. rèite 
e» a dheanamh rtìte air bhur son an 
làthair an Tighearna bhur De. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fo 
chràdh san là sin fèin, gearrar as e o 
mheasg a shiuaigh. 

30 Agus gach anam a ni obair sam 
bith air an là cheudna, an t-anam 
sin fem sgriosaidh mise o mheasg a 
shluaigh. 

31 Obair sam bith cha dean sibh : 
bithidh e 'na reachd sìorruidh air feadh 
bhur ginealacha, 'nur n-àiteachaibh- 
còmhnuidh uile. 

32 Iiithidh e dhuibh 'na shabaid 
f hoise, agus cràdhaidh sibh bhur n- anaman air an naothadh là do'n mhios 
air feasgar: o fheasgar gu feasgar 
cumaidh sibh bhur sàbaid. 

33 Agus labhair an Tighearna rì 
Maois, ag ràdh, 

34 Labhair ri cloinn Israeil, agràdh, 
Air a' chùigeadhlà deug do'n t-seachd- 
amh mìos so bìthidh feill nam pàilUun 
rè sheachd làithean do'n Tighearn. 

35 Air a' cheud là bithidh comh- 
ghairm naomh : obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh air. 

36 Seachd làithean bheir sibh seach- 
ad tabhartas a bheirear suas le teine 
do'n Tighearn : air an ochdamh là 
bithidh comhghairm naomh agaibh, 
agus bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn ; 
is àrd-choimhthional e ; obair thràill- 
eil sam bith cha dean sibh air. 

37 Is iad sin fèUlean an Tighearn, 
a ghahmeas sibh gu bhi 'nan comh- 
ghairmibh naomha, a thoirt seachact 
tabhartais a bheirear suas le teine do'n 
Tighearna, tabhartas-loisgte, agus 
tabhartas-bidh, ìobairt, agus tabhart- 
asan-dibhe, gach ni air a là fèm ; 

38 A thuilleadh air sàbaidibh an 
Tighearn, agus a thuilleadh air bhur 
tiodhlacaibh, agus a thuilleadh air 
bhur bòidibh uile, agus a thuilleadh 
air bhur saor-thabhartais uile, a bheir 
sibh do'n Tighearn. 

39 Mar an ceudna air a' chùigeadh 
là deug do'n t-seachdamh mlos, an 
uair a chruinnicheas sibh a stigh tor- 
adh an f hearainn, cumaidh sibh fèill 
do'n Tighearna seachd làithean : air 
a' cheud là Itithidh sàbaid, agus air an 
ochdamh là bithidh sàbaid. 

40 Agus gabhaidh sibh dhuibh/^rt 
air a' cheud là meas chraobh àluinn, 
geugan chrann-pailme, agus geugan 
chraobh tiugha, agus seileach an t- 
srutha; agus ni sibh gairdeachas an 
làthair an Tighearna bhur Dè seachd 
làithean. 

41 Agus cumaidh sibh e 'na fhèill 
do'n Tighearna seachd làithean sa' 
bhliadhna: bithidh e"na reachd sìorr- 
uidh air feadh bhur ginealacha ; cum- 
aidh sibh e san t-seachdamh mìos. 

42 Ann am pailliunaibh gabhaidh 
sibh còmhnuidh seachd làithean; 
gabhaidh gach aon a rugadh 'na Is- 
raelaoh oòmhnuidh ann am pàiU- 
iunaibh ; 

43 Chum gu'm bi flos aig bhur gin- 
ealaich gu'n d'thug mise air cloinn 
Israeil còmhnuidh ghabhail ann am 
pàilliunaibh, 'nuair a thug mi mach 
iad à tìr na h-Eiphit : Is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

44 Agus chuir Maois an oèill do 
chloinn Israeil feillean an Tighearna. 

CAIB. XXIV. 

AGUS labhair an Tighearna rl 
Maois, ag ràdh, 
2 Aithn do chloinn Israeil iad a tholrt a t'iormsuidh oladh fior-ghlan 
a' chroinn-olaidh, brùite air son an 
t-soluis, a thoirt air na lòchrain lasadh 
an còmhnuidh. 

3 An taobh a rauigh do bhrat na 
Fianuis, ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, orduichidh Aaron e o 
fheasgar gu maduinn, an làthair an 
Tighearn an còmhnuidh : bithidh e 
'na reachd slorruidh air feadh bhur 
ginealacha. 

4 Orduichidh e na lòchrain air a' 
choinnleir fhìor-ghlan an làthair an 
Tigheam an còmhnuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plùr mìn, agus 
fuinidh tu dà bhreacaig dheug dheth : 
dà dheicheamh earrann bithidh ann 
an aon bhreacaig. 

6 Agus suidhichidh tu iad ann an 
da shreath, sè ann an sreath, air a' 
bhòrd fhior-ghlan an lathair an Tigh- 
earn. 

_ 7 Agus cuiridh tu tùis f hior-ghlan 
air gacfi sreath, chum gu'm bi i air 
an aran mar chuimhneachan, eadhon 
tabhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tigheam. 

$ Gach aon latha sàbaid cuiridh e 
*n ordugh e an làthair an Tighearn an 
còmhnuìdh, air a ghabhaìl o chloinn 
Israeil le coimhcheangal sìorruidh. 

9 Agus is le Aaron agus a mhic e, 

agus ithidh iad e san ionad naomh; 

oir a ta e ro-naomh dha, do thabhart- 

asaibh an Tighearn a hheirear suas le 

teine, le reachd bith-bhuan. 

. 10 Agus chaidh mac Ban-Israelich, 

I aig an robh Eipìnteach 'na athair, a 

mach am measg chloinn Israeil : agus 

| bha mac na Ban-Israelich agus duine 

l do Israel a' comhstri sa' champ. 

11 Agus mhaslaich mac na Ban- 
Israelich ainm a.i Tighearn, agus 

| mhallaiche: agusthug iad gu Maois 
e (agus b'e ainm a mhàthar Selomit, 
j nighean Dhibri, do thrèibh Dhan;) 

12 Agus chuir iad an làimh e, chum 
gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an 
Tighearn. 

13 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

14 Thoir a mach esan a mhallaich 
an taobh a muigh do'n champ, agus 
cuireadh iadsan uile a chual' e an 
làmhan air a cheann, agus clachadh 
an comhchruinneach uile e. 

15 Agus labhraidh tu ri cloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Ge b'e neach a mhall- 
aicheas a Dhia, giùlainidh e a pheac- 
adh. 

16 Agus esan a mha<laicheas ainm 
an Tigheama, cuirear gu cinnteach 
gu bàs e; clachaidh gu deimhin an 
comhchruinneach uile e : an coigreach 
co mhaith agus esan a rugadh san 
dùthaich, 'nuair a mhaslaicheas e 
ainm an Tighcarna, cuirear tru bàs e, 

1 7 Agus esan a mharbhas duine sam 
bith, cuirear gun teagamh gu bàs e. 

I 1S Agus esan a mharbhas ainmhidh, XXV. 115 

ni e dioladh air a shon ; ainmhidh air 
son ainmhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram 
air a choimhearsnach, mar a rinn e, 
mar sin nithear air : 

20 Briseadh air son brisidh, sùil air 
son sùla, fiacail air son fiacla; mar a 
thug e ciurram air duine, mar sin 
nìthear air. 

21 Agus esan a mharbhas ainmhidh, 
dìolaidh see : agusanneachamharbh- 
as duine, cuirear gu bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagha 
agaibh co mhaith air son a' choigrich, 
agus air son neach do mhumntir bhur 
dùthcha fèin : oir is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

23 Agus labhair Maols ri cloinn 
Israeil, iad a thoirt leo esan a mhall- 
aich, an taobh a muigh do'n champ, 
agus a chlachadh le clachaibh ; . agus 
rinn clann Israeil mar a dh'àitiin an 
Tigheama do Mhaois. 

CAIB. XXV. 

A GUS labhair an Tighearna ri 
-*-*- Maois ann an sliabh Shinai, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thig sibh chum na 
tìre a bheir mise dhuibh, an sin gleidh- 
idh an tir sàbaid do"n Tigheam. 

5 Sè bliadhna cuiridh tu t'fhear- 
ann, agus sè bliadhna bearraidh tu 
t'f hion-lios, agus cruinnichidh tu stigh 
a thoradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh bliadh- 
na bithidh sàbaid fhoise do'n tìr, 
sàbaid do'n Tigheam ; t'fhearann cha 
chuir thu, agus t'f hìon-lios cha bhearr 
thu. 

5 An ni sin a dh'f hàsas dheth fèin 
do t'f hoghar, cha bhuain thu, agus 
fion-dhearca t'fhìonain neo-dheas- 
aichte cha chruinnich thu : 'na bliadh- 
na f hoise bithidh i do'n tìr. 

6 Agus bithidh sàbaid na tire 'na 
biadh dhuibh : dhuit fein, agus do d' 
òglach, agus do d' bhanoglaich, agus 
do d' fhear-tuarasdail, agus do d 
choigreach a ta air chuairt mailla 

7 Agus do d' sprèidh, agus do'n 
/,'!(V;,'//i-bheathach a ta ann ad fhear- 
ann ; bithidh a cinneas uile chum 
bitlh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuit fèin 
seachd sàbaidean do bhliadhnaibh, 
seachd uairean seachd bliadhna ; agus 
bithidh ùine nan seachd sàbaidean do 
bhliadhnaibh dhuit 'na naoi bliadhna 
's dà f hichead. 

9 An sin bheir thu fa'near trompaid 
na Iubile a shèideadh san t-seachdamh 
mìos', air an deicheamh là do'n mhlos : 
ann an là na rèite bheir sibh fa*near 
an trompaid a shèideadh air feadh 
bhur tu-e' uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an 
deicheamh bliadhna 's dà fhicheadj 116 LEBHITICUS. agus gairmidh sibh saorsa air feadh 
na dùthcha, d'a luchd-àiteachaidh 
uile : bithidh i 'na Iubile dhuibh,agus 
pillidh sibh gach duine chum a 
sheilbhe fèin, agus pillidh gach duine 
agaibh g'a theaghlach fèin. 

11 Bithidh an deicheamh bliadhna 
sin agus dà fhichead 'na Iubile 
dhuibh ; cha chuir sibh sìol, ni mò a 
bhuaineas sibh an ni a dh'fhàsas 
dheth feln innte, ni mò a thionaileas 
sibh dearcan-fìona inntedo d' fhìonain 
neo-dheasaichte : 

12 Oir is Iubile i, bithidh i naomh 
dhuibh; ithidh sibh a cinneas as an 
fhearann. 

13 Ann am bliadhna na Iubite so 
pillidh gach duine agaibh a dh'ionn- 
suidh a sheilbhe fem. 

14 Agus ma reiceas tu bheag ri d' 
choimhearsnach, no ma cheannaich- 
eas tu bkeag o làimh do choimhears- 
naich; cha dean sibh eucoir air a 
chèile. 

15 A rèir àireimh nam bliadhna an 
dèigh na Iubile ceannaichidh tu o d' 
choimhearsnach agus a reir àireimh 
bhliadhna nan toradh reicidh e riut. 

16 A reir lìonmhoireachd nam 
bliadhna meudaichich tu a luach, ag- bhìi-adhnu nan toradh tha e a' reiceadh 
riut. 

17 Agus cha dean sibh eucoir air a 
cheìle : ach bithidh eagal do Dhe ort ; 
oir is mise an Tigheama bhur Dia. 

18 Uime sin ni sibh mo reachdan, 
agus gleidhidh sibh mo bhreitheanais, 
agus ni sibh iad ; agus gabhaidh sibh 
còmhnuidh san tlr ann an tèaruint- 
eachd. 

19 Agus bheir am fearann a mach 
a thoradh, agus ithidh sibh bhur sàth, 
agus gabhaidh sibh còmhnuidh ann 
gu tèaruinte. 

20 Agus ma their sibh Ciod a 
dh'itheas sinn air an t-seachdamh 
bliadhna ? feuch, cha chuir sinn sìol, 
ni mò a chruinnicheas sinn ar tor- 
adh: 

21 An sin àithnidh mise mo bheann- 
achadh oirbh san t-seathadh bliadh- 
na, agus bheir i mach toradh air son 
thri bliadhna. 

22 Agus cuiridh sibh air an ochd- 
amh bKadhna, agus ithidh àbh, fathnst 
do'n t-seann toradh gus an naothadh 
blìadhna ; gus an tig a toradh a stigh, 
ithidh sibh ilo'n t-seann toradh. 

23 Cha reicear am fearann gu bràth; 
olr is leamsa am fearann ; oir is coig- 
rich agus luchd-cuairt sibhse maille 
rium. 

24 Agus ann am fearann bhur 
seilbhe uile, bheir sibh saorsa do'n 
fhearann. 

2-5 Ma dh'f hàs do bhràthair bochd, 
agu3 gu'n do reic e cuid d'a sheilbh, 
agus ma thig a h-aon air bith d'a dhilsibh g'a f huasgladh, an sin fuasg. 
iaidli e an ni a reic a bhràthair. 

26 Agus mur 'eil aig an duine neach 
g'a fhuasgladh, agus gur urraùm e 
fein 'f huasgladh ; 

27 An sin àirmheadh e bliadhr.an 
a reicidh, agus thugadh e air ais an ni 
a ta thairis do'n duine ris an do reic 
se e, a chum's gu'm pill e dh'ionnsuidh 
a sheilbhe fèm. 

28 Agus mur urrainn e sin a thoirt 
air ais da, an sin fanaidh an ni sin a 
reiceadh ann an làimh an neach a 
cheannaich e, gu bliadhna na Iubile : 
agus anns an lubile thèid e mach, 
a.ci.N pillidh e chum a sheilbhe. 

29 Agus ma reiceas duine tigh- 
còmhnuidh ann am baile cuairtichte 
le balla, an sin feudaidh e 'fhuasgladh 
an taobh a stigh do blHiadhn' iomlain 
an deigh a reiceadh : an taohh a stigh 
do bhliadhn' iomlain feudaidh e 
'fhuasgladh. 

30 Agus mur fuasglar e gus an 
coimhlionar bliadhn' iomian, an sin 
daingnichear an tigh, a tha 'n taobh a 
stigh do'n bhaile cuairtichte le balla, 
gu bràth dhasan a cheannaich e, air 
feadh a ghinealacha : cha tèid e mach 
san Iubile. 

31 Achmeasartigheannam bailtern 
nach 'eil cuairtichte le balla, mar 
f hearann na tire : feudar am fuasgladh, 
agus theid iad a mach san Iubile. 

32 Gidheadh, bailtean nan Lebhith- 
each, agus tighean bhailtean an seilbhe, 
feudaidh na Lebhithich amfuasgladh 
uair sam bith. 

55 Agus ma cheannaicheas duine o 
na Lebhithich, an sin thcid an tigh a 
reiceadh, agus baile a sheilbhe, mach 
san Iubile : oir is iad tighean bhailtean 
nan Lebhitheach an sealbh am measg 
chloinn Israeil. 

54 Ach cha'n f heudar am fearann 
a tha'n taobh a muigh d'am bailtibh a 
reiceadh, oir is e sin an sealbh mhair- 
eannach . 

35 Agus ma dh'fhàsas do bhràthair 
bochd, agus gu'n tÈid e dhèigh-làimh 
agad, an sin fuasglaidh tu air : seadh 
ged is coigreach no fear-cuairte e ; ag- 
us bithidh e beò maille riut. 

36 Na gabh riadh uaith, no tuille '9 
a thug thu dha : ach biodh eagal do 
Dhe ort, a chum's gu'm feud do bhràth- 
air a bhi beò maille riut. 

37 T'airgiod cha toir thu dha air 
riadh, agus air son buannachd cha toir 
thu dha do bhiadh. 

58 Is mise an Tighearna bhur Dia, 
a thug a mach sibh a tìr na h-Eiphit, 
a thoirt dhuibh tìre Chanaain, agas a 
bhi a'm' Dhia agaibh. 

39 Agus ma dh'f hàs do bhràthair a 
ta làimh riut bochd, agus gu'n do reic- 
eadh riut e ; cha toir thu air seirbhis a 
dheanamh dhuit tnar thràill : 

40 Mar sheirbhiseach tuarasdait, 
agzu mar fhear-cuairte, bithidh, • caib. xxvr. 117 raaille riut ; gu bliadhna na Iubile ni 
e seirbhis dhuit. 

41 Agus an sin imichidh e uait, e 
fèin agus a chlann maille ris, agus 
pillidh e chum a theaghlaich fein, ag- 
us a chum seilbhe 'àithriche pillidh 
e: 

42 Oir is iadsan mo sheirbhisich, a 
thug mi mach à tir na h-Eiphit : cha 
reicear iad mar thràillibh. 

43 Cha ghnàthaicb thu uachdaran- 
achd os a cheann le h-an-iochd, ach 
bithidh eagal do Dhè ort. 

44 Agus bithìdh do thràillean, agus 
do bhan-tràiUean, a bhios agad, s do na 
cinnich a ta m'ur timchioll ruatha-san 
ceannaichidh sibh tràillean agus ban- 
tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn 
nan coigreach a ta air chuairt 'nur 
measg, uathasan ceannaichidh sibh, 
agus o'n teaghlaichibh a ta mailleribh, 
a ghin iad 'nur fearann : agus bithidh 
iad 'nan seilbh dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar 
oighreachd d'ur cloinn 'nur deigh, a 
chum an sealbhachadh mar oigh- 
reachd ; bithidh iad dhuibh 'nan tràill- 
ibh a chaoidh: ach os ceann bhur 
bràithre, cloinn Israeil, eadhon osceann 
a chèile cha ghnàthaich sibh uachd- 
aranachd le h-an-iochd. 

47 Agus ma dh'f hàsas fear-cuairte 
no coigreach saoibhir làirah riut, agus 
ma dh'fhàsas do bhràthair làimh ris 
bochd, agus gu'n reic se e f& ris a' 
choi^reach, ris an f hear-chuairte a tha 
maiUe riut, no ri gineal teaghlaich a' chc ■ich : 4<S An deigh a reiceadh, feudar 
'fhui-: ;ladh a rìs; feudaidh aon d'a 
bhràlthribh 'fhuasgladh ; 

49 Feudaidh aon chuid bràthair 
'athar, no mac bhràthar 'athar 'f huas- 
gladh, no feudaidh aon neach a tha 
dlùth an dàirnh dha d'a theaghlach 
fein 'fhuasgladh ; no ma's urrainn e, 
feudaidii se e fèin 'f huasgladh. 

50 Agus ni e cunntas ris-san a 
cheannaich e o"n bhliadhna anns an 
do reiceadh ris e, gu bliadhna na Iu- 
bile: agus bithidh luach a reicidh a 
reir àireimh nam bliadhna; a rèir 
simsir seirbhisich tuarasdail bithidh e 
dha. 

51 Ma bhios fathast mòran bhliadh- 
nacha ri teachd, d'an rèir sin bheir e a 
rìs luach 'fhuasglaidh, as an airgiod 
air son an do cheannaicheadh e. 

52 Agus mur 'eil ri teachd ach 
beagan bhliadhnacha gu bliadhna na 
Iubile, an sin ni e cunntas ris, a^us a 
rèir a bhliadhnacha bheir e dha a rìs 
luach 'f huasglaidh. 

53 Mar ,'h ^irbhiseach a ta air thuar- 
asdal o bhliadhna gu bliadhna bith- 
idh.e maiile ris: cha ghnàthaichear 
uaehdaranachd os a cheann le h-an- 
jochd ann ad-sheiUadh-sa. 

54 Agui mur fuasglar e itxt, na j Miatlhnaibh sin, an sin thèid e mach 
ann am bliadhna na Iubile, e feln ag- 
us a chlann maille ris. 

55 Oir dhomhsa tha clann Israeil 
'nan seirbhisich; is iadsan mo sheir- 
bhisich, a thug mi mach à tir na h-E:- 
phit : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 
/~1 HA dean sibh dhuibh fein ìodholan 
'- / no coslas snaidhte, agns cha chuir 
sibh suas ìomhaigh dhùibh fèm, ni 
mò shuidhicheas sibh dealbh-cloicha 
'nur fearann, gu cromadh sìos da; oir 
ìs mise an Tiphearna bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, 
agus bheir sibh urram do m'ionad 
naomh : Is mise an Tighearn. 

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' reachd- 
aibh, agus ma ghleidheas sibh m'àith- 
eantan ; agus ma ni sibh iad ; 

4 An sin bheìr mise dhuibh uisre. 
'na àm fein, agus bheir am fearann' à 
maeh a thoradh, agus bheir craobhan 
na macharach am meas uatha. 

5 Agus ruigidh bhur bualadh am 
f ìon-fhoghar, agus ruigidh bhur fìon- 
f hoghar àm an t-sil-chur, agus ithidh 
sibh bhur n-aran gu'?- sàth, agus gabh- 
aidh sibh còmhnuidh gutèaruinte 'nur 
tìr. 

6 Agus bheir mise sith san tìr, agU3 
luidhidh sibh sìos, agus cha chuir 
neach sam bith eagàl oirbh : agus 
sgriosaidh mi droeh bheathaichean as 
an dùthaich, agus cha te'id an ciaidh- 
eamh trìd bhur fearainn. 

7 Agus ruaigidh sibh bhur naimh- 
dean, agus tuitidh iad roimhibh leis a' 
chlaidheamh. 

S Agus cuiridh cùigear dhibh an . 
ruaig air ceud, agus cuiridh ceud dhibh 
an ruaig air deich mìle : agus tuitidh 
bhur naimhdean roimhibh leis a' 
chlaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh, agus 
ni mi sìohnhor sibh, agus bheir mi 
oirbh f às lìonmhor, agus daingnichidh 
mi mo choimhcheangal ribh. 

10 Agus ithidh sibh an seann Ibn, 
agus bheir sibh a mach an seann lòn 
air son an Ihin nomba. 

11 Agus suidhichidh mi mo phàill- 
iun 'nur measg : agus cha bhi gràin 
aig m'anam dhìbh. 

12 Agus imichidh mi 'nur measg, 
agus bithidh mi a'm' Dhia dhuibh, ag- 
us bithidh sibhse 'nur sluagh dhomhsa. 

13 Is mise an Tigheama bhur Dia, 
a thug sibhse a mach à tir na h-Eiphit, 
a cbum nachbitheadh sibh 'nurtràill- 
ibh aca ; agus bhris mi cuibhreach 
bhur cuinge, agus thug mi oirbh 
imeachd direach. 

14 Ach mur e'isd sibh rium, agus 
mur dean sibh na h-àitheanta sin uile; 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo 
reachdaibh, no ma ghabhas bhur 
n-anam gràin do m' bhreitheanais, air 
chor as nach dean sibh m'àitheantan 118 LEBHI 

uile, ach gu'm bris sibh rno choinih- 
cheangal ; 

16 Ni mise mar an ceudna so ribhse ; 
orduichidh mi oirbh uamhas, caith- 
eamh,agusfiabhrusloisgeacb,achaith- 
eas na sùilean, agus a bheir cràdh do'n 
chridhe : agus cuiridh sibh bhur sìol 
ann an diomhanas, oir ithidh bhur 
naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo ghnùis 
'nur n-aghaidh, agus marbharsibh an 
làthair bhur naimhdean : agus rìogh- 
aichidh a' mhuinntir air am beag sibh 
oirbh, agus teichidh sibh an uair nach 
bi neach an tòir oirbh. 

18 Agus mur èlsd sibh rium fathast 
air a shon so uile, an sin ni mi peanas 
oirbh seachd uairean ni's mò air son 
bhur peacanna. 

19 Agus brisidh mi uabhar bhur 
cumhachd ; agus ni mi bhur nèamha 
mar iarunn, agus bhur talamh mar 
umha. 

20 Agus caithear bhur spionnadh 
arm an dìomhanas; oir cha toir bbur 
fearann 'fhàs uaith, ni mò a bheir 
craobhan na tìre am meas uatha. 

21 Agus ma theid sibh a'm' aghaidh, 
agus nach èlsd sibh rium ; bheir mi 
seachd uairean tuille phlàighean oirbh, 
a rèir bhur peacanna. 

22 Cuiridh mi mar an ceudna fiadh- 
bheathaichean na macharach 'nur 
measg, a bheir uaibh bhur clann, ag- 
us a chuireas as d'ur spre'idh, agus a 
ni sibh tearc ann an àirèàmb, agus 
bìthidh bhur rathaide mbra fàs. 

23 Agus mur leasaichear leamsa 
sibh leis na nithibh sin, ach gu'n tèld 
Bibh a'm' aghaidh ; 

24 An sin thèid mise mar an ceudna 
'nur n-aghaidh-sa, agus ni mi peanas 
oirbh seachd uairean fathast air sor 
bhur peacanna. 

25 Agusbheir mi claidheamh oirbh 
a dhìolas cùis-ghearain mo choimh 
cheangail ; agus an uair a chruinnich- 
ear sibh an ceann a chelle an taobh a 
stigh d'ur bailtibh, cuhidh m 
phlàigh 'nur measg; agus bheirear 
thairis sibh do làimh naimhdean. 

26 An uair a bhriseas mise lorg bhur 
n-arain, fuinidh àeìch mnài bhur n 

an ann an aon àmhùinn, agus bheir 
iad air ais dhuihh bhur n-aran air a 
thomhas, agus ithidh sibh agus cha 
bhi sibh sàthach. 

27 Agus mur èhà sibh air son so 
iiile rium, ach gu'n t£id sibh a'm' agh- 
aidh; 

28 An sin thèid mise 'nur n-agh- 
aidh-sa mar an ceudna ann ara fraoch 
feirge ; agus smachdaichidh mise, 
eadhon mise, seachd uairean sibh air 
son bhur peacanna. 

29 Agus ithidh sibh feoil bhur mac, 
agus feoil bhur nigheana ithidh sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ur n-ion- 
adaibh àrda, agus gearraidh mi sìos 
bhur dealbhan, agus tilgidh mi bhur colannan air colannaibh bhtir ti-lodh* 
olan, agus gabhaidh m'anam gràin 
dhibh. 

31 Agus cuiridh mi bhur bailtean 
fàs, agus bheir mi lom-sgrìob airbhur 
n-ionada naomha, agus cha ghabh mi 
f àile bhur boltraich chùbhraidh. 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air an 
fhearann; agus bithidh ìoghnadh air 
bhur naimhdibh a ghabhas còmhnuidh 
ann, mu'n nì sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am measg 
nan cinneach, agus tairngidh mj 
claidheamh 'nur delgb ; agus bithidh 
bhurfearann creachta, agusbhur bailt- 
ean f às. 

34 An sin mealaidh am fearann a 
shàbaidean, am fad 's a luidheas e f às, 
agus a bhios sibhse ann am fearann 
bhur naimhdean ; eadhon an sin gabh. 
aidh am fearann fois, agus mealaidh e 
a shàbaidean. 

35 Am fad 's a luidheas amfearann 
fàs, bithidh fois aige; do bhrigh nach 
robh fois aige 'nur sàbaidibh-sa, 'nuair 
a ghabh sibh còmhnuidh ann. 

36 Agus orra-san a dh'f hàgar beb 
dhibh, cuiridh mise laigse nan cridh- 
eachaibh ann an dùthchaibh an 
naimhdean ; agus cuiridh fuaim duill- eig air chrith iad air theicheadh ; ag- us teichidh iad, mar gu'm biodh iad 
a' teicbeadh o'n chlaidheamh ; agus 
tuitidh iad an uair nach bi neach an 
tòir orra. 

37 Agus tuitidh iad air muin a 
chèile, mar gu'm b'ann roimh 'n 
chlaidheamh, 'nuair nach bi neach an 
tòir orra ; agus cha bhi neart agaibh 
gu seasamh roimh bhur naimhdibh. 

38 Agus theid as duibh am measg 
nan cinneach, agus ithidh talamh bhur 
naimhdean suas sibh. 

39 Agus iadsan a dh'f hàgar dhibh, 
seargaidh iad as 'nan aingidheachd 
ann an dùthchaibh bhur naimhdean ; 
agus mar an ceudna ann an euceart- 
aibh an aithriche seargaidh iad as 
maille riu. 

40 Ma dh'aidicheas iad an aingidh- 
eachd fèin, agus aingidheachd an 
aithriche, a rèir an eusaontais a rinn 
iad a'm' aghaidh, agus mar an ceudna 
gu'n do ghluais iad a'm' aghaidh ; 

4 1 Agus gu'n do ghluais mise mar 
an ceudna 'nan aghaidh-san, agus gu'n 
d'thug mi iad dodhùthaich annaimh- 
dean ; ma bhios an sin an cridhe neo- 
thimchioll-ghearrta air 'irioslachadh, 
air chor as gu'n gabh iad ri peanas an 
aingidheachd ; 

42 An sin cuimhnichidh mise mo 
choimhcheangal ri Iacob, agus mar an 
ceudna mo choimhcheangal ri h-Isaac, 
agus mar an ceudna mo choimh- 
cheangal ri h-Abraham cuimhnichidh 
mi, agus cuimhnichidh mi am fearann. 

43 Trèigear mar an ceudna am 
fearann leo, agus mealaidh e a shàb- 
aidean, am feadh s a ta e 'na luidhe fàs as an eugmhais ; agus gabhaidh 
iad ri peanas an aingidheachd ; a 
chionn, eadhon a chionn gu'n d'rirm 
iad tàir air mo bhreitheanais, agus a 
chionn gu'n do ghabh an anam gràin 
do m' reachdaibh. 

44 Agus gidheadh air a shon so 
uile, 'nuair a bhios iad ann an tìr an 
naimhdean, cha tilg mi uam iad, 
I mò a ghabhas mi gràin diubh, g'an 
sgrios gu tur, agus a bhriseadh mo 
choimhcheangail riu: oir is mise an 
Tighearn an Dia. 

_45 Ach air an sgàth-san cuimh- 
nichidh mi coimhcheangal an sinnsir- 
ean, a thug rni mach a tir nah-Eiphit, 
ann an seailadh nan cinneach, a chum 
gu'm bithinn a'm' Dhia aca : Is mise 
an Tighearn. 

46 Is iad sin na h-orduighean, agus 
na breitheanais, agus na reachdan, a 
rinn an Tighearn eadar e fein agus 
clann Israeil ann an siiabh Shinai, le 
làimh Mhaois. 

CAIB. XXVII. 

A G U S labhair an Tighearna ri 
•£*- Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus ab- 
air riu, 'Nuair a bheir duine bòid àr- 
aidh, buinidh na h-anamannà do'n 
Tighearn, a rèir do mheas : 

5 Agus bithidh do mheas, air an 
f hiriormach o fhichead bliadhna dh'- 
aois, eadhon gu tri fichead bliadhna 
dh'aois ; bithidh eadhon do mheas 
leth-cheud secel airgid, a reir seceil 
an ionaid naoimh. 

4 Agus ma's boirionnach a bhios 
ann, an sin bithidh do mheas deich 
seceil 'ar fhichead. 

5 Agus ma's gille o chùig bliadhna 
dh'aois, eadhon gu fichead biiadhna 
dh'aois, a bhios ann, an sin bithidh do 
mheas air son an fhiriomiaich fich- 
ead secel, agus air son a' bhoirionnaich 
deich seceil. 

6 Agus ma's ann o mhìtìs a dh'aois, 
eadhon gu cùig bliadhna dh'aois, an 
sin bithidh do mheas air son an fhir- 
ionnaich cùig seceil airgid, agus air 
son a' bhoiiionnaich bitlddh do mheas 
tri seceil airgid. 

7 Agus ma's ann a bhios e o thri 
fichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, ma'j firionnach e, an sin bith- 
idh do mheas cùig seceìl deug, agus 
air son boirionnaich deich seceìl. 

8 Ach ma bhios e ni's bochda na do 
rnhea=, an sin nochdaidh se e fèin an 
làfhair an t-sagairt, agus measaidh an 
sagart e : a reir a chomais-san a thug 
a' bhòid, measaidh an sagart e. 

9 Agus ma's ainmhidh e, d'an toir 
daoine tabhartas a dh'ionnsuidh an 
Tigheama, bithidh gach ni a bheir 
duine d'an leithidibh sm do'n Tigh- 
earn, naomh. 

10 Cha mhùth se e, ni mò a mhal- 
airticheas se e, maith air son uilc, no XXVII. 119 

olc air son maith : ach ma mhalalrt- 
icheas e air chor sam bith ainmhidh 
air son ainmhidh, an sin bithidh e 
fein, agus an ni a fhuaradh 'na mhal- 
airt, naomh. 

11 Agus ma'i ainmhidh necghlan 
sam bith e, do nach toir iad seachad 
tabhartas do'n Tigheam, an sin nochd- 
aidh e 'n t-ainmhidh an làthair an 
t-sagairt : 

12 Agusmeasaidh an sagarte,ma's 
maith no clc e ; mar a mheasas tusa a 
bhios a' d' shagart e, mar sin bithidh e. 

13 Ach ma dli'f huasglas e air chor 
sam bith e, an sin cuiridh e an cùigeadh 
cuid deth ri d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a choisrigeas duine 
a thigh, gu bhi naomh do'n Tighearn, 
an sin measaidh an sagart e, ma's 
maith no olc e : mar a mheasas an sag- 
art e, mar sin seasaidh e. 

15 Agus ma dh'fhuasglas esan a 
choisrig e, a thigh, an sin cuiridh e 
an cùigeadh cuid a dh'airgiod do 
mheas-sa ris, agus bithidh e leis. 

16 Agus ma choisrigeas duine do'n 
Tighearn cuid do f hearann a sheilbh, 
an sin bithidh do mheas a rtìr a shìl : 
measar homer do shìol eorna aig leth- 
cheud secel airgid. 

17 Ma choisrigeas e 'fhearann o 
bhliadhna na Iubile, a reir do mheas 
seasaidh e. 

18 Ach ma choisrigeas e 'f hearann 
an dèigh na Iubile, an sin àirmhidh 
an sagart an t-airgiod da a rèir nam 
bliadhn' a ta ri teachd, eadhon gu 
bliadhna na Iiibile, agus leigear sin 
sìos do d' mheas. 

19 Agus ma dh'fhuasglas am fear a 
choisrig am fearann e air chor sam 
bith, an sin cuiridh e an cùigeadh aàd 
a dh'airgiod do mheas-sa ris, agus 
daingnichear tìha e. 

20 Agus mur fuasgail e 'm fearann, 
no ma reic e 'm fearann ri duine eile, 
cha 'n f huasglar ni's\nò e. 

21 Ach bithidh am fearann, an uair 
a thèid e mach san Iubile, naomli 
do'n Tighearn, mar fhearann cois- 
rigte : buinidh a shealbh do'n t-sag- 
art. 

22 Ach ma choisrigeas duine do'n 
Tighearn fearann a cheannaich e, 
nach ann do f hearann a sheilbh ; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha 
luach do mheas, eadhon gu bliadhna 
na IubUe, agus bheir e seachad do 
mheas fe'in san là sin, nmr ni naomh 
do'n Tighearn. 

24 Ann am bUadhna na Iubile 
pillidh àm fearann .d'a ionnsuidh-sart 
o'n do cheannaicheadh e, eadlion d'a 
ionnsuidh-san d'am buineadh sealbh an 
fhearainn. 

25 Agus bithidh do mheas-sa uile a 
rèir seceil an ionaid naoimh ; bithidh 
fichead gerah san t-secel. 

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh, 
bu chòir a bhi 'na cheud-ghin do'n 120 AIRl 

Tighearn, cha choisrig duine air bith 
sdn, co dhiubh is tarbh, no caora e : is 
leis an Tighearn e. 

27 Ach ma'i ann do bheathach neò- 
ghlan e, an sin fuasglaidh seea rèir 
do mheas-sa, agus cuiridh e an cùig- 
eadh cuid deth ris ; no mur fuasglar 
e, an sin reicear e a reir do mheas. 

28 Gidheadh, cha reicear agus cha 
'n fhuasglar ni sam bith coisrigte a 
choisrigeas duine do'n Tigheam, do 
gach ni a ta aige, araon do dhuine 
agus do ainmhidh, agus do f hearann 
a sheilbh: tha gach ni coisrigte ro- 
naomh do'n Tlghearn. 

29 Cha 'n ì'huasglar nis am bith 
coisrigte, a choisrigear le daoinibh : 
ach cuirear gu cinnteach gu bàs e. 

30 Agus uile dheachamh an fhear- 
ainn, ma's ann do shìol an f hearainn, no do mheas na craoibhe, ìs leis an 
Tighearn e ; tha e naomha dtfn Tigh- 
earn. 

31 Agus ma dh'fhuasglasduineidir 
a bheag d'a dheachamh, cuiridh e an 
cùigeadh cuid deth ris. 

52 Agus a thaobh uile dheachaimh. 
a' chruidh, no an tveuda, eaàhan gàch 
ni air bith a dh'imir.heas fo'n t-slait ; 
bithidh an deachamh dheth naomha 
clo'n ". ighearn. 

33 Cha rannsaich e air. bi e maith 
no olc, ni mò a mhalairticheas se et 
agus ma mhalaiiiic.heas e idir e, an 
sin bithidh an dà chuid e fein agus a 
mhalairt naonih ; cha 'n f huasglar e. 

54 Is iad sin na h-àitheantan a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois, air 
son chloinn Israeil, ann an sliabb. 
Shinai. AIREAMH. CAIB. I. 

AGUS labhair an TigheamariMaois 
ann am f àsach Shinai, ann am 
pàilliun a' choimhthionail, air a' cheud 
là do'n dara mìos, san dara bliadhna 
an dèigh dhoibh teachd a mach à tìr 
na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Gabhaibh àh eamh cheann comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, a rèir 
an teaghlaichean, a r(5ir tighe an 
aithriche, maille ri àireamb an ainm- 
eanna, gach firiormach a tèìx an 
ceann: 

3 O f hichead bliadhna dh'aois, agus 
os a cheann, gach aon a's urrainn dol 
a mach gu cogadh ann an Israel: 
àirmhidh tusa agus Aaron iad a reir 
am buidhnean. 

4 Agus maille fìbhse bithidh duine 
do gach uile thrèibh : gach aon diubh 
'na cheann tighe 'aithriche. 

5 Agus is iad so ainmeanna nan 
daoine a sheasas maille ribh : Do 
thn'ibh Reubein ; Elisur mac Shedeuir. 

6 Do Shimeon ; Selumiel mac Shu- 
risadai. 

7 Do Iudah; Nahson mac Amina- 
daib. 

8 Do Isachar; Nataneel mac 
Shuair. 

9 Do Shebulun; Eliab mac He- 
loin. 

10 Do chloinn Ioseiph ; do Eph- 
raìm, Elisama mac Amihuid ; do 
Mhanaseh, Gamaliel mac Phedahsuir. 

11 Do Bheniamin; Abidan mac 
Ghideoni. 

12 Do Dhan ; Ahieser mac Amis- 
adai. 

13 Do Aser ; Pagiel mac Ocrain. 

14 Do Ghad; Eliasaph mac Dhe- 
ueil. 15 Do Naphtali; Ahira mac En- 
in. 

16 B' iad sin daoiii' ainmeil a' 
chomhchruinnich, cinn-fheadhna 
threubhan an aithriche, ceannardan 
mhìltean ann an I»rael. 

17 Agus ghabh Islaois agus Aaron 
na daoine sin, a ghaixmeadh air an 
ainmibh. 

18 Agus thionail iad an cornh- 
chruinneach uile an ceann a cheile 
air a' cheud là do'n dara mìos, agus 
chuir iad an ceill an ginealacha areir 
an teaghlaichean, a rtìir tighe an 
aithriche, a re'ir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus 
thairis, a reir an ceann. 

19 Mar a dh'àithn an Tìgheama do 
Mhaois, mar sin dh';ùreamh e iadann 
am f àsach Shinai. 

20 AgusbhaclannReubein, a' mhic 
bu shine a bh'aig Israel a rt'ir an 
ginealacha, a reir an teaghlaichean, a 
a reir tighe an aithriche, a reir àireimh 
min aimnean, a reir an ceann, gach 
firionnach o f hicheadbliadhna dh'aois 
agus os a cheann,gach aona b'iuramn 
dol a mach gu cogadh ; 

21 Bha iadsan a dh'ainnheadh 
dhiubh, eadhon do thi's;ibh Reubein, 
'nan dà f hichead agus sè mìle agus 
cùig ceud. 

22 Do chloinn Shimeoin, a ri<ir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
reir tighe an aithriche,iadsan a chaidh 
àireamh dhiubh, a rÈir àireimh nan 
ainmean, a rèir an ceann.gach firionn- 
ach o fhichead bhadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol 
a mach gu cogadh ; 

23 .BUadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon &o thr^ibh Shimeoin, naoì mlle agus trì reth-cheucì 
cheud. 

■ 24 Do chloinn Ghad, a rtìr ah gin- 
tialacha, a rèir an teaghlaicheàn, a 
t&x tighe an aithriche, a rèir àireimh 
nan ainmean, o fnichead hliadhna 
dh'aois agus os a chearm, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh; 
25 B'iadsah a chaidh àireamh 

: dhiubh, eddhon d'o fhreibh Ghad, dà 

i f hichead agus cùig mìle agus sè ceud 
agus leth-cheud. 

[ 26 Do chioinn Iudah, a rtìr an 
gmealacha, a rc?ir an teaghlaichean, 

I a reir tìghe an aithriche, a rtìr àir- 
eimh ifan aìnmean, o fhichead bliadh- 
na dh'acis agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a mach gu 'cog- 
adh; 

27 H'iadsan a chaicih àireamh 
dhiuhh, eadhon do threibh Iudah, tri 
fìchead agus ceithir mìle deug agus 
sè ceud. 

28 Do chloinn Isachair, a rtfir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriche, a re'ir àireimh 
nan ainmean, fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainh doì a màch gu cogadh ; 

29 B'iadsah a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do threibh Isachair, 
reth-cheud àgus ceìthir mìle agus 
eeithir cheud. 

50 Do chloinn Shebuluin, a re'ìr an 
ginealacha, a reir an teaghlaichean, 
a rèir tighe an aithriche, à rèir 
àireimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urramn dol a mach gu 
cogadh ; 

51 jriadsan a chaìdh àireamh 
dhiubh, eadlion do threibh Shebuluin, 
Isth-cheud agus seachd mìle agus 
ceìthir cheud. 

52 Do chloinn Ioseiph, eadhon do 
ehloinn Ephraim, a re'ir an ginealacha, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
a"n aithriche, a reir àireimh nan ainm- 
ean, o f hichead bliadhna dh'aois agus 
os a chèarin, gach aon a h'urrainn doi 
a mach gù cogadh ; 

55 ii'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadkon do thre'ibh Ephraim, 
dà f hichead mìle agus cùig ceud. 

34 Do chloinn Mhanaseh, arèir an 
ginealacha, a reir an teaghlaichean, a 
rtìr tighe an aithriche, a re'ir ài.reimh 
Man ainmean, ò fhichead hliadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

55 5'iadsan a chaidh àireamh 
dbiuhh, eadhon do threìbh. Mhanaseh, 
dà mhlle dheug 'ar f hichead agus dà 
cheud. 

56 Dò chloinn Bheniamin, are'ir an 
ginealacha, a reir an teaghlaichean, a 
t€ix tighe an aithriche, a xèix àireimli 
ware ainmean, o fhichead hiiadhna 
dh'aois agus os a cheann, gach aott a 
furraiha dol a màch gu cogadh ; t. 121 

37 B'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do threibh Bheniamin { 
cùig mìle deug 'ar fhichead agus 
ceithir cheud. 

58 Do chloinn Dhàn, a re"ir àn 
ginealacha s a rciir an teaghlaichean, a 
reir tighe an aithriche, a rè^ir àireimh 
nan ainmean, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheami, gach aon a 
b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

59 B'iadsàn a chaidh àireamh 
dhiiibhj eadlwn do threibh Dhan, tri 
fìchead agus dà mhìle agus seachd 
ceud'. 

40 Do chìoirin Aseìr, a re'ir an gin- 
ealacha, a xèxx an teagh'aichean^ a 
rèir tighe an aithriche, a xèix àireimh 
nan ainmean, o fhichead bliadhna 
dh'aois agUs os a cheann, gach aon a dhiubh, eadhon do thrèibh As 

mhile agus dà fhichead agus cùig 

ceud. 

42 Do chloinn Naphtalì, a re~ir an 
ginealacha, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tighe an aithriche, a rèir àireimh 
nan ainmeah, fhichead hliadhna 
dh'aois agus os a cheattn, gach aon a 
b'urrainn dol a ìrtach gu cogadh ; 

45 JB'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, eadhon do thrèibh Naphtali, 
tri mile deug agus dà fhichead agus 
ceithir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a 
dh'àireamh Maois Ègus Aaròn, agus 
ceannardan Israeil, eadhon dà fhear 
dhèug : bha gach fear dhiuhh air son 
tighe 'àithriche. 

45 Mar sin bha iadsan uìle a chaidh 
àireamh do chlbinh Israeil, a xèrx 
tighe an aithriche, o f hichead bliadh- 
na dh'aois agus os a cheann, gach aon 
a b'urrainn dol a mach gu cogadh ann 
an Israel ; 

46 Eadhon iadsah uile a chaidh 
àireamhi fc'iad sè ceud mìle agus tri 
mìle agus cùig ceud agus leth-cheud. 

47 Ach cha deachaidh na Lehhith- 
ich, a reir treibh an aithriche, àireamh 
'nam measg : 

48 Oir labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

49 A mhàin cha 'n àireamh thu 
treubh Lebhi, nì mò a ghahhas tu an 
cunntas cheann am mèasg chloinn Is- 
raeil: 

50 Ach orduichidh tu na Lebhith- 
ich os ceann pàilUuin na Fianuis, ag- 
us os ceann a shoithichean uile, agus 
os ceann nan uile nithe a blmineas da : 
giùlainidh iad am pàilhun, agus a 
shoithichean uile ; agusfritheilidhiad 
da, agus campaichidh iad mu'n cuairt 
air a' phàilliun. 

51 Agus an uair a bhios am pàilliun 
gu dol air 'aghaidh, leagaidh na 
Lebhithich a nuas e : agus an uair a 
bhios am pàilliun r'a shuidheachadh, 
togaidh na Lebhithich suas e: agus 

F cuirear an coigreach a thig am fagus 
gubàs. 

52 Agus suidhichidh clann Israeil 
atn bùfhan, gach duine làimh r'a 
chuideachd fein, agus gach duine 
làimh r'a bhrataich iein, air feadh an 
armailtean. 

53 Ach suidhichidh na Lebhithich 
am bùthan mu"n cuairt air pàilliun na 
Fianuis; a chum's nach bi corruich 
air comhchruinneach chloinn Israeil, 
agus gleidhidh na Lebhithich cùram 
pàillium na Fianuis. 

54 Agus rinn clann Israeil a r&r nan 
uile nithe a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois ; mar sin rinn iad. CAIB. II. AGTJS labhair an Tighearna r: 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh 

2 Suidhichidh gach duine do chloinn 
Israeil làimh r'a bhrataich fèin maille 
ri suaichiontas tighe an aithriche: fad 
as muM cuairt air pàilliun a' choimh- 
thionail suidhichidh iad. 

3 Agus air taobh na h-àirde 'n ear, 
ieth ri èirigh na greine, suidhichidh 
luchd brataich chaimp ludah, a reir 
an armailtean : agus bithidh Nahson 
mac Aminadaib 'na cheannard air 
cloinn Iudah. 

4 Agus 6'iad 'armailt-san, eadhon 
iadsan a chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agus ceithir mile deug agus sè 

5 Agus am fagus da suidhichidh 
treubh Isachair: agus bìthidli Nataneel 
mac Shuair 'na cheannard air cloinn 
Isachair. 

6 Agus 6*iad 'armailt-san, agus ìad- 
san a chaidh àireamh dhith, leth- 
cheud agus ceithir nnle agus ceithir 
cheud. 

7 An sin treubh Shebuluin; agus 
bithidh Eliab mao Heloin'nacheannard 
air cloinn Shebuluin. 

8 Agus Mad 'armailt-san, agus iad- 
san a chaidh àireamh dhith, leth-cheud 
agus seachd mìle agus ceithir cheud. 

9 Na h-uile a chaidh àireamh ann 
an camp Iudah, ft'iad ceud mìle agus 
ceithir richead mile agus sè mile agus 
ceithir cheud, a reir an armailtean : 
theid iad so a mach air thus. 

10 Airtaobh na h-àirde dea&bithidh 
bratach chaimp Reubein, a rèir an 
armailtean : agus 'na cheannard air 
cloinn Reubein bUhidh Elisur mac 
Shedeuir. 

11 Agus ò'iad 'armailt-san, agus 
iadsan a chaidh àireamh dhith, dà 
f hichead agus sè mile agus cùig ceud. 

12 Agus làimh ris suidliichidh 
treubh Shimeoin ; agus bithidh Selu- 
miel mac Shurisadai 'na chcannard air 
cloinn Shimeoin. 

13 Agus i'iad 'armailt-san, agus iad- 
san a cliaidh àireamh dhith, leth- 
cheud agus naoi mìle agus tii cheud. 

14 An sin treubh Ghad: agus 'na cheannard air mic Ghad, bithidh E- 
liasaph mac Reueil. 

15 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, dà 
f hichead agus cùig mile agus sè ceud 
agus leth-cheud. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann 
an camp Reubein, i'iad ceud mìle ag- 
us leth-cheud, agus aon mhìle, agus 
ceithir cheud agus leth-cheud, a reir 
an armailtean: agus thèid iadsan a 
mach san dara ordugh. 

17 An sin thèid pàilliun a'choimh- 
thionail air 'aghaidh, maille ri camp 
nan Lebhitheach am meadhon a' 
chaimp : mar a champaicheas iad, 
mar sin theid iad air an aghaidh, gaeh 
duine 'na àite fein, làimh r'am brat- 
aichibh. 

18 Aìr taobh na h-àirde 'n iar bith- 
idh bratach chaimp Ephraim, a rèir an 
armailtean ; agus bìthidh Elisama mac 
Amìhuid 'na cheannard air mic E- 
phraim. 

19 Agusò'iad'armailt-san.agusiad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, dà 
f hichead mile agus cùig ceud. 

20 Agus làimh ris-san bithidh treubh 
Mhanaseh ; agus bìthidh Gamaliel mac 
Phedahsuir 'na cheannard air cloinn 
Mhanaseh. 

21 Agus6'iad'armailt-san,agusiad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, dà 
mhile dheug 'ar fhichead agus dà 
cheud. 

22 An sin treubh Bheniamin : agus 
bithidh Abidan mac Ghideoni 'na 
cheannard air mic Bheniamin. 

23 Agus6'iad'armailt-san,agusiad- 
a chaidh àireamh dhiubh, cùig SeUl 

mile deug 'ar f hichead agus ceithir 
cheud. 

24 £'iadsan uile a dh'àirmheadh do 
champ Ephraim, ceud mile, agus ochd 
mìle agusceud, a reir an armailtean : 
agus thèid iadsan air an aghaidli san 
treas ordugh. 

25 Bithiflh bratach chaimp Dhan ait 
taobh na h-àirde tuath a reir an arm- 
ailtean: agus bithidh Alùeser niac 
Amisadai 'na cheamiard air cloinn 
Dhan. 

26 Agus i - iad'armailt-san,agusiad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agus dà rnhile agus seachd 

27 Agus làimh ris campaichidh 
treubh' Aseir : agus bithidh Pagiel mac 
Ocrain 'na cheannard air cloinn Aseir. 

28 Agus i'iad 'armailt-san, agus iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, dà 
fhichead agus aon mhìle agus cùig 
ceud. 

29 An sin tretibh Naphtah: agus 
bithidh Ahira mac Enain 'nacheannaid 
air cloimr Naphtali. 

30 Agus fi'iad 'armajlt-san, agus 
iadsan a chaidh àireamh dhiubh, leth- 
cheud agus tri mile agus ceithir cheud. 

31 £'iadsan uile a chaidh àireamh ann an camp Dhan, ceud mìle, agus 
leth-cheud agus seachd mile agus sè 
ceud : Imichidh iadsan fa dheireadh 
, le 'm brataichibh. 

| 52 Is iad sin iadsan a dh'àirmheadh 
I do chloinn Israeil, a rèir tighe an aith- 
i riche : i'iadsan uile a chaidh àireamh 
do na caimp, a re'ir an armailtean, sè 
' ceud mìle, agus tri mile agus cùig ceud 
; agus leth-cheud. 

33 Ach cha d'àirmheadh na Le- 
, bhithich am measg chloinn Israeil, 
j mar a dh'àithn an Tighearna do 
I Mhaois. 

I 31 Agus rinn clann Israeil a rèir 
j gach ni a dh'àithn an Tigheama do 
Mhaois : mar sin champaich iad làimh 
r'am brataichibh, agus mar sin chaidh 
iad air an aghaidh, gach aon a reir an 
teaghlaichean, a reir tighe an aith- 
! riche. 

CAIB. III. 

JS iad so mar an ceudna ginealaich 
-* Aaroin agus Mhaois, sanlà anns 
an do labhair an Tigheama ri Maois 
ànn an sliabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac Aa- 
roin ; Nadab an ceud-gliin, agus Abihu, 
Eleasar, agus Itamar. 

3 Is iad sin ainmeanna mhac Aa- 
roln, na sagairt a dh'ungadh, a chois- 
rig e gu frithealadh ann an dreuchd 
ah t-sagairt. 

4 Agus fhuair Nadab agus Abihu 
bàs an Iàthair an Tigheama, 'nuair a 
thug iad suas teine coimheach an là- 
thair an Tighèam, ann am fàsach 
Shinai, agus cha robh clann aca : ag- 
usfhritheil Eleasar agus Itamar ann 
an dreuchd an t-sagairt, ann an seall- 
adh Aaroin an athar. 

5 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, ag- 
us taisbein iad an làthair Aaroin an 
t-sagairt, a chum gu'm fritheil iad dha. 

7 Agus gleidhidh iad a chùram-san, 
agus cùram a' choimhthionail uile, air 
beulaobh pàilliuin a' choimhthionail, 
a dheanamh seìrbhis a' phàilliuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile shoith- 
ichean pàilliuin a' choimhthionail, 
agus cùram chloinn Israeil, a dhean- 
amh seirbhis a* phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich do 
Aaron, agus d'a mhic : tha iad air an 
tabhairt da gu h-iomlan a mach à 
doinn Israeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agus 
a mhic, agus feithidh iadsan air 
dreuchd an t-sagairt : agus cuirear an 
coigreach a thig am fagus gu bàs. 

11 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

12 Agus mise, feuch, ghabh mi na 
Lebhithich o mheasg chlcinn Israeil, 
an ait a' cheud-ghin uile a dhf hosglas 
a' bhrù am measg chloinn Israeil : ag- 
us is leamsa na Lebbithich ; . III. 125 

13 A chionn gur leamsa gach uile 
cheud-ghin ; oir air an là anns an do 
bhuail mi gach ceud-ghin aivn an tìr 
na h-Eiphit, naomhaich mi dhomh 
fein gach ceud-ghin ann an Israel, 
eadar dhuine agus ainmhidh ; is leam- 
sa iad : Is mise an Tighearn. 

14 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois ann am f àsach Shinai, ag ràdh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèir tighe 
an aithriche, a rèir an teaghlaichean : 
gach firionnach o mhios a dh'aois ag- 
us os a cheann àirmhidh tu iad. 

16 Agus dh'àirearch Maois iad a 
rèir focail an Tighearna, mar a thug- 
adh àithne dha. 

17 Agus /i'iadso mic Lebhi arèiran 
ainmean; Gerson, agus Cohat, agus 
Merari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac 
Ghersoin a rèir an teaghlaichean ; 
Libni agus Simei. 

19 Agus mic Chohait a rèir an 
teaghlaichean ; Amram, agns Idsar, 
Hebron, agus Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a rèir an 
teaghlaichean ; Mahìi, agus Musi : is 
iad sin teaghlaichean nan Lebhitheachi 
a rèir tighe an aithriche. 

21 O Gherson hha teaghlach Libni, 
agus teaghlach Shimei: is iad Ein 
teaghlaichean nan Gersonach. 

22 Iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir àireimh nam firiomiach uile o 
mhios a dli'aois agus os a cheann, 
eatlhon iadsan a chaidh hireamh 
dliiubh, 6'iad seachd m'de agus cùig 
ceud. 

23 Suidhichidh teaghlaichean nan 
Gersonach air cùlaobh a' phàilliuiiì 
air taobh na h-àirde 'n iar. 

24 Agus bithidh Eliasaph mac Laeil, 
'na cheann tighe athar nan Gersonach. 

25 Agus air cùram mhac Ghersoin, 
ann am pàilliun a' chohnhthionail, 
bithidh am pàilliun, agus am bùth, a 
chòmhdach, agus am brat air son 
doruis pàilliuin a' choimhthionail, 

26 Agus cùirteinean na cùirte, agus 
am brat air son doruis na cùirte, a ta 
làimh ris a' phàilliun, agus làimh ris 
an altan mu'n cuairt, agus a cuird, 
air son a seirbhis uile. 

27 Agus o Chohat bha teaghlach 
nan Amramach, agus teaghlach nan 
Idseharach, agus teaghlach nan He- 
bronach, agus teaghlach nan Udsiel- 
ach : is iad sin teaghlaichean nan 
Cohatach. 

28 Ann an àireamh nam firionnach 
uile o mhìos a dh'aois agus os a cheaim, 
bha ochd mìle agus aè ceud, a bha 
gleidlieadh cùraim an ionaid naoimh. 

29 Suidhichidh teaghlaichean mhac 
Chohait air taobh a' phàilliuin mu 
dheas. 

30 Agus bithidh Elisaphan mac 
Udsieil 'na cheami tighe athar Uieagh- 
laichean nanCohatach. 

31 Agus air an cùram-san bìthidh 124 AlKE.i 

an àirc, agus am bòrd, agus an I 
coinnleir, agus nà h-altairean, agus | 
soithichean an ionaid naoimh, leis am 
fritheil iad, agus am brat, agus a 
sheirbhis uile. 

52 Agus bltkidh Eleasar, mac Aaroin 
an t-sagairt, 'na cheannard air eeann- 
ardaibh nan Lebhitheach, agus bithidh 
sttil aig orra-san a bhios a' gleidheadh 
cttraim an ionaid naoimh. 

55 O Mherari bha teaghlach nam 
Mahlach, agus teaghlach nam Musith- 
each: is iad sin teaghlaichean Mhe- 
rari. 

34 Agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèlr àireimh nam firionn- 
ach uile o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann, b'iad sè m'ile agus dà cheud. 

35 Agus 6'e Suriel mac Abihail 
ceann tìghe athar theaghlaichean 
Mherari : suidhichidh iadsan air taobh 
a' phàilliuin mu thuath. 

5G Agus fa choìmhead agus cùram 
mhac Mherari biihidh buird a' phàill- 
iuin, agus a chroinn, agus a phuist, 
agus a bhuinn, agus a shoithichean 
uile, agus gach ni a f hritheileas da, 

57 Agus puist na cttirte mu'n cuairt, 
agus am buinn, agus am pinneachan, 
agus an cuird. 

58 Ach iadsan a champaicheas air 
beulaobh a' phàilliuin air taobh na 
h-àirde 'n ear, eadhnn air beulaobh 
pàilliuin a' choimhthionail leth ri 
eirigh na greine, is iad Maois, agus 
Aaron, agus a mhic, a' gleidheadh 
cùraim an ionaid naoimh, air son 
ctìraim chloinn Israeil ; agus cuirear 
an coigreach a thig am fagus gu bàs 

39 Iadsan ulle a chaidh àireamh 
do na Lebhithich, a dh'àireamh Màois 
[agus Aaron] a rè"ir àithne an Tigh- 
earn, a relr an teaghlaichean, na 
firionnaich uile o mhios a dh'aois ag- 
us os a cheann, 6'iad dà mhìle thar 
fhichead. 

40 Agus thubbairt an Tighearna 
Maois, 4i reamn g ac h ceud-ghin a 
■fca fhirionnach do chloinn Israeil o 
mhìos a dh'aois agus os a cheann, agus 
gabh àireamh an ainmean. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhithich 
dhomhsa (Is mise an Tighearn) an àite 
nan ceud-ghin uile am measg chloinn 
Israeil ; agus sprèidh nan Lebhitheach 
an àite nan ceud-ghin uile am measg 
sprtìdhe chloinn Israeil. 

42 Agus dh'àireamh Maois, mar a 
dh'àithn an Tigheama dha, gach ceud 
ghin am measg chloinn Israeil. 

45 Agus gach ceud-ghin a blia 'na 
fhirionnach, a rèir àireimh nan ainm- 
ean, o mhios a dh'aois agus os a 
cheann, dhiubh-san a chaidh àireamh 
dhiubh, b' iad dà mhìle thar f hichead 
dà cheud agus tri fithead agus tri- 
deug. 

44 Agus labhair an Tigheam ri 
Maois, ag radh, 

45 Gabh na Lebbitbich au àlte nan ceud-gliin uile àm measg chioiriii ls- 
raeil, agus spreidh nan Lebhitheach 
àlt an spreidhe-san, agUs bifhidh 
na Lebhithich leamsa: Is mise an 
Tighearn. 

46 Agus air an son-san a ta gn bhi 
alr am fuasgladh do'n dà cheud agus 
an tri fichead agus an tri-deug, da 
cheud-ghin chloinn Israeil, a tha ni's 
lìonmhoire na na Lebhithich ; 

47 Gabhaidh tu eaclhon cuig seceil 
am feàr air an ceann ; à rèir seceil an 
ionaid naoimh gabhaidh tu iad : U e 
'n secel fichead gerah. 

48 Agus bheir thu 'n t-airgiod, leis 
amfuasglar an t-àireamh còrrdhiubh, 
do Aaron agus d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airgiod 
fuasgiaidh uatha-san a bha thuilleadri 
orra-san a dh'fhuasgladh leis na 
Lebhithich. 

50 O cheud-ghin chloinn Israeil 
ghabh e an t-airgiod : mìle tri cheud 
agtts tri fichead agus ctiig seceil, a 
reir secèil an ionaid naoimh. 

51 Agus thug Maois airgiod na 
muinntir sin a dh'fhuasgladh, àa 
Aaron, agus d'a mhic, a rèìr focail 
an Tighèaraa, mar a dh'àithn an 
Tigheama do Mhaois. 

CAÌB. IV. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Gabh àireamh mhac Chohait o 
mheasg mhac Lebhi, à rèir an teagh- 
laichean, a rèir tighe an aithriche; 

5 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach' 
neach a thèid a steach do'n armailt, a 
dheanamh na h-oibre ann am pàilliun 
a' choimhthionail. 

4 So an t-seirbhis a bhios aig mic 
Chohait, ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, mu thimchioll nan nithe ro- 
naomha. 

5 Agus an uair a bhios an camp gu 
dol air 'aghaidh, thig Aaron agus a 
mhic, agus bheir iad a nuas brat a' 
chòmhdaich, agus còmhdaichidh iad 
àirc na Fianuis leis; 

6 Agus cuiridh iad oirre an còmhd- 
achadh do chroicnibh bhroc, agus 
sgaoilidh iad os a cheann eudach uile 
do ghorm, agus cuiridh iad a bataich- 
ean innte. 

7 Agus air bòrd arain na Fianuis 
sgaoilidh iad eudach do ghorm, agus 
cuiridh iad air na miasan, agus na 
tùiseirean, agus na copain, agus na 
cuachan leis an toirear seachad ta- 
bhartas-dibhe: agus bithidh an t-aran 
an còmhnuidh air. 

8 Agus sgaoilidh iad orra eudach 
scarlaid, agus còmhdaichidh iad sin 
le còmhdachadh do chroicnibh bhroc, 
agus cuirìdh iad a bhataichean ann. 

9 Agus gabhaidh iad eudach do 
ghonn, agus còmhdaichidh iad ooinn- lerr an t-soluis, agus a lòchrain, agus 
B chlobhachan, agus a smàl-shoithich- 
ean, agus a shoithicheanolaidh uile, 
leis am fiitheil iad da, 

10 Agus cuiridh iad e fèin agus a 
shoithichean uile, ann an còmhdach 11 Agus air an altair òir sgaoilidh 
iad eudach do ghorm, agus pòmhd- 
aichidh iad i le còmhdachadh do 
chroicnibh bhroc, agus cuiridh iad 
rìthe a bataichean. 

12 Agus gabhaidh iad na h-innil 
fhrifhealaidh uile, leis am fritheil iad 
san ionad naomh, agus cuiridh iad 
ann an eudach do ghorm iud, agus 
còmhdaichidh jad le còmhdachadh 
do chroicnibh bhroc iad, agus cuiridh 
iad air lunn iad. 

13 Agus bheir iad air falbh an 
luath o'n altajr, agus sgaoihdh iad 
eudach corcuìr oirre ; 

14 Agus cuiridh iad oirre a soith- 
ichean uile, leis am fiitheil iad m'a 
timchioll, eadhon na tùiseirean, na 
greimichean-feòla, agus na sluasaid- 
ean.agusnacuachan, soithicheannah- 
altarach nile ; agus sgaoilidh iad oirre 
còmhdachadh do cìnoicnibh bhroc, 
agus cuiridh iad rithe a bataichean. 

15 Agus crìochnaichidh Aaron ag- 
us a mhic còmhdachadh an ionaid 
naoimh, agus uile shoithichean an 
ionaid naoimh, 'nuair a bhios an 
camp gu dol air 'aghaidh; agus an 
deigh sin thig mic Chohait gan giùlan : 
ach cha bhean iad ri ni naomha sam 
hith, air eagal gu'm bàsaich iad. Is 
iad na nithe sin eallach mhac Chohait 
ann am pàilliun a' choimhthionail. 

16 Agus do dhreuchd Eleasair, mhic 
Aaroin an t-sagairt, bninidh an oladh 
chum an t-spluis, agus an tùis chùbh- 
raidh, agus an tabhartas-bidh lath- 
ail, agus an oladh-ungaidh, agus cùram 
a' phàilliuin uile, agus nan uile nithe 17 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na gearraibh as treubh theagh- 
laichean nan Cohatach o mheasg nan 
lebhitheach. 

19 Ach so nl sibh riu, chum gu'm 
bi iad beò agus nach bàsaich iad, an 
uair a thig iad am fagus do nanithibh 
ro-naomha ; theid Aaron agus a mhic 
a steach, agus orduichidh siad iad 
gach aon d'a sheirbhis fe'in, agus d'a 
eallaich. 

20 Ach cha tèid iad a steach a 
dh'fhaicinn an uair a chòmhdaichear 21 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh 
mhac Ghersoin, * rèir tighe an aith- 
liche, a rèir an teaghlaichean ; IT. 125 

23 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheann, gu leth- 
cheud bliadhna dh'aois àirmhidh tu 
iad; gach neach a thèid a steach a 
dheanamh na seirbhis, a dheanamh 
na h-oibre ann am pàilliun a' choimh- 
thionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean 
nan Gersonach, seirbhis a dheanamh, 
agus eallach a ghiùlan. 

25 Agus giùlainidh iad cùirteinean 
a' phàilliuin, agus pàilliun a' choimh- 
thionail, a chòmhdach, agus an 
còmhdach do chroicnibh bhroc, a ta 
shuas thairis air, agus brat doruis 
pailliuin a' choimhthìonail, 

26 Agus cùirteinean na cùirte, agus 
brat doruis geata na cùirte, a <« làimh 
ris a' phàilUun, agus ris an altair mu'n 
cuairt, agus an cuird, agus innil am 
frithealaidh uile, agus gach ni a rinn- 
eadh air an son; mar so ni iad seir- 
bhis. 

27 A re'ir focail Aaroin agus a mhac 
bithidh uile sheirbhis mhac nan Ger- 
sonach, 'nan eallachaibh uile, agus 
'nan seirbhis uile : agus orduichìdh 
sibh dhoibh mar an cùram an eaUach- 
an uUe. 

28 Is i so seirbhis theaghlaichean 
mhac Ghersoin, ann am pàilUun a* 
choimhthionail ; agus hithiidh an cùr- 
am fuidh làimh Itamair mhic Aa- 
roin an t-sagairt. 

29 A thaobh mhac Mherari, airmh- 
idh tu iad a rèir an teaghlaichean, a 
re'ir tighe an aithriche : 

30 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, àirmhidh 
tu iad, gach aon a th^id a steach do"n 
t-seirbhis, a dheanamh oibre pàilUuin 
a' choimhthionail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, 
a rèir an seirbhis uile ann am pàilliun 
a' choimhthionail ; buird a' phàilliuin, 
agus a chroinn, agus a phuist, agus a 
bhuinn, 

32 Aguspuistnacùirtemu'ncuairt, 
agus am buinn, agus am pinneacban, 
agus an cuird, maille r'an innealaibh 
uile, agus maille r'an seirbhis uile: 
agus air an ainm àirmhidh sibh innU 
cùraim an eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean 
mhac Mherari, a reir an seirbhis uile 
ann am pàilliun a' choimhthionail, 
fuidh làimh Itamah mhic Aaroin an 
t-sagairt. 

34 Agus dh'àireamh M^ois agus 
Aaron agus ceannardan a' chomh- 
chruinnich mic nan Cohatach, a rèir 
an teaghlaichean, agus a rgir tighe an 
aithriche : 

35 O dheich bhadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach aon 
a fh^id a steach do'n t-sehbhis, «bum 
oibre ami am pàilliun a' choirnlithio- 
naii. 36 Agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a re"ir an teaghlaichean, b'iad 
dà mhile seachd ceud agus leth- 
cheud. 

37 U'iad so iadsan a chaidh àireamh 
do theaghlaichibh nan Cohatach, gach 
neach a dh'f heudadh seirbhis a dhean- 
amh ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, a dh'àireamh Maois agus Aa- 
ron, a rèir àithne an Tighearna le 
làimh Mhaois. 

38 Agus iadsan a chaidh àireamh 
do mhic Ghersoin, a rèir an teagh- 
laichean, agus a rtìir tighe an aith- 
riche : 

39 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach aon 
a theid a steach do'n t-seirbhis, a 
chum oibre ann am pàilliun a' 
choimhthionail ; 

40 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, b'iad dà mhìle ag- 
ns sè ceud agus deich 'ar fhich- 
ead. 

41 So iadsan a chaidh àireamh do 
theaghlaichibh mhac Ghersoin, do 
gach neach a dh'f heudadh seirbhis a 
dheanamh ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, a dh'àireamh Maois agus Aa- 
ron a reir àithne an Tighearn. 

42 Agus iadsan a chaidh àireamh 
do theaghlaichibh mhac Mherari, a 
rèir an teaghlaichean, a rerr tighe an 
aithriche ; 

43 O dheich bliadhna fichead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach aon 
a thèid a stigh do'n t-seirbhis, chum 
oibre ann am pàilUun a choimh- 
thioilail ; 

44 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rè"ir an teaghlaichean, b'iad 
tri mìle agus dà cheud. 

45 So iadsan a chaidh àireamh 
do theaghlaichibh mhac Mherari, a 
dh'àireamh Maois agus Aaron , a re*ir 
focail an Tighearna le laimh Mhaois. 

46 Iadsan uile a chaidh àireamh do 
na Lebhithich, a dh'àireamh Maois 
agus Aaron, agus ceannardan Israeil, 
a reir an teaghlaichean, agus a rtir 
tighe an aithriche ; 

47 O dheich bliadhna fiohead a 
dh'aois agus os a cheann, eadhon gu 
leth-cheud bliadhna dh'aois, gach aon 
a thàinig a dheanamh seirbhis an 
f hrithealaidh, agus seirbhis na h-eall- 
aich ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; 

48 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, b'iad ochd mìle agus cùig 
ceud agus ceithir fichead. 

49 A reìr àithne an Tighearna 
dh'àirmheadh iad le làimh Mhaois, 
gach àon a re"ir a sheirbhis, agus a 
rèlr 'eallaich : mar so dh'àirmheadh 
iad leis, mar a dh'aithn an Tighearna 
do Mhaois. CAIB. V. 

A GUS labhair an Tighearna ri 
•"- Maois, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a 
chur a mach as a' champ gachlobhar, 
agus gach neach air am bheii silteach, 
agus gach neach a ta air a shalachadh 
leis a' mharhh : 

5 Araon firionnach agus boirionn- 
ach cuiridh sibh a mach, an taobh a 
muigh do'n champ cuiridh sibh iad; 
a chum as nach truaill iad an campan 
anns am bheil mise gabhaìl cònih- 
nuidh. 

4 Agus rinn clann Israeil mar so, 
agus chuir iad a mach iad an taobh a 
muigh do'n champ : mar a labhair an 
Tighearna ri Maois, mar sin rinn 
clann Israeil. 

5 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

6 Abair ri cloinn Israeil, An uair a 
ni fear no bean peacadh air bith a ni 
daoine, a dheanamh eusaontais an 
aghaidh an Tighearn, agus gu'm bheil 
an t-anam sin ciontach ; 

7 An sin aidichidh iad am peacadh 
a rinn iad : agus ni e coimhleasachadh 
air son 'eucorach san iomlan, agro 
cuiridh e an cùigeadh cuid deth ris> 
agus bheir e sin dhasan air an d'rinn e 
'n eucoir. 

8 Ach mur bi aig an duine carald 
sam bith gu coimhleasachadh a thoirt 
da san eucoir, thugar an coimhleas- 
achadh a nithear do'n Tighearn air 
son na h-eucorach, do'n t-sagart; a 
thuiUeadh air reithe na rtìite, leis an 
deanar rèite air a shon. 

9 Agus gach tabhartas do nithibh 
naomha chloinn Israeil uile, a bheir 
iad chum an t-sagairt is leis-san iad. 

10 Agus nithe coisrigte gach duine, 
is leis-san iad : ge b'e ni a bheir duine 
sam bith do'n t-sagart, is leis e. 

11 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

12 Labhair ri cloinn Israeil, agts 
abair riu, Ma theid bean fir sam bith 
a thaobh, agus gu'n ciontaich i 'rta 
aghaidh, 

13 Agus gu'n luidh fear gu coUaidh 
leatha, agus gu'm bi sin folaichte o 
shùilibh a fir-phòsda, agus gu'm bi e 
ceilte, agus gu'm bi i air a truailleadh, 
agus nach bi fianuis sam hith 'na 
h-aghaidh, agus gun i air a glacadli 
sa' chkis, 

14 Agus gu'n tig spiorad èud air, 
agus gu'm bheii e 'g èudach air a 
mhnaoi, agus g\i'n do thruailleadh ì; 
no ma thàinig spiorad èud air, agus 
gu'm bheil e èudmhor m'a mhnaoi, 
agus nach do thruailleadh i : 

15 An sin bheir an duine a bhean 
a dh'ionnsuidh an Usagairt, agus bheir 
e leis a tabhartas air a son, an deich- 
eamh cuid a dh'ephah do mhin eòrhaj 
cha dòirt e oladh air, ni mò à chuir- 
eas e tùis air, oir is tabhartas èudaich a t'avm, tabhartas culmhneachain a' 
toirt aingidheachd ann an cuimh- 

16 Agus bheir an sagart am fagus 1, 
agus cuiri&h e i an làthair an Tigh- 
earn. 

17 Agus gabhaidh an sagart uisge 
naomh ann an soitheach creadha, ag- 
us gabhaidh an sagart cuid do'n dus- 
lach a bhios air urlar a' phailliuin, ag- 
us cuiridh e san uisge e. 

1S Agus cuiridh an sagart a' bhean 
ann an làthair an Tighearn, agus 
rùisgidh e ceann na mnh, agus cuir- 
ìdh e 'n tabhartas cuimhneachaiu 'na 
làmhaibh, eadhon an tabhartas èud- 
aich ; agus bithidh aig an t-sagart 'na 
Ihimh an t-uisge searbh a mhallaich- 
eas. 

19 Agus gabhaidh an sagart mionn- 
an dhith, agus their e ris a' mhnaoi, 
Mur do luidh fear sam bith leat, agus 
mur deachaidh tu thaobh gu neò- 
ghloine maille ri neach eile an hite 
t'fhir-phòsda, bi-sa saor o 'n uisge 
shearbh so a mhallaicheas : 

20 Ach ma chaidh thu thaobh gu 
veach eile an aite t'fhir-phòsda, agus 
gu'n do thruailleadh thu, agus gu'n 
do luidh fear eile leat a thuilleadh air 
t'f hear-pòsda ; 

21 An sin gabhaidh an sagart 
mionnan mallachaidh do'n mhnaoi, 
agus their an sagart ris a' mhnaoi, 
Gu'n deanadh an Tighearn a'd' 
mhallachadh agus a'd' mhionnan thu 
am measg do shluaigh, 'nuair a bheir 
an Tighearn air do shliasaid lobhadh, 
agus air do bhroinn atadh ; 

22 Agus thèid an t-uisge so a 
mhallaicheas a stigh a'd' innibh, a 
thoirt air do bhroinn atadh, agus air 
do shliasaid lobhadh: Agus their a' 
bhean, Amen, amen. 

23 Agus sgvìobhaidh an sagart na 
mallachdan sin ann an leabhar, agus 
dubhaidh e mach iad leis an uisge 
shearbh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an 
t-uisge searbh abheir am mallachadh, 
òl: agus thèid an t-uisge a mhall- 
aicheas a steach innte, agus fàsaidh e 
searbh. 

25 An sin gabhaidh an sagart an 
tabhartas èudaich à laimh na mnh, 
agus luaisgidh e 'n tabhartas an làthair 
an Tighearrr, agus bheir e seachad e 
air an altair. 

26 Agus gabhaidh an sagart lhn 
glaice do'n tabhartas, eadhon a chuimh- 
neachan, agus loisgidh e air an altair 
e, agus an dèigh sìn bheir e air a' 
mhnaoi an t-uisge 61, 

27 Agus an uair a bheir e orrre an 
t-uisge òl, an sin tarlaidh ma thruaill- 
eadh i, agus ma rinn i coire an aghaidh 
a fir-phòsda, gu'n tèid an t-uisge a 
mhallaicheas a steach innte, agusfàs- 
aiilh e searbh, agus ataidh a brù, agus 
lobhaidh a sliasaid : agrrs bitmdh a' VI. 127 

bhean 'na mallachadh am measg a 
sluaigh. 

28 Agus mur do thruailleadh a' 
bhean, ach gu'm bheil i glan ; an sin 
bifhidh i saor, agus f asaidh i torrach. 

29 Is e so lagh nan èud, an uair a 
theld bean a thaobh gv fear eile an hit 
a fir-phòsda, agus a thruaillear i ; 

50 No 'nuair a thig spiorad èud air 
fear, agus a tha e eudmhor m'a 
mhnaoi, agus a chuireas e a' bhean art 
lhthair an Tighearn, agus a chuireas 
an sagart an gniomh oirre an Iagh so 
uile; 

An sinbithidh an duine saor o'n 
chionta, agus giùlainidh a' bhean so a 
cionta, 

CAIB. VI. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a dhealaicheas aon 
chuid bean no fear iad ftiin a bhòid- 
eachadh bòide Nasaraich, a chum iad 
fi/in a dhealachadh do'n Tighearn ; 

3 O f hìon, agus o dhibh laidir sgar- 
aidh se e fein ; f ìon-geur f ìona, no 
f ion-geur dibhe làidir cha'n òl e, ni 
mò a dh'òlas e bheag do shùgh nam 
fìon-dhearcan, ni mò a dh'itheas e 
f ìon-dhearcan ùr no tioram. 

4 Uile lhithean a dhealachaidh cha"n 
ith e bheag a n'ithear do'n chraoibh- 
fhiona,- o na h-eiteanaibh gus am 
plaosg. 

5 Uile lhithean bòide a dhealach- 
aidh, cha tig ealtainn air a cheann : 
gus an coimhlionar na laithean annà 
an dealaich se e fe'in do'n Tighearn, 
bithidh e naomh ; agus leigidh e te 
ciabhaibh gruaige a chinn f as. 

6 Sna lhithibh sin uile anns an 
dealaich se e fc'in do'n Tighearn, cha 
tig e 'm fagus do chorp marbh sarn 
bith. 

7 Cha dean se e fèìn neòghlan air 
son 'athar, no air son a mhhthar, air 
son a bhrhthar, no air son a pheathar, 
an uair a gheibh iad bhs ; do bhrìgh 
gu bheil coisreagadh a Dhè' air a 
cheann. 

8 Uile lhithean a dhealachaidh tha 
e naomha do'n Tighearn. 

9 Agus ma gheibh duine gu h-obann 
bhs làimh ris, agus gu'n do shalaich e 
ceann a choisreagaidh ; an sin bearr- 
aidh e a cheann ann an lh a ghlanaidh, 
air an t-seachdamh lh bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh lh bheìre 
dh thurtur, no dh choluman òg, a dh'- 
ionnsuidh an t-sagairt, gu dorusphill- 
iuin a' choimhthionail. 

11 Agus ìobraidh an sagart feax 
diubh marìobairt-pheacaidh, agusam 
fear eile mar iobairt-loisgte, agus ni e 
relte air a shon, do bhrìgh gu'n do 
pheacaich e thaobh a' mhairbh, agus 
naomhaichidh e a cheann san la sin 
fèin. ISS AìRI 

12 Aguscoisrigidhedo'nTigheama 
làlthean a dhealachaidh, agus bheir e 
leis uan do'n cheud bhliadìma chum 
Xobairt-eusaontais : ach ' bithidh na 
laithean a chaidh seachad caillte, do 
hhrìgh. gu'n do shalaicheadh a dheal- 
achadh. 

15. Agus is e so lagh an Nasaraich : 
'Nuair a choimhlionar làithean a 
dhealachaidh, bheirear e gu dorus 
pàilliuin a* ehòimhthionail : 

14 Agus hheir e seachad a thahhartas 
do'n Tighearn, aon uau firionn do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid a chum 
lobairt-loisgte, agus aon uan boirionn 
do"n cheud bhliadhna gun ghaoid a 
chum ìobairt-pheàcaidh, agùs apn 
reithe gun ghaoid a chum ìobairt- 
shlth; 

15 Agusbascaiddoaranneo-ghoii't- 
ichte, breacagan do phlùr mìn measgta 
le h,-oladh, agus deamagana do aran 
neo-ghoirtichte ungta le h-oladh, agus 
an tahhartas-bìdh, agus an tabhartas- 
an-dibhe. 

16 Agus bheir an sagart iad an làth- 
air an Tigheam, agus iobraidh e 'ìo- 
bairt-pheacaidh, agus 'ìobairt-loisgte. 

17 Agus ìobraidh e 'n reithe mar Ip'- 
bairt thabhartasan-sìth do"n Tigh- 
earaa, maille ris a' bhascaid do aran 
neo-ghoirtichte : bheir an sagart 
seachad màr an ceudna a thabhartas- 
bìdh, agus a thabhartas-dibhe. 

18 Agus bearraidh àn Nasarach 
ceann a dhealaohaidh, aig doruspàill- 
iuin a' chojmhthionail ; agus gabh- 
aidh e gruag c^nn adhealachaiuh, ag- 
us cuiridh e i san teine a ta fuidh ìo- 
bairt nan tabhartasan-sìth. 

19 Agus gabh^idh an sagart slinn- 
ean brujch an reithe, agus aon bhreac- 
ag neo-ghoirtichte as a' bhascaid, agus 
aon dearnagan neo-ghoirtichte ; agus 
cuiridh e iad air làmhaibh an Na- 
saraich, an dèigh do ghruaig a dheal- 
achaidh bhi air a bearradh, 

20 Agus luaisgidh an sagart iad mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an Tigh- 
earna; (/(« so nàomha do'n l-sagart 
mailie ris an uchd luaisgte,agus maille 
ris an t-slinneàn thogta : agus an Aèigh 
sin feudaidli an Nasarach f ìon ò^. 

21 U e so lagh an Nasaraich, a thug 
bòid, agus lagh a thabhairtais do'n 
Tighearn air son a dhealaohaidh, a 
thuilleadh air na gheibh a làmh : a 
rèir a Lhòide a bhòidich e, mar sin is 
eagin da dheanamh, a rèir lagha a 
dhealachaidh. 

22 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag rhdh, 

23 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, 
ag ràdh, A>r a' mhpdh so beannaich- 
idh sibh clann Israeil, ag ràdh riu, 

24 Gu'm beannaicheadh an Tigh- 
earna thu, agus gu'n gleidhidh e thu : 

25 Gu'n tugaah an Tighearn air 
aghaidh dealrachadh ort, agus bith- 

e'adh e grksmhor dhuit : 26 Gu'n togadh an Tigheama saas 
a ghnùis ort, agus gu'n tugadh. e sìth 
dhuit. 

27 Agus cuiridh iad m'ainm air 
clpinn Israeil, agusbeannaichidh mise, 
iad. 

CAIB. VII. 

A GUS tharladh air an là anns an do 
■£*- chuir Mapis suas am paiiliun gu 
h-iomlan, agus san d'ung se e,agus san, 
do naomhaich se e, agus 'uidheam uile, 
araon an altaìr agus a soithichean uile x 
agus san d'ung e iad, agus san do 
naomhaich e iad ; 

2 Gu'n d'thug ceannardan Israeil, 
cinn tighe an aithriche, (eadhon 
ceannardan nan treubh, a bha os ceann 
na muìnntir a chaidh àireamh) seachad, 
tabhartas : 

3 Agus thug iad an tabhartas aa, 
làthair an Tigheama, sè feunan 
còmhdaichte, agus dà dhamh dheug : 
feun air son dithis do na ceannardaibh, 
agus damh air son gach fir dhiubh, 
agus thug iad air beulaobh a' phàUl- 
iuin iad. 

4 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

5 Gabh uatha iacl, a chum gu'm bi 
iad a dheanamh seirbhis pàiììiuin a' 
choimhthionail ; agus bheiv thu iad 
do na Lebhithich, do gach fear a reuf 
a sheirbhis. 

6 Agus ghabh Maoìs na feunan ag. 
us na daimh, agus thug e do na Le- 
bhithich iad. 

7 Da f heun agus ceithir daimh thug 
e do mhic Ghersoin, a rèir an seirbhis, 

8 Agus ceithir feunan agus ochd" 
daimh thug e do mhic Mherari, arèix 
an seirbhis, fuidh lkimh Itamair mhic 
Aaroin an t-sagairt, 

9 Ach do mhic Chohait cha d' thug 
e h-aon air bith ; a chionn gu'm b'i 
seirbhis an ionaid naoimh a bhuineadh 
dhoibhsan, gu'n giùlaineadh iad air 
an guaillibh. 

10 Agus thug na ceannardan 
seachadtabhartasa chum coisreagaidh 
na h-altarach,air an là anns an d'ung. 
adh i ; thug eadhon na ceannardan 
seachad an tabhartas aìr beulaobh na 
h-altarach, 

11 Agus thubhairt anTigheama ri 
Maois, Bheir gaeh ceannard seachad a 
thabhartas air a là fein, chum cois- 
reagaidh na h-altarach. 

12 Agus esan a thug seachad atha- 
bhartas air a' cheud là, b'e Nahsoa 
mae Aminadaib, do tbreibh ludah. 

13 Agus b'e a, tliabhaitas aon mhia? 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel> 
a riir seceil an ionaid naoimh, iad 1$ 
ch(!Ue làn do phlùr mìn measgta le 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

14 Aon spàin do dheich seceil òir^ 
làn do thùis : 15 Aoìi tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhiiadhua, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

16 Aon raheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

17 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùig uaindo'n 
cheud bhliadnna. B'e so tabhartas 
Nahsoin mhic Aminadaib. 

1S Air an dara là thug Natafteel 
I mac Shuair, ceannard Isaehair, seach- 
' ad tabhartas. 

19 Thug e seachad mar a fhabh- 
I artas aon ìiihias airgid, d'am bu chud- 

throm ceud agus deich ièceit 'ar f hieh- 
ead, aon chuach airgid do dheich ag- 
us tri fichead secel, a rèir seceil an 
ionaid naoimh, iad le cheile làn do 
phlìir min measgta le h-oladh, chum 
tabhartais-bìdh : 

20 Aon spàin cir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

21 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

22 Aou mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

23 Agus a chum iobairt nan tabh- 
asrtas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùigbuic-ghaibhre, cùiguain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so ~ tabhartas 
Nataneeil mhic Shuair. 

24 Air an treas là thug Eliab mac 
Heloin, ceannard chloinn Shebuluin, 
scachad tabhartas. 

'25 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid do dheieh agus tri fichead secel, 
a rc-ir seceil an ionaid naoimh, iad le 
chèìle làn do phlùr mìn measgta le 
h-oladh, chum tabhartais-bidh : 

26 Aon spàin òir do dheich seceit, 
làn do thùis : 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-ioisgte : 

28 Acn mheann do na gabhraibh 
chum iobairt-pheacaidh : 

29 Agusaehum ìobairt nan tabh- 
artas-sith, dà tharbh, cnig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùiguaindo'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Eliaib mhic Heloin. 

30 Air a' cheafhramh làr/iy»Elisur 
mac Shedeuir, ceannard chloinn Reu- 
bein, seachad tabhartus. 

31 B'e a thabhartas ann mhias airgid 
do cheud agus deich seceil 'ar f hich- 
ead, aon chuach airgid do dheich ag- 
us Iri fichead secel, a rèir seceil àn 
ionaid naoimh, iad le chèile làn do 
phlùr mìn measgta le h-oladh, chum 
tabhartais-bidh : 

32 Aon spàin òir do dheich seceil, 
!àn do thùis : 

33 Aon tarbh òg, acn reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 54 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

35 Agus a chum iobairt nan ta- 
bhavta'-sìth,dàtharbh,cùigreitheacb- 
;ùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhliadnna. B'e so tabhartas 
Elisuir rrJvic Shedeuir. 

56 Air a' chùigeadh là thug Selu- 
miel mac Shurisadai, ceannard chloinn 
Shimeoin, scachad iabhartus. 

37 B'e a fhabhartas-san aon mhias 
ah-gid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon ehuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, 
a reir siceil an ionaid naoimh, iad ie 
che"ile làn do phlùr mìn measgtà le h- 
oladh, chum tabhartais-bldh : 

"i Aon spàin òir do dheich scceit, 
làn do thùis : 

59 Aon taxbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ic- 
bairt-f i.gie: 

• Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

41 Agus a chum iobairt nan ta- 
bhartas-sìth, dà tharbh, cùig reitb- 
eachan, cùig buic-ghaibhre, cuiguain 
do'n cheud bhlia'dhna. B'e so ta- 
bharta; Shelumieil mhic Shurisadai. 

42 Air an t-seathadh là thug Elia- 
ph mac Dheueil, ceannard chloinn 

Ghad, seachad, tablutdas. 

3 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu cbudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar f hichead, aon chuach 
airgid do dheich agus txi fichead se- 
cel, a rèir seceil an.ionaid naoimh, iad 
le ch«le làn do phiùr mìn measgta le 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

44 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum io- 
bairt-loisgte : 

46 Aòn mheann do na gabhraibh 
chum iobairt-pheacaidh : 

47 Agus a ehurn ìobairt nan ta- 
bhartas-sìth, dà tharbh, cùig reith- 
eachan, cùig buic-ghaibhre, cùiguain 
do'n cheud bhliadhna. B'e so ta- 
bhartas Eliasaiph mhic Dheueil. 

4S Air an t-seachdamh là thug E- 
lisama mac Amihuid,ceannard chloinn 
Eplrraim, seachad tabhaHas. 

49 B'e a thabhaxtas-san aon mhias 
airgid, fi'am bu chudthrom ceùd agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach. 
airgid do dheich agustrincheadsecel. 
a reir seceil an ionaid naoimh, iad le 
cheile làn do phlùr mìn measgta le 'n- 
oladh, chum tabhartais-bìdh : 

50 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

51 Aon tarbh 6g, aon reithe, aon 
uap clo'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-loisgte : 

52 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

53 Agus a chum ìobairt nan tafih- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 

F 2 130 Affi 

an, cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Elisama mhic Amihuid. 

54 Air an ochdanlh là thug Gama- 
liel macPhedahsuir, ceannardchloinn 
Mhanaseh, seachad tabhartas. 

55 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid do cheud agus deich seceil 'ar 
f hichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an 
ionaid naoimh, iad le chèlle iàn do 
phlùr mìn measgta le h-oladh, chum 
tabhartais-bìdh : 

56 Aon spàln òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

57 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum io- 
bairt-loisgte : 

58 Aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh : 

59 Agus a chum ìobairt nan tabh- 
artas-slth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Ghamalieil mhic Phedahsuir. 

60 Air an naothadh là thug Abidan 
mac Ghideoni, ceannard chloinnBhen- 
iamin, seachad tabhartas. 

61 B'e a thàbbartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceug agus 
deich seceil 'ar f hichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, 
a riir seceil an ionaid naoimh, iad le 
chèile làn do phlùr min measgta le 
h-oladh, chum tabhartas-bìdh : 

62 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

63 Aon tarbh òg, aon relthe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum io- 
bairt-loisgte : 

64 Aon mheann do na gabhraibh 
chum iobairt-pheacaidh : 

65 Agus a chum iobairt nan tabh- 
aVtas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cuig uain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Abidain mhic Ghideoni. 

66 Air an deicheamh là thug Ahie- 
ser mac Amisadai, ceannàrd chloinn 
Dhan, seachad tabìmrtas. 

67 Ii'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, à'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar f bichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, 
a rèix seceil an ionaid naoimh, iad le 
chèile làn do phlùr mìn measgta le 
h-oladh, chum tabhartais-bldh : 

68 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

69 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum io- 
bairt-loisgte : 

70 Aon mheann do na gabhraibh 
chum iobairt-pheacaidh : 

71 Agus a chum iobairt nan tabh- 
artas-sìth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùig uain do'n 
aheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Ahieseir mhic Amisadai. 

78 Air an aon là deug thug Pagiel mac Ocrain, ceannard chloirm AseirV 
seachad tabhartas. 

73 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus 
deich seceil 'ar f hichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fichead secel, 
a reir seceil an ionaid naoimh, iad le 
chèile làn do phlùr min measgta le h- 
oladh, chum tabhartais-bldh : 

74 Aon spàin òir do dheich seceiU 
làn do thùis : 

75 Aon tarbh òg, aon reithe, aon 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ìo- 
bairt-Ioisgte : 

76 Aon mheann do na gabhraibh 
chum lobairt-pheacaldh : 

77 Agus a chum iobairt nan tabh- 
artas-sith, dà tharbh, cùig reitheach- 
an, cùig buic-ghaibhre, cùig uain doll 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Phagieil mhic Ocrain. 

78 Air an dara là dheug tkug Ahira 
mac Enain, ceannard chloinn Naph- 
tali, seachad tabhartas. 

79 B'e a thabhartas-san aon mhias 
airgid, d'am bu chudthròm ceud agus 
deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri ficheadsecel, 
a riir seceil an ionaid naoimh, iad Ie 
chèile làn do phlùr mìn measgta le 
h-oladh, chum tabhartais-bidh : 

80 Aon spàin òir do dheich seceil, 
làn do thùis : 

81 Aon tarbh òg, aon reithe, aon, 
uan do'n cheud bhliadhna, chum ip- 
bairt-loisgte : 

82 Aon mheann do na gabhraibh 
chum iobairt-pheacaidh : 

83 Agus a chum iobairt nan tabh- 
artas-slth, dà tharbh, cùig reitheach- 
an> cùig buic-gbaibhre, cùiguain do'n 
cheud bhliadhna. B'e so tabhartas 
Ahira mhic Enain. 

84 B'e so coisreagadh na h-altarach 
(san là anns an d'ungadh i) le ceann- 
ardaibh Israeil : dà mhias dheug 
airgid, dà chuach dheug airgid, da 
spàm dheug òir : 

85 B'e cudthrom gach meise airgid 
ceud agus deich seceil 'ar fhichead, 
agus gach cuaiche deich agus tri fich- 
ead: B'e cudthrom nan soithichean 
airgid uile, dà mhile agus ceithir 
cheud secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh. 

86 Bha dà spàin dheug òir ann, làn 
do thùis, cudthrom gach aon fa leth 
deich seceil, a rèir seceil an ionaid 
naoimh : b'e òr nan spàinean uile ceud 
agUs fichead secel. 

87 B'iad na tairbh uile chum io- 
bairt-loisgte dà tbarbh dheug, na reith- 
eachan a dbà-dheug, na h-uain do'n 
cbeud bhliadhna dhà-dheug, maille 
r'an tabhartas-bidh : agus na minn do 
na gabhraibh chum iobairt-pheacaidh 
a dhà-dheug. 

88 Agus b'iad na tairbh uile, chum 
iobairt nan tabhartas-sith, ceithir 
tairbh 'ar fhichead, na reitheachan CAIB. VIII. IX. 131 tri fichead, na buic-ghaibhre tri fich- 
ead, na h-uain do'n cheud bhliadhna 

i tri fichead. B'e so coisreagadh na 

i h-altarach, an dèlgh dh'i bhi air a 

I h-ungadh. 

S9 Agus an uair a chaidh Maois a 
steach do phàilliun a' choimhthionail, 

I a labhairt ris: an sin chual' e guth 
aoin a' labhairt ris o uachdar na caithir- 
thròcair a bha os ceann àirce na Fian- 
uis, o eadar an dà cherub ; agus labh- 
air e ris. 

CAIB. VIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair 
rls, 'Nuair a lasas tu na lòchrain, 
bheir na seachd lòchrain solus uatha 
thall fa chomhair a' choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin ; las e 
a lòchrain thall fa chomhair a' choinn- 
leir ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

4 Agus b"e so obair a' choinnleir : 
bha e àh'òx buailte gu ruig a chos, gu 
ruig a bhlàthan blia e dh'obair 
bhuaiite: a rèir an t-samhlaidh a 
nochd an Tighearna do Mhaois, mar 
sin rinn e 'n coinnleir. 

5 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

6 Gabh r.a Lebhithich o mheasg 
ehloinn Israeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum an 
glanadh : crath uisge glanaidh orra, 
agus thugadh iad ealtainn thar am 
feoil uile, agus nigheadh iad an eudaeh, 
agusma> sin deaviadli iad glaniadfejn. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg 
maille r'a thabhartas-bìdh, eadhon plùr 
mìn measgta le h-oladh, agus gabh- 
aidh tu tarbh òg eile chum ìobairt- 
pheacaidh. 

9 Agus bhcir thu na Lebhithich air 
beulaobh pàilliuin a' choimhthionail: 
agus cruinnichidh tu coimhthional 
chloinn Israeil uile an ceann a cheile : 

10 Agus bheir thu na Lebhithich 
an iàthair an Tjgheain, agus cuiridh 
clann Israeji an làmhan air na Lebh- 
ithich : 

1 1 Agus luaisgidh Aaron na Lebh- 
ithich ann an làthair an Tighearn, 
mar thabhartas-luaisgte o chloinn Is- 
raeil ; a chum gu'n dean iad seirbhis 
an Tighearn. 

12 Agus euiridh na Lebhithich an 
làmhan air cinn nan tarbh ; agus ìo- 
braidh tu h-aon diubh mar ìobairt- 
pheacaidh, agus am fear eile mar io- 
bairt-loisgte do'n Tjghearn, a dhean- 
amh rèite air son naa Lebhitheach. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich 
an làthair Aaroin, agus an lkthair a 
mhac, agus luaisgidh tu iad mar tha- 
bhartas-luaisgte do'n Tighearn. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhifh- 
ich o roheasg chloinn Israeil; agus 
bithidh na Lebhithich leamsa. 15 Agus 'na dheigh sin thèid na 
Lebhithich a steach a dheanamh seir- 
bhis pàilliuin a' choimhthionail ; agus 
glanaidh tu iad, agus luaisgidh tu iacL 
mar thabhartas-luaisgte : 

16 Oir thugadh dhomhsa gu h- 
iomlan iad o mheasg chloinn Israeil 
an àite gach aon a dh'f hosglas a' bhrù, 
eadhon an àite ceud-ghin chloinn Is- 
raeil uile, ghabh mi dhomh fein iad. 

17 Oir is leamsa uile cheud-ghin 
rhloinn Israeil, araon duine agus 
ainmhidh : san là air an do bhuail mi 
gach ceud-ghin ann an tir na h-Eiphit, 
naomhaich mi iad dhomh fein. 

1S Agus ghabh mi na Lebhithich 
an àit uile cheud-ghin chloinn Is- 
raeil. 

19 Agus thug mi na Lebhithich 
mar thiodhlac do Aaron, agus d'a 
mhic, o mheasg chloinn Israeil, a 
dheanamh seirbhis chloinn Israeil ann 
am pàilliun a' choimhthionail, agus a 
dheanamh rèite air son chloinn Is- 
raeil ; a chum as nach bi plàigh sam 
bith am measg chloinn Israeil, an 
uair a thig clann Israeil am fagus do'n 
ionad naomh. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron, 
agus comhchruinneach chloinn Is- 
raeil uile, ris na Lebhithich a rèir 
gach ni a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois a thaobh nan Lebhitheach, 
mar sin rinn clann Israeil riu. 

21 Agus ghlanadh na Lebhithich, 
agus nigh iad an eudach ; agus thug 
Aaron suas iad mar thabhartas an 
lkthajr an Tigheam ; agus rinn Aaron 
rèite air an son a chum an glanadh. 

22 Agus an dèigh sin chaidh na 
Lebhithich a steach, a dheanamh an 
seirbhis ann am pàilliun a' choimh- 
thionail, an làthair Aaroin agus an 
làthair a mhac : mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois a thaobh nan 
Lebhitheach, mar sin rinn iad riu. 

23 Agus labhajr an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

24 Is e so an ni bhaineas do na 
Lebhithich : o chùig bliadhna fichead 
a dh'aois, agus os a cheann, theid iad 
a steach a dh'fheitheamh air seirbhis 
pàilliuin a' choimhthionail : 

25 Agus o aois leth-cheud bliadhna 
sguiridh iad a dh'fheitheamh air a 
sheirbhis, agus cha dean iad seirbhis 
ni 's mò : 

26 Ach fritheilidh iad maille r"am 
bràithribh ann am pàilliun a' choimh- 
thionall a ghleidheadh a' chùraim, ag- 
us cha dean iad seirbhis sam bith eiìe. 
Mar so ni thu ris na Lebhithich a 
thaobh an cùraim, 

CAIB. IX. 

A GUS labhair an Tighearna ri 
-^J- Maois ann am fàsach Shteai, sa' 
cheud mhìos do'n dara bliadhna an 
dCigh dhoibh teachd a mach i. tir na 
h-Eiphit, ag ràdh, 132 Atm 

2 Cumadh mar an ceudna clann Is- 
raeil a' chàisg 'na h-àm suidhichte 
fein. 

3 Sa' cheathramh là deug do'n 
mhìos so, air feasgar, cumaidh sibh i 
'na h-àm suidhichte fein, a re"ir a 
h-orduighean uile, agus a rèir a deas- 
ghnàthan uile, cumaidh sibh i. 

4 Agus labhair Maois ri cloinn Is- 
raeil, iad a chumail na càisge. 

5 Agus chùm iad a' chàisg air a' 
cheathramh là deug do'n cheud mhìos 
air feasgar, ann am f àsach Shinai : a 
reir gach ni a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois, mar sin rinn clann Is- 
raeil. 

6 Agus bha daoine àraidh a shal- 
aicheadh le corp duine mhairbh, air 
chor as nach b'urrainn iad a' chàisg a 
chumail air an là sin ; agus thàinig 
iad an làthair Mhaois, agus an làthair 
Aaroin air an là sin. 

7 Agus thubhairt na daoine sin ris, 
Tha sinne air ar salachadh le corp 
duine mhairbh : c'ar son a chumar air 
ar n-ais sinn, a chum as nach feud 
sinn tabhartas an Tighearn a thoirt 
seachad 'na àm suidhichte fein am 
measg chloirin Israeil ? 

8 Agus thubhairt Maois riu, Seas- 
aibh an sin, agus cluinnidh mise ciod 
a dh'àithneas an Tighearna d'ur 
taobh. 

9 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Ma bhios duine sam bith dhibh, no 
d'ur sliochd, air a shalachadh le corp 
marbh, no ma bhios e air thurus fad air 
astar, gidheadh cumaidh e a' chàisg 
do'n Tighearn. 

11 Sa' cheathramh là deug do'n 
dara mìos air feasgar cumaidli iad i : 
le h-aran neo-ghoirtichte, agus le lus- 
aibli searbha ithidh iad i. 

12 Cha 'n fhàg iad a bheag dhith 
gu maduinn, ni mò a bhriseas iad 
cnàimh dhith : a rè'ir uile oxduighean 
na càisge cumaidh iad i. 

13 Ach an duine a ta glan, agus 
nach 'eil air thurus, agus a dhearm- 
adas a' chhisg a chumail ; gearrar 
eadhon an t-anam sin fe'in as o 'sbluagh, 
a chlonn nach d'thug e seachad tabh- 
artas an Tighearna 'na àm suidhichte: 
giùtainidh an duine sin a pheacadh. 

14 Agus ma bhios coigreach air 
chuairt 'nur measg, agus gu'n cum e 
a' chàisg do'n Tighearn, a reir orduigh 
na càisge, agus a rÈir a gnàtha, mar 
sin nl e: bithidh aon ordugh agaibh 
araon air son a' choigrich, agus air a 
shon-san a rugadh san tlr. 

15 Agus air an là anns an do thog- 
adh suas am pàilliun, chòmhdaich an 
neul am pàilliun, eadhon bùth na 
Pianuis; agus air feasgar bha air a' 
phàilliun mar gu'm bu choslas teine 
gus a' mhaduinn. 

1G Mar sin bha e ghnàth : chomh - lìt, agus coslas daich an neul e . 
teine san oidhche. 

17 Agus an uair a thogadh an neul 
suas o'n phàilliun, an sin gun dàil 
ghabh clann Israeil an turus : agus san 
ionad anns an do stad an neul, ann an 
sin champaich clann Israeil. 

18 Air àithne an Tighearna ghabh 
clann Israeil an turus, agus air àithne 
an Tighearna champaich iad : am 
feadh 's a dh'f han an neul air a' phàill- 
iun, dh'fhan iad 'nam bùthaibh. 

19 Agus an uair a dh'fhan an neul 
air a' phàilliun mòran do làithibh, an 
sin ghleidh clann Israeil freasdal an 
Tighearn, agus cha d'imich iad. 

'20 Agus an uair a bha an neul beag- 
an do làithibh air a' phàilliun, a rtìir 
àithne an Tighearna clh'f han iad 'nam 
bùthaibh, agus a reir àithne an Tigh- 
earna ghabh iad an turus. 

21 Agus an uair a dh'f han an -neul ghabh iad an turus : ma b'ann san là 
no san oidhch' a thogadh an neul suas, 
ghabh iad an turus. 

22 No co dhiubh a b'ann dà là, no 
mìos, no bliadhna, dh'fhan ari neul 
air a' phàilliun, a' fuireach air, dh'fhan 
clann Israeil 'nam bùthaibh, agus cha 
d'imich iad: ach an uair a thogadh 
suas e, ghabh iad an turus. 

23 A reir àithne an Tighearna 
dh'fhan iad 'nam bùthaibh, agus a 
reir àithne an Tighearna ghabh iad an 
turus: ghleidh iad freasdal an Tigh- 
earn a reir àithne an Tighearna le 
làimh Mhaois. 

CAIB. X. 

AGTJS labhair an Tigheama ri 
-£*• Maois, ag ràdh, 

2 Dean dhuit fein dà thrompaid 
airgid; a dh'aon mhir ni thu iad; 
agus gnàthaichidh tu iad a ghairm a' 
choimhthionail, agus a chum turuis- 
nan camp. 

3 Agus an uair a sheideas iad Ieo, 
cruinnichidh an coimhthional uile iad 
fein a t' ionnsuidh aig dorus pàilliuin 
a' choimhthionail. 1 A gus mur seid h-aon trompaid, an sin cruinnichidh na 
ceannardan a ta 'nan cinn-fheadhna 
air mhiltibh Israeil, iad ftìn a t'ionn- 
suidh. 

ò 'Nuair a she'ideas sibh caismeachd, 
an sin thè'id na campan a ta 'nan 
luidhe air taobh na h-àirde 'n ear air an dara uair, an sin thèid na campan 
a ta 'nan luidhe air taobh na li-àirde 
deas air an aghaidh : sc4ididh iad 
caismeachd a chum an turusan. 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional sibh caismeachd. 8 Agus stìididh mic Aaroin, na 
sagartan, leis na trompaidihh; agus 
bithidh iad dhuibh mar reachd siorr- 
Uidh air feadh bhur ginealacha. 

9 Agus ma thèid sibh gu cogadh 
'nur dùihaich an aghaidh an nàmhaid 
a ta deanamh foirneart oirbh, an sin 
sèididh sibh caismeachd leis na tromp- 
aidibh ; agus cuimhnichear sibh an 
làthair an Tighearna bhur De, agus 
saorar sibh o bhur naimhdibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bhur 
subhachais, agus 'nur n-àrd làithibh 
fe'ille, agus ann an toiseachbhur mìos- 
an, se'idìdh sibh leis na trompaidibh os 
ceann bhur n-ìobairte-loisgte, agus os 
ceann iobairte bhur tabhartasan-sith ; 
agus bithidh iad dhuibh mar chuimh- 
neachan an làthair bhur De' : Is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

11 Agus tharladh, air an f hichead- 
amh là do'n dara mios, san dara bliadh- 
na, gu'n do thogadh suas an neul c 
uachdar pàilliuin na Fianuis. 

12 Agus ghabh clann Israeil an 
turusan a f àsach Shiuai ; agus stad an 
neul ann am f àsach Pharain. 

13 Agus ghabh iad air tùs an turus, 
a rèir àithne an Tighearna le làimh 
Mhaois. 

14 Sa' cheud àite dh'imich bratach 
chaimp chloinn Iudah, a rèir an 
armailtean ; agus air ceann a shlòigh 
bha Nahson mac Aminadaib. 

15 Agus air ceaun slòigh thre'ibh 
chloinn Isachair bha Nataneel mac 
Shuair. 

16 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chloinn Shebuluin bha Eliab mac He- 
loin. 

17 Agus thugadh a nuas am pàill- 
iun ; agus chaidh mic Ghersoin, agus 
mic Mherari air an aghaidh, a' giùìan 
a' phàilliuin. 

18 Agus ghluais bratach chaimp 
Reubein air a h-aghaidh, a rèir an 
armaiitean ; agus air ceann a shlòigh 
bha Elisur mac Shedeuir. 

19 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chloinn Shimeoin bha Selumiel mac 
Shurisadai. 

20 Agus 'air ceann slòigh thrè'ibh 
chloinn Ghad bha Eliasaph mac 
Dheueil. 

21 Agus chaidh na Cohataich air an 
aghaidh, a' giùlan an ionaid naoimh, 
agus chuireadh suas am pàilliun air 
cheann doibh teachd. 

22 Agus ghluais bratach chaimp 
chloinn Ephraim air a h-aghaidh, a 
rtìr an armailtean : agus air ceann a 
shlòigh bha Elisama mac Amihuid. 

23 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chloinn Mhanaseh bha Gamaliel mac 
Phedahsuir. 

24 Agus air ceann slòigh thrèibh 
chloinn Bheniamin bha Abidan mac 
Ghideoni. 

25 Agus chaidh bratach thrèibh 
chloinn Dhan air a h-aghaidh, a blm air deireadh nan camp uile air feadh 
an slògh: agus air ceann a shlòigh 
bha Ahieser raac Amisadai. 

26 Agus air ceann slòigh fhrèibh 
chloinn Aseir bha Pagiel mac Ocrain. 

27 Agus air ceann slòigh threibh 
chloinn Naphtali blui Ahira mac En- 
ain. 

2S B' iad sin turusan chloinn Is- 
raeil, a reir an armailtean, 'nuair a 
ghluais iad air an aghaidh. 

29 Agus thubhairt Maois ri Hobab, 
mac Ragueil a' Mhidianaich, athar- 
ceile Mhaois, Tha sinn air ar tums a 
chum an àite mu'n dubhairt Dia, 
Bheir mi dhuibh e: thig thusa maille 
ruinn, agus ni sinn maith dhuit ; oir 
labhair an Tighearna maith a thaobh 
Israeil. 

30 Agus thubhairt e ris, Cha teid mi 
mail/e i ibh : ach imichidh rrii chum 
mo dhùthcha fein, agus a chum mo 
dhilsean foin. 

31 Agus thubhairt e, Na f àg sinn, 
guidheam ort ; oir tha fhios agad 
cionnus a champaicheas sinn anns an 
fhàsach, agus bithidh tu dhuinn an 
àite shùl. 

32 Agus tarlaidh, ma thèid thu 
maille ruinn, seadh, terlaidh, ge b'e 
maith a ni Dia dhuinne, gu'n dean 
sinne am maith ceudna dhuitse. 

33 Agus dh'imich iad o shliabh an 
Tighearn astar thri làithean: agus 
chaidh àirc coimhcheangail an Tigh- 
eama rompa astar thri làithean, a 
rannsachadh a mach àite-tàimh 
dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tighearn orra 
san là, 'nuair a chaidh iad a mach as 
a' champ. 

35 Agus tharladh, 'nuair a bha *n 
àirc gu dol air a h-aghaidh, gu'n dubh- 
airt Maois, Eirich suas, a Thigheam, 
agus biodh do naimhdean air an sgap- 
adh, agus teicheadh a' mhuinntir leis 
am fuathach thu romhad. 

36 Agus an uair à stad i, thubhaht 
e, Pill, a Thighearna, chum tìam 
milte do mhìltibh Israeil. 

CAIB. XI. 

AGUS an uair a rinn an sluagh gear- 
an, mhi-thaitinn e ris an Tigh- 
earn: agus chual' an Tigheam e; 
agus las 'fhearg; agus loisg teine an 
Tigheama 'nam measg, agus chuir e 
as doibhsan a bha 'n iomall a' chaimp. 

2 Agus ghlaodh an sluagh ri Maois ; 
agus an uair a rinn Maois umuigh ris 
an Tigheama, choisgeadh an teine. 

3 Agus thug e Taberah mar ainra 
air an àite sin ; a chionn gu'n do loisg 
teine an Tigheama 'nam measg. 

4 Agus ghlac cìocras an cumàog 
sluaigh a bha 'nam measg : agus ghuil 
mar an ceudna clann Israeil a rìs, ag^- 
us thubhairt iad, Cò bheir dhuinn feòìl 
ria h-itheadh ? 

5 Is cuimhne leinn an t-iasg a dh%h J34 AIRE 

sinn san Eiphit gu saor ; na cularain, 
agusna mealbhucain, agusna lficis, ag- 
us na h-uinneinean, agus an creamh : 

6 Ach a nis tha ar n-anam air 
tìormachadh ; cha 'rieil ni air bith 
againn, ach am mana so, 'nar sealladh. 

7 Agus bha am mana cosmhuil ri 
firois coriandeir, agus a dhath mar 
dhath bdellium. 

S Chaidh an sluagh mu'n cuairt, 
agus thionail iad e, agus mheil iad e 
ann am muilnibli, no phronn iad e ann 
am mortair, agus bhruich iad e ann an 
aighnibh, agus rinn iad breacagan 
deth: agus bha 'bhlas mar bhlas olaidh 
ùir. 

9 Agus an uair a thuit an drùchd 
air a' champ san oidhche, thuit am 
mana air. 

10 An sin chuala Maois an sluagh 
a* gul air feadh an teaghlaichean, 
gach duine ann an dorus a bhùtha: 
agus las fearg an Tighearna gu mòr ; 
bha Maois mar an ceudna diomach. 

11 Agus thubhairt Maois ris an 
Tighearna, C'ar son a bhuin thu gu 
h-olc ri d' sheirbhiseach ? agus c'ar 
son nach d'fhuairmideadh-ghean a'd' 
shealladh, gu'n do leag thu eireadh an 
fcsluaigh so uile orm ? 

12 Am mise a ghin an sluagh so 
uile ? an ann domh a rugadh iad, gu'n 
abradh tu rium, Giùlain a'd' uchd iad 
(mar a ghiùlaineas oid'-altruim lean- 
abh na cìche) chum an f hearainn a 
mhionnaich thu d'an aithrichibh ? 

13 Cia as a gheibhinn-sa feoil gu 
tabhairt do'n t-sluagh so uile ? oir tha 
iad a' gul rium, ag ràdh, Thoir dhuinn 
feoil, a chum as gu'n ith sinn ? 

14 Cha'n urrainn mise cudthrom an 
t-sluaigh so uile a ghiùlan a'm' aonar, 
a chionn gu bheil e ro-throm air mo 
shon. 

15 Agus ma bhuineas tu rium mar 
so, marbh mi, guidheam ort, as an 
làimh, ma fhuair mi deadh-ghean 
a'd' shealladh; agus na faiceam mo 
thruaighe. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cruinnich dhomhsa deich agus 
tri fichead fear do sheanairibh Israeil, 
muinntir a's aithne dhuit a bhi 'nan 
seanairibh an t-sluaigh, agus 'nan 
luchd-riaghlaidh os an ceann; agus 
thoir iad gu pàilliun a' choimhthion- 
ail, chum gu'n seas iad an sin maille 
riut. 

17 Agus thig mise nuas agus labh- 
raidh mi riut an sin : agus gabhaidh 
inì do'n spiorad a ta ortsa, agus cuiridh 
mi orra-san e ; agus giùlainidh iad 
eallach an t-sluaigh maille riut, a 
chum as nach giùlain thu feln e a'd' 
aonar. 

18 Agus abair ris an t-sluagh, 
Naomhaicliibh sibh fein air cheann 
an là màireach, agus ithidh sibh feoil 
(oir ghuil sibh ann an èisdeachd an 
Tighearn, ag ràdh, Cù bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh ? oir bu mhaith ar 
cor san Eiphit) uime sin bheir an 
Tighearna feoil dhuibh, agus ithidh 
sibh. 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dà là, 
no cùig làithean, do deich làithean, no 
fichead là, 

20 Ach eadhon mìos iomlan, gus an 
tig i mach & cuinneinibh bhur sròn, 
agus gu'm bi i gràineil duibh ; a 
chionn gu'n d'rinn sibh tàir air an 
Tigheam a ta 'nur measg, agus gu'n 
do ghuil sibh 'na làthair, ag ràdh, 
Car son a thàinig sinn a mach as an 
Eiphit ? 

21 Agus thubhairt Maois, Tha"n 
sluagh am measg am bheil mise, 'nan 
sè ceud mìle coisiche ; agus thubhairt 
thu, Bheir mi dhoibh feoil, chum gu"n 
ith iad rè mìosa iomlain : 

22 Am marbhar na caoraich agus 
am buar dhoibh, chum an sàsuchadh ? 
no an cruinnichear iasg na mara uile 
r"a chÈiIe dhoibh, chum an sàsuchadh? 

23 Agus thubhairt an Tighearna rl 
Maois, Am bheil làmh an Tighearn 
air f às goirid ? chi thusa nis an tig no 
nach tig m'f hocal gu crìch dhuit. 

24 Agus chaidh Maois a mach, agus 
dh'innis e do'n t-sluagh focail an Tigh- 
earn, agus chruinnich e an deich ag- 
us an tri fichead do sheanairibh an 
t-slualgh, agus thug e orra seasamh 
mu thimchioll a' phàilliuin. 

25 Agus thàinig an Tigheam a nuas 
ann an neul, agus labhair e ris, agus 
ghabh e do'n spiorad a bha air, agus 
thug se e do'n deich agus an tri fich- 
ead seanair : agus tharladh, an uair a. 
ghabh an spiorad còmhnuidh orra, 
gu'n d'rinn iad f àidheadaireachd, ag- 
us nach do sguir iad. 

26 Ach dh'fhan dithis do na daoin- 
ibh sa' champ ; b'e ainm aoin diubh 
Eldad, agus ainm an fhir eileMedad; 
agus ghabh an spiorad còmhnuidh 
orra, (agus bha iad dhiubhsan a chaidh 
a sgrìobhadh, ach cha deachaidh iad 
a mach do"n phàilliun) agus rinn iad 
fàidheadaireachd sa' champ. 

27 Agus ruith òganach, agus dh*- 
innis e do Mhaois, agus thubhairt e, 
Tha Eldad agus Medad ri fàidhead- 
aireachd sa' champ. 

28 Agus f hreagair Iosua mac Nuin, 
seirbhiseach Mhaois, aon d'a òganaich, 
agus thubhairt e, Mo thighearn, a 
Mhaois, bac iad. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Am 
bheil farmad ort air mo shon-sa ? Is e 
mo ghuidhe ri Dia gu'm biodh sluagh 
an Tighearn uile 'nam f àidhibh, agtia 
gu'n cuireadh an Tighearn a spiorad 

30 Agus chaidh Maois do'n champ, 
e fòin agus seanairean Israeil. 

51 Agus chaidh gaoth a mach o'n 
Tigheam, agus thug i gearra-goirt o'n 
f hairge, agus leig i leo tuiteam làimh 
ris a' champ, jnar astar là air an taobh CAIB. XII. XIII. 135 EO, agus ma astar là air an taobh 
eile, rnu'n cuairt air a' champ, agus 
mar dhà làimh-choille air àirde, air 
aghaidh na talmhainn. 

52 Agus sheas an sluagh suas airan 
là sin uile, agus air an oidhche sin uile, 
agus air an là a h'f haigse uile, agus 
thionail iad na gearra-goirt : esan bu 
lugha a thionail, thionail e deich 
homeir, agus sgaoil iad gu farsuing 
doibh fein iad mu thimchioll a' chaimp. 

53 'Nuair a bha 'n fheoil fathast 
eadar am fiacla, mun do chagnadh i, 
las fearg an Tigheam an aghaidh an 
t-sluaigh, agus bhuail an Tighearn an 
duagh le plàigh ro-mhòir. 

54 Agus thug e Cibrot-hataabhah 
mar ainm air an àite sin ; a chionn ann 
an sin gu'n d'adhlaic iad an sluagh a 
mhiannaich. 

55 Agus dh'imich an sluagh o 
Chibrot-hataabhah gu Haserot; agus 
dh'f han iad ann an Haserot. 

CAIB. XII. 

\ GUS labhair Miriam agus Aaron 
-£*- an aghaidh Mhaois air son na 
mnà o Etiopia, a phòs e : oir bha e air 
pòsadh mnà o Etiopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do labhair 
an Tighearna da rìreadh le Maois a 
mhàin ? nach do labhair e mar an 
ceudna leinne ? agus chual' an Tigh- 
earne. 

3 (A nis bha 'n duine Maois ro- 
chiùin, thar nan uile dhaoine a bha air 
aghaìdh na talmhainn. 

4 Agus labhair an Tigheama gu 
grad ri Maois, agus ri h-Aaron, agus ri 
Miriam, Thigibh a mach sibhse 'nur 
triuir gu pàilliun a' choimhthionail. 
Agus thàinig iad 'nan triuir a mach. 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas 
ann am meall neoil, agus sheas e ann 
an dorus a' phàilliuin, agus ghairm. e 
air Aaron agus Mlrìam ; agus thàinig 
iad le cheile mach. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibh a nis 
ri m' bhriathraibh-sa : Ma tha fàidh 
'nur measg, ni mi;e an Tighearna mi 
fein aithnichte dha ann an taisbean- 
adh, agus labhraidh mi ris ann am 
bruadar. 

7 Cha 'n 'eil mo sheirbhiseach Maois 
mar sin, a tha fìrinneach ann am 
tivigh uile. 

8 Beul ri beul labhraidh mi ris-san, 
eadhon gu soìlleir, agus cha 'n ann am 
briathraibh dorcha, agus chi e coslas 
an Tighearna : c'ar son ma ta nach 
robh eagal cirbh labhairt an aghaidh 
mo sheirbhisich Mhaois ? 

9 Agus las fearg an Tighearna 'nan 
aghaidh, agus dh'fhalbh e. 

10 Agus dh'f halbh an neul bhàn a' 
phàilliuin, agus, feuch, rinneadh Mi- 
riam 'na lobhar, geal mar shneachda : 
agus dh'amhairc Aaron àrr Miriam, 
agus, feuch, bha i 'na lobhar. 

11 Agus thubhairt Aaron ri Maois, Och : mo thigheama, guidheam ort, 
na cuir am peacadh as ar leth, leis an 
d'rinn sinn gu h-amaideach, agus leis 
an do pheacaich sinn. 

12 Na biodh i mar aon marbh, d"am 
bheil an fheoil air a leth-chaitheamh, 
'nuair a thig e mach a broinn a mhàth- 
ar. 

13 Agus ghlaodh Maois ris an Tigh- 
earn, ag ràdh, Leighis i nis, O Dhe, 
guidheam ort. 

14 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Nan tilgeadh a h-athair ach 
smugaid 'na h-eudan, nach bu chòir 
dh'i bhi fo nàire seachd làithean ? 
druidear a mach o'n champ i rè 
sheàchd làithean, agus 'na dheigh sin 
gabhar a steach i r'ts. 

15 Agus dhruideadh Miriam a mach 
o'n champ seachd làithean : agus cha 
do ghabh an sluagh an turus, gus an 
d'thugadh Miriam a steach a rìs. 

16 Agus 'na dhèigh sin dh'imich an 
sluagh o Haserot, agus champaich iad 
ann am fàsach Pharain. 

CAIB. XIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois,agràdh, 

2 Cuir daoine uait, a chum gu'n 
rannsaich iad tìr Chanaain, a bheir 
mise do chloinn Israeil ; as gach uile 
threibh d'an aithrichibh cuiridh sibh 
duine, gach aon diubh 'na cheannard 
'nam measg. 

3 Agus chuir Maois iad ofhàsach 
Pharain, a rèir àithne an Tigheama : 
bu cheannardan na daoine sin uile air 
cloinn Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmeanna : Do 
thrèibh Reubein, Samua mac Shacnir. 

5 Do threibh Shimeoin, Saphat mac 
Hori. 

6 Do fhrèibh Iudah, Caleb mac 
Iephuneh. 

7 Do threibh Isachair, Igal mao lo- 
seiph. 

S Do threibh Ephraim, Hosea mac 
Nuin. 

9 Do thrèibh Bheniamin, Palti mac 
Raphu. 

10 Do thrtìibh Shebuluin, Gadielmac 
Shodi. 

11 Do threibh Ioseiph, eadhon, do 
threibh Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 Do threibh Dhan, Amiel mac 
Ghemali. 

15 Do threibh Aseir, Setur mac 
Mhichaeil. 

14 Do threibh Naphtali, Nahbi mac 
Uopsi. 

15 Do thrèibh Ghad, Geuel mac 
Mhachi. 

16 -fc iad sin ainmeanna nandaoine 
a chuir Maois a ghabhail beachd air 
an f heararm : Agus thug Maois Ieho- 
sua mar ainm air Hosea, mac Nuin. 

17 Agus chuir Maois iad a ghabhafl 
beachd air talamh Chanaain, agus 
thubhairt e riu, Rachaibh suas tan 138 AIRI 

t-slighe so mu dheas, agus gabhaibh 
suas a chum na beinne ; 

18 Agus faicibh amjfearann, ciod e, 
agus an sluagh a ta 'rian còmhnuidh 
ann, am bheil iad làidir no anmhunn, 
tearc no lìonmhor ; 

19 Agus ciod e am fearann anns 
am bheil iad a chòmhnuidh, am bheil 
e maith no olc ; agus ciod iad na bailt- 
ean anns am bheil iad 'nan còmhnuidh, 
an ann am bùthaibh, no ann an daing- 
neachaibh làidir ; 

20 Agus ciod e an talamb, am bheil 
e reamhar no bochd, am bheil coille 
ann no nach 'eil. Agus biodh agaibh 
deadh mhisneach, agus thugaibh leibh 
do thoradh an fhearainn. (A nis b'e 
'n t-àm àm nan ceud dhearca-fìona 
abuich.) 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus 
rannsaich iad am fearann o fhàsach 
Shin gu Rehob, mar a thèid daoine gu 
Hamat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dheas, 
agus thainig iad gu Hebron, far an robli 
Ahiman, Sesai, agus Talmai, mic 
Anaic. (A nis thogadh Hebron 
seachd bliadhna roimh Shoan san 
Eiphit.) 

23 Agus thàinig iad gu sruth Escoil, 
agus ghearr iad sìos as a sin geug 
ie aon bhagaide fhìon-dhearc, agus 
ghiùlain iad i eadar dhithis air luirg : 
agus thug iad leo do na pomgranataibh, 
agus do na f igibh. 

24 Thugadh sruth Escoil mar ainm 
alr an àite sin, air son a' bhagaide 
f hion-dhearcan a ghearr clann Israeil 
sìos as a sin. 

25 Agus phill iad o rannsachadh an 
f hearainn an deigh dhà f'hichead là. 

26 Agus dh'imich iad, agus thàinig 
iad gu Maois, agus gu h-Aaron, agus 
gu comhchruinneach chloinn Israeil 
uile, gu f àsach Pharain, gu Cades ; 
agus thug iad leo fios d'an ionnsuidh, 
agus a dh'ionnsuidh a' chomhchruinn- 
ich uile, agus dh'fheuch iad dhoibh 
toradh na tìre. 

27 Agus dh'innis iad dha, agus 
thubhairt iad, Thàinig sinne a dh'ionn- 
suidh an fhearainn gus an do chuir 
thu sinn, agus gu deimhin tha e a' 
Rruthadh le bainne agus le mil ; agus 
is e so a thoradh. 

28 Gidheadb, tha 'n sluaghaàidir a 
tha 'nan còmhnuidh san fhearann, 
agus iha na bailtean air an cuairteach- 
adh le ballachaibh, agus ro-mhòr : 
agus os bàrr, chunnaic sinn clann 
Anaic an sin. 

29 Tha nah-Amalecich 'nan còmh- 
nuidh am fearann na h-àirde deas; 
agus tha na Hitich, agus na Iebusaich, 
agus na h-Amoraich, 'nan còmhnuidh 
sna beanntaibh ; agus tha na Canaan- 
aich 'nan còmhnuidh lhimh ris an 
fhairge, agus ri taobh Iordain. 

30 Agus cbiùinich Caleb an sluagh 
an làthair Mhaois, agus thubhairt' e, Rachamaid suas a dh'aon f heachd, ag- 
us sealbhaicheamaid e ; oir is urrainn 
sinn gu cinnteach a cheannsachadh. 

31 Ach thubhairt na daoine a 
chaidh suas maille ris, Cha 'n urrainn 
sinn dol suas an aghaidh an t-sluaigh ; 
oir is treise iad na sinne. 

32 Agus thug iad droch sgeul air 
an f hearann a rannsaich iad gu cloinn 
Israeil, ag ràdh, Am fearann troimh 
'n deachaidh sinne g'a rannsachadh, 
is fearann e a tha 'g itheadh suas a 
luchd-àìtsachaidh, agus ansluaghuile 
a chunnaic sinn ann, is daoine iad do 
mheudachd mhòir. 

33 Agus chunnaic sinn nafamhair- 
eàii an sin, mic Anaic, a thbinig o na 
famhairean : agus bha sinne 'nar seall- 
adh fein mar fhionnain-feoir, agus 
bha sinn mar sin 'nan sealladh-san. 

CAIB. XIV. 

A GUS thog an comhchruinneach 
-^*; uile suas an guth, agus ghlaodh 
iad'; agus ghuil an sluagh air an 
oidhche sin. 

2 Agus rinn clann Israeil uile gear- 
an an aghaidh Mhaois, agus an agh- 
aidhAaroin; agus thubhaht an comh- 
chruinneach uile riu, Och nach 
d'f huair sinn bàs ann an tìr na h-Ei- 
phit, no nach d'f huair sinn bàs anns 
aii f hàsach so ! 

3 Agus c'ar son a thug an Tigh- 
earna sinn do*n fhearann so, a thuit- 
eam leis a' chlaidheamh, a chumgu'm 
biodh ar mnài agus ar clann bheag 
'nan cobhartaich ? nach Whearr 
dhuinn pilltinn do'n Eiphit ? 

4 Agus thubhairt iad gach fear r'a 
chè'ile, Deanamaid dhuinn fi?in ceann- 
ard, agus pilleamaid do'n Eiphit. 

5 An sin thuit Maois agus Aaron 
air an aghaidh an làfhair coimhthion- 
ail comhchrujnnich chloinn Israeil 
uile. 

6 Agus reub Iosua mac Nuin, agus 
Caleb mac Iephuneh, a bha dhiubhsan 
a rannsaich am fearann, an eudach. 

7 Agus labhair iad ri cuideachd 
chloinn Israeil uile, ag ràdh, Am 
fearann a chaidh sinne troimhe g'a 
rannsachadh, is fearann ro-rohaith e. 

S Ma tha tlachd aig an Tighearn 
annainn, an sin bheir e sinn a dh'ionn- 
suidh an fhearainn so, agus bheir e 
dhuinn e ; fearann a tha sruthadh le 
mil agus le bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc 
an aghaidh an Tighearn, agus na biodh 
eagal sluaigh an f hearainn oirbh ; oir 
■is aran duinn iad : dh'f halbh an dion 
uatha, agus tha 'n Tighearna maille 
ruinne ; na biodh eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an comhchruinneach 
uile an clachadh le clachaibh. Agus 
dh'fhoillsicheadh glòir an Tighearn 
ann am pàillìun a' choimhthionail, an 
làthair chloinn Israeil uile. 

11 Agus thubhairt an Tigheama ri Maois, Cia fhad a bhrosnaicheas an 
sluagh so mi ? agus cia f had a bhith- 
eas e niun creid iad mi, air son nan 
comharan uile a nochd mi 'nam 
measg ? 

12 Buailidh mi iad leis a' phlàigh, 
agus fògraidh mi iad, agus ni mi 
thusa a'd' chinneach ni's mò, agus 
ni's cumhachdaiche na iadsan. 

13 Agus thubhairt Maois ris an 
Tighearn, An sin cluinnidh na h-Ei- 
phitich e, (oir thug thusa nìos an 
sluagh so le d'chumhachd o bhi 'nam 
measg,) 

14 Agus innsidh iad e do luchd- 
àiteachaidh an f hearainn so ; o\r 
chual' iad gu bheil thusa, a Thigh- 
earn, am measg an t-sluaigh so; gu 
bhcil thusa, a Thighearn, air t'fhaicjnn 
aghaidh ri h-aghaidh ; agus gu bheil 
do neui a' seasamh os an ceann ; agus 
gu bheil thu ag imeachd rompa, ann 
am meall neoil san là, agus ann am 
meall teine san oidhche, 

15 A nis, ma mharbhas tu an sluagh 
so uile mar aon duine, an sin labhraidh 
na cjnnich a chual' iomradh ort, ag 
ràdh, 

16 A chionn nach b'urrainn an 
Tighearn an sluagh so thoirt do'n 
fhearann a mhionnaich e dhoibh, 
llime sin mharbh e iad san fhàsach, 

17 Agus a nis, guidheam ort, biodh 
cumhachd mo Thigheama mòr, a rèir 
mar a labhair thu, ag ràdh, 

18 Tha 'n Tighearna fad-fhulsuig- 
ach, agus mòr-thròcaireach, a' toirt 
maitheanais ann an aingidheachd, ag- 
us ann an eusaontas, agus air chor sam 
bith nach saor an ciontach; a' lean- 
tuinn aingidheachd nan aithriche air 
a' chloinn, air an treas, agus air à' 
cheathramh gineafach. 

19 Maith, guidheam ort, aingidh- 
eachd an t-sluaigh so, a rèlr meud do 
thròcair, agus a reir mar a thug thu 
maitheanas do'n t-sluagh so o'n Eiphit 
gus a nis. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, 
Mhaitti mi, a rèir t'fhocail : 

21 Ach co fhìor 's a ta mi beò, 
ljonar an talamh uile le glòir an Tigh 7 
earn. 

22 Oir na daome sin uile achunnaic 
mo ghlòir, agus mo chomharan a 
rinn mi san Eiphit, agus. anns an 
fhàsach, agus a bhuair mi nis na 
dèich 'uairean so, agus nach d'eisd ri 
m' ghuth ; 

23 Gu cinntgach cha'n fhaic iadsan 
am fearann a mhionnaich mi d'an 
ajthrichibh, ni mò a chi neach air 
bith dhiubhsan a bhrosnaich mi q : 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a 
chionn gu'n robh aige : san spiprad èile 
maille ris, agus gu'n do lean e mi gu 
h-iomlan, esan bheir mi do'n fhearann 
d'an deachaidh e ; agus sealbhaichjdh 
a shliochd e. 

%5 (A nis bha na h-Amalecich, ag- XIV. 137 

us na Canaanaich 'nan còmhnuidh sa' 
ghleann.) Am màireach pillibh, ag« 
us rachaibh do'n fhàsach, air slighe 
na mara ruaidhe, 

26 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cha f had a ghiùlaineas mi leis an 
droch chomhchruinneach so, a tha rl 
gearan a'm* aghaidh ? chuala mi 
gearain chloinn Israeil, leis am bheil 
iad ri gearan a'm' aghaidh. 

2S Abair riu, Co fhìor 's a ta mi 
beò, ars' an Tigheama, mar a labhair 
sibh a'm' èisdeachd, mar sin ni mi 
ribh. 

29 San fhàsaph so tuitidh bhur 
colannan : agus a' mheud^s a chaidh 
àireamh dhihh, a reir bhur n-àireimh 
iomlain, o fhichead bliadhna dh'aois 
agus os a cheann, a rinn gearan a'm' 
aghaidh, 

30 Gun amharus sam bith cha tìg 
sibh a steach do'n f hearann a mhionn- 
aich mise gu'n tugainn oirbh còmh- 
nuidh a ghabhail ann, sapr o Chaleb 
mac Iephuneh, agus Iosua mac Nuin, 

31 Ach bhur clann bheag, a thu- 
bhairt sibh a bhiodh 'nan cobhartaich, 
iadsan bheir mi steach, agus gabhaidb. 
iad eòlas air an f hearann air an d'rinn 
sibhse tàir. 

32 Agus air bhur son-sa dheth, 
tuitidh bhur colannan anns an 
f hàsach so. 

33 Agus bithidh bhur clann ais 
seacharan san fhàsach dà fhichead 
bUadhna, agus giùlainidh iad bhuy 
strìopachais, gus an caithear bhur cpl- 
annan san fhàsach, 

34 A re"ir àireimh nan làithean anns 
an do rannsaich sibh am fearann, 
eadhon dà f hichead là, (gach là air son 
bhadlma) giùlainidh sibh bhur n-eu- 
ceartan, eadhon dà f hichead bbiadhna, 
agus bithidh tìos agaibh air mo bhris- 
eadh-geallaidh-sa. 

35 Thubhairt mise an Tjghearn e„ 
agus gu cinnteach n i mi e do'n chomh- 
chruinneach olc so uile, a chruinnich 
a'm' aghaidh : anns an fhasach so 
claoidhear iad, agus an sin gheibh iad 

36 Agus na daoine a chuir Maois a 
rannsachadh an fhearainn, a phill, 
agus a thug air a' chomhchruinneach 
uile gearan a dheanamh 'na aghaidh, 
le droch sgeul a thoirt seachad air an 
fhearann, 

57 Fhuair eadhon na daoine sin, a 
thug seachad droch sgeul air ait f hear- 
ann, bàs leis a' phlàigh an làthair an 
Tìghearn. 

5S Àch ào na daoinibh sjn a chaidh 
a ramisachadh an fhearaihn, mhair 
Iosua mac Nuin, agus Caleb mac le-. 
pbuneh beò. 

59 Agus dh'innis Maois na briathrà 
sin do chloinn Israeil uile : agus rinn 
an sluagh caoidh mhòr. 

4Q Agus dh'tiirich iad gu moch sa' 133 AIRI 

mhaclumn, agus chaidh iad suas gu 
mullach an t-sleibh, ag ràdh, Feuch, 
t'ui sinne an so, agus theid sinn suas 
do'n àit a gheall an Tighearn : oir 
pheacaich sinn. 

41 Agus thubhairt Maois, C'ar son 
a nis a tha sibh a' briseadh àithne an 
Tighearn ? ach cha soirbhich an ni 
so leibh. 

42 Na rachaibh suas, oir cha 'n 'eil 
an Tigheama 'nur measg ; a chum as 
nach buailear sibh an làthair bhur 
naimhde. 

45 Oir tha na h-Amalecich agus na 
Canaanaich an sin roimhibh, agus 
tuitidh sibh leis a' chlaidheamh : a 
chionn gu'n do chlaon sibh o'n Tigh- 
earn, uime sin cha bhi 'n Tighearna 
maille ribh. 

44 Ach ghabh iad do dhànadas orra 
dol suas gu mullach an t-slèibh : gidh- 
eadh cha deachaidh àirc coimhcheang- 
ail an Tighearna, no Maois, a mach as 
a' charap. 

45 An sin thàinig na h-Amalecich 
a nuas, agus na Canaanaich, a bha 
'nan còmhnuidh san t-sliabh sin, agus 
bhuail siad iad, agus chuir iad an 
ruaig orra, eadhon gu Hormah. 

CAIB. XV. 

A GUSIabhairanTighearnariMaois, 
•^ 1 agràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abairriu, 'Nuair a thig sibh a chum 
fearainn bhur n àiteacha-còmhnuidh, 
a tha mise a* tabhairt dhuibh. 

3 Agus a bheir sibh suas tabhartas 
le teine do'n Tighearna, tabhartas- 
loisgte no ìobairt, gu bòid a choimh- 
lionadh, no mar thabhartas saor-thoile, 
no 'nur n-àrd f hèillibh, a dheanamh 
f aile chùbhraidh do'n Tigheama, do'n 
spreidh no do'n treud. 

4 Ansin bheir esan a bheirseachad 
a thabhartas do'n Tigheama, seachad 
tabhartas-bìdh do'n deicheamh cuid 
do phlùr, measgta mailleris a' cheath- 
rarah cuid do hin olaidh. 

6 Agus bheir thu seachad an ceath- 
ramh cuid do hin fìona raarthabhart- 
as-dibhe, maille ris an tabhartas-loisgte 
no'n ìobairt, air son aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thu seach- 
ad mar thabhartas-bidh, dà dheich- 
eamh cuid do phlùr, measgta leis an 
treas cuid do hin olaidh. 

7_Agus a chum tabhartais-dibhe, 
bheir thu seachad an treas cuid do hin 
fìona, cum fàile chùbhraidh do'n 
Tighearn. 

8 Agus an uair a bheir thu seachad 
tarbh òg mar ìobairt-loisgte, no mar 
iobairt gu bòid a choimhlionadh, no 
*n«r)obah-tshith do'n Tigheam, 

9 An sin bheirear maille rfs an 
tarbh òg, tabhartas-bìdh do thri deich 
codaichibh do phlùr, measgta le leth 
hin olaidh. 

10 Agus bheir thu seachad a chum tabhartais-dibhe leth hin f ìonà, chimt 
tabhartais a bheirear suas le teine, 
dh'f hàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

11 Mar so nlthear air son aon tairbh, 
no air son aon reithe, no air son uain, 
no minn. 

12 A rèir an àireimh a bheir sibh 
seachad, mar sin ni sibh do gach aon, 
a reir an àireimh. 

13 Gach neach a rugadh san dùth- 
aich, ni e na nithe sin air a' mhodh 
so, ann an tabhartas a thoirt seachad 
a bheirear suas le teine, dh'fhàile 
cùbhraidh do'n Tighearn. 

14 Agus ma bhios coigreach air 
chuairt maille ribh, no cò air bith e 
bhios 'nur measg 'nur ginealachaibh, 
agus gu'n toir e seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine, dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearna; mar a ni sibhse, 
mar sm ni esan. 

15 Bìthidh aon reachd dhuibhse a 
ta do'n chomhchruinneach, agus mar 
an ceudna do'n choigreach a ta air 
chuairt maille ribh, reachd siorruidh 
'nur ginealachaibh : mar a ta sibhse, 
mar sin bithidh an coigreach an làth- 
air an Tighearn. 

16 Aon lagh, agus aon mhodh, bith- 
idh agaibhse, agus aig a' choigreach a 
ta air chuairt maille ribh. 

17 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

18 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thèid sibh a steach 
do'n fhearann d'am bheil mise 'gur 
tabhairt, 

19 An sin tarlaidh, 'nuair a dh'ith- 
eas sibh a dh'aran an f hearainn, gu'n 
toir sibh suas tabhartas-togta do'n 
Tigheam. 

20 Bheir sibh suas breacag do'n 
cheud chuid d'ur taois, mar thabhart- 
as-togta ; mar a thogas sibh tabhartas- 
togta an urlair-bhualaidh, mar sin tog- 
aidh sibh i. 

21 Do'n cheud chuid d'ur taois bheir 
sibh do'n Tighearna tabhartas-togta, 
'nur ginealachaibh. 

22 Agus ma rinn sibh mearachd, 
agus nach do ghlèidh sibh na h-àith- 
eanta sin uile a labhair an Tigheama 
ri Maois, 

23 Eadhon gach ni a dh'àithn an 
Tighearna dhuibh Ie làimh Mhaois, 
o'n là sin anns an d'thug an Tighearn 
àithne do Mhaois, agus o sin suas aii' 
feadh bhur ginealacha ; 

24 An sin tarlaidh, ma rinneadh nì 
sam bith ann an aineolas, gun fhios 
do'n chomhchruinneach, gu'n toir an 
comhchruinneach uile seachad aon 
tarbh òg a chum ìobairt-Ioisgte, chum 
fàile chùbhraidh do'n Tighearna, 
maille r'a thabhartas-lndh, agus a 
thabhartas-dibhe, a rtir a' ghnàtha, 
ag\is aon mheann do na gabhraibh 
chum iobairt-pheacaidh. 

25 Agus ni an sagart rèite air sort 
comhchruinnlch chloinn Israeil uile, nglis maithearaiioibh e, oiv is aineolas 
B t'ann: agus bheir iad leo an tabh- 
Brtas, ìoba'irt a bheirear spas ie teine 
do'n Tigheam, agus an ìobairt-pheac- 
àidh an làthair an Tigheam, air son 
an aineolais. 

26 Agus maithear e do chomh- 
chruinneach chloinn Israeil uile, agus 
do'n choigreach a ta air chuairt'nam 
raeasg ; do bhrìgh gu'/i robh an sluagh 
ui'e ann an aineolas. 

27 Agus ma pheacaieheas anam 
sam bith trìd aineolais, an sin bheir e 
ìeis gabhar do'n cheud bhliadhna 
chu.n iobairt-pheacaidh. 

28 Agus ni an sagart reite air son 
on anama a pheacaicheas gu h-aineol- 
ach, an uair a pheacnicheas e le h-ain- 
eolas an làfchair an Tighearn, a dhean- 
amh rèite air a shon ; agus maithear 
dha e. 

29 Bithidh aon lagh agaibh air a 
shonsan a pheacaicheas trid aineolais, 
araon air a shonsan a rugadh am 
mea-g chloinn Israeil, agus air son a' 
choìgrich a ta air chuairt 'nam measg. 

30 Ach an t-anam a ni bheag gu 
h-aimdàna, (co dhiubh a rugadh e san 
tir, no 's coigreach e) tha esan a' toirt 
easurraim do'n Tighearn ; agus gearr- 
ar an t-anam siii as o mheasg a 
shluaigh. 

31 Do bhrigh gu'n d'rinn e tàir air 
focal an Tighearn, agus gu'n do bhris 
e 'aithne, gearrar an t-anam sin as gu 
tur : bithidh 'aingidheachd air fe'in. 

52 Agus an uair a bha ciann Israeil 
san f hàsach, f huair iad duine a' tional 
mhaidean air là na sàbaid. 

33 Agus thug iadsan a fhuair e a' 
tional mhaidean a dh'ionnsuidhMhaois 
e, agus a dh'ionnsuidh Aaroin, agus a 
dh'ionnsuidh a' chomhchruinnich 
uile. 

54 Agus chuir iad an làimh e, a 
chionn nach d'innseadh ciod bu chòir 
a dheanamh ris. 

55 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cuirear an duine gu cinnteach 
gu bàs; clachaidh an comhchruinn- 
each uile e le clachaibh an taobh a 
ruuigh do'n champ. 

56 Agu« thug an conihchruinneach 
uile mach as a'champ e, agus chlach 
iad e le clachaibh, agus f huair e bàs ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

37 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

5S Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, iad a dheanamh fàbhra 
dhoibh fèin air iomalrsibh an eudaich 
air feadh an ginealach, agus iad a 
chur air fàbhra nan iomall iall do 
ghorm. 

59 Agus bithidh e dhuibh mar 
f hàbhra, agus amhaircidh sibh air, a 
chum gu'n cuimhnich sibh uile àith- 
eantan an Tigheam, agus gu'n dean 
slbh iad ; agus nach iarr sibh an dèigh XVI. 139 

bhur cridhe agv.s bhuv sùl fein, nithe 
a's àbhaist duibh dol 'nan dèigh le 
h-ar.amiann : 

40 A chum gu'n cuimbnich, agus 
gu'n dean sibh m'àitheantan uile, agus 
gu'm M sibh naomha d'ur Dia. 

41 Is mise an Tigheama bhur Dia, 
a thng a mach sibh à tir na h-Eiphit, 
gu bhi a'm' Dhia dhuibh : Is mise an 
Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XVI. 

A GUS ghabh Corah mac Ids-air, 
-^*- mhic Cohait, mhic Lebhi, agus 
Datan agus Abiram rnic Eliaib, agus 
On mac Pheleit mic Btubein,. dumne : 

2 Agus dh'èirich iad suas an làthair 
Mhaois, maille ri daoin' àraidh do 
chloinn Israeil, dà cheud agus leth- 
cheud ceannard do'n choimhthional, 
inbheach sa' chomhchi uinneach, 
daoine iomraideach. 

3 Agus chruinnich fiad iad fèin an 
ceann a chèile an aghaidh Mhaois ag- 
us an aghaidh Aarotn, agus thubhairt 
iad riu, Tha sibh a' gahhail tuille 's a 
chòir oirbh fe'in, do bhrìgh gu bheil an 
comhchruinneach uile naomha gach. 
aon diubh, agus tha 'n Tigheama 'nara 
measg: c'ar son uime sin a tha sibh 
'gur togail feiu suas os ceann comh- 
chruinnich an Tighearn ? 

4 Agus an uair a chuala Maois e, 
thuit e air 'aghaidh : 

5 Agus labhair e ri Corah, agus r'a 
chuideachd xiile, ag ràdh, Eadhon am 
màireach nochdaidli an Tigheama cò 
iad u s leis, agus cb a ta naomh, agus 
bheir e air teachd am fagus da : bheir 
e eadhon air-san a ròghnaich e, teachd 
am fagus da. 

6 Deanaibhse so ; gabhaibh dhuibh 
fèin tùiseirean, Corah, agus a chuid- 
eachduile; 

7 Agus cuiribh teine annta, agus 
cuiribh tùis ori'a an làthair an Tigh- 
earn air an là màireach ; agus an 
duine sin a ròghnaicheas an Tigh- 
earna, bithidh esan naomh. Tna sibh 
a' gabhail tuille 's a chòir oirbh fèin, 
sibhse a mhaca Lebhi. 

8 Agus thubhairt Maois ri Corah, 
Eisdibh, guidheam oirbh, sibhse a 
mhaca Lebhi : 

9 An ni beag e 'nur barail-sa, gu'n 
do sgar Dla Israeil sibh o chomh- 
chminneach Israeil, gu'r toirt am 
fagus da fèin, a dheanamh seirbhia 
pàilliuin an Tighearn, agus a sheas- 
amh am fianuis a' chomhchruinnicb,- 
a fhrithealadh dhoibh ? 

10 Agus thug e thus' am fagus da 
fe'in, agus do bhràithrean uile mlc 

Lebhi maille riut ; agus am bheil sibh 
ag iarraidh na sagartachd mar alr 
ceudna ? 

1 1 Air an aobhar sin tha thusa, ag- 
us do chuideachd uile, air bhur cruinn- 
eachadh an ceann a chèile an aghaidh 
an Tigheam: agus a thtxobh Aaroinj 140 AIRH 

ciod e, gu bheil sibh ri gearan 'na 
aghaidh-san ? 

12 Agus chuir Maois teachdairean 
naith a ghairm Dhatain agus Abiraim 
mhac Eliaib, a thubhairt, Cha teid 
sinn suas. bainne agus le mil, gu'r marbhadh san 
fhàsach, mur dean thu thu f&n gu 
h-iomlan a'd' uachdaran os ar ceann ? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug 
tìm sinn gu fearann a ta sruthadh le 
mil agus le bainne, ni mò thug thu 
dhuinn oighreachd mhacharach agus 
f hìon-liosan : an cuir thu mach sùilean 
nan daoine sin ? cha teid sinne suas. 

15 Agus bha Maois ro-dhiomach, 
agus thubhairt e ris an Tighearna, Na 
biodh moas agad d'an tabhartas; cha 
do ghabh mise aon asal uatha, ni mò 
a rinn mi cion air a h-aon diubh. 

16 Agus thubhairt Maois ri Corah, 
Bi thusa agus do chuideachd uiie an 
làthair an Tighearn, thusa, agus 
iadsan, agus Aaron am màireach ; 

17 Agus gabhaibh gach duine a 
tìiùiseir, agus cuiribh tùis annta, agus 
thugaibh an làthair an Tighearna 
gach duine a thùiseir, dà cheud agus 
leth-cheud tùiseir ; thusa mar an 
ceudna, agus Àaron, gach aon dhibh a 
thùiseir, 

18 Agus ghabh gach àvànedhiubh a 
tìjùiseir, agus chuir iad teine annta, 
agus chuir iad tùis orra, agus sheas 
iad ann an dorus pailliuin a ! choimh- 
thionail maille ri Maois agus ri h-Aa- 
ron. 

19 Agus chruinnich Corah an comh- 
chruinneach uile 'nan aghaidh gu 
dorus pàilliuin a' choimhthionail : ag- 
us thaisbeineadh glòir an Tigheama 
dtfn chomhchruinneach uile. 

20 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri h,Aaron, ag ràdh, 

21 Sgaraibh sibh fein o. mheasg a' 
chomhchruinnich so, agus sgriosaidh 
mi iad mar ann am priobadh na sù- 
la, 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, 
agus thubhairt iad, O Dh<5, a Dhe' 
spiorad gach uile fheòla, am peac- 
aich aon duine, agus am bi fearg agad 
ris a' chomhohruinneach uile ? 

23 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

24 Labhair ris a' chomhchruinn- 
eacli, ag ràdh, Rachaibh suas o thim- 
chioll pàilljuin Chorah, Dhatain, agus 
Abiraim. 

25 Agus dh'&rich Maois suas, 
agus chaidh e dh'ionnsuidh bhatain 
agus Abiraim; agus lean seanairean 
Israeil e. 

26 Agus labhair e ris a' chomh- 
chruinneach, ag ràdh, Sgaraibh sibh 
fèm, guidheam oirbh, o bhùthaibh 
nan daoine aingidh ud, agus na bean- 
aibh ri ni sam bith a '* leo, air eagal gu'n sgriosar sibh "nam peacannaibh 
uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas ophàill- 
iun Choiah, Dhatain, agus Abiraim, 
air gach taobh: agus thàinig Datan 
agus Abiram a macb, agus sheas iad 
ann an dorus am bùthan, agus am 
mnài, agus am mic, agus an clann 
bheag. 

28 Agus thubhairt Maois, Le so 
bithidh fios agaibh gu*n do chuh" an 
Tigheama mise a dheanamh nan oibre 
sin uile ; oir cha (frinn mi iad as mo 
cheann fèin. 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs 
mar na h-uìle dhaoin' eile, no ma 
dh'f hiosraichear iad a reir fiosrachaidh 
nan uile dhaoine, an sin cha do chuir 
an Tigheama mise uaith ; 

30 Ach ma ni an Tighearna gnìomh 
nuadh, agus gu'm fo gail an talamh a 
bheul, agus gu'n sluigj e suas iad 
maille ris gach ni a\s leo, agus gu"n 
teid iad sìos beò do'n t-slochd ; an sin 
tuigidh sibh gu'n do bhrosnaich na 
daoine sin an Tigheam. 

31 Agus tharladh, an uair a sguir e 
do labhairt nam briathra sin uile^ 
gu'n do sgoilt an talamh a bha fodhpa 
o cheile: 

32 Agus dh'fhosgail an talamh a 
bheul, agus shluig e suas iad, agus an 
tighean, agus na daoin' uile a bhuin do 
Cnorah, agus am maoin uile. 

33 Chaidhiad fein, agus gach ni a 
bhuin doibh, beò sios doM t-slochd, 
agus dhruid an talamh orra : agus 
chaidh as doibh o mheasg a' chomh- 
chruinnich. 

54 Agus theich Israel uile a bha 
mu'n timchioll, r'an glaodh ; oir thu- 
bhairt iad, Air eagal gu"n sluig an 
talamh sinne suas mar an teiulna. 

35 Agus thàinig teine a mach o'n 
Tigheam, agus loisg e 'n dà cheud ag- 
us an leth-cheud fear a thug seachad 
tùis. 

36 Agus labhair an Tigheama rì 
Maois, ag ràdh, 

37 Labhair ri h-Eleasar mac Aaroin 
an sagart, e thogail suas nan tùiseir- 
ean à meadhon an losgaidh, agus sgap 
tl^usa an teine an sud ; oir tha iad 
coisrigte. 

58 Tùìseirean nam peacach ud an 
aghaidh an anama fein ; agus dean- 
adh iad dhiubh leacan leathan maif 
chòmhdach do'n altair ; oir thug iad 
seachad iad an làthair an Tighearn, 
air an aobhar sin tha iad c&isrigte ; 
agus bithidh iad 'nan comharadh do 
chloinn Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na 
tùiseirean umha, leis an d'tliug iadsan 
a chaidh losgadh seachad tabhartas 5 
agus rinneadh iad 'nan leitcuibh leath- 
an mar chòmhdach do'n altair, 

40 Gu bhi 'nan cuimhneachan do 
chloinn Israeil, air chor as nach tig 
coigreach, nach 'eil do shliochd Aa- CAIBS XVII. XVIII. 111 Wiin, am fagUs a losgadh tùise an là- 
thair an Tighearna ; chum asnaeh bi e 
mar Chorah, agus mar a chuideachd : 
mar a thubhairt an Tigheama ris le 
laimh Mhaois. 

41 Ach air an là màireach, rinn 
comhchruinneach chloinn Israeil uile 
gearan an aghaidh Mhaois agus ah 
aghaidh Aaroin, ag ràdh, Mharbh 
sìbh sluagh an Tighearna. 

42 Agus tharladh,anuairachruinn 
icheadh an comhchruinneach an agh 
aidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin, 
gu'n do sheall iad air pàiìliun a' 
choimhthionail : agus, feuch, chòmhd- 
aich an neul e, agus dh'f hoillsicheadh 
glòir an Tigheàm. 

43 Agus thàinig Maois agus Aaron 
gu beulaobh pailliuin a' choimhthion- 
ail. 

44 Agus lahhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

45 Rachaibh suas o mheasg a' 
chomhchruinnich so, agus sgriosaidh 
mi iad mar ann am priobadh na sùla : 
agus thuit iad air an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri h-Aa- 
ron, Glac tùiseir, agus cuir teine ann 
bhàrr na h-altarach, agus cuir tùis 
air, agus imich gu grad a dh'ionn- 
suidh a' chomhchruinnich agus dean 
r&te air an son ; oir chaidh fearg 
a mach o'n Tighearn: thòisich a' 
phlàigh. 

47 Agus ghlac AaTon e, mar a 
dh'àithn Maois, agus ruith e gu 
meadhon a' chomhchruinnich ; agus, 
feuch, bha phiàigh air tòiseachadh am 
measg an t-sluaigh : agus chuir e tùis 
air, agus rinn e rèite air son an 

-sluaigh. 

48 Agus sheas e eadar na mairbh 
agus na beotha, agus choisgeadh a' 
phlàigh. 

49 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir 
mìle deug agus seachd ceud, a thuill- 
eadh orra-san a bhàsaich an aobhar 
Chorah. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh 
Mhaois, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
tìiionail : agus choisgeadh a' phlàigh. 

CAIB- XVII. 
A GUS labhair an Tighearna ri 
■"• Maois, ag ràdh, 

2 Labhairri cloinn Israeil, agus gabh 
slat o gach aon aca, a rèir tighe an 
aithriche, o'n ceannardaibh ui'e, a 
rèu: tighe an aithriche, dà shlait deug : 
sgrìobh ainm gach duine air a shlait 
feui. 

3 Agus sgrìobhaidh tu ainm Aaroin 
alr slait Lebhi : oir bìthidh aon slat air 
son cinn tighe an aithriche. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am 
pailliun a' choimhthionail, an làthair 
na Fianuis, far an coinnich mise thu. 

5 Agus tarlaidh, gu'n tig slat an 
duine a thaghas mUe fo bhlàth ; agus 
bheir mi air gearain chloian Israeil sgur uam, leis ara bheil iad ri gearan 
'nur n-aghaidh-sa. 

6 Agus labhair Maois ri cloinn Is- 
raeil, agus thug gach aon d'an ceann- 
ardaibh dha slat am fear, aon air son 
gach ceannaird, a rèir tighe an aith- 
riche, eadhon dà shlait deug : agus bha 
slat Aaroin am measg an slat. 

7 Agus chuir Maois suas na slatan 
an làthair an Tighearn, ann am pàill- 
iun na Fianuis. 

8 Agus air an là màireach chaidh 
Maois a steach do phàilliun na Fian- 
uis ; agus, feuch, bha slat Aaroin, air 
son tighe Lebhi, air briseadh a mach, 
agus air cur maoth dhuille aisde, agus 
air teachd fo bhlàth, agus air giùlan 
almona. 

9 Agus thug Maois a mach naslatan 
uile o làthair an Tighearna gu cloinn 
Israeil uile ; agus dh'amhairc iad orra, 
agus ghabh gach duine a shlat fèin. 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Thoir slat Aaroin a ris an làth- 
air na Fianuis, gu bhi air a gleidheadh 
mar chomharadh an aghaidh nan 
ceannairceach ; agus bheir thu air 
falbh gu tur an gearain uamsa, chum 
nach bàsaich iad. 

11 Agus rinn Maois mar sin : mar 
a dh'àithn an Tighearna dha, mar sin 
rinn e. 

12_ Agns labhair clann Israeil ri 
Maois, ag ràdh, Feuch, tha sinn a" 
bàsachadh, thèid as duinn, thèid as 
duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus 
do phàilliun an Tighearna, gheibh e 
bàs ; an claoidhear sinri le bàsachadh ? 

CAIB. XVIII. 

\ GUS thubhairt an Tigheama ri 
- l - i - h-Aaron, Giùlainidh tusa agus 
do mhic, agus tigh t'athar maille riut, 
euceart an ionaid naoimh ; agus giùl- 
ainidh tusa agus do mhic maille riut 
euceart bhur sagartachd. 

2 Agus do bhràithre mar an ceudna 
do thrèibh Lebhi, treibh t'athar, bheir 
thu leat rriaille riut, churn gu*n 
ceanglar riut iad, agus gu'm fritheil 
iaddhuit: achfntheilidh tusaagusdo 
mhic maille riut air beUlaohh pàUliuin 
na Fianuis. 

3 Agus gleidhidh iad do chùram-sa, 
agus cùram a' phàilliuin uile : a mhàin 
cha tig iad am fagus do shoithichibh 
an ionaid naoimh agus do'n altair, a 
chum nach faigh aon chuid iadsan no 
sibhse bàs. . 

Agus ceanglar riut iad, agus 
gleidhidh iad cùram pàilliuin a' 
choimhthionail, air son uile sheirbhis 
a' phàilliuin : agus cha tig coigreach 
am fagus duibh. 

5 Agus gleidhidh sibh cùram an 
ionaid naoimh, agus cùram na h-al- 
tarach ; a chum nach hi fearg ni's mo 
air cloinn Israeil. 

6 Agus mise, feuch, thug mi bhor 142 AIRI 

bràithre na Lebhithich o mheasg 
chloinn Israeil : dhuibhse thugadh iad 
mar thabhartas do'n Tigheam, a 
dheanairmseirbhispàilliuina' choimh- 
thionail. 

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus do 
mhic maille riut, bhur sagartachd 
anns gach ni a bhuiueas do'n altair, ag- 
us an taobh a stigh do'n roinn-bhrat, 
agus ni sibh seirbhis : thug noi dhuibh 
bhursagartachd,mrt)-sheirbhistabhart- 
ais ; agus cuirear an coigreach a thig 
am fagus gu bàs. 

8 Agus labhair an Tighearna ri 
h-Aaron, Feuch, thug mi dhuit mar 
an ceudna cùram mo thabhartasan- 
togta, douile nithibh coisrigte chloinn 
Israeil ; dhuitse thug mi iad, air son 
aa ungaidh, agus do d' mhic le reachd 
sìorruidh. 

9 Eithidh so leatsa do na nithibh ro- 
naomha, a ghleidheadh o'n teine: gach 
tabhartas leo-san, gach tabhartas-bìdh 
leo, agus gach ìobairt-pheacaidh leo, 
agus gach ìobairt-eusaontais leo, a 
bheir iad dhomhsa, bithidh e ro- 
naomha dhuitse, agus do d' mhic. 

10 San ionad ro-naomh ithidh tu e, 
ithidh gach firionnach e : bithidh e 
naomh dhuitse. 

11 Agusfsleat so; tabhartas-togta 
an tabhartais, maille i"i uile thabhart- 
asan-luaisgte chloinn Israeil : thug mi 
dhuitse iad, agus do d' mhic, agus do 
d' nigheanaibh maille riut, le reachd 
sìorruidh : gach neach a tha glan a'd' 
thigh, ithidh e dheth. 

12 A' chuid a's fearr uile do'n oladh, 
agus a' chuid a's fearr uile do'n f hion, 
agus do'n chruithneachd, an ceud 
thoradh leo-san a bheir iad seachad 
do'n Tighearn, iad sin thug mi 
dhuit. 

13 Gach ni a's luaithe bhios abuich 
'nam fearann, a bheir iad chum an 
Tigheama, bithidh e leatsa; gach aon 
a ta glan a'd' thigh, ithidh e dheth. 

14 Gach ni a choisrigear ann an Is- 
rael, bithidh e ieatsa. 

1.5 Gach ni a dh'f hosglas a' bhrù 
do gach feoil, a bheir iad a dh'ionn- 
6uidh an Tigheama, ma 's ann do" 
dhuine, no dh'ainmhidh, bithidh e 
leatsa : gidheadh gu cinnteach fuasg- 
laidh tu ceud-ghin duine, agus ceud- 
ghin an ainmhidh neòghloin fuasg- 
laidli tu. 

1G Agus iadsan a dh'fhuasglar, o 
mhìos a dh'aois fuasglaidh tu iad a 
re"ir do mheap, air son,airgid chùig se- 
ceilean, a reir seceil an ionaid naoimh : 
U e 'n sccel fichead gerah. 

17 Ach ceud-ghin boin, no ceud- 
ghin caorach, no ceud-ghin gaibhre, 
cha 'n f huasgail thu ; Iha iad naomha : 
cvathaidh tu ara fuil air an altair, ag- 
us loisgidh tu 'n saill mar thabhartas 
a bheirear suas le teine, chum f aile 
chùbhraidh do'n Tigheam. 

18 Agus bithkih am t 'eoil leaka, mar a bhitheas an t-uchd luaisgte agus sn 
slinnean deas leat. 

19 Uile thabhartasan-togta nan 
nithe naomha, a bheir clann Israeil 
seachad do'n Tighearna, thug mi 
dhuitse, agus do d' mhic, agus do d' 
nigheanaibh maille riut, le reachd 
sìorruidh : is coimhcheangal salainn e 
gu bràth an làthair an Tigheama, 
dhuitse agus do d' shliochd maille 
riut. 

20 Agus labhair an Tigheama ri 
h-Aaron, 'Nam fearann cha bhi oigh- 
reachd agad, ni mò bhios roinn agad 
'nam measg : is mise do roimr-sa agus 
t'oighreachd am measg chloinn Is- 
raeil. 

21 Agus, feuch, do chloinn Lebhi 
thug mi an deachamh uile ann an Is- 
rael mar oighreachd, air son an setr- 
bhis a ni iasl, eudhon seirbhis pàilliuin 
a' choimhthionail. 

22 Agus cha 'n fheud clann Israeil 
o so suas teachd am fagus do phàilliun 
a' choimhthicnail, air eagal gu'n 
giùlain iad peacadh, agus gu'm faigh 
iad bàs. 

23 Ach ni na Lebhithich seirbhis 
pàil'.iuin a' choimhthicnail, agus giù- 
lainidii iad an cionta : bithidh e 'na 
reachd sìorruidh air feadh bhur gin- 
eaiacha, nach bi oighreachd sam bith 
aca am measg chloinn Israeil. 

24 Ach deachamh chloinn Israeil a 
bheiriadseachad mar thabhartas-togta 
do'n Tighearna, thug mi do na Le- 
bhithich mar oighreachd ; uime sin 
thubhairt mi riu, Am measg chlomn 
Israeil cha bhi oighreachd aca. 

25 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, ag rhdh, 

26 Mar solabhairrisna Lebhithich 
agus abair riu, 'Nuair a thogas sibh o 
chloinn Israeil an deachamh a thug 
mise dhuibh uatha mar bhur n-oigh- 
reachd, an sin bheir sibh suas tabhart- 
as-togta dheth do'n Tighearn, eadìum 
an deicheamh cuid do'n deachamh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta 
so dhuibh, mar gu'm b'e arbhar an ur- 
lair-bhualaidh, agus mar làine amar- 
bruthaidh an fhìona. 

28 Mar so mar an ceudna bheir 
sibh seachad tabhartas-togta do'n 
Tigheama, d'ur n-uile dheachamh a 
thogas sibh o chloinn Israeil; agus 
bheir sibh dheth tabhartas-togta an 
Tigheama do Aaron an sagart. 

29 As bhur n-uile thiodhlacaibh, 
bheir sibh seachad uile thabhartas- 
togta an Tighearna, do'n chuid a's 
feai-r dheth uile, eadhon a' Chuid sin 
deth a tha coisrigte. 

30 Uime sin their thu riu, 'Nuair a 
thogas sibh suas uaith a' chuid a's 
fearr dheth, an sin measar e do na 
Lebhithich mar thoradh an urlair- 
blmalaidh, agus mar thoradh amar- 
bruthaidh an fhiona. 

51 Agus ithidh sibh e anns gacli CAIB. XIX. XX. 113 àite, sibh fein agus bhur teaghlaich- 
ean : oir is e bhur duais air son bhur 
Seirbhis ann am pàilliun a' choimh- 
thionail. 

52 Agus cha ghiùlain sibh peacadh 
Sam bith air a shon, an uair a thogas 
sibh suas as a' chuid a's fearr dheth : 
ni mò a thruailleas sibh nithe naomha 
chloinn Israeil, air eagal gu'm faigh 
sibh bàs. 

CAIB. XIX. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Is e so ordugh an lagha a dh'àithn 
an Tighearn, ag ràdh, Labhair ri cloinn 
Israeil, iad a thoirt a d' ionnsuidh agh 
ruadh gun ghaoid, air nach 'eil smal, 
agns nach robh riair.h fuidh chuing. 

3 Agus bheir sibh i dh'ionnsuidh 
Eleasair an t-sagairt ; agus bheirear i 
an taobh a n.uigh do'n champ, agus 
marbhar i 'na fhianuis. 

4 Agus gabhaidli Eleasar an sagart 
cuid d'a fuìl le 'mheur, agus crathaidh 
e cuid cl'a fuil direach fa chomhair 
pàilliuin a' choimhthionail seachd 
uairean. 

5 Agus loisgidh neach an t-agh 'na 
shealladh ; a seice, agus a feoil, agus a 
fuil, maille r'a h-aolach, loisgidh e. 

6 Agus gabhaidh an sagart riodh 
seudair, agus hiosop, agus scarlaid, ag- 
us tilgidh e sin am meadhon losgaidh 
an aighe. 

7 An sin nighidh an sagart 'eudach, 
àgus ionnlaididh e 'f heoil ann anuisge, 
agus an deigh sin thig e steach do'n 
champ, agus bithidh an sagart neò- 
ghlan gu feasgar. 

8 Agus nighidh esan a loisg i 'eud- 
ach ann an uisge, agus ionnlaididh e 
'f heoii ann an uisge, agus bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

9 Agus cruimiichidh duine a ta glan 
luath an aighe, agus taisgidh e i 'n 
taobh a muigh do'n champ ann an 
àite glan ; agus gleidhear i air son 
comhchruinnich chloinn Israeil, mar 
uisge dealachaidh : is gtanatlh air son 
peacaidh i. 

10 Agus nighidh esan a thionaileas 
luath an aigbe 'eudach, agus bithidh 
e neòghlan gu feasgar : agus bithidh e 
do cbloinn Israeil, agus do'n choig- 
reach a th'air chuairt 'nam measg, 'na 
reacbd sìorruidh. 

11 Esan a bheanas ri corp duine 
mhairbh sam bitb, bithidh e neòghlan 
seachd lkithean. 

1 2 Glanaidh se e fein leis air an treas 
là, agus air an t-seachdamh là bithidh 
e glan : ach mur glan se e fe'in air an 
treas là, an sin air an t-seachdamh là 
cha bhi e glan. 

13 Ge b'e neach a bheanas ri corp 
duine sam bith a ta marbh, agus nach 
glan e fèin, tha e a' truaiUeadh pàill- 
iuin an Tighearn ; agus gearrar an 
t-anam sin as o Israel : a cbjonn nach do chrathadh an t-tiisge dealachaìdh 
air, bithidh e neòghlan; tha a neo- 
ghloine fathast air. 

14 Is e so an lagh, an uair a bhàs- 
aicheas duine ann am bùth: Gach 
neach a thig a stigh do'n bhùth, agus 
gach neach a tha sa' bhùth, bithidh 
iad neòghlan seachd làithean. 

15 Agus gach soitheach fosgailte 
aig nach 'eil còmhdach ceangailte air, 
tlui e neòghlan. 

16 Agus ge b'e bheanas ri neach a 
mharbhadh le claidheamh sa' mhach- 
air, no ri corp marbh, no ri cnàimh 
duine, no ri h-uaigh, bithidh e neò- 
ghlan seachd làithean. 

17 Agus air son an duine neòghloin 
gabhaidh iad do luaith an aighe, a 
loisgeadh air son glanaidh jieacaidh, 
agus cuiridh iad uisge ruith oirre ann 
an soitheach. 

18 Agus gahhaidh duine glan hio- 
scp, agus tumaidh e san uisge e, agus 
ci\;tliaiah e air a' bhùth e, agiu: air na 
soithichibh uile, agus air a' mhuinntir 
a bha 'n sin, agus airsan a bhean ri 
cnàimh, no ri neach a mharbhadh,no 
ri aon marbb, no ri h-uaigh: 

19 Agus crathaidh an dvine glan air 
an neòghlan air an treas là, agus air 
an t-seachdamh là; agus glanaidh se 
e fe'in air an t-seachdamh là, agus 
nighidh e 'eudach, agusionnlaididhse 
e fein ann an uisge, agus bitìiidh e 
glan air feasgar. 

20 Ach an duine a bhios neòghlan, 
agus nach glan e fein, gearrar an t-an- 
am sin as o mheasg a' chomhchruinn- 
ich, a chionn gu'n do thruaill e ionad 
naomh an Tighearn : cha do chrath- 
adh uisge dealachaidh air ; tha e neò- 
ghlan. 

21 Agus bithidh e 'na reachd sìorr- 
uidh dhoibh, gu'n nigh esan a chrath- 
as an t-uisge dealachaidh 'eudach, ag- 
us bithidh esan a bheanas ris an uisge 
dealachaidh, neòghlan gu feasgar. 

22 Agus ge b'e ni ris am bean an 
duìne neòghUn, bithidh e neòghlan ; 
agus an t-anam a bheanas ris, bithidh 
e neòghlan gu feasgar. 

CAIB. XX. 
A N sin thàinig clann Israeil, eadhon 
-"• an comhchruinneach uile, gu 
f àsach Shin, anns a' cheud mhìos : 
agus dh'f han an sluagh ann an Cades ; 
agus f huair Miriam bàs an sin, agus 
dli'adhlaiceadh an sin i. 

2 Agus cha robh uisge ann do'n 
choimhthional : agus chruinnich siad 
iad fein an aghaidh Mhaois agus an 
aghaidh Aaroin. 

3 Agus throid an sluagh ri Maois, 
agus labhair iad, ag ràdh, B'fhearr 
gu'm bithearcaid air faghail bàis an 
uair a bhàsaich ar bràithrean an làth- 
air an Tighearn ! 

4 Agus c'ar son a thug sibh a nios 
comhchruinr.each an lighearnado'n 144 AIAÈÀMH. fhàsach so, gu bàsjfhaghail an sin; 
sinn fein agus ar spreidh ? 

5 Agus G'ar son a thug sibh oirnne 
teachd a nios as an Eiphit, g'ar toirt a 
steach do'n droch àite so ? cha'n àite 
sil e, no f higis, no chrann-f iona, no 
phomgranata ; ni mò ta uisge ann r'a 
61. 

6 Agus chaidh Maois agus Aaron o 
làthair a' chomhchruinnich gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, agus thuit 
iad air an aghaidh ; agus cuYf hoill- 
sicheadh glòir an Tighearna dhoibh. 

7 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cruinnich 
thus' an coimhthional an ceann a 
chèile, thufèin agus Aavon do bhràth- 
air, agus labhraibh ris a' charraig fa 
chomhair an sùl, agus bheir i seachad 
a h-uisge ; agus bheir thusa mach 
uisge dhoibh as a' charraig, agus bheir 
thu deoch do'n choimhthional, agus 
d'an spreidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-slat o 
làthair an Tighearna, mar a dh'àithn 
e dha. 

10 Agus chruinnich Maois agus Aa- 
ron an comhchruinneach an ceann a 
chèile fa chomhair na carraige, agu: 
thubhairt e riu, Eisdibh a nis> a luchd 
ceannairc; as a' charraig so am feum 
shme uisge thoirt duibh ? 

11 AgUs thog Maois suas a làmh 
agus bhuail e a' charraig le 'shlait dà 
uair ; agus thàinig an t-uisge mach 
gu pailt : agus dh'òl an comhchruinn 
each, agus an sprèidh. 

12 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois agus ri h-Aaron, A chionn nach 
do chreid sibh mi, chum mo naomh- 
achadh ann an sùiiilm chloinn Israeil, 
nime sin cha toir sibh a steach an 
comhchruinneach so do'n f hearann 
thug mise dhoibh. 

13 U e so uisge Mheribah, a chioi 
gu'n d'rinn clann Israeil strì ris an 
Tighearn, agus naomhaicheadh 
annta. 

14 Agus chuir Maois teachdairean 
o Chades gu righ Edoim, Mar so tha 
do bhràthair Israel ag ràdh, Tha fios 
agad air an t-saothair sin uile a thàin 
ig oimnè ; 

15 Mar a chaidh ar n-aitbriche sioi 
do'n Eiphit, agus a ghabh sinn còmh 
nuidh san Eiphit aimsir fhada; agus 
bhuin na h-Eiphitich gu h-olc ruinne, 
agus r'ar n-aithrichibh. 

16 Agus an uair a glilaodh sinn ris 
an Tigheama, chual' e ar guth, agus 
chuir e aingeal uaith, agus thug e 
mach sinn as an Eiphit ; aguf, feuch, 
tha sinn ann an Càdès, baile sa' chuid 
a's iomallaiche do d' chrich. 

17 Leig leinn, guidheam ort, dol 
troimh do dhùthaich : cha tèid sinn 
troimh achadh sam bith, no trohnh 
f hion-lios, ni mò dh'òlas sinn uisge 
nan tobar ; imichidh sirm air rathad trtbr an rl'gh; cha tionndaidli slniì à 
dh'ionnsuidh na làirahe deise, ho na 
làimhe clìthe, gus an tèid sirin seach 
do chrìochan. 

18 Agus thùbhairt Edom ris, Cha 
tèid thu seachad orm, air eagal leis a* 
chlaidheamh gu'n tig mi mach a'f 
aghaidh. 

Ì9 Agus thubhalrt clanh Isràeil ris, 
Imichidh sinn air an rathad mhòr; 
agus ma dh'òlas mi fèin agus mo 
spreidh do d' uisge, bheir mi luach air 
a shon : a mhàin gun tuille dheaiìamìt, 
thèid mi troimhe do m' chois. 

20 Agus thubhairt e, Cha tdid thu 
troimhe. Agus thàinig Edom a mach 
'na aghaldh le mòr-shluagh, agus le 
làimh thrèin. 

21 Mar so dhiùlt Edom do Israel 
comas dol troimh a chrìch : uime sin 
thionndaidh Israel uaith. 

22 Agus ghabh clann Israeil, eadlum 
an comhchruinneach uile, an turùs O 
Chades, agus thàinig iad gU shabh 
Hor. 

23 Agus labhair àn Tighearna ri 
Maois agus ri h-Aaron ann an sliabh 
Hor, làimh ri crìch fearainn Edoim, 
ag ràdh, 

24 Cruinnichear Aaron a chum a 
shluaigh ; oir cha tèid e steach do'n 
f heairann a tìiUg mise do chloinn Is- 
raeil, a chionn gu'/i robh sibh ceann- 
airceach an aghaidh m'f hocail-sa aig 
uisge Mheribah. 

25 Gabh Aaron agus Eleasar a 
mhac, agus thoir suas iad gu sliabh 
Hor: 

26 Agus buin 'eudaeh do Aaron, ag- 
us cuir air a mhac Eleasar e : agus 
cruinnichear Aaron a chum d rahuinn* 
tir, agus gheibh e bàs an sin; 

27 Agus rìnn Maois mar a dh'àithn 
an Tigheam : agus chaidh iad suas gu 
sliabh Hor, ann an sealladh a' chomh- 
chruinnich uile. 

28 Agus bhuin Maois 'eudach do 
Aaron, agus chuir e air Eleasar a mhac 
e; agus fhuair Aaron bàs ari sin air 
ìnullach an t-slèibh : agus thàinig 
Maois agus Eleasar a nuas o'n t-sliabh. 

29 Agus an Uair a chunnaic an 
comhchruinneach uile gu'n cffhuair 
i\aron liàs, rinn iad bròn air son Aa- 
roin deich làithean 'ar fhichead, 
eadhon tigh Israeil uile. 

CAIB. XXI. 

AGTJS an uair a chuala righ Arad an 
Canaanach, a bha chòmhnuidh 
san àirde deas;, gu'n d'thàiniglsrael air 
s'.iglie an luchd-brathaidh, an sin chog 
e 'n aghaidh lsraeil, agus rinn e cuid 
diubh 'nan ciomaich. 

2 Agus bhòidich Israel bòid dVn 
Tighearn, agus thubhairt iad, Ma bheir 
thu da rìreadli an sluagh so thairisd'ar 
làimh, an sin sgriosaidh sinn gu tur 
am bailtean. 

3 Agus dh'èisd an Tigheama ri guth laratìL, agus thtìg 6 na Canaanaich 
saas diribh: agus sgrios iad gu tuv iad 
fiSin agus am bailtean : agus thug iad 
Horma mar ainm air an àite. 

4 Agtts ghabh iad an turus o shliabh 
Hor, air slighe na mara ruaidhe, a dhol 
piu'n cuairt air tìr Edoim; agus bha 
anam an t-sluaighfuidh mhi-inhisnich 
ean t-slighe. 

5 Agus labhair an sluagh an agh- 
ajdh Dh<5, agus an aghaidh Mhaois, 
Ci'ar son a thug sibh a nìès sinn as an 
Kiphit, gu bàs f haghail san fhàsach ? 
oir cha 'a 'eil aran, no nisge ann, agus 
tha ar n-anam a' gabhail gràin do'n 
aran eutrom so. 

6 Agus chuir an Tighearna nath- 
raichean loisgeach am measg an 
t-sluaigh ; agus lot iad an sluagh, agus 
f huair mòr-shluagh do Israel bàs. 

7 Uime sin thàinig an sluagh a dh'- 
kamsuidh Mhaois, agus thubhairt iad, 
Pheacaich sinn, oir labhair sinn an 
sghaidh an Tighearn, agus a't' agh- 
aidh-sa ; guidh air an Tighearna gu'n 
toir e air falbh uainn na nathraichean. 
Agusghuidh Maoisair son an t-sluaigh. 

8 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Dean dhuit fèin nathair loisg?- 
each, agus cuir i air crann ; agus tar- 
laidh, gach neach a lotar, an uair a 
da'amhairceas e o.irre, gu mair e beò, 

9 Agus rinn Maois nathair urnha, 
agus chuir e air crann i ; agus tharladh , 
ma lot nathair duine sam bith, agus 
gu'n d'amhairc e air an nathair umha, 
gu'n d'f han e beò. 

10 Agus chaidh clann Israeil air an 
aghaidh, agus champaich iad ann an 
Obot. 

11 Agus ghabh iad an turus o Obot, 
agus champaichiad aig Iie-abarim san 
f hàsach a ta fa chomhair Mhoaib, leth 
ri eirigh na grème. 

12 Uaith sin dh'imich iad, agus 
champaich iad ann an gleann Shareid. 

13 O sin dh'imich iad, agus champ- 
aìch iad air an taobh eile do Amon, a 
ti san f hàsach a tha teachd a mach à 
crìochaibh nan Amorach: oir is e 14 Uime sin innsear aim an leabhar 
choganna an Tighearn, Ciod a rinn e 
sa' mhuir ruaidh, agus aun an sruth- 
aibh Amoin, 

15 Agus aig ruith nan sruth a tha 
dol sios gu àite-còmhnuidh Ar, agus a' 
luidhe air crìch Mhoaib. 

16 Agus o sin chaidli iud gu Beer : 
is e sin an tobar mu'n do labhair an 
Tighearna ri Maois, Crumnich an 
shiagh r'a chèile, agus bheir mise uisge 
dhoìbh, 

17 An sin chan Israel an laoidh so, 
Sruth a uios, thobair; canaibhse 
dha : 

1S Chladhaich na h-uachdarain an 
tobar, chladhaich uaislean ant-sluaigh 
e, le setiadk f bir tìiabhaurt an lagha, le MB 145 

V. lorgaibh. Agus c'n fhàsach chaidìi 
iad gu Matana ; 

19 Agus o Mhatana gu Nahaliel ; 
agns o Nahaliel gu Bdmot ; 

20 Agus o Bhamot sa' ghleann a ta 
ann an dùthaich Mhoaib, gu mullach 
Phisgah, a ta 'g amharc ri Iesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdairean 
gu Sihon righ nan Amorach, ag ràdh, 

22 Lelg dhomh dol troimh d'fhear- 
ann ; cha tionndaidh sinn a dh'ior-ns- 
uidh raoin 'no dh'ionnsuidh fìcn-lios 
sam bith ; cha'n òl sinn uisgeachan an 
tobair : rathad an righ gahhaidh ùr,:,, 
gus an teid sinn seachad air do chrich, 

23 Agus cha leigeadh Sihon le Is- 
rael dol troimh a chrìch : agus 
chruinnich Sihon a shluagh uile T'a 
che'ile, agus chaidh e mach an agh- 
aidh Israeil do'n f hàsach : agus thàinig 
e gu Iahas, agus chog e 'n aghaidh Is'- 
raeil. 

24 Agus bhuail Israel e le faobhar 
a' chlaidheimh, agus ghabh e seaibh 
air 'f heararm o Arnon gu Iaboc, eailhon 
gu cloinn Amoin: oir blia crìoch 
chloinn Amoin làidir. 

25 Agusghlaclsraelnabailtemòra 
sinui'.e : agusghabh Israel còmhnuidh 
ann am bailtibh mùra nan Amcrach 
uile, ann an Hesbon, agus 'na bhaiitìbh 
beaga uile: 

26 Oir b'e Hesbon baile mòr Shihoin 
righ nau Amorach, a chogan agbaidh 
righ Mhoaib a bh'ann roimhe sin, ag- 
us a bhuin 'f hearama uile as a làjmn, 
eadhon gu h-Arnon. 

27 Uime sin their iadsan, a labhras 
ann an gnàth-fhoclaibh, Thigibh do 
Hesbon ; biodh baile mòr Shihoin air 
.a thogail agus air a dheasachadh : 

28 Cir chaidh teine mach a Hesbon, 
lasair o bhaile mòr Shihoin ; loisg e Ar 
Mhoaib, agits tigheaman ionadan àrcla 
Amoin, 

29 Mo thruaigh thu, a Mboaib ! 
thàinig sgvios ort, O shluagh Chemois ! 
thug e 'mhic a chaidh as, agusa nigh- 
eanan, am braighdeanàs do Shihon jigh 
nan Amorach. 

SOThilgsinnsaighdeanorra; chaidh 
as do Hesbon eadhon gu Dibon, agus 
dh'fhàsaich sinn iad eadhon gu Nopha s 
a tha ruigheachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmhntùdh 
ann am fearaim nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois daoine uaith a 
ghabhail beachd air laser, agus ghlac 
iad a bhailtean, agus dh'fhògair iad a 
mach na h-Amoraich a bha 'n sio. 

53 Agus phiil iad agus chaidh iad 
suas air shghe Bhasain : agus chaidh 
Og righ Bhasain a mach 'nanaghaidh, 
e ftìn, agus a shluagh uile, gu cath aig 
Edrei, 

34 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Na gabh eagal rounhe ; oir ào 
à' làimh-sa thug mi thairis e fèin, agus 
a shjuagh uile, agus 'f hearann ; agr.s 
ni thu air mar a rinn thu air Sihon righ 

G nan Arnorach, a 6/«» chòmhnuidh aig 55 Mar sin bhuail iad e fèin agus a 
mhic, agus a shluagh uile, gus nach 
d'fhàgadh aon beò aige: agus ghabh 
iadsealbh air 'fhearann. 

CAIB. XXII. 

AGUS chaidh clann Israeil air an 
aghaidh, agus champaich iad 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, air an 
taobh so do Iordan làimh ri Iericho. 

2 Agus chunnaic Balac mac Shipoir 
gach ni a rinri Israel air na h-Amor- 
aieh. 

3 Agus bha eagal ro-mhòr air Moab 
roimh 'n t-sluagh, a chionn gu'ra robh 
iad lìomnhor ; agus bha Moab ann an 
teinrt a thaobh chloinn Israeil. 

4 AgusthubhairtMoabriseanairibh 
Mhidiain, A nis imlichidh a' chuid- 
eachd so suas gach ni a ta mu'r tim- 
chioll, mar a dh'imlicheas an damh 
suàs feiu* na macharach. Agus bha 
Balac mac Shipoir 'na righ air na 
Moabaich san àm sin. 

5 Chuir e teachdairean uime sin gu 
Balaam mac Bheoir, gu Petor, a ta 
làimh ri amhainn dùthcha cloinne a 
shluaigh, g'a ghairm, ag ràdh, Feuch, 
tha sluagh air teachd a mach as an Ei- 
phit: feuch, tha iad a' còmhdachadh 
aghaidh na talmhainn, agus tha iad 
'nan còmhnuidh thall fa m' chomh- 

6 Thig a nis uime sin, guidheam 
ort, mallaich dhomhs' an sluagh so, 
oir tha iad tuilleadh 's cumhachdach 
air mo shon: theagamh gur urrainn 
mi am bualadh, agus gu'm fuadaich 
mi iad a mach as an dùthaich ; oir tha 
fios agam gu'm bheil esan a bheann- 
nicheas tusa, beannaichte, agus esan a 
■ nhallaicheas tu, mallaichte. 

7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib 
•sgus seanaireah Mhidiain, le duais na 
dluidheachd'nanlàimh; agusthàinig 
iad gu Balaam, àgus dh'innis ìad dha 
briathra Bhalaic. . 

S Agus thubhairt e riu, Fanaibh an 
so an nochd, agusbheir mise fios duibh 
a rts, a reir mar a labhras an Tighearna 
rium. Agusdh'fhanceannardanMho- 
atb maille ri Balaam. 

9 Agus thàinig an Tighearna gu 
Baiaam, agus thubhairt e, Cò iad na 
daoinesomailleriut? 

10 Agus thubhairt Balaam ri Dia, 
Cimir Balac mac Shipoir, righ Mhoaib, 
teackdaire am' ionnsuidh, ag ràdh, 

11 Feuch, tha sluagh air teachd a 
mach as an Eiphit, atacòmhdachadh 
at*aidh na talmhainn: thig a nis, 
mallaich dhomh iad; theagamh gur 
urrainn mi buaidh thoirt orra, agus 
eu'm fuadaich mi mach iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri Balaam, 
Cha tèid thu rnaille riu; cha mhall- 
«ch thu n sluagh ; oir tiia iad beann- 
aichte. 13 Agusdh'èirichBalaamsa'mhadi 
uinn, agus thubhairt e ri ceannard- 
aibh Bhalaic, Imichibh d'ur dùthaich 
fèin; oirtha 'n Tighearn a' diùltadh 
cead a thoirt dhomhsa dol maille ribh, 
14 Agus dh'èirich ceannardan 
Mhaoib suas, agus chaidh iad a 
dh'ionnsuidh Bhalaic, agus thubhairt 
iad, Tha Balaam a' diùltadh teachd 
maille ruinn. 

15 Agus chuir Balac uaith a rìs 
ceamiardan bu lìonmhoire, agus a 
b'urramaiche na iadsan, 

16 Agus thàinig iad gu Balaam, 
agus thubhairt iad ris, Mar so tha 
Balac, mac Shipoir, ag ràdh, Na bac- 
adh ni sam bith thu, guidheam ort, o 
theachd a m' ionnsuidh ; 

17 Oir àrdaichidh mi thu gu h- 
inbhe ro-mhòir, agus ge b'e ni a their 
thu rium, ni mi e : thig uime sin, 
guidheam ort, mallaich dhomh an 
sluagh so. 

1S Agus fhreagair Balaam, agua 
thubhairt e ri seirbhisich Bhalaic, Ged 
a bheireadh Balac dhomhsa làn a 
thighe a dh'airgiod agus a dh'òr, cha 
'n f heudainn dol thar focal an Tigh- 
earna mo Dhè', a dheanamh bheag no 
mhòr. 

19 A nis uime sin, guidheam oirbh, 
fanaibhse mar an ceudna an so an 
nochd, a chum gu'm bi fios agam ciod 
tuilleadh a their an Tighearna rium. 

20 Agus thàinig Dia dh'ionnsuidh 
Bhalaaim san oidhche, agus thubhairt 
e ris, Ma thig na daoine gu d' ghairm, 
èirich suas, agus imich maille riu; 
gidheadh am focal a their mise riut, 
sin ni thu. 

21 Agus dh'èirich Balaam suas sa' 
mhaduinn, agus chuir e dìollaid air 
'asal, agus chaidh e maille ri ceann- 
ardaibh Mhoaib. 

22 Agus las corruich Dhè a chionn 
gu'n d'imich e ; agus sheas aingeal an 
Tigheama san t-slighe mar eascaraid 
'na aghaidh. A nis bha e marcachd 
air 'asal fèin, agus a dhà òglach maille 

23 Agus chunnaic an asal aingeal an 
Tigheama 'na sheasamh san t-slighe, 
agus a chlaidheamh tairngte 'na làimh : 
agus thionndaidh an asal a leth taobh 
as an t-sUghe, agus chaidh i air feadh 
an fhearainn; agus bhuail Balaam an 
asal, g'a tionndadh dh'iomisuidh na 
slighe. 

24 Agus sheas aingeal an Tighean\ 
ann an cos-cheum namfìon-lios: bha 
balla air an taobh so, agus balla air an 
taobh ud. 

25 Agus an uair a chunnaic an asal 
aingeal an Tighearna, theannaich si S 
fèin ris a' bhalla, agus bhrùth i cca i 
Bhalaaim ris a' bhalla ; agus bhuail e 
ris i. 

26 Agus a rìs chaidh aingeal an 
Tigheama seachad, agus sheas e ann 
an àite cumhann, far naca robh 6lighe CAIB. XXIH. nr , gu tìonndadh aon chuid a chum na 

I làimhe deise no clìthe. 

I 27 Agus an uair a chunnaic an asal 

aingeal an Tigheama, luidh i slos 
i fuidh Bhalaam : agus las corruich 

Bhalaaim, agus bhuail e 'n asal le 
I bata. 

28 Agus dh'fhosgail an Tigheama 

beul na h-asail, agus thubhairt i ri 
I Balaam, Ciod a rinn mise ort, gu'n do 

bhuail thu mi na tri uairean so ? 
! 29 Agus thubhairt Balaam ris an 
j asal, A chionn gu'n d'rinn thu fanaid 
j orm : b'f hearr leam gu'm biodh claidh- 
I eamh a'm' làimh, oir a nis mharbh- 
i ainn thu. 
l 30 Agus thubhairt an asal ri Ba- 

laam, Nach mise t'asal fèin, air an do 
i raharcaich thu riamh o bu leat mi, 
; gus an là 'n diugh ? am b'àbhaist 
j domh riamh a dheanamh mar so riut ? 
1 Agus thubhairt e, Cha b'àbhaist. 
I 31 An sin dh'f hosgail an Tigheama 

sùilean Bhalaaim, agus chunnaic e 
! aingeal an Tigheama 'na sheasamh 
i san t-slighe, agus a chlaidheamh 
j tatrngte 'na làimh ; agus chrom e sìos 
: a cheami, agus thuit e sios air 'agh- 

aidh. 

I 32 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
| earna ris, C'ar son a bhuail thu t'asal 

na tri uairean so ? Feuch, chaidh mi 
jmach gu bhi a'm' eascaraid duit, a 

chionn gu'm bheil do shlighe fiar a'm' 

fhianuis. 

53 Agus chunnaic an asal mi, agus 
; thionndaidh i uam na tri uairean so : 
i mur bitheadh i air tionndadh uam, 
! gu cinnteach bha mi nis eadhon air 
i do mharbhadh-sa, agus air a gleidh- 
I eadh-sa beò. 

54 Agus thubhairt Balaam ri aing- 
i eal an Tighearna, Pheacaich mi ; oir 
I cha robh fios agam gu'n do sheas thu 
j san t-slighe a'm' aghaidh : a nis uime 

sin, ma's mi-thaitneach leat e, pillidh 
mi air m'ais a rls. 

35 Agus thubhairt aingeal an Tigh- 
| earna ri Balaam, Imich leis na daoin- 
i ìbh ; ach a mhàin am focal a labhras 

mise riut, sin labhraidh tusa. Mar 
sin chaidh Balaam le ceannardaibh 
i Bhalaic. 

36 Agus an uair a chuala Balac 
i gu'n d'thàinig Balaam, chaidh e mach 
; 'na choinneamh gu baile do Mhoab, a 
i ta làimh ri comh-chrìch Axnoin, a tìia 
j sa' chrìch a's faide mach. 

j 37 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
j Nach dolchuir mise gu cinnteach fios 
9 t'ionnsuidh g'ad ghaimi ? C'ar son 
nach d'thàinig thu a m' ionnsuidh? 
Nach 'eil mise gu deimhin comasach 
ttlr d'àrdachadh gu h-inbhe. 

38 Agus thubhairtBalaamriBalac, 
Feuch, tha mi air teachd a t'ionn- 
suidh : am bheil agam a nis cumhachd 
idir ni sam bith a ràdh ? Am focal a 
:huireas Dia a'm' bheul, sin labhraidh 59 Agus chaidh Balaam maille ri 
Balac, agus thàinig iad gu Ciriat- 
husot. 

40 Agus dh'ìobair Balac daimh ag- 
us caoraich/agus chuir e fios a dh'ionn- 
suidh Bhalaaim, agus a dh'ionnsuidh 
nan ceannard a bha maille ris. 

41 Agus air an là màireach, ghabh 
Balac Balaam, agus thug e suas e gu 
àitibh àrda Bhaail, a chum gu faic- 
eadh e o sin a' c/iuid a b'iomallaiche 
do'n t-sluagh. 

CAIB. XXIII. 

A GUS thubhairt Balaam ri Balac, 
■"- Tog dhomh an so seachd altair-, 
ean, agus ulluich dhomh an so seachd 
tairbh òga, agus seachd reitheachan. 

2 Agus rinn Balac mar a thubhairt 
Balaam; agus dh'ìobair Ealac aguj 
Balaam air gach altair tarbh òg agus 
reithe. 

3 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Seas laimh ri d'iobairt-loisgte, agus 
imichidh mise ; theagamh gu'n tig an 
Tighearn a'm' choirmeamh : agus ge 
b'e ni a nochdas e dhomh, innsidh mi 
dhuit. Agus chaidh e gu h-ionad 
àrd. 

4 Agus choinnich Dia Balaam, agus 
thubhairt Balaam ris, Dheasaich mi 
seachd altairean, agus dhlobair mi 
air gach altair tarbh òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearna focal 
ann am beul Bhalaaim, agus thu- 
bhairt e, Pill a dh'ionnsuidh Bhalaic, 
agus mar so labhraidh tu. 

6 Agus phill e d'a ionnsuidh, agns, 
feuch, sheas e làimh r'a ìobairt-loisgte, 
e fèin, agus ceannardan Mhoaib uile. 

7 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thug Balac righ 
Mhoaib, mise à h-Aram, o bheann- 
taibh na h-àird' an ear, ag ràdh, Thig, 
mallaich dhomhsa Iacob ; agus thig, 
thoir dùbhlan do Israel. 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan 
nach do mhallaich Dia? agus cionnus 
a bheir mi dùbhlan dhasan do nach 
d'thug an Tigheama dùbhlan ? 

9 Oir o mhullach nan creag tha mi 
'ga fhaicinn, agus o na sleibhtibh tha 
mi 'g amharc air : feuch, gabhaidli 
an sluagh còmhnuidh air leth, agus 
cha mheasar iad am measg nan cinn- 
each. 

10 Cò dh'àirmheas duslach Iaooib, 
no àireamh na ceathramh cuid do Is- 
rael ? Faigheam-sa bàs an ionracain, 
agus bitheadh mo chrioch dheireann- 
ach cosmhuii r'a c/irìc/i-san ! 

11 Agus thubhalrt BalacriBalaam, 
Ciod e so a rinn thu orm? a mhall- 
achadh mo naimhdean thug mi thu, 
agus, feuch, da rireadh bheannaicli 
thu iad. 

12 Agus fhreagair agus thubhairt 
e, An ni sin a chuir an Tigheam a'm' 
bheul, nach feurn mis' an aire thoirt a 
labhairt ? 148 AIR.I 

13 Agtts thubhairt Balxc ris, Thlg, 
gtìidheam ort> maille Tium gu h-àit 
eile, o'm faic thu iad: cha 'n fhaic 
thù ach a' chuid a's iomallaiche 
dhiùbh> agus eha'n f haic thu iad uile ; 
agus mallaich dhomh as a sin iad. 

14 Agus thug e gu fearann Shophim 
e, gu mullach Phisgah, agus thog e 
seachd altairean, agus dh'ìobair e 
tarbh òg agus reithe air gach altair. 

15 Agus thubhairt e fi Balac, Seas 
an so làimh ri d'iobairt-loisgte, gus an 
coinnich mis' an Tighearn an sud. 

16 Agus choimiich an Tighearna 
Balaam, agus chuir e focal 'na bheul, 
agus thubhairt e, Imich a rìs a dh'ionn- 
Buidh Bhalaic, agus abair mar so. 

17 Agus an uair a thkinig e d'a 
ionnsuidh, feuch, sheas e làimh r'a ìo- 
bairt-loisgte, agus ceannardan Mhoaib 
maille ris. Agus thubhairt Balac ris, 
Ciod a labhair an Tighearn ? 

18 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Eirich suas, 
a Bhalaic, agus cluinn; èlsd riumsa, 
thus' a mhic Shipoir i 

19 Cha duine Dia, gu'n deanadh e 
breug; no mac duine, gu'n gabhadh 
e aithreachas : an dubhairt e, agus 
nach dean e? agus an do labhair e. 
agus nach coimhlion se e ? 

20 Feuch, f huair mi àìthne beann- 
achadh ; agus bheannaich esan, agus 
cha 'n urrainn mise 'atharrachadh. 

21 Cha d'thug e fa'near euceart ann 
(tn ìacob, agus cha 'n fhac' e cealg agus ulluich dhomh an so seachd 
tairbh òga, agus seachd reitheach- 
an. 

50 Agus rinn Balac mar a thu- 
bhairt Balaam, agus dhlobair e taruh 
agus reithe air gach altair. 

CAIB. xxrv. 

AGUS an ualr a chunnalc Balaam 
gu'm bu toil leis an Tighearn 
Israei àbheannachadh, cha deaehaidh 
e, mar air uairibh eile, a dh'iarraidh 
manaidhean, ach chuir e 'aghaidh ris 
an fhàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a shùil- 
ean, agus chunnaic e Israel a' fantuinn 
'nam Imthaibh a rdir antreubhan, agus 
thàinig spiorad Dhè air. 

3 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Thubhairt 
Balaam mac Bheoir, agus thubhairt 
an duine aig an robh a, shùilean 
dùinte ; 

4 Thubhairtesan.achualabriathra 
Dhè, a chunnaic taisbeanadh an Uile- 
chumhachdaich, a' tujteam agus a 
shùilean air am fosgladh : 

.5 Cia kluinn do'bhùthan, Iacolb ! 
do phàilliuna, O Israeil ! 

6 Mar na gleannta tha iad sinte 
mach, mar liosan ri taobh aimhne, 
mar chraobhan fiodh-aloisashuidhich 
an Tigheama, mar chraobhan seudair 
làimh ris na h-uisgeachaibh. 

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a 
shoithichibh, agus bithìdh a shiiochd 

ann an Israel : tha 'n Tighearn a Dhia I ann am mòran ùisgeachan, agus bith- 
eam righ 'nam idh a righ ni's kirde na Agag, agus Jeis, agus caithream 
measg. 

22 ThugDiamachiadasanEiphit; 
tha aige amhuil neart an aon-adharc- 
aich. 

23 Gu cinnteach cha 'n 'eil druidh- 
eachd an aghaidh Iacoib, ni mò ta 
fiosachd an aghaidh Israeil : a rèir na 
h-aimsir so theirear mu Iacob, agus 
mu Israel, Ciod a dh'oibrich Dia ! 

24 Feuch, ^iridh an sluagh suas 
mar leòmhan mòr, agus mar leòmhan 
òg togaidh e suas e fèxn : cha luidh e 
sios gus an ith e a' chreach, agus gus 
an òi e fuil nam marbh. 

1ò Àgus tliubhairt Balac ri Balaam, 
Na dean aon chuid am mallachadh 
jdir, no'm beannachadh idir. 

2G Ach f hre.agair Bala^m agus thu- 
bhairt e ri Balac, Nach d'innis mi 
dhult, ag ràdh, Gach ni a labhras an 
Tighearna,sin is èjgin domhs' a dhean- 
amh ? 

27 Agus thubhajrt Balac ri Balaam, 
Thlg, guidheam ort, bheir mi thu gu 
h-ionad eile; theagamh gur toil le 
Dia thu 'g am mallachadh dhomh as 
a sin. 

28 Agus thug Balac Balaam gu 
mullach Pheoir, a tha 'g amharc ri 
Iesimon. 

29 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Tog dhomh an so seachd altajrean, àrdaichear a rioghachd. 

8 ThUg Dia mach as an Eiphit e; 
tha aige amhuil neart an aon-adharc- 
aich: ithidh e suas na cinnich a 
naimhdean, agus brisidh e 'n cnàmh- 
an, agus le 'shaighdibh troimh-lotaidh 
e iad. 

9 Chrùb e, luidh e sìos mar leòmh- 
an, agus mar leòmhan mòr : cò 
dlu\isgeas suas e ? I* beannaichte 
gach neach a bheannaicheas thusa, 
agus is mallaichte gach neach a 
mhallaicheas thu. 

10 Agus las corruich Bhalaic an 
agba;dh Bhalaaim, agus bhuail e 
'bhasan alr a cheile : agus thubhalrt 
Balac ri Balaam, À mhallachadh mo 
naimhdean ghairm mi thu, agus, 
feuch, da rireadh bheannaich thu iad 
na tri uairean so. 

11 Uime sin teich a nise do d' aite 
fèin: shaoilmit'krdachadhguh-inbhe 
mhòir, ach, feuch, chum an Tighearn 
air t'ais thu o inbhe. 

12 AgusthubhairtBalaamriBalac, 
Nach do labhajr mi eadhon ri d' 
theachdairibh, a. chmr thu a m' ionn- 
suidh, ag rkdh, 

15 Ged a bheireadh Balac dhomhsa 
lkn a thighe dh'airgiod agus a dh*òr, 
cha b'urrainn mi dol thar kithne an 
Tighearn, a dheanamh maith no uilc caieì xxv, xxvi. o rti'lnr.tlnn fiio J ach ge b'e ni a their 
ah Tìghearna, sin lahhraicVh mise ? 

14 Agus a nis, feuch, t'na ìr.i dol a 
dh'ionnsuidh mo dhaoiue fein : . thig 
tùme sin, hheir mi rabhadh dhuit, 
tiod ani 'n sluagh so air do shluagh-sa 
anns na làithibh deireannach. 

15 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd, àgus thubhairt e; Thubhairt 
Balaam mac Bheoir, agus thubhairt 
an duine aig an robh a shùilean 
dùinte ; 

10 Thubhairt esana chualabriathra 
Dhè, agus d'an aithne eòias an Ti 's 
rò-àirde, a chlmnaic taisbeanadh an 
Uile-chumhachdaich, a' tuiteam agus 
a shùilean air am fosgladh : 

17 Chi mi e, ach ni h-ann a nis; 
amhaircidli mi air, ach ni h-ann am 
fagus : thig reul a mach a Iacob, agus 
è'iridh slat rioghail a h-Israel, agus 
buaìlidh i oisinnean Mlioaib, agus 
cuiridh ì as do chloinn Shet uile. 

18 Agus bithidh Edora 'na sheilbh, 
bìthidh Seir mar an ceudna 'na sheilbh 
aig a naimhdibh; ag'us ni Israel 
gaisgei 

19 A mach à lacob thig esan a 
bhios 'na uachdaran, agus sgriosaidh 
e 'n ti a mhaireàs do'n bhaile mhòr. 

20 Agus an uair a dh'amhairc e air 
Amalec, thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Tùs nan cinneach 
An-.alec, ac"h is e 'dheireadh bhi air a 
sgrios gii ì\> v ì"n , j.!..\h 

21 Agus dh'amhairc e air na Cen- 
Sch ; agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Is làidir t'àite- 
còmhnuidh, agùs tha thu cur do nid 
ann an carraig : 

22 Gidheadh, f àsaichear na Ceiiich, 
gus an toir Asur leis thu anu am 
braighdeanas. 

23 Agus thog e suas a chosamh- 
lachd, agus thubhairt e, Mo thruaigh ! 
eù lùiios beò 'nuair a ni Dia so ? 

24 AgustV:?£- longan o iomall Chi- 
tìm, r.gUs ni iad olc air Asur, agus ni 
iad olc air Eber, agus sgriosar esan 
mar an ceudna gu bràthi 

25 Agus dh'èirich Balaam suas, ag- 
us dh'f halbh e, agus phill e d'a àite 
ftìn; agtis dh'fhalbh Balac mar an 
ceudna air a shlighe fèin. 

CAIB. XXV. 

AGUS dh'fhan Israel ann an Sitim, 
agus thòisich an sluagh air striop- 
achas a dheanamh le nigheahaibh 
Mhoaib. 

2 Agus ghairm iad an sluagh gu 
ìobairtibh an diathan : agus dh'ith an 
rlur.gh, agus chrom iad sìos d'an diath- 
aibh. 

3 Agus cheangail Israel e fèin ri 
Baal-peor : agus las corruich an Tigh- 
earn an aghaidh Israeil. 

4 Agus thv.bhairt an Tigheama ri 
Maois, Glac cinn-f headhna an tsluaigh 
uile, agus croch suas iad an làthair an Tighearnà fa chomhalr na grelne, 
chum gn'm pill corruich gharg an 
Tighearn o Israel. 

5 Agus thubhairt Maois ri breith- 
eamhnaibh Israeil, Marbhaibh gach 
aon agaibh a dhaoine, a cheangail iad 
fèin ri Baal-peor. 

6 Agus, feuch, thàinig fear do 
chloinn Israeil, agus thug e chum a 
bhràithre Ban-mhidianach, ann an 
seallàdh Mhaoisj agus ann an sealladh. 
comhchruinnich chloinn Israeil uile, 
agus iad a' gul aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

7 Agus an uair a chunnaic Phin- 
ehas mac Eleasair, mliic Aaroin an 
t-sagairt e, dh'èirich e suas o mheasg 
a' choinhchruinnich, agus ghabh e 
sleagh 'na làimh ; 

8 Agus chaidh e 'n deigh an cuine 
do Israel a steach do'n bhùfh; agB3 
throimh-Iot e iad le cheile, an dvùne 
do Israel, agus a' bheàn troimh a 
broinn : mar sin choisgeadh a' phlàigh 
o chloinn Israeil. 

9 Agus bhàsaich sà' phlàigh ceithir 
mìle thar f hichead. 

10 Agus labhair àn Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, 

11 Phill Phinehas mac Eleasair, 
mhic Aaroin an t-sagairt, mo chorr- 
uich air falbh o chloinn Ibraeil, an 
uair a bha e èudmhor as mo leth'nam 
measg, air chor as nach do chuir mi 
as do chloinn Israeil a'm' èud. 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch, 
bheir mise dha mo choimhchear-gal 
sithe : 

15 Agus bithidh e aige^ agus aig a 
shliochd 'na dhèigh, eailhon coimh- 
cheangal sagartachd shiorruidh ; a 
chionn gu'n robh e èudmhor as leth a 
Dhe, agus gu'n d'rinn e reite air son 
chloinn Israeil; 

14 A nis b'e ainm an Israelich a 
mharbhadh, eadhon a mharbhadh 
maille ris a' Bhan-mhidianaich, Simri 
mac Shaìu, ceannard prìornh thighe 
am measg nan Simeonach. 

15 Agtìs b'e ainm na Ban-mhidian- 
aich a mharbhadh, Cosbi nighean 
Shur; bu cheann cinnich e, agus àa 
phriomh thigh ann am Midian. 

16 Agus labhair an Tighearna tì 
Maois, ag ràdh, 

17 Buin gu naimhdeil ris na Mi- 
dianaich, agus buailibh iad : 

18 Oir tha iadsan a' buntuinn ga 
naimhdeil ribhse le'n as-innleachdaibh, 
leis an do mheall iad sibh ann an 
aobhar Pheoir, agus ann an aòbhar 
Chosbi, nighinn cecmnaird do Mhidian, 
am peathar, a mharbhadh ann an là 
na plàighe ann an aobhar Pheoir. 

CAIB. XXVI. 
A GUS tharladh andÈighnaplàighe, 
■£*- gu'n do labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri Eleasar mac Aaroin au 
t-sagairt, ag ràdh, 150 AIRE 

% Gabhaibh àireamh comhchruinn- 
fch chloinn Israeil uile, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, trìd 
thighè an aithriche, iadsan tùle a's 
urrainn dol a mach gu cogadh ann an 
Israel. 

3 Agus labhair Maois agus Eleasar 
Hn sagart riu ann an còmhnardaibh 
Mhoaib, làimh ri Iordan am fagus do 
lericho, ag ràdb, 

4 Gabhaibh àireamhan t-sluaigh, o 
f hichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann ; mar a dh'àithn an Tighearna 
ào Mhaois agus do chloinn Israeil, a 
chaidh a mach & tir na h-Eiphit. 

5 Reuben, am mac bu sliine aig Is- 
rael : clann Reubein ; Hanoch, o'm 
bheil teaghlach nan Hanochach : o 
Phalu, teaghlach nam Paluthach : 

6 O Hesron, teaghlach nan Hesron- 
ach : o Charmi, teaghlach nan 
Carmach. 

7 Js iad sin teaghlaichean nan Reu- 
beneach : agus b'iadsan a chaidh àir- 
eamh dhiubh, dà fhichead agus tri 
mìle agus seachd ceud agus deich 'ar 
fhichead. 

8 Agus mic Phahv; Eliab, 

9 Agus mic Eliaib ; Nemuel, agus 
Datan, agus Abiram. Is iad so an 
Datan agus an t-Abiram a Wiaainmeil 
sa' chomhchruinneach, a rinn strì an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aa 
roinann ancuideachdChorah.'nuah-E 
rinn iad stri an aghaidh an Tighearn ; 

10 Agus dhf hosgail an talamh a 
bheul, agus shluig e suas iad maille ri 
Corah, 'nuair a bhasaich a' chuideachd 
ein, an uair a loisg an teine suas dà 
cheudagusleth-cheudfear: agusrinn- 
eadh iad 'nan comharadh. 

11 Gidheadh, cha do bhàsaich clann 
Chorah. 

12 Mic Shimeoin, a rèir an teagh- 
laichean: o Nemuel, teaghlach nan 
Nemueleach : o lamin, teaghlach nan 
lamineach : o Iachin, teaghlach nan 
Iachineach : 

13 OSherah,teaghlachnan Sarhach: 
o Shaul, teaghlachnan Saulach. 

14 Is iad sin teaghlaichean nan Si- 
rneonach, fichead agus dà mhìle agus 
dà cheud. 

15 Clann Ghad, a rèir an teagh- 
laichean : o Shephon, teaghlach nan 
Sephonach: o Hagi, teaghlach nan 
Hagitheach: o Shuni, teaghlach nan 
Bunitheach : ; ' 

16 O Osni, teaghlach nan Osnith- 
each; oEri,teaghlachnanErltheach: 

17 O Arod, teaghlach nan Arodach : 
o Arell, teaghlach nan Arelitheach. 

18 Is iad sin teaghlaichean chloinn 
Ghad, a reir na dh'àirmheadh dhiubh, 
dà f hichead mlle agus cùig ceud, 

19 B'iad mic Iudah, Er agus Onan: 
Bgus fhuair Er agus Onanbàs ann an 
tlr Chanaain. 

20 Agus b'iad mic Iudah, a reir an 
teaghlaichean ; o Shelah, teaghlach nan Selanach: o Pharets, teaghlach 
nam Pharetsach : o Sherah, teagblach 
nan Sarhach : 

21 Agus b'iad mic Pharets ; o Hes- 
ron, teaghlach nan Hesronach : o 
Hamul, teaghlach nan Hamulach. 

22 Is iad sin teaghlaichean Iudah, a 
reir na dh'àirmheadh dhiubh, tri 
fichead agus sè mìle deug agus cùig 
ceud. 

23 Do mhic Isachair, a reir an teagh- 
laichean: o Tholah, teaghlach nan 
Tolahach: o Phua, teaghlach nam 
Punach : 

24 O Iasub, teaghlach nan Iasubach : 
o Shimron, teaghlach nan Simronach. 

25 isìadsinteaghlaicheanlsachair, 
arÈir na chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agus ceithir mìle agus tri 
cheud. 

26 Do mhic Shebuluin, a resr an 
teaghlaichean ; o Shered, teaghlach 
nan Sardach : o Elon, teaghlach nan 
Elonach: o Iahleel, teaghlach nan 
Iahleeleach. 

27 Is iad sin teaghlaichean nan Se- 
bulunach, a rèir na chaidh àireamh 
dhiubh, tri fichead mìle agus cùig 
ceud. 

28 B'iad mlc Ioseiph, a rèir an teagh- 
laichean, Manaseh agus Ephraim. 

29 Do mhic Mhanaseh : o Mhachir, 
teaghlach nam Machireach ; agus ghin 
Machir Gilead : o Ghilead thàhiig 
teaghlach nan Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead: o Ieser, 
teaghlach nan Iesereach: o Helec, 
teaghlach nan Heleceach : 

31 Agus o Asriel, teaghlach nan 
Asrieleach: agus o Shechem, teagh- 
lach nan Sechemeach : 

32 Agus o Shemida, teaghlach nan 
Semideach: agus o Hepher, teaghlach 
nan Hephereach. 

33 Agus cha robh aig Selophehad 
mac Shepheirmicsamblth,achmgh- 
eanan: agus b'iad ainmean nigheana 
Shelophehaid, Mahla, agus Noab, 
Hoglah, Milcah, agus Tirsah. 

34 ls iad sin teaghlalchean Mha- 
naseh, agus iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, leth-cheud agus dà mhìle ag- 
us seachd ceud. 

35 Is iacl so mic Ephraim, a rèir an 
teaghlaichean : o Shutelah, teaghlach 
nan Suteleach: o Bhecher, teaghlach 
nam Bechereach : o Thahan, teaghlach 
nan Tahanach. 

36 Agus is iad so mic Shutelah : o 
Eran, teaghlach nan Eranach. 

37 /* iad sin teaghlaichean mhac E- 
phraim, a reir na chaidh àireamh 
dhiubh, dà mhìle dheug 'ar f hichead 
agus cùig ceud. /* iad sin mic Ioseiph 
a rèir an teaghlaichean. 

38 Mic Bheniamin, a rèir an teagh- 
laichean: o Bhelah, teaghlach nam 
Belahaoh : o Asbel, teaghlach nan As- 
beleach: o Ahiram, teaghlach nan 
Ahiramach : 39 O Shupham, teaghlach nan Su- 
phamach : o Hupham, teaghlach nan 
Huphamach. 

40 Agus b'iad mic Bhelah Ard agus 
Naaman : o Ard, teaghlach nan Ard- 
ach : agus o Naaman, teaghlach nan 
Naamanach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin, arèir 
an teaghlaichean : agus ò'iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, dà f hichead 
agus cùig mlle agus sè ceud. 

42 Is iad so mic Dhan, a relr an 
teaghlaichean : o Shuham, teaghlach 
uan Suhamach. Is iad so teaghlaich- 
ean Dhan, a rèir an teaghlaichean. 

43 IS'iad teaghlaichean nan Su- 
hamach uile, a reir na chaidh àireamh 
dhiubh, tri fichead agus ceithir mile 
agus ceithir cheud. 

44 Do chloinn Aseir, a rèir an teagh- 
laichean : o Iimna, teaghlach nan 
limnathach : o Iesui, teaghlach nan 
Iesuitheach : oBheriah, teaghlach nam 
Beritheach. 

45 Do mhicBheriah: oHeber,teagh- 
lach nan Hebereach : o Mhalchiel, 
teaghlach nam Malchieleach. 

46 Agus b'e ainm nighinn Aseir, 
Sarah. 

47 Is iad Sin teaghlaichean mhac 
Aseir, a reir na chaidh àireamh 
dhiubh, leth-cheud agus tri mìle agus 
ceithir cheud. 

48 Do mhic Naphtali, a rè'ir an 
teaghlaichean : o Iahseel, teaghlach 
nan lahseeleach : o Ghuni, teaghlach 
nan Gunitheach : 

. 49 O Ieser, teaghlach nan Ieser- 
each : o Shillem, teaghlach nan Sil- 
lemeach. 

50 Is iad sin teaghlaichean Naph- 
tali, a relr an teaghlaichean : agus 
i'iadsan a dh'àirmheadh dhiubh, dà 
f hichead agus cùig mìle agus ceithir 
cheud. 

51 B'iad sin iadsan a dh'àirmheadh 
do chloirm Israeil, sè ceud mile agus 
aon mhile seachd ceud agus deich 'ar 
fhichead. 

52 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, agràdh, 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann 
mar oighreachd, a rèir àireimh nan 
ainm. 

54 Do mhòran bheir thu rri's mò 
dh'oighreachd, agus do bheagan bheir 
thu ni's lugha dh'oighreachd : bheir- 
ear 'oighreachd fein do gach aon, a 
rèir an àireimh. 

55 Gidheadh, roinnear am fearann 
le crannchur: a rèir ain.neanna 
threubhan an aithriche gheibh iad an 
oighreachd. 

56 A rèir a' chrannchuir roinnear a 
shealbh eadar mhòran agus bheag- 
an. 

57 Agus is iad so iadsan a dh'- 
àirmheadh do na Lebhithich, a re"ir 
an teaghlaichean : o Gherson, teagh- 
lach nan Gersonach : o Chohat, teagh- :xvii. 151 

lach nan Cohatach : o Mherari, teagh- 
lach nam Meraritheach. 

58 Is iad so teaghlaichean nan Le- 
bhitheach : teaghlach nan Libnitheach, 
teaghlach nan Hebronach, teaghlach 
nam Mahlahach, teaghlach nam 
Muisitheach, teaghlachnan Corahach : 
agus ghin Cohat Amram. 

59 Agus b'e ainm mnà Amraim 
Iochebed, nighean Lebhi, a rug a mùth- 
air do Lebhi san Eiphit : agus rùg i 
do Amram, Aaron, agus Maois, agus 
Miriam am piuthar. 

60 Agus do Aaron mgadh Nadab 
agus Abihu, Eleasar agus Itamar. 

61 Agus f huair Nadab agus Abihu 
bàs, an uair a thug iad suas teine 
coimheach an làthair an Tighearn. 

62 Agus b'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, fichead agus tri mìle, iìrionn- 
aich uile o mhlos a dh'aois agus os a 
cheann ; oir cha d'àirmheadh iad am 
measg chloinn Israeil, a chionn nach 
d'thugadh oighreachd dhoibh am 
measg chlomn Israeil. 

63 Is iad sin iadsan a chaidh àir- 
eamh le Maois agus Eleasar an sagatt, 
a dh'àirearnh clami Israeil ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri Iord- 
an amfagus do Iericho. 

i* 64 Ach 'nam measg sin cha robh 
aon duine dhiubhsan a dh'àireamh 
Maois agus Aaron an sagart, an uair 
a dh'àireamh iad clann Israeil annam 
f àsach Shinai : 

65 Oir thubhairt an Tighearn ump- 
asan, Gheibh iad gu deimhin bàs anns 
an fhàsach. Agus cha d'fhàgadh 
duine dhiubh, saor o Chaleb mac 
Iephuneh, agus Iosua mac Nuin. 

CAIB. XXVII. 

AN sin thàinig nigheana Shelophe- 
haid, mhic Hepheir, mic Ghil- 
ead, mhic Mhachir, mhic Mhanaseh, 
do theaghlaichibh Mhanaseh mhic 
Ioseiph: agus is iad so ainmean £ 
nigheana, Mahlah,Noah, agus Hoglah, 
agus Milcah, agus Tirsah. 

2 Agus sheas iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Eleasair an t-sagairt, 
agus an làthair nan ceannard, agus a' 
chomhchruinnich uile, làimh ri dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, ag ràdh, 

3 Dh'eug ar n-athair anns an fhàs- 
ach, agus cha robh e ann an cuideachd 
na muinntir a chruinnich iad fèin ra 
che"ile an aghaidh an Tigheam ann 
an cuideachd Chorah, ach dh'eug e 
'na pheacadh fèin ; agus cha robh mic 
sam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar 
n-athar o mheasg a theaghlaich, a 
chionn nach 'eil mae aige ? Thug- 
aibh dhuinn uime sin sealbh am measg 
bhràithrean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an eùis an làth- 
air an Tighearn. 

6 Agus Iabhair an Tighearna ri 
Maois, ag radh, 1«B AIRì 

7- Labhaiv nigheana Shelophehaid 
gu ceart : bheir thu dhoibh gu cinnt- 
each sealbh oighreachd am measg 
bhràithrean an athar ; agus bheir thu 
fa'near gu'n tig oighreachd an athar 
d'an ionnsuidh. 

S Agus labhraidh tu vi cloinn Is- 
vaeil, ag ràdh, Ma gheibh duine bàs, 
agus gun mhac aige, an sin bheir sibh 
fà'near gu'n tig 'oighreachd-san chum 
a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin 
bfceìr sibh 'oighreachd d'a bhràith- 
ribh. 

10 Agus mlK bi bvàitbvean aige, an 
sin bhtir sibh 'oighreachd do bhràith- 
ribh 'athar. 

1 1 Agus mur hi brhithrean aig 'ath- 
air, an s-in bheir sibh 'oighreachd d'a 
f heav-dàlmh a's faigse dha d'a theagh- 
lach, agus sealbhaichidh e i : agus 
bithidh e do chloinn Israeil 'nareachd 
nreitheanai-;, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

1 2 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Macis, Imich suas do'n t-sliabh so 
Abarim, agus gabh sealladh do'nf heav* 
ann a thug mise do chloinn Israeih 

13 Agus an uair a chi thu e, cruinn- 
ichear thusa mar an ceudna chum do 
dharine, mar a chruinnicheadh Aaror* 
do bhràthah> 

14 A chionn gu'n d'rinn sibh ceann- 
aivc an aghaidh m'àithne-sa ami am 
fàsach Shin, ann an comhstri a' 
ehomhchruinnich, agus nach do 
naomhaich sibh mi aig an uisge ann 
an sealladh an sùl : is e sin uisge'Mher- 
ibah ann an Cades, ann am fàsach 
Shin. 

15 Agus labhair Maois ris an Tigh- 
eavn, agràdh, 

16 Cuireadh an Tighearna, Dia 
spiorad na h-uile fheòla, duine os 
ceann a' chomhchruinnich, 

17 A thèid a mach rompa, agus a 
thig a steach rompa, agus a threòr- 
aicheas a muigh iad, agus a bheir a 
stigh iad; a chum nach bi comh- 
chruinneach an Tighearna mar chaor- 
aich aig nach 'eil buachaille. 

18 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Gabh a t'ionnsuidh Iosua mac 
Nuin, duine anns am bheil an spiorad, 
agus cuir do làmh air. 

19 Agus cuir e an làthair Eleasair 
an t-sagairt, agus an lhthair a' chomh- 
chruinnich uile ; agus thoir àithne 
dhe 'nam fianuis. 

20 Agus cuiridh tu cuid do t'urram 
•ir, a chum gu'm bi comhchruinneach 
chloinn Israeil uile ùmhal cìlm. 

21 Agus seasaidh e 'n làthair Eleas- 
air an t-sagairt, a dh'iarras comhairl' 
air a shon, a reir breitheanais na 
h-Urim an lkthair an Tighearn : air 
'fhocal-san theid iad a mach, agus air 
'i'hocal thig iad a steach, efèin agus 
ciann Israeil uile maiUe ris,eadhon an 
comhchruinneach uile. 22 Agus rinn Maois max a dli'àfthn 

i Tighearnà dha ; agus ghabh e Io- 

sua, agus chuir e 'n làthair Eleasair 

an t-sagàirte, agus an làthair a' chomh- 

chvuinnich uile. 

25 Agus chuiv e a làmhan aiv, ag- 
us thug e àithne dha, mar a labhair 
an Tigheavna le làimh Mhaois. 

CAIB.' XXVIII. 

AGTJS labhaiv an Tigheavna vi 
Maois, ag vàdh, 

2 Aithn do chloinn Isvaeil, àgus 
abair riu, Mo thabhartas, agus m'aran 
air son m'ìobairtean a bheirear suas le 
teine chum fàile chùbhraidh dhomh, 
bheir sibh an aire gu'n toir sibh 
seachad dhomhsa 'nan àm iomchuidh 
Mn. 

3 AgUs their thu riu, Is e so an 
tabhartas a bheirear suas le teine, A 
bheir slbh seachad do'n Tighearna; 
dà uan do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid gach là, chum ìobahrt-loisgte 
gnàthalchte. 

4 Aon uan bheir thu seachad sa' 
mhaduinn, agus an t-uan eile bheit 
thu seachad air feasgar ; 

5 Agus an deicheamh earrann do 
ephah phlùir mar thabhartas-bldh, 
measgta leis a' cheathramh earrann do 
hin a'dh'oladh bhruite. 

6 Is ìobairt-loisgte ghnàthaichte a 
t'ann, a dh'orduicheadh ann an sliabh 
Shinaichum fhile chùbhraidh, iobairt 
a bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

7 Agus is i a tabhartas-dibhe an 
ceathramh earrann do hin air son aon 
uain : anns an ionad naomh bheir thu 
fa'near fìon làidir a dhòrtadh dc'n 
Tighearna mar thabhartas-dibhe. 

8 Agus an t-uan eile bheir thu 
seachad air feasgar: mar thabhartas- 
b'idh na maidne, agus mar a tabhartas- 
dibhe, bheir thu seachad e, ìobairt a 
bheirear suas le teine, a dh'fhhile 
cùbhraidh do'n Tighearn. 

9 Agus air là na sàbaid, clà uan 
do'n cheud bhliadhna gi\n ghaoid, ag- 
us dà dheicheamh earrann phltiir 
measgta le h-oladh mar thabhartas- 
bidh, agus a tabhartas-dibhe. 

10 Is e so ìobairt-loisgte gachsàbaid, 
a thuilleadh air an iohairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-dibbe. 

11 Agus ann an toiseach hhur mloa 
bheir sibh seachad chum ìobairt-loisgte 
do'n Tighearna, dà tharbh òg, agu3 
aon reithe, seachd uain do'n chcud 
bhliadhna gun ghaoid, 

12 Agus tri deicheamh earranna 
phlùir measgta le h-cladh mar tha- 
bhartas-lddh air son gach tairbh, ag- 
us dà dheicheamh earrann phlùìir 
measgta le h-oladh mar thabhartas- 
bìdh air son gach reithe ; 

13 Agus aon deicheamh earrann 
phlùir air leth measgta leh-oladh mar 
thabhartas-bìdh aiv son gach uain, 
chum ÌQbairt-loisgte deadh fhàile, ìo- bairt a bheirèar swas le telne do'n 
Tighearru 

14 Agus mar àn tabhartais-dibhe 
bithidh Ieth hin Ao fhion air son 
taìrbh, àgus an treas earrann do hin 
air son reithe, agus an ceathramh earr- 
ann do hin air son uain : is i so ìobairt- 
loisgte gach miosa air feadh mhìosan 
na bliadhna. 

15 Agus lobrar aon mheann do na 
gabhraibh mar ìobairt-pheacaidh do'n 
Tigheam, a thuilleadh air an ìobajrt- 
loisgte ghoathaichte, agus à tabhartas- 
dibhe. 

1G Agus air a' cheathràmh là deug 
do'n cheud mhìos tha càisg an Tigh- 
earn. 

17 Agus air a' chùigeadh là deug 
do'n mhìos so tha 'n f heill : seachd 
làithean ithear aran neo-ghoirtichte. 

1S Air a' cheud là bithidh comh- 
ghairm naomh; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh air : 

19 Ach bheir sibh seachad a Chum 
ìobairt a bheirear suas le teine> mar 
ìobairt-loisgte do'n Tighearna, dà 
tharbh òg, agus aon reithe, agus 
seachd uain do'n cheud hhliadhna : 
gun ghaoid bithidh iad duibh. 

20 Agusbithidh an tabhartas-bklh 
4o phlùr measgta le h-oladh : tri 
deicheamh earranna bheir sibh seach- 
ad air son tairbh, agus dà dheicheamh 
earrarm air son reithe. 

21 Deicheamh earrann air ìeth 
bheir thu seachad ajr son gach uain, 
air feadh nan seachd uan : 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chnm ìo- 
bairt-pheaeaidh, aiìheanamh rèiteair 
bhur son. 

23 Iobraidh sibh iàd sin a thuilleadh 
àir an lobairt-loisgte sa' mhaduinri, a 
tha mar iobairt-loisgte ghnàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad gach 
là air feadh nan seachd làithean,biadh 
nah-ìobairt a bheìrear suas le teine, 
cAumf àile chùbhraidh do'n Tighearn: 
bheirear seachad e thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte) agus a 
tabhartas-dibhe. 

23 Agus air an t-seachdamh là 
bithidh comhghairm naomh agaibh ; 
obair thràilleil sam bith cha dean sibh 

26 Mar an ceudna air là nan ceud 
thoradh, 'nuair a bhàr sibh seachad 
tabhartas-bìdh nuadh do'n Tighearn, 
aig ceann bhur seachduinean, bithidh 
comhghairm naomh agaibh ; obair 
thràilleil sam bith cha dean sibh-i 

27 Ach bheir sibh seachad mar ìo- 
bairt-loisgte, chum fàile chùbhraidh 
do'n Tighearna, dà tharbh òg, aon 
reithe,seachd uain do'n cheud bhliadh- 
na; 

25 Agus an tabhartas-bìdh do phlùr 
measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbh, dà 
dheicheamh earrann air son gach 
teithe, 29 Deicheamh earrann àir leth air 
son gach uain, air feadh nan seacbd 
uan; 

30 Agas aoh mheann do na gabh- 
raibh, a dheanarnh re'ite air bhur son. 

31 Iobraidh sibh iad a thuilleadh 
air an ìobairt-loisgte ghnàthaichte, 
agus a tabhartas-bìdh, (gun ghaoid 
bithidh iad duibh,) agus an tabhartas- 
an-dibhe. 

caib. xxrx. 

AGUS anns an t-seachdamh mìos, 
air a' cheud là do'n mhìos, bith- 
idh comhghairm naomh agaibh ; ob- 
air thràilìeil sam bith cha dean sibh : 
is là sèididh nan ti-ompaid dhuibh e. 

2 Agus bheir sibh seachad mar ìo- 
bairt-Ioisgte, chum fàile chùbhraidh 
do'n Tighearn, aon tarbh òg, aon 
reithei agns seachd uain do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : 

3 Agus bithidh an tabhartas-bìdh 
do phlùr measgta le h-oladh, tri deich- 
eamh earrannan air son tairbh, agtis 
dà dheicheamh earrann air son reithe, 

4 Agus aon deicheamh earrann air 
son gach uain, air feadh nan seachd 
uan; 

5 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chnm iobairt-pheacaidh, a dhean- 
amh rèite air bhur son ; 

6 A thuilleadh air ìobairt-loisgte a' 
mhiosa> agùs a tabhartas-bìdh, agus 
an ìobairt-loisgte ghnàthaichie, agus a 
tabhartas-bìdh, agus an tabhartasan- 
dibhe, a rèir an gnàtha, chum fàile 
chìibhraidh, ìobairt a bheirear suas le 
teine don Tighearn. 

7 Agus bithidh agaibh air an deich- 
eamh là do'n t-seachdamh mìos so 
comhghairm naomh : agus cràdhaidh 
sibh bhur n-anamanna: obair saro. 
bith cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad chum io- 
bairt-loisgte do'n Tigheam a dh'f hàile 
cùbhraidh, aon tarbh òg, aon reithe, 
agw seachd uain do'h cheud bhliadh- 
na ; gun ghaoid bithidh iad duìbh. 

9 Agus bithidh an tabhartas-bìdh 
dò phlùr measgta le h-oladh, tri deich- 
eamh èarrannan air son gach tairbh, 
agits dà dheicheamh earrann air son 
gàch reithe, 

10 Deicheamh earrann air leth air 
son gach uaìn, air feadh nan seachd 
uan ; 

11 Aon mheann dp na gabhraibh 
chnm ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh 

| air ìobairt-pheacaidh na rèite, agus 
■ an lobairt-loi?gte ghnàthaichte, agus 
I a tabhartas-bìdh, agus an tabhartasan- 
1 dibhe., 

12 Agus air a' chùigeadh là deug 
do'n t-seachdamh mios, bithidh comh- 
ghairm naomh agaibh ; obair thràill- 
eil sam bith cha dean sibh ; agus 
gleidhidh sibh fèill do'a Tigheama 
seachd làithean. 

13 Agus bheirsibh seachad chim 

♦ g2 154 AIRI 

ìobairt-loisgte, ìobairt a bheirear suas 
ie teine, a db/f hàile cùbhraidh do'n 
Tighearna, tri tairbh dheug òga, dà 
reithe, agus ceithir uain deug do'n 
cheud bhliadhna ; gun ghaoid bithidh 
ìad. 

14 Agus bithidh an tabhartas-bìdh 
do phlur measgta le h-oladh, tri deich- 
eamh earrannan air son gach tairbh 
do na tritairbh dheug, dà dheicheamh 
earrann air son gach reithe do'h da 
reithe, 

• 15 Agus deicheamh earranri air leth 
airson gach uain do na ceithir uain 
deug ; 

16 Agus aon mheann db no gabh- 
raibh chum ìobairt-pheacaidh,a thuill- 
eadh air an ìobairtJoisgte ghnàth- 
aichte, a tabhartas-bìdh, agus a tabh- 
artas-dibhe. • _ . 

17 Agus air an dara là bheir sibh 
seachad dà tharbh dheug òg, dà reithe, 
ceithir uan deug do'n cheud bhliadh- 
na gun ghaoid : 

18 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe air son nan 
tarbh, air son nan reitheachan, agus 
air son nan uar>, a rèir an àireimh, a 
reir a' ghnàtha ; 

• 19 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh chum lobairt-pheacaidh, a thuill- 
eadh air an ' ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabbartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe. 

20 Agus air an treas là aon tarbh 
deug, dà reithe, ceithiruain deugdo'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid.: • 

21 Agus bithidh an tabhaMas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibbe, air son 
nan tarbh, air son nan reitheachan, 
agus air son nan uan, a rèir an àir- 
eimh, a relr a' ghnàtha ; 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum 
iobaii-t-piieacaidh, a thuiueadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, "agus a 
tabhartas-bidh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

25 Agus air a' cheathramh là deich 
tairbh, dà reithe, agus ceitbir uain 
deug do'ri cheud bhliadhna gun 
ghaoid : 

21 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan 
tavbh, air son nan reitheachan, agus 
air BÒn nan uan, a r#r an àireirnh, a 
reÌT a' ghnàtha ; 

25 Agus aon mheann do na gabh- 
raibh ch um iobairt.pheacaidh, a thuill- 
eadh air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, a tabhartas-bìdh, agus a tabh- 
arta:>dibhe. 

2G Agus air a' chùigeadh là naoi 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain 
deug do'ri cheud phljadhna gun 
ghaoid : ' ,, 

27 Agus hithidh an tabhartas-bidh, 
agus an tabhartasan-dibhe, air son 
nan tarbh, air son nan reitheachan, 
agus air son nan uan, a reir an àir- 
eimh, a rèir a' ghnàtha ; 28 Agus aon bhoc-gaìbhre chum 
ìobairtpheacaidh, a thuilleadh air an 
iobairt-loisgte ghnàthaichte, agus ' a. 
tabhartas-bidh, agus a tabhartas-dibhe. 

29 Agus air an t-seathadh fa ochd 
tairbh, dàreithe, agus ceithir uain deug 
do'n cheud bhliadhna gun ghàoid i 

50 Agu's bithidh an tabhartas-bidh, 
agus an tabhartasan-dibhe, air son nan 
tarbh, air son nan reitheachan, agus 
air son nan uan, a rèir an àireimh, a 
rèir a' ghnàtha ; 

31 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìo- 
bairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, a tabh- 
artas-bìdh, agtrs a tabhartas-dibhe. 

32 Agus air an t-seachdamh là 
seachd tairbh, dà reithe, agus ceithir 
uain deug doii cheud bhlfadhna gun 
ghaoid : 

35 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe, air son 
nan tarbh, air son nan reitheachaUj 
agus air son nan uan, a rèir an àir- 
eimh, a rèir a' ghnàfha ; 

34 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìo- 
bairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, a tabh- 
artas-bidh, agus a tabhartas-dibhe. 

35 Agus air an ochdamh là bithidh 
àrd choimhthlonal agaibh : obair 
thràiUeil sam bith cha dean sibh air ; 

36 Ach bheir sibh seachad chiim 
ìobairt-loisgte, ìobairt a bheirear suas 
le teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'a 
Tighearn, àon tarbh, aon reithej 
seachd uain do'n cheud bhliadhna 
gun ghaoid: 

57 Biihidh an tabhartas-bidh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son an 
tairbh, air son an reithe, agusairson 
nan uan, a r£ir an àjreimh, a rèir a' 
ghnàtha ; 

58 Agus aon bhoc^gaibhre chum ìo. 
bairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
iobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a 
tabhartas-bidh, agus a tabhartas- 
dibhe. 

39 TXanithe sin ni sibh do'n Tigh. 
eama 'nur feillibh suidhichte, thuill- 
eadh air bhur bòidibh, agus bhur 
tabhartasan saor-thoile, air son bhur 
n-ìobairtean-loisgte, agus air son bhur 
tabhartasan-bidh, agus air son bhur 
tabhartasan-dibhe, agus air son bhur 
tabhavtasan-sith, 

40 Agus dh'innls Maois do chloinn 
Israeil a rèlr gach ni a, dh'àithn an 
Tigheama do MhaoJ9. 

CAIB. XXX. 

AGUS labhair Maois ri ceannardan 
nan treubh a thaobh chloinn Is- 
raeil, ag ràdli, Js e so an ni a dh'àithn 
an Tigheam, 

2 Ma bhòidlcheas dulne b6id do'n 
Tigheam, no ma mhionnaicheas e 
mionnan a cheangal 'anama le cean. 
gal, cha bhris e 'fhocal ; a rèir gach 
ni a thig a mach as a bheul, ni-e. 3 Mar an ceudna ma bhùidicheàs 
bean bòid do'n Tighearn, agus gu'n 
ceangail si i ffin le ceangal, agus i 

\ ann an tigh a h-athar 'na h-òige ; 

4 Agus gu'n chunn a h-athair a 
bòid, agus a ceangal leis an do chean- 
gail i a h-anam,agusgu'mfan a h-ath- 
air 'na thosd rithe, an sin seasaidh a 
bòidean iiile, agus seasaidh gach 
ceangal leis an do cheangail i a 
h-anarn. 

5 Ach ma chuireas a h-athair 'na 
h-aghaidh san là anhs an cluinn e, 

I cha seas aon d'a bòidibh, no d'a cean- 
glaichibh, leis an do cheangail i a 
h-anam ; agus maithidh ail Tighearna 
dh'i, a chionn gu'n do chuir a h-athair 
'na h-aghaidh. 

6 Agus ma bha idir fear-pbsda aice 
'nuair a bha bòidean oirre, no 'nuair a 
labhair i ni as a beul, leis an do chean- 
gaìì i a h-anam, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'f han e 'na thosd rithe san là anns ah 
cual' e i ; an sin seasaidh a bòidean, 
agus seasaidh a ceanglaichean leis an 
do cheangail i a h-anam. 

8 Ach ma chuireas a fear-pòsda 'na 
h-aghaidh san là anns an cluinn e i, an 
sin bheir e gu neò-bhrigh a boid a 
bhòidich i, agus an . ni a labhair i le 
'bìlibh, leis an do cheangail i a h-anam; 
agus bheir an Tighearna maitheanas 

9 Ach gach bòid bantraich, agus 
mnà dealaichte, leis an do cheangail i 
a h-anam, seasaidh i 'na h-aghaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh 
a fir, no ma cheangail ì a h-anam le 
ceangal maille ri mionnaibh, 

11 Agus gu'n cual' a fear e, agUs 
gu'n d*f han e 'na thosd rithe, agus hach 
do chuir e 'na h-aghaidh ; an sin 
seasaidh a hòidean uile, agus seasaidh 
gach ceangal leis an do cheangail i a 
h-anam. 

12 Ach ma chuir a fear gu tur air 
chùl iad san là anns an cual' e iad, an 
sin ge b'e ni a thàinig a mach as a 
beul a thaobh a bòidean, no thaobh 
ceangail a h-anama, cha seas e : chuir 
a fear air chùl iad, agus bheir an Tigh- 
eama maitheanas d'i. 

13 Na bòidean, agus na mionnan sin 
uile a cheanglas a chum an t-anam a 
chràdh, feudaidh a fear an daing- 
neachadh, no feudaidh a fear an cur 
air chùl. 

14 Ach ma dh'fhanas a fear gu tur 
'na thosd rithe, o là gu ià; an sin tha 
e a' daingneachadh a bòidean uile, no 
a ceanglaichean uiie, a ta oirre : tha e 
g"an deanamh seasmhach, a chionn 
gu'n d'fhan e 'na thosd rithe san là 
anns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e air chor sam 
bith air chùl iacl, an deigh dlia 'n 
cluinntìnn; ansingiùlainidheah-£LÌn- 
gidheachd-san. 

16 Is iad sin nareachdan a dh'àithn £XXl. 155 

an Tigheama do Mhaois, eadar duinè 
agus a bhean, eadar athair agus à 
nigheah, agus i fathast 'na h-òige ann 
an tigh a h-athar. 

CAIB. XXXI. 

AGUSlabhair an Tighearna ri Maois^ 
ag ràdh, 

2 Diol clann Israeil air na Midian- 
aich ; 'na dheigh sin cruinnichear 
chum do dhaoir.e thu. 

5 Agus làbhair Maois ris &h t-sluagh, 
ag ràdh, Rachadh cuid dibh fo'n 
armaibh churn a' chogaidh, agus 
imicheadh iad a chogadh an aghaidh 
nam Midianach, agus dìoladh iad an 
Tighearn air Midian. 

4 Cuiridh sibh mile do gach tcèibh, 
air feadh uile thièubhan Israeil, chum 
a' chogaidh. 

5 Mar sm thngadh a mach & mìltìbh 
Israeil, mìle do gach treibh, dà mhìle 
dheug armaichte chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chnm a' 
chogaidh, mile do gach treibh, iadsan 
agus Phinehas mac Eleasair an t-sag- 
airt, a chum a' chogaidh, leis na 
h -innealaibh naòmha 'na lhimh, agus 
na trompaidean gu sdideadh. 

7 Agus chog iad an aghaidh nam 
Midianach, mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois ; agus mharbh iad na 
firionnaich uile. 

8 Agus mharbh iad righrean Mhi- 
diain, a thuilleadh air a' chuid eile 
dhiubh a mharbhadh; eadhon Ebhi, 
agus Recem, agus Sur, agus Hur, agus 
Reba,cùigrighreanMhidiain: Balaam 
mac Bheoir mar an ceudna mharbh 
iad leis a' chlaidheamh. 

9 Agus thug clann Israeil leo mnài 
Mhidiain 'nam braighdibh, agus an 
clann bheag, agus thug iacl leo creach 
an sprèidh uile, agus an treudan uile, 
agus am maoin uile. 

10 Agus loisg iad am bailtean uile 
anns an robh iad a chòmhnuidh, agus 
an dùin uile le teine. 

11 Agus thug iad leo a' chreach 
uile, agus an cobhartach uile, eadar 
dhaoine agus ainmhidliean. 

12 Agus thug iad na braighdean, 
agus a' chreach, agus an cobhartach, 
gu Maois agus Eleasar an sagart, agus 
gu comhchruinneach chloinn Israeii, 
a chum a' chaimp aig còmhnardaibh 
Mhoaib, a ta làimh ri Iordan amfagiis 
do Iericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar 
an sagart, agus ceannardan a' chomh- 
chrvdnnich uile mach 'nan coinneamh 
an taobh a muigh do'n champ. 

14 Agus bha corrvdch air Maois ri 
luchd-riaghlaidh an t-sluaigh, ris na 
ceannardaibh air mhìltibh, agus na 
ceannardaibh air cheudaibh, a thainig 
o'n chogadh. 

15 Agus thubhairt Maois riu, An do 
ghlèidh sibh na mnài uile beò ? 

16 Feuch, thug iad sin air cloinnls- raeil, lecomhairle Bhalaaim,peacach- 
adh an aghaidh an Tighearn ann an 
aobhar Pheoir ; agus bha plàigh air 
feadh comhchruinnich an Tigheam. 

17 A nis uime sin marbhaibh gabh 
firionnach am measg na cloinne bige, 
agus marbhaibh gach bean d'am 
b'aithne fear le luidhe leis. 

18 Ach a' chlann bhan uile do nach 
b'aithne fear le luidhe leis, gleidhibh 
beò dhuibh fèm. 

19 Agus fanaibhse an taobh a muigh 
do"n champ seachd làithean : ge b'e 
mharbh neach air bith, agus ge b'e 
bhean ri neach a mharbhadh, glanaibh 
sibh fèin, agus bhur braighdean air an 
treas là, agus air an t-seachdamh là ; 

20 Agus glanaibh bhur n-eudach 
uile, agus gach ni a rinneadh dò 
chroicnibh, agus gach obair do fhionn- 
adh ghabhar, agus gach ni a rinneadh 
dofhiodh. 

21 Agus thubhairt Eleasar an sagart 
ris na fir-chogaidh a chaidh a mach a 
dh'ionnsuidh a' chatha, Is e so ordugh 
an lagha a dh'àithn an Tigheama do 
Mhaois : 

22 A mhàin an t-òr, agas an t-air- 
giod, an t-umha, an t-iarunn, an staoin, 
agus an luaidh an sgaraidh glanar e : agus gach ni 
nach fulaing an teine, bheir sibh fa'- 
near e dhol troimh *n uisge. 

24 Agus nighidh sibh bhur n-eu- 
dach air an t-seachdamh là, agus bith- 
jdh sibh glan, agus 'na dheigh sin thig 
sibh a stigh do'n champ. 

25 Agus labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

26 Gabh àireamh na creich a thog- 
adh, eadar dhuine agus ainmhidh, thu 
fein, agus Eleasar an sagart, agus 
priomh aithrìche a' chomhchruinnich ; 

27 Agus roinn a' chreach 'na dà 
earrainn ; eadar a' mhuinntir a ghabh 
an cogadh orra fein, a chaidh rnach 
do'n chath, agus eadar an comh- 
chruinneach uile : 

28 Agus tog cis do'n Tighearn o na 
firchogaidh, a chaidh mach do'n 
ohath : aon anam à cùig ceud, araon 
do na daoinibh, agus do'n bhuar, agus 
do na h-asail, agus do na caoraich. 29 Gabh e as an leth-s . ;>gu^ e do Eleasar an sagart, mar thabhartas- 
togta do'n Tighearn. 

30 Agus à leth chloinn Israeil, gabh- 
aidh tu aon chuibhrionn à. leth-oheud, 
do na daoinibh, do'n bhuar, do na 
b-asail, agus do na treudaibh, do gach 
ainmhidh, agus bheir thu iad do na 
Lebhitliich, a tha gleidheadh cùraim 
pàilliuin an Tigheam, 

51 Agus rinn Maois agus Eleasar an 
sagart mar a dh'àithn an Tigheama do 
Mhaois. 

52 Agus b'e an cobhartacb, eadhon a' chuid eile do'n chreich a ghlac na 
fir-chogaidh, sè ceud mìle, agus deich 
is tri richead mile, agus cuig mìle 
caora, 

53 Agus tri fichead agus dà mhìle 
dheug bò, 

54 Agus tri fichead agus aòn mhile 
asal, 

35 Agus dà mhile dheug 'ar fhich- 
ead anam san iomlan, do mhnaibh do 
nach b'aithne fear le luidhe Ieis. 

36 Agus bha 'n lethbu chuìbhrionn 
doibhsan a chaidh mach a chum a' 
chogaidh, ann an àireamh tri chèud 
mile, agus seachd mìle deug 'ar f hich- 
ead agus cùig ceud caora ; 

57 Agus b'i cis an Tigheama do na 
caoraich sè ceud agus tri fìchead agus 
cùig deug. 

38 Agus b'iad am buar sè mìle deng 
'ar fhichead : dhiubh so b'i cìs an Tigh- 
eama tri fichead 's a dhà-dheug. 

59 Agus b'iad na h-asail deich mile 
thar fhichead agus cùig ceud : dhiubh 
so b'i cis an Tigheama tri fichead agus 
a h-aon. 

40 Agus b'ìad anama nan daoine sè 
mìle deug : dhiubh so b'ì cìs an Tigh- 
eama dà anam dheug 'ar f hichead. 

41 Agus thug Maois a' chìs, eadhon 
tabhartas-togta an Tighearn, do E- 
leasar an sagart, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

42 Agus do leth chloinn Israeil, à 
roinn Maois o'n luchd chogaidh, 

45 ( A nis b'i *n leth a blmineadh do'n 
chomhchruinneach, tri cheud mìle, 
agus seachd mile deug 'ar f hichead 
agus cùig ceud caora, 

44 Agus sè mlle deug 'ar fhichead 
bò, 

45 Agus deich mile thar fhichead 
asal agus cùig ceud, 

46 Agus sè mìle deug anam,) 

47 Eadhon do'/i leth a bhuineadh do 
chloinn Israeil, ghabh Maois aon 
chuibhrionn à leth-cheud eadar dhuine 
agus ainmhidh, agus thug e iad do na 
Lebhithich, a bha gleidheadh cùraim 
pàilliuin anTigheama, mar a dh'àithn 
an Tigheama do Mhaois. 

48 Agus thàinig an luchd-riagh- 
laidh a blw. os ceann mhiltean ar» 
t-sluaigh, na ceannardan air mhìltibh, 
agus na ceannardan air cheudaibh,am 
fagus dò Mhaois : 

49 Agus thubhairt iad ri Maoìs, 
Ghabh do sheirbhisich aireamh nam 
fear-cogaidh a tlui foT làimh, agus cha 
'n'eìl duine dhinn air chal!. 

50 Uimesin thug sinn tabhartas a 
chum an Tigheama, gach fear na 
fhuair e do sheudaibh òir, eadhou 
slabhraidhean, agus usgraichean, 
f àinnean, cluas-fhailean, agus criosan, 
a dheanamh rtìte air son ar n-anaman 
an làthair an Tighearn. 

51 Agus ghabh Maois agus Eleasar 
an sagart an t-òr uatha, uile 'na sheUck' 
aibh oibriohte. 52 Agus b'e òr an tabhartais uile a 1 
thug iad seachad do'n Tighearn, o na 
ceannardaibh air mhiltibh, agus o na 
ceannardaibh air cheudaibh, sè mile 
deug, seachd ceud agus leth-cheud se- 
cel. 

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh cobh- 
artach, gach duine dha fèin.) 

54 Agus ghabh Maois agus Eleasar 
an sagart an t-òr o na ceannardaibh 
Eir mhìltibh, agus air cheudaibh, agus 
thug iad e gu pàilliun a' choimh- 
thionail, mar chuimhneachan do 
chloinn Israeil an iàthair an Tigh- CAIB. XXXII. 

ANIS bha aig cloinn Reubein agus 
cloinn Ghad ro-mhòran spreidhe : 
agus an uair a chunnaic iad fearann 
Iaseir, agus fearann Ghilead, feuch, 
bha 'n t-àite 'na àite sprèidhe : 

2 Agus thàinig clann Ghad, agus 
clann Reubein, agus labhair iad ri 
Maois, agus ri Eleasar an sagart, agus 
ri uachdaranaibh a' chomhchruinn- 
ich, ag ràdh, 

3 Atarot, agus Dibon, agus Iaser, 
agus Nimrah, agus Hesbon, agus El- 
ealeh, agus Sebam, agus Neho, agus 
Beon; 

4 Eadhon an dùthaich a hhuail an 
Tighearna roimh chomhchruinneaòh 
Israeil, is fearann e air son sprèidhe, 
agus tha sprèidh aig do sheirbhisich. 

5 Uime sin, ars' iadsan, ma fhuair 
Binn deadh-ghean a'd' shealladh, thug- 
ar am fearann so do d' sheirbhisich 
mar sheilbh, agus na toir sinn a null 
thar Iordan. 

6 Agus thubhairt Maois ri cloinn 
Ghad, agus ri cloinn Reubein, An 
teid bhur bràithrean gu cogadh, agus 
an suidh sibhse an so ? 

7 Agus c'ar son a bheir sibh mi- 
mhisneach do chridhe chloinn Israeil, 
a dhol a null do'n fhearann a thug an 
Tighearna dhoibh ? 

8 Mar so rinn bhur n-aithriche, 
'nuair a chuir mi iad o Chades-barnea 
a dh'amharc na tìre : 

9 'Nuair a chaidh iad suas gu 
gleann Escoil, agus a chunnaic iad 
am fearann, thug iad mi-mhisneach 
do chridhe chloinn Israeil, a chum 
nach rachadh iad a steach do'n f hear- 
ann a thug an Tighearna dhoibh. 

10 Agus las corruich an Tighearna 
san àm sin fèin, agus mhionnaich e, 
agràdh, 

11 Gu cinnteach cha 'n fhaic a 
h-aon do na daoinibh a fhàinig a nìos 
as an Eiphit, o fhichead bliadhna 
dh'aois agus os a cheann, am fearann 
a mhionnaich mi do Abraliam, do 
Isaac, agus do Iacob a chionn nach do 
lean iad mi gu h-iomlan ; 

12 Saor o Chaleb mac Iephuneh an 
Ceniseach, agus Iosua mac Nuin-: oir 
lean iadsan an Tighearna gu h-iomlan. XXII. 157 

13 Agus las corruich an Tighearn 
an aghaidh Israeil, agus chuir e air 
seacharaniad san fhàsach dà fhich- 
ead bliadhna, gus an deachaidh as 
do'n ghinealach sin uile a rinn olc an 
sealladh an Tighearn. 

14 Agus, feuch, tha sibhse air 
eirigh suas an àite bhur n-aithriche, 
gineal dhroch dhaoine, a mheudach- 
adh fathast mòr chorruich an Tigh- 
earna ri h-Israel. 

15 Oir ma thionndaidheas sibh air 
falbh o 'leantuinn-san, f àgaidh e fafh- 
ast uair eile san fhasach iad, agus 
sgriosaidh sibh an sluagh so uile. 

16 AgUs thàinig iad am fagus da, 
agus thubhairt iad, Togaidh sìnn 
maihnirean chaorach an so d'ar 
spreidh, agus bailtean d'ar cloinn 
bhig: 

17 Ach theid sinn fèin deas-arm- 
aichte roimh chloinn Israeil, gus an 
toir sinn iad d'an àite: agus ni ar 
clann bheag còmhnuidh sna bailtibh 
daingnichte air sgàth luchd-àiteach- 
aidh na tire. 

18 Cha phill sinn d'ar tighibh, gus 
an sealbhaich r.lann Israeilgach duine 
dhiubh 'oighreachd fein : 

19 Oir cha sealbhaich sinne maille 
riu-san an taobh eile do Iordan, no 
thall o sin ; a chionn gu'n do thuit ar 
n-oighreachd-<Jhuinne air an taobh so 
do Iordan a làimh na h-àird' an ear. 

20 Agus thubhairt Maois tìu, Ma ni 
sibh an ni so, ma theid sibh fo"r 
n-armaibh roimh an Tigheama gu 
cogadh, 

21 Àgus gu'n tèid sibh uile arm- 
aichte thar Iordan roimh em Tigh- 
earn, gus am fuadaich e mach a 
naimhdean as a làthair, 

22 Agus gu"n ceannsaichear am 
fearann am fianuis an Tigheama ; *na 
dhèigh sin pillidh sibh, agus bithidli 
sibh neò-choireach an làthair an Tigh • 
eara, agus an làthair Israeil, agus bith- 
idh am fearann so 'na sheilbh agaibh 
am fianuis an Tighearn. 

23 Ach mur dean sibh mar so,feuch, 
pheacaich sibh an aghaidh an Tigh- 
eam; agus bithibh einnteach gu'm 
faigh bhur peacadh a mach sibh. 

24 Togaibh bailtean d'ur cloinn 
bhig, agus mainnirean d'ur caoraich ; 
agus deanaibh an ni a chaidh mach as 
bhur beul. 

25 Agus labhair clann Ghad agus 
clann Reubein ri Maois, ag ràdh, Ni 
do sheirbhisich mar a ta mo Thigh- 
earn ag àithneadh. 

26 Bìthidh ar clann bheag, ar mnài, 
ar treudan agus ar sprèidh urle, an sin 
ann am bailtibh Ghilead ; 

27 Ach thèid do sheirbhisich thairìs, 
gach fear dhiubh armaichte chum 
cogaidh, roimh an Tighearna gu cafh, 
mar a tha mo thigheam ag ràdh. 

28 Agus fhug Maois aithne d'an 
taobh do Eleasar an sagart, agus do 158 AIRE 

losua raac Nuin, agus do phrìomh 
aithrichibh threubha chloinn Israeil : 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma 
thèid clann Ghad, agus clann Reu- 
feeiu a null maille ribh thar Icrdan, 
gach fear dhiubh armaichte gu cath an 
ìàthair an Tighearn, agus gu'n ceann- 
-saichear an tìr roimhibh, an sin bheir 
-sibh dhoibh fearrann Ghilead mar 
sheilbh s 

50 Ach mur tèid iad thairis maille 
rlbh armaichte, bithidh seilbh aca 
'nur measgfein ann an tir Chanaain. 

31 Agus fhreagair clann Ghad, ag- 
us clann Keubein, ag ràdh, Mar a ; 
thubhairt an Tigheama ri d' sheir- 
bhSsich, mar sin ni sinne. 

32 Thtìd sinn a null armaichte 
roimh an Tighearnado thìr Chanaain, 
a chum gu'm bi sealbh ar n-oigh- 
reachd againn air an taobh so do 
lordan. 

55 Agus thug Maois dhoibh, eaàìvon 
do chloinn Ghad, agus do chloinn 
Reubein, agus do leth thrèibh Mha- 
naseh, mhic Ioseiph, rìoghachd Shi- 
hoin irigh nan Amorach, agus rìogh- 
achd Og righ Bhasain, an tìr maille 
r'a bailtibh anns na criochaibh eadhon 
bailte na dùthcha rhu'n cuairt. 

34 Agus tliog clann Ghad Dibon, 
agus Atarot, agus Aroer, 

55 Agus Atrot, Sophan, agus Iaser, 
agus Iogbehah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-har- 
an, baiite daingnichte; agus mainnir- 
ean air son chaorach. 

57 Agus thog clann Reubein Hes- 
bon, agus Elealeh, agus Ciriataim, 

38 Àgus Nebo, agus Bai-meon, (air 
d'an ainmean a btu air an atharrach- 
adh,) agus Sibmah: agus thug iad 
ainmean eile do na bailtibh a thog 
iad. 

39 Agus chaidh clann Mhachir, 
mhic Mhanaseh,do Ghilead agus ghlac 
iad e, agus chuir iad à seilbh an t-Am- 
orach a bha ann. 

40 Ag-os thug Maois Gilead do 
Mhachir mac Mhanaseh ; agus ghabh 
e còmhnuidh ann. 

41 Agus chaidh Iaer mac Mha- 
naseh agus ghlac e a bhailte beaga, 
agus thug e Habhot-iair mar ainm 
orra. 

42 Agus chaidh Nobah agus ghlac 
e Cenat, agus a bhailte beaga, agus 
thug e Nobah mar ahim air, a reir 
'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 

/S ind so turusan chloinn Israeil, a 
chaidh mach à tìr na h-Eiphit, a 
Teir an armailtean, fuidh làimh Mhaoi: 
Egus Aaroin. 

2 Agus sgriobh Maois an dol a 
mach a rtìr an turusan, air àithne an 
Tighearn : agus is iad so an turusan, a 
rOir an dol a mach. 

3 Agus dh'imich iad o Rameses anns a' cheud mhlòs, air a' chuigèàdh 
là deug do'n cheud mhios : air an lk 
màireach an deigh na càisge chaidh 
clann Israeil a mach le làimh àird ann 
an sealladh nan Eiphiteach uile. 

4 (Oir dh'adhlaic na h-Eiphitich an 
ceud-ghin uile, a bhuail an Tigheam 
'nam measg : air an diathan mar aft 
ceudnà chuir an Tighearna breith- 
eanas art gnìomh.) 

5 Agus dh'imich clann Israeil o 
Rarfleses, agus champaich iad ann an 
Sncot. 

C Agus dh'imich iad o Shucot, agus 
champaich iad ann an Etam, a tìia 
ann an iomall an fhàsaich. 

7 Agus dh'imich iad Etam, agus 
phill lad a rìs gu Pihahirot, a ta fa 
chomhairBhaal-sephoin: aguschamii- 
aich iad fa chomhair Mhigdol. 

S Agus dli'imich iad o chomhair 
Phihahirot, agus chaidh iad troimh 
mheadhon na fairge do'n fhasach, 
agus dh'imich iad astar thri làithean 
ann am f àsach Etaim, agùs champaich 
iad ann am Màrah. 

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah, ag» 
us thàinig iad gu h-Elim : agus ann 
an Elim bha dà thobar dheug uisge, 
agus deich agus tri fichead craobh 
phailme ; agus champaich iad an siii. 

10 Agus dh'imich iad o EHm, agus 
champaich iad làimh ris a' mhuh* 
ruaidh. 

11 Agus dh'imich iad o'n mhuir 
ruaidh, agus champaich iad anu am 
f àsach Shìn. 

12 Agus dh'irnich iad è. fàsach 
Shin, agus champaich iad ann an 
Dophcah. 

13 Agus dh'imich iad o Dhophcah, 
agus champaich iad ann an Alus. 

14 Agus dh'imich iad o Alus, agus 
champaich iad ann an Rephidim,'far 
hach robh uisge aig an t-sluagh ^a òl. 

15 Agus dh'imich iad o Rephidim, 
agus champaich iad ann am fàsach 
Shinai. 

16 Agus dh'ìmich iad o fhàsach 
Shinai, agus champaich iad ann ah 
Cibrot-hataabhah. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot- 
hataabhah, agus champaich iad ann 
an Haserot. 

18 Agus dh'imich iad o Hasefot, 
agus champaich iad ann an P.itmah. 

19 Agus dh'imich iad o Ritmah, 
agus champaich iad ann an Rimon- 
pares. 

20 Agus dh'imich iad o Rimon- 
pares, agUs champaich iad ann an 
Libnah. 

21 Agus dh'imich iad o Libnah, ag- 
us champaich iad ann an Risah. 

22 Agus dh'imich iad o Kisah, ag- 
us champaich iad ann an Cehelatah. 

23 Agus dh'imich iad o Chehela- 
tah, agus champaich iad ann an sliabh 
Shapher. 

24 Agus dh'imich iad o shliabh CAIB. XXXIV. 159 Shapher, agus champaich iad ann an 
Haradah. 

25 Agus dh'imich iad o Haradah, 
agus chainpaich iad ann am Mache- 
lòt. 

26 Agus dh'imich iad o Mhachelot, 
agus champaich iad ann an Tahat. 

27 Agus dh'imich iad o Thahat, 
agus champaich iad ann an Tarah. 

28 Agus dh'imieh iad o Tharah, 
agus champaich iad ann am Mitcah. 

29 Agus dh'imich iad o Mhitcah, 
agus champaich iad ann an Hasmo- 
nah. 

30 Agus dh'imich iad o Hasmonah, 
agus champaich iad ann am Moserot. 

51 Agus dh'imich iad o Mhoserot, 
agus champaich iad ann am Bene- 

32 Agus dh'imich iad o Bhene- 
iaacan, agus champaich iad ann an 
Hor-hagidgad. 

35 Agus dh'imich iad o Hor-hagid- 
gad, agus champaich iad ann an Iot- 
batah. 

34 Agus dh'imich iad o Iot-batah, 
ag-us champaich iad ann an Ebron- 
ah. 

55 Agus dh'imich iad o Ebronah, 
agus champaich iad ann an Esion- 
gaber. 

56 Agus dh'imich iad o Esion-gaber, 
sgus champaich iad ann am fàsach 
Shin :i«eso Cades. 

57 Agus dh'imich iad o Chades, ag- 
us champaich iad ann an sliabh Hor, 
ann an iomall fearainn Edoim. 

58 Agus chaidh Aaron an sagart 
suas gu sliabh Hor, air àithne an Tigh- 
earn, agus fhuair e bàs an siu, anns 
an dà f hicheadaroh bliadhna an dèigh 
do chloinn Israeil teachd a mach <i tìr 
na h-Eiphit, air a' cheud là do'n chùig- 
eadh mìos. 

39 Agus bha Aaron ceud agus fich- 
ead agus tri bliadhna dh'aois, an uair 
a dh'eug e ann an sliabh Hor. 

40 Agus chuala righ Arad an Ca- 
naanach (a bha chòmhnuidh san àirde 
deas ann an tir Chanaain) mu theachd 
chloinn Israeil. 

41 Agus dh'imich iad o shliabh Hor, 
agus ehampaichiad ann an Salmonah. 

42 Agus dh'imich iad o Shalmonah, 
agus champaich iad ann am Punon. 

45 Agus dh'imich iad o Phunon, 
agivs champaich iad ann an Obot. 

44 Agus dh'imich iad o Obot, agus 
champaich iad ann an Iieabarim, ann 
an crìch Mhoaib. 

45 Agus dh'imich iad o Iim, agus 
champaieh iad ann an Dibon-gad. 

46 Agus dh'imich iad o Dhibon-gad, 
agus champaieh iad ann an Almon- 
diblataim. 

47 Agus dh'imich iad o Almon- 
. diblataim, agus champaich iad ann 

an sleibhribh Abarim, fa chomhair 
Kebo. 

48 Agus dh'imich iad o shleibhtibh Abarim, agus champaich iad arm an 
còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri lor- 
dan amfagus do Iericho. 

49 Agus champaich iad làimh ìa 
Iordan, o Bhet-iesimot ecùlhtm gu Abel- 
sitim, ann an còmhnardaibh Mhoaib. 

50 Agus labhair an Tighearna ri 
Maois ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
làimb. ri Iordan am fagus do Iericho, 
agràdh, 

51 Labhair ri cloinn Israeil, agas 
abair riu, 'Nuair a thèid sibh a null 
thar Iordan, do thir Chanaairt ; • 

52 An sin fògraidh sibh a maeh 
uile luchd-àiteàchaidh na t'rre as bhur 
fianuis, agus cuiridh sibh as d'an 
dealbhan uìlè, agus sgriosaidh sibh an 
coslais leaghta uile, agus f àsaichidh 
sibh an ionadan àrda uile. 

53 Agus cuiridh sibh à seilbh luchcl- 
àiteaihaidh an f hearainn, agus ni sibh 
còmhnuidh ann : oir thug mise dhuibh 
am fearann i^a shealbhachadh. 

54 Agus roinnidh sibh am fearann 
le crannchur mar o^hreachd am 
measgbhurteaghlaichean: dhoibhsan 
a's lionmhoire bheir sibh an oigh- 
rèachd a's mò, agus dhoibhsan a^ 
teirce bheir sibh an oighreachd a's 
lugha : bithidh oighreaelìd gach duine 
san àit anns an tuit a chrannchur ; a 
rèir treubha bhur n-aithriche seal- 
bhaichidh sibh. 

55 Ach mur fògair sibh a mach 
luchd-àiteachaidh an fhearainn as 
bhur fianuis, an sin bithidh iadsan 
duibh d'an leig sibh fuireach, 'nan 
scolbaibh 'nur sùilean, agiis 'nam bior- 
aibh 'nur taobhan, agus cuiridh iad 
campar oirbh san fhearann auns am 
bi sibh a chòmhnuidh. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuain- 
ich mi a dheanamh riu-san, gu'a dean 
mi ribhse, 

CAIB. XXXIV. 

AGUS labhair an Tigheama ri 
Maois, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a thig sibh do thal- 
amh Chanaain, (w e so am fearann a 
thuiteas oirbh mar oighreachd, eadhon 
fearann Chanaain maille r'a chrìoch- 
aibh) 

5 An sin bithidh bhur cearn deas o 
fhàsach Shin, leth ri crìch Edoim, ag- 
us is i bhur crìoch mu dheas fìor 
iomall na fairge saillte a làiroh na 
h-àird' an ear. 

4 Agus pillidh bhur crìoch o'n 
taobh mu dheas gu direadh Acrabim, 
agus theid i air a h-aghaidh gu Sin ; 
agus bithidh a dol a mach o'n taohh 
mu dheas gu Cades-barnea, agus gabh - 
aidh i roìmpe gu Hasar-adar, agus 
thè'id i air a h-aghaidh gu h-Asmon : 

5 Agus bheir a' chrioch cuairt o 
Asmon gu amhainn na h-Eiphit, agus 

i bithidh a dol a mach aig an fhairge. 

6 Agus o tìiaobh na crich' an iar. bithidh agaibh eadhon an fhairge 
mhor mar chrlch : bithidh a' chrìoch 
so 'na crich dhuibh air an làimh an 
iar. 

7 Agus is i so bhur crìoch air an 
làimh mu thuath : o'n f hairge mhòir 
comharaichidh sibh dhuibh fein gu 
sliabh Hor. . 

8 O shliabh Hor comharaichidh 
sibh bhur crloch gudol a stìgh Hamait; 
agus bithidh dol a mach na crìche gu 
Sedad. , , . 

9 Agus gabhaidh bhur crìoch roimpe 
gu Siphron, agus bithidh a dol a mach 
aig Hasarenan ; is i so bhur crìoch mu 
thuath. ' , ,, ./,_' «! 

10 Agus comharaichidh sibh bhur 
crìoch air an taobh an ear o Hasar- 
enan gu Sepham. 

11 Agus the'id a' chnoch sios o 
Shepham gu Riblah, air an taobh an 
ear do Ain ; agus theid a* chriochsios, 
agus ruigidh i gu taobh fairge Chine- 
ret, a làimh na h-àird' an ear. 

12 Agus thèid a' chrioch sìos gu 
Iordan, agus bithidh a dol a mach aig 
a* mhuir shaillte: is e so bhurfearann 
le 'chrìochaibh mu'n cuairt. 

13 Agus dh'àithn Maois do chlomn 
Israeil, ag ràdh, Is e so am iearann a 
shealbhaicheas sibh le crannchur, a 
dh'àithn an Tighearna thoirt do na 
naoi tveubhan, agus do'nleththrèibh. 

14 Oir fhuair treubh chloian Reu- 
bein an oighreachd, a rèir tighe an 
aithriche, agus treubh chloinn Ghact 
a relr tighe an aithriche; agus fhuarr 
leth thrèibh Mhànaseh an oigh- 
reachd. 

15 Fhuair an dàthreubh agus an 
leth threibh an oighreachd air an 
taobh so do Iordan am fagus do Ieri- 
cho, a làimh na h-àird'an ear, leth ri 
èirigh na grèine. 

16 Agus labhair an Tighearna n, 
Maois, ag ràdh, ' 

17 Is iad so ainmeanna nan daome 
a roinneas am fearannduibh : Eleasar 
an sagart, agus Iosua mac Nuin. 

18 Agus- gabhaidh sibh aon cheann- 
ard do gach trèibh, a roinn an f hear- 
ainn mar oighreachd. 

19 Agus is iad so ainmeanna nan 
daoine : Do thrèibh Iudah, Caleb mac 
Iephuneh. 

20 Agus do thrèibh chloinn Shi- 
meoin, Semuel mac Amihuid. 

21 Do thre'ibh Bheniamin, Elidad 
mac Chisloin. ; . 

22 Agus ceannard tìf^ibhe chlomn 
Dhan, Buci mac Iogli. 

23 Ceannard chloinn Iòseiph, air 
son tre"ibhe chloinn Mhanaseh, Haniel 
mac Ephoid. ' ., , /,', . 

24 Agus ceannard trÈibhe chloinn 
Ephraim, Cemuel mac Shiphtain. 

25 Agus ceannard trèibhe chloinn 
ShebuUÌin, Elisaphanmac pharnaich. 

26 Agus ceannard trèibhe chloitìn 
Isachair, Paltiel mac Asain. 27 Agus ceannard tre"ibhe chloihn 
Aseir, Ahihud mac Shelomi. 

28 Agus ceanriard trèibhe chloinn 
Naphtali, Pedahel mac Amihuid. 

29 /* iad sin iadsan d'an d'àithn an 
Tigheam an oighreachd a roinn do 
chloinn Israeil ann an tìr Chanaain. CAIB. XXXV. 

AGUS labhair an Tighearna ri 
Maois ann an còmhnardaibh 
Mhoaib, làimh ji Iordan am fagus do 
Iericho, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a 
thabhairt do na Lebhithich, do oigh- 
reachd'an seilbh, bailte gu còmhnuidh 
a ghabhail annta : agus bheir sibh mar 
an ceudna do na Lebhithich fearann 
comh-roinn d'am bailtibh mu'n cuairt 
orra. 

5 Agus bithidh na bailtean aca gu 
còmhnuidh a ghabhail annta, _ iagu 
bithidh am fearann comh-roinn air son 
an spre"idhe, agus air son am maoin, 
agus air son an ainmhidhean uile. 

4 Agus ruigidh fearann comh-roinn 
nam bailtean, a bheir sibh do na Le- 
bhithich, a mach o bhalla a' bhaile a 
mile làmh-choille mu'n cuairt. 

5 Agus tomhaisidh sibh o'n leth a 
muigh do'n bhaile air an taobh an ear 
dà mhìle làmh-choille, agus air an 
taobhmudheas dà mhilelàmh-choille, 
agus air an taobh an iar dà mhile 
làmh-choille, agus air an taobh mu 
thuath dà mhile làmh-choille ; agus 
bìthidhdam baile sa' mheadhon : bith- 
idh so dhoibh 'na f hearann comh-roinn 
d'am bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean a 
bheir sibh do na Lebhithich, l)ithicUi 
sè bailte chum dìdein, a dh'orduicheas 
sibh air a shon-san a mharbhas duine, 
chum gu'n teich e an sin : agus riu- 
saii cuiridh sibh dà bhaile 's dafhich- 
ead. 

7 Mar so is iad na bailte sin uile a 
bheir sibh do na Lebhithich,ochd ag 
us.dà f hichead baile : iad sin blieir sibh 
seachad agus am fearann comh-roinn. 

8 Agus bithidh na bailtean a bheir 
sibh seachad do sheilbh chloinn Is- 
raeil: uatha-san aig am bheil mòran, 
bheir sibh mòran ; ach uatha-san aig 
am bìieil beagan, bheir sibh beagan ; 
bheÌT gach aon d'a bhailtibh do na Le- 
bhithich, a rèir 'oighreachd a ta e a' 
sealbhachadh. 

9 Agus labhair an Tighearna n 
Maois, ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus 
abair riu, 'Nuair a bhios sibh air teachd 
thar Iordan do thìr Chanaain, 

11 An sin orduichidh sibh dhuibh 
fein bailte, gubhi'nambailtibhdidein 
clhuibh, a chum gu'n teich am marbh- 
aiche an sin, a mharbhas neach an 
ain-f hios. ' 

12 Agus bithidh iad duibh 'nam 
bailtibh a chvim didein o*n dioghaltair ; cair. xxxvr. 161 a ehum nach basalch esan a mharbhas | 
duine, gus an seas e an làthair a' 
chomhchruinnich ann am breitheana,- . 

13 Agus do na bailtibh sin a bh i 
sibh seachad, bithidh sè bailtean 
agaibh a chum dìdein. 

14 Bheir sibh seachad tri bailtean 
aìr an taobh so do Iordan, agus tri 
bailte bheir sibh seachad ann an tìr 
Chanaain, a bhios 'nam bailtibh dl- 

1 dein. 

15 Bithidh na sè bailte sin 'nan dl- 
| dein, araon do chloinn Israeil, agus 
| do'n choigreach, agus dhasan a bhios 

air chuairt 'nam measg ; a chum gu'n 
teich gach neach an sin, a mharbhas 
duine gun f hlos. 

16 Agus ma bhuaileas se ele h-inn- 
eal iaruinn, (air chor as gu'm bàsaich 
e,) is mortair e : cuirear gu cinnteach 
am mortair gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach 
a thilgeadh (a dh'fheudas a hhàs a 
thoirt,) agus gu'm bàsaich e, is mortair 
e : cuirear gu cinnteach am mortair 
gu bàs. 

18 No ma bhuaileas se è le làmh- 
bhall fiodha (a dh'fheudas a bhàs a 
thoirt,) agus gu'm faigh e bàs, is mort- 
air e : cuirear gu cinnteach am mort - 
air gu bàs. 

19 Marbhaidh dloghaltair na fola ( 
fèm am mortair : an uair a choinn 
icheas se e, marbhaidh se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre 
fhùath, no ma thilgeas e nì sam bith 
air am plaid-luidhe, air chor as gu'm 
faigh e bàs ; 

21 No ma bhuaileas se e le a làimh 
ann an naimhdeas, air chor as gu'm 
faigh e bàs ; cuirear e?an a bhuail e 
gun teagarah gu bàs; oir is mortaire: 
marbhaidh dìoghaltair na fola am 
mortair, an uair a choinnicheas se e. 

22 Ach ma thug e urchuir dha gu 
h-obann gun naimhdeas, no ma thilg 
e ni sam bith air gun phlaid-luidhe ; 

23 No le cloich sam bith, a dh'- 
fheudas bàs duine a thabhairt, gun e 
'g a f haicinn, agus gu'n do thilg e air 
i, air chor as gu'm faigh e bàs, agus 
nach bu namhaid da e, agus nach 
d'iarr e a chron ; 

24 An sin bheir an comhchruinneach 
l breth eadar am marbhaiche agus 

dkoghaltair na fola, a rèir nam breith- 
eanas sin : 

25 Agus saoraidh an comhchruinn- 
each am marbhaiche à làimh dìogh- 
altair na fola, agus cuiridh an comh- 
chruinneach air ais e do bhaile a dhì- 
dein, gus an do theich e : agus fanaidh 
e ann gu bàs an àrd-shagairt, a dh'- 
ungadh leis an oladh naoimh. 

26 Ach ma thig am marbhaiche 
uair air bith an taobh a mach do chrìch 
baile a dhìdeìn, gus an do theich e baile a dtùdein, agus gu'm inarbh dloghaltair na fola am marbhaiche ; 
cha bhi e ciontach do f huil : 

28 A chionn gu'm bu chòir dha 
fuireach dnn am baile a dhìdein gu 
bàs an àrd-shagairt ; ach an deigh bàis 
an àrd-shagairt, pillidh am marbh- reachd breitheanais dhuibh, air feadh 
bhur ginealacha, 'nur n-àitibh-còmh- 
nuidh uilè. 

30 Ge b'e mharbhas neach sam bith, 
cuirear am mortair gù bàs le beul 
fhianuisean: ach chatoir aonfhianuis 
teisteas an aghaidh neach sam bitli a 
chum a chur gu bàs. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam 
bith air son anama mortair, a tha 
ciontach do bhàs ; acb. cuirear gu 
cinnteach gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam 
bith air a shon-san a theich do bhaile 
a dhìdein, a chum gu'n tigeadh e ris 
a ghabhail còmhnuidh san fhearanHj 
gu bàs an t-sagairt. 

53 Mar sin cha truaill sibh ara 
fearann anns am bheil sibh ; oir truaill- 
idh fuil am fearann, agus cha 'n'eil e 
'n comas am feàrann a ghlanadh do'n 
f huil a dhoirteadh ann, ach le fuil an 
ti a dhòirt i. 

34 Na salaichibh uime sin am 
fearann anns am bi sibh a chòmh- 
nuidh, anns am bheil mise a'm' 
chòmhnuidh : a chionn gu bheil mise 
an Tighearn a'm' chòmhnuidh am 
meadhon chloinn Israeil. 

CAIB. XXXVI. 

AGUS thàinig priomh aithriche 
theaghlaiche chloinn Ghilead, 
mhic Mhachir, mhic Mhanaseh, do 
theaghlaichibh mhac Ioseiph, am fag- 
us, agus labhair iad an làthair Mhaoi*, 
agus an làthair nan ceannard, eadìion 
priomh aithriche chloinn Itraeil ; 

2 Agus thubhairt iad, Dh'àithn àn 
Tighearna do m' thigheam am fearann 
a thoirt mar oighreachd le crannchujf 
do ch'.oinn Israeil, agus dh'àithneadh 
do m' thigheama leis an Tighearn, 
oighreachd ar bràthar Shelophehaid a 
thoirt d'a nigheanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad ri h-aon do 
mhic nan treubh eile do chloinn Is- 
raeil, an sin bheirear an oighreachd-san 
o oighreachd ar n-aithriche, agus cuir- 
ear i ri oighreachd na totèihhe d'an 
gabhar iad: mar sin bheirear i o 
chrannchur ar n-oigbreachd-ne. 

4 Agus an uair a bhios an iubile 
ann do chloinn Israeil, an sin cuirear 
an oighreachd ri oighreachd na tr<2ibhe 
gus an do ghabhadh iad: mar sin 
bheirear an oighreachd-san airfalhh o 
oighreachd tlire'ibhe ar n-aithriche, 

5 Agus dh'àithn Maois do chloinn 
Israeil, a rfir focail an Tighearn, ag 
ràdh, Is ceart a labhair treubh mhac 
Ioseiph. 162 DEUTERONOMI. 6 Js e so an ni a dh'àithn an Tigh- 
earna thaobh nigheana Shelophehaid, 
ag ràdh, Pòsadh iad an neach a's àill 
leo ; a mhàin ri teaghlach thrèibhe an 
aithriche pòsaidh iad. 

7 Mar sin cha'n atharraich oigh- 
reachd chloinn Israeil o thrèibh gu 
trèibh ; òir dlùth-leanaidh gach duine 
do chloinn Israeil ri oighreachd trèibhe 
'aithriche. 

8 Agus bithidh gach nighean, a 
shealbhaicheas oighreachd ann an 
treibh sam bith do chloinn Israeil, 'na 
mnaoi aig aon do theaghlach treibhe 
a h-athar, a chum gu meal clann Is- 
raeil gach duine dhiubh oighreachd 
'aiihriche, 

9 Ni mò dh'atharraicheas an oigh- 
reachd o aoa treibh gu trelbh eile; | ach dlùth-leanaidh gach duine do 
> threubhaibh chloinn Israeil r'a oigh- 
i reachd fèin. 
i 10 Eadhon mar a dh'àithn an Tigh- 

earna do Mhaois, mar sin rinn nigh- 

eana Shelophehaid : 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, ag- 
us Hoglah, agus Mllcah, agus Noah, 
nigheana Shelophehaid, ri mic bhrà- 
thar an athar. 

12 Phòsadh iad ri jir do theagh- 
laichibh mhac Mhanaseh mhic Ioseiph, 
agus dh'fhan an oighreachd ann an 
trèibh teaghlaich an athar. 

13 Is iad sin na h-àitheantan agus Israeil ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
làimh ri Iordan amfagus do Iericho. DEUTER0N0MI. CAIB. I. 

riad so na briathran a labhair 
Maois ri h-Israel uile, air an taobh 
8o do Iordan san fhàsach, anns a' 
chòmhnard fa chomhair na mara 
ruaidhe, eadar Paran, agus Tophel, ag- 
vts Laban, agus Haserot, agus Disahab. 

2 ( Tha asdar aon là deug o Horeb, 
rathad slèibh Sheir, gu Cades-bamea.) 

3 Agus anns an dà fhicheadamh 
bliadhna, anns an aon mhìos deug, air 
a' cheud là do'n mhìos, labhair Maois 
ri cloinn Israeil, a reir nan uile nithe 
a dh'àithn an Tighearna dha d'an 
taobh; 

4 An deigh dha Sihon righ nan 
Amorach a mharbhadh, a bha chòmh- 
nuidh ann an Hesbon, agus Og righ 
Bhasain, a bha chòmhnuidh aig Asta- 
rot ann an Edrei, 

5 Air an taobh so do Iordan, ann 
an tìr Mhoaib, thòisich Maois air an 
lagh so chur an ceill, ag ràdh, 

6 Labhair an Tighearn ar Dia ruinn 
ann an Horeb, ag ràdh, Ghabh sibh 
còmhnuidh fada gu leòr san t-sliabh 

7 Pillibh agus gabhaibh bhur turus, 
agus rachaibh a chum sleibh nan 
Amorach, agus a chum nan ionadan 
nUe am fagus da anns a' chòmhnard, 
anns a' mhonadh, agus anns an t-srath, 
agus mu dheas, agus ri taobh nafairge, 
gu fearann nan Canaanach, agus gu 
Lebanon, a dh'ionnsuidh na h-aimhne 
mnire, aimhne Euphrates. 

8 Feuch, chuir mi 'n tir roimhibh ; 
rachaibh a steach, agus sealbhaichibh 
am fearann a mhionnaich an Tigh- 
eama d'ur n-aithrichibh, Abraham, 
Isaac, agus Iacob, gu'n tugadh e dhoibh 
e, agus a'an sUochd 'nan deigh. 9 Agus labhair mi ribh san àm sìn, 
ag ràdh, Cha 'n urrainn mise bhur 
gìùlan a'm' aonar : 

10 Rinn an Tighearna bhnr Dia 
lìonmhor sibh, agus, feuch, tha sibh 
an diugh mar reulta nèimh a thaobh 
lìonmhoireachd. 

11 (Gu deanadh an Tighearna, Dia 
bhur n-aithriche, sibh mìle uair ni's 
lìonmhoire na tha sibh, agus gu'm 
beannaicheadh e sibh, mar a gheaU e 
dhuibh!) 

12 Cionnus is urrainn mise leam 
fein bhur dragh a ghiùlan, agus bhur 
n-eallach, agus bhur comhstri ? 

13 Gabhaibhse dhuibh fèin daoine 
glic agus tuigseach, agus aithnichte 
'nur treubhaibh, agus ni mise iad "nan 
ceannardaibh oh-bh. 

14 Agus fhreagair sibh mi, agus 
thubhairt sibh, Tlia an ni a labhair 
thu maith dhuìnne r'a dheanamh. 

15 Agus ghabh mi cinn bhur treu« 
bhan, daoine glic, agus aithnichte, 
agus rinn mi iad "nan ceannardaibh 
oirbh, 'nan uachdaranaibh mhilte, ag- 
us 'nan uachdaranaibh cheuda, agU3 
'nan uachdaranaibh leth-cheuda, agus 
'nan uachdaranaibh dheichnear, agus 
'nan luchd-riaghlaidh am measg bhur 
treubhan. 

16 Agus dh'àithn mi d'ur breith- 
eamhnaibh san àm sin, ag ràdh, Eisd. 
ibh ris na cùisean a bliios eadar bhuy 
bràithrean, agus thugaibh breth cheart 
eadar gach duine agus a bhràthair, 
agus an coigreach a ta maille ris. 

17 Cha bhi suim agaibh do neach 
seach a chèile ann am breitheanas; 
ris a' bheag èisdidh sibh co mhaith is 
ris a' mhòr; cha bhi athadh olrbh 
roimh ghnùis duine, oir U le Dia a' bhreth : agiis a' chùis a bhios ro- 
chruaidh oirbh, bheir sibh a m' ionn- 
Euidhs', agus èi.ìdidh mise rithe. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh san 
àm sin na h-uile nithe bu chòir 
dhuibh a dheanamh. 

19 Agus an uair a dh'fhalbh sinn o 
Horeb, chaidh sinn troimh an fhàsach 
mhòr agus uamhasach sin uile, a 
chunnaic sibh air slighe slèibh nan 
Amorach, a r&x mar a dh'àitlm an 
Tighearn ar Dia dhuimi ; agus thàinig 
6inn gu Cades-barnea. 

20 Agus thubhairt mi ribh, Tha 
sibh air teachd gu sliabh nan Amor- 
ach, a tha 'n Tighearn ar Dia a' tabh- 
airt dhuinn. 

21 Feuch, chuir an Tighearna do 
Dhia am fearann romhad, imich suas, 
6ealbhaich e, a rèir mar a thubhairt 
an Tigheama Dia t'aithriche riut; na 
biodh eagal ort, agus na bjodh fait- 
cheas ort. 

22 Agus thàinig sibh am fagus 
domhsa gach aon agaibh, agus thu- 
hhairt sibh, Cuireamaid daoine romh- 
ainn, agus rannsaicheadh iad a mach 
dhuinn am fearann, agus thugadh iad 
lìos d'ar n-ioimsuidh a rìs ciod an 
t-slighe air an ttìd sinn suas, agus ciod 
na bailte gus an tig sinn. 

25 Agus thaitinn a' chainnt rium 
gu maith ; agus ghabh mi dà f hear 
dheug dhibh, aon f hear asgach trèibh. 

24 Agus thionndaidh iad, agus 
chaidh iad suas do'n t-sliabh, agus 25 Agus ghabh iad 'nan làimh do 
thoradh an f hearainn, agus thug iad 
a nuas e d'ar n-ionnsuidh-ne, agus thug 
lad fios duinn a rìs, agus thubhairt 
iad, Is maith am fearann a tha 'n 
Tighearn ar Dia a' tabhairt dhuinn. 

26 Gidheadh, cha b'àill leibh dol 
suas, ach chuir sibh an aghaidh àithne 
an Tigheama bhur Dè. 

27 Agus rimi sibh gearan 'nur bùth- 
aibh, agus thubhairt sibh, A chionn 
gu'm b'fhuathach leis an Tigheama 
6inn, thug e mach sinn & tìr na h-Ei- 
phit, gu'r toirt thairis do làimh nan 
Amorach, a chur as duinn. 

28 C'àit an tèid sinn suas ? Chuir 
ar bràithrean ar cridhe fuidh mhi- 
mhisnich, ag ràdh, Tha 'n sluagh ni's 
mò agus ni's àirde na sinne ; tha na 
bailtean mòra, agus daingnichte suas 
gu nèamh, agus os bàrr, chunnaic 
sinn mic nan Anacach an sin. 

29 An sin thubhairt mi ribh, Na 
biodh geilt oirbb, no eagal rompa. 

30 An Tigheama bhur Dia, a tha 
dol roimhibh, cogaidh esan air bhur 
son, a reir nan uile nithe a rinn e air 
bhur son san Eiphit fa chomhajr bhur 
sùl. 

31 Agus anns an f hasach, far am 
faca tu cionnus a ghiùlain an Tigh- 
earna do Dhia thu, mar a ghiùlaineas duine a mhac, san t-slighe sìn uile aii 
an deachaidh sibh, gus an d'thàinig 
sibh do'n àite so. 

52 Gidheadh san ni so cha do chreid 
sibh an Tigheama bhur Dia, 

33 Adh'imichroimhibhsant-slighe, 
a rannsachadh a mach àite dhuibh gus 
'ur bùthan a shuidheachadh ann, ann 
an teine san oidhche, a nochdadh 
dhuibh ciod an t-slighe air an imich- 
eadh sibh, agus ann an neul san là. 

34 Agus chual' an Tighearna fuaim 
bhur briathran, agus bha corruich air, 
agus mhionnaich e, ag ràdh, 

35 Gu cinnteach cha'n f haic a h-aon 
do dhaoinibh a' ghinealaich uilc so am 
fearann maith sin, a mhionnaich mise 
gu'n tugainn d'ur n-aithrichibh, 

56 Saor o Chaleb mac lephuneh ; 
chi esan e, agus dhasan bheir mi am 
fearann air an do shaltair e, agus d'a 
chloinn, a chionn gu'n do lean e "n 
Tigheama gu h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha fearg aig an 
Tighearna riumsa air bhur sgàth; ag 
ràdh, Clia tèid thusa fèm a steach an 
siin. 

58 Ach Iosua mac Nuin, a tha "na 
sheasamh a'd' làthair, thtìid esan a 
steach an sin. Thoir misneach dha ; 
oir bheir e air Israel a shealbhachadh. 

59 Agus bhur leanbana a thubhairt 
sibh gu'm biodh iad 'nan creich, agus 
bhur claim, aig nach robh san là ud 
eòlas air maith seach olc, theid iadsan 
a steach an sin, agus dhoibhsan bheir 
mi e, agus sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, plllibh, ag- 
us gabhaibh bhur turus do'n f hàsach, 
air slighe na mara maidhe. 

41 An sin fhreagair sibh agus thu- 
bhairt sibh ritun, Pheacaich sinn an 
aghaidh an Tigheam, thèid sinn suaa 
agus cogaidh sinn, a reir nan uile 
nithe a dh'àithn an Tigheam ar Dia 
dhuinn. Agus chrioslaich sibh oirbh 
gach fear agaibh 'airm chogaidh, agus 
bha sibh ullamh gu dol suas do"n 
t-sliabh. 

42 Agus thubhairt an Tigheama 
rium, Abair riu, Na rachaibh suas, 
agus na cogaibh, oir cha 'n'eil mise 
'nur measg ; air eagal gu'm buailear 
sibh an làthair bhur naimhdean. 

45 Mar so labhair mi ribh, agus 
cha'n èisdeadh sibh, ach rinn sibh 
ceannairc an aghaidh àithne an Tigh- 
eam, agus chaidh sibh gu h-anndàna 
suas do'n t-sliabh. 

44 Agus thainig na h-Amoraich, a 
bha chòmhnuidh san t-sliabh sin, a 
mach 'nur n-aghaidh, agus ruaig iad 
sibh mar a ni beachan, agus chuir iad 
as duibh ann an Seir, eadhon gu Hor- 
mah. 

45 Agus phill sibh, agus ghuil sibh 
an làthair an Tigheam ; ach cha "n 
èisdeadh an Tigheama ri'r guth, agus 
cha tugadh e cluas duibh. 

46 Mar sin dh'fhan sibh ann an DEUTERONOMT. Cade9 mòrah làithean, à telr tìan 
laitheah a dh'f han sibh an siin 

caib. ir. 

A N sin phill sinn, agus ghabh sinn 
■"• ar turus do'n f hàsach, air slighe 
na mara ruaidhe> mar a Iabhair ah 
Tigheama riumsa ; agus chuairtich 
Binn sliabh Sheir mòran làithean. 

2 Agus labhair an Tigheamarium, 
ag ràdh, 

3 Chuairtich sibh an sliabh so fada 
gu leùr: pillibh rl tuath. 

4 Agus àithn thusa do'n t-sluagb, 
ag ràdh, Tha sibh gu dol troimh 
cShrìch bhur bràithre cloinn Esau, a 
ta chòmhnnidh artn ah Seir, agus 
bithidh eagal orra roimhibh : ach 
thugaibh aire mhàith dhuibh feim 

5 Na beanaibh riu ; oir cha toir mi 
bheag d'am fearann duibh, cha toir 
uiread as leud troidhe ; a chionn gu'n 
d'thug mi sliabh Sheir a dh'Esau mar 
sheilbh. 

6 Ceannaichidh sibh biadh uatha 
le h-airgiod, a chum gu'n ith sibh ; 
agus mar an ceudna ceannaichidh 
Bibh uisge uatha le h-airgiod, a chum 
gu'n òl sibhi 

7 Oir bheannaich an Tighearha do 
Dhia thu ann an uile oibribh do 
làimhe : is aithne dha do thriall 
troimh 'n fhàsach mhòr so : rè an dà 
fhichead bhliadhna so bha 'n Tigh- 
earna do Dhia mailie riut, cha robh 
uireasbhuidh ni sam bith ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad 
o'r bràithribh cloinn Esau, a bha 
chòrtìhnuidh ann an Seir, trìd shlighe 
a' chòmhnaird Elat, agus o Esion- 
gaber, phill sinn, agus chaidh sinn 
seachad air slighe f àsaich Mhoaib. 

9 Agus thubhairt ari Tigheama 
rium, Na buin ga nairahdeil ris na 
Moabaich, agus na dean strì riu ann 
an cath : oir cha toir mi dhuit a bheag 
d'am fearann mar sheilbh, a chionh 
gu'n d'thug mi Ar do chloinn Lot mar 
sheilbh. 

10 Bha na h-Emich roimhe a 
chòmhnuidh ann, sluagh mòr, agus 
Uùnmhor, agus àrd mar na h-Anac- 
aich; 

11 A mheasadh mar an ceudna 
'nam famhairean mar ha h-Anacaich, 
ach thug na Moabaich Emich mar 
ainm orra. 

12 Bha mar an ceudna na Horaich 
a chòmhnuidh roimhe sin ann an Seir ; 
ach thàinig clann Esau 'nan deigh, 
agus chuir iad as doibh as an sealladh, 
agus ghabh iad còmhnuidh 'nan àite, 
mar a rinn Israel ri fearann a sheilbh- 
san, a thug an Tigheama dhoibh. 

13 A ni., (. : ii-;lil< suas, Ihnbhairt mise, 
agus rachaibh thar sruth Shereid ; 
agus chaidh sinn thar sruth Shereid. 

14 Agus i'i 'n ùin' anns an d'thàinig 
ànn o Chades-barnea, gus an deach- 
akih sinn thar sruth bhereid, ochd bliadhna deug fhar fhicheàd ; gus an 
robh ginealach an t-sluaigh-chogaidil 
uile air an caitheamh a mach a 
mheasg an t-slòigh, mar a mh!ònn- 
aich ari Tigheama dhoibh. 

15 Oir da rìreadh bha làmh aii 
Tigheama 'han aghaidh, gu'n sgiiovo 
mheasgan t-rioigh, gusando chlaoidrì- 
eadh iad; 

16 Agtis tharladh, 'huair ahha na 
fir-chogaidh hile air an claoidh, agus 
air bàsachadh o mheasg an t-sluaigh, 

17 Gu'n do labhair ah Tighearna 
rium^ ag ràdh, 

18 Tha thu gu dol thairis an oiu^h 
troimh Ar, crtoch Mhoaib. 

19 Agus an uair a thig thu 'm fa-- 
gus thall fa chomhair chloinn Amoin, 
na buin gu naimhdeil riu, ni mò a 
bheanas tu riu : oir cha tòir mi dhuit 
sealbh sam bith do f hearann chloinn 
Amoih, a chicnn gu*n d'thug mi e do 
chloinn Lot mar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mar an cendiva 
'na fhearann fhamhairean : ghabìl 
famhairean còmhnuidh ann san t-sean 
aimsir, àgus thug na h-Amonaich 
Samsumaich mar ainm orra, 

21 Sluagh mòr agus lìonmhor, agrs 
àrd mar na h-Anacaich; ach sgrios 
an Tighearn iad rompa, agus thàinig 
iad 'nah dèigh, agus ghabh iad còmh- 
nuidh 'nEin àite : 

22 Mar a rinn e ri cloinn Esau a 
bha chòmhnuidh ann ah Seir, an uair 
a sgrios e na Horaich rompa ; agus 
thàinig iad 'nan deigh, agus ghabh 
iad còmhnuidh 'nan àite, eadhon gus 
anla'ndiugh: 

23 Agus na Habhaich a bha chòmh- 
nuidh ann an Haserim, eadhon ga 
Hadsah, sgrios na Caphtoraich a 
thhinig a mach à Caphtor iad, agus 
ghabh iad còmhnuidh 'nan àite.) 

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur tu- 
rus, agus rachaibh thar sruth Arnoin: 
feuch, thug mi do d' làimh Sihon art 
t-Amorach, righ Hesboin, agus 'fhear- 
ann ; tòisich air k shealbhachadh, ag- 
us dean stri ris ann an cath . 

25 Air an là 'n dìugh tòisichidhmi 
air t'uamhann-sa, agus t'eagal, a chur 
air na cinnich a ta fùidh nèamh uile, 
a chluinneas iomradh ort; agns crioth- 
naichidh iad, agus bithidh cràdh orra 
a'd' làthair. 

26 Agus chuir mi teachdairèaii A 
f àsach Chedemoit gu Sihon righ Hes- 
boin, le briathraibh sìth, ag ràdh, 

27 Leig dhomh gabhail troimh 
t'f hearann : imichidh mi romham air 
an rathad mhòr, cha tionndaidh ml 
aon chuid a chum na làimhe deise, no 
chum na làimhe clithe. 

28 Biadh air son airgid reicidh tn 
riuiii, a chum gu'n ith mi, agus uisge 
air son airgìd bheìr thu clhomh, a 
chum gu'n òl mi ; a mhàin imichìdh 
mi romham do m' chois, . 

29 (Mar a rinn Glann Esau riiun, a tha chòmhnuidh ann an Seir, agus na 

Moabaich a tha chòmhnuidh ann an 

1 At) gus an teid mi thar Iordan, do'n 

fhearann a tl\a 'n Tighearn ar Dia a' 

I toirt duinn, 

30 Ach cha Ieigeadh Sihon righ 

Hesboin leinn dol troimh 'fkearann : 

I oir chruaidhich an Tighearna do Dhia 

! a spiorad, agus rinn e a chridhe rag, 

i a chum gu'n tugadh e thairis e do d' 

làimh, mar a chithear air an là 'n 

diugh. 

. 51 Agus thubhairt an Tlghearna 
rium, Feuch, thòisich mi air Sihon 
agus 'fhearann a thoirt thairis a'd' 
fhianuis: gabh sealbh, a chum gu'm 
bi^fliearann agad mar oighreachd. 

52 An sin thàinig Sihon a mach 
'nar n-aghaidh, e fein, agus a shluagh 
uile, a chogadh aig Iahas, 

55 Agus thug àn Tighearn ar Dia 
thairis e romhaiun, agus bhuail sinn e 
fem, agus a mhic, agus a shluagh 
uile. 

51 Agus ghlac sinn a bhailtean uile 
san àm sin, agus sgrios sinn gu tur 
fir, agus mnài, agus clann bheag gach 
baile ; cha d f f hàg sinn a h-aon a 
làthair: 

55 À mhàin ghabh sinn duinn fein 
an spreidh mar chobhartach, agus 
creach nam bailtean a ghlac sinn. 

36 O Aroer, a ta air bruaich shruth 
Arnoin, agus o'n bhaile a ta làimh ris 
an t-sruth, eadhon gu Gilead, cha robh 
aon bhaile tuille 's làidir air ar son ; 
thug an Tighearn ar Dia iad uile 
thairis duinn. 

37 _ A mhàin gu fearann chloinn 
Amoin cha d'thàinig thu, no gu àite 
gam bith am fagus do shruth Iaboic, 
no gus na bailtibh am measg nam 
beann, nogu àite sam bith a thoirmisg 
an Tighearn ar Dia dhuinn, 

GAIB. III. 
A N sin phiU sinn, agus chaidli sinn 
x *- suas air an t-sìighe gu Basan : 
figus thàinig Og righ Bhasain a mach 
nar n-aghaidh, e fein agus a shluagh 
uile, gu cath aig Edrei. 

2 Agus thubhairt an Tighearna 
numsa, Na biodh eagal ort roimhe : 
oir do d' làimh-sa bhèir mise thairis e 
fjfin, agus a shl^agh uile, agus 
Ihearann ; agus ni thu ris mar a rinn 
thu ri Sihon righ nan Amorach, abha 
chomhnuidh aig Hesbon. 

3 Mar sin thug an Tighearn ar Dia 
than-is d'ar làimh-ne mar an ceudna 
Og ngh Bhasain, agus a shluagh uile : 
flg as bhuail siim e, gus nach d'f hàgadh 
a h-aon beò aige. 

4 Agus ghlac sinn a bhailtean uile 
san àm sin; charobh baile nach d'thu-- 
snn uatlia, toi fichead baile, dùthaich 
Argoib uile, rìqghachd Og ann am 

j 5 BJui na bailte sin uile air an 
damgneaehadh le balla àrd, le geataibh w. M5 

agus le cramlaibh, a thuilleadh alr 
bailtibh gun bhalla, ro-mhòran. 

6 Agus sgrios sinn gu tui- iad, mar 
a rinn sinn air Sihon righ Hesboin, a' 
leir-sgrios f hear, bhan, agus chloinne 
gach baile. 

7 Ach ghahh sinn an sprèidh uile, 
agus creach nam bailte marchobhart- 
ach dhuinn ftìn. 

8 Agus thug sinn san àm sin à làimh 
dà righ nan Amorach, am fearann a 
ta air an taobh so do Iordan, o shruth 
Amoin gu sliabh Hermoin : 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar 
ainm air Hermon ; agus thug na h-A- 
moraich Senir mar ainm air";) 

10 Bailtean a' chòmhnaird uile,ag- 
us Gilead uile, agus Basan uile, gu 
Salcha agus Edrei, bailtibh rìoghachd 
Og ann am Basan : 

1 1 Oir bha Og righ Bhasain a mhàin 
a làthair do f huigheall nam famhair- 
ean ; feuch, a leaba, bu leaba iaruinn 
i: 'nach 'eil i ann an Rabat chloinn 
Amoin ? 6'iad naoi' làrnha-coille afad, 
agus ceithir làmha-coille a leud, a rèir 
làimh-choille duine, 

12 Agus am fearann so, a shealbn- 
aich sinn san àm sin, o Aroer a ta 
làirnh ri sruth Arnoin, agus leth slèibh 
Ghilead, agus a bhailte, thug mi do na 
Reubenich, agus do na Gadaich. 

15 Agus a' chuid eile do Ghilead, 
agus Basan uile, eaihon rìoghachd Og, 
thug mi do leth thrtibh Mhanaseh ; 
dàthaich Argoib uile, maille ri Basan 
uile, d'an ainm fearann nam famh- 
airean, 

14 Ghabh Iair, mac Mhanaseh, 
dùthaich Argoib uile gu crìochaibh 
Ghecuri, agus Mhaachati ; agus thug 9 
Basan-Habhot-Iair mar ainm oirre a 
re'ir 'ainme fèin, gus an là'n diugh. 

15 Agus thug rai Gilead do Mha- 
chir. 

16 Agus do na Reubenich, agus do 
na Gadàich, thug mi o Ghilead eadhon 
gu sruth Amoin, leth a' ghlinne, agys 
an t-iomall, eadhon gus an sruth Iaboc, 
crioch chloinn Amoin : 

17 An còmbnard mar an ceudna, 
agus Iordan, agus a chrìochan, o Chi- 
neret, eadhon gu muir a' chòmhnaird, 
a' mhuir shaillte, fuidh Asdot-pisgah 
a làimh na h-àird' an ear. 

1 S Agus dh'àithn mi dhuibh san àm 
sin, ag radh, Thug an Tighearna bhur 
Dia dhuibh am fearann so r'a sheal- 
bhachadh : theid sihh a null fo'r n-ar- 
maibh roimh bhur bràithre clann Is- 
raeil, gach neach a ia foghainteach a 
chum cogaidh. 

10 Ach fenaidh bhur mnai, agus 
bhuy clann bheag, agus bhur spreidh, 
{oirii aithnedhomh gu'm W)e;7mòran 
sprèidhe agaibh,) 'nur bailtibh a thug 
mi dhuibh, 

90 Gus an toir an Tighearna fois 
d'ur brkithribh, co mhaith agus 
dhoibhìe, agus guj an seaibhaich iad- DEUTERONOML san maf an ceudna am fearann a thug 
an Tigheama bhur Dia dhoibh an 
taobh thall do Iordan : agus an sin 
pilUdh gach duine agaibh g'a sheilbh, 
a thug mi dhuibh. 

21 Agus dh'àithn mi do Iosua san 
àm sin, ag ràdh, Chunnaic do shùile 
na h-uile nithe a rimi an Tighearna 
bhur Dia ris an dà righ sin : mar sin 
ni an Tigheama ris na rloghachdaibh 
uile gus am bheil thu dol. 

22 Cha bhi eagal oirbh rompa : oir 
cogaidh an Tighearna bhur Dia e fem 
air bhur son. 

23 Agus ghuidh mi air an Tigh- 
earna sam àm sin, ag ràdh, 

24 O Thighearna Dhè, thòisich thu 
air do mhòrachd, agus do Iàmh chumh- 
achdach a nochdadh do d' òglach : oir 
cò an Dia air nèamh no air talamh, 
as urrainn a dheanamh a rèir t'oi- 
bre-sa, agus a rèir do chumhachd- 
sa ? 

25 Guidheam ort, leig dhomh dol 
tìiairis, agus am fearann maith sin 
fhaicinn ztlia 'n taòbh thall do Ior- 
dan, an sliabh maith sin, agus Leba- 

26 Ach bha fearg air an Tighearna 
rium air bhur son-sa, agus cha d'eisd 
erium: agus thubhairt an.Tighearna 
rium, Gu ma leòr leat e ; na labhair 
ni's mò rium mu'n chùis so. 

27 Falbh suas gu mullach Phisgah, 
agus tog suas do shùile ris an àird' an 
iar, agus ris an àirde tuath, agus ris 
an àirde deas, agus ris an àird' an ear, 
agus amhairc le d'shùilibh; oir cha 
teid thu thar Iordan so. 

28 Ach thoir àithne do Iosua, agus 
thoir misneach dha, agus neartaich e : 
oir thtìdesan thairisroimhan t-sluagh 
so, agus bheir e orra am fearann sin a 
chi thusa, a shealbhachadh mar oigh- 
reachd. 

29 Mar sin ghabh sinn còmhnuidh 
sa' ghleann thall fa chomhair Bhet- 
peoir. 

CAIB. IV. 

ANIS uime sin èisd, O Israeil, risna 
reachdaibh, agus ris na breith- 
eanais, a tha mise a' teagasg dhuibh a 
dheanamh, a chum gu'm bi sibh beò, 
agus gu'n teid sibh a steach agus gu'n 
Eealbhaich sibh am fearann a bheir 
an Tighearna Dia bhur n-aithriche 
dhuibh. 

2 Cha chuir sibh a bheag ris an 
fhocal a tha miseagàithneadh dhuibh, 
ni mò a bheir sibh ni sam bith uaith, 
a chum gu'n glèidh sibh àitheantan an 
Tighearna bhur D6, a tha mise ag 
àithneadh dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùile ciod a rinn 
an Tighearna thaobh Bhaal-peoir : oir 
na daoine sin uile a lean Baal-peor, 
sgrios an Tighearna bhur Dia iad as 
bhur measg. 

4 Ach tha sibhse a lean ris an Tigh- eama bhur Dia, beò gach àon agaibli 
air an là'n diugh. 

5 Feuch, theagaisg mi dhuibh 
reachdan agus breitheanais, eadhon 
mar a dh'àithn an Tighearna mo Dhìa 
dhomh, a chum gu'n deanadh sibhse 
mar sin anns an fhearann gus am 
bheil sibh a' dol g'a shealbhachadh, 

6 Uime sin gleidhibh agus deanaibh 
iad ; oir is e so bhur gliocas agus bhur 
tuigse ann an sealladh nan cinneach, 
a chluinneas na reachda sin uile, agus> 
a their, Gu cinnteach is sluagh glic 
agus tuigseach an cinneach mòr so. 

7 Oir cia e an cinneach co mhòr, 
aig am bheil Dia am fagus doibh, mar 
a ta 'n Tigheam ar Dia-ne sna h-uile 
nithibh air son ambheil sinne a' gairm 
air ? 

8 Agus cia an cinneach co mhòr, 
aig am bheil reachdan agus breith- 
eanais co cheart ris an lagh so uile, a 
tha mise a' cur roimhibh air an là 1» 
diugh? 

9 A mhàin tìioir an aire dhuit fèin, 
agus glèidh t'anam gu dìchiollach, air 
eagal gu'n dìchuimhnich thu nanithe 
sin a chunnaic do shùilean, agus air 
eagal gu'n dealaich iad ri d' chridhe 
uile làithean do bheatha; ach teag- 
aisg iad do d' mhic, agus do mhic do 
mhac: 

10 Gu h-àraìdh an là a sheas thu an 
làthair an Tighearna do Dhè ann aft 
Horeb, an uair a thubhairt an Tigh- 
earna riumsa, Tionail thugam an 
sluagh r'a chèile, agus bheir mi orra 
mo bhriathran a chluinntinn, a chum 
gu fòghlum iad eagal a ghabhail 
romhan rè nan uile làithean a bhios 
iad beò air an-talamh, agus g-u'n teag- 
aisg iad an clann. 

11 Agus thàinig sibh am fagus, ag- 
us sheas sibh fuidh 'n t-sliabh ; agns 
bha 'n sliabh a' losgadh le teine gu 
meadhon nèimh, maille ri duibhre, 
neoil, agus dubh dhorchadas. 

12 Agus labhair an Tigheama ribh 
& meadhon an teine : chuala sibh guth 
nam briathran, ach coslas sam bith 
cha 'n fhaca sibh; a mhain chuala 
sibh guth. 

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a 
choimhcheangal, a dh'àithn e dhuibh 
a choimhlionadh, eaclhon deich àith- 
eantan; agus sgriobh e iad air dà 
chlàr chloiche. 

14 Agus dh'àithn an Tigheama 
dhomhsa san àm sin, reachdan agus 
breitheanais a theagasg dhuibh, a 
chum gu 'n deanadh sibh iad anns an 
f hearann a thtìd sibh a null g'a sheal- 
bhachadh. 

15 Thugaibh uime sm an aire 
mhaith dhuibh fèin, (oir cha 'n fhaca 
sibh gnè coslais sam bith anns an là 
air an do labhair an Tigheama ribh 
ann an Horeb, à meadhon an teine,) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh 
ftin, agus gu'n dean sibh dhuibh fèin CAIB. IV. idealbh snaidhte, coslas riochd air 
bith, coslas fir no mnà, 

17 Coslas ainmhidh sam bith a tha 
air an talamh, coslas eoin sgiathaich 

j air bith a dh'itealaicheas san athar, 

18 Coslas ni sam bith a shnàigeas 
air an làr, coslas eisg air bith a tha sna 

I h-uisgibh fuidh'n talamh ; 

ì 19 Agus air eagal gu'n tog thu suas 

do shùilean ri nèamh, agus an uair a 
i chi thu a' ghrian, agus a' ghealach, 
: agus na reultan, eadhon slòigh nèimh 
I uile, gu'n taimgear thu gu cromadh 
i sios dhoibh, agus gu aoradh a dhean- 
! amh dhoibh, a roinn an Tighearna do 
I Dhia ris gach cinneach a ta fuidh 

nèamh uile. 
! 20 Ach ghabh an Tighearna sibhse, 
j agus thug e mach sibh as an àmhuinn 

iaruinn, as an Eiphit, gu bhi 'nur 
I sluagh air son oighieachd dha fein, 

mar air an là 'n diugh. 
ì 21 AgusbhafeargaiganTighearna 
I riumsa air bhur sonsa, agus mhionn- 
I aich e nach rachainn thar Iordan, ag- 
I us nach rachainn a steach do'n f hear- 

ann mhaith sin a tha 'n Tighearna 

do Dhia a' tabhairt duit mar oigh- 
ì reachd. 

22 Ach is eigin domh bàs f haotainn 

san fhearann so, cha teid mi thar Ior- 

dan ; ach thèid sibhse null, agus seal- 

bhaichidh sibh am fearann maith sin. 
! 23 Thugaibh an aire dhuibh fein, 

air eagal gu'n dichuimhnich sibh 
| coimhcheangal an Tighearna bhur Dè, 
| a rinn e ribh, agus gu'n dean sibh 
j dhuibh fein dealbh snaidhte, coslas ni 
I air bith a thoirmisg an Tighearn do 

Dhia dhuit : 
| 24 Oir is teine dian-loisgeach an 

Tighearna do Dhia ; U Dia èudmhor e. 

25 'Nuair a ghineas tu clann, agus 
clann cloinne, agus a dh'fhanas sibh 
fada san fhearann, agus a thruailleas 
6ibh sibh fe'in, agus a ni sibh dealbh 
6naidhte, coslas ni sam bith, agus a ni 
sibh olc ann an sealladh an Tighearna 
do Dhè, agus a bhrosnaicheas sibh e 
gu feirg ; 

26 Gairmeam nèamh agus talamh 
mar f hianuis 'nur n-aghaidh air an là 
'n diugh, gu'n tig leir-sgrios oirbh gu 

j h-aithghearr as an fhearann a chum 
| am bheil sibh dol thar Iordan g'a 
shealbhachadh : cha bhuanaich sibh 
bhur làithean air, ach sgriosar sibh gu 
! tur. 

27 Agus sgapaidh an Tighearna 
sibh am measg nan cinneach, agus 
f agar sibh tearc an àireamh am measg 
nan cinneach, far an toir an Tigh- 
eama sibh. 

28 Agus an sin ni sibh seirbhis do 
dhiathaibh, obair làmha dhaoine, fiodh 
agus clach, nach faic, agus nach 
cluinn, agus nach ith, agus nach gabh 
faile. 

29 Ach ma dh'iarras tu 'n Tigh- 
jama do Dhia as a sin, amaisidh tu air, ma dh'iarras tu e le d* uile 
chridhe, agus le d'uile anam. 

30 'Nuair a bhios tu ann an amh- 
ghar, agus a thig na nithe sinuile ort 
sna làithibh deireannach, ma philleas 
tu chum an Tighearna do Dhè, agus 
ma bhios tu ùmhal d'a ghuth ; 

51 (Oir is Dia tròcaireach an Tigh- 
earna do Dhia-sa,) cha trtìig e thu, ni 
mò a sgriosas e thu, no dhìchuimh- 
nicheas e coimhcheangal t'aithriche» 
a mhionnaich e dhoibh. 

52 Oir fiosraich a nis do na làithibh 
a chaidh seachad, a bha romhad, o"n 
là air an do chruthaieh Dia an duine 
air an talamh, agus Jìosraich o aon 
iomall do nèamh gus an t-iomall eile» 
an robh riamh ni sam bith annmar an 
ni mòr so, no'n cualas ni cosmhuil 
ris? 

33 An cuala sluagh sam bith girth 
Dhe' a' labhairt à meadhon an teine, 
mar a chuala tusa, agus an do mhair 
iad beò ? 

54 No ^ d'fheuch Dia ri dol gu 
cinneach a ghabhail da fein o mheasg 
cinnich ei/e, le dèuchainnibh, le comh- 
araibh, agus le h-iongantasaibh, agus 
le cogadh, agus le làimh chumhachd- 

I aich, agus le gàirdean sìnte mach, ag- 
us le h-uamhasaibh mòra, a reir nan 
I uile nithe a rinn an Tighearna bhur 
' Dia air bhur son san Eiphit fa chomh- 
air bhur sùl ? 

55 Dhuitse nochdadh e, chum gu'm 
biodh fios agad gur e 'n Tigheam a's 
Dia ann ; cha 'n'eil ann ach e. 

56 A nèamh thug e ort a ghuth a 
chluinntinh, a chum gu'n teagaisg- 
eadh e thu ; agus air talamh nochd e 
dhuit a theine mòr, agus chuala tu a 
bhriathran à meadhon an teine. 

37 Agus a chionn gu'n do ghràdh- 
aich e t'aithriche, uime sin thagh e an 
sliochd 'nan deigh, agus thng e thusa 
mach 'na shealladh, le 'chumhachd 
mòr, as an Eiphit ; 

38 A dh'fhuadachadh a mach 
chinneach romhad, a's mò agus a's 
cumhachdaiche na thusa, g'ad thoirt- 
sa stigh a thabhairt dhuit am fearainn 
'na oighreachd, mar air an là *a 
diugh. 

39 Biodh agad fios uime sin an 
diugh, agus thoir fa'near ann ad 
chridhe, gur e 'n Tigheam a's Dia 
ann air nèamh shuas, agus air an 
talamh a bhos : cha 'n'eil ann ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin a reachd- 
an, agus 'àitheantan, a tha mise ag 
àithneadh dhuit an diugh, a chum 
gu'n èirich gu maith dhuit, agus do d' 
chloinn a'd' dhèigh, agus a chum gu 
'm buanaich thu do làithean air an 
fhearann, a bheir an Tigheama do 
Dhia dhuit gu bràth. 

41 An sin chuir Maois air leth trl 
bailtean air an taobh so do Iordan, leth 
ri Èirigh na grèine ; 

42 A chum gu'n teicheadh am BEUTERONOMI. marbhaiche an sin, a raharbh a 
choimhearsnach gun fhios da, agus 
gun fhuath aige dha san aimsif a 
chaidh seachad; agus gu'n teicheadh 
e -gu h-aon do na bailtibh sin, agus gu 
maire3dh e beò : 

43 liadhon Beser san f hàsach, ann 
an dùthaich a' chònihnaird-, do na 
Reubenich ; agus Ramot ann an Gil- 
ead, do na Gadaich ; agus Golan ann 
am Basan, do na Manasaich. 

44 Agus is e so an lagh a chuir 
Maois roimh chloinn Israeil. 

45 Is iad so na teisteis, agus na 
reachdan, agus na breitheanais, a labh- 
air Maois ri cloinn Israeil, an uair a 
thàinig iad a mach as an Eiphit, 

46 Air an taobh so do Iordan sa' 
glileann thall fa chomhair Bhet-peoir, 
ann am fearann Shihoin righ nan 
Amoi-aeh, a bha chòmhnuidh ann an 
Hesbon, a bhuail Maois agus clann Is- 
raeil, an dè'igh dhe-ibh teachd a mach 
as an Eiphit : 

47 Agus shealbhaich iad 'f hearann, 
agus fearann Og righ Bhasain, dàrigh 
nan Arnorach, a bha air an taobh so do 
Iordan, leth ri èirigh na greine; 

48 O Aroer, a ta làimh ri bruaich 
sruth Arnoin, eadhon gu slìabh Shioin, 
ù's e Hermon, 

49 Agus an còmlmard uile air an 
taobh so do Iordan a làimh na h-àird' 
an ear, eadhon gu muir a' chòmhnaird, 
fuidh thobraichibh Phisgah. 

CAIB. V. 

AGUS ghairm Maois air Israel ui'e, 
agus thubhairt e riu, Eisd, O 
Iòraeil, ris na reachdaibh agus na 
breitheanais a labhras mi 'nur cluas- 
aibh air an là'n diugh, a chum gu 
iòghlum sibh iad, agus gu'n gleidh 
agus gu'n dean sibh iad. 

2 Rinn an Tighearna ar Diacoimh- 
cheangal ruinn ann an Horeb, 

3 Cha d' rinn an Tighearnan coimh- 
cheangal so r'ar n-aithrichibh, ach 
ruinne, ezdkon ruinne a tha uile beò 
an so air an là'n diugh. 

4 Aghaidh ri h-aghaidh labhair an 
Tigbeàrna ribh san Vsliabh, à meadh- 
on an teine, 

5 (Saeas mise eadar an Tighearn 
agu> si'jhse san àm sin, a nochdadh 
dauibh focail an Tighearn: oir bha 
eagal oirbli roimh an teiue, agus cha 
daachaidh sioh suas do'n t-sliabh,) ag 
ràdh, 

6 /* mise an Tighearna do Dbia, a 
tiiug a mach thusa à tìr na h-Eiphit, 
à tigh na daorsa. 

7 Na biodh dèe aam bith eiie agad 
a'm' f hianuis. 

8 Na dean dhuitfein dealbh snaidh- 
te, no coslas air bith a dh'aon ni a ta 
shuas air nèamh, no a ta shìos air an 
talimh, no a to sna h-uisgeachaibh 
fuidh 'n Ulamh. 

. 9 Na crom thu Kin rios doibh, ag- us na dean seirbhis tloibh : oir mise an 
Tigheama do Dhi3, is Dia èudmhoV 
nàr, a' leantuinn aingidheachd riah 
aithrichean air a* chloinn, agus air an 
treas agus air a' cheathramh gineaìach 
dhiubhsan a dh'f huathaicheas mi, 

10 Agus a' deanamh tiòcair d<j 
mhìltibh dhiubhsan a ghràdhaicheas 
mi, agus a ghleidheas m'àitheantan. 

11 Natabhair ainm an Tig^earna 
do Dhè an dìomhanas : oir cha mheas 
an Tigheama neòchiontach esan a 
bheir 'ainm an diomhanas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a 
naomhachadli, mar a dh'àithn an 
Tigheama do Dhia dhuit. 

13 Kè làithean saothraichidh tu, ag- 
us ni thu t'obair uile ; 

14 Ach air an t-seachdamh là tha 
sàbaid an Tighearna do Dhè : air an 
l'i so cha dean thu obair sam bith, thu 
fèin, no do mhac, no do nighean, no 
t'òglach, no do bhanoglach, no do 
dhamh, no t'asal, no aon air bith do 
d' sprèidh, no do choigreach a tha 'a 
taobh a stigh do d' gheataibh ; a chum 
gu'n gabh t'òglach agus do bhanog- 
lach fois co mhaith rlut fèin. 

15 Agus cuimhnich gu'n rohh thu 
f»in a'd' sheirbhìseach ann ari tir na 

h-Eiphit, agus gu'n d'thug an Tigh- 
eama do Dhia mach as a sin thu, le 
làimh chumhachdaich agus le gàird- 
ean sinte maoh : uime sin dh'àithn an 
Tighearna do Dhiadhuit an t-sàbaid a 
choimhead. 

lfi Tabhair urram do t'athair agus 
do d' mhàthair, mar a dh'àithn an 
Tigheama do Dhia dhuit ; a chum 
gu'm buanaichear do làithean, agus 
gu'n èirich gu maith dhuit, sanf hear- 
ann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a bheir thu fianuis bhrtìge 
an aghaidh do choimheavsnaich. 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu bean 
do choimhearsnaich, ni mò a shannt- 
aicheas tu tigh do choimhearsnaich, 
'f hearann, no 'òglach, no 'bhanoglach, 
no 'dhamh, no 'asal, no ni air bith a'« 
le do choimhearsnach. 

22 Na briathra sin labhalr an Tigh- 
earna r'ur coimhthional uile san 
t-sliabh, à meadhon an teine, an neoil 
agus an dubh dhorchadais, le guth 
mòr; agus cha do ohuir e tuilleadh 
ris: agus sgrìobh e iad air dà chlàr 
chloicìie, agus thug e dhomhsa iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an 
guth à meadhon an dorchadais, agus 
an t-sleibh a 1 losgadh le teine, an sin 
thàinig sibh am fagus domhsa, eadlion 
uile cheannardan bhur treubhan, ag- 
us bhur seanairean, 

24 Agus thnbhairt slbh, Feuch, dh' 
f hoillsich an Tighearn ar Dia dhuinn 
a ghlòir, agus a mht>rachd, agus chuala sinn a gtiuth & meadhon an teine: 
chunnaic sinn an diugh gu'n labhair 
Dia ri duine, agus gu mair e beò. 

25 A nis uime sin c'ar son a gheibh- 
eamaid bàs ? oir loisgidh anteine mòr 
50 sinn. Ma chluinneas sinn guth an 
Tignearn ar Dè tuilleadh, an sin bàs- 
aicMdh sinn. 

26 Oir cò do'n uile fheoil a chuala 
guth an Dè bheò a' labhairt à meadhon 
an teine, mar a rinn sinne, agus a 
mhair beò ? 

27 Theirig-sa am fagus, agus e"isd 
ris na h-uile nithibh a their an Tigh- 
eam ar Dia ; agus labhair thusa ruinne 
gach ni a their an Tigheani ar Dia 
riut, agus èìsdidh sinne ris, agus ni 

28 Agus chual' an Tighearna guth 
bhur briathra, 'nuair a labhair sibh 
rium : agus thubhairt an Tighearna 
rium, Chuala mi guth bhriathran an 
t-sluaigh so, a labhair iad riut: is 
maith a thubhairt iad gach ni a labh- 
air iad. 

29 O gu'm biodh an gnè cridhe so 
annta, gu'm biodh m'eagals' orra, agus 
gu'n gleidheadh iad m'àitheantan uile 
3 ghnàth, a chum gu'n èireadh gu 
maith dhoibh, agus d'an cloinn gu 
bràth ! 

30 Imich, abair riu, Rachaibh d'ur 
bùthaibh a rìs. 

31 Ach do d' thaobhsa, seas an so 
làirah riumsa, agus labhraidh mi riut 
na h-àitheantan uile, agus na reachd- 
an, agus na breitheanais, a theagaisg- 
eas tu dhoibh, a chum as gu'n dean 
siad iad anns an f hearann a tha mise 
a' tabhairt dhoibh r'a shealbhacliadh. 

32 Bheir sibh an aire uime sin eru'n 
dean sibh mar a dh'àithn an Tighearna 
bhur Dia dhuibh : cha chlaon sibh a 
thaobh a chum na làimhe deise no 
clìthe. 

33 Anns gach slighe a dh'àithn an 
Tighearna bhur Dia dhuibh gluaisidh 
sibh, a chum gu'm bi sibh beò, agus 
gu'n ffirich gu maith dhuibh, agusga'm 
buanaich sibh bhvr làithean anns an 
f hearamj a shealbhaicheas sibh. 

CAIB. VI. 

A NIS ìs iad so na h-àitheantan, na 
•*-*- reachdan, agus na breitheanais, 
a dh'àithn an Tighearna bhur Dia a 
theagasg dhuibh, a chum gu'n dean- 
adh sibh iad san f hearann d'am bheil 
sibh a' dol g*a shealbhachadh : 

2 A chum gu'm biodh eagal an 
Tighearna do Dhè" ort,gu'n gleidheadh 
tu a reachdan uile, a^us'àitheantan, a 
tha mise ag àithneadh dhuit, thu fèin, 
agus do mhac, agusmac do mhic,uile 
làithean do bheatha, agus a chum gu'm 
buanaichear do làithean. 

3 Eisd uime sin, O Israeil, agus thorr 
an aire gu'n dean thu sn, a chum gu'n 
emch gu maith dhuit, agus gu'm f às 
sibh rorlìonmhor, mar a gheall an VI. 169 

Tighearna Bia t'aithriche dhuit, ann 
am fearann a tha sruthadh le bainne 
agus mil. 

4 Eisd, O Israeil: An Tighearn ax 
DiaJie, is aon Tighearn e. 

5 Agus gràdhaichidh tu an Tigh- 
earna do Dhia le d' uile chridhe, agit* 
le d' uile anam, agus le d' uile neart. 

6 Agus bithidh na briathra so, a 
tha mi ag àithneadh dhuit an diugh, 
ann ad chridhe ; 

7 Agus teagaisgidh tu iad do d' 
chloinn, agus labhraidh tu orra 'nuair 
a shuidheas tu a'd' thigh, agus an uair 
a dh'imicheas tu air an t-slighe, agus 
an uair a luidheas tu sios, agus an uair 
a dh'èireas tu suas. 

8 Agus ceanglaidh tu iad mar 
chomharadh air do làimh, agus bith- 
idh iad mar eudanain eadar do 
shùilibh, 

9 Agus sgriohhaidh tu iad ajr' 
ursainnibh do thighe, agus air do 
gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia thu do'n fhearann a 
mhionnaich e do d' aithrichibh, do A- 
braham, do Isaac, agus do Iacob, gu'n 
tugadh e dhuit bailtean mòra agus 
maithe, nach do thog thu fiSin. 

11 Agus tighean làn do gach nì 
maith nach do lìon thu, agus toliraiche 
cladhaichte nach do chladhaich thu, 
f ìon-liosan agus liosan-olaidh nach do 
shuidhich thu, 'nuair a dh'itheas tu 
agus a bhios tu air do shàsachadh ; 

12 An sÌ7i thoir an aire ah eagal gu'n 
dichuimhnichthu anTigheam, athug 
a mach thu i tir na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do 
Dhè ort, agus ni thu seirbhis dha, ag- 
us mionnaichidh tu air 'ainm. 

14 Cha teid sibh an deigh dhiathan 
ei!e, do dhiathaibh an t-sluaigh a tha 
mun cuairt oirbh ; 

15 (Oir tha 'n Tighearna do Dhia 'na 
Dhia eudmhor 'nur measg ;) air eagal 
gu'n las fearg an Tighearna do Dhe 
a'd' aghaidh, agus gu'n sgrios e thu o 
aghaidh na talmhainn. 

16 Cha bhrosnaich sibh an Tigh- 
earna bhur Dia, mar a bhrosnaich sibb. 
e ann am Masah. 

17 Gleidhidh sibh gu dichiollach 
àitheantan an Tigheama bhirr De", 
agus a theisteis, agus a reachdan, a 
dh'àithn e dhuit. 

18 Agus ni thu an ni sìn a ta ceart 
agus maith ann an sealladh an Tigh- 
earn; a chum gu'n èmch gu maith. 
dhuit, agus gu'n tèid thu steach, agus 
gu'n sealbhaich thu am fearann maith 
a mhiomiaich an Tighearna do d'aith- 
richibh ; 

| 19 A thilgeadh a mach do naimh- 
dean uile romhad, mar a labhair a» 
Tighearna. 

20 'Nuairadhfhiosraicheasdomliac 
dhìot san aimsir ri teachd, ag riitìh, 

' H DEUTERONOMI. Ciod is ciall donateisteasaibh, agusdo 
na reachdaibh, agus do na breithean- 
asalbh a dh'àithn an Tighearn ar Dia 
dhuibh ? 

21 An sin their thu ri d' mhac, Bha 
sirm 'nar tràillibh aig Pharaoh san 
Eiphit, agusthug an Tighearn a mach 
sinn as an Eiphit le làimh chumhachd- 
aich. 

22 Agus nochd an Tighearna 
eomharan agus iongantasan mòra ag- 
us doilgheasach san Eiphit, air Pha- 
raoh, agus air a theaghlach uile, fa 
ohomhair ar sùl ; 

23 Agus thug e mach sinn as a sin, 
a chum gu'n tugadh e sinn a stigh, a 
thoirt dhuinn an f hearainn a mhionn- 
aich e d'ar n-aithrichibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearna 
dhuinn na reachda sin uile a dhean- 
amh, eagal an Tigheam ar Dè bhi 
oirnn a chum ar maith a ghnàth, a 
ehum gu'n gleidheadh e beò sinn, mar 
air an là'n diugh. 

25 Agus bithidh e 'na f hireantachd 
dhuinn, ma bheir sinn fa'near na 
h-àitheantan so uile a dheanamh, an 
làthair an Tighearn ar Dè, mar a dh'- 
àithn e dhuinn. 

CATB. VII. 
>"VTUAIR a bheir an Tighearna do 
-L^ Dhia thu stigh do'n f hearann a 
ehum am bheil thu dol g'a shealbh- 
a chadh, agus a thilgeas e mach romhad 
mòran chinneach, na Hitich, agus na 
Girgasaich, agus na h-Amoraich, agus 
na Canaanaich, agus na Peridsich, ag- 
lis na Hibhich, agus na Iebusaich 
seachd cinnich a's mò agus a's cumh 
achdaiche na thusa ; 

2 Agus an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia iad thairis a'd' làthair, buail 
iàh tu iad, agus cuiridh tu gu tur as 
doibh; cha dean thu coimhcheangal 
sam bith riu, ni mò a nochdas tu trò- 
cflir dhoibh: 

3 Ni mò a ni thucleamhnas riu; do 
nbfoean cha toir thu d'a mhacsan, ni 
m5 a ghabhas tu a nighean-san do d' 
mhacsa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac o 
mise a leantuinn, a chum gu'n dean 
iad seirbhis do dhiathaibh eile : mar 
sin lasaidh fearg an Tigheama 'nur 
n-aghaidh, agus sgriosaidh e thu gu 
h-obann. 

5 Ach mar so buinidh sibh riu : 
sgriosaidh sibh an altairean, agus 
brisidh sibh an dealbhan, agus gearr- 
aidh sibh sìos an dohaachan, agus 
loisgidh sibh an coslais shnaidhte le 

6 Oir is sluagh naomha do'n Tigh- 
earna do Dhia thusa : thagh an Tigh- 
earna do Dhia thu gu bhi d' shluagh 
àraidh dha fein, os ceann gach sluaigh 
a ta air aghaidh na talmhainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tighearna 
wtth, ni mò a thagh e sibh, a chionn gu"n robh sibh ni tsu hònmhoire" ti& 
sluagh sam bith eile; ( oir is sifch bi* 
teirce do gach uile shluagh ;) 

8 Ach a chionn gu'n do ghràdhaich 
an Tighearna sibh, agus a chum gu'n 
gleidheadh e na mioiman a mhiònn- 
aich e d'ur n-aithrichibh, thug an 
Tigheama mach sibh le làimh chumh- 
achdaich, agus shaor e thu à tigh nan 
tràillean, à làimh Pharaoh righ na 
h-Eiphit. 

9 Biodh fios agad uime sin, ah 
Tigheama do Dhia gur esan Dia, an 
Dia fìrinneach, a chumas coimh- 
cheangal agustròcair riu-san aghràdh- 
aicheas e, agus a ghleidheas 'àith- 
eantan, gu mìle ginealach ; 

10 Agus a dhìolas orra-san a dh'- 
f huathaicheas e, r'ari eudain, a chum 
an sgrios : cha dean e moille d'a 
thaobh-san aig am bheil fuath dha; 
dìolaidh e air r'a eudain. 

11 Gleidhidh tu uime sin na h-àith- 
eantan, agus na reachdan, agus na 
breitheanais, a tha mi 'g àithneadh na breitheanais sin, agus ma choinih- 
ideas agus ma ni sibh iad, cumaidh 
an Tighearna do Dhia riutsa an coimh- 
cheangal agus an tròcair a mhionn- 
aich e do d' aithrichibh. 

15 Agus gràdhaichidh e thu, agus 
beannaichidh e thu, agus ni e lìon- 
mhor thu : mar an ceudna beannaich- 
idh e toradh do bhronn, agus toradh 
t'fhearainn, t'arbhar, agus t'fhion, ag- 
us t'oladh, f às do chruidh, agus treuda 
do chaorach, san fhearann a mhionn- 
aich e do d' aithrichibh a thabhairt 
duit. 

14 Bithidh tu beannaichte os eeann 
gach sluaigh; cha bhi firionnach no 
boirionnach neo-thorrach 'nur measg, 
no meavg bhur spreidhe. 

15 Agus bheir an Tigheam uait 
gach eucail, agus cha chuir e ort a 
h-aon air bith do dhroch ghalaraibh 
na h-Eiphit, a's aithne dhuit, ach cuir- 
idh e iad orra-san uile le 'm fuathach 
thu. 

16 Agus sgriosaidh tu an sluagh sm 
uile a bheir an Tigheama do Dhia 
thairis dhuit; cha ghabh do shùil 
truas riu: ni mò a ni thu seirbhis d'an 
diathaibh, oir bithidh sin 'na ribe 
dhuit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, Is 
mò na cinnich sin na mise, cionnus is 
urrainn mise an cur à seilbh ? 

18 C'na bhi eagal ort rompa; ach 
cuiinhnichidh tu gu maith ciod a rinn 
an Tighearna do Dhia ri Pharaoh, ag- 
us ris na h-Eiphitich uile ; 

19 Na deuchainnean mòraachunn- 
aic do shùilean, agus na comharan, 
agus na h-iongantais, agus an làmh 
chumhachdach, agus an gairdean sìnte 
mach, leis an d'thug an Tigheama do 
Dhia mach thu : mar sin ni an Tigh- feArna do Dbia ris an t-sluagh uile 
roimh am bheil eagal ort. 

20 Òs bàrr, cuiridh an Tighearna 
tìo Dhia an consbeach 'nam measg, gus 
àm bi iadsan a dh'fhàgar, agus a 
dh'fholaicheas iad fein o d' ghnùis, 
air an sgrios. 

_ 21 Cha bhi uamhann or.t rompa ; 
cir tha 'n Tighearna do Dhia 'nur 
measg, Dia mòr, agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tighearna do 
Dhia a iuach na cinnich sin romhad a 
llon be3gain is beagain : cha 'n f heud 
thu an sgrios a dh'aon bheum, air 
eagal gu'm fàs fiadh-bheathaiche na 
macharach lìonmhor ort. 

25 Ach bheir an Tigheama doDhia 
iad thairis duit, agus sgriosaidh e 
iad le sgrios mòr, gus an cuirear as 
doibh. 

24 Agùs bheir e an righre thairis do 
d' làimh, agus sgriosaidh tu an ainm 
o bhi fuidh nèamh : cha seas duine 
sam bith a'd' aghaidh, gus an cuir thu 
as doibh. 

25 Dealbhan snaidhte an dè"e lo*sg- 
idh sibh ie . teine : cha mhiannaich 
thu 'n t-airgiod no 'n t-òr a ta orra, ni 
mò ghabhas tu e dhuit fe'in, air eagal 
gu'n ribear thu leis: oir is gràineil- 
eachd e do'n Tighearna do Dhia. 

26 Ni mò bheir thu gràineileachd 
do d' thigh, air eagal gu'm bi thu 
a'd' ni mallaichte cosmhuil ris : ach 
bheir thu fuath iomlan da, agus gabh- 
aidh tu gràin deth gu tur, oir is ni 
mallaichte e. 

CAIB. VIII. 

NA h-àitheantan uile a tha mi ag 
àithneadh dhuit an diugh, bheh- 
sibh an aire gu'n dean sibh iad, a chum 
gu'm bi sibh bsò, agus gu'm fàs sibh 
lìoninhor, agus gu'n tcid sibh a stigh, 
agus gu'n sealbhaich sibh asa fèarann, 
a mldonnaich an Tighearna d'ur 
n-aithrichibh. 

[ 2 Agus cuimhnichidh tu an t-slighe 
sin ui'.e air an do threòraich an Tigh- 
earna do Dhia thu rè an dà f hichead 
bhliadhna so anns an f hàsach, gu d' 
irioslachadh, gu d' dhearbhadh, a 
chum gu'm biodh fios ciod a ò/i'ann 
ad chridhe, an gleidhsadh tu 'àith- 
eantan, no hach gleidheadh.. 

3 Agus dh'irioslaich e thù, agus 
thuge ort ocras fhulang, agus bheath- 
aich e thu le mana, (ni naeh b'aithne 
dhuit fein, ni mò a b'aithne do d'aith- 
richibh e,) a chum gu'n tugadh e ort 
fios a bhi agad riach ann le h-aran a 
mhàin a bheathaichear duine, ach leis 
gach focal a thig a mach a beul an 
Tighearaa bithidh duine beò. 

4 Cha do chaitheadh t'eudach dhiot 
le h-aois, ni niò a dh'at do ciios rè an 
dà f hichead bhliadhna-sa. 

5 Bheir thu mar an ceudna fa'near 
ann ad chridhe, mar a smachdaicheas 
anine a mhac, gui arrn niar tia a tha 6 Uime sin gleidhidh tw àitheantart 
an Tighèarna do Dhè, a chum gu'n 
gluais thu 'na shlighibh, agus gu'm bi 
'eagal-san drt. 

7 Oir thà 'n Tighearna do Dhia 'gad 
thabhairt gu fearann maith, fearann 
slvruthan uisgeacha, thobraichean, ag- 
us dhoimhneachdan a tha 'g <ìirigh_ 
suas air feadh ghleann agus air feadh" 
blièann ; 

S Fearanncruithneachd,aguseoma, 
agus fhìonainean, agus chraobhan 
f igis, agus phomgranat, fearann oladh 
na craoibh-olaidh, agus meaia ; 

9 Fearann anns an ith thu aran gun 
ghoinne, cha bhi uireasbhuidh ni sarri 
bith ort ann; fearann aig am hheila 
chlachan 'nan iarunn, agus as a 
bheanntaibh cladhaichear umha. 

10 'Nuair a dh'itheas tu agus a 
shàsuichear thu, an sin beannaichidh 
tu an Tighearna do Dhia air son an 
fhearainn mhaith a thug e dhuit, 

11 Thoir an aire nach dìchiiimh- 
nich thu an Tighearna do Dhìa, air 
chor as nach glèidh thu 'àitheantan, ag- 
us a bhrèitheanais, agos a reachdan,a 
tha mise ag àithneadh dhuit an diugh i 

12 Air eagal, an uair a dh'itheas tu, 
agus a shàsuichear thu, agus a thogas 
tu tighean maithe, agus a chòmh- 
nuicheas tu annta • 

13 Agus a dh'fhàsas do bhtìar agus 
do chaoraich, agus a mheudàichear 
t'airgiod agus t'òr, agus a mheud- 
aichear gach ni a ta agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe air a 
thogail suas, agus gu'n dìchuimhnich 
thu 'n Tighearna do Dhia, a thug a 
mach thu à tir na h-Eiphit, agus à tigh 
na daorsa ; 

15 A thrsòraich thu troimh 'n f hàs- 
ach mhòr agus uarahasach sin, far ari 
robh nathraichean loisgeachi agus 
scorpiona, agus ionada tartmhor far 
nach robh uisge ; a thug a mach dhuit 
uisge as a' charraig ailbhìnn ; 

16 A bheathaic'h thu san f hàsach Ie 
mana, nach b'aithnedo d' aithricliibh, 
a chum gu'n irioslaicheadli e thu, ag- 
us gu'n dearbhadh e thu, a dheanamh 
maith dhuit anii ad làithibh deireann- 
ach; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad 
chridhe, Fhuair mo chumhachd, agus 
neart mo làimhe, an saoibhreas so 
dhoinh. 

1S Ach cuimhnichidh tu 'n Tigh- 
eam do Dhia : oir is esan a bheir 
comas dhuit beartas f haghail; a chum 
gu'n daingnich e a choimhcheangal a 
mhionnaich e do d'aithrichibh, mar 
air an là'n diugh. 

19 Agus tarlaidh, ma dhìchuimh- 
nicheas tù air chor sam bith an Tigh- 
earna do Dhia, agus gu'n gluais thu 
an dèigh dhiathan eile, agus gu'n dean 
thu seirbhis doibh, agus gu'n dean BEUTERONOMI. thu aoradh dhoibh, tha mi a' toirt 
fianuis 'nur n-aghaidh an diugh, gu'n 
sgriosar gu tur sibh. 

20 Mar na cinnich a tha *n Tigh- 
earn a' sgrios roimh bhur gnùis, is 
amhuil sin a thtìid as duibhse; a 
chionn nach b'àill leibh bhi ùmhal do 
ghuth an Tighearna bhur De. 

CAIB. IX. 

EISD, O Israeil : tha thu gu gabhail 
thar Iordan an diugh, gu dol a 
steach a shealbhachadh chirmeach a's 
mò agus a'= treise na thu fein, bailt- 
ean mòra agus daingnichte suas gu 
nèamh ; 

2 Sluagh mòr agus àrd, clann nan 
Anacach, a's aithne dhuit, agus mu'n 
cual' thu air a riulh, Cò is urrainn 
seasamh roimh chloinn Anaic ? 

3 Uime sin tuig thusa an diugh, 
£fur e 'n Tighearna do Dhia an ti a 
theid thairis romhad 'na theine caith- 
teach : cuiridh esan as doibh, agus 
cuiridh e sìos iad a'd' f hianuis : mar 
sln f ògraidh tu mach iad, agus sgrios- 
aidh tu iad gu grad, mar a thutìhairt 
an Tighearna rìut. 

4 Na labhair ann ad chridhe, an 
d^igh do"n Tighearna do Dhia an tilg- 
eadh a mach romhad, ag radh, Air 
son m'f hireantachd fèin thug an Tigh- 
earna steach mi a shealbhachadh an 
fhearamn so; ach air son aingidh- 
eachd nan chmeach sin tha 'n Tigh- 
earna 'g am fògradh a mach o d' 
làthair. 

5 Cha 'n ann air son t'fhireantachd, 
no air son ionracais do chridhe, tha 
thu dol a shealbhachadh am fearainn ; 
ach air son aingidheachd nan cinn- 
each sin tba 'n Tighearna do Dhia 'g 
am fògradh a mach o d' làfhair-sa, 
agus a chum gu'n coimhlion e 'm focal 
a mhionnaich an Tigheama do t'aifh- 
richibh, Abraham, Isaac, agus Iacob. 

6 Tuig uime sin nach ann air son 
t'f hìreantachd-sa a tha'n Tigheama do 
Dhia a' toirt duit an f hearainn mhaith 
so r'a shealbhachadh ; oir is sluagh 
rag-mhuinealach thu. 

7 Cuimhnich, na dìchuimhnich 
cionnus a bhyosnaich thu 'n Tighearna 
do Dhia gu feirg san fhasach: o'n là 
oan deachaidh tu mach a tir na h-Ei- 
phit, gus an d'thàinig sibh do'n àite 
so, bha sibh ceannairceach an aghaidh 
an Tigheam. 

8 Mar an ceudna ann an Horeb 
bhrosnaich sibh an Tighearna gu feirg, 
air chor as gu'n robh corruich air an 
Tigheama ribh, a chum bhur sgrios. 

9 'Nuair a chaidh mise suas do'n 
t-sliabh a ghabhail nan clàr chloiche, 
endhoti chlàr a' choimhcheangail a 
rihn an Tighearna ribh, an sin dh'f han 
mi san t-sliabh da f hichead là agus da 
fhichead oidhche; cha d'ith rai aran, 
Dimòa dh'òl mi ui*ge : 

10 Agus thug an Tighearaa dhomh dà ohlar chloiche, sgrìobhta le metrr 
Dhè; agus orra bha sgrìnbhta reir naii 
uiìe bhriathj-an a labhair an Tighearna 
ribh san t-sliabh, à meadhon an teine, 
ann an là a' chomhchruinnich. 

11 Agus tharladh, an ceann dhà 
f hichead là agus dhà f hichead oidhche, 
ffii'tl d'thug an Tigheama dhomhs* an 
dà chlàr chloiche, eadhon clàir a' 
choimhcheangail. 

12 Agus thub'hairt an Tigheama 
rium, Eirich, imich sios gu luath as a 
so ; oir thruaill do shloagh a fhug thu 
mach as an Eiphit iad ftin ; chlaon 
iad gu grad 0* tslighe a dh'àithn 
mise dhojbh ; rinn iad dhoibh fèin 
dealbh leaghta. 

13 A bharr air so, labhair an Tigh- 
earna rium, ag ràdh, Chmmaic mi an 
sluagh so, agus, feuch, is sluagh rag- 
mhuinealach iad. 

14 Lelg dhomh, a chum gu^n sgrios 
mi jad, agus gu'n dubh mi mach an 
aìnm o bhi fuidh nèamh ; agus ni mi 
dhiotsa cinneach a's cumhachdaiche 
agus a's mò na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agus thàinig 
mi nuas o'n t-sliabh, agus bha 'n 
sliabh a* losgadh le teine: agus bha 
dà chlùr a' cho.imhcheangail a m' dha 
làimh> 

16 Agusdh'amhaircmi,agus,feuch, 
bha sibh air peacachadh an aghaidh 
an Tighearna bhur Dè, rinn sibh 
laogh leaghta dhuibh fe"in : bha sibh 
air tionndadh a thaobh gu grad as an 
t-slighe a dh'àithn an Tighearna 
dhuibh. 

17 Agus ghlao nii an dà chlàr, agus 
thilg mi as mo dhà làimh iad, agus 
bhris mi iad fa chomhair bhur sùl. 

18 Agus thuit mi sios am fianuisan 
Tighearna, mar air tùs, dà fhichead 
là agus dà fhichead oidhche; cha 
d'ith mi aran, ni mò dli'òl mi uisge, 
air son bhur peacannan uile a pheac- 
aich sibh, le olc a dheanamh ann an 
sealladh an Tigheama, 'ga bhrosnach- 
adh gu feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirge orm, 
agus na ro-chormich leis an robh an 
Tigheama feargach 'nur n-aghaidh-sa 
chum bhur sgrios.) Ach dh'tìsd an 
Tigheama rium san. àm sin mar an 
ceudna. 

20 Agus bha ro-fhearg air an Tigh- 
earna ri h-Aaron a ohum a sgrios: 
agus rinn mi umuigh mar an ceudna 
air son Aaroin san àm sin fem. 

21 Agus ghabh mi bhur peacadh, 
an laogh a rinn sibh, agus loisg ml e 
le teine, agus phronn mi e,agiis mheil 
mi gu m'm e,eadhori gus and'rinneadh 
mìn e mar dhuslach ; agus thilg mi a 
dhuslach san t-sruth a thÌHnig a nuas 
o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah, agus aig 
Masah, agus aig Cibrot-Hataabhah, 
bhrosnaich sibh an Tighearna gu 
feirg» 63 Miìr an cendna, 'nuair a chuir 
an Tighearna sibh o Chades-baraca, 
8g ràdh, Rachaibh suas, agus seKlbh- 
aichtbh am iearann a thng mise 
dhuibh , an sin rinn sibh ceannairc 
an aghaidh àithne an Tighearna bhur 
De, agus cha do chreidslbh e, ni mù 
a dh'eisri jibh r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceach an agh- 
•Aidh an Tighearn, o'n là a b'aithne 
dhomhsa sibh. 

25 Mar so thuit mi s\os arn fianuis 
an Tighsarna dà f hichead là agus dà 
fhichead oidhche, mar a tluiit misìos 
air iùs; a chionn gu'n dubhaht an 
Tighearna gy'n tgriosadh e sibh. 

26 Uime sin rinn mi urnuigh ris an 
Tighearn, agus tbubhairtmi, Ò Thigh- 
earna Dhe, na sgrios do shluagh fe'in, 
agus t'oighreachd, a shaor thu trld do 
jnhòrachd, a tliug thu mach as an 
Eiphit le làimh chumhachdaich. 

27 Cuimhnich do sheirbhisich, A- 
hraham, Isaac, agus Iacob ; na h-amh - 
airc air reasgaclid an t-sluaigh so, no 
•air an aingidheachd, no air am peac- 
adh; 

28 Air eagal gu'n abair am fearann 
as an d'thug thu mach sinn, A chionn 
nach b'urrainn an Tighearn an toirt a 
steach do'n fhearann a gheall e dhoibh, 
agus a chionh gu'n robh fuath aige 
dhcibh, thug e mach iad g'am marbh- 
adh san f hàsach. 

20 Gidheadh ?.s iad do shlnagh iad, 
agus t'oighreachd, a thug thu mach le 
d' thrfin neart, agus le d' ghairdean 
sànte rnach. 

CAIB. X. 

CAN àm sin thubhairt an Tigheama 
*--' rium, Snaidh dhuit fèin dà cldàr 
chloiche cosmhuil ris na ceud chlàir, 
agus thig a nìos a m' ionnsuidh-sa 
do'n t-shabh, agus dean dhuit àirc 
fhiodha. 

2 Agus sgrìobhaidh mise air na clàir 
na focail a bh'air na ceud chlàir a 
bhrìs thu, agus cuiridh tu iad san 
àirc. 

5 Agusrinnmi àircrfofhiodhsitim, 
Bgus shnaìdh mi dà chlàr chloiche 
cosmhuil ris na ceud chlàir, agus 
chaidh mi suas do'n t-sliabh, agus an 
dà chlàr a'm' làimh. 

4 Agus sgrìobh e air na clàir a reir 
a' cheud sgrìobhaidh, na deich àith- 
eantan, a labhair an Tighearna ribh 
san t-sliabh, £ meadhon an teine, ann 
an là a' chomhchruinnich : agus thug 
an Tighearn iad dhomhsa. 

5 Agus philt mise, agus thàinig mi 
nuas o'n t-sliabh, agus chuir mi na 
clàir san àirc a rinn mi, agus an sin 
tha iad, mar a dh'àithn an Tigheama 
dhomh. 

6 Agus dh'imich clann Israeil o 
Bherot chloinn Iaacain gu Mosera: 
an sin fhuair Aaron bàs, agus dh'adh- 
laieeadh e an sin ; agus f hritheil 5- X. 173 

Eleasar a mhac ann an dreuchd an 
t-sa^'airt 'na àite. 

7 As a sin dh'imieh iad gu Gud- 
godah, agus o Ghudgodah gu Iotbat, 
fearaim shruthan uisge. 

8 San àm sin chuir an Tigheam air 
leth ti-eubh Lebhi, a ghiùlan àirce 
coimhcheangail an Tigheam, a sheas- 
amh an làthair an Tighearna gu frith- 
ealadh dha, agus a bheannachadh 'na 
ainm, gus an là'n diugh. 

9 Uime sìn cha 'n'eil aig Lebhi 
roinn no oighreachd maille r'AbhrMth- 
ribh ; is e 'n Tighearn a's oighrer.chd 
dha, a relr mar a gheall an Tighearna 
do Dhia dha. 

10 Agus dh'fhan mi san t-sliabh, a 
rè'ir na ceud ùine, dà f hichead là agus 
dà f hichead oidhche, agus dh'e'isd an 
Tighearna rium mar an ceudna san 
àm sin, agiis cha^iu toil leis an Tigh- 
earn thusa a sgriòs. 

11 Agus thubhairt an Tighearna 
rium, Eirich, imichroimh 'n t-sluagh, 
a chum gu'n t£id iad a steach, agus 
gu"n sealbhaich iad am fearann, a 
mhionnaich mi d'an aithrichibh gu'n 
tugainn doìbh. 

12 Agus a nis, I.-raeil, ciod a tha 'n 
Tighearna do Dhia ag iarraidh ort, 
ach eagal an Tigheama do Dhè à bfci 
ort, gluasad 'na uile shlighibh, agus a 
ghràdhachadh, agus seirbhis a dhean- 
amh do'n Tigheama do Dhia le d' uile 
chridhe, agus le d' uile anam ; 

13 Aitheantan an Tighearn a 
ghleidheadh, agus a reachdan, a tha 
mise ag àithneadh dhuit an diugh air 
son do leas ? 

14 Feuch, is leis an Tighearna do 
Dhia nèamh, agus nèamh nan nèamh, 
antalamh mar an ceiutna, agus gach 
ni a ta ann. 

15 A mhàin bha tlachd aig an 
Tigheam a' d' aithrichibh g'an gràdh- 
achadh, agus thagh e 'n sliochd 'nan 
deigh, ea/ì/wn sibhse os ceann gach 
sluaigh, mar air an là'n diugh. 

16 Timchioll-ghearraibh uime sin 
roimh-chroicionn bhur cridhe, agus na 
bithibh rag-mhuinealach ni's mò. 

17 Oir an Tighearna bhur-Dia, is 
esan Dia nan Dia, agus Tighearna nan 
Tighearna, Dia mòr, cu'mhachdach, 
agus uamhasach, aig nach 'eil bàigh 
ri neach seach a ciiiiìe, agusnach gabh 
duais. 

1S Tha e a' cur an gnlomh breith- 
eanais an dìlleachdain agus na bant- 
raich, agus is toigh leìs an coigreach, 
a' toirt dha bìdh agus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichidh sibh an 
coigreach ; oir bha sibh fèin 'nur coig- 
rich ann an tìr na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tigheama do 
Dhe' ort ; dhasan ni thu seirbhis, agus 
ris-san dlùth-leanaidh tu, agus air 
'ainm mionnaichidh-tu. 

21 Is esan do chliu, agus ts esan do 
Dhia, a rinn air do shon na nithe mòr 174 DEUTEUONOMI. agus uamhasach ud, a chuimaic do 
shùilean. 

22 Le tri fichead agus deich anam- 
anna chaidh t'aithriche sios do'n Ei- 
phit ; agùs anis rinn an Tighearna do 
Dhia thu mar reulta nèimh a thaobh 
lìonmhoireachd. CAIB. XI. 

AIR an aobhar sin gràdhaichidh tu 
an Tigheama do Dhia, agus 
gleidhidh tu achùram, agus areachd- 
an, agus a bhreifheanais, agus 'aith- 
eantan a ghnàtb. 

2 Agus biodh fios agaibhse an 
diugh : oir ni 'n labhramx'xa cloinn do 
nach b'aithne, agus nach faca smachd- 
achadh an Tigheama bhur Dè, a 
mhòrachd, a làmh chumhachdach, 
agus a ghairdean sìnte mach, 

3 Agus a chomharan, agus a 
ghmomharan, a rinn e ann am 
meadhon na h-Eiphit, ri Pharaoh 
righ na h-Eiphit, agus i J a fhearaim 
uile; 

4 Agus ciod a rinn e ri armailt nan 
Eiphiteach, r'aneich, agusr'an carbad- 
aibh; cionnus a thug e air uisge na 
mara ruaidhe dol tharta 'nuair a bha 
iad an tòir oirbh, agus cionnus a sgrios 
an Tighearn iad gus an là'n diugh ; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse san 
fhasach, gus an d'thàinig sibh do'n 
àitg so ; 

6 Agus ciod a rinn e n Datan agus 
Abiram, mic Eliaib, mhic Reubein; 
cionnus a dh'fhosgail an taiamh a 
bheul, agus a shluig e sios iad, agus an 
teaghlaichean, agus am bùfhan, agus 
a' mhaoin uile a bha 'nan seilbh, am 
meadhon Israeil uile, 

7 Ach chunnaic bhur sùilean-sa 
gnìomhara mòra an Tighearn uile, a 
rinn e, 

8 Uime sin gleidhidh sibh na 
h-àitheanta sin uile a tha mi ag àith- 
neadh dhuibh air an là'n diugh, a 
chum gu'm bi sibh làidir, agus gu'n 
ttìd sibh a stigh agus gu'n sealbhaich 
gibh am fearann, gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'm buanaich sibh bhur 
làithean ann san f hearann a mhionn- 
aich an Tigheama d'ur n-aithrichibh 
gu'n tugadh e dhoibh e, agus d'an 
sliochd, fearann a tha sruthadh le 
bainne agus mil. 

10 Oir cha 'n'eil am fearann d'am 
bheil thu doi a stigh g'a shealbhach- 
adh, mar fhearann na h-Eiphit, o'n 
d'thàinig sibh a mach, far an robh thu 
cur do shìl, agus g' a uisgeachadh le 
d' chois, mar lios lusan ; 

11 Ach am fearann gus am bheil 
gibh a' dol g'a shealbhachadh, is fear- 
ann bheann agus ghleann e : do 
f hrasachd nèimh òlaidh e ulsge : 

12 Fearann d'am bheil an Tigh- 
eama do Dhia a' gabhaii cùrajm : tlia 
sùilean aa Tighearna do Dhe air a ghnàth, o thoiseach na 
on gu deire nabliadhna. 

13 Agus tarlaidh, ma dh'èisdoas 
sibh gu dùrachdach ri m' àithean- 
taibhs', a tha mi ag àithneadh dhuibh 
air an là'n diugh, an Tighearna bhur 
Dia a ghràdhacbadh, agus seirbhis a 
dheanamh dha le'rn-uile chridhe, ag- 
us le*r n-uile anam ; 

14 Gu'n toir mise dhuibh uisge bhur 
fearainn 'na àm fein, an ceud uisge, 
agus an t-uisge deìreannach, agus 
cruinnichidh tu stigh t'arbhar, agus 
t'fhion, agus t'oladh, 

15 Agus cuhvidh mi feur a'd' 
mhachair do d' sprèidh, agus ithidh 
tu, agus sàsaichear thu. 

16 Thugaibh an aire dhiubh f<5in, 
air eagal gu meallar bhur cridhe, ag- 
us gu'n claon sibh a leth-taobh, agus 
gu'n dean sibh seirbhis do dhiathaibh 
eile, agus gu'n dean sibh aoradh 
dhoibh'; 

17 Agusgu'nlasfearganTigheama 
'nur n-aghaidh, agus gu'n druid esuas 
nèamh, air chor as nach bi uisge sam 
bith ann, agus nach toir am fearann a 
thoradh uaith, agus gu^ sgriosar gu 
grad sibh as an f hearann mhaith atha 
'n Tighearn a' tabhairt duibh. 

18 Uime sin taisgidh sibh suas iad 
so mo bhriathra 'nur cridhe, agus'nur 
n-anam, agus ceanglaidh sibh iad mar 
chombaradh air bhur làimh ; agus 
bithidh iad mar eudanain eadar bhur 
sùilibh. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'ur 
cloinn, a' labhairt orra 'nuair a shuidh- 
eas tu a'd' thigh, agus an uair a dh'- 
imicheas tu air an t-slighe, agus an 
uair a luidheas tu sìos, agus an uaur a 
dh'tìireas tu suas. « _ 

20 Agus sgriobhaidh tu iad air ur- 
sainnean doruis do thighe, agus air do 
gheataibh : 

21 A chum gu'm bi bhur laithean 
lìonmhor, agus làitheanbhur cloinne, 
sau fhearann a mhionnaich an Tigh- 
eama d'ur n-aithrichibh a thoirt 
doibh, mar làithean nèimh air ajr tal- 
amh. ■ 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu dùr- 
achdach na h-àitheantan so uile a tha 
mi v,- ag aitlrheadh dhuibh adheanamh, 
an Tigheai-na bhur Dia a ghràdhach- 
adh, gluasad 'na uile shlighibb, agus 
dlùth-leantuinn ris ; 

23 An sin tilgidh an Ti-1 
mach na cinnich sin uile roinilùbli, 
agus sealbhaichidh sibh cinnich a's 
mò agus a's cumhaohdaiche na sibh 
f(5in. . , 

24 Gach àit air an saltair bumn bhur 
cos, is libhse : o'n fhàsach agus Leba- 
non, o'n amhainn, an amhainu Eu- 
phrates, eadhon gus an fhairge a's 
falde mach, bithidh bhur crìoch. 

25 Cha seas duine "nur n-aghaidh : 
air gach fearann air an saltair sibh, 
cuiridh an Tighearna bhur Dia eagal agus geilt-chrith roimhibh, a rèir mar 
a thubhairt e ribh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r comh- 
air air an là'n diugh beannachadh ag- 
us mallachadh; 

27 Beannachadh, mabheir sibh geTill 
a dh'àitheantaibh an Tighearna bhur 
Dè, a tha ìni ag àithneadh dhuibh air 
an là'n diugh ; 

28 Agus mallachadh, mur toir sibh 

fe'Ul a dh'àitheantaibh an Tigheama 
hur Dè, ach gu'n claon sibh o'n 
t-slighe a tha mi ag àithneadh dhuibh 
an diugh, a dhol an dèlgh dhiathan 
eile, nach b'aithne dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir an 
Tighearna do Dhia thu stigh do'n 
fhearann d'am bheil thu dol g'a 
shealbhachadh, gu'n cuir thu am 
beannachadh air sliabh Gheridsim, 
agus am mallachadh air sliabh E- 
bail. 

30 Nach 'eil iad air an taobh eile do 
lordan, leth ri slighe dol fuidhe na 
grè'ine, ann an tìr nan Canaanach, a 
tha 'g àiteachadh a' chòmhnaird fa 
chomhair GhilgaU, làimh ri còmhnard- 
aibh Mhoreh ? 

51 Oir theid sibh thar Iordan, a dhol 
a stigh a shealbhachadh an fhearainn 
a tha 'n Tighearna bhur Dia a' tal)hairt 
duibh, agus sealbhaichidh sibh e, agus 
gabhaidh sibh còmhnaidh ann. 

32 Agus bheir sibh an aire gu'n dean 
sibh na reachdan uile agus na breith- 
eanais, a tha mi cur roirnhibh air an 
Jà 'n diugh. 

CAIB. XII. 

/S iad so na reachdan agus na breith- 
eanais a bheir sibhse fa'near gu'n 
dean sibh sanfhearann a tha 'n Tigh- 
earna, Dia t'aithriche, a' toirt duit g"a 
shealbhachadhi uile làìthean bhur 
beatha air an talamh. 

2 Lèir-sgriosaidh sibh na h-àiteach- 
an uile anns an d'rinn na cinnich a 
ehealbhaicheas sibh seirbhis d'an diath- 
aibh, air na beanntaibh àrda, agus air 
na cnocaibh, agus fuidh gach craoibh 
'ghlais. 

3 Agus leagaidh sibh sìos an altair- 
ean, agus brisidh sibh an carraighean, 
agus loisgidh sibh an doireachan le 
teine, agus gearraidh sibh siosdealbhan 
snaidhte an dèe, agus sgriosaidh sibh 
an ainm a mach as an àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an Tigh- 
earna bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidh an àite a 
ròghnaicheas an Tigheama bhur Dia 
as bhur treubhaibh uile, chum 'ainm 
a chur an sin, ead':on a dh'ionnsuidh 
'aite-còmhnuidh-san iarraidh sibh, ag- 
us gu sin thig thu. 

6 Agus bbeir sibh gu sin bhur tabh- 
artais-loisgte, agus bhur n-ìobairtean, 
agus bhur deachamh, agus tabhartais- 
thogta bhur làimhe, agus bhur bòid- 
ggn, agus bliur saor-thabhartais, agus ceud-ghin bhur cruidh agus bhur caor- 
ach. 

7 Agus ithidh sibh an sin an làthair 
an Tighearna bhur Dè, agus ni sibh 
gairdeachas anns gach ni ris an cuir 
sibh bhur làmh, sibh fèin agus bhur 
teaghlaichean, anns an do bheannaich 
an Tighearna do Dhia thu. 

8 Cha dean sibh a rèir nan uile nitht 
a tha sinn a' deanamh an so an diugh, 
gach duine an ni atha ceart'na shùil- 
ibh fèin. 

9 Oir cha d'thàinig sibh fathast a 
dh'ionnsuidh na foise, agus a dh'ionn- 
suidh na h-oighreachd a tha 'n Tigh- 
earna bhur Dia a' tabhairt duibh. 

10 Ach ati uair a thèid sibh thar 
Iordan, agus a ghabhas sibh còmh- 
nuidh san f hearanu a bheir an Tigh- 
earna bhur Dia dhuibh r'a shealbh- 
achadh, agus an uair a bheir e fois 
dhuibh o'r naimhdibh uile mu'n cuairt, 
agus a ghabhas sibh còmhnuidh gu 
tèaruinte. 

11 An sin bithidh'àit ann a'.thaghas 
an Tighearna bhur Dia, a tnoirt air 
'ainm còmhnuidh a ghabhail ann : gu 
sin bheir sibh na h-uile nithe a tha 
mise ag àithneadh dhuibh ; bhur 
tabhartais-loisgte, agus bhur n-ìo- 
bairte, bhm- deachamh, agus tabhart- 
ais-thogta bhur lùimhe, agus taghadh 
bhur bòidean uile a bhòiilicheas sibh 
do'n Tigheam. 

12 Agus ni sibh gairdeachas an 
làthair an Tigheama bhur Dè, sibh 
fèm, agus bhur mic, agus bhur nigh- 
eanan, agus bhur n-òglaich, agus bhur 
banoglaich, agus an Lebhitheach a tha 
'n taobh a stigh d'ur geataibh ; do 
bhrìgh nach 'eil roinn no oighreachd 
aige maille ribh. 

13 Thoiv an aire dhuit fèin, nach 
ìobair thu t'ìobairtean-loisgte anns 
gach àit a chi thu. 

14 Ach anns an àit a thaghas an 
Tighearn as aon do d' threubhaibh, 
aa sin ìobraidh tu t'iobairtean-loisgte, 
agus an sin ni thu na h-uile nithe a 
tha mise ag àithneadh dhuit. 

15 Gidheadh, feudaidh tu feoil a 
mharbhadh agus itheadh a'd' gheat- 
aibh uile, ge b'e ni ciir am bheil miann 
ajg t'anam, a reir beannachaidh an 
Tighearna do Dhè a thug e dhuit : 
feudaidh an neùghlan agus an glan 
itheadh dheth ; mar do'n bhoc-earba, 
agus do'n f hiadh. 

16 A mhàin cha 'n ith sibh an 
f huil ; air an talamh dòirtidh sibh i 
rnar uisge. 

17 Cha 'n fheud thu deachamh 
t'arbhair itheadh an taobh a stigh do 
d' gheataibh, no t'fhìona, no t'olaidh, 
no ceud-ghin do chruidhno do chaor- 
ach, no h.aon air bith do d' bhòidibh 
a bhòidicheas tu, no do shaor-thabh- 
artais, no tabhartais-thogta do làimhe : 

18 Ach an làthair an Tighearna do 
Dhè ithjdh tu iad anns an àit a DEUTERONOMI. thaghas an Tighearaa do Dhia, thu 
fein, agus do mhac, agus do nighean, 
agus t'òglach, agus do bhanoglach, 
agus ian &ebhitb.each a tha 'n taobh a 
stìgh do d' gheataibh : agus ni thu 
gaifdeaahas an làthair an Tighearna 
do Dhè anns gach ni ris an cuìr thu 
do làmhan. 

19 Thoir an aire dhuit fein, nach 
teèig thu an Lebhitheach am feadh is 
beò thu air t'f hearann. 

20 'Nuair a leudaicheas a» Tigh- 
eal-na do Dhia do chrìoch, mar a 
ghea'l e dfruit, agus a their thtì, Ithidh 
rai feoil, (a chionn gu bheil t'anam a' 
mianaachadh feoil itheadh,) a rèir 
nile mhiannt'anama feudaidh tu feoil 
ìtheadh. 

21 Ma bhios an t-àit a thagh. an 
Tighearna do Dhia a chur 'ainme an 
sin, ro-fhada uait ; an sm marbhaidh 
tu do d' bhuar, agus do d' threud, a 
thug an Tighearna dhuit, mar a 
dh'àithn mise dhuit, agus ithidh tu an 
taobh a stigh do d' gheataibh gaoh ni 
is miannach le t'anam. 

22 Eadhon mar a dh'ithear an 
raadh-bhoc, agus am fiadh, mar sin 
ithidh tu e : ithidh an neòghlan agus 
an glan deth air an aon dòigh : 

23 A mhàin thoir an ro-aire nach 
ith thu ^n f huil : oir is i 'n fhuil 
a' bheatha; agus cha 'n fheud thu 
a' bheatha itheadh rnaille ris an 
fheoil. 

24 Cha 'n ith thu i ; air an talamh 
<lòirtidh tu i mar uisge. 

25 Cha 'n ith thu i, chum gu'n 
eirich gu maith dhuit, agus do d' 
chloinn a'd' dheigh, 'nuair a ni thu an 
ni a ta ceart ann an sùilibh an Tigh- 
earn. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe 
naomha a tha agad, agus do bhòidean, 
agus the"id thu do'n àìt a thaghas an 
Tighearn. 

27 Agus iobraidh tu t'ìobairtean- 
loisgte, an fheoil agus an fhuil, air 
àltair an Tighearna do Dhè" ; agus 
dòirtear a mach fuil tìobairtean air 
àltair an Tighearna do Dhe", agus 
ithidh tu 'n fheoil. 

28 Thoir an aire, agus eisd ris na 
briathraihh sin uile a ifta mi ag àithn- 
eadh dhuit, a chum gu'n tìrich gu 
maith dhuit fe"in, agus do d' chloinn 
a'd' dhèigh gu bràth, an uair a ni thu 
an ni a tha maith agus ceart ann an 
■sùilibh an Tigheama do Dhè. 

29 'Nuair a ghearras an Tighearna 
do Dhia as na cinnich romhad, a tha 
thu dol a steach an sud a chum an 
sealbhachadh, agus a thig thu 'nan 
àite, agus a ghabhas tu còmhnuidh 
'nam fearann ; 

30 Thoir an aire dhuit fe'in nach 
ribear thu le'n leantuinn, an dèigh 
dhoibh bhi air an sgrios as do làthair, 
agus nach fiosraich thu mu thimchioll 
»n dèe, ag ràdh, Cionnus a linn na cinnlch ^in seii-lihis d'arì diathaibh ? 
ni mise mar sii: mar an ceudna. 

51 Chà dean thusa mar sin ris an 
Tighearna do Dhia : oir gàch gràin- 
eileachd do'n Tighearn a's fuathach 
leis, rinn iadsah d'an diathaibh; oir 
eadhon am mic agus an nigheana 
loisg iad san teine d'an diathaibh. 

32 Gach ni a tha mise ag àithneadh 
dhuibh, thugaibh an aire gu'n dean 
sibh e: cha chuir thu ris, ni mò bheir 
thù ni sam bith uaith. 

CAIBi XIII. 

l\/3" A dh'èireas suas 'nur meàsg f àidh, 
- 1 - V - L no fear a chi aisling, agus gu'n 
toir e dhuit comharadh no iongantas, 

2 Agus gu'n tig an comharadh no'n 
t-iongantas gu crich, air an dolabhaif 
e riut, ag ràdh, Ràchàmaid an dèigh 
dfeiathan eile, nach b'aithne dhuit, 
agus deanamaid seirbhis doibh : 

3 Cha 'n èisd thu ri briathraibh an 
fhàidh sin, no ris an fhear sin a chi 
aisling: oir tha 'n Tighearha bhur 
Dia 'gur dearbhadh, a dh'f heuchainn 
am bheil sibh a' gràdhachadh art 
Tighearna bhur V>è le'r n-uile chridhe, 
agus le'r n-uile anam. 

4 An dèigh an Tighearna bhur Ttè 
gluaisidh sibh, agus bithidh 'eagal-san 
oirbh, agm gleidhidh sibh 'àitheantan, 
agus eisdidh sibh r'a ghnth, agus ni 
sibh seirbhis da, agus dlùth-Ieanaidh 
sibh ris. 

5 Agus cuirear am fhidh sin,noani 
fear sin a chi aisling, gu bàs ; a chionn 
gu'n do labhair e chum sibhse chur air 
seacharan o'n Tighearna bhur Dia, a 
thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit, 
agus a dhfhuasgail sibh à tigh na 
daorsa, chum t'iomain a mach as an 
t-slighe anns an d'aithn an Tigheama 
do Dhia dhuit imeachd ; marsincuir- 
idh tu airfalbh ant-olc asdomheadh- 

fi Ma chuireas dobhràthaif, mac do 
mhàthar, no do mhac fein, no do 
nighean, no bean-phòsda t'uchd, no 
do charaid, a tka dhvit mar t'anam, 
impidh ort ann an uaigneas, ag ràdh, 
Rachamaid agus deanamaid seirbhis 
do dhiathaibh eile, nach b'aithne 
dhuit feln, no do t'aithrichibh ; 

7 Eadhon do dhiathaibh nan cinn- 
eacha<Aa mu'n cuairt oirbh, am fagus 
duit, no fada uait, o'n dara ceann do'n 
talamh eadhon gus an ceann eile do'n 
talamh ; 

8 Cha 'n aontaich thu leis, ni mò a 
dh'eisdeas tu ris; ni mò a ghabhas do 
shùil truas ris, ni mò a chaomhnas no 
cheileas tu e : 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach gu 
bàs e; bithidh do Hunhfe'in an tùs ahr 
g'a mharbhàdh, agus an dèigh sin 
làmh an t-sluaigh uile. 

10 Agusclachaidh tue le clachaibh, 
a chum gu'm bàsaich e ; a chionn gu'n 
d'iarr e do tharruing o"n Tigheama Dhia; a thug a mach thu à tlr na 
h-Eii-h.it, à iighna daorsa. 

11 Agus cluinnidh Israel uile, agus 
fcichiclh eagat orra, agus cha dean iad 
•vi's m6 a leithid so do ghriìomh ain- 
gidh 'nur measg. 

12 Ma chluinneas tu ann an aon 
do d' bhailtibh, a thug an Tighearna 
doDhiadhuit gu còmtìntiidh a ghabh- 
4i! ann mach air biih ag ràdh, 

13 Chaidh daoine àrahih, clann 
Bheliail, a mach as bhur measg, agits 
bhuair iad luchd-àitea'chaidh am baile, 
ag ràdh, Rachamaid auus deanamaid 
rè'irbhis do dhiathaibli eile, naeh 
b'aithne dhuibh ; 

14 An sin fiosraichidh tu agus 
rannsaichidh tu, agus feòraichidh tu 
gu 'dùrachdach ; agus, feuch, ma's 
firinn e, asiis gu'm fc-heil a' chùis 
deirbhte, gv'n do rinneadh a' giiràin- 
eileachd sin 'nur measg ; 

15 Gu cinnteach huailidh tu luchd- 
àiteachaidh a' bhaile sin le faobhar a' 
chlaidheimhi 'ga sgrios gu tur, agus 
gach ni a ta ann, agus a spreidb, le 
faobhar a' chlaidheimh. 

16 Agus cruinnichidh tu a chreach 
uile gu meadhon a shraide, agus loisg- 
idh tu le teine am baile, agus a 
chreach vùle gu h-iomlan, air son an 
Tighearna do"Dhè : agus bithidh e 'na 
thòrr a chaoidh ; cha togar suas e ni's 
mò. 

17 Agus cha lean ri d' laimh-sa a 
bheag do'n ni mhallaichte ; a chum 
gu'm pill an Tighearn o lasair 'f heirge, 
agus gu nochd e tròcair dhuit, agus 
gu'n dean e iochd riut, agus gu'n toir 
e ort f às iìonmhor, mar a mhiounaich 
e do t'aithrichibh ; . 

18 'Nuair a dh'eisdeas tu ri guth an 
Tighearna do , Dhè, a ghleidheadh 
'ìiicheantan uile a iha mi ag àithneadh 
dhuii an diugh, a dheanamh an ni a 
ta ceart ann an sùiUbh an Tighearna 
do Dhe". 

CAIB. XIV. 
fS sìbhse clann an Tìghearna bhur 
-* Dè: cha ghearr sibh sibh fèin, ni 
mò a ni sibh lomadh air bith eadar 
bhur sttilean air son mairbh : 

2 Oir is sluagh naomha thu do'n 
Tigheamà do Dhia, agus thagh an 
Tighearn thu gu bhi a'd' shluagh sòn 
laichte dha fèin, thar gach uile chinn 
each a tiia aìr aghaidh na talmhainn. 

3 Cha 'n ithT thu ni gràìneil sam 
bith. 

4 Is iad so na beathaichean a 
dh'itheas sibh:.an damh, a' chaora, 
agus a' ghabhar, 

| 6 Am fiadbi agus an ruadh-bhoc, 
agus an dathais, agus a' ghabhar 
f hiadhàich, agus àn t-earr-gheal, agus 
an damh fiadhaich, agus an somer. 
. 6 Agus gach beathach a roinneàs an 
ionga, agus a sgoilteas sgoltadh àn dà 
ionga, agus a chiiànihas a' clùr am XIV. 17? 

measg nan ainmhidhean, £in itlùdh 
sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha'n ith sibh 
dhiubhsan a chnàmhas a' chir, no 
dhiubhsan a roinneas an ionga sgoilte, 
mar an càmhal, agus a' mhaigheach, 
agus an coinean ; cir cnàmhaidh iad 
a' chìr, arh cha roinn iad an ionga : 
neòghlan tha iad dhuibh. 

8 Agus a' mhuc, a chionn ged a 
roinn i 'n ionga, nach cnàmh i a' chìr, 
tha i neòghlan dhuibh : d'am. feoil cha 
'n ith sibh, agus r'an cairbh chabhean 
si'oh. 

'J Iad so ithidh sibh dhiubhsan uile 
a.ta sna.h-uisgeàchaibh: gach ni air 
am bheil itean agus iannan, ithidh 
sibh: . 

10 Agus gach ni air nach 'eii itean 
agus lannan, cha'n ith sibh: tha e 
neòghlan dhuibh. 

11 Gach eun glan ithidh sibh. 

12 Àch is iad so iadsan do nach ith 
sibh : an iolair, agus an cnàimh- 
bhristeach, agus an iolar-uisge, 

15 Agus an croman-gabhlach, agus 
an clamhan, agus am fang, a rtìir a 
ghnè, 

, 14 Agus gach fitheach a reir a 
ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidhche, agiis 
an t-seabhag-oidhche, agusa' chuach 
agus an t-seabhag a reir a gnè, 

10 Agus a' chailleach-oidhchè 
bheag, agus a' chailleach-oidhche 
mhòr, agus an eala, 

17 Agus am pelican; agus an iolair 
f hionn, agus an sgarbh, 

1S Agus a' chorra-bhkn, agus a' 
choi-ra-ghlas a re"ir a guè, agus an 
t-adharcan-luaehrach, agus an ialtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeach a 
dh'itealaicheas, neòghlan dhuibh : 
cha'n ithear iad. 

20 Gach eun glan ithidh sibh. 
21. Cha'n ith sibh.ni sam bi'.h a 

bhàsaìchoas dhcth fèin : bbeir.thu e 
do'n choigreach a tìia 'n taobh a stigh 
do d' gheataibh, chum gu'n ith se e, 
no reic e ris an eilthireach: oir is 
sluagh naomha thu do'n Tighearna ùo 
Dhia. Cha bhruich thu meann ann 
am bainne a mhàthar. 

22 Bheir thu seachad gu cearf 
deachamh uile chinnis do shìl, a bheir 
am fearann uaith o bhliadhna gu 
bliadhna. 

23 Agus ithidh tu 'm fianuis an 
Tigheama do Dhè, san àit a thaghas 
e chum 'ainm a chur an sin, deach- 
amh t'arbhair, t'fhìona, àgus t'oiaidh, 
agus ceud-ghin do chruidh, agus dò 
chaorach; a chum gu fòghlum thu 
eagal an Tighearna do Dhè a bhi ort 
a ghnàth. 

24 Agùs ma bhios an t-slighe ro- 
f hada dhuit, air chor as nach urrainn 
thu a ghiùlan, a chionn an t-àite bhi 
fada uait, a thaghas an Tighearna do 
Dhia a chui 'ainme an sin, an uatr i 

H 2 17S DEUTERONOMI. Dhia bheannaicheas an Tighearna 
thu; 

25 An sin ni thu airgiod deth, agus 
ceanglaidh tu suas an t-airgiod a'd' 
làimh, agus theid thu chum an àit a 
thaghas an Tighearna do Dhia : 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin 
air son gach ni a mhiannaiebeas 
t'anam, air son hhuair, no air son 
chaorach, no air son f iona, no air son 
dibhe làidir, no air son gach ni a 
mhiannaicheas fanam: agus ithidh 
tu an sin an làthair an Tigheama do 
Dhè, agus ni thu gairdeachas, thu 
fein, agus do theaghlach. 

27 Agus an Lebhitheach a tha 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh, cha 
trèig thu e : oir cha 'n'eil roinn no 
oighreachd aige maille riut, 

28 Aig crìoch thri bliadhna bheir 
thu mach uile dheachamh do chinn- 
is air a' bhliadhna sin fèin, agus 
taisgidh tu suas e an taobh a stigh do 
d' gheataibh : 

29 Agus thig an Lebhitheach, (a 
chionn nach 'eil roinn no oighreachd 
aige maille riut,) agus an coigTeach, 
agus an dìlleachdan, agus a' bhan- 
trach, a tha 'n taobh a stìgh do d' 
gheatalbh, agus ithidh iad, agus 
sàsuichear iad ; a chum gu'm beann- 
aich an Tighearna do Dbia thu ann 
an uile oibribh do làimhe a ni thu. 

CAIB. XV, 

AN ceann gach seachd bliadhna ni 
thu fuasgladh. 

2 Agus is e so modh an f huasglaidh : 
Gach fear fiacha a bhejr ni sarn bith 
air iasachd d'a choimhearsnach, fuasg- 
laidh se e ; cha 'n iarr e air ais e o 
'choimhearsnach, no o 'bhràthair, a 
chionn gu'n goirear fuasgladh an 
Tighearna dheth. 

3 O eilthireach feudaidh tu 'iarraidh 
air ais • ach an ni a's leat fèin a ta aig 
do bhrkthair, fuasglaidh do làmh e ; 

4 Ach a mlip.in an uair nach bi 
uireasbhuidheach sam bith 'nur measg : 
oir beannaichidh an Tighearna gu mòr 
thu san f hearann a tha 'n Tigheama 
do Dhia a' toirt dhuit mar oighreachd, 
r'a shealbhachadh : ' 

5 A mhàin ma dh'eisdeas tu gu 
dùrachdachri guth an Tighearna do 
Dhe, a thoirt an aire gu'n dean thu na 
h-àitheantan so uile a tha rai 'g àithn- 
eadh dhuit air an là'n diugh. 

6 Oir beannaichidh an Tigheama 
do Dhia thu, mar a gheall e dhuit: 
aeus bheh- thu air iasachd do mhòran 
cninneach, ach cha ghabh thu air 
iasachd ; agus bithidh uachdaranachd 
agad air mòran chinneaeh, ach cha 
bni uachdaranachd aca-san ort-sa, 

7 Ma bhlos 'nur measg duine bochd, 
aon do d' bhvàithribh, an taobh a 
stigh aoih do d' gheataibh, ann ad 
fhearann a tha 'n Ti S bearna do ^^Dhia 
a' tahhairt duitj cha chruaidhjch tnu do chridhe, ni mò a dhruideas tu do 
làmh o d' bhràthair bochd ; 

8 Achfosglaidh tu do làmh gufars- 
aing dha, agus gu cinnteach bheir thu 
air iasachd dha ni's leòr air son 
'f heumajdo'nn^atha dh'easbhuidh air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain a'd' 
chridiie aingidh, ag ràdh, Tha 'n 
t-seachdamh bliadhna, bliadhna an 
fhuasglaidh, amfagus; agus gu'm bi 
do shùil olc an aghaidh do bhràthar 
bhochd, agus nach toir thu bheag dha, 
agus gu'n glaodh e ris an Tighearn 
a't' aghaidh, agusgu'm bi e 'napheac- 
adh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, agus 
cha bhi doilgheas air do chridhe 
'nuair a bheir thu dha ; a chionn air 
son an ni so gu'm beannaich an Tigh- 
earna do Dhia thn a't' oibribh uile, 
agus anns gach ni ris an cuir thu do 
làmb. 

11 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh gun 
bhochd : uime sin tha mi 'g kithneadh 
dhuit, ag ràdh, Fosglaidh tu do làndi 
gu farsaing do d' bhràthair, do d* 
bhochd, agus do d' uìreasbhuidheach, 
a'd' dhùthaich. 

12 Ma reicear riut do bhràthair 
Eabhruidheach, no Ban-Eabhruidh- 
each, agus gu"n dean e seirbhis duit sè 
bliadhna ; an sin anns an t-seachdamh 
bliadhna leigidh tu leis dol saor uait. 

13 Agus ari uair a chuireas tu e mach 
saor uait, cha chuir thu air falbb e 
falamh : 

14 Bheir thu dha gu pailt as do 
threud, agus à t'urlar, agus à t'fhìon- 
amar; as na nithibh sin leis an do 
bheannaich an Tigheama do Dhia 
thu, bheir thu dha. 

15 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh 
thu fèin a'd' thràill ann an tìr na 
h-Eiphit; agus shaor an Tigheama do 
Dhia thu: uime sin tha mi ag àith- 
neadh so dhuit an diugh, 

1G Ach ma their e riut, Cha<n 
fhalbh mi uait; (a chionn gur toigh 
leis thu agus do thigh, do bhrìgh gu 
bhejl e gu maith agad ;) 

17 An sin gabhaidh tu minldh, ag- 
us cuirìdh tu troimh a chluais e anns 
an dorus, agus bithidh e 'na sheirbh- 
iseach dhuit gu bràth: agus mar an 
ceudna ri d' bhanoglaich ni thu mar 
sin. 

18 Na measar e cruaidh leat, an 
uair a chuireas tu uait saor e; oir bha 
e dà uair co mhaith dhuitse ri seirbh- 
iseach tuarasdail, le seirbhis a dhean- 
amh dhuit sè bliadhna: agus beann- 
aichidb an Tighearna do Dhla thu 
anns gach ni a r.i thu. 

19 Gacli ceudghin rìrionn a bheir- 
ear am measg do chruidh, agus am 
measg do threud, naomhaichidh tu 
do'n Tigheama do Dhia: cha dean 
thu obair sam bith le ceud-ghin do 
bhoin, ni mò a lomas tu ceud-ghin dp 
chaorach. CAIB. XVI. XVII, 173 20 Am fiaiuiis an Tighearna do 
Dhc s ithidh tu e o bhhadhna gu bliadh- 
na, san ionad a thaghas an Tighearn, 
thu fiein agus do theaghlach. 

21 Agus ma bhios gaoid snm hìth 
aun, crùbaiche, no doille, r.n droch 
ghaoid sam bith, cba 'n ìobair thu e 
do'n Tighearna do Dhia. 

22 An taobh astigh dod' gheataibh 
Ithidh tu e; ithid/i an glan àgus an 
neòghlan comh-ionnan deth, mar do'n 
ruadh-bhoc, agus mar rfo'n fhiadh. 

23 A mhàin 'f huil cha 'n ith thu : 
air an talamh dòirtidh tu i mar uisge. 

CAIB. XVI. 

COIMHID mios Abib, agus cumaidh 
tu a' chàisg do'n Tighearna do 
Uhia : oir sa' mhìos Ahib thug an 
Tigbeama do Dhia thu mach as an 
Eiphit san oidhche. 

2 Uime sin ìobraidh tu a' cbàisg 
da'n Tighearna do Dhia, do'n treud 
agus do'n bhuar, san ionad a thaghas 
an Tighearna chiun 'ainm a chur an 
sin. 

5 Cha'n ith thu aran goirtichte sam 
bith leatha : seachd làifhean itlridh tu 
aran neo-ghoirtichte leatha, eadhon 
aran àmhghair ; (oir le cabhaig thkin- 
ig thu mach à tìr na h-Eiphit :) a 
chum gu cuimhnich thu 'n là air an 
d'thàinig thu mach a tìr na h-Eiphit, 
uiie làithean do bheatha. 

4 Agus cha 'n f haicear agad aran 
goirtichte a'd' chrìochaibh uile rè 
sheachd làithean : ni mò a mhaireas 
a bheag do'n f heoil a' dh'ìobras tu air 
feasgar sa' cheud là, rè na h-oìdhche 
gu maduinn. 

5 Cha 'n fheud thu a* chài^g ìo- 
bradh an taobh a stigh aoin air bith 
do d' gheataibh, a bhèir an Tigheama 
doDhia dhuit: 

6 Ach aig an àit a thaghas an T igh- 
earna do Dhia a chur 'aimne ann, an 
sin ìobraidh tu a' chàisg air feasgar, 
aig dol fuidhe na grèine, san àm an 
d'thàinig thu mach as an Eiphit. 

7 Agus ròistidh agus ithidh tu i san 
àit a thaghas an Tigheama do Dhia : 
agus pillidh tu sa' mhaduinn, agus 
theid thu do d' bhùthaibh. 

S Sè làithean ithidh tu aran gun 
ghoìrteachadh ; agus air an t-feachd- 
amh là bithìdk àrd chomhchiuinneach 
do'n Tighearna do Dhia : cha dean 
thu obair sam bith air. 

9 Seachd seachdmnean àirmhidh ta 
dhuit fein : o'n àm san tòisich thu air 
a' chorran a chur san arbhar, tòidch- 
idh tu air na seachd seachduinean 
àireamh. 

10 Agus cumaidh tu feill nan 
seachduin do'n Tighea'ma do Dhia, le 
tiodhlac saor-thoil thabhartais do 
làimhe, a bheir thu seackad a rèir mar 
a bheannaich an Tigheama do Dhia 
thu. 

il Agus ni thu gairdeachas an làthalr an Tighearna do Dhè, thu 
fèin, agus do mhac, agus do nighean, 
agus t'òglach, agus do bhanoglach, ag- 
us an Lebhitheach a tha 'n taobh a 
stigh do d' gheataibh, agus an coig- 
reach, agus an èìlleachdan, agus a J 
bhantrach, a tha 'nur measg, san ionad 
a thagh an Tigheama do Dhia a chur 
'ainme ann. 

1 2 Agus culmhnichidh tu gu'n robh 
thufein a'd' thràill sanEiphit: agus 
coinihididh tu, agus ni thu na reachd- 
an so. 

13 Cumaidh tu feill nam pàilliun 
seachd làithean an dèigh dhuit t'arbhar 
a chruinneachadh a stigh, agust'f hion. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd' 
fhèill, thu fèih, agus do mhac, agus 
do nighean, agus t'ùglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach, ag- 
us an coigreach, agus an dìlleachdan, 
agus a' bhantrach, a tha 'n taobh a àraidh do'n Tighearna do Dhia, san 
ionad a thaghas an Tighearn : a chionn 
gu'm beannaich an Tighearna do Dhia 
thu a'd' chinneas uile, agus ann an 
oibribh do làmh uile ; uime sin ni thu 
gu deimhìn gairdeachas. 

16 Tri uairean sa' bhliadhna tais- 
beinear t'fhiiionnaich uile an làthair 
an Tigheama do Dhè, san ionad a 
thaghas e ; ann am felll an arain neo- 
ghoirtichte, agus ann am feill nan 
seachduin, agus ann am feill nam 
pàilliun : agus cha taisbehiear iad arl 
làthair an Tigheama falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar is 
urrainn e, a reir beannachaidh an 
Tigheama do Dhè, a thug e dhuit. 

IS Breitheamhnan, agus uacbdarain 
ni thu dhuit fein an taobh a stigh do 
d' gheataibh uile, a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit, air feadh do 
threubh : agus bheir iad breth air an 
t-sluagh le ceart bhreitheanas. 

19 Cha dean thu breitheanas f hiar- 
adh ; cha bhi bàigh agad ri neach 
seach a cheile, ni mò a ghabhas tu 
tiodhlac: oir dallaidh an tiodhlac 
sùile nan daoine glic, agus fiaraidh e 
briathra nan ionracan. 

20 An ni sin a ta uile-cheart lean- 
aidh tu, a chum gu'm bi thu beò, ag* 
us gu'n sealbhaich thu 'm fearann a 
tka an Tigheàrna do Dhia a' tabhairt 
dhuit. 

21 Cha suidhich thu dhuit fem 
doire chraobhan sam bith làimh ri 
altair an Tigheama do Dhè, a ni thu 
dhuit fèin. 

22 Ni mò a chuireas tu suas dhuit 
fein dealbh sa:n bith, ni a'sfuathach 
leis an Tigheama do Dhia. 

CAIB. XVII. 

r<HA 'n iobair thu do'n Tigheama 
^ dp Dhia tarbh, no caora, anns 
am bheil gaoid, no mi-mhaise «am DEUTERONOMI. bìth : oir is graineileachd sin do'n 
Tigheama ài Dhia. 

2 Ma gheibhear 'nur measg, an 
taobh a stigh aoin do d' gheataibh a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit, 
fear no bean a rinn aingidheachd ann 
an sùilibh an Tighsavha da Dhe", le 
'choimhcheangal a bhriseadh, 

3 Agus gu'n deachaidh e agus gu"n 
d'rinn e seirbhis do dhiathaibh eile, 
agus gu'n d*rinn e aoradh dhoibh, aon 
chuid do'n ghrein, no do'n ghealaich, 
no do uile armailtnèimh,nachd'àithn 
mise; 

4 Agus gu'n d'innseadh dhuit e, 
agus gu'n cuala tu e, agus gu'n do 
Tannsaich thu gu maith, agus, feuch, 
gur fìor e, agiis gu bheil a' chùis 
deirbhte, gu'n do rinneadh a' ghràin- 
eileachd sin ann an Israel ; 

5 An sin bheir thu mach am fear 
sin no a' bhean sin, a rinn an ni aing- 
idh sin, chum do gheatachan, eadlion 
am fear sin no a' bhean sin, agus clach- 
aidh tu iad le clachaibh gus. am bàs- 
aich ìad. 

6 Aig beul dà fhianuis, no thri 
f hianuisean, cuirear gu bàs esan a tha 
toillteanach air bàs : cha chuirear gu 
bàs e aig beul aon f hianuis. 

7 Bithidh làmhan nam fianuisean 
air an toiseach, g'a chur gu bàs ; agus 
■na dhtìgh sin làmhan an t-sluaigh 
uile : mar sin cuiridh tu 'n t-olc air 
falbh o bhiir measg.. 

8 Ma dh'è'ireas cùis a bhios ro- 
chruaidh ort ann am breitheanas, 
eadar fuil agus fuil, eadar breth agus 
breth, agus eadar buille agus buille, 
tadlion cùisean conspoid an tapbh a 
stigh dq d' gheataibh; an sin èiridh 
tu, agus theid thu suas do'n ionad a 
thaghas an Tighearna do Dhia; 

9 Agus thig thu chum nan sagart 
nan Lebhitheach, agus a chum a' 
bhveitheimh a bhios apns na làithibh 
sin, agus fiosvaichidh tu ; agus nochd- 

. aìdh iad dhuit focal a' bhreitheanais : 

10 Agus ni thu a relr na breithe a 
nochdas muinntiv an àite sin (a 
thaghas an Tighearna) dhuit, agus 
bheir thu 'n aire gu'n dean thu a reir 
gach ni a theagai.'.geas iad duit : 

11 A rèir. breth an lagha a theag- 
aisgeas iad duit, agus a rèir a' bhreith- 
eanais a dh'innseas iad duit, ni thu : 
cha chlaon thu o'n bhreth a nochdas 
iad duit, a chvtm na làimhe deise no 
na liùmhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni gu h-anndàna, 
agus nach e'isd ris an t-sagart, a 
sheasas gu frithealadh an sin an làth- 
air an Tighearna do Dhe, no ris a' 
bhreitheamh, bàsaichidh eadhon an 
duine sin, agus cuirjdh tu 'n t-olc air 
falbh o Israel. 

13 Agus cluinnidh an sluagh uile, 
agus bithidh eagal orra, aguschadean 
iad gu h-anndàna ni's mò. 

Jl 'Nuair a thig thu chum an fhearainn a bheir an Tighearna da 
Dhia dhuit, agus a shealbhaicheas ta 
e, agus a ghabhas tu comhnuidh arrn, 
agus a their thu, Cuiridh mi righ os 
mo cheann, mar na cinnich uile a ta 
mu'n cuairt orm : 

15 Cuiridh tu air gach aon chor 
esan 'na righ os do cheann a thaghas 
ar. Tighearna do Dhia ; aon o mheasg 
do bhràithre cuiridh tu 'na righ as <ìo 
cheann : cha "n f heud thu coigreacb. a 
chur osdocheann,nach 'eil 'na bhràth- 
air dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich an lioa- 
mhoireachd dha fe"in, ni mò a bheir e 
air an t-sluagh pilltìnn do'n Eiphit, a 
chum gu*n cuir e eich an llonrhhoir- 
eachd: do bhrìgh gu'n dubhairt an 
Tighearna ribli, Cha pliill sibh à so a 
rnàch ni's mò air an t-slighe sin. 

17 Ni mò a chuireas e mnài an lìon- 
mhoireachd dha fein, a chum nach 
claon a chridhe air falbh ; ni rc.ò a 
mheudaicheas e gu mòr dha fein air- 
giod agus òr. 

18 Agus an uair a shuidheas e air 
righ-chaithir a rioghachd, an sin ath- 
sgrìobhaidh e dha ffin an lagh so ann 
an leabhar, as an leabhar sin a tha *n 
làthair nan sagart nan Lebhitheach. 

19 Agus bithidh e aige, agus leugh- 
aidh e ann uile làithean a bheatha; 
chum gu fòghlum e eagal an Tigh- 
earn a Dhè a bhi air, uile bhriathran 
an lagha so a ghleidlaeadh, agus na 
reachdan so, chum an deanamh : 

20 A chum nach bi 'chrìdhe air a 
thogail suas os ceann a bhràithreaii, 
agus nach claon e o'n àithne chum na 
làimhe deise no na làimhe clìthe ; air 
chor as gu'mbuanaich e a làithean 'na 
riQghachd, e fein agus a chlann am 
meadhon Israeil. 

CAIB. XVIII. 

CHA bhi aig na sagartaibh na Le- 
bhithich, eadhau uile thrtìbh 
Lebhi, roinn sam bith no oighreachd 
maille ri h-Israel : ithidh iad tabhart- 
ais an Tigheam a bheivear suas le 
teine, agus 'oighreachd-san. 

2 Uime sin cha bhi oighreachd sam 
bith aca am measg am bràithrean : is 
e 'n Tighearna fe'in an oighreachd, 
mar a thabhairt e ri«. 

3 Agus is e so dhghe nan sagart o'n 
t-sluagh, uatha-sun adh'ìobrasìobairt, 
ma's tavbh no caora e ; agus bheir iad 
do'n t-sagart an slinnean, agus na 
giaian, agus a' mhaodal. 

4 Mar an ceudna ceud thoradh t"ar- 
bhair, t' fhiona, agus t'olaidh, agus 
ceud lomradh do chaorach bheir thu 
dha : 

5 Oir thagh an Tigbearna do Dhia 
e mach as do threubhaibh uile, gii 
seasamh chuin frithealaidh ann an 
ainm an Tigheai'n, c fein agus a nihic 
gu bràth. 

6 Agus ma tlvig Lebhitheacli o h-.aon do d' gheatalbh a mach à h-Israel uile, 
far ara bheil e air chuairt, agus ma 
thig e le uile thogradh 'inntinn do'n 
ionad a thaghas an Tighearn ; 

7 An sin fritheilidh e ann an ainm 
an Tighearn a Dhe, mar a bhràithrean 
uile na Lebhithich, a tha 'nan seasamh 
an sin an lhthair an Tighearn. 

8 Bithidh ac' uiread ri chèile r'a 
itheadli, a bhàrr air na thig air o 
reiceadh a chuid duine-cloinne. 

9 'Nuair a thig thu dq'n f hearann a 
tua 'n Tighearna do Dhia a' tabhairt 
duit, cha 'n f hòghlum thu dhsanamh 
a rè'ir grhineileachd nan cinneach sin. 

10 Cha'n fhaighear 'nur measg 
neach air bith a bheir air a mhac, no 
air a nighinn dol troimh 'n teine, no a 
ghnàthaicheas fiosachd, no speuradair, 
no fear-f àisfineachd, no a ghnhthaich- 
eas droch innleachdan, 

11 JVb seunadair, no neach a dh'- 
fhiosraicheas do leannan-sìth, no 
druidh, no neach a dh'iarras eòlas o na 
mairbh. 

12 Oir t's gràineileachd do'n Tigh- 
earn iadsan uile a ni na nithe sin ; ag- 
us air son nan gràiueileachd sin, tha'n 
Tighearna do Dhia 'gatn fuadachadh 
a mach romhad. 

13 Bithidh tusa coimhlionta maille 
ris an Tighearna do Dhia, 

14 Oir dh'e'isd na cinnich sin a 
shealbhaicheas tusa ri speuradairean, 
agusri fiosaichibh : ach airdq shonsa, 
cha do leig an Tighearna do Dhia leat 
mar sin a dheanamJi. 

15 Togaidh an Tighearna do Dhia 
Buas f àidh dhuit o d' mheadhon fein, 
o d' bhràithribh, cosmhuil riumsa; 
ris-san disdidh sibh ; 

16 A rè'ir nan uile nithe a dh'iarr 
thu o'n Tighearna do Dhia ann an 
Horeb, ann an là a' chomhchruinnich, 
ag radb, Na cluinneamsa rìs guth an 
Tighearna mo Dhe, agus na faiceam 
an teine mòr so ni's mò, a chum nach 
bàsaich mi. 

17 Agus thubhairt an Tighearna 
riumsa, Is maith a labhair iad an ni a 
labhair iad. 

1S Togaidh mise suas f àidh dhoibh 
o mheasg am bràithre, cosmhuil nutsa, 
agus cuiridh mi mo bhriathra 'na 
bheul, agus labhraidh e riu gach ni a 
dh'àithneas mi dha, 

19 Agus tarlaidh, an duine nach 
e"isd ri m' bhriathraibhse a labhras e 
a'm' ainm, iarraidh mi uaith e : 

20 Ach ai;i f àidh aig am bi dhhn- 
adas focal a labhairt a'm' amm, nach 
d'àithn mise dha a labhairt, no a 
labhras ann an ainm dhiathan eile, gu 
cinnteach bhsaichidh am fàidh sin. 

21 Agus ma their thu ann ad chridhe, 
Cionnus a db.'-aithnicheas sinn am focal 
nach do labhair an Tlghearn ? 

22 'Nuair a labhras faidh ann an 
. ajnm an Tighearna, mur tachair an 

nj, agus mur tig e gu crìch, U esin an ni nach do labhair an Tigheama; gu 
h-anndàna labhair am f aidh e : cha 
bhi eagal ort roimhe, 

CAIB. XIX. 

>"VTUAIR a ghoarras an Tighearr.a 
^ dq Dhia as na cinnich, aig a« 
robh am fearann a tha 'n Tigheama 
do Dhia a' tabhairi duit, agus a thig 
thu 'nan àit, agus a g'nabhas tu còmh- 
nuidh 'nam baiitibh, agus "nan tigh- 
ibh; 

2 Cuiridh tu air leth dhvùt fein tri 
ba^ltean am meadhon t'fhearainn, a 
bheir an Tighearna dq Dhia ùliuit r'a. 
shealbhachadh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèin slighe, 
agus roinnidh tu crìocha t'f hearaiim ,i 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit r'a 
shealbhachadh, 'nan tri eari-annaibh, 
a chum gu feud gach roarbhaiche 
teicheadh an sin. 

4 Agus j'ì' e so còr a' mharbhaiche, 
a theicheas an sin, a chum gu'm bi e 
beò : Ge b'e a mharbhas a choimh- 
earsnach gun f hìos da, do nach robh 
fuafh aige roimhe : 

5 Mar a ta 'nuair a thèid duine 
maille r'a choimhearsnach do'n choille 
a ghearradh fiodha, agus a bheir a 
làmh buille leis an tuaidh a ghearradh 
sios na craoibhe, agus a leumas aji 
ceann bhàrr na coise, agus athuiteas e 
air a choimhearsnach, air chor asgu'ra 
bàsaich e ; teichidh e chum aoin do na 
bailtibh sin, agus bithidh e beò : 

6 Air eagal gu'n lean dioghaltair na 
fola arn marbhaiche, am feadh 's a ta 
'clvridhe teth, agus gu'm beir e air, a 
chionn gu bheil an t-slighe fada, agus 
gu marbh se e, ged nach robh e toill- 
teanach air bks, do bhvigh nach robh 
fuath aige dlia san àm a chaidh 
seachad. 

7 Uime sin tha mi ag àithneadh 
dhuit, ag ràdh, Cuiridh tu air letli 
dhuit fein tri bailtean. 

8 Agus ma leudaicheas an Tigh- 
earna clo Dhia do chrioch, mar a 
mhiqnnaich e do t'aithrichibh, agus 
rna bheir e dhuit am fearann uile a 
gheall e theirt do t'aithrichi'uh ; 

9 Ma bheir thu an aire na h-àith- 
eantan sin uilea dheanamh, a tha mise 
ag àithneadh dhuit an diugh, an Tigh- 
earna do Dhia a ghrhdhachadh, agus 
gluasad a ghnhth 'na slilighibh ; an 
sin cuhidh tu air leth dhuit fein tri 
baiìtean eile thuilleadh air an tri sin ; 

10 A chum nach dòirtear fuil neò- 
chiontach a't' fhearann, a bheir an 
Tigheavna do Dhia dhuit mar oigh- 
reachd, agus nach bi mar sin fuil ort. 

11 Ach ma tha aig duine sam bith 
fuath d'a choimhearsnach, agus gu'n 
luidh e 'm plaid air a shon, agus gu'n 
èirich e suas 'na aghaidli, agus gu'm 
buail e gu marbhtach e, air chor as 
gu'm faigh e bàs, agus gu'n teich e gu 
h-aon do na bailtibh iin ; 182 DEUTERONOMI. 12 An sin cuiridh seanairean a 
bhaile fèin , fìos uatha, agus bheix iad 
as a sin e, agus bheir iad thairis « do 
làimh dloghaltair na fola, a chum gu'm 
bàsaich e. 

13 Cha ghabh do shùil truas ris : 
ach cuiridh tu air falbh cìoida fola rieò- 
chiontaich o Israel, a chum gu'n eirich 
gu maith dhuit. 

14 Cha 'n atharraich thu crìech 
fearuinu dochoimhearsnaich,a shuidh- 
ichna siansir a't' oighreachd ashealbh- 
aicheas tu, anns an f hearann a bheir 
an Tighearna do Dhia dhuit r'a 
shealbhachadh. 

15 Cha 'n eirich aon fhianuis a 
tnhàin suas an aghaidh duine air son 
eucorach sam bith, no air son peacaidh 
sara bith, ann am peacadh sam bith a 
pheacaicheas e ; aig beul dà f hianuis, 
no aig beul thri f hianuisean daing- 
nichear a' chùis. 

16 Ma dh'èireas fianuis bhrèige suas 
an aghaidh duine sam bith, a thoirt 
fianuis 'na aghaidh air an euceirt; 

17 An sìn seasaidh an dithis dhaoine 
aig am blieil an connsachadhi am 
fianuis an Tighearn, an làthair nan 
sagartj agus nam breitheamhna abhios 
anns na làithibh sin : 

18 Agus ni na breitheamhna rarm- 
sachadh geur; agus, feuch, ma's fianuis 
'bhrèige an fhianuis, agns gu'n d'thug 
e fianuis bhreige an aghaidh a bhràth- 
ar, 

19 An sin ni sibh ris, mar a shaoil 
esan a dheanamh r'a bhràthair ; mar 
sin cuiridh tu air f albh an t-olc as bhur 
measg. 

20 Agus cluinnidh iadsan a mhair- 
eas, agus bithidh eagal orra^ agus cha 
dean lad o sin a mach a shamhuil so 
ào olc 'nur measg. 

21 Agus cha ghabh do shùil truas ; 
fteh thyid anam air son anama, sùil air 
son sùla, fiacail air son fiacla, làmh air 
son laimhe, còs air son coise. 

CAIB. XX. 
»"M"UAIR a tbeid thu mach gu cath 
-»-^ an aghaidh do naimhdean, ag- 
us a chi thu eich agus carbaid, agus 
sluagh a's lionmhoire na thu fèin, na 
biodh eagal ort rompa: oir tha 'n 
Tighe?.ma do Dhia maille riut, a thug 
a mach thu à tir na h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhlùthaicheas sibh 
ris a' chatb, an sin thig an sagart am 
fagus, agus labhraidh e risan t-sluagh, 

5 Agus their e riu, Eisd, o Israeil, 
tha 9ibh an diugh a' dol gu cath an 
aghaidh bhur naimhdean : na biodh 
bhurcridhefann.nabiodheagaloirbh, 
agus na criothnaichibh, agus na biodh 
uamhann oirbh air an son ; 

4 Oir tha 'n Tighearna bhur Dla a' 
dol maille ribh, a chogadh air bhur 
son an aghaidh bhur naimhdean, a 
chum bhur tearnadh. 

5 Agus labhraidh an luchd-riagh- laidh tìs an t-sluagh, ag ràdh, Cia aìti 
fear a thog tigh nomha, agus nach do 
choisrig e ? rachatìh e agus pilleadh e 
chum a thighe, aireagal gu'm bàsaich 
e sa' chath, agus gun coisrig fear 
ei'e e. 

6 Agus cla -an duine a shuidhich 
fìon-lios, agus nach d'ith fathast 
dheth ? rachadh esan mar an ceudna, 
agus pilleadh e g'a thigh, air eagal 
gu'm bàsaich e sa' chath, agus gu'n 
ith neach eile dheth. 

7 Agus cia an duine a rinn ceangal- 
pòsaidh ri mnaoi, agus nach do ghabh 
d'a ionnsuidh i? rachadh e agus pill- 
eadh e d'a thigh, air eagal gu'm bas- 
aich e sa ; chath, agus gu'n gabh neach 
eile i d y a ionnsnidh. 

8 Agus labhraidh an luchd-riagh- 
laidh a bhàrr air sin ris an t-sluagh, 
agus their iad, Cia an duine a ta geaìt- 
ach, agtis lig-chridheach ? rachadh e 
agus pilleadh e d'a thigh, a chum 
nach dean e r.ridhe a bhràithre lag 
mar a chridhe fein. 

9 Agus tarlaidh, 'nuair a chuireas 
an luchd-riaghlaidh crìoch air labh- 
airt ris an t-sluagh, gu'n cuir iad 
ceannardan air na h-armailtibh gus 
an sluagh a thoirt air an aghaidh. 

10 'Nuair a thig thu 'm fagus do 
bhaile gu cogadh 'na aghaidb, an sin 
gairmidh tu sith dha. 

11 Agus tariaidh, ma bheir e freag- 
radh na sìthe dhuit, agus ma 
dh'fhosglas e dhuìt, an sin tarlaidh, 
gu'm bi 'n sluagh uile a gheìbhear arm 
fuidh chìs dhuit, agus gu'n dean lad 
seirbhis dhuit* 

12 Agusmurfiean e sìth riut, ach 
gu'n cog e riut, an sin cuiridh tu gu 
cruaidh 'na aghaidh. 

13 Agus an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia thairis do d' làimh e, 
buailidh tu gach firionnach ann le 
faobhar a' chlaidheimh : 

14 Ach na mnài, agus a' chlann 
bheag, agus an sprèidh, agus na h-uile 
nithe atha sa' bhaile, eadhon a chreach 
uile, gabhaidh tu dhuit fem ; agus 
ithidh tucreachdonaimhdean, athug 
an Tigheama do Dhia dhuit. 

15 "Mar so ni thu ris na bailtibh sin 
uile a tha ro-fhada uait, nach 'cìl do 
bhailtibh nan cinneach sin. 

16 Ach do bhailtibh an t-sluaigh 
sin, a tha'n Tighearna doDhia a' toiit 
duit mar oighreachd, cha ghleidh thu 
ni sam bith beò anns am bheil anail : 

17 Ach sgriosaidli tu gu tur iad, 
eadhoit na Hitich, agus na li-Amoraicli, 
na Canaanaich, agus na Peridsich, na 
Hibhich, agus na Iebusaich.a rèirmar 
a dh'àithn an Tighearna do Dhia 
dhuit: 

18 A chum nach tcag<".isgiad duit a 
dheanamh a reir an uile ghràineil- 
eachd, a rinn iad d'an diathaibh ; mar 
sin pheacaicheadh sibh an aghaidh an 
Tighearna bhur Dè. CAIB. XXI. XXII. 19 'Nuair a chuireas tn gu cruaidh 
8'i aghaidh baile rè ùine fhada a' 
deanàmh cogaidh 'na aghaidh chum 
a ghlacadh, cha chuir thu as d'a 
chraobhaibh le tuadh a bhualadh 
orra : oir feudaidh tu itheadh dhiubh, 
8gus cha ghean- thu sìos iad, (oir is i 
craobh na macharach beatha duine) 
chum an gnàfhachadh ann an cur an 
aghaidh à' bhaile, 

20 A mhàin na craobhan a's aithne 
dhuit fein nach craobhan bidh iad, 
sgriosaidh agus gearraidh tu sìos iad ; 
agus togaidh tu daingnichean an agh- 
aiclh a' bhaile a chogas riut, gus an 
ceannsaich thu e. 

CAIB. XXI. 

MA gheibhear neach air a mharbh- 
adh san fhearann a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit r'a shealbh- 
achadh, 'na luidhe sa' mhachair, agus 
gun f hios cò mharbh e ; 

2 An sin thig do sheanajrean agus 
do bhreitheamhnan a mach, agus 
tomhaisidh iad a chum nam bailtean 
a tha mu'n cuairt airsan a mharbh 
adli: 

3 Agus tarlaidh gu'n gabham baile 
a's faigse do'n duine a mharbhadh, 
eadhon seanairean a' bhaile sin agh 
leis nach d'rinneadh obair, nach do 
tharruing riamh ann an cuihg ; 

4 Agus bheir seanairean a' bhaile 
sin an t-agh sios do ghleann garbh, 
nach do threabhadh agus nach do 
shìol-chuireadh, agus gearraidh iad 
an sin amhaeh an aighe dhith sa' 
ghleann ; 

5 Agus thig na sagairt mic Lebhi 
am fagus ; (oir iadsan thagh an Tigh 
earna do Dhia gu frithealadh dha fem, 
agus gu beannachadh ann an ainm an 
Tighearn;) agus a rèir am focail-san 
criochnaichear gach uile chonnsach 
adh, agus gach uile bhnille. 

6 Agus nighidh uile sheanairean a 
bhaile sin a's faigse do'n dmne a 
mharbhadh, an làmhan os ceann an 
aighe d'an do ghearradh an amhach 
sa' ghleann : 

7 Agus freagraidh iad agus their 
iad, Cha do dhòirt ar làmhan an f huil 
so, ni mò a chunnaic ar sùilean i. 

8 Bi tròcaireach, O Thighearna, do 
d' shluagh Israel, a shaor fhu, agus na 
cuir fuil neòchiontach à leth do 
shluaigh Israeil, Agus maithear an 
f huil dhoibh. 

9 Mar sin cuiridh tu air falbh cionta 
na fola neòchiontaich o bhur measg, 
do bhrìgh gu ! n dean thu an ni a ta 
eeart ann an sùilibh an Tigheama. 

10 'Nuair a thèid thu mach gu cog- 
adh an aghaidh do naimhdean, agus 
gu"n toir an Tighearna do Dhia thairis 
iad do d' làimh, agus gu'n dean thu 
braighdean dhiubh, 

11 Agus gu'm faic thu am measg 
aam braighde bean sgiamhach, agus gu bheil deigh agad oirre, agus gu'm 
bu mhaith leat agad i 'na mnaoi ; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i do 
d' thigh, agus beanaidh i a ceann, ag- 
us bheir i dhith a h-inean ■ 

13 Agus cuiridh i dhith ah-eudach 
braighdeanais, agus fanaidh i a'd' 
thigh, agus ni i caoidh air son ah-athar 
agus a màthar mìos iomlan : agus an 
dèigh sin thtìid thu steach d'a h-ionn- 
suidh, agus bithidh tu a't' f hear-posda 
aice, agus bithidh ise 'na mnaoi agad. 

14 Ach mur bi tlaehd agnd innte, 
an sin leigidh tu leatha dol far an àjll 
leatha, ach cha reic thu idir air air- 
giod i, ni mò a ni thn ain-ligheamas 
oirre, a chionn giin d'ìslich thu i. 

15 Ma bhios aig duine dà mhnaoi, 
aon diubh grhdhaichte agus an aon- 
eile fuathafchte, agus ma rug iad 
clann da, araon a' bhean ghrkdhaichte 
agus a' bhcan fhuathaichte; agusma's 
leis a' mhnaoi fhuathaichte an ceud- 
ghin mic, 

16 An sin tarlaidh, 'nuair a bheir e 
sealbh d'a mhic air an ni a ta aige, 
nach fheud e ceud-ghin a dheanamh 
do mhac na mnà gràdhaichte roimh 
mhac na mnà fuathaichte, a's e da 
rìreadh an ceud-ghin : 

17 Ach gabhaidh e ri mac na mhà 
fuathaichte mar an ceud-ghin, le roinn 
dhùbailte a thoirt da dp gach ni a ta 
aige: oir is esan toiseach a neirt, is 
leis còir a' cheud-ghin. 

18 Ma bhios aig duine mac reasg- 
ach agus ceannairceach, nach gèill do 
ghuth 'athar, no do ghuth a mhàfhar, 
agus an uair a smachdaicheas iad e, 
nach èhd riu : 

19 An sin beiridh 'athair agus a 
mhàthair air, agus bheir iad a mach a 
gu seanairean a bhaile, agus gu geata 
'àite f<5in ; 

20 Agus their iad ri seanairibh a 
bhaile, Tha ar mac so reasgach agus 
ceannaircèach, cha toir e gtìill d'ar 
guth ; tha e 'na gheocair agus 'na 
mhisgeir. 

21 Agus clachaidh uile dhaoine a 
bhaile e le clachaibh, a chum gu^m 
bàsaich e i mar sin cuiridh tu olc air 
falbh as bhur measg, agus cluinnidh 
Israel uile, agus bithidh eagal orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadh a 
tha toillteanach air bàs, agus gu'm bi 
e r'a chur gu bàs, agus gu'n croch thu 23 Cha 'n fhan a chorp rè na 
h-oidhche air a' chraoibh, ach air 
gach aon chor adhlaicidh tu e air an 
là sin fèin ; (oir mallaichte le Dia tha 
esan a chrochadh :) agus cha salaich 
thu tfhearann, a tha "n Tighearna do 
Dhia a' toirt duit mar oighreachd. 

CAIB. XXII. 

'VTUAIRachithu damh do bhràth. 
- L ~ ar, no a chaora dol aii- seachàran, 
cha'n fholaich thu thu fèin uathaj ivi DEUTEftONOMt. bheir thu air.gach àon ch'or air an ais 
ìad a rls a dh'ionnsuidh do bhràthar. 

2 Agus mùroi do bbràthair tàirnh 
riut, no mur aithne dhuit e, an sìri 
bheir thu e dh'ionnsuidh do thighe 
fèin, agus bithidh e msille riut gu-j an 
iàrr do bhràthair e, agus bheir thu air 
ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna ni thu r'a 
asal, agus mar so ni thu r'a eudach, 
agus mar so ni thu ris na h-uile nith- 
ibh caillte le d' bhràthair> a chaill e> 
agus a t'huair thusa: cha 'n f heud thu 
thu fèin f holach. 

4 'Nuair a chi thu asal do bhràthar, 
no a dhamh a" tuiteam sìos air an 
t-slighe, cha'n fholaich thu thu fein 
uàtha: gu cinnteach togaidh tu suas 
ivd maille ris a rls. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le 
fear, ni mò a chuireas fear uime eud- 
ach mnà: oir is gràineileachd do'n 
Tighearna do Dhia iadsan uile a ni so. 

6 Ma tharlas do nead eoin a bhi 
ronihad san t-slighe ann an craoibh 
sam bith, no air làr, ma's eoin òga iad, 
no uibhean, agus a' mhàthair 'na 
suidhe air an àlaclv, no air na h-uibh- 
ean, cha ghlac thu a' mhàthair maiile 
ris an àlach : 

7 Air gach aon chor leigidh tu leis 
a' mhàtaair dol as, agus an t-àlaeh 
gabhaidh tu dhuit fein ; a chum gu'n 
ferich gu maith dhuit, agus gzt'm 
buanaich thu do làithean. 

$ 'Nuair a thogas tu tìgh nomha, 
au sin togaidh ta barr-bhalla d'a 
mhuliach, a chum nach toir thu fuil 
air do thigh, ma thuiteas duine sam 
bith o sin. 

9 Cha chuir thu t'fhìon-lios le 
h-iomadh gnè stl, air eagal gu'n 
truaiilear toradh do shii a chtìir thu, 
agus meas t'fhìon-lios. 

10 Cha dean thu ar le damh agus 
fe h-asal maille ri chè'ile. 

11 Cha chuir thu umad eudach 
measgta, mar do olainn agus do llon 
le chèile. 

12 Ni thu dhuit fein fàbhran air 
ceithir chèithreanaibh feudaich leis 
an còmhdaich thu thuftin. 

13 Ma ghabhas duine bean, agus 
gu'n tèid e steach d'a h-ionnsuidh, 
agus gu'm fuathaich e i, 

14 Agus gu'n toir e aobhar cainntè 
'na h-aghaidh, agus gu'n tog e suas 
droch ainm oirre, agus gu'n abair e> 
Ghabh mi a' bhean so, agùs art uair a 
thàinig mi d'a h-ionnsuidli, cha 
d'f huair mi 'na maighdinn i : 

15 An sin gabhaidh athair na 
h-ighinn, agus a màthair, agus bheir 
iad a mach comharan maighdeanais 
na h-ighinn gu seanairibh a' bhaile 
anns a' gheata : 

16 Agus tlieir athair ha h-ighinn 
ris na seanairibh, Thug mi mo nìgh- 
ean do'n duine so 'na mnaoi, agus tha 
fiiath aige dli'i ; 17 AgUSj feuch; thtig e aobhàr 
cainnte 'itu h-Mgnaiàh, ag ràdh, Cha 
d'fhùair mi do riighean 'na maigh- 
clinn; agus gidheadli is iad sin comh- 
aran maighdeanais monighhm: agus 
sgaoilidh iad an t-eudach an Iàthair 
sheanairean a' bhaile. 

18 Agus gabhaidh seanairean a' 
bhaile sin an duine> agus smachdaich- 
idh iad e: 

19 Agus cuiridh iad ùmhla cheud 
seccl airgid air, agus bheir iad do ath- 
air na h-ighinn iad, a 'chionn gu'n do 
thog e droch ainm air òigh do chìoinn 
Israeil ; agus bitliidh i 'na mnaoi aige: 
cha 'n f heud e a cur uaith r'a bheo. 

20 Ach ma tha an ni so f lor, agus 
nach 'eil com/iafa«maighdeanaisr'am. 
faghail do'n nighìriri ; 

9.1 An sin bheir iad a mrich an 
nigheàn gu dorus tighe a h-athar, ag- 
us ciachaidh daoine a baile i le clach- 
aibh gus am bàsaich i ; a chioirn gu'n 
d'oibrièh i amaideachd ann àn Israel, 
le strìopachas adhèanamh ann antigh 
a h-athar: rriar siri cuiridh tu air 
falbh olc as bhur measg. 

22 Ma gheibhear duine a' luidhe le 
mnaoi a tha pòsda ri fear, an sin cuir- 
ear gu bàs iad le che"ile, an duine a 
luidh leis a' mhnaoi, agus a' bhean : 
mar sin cuiridh tu olc air falbh o Is- 
rael. 

23 Ma tha nighean, ngns i 'na 
h-òigh, fuidh cheangal-pòsaidh aig 
fear, agus gu'mfaigh dttine i sa' bhaile, 
agus gu'n luidh e leatha; 

24 An sin bheir sibh a mach iad le 
6"ile gu geata a' bhaile sin, agus 

clachaidh sibh iad le clachaibh gus 
am bàsaich iad ; ah nighean, a chionn 
nach do ghlaodh i, àgit-s i bhi sa' 
bhalle; agus am fear, a chionn gu'n 
d'lsUch e beari a choimliearsnaich : 
mar sin cuiridh tu air falbh olc as 
bhur measg. 

25 Ach ma gheìbh fear sa' mhach- 
air nighean a tha fuiclh cheangal- 
pòsaidh, agits gu'n èignicb an duine i, 
aguì gu'n luidh e leatha, an sin cuir- 
ear a mhàin an duiue a luidh leatha 
gù bàs. 

2o Ach air an nighinn cha dean 
thu bheag sam bith ; cha 'n'eil sari 
nighinn coire bàis : oir mar an uair a 
dh'e'ireas duine suas an aghàidh a 
nhoimhearsnaich, agUs a mharbhas se 
e> mar sin a ta ehùis so : 

27 Oir fhuair e sa' mhachair i, agtts 
dh'èigh ari nigheari a bha fuidh 
cheangal-pòsaidh, agus cha ròbh neach' 
ann g'a teasairginn. 

28 Ma gheibh duine nighean a tìut' 
'ria h-òigh, nach 'eil fuidh cheangal- 
pòsaidh, agus gu'n dean e greim oirre, 
agus gu'n luidh e leatha, agus gu'm 
faighear iad ; 

29 An sin bheir am fear a luidh 
leatha do athàir ria h-igbinn leth- 
cheud. tecel airgid, agus bithidh i 'na CAI3. xxin. XXIV. 155 mnaoiaige; a chiofm eu'n dlslich e 
i, cha 'n f heud e a cur uaith r'a bheò. 
30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidh 
bean 'athar, ei rnò a Ieigeas e ris 
Còmhdachadh 'athar. 

CAI8. XXIII. 

CH A tèid esan aig am bheil a chloch- 
an air am bruthadh, no 'bhall 
filomhair ah- a ghearradh dheth, a 
eteach do chomhchruinneach an Tigh- 
èarna. 

2 Cha teid fear dìolain a steach do 
Chomhchruinneaeh an Tighearn ; 
èadhon gu ruig-an deicheamh gineal- 
ach cha tèid e steach do chomh- 
Chruinneach an Tighearna. 

5 Cha tèid Amonach no Moabach a 
Steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earn ; eadhon gus an deicheamh gin- 
ealach cha tèid iad a steach do chomh- 
chruinneach an Tighearn a chaoidh : 

4 A chionn nach do choinnich iad 
tìbh le h-aran agus le h-uisge air an 
t-slighe, 'nuair a fhkinig sibh a mach 
as an Eiphit, agus a chionn gu'n do 
thuarasdalaich "iad a'd' aghaidh Ba- 
laarn mac Bheoir, o Phetor na Meso- 
potamia, chum do mhallachadh. 

5 Gidheadh, cha 'n èisdeadh an 
tTighearna do Dhia ri Balaam ; ach 
thionndaidh an Tighearna do Dhia 
dhuit am mallachadh gu beannach- 
adh, a chionn gu'm bu toigh leis an 
Tigheama do Dhia thu. 

6 Cha 'n iarr thu an sìth, no an I 
sonas rè t'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghab'n thu gràin do Edomach, 
oir is e do bhràtbair e : cha ghabh thu 
'gràin do Eiphiteach, a chionn gu"n 
*obh thu a'd' choigreach 'na fhear- 
ann. 

8 The'id a' chlann a ghinear leo-san, 
a steach do chomhchruinneach an 
Tighearna, 'nan treas ginealach. 

9 'Nuair a the'id f f heachd a mach 
an aghaidh do naimhdean, an sin 
glèidh thu fe'in o gach droch ni. 

10 Ma bhios 'nur measg duine am 
4>ith nach 'eil glan, a thaobh ncò- 
ghloine a tharlas da san oidhche, an 
sin thèid e mach as a' champ; cha 
tig e steach do mheadhon a' chaimp: 

H Ach an uair a bhios e dlùth do'n 
€heasgar, an sin nighidh se e f : ìn le 
Ìi-uisge, agus an uair a thèid a' ghrian 
fodha, thig e steach do mheadhon a' 
chaimp. 

12 Bìthidh agad àire ìnar an ceud- 
na an taobh a muigh do'n champ, far 
an te"id thu mach. 

13 Agus bithidh pleadhag agad air 
flo chrios, agus an uair a shuidheas tu 
a muigh, cladhaichidh tu leatha, agus 
tionndaidh tu air t'ais, agus folaich- 
idh tu an ni a thig uait. 

14 Oir tha 'n Tighearna do Dhia ag 
imeachd am meadhon do chaimp, 
chum do shaoradh, agus a chum do 
naimhdean a thoirt thairis romhad : uime sin bithidh do champ naomha, 
chnm nach faic e ni sam hith neò- 
ghìan annad, agus nach pill e airfalbh 
uait. 

15 Cha toir thu suas d' a mhaighsdir 
an seirbhiseach a chaidh as a t' ionn- 
suidh o 'mhaighsdir. 

16 Maille riut gabhaidh e còmh- 
nuidh 'nur meisg, anns an àit a 
thaghas e, an taobh a stiaìi aoin do d' 
gheataibh far an taituiche leis: cha 
dean thu foimeart air. 

17 Cha bhi strìopach air bith do 
nigheanaibh Israeil, ni mò bhios So- 
domacii do mhacaibh Israeil. 

18 Cha toir thu tuarasdal strìopaicli, 
no luach coin, do thigh an Tighearna 
do Dhe air son bùid sam bith f oir tha 
iad sin eadhon le cheile 'nan gràin- 
eileachd do'n Tigheama do Dhia. 

11) Cha toir thu nì sam bitk an coin- 
gheall do d' bhràthair air riadh ; 
riadh airgid, riadh bìdh, riadh ni sam 
bith a bheirear an coingheall air 
riadh. 

20 Do choigreach feudaidh tu ni a 
thoirt an coinglieall ah' riadh, aoh do d' 
bhràthair cha toir thu ni sam bith an 
coingheall air riadh ; a chum gu'ni 
beannaich an Tigheama do Dhia thu 
anns gach ni ris an cuir thu do làmh, 
san fnearann d'am bheil thu dol g'a 
shealbhachadh. 

VI 'Nuair a hheir fhu bòid do"n 
Tigheama do Dhia, cha dean thu 
moille 'na h-ìocadh : oir gu cinnteach 
iarraidh an Tighearna do Dhia uait i; 
agus hhiodh e 'na pheacadh dhuit. 

22 Ach ma dh'fhanas tu gun hhòid 
a thabhairt, cha bhi e 'na pheacadh 
dhuit. 

23 An ni sin a chaidh mach as do 
bhilibh, coimhiòidh agus coimhlion- 
aidh tu ; a reir mar a bhòidich thu 
do'n Tighearna do Dhia, eadhon tabh- 
artas saor-thoile, a gheall thu le d' 
bheul. 

24 'Muah- a thèid thu steach do 
f hion-lios do choimhearsnaich, an sin 
feudaidh tufìon-dhearcanitheadhmar 
is miann leat, eadhon do shàth ; ach 
cha chuir thu bheag a'd' shoitheach. 

25 'Nuair a thèid thu steach a 
dh'arbhar do choimhearsnaich, an sih 
feudaidh tu na diasan a spìonadh le 
d' làimh ; ach corran cha chuir thu 
ann an arbhar do choimhearsnaicn. 

CAIB. XXIV. 

'■^"UAIR a ghabhas fear bean, agus 
^ a phòsas e i, agus gu'n tachair 
nach faigh i deadh-gnean'nashùìlibh, 
a chionn gu'n d'fhuair e neòghloine 
tìgin innte ; an sin sgrìobhadh e litir- 
dhealaich dli'i, agus thugadh e 'na 
lhimh i, agus cuireadh e mach as a 
thigh i. 

2 Agusanuairadli'fhalbhasimacri 
as a thigh, feudaidh i dol agus a hhi 
'na tnnaoi aig fear eile. DEUTERONOMI. 3 Agus ma dh'fhuathaicheas am 
fear-pòida ma dheireadh so i, agus 
gtfn sgriobh e Utir-dhealaich dh'i, ag- 
us gu'n toir e 'na làimh i, agus gu'n 
cuir e mach as a thigh i; no magheiah 
am fear ma dheireadh bàs, a ghabh i 
'na mnaoi dha fèm ; 

4 Cha 'n f heud a ceud f hear-pòsda 
a chuir uaith i, a gabhail a rìs gu bhi 
ma mnaoi dha, au deigh dh'i bhi air 
a truailleadh ; oir is gvàineileachd sin 
an làthair an Tighearn : agus cha toir 
thu air an fheaiannpeacachadh,atta 
*n Tighearna do Dhia a' tpirt duit mar 
oighreachd. 

5 'Nuair a ghabhas duine hean 
nuadh, cha tèid e mach gu cogadh, ni 
mò a chuirear cùram gnothuich sam 
bith air: fanaidh e saor aig a thjgh 
fe'in aon bhliadhna, agus bheir e 
subhachas d'a mhnaoi a ghabh e. 

6 Cha ghabh duine sam bith a' 
chlach-mhuilmn iochdarach no uach- 
darach mar gheall : oir tha e gabhail 
anama duine mar gheall. 

7 WLa gheibhear duine a' goideadh 
aoin neach d'a bhràithribh do chloinn 
Israeil, agus ma ni e ain-tighearnas 
air, no ma reiceas se e ; an sin cuirear 
gu bas an gaduiche sin; agus cuiridh 
tu olc air faibh as bhur measg. 

8 Thoir an aire, ann am plàigh na 
luibhre, gu'n toir thu fa'near gu dùr- 
achdach, agus gu'n dean thu a rèlr 
nan uile nithe a theagaisgeas na sag- 
artan na Lebhithich dhuibh: a rèir 
mar a dh'àithn mi dhoibh, bheir sibh 
fa'near gu'n dean sibh, 

9 Cuimhnich ciod a rhin an Tigh- 
earna do Dhia ri ?<lirjam air an t-slighe, 
'an dèigh dhuibh teachd a mach as an 
Eiphit. 

10 'Nuair a bheir thu do d' choimh- 
earsnach ni sam bith an coingheall, 
cha tèid thu steach d'a thigh a ghabh- 
ail a ghill. 

11 A mach seasaidh tu, agus bheir 
an duine d'am bheil thu toirt an 
coingheall, an geail a mach dhuit, 

12 Agus ma bhios an duine bochd, 
cha choidil thu le 'gheall, 

13 Air gach aon chor bheir thu air 
ais dha 'n geall a rìs, 'nuair a thèid a' 
ghrian fodha, chum gu'n coidil e 'na 
eudach fein, agus gu'm beannaich e 
thu: agus bithidh so 'na ionracas 
dhuit an làthair an Tigheama do 
Dhe\ 

14 Chadeanthufoirneartairseirbh- 
iseach tuarasdail a tha bochd agus 
uireasbhuidheach, c« dliiubh a tha e do 
d' bhràithribh, no do d' choigrich, a 
iha ann ad f hearann an taobh a stigh 
dp d' gheataibh. 

15 Air a là bhgir thu dha a thuar- 
asdal, agus cha teid a' ghrian slos 
air, oir tha e liochd,agus a' suidheach- 
adh a chridhe air ; air eagal gu'n 
glaodh e a'f aghaidh ris an Tigheam, 

' agus gu'm bi e 'na pheacadh dhuit. 16 Cha chuirear na h-aitliriche gu 
bàs air son na cloinne, ni mò a chuir- 
ear a' chlann gu bàs air son nan aith- 
riche : cuirear gach duine gu bàs air 
son a pheacaidh fem. 

17 Cha chlaon thu breitheanas a' 
choigrich, no an dìlleachdain, ni mò 
a ghabhas tu eudach bantraich mar 
gheall. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n robh 
thu f£n a'd' thràill san Eiphit, agus 
gu'n do shaor an Tigheama do Dhia 
thu as a sin: uime sin tha mi ag àithn- 
eadh dhuit an ni so a dheanamh. 

19 'Nuair a bhuaineas tu t'fhoghar 
a'd' achadh, agus a dhìchuimhnicheas 
tu sguab san achadh, cha phill thu 
g'a togail: air son a' choigrich, air 
son an dìlleachdain, agus air son na 
bantraich bithidh i; a chum gu'm 
beannaich an Tigheama do Dhia thu 
ann an uile oibribh do làmh. 

20 'Nuair a chrathas tu do chrann- 
oladh, cha teid thu thairis air na 
geugaibh a rìs : air son a' choigrich, 
air son an dìlleachdain, agus air son 
na bantraich bithidh e. 

21 'Nuair a chminnicheas tu fìon- 
dhearcan t'fhìon-lios, cha ghlan thu 
gu buileach a'd' dhèigh e : air son a' 
choigrich, air son an dilleachdain, 
agus air son na bantraich bithidh 
e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh 
thu a'd' thràill ann an tìr na h-Eiphit : 
uime sin tha mi ag àithneadh dhuit m ni so a dheanamh. 

CAIB. XXV. 

MA bhios connsachadh eadar 
dhaoine, agus gu'n tig iad gu 
breitheanas, a chura as gu'n toir na 
breitheamlina breth orra ; an sin saor- 
aidh ìad an t-ionracan, agus dìtidh 
iad an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, ma 's airidh an 
duine aingidh bhi air a bhualadh, gu'n 
toir am breltheamh air luidhe sìos, 
agixs a bhi air a bhualadh 'na làthair 
a rèir a choirq, ann an aireamh àraidb 
do bkuìllibh, 

3 Dà f hichead buille bheir e dha : 
cha tèid e thairis, air eagal nan rach- 
adh e thairis, agus gu'm buaileadh se 
e os an ceann sin le mòran bhuillibh, 
an sin gu'm biodh do bhràthair tàireil 
a'd' shùilibh. 

4 Cha chuir thu ceangal air beul 
an daimh an uair a tha e saltairt an. 
arbhair, 

5 'Nuair a ghabhas bràithrean 
comhnuidh mailie ri cheile, agus 
gu'm faigh aon diuhh \>ì\s, agus guo 
duine cloinne aige, cha phòs bean a' 
mhairbh a mach ri coigreaoh ; thtìid a 
bràthair-ceile steach d'a hrionnsuidh, 
agus gabhaidh e dha «in i 'na mnaoi. 
agtis ni e dlighe bràthar-ciSile rithe. 

6 Agus eiridh an oeud-ghin mic a. 
bheireas i, suas ann an aimu a bhiàtti' a aia marbh, a chum nach dubhar a 
nach 'ainm a h-Israel. 

7 Agus mur toil leis an duine hean 
ì hhrathar a ghabhail, an sin theid 
àean a bbràthar suas d&'n gheata chum 
nan seanaiiean, agus their i, Tha mo 
bhràtruiir-cèile a' diùltadh ainm a 
thogail suas d'a bhràthair ann an Is- 
raeì, cha 'n àill leis dlighe brkthar- 
ceile a dheanamh rium. 

8 An sin gairmidh seanairean a 
bhaile air, agus labhraidh iad ris : ag- 

5 ma sheasr^ e ni.:rk, asnis gu'n abair 
Cha 'n àill leam a gabhail ; 

9 An sin thig bean a bhràthar d'a 
sonnsuidh an làthair nan seanairean, 
agus fuasglaidh i a bhròg bhàrr a 
choise, agus tilgidh i smugaid 'na 
eudain, agus freagraidh agus their i, 
Mar so nithear ris an duhie nach tog 
suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an Is- 
raal, Tigh àn fhir aig am bhedl a 
bhrùg fuasgailte. 

1 1 'Nuair a bhios daoine ri comhstri 
cuideachd, ncach ri neach eile, agus 

fu'n tig bean aoin diubh am fagus a 
h'fhua^gladh a fir-pòsda a làimh an 
fhir a tha 'ga bhualadh, agus gu'n sin 
i mach a làmh, agus gu'n gabh 
greim air a bhuill diomhair ; 

12 An sin gearraidh tu dhith 
làmh ; cha ghabh do shùil truas rithe. 

13 Cha bhi agad ann ad mhàla aon 
chothrom agus cothrom eile ; cothrom 
inòr agus beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigh aon 
soitheach, agus soitheach eile tomhais ; 
soitheach mòr agus beag. 

15 Cothrom iomlan agus ceart bith- 
Idh agad, soitheach-tomhais iomlan 
agus ceart bithìdh agad; a chum 

ru'm buanaichear do làithean anns an 
hearann a tha 'n Tighearna do Dhia 
e' tabhairt duit. 

16 Oir tha iadsan uile a ni na nithe 
sin, iadsan uile a ni gu h-eucorach, 
'nan gràineileachd do'n Tighearna do 
Dhia. 

17 Cuimhnich ciod a rinn Amalec 
ort san t-slighe, 'nuair a thàinig sibh a 
mach as an Eiphit, 

1S Cìonnus a choinnich e thu san 
t-slighe, agus a bhuail e chuid bu 
deireanaiche dhìot, eadlwn iadsan uile 
a bha lag a'd' dheigh, an uair a bha 
thu fann agus sgith, agus nach robh 
eagal De air. 

Ì9 Uime sin an uair a bhejr an 
Tighearna do Dhia fois duit o d' 
riaimhdibh uile mu'n cuairt, anns an 
fhearann a bheir an Tigheama do 
Dhia dhuit mar oighreachd T'a 
shealbhachadh, dubhaidh tu as 
cuimhne Amaleic o bhi fuidh nèamh ; 
cha dìcliuimhnich thu e. do'n f hearara a tha 'n Tighearna tXVI. 187 

do Dhia a' toirt dhuit mar oighreachd, 
agus a shealbhaicheas tu e, agus a 
ghabhas t\i c^mhnuidh ann, 

2 An sin gahhaidh tu do'n cheud 
chuid do uile thoradh na talmhainn, 
a bheir thu leat do t'fhearann a tha 'n 
Tighearna do Dhia a' tabhairt duit, 
agus cuiridh tu ann am bascaid e, ag- 
us thèid thu chum an àite a thaghas 
an Tigheama do Dhia, a chur 'ainme 
an sin. 

3 Agus thiìid thu dli'ionnsuidh aa 
t-sagairt a bhios anns na làithibh sin 3 
agus their thu ris, Tha mi ag aideach- 
adh air an là 'n diugh do'n Tighearna 
do Dhia, gu'n d'thàinig mi do'n dùth- 
aich a mhionnaich an Tighearna d'ar 
n-aithrichibh gu'n tugadli e dhuinn. 

4 Agus gabhaidh àn sagarta'bhas- 
caid as do làimh, agus cuiridh e sìos i 
air beulaobh altarach an Tighearna do 
Dhè. 

5 Agus freagraidh tu agus their thu 
an làthair an Tigheama do Dhè, Bu 
Shirianach air sheòl a bhi caillte 
m'athair, agus chaidh e slos do"n Ei- 
phit, agus bha e air chuairt an sin le 
beagan cuideachd, agus dh'fhks e 'n 
sin 'na chinneach mùr, cumhachdacb, 
agus lìonmhor. 

6 Agus bhuin na h-Eiphitich gu 
h-olc ruinn, agus shàraich iad sinn, ag- 
us chuir iad daorsa chruaidh oimn. 

7 Agus ghlaodh sinn ris an Tigh- 
eama, Dia ar n-aithriche, agus dh'èisd 
an Tighearna r'ar guth, agus dh'amh- 
airc e air arn-hmhghar, agus arsaoth- 
air, agus ar foirneart : 

S Agus thug an Tigheama mach 
sinn as an Eiphit le làimh chnmhachd- 
aich, agus ie gàirdean sinte mach, ag- 
us le h-uamhann mòr, agus le comh- 
araihh, agus le h-iongantasaibh : 

9 Agus thug e sinn do'n àite so, ag- 
us thug e dhuinn am fearami so, fear- 
ann a tha sruthadh le bainne agus.mil . 

10 Agus a nis, feuch, thug mi leam 
ceud thoradh an fhearainn a thug 
thu-a, a Thigheama, dhomh. Agns 
cuiridh ru e am fìanuis an Tigheama 
do Dhè, agus ni thu aoradh am fìanuis 
an Tighearna do Dhè\ 

11 Agus ni thu gairdeachas anns 
gach ni maith a thug an Tigheama do 
Dhia dhuit, agus do d' thigh, thu fèin, 
agus an Lebhitheach, agus an coig. 
reach a bhìos 'nur measg. 

12 'Nuair a chuireas tu crìoch ahf 
deachamh a thoirt seachad, eadhon uile 
dheachamh do chinneis air an treas 
bliadhna, bliadhna an deachaimh, ag- 
usa hheir thu e do'n Lebhitheach, do'n 
choigreach, do'n dilleachdan, agus 
do ; n bhantraich, a chum gu*n ith iad 
an taobh a stigh do d' gheataibh, agus 
gu'n sàsuichear iad ; 

13 An sintheir thu am fianuis an 
Tighearna do Dhè, Thug mi leam na 
nithe naomha as mo thigh, agus mar 
I an ceudna thug mj jad do'n Lebhitli. DEUTERONOMI. each, agus do'n choigreach, do'n dill- 
eachdan, agus do'n bhantraich, a rèlr 
t'àitheantan uile adh'àithn thu dhomh: 
cha do bhris mi h-ao?i do t'aitheantaibh, 
ni mò a dhìchuimhnich mi iad. 

14 Cha cTith mi bheag dhiubh a'm' 
bhròn, ni mò a ghabh mi bheag dhiubh 
gu fcum neòghlan sam bìth, ni mò a 
thug mi bheag dhiubh air son a' 
mhairbh : dh'eìsd mi ri guth an Tigh- 
earna mo Dhè ; rinn mi a rèir nan 
uile nithe a dh'àithn thu dhomh. 

15 Amhairc a nuas o ionad-còmh- 
nuidh do naomhachd, o nèamh, agu; 
beannaich do shluagh Israel, agus am 
fearann a thug thu dhuinn, mar a 
mhionnaich thu d'ar n-aithrichibh, 
fearann a tha sruthadh le bainne agus 
mil. 

16 Air an là'n diugh dh'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit na reachdan 
agus na breìtheanais sin a dheanamh : 
uiroe sin coimhididh agus ni thu iad 
le d' uile chridhe agus le d' uile an- 
am. 

17 Rinn thu roghainn an diugh do'n 
Tigheama gu bbi 'na Dhia dhuit, agus 
gu gluasad 'na shlighibh, agus gu 
'reachdan a ghleidheadh, agus 'àith- 
eantan, agus a bhreitheanais, agus gu 
èisdeachdVa ghufh. 

18 Agus thagh an Tigheama thusa 
an diugh gu bhi a'd' shluagh sòn- 
raichte dhafe"in, mar a gheall e dhuit, 
agus a chum gu'n gleidheadh tu 'àith- 
eantan nile ; e, ann an cliu, agus ann an ainm, ag- 
us ann an urram ; agus a chum gu'm 
bitheadh tu a'd' shluagh naomha do'n 
Tighearna do Dhia, mar a labhair e. 

CAIB. XXVII. 

AGUS dh'àithn Maois agus sean- 
airean Israeil do'n t-sluagh, ag 
ràdh, Gleidhibh na h-jitheantan uile 
a tha mi ag àithneadh dhuibh au 
diugh. 

2 Agus tarlaidh, air an Ià anns an 
tt'id sibh thar Iordan do'n fhearann a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit, 
gu'n cuir thu suas dhuit fèm clacba 
mòra, agus còmhdaichidh tu thairis le 
h-aol iad. 

3 Agus sgrìobhaidh tu orta uile 
bhriathran an lagha so, 'nuair a thèid 
thu thairis, a chum gu'n tèid thu 
steach do'n f hearann a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit, feavann a tha 
Bruthadh le foajmtfe agus le mil ; mar 
a gheall an Tighearna Dia l'aithriche 
dhuit. 

4 Uime sin an uair a the'id sibh thar 
Iordan, cuiridh sibh suas na clachan 
sin, a tha mi ag aithneadh dhuibh air 
an là'n diugh, ann an sliabh Ebail, ag- 
us còmhdaichidh tu thairis le h-aol 
iad. 

5 Agus an sin togaidh tu suas altair do'n Tighearna do Dhia, altair &? 
chlachaibh : cha tog thu s«as Hineal 
iaruinn snm bith orra. 

6 Do chlachaibh s'ànS togaidh tb 
altair an Tighearna do Dhe", agus bheir 
thu suas oirre ìobairte-loisgte do'n 
Tigheama do Dhia. 

7 Agus ìobraidh tvi iobairte-srfh, ag- 
us ithidh tu 'n sin, agtis ni thu gaird- 
eachas an làthair an Tighearna ùo 
Dhè. 

8 Agus sgrìobhaidh tu air na clach- 
aibh uile bhriathran an lagha so ga 
ro-shoilleir. 

9 Agus labhair Maois, agus na 
sagartan na Lebhifhich, ri h-Israel 
uile, ag ràdh, Thoir an aire, agus tìsd, 
O Israeil ; air an là'n diugh rinneadh 
thu a'd' shluagh do'n Tigheama do 
Dhia. 

10 Uime sin è"isdidh tu ri gufh an 
Tigheama do Dhe", agus ni thu 'àith- 
eantan, agus a reachdan, atharni ag 
àithneadh dhult air an Ih'n diugh. 

11 Agusdh'àithnMaoisdo'nt-shtagh 
air an là sin fèin, ag ràdh, 

12 Seasaidh iad so air sliahh Ghe- 
ridsim a bheannachadh an t-sl-uaigh, 
'nuair a thèld sibh thar Iordan ; Si- 
meon, agus Lebhì, agus Iudah, agns 
Isachar, agus loseph, agus Beniamrn. 

13 Agus seasaidh iad so air sliabh 
Ebail a mhallachadh; Reuben, Gad, 
agus Aser, agus Sebulun, Dan, agus 
Naphtali. 

14 Agus labhraidh na Lebhithich, 
agus their iad ri daoinibh Israeil uile 
le guth ài'd, 

15 Mallaichtè gu robh an duine a v.i 
dealbh snaidhte no leaghta, gràineil- 
eachd do'n Tigheam, obair làmh an 
f hir-chc-ird, agus a chuireas e ann an 
ionad dìomhair : agus freagraidh an 
sluagh ui'e, agus their iad, Amen. 

16 Mallaichte gu rohk esan a ni tàiv 
air 'athair no air a mhàthair: agus 
their an sluagh uile, Amen . 

Ì7 Mallaichteg-MroWi esan adli'ath- 
arraicheas crioch feiirainn a choimh- 
earsnaich: agus their an sluagh uiie, 
Amen. 

18 Mallaichte gu robh esan a chuir- 
eas an dall air seacharan san t-slighe : 
agus their an sluagh uile, Amen. 

19 Mallaichte gu robh esan a chlaon 
as breitheanas a' choigrich, an dìll- 
eachdain, agus na bantraich: agus 
their an sluagh uile, Amen. 

20 Mallaichte gn robh esan a luidh- 
eas le mnaoi 'athar, a chionn gu 
bheil e a' leigeadh ris còmhdaich 'ath- 
ar : agus their an sluagh uile, Amen. 

21 Mallaichte gu nìbh esan a luidh- 
eas le h-ainmhkìh sam bith : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

22 Mallaichte gu robh esan a luidh- 
eas le 'phiuthair, nighean 'athar, no 
nighean a mhàthar: agus their an 
sl nagh uile, Amen. 

23 Mallaichte&n/roMesana luidh- CAIB. XXVIII. as le 'mhàthair-chèlle : agus their 
n sluagh uile, Àmen. 

24 Mallaichte gu rubh esan a bhuail- 
as a choirnhearsnach guh-uaigneach : 
gus their an sluagh ui!e, Amen. 

25 Mallaichte gu robh esan a ghabh- 
a duais air son duine neòchiontach a 
iharbhadb. : agus their an sluagh 
ile, Amen. 

26 Maliaichte gu robh esan nach 
aingnich uile bhriathran an lagha so 
hum an deanamh : agus their an 
uagh uile, Amen. 

CAIB. XXVIII. 
\ GUS tarlaidh, ma dh'eisdeas tu gu 
^*- dùrachdach ri guth an Tigh- 
arna do Dhè, a choimhead agus a 
heanamh 'àitheantan uile, a tha mi 
g àithneadh dhuit air au là'n diugh, 
u'n cuir an Tighearna do Dhia suas 
iu os ceann uile chinneacha na tal- 
ifaainn. 

2 Agus thig na beannachdan so uile 
rt, agus beiridh iad ort, ma dh'eisdeas 
a ri guth an Tighearna do Dhè. 

5 Beannaichte bithidh tu sa' bhaile, 
jjus beannaichte bithidh tu sa' mhach- 

4 Beannaichte bitìiidh toradh do 
tvuirp, agus toradh t'f hearainn, agus 
>radh do spr&dhe, f às do chruidh, 
gus treuda do chaorach. 

5 Beannaichte bithidh do bhascaid 
gus do chuibhrionn. 

6 Beannaichte bithidh tu 'nuair a 
aig thu stigh, agus beannaichte bith- 
Ih tu 'nuair a thèid thu mach. 

7 Bheir an Tighearna fa'near gu'm 
i do naimhdean, a dh'èireas suas a't' 
ghaidh, air am bualadh roimh do 
hnùis: thig iad a raach a'f aghaidh 
iraon slighe, agus teichidh iad romh- 
d air seachd slighibh. 

8 Aithnidh an Tighearn am beann- 
chadh ort a'd' thighibh-tasgaidh, ag- 
s anns gach ni ris an cuir thu do 
imh ; agus beannaicbidh e thu san 
hearann a bheir an Tighearna do 
>hia dhuit. 

9 Daingnichidh an Tighearn thu 
'd' shluagh naomha dha fèin, mar a 
ihionnaich e dhuit, ma ghleidhea, 
a. àitheantan an Tigheama do Dhè, 
gus ma ghluaiseas tu 'na shlighibh, 

10 Agus chi uile chinnich na 
almhainn gu'n goirear ainm an Tigh- 
arn ort, agus bithidh eagal orra 
omhad. 

11 Agus ni an Tighearna saoibhir 
au ann am maoin, ann an toradh do 
huirp, agus ann an toradh do sprèidhe, 
gus ann an toiadh do thalmhainn, 
nns an talamh a mhionnaich an 
'ighearnado t'aithrichibh a thabhairt 
uit. 

12 Fosglaidh an Tighearna dhuit a 
headh ionmhas, na nèamhan a thoirt 
isge do t'fhearann 'na àm, agus a 
heamiachadh uile oibre do laiìnhe ; agus bheir thu 'n iasachd do mhòran 
chimieach, agus rhaghabh thu 'n ias- 
achd. 

13 Agnsni an Tighearn an cearut 
dhìot, agus ni e an t-earball ; agus 
bithidh tu mhàin an uachdar, agus 
cha bhi thu 'n ìochdar ; ma dh'e'isdeas 
tu ri àitheantaibh an Tigheama do 
Dhe, a tha mi ag àithneadh dliuit air 
an Ià'n diugh, gu'n coimhead agus 
gu'n dean thu iad. 

14 Agus cha tèid thu thaobh o aon 
air bith do na briathraibh a tha mi ag 
àithneadh dhuit an diugh, a chum na 
làimhe deise no ehum na làimhe 
clithe, a dhol an de'igh dhiathan eile 
a dlieanamh seirbhis doibh. 

15 Ach tarlaitlh, mur eisd thu ri 
guth an Tighearna do Dhe, a thoirt 
fa'near gu'n dean thu 'àitheantau agus 
a reachdan uile, a tha mi ag àith- 
neadh dhuit an diugh, gu'n tig na 
nxaliachdan so uile ort, agus gu"m 
beir iad ort. 

16 Mallaichte bithidh ra sa' bhaile, 
agus mallaichte bithidh tu sa' mhach- 
air. 

17 Mallaichte bithidh do bhascaid 
agus do chuibhrionn. 

1S Mallaichte bithidh toradh do 
chuirp, agus toradh t'fhearainn, fàs 
do chruidh, agus treudan do cbaor- 
ach, 

19 Mallaichte bithidh tu 'nuair a 
thig thu stigh, agus mallaichte bithidk 
tu 'nuair a thèid thu mach. 

20 Cuiridh an Tigheam ort mall- 
achadh, mi-shuaimhneas, agus ach- 
mhasau, anns gach ni ris an cuir thu 
do làmh gu 'dheanamh, gus an sjpios- 
ar thu, agus gus an teid as duit gu 
h-obann, air son aingidheachd do 
ghnìomhara leis an do threig thu 
mise. 

21 Bheir an Tigheam air a' phlàigh 
leantuinn riut, gus an claoidh e thu 
bhàrr an fhearainn, d'am bheil thu 
dol a steach g'a shealbhachadh. 

22 Buailidh an Tighearn thu le 
caitheamh agus le fiabhrus, agus le 
h-ain-teas, agus le h-àrd-losgadh, ag- 
us leis a' chlaidheamh, agus Ig searg- 
adh, agus le fuar-dhealt; agus lean- 
aidh iad thu gus an teid as duit. 

23 Agus bithidh do speuran a/uas 
do cheann 'nan umha, agus an talamh 
a ta fodhad 'r.a iarunn. 

24 Ni an Tighearn uisge t'f hearainn 
'na luaithre agus 'na dhuslach : o 
nèamh thig e nuas ort, gus an sgriosar 
thu. 

25 Bheir an Tighearna fa'near gu'm 
buaiiear thu air beulaobh do naimhd- 
ean : thèid thu mach air aon shghe 
'nan aghaidh, agus teichidh tu rompa 
air seachd slighibh ; agus atharraich- 
ear thu chum uile ììoghachda na 
talmhainn 

26 Agus bitbidh do chlosach 'na 
biadh aig uile eunlaith an athair, ag- m DETJTEROKÒM?. us aig beathaichibh na talmhainn, 
agus cha 'n f huadaich duine sam bith 
air falbh iad. 

27 Buailidh art Tighearn thu le 
neasgaid na h-Eiphit, agus le ruith 
fola, agus. le càrr, agus le cloìmh, do 
nach bi e'n comas do leigheas. 

28 Buailidh an Tighearn thù le 
cuthach , agus le dolllej agus le h-uamh- 
ann cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu mu 
roheadhon-la, mar a smeuraicheas an 
clall san dorchadas, agus cha soirbhich 
leat a'd' sldighibh: agus bithidh tu 
mhain fuidh fhoirneart, agus air do 
chreachadh a ghnàth, agus cha teas- 
airg duine sam bith thu. 

50 Ni thu ceangal-pòsaidh ri mnaoi, 
agus luidbidh fear eile leatha : togaidh 
tu tigh, agus cha ghabh thu còmh- 
nuidh ann : suidhichidh tu f ìon-lios, 
agus cha tionail thu 'f hìon-dhearcan. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair 
do shùl, agus cha 'n ith thu dheth: 
bheirear air falbh t'asal a dh'aindeoin 
as do làthair, agus cha toirear air a 
h-ais dhuit i : bheirear do chaoraich 
do d' naimhdibh, agus cha bhi neach 
agad a bheir uatha iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nigh- 
eana doshluagh eile, agus chi do shùil- 
ean, agus fàilnichidh iad ìe fadal air 
an son rè an là : agus cha 6/«' neart 
sam bith a'd' laimh. 

33 Toradh t'fhearainn, agus do 
shaothair uile, ithidh cinneach suas, 
nach b'aitbne dhuit ; agus bithidh tu 
mhàin fuidh fboirneart agus air do 
bhruthadh an còmhnuidh : 
. 34 Air chor as gu'm bi thu air mhi- 
cheill, air son seallaidh do shùl a chi 
thu. 

35 Buailidh an Tighearn thu sna 
glùinibh agus anns na cosaibh, le 
neasgaid chràitich nach gabh leigh- 
eas, o bhonn do choise gu mullach do 
chinn: 

30 Bheir an Tigheam thu fiìn, ag- 
us do righ a chuireas tu os do cheann, 
gu cinneach nach b'aithne àon chuid 
duit fèin no do t'aithrichibh ; agus an 
sin ni thu seirbhis do dhiathaibh eile, 
do f hiodh agus do chloich. 

37 Agus bithidh tu a't' uamhas, 
a'd' shamhladh, agus a'd' leth-f hocal, 
am measg nan uile chinneach gus an 
treòraich an Tighearn thu. 

38 Bheir thu moran sìl a mach do'n 
f hearann, ach is beag a chruinnicheas 
tu stigh : oir ithidh an locust suas e. 

39 Suidhichidh tu f ìon-llosan agus 
deasaichidh tu iad, ach cha'rt òl thu 
do'n f hìon, ni mò a chruinnicheas tu 
na dearcan : oir ithidh a' chnuimh 
iad. 

40 Bithidh croinn-oladh agad air 
feadh do chrìochan uile, ach cha 'n 
ung thu thufein leis an oladh : oir 
tilgidh do chrann-oladh a thoradìi. 

Il Ginidh tu mic agus nigheanan, ach cha mheal thu iad; oir th'eid ìdd 
am braighdeanas. 

42 Do chraobhan uile, agus toradh 
t'f hearainn, millidh an loeust. 

43 Eiridli an coigreach a tha 'nur 
measg suas gu ro-àrd os do cheann ; 
agus thig thusa nùas gu ro-ìosal. 

44 Bheir e 'n iasacbd dhuit, agus 
cha toir thusa an iasachd dha : bithidh 
esan 'na cheann, agus bitliìdh tusa a'd' 
earball. 

45 Agus tbig na mallachdan siri uile' 
ort, agus leanaidh iad thu, agusbeuidh 
iad ort, gus an sgriosar thu ; a chionn 
nach d'e'isd thu ri guth an Tigheama 
do Dhè', a ghlèidheadh 'àitheantan ag- 
us a reachdan a dh'àithn e dhuit. 

46 Agus bithidh iad ort mar chomh- ' 
ar agus mar iongantas, aigus air do* 
shliochd a chaoidh. 

47 A chiorìn nach d'rinn thu seir- 
bhis do'n Tigheama do Dhia le gaird- 
eachas, agus le sùbhachas cridhe, air 
son pailteis nan uile nithe; 

48 Uime sin ni thu seirbhis do d' 
naimhdibh, a chuireas an Tighearn 
a't' aghaidh, ann an ocras, agus ann 
an tart, agus ann an lomnochdaidhy 
agus ann an uireasbhuidh nan uile 
nithe : agus cuiridh e cuing iartiinn 
air do mhuineal, gus an cuir e as duit^ 

49 Bheir an Tigheam cinneach a't' 
aghaidh o ionad fad o làìmh, o iomall 
na talmhaànn, mar an iolair air iteig; 
cinneach nach tuig thu 'n cainnt ; 

50 Cirineàch aig am bheil aghaidh 
bhorb', nach toir urram do ghnùis an 
aosmhoir, agus nach dean iochd lis 51 Agusithidhetoradlidospr^idhs, 
agus toradli t'f heaTainn, gus an sgrios- 
ar thu : neach nach f àg agad arbhar, 
fìon, no oladh, fàs do chruidh, no 
treudan do chaorach, gus an cuir e as 
duit. 

52 Agus teannaichidh e thu ann ad 
gheataibh uile, gus am brisear sios do>l 
bhallachan àrda agus daingnichte,) 
anns an robh do dhòigh, air feadhi 
t'f hearainn uile ; agus teannaichidh g 
thu ann ad gheataibh, air feadh! 
t'fhearaimi uile a thug an Tigheamai 
do Dhia dhuit. 

53 Agus ithidh tu toradh do chùirp 
fèin, feoil do mhac agus do nigheananji 
a thug an Tigheama do Dhia dhuit, 
anns a' chogadh, agus anns an teinn,l 
leis an teannaich do naimhdean thu s 

54 Air chor as an duine a ta maoth ! 
'nur measg, agus ro-shòghar, gu'm I 
a shùil olc a thaobh a bhràthar, agusi 
a thaobh mnà 'uchd fèin, agus a thaobh j 
iarmaid a chloinne a dh'fhàgas e: 

55 Air chor as nach toir e do h-aoni 
diubh a bheag do f heoil a chloinne a I 
dh'itheas e; a chionn nach fàgar a 
bhèag aige sa' chogadh, agus amis an' 
teinn, leis an teannaich do naimhdean i 
thu a'd' gheataibh uile. I 

56 A' bhean mhaotli agus shògharfl 


'nur measg; ttach dùraigeadh bonn a 
coise a chur air an talamh a thaobh 
muirn agus maothalachd, bithidh a 
sùil olc a thaobh fir-pòsda a h-uchd, 
agus a thaobh a mic, agus a thaobh a 
Mghinn, 

57 Agus a thaobh a maothrain a 
thig a mach o eadar a cosaibh, agus a 
Oiaobh a cloinne a bheireas i : oir ith- 
!dh i iad a dh'Uireasbhuidh nan Uile 
nìtke an dìomhaireachd anns a' chog- 
adh, agus anns an teinn, leis an teann- 
aich do nàmhaid thu a'd' gheataibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriath- 
ran an lagha so a dheanamh, a tha 
ìgrlohhta san leabhar so, a chum gu'm 
bi eagal an ainm ghlòrmhoir agus 
uamh'asaich so ort, AN TIGHEAR- 
NA DO DHIA; 

59 An sin ni an Tigheama do 
phlàigbèan jongantach, agus plàigh- 
ean do shliochd> eaiìhon plhighean 
mòra agus maireannach, agus eucail- 
ean cràiteach agus fadalach* 

60 A bhàrr air so, bheir e ort uile 
ghalaran na h-Eiphit, roimh an robh 
3agal ort ; agus leanaidh iad riut. 

61 Mar an ceudna gach tinneas, ag- 
as gach plàigh, nach 'eil sgrìobhta ann 
in leabhar an lagha so, iad sin bheir 
i"n Tigheam ort, gus an sgriosar thu. 

62 Agus fàgar sibh tearc ann an 
iireamh, an àite gu'n robh sibh mar 
reulta nèimh an 'llomnhoireachd; a 
;hionn nach d'e'isd thù ri guth an 
righeama do Dhè\ 

65 Agus tarlaidh, mar a rinn an 
Tighearna gairdeachas os bhur ceann 
i dheanamh maith dhuibh, agus gu'r 
ìeanamh lìonmhor, mar sin gu'n dean 
in Tigheama gairdeachas os bhur 
^eann gu'r sgrios, agus gu'r toirt gu 
aeo-ni ; agus spìonar sibh as an f hear- 
inn d'am'bheil thu a' dòl g'a shealbh- 
achadh. 

64 Agus sgapaidh an Tighearn thu 
im meaeg nan uile chinneach, o'n 
iara ceann do'n talamh eadhon gus 
m ceann eile do'n talamh ; agus an 
iin ni thu seirbhis do dhiathaibh eile, 
ciach b'iithne aon clniid duit fem no 
ìo t'aithrichibh, eadhon do f hiodh ag- 
as do chloich. 

6-5 Agus am measg nan cinneach 
àn cha'n fhaigh thu suaimhneas sam 
Mth, ni mò bhios fois aig bonn do 
;hoise : ach bheir an Tigheama dhuit 
I m sin cridhe gealtach, agus f àilneach- 
ulh shùl, agus doilgheas inntinn. 

66 Agus bithidh do bheatha crochta 
inn an amharus fa d' chomhair ; ag 
ìs bithidh eagal ort a là agus e 
Ih'oidhche, agus cha bhi cinnte air 
Jith agad do d' bheatha. 

67 Sa' mhaduinn their thu, Och ! 
ìach b'e 'm feasgar e ; agus 
Tieasgar their thu, Och ! nach b 
nhaduinn e ; air son eagail do chridhe 
eis am bi eagal ort, agus air son seall 
àdh do shùl a chi thvu :. 131 

! AgUs bheir an Tighearna rìs thu 
do'n Eiphìt ann an longaibh, air avi 
' slighe mu'n dubhairt mi rftit, Cha 'n 
f haic thU rìs i tuilleadli : agus an shl 
reicear sibh ri'r naimhdibh mar thràilf- 
ean agus mar bhan-tràillean,agus chà 
bhi neach ann guV ceannach. 

CAIB. XXIX. 
TS iad sin briathran a' choimh- 
■*■ cheangail a dh'àithn an Tigh- 
eama do Mhaois a dheanamh ri clointl 
Israeil, ann an tìr Mhoaib, a thuill- 
eadh air a' choitohcheangal a rirm e 
riu ann an Horeb. 

2 Agus thug Maois gairm do Israel 
uile, agus thubhalrt e riu, Chunnaic 
sibh gach ni a rinn an Tigheama fa 
chomhair bhur sùl ann an tìr na 
h-Eiphit, ri Pharaoh, agus r'a sheirbh- 
isich uile, agus r'a fhearann uile; 

3 Na deuchainnean mòra a chunn- 
aic do shùilean, na comharan agus na 
h-iongantasan mòra sin ; 

4 Gidheadh cha d'thug an Tigh- 
eama dhuibh cridhe a thuigsinn, agOs 
sùilean a dh'fhaicinn, agus chiasan a 
chluinntinn, gus an là'n diugh. 

5 Agus threòraich mise sibh dà 
fhichead blladhna san fhàsach: cha 
do chaitheadh bhur n-eudach dhibb. 
le h-aois, agus cha do Chaitheadh ào 
bhròg le h-aois bhàrr do choise. 

6 Gha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl 
sibh flon, no deoch làidir; a chum 
gu'm biodh fios agaibh gur mise an 
Tigheama bhùr Dia. 

7 Agusan uair a thàinig sibh do'n 
àite so, thàinigSihonrigh Hesboin agus 
Og righ Bhasaìn, a mach 'nar n-aghaidh 
chum càtha, agus bhuail sinn iad ; 

8 AgUs ghlac sinn am fearann, agus 
thug sinn e mar oighreachd do na 
Reubenich, agus do na Gadaich, agus 
do leth threibh Mhanaseh. 

9 G'eidhibh uime sin briathran a' 
choimhcheangail so, agus deanaibh 
iad, a chum gu soirbhich leil)h anns 
gach ni a ni sibh. 

10 Tha sibh uile 'nur seasamh an 
diugh an làthair an Tigbearna bhur 
Dt3; ceannardan bhur treubha, bhur 
seanairean, agus bhur luchd-riagh- 
laidh, fir Israeil uile, 

11 Bhur clann bheag, bhur mnài, 
agus do choigreach a tha ann ad 
champ, o fhear-gearraidh t'flviodha 
gu fear-tarruing t'uisge ; 

12 A chum gu'n rachadh tu ann an 
coimhcheangal ris an Tigheama do 
Dhia, agus 'na mhjonnaibh-san, a 
tha'n Tigheama do Dhia a' deanamh 
riut air an là'h diugh : 

13 A chum gu'n daingnich e thu 
an diugh mar shluagh dha fein, agus 
gu'm bi esan dhuitse 'na Dhia, mar a 
thubhairt e riut, agus mar a mhionn- 
aich e do t'aithrichibh, do Abraham, 
do Isaac, agus do Iacob. 

14 Agus cha'n ann ribhse rahàin a 19<j DEUTERONOMI 

tha mìse a' deanamh a' choimhoheang ail so, agus nam mionna so ; 

15 Aeh rìs-san a tha 'n so maille 
ruinn 'na sheasamh an diugh an làth- 
aiv an Tighearna ar Dè, agus mar an 
ceudiui ris-san nach 'eìl an so maille 
ruinn an diugh : 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus a 
bha sinn a chòmhnuidh ann an tìr na 
h-Eiphit, agus cionnus a thàinig sinn 
troimh mheadhon nan cinneach air 
an deachaidh sibh seachad ; 

17 Agus chunnaic sibh an gràin, 
eileachdan, agus an ìodholan, flodh 
agus clach, ahgiod agus òr, a blux 'nam 
measg:) , . t . JL , 

1S Air eagal gu'm biodh 'nur 
measg fear, no bean, no teaghlach, no 
treubh, a chlaonas a chridhe air falbh 
an diugh o'n Tigheama ar Dia, a dhol 
a dheanamh seirbhis do dhiathaibh 
nan cinneach sin ; air eagai gu'm 
biodh 'nur measg fveumh a bheir 
uaith mar 'thoradh nimh agus searbhas, 

19 Agus an uair a chluinneas e 
briathran a' mhallachaidh so, an sin 
gu'm beannaich se e fein 'na chridhe, 
ag ràdh, Bithidh sith agam, ged a 
ghluais mi ann an ana-miann mp 
chridhe fein, a chur misge ri path- 
adh : 

20 Cha chaomhain an Tighearn e, 
ach an sin cuiridh fearg an Tighearn, 
agus 'eud, smuid diubh an aghaidh 
an duine sin, agus luidhidh gach mall- 
achadh air a tha sgrìobhta san leabhar 
so, agus dubhaidh an Tighearn mach 
'ainm' o bhi fuidh nèamh. 

21 Agus sgavaidh an Tigheam e 
chum uilc, a mach à treubhaibh Is- 
raeil uile, a reir uile mhallachdan a' 
choimhcheangail, a tìut sgrìobhta ann 
an ieabhaT an lagha so : 

22 Air chor as gu'n abair an gineal- 
ach ri teachd, bhur clann a dh'èireas 
suas 'nur dèigh, agus an coigreach a 
thig o thìr fad o làimh, 'nuair a chi 
iad plàighean an f heavainn sin, agus 
'eucailean a leag an Tigheam air ; 

Agus gu bìteil a thalamh uile 'na phronnasg, agus 'na shalann, agus na 
losgadh, nach 'eil e air a chuv, no toivt 
toraidh uaith, agus nach 'eil feur sam 
bith a' fàs ann, cosmhuil ri sgrios 
Bhodoim agus Ghomorrah, Admah 
agus Sheboim, a sgrios an Tigheama 
'na f heirg, agus 'na chorruich ; 

24 Their eadhon na h-uile chinnich, 
C'ar son a bhuin an Tighearna mar so 
ris an fhearann so ? Ciod is ciall do 
theas na corruiche mòire so ? 

25 An sin their daoine, A chionn 
gu'n do threig iad coimhcheangal an 
Tigheama DtS an aithriche a rinn e 
riu, 'nuair a thug e mach iad à t'iv na 
h-Eiphit. 

26 Oir chaidh iad agus nnn iad 
scirbhis do dhiathaibh eile, agus rinn 
iad aoradh dhoibh, dèe nach b'aithne 
dhoibh, agus nach d'tbug esan doibh. 27 Agus las corruich an Tlgheam 
an aghaidh an fhearainn so, a thoirt 
nam mallachdan sin uile air a tha 
sgrìobhta san leabhar so. 

28 Agus spìon an Tigheam a mach 
iad as aùi fearann ann am feirg, agug 
ann an corruich, agus ann an lasan 
rojnhòr, agus thilg e iad do dhùth- 
aich ejle, mar air an la'n diugh. 

29 Buinidh na nithe dìomhair do'n 
Tigheam ar Dia, ach na nitìu a ta 
foillsichte dhuirme, agus d'ar cloinn. a 
chaoidh, a chum gri n dean sinn uiie 
bhriathran an lagha so, 

CAIB. XXX. 

AGUS an uair a thig na nithe so. 
uiie ort, am beannachadh agua 
am mailachadh, a chuir mise romhadj 
agus a chuimhnicheas tu orra am 
measg nan cinneach uile chum a»i 
d'f hògair an Tigheama do Dhia thu, 

2 Agus a philleas tu dh'ionnsuidh 
an Tigheavna do Dhè, agus a bheir 
thu gèill d'a ghuth, a rèir nan uile 
nithe atha mise ag àithneadh dhuit 
air an là'n diugh, thu fein agus dp 
chlann, le t'uile chridhe, agus le f uile 
anara ; 

3 An sin bheir an Tigheama da 
Dhia aiv ais do bhvaighdeanas, agus 
ni e iochd riut, agus pillidh e agus 
cruinnichidh e thu as nah-upe chinn- 
ich a chum an do sgap an Tigheama 
do Dhia thu. 

4 Ma dh'fhògradh neach agad gus ; 
a' chuid a's iomallaiche do nèamh, as | 
a sin cruinnichidh an Tighearna do 
Dhia thu, agus as a sin bheiv e thu: 

5 Agus bheiv an Tighearna doDhia 
thu do'n fhearann a shealbhaich 
t'aithriche, agus sealbhaichidh tu e; 
agus ni e maith dhuit, agus bheir e ort 
f às lìonrahor os ceann t'aitlvriche. 

6 Agus timchioll-gheavvaidh an 
Tighearna do Dhia do ohridhe, agus 
cridhe do shliochd, a ghvàdhachadh 
an Tigheavna do Dhè le d'uile chridhe, ! 
agus le t'uile anam, a chum gu'm bi 
thu beò, 

7 Agus cuiridh an Tigheama do 
Dhia na mallachdan sìn uile air do 
naimhdibh, agusorra-san aigambheil 
fuath dhuit, a rinn geur-leanmhuinn 

8 Agus pillidh tu agus bheir thu 
g^illdo ghuth an Tighearn, agus m' 
thu 'àitheantan uile a tha mise ag 
àithneadh dhuit an diugh. 

9 Agus ni an Tighearna do Dhia 
pailt thu ann an uile obair do làimlìe, 
ann an toradh do chuirp, agus ann an 
tovadh do sprèidhe, agus ann an tor- 
adh ffheavainn, a chum maith : chc 
ni an Tighearna ris gairdeachas os do 
cheann chum maith, mar a r— 
gairdeachas os oeann t'aithriche 10 Ma dh'eisdeas tu ri guth 

Tighearna do Dhè, a ghleidheadh 

'hitheantan, agvja a reaehdan, a ths ( sgrlobhta ann an leabhar an lagha so, , 
agus ma philleas tu chum an Tigh- 
earna do Dhè' le t'uile chridhe, agus 
lo t'uile anam. 

. 11 Oir an àithnè so a tha mise ag 
àitlmeadh dhuit an diugh, cha 'n'eii i 
'm folach ort, ni mò a ta i fada uait. 

12 Cha 'n'eii i sna nèamhaibh, air 
chor as gu'n abradh tu, Cò tiieid suas 
air ar son do na nèamhaihh, agus a 
bheir i d'ar n-ionnsuidh, a chum gu'n 
ciuinn sinn i, agus gu'n dean sinn ì ? 

13 Ni mò a tha f'n taobh thall do*n 
fhairge, air chor as gu'n abràdh tu, 
Cò theid a null air ar eon thar an 
f hairge, agus a bheir i d'ar n-ionn- 
suidli a chum gu'n cluinn sinn i, agus 
gu'n dean sinn i ? 

14 Ach tha *m focal ro-f hagus duit, 
ann do bheul, agus ann do chridhe, 
chum gu'n dean thu e. 

15 Feuch, chuir mi romhad an 
diugh beatha agus maith, agus bàs 
agus olc ; 

16 A mheud gu bhei lmi ag àithn- 
eadh dhuit an diugh an Tigheama 
do Dhia a ghràdhachadh, gluasad 'na 
shlighibh, agus 'àitheantan a ghleidh- 
eadh, agus a reachdan, agus a bhreith- 
eanais, a chum gn'm bi thu beò, agus 
gu'm fàs thu lionmhor, agus gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu 
san f hearann d'am bheii thu dol g'a 
shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do 
chridhe air falbh, agus nach eisd thu, 
ach gu'n tairngear air falbh thu, agus 
gu"n dean thu aoradh do dhiathaibh 
eile, agus gu'n dean thu seirbhis 
dhoibh ; 

I 18 Tha mi ag innseadh dhuibh air 
an là'n diugh, gu'n sgriosar gu cinnt- 
I each sibh, agus nach buanaich sibh 
I bhur làithean air an fhearann, d'am 
bheil thu dol thar Iordan, gu gabhail 
a steach g'a shealbhachadh. 

19 Tha mi a' gairm nan nèamh ag- 
us na talmhainn mar f hianuiseau 'nur 
n-aghaidh air an là'n diugh, gu'n do 
chuir mi beatha agus bàs'f'ar comh- 
air, beannachadh agus mallachadh; 
uime sin ròghnuich beatha, chum 
gu'm bi thu fein agus do shliochd 
beò: 

20 A chum gu'n gràdhaich thu 'n 
Tighearna do Dhia, agzts gu'n toir thu 
gtìll d' a ghuth, agus gù'n lean thu 
ris; (oir is esan do bheatha, agus fad 
clo làifhean;) a chum gu"n gabh thu 
=òmhnuidh san fhearann a mhionn- 
aich an Tighearna do faithrichibh, 
ìo Abraham, do Isaac, agus do Iacob, 
gu'n tugadh e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 

\ GUS chaidh Maois agus labhair e 

■£*- na briathra so ri h-Israel uile. 

2 Agus thubhairt e riu, Tha mise 

__ :eud agus fichead bliadhna dh'aois air 

$ uUà'adiugh; cha 'n urrainn mi tuiH- ESXE 193 

eadh dcl a mach agus teachd a stèach : 
agus thubhairt an Tighearna riurc, 
Cha tèid llru thar an Iordan so. 

3 Thtìd an Tighearna do Dhia e 
ffiin a null romhad; sgriosaidh esan 
na cinnich sin o d' làthair, àgus 
sealbhaichidh tu iad : agtcs fhèid losiia 
null romhad, mar a thubhairt an 
Tigheam. 

4 Agus ni an Tighearna riu mar a 
rinn e ri Sihon, agus ri h-Og, righre 
nan Amorach, agns ri fèarann na 
muinntir sin a sgrios e. 

5 Agus bheir an Tighearna thairis 
iad roimh bhur gnùis, a chum gu'n 
dean sibh riu a re'ir gach àithne a 
dh'àithn mise dhuibh. 

6 Bithibh làidir, agus biodh deadh 
mhisneach agaibh, na biodh eagal 
oirbh, agus na gabhaibh geilt rompa -. 
oir is e 'n Tighearna do Dhia e fèin a 
thèìd leat ; cha dìbir e thu, ni mò a 
thrè'igeas e thu. 

7 Agus ghairm Maois air Iosua, ag- 
usjjthubhaivt e ris ann an sealladh I<- 
raeil uile, Bi làidir, agus biodh de2dh 
mhisneach agad: oir is tusa a fheid a 
stigh leis an t-sluagh so do'n f hearann 
a mhionnaich anTigheama d'an aith- 
richibh gu'n tugadh e.dhoibh ; agus 
bheir thu orra a shealbhachadh mar 
oighreachd. 

8 Agus theid an Tighearn e fèin 
romhad ; bithidh-esan maille riut, cha 
dìbir e thu, ni mò a thrèigeas e thu : 
na gabh eagal, agus na biodh gei'.t 
ort. 

9 Agus sgrìobh Maois an lagh so, 
agus thug se e do na sagartaibh mic 
Lebhi, a tha giùlan àirce coimh- 
cheangail an Tighearn, agus do shean- 
airibh Israeil udle. 

10 Agus dh'kithn Maois dhoibh, ag 
ràdh, Aig ceann gach seachd bliadh- 
na, ann an àm òrduiehte bliadhna an 
fhuasglaidh, aig feill nam pàilliun : 

11 'Nuair a tbig Israel uile g'an 
taisbeanp-cth fèm an làthair an Tigh- 
eama do Dhè, san ioHad a thaghas e ; 
leughaidh tu 'n lagh sb an làthair I?- 
raeil uile *nan èlsdeachd. 

12 Cruinnich an sluagh r'a. cheile, 
fir, agus mnài, agus clann, agus do 
choigreach a tka 'n taobh astigh dod' 
gheataibh, a chum gu*n cluinn iad, 
agus gu'm foghhim iad, agus gu'm bi 
eagal an Tighearna bhur Dhè orra, 
gu'n toir iad famear uile bhriathran 
an lagha so a dheanamh ; 

13 Agus gvfn cluimi an clann do 
nach b'aithne bheag, agus gu foghlum 
iad eagal an Tigheàma bhur Dè a bhi 
orra, am fad's is beò dhuibh san 
fhearann <r"am bheil slbh dol thar 
Iordan g*a shealbhachadh. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feueh, tha do làithean a' dlùth- 
achadh anns am feum thu bàs fhagh-' ^.. gairm air Iosua, agus ncchdaibri 
sibh fein ann am pàrHiun a' choirùfe- DEDTERONOMr. thionalt, a chum gu'n toir mise aithne 
dha. Agus chaidh Maois agus Iosua, 
agus nochd siad iad fèin ann am pàill- 
iiin a' choimhthionail. 

15 Agus dh'fhoiUsich an Tighearn 
e fein Ba' phàilliun ann am meall 
neotts agus sheas am meall neoil os 
oeann doruis a' phàiUiuin. 

16 Agus thubhairt an Tighearn ri 
Maots, Feuch, coidlidh tusa maille ri 
t'aithrichibh ; agus èiridh an sluagh 
so suas, agus thèid iad le strìopachas 
an dèigh dhiathan na tìre coimhich 
sin d'am bheil iad a' dol a steach gu 
faattdnn 'na meadhon, agus trèigidh 
-iad mise, agus brisidh iad mo choimh- 

cheangal a rinn mi riu. 

17 Àgus lasaidh mo chorruich nan 
aghaidh san là sin, agus treigidh mi 
iàd, agus folaichidh mi mo ghnuis 
uatha, agus ithear suas iad, agus thig 
rnòran olc agus àmhgharan orra, air 
ehor as gu'n abair iad san là sin, Nach 
ann a chionn nach 'eil ar Dia 'nar 
measg a thàinig na h-uilc so oirnn ? 

1S Agus gu cinnteach folaichidh 
mise mo ghnùis san là sin, air son 
ijacli uUc a dh'oibrich iad, a chionn 
gifn do thionndaidh iad an dèigh 
OHnathan eile. . 

19 A nis uime sin sgrlobhaibhse 
dhuibh fein an laoidh so, agus teaj 
aiseibh i do chloinn Israeil: cuir 

nam beul, a chum gu'm bi "n laoidh 
*o mar f hianuis dhomhsa an aghaidh 
chloinn IsraeU. . . 

20 Oir an uair a bheir mi stigh ìad 
do'n fhearann a mhionnaich mi d'an 
aithrichibh, a tha sruthadh le bainne 
ngus le mU, agus a dh'itheas iad agus 
a shàsuichear iad, agus a dh f hasas ìad 
reamhar; an sin tionndaidh ìad gu 
diathan eile, agus ni iad seirblus 
doibh, agus brosnuichidh ìad mi, agus 
bcisidh iad m'o choimhcheangal. 

21 Agus tarlaidh, an uair a thig moran 
ole agus àmhgharan orra,gu'n labhair 
au laoidhso mar fhianuis 'nan agh- 
aidh; oir cha dìchuimhmchear ì à 
b~ul an sliochd: oir is aithne dhomh 
an smuaintean a tha iad a' dealbh an 
diugh fein, mun d'thug ìrd steach ìad 
do'n fhearann a mhionnaich mi. 

22 Sgrìobh uime sin Maois an laoidh 
so air àn là sin fèin, agus theagaisg e 
i do chloinn Israeil. 

23 Agus dh'àithn e do Iosua mac 
Num, agus thubhairt e, Bi làidir, ag- 
us biodh deadh mhisneach agad : orr 
bheir thu clann Israeil do'n f hearann 
a mhionnaich mi dhoibh; agus bith- 
idh mise maille riut. . 

24 Agus an uair a chuir Maois 
njoch air sgriobhadh bhriathran an 
lagha so ann an leabhar, gus an do 
diriochnaicheadh iad, . 

V> An sin dlr'àithn Maois do na 
Lebhithich, a tha giùlan àirce coimh- 
•heangail an Tighearn, ag ràdh, 

25 Gabhaibh leabhar an lagha «o, agus cuiribh e aig taobh aitte oofmh^ ' 
cheangail an Tighearn3 bhur Dè, chum 
gu'm bi e 'n sin mar fhianuis a't' agh- 
aidh. 

27 Oir U aithne dhomh do cheann- 
airc, agus do mhuineal rag : feuch, am 
feadh 's a ta mi fafhast beò maUle ribh 
an diugh, bha sibh ceannairceach an 
aghaidh an Tighearn ; agus cia's mò 
na sin a bìiitheas sibh an dèigh vao 
bhàis? 

28 Cruinnichibh am' ionnsuidh 
seanaire bhur treubhan uile, agus bhur 
luchd-riaghlaidh, a chum gu'nlabhahr 
mi 'nan cluasaibh na briathra so, agus 
gu'n gairm mi na nèamhan agus an 
talamh mar fhianuisean 'nan aghaidh. 

29 Oir tha f hios agam, an dèigh mo 
bhàis gu'n truaill sibh sibhf/ìn gu tur, 
agus gu'n te"id sibh a thaobh o'n 
t-slighe a dh'àithn mi dhuibh j agus 
thig olc oirbh anns na làitliibh deir- 
eannach, a chionn gu'n dean sibh olc 
ann an seaUadh an Tighearna, 'ga 
bhrosnachadh gu feirg le h-obair bhur 
làmh. 

30 Agus labhair Maois ann an cluas- 
aibh uile chomhchruinnich Israeil 
briathra na laoidhe so, gus an do 
chrìochnaicheadh iad. 

CAIB. XXXII. 

CLUINNIBH, O a nèamhan, agus 
labhraidhmi; agus èisdeadh an 
talamh rl briathraibh mo bheoil. 

2 Silidh mar an t-uisge mo theag- 
asg,tuitidh mar an drùchd mo chainnt ; 
mar mhìn-uisge air an lus mhaoth, 
agus mar fhrasan air an f heur ; 

3 A chionn gu'm foiUsich mi ainm 
an Tighearna : thugaibhse mòrachd 
d'ar Dia-ne. 

4 Is esan a' charraig, tha 'obair 
iomlan ; oir is breitheanas a shligh- 
ean uile : Dia na f irinn, agus gun 
eucoir, cothromach agus ceart tlui 
esan. 

5 Thruaill siad Ì3d fein, cha 'n e an 
smalsmaZachloinne-san; isgiuealach 
coirbte agus fiar iad. 

G Anannmarsoadh'ìocassibhdo'n 
Tighearn, O a shluagh amaideach ag- 
us gun cheiU ? nach esan t'athair a 
cheannaich thu ? nach d'rinn e thu, 
àgus nach do dhaingnich e thu ? 

7 Cuimhnich na làithean o chian, 
thoir fa'near bliadhnacha nan iomadh 
ginealach : fiosraich do t' athair, agus 
nochdaidh e dhuit ; do d' sheanairibh, 
agus innsidh iad dhuit. 

8 'Nuair a roinn an Ti a's ro-airde 
do na cinnich an oighreachd, an uair 
a sgar e niic Adhaimh o cheilc, shuidh- 
ich e crlochan nan sluagh a rtìr air- 
eimh chloinn Isiaeil : 

9 Oir is e 'shluagh cuibhrionn an 
Tighearn ; is e Iacob crannchur 'oigh- 
reachd-san. 

10 Fhuair e ann am fearann f as e, 
eadhon ana am fàsach falamh ian ttlfhaKaìch i threòraich e mu'n cuairt 
o, theagaisg se e, ghlèidh e mar ubhal 
a shula e. 

11 Mar a charaicheas iolar suàs a 
riead, a dh'itealaicheas i os ceann a 
h-alaich', a sgaoileas i mach a sgiathan, 
a ghabhas i iad, a ghiùlaìneas i iad air 
a sgiathaibh ; 

12 Mar sin thrèòraich an Tighearna 
'Sa ao'iar esan, agus cha robh Diacòig- 
reach maille ris. 

13 Thug e aìr marcachd air àitibh 
àrda na talmhainn, a chum gu'n ith- 
erdh e toradh an f hearaiim, agus thug 
e air mil a dheothal as a' charraig, ag- 
us oladh as.a' chàrraig ailbhinn ; 

14 Im cruidh, agus bainne chaorach, 
maille ri saiìl uanaguì reitheachando 
shìol Bhasain, agus ghabhai% maille ri 
rcamhrachd airnean a' chruithneachd; 
agus dh'òl thu fuil fhìor-ghlan nam 
fion-dhearc. 

15 Ach dh'fhhs Iesurun reamhar, 
agus bhreab e: tha thu air cinntinn 
reamhar, tha thu air f às tiugh, tha thu 
còmhdaichte ie snill : an sin thrè'ig e 
an Dia a rinn e, agus rlnn e dimeas air 
carraig a shlàinte. 

1G Bhrosnaich iad e gu h-eud le 
diathaibk eile, le gràineileachdaibh 
chuir iad cortaich ain 

17 Dh'ìobair iad do dheamhnaibh, 
cha 'n ann do Dhia; do dhiathaibh 
nach b'aithne dhoibh, do dhhthctihh 
nuadh a dh'ùr-eirich stìa*-, rcimh nach 
robh eagal air bhur n-aithrichibh. 

18 Air a' chan-aig a ghin thu tha 
rhu mi-chuimhneachail, agus tha thu 
dearmadach air an Dia a dhealbh thu. 

19 Agus an uair a chunnaic an Tigh- 
earn e, ghabh e gràin diubh, air son 
brosnachaidh a mhac agus a nigheana. 

20 Agy.s thubhairt e, Folaichidh mi 
mo ghnùis uatha, chi mi ciod ia crìoch 
dhoibh t oir is ginealach ro-choirbte 
iad, ciann anns nach 'eil creidimh. 

21 Rinn iad eudmhor mis'e leis an 
«i nach Dia, bhro.maich iad mì gu 
feirg le 'n dìomhanais: agus ni mìse 
eudmhor iadsan leo-san hàch 'eil 'nan 
sluagh, brosnaichidh mi iad gu feirg le 
cinneach amaideach. 

22 Oir tha teine air fhadadh a'm' 
fheirg, agus loisgidh e gu h-ifrinn 

■ ìochdraich, agus cuiridh e as do 'n 
I talamh le 'thoradh, agus cuiridh e ri 
| theine bunaite nam beann. 
i 23 Carnaidh mi suas uilc orra, mo 
'! shaighdean caithidh mi orra. 

24 Claoidhear iad le h-ocra% agus 
cuirear as doibh le teas lcisgeach, agus 
lesgriossearbh : fiaclanf hiadh-bheath- 

i aiche mar an ceudna cuiridh mi orra, 
1 maille ri nimh nathraichean an 
I duslaich. 

25 O'n leth a muigh sgriosaidh an 
claidheamh, agus o'n leth a stigh 

| uamhann, araon an t-òig-fhear agus 
an òigh, an ciochraa agus fear na 
jruaige lèithe. iXXII. 105 

26 Thubhaitt mì, Sgapaidh mi iad 
gu cùiltibh, bheir mi air an cuimhne 
sgur o mheasg dhaoine : 

27 Mur bhltheadh gu'n robh eagal 
orm roimh chorruich an nàmhaid, air 
eàgal gu'n giiilaineadh an eascairdean 
iaii tàn gu mi-chubhaldh, air eagal 
gu'n abradh iad, Is i ar làmh àrd-ne, 
agus cha 'n e an Tighearn a rinn so 
uile. 

28 Or tscinneach gun chomhairfe 
iad, ni mò a tha tuigse annta. 

29 O gu'm biodh iad glic, git'n 
tuigeadh iad so, gu*n tugadh iad 
fa'near an crioch dheireannach ! 

30 Cionnus a chuireadh a h-aon 
ruaig air mile,agus a chuireàdh dithis 
deich mile air theicheadh, mivr biodh 
an carraig air an reiceadh, agus mur 
biodh an Tlghearrt air an druideadb. 
suas? 

31 Oir mar ar carraig-ne cha 'n'eit 
an carraig-san, air bhi d'ar naimhdibh 
fiiin 'nam breltheamhnaibh. 

32 Oir do fhìonain Shodoim ih<t 'm 
f ìonain-san, agus do mhachaìribh Gho- 
morrah : is f ion-dhearcan marbhtach 
am fìon-dhearcan, tha 'm bagaiflean 
searbh : 

33 Is e nimh nan dràgon am f ion, 
agus puinsicn an-iochdmhor nan nath- 
raichean nimhe. 

34 Nach 'eil so air a thasgaidh suas 
agam, air a shculachadh a'm' icn- 
mhasaibh ? 

35 Dhomhsa Miinidh dioghaltas, ag- 
us luaigheachd; ri h-ùir.e sleamh- 
naichidh an cos : oir tha là an sgrio 
am fagùs, agus tha nanithe a thigorra 
a' deanamh deiiir. 

36 Oir bheir an Tigheama breth air 
ashluagh,agusgabhaidh e aithreachas 
a thaobh a sheirbhiseacha, 'nuair a chi 
e gu'n d'fhalbh an neart, agus nach 
'eil neach dhiuhh air a dhruideadh 
suas, no air fhhgail. 

57 Agus their e, C'àit am hheil an 
diathan, a' charraig as an d'earb iad, 

58 A dh'ith saill an ìobairtean, « 
dh'òl flon an tabhartais-dibhe ? èir- 
eadh iad suas, agus cuidicheadh iad 
leibh ; bitheadh iad dhuibh 'nan 
didean. 

59 Faicibh a nis giir mise, eadltcn 
mise e, agus nach 'eiì Dia sam bith 
maiHe rium : marbhaidh mi, agus 
beothaichidh mi ; lotaidh mi, agus 
leighisidh mi : agus cha 'n'èil neàch 
ann a shaoras as mo làimh. 

40 Oir togaidh mi suas mo làmh gu 
nèamh, agus their mi, Is beò mise gu 
sìòrruidh. 

41 Magheuraicheas mi mo chlaidh^ 
eamh lasarach, agus ma ni mo làmh. 
gi-eim air breitheanàs, ìocaidh mi 
'dioghaltas do m'' naimhdibh, agua 
'oheir mi luaigheachd dhoibhsan aig 
am bheil fuath orm. 

42 Cuiridh mi air mhisg mo shaigh- 
dean le fuil, agua ithidh mo chlaidh- 196 DEUTERONOMI. eamh suas feoil ; eadhon le fuil nam 
marbh, agus nam braighdean, o thois- 
each nan dìoghaltas air an nàmhaid. 

43 Deanaibh gairdeachas, O chinn- 
eacha, maìlle r'a shluaghsan : oir diol- 
aidh e fuil a sheirbhLeach, agus ni e 
dìoghaltas air 'eascahrdibh, agus bith- 
idh e tròcaireach d'a thìr, agus d'a 
shluagh fèin. 

44 Agus thàinig Maois, agus labh- 
air e uile bhriathra na laoidh so ann 
an eisdeachd an t-sluaigh, e fein agus 
Hosea mac Nuin. 

45 Agus chuir Maois crìoch air na 
briathra sin uile a labhairt ri h-Israel 
uile. 

'46 Agus thubhairt e riu, Socraich- 
ibh bhur cridhe air na focail uile air 
am bheil mise a' toirt fianuis 'nur 
measg air an lk'n diugh, a dh'àithneas 
sibh d'ur cloinn a choimhead, a chum 
gu'n dean iad uile bhriathran an lagha 

60. 

47 Oir cha ni diomhain e dhuibh, a 
chionn gur e bhur beatha e; agus leis 
an ni so buanaichidh sibh bhur làith- 
ean san f hearann a tha sibh a' dol a 
null thar Iordan g'a shealbhachadh. 

48 Agus labhair au Tighearna ri 
Maois san là sinfem, ag ràdh, 

49 Imich suas do'n bheinn so Aba- 
rim, do shliabh Nebo, a tha ann an tìr 
Mhoaib, a tlia fa chomhair Iericho, 
agus gabh sealladh do thìr Chanaain, 
a tha mi a' toirt do chlohm Israeil 
mar sheilbh ; 

50 Agus gheibh thu bàs sant-sliabh 
d'an teid thu suas, agus cruinnichear 
thu chum do dhaoine ; mar a fhuair 
Aaron do bhràthair bàs arm an sliabh 
Hor, agus a chruinnicheadh e chum a 
dhaoine : 

51 Achionngu'ndochiontaichsibh 
a'm' aghaidh-sa am measg chloinn 
Israeil, aig uisgeachaibh Mheribah- 
Cades, ann am f àsach Shin ; do bhrìgh 
nach do naomhaich sibh mi am 
meadhon chloinn Israeil. 

52 Gidheadh chi thu am fearann fa 
d' chomhair ; ach cha t&d thu steach 
do'n fhearann a tha mi tabhairt do 
chloinn Israeil. 

CAIB. XXXIII. 

AGUS is e so am beannachadh leis 
an do bheannaich Maois, òglach 
Dhè, clann Israeil roimh a bhàs. 

2 Agus thubhairt e, Thàinig an 
Tighearn o Shinai, agus dh'emch e 
suas dhoibh o Sheir: dhealraich e 
mach o shliabh Pharain, agus thàinig 
e le deich mìle do naoimh : o "dheas 
làimh chaidh lagh teine mach dhoibh. 

3 Seadh, ghràdhalch e 'n sluagh; 
tha a naoimh uile a'd' làimh; agus 
shuidh iad sìos aig do chosaibh ; 
gheibh ,°w/4 neuch dod' bhriathraibh. 

4 Dh'àithn Maois lagh dhuinn, mar 
oighreachd do chomhchruinneach Ia- 
colb. 5 Agus bha e 'na righ ann an le- 
surun, an uair a chruinnich cearm- 
ardan an t-sluaigh agus treubhan Is- 
raeil an ceann a chèile. 

6 Biodh Reuben beò, agus na faigh- 
eadh e bàs ; agus bitheadh a dhaoine 
iìonmhor an àireamh. 

7 Agus »* e so beannachadh Iudah : 
agus thubhairt e, Eisd, a Thigheama, 
ri guth Iudah, agus thoir e chum a 
shluaigh: biodh a làmhan foghain- 
teach dha, agus bi-sa a'd' chòmhnadh 
aìge o 'naimhdibh. 

S Agus mu Lebhi thubhairt e, 
Biodh do Thumim agus t'Urirn aig 
t'aon naomh, a dhearbh thu aig Masah, 
ris an d' rmn thu striaig uisgeachaibh 
Mheribah ; 

9 A thubhairt r"a athair agus i'a 
mhàthair, Cha *n fhaca mi e; agus 
cha do ghabh e r'a bhràithribh, agus 
cha d'aithnich e a chlann ftìn: oir 
choimhid iad t'fhocail, agus ghlèidh 
iad do choimhcheangal. 

10 Teagaisgidhiaddobhreitheanais 
do Iacob, agus do lagh do Israel : cuir- 
idh iad tùis fa d' chomhair, agus làn 
ìobah-t-loisgte air t'altair. 

11 Beannaieh, O Thigheam, a 
mhaoin, agus gabh ri obair a làmh : 
buail troimh leasraidh na muinntir a 
dh'e'ireas 'na aghaidh, agus na rnumn- 
tir le 'm fuathach e, chuin nach e'irich 
iad a ris. 

12 Mu Bheniamin thubhairt e, 
Gabhaidh aon gràdhach an Tighearna 
còmhnuidh ann an tèaruinteachd 
làimh ris ; agus còmhdaichidh an 
Tighearn e rè an là uile, agus gabh- 
aidh e còmhnuidh eadar a ghuaillibh. 

13 Agus mu Ioseph thubhairt e, 
Beannaichte o"n Tighearna gu robh 
'f heararm, a thaobh nithe luachmhor 
nèimh, a thaobh an drùchd, agus a 
thaobh na doimlme tha 'na luidhe 
shìos, 

14 Agusatliaobhnantoradhluach- 
mhor a bheirear a mach leis a' ghreln, 
agus a thaobh nan nithe luachmhor a 
chuirear a mach leis gach mìos, 

15 Agus a thaobh priomh nithe 
nam beann aosda, agus a thaobh nithe 
luachmhor nan sliabh siorruidh, 

16 Agus a thaobh nithe luachmhor 
na talmhainn, agus a làin, agus deadh- 
ghean an Ti sin a bha chòmbmudh 
sa' phreas : thigeadh am beannachd air 
ceann Ioseiph, agus air mullach a 
chinn-san a sgaradh o 'bhràithribh. 

17 Mar cheud-ghin a thairbh tha a 
sgèimh, agus mar adhaircean nan aon- 
adharcach tlui 'adhaircean-sa : leo so 
purraidh e 'n sluagh le chèile, gu 
h-iomailaibh na talmhainn : agus w 
iad so deich nùltean Ephraim, agus i» 
iad so mìltean Mhanaseh. 

18 Agus mu Shebulun thubhairt e, 
Dean gairdeachas, a Shebuluin, a'd' 
dhol a mach ; agus Isachair, a'd' 
bhùthaibh. CAIB. XXXIV. 107 19 Gairrmdh iad an shiagh a chum 
| nabeinne; ansiuiobraidhiadìobairt- 

ean ionracais: oir pailteas nan cuan 
sùgaidh iad suas, agus ionmhais f hol- 
aichte na gaineimh. 

20 Agus mu Ghad thubhairt e, 
fieannaichte gu robh esan a leudaich- 
eas Gad : mar leòmhan tha e gabhai! 
còmhnuidh, agus reubaidh e 'n gaird- 
£an maille ri mullach a' chinn. 

21 Agus dheasaich e a' cheud chuid 
dha fèin, a chionn an sin, ann an 
cuibhrionn an lagh-tliabhartair, gu'n 
do shuidhicheadh e; agus thàinig e 
tnailU ri ceannardaibh an t-sluaigh ; 
ceartas an Tigheama chuir e 'n 
gniomh, agus a bhreitheanais ri h-Is- 
rael. 

22 Agus mu Dhan thubhairt e, Is 
cuilean leòmhain Dan : leumaidh e o 
Bhasan. 

25 Agus mu Naphtali thubhairt e, 
O Naphtali, sàsaichte le deadh-ghean, 
agus làn do bheannachadh an Tigh- 
earna, sealbhaich thusa an àird' an 
iar agus an airde deas. 

24 Agus mu Aser thubhairt e, 
Biodh Aser beannaichte le cloinn; 
biodh e taitneach d'a bhràithribh, ag- 
us tumadh e a chos ann an oladh. 

2ò Bithidh do bhrògan 'nan iarunn 
agus 'nan umha ; agus mar do làith- 
ean is amhluidh bhios do neart. 

26 Cha 'n'eil neach cosmhuil ri Dia 
Iesuruin, a tha marcachd air nèamh 
a'd' chòmhnadh, agus 'na inhòrachd 
air na speuraibh. 

27 Is e 'n Dia bith-bhuan do thear- 
munn, agus fuidh iha na gairdeana 
slorruidh: agus fuadaichidh e mach 
an namhaid romhad, agus their e, 
Cuir as da. 

25 An sin gabhaidh Israel còmh- 
nuidh gu tèaruinte 'na aonar : bithidh 
tobar Iacoib air fearann arbhair agus 
f ìona ; mar an ceudna silidh a nèamha 
nuas drùchd. 

29 Is sonadh thu, O Israeil : cò tha 
cosmhuil riut, O shluagh a shaoradh 
leis an Tighearna, sgiath do chòmh- 
nadh, agus neach is e claidheamh do 
mhòrachd ? agus gheibhear do naimh- 
de 'nam breugairibh dhuit, agus salt- 
raidh tu air an àitibh àrda. CAIB. XXXIV. 

\ GUS chaidh Maois suas o chòmh- 
-"• nardaibh Mhoaib gu sliabh Nebo, 
gu mullach Phisgah, a tha thall fa 
chomhair Iericho : agus nochd an 
Tighearna dha fearann Ghilead uile 
gu Dan, 

2 Agus Naphtali uile, agus tìr Eph- 
raim, agus Mhanaseh, agus tir Iudah 
uile, gu ruig an f hairge à's faide mach, 

3 Agus an taobh deas, agus còmh- 
nard glinne Iericho, baile nan craobh 
pailm, gu ruig Soar. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Is e o am fearann a mhionnaich mi 
do Abraham, do Isaac, agus do Iacob, 
ag ràdh, Do d' sbliochd-sa bheir mi e : 
thug mi ortsa 'f haicinn le d' shùilibh, 
ach d'a ionnsuidh cha teld thu thairis. 

5 Agus fhuair Maois, òglach an 
Tighearna, bàs an sin.ann am fearann 
Mhoaib, a rè'ir focail an Tigheam. 

6 Agus dh'adhlaic e ann an gleann 
e, ann am fearann Mhoaib, thall fa 
chomhair Bhet-peoir : ach cha *n 
aithne do dhuine sam bith 'uaigh gus 
an là'n diugh. 

7 Agus iAaMaoisceudagusfichead 
bliadhna dh'aois an uair a fhuair e 
bàs : cha d'f hàilnich a shùil, ni mò a 
thrèig a neart e. 

8 Agus ghuil clann Israeil air son 
Mhaois ann an còmhnardaibh Mhoaib 
deich làithean 'ar fhichead : mar so 
chrìochnaicheadh làithean a' ghuil 
agus a' bhròin air son Mhaois. 

9 Agus bha Iosua mac Nuin làn do 
spiorad a' ghliocais; oir chuir Maois 
a làmhan air : agus dh'èisd clann Is- 
raeil ris, agus rinn iad mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

10 Agiis cha d'èirich fàidh o sin 
ann an Israel cosmhuil ri Maois, neach 
a b'aithne do'n Tigheam aghaidh ri 
h-aghaidh ; 

11 Anns na h-uile chomharaibh, 
agus iongantasaibh a chuir an Tigh- 
earn e a dheanamh ann an tìr na h-Ei- 
phit, air Pharaoh agus air a sheirbhis- 
ich uile, agus air 'f hearann uile, 

12 Agus anns an làimh chumhachd- 
aich sin uile, agus anns an uamhas 
mhòr uile, a dh'oibrich Maois ann aa 
sealladh Israeil uile. IOSUA. CAIB. I. 
A NIS, an dèigh bàis Mhaois, òglaich 
«r- an Tighearna, labhair an Tigh- 
earr.a ri Iosua, mac Nuin, fear-frith- 
ealaidh Mhaois, ag ràdh, 

2 Tham'òglach Maoismarbh: anis 
Uime sia èirich, gabh thahis air Ior- 
dan bo, thu fem, agus an sluagh so uile, dh'ionnsuidh na tìre a thamise a' 
tabhairt dhoibh, eadhon do chloinn Is- 
raeil. 

3 Gach ionad air an saltair bonn 
bhur coise, sin thug mi dhuibh, mar a 
thubhairt mi ri Maois. 

4 O'n fhàsach, agus Lebanon so, 
eadhon gus an amhainn mhòir, amh- ]98 IOS 

ainn Euphrates, tìr nan Hiteach uile, 
agus gU3 an f hairge mhòir, leth ri dol 
fuidhe na grèine, bithidh 'na chrìch 
dhuibh. 

5 Cha'n urrainn duine sam bith 
seasamh a'd' aghaidh uile làithean do 
bheatha. Mar a bha mi le Macis, mar 
àn bithidh mi leatsa: cha dìbir mi 
thu, agus cha trè'ig mi thu. 

6 Bi làidir, agus ro-mhisneachail ; 
oir do'n t-sluagh so roinnidh tu mar 
oighreachd an tìr a mhionnaich mi 
d'an aithrichibh a thabhairt doibh. 

' 7 A mhàin bi-sa làidir agus ro- 
mhisneachail, a chum gu'n toir thu 'n 
aire gu'n dean thu a relr an lagha uile 
a dh'àithn m'òglach Maois dhuit : na 
tionndaidh uaith a dh'ionnsuidh na 
làimhedeisenodh ionnsuidhnalàimhe 
clìthe, a chum gu'n ^oirbhich leat anns 
gach àite d'an teid thu. 

8 Cha teid leabhar an lagha so as do 
bheul; ach beachd-smuainichidh tu 
air a là agus a dh'oidhche, chum gu'n 
toir thu 'n aire gu'n dean thu a reir 
gach ni a ta sgrìobhta ann : oir an sin 
bheir thu air do shlighe soirbheachadh 
leat, agus an sin ni thu gu glic. 

9 Nach d'àithn mise dhuit ? Bi 
làjdir agus rq-mhisneachail ; na bi fo 
eagal, agus na biodh faitcheas ort : oir 
tha 'n Tighearna do Dhia leat anns 
gach ianad d'an tèid thu. 

10 An sin dh'àithn Iosua do luchd- 
xiaghlaidh an t-sluaigh, ag ràdh, 

11 Rachaibh troimh'n champ, agus 
àithnibh do'n t-sluagh, ag ràdh, Deas- 
aichibh dhuibh fern Iòn ; oir an ceann 
thri làithean thèld sibh thar Iordan so, 
a dhol a stigh a shealbhachadh na tire 
a tha 'n Tighearna bhur Dia a' toirj 
duibh r'a sealbhachadh. 

12 Agus ris na Reubenich, agus ris 
na Gadaich, agus ri leth threibh Mha- 
naseh, labhair Iosua, ag ràdh, 

13 Cuimhnichibh am focal a dh'àithn 
Maois òglach an Tigheama dhuibh, ag 
ràdh, Thugan TighearnabhurDiafois 
duibh, agus thug e dhuibh an tìx so. , 

14 Fanaidh bhur mnài, bhur clann 
bheag, agus bhur sprèidh, san tir a 
thug Maois dhuibh air an taobh so do 
Iordaa ; ach theid sibh fein thairis fo'r 
n-armaibh roimh bhur bràithrean, 
sibhse uile a tha treun ann an neart, 
agus cuidichidh sibh leo ; 

15 Gus an toir an Tighearna fois 
d'ur bràithribh, mar a thug e dhuibhse, 
agus gu'n sealbhaich iadsan mar an 
oeudna an tir a t!ia 'nTighearna bhur 
Dia a' tabhairt doibh : an sin pillidh 
abh gu tir bhur seilbhe, agus sealbh- 
aichidh sibh i, eadhon an t'it a thug 
Maois òglach anTighearnadhuibhair 
an taobh so do Iordan, le.th ri èmgh 
na grèine. 

16 Agus fhreagalr iad Iosua, ag 
ràdh, Na h-uiie nithe a dh'àithn thu 
dhuinne, nl sinn ; agus ge b'e taobh a 
chuireas tu sinn, thèid sinn. 17 A re"ir mar a dh'disd sinn ri 
Maois anns na h-uile nithibh, mar sin 
èisdidh sinn riutsa : a mhàin biodh an 
Tighearna do Dhia maille riut, mar a 
bha e maille ri Maois. 

1S Gach duine a chuireas an agh- 
aidh t'àithne, agus nach èisd tì d' 
bhriathraibh, anns na h-uile nithibh a 
dh'àithneas tu dha, cuirear gu bàs e: 
a mhàin bi làidir, agusro-mhisneach- 
ail. 

CAIB. II. 

AGUS chuir Iosua mac Nnin a rnach 
& Sitim dithis dhaoine a ranns- 
achadh a mach gu h-uaigneach, ag 
ràdh, Imichibh, rannsaichibh a mach 
an tìr, agus Iericho : agus dh'imich 
iad, agus chaidh iad a steach do thigh 
striopaich, d'am b'ainm Rahab, agus 
luidh iad an sin. 

2 Agus dh'innseadh do righ Iericho, 
ag ràdh, Feuch, thàinig dacine an so 
an nochd, do chloinn Ibraeil, a ranns- 
achadh a mach na tìre. 

3 Agus chuii- righ lerichateachdahe 
gu Rahab, ag ràdh, Thoir a mach na 
daoine a thàìnig a t'ionnsuidh, a chaidh 
steach do d' thigh : oir is ann a ranns- 
achadh a mach na tìtre uile a thàinig 
iàd. 

4 Agus ghabh a' bhean an dithis 
dhaoine, agus dh'f holaich i iad, agus 
thubhairti mar so, Thàiniggunamh- 
arus daoine a m' ionnsuidh, ach cha 
robh f hios agam cia as a thàinig iad ; 

5 Agus thachair mu àm druididh a' 
gheata 'nuair a bha e dorcha, gu'n 
deachaidh na daohie mach : c'àit a 
ghabh na daoine ; cha'n f hios domh : 
ìeanaibh gu luath air an tòir, oìr 
beiridh sibh orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gu 
mullach an tighe, agus air am folach 
le cuiseagaibh an lin, a leag i an or- 
dugh air mullach an tighe. 

7 Agus lean na daoine air an tòir 
san t-slighe gu lordan, gu ruig na 
h-àthanna: agus co luath as a chaidh 
a' mhuinntir a bh'air an tòir a mach, 
dhruid iad an geata. 

8 Agus mun robh iad air luidhe sìos, 
chaidh i suas d'an ionnsuidh air mull- 
achantighe; 

9 Agus thubhairt i ris na daoimbh, 
Tha fios agam gu bheil an Tighearn 
air toht duibh na tive, agus gu bheil 
bhur n-uamhas air tuiteam oirnne, 
agus gu bheil luchd-àiteachaidh na 
tire uile air leaghadh as le h-eagal 
roimhibh : 

10 Oir chuala sinne cionnus a thior- 
maich an Tighearna suas uisge na 
mara rualdhe romihibh, 'nuair a 
thàinig sibh a mach as an Eiphit ; ag- 
us ciod a rinn sibh air dà righ nan 
Amorach, ai/i'air an taobh elle do 
Iordan, Sihon agus Og, a sgrios sibh gu 
tur. 

11 Agus co luath as a chuala sanne na rììihe sin, leagh ar cridheachan, ag- 
us cha d'f han "tuilleadh a bheag do 
mhisnich ann an duine sam bith air 
bhur sonsa: oir an Tigheama bhur 
Dia, is esan Dia anns na nèamhaibh 
shuas, agus air an talamh bhos. 

12 A nis uime sin guidheam oirbh, 
irùonnaichibh dhomh air an Tighearn, 
a chionn gu'n do nochd mi caoimh- 
neas dhuibh, gu'n nochd sibhse mar 
an ceudna caoimhneas do thigh 
m'athar-sa, agus gu'n toir sibh dhomh 
comhara cinnteach ; 

15 Agus gu'n gleidh sibh beò 
m'athair, agus mo mhàthair, agus mo 
bhràithrean, agusmo pheathraichean, 
a#us na h-uile a ta aca, agus gu'n saor 
sibh ar n-anamanna o'n bhàs. 

14 Agus f hreagair na daoine i, Ar 
n-anam-ne air bhur son-sa gu bàs, mur 
foillsich sibh an gnothuch so agaiun. 
Agus tarlaidh, 'nuair a bheir an Tigh- 
earna dhuinn an tìr, gu'm buin sinn gu 
caoimhneil agus gu f irinneach riutsa. 

15 An sin leig i sìos iad air cord 
troimh 'n uinneig : oir bha a tigh air 
balla a' bhaile, agus bha i chòmhnuidh 
air a' bhalla. 

16 Agus thubhairt i riu, Thugaibh 
am monadh oirbh, air eagal gu'n 
coinnich an luchd tòrachd sibh ; agus 
folaichibh sibh fein an sin tri làithean, 
gus am bi'n luchd tòrachd air pilltinn, 
agus an deigh sin feudaidh sibh im- 
eachd air bhur slighe. 

. 1 7 Agus thubhairt na daoine rithe, 
Bithidh sinne neòchiontach a fhaobh 
Ì3d so do mhionnan a thug thu oirnn 
a mhionnachadh. 

18 Feuch, 'nuair a thig sinn do'n 
tìr, ceanglaidh tu an stìoru so do 
shnàth scarlait anns an uinneig troimh 
an do leig thu sìos sinn ; agus bheir 
thu t'athair, agus do mhàthair, agus 
do bhràithrean, agus teaghlach t'alhar 
uile, dhachaidh a t' ionnsuidh. 

19 Agus tarlaidh, ge b'e neach a 
thèid a mach air dorsaibh do thighe 
do'n t-sràid, gu'm bi 'fhuil air a cheann 
fc'in, agus bithidli sinne neòchiontach : 

agus ge b'e neach a bhios maille riut 
anns an tigh, bithid/i 'fhuil air ar 
ceann-ne, ma bheanas làmh ris. 

20 Agus ma dh'fhoillsicheas tu an 
gnothuch so againn, an sin bithidh 
sinne saor o d' mhionnaibh a thug thu 
oimn a mhionnachadh. 

21 Agus thubhairt ise, A rèir bhur 
briathra, mar sin bitheadh e. Agus 
chuir i air falbh iad, agus dh'imich 
iad : agus cheangail i an stìom scarlait 
anns an uinneig. 

22 Agusdh'fhalbhiad, agusthàinig 
iad do'n mhonadh, agus dh'f han iad 
an sin tri làithean, gus an do phill an 
luchd tòrachd. Agus dh'iarr an luch d 
torachd iad air feadh na slighe uile, 
ach cha d'f huair siad iàd. 

23 Mar sm phill an dithis dhaoine, 
egas shaidh i ad tios c'n nihcnadh, ag- III. 199 

us chaidh iad thairls, agus fhàinig iad 
gu Iosua mac Nuin, agus dh'innis iad 
da gach ni a thachair dhoibh : 

24 Agus thubhairt iad ri Iosua, Gu 
f ìrinneach thug an Tighearna thairis 
d'ar làimh am fearann uile: oir tha 
eadhon luchd-àiteachaidh na tìre uile 
air leaghadh as fa'r comhair. 

CAIB. III. 

AGUS dh'èirich Iosua gu moch 9a' 
mhaduinn; agus dh'imich iad 
o Shitim, agus thàinig iad gu Iordan, 
e fèrn agus clann Israeil uile, agus 
ghabh iad tàmh an sin mun deach- 
aidh iad thairis. 

2 Agus an ceann thri làithean, 
chaidh an luchd-riaghlaidh troimh 'n 
champ ; 

3 Agus dh'àithn iad do'n t-sluagh, 
ag ràdh, 'Nuair a chi sihh àirc coimh- 
cheangail an Tighearna bhur D^, 
agus na sagairt na Lebhithich 'ga 
giùlan, an sin gluaisidlr sibh o'r n-àit, 
agus theid sibh 'na dèigh. 

4 Gidheadh bithidh astar eadar sibh 
agus i, mu thimchioll dà mhìle làmh- 
choille do thomhas: na tigibh am 
fagus di, a chum gu'm bi fios na 
slighe agaibh air am feum sibh im- 
eachd ; oir cha do ghabh sibh riamh 
roimhe an rathad so. 

5 Agus thubhairt Iosua ris an 
t-sluagh, Naomhaichibh sibh fèin; 
oir am màireach ni 'n Tigheaman»VAe 
iongantach 'nur measg. 

6 Agus labhair Iosua ris na sagart- 
aibh, ag ràdh, Togaibh suas àirc a' 
choimhcheangail, agus rachaibh thair- 
is roimh 'n t-sluagh. Agus thog iatX 
suas àirc a' choimhcheangail, agtis 
chaidh iad roimh 'n t-sluagh. 

7 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Iosua, An diugh tòisichidh mi air 
thusa dheanamh mòr ann an sealladh 
Israeil uile, a chum gu'm bi fios aca, 
mar a bha mi le Maois, gu'm bi mi 
leatsa. 

8 Agus bheir thu àithne do na sag- 
artaibh a tha giùlan àirce a' choimh- 
cheangail, ag ràdh, 'Nuair a bhios sit-h 
air teachd gu foir uisge Iordain, ann 
an lordan seasaidh sibh. 

9 Agus thubhairt Iosua ri cloinn 
Israeil, Thigibh an so, agus èisdibh ri 
briathraibh an Tighearna bhur De". 

10 Agus thubhairt Iosua, Le so 
bithidh rios agaibh gu bheil an Dia 
beò 'nur measg, agus gu'm fuadaich e 
gun teagamh a mach roimhibh na 
Canaanaich, agus na Hìtich, agus na 
Hibhich, agus na Peridsich, agus na 
Girgasaich, agus na h-Amoraich, ag- 
us na Iebusaich. 

11 Feuch, tha àirc coimhcheangail 
Tighearna na talmhainn uile a' doj 
thairis roimhibh do Iordan. 

12 A nis uime sin gabhaibh dà 
fhear dheug A treubhan Israeil, feai- 
as gacli irC'ibh, 209 tO£ 

13 Agus co luath ^sa shocraicheas 
na sagairt a ta giùlan àirce an Tigh- 
earna, Tighearna na talrahainn uile, 
buinn an cos ann an uisgeachaibh 
Iordain, bithidh uisgeachan Iordain 
air an sgaradh o na h-uisgeachaibh a 
thig a nuas o'n àirde; agus seasaidh 
iad 'nan torr. 

14 Agus an uair a dh'fhalbh an 
sluagh o'm bùthaibh, gu dol thar Ior- 
dan, agus na sagairt à' giùlan àirce a' 
choimhcheangail roimh 'n t-s!uagh ; 

15 Agus an uair a bha iadsan a 
ghiùlain an airc air teachd gu Iordan, 
agus a bha cosa nan sagart a ghiùlain 
an Mrc air an turnadh ann an foir an 
ui$ge, (oir tha lordan a' sruthadh thar 
a bruachan uile rè an fhogaraidh 
uile,) 

16 An sinsheas na h-uisgeachan a 
fhainig a nuas o'n àirde, agns dh'èir- 
ich iad suas 'nan torr ro-fhad o'n 
bhaile Adam, a ta làimh ri Saretan : 
agiutheirig iadsan a chaidh sìosrath- 
ad mara a' chòmhnaird, eadhon na 
inara salainn, agus ghearradh as iad ; 
agus chaidh an sluagh thairis dlreach 
fa chomhair Iericho. 

17 Agus sheasnasagairt,aghiùlain 
;-.irc coimhcheangail an Tighearna gu 
daingean air talamh tioram am 
meadhon Iordain, agus chaidh na 
h-Israelich uile thairis air talamh 
tioram, gus an robh an sluagh uile air 
dol thar Iordan. 

CAIB. IV. 

AGUS an uair a bha *n sluagh uile 
air dol thar Iordan, an sin labh- 
air an Tighearna ri Iosua, ag ràdh, 

2 Gabhaibh dhuibh fèin dà fhear 
dheug as an t-sluagh, duine as gach 
treibh ; 

3 Agus àithnibh dhoibh, ag ràdh, 
Thugaibh leibh o so à meadhon Ior- 
dain, as an àit anns an do sheas cosa 
nan sagart gu daingean, dà chloich 
dheug; agus bheir sibh iad fhairis 
leibh, agus cuiridh sibh iad anns an 
àite-tàimh anns an gabh sibh fois an 
nochd. 

4 An sin ghairm Iosua air an dà 
fhear dheug, a dheasaich e à cloinn 
Israeil, fear as gach treibh. 

5 Agus thubhairt Iosua riu, Rach- 
.-ùbh thairis roimh àirc an Tighearna 
bhur De gu meadhon Iordain, agus 
togadh gach fear dhibh clach air a 
ghualaiun, a reir àireimh threubha 
chloinn Israeil. 

6 A chum gu'm bi so 'na chomhara 
'nur measg, a clium 'nuair a dh'f hios- 
raicheas bhur clann san àm ri teachd, 
ag radh, Ciod is ciall duibh leis na 
clachaibh so ? 

7 An sin gu'm freagair sibh iad, 
Gu'n robh uisgeachan lordain air an 
sgaradh o cheile roimh àirc coimh- 
cheangail an Tighearna ; 'nuair a 
chaidh i thar Iordan, gu'n robh uisg- eachan Io«dain air aiì sgaradfa o 
chèile: agus bitbidh na cfachan so 
'nan cuimhneachan do chloinn Israeil 
gu bràth. 

8 Agus rinn clann Israeil amhuil 
mar a dh'àithn losua, agus thog iad 
suas dà chloich dheug à meadhon Ior- 
dain, mar a labhair an Tighearna ri 
Iosua, a rèir àireimh threubha chloinn 
Israeil, agus ghiùlain iad leo thairis iad 
do'n àit anns an do ghabh iad tàmh, 
agus chuir iad slos an sin iad. 

9 Agus chuir Iosua suas dà chloich 
dheug am meadhon Iordain,san ionad 
anns an do sheas cosa nan sagart a 
ghiùlain àirc a' choimhcheangail; ag- 
us tha iad an sin gus an là'n diugh. 

10 Oir sheas na sagairt a ghiùlain 
an àirc am meadhon Iordain, gus an 
do chrìochnaicheadh gach ni a 
dh'àithn an Tighearna do losua a 
labhairt ris an t-sluagh, a rèir nan 
uile nithe a dh'àithn Maois do Iosua : 1 1 Agus an uair a bha 'n sluagh nile 
air dol thairis, an sin chaidh àirc an 
Tighearna thairis, agus na sagairt, an 
làthair an t-sluaigh. 

12 Agus chaidh clann Reubein, ag- 
us clann Ghad, agus leth thrèibh 
P/Ihanaseh, thairis fo'n armaibh roimh 
chloinn Israeil, mar a labhair Maoi? 

15 Chaidh thairismuthimchioll dà 
f hichead mìle, deas air son cogaidh, 
an làthair an Tighearna gu cath, do 
chòmhnardaibh Iericho. 

14 Air an là sin dh'àrdaich an 
Tighearna Iosua ann an sealladh Is- 
raeil uiie, agus bha eagal orra roimhe, 
mar a bha eagal orra roirrih Mhaois, 
uile làithean a bheatha. 

15 Agus labhair ar^ Tighearna ri 
Iosua, ag ràdb, 

16 Aithn do na sagartaibh a tha 
giùlan àirce na Fianuis, iad atheachd 
a nìos è. Iordan. 

17 Agus dh'aithn Iosua do na sag- 
artaibh, ag ràdh, Thigibh a nìos à 
Iordan. 

18 Agus an uair a bha na sa^airt a 
ghiùlain àirc coimlicheangail an Tigh- 
earn air teachd a nios 6. meadhon 
Iordain, agus a bha buinn chos nan 
sagart air an togail suas air antalamh 
thioram, an sin phiil uisgeachan Ior- 
dain d'an àite fèin, agus chaidh lad 
thar a bruachan uiie, mar a rinn iad 
roimhe. 

19 Agus thàinig an sluagh a nìos à 
Iordan air an deicheamh là do'n cheud 
mliios, agus champaich iad ann an 
Gilgal, san iomall a làimh na h-àirde 
'n ear do Iericho. 

20 Agus an dà chloich dheug sin, a 
thug iad a mach ii Iordan, chuirlosua 
suas ann an Gilgal. 

21 Agus labhair e ri cloinn Israeil, 
ag ràdlt, 'Nuair a dh'fhiosraicheas Miur ciauri d'an althTÌchibh san am 
fi teachd, ag ràdh, Ciod is rìall do na 
clachaibh so ? 

22 An sìn bheirsibh fiosd'ur cloinn, 
ag ràdh, Thàrnig ìsrael thar lordan so 
air talamh tiorarn. 

23 Oir thiormaìch ari Tighearna 
fchur Dia sttas uìsgeachan Iordain 
roimhìbhse, gus an deachaìdh sibh 
thairis, mar a~rìnn an Tighearna bhur 
Dia air a' mhuir ruàidh, a thiormaich 
e snas romhainn, gus an robh sinn air 
dol thairis; 

2-1 À chiim gu'n.aithnich sluaghna 
talmhainn uile làmh an Tigheàrna, 
gu bheìì i cUmhachdach : a chum gu'm 
bi eagal an Tighearna bhur Dè olrbh 
am feascU 

CAÌB. V. 

A GUS an uair a chual* uile rìghre 
**"*- nah Amorach, a M'air an taobh 
thall do Iordan a làimh na h-àirde 'n 
iar, agus uile rìghre nan Canaanach, 
a bìia iàimh rìs an fhairge, gu'n do 
thiormaich an Tigheàma suas uisg- 
eachan lordain roimh chloìnn Israeil, 
gus an deachaidh sìnn thairìsj leagh 
an cridhe, agus cha robh, spìorad 
tuilleadh aimta, air son chlcinn Is- 
raeiL 

2 Artns an àm sin thubhairt an 
Tigheama ri Iosua, Dean iduit fèm 
sgeinean geura, agus tìmchioll-ghearr 
clann Israeil a rìs an tìara uaif. 

3 Agusrinnlosuadbafe'rnsgeipean 
geura, àgus thimchìoH-ghearr e clann 
israeil aig cnoc rran roimh-chroic- 
iorm. 

4 Agus is e so an 't-aobhar mii'n do 
thimchioil-ghearr Iosua : Fhuair an 
sluagh uiie a thàinig a mach as an 
Eiphit, a bha 'nam firionnaich, eadhon 
na fir-chogaidh uile, bàs anns an f hàs- 
ach air an t-slighe, an deigh dhoibh 
teachd a mach as an Eìphit. 

5 A iiis bha 'n sluagh uile a thàìnig 
a mach, air ah timchioll-ghearradh; 
ach an sluagh uìle a rugadh san fhàs- 
ach air an t-slighe, 'nuair a thàinig 
iad a nrach 25 an Eiphit, iadsan cha 
do thimchìoll-ghearr iad. 

6 Òir dh'imich clann Israeil anns 
an f hàsach dà fhichead bliadhna, 

i i gus an deachaidh as do'n luchd-cog- 
i i aidh uile a thàinìg a mach 'as an Ei- 

| phit, a chiònn nàch ti'thug iad gèrll 
I ! do ghuth an Tighearnal d'an do 
I I mhionnaìchanTìghearnànachnochd- 

i adh e dhoibh am fearann, a mhionn- 
i | aich an Tigheama d'an aithrichibh 
I \ gu'n tugadh e dhuinn, fearann a fhà 
i i sruthadh le bainne agus le mil. 

7 Agris àn clann-san, a thòg e suas 
'nan àit, ladsan thrrttchioTl-ghearr 
Iosua: oir bha ìad neo-thimchioll- 
ghearrta, a chiorm nach do thimchioll- 
ghearradh iad air an t-slighe. 

8 Agus an uair a bha 'n sluagh uile 
air aa timchioU-ghesrradh, db*fhan V. VI. 201 

iad 'nan hitibh anns a' champ, gus an 
robh iad slàn. 

9 Agus thubhairt sn Tighearna ri 
Iosua. Air an là 'n diugh bbuin mi 
air falhh uaibh masladh na h-Eiphit t 
uime sin thugadh Gifgal mar ainm 
air an àite sin gus an là 'ii diugh. 

10 Agus champsich clann Israeil 
ann an Gilgai, agus chum iad a' chaisgj 
air a' cheathramh là dcug do'n mhìos 
anns an fheasgar, ann an còmhnard- 
aibh Iericho. 

11 Agus dh'ith iad do shean bhàrr 
an fhearainn air an là màìreach ari 
de'igh na càisge,breacagan neo-ghoirt- 
ichte, agtts sìol cruaidhichte air an là 
sin fèin. 

12 Agus sguir am mana air an là 
màireach an de'igh dhoibh ifheadh do 
shean bhàrr an f hearainn ; hi mò a 
bha mana tuillcadh aig cloinn Israeil) 
ach dh'ith iad do thoradh fearainn 
Chanàaìn air a' bhliadhna sin. 

Ì3 Agus an uair a bha Iosua làimh 
ri Iericho, thog e suas a shùileah agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, sheas duine 
thall fa'chomhair,agUs a chlaidheamh 
rùisgte 'na làimh : àgus chaidh Iosua 
d'a ionnsuidh, agus thubhairt e ris, 
An ann leìiine a tha thu; no le'r n-eas* 
caivdibh? 

14 Agus thubhairt e, Cha 'n ann : 
ach mar cheannard s'iòigh an Tigh- 
eama tha mi a nis air teachd. Agus 
thuitlosua air'aghaidh airantalamhj 
agus rinn e aoradh, agus thubhairt e 
rìs, Ciod a tha mo fhighèarn ag ràdh 
r ! a sheirbhiseach ? 

15 Agus thubhairt ceannard slòigh 
ari Tigheairna ri Iosua, Fuasgail do 
bhròg bhàrr do choise, oir tha 'n t-ion- 
ad air am bheil thu a'd' sheasamhj 
haomh. Agus rinn losua mar sin. 

CAIB. VI. 
A NÌS bha Iericho air a dhmideacih 
"• suas gu teann, roimh chloinn Is- 
raeil ; cha deachaidh neach air bith a 
mach, agus cha d'thàinig neach air 
bith a stigh. 

% J. Agus thubhairt an Tigheama ri 
Ipsua, Feuch, thug mi do d' làimh Ie- 
ri'cho, agus a righ, agits na daoine 
trenn ann an nèart. 

3 Agus cùairtichidh sìbh am bailej 
siihse fheara-cogaidh uile, agus thtìd 
sibh mu fhimchioll a' bhailè aon uair: 
màr so ni th'n air sè làlthìbh. 

4 Agusgiùlainidh seachd sagaìrt 
roimh an àirc seachd trompaidean à 
dh'adhaircibh reitheachan: agus air 
an t-seachdamh ià the'id sibh mu 
thimchioll a' bhailè seàchd uairean, 
agus stìididh na sagairt leis na tromp- 
aidibh. 

5 Agìas an uàir a ni iaàfaaim'f hadà 
le. adhaircibh nan reitheachan, agiu 
an uair a chluinneas sibh fuaim na 
trompaid, an sin èighidh an sluagh 
uile le h-iolaich mhòir, agustUÌtidJt 202 IOS 

balla a' bhaile slos o 'bhunadh, agus 
thèidan sluagh suas gach duine dìr- 
each roimhe. 

6 Agus ghairm Iosua mac Nuin arr 
na sagartaibh, agus thubhairt e riu, 
Togaibh suas àirc a' choimhcheangail, 
agus giùlaineadh seachd sagairt seachd 
trompaidean a dh'adhaircibh reith- 
eachan roimh airc an Tighearn. 

7 Agus thubhairt e ris an t-sluagh, 
Gabhaibh air bhur n-aghaidh, agus 
cuaiitichibh am baile, agus gabhadh 
esan a tha fo armaibh air aghaidh 
roimh àirc an Tighearn. 

8 Agus an uair a labhair Iosua ris 
an t-sluagh, ghabh na seachd sagairt, 
a' giùlan sheachd trompaidean a 
dh'adhaircibh reitheachan, air an 
aghaidh roimh 'n Tighearn, agus 
shèld iad leis na trompaidibh; agus 
lean àirc coimhcheangail an Tighearn 

9 Agus chaidhnadaoine armaichte 
roimh na sagartaibh a shèid leis na 
trompaidibh, agus thàinig a' chuid 
eile do'n t-sluagh an dèigh na h-àirce, 
na sagartan a' gabhail air an aghaidh, 
agus a' sèideadh leis na trompaidibh. 

16 Agus dh'àithn Iosua do'u 
t-sluagh,- ag ràdh, Cha dean sibh iol- 
ach, agus cha dean sibh fuaim sam 
bith le'r guth, ni mò theid focal sam 
bith a mach as bhur beul, gus an là 
atms an abair mise ribh, Deanaibh 
iolachj an sin ni sibh iolach. 

11 MarsinchuairtichàircanTigh- 
earn am baile, a' dol ni' a thimchioll 
aon uair: agusfhàinigiaddo'nchamp 
agus ghabh iad tàmh anns a' champ. 

12 Agus dh'èirich Iosua gu mocl 
sa' mhaduinn, agus thog na sagairt 
suas àirc an Tighearn. 

13 Agus dh'imich ai 
ghnàfh seachd sagairt, a' giulan 
sheachd trompaidean a dh'adhairobh 
reitheachan roimh airc an Tighearn 
asus sheid iad leis na trompaidibh agus dh'imich an sluagh armaichte 
rom v>a, ach thàinig a' chuid eile do n 
t-sluagh an dtìgh àirce an Tighearn 
na sagairt a' gabhail air an aghaidh 
aeus a' sèideadh leis na trompaidibh. 

14 A<*us air an dara là chuairticn 
iad am baile aon uair, agusphilliad 
do'n champ : mar so rinn ìad air se 
làithibh. ^. . ,, 

15 Agus air an t-seachdamh la 
dh'i-irich iad gu moch mu bhriseadh, 
na f àire, agus chuairtich iad arn baile 
air an dòigh cheudna, seachduairean : 
a mhàin ajr an là sin chuairtich iad 
am baile seachd uairean. 

16 Agus air an t-seachdamh uair 
shèid na sagairt leis na ttompaidibh, 
a^us thubhairt Iosua ris an t-sluagh, 
Deanaibh iolach ; oir thug a,u Tjgh- 
earna dhuibh am baile, 

17 Agus bithidh am baile mali 
aichte.efein agus gach «» a JA'ann 
do'n. Tighearn : a mhàin bAthidh Ea hab an striopach beò, i fein agus iad- 
san uile a tha maille rithe san tigh, a 
chionn gu'n d'fholaich i na teaohd- 
airean a chuir sinn uainn. 

18 Agus sibhse, air gach aon chor 
gleidhibh sibhfifin o'n ni mhallaichte, 
air eagal gu'n dean sibh sibh fiin 
mallaichte, 'nuair a ghabhas sibh do'n 
ni mhallaichte, agus gu'n dean sibh 
camp Israeil 'na mhallachadh, agus 
gu'n cuir sibh e fuidh bhuaireas. 

19 Ach tha 'n t-airgiod uile, agus an 
t-òr, agus na soithichean umha agus 
iaruinn, coisrigte do'n T ighearna : thig 
iad a steach do ionmhas an Tighearn. 

20 Agus rinn an sluagh iolach an 
uair a shèid na sagairt leis na tromp- 
aidibh : agus an uair a chuzd' an 
sluagh fuaim na trompaid, agus a 
dh'èigh an sluagh le h-iolaich mhòir, 
an sin thuit am balla sìos gu làr ; agus 
chaidh an sluagh suas do'n bhaile, 
gach duine direach roimhe, agus ghlac 
iad am baiie. 

21 Agus lett-sgrios iad gach ni a 
bha sa' bhaile, eadar fhear agus hhean, 
6g agus shean, agus dhamh, agus 
chaora, agus asal, le faobhar a' chlaidh- 

22 Ach ris an dithis fhear a ranns- 
aich a mach an tìr thubhairt Iosua, 
Rachaibh a steach do thigh na strlop- 
aich, agus thugaibh a mach as a sin 
a* bhean, agus gach ni a th'aice, mar 
a mhionnaich sibh dhi. 

23 Agus chaidh na h-òganaich a 
bha 'nan luchd-rannsachaidh a stigh, 
agus thug iad a mach Rahab, agus a 
h-athair, agus a màthair agus abràith- 
rean, agus gach ni a bh'aice; agus 
thug iad a mach a dilsean uile, agus 
chuir iad an taobh a muigh do champ 
Israeil iad. 

24 Agus loisg iad am baile le teine, 
agus gach ni a bh'ann: a mhàin an 
t-airgod, agus an t-òr, agus na soith- 
ichean umha agus iaruinn, chuir iad 
ann an ionmhas tighe an Tighearn. 

25 Agus ghleidh Iosua Rahab an 
strìopach beò, agus teaghlach a h-ath- 
ar, agus gach ni a bh'aìce ; agus tha i 
•na còmhnuidh ann an Israel gus an 
là 'n diugh, a chionn gu"n d'fholaich 
i na teachdairean a chuir Iosua a 
rannsachadh a mach Iericho. 

26 Agus chuir Iosua fuidh mhionn- 
aibh iad san àm sin, ag ràdh, Mall- 
aichte gu robh an duine an làthair an 
Tighearn, a dh'èireas agus a thogas 
am baile so Iericho: 'na cheud-ghin 
leagaidh e a bhunachair, agus 'na 
mlucc a's òige cuiridh e suas a gheat- 
acha. 

27 Mar so bha'n Tigheama maJle 
ri Iosua, agus sgaoileadh 'iomradh-san 
ait feadh na tire uile. 

CAIB. VII. 

ACH rinn clann Israeil cionta san 
ni mhallaichte : oir ghabh Ach • àn mac Charmi, mhic Shabdi, mhic 
Sherah, do thrèibh ludah, cuid do'n ni 
mhallaichte s agus las fearg an Tigh- 
earn an aghaidh chloinn Israeil. 

2 Agus chuir Iosua dnoineo lericho 
gu h-Ai, a tlia làinih ri Betabhen, air 
an taobh an ear do Bhet-el, agus labh- 
nir e riu, agràdh, Rachaibh suas, agus 
rannsaichibh a mach an tir. Agus 
chaidh na daoine suas, agus rannsaich 
iad a mach Ai. 

3 Agus phill iad gu Iosua, agus 
thubhairt iad ris, Na rachadh an 
sluagh uile suas; ach rachadh mu 
thimchioll dà mhìle no tri mìlefear 
suas, agus buaileadh iad Ai: na toir 
;'ir an t-sluagh uile saoithreachadh an 
sin; oir cha 'ii'eil ann diubh ack beag- 
an. 

4 Agus chaidh suas an sin do'n 
t-sluagh mu thimchioll tri mlle fear; 
agus theich iad roimh fheara Ai. 

5 Agus bhuaii fir Ai dbiubh mu 
thimchioll sè fir dlieug thar fhicbead: 
oir chuir iad an ruaig orra o chomh- 
air a' gbeata eailkon gu Sebarim, agus 
bhuail iad san dol sios iad ; uime sin 
leagh cvidhe an t-sluaigh,agus dh'fhàs 
e mar uisge. 

6 Agus reub Iosua 'eudach, agus 
thuit e gu lhr air 'agbaidh roimh àirc 
an Tigbearna, gu tràth feasgair, e fèm 
agus seanairean Israeil, agus chuiriad 
dusiach air an cinn. 

7 Agus thubhairt Iosua, Och! a 
Thighearna Dhe', c'ar son a tbug thu 
idir an sluagh so thar Iordan, g"ar 
toirt thairis do làimh nan Amorach, 
a chum ar sgrios? O b'fhearr gu'm 
biomaid toilichte, agus gu'm biomaid 
air gabhail còmhnuidh air an taobh 
eile do lordan ! 

8 O Thighearna, ciod a their mi 
'nuair a thionndaidheas Israel an cùl 
l-an naimhdibh ? 

9 Oir cluinnidh na Cananaaich, ag- 
us uile luchd-àiteachaidh na tìre, ag- 
us iadhaidh iad mu'n cualrt oirnn, 
agus gearraidh iad as ar n-ainm o'n 
talamh: agus ciod a ni thu ri d'ainm 
mòr ? 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri 
losua, Eirich suas ; c'ar son a luidheas 
tu mar so air t'aghaidh ? 

11 Pheacaich Israel, agus bhris iad 
mar an ceudna mo choimhcheangal 
a dh'àithn mi dhoibh ; oir ghabh iad 
eadhon do'n nì mhatlaichte agus mar 
an ceudna ghoid iad, agus mar an 
ceudna cheil iad, agus chuir iad eadh- 
on am measg an airneis fèin e. 

12 Uime sin cha b'urrairin clann 
Israeil seasamh roimh an naimhdean, 
ack thionndaidh iad an cùl r'an 
naimhdibh, a chionn gu'n robh iad 
raallaichte. Cha bhi mise maille ribh 
tuille, mur sgrios sibh an ni mall- 
aichte as bhur measg. 

15 Eirich suas, naomhaich'an sluagh, 
agus abair, Naomhaichibh sibh Kin VII. 503 

air son an là màlreach; oir mar so 
tha an Tigheama Dia Israeil ag ràdh> 
Tka ni mallaichte a'd' mheadhon, O 
Israeil: cha'n urrainn thu seasamh 
roimh do naimhdibh, gus an cuir sibh 
air falbh an ni mallaichte as bhur 
measg. 

14 Anns a' mhaduinn uime sin 
bheirear cuideachd sibh a reir bhur 
treubhan: agus an treubh a ghabhas 
an Tighearna, thig i a rèir a teagh- 
laichean; agus thig an teaghlach a 
ghabhas an Tighearn, a rèir a thigh- 
ean ; agus thig an tigh a ghabhas an 
Tighearn, a lìon fear is fear. 

15 Agus esan a ghlacar leis an ni 
mhallaichte, loisgear le teine e fèin 
agus gach ni a tt'aige ; a chionn gu'n 
do bhris e coimhcheangal an Tigh- 
earn, agus gu'n d'rinn e amaideachd 
ann an Israel. 

16 Uime sin dh'èirich Iosua gu 
moch sa' mhaduinn, agus thug e leis 
Israelarèirantreubhan; agusghabh- 
adh treubh Iudah. 

17 Agus thug e leis teaghlach 
Iudah; agus ghabh e teaghlach nan 
Sarhitheach : agus thug e leis teagh- 
lach nan Sarhitheach a lìon fear is 
fear ; agus ghabhadh Sabdi. 

18 Agus thug e leis a thigh, a lìon 
fear agus fear; agus ghabhadh Achan 
mac Charmi,. mhic Shabdi, mhic 
Sherah, do thrèlbh Iudah. 

19 Agus thubhairt Iosua ri Achan, 
A mhic, thoir, guidheam ort, glòir 
do'n Tigheama Dia Israeil, agus dean 
aidmheii da; agus innis domh a nis 
ciod a rinn thu, na folaich uam e. 

20 Agus fhreagair Achan Iosua, ag- 
us thubhairte, Gudeimhin, pheacaich 
mi an aghaidh an Tìghearna Dè Is- 
raeil, agus mar so agus mar so rinn 
mi. 

21 'Nuair a chunnaic mi am measg 
na creiche earradh bhrèagha Bhabi- 
lonach, agus dà cheud secel airgid, 
agus geinn òir anns an robh leth-cheud 
secel do chudthrom, an sin shannt- 
aich mi iad, agus ghabh mi iad; ag- 
us, feuch, tha iad folaichte san talamh 
am meadhon mo bhùtha, agus an 
t-airgiod fuidhe. 

22 Mar sin chuir Iosua teacbdair- 
ean uaith, agus ruith iad do'n bhùth, 
agus, feuch, bha e folaichte 'na bhùth, 
agus an t-airgiod fuidhe. 

23 Agus thug iad leo iad i. meadhon 
a' bhùtha, agus thug iad gu Iosua iad, 
agus gu clann Israeil uile, agus sgaoil 
iad a mach iad am fianuis an Tigh- 
earn. 

24 Agus ghabh losua agus Israel 
uile maille ris, Achan mac Sherah, 
agus an t-airgiod, agus an earradh, 
agus an geinn òir, agus a mhic, agus a 
nigheanan, agus a dhaimh, agus 'asail, 
agus a chaoraich, agus a bhùth, agus 
gach ni a M'aige; agus thug iad do 
ghleann Achoir iad. 25 Agus thubhairt Iosua, C'ar son 
a chuir thu dragh oirnn ? cuiridh an 
Tigheama dragh ortsa an diugh, agus 
chlach clann Israeil uile e le clach- 
aibh, agus loisg iad le teine iad, an 
dèigh dhoibh an clachadh le clach- 
aibh. 

26 Agus thog iad suas carn mor 
chlach air a mhuin gus an là'n diugh : 
Agus phill an Tighearn o ghairge a 
chorruich: uime sin thugadh gleann 
Achoir mar ainm air an àite sin, gus 
an là'n diugh. 

CAIB. VIII, 

A GUS thubhairt an Tigheama ri 
-3- Iosua, Na gabh eagal, agus na bi 
fo gheilt ; gabh an sluagh cogaidh uile 
maille riut, agus èirich, imich suas gu 
h-Ai : fouch, thug mi thairis do d' 
làimh righ Ai, agus a shluagh, agus a 
bhaile, agus 'fhearann, 

% Agus ni thu ri h-Ai agus r'a righ, 
mar a rinn thu ri Iericho, agus r ! a 
righ : a mhàin a chreach, agus a 
spreldh, gabhaidh sibh mar chobhart- 
ach dhuibh fein. Cuir daoìne ann am 
feall-fholach an aghaidh a' bhaile air 
a chùlaobh. 

3 Agus dh'èirich Iosua agus an 
sluagh cogaidh uile, a dhol suas an 
aghaidh Ai : agus thagh losua mach 
deich mìle fichead a dh'fhearaibh 
treun ann an neart, agus chuir e air 
falbh iad san oidhche. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdb, 
Feuch, hi sibh feall-fholach an agh- 
aidh a' bhaile, eadhon air cùl a' bhaile : 
na rachaibh ro-fhad o'n bhaile, ach 
bithibh uile deas : 

5 Agus thèid mise, agus an sluagh 
uile a tha maille rium, dlùth do'n 
bhaile : ag^is an uair a thig iad a math 
'nar coinneamh, mar air tùs, teichidh 
sinne rompa. 

6 (Oir thig iadamach 'nar deigh) 
gus an tarruing sii»n iad o'n bhaile : 
oir their iad, Tha iad a' teicheadh 
romhainn,marairtùs: uime shi teich- 
idh sinne rompa. 

7 An sin èiridh slbhse o'n fheall- 
f holach, agus glacaidh sibh am baile : 
oir bheir an Tighearna bhur Dia 'nur 
làimh e. 

8 Agus an uair a ghlacas *ibh am 
baile, cuiridh sibh am baile ri theine : 
a reir àithne an Tighearna ni sibh. 
Feuch, dh'àithn mise dhuibh, 

9 Uime sin chuir Iosua mach iad ; 
agus dh'fhalbh iad a dheanamh feall- 
fholach, agus dh'f han iad eadar Bet- 
el agus Ai, air an taobh an iar a dh' 
Ai : ach dh'f han Iosua an oidhche sin 
am measg an t-sluaigh. 

10 Agus dh'eirich Iosua gu moch 
sa' mhaduinn, agus dh'àjreamh e'n 
sluagh, agus chaidh e suas, e fein 
agus seanairean Israeil, roimh 'n 
t-Rluagh gu h-Ai. 

11 Agiis chaidh an sluagh cogaidh uile suas, a hha maille ris, agus chaidh 
iad am fagus, agus thàinig iad fa 
chomhair a' bhaile agus champaich 
iad air an taobh mu thuath do Ai : a 
nis bìta gleann eadar iad agus Ai. 

12 Agus ghabh e mu thimchioll 
chùig mìle fear, agus chuir e iad a 
dheanamh feall-fholach eadar Bet-el 
agus Ai, air an taobh an iar do'n 
bhaile. 

13 Agus an uair a shuidhich iad an 
sluagh, eadhon am feacbd tdle a 6/i'air 
an taobh mu thuath do ; n bhaile, agus 
an luchd feall-fliolach air antaobh an 
iar do'n bhaile, chaidh Iosua san 
oidhche sin do mheadhon a' ghìinne. 

14 Agus an uair a chunnaic righ 
Ai «'»i, rinn iad cabhag agus dh'eirich 
iad gu moch ; agus chaidh fir a' bhaile 
a mach gu cath an aghaidh Icraeil, e 
fein agus a, shluagh uile, ann an àm 
suidhichte, fa chomhair a' chòmh- 
naird : ach cha robh fhios aige gu'rt 
robh luchd fealhfholach 'na aghaidh 
air cùl a' bhaile, 

15 Agus rinn Iosua agus Israel uile 
mar gu'm buailte iad rompa, agus 
theich iad rathad an f hhsaich. 

16 Agus ghairmeadh an sluagh uile 
a bha ann an Ai an ceann a chèile gu 
dol air an tòir, agus chaidh iad air 
tòir Iosua, agus thaimgeadh o'nbhaiie 
iad, 

17 Agus cha d'fhàgadh duine ann 
an Ai, no ann am Bet-el, nach deach- 
aidh a mach an deigh Israeil: agus 
dh'fhàg iad am baile fosgailte, agus 
chaidh iad air tòir Israeil. 

18 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Iosua, Sìn a mach an t-sleagh a tha 'a 
ad làimh rathad Ai ; oir bheir mise a'd" 
làimh c. Agus shìn Iosua mach an 
L-!er.:;h abh'm'g-e 'na làimli, a dh'ionn- 
suiclh a ! bhaile. 

19 Agus dh'èirich na daoine a bha 
ris an fheall-fholach gu grad as an 
àit, agus ruith iad co luath 'sa shìn e 
mach a làmh : agus chaidh iad a stigh 
do'n bhaile, agusghlac iade, agusrinn 
iad cabhag, agus chuir iad am baile ri 
theine, 

20 Agus an uair a sheall fir Ai *nan 
dt s igh, chunnaic iad, agus, feuch, 
chaidh deatach a' bhaile suas gu 
nèamh, agus cha robh comas aca teich- 
eadh an taobh so no'n taobh ud : ag- 
us thionndaidh an sluagh a theich da'n 
fhàsach, air an ais air an luchd-tòr- 
achd. 

21 Agus an uair a chunnaic Iosua 
agus Israel uile gu'ndoghlacluchdna 
feall-fholach am baile, agus gu'n 
deachaidh deatach a' bhaile snas, an 
sin phill iad, agus bhuail iad fir Ai. 

22 Agus chaidh iadsan a mach as a' 
bhaile 'nan aghaidh ; mar sin bha iad 
am meadhon Israeil, cuidairantaobh 
so, agus cuid air an taobh ud ; agus 
bhuail siad iad, gus nach d'fhògadh 
aon diuhh beì>, no aon gu dol as. 23 Agus ghlac iad righ Ai beò, ag- 1 
us thug iad e gu Iosua. 

24 Afjus an uair a chuir Israel 
crioch air uile luchd-àiteachaidh Ai a 
mharbhadh, anns a" mhachair, anns an 
fhàsach d'an do chuir iad an ruaig 
orra, agus an uair a thuit iad uile le 
faobhar a' chlaidheiinh, gus an do 
chuìreadh as doibh, an sin phill na 
h-Israelich uile gu h-Ai, agus bhuail 
iad e le faobhar a' chlaidheimh. 

25 Agus bha ann dhiubhsan uile a 
thuit air an là sin, eadar f heara agus 
mhnài, dà mhìle dheug, eadhon muinn- 
tir Ai uile : 

26 Oir cha do tharruing losua a 
làmh air a h-ais, a shln e mach leis an 
t-sleagh, gus an do l&r-sgrios e luchd- 
àiteachaidh Ai uile, 

27 A mhàin spreidh agus creach a' 
bhaile sin ghabh Israel mar chobh- 
artach dhoibh fèin, a rèir focail an 
Tighearn a dh àithn e do Iosua. 

28 Agus loisg Iosua Ai, agus rinn e 
'na charn e gu bràth, 'na f hasach gus 
an Ià'n diugh. 

29 Agus righ Ai chroch e air crann 
gu àm an fheasgair: agus mu dhol 
fuidhe na grelne dh'àithn Iosua, agus 
thug iad a nuas a chorp o'n chrann, 
agus thilg iad e aig dol a stigh geata 
a' bhaile, agus thog iad air carn mòr 
chlach, a tha liithair gus an là 'n diugh. 

30 An sin thog Iosua altair do'n 
Tighearna Dia Israeil air sliabh EbaU, 

31 Mar a dh'àithn Maois, òglach an 
Tigheama, do chloinn Israeil, a rèir 
mar a ta e sgriobhta ann an leabhar 
lagha Mhaois, altair do chlachaibh 
slàna, air nach do thog duine sam bith 
suas iarunn ; agus thug iad suas oirre 
lobairtean-loisgte do'n Tighearn, agus 
dh'iobair iad tabhartais-shlth. 

32 Agus sgrìobh e 'n sin air na 
clachaibh dùblachadh lagha, Mhaois, 
a sgrìobh e an làthair chloinn Israeil. 

33 Agus sheas Israel uile, agus an 
seanairean, agus an luchd-riaghiaidh, 
agus am breitheamhna, air an taobh 
so do'n àirc, agus air an taobh ud, an 
làthair nan sagart nan Lebhitheach, a 
ghiùlan àirc coimhcheangail an Tigh- 
earn, an coigreach co mhaith ris-san 
a lugadh 'nam measg; leth dhiubh 
thall fa chomhair slèibh Gheridsim, 
agus leth dhiubh thall fa chomhair 
slèibh Ebail: mar a dh'àithn Maois, 
òglach an Tighearna, chum sluagh Is- 
raeil a bheannachadh air t\is, 

34 Agus an dè'igh sin leugh e uile 
bhriathran an lagha, na beannachdan 
agus na mallachdan, a rèir nan uile 
nithe a ta sgrìobhta «n" an ieabhar an 
lagha. 

35 Cha robh focal do na h-uile 
mthibh a dh'àithn Maois, nach do leugh 
Iosua an làthair comhchruinnich Is- 
raeil uile, agus nam ban, agus na 
cloinne bige, agus nan coigreach a bha 
fantuinn 'uam measg. IX. 305 

CAIB. IX. 

AGUS an uair a chuala na righrean 
uile a 6/Vair an taobh so do Ior- 
dan, anns na beanntaibh, agus anns a' 
chòiTjhnard, agus ann an uiie oirthir 
na fairge mòire thall fa chomhair Le- 
banoin, an Hiteach, agus an t-Amor- 
ach.an Canaanach, am Peridseach, an 
Hibheach, agus an Iebusach *oj 

2 Chruinnich iad an ceann a chèile 
a chogadh ri Iosua,agus ri h-Israel, le 
aon rùn. 

3 Agus an uair a chuala luchd- 
àiteachaidh Ghibeoin ciod a rinn losua 
ri Iericho, agus ri h-Ai ; 

4 Rinn iadsan mar an ceudna gu 
seòlta, agus chaidh iad agus leig iad 
orra gu'm bu teachdairean iad, agus 
ghabh iad seann saic air an asalaibh, 
agus fion-shearragan « bha sean agus 
reubta, agus ceangailte suas, 

5 Agus brògan a bha sean agws 
càirichte air an cosarbh, agus sean 
eudach orra; agus bha aran an lòin 
uile tioram agvs liath. 

6 Agus chaidh iad a dh'ionnsuidh 
Iosua do'n champ gu Giigal, agus 
thubhairt iad ris, agus ri fir Israeil, 
Thàinig sinne o dhù.thaich fad as ; a 
nis uime sin deanaibh coimhcheangal 

7 Agus thubhairt fir Israeil ris na 
Hibhich, Theagamh gu bheil sibh a 
chòmhnuidh 'nar measg, agus cionnus 
a dh'f heudas sinne coimhcheangal a 
dheanamh ribh ? 

8 Àgus thubhairt iad ri Iosua, Is 
sinne do sheirbhisich. Agus thubh- 
airt Iosua riu, Cò sibh ? agus cia as a 
thkinig sibh ? 

9 Agus thubhairt iad ris, O dhùth- 
aich ro-fhad air astar thàinig do sheir- 
bhisichj air sgàth ainme an Tigheama 
doDhe: oirchuala sinn'iomradh-san, 
agus gach ni a rinn e san Eiphit, 

10 Agus gach nt a rinn e ri dà righ 
nan Amorach, a bka 'n taobh thall do 
Iordan, ri Sihon righ Hesboin, agus ri 
h-Og righ Bhasain, a bha aig Astarot; 

11 Uime sin labhair ar seanairean 
agus uile luchd-àiteachaidb ar dùthcha 
ruinn^ ag ràdh, Gabhaibh lòn "nur 
làimh air son an turuis, agus rachaibh 
'nan coinneamh, agus abraibh riu, /» 
sinne bhur seirbhisich; agus a nis 
deanaibh coimhcheangai ruinn. 

12 An t-aran so againn ghabh sinn 
teth air son ar lòin a mach as ar tigh- 
ibh, san là anns an d'thàinig sinn a 
mach gu dol d'ur n-ionnsuidh-sa ; ach 
a nis, feuch, tha e tioram, agus liath : 

13 Agus na searragan fìona so a 
lìon sinn, bha iad nuadh, agus, feuch, 
tha iad reubta ; agus tha ar n-eudach 
so agus ar brògan air f às sean, le ro- 
f had na slighe. 

14 Agus ghabh na daoine d'am 
biadh, agus cha d'iarr iad comliairle o 
bheul an Tighearn. 

15 Agus rinn losua àth riu, agus 203 IÒS 

rinn e coimhcheangal riu, à leigeil leo 
bhi beò : agus mhionnaich uachdarain 
a' chomhchruinnìch dhoibh. 

16 Agus thachair an ceann thri 
làithean, an dèigh dhoibh coimh- 
cheangal a dheanamh riu, gu'n cual' 
iad gu'm 6'iad an coimhearsnaich iad, 
agus gu'n robh iad a chòmhnuidh 
'nam measg. 

17 Agus chaidh ciann Israeil air an 
aghaidh, agus thàinig iad a dh'ionn- 
suidh am bailtean air an treas là: a 
nis b'iad am bailte Gibeon, agus Cheph- 
irah, agus Beerot, agus Ciriat-iea- 

18 Agus cha do bhuail clann Israeil 
iad, a chionn gu'n do mhionnaich 
uachdarain a' chomhchruinnich 
dhoibh air an Tighearna Dia Israeil. 
Agus rimi an comhchruinneach uile 
gearan an aghaidh nan uachdar- 
an. 

19 Ach thubhairt na h-uachdarain 
uile ris a' chomhchruinneach uile, 
Mhionnaich sinn dhoibh air an Tigh- 
earna Dia Israeil ; agus nime sin cha 
'n f heud sinn beantuinn riu. 

20 So ni sinn riu ; leigidh sinn 
eadhon Ieo a bhi beò, a chum nach bi 
fearg Dhtf 'nar n-aghaidh, air son nam 
roionnan a mhionnaich sinn dhoibh. 

21 Agus thubhairt na h-uachdarain 
riu, Leigibh leo bhi beò ; ach biodh 
iad 'nan luchd-gearraidh fiodha, agus 
'nan luchd-tarruing uisge do'n chomh- 
chruinneach uile, mar a gheall na 
h-uachdarain dhoibh. 

22 Agus ghairm Iosua orra, agus 
labhair e riu, ag ràdh, C'ar son a 
mheall sibh sinn, ag ràdh, Tlia sinn 
ro-fhada uaibh, an uair a tha sibh a 
chòmhnuidh 'nar measg ? 

23 A nis uime sin tha sibh mall- 
aichte, agus cha saorar neach air bith 
dhibh o bhi 'nur tràillibh, agus 'nur 
luchd-gearraidh fiodha, agus 'nur 
luchd-tarruing uisge air son tighe mo 
Dhè". 

24 Agus fhreagair iad Iosua, agus 
thubhairt iad, Do bhrìgh gu'n d'inns- 
eadh gu cinnteach do d' sheirbhisich 
cionnus a dh'àithn an Tighearna do 
Dhiad'a òglach Maois am fearann uile a 
thoirt dhuibh, agus luchd-àiteachaidh 
na tìre uile a sgrios roimhibh, uime 
sin bha eagal mòr ar n-anama oirnn 
roimhibh, agus rinn sinn an ni 
so. 

2.5 Agus a nis, feuch, tha sinn a' d' 
làimh : mar a mheasar maith agus 
ceart leatsa a dheanamh vuinn, dean. 

26 Agus mar so rinn e riu, agus 
shaor e iad a laimh chloinh Israeil ; 
agus cha do mharbh siad iad. 

27 Agus rinn losua iad san là sin 
fèin 'nan luchd-gearraidu fiodha, agus 
'nan luchd-tarruing uisge do'n chomh- 
chruinneach, agus do aitair an Tigh- 
earn, eadhon gus an là 'n diugh, anns 
an ionad a ròghnaicheadh e. CAIB. X. 

AGUS an uair a chual' Adonisedec 
righ Ierusaleim gu'n do ghlac 
Iosua Ai, agus gu'n do lèir-sgrios se e ; 
mar a rinn e ri Iericho agus r'a righ, 
mar sin gu'n d'rinn e ri h-Ai agus r'a 
righ ; agus gu'n d'iinn luchd-àiteach- 
aidh Ghibeoin sìth ri h-Israel, agus 
gu'n robh iad 'nam measg ; 

2 Ghabh iadeagal mòr, do bhrigh 
gu'm bu bhaile mòr Gibeon, mar aon 
do na bailtibh rloghail, agus do bhrìgh 
gu'm bu mhò e na Ai, agus gu'n robh a 
dhaoine uile treun. 

3 Uime sin chuir Adonisedec, righ 
Ierusaleim, fios gu Hoham righ Heh- 
roin, agus gu Piram righ Iarmuit, ag- 
us gu Iaphia righ Lachis, agUs gu 
Debir righ Egloin, ag ràdh, 

4 Thigibh a nìos a m'ionnsuidh-sa, 
agus cuidichibh leam, a chum gu'm 
buail sinn Gibeon : oir rinn e sìth ri 
Iosua, agus ri cloinn lsraeil. 

5 Uime sin chruinnich cùig rìghre 
nan Amorach, righ Ierusaleim, righ 
Hebroin, righ larmuit, righ Lachis, 
righ Egloin, iad fein an ceann a chèile, 
agus chaidh iad suas, iad fein agus an 
slòigh uile, agus champaich iad fh 
chomhair Glùbeoin, agus chog iad 'na 
aghaidh. 

6 Agus chuir fìr Ghibeoin fios gu 
Iosua, do'n champ gu Gilgal, a'g ràdh, 
Na deanadh do làmh moille o d' 
sheirbhisich : thig a nìos d'ar n-ionn- 
suidh gu grad, agus saor sinn, agus 
cuidich leinn : oir tha rlghre nan 
Amorach uile a tha 'nan còmhnuidh 
sna beanntaibh, air cruinneachadh ri 
chèile 'nar n-aghaidh. 

7 Agus chaidh Iosua suas o Ghil- 
gal, e fèm agus an sluagh cogaidh 
uile maille iis, agus na fir threuna 
uile. 

8 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Iosua, Na gabh eagal rompa ; oir thug 
mise thairis do d' làimh iad: cha seas 
duine dhiubh romhad. 

9 Uime sin thainig Iosua orra gu 
h-obann: rè na h-oidhche chaidh e 
suas o Ghilgal. 

10 Agus chlaoidh an Tigheam iad 
roimh Israel, agus mharbh e iad le 
h-àr mòr aig Gibeon, agus chuir e'n 
ruaig orra rathad uchdaich Bhet-hor- 
oin, agus bhuail e iad gu Hasecah, ag- 
u-, gu Macedah. 

11 Agus an uair a bha iad a' teich- 
eadh roimh Israel, agus iad air leath- 
ad Bhet-horoin, thilg an Tighearna 
clacha mòra orra mias o nèamh gu 
Hasecah, agus f huair iad bhs : bu lìon- 
mhoire iadsan a bhàsaich leis na 
clacha-meallain, na itnJsan a mharbh 
clann Israeil leis a' chlaidheamh. 

12 An sin labhair Iosua ris an Tigh- 
earna, san là anns an d'thug an Tigh- 
earna suas na h-Amoraich roimh 
chloinn Israeil, agus thubhairt e 'm 
fianuis Israeil, A ghrian, air Gibeon CAIB. X. ■»>: stad, agus thusa, a ghealach, air gleann j e iad air cùig crannaibh : agus bha 
Aialoin. iad an crochadh air na crannaibh gu 

13 Agus stad a' ghrian, agus sheas | feasgar. 

a' ghealach, gus an do dhìòl an sluagh i 27 Agus an àm dol fuidhe na grème 
iad fein air an naimhdibh, Nach 'eil dh'àithn Iosua, agus thug iad a nuas 
so sgriobhta ann an leabhar Iaseir ? | iad o na crannaibh, agus thilg siad iad 
Agus stad a' ghrian am meadhon I san uaimh anns an d'fholaich siadiad 
nèimh, agus cha d'rinn i cabhag gu I fèin, agus chuir iad clacha mòra am 
dol fuidhe rau thimchioll là iomlain. | beul na h-uamha, a tha làthair gus a' 

14 Agus cha robh la sain bith cos- | cheart là so. 

mhuil ris an là sin, roimhe uo 'na i 2S Agus air an là sin fèin ghlac 
dhèigh, anns an d'tìisd an Tighearna ri j Iosua Macedah, agus bhuail se e le 
guth duine ; oir chog an Tighearn air faobhar a* chlaidheimh, agus a righ 

iadsan agus gach anam Israei 
[15 Agus phill Ibsua, agus Israel 
uile maille ris, do'n chainp gu Gilgal.] 

16 Ach theich na cùig rìghrean ud, 
agus dh'fholaich siad iad fein ann an 
uaimh ann am Macedah. 

17 Agus dh'innseadh do Ioma, ag 
ràdh, Fhuaradh na cùig righre fol- 
aichte ann an uaimh aim am Maced- 
ah. 

18 Agus thubhairt Iosua, Caruich- 
ibh clacha mòra air beul na h-uamha, 
agus cuiribh daoine làimh rithe g'an 
gTeidheadh. 

19 Agus na stadaibhse, ach rach- 
aibh air tòir bhur naimhdean, ag- 
us buailibh iadsan a's deirearmaiche 
dhiubh, na leigibh leo dol a stigh d'am 
bailtibh ; oir thug an Tighearna bhur 
pia iad thairis d'ur làimh, 

20 Agus an uair a chuir losua agus 
clann Israeil crìoch air am marbhadh 
le h-àr ro-mhòr, gus an do chuireadh 
as doibh, chaidh a' chuid a mhair 
dhiubh a steach do na hailtibh daing- 
nichte. 

21 Agus phill an sluagh uile do'n 
champ, gu Iosua aig Macedah ann an 
sith -. cha do ghluais neach a theanga 
an aghaidh duine sam bith do chloinn 
Israeil. 

22 An sin thubhairt Iosua, Fosg- 
laibh beul na h-uamha, agus thugaibh 
a mach a m' ionnsuidh na cùig righ- 
rean ud as an uaimh. 

23 Agus rinn iad mar sin, agus thug 
iad a mach na cùig righrean ud d'a 
ionnsuidh as an uaimh, righ Ierusa- 
leim, righ Hebroin, righ Iarmuit, righ 
Lachis, agiis righ Egloin. 

24 Agus an uair a thug iad a mach 
na rìghre sin gu iosua, ghairm Iosua 
air fearaibh Israeil uile, agus thubh- 
airt e ri ceannardaibh nam fear-cog- 
aidh a chaidh maille ris, Thigibh am 
fagus, cuiribh bhur cosan air muineal- 
aibh nan righ sin. Agus thainig iad 
àm fagus, agus chuir iad an cosan air 
am muinealaibh. 

25 Agus thubhairt Iosua riu, Na 
biodh eagal oirbh agus na bithibh fuidh 
gheilt, bithibh làidn: agushiodh deadh 
mhisneach agaibh; oir mar so ni 'n 
Tighearna r'ur naimhdibh uile ris am 
bheil sibh a' cogadh. 

26 Agus an deigh shi bhuail Iosua 
iad, agus mhaxbh e iad, agus chrcch sgrios e i 

a bh' ann ; cha d'f hàg e neach air bith 
beò : agus rinn e ri righ Mhacedah, 
mar a rinn e ri righ Iericho. 

29 An sin chaidh Iosua, agus Israel 
uile maille ris, thairis o Mhacedah 
gu Libnah, agus chog e 'n aghaidh 
Libnah. 

30 Agus thug an Tighearna thairis 
e mar an ceudna, agus a righ, do 
làimh Israeil, agus bhuail se e le 
faobhar a' chlaidheimh, agus na h-an- 
aman uile a bha ann: cha d'fhàg e 
neach air bith beò ann, ach rinn e r'a 
righ, mar a rinn e ri righ Iericho. 

31 Agus chaidh Iosua, agus Israel 
uile maille ris, thairis o Libnah gu 
Lachis, agus champaich e 
agus chog e 'na aghaidh. 

52 Agus thug an Tigheama thairis 
Lachis do làimh Israeil, agus ghlac se 
e air an dara là, agus bhuail se e le 
faobhar a' chlaidheimh, agus gach 
anam a bha ann, a rèir nan uile nitke 
a rinn e air Libnah. 

35 An sin thàinig Horam righ Ghes- 
eir a nìos a chuideachadh Lachis ; ag- 
us hhuail Iosua e agus a shluagh, gus 
nach dfhàg e h-aon air bith beò aige. 

54 Agus chaidh Iosua agus Israel 
uile maille ris, o Lachis gu h-Eglon, 
agus champaich iad 'na aghaidh, agus 
chog iad 'na aghaidh : 

35 Agus ghlac iad e air an là sin 
fein, agus bhuail iad e le faobhar a' 
chiaidheimh, agus gach anam a bha 
ann sgrios e gu tur san là sin, a re'ir 
nan uile nithe a rinn e ri Lachis. 

36 Agus chaidh Iosua, agus Israel 
uile maille ris, suas o Eglon gu Heb- 
ron, agus chog iad "na aghaidli : 

37 Agus ghlaciade,agusbhuailiad 
e le faobhar a' chlaidheimh, agus a 
righ, agus a bhailtean uile, agus gach 
anam a bha ann : cha d'fhàg e h-aon 
air bith beò, a re'ir nan uile nithe a 
rinn e ri h-Eglon, ach sgrios e gu tur 
e, agus gaeh 'anam a bha ann. 

3S Agus phili Iosua, agus Israel uile 
maille ris, gu Debir, agus chog e 'na 
aghaidh ; 

39 Agus ghlac se e, agus a righ, ag- 
us a bhailtean uile, agus hhuail siad 
iad le faobhar a' chlaidheimh, agus 
leir-sgrios iad gach anam a bha ann ; 
cha d'fhàg e h-aon air bith beò : mar 
a rirui e ri, Hebron, mar sin rinn e ri Debir, agus t'a tigh ; agus mar a rinn 
e ri Libnah agus r'a righ. 

40 Agusbhuaillosua tìrnambeann 
uiie, agus na h-àirde deas, agus a' 
chòrahnaird, agus nan tobar, agiis an 
rlghrean uile : cha d'f hàg e h-aon air 
bith beò, ach leir-sgrios e gach neach 
anns an robh anail, mar a dh'àithn 
an Tigheama Dia Israeil. 

41 Agus bhuail Iosua iad o Chades- 
b3mea gu ruig Gasa, agus tìr Ghosein 
uile gu ruig Gibeon. 

42 Agus na rìghre sin uile, agtis am 
fearann, ghlac Iosua dh'aon tarruing, 
do bhrigh gu'n do chog an Tigheama 
Dia Israeil air soh Isràeil. 

43 Agus phill losua, agus Israeì uile 
niaille ris, do'n champ gù Gilgal. 

CAIB. XI. 

AGUS an uair a chuala Iabm righ 
flaseìr na nithc sin, clruir e Jios 
gu Iobab righ Mhadoin, agus gu righ 
Shimroin, agus gu righ Achsaìph, 

2 Agus a dh'ionnsuìdh nan righ a 
bha mu thuath anns na beaniitàibh, 
agus anns a' chòmhnard mu dheas do 
Chinerot, agus anns a' ghleann, agus 
ann an crìochaibh Dhoir, àiran làimh r, agus a dìCionnsiridh an Amor- 
àch, agus an Hìticb, agùs a' Pherid- 
sich, agus an lebusaich anns na beann- 
taibh, agus a dh'ionnsìrìdh tm Hibhich 
faidh Hermcn, aTm an tìr Mhìspeh. 

4 Agus chaidh.iad a mach, i ;d fuin 
agus am feachduile maille riu,sluagh 
Tionmhor, eadhon rriar a' ghainèamh 
a ta air tràigh na fairge thaobh liòn- 
mhoireachd, le h-eachaibh agus car- 
badaibh ro-lìonmhor. 

5 Agus an uaìr a bha na r'ighre sin 
uile air coinneachadh a chèile, thìinig 
iad agus champaich iadcuideachd aig 
rnsgeàchTi'ibh Mheroim, a chogàdh an 
aghaidh israeil. 

6 Agus thubhairt an Tìgheama ri 
fosua, Na biodh eagai òrt rompa ; oir 
am màireach, rmi'n àm so, bheir mise 
suas iad uile marbh am fianuis Israeil : 
gearraidh tu iolgaidean an each, agus 
loisgidh tu an carbadan le teiiie. 

7 Agus thainig Io-ua, agus f.n sluagh 
cogaidh uile maille ris, or'rà aig uisg- 
eachaibh Mheroim gu h-orbahn, agus 
bbuail iad orra. 

8 Agus thug an Tigheama thairis 
iad do làlmh Israeil, a bhuail iad, ag- 
us a chuir an ruaig orra gu Sidon mòr, 
agus gu Misrephot-maim, agns gu 
eòmhnard Mhispeh air an làimh an 
ear, agus bhuail siad iad, gus nach 
d'f hàg'iad aon dvubh heb. 

9 Agus rinn Iosua riu roar a dh'iarr 
an Tighearn air : ghearr e io?gaidean 
an each, agus loisg e *n càrbadan le 
teine. 

10 Agus phill Iosua san àm sin air ais, agus ghlac e tìasor, àgiis bhùaìl è 
a righ leis a' chlaidheamh : oir b'e 
Hasor roimhe sin ceann nan riogh- 
achda sift uìle. 

11 Agus bhuail iad na h-anaman 
uile a bha ann le faobhar a' chlaidh- 
eimh 'g an lèlr-sgrios ; cha d'fhàgadh 
aon anns att robh anail ; agus loisg e 
Hasor le teine. 

12 Agus uile bhailte nan righ i eimh, agus sgrios e gu tur lad, mar a 
dh'àithn Maois-, ùglach àn Tigh- 
earrt. 

13 Ach a thaobh namhailte sin uile 
a sheas a ghnàth 'nan neart, cha do 
loisg Israel a'on diubh sin, saor o Hasor 
a mhàin ; sin loisg Iosùa. 

14 Àgùs uile chreach nam fcailte 
sin, agus an spreidh, ghabh clann Is- 
raeil mar chobhartach dhoibh fèìn; 
ach bhuail iad gach duine le faobhar 
a' chlaìdheimh, gus an do chuir iad as 
doibh ; cha d'fhàg iad neach air bith 
anns an robh anaii. 

15 Mar a dh'àithn an Tighearna d'a 
òglach Maois, mar sin dhàithh Maois 
do Iosua, agus mar sin rinn losua : cha 
d'fhàg e ni gun deanamh do na h-uila 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

16 Mar sin ghlac Iosua am fearànn 
sin uilej na slèibhtean, agus an tìr mu 
dheas uile, agus fearann Ghosein uile, 
agus an gleann, agus an còmhnard, 
agus sliabh Israe'il, agus a ghleann; 

17 O shliabh Hàlaic, a tha dol suas 
gu Seir, eadhon gu Baal-gad ann an 
gleann Lebanoin, fuidh shliabh Her- 
moin : agus an rìghrean uile ghlac e, 
agiis bhuail e iàd, agus mharbh è iad. 

18 Rè ùine fhada rinn losua cog- 
adh ris na rìghribh sin uile. 

1 9 Cha robh baile mòr air bith a rinn 
s'ith ri cloinn Israeil, sàor o na Hibhich, 
luchd-àìteachaidh Ghibeoih ; citch uile 
ghlac iad anh an ca'th. 

20 Oir b'ann o'n Tighèarn a bha e 
au cridheachan a chruadhàchadh, 
chùm gu'n tigeadh iad àn aghaidh Is- 
raeii ann an cath, a chum gu'n 
sgriosadh e iad gu tur, agus nach biodh 
iochd sara bith air a nochdaiìh dhoibh, 
ach gu'n cuireadh 6 as doibbj mar a 
dh v àithn an Tighèama do Mhaois. 

21 Àgus anns an àm sìn thàinig 
losiia, apfus ghearr e as na h-Anacaich 
o na slèibhtibh, o Hebronj o Dhebir, o 
Anab, agus o bheanntaibh Iudah uile, 
agus 6 bheanntaìbh Israeil uile : sgrios 
Iosua gu tur iad le'm bailtibh. 

22 Cha d'fhàgadh aon do na 
h-Ànàcaich ahn am fearann chloinn 
Israeil ; a mhàin ann an Gasah, ann 
an Gat, agus ann an Asdod, dh'fhàg- 
adh iad. 

23 Mar sln ghlac lonua an tir uile, 
a reir nan uile a thubhairt an Tigh- 
eama ri Maois, agus thug Iosua i inar 
oighreachd do chloinn Israeil, ann an CAIB. XII. XIII. earrannaibh a re"ir an treubhan. Ag- 
us fhuair an tìr fois o chogadh. 

CAIB. XII. 

ANIS is iad so righrean an f hear- 
ainn a bhuail clann Israeil ; ag- 
us shealbhaich iad am fearann air 
taobh eile Iordain leth ri eirigh na 
greine, o shruth Arnoin gu sliabh Her- 
moin, agus an còmhnard uile air an 
làimh an ear. 

2 Sihon righ nan Amorach, a bha 
chòmhnuidh ann an Hesbon, agus a 
riaghlaich o Aroer, a tha air br'uaich 
sruth Arnoin, agus o mheadhon an 
t-srutha,agus leth Ghileadeadhon gus 

i an sruth Iaboc, crìoch chLoinn Amoin : 

3 Agus an còmhnard gu muir Chin- 
eroit a làimh na h-àirde 'n ear, agus gu 
muir a' chòmhnaird, eadhon a' mhuir 
shaiainn a làimh ua h-àirde 'n ear, an 
t-slighe gu Bet-issimot ; agus o'n àirde 
deas, fuidh Asdot-pisgah. 

4 Agus crìoch Og righ Bhasain, a 
bha dh'iarmad nam famhairean a bha 
chòmhimidh ann an Astarot, agus ann 
an Edrei, 

5 Agus a rìoghaich ann an sliabh 
Hermoin, agus ann an Salcah, agus 
ann am Basan uile, gu crich nan Ge- 
surach agus nam Maachatach, agus 
leth Ghilead, crioch Shihoin righ Hes- 
boin. 

6 Iadsan bhuail Maois, òglach an 
Tigheam, agus clann Israeil ; agus 
thug Maois, ùglach an Tighearn, e mar 
sheilbh do r.a Reubenich, agus do na 
Gadaich, agus do leth-threìbh Mha- 
naseh. 

7 Agus U iad so rìghre na tìre a 
bhuail Iosua agus clann lsraeil air an 
taobh so do Iordan air an làimh an iar, 
o Ehaal-gad ann an gleann Lebanoin, 
eadhon gu sliabh Halaic, a tha dol 
suas gu Seir ; a thug losua do threubh- 
an Israeil mar sheilbh, a rèir an 
roinnean : 

8 Annsnabeanntaibh,agusannsna 
gleanntaibh, agus anns na còmhnard- 
aibh, agusanns na tobraichibh, agus 
anns an f hàsach, agus anns an tìr mu 
dheas: na Hitich,nah-Amoraich, ag- 
us na Canaanaich, na Peridsich, na 
Hibhich, agus na Iebusaich. 

9 Righ Iericho, aon; righ Ai, a tha 
làimh ri Bet-el, aon ; 

10 Righ Ierusaleim, aon ; righ He- 
hroin, aoa ; 

11 RighIarmuit,aon; righ Lachis, 13 Righ Dhebir, aon ; righ Ghedeir, 
aon; 

14 Righ Hormah, aon ; righ Araid, 
aon ; 

15 Righ Libnah, aon ; righ Adulaim, 
aon; 

16 Righ Mhacedah, aon; righ 
Bhet-eil, aon ; 17 Righ Thapuah, aon; rìgh He- 
pheir, aon ; 

18 Righ Apheic, aon; righ Lasar- 
oin, aon ; 

19 Righ Mhadoin, aon ; righ Hasoir, 
aon;» 

20 Bigh Shimron-meroin, aon ; righ 
Achsaiph, aon ; 

21 Righ Thaanaich, aon ; righ 
Mhegido, aon ; 

22 Righ Chedeis, aon : righ Ioc- 
neaim o Charmel, aon ; • 

23 Righ Dhoir, ar.n an crìch Dhoir, 
aon ; righ chinneacha Ghilgail, aon ; 

24 Righ Thirsah, aon ; narìghrean 
uile, deich Uiar f hichead agus aon. 

CAIB. XIII. 

A NIS bha Iosua sean agus air teachd 
-£*- air a^ haidh ann arnbliadhnaibh ; 
agus thubhairt an Tighearna ris, Tha 
thusa sean «« ns air tèachd air t agk. 
aidh am bliàdhnaibh, agus tha fathast 
ro-mhòran fearainn r'a shealbhach- 
adh. 

2 iieso am fearann a tha fathast a 
làthair; uilechrìoehanam Philisteach, 
agus Gesuri uile, 

5 O Shihor, a ta fa chomhair na 
h-Eiphit, eadhon gu crìch Ecroin mu 
thuath, a mheasar do'n Chanaanach : 
cùig tighearnan nam Philisteach; na 
Gasataich, agus na h-Asdodaich, na 
h-Escalonaich, na Gitich, agus na 
h-Ecronaich, agus na Habhaich : 

4 O'n taobh mu dheas, uile fhear- 
aarn nan Canaanach, agus Mearah a 
ta làimh ris na Sidonaich, gu Aphec, 
gu crìch nan Amorach ; 

5 Agus fearann nan Gibleach, agus 
Lebanon uile leth ri èirigh na grème, 
o Bhaal-gad fuidh shliabh Hermoin, 
gu ruig an dol a stigh do Hamat ; 

6 Uileluchd-àiteachaidhnambeann 
o Lebanon gu Misrephot-maim, agvs 
na Sidonaich uile, iadsan f ògraidh mi 
mach roimh chloinn Israeil ; a mhàin 
roinn e le crannchur do na h-Israelich 
mar oighreachd, mar a dh'àithn mise 
dhuit. 

7 A nis uime sin, roinn am fearann 
so mar oighreachd do na naoi treubh- 
an, agus do leth-thrtìbh Mhanaseh ; 

8 Maillerisfl« leth-thrdibh eile f huair 
na Reubenich agus na Gadaich an 
oighreachd-san a thug Maois doibh, 
an taobh thall do Iordan a làimh na 
h-àirde 'n ear, eadhoti mar a thug 
Maois, òglach an Tighearna, dhoibh : 

9 O Aroer, a ta air bruaich sruth 
Arnoin, agus am baile a tha ann am 
meadhon an t-srutha, agus còmhnard 
Mhedebah uile gu Dibon ; 

10 Agus uile bhailte Shihoin, righ 
nan Amorach, a rìoghaich ann an 
Hesbon, gu crìch chloinn Amoin ; 

11 Agus Gilead, agus crioch nan 
Gesurach, agusnamMaachatach,agus 
sliabh Hermoin uile, agus Basan ùile 
gu Salcah ; 210 105 

12 Uile rìoghachd Og ann am Ba- 
sau, a rìoghaich ann an Astarot agus 
annan Edrei, a mhair do iarmad nam 
famhairean : oir iad sin bhuail Maois, 
agus dh'fhògair e mach iad. 

13 Gidheadh, cha d'f hògair clann 
Israeil a mach na Gesuraich, no na 
Maaehataich; ach tha na Gesuraich 
agus na Maachataich 'nan còmhnuidh 
am measg nan Israeleach gus an là'n 
diugh. 

14 A mhàin do threibh Lebhi cha 
d'thug e oighreachd sam bith ; is iad 
ìobairtean an Tighearna De Israeil a 
bheirear suas le teine, an oighreachd- 
sar», mar a thubhairt e riu. 

15 Agus thug Maois do threibh 
chloinn Reubein oighreachd a rèir an 
teaghlaichean : 

16 Agus bha 'n crìoch o Aroer a ta 
air bruaich sruth Arnoin, agus am 
baile a tha ann am meadhon an 
t-smtha, agus an còmhnard uile gu 
Medebah : 

17 Hesbon, agus a bhailtean uile a 
tha sa' chòmhnard; Dibon, agus Ba- 
rnot-baal, agus Bet-baal-meon, 

18 Agus Iahasa, agus Cedemot, ag- 
us Mephaat, 

1 9 Agus Ciriataim, agus Sìbmah, agus 
Saret-sahar ann an sliabh a' ghlinne, 

20 Agus Bet-peor, agus Asdod-pis- 
gah, agus Bet-iesimot, 

21 Agus uile bhailtean a' chòmh- 
naird, agus uile rìoghachd Shihoin righ 
nan Amorach, a rìoghaich ann an 
Hesbon, a bhuail Maois maille ri 
ceannardaibh Mhidiain, Ebhi, agus 
Recem, agus Sur, agus Hur, agus Re- 
bah, cinn-fheadhna Shihoin, a bha 
chòmhnuidh san tir. 

22 Balaam mar an ceudna, mac 
Bheoir, am fioàajche, mharbh clann 
Israeil leisa' chlaidheamh 'nammeasg- 
ean a mharbhadh leo, 

23 Agus b'i crìoch chloinn Reu- 
bein, Iordan agus a crioch-san. B'i 
sin oighreachd chloinn Reubein a 
reir an teaghlaichean, na bailte mòra 
agus am bailte beaga. 

24 Agus thug Maois oighreachd do 
thrèibh Ghad, èaiìhon do chloinn Ghad 
a reir an teaghlaichean. 

25 Agus b'i an crioch Iaser, agus 
ulle bhailteGhilead, agus leth fearainn 
chloinn Amoin, gu Aroer a ta fa 
chomhair Rabah : 

26 Agus o Hesbon gu Ramat-mhis- 
peh, agus Betoni