Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh : air an tarruing o na ceud chanuinbh chum Gaelic Albanaich"

See other formats


•1 
LEABHRAICHEAN 

AN 

T-SEANN TIOMNAIDH AGUS AN 

TIOMNAIDH NUAIDH; AIR AN TARRUINO 

O NA CEUD CHANAINIBH 
."<\^'^-^ 

. CHUJt- 

GAELIC ALBANNAICH. 
LONDON: 

PRINTED FOR THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, 

INSTITUTED IN THE YEAa 1804: 
(FHOM THE 12"^° EDITION PUBLISHED IN EDINBURGH IN 1826,)^ ,., ,c è - 

18» 3K. 21Saatt9, (HToton Coutt, Etm^U H&r. MDCCCXXIX. [UURISTON CASTLEl 

LIBRARYACCESSION LEABHRAICHEAN AN 

T-SEANN-TIOMNAIDH. Caib. 

GENESIS; anns am bheil . 50 Ecsodus 40 

Lebhiticus 27 

Aireamh 36 

Deuteronomi 34 

losua 24 

Breitheamhna 21 

Rut 4 

I. Samuel 31 

II. Samuel 24 

I. Righ 22 

n. Righ 25 

I. Eachdraidh 29 

II. Eachdraidh 36 

Esra 10 

Nehemiah 13 

Ester 10 

lob 42 

Sailm 150 

Gnàth-fhocal . '. 31 Caib. 

Eclesiastes 12 

Dàn Sholaimh 8 

Isaiah 66 

leremiah 52 

Tuireadh 5 

Eseciel 48 

Daniel 12 

Hosea 14 

loel 3 

Amos 9 

Obadiah 1 

lonah 4 

Micah 7 

Nahum 3 

Habacuc 3 

Sephaniah 3 

Hagai 2 

Sechariah 14 

Malachi 4 LEABHRAICHEAN 

AN 

TIOMNAIDH-NUAIDH. Caib. SOISGEUL Mhata, anns 

am bheil 28 

Soisgeul Mharcuis 16 

Soisgeul Lucais 24 

Soisgeul Eoin 21 

Gnìomhara nan Abstol 28 

Litir Phoil chum nan Romh- 
anach 16 

I. Corintianach 16 

II. Corintianach 13 

Galatianach 6 

Ephesianach 6 

Philipianach 4 

Colosianach 4 

I. Litir Phoil chum nan Tesa- 

lonianach 5 Calb. 

II. Litir Piioil chum nan Te- salonianach 3 

I. Timoteuis 6 

II. Timoteuis 4 

Tituis 3 

Philemoin 1 

Eabhruidheach 13 

Litir Sheumais 5 

Litir I. Pheadair 5 

Litir II. Pheadair 3 

Litir I. Eoin 5 

LitirH. Eoin 1 

Litir m. Eoin I 

Litir ludais ^ . . . 1 

Taisbeanadh Eoin 22 Digitized by the Internet Archive 
in2013 http://archive.org/details/leabhraicheantse1829brit CEUD LEABHAR MHAOIS, 

D' AN AINM 

GENESIS. CAIB. I. 

1 Cruthachadh iian nèamh agus na talmhainn, 3 An 
t-soluis, 14 Na greinc, na gealaich, agus nan 
reull, 20 Eisg agiis eunlaiìk, 24 Sprèidh agus 
hheathaichean eile na talmìiainn, 30 agus crulh- 
achadh an duine ann an coslas Dè. 

SAN toiseach chruthaich Dia' na 
nèamhan ag-us an talamh. 

2 Agus bha 'n talamh gun dealbh^ agus 
falamh'; agus òAadorchadas air^aghaidh 
na doimhne^: agus hha Spiorad Dè a' 
ghiasad^ air aghaidh nan uisgeachan. 

3 Ag'us thubhairt' Dia, Biodh solus ann : 
agrus bha sohis ann. 

4 Ag-us chunnaic' Dia an solus, g-u' 'n 
robk'" emaith": agus chuir Dia dealach- 
adh eadar an solus, agus an dorchadas. 

5 Agus dh'ainmich Dia an solus Là'-, 
agus an dorchadas dh'ainmich eOidhche: 
agus b'iad am feasgar àg-us a' mhaduinn 
an ceud là. 

6 A^us thubhairt Dla, Biodh athar" am 
meadhon nan uisgeachan, agus culreadhe 
dealachadh eadar uisgeachan agus uis- 
geacha. 

7 Ag:us rinn Dia an t-athar, agus chin'r e 
dealachadh eadar na h-uisgeachan a bha 
fuidh 'n athar, agus na h-uisgeachan abha 
os ceann''' an athair : agus bha e mar sin. 

8 Agus dh'ainmich Dia an t-athar 
Nèamh : agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an dara là'^. 

9 Agus thubhairt Dia, Cniinnichear na 
h-uisgeachan a ta fuidh nèamh a dh'aon 
àite, agus leigear ris an iìr thioi'am'^ : 
agus bha e mar sin. 

10 Agus dh'ainmich Dia an ^ìrthioram 
Talamh, ag-us cruinneachadh nan uis- 
g-eacha dh'ainmich e Fairgeachan'" : agus 
chunnaicDia gu 'n robh e maith. 

11 Agus thubhairt Dia, Thugadh an 
talamh a mach feur, hiibh a ghineas sìol. ' an t- Vile-chumhachdach. ^ gun chumadh, 

gun dreach. ^fàs ; folamh. Eir. * er ; ar. Eir. 

' an aigein. " a' gur gu caomh. 

' thuirt ; a dubhairt. Eir. ^ chonnairc. Eir. 

' go. Eir. ro; raibli. Eir. maith. 

" ghoir Dia don t-solus Lalha. aidhear, ior- 
mailt, speuran. os cinnn. agus bha anì 

jeasgar atin, agus hha a' mhaduinn ann, an dara la. 
an talamh tioram, an ùir Ihioram. 
Maranna, Cuanla. '^ a thilgeas meas ; air craobh-mheas a bheir a mach meas"a 
reir a grnè'^, SLìg ambheila sìoV'" imite fèin 
air an talamh : agus bha e mar sin. 

12 Agus thug an talamh a miach feur, 
hiibh a ghineas sìol a rèir a g-nè, agus 
craobh a bheir a mach meas, aig a?n bheil 
a siol jnnte fèin a rèir a gnè : ag-us chunn- 
aic Dia gii'n robh e maith. 

13 A^us b'iad am feasgar agus a' mha- 
duinn an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Biodh soluis" 
ann an speuraibh nèimh a chur dealach- 
aidh eadar an là agus an oidhche, agus 
bitheadh iad air son chomharan agus air 
son aimsirean, agus airsonlàithean '", agus 
bhhadhnachan. 

15 Agus biodh iad mar shokisalbh^ ann 
an speuraibh nèimh, a thoirt soUiis air an 
talamh " : agus bha e mar sin. 

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, an 
sohis a's mò a riaghladh an latha^", agus 
an sohisa'shighaariaghladhnah-oidhche- 
agus na reuUan". 

1 7 Agus shuidhich Dia iad ann an speur- 
aibh nèlmh,a tholrf^ sohiis air antalamh, 

18 Ag-us a riaghladh san là, agus san 
oidhche'''', agus a chur dealachaidh eadar 
ansohis agusan dorchadas: agus chunnaic 
Dia gu'n robh e malth. 

1 9 Agus b' iad am feasgar agus a' mha- 
duinn an ceathramh là. 

20 Agus thubhairt Dia, Thugadh na 
h-uisgeachan a mach g'u paiU an creutair 
ghiasadach anns am bheil beatha^", agus 
biodh eunlaith ag itealaich^' os ceann na 
talmhainn air aghaidh speuran nèimh^^ 

21 Agrus chruthalch Dia muca-mara'^ 
mòra, ag^us gach uile chreutair beò a 
g:hluaiseas, a thug na h-uisgeachan amach 
gu paiU. a rèir an g^iè, agus gach eun 
iteagach^* a rèir a ghnè : agus chunnaic 
Dia gu'n robh e maith. amfàsmeas. cineil, seòrsa. 

'"/ras, ros. 21 lèchrain. mar chtmharthan. 
làethe. air son shnlusan, 'nan lòcliranaibh. 

a shnilìseachadh na talmhainn. !à, Id, 

reannaga, rinnnagan. w a /habhairt. 
29 a riaghladh an ìatha agus na h-oidhclie. 
^ anam beò. Eabli. agus eunlai.h a dh'Veul- 
aickeas. •'^ ann an speuraihh uòiinii. 

33 mìola. Eir. ^ sgialhach, sgia.'hyicxh. 

u GENESIS, I. 11. 22 Ag'xis bheannaich Dia iad, ag ràdh, 
Sìolaichibh, agus fàsaibh llonmhor, agiìs 
lìonaibh na h-uisgeachan anns na fairgibh, 
agus fàsadh an eunlaith lìonmhor air an 
talamh. 

23 Agus b'iad am feasg-ar agus^a' mha- 
duinn an cìiigeadh là. 

24 Ag-us thubhairt Dia, Thugadh an 
talamh a mach an creutair beò a rèir a 
ghnè, sprèidh, agus gach ni a shnàig:eas', 
ag-us beathaiche'^ na talmhainn a rèir an 
g-nè : agus bha e mar sin. 

25 Ag-us rinn Dia beathaiche na tal- 
mhainn a rèir an g:nè, agus an sprèidh a 
rèir an g-nè, ag:us gach ni a shnàig'eas air 
an talamh a l èir a g-hnè : ag'us chunnaic 
Dia gun rohh e maith. 

26 AgusthubhairtDia,Deanamaid duine 
'nar dealbh^ fèin, a rèir ar coslais fèin, 
agus biodh uachdaranachd aca os ceann 
èisg: na mara, ag:us os ceann eimlaith nan 
speur\ ag'us os ceann na sprèidhe, ag-us 
os ceann na talmhainn uile, ag:us os ceann 
gach ni a shnàig-eas a ta snàig'eadh air an 
talamh. 

27 Agus chruthaich Dia an duine 'na 
dhealbh fèin ; ann an dealbh Dhè chruth- 
aich se e : firionnach ag:us boirionnach' 
chnithaich e iad. 

28 Ag:us bheannaich Dia iad, agus thubh- 
airt Dia riu, Sìolaìchibh, agus fàsaibh 
lìonmhor, ag:us lìonaibh an talamh, ag-us 
ceannsaichibh e ; ag:us biodh uachdaran- 
achd ag:aibh os ceann èisg: na mara, agus 
os ceann eunlaith nan speur, agus os ceann 
gach ni beò a g'hluaiseas air an talamh. 

29 Ag:us thubhairt Dia, Feuch, thug: mi 
dhixibh g:ach luibh a g:hineas sìol, a ta air 
ag:haidh na talmhainn uile, ag'us g:ach 
craobh anns am hheil meas craoibhe a 
g:hineas sìol; dhuibhse bithidh e mar 
bhiadh^ 

30 Agus do uile bheathaichibh' na tal- 
mhainn, agiis do uile eunlaith nan speur, 
ag:us do g:ach ni a shnàig:eas air an talamh, 
anns am òAeiVbeatha^ thug mi gach luibh 
g-horm' mar bhiadh : ag'us bha e mar sin. 

31 Ag'us chunnaic Dia g-ach ni a rinn e, 
ag-us, feuch, bha e ro mhaith. Agais b' iad 
am feasg:ar ag:us a' mhaduinn an seathadh"' 
là. 

CAIB. n. 

1 jtn seachdamh là air a nanmhachadh. 8 Gàradh 
■ Ede'm. J7 Craohh eòlais a' ■mhaith agus nn itilc. 
21 Cruthachadh na mnà agus orduchadh a' phòs- 
aidh. 

AGUS chrìochnaicheadh na nèamhan 
agus an talamh, agiis an sluag'h uile. 

^chrùhas; shnàigheas, shnàmhas. Eìr. 

^ faiìh-bheathaiche. ^ ìomhaigh, cruth. 

* nèimh, an alhair. fear agus iean, firionn 

agus bainionn. ^airsonbìdh. "^gachuile 
b/iealhach. 8 anam bcò. Eabh. 9 ghlas. 

seiseadh. Eir. n rinn e tàmh. 

i'i lehobhah. Eabh. " Agusgach uilephreas 2 Ag-us chrìochnaich Dia air an t-seachd- 
amh là 'obair a rinn e ; agus ghabh e fois" 
air àn t-seachdamh là o 'obair uile a rinn e. 

3 Agus bheannaich Dia an t-seachdamh 
là, agus naomhaich se e : do bhrìgh gur 
ann air a ghabh e fois o 'obair uile, a chruth- 
aich Dia agus a rinn e. 

4 Is iad so ginealaich nan nèamh agus na 
talmhainn,'nuair a chruthaicheadhiad, san 
là an d'rinn an Tighearna Dia an talamh 
agus na nèamhan. 

5 Agus cha robh uile phreasan na mach- 
arach fathast anns an talamh, ag:us cha 
d'fhàs fathast uile lusan na macharach'^; 
do bhrìgh nach d'thug an Tig-heama Dia 
air uisge frasadh'^ air an talamh, agus 
cha robh duine ann a shaoithreachadh na 
talmhainn. 

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus 
dh'uisgich e aghaidh na talmhainn uile. 

7 Agvis dhealbh an Tig-hearna Dia an 
duine do dhuslach na talmhainn: agiis 
shèid e ann an cuineinibh'^ a shròine 
anail na beatha ; ag:us dh'fhàs an duine 
'na anam beò. 

8 Agus shuidhich'^ an Tighearna Dia 
gàradh" ann anEden san àird an ear, ag:us 
chuir e an sin an duine a dhealbh e. 

9 Agus thug an Tig-hearna Dia air gach 
uile chraoibh fàs as an talamh a ta tait- 
neach do'n t-sealladh, agus maith a chum 
bìdh: craobh na beatha mar an ceudna 
ann am meadhon a' ghàraidh, agus craobh 
eòlais a' mhaith agi.is an uilc. 

10 Agus chaidh amhainn'* a mach à 
h-Eden a dh'uisgeachadh a ghàraidh; 
agus as a sin roinneadh i, agus dh'fhàs i 
'na ceithir cheannaibh'". 

1 1 Js e ainm na ceud aimhne Pison ; so 
i a ta cuartachadh tìre Chabhilah uile, far 
am hheil òr. 

12 Ag:us a ta òr na tìre sin maith : an 
sin^ a ta bdellium agus a' chlach onics. 

1 3 Agus is e ainm na dara aimhne Gihon : 
is i sin a ta cuartachadh tìre Chuis^' uile. 

14 Ag-us ise ainmnatreasaimhneHide- 
cel : is i sin a tha dol do'n taoibh an ear do 
Asiria. Agus is i a' cheathramh amhainn 
Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tigheama Dia an 
duine agus chuir se e ann an gàradh Edein, 
g'a shaoithreachadh^ agus g'a ghleidh- 
eadh. 

16 Agus dh'àithn an TighearnaDia do'n 
duine, ag ràdh, Do gach uile chraoibh sa' 
ghàradh feudaidh tu itheadh gu saor : 

17 Ach do chraoibh eòlais^ a' mhaith 
agus an uilc, cha'n ith thu dh'i sin : oir na machararh mun robh e anns an talamh, agus gach 
uile lus na macharach mun d'fìiàs e. '^sileadh. 
>5 pollaihh, pollaraibh, coimìilionailh. 
>6 phlanndaich, dhcasaich. " ìios. ahhainn. 
'5 as sin sgaotl i, agus dlifhàs i 'na ceithir meuraihh. 20 ««7! an sin. dheasachadh. 21 Arabia ; Ethiopia. Sasg. 
"^fhios. GENESI 

aiins an là a dh'itheas tii dhith, gii cinn- 
teach bàsaichidh tu. 

18 Ag'us thubhairt an Tig-hearna Dia, 
Cha' 'ìi'eil e maith gu'm biodh an duine 
'na aonar: Ni mi dha còmluiadh - d'arèir 
fèin'. 

19 Agus dhealbh an Tighearna Dia as 
an talamh,iiile bheathaichenamacharach, 
agrus uile eunlaith nan speur, agus thug; e 
iad a chum Adhaimh, a dh'fhaicinn 
cionnas a dh'ainmicheadh e iad : ag^us ge 
b'e ainm a thug Adhamh air g^ach creutair 
beò*, b'e sin a ò'ainm dha. 

20 Ag-us thug: Adhamh ainmean do'n 
sprèidh uile, ag:us do eunlaith nan speiu-, 
ag:us do uile bheathaichibh na màcharach : 
achdo Adhamh cha d'fhuaradh còmhnadh 
d'a rèir fèin. 

21 Ag-us thug: anTighearnaDiaair codal 
trom tuiteam air Adhamh, ag-us choidil e : 
ag-us g-habh e h-aon d'a aisnibh, ag:us 
dhùin e an fheoil suas 'na h-àit. 

22 Ag:us thog^ an Tig:heama Dia an 
aisne a thug: e o'n duine suas 'na mnaoi, 
ag'us thug: e i chum an duine. 

23 Ag:us thubhairt Adhamh, So a nis^ 
cnàimh do m' chnàmhaibh, agus feoil do 
m' fheoil-sa : g:oirear bean' ditli, do 
bhrìg:h gur ann as an duine^ a thug-adh i. 

24 Air anaobhar' sin fàg:aidh fear'ath- 
air ag:us a mhàthair, aguS dlùth-Ieanaidh 
se r'a mhnaoi : ag:us bithidh iad 'nan aon 
fheoil. 

25 Agus bha iad le chèile lomnochd, an 
duine ag:us a bhean ; agus cha robh nàlre 
orra. 

cAiB. m. 

\ Cealg na nathrach. 6 Peacadh an duine, 15 agus 
geaUadh saorsa Dè trìd shìl na mnà. 

ANIS bha an nathair'" ni bu sheolta" 
na h-aon do bheathaichibh na machar- 
ach a rinn an Tig:heama Dia ; ag:us thubh- 
airt i ris a' mhnaoi, Seadh, an dubhairt 
Dia, Cha 'n ith sibh do g:ach craoibh sa' 
g-hàradh ? 

2 Ag:us thubhairta' bhean rls an nathair, 
Do mheas craobhan a' g'hàraidh feudaidh 
sinn Itheadh : 

3 Ach do mheas na craoibhe a ta ann 
am meadhon a' g:hàraidh, thubhalrt Dia, 
Cha'n ith sibh dheth, agus cha bhean sibh 
ris, a chum nach faig:h "'^ slbh bàs. 

,4 Agus thubhairt an nathairris a' mhnaoi, 
Gu cinnteach cha 'n fhaig'h sibh bàs. 
5 Oir a ta fàos aig: Dia, san là a dh'itheas 
sibh dheth, g:u'm fosg:lar bhur sìiilean, I Cho. ' congnamh. Eir. ^ a hhios iomchuidh 
dha, cosmhuil ris jèin. * thug e iad a dh'ionnsuidh 
Adhaimh, a dh'fìiaicsinn ciod a ghoireadh e dhiubh : 
agus ge b'e air bilh a ghoir Adhamli do gach uile 
chreutair beà. ^ rinn. * a wiis. Èir. 

' isha. Eabh. 8 ,v,. Eabh. » àdhbìiar. 

^"ailhir. " innlcachdaiche,raideile,shit- 

3 s, n. in. 

ag-us gu'm bi sibh mar dhèe, fiosrach air 
maith ag'us air olc. 

6 Ag-us chunnaic a' bhean g:u'?i rohh a' 
chraobh maith a chum bìdh, ag:us gw'n 
robh i taitneach do 'n t-sùil ag-us 'na 
craobh r'a miannachadh a dheanamh Ji each 
glic ; agus ghabh i d'a meas agus dh'ith 
i, agus thug' i mar an ceudna d'a fear 
maille rlthe, agus dh'ith e. 

7 Agus dh'fhosgladh an sìlileanle chèile, 
ag:us dh'aithnlch iad gu'n rohh iad lom- 
nochd; agus dh' fhuaigh iad duilleach 
croinn-fliìge r'a chèile, agiis rinn iad 
dhoibh fèin aprain'^. 

8 Agus chual' iad guth an Tighearna Dè 
agimeachd'^ sa' ghàradh, amfionnfhuair- 
eachd an là: agus dh'fholaich Adhamh a- 
gus a bhean iad feÌTn o ghnìiis an Tighear- 
na Dè am measg chraobhan a' ghàraidh. 

9 Agus dh'èigh" an Tighearna Dia air 
Adhamh, agus thubhairt e ris, C'àit am, 
hheil thu ? 

10 Agus thubhairt e, Chuala, mi do 
ghuth sa' ghàradh, agus bha eagal orm 
a chionn gw'n robh mi lomnochd'^ agus 
dh'fholaich mi mi fèin. 

11 Agus thubhairt e, Cò dh'innis dhuit 
gu'?i robh thu lomnochd ? An d'ith thii 
do'n chraoibh, a dh'àithn mise dhuit gun 
itheadh dhith ? 

12 Agus thubhairt an dulne, A' bhean 
a thug thu gu hhi maiUe rium, thug ise 
dhomh do'n chraoibh, agus dh'ith mi. 

13 Agus thubhairt an TighearnaDia rls 
a' mhnaoi, Ciod e so a rinn thu" ? agus 
thubhairt a' bhean, Mheall an nathair mi, 
agus dh'ith mi. 

14 Agus thubhairt an Tighearna Dia 
ris an nathair, A chionn gu'n d' rinn thu 
so, tha thu mallaichte thar gach ainmh- 
idh^, ag:us thar uile bheathaiche na mach- 
arach: air do bhroinn imichidh tu, agus 
duslach" ithidh tu uile làithean''^ do 
bheatha. 

13 Agus cuiridh mi naimhdeas eadar 
thusa agus a' bhean, agus eadar do shìol- 
sa agus a sìol-sa: bruthaidh esan^ do 
cheann, agus bruthaidh tusa a shàil-san. 

16 Ris a' mhnaoi thubhairt e, Meiidaich- 
idh mi gu mòr do dhoilgheas agus do 
thoirrcheas; am pèin beirldh tu clann, 
agus ri t'fhear blthidh do thogradh^^ a- 
gus bithidh uachdaranachd aige ort". 

17 Agus ri h-Adhamh thubhalrt e, Do 
bhrìgh gu'n d'èisd thu ri ^th do mhnà, 
agus g'im d'ith thu do'n chraoibh a eile, charaiche, chuilWieartaìche. an t-eagal 

gu'mfuigh. 'ur. '* 'na sùilibh. criosan. 
Eabh. a' spaisdeireachd, a' sràid-imeachd. 

l'' ghoir, ghairm, ghlaodh. a chionn mi blii 

ràisgte. '^ Gu dè so a rinn thu ? sprèidh. 

2' idr. làethe, laJhachan. ^ esean, eisean, 

*i iarrtus. ^ os do cheann, 

B 2 GENESIS, in. IV 
dh'àithn mlse dhuit, ag ràdh, Cha'n ith thu thuit do ghnìiis ? 
dhith, iAa'n talamh mallaichte air do shon ; 
ann an doilgheas ithidh tu dheth uile 
làithean do bheatha. 

18 Agus droig-hionn agus chiarain ' bheir 
e mach dhuit, agus ithidh tu hiibh na 
macharach. 

19 Am fallus^ do grhnùise ithidh tu 
aran, gus am piU thu dh' ionnsuidh na 
talmhainn'; oir aisde thug'adh thu: oir is 
duslach thu, agus gu duslach pilhdh tu. 

20 Agais thug Adhamh Eubha mar ainm 
air a mhnaoi, do bhrlgh gu'm b'i màthair 
nan uile bheò. 

21 Agus rinn an Tighearna Dia do Adh- 
arnh agiis d'a mhnaoi, còtaichean croicinn, 
agus chòmdaich e iad^ 

22 Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Feuch, a ta'n duine air fàs mar aon dhinn 
J^ein, fiosrach air maith agus olc. A^s a 
iiis air eagal gu'n sìneadh e mach a lamh, 
agus gu'n gabhadh e mar an ceudna do 
chraoibh na beatha, agus gu'n itheadh e, 
agus gu'm biodh e beò gu siorruidh: 

23 Air an aobhar sin, chuir an Tighearna 
Dia a mach e à gàradh Edein, a shaoith- 
reachadhna talmhainn, as an d'thugadh e. 

24 Agus dh'fhògair e mach an duine ; 
agus shuidhich e san taobh an ear do ghàr- 
adh Edein Cheruban*, agus claidheamh 
lasarach^ a hha tionndadh air gach 
làimh, a ghleidheadh' slighe craoibhe na 
beatha. 

CAIB. rv. 

1 Breilh Chaìn agus Abeìl. 8 Mortadh Aleil. 
1 1 Mallachadh Chain. 19 Lamech agus a dhà 
tnhnaoi. 

AGUS dh'aithnich Adhamh a bhean 
Eubha, agus dh'fhàsi torrach^ agus 
rug i Cain, agus thubhairt i, Fhuair mi 
duine o'n Tighearna. 

2 Agus a rìs rug i a bhràthair Abel : 
agus bha Abel 'na bhuachaille chaorach, 
ach bha Cain 'na threabhaiche fearainn^ 

3 Agustharladh'" an ceann làithean «r- 
aidh", gu'n d' tbug Cain do thoradh an 
fhearainn tabhartas do'n Tighearna. 

4 Agus thug Abel mar au ceudna do 
cheud-ghinibh a thrèid, agus d'an ^aill : 
agus bha mea& aig an Tighearn air Abel 
agus air a thabhartas : 

5 Aeh air Cain, agus air a thabhartas, 
cha. robh meas aige. Agus bha Cain 
fuidhthrom {ìieìrg", agusthuitaghnìiis'^ 

6 Agus thubhairt an Tighearna ri Cain, 
C'ar son a tha fearg ort? agus c'ar son a "ijùllus. 
■ e irusgan orra. ' oighionnach ; foghannain. Eir. 
3 ùire. * dh'eudaich e iad, chuir _ 
« Cheruhim. Eabh. lasartha. ' choimhead. 
8 Ihnrraicheadh i, dh' fhàs i leatromach 
^ talmhainn. thachair ; bha e. Eabh. 

" àraid. tiodhlac, ofrail. làufeirge. 

H luidh gruaim air. bhafocail eadar Cam 

agus Abeil sanfhaiche,sa' mtiagh. 7 Ma ni thu gii maith, nach gabhar riut ? 
agus mur dean thu gu maith, aig an donis 
tha peacadh 'na luidhe. Agus riutsa 
bithidh a thogradh, agiis bithidh uach- 
daranachd agad air. 

8 Agus labhair Cain ri h-Abel'* a 
bhràthair: agus 'nuair a bha iad sa' 
mhachair'^, dh'èirich Cainsuasanaghaidh 
Abeil a bhràthar, agiis mharbh se e. 

9 Agus thubhairt an Tigheama ri Cain, 
C'àit' am bheil Abel dobhràthair? Agus 
thubhairt esan, Cha'n 'eil fhios agam". 
Am mise fear-gleidhidh mo bhràthar ? 

10 Agus thubhairt esan,Ciod arinnthu? 
Tha guth fola do bhràthar ag èigheach 
riumsa o'n talamh. 

1 1 Agus a nis tha thu mallaichte o'n tal- 
amh, a dh'fhosgail a bheul a ghabhail 
fola do bhràthar o d'làimh. 

1 2 'Nuair a shaoithricheas tu an talamh, 
cha toir '^ e dhuit à so suas a neart. A' 
t'fhògarach agus a' t'fhear-fuadain bith- 
idh " tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cain ris an Tigh- 
earna, Is mò mo pheanas na gur urrainn mi 
ghiìilan^. 

14 Feuch, dh'fhògair thu mi mach, an 
diugh, bhàrraghaidhna talmhainn: agus 
o d' ghnìiis-sa folaichear mi, agus bithidh 
mi a'm'f hògarach agu& a'm' f hear-fuad- 
ain air an talamh; agus tarlaidh gach 
neach a gheibh mi^', gu marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tigheama ris, 
Uime sin ge b'e air bith a mharbhas Cain, 
nìthear a sheachd uiread do dhìoghaltas 
air". Agus chuir an Tigheama comh- 
ara air Cain, a chum ge b'e neach a 
gheibheadh e nach marbhadh se e. 

16 Agus chaidh Cain a mach à làthair 
an Tigheam, agus ghabh e còmhnuidh 
ann an tìr Nod an taobh an ear do Eden". 

17 Agus dh'aithnichCain abhean, agus 
dh'fhàs i torrach, agus rag i Enoch: agiis 
thoge baile'"', agus ghoir e ainm a' bhaile 
a rèir ainme a mhic, Enoch. 

18 Agus rugadh do Enochlrad; agus 
ghin Irad Mehuiael; agus ghinMehuiael 
Metusael; agus ghin Metusael Lamech.^ 

19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà 
ir.hnaoi : b'e ainm a h-aon diubh Adah, 
agus àinin na mnà eile Sillah. _ 

20 Agus ghin Adah labal : b'esan athair 
na droinge" a ta gabhail còmhnuidh am 
bùthaibh^, agus na droinge dig am bheil 
sprèidh. i' Cha'n aiihne dhomh, cha'nfhinsrach mi. _ 
18 cha doir, cha tabhair. " biaidh. Eir. 
io Is mò mo choire na gu'm feudar a laghadh 
dhomh. dh'amais. as orm. 

nithear dioghaltas seachd-f hilUe air. 
23 san àird an ear o Eden. caìhair . 

M muinntir, dream. bothagaibh, pàilHunatbk. GENESTS, IV. V. 21 Agrus ò'e ainm a bhràthar Iubal: b'e- 
san athair nan uile a laimhsicheas clàr- 
sach agais org-an. 

22 Ag-us Sillah, rug: ise mar an ceudna 
Tiibalcain, fear-teag:aisg: gach uile f hir- 
ceird ann an ìimha' agus an iarunn : ag-us 
b'i piuthar Thubalcain, Naamah. 

23 AgaisthubhairtLamech r'a mhnàibh, 
Adah ag-us Sillah, Chiinnibh mo ghuth, a 
mhnài Lameich, eisdibli ri m' chainnt : 
oir mharbh mi duine a chum mo lotaidh, 
agus ogannach a chummo chiuraidh'^ 

24 Ma dhìolar Cain a sheachd uiread, 
g-u deimhin diolar Lamech a slieachd- 
deug agus a thri fichead uiread. 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a rìs a 
bhean, agus rug i mac, agus thug i Set^ 
mar ainm air; oir dh'òrduich Dia, thuhh- 
airt i, dhomhsa sliochd eile an àite Abeil, 
a mharbh Cain. 

26 Agus do Shet fein mar an ceudna 
rugadh mae, "agus thug e Enos mar ainm 
air: an sin thòisich daoine ri g;airm air 
ainm an Tigphearna. 

CAIB. V. 

1 Ginealach, beatha, agus bàs nam prìomh-aithriche, 
Adhamh gu Noah. 24 Diadhaidheachd Enoich, 
agus a ghabhail suas do fhlaiiheanas, 

JS e so leabhar ghinealach Adhaimh : 
san là an do chruthaich Dia an duine, 
ann an coslas De rinn se e. 

2 Firionnach agiis boirionnach chruth- 
aich e iad; agus bheannaich e iad, agus 
thug e Adhamh ^ mar ainm orra, san là an 
do chruthaicheadh iad. 

3 Agus bha Adhamh beò ceud agus 
deich bliadhna fichead, agus ghin e mac 
'na choslas fèin, a rèir ìomhaigh fèin^: 
agus thug e Set mar ainm air. 

4 Agus b'iad làithean Adhaimh an 
dèigh dha Set a ghintinn^ ochd ceud 
bhadhna: agus ghin e mic agus nigh- 
eana. 

5 Agus b'iad uile làithean Adhaimhbha 
e beò, naoi ceud agus deich bliadhna 
fichead; agus fhuair e bàs. 

6 Agus bha Set beò ceud agus cùig' 
bliadhna, agrus ghin e Enos. 

7 Agus bha Set beò, an dèigh dha Enos 
a ghinntinn, ochd ceud agus seachd bhadh- 
na, agiis ghin e mic agxis nigheana. 

8 Agus 1/iad uile làithean Shet naoi 
ceud agus dà bhhadhna dheug; agus 
fhuair e bàs. 

9 Agus bha Enos beò ceithir fichead 
bh'adhna ag-us a deich, agns ghin e Cainan. 

10 Agus bha Enos beò, an dèigh dha 
Cainan a ghintinn, ochd ceud agiis cìiig 
bliadhna deug, ag^us ghin e mic agus 
righeana. 

1 1 Ag:us b' iad uile làithean Enois naoi ceud agus cùig bliadhna; agus fluiair 
e bàs. 

12 Agus bha Cainanbeò deich bliadhna 
agiis tri fijcliead, agus ghln e Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigh dha 
Mahalaleel a ghintinn, ochd ceud agus 
da fhichead bliadhna, agus ghin e mic 
agus nigheana. 

14 Agus b'iad uile làithean Chainain 
naoi ceud agus deich bliadhna; agus 
fhuair e bàs. 

15 Agus bhaMahalaleelbeòcùigbliadh- 
na agus tri fichead, agus ghin e lared. 

16 Agus bha Mahalaleel beò, an dèigh 
dha lared a ghintinn, ochd ceud agus 
deich bliadhna fichead, ag-us ghin e mic 
agus nigheana. 

17 Agiis b'iad uile làithean Mhahala 
leeil ochd ceud, ceithir fichead, agus 
cùig bUadhna deug:; agus fhuair e bàs. 

18 Agrus bha lared beò ceud agus tri 
fichead agus dà bhliadbna, agrus ghin e 
Enoch. 

19 Agus bha lared beò, an dèlgh dha 
Enoch a ghintinn, ochd ceud bhadhna, 
agus ghin e mic agus nig-heana. 

20 Agus b' iaduile làithean lareid naoi 
ceud, tri fichead, agus dà bhliadhna ; 
agus fbuair e bàs. 

21 Agais bha Enoch beò tri fichead agus 
cùig: bhadhna, agus ghin e Metuselah. _ 

22 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, 
an dèigh dha Metuselah a ghintinn, tri 
cheud bhadhna, agus ghin e mic agus 
nigheana. 

23 Agus b' iad uile làithean Enoich tri 
cheud agrus tri fichead, agus cùig bliadh- 
na. 

24 Agus ghluais Enoch maille ri _Dia, 
agus cha robh e ann, oir thug Dia leis e. 

25 Agus bha Metuselah beò ceud agus 
ceithir fichead, agus seachd bliadhna agus 
ghin e Lamech. 

26 Agus bha Metuselah beò, an dèig:h 
dha Lamech a ghintinn, seachd ceud, 
ceithir fichead, agus dà bhliadhna, agus 
g-hin e mic ag-us nigheana. 

27 Agus b' iad uile làithean Mhetuselah 
naoi ceud agus tri fichead agus naoi 
bhadhna ; agus fhuair e bàs. 

28 Agus bha Lamech beò ceud agus 
ceithir fichead agus dà bhliadhna, agxis 
ghin e mac. 

29 Agus thug: e Noah mar ainm air, ag: 
ràdh, Bheir an ti so fèin sòlas dhuinne 
thaobh ar n-oibre agus saoithreach ar 
làmh, a thaobh na talmhainn a mhallaich 
an Tighearn. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh 
dha Noah a g:hintinn, cùig ceud, ceithir 
fichead, agus cùig bhadhna deug; agus 
g:hin e mic agus nigheana. > praìs. 2 dhochair, 

3 Seth. Eabh. * duiìie. 

5 5 'na dhealbh, 'na chruthfèin, 

6 ghineamhuinn. Eir, GENESIS, VI. Vn. 31 Ag'iis b' iad uile làithean Lameich, 
seachd ceud agus tri fichead agus seachd 
bhadhna-deug ; agus fhuair e bàs. 

32 Agus bha Noah cìiig: ceud bliadhna 
dh'aois : agus ghin Noah Sem, Ham, agus 
laphet. 

CAIB. VI. 

1 TruaiUidheachd a' chinne-daoine, a bhrosnaich 
Dia gu an sgrios le tuil, saor o Noah agus a 
theaglilach. 14 An àirc air a h-orduchadh. 

AGUS 'nuair a thòisich daoine ri fàs 
lìonmhor air aghaidh na talmhainn, 
agus a rugadh nigheana dhoibh, 

2 Agus a chunnaic mic Dhè nigheana 
dhaoine gu'n rohh iad sgiamhach, g-habh 
iad dhoibh fèin mnài do g'ach uile a rògh- 
naich iad. 

3 Agus thubhairt an Tighearna, Cha 
bhi mo Spiorad a' strì ris an duine a 
ghnàth^ do bhrìgh grur feoil a mhàin e': 
gidheadh bithidh a làithean ceud ag;us 
tìchead bliadhna. 

4 Bha famhairean * air an talamh 'sna 
laithibh sin; agus mar an ceudna 'na 
dhèigh sin, 'nuair a thàinig mic Dhè a 
steach a chum nigheana dhaoine, agiis a 
rug: iad clann dhoibh, dh'fhàs iad sin 
'nan daoinibh treuna, a hha o shean 'nan 
daoinibh ainmeil. 

5 Agus chunnaic an Tighearna gu'm hu 
mhòr aingidheachd an duine air an tal- 
amh, agus gu'n robh uile bhreithneach- 
adh smuaintean a chridhe a mhàin olc 
gach aon là'. 

6 Agus b'aithreach leis an Tighearna 
gu'n d' rinn e an duine air an talamh, agus 
thog;' e doilg^heas^ da 'na chridhe. 

7 Agus thubhairt an Tighearna, Sgrios- 
aidh mi an duine, a chruthaich mi, bhàrr 
aghaidh na talmhainn, araon duine agus 
ainmhidh, agus an creutair a shnàigeas, 
agus eunlaith nan speur; oir is aithreach 
leam gu'n d' rinn mi iad. 

8 Ach fhuair Noah deadh-ghean" ann 
an sùiHbh an Tighearna. 

9 Is iad so ginealaich Noah: Bha 
Noah 'nadhuinecothromach^, agus iom- 
lan 'na linn^; agus ghluais Noah maille 
ri'° Dia. 

10 Agus ghin Noah triuir mhac, Sem, 
Ham, agus laphet. 

11 Agus bha 'n talamh truaiUidh am 
fianuis Dè, agus lionadh an talamh le 
foirneart. 

12 Agus dh'amhairc Dia air an talamh, 
agus, feuch, bha e truaillidh ; oir thruaill 
gach uile fheoil a slighe air an talamh. ' chunnaic mic nan daoine cumhachdach nigheana 
dhaoin' ìs\e. ghnà. ^ gur fcoil esan mar an ceudna. 
*fuamhairean, curaidhean, aihaich. 
* an còmhnuidh, daonan. ^ cràdh, mulad. 
"^fàhhor. 8 ceart, ionruic. " 'na ghinealachaibh. 
'° re. " le h-urchoid leo-san. 

'iia sebmraichibh beaga ni thu an àirc. 1 3 Agus thubhairt Dia ri Noah, Thàiiiig 
crioch gach uile fheòla a'm' fhianuis; oir 
tha'n talamh air a lìonadh le foirneart 
d'an trìd-san": agus, feuch, sgriosaidh 
mise iad maille ris an talamh. 

14 Dean dhuit fèin àirc do fhiodh ghoph- 
er ; seòmraichean ni thu san àirc agus 
còmhdaichidh tu i a stigh ag^s a muigh 
le pic. 

1 5 Agus so a' chumackd air an dean 
thu i: Tri cheud làmh-choille" fad na 
h-àirce, leth-cheud làmh-choille a leud, 
agus deich 'ar fhichead làmh-choiUe a 
h-àirde. 

16 Uinneag'^ ni thu do'n àirc, agT.xs an 
làmh-choiUe crìochnaichidh tu i 'na mull- 
ach'"; agus dorus na h-àirce cuiridh tu 
'na taobh : le lohhtaìhh iochdarach, meadh- 
onach", agus uachdarach" ni thu i. 

17 Agus, feuch, bheir mise, eadhonmise, 
dìle uisgeachan air an talamh, a sgrios 
gach uile fheòla, anns am bheil anail na 
beatha fuidh '" nèamh : agus gheibh gach 
ni a ta air an talamh bàs. 

18 Ach daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal^ riutsa : agus thèid thu a steach 
do'n àirc, thu fèin, agus do mhic, agus do 
bhean, agus mnài '" do mhac maille riut. 

19 Agus do gach uile niheò do'n uile 
fheoil, dithis do gach sedrsa'^'^ bheir thu 
steach do'n àirc,gu'n gleidheadh beò maille 
riut: firionn agus boirionn'"^ bithidh iad. 

20 Do'n eunlaith a rèir an gnè, agus do'n 
sprèidh a rèir an gnè, agus do gach ni a 
shnàigeas air an talamh a rèir a ghnè: 
thèid dithis do gach seòrsa steach a t* 
ionnsuidh, gii'n gleidheadh beò. 

21 Agus gabh thusa dhuit do gach uile 
bhiadh a dh'itheai', agus cruinnichidh tu a 
t' ionnsuldh e ; agus bithidh e dhuitse agus 
dhoibhsan air son beathachaidh^*. 

22 Mar so rinn Noah ; a rèir gach ni a 
dh'àithn Dia dha, mar sin rinn e. 

CAIB. vn. 

1 Chaidh Noah agus gach creutair a bha maille ris 
a steach do'n àirc. 10 Toiseach agus èiridh na 
dtle. 24 Mhair i ceud agus leth-cheud là. 

AGUS thubhairt an Tigheama ri Noah, 
Rach thusa^, agus do thigh uile, a 
steach do'n àirc; oir thusa chunnaic mi 
cothromach a'm' fhianviis sa' ghinealach 
so-^«. 

2 Do gach uile ainmhldh glan gabhaidh 
tu dhuit 'nan seachdaibh, am firionn agiis 
a bhoirionn; agns do ainmhidhibh nach 
'eil glan 'nan dithisibh", am firionn agus 
a bhoirionn : '3 bann-làmh. deic?i thar fhichead. 

'5 Fuinneog. Eir. os cionn. " dara. 

'8 treas. ^^fo. mo chunradh, mo chitmhnanl. 
21 mnathan. seòrta. 23 liainionn. 

air son bìdh, mar lòn. Theirig thusa, gabh 
thusa. ^ san linn so. ^7 'nan càraidibh. GENESIS, VII. Vm. 3 Mar an ceudna do eiinlaith nan speur 
'nan seachdaibh, firionn agais boirionn, a 
ghleidheadh sìl beò air aghaidh na tal- 
mhainn uile : 

4 Oir fathast seachd làithean, agais bheir 
mise air uisge teachd air an talamh dà 
fhìchead là agus dà fliichead oidhche ; 
agus sgriosaidh mi ' gach dùil hheò a rinn 
mi, bhàrr ag-hajdh na talmhainn. 

5 Agus rinn Noah a reir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha. 

6 Ag:us bha Noah sè ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair a bha an dìle'^ uisgeachan 
air an talamh. 

7 Agus chaidh Noah steach, agus a mhic, 
agus a bhean, agus mnài a mhac maiUe 
ris, do'n àirc, air son uisgeacha na dìle. 

8 Do ainmhidhibh glan, agus do ainmh- 
idhibh nach 'eìl glan, agus do eimlaith, 
agus do gach ni a shnàigeas air an talamh, 

9 Chaidh dithis agus dithis' a steach a 
dh'ionnsuidh Noah do'n àirc, firionn agus 
boirionn, a reir mar a dh'àithn Dia do Noah . 

10 Agus an deigh sheachd làithean bha 
uisgeacha na dìle air an talamh. 

11 Anns an t-seathadh ceud bliadhna 
dh'aoisNoah, san dara mìos, san t-seachd- 
amh latha deug do'n mhìos, san là sin fèin 
bhriseadh suas uile thobraiche na doimhne 
mòire, agus bha tuil-dhorsa* nan nèamh 
air am fosgladh. 

12 Agus bha'n t-ulsge alr an talamh dà 
fhichead là agus dà fhichead oidhche. 

13 Sa' cheart là sin fèin* chaidh Noah, 
agus Sem, agus Ham, ag^s laphet, mic 
Noah, agus bean Noah, agus triuir bhan 
a mhac maille riu, a steach do'n àirc ; 

14 lad fèin, agus gach uile bheathach a 
rèir a ghnè, agus an sprèidh uile a rèir an 
gnè, agus gach creutair a shnàigeas a ta 
snàigeadh air an talamh a rèir a ghnè, 
agus an eimlaith uile a rèir an gnè, gach 
eim do gach seòrsa. 

15 AgTis chàidh^ iad a steach a chum 
Noah do'n àirc, a lìon dithis agus dithis, 
do gach uile fheoil, anns am bheil anail 
na beatha. 

16 Agxis iadsan a chaidh a steach, firionn 
agus boirionn chaidh iad a steach do gach 
uile fheoil, mar a dh'àithn Dia dha : agus 
dhruid an Tighearna stigh e. 

17 Agus bha 'n ^116"^^ fhichead là air 
an talamh, agus mheudaicheadh na h-uis- 
geachan, agus ghiùlain iad an àirc, aguc 
thogadh suas i os ceann na talmhainn. 

18 Agiis bhuadhaich na h-uisgeachan, 
agus mheudaicheadh iad gu h-anabarrach 
air an talamh ; agus shiubhail ' an àirc air 
aghaidh nan uisgeachan. 

19 Agus bhuadhaich na h-uisgeacha gu ' duhhaidh mi as. ^ dìlinn, luiì. 

•5 a lioii dithis agus ditìm. * uinneaga. 

Ann ati corp anlàsinfèin. Eabh. 
' cÌLuaidh. Eir. ' dh'fhaìbh, dh'imich. ro anabarrach air an talamh ; agusdiòmh. 
daicheadh na beanntan àrda uile, a bha 
fuidh na nèamhaibh gu lèir. 

20 Cùig làmh-choille deug air àirde 
bhuadhaichna h-uisgeachan : aguschòmh- 
daicheadh na beamitan. 

21 Agus dh'eug'* gach uile fheoil a bha 
gluasad air an talamh, araon do eunlaith, 
agus do sprèidh, agus do bheathaichibh, 
agus do gach ni a shnàigeas a ta snàig- 
eadh air an talamh, agus gach uile dhuine . 

22 Gach ni aig an robh anail na beatha 
ann an cuineinibh a shròine, do na h-uile 
a bha air an talamh thioram, dh'eug iad. 

23 Agus sgriosadh gach uile dhùil a 
bha air aghaidh na talmhainn, araon duine 
agus ainmhidh agus an creutairashnàig- 
eas, aguseunlaith nan speur; agus sgrios- 
adh iad bhàrr na talmhainn, ag^us dh'- 
f hàgadh a mhàin Noah, agus na bha maille 
ris san àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan 
os ceann na talmhainn ceud agus leth- 
cheud là. 

CAIB. vni. 

1 Thraogk na h-uisgeachan. 4 Stad an àirc air 
beanntaibh Ararait. \5 A rèir àithne Dhè chaidh 
Noah mach as an àirc ; 20 thog e altair, agus 
dh'ìobair e ìobairtean-loisgte. 

AGUS chuinihnich Dia air Noah, agus 
gach ni beò, agus gach uile sprèidh 
a bha maille ris san àirc, agus thug Dia 
air gaoith dol thairis air an talamh, agus 
thraogh na h-uisgeachan. 

2 Agus dhruidheadh suas tobraiche na 
doimhne, agus tuil-dhorsa nan nèamh ; 
agus choisgeadh an t-uisge o na nèamh- 
aibh'". 

3 Agus phill na h-uisgeachan a ghnàth " 
bhàrr na talmhainn: ugus thraogh na 
h-uisgeachan an dèigh ceud agus leth- 
cheud là. 

4 Agus stad an àirc anns an t-seachd- 
amh mìos, air an t-seachdamh là deug 
do'n mhìos, air beanntaibh Ararait. 

5 Agus thraogh nah-uisgeachanaghnàth 
gus an deicheamh mìos : Anns an deich- 
eamh mìos, air a' cheud là do'n mhìos, 
chimncas mullaich nam beann. 

6 AgusanceanndàfhicheadIà,dh'fhosg- 
ail Noah uinneag na h-àirce a rinn e. 

7 Agus chuir e mach fitheach, a chaidh 
a mach a' dol air 'ais agus air 'aghaidh, 
gus an do thiormaicheadh na h-uisgeacha 
bhàrr na talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir e mach columan 
uaithe, a dh'fhaicirm'* an do thraogh na 
Ii-uisgeacha bhàrr aghaidh na talmhainn. 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois do 
bhonn a choise, agus phill e d'a ionnsuidh 8 hhàsaich, ' eadar dhuine agus ainmhidh. 

'° bha'n t-uisge o na nèamhaibh air a chosgadh. 
" gun siad, a'dol air ais agus aìr aghaidh. Eabh. 
dh'fhaicsinn. GENESIS, VIII, 
do'n àlrc, do bhrìgh gyi'n rohh na h-uis 
geachanairag-haidh natalmhainnuile. An 
sm chuir e mach a làmh, agats rug' e air 
ag^is thug: e stigh e d'a ionnsuidh do'n àirc 

10 Agnis dh'thane fathast seachd làith 
ean ede, affus a rìs chuir e mach an 
columan o'n airc. 

1 1 Ag:us thàinig: an coUiman d'a ionn- 
suidh san fheasg-ar, ag-us, feuch, duilleag' 
craoibh ola, a spìonadh leis, aig-e 'na g-hob : 
agus dh'aithnichNoah g:u'n do thraogh na 
h-uisg-eacha bhàrr na talmhainn. 

12 Agiis dh'fhane fathast seachdlàith- 
ean eile, agrus chuir e mach an columan 
agrus cha do phill e rìs d'a ionnsuidh ni 
mo. 

13 Ag:us anns an t-seathadh ceud bliadh 
na ag-us a h-aon, anns a' cheud mkios 
anns a' cheud la. do'n mhlos, thiormaich- 
eadh na h-uisgeacha suas bhàrr na tal- 
mhainn : ag:us bhuinNoah airfalbh còmh 
(Jachadh na h-àirce, ag'us dh'amhairc e, 
ag:us, feuch, bha aghaidh na talmhainn 
tioram. 

14 Agus san dara mìos, san t-seachdamh 
la thar fhichead do'n mhìos, bha an 
talamh aìr tiormachadh. 

15 Ag:us labhair Diari Noah, agr ràdh, 

16 Rach a mach as an àirc, thu fèin, 
agns do bhean, agus do mhic, agus mnài 
do mhac maille riut. 

17 Thoir a mach leat gach ni beò a ta 
maille riut, do g:ach uile fheoil, do eun- 
laith, agus do spreidh, ag'us do gach uile ni 
a shnàigeas'' a ta snàig'eadh air an talamh, 
chum as g:u'n sìolaich iad^ air an talamh, 
agus gii'mbi iad torthach, ag:us g:u'm fàs 
iad lionmhor air an talamh. 

18 Ag:us chaidh Noah a mach, ag'us a 
mhic, ag:us a bhean, agus mnài a mhac 
maille ris : 

19 Chaidh gach uile bheathach, g-ach ni 
a shnàigeas, agus g-ach eun, g:ach ni a 
ghkiaiseas air an talamh, a rèir an cineil*, 
a mach as an àirc. 

20 Ag'us thogNoah altair do'nTighearn, 
ag:us g:habh e do gach ainmhidh g:lan, ag'us 
do gach eun g'lan, agiisthug:e suas* tabh- 
artais-loisg:te air an altair. 

21 Agus dh'fhairich an Tig:heama fàile 
cùbhraidh^; ag'us thubhairt an Tig:hearna 
'na chridhe, Cha mhallaich mi rìs an tal- 
amh ni's mò air son an duine ; oir a ta 
smuainte cridhe' an duine olc o 'òig^e ; 
ni mò a sg:riosas ml tuiUe g:ach ni beòi 
mar a rinn mi. 

22 Am feadh a mhaireas an talamh^ 
cha sg:uir àm an t-sìl-chur ag:us fog'har, 
agus fuachd agns teas, ag:us samhradh 
agus g:eamhradh, ag:us là agus oidhche. IX. CAIB. IX. 

1 Bheannaich Dia Noah. 8 Dhaingnick e a choimh- 
cheangal risfèin agus r'a shliochd, le comhara a' 
bhngha-fhroise. 20 Thòisich Noah air a bhi 'na 
threabhaiche, agus shuidhich e fìon-lios. 22 Cionta 
a mhic Ham. 28 Aois agus bàs Noah. 

AGUS bheannaich Dia Noah agrus a 
mhic, ag-us thubhairt e riu, Sìolaich- 
ibh, ag:us f àsaibh honmhor, agus lìonaibh 
an talamh. 

2 Agns bithidh bhur n-eag:al agois bhur 
nam_h-sa air uile bheathaichibh na tal- 
mhainn, ag:usairuile eunlaithnanspeur, air 
g:ach ni a g:hluaiseas air an talamh, ag'us 
air uile iasgaibh na mara ; d'ur làimh-sa 
tha iad air an tabhairt. 

3 Bithidh g-ach ni g:luasadach a ta beò, 
dhuibh mar bhiadh"; amhuil mar an 
luibh g-horm thug: mi dhuibh na h-uile 
nithe. 

4 Ach feoil maille r'a beatha'", eadfum 
a ftiil, cha'n ith sibh. 

_ 5 Agus gii deimhin fuil bhur beatha-sa 
iarraidh mise ; air làimh g:ach beathaich 
iarraidh mi i, agus air làimh an duine ; 
air làimh bràthar gach duine iarraidh mi 
beatha an duine. 

6 Ge b'e dhòirteas fuil duine, le duine 
dòirtear 'fhuil-san; oir ann an dealbh" 
Dhè rinn e an duine. 

7 Ag:us bithibh-sa sìolmhor, ag:us fàsaibh 
lonmhor, g-inibh air an talamh, ag'us 
fàsaibh lìonmhor ann. 

8 Ag-us labhair Dia ri Noah, agiis r'a 
mhic maille ris, ag: ràdh, 

9 Ag:us mise, feuch, daing:nichidh mi mo 
choimhcheangal ribhse, agus ri'r sliochd 
"nur dèig-h. 

10 Agus ris gach uile chreutairbeò afa 
maille ribh, do eunlaith, do sprèidh, ag:us 
do uile bheathaichibh na talmhainn maille 
ribh, o g'ach uile a ta dol a mach as an 
àirc, g'U uile bheathaichibh na talmhainn. 

11 Ag:us daing:nichidh mi mo choimh- 
cheang:al ribh, ag:us cha sgriosar g'ach uile 
fheoil tuille le h-uisg-ibh na dìle : agus cha 
bhi dìle ann ni's mò a sgrios na talmhainn. 

12 Ag:us thubhairt Dia, So comhara a' 
choimhcheang:ail &tha mi toirt eadar mise 
ag:us sibhse, ag:us gach creutair beò a ta 
maille ribh, air feadh ghinealacha slorr- 
uidh'*. 

13 Mo bhog:ha cuiridh mi " anns an neul, 
agiis bithidh e 'na chomhara coimh- 
cheang:ail eadar mise ag-us an talamh. 

14 Ag'us tarlaidh, 'nuair a bheir mi neul 
os ceann na talmhainn, g^i'm faicear am 
bog:ha anns an neul. 

15 Ag:us cuimhnichidh mi mo choimh- ' làethe, lathachan. ^ shnàgas. ^ gluais iad, 
snàìg iad. * a rèir an seòrsan. 5 dh'ofrail, thairg e. 
* bhol an Tighearna boladh ciihhraidh. 
' croidhe. Eir. ' Rè uile làilkean na lal- 

8 mhaitin. Eabh. 
ìomhaigh, coslas. 
'3 chuir mi. Eabh. 8 chìim bìdh. ah-anan 
liitn gu linn. GENESIS, IX. X. cheartgal, a ta eadar mise agus sibhse, 
agns gach creutair beò do'n uile fheoil ; 
agns cha'n fliàs ni's mò na h-uisgeacha 
'nan dlle a sgrios gach uile fheòla. 

16 Ag-us bithidh am bng'ha anns an 
neul, agus amhaircidh mi air, chum as 
gu'n cuimhnich mi 'n coimhcheangal 
sìorruidh eadar Dia agus gach creutair 
beò do'n uile fheoil, a ta air an talamh. 

17 Agais thubhairt Dia ri Noah, So 
comhara a' choimhcheangail, a dhain- 
g-nich mi eadar mi fèin agxis grach uile 
fheoil a ta air an talamh. 

18 Agus b'iad micNoah a chaidh mach 
as an àirc, Sem, agus Ham, agais luphet: 
ag-us 6'e Ham athair Chanaain. 

19 /s iacZ sin triuir mhac Noah : agTisleo 
sin llonadh an talamh uile. 

20 Agus thòisich Noali air a bki' na 
fhevLT-saoitkreach^ na talmhainn, agus 
shuidhich e flon-gharadh*. 

21 Ag-us dh'òl e do'n fhìon, agus bha e 
air mhisg^ agus bha e lomnochd a stigh 
'na bhìitli. 

22 AguschimnaicHam, athairChanaain, 
nochd^ 'athar, ag:us dh' innis e d'a dlià 
bhràthair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem agus laphet brat, 
agns chuir iad le chèile air an guailnibh e, 
agus chaidh iad an comhair an cìiil, agiis 
chòmhdaich iad nochd an athar ; agus bka 
an aghaidhean air an ais, agus cha'n fhac' 
iad nochd an athar. 

24 Agus dhìiisg Noah o 'fhìon, agus 
th'iig e ciod a rinn a mhac a b'òige air. 

25 AgTis thubhairt e, Mallaichte gu'n 
robh Canaan ; 'na sheirbhiseach nan 
seirbhiseach bithidh e d'a bhràithribh. 

26 Agus thubhairt e, Beannaichte gu'n 
robh Tighearna Dia Sheim ; ag:us bithidh 
Canaan 'na sheirbhiseach dha^ 

27 Ni Dia laphet farsuing^ agais còmh- 
nuichidh e ann am bùthaibh Sheim ; agus 
bithidh Canaan 'na sheirbhiseach dha'. 

28 Agus bha Noah beò an dèigh na dìle 
tri cheud agus leth-cheud bhadhna. 

29 Agus b'iad uile laithean Noah naoi 
ceud agus leth-cheud bhadhna: agus 
fhuair e bàs. 

CAIB. X. 

1 Ginealaick Koah. 2 Mic Tapheit. &Mic Ham. 
\5 Sliochd Chanaain. 21 Mic Sheim. 

ANIS is iad sin ginealaich mhac Noah ; 
Sem,Ham,agusIaphet: agus rugadh 
dhoibh mic an dèigh na dìle. 

2 Mic lapheit ; Gomer, agus Magog, 
a^us Madai, agus labhan, agus Tubal, 
agus Mesech, agus Tiras. 

3 Agrus mic Ghomeir; Ascenas, agus 
Riphat, agus Togarmah. 

4 Agusmiclabhain; Elisa, agus Tarsis, 
Citim, agus Dodanim. ' ihreabhaichc. ^fìon-lios. 

^ mheisg * lomnochduidk. ' dhoibh. Enbh. 5 Leo sin roìnneadh eileana nan cinn- 
each 'nan tìribh fèin, gach aon a rèir a 
theanga, a rèir an teaghlaichean, 'nan 
cinneachaibh'. 

6 Agus mic Ham ; Cus agus Misraim, 
agus Phut, agus Canaan. 

7 Agus micChuis; Seba,agusHabhilah, 
agus Sabtah, agus Raamah,agus Sabtecha: 
agus mic Raarnah; Seba, agus Dedan. 

8 Agus ghin Cus Nimrod : thòisich esan 
air a bhi cumhachdach san talamh. 

9 Bha e 'na shealgair cumhachdach an 
làthair an Tighearn : Uime sin theirear, 
Amhuil mar Nimrod an sealgair cumhach- 
dach an làthair an Tighearna. 

10 Agus b'e toiseach a rìoghachd Babel, 
agus Erech, agus Acad, agus Calneh, ann 
an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a mach Asur, 
agus thog e Ninebheh, agusbaile Rehobot, 
agus Calah. 

12 Agus Rosen eadar Ninebheh agus 
Calah : is baile mòr sin. 

13 Agus ghin Misraim Ludim, agiis 
Anamim, agus Lehabim, agusNaphtuhrm, 

14 Agus Patrusim, agus Cashihim, (o'n 
d' thàinig a mach PhiUstim,) agus Caph- 
torim. 

15 Agus ghin Canaan Sidon a cheud- 
ghin agus Het, 

16 Agus an lebusach, agus an t-Amor- 
ach, agus an Girgasach, 

1 7 Agus an t-Ibheach, agus an t-Harcach, 
agus an Sineach, 

18 Agiis an t-Arbhadach, agus an Sem- 
arach, agus an t-Hamatach : agus 'na 
dhèigh sin sgaoileadh a mach teagldaich- 
ean nan Canaanach. 

19 AgusbhacrìochnanCanaanachoShi- 
don, mar a thig thu gu Gerar gu niigGadsa, 
mar athèid thuguSodom agus Gomorrah, 
agus Admah, agus Seboim, gu ruig Lasa. 

20 Is iad sin mic Ham, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teanganna, "nan tu-ibh, 
agus 'nan cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceudna, 
athair chloinn Ebeir uile, bràthair lapheit 
bu shine, rugadh clann. 

22 Clann Sheim ; Elam, agus Asur, 
agus Arphacsad, agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clann Araim ; Uds, agus Hul, 
agus Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus 
ghin Salah Eber. 

25 Agus do h-Eber rugadh dithis mhac : 
b'e ainm aoin diubh Peleg, oir 'na làith- 
ibhsan roinneadh an talamh ; agus ainm 
a bhràthar, loctan. 

26 Agus ghin loctan Almodad, agus 
Seleph, agus Hadsarmabhet, agus lerah, 

27 Agus Hadoram, agus Udsal, agus 
Diclah. * leiidaicììidh. 
8 ditchanr.aibh. ' dhoibh. Eabh. 28 AgusObal, agus Ablmael, ag:us Seba, 

29 Agus Ophir, ag-us Habhilah, agus 
lobab : b'iad sin uile mic loctain. 

30 Agus bha'n àite-còmhnuidh o Mhesa, 
mar a theid thu gu Sephar, beinn san àird 
an ear. 

31 Is iad sin mic Sheim, a reir an teag-h- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nan tìribh, 
a rèir an cinneacha. 

32 /s iadfm teag-hlaichean mhac Noah, 
a rèir an ginealacha, 'nan cinneachaibh : 
ag:us leo sin roinneadhna cimiich anns an 
talamh an dèig'h na dìle. 

CAIB. XI. 

1 Aon chainnt air an iaìamh. 3 Tùr BhabeH, 
10 Ginealaich Sheim. 27 Ginealaich Tlierah, 
athar Abraim. 31 Turus Therah o UrguHaran, 
agus a bhàs. 

AGUS bha'n talamh uile dh'a.on teang'- 
aidh, agus na h-aon fhocail' aig 
gach neach. 

2 Agus 'nuair a bha iad air an turus o'n 
àird an ear, fhuair iad còmhnard ann an 
talamh Shinalr agusghabh iadcòmhnuidh 
an sin. 

3 Agiis thubhairt iad gach aon ri chèile, 
Thigibh, deanamaid clacha creadha^ 
agus làn-loisgeamaid ' iad: Agus bha 
chlach chreadha aca air son cloiche, 
ag^us bha làthach^ aca air son mor- 
teir^. 

4 Agus thubhairt iad, Thiglbh, togamaid 
dhuinn fèin baile, agus tùr, aig am bi a 
mhullach a' ruigheachdgu nèamh^, agus 
deanamaid dhuinn fèin ainm, air eagal 
gu'n sgaoilear'' o chèile sinn air aghaidh 
na talmhainn uile. 

5 Agais thàinig an Tighearna a nuas a 
dh'fhaicinn a' bhaile, agus an tùir, a thog 
clann nan daoine. 

6 Agus thubhairt an Tigheam, Feuch, 
is aon shiagh a fann, agus aon teanga ac' 
uile ; agusthòisich iad air so a dheanamh : 
agus a nis cha bhacar dhiubh ni air bith, 
asmuainich* iad a dheanamh. 

7 Thigibh,rachamaidsìos,agus cuiream- 
aidan cainnt an sin thar a chèile', chum 
as nach tuig iad caimit a chèile. 

8 Mar sin sgaoil an Tighearn iad uaithe 
sin air aghaidh na talmhainnuile: agus 
sguir iad do thogail a' bhaile. 

9 Uime sin thugadh Babel mar ainm air, 
dobhrìgh,ann an sin, gu'n do chuir anTigh- 
eai'na thar a chèile cainnt na talmhainn 
uile : agus uaithe sin sgaoil an Tighearn 
iad air aghaidh na talmhainn uile. 

10 /s iad sin ginealaich Sheim : Bha 
Sem ceud bliadhna dh'aois, agus ghin e 
Arphacsad dà bhhadhna an dèigh na dìle. 

1 1 Agus bha Sem beò, an dèigh dha Ar- GENESIS, X. XI. ■ chainnt. ^ bricks. Sasg. 

3 deadh-loìsgeamaid. ♦ làthach cosmhuil ri 

pic, pic- thalmhainn. ' ceangail. 

6 aie am bi a mhuUach àrd anns an aihar. 
10 phacsad a ghlntinn, cùig ceud bUadhna ; 
agus ghin e mlc agus nigheanan. 

1 2 Agusbha Arpliacsad beò cùig bh"adh- 
na deug 'ar fhichead'", agus ghin e 
Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beò, an dèigh 
dha Salah a ghintinn, ceithir cheud agus 
tri bh'adhna ; agus ghin e mic agus nigh- 
eanan. 

14 Agus bha Salah beò deich bliadhna 

fichead, agus ghin e Eber. 

1 5 Agus bha Salah beò, an dèigh dha 
Eber a ghlntinn, ceithir cheud agus tri 
bliadhna; agus ghln e mic agus nigh- 
eanan. 

16 Agus bha Eber beò ceithir bhadhna 
deug 'ar fhichead, agus ghln e Peleg. 

17 Agus bha Eber beò, an dèigh dha 
Peleg a ghlntinn, celthir eheud agus delch 
bhadhna fichead ; agus ghin e mic agiis 
nlgheanan. 

18 Agus bha Peleg beò delch bliadhna 
fichead; agus ghin e Reu. 

19 Agus bha Peleg beò,' an dèigh dha 
Reuaghlntinn, dàcheudagus naoibliadh- 
na; agus ghin e mic agus nlgheanan. 

20 Agus bha Reu beò dà bhliadhna 
dheug 'ar fhlchead; agusghin e Serug. 

21 Àgus bha Reu beò, an dèigh dha 
Senig a ghintinn, dà cheud agus seachd 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigheanan. 

22 Agus bha Serug beò deicli bliadhna 
fichead; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beò, an dèigh dha 
Nahor a ghintlnn, dà cheud bliadhna; 
agus ghin e mic agiis nigheanan. 

24 Àgus bha Nahor beò naoi bliadhna 
fichead; agus ghin e Terah. 

25 Agus blia Nalior beò, an dèigh dha 
Terah a ghintinn, ceud agus naoi bliadh- 
na deug, agus ghin e mic agus nlgheanan. 

26 Agus bha Terah beò deicli is tri fich- 
ead blladhna ; agus ghin e Abram, Nahor, 
agus Haran. 

27 A nls is iad sin ginealaich Therah : 
ghln Terah Abram, Nalior, agus Haran ; 
agus ghin Haran Lot. 

28 Agus fhuair Haran bàs roimh Ther- 
ah athair, san tìr anns an d' nigadh e, 
ann an Ur nan Caldeach. 

29 Agusghabh AbramagusNahormnài 
dhoibh fèin : B'e ainm mnà Àbraim, Sarai ; 
agus ainm mnà Naholr, Mllcah, nigliean 
Harain, athar Mhilcah, agus athar Iscah. 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach " ; cha 
rohh duine cloinne ajce. 

31 Àgus ghabh Terah Àbram a mhac, 
agus Lot mac Harain mac a mhlc, agus 
Sarai abhan-chliamhuinn, bean Abraim a 
mhic ; agus chaidh iad a mach maille riu ' sgapar. ^ bheachdaich. 

3 air aimhreidh. 'o thar fìdchead. 
" scasg ! aimrid. Eir. GENEsis, XI. xn. xm. a h-Ur uan Caldeach, gii dol do thìr 
Chanaain: agus thàinig- iad g-u Haran, 
aofus g'habh iad còmhnuidh an sin. 

32 \gus b'iad làithean Therah dà cheud 
ao^us cùig- bhadhna : agus fhuair Terah 
bas ann an Haran. 

CAiB. xn. 

I Gealladh Dhè do Abram a thaohh Chriosd. 
4 Dfiimick Abram maiUe ra mhnofti agus ri Lot 
do Chanaan ; ach a chionn gu'n robh gorta mhòr 
san Itr sin, chaidh e sìos do'n Eiphit. 14 Thug 
Pharaoh righ na k-Eiphit Sarai uaith ; ach an 
vair a thuig e gu'm bi a hhean i, leig e air faìbh 
iad le chèile. 

A GUS thubhairt an Tig:hearna ri h 
j^jLA.bram, Rach ' a mach à d' dhùthaich, 
agus o d' dhìslibh, agus à tigh t'athar, 
do'n tìr a nochdas " mise dhuit. 

2 Agns ni mi thu a' d' chinneach mòr^ 
agfus beannaichidh mi thu, agais ni mi 
t'ainm mòr : ag-us bithidh tu a' d' bheann- 
achadh. 

3 Agaisbeannaichidhmiiadsanabheann- 
aicheas thu, agus iadsan a mhallaicheas 
thu mallaichidh mi ; agiis annad-sa beann- 
aichear uile theaghlaiche na talmhaimi. 

4 Agais dh'imich Abram, mar a labhair 
an Tigheama ris, agiis chaidh Lot maille 
ris : agiis hha Abram cùig bliadhna deug 
is tri fichead a dh'aois 'nuair a chaidh e 
mach àHaran. 

5 Agais grhabh Abram Sarai a bhean, 
agais Lot mac a bhràthar, a^js am maoin 
uile a chniinnich iad*, agus na h-anaman 
a fhuair iad ann an Haran, agns chaidh 
iad a mach gu dol do thlr Chanaain ; 
agus thàinig: iad do thìr Chanaain. 

6 Agiis chaidh Abram air 'aghaidh san 
fhearann gai àite Shicheim, gru còmhnard ' 
IVIhoreh. Agus ò^a 'nCanaanach ansin 
san tìr. 

7 Ag:iis dh'fhoillsich an Tighearn e 
feiu° do Abram, agus thubhairt e, Do 
d'shliochd-sa bheir mise am fearann so : 
agais thog: e 'n sin altair do'n Tigheam, a 
di'fhoiUsicheadh dha. 

8 Agus chaidh e as a sin gu sliabh air 
an taobh an ear do Bhetel, agus shuidhich 
e a bhùth, agus Betel aige air an taobh 
an iar, agus Hai air an taobh an ear : agiis 
thog e 'n sin altair do'n Tighearn, agais 
ghairm e air ainm anTighearaa.* 

9 Agus dh'imich Abram, a' sir-dhol air 
'agrhaidh mu dheas'. 

10 Agaisbha gorta san tìr: agais chaidh 
Abram sìos do'uEiphit, goi bhi airchuairt 
an sin, do bhrlgh gvCn robh a' ghorta mòr 
san tìr. 

I I Agus 'nuair a bha e dlùth do dhol a 
stigh do'n Eiphit thubhairt e ri Sarai a ' Imich, falhh. 2 dh'fheucha-s. 

' ni mise fine mòr dhìot. * cìiòn.haich iad. 
5 darag. c thaisbcan an Tighearn 

e fèin; chunncas an Tighearn, Eabh, 
'fa dheas, san àirde deas. 
11 bhean, Feuch a nis, tha fios ag;am gur 
bean mhaiseach" thusa ri amharc ort : 

12 Uime sin, 'nuair a chi na h-Eiphitich 
thu, their iad, So a bhean ; agus marbhaidh 
iad mise, ach gleidhidh iad thusa beò. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo 
phiuthar, chum gu'n èirich g^ maith 
dhomh air do sgàth-sa ; agois bithidh m' 
anam beò air do shon-sa. 

14 Agus 'nuair a thàini^ Abram do'n 
Eiphit, chunnaic na h-Eiphitich a' bhean, 
gn'n robh i ro mhaiseach. 

15 Chimnaic mar an ceudna ceannard- 
an^ Pharaoh i, agais mhol iad i do Pha- 
raoh : ag-us thugadh a steach a' bhean 
do thigh Pharaoh. 

16 Agriis bhuin e gii maìth ri h-Abram 
air a sg:àth-sa: agus bha aige caoraich, 
agus daimh, agais asail fhirionn, agus 
òglaich, agrus banog'laich, agus asail bhoir- 
ionn, agus càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighearna Pharaoh 
ag'us a thigh le plàighibh mòra, air son 
Sharai mnà Abraim. 

18 Agus ghairm" Pharaoh air Abram, 
agus thubhairt e, Ciod so a rimi thu orm ? 
c'ar son nach d'innis tbu dhomh gu'm b'i 
so do bhean ? 

19 C'ar son a thubhairt thu, 'Si mo 
phiuthari?Mar sindh'fheudainnag-abhail 
a m' ionnsuidh mar mhnaoi : a nis ma ta, 
feuch do bhean; gabh2,agaisbi 'g imeachd". 

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a 
dhaoÌBÌbh m' a thimchioll; agus chuir 
lad air falbh e fèin, agus a bhean, agus 
g'ach ni a bh' aige. 

CAiB xm. 

1 Phìll Abram as an Etphit. 7 Dhealaich e ri Lot. 
14 Dh' ath-nuadhaich Dia a ghealladh de Abram, 
agus d'a shliochd. 

AGUS chaidh Abram suas às an Eiphit, 
e fèin, ag:us a bhean, ag:us gach ni a 
bh' aige, agus Lot maille ris, do'n taobh 
mu dheas. 

2 Ag:us bha Abr&va ro shaoibhir'- ann an 
sprèidh, ann an airgiod, ag:us ann an òr. 

3 Agus dh'imich e 'na thurusaibh o'n 
taobh mu dheas eadhon gu Betel, g:u mig' 
an t-àit anns an robh a bhùth an tois- 
each, eadar Betel agus Hai ; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n sin 
air tùs : agais ghairm Abram aim sin air 
ainm an Tigheama. 

5 Agus bha mar an ceudna aig Lf)t, a 
dh'imich maille ri h-Abram, caoraich, 
ag:us crodh, agais bùthan". 

6 Agais cha robh am fearann comasach 
air an giùlan" g\i comhnuidh a g:habhail 
cuideachd ; oir bha am maoin mòr, agus • sgiamhach. ' mailhcan, prio^msaidh, 

ghoir, ghlaodh. " imich romhad. 

12 ro shaidhbhir, ro hheartach. >3 bùithcau. 
an iomchar. GENESIS, 

cha b'urrainn' iad còmhnuidh ghabhail 
cuideachd'. 

7 Ag:us bha comhstri eadar buachaill- 
ean^ sprèidhe Abraim, agus buachaiUean 
sprèidheLot: ag^usbha'nCanaanach agus 
am Peridseach san àm sin a chòmhnuidh 
san tìr. 

8 AgTis thubhalrt Abram ri Lot, Na 
bitheadh, guidheam ort, comhstri eadar 
mise agus thusa, agus eadar mo bhuach- 
aillean agus do bhuachaillean-sa ; oir is 
bràithre sinn. 

9 Nach 'eil an tìruile romhad? Dealaich, 
g'uidheam ort, riumsa : ma ghabhas tu 
dh'ionnsuidh na làimhe clìthe, an sin thèid 
mise dh'ionnsuidh na làimhe deise ; agus 
ma thèid thu dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, an sin gabhaidh mise dh'ionnsuidh 
na làimhe clìthe. 

1 Agus thog Lot suas a shìiilean, agus 
chunnaic e còmhnard lordain uile, gu'w 
robh e gu lèir air 'uisgeachadh gu maith, 
mun do sgrios an Tighearna Sodom agus 
Gomorrah, eadhon mar ghàradh an Tigh- 
earna, cosmhuil ri talamh na h-Eiphit, 
mar a thig thu gu Soar. 

11 Agus thagh Lot dha fèin còmhnard 
lordain uile ; agus ghabh Lot a thurus 
o'n àird an ear, ag\is dhealaich na càird- 
ean ri chèile^ 

1 2 Ghabh Abram còmhnuidh ann an tìr 
Chanaain, agus ghabh Lot còmhnuidh 
am bailtibh a' chòmhnaird, agus shuidh- 
ich e a bhùth aig Sodom. 

13 Ach bha daoine Shodoim aingidh, 
agus 'nam peacaich am fianuis an 'Tigh- 
earna gu ro mhòr. 

14 A^us thubhairt an Tighearna rl 
h-Abram, an dèigh do Lot dealachadh ris, 
Tog a nis suas do shùilean, agus amhairc 
o'n àit anns am bheil thu, gu tuath, agus 
gu deas, agus an àird an ear, ag\is an 
iar : 

1 5 Olr am fearann uile a ta thu a' fai- 
clnn, dhuitse bheir mi e, agus do d' 
shliochd gu bràth. 

16 Agus ni mi do shliochd mar dhus- 
lach na talmhainn ; ionnas ma bhlos e'n 
comas do dhuine duslach na talmhainn 
àireamh, an sìn gu'n àirmhear do 
shliochd-sa mar an ceudna. 

17 Eirlch, imich air feadh an fhearainn, 
'na fhad, agus 'na leud, oir dhuitse bheir 
mi e. 

18 Agus dh' atharraich Abrarn a bhùth, 
agus thàinig e, agus ghabh e còmhnuidh 
ann an còmhnard Mhamre*, a tha ann 
an Hebron ; agus thog e'n sin altair do'n 
Tighearna. 1 ionnas nach b'urradh. ^ gan aon àite. 

3 aodhairean, * dliealaicheadh 

iad gachfear oa bhràlhair. Eabh. 
i> aig daragaibh Mhamre. Eabh. 
12 xra. XIV. 

CAIB. XIV. 

1 Cath nan ceithir righ ri citig. 12 Rinneadh Lot 
'na phriosanach ; 1 4 ach shaoradh e le bram. 
18 Bheaunaich Melcldsedec Abram. 

AGUS tharladh ann an làithibh Amra- 
pheil righ Shinair, Arioich righ 
Elasair, Chedorlaomeir righ Elaim, agus 
Thidail righ nan cinneach®. 

2 Gu'n d! rlnn iad sin cogadh rl Bera 
rlgh Shodoim, agxis ri Blrsa righ Gho- 
morrah, Sinab righ Admah, agrus Semeber 
rlgh Sheboim, agus righ Bhela, eadhon 
Shoair. 

3 Chaidh iad sln uile ann an comh- 
bhoinn ri chèile ann an gleann Shidim, a 
tha nis 'na f hairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dheug rinn lad selrbhis 
do Chedorlaomer, agus anns an treas 
blladhna deug rinn iad ceannairc'. 

5 Agus anns a' cheathramh bliadhna 
deug thàlnig Cedorlaomer, agus na righ- 
rean a bha maille ris, agxis bhuail iad na 
Rephaimich ann an AsterotCarnaim, agus 
na Suslmlch ann an Ham, agus na h-Emi- 
mich ann an Sabheh Clriataim. 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seir, gu 
rulg El-paran^ a tha làimh ris an fhàs- 
ach. 

7 Agais phlU lad, agus thàlnlg iad gu 
Henmispat, eadhon Cades, ag:us bhuail 
lad dùthaich nan Amaleceach ulle, agm 
mar an ceudna na h-Amoraich, a bha 
chòmhnuidh ann an Haseson Tamar. 

8 Agus chaidh righ Shodoim a mach, 
agus righ Ghomorrah, agus rlgh Admah, 
agus righ Sheboim, agus righ Bhela, 
(eadhon Shoair,) agus chuir iad cath" riu 
ann an gleann Shidim ; 

9 Ri Cedorlaomer righ Elalm, agTis ri 
Tidal righ nan Clnneach, agus ri h-Am- 
raphel righ Shinalr, agiis rl h-Arioch rlgh 
Elasair ; ceithir righre ri cùig. 

10 Agus bha gleann Shidim làn do 
shlochdalbh làthaich'" ; agus thelch righ 
Shodoim, agus righ Ghomorrah, agus thuit 
lad an sin ; agus iadsan a mhair", theich 
iad do'n t-sliabh. 

11 Agiis thug iad leo uile mhaoin Sho- 
doim agus Ghomorrah, agus am biadh 
ulle, agus dh'imich iad. 

12 Agiis thug iad leo Lot, mac bràthar 
Abralm (a bha chòmhnuidh ann an So- 
dom,) ag:us a mhaoln, agiis dh'imlch iad. 

13 Agus thàinig a h-aon a chaldh as, 
agus dh'Innis e do Abramant-Eabhruidh- 
each, a bha chòmhnuidh ann an còmh- 
nard Mhamre an Amoralch, bràthar 
Escoil, agus bràthar Aneir : agus bha iad 
sin ann an comh-bhoinn ri h-Abram. ^fineach, dùchanna. ar a mach. 

8 còmhnard Pharain. * blàr. 

"> pic-tlialmhainn. " iadsan a dh' Jhàgadh, GENESIS, XTV. XV. 14 Agus 'nuaìr a chuala Abram gai'n do 
grhlacadh a bhràthair 'na phriosanach, 
dh'armaich e z. sheirbhisich iunnsaichte 

a rugadh 'na thig:h fein, tri cheud agus 
ochd-deug: ; ag-us lean e iad gai Dan. 

1 5 Ag-us roinn se e fein 'nan aghaidh san 
oidhclie, e fein agus a sheirbhisich, agus 
bhuaileiad, agus lean e iad* gu Hoba, a 
ta air an làinih chlì do Dhamascus. 

16 Agus thug e air ais a' mhaoin uile 
agus mar an ceudna thug e air ais a 
bhràthair Lot, agus a mhaom agus mar 
an ceudna na mnài, agus an shiagli. 

17 Agus chaidh righ Shcdcim a mach 
'na choinneamh, an deigh dha pilltinn o 
mharbhadh Chedorlaomeir, agus nan righ 
a bha maille ris, aig gleann Shabheh, 
eadhon gleann an righ. 

18 Agus thug: Melchisedec righ Shaleim 
a mach aran agus fìon: agais ò'esan 
sagart an De a's ro-àirde. 

19 Ag'us bheannaich se e, agus thubh- 
airt e, Beannaichte gu'n robh Abram o'n 
Dia a's ro-àirde, sealbhadair nèimh agus 
na talmhainn. 

20 Agus beannaichte giCn rohh an Dia 
a's ro-àirde, a thug thairis do naimhde do 
d'làimh. KgVLS thug: e dlia deachamh do 
g:ach ni. 

21 Agus thubhairt righ Shodoim ri 
h-Abram, Thoir dhomhsa na daoine^ agus 
g-abh a' mhaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhairt Abram ri righ Sho- 
doim, Thog mi mo làmh suas ris an 
Tighearn, an Dia a's ro-àirde, Sealbhad- 
air nèimh agus na talmhainri. 

23 Nach g-abh mi o shnàthainn eadhon 
gru h-èill bròige, ag:us nach gabh mi bheag 
a dh'aon ni a's leatsa, chum as nach abair 
thu, Rinn mi Abram beartach : 

24 Saor a mhàin o na dh'ith^ na h- 
òg-anaich, agus o chuibhrionn' nan 
daoine a chaidh maiUe rium, Aner, Escol, 
agais Mamre ; gabhadh iadsan an cuibh- 
rionn^. 

CAIB. XV 

1 Tha Dia a' toirt misnick agus sòtais a dh' Abram. 
4 Tha e a' gealìtainn dha oighre, agus sliochd ro- 
lìonmhor. 6 Tha Abram air fhìreanachadh tre 
chreidimh, Sfc. 

AN dèigh nan nithe sin thàinig focal an 
Tighearna gu h-Abram ann an tais- 
beanadh', ag ràdh, Na biodh eagal ort, 
Abraim : Is mise do sgiath, agus do dh^iais 
ro mhòr. 

2 Ag:us thubhairt Abram, A Thig-hearna 
Dhè, ciod a bheir thu dhomh, is mi 'g 
imeachd^ gun chloinn, agus gur e Elie- ^ fhòghlumta. ' runig e, ckaidh e'n tòir orra. 
^ nah-anamanna. Eabh. 

♦ Ach a mhàin na dh'ith. ^ chuid. 

^ an roinn fèin. foillseachadh, seaUadh. 

* siubkal. 9 stiùbhard. 

sìol, gineal. " à d'leasraidh. 

13 ser so o Dhamascus fear-rlaghlaidh' mo 
thighe ? 

3 Agusthubhairt Abram,Feuch, dhomh- 
sa cha d'thug thu shochd air bith ; agus, 
feuch, is e neach a rugadh a'm' thigh a's 
oighre orm. 

4 Agus, feuch, thhinig focal anTighearna 
d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cha bhi e so 'na 
oighre crt; ach esan a thig: a mach à 
t'innibh" fèin, bithidh e 'na oighre ort. 

5 Ag-us thug: e leis a mach e, agus thubh- 
airt e, Amhairc a nis suas gu nèamh, agtis 
air na reuha, ma's urrainn thu'n i ir 
eamh: Agus thubhairt e ris, Mar so 
bithidh do shliochd. 

6 Ag:us chreid e anns an Tigheama ; 
agus mheas e sin dha mar ionracas'*. 

7 Agus thubhairt e ris, Is mise an Tigh- 
earn a thug a mach thusa à h-Ur nan Cal- 
deach, a thoirt dhuit an fhearainn so, 
chum a shealbhachadh mar oig-hre. 

8 Agus thubhairt esan, A Thigheama 
Dhè, cia leis abhios fios agam gu'n sealbh- 
aich mi e ? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh dhomhsa 
agh thri bhadhna dh'aois, agus g-abhar'^ 
thri bhadhna dh'aois, agus reithe thri 
bhadhna dh'aois, agus turtur, agus co- 
kiman òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin uile, 
agus roinn e iad sa'mheadhon, agus chuir 
e gach aon do na mìribh fa chomhair a 
leth-bhreac ; ach cha do roinn e na h-eoin. 

11 Agus 'nuair a thàinig an eunlaith a 
nuas air na cairbhean'^, dh'fhuadaich 
Abram air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol 
fuidh'% thuit codal trom air Abram ; agus, 
feuch,thuituamhann dorchadais mhòir air. 

13 Agais thubhairt e ri h-Abram,Biodh 
fios g'u cinnteach agad,g:u'mbi do shhochd 
'nan coigrich ann an dìithaich nach leo fèin ; 
agus ni iad seirbhis dhoibh, agus buinidli 
iad gu cruaidh'^ riuceithircheudbhadhna. 

14 Agus, mar an ceudna, air a' chinneach 
sin d'an dean iad seirbhis, bheir mise 
breth : ag:us 'na dhèigh sin thig: iad a mach 
le maoin mhòir. 

15 Agus thèid thusa dh'ionnsuidh t'aith- 
riche an sìth ; adhlaicear" thu an deadh 
shean aois. 

16 Ach anns a' cheathramh hnn thig iad 
an so air an ais, oir cha'n 'eìl aingidheachd 
nan Amorach fathast iomlan'^. 

1 7 Agus nuair a bha ghrian air dol fuidh, 
b ha dorchadas ann ; agus, feuch, àmhuinn'* 
dheataich agus leus teine '^,a chaidheadar 
nam mkibh sin. fktreantachd. gabhar bkoirionn. 

closaichibk. '5 dol fodha. "j buinidh iad 
gu k-olc, sàraichidh, pianaidh. 1' siodhlaicear 

'^faHtast làn, air leach'd fatkast gu k-àirde. 
'''fuirneis. 2» Idchran loisgeach no teinteaclu GENESIS, XV. XVI. XVH. 18 Air an là sin fein rinn an Tig-hearna 
coimhcheangal ri h-Abram,ag ràdh,Do d' 
shliochdsathug mi am fearann so, o amh- 
ainn na h-Eiphit, gii nùg an amhainn 
mhor, amhamn Euphrates. 

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, agus 
na Cadmonaich. 

20 Agus na Hitich, agus na Peridsich, 
agus na Rephaimich. 

21 Agus na h-Amoraich, agxis na Ca- 
naanaich, agus na Girgasaich, agus na 
lebusaich. 

CAIB. XVI. 

1 Tha Sarai a' toirt Hagair a banoglaich a dlì Ahram 
mar mhnaoi. 4 'Ntiair a rinn i tàir air a bana- 
mhaighstir, bhuin ise gu cruaidh rithe, agus theich 
i airjalbh. 9 Thug aingeul aii Tighearn aìr a 
h-ais i, 8fc. 

ANIS cha d'rug- Sarai, bean Abraim 
clann da; agus bha banoglach Ei- 
phiteach aice, d'am ò'ainm Hagar. 

2 AgusthubhairtSarairi h-Abram,Feuch 
a nis, chum an Tighearna mi o chlann a 
bhreith: rach a steach, guidheam ort, a 
dh'ionnsuidh mo bhanoglaich ; theag'- 
amh' gu'm faigh mi clann leatha-sa. 
Agus dh'èisd Abram ri guth Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai, bean Abraim, llagar 
a' bhan-Eiphiteach, a banoglach fèin, an 
dèigh doAbram còmhnuidh ghabhail deich 
bliadhna ann an tìr Chanaain, agus thug si 
i d'a fear Abram, gu bhi aige mar mhnaoi. 

4 Agus chaidh esan a steach gu Hagar, 
agus dh'fhàs 1 torrach: agus 'nuair a 
chunnaic i gu'n d'fhàs i torrach, bha 
a bana-mhaighstir tàireil 'na sìiilibh. 

5 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, 
Biodh m'eucoir ortsa: thug mi mo bhan- 
oglach do d' uchd^ ; agus 'nuair a chunnaic 
i gu'n d'fhàs i torrach, bha mise tàireil 'na 
sùilibh : Gu'n d' thugadh an Tighearna 
breth eadar mise agus thusa. 

6 Ach thubhairt Abram ri Sarai, Feuch, 
a ta do bhanoglach a' d' làimh fèin, dean 
rithe ma-r is àill leat^. Agus anuair a bhuin 
Saraì gu cruaidh rithe, theich i o 'gnùis. 

7 Agus fhuair aingeal an Tighearn i 
làimh ri tobar uisge san fhàsach, làimh 
ris an tobar 'san t-slighe gu Sur. 

8 Agus thubhairt e, A Hagar, a bhan- 
oglach Sharai,- cia as a thàinig thu, agus 
c'àit tha thu dol? Agus thubhairt ise, 
Tha mi a'teicheadh o ghnùis Sharai mo 
bhana-mhaighstir. 

9 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe,Pilladh'ionnsuidh dobhana-mhaigh- 
stir, agus ùmhlaich thu fèin f'a làimh. 

10 Agus thubhairt aingeal anTighearna 
rithe, Meudaichidh mise gu mòr do 
shliochd, agus cha'n àirmhear e thaobh 
lìonmhoireachd. ' feudaidh e bhi. ^ asgail. 

' mar is maith leat, mar a chìlhear dhuit. 
* ri d" thrioblaid. 

14 1 1 Agus thubhairt alngeal anTighearna 
rithe, Feuch, tha thutorrach,agusbeiridh 
tu mac, agus bheir thu Ismael mar ainm 
air, do bhrìgh gu'n d'èisd an Tighearna 
ri t'anshocair^. 

12 Agus bithidh e'na dhuine fiadhaich ; 
bithidh a làmh an aghaidh gach duine, 
agus làmh gach duine 'na aghaidh-san: 
agus am^ fianuis a bhràithrean uile gabh- 
aidh e còmhnuidh. 

13 Agus ghoir i ainm an Tighearn a 
labhair rithe, Thusa Dhè a ta 'g am 
fhaicinn ; oir thubhairt i, An e gu'n robh 
agams', ann an so mar an ceudna, sùil ris 
an Ti sin a ta 'gam f haicinn ? 

14 Uime sin ghoir i do'n tobar, Beer-la- 
hairoi ; feuch,a ta e eadarCades agusBered. 

15 Agus rug Hagar mac do Abram : 
agus thug Abram Ismael mar ainm air a 
mhac, a rug Hagar. 

16 Agus bha Abram ceithir fichead agus 
sè bliadhna dh'aois, 'nuair a rug Hagar 
Ismael do Abram. 

CAIB. xvn. 

1 Coimhcheangal Dè ri Abram air 'athnuadhachaàh, 
agus 'ainm air ' atharrachadh gu Abraham, 9 An 
timchioll- ghearradh air 'orduchadh. IG Isaacair 
a ghealltainn. 

AGUS 'nuair a bha Abram ceithir fich- 
ead agus naoi bliadhna deug a 
dh'aois, dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
da, agus thubhairt e ris, Is mise 'n Dia 
uile-chumhachdach ; gluais thusa a'm' 
fhianuis, agus bi iomlan^. 

2 Agus ni mi mo choimcheangal eadar 
mlse agus thusa, agus meudaichidh mi thu 
gu h-anabarrach. 

3 Agus thuit Abram air 'eudan^ ; agus 
labhair an Tighearna ris, ag ràdh, 

4 Do m' thaobhsa'', feuch, a ta mo 
chcimhcheangal riut-sa, agus bithidh tu 
a't' athair mhòrain chinneach^: | 

5 Agus ni'n toirear à so a mach Abram 
mar ainm ort, ach bithidh Abraham agad 
mar ainm ; oir rinn mi thu a' t' athair 
mhòrain chinneach. 

6 A^us ni mi thu ro shìolmhor, agus ni 
mi dhiot cinnich,agus thigrighrean a mach 
asad. 

7 Agus daingnlchidh mi mo choimh- 
cheangal eadar mise agus thusa, agus do 
shliochd a'd' dhèigh, 'nan ginealachaibh, 
mar choimhcheangal slorruidh, gu bhi a' 
m' Dhia dhuitse, agus do d' shliochd a'd' 
dhèigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse, agus do d' 
shliochd a'd' dhèigh, am fearann anns am 
bheil thu a'd' choigreach^ tìr Chanaain 
uile, mar sheilbh shìorruidh ; agus bithidh 
mise a'm' Dhia dhoibh. 

9 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, 5 foirfe, diongmhalta. " aodainn, aghaidh. 
' air mo shon-sa. ^ fhiìieacha. 

9 fearann do chuairte. GENESIS, 

Coimhididh tu uime sin mo choimhchean- 
g^l, thu fein, agus do shllochda'd' dhèigh, 
'nan ginealachaibh. 

10 So mo choimhcheangal, a choimhid- 
eas ' sibh, eadar mise agus sibhse, ag-us do 
shliochd a'd' dhèig-h; Gu'n timchioll- 
ghearrar g-ach leanabh mic 'nur measg. 

11 Ag-us timchioll-ghearraidh sibh t'eoil 
bhur roimh chroicinn^ agus_ bithidh e 'na 
chomhar' a' choimhcheangail eadar mise 
ag:us sibhse. 

12 Agus am mac 'nur measg: a bhios 
ochdlàithean a dh'aois, timchioll-grhearrar 
e, g-ach leanabh mic 'nur g'inealachaibh, 
esan a bheirear san tig;h, no cheannachar 
le h-airg'iod o choig:reach air bith, nach 'eil 
do d'shhochd-sa. 

13 Timchioll-g'hearrar gu cinnteach esan 
a bheirear a'd' thig;h, agus esan a cheann- 
achar le t'airg:iod : ag^us bithidh mo 
choimhcheangral 'nur feoil-sa mar choimh- 
cheang-al sìorruidh. 

14 Agus an leanabh mic neo-thimchioll- 
g:hearrta, aig nach timchioll-g:hearrar feoil 
a roimh-chroicinn, gearrar an t-anam sin 
a mach o' shluagh : bhris e mo choimh- 
cheangal. 

15 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, 
A thaobh Sharai do mhnà, cha toir thu 
Sarai mar ainm oirre^ oir is e Sarah a 
h-ainm. 

16 Ag'us beannaichidh mis' i, agus bheir 
mi dhiiit mar an ceudna mac uaithe*; 
seadh, beannaichidh mi i,ag-usbithidh i'na 
màthair chinneach ; thig' righrean phoib- 
leach^ uaithe. 

17 An sin thuit Abraham air 'ag;haidh, 
agais rinn e g:àire ; agxis thubhairt e 'na 
chridhe, Am beirear mac dhasan a ta ceud 
bliadhna dh'aois? Ag'us am beir Sarah, 
a ta delch agus ceithir fichead bliadhna 
dh'aois, mac ? 

18 Ag:us thubhairt A.braham ri Dia, O 
g:u maireadh Ismael beò a't' f hianuis ! 

19 Ag:us thubhairt Dia, Gu cinnteach 
beiridh do bhean Sarah mac dhuit ; ag:us 
bheir thu Isaac mar ainm air : ag:us daing:- 
nichidh mise mo choimhcheang:al ris màr 
choimhcheang:al siorruidh ag^iLs r'a shli- 
ochd 'na dhèigh. 

20 Agus a thaobhlsmaeil, chuala mi thu : 
Feuch, bheannaich mi e, ag:us ni mi sìol- 
mhor e, ag:us cuiridh mi 'n lìonmhoireachd 
e gu h-anabarrach. Dà cheannard deug: 
g:inidh e, ag'us ni mi e 'na ehinneach mòr. 

21 Ach mochoimhcheangaldaing-nichidh 
mi ri h-Isaac, a bheireas Sarah dhuit san 
àm so anns an ath bhliadhna. 

22 Agus sg:uir e bhi labhairt ris' ; ag:us 
chaidh Dia suas o Abraham. ' ghUidheas. ^ roimh-chraicinn. 

' orra; uirre. Eir. * uaipe. 
i bilhidh. « shlògh. 

1 bhi cainnt ris, còmhradh ris. ^ o choigreach. 
15 xvn. xvm. 

23 Ag-us g:habh Abraham Ismael a mhac, 
agus iadsan uile a rug'adh 'na thig:h, ag'us 
iadsan uile a cheannachadh le 'airgiod-san, 
g-ach firionnach am measg dhaoine tiglie 
Abrahaim ; ag:us thimchioll-ghearr e feoil 
an roimh-chroicinn anns a' cheart là sin 
fèin, mar a thubhairt Dia ris. 

24 Ag-us hha Abraham ceithir fichead 
agus naoi bliadhna deug' a dh'aois, 'nuair 
a thimchioll-g:hearradh dha feoil a roimh- 
chroicinn. 

25 Ag-us bha Ismael a mhac tri bliadhna 
deug a dh' aois, 'nuair a thimchioll-ghearr- 
adh dha feoil a roimh-chroiciiui. 

26 Anns a' cheart là sin fèin thim- 
chioll-g:hearradh Abraham, ag-us Ismael a 
mhac. 

27 AgTis thimchioll-ghearradh maille ris 
uile dhaoine a thighe, a rugadh 'na thigh 
agus iadsan a cheannachadh le h-airgiod o 
mhac coigrich^. 

CAiB. xvm. 

1 Tha Ahraham a' toirt aoidheachd do ihriuir aiiigle. 
\7 Tha sgrios Shodoim air 'fhoiUseachadìi dlui. 
23 Tha e a' deananih eadar-gkuidhe air a shon. 

AGUS dh'f hoillsich an Tighearn e fèin 
da ann an còmhnard Mhamre', agus 
e 'na shuidhe an dorus a' bhùtha ann an 
teas an là. 

2 Agus thog e suas a shìiilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha triuir dha- 
oine a' seasamh làimh ris ; agus 'nuair a 
chunnaic e iad, ruith e 'nan coinneamh o 
dhorusa'bhùtha, aguschrom seefèin gu làr, 

3 Agus thubhairt e, Mo thighearna, ma 
fhuair minis deadh-ghean a'd' shùilibh'", 
guidheam ort, na rach seachad air do 
sheirbhiseach. 

4 Thugar an so, gnidheam oirbh, beagan 
uisge, agus ionnlaidibh"bhur cosan'^ agus 
leigibh bhur n-anail fo 'n chraoibh; 

5 Agus bheir mise an so greim arain, 
agus neartaichibh bhur cridhe : an dèigh 
sin imichidh sibh roimhibh, oir is ann uime 
sin a thàinig sibh a dh'ionnsuidh bhur 
seirbhisich. Agus thubhairt iadsan, Dean 
eadhon mar a thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham'' do'n bhùth a 
dh'ionnsuidh Sharah, agus thubhairt e, 
Dean cabhag'*, taoisinn" tri miosairean do 
mhin phlùr, agus dean arain'" air lic an 
teintein". 

7 Agus ruith Abraham a dh'ionnsuidh 
a' chruidh'^ agus ghabh e laogh maoth 
agus maith, agus thug e dh'òganach e, 
agus rinn e deifir" g'a dheasachadh. 

8 Agiis ghabh e im agus bainne, agus 
an laogh a dheasaich e, agus chuir e air 
ambeulaobh iad; agus sheas e làimh rru 
fo 'n chraoibh, agus dh'ith iad. 9 aig daragaibh Mhamre. a' t'fhianuis. 

nighibh. ^'^ casau. riiin Abraham rnbhag. 
deifrich. '* fidn. breacagan, " leachd 

an teallaich. " do'n Ihuar. cabhag. GENESIS, 

9 Agus thubhairt iad ris, C'àit am bhe'il i 
Sarah do bhean ? Ag^us thubhairt esan, 
Feuch, anns a' bhìith. 

10 Agus thubhairt e, Gu cinnteach pill- 
idh mi t'ionnsuidh a reir àm' na beatha, 
agus, feuch, bithìdh mac aig Sai'ah do 
bhean. Agus chuala Sarah sin ann an 
dorus a' bhìitha, a bha air a chùl. 

11 A nis bha Abraham agus Sarah sean, 
agus air dol air an aghaidh gu maith ann 
an aois : agus sg^uir Sarah a bhi rèir dòigh 
nam ban. 

12 Uime sin rinnSarah gàire innte fèin, 
ag: ràdh, An dèigh dhomhsa fàs aosda, am 
bi subhachas'^ agam, ag:us g:u bheil mo 
thig'hearn aosda mar an ceudna ? 

13 Agus thubhairt an Tighearna ri h- 
Abraham, C'ar son a rinn Sarah gàire, ag 
ràdh, 'N e gu'm beir mise g-u cinnteach 
leanabh, agus mi aosmhor ? 

14 Am bheil ni air bith do-dheanta^ do 
'nTighearna? San àm shuidhichteTpWWàh 
mi a t' ionnsuidh, a rèir àm na beatha, 
agus bithidh mac aig Sarah. 

15 An sin dh'àicheadh'' Sarah, ag ràdh, 
Cha d' rinn mi gàire : oir bha eagal oirre. 
Agus thubhairt esan Ni h-eadh, oir rinn 
thu gàire. 

16 Agus dh'èirich na daoine as a sin, 
agus dh'amhairc iad rathad Shodoim': 
agus chaidh Abraham maiUe riu g'an cur 
air an t-slighe°. 

17 Agus thubhairt an Tighearn, _An ceil 
mi air Abraham an ni sin a ta mi gus a 
dheanamh ; 

1 8 Agus gu'm fàs Abraham gu cinnteach 
'na chinneach mòr agus cumhachdach, 
agus gu'm beannaichear annsan uile 
chinnich na tahnhainn ? 

19 Oir is aithne dhomh e, gai'n toir' e 
àithne d'a chloinn, agus d'a theaghlach 
'na dhèigh, agus gleidhidh iadsan shghe 
an Tighearna, a' deanamh^ ceartais agus 
breitheanais ; chum as gu'n toir an Tigh- 
earn air Abraham an ni sin a labhair e 
m'a thimchioU. 

20 Agus thubhairt an Tighearn, Do 
bhrìgh gu bheil glaodh Shodoim agus 
Ghomorrah mòr, agus do bhrìghgubheil 
am peacadh air 'antromachadh gu h-ana- 
barrach''; 

21 Thèid mi slos a nis, agus chi mi ma 
rinn iad gu lèir'" a rèir a' ghlaoidh, a 
thàinig a m' ionnsuidh ; agus mar do rinn, 
bithidh fìos agam. 

22 Agus thionndaidh na daoine an agh- 
aidh as a sin, agus ghabh iad an t-slighe 
gu Sodom ; ach Sheas Abraham fathast 
an làthair an Tlghearna. ' aimsir. * toil-inntinn. ' cruaidh. 

* dh'àicheun; dh'ob: sheun. Eir. 
' gu Sodom. 8 a thoirt coimhidi achd dhoibh. 

"> gu'n duir. 8 a dheananih. ^ gu mòr. 

lyailreadh. i^ amfi'sus. amftrean. 
16 XVIII. XIX. 

[ 23 AgTis tliàuiig Abraham am fagtis " 
agus thubhairt e, An sgrios thusa mar an 
ceudna an t-ionracan''^ maillerisan aicig- 
idh'-^? 

24 Ma's e's gu bheil leth-cheud ionracan 
an taobh a stighdò'nbhaile, ansgriosthu 
mar an ceudna, agus nach caomhain thu 'n 
t-àit air son an leth-cheud ionracan ateann . 

25 Gu mafada robh e uaitse adheanamh 
air an dòigh so, an t-ionracan a mharbh- 
adh maille ris an aingidh, ionnusgu'mbi 
an t-ionracan mar an t-aingidh : gu ma 
fada robh sin uaitse. Nach dean Breith- 
eamh na talmhainn uile ceartas? 

26 Agus thubhairt an Tighearn, Ma 
gheibh mi ann an Sodom leth-cheud ion- 
racan an taobh a stigh dò'nbhaile, an sin 
caomhnaidh mi an t' àit uile air an sgàth- 
san'^ 

27 AgusfhreagairAbraham,agusthubh- 
airt e, Feuch a nis, ghabh mi orm fèin 
labhairt ri m' Thighearna'^ agus gun an- 
nam ach duslach agus hiaithre'^. 

28 Ma's e's gu'm bi cùigear" a dh'uir- 
easbhuidh air an leth-cheud ionracan, an 
sgrios thu'm baile uile air son easbhuidh^^ 
chuigear ? Agus thubhairt e, Cha sgrios mi 
ma gheibh mi 'n sin cùig'^ agus dà fhich- 
ead. 

29 Agxis labhair e ris a rìs, agus thubh- 
airt e, Ma's e's gu'm faighear'^ an sin dà 
fhichead ? Agus thubhairt e, Cha dean 
mi e air sgàth dhà f hichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Och! na biodh 
fearg air mo Thighearn, agiis labhraidh 
mi : Ma's e's gu'm faighear an sin deich 
'ar fhichead ? Agus thubhairt e, Cha 
dean mi e, ma gheibh mi'n sin deich 'ar 
fhichead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, ghabh 
mi orm fèin labhairt ri m' Thighearn: 
Ma's e's gu'm faighear fichead an sin? 
Agus thubhairt e, Cha sgrlos mi e air son 
fhichead. 

32 Agus thubhairt e, Och! na biodh fearg 
air moThighearn, agus labhraidh mi mhàin 
an aon uair so : Ma's e's gu'm faighear 
deichnear an sin? Agus thubhairt e, Cha 
sgrios mi e air sgàth dheichnear. 

33 Agus dh'imich an Tighearn roimhe, 
'nuair a sguir e do labhaiil ri h- Abraham : 
agus phill Abraham g'a àite fèin. 

CAIB. XIX. 

1 Tha Lot a' toirt aoidheachd do dhà aiiigeal. 
24 Sodomagus Gomorrah air an sgrios. 26 Peanas 
mnà Lot. 3) Cionta a dhilhis nighean. 

AGUS thàinig dà aingeal do Shodom, 
sanfheasgar,agusbhaLot'nashuidhe 
ann an geata Shodoim: agus 'nuair a chunn- '3 maille ris a' chiontach. air an son-san. 

" ris an Tighearna. '° lualh. 

I' cuignear, còigncar. dtth. " còig. 
^ fuighear. GENESIS, XIX. aicLot !aif,dli'èirieh e suas 'nan coinneamh, 
agais chrom se e fèin air 'aghaidh gulàr'. 

2 Ag'usthubhairte,Feucha nis,mothig:h- 
eaman.tionndaidhibh a steach'^, guidheam 
oirbh, do thig-h bhur seirbhisich, ag-us 
fanaibh rè na h-oidhche, agns ionnlaidibh 
bhur cosan, ag-us èiridh sibh gu moch, 
ag-us thèid sibh air bhur turus^. Agus 
thubhairt iad, Ni h-eadh, ach fanaidh sinn 
air an t-sràid rè na h-oidhche. 

3 AgTischoimh-èignicheiad,agT.isthionn 
daidh iad d'a ionnsuidh, agus chaidh iad a 
steach d'a thigh : agus rinn e cuirm'' 
dhoibh, agus dheasaich e aran neo-ghoir- 
tichte^ agus dh'ith iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a hiidhe, 
chuairtich^ daoine a' bhaile antigh, eadh- 
on daoine Shodoim, araon sean agus òg, 
an shiagh uile o gach cearna. 

5 Ag-us ghairm iad air Lot, agus thubh- 
airt iad ris, C'àit am bheìl na daoine a 
thàinig a t' ionnsuidh an nochd ! Thoir 
a mach iad d'ar n-ionnsuidh, chum as 
gu'n aithnich sinn iad. 

6 Agus chaidhLot a mach d'anionnsuidh 
air an dorus, agus dhruid e 'n dorus 'na 
dhèigh. 

7 Agus thubhalrt e, Na deanaibh, guidh- 
eam oirbh, mo bhràithre, gnìomh cho olc. 

8 Feuch a nis, tha agam dithis nighean 
do nach b'aithne fear ; leigibh leam, guidh- 
eam oirbh, an toirt a mach d'ur ionnsuidh, 
agus deanaibh riu mar is àill leibh': a 
mhàin air na daoinibh so na deanaibh a 
bheag, oir is ann a chum na crìche so a 
thàinig iad fuidh sgàile mo thighe-sa. 

9 Agus thubhairt iadsan, Seas air t'ais. 
Agus thubhairt iad a rìs, Thàini^ am fear 
so 'na aonar air chuairt, agus is aill leis a 
bhi 'na bhreitheamh : a nis buinidh sinne 
riutsa ni's miosa na riu-san. Agus rinn 
iad èigin^ mhòr air an duine, eadhon air 
Lot, agus thàinig iad am fagus a bhriseadh 
an doruis. 

10 Ach chuir na daoine mach an làmh, 
agus thug iad Lot a steach d'an ionnsuidh 
do'ntigh, agus dhùin' iad an dorus. 

11 Agusbhuail iad na daoine, a bha aig 
dorus an tighe, le doille, eadarbheagagus 
mhòr'"; ionnus" gu 'n do sgìthich iad iad 
fèin ag iarraidh an doruis. 

1:2 Agus thubhairt na daoine ri Lot, Cò 
tuilleadh a ^A'agad an so? Do chliamh- 
uin, agus do mhic, agus do nigheanan, agus 
ge b'e ni a ta agad sa' bhaile, thoir a mach 
iad as an àite so : 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a sgrios, 
do bhrìgh gu bheil an glaodh air fàs mòr 
an ]àthair an Tighearna; agus chuir an 
Tighearn sinne g'a sgrios'^. ' le 'aghaidh ris an làr. 
^slìghe. Eabh. 

5 neo-gheuraìch'e, gun hheirm, gun laibhin. 
« dh'iadh. ^ mar is maith leibh. 8 j 
' dhruid. 

17 2 tcanvaibh a steach. 
cui!m,fèisd. mar is maith leibh. " spairn. 
o'ji bhcag gas a' mhòr. Eabh. 1 4 Agus chaidh Lot a mach, agus labhair 
e r'a chleamhnaibh, a phòs anigheanan", 
agus thubhairt e, Eiribh, rachaibh a mach 
as an àite so, oir tha'n Tighearn gus am 
baile so a sgrios: Ach bha e mar neach a 
bha ri fanoid ann an sùiHbh a chleamhnan. 

15 Agus 'nuair a dh'èirich a' mhaduinn, 
an sin ghreas na h-aingil Lot, ag ràdh, 
Eirich, gabh do bhean, agus do dhithia 
nighean a ta'n so, air eagal gu'n sgriosar 
thu ann an aingidheachd a' bhaile. 

16 Agus'nuair abhae a' deanamh moille, 
an sin rug na daoine air làimh air, agua 
air làimh air a mhnaoi, agus air làimh air a 
dhithis nighean ; air do'n Tighearna bhi 
tròcaireach dha: agusthugiad amach e, a- 
gus chuir iad e 'n taobh a muigh do'n bhaile. 

17 Agus 'nuair a thug iad a mach iad, 
thubhairt e, Teich air son t'anama; na 
seall a'd' dhèigh, agus na stad sa' chòmh- 
nard uile'* : teich do'n t-sliabh, air eagal 
gu millear thu. 

18 Agus thubhairt Lot riu, Och! ni 
h-ann mar sin, mo thighearna. 

19 Feuch a nis, fhuair do sheirbhiseach 
deadh-ghean a'd' shùihbh^agusmheudaich 
thu do thròcair, a nochd thu dhomhsa le 
m'anam a theasairginn : agus cha'n urr- 
ainn mise dol as do'n t-shabh, air eagal 
gu'n tig'^ olc èigin orm, agus gu'm faigh 
mi bàs. 

20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am fagus 
gu teicheadh d'a ionnsuidh, agus e beag; 
leigear dhomh a nis teicheadh an sud, 
(nach beag e?) agusbithidh m'anambeò. 

21 Agus thubhairt e ris, Feuch, ghabh 
mi ri t'athchuinge sanni so mar an ceudna 
nach sgrios mi 'm baile so, mu'n do labh- 
air thu. 

22 Greas ort, teich an sud, oir cha'n 
urrainn mi ni air bith a dheanamh gus an 
tèid thu'n sud : uime sin thugadh Soar mar 
ainm air a' bhaile. 

23 Bha ghrian air èirigh air an talamh, 
'nuair a chaidh Lot a steach do Shoar, 

24 An sin thuganTighearnairpronnusc 
agus teine frasadh air Sodom agus air 
Gomorrah, a nuas o'n Tighearn as na 
nèamhan. 

25 Agus sgrios e na bailte sin, agus an 
còmhnarduile, agusuile luchd-àiteachaidh 
nam bailtean, agus na dh'fhàs air an 
talamh. 

26 Ach sheall a bhean 'na dèlgh o 'chu- 
laobh, agus dh'fhàs i 'na carragh salainn. 

27 Agus chaidh Abraham suas moch sa' 
mhaduinn do'n àit anns an do sheas e an 
làthair an Tighearna. 

28 Agus sheall e air Sodom agus Gomcrr- 
ah, agus air fearann a' chòmhnaird uile". " air chor agus. g' an sgrios. 

'3 a ghnbli a nif^hcaria. vafan sa' chòmhnard 

idir. '5 gu'm heir. pillar. Sasg. 

" air aghaidh Shodoim agus Ghcmorrah, agus air 
aghaidh jearair.n a' chòmhnaird uile. 

c GENESIS 

agus chunnaic e, agus, feuch, chaidh deat- 
ach na tìre suas mar dheatach àmhuinii'. 

29 Agus an uair a sgrios Diabailtean a' 
chòmhnaird, an sin chuimhnich Dia air 
Abraham, agus chuir e mach Lot à meadh- 
on an lèir-sgTÌos, 'nuair asgrios e nabailt- 
ean anns an robh Lot 'na chòmhnuidh. 

30 AgT.is chaidh Lot suas à Soar, agus 
ghabh e còmhnuidh san t-sliabh, agus a 
dhithis nighean maille ris ; oir bha eagal 
air còmhnuidh ghabhail ann an Soar: 
agiis ghabh e còmhnuidh ann an uaimh, 
e fèin agus a dhithis nighean. 

31 Agus thubhairt an tè bu shine ris an 
tè a b' òige, Tha ar n-athair sean, agus cha 
'n 'eil fear air an talamh gu teachd asteach 
d' ar n-ionnsuidh a rèir gnàtha'^ na tal- 
mhainn uile. 

32 Thig, thugamaid air ar n-athalr flon 
òl, agus luidheamaid maiUe ris, chum as 
gu'n glèidh sinn shochd^ o ar n-athair. 

33 Agus thug iad air an athair fìon òl air 
an oidhche sin : agus chaidh an tè h\i shine 
steach, agus luidh^ i maille r'a h-athair; 
agus cha do mhothaich e 'nuair a luidh i 
sìos, no 'nuair a dh'èirich i. 

34 Agus air an Zò-màireach* thubhairt 
an tè bu shine ris an tè a b'òige, Feuch, 
luidh mise an raoir' maiUe ri m' athair ; 
thugamaid air fìon òl an nochd mar an 
ceudna, agus theirig-sa steach, agus hiidh 
maille ris, chum as gu'n glèidh sinn sliochd 

ar n-athair. 

35 Agus thug iad alr an athair fìon òl 
alr an oidhche sin mar an ceudna : agus 
dh'èirich an tè a b'òige, agus luidh i maiUe 
ris, agus cha do mhothaich e 'nuair a kiidh 

1 sìos, no 'nuair a dh'èirich i. 

36 Mar so bha dithis nighean Lot torrach 
aig an athair. 

37 Agus rug an tè bu shine mac, agus 
thug i Moab mar ainm air : is esan athair 
nam Moabach gus an là'n diugh. 

38 Agus an tè a b'òige, rug ise mar an 
ceudna mac, agus thug i Ben-ammi mar 
ainm air : is esan athair chloimi Ammoin 
gus an là'n diugh. 

CAIB. XX. 

1 Tha Abraham ag àicheadh a mhnà Sarah, agus 
Abimelech 'g a gabhail d'a ionnsuidh fèin. 6 Ach 
airfaotainn rabhaidh o Dhia ann an aisling, tha 
e 'ga toirt aìr a h-ais da, 

AGUS dh'imich Abraham as a sin do'n 
tìr mu dheas, agus ghabh e còmh- 
nuidh eadar Cades agus Sur ; agus bha e 
air chuairt ann an Gerar. 
2 Agus thubhairt Abraham mu Sharah 
a bhean, 'Si mo phiuthar i : Agus chuir 
Abimelech righ Gherair teachdaire uaith, 
agus ghabh e Sarah. 'fuimeis. ^ cleachda, cor, modh. 3 sìol. 

laidh. 5 air a' mhàireach. ^an rèir, an reidhr. 
J bruadar. 8 còir. » aisig. 

dh'innis. " dh'oilltich na daoine. 

18 XIX. XX. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimelech ann 
an aisling'' san oidhche, agus thubhairt e 
ris, Feuch, is duine marbh thu air son na 
mnà a ghabh thu ; oir is bean duine eile ì. 

4 Ach cha d'thàiiiig Abimelech am fagus 
d'i^ agus thubhairt e, A Thighearna, am 
marbh thu mar an ceudna cinneach ion- 
ruic ? 

5 Nach d' thubhalrt esan liumsa, 'Si mo 
phiuthar i ? agus thubhairt ise, eadhon ise 
fèin, 'Se mo bhràthair e : ann an treibhdhir- 
eas mo chridhe, agus ann an neo-chionta 
mo làmh rinn mi so. 

6 Agus tliubhairt Dia ris ann an aisllng, 
Seadh, tha fìos agam gur ann antrelbhdhir- 
eas do chridhe a rinn thu so, agus chum 
mise mar an ceudna thu o pheacachadh 
a'm' aghaidh: uime sin cha do leig mi 
leat beantainn rlthe. 

7 A nis ma ta, thoir air a h-ais® do'n 
duine a bhean ; oir is fàidh e, agus ni e 
urnuigh air do shon, agus bithidh tu beò : 
ach mur toir thu air a h-ais I, biodh fios 
agad gu'm faigh thu bàs gu cinnteach, 
thu fèin agus gach uile a's leat. 

8 Uime sin dh'èirich Abimelech moch sa' 
mhaduinn, agus ghairm e a sheirbhisich 
uile, agus dh'aithris'° e na nithe sin uile 
'nan èisdeachd ; agus bha eagal mòr air 
na daolne". 

9 An sin gVialrm Abimelech air Abra- 
ham, agus thubhairt e ris, Ciod so a rinn 
thu oimn ? agus ciod an eucolr " a rinn 
mise ort, gu'n d'thug thu ormsa, agus air 
mo rìoghachd peacadh mòr? rinn thu 
gnìomharan ormsa, nach bu chòlr a dhean- 
amh. 

10 Agus thubhalrt Ablmelech ri h-Abra- 
ham, Ciod a chunnaic thu, gu'n d'rlnn thu 
an nl so ? 

1 1 Agus thubhalrt Abraham, A chlonn 
gu'n d'thubhalrt mi^' annam fèin, Gu 
cinnteach cha 'n 'eil eagal an Tighearna 
san ionad so; agus marbhaidh lad ml air 
son mo mhnà. 

12 Agus gldheadh is I gu deimhin mo 
phiuthar, nighean m'athar i, ach cha'n i 
nighean mo mhàthar; agus bha i agam 
mar mhnaol. 

13 Agus 'nuair a thug Dia orm dol alr 
m'alneol" othlgh m'athar, an sinthubh- 
airt mi rithe'^, 'Se so do chaoimhneas a 
nochdas tu dhomhsa ; Anns gach àite d'an 
tig'^ slnn, abalrmu m' thlmchloll, 'Se mo 
bhràthair e. 

14 Agus ghabh Abimelech caoraich, 
agus buar ", agus òglaich, agus banog- 
laich '^, agus thug e iad a dh' Abraham, 
agus thug e air a h-ais dha Sarah a bhean. 

15 Agus thubhairt Abimelech, Feuch, 12 a' choire, an cron. ^u'n do smuainich, gu'n 
do shaoil mi, air choigrich. 

'5 ria. 1" d'an dig. " crodh, daimh, 
'8 seirbhisich agus han-seirhhisich. GENESIS, XX. XXI. tha m'fhearann fa d' chomhair; gabh 
còmhnuidh far an taitneach leat. 

16 Agrus ri Sarah thubhairt e, Feuch, 
thug: mi mìle honn airg-id do d'bhràthair: 
feuch, tha e dhuitse' 'na chòmhdachadh 
9Ìil do g-ach uile a ta maiUe riut, agus 
maille ris gach uile: mar so f huair i 
achmhasan-. 

17 Agus rinn Abraham umuig'h rl Dia; 
agus leig-hisDiaAbimelech, aapus abhean, 
agus a bhan-oglaich, agus rug ia.àclann. 

18 Oir dhruid^ an Tigheama suas gach 
bolg: ann an teaghlach Abimeleich, air 
son Sharah mnà Abrahaim. 

CAIB XXI. 

I Rugadh agus thimchioll-gJiearradh Isaac. 9 Ha- 
gar agus a mac Ismael air an cur air falbh. 
22 Coimhcheangal eadar Abimelech agus Abra- 
ham. 

AGUS dh'amhairc an Tighearn air Sa- 
rah * mar a thubhairt e ; agus rinn 
an Tigheama do Sharah mar a labhair e : 

2 Oir dh'fhàs Sarah torrach, agus mg i 
mac do Abraham 'na shean aois, san àm 
shuidhichte mu'n do labhair Dia ris. 

3 Agus thug Abraham Isaac mar ainm 
air a mhac amgadhdha,arug Sarahdha. 

4 Agus thimchioll-ghearr Abr aham Isaac 
a mhac, 'nuair a bha e ochd làithean a 
dh'aois, mar dh'àithn Dia dha. 

5 Agus bha Abraham ceud bliadhna 
dh'aois, 'nuair amgadh a mhac Isaacdha. 

6 Agus thubhairt Sarah, Thug Dia orm 
gàire dheanamh: agus gach neaCh a 
chluinneas, ni e gàire maille rium. 

7 Agus thubhairt i, Cò a theireadh ri 
h-Abraham, gu'n d'thugadh Sarah cìoch 
do chloinn? oirmg mi mac dha'na shean 
aois. 

8 Agus dh'fhàs an leanabh, agus chuir- 
eadhbhàrrna cìche e^: Agus rinn Abra- 
ham cuirm mhòr san là an do chuireadh 
Isaac bhàrr na cìche. 

9 Agus chunnaic Sarah mac Hagair na 
ban-Eiphitich, a rug: i dh'Abraham, ri 
fanoid. 

10 Uime sin thubhairt i ri h-Abraham, 
Tilg a mach a' bhan-tràilP so, agus a 
mac ; oir cha bhi mac na ban-tràille so 'na 
oighre maille ri m' mhac-sa, eadhon ri 
h-Isaac. 

11 Agus bha an ni ro dhoilgheasach 
ann an sìiilibh Abrahaim, air son a mhic. 

1 2 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, Na 
biodh e doilgheasach a'd' shìiihbh air son 
an òganaich, agus air son do bhan-tràille : 
a thaobh g:ach ni a thubhairt Sarah riut, 
èisd r'a guth; oir is ann an Isaac a 
dh'ainmichear' dhuitse sliochd. 

13 Agus, mar an ceudna, do mhac na ' bitliidh so dhuitse. - chronaicheadh i. 
^ dhruidgudaingean. ^ dk'fhiosraich, chuimh- 
nich an Tighearn air Sarah. ^ chuireadh air dìol e. 
6 a' bhann-tràill, a bhean dhaor. ' ghoirear. 
19 ban-tràiUe ni mise cinneach, do bhrìgh 
gm e do shliochd-sa e. 

14 Agus dh'èirich Abraham suas gu 
moch sa' mhaduinn, agus ghabh e aran, 
agus searrag* uisge, agus thug e sin do 
Hagar, agus chuir e air a gualainn e, agus 
an leanabh ; agus chuir e air falbh i : agus 
dh'imich i, agus chaidh i air seacharan am 
fàsach Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh' an t-uisge o'n 
t-searraig ; agus thilg i an leanabh fuidh 
aon do na preasaibh '°. 

16 Agus dh'fhalbh i, agus shuidh i sìos 
f'a chomhair, tamull maith uaith, muthim- 
chioll urchuir saighde : oirthubhairt i, Na 
faiceam bàs an leinibh. Agus shuidh i f'a 
chomhaix', agus thog i suas a guth, agus 
ghuil i. 

17 Agus chuala Dla guth an òganaich, 
agus gairm aingeal Dè air Hagar o nèamh, 
agus thubhairt e rithe, Ciod a tha teachd 
riut, a Hagar ? Na biodh eagal ort ; oir 
chualaDiaguth an òganaich far a;?!, hheil e. 

18 Eirich, tog' suas an t-òganach, agus 
gabh greim" a'd' làimhdheth, oir ni mise 

na chlnneach mòr e. 

19 Agus dh'fhosgailDia a sùilean, agus 
chunnaic i tobar uisge ; agus chaidh i, agus 
lìon i an t-searrag le h-uisge, agus thug i 
deoch do'n òganach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, agus 
dh'fhàs e suas : agus ghabh e còmhnuidh 
san fhàsach, agus bha e 'nafhear-bogha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh am fàsach 
Pharain : agus ghabh a mhàthair bean da 
à tìr na h-Eiphit. 

22 Agus san àm sin fèin labhair Abime- 
lech, agus Phichol àrd cheannard a 
shluaigh, ri h-Abraham, ag ràdh, Tha Dia 
leat anns gach ni a ta thu a' deanamh. 

23 A nis uime sin mionnaich dhomhsa air 
Dia, nach buin thu gu fealltach riumsa 
no ri m' mhac, no ri rnac mo mhic ; ach a 
rèir a' chaoimhneis a rinnmi riut, ni thusa 
riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu 
air chuairt. 

24 Agus thubhairt Abraham, Bhelr mi 
mo mhionnan. 

25 Agus thug Abraham achmhasan do 
Abimelech air son tobair uisge, a thug' 
seirbhisich Abimeleich a mach le h-ainn- 
eart". 

26 Agus thubhairt Abimelech, Cha 
b'fhiosrach mise cò rinn an gnìomh so : cha 
d'innis thu fèin domh, agns cha mhò a 
chuala mi bheag irCa thimchioll ach an 
diugh 

27 Agus g:habh Abraham caoraich agus 
crodh, agus thug e iad do Abimelech : agus 
rinn iad le chèile coimhcheang:al. ' soirre, buideat. ^ theirig. 

craobhaibh. l' glac. 

^-nach dean thu feall ormsa. le fnirneart, 

leis an làimh làidir. gus an diush. 

C 2 GENESIS, XXI. XXn. 28 Agus chuir Abraham seachd uain 
bhoirionn do'n treud air leth leo fèin. 

29 AgTis thubhairt Abimelech ri h-Abra- 
ham, Ciod iad na seachd uain bhoirionn 
sin, a chuir thu air leth leo fèin ? 

30 Agus thubhairt e, Oir g-abhaidh tu na 
seachd uain bhoirionn si?i o m' làimh ; chum 
g-u'm bi iad 'nam fianuis dhomhsa gu'n do 
chladhaich mi an tobar so. 

31 Uime sin, thug e Beer-seba mar ainm 
air an àite sin, do bhrìgh an sin gun d'thug 
iad am mionnan le chèile. 

32 Mar so rinn iad coimhcheang-al aig 
Beer-seba : an sin dh'èirich Abimelech 
suas, agus Phichol àrd cheannard a shhi- 
aigh, agus phill iad do thìr namPhilisteach. 

33 Agus shuidhich Ahraha?ri doire ' 
chraobh aig Beer-seba, agus ghairm e 'n 
sin air ainm an Tighearn, an Dè shìor- 
ruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuairt ann 
an tlr nam Philisteach mòran do làithibh. 

CAIB. XXII. 

1 Aithrtc uìr a tabhairt a dh' Abraham gun ìob- 
radh e a mhac Isaac. 3 Tha e a' toirt dearbhaidh 
air a chreidimh agus air 'ùmhlachd. 13 lieithe 
air 'ìobradh an àit Isaaic 

GUS an dèigli nan nithe sin dhearbh^ 
Dia Abraham, agus thubhairt e ris, 
Abrahaim, Agus thubhairt e, Feuch, tha 
mi 'n so, 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis do 
mhac, t'aon mhac Isaac, a's ionmhuinn 
leat, agus rach dothìr Mhoriah^ agus thoir 
suas an sin e mar thabhartas-loisgte'' air 
aon do na beanntaibh a dh'innseas mise 
dhuit. 

3 Agus dh'èirich Abraham gu nioeh sa' 
mhaduinn, agus dh'uighimich e 'asal^ 
agus ghabh e dithis d'a òganaich® maille 
ris, agus a mhaclsaac ; agus sgoilt e fiodh 
airsonan tabhartais-loisgte, agus dh'èirich 
e suas, agus chaidh e do 'n àit a dh'innis 
Dia dha. 

4 A nis air an treas là thog Abraham 
suas a shìiilean, agus chunnaic e an t-àite 
fada uaith. 

5 Agus thubhairt Abraham r'a òganaich, 
Fanaibh-se an so maille ris an asal, agus 
thèid mise agus an gille' gu ruige^ sud, 
agus ni sinn aoradh', agus thig sinn a 
rìs'° d'ur n-ìonnsuidh. 

6 Agusghabh Abraliam fiodh" an tabh- 
artais-loisgte, agus chiu'r se e air muin a 
mhic Isaaic ; agus ghabh e 'na làimh ari 
teine, agus an sgian : agus dh'imich iad le 
chèile cuideachd. 

7 Agus labhairlsaacr'aathair Abraham, ' badan coiUe. 2 dh'fìieuch. 

3 thoir ort iìr Mlioriah. ^ ffrail loisgte. 

5 chuir e diollaid air 'asal. * a dhà dganach. 

' firi leanabh'gille. ^ gu nuig. 

àdhradh. '"pillidh sinn. connndh. 
'2 Chi Dia, a mhic, air son uain dha Jèin. Eabh. 

20 agus thubhairt e, Athair : agus thubhairt 
esan, Feuch, tha mi 'ii so, a mhic. Agu9 
thubhairt e, Feuchan teine agus am fiodh ; 
ach c'àit a?n bheil an t-uan air son tabhart- 
ais-loisgte? 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh Dia, 
a mhic, uan dha fèin'* air son tabhartais- 
loisgte : Mar sin dh'imich iad cuideachd 
le chèile. 

9 Agus thàinig iad do'n àit a dh'innis 
Dia dha, agus thog Abraham altair an sin, 
agus chuir'^ e 'm fiodh an òrdugh; agus 
cheangail e a mhac Isaac, agus chuir e air 
an ahair e air uachdar an fhiodha. 

10 Agus shìn Abraham a mach a làmh, 
agus ghabh e an sgian a mharbhadh a mhic. 

1 1 AguR ghlaodh'* aingeal an Tighearna 
ris o nèamh, agus thubhairt e, Abrahaim, 
Abrahaim. Agus thubhairt esan, Feuch, 
tha mi '?i so. 

12 Agus thubhairt e, Na leag do làmh 
air a' ghille, agus na deanni sam bithair: 
oir a nis tha mi fiosrach gu bheil eagal Dè 
ort, do bbrìgh nach do chum thu do mhac, 
eadhoìì t'aon mhac uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a shùilean, 
agus dh'amhairce, agus, feuch, reithe air 
a chìdaobh '* an sàs ann am preas air 
'adhaircean: agus chaidh Abraham, agus 
ghabh e an reithe, agus thug e suas e mar 
tiiabhartas-loisgte an àit a mhic. 

14 Agus thug Abraham lehobhah-Iireh 
mar ainm air an àite sm: mar a theirear 
gus an là'n diugh, Ann an sliabh an Tigh- 
earna chithear e". 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tighearna 
ri h-Abraham an dara uair o nèamh. 

16 Agus thubhairt e, Orm fèin mhionn- 
aich mi, ars' an Tighearn, a chionn gu'n 
d'rinn thu an ni so, agus nach do chum 
thu uam do mhac eadhon t'aon mhac; 

17 Gu'm beannaich mi thu gu mòr", 
agus gu'n deanmi doshliochd ro-Uonmhor 
eadhon mar reulta nèimh, agus mar an 
gaineamh'^ a ta air tràigh na fairge: 
agus sealbhaichidh do shliochd geatadh 
an naimhdean; 

18 Agus beannaichear ann ad shliochd- 
sa uile chinnich na talmhainn, a chionn 
gii'n d' èisd thu ri m' ghuth. 

19 Mar sin phill Abraham a dh'ionn- 
suidh òganacha ; agus dh'èirich iad suas, 
agus chaidh iad cuideachd gu Beer-seba: 
agus ghabh Abraham còmhmiidh aig 
Beer-seba. 

20 Agus an dèigh nan nithe sin dh'inn- 
seadh do Abraham, ag ràdh, Feuch, rug 
Milcah mar an ccudna mic'^ do d'bhràth- 
air Nahor, kag. ghairm, a chùl-thaohk. 

" an caoir- dhris. " San t-sliabh chi 

an Tighearna. Le beannachadh gu'm beannaich 
mi thu. Eabh. " a'ghaineamh, a'ghainmheach. 

^'^ cìanrt. GENESIS.XXn.XXm. XXIV. 21 Hus a cheud-grhin, ag'us Buds a 
bhràthair, agus Cemuel atliair Araim, 

22 Ag:us Chesed, agus Hadso, agus Pil- 
das, agus Idlaph, agus Betuel. 

23 Agus g-hin Betuel Rebecah : an ochd- 
nar sin rugr Milcah do Nahor, bràthair 
Abrahaim. 

24 Agiis a leannan', d'am 6'ainm Reu- 
mah, rug' ise mar an ceudna Tebah, agus 
Gaham agus Tahas, agiis Maachah. 

CAIB. xxni. 

1 Aois agus bàs Sharah. 3 Achadh agus uaìmh 
Mhachpelah air an ceannach, 19far an d' adh- 
ìaiceadh Sarah. 

AGUS bha Sarah beò ceud agus seachd 
bhadiina fichead'-; b'iad so bhadh- 
nacha beatha Sharah. 

2 Agus fliuair Sarah bàs ann an Ciriat- 
arba ; 'se sin Hebron ann an tìr Chanaain : 
Agus thàinig Abraham a dheanamh tuir- 
idh^ air son Sharah, agus a chaoidh* air 
a son. 

3 Agiis dh'eirich Abraham suas o làthair 
a mhairbh, agus labhair e ri mic Het, ag 
ràdh, 

4 Is coigreach agus fear-cuairt mise 
maille ribh: thugaibh dhomh sealbh àit- 
adhlaic' maille ribh, agus gu'n adhlaic 
mi mo mharbh as mo shealladh''. 

5 Agus fhreagair mic Het Abraham, ag- 
ràdh ris, 

6 Eisd ruinne, mo thighearna : isuachd- 
aran' cumhachdach thusa'nar measg-ne; 
ann an roghainn' ar n'àiteachan-adhlaic 
adhlaic do mharbh: cha chum duine 'nar 
measg-ne 'àit-adhlaic uait, gu d' mharbh 
adhlac ann^. 

7 Agus dh'eirich Abraham suas, agus 
chrom se e fèin do mhuinntir na tlre, eadli- 
on do mliic Het. 

8 Agus labhair e riu, ag ràdh, Ma's àill 
leibh'" gu'n adhlaicinn mo mharbh as mo 
shealladh, èisdibh rium, agus labhraibh 
air mo shon" ri h-Ephronmac Shohair; 

9 Chum as gu'n toir '- e dhomh uaimh 
Mhacpelah a ta aige, a ta ann an crlch 
'achaidh'''; air son uiread airgid 's is fiìi'^ 
i, thugadh e dhomh i mar sheilbh àit-adli- 
laic 'nur measg-sa. 

10 Agus bha Ephron 'na chòmhnuidh 
am measg chloinne Het. Agus fhreagair 
Ephron an t-Hiteach Abraham ann an 
èisdeachd cloinne Het, eadhon gach neach 
a chaidh steach air geatadh a bhaile-san, 
ag ràdh, 

11 Na biodh e mar sin '^ mo thigheama, 
èisd rium: an t-achadh bheir mi dhuit, 
agus an uaimh a ta ann, bheir mi dhuit i ; I a choimhìeahach, 2 bha Sarah ceud agus 

scachd bliadhna fichead a dh'aois. ^ bròin. 

* a ghul, a chaoinendh. 5 tuama. 

^ à m' ìàthaÌT. ' prionnsadh. 

* roghadh. ° cha bhac duine 'nar measg-r.e 
dhtpi do mhnrhh adhìac 'na àit-adhìaic. 

21 ann an làthair mhac mo dhaoine' bheir mi 
dhult i : adhlaic do mharbh. 

12 Agus chrom Abraham e fèin slos an 
làthair muinntir na tìre. 

13 Ag^is labhair e ri h-Ephron, ann an 
èisdeachd muinntir na tìre ag ràdh, Ach 
ma bheir thu seachad i, guidheam ort, 
èisd rium : blieir mi dhuit airgiod air son 
an achaidh, gabh uam e, agus adhlaicidh 
mi mo mharbii an sin. 

14 Agus fhreagair Ephron Abraham, ag 
ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd rium: isfiii an 
t-achadh ceithlr cheud secel airgid; ciod 
sin eadar mise agus thusa ? uime sin adh- 
laic do mharbh. 

16 Agus dli'èisd Abraham rl h-Ephron, 
agus thomhais Abraliam do Ephron an 
t-airgiod, a dh'ainmich e ann an eisdeachd 
mhac Het, celthir cheud secel airgid, a 
ghabhas an ceannaiche 

17 Agus rinneadh achadh Ephroin, a bha 
ann am Machpelah, a bha fa chomhalr 
Mhamre, an t-achadh, agus an ualmh a bh' 
ann, agus gach craobh a bha san achadh, 
a bha 'na chrìch uile mu'n cualrt, 

18 Daingean do Abraham mar sheilbli, 
ann an làthair cloinne Het, am tìanuis gach 
neach a chaidh steach alrgeatadhabhaile- 
san. 

19 Agus an dèlgh sin dh'adhlaic Abraliam 
Sarah a bhean, ann an uaimh achaldh 
Mhachpelah, fa ehomhalr Mhamre : is e 
sin Hebron ann an tìr Chanaain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, agus an 
uaimh a ta ann, dalngean do Abraham, 
mar sheilbh àlt-adlilaic, le mic Het. 

CAIB. XXTV. 

1 Chuir Abraham uaith a sìieirhhiseach a dh'fìiaot- 
ainn mnà d' a mhac Isaac. 50 Fhuair e Rehecah. 
63 Choinnich Isaac i. 

AGUS bha Abraham sean, agus air 
teachdgu h-aois mhòir'^ agus bheann- 
aich an Tighearn Abraham anns na h-ulle 
nithibh. 

2 Agus thubhairt Abraham r'a shelrbh- 
iseach bu shine 'na thigh, alg an robh 
riaghladh gach ni a bh'aige, Cuir, guldh- 
eam ort, do làmh fo m' shliasaid. 

3 Agus bhelr mi ort mionnachadh air an 
Tlghearna, Dia nèimh, agus Dia na tal- 
mhainn", nach gabh thu bean do m' mhac 
do nlgheanaibh nan Canaanach, am measg 
am bheil mise a'm' chòmhnuidh : 

4 Ach thèid tliu do m' dhùthalch fèln, a- 
gus a chummo luchd-dàlmh'^ agus gabh- 
aidh tu bean do m' mhac Isaac. 

5 Agus thubhairt an seirbhlseach ris. " ma's e 'ur toil. " guidhibh, deanaibh maoidh- 
eanasmoleth. gu'n doir. 'fhcarainn, a raoin. 
'ifiach. '^Nih-eadh. mursanta. 

" atr dol air 'aghaidh gu maith am hliadhnaiìih. 
an talmhainn. i!" mo dhilsean. GENESI 

Ma's e 's nach bi a' bhean toileach air mis' 
a leantuinn do'n tìrso, an èìg'm dhomh do 
mhac a thoirt air 'ais a rìs do'n tìr as an 
d'thàinig thii ? 

6 Agns thubhairt Abraham ris, Thoir an 
ro-aire ' nach toir thu mo mhac an sin a 
ris^ 

7 An Tig'hearna, Dia nèimh, a thug mise 
O thig'h m'athar, ag-us o thìr mo dhilsean, 
ag'us a labhair rium, agus a mhionnaich 
dhomh, ag ràdh, Do d' shliochd bheir mi 
am fearann so ; cuiridh esan 'aing'eal fèin 
romhad, agus g:abhaidh tu bean do m' 
mhac as a sin. 

8 Agus mur bi a' bhean toileach air 
thusa a leantuinn, an sin bithidh tu saor o 
m' mhionnaibh so: a mhàin na toir mo 
mhac an sin a rls. 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh fo 
shliasaid Abrahaim a mhaighstir, ag:us 
mhionnaich e dha thaobh an ni sin. 

10 Agus ghabh an seirbhiseach deich 
càmliail do chàmhalan a mhaighstir, ag'us 
dh'fhalbh e ; oir bha maoin a mhaig-hstir 
uile aige f'a làimh^: Ag-us dh'èirich e, a- 
g-us chaidh e gu Mesopotamia, gu baile 
Nahoir. 

1 1 Agais thug e air na càmhail an glùn 
a lìibadh an taobh a muigh'' do'n bliaile, 
làimh ri tobar uisge, mu thràth feasgair, 
eadhon mu'n àm an tèid* mnài a mach a 
thamiing: uisge. 

12 Ag-us thubhairt e, O Thighearna, 
Dhè mo mhaig-hstir Abrahaim, deònaich 
gu'n soirbhich leamsa an diugh^ agus 
nochd caoimhneas do m' mhaighstir 
Abraham. 

13 Feuch, tha mi m' sheasamh a7i so 
làimh ris an tobar uisge, agus thig' nig'h- 
eana muinntir' a' bhaile mach a tharruing: 
uisg:e. 

14 Agus tachaireadh e', a' mhaighdean 
ris an abair mise, Leig- slos, guidheam 
ort, do shoitheach, chum's gu'n òl mi ; 
ag-us their ise, Ol, agus bheir mise deoch 
do d' chàmhail mar an ceudna: gu ma 
A-i' sin fèin a dh'òrduich thu do d'sheirbh- 
iseach Isaac ; agus le sin bithidh fìos agam 
gu'n do nochd thu caoimhneas do m' 
mhaighstir. 

15 Agus mun do sguir e do labhairt, 
feuch, thàinig Rebecah a mach, arugadh 
do Bhetuel, mac Mhilcah, mnà Nahoir, 
bràthar Abrahaim ; agus a soitheach air a 
gualainn. 

16 Agus bha a' chaihn ro mhaiseach ri 1 Bi air do ro-fhaicill. ^ a rìst. 

3 agus thug e leis cuid do uile mìiaoin a mhaigh- 
stir 'ria làimh. * a mach. 

5 an dèid. ^ cum, guidheam ort, coinneamh 

riumsa 'n diugh. ' dhaoine. * tarladh e, 

thigeadh e gn crìch ; bitkcodh e. Eabh. 
9 gum bu h-i. ">'iia còdhail. 

Caisg m' ìotadh, guidneam ort, le beagan uisg' 22 S, XXIV. 

amharc oirre, òigh ; agus cha b* aithne do 
f hear riamh i : agus chaidh i sìos do'n 
tobar, agus lìon i a soitheach, agus thàinig 
i nìos. 

17 Agiis niith an seirbhiseach 'na coinn- 
eamh'", agus thubhairt e, Leig dhomh, 
guidheam ort,beagan uisg:' òl as do shoith- 
each". 

18 Agois thubhairt i, Ol, mo thigheama: 
agus ghreas i oirre'^ agus leig i sìos a 
soitheach air a làimh, agus thug i dha 
deoch. 

19 Agus an dèigh dh'i deoch a thoirt da, 
thubhairt i, Tairngidh mi uisge air son do 
chàmhal mar an ceudna, gus an sguir iad 
a dh'òl. 

20 Agus ghreas i oirre, agus dh'fhal- 
mhuich'^ i a soitheach san amar, agus ruith 
i a rìs do'n tobar a tharruing ìiisge; agus 
tharniing i air son a chàmhal uile. 

21 Agus bha'n duine ag amharc le h- 
iongantas oirre, cg-Msa' fantuinn'nathosd'*, 
a dh'f heuchainn an d'thug, do nach d'thug, 
an Tig-hearn air a thurus " soirbheachadh 
leis. 

22 Agus 'nuair a sguir na càmhail a 
dh'òl, an sin ghabh an duine chias-fhàinne 
òir, san robh leth seceil a chudthrom, agus 
dà làmh-fhail '* air son a làmh, san robh 
deich seceil òir a chudthrom. 

23 Agus tliubhairt e, Cò d'an nighean 
thu? innisdhomh, guidheam ort; ambheil 
ann an tigh t'athar àite dhuinn gu tàmh " 
a ghabhail ann? 

24 Agus thubhairt i ris, Is mise nighean 
Bhetueil, mhic Mhilcah, a rug idoNahor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, Tha 
againne araon connlach'^, agus innhnn"' gu 
leòr, agus àite gu tàmh a ghabhail ann. 

26 Agus chrom an duine e fèin sìos, agus 
rinn e aoradh do'n Tighearna. 

27 Agus thubhairt e, Beannaichte gu 
robh an Tighearna, Dia mo mhaighstir 
Abrahaim, nach do bhuin a thròcair agus 
'f hìrinn o m' mhaighstir*' : air dhomhsa bhi 
san t-shghe, stiìiir^' an Tighearna mi gu 
tigh bhràithre mo mhaighstir. 

28 Agus ruith a' mhaighdean, agus 
dh'innis i na nithe-sa do mhuinntir tighe 
a màthar. 

29 Agus bha bràthair aigRebecah,d'am 
b'ainmLaban : agus ruith Laban a dh'ionn- 
suidh an duine a mach chum an tobair. 

30 AgT-is 'nuair a chunnaic e a' chhias- 
fhàinne, agus nalàmh-fhailean airlàmhan 
a pheathar, agus 'nuair a chual' e briathra as do shoìtheach. rinn i deifir, no cabhag. 

dh'fholamhuich. bha'n duine 'na thosd, 

ag amharc oirre le h iongantas. a .Mighe. 

'0 bracelets. Sasg. " aoidheachd. 

'ifodar. '° biadh sprèidke. 

2" nack d'fìiàg mo mhaighslir as eugmhaif a 

thròcair agus 'flàriiin. threòraich. GENESl 

Rebecah a pheathar, ag: ràdh, Mar so 
labhair an duine rium ; an sin thàinig: e 
dh'ionnsuidh an duine, agus, feuch, sheas 
e làimh ris na càmhail a\g an tobar. 

31 Agus thubhairt e, Thig: a steach, thusa 
ta beannaichte o'n Tig-hearna ; c'uime 
sheasas tu a muigh? oir dh'ulluich' mise 
an tig:h, ag:us àite do na càmhail. 

32 Ag:us thàinig' an duine do'n tig:h, ag'us 
dh'fhuasg'ail e na càmhail, ag:us thug- e 
seachad connlach ag'us innhnn air son nan 
càmhal, ag:us uisg'e a dh'ionnlad a chos, 
ag:us cosan nan daoine a bha maille ris. 

33 Ag'us chuireadh biadh air a bheulaobh 
g-u itheadh : ach thubhairt e, Cha 'n ith mi, 
g-us an innis mi mo g:hnothiich. Ag:us 
thubhairt esan, Labhair romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is mise seirbh- 
iseach Abrahaim ; 

35 Ag-us bheannaich an Tig:hearna mo 
mhaig-hstir gu mòr, ag:us tha èair fàs cumh- 
achdach : ag:us thug: e dha caoraich, ag'us 
crodh, ag:us airg:iod, ag:us òr, ag-us òg:laich 
ag:us banog'laich, ag:us càmhail ag:us asail; 

36 Ag:us rug: Sarah, bean mo mhaig-h- 
stir, mac do m' mhaig'hstir 'na sean aois : 
ag-us thug: e dhasan g:ach ni a bh' aig:e^; 

37 Ag-us thug' mo mhai^hstir ormsa mo 
mhionnan a thoirt, ag: radh, Cha g-habh 
thu bean do m' mhac do nig-heanaibh nan 
Canaanach, muinntir a tha mise a chòmh- 
nuidh 'nam fearann : 

38 Ach thèid thu dh'ionnsuidh tig-he 
m'athar,ag-us a dh'ionnsuidh mo dhilsean, 
ag:us g:abhaidh tu bean do m' mhac. 

39 Ag-us thubhairt mi ri m' mhaig^hstir, 
Theagamh nach lean a' bhean mi : 

40 Agus thubhairt esan rium, Cuiridh 
an Tig:hearn, an làthair an do g-hhiais 
mise, 'aing:eal fèin leat, ag:us soirbhichidh 
e do thurus ; ag:us gabhaidh tu bean do m' 
mhac m' dhilsibh, ag:us o thigh m'athar. 

41 An sin bithidh tu saor o m' mhionn- 
aibh-sa, 'nuair a-thig: thu chum mo dhil- 
sean ; ag^us mur toir iad dhuit bean, an sin 
bithidh tu saor o m' mhionnaibh. 

42 Agus thàinig: mi'n diugh chum an 
tobair, ag'us thubhairt mi, O Thig-hearna, 
Dhè mo mhaighstir Abrahaim, mashoirbh- 
icheas tu nis mo thurus air am bheil mi 'g 
imeachd; 

43 Feuch, tha mi m' sheasamh làimh ris 
an tobar uisg:e; ag:us 'nuair a thig: a' 
mhaig:hdean' a mach a tharnu'ng: uisge, 
àg:us a their mi rithe, Thoir dhomh, g:uidh- 
eam ort, beag-an uisg:e ri òl as do shoitheach; 

44 Ag'us a their ise rium, Ol thu fèin, agus 
taimg-idh mise mar an ceudna do d'chàmh- 
ail: eu ma h-i sin fèin a' bhean a dh'ord- 
uich^anTig'hearna do mhac mo mhaig'hstir. 

45 Agus mun do sguir^ mi do labhairt 

' dh'uUamhuich, dheasaìch, ' gach ni ta aige. 
3 « chailin. * a chomharaich a mach. 

* siiil do sgnii: Eii'. * dh'fhiòraich, dh'fhaoin- 
23 S, XXIV. 

a'm' chridhe, feuch, thàinig: Rebecah a 
mach, ag:us a soitheach air a g:ualainn; 
ag-us chaidh i sìos do'n tobar, ag-us thar- 
ruing: i xiisge : Ag-us thubhairt mi rithe, 
Thoir dhomh deoch, g'uidheam ort : 

46 Agus g-hreas i oirre, ag:us leig' i sìos a 
soitheach o ' gualaìnn, ag-us thubhairt i, 
Ol, ag:us bheir mi deoch do d' chàmhail 
mar an ceudna : ag:us dh' òl mi, ag:us thug: 
i air na càmhail òl mar an ceudna. 

47 Ag-us dh'fhiosraich'' mi dhith, ag:us 
thubhairt mi, Cò d'an nig-hean thusa? A- 
g:us thubhairt ise, Is mi nig-hean Bhetueil, 
mhic Nahoir, a ru^ Milcah dha: Ag'us 
chuir mi a'chluas-fhainne air a h-ag-haidh, 
agus na làmh-fhailean air a làmhan. 

48 Ag:us chrom mi sìos mo cheann, ag-us 
rinn mi aoradh do'n Tig-hearna, agus 
bheannaich mi an Tig-hearna, Dia mo 
mhaig:hstir Abrahaim, athreòraich mi san 
t-slig:he cheart', a g-habhail nig:liinn brà- 
thar mo mhaigh&tir d'a mhac. 

49 Ag-us a nis, ma bhuineas sibh g:u 
caoimhneil ag-us gu fìrinneach ri m' 
mhaig-hstir, innsibh dhomh ; agus mur 
buin, innsibh dhomh ; chum as g-u'n tionn- 
daidh mi dh'ionnsuldh na làimhe deise, 
no na làimhe clìthe. 

50 An sin fhreag:air Laban ag'us Betuel, 
ag:us thubhairt iad, 'S ann o'n Tig'hearna 
thàinig' an ni so : cha'n urrainn sinne olc 
no maith a ràdh riut. 

51 Feuch,^/zaRebecah a'd' làthair,g:abh2, 
agusimich; agusbiodhi 'namnaoiaig:mac 
domhaig:hstir, mar alabhair an Tig-hearna. 

52 Agus 'nuair a chuala seirbhiseach A- 
brahaim am briathra, chrom se e fèin' g:u 
làr do'n Tig-hearna. 

53 Agus ihug an seirbhiseach a làthair 
seudan' airg:id ag-us seudan òir, ag:us 
eudach, agus thug- e iad do Rebecah : 
thug' e mar an ceudna nithe luachmhor'" 
d'a bràthair ag'us d'a màthalr. 

54 Ag:us dh'ith iad, ag-us dh'òl iad, e 
fèin ag:us na daoine a bha maille ris, 
ag'us dh'fhan iad rè na h-oidhche : ag'us 
dh'èirich iad sa' mhaduinn ; ag:us thubh- 
airt esan, Cuiribh air falbh mi dh'ionn- 
suidh mo mhaighstir. 

55 Ag-us thubhairt a bràthair ag-us a 
màthair, Fanadh a' mhaig-hdean maiUe 
ruinne air a'chuid a's lug-ha deichlàithean; 
'na dhèig-h sin falbhaidh i. 

56 Ag:us thubhairt e riu, Na cuirlbh moille 
orm, oir shoirbhich an Tig-hearna mo 
thurus : cuiribh air falbh mi, chum g:u'n 
tèid mi dh'ionnsuidh mo mhaig-hstir. 

57 Ag:us thubhairt iad, Gairmidh sinn 
air a' mhaig:hdinn, agus fiosraichidh sinn 
d'a beul fèin. 

58 Ag-us g:hairm iad air Rebecah, ag:us 

eachd, dli'fharraid. ^ air slighe nafirìnn. Eabh. 
^ rinn e aoradh. lioithichean. Eabh. 
prìscil. GENESIS, 

thiibhairt iad rithe, An tèid thu leis an 
duine so? Agrus thubhairt i, Thèid. 

59 Agiis chuir iad air falbh Rebecah, 
am piuthar, agus a banaltrum, agus 
seirbhiseach Abrahaim, agus a dhaoine. 

60 Agus bheannaich iad Rebecah, ag-us 
thabhairt iad rithe, '.S' tu ar piuthar, bi-sa 
a'd' mhàthaìr mhìlte do mhuilh'onaibh ; 
agus sealbhaicheadh do shlioclid geata 
na rauinntir sin le 'm ftiathach iad. 

61 Agais dh' èirich Rebecah, agus a maig-h- 
deanan, ag'us mharcaichiadairnacàmhail, 
agus lean iad an duine: ag'us g:habh an 
seirbhiseach Rebecah, ag;us dh'flialbh e 
roimhe. 

62 Ag'us bha Isaac a' teachd o shlighe 
an tobair Lahai-roi; oir bha e chòmh- 
nuidli san tìr mu dhèas. 

63 Ag^us chaidh Isaac a mach abheachd- 
smiiaineachadh sanfhàiche' air feasg-ar: 
agus thog e suas a shìiilean, ag:us chunnaic 
e, ag;us, feuch, hha na càmhail a' tig-hinn-. 

64 Agus thog Rebecah suas a sùilean, 
ag'us 'nuair a chunnaic i Isaac, theiring- i^ 
bhàrr a' chàmhail. 

65 Agus thubhairt i ris an t-seirbhiseach, 
Cò e'n duine so a ta sràid-imeaclid san 
fhàiclie g'' ar coinneachadh? Agusthubh- 
airt an seirbhiseach, '.S' e mo mhaighstir 
a th'ann: an sin ghabh i gnìiis-blirat'', 
agus chòmhdaicli si i fèin. 

66 Ag'us dh'innis an seirbhiseach dolsaac 
na h-uile nithe a rinn e. 

67 Agus thug Isaac i do bhìith Sharah 
a mhàthar, agiis ghabh e Rebecah, ag^us 
bha i aig-e 'na mnaoi : agus ghràdhaich e 
i : agus fhuair Isaac sòlas an dèigh bàis a 
mhàthar. 

CAIB. XXV. 

1 Mic Abrahaim le Celurah: 1 /lois Abrahaim agus 
a bhàs. 12 Ginealaich Ismaeil. 24 Rugadh do 
Isaac Esau agus lacob. 29 Reic Esau a chòir- 
bìireithe. 

AN sin g-habh Abraham bean a ris, 
d'am b' ainm Ceturah. 

2 Agus rug' i dha Simran, agus locsan, 
agus Medan, ag:us Midlaii, agus Isbac, 
ag:us Suah. 

3 Agus ghin locsan Seba, agus Dedan. 
Agus b' iad mic Dhedain Asurim, agus 
Letusim, agus Leumim. 

4 Agus mic Mhidiain ; Epha, agrusEpher, 
agus Hanoch, agpus Abidah, agusEldaah: 
h' iad sin uile mic Cheturah. 

5 Ag:us thug Abraham gach ni a bh' aige 
do Isaac. 

6 Ach do mhic nan leannan a hha aig 
Abraham, thug' Abraham tiodhlacan^ agus 
chuir e air falbh iad o 'mhac Isaac, 'nuair 
a bha e fèin fathast beò, do'n taobh an 
ear^ do thìr na h-àirde 'n ear. ' sa' mhagh, sa mhachair. ' a' teachd. 

^ lìiàinig i nuas. ' sgàile aìr son <i h-cudain. 
^ gihhtcan. ^an air. ' an cnail. 

21 XXIV. XXV. 

7 Agus is iad so làithean bhliadhnacha 
beatha Abrahaim a bha e beò; ceud ag'us 
tri fichead, agus cùig bliadhna deug'. 

8 An sin thug Abraham suas an deò', 
agus fhuair e bàs ann andeadh shean aois, 
'na sheann duine, agus làn do bhliadh- 
naibh; agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntir. 

9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac agus 
Ismael e ann an uaimh Mhachpelah, ann 
an achadhEphroin, mhic Shoair anHitich, 
a ta fa chomhair Mhamre; 

10 An t-achadh a cheannaich Abraham 
o mhic Het: ann an sin dh'adhlaiceadh 
Abraham, agus Sarah a bhean. 

11 Agiis an dèigh bàis Abrahaim, 
bheannaich Dia Isaac a mhac: agus 
ghabh Isaac còmhnuidh làimh ri tobar 
Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin ginealaich Ismaeil, 
rnhic Abrahaim, a nig: Hagar a' bhan- 
Eiphiteach, banoglach Sharah, do Abra- 
ham. 

13 Agus is iad sin ainmean mhaclsmaeil, 
'nan ainmeanaibh, a rèir an ginealacha: 
ceud-ghin Ismaeil, Nebaiot; agus Cedar 
agus Adbeel, agus Mibsam, 

14 Agus Misma, agus Dumah, agus Masa, 

15 Hadar, agus Tema, letur, Naphis, 
agus Cedemah. 

16 Js iad sin mic Ismaeil, agus is iad sin 
an ainmeana 'nam bailtibh, agus 'nan 
daingneachaibh^ dà cheannard deug a 
rèir am fineacha. 

17 Agus is iad sin bhadhnacha beatha 
Ismaeil, ceud agus seachd bliadhna deug 
'ar fhichead : agus thug e suas an deò, 
agus dh'eug e, agus chruinnicheadh e 
cluim a mhuinntir. 

18 Agus ghabh iad còmhnuidh o Habhi- 
lah gu niig Sur, a ta fa chomhair na 
h-Eiphit, mar a thèid thu gu h-Asiria. An 
làthair a bhràithrean uile fhuair e bàs. 

19 Agus is iad sin ginealaich Isaaic, mhic 
Abrahaim : Ghin Abraham Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fhichead bliadhna 
dh'aois 'nuair a ghabh eRebecah, nighean 
Bhetueil, an t-Siriaich o Phadan-aram, 
piuthar Labain an t-Siriaich, dha fèin 'na 
mnaoi. 

21 Agus ghuidh' Isaac an Tighearna air 
son a mhnà, a chionn gu'n robh ì neo- 
thorrach : agus dh'èisd an Tighearna ris, 
agus dh'fhàs Rebecah a bhean torrach. 

22 Agus bha a' chlanna'coimh-ghleac- 
adh'" an taobh a stigh dhi : agus thubhairt 
ise, Ma ta chìiis mar sin, c'ar son a tha 
mi mar so ? Agus chaidh i a dh'fhios- 
rachadh" do'n Tighearna. 

23 Agus thubhairt an Tighearna rlthe, 
Tha dà chinneach a'd' bholg, ag:us bithidh 8 caistealaibh. ' dh' athchuingich, 

a' gleachdadh no strì ri chcile. 
" a dh'fhedraich. SL^r 2_r sr G£XESIS. XXV. XXVL 

■ i^h nr rn-r : agu5 1::: 
*oni'5creÌ3e ca — 
~ zl esan a's sne- e.~- r ns:: renha. ■pìmh, agTB bhear nadh a làitb- 
-- inholaicii: arach: 5 D: : f-nr- ira n d'èisd Abraham ri m 

i^is - -: r.':Ie:dh. e mTautBS**, 
— ì::::^-:^. — ::i:L^-_eaii,ag:«HioJa^- 

6 A^^:? r:-^::: Isaac còrr ~-'.i-fj: irz a- 
Ger-r 

' T Ag':? : : 5~i: :!i daase an àhe : - ": 
-n a ^ ' - - ' :.i rhnbhaHt e, .S — : 

TÌhnlsr :. -: : : ^ - iri" iiraiàdh, ".S: mo 
:"e3.ZL!.- sir :ir_. : V - :m.fti'mm£r'bh- 

11-1 ii:;-; ii- r ::. _ ; i Rebeeah, do 
: i-r-ir:: ^ : i . . . ri amharc ::: a 30 Ainii :: %-2 Asrus -J 

d: z :e a lar SO TTr.n Es.- CAIB. XXYL 
Giersr. esta 
AGITS 'tìba. gntasaBÀ^hfaana^iPaÌF 
a'cbaid^ortaahhaamaBÌàirtnhh 
Abrahahn: agas cbù&Isaac gii.^hirae- 
lech righ nam Phalistpach. do &herar. 

2 Agss dh''fho31sick aa Tigheam e fSn 
dha agos tkidifaauHrt e, rach àce d-3'n 
EqiUt: galA eònfaHBdh axns an 
dhTmseas iifee cfint. 

3 S ak- dBaat saaà' so, 
naseBaiDen^ _ 
os'Aalscagasdof shHockd, hhsr mise i 
□a jftthrtmnm sm nle, agvs oonnìi'-! :z- 
aiife BBÌ Ba BÌnBBB a nfeioBaÌEh z::^ i: 
t'aihaìr Ahrahain : 

4 AavE Hieir in- ni: £: i':£-: ;hd fàs r.ii_~ .kbimelechairIsaae,^Tis 

:. : .-iin; e. PeticÌL fn rìnmmc^ -g i do 
. z iz : : aìTis c:?:nz:Tis a thnWsairt tho, "Si 

:.:: i.i:.:ir.i: :- :-:- -i'i'rhairt Iseac ris, 
--- :.i."i.. :. : mi Ah- eaìal 

10 Agre i^-.iizi:— A'bimelech, Ciod e 
so a ri^. li-'i " -i-i. - z^':lie~ iadh a h-aon 
do'n :--! n i^e 1: : 
bbeireiu: :_ :. i.:^ :-:i.z: 

i - .--irii — 1^ Aiizielcdi àithDe (Fa 
;.1-iìì:i 1 .e. i^ ràdfa. Esana bheanas lis 
ii-ze j:. no r'a mfanaoi, gTL cizneaih 
:i'_:eir j-z '33s e. 

_- --i - - -'-''l- fhnTr 1=-- - ' ~ -- ii: 
ir - KhHarT 5 z ie " a' 

:-ieii ._:rii : a chuir i. - -- --- - 

13 Agtis c:: :::!; "_ze r: ::. ^^zs 
f-haWrh e ai: :ii:ii ii'_ i^is iii ihàs e gns 
an robh e r : : : , 

14 On- bhi -:^e sei i^ . - -15 
sealbheniicìi.3.ras— -^:-ii : - _ 
AziE sbsiz K-il?-...i :".— .- - ^ 

15 A£^ ilii 1 zi P:^ - - := : - 
tobair -1 "^ 1 : - - _. 1 =t _ ..-^ 
aimar 1 .-: 1111: _^ii -;- 
iad!e a t_. asiE z: 
GENESIS, : 
thug- e ainmean orra a rèir nan ainm a 
thug: 'athair orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich Isaaic 
sa' ^leann, agus fhuair iad an sin tobar 
fìor-uisg-e. 

20 Agus rinn buachaiUean Gherair con- 
sachadh' ri buachaillean Isaaic, ag: ràdh, 
Js leinne an t-uisge : agiis thug e Esec 
mar ainm air an tobar, a chionn gu'n 
d'rinn iad consachadh ris. 

21 Agus chladhaich iad tobar eile, agus 
rinn iad consachadh uime sin cuideachd : 
agus thug e Sitnah mar ainm air. 

22 Agus chaidh e imrich as a sin, agus 
chladhaich e tobar eile ; aguschad'rinniad 
consachadhiiime sin : agus thug e Rehobot 
mar ainm air ; agus thubhairt e, Oir thug 
an Tig-hearn a nis farsaingeachd dhuinn ; 
agus fàsaidh sinn lìonmhor^ san tlr. 

23Agus chaidh e suas asa sin guBeer-seba. 

24 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
da san oidhche sin fèin, agus thubhairt e, Is 
mise DiaAbrahaimt'athar; nabiodheagal 
ort, oir a ta mise maille riut, agus beann- 
aichidhmithu, agus ni mi do shh'ochd lìon- 
mhor air sgàth mo sheirbhisich Abrahaim. 

25 Agus thog c altair an sin, agus ghairm 
e air ainm an Tighearn, agus shuidhich e 
an sin a bhùth : agus chladhaich seirbh- 
isich Isaaic tobar an sin. 

26 An sin chaidh Abimelech d'a ionn- 
suidh o Gherar, agus a charaid Ahudsat, 
agus Phichol àrd cheannard a shhiaigh'. 

27 Agus thubhairt Isaac riu, C'ar son a 
thàinig sibh a m'ioimsiiidh, agus gu bheil 
fuath agaibh dhomh, agus gu'n do chuir 
sibh uaibh mi ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Chunnaic sinn 
gu cinnteach gu'n robh anTighearna leat ; 
agus thubhairt sinn, Biodh a nis mionnan 
eadaruinn, eadhon eadar sinne agais thusa, 
agus deanamaid coimhcheangal riut ; 

29 Nach dean thu oirnne cron sam bith, 
mar nach do bhean sinne riutsa, agus mar 
nach do rinn sinn ni sam bith ort ach 
maith, agus a chuir sinn uainn thu an sìth : 
Tha thusa nis air do bheannachadh leis 
an Tighearna. 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agus dh'ith 
a^is dh'òl iad- 

31 Agus dh'èirich iad gu moch sa' mha- 
duinn, agais mhionnaich iad d'a chèile : 
agus chuir Isaac air falbh iad, agus 
dh'imich iad uaith an slth. 

32 Agus air an là sin fèin thàinig: seirbhis- 
ich Isaaic, agus dh'innis iad dha muthim- 
chioll an tobair a chladhaich iad, agus 
thubhairt iad ris, Fhuair sinn uisg:e. 

33 Agus thug e Seba mar ainm air: 
uime sin ìs e Beer-seba ainm a' bhaile si 
gus an là'n diugh. 

34 Agus bha Esau dà fhichead bliadhna ' comhstri. - sìoìmhor. ^ 'armailte. 

* mulad inntinn. ' toigh. 

26 CXVI. XXVII. 

dh'aois ; agus g-habh e mar mhnaoi ludit, 
nighean Bheeri an Hitich, agus Basemat 
nighean Eloin an Hitich : 
35 Agus bha iad sm 'nam briseadh- 
cridhe^ dolsaac agus do Rebecah. 

CAIB. xxvn. 

1 CkuÌT Isaac Esau a shealg silhinn. 18 Le seòladh 
Rebecah tìiàinìg lacob a dh'ionnsuidk 'athar le 
biadk blasda an riockd Esau, agus fhuair e a 
bkeannachadh. 41 Tìiug Esau fuaih do lacob, 
agus bkagair e a mkarbkadk. 

AGUS 'nuair a bha Isaac air fàs sean, 
agus a bha a shùilean dall, air chor as 
nach faiceadh e, ghairm e air Esau a mhac 
bushine,agusthubhairteris, Amhic: agus 
thubhairt esan ris, Feuch, tha mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a nis, tiia 
mise sean ; cha 'n'eil fios agam air latha 
mo bhàis. 

3 Agus a nis, guidheam ort, gabh t'airm, 
do bholg-shaighead agus do bhogha, agus 
falbh a mach do'n mhachair, agus sealg: 
dhomh sithionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, mar is 
ionmhuinn'leam, agusthoir a m' ionnsuidh 
e, agus gu'n ith mi ; chum as gu'm beann- 
aich m'anam thu mum faigh mi bàs. 

5 Agus chuala Rebecah an uair a labhair 
Isaac r'a mhac Esau : agus chaidh Esau 
do'n mhachair a shealg sithinn, gu toirt 
(Ta ionnsuidh. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac lacob, 
ag ràdh, Feuch, chuala mi t'athair a' labh- 
airt ri h-Esau do bhràthair, ag ràdh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh sithionn, agus 
dean biadh blasda dhomh, agus gu'n ith 
mi, a^is gu'm beannaich mi thu an làthair 
an Tighearna, roimh mo bhàs. 

8 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' 
ghuth, a rèir an ni a ta mi ag' àithneadh 
dhuit. 

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an treuda, 
ag:us thoir a m'icnnsuidh o sin dà dheadh 
mheann do na gabhraibh ; agus ni mise 
iad 'nam biadh blasda air son t'athar, mar 
is ionmhuinn leis : 

10 Agus bheir thu dh'ionnsuidh t'athar 
e, agajs gu'n ith e, chum as gu'm beannaich 
e thu roimh a bhàs. 

11 AgT-is thubhairt lacob ri Rebecah a 
mhàthair,Feuch,<AaEsau mo bhràthair 'na 
dhuine mo]ach,agus mise a'm' dhuine lom. 

12 Ma's e's^gu'nlaimhsicK m'athairmi, 
an sin measar mi leis' mar neach leis am 
b'àill a mhealladh^; agus bhcir mi mallach- 
adh orm fèin, agus cha bheannachadh. 

13 Agus thubhairt a mhàthairris, Orm- 
sa hitheadh do mhallachadh, a mhic ; a 
mhàin èisd ri m' ghuth, agus falbh, thoir 
a m' ionnsuidh iad. 

14 Agus dh'fhalbh e, agus ghlac e iad^, 
agus thug eiad a dh'ionnsuidh a mhàthar : " Feudaidh e bi. ' bìthidk mi 'na shùilibh, Eabh. 
^ Tnar mhealltair. GENESIS, XX.YU. agiis rinn a mhàthair biadh blasda, mar a 
b'ionmhiiinn le 'athair. 

1 5 Agriis grhabhRebecah eudach taitneach 
Esau a mic bu shine, a bh'aice san tig-h ; 
agais chuir i e air lacob a mac a b'òigre. 

16 Agais chuir i croicne mheann nan 
g^bhar air a làmhan, agais air kiime a 
mhuineil. 

17 Agus thug i am biadh blasda, agus an 
t-aran a dheasaich i,do làimh a mic lacoib. 

IS Agus thàinige dli'ionnsuidh 'athar, 
agiis thubhairt e, Athair : agns thubhairt 
esan.Feuch, thami'ìi so; còthusa,amhic ? 

19 Ag^is thubhairt lacob r'a athair, Is 
mise Esau do cheud-ghin ; rinn mi mar a 
dh'iarr thu orm' : èirich, guidheam ort, 
suidh agais ith do m' shithinn, chum as 
gu'm beannaich t'anam mi. 

20 Agus thubhairtlsaac r'a mhac, Cionn- 
us a fhuair thu i cho hiath, a mhic ? agiis 
thubhairt esan, A chiomi gu'n do chuir an 
Tighearna do Dliia a'm' rathad i. 

21 Agusthubhairtlsaac riIacob,Thig am 
fagus a nis, agus gii'n laimhsich mi thu, a 
mhic.an tusa fèin mo mhacEsaii,no nach tu. 

22 A^ischaidhlacobamfagTis d'aathair 
Isaac, agiis laimhsich se e ; agiis thubhairt 
e, 'Se 'n gaith guth lacoib, ach is iad na 
làmhan làmhan Esau. 

23 Agus cha d'aithnich se e, a chionu gu'n 
robh a làmhan molach, mar làmhan Esau 
a bhràthar : mar sin bheaimaich se e. 

24 Agus thiibhairt e, An tusa fèin mo 
mhac Esau? agus thubhairt esan, Is mi. 

25 Ag'us thubhairt e, Thoir am fagais 
domh e, agus ithidh mi do shithinn mo 
mhic, chiun as gu'm beannaich m'anam 
thu. Agus tTiug e 'm fagus da e, agus 
dh'ith e; agus thug e d'a ionnsuidh fìon, 
agais dh'òl e. 

26 Agus thubhairt 'athair Isaac ris, Thig 
am fagais a nis, agiis pòg mi, a mhic. 

27 Agais thàinig e'm fagus, ag^us phòg se 
e : agiis dh'fliairich" e boladh 'eudaich ; 
agais bheannaich se e, agais thubhairt e, 
Feuch, tha fàile mo mhic mar fhàile 
fearainn', a bheannaich an Tighearna. 

28 Uime sin, gu'n tugadh Dia dhuit do 
dhrùchd^ nèimh, agus do reamhrachd* na 
talmhainn, agus pailteas arbhair agiis 
fìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dhuit, agus 
strìochdadh cinnich^ dhuit ; bi d' uachd- 
aran air do bhràithribh, agus cromadh 
mic do mhàthar sìos duit : mallaichte gu'n 
robh gach neach a mhallaicheas thu, ag^us 
beannaichte gu'n rohh gach neach a 
bheannaicheas thu. 

30 Agais cho luath agiis a sgruir Isaac 
do bheannachadh lacoib, 'nuair bu g-hann 
a bha lacob air dol a mach fathast à \ mar a thubhah i tìiu rium. Eabh. - bho!, 

hhoìtraich. ^ achaidh. < do dhealt. 

' do shaiìl, do shult. * fincachan, ' sheale. 
27 làthair Isaaic 'athar, thàinig a bhràthair 
Esau o 'sheilg-. 

31 Agais rinn esan mar an ceudna biadh 
blasda, agais thug- e dh'ionnsuidh 'athar 
e ; agus thubhairt e r'a athair, Eireadh 
m'athair, agus itheadh e do shithinn a 
mhic, chum gai'm beannaich t'anam mi. 

32 Agus thubhairt Isaac 'athair ris, Cò 
thusa ? agus thubhairt esan, Is mi do 
mhac, do cheud-ghin, Esau. 

33 Agais chriothnaich Isaac le ball-chrith 
anabarraich,agais thubhairt e,Cò,c'àite 'm 
hheil esan a gblac' sithiorm, agus a thiig i 
m'ionnsuidh, agais dh'ith mi do'n iomlan 
mim d'thàinig- thusa ? agus bheannaich mi 
e, seadh agus beannaichte bithidh e. 

34 'Niiair a chual' Esaubriathran'athar, 
ghlaodh e le glaodh mòr, agais ro-shearbh ; 
agusthubhairt e r'a athair,Beannaich mise, 
eadhon mise mar an ceudna, O athair. 

35 Agus thubhairt e,Thàinig do bhràthair 
le ceilg, agoisthug e leis do bheannachadh. 

36 Agus thubhairt esan, Nach ceart a 
thugadh lacob mar ainm air ? oir thàinig e 
fodham* an dà uair so : thug- e leis mo 
chòir-bhreithe ; agais,feiich,anisthiige leis 
mo bheannachadh. Agus thubhairt e, Nach 
do ghlèidh thu dhomh-sa beamiachadh ? 

37 Agus fhreagair Isaac, agais thubhairt 
e ri h-Esau,Feuch,rinn mi e 'na uachdaran 
ort, agais a bhràithrean uile thug mi dha 
mar sheirbhisich ; agais le h-arbhar agois 
le f ìon chum mi suas e : agois dhuitse ciod 
a nis a ni mi, a mhic ? 

38 Agais thubhairt Esau r'a athair, Nach 
'eil agad ach aon bheannachadh, athair ? 
beannaich mise, eadhon mise mar an 
ceudna, O athair. Agais thog Esau suas 
a ghuth, agais g-huil e. 

39 Agus fhreagair Isaac 'athair, agais 
thubhairt e ris, Feuch, ann an reamhrachd 
na talmhainn bithidh do chòmhnuidh, 
ag:us ann an drùchd nèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamh' thig thu beò, 
agus do d' bhràthair ni thu seirbhis : agais 
'nuair a bhios an uachdaranachd agad, an 
sin brisidh tu a chuing o d' mhuineal. 

41 Agaisdh'fhuathaichEsauIacobairson 
a' bheannachaidh leis an do bheannaich 
'athair e : ag^us thubhairt Esau 'na chridhe, 
Tha làitheana' bhròin air sonm'atharam 
fagus, agais an sin marbhaidh mi mo 
bhràthair lacob. 

42 Agais dh'innseadh doRebecahbriath- 
ran Esau a mic bu shine, agus chuir i 
teachdaire uaithe'", agus ghairm i air 
lacob a mac a b'òige, agus thubhairt i 
ris, Feuch, tha do bhràthair Esau toirt 
comhfhurtachd dha fèin a' d' thaobh-sa, 
a' cur roimhe do mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' ^ fudharttjfu m' làiinh, 
chuir i fiot uaipe. ^ le d' chhidluamh. GENESIS, : 
ghuth ; ag-us eirich, teich a dh'ionnsuidh 
mo bhràthar Labain do Haran. 

44 Agus fanaidh tu maille ris beagan 
do làithibh, gus an tionndaidh' fraoch 
feirg'e^ do bhràthar; 

45 Gus an tionndaidh corniich do 
bhràthar uait, agiis gri'n dìchuimhnich e 
na rinn thu air : an sin cuiridh mise fios, 
agus bheir mi as a sin thu. C'ar son a 
chaillinn le chèile sibh ann an aon là ? 

46 Agus thubhairt Rebecah ri h-Isaac, 
Tha mi sgìth do m' bheatha air son nigh- 
eana Het: ma ghabhas lacob bean do 
nigheanaibh Het, mar iadsan a ta do nigh- 
eanaibh na dùthcha, ciod am maith a ni 
mo bheatha dhomh-sa ? 

CAIB. XXVIIl. 

1 Bheannaicli Isaac lacob, agus chuir se e do Phadan- 
aram. 1 1 Aisling lacoib. 18 Clach Bheteil. 
20 Bòid lacoib. 

AGUS ghairm Isaac air lacob, ag'us 
bheannaich se e, agus dh'àithn e dha, 
agus thubhairt e ris, Cha ghabh thu bean 
do nigheanaibh Chanaain. 

2 Eirich, imich do Phadan-aram, do 
thigh Bhetueil athar do mhàthar, agus 
gabh dhuit fèin as a sin bean do nigh- 
eanaibh Labain, bràthar do mhàthar. 

3 Agus gu beannaicheadh Dia uile- 
chumhachdach thu, agus gu deanadh e 
sìolmhor thu, agus gu tiigadh e ort fàs 
lìonmhor, air chor as gai'm bi thu a'd' 
chomh-chruinneachadh chinneach^ : 

4 Agus gu tugadh e dhuit beannachadh 
Abrahaim, dhuitse, agus do d' shliochd 
mailleriut; chum gu'n sealbhaich thu am 
fearann anns ambheil thu a'd' choigreach, 
a thug Dia do Abraham. 

5 Agus chuir Isaac air falbh lacob, ag'us 
chaidh e do Phadan-aram, gai Laban, 
mac Bhetueil an t-Siriaich, bràthair Rebe- 
cah, màthar lacoib agus Esau. 

6 'Nuair a chimnaicEsaugu'ndobheann- 
aich Isaac lacob, agus gu'n do chuir e air 
falbh e do Phadan-aram, a g'habhail mnà 
dha fèin as a sin ; agus 'nuair a bheann- 
aich se e, gu'n d' thug e àithne dha, ag 
ràdh, Cha ghabh thu bean do nighean- 
aibh Chanaain ; 

7 Agus gn'h d'èisd lacob^ r'a athair, 
agus r'a mhàthair, agus gu'n deachaidh e 
do Phadan-aram ; 

8 Agus an uair a chunnaic Esau nach do 
thaitinn nigheana Chanaain r'a athair 
Isaac, 

9 An sin chaidh Esau dh'ionnsuidh Is- 
maeil, ag-us ghabh e Mahalat nighean Is- 
maeil mhic Abrahaim, piuthar Nebaioit ' traogh. 2 lasan fi'irge. 

3 a' d' iomadaidh phoibleach. * A'"'" d'thug 

lacob gèiU. ' thninig, theiring. 

• 'na clunsaig, ' chcann. Eabli. 

28 fxvn. xxvni. 

dha fèin mar mhnaoi a thuilleadli air na 
mnàibh a bh'aige. 

10 Agus chaidhlacob a mach o Bheer- 
seba, agais chaidh e gu Haran. 

11 Agus thactiair^ e air àite àraidh, 
agus dh'fhan e 'u sin an oidhche sin, a 
chionn gii'n robh a' glirian air hiidhe : 
agus ghabh e h-aon do chlachailih an 
àite sin, agus chuir e f o a cheann^ i, agrus 
hiidh e slos san àite sin a chodal. 

13 Agus bhruadair e; agus, feuch, 
fàradh air a chur suas air an talamh, agus 
a bhàrr' a' ruigheachd gu nèamh : agiis, 
feuch, aingil Dè a' dol suas agus a' teachd 
a nuas air. 

13 Agus, feuch, sheas an Tighearna os a 
cheann, agus thiibhairt e, Is mise an Tigh- 
earn Dia Abraliaim t'athar, agus Dia 
Isaaic : am fearann air am bheil thu do 
hiidhe, bheir mise dhiiit e, agus do d' 
shhochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar dhus- 
lach na talmhainn ; agus sgaoihdh tu mach 
a dh'ionnsuidh na h-àird' an iar, agus na 
h-àird' an ear, agus a dii'ionnsuidh na 
h-àirde tuath agus na h-àirde deas : agvis 
beannaichear annad-san uile theaghlaiche 
na talmhainn, agus ann ad shhochd. 

15 Agus, feuch, tha mise maille rlut, 
agus gleidhidh mi thu anns gach àit d' an 
tèid thu, agais bheir mi rìs thu dh'ion;i- 
suidh na tìre so; oir cha trèig mi thu, gus 
an dean mi an ni sin a labhair mi riut. 

16 Agus dhùisg lacob as a chodal, agus 
thubhairt e, Gu cinnteach tha 'n Tigheam 
san àite so, agus cha robh fios agam air. 

1 7 Agus bha eagal air, agus thubhairt e, 
Cia h-uamhasach* an t-ionad^ so! cha 'n 
àite air bith so ach tigh Dhè, agus is e so 
geata nèimh. 

18 Agus dh'èirich lacob gu moch sa' 
mhaduinn, agais ghabh e a' chlach a chuir 
e fo a cheann, agus chuir e suas 'na car- 
ragh'" i, agns dhòirt e oladh air a mullach. 

19 Agusthug e Bet-el mar ainm air an 
àite sin: ach ò' e Luds ainm a' bhailesin 
air tùs. 

20 Ag:us bhòidich lacob bòid", ag ràdh, 
Ma bhios Dia leam, agus ma ghleidheas 
e mi air an t-slighe sin air am bheil mi 'g 
imeachd''\ agus ma bheir e dhomh aran 
r'a itheadh, agiis eudach r'a chur umam ; 

21 Agiis gu'n tig mi rìs an sìth a dh'ionn- 
suidh tighe m'athar; an sin bithidh an 
Tighearn agam 'na Dhia. 

22 Agusbithidh a' chlach" so, a chuir 
mi suas 'na carraffh, 'na tigh aig Dia : 
agus do gach ni a bheir thu dhomh, bheir 
mi g-u cinnteach an deachamh dhuit. ' eagalach, oiìlteiì. ' àite. post, prop SaEg. 
" mhòidich lacob mbid, '^ triall, 

" a' chhx-h. CAIB. XXIX. I nàinig lacob gu tobar Harain, 13 agus thii^ 
Laban aoidheachd dha. 18 Gheall lacob scirbìii. 
shcachd bliadhna do Laban air son a nighinn 
Racheil ; 23 fhvair e Leah 'na h-àit; ach arìs 
phòs e Racltel mar an ccudna. 

AN sin dh'imichlacob air athurus,ag:iis 
chaidh e do dhìithaich dhaoine na 
h-àirde 'n ear. 

2 Ag-iis dh'amhairc e, agus, feuch, tobar 
sa' mhachair, agus, feuch, bha 'n sin tri 
treuda chaorach 'nan kiidhe làimh ris; oir 
as an tobar sin thug iad uisge do na treud 
aibh: agusò/zaclachmhòrairbeulan tob 
air. 

3 Agus chruinnicheadh adh'ionnsuidh sin 
na treudan uile; ag:us charuich' iad a' 
chlach bhàrr beoiP an tobair, agus thug: 
iad uisge do na caoraich, agus chuir iad a' 
chlach a rìs air beul an tobair 'na h-àite 
fèin. 

4 Agns thubhairtlacob riu, Mo bhràith- 
re, cia as a thàinig sibh ? Agus thubhairt 
iadsan, O Haran ^/iàuiig- sinne. 

5 Agaisthubhairt e riu, An aithne dhuibh 
Laban mac Nahoir ? Agus thubhairt iad 
san, Is aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am bkeil e gii 
maith ? Agus thubhairt iadsan, Tha e gu 
maith : agais, feuch, a ta Rachel a nig-h 
ean a' tig-hinn leis na caoraich. 

7 Agpus thubhairt e, Feuch, 'se fathast 
aird' an latha a t' ann, agus cha d'thàin- 
ig idir àm cruinneachadh na sprèidhe: 
thug'aibhse uisg'e do na caoraich, ag-us 
rachaibh agus ionaltraibh iad. 

8 Ag:us thubhairt iad, Cha'n urradh sinn, 
giis an cruinnichear na treudan uile an 
ceann a chèile, ag:us gus an caruichear a' 
chlach bhàrr beoil an tobair ; an sin bheir 
Einn uisg:e do na caoraich. 

9 Ag:us am feadh a bha e fathast a' 
labhairt riu, thàinig: Rachel le caoraich a 
h-athar ; oir b'i a bha 'gan gleidheadh^ 

10 Ag-us an uair a chunnaic lacob Rachel 
nlghean Labain bràthar a mhàthar, ag-us 
caoraich Labain bràthar a mhàthar, an 
sin chaidh lacob am fagiis, ag-us charuich 
e a' chlach bhàrr beoil an tobair, ag-us 
thug: e uisg:e do chaoraich Labain bràthar 
a mhàthar. 

I I Agais phòg: lacob Rachel, agus thog: 
e suas a g:huth agus g-huil e. 

12 Agus dh'innis lacob do Rachel g:u'm 
b'e bràthair a h-athar e, agus gu'm b'e 
mac Rebecah e : agus mith i, agus 
dh'innis i d'a h-athair. 

13 Ag:us 'nuair a chuala Laban sgeula 
lacoib mhic a pheathar, an sin niith e 'na 
choinneamh, agus gliabh e 'na g:hlacaibh e, 
agus phòg: se e, agus thug e d'a thigh e : GENESIS, XXIX. 

agns dh'innìs e do Laban na nithe sin 
uile. 

14 Agus thubhairt Laban ris, C5u cinnt- 
each is tu mo chnàimh agus m'fheoil : 
ag'us dh'fhan e maille ris rè mìos. 

15 Ag:us thubhairt Laban ri lacob, A 
chionn g-ur tu mo bhràthair, am buin e 
dhuit seirbhis a dheanamh dhomh a nasg:- 
aidh ? innis dhomh ciod e do thuarasdal *. 

16 Agus bha a\g Laban dithis nig:heana : 
b'e ainm na tè bu shine Leah, ag^us ainm 
na tè a b'òig:e Rachel. 

17 Ag:us bha sìiilean Leah anmhunn, 
ach bha Rachel maiseach 'na dealbh ag:us 
sgiamhach 'na g'nìiis^ 

18 Agus bha gràdh aig- lacob air Ra- 
chel, ag-us thubhairt e, Ni mi seirbhis 
dhuit seachd bh'adhna air son Racheil do 
nig-hinn a's òig-e. 

19 Ag-us thubhairt Laban, Js fearr dhomh 
a toirt duitse na gu'n tug-ainn i do dhuine 
sa?n hith eile : fan maille rium. 

20 Ag-us rinn lacob seirbhis air son Ra 
cheil seachd bliadhna ; agiis bha iad 'iia 
shìiiHbh mar bheag-an do làithibh^ a 
thaobh a' g:hràidh a bh'aige oirre. 

21 Ag'us thubhairtlacob ri Laban, Thoir 
dhomh mo bhean, (oir choimhlionadh nio 
làithean,) a chum g:u'n tèid mi steach d a 
h-ionnsuidh. 

22 Ag:us chniinnich Laban cuideachd 
daoine an àit uile, agus rinn e cuirm. 

23 Ag:us san fheasgar g:habh e Leah a 
nig-hean, ag-us thug: e d'a ionnsuidh i ; 
ag:us chaidh e steach d'a h-ionnsuidh. 

24 Ag-us thug: Laban d'a nig-hinn Leah, 
Silpah abhanog'lach fèin, mar bhanog-laich. 

25 Ag:us sa' mhaduinn, feuch, b'i Leah 
hh' ann -. ag:us thubhairt e ri Laban, Ciod 
e so a rinn thu orm ? Nach ann air son 
Racheil a rinn mi seirbhis dhuit ? ag:us 
c'ar son a mheall thu mi ? 

26 Ag'us thubhairt Laban, Cha 'n flieud 
e bhi mar sin 'nar dìithaich-ne an tè a's 
òig:e thoirt seachad roimh an tè a's sine'. 

27 Coimhlion a seachduin-sa, agus 
bheir sinn dhuit ise mar an ceudna, air 
son na seirbhis a ni thu maiUe rium fathast 
rè sheachd bh'adhna eile. 

28 Ag-usrinnlacob mar sin, ag'us choimh- 
lion e a seachduin ; ag-us thug- e dha Ra- 
chel a nig-hean mar an ceudna 'na mnaoi. 

29 Ag-us thug: Laban do Rachel a nig'h- 
ean, Bilhah a bhanoglach fèin, dh'ise mar 
bhanog:laich. 

30 Agiis chaidh e steach cuideachd a 
dh'ionnsuidh Racheil, ag:us g-hràdhaich e 
mar an ceudna Rachel ni's mo na Leah, 
agus rinn e seirbhis maille ris fathast 
seachd bliadhna eile. 

31 Ag:us 'nuair a chunnaic an Tig:heama ' choruich. Eir. 2 i)èi!. 

'g am hìadìiadh. * ciod an iuarasdat a l 
duit. ' maiseach ri amharc oirre. 

29 " mar a' choimhlinn latha. 
9 roimh'n cheud ghin. ' 'war n'-àite-ve. GENESIS, 

gn'n d' thugadh fìiath doLeah, dh'fhosg- 
ail e a bolg : ach bha Rachel gxtn chlann'. 

32 Ach dh'f liàs Lèah lorrach, agus nig i 
mac, agusthug i Reuben mar ainm air: oir 
thubhairt i, Gu deimhin dh'amhairc an 
Tig-hearna air m' àmhg'har '\ a nis uime 
sin gràdhaichidh m'fhear mi. 

33 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rug 
i mac, ag-us thubhairt i, A chionn g:u'n 
cuala 'n Tighearna gu'n robh mi air 
m'fhuathachadh, uime sin thug e dhomh 
am mac so cuideachd : agus thug i Si- 
meon mar ainm air. 

34 Agus dh'f hàs i torrach a rls, agus rug: 
i mac ; agus thubhairt i, A nis anns an uair 
so, dlìith-leanaidh m'f hear rium,do bhrìgh 
gu'n d'rug mi dha triuir mhac : uime sin 
thug: i Lebhi mar ainm air. 

35 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, ag'us rug 
i mac; agus thubhairt i, A nis molaidh mi 
an Tig:hearna: uime sin, thug i ludah mar 
ainm air. Agus sguir i do bhreith cloinne. 

CAIB. XXX. 

1 Thug Rachel a hanoglach Bilhah do lacob mar 
mhnaoi, agus rug i Dan agus Naphtali. 9 Thug 
Leah dha a banoglach Silpah mar mhnaoi, agus 
rug i Gad agus Aser. 22 Rug Rachel loseph. 
25 Rinn Laban coimh-cheangal nuadh ri lacob. 

AGUS an uair a chunhaic Rachel nach 
d'nig: i clann do lacob, bha farmad 
aig Rhachel r'a piuthair, ag;us thubhairt i, 
lacob, Thoir dhomh clann, no g-heibh mi 
bàs. 

2 Agus las corruich lacoib ri Rachel, 
agus thubhairt e, Am bheil mis' an àite 
Dhè, a chum uait toradh na bronn ? 

3 Agus thubhairt i, Feuch, mo bhanog- 
lach Bilhah, theirig' a steach d'a h-ionn- 
Euidh, ag:us beiridh i air mo ghlùinibh, 
agus bithidh agam-sa mar an ceudna 
clann d'a trid-san. 

4 Agus thug i dha Bllhah a banog:lach 
mar mhnaoi ; agrus chaidh lacob a steach 
d'a h-ionnsuidh. 

5 Agus dh'fhàs Bilhah torrach, agus rug 
i mac do lacob. 

6 Ag'us thubhairt Rachel, Thug- Dia 
breth orm, agus dh'èisd e mar an ceudna 
ri m' grhuth, agus thug' e dhomh mac : 
uime sin tlnig: i Dan mar ainm air. 

7 Agus dh'fhàs Bilhah banoglach Rach- 
eil torrach a rìs, agus rug i do lacob an 
dara mac''. 

8 Agus thubhairtRachel, Le mòr-ghleac 
grhleac mi ri m' phiuthair, agus thug mi 
buaidh: agus thug i Naphtali mar ainm 
air. 

9 'Nuair a chunnaic Leah gu'n do sguir i 
do bhreith cloinne, ghabh i Silpah a banog:- 
lach, agus thug i do lacob mar mhnaoi i. • neo-thorrach. ^ mo thrioblaid, m' an-shocair. 

3 rach, gabh. * mac eile. ^ buidheann, 

cuideachd. f' iìbhla beaga cùbhraidh agus 
30 XXIX. XXX. 

10 Ag'us rug- Silpah, banogìach Leah, 
mac do lacob. 

1 1 Ag:us thubhairt Leah, Tha sonas* air 
teachd : agus thug: i Gad mar ainm air. 

12 Agus rug Silpah, banoglach Leah, 
an dara mac do lacob. 

13 Agus thubhairt Leah, Issonami, oir 
goiridh na nigheana mise beannaichte : 
agus thug i Aser mar ainm air. 

14 Agiis chaidh Reuben a mach ann an 
làithibhfog:haraidh a' chruithneachd, agus 
fhiiair e mandraga* sa' mhachair, agus 
thug: e iad chum a mhàthar Leah. An 
sinthubhairtRachelri Leah,Thoir dhomh, 
goiidheam ort, cuid do mhandragaibh do 
mhic. 

15 Agus thubhairt i rithe, Am beag a' 
chìiis gu'n d'thug thu m'fhear uam, agus 
am b'àiU leat mandraga mo mhic a thoirt 
leat mar an ceudna ? Agus thubhairt 
Rachel, Uime sin luidhidh e leats' an 
nochd air son mandraga do mhic. 

16 Agus thàinig lacob o'n mhachair san 
fheasgar, agus chaidh Leah mach 'na 
choinneamh, ag:us thubhairt i, Thig thu 
steach a m' ionnsuidhse, oir gii deimhin 
cheannaich' mi thu le mandragaibh mo 
mhic : Agus luidh e leatha air an oidhche 
sin. 

17 Agus dh'èisd Dia ri Leah, a.gus 
dh'fhàs i torrach, agus rug: i do lacob an 
cìilg-eadh mac. 

18 Agus thubhairt Leah, Thng Dia 
dhomh mo dhuais, a chionn gu'n d'thug- 
mi mo bhanoglach do m'fhear : agus 
thug i Isachar mar ainm air. 

19 Ag:us dh'fhàs I^eah torrach a ris, agus 
rug: i do lacob an sèathadh mac. 

20 Ag:us thubhairt Leah, DheònaichDia 
dhomh deadh chuibhrionn* : a nis gabh- 
aidh m'fhear còmhnuidh maille rium, a 
chionn gu'n d'rug: mi dha sèathnar mhac ; 
agus thug i Sebulun mar ainm air. 

21 Agus 'na dhèigh sin rug i nighean, 
agus thug: i Dinah mar ainm oirre. 

22 Agus chuimhnich Dia air Rachel, 
agus dh'èisd Dia rithe, agus dh'lbosgail 
e a bolg:. 

23 Agus dh'fhàs i torrach, agus rug i 
mac ; agus thubhairt i, Thug Dia air 
falbh mo mhì-chliu. 

24 Agus thug' i loseph mar ainm air, ag 
ràdh, Bheir an Tighearna dhomh fathasl 
mac eile. 

25 Agus 'nuair a nig Rachel loseph, an 
sin thubhairt lacob ri Laban, Leig- air 
falbh mi, chum gu 'n tèid mi do m'àite, 
agus do m'dliìithaich fèin. 

26 Thoir dJiomh mo mhnài, agus nio 
chlann, air son an d'rinn mi seirbhis duit. blasda, a bhafàs ann an Siria agus ludea. 
' thuarasdalaich. ^ Dheònaich Dia dhomh asaid 
shona. GENESIS, 

ag:us goi'm falbh mi ; oir is aithne dhiiit 
mo sheirbhis a rinn mi dhuit. 

27 Agois thubhairt Laban ris, Guidheam 
ort, ma fhuair mi deadh-ghean a'd' shuil- 
ibh, fuirich -. oir dh'fliògrhhiim mi o m' 
fhiosrachadh fein gu'n do bheannaich an 
Tighearna mi air do sgàth-sa. 

28 Agus thubhairt e, Ainmich do thuai-- 
asdal dhomh, agrus bheir mi dhuit e. 

29 Ag:us thubhairt e ris, Tha fios agrad 
cionnus a rinn mi seirbhis dhuit, agus 
cionnus a bha do spreidh ag'am : 

30 Oir is beag: a bh'agad mun d' thàinig 
mi, agois a nis tha e air fàs 'na mhòran; 
ag'us bheannaich Dia thu an lorg: mo 
theachd-sa ; ag-us a nis, c'uin a ni mi mar 
an ceudna air son mo thig:he fein ? 

31 Agrus thubhairt e, Ciod a bheir mi 
dhuit ? Ag'us thubhairt lacob, Cha toir 
thu ni sam bith dhomh : ma ni thu an ni 
so rium, ionaltraidh mi rìs, agus g'leidhidh 
mi do threud. 

32 Thèid mise troimh do threud uile an 
diug-h, atharrachadh as a sin gach 
sprèidhe a ta breac agiis ballach, agns g'ach 
sprèidhe a ta dubh-dhonn am measg: nan 
caorach,agTisballach agusbreac am measg: 
nan g:abhar : ag:us is e so mo thuarasdal. 

33 Agus freag-raidh air mo shonsa m'ion- 
racas san àm ri teachd', 'nuair a thig' 
e mar mo thuarasdal'- a'd' làthair-sa : 
gach aon nach bi breac ag:us ballach am 
measg: nan g-abhar, ag:us dubh-dhonn am 
measg: nan caorach, measar e mar ni 
bradach ag:am-sa. 

34 Agus thubhairt Laban,Feuch,b'f hearr 
leam g:u'm bitheadh e rèir t'fhocail. 

35 Ag-us dh'atharraich e air an là sin fèin 
na gabhair fhirionn a bha stiallach agus 
ballach, ag-us na g:abhair bhoirionn uile a 
bha breac ag-us ballach, agus g:ach aon 
air an robh g-ile, ag:us g-ach aon a bha 
dubh-dhonn^ am measg nan caorach, agus 
thug e iad do làmhan a mhac. 

36 Ag:us chuir e astar thri làithean eadar 
e fèin ag:us lacob : agus bheathaich^ la- 
cob a chuid eile do threudaibh Labain. 

37 Agais g:habh lacob dha fèin slatan 
g'lasa do'n chritheann, agus do'n chall- 
dainn, agiis do chraoibh nan geanm-chnò ; 
ag:us rùisg: e annta stialla geala, agns leig 
e ris an geal a bha sna slataibh. 

38 Agus chuir e na slatan a rùisg e anns 
na claisibh, anns na h-amair uisge, far an 
d'thàinig^ na treudan a dh'òl, fa chomhair 
nan treud, chum as gu'm fàsadh iad torr- 
ach an uair a thi|:eadh iad a dh'òl. 

39 Agus dh'fhas na treudan torrach fa 
chomhair nan slat, agus rug iad sprèidh 
stiallach, bhreac agus bhallach. 

40 Agus thearbaidh lacob na h-uain, ^ air anlà màireack. Eabh. 
^ 'miair a thi<; thu air mo thuarasdal. 
' ciur. * dh'ionaltair. * 'miair a thàinig. 
31 XXX. XXXI. 

agus chuir e aghaidh nan treud riusan a 
bha stiallach, agus gach beathach a bha 
dubh-dhonn annantreudaibhLabain, agus 
chuir e a threudan fèin air leth, agus cha 
do chuir e iad làimh ri treudaibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an sprèidh 
bu treise torrach, chuir lacob na slata fa 
chomhair sùl na sprèidhe anns na claisibh, 
chum gu'm fàsadh iad torrach a rèir nan 
slat^ 

42 Ach 'nuair a bha'n sprèidh anmhunn, 
cha do chuir e ann iad: mar sin bu le 
Laban iadsan a b'anmhuinne, agus le 
lacob iadsan bu treise. 

43 Agus dh'fhàs an duine ro shaoibhir; 
agus bha mòran sprèidhe aige, agus ban- 
oglaich agus òglaich, agus càmhail, agus 
asail. 

CAIB. XXXI. 

1 Theick lacob airfalbh gu k-uaigneach o Labait gu 
doldo ihìr Ckanaain. 22 Lean Laban e. 44 Rinn 
iad coimhcheangal ri ckèile aig Galeed. 

AGUSchual' ebriathramhacLabain, ag 
ràdh, Thuglacob leis gach ni a bh' aig 
ar n-athair, agus o'n nisin bu le ar n-athair- 
ne fhuair e dha fèin a' mhòrachd so uile. 

2 Agus chunnaic lacob gnùis Labain, 
agus, feuch, cha robh i leis mar a bha i 
roimhe sin'. 

3 Agus thubairt an Tigheama ri la- 
cob, Pill gri dùthaich t'aithriche, agus a 
dh'ionnsuidh do dhilsean; agus bithidh 
mise maiUe riut. 

4 Agrus chuir lacob teachdaire uaith, 
agiis ghairm e Rachel agus Leah do'n 
mhachair a dh'ionnsuidh a threuda. 

5 Agus thubhairt e riu, Tha mi faicinn 
gnùise bhur n-athar, nach 'eil i leam mar 
a bha i roimhe : ach bha Dia m'athar 
maille riumsa. 

6 Agus tha fios agaibh fèin, le m' uile 
dhìchioll gu'n d'rinn mi seirbhis do'r 
n-athair. 

7 Gidheadh mheall bhur n-athair mi, 
agiis mhùth' e mo thuarasdal deich 
uairean : ach cha do leig Dia leis cron a 
dheanamh orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
spreidh bhreac 'nan tuarasdal agad, an 
sin nig an sprèidh uile àl breac : agus ma 
thubhairt e mar so, Bithidh an sprèidh 
stiallach 'nan tuarasdal agad, an sin nig 
an sprèidh uile àl stiallach. 

9 Mar so thug Dia air falbh sprèidh 
bhur n-athar, agus thug e dhomhsa iad. 

10 Agus 'nuair a dh'fhàs an sprèidh torr- 
ach, thog mi suas mo shùilean, agais 
chimnaic mi ann an aisling, agus, feuch, 
bha na reitheachan, a bha reitheadh na 
sprèidhe', stiallach, breac agus grìs-f hionn. 

11 Agus thubhairtaingealanTigheama 6 am measg nan slat. ' 'n dè's air a bkò 'n 

dè. Eabh. ^ dh'atharraich. * leitm air an 

sprèidh. GENESIS, XXXI, rium ann an aisling, A lacoib : agns thubh- 
airt mise, Tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt esan, Tog: suas a nis 
do shùilean, agus faic na reitheachan uile, 
a tha reitheadh na sprèidhe, gu bheil iad 
stiallach, breac ag:us grìs-fhionn : oir 
chunnaic mise g'ach ni a rinn Laban ort. 

13 Is mise Dia Bheteil, far an d'ung; 
thu 'n carragh, far an do bhòidich thu 
dhomhsa bòid: a nis èirich, imich a mach 
as an tìr so, agris pill g'U tìr do dhilsean. 

14 Ag'us fhreag:air Rachel agus Leah, 
ag:us thubhairt iad ris, Am bheil fathast 
cuibhrionn no oig'hreachd air bith ag:ainne 
ann an tigh ar n-athar ? 

15 Nach 'eil sinn air ar meas leis mar 
choig:rich ? oir reic e sinn, ag:us struidh e 
mar an ceudna g:u tur ar n-airg-iod. 

16 Oir an saoibhreas sin uile a thug- Dia 
o'r n-athair, is leinn fèin, agris le'r cloinn 
e : a nis uime sin, g:ach ni a thubhairt Dia 
riutsa, dean e. 

17 Ansin dh'èirichlacob suas, agpus chuir 
e a mhic agus a mhnài air càmhalaibh ; 

18 A^is thug: e leis a sprèidh uile, agus 
a mhaoin uile a fhuair e, sprèidh a chos- 
naidh, a fhuair e amPadan-aram, g:u dol a 
dh'ionnsuidh Isaaic 'athar g-u tìr Chanaain. 

19 Ag:us chaidh Laban a lomairt' a 
cliaorach ; ag:us g-hoid Rachel na dealbh- 
an^ bu le a h-athair. 

20 Agiis g:hoid lacob air falbh gun fhios 
do Laban an Siriach, a chionn nach d'innis 
e dha g'u'/i robh e gu teicheadh. 

21 Ag-us theich e leis g:ach ni a bh' aig:e ; 
ag:us dh'èirich e suas, ag:us chaidh e thar 
an amhainn, ag:us chuir e 'aghaidh ri 
sL'abh Ghilead. 

22 Ag:us dh'innseadh do Laban, air an 
treas là, g:u'n do theich lacob. 

23 Ag:us thug: e a bhràithre leis, ag:us 
lean se e astar sheachd làithean, agus rug: 
e air ann an sliabh Ghilead. 

24 Ag:us thàinig- Dia g-u Laban an Siri- 
ach ann an aisling: san oidhche, ag:us 
thubhairt e ris, Thoir an aire nach labhair 
thu ri lacob aon chuid maith no olc. 

25 An sin rug: Laban air lacob. A nis 
shuidhich lacob a bhùtli san t-sliabh, ag-us 
shuidhich Laban maille r'a bhràithribh 
ann an sliabh Ghilead. 

26 Ag:us thubhairt Laban ri lacob, Ciod 
so a rinn thu, g:u'n do g-hoid thu air falbh 
g:im fhios domh, ag:us g:u'n d'thug thu 
leat mo nig'heana, mar bhraig:hdean^ a 
thugadh a mach leis a' chlaidheamh ? 

27 C'ar son a theich thu air falbh g:u 
h-uaig:neach, agus a g-hoid thu uam ag:us 
nach d'innis thu dhomh, agus gu'n cuirinn 
air falbh thu le subhachas, ag:us le h-òran- 
aibh, le tiompan, agus le clàrsaich? 

28 Ag:us nach do leag: thu leam mo mhic ' a rù.igaclh. 
' chiomaick. 
32 - ìomhaighcav. 
' chugad. ag:us mo nigheanan a phògfadh ? a nis is 
amaideach a fhuara tu le so a dheanamh. 

29 Tha e'n comas mo làimhe-sa cron a 
dheanamh ort : ach labhairDia t'athar rium 
an raoir, ag'ràdh,Thoiranaire,nachlabh- 
air thu ri lacob aon chuid maith no olc. 

30 Ag:us a nis, g-ed a b'èig'in duit falbh, 
a chionn g:u'n robh thu gu ro mhòr an 
geall air tigh t'athar, gidheadh c'ar son a 
g:hoid thu mo dhèe ? 

31 Agiis fhreag:air lacob, agus thubhairt 
e ri Laban, A chionn g:u'n robh eag^al orm : 
oir thubhairt mi, Theag-amh gii'n tug-adh 
tu uam do nig:heana le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig: am faigh thu do 
dhèe, na maireadh e beò : an làthair ar 
bràithre faic ciod a th' ag:am a bhuineas 
duit, ag:us g-abh thugad* e : oir cha robh 
fhios aig: lacob gii'n do g:hoid Rachel iad. 

33 Agais chaidh Laban a steach do bhùth 
lacoib, ag:us do bhùth Leah, ag:us do bhùth 
an dà bhanog-laich ; ach cha d'fhuair e 
iad. An sin chaidh e mach à bùth Leah, 
ag:us chaidh e steach do bhùth Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel na dealbhan, 
ag:us chuir i iad ann an acfuinn* a' chàmh- 
ail, ag:us shuidh i orra : ag:us rannsaich 
Laban am bùth uile, ach cha d'fhuair e iad. 

35 Ag:us thubhairt i r'a h-athair,Na cuir- 
eadh e corruich air mo thig:hearna nach 
urrainn mi èirig-h suas a't' fhianuis, oir tha 
orm a rèir g^nàtha nam ban : ag:us rann- 
saich e, ach cha d'fhuair e na dealbhan. 

36 Ag-us bha fearg' air lacob, ag-us throid 
e ri Laban : ag:us fhreag-air lacob, ag-us 
thubhairt e ri Laban, Ciod i mo choire, 
ag-us ciod e mo pheacadh, g:u'n robh thu 
cho dian air mo thòir ? 

37 An dèig-h dhuit m'aimeis uile a rann- 
sachadh, ciod a fhuair thu dh'uile airneis 
do thig-he ? cuir an so e an làthair mo 
bhràithre-sa ag-us do bhràithre fèin, ag:us 
g-u'ntabhairiadbretheadaminn'nardithis. 

38 A nis fichead bliadhna bhaxni maiile 
riut ; cha do thilg: do chaoraich an uain, 
no do g:ha bhair am minn, ag:us reitheachan 
do threuda cha d'ith mi. 

39 An ni sin a reubadh le fiadh-bhealh- 
aichibh cha d'thug: mi a t' ionnsuidli ; g'hiùl- 
ain mi fèin a chall : o m' làimh-sa dh'iarr 
thu e, co ac a g'hoideadh e san latha, no 
g'hcideadh e san oidhche. 

40 Mar so bha mi ; san là chlaoldh an 
teas mi, ag:us an reotha san oidhche; agus 
dhealaich mo chodal ri m' shùiHbh. 

41 Mar so bha mi fichead bhadhna a'd' 
thig:h : ceithir bliadhna àeug rinn mi 
seirbhis duit air son do dhithis nig-heana, 
agiissèbliadhna airsondo sprèidhe ; ag^us 
mhùth thu mo thuarasdal deich uairean. 

42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia m'atli- 
ar, Dia Abrahaim, ag:us eag:allsaaic maiUe ^fasair, tiidheam. GENESIS, XXXt. XXXn. rmm, gii cinnteach chuireadh tu nls air 
falbh mi falamh : chimnaic Dia m'àmhg-har 
agns saothair mo làmh, agxis chronaich e 
thu 'n raoir. 

43 Agus fhreag-airLaban, a^s thubhairt 
e ri lacob, Na nigheana so is iad mo nigh- 
eana-saiad, agus a' chlann so mo chlann- 
sa, agrus an spreidh so mo sprèidh-sa ; 
ag-us gach ni a tha thu a' faicinn, is leamsa 
e : agus ciod a dh'fheudas mi dheanamh 
an diugh ri m'nigheanaibh so, no r'an 
cloinn a nig- iad ? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid 
coimhcheangal,mise agus thusa; agusbith- 
eadh e mar f hianuis eadar mise agus thusa. 

45 Ag:us ghabhlacob clach,agus chuir e 
suas i mar charrag:h. 

46 Agus thubhairt lacob r'a bhràithribh, 
Cruinnichibh clachan : agus ghabh iad 
clachan, ag:us rinn iad carn, agus dh'ith 
iad an sin air a' charn. 

47 Agus thug: Laban mar ainm _ air 
legar-sahaduta: ach thuglacob mar ainm 
air Galeed. 

48 Agus thubhairtLaban,!Z%a '^n carn so 
'na fhianuis eadar mise agusthusaandiugh. 
Uime sin thugadh Galeed mar ainm air ; 

49 Agus jMidspah ; oir thubhairt e, 
DeanacUi an Tigheama faire eadar^ mise 
agiis thusa, 'nuair a bhitheas sinn à làthair 
a chèile. 

50 Ma bhuineas tu g\i cruaìdh ri m' nigh- 
eanaibh,no ma ghabhas tu mnài eile thuill- 
eadh air mo nigheanaibh-sa, cha 'n 'eil 
duine sam bith maiUe ruinn ; feuch, tha 
Dia 'na fhianuis eadar mis' ag:us thusa. 

51 Agus thubhairt Laban ri lacob, Faic 
an carn so, agus faic an carragh so, a 
shuidhich mi eadar mis' agais thusa. 

52 Bitheadh an carn so 'na fhianuis,ag:us 
hitheadh an carrag-h so 'na f hianuis, nach 
tèid mise a t' ionnsuidh-sa thar a' cham so, 
agais nachtigthus' am' ioimsuidh-sa thar 
a' cham so, ag:us a' charragh so, g:u cron. 

53 Gu'n tugadh Dia Abrahaim, agiis 
Dia Nahoir, Dia an athar, breth eadaniinn. 
Agus mhionnaich lacob air eagal 'athar 
Isaaic. 

54 An sin thug lacob suas ìobairtean 
san t-sliabh, agus ghairm e air a bhràith- 
ribh a dh'itheadh arain : agus dh'ith iad 
aran, agus dh'fhan iad rè na h-oidhche 
san t-sliabh. 

55 Agus dh'èirich Laban suas moch sa' 
mhaduinn, agus phòg e a mhic agus a 
nigheanan, agus bheannaich e iad, a^us 
dh'fhalbh e : agus phiU Laban g'a àite fein. 

CAiB. xxxn. 

1 Chunnaie lacoh aingle aig Makanaim. 3 Chuir e 
teachdairean gu Esau. 7 Bha eagal air gu'n tig- 
eadh e 'na aghaidh, agus rinn e urnuigh ris an 
Tighearn gu'n saoradh e uaith e. l'i Chuir, e 
tiodhlac d'a ionnsuidh. 24 Ghleac e ri aingeal aig 
Peniel, agus thngadh Israel mar ainm air. 

AGUS dh'imich lacob air a shlighe, 
agus choinnich aing:il Dhè e. 
33 2 Agus thubliairt lacob, 'nuair a chunn- 
aic e iad, Is e so feachd Dhè : agus thug 
e Mahanaim mar ainm air an àite sin. 

3 Agus chuir lacob teachdairean roimhe 
gu h-Esau a bhràthair, gii fearaim Sheir, 
dùthaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Mar 
so their sibh ri m' thighearn Esau, Mar 
so thubhairt do sheirbhiseach lacob, Bha, 
mi air chuairt maiUe ri Laban, agais 
dh'fhan mi maìlle ris gas a nis. 

5 Agiis tha agam buar, agus asail, treud- 
an, agus òg'laich, agus banoglaich ; agus 
chuir mi dh'innseadh do m' thigheama, 
chum gu'm faighinn deadh-ghean a'd' 
shùilibh. 

6 Agus phill na teachdairean gu lacob, 
ag- ràdh, Thàinig sinn a dh'ionnsuidh do 
bhràthar Esau, agTis mar an ceudna tha e 
teachd a'd' chòdhail', agus ceithir cheud 
fear maille ris. 

7 Agus bha lacob fo eagal mòr, agus ann 
an airc; agusroinn e 'n sluaghaò/zcmaille 
ris, ag:us na treudan, agus an crodh, agiis 
na càmhail 'nan dà bhuidhinn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau g:u 
h-aon do na buidhnibh, agus ga'm buail e 
i, an sin thèid a' bhuidheaim a dh'fhanas 
as uaitk. 

9 Agus thubhairt lacob, O Dhè m'athar 
Abrahaim, agns a Dhè m'athar Isaaic, a 
Thighearn a thubhairt rium, PiU gu d' 
dhùthaich, agus gu d' dhilsean, agus ni mi 
maith dhuit : 

10 Cha 'n airidh mi air a' chuid a's lug-ha 
do na tròcairibh sin uile, no do'n fhìrinn 
sin uile, a nochd thu do d'sheirbhiseach ; 
oir le m' luirg thàinig: mi thar an lordan 
so, agiis tha mi nis a'm' dhà bhuidhinn. 

1 1 Saor mi, gaiidheam ort, o làimh ino 
bhràthar, o làimhEsau : oir tha eagal orm 
roimhe, gxi'n tig e, agus g:u'm buail e mi, 
agus a' mhàthair maille ris a' chloiim. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinnteach ni 
mi maith dhuit, agus ni mi do shliochd 
mar ghaineamh na fairge, nach feudar 
àireamh a thaobh lìonmhoireachd. 

13 Ag:us dh'fhan e an sin san oidhche sin 
fèin, agus ghabh e do na thàinig g^'a làimh 
tiodhlac air son Esau a bhràthar ; 

14 Dà cheud g'abhar agus tìchead boc, 
dà cheud caora agiis fichead reithe. 

15 Deich càmhail fhichead bhainne le 
'n searraich, dà fhichead bò agus deich 
tairbh, fichead asal bhoirionn agus deich 
searraich. 

16 Ag:us thug e iad do làimh a sheirbhis- 
each, gach iomain leatha fèin ; agTis 
thubhairt e r'a sheirbhisich, Imichibh 
romham, ag:us cuiribh dealachadh eadar 
iomain agus iomain. 

17 Ag:usdh'àithn e dhasan a bh'airthois- 
each, ag ràdh, 'Nuair a choinnicheas mo chòmhdbail, choinneamh. D GENESIS, X 

bliràthairEsauthu, agusa dh'fheòraicheas 
e dhìot, ag- ràdh, Co leis thu, agus c'àit a 
tha thu dol ? agus co leis iad sin a tha 
romhad ? 

18 An sin their thusa, liuinidh iad do 
d'sheirbhiseachlacob; is tiodhlac ath'ann, 
a chuireadh a dh'ionnsuidh mo thighearn 
Esau : agus, feuch, mar an ceudna tha e 
fein 'nar deigh. 

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n dara 
seirbhiseach,2tg\\s do'n treas,agus dhoibh- 
san uile a bha leantuinn nan iomain, ag 
ràdh, Air an dòigh so labhraidh sibh ri 
h-Esau, 'nuair a gheibh sibh e. 

20 Agus their sibh cuideachd, Feuch, 
Tha do sheirbhiseachlacob 'nar dèig-h-ne: 
oir thubhairt e, Ni mi rèidh' e leis an 
tiodhlac a thèid romham, agus an dèigh 
sin chi mi a ghnùis ; theagamh gu'n gabh 
e rlum. 

21 Mar sin chaidh an tiodhlac thairis 
roimhe : agus dh'fhan e fèin an oidhche 
sin sa' chuideachd. 

22 Agus dh'èirich e suas san oidhche 
sin, agus g:habh e a dhà mhnaoi, agus a 
dhà bhanog-laich, agrus 'aon mhac deug, 
agais chaidh e thairis air àth laboic. 

23 Ag:us ghabh e iad, agus chuir e 
thairis air an t-sruth iad, agus chuir e 
thairis na òA'aige. 

24 Agrus dh'fhan lacob 'na aonar ; agns 
ghleac duine ris, gu ruig briseadh na 
fàire. 

25 Agus 'nuair a chunnaic e nach do 
bhuadhaich e air, an sin bhean e ri lag a 
shlèisde ; agus chaidh lag slèisde lacoib 
as an alt 'nuair a bha e a' gleac^ ris. 

26 Agus thubhairt e, Leig air falbh mi, 
oir tha'n fhàir a' briseadh : agus thubh- 
airt esan, Cha leig mi air falbh thu, mur 
beannaich thu mi. 

27 Agus thubhairt e ris, Ciod is ainm 
dhuit ? agus thubhairt e, lacob. 

28 Agus thubhairt esan, Cha ghoirear' 
lacob ni's mò riut mar ainm, ach Israel : 
oir bha cumhachd agad mar uachd- 
aran ri Dia, agus ri daoinibh, agus thug thu 
buaidh. 

29 Agus dh'fhiosraich l^cob dheth, agus 
thubhairt e, Innis dhomh, guidheam ort, 
t'ainm : agus thubhairt esan, C'ar son a 
tha thu a' farraid m'ainme. Agus bheann- 
aich e an sin e. 

30 Agus thug lacob Peniel mar ainm air 
an àite : oir chimnaic mi Dia aghaidh ri 
h-aghaidh, agus thearnadh m' anam. 

31 Agus dh'èirich a' ghrian air, 'nuair a 
chaidh e seach Penuel, agus bha e bacach 
air a shliasaid. 

32 Uime sin cha'n ith clarm Israeil do'n 
fhèith a clirup, a ta air lag na slèisde, gus 
an là'n diugh ; a chionn gu'n do bhean e 
ri lag slèisde lacoib san fhèith a chrup. XXII. xxxm. 

CAIB. XXXIII. 

1 Caoimhiieas lacoib agus Esau d'a ckeile 'nuair a 
cìioiìinich iad. 18 Aig Salem cheannaicìi lacub 
achadh, agus Ihog e altuir. 

AGUS thog lacob suas a shùilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha Esau 
a' teachd, agus maille ris ceithir cheud fear. 
Agus roinn e a' chlann do Leah, agus do 
Rachel, agus do'n dà bhanoglaich. 

2 Agus chuir e na banoglaich agus an 
clann air thoiseach, agus Leah agus a clann 
'nan dèigh, agus Rachel agus loseph air 
dlieireadh. 

3 Agus chaidh e fèin air 'aghaidh rompa, 
agus chrom se e fèin gu làr seachd uairean, 
gus an d'thàinig e dlùth d'a bhràthair. 

4 Agus inith Esau 'na choinneamh, agus 
ghabh e 'na ghlacaibh e, agus thuit e air a 
mhuineal, agus phòg se e : agus ghuil 
iad. 

5 Agus thog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e na mnài agus a' chlann ; agus 
thubhairt e, Cò iad sin a ta maille riut ? 
agus thubhairt esan, A' chlann a thug Dia 
gu gràsmhor do d'sheirbhiseach. 

6 An sin thàinig na banoglaich am fagus, 
iad fèin agus an clann, agus chrom siad 
iad fèin. 

7 Agus thàinigLeah cuideachd am fapjus 
maiUe r'a cloinn, ag:us chrom siad iad fein; 
agus an dèigh sin thàinig loseph am fagiis 
agus Rachel, agus chrom siad iad fèin. 

8 Agus thubhairt e, Ciod is ciall duit 
leis an iomain so uile, a choinnich mi ? 
Agus thubhairt esan, Gu deadh-ghean 
fhaghail ann an sùilibh mo thigheama. 

9 Agus thubhairt Esau, Tha agamsa 
pailteas, a bhràthair ; glèidh dhuit tein na 
bheil agad. 

10 Agus thubhairt lacob, Ni h-eadh, 
gruidheam ort, ma fhuair mi nis deadh- 
ghean a'd' shùihbh, an sin gabh mo 
thiodhlac o m' làimh : oir uime sin 
chunnaic mi do ghnùis, mar gu'm fssicinn 
gnùis Dè, agus thaitinn mi riut. 

1 1 Gabh, guidheam ort, mo bheannach- 
adh a thugadh a d' iormsuidh, do bhrìgh 
gu'n do bhuin Dia gu toirbheartach rium, 
agais gu bheil agam mòr phailteas : agus 
rinn e ro earail air, agus ghabh se e. 

12 Agus thubhairt e, Gabhamaid ar 
turus, agus biomaid ag imeachd, agus 
thèid mise maille riut^. 

13 Agus thubhairt e ris, Tha fios aig mo 
thighearna gii bheil a' chlann maoth, agus 
na treudan agus an fheudail a ta maiUe 
rium, trom le h-àl ; agus ma dh'iomainear 
iad gu dian aon latha, gheibh an treud 
uile bàs. 

14 Rachadh, guidheam ort, mo thighear- 
na seachad roimh a sheirbhiseach : agus 
gabhaidhmise ant-slighegusocrach,a rèir 
mar a bhios an sprèidh a ta romham, agus ' ciùin * ag spairn. 

34 3 cha'n abrar. * romhail. GENESIS, XXXm. XXXIV, a' chlann, comasach air fhulang:, gus an tlg: 
nii dh'ionnsuidh mo thig-hearna g-u Seir. 

15 Agus thubhairt Esau, Leig leam a 
nis cuid do'n mhuinntir a ta maille rium 
f'hàg:ail marriut' : Agus thubhairt esan, 
C'ar son sin ? faigheam-sa deadh-ghean 
an sùilibh mo thighearna. 

16 Mar sin phill Esau san là sin fèin air 
a shlig-he gu Seir. 

17 Ag:us dh'imich lacob g:u Sucot, agus 
thog" e dha fèin tigh, agiis rinn e bothain 
d'a sprèidh : air an aobhar sin thugadh 
Sucot mar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig lacob do Shalem, baile 
Shecheim a ta ann an tìr Chanaain, 'nuair 
a thàinig e o Phadan-aram ; agus shuidh- 
ich e a bhìith fa chomhair a' bhaile. 

19 Agus cheannaich e mìr fearainn, far 
an do shuidhich e- a bhìith, o làimh 
chloinne Hamoir athar Shecheim, air cheud 
bonn airgid^' 

20 Agus chuir e suas altair an sin, ag'us 
thug: e Eel-Elohe-Israel mar ainm oirre. 

CAIB XXXIV. 

1 ThruailleadhDinahmghean Leah. 20 ThhnchioH- 
ghearradh vminntir Shecheim ; 25 Mìiarbhadh iad 
le mic lacoib, 27 agus chreachadh am baile. 

AGUS chaidh Dinah nighean Leah, a 
rug i do lacob, a mach a dh'f haicinn 
nigheana na tìre. 

2 Agus 'nuair a chunnaic Sechem mac 
Hamoir an Ibhich, uachdaran na tìre i, 
g-habh e i, agus luidh e leatha, agus thru- 
aill e i'*. 

3 Agus dhlùth-lean 'anam riDinah nigh- 
ean lacoib, agus ghràdhaich e a' ghruag:- 
ach*, ag:us labhair e g^i caomh ris a' 
ghmagaich. 

4 Agus labhair Sechem rl Hamor 'athair, 
ag ràdh, Faigh dhomh-sa a' ghruagach so 
mar mhnaoi. 

5 Agus chuala lacob g:u'n do thruaill e 
Dinah a nighean. Nis (bha a mhic maille 
r'a sprèidhsa' mhachair,) agus bha lacob 
'na thosd gus an d'thàinig iad. 

6 Agus chaidh Hamor athair Shecheim a 
raach a dh'ionnsuidh lacoib, a labhairt 
ris. 

7 Agus thàinig mic lacoib o'n mhachair 
'nuair a chual' iad e, agus bha na daoine 
doilich agiis bha fearg mhòr orra ; a 
chionn gu'n d'rinn e amaideachd ann an 
Israel, ann an kiidhe le nighean lacoib, ni 
nach bu chòir a dheanamh. 

8 A^s labhairHamor riu, ag ràdh, Tha 
anam mo mhic Shecheim an ro gheall air 
bhur nighimi : thugaibh dha i, guidheam 
oirbh, mar mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceanglaiche-posaidh® 
ruinne ; bhur nigheana-sa thugaibh 
dhuinne, agus ar nigheana-ne gabhaidh 
sibh dhuibh-se. ' maille riut, cgad. 
^ cìieud uan. 

35 2 sganil. 

^ dh'ìsHch e i. 10 Agus maille ruinne gabhaidh sibh 
còmhnuidh : agus bithidh an tìrroimhibh ; 
gabhaibh còmhnuidh, agus deanaibh reic 
agus ceannachdinnte, ag^usfaighibh sealbh 
innte. 

11 Agus thubhairt Sechem r'a h-athair, 
agus r'a bràithribh, Faigheam deadh- 
g-hean 'nur sùilibh ; agus ge b'e ni a their 
sibh rium, bheir mi dhuibh. 

12 Air a mheud 's gu'n dean sibh an 
dubharaidh'' orm, agus an tiodhlac, bheir 
mi dhuibh eadhon mar a their sibh rium : 
a mhàin thugaibh dhomh a' ghruagach 
mar mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic lacoib Sechem 
agus Hamor 'athair le ceilg, agus labhair 
iad, (a chionn gu'n do thruaill e Dinah 
am piuthar,) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha 'n fheud 
sinne an ni so dheanamh, ar piuthar a thoirt 
do dhuine neo-thimchioU-ghearrta ; oir 
bhiodli sin 'na mliasladh dhuinne. 

1 5 Ach an so aontaichidh sinn leibh ; ma 
bliios sibhse mar a ta sinne, gu'n timchioU- 
ghearrar gach fìrionnach 'nur measg : 

16 An sin bheir sinne ar nigheana 
dhuibhse, agus bhur nigheana-sa g-abh- 
aidh sinn dhuinne, agus gabhaidh sinn 
còmhnuidh maiUe ribh, agus bithidh sinn 
'nar n-aon slua^h. 

1 7 Ach mur eisd sibh ruinne, sihh a bhi 
airbhur timchioU-g^hearradh, an sin gabh- 
aidh sinne ar nighean, agus falbhaidhsinn. 

18 Agus thaitinn am briathra ri Hamor, 
agus ri Sechem mac Hamoir. 

19 Agus cha do chuir an t-òganach dàil 
anns an ni a dheanamh, achionn gu'n robh 
tlachd aige ann an nighinn lacoib : agus 
bha e ni b'urramaiche na tigh 'athar uile. 

20 Ag:us thàinig Hamor, agus Sechem a 
mhac gu geatadh .am baile, agus labhair 
iad ri daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 Tha na daoine so sìochail maille ruinn, 
air an aobhar sin gabhadh iad còmhnuidh 
san tìr, agus deanadh iad reic agus ceann- 
achd innte ; thaobh an fhearainn, feuch, 
tha e farsaing ni'sleòr dhoibh : an nigheana- 
sa gabhaidh sinne dhuinne mar mhnài,agus 
ar nigheana-ne bheir sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaichidh 
na daoine leinn, gu còmhnuidh ghabhail 
maille ruinn, gu bhi 'nar n-aon shiagh, 
ma thimchioU-ghearrar gach firionnach 
againne, mar a ta iadsan air an timcliioU- 
g'hearradh. 

23 Nach leinne an sprèidh, ag:us am 
maoin, agus an ainmhidhean uile ? a mhàin 
aontaicheamaid leo, agus gabhaidh iad 
còmhnuidh maiUe ruinn. 

24 Agus dh'èisd gach neach a chaidh 
mach air geatadh a bhaile ri Hamor agus 
ri Sechem a mhac : agusthimchioll-ghearr- ' an nigheanag. 
' dowry. Sasg. f' cleamhnas. 

D 2 GENE SIS, XXXIV. XXXV, adh gach firionnach, iadsan uile a chaidh 
mach air geatadh a bhaile. 

25 Ag-us air an treas là, 'nuair a bha iad 
air an cràdh, an sin ghabh dithis do mhic 
lacoib, Simeon agus Lebhi, bràithre Dhin- 
ah, gach fear aca a chlaidheamh, agus 
thàinig- iad air a' bhaile gu dàna ; agus 
mharbh iad gach firionnach. 

26 Ag-us mharbh iad Hamor agus Se- 
chem a nihac le faobhar a' chlaidheimh, 
agus thug' iad Dinah à tigh Shecheim, 
agus chaidh iad a mach. 

27 Thàinig mic lacoib air na mairbh, 
ag:us chreach iad am baile, a chionn gu'n 
do thruaiU iad am piuthair. 

28 An caoraich, agus am buar, agus an 
asail, agus na hha sa' bhaile, agus na bha 
san fhearann, thog- iad : 

29 Agus am maoin uile, agus an clann 
bheag uile, agus am mnài thug iad leo an 
daorsadh', agrus thog iad sa' chreich 
eadhon gach ni a bha stigh. 

30 Agus thubhairt lacob rr Simeon agus 
ri Lebhi, Chuir sibh trioblaid^ orm le m' 
dheanamh gràineiP am measg luchd-àit- 
eachaidh na tìre, am measg nan Canaan- 
ach, agus nam Peridseach : agus _ air 
dhomhsa bhi gann^ au àireamh, cruinn- 
ichidh siad iad fèìn cuideachd a' m' 
aghaidh, agus marbhaidh iad mi ; agus 
cuirear as domh, ag^us do m' thigh. 

31 Agus thubhairt iad, Am bu chòir dha 
buntainn ri 'rpiuthair-nemarristrìopaich? 

CAIB. XXXV. 

1 Thàinig lacob gu Beieljar an do thog e aUairdo 
Dhia. 9 Tha e air a bheannachadh. 16 Bas 
Racheil, 23 Mic lacoìb. 28 Aois Isaaic, a bhàs, 
agus 'adhìac. 

AGUS thubhairt Dia ri lacob, Eirich, 
imich suas gu Betel, agus gabh comh- 
nuidh an sin; a^ dean an sin altair do 
Dhia, a dh'fhoillsieh e fèin duit an uair a 
theich thu o ghnùis Esau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt lacob r'a theaghlach, 
agus riu-san uile a hha maille ris, Cuinbh 
uaibh na diathan coimheach a nur 
measg, agus bithibh glan, agus muthaibh 
bhur n-eudach : , -j 

3 Agus èireamaid, agus rachamaid suas 
gu Betel ; ag:us ni mise an sm altair do 
Dhia, a dh'èisd rium ann anlà mo chnmdh- 
chais, agus a bha inaille rium san t-shghe 
air an deachaidh mi. j. .u 

4 Agus thug iad do lacob na diathan 
coimheach uile a hha 'nanlàimh, agus an 
cluas-fhàinnean a hha 'nan cluasaibh ; 
agus dh'fholaich lacob iadfmdh n daraig 
a hha làimh ri Sechem. 

5 Agus dh'imich iad : agus bha eagal 
Dhè air nabailtibh aòAamu'ncuairt orra, I am braighdeanas. 
ifuatharh. 
s atharraichibh. 
36 2 aimlisg. 
* tearc, beag, 
6 uamhunn, oilt. agus cha d'rinn iad tòireachd air mic 
lacoib. 

6 Mar sin thàinig lacob gu Luds, a ta 
an tìr Chanaain, eadhon Betel, e fèin agrus 
an sluagh uile a bha maille ris. 

7 Agais thog e 'n sin altair, agus thug e 
Elbetel mar ainm air an àit ; do bhrìgh 
ann an sin gu'n d'fhoil'lsich Dia e fèin dha, 
'nuair a theich e o ghnùis a bhràthar. 

8 Ach fhuair Deborah banaltnim' Re- 
becah bàs, agus dh'adhlaiceadh i fuidh 
Bhetel, fuidh dharaig: ag:us thugadh 
Alon-bacut mar ainm air. 

9 Agus dh'f hoillsich Dia e fèin do la- 
cob a rìs, an uair a thàinig e à Padan- 
aram ; agxis bheannaich se e. 

10 Agus thubhairt Dia ris, 'Se lacob a's 
ainm dhuit; cha'n ainmichear thu lacob 
ni's mò, ach 'se Israel a bhios 'na ainm 
ort : agus thug e Israel mar ainm air. 

1 1 Agus thubhairt Dia ris, Is mise Dia 
uile-chumhachdach ; bi sìolmhor agus fàs 
lìonmhor : thig cinneach agiis coimhthional 
chinneach uait, agus thig righrean a mach 
à d'leasruidh. 

12 Agus am fearann a thug mi dh' 
Abraham agus a dh'Isaac, dhuitse bheir 
mi e; agrus do d' shliochd a'd' dhèigh 
bheir mi am fearann. 

13 A^s chaidh Dia suas uaith san àit 
an do labhair e ris. 

14 Agrus chuir lacob suas carragh' san 
àit an do labhair e ris, carragh cloiche, 
agus dhòirt e tabhartas-dibhe air, agas 
dhòirt e oladh air. 

15 Agus thug lacob Betel mar ainm air 
an àite far an do labhair Dia ris 

16 Agusdh'imich iado Bhetel, aguscha 
robh ach astar beag aca ri teachd gu 
h-Ephrat: agus thàinig tinneas cloinne air 
Rachel, agus bha saothair chruaidh oirre. 

17 Agus 'nuairabha i an cruaidhshaoth- 
air, an sin thubhairt a' bhean-ghlùine 
rithe, Na biodh eagal ort, oir hithidh am 
mac so agad cuideachd. 

18 Agrus 'nuair a bha h-anam a' dealach- 
adh rithe, (oir fhuair i bàs,) thug- i Ben- 
oni mar ainm air : ach dh'ainmich 'athair 
e Beniamin. 

19 Agus fhuair Rachelbàs, agns dh'adh- 
laiceadh i san t-slighe gu h-Ephrat, eadh- 
on Betlehem. 

20 Agus chuir lacob suas carragh air a 
h-uaigh: is e so carragh uaighe Racheil 
g:us an là'n diugh. 

21 A^s ghabh Israel a thurus, ag-us 
shuidhich e a bhùth an taobh thall do 
thùr Edeir. 

22 Agus 'nuair a bha Israel a chomh- 
nuidh san tìr sin, chaidh Reuben, agus 
luidh e le Bilhah leannan* 'athar: agus 1 muime. ^ pillar. Sasg. 

9 coimhleabach. GENESIS, XXXV. XXXVl. clmal Israel sin. A nis bha dà mhac 
deug: aig: lacob. 

23 Mic Leah ; Reuben ceud-ghin lacoib, 
agus Simeon, agus Lebhi, agus ludah, 
agus Isachar, agus Sebukin. 

24 MicRacheil: loseph, ag'usBeniamin. 
23 Ag-us mic Bhilhah, banoglaich Ra- 

cheil; Dan, agus Naphthah. 

26 Agus mic Shilpah, banoglaich Leah ; 
Gad agrus Aser. Is iad sin mic lacoib, a 
rug-adh dha am Padan-aram. 

27 Agusthàinig lacobcliumlsaaic'athar 
do Mhamre, gu baile Arbali, eadhon 
Hebron far an robh Abraham agus Isaac 
air chuairt. 

28 Agusb'iadlàitheanlsaaicceudbliadh- 
na 's ceithirfichead. 

29 Agus thug Isaac suas an deò, agus 
dh'eug e, agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntlr tein, agus e 'na sheann-duine, 
agus làn do làithibh. Agiis dh'adhlaic a 
mhic Esaii agus lacob e. 

CAIB. XXXVI. 

1 Trìuir bhan Esau. 9 A ghhiealaich ann an sliabh 
Sheir. 15 Na cinn-fheadhna a thàinig o 'mhic. 

AGUS is iadsin grinealaichEsau, eadh- 
on Edoim. 

2 Ghabh Esaii a mhnài do nigheanaibh 
Chanaain; Adah nigheanEloin anHitich, 
agus Aholibamah nighean Anah, nighinn 
Shibeoin an Hibhich ; 

3 Agrus Basemat nigheanlsmaeil, piuthar 
Nebaioit. 

4 AgaisrugAdahdoEsauEliphas; agus 
rug Basemat Reuel. 

5 Agus rug Aholibamah leus, agus laa- 
lam, agus Corah : Is iad sin mic Esau, a 
rugadh dha ann an tìr Chanaain. 

6 Agus g:habh Esaii a mhnài, agus a 
mhic, agus a nigheana, agus uile mhuinn- 
tir a thighe, agus a sprèidh, agus 'ainmh- 
idhean uiìe, agus a mhaoin uile, a f huair 
e ann an tìrChanaain; agus chaidh e do 
thìr eile o ghnùis a bhràthar lacoib. 

7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò na 
gu'm feudadh iad còmhnuidh a ghabhail 
cuideachd; agus chab'urrainn an tìr anns 
an robh iad 'nan coiffrich, an giùlan air 
6on an sprèidhe. 

S Mar so ghabh Esau còmhnuidh ann 
an shabh Sheir ; is e Esau Edom. 

9 Agxis ìs iad sin ginealaich Esau, athar 
nan Edomach, ann an shabh Sheir : 

10 Is iad sin ainmeanna mhac Esau ; 
Eliphas mac Adah mnà Esau, Reuelmac 
Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eh'phais Teman, 
Omar, Sepho, agus Gatam, ag^is Cenas. 

12 Agusbha Timna'naleannan aig Eli- 
phas, mac Esau ; agus rug i do Eliphas 
Amalec: ò'iad sin mic Adah, mnà Esau. 

13 Agus is iad sin mic Reueil; Nahat, 
agus Serah, Samah, a^us Midsah: 6'iad 
sin mic Bhasemait, mna Esau. 

37 1 4 Agus 6' iad sin mic Ahohbamah.nighinn 
Anah, nighinn Shibeoin, mnàEsau: agus 
rug i do Esau leus, agus laalam, agus 
Corah. 

15 B'iadsincinn-fheadhna mhac Esau: 
mic Ehphais, ceud-ghin Esau, ceann- 
feadhna Teman, ceann-feadhna Omar, 
ceann-feadhna Sepho, ceann-feadhna Ce- 
nas, 

16 Ceann-feadhna Corah, ceann-feadhna 
Gatam, agiis ceann-feadhna Amalec : is 
iad sin na cinn-f headhna a tfiainig o Eli- 
phas, ann an tìr Edoim: ò'iad sin niic 
Adah. 

17 Agus is iad sin mic Reueil, mhic 
Esau ; ceann-feadhnaNaliat,ceann-feadh- 
na Serah, ceann-feadhna Samah, ceann- 
feadhnaMidsah. /siad sinnacinn-flieadh- 
na a thàinig o Reiiel, ann an tìr Edoim : is 
iad sin mic Bhasemait, mnà Esau. 

18 Agus is iad sin mic Ahohbamah, mnà 
Esau ; ceann-feadhna leus, ceann-feadhna 
laalam, ceann-feadhna Corah ; ò'iad sin 
na cinn-fheadna a thaivig o Aholibamah 
nighinn Anah, mnà Esau. 

19 Is iad sin mic Esau, eadhon Edoim; 
agus is iad sin an cinn-flicadiina. 

20 Is iad sin mic Sheir an Horich, hichd- 
àiteachadh na tìre; Lotan, agus Sobal, 
agus Sibeon, agus Anah, 

21 Agus Dison, agus Edser, agus Disan; 
is iad sin cinn-fheadhna nan Horacli, 
cloinne Sheir, ann an tir Edoim. 

22 Agus ò' iad clann Lotain Ilori, agus 
Heman : agus ò'iTimnahpiiithar Lotain. 

23 Agus ò'iad sinclann Shobail; Albhan, 
agus Manahat, agus Ebal, Sepho, agus 
Onam. 

24 Agus ò'iad sin clann Shibeoin ; araon 
Aiah, agus Anah : ò'e so an t-Anah, 
a fhuair a mach na muileidean' san 
fhàsach, an uair a bha e 'g ionaltradh 
asal ShiÌDcoin 'athar. 

25 Agus ò'iad sin clann Anah; Dison, 
agus Ahohbamah nighean Anah. 

26 Agus ò'iad sin clann Dhisoin; Hem- 
dan,agus Esban, agus Itran,agusCheran. 

27 B' iad sin clann Edseir; Bilhan, agus 
Saabhan, agus Achan. 

28 B' iad sinn clann Dhisain ; Uds, agus 
Aran. 

29 B' iad sln cinn-f headhna nan Horach ; 
ceann-feadhna Lotan, ceann-feadlma So- 
bal, ceann-feadhna Sibeon, ceann-feadhna 
Anah, 

30 Ceann-feadhnaDìson, ceann-feadhna 
Edser, ceann-feadhna Disan : is iad sin na 
cinn-fheadlma a thàinig o Hori, am measg 
an ceann-feadhna-san ann an tìr Sheir. 

31 Agus is iad sin na rlghrean a rìgliicli 
ann an tìr Edoim, mun do rìghich rigli 
sam hith air cloinn Israeil. 

32 Agus rìghich ann an Edom Belali 

' rnuìes. Sasff:, GENESIS, X:? 
mac Bheoir ; agus Ve ainm a bhaile Din- 
habah. 

33 Agus dh'eug: Belah, agus rìg'hich lob- 
ab mac Sherah o Bhosrah 'na àite. 

34 Agus dh'eug lobab, agiis rìghich 
Husam o thlr Themani 'na àite. 

35 Agus dh'eug Husam, agus rìghich 
Hadad mac Bhedaid, a bhuail Midian am 
fearann Mhoaib, 'na àite : agus ò'e ainm a 
bhaile Abhit. 

36 Agus dh'eug- Hadad, agus rlg;hich 
Samlah o Mhasrecah 'na àite. 

37 Agus dh'eug Samlah, agus rìg'hich 
Saul o Rhehobot, Ihimh ris an amhainn, 
'na àite. 

38 Ag:us dh'eug: Saul, agus rìghich Baal- 
hanan mac Achboir 'na àite. 

39 Agus dh'eug: Baal-hanan mac Ach- 
boir, ag;us rìghich Hadar 'na àite : agus 
b'e ainm a bhaile Pau ; agus ainm a mhnà 
Mehetabel, nighean Mhatreid, nighinn 
Mhedsahaib. 

40 Ag'us is iad sin ainmeanna nan ceann- 
feadhna a t/iàinig oEsau, a rèir anteag'h- 
laichean, a rèir an àiteacha, 'nan ainmibh ; 
ceann-feadhna Timnah, ceann-feadhna 
Albhah, ceann-feadhna letet, 

41 Ceann-feadhna AhoUbamah, ceann- 
feadhnaElah, ceann-feadhna Pinon, 

42 Ceann feadhnaCenas, ceann-feadhna 
Teman, ceann-feadhna Mibsar, 

43 Ceann-feadhna Magdiel, ceann-feadh- 
na Iram: isiadsin cinn-fheadhna Edoim, 
a rèir an àiteacha-còmhnuidh, ann antìr an 
seilbh; is esan Esau, athair nanEdomach. 

CAIB. xxxvn. 

1 Dh' Jhualhaicheadh loseph le a hhràìthrihh. 5 A 
dhà aislijig. IS Chuir a bhràithrean an comhairle 
ri cheile gus amharbhadh; ach sìiaor Reuben e. 
36 Reiceadh e ri Potiphar san Eiphit. 

AGUS g-habh lacob còmhnuidh san tlr 
anns an robh 'athah' 'na choig'reach, 
ann an tìr Chanaain. 

2 Is iad so g-inealaich lacoib : 'Nuair a 
bhaloseph seachd bliadhna deuga dh'aois, 
bha e a' buachailleachd an treud maille r'a 
bhràithribh, agus bàa 'n t-òg-anach maille 
ri mic Bhilhah, agus maille ri mic Shilpah, 
mnài 'athar; agus thug loseph an droch 
thuairesgeul-san a dh'ionnsuidh 'athar. 

3 Agus bii docha le h-Israel loseph na 
'mhic uile, a chionn gu'm b'e mac a shean 
aois e: agus rinn e dha còta dh'iomadh 
dath'. 

4 Agus 'nuair a chunnaic a bhràithre 
gu'm bu docha le 'athair e na bhràithrean 
uile,dh'fhuathaichiade,aguschab'urrainn 
iad labhairtris gu sìochail'- 

5 Agus chunnaic loseph aishng^ agus 
dh'innis e d'a bhràithribh i, agus dh'- 
f huathaich iad e fathast ni's mò. 

6 Agus thubhairt e riu, Eisdibh, guidh- 
eam oirbh, ris an aishng so a chunnaic mi. 

^ dh'iomad n:ìr. - sìothchail. 

38 [XVI. XXXVII. 

7 Oir, feuch, bfia sinn a' cean^al sguab 
san achadh, agus, feuch, dh'eirich mo 
sguabsa suas, agus sheas i gu dìreach ; agus, 
teuch, sheas bhur sguaban-sa mu'n cuairt 
oirre, agus rinn iad ùmhlachd do m' 
sguaib-sa. 

8 Agus thubhairt a bhràithre ris, Am bi 
thusagun amhams a'd' righoirnne? Ambi 
agad d'a rìreadh tighearnas oirnne ? Agus 
dh'fhuathaich iad e fathastni's mò air son 
'aishngean, agus air son a bhriathran. 

9 Agus chunnaic e fathast aishng eile, a- 
gus dh' innis e d' a bhràithribh i, agus thubh - 
airt e, Feuch, chxmnaic mi aishng eile ; 
agus, feuch,rinn a' ghrian agus a' ghealach, 
ag^us an aon reul deug, ìimhlachd dhomh. 

10 Agus dh'innis e d'a athairi, agus d'a 
bhràithribh : agus thug 'athair achmhasan 
da, agiis thubhairt e ris, Ciod i an aisllng 
so a chunnaic thu? An e g:u'n tig d'a 
rìreadh mise, ag^is do mhàthair, agus do 
bhràithre, chum sinn fèin a chromadh sìos 
duitse gu làr ? 

1 1 Agus bha farmad aig a bhràithribh 
ris ; ach thug 'athair fa'near a' chainnt. 

12 Agus chaidh a bhràithrean a dh'ion- 
altradh treud an athar do Shechem. 

13 Agus thubhairtlsrael ri loseph, Nach 
'eil do bhràithrean ag ionaltradh an treud 
ann an Sechem ? Thig, agais cuiridh mi 
thu d'an ionnsuidh. Agus thubhairt e ris, 
Tha mise an so. 

14 Agus thubhairt c ris, Imich, guidh- 
eam ort, faic am bheil do bhràithrean gu 
maith, agus am bhell an treud gu malth ; 
agus thoir fios a m' ionnsuidh a rìs. Mar 
sin chuir e mach e à gleann Hebroin, agiis 
thàinig e gu Sechem. 

15 Agus fhuair duine àraidh e, agus, 
feuch, bha e air seacharan sa' mhachair : 
agus dh'fheòraich an duine dheth, ag 
ràdh, Ciod a tha thu 'g iarraidh? 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g iarraidh 
mo bhràithrean : innis dhomh, guidheam 
ort, c'àit am bheil iad ag ionaltradh an 
treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'fhalbh 
iad à so : oir chuala mi iad ag ràdh, 
Rachamaid gu Dotan. Agus chaidh lo- 
seph an dèigh a bhràithrean, agus fhuair 
e lad ann an Dotan. 

18 Agus 'nuair a chimnaic iad e fada 
uatha, eadhon mun d'thàinig e am fagus 
doibh, chuir iad an comhairle ri chèile 
'na aghaldh, gus a mharbhadh. 

19 Agus thubhairt iad r'a chèile, Feuch, 
tha an t-aishngiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbham- 
aid e, agus tilgeamaid e ann an slochd 
èigin ; agus their sinn, Chulr droch bhèlst 
èigin as da : agus chi slnn ciod gus an tig 
'alslingean. 

2 1 Agus chuala Reuben so, agus shaor 

' hìnuadair Toseph brundnr GENESIS, XXXVII. XXXVIU. e as aii làinili e, agus thiibhairt e, Na 
cuireaniald gu bàs e. 

22 Agus thubhairt Reuben riu, Na dòirt- 
ibh fuil; tilg-ibh e san t-slochd so, a ta 
san fliàsach, agus làmh na cuiribh air ; a 
chum as gii'n saoradh e as an làimh e, 
agus gu'n aisigeadh e a rìs d'a athair e. 

23 Agus 'nuair a thàining: loseph a 
dh'ionnsuidh a bhràithrean, an sin bhuin 
iad do loseph a chòta, còta nan iomadh 
dath, a bhu air. 

24 Agus ghabh iad e, ag'us thilg iad e 
ann an slochd; agiis bha'n slochd falamh, 
gun uisge ann. 

25 Agus shuidh iad sìos a dh'itheadh 
arain ; agus thog iad suas an sìiilean agus 
dh'amhairc iad, agus, feuch, bha cuideachd 
do chloinn Ismaeil a' teachd o Ghilead, 
le'n càmhalan a' giùlan spìosraidh, agus 
ìocshlàint agus mirr, a' dol gus an toirt 
sìos do'n Eiphit. 

26 Agus thubhairtludah r'a bhràithribh, 
Ciod an tairbhe a bhios ann dhuitme, ma 
mharbhas sinn ar bràthair, agus ma cheileas 
sinn 'f huil ? 

27 Thigibh, agus reiceamaid e ris na h- 
Ismaelich, agus na cuireamaid làmh air ; 
oir is e ar dearbh-bhràthair e, agus ar feoil : 
agus dh'eisd a bhràithre ris. 

28 An sin chaidh Midianaich seachad, 
ceannaichean ; agus tharruing iad agus 
thog iad suas loseph as an t-slochd, agus 
reic iad loseph ris na h-Ismaelich air fich- 
ead bonn airgid. Agus thug iadsan loseph 
do'n Eiphit. 

29 Agus phill Reuben a dh'ionnsuidh an 
t-sluichd ; agus, feuch, cha robh loseph 
san t-slochd: agus reub^ e 'eudach. 

30 Agus phill e dh'ionnsuidh a bhràith- 
rean,agus thubhairte,Cha'« 'eil an leanabh 
ann; agus mise, c'àit an teid mi ? 

31 Agus ghabh iad còta loseiph, agus 
niharbh iad meann do na gabhraibh, agus 
thum iad an còta san fliuil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan iomadh 
dath, agus thug iad e dh'ionnsuidh an ath- 
ar ; agus thubhairt iad, Fhuair sinne so : 
aithnich a nis an e so còta do mhic,no nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, agus thubhairt 
e, Còta mo mhic ; chuir droch bheisd as 
da : tha loseph gun teagamh air a reubadh 
as a cheile. 

34 Agus reub lacob 'eudach, agus chuir 
e eudach-saic air a leasruidh, agus rinn e 
bròn air son a mhic rè mòrain làithean. 

.35 Agus dh'èirich a mhic uile, agus a 
nigheanan uile suas, a thoirt sòlais da; ach 
dhiìilt esan sòlas aghabhail; agusthubh- 
airt e, Oir thèid mi sìos do 'n uaigh a chum 
mo mhic ri bròn. Mar so rinn 'athair 
caoidh air a shon. ' balm. Sasg. 2 shrachd. ^ ceannard u 
shaighdenran, caiptein a' ghcard. 

39 36 Agus reic na Midianaich e san Eiphit 
ri Potiphar, oifigeach le Pharaoh, ceann- 
ard an fhreiceadain^ 

CAIB. xxxvm. 

1 Ghin ludah Er, Onan, agus Selah. 6 Phòs Er 
Tamar. 8 Cionta agus bàs Onain. 11 Dh' fhan 
Tamar l i Selah. 

AGUS san àm sin fèin chaidh ludah sìos 
o 'bhràithribh, agus thionndaidh e 
steach a dh'ionnsuidh Adulamaich àraidh, 
d'am ò'ainm Hirah. 

2 Agus chunnaic ludah an sin nighean 
Canaanaich àraidh, d'am 6'ainm Suah : a- 
gus ghabh e i, agus chaidh e steach d'a 
h-ionnsuidh. 

3 Agus dh'fhàs i torrach, agus rug i 
mac : agus thu^ e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'fhas i torrach a rìs, agus rug 
i mac; agus thug i Onan mar ainm air. 

5 Agus dh'fhàs i torrach fathast, agus rug i 
mac ; agus thug i Selah mar ainm air : agus 
bha esan ann an Chedsib, an uair arug i e. 

6 Agus ghabhludah bean do Er a cheud- 
ghin, d' aìn 6'ainm Tamar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin ludah, aingidh 
ann an sealladh an Tighearna; agus 
mharbh an Tighearn e. 

8 Agus thubhairt ludah ri h-Onan, 
Falbh a steach a dh'ionnsuidh mnà do 
bhràthar, agus pòs i, agus tog suas shochd 
do d' bhràthair. 

9 Agus bha fios aig Onan nach b'ann 
leis fein a bhiodh an shochd ; agus 'nuair 
a chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a 
bhràthar, diiòirt e air a' bhlàr e, chum 
nach tugadh e shochd d'a bhràtliair. 

10 Agus bha an ni a rinn e olc ann an 
sealladh an Tighearna : uime sin mharbh 
e esan mar an ceudna. 

11 An sin th\ibhairt ludah ri Tamar 
nanaoi a mhic, Fan a'd' bliantraich ann 
an tigh t'athar, gus am fàs mo mhac Selah 
suas; oir thubhairt e, Air eagal gu'm 
faigheadh esan bàs mar an ceudna, mar a 
/Awcrir abhràithrean. Agus dh'fhalbhTa- 
mar, agus dh'fhan i 'n tigh a h-athar. 

12 Agus ìiine fhada 'n dèigh sin fhuair 
nighean Shuah, bean ludah, bàs : agus 
thog ludah a mhisneach, agus chaidh e 
suasadh'ionnsuidh hichd-lomairt^achaor- 
ach, e fèin agus a charaid Hirah an t-A- 
dulamach, gu Timnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar, ag 
ràdh, Feuch, tha t'athair-cèile a' dol suas 
gu Timnat a lomairt a chaorach. 

14 Agus chuir i a culaidh bantraich 
dhith, agus chòmhdaich si i fèin le gnìiis- 
bhrat, agus phaisg si i fèin, agus shuidli i 
ann an ionad follaiscach, a ta làimh ris an 
t-shglie gu Timnnt : oir chunnaic i gu'n * luchd-bearraidìi. GENESIS, XXXVin. XXXIX. d'fhàs Selah suas, agus nach d'thugadh 
i dha mar mhnaoi. 

15 'Nuair a chunnaic ludah i, shaoil e 
gu'm bu strìopach i, a chionn gu'n do 
chòmhdaich i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a h-ionnsuidh 
air an t-slighe, agus thubhairt e, Leig- 
leam, guidheam ort, teachd a steach a t' 
ionnsuidh; oir cha robh fhios a'ige gu'm 
b'i bean a mhic i : agus thubhairt i, Ciod 
a bheir thu dhomh, a chum as gu'n tig 
thu steach a m' ionnsuidh ? 

17 Agus thubhairt esan, Cuiridh mi 
meann' a t' ionnsuidh o'n treud: ag-us 
thubhairt ise, An toir thu gesAl dhomh gus 
an cuir thu m' ionnsuidh e ? 

18 Agus thubhairt e, Ciod an geall a 
bheir mi dhuit? Ag-us thubhairt ise, Do 
sheula, agus do làmh-fhailean, agus do 
lorg a ta ann ad làimh : agus thug- e dhi 
iad, ag-us chaidh e steach d'a h-ionnsuidh, 
ag'us rinneadh i torrach leis. 

19 Agiis dh'eirich i, agus dh'fhalbh i 
roimpe, agus chuir i seachad a g-nùis-bhrat 
uaithe^ ag-us chiiir i a culaidh-bantraich 
oirre. 

20 Agus clniir ludah am meann le làimh 
a charaid an Adulamaich, chum as gu'm 
fa'g-headh e 'n geall o làimhnamnà: ach 
cha d'fhuair e i. 

21 An sin dh'fheòraich e do dhaoinibh 
an àite sin, ag ràdh, C'àit am bheil an 
strìopach a bha gu follaiseach ri taobh na 
slighe' ? Agus thubhairt iadsan, Cha robh 
strìopach bith an so. 

22 Agus phill e dh'ionnsuidh ludah, agus 
thubhairt e, Cha d'f huair mi i : agus mar 
an ceiidna thubhairt daoine an àite, Cha 
robh striopach sam bith an so. 

23 Agus thubhairt ludah, Gabhadh i 
dh'i fein e, air eagal gu maslaichear sinn: 
feuch chuir mi.am meann so d'a h-ionn- 
sìiidh, agus cha d'fhuair thu i. 

24 Agus beid ri tri mìosa an dèigh sin, 
dh'innseadh do ludah, ag ràdh, Rinn Ta- 
marbeandomhicstrìopachas; agus, feuch, 
cuideachd, tha i torrach le strìopachas. 
Ag-us thubhairt ludah, Thugaibh a mach i, 
ag-us loisgear i. 

25 'Nuair a thugadha mach i, chuir ifios 
a dh'ionnsuidh a-h-athar-cèile, ag ràdh, 
Aig an fhear d'am buin iad sin tha mise 
leth-tromach:agusthubhairti,Faic,guidh- 
eam ort, cia leis an seula, agus na làmh- 
fhàilean, agus an lorg so. 

26 Agus ghabhludah riu, agus thubliairt 
e, Bha i ni bu cheirte na mise, a chionn 
nach d 'thug mi i do Shelah mo mhac : agus 
cha robh aithne aige oirre ni's mò. 

27 Agus an uair a bha i ri saothair 
diloiiiiie, feuch, bha leth-aona 'na bolg. 

23 Agus an uair a bha i ri saothair, chuir 
a h-aon diubh mach a làmh: agus rug a' 

' meann do na gabhraibh. Ealjli. 
40 bhean-ghlìiine air a làimh, a^s cheangail 

1 snàthainnscarlaidoirre,agradh, Thàinig 
e so a mach an toiseach. 

29 Agus 'nuair a tharruing e a làmh air 
ais, feuch, thàinig a bhràthair a mach ; 
agus thubhairt ise, Cionnus a bhris thu 
mach ? bitheadh am briseadh so ortsa: 
Uime sin thugadh Phares mar ainm air. 

30 Agus an dèigh sin thàinig a bhràthair 
a mach, aig an robh an snàthainn scarlaid 
air a làimh ; agus thugadh Sarah mar ainm 
air. 

CAIB. XXXIX. 

1 Rinn Potiphar loscph 'na fhear-riaghlaidh air a 
tliigh. 8 A gheammiidheachd. ]9 Chuireadh am 
priosan e ; 21 ach bhaan Tighearna maille ris, 
agus nochd fear-gh idhidh a' phriosain a dhcadh 
rùn da. 

AGUS thugadh loseph sìos do'nEiphit; 
agus cheannaich Potiphar, oifigeach 
le Pharaoh, ceannard an fhreiceadain, 
Eiphiteach, e o làimh nan Ismaelach, a 
thug sìos an sin e. 

2 Agus bha 'n Tighearna maille ri loseph, 
agus bha e 'na dhuine leis an do shoirbhich 
gach ni ; agus bha e 'n tigh a mhaighstir 
an Eiphitich. 

3 Agus chunnaic a mhaighstir gu 'n 
robh an Tigheama maille ris, agus gu'n 
d' thug an Tigheam air gach ni a rinn e 
soirbheachadh 'na làimh. 

4 Agus fhuaìr loseph deadh-ghean 'na 
shealladh, agus rinn e seirbhis da: agus 
rinnse e 'na ìfhear-riaghlaidh air a thigh, 
agus gachni abh'aigechuir efuidh 'làimh. 

5 Agus o'n àm sin fèin san d' rinn se e 
'na fhear-riaghlaidh air a thigh, agus air 
gach ni a bh'aige, bheannaich an Tigh- 
earna tigh an Eiphitich air sgàth loseiph : 
agus bha beannachadh an Tighearn air 
gach ni abh'aige, anns an tigh, agus anns 
a' mhachair. 

6 Agus dh'fhàg e gach ni a òA'aige an 
làimh loseiph, agus cha b'fhios da aon ni 
abh'aige,saor o'narana bha e 'g itheadh: 
agus bha loseph 'na dhiiine maiseach, 
agus sgiamhach san aghaidh. 

7 Agus an dèigh nan nithe sin leag bean 
a mhaighstir a sùilean air loseph, agus 
thubhairt i, Luidh leamsa. 

8 Agus dhiùlt esan, agus thubhairt e 
ri mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha 'n 'eil 
fios aig mo mhaighstir ciod a tha mallle 
rium san tigh, agus gach ni a th'aige chuir 
e fuidh m' làimh-sa. 

9 Cha 'n 'eil neach san tigh so a's mò na 
mise ; agu's cha do chum euam ni sam bith 
ach thusa, a chionn gur tu a bhean : cionn- 
us uime sin a ni mise an t-olc mòr so, agus 
a pheacaicheas mi an aghaidh Dhè ? 

10 Agus thachair e, 'nuair a labhair i ri 
loseph o là, gu là, nach èisdeadh esan 
rithe, gu luidhe leatha, vo bhi maille rithe. 2 tinipe, uairhe. '■' an rèid. GENESIS, 

11 Agus thachalr e, air latha àraidh, | 
gii'n deachaidh esan a steach do 'n tigrh a 
dheanamh 'oibre fein, agus cha rohh a 
h-aon do dhaoinibh an tighe an sin astig-h. 

12 Agrus nig: i air air 'eudach-uachd- 
air', ag ràdh, Luidh leamsa: ag-us dh'- 
fhàg: e 'eudach-uachdair 'na làimh, agus 
theich e, agiis thàr e maeh. 

13 Ag:us an uair a chunnaic ise gu 'n 
■d'fhàg- e 'eudach-uachdair 'na làimh, 
agrus g-u 'n do theich e mach, 

14 An sin ghairmi air daoinibh atig-he, 
agiis labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug 
e steach d'ar n-ionnsuidh Eabhruidheach 
g-'ar maslachadh-: thàinig e steach a m' 
iormsuidhs' a luidhe leam, agus ghlaodh 
mise le guth àrd : 

1 5 Agus 'nuair a chual' e gai'n do thog mi 
suas mo ghuth, agus gu'n do ghlaodh mi, 
an sin dh'fhàg e 'eudach-uachdair maille 
rium, agus theich e, agus chaidh e mach. 

16 Agus thaisg i 'eudach-uachdair làimh 
rithe,e:us an d'thàinig a thigheama dhach- 
aidk. 

1 7 Agus labhair i ris a reir nam briathra 
so, agràdh, Thàiniganseirbhiseach Eabh- 
niidheach, a thug thu d'ar n-ionnsuidh, a 
steach a m' ionnsuidh-sa gu m' mhaslach- 
adh: 

IS Agus an uair a thog mise suas mo 
ghuth agus a ghlaodh mi, an sin dh'fhàg 
e 'eudach-uachdair maille rium, agiis 
theich e mach. 

19 Agus 'nuair a chual' a mhaighstu- 
briathran a mhnà, a labhair i ris, ag ràdh, 
Air an dòigh so rinn do sheirbhiseach 
omi ; an sin las 'fhearg suas. 

20 Agus ghabh maighstir loseiph e, 
agiis chuir e sa' phriosan e, far an robh 
priosanaich an righ ceangailte : agus bha 
e an sin sa' phriosan. 

21 Achbha'nTigheama maille ri loseph, 
agiis nochd etròcair dha, agus thug e dha 
deadh-ghean ann an sùilibh fhir-gleidh- 
idh a' phriosain. 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' phriosam 
fuidh làimh loseiph na priosanaich uile a 
bha sa' phriosan: agus gach ni a riim iad 
an sin, b'esan a rinn e. 

23Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' phrios- 
ain air ni sam bith a hha fuidh 'làimh, a 
chionn gu'n rohh an Tigheama maille ris: 
agus an ni siu a rinn e thug an Tigheam 
air soirbheachadh leis. 

CAm. XL. 

1 Tìiilgeud'h am prìosan àrd bhtiidealair, ngvs àrd 
fhuineadair righ na h-Eiphit. 4 Chuir cennnard 
anfhreiceadain an cùram air loseph. 5 Dh'eadar- 
mhìnich e an aislingean dhoibh. 

AGLS an dèigh nan nithe sin, chuir 
buidealair righ na h-Eiphit, agus 
'fhuineadair, fearg air an tigheama, righ 
na h-Eiphit. 

' fhalluinn, a chòta. ' a inhaeadh cirnn. 

41 XXXIX XL. 

I 2 Agiis bha cormich mhòr air Pharach 
ri dithis d'a sheirbhisich, ris an àrdbhuid- 
ealair, agus ris an àrd fhuineadair. 

3 Ag:us chuir e 'n làimh'' iad ann an 
tigh ceannaird an fhreiceadain sa' phrios- 
an, far an robh loseph ceangailte. 

4 Ag:us chuir ceannard an fhreiceadain 
an cìiram air loseph, agus fhritheil e 
dhoibh; agrus dh'fhan iad tamidl* ann an 
làimh. 

5 Agus chunnaic iad aisling le chèile, 
gach fear aca 'aisling fèin san aon oidh- 
che, g^ch fear a rèir eadar-mhmeachaidh 
'aislinge; am buidealair agus fuineadair 
righ na h-Eiphit, a bha ceangailte sa' 
phriosan. 

6 Agus thàinig loseph a steach d'an 
ionnsuidh sa' mhaduinn, agus dh'amhairc 
e orra, agus, feuch, bha iad dubhach. 

7 Agus dh'fheòraich e do sheirbhisich 
Pharaoh, a hha 'n làimh maiUe ris ann an 
tigh a thigheama, agràdh, C'ar son a tha 
bhur gnùis co mhuladach an diugh ? 

8 Ag:us thubhairt iad ris, Chunnaic sinn 
aisling, agus cha 'n 'eil neach agairni a 
dh'eadar-mhuiicheas i. Agus thubhairt 
loseph riu, Xach ann o Dhia tha gach 
eadar-mhìneachadh? innsibhdhomhs' iud, 
gruidheam oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealair 
'aisling do loseph, agus thubhairt e ris, 
A'm' aisling-sa, feuch, hha fìonain fa m' 
chomhair. 

10 Agus air an fhìonain bha tri meang- 
lain^; agus bha i mar gu'm biodh i a' 
briseadh a mach, as^s thàinig i fiiidh a 
làn bhlàth, agus thug a bagaidean dear- 
can abtiich uatha. 

1 1 Agus bha cupan Pharaoh a'm' làimh ; 
agiis ghabh mi na fìon-dhearcan, agus 
dh'fhàisg mi iad an cupan Pharaoh, agus 
thug mi 'n cupan do làimh Pharaoh. 

12 Agus thubhairt loseph ris, 'Se so a 
h-eadar-mhmeachadh: Xa tri meanglain, 
is tri làithean iad. 

13 Eadhon an ceann thri làithean tog- 
aidh Pharaoh suas do cheann, agus bheir 
e rìs gu t'àite fèin th\i ; agus bheir thu 
cupan Pharaoh 'na làimh, mar a b'àbhuist 
duit roimhe, 'nuair a bha thu a'd' bhuid- 
ealair aige. 

1 4 Ach cuimhnich thusa crmsa 'nuair a 
dh'èireas gu maith dhuit, agus dean, 
giiidheam ort, caoimhneas domh : agus 
dean iomradh omi ri Pharaoh, agus thoir 
a mach mi as an Tigh so : 

1 5 Oir, gu deimhin, ghoideadh air falbh 
nii à tìr nan Eabhniidheach, ag:us mar an 
ceudna, an so cha d'rinn mi ni sam bith 
gu 'n cuirte san t-slochd mi. 

16 'Nuair a chminaic an t-àrd fhuinead- 
air gai'n d'eadar-mhìnich e gu maith, 
thubhairt e ri loseph, Bha mise mar an 

■5 cìiT, an daivgneach. * seal. * gcuga. GENESlS, 
ceudna a'm' aisling:, agus, feuch, bha tri 
bascaidean geala air mo cheann : 

17 Agus anns a' bhascaid a b'àirde bha 
do gach seòrsa bìdh air son Pharaoh do 
dheasachadh an fliuineadalr; agusdh'ith 
an eunlaith iad a mach as a' bhascaid air 
mo cheann. 

1 8 Agus fhreagair loseph, ag^us thubh- 
airt e, Js e so a h-eadar-mhìneachadh ' : 
Na tri bascaidean, is tri làithean iad. 

19 An ceann thri làithean togaidh Pha- 
raoh suas do cheann dhìot, agus crochaidh 
e thu air crann, agus ithidh an evuilaith 
t'fheoil dhìot. 

20 Agus air an treas là, comh-ainm latha- 
breithe Pharaoh, rinn e cuirm d'a sheirbh- 
isich uile : agus thog e suas ceann an àrd 
bhuidealair, agus ceann an àrd fhuinead- 
air am measg a sheirbhiseach. 

21 Agus thug: e an t-àrd bhuidealair a 
chum a bhuidealaireaclid a rìs ; agus thug 
e 'n cupan do làimh Pharaoh : 

22 Ach chroch e 'n t-àrd fhuineadair, 
mar a dh'eadar-mhìnich loseph dhoibh. 

23 Gidheadh, cha do chuimhnich an 
t-àrd bhuidealair air loseph, ach dhì- 
chuimhnich se e. 

CAIB. XLI. 

4 Dà aìsìins Pharaoh. 25 Dh' eadar-mhìnich loseph 
iael. 33 -Thug e comhairle do Pharaoh. 38 Rinn- 
eadlt e 'na uachdaran air ttr na h-Eiphit, 56 Bha 
gorta air aghaidh na talmhainn uile. 

AGUS an ceann dà bhUadhna iomlan 
chunnaic Pharaoh aishng ; agus, 
feuch, sheas e iàimh ris an amhainn : 

2 Agus, feuch, thàinig a nìos as an amh- 
ainn seachd bà, sg-iamhach r'am faicinn, 
ag'us reamhar am feoil ; agus bha iad ag: 
ionaltradli ann am min-flieur". 

3 Agus, feuch,thàinig-seachdbà eilenìos 
'nan dèig-h as an amhainn, granda r'am 
faicinn, agus caol 'nam feoil: agus sheas 
iad làimh ris na bà eile, air bruaich na 
h-aimhne. 

4 Ag:us dh'ith na bà a bha granda r'am 
faicinn agus caol 'nam feoil suas na seachd 
bà sgiamhacha agus reamhra. Mar sin 
dhìiisg: Pharaoh. 

5 Ag'us choidil, agus chunnaic e aisling 
an dara uair : Agus, feuch, dh'èirich suas 
seachd diasan arbhair air aon choinlein, 
reachdmhor agus maith. 

6 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'nan dèig-h 
seachd diasa caola, agiis air an seargadh 
leis à g-haoitli an ear. 

7 Ag-us shluig na seachd diasa caola 
suas na seachd diasa reachdmhor agus 
làn : agus dhùisg Pharaoh, agus, feuch, 6' 
aisling a bh' ann. 

8 Agus sa' mhaduinn bha a spiorad air a 
bhuaireadh'; agus chuir eyìos uaith, agus 
ghairm e uile dhruidhcan nah-Eiphit, agus 
a daoine glic uile : agus dh'innisPharaoh > brìgh. 

42 - linn, Ihn, miadan. XL. XLI. 

'aisling dhoibh ; ach cha rohh neach ann a 
dh'eadar-mhlnicheadh iad do Pharaoh. 

9 An sin labhair an t-àrd bhuidealair ri 
Pharaoh, ag ràdh, An diugh tha mis' a' 
cuimhneachadh mo lochdan*. 

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheirbh- 
isich, agus chxiir e mise an làimh ann an 
tigh ceannaird an fhreiceadain, araon 
mise, agus an t-àrd fhuineadair. 

1 1 Agus chunnaic sinn aishng san aon 
oidhche, mis* agus esan: chunnaic gach 
fear againn aisling a rèir eadar-mhìneach- 
aidh 'aislinge. 

1 2 Agus bha 'n sin maiUe ruinn òganach 
Eabhruidiieach, seirbhiseach do cheannard 
an f hreiceadain ; a^^us dh'innis sinn da, 
agus dh'eadar-mhinich e dhuinn ar 
n-aislingean : do gach fear againn a rèir 
'aislinge dh'eadar-mhìnich e. 

13 Agus mar a dh'eadar-mhìnich e 
dhuinn, mar sin bha e: mise chuir e rìs 
ann am àite agiis esan chroch e. 

14 Agus chuir Pharaoh <e«c/i(fair uaith, 
agus ghairm e loseph, agus thug iad le 
cabhaig a mach as an t-slochde: agus 
bliearr se ey«/i ,agus mhvith e 'eudach, agus 
thàinig e steacli a dh'ionnsuidh Pharaoh. 

15 Agus thubhairt Pharaoh ri loscph, 
Chunnaic mi aisling, agus cha 'n'eil neach 
ann a dh'eadar-mhìnicheas i: aguschuala 
mi air a ràdh mu d'thimchioU-sa, 'nuair 
a chluinneas tu aisling, gur aithne dhuit 
a h-eadar-mhlneachadh. 

16 Agus fhreagair loseph Pharaoh, ag 
ràdh, Clia 'n'eil e annamsa: bheir Dia 
freagradh sìthe do Pharaoh. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri losepb, 
A'm' aisling, feuch, sheas mi air bruaich 
na h-aimhne : 

18 Agus, feuch, thàinig a nìos as an 
amhainn seachd bà, reamhar am feoi), 
agus sgiamhach ann an cnith ; agus bha 
iad ag ionaltradh ann am mìn-fheur ; 

19 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile 
nìos 'nan dèigh, bochd ag^is ro ghranda, 
agus caol am feoil: cha 'n fhaca mi 'n 
samhuil riamha.nn anuile thìr na h-Eiphit 
air olcas. 

20 Agus dh'ith na bàcaolaagus granda 
suas na ceud seachd bà reamhra. 

21 Agus 'nuair a dh'ith iad suas iad, 
cha'n aithnichte orra gu'n d'ith siad iad ; 
acli bha iad granda r'am faicinn, mar an 
toiseach. An sin dhùisg mi. _ 

22 Agus chunnaic mi a'm' aisling; agus. 
feuch, thàinig a nìos seachd diasan air aon 
choinlein, làn agus maith : 

23 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'nan dèigh 
seachd diasan, air an crìonadh, caol, agus 
seargta leis a' ghaoith an ear; 

24 Agus shku'g na diasa caola suas na 
seachd diasa maithe : agus dh'innis mi so 
do na druidliibh; ach cha robh neach a chràdh. * mo choire- GENES 

aiin a b'urrainn a' chuis fhoiUseachadh 
dhomh. 

25 Agais thubhaìrt loseph ri Pharaoh, 
Aisling' Pharaoh, is aon i .- an ni sin a ta 
Dia g:us a dheanamh, dh'fhoillsich e do 
Pharaoh. 

26 Na seachd bà maithe, is seachd 
bhadhna iad; agusnaseachddiasamalthe, 
is seachd bliadhna iad : is aon an aishng'. 

27 Agus na seachd bà caola agus g:randa 
a thàinig- a nìos 'nan dèigh, is seachd 
bliadhna iad ; agus na seachd diasa fas ', 
seargta leis a' ghaoith an ear, bithidh iad 
'nan seachdbliadhna g:orta. 

28 So an ni a thubhairt mi r! Pharaoh : 
An ni a ta Dia g:us a dheanamh, nochd e 
do Pharaoh. 

29 Feuch, tha seachd bliadhna mòr- 
phailteis a' teachd air feadh thlre na 
n-Eiphit uile : 

30 Agus èiridh seachd bliadhna g:orta 
suas 'nan dèig:h, agus dì-chuimhnichear am 
pailteas uile an tìr na h-Eiphit ; ag:us 
claoidhidh a' g:horta an tìr. 

31 Agus cha'n aithnichear am pailteas 
anns an tìr, air son na g-orta a leanas : oir 
bithidh i ro throm. 

32 Agus a thaobh g'u'n do dhìiblaich- 
eadh an aisling: do Pharaoh dà uair, tha 
sin a chionn ga bheil an ni air a shuidh- 
eachadh le Dia ; ag:us bheir Dia ann an 
aithg:hearradh gu crìch e. 

33 Anisuime sin, amhairceadhPharaoha 
mach air son duine a tha tuig'seach agus 
g:lic, ag'us cuireadh e os ceann tìre na 
h-Eiphit e. 

34. Deanadh Pharaoh so, agus orduich- 
eadh e hichd-riaghlaidh os ceann na tìre, 
ag:us togadh iad an cùig'eadh cuid do thor- 
adh tìre na h-Eiphit sna seachd bhadh- 
naibh pailteis. 

35 Agus cruinnicheadh iad uile bhiadh 
nam bliadhna maithe sin ri teachd, ag:us 
taisgeadh iad suas arbhar fuidh làimh 
Pharaoh, agus g:leidheadh iad biadh sna 
bailtibh. 

36 Ag'us bithidh am biadh sin 'na 
thaisgeach do'n tir, fa chomhair nan 
seachd bliadhna g:orta a bhitheas ann an 
tìr na h-Eiphit ; chum as nach tèid as do'n 
tìr leis a' ghorta. 

37 Agus bha a' chomhairle maith' ann 
an sùilibh Pharaoh, ag^s ann an sùilibh 
a sheirbhiseach uile. 

_ 38 Agus thubhairt Pharaoh r'a sheirbh- 
isich, Am bheil e 'n comas duinn a leithid 
so do dhuine fhaotainn, anns am bheil 
spiorad Dhè? 

39 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
A thaobh gu'n d'fhoillsich Dia so uile 
dhuit, cha 'n'eil neach ann cho tuig:seach 
agus cho glic riut fèin. fnlamh, caocha. ' bha an ni math. ' nnnrt. 
43 IS, XLI. 

40 Bithidh tu os ceann mo thighe-sa, a- 
g:us a rèir t'fhocail bithidh mo shluag:h 
uile air an riaghladh : a mhàin san rig:h- 
chaithir bithidh mise ni's mò na thu. 

41 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
Faic, chuir mi thu os ceann uile thìre na 
h-Eiphit. 

42 Ag:us thug: Pharaoh 'fhàinne bhàrr 
a làimhe, agus chuir e air làimh loseiph 
e ; agus sg'eadaich se e aim an tnisg'an do 
lìon-eudach ^ g:rinn, agus chuir e slabhruidh 
òir m'a mhuineal. 

43 Agus thug' e air marcachd san dara 
carbad a 6/i'aige fèin ; agus ghlaodh iad 
roimhe, Lùbaibh an g:lùn''; agus rinn se 
e 'na uachdaran air tìr na h-Eiphit 
uile. 

44 Ag'us thubhairt Pharaoh ri loseph, Is 
mise Pharaoh, ag:us as t'eugmhais-sa cha 
tog duine suas a làmh no a chos ann an 
tìr na h-Eiphit uile. 

45 Agusthug:Pharaoh Saphnat-paaneah 
mar ainm air loseph ; agus thug e dha 
Asenat nig'hean Photipherah sagairt Oin 
mar mhnaoi : agus chaidh loseph a mach 
air feadh uile thìre na h-Eiphit. 

46 Agus bha loseph deich bliadhna 
fichead a dh'aois an uair a sheas e 'm 
fianuis Pharaoh rig-h na h-Eiphit: ag-us 
chaidh loseph a mach o làthair Pharaoh, 
ag:us chaidh e troimh' thìr na h-Eiphit 
uile. 

47 Ag:us thug: an talamh a mach anns 
na seachd bliadhnaibh pailteis 'na ghlac- 
aidibh. 

48 Agus chruinnich e r'a chèile uile 
bhiadh nan seachd bliadhna, a bha an th' 
na h-Eiphit; agxis thaisg' e suas biadh 
snabailtibh: biadh fearainn gach baile, a 
bha mu'n cuairt air, thaisg: e suas ann. 

49 Agus chuir loseph r'a chèile sìol mar 
g-haineamh na fairg:e, ro mhòran, gus an 
do sguir e d'a àireamh; oir bha e gun 
àireamh. 

50 Agus do loseph rugadh dithis mhac 
mun d'thàinig: bliadhnacha na gorta, a 
rug: Asenat dha, nig:hean Photipherah, 
sagairt Oin. 

51 Agus thug: loseph Manaseh mar 
ainm air a' cheud-ghin ; oir thug: Dia orm, 
ars' esan, mo shaothair uile dhìchuimh- 
neachadh, agus tigh m'athar inle. 

52 Agus air an dara mac Ùmg e Eph- 
raim mar ainm; oir thug Dia orm, ars' 
esan, a bhi sìolmhor ann an tìr m'àmh- 
ghair. 

53 Agus chrìochnulcheadhseachdbliadh- 
nan a' phailteis a bha ann an tìr na 
h-Eiphit. 

54 Agus thòisich seachd bliadhna na 
g-orta ri teachd, mar a thubhairt loscph ; 
agus bha a' ghorta anns na dùthchannaibh Jthair chauimh. roimh, irhì. Eir. GENESIS, 

iiile : ach atin an iiile thìr na h-Eiphit bha 
aran. 

53 Agais an uair a bha tìr na h-Eiphit 
uile ann an xiireasbhuidh, an sin g-hlaodh 
an shiagh ri Pharaoh air son arain : agus 
thubhairt Pharaoh ris na h-Eiphitich uile, 
Ruigibh loseph ; an ni si?i a their e ruibh, 
deanaibh. 

56 Agus bha a' ghorta air ag-haidh na 
talmhainn uile: ag:us dh'fhosgail loseph 
na tig'hean-taisg:' uile, ag'us reic e ris na 
h-Eiphitich : ag-us bhuadhaich a' gphorta^ 
ann an tìr na h-Eiphit. 

57 Agus thàinig g'ach dìithaich do'n 
Eiphit a dh'ioniisuidh loseiph a cheann- 
ach bìd/ì ; oir bhuadhaich a g'horta aims 
grach dìithaich. 

CAIB, XLII. 

1 Chuir lacob a dheichnear mhac do'n Eiphit a 
cheannach sU. 17 Thilg loseph ampriosan iad mar 
luchd-bralha ; ach air a' chumha gum fàgadh iad 
Simeon, agus gu'm pilleadh iad a rìs le m bràlhair 
a b'òige, leigeadh as iad. 

ANIS an uair a chunnaic lacob gru'n 
rqbh sìoF san Eiphit, thubhairt e 
r'a mhic, C'ar son a ta sibh ag amharc air 
ii chèile ? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chuala mi g:u 
bheil sìol sanEiphit; rachaibhsìos an sin, 
ngus ceannaichibh dhuinn as a sin, chum 
as gn'm bi sinn beò, agus nach faigh sinn 
bàs. 

3 Ag:us chaidh deichnear bhràithrean 
loseiph sìos a cheannach sìl san Eiphit. 

4 Ach cha do chuir lacob Beniamin 
bràthair loseiph maiUe r'a bhràithribh : 
oir thubhairt e, Air eagàl gu'n èirich olc'' 
dha. 

5 Ag'us thàinig: mic Israeil a cheannach 
sìl am measg na muinntir a t4iàinig: : oir 
bha a' g-horta ann an tìr Chanaain. 

6 Ag'us bha loseph 'na uachdaran air an 
tlr : B' esan a bha a' reiceadh ri shiag:h na 
tìre uile. Ag:us thàinig bràithrean loseiph, 
ag'us chrom siad iad fèin sìos da, le 'n agh- 
aidh g-u làr. 

7 Ag-us chimnaic loseph a bhràithrean, 
agus dh'aithnich e iad, ach rinn se e fèin 
'na choig:reach dhoibh, ag'us labhair e gu 
coimheach riu; ag:us thubhairt e riu, Cia 
as a thàinig: sibhse ? Agus thubhairt 
iadsan ris, A tìr Chanaain a cheannach 
bìdh. 

8 Ag^us dh'aithnich loseph a bhràithrean, 
ach cha d'aithnich iadsan esan. 

9 Ag:us chuimhnich loseph air na h-ais- 
ling:ibh a chunnaic e mu'n timchioll, ag:us 
thubhairt e riu, Is hichd-bratha' sibh ; a 
dh'fhaicinn lomnochdaidh na tìre thàinig- 
sibh. ' lighean-stàìr, taisgeachan. - dh'Jltàs a' ghorta 
gcur. 3 gràn, arhhar. * dosgaich, sgìorradh, 
tuhtiìsl, ' luclui-rannsachaidh. 

44 XLI. XLIL 

10 Ag:us thubhairt iad rls, Cha sinn, mo 
thighearna, ach is ann athàinigdosheirbh- 
isich a cheannach bìdh : 

1 1 /* mic aon duine sinne uile, is daoine 
fìrinneach sinn ; cha luchd-bratha do 
sheirbhisich. 

1 2 Ag:us thubhairt esan riu, Ni h-eadh, 
ach is ann a dh'fhaieinn lomnochdaidh na 
tìre thàinig' sibh. 

13 Agus thubhairt iad, Is dà bhràthair 
dheug' do sheirbhisich, mic aon duine ann 
an tìr Chanaain ; ag-us, feuch, tha'm fear 
a's òig:' an diug:h maille r'ar n-athair, agus 
tha \\-aon nath maireann^ 

14 Ag-us thubhairt loseph riu, So an ni 
a thubhairt mi ribh, ag- ràdh, Is luchd- 
bratha sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh ; mar is beò 
Pharaoh, cha tèid sibh a mach à so, mur 
tig: bhur bràthair a's òige an so. 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh, agus thug:- 
adh e leis bhur bràthair, ag-us g-leidhear 
sibhse am priosan^ chum as g-u'n dearbhar 
bhur briathran, am bheil vo iiach 'eil 
fìrinn annaibh : no mar is beò Pharaoh, 
gn cinnteach is luchd-bratha sibh. 

1 7 Agus chuir e 'm priosan iad uile rè 
thri làithean. 

1 8 Agns thubhairtloseph riii air an treas 
là, Deanaibh so, agus bithibh beò : oir tha 
eag'al Dè ormsa. 

19 Ma'* daoine fìrinneach sibh, fàg:ar 
aon d'ur bràithribh ceangailte antig:h bhuV 
priosain: ag:us imichibh-sa,thug:aibh leibh 
sìol air son g-orta bhur teag:hlaichean. 

20 Ach thug-aibh bhur bràthair a's òig:e 
a m' ioniisuidh; mar sin dearbhar bhur 
briathran'*, ag-us cha 'n fhaig:h sibh bàs. 
Ag-vis rhm iad mar sin. 

21 Ag-us thubhairt iad r'a chèile, Tka 
sinn gu deimhin ciontach a thaobh ar 
bràthar, do bhrlgh gai'm faca sinn cràdh 
'anama, 'nuair a g-huidh e oirnn, agus nach 
d'èisd sinn ris : uime sin thàinig- an airc ' 
so oirnn. 

22 Ag-us fhreagair Reuben iad, ag- ràdh, 
Nach do labhair mise ribh, ag ràdii, Na 
peacaichibh an aghaidh an leinibh ? ag-us 
cha d'èisd sibh : Uime sin, feuch, mar an 
ceudna tha 'fhuil air a h-iarraidh oirnn. 

23 Agus cha robh fhios aca-san gu'n 
robh loseph 'gan tuigsinn ; oir bha eadar- 
theangair eatorra. 

24 Agus thionndaidh se € fèin ualha, 
ag:ns g-huil e ; ag:us phill e rìs d'an ionn- 
suidh, agus labhair e riu, agus thug e Si- 
meon uatha, ag-us cheangail se e fa chomh- 
air an sìil. 

25 An sin dh'àithn loseph an saic a 
lìonadh le sìol, ag:us airgiod g-ach duine a 
chur air ais 'na shac, ag-us biadh a thoirl nach 'eil ann. ceangìar sihhse. KaMi 

^fìi innichear bhur hriaihran. ' cruaidh-chàs. GENESIS, 

doibh air son na slighe : agus is ann mar 
so a rinn e riu. 

26 Agus thog: iad an sìol air an asalaibh, 
agus dh'imich iad a sin. 

27 Agus an uair a dh'fhosg-dil fear 
dhiubh a shac, a thoirt bìdh d'a asal san 
tig-h-òsda, chunnaic e 'airgiod ; oir, feuch, 
bha e am beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bhràithribh, 
Thugadhairaism'airgiod-sa; agus, feuch, 
tlia e eadhon a'm' shac. Agus dh'fhàihiich 
an cridhe, agus bha eagul orra, ag ràdh 
gach fear r'a chèile, Ciod e so a rinn Dia 
oirnn? 

29 Agus thàinig iad a chum lacoib an 
athar, do thìr Chanaain, agus dh'innis 
iad dha gach ni a thachair dhoibh, ag 
ràdh, 

30 Labhair an duine a ta 'na uachdaran 
air an tìr ruinn gu coimheach, agus ghabh 
e sinn mar hichd-brathaair an dìithaich. 

31 Agus thubhairt sinn ris, Is daoìne 
flrinneach sinne ; cha luchd-bratha ìdir 
sinn : 

32 Is dà bhràthair dheug sinn, mic ar 
n-athar; tha aon mhac nach maireann, 
agus tha 'm mac a's òige 'n diugh maille 
r'ar n-athair an tìr Chanaain. 

33 Agus thubhairt an duine, uachdaran 
na tìre ruinn, Mar so aithnichidh mi gur 
daoiìie fìrinneach sibh ; fàgaibh aon d'ur 
bràithribh maille riumsa, agus gabhaibh 
hiadh air son gorta bhur teaghlaichean, 
agus bithibh ag imeachd : 

34 Agus thugaibh Hiur bràthair a's 
òige a m'ionnsuidh ; an sin bithidh fios 
agam nach luchd-bratha sibh, ach gur 
daoine fìrinneach sibh : mar sin bheir 
mise bhur bràthair dhuibh, agus ni sibh 
ceannachd san tìr. 

35 Agus an uair a thaomaich iad an saic, 
feuch, bha ceanglachan airgid gach duine 
'na shac fèin, agus an uair a chunnaic iad 
fèin agus an athair na ceanglachain airgid, 
bha eagal orra. 

36 Agus thubhaìrt lacob an athair riu, 
Thug sibh uamsa mo chlann : loseph cha 
mhaireann, agus Simeon cha mhaireann, 
agus Beniamin bheir sibh alr falhh: 
m'aghaidh-sa tha na nithe sin uile. 

37 Agus labhair Reuben r'a athair, ag 
ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, mur 
toir mi a t'ionnsuidh e : thoir thairis do 
m' làimhs' e, agus bheir mise a t'ionn- 
suidh a rls e. 

38 Agus thubhairt e, Cha tèid mo mhac 
sios maiUe ribh ; oir tha a bhràthair 
marbh, agus dh'fhàgadh esan 'na aonar : 
ma thachras olc dha san t-slighe air an 
tèid sibh, an sin bheir sibh slos m'f halt 
liath le bròn do'n uaigh. ' bitheam-safuidh 'n choir' -iomchar gu hràtli. 
2 do'n mheas. soirìcliiblt. 

45 XLII. XLIII. 

CAIB. XLin. 

1 Le comhairìe ludah leig lacob le Beniamin doldo'n 
Eiphit. 13 Thugadh bràithrean loseiph a dh'ionn- 
suidh a thighe. 26 Ghabh e gu h-aoidheil riu, 
agus dh'ith agus dh'òl iad maille ris. 

AGUS hha a' ghorta ro mhòr san tìr. 
2 Agus an uair a dh'ith iad suas an 
sìol a thug iad as an Eiphit, thubhairt an 
athair riu, Rachaibh a rìs, ceannaichibh 
dhuinn beagan bìdh. 

3 Agus labhair ludah ris, ag ràdh, Thug 
an duine dearbh-chinnte dhuinn, ag ràdh, 
Cha'n fhaic sibh mo glinìiis-sa, mur bi 
bhur bràthaÌF maille ribh. 

4 Ma chuireas tu ar bràthair maille 
ruinn, thèid sinn sìos, agus ceannaichidh 
sinn biadh dhuit ; 

5 Ach mur cuir thu lemn e, cha tèid sinn 
sios : oir thubhairt an duine ruinn, Cha'n 
fhaic sibh mo ghnìiis, mur bi bhur brà- 
thair maille ribh. 

6 Agus thubhairt Israel, C'ar son a bhuin 
sibh cho o\c rium, agus gu'n d'innis sibh 
do'n duine gu'n robh bràthair tuiUeadh 
agaibh? 

7 Agus thubhairt iad, Dh'fliiosraich an 
duine dhinn gu teann m'ar timchioll fèin, 
agus mu thimchioll ar càirdean, ag ràdh, 
Am bheil bhur n-athair fathast beò ? am 
bheil bràthair eile agaibh? Agusdh'innis 
sinne dha a rèir brìgh nam briathar sin : 
Am b'urrainn sinne fios a bhi againn gu 
cinnteach gu'n abradh e, Thugaibh bhur 
bràthair a nuas ? 

8 Agus thubhairt ludah ri h-Israel 
'athair, Cuir an t-òganach maille riumsa, 
agus èiridh sinn, agus imichidh sinn, a 
chum as gu'm bi sinn beò agus nach faigh 
siiui bàs, araon sinne, agus thu fèin, agìis 
mar an ceudna ar clann bheag. 

9 Bithidh mise a'm' urras air a shon ; o 
m' làimh-sa iarraidh tu e : mur toir mise a 
t'ionnsuidh, agus mur cuir mi a'd' làthair 
e, an sin hiodh a' choire gubràth orm'. 

10 Oir mur bitheamaid air deanamh 
moiUe, gu cinnteach bha sinn a nis air 
pilltinn air ar n-ais an dara uair so. 

1 1 Agus thubhairt Israel an athair riu, 
Ma dh'fheumas a' chhis a bhi mar sin a 
nis, deanaibh so; gabhaibh do'n toradh^ 
a's fearr san tìr 'nur soithichibh^ agus 
thugaibhsìos tiodhlac do'n duine; beagan 
ìoc-shlaint, agusbeagan meala, spìosraidh, 
agus mirr, cnothan'', agus almoine : 

12 Agus thugaibh leibh airgiod dìib- 
ailte^ 'nur làimh, agus an t-airgiod a 
thugadh air ais am beid bhur sac, thug- 
aibh air ais e 'nur làimh ; theagamh giu" 
mearachd abh'ann. 

13 Gabhaibh mar an ceudna bhur bràth- 
air; agusèiribh, rachaibh a rìs a dh'ionn- 
suidh an diiine. * cnulhan. ' dà-fhilUe. GENESIS, 

14 Ag:us gu'n tugadh Dia uile-chumh- 
achdach tròcair dhuibh an làthair an duine 
chum as gu'n leig e air falbh leibh bhur 
bràthair eile, agus Beniamin : ach ma 
chaill mise mo chlann, chaill mi iad. 

15 Agus ghabh na daoine an tiodhlac 
sin, agus thug iad leo airgiod dùbailte 
'nan làimh, agusBeniamin ; agus dh'èirich 
iad, agus chaidh iad sìos do'n Eiphit, 
ag'us sheas iad an làthair loseiph. 

16 Agais an uair a chunnaic loseph Ben- 
iamin maiUe riu, thubhairt e ri fear- 
riag:hlaidh a thighe, Thoir na daoine sin 
dachaidh, agus marbh, agus deasaich; 
oir maille riumsa ithidh na daoine sin air 
mheadhon-là. 

17 Agus rinn an duine mar a dh'iarr lo- 
seph ; agus thug e na daoine do thigh lo- 
seiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, chionn 
gu'n d'thugadh iad do thigh loseiph, 
agus thubhairt iad, 'S ann air son an air- 
gid, a chuireadh air ais 'nar sacaibh a' 
cheud uair, a thugadh a stig-h sinn ; chum 
gu faigh e cion-fàth 'nar n-ag'haidh, agus 
gu'n tuit e oirnn', agus gu'n gabh e sinn 
mar thràillean^ agus ar n-asail. 

19 Agus thàinig: iad am fagus do fhear- 
riaghlaidh tighe loseiph, agus labhair iad 
ris aig dorus an tighe. 

20 Agus thubhairt iad, O mo thighearna, 
thàinig sinn da rìreadh a nuas an toiseach 
a cheannach bìdh. 

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n 
tigh òsda, agus a dh'fhosgail sinn ar saic, 
fench, bha airgiod gach fir am beul a 
shaic, ar n-airgiod'na làn chothrom: agns 
thug sinn air ais leinn e 'nar làimh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a nuas 
leinn 'nar làimh a cheannach bìdh : cha 
'n'eil fhios againn cò chuir ar n-airgiod 
'nar sacaibh. 

23 Agus thubhairt e, Sìth gii rohh 
dhuibh, na biodh eagal oirbh: thugbhur 
Dia fèin, agus Dia bhur n-athar ionmhas 
duibh 'nur sacaibh: fhuair mise bhur 
n-airgiod. Agus thug e Simeon a mach 
d'an ionnsuidh. 

24 Agus thug an duine na daoine steach 
do thigh loseiph, agus thug e uisge dkoibh, 
agus nigh iad an cosan\ agus thug e 
biadh d'an asalaibh. 

25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlac an 
coinneamh do loseph teachd aig meadh- 
on-là; oir chual' iad gu'n robh iad gu 
aran itheadh an sin. 

26 Agus an uair a thàinig loseph dhach- 
aidh thug iad d'a ionnsuidh an tiodhlac, 
a bha 'nan làimh, do'n tigh : agus chrom 
siad iad fèin dha gu làr. 

27 Agus dh'fheòraich e 'n robh iad gu 
maitli, agus thubhairt e, Am bheil bhur XLIU. XLIV. 

n-athair, an seann duine mu'n do labhair 
sibh, gu maith? Am bheil e fathast 
beò? 

28 Agus thubhairt iadsan,7%a do sheirbh- 
iseach ar n-athair-ne gu maith; tha e 
fathast beò: agus chrom siad iad fèin 
sìos, agus rinn iad ùmhlachd. 

29 Agus thog e suas a shìiilean, agus 
chimnaic e Beniamin a bhràthair, mac a 
mhàthar, agus thubhairt e, An e so bhur 
bràthair a's òige, mu'n do labhair sibh 
rium ? Agus thubhairt e, Gu'n robh Dia 
gràsmhor dhuit, a mhic. 

30 Agus rinn loseph cabhag, oir bha a 
chridhe a' tiomachadh r'abhràthair; agus 
dh'iarr e àit anns an giiileadh e; agus 
chaidh e steach d'a sheòmar, agus ghuil 
e 'n sin. 

31 Agus nigh e 'eudan, agus chaidh e 
mach, agus chum e air fèin, agus thubh- 
airt e, Cuiribh sìos aran. 

.32 Agus chuir iad sìos dhasan leis fèin, 
agus dhoibhsan leo fèin, agus do na 
h-Eiphitich, a dh'ith maille ris, leo fèin ; 
a chionn nach feudadh na h-Eiphitich 
aran itheadh maiUe ris na h-Eabhruidh- 
ich ; oir is gràineileachdsin do na h-Eiph- 
itich. 

33 Agus shuidh iad sios 'na làthair, an 
ceud-ghin a rèir a chòir-bhreithe ^ agus 
am fear a b'òige a rèir'òige: agusghabh 
na daoine iongantas gach fear r'a clièile. 

34 Agus ghabh esan, agus chuir e 
cuiblirionnan o 'làthair fèin d'an ionn- 
suidh : ach rinn e cuibhrionn Bheniamin 
cìiig uairean ni bu mhò na cuid a b-aoin 
aca-san. Agus dh'òl iad, agus bha iad 
subhach' maille ris. CAIB. XLIV. 

1 Innleachd loseiph a chumail Bheniamin, 12 Fhuar- 
adh cupan airgid loseiph am beul saic Bhenia- 
min. ]8 Athchuiìtge iriosul ludah. 

AGUS dh'àithn e do fhear-riaghlaidh'' 
a thighe, ag ràdh, Lìon saic nan 
daoine le sìol, a' mheud's isui'rainn iada 
ghiìilan, agus cuir airgiod gach duine am 
beul a shaic. 

2 Agus cuir mo chupans', an ciipan air- 
gid, am beul saic an fhir a's òige, agus 
airgiod a shìl: agus rinn e a rèir an fhoc- 
ail a labhair loseph. 

3 Co luath 's a bha mhaduinn soilleir, 
chuireadh na daoine air falbh, iad fèin 
agus an asail. 

4 Agus an uair a chaidh iad a mach as 
a' bhaile, agus gun iad fathast fad o 
làimh, thubhairt loseph ri fear-riaglilaidh 
a thighe, Eirich, lean na daoine ; agus an 
uair a blieireas tu orra, abair riu, C'ar 
son a dhìol sibh olc an èiric maith^? ' gu'n ìeum, gu'm huail e oirnn. 
' mar dhaoiiie daor. ^ casan. 

4G < dhathìgh. ^ a cìieirt-breìthe. Eir. criodìiail. 

' stiùhhurd. 6 olc air son maith. GENESIS, XLIV. 5 Nach e so an cupan as am bheil mo 
thighearn agòl? agus leis am bheil e da 
rireadh a' deanamh fiosachd? is olc a 
fhiiaiadh sibh so a dheanamh. 

6 Agfus rug- e orra, ag-us labhair e riu na 
briathra ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son a 
iabhras mo thig-hearna na briathra so ? 
narleig-eadhDia g:u'n deanadhdo sheirbh- 
isich a rèir an ni so. 

8 Feuch, an t-airg-iod a fhuair sinn am 
beul ar sac, thug' sinn a rìs a t'ionnsuidh 
à tìr Chanaain ; cionnus, uime sin, a ghoid- 
eamaid airgiod no òr à tig:h do thig-h- 
earna ? 

9 Cia b'e air hith do d'sheirbhisich aig- 
am faig-hear e, cuirear g'u bas esan, agus 
bithidh sinne mar an ceudna'nar tràillean 
aig: mo thighearn. 

10 Agfus thubhairt e, A nis ma ta hith- 
eadh e rèir bhur briathar : bithidh esan 
aig: am faig-hear e 'na sheirbhiseach ag-- 
amsa ; agus bithidh sibhse neo-choireach. 

1 1 An sin thu^ iad a nuas, gu grad, gach 
duine a shac feing-ulàr, agus dh'fhosgail 
gach duine a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus thòisich' 
e aig: an fhear bu shine, agus sguir e aig- 
an fhear a b'òige : agus fhuaradh an cu- 
pan ann an sac Bheniamin. 

13 An sin reub iad an eudach, ag-us 
chuir gach duine a shac air 'asail, ag-us 
phill iad do'n bhaile. 

14 Agus thàinig ludah, agus a bhràith- 
rean do thig-h loseiph (oir bha e fathast 
an sin) agus thuit iad sìos 'na fhianuis air 
an làr. 

15 Ag-us thubhairt loseph riu, Ciod ean 
gnìomh so a rinn sibh ? nach robh fhios 
agaibh g:ur aithne do m' leithid-se do 
dhuine da rìreadh fiosachd a dheanamh? 

16 Ag'us thubhairt ludah, Ciod a their 
sinn ri m' thighearna ? cionnus a labhras 
sinn? no cìonnus aghlanassinn sinn fèin? 
f huairDia a mach aingidheachd do sheirbh- 
iseach; feuch, tha sinne 'nar seirbhisich 
do m' thig:hearn araon sinne, agus esan 
mar an ceudna aig'^ an d'fhuaradh an 
cupan. 

17 Agus thubhairt e, Nar leigeadh Dia 
gu'n deanainn-se so : ach an duhie aìg: an 
d'fhuaradh an cupan, bithidh esan 'na 
sheirbhiseach agam-sa; agus d'ur taobh-sa, 
rachaibh suas an sìth a dh'ionnsuidh bhur 
n-athar. 

18 An sln thàinig: ludah am fagus da, 
agus thubhairt e, Och mo thighearna, leig' 
le d' sheirbhiseach, guidheam ort, focal a 
labhairt ann an cluasaibh mo thighearn, 
ag-us na lasadh t'fhearg an aghaidli do 
sheirbhisich : oir is amhuil thusa agus 
Pharaoh. 

19 Dh'f heòraich mo thighearna d'a sheir- bhisich, ag- ràdh, Am bheil alhair agaibh, 
no bràthair ? 

20 Ag:us thubhairt sinn ri m' thighearna, 
Tha athair againn, seann duine, agus 
leanabh a shean aois, maothran : ag-us tha 
'bhràthair marbh, agus dh'fhàgadh esan 
'na aonarf/o chloinii a mhàthar, agus tha 
gràdh aig: 'athair air. 

21 Ag:us thubhairt thu rì d' sheirbhisich, 
Thug-aibh a nuas e do m' ionnsuidhs', a 
chum as g:u'n socruich mi mo shùilean air. 

22 Agus thubhairt sinne ri m' thig-hear- 
na, Cha'n fheud an leanabh 'athair fhàg:- 
ail : oir nam fàg:adh e 'athair, g:heibheadh 
'athair bàs. 

23 Ag:us thubhairt thusa ri d' sheirbhis- 
Ich, Mur tig: bhur bràthair a's òige nuas 
maille ribh, cha'n fhaic sibh m'ag:haidh- 
sa ni's mò. 

24 Agais an uair a chaidh sinne suas a 
dh'ionnsuidh do sheirbhisich, m'athar, 
dh'innis sinn da focail mo thighearna. 

2.'} Ag:us thubhairt ar n-athair, Rachaibh 
a rìs, ceannaichibh dhuinn beagan bìdh. 

26 Agus thubhairt sinne, Cha'n fheud 
sinn dol sìos : ma bhios ar bràthair a's òige 
maille ruinn, an sin thèid sinn sìos ; oir 
cha'n fheud sinn ag:haidh an duine fhaic- 
inn, mur hi ar bhràthair a's òige maille 
rulnn. 

27 Ag:us thubhairt do shelrbhiseach m' 
athair ruinn, Tha fhios agaibh gu'n do 
rug- mo bhean dithis mhac dhomli. 

28 Agus chaidh aon diubh a mach uam, 
agus thubhairt mi, Gu clnnteach reubadh 
"na bhloighdibh e ; agus cha'n fhaca mi o 
sin e. 

29 Agus ma bheir sibh 7nac so uam 
mar an ceudna, agus gu'n tig- tubaist air, 
bheir sibh sìos m'fhalt liath le bròn do'n 
uaigh. 

30 A nis uime sin, an uair a thig- mise a 
dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, gain 
an leanabh maille ruinn ; (do bhrìgh gu 
bheil 'anam-sa ceangailte ann an anam 
an leinibh ;) 

31 Tarlaidh, 'nuair a chi e nach 'eil an 
leanabh maille ruinn, gu'm faigh e bàs : 
agus bheir do sheirbhiseach sìos falt hath 
do sheirbhisich ar n-athar le bròn do'n 
uaigh. 

32 Oir ehaidh do sheirbhiseach an urras 
air son an leinibh do m'athair, ag ràdh, 
Mur toir mi at' ionnsuidh e,an sin bithidh 
ml fo cholre aig: m'athair gu bràtli. 

33 A nis uime sin, guidheam ort, lelg: le 
d' shelrbhiseach fantuinn an àit an leinibh, 
a'm' thràiU do m' thighearn ; agus lelg leis 
an leanabh dol suas maille r'a bhràithribh. 

34 Oir cionnus a thèid mlse suas a 
dh'Ionnsuidh m'athar, agais gun an lean- 
abh maille rlum? air eagal gu faic mi 'n 
t-olc a thig air m'athair. ' thòsahh, 

47 ^'naìàimh. Eabh. CAIB. XLV. 

I lììnn losepJi e fèin aitìinichle d'a bhràiihribh 
ihvg e comlifliurlacìid doihh, agus chiiir e fios leo 
air athair. 21 Thiig c dhoibh carbadan agus lòn 
air son na slighe. 27 'Nuair a pìiill iad, ogus 
a dh'innis iad so do lacob, dh'ath-bìieothaiclt a 
spiorad. 

AGUS cha b'urrainn loseph cumail air 
fèin 'nan làthair-san uile a sheas 
làimh ris ; agrus g-hlaodh e, Cuiribh gach 
<kiine mach uam: agus cha do sheas 
duine sam bith maille ris, an uair a rinn 
loseph e fèin aithnichte d'a bhràithribh. 

2 Ag-us ghuil e gu h-àrd : agus chuala 
na h-Eiphitich, agus tigh Pharaoh e. 

3 Ag'us thubhairt loseph r'a bhràithribh, 
Is mise loseph; am bheil m'athair fathast 
beò? ag-us cha b'urrainn a bhràithrean a 
fhreag-airt; oir bha eagral orra roimh a 
hithair-san. 

4 Ag-us thubhairt loseph r'a bhràithribh, 
Tliig ibh am fag:us domh, g'uidheam oirbh; 
ag-us tliàinig- iad am fagus: Agais thubh 
airt esan, Is mise loseph bhur bràthair, a 
reic sibhse do'n Eiphit. 

5 Ag-us a nis na biodh doilgheas oirbh, 
no corruich agaibh ribh fèin, a chionn 
g-u'n do reic sibh mise an so ' ; oir chuir 
Dia roinihibh mi, gu sìbhse a ghleidheadh 
beò: 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bha a' g:horta 
san tìr, agus tha fathast cìiig bhadhna ri 
teachd, anns nach bl aon chuid treabhadh 
no foghar. 

7 Agus chuir Dia mise roimhibh, a 
ghleidheadh dhuibhse iarmaid^ air thal- 
amh, agus a thearnadh bhur beatha le 
fuasgladh mòr. 

8 A nis uime sin, cha sibhse a chuir 
mise an so, ach Dia; agfus rinn e mi a'm' 
athair do Pharaoh, agTis a'm' thighearn 
os ceann a thighe uile, agtis a'm' uachd- 
aran anii tìr na h-Eiphit uile. 

9 Deanaibh cabhag, ag^is rachaibh suas 
a chum m'athar, ag'us abraibh ris, Mar 
so thubhairt do mhac loseph, Rinn Dia 
mise a'm' uachdaran air an Eiphit uile ; 
thig- a niias a m' ionnsuidh, na dean 
moille : 

10 Agus gabhaidh tii còmhnuidh am 
fearann Ghosein, agus bithidh tu 'm 
fagus dhomhsa, iìmfein, agus do chlann 
agus clann do chloinne agus do threudan, 
agus do bhuar^ agus grach ni a ta agad. 

II Agus beathaichidh mise thu 'n sin, 
(oir fathast bithidh cìiig bhadhna g-orta 
ann,) air eagal gu'n tig thu fèin, agus do 
theaghlach, agus gach ni a ta agad, gu 
bochdainn. 

12 Agiis, feuch, tha bhiir sùilean a' 
faicinn, agiis sìiilean mo bhràthar Bhen- 
iamin, gur e mo bheul fèin a tha labhairt 
ribh. GENESIS, XLV. 

13 Agus innsidh sibh do m'athair mo 
ghlòir-sa uile san Eiphit, agiis gach ni a 
chunnaic sibh; agus ni sihh cabhag, agus 
bheir sibh a nuas m'athair an so. 

14 Agus thuit e air muineal' a bhràthar 
Bheniamin, agus ghuil e ; agus ghuil 
Beniamin air a mhuineal-san. 

1 5 Phòg e, mar an ceudna, a bhràith- 
rean uile, agus ghuil e os an ceann: agus 
'na dhèigh sin rinn a bhràithrean cainnt 
ris. 

16 Agus chualas iomradh so ann an tigh 
Pharaoh, a^ ràdh, Tha bràithrean loseiph 
air teachd: agus thaitinn e gu maith ri 
Pharaoh, ag-us r'a sheirbhisich. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri loseph, 
Abair ri d' bhràithribh, Deanaibh so; 
sacaichibh bhur n-ainmhidhean, agus 
imichibh, rachaibh do thìr Chanaain. 

18 Agus thugaibh leibh biiur n-athair, 
agus bhur teaghlaichean, agus thigibh a 
m' ionnsiiidh-se, ag:us bheir mise dhuibh 
maith tìre na h-Eiphit; ithidh sibh reamh- 
rachd na tìre. 

19 A nis thugadh àithne dhuit; dean- 
aibh-se mar so : thugaibh leibh à tir na 
h-Eiphit carbadan air son bhur cloinne 
big:e, agus bhiir ban, agus thugaibh bhur 
n-athair leibh, agus thigibh. 

20 Agois na biodh suim agaibh d'ur 
n-aimeis-thig:he ; oir is leibhse maith tìre 
na h-Eiphit uile. 

21 Agus rjnn clann Israeil mar sin: 
agfus thug loseph dhoibh carbadan a rèir 
ordugrh Pharaoh; agus thug e dhoibh 
lòn^ air son na shghe. 

22 Thug- e dhoibh uile, do gach aon 
diubh fa leth, ciilaidiiean eudaich"; ach 
do Bheniamin thug e tri cheud boiin 
airgid, agus cùig culaidhean eudaich. 

23 Agiis chuir e dh'ionnsuidh 'athar 
mar so ; deich asail a' giùlan do nithibh 
maithe na ^ h-Eiphit,^ agus deich asail 
bhoirionn a' giùlan sìl, agus arain, agus 
lòin d'an athair air son na sh'ehe. 

24 Mar sin chuir e a bhraithrean air 
falbh, agus dh'imich iad: agus thubhairt 

riu, Feuchaibh nach cuir sibh a mach 
air a chèile air an t-slighe. 

25 Agus chaidh iad suas as an Eiphit, a- 
g:us thàinig iad g-u tìr Chanaain a dh'ionn- 
suidh lacoib an athar. 

26 Agus dh'innis iad da, ag ràdh, Tha 
loseph fathast beò, agus tha e 'na uachd- 
aran air tìr na h-Eiphit uile. Ag'us 
dh'fhannaich' cridhe lacoib, oir cha do 
chreid e iad. 

27 Agus dh'innis iad da uile bhriathran 
loseiph, a labhair e riu : Agus an uair a 
chunnaic e na carbadan a chuirloseph g'a 
ghiùlan, dh'ath-bheothaich spiorad lacoib 
an athar. ' do'n dùthaich so. 
' chrodh. 

48 2 sliochd. 
* lenm e mu mhnineul. ' hìadh. 6 aikarrachadh culaidh. Eabh. 
' lagadh, ìagaich. GENESIS, 
28 Ag'us thubhairt Israel, Is leòr e ; tha 
loseph mo mhac fathast beò: thèid mi 
agus chi mi e mum faig-h mi bàs. 

CAIB. XLVI. 

1 Thug Dia misneach agus sòìas do lacob aig Beer- 
seba. 5 sin chaidh e fèin agus a theaghlach 
do'n Eiphit. 29 Choinnich loseph e. 31 Sìieòl 
e d'a bhràithribh ciod a theireadh iad ri Pharaoh. 

AGUS dh'imich Israel maille ris gach 
ni a bh'aige, agns thàinige gu Beer- 
seba, agus thug e suas ìobairtean do Dhia 
'alhar Isaaic. 

2 Ag-us labhair Dia ri h-Israel ann an 
taisbeanaibh' na h-oidhche, agus thubh- 
airt e, A lacoib, a lacoib : Ag-us thubhairt 
esan, Tha mi 'n so. 

3 Ag:us thubhairt e, Is mise Dia, Dia 
t'athar : na biodh eag'al ort dol sìos do'n 
Eiphit ; oir ni mise a'd' chinneach mòr 
thu an sin. 

4 Thèid mise maille rlut sìos do'n Eiphit ; 
agus bheir mi mar an ceudna gu cinnteach 
a nìos thu 7Ìs ; agus cuiridh loseph a làmh 
air do shìiiHbh. 

5 Ag'us dh'èirich lacob suas o Bheer- 
seba : agus thug; mic Israeil leo lacob an 
athair, agus an clann bheag-, agus am 
mnài, anns na carbadaibh a chuir Pharaoh 
g'a ghiìilan. 

6 Agus ghabh iad an sprèidh, ag'us am 
maoin, a fhuair iad ann an tìr Chanaain, 
ag'us thàinig: iad do'n Eiphit, lacob ag-us 
a shUochd uile maille ris ; 

7 A mhie, ag'us mic a mhac maille ris, a 
nigheanan, ag-us nig:heanan a mhac, agus 
a shUochd uile thug- e maiUe ris do'n 
Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmeanna chloinn Is- 
raeil, a thàinig do'n Eiphit, lacob ag-us a 
mhic : Reuben, ceud-ghin lacoib. 

9 Ag:us mic Reubein ; Hanoch, agus 
PhaUu, ag:us Hesron, agus Carmi. 

10 Ag'us mic Shimeoin; lemuel, agus 
lamin, agfus Ohad, ag'us lachin, ag-us 
Sohar, ag;us Saul mac Ban-chanaanaich. 

11 Ag:us mic Lebhi; Gerson, Cohat, 
agus Merari. 

12 Ag-us mic ludah; Er, ag-us Onan, 
ag'us Selah, agus Phares, ag-us Serah : ach 
fhuair Er ag'us Onan bàs ann an tìr 
Chanaain. Agusb'iad mic Phareis, Hes- 
ron, agus Hamul. 

13 Ag:us miclsachair; Tola, ag:us Phu- 
bhah, ag-us lob, ag:us Simron. 

14 Agus mic Shèbukiin; Sèred, ag'us 
Elon, ag:us lahleel. 

15 /s iad sin mic Leah, a rug' i dolacob 
am Padan-aram, maiUe r'a nig:hinn Di- 
nah : b'iad uile anaman a mhac agus a 
nig:heana tri-deug: 'ar fhichead. 

16 Agus mic Ghaid; Siphion, agus * seallaibh, aislingibk. ' chum gu'n seòìadh 

■e air aghaidh c gu Gosen. 
49 XLV. XLVI. 

Hag'ai, Suni, agus Esbon, Heri, ag:us 
Arodi, ag:us AreU. 

17 Ag:us mic Aseir; Imnah, agus Isuah, 
agus Isui, agus Beriah, agus Serah am 
piuthar. Ag:us mic Bheriah ; Heber, agus 
Malchiel. 

18 /i iad sin micShilpah, athug Laban 
d'a nig-hinn Leah ; ag^s rug: i iad sin do 
lacob, eadhon sè anamanna deug-. 

19 Mic Racheil mnà lacoib; loseph, 
ag-us Beniamin. 

20 Ag-us rug:adh do loseph ann an tlr 
na h-Eiphit, Manaseh ag'us Ephraim, a 
rug: Asenat nighean Photipherah sag:airt 
Oin dha. 

21 Agus b'iad mic Bheniamin; Belah, 
ag:us Becher, ag'us Asbel, Gera, agus 
Naaman, Ehi, ag:us Ros, Mupim, agus 
Hupim, ag:us Ard. 

22 Is iad sin mic Racheil, a rug'adh do 
lacob : na h-anaman uile, ceithir-deug:. 

23 Agus micDhain; Husim. 

24 Ag'us mic NaphtaU ; lahseel, agus 
Guni, ag'us leser, agus Sillem. 

25 Is iad sin micBhilhah, a thug Laban 
d'a nighinn Rachel, a rug i do lacob: na 
h-anaman uile, seachdnar. 

26 Na h-anaman uile a thàlnig le lacob 
do'n Eiphit, a thàinlg- a mach as a leas- 
ruldh, a thuiUeadh air mnaibh mhac la- 
coib; b'iad na h-anamauna so uile tri 
fìchead 's a sè. 

27 Agus mic loseiph a rugadh dha san 
Eiphit, bu dhà anam iad: uile anamanna 
thlghe lacoib, a thàlnig do'n Eiphit, bu 
tri fichead 's a deich iad. 

28 Ag-us chuir e ludah roimhe gu lo- 
seph, chum as gu'n tugadh e fios dha 
teachd'na, làthair ann an Gosen^; agus 
thàinig: iad gu fearann Ghosein. 

29 Agus bheartalch loseph a charbad, 
agus chaldh e suas an coinneamh Israeil 
'athar gu Gosen ; agus nochd se e fèin da, 
ag-us thult e alr a mhuineal, agua ghull 
e air a mhulneal rè tamuUl. 

30 Agus thiibhalrt Israel ri loseph, 
Faigheams' a nis bàs, o chunnaic mi do 
ghnìiis, do bhrìgh gu bheìl thu fathastbeò. 

31 Agus thubhalrt loseph r'a bhràith- 
ribh, agus ri teaghlach 'athar, Thèld mise 
suas, agus cuiridh mi 'n cèiU do Pharaoh, 
agus their mi ris, Tha mo bhràithrean, 
agus teaghlach m'athar, a bha ann an 
tìr Chanaain, air teachd a m' ionnsuidh: 

32 Agus isbuachaiUean^ na daoine, oir 
bu hichd-sprèidhe^ iad; agus thug iad 
leo an treudan, agus amfeudail', agus 
gach ni a bh' aca. 

33 Agus tarlaidh 'nuair a ghairmeas 
Pharaoh oirbh, agus a their e, Ciod is 
ceird duibh ? ' aodhairean. ' àirich. 

' am buar, an tàin. 

E GÈNESIS, XLVI. XLVn. 34 Gu'n abair sibhse, Bu luchd-spreidhe 
do sheirbhisich o'r n-òig'e eadhon gns a 
nis, sinn fein agns mar an ceudna ar 
n-aithriche; chum as gu'n gabh sibh 
còmhnuidh ann am fearann Ghosein, oir 
is gràineileachd do na h-Eiphitich gach 
buachaille sprèidhe. 

CAIB. XLVII. 

1 Thug loseph cùignear d'a hhràithribh agus 'athair 
an làthair Plmraoh. 1 1 Sìiuidhich e iad ann an 
tir Rameseis, agus bheathaich 'e iad. 28 Àois la- 
coib : 29 mhionnait h loscpli dha ga'n adhlaiccadh 
se e maille r'a aithrichibh. 

AN sin tliàinig' loseph agns dh'innis e 
do Pharaoh, agus tliubiiairt e, Thàin- 
ig m'athair agus mo bhràithrean, agus 
an treudan, ag'us am feudail, agus gacii 
ni a bh' aca, a mach à tìr Chanaain ; agus, 
feuch, tha iad ann am fearann Ghosein. 

2 Ag'us ghabh e cìiignear d'a bhràith- 
ribh, agus chuir e 'n làthair Pharaoh iad. 

3 Agus thubhairt Pharaoh r'a bln-àith- 
ribh, Ciod is ceird duibh? Agus thubh- 
airt iadsan ri Pharaoh, Is buachaillean do 
sheirbhisich, sinn fèin agus ar n-aitlu-iclie. 

4 Thubhairt iad mar an ceudna ri Pha- 
raoh, 'S atm gu bhi air chuairt anns an 
tlr a tliàinig sinn, oir cha 'n'eil feur aig 
do sheirbhisich d'an sprèidh, do bhrìgh 
gu bheil a' ghorta mòr ann an tìr Cha- 
naain: a nis uime sin, guidheamaid ort, 
leig le d' sheirbhisich còmhnuidh a ghabli- 
ail am fearann Ghosein. 

5 Agns labhair Pharaoh ri loseph, ag 
ràdh, thàinig t'athair agus do bhràithrean 
a t' ionnsuidh: 

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad ; anns a' 
chuid a's fearr do'n fhearann thoir air 
t'athair agus do bhràithribh còmhnuidha 
g-habhail ; gabhadh iad còmhnuidli am 
fearann Ghosein ; agus ma's aithne dlniit 
gu bheil 'nam measg daoine comasacla ', 
ni thu iad 'nan àrd bhuachaillibh air mo 
sprèidh-sa. 

7 Agus thug loseph lacob 'athair a stigh, 
agus chuir e'n làthair Pharaoh e: agus 
bheannaicli lacob Pharaoh. 

8 Agus thubhairt Pharaoh ri lacob, 
Ciod is aois dhuit ? 

9 Agus thubhairt lacob ri Pharaoh', 'S 
iarflàithean bhliadhnacha mo chuairte^ 
ceud agus deich bhadhna fichead: bu 
tearc agus olc làithean bhliadhnacha mo 
bheatha, agus cha d'ràinig iad làithean 
bhhadhnacha beatha m' aithriche ann an 
làithibh an cuairte-san. 

10 Agus bheannaich lacob Pharaoh, 
agus chaidh e mach à làthair Pharaoh. 

11 Agus shuidhich loseph 'athair, agus 
a bhràithrean, agus thvig e dhoibh sealbh 
ann an tìr na h-Eiphit, anns a' chuid a's 
fearr do'n fhearann, ann am fearann Ra- meseis, mar a dh'àithn Pharaoh. 

12 Agus bheathaich loseph 'athair, 
agus a bhràithrean, agus uile theaghlach 
'athar le h-aran, a rèir a?i cloinne. 

1 3 Agus cha robh aran anns an tìr uile ; 
oir bha a' ghorta ro mhòr, air chor as 
gu'n robh tìr na h-Eiphit, agus tìr Cha- 
naain uile fann'' leis a 'ghorta. 

14 Agus chruinnich loseph an t-airgiod 
uile a fhuaradh ann an tir na h-Eiphit, 
agus ann an tìr Chanaain, air sona' bhìdh 
a cheannaich iad: agus thug loseph an 
t-airgiod do thigh Pharaoh. 

13 Agus an uair a theirig airgiod ann 
an tìr na h-Eiphit, agus ann an tìr Cha- 
naain, thàinig na h-Èiphitich uile gu lo- 
seph, ag ràdh, Thoir dhuinn aran c'arson 
a gheibheamaid bàs a'd' làthair? oir 
theirig ar n-airgiod. 

16 Agus tluibhairt loseph, Thugaibh 
seachad bhur sprèidh, agus bheir mise 
dhuibh air son bluir sprèidhe, ma theirig 
airgiod dhuibh. 

17 Agus thug iadan sprèidh gu loseph: 
agus tliug loseph dhoibh aran air son 
each, agus air son nan caorach, agus air 
son a' chruidh, agus air son nan asal ; 
agus bheathaich e iad le h-aran, air son 
an sprèidhe uile, air a' bhhadiina sin. 

18 'Nuair achrìochnaicheadh a' bhliadh- 
na sin, thàinig iad d'a ionnsuldh air an 
dara bhadhna, agus thubhairt iad ris, Cha 
cheil sinne air mo thighearna gu'n do 
chaitheadh ar n-airgiod; tha mar an 
ceudna ar treudan sprèidh aig mo thigh- 
earna; cha d'fhàgadh ann an sealladh 
mo thighearna ach ar cuirp, agus ar fear- 
ann. 

19 C'ar son a gheibh sinn bàs fà chomh- 
air do shìil, araon sinne agus ar fear- 
ann? Ceannaich sinne agus ar fearann 
air son arain, agus bithidh sinne agus ar 
fearann 'nar seirbhisich do Pharaoh : 
agus thoir dhuinn sìol, chum as gu'm 
bi sinn beò, agus nach faigh sinn bàs, 
agus nach bi am fearann 'na fhàsach. 

20 Agus cheannaich loseph fearann na 
h-Eiphit uile do Pharaoh ; oir reic na 
h-Eiphitich gach duine 'fhearann fèin, a 
chionn gu'n do bhuadhaich a' ghorta orra : 
mar sin bu le Pharaoh an talamh. 

21 Agus a thaobh an t-shiaigh, chuir e 
air imrich iad'*, do bhailtibh o aon cheann 
chrlocha na h-Eiphit, eadhon gu ruig an 
ceann eile dliith ? 

22 A mhàin fearann nan sagart cha do 
cheannaieh e; oir dh' orduicheadh cuibh- 
rionn do na sagartaibh le Pharaoh, agus 
dh'ith iad an cuibhrionn a thug Pharaoh 
dhoibh : uime sin cha do reic iad am fear- 
ann. 

23 Agus thubhairt loseph ris ant-shiagh, ' tnpaidh. ' m'eilthire. 
50 ^ cliitir e imricìi iad, dìi' atharraich e ìad. GENESIS, X 
Feuch, cheannaich ml sibh an diug-h, agus 
bhur fearann do Pharaoh ; feuch, so sìol 
duibh, ag'us cuiribh am fearann. 

24 Ag'us tarlaidh do na chinneas gu'n 
toir sibh an cùigeadh cuid do Pharaoh, 
agusbithidhagaibhfeinceithir earrannan^ 
air son sìl an fhearainn, agus air son 
bhur bìdh, agus air son muinntir bhur 
teaghlacha, agus air son bìdh d'ur cloinn 
bhig. 

25 Agus thubhairt iadsan, Ghleidh thu 
beò sinn: faigheamaid deadh-ghean ann 
an sealladh mo thighearna, agus bithidh 
sinn 'nar seirbhisicli do Pharaoh. 

26 Agus rinn loseph sin 'na lagh gus an 
là 'n diugh air feadh fhearainn na h-Ei- 
phit, gu'm bitheadh aig Pharaoh an 
cìiigeadh cuid; saor a mhàin o fhearann 
nan sagart, nach bu le Pharaoh. 

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh ann an 
tìr na h-Eiphit, ann an talamh Ghosein; 
agus bha sealbh aca ann, agus shìolaich 
iad, agus dh'fhàs iad ro-lìonmhor. 

28 Agus bha lacob beò ann an tìr na 
h-Eiphit seachd bliadhna deug ; agus 
b iad bUadhnacha beatha lacoib uile ceud 
agus dà fhichead agus seachd bhadhiia. 

29 Agus dhlìithaich an t-àm anns am 
b'eigin do Israel bàs fhaotainn : agus 
ghairm e air a mhac loseph, agus thubh- 
airt e ris, Ma fhuair mi nis deadh-ghean 
a'd' shealladh, cuir, guidheam ort, do 
làimh fuidh m'leis'*, agus buin gu caoimh- 
neil agus gu fìrinneach rium ; na h-adh- 
laic mi, guidheam ort, san Eiphit. 

30 Ach luidhidh mi maille ri m'aithrich- 
ibh, agus giìilainidh tu mi mach as an 
Eiphit, agus adhlaicidh tu mi 'nan àit 
adhlaic-san. Agus thubhairt esan, Ni mi 
mar a thubhairt thu. 

31 Agus thubhairt e, Mionnaich dhomh : 
agus mhionnaicii e dha. Agus chrom 
Israel e fein air ceann-adhairt na leapach. 

CAIB. XLVin. 

1 Chaidh Idseph a dh'fhaicinn 'athar, agus e tinn. 
15 Bheannaich lacob efèin agus a dhithis mhac, 
Ephraim agus Manaseli. 21 Roimh-innis e gu'm 
piUeadli iad a rì.'i gu Canaan. 

AGUS an deigli nan nithe sin, dh'innis 
7ieach do loseph, Feuch, tha t'athair 
tinn: agusthug e leis a dhà mhac, Ma- 
naseh agus Epliraim. 

2 Agus dh'innis neach do lacob, agus 
thubhairt e, Feuch, tha do mhac loseph 
a' teachd a t'ionnsuidh: agus neartaich 
Israel e fèin, agus shuidhe air anleabaidh. 

3 Agus thubhairt lacob ri loseph, 
Dh'fhoillsich Dia uile-chumhachdach e 
fèin dhonihsa aig Luds ann an tìr Chanaain, 
agus bheannaicli e mi. 

4 Agus thubhairt e rium, Feuch, nl mlse lachairìdh. ^ codacha, 

51 :.vii. XLvm. 

sìolmhor agus lìonmhor thu, agus ni nii 
thu a'd' choimhthional chinneach'', agus 
bheir mi amfearann so do d'shliochd a'd' 
dhèigh mar sheilbh shìorruidh. 

5 Agrus a nis do dhithis mhac, Ephraim 
agus Manaseh, a rugadh dhuit ann an tìr 
na h-Eiphit, mim d'thàinig mis' a t' ionn- 
suidh do'n Eiphit, is leamsa iad: mar 
Reuben agus Shimeon, bithidhiad leamsa. 

6 Agus bithidli do shliochd, a ghineas 
tu 'nan dèig-h, leat fèin; a rèir ainme am 
bràithre goirear iad 'nan seilbh fèin. 

7 Agus air mo shonsa dheth, 'nuair a 
thàinig mi o Phadan, fhuair Rachel bàs 
agam ann an tìrChanaain, air an t-slighe, 
'nuair nach 7-obh fathast ach astar goirid 
ri teachd gu h-Ephrat: agus dh'adhlaic 
mi 'n sin i air an t-shghe gu h-Ephrat; 
's e sin Betlehem. 

8 Agus chunnaic Israel mic loseiph, agus 
thubhairt e, Cò iad sin ? 

9 Agus thubhairt loseph r'a athalr, 'S 
iad mo mhlc-sa iad, a thug Dla dhomh 
an so: agus thubhalrt e, Thoir a m' lonn- 
suldh lad, guldheam ort, agus beannaich- 
idh mi iad. 

10 Agus bha sùllean Israeil trom le 
h-aols, air chor nach bu lèir dha gu maith : 
agus thug e 'm fagus da iad, agus phòg 
e iad, agus g-liabh e 'na ghlacaibh lad. 

1 1 Agus thubhairt Israel ri loseph, Cha 
do shaoil ml gu'm falclnn do ghnùls, agus, 
feuch, nochd Dia dhomh mar an ceudna 
do shllochd. 

1 2 Agus thug loseph a mach iad o eadar 
a ghlùlnean, agus chrom se e fèin le 'agh- 
aldh gu làr. 

13 Agus ghabh loseph iad le chèile, 
Ephralm 'na làlmh dhels o làimh chlì Is- 
raell, agus Manaseli 'na làimh chlì o làimh 
dliels Israeil ; agus thug e 'm fagus da 
iad. 

14 Agus shìn Israel a mach a làmh 
dheas, agus clnilr e i air ceann Ephraim, 
am mac a b'òige, agus a làmh chlì alr 
ceann Mhanaseh: stlulr e a làmha gu 
seòlta; oirb'e Manaseh an ceud-ghln. 

15 Agus bheannaich e loseph, agus 
thubhairt e, Gu'n deanadh Dia, an làth- 
alr an do ghhials m'aithriche Abraham 
agus Isaac, an Dla a bheathaich mi rè mo 
bheatha uile gus an là'n dlugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach olc, 
na lelnlbh a bheannachadh, agus ainmich- 
ear m'alnnisa orra, agus ainm m'aitli- 
rlche Abrahalm agus Isaaic : agus mar 
lasg na mara fàsadh lad lìonmhor am 
meadhon na talmhainn. 

17 Agus an ualr a chunnalc loseph gu'n 
do chuir 'athair a làmh dheas air ceann 
Ephraim, cha do thaitinn e ris: agus 
chum e suas làmh 'athar, a ciium a ^ shliasaid, * sìuaigh. 

E2 GENESIS, 

h-atharrachadh o cheann Ephraim gu 
ceann Mhanaseh. 

18 Agus thubhairt loseph r'aathair, Ni 
h-anii mar sin, athair : oir is e so an ceud- 
ghin; cuir do làmh dheas air a cheann. 

19 Agus dhiult 'athair, ag'us thubhairt 
e, Tha fhios agam, a mhic, tha fhios 
agam; bithidh esan cuideachd 'na 
shhiagh, agxis fàsaidh e mar an ceudna 
mòr: ach gu deimhin bithidh a bhràthair 
a's òig-e ni's mò na e, ag'us bithidh a 
shhochd 'nam mòran' chinneach. 

20 Agus bheannaich e iad air an là sin, 
ag: ràdh, Annadsa beannaichidh Israel ag 
ràdh, Gu deanadh Dia thu mar Ephraim, 
agus mar Mhanaseh: agus chuir e Eph- 
raim roimh Mhanaseh. 

21 Agus thubhairt Israel ri loseph, 
Feuch, a taims' a' faotainn a' bhàis ; ach 
bithidh Dia maiUe ribhse, agus bheir e 
rìs sibh gu dìithaich bhur n-aithriche. 

22 Ag:us thug: mise dhuit aon chuid- 
roinne thar do bhràithrean a bhuin mi 
mach à làimh an Amoraich le m' chlaidh- 
eamh agus le m' bhogha. 

CAIB. XLIX. 

1 Ghairm lacoh a mhic cuideaclid, agus bheannaich e 
iad. 29 Dh'àithn e dhoibh gu'n adlilaiceadh iad e 
ann an tìr Chanaaìn. 33 A bhàs. 

AGUS ghairm lacob air a mhic, agus 
thubhairt e, Cruinnichibh sibh fèin 
an ceann a chèile, chum as gu'n innis mi 
dhuibh ciod a tharlas dhuibh sna làithibh 
deireannach. 

2 Cruinnichibh sibh fèin an ceann a 
chèile, agus chiinnibh, a mhaca lacoib, 
agus èisdibh ri Israel bhur n-athair. 

3 A Reubein, is tu mo cheud-ghin, mo 
threise, agus toiseach mo neirt, òirdheirc- 
eas '^ àrd-inbhe^ agus òirdheirceas cumh- 
achd. 

4 Neo-sheasmhach ^ maruisge, chatoir 
thu barrachd, do bhrìgh gu'n deachaidh 
tu suas do leabaidh t'athar; an sin thruaill 
thu i ; chaidh e suas do m' uirigh. 

5 Is bràithre Simeon, agus Lebhi : tha 
innil aingidheachd 'nan àitibh-còmh- 
nuidh^. 

6 'Nandìomhaireachd'' natigeadh m'an- 
amsa: r'an . coimhthional na bitheadh 
m' onoir-sa air a h-aonadh: oir'nan cor- 
ruich mharbh iad duine, agus 'nam fèin- 
thoil leag iad slos balla. 

7 Mallaichte gii'n rohh an corruich, oir 
hha i garg:; agiis am fearg, oir bha i an- 
iochdmhor: roinnidh mi iad ann an la- 
cob, agus sgaoilidh' mi iad ann an Israel. 

8 A ludah, molaidh do bhràithrean thu- 
sa; bithidh do làmh am muineal donaimh- 

1 iomndaidh. barrachd. 
3 mòrachd. * Atmhor. Eabh. 

5 is innil foirneirl an comhair'ean aingidh r'n 
chi'iìe. ^ dinbhras. 

' sgapiidh. " o'n chri'ich. 

52 XLVIII. XLIX. 

de: cromaidh clann t'athar iad fèin slos 
a'd' làthair. 

9 Js cuilean leòmhain ludah ; o'n chobh- 
artaich^ a mhic, chaidh thu suas; chrom 
se e fèin sìos, chrùb e mar leòmhan, agus 
marsheann leòmhan; cò dhùisgeas suas e. 

10 Cha dealaich an t-slat-rìoghail ri lu- 
dah, no lagh-thabhartair o eadar a chosa, 
gus an tig Sìloh, agus dhasan gèilhdh na 
slòigh': 

1 1 A' ceangal a shearraich ris an fhìon- 
ain, agus loth 'asail ris an f hìonain thaghta ; 
nighe 'eudach am tìon, agus a thrusgan 
am fuil nam fìon-dhearc. 

12 Bithidh a shùilean ni's deirge na fìon, 
agais 'fhiacla ni's gile na bainne'". 

13 Gabhaidh Sebulun còmhnuidh aig 
caladh a' chuain, agiis hithidh e air son. 
calaidh long; agiis hithidli 'eirthir" gu 
niig Sidon. 

14 Is asal làidir Isachar, a' crìibadhsìos 
eadar dhà eallaich'*. 

15 AgTis chunnaic e gu'm hu mhaith an 
ni fois, agus gu'w rohh am fearann tait- 
neach ; agus chrom e a ghuala gu iomchar, 
agus rinneadh e 'na sheirbhiseach do chìs. 

16 Bheir Dan breth air a shluagh, mar 
aon do threubhaibh Israeil. 

17 Bithidh Dan 'na nathairair an ròd,'na 
nathair-nimhe air an t-slighe, a theumas 
sàiltean an eich, air chor as gu'n tuit a 
mharcach an coinneamh a chùil. 

18 Ri d' shlàinte dh'fheith mise, O 
Thighearna. 

19 Gad, bheir buidheann buaidh air: 
ach bheir esan buaidh ma dheireadh. 

20 A mach à h-Aser hìthidh 'aran-san 
reamhar, agus bheir e uaith sògh rloghail. 

21 Is eilid air a leigeadh fuasgailte 
Naphtah ; bheir e focail thaitneach uaith. 

22 Is geug thorthach loseph, geug 
thorthach làimh ri tobar, aig am bheil a 
meanglain a' sgaoileadh thar a' bhalla. 

23 Chràidh na tir-bhogha gu geur e, 
agus thilg iad air, agus dh'fhuathaich 
iad e. 

24 Ach dh'fhan a bhogha 'n« neart, agus 
rinneadh gairdean'^ a làmh làidirlelàmh- 
aibh Dè chumhachdaich lacoib ; (uaith sin 
tha 'm buachaille, clach Israeil :) 

25 Eadhon le Dia t'athar, a ni còmh- 
nadhleat,agusleis an Uile-chumhachdach, 
a bheannaicheas thu le beannachdaibh 
nèimh o 'n àirde, beannachdaibh na 
doimhne shìos, beannachdaibh nan cìoch, 
agus na bronn. 

26 Thug beannachda t'athar barrachd 
air beannachdaibh mo shinnseara, guruig 
foir-iomall nan sliabh sìorruidh ; bithidh 

5 d'a ionnsuidh-san bilhidh cruitineacliadh nam 
polml. Bilhidh a shùilean dearg lef ìoit agus 

'fhincla geal ìe bainne. " iomall. 

nallaicìi. righeach. 
miaiin, dèigh. Eabh. GENESIS, XLIX. L. iad air ceann loseiph, ag;us air mullach a 
chinn-san a sg-aradn o 'bhràithribh. 

27 Ni Beniamin fiadhach mar mliadadh- 
alluidh : sa' mliaduinn ithidh e a' chobh- 
artach ', agus san theasgar roinnidli e a' 
chreach. 

2S Is iad sin uile dÀ threubh dheug: Is- 
raeil : ag-us is e so an ni a labhair an athair 
riu, ag'us bheannaich e iad ; gach aon ac' 
a reir a bheannachaidh, bheannaich e iad. 

2y Ag-us dh'àithn e diioibh, agus thubh- 
airt e riu, Cniinnichear mise chum mo 
dhaoine : adhlaicibh mi maille ri m'aith- 
richibh san uaimh a ta ann an achadh 
Ephroin an Hitich ; 

30 San uaimh a ta ann an achadh Mhac- 
phelah, a ta fa chon>hair Mhamre, ann an 
th-Chanaain, acheannaich Abrahammaille 
ris an achadh o Ephron an t-Hiteach, mar 
sheilbh àit-adhlaic. 

31 (An sin dh'adlaic iad Abraham ag:us 
Sarah a bhean ; an sin dh'adhlaic iad 
Isaac agus Rebecah a bhean ; ag'us an sin 
dh'adhlaic mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, agus 
an uaimh a ta ann, o chloinn Het. 

33 Agus an uair a chrìochnaich lacob 
àitheantan a thoirt d'a mhic, chruinnich 
e a chosan suas do'n leabaidh, agus 
chaochail- e, agus chruinnicheadh e clium 
a dhaoine. 

CAIB. L. 

1 Bì òn alr son hàìs lacoib. 7 'Adhlac. 24 Roimh- 
innls Toseph d'a bhràilhribh, gii'n d' thugadh Dia 
a mach iad as an Eiphit gu tìr an ailhriche. 
26 J bhàs. 

AGUS thuit loseph air aghaidh 'athar, 
agus ghuil e air, agus phòg se e. 

2 Agus dh'àithn loseph d'a sheirbhisich 
na leighean' spìosraidh a chur^ air corp 
'athar ; agus chuir na lèighean spìosraidh 
air Israel. 

3 Agus choimhlionadh air a shon dà 
fhichead là, (oir mar so coimhlionar làith- 
ean na muinntir sin air an cuirear spìos- 
raidh ;) agus rinn na h-Eiphitich bròn air 
a shon deich is tri ficliead hi. 

4 Agus an uair a chaidh làithean a 
bliròin thairis, labhair loseph ri teagh- 
lach Pharaoh, ag; ràdli, A nis ma fhualr 
mi deadh-ghean 'nur siiilibh, labhraibh, 
guidheam oirbh, ann an cluasaibh Phar- 
aoh, ag: ràdh, 

5 Ghabh m'athair mionnan dlom, ag 
ràdh, Feuch, a ta mise a' faghail a' 
bhàis ^ : a'm' uaigh a chladhaich ml dliomli 
fèin ann an tìr Chanaain, an sin adhlaicidh 
tumi. A nls uime sin leig- dhomh dol 
suas, guidheam ort, agxis m'athair adlilac, 
agiis thig- mi rìs. 6 Agus thubhairt Pharàoh, Falbh suas, 
agus adhlaic t'athair, a rèir mar a ghabh 
e mionnan dìot. 

7 Agus chaidh loseph suas a dh'adh- 
lac 'athar: agus mallle ris chaidh seirbh- 
isich Pliaraoh suas uile, seanairean a 
thighe, agUB uile sheanairean tliìre na 
h-EIphit, 

8 Agus teaghlach loseiph uile, agrus a 
bhràithrean, agais teaghlach 'athar: a 
mhàin dh'fhàg iad an clann bheag, agiLS 
an caoraich, agus am buar^ ann an tìr 
Ghosein. 

9 Agus chaidh suas maille rls, araon 
carbadan agus marc-shhiagh" agus bha 
a' cliuideachd ro mhòr. 

10 Agus tliàlnig iad gu h-urlar-bualaidh 
Ataid, a tha 'n taobii thall do lordan ; agus 
rinn iad bròn an sin le caoidh mhòir agus 
ro-chràitich': ag'us rinn e bròn air son 
'athar seachd làithean. 

1 1 Agus an uaìr a chunnaic luchd- àit- 
eachaidh na tlre, na Canaanaich, am bròn 
ann an urlar Ataid, thubhairt iad, Is 
doilgheasach am bròn so do na h-EIph- 
itich; uime sln thugadh Abel-mlsraim 
mar alnm alr, a tha 'n taobh thall do 
lordan. 

12 Agus rlnn a mhic dha mar a dh'àithn 
e dholbh: 

13 Oir g-hiìilain a mhic e do thìr Cha- 
naain, agus dh'adhlaic iad e ann an uaimh 
achaidh Mhachpelah, a cheannaich Abra- 
ham maille rls an achadh mar sheilbh àit- 
adhlalc, o Ephron ant-Hiteach, fa chomh- 
air Mhamre. 

14 Agus phill loseph do'n Eiphit, e fèin 
agus a bhràithrean, agus iadsan uile a 
chaidh snas maille ris a dh'adhlac 'athar, 
an dèlgh dha 'athair adhlac. 

15 Agus an uair a chunnalc bràithrean 
loselph gu'n d'fhualr an athair bàs, 
thubhairt iad, Theagamh gu'n toir loseph 
fuath dhuinn, agxis gu'n dlol e gu cinnt- 
each oirnn an t-olc sin uile a rinn sinn 
air. 

16 Agus chulr iad teachdalrean gu lo- 
seph, ag ràdh, Dh'àithn t'athair mun 
d'fhuair e bàs, ag' ràdh, 

1 7 Mar so their sibh ri loseph, Maith 
guidheam ort a nis, eucoir^ do bhràith- 
rean, agus am peacadh, do bhrìgh gu'n 
d' rmn iad olc ort: agus a nls, guidheam 
ort, malth eucolr sheirbhiseach Dhè 
t'athar. Agus ghuil loseph an uair a 
labhair lad ris. 

18 Agus chaidh a bhràithre mar an 
ceudna, agus thult lad sìos 'na làthalr. 
agus thubhairt iad, Feuch, is seirbhisich 
dhuit sinne. 

19 Agus thubhalrt loseph rlu, Na biodh > amfiadhach. ^ dh'eug. ^ lighichean. ^ crodh. ' ro ghairt. 

* embahn. Sasg. - Iha misc dtùlh do n bhàs. * Math,lagh. ^ cu-coir. 

53 ECSODUS, I. eag'al oirbh: oir am bheil mise an àite 
Dhe? 

20 Agus d' ur taobhsa, shònraich' sibh 
olc a'm' ag:haidh ; ach shònraich Dia sin 
a chum maith, a chum, mar air an là 'n 
diugh, gai'n tearnadh e mòr-shluagh beò. 

21 A nis uime sin na biodh eagal oirbh : 
altrumaidh- mise sibh, agus bhur clann 
bheag:. Agus thug e comhfhurtachd 
dhoibh, ag'us labhair e gu caoimhneil riu. 

22 Ag:us g-habh loseph còmhnuidh san 
Eiphit, e fèin ag'us teaghlach 'athar : 
ag:us bha loseph beò ceud agus deich 
bh'adhna. 

23 Ag:us chunnaic loseph clann Ephraim, 
do'n treas ginealach : thog'adh suas mar ' dhealbìì, smuainkh. ' àraichidh. an ceudna clann Mhachlr, mhic Mhanaseh, 
air g:lùinibh loseiph. 

24 Ag'us thubhairt loseph r'a bhràith- 
ribh. A ta mise a' fag'hail a' bhàis, ach 
amhaircidh Dia g'u cinnteach oirbhse ^ 
ag:us bheir e mach sibh as an fhearann 
so, do'n fhearann a mhionnaich e do 
Abraham, do Isaac, agiis do lacob. 

25 Ag-us g-habh loseph mionn.an do 
chloinn Israeil, ag: ràdh, Amhaircidh Dia 
gu cinnteach oirbhse, agus g'iùlainidh sibh 
mo chnàmhan-sa suas as a so. 

26 Ag:us fhuair loseph bàs, ag'us e ceud 
ag:us deich bUadhna dh'aois : agus chuir 
iad spìosraidh air, ag-us chuireadh ann an 
ciste-mhairbh e san Eiphit. 

^ fosrakhidh Dia gu cinnteach sibhse. DARA LEABHAR MHAOIS D' AN AINM ECSODUS. CAIB. I. I dann Tsraeil a' fàs Uonmhor. 8 Tha ad air an 
sàruchadh le righ ùr atr an Eiphit. 15 Diadh- 
aidheachd nam ban- gliiine. 

ANIS is iad so ainmeanna chloinn Is- 
raeil, a thàinig: do'n Eipliit : thàinig- 
gach duine agus a theag:hlach maille ri 
lacob : 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, ag-us ludah, 

3 Isachar, Sebulim, agus Beniamin, 

4 Dan, agus Naphtali, Gad, ag'us Aser. 

5 Ag:us na h-anaman uile a thàinig: a 
mach à leasruidh lacoib, bu deich ag:us 
tri fichead anam iad ; oir bha loseph san 
Eiphit a cheana. 

6 Ag'us fhuair loseph bàs, ag'us a 
bhràithrean uile, ag:us an g:inealach' sin 
iiile. 

7 A^us bha clann Israeil sìolmhor, ag:us 
dh'fhas iad g-u mòr, ag:us rinneadh llon- 
mhor iad, agus chinn' iad ro chumh- 
achdach ; ag-us lìonadh an tìr leo. 

8 Anis dh'èirich rigfh ùr air an Eiphit, 
do nach b'aithne loseph. 

9 Agus thubhairt e r'a shluag-h, Feuch, 
tha sluagh chloinn Israeil ni's lìonmhoire 
ag'us ni's cumhachdaiche na sinne. 

10 Thig'ibh, buineamaid g'u seòlta^: air 
eag-al g:u'm fàs iad lìonmhor, ag-us g'u'n 
tachair e, 'nuair a dh'èireas cogadh, g-u'n 
g:abh iadsan mar an ceudna le'r naimh- 
dibh-ne,ag:usg'u'ncog:iad^ 'narn-ag:haidh, 
ag:us g:u'n tèid iad a mach as an tìr. 

11 Uime sin chuir iad maig:hstirean- 
oibre* orra, chum an sàruchadh le'n ' an t-àl. - dh'fliàs. 
cogadh. 5 cinn oibrc. 

54 ^glic. ^gn'n dean iad 
6 uallachaibh, eiribk. eallachaibh*'. Ag:us thog: iad bailtean- 
ionmhais' do Pharaoh, Pitom ag:us Ra- 
meses. 

1 2 Ach mar is mò a shàruich siad iad, 
's ann is mò a rinneadh iadsan lìonmhor 
ag-us a dh'fhàs iad. Agus bha iad fuig:h 
dhoilg-heas" air son chloinn Israeil. 

13 Agus thug: na h-Eiphitich air cloinn 
Israeil seirbhis a dheanamh le cruadhas^. 

14 Ag'us rinn iad am beatha searbh 
dhoibh le daorsa chmaidh, ann am moirt- 
ear, ag:us ann an clachaibh-creadha, ag:us 
anns g-ach g'nè oibre sa' mhachair : bha 
an obair uile, anns an d' thug: iad orra 
obair a dheanamh, le cruadhas. 

15 Ag-us labhair righ na h-Eiphit rl 
mnaibh-g'lùine nan Eabhruidheach, {b'e 
ainm aoin diubh Siphrah, ag:us ainm na 
tè eile Puah;) 

16 Ag:us thubhairt e, 'Nuair a ni sibh 
g-nìomh mnà-g:lùine do na mnaibh Eabh- 
ruidheach, agus a chi sibh iad air na 
stòlaibh'"; ma's mac a bhios ann, an sin 
mai'bhaidh sibh e, ach ma's nighean a 
bhios ann, bithidh i beò. 

17 Ach bha eag-al Dè air na mnaibh- 
g-lùine, ag'us cha d'rinn iad mar a dh'àithn 
rig-h na h-Eiphit dhoibh, ach g-hlèidh iad 
a' chlann mhac beò. 

18 Agiis g:hairm rig:h na h-Eipliit air na 
mnaibh-g:lùine, agus thxibhairt e riu, C'ar 
son a rinn sibh an ni so, ag:us a ghlèidh 
sibh a' chlann mhac beò ? 

19 Agus thubhairt na mnathan-g'lùine 
ri Pharaoh, A chionn nach 'eil na mnài ' ba'iUe-stòir, ^ imcheist. ^ an-iochd, 

peingilteachd. suidheachanaibh, cailhrichibh. ECSOD 

Eabhruidheach mar na mnài Eiphiteach : 
oir tha iad fèin Leothail', ag-us air an 
aisead mu'n tig na mnathan-g-lùine a 
steach d'an ionnsuidh. 

20 Uime sin, bhuin Dia gu maith ris na 
mnaibh-glìiine : ag-us rinneadh an shiagh 
lionmhor, agus dh'fhàs iad ro chumh- 
achdach. 

21 Ag:us a chionn g-u'n robh eagal Dè air 
na mnaibh-g-lìiine, rinn e tigliean dhoibh. 

22 Agus thug- Pharaoh àithne- d'a 
shhiagh uile, ag ràdh, Gach mac a 
bheirear, tilgidh sibh san amliainn; agrus 
g:ach nigrhean gleidhidh sibh beò. 

CAIB. II. 

1 Maois air a hhreith, agus air a cliur ann an cobhan 
am measg na cuilce, aig hruaich na h-aimìine. 
5 Fhuaradh e, agus dh' alirumadh e le nighinn 
Pharaoh. 

AGUS chaidh duine do thigh Lebhi, 
. agus g'habh e nighean do Lebhi 'na 
mnaoi. 

2 Agus dh'fhàs a' bhean torrach, ag-us 
rug- i mac : agus an uair a chunnaic i gii'n 
rohh e 'na leanabh tlachdmhor, dh'fhol- 
aich i e rè thri mìosa. 

3 Agus an uair nach b'urrainn i 'fholach 
ni b'fhaide, g-habh i dha cobhan cuilce^ 
ag'us chuir i thairis* e le làthaich ag-us le 
pic^ agus chuir i an leanabh ann ; agus 
chuir i e sa' chuilc aig: bruaich na 
h-aimhne. 

4 Ag-us sheas a phiuthar am fad uaith, 
a dh'fhaicinn ciod a dheanta ris. 

5 Ag-us thàinig nig'hean Pharaoh a nuas 
g:'a nig'headh fèin san amhainn, agus bha 
a maighdeanan ag: imeachd ri taobh na 
h-aimhne ; agus an uair a chunnaic i 'n 
cobhan am measg' na cuilce, chuir i a 
banog-lach g:'a thoirt d'a h-ionnsuidh. 

6 Ag-us an uair a dh'fhosg'ail i e, chunn- 
aic i 'n leanabh : ag:us, feuch, g:huil an 
naoidhean. Agus g:habh i truas ris, ag:us 
thubhairt i, Is aoìi so do cliloinn nan 
Eabhruidheach. 

7 An sin thubhairt a phiuthar ri nighean 
Pharaoh, An tèid mise, agus an g:airm mi 
dliuit banaUrum do na mnaibli Eabh- 
ruidheach, a chum as g:u'n aUrum i 'n 
leanabh dhuit ? 

8 Ag:us thubhairt nighean Pharaoh rithe, 
Falbh. Ag'us chaidh a' mhaighdean, ag:us 
g:hairm i màthair an leinibh. 

9 Agus thubhairt nighean Pharaoh rithe, 
Thoir an leanabh so leat, agus altrum 
dhomhsa e, agus bheir mi dhvit do thuar- 
asdah Agus ghabh a' bhean an leanabh, 
a^us dh'ahnim i e. 

10 Agus dh'fhàs an leanabh, agus thug: 
i e dh'ionnsuidh nig:hinn Pharaoh, agus 
bha e 'na mhac dh'i. Agus thug: i Maois US, I. II. 

mar ainm air: agrus thubhairt i, A chionn 
as an uisg:e g'u'n do tharruing: mi mach e. 

11 Ag-us tharladh anns na làithibh sin, 
an uair a dh'fhàs Maois suas, gu'n deach- 
aidh e mach a dh'ionnsuidh a bhràithrean, 
ag-us g-u'n d'amhairc e air an eallachaibh : 
ag-us chunnaic e Eiphiteach a' bualadh 
Eabhruidhich, aoin d'a bhràithribh. 

12 Agus dh'amhairc e an taobh so ag:u3 
an taobh ud, ag:us an uair a chunnaic e 
nach rohh aon duine ann, mharbh e an 
t-Eiphiteach, agus dh'fholaich e sa' g:hain- 
eamh e. 

13 AgTis an uair a chaidh e mach an 
dara'' là, feucli, hha dithis do na h-Eabh- 
ruidhich a' strì r'a chèile; agu thubhairt 
e ris-san a rinn an eucoir, C'ar son a 
bhuaileas tu do clioimhearsnach'.' 

14 Agus thubhairt e, Cò rinn thusa a'd' 
uachdaran ag-us a'd' bhreitheamh oirnne? 
am miann leat mise a mharbliadh, mar a 
mharbh thu 'n t-Eiphiteach ? ag'us g^habli 
Maois eag-al, ag-us thubliairt e, Gu cinnt- 
each tha an ni so aithnichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh an 
ni so, dh'iarr e Maois a mharbhadh, ach 
theich Maois o ag-haidh Pharaoh, agus 
g:habh e còmhnuidh ann an tìr Mhidiain ; 
ag:us shuidh e sìos làimh ri tobar. 

16 A nis bha aig' sag-art Mhidiain seachd- 
nar nig-hean : ag-us thàinig- iad ag:us tharr- 
uing' iad uisge, ag-us lìon iad na h-amair 
a thoirt uisge do threud an athar. 

17 Agus thàinig- na buachaillean ag-us 
dh'fhuadaich iad air falbh iad: achsheas 
Maois suas agus chuidich e leo, ag:us thug- 
e uisg'e d'an treud. 

18 Agus an uair a thàinig' iad g:u Reuel 
an athair, tlutbhairt e, Cionnus a thàinig: 
sibh co hiath an diug-h ? 

19 Ag:us thubhairt iad, Shaor Eiphiteach 
sinn à làimh nam buachaillean, ag'us mar 
an ceiidna tharruing e uisg:e g-u leòr 
dhuinn, ag-us thug: e uisg'e do'n treud. 

20 Ag-us thubhairt esan r'a nig:heanaibh, 
Ag:us c'àit am bheil e? C'ar son a dh'fhàg' 
sibh an duine? Gairmibh air, a chum's 
g'u'n ith e aran. 

21 Ag-us bha Maois toileach còmhnuidh 
a g:habhail maille ris an duine; ag-us 
thug: e Siporah a nig-hean do Mhaois 'na 
mnaoi. 

22 Ag'us rug: i mac dha, agus thug: e Ger- 
som mar ainm air: oir thubhairt e, Bha 
mi m' choig-reach ann an tìr aineoil'. 

23 Ag:us tharladli an ceann mòrain làith- 
ean, gu'n d'f huair righ na h-Eiphit bàs, a- 
g:us bha clann Israeil ag- osnaich air son an 
daorsa, ag-us ghlaodh iad; ag-us thàinig: 
an g-laodh suas g:u Dia, air son na daorsa. 

24 Ag:us chuala Dia an osnaich, ag:us 1 teòma. ^ sparradh. ' dste luacharach. 
< chòmhdnich, sld'iob, sjiuirt i, 5 hìgh, 

55 " darna. ' cho7npanach, 

* ann an diithaich chointhich. EcsoDUS, n. ra. chuimhnich Dia a choimh-cheangal ri h- A- 
braham, ri Isaac, ag-us ri lacob. 

25 Agus dh'amhairc Dia air cloinn Is- 
raeil, ag:us dh'fhiosraich e iad. 

CAIB. ra. 

1 Bha Maois a' gleidheadh treud Jetro 'athar-cèile. 
2 Dh'fhoillsicheadh aingeal an Tighearna dha ann 
an lasair theitie à meadhmi pris. 7 Chuireadh e 
leis an Tighearn a thoirt cloinn Israeil a mach as 
an Eijihit. 14 A theachdaireachd dhoibh. 

ANIS bha Maois a' gleidheadh treud 
. letro 'athar-ceile, sagairt Mhidiain 
ag-us Ùmg e'n treud g-u taobh cùil an fhas 
aich, agus thàinig e gu sliabh Dhè, g-u Ho- 
reb. 

2 Ag'us dh'fhoillsicheadh aing^eal an 
Tigphearna dha ann an lasair theine à 
meadhon pris ; ag'us dh'amhairc e, agus, 
feuch, bha am preas a' lasadh le teine, 
ach cha rohh am preas air a losg-adh. 

3 Ag:us thvibhairt Maois, Tionndaidh mi 
nis a leth-taobh, agus chi mi an sealladh 
mòr so, c'ar son nach 'eil am preas air a 
losgradh. 

4 Agns an uair achunnaic an Tighearna 
g'u'n do thionndaidh e a leth-taobh a 
dh'f haicinn sin, g'hairmDia air à meadhon 
a' phris, agus thubhairt e, A Mhaois, a 
Mhaois. Agus thubhairt esan, Tha mi 'n 
so. 

5 Ag'us thubhairt e, Na tig: am fagfus an 
so ; cuir dhìot do bhròga bhàrr do chos, 
oir ant-àite airambheilthu a' d' sheasamh, 
is talamh naomh e. 

6 Thubhairt e mar an ceudna, Is mise 
Dia t'athar, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, a- 
g:us Dia lacoib. Ag:us dh'fholaich Maois 
ag:haidh; oirbhaeagal airamharc airDia. 

7 Ag-us thubhairt an Tig:hearna, Chunn- 
aic mi gii cinnteach àmhg'har mo shhiaig'h 
a ta san Eiphit, ag:us chuala mi 'n g:laodh 
airsonammaighstirean-oibre : oirisaithne 
dhomh an doilgheas. 

8 Ag-us thàinig' mi nuas g:'an saoradh à 
làimh nan Eiphiteach, ag:us g'an toirt suas 
a mach as an fhearann sin, g:u fearann 
maith ag'us farsuing-, g:u fearann a ta sruth- 
adh le bainne ag:us le mil ; g:u àite nan Ca- 
naanach, agus nan Hiteach, ag:us nan A- 
morach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan lebusach. 

9 A nis uime sin, feuch, tha glaodh 
chloinn Israeil air teachd a m'ionnsuidh-sa : 
agus mar an ceudna chunnaic mi am fòir- 
eigin ' leis am bheil na h-Eiphitich 'g am 
fòireigneadh. 

10 Agus a nis thig, agus cuiridh mi thu 
dh'ionnsuidh Pharaoh, a chum as gu'n 
toir thu mach mo shhiagh clann Israeil as 
an Eiphit. ' fuirneart, ainneart. 
gu'n tuir sinn ìobairl 
56 ■2 chaoidhich. 
^ ach le làimh làìdir. 11 Ag:us thubhairt Maois ri Dia, Cò 
mise, gu'n rachainn a dh'iornsuidh Pha- 
raoh, agus gu'n tijgainn a rhach clann Is- 
raeil as an Eiphit? 

12 Agus thubhairt e, Bithidh mise g:u 
cinnteach leat; agus bithidh so 'na chomh- 
aradh dhuit, g:u'n do chuir mise uam thu : 
'nuair a bheir thu niach an shiagh as an 
Eiphit, ni sibh aoradh do Dhia air an 
t-siiabh so. 

13 Ag-us thubhairt Maois ri Dia, Feuch, 
an uair a thig- mi dh'ionnsuidh cloinn Is- 
raeil, ag-us a their mi riu, Chuir Dia bhur 
n-aithriche mise do 'ur n-ionnsuidh; agus 
a their iad rium, Ciod is ainm dha ? Ciod 
a their mi riu ? 

14 Agus thubhairt Dia ri Maois, IS MI 
AN TI A'S MI : agus thubhairt e, Mar 
so their thu ri cloinn Israeil, Chuir IS MI 
mise do 'ur n-ionnsuidh. 

15 Agus thubhairt Dia thuilleadh air so 
ri Maois, Mar so their thu ri cloinn Israeil, 
Chuir an Tighearna Dia bhur n-aithriche, 
Dia Abrahaim,DiaIsaaic, agusDialacoib, 
mise d'ur n-ionnsuidh: 's e so m'ainm a 
chaoidh'^ ; agus is e so mo chuimhneachan 
do gach uile ghinealach. 

16 Imich agus cruinnich r'a chèile sean- 
aireanlsraeil, agus abair riu, Dh'fhoillsich 
anTighearnaDiabhurn-aithrichean e fèin 
dhomh-sa, Dia Abrahaim, Isaaic, agus la- 
coib, ag ràdh, Gu cinnteach dh'amhairc 
mi oirbh, agus chunnaic mi an ni a rinn- 
eadh oirbh san Eiphit. 

17 Agus thubhairt mi,Bheir mi suas sibh 
à h-àmhghar na h-Eiphit, gu fearann nan 
Canaanach, agus nan Hiteach, agus nan 
Amorach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan lebusach, gu feararai 
a ta sruthadh le bainne agus le mil. 

18 Agusèisdidhiadsanrid'ghuth; agus 
thèid thu fèin, agus seanairean Israeil, gu 
righ na h-Eiphit, agus their sibh ris, 
Ghoinnich an Tighearna Dia nan Eabh- 
niidheach sinne: agus a nis leig dhuinn, 
guidheamaid ort, dol astar thri làithean 
do'n fhàsach chum as gu'n ìobair sinn^ 
do'n Tighearn ar Dia. 

19 Agus is deimhin leam nach leig righ 
na h-Eiphit leibh imeachd, cha leig eadh- 
on, le làimh làidir ^ 

20 Agus sìnidh mis' a mach mo làmh, a- 
gus buaih'dh mi 'n Eiphit le m' iongantasan 
uile, a ni mi 'na meadhon : agus an dèigh 
sin leigidh e dhuibh imeachd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluagh so 
deadh-ghean ' ann an sealladh nan Eiphit- 
each: agus tarlaidh, 'nuair a dh'flialbhas 
sibh nach falbh sibh falamh ; 

22 Ach iarraidh gach bean' o 'ban- 
choimhearsnaich, agus o'n mhnaoi a bhios 'fàhhor. 
no'n coinghcall. " iarraidh gach bean an iasachd, ECSODUS, III. IV. air aoidheachd 'na tigh, seudan ' air^id, 
affus seudan òir, agus eudach : agus cuiridh 
sibh iad air bhur mic, agpus air bhur nig'h- 
eanaibh ; agus creachaiàbsibhnah-Eiphit- 
ich^ 

CAIB. IV. 

1 Slat Mhaois air a tionndadh 'na nathair. 6 A 
làmh lobhrach. 21 Teachdaireachd an Tighear- 
na chum Pharaoh. 

AGUS fhreagpair Maois, agus thubhairt 
e, Ach, feuch, cha chreid iad mi, ni 
mo dh'èisdeas iad ri m' g-huth: oir their 
iad, Chado thaisbein' an Tighearn e fèin 
dhuit. 

2 Ag:us thubhairt an Tig'hearna ris,Ciod 
sin ann do làimh ? Ag-us thubhairt esan, 
Slat. 

3 Agus thubhairt e, Tilg' air an làr i ; a- 
gus thilg: e air an làr i, ag:us rinneadh i 'na 
nathair : agus theich Maois roimpe. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Cuir a niach do làmh, ag'us glac air a h- 
earr* i. Agus chuir e mach a làmh, ag:us 
rug: e oirre, ag'us rinneadh slat dh'i 'na 
làimh, 

5 Chiim as gu'n creid iad gu'n d'fhoill- 
sich an Tig:hearna Dia an aithriche, Dia 
Abrahaim, Dia Isaaic, ag:us Dia lacoib, e 
fèin dhuit. 

6 Ag-us thubhairt an Tighearn a tluiill- 
eadh air so ris, Cuir a nis do làmh a'd' 
bhroilleach ; agus chuir e a làmh'na bhroiU- 
each : agus an uair a thug' e mach i, feuch, 
bha a làmh lobhrach mar shneachda. 

7 Ag'us thubhairt e, Cuir do làmh a rìs 
a'd' bhroiUeach; ag:us chuir e a làmh a rìs 
"nabhroiUeach, agus thug: e mach a bhroiU- 
each i, agus, feuch, dh' iompaicheadh ^ i 
mar a'chuid eile d'a fheoil. 

8 Ag-us tarlaidh, mur creid iad thu, agus 
murèisd iadri g:uth a' cheud chomharaidh, 
g:u'n creid iad g'uth a' chomharaidh dheiv- 
eannaich. 

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar an 
ceudna an dà chomharadh sin, ag:us mur 
èisd iad ri d' g-huth, gu'n g-abh thu cuid a 
dh' uisg-e na h-aimhne, agus g:u'n dòirtthu 
air an talamh thioram e : agus fàsaidh an 
t-uisg:e abheir thu as an amhainn 'na tluiil 
air an talamh thioram. 

1 Ag:us thubhairt Maois ris an Tig'hearn, 
O mo Thig'hearna, cha duine deas-chainnt- 
each mi, aon chuid roimhe so^ no o'n àm 
san do labhair thusa ri d' sheirbhiseach : do 
bhr'igh gu'm bheil mi mall ann an cainnt, 
ag:us mall ann an teang:aidh. 

11 Ag:us thubhairt an Tig:heama ris, Cò 
a rinn beul an duine ? no cò a rinn am 
balbh, no'mbodhar, no'n ti achi, no'n dall ? 
Nach mise an Tighearna ? ' soitkichean. Eabh. ^ Eiphit. 

3 Cha d'fhoillsich, * earbaìl. 

6 Ihionndaidlieadli. * o'n dè no 'n là roimkc sin. 
57 12 A nis uime sin imich, ag:us bithidh 
mise le d' bheul, ag:us teag'aisg^idh mi dhuit 
ciod a their thu. 

13 Agus thubhairt e, O mo Thigheama, 
cuir, g-uidheam ort, le làimh an ti a chuir- 
eas tu'. 

14 Ag'uslascorraichanTighearn anag:h- 
aidh Mhaois, ag-us thubhairt e, Nach e 
Aaron an Lebhitheach do bhràthair ? tha 
fhios agam gu'n labhair esan g-u maith. 
Ag'us mar an ceudna, feuch, tha e teachd 
a mach a'd' choinneamh: ag:us an uair a 
chi e thu, bithidh e subhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidh tusa ris, ag:us cuiridh 
tu focail 'na bheul : agus bithidh mise le d' 
bheul, ag-usle'bheul-sanjagusteagaisgidh 
mi dhuibh ciod a ni sibh. 

16 Agus labhraidh esan air do shonsa ris 
an t-sluagh : agus bithidh esan, bithidh 
eadhon esan dhuitan àite beoil, agus bith- 
idh tusa dhasan an àite Dhè. 

1 7 Agus gabhaidh tu an t-slat so ann do 
làimh, leis an dean thu comharan. 

18 Agus dh'imichMaois agus phiU e gu 
letro 'athair-cèile, ag:us thubhairt e ris, 
Thèid mi nis, agus piUidh mi chum mo 
bhràithrean a ta san Eiphit, agus chi mi am 
bheil iad fathast beò. Agus thubhairt letro 
ri Maois, Imich an sìth. 

19 Agus thubhairt anTighearna ri Maois 
ann am Midian, Imich, piU do'n Eiphit : oir 
tha na daoine sin uile marbh a bha 'g iarr- 
aidh t' anama. 

20 Agus ghabh Maois a bhean, agus a 
mhic, agus chuir e iad alr asail. agus phiU e 
do thìr na h-Eiphit. Agus ghabh Maois 
slat Dhè 'na làimh. 

2 1 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
An uair a dh'imicheas tu chum piUtinn do'n 
Eiphit, thoir an aire^ gu'n dean thu na 
h-iongantais sin uile, a chuir mise ann ad 
làimh,amfìanuisPharaoh : achcruaidhich- 
idh mise a chridhe, agus cha leig e leis an 
t-sluagh imeachd. 

22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar so 
tha'n Tighearn ag ràdh, 'S e Israel mo 
mhac, mo cheud-ghin. 

23 Agus tha mi ag ràdh riut, Leig le m' 
mhac imeachd, a chum as gu'n dean e 
seirbhis dhomh ; agus ma dhiìiltas tu 
leigeadh^ leis imeachd: feuch, marbhaidh 
mise do mhac-sa, eadhon do cheud-ghin. 

24 Agustharladh air an t-slighe san tigh- 
òsda'", gu'n do choinnicli an Tighearn e, 
agus gu'n d'iarr e a mharbhadh. 

25 An sin ghabh Siporah clach gheur, 
agus thimchioU-ghearr i roimh-chroicionn 
a mic, agus thilg i aig a chosaibh e, agus 
thubhairt i, Gu cinnteacli is fear-pòsda 
fuileachdach dhomhsa thu. 

26 Agus leig e uaith e ; an sin thubhairt 

' a chi Ihu iomchuidh a chvr. 
^faic. 9 Igigeil, 

tigh-tàimh. ECSODUS, IV. V. i, Is fear-pòsda fuileachdach thu aìr son 
an timchioU-ghearraidh. 

27 Ag-us thubhairt an Tig-hearna ri 
h-Aaron, Imich an coinneamh Mhaois do'n 
fhàsach. Agus dh'imich e, agus choinnich 
se e ann an sliabh Dhe, agus phòg se e. 

28_ AgTis dh'innis Maois a dh' Aaron uile 
bhriathran an Tig'hearn, a chuir uaith e, 
agus na comharan uile a dh'àithn e dha. 

29 Agxis chaidh Maois agus Aaron, ag:us 
chruinnich iad seanairean chloinn Israeil 
uile. 

30 Agus labhair Aaron na briathran uile. 
alabhairan Tighearna ri Maois, agus rinn 
e na comharan ann an sealladh an t-shiaigh. 

31 Aguschreidanshiag:h: agusanuaira 
chual' iad gu'n d'amhairc an Tig-hearn air 
cloinnlsraeil, agusgu'm fac e an àmhg:har, 
an sin chrom iad an cinn, agus rìnn iad 
aoradh. 

CAIB. V. 

1 Tha Pharaoh a' diùltadh cead do chìoinn Israeil 
dol gufèill a cliumail don Tighearn anvs anfhàs- 
ach. 6 DKàithn e obair ni bu truime a chur 
orra. 

AGUS 'nadhèighsin chaidhMaois agus 
Aaron a steach, agus thubhairt iad ri 
Pharaoh, Mar so tha'n Tighearna Dia Is- 
raeil ag ràdh, Leig le m' shhiagh imeachd, 
a chum as gu'n glèidh ' iad fèilP dhomhsa 
san fhàsach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an 
Tighearna, gu'n èisdinn-sa r'a ghuth a 
leigeadh le h-Israel imeachd? Cha 'n 
aithne dhomhs' an Tighearn, agus mar an 
ceudna cha leig mi le h-Israel imeachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh' fhoiUsichDia 
nan Eabhruidheach e fèin dhuinne^: leig 
leinn, guidheamaid ort, dol astar thri làith- 
ean do'n f hàsach, a chum as gu'n ìobar sinn 
do'nTighearn arDia, air eagal gru'm buail 
e sinn^ le plàigh, no leis a' chlaidheamh. 

4 Agus thubhairt righ na h-Eiphit riu, 
C'ar son a ta sibhse, a Mhaoisagus Aaroin, 
a' toirt air an t-shiag:h sgur o'n oibribh? 
Rachaibh a chum bhur n-eallacha. 

5 Ag'us thubhairt Pharaoh, Feuch, a ta 
shiagh na tìre a nis Uonmhor, agus tha 
sibhse a' toirt orra bhi 'nan tàmh o'n 
eallachaibh. 

6 Ag:us dh' àithin Pharaoh air an là sin 
fèin do mhaighstiribh-oibre an t-shiaigh, 
agus d'an luchd-riag-hlaidh^ ag- ràdh, 

7 Cha toir sibh conlach tuilleadh do'n 
t-skiaghadheanamh chlacha-creadha mar 
roimhe so : rachadh iad agus cruinnicheadh 
iad conlach dhoibh fèin. 

8 Agus cuiridh sibh orra àireamh nan 
clacha-creadha a rinn iad roimhe : cha leig 
sibh sìos a bheag' dheth, oir tha iad dìomh- ' cum, dean. fleadh, fèisd, cuirm. 

^ ghairm Dia nan Eabhruidheach oirnne. Eabh. 
* tuit e oirnn, coinnich e sinn. 
' an luchd-sliùraidh, an grìohhan, an maoir. 
58 anach ; uime sin tha iad ag- èigheach, ag 
ràdh, Rachamaid agus ìobramaid d' ar Dia. 

9 Cuirear an obair ni's tmime air na 
daoine, chum as gu'n saoraich iad innte : 
a^us na h-earbadh iad à briathraibh 
dìomhain. 

10 Agus chaidh maighstirean-oibre an 
t-shiaighamach,agus anhichd-riaghlaidh, 
agus labhair iad ris an t-sluagh, ag ràdh, 
Mar so tha Pharaoh ag ràdh, Cha toir mi 
dhuibh conlach. 

1 1 Rachaibh, gabhaibh dhuibh fèin con- 
lach far am feud sibh a faotainn : gidheadh 
cha leigear sìos a bheag do'r n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadh** an shiagh air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, a chruinneach- 
adh asbhuain' an àite conlaich. 

13 Agus chuir na maighstirean-oibre 
thuige" iad, ag ràdh, Coimhlionaibh bhur 
n-oibre cumta lathail ^ mar an uair a 
thugadh conlach dhuibh. 

14 Agus bhuaileadh'" luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil a chuir maighstirean-oibre 
Pharaoh os an ceann, agus dh'fhiosraich- 
eadh dhiubh, C'ar son nachdo choimhlion 
sibhbhur n-obair chumta ann an deanamh 
chlacha-creadha, araon an dè agus an 
diiigh, mar a rinn sibh roimhe ? 

15 Ansinthàinighichd-riaghlaidh chloinn 
Israeil, agus ghlaodh iad x-i Pharaoh, ag: 
ràdh, C'ar son a bhuineas tu air an dòigh 
so ri d' sheirbhisich ? 

16 Cha 'n 'eil conlach air a toirt do d' 
sheirbhisich, agus 'se their iad niinn.Dean- 
aibh clacha-creadha : agus, feuch, a ta do 
sheirbhisich air am bualadh ; ach is ann 
aig do shhiagh fèin a ta choire. 

17 Ach thubhairt esan, Tha sibh dìomh- 
anach, tha sibh dìomhanach : uime sin 
their sibh, Rachamaid agus ìobramaid 
do'n Tighearna. 

18 Uime sin imichibh a nis, deanaibh 
obair ; oir cha toirear conlacli dhuibh, 
agus bheir sibh uaibh làn àireamh nan 
clacha-creadha. 

19 Agus chimnaic luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil g:u'm bu chruaidh an càs 
anns an robh iad, agus e air a ràdh riu, 
Cha bheag-aich sibh dad d'ur clachaibh- 
creadha, do'n obair dhhgheach lathail. 

20 Agus choinnich iadMaoisagus Aaron, 
a sheas air an t-shghe 'nuair a thàinig 
iad a mach o Pharaoh. 

2 1 Agus thubhairt iad riu, Gu'n amhairc- 
eadhDiaoirbh, agus gu'n tugadh e breth, 
do bhrìgh gu'n d' rinn sibh ar fàile gràineil 
an làthair Pharaoh agus an làthair a 
sheirbhiseach, a' cur claidheimh 'nan 
làimh a chum sinne a mharbhadh. 

22 Agus phiU Maois a dh'ionnsuidh an 6 sgapadh. ' hunain, stailcnich. 

8 cìiuige. ' gnothuch an la 'na ìà. 

ghahhadh air . " 'nan coitweamh, Eabh. 
'2 ann an sùilibh Pharaoh. Eabh. ECSODl 

Tig;heam, agiisthubhairte, AThighearna, 
c'ar son a bhuin thu cho olc ris an t-shiag-h 
so? c'ar son a chuir thu uait mi? 

23 Oir o'n àm a thàinig; mi gu Pharaoh a 
labhairt ann ad ainm, rinn e olc do'n 
t-shiag'h so ; agais cha do shaor thu idir do 
shluagh. 

CAIB. VI. 

I Tha Dia ag ùrachadh a gheallaidh do Mhaois le' 
ainvi lehobhah. \i Ginealach Reithein. \5 Slii- 
meoin, 16 agus Lebhi, o'n d' thàinig Maois agus 
Aaron. 

AN sinthubhairtanTigheamariMaois, 
A nis chi thu ciod a ni mi ri Pharaoh : 
oir le làimh làidir leig-idh e leo imeachd, 
ag'us le làimh làidir fiiadaichidh e mach 
as a dhìithaich iad. 

2 Agus labhair Dia ri Maois, agus thubh- 
airt e ris, Is mise an Tighearn. 

3 Agpus dh'fhoillsich mi mi fein do A- 
braham, do Isaac, agus do lacob, le aìnm 
an De uile-chumhachdaich, ach le m'ainm 
lehobhah cha robh mi aithnichte dhoibh. 

4 Ag-us mar an ceudna dhaing'nich mi mo 
choimhcheangal ' riu, gu'n tugainn dhoibh 
tìr Chanaain, tìr an cuairte, anns an robh 
iad 'nan coigrich. 

5 Agus mar an ceudna chuala mi osnaich 
chloinn Israeil, a ta na h-Eiphitich a cumail 
ann an daorsa: agus chuimhnich mi mo 
choimhcheangal. 

6 Uime sin,abairri cloinn Israeil, Jsmlse 
an Tighearn, agus bheir mi sibh a macii 
o hhi fo eallachaibh nan Eiphiteach, agus 
saoraidh mi sibh o'n daorsa: agus fuasg- 
laidh mi sibh le gàirdean smt' amach, agus 
le breitheanasaibh mòra. 

7 Agus gabhaidh mi sibh dhomh fèin mar 
shluagh,agusbithidh mi dhuibh a'm' Dhia : 
agus bithidh fios agaibh gur mise an Tigh- 
earna bhur Dia, a ta 'g ur toirt-sa* mach o 
hhi fo eallachaibh nan Eiphiteach. 

8 Agas bheir mi steach sibh a dh'ionn- 
suidh an fhearainn a mhionnaich mi gu'n 
tugainn e do Abraham, do Isaac, agus do 
lacob ; agus bheir mi e dhuibhse mar oigh- 
reachd : Is mise an Tighearna. 

9 Agus labhair Maois mar sin ri cloinn 
Israeil : ach cha d'èisd iad ri Maois, trìd 
chràidh spioraid, agus trìd chruaidh 
dhaorsa. 

10 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

II Imich a steach, labhair ri Pharaoh 
righ na h-Eiphit, e a leigeadh do chloinn 
Israeil dol a mach as a dhùthaich. 

12 AguslabhairMaois an làthair anTigh- 
eam, ag ràdh, Feuch, cha d'èisd clann Is- 
raeil rium ; cionnus ma ta dh'èisdeasPha- 
raoh riumsa, aig am hheil mo bliilean neo- 
thimchioU-ghearrta ? 

13 Agus labhair anTighearna ri Maols, JS, V. VI. 

agus ri h-Aaron,agus thug e dhoibh àithne ^ 
a chum cloinn Israeil, agus a chum Pharaoh 
righ na h-Eiphit, clann Israeil a thoirt a 
mach à tìr na h-Eiphit. 

14 Js iad sin ceannardan thighean an aith- 
riche : mic Reubein ceud-ghin Israeil ; Ha- 
noch, agus Palhi, Hesron, agus Carmi : is 
iad sin teaghlaichean Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin; Gemuel, agus 
lamin, agus Ohad, aguslachin,agus Sohar, 
agus Saul mac Ban-chanaanaich : is iad sin 
teaghlaichean Shimeoin. 

- 16 Agus/.9ÌadsinainmoannamhacLebhi, 
a rèiran ginealacha : Gerson, agusCohat, 
agus Merari ; agus h'iad bhadhnacha 
beatha Lebhi ceud agus seachd bhadhna 
deug 'ar fhichead. 

17 Mic Ghersoin ; Libni, agus Simi, a 
rèir an teaghlaichean. 

18 Agus mic Chohait ; Amram, agus 
Idshar, agus Hebron, agus Udsiel : agus 
b'iad bh'adhnacha beatha Chohait ceud a- 
gus tri bhadhna deug 'ar fhichead. 

19 A gus mic Mherari ; Maliali agus Musi ; 
is iad sin teaghlaichean Lebhi, a rèir an 
ginealacha. 

20 Agus ghabh Amram lochebed piuthar- 
'athar dha fèin 'na mnaoi ; agus rug i dha 
Aaron agus Maois : agusò'iarfbhadhnacha 
beatha Amraim ceud agus seachd bhadhna 
deug 'ar fhichead. 

21 Agus mic Idshair; Corah, agus Ne- 
pheg, agus Sichri. 

22 AgusmicUdsieil; Mlsael, agus Elsa- 
phan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba ni^hean 
Aminadaib, piuthar Naasoin, dha fein 'na 
mnaoi ; agus rug i dha Nadab agus Abihu, 
Eleasar agus Itamar. 

24 Agus mic Chorah ; Asir, agus Elca- 
nah, agus Abiasaph : is iad sin teaghlaich- 
ean nan Corhach. 

25 AgusghabhEleasar mac Aaroin, aon 
donlgheanaibhPhutieildhafèin'namnaoi; 
agus rug i dha Phinehas: is iad sin ceann- 
ardan aithriche nanLebhitheach, arèir an 
teaghlaichean. 

26 Is iad so an t-Aaron agus am Maois 
ud, ris an d'thubhairt an Tighearna, Thug- 
aibh a mach clannlsraeil à tìr na h-Eiphit, 
a rèir an slògh'*. 

27 Is lad so iadsan a labhair rl Pharaoh, 
rlgh na h-Eiphit, a chum clann Israeil a 
thoirt a mach as an Elphit : is iad so am 
Maois agus an t-Aaron ud. 

28 Agus tharladh, san là air an do labh- 
alr an Tighearna ri Maois ann an tìr na 
h-EIphlt, 

29 Gu'n do labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh, Is mise an Tighearna : 
labhair tìuisa ri Pharaoh righ na h-Eiphit 
gach ni a their mi riut. ' mo chùmhiian/. ^ 'g 'ur tahhairt-sa. 
59 •5 ordiigh. * a reir an armailttan. ECSODUS, VI. VII. 
30 Affus thubhairt Maols an làthair an 
Tig'hearna, Feuch, a ta inise neo-thim- 
chioll-g'hearrta a'm' bhilibh, aguscionnus 
a dh'eisdeas Pharaoh riuni ? CAIB. VII. 

1 ChuireadhMaois adh'ionnsuidhPharaoh. W Rinn- 
eadh slat Aaroin 'na nalhair. 13 Cliruaidhicheadh 
cridhe Pharaoh. 20 Uisge na h-aimhne air a 
thionndadh gu fttil. 

AGUS thubhairt anTigheama riMaois, 
Feuch, rinn mi thu a'd' dhia doPha- 
raoh: agais bithidh do bhràthair Aaron 
^na fhàidh agad. 

2 Labhraidh tusa gach ni a dh'àithreas 
mise dhuit: agrus labhraidh Aaron do 
bhràthair ri Pharaoh, esan a chur cloinn 
Israeil a mach as a thìr. 

3 Agus cruaidhichidh mise cridhe Pha- 
raoh, agus ni mi mo chomharan agus 
m'iongantasan ' lìonmhor ann an tìr na 
h-Eiphit. 

4 Ach cha 'n eisd Pharaoh ribh, agus 
leagaidh mise mo làmh air anEiphit, agns 
bheir mi mach m'armailtean, agus mo 
shluagh clann Israeil, à tìr nah-Eiphit, le 
breitheanasaibh mòra. 

5 Agus bithidh fios aig na h-Eiphitich gur 
mise an Tighearna, 'nuair a shlneas mi 
mach mo làmh air an Eiphit, ag^us a bheir 
mi mach clann Israeil o bhi 'nam measg. 

6 Agus rinn Maois agus Aaron mar a 
dh'àithn an Tigheama dhoibh, mar sin 
rinn iad. 

7 Agus òAaMaois ceithir fichead bliadh- 
na dh'aois, agiis Aaron ceithir fichead 
agus tri bliadhna dh'aois, an uair a labh- 
air iad ri Pharaoh. 

8 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaroii, ag ràdh, 

9 'Nuair a labhras Pharaoh ribh, ag 
ràdh, Nochdaibh iongantas^ air bhur son 
fein ; an sin their thu ri h-Aaron, Gabh 
do shlat, agus tilg sìos i an làthair Pha- 
raoh, agus fasaidh i 'na nathair. 

10 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
steach a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus rinn 
iad mar sin, mar a dh'àithn anTighearn: 
agus thilg Aaron sìos a shlat an làthair 
Pharaoh, agus an làthair a sheirbhiseach, 
agus rinneadh i 'na nathair. 

11 An sin ghairm Pharaoh mar an ceud- 
na air na daoine ghce, agus air an hichd- 
fiosachd : agus rinn mar an ceudna druidh- 
ean' na h-Eiphit mar sin le'n druidh- 
eachdaibh : 

12 Oir thilg iad slos gach duine a shlat, 
agus rinneadh iad'nan nathraichibh: ach 
shhiig slat Aaroin suas an slatan-sa. 

13 Agus chruaidhicheadh cridhe Pha- 
raoh, air chor as nach d'èisd e riu ; mar 
a thubhairt an Tigheam. > mo mhìorbhuilean, * Taisbeinibh mìorhhuil. 
' draoidhean. * seasaidh tus' air bruaich 

60 14 Agus thubhairt anTighearna riMaois, 
Chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, tha e 
diìiltadh leigeadh leis an t-sUiagh falbh. 

15 Imich-sa dh'ionnsuidh Pharaoh sa' 
mhaduinn, feuch, tha e dol a mach a 
dh'ionnsuidh an uisge, agus seasaidh tu 
'nachoinneamh airbruaich iia h-aimhne^; 
agus an t-slat a thionndaidheadii 'na 
nathair, gabhaidh tu a'd' làimh. 

16 Agus their thu ris, Chuir an Tigh- 
earna Dia nan Eabhmidheach mise a 
t'ionnsuidh, ag ràdh, Leig le m'shhiagh 
imeachd, a chum as gu'n dean iad seirbhis 
dhomhsa san fhàsach: agus, feuch, gus 
a so cha b' àill leat èisdeachd. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Ann 
an so aithnichidh tu gur mise an Tigh- 
earna : feuch, buaihdh mi leis an t-slait a 
ta m' làimh, na h-uisgeachan a ta san 
amhainn, agus tionndaidhear iad gu fuil. 

18 Agus gheibh an t-iasg a ta san amh- 
ainnbàs, agus lobhaidhan amhainn; agus 
bithidh gràin air na h-Eiphitich uisge òl 
as an amhainn. 

19 Agus labhair an Tigheama ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Gabh do shlat, agus sìn 
a mach do làmh air uisgibh na h-Eiphit, 
air an aimhnibh, air an sruthaibh, agus air 
an lochaibh, agris air uile chomh-chruinn- 
eachadh an uisgeacha, chuin as gu'm fàs 
iad 'nam fuil : agus bithidh fuil air feadh 
tìre na h-Eiphit uile, araon ann an soith- 
ichibh fìodha, agus ann an soithichibh 
cloiche. 

20 Agiis rinn Maois agus Aaron mar sin, 
a rèir mar a dli'àithn an Tighearn, agus 
thog e suas an t-slat, agus bhuail e na 
h-uisgeachan a bha san amhainn, ann an 
sealladh Pharaoh, agus ann an sealladh a 
sheirbhiseach: agus thionndaidheadh na 
h-uisgeachan uile a bha san amhainn, gu 
fuil. 

21 Agus fhuair an t-iasg a bha san amh- 
ainn bàs: agiis lobh an amhainn, agus 
cha b' urrainn na h-Eiphitich uisge òl as 
an amhainn; agus bha'n fhuil ann an tìr 
na h-Eiphit uile. 

22 Agus rinn draidhean na h-Eiphit mar 
sin le'n druidheachdaibh: agus chmaldh- 
icheadh cridhe Pharaoh, agiis cha d'èisd 
e riu mar a thubhairt an Tighearn. 

23 Agus phill Pharaoh, agus chaidh e 
d'a thigh: agus cha do shocraich e a 
chridhe air so cuideachd. 

24 Agus chladhaich na h-Eiphitich uile 
timchioll na h-aimhne air son uisge r'a òl : 
oir cha b'urrainn^ iad òl a dh'uisge na 
h-aimhne. 

25 Agus choimhhonadh seachd làithean 
an dèigh do'n Tighearn an amhainn a 
bhualadh. na h-aimhne air cheann dha teachd. 
5 cha b'urradk. ECSOD 

CAIB. vm. 

2 Losgaiim aìr an cur do'n Eiphit. 16 An duslach 
a' fàs 'na mhialaibh. 20 Sgaoth chniìeag air 
feadh na tìre. 32 Chruaidhich Pharaoh a chridhe. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Falbh a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus 
abair ris, Mar so tha'n Tighearn ag- ràdh, 
jLeig: le m' shUiag-h imeachd, a chum as 
gu'n dean iad seirbhis dhomh. 

2 Ag'us ma dhiìiUas tu 'n leig'eadh air 
falbh, feuch, buailidh mi do chrlochan 
uile le losgannaibh : 

3 Ag:us brùchdaidh an amhainn a mach 
losg-ainn, agus theid iad suas, ag-us thig 
iad a steach do d' thig-h, ag-us do d' 
sheòmar-leapach, agus air uachdar do 
leapach', ag'us do thig-h do sheirbhiseach, 
agus air do shluagh, agus do d' àmhuinn- 
ibh, ag:us do d' amaraibh-fuinidh'^. 

4 Agus theid na losg:ainn suas ort fein, 
agus air do shluag^h, ag-us air do sheirbh- 
isich uile. 

5 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a mach do làmh le 
d' shlait os ceann nan aimhnichean, os 
ceann nan allt, ag:us os ceann nan lochan ; 
ag:us thoir air na losgannaibh dol suas air 
talamh na h-Eiphit. 

6 Ag-us shìn Àaron a mach a làmh os 
ceann uisgeacha na h-Eiphit; agus chaidh 
na losgainn suas, agus chòmhdaich' iad 
talamh na h-Eiphit, 

7 Ag-us rinn na druidhean mar sin le 'n 
druidheachdaibh, ag-us thug' iad suas losg'- 
ainn air talamh na h-Eiphit. 

8 An sin g-hairm Pharaoh air Maois 
agus air Aaron, agus thubhairt e, Guidh- 
ibh air an Tig:hearna g:u'n toir e air falbh 
na losg:ainn uam fein, agus o m' shluagh; 
ag-us leig-idh mise leis an t-sluag'h imeacfid, 
a chum as g:u'n ìobair iad do'n Tighearn. 

9 Agus thubhairt Maois ri Pharaoh, 
Dean uaiU tharum : c'iiin a g'huidheas mi 
air do shon, agus air son do sheirbhiseach, 
ag-us air son do shluaig:h, g'u'n cuirear as 
do na losg:annaibh uait fèin, ag:us o d' 
thig-hibh; air chor agus g:u mair^ iad a 
mhàin san amhainn? 

10 Ag:us thubhairt esan, Am màireach. 
Agiis thubhairt e, Bitheadh e a rèir 
t'fhocail ; a chum as gai'm bi fios ag:ad 
nach 'eil neach ann cosmhuil ris an Tigh- 
earn ar Dia. 

1 1 Ag'us falbhaidh na losg-ainn uait fèin, 
ag'us o d' thig:hibh, agus o d' sheirbhisich, 
ag-us o d' shluagh ; a mhàin san amhainn 
mairidh iad. 

12 Ag'us chaidh Maois agus Aaron a 
mach o Pharaoh ; agus dh'èigh^ Maois 
ris an Tighearn a thaobh nan losgann, 
a thug e 'n ag:haidh Pharaoh. ' do leapa, ^ do d' scàlaibh-fuinidh. 

' chuibhrig, dh'fholnich. ^ gu'mfan, gu'm 

fàgar iad. ^ ghlaodh. ^ dlifhàs droch fhàiìe 
61 us, vni. 

13 Ag'us rinn an Tig-hearn a rèir focail 
Mhaois: ag-us bhasaich na losg-aiun as na 
tighibh, as na bailtibh, ag:us as na mach- 
raichibh. 

14 Ag-us chruinnich iad r'a chèile 'nan 
dìmaibh iad; ag-us lobh an tìr^ 

15 Ach anuair a chunnaic Pharaoh g-u'n 
robh fois ann, chruaidhich e a chridhe, 
a^us cha d'èisd e riu, mar a thubhairt an 
Tig-hearn. 

16 Ag-us thubhairt anTighearnari Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a mach do shlat, 
agus buail duslach'' na talmhainn, a chum 
g-u'm fàs e 'na mhialaibh air feadh tire na 
h-Eiphit uile. 

17 Agus rinn iad mar sin; oir shìn Aaron 
a mach a làmh le 'shlait, ag:us bhuail e 
duslach na talmhainn, agus rinneadh e 
'na mhialaibh air duine ag-us air ainmh- 
idh^: rinneadh uile dhuslach na talmh- 
ainn 'na mhialaibh air feadh tìre na 
h-Eiphit uile. 

18 Agus rinn na druidhean mar sin le'n 
druidheachdaibh a thoirt a mach mhial, 
ach cha b'urrainn iad: agus bha mialan 
air duine ag-us air ainmhidh. 

19 An sin thubhairt na druidhean ri 
Pharaoh, 'S e meur Dhè a th'ann: ag:us 
chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, ag:us 
cha d'èisd e riu; mar a thubhairt an 
Tig-hearn. 

20 Ag-us thubhairt anTig'hearna riMaois, 
Eirich suas g-u moch sa' mhaduinn, agus 
seas an làthair Pharaoh, (feuch, tha e 
teachd a mach a dh'ionnsuidh an uisg-e) 
agus abair ris, Mar so tha'n Tig-hearn ag: 
ràdh, Leig: le m' shluag-h imeachd, a 
chum as g:u'n dean iad seirbhis dhomh. 

21 Ach mur leig thu le m' shluag:h im- 
eachd, feuch, cuiridh mi sgaoth chuileag' 
ort fèin, ag:us air do sheirbhisich, ag-us air 
do shluag:h, ag:us ann ad thig:hibh : ag:us 
lìonar tig-hean nan Eiphiteach leis an 
sg'aoth chuileag-, agus mar an ceudna an 
talamh air am bheil iad. 

22 Ag:us cuiridh mi air leth, air an là sin 
fèin, fearann Ghosein, anns am bheil mo 
shluag:h a chòmhnuidh, air chor as nach 
bi cuileag:an sam bith an sin; a chum as 
g-u'm bi fios agad g:ur mise an Tig:hearn 
am meadhon na talmhainn. 

23 Agus cuiridh mi dealachadh eadar 
mo shluag:h-sa a^is do shluag:h-sa : air an 
là màireach bithidh an comharadh so. 

24 Ag-us rinn an Tighearna mar sin : a- 
g:us thàinig' sg:aoth anabarrach chuileag: 
do thig-h Pharaoh, agus do thig:hibh a 
sheirbhiseach,agusdo thìrnah-Eiphituile : 
thniailleadh an talamh a thaobh nan cuil- 
eag. 

25 Agus ghairm Pharaoh air Maois agus do'n tìr. ' luaithre. 
an ainmhid/i. Ealih. 
dhòìasach. ' arm an duine agus ann 
^ iomadh gnè cìiuilea^. ECSODU 

air Aaron, ag^us thubhairt e, Rachaibh, ìob- 
raibh d'ur Dia san tlr. 

26 A^us thubhairt Maois, Cha 'n'eil e 
iomchuidh ' sinn a dheanamh mar sin ; oir 
ìobraidhsinn gràineileachdnaiiEiphiteach 
do'n Tighearn ar Dia. Feuch, an ìobair 
sinne gràineileachd nan Eiphiteach fa 
chomhair an sìil, &gus nach clach iad sinn ? 

27 Thèid sinn astar thri làithean do'n 
fhàsach, aguslobraidh sinn do'n Tighearn 
ar Dia, mar a dh'àithneas e dhuinn. 

28 Agus thubhairtPharaoh, Leigidh mi 
dhuibh imeachd, achum as gu'n ìobairsibh 
do'n Tighearna bhur Dia san fhàsach; 
ach na rachaibh ro fhad air astar : guidh- 
ibh air mo shonsa. 

29 Agus thubhairt Maois, Feuch, thèid 
mise mach uait, agus guidhidh mi air an 
Tig-hearna gn'm falbh na cuileagan o Pha- 
raoh, o 'sheirbhisich, agus o 'shhiag-h, am 
màireach : ach na buineadh Pharaoh gu 
cealgach tuilleadli, ann an diùltadh leig- 
eadh do'n t-sluagh dol a dh'ìobradh do'n 
Tighearn. 

30 Agus chaidh Maois a mach oPharaoh, 
agus ghuidh e air an Tighearn. 

31 Agus rinn an Tighearn a rèir focail 
Mhaois; agus chuir e air falbh na cuil- 
eagan o Pharaoh, o 'sheirbhisich, agus o 
'shluagh : cha d'fhan a h-aon. 

32 Agus chruaidhich Pharaoh a chridhe 
air an àm so mar an ceudna, agus cha do 
leig e leis an t-shiagh imeachd. 

CAIB. IX. 

1 Plàigk mhòr air an sprèidh. 8 Neasgaid ghràin- 
eil air duine agus air ainmhidh. 22 Ciach-mheall- 
ain mhillteaclt san tìr. 

GUS thubhairtanTighearna ri Maois, 
Falbh a steach a dh'ionnsuidh Pha- 
raoh, agus innis da, Mar so tha'n Tigh- 
earna Dia nan Eabhruidheach ag ràdh, 
Leig le m' shluagli imeachd, a chum as 
gu'n dean iad seirbhis dhomh : 

2 Oir ma dhiìiltas tu leigeadh leo imeachd, 
agus gu'n cum thu iad fathast, 

3 Feuch, bithidh làmh an Tighearn air 
do sprèidh a ta sa' mhachair, air na h-eich, 
air nah-asail,airna càmhail,air a' chrodh, 
agus air na caoraich : bithidh plàigh^ ro 
mhòr ann. 

4 Agus cuiridhanTighearnadealachadh 
eadar sprèidh Israeil, agus sprèidh na h- 
Eiphit : agus cha'n fhaigh a bheag bàs a 
dh'aon m a's le cloinn Israeil. 

5 Ag'us shuidhich an Tighearn àm, ag 
ràdh, Am màireach nì an Tighearn an ni 
so san tlr. 

6 Agus rmn an Tighearn an ni sin air an 
là màireach, agus fhuair sprèidh na h- 
Eiphit uile bàs: ach do sprèidh chloinn 
Israeil cha d'fhuair a h-aon bàs. 

7 Agus chuir Pharaoh teachdaire ualth, ' iomchvbhaidh. 
^ hhur dnrii. 

62 - cucail niharbhtach. 
^Jiiinieis, àmliuinn. s, vm. IX. 

agus, feuch, cha robh eadhon a h-aon do 
sprèidh nan Israeleach marbh. Agus 
chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, agus cha 
do leig' e an sluag-h air falbh. 

8 Agus thubhairtanTighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, Gabhaibh dhuibh fèin làn 
bhur glac'' do luaith an teallaich^ agns 
crathadhMaois i ri nèamh ann an sealladh 
Pharaoh. 

9 Ag-us bithidh i 'na duslach mìn air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, agus bithidh i 
'na neasgaid a' briseadh a mach 'na bolg-- 
aibh air duine, agus air ainmhidh, air 
feadh tìre na h-Eiphit uile. 

10 Agus ghabh iad hiath an teallaich, 
agus sheas iad an làthair Pharaoh, agais 
chrath Maois i ri nèamh : agus rinneadh i 
'na neasgaid a' briseadh a mach'na bolg:- 
aibh air duine, agus air ainmhidh. 

1 1 Agus chab'urrainn na druidhean seas- 
amh an làthair Mhaoisair son naneasgaid; 
oir bha an neasgaid air na druidhibh, agus 
air an h-Eiphitich uile. 

12 AguschruaidhichanTighearna cridhe 
Pharaoh, agus cha d'èisd e riu ; mar a labh- 
air an Tighearna ri Maois. 

13 Agus thubhairt an Tighearna, ri 
Maois, Eirich suas gu moch sa' mhaduinn, 
agus seas an làthairPharaoh,agus abair ris, 
Mar so tha'n Tighearna Dia nan Eabh- 
ruidheach ag: ràdh, Leig le m' shluagh 
imeachd, achum as gu'n dean iad seirbhis 
dhomh. 

14 Oir alr an àm so cuiridh mise mo 
phlàighean uile air do chridhe-sa, agus air 
do sheirbhisich, agais air do shluagh ; a 
chum as gu'm bi fìos agad nach 'eil neach 
ann cosmhuil riumsa san talamh uile. 

1 5 Oir a nis sìnidh mi mach mo làmh, a- 
gus buailidh mi thu fèin agus do shluagh 
le plàigh ; agus gearrar as thu o 'n talamh. 

16 Agus gu deimhin air son so thog mi 
suas thu, a chum as gu'n nochdainn annad 
mo chumhachd, agus gu'm biodhm'ainm 
iomraideach^ san domhan iiile. 

17 Am bheil thu fathast 'g ad àrdachadh 
fèin an aghaidh mo shluaigh, air chor as 
nach leig thu leo imeachd? 

18 Feuch, mu'n àm so màireach, bhelr 
mise air cloich-mheallain ro mhòir*' fras- 
adli a nuas, nach robh a samhuil san Eiph- 
it, o'n là san do leagadh a bunachur' 
eadhon gus a nis. 

1 9 Uime sin a nis cuir fios uait, agus 
cruinnich do sprèidh, agus gach ni a ta 
agadsa' mhachair; oir airgachduine agus 
ainmhidh a gheibhear sa' mhachair, agus 
nach cruinnichear dhachaidh, thig a' 
chlach-mheallain a nuas, agus g:heibh iad 
bàs. 

20 An ti a ghabh eagal roimh fhocal an 
Tighearna measg sheirbhiseach Pharaoh, 

5 air fhoilìseachadh, air a chraobh-sgaoileadh, 
s ro chràitich, ro mhiUiich. ' bunadh, slèidh. ECSODUS, IX. X. thwg e air a sheirbhisich agus air a sprèidh 
teicheadh do na tighibh. 

21 Ag-us esan nach do ghabh suim do 
f hocal an Tighearna, dh'f hàg' e a sheirbhis- 
ich ag-us a sprèidh sa' mhachair. 

22 Agus thubhairt an Tig-hearnari Maois, 
Sìn a mach do làmh g-u nèamh, chum as 
gru'm bi clach-mheallain ann an tìr na h- 
Eiphit uile, air duine, agus air ainmhidh, 
agus air uile hiibh na macharach ann an 
tìr na h-Eiphit. 

23 Agus shm Maois a mach a shlat g-u 
nèamh; ag-us rinn an Tig:hearna tairnean- 
ach agus clach-mheallain, ag-us ruith tein- 
athair air uachdar na tahnhainn ; ag-us 
fhras an Tig-hearna clach-mheallain air 
tìr na h-Eiphit. 

24 Mar so bha clach-mheallain ann, ag'us 
teine measg^ta leis a' chloich-mheallain ro 
mhòr, a'ig nach robh a samhuil ann an th- 
na h-Eiphit uile, o rinneadh dùthaich 
dhith. 

25 Ag-us bhuail a' chlach-mheallain air 
feadh th'e na h-Eiphit uile gach ìii a bha 
sa' mhachair, araon duine ag-us ainmhidh : 
agus bhuail a' chlach-mheallain uile hiibh 
na macliarach, agus bhris i uile chraobha 
na macharach. 

26 AmhàinannantìrGhoseln, farff?; robh 
clann Israeil, cha robh clach-mheallain. 

27 Agus chuirPharaoli teachdaire uaith, 
ag'us g'hairm e air Maois ag'us air Aaron, 
agus thubhairt e riu, Pheacaich mi an uair 
so : tha 'n Tig-heama ceart, agus mise agais 
mo shhiagh aingidh. 

28 Guidhibhs' air an Tighearn (oir is 
leòr e) nach bi tairneanach anabarrach' 
agais clach-mheallain ann nis mò ; agus 
leigidh mise leibh falbh, ag:us cha'n fhan 
sibh ni's faide. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Co hiath 's a 
thèid mise mach as a' bhaile, smidh mi mo 
làmhan a mach a chum an Tig-hearn : a- 
gus sgulridh an talrneanach, ag-us cha bhi 
a' chlach-mheallain ann ni's mò ; chum 
as gu'm bi fios ag-ad g-ur leis anTighearn 
an talamh. 

30 Ach air do shonsa, agus alr son do 
sheirbhiseach,thafhiosag-amnachbi eag-al 
oirbh fathast roimh an Tig-heama Dia. 

31 Agus bhuaileadh an lìon agus an 
t-eòrna; o\vbha 'i\ t-eòrna fo dhèis, ag-us 
an lìon fo fhrois'^. 

32 Ach cha do bhuaileadh an cruith- 
neachd agus an seagal : oir cha robh iad 
air fàs suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach oPharaoh 
as a' bhaile, ag'us slùn e mach a làmha chimi 
an Tig-hearn; ag'us sg-uir an talrneanach 
ag:us a' chlach-mhealiain, agus cha do 
dhòirteadh an t-ulsg'e alr an talamli. 

34 Agus anuair a chunnaic Pharaoh gu'n 

' gìithanna Dhè. Ealjli. - ros. 

63 do sg:uir an t-uisg'e, ag^us a' chlach-mheall- 
ain, agus an tairneanach, pheacaich e fath- 
ast mar an ceudna, agus chinaldhich e a 
chridhe, e fèin ag-us a sheirbhlslch. 
35 Agrus chrualdliicheadh crldhe Pharaoh, 
ag-us cha do leig e clann Israeil alr falbh, 
mar a labhair an Tig'hearna le Maois. 
CAIB. X. 

12 Plàigh nan hcuist, 21 agus tiugh-dhorchadais. 
27 Chruaidhicheadh cridhe Pharaoh. 

AGUS thubhairt an Tig-hearna ri Maois, 
Imich a steach g-u Pharaoh ; oir 
chruaidhlch ml a cridhe, ag'us cridiie a 
sheirbhiseach, a chum gu nochdainn iadsin 
mo chomharan 'na làthalr: 

2 Ag'us g:u'n innseadh tu ann an chias- 
albh do mhic, agus mic do mhic, na nithean 
a dh'olbrich mi san Eiphit, ag:us mo chomh- 
aran a rinn mi 'nam measg:; ag:us g-u'm bi 
fios ag-aibh giir mise an TIg:hearn. 

3 Ag:us chaidh Maois ag:us Aaron a steach 
gu Pharaoh, ag-us thubhairt iad ris, Mar so 
tha'n Tig-hearna Dia nan Eabhruldheach 
ag: ràdh, Cia fhada dhiùUas tu thu fèin 
ìsleachadli a'm' làtlialr-sa ? Leig: le m' 
shhiag-h Imeachd, agus gu'n dean iad 
selrbhls dhomli : 

4 Ach ma dhlùhas tu le!g:eadh le m' 
shhiagh Imeachd, feuch, bhcir mise am 
màireach na locuista steach do d' chrìoch- 
aibh. 

5 Agus còmhdaichidh iad ag:haidh na 
talmhainn, air chor as nach urrainn neach 
an talàmh fhaicinn: agus Ithidii lad 
fuig-heal an ni sin a thèid as^ a dh'fhanas 
ag-aibh o'n chlolch-mheallain, ag:us itlildh 
iad g:ach craobh a ta fàs dhuibh as a' 
mhachair. 

6 Ag:us llonaidh iad do thighean, ag:us 
tig-hean do sheirbhiseach m'le, ag'us tig:hean 
nan Elphiteach ulle ; ni nach faca aon 
chuid t'aithriche, no aithriche t'aithrichean, 
o'n là a bha iad air an talamh g-us an là'n 
diug^h. Agus phiU se e fèln, ag:us chaidh 
e mach o Pharaoh. 

7 Ag-us thubhalrtseirbhlsichPharaoh ris, 
Cia fhada bliios an dulne so 'na rlbe 
dhuinne ? Leig leis na daoine falbh, chum 
g-u'n dean iad seirbhis do'n Tig:hearn an 
Dia: nach 'eii fhios ag'ad fathast gu bheil 
an Elplilt air a milleadh ? 

8 Agus thugadh Maois agus Aaron a rìs 
g'u Pharaoh : agus thubhairt e rlu, Racii- 
albh, deanaibh seirbhis do'n Tlg-iiearna 
bhur Dia : ach cò iad a tlièld ? 

9 Ag-us thubhalrt Maols, Le'r n-òlg:ridh 
agus le'r daoinibh aosmhor thèld sinne ; le'r 
mlc ag-us le'r nlg-hcanaibh, le'r treudalbh 
agus le'r buar thèid slnn; oir is eigin 
duinn fèlll a cliumail do'n Tighearn. 

10 Ag'us thubhairt e riu, Gu rohh an 
Tig-hearna mar sin maiUe ribh, maraleig:- a theàruiimrar. ECSODUS, X. XI. eas mise leibh fèin agus le'r cloiiin bhig 
imeachd : amhaircibh, oir tha olc roimh- 
ibh. 

1 1 Ni h-ann mar sin : imiehibh a nis, 
sibhse a ta 'nnr daoinibh, agus deanaibh 
seirbhis do'n Tighearn, oir is e so an ni a 
dh'iarr sibh: A^us dh'fhuadaicheadh a 
mach iad à làthair Pharaoh. 

12 AgusthubhairtanTig-hearnariMaois, 
Sìn a mach do làmh thar tìr na h-Eiphit 
air son nan locust, a chum as gu'n tig- iad 
suas air tìr na h-Èiphit, ag'us g'u'n ith iad 
uile kiibh na talmhainn, eadhon gach m 
a dh'fhàg a' chlach-mheallain. 

1 3 Agus shìn Maois a mach a shlat thar 
tìr na h-Eiphit, agus thug an Tighearna 
g-aoth an ear air an tìr rè an là sin uile, 
agus rè na h-oidhche uile : agus sa' mha- 
duinn thug a' ghaoth an ear a steach na 
locuist. 

14 Agus chaidh na locuist suas thar tìr 
na h-Eiphit uile, agus dh'fhan iad ann an 
crìochaibh na h-Èiphit uile, gu ro dhiùbh- 
alach ' ; rompa cha robh riamh an leithide 
do locuist, agus 'nan dèigh cha bhi an 
leithidean. 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na tal- 
mhainn uile, air chor as gu'n do dhorch- 
aicheadh an talamh ; agus dh'ith lad uile 
luibh na talmhainn, agus uile mheas nan 
craobh, a dh'fhàg a' chlach-mheallain : 
agus cha d'fhàgadh ni sam bith glas sna 
craobhaibh, no ann an hiibhibh na mach- 
arach ann an tìr na h-Eiphit uile. 

16 An sin ghairm Pharaoh air Maois agus 
air Aaron le cabhaig, agus thubhaìrt e, 
Pheacaich mi an aghaidh an Tighearna 
bhur Dè, agus 'nur n-aghaidh-sa. 

17 An nis uime sin maith, guidheam ort, 
mo pheacadh a mhàin an uair so, agus 
guidhibh air an Tighearna bhur Dia gu'n 
toir e air faibh uam a mhàin am bàs so. 

18 Agus chaidh e mach o Pharaoh, agus 
ghuidh e air an Tighearn. 

19 Agus thionndaidh anTighearna gaoth 
an iar ro làidir, a thug air falbh na locuist, 
-agus a thilg iad sa' mhuir ruaidh: cha 

d'fhan aon locust ann an crlochaiibh na 
h-Eiphit uilè. 

20 Ach chruaidhich anTigheama cridhe 
Pharaoh, agus cha do leig e air falbh clann 
Israeil. 

21 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sln a mach do làmh gu nèamh, 
agus bithidh dorchadas air feadh tìre 
na h-Eiphit,eadhon dorchadas a dh'f heud- 
ar a laimhseachadh. 

22 Agus shìn Maois a mach a làmh gii 
nèamh : agus bha tiugh-dhorchadas'- ann 
an tìr na h-Eiphit uile rè thri làithean. 

23 Cha'n fhaca h-aon diubh a chèile, ni 
mò a dh'èirich neach o 'àite rè thri làith- ean : ach bha aig cloinn Israeil uile solus 
'nan àitibh-còmhnuidh. 

24 Agus ghairm Pharaoh air Maois, 
agus thubhairt e, Rachaibhse, deanaibh 
seirbhis do'n Tighearn ; a mhàin fanadh 
bhur treudan agus bhur buar : rachadh 
bhur clann bheag mar an ceudna maille 
ribh. 

25 Agus thubhairt Maois, Feumaidh tu, 
mar an ceudna, ìobairtean a thoir duinn, 
agus tabhartais-loisgte, chum as gu'n 
ìobair sinn do'n Tighearn ar Dia. 

26 Agus, mar an ceudna, thèid ar sprèidh 
maille ruinn ; cha 'n fhàgar ionga 'nar 
dèigh^, oir is èigin duinn gabhail diubh 
gu seirbhis a dheanamh do 'n Tighearn 
ar Dia ; agus cha 'n 'eil fhios againn cia 
leis a ni sinn seirbhis do'n Tighearna, 
gus an tig sinn an sin. 

27 Ach chruaidhich an Tighearna cridhe 
Pharaoh, agus cha leigeadh e leo imeachd. 

28 Agus thubhairtÌPharaoh ris, Imich a 
mach uam; thoir an aire dhuit fèin, na 
faic m'aghaidh ni's mò ; oir san là sLn 
anns am faic thu m' aghaidh, gheibh thu 
bàs. 

29 Agus thubhairt Maois, Labhair thu 
gu maith ; cha'n f haic mi t'aghaidh ni's 
mò. 

CAIB. XI. 

1 larrtus Dhè do na Israelich gu'n gahhadh iad 
seudan òir agus airgid o'n coimhearsnaich. i Tha 
Maois a' ioirt fios do Pharaoh gu'm faigheadh 
gach ceud-ghin son Eiphi.t bàs. 

AGUS thubhairt anTighearnariMaois, 
Bheir mi aon phlàigh fathast airPha- 
raoh, agus air an Eiphit; an dèigh sin 
leigidh e leibh imeachd as a so: an uair 
a leigeas e leibh imeachd, gu cinnteach 
fuadaichidh e mach as a so sibh gu 
h-iomlan. 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh an 
t-shiaigh, agus iarradh gach duine o 
'choimhearsnach, agus gach bean o 'ban- 
choimhearsnaich, seudan airgid, agus 
seudan òir. 

3 Agus thug anTighearna deadh-ghean 
do'n t-skiagh ann an sùiUbh nan Eiphit- 
each: Mar an ceudna, bha'n duineMaois 
ro mhòr ann an tìr na h-Eiphit, ann an 
sùikbh sheirbhiseach Pharaoh, agus ann 
an sùikbh an t-skiaigh. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdh, Mu mheadhon-oidh- 
che thèid mi mach do mheadhon na 
h-Eiphit. 

5 Agus gheibh gach ceud-ghin ann an 
tìr na h-Eiphitbàs, o cheud-ghin Pharaoh, 
a ta 'na shuidhe air a righ-chaithir, eadh- 
on gu ceud-ghin na ban-tràille^ a ta air 
cùl a' mhuiknn, agus uile cheud-ghin nan 
ainmhidhean. » ro mhiìlteach. ■ 2 daìl-dhorchadas. ' cha' n flu'igar speir 'nar deigh. < na ban-seirbhisich. 

64 ECSODU 

6 Ag:us bithidh eigheach ' mhòr ann an 
tìr na h-Eiphit uile, nach robh riamh a 
leithid ann, ni mò bhitheas a leithid ann 
tuiUeadh. 

7 Ach an aghaidh aoin do chloinn Israeil 
cha chaniich- madadh a theanga, aon 
chuid an aghaidh duine no ainmhidh; 
chum as gu'm bi fios a^aibh cionnus a 
chuireas an Tighearna dealachadh eadar 
na h-Eiphitich agus Israel. 

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich uile 
sìos a m' ionnsuidh-sa, agus cromaidh 
siad iad fèin domh, ag ràdh, Imich a 
mach, agus an shiagh uile a ta 'gad lean- 
tuinn; agns an dèigh sin thèid mi mach: 
ag:us chaidh e mach o Pharaoh ann an 
corruich mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Cha'n èisd Pharaoli ribh, a chum as gn 
meudaichear m'iongantais'' ann an tìr na 
h-Eiphit. 

10 Agus rinn Maois ag'us Aaron na 
h-icrf'gaiìtais sin uile am fianuis Pharaoh : 
agus chruaidhich an Tighearna cridhe 
Pharaoh, agus cha do leig e le cloinn 
Israeil imeachd as a dhùthaich. 

CAiB. xn. 

3 A' chàisg atr a h-àithneadh. 29 Gach ceud-ghin 
ann an tìr na h-Eiphit air a mharbhadh. 31 Na 
Israeìich eir amfbgradh as an tìr. 43 Ordugh 
na càisge. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron ann an tìr na 
h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Bithidh am mìos so dhuibh 'na thois- 
each nam mìos: bithìdh e dhuibh 'na 
cheud mhlos na bliadhna. 

3 Labhraibh-sa ri coimhthional Israeil 
uile, ag ràdh, Air an deicheamh Ih do'n 
mhìos so gabhaidh iad dhoibh fèin gach 
duine uan, a rèir tighe an aithriche, uan 
air son tighe. 

4 Agus mabhiosan teaghlach ro bheag 
air son uain, an sin ghabhaidh esan agus 
a choimhearsnach a's faigse d'a thigh e, 
a rèir àireimhnan anamanna; gachduine, 
a rèir 'itheannaich, àirmhear leibh air son 
an uain. 

5 Bithidh bhur n-uan gim ghaold fir- 
ionn, bliadhna dh'aois'; as na caoraich 
no as na gabhraibh gabhaidh sibh e. 

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e, gu niig 
an ceathramh là deug do'n mhìos so: 
agus marbhaidh comh-chruinneachadh 
iomlan chloinn Israeil e san fheasgar' 

7 Agus gabhaidh iad do'n fhuil, agus 
cuiridh iad i air an dà ursainn, agus air 
àrd-donis nan tighean, anns an ith iad e. 

8 Agus ithidh iad an fheoil san oidhche ' èìgh, cubha, glaodhaich. 2 cha ghhiais. 
3 mo mhìorbhuilean. *gun aineamh,faUain. 

^ bliadhnach, . ^ eadar an dàfìieasgar. Eabh. 
' gun laibhin. ' bruitheadh. 

6.T SXI.XU. 

sin fèin ròiste le telne, agus aran neo- 
ghoirtichte ' ; maiUe ri luibhibh searbha 
ithidh iad e. 

9 Na h-ithibh a bheag dheth amh, no 
idir air a bhruicheadh" ann an uisge, ach 
ròiste le teine : a cheann maille r'a chos- 
aibh, agus maille r'a ghrealaich^ 

10 Aguscha'n fhàg sibh « ò/?ecrg- dheth 
gu maduinn: agus na dh'fhàgar dheth 
gu maduinn, loisgidh sibh le teine. 

1 1 Agus mar so ithidh sibh e ; le'r leas- 
ruiah crioslaichte, bhur brògan air bhur 
cosaibh, agus bhur lorg 'nur làimh : 
agus ithidh sibh e le cabhaig; is i càisg" 
an Tighearn a th'ann. 

1 2 Oir thèid mise troimh'- thìrna h-Eiph- 
it air an oidhche so, agus buailidh mi 
gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, 
araon duine agus ainmhidh: agus an agh- 
aidh dhèe nan Eijjhiteach uile cuiridh mi 
breitheanas an gniomh ; is mise an Tigh- 
earn. 

13 Agus bithldh an fhull dhuibh mar 
chomharadh air na tighibh anns am bheil 
sibh; agus an uair a chi mise an fhuil, 
thèid mi thairis oirbh, agus cha bhi a' 
phlàigh oirbh a chum bhiirmi\\ea.àh 'nuair 
a bhuaileas mi tlr na h-Eiphit'^. 

14 Agus bithidh an là so dhuibh mar 
chuimhneachan; agusgleidhidh sibh e 'na 
là-fèille'* do'n Tighearn air feadh bhur 
ginealacha; le h-ordugh sìorruidh gleidh- 
idh sibh e. 

1 5 Seachd làithean Ithidh slbh aran neo- 
ghoirtichte; air a' cheud là fèin cuiridh 
sibh taois ghoirt a mach as bhur tighibh ; 
oir gach neach a dh'itheas aran goirtichte, 
o'n cheud là gus an t-seachdamh là, 
gearrar an t-anam sin as o Israel. 

16 Agus air a' cheud là bithidh agaibh 
comh-ghairm naomha, agus air an 
t-seachdamli là bithidh agaibh comh- 
ghairm naomha: obairsambithchadeanar 
orra, saor o na dh'ithear leis gacli neach; 
sin a mhàhi nìthear leibh. 

17 Agus cumaidh sibh feill aii arain 
neo-ghoirtichte ; oir air an là sin fèin'* 
thug mise mach bh\n- slòigh'" n tìr na 
h-Eiphit; uime sin coimhididh sibh an là 
so 'nur ginealachaibh, le h-ordugh sìorr- 
uidh. 

18 Sa' cheud mhìos, alr a' cheathramh là 
deug do'n mhìos san fheasgar, ithidh sibh 
aran neo-ghoirtichte, gu ruig an ceud là 
'ar fhichead do'n mhìos san fheasgar. 

19 Rè sheachd làithean cha'n fhaighear 
taois ghoirt 'nur tighibh: oir ge b'eneach 
a dh'itheas aran goirtichte, gearrar an 
t-anam sin fèin as o choimhthional Israeil, ^innibh. "> batci. " dol (haiì is. Eabh. 

''^ airfeadh ; tre. Eir. i'^'nuair a hhuaiìeai 
mi ann an iìr na h-Eiphit. Eabh. làfcisdc. 
'5 ann an corp an là sin. Eabh. annaillean. 

F ECSOD 

co dhiubh ' is coigreach e, no neach a 
rugadh san tìr. 

20 Ni air bith g^oirtichte cha'n ith sibh : 
'nur n-àitibh-còmlinuidh uile ithidh sibh 
aran neo-g:hoirtichte. 

21 An sin ghairm Maois air seanairean 
Israeil uile, ag-us thubhairt e riu, Tairng^ibh 
a mach, ag'us g'abhaibh dhuibh fein uan, a 
reir bhur teag^hlaichean, agus marbhaibh 
a' chàisg:. 

22 Ag-usg:abhaidh sibhbad hlosoip, agus 
tumaidh sibh e san fhuil a ta san t-soith- 
each, ag-us beanaidh sibh do'n àrd-dorus, 
agus do'n dà lu'sainn, leis an fhuil a ta 
san t-soitheach: ag-us cha tèid a h-aon 
ag-aibh a mach air dorus a thig-he g^u ruig- 
a' mhaduinn. 

23 Ag-us thèid an Tig-hearna thairis a 
bhualadh nan Eiphiteach; ag'us an uair a 
chi e 'n fhuil air an àrd-dorus, ag:us air 
an dà ursainn, thèid an Tig:hearna thairis 
air an dorus, ag-us cha lèig- e leis a' mhill- 
teir teachd a steach d'ur tig'hibh gu'r 
bualadh. 

24 Ag'us g-leidhidh sibh an ni so mar 
ordug-h dhuibh fèin, ag:us d'ur mic'\ g:u 
sìormidh. 

25 Ag-us tarlaidh, ' nuair a thèid sibh a 
steach do'n f hearann a bheir an Tighear- 
na dhuibh, a rèir mar a g'heall e, g'u'n 
g:lèidh sibh an t-seirbhis so. 

26 Ag-us tarlaidh, 'nuair a their bhur 
clann ribh, Ciod is ciall duibh leis an 
t-seirbhis so? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisge an 
Tig:hearn, a chaidh thairis air tig-hibh 
chloinn Israeil san Eiphit, 'nuair a bhuail 
e na h-Eiphitich, ag'us a sliaor e ar tig-h- 
ean-ne. Ag'iis clirom an sUiagh iad fèin, 
ag:us rinn iad aoradh. 

28 Agus dh'fhalbh clann Israeil, ag:us 
rinn iad mar so ; mar a dh'àithn an Tig-h- 
earna do Mhaois ag'us do Aaron, mar sin 
rinn iad. 

29 Ag-us air meadhon na h-oidhche sin 
fèin bhuail an Tig'hearna g'ach ceud-g:hin 
ann an tìr na h-Eiphit, o cheud-g'hin 
Pharaoh a shuidh air a rig'h-chaithir, g-u 
ceud-g-hin a' chiomaich' a bha ann an 
slochda' phriosain*; ag:us g:ach ceud-g:hm 
ainmhidh. 

30 Ag-us dh'èirich Pharaoh san oidhche, 
e fèin agus a sheirbhisich uile, ag:us na 
h-Eiphitich uile ; ag'us bha èig-heach mhòr 
san Eiphit: oir cha roòA tigh anns nach 
robh neach marbh. 

31 Agus g:hairm e air Maois ag'us air 
Aaron san oidhche, ag-us thubhairt e, 
Eiribh, rachaibh a mach à meadhon mo 
shluaigh, araon sibhse ag'us clannlsraeil : 1 co ac'. 2 clhidtfèin àgus do d'mliic. Eabh. 

2 a' bhraighde ; Ihe captive. Sasg. na gaintir. 
5 geur-impidh. * iasad. 

■ 66 US, XII. 

agus rachaibh, deanaiblr seirbhis do'n 
Tig-hearna, mar a thubhairt sibh. 

32 Thugaibh leibh mar an ceudna bhur 
treudan, ag:us bhur buar, mar a thubh- 
airt sibh, agus imichibh : ag:us beannaich- 
ibh mise mar an ceudna. 

33 Ag'us thug: na h-Eiphitich dian-sparr- 
adh^ do'n t-sluag:h, acnum g'u'n cuireadh 
iad le cabhaig: a mach as an tìr iad; oir 
thubhairt iad, Is daoine marbha sinn gu 
lèir. 

34 Ag'us ghabh an sluag:h an taois mun 
do g'hoirticheadh i, an amaran-fuinidh 
ceang-ailte 'nan eudach air an guaillibh. 

35 Ag:us rinn clann Israeil a rèir focail 
Mhaois : ag-us dh'iarr iad o na h-Eiph- 
itich seudan airg'id, agTis seudan òir, agus 
eudach. 

36 Agus thug an Tigheama deadh- 
ghean do'n t-sluag-h ann an sùilibh nan 
Eiphiteach, ag-us thug iad an coingheall*' 
dhoibh : ag'us chreach iad na h-Eiphitich. 

37 Ag'us dh'imich clann Israeil o Ra- 
meses gn Sucot, mu thimchioll sè ceud 
mìle fear d'an cois, a thuilleadh air cloinn. 

38 Agus mar an ceudna chaidh iomad 
aidh do shluagh eile' suas maille riu, 
agus treudan, agus buar, ro mhòran 
sprèidhe^ 

39 Agus dh'fhuin iad do'n taois a thug- 
adh a mach as an Eiphit breacaga neo- 
ghoirtichte, oir cha do ghoirticheadh i; 
do bhrìgh gu'n d'fhuadaicheadh iad a 
mach as an Eiphit, agus nach b'urrainn 
iad fuireach, agus mar an ceudna nach 
do dheasaich iad biadh dhoibh fèin. 

40 A nis b'i aimsir cuairte chloinn Is- 
raeil, a bha iad a chòmhnuidh san Eiphit, 
ceithir cheud agus deich bliadhnafichead. 

41 Agus aig ceann nan ceithir cheud 
agus nan deich bliadhna thar fhichead, 
air an là sin fèin chaidh slòigh an Tigh- 
earn uile mach à tìr na h-Eiphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a coimhead' 
gu h-àraidh do'n Tighearn, air son an 
toirt-san amach à tìr na h-Eiphit: so an 
oidhche sin gu bhi air a coimhead do'n 
Tighearna le cloinn Israeil uile 'nan gin- 
ealachaibh. 

43 Agus thubhairt an Tighearna ri Ma- 
ois agus ri h-Aaron, So ordugh na càisge 
cha'n ith coigreacli'" sam bith e dhith. 

44 Agus gach seirbhiseach duine, a 
cheannaicheadh le h-airgiod, an uair a 
thimchioU-ghearras tu e, an sin ithidh e 
dhith. 

45 Cha'n ith coigreach, no seirbhiseach 
tuarasdail dhith. 

46 Ann an aon tigh ithear i : cha ghiùl- 
ain thu bheag do'n fheoil a mach as an ' cumasg mòr sluaìgh. ^ ro-mhòran nì, 

9 cumail, gleidheadh. mac coigrich, Eabh. EcsoDUs, xn. xm. tig-h; ni mò a bhriseas sibh cnàimh 
dhith. 

47 Ni coimhthional Israeil iiile sin. 

48 Agus an uair a bhios coigreach air 
chuairt maille riut, agus a chnmas e a' 
chàisg' do'n Tigrhearna, timchioll-ghearrar 
grach firiomiach aige, ag:us an sin thig'eadh 
e am fagus g-' a cumail, a^is bithidh e 
mar neach a rugadh san tn*: ach cha'n 
ith neach sambith neo-thimchioll-g:hearrta 
dhith. 

49 Bithidh an t-aon lagrh aig-e-san a 
rug:adh san tìr, agus aig a' choigrreach 
a ta air chuairt 'nur measg:. 

50 Mar so rinn clann Israeil uile ; mar 
a dh'àithn an Tig'hearna do Mhaois agus 
do Aaron, mar sin rinn iad. 

51 Agus, air an là sin fein, thug: an Tig'h- 
earna mach clannlsraeil àtìrna h-Eiphit, 
a reir an slòg-h 

CAiB. xni. 

1 Gack ceud-ghvi aii- a naomhachadh do'n Tighearna. 
S Dh'orduicheadh cuimline na càisge. 21 Clann 
Israeil air an treòrachadh !e Dia air an slighe le 
meall neoil san là, agus le meall teiìie san oidhche. 

AGUS labhair an Tig:hearna ri Maois, 
ag: ràdh. 

2 Naomhaich dhomhsa gach ceud-g-hin, 
g:e b'e air bith a dh'fhosglas a' bhrìi^ am 
measg chloinn Israeil, eadar dhuine agus 
ainmhidh; is leamsa e. 

3 Ag-us thubhairt Maois ris an t-sluag-h, 
Cuimhnichibh an là so, air an d'thàinig 
sibh a mach as anEiphit, à tigh na daorsa ; 
oir le làimh threin thug an Tighearn a 
mach sibh as a sin: agus cha'n ithear^ 
aran goirtichte. 

4 Air an là 'n d!ug:h thàinig sibh a mach, 
am mìos Abib. 

5 Agus an iiair a bheir an Tighearna 
steach thu do thìr nan Canaanach, agais 
nan Hiteach, agus nan Amorach, ag-us 
nan Hibheach, ag:us nan lebusach, a 
mhionnaich e do d' aithrichibh gu'n tug'- 
adh e dhuit, fearann a' sruthadh le bainne 
ag:us le mil, an sin coimhididh tu an 
t-seirbhis so anns a' mhlos so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran neo- 
g:hoirtichte agus air an t-seachdamh là 
bithidh fèill^ do'n Tig:hearna. 

7 Ithear aran neo-ghoirtichte seachd 
làithean ; agus cha'n f haicear aran goirt- 
ichte agad, agus ni mò a chithear taois 
g:hoirt agad ann ad chrìochaibh uile. 

8 Agus innsidh tu do d' mhac san là sin, 
ag ràdh, Nithear so air s§:àth an ni sin a 
rinn an Tighearna dhomhsa, 'nuair a 
thàlnig mi mach as an Eiphit. 

9 Agus bithidh e dhuit mar chomharadh 
air do làimh, agus mar chuimhneachan 
eadar do shùilibh, a chum g:u'm bi lag-h 1 an armailtean. 
' cha'n ichear. 
67 • a' mhachlag ; womb. Sasg. 
*fèisd. i.glcidhidh. an Tig-hearn ann ad bheul ; oir le làimh 
thrèin thug: an Tighearna mach thu as an 
Eiphlt. 

10 Air an aobhar sin coimhididh^ tu an 
t-ordug-h so 'na thràth^ fèin o bhliadhna 
gu blladhna. 

1 1 Agus an uair a bheir an Tighearna 
steach thu do thlr nan Canaanach mar a 
mhionnaich e dhuitse, agus do d' aith- 
richibh, agus a bheir e dhuit e, 

12 An sin cuiridh tu air leth do'n Tigh- 
earna g:ach ni a dh'fhosglas a' bhrìi, agus 
gach ceud-ghin a thig o ainmhidh a's 
leatsa ; buinidh iadsan a ta firionn 'nam 
ìneasg do'n Tighearna. 

13 Agus gachceud-ghinasailfuasgailidh 
tu le h-uan; agus mur fuasgail thu e, an 
sin brlsldh tu 'amhach: agus gach ceud- 
ghin duine am measg: do chloinne fuasg:- 
ailidh tu. 

14 Agus an uair a dh'fheòraicheas do 
mhac dhiot san aimsir ri teachd, ag: ràdh, 
Ciod e so ? an sin theìr thu rls, Le làimh 
thrèin thug: an Tighearna mach sinn as an 
Eiphit, à tigh na daorsa: 

1 5 Agus an uair a chruaidhich Pharaoh 
e fèln, agus nach b'àill leis ar leigeadh 
air falbh, an sin mharbh an Tighearna 
gach ceud-ghln ann an tìr na h-Eiphit, 
araon ceud-ghin duine, agus cend-g-hln 
ainmhidh; air an aobliar sin, ìobraldh mi 
do'n Tlghearna gach ni a dh'fhosglas a' 
bhrù, ma 's firionnaich iad, ach uile 
cheud-ghin mo chloinne fuasgailldh mi. 

16 Ag'us bithidh e mar chomharadh air 
do làimh, agus mar eudanan eadar do 
shìiilibh ; oir le làimh thrèln thug- an 
Tighearna a mach sinn as an Eiphit. 

17 Agus eadhon an uair a leig Phar- 
aoh do'n t-sluagh imeachd, cha do 
threòraich' Dia iad air slighe tìre nam 
Philisteach, ged a bha sin aithghearr; 
oir thubhairt Dia, Air eagal gu'm bi alth- 
reachas air an t-sluagh an uair a chi iad 
cogadh, agus gu'm pill iad do'n Eiphit. 

18 Ach threòraich Dia an sluag:h mu'n 
cuairt, air sllghe fàsaich na mara ruaidhe : 
agus chaidh clann Israeil suas an ordugh 
catha à tìr na h-Eiphit. 

19 Ag:us thug- Maois cnàmhan^ loseiph 
leis : oir ghabh e mionnan teann do 
chloinn Israell, ag ràdh, Gu cinnteach 
amhaircidh Dia oirbhse, agus bheir sibh 
suas mo chnàmhan leibh as a so. 

20 Agus dh'imicli iad o Shucot, agus 
champaich iad ann an Etam, ann an 
iomall an fhàsaich. 

21 Agus chaidh an Tighearna rompa 
san là ann am meall' neoil, a chum an 
treòrachadh air an t-slighe, agus san oidh- 
che ann am mcall teine, a thoirt soluis 6 àm. ' chtt d'thug. 

8 cnaimhean. ^ stac, baideal ; jìillar. Sasg. 
F2 ECSODUS, 
doibh ; gu iineachd a làagiisadh'oidhche. 
22 Cha d' thug e air falbh am meall 
neoil san là, no 'm meall teine san oidh- 
che, à làthair an t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 

1 Chaidh Pharaok an tòir air cloinn Israeil. 
10 Rinn^ iadsan gearan an aghaidh Mfiaois. 
13 Tliug esan comh-fhurtachd dhoibh. 2\ Chaidh 
iad troimh 'n mhuir ruaidh. Bhàthadk na 
h-Eiphitich. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag: ràdh. 

_ 2 Labhair ri cloinn Israeil, g\i 'm pill 
iad, ag-us gu'n campaich iad fa chomhair 
Phihahiroit, eadar Migdol agus an f hairge, 
fa chomhair Bhaal-sephoin; fa choinn- 
eamh-san campaichidh sibh làimh ris an 
fhairg-e. 

3 Oir their Pharaoh mu chloinn Israeil, 
Tha iad air seachran' santìr, dh'iadh am 
fàsach mu'n timchioll. 

4 Ag-us cruaidhichidh mise ci-idhe Phar- 
aoh, agus thèid e air an tòir, ag-us g-heibh 
mise glòir a thaobh Pharaoh, agus a 
shlòigh uile; agus bithidh fios aig' na 
h-Eiphitich g:iir mise an Tig:hearn. Agus 
rinn iad mar sin. 

5 Agus dh'innseadh do righ na h-Eiphit 
gu'n do theich an shiagh : agus thionn- 
daidh cridhe Pharaoh, agus a sheirbhis- 
each an aghaidh an t-sluaigh, agus thubh- 
airt iad, Ciod e so a rinn sinn, gu'n do 
leig sinn le h-Israel imeachd as ar seirbhis ? 

6 Agois bheartaich ' e a charbad, agus 
thug e a shluagh maiUe ris ; 

7 Agus thug e leis sè ceud carbad taghta, 
agus uile charbada na h-Eiphit, agus 
ceannardan orra uile. 

8 Agus chruaidhich anTighearnacridhe 
Pharaoh righ na h-Eiphit, agus lean e 
air tòir chloinn Israeil: agus chaidh clann 
Israeil a mach le làimh àird. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an tòir 
(eich agus carbadan Pharaoh, agus a 
mharc-shluagh, agus 'armailt uile,) agus 
rug iad orra, agus iad a' campachadh 
làimh ris an fhairge, làimh ri Pihahirot, fa 
chomhair Bhaal-sephoin. 

10 Ag-us an uair a thàinig Pharaoh am 
fagus, thog' clann Israeil suas an sùilean, 
agus, feuch, bha na h-Eiphitich air an 
tòir, agus bha eagal mòr orra: agus 
dh'èigh clann Israeil ris an Tighearn. 

1 1 Agus thubhairt iad ri Maois, An ann 
a chionn nach robh uaighean san Eiphit, 
a thug thu leat sinn gu bàs f haghail san 
fhàsach? C'ar son a rinn tlm so oirnn ar 
tabhairt a mach as an Eiphit ? 

12 Nach e so am focal a labhair sinn 
riut san Eiphit, ag ràdh, Leig- leinn seirbhis 
a dheanamh do na h-Eiphitich? Olr 
6'fhearr dhiiinn seirbhis a dheanamh do ' air an am'adh. 

68 ~ dh'ullaich. xm. XIV. 

na h-Eiphitich na bàs fhaghall san fliàs- 
ach. 

13 Agxis thubhairt Maolsrls an t-sluag:h, 
Na biodh eagal oirbh, seasalbh, agus 
faicibh slàinte an Tighearn, a dh'olbrich- 
eas e dhuibh an diugh; oirnah-EIphitich 
a chunnaic sibh an diugh, cha'nfliaicsibh 
iad a chaoidh tuilleadh. 

14 Cogaidh an Tighearn' air bhur son, 
agus fanaidh sibhse 'nur tosd. 

15 AgusthubhairtanTighearn riMaoIs, 
C'ar son a ta thu 'g èigheach riumsa ? 
Abair ri cloinn Israeil dol air an aghaidh: 

16 Ach tog-sa suas do shlat, agus sìn a 
mach do làmh os ceann na fairge, agus 
sgoilt i ; agus thèid clann Israeil a steach 
am meadhon na fairge air talamh tioram. 

17 Agus cruaidhichidh mise, eadhon 
mise, cridhe nan Eiphiteach, agusthèid iad 
a steach 'nan dèigh : agus gheibh mise 
glòlr a thaobh Pharaoh, agus a thaobh a 
shlòlgh uile, a thaobh a charbadan, ag^us 
a thaobh a mharc-shhiaigh. 

18 Agus bithldh fios alg na h-Eiphitich 
gur mise an Tighearna, 'nuair a gheibh 
mi glòir a thaobh Pharaoh, a thaobh a 
charbadan, agus a thaobh a mharc- 
shhiaigh. 

19 Agais dh'fhalbh aing:eal an Tlgheam 
a chaidh roimh champ Israeil, agus 
dh'imich e 'nan dèigh; agus dh'fhalbh 
am meall neoil o 'm beulaobh, agus sheas 
e air an cùlaobh. 

20 Agus thàlnige eadar camp nan Eiph- 
iteach agus camp Israeil, agus bha e 
'na neul, agus 'na dhorchadas dhoihh sud, 
ach shoillsich e 'n oidhche dhoibh so, air 
chor as nach d'thàinlg a h-aon diubh am 
fagus d'a chèlle rè na h-oidhche. 

21 Agus shìn Maois a mach a làmh os 
ceann na fairge, agus thug an Tighearn 
air an fhairge dol air a h-ais le gaoth 
làidir o 'n ear, rè na h-oldhche sin, agus 
rinn e 'n fhairge 'na talamh tioram, agus 
roinneadh na h-ulsgeachan. 

22 Agus chaidh clann Israeil a steach 
am meadhon na fairge air talamh tioram, 
agus hha na h-uisgeacha 'nam balla 
dholbh alr an làlmh dheis, agus air an 
làimh chlì. 

23 Agus lean na h-Eiphitlch, agus 
chaidh iad a steach 'nan dèigh gu meadh- 
on na fairge, eadhon elch Pharaoh uile, a 
charbadan, agus a mharc-shluagh. 

24 Agus annamfairenamaidne dh'amh- 
airc an Tighearn air shiagh nan Eiphit- 
each, trolmh* 'n mhealltheine agus neoil; 
agus chlaoidh e armallt nan Elphiteach. 

25 Agus thug e air falbh rothan an 
carbad, air chor as gu'n do tharruingeadh 
iad gu trom. Agus thubhalrt na h-Eiphit- 
ich, Teicheamaid à làthair Israell, olr •> A'i an Tighearna cogadh. < trid. Eii. ECSODUS 

tha 'n Tigheani a' cogadh leo-san an agh- 
aidh nan Eiphiteach. 

26 Agus thubhairt an Tig-heama ri 
Maois, Sin a mach do làmh os ceann na 
fairge, chum gu'n tig na h-uisgeachan air 
in ais air na h-Eiphitich, air an car- 
badaibh, agus air am marc-shluag:h. 

27 Agus shìn Maois a mach a làmh os 
leann na fairg-e, ag-us phill an fhairge g:'a 

leart, an uair a shoillsich a' mhaduinn ; 
agus theich na h-Eiphitich 'na h-agh- 
aidh ; aguschuiran Tighearna nah-Eiph- 
ttich fo&a' am meadhon na fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, agus 
dh'fholaich iad na carbaid, agus am 
marc-shluag-h, agus armailt Pharaoh^ 
iiile, a thàinig san fhairge 'nan deig:h: 
cha d'fhàg-adh uiread 's a h-aon diubh. 

29 Ach dh'imich clann Israeil air talanih 
tioram am meadhon na fairge, agus bha 
na h-uisgeacha 'nam balla dhoibh air an 
làimh dheis, agus air an làimh chlì. 

30 Mar so shaor an Tighearn Israel, air 
an là sin, à làimh nan Eiphiteach : agv\5 
chunnaic Israel na h-Eiphitich marbh air 
traigh na fairg:e. 

31 Agus chunnaic Israel an obair' mhòr 
sin a rinn an Tighearn air na h-Eiphitich, 
ag-us bha eagalanTig:hearn air an t-sluagh, 
ag-us chreid iad an Tighearn, agus Maois 
a sheirbhiseach. 

CAIB. XV. 

1 Laoidh Mhaois. 22 Tha'n sluagh a dhìth uisge. 
23 Rhineadh uisgeacha searbh Mharah milis 
dhoibh. 27 Tliàinig iad gu h-Elim. 

AN sin chan^ Maois ag-us clann Israeil 
an laoidh' so do'n Tighearn, agus 
labhair iad, ag ràdh, Canaidh mise do'n 
Tighearn, oir thug e buaidh gu g-lòr- 
mhor; ant-each agus a mharcach thilg: e 
san fhairge. 

2 'S e 'n Tighearn mo neai't, agus mo 
dhàn^ agus tha e 'na shlàinte dhomh: 
is esan mo Dhia-sa, agus ni mi àite-còmh- 
nuidh dha ; Dia m'athar, agus àrdaich- 
idh mi e. 

3 Is fear-cogaidh an Tighearna ; 'se an 
Tighearn a's ainm dha. 

4 Carbadan Pharaoh, agus 'armailt thilg 
esanfhairge; agustharogha a cheannard- 
an air am bàthadh san fhairge rualdh'. 

5 Dh'fholaich na doimhneachdan iad ; 
chaidh iad sìos do'n aigean mar chloich. 

6 Rinneadh do dheas làmh, O Thigh- 
earn, glòrmhor ann an cumhachd ; bhris 
do dheas làmh, O Thighearn, an nàmhaid 
'na bhloighdibh. 

7 Agus ann am meud t'òirdheirceis ' ihilg e iad bun os-ceann. - do armaìU 

Pharaoh. Eabh. ^ làmh. Eabh. ^ sheiìin. 

!> òran. f' m'òran, mo chliù. 

' san fltairge shcamuinicli. * dìi'ilh i stias, chiiir 
i as doibli. Eabh. niar chruaicìi, viar mlicall. 

69 , XIV. XV. 

chlaoidh thu iadsan a dh'eirich suas a'd' 
aghaidh ; chuir thu t'fhearg a mach, loisg 
i suas^ iad mar asbhuain. 

8 Agus le anail do shròine chniinnich- 
eadh na h-uisgeacha ; sheas na tuilte suas 
mar thorr^ chruaidhich '° na doimli- 
neachdan am meadhon na fairge. 

9 Thubhairt an nàmhaid, Leanaidh mi, 
beiridh mi orra, roinnidh nii a' chreach : 
sàsuichear mo mhiann orra ; rìiisgidh mi 
mo chlaidheamh, sgriosaidh mo làmh 
iad". 

10 Sbeid thu le d' ghaoith, chòmhdaich 
an fhairge iad, chaidh iad fodha mar 
luaidh anns na h-uisgeachaibh làidir. 

11 Cò 's cosmhiiil riuts' am measg nan 
Dè'^ a Thighearua? Cò tha cosmhuil 
riut, glònnhor ann an naomhachd, uamh- 
asach" ann am moladh a' deanamh/nV/ze 
iongantach? 

1 2 Shìn thu mach do dheas làmh ; shluig 
an talamh suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròcair an 
sluagh so a shaor thu ; thug thu iad ann 
ad neart a chum àite-còmhnuidh do 
naomhachd. 

14 'Nuairachluinneas nacinnich,bithidh 
eagal orra; tln'g doilgheas air luchd-àit- 
eachaidh Phalestina. 

15 An sin bithidh uamhann air cinn- 
fheadhna" Edoim, thig geilt-chrith air 
daoine treima Mhoaib; leaghaidh air 
falbh luchd-àiteachaidh Chanaain uile. 

16 Tuitidh uamhann agus eagalorra, le 
meud ào ghairdein bithidh iad tosdach 
mar chloich, gus an tèid do shhiagh 
thairis, a Thighearna, gus an tèid an 
sluagh so thairis, a cheannaich thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus suidhich- 
idh tu iad ann an sliabh'° t' oighreachd- 
sa, anns an àit a rinn thu dhuit fèin, a 
Thighearna, chum còmhnuidh a ghabh- 
ail ann, saii ionad-naomha, a Thigheam, 
a dhaingnich do làmha-sa. 

18 Rìghichidh an Tighearna gu saoghal 
nan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoh a steach le 
'charbadaibh, agus le 'mharc-shluagh, 
san fhaìrge, agus thug an Tigheam 
uisgeacha na fairge air an ais orra; ach 
dh'imich clann Israeil air talamh tioram 
am meadhon na fairge. 

20 Agus ghlac Miriam a' bhan-fhàiJh, 
piuthar Aaroin, tiompan 'na làimh ; agus 
chaidh na mnathan uile mach 'na dèigh 
le tiompanaibh agus le dannsa 

21 Agus fhreagair Miriam iad, Canaibii 
do'n Tighearn, oir thug e buaidh gu glòr- dhaingnicheadh. 'i sealbliaichidh mo ìdmh 
iad mar oighrcaclid, bithidh tighearnas aig mo làimh 
urra. Eabh. _ nica^g nan ciimhachduch. 

a'd' cliitis eiigai/, tirramarh. ani vwlaibh. 
'•< ceannardaii. '6 „„„ ,„i, ij^i„i,_ r. f,adaoaibh. ECSODUS, XV. XVI. mhor; an t-each agus a mharcach tliilg e 
san fhairg-e. 

22 Mar sin thng: Maois Israel o'n mhuir 
ruaidh, ag-us chaidh iad a mach g-u fàsach 
Shuir, agus dhMmich iad tri làithean san 
fhàsach, agus cha d'fhuair iad uisg-e. 

23 Ag'us an uair athàinig iad gu Marali, 
cha b' urrainn iad uisgeacha Mharah òl, 
oir bha iad searbh; uime sin thugadh 
Marah mar ainm air. 

24 Agus rinn an shiagh gearan ' an ag-h- 
aidh Mhaois, ag ràdh, Ciod a dh'òlas 
sinn ? 

25 Agus dh'eigh esan ris an Tighearn, 
agus nochd anTighearna fiodh^ dha, agus 
thilg e sna h-uisgeachaibh e, agus rinneadh 
na h-uisgeacha mihs: ann an sin rinn e 
lagh agus ordugh dhoibh, agus ann an sin 
dheai-bh e iad; 

26 Agus thulahairt e, Ma dh'eisdeas tu 
g'u dìirachdach ri guth an Tighearna do 
Dhe, agus ma ni thu an ni sin a ta ceart 
^na shealladh, agus ma bheir thu 'n aire 
d'a àitheantaibh, agus ma ghleidheas tu a 
reachdan^ uile, aon do na h-eucaiUbh^ a 
chuir mi air na h-Eiphitich, cha chuir mi 
ortsa ; oir is mise anTigheam a shlànuich- 
eas thu. 

27 Ag'us thàinig iad gu h-Elim far an 
robh dà thobar dheug uisge, agus deich 
agus tri fichead crann^ pailme; agus 
champaich iad^ an sin làimh ris nah-uisg'- 
eachaibh. 

CAIB. XVI. 

1 Rinn clann Israeil gearan an aghatdh 3Ihaois 
agus Aaroin, a chionn gu'n robh iad gu'n hldadh. 
12 Chuireadh gean'a- goirt d'an ionnsuidh, 14 agus 
mana. 16 Riaghailtean m'a thimchiotl. 

GUS dh'fhalbh _ iad o Elim, agus 
thàinig coimhthional chloinn Israeil 
uile gu fàsach Shin a ta eadar Elim agus 
Sinai, air a' chùigeadh là deug: do'n dara 
mìos an deigh dhoibh teachd a mach à tìr 
iia h-Eipliit. 

2 Agus rinn coimhthional chloinn Israeil 
iiile gearan an aghaidh Mhaois agus 
Aaroin san fhàsach. 

3 Agus thubhairt clann Israeil riu, 
B'fhearr gu'm faigheamaid bàs le làimh 
an Tighearn ann an tìr na h-Eiphit, an 
uair a bha sinn 'nar suidhe làimh ris na 
poitibh feòla, agus an uair a dh'ith sinn 
ai'an gu'r sàth; oir thug sibh a mach sinn 
do'n f hàsach so, a mharbhadh a' choimh- 
thionail so uile le h-ocras. 

4 An sin thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, frasaidh mise dhuibh aran 
o nèamh, agus thèid an shiagh a mach, 
ag-us cruinnichidh iad cuibhrionn gach là 
air an là sin fèin, a chum as gu'n dearbh ' monmhor, duarman. 
3 orduighean, 'àithcantan. 
70 - craobh. 
* cuslaintibh. mi iad, co ac' a g'hluaiseas iad ann am' 
lagh, no nach gluais. 

5 Agus air an t-seathadh là idluichidh 
iad an ni sin a bheir iad a steach, agus 
bithidh e dhà uibhir agus a chruinnicheas 
iad gach là eile. 

6 Ag-us thubhairt Maois agus Aaron ri 
cloinn Israeil uile, Mu fheasgar, an sin 
bithidh fios agaibh gu'n d' thug an Tigh- 
earn a mach sibh à tìrna h-Eiphit: 

7^ Agus sa' mhaduinn, an sin chi sibh 
glòir an Tighearn; do bhrìgh gu bheil e 
a' cluinntinn bhur gearain an aghaidh an 
Tighearn : Agus ciod sinne, gu bheil sibh 
a' deanamh g-earain 'nar n-aghaidh ? 

8 Agus thubhairt Maois, Bithidh a' chìiis 
mar so 'nuair abheir anTighearna dhuibh 
san fheasgar feoil r'a h-itheadh, agus 
aran sa' mhaduinn gu'rsàth; do bhrìgh 
gu bheil an Tighearn a' cluinntinn bhur 
gearain a ta sibh a' deanamh 'na aghaidh: 
Agus ciod sinne ? cha'n ann 'nar n-agh- 
aidh-ne tha bhur gearan, ach an aghaidh 
an Tig-heama. 

9 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, Ab- 
air ri coimhthional chloinn Israeil uile, 
Thigibh am fagus an làthair an Tighearn, 
oir chual' e bhur gearan. 

10 Agus an uair a labhair Aaron ri 
coimhthional chloinn Israeil uile, dh'amh- 
airc iad a dh'ionnsuidh an fliàsaich, agus, 
feuch, dh'fhoillsicheadh glòir an Tigh- 
earn ann an neul. 

1 1 Agus labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Chuala mi gearan chloinn Israeil ; 
labhair riu, ag ràdh, Mu fheasgar ithidh 
sibh feoil, agus sa' mhaduinn sàsuichear 
sibh le h-aran : agus bithidh fios agaibh 
giu' mise an Tighearna bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar ann, 
an sin thàinig na gearra-goirt^ a nìos, 
agus chòmhdaich iad an camp ; agus anns 
a' mhaduinn bha 'n drìichd 'na luidhe 
mu thimchioll a' chaimp. 

14 Agus an uair a dh'èirich an drùchd a 
bha 'na luidhe suas, feuch, hha air aghaidh 
an fhàsaich ni beag cruinn, beag mar an 
liath-reodh air an talamh. 

1 5 Agus an uair a chunnaic clann Israeil 
e, thubhairt iad g'ach aon r'a chèile, Mana^ : 
oir cha robh fhios aca ciod e. Agus 
thubhairt Maois riu, So an t-aran a thug 
an Tighearna dhuibh r'a itheadh. 

16 So an ni a dh'àithn an Tighearna, 
Cruinnichibh dheth gach duine a rèir 
'itheannaich, omer do gach neach a rèir 
àireimh bhur n-anamanna, gabhadh gach 
duine agaibh air a« son-san a to'nabhùth. 

1 7 Agus rinn clann Israeil mar sin, agus 5 craobh. " shuidìàch iad am pubuill, thàmli iad. 
''annmo. ^ quails. Sasg. ^Ciodeso? Eabh. ECSODUS, XVI. XVII. chruinnich iad, ciiid ni bu mhò, agus cuid 
ni bu higha'. 

IS Ag:us an uair a thomhais iad e le 
h-omer, cha robh a bheag' thairis aig-e-san 
a chniinnich ni bu mhò, agus air-san a 
chniinnich ni bu higha, cha robh uireas- 
bhuidh : chruinnich gach duine a reir 'ith- 
eannaich. 

1 9 Agus tliubhairt Maois riu, Na fàgadh 
duine sam bith dheth gu madainn. 

20 Gidheadh cha d'eisd iad ri Maois, ach 
dh'fhàg- cuid diubh dheth gu maduinn, 
agus g-hin e cnuimhean, ag-us lobh e : Agus 
bha corniich air Maois riu. 

21 Agus chniinnich iad e air gach ma- 
duinn, g-ach duine a reir 'itheannaich ; 
agus an uair a dh'fhàs a' ghrian teth, 
leag:hadh e. 

22 Agus air an t-seathadh là chniinnich 
iad a dhà uiread arain, dà omer air son 
gach aoin: agus thàinig' uachdarain a' 
choimhthionail uile, agus dh'innis iad sin 
do Mhaois. 

23 Agus thubhairt e riu, So an ni a labh- 
air an Tighearn, Bithidh fois na sàbaid 
naomha do'n Tighearn am màireach : a' 
mheud 's a tha sibh gu fhuineadh, fuinibh 
an diugh, agus a' mheud 's a tha sibh gu 
bhmicheadh, bruichibh; agus gach ni a 
bhiosthairis, taisgibh suas dhuibh feing-u 
maduinn. 

24 Agus thaisg iad suas e gn maduinn, 
mar a dh'àithn Maois ; agus cha do lobh 
e, ni mò a bha cnuimh sam bith ann. 

25 Agus thubhairt Maois, Ithibh sin an 
diugh, oir tha sàbaid ann an diug'h do'n 
Tighearn ; au diugh cha'n fhaigh sibh e 
sa' mhachair. 

26 Sè làithean cminnichidh sibh e, ach 
air an t-seachdamh là bithidh an t-sàbaid; 
cha bhi e ann air an là sin. 

27 Agus tharladh air an t-seachdamh là 
g'u'n deachaidh cuid do'n t-shiagh a mach 
g'a chminneachadh, agais cha d'fhuair 
iad a bheag. 

28 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Cia fhad a dhiùltas sibh m'àith- 
eanta-san a choimhead^ agus mo reachd- 
an. 

29 Faicibh, do bhrìgrh gu'n d'thug an 
Tighearna dhuibh an t-sàbaid, air an 
aobhar sin tha e a' tabhairt ' dhuibh air 
an t-seathadh là aran dhà là: fanaibh, 
gach duine 'na àite fèin; na rachadh 
diiine sam bith a mach as 'àite air an 
t-seachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an 
t-seachdamh là. \ 

31 Agus thug- tig:h Israeil Mana mar 
aìnm air; agus hha e mar fhrois corian- ' iu lagJia. • a ghleidkeadh. ^ a' toirt. 
* bhreacagan, ' poit, ^ Man. Eabh. 
' ihroid an sluagh. 8 Tabhair. 

71 deir, geal, agus a bhlas mar abhlain * air 
an ideanajnh le mil. 

32 Agus thubhairt Maois, So an ni a 
dh'àithn an Tighearna, Lìon omer dheth 
g:ii bhi air a g-hleidheadh air son bhur 
ginealacha, chum gu faic iad an t-aran 
leis do bheathaich mi sibh san fliàsach, 
an uair a thug mi mach sibh à tìr na 
li-Eiphit. 

33 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Gabh soitheach*, agus cuir ann làn omeir 
do Mhana^ agus taisg e an làthair an 
Tigheama, gu bhi air a ghleidheadh air 
son bhur g-inealacha. 

34 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin thaisg Aaron e an làth- 
air na Fianuis, gu bhi air a ghleidheadh. 

35 Agus dh'ith clann Israeil am Mana 
dà fhichead bliadhna, gus an d'thàinig 
iad gu tìr àitichte: dh'ith iad am Mana, 
gus an d'thàinig iad gu crlch tìre Cha- 
naain. 

36 A nis is e omer an delcheamh cuid 
do epah. 

CAiB. xvn. 

1 An sluagh rì gearan air sun dìth uisge aig Rephi- 
dim. 5 Oiuireadh Maois do'n charraig ann an 
Horeb, as an d'thàinig uisge mach. 8 Thugadh 
buaidh air Amalec. 

AGUS dh'imich coimhthional chloinn 
Israeil uile o fhàsach Shin, a rèir an 
turusan, mar a dh'àithn an Tighearn, 
agus champaich iad ann an Rephidim; 
agus charoòAiusgeaimdo'nt-sluagh ri òl. 

2 Uime sin rinn an shiag-h consachadh' 
ri Maois, agus thubhairt iad, Thoir* 
dhuinn uisge chum as gu'n òl sinn. Agais 
thubhairt Maois riu, C'ar son a ta sibh a' 
consachadh riumsa? C'ar son a bhros- 
naicheas sibh^ an Tighearn ? 

3 Agus mhiannaicli an shiagh uisg-e '° ann 
an sin; agus rinn an shiagh gearan an 
aghaidh Mhaois, a^us thubhairt iad, C'ar 
son so a thug thu nios sinn as an Eiphit, a 
chum simi fèin a mliarbhadh, agus ar 
clann, agus ar sprèidh le tart? 

4 Agus dh'èigh Maoisris an Tighearna, 
ag ràdh, Ciod a ni sinn i'is an t-shiagli so ? 
is beag nach 'eil iad 'g am chlachadh. 

5 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imich roimh 'n t-shiagh, agus thoir leat 
cuid do sheanairibh Israeil; agus do shlat 
leis an do bhuail thu an amhainn, gabh 
a'd' làimli, agus bi 'g imeachd: 

6 Feuch, seasaidh mise romhad an sin, 
air a' charraig ann an Horeb, agus buailidh 
tusa a' charraig, agus thig uisge mach 
aisde, a chum gu'n òl an shiagh. Agus 
rinn Maois mar sin ann an sealladh 
sheanairean Israeil. ^ dhearbhas sibh, bhuaireas sibh, chuireas sibh cath- 
acliadh air. bha tart uisge air an t-sluagh. ECSODUS, 

7 Agus thug e mar ainm air an àite 
Masah agus Meribah, air son consach- 
aidh' chloinn Israeil, ag-us dobhrìgh g-u'n 
do bhrosnuich'^ iad anTig-hearn, ag' ràdh, 
Am bheil an Tighearna 'nar measg, no 
nach 'eilP 

8 An sin thàinig' Amalec, agus chog e ri 
h-Israel ann an Rephidim. 

9 Agus thubhairt Maois ri losua, Tagh 
a mach dhuinn daoine, agus falbh a mach, 
cog ri h-Amalec : am màireach seasaidh 
mise air mlillach an t-slèibh, ag'us slat 
Dhè a'm' làimh. 

10 Agus rinn losua mar a thubhairt 
Maois ris, agus chog e ri h-Amalec. Agus 
chaidh Maois, Aaron, agus Hur, suas g-u 
mullach an t-slèibh. 

1 1 Agus an uair a thog Maois suas a 
làmh, an sin bhuadhaich Israel, agus an 
uair a leag- e slos a lamh, bhuadhaich 
Amalec. 

12 Ach bha làmhan Mhaois trom, agus 
ghabh iad clach, agus chuir iad fuidhe i, 
ag'us shuidh e oirre : agus chum Aaron 
agus Hur suas a làmhan, fear dhiubh air 
aon taobh, agus fear air an taobh eile : 
ag-us bha a làmhanseasmhach gu hiidhe^ 
na g-rèine. 

13 Agus chlaoidh losua Amalec agus a 
dhaoine le faobhar a' chlaidheimh- 

1 4 Ag'us thubliairt an Tighearna ri Maois, 
Sg-rìobh so mar chuimhneachan ann an 
leabhar, agus aithris e ann an chiasaibh 
losua; oir dubhaidh mise as gu tur 
cuimhne Amaleic o bhi fo* nèamh. 

1 5 Agus thog Maois altair, agus thug' e 
lehobhah-Nisi mar ainm oiri-e ; 

16 Oir thubhairt e, do bhrìgh gu'n do 
mhionnaich an Tighearna, ga 'tn bi cog- 
adh aig* an Tighearna ri h-Amalec o linn 
g-u linn. 

CAiB. xvm. 

1 Thug letro a bhcan agus a dhithis mhac a dh'ìonn- 
suidh Mhaois. 7 Thug Maois aoidheachd dha, 
13 agus ghahh e a chomhairle. 

' nVrUAIR a chual a letro, sagart Mhi- 
diain, athali'-cèile Mhaois, gach ni a 
rinn Dia air son Mhaois, agus air son Is- 
i'aeil a shhiaigh, gu'n d'thug an Tighearn 
a mach Israel as an Eiphit ; 

2 An sin thug letro, athair-cèile Mhaois, 
leis Siporah bean Mhaois, an dèig-h dJia 
a cur air a h-ais. 

3 Agus a dithis mhac, d'am 6' ainm do 
h-aon diubh Gersom, (oir thubhairt e, 
A'm' choig-reach bha mi ann an tìr 
choimhich:) 

4 Agus ò'e ainm an fhir eile Eheser, 
{oiYTÌnn Dia m'athar, thubhairt e, còmh- ' geur-chaiunt, comhstrì. ' gu'n d'/heuch, gu'n 
(ìo dhearbk. Eabh. ■' dol fodha, dolfuidhe. 

^fuidh. ^ gu';i cathaich. 

72 XVII. XVIII. 

nadh rium, ag'us shaor e mi o chlaidh- 
eamh Pharaoh.) 

5 Agus thàinig letro, athair-ceile 
Mhaois, agus a mhic, ag^s a bhean, a 
dh'ionnsuidh Mhaois do'n fhà.sach, far 
an do champaich e aig- sliabh Dhè. 

6 Agus thubhairt e ri Maois Tha mise 
d'athair-cèile letro, air teachd a'd' ionn- 
suidh, agus do bhean, agus a dithis mhac 
maille rithe. 

7 Agus chaidh Maois a mach an coinn • 
eamh 'athar-cèile, agus rinn eìimhlachd'' 
dha, agus phòg se e, agus dh'altaich iad 
beatha a chèile': ag'us thàinig iad a 
steach do'n bhùth. 

8 Agiis dh'innis Maois d'a athair-cèile 
gach iii a rinn an Tighearn air Pharaoh, 
agus air na h-Eiphitich air sgàth Israeil, 
gach saothair^ a thàinig orra air an 
t-slig-he, agus cionnus a shaor an Tigh- 
earn iad. 

9 Agais rinn letro gairdeachas à leth a' 
mhaith sin uile a rinn an Tighearna do 
Israel, a shaor e à làimh nan Eiphiteach. 

1 Agus thubhairt letro, Beannaichte gu 
robh an Tigheam, a shaor sibh à làimh 
nan Eiphiteach, agus à làimh^haraoh, a 
shaor an shiagh o bhi fo làimh nan Eiphit- 
each. 

11 A nis, tha fios agam gur mò anTigh- 
earna na na h-uile dhèe ; oir anns an ni 
sin anns an do rinn iad gu h-uaibhreach, 
bha esan os an ceann. 

1 2 Agus ghabh letro, athair-cèile Mhaois, 
tabhartas-loisgte agus ìobairtean do Dhia : 
agus thàinig Aaron, agus uile sheanairean 
Israeil, a dh'itheadh arain maille ri athair- 
cèile Mhaois an làthair Dhè. 

13 A nis air an là màireach shuidh Maois 
gu bretli a thoirt air an t-shiagh ; agus 
sheas an sluagh iàimh ri Maois o mhaduinn 
gu feasgar. 

14 Agus an uair a chunnaic athair-cèile 
Mhaois gach ni a rinn e ris an t-skiag-h, 
thubhairt e, Ciod e an ni so a tha thu 
deanamh ris an t-skiagh ? C'ar son a ta 
thusa a'd' sluiidhe a'd' aonar, agus ta 'n 
sluagh uile a' seasamh làimh riuto mhad- 
uinn gu feasgar ? 

1 5 Agus thubhairt Maois r'a athair-cèile, 
Do bhrìgh gu'n tig an sluagh a m' ionn- 
suidh a dh'fhiosrachadh o Dhia. 

16 'Nuair a bhios cùis aca, thig iad a 
m' ionnsuidh, agus bheir mi breth eadar 
duine agus duine, agus nochdaidh mi 
c?AoiWi orduighean Dhè, agus a laghanna. 

17 Agus thubhairt athair-cèile Mhaois 
ris, Cha mhaith an ni a ta thu deanamh. 

18 Caithidh" tu as gu tur, araon thu 
fèin, agus an sluagh so a ta maille riut. 6 chrom se efèin. Eabh. ' dh'fheòraich iad mu 
leis a chcile, gìiahh iad sgeuìa mu shlàiiile a chtile. 
8 dragli. » Scargaidh. ECSODUS, 
oir a ta an ni so ro throm air do shon ; 
cha'n 'eil e 'n comas duit a dheanamh a'd' 
aonar. 

19 A nis ma ta eisd ri m' ghuth, bheir 
mi comhairl' ort, agus bithidh Dia maille 
riut: bi-sa air son an t-sluaigh an làthair 
Dhè, ag:us bheir thu na cùisean a dh'ionn- 
suidh Dhè : 

20 Ag-us teag-aisgpidh tu dhoibh na 
h-orduig:hean ag-us na lag-hanna, agus 
nochdaidh tu dhoibh an t-slighe air an 
còir dhoibh imeachd, agus an obair a's 
còir dhoibh a dheanamh. 

21 Ag:us tag'haidh tu mach as an t-shia^h 
uile, daoine foghainteach', air am bi eagal 
Dè, daoine tirinneach, a dh'fhuathaicheas 
sannt; ag-us cuiridh tu iad os an ceann 
'nan uachdaranaibh- mhìlte, 'nan uachd- 
aranaibh cheuda, 'nan uachdaranaibh 
leth-cheuda, ag^us 'nan uachdaranaibh 
dheichnear. 

22 Agus bheir iad breth air an t-sluagh 
anns g-ach àm; ach gachcùis mhòr bheir 
iad a d' ionnsuidh-sa, agus air g^ach cìiis 
bhig: bheir iad fèin breth : mar sin bith- 
idh e ni's eutruime dhuitse, agus iom- 
charaidh iadsan an eallach maille riut. 

23 Mu ni thu an ni so, agus gai'n àithn 
Dia sin dhuit, an sin is urrainn thu seas- 
amh ris, ag:us mar an ceudna thèid an 
skiag:h so uile d'an àite fèin an sìth. 

24 A nis dh'èisd Maois ri guth 'athar- 
cèile, agus rinn e gach ni a thubhairt e. 

25 Agus thag:h Maois daoine foghaint- 
each a mach à h-Israel uile, agus rinn e 
iad 'nan ceannardaibh air an t-skiagh ; 
'nan uachdaranaibh mhìlte, 'nan uachd- 
aranaibh cheuda, 'nan uachdaranaibh leth- 
cheuda, agus 'nan uachdaranaibh dheich- 
near. 

26 Agus thug iad breth air an t-sUiagh 
anns g:ach àm : na cùisean cniaidh thug: 
iad a dh'ionnsuidh Mhaois, ach air g:ach 
cùis bhig thug iad fèin breth. 

27 Ag:us leig Maois le 'athair-cèile im- 
eachd; agus dh'fhalbh e roimhe d'a thìr 
fèin. 

CAIB. XIX. 

1 Thàinig an sluagh gufàsach Skimt. 3 Teachd- 
aireachd Dhè do'n t-sluagh à sliahh Shinai. 8 Am 
freagradh. 12 Cha'n fheudadh neach air bith 
beanluinn ris an t-sliabh. 

ANNS antreasmiosandèig-hdo chloinn 
Israei 1 teachd a mach à tìr na h-Eiphit, 
san là sin fèin thàinig: iad gu fàsach 
Shinai. 

2 Oir dh'imich iad o Rephidim, agus 
thàinig- iad gu fàsach Shinai, ag:uschamp- 
aich iad san fhàsach; agus chamjjaich 
Israel ann an sin fa chomhair an t-sleibh^ 

3 Ag:us chaidh Maois suas a dh'ionn- comasach. 2 'nan riaghìadaraibh. 

'fa ckomhair na beinne. * seilbh àraidh. 
73 xvin. XIX. 

suidhDhè, agais g-hairm an Tig:hearn airas 
an t-sliabh, ag ràdh, Mar so their thu ri tig-h 
lacoib, ag:us innsidh tu do chloinn Israeil : 

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris na li-Eiph- 
itich, agus cionniis a g-hiùlain mi sibhse 
mar air sg:iathaibh iolairean, ag:us a thug: 
mi a m' ionnsuidh fèin sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da 
rìreadh ri m' ghuth, agus ma g:hleidheas 
sibh mo choimhcheangal, an sin bithidh 
sibh dhomhsa 'nur n-ionmhas sònraichte* 
os ceann nan uile shluagh : oir is leamsa 
an talamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa 'nur riogh- 
achd shagart, agus 'nur cinneach naomha. 

iad sin na briathran a labhras tu ri 
cloinn Israeil. 

7 Agus thàinig' Maois agus ghairm e 
air seanairibh an t-shiaigh, agus chuir e 
rompa na briathra sin uile a dh'àithn an 
Tighearna dha : 

8 Agus fhreagair an sluagh uile le h-aon 
ghuth, agus thubhairt iad, Gach ni a labh- 
air an Tigheama, ni sinne. Agus thug- 
Maois air ais briathran an t-sluaigh a 
dh'ionnsuidh an Tighearna. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Feuch, thig mise a d' ionnsuidh ann an 
neul tiugh, a chum gu'n cluinn an siuag:h 
an uair a labhras mi riut, agus mar an 
ceudna gu'n creid iad thu g:u sìorruidh. 
Agus dh'innisMaois briathran ant-sluaig:h 
do'n Tigheam. 

10 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Imich a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, 
agais naomhaich iad an diugh, agus am 
maireach, agus nigheadh iad an eudach, 

11 Agus bitheadh iad deas air cheann 
an treas là^; oir air an treas là thig an 
Tighearn a nuas ann an sealladh an 
t-sluaig-h uile air sliabh Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu crìochan do'n 
t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdh, Thugaibh 
an aire dhuibh fèin, nach tèid sibh suas 
do'n t-sliabh, agus ?iach bean sibh r'a 
iomall : gach neach a bheanas ris an 
t-sliabh, gu cinnteach cuirear gu bàse. 

13 Cha bhean làmh ris; oir gu deimhin 
clachar e, no sathar sleagh troimhe'*": 
ma's ainmhidh no duine e, cha mhair e 
beò. 'Nuair a shèideas an trompaid' rè 
ùin' fhada,thig iadsan a nìos do'n t-sliabh. 

14 Agus chaidh Maois sìos o'n t-sliabh 
a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus naomh- 
aich e 'n sluagh, agus nigh iad an eudach. 

1 .5 Agus thubhairt e ris an t-sluagh, Bith- 
ibh deas air cheann an treas là: natigibh 
am fagus d'ur mnaibh. 

1 6 Agus an uair a thàinig an treas là, 
anns a' mhaduinn bha tairneanaich agus 
dealanaich ann. agus neul tiugh air ai> ' an coinneamh an treas là. ^ irid Eir, 

' au adharc ; an sloc. Eir. ECSODU 

t-sliabh, agiis fiialm na trompaid ro àrd: 
agus chriothnaich an sluag'h uile a bha sa' 
champ. 

1 7 Agus thug Maois an skiag-h a mach 
as a' champ an coinneamhDhè, agus sheas 
iad aig- iochdar an t-slèibh'. 

18 Agus bha sliabh Shinai uile fo dheat- 
aich, do bhrìg-h gai'n d'thàinig' an Tig'hearn 
a nuas air ann an teine ; agus dh'èirich a 
dheatach suas mar dheataich àmhuinn', 
ag'us chriothnaich an sliabh uile gn mòr. 

19 Agus an uair a bha fuaim na tromp- 
aid a' dol a mach, agais a' fàs ro làidir, 
an sin labhair Maois, agus fhreagair Dia 
e le g:uth. 

20 Ag'us thàinig' an Tighearn a nuas air 
sliabh Shinai, airmullach an t-slèibh : agus 
ghairm anTighearna Maois suas g\\ mull- 
ach an t-slèibh, ag'us chaidh Maois suas. 

21 Ag'usthubhairtanTighearna riMaois, 
Imich sìos, thoir àithne do'n t-skiag-h'*, air 
eag:al g-u'mbris iad asteach adh'ionnsuidh 
an Tighearn a dh'amharc, agus gu'n tuit 
mòran diubh. 

22 Agus mar an ceudna, na sagairt a 
thig- am fag'us do'n Tig-heama, naomh- 
aicheadh iad iad fèin, air eagal g^u'm bris 
an Tighearn a mach orra^. 

23 Ag:us thubhairt Maois ris an Tig-h- 
earna, Cha 'n 'eil e 'n comas do'n t-skiag-h 
teachd anìos do shliabh Shinai; oir thug 
thu àithne dhuinn, ag; ràdh, Cuir crìochan 
mu'n t-sliabh, agus naomhaich e. 

24 Ag'us thubhairt an Tig-heama ris, 
Imich romhad, falbh sìos, agris thig a nìos 
thu fèin, agais Aaron maille riut; ach na 
briseadh na sag'artan agus an sluagh a 
steach, gu teachd a nìos a dh'ionnsuidh an 
Tig-hearn, air eagal g-u'mbris emach orra. 

25 Agus chaidh Maois sìos a dh'ionn- 
suidh an t-sluaigh, agus labhair e riu. 

CAIB. XX. 

1 Na deich àìtheantan. 28 Eagaì air an t-sluagh. 
22 lodhol-aoradh air a thoirmeasg. 

AGUS labhair Dia na briathra so uile, 
ag- ràdh, 

2 Is mise an Tighearna do Dhia a thug 
a mach thu à tlr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

3 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
làthair-sa. 

4 Na dean dhuit fèin dealbk snaidhte^ no 
coslas sam bith a dh' aon ni, a ta sna 
nèamhaibh shuas, no air an talamhshlos^ 
no sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

5 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh: oir mise an Tig-h- 
earna do Dhia, ìs Dia eudmhor mi, a' 
leantuinn aing-idheachd nan aithrichean air ' aìg hun na heinne. -fuirneis, tealìairh. 

earail do'n t-sluagh. ^ gu'n sgi ios an Tigh- 
earn iad. ' iomhaigh shnaidhtr, ghràhhalta. 

a hhos. ' gus an Ireas. ^ Na toir. 
74 S, XIX. XX. 

a'chIoinn,airan treas', agusair a'cheath- 
ramh ginealach dhiubhsan a dh'fhuath- 
aicheas mi ; 

6 Ag-us a' nochdadh tròcair do mhìltibh 
dhiubhsan a g-hràdhaicheas mi, agus a 
choimhideas m'àitheantan. 

7 Na tabhair* ainm an Tighearna do 
Dhè an dìomhanas; oir cha mheas an Tigh- 
earna neòchiontach esan a bheir 'ainm an 
dìomhanas. 

8 Cuimhnich là na sàbaid a naomhachadh. 

9 Sè làithean saothraichidh tu, agus ni 
thu t'obair uile, 

10 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tighearna' do Dhè: air an là sin na 
dean obair sam bith, thu fèin, no do mhac, 
no do nighean, d' òglach, no do bhanoglach, 
no d' ainmhidh, no do choigreach a ta 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh'": 

1 1 Oir ann an sè làithibh rinn an Tigh- 
earna na nèamhan agus an talamh, an 
fhairge, agus gach ni a ta annta; agus 
ghabh e fois air an t-seachdamh là: air 
an aobhar sin, bheannaich an Tighearna là 
na sàbaid, agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus do d' 
mhàthair; a chum gu'm bi do làithean 
buan air an fhearann a tha 'n Tighearna 
do Dhia a' toirt dhuit. 

13 Na dean mortadh. 

14 Na dean adhaltrannas. 

1 5 Na dean gadachd. 

1 6 Na tabhair fianuis bhrèige an aghaidh 
do choimhearsnaich. 

17 Na sanntaich tigh do choimhears- 
naich; na sanntaich bean do choimh- 
earsnaich, no 'òglach, no 'bhanoglach, no 
'dhamh", no 'asal, no aon ni a's le do 
choimhearsnach. 

18 Agus mhothaich'^ an sluagh uile na 
tairneanaich, agus na dealanaich, agus 
fuaim na trompaid, agus an sliabh fo 
dheataich : agus an uair a chunnaic an 
sluagh sin, ghluais iad, agus sheas iad 
fad o làimh". 

19 Agus thubhairt iad ri Maois, Labh- 
air thusa ruinn, agus èisdidh sinn: achna 
labhradh Dia ruinn, air eagal gu'm faigh 
sinn bàs. 

20 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Na biodh eagal oirbh, oir is ann a chum 
bhur dearbhadh a thàinig Dia, agus a 
chum gu'm bi 'eagal-san oirbh'\ air choir 
as nach peacaich sibh. 

21 A^us sheas an sluagh fad o làimh, 
agus thainig Maois am fagus do'n dorch- 
adas, fair an robh Dia. 

22 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Mar so their thu ri cloinn Israeil, s do'n Tighearn. Eabh. dhor.'iaihh. 

" tharbh. Eabh. cìnmnaic. Eabh. 

11 og smìndrich. '^fadaSifadairastar. 
air hhnr gniiis. Eabh. ECSODU 

Chunnaic slbh gu'n do labhair nii ribh o 
nèamh. 

23 Cha dean sibh maiUe riiimsa diathan 
airgid, ag:us diathan òir cha dean sibh 
dhuibh fein. 

24 Altair do thalamh ni thu dhomhsa, 
ag-us ìobraidh tu oirre do thabhartais- 
loisg:te, agus do thabhartais-sìth, do chaor- 
aich, agus do dhaimh': anns gach àite 
san toir mise fa'near g:u'n cuimhnichear 
m'ainm, thig; mi a d' iomisuidh, agriis 
beannaichidh mi thu. 

23 Ag:us ma ni thu altairchloiche dhomh, 
cha tog: thu i le cloich shnaidhte ; oir ma 
thog-as tu d'inneal-snaidliidh suas oirre, 
tniaillidh tu i. 

26 Ni mò theid thu suas air ceumaibh 
a dh'ionnsuidh m' aharach, a chum nach 
leigear ris do lomnochduidh- oirre. 

CAIB. XXI. 

1 Laghanna a thaobk òglacha agus bhanoglach. 
14 a thaobh an ti a mharbhas duine le ceilg, 
17 agus a mhaUaicheas 'athair no 'mhàthair, Sgc. 

ANIS is iad so na breitheanais a chuir- 
eas tu rompa. 

2 Ma cheannaicheas tu òg-lach^ Eabh- 
ruidheach, sè bliadhna ni e seirbhis ; agus 
san t seachdamh thèid e mach saor a nas- 
gruidh. 

3 Ma's ann a mhàin leis fèin a thàinig: 
e steach, leis fèin thèid e mach; ma bha 
bean aig-e, thèid mar an ceudna a bhean 
a mach maille ris. 

4 Ma. thug: a mhaighstir bean dha, ag-us 
gu'n d'rug i dha mic no nigheana; bith- 
idh a' bhean agus a clann aig a maig:hstir, 
ag'us thèid esan a mach leis fèin. 

5 Ach matheir an t-òg-lach gri cinnteach, 
Is toigh leam mo mhaig:hstir\ mobhean, 
agris mo chlann, cha tèid mi mach saor : 

6 An sin bheir a mhaighstir e chum nam 
breitheamh; bheir e mar an ceudiiachum 
an doruis e, no chum ursainn an doruis, 
ag-us toUaidh a mhaig'hstir a chhias le 
minidh, agus ni e seirbhis dha gai bràth. 

7 Ag:us ma reiceas^ duine a nigheang-u 
bhi 'na banog-laich^ cha tèid i mach mar 
a thèid na h-òg-laich. 

8 Mur taitinni r'a maighstir, a rinn cean- 
gal-pòsaidh rithe, an sin bheir e fa'near 
gu'm fuasgailear i : ri cinneach coimh- 
each cha bhi comas aige a reiceadh, do 
bhrìgh gun do bhuin e gu cealgach rithe. 

9 Agus ma cheangail e r'a mhac i, a 
rèir modh nan nighean ni e rithe. 

10 Ma ghabhas e bean eile dha fèin, a 
biadh, a h-eudach, agus a dlighe-pòsaidh 
cha highdaich e ^ S, XX. XXI. 

1 1 Agus mur dean e na tri ìiithe sin 
rithe, an sin thèid i mach saor gim airgiod. 

12 Esan a bhuaileas duine, air chor as 
gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuirear gu 
bàs e. 

13 Agus mur do hiidh duine am plaid^ 
ach gu'n d'thug Dia thairis g'a làimh'" e, 
an sin sònruichidh" mis àite dhuit d'an 
teich e. 

14 Ach ma thig duine gu dàna air a 
choimhearsnach, gu 'mharbhadh le ceilg, 
o m' akair bheir thu e, a chum gii'm bàs- 
aich e. 

15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no a 
mhàthair, gu cimiteach cuirear gu bàs e. 

16 Agus esan a ghoideas duine, agus a 
reiceas e, no ma gheibhear 'nalàimh e, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e. 

1 7 Agus esan a mhallaicheas 'athair no a 
mhàthair, gn cinnteach cuirear gu bàs e. 

18 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail duine a choimhearsnach le 
cloich, no le 'dhorn, agus nach faigh e bàs, 
ach gu'n gabh e a leaba : 

19 Ma dh'èireas e, agus gu'n siubhail e 
mach air a luirg, an sin saorar esan a 
bhuail e; a. mhàin dìolaidh e air son call 
'ìiine, agus bheir e fa'near a leigheas gii 
h-iomlan. 

20 Agus ma bhuaileas duine 'òglach, no 
'bhanoglach le slait, agus gu'm bàsaich e 
fo 'làimh, dìolar air gu deimhin: 

21 Ach ma mhaireas a beò^' là no dà là, 
cha dìolar air; oir is e 'airgiod e. 

22 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail iad bean thorrach, agus gu'n 
dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh i 
bàs ; cuirear gu cinnteach ìibhla air, a 
rèir mar a chuireas fear na mnà air, agus 
bheir e seachad mar a dh' ordidcheas na 
breitheamhna'*. 

:23 Ach ma gheibh i bàs, an sin bheir thu 
anam air son anama, 

24 Sùil air son sìila, fìacail air son fìacla, 
làmh air son làimhe, cos air son coise, 

25 Losgadh air son losgaidh, lot '* air son 
lotaidh, buille air son buille. 

26 Agais ma bhuaileasduinesuil'òglaich, 
no sùil a bhanoglaich, agus gu miU e i, 
leigidh e as saor e air son a shùla.^ 

27 Agus ma chiureas e fiacail à 'òglach, 
no fiacail as a bhanoglaich, leigidh e as 
saor e air son 'fhiacla. 

28 Agus ma reubas damh'^ duine no bean 
le 'adhairc, agusgu'm faigh ebàs, gu cinnt- 
each clachar an damh, agus cha 'n ithear 
'fheoil ; ach bithidh sealbhadair an daimh 
neòchiontach. ' do bhuar. - do dhtomhaireachd. 

' seirbhiscach, tràill, daorsanach. i Tha gràdh 
agam air mo mhaighstir. 5 chreiceas. 

6 ban-tràill. '• dubharaidh ; dowry. Sasg. 

8 cha chuir e 'n lughad. ^ mur robh duine a' feitheamh fàth. dh'ionnsuidh a làimhe. 

11 sùnruichidh, suidhichidh, orduichidh. 
i^ ma shcasas e ris. nach tig bcucT na lor{. 

1' hrcitheachan. i^ ciieadh, 

'^(arbk. Eabh. ECSODU 

29 Ach ma ghnàthalch an damh sàth- 
adh" le 'adhaircibh san aimsir roimhe sin, 
agus gru'n do dhearbhadh sind'ashealbh- 
adair, agus nach do ghlèidh e stigh e, agus 
gu'n do mharbh e duine no bean, clachar 
an damh, agus cuirear mar an ceudna a 
shealbhadair gu bàs. 

30 Ma chuirear ai»-gioe?-rèitich air, an 
sin bheir e mar èiric 'anama ge b'e ni a 
chuirear air. 

31 Ma's mac a reub e le 'adhalrc, no 
ma's nigrhean a reub e, a rèir a' bhreith- 
€anais so nìtliear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no ban- 
oglach, bheir e deich secel 'ar fhichead 
airgid d'am maighstir, agus clachar an 
damh. 

33 Agus ma dh'fhosglas duine slochd, 
no ma chladhaicheas duine slochd, agus 
nach còmhdaich se e, agus gu'n tuit damh 
no asal ann : 

34 Nl esan d' am buin an slochd suas an 
calldach, bheir e airgiod d'an sealbhadair, 
agus is leis fèin am heathach marbh. 

35 Agus ma reubas damh neach air bith 
damh neach eile, agus gu'm faigh e bàs, 
an sin reicidh iad an damh beò, agus 
roinnidh iad an t-airgiod afhuaradh air 
a shon, agus roinnidh iad mar an ceudna 
an damh marbh. 

36 No ma bha fhios gu'n do ghnàthaich 
an damh sàthadh le 'adhaircibh san aimsir 
roimhe sin, agus nach do ghlèidh a shealbh- 
adair a stigh e, gu cinnteach ìocaidh e 
damh air son daimh, agus is leis fèin am 
marbh. 

CAiB. xxn. 

1 Laghanna a thaohh gadachd, 5 a thaobh colmh- 
leasachaidh air son gach gnè choire, 10 a thaobh 
dìolanais, Sfc. 

M A ghoideas duine damh no caora, 
agus gu marbh se e, no gu'n reic 
se e, dìolaidh e* cùig- daimh air son an 
daimh, agus ceithir caoraich air son na 
caorach. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' briseadh a 
stigh, agus gu'm buailear e, agus gu'm 
faigh e bàs, cha dòirtear fuil air a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, dòirt- 
ear fuil air a shon. Ni esan a ghoideas 
dìoladh iomlan' : mur hi ni sam bith aige, 
an sin reicear e air son a ghadachd. 

4 Ma gheibheargu cinnteach a' mheirle ^ 
'na làimh beò, ma's damh e, no asal, no 
caora; diolaidh e dìibailt'^ e. 

5 Ma bheir duine fa'near gu'n ithear 
suas fearann no fìon-lios^, agus gu'n cuir 
e' ainmhidh «rew,agus gu'mbiadhar e ann ' ma bha'n damh gunaideach, ma Vàhhuist da 
purradh. ^ bheir e uaith, aisigidh e, cuitichidh e. 
■5 oir bu chòir dha dìoladh tomlan a dhcanamh. 
< an ni sin a ghoid e. * dà-fhiUte. 

^ Jìon-ghàradh. '• coimhkasachadli. 

76 S, XXI. XXII. 

am fearann duine eile; do'n chuid a's 
fearr d'a fhearann fèin, agus do'n chuid 
a's fearr d'a fhìon-hos fèin, ni e dìoladh^ 

6 Ma bhriseas teine a mach, agiis gu'n 
tachair e air droighinn', agus gu'n loisg- 
ear na cruachan arbhair, no 'n t-arbhar 
'na sheasamh, no'n t-achadh^; ni esan a 
rinn an losgadh gu cinnteach dloladh. 

7 Ma bheir duine d'a choimhearsnach 
airgiod, no airneis, g'a ghleidheadh, agus 
gu'n goidear à tigh an duine e ; ma gheibh- 
ear an gaduiche, dìolaidh e dùbailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, an sin 
thèid maighstir an tighe a dh'ionnsuidh 
nam breitheamh, a dh'fheuchainn co ac' 
a shln e mach a làmh gu cuid a choimh- 
earsnaich. 

9 Air son gach gnè choire, air son daimh, 
air son asail, air son caorach, air son eud- 
aich, air son gach ni a chaidh a chall, a 
their neach eile gur leis fèin; an làthair 
nambreitheamh thig cùis gach aoin diubh : 
esan a dhìteas na breitheamhna, dìolaidh 
e dùbailte d'a choimhearsnach. 

10 Ma bheir duine d'a choimhearsnach 
asal, no damh, no caora, no ainmhidh sam 
bith g'a ghleidheadh, agus gii'm faigh e 
bàs, no gu'n ciurrar e, no gu'n iomainear 
air falbh e, gun neach air bith g'a f haicinn ; 

1 1 An sin bithidh mionnan an Tigheam 
eatorra le chèile, nach do shìn e a làmh 
gu cuid a choimhearsnaich : agus gabh- 
aidh a shealbhadair sin uaith, agiis cha 
dean esan dìoladh. 

12 Agus ma ghoideadh uaith e, dìolaidh 
e d'a shealbhadair. 

13 Ma reubadh as a chèile e, thugadh e 
leis mar fhianuis e ; air son an ni sin a 
chaidh reubadh, cha dìol e. 

14 Agus ma dh'iarras'" duine ^iì an 
coingheall " o 'choimhearsnach, agus gu'n 
ciurrar e, no gu'm faigh e bàs, gun a 
shealbhadair a bhì maille ris ; gu cinnteach 
dìolaidh e. 

15 Ach ma hhios a shealbhadair maille 
ris, cha dìol e : ma's ni air son tuarasdail " 
e, thàinig e air son a thuarasdail. 

16 Agus ma mheallas duine maighdean, 
nach 'eil fuidh cheangal-pòsaidh, agus 
gu'n hiidh e leatha, gu cinnteach gabh- 
aidh e i dha fèin 'na mnaoi. 

1 7 Ma dhiùltas a h-athair gu tur a tabh- 
airt da, dìolaidh e airgiod a rèir tochraidh 
nam maighdean". 

18 Cha leig thu le ban-f hiosaiche " bhi 
beò. 

19 Ge b'e neach a luidheas leh-ainmh- 
idh, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 8 g^t'm faigh e droighionn. Eabh. ' an raon. 
1" ma ghabhas. " air iasachd. 

luack-saoithreach. a rèìr erodh nan òigh. 
'* huidsich, ban hìiusdraich. EcsoDus, XXII. xxm. 20 Esan a dh'ìobras do dhèibh sam b'Uh, 
ftch do'n Tig'hearn a mhàin, gearrar as e. 

21 Air coig-reach cha chuir thu doilgheas, 
ni mò a ni thu foirneart air ; oir bha sibh 
fèin 'nur coigrrich ann an tìr na h-Eiphit. 

22 Ri bantraich ' sam bith, no dìlleachd- 
an-, cha bhuin sibh gu cruaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sambith gii 
cruaidh riu, agus g^u'n glaodh iad idir 
riumsa, èisdidh mise gu cinnteach r'an 
g'laodh. 

24 Agus lasaidh mo chorruich suas, agus 
marbhaidh mi sibh leis a' chlaidheamh ; 
agus bithidh bhur mnài 'nam bantraichibh, 
agrus bhur clann 'nan dllleachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod an coingheall do 
neach air bith do m' shhiagh-sa a ta bochd 
làimh riut, cha bhi thu dha mar neach a 
chuireas airgiod air riadh'; chachuir thu 
riadh air. 

26 Ma ghabhastu idir eudach do choimh- 
earsnaich ann an geall, mu dhol fodha na 
grèine bheir thu air ais dha e : 

27 Oir is e sin a chòmhdach a mhàin,i« 
e 'eudach d'a chroicionn e; ctod anns an 
coidil e? agus anuair adh'èigheas e rium, 
èisdidh mise ; oir a ta mi tròcaireach. 

28 Air breitheamhnaibh* cha labhair thu 
olc, agus uachdaran do shluaigh cha chàin ° 
thu, 

29 Ceud-thoradh d'fhearainn, agus 
d'fhìon-Uos, gun dàil bheìr thu seachad: 
ceud-ghin do mhac bheir thu dhomhsa. 

30 Mar sin ni thu ri d' chrodh, agus ri 
d' chaoraich: seachd làithean bithidh e 
maille r'a mhàthair, air an ochdamh là 
bheir thu dhomhsa e. 

3 1 Agus bithidh sibh 'nur daoine naomha 
dhomhsa, agus feoil sam bith a reubadh le 
fiadh-bheathaichibhs&' mhachair, cha'n 
ith sibh: chum nan con tilgidh sibh i. 

cAiB. xxm. 

1 LagJianna a thaobh tuairesgeil no fiartuis bhrèige, 
12 a thaobh ìatha na sàbaid, SfC. 22 Beannachadh 
air a gkealUuinn dhoibhsan a choimhideas reachd 
Dhè. 

CHA tog thu tuairesgeuP brèige: na 
cuir do làmh maille ris an aingidh gu 
bhi d'fhianuis air an eucoir. 

2 Cha lean thu a' mhòr-chuideachd a 
dh'ionnsuidh an uilc, agus cha labhair' 
thu ann an cìiis, gu claonadh an dèigh a' 
mhòrain, chum breth fhiaradh. 

3 Agus ri duine bochd cha bhi thu bàigh- 
eiP 'na chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do nàmh- 
aid, no 'asal a' dol air seacharan', bheir 
thu gu cinnteach air ais e d'a ionnsuidh. > bain-treabhaich. ^ leanabh gun athair. 

' ocar. * dèibh. Eabh. s cka mhallaick. 
^ iomradh. fhreagair. Eabh. 

8 cha nochd thu iockiì, cka 'n ùìdh thu leis, cha 
gkabh tku leis. 9 air faontradk, 

77 5 Ma chi thu asal dulne alg am bheil 
fiiath dhuit a' hiidhe fo h-eallaich, agus 
^'rìsmuainichùm air fantuinn o chòmh- 
nadh a dheanamh rithe, ni thu gu cinnteach 
còmhnadh rithe. 

6 Cha chlaon thu breth do bhochd 'na 
chùis. 

7 O chùis bhrèige cum thufèin am fad; 
agus an neòchiontach agns an t-ionraic na 
marbh: oir cha 'n fhìreanaich mise an 
t-aingidh. 

8 Agus tiodhlac" cha ghabh thu; oir 
dallaidh tiodhlac na daoine glice, agus 
claonaidh e briathra nan daoine ionraic. 

9 Agus air coigreachna dean foimeart : 
oir is aithne dhuibh inntinn'^ coigrich, do 
bhrìgh gii'n robh sibh fèin 'nur coigrich 
ann an tìr na h-Eiphit. 

10 Agus sè bhadhna cuiridh tu t'fhear- 
ann, agus cruinnichidhtustighathoradh'^. 

11 Ach air an t-seachdamh fàgaidh tu 
mach^* e, agus leigidh tu leis luidhe 'na 
thàmh, a chum gu'n ith bochdan do 
shluaigh, agus na dh'fhàgas iadsan, gu'n 
ith beathaiche na macharach e. Air a' 
mhodh cheudna ni thu ri d'fhìon-lios, agus 
ri d' hos-olaidh. 

12 Sè làithean ni thu t'obair, agus air an 
t-seachdamh là gabhaidh tu fois ; a chum 
gu faigh do dhamh agus d'asal fois, agus 
gu faigh mac do bhanoglaich agus an 
coigreach an anail. 

13 Agus a thaobh nan uile nithe a labh- 
air mi ribh, bithibh faicilleach; agus air 
ainm dhiathan eile na luaidhibh": na 
cluinnear as bhur beul e. 

14 Tri uaire cumaidh tu fèill dhomhsa 
sa' bhliadhna. 

15 FèiII au arain neo-ghoirtichte cum- 
aidh tu : seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, 
san àm shuidhichte do'n mhìos Abib; oir 
anns a' mhios sin thàinig thu mach as an 
Eiphit: agus cha tig neach air bith a'm' 
làthair-sa falamh ; 

16 Agus fèill an fhogharaidh, ceud- 
thoraidh do shaoithreach, a chuir thu san 
fhearann : agus fèill a' chruinneachaidh'* 
aig deireadh na bliadhna, 'nuair a 
chruinnicheas tu stigh toradh do shaoith- 
reach as an fhearann. 

17 Tri ualrean sa' bhliadhna nochdar 
gach firionn agad an làthair an Tigh- 
earna Dè. 

18 Cha toir thu seachad" fuil m' ìobairt- 
sa le h-aran goirtichte, ni mò dh'fhan- 
as'* saill m' ìobairt gu maduinn. 

19 Toiseach ceud-thoraidh d'f"hearainn 
bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. '0 dia'nfkiar. " tiodklacadh, gihkt. 

^'^ cridke. '•'abhàrr. fàs. 

na deanaibh iomradk. an tarraigh, a' 

chròdkaidk. cha tairg tku. '8 dk'fkàgar. ECSODUS, 
Cha bhruich thu meann ann am bainne a 
mhàthar. 

20 Feuch, cuìridh mise aingeal romhad, 
gu d' choimhead san t-slighe, agus gu d' 
thabhairt a steach do'n àit a dh'ulhiich mi. 

21 Bi faicilleach ' 'na làthair, agus eisd 
r'aghuth; na cuir 'na ag-haidh-: oir cha 
lagh e bhur cionta ; oir a ta m'ainm aim- 
san. 

22 Ach ma dh'eisdeas tu da rlreadh r'a 
ghuth, agus ma ni thu gach ni a labhras 
mise, an sin bithidh mi a'm' nàmhaid do 
d' nàmhaid-sa'', agus claoidhidh mi iad- 
san a chlaoidheas thvi: 

23 Oir theìd m' aingeal romhad, agus 
bheir e steach thu chum nan Amorach, 
agus nan Hiteach, agus nam Peridseach, 
agus nan Canaanach, nan Hibheach agus 
nan lebusach; agus gearraidh mi as iad. 

24 Cha chrom thu thu fèin sìos d'an 
dèibh, agus cha dean thu seirbhis doibh, 
ni mò a ni thu a rèir an oibre : ach sgrios- 
aidh tu gu tur iad, agus brisidh tu an 
dealbhan 'nam bloighdibh. 

25 Agus ni sibh seirbhis do'n Tighearna 
bhur Dia, agus beannaichidh esan t'aran, 
agus t-uisge, agus cuiridh mi euslaint air 
falbh o'r measg. 

26 Cha tilg ni sam bith 'àl, ni mò a 
bhios e seasga'd' thh" àireamh dolàithean 
coimhlionaidh mise. 

27 Cuiridh mi m' eagal romhad, agus 
sgriosaidh mi an shiaghuile dh'ionnsuidh 
an tèid thu, agus bheir mi air do naimh- 
dibh gu lèir an cùl a thionndadh riut. 

28 Agus ciiiridh mise cearnabhain* 
romhad, agus fògraidh iad a mach an 
t-Hibheach, an Canaanach, agus an t-Hit- 
each, as do làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do làthair 
ann an aon bhliadhna, air eagal gu'm bi 
'm fearann air'fhàsachadh, agusgu'm fàs 
fiadh-bheathaiche na macharach lìonmhor 
a'd' aghaidh. 

30 A lìon beag is beag' tilgidh mi mach 
iad as do làthair, gus an sìolaich thu, agus 
gu'n sealbhaich thu am fearann. 

31 Agus suidhichidh mi do chrìochan o'n 
mhuir ruaidh eadhon gu ruig fairge nam 
Philisteach^ agus o'n fhàsach gu ruig an 
amhainn^: oir bheirmi thairis 'nur làimh 
liichd-àiteachaidh na tìre; agus tilgidh tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an dèibh 
coimhcheangal sam bith. 

33 Cha ghabh iad còmhnuidh a'd' thìr, 
air eagal gu'n toir iad ort peacachadh a'm' 
aghaidh-sa le seirbhis a dheanamh d'an 
dèibh ; agus gu'm bi sin 'na ribe dhuit. ' Tìioir an aire dìmitfèin. ^ na hrosnuich e, 
na cuir corruich air. ^ hilhidh mi m' eascaraid do 
d' eascairdibh, ^ conaichean, beachan-each mòra ; 
hornets. Sasg. ^ A chuid, achuid ; a bheagan, a 
78 xxni. XXIV. 

CAIB. XXIV. 

1 Chaidh Maois suas do'n t-sìiabh. 3 Gheall an 
sluagh gu'n d' thugadh iad gèill do fhocal an 
Tighearna. 16 Glòir Dhè air afoillseachadh. 

AGUS thubhairt e ri Maois, Thig a nìos 
a dh'ionnsuidhanTighearna,thu fèin 
agus Aaron, Nadab agus Abihu, agus tri 
fichead 'sa deich do sheanairibh Israeil : 
agus ni sibh aoradh fad o làimh^ 

2 Agus thig Maois 'na aonar am fagus 
do'n Tighearn; ach cha tig iadsan am fa- 
gus, ni mò thèid an sluagh suas maille ris. 

3 Agus thàinig Maois agiis dh'innis e 
do'n t-shiagh briathran an Tighearn uile, 
agus na breitheanais uile : agus fhreagair 
an shiagh gu lèir le h-aon ghutli, agus 
thubhairt iad, Gach ni a labhair an Tigh- 
earna, ni sinne. 

4 Agus sgrìobh Maois briathran an 
Tighearn uile, agus dh'èirich e gu moch 
sa' mhaduinn, agus thog e altair fuidh 
'n t-shabh, agus dà charragh^ dheug a 
rèir dà thrèibh dheug Israeil. 

5 Agus chuir e uaith òganaich do chloinn 
Israeil, agus thiig iad suas tabhartais- 
loisgte, agus dh'ìobairìad ìobairte-sìth do 
dhaimh do'n Tighearn. 

6 Agus ghabh Maois leth na fola, agus 
chuir e ann an cuachaibh i; agus leth na 
fola chrath e air an altair. 

7 Agus ghabh e leabhar a' choimh- 
cheangail, agus leugh e ann an èisdeachd 
an t-shiaigh; agus thubhairt iadsan, Gach 
7n alabhair an Tighearna, ni sinne, agus 
bheir sinn gèill. 

8 Agus ghabh Maois an fhnil, agus 
chrath e i air an t-shiagh, agus thubhairt 
e, Feuch, fuil a' choimhcheangail a rinn 
an Tighearna ribh a thaobh nam briathra 
sin iiile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus Aaron, 
Nadab agus Abihu, agus tri fichead 's a 
deich do sheanairibh Israeil. 

10 Agus chimnaic iad Dia Israeil : agus 
fùidh a chosaibh bha mar gu'm biodh 
obair'" do chloich shaphir, agus mar na 
nèamha fèin" ann an soillse. 

1 1 Agus air maithibh chloinn Israeil 
cha do chuir e a làmh : agus chunnaic 
iad Dia, agus dh'ith iad agus dh'òl iad. 

12 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Thig a nìos a m' ionnsuidh-sa 
do'n t-shabh, agus bi 'n sin : agus bheir 
mise dhuit clàir chloiche, agus lagh, agus 
na h-àitheantan a sgrìobh mi, chum iad- 
san a theagasg. 

13 A^us dh'èiricli Maois suas, agus 
losua 'oglach: agus chaidh Maois suas 
do shliabh Dhè. bheagan. * Philistìneach. ' Euphratcs. 

^fad as. ' stac. "> obair làir, obair 

shnaidlite. mar cìwrp nannèamh. Eabli. 

1- air uaislibh, daoine mòra. ECSODUS, 

14 Agrus thubhalrt e ris na seanairibh, 
Fanaibh-sa ruinn an so, gus am pill sinn 
d'ur n-ionnsuidh : Agus, feuch, a^aAaron 
agus Hur maille ribh: esan aig arn bi 
cùis sam bith, thigeadh e d'an ionnsuidh- 
san. 

1 5 Agrus chaidh Maois suas do'n t-shabh, 
agus chòmhdaich neul an sliabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir an Tigh- 
earn' air shabh Shinai, agus chòmhdaich 
an neul e sè làithean: Agus dh'èigh e ri 
Maois air an t-seachdamh là à meadhon 
an neoil. 

17 Ag-us bha foillseachadh^ glò'ire an 
Tig-hearna mar theine dian-loisgeach air 
mullach an t-slèibh, ann an sùilibh chloinn 
Israeil. 

18 Ag'us chaidh Maois a steach am 
meadhon an neoil, agus chaidh e suas 
do'n t-sliabh : agus bha Maois san t-sliabh 
dà fhichead là agus dà fhichead oidhche. 

CAIB. XXV. 

1 Tabharfais air son a' phàilliuin. 10 Cumadìi na 
h-àirce. 17 A'chaithir-ihròcair. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu'n toir iad 
a m' ionnsuidh tabhartas : o gach duine a 
bheir seachad gu toileach e le 'chridhe, 
g:abhaidh sibh mo thabhartas. 

3 Agus is e so an tabhartas a ghabhas 
sibh uatha; òr, agus airgiod, agus umha'\ 

4 Agus gorm, ag'us corcur'', agus scar- 
laid, agus anart^ grinn, agus fionnadh 
ghabhar, 

5 Agus croicne reitheachan air an dath 
dearg, agus croicne bhroc, agus fiodh 
sitim, 

6 Oladh chum soluis, spìosraidh chum 
oladh-ungaidh, agus a chum tùise deadh- 
bholaidh, 

7 Clachan onics, agus clachan ri 'n cur 
anns an ephoid, agus san uchd-èididh. 

8 Agus ni iad dhomh ionad naomha, 
agus gabhaidh mise còmhnuidh 'nam 
measg. 

9 A rèir gach ni a leigeas mise dhuit 
fhaicinn, a rèir samhlaidh^ a' phàilliuin, 
agus samhlaidh 'airneis uile, eadhon mar 
sin ni sibh. 

10 Agus ni iad àirc' do fliiodh sitim: 
dà làmh-choiUe gu leth' a fad, agus 
làmh-choille gu leth a leud, agus làmh- 
choiUe gu leth a h-àirde. 

11 Agus còmhdaichidh tu thairis i le 
h-òr fìor-ghlan, a stigh agus a muigh 
còmhdaichidh tu thairisi; agus ni thu 
oirre coron' òir mu'n cuairt. 

• ghahh glòir an Tighearna còmhnnidh. 
' sealladh, cosamhlachd. ^ nnga, prais. 

^ purpur. 5 lìon-eudach. 

8 deilbh, cumaidh, saimpleir, coslais. 
~ cohhan, ciste. 8 làmh-choille agus 

79 XXIV. XXV. 

12 Agus ni thu air a son ceithir failbh- 
eagan òir, agus cuiridh tu iad air a ceithir 
oisinnibh ; agus bithidh dà f hailbheig air 
aon taobh dhi, agus dà fhailbheig air an 
taobh eile dhi. 

13 Agus ni thu bataichean" do fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad 
le h-òr, 

14 Agus cuiridh tu na bataichean anns 
na failbheagaibh air taobhan na h-àirce, 
chum an àirc a ghiùlan leo. 

15 Ann am failbheagaibh na h-àirce 
bithidh na bataichean: cha ghluaisear 
uaithe'' iad. 

16 Agus cuiridh tu san àirc an Fhian- 
uis '' a bheir mise dhuit. 

17 Agus ni thu caithir-thròcair'* a dh'òr 
fìor-ghlan; dàlàmh-choille gulethafad, 
agus làmh-choiUe gu leth a leud. 

18 Agus ni thu dà cherub òir : a dh'obair 
bhuailte ni thu iad, aig dà cheann na 
caithir-thròcair. 

19 Agus ni thu aon cherub aig aon 
cheann, agus cerub eile aig a' cheann eile 
do'n chaithir-thròcair: ni sibh na ceniban 
aig a dà eheann. 

20 Agus bithidh na ceruban a' sìneadh 
a mach an sgiathan gu h-àrd, a' còmh- 
dachadh na caithir-thròcair le'n sgiath- 
aibh, agus an aghaidhean" r'a chèile: 
ris a' chaithir-thròcair bithidh aghaidhean 
nan cerub. 

21 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair 
svias air an àirc, agus anns an àirc cuiridh 
tu an Fhianuis a bheir mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu an sin, 
agus labhraidh mi riut o uachdar na 
caithir-thròcair, o eadar an dà cherub a ta 
air àirc na Fianuis, a thaobh gach ni a 
dh'àithneas mi dhuit do chloinn Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd do fhiodh sitim ; 
dà làmh-choille 'fhad, agus làmh-choille 
a leud, agus làmh-choiUe gu leth 'àirde. 

24 Agus còmhdaichidh tu thairis e le 
h-òr flor-ghlan, agus ni thu dha coron òir 
mu'n cuairt. 

25 Agus ni thu dha iomall'^ do leud 
boise mu'n cuairt, agus ni thu coron òir 
d'a iomall mu'n cuairt. 

26 Agus ni thu dha ceithir failbheagan 
òir, agus cuiridh tu na failbheagan air na 
ceithir oisinnibh a ta aig a cheithir chos- 
aibh. 

27 Fa chomhair an iomaiU bithidh na 
failbheagan, chum àitean do na bataich- 
ibh, gus am bòrd a ghiùlan. 

28 Agus ni thu na bataichean do fliiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr, agus giùlainear am bord leo. 

let/i làmh-choiUe. " crùin, fleasg. 

tiìgidh,ìeaghaidh. " lunnan, maidean. 
■2 uaipe. an l'eisteas. 

uachdar, còmhdach na h àircc; suidhe-trùvair. 
'5 an eudanan. imeall,foir. ECSODUS, 

29 Agus ni thu a mhiasan', agus a 
thuiseirean^ agus a chuachan^ a^us a 
chopain, leis an toirear seachad^ ìobairt- 
dibhe; a dh'òr fìor-g-hlan ni thu iad. 

30 Agus cuiridh tu air a' bhòrd aran 
taisbeanta romhams' an còmhnuidh. 

31 Agus ni thu coinnleir a dh'òr fìor- 
ghlan; a dh'obair bhuailte nìthear an coinn- 
leir. Bithidh a chos, agus a mheoir^ a 
chopain, a chnapan*, agus a bhlàthan, 
do'n obair cheudna. 

32 Agus thig sè meoir a mach as a 
thaobhan; tri meoir a' choinnleir àh-aon 
taobh dheth, ag:us tri meoira' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

33 Tri copain air an deanamh cosmhuil 
ri almonaibh ann an aon mheur, maille ri 
cnap agus blàth ; agus tri copain air an 
deanamh cosmhuil ri almonaibh anns a' 
mheur eile, maille ri cnap ag-iis blàth ; 
mar sin anns na sè meoir a thig a mach 
as a' choinnleir. 

34 Agus anns a' choinnleir hithidh ceithir 
chopain air an deanamh cosmhuil ri al- 
monaibh, maille ri 'n cnapaibh agus am 
blàthaibh. 

35 Agus hithidh cnap fo dhà mheur 
dheth, agus cnap fo dhà mheur dheth, agus 
cnap fo dhà mheur dheth ; mar sin do na 
sè meoir a thig a mach as a' choinnleir. 

36 Bithidh an cnaip agus am meoir do'n 
ohair cheudna: hlthidh e uile 'na aon 
obair bhuailte do òr fìor-ghlan. 

37 Ag:us ni thu dha seachd lòchrain: 
agais cuirear suas' a lòchrain, a chum 
g:u'n toir iad solus thall fa chomhair. 

38 Ag-us bithidh a chlobhachan, ag'us a 
smàl-shoithichean a dh'òr fìor-g:hlan. 

39 Do thalann a dh'òr fìor-ghlan nìth- 
ear e, maille ris na soithichibh sin uile. 

40 Agus feuch gu'n dean thu iad a rèir 
an t-samhlaidh, a chaidh leigeadh dhuit 
fhaicinn san t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 

1 Deich cùirteinean a' phàilliuin. 31 Am hrat air 
son na k-àirce. 

AGUS ni thu am pàilliun le deich cùirt- 
einibh a dh' anart grinn toinnte, agus 
do 8:horm, ag:us do chorcur, agus do 
scarlaid : maille ri cerubaibh a dh' obair 
ealanta* ni thu iad. 

2 Fad aon chùirtein ochd làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein, 
ceithir làmha-coille : an t-aon tomhas do 
na cùirteinibh uile. 

3 Bithidh cùig: cùirteinean air an cean- 
g:al g'ach aon r'a chèile; ag:us na cùig: 
cùirteinean eile air an ceangal gach aon 
r'a cheile. 

4 Agus ni thu lùban do ghorm air foir 
aon chùirtein, o'n iomall anns a' choimh- 

> shoithichean. ^ liaghan, ladair, spàinean. 

2 a sgàlan. * an taomar a mach; an cìnnhdaichear . 

5 u mhcanglain. * a mhill. 

so XXV. XXVI. 

cheangal : agus, alr a' mhodh cheudna, ni 
thu am foir a' chùirtein a's fhaide mach, 
ann an coimhcheang:al an dara aoin. 

5 Leth-cheud lùb ni thu ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb ni thu am 
foira'chùirteinato ann an coimhcheangal 
an dara aoin; a chum's g:u'n gabh na ♦ 
lùban g:reim d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth-cheud cromag:^ òir, 
agus ceanglaidh tu na cùirteinean r'a 
chèile leis na cromagaibh : agus bithidh 
e 'na aon phàilliun. 

7 Agus ni thu cùirteine do fhionnadh 
ghabhar gu bhi 'nan còmhdach air a' 
phàilliim : aon chùirtein deug ni thu 
dhiubh. 

8 Fad aon chùirtein deich làmha-coiUe 
thar fhichead, agxis leud aon chùirtein 
ceithir làmha-coille: hithidh an t-aon 
chùirtein deug vile dh'aon tomhas. 

9 Ag-us cuiridhtu richèile cùig cùirteine 
leo fein, agus sè cùirteine leo fèin, agus 
dùblaichidh tu an seathadh cùirtein air 
taobh beoil a' bhùtha. 

10 Agus ni thu leth-cheud lùb airfoir an 
aon chùirtein a's fhaide mach sa' choimh- 
cheangal, agus leth-chend lùb air foir a' 
chùirtein a tha coimhcheangal an dara 
aoin. 

11 Ag'us ni thu leth-cheud cromag: a 
dh' umha, agus cuiridh tu na croma^an 
anns na lùbaibh, agus cuiridh tu am buth 
r'a chèile, air chor as gu'm bi e 'na aon. 

12 Agus am fuigheall a dh'fhàgar do 
chùirteinibh a' bhùtha, leth a' chùirtein a 
dh'fhàgar, crochar e thar taobh cùil a' 
phàilliuin. 

13 Agus làmh-choille air an taobh so, 
agus làmh-choille air an taobh eile do na 
dh'fhàgadh air am fad do chùirteinibh a' 
bhùtha, crochar e thar taobhan a' phàiU- 
iuin, air an taobh so, agus air an taobh 
eile, g^'a chòmhdachadh. 

14 Agus ni thu còmhdach air son a' 
bhùtha do chroicnibh reitheachan air an 
dath dearg:, agus còmhdach do chroicnibh 
bhroc os a cheann. 

15 Agus nithubuirdairsona'phàilliuin 
do fhiodh sitim, 'nan seasamh: 

16 Deich làmha-coille fad buird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhuird. 

17 Bìthidh dà làimh aig aon bhòrd, air 
an cur an ordugh fa chomhair a chèile ; mar 
so ni thu do uile bhòrdaibh a' phàilliuin. 

18 Agus ni thu na buird air son a' phàill- 
iuin, fichead bòrd air an taobh deas, ris an 
àirde deas. 

19 Agus ni thu dà fhichead cos " airgid, 
fuidh'n fhicheadbòrd : dà chois fuidh aon 
bhòrd a rèir a dhà làimh, ag:us dà chois 
fuidh bhòrd eile a rèir a dhà làimh. 

' lasar. ^ innleachdaich. 

9 clasp. chraicnihh. 
'i honn, pulag, socait. KCSOUUS, 

20 Ag'us air son an dara taoibh do'n 
phàilliun air an taobh tuath,fìchead bòrd; 

21 Agus an dà fliichead cos a c?/j' airgiod, 
dà chois fuidh aon bhòrd, agus dà chois 
fuidh bhòrd eile. 

22 Agus air son taobhan a' phàilliuin air 
an làimh an iar, ni thu sè buird. 

23 Ag-us ni thu dà bhòrd air son oisinn- 
ean a' phàilliuin san dà thaobh. 

24 Agus bithidh iadairan coimhcheang'al 
fuidhe, ag:us mar an ceudnà bithidh iad air 
ancoimhcheang'alosacheann ri aonfhail- 
bheig' : mar so nlthear dhoibh le cheile ; 
bithidli iad air son an dà oisinn. 

25 Ag-us bithidh ochd buird ann, ag'us a_n 
cosan a c?/i'airg-iod, sè cosadeug; dà ciiois 
f uidh aon bhòrd, agus dà chois fuidh bhòrd 
eile. 

26 Ag'us nì thu croinn do fhiodh sitim; 
cùig air son nam bòrd air aon taobh do'n 
phàilhun. 

27 Agus cùig croinn air son nam bòrd air 
an taobh eile do'n phàilHun, ag-us cùig' 
croinn air son bhòrd taobh a' phàilliuin air 
son an dà thaobh an iar. 

28 Agrus niigidh an crann meadhonach 
ann am meadhon nam bòrd o cheann gu 
ceann. 

29 Agr^is còmhdaichidh tu thairis' na 
buird le h-òr, ag-us ni thu am failbheag'an 
a dh'òr mar àiteachan do na crannaibh : 
agus còmhdaichidh tu thairis na croinn le 
h-òr, 

30 Agus togaidh tu suas am pàilhun a 
rèir a shamhlaidh^ a nochdadh dhuitsan 
t-sHabh. 

31 A^us ni thu brat do ghorm, agus do 
chorcur, ag:us do scarlaid, agus a dA'anart 
grinn^ toinnte: a dh'obair ealantanithear 
e, le cerubaibh. 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir puist 
dofhìodh sitim, airan còmhdachadh thairis 
le h-òr : ag-us bithidh an cromag'an adh'òr, 
air na ceithirbonnaibh^ airg'id. 

33 Ag'us crochaidh tu suas am brat fuidh 
na cromagaibh, agus bhoir thu steach ann 
an sin àirc na Fianuis, an taobh a stig-h 
do'nbhrat: agpus roinnidh am brat dhuibh- 
san eadar an t-ionad naomha agus an 
t-ionad ro naomha. 

34 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair 
air àirc na Fianuis, saniowadro naomha. 

33 Ag-us cuiridhtuambòrdanleth muig'h 
do'n bhrat, agus an coinnleir fa chomiuiir 
a' bhuird air taobh deas a' phàilliuin : agus 
cuiridh tu am bòrd air an taobh tuath. 

36 Agus ni thu còmhdach* air son doruis 
a' bhùtha, do g-horm, agus do chorcur, ag'us 
do scarlaid, ag:us do anart g:rinn toinnte, 
oibrichte le h-obair g^hrèise". ' cuiridh tu thairis. ^ a chitmaclid, 

^ caol, mìn, finealta. * bunaitibh. 

' brat. 6 obair sknàlhaide. 
81 XXVI. XXVII. 

37 A^is ni thu air son a' chòmhdaich 
cùig: puist' do fhiodh sitim, agus còmh- 
daichidh tu thairis iad le h-òr, agus bithidh 
an cromag:an a dh'òr, agxis tilgidh tu air 
an son cxi'ig buinn umha'. 

CAIB. xxvn. 

1 Allair na h-ìobairt-loisgte, agus a soilhickean. 
7 Cùirt a' pìiàilliuin. 20 Oladh fhìor-gìdan a' 
chrobm-olaidh air a toirt air son soluis. 

AGUS ni thu altair do fhiodh sitim ; 
cùig- làmha-coille air fad, ag-us cùlg 
làmha-coille air leud ; bithidh an altair 
ceithir-chearnach, ag:us a h-àirde tri làmha- 
coille. 

2 Ag:us ni thu a h-adhaircean° air a 
ceithir oisinnibh : bithidh a h-adhaircean 
do'n ni cheudna : ag:us còmhdaichidh tu 
thain's i le h- umha. 

3 Ag'us ni thu a h-aig'hnean a g:habhail a 
hiatha, agns a shiasaideaji, agus a cuacii- 
an'", agus a greimichean, agus a h-aigh- 
nean-teine: a soithichean uile ni thu a 
dh'umha, 

4 Agus ni thu dh'i cliath do lìon-obair 
uinha: agus ni thu air an lìon ceithir 
failbheagan unihaaira cheithir oisinnibh. 

5 Agus cuiridh tu e fuidh chuairt na 
h-altarach gu h-ìosal, agus bithidh an 
lìon gu ruig meadhon na h-altarach. 

6 Agus ni thu bataichean" do'n altalr, 
bataichean do fhiodh sitim, agus còmh- 
daichidh tu thairis iad le h-umha. 

7 Agus cuirear na bataichean anns na 
failbheagaibh, agus bithidh na bataich- 
ean air dà thaobh na h-altarach g'a 
giùlan. 

8 Fàs le bòrdaibh ni thu i ; mar a nochd- 
adh dhuit san t-shabh, mar sin nìthear i. 

9 Agus ni thu cùirt a' phàilliuin air an 
taobh deas, ri deas: hithìdh cùirteinean 
air son na cùlrte do anart grinn toinnte; 
ceud làmh-choille am fad, air aon taobh. 

10 Agus hithidh a fichead post, agus 
am fichead bonn a c7/i'umha: hithidh 
cromagan nam post, agus an cuairteagan, 
a f//i'airgiod. 

1 1 Agus mar an ceudna air an taobh 
tuath air fad, bithidh cùirteine ceud làmh- 
choille air fad, agus a fichead post, agus 
am fichead bonn odA'umha; cromagan 
nam post, agus an cuairteagan, a rfA'air- 
giod. 

12 Agus air leud na cùirte air an taobh 
an iar, bithidh cùirteine do leth-cheud 
làmh-choille : am puist deich, agus am 
buinn deich. 

13 Agus bithidh leud na cùirte air an 
taobli an ear, rls an àird an ear, leth- 
cheud làmh-choille. 

14 Agus hithidhn-A cùirteinean air aou ' trostain. ^ praise. ' aoìr/cean. 

soithichean-crathaidh. " luiinan, 

G ECSODUS, X 
taobh cùig- làinha-coiUe 010112:: am pulst 
tri, agus ani buinii tri. 

15 Ag-us air an taobh eile hithidh a cùir- 
teine cùig lamha-coille deug: am puist 
tri, ag-us am buinn tri. 

16 Ag'us air son geata na cùirte bithidh 
brat adh'fhicheadlàmh-choille,(Zoghorm, 
ag-us do chorcur, ag-us do scarlaid, agus a 
(ZA'anart grinn toinnte, oibrichte le h-obair 
shnàthaide: am puist ceithir, ag'us am 
buinn ceithir. 

17 Bithidh na puist uile timchioll na 
cùirte air an ceangal mu'n cuairt ' le h-air- 
g-iod: bithidh an cromagan a dh'airgiod, 
agus am buinn a dh'umha. 

18 Fad na cùirte ceud làmh-choille, 
agiis a leud leth-cheud lcimh-choille sgach 
àite, agus a A-àirde cùig làmha-coille, a 
(Z/i'anart grinn toinnte ; agus am buinn a 
c?/i'umha. 

19 Bithidh uile shoithichean a' phàill- 
iuin, 'na sheirbhis uile, agus a phinneach- 
an ulle, agus pinneacha na cùirte uile 
do umha. 

20 Agus àithnidh tu do chloinn Israeil, 
g:u'n toir iad a t'ionnsuidh oladh fhìor- 
ghlan a' chroinn-olaidh, brùite air son an 
t-soluis, a thoirt air an lòchran^ lasadh 
an còmhnuidh. 

21 Ann am bùth a' choimhthionail an 
taobh a muigh do'n bhrat, a ta fa chomh- 
air na Fianuis, orduichidh Aaron e, agus a 
mhic, o fheasgar gu maduinn an làthair an 
Tig-hearna: bithidh e'na reachd sìorruidh 
d'an g:inealachaibh, àleth chloinn Israeil. 

CAIB. XXVIII. 

1 Chuireadh Aaron agus a mhic air leth air son 
dreuchd an t-sagairt. C An ephod. 30 An 
Vrim agiis an Tumim, Sfc. 

AGUS gabh a t'ionnsuidh Aaron do 
bhràthair, agus a mhic maiUe ris, o 
mheasg chloinn Israeil, a chum gufritheil 
e dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt, 
eadhoìi Aaron, Nadab agus Abihu, Eleasar 
agus Itamar, mic Aaroin. 

2 Agus ni thu eididh^ naomha do d' 
bhràthair Aaron, air son glòire, ag-us air 
son maise. 

3 Agus labhraidh tu riu-san uile a ta 
grlic an cridhe, a lion mise le spiorad a' 
g:hliocais; agus ni iad èididh Aaroin, g'a 
choisreag:adh, a chum gu fritheil e dhomh- 
sa ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus so an èididh a ni iad ; uchd- 
èididh, agus ephod, agus falluinn, agus 
còta iomadh-dathach^ crùn-sagairt, agus 
crios: agus ni iad èididh naomha air son 
Aaroin do bhràthar, agus air son a mhac, 
a clium gu fritheil e dhomhsa ann an 

' cnairtichte. - ìampa. eudaichean. 
^ du ohair ghrèise, rìomìiach, ainneamh. 
^ dà ghuailleachan, dà chlàr-guailne. 
6 crins ainneamh ; obair eatanta. Eabh. 
' do'n stubh chcudna. ^ air an darna cloicli. 
82 svii. xxvm. 

dreuchd an t-sagairt. 

5 Agus gabhaidh iad òr, agus gorm, agiis 
corcur, agus scarlaid, agus anart grinn. 

6 Agus ni iad an ephod do òr, do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte, le h-obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne^ aice cean- 
gailte r'a chèile aig a dà fhoir; ag-us mar 
sin cuirear ri chèile i. 

8 Agus bithidh crios rìomhach^ na 
h-ephoid a ta air a h-uachdar, a rèir a 
h-oibre fèin, do'n ni cheudna' eadhon do 
òr, do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus a dh' anart grinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tu dà chloich onics, 
agus gearraidh tu orra ainmeanna chloinii 
Israeil. 

10 Sè d'an ainmibh air aon chloich, agus 
sè ainmeanna chàich air a' chloich eile^ a 
rèir an sinead*. 

1 1 Le h-obair gearradair an cloich"', le 
gearradh seidaidh, gearraidh tu an dà 
chloich, le ainmibh chloinn Israeil : bheir 
thu fa'near an ceangal " ann am failibh 
òir 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
guailnibh na h-ephoid, mar chlacha cuimh- 
neachain do chloinn Israeil. Agus giùl- 
ainidh Aaron an ainmean ann an làthair 
an Tighearn air a dhà g:hualàinn, mar 
chuimhneachan. 

13 Agus ni thu failean òir; 

14 Agus dà shlabhruidh a dh'òr flor- 
ghlan aig na cinn : ni thu iad a dh'òbaìv 
fhighte, agus ceanglaidh tu na slabhruidh- 
ean fighte ris na failean : 

15 Agus ni thu tichd-èididh a' bhreith- 
eanais le h-obair ealanta ; a rèir oibre na 
h-ephoid ni thu i : do òr, do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agus a dh' 
anart grinn toinnte ni thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agus dà- 
fhillte ; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheachadh 
chlach'^ eadhoii ceithir sreathan'^ chlach ; 
a' cheiid sreath, sardius, topas, agus 
carbuncul : so a' cheud sreath. 

18 Agusandara sreath; emerald,saphir, 
agus daoimein '^. 

19 Agus an treas sreath ; ligur, agat, 
agus ametist. 

20 Agusanceathramh sreath ; beril,ag-us 
onics, agus iasper : ceanglar iad le h-òr 
'nan suidheachadh. 

21 Agus bithidh na clachan le ainmlbh 
chloinn Israeil, a dhà-dheug, a rèlr an ain- 
meanna; le gearradh seulaidh, bithidh 
gach aon aca le h-ainm fèin a rèir an dà 
thrèibh dheug-. 

5 a rèir am breith ; a rèir an ginealacha. Eabh. 
clach-shuaidheadair. " an ctir, an suidh- 

eachadìi, fàinnean, foirean òir. 

" air a dàblachadh. " àlacii chloch. 

'5 sreudan. diamund. .Sasg. ECSODUS, 

22 Agus nì thu air an uchd-èididh slabh- 
ruidhean aig: na cinn a dh' ohsàr fhighte', 
a dh'ÒT fìor-ghlan. 

23 Agus ni thu air an uchd-èididh dà 
fhàinne òir, agus cuiridh tu 'n dàfhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

24 Ag:us cuiridh tu 'n dà shlahhruidh 
f hig-hte òir san dà fhàinne a ta air cinn na 
h-uchd-èididh. 

25 Ag-us dà cheann eile na dà shlabhrindk 
fhig-hte daingnichidh tu anns an dà fhail, 
agus cuiridh tn iad air mìribh-g:uailne na 
h-ephoid air a beulaobh. 

26 Agus ni thu dà fhàixine òir, ag'us cuir- 
idh tu iad air dà cheann nah-uchd-èididh 
san fhoir sin dith, a ta aig taobh na 
h-ephoid a stig-h. 

27 Ag-us ni thu dà fhàinne eile do òr, 
ag'us cuiridh tu iad air dà thaobh na 
h-ephoid fuidhpe, làimh r'a cuid-thoisich, 
fa chomhair a' choimhcheangpail eile, os 
ceann crios rìomhach na h-ephoid. 

28 A^us ceang:laidh iad an uchd-èididh 
leis a fainnibh, ri fàinnibh na h-ephoid le 
h-èiU'- g-huirm, chum as g:u'm bi i os ceann 
crios rlomhach na h-ephoid, agus nach 
fuasg-lar anuchd-èididh o'n ephoid. 

29 Ag-us g:iùlainidh Aaron ainmeanna 
chloimi Israeil ami an uchd-èididh a' 
bhreitheanais, air a chridhe, 'nuair a thèid 
esteach do'n ionad naomha, mar chuimh- 
neachan ann an làthair an Tighearn a 
ghnàth. 

30 Ag'us cuiridh tu ann an uchd-èididh 
a' bhreitheanais, an Urim, ag:us an Tum- 
im; ag:us bithidh iad air cridhe Aaroin, 
an uair a thèid e steach an làthair an 
Tlg-hearn : ag-us g:iùlainidh Aaron breith- 
eanas chloinn Israeil air a chridhe, ann 
an làthair an Tig:hearn an còmhnuidh. 

31 Ag:us ni thu falluinn na h-ephoid uile 
do g:horm. 

32 Ag:us bithidh toU 'na mullach, 'na 
meadhon^: bithidh foir^ aice timchioll a 
tuiU a dh'obair f hig-hte, mar tholl lùirich- 
mhàillich, a chum as nach reubar i. 

33 Agus gu h-iosal, air a h-iomall, ni 
thu pomgranata do g-horm, agus do chor- 
cur, ag:us do scarlaid, air a h-iomall mu'n 
cuairt : ag:us cluig: òir eatorra mu'n cuairt. 

34 Clag- òir ag:us pomgranat, clag: òir 
ag-us pomg-ranat, air iomall na falluinn 
mu'n cuairt. 

35 Ag-us bithidh i air Aaron gu frith- 
ealadh: ag:us cluinnear a fuaim, an uaira 
thèid e steach do'n ionad naomh an làth- 
air an Tig:hearn, ag:us an uair a thig: e 
mach, a chum nach bàsaich e. 

36 Ag-us ni thu leac ^ a dh' òr fìor-g-hlan, 
ag'us g:earraidh tu oirre, cosmhiiil ri g:earr- • thoìnnte. ^ cordail ; lace Sasg. 

' toU a mulìaich 'na meadhon. * oir. 

^clàr,bonn; blàth. Eabh. an lomiìochduìdh. 
83 sfxvin. XXIX. 

adh seulaidh, NAOMHACHD DO'N 
TIGHEARNA. 

37 Ag:us cuiridh tu i air èill g:huirm, 
ag:us bithidh i air a' chrùn-shag'airt : air 
taobh beoil a' chrùin-shag:airt bithidh i. 

38 Ag'us bithidh i air clàr eudain Aaroin, 
ag-us g-iùlainidh Aaron cionta nan nithe 
naomha, a choisrig-eas clann Israeil 'nan 
tiodhlacaibh naomha uile: ag-us bithidh i 
air clàr 'eudain an còmhnuidh, a chum as 
gu'm bi iad taitneach an làthair an Tigh- 
earn. 

39 Ag:us ni thu 'n còta le h-obair g'hrèise 
a dh'anart g-rinn, ag-us ni thu 'n crùn-sag-- 
airt a dh'anart grinn, ag-us ni thu 'n crios 
a dh'obair shnàthaide. 

40 Ag'us do mhic Aaroin ni thu còtaich- 
ean, ag-us ni thu dhoibh criosan, ag'us 
boineidean ni thu dhoibh, air son glòire 
agus air son maise. 

41 Ag-us cuiridh tu iad alr Aaron do 
bhràthair, agais air a mhic maille ris ; 
ag:us ungaidh tu iad, ag:us coisrig:idh tii 
iad, agus naomhaichidh tu iad ; ag:us 
fritheilidh iad dhomhsa ann an dreuchd 
an t-sag:airt. 

42 Ag-us ni thu dhoibh briog:ais anah-t a 
dh'fholach an nochd': o'n leasruidh 
eadhon gus an slèisdean niig-idh iad. 

43 Ag:us bithidh iad air Aaron, ag'us air 
a mhic, an uair a thig- iad a stig-Ii do 
phàilliun a' choimhthionail, no 'nuair a 
thig: iad am fag:us do'n altair, a fhrith- 
ealadh san ionad naomha; chum as nach 
giùlain iad aingidheachd, ag:us nach faig-h 
iadbàs: bithidh e 'na reachd sìorruidh 
dha fèin, ag:us d'a shliochd 'na dhèig:h, 

CAIB. XXIX. 

1 An ìobairt, Sfc. aig coisreagadh nan sagart. 
38 An ìobairt-loisgte bhith-bhuan. 

AGUS so an ni a ni thu riii chum an 
coisreag-adh, gu frithealadh dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sag:airt: Gabh aon 
tarbh òg-, agus dà reithe gun g-haoid', 

2 Ag-us aran neo-g-hoirtichte, ag-usbreac- 
ag-an neo-g-hoirtichte, coimhmeasgta le 
h-oladh, ag-us g-earrag-an^ neo-g-lioirtichte, 
ung-ta le h-oladh : do phlùr' a' chruith- 
neachd ni thu iad. 

3 Ag-us cuiridh tu iad ann an aonbhasc- 
aid, agus bheir thu iad leat sa' bhascaid, 
maille ris an tarbh òg agus an dà rcithe. 

4 Ag-us bheir thu Aaron ag-us a mhlc gu 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, agus 
ionnlaididh'" tu iad le h-uisg-e. 

5 Agus gabhaidh tu an èididh, ag-us 
cuiridh tu an còta air Aaron, agus falluinn 
na h-ephoid, ag-us an ephod, agus an 
uchd-èididh, agus crioslaichidh" t\\ e le 
crios rìomhach na h-ephoid. ' g"" g^'^t §">' aineamh. 

^ ahìdain ; wafcrs, Sasg. 9 mhin. 

nighidh. u criosraichidh, 

G2 ECSODUS, XXIX. 6 Agus cuirldh tu an crìm-sag:airt air a 
cheann, agTiB an crùn naomh air a' chrùn 
shag'airt. 

7 Agais gabhaidh tu 'n oladh-imgaidh, 
agus dòirtidh tu air a cheann i, agus ung 
aidh tu e. 

8 Agus bheir thu leat a mhic, agus 
cuiridh tu còtaichean orra. 

9 Agiis crioslaichidh tu iad le criosaibh, 
(Aaron agus a mhic) agus cuiridh tu na 
boineidean orra : agus is leo-san dreuchd 
an t-sagairt le reachd bith-bhuan : agus 
coisrigidh tu Aaron agus a mhic. 

10 Agus bheir thu fa'near an tarbh a 
thoirt gu beulaobh pàiUiuin a' choimh 
thionail: agus cuiridh Aaron agus amhic 
làmhan air ceann an tairbh. 

1 1 Agus marbhaidh tu antarbh an làthair 
an Tighearna, làimh ri dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

12 Agus gabhaidh tu do fhuil antairbh, 
agus cuiridh tu i air adhaircibh na h-altar- 
ach le d' mheur, agus dòirtidh tu 'n fhuil 
uile aig bun na h-altarach. 

13 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile a ta 
còmhdachadh a' mhionaich, agus an scairt 
a ta os ceaim nan àinean agus an dà àra 
agus an t-saiil a ta orra, agus loisgidh tu 
iad air an altair. 

14 Ach feoil an tairbh agus a sheice 
agiis 'aolach loisgidh tu le teine an taobh 
a muigh do'n champ : is tabhartas-'pea.c- 
aidh e. 

1 5 Gabhaidh tu mar an ceudna aon reithe, 
agus cuiridh Aaron agus amhic an làmh- 
an air ceann an reithe. 

16 Agus marbhaidh tu an reithe, agus 
gabhaidh tu 'fhuil, agus crathaidli tu i 
mu'n cuairt air an altair. 

17 Agus gearraidh tu an reithe 'na mhìr- 
ibh, agus nighidh tu a mhionach, agus a 
chosan, agus cuiridh tu iad air a mhìribh, 
agus air a cheann. 

18 Agus loisgidh tu an reithe ulle air an 
altair ; is tabhartas-loisgte e do'n Tigh- 
earna; fàile cùbhraidh, tabhartas air a 
thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

19 Agus gabhaidh tu an reithe eile, 
agus cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan 
air ceann an relthe. 

20 An sin marbhaldh tu an Pelthe, agus 
gabhaldh tu d'a fhuil, agus cuirldh tu i alr 
bàrr clualse deis Aaroin, agus air bàrr 
cluaise deis a mhac, agus air ordalg'' an 
làlmhe deise, agus air ordalg an coise 
deise ; agus crathaidh tu an f huil air an 
altair mu'n cualrt. 

21 Agus gabhaidh tu do'n fhuil a ta air 
an altalr, agus do'n oladh-ungaidh, agus 
crathaidhtu iad alr Aaron, agus air 'eldldh, 
agus air a mhic, agus alr èididh a mhac ' ae, gruan. 
^ ardoig. 

84 ' a sheiche. * mliaiUonn. maille ris: agus colsrigear e fèin, agus 
'èididh, agus a mhic, agus èididh a mhac 
maille ris. 

22 Mar an ceudna, gabhaidh tu do'n 
reithe an t-saill, agus bun an earbaill, 
agus an t-saiU a ta còmhdachadh a' 
mhionaich, agus scairt nan àinean, agus 
an dà àra, agus an t-salll a ta orra, agus an 
slinnean deas ; oir is reithe coisreagaldh e. 

23 Agus aon bhuilionn* arain, agus aon 
bhreacag arain le h-oladh, agus aon 
ghearrag à bascald an araln neo-ghoirt- 
ichte a ta 'n làthair an Tighearn. 

24 Agus cuiridh tu iad uile ann an làmh- 
an Aaroin, agus ann an làmhan a mhac; 
agus Uialsgidh tu^ iad mar thabhartas- 
hiaisgte an làthalr an Tighearn. 

25 Agus gabhaidh tu iad bhàrr an làmh, 
agus lolsgidh tu iad air an altalr mar 
thabhartas-lolsgte, chum fàile chùbh- 
raldh anlàthalr an Tighearn: is tabhart- 
as e air a thoirt suas le teine do'n Tigh- 
earn. 

26 Agus gabhaldh tu an t-uchd o relthe 
coisreagaidh Aaroin, agus kiaisgldh tu e 
mar thabhartas-kiaisgte an làthalr an 
Tighearn : agus bithidh sin agad-sa mar 
chuibhrionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an tabh- 
artais-kiaisgte agus sllnnean an tabhart- 
als-thogta, a chaidh luasgadh, agus a 
thogail suas do reithe a' choisreagaidh, 
eadlion do'n ni sin a's le h-Aaron, agus 
do'n ni sin a bhuineas d'a mhic. 

28 Agus bithidh e le h-Aaron' agus le 
'mliic le reachd blth-bhuan o chloinn Is- 
raeil ; oir is tabhartas-togta e : agus bith- 
idh e 'na thabhartas-togta o chloinn Is- 
raeil do ìobairtibh an tabhartasan-sìth, 
eadhon an tabhartas-togta do'n Tighearn. 

29 Agusis le mlc Aaroin'èididh naomha- 
san 'na dhèigh, gu bhi alr an ungadh 
hmte, agus gu bhi air an coisreagadh 
innte. 

30 Seachd làlthean cuiridh esan d'a mhic 
air i, a bhios 'na shagart'na àit, a thèid a 
stlgh do phàllliun a' choimhthionail, a 
fhrithealadh san ionad naomha. 

31 Agus gabhaidh tu reithe a' choisreag- 
aidh, agus bruichidh tu 'fheoil san ionad 
naomha. 

32 Agus ithldh Aaron agus a mhic feoil 
an relthe, agus an t-aran a ta sa' bhascaid, 
alg doruspàilhuln a' cholmhthlonall. 

33 Agus Ithidh lad na nithe sin leis an 
d'rlnneadh an rèite^ chum an colsreag- 
adh agus an naomhachadli : ach clia 'n 
ith colgreach dhuibh, do bhrìgli gu bheil 
iad naomha. 

34 Agus ma dh'fliàgar a bheag a 
dh'fheoil a' cholsreagaidh, no bheag do'n 6 crathaidh lu a null agus a nall. 
a dh' Aaroti. ' buìnidìi e 
8 rèidhle. ECSODUS. 
aran, giis a' mhaduinn, an sin loisgidh tu 
am tuig-heall' le teine: cha 'n ithear c, 
do bhrìg-h §1,1 bheil e naomha. 

35 Agus ni thu mar so ri h-Aaron, ag'us 
r'a nihic, a rèir nan uile ìiithe à dh'àithn 
mise dhuit : seachd làithean coisrigridh tu 
iad. 

36 Agrus bheir thu seachad gach là 
tarbh òg: 7;?ff;-thabhartas-peacaidh, chum 
rèite-: ag-us g-lanaidh tu an aUair, an uair 
a ni thu rèite air a son, ag;us ung'aidh tu i 
chum a naomhachadh. 

37 Seachd làithean ni thu rèite air son 
na h-akarach, ag-us naomhaichidh tu i ; 
agus bithidh i ' na h-altair ro naomha : 
g'ach ni a bheanas ris an altair, naomh- 
aichear e. 

38 Ag'us so an ni a bheir thu seachad 
airanahair: dà uan a dh'aois bhadhna, 

là g-u là an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad sa' mhad- 
uinn, ag-us an t-uan eile bheir thu seachad 
mu tlieasgar. 

40 Ag-us maille ris an aon uan, an deich- 
eamh cuid do phlùrmìn^ measgta leis a' 
cheathramh cuid do hin a dh'oladh 
bhrùite ; agus an ceathramh cuid do hin 
a dh'fhìon, mar thabhartas-dibhe. 

41 Agiis an t-uan eile bheir thu seachad 
mu fheasg:ar, agus ni thu ris a rèir tabh- 
artais bìdh na maidne, ag-us a rèir a tabh- 
artais dibhe, mar fhàile cùbhraidh, tabh- 
artas air a thoirt suas le teine do'n Tig'h- 
earna. 

42 Bithidh so 'na thabhartas-loisg^te 
bithbhuan^ air feadh bhur g-inealacha, aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail an làthair 
an Tig:hearna, far an coinnich mise sibh, a 
labhairt riut-sa an sin. 

43 Ag:us an sin coinnichidh mise clann 
Israeil, agiis naomhaichear am pàilliun le 
m' g'hlòir. 

44 Ag:us naomhaichidh mi pàilliun s' 
choimhthionail, ag-us an altair : naomh- 
aichidh mi, mar an ceudna, Aaron agus a 
mhic, g-u frithealadhdhomh ann andreuchd 
an t-sag'airt. 

45 Agus gabhaidh mi còmhnuidh am 
measg: chloinn Israeil, agus bithidh mi 
a'm' Dhia aca. 

46 Ag:us bithidh fios aca g:ur mise an 
Tig:hearn an Dia, a thug: a mach iad à tìr 
na h-Eiphit, a chum 's g:u'n g:abh mi 
còmhnuidh 'nam measg : Is mise an Tigh- 
earn an Dia. 

CAIB. XXX. 

1 Altair na tùise. 11 Eiric gach duine air son 
'anama. 22 An oladh-ungaidh naomha. 34 Am 
boltrachan cùbhraidh. 

AGUS ni thu altair a losgadh tùise oirre : 
do fliiodh sitim ni thu i : fuiglìleach. 2 ^,, sìrthachndh, 

do mhin vihìn a' chruitlineachd. < 'na ghnùlh- 
85 , XXIX. XXX. 

2 Làmh-choille afad, ag'uslàmh-choille 
a leud (ceithir-chearnach bithidh i,) agus 
dà làmh-choille a h-àirde ; bithidh a 
h-adhaircean do'n nì cheudna. 

3 Ag-us còmhdaichidh tu thairis i le h-òr 
fìor-g:hlan, a muUach, agus a taobhan^ 
mu'n cuairt, agus a h-adhaircean : agus 
ni thu dh'i coron òir mu'n cuairt. 

4 Ag:us dà fhailbheig- òir ni thu dh'i fuidh 
a coron: aig: a dà oisinn ni thu iad, air a 
dà thaobh: agus bithidh iad air son àit- 
eachan do na bataichibh chum a g-iùlan leo. 

5 Ag:us ni thu na bataichean do fhiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr. 

6 Ag'us cuiridh tu i fa chomhair an 
roinn-bhrat, a ta làimh ri àirc na Fianuis ; 
air beulaobh na caithir-thròcair, a ta os 
ceann na Fianuis, far an coinnich mise thu. 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chùbhraidh 
oirre g-ach maduinn: an uair a dheas- 
aicheas enalòchrain, loisgidh e tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aaron na lòchrain 
mu fheasg'ar, loisgidh e tùis oirre ; tùis 
bhith-bhuan an làthair an Tighearn, air 
feadh bhur ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam 
bith oirre, no ìobairt-loisgte, no tabhartas- 
bìdh ; ni mò dhòirteas sibh tabhartas-dibhe 
oirre. 

10 Agiis ni Aaron rèite air a h-adhairc- 
ibh aon uair sa' bhhadhna, le fuil iobairt- 
pheacaidh na rèite : aon uair sa' bhhadhna 
ni e rèite oirre, air feadh bhur ginealacha: 
tha i ro naomha do'n Tighearn. 

1 1 Agus labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh. 

12 'Nuair a ghabhas tu cunntas chloinn 
Israeil a rèir an àireimh, an sin bheir gacli 
duine dhuibh èiric air son 'anama do'n 
Tighearna, 'nuair a dh'àirmheas tu iad; 
a chum nacli bi plàigh 'nam measg, an 
uair a dh'àirmheas tu iad. 

13 So bheir iad uatha, gach aon a thèid 
seacliad'nam measg-san a dh'àirmhear ; 
leth seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh 
('s e secel ficliead gerah) leth seceil mar 
thabhartas do'n Tigheama. 

14 Bheir gach aon a thèid seachad 'nam 
measg-san a dh'àirmhear, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, tabh- 
artas do'n Tighearna. 

15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, agus 
cha toir am bochd ni's lugha na leth 
seceil, an uair a blieir iad tabhartas do'n 
Tighearn, a dheanamh rèite air son bhur 
n-anamanna. 

16 Agus gabhaidli tu airgiod na rèite o 
chloinn Israeil, agus cuiridh tu air letli® 
e fa chomhair seirlihis pàilhuina' clioimh- 
thionail; agus bitliidh e 'na cluiimh- qfrail loisgte. * a h-uachdar agus a sUosan. 

s orduichidh tu, builichidh tu. ECSODUS, 
neachan do chloinn Israeil an làthair an 
Tighearn, a dheanamh reite air son bhur 
n-anamanna. 

17 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

18 Nl thii mar an ceudna soitheach- 
ionnlaid a dh'umha, agus a chos a 
dh'umha, chum ionnlaid: agus cuiridh 
tu e eadar pàilUun a' choimhthionail agus 
an altair, agus cxiiridh tu uisge ann. 

19 Ag-us ionnlaididh Aaron agus a mhic 
an làmhan, agus an cosan as. 

_ 20 'Nuair a thèid iad a steach do phàill- 
iun a' choimhthionail ionnlaididh siad iad 
fèin le h-uisge, chum as nach faigh iad 
bàs ; no 'nuair a thig ìad am fag-us do'n 
altair a fhrithealadh, a losgadh tabhartais 
a bheirear suas le teine do'n Tig-hearn. 

21 Agus ionnlaididh iad an làmhan agus an 
cosan, a chum as nach faigh iadbàs: agus 
bithidh e 'na ordugh bith-bhuan dhoibh, 
eadhon dhafèinagus d'ashhochd air feadh 
an ginealaclia. 

22 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit fèin, mar an ceudna, 
spìosraidh thaghta do mhirr fìor-ghlan, 
cuig ceud secel, agus do chanal cùbhraidh 
a leth uiread, eadhon dàcheudagus leth- 
cheud secel agus do chalamus cùbhraidh 
da cheud agus leth-cheud secel. 

24 Agus do chasia cùig ceud secel, a rèir 
seceil an ionaid naoimh, agus hin do oladh 
a' chroinn-olaidh. 

25 Agus ni thu dheth oladh-ungaidh 
naomha, oladh-ungaidh coimhmeasgta rèir 
ealadhain an lèigh' ; bithidh i 'na h-oladh- 
ungaidh naomha. 

26 Agus ungaidh tu pàilhuin a' choimh- 
thionail leatha, agus àirc na Fianuis, 

27 Agus am bòrd agus a shoithichean 
uile, agus an coinnleir agus a shoithichean, 
ag'us altair na tìiise, 

28 Agus altair na h-ìobairt-loisgte agus 
a soithichean uile, agus an soitheach- 
ionnlaid agus a chos. 

29 Agus naomhaichidh tu iad, a chum as 
gu'mbiiad ronaomha: geb'eni abheanas 
riu, bithidh e naomha. 

30 Agus vuigaidli tu Aaron agus a mhic, 
agus coisrigidli tu iad, gu frithealadh 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

31 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Bithidii i so 'na h-oladh-ungaidh 
naomha dhomhsa, air feadh bhur gineal- 
acha. 

32 Air feoil duine cha dòirtear i, ni mò a 
ni sibh a leithid, a rèir a measgaidh : a ta 
i naomha, agus naomha bithidh i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasgas ni cosmhuil 
rithe, agus geb'e neach a chuireas a hheag 
dhith air coigreach, gu deimhin gearrar as XXX. XXXI. 

shluagh e. 

34 Agus thiibhairt an Ti^hearna ri Maols, 
Gabh dhuit splosraidh chubhraidh, stacte, 
agus onicha, agus galbanum ; spìosraidh 
chùbhraidhmaiUe ri tùis' fhìor-ghloin : do 
gach aon diubh bithidh an t-aon tomhas. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, air a 
dheanamh suas a rèir ealadhain an lèigh, 
coimhmeasgta, fìor-ghlan, naomha. 

36 Agus bmthaidh tu cuid deth ro mhìn, 
agus cuiridh tu cuid deth fa chomhair na 
Fianuis ann am pàilhun a' choimhthion- 
ail, far an coinnich mise thu: ro naomha 
bithidh e dhuibh. 

37 Agus am boltrachan a ni thu, cha 
dean sibh a leithid duibh fèin, a rèir a 
mheasgaidh: bithidh e dhuitse naomha 
do'n Tighearna. 

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a ghabh- 
ail fàile uaith, gearrar as o 'shluagh e. 

CAIB. XXXI. 

1 Besaìeel agus Aholiab air an gairm a dh'ionn- 
suidh oibre a' phàillinin. 12 An t-sàbaid gu hhi 
air a coimhead namnlia. 18 Dà chlàr na Fian- 
uis air an tahhairt do Mhauis. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag radh, 

2 Feuch, ghairm mi air alnm Besaleel 
mac Uri, mhic Hur, do thrèibh ludah ; 

3 Agus llon mi e le splorad Dhè, ann an 
gh'ocas, agus ann an tuigse, agus ann an 
eòlas, agus anns gach uile ghnè oibre. 

4 A dhealbhadh^ olbre ealanta, a 
dh'oibreachadh ann an òr, agus ann an 
airgiod, agus ann an umha, 

5 Agus ann an gearradh chlach a chum 
an ceangal, agus ann an gearradh fiodha, 
a dh'oibreachadh anns gach uile ghnè 
oibre. 

6 Agus mlse, feuch, thug mi seachad 
mallle ris Ahohab mac Ahlsamaich, do 
thrèibh Dhain ; agus ann an cridhe gach 
neach a ta ghc-chridheachchur mi ghoc- 
as, agus ni iad gach ni a dh'àithn mi 
dluiit; 

7 PàiUiun a' choimhthionail, agus àirc 
na Fianuis, agus a' chalthir-thròcair a ta 
oirre, agus ulle uldheam^ a' phàillluln. 

8 Agus am bòrd agus 'uidheam, agus 
an coinnleir flor-ghlan le 'uidheam uile, 
agus altair na tùise, 

9 Agus altair na h-ìobairt-lolsgte le 
h-uidheam ulle, agus an soltheach-jonn- 
laid agus a chos, 

10 Agus èidldli^ na selrbhis, agusèididh 
naomlia air son Aaroin an t-sagairt, agus 
èidldh a chuid mac, gu frithealadh ann 
an dreuchd an t-sagairt, 

11 Agus an oladh-imgaidh, agus tùis 
chùbhraldh air son an ionaid naoimli ; a 
rèir nan uile nithe a dh'àlthn mi dhuit, 
ni lad. 1 scòltachd an ìusragain. - a (hùr. 

86 ' airiicis. ^ ciidach. ECSODUS, 

12 Ag-us labhair an Tighearna ri Maois, 
ag' ràdh, 

13 Labhair thusa mar an ceudna ri 
cloinn Israeil, ag- ràdh, Gu deimhin coimh- 
ididh' sibh mo shàbaidean: oir is comh- 
aradh sin eadar mise ag-us sibhse, air feadh 
l)hur ginealacha; chum as g-u'm bi fios 
agaibh gur mise an Tighearn, a naomh- 
aicheas sibh. 

1 4 Coimhididh sibh uime sin an t-sàbaid ; 
cir a ta i naomha dhuibh. Esan a thiiiaill- 
eas' i, cuirear g'U cinnteach gu bàs e ; 
oir gach neach a ni obair oirre, gearrar an 
t-anam sin as o mheasg a shhiaigh. 

15 Sè làithean feudar obair a dheanamh, 
ach san t-seachdamh tha sàbaid fhois, 
naomha do'n Tighearna : gach neach a ni 
obair air là na sàbaid, cuirear gu cinnteach 
gu bàs e. 

16 Uime sin coimhididh clannlsraeil an 
t-sàbaid, aghleidheadhna sàbaidair feadh 
an ginealacha, mar choimhcheangal ^ 
sìorruidh. 

1 7 Eadar mise agus clann Israeil is comh- 
aradh i a chaoidh; oir ann an sè làithibh 
rinn an Tighearna na nèamhan agus an 
talamh, agus air an t-seachdamh là sguir 
e, agus ghabli e fois. 

18 Agus thug- e do Mhaois, an uair a 
sguir e do labhairt ris air shabh Shinai, dà 
chlàr na Fianuis, clàir chloiche, sgrìobhta 
le meur Dhe. 

CAIB. xxxn. 

1 Tìing an sluagli air Aaron laogh leaglita a dhean- 
amh. 19 Las corruich Mhaois, agus bhris e clàir 
an ìagha. 30 Rinn e urnuigh ri Dia air son an 
t-sluaigh. 

AGUS an uair a chunnaic an sluagh gu'n 
d'rinn Maois moille ann an teachd a 
nuas as an t-sUabh, chniinnich iad iad fein 
gu h-Aaron, agus thubhairt iadris, Eirich 
suas, dean dhinnn dee a theid romhainn ; 
oir a thaobh a' Mhaois so, an duine a tliug- 
a nlos sinn à tn na h-Eiphit, cha 'n' eil 
fhios againn ciod a thàinig air''. 

2 Agus thubhairt Aaron riu, Brisibh^ 
dhibh na cluas-fhailean òir a ta ann an 
chiasaibh bhur ban, bhur mac, agus bhur 
nigheana, agus thugaibh a m' ionnsuidhse 
iad. 

3 Agus bhris an sluagh uile dhiubh na 
ckias-fhailean òir a hha 'nan ckiasaibh, 
ag'us thug iad gu h-Aaron iad. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh ; agus 
chum se e le inneal-gearraidh^ an deigh 
dha laogh leaghta dheanamh dheth, agus 
thubhairt iad, Sin do dhee, O Israeil, a 
thug a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

5 Agus an uair a chunnaic Aai'on e, thog' 
e altair fa 'chomhair, agus thug' Aaron 

' gleìdhidh. '- mhi-naomhaìcheas. 

3 chumiradh, cìtìmdmaiit. * ciod is cor dha. 
' Bristihh. 6 inveal-duaìaidh. 

87 XXXI. XXXII. 
gairm, ag:us thubhairt e, Is là feille' am 
maireach do'n Tighearn. 

6 Agus dh'eirich iad suas gu moch air 
an là màireach", agus tliug' iad suas tabh- 
artais-loisgte, agus thug- iad leo tabhart- 
ais-sìth : agus shuidh an shiagh sìos a 
dh'itheadh agus a dh'òl, agus dli'èirich 
iad suas gu sìigradh^. 

7 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imich, falbh sìos ; oirthruaill do shUiagh, 
a thug' thu mach à tìr na h-Eiphit, iad 
fèin. 

8 Chlaon ìad gu grad o'n t-shghe a 
dh'àithn mise dhoibh : rinn iad dhoibh fèin 
laogh leaghta ; agus i'inn iad aoradh dha, 
agus thug- iad suas ìobairtean dha, agus 
thubhairt iad, Sin do dhèe, O Israeil, a 
thug a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maols, 
Chumiaic mise an skiagh so, agus, feuch, 
is sluagh rag--mhuinealach '° iad. 

10 A nis uime sin leig leam, agus lasaidh 
mochorruich'nan aghaidh,agus claoidhidh 
mi iad: agus ni mi dhìotsa cinneach mòr. 

1 1 Agus ghuidhMaois air an Tighearn a 
Dhia, agus thubhairt e, C'ar son, a Thigh- 
earn, a ta do chorruich a' lasadh an agh- 
aidh do shluaigh, a thug: thu mach a tìr 
na h-Eipiiit le cumhachd mòr, agus le 
làimh thrèin ? 

12 C'ar son a labhradh na h-Eiphitich, 
ag ràdh, Le droch rùn thug e mach iad, 
a chum am marbhadh sna beanntaibh, 
agus an claoidh bliàrr aghaidli na tal- 
mhainn? PiU o d' chorruich ghairg, agus 
gabh aithreachas do'n olc so an aghaidli 
do shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agus 
Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug thu 
mionnan ort fèin, ag-us r'an d'thubhairt 
thu, Ni mi bhur slioclid lìonmlior mar 
reulta nèimh, agus am fearann so uile 
mu'n do labhair mi, blieir mi d'xn- sliochd- 
sa, agus sealbhaicludh iad e gu sìorruidh. 

14 Agus ghabh an Tighearn aithreachas 
do'n olc a thubhairt e gu'n deanadh e air 
a shkiagh. 

1.5 AgusthionndaidhMaois, agtischaidh 
e sìos as an t-sliabh, agus dà chlàr na 
Fianuis'nalàimli : bha na clàir sgrìobhta 
air an dà thaobh ; air an taobh so, agus 
air an taobh ud eile hha iad sgrìobhta. 

16 Agus ò'iad na clàir obair Dhè, ag-us 
ò'e 'n sgrìobliadh sgrìobhadla Dhè, gearrta 
air na clàraibh. 

1 7 Agus chuala losua toirm an t-skiaigli 
an uair a rinn iad gàir agns thubhairt e ri 
Maois, Tha toirm chogaidh sa' champ. 

1 5 Agus thubhairt e, Cha'n e guth dhaoine 
a' deanamh gàir air son na buadha, cha feisde, cuirmc. ^ an ìd!r na mhàireach, 
3 mircadh, chiìchc, cleasachd. 

cruaidh-mhiiinealach. " lolacli. ECSODUS, XXXII. xxxin. 

mhò w e guth a'^firoine ag eig'heach a chionn I 31 Agus phill Maois a dh'ionnsuldh an 
gn'n d'thug-adh buaidh orra, acA toirm Tighearn, agusthubhairte, Och! pheac- 
kichd-g'abhail ciìiil a ta mi a' chiinntinn. aich an shiagh so peacadh mòr, ag-us rinn 

19 Agus co hiath 'sa thàinig' e 'm fagus iad dhoibh tèin diathan òir : 
do'n champ, cliunnaic e 'n laogh, agus an 32 Gidheadh a nis, ma's toil leat, maith dannsa: agus las corruich Mhaois, agus 
thilg e na clàir as a làimh, agus bhris e 
iad aig bim an t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, agus 
loisg e san teine e, agus mhèil e gu smìir ' 
e, agus chrath e air an uisge e, agus thug 
e air cloinn Israeil òl dheth. 

21 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Ciod a rinn an shiagh so ort, gu'n d'thug- 
thu peacadh co mhòr orra? 

22 Agus thubhairt Aaron, Na lasadh fearg 
mo thighearna : is aithne dhuit an shiagh, 
gu'm bheil iad so-aomaidh a dh'ionnsuidh 
an uilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean dhuinn 
dèe, a thèid romhainn ; oir a thaobh a' 
Mhaois so, an duine a thug a mach sinn 
a tìr na h-Eiphit, cha 'n fhios duinn ciod 
a thàinig air. 

24 Agus thubhairt mi rlu, Gach neach 
aig am bheil a bheag a dh'òr, briseadh e 
dheth e : agus thug iad dhomh e, agus 
thilg mi san teine e, agus thàinig a mach 
an laogh so. 

25 Ag-us an uair a chunnaic Maois gw'n 
robh an shiagh rìiisgte^ (oir rùisg Aaron 
iad a chum an nàire am measg an naimh- 
dean,) 

26 An sin sheas Maois ann an g^eata'^ a' 
chaimp, agus thubhairt e, Cò tha leis an 
Tighearn? ^Aigeaf/A em'ionnsuidh-sa. A- 
g-us chruinnich mic Lebhi uile d'a ionn- 
suidh. 

27 Agus thubhairt e rìu, Mar so tha 'n 
Tighearna Dia Israeil ag ràdh, Cuireadh 
g-ach duine agaibh a chlaidheamh air a 
lèis\ agus rachaibh a steach agus a rriach 
o gheata gu geata air feadh a' chaimp, 
agus marbhadh gach duine agaibh a 
bhràthair, agus gach duine a chompanach, 
agus gach duine a choimhearsnach. 

28 Agus rinn clarm Lebhi a rèir focail 
Mhaois : agus thult do'n t-sUiagh san là 
sin mu thimchioU thri mìle fear. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisrigibh sibh 
fèin an diugh do'n Tighearn, eadhon gach 
duine air a mhac, agus air a bhràthair; a 
chum asgu'mbulhch'^ e oirbh beannach- 
adh air an là 'n dlugh. 

30 Agus air an là màireach thubhairt 
Maois ris ant-shiag-h,Pheacaichsibhpeac- 
adhmòr: agus a nls thèld mise suas a 
dh'ionnsuidh an Tlghearn, a dh'fheuch- 
ainn an dean mi rèite air son bhur peac- 
aidh, 1 Jùdar. 
* a leth-taobh. 
7 bhtiail. Eabh. 
88 3 dorus. 

. ^ . << thoir leat. 

8 air soii an aoraidh a rinn 2 lomnochd. 
5 gu'm bàruig dhoibh am peacadh ; ach mur maith, dubh 
mise, guidheam ort, a mach as do leabhar 
a sgrìobh thu. 

33 Agus thubhairt an Tighearna rì Maois, 
Ge b'e a pheacaich a'm' aghaidh, esan 
dubhaidh mi mach as mo leabhar. 

34 Uime sin a nis imich, treòralch* an 
sluagh a chum an ionaid mu'n do labhalr 
mi riut ; feuch, thèid m'aingeal romhad : 
gldheadh, san là am fiosraich mi, leanaidh 
mi am peacadh orra. 

35 Agus chlaoidh ' an Tigheam an shiagh, 
a chionn gu'n d'rinn iad an laogh', arinn 
Aaron. 

CAiB. xxxm. 

1 Dhiiìlt an Tighearna dol leis an t-sluagh. 9 Lalh- 
air e ri Maois. 18 Ghuidh esan air Dia gu'm 
foiUsicheadh e a glilòir dha. 

GUS thubhairtanTIghearna ri Maois, 
Imich, falbh suas as a so, thu fèln agus 
an shiagh a thugthumachàtìrnah-Eiphit, 
a dh'ionnsuidh na th'e a mhionnaich mi do 
Abraham^dolsaac, agusdoIacob,ag ràdh, 
Do d' shhochd-sa bheir mi i : 

2 Agus cuiridh mi aingeal romhad; agus 
fuadaichidh mi mach an Canaanach, an 
t-Amorach, agus an t-Hiteach, agns am 
Peridseach, agus an t-Hibheach, ag-us an 
lebusach ; 

3 A dh'ionnsuidh fearainn a ta sruthadh 
lebalnne agusmil: olr chatèldmisuasa'd' 
mheasg', olr is sluagh rag-mhuinealach 
thu ; air eagal gu'n claoidh mi thu san 
t-slighe. 

4 Agusanuairachuar an sluagh an droch 
sgeul so, rinn iad bròn ; agus cha do chuir 
duine sam bith air a bhrèaghachd 

5 Oir thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abairri cloinnlsraeil, Jsshiaghrag-mhuin- 
ealach sibh : ann am platha " thèid mi suas 
'nur measg, agus claoidhidh mi sibh : a nis 
ulme sin, cuiribh dhibh bhur brèaghachd, 
a chum as gu'm bi fios agam ciod a ni mi 
ribh. 

6 Agus rùlsg clann Israeil am brèaghachd 
dhiubh làimh ri shabh Horeb. 

7 Agus ghabh Maois am pàiUiun'^ agus 
shuldhich e 'n taobh a mach do'n champ 
e, fad o'n champ, agus thug e pàiniun a' 
choimhthionall mar ainm air. Agus 'na 
lorgsin, chaidhgachneachabha'glarraidh 
an Tighearn a mach do phàllhun_ a' 
cholmhthionail, a hha 'n taobh a muigh 
do'n champ. 

8 Agus an uair a chaidh Maois a mach iad do'ffl laogh. 
rìomhach. 

12 bùth. Eabh. 8 a'd' mhradhon. 'eudach 
mionaid, iiota, athghaoraid. ECSODUS, XXXm. XXXIV. do'n phaiUiun, dh'eirich an shiag-h g-u leir 
suas, agus sheas gach duine a\g dorus a 
bhìitha, agiis dh'amhairc iad an dèig-h 
Mhaois, g:us au deacliaidh e stigh do'n 
phàiUiun. 

9 Agus an uair a chaidh Maois a stigh 
do'n phàiUiim, thàinig am meaU' neoil a 
nuas, agus sheas e aig dorus a' phàiUiuin, 
agus labhair art Tighearna ri Maois. 

10 Agus chunnaic anshiaghuile ammeaU 
neoil 'na sheasamh aig donis a' phàiUiuin : 
agus dh'èirich an shiagh uile suas, ag-us 
rinn ìad aoradh, gach duine ann an dorus 
a bhùtha. 

1 1 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
ag-liaidh ri h-aghaidh, mar a labhras duine 
r'a charaid. Agrus phiU e rìs do'n champ ; 
ach cha deachaidh a sheirbhiseach losua, 
mac Nuin, duine òg, a mach as a' phàiU- 
iim. 

12 Agus thubhairt Maois ris an Tig-hear- 
iia, Feuch, a ta thu 'g ràdh rium, Thoir 
suas an shiagh so; agus cha d'thug thu 
iìos domh cò chuireas tu maiUe rium. 
Gidheadh thubhairt thu, Is aithne dhomh 
thu airt'ainm, ag-us mar an ceudna fhuair 
thu deadh-ghean a'm' shùilbh^ 

13 A nis uime sin, guidheam ort, ma 
fhuairmideadh-gheana'd' shùihbh,nochd 
dhomh do shh'ghe, a chimi as gu'm bi 
aithne agam ort, agns gu'm faigh mi 
deadh-ghean a'd' shùihbh agus meas^ 
gur e 'n cinneach so do shhiagh-sa. 

14 Agus thubhairt e, Thèid mo làthair- 
eachd* leat, agus bheir mi fois dhuit. 

15 Agus thubhairt e ris, Mur tèid do 
hYthaireachd maille ruin/i, na toir suas 
sinn a so : 

16 Oir ciod e leis an aithnichear ann an 
so, gu'n d'fhuair mise agus do shluagh 
deadh-ghean a'd' shùihbh? Nach ann le 
d' dhol maiUe ruinn ? Mar so dealaichear 
sinn, mise agus do shhiagh, o gach uile 
shhiag-h a ta air aghaidh na talmhainn. 

1 7 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
An ni so mar an ceudna a thubhairt thu, 
ni mise; oir fhuair thu deadh-ghean a'm' 
shùihbh, agus is aithne dhomh thu air 
t'ainm. 

18 Agus thubhairt esan, FoiUsich dhomh, 
guidheam ort, do ghlòir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air mo 
mhaitheas uile dol seach a'd' làthair^ agus 
g:airmidh mi ainm an TIGHEARN a'd' 
fhianuis; agus bithidh mi gràsmhor dhà- 
san d'am bi mi gràsmhor, agus nochdaidh 
mi tròcair dhà-san d'an nochd mi tròcair. 

20 Ag-us thubhairt e, Cha'n fheud thu 
m'aghaidhs' fhaicinn ; oir cha 'n fhaic 1 column, piììar. Sasg. 
- taitneachd a'm' sheaHadh. 
^faic. Rabh. * maghaidh- Eabh. 

* gabhail seach romhad. ^ cha'v urrainn 

dniti' air bith misefhaiainn, agtis a hhi hcò. 
89 duine air bith mise, agus e beò^ 

21 Agus thubhairt anTighearna, Feuch, 
tha àite làimh rium, agus seasaidh tusa 
air carraig-': 

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir a' dol 
seachad, an sin cuiridh mi thu ann an sgolt- 
adh do'n charraig-, ag-us còmhdaichidh mi 
le m' làimh thu gus an tèid mi seachad. 

23 Agus bheir mi air falbh mo làmh, a- 
gus chi thu mo chùlaobh : ach cha'n fhaic- 
ear m'aghaidh. 

CAIB. XXXIV. 

1 Dh'ath-nuadhaicheadh clàir an lagha. 5 Ghairm- 
eadh air ainm an Tighearna. 10 Rinn Uia 
coimhcheangal r'a shluagh. 

AGUS thubhairtanTighearnari Maois, 
Snaidh dhuit fèin dà chlàr chloiche 
cosmhuil ris na ceud chlair ; ag'us sgrìobh- 
aidh mis' air na clàir sin na focail a bha 
air na ceud chlàir a bhris thu. 

2 Agusbi deas^ sa' mhaduinn, agus thig: 
a nìos sa' mhaduinn do shhabh Shinai, agus 
nochd thu fèin an sin dhomhs' airmuUach 
an t-slèibh. 

3 Agus na tigeadh duine sam bith a nìos 
maiUe riut, agus na faicear duine san 
t-shabh uile, agus na h-ionaltradh na 
treudan no'm buar ' fa chomhair an t-slèibh 
sin. 

4 Agus shnaidh e dà chlàr chloiche, cos- 
mhuil ris t\?l cewà chlhir ; agus dh'èirich 
Maois suas gu moch sa' mhaduinn, agus 
chaidh e suas do shliabh Shinai, mar a 
dh'aithn an Tighearna dha, agus thug e 
leis 'na làimh an dà chlàr chloiche. 

5 Agus thàinig- an Tighearna nuas ann 
an neul, agus sheas e maille ris an sin ; 
agus ghairm e air ainm an Tighearn. 

6 Agus chaidh an Tighearna seachad 
fa 'chomhair, agus ghairm e, an TIGH- 
EARN, AN TIGHEARNA DIA, iochd- 
mhor agus gràsmhor, fad-fhulangach, 
agus pailt' ann an caoimhneas" agus am 
fìrinn. 

7 A' gleidheadh tròcair do mhìltibh, a' 
maitheadh'^aingidheachcTaguseusaontais, 
agus peacaidh,agus nach saor air aon dòigh 
an ciontach ; a' leantuinn aingidheachd 
nan aithrichean air a' chloinn, agus air 
cloinn na cloinne, air an treas''' agus air 
a' cheathramh ginealach. 

8 Agus rinn Maois deifir''', agus chrom 
e a cheann ri làr, agus rinn e aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma fliuair mi nis 
deadh-ghean a'd' shùilibh, OThighearna, 
rachadh mo Thighearna, guidheam ort, 

nar measg, (oir ?.v sluagh rag--mhuinealach 
iad,) agus maith dhuinn ar n-aingidheachd 

' air a' chreig sin. ^ uììamh. 

s n.a caoraich, vo 'ri crodh. seach. 
u tròcdir. '2 a' maitheamh ; a' toirt airfaìbh 
ningidhenchd. Kabh. gu ruig an trcas. 

eahhag. ECSODUS, XXXIV. agus ar peacadh, agus gabh sinn mar 
t'oighreachd fein. 

10 Agus thubhairt e, Feuch, ni mise 
coimhcheang'al; ann an làthair do shkiaigh 
uile ni mi nithe iong'antach, nithe nach 
d'rinneadh an leithid air an talamh uile, 
no ann an aon chinneach: agus chi an 
shiagh uile, am measg a7n bheil thu, 
obair an Tighearn : oir is ni uamhasach 
a ni mise riut. 

11 Coimhid thusa an ni a tha mi 'g 
àithneadh dhuit an diugh : Feuch, fuad- 
aichidh mi mach * romhad an t-Amorach, 
agus an Canaanach, agus an t-Hiteach, 
agus am Peridseach, agus an t-Hibheach, 
agus ah lebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fein, air eagal 
^u'n dean thu coimhcheang'al ri luchd- 
aiteachaidh na tìre d'am bheil thu dol, 
air eagal gu'm bi e 'na ribeadh a'd' 
mheadhon : 

13 Ach sgriosaidh sibh an altairean, 
agus brisidh sibh an dealbhan, agus 
gearraidh sibh sìos an doireachan^ 

1-1 Oir cha dean thu aoradh do dhia sam 
bith eile ; oir an Tigheama, d'an ainm 
Eudmhor, is Dia eudmhor e : 

15 Air eagal gu'n dean thu coimhchean- 
gal ri hichd-àiteachaidh na tìre, agus gu'n 
teid iad le strìopachas an dèigh an diathan, 
agus gu'n toir iadìobairt d'an dèibh, agus 
gu'n toir neach cuireadh dhuit, agus gu'n 
ith thu d'a lobairt ; 

16 Agus gu'n gabh thu d'an nighean- 
aibh do d' mhic, agus gu'n tèid an nigh- 
eana le strlopachas an dèigh an diathan', 
agus gu'ii toir iad air do mhic dol le 
strìopachas an dèigh an diathan. 

17 Cha dean thu dhuit fèin diathan 
leaglita. 

18 FèiU^ an arain neo-ghoirtichte cum- 
aidh tu : seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit 
ann an àm a' mhìos Abib^; oir anns 
a' mhìos Abib thàinig thu mach as an 
Eiphit. 

19 Gach ?ii a dh'fhosglas a' bhrù^ is 
leams' e; agus gach ceud-ghin am measg 
do sprèidhe, ìna's ann do'n bhuar ' no do 
na caoraich e, a bhios firionn. 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh tu le 
h-uan ; agus mur fuasgail thu e, an sin 
brisidh tu'amhach^ Uile cheud-ghin do 
mhac fuasglaidh tu ; agus cha nochdar'-* 
a h-aon a'm' làthair-sa falamh. 

21 Sè làithean ni thu obair, ach air an 
t-seachdamh là gabhaidh tu fois : ann an 
àm an treabhaidh agus anns an fhoghar 
gabhaidh tu foìs. 

22 Agus cumaidh tu fèiU nan seachduin, ' liìgidh mi mack. 
3 dèe. 

^ mtos a' cheud-thoraidli. 
90 2 hadan-coiìle. 

* fèisd, fieadh, cuirm. 

6 a' mhacMas. a' cheud toraidh do fhoghar a' chruitli- 
neachd, agus fèill a' chròdhaidh ann an 
deireadh na bhadhna. 

23 Tri uairean sa' bhhadhna nochdar 
do mhic uile an làthair an Tighearna 
lehobhah, Dè Israeil : 

24 Oir tilgidh mi mach na cinnich romh- 
ad, agus ni mi do chrìocha ni's farsuinge ; 
agus cha mhiannaich duine sam bith 
t'fhearann, an uair a thèid thu suas g'ad 
nochdadh fèin am fianuis an Tighearna 
do Dhè, tri uairean sa' bhhadhna. 

25 Cha 'n ìobair thu fuil m'ìobairt-sa 
le taois ghoirt, cha mhò a dh'fhàgar gu 
maduinn ìobairt fèill na càisge. 

26 Toiseach ceud-thoraidh t'fhearainn 
bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. 
Cha bhruich thu meann am bainne a 
mhàthar. 

27 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Sgrlobh thusa na focail so : oir a 
rèir brìgh nam focal so rinn mise coimh- 
cheangal riut fèin a^us ri h-Israel. 

28 Agus bha e 'n sm maille ris an Tigh- 
earna dà fhichead là agus dà fhichead 
oidhche; cha d'ith e aran, ni mò dh'òl 
e uisge : agus sgrìobh e air na clàir 
focail a' choimhcheangail, na deich àith- 
eantan. 

29 Agus an uair a thàinig Maoìs a nuas 
o shliabh Shinai, (le dà chlàr na Fianuis 
ann an làimh Mhaois, an uair a tliàinig e 
nuas o'n t-shabh) cha robh tìos aig Maois 
gu'n do dhealraich croicionn 'aghaidh, 
am feadh 'sa bha e còmhradh ris. 

30 Agus dh'amhairc Aaron agus clann 
Israeil uile air Maois; agus, feuch, dheal- 
raich croicionn 'aghaidh, agus bha eagal 
orra teachd am fagus da. 

31 Agus ghairm Maois orra; agus phill 
Aaron agus uachdarain a' choimhthionuil 
uile d'a ionnsuidh; agus rinn Maois còmh- 
radh riu. 

32 Agus 'na dhèigh sin thàinig clann 
Israeil uile am fagus da ; agus dh'àithn 
e dhoibh na h-uile iiithe a labhair an 
Tighearna ris ann an shabh Shinai. 

33 Agus sguir Maois a labhairt riu ; 
agus chuir e gnìiis-bhrat" air 'aghaidh. 

34 Ach an uair a chaidh Maois a steach 
an làthair an Tighearn a labhairt ris, tiuig 
e 'n gnùis-bhrat deth, gus an d'thàinig e 
mach. Agus thàinig e mach, agus labh- 
air e ri cloinn Israeil an ni sin a dh'àith- 
neadh dha. 

35 Agus chunnaic clann Israeil aghaidh 
Mhaois, gu'n do dheakaich croicionn agh- 
aidh Mhaois: agus chuir Maois an gnùis- 
bhrat air 'aghaidh a rls, gus an deachaìdh 
e stigh a labliairt ris. ' chrodk. ^ a mhuinecd. " taisheanar. 

'o fèisd a' ckruiniieachaidh, cuirm an dùre-tho.rruing. 
'^' càmiidach ; vcil. Sasg. ECSODI 

CAIB. XXXV. 

1 Tha'ìi t-sàbaid gu bhi air a coìmhead naomha. 
4 Saor-thahhartais air son a' phàilliuin, 20 Thug 
an sluagh ga toiltrach seachad iad, 

AGUS chminnich Maois coimhthional 
cloinn Israeil uile r'a cheile, agus 
thubhairt e riu, Sin na nithe' a dh'àithn 
an Tig-hearna g'u'n deanadh sibh iad. 

2 Sè làithean nìthear obair, ach bithidh 
an seachdamh là dhuibh 'na là naomha, 
'na shàbaid thàimh do'n Tigrhearna : g:e 
b'e neach a ni obair air, cuirear g-u bàs e. 

3 Cha'n fhadaidh sibh teine sam bith air 
feadli bhur n-àiteacha-còmhnuidh air là 
na sàbaid. 

4 Ag-us labhair Maols rl coimhthlonal 
chloinn Israell uile, ag' ràdh, So an ni a 
dh'àithn an Tigheam, ag ràdh, 

5 Tog'aibh 'nur measg- tabhartas do'n 
Tighearna: gach neach aig am bheil 
cridhe toileach, thug-adh e lels e, tabh- 
artas do'n Tighearn; òr, agus airg-iod, 
ag-us imiha, 

6 Ag-us g-orm, ag'uscorcur, ag'us scarlald, 
agus anart grinn, agus fionnad/ighahhai; 

7 Agus croicne reltheachan air an dath 
dearg-, agus croicne bhroc, agus fiodh 
sltim. 

8 Ag'us oladh alr son sohiis, ag-us spìos- 
raldh alr son oladh-ung'aldh, ag'us air son 
tìiise cìibhraidh, 

9 Agus clachan onics, agus clachan a 
chum an ceang'al, alr son na h-ephoid, 
ag-us air son na h-uchd-eldldh. 

10 Ag'us thig'eadh g:ach dulne g-h'c- 
chrldheach 'nur measg-, ag'us deanadh e 
g-ach 7ii a dh'àithn an Tig-hearn ; 

11 Am pàilllun, a bhùth, ag-us a chòmh- 
dach, a chromag-an, agus a bhuird, a 
chrolnn, a phuist, ag'us a bhulnn ; 

12 An àlrc ag-us a batalchean, a' chalthir- 
thròcair ag-us rolnn-bhrat a' chòmhdalch ; 

13 Am bòrd ag:us a bhataichean, agus 
a shoithichean uile, agus an t-aran tais- 
beanta" ; 

14 Agus an coinnleira chum an t-soluis, 
agus 'uidheam, agus a lòchraln, mallle rl 
oladh chum an t-soluls ; 

1 5 Agus altair na tùise, agus a bataich- 
ean, agus an oladh-ungaidh, agus an tìiis 
chìibhraldh, agus an cìiirtein air son doruis 
a' phàiniuln^; 

1 6 Altair na h-ìobairt-lolsgte agus a cllath 
umha^ a bataichean, agus a soithichean 
uile, an soitheach-Ionnlaid agus a chos; 

17 Cìilrteinean na cìiirte, a pulst agus a 
buinn, agus cùlrteln alr son doruis na 
cùirte. 

18 Pinneachan' a' phàiniuin, agus plnn- 
eachan na cùlrte, agus an cuird ; briathra. - aran na Fianuis. 

brat an doruis airson doruis a' phàilliuin. Eabh. 

criathar jiraise. * lairnean, seamannan. 

91 rS, XXXV. 

19 Eidldh an fhrithealaidh, a fhrlth- 
ealadh san ionad naomh ; an eididfi 
naomha air son Aaroin an t-sagairt, agus 
èidldh air son a chuid mac, a fhrltheahidh 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

20 Agus dh'fhalbh coimhthional chloinn 
Israell uile à làthair Mhaols. 

21 Agus thàinig iad, gach dnlne a dhùisg 
a chrldhe suas, agus gach duine a rlnn a 
chrldhe tolleach, agits thug iad leo tabh- 
artas an Tighearn air son oibre pàllliuin 
a' choimhthionail, agus air son a shelrbhis 
uile, agus air son na h-èididh naomha. 

22 Agus thàinlg iad, araon^ fir agus 
mnài, a mheud's aig an robh crldhe toil- 
each, agus thug iad leo bràlstean'- agus 
chias-fhallean, agus fàlnneachan, agiis 
crlosa muIneiP, gach uidheam òlr': agus 
gach fear a thug seachad, thuge seachad 
tabhartas òlr do'n Tighearn. 

23 Agus gach fear aig an d'fhuaradh 
gorm, agus corcur, agus scarlaid, agus 
anart grlnn, agnsfio?inadh ghabhar, agus 
croicne dearg reltheachan, agus crolcne 
bhroc, thog iad leo iad. 

24 Gach duine a thug seachad tabhartas 
airgld agus umha, thug e lels tabhartas 
an Tighearn : agus gach duine alg an 
d'fhuaradh fìodh sltim chum oibre sam 
blth do'n t-selrbhis, thug e lels e. 

25 Agus shnìomh na mnài uile a bha 
gllc-chrldheach le'n làmhan, agus thug 
iad leo an ni a shnìomh iad, an gorm, 
agus an corcur, an scarlald, agus an 
t-anart grlnn. 

26 Agus na mnàl ulle a dhùisg an cridhe 
suas ann an gliocas, shnìomh ìa.dj'ionn- 
adh ghabhar. 

27 Agus thug na h-uachdaraln leo 
clachan onics, agus clacha chum an 
ceangal, air son na h-ephoid, agus air 
son na h-uchd-èidldh ; 

28 Agus spìosraidh, agus oladh alr son 
an t-soluls, agus air son na h-oladh-ung- 
aldh, agus alr son na tùlse cùbhraidh. 

29 Thug clann Israeil tabhartas tolleach 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, gach fear 
agus bean a rlnn an crldhe toileach a 
tholrt a chum gach gnè oibre, a dh'àlthn 
an Tighearna dheanamh le làimh Mhaols. 

30 Agus thubhalrt Maols ri cloinn Is- 
raell, Falcibh, ghalrm an Tighearn air 
ainm Besaleel mac Uri, mhic Hur, do 
thrèibh ludah : 

31 Agus lìon se e le spiorad Dhè, ann 
an gliocas, ann an tulgse, agus ann an 
eòlas, agus anns gach gnè oibre ; 

32 Agus a dhealbhadh '° oibre ealanta, a 
dh' oibreachadh ann an òr, agus ann an 
airglod, agus ann an umha. " an dà chuid. ' dealgan. 

^ paideirein. o seudan òir gu lcir. 

a chumadh. ECSODUS, XXXV. XXXVI. 33 Agus ann an gearradh chlach cluim 
aìi ceangal, agus ann an snaidheadh 
tìodha, a dheanamh gnè sam bith a 
dh'ohair ealanta. 

34 Ajjus chuir e 'na chridhe gu'n teag:- 
aisgearìh e, e fein ag-us Ahohab mac Ahi- 
samaich do threibh Dhain. 

35 Lìon e iadsan le g-hocas cridhe, a 
dh'oibreachadh g-ach g'nè oibre, oìbre a 
g'hearradair, ag-us an oibriche ealanta, 
agus an oibriche le snàthaid ann an gorm, 
agus ann an corcur, ann an scarlaid, agus 
ann an anart g-rinn, agus an fhigheadair, 
a ni obair sam bith, agus a dhealbhas 
obair ealanta. 

CAIB. XXXVI. 

1 Tìmgadh na tahhartais do'n hichd-oihre. 6 Thoir- 
misgeadh do'n t-sluagh tuillendh a thoirt leo. 
8 Hinneadh cù.irteinean agus buird air son a' 
phàilliuin. 

AGUS dh'oibrich Besaleel agus Aho- 
hab, agus g:ach duine ghc-chridh- 
each d' an d'thug an Tighearna ghocas 
agus tìir ', a thuigsinn cionnus a dhean- 
adh iad gach gnè oibre air son seirbhis 
an ionaid naoimh, a rèir gach ni a dh'- 
àithn an Tighearn. 

2 Agus ghairmMaois airBesaleel, ag-us 
air Aholiab, agus air gach duine glic- 
chridheach, d'an d'thug an Tighearna 
ghocas 'na chridhe, ead/>o>i gach aon a 
dhùisg a chridhe suas, gu teachd a chum 
na h-oibre g'a deanamh. 

3 Agus g-habh iad o Mhaois na tabh- 
artasan uile a thug clann Israeil leo chum 
oibre seirbhis an ionaidnaoimh, g'a dean- 
amh. Agus thug- iad tathast d'a ionn- 
suidh saor-thabhartasan gach aon mhad- 
uinn. 

4 Agus thàinig' na daoine ghc uile, a 
rinn uil' obair an ionaid naoimh, gach 
duine ac' o 'obair fèin a bka iad a' dean- 
amh ; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, 
Tha 'n sluagh a' toirt leo tuilleadh gu mòr 
na ni's leòr, a chum seirbhis na h-oibre a 
dh'àithn an Tighearn a dheanamh. 

6 Ag-us dh' àithn Maois, agus thugadh 
gairm air feadh a' chaimp, ag- ràdh, Na 
deanadh fear no bean sam bith tuilleadh 
oibre air son tabhartais an ionaid naoimh. 
Mar sin thoirmisgeadh'^ do'n t-shiagh /ìi 
sam hitli a thoirt leo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheam' a bh'aca 
air son na h-oibre uile, g'a deanamh, 
agus bu tuilleadh 's ni bu leòr e. 

8 Agus rinn gach duine ghc-chridheach 
'nam measg-san a dh'oibrich obair a' 
phàilhuinS deich cùirteine do anartgrinn 
toinnte, agus do ghorm, agus do chorcur. ' tuigse. ^ bhacadh. 

^ stubh ; obair. Eabh. ^ a' phubuiU. 
' bha na liiban fa chomhair a chèile. Eabh. 
92 agus c?o scarlaid; le cerubaibh a dh'obair 
ealanta rinn e iad : 

9 Fad aon chìiirtein ochd làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein 
ceithir làmha-coiUe : na cùirteinean uile 
dh'aon tomhas. 

10 Agus cheangail e cùig cùirteine gach 
aon r'a chèile : agus na cùig cùirteinean 
eile cheangail e gach aon r'a chèile. 

1 1 Agus rinn e lùban do ghorm air foir 
aon chùirtein, o'n iomall sa' choimh- 
cheangal ; air a' mhodh cheudna rinn e 
ann am foir a' chùirtein eile 's faide mach, 
ann an coimhcheangal an dara aoin. 

12 Leth-cheud lùb rinn e ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb rinn e ann 
an iomaU a' chùirtein a bha ann an coimh- 
cheang'al an dara aoin ; cheangail na lùb- 
an aon chhirtein ri chirtein eile^ 

13 Agus rinn e leth-cheud cromag òlr, 
agus choimhcheangail e na cùirteinean 
aon ri h-aon leis an cromagaibh. Mar 
sin rinneadh e 'na aon phailhun. 

14 Agus rinn e cùirteine do fhionnadh 
ghabhar, air son a' bhùtha os ceann a' 
phàilHuin''; aon chùirtein deug: rimi e 
dhiubh : 

15 B'e fad aon chùirtein deich làmha- 
coille thar fliichead, agus ceithir làmha- 
coille leud aon chùirtein ; bha'n t-aon 
chùirtein deug a dh'aon tomhas. 

16 Agus choimhcheangail e cùig: cìu'r- 
teine leo fèin, agus sè cùirteine leo fèin. 

17 Agus rinn e leth-cheud Uib air an 
fhoir a b' fhaide mach do'n chùirtein sa' 
choimhcheangal, agus leth-cheudlub rlnn 
e air foir a' chùirtein a tha coimhcheangal 
an dara aoin. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag a dh' 
umha, a cheangal a' bhùtha r'a chèile, 
chum as gu'rn biodh e 'na aon. 

19 Agus rinn e còmhdach do'n bhùth, 
do chroicnibh reitheachan air an dath 
dearg, agus còmhdach do chroicnibh 
bhroc os a cheann. 

20 Agus rinn e buird do'n phàilliun do 
fhiodh sitim, 'nan seasamh : 

21 Deich himha-coille fad bùird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhùird. 

22 Bha dà làimh' aig aon bhòrd, air an 
cur an ordugh,aon fachomhair aoin^: mar 
so rlnn e ri bùird a phàilHuin uile. 

23 Agus rinn e buird do'n phàilh'un: 
fichead bòrd air son an taolbh dheas, ris 
an àlrde deas. 

24 Agus dà f hichead cos ^ alrgid rinn e 
fuidh 'n fhlchead bòrd : dà chols fuidh 
aon bhòrd a rèir'" a dhà làimh, agus dà 
chois fuidh bhòrd eile a rèir a dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh elle a' phàllHuin a •» gu bhi 'nan còmhdach air a' phàilliun. 
' tharsannain ; tenons. Sasg. ' gach aon co 

fhad chèile. ' cas, pulag. airson. ECSODUS, XXXVI. XXXVII. ta ris an àirde tuath, rinn e fichead bòrd, 

26 Ag-us an dà fhichead cos a dh'air- 
giod : dà chois fiiidh aon bhòrd, agus dà 
chois ftiidh bhòrd eile. 

27 Ag-us air son taobhan a' phàiUiuin ris 
an àird an iar, rinn e sè buird. 

2S AgT-is rinn e dà bhòrd air son oisinn- 
ean a' phàiUiuin san dà thaobh. 

29 Agus bha iadair an ceangal ri cheile 
faidhe, agais mar an ceudna bha iad air 
an coimhcheang'al aig' a cheann ri h-aon 
fhailbheig: mar so rinn e riu le chèile san 
dà oisinn. 

30 Agrus bha ochd buird ann, agus an 
cosan a dh'airgiod, eadhon sè cosa deug;: 
dà chois fuidh g:ach bòrd. 

31 Agriis rinn e croinn do fhiodh sitim, 
cùig: air son bhòrd aon taoibh do'n 
phàiUiim. 

32 Agus cùig: croinn air son bhòrd an 
taoibh eile du'n phàilliun, agus cùig 
croinn air son bhòrd a' phàilliuin a chum 
nan taobh a ta ris an àird an iar. 

33 Agrus thug- e air a' chrann mheadh- 
onach dol troimh' na bùird o cheann gu 
ceann. 

34 Agus chòmhdaich e thairis na bùird 
le h-òr, agns rinn e'm failbheagan a c?/z'òr 
gu hhi 'nan àitibh do na croinn, agus 
chòmhdaich e thairis na croinn le h-òr. 

35 Agus rinn e roinn-bhrat do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte; a dh'obair ealanta 
rinn se e, le cerubaibh. 

36 Agusrinn e dha ceithirpuistc?oy)^ioc?A 
sitim, agiis chòmhdaich e thairis iad le 
h-òr: bha 'n cromagan a dh'òr, agus 
thilg- e dhoibh ceithir buinn airgid. 

37 Agus rinn e air son doruis a' bhùtha^ 
brat^ do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn toinnte, 
dh'obair shnàthaide : 

38 Agus a chùig puist le 'n cromagaibh : 
agus chòmhdaich e thairis an clnn, agus 
an cuairteagan le h-òr : ach bha 'n cùig 
buinn a dh'umha. 

CAIB. xxxvn. 

1 Jn àirc. 6 Caithir-tkròcair ìe cerulaibh. 10 ^rn 
hòrd (e ' shoithichibh. 11 An coìnnleir òir. 25 Alt- 
air na tùise. 29 An oladh-ungaidh. 

AGUS rinn Besaleel an àirc do fhiodh 
sitim; dà làimh-choille gu leth a fad, 
agus làmh-choille gu leth a leud, agus 
làmh-choille gai leth a h-àirde : 

2 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 
f ìor-ghlan, a stigh agus a muigh ; agus 
rinn e coron òir dh'i mu'n cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceithir failbheagan 
òir, gu bhi air a ceithiroisinnibh: eadhon 
dà fhailbheig- air aon taobh dh'i, agus dà 
fhailbheig air aon taobh eile dh'i. ' roimh ; ire, trìd. Eir. - rinn. 
3 a' pìiàilliuin, a' phubuill. < còmhdach, cùirtein, 
93 4 Agus rinn e bataichean do fhiodh sitlm, 
agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr. 

5 Ag-us chuir e na bataichean anns na 
failbheag-aibh air taobhan na h-àirce, 
chum an àirc a ghiùlan. 

6 Agus rinn e caithir thròcair a dh'òr 
f ìor-ghlan : dàlàimh-choiUe gu leth a fad, 
agus làmh-choille gxi leth a leud. 

7 Agus rinn e dà cherub a dk'òr, buailte 
mach à h-aon mhìr rinn e iad, aig dà 
cheann na caithir-thròcair ; 

8 Aon cherub aig a' cheann air an taobh 
so, agus cerub eile aig a' cheann air an 
taobh ud: a mach as a' chaithir-thròcair 
rinn e na ceruban aig a dà cheann. 

9 Agus bha na ceniban a' sgaoileadh an 
sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadh le 'n 
sgiathaibh os ceann na caithir-thròcair, 
agiis an aghaidhean^ r'a chèile ; ris a' 
chaithir-thròcair bha aghaidhean nan ce- 
rvib. 

10 Agus rinn e 'm bòrd do fhiodh sitim: 
dà làimh-choille 'fhad, agus làmh-choille 
a leud, agus làmh-choille gu leth 'àirde. 

1 1 Agixs chòmhdaich e thairis e le h-òr 
fìor-g-hlan, agus rinn e dha coron òir 
mu'n cuairt. 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomall do 
leud boise mu'n cuairt; agus rinn e coron 
òir d'a iomall mu'n cuairt. 

13 Agxis thilg e dha ceithir failbheagan 
òir, agus chuir e na failbheagan air na 
ceithir oisinnibh e bha aìg a cheithir 
chosaibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaill bha na 
failbheagan, nah-àiteachan do na bataich- 
ibh gus am bòrd a ghiùlan. 

15 Agus rinn e na bataicheando fhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-òr, gus am bòrd a ghiùlan. 

16 Agus rinn e na soithichean a bha air 
a' bhòrd, a mhiasan, agus a thùiseirean, 
agus a' chopain, agus a chuachan leis an 
toirear seachad tabhartas-dibhe, a dh'òv 
fìor-ghlan. 

17 Agus rinn e 'n coinnleir a dh'or fìor- 
ghlan ; a rfA'obair bhuailte rinn e 'n coinn- 
leir: bha a chos, agus a mheur^ a chop- 
ain, a chnapan, agus a bhlàthan, do'n ni 
cheudna. 

18 Agus sè meoir a' dol a mach as a 
thacbhan : tri meoir a' choinnleir à h-aon 
taobh dheth, agus tri meoir a' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

19 Tri copain air an deanamh cosmhuil 
ri almonaibh ann an aon mheur, maìUe ri 
cnap agus blàth ; agus tri copain air an 
deanamh cosmhuil ri almonaibh ann am 
meur eile, maille ri cnap agus blàth: mar 
sin anns na sè meoir a dol a mach as a' 
choinnleir. 5 aehainean. ^ mhcanglan. ECSODUS, X5 

20 Agus anns a' choinnleir bha ceithir 
copain air an deanamh cosmhiiil ri almon- 
ail)h, maille r'a chnaip agus a Lhlàthan. 

21 Agus cnap fuidh dhà mheur dheth, 
agus cnap fuidh dhà mheur dheth, ag-us 
cnap fuidh dhà mheur dheth, a rèir nan sè 
meur a' dol a mach as. 

22 Bha 'n cnaip agus am meoir do'n ni 
cheudna: ò'aon obair bhuailte a dh'òr 
fìor-ghlan an t-iomlan deth. 

23 Agus rinn e a sheachd lòchrain, agus 
a smàladairean ', agus a smàl-shoithich- 
ean, a dh'òr fìor-g'hlan. 

24 Do thàlann òir fhìor-g-hloin rinn se e, 
agus a shoithichean uile. 

25 A^us rinn e altair na tìiise do fhiodh 
sitim ; lamh-choille a fad,ag:us làmli-choille 
aleud, {bha i ceithir-chearnach,) agus dà 
làimh-choille a h-àirde ; bha a h-adhairc- 
ean do'n ni cheudna. 

26 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 
fìor-ghlan, amullach, agus ataobhan mu'n 
cuairt, agus a h-adhaircean ; agus rinn e 
coron òir dh'i mu'n cuairt. 

27 Agus rinn e dà fhailbheig òir dh'i 
fuidh a coron, aig'^ a dà oisinn, air a dà 
thaobh, gu bhi 'nan àitibh do na bataich- 
ibh chum a g-iùlan leo. 

28 Agus rinn e na bataichean do fhiodh 
sitim, aguschòmhdaichethairis iadleh-òr. 

29 Agus rinn e an oladh-ungaidh naomh, 
agus an tìiis fhìor-g'hlan do spìosraidh 
chìibhraidh, a rèir oibre an lèigh'. 

CAIB. xxxvm. 

1 Altair na k-iobairt-lohgte. 8 An soitheach-ionn- 
laid umha. 9 A' chiiirt. 24 Tomhas an òir a 
cìiuireadh amfeum san obair. 

AGUS rinn e altair na h-ìobairt-loisgte 
do fhiodh sitim: cùig làmha-coiUe a 
fad, agus cùig làmha-coille a leud, {bha i 
ceithir-chearnach,) agus tri làmha-coiUe a 
h-àirde. 

2 Agus rinn e a h-adhaircean air a ceithir 
oisinnibh: bha a h-adhaircean do'n_7U 
cheudna ; agus chòmhdaich e thairis i le 
h-umha. 

3 Agus rinn e uile shoithichean na h-alt- 
arach, na h-aighnean^ agus na sluasaid- 
ean, agus na cuachan, agus na greimich- 
ean, agus na h-aighnean teine: a soith- 
ichean uile rinn e a <i/i'umha. 

4 Agus rinn e do'n altair cliath do lìon- 
obair umha, f'a cuairt gu h-ìosal, gu ruig 
a meadhon. 

.5 Agus thilg e ceithir failbheagan do 
cheithir oisinnibh^ na clèith umha, gubhi 
'nan àitibh do na bataichibh. 

6 Agus rinn e na bataichean do fhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-umha. ' a chlobhachan. ^ ag. ^ an ollaidh, an 

lusragain, * coireachan, poitean. 

5 chinn. *' a bha cruiimeachadh, a 
94 :xvii. xxxviii. 

7 Agus chuir e na bataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-altarach, 
chum a giùlan leo : fàs le bòrdaibh rinn 
e i. 

8 Agus rinn e an soitheach-ionnlaid a 
rfA'umha, agus a chos adh'umha, do sgàth- 
anaibh ?iam ban, a chruinnich 'nam buidh- 
nibh aig dorus pàilhuin a' choimhthion- 
aiP. 

9 Agus rinn e a' chùirt air an taobh mu 
dheas, ris an àirde deas : bhu cùirteinean 
na cùirte do anart grinn toinnte, ceud 
làmh-choiUe airfad; 

10 Am puist fichead, agus am buinn 
umha fichead; bha cromagan nam post 
agus an cuairteagan a rfA'airgiod. 

11 Agus air an taobh mu thuath, bha na 
cùirteiiie do cheud làmh-choille ; am puist 
fichead, agus am buinn umha fichead: 
cromagan nam post, agus an cuairteagan ' 
a fZA'airgiod. 

1 2 Agus air an taobh an iar bha cùirteine 
do leth-cheud làmh-choille ; am puist 
deich, agus am buinn deich: cromagan 
nam post agus an cuairteagan a c?A'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear ris an àird 
an ear, leth-cheùd làmh-choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh do'n 
gheata cmg làmha-coille deug; am puist 
tri, agus am buinn tri. 

1 5 Agus air son an taoibh eile do gheata 
na cùirte, air an làimh so agus air an làimh 
ud, bha cùirteine do chùig làmha-coille 
deug ; am puist tri, agus am buinn tri. 

16 Bha cuirteinean na cuirte uile mu'n 
cuairt a rfA'anart grinn toinnte. 

1 7 Agus bha buinn nam post a dh'umha ; 
cromagan nam post, agus an cuairteagan 
a dh' ■dìrgìod, agus còmhdach an ceann a 
rf/i'airgiod ; agus bha ui\e phuist na cùirte 
air an ceangal mu'n cuairt^ le h-airgiod. 

18 Agus bha 'm brat air son geata na 
cùirte 'na obair shnàthaid do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agns do anart 
grinntoinnte: agusò'eficheadlàmh-choille 
'fhad, agus ò'e àirde san leud cùig làmha- 
coille, a' coimh-fhreagairt do chùirteinibh 
na cùirte : 

19 Agus am puist ceithir, agus am biunn 
umha ceithir ; an cromagan a dh'mrgìod, 
agus còmhdach an cearm, agus an cuairt- 
eagan a dh'mrgiod. 

20 Agus bha uile phinneachan a' phàill- 
iuin, agus na cùirte mu'n cuairt a dh'umha. 

21 /s e sin àireamh nithe a' phàilliuin, 
pàilliuin na Fianiiis, mar a dh' àirmheadh 
iad, a rèir àithne Mhaois, air son seirbhis 
nan Lebhitheach, le làimh Itamair, mhic 
Aaroin an t-sagairt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Uri, mhic chruinnich aig dorus biitha a' cìioimhthionail. Eabh. 
' siìoman, 8 cuairtidite, stlomaichte. EcsoDUs, x: 

Shur, do threibh Iiidah, gach iii a dh'àithn 
an Tig-lieama do Mhaois; 

23 Agus maille ris Ahohab,mac Ahisam- 
aich, do threibh Dhain, g-earradair, ag-us 
oibriche ealanta, ag-us fear oibre grèise ' 
ann an g"orm, agus ann an corcur, agus ann 
an scarlaid, agus ann an anart grinn. 

24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh am 
feum" san obair, ann anuil' obair an ion- 
aid naounh, eadhon òr an tabhartais, naoi 
tàlanna fìchead, agus seachd ceud agus 
deich secel 'ar fhichead, a rèir seceil an 
ìonaid naoimh. 

25 Agus ò'e airgiod na muinntir a dh'àir- 
mheadh do'n choimhthional, ceud tàlann, 
ag-us mìle agus seachd ceud agus cìiig- 
secel deug- agus tri fìcliead, a rèir seceil 
an ionaid naoimh. 

26 Becah air son gach fìr, 's e sin leth 
seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh, air 
soii gach aon a chaidh gu bhi air an àir- 
eamh, o fhichead bliadhn' a dh'aois agus 
os a cheann, air son shè ceud mìle agusthri 
mìle agus chìiig ceud ag-us leth-cheudyf 

27 Agus do'n cheud tàlann airgid thilg- 
eadh buinn an ionaid naoimh, ag-us buinn 
an roinn-bhrait ; ceud bonn do'n cheud 
tàlann, tàlann do gach bonn. 

28 Agiis do'n mhìle ag:us sheachd ceud 
agus a' chijjg secel deug agus tri fichead, 
rinn e cromagan do na puist, agus chòmh- 
daich e 'n cinn, agus chuir e cuairteagan 
mu'n timchioll''. 

29 Agus h'e umha an tabhartais deich 
agus tri fichead tàlann, agus dà mhìle 
agus ceithir cheud secel. 

30 Agus rinn e le sin na buinn do dliorus 
pàilliuin a' choimhthionail, agus an altair 
umha, agus a' chliath umha aice, agus 
soithichean na h-altarach uile, 

31 Agus buinn na cùirte mu'n cuairt, 
agus buinn geata na cùirte, agus uile phinn- 
eachan a' phàiUiuin, agus uile phinn- 
eachan na euirte mu'n cuairt. 

CAIB. XXXIX. 

1 Eudach na seirbkis, ogus an t-eudach naomlia. 
2Anephod. 8 Anuchd-èididh. 22 Falluinn na 
k-ephoid. 27 Na còtaichean, an crìm-sagairt, 
agus an crios a dh'anart grinn. 30 Leac a' chrùin 
naoimh. 43 Dh'amhairc Maois air an obair uile, 
agus thaitinn i ris. 

AGUS do'n gliorm, ag-us do'n chorcur, 
agus do'n scarlaid, rinn iad èididh ^ 
frithealaidh, gu fritheahvdh san io?iad 
naomh, agus rinn iad èididh naomh do 
Aaron ; mar a dh'àithn an Tig-hearna do 
Mhaois. 

2 Agus rinn e 'n ephodrfo òr, do ghorm, 
agus do phorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart g-rinn toinnte. ^ grèisear; embroiderer. Sasg. - achaitheadh. 
3 stìmich e iad. * trusgan, aodaichean. 

' lamiaibh. 6 theudaibh. 

95 Kxvin. XXXIX. 

3 Ag'us bhuail iad a mach an t-òr 'na 
leacaibh' tana, agus g-hearr iad e '/la 
shnàithnibh^ a chum oibreachadh am 
measg- a' g-lmirm, agus am measg a' 
chorcuir, agus am measg na scarlaid^agus 
am measg: an anairt grhriim le h-obair eal- 
anta. 

4 Rinn iad mìrean-g-uallne dh'i, ceang-- 
allte ri chèile' air a dà fhoir: mar sin 
chuireadh ri chèile i. 

5 Agus bha crios rìomhach na h-ephoid 
ahha air a h-uachdar, do'n rii cheudna, a 
rèir a h-oibre fèin; eadhon do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, agus do scarlaid, 
agus do anart grinn toinnte : mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

6 Agus dh'oibrich iad clachan onlcs 
ceangailte ann am failibh òir, air an gearr- 
adh le gearradh seulaidh, le ainmibh 
chloinn Israeil orra. 

7 Agus chuir e iad air guailnibh na 
h-ephoid, hhi 'nan clacha cuimhneach- 
ain do chloinn Israeil ; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le h-obair 
ealanta a rèir oibre^ na h-ephoid, do òr, do 
gho rm, ag'us do chorcur, agus do scarlaid, 
agus do anart grinn toinnte. 

9 Bha i ceithir-chearnach; rinn iad an 
uchd-èididh dà-fhillte : rèis a fad, ag'us 
rèis a leud; hha i dà-fhillte. 

10 Agus chuir iad innte ceithir sreathan 
chlach: a' cheud sreath, sardius, topas, 
agus carbuncul : so a' cheud sreatji. 

1 1 Agus an dara sreath, emerald, saphir, 
agus daoimein. 

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, 
agus ametist. 

13 Ag-us _an ceathramh sreath, beril, 
onics, ag-usiasper: hhaictd&ìr an ceang'al 
•ann am failibh òir 'nan suidheachadh'. 

14 Agus hha na clachan a rèir ain- 
rneanna chloinn Israeil, a dhà-deug- a 
rèir an ainmeanna, le gearradh seulaidh, 
gach aon aca le h-ainm fèin, a rèir an dà 
thrèibh dheug. 

15 Agus rinn iad air an uchd-èididh 
slabhruidhean aig- na cinn, a rf/i'obair 
shnìomhta dh'òr fior-ghlan. 

16_ Agus rinn iad dà fhail òir, agus dà 
fhàinne òir : agus chuir iad an dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

17^ Agus chuir iad an dà shlabhruidh 
shniomhta san dà fhàinne air cinn na 
h-uchd-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann na 
dà shlabhruidh shnìomhta san dà fhail, 
agus chuir siad iad air mìribh-guailne na 
h-ephoid, air a beulaobh. 

19 Agus rinn iad dà fhàinne òir, agus ' g'a ceavgal ri chèile. 8 cosmhuil ri ohair. 
9 dùìiadh, cur. ECSODUS, 
chiiir siad iad air dà cheann na h-uchd- 
eididh, air an iomall dith, a bha air taobh 
na h-ephoid a stig-h. 

20 Agus rinn iad dà fhàinne òir eile, 
agus chuir siad iad air dà thaobh na 
h-ephoid gu h-ìosal, leth ris a' chuid 
bheoil dith fa chomhair a' choimhcheang- 
ail eile, os ceann crios rìomhach na 
h-ephoid. 

21 Agus cheangail iad an uchd-èididh 
leis a fàinnibh ri fàinnibh na h-ephoid le 
h-èiU g-huirm, a chum gu'm bitheadh i os 
ceann crios rìomhach na h-ephoid, ag-us 
nach biodli an uchd-èididh air a fuasg-ladh 
o'n ephoid; mar a dh'àithnan Tighearna 
do Mhaois. 

22 Ag-us rinn e falUiinn na h-ephoid a 
dh'ohsLir fhighte, uile do g-horm. 

23 Ag-us bha toU am meadhon na fall- 
uinn, mar tholl lùirich-mhàiUich, agus 
foir' timchioU a tuiU, a chum nach reub- 
tadh i. 

24 Agus rinn iad air iomallaibh na fall- 
uinn pomgfranata do g-horm, agus do chor- 
cur, agus do scarhiid, agus do anart 
toinnte. 

25 Agus rinn iad chiig: a dh'òr fìor- 
g-hlan, ag'us chuir iad na chiig' eadar na 
pomg-ranatan, air iomall na falkiinn mu'n 
cuairt eadar na pomgranata : 

26 Clag' agus pomgranat, clag' agus 
pomg-ranat, air iomall na faUuinn mu'n 
cuairt, a fhrithealadh innte ; mar a 
dh'àithn an Tig:hearna do Mhaois. 

27 Ag-us rum iad còtaichean a d/ì'anart 
grinn, a dh' obair fliig-hte, air son Aaroin 
ag'us a chuid mac, 

28 Ag'us crìin-sagairt a rf/ì'anart g:rinn, 
agus boineidean sgiamhacli a d/i'anart 
grinn, ag'us briogais anairt a rf/i'anart 
grinn toinnte, 

29 Ag-us crios do anart grinn toinnte, 
agus do g-horm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, a c//i'obair shnàthaide ; mar a 
dh àithn an Tig'hearna do Mhaois. 

30 Ag-us rinn iad leac ^ a' chrùin naoimh 
a dh'or fìor-ghlan, ag:us sgrìobh iad oirre 
sgrìobhadh, cosmhiiil ì-i g-ean-adh seul- 
aidh, NAOMHACHD DO'N TIGH- 
EARNA. 

31 Ag'us cheang:ail iad rithe iaU do 
ghorm, g:'a daing-neachadh air a' chrùn 
g:u h-àrd ; mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

32 Mar so chrìochnaicheadh uil' obair 
pàiUiuin bùtha a' choimthionail'': ag-us 
rinn clann Israeil arèir gach ni a dh'àithn 
an Tig:hearna do Mliaois; mar sin rinn 
iad. 

33 Ag'us thug iad am pàiUiun gu Maois, 
\ra bùth, ag'us 'airneis uile, a chromagan, ' iomall, bann. 2 JJeasg, blàth. 

' uil' obair pàilliuin, eadhon bùtha a' chomh- 
96 XXXIX. XL. 

a bhuird, a chroinn, agus a phuist, ag-us a 
bhuinn ; 

34 Ag-us an còmhdach do chroicnibh 
reitheachan air an dath dearg, agus an 
còmhdach do chroicnibh bhroc, agus brat 
a' chòmhdaich ; 

35 Airc na Fianuis, agus a bataichean, 
ag-us a' chaithir-thròcair ; 

36 Am bòrd agus a shoithichean uile, 
agus an t-aran taisbeanta; 

37 An coinnleir fìor-ghlan agus alòch- 
rain, eadhon a lòchrain gu bhi air an cur 
ann an ordugh, agus a shoithichean uile 
agus an oladh a chum sohiis ; 

38 Agus an altair òir, agus an oladh- 
ungaidh, agusan tùischùbhraidh, ag-us am 
brat air son doruis a' phàilhuin ; 

39 An altair umha, ag-us a cUath umha, 
a bataichean, agus a soithichean mle, an 
soitheach-ionnlaid agus a chos; 

40 Cùirteinean na cùirte, a puist, agus a 
buinn, agus am brat'' air son geata na 
cùirte, a cùird, agus a pinneachan^ agus 
uile shoithichean seirbhis a' phàilliuin, air 
son bùtha a' choimlithlonail ; 

41 Eudach an fhrithealaidh* gu fritheal- 
adh san ionad naomh, an t-eudach naomh 
air son Aaroin an t-sagairt, ag-us eudach a 
chuid mac, a fhrithealadh ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

42 A rèir gach ni a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois, mar sin rinn clann Isra- 
eil an obair uile. 

43 Agus dh'amhairc Maois air an obair 
uile, agus, feuch, rinn iad i mar a dh'àithn 
an Tighearn, eadhon mar sin rinn iad i : 
agus bheannaich Maois iad. 

CAIB. XL. 

1 Tkugadh àithne do Mhaois gun cuireadh e suas 
pàiUiun bùtlia a' choimhthionnil, agus gu'n 
na-iinliaichcadh se e. 16 Rinn Maois gach iii a 
dh'àilhn an Tighearna dha. 34 Ckòmhdaich 
neul bittli a' choimhlhionail. 

AGUS labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Air a'cheud là do'n cheud mhìos cuir- 
idh tu suas pàiUiun bùtha a' choimh- 
thionail. 

3 Agus cuiridh tu ann àirc na Fianuis, 
agus folaichidh tu 'n àirc leis an roinn- 
bhrat. 

4 Agus bheir thu stigh am bòrd, agus 
cuiridh tu 'n ordugh na nithe a ta gu bhi 
air an cur an ordugh air; agus bheir thu 
stigh an coinnleir, agus lasaidh tu a lòch- 
rain. 

5 Agus snidhichidh tu 'n altair òir a ta 
chum na tùise fa cliomhair àirce na Fian- 
uis, agus cuiridh tu brat an doruis ris 
a' phàilliun. chruinnich. * croch-bhrat, s tairnean. 

6 Trusgan na seirbhis. ECSODUS, XL. 6 Agus suidhichidh tu altair n h-ìobairt- 
loisg-te fa chomhair doruis pàilliuin bùtha 
a' choimhthionail. 

7 Ag-us suidhichidh tu 'n soitheach- 
ionnlaid eadar bùth a' choimlithionail 
agus an altair, agus cuiridh tu uisge ann. 

8 Ag-us cuiridh tu suas a' chùirt mu'n 
cuairt, ag:us crochaidh tu suas am brat aig 
geata na cùirte. 

9 Agus ghabhaidh tu an oladh-ung'aidh, 
agus ungaidh tu am pàilliun, agus gach 
ni a ta ann, agus naomhaichidh tu e, 
agus a shoithichean uile : agus bithidh e 
naomh. 

10 Agus imgaidh tu altair na h-ìobairt- 
loisgte, agus a soithichean uile, agus 
naomhaichidh tu an altair : agus bithidh 
an altair ro naomha. 

1 1 Agus ungaidh tu an soitheach ionnlaid 
agus a chos, agus naomhaichidh tu e. 

12 Agus bheir thu Aaron agais a mhic gu 
donis bùtha a' choimhthionail agus ionn- 
laididh tu iad le h-uisge. 

13 Agus cuiridh tu air Aaron an t-eudach 
naomha^ agus ungaidh tu e, agus naomh- 
aichidh tu e ; agus fritheihdh e dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a mhic, agus 
cuiridh tu còtaichean orra. 

15 Agus imgaidh tu iad, mar a dh'ung' 
thu 'n athair, agus fritheihdh ' iad dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt; oir bithidh 
g'u deimhin an migadh-san dhoibh a chum 
sagartachd sìorruidh air feadh an gin- 
ealacha. 

16 Agus rinn Maois a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha: marsin rinn e. 

17 Agus b'anns a' cheud mhìos, san dara 
bhadhna, air a' cheud /« do'n mhìos, a 
chuireadh suas am pàilliun. 

18 Agus chuir Maois suas am pàilliun 
agus dhaingnich e a bhuinn, agus chuir e 
suas abhuird, agus chuir e stigh a chroinn, 
agus thog e suas a phuist. 

19 Agus sgaoil e mach am bùth os ceann 
a' phàilliuin, agus chuir e còmhdach a' 
bhutha air os a cheann ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuir ean Fhian- 
uis* anns an àirc, agus chuir e na bat- 
aichean air an àirc, agus chuir e a' 
chaithir-thròcair air an àirc os a ceann. 

21 Agus thug e 'n àirc a stigh do'n 
phàilliun, aguschuire suas brata' chòmh- 
daich, agus chòmhdaicheàirc na Fianuis ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

22 Agus chuir e 'm bòrd ann am bùth 
a' choimhthionail air taobh a' phàilliuin ' pàilHuin ò' choimhthionail. ^ an trusgan, a' 
chutaidh naomha. ^ chum gufrithcil. mu thuath, an taobh a muig-h do'n roinn- 
bhrat. 

23 Agus chuir e 'n t-aran ann an ordugh 
air, ann an làthair an Tighearna; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

24 Agus chuir e 'n coinnleir ann am bùth 
a' choimhthionail, thall fa chomhair a' 
bhuird, air taobh a' phàilhuin ris an àirde 
deas. 

25 Agus las e nalòchrain ann an làthair 
an Tighearna ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

26 Agus chuir e 'n altair òir ann am bùth 
a' choimhthionail, air beulaobh an roinn- 
bhrait. 

27 Agnis lolsg e tùis chùbhraidh oirre ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

28 Agus chuir e suas am brat^ aig dorus 
a' phàilhuin. 

29 Agus chuir e altair na h-ìobairt-Ioisgte 
làimh ri dorus pàilliuin bùtha a' choimh- 
thionail, agus thug e suas oirre an ìobairt- 
loisgte, agus an tabhartas-bìdh ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

30 A^us chuir e 'n soitheach-ionnlaid 
eadar buth a' choimhthionail agus an altair, 
agus chuir e uisge ann, a dh'ionnlad leis. 

31 Agus dh'ionnlaid Maois, agus Aaron, 
agus a mhic, an làmhan agus an cosan 
aige. 

32 An uair a bha iad gu dol a stigh do 
bhùth a' choimhthionail, agus gu teachd 
am fagus do'n altair, dh'ionnlaid siad iad 
fèin, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

33 Agus chuir e suas a' chùirt timchioU 
a' phàilUuin agus na h-altarach, agus 
chuir e suas brat geata na cùirte: mar 
sin chrìochnaich Maois an obair. 

34 An sin chòmhdaich neul bùth a' 
choimhthionail, agus lìon glòir an Tigh- 
earn am pàilUun. 

35 Agus cha b'urrainn Maois dol a stigh 
do bhùth a' choimhthionail, a chionn gu'n 
do ghabh an neul còmhnuidh air, agus 
gu'n do lion g-lòir an Tighearn am pàiU- 
iun. 

36 Agus an uair a dh'èirich an neul 
snas o mhullach a' phàilliuin, chaidh 
clann Israeil air an aghaidh 'nan uile 
thurusaibh : 

37 Ach mur d'èirich an nexil suas, an 
sin cha do thriall iad gus an là san d'èirich 
e suas : 

38 Oir bha neul an Tighearn air a' 
phàilliun san là, agus bha teine air san 
oidhche, ann an sealladh thighe Israeil 
uile, air feadh an uile thurusan. 'an Teisleas. ' an cbmhdach. 97 H LEBHITICUS. CAIB. I. 

3 lohairtean-lohgte do'n bhuar, 18 do na Ireud- 
aihh, 14 agus do eunaihh. 

AGUS ghairm an Tigheam air Maois, 
agws labhair e ris à pàiUiun a' 
choimhthionail', ag- ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, Ma bheir duine sam hith agaibh tabh- 
artas a dh'ionnsuidh an Tighearna, bheir 
sibh bhur tabhartas do'n sprèidh, eadhon 
do'n bhuar agus do'n treud. 

3 Ma bhios a thabhartas do'n bhuar 'na 
ìobairt-loisg-te ^ thug-adh e seachad heath- 
acA, firionn gun ghaoid: aig dorus pàiU- 
iuin a' choimhthionail bheir e seachad e 
d'ashaorthoil f'èin, an làthair an Tighearn. 

4 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobairt-loisgte: agus gabharair a shon 
i, a dheanamh rèite air a shon. 

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh òg^ an 
làthair an Tig-hearn : agus bheir na sagairt, 
mic Aaroin, leo an fhuil, agus crathaidh 
iad an fhuil mu'n cuairt air an altair, a ta 
aig donis pàilliuin a' choimhtfiionail. 

6 Agus fionnaidh e an ìobairt-loisgte, 
agus gearraidh e i 'na mlribh^. 

7 Agiis cuiridh mic Aaroin an t-sagairt 
teine air an altair, agus leagaidh iad fiodh^ 
ann an ordugh air an teine. 

8 Agus leagaidh na sagairt, mic Aaroin, 
na mìrean, an ceann, agus an t-saill, ann 
an ordugh air an fhiodh a ta air an teine, 
a tha air an altair. 

9 Ach a mhionach® agus a chosan nigh- 
idh e ann an uisge : agus loisgidh an sagart 
an t-iomlan' air an altair, mar ìobairt- 
loisgte, tabhartas a bheirear suas le teine, 
a dh'fhàile cìibhraidh* do'n Tigheam. 

10 Agus ma's ann do na treudaibh a 
hhios a thabhartas, eadhon do na caoraich, 
no do na gabhraibh, chum ìobairt-loisgte ; 
'na hheathach firionn gun ghaoid bheir e 
leis e. 

1 1 Agus marbhaidh se e aig taobh na 
h-altarach mu thuath ann an làthair an 
Tighearn : agus crathaidh na sagaii't, mic 
Aaroin, 'fhuil air an altair mu'n cuairt. 

1:2 Agus gearraidh e 'na mhìribh e, 
maille r'a cheann agus r'a shaill; agus 
cuiridh an sagart iad ann an ordugh air an 
f hiodh a ta air an teine, a tha air an altair. 

13 Ach nighidh e am mionach agus na 
cosan le h-uisge ; agus bheir an sagart 
leis an t-iomlan, agus loisgidh e air an 
altair e, mar ìobairt-loisgte, tabhartas a 1 huth a' choimhthionail. ^ chum ìobairt-loisgte. 
■> gamhuinn. * 'na bloighdihh. * connadh. 
8 a ghr^alach. ' na h-uile. 

9S bheirear suas le teine, a dh'fhàile cìibh- 
raidh do'n Tighearn. 

14 Agus ma's ann do eimaibh a bhios a 
thabhartas do'n Tigheama chmn ìobairt- 
loisgte, an sin bheir e a thabhartas do 
thurturaibh, no do cholumanaibh òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum na 
h-altarach, agus snìomhaidh' e a cheann 
deth, agus loisgidh e air an altair e; agus 
faisgear a mach 'fhuil air taobh na h-alt- 
arach. 

16 Agus spìonaidh'" e a gheuban as 
maille r'a chlòimh", agus tilgidh e làimh 
ris an altair e, air an taobh an ear, a 
dh'àite na luatha. 

17 Agus sgoiltidh e maille r'a sgiath- 
aibh e, ach cha roinn e o chèile e: agus 
loisgidh an sagart e air an altair, air an 
fhiodh a ta air an teine, mar ìobairt- 
loisgte, tabhartas a bheirear suas le teine, 
a dh'f hàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

CAIB. n. 

1 An tahhartas-hìdh dophliir mìn maille ri h-oladh 
agus ri tùis. 12 Tahharlas ceud-thoraidh gach 
bliadhna. 13 Bheirear seachad gach tabhartas- 
bìdh le salann. 

AGUS an uair a bheir neach air bith 
tabhartas-bìdh do'n Tighearna, bith- 
idh a thabhartas do phlìir mìn : a^^us dòirt- 
idh e oladh air, agus cuiridh e tuis air: 

2 Agus bheir se e gu mic Aaroin, na 
sagartan, agus gabhaidh e as làn a dhùim 
d'a phlùr, agus d'a oladh, maille r'a thùis 
uile ; agus loisgidh an sagart a chuimh- 
neachan air an altair, gu bhi 'na thabhartas 
air a thoirt suas le teine, a dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

3 Agus fm'gheall an tabhartais-bhìdh, is 
le Aaron agus le 'mhic e: isni ro naomha 
e do thabhartasaibh an Tighearn air an 
toirt suas le teine- 

4 Agus ma bheir thu seachad tabhart- 
as-bidh air a dheasachadh san àmhuinn, 
is breacagan neo-ghoirtichte do phlùr mìn 
measgta le h-oladh a hhios ann, no 
deamagan '■' neo-ghoirtichte, ungta le 
h-oladh. 

5 Agus ma's tabhartas-bìdh air a dheas- 
achadh ann an aghann a hhios a'd' thabh- 
artas, bithidh e do phlùr mìn neo-ghoirt- 
ichte, measgta le h-oladh. 

6 Roinnidh tu e 'na mhìribh, ag'us 
dòirtidh tu oladh air: is tabhartas-bidh 
a t'ann. 

7 Agus ma hhios do thabhartas 'na ' do hholadh cùhhraidh. ^ spwnaidh. 

1° reuhaidh " iteagan. 

" hruichte. " gearragan ; ivafers. Sasg. LEBHITIC 

thal)hartas-bldh o'n ag:hann-ròstaidh, nìth- 
ear e do phlùr mìn le h-oladh. 

8 Agus bheir thu 'n tabhartas-bìdh, a 
nithear do na nithibh so, chum an 'rigrh- 
earn: agus an uair a thaisbeanar' do"n 
t-sag:art e, bheir se e chum na h-altarach. 

9 Agus g:abhaidh an sag:art as an tabh- 
artas-bhìdh cuimhneachan dheth, agus 
loisgridh se e air an aUair: is tabhartas a 
th'ann air a thoirt suas le teine, a 
dh'fliàile cùbhraidh do'n Tig:hearn. 

10 Ag:us an ni a dh'fhàg^ar do'n tabh- 
artas-bhldh, ìs le Aaron ag-us ìe 'mhic e; 
tha e 'na ni ro naomha do thabhartais an 
Tig:hearn air an toirt suas le teine. 

1 1 Clia deanar tabhartas-bìdh sam bith, 
a bheir sibh a dh'ionnsuidh an Tig:hearna, 
le taois g:hoirt; oir cha loisg:sibh abheag 
do thaois g:hoirt, no do mhil, ann an tabh- 
artais an Tighearn a bheirear suas le 
teine. 

12 A thaobh tabhartais a' cheud tor- 
aidh, bheir sibh seachad e do'n Tigh- 
earn: ach cha loisg-ear air an altair e 
chum fàile chùbhraidh. 

13 Ag:us g'ach tabhartas-bìdh a bheir 
thu leat, ni thu blasda le salann : cha mhò 
a leig:eas tu le salann coimhcheang:ail do 
Dhe bhi dh'easbhuidh air do thabhartas- 
bìdh: le d' thabhartais uile bheir thu 
seachad salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad tabhart- 
as-bìdh do d' cheud-thoradh do'n Tigh- 
earna, bheir thu seachad mar an tabhartas- 
bìdh do d' cheud-thoradh, diasa glasa do 
arbhar cruaidhichte leis an teine, eadhon 
slol buailte as na diasaibh ùra'^ 

15 Ag:us cuiridh tu oladh air, ag:us leag- 
aidh tu tùis air : is tabhartas-bìdh e. 

16 Agus loisgidh an sag:art a chuimh- 
neachan, cuidd'a arbharbuaOte, ag:us cuid 
d'a oladh, maille r'a thùis uile : is tabh- 
artas e a bheirear suas le teinè do'n Tigh- 
earn. 

CAIB. ni. 

\ Antahhartas-sìthdonhliuar, Qdo'ntreud, 7 uan, 
12 no gabhar, gu'n gliaoid. 

AGUS ma hhios a thabhartas a chum 
ìobairt tabhartasan-sHh, ma's ann 
do'n bhuar a bheir e seachad e, ma's firionn 
no boirionn e, bheir e seachad e gu'n ghaoid 
an làthair an Tig^hearn. 

2 Ag:us cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, ag:us marbhaidh se e aig: 
donis pàiUiuin a' choimhthionail : ag:us 
:;rathaidh mic Aaroin, na sag:artan, an 
fhuil air an altair mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad do ìobairt nan 
tabhartas-sìth, tabhartas a bheirear suas 
le teine do'n Tighearn : an t-saill a ta us, n. m. 

còmhdachadh a' mhionaich, agus an 
t-saiU uile a th'aìr a' mhionach, 

4 Agus an dà àra, ag:us an t-saill a 
ta orra, a ta air an loch-'lèin, ag:us an 
sg-airt a ta os ceann nan àinean ; maille 
ris na h-airnibh, bheir e air falbii i. 

5 Ag'us loisg'idh mic Aaroin e air an alt- 
air, air an ìobairt-loisg:te, a ta air an 
fhiodh a ^A'air an teine : is tabhartas e a 
bheirear suas le teine, a dh'fliàile cùbh- 
raidh do'n Tig-hearn. 

6 Agus ma's ann do 'n treud a bhios a 
thabhartas chum ìobairt tabhartasan-sìth 
do'n Tig-hearn, firionn no boirionn ; bheir 
e seachad e g:un g:haoid. 

7 Ma bheir e seachad uan mar a thabh- 
artasjbheir e seachade an làthair anTig^h- 
earn. 

8 Ag:us cuirldh e a làmh alr ceann a 
thabhartais, agus marbhaidh se e fa 
chomhairpàiUiuina'choimhthlonail: ag^us 
crathaidh mic Aaroln 'fhuil air an altair 
mu'n cuairt. 

9 Ag-us bheir e seachad cvid do ìobairt 
nan tabhartas-sìth, mar thabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn ; a 
shaill agìis an t-earball uile, teann air a' 
chnàimh-dhroma bheir e air falbh e ; ag:us 
an t-saill a ta còmhdachadh a' mhlonaich, 
ag-us an t-saill uile a ta air a' mhionach. 

10 Ag-us an dà àra, ag:us an t-saiU a ta 
orra, a ta làimh ris an loch-'lèin, ag:us an 
sg-airt os ceann nan àinean ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

1 1 Ag-us loisg-idh an sag-art e air an alt- 
air; is e biadh an tabhartals a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

12 Ag-us ma's gabhar a bhios 'na thabh- 
artas, bhelr e seachad i an làthair an 
Tig:hearn. 

13 Ag-us culridh e a làmh alr a ceann, 
agus marbhaidh e i fa chomhair pàiUiuin 
a' choimhthionail : ag-us crathaidh mic 
Aaroln a fuil air an altair mu'n cuairt. 

14 Agus bheir e seachad dhith a thabh- 
artas, eadhon tabhartas a bheirear suasle 
teine do'n Tig-hearn; an t-saiU a tha 
còmhdachadh a' mhionaich, agus ant-saill 
uile a ta air a' mhlonach, 

15 Ag:us an dà àra, agiis an t-saiU a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, agus 
an sg:airt os ceann nan àinean ; maille ris 
na h-aimibh, bheir e air falbh i, 

16_Ag-us_ lolsg-ldh an sag:art lad air an 
altalr: is iad biadh an tabhartaisa bheir- 
ear suas le teine, chum fàile chùbhraidh. 
An t-salU uile is leis an Tig-hearn. 

17 Bithidh e 'na reachd'^ bith-bhuan do'r 
glnealachaibh alr feadh bhur n'àiteacha- 
còmhnuldh uile, nach Ith sibh saill no fuil 
sam bith. ' vochdar, 
99 * ìàna. ' ordugh, ìcgh. LEBHITICUS. IV. CAIB. IV. 1 An ìohairt-pheacaidh aineolais, 3 air son an 
t-sagairt, 13 air son a' choimhthiovail, 22 air son 
uachdarain, 27 agus air son an t-sluaigh. 

AGUS labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
pheacaicheas anam trìd aineolais ' anagh- 
aidh aoin sam bith a dh' àitheantaibh an 
Tighearn, {a thaohh nithe nach bu chòir 
a dheanamh,) agus gu'n dean e ni an 
aghaidh aoln diubh ; 

3 Ma pheacaicheas an sagart a chaidh 
ungadh, a rèir peacaidh an t-sluaig-h; an 
sin thugadh e air son a pheacaidh a 
pheacaich e, tarbh òg gun g-haoid a 
dh'ionnsuidh an Tighearna chum ìobairt- 
pheacaidh. 

4 Ag-us bheir e an tarbh gu dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail an làthair an Tig-h- 
earn; agus cuiridh e a làmh air ceann an 
tairbh, agus marbhaidh e 'n tarbh an 
làthair an Tighearn. 

5 Agus g-abhaidh an sagart a chaidh 
ungadh cuid do fhuil antairbh, agusbheir 
e i gu pàilliun a' choimhtliionail. 

6 Agus tumaidh an sagart a mheur san 
fhuil, agus crathaidh e ciiid do'n fhuil 
seaciid uairean an làthair an Tighearna, 
fa chomhair roinn-bhrait an ionaid naoimh. 

7 Ag-us cuiridhan sagart cinc? do'n f huil 
air adhaircibh altarach na tìiise cìibh- 
raidh am fianuis an Tighearn, a ta ann 
am pàilliun a' choimhthionail ; agus 
dòirtidh e fuil an tairbh uile aig bun alt- 
arach na h-ìobairt-loisgte, a ta aig dorus 
pàilliuin a' choimhthional. 

8 Agus uile shaiU tairbh na h-ìobairt- 
pheacaidh bheir e air falbh uaith ; an 
t-saill a ta còmhdachadh a' mhionaich, 
agus an t-saill uile a ta air a' mhionach. 

9 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin'\ agus 
an sgairt os ceann nan àinean ; maille ris 
na h-airnibh bheir e' air falbh i, 

10 Mar a thugadh air falbh i o tharbh 
iobairt nan tabhartas-sìth ; agus loisgidh 
an sagart iad air altair na h-ìobairt-loisgte. 

11 Agus seice' an tairbh, agus 'fheoil 
uile, maille r'a cheann, agus maille r'a 
chosan, agus a mhionach, agus a ghaorr -, 

12 Eadhon antarbh gu h-iomlangiìilain- 
idh e mach an taobh a muigh do'n champ 
gai h-ionad glan, far an dòirtear^ a maeh^ 
an luath, agus loisgidh e air an f hiodh e 
le teine : far an dòirtear a mach an luath, 
loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coimhthional 
Israeil uile trìd aineolais, agus gu bheil an 
ni folaichte o shìiilibh a' chomhchruinnich, 
agus gu'n d'rinn iad ni-eigin^ an agaidh ' ann an aineolas. Eabh. 
3 seiche, craicioiin. 
100 2 a' bhlian, 
* 'aolach. aoin sam bith a dh'àitheantaibh an Tigh- 
earn, a thaobh nithe nach bu chòir a 
dheanamh, agus gu bheil iad ciontach ; 

14 An uairabhios am peacadh, apheac- 
aich iad 'na aghaidh, aithnichte, an sin 
bheir an comhchruinneach seachad tarbh 
òg air son a' pheacaidh, agus bheir iad e 
fa chomhair pàilliuin a' choimhthionail. 

15 Agus cuiridh seanairean a' choimh- 
thionail an làmhan air ceann an tairbh an 
làthair an Tighearn; agus marbhar an 
tarbh an làthair an Tighearn. 

16 Agus bheir an sagart a chaidh ung- 
adh cìdd do fhuil an tairbh gu pàilliun a' 
choimhthionail. 

17 Agus tumaidh an sagart a mheur 
ann an cuid do'n fhuil, agus crathaidh e 
i seachd uairean an làthair an Tighearna, 
fa chomhair an roinn-bhrait. 

18 Agus cuiridh e cuid do'nfhuil air 
adhaircibh na h-altarach a ta am tìanuis 
an Tighearn, a ta ann am pàiUiun a' 
choimhthionail, agus dòirtidh e mach an 
fhuil uile aig bun altarach na h-ìobairt- 
loisgte, a te ajg-donis pàiUiuin a choimh- 
thionail. 

19 Agus bheir e air falbh a shaill uile 
uaith, agus loisgidh e i air an altair. 

20 Agus ni e ris an tarbh mar a rinn e 
ri tarbh na h-lobairt-pheacaidh, mar sin 
ni e ris : agus ni an sagart rèite air an son, 
agus bheirear maitheanas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbh an taobh 
a muigh do'n champ, agus loisgidh se e 
mar a loisg e 'n ceud tarbh: is lobairt- 
pheacaidh e air son a' chomhchruinnich. 

22 'Nuair a pheacaicheas uachdaran, 
agus a ni e ni-eigin trìd aineolais an agh- 
aidh aoin sam bith a dh'àitheantaibh an 
Tighearn a Dhè, a thaobh nithe nach ba 
chòir a dheanamh, agus gu bheil e ciontach: 

23 Ma thig a pheacadh, a pheacaich e, 
g'a f hios ; bheir e leis mar a thabhartas 
meann do na gabhraibh beathach firionn 
gim ghaoid. 

24 Agus cuiridh' e a làmh air ceann a' 
mhinn, agus marbhaidh se e san ionad 
anns am marbh iad an ìobairt-loisgte* 
ann an làthair an Tighearn: is ìobairt- 
pheacaidh e. 

25 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
fhuil na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, 
agus cuiridh e i air adhaircibh altarach 
4ia h-ìobairt-loisgte, agus dòirtidh e mach 
afiiil aig bun altarach na h-ìobairt-loisgte. 

2"6 Agus loisgidh e a saill uile air an 
altair, mar a loisgear saill ìobairt nan 
tabhartas-sìth : agus ni an sagart rèite air 
a shon a thaobh a pheacaidh, agus maith- 
ear dha e. 

27 Agus ma pheacaicheas aon neach do ^ tilgear. ^ ni-'gin. ' leagaidh, 

^ tabhartas-loisgie, ofrail-loisgte. LEBHITI 

shluagh na dùtheha' trìd aineolais, an 
iiair a ta e Meanamh ni-eigin an aghaidh 
aoin sam bith a dh'àitheantaibh an Tig-h- 
earn, a thaohh nithe nach bu chòir a 
dheanamh, agus gu bheil e ciontach : 

28 Ma thig- a pheacadh, a pheacaich e 
g-'afhios; an sin bheir e leis mar a thabh- 
artas meann do na gabhraibh, heathach 
boirionn g-un ghaoid, air son a pheacaidh 
a pheacaich e. 

29 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus marbhaidh e 
an ìobairt-pheacaidh aim an ionad na 
h-ìobairt-loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuìd d'a 
fuil le 'mheur, ag'us ciiiridh e i air adh- 
aircibh altarach na h-ìobairt-loisgte, ag;us 
dòirtidh e mach a fuil uile aig: bmi na 
h-aUarach. 

31 Agus bheir e aisde a saill uile, mar 
a bheirear an t-saill à h-lobairt nan tabh- 
artas-sìth ; agus loisgidh an sagart i air an 
altair, a chum fàile chìibhraidh do'n 
Tighearn : agus ni an sagart reite air a 
shon, agus bheirear maitheanas dha. 

32 Agus mha bheir e leis uan mar _a 
thabhartas air son peacaidh, bheir e leis 
xian boirionn gun ghaoid. 

33 Agus cuiridh e a làmh air ceann an 
tabhartais pheacaidh^ agus marbhaidh 
se e mar ìoDairt-pheacaidh san ionad anns 
am marbh iad an ìobairt-loisgte. 

34 Agus gabhaidh an sagart cMÌd do 
fhuil na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, 
agus cuiridh e i air adhaircibh altarach na 
h-ìobairt-loisgte, agus dòirtidh e mach a 
fuil uile aig bun na h-altarach. 

35 Agus bheir e aisde a saiU uile, mar a 
bheirear air falbh saill an uain o ìobairt 
nan tabhartas-sìth ; agus loisgidh an sag- 
art iad air an altair, a reir nan tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tighearn: 
agus ni an sagart reite air a shon a thaobh 
a pheacaidh a rinn e, agusmaithear dha e. 

CAIB. V. 

1 A thaohh an fi a cheiìeas 'eòlus, 2 mu neach a 
hheanas ri n i sam bith neòghlan, i no a bheir 
mioìinan. ìi An ìobairt-eusaontais air son peac- 
achaidh unn an nithibh naomha an Tighearn, 
17 agus air son pheacanna aineolais. 

AGUS ma pheacaicheas anam, agus 
gu'n chiinn e guth mionnachaidh', 
agus gwrfianuis e, achunnaic no is fiosrach 
air a' chìiis, mur cuir e 'n ceiU i, an sin 
giìilainidh e a chionta : 

2 No ma bheanas anam ri ni sam bith 
neòghlan, ma's cairbh'* fiadh-bheathaich 
neòghloin e, no cairbli spreidhe neòghloin, 
no cairbh ni neòghloin a shnàigeas^ agus 
e an-fhiosrach air ; bithidh esan mar an 
ceudna neòghlan, agus ciontach : CUS, IV. V. 

3 No ma bheanas e ri neòghloine duine, 
ge b'e air bith an neòghloine leis an sal- 
aichear duine, agus gu bheil e an-f hiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach : 

4 No ma mhionnaicheas anani^ ag ràdh 
le 'bhilibh gu'n dean e olc, no gu'n dean 
e maith, ge b'e air bith e a labhras duine 
le mionnaibh, agus gu bheil e an-f hiosrach 
air; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach ann an aon diubh sin. 

5 Agus tachraidh, 'nuair a bhios e 
ciòntach do aon do na nithibh sin, gu'n 
aidich' e gu'n do pheacaich e san ni sin. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais a 
dh'ionnsuidh an Tighearn air son a pheac- 
aidh a pheacaich e, heathach boirionn o'n 
treud, uan, no meann o na gabhraibh, inar 
ìobairt-pheacaidh : agus ni an sagartrèite 
air a shon a thaobh apheacaidh. 

7 Agus mur urraiim e uan a thoirt leis, 
an sin bheir e leis air son a ehoire a rinn 
e, dà thurtur, no dà chokiman òg,a dh'ionn- 
suidh an Tighearna; fear a chum ìobairt- 
pheacaidh, agus am fear eile chum ìobairt- 
loisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt, agus bheir esan seachad amfear 
a ta chum na h-ìobairt-pheacaidh air tùs, 
agus snìomhaidh e a cheann o' amhaich^, 
ach cha sgar e o chèile iad. 

9 Agus crathaidh e cuid do fhuil na 
h-ìobairt-pheacaidh air taobh na h-altar- 
ach, agus fàisgear a' chuid eile do'n fhuil 
a mach aig bun na h-altarach : is ìobairt- 
pheacaidh i. 

10 Agus bheir e seachad an dara eun 
mar ìobairt-loisgte, arèir a' ghnàtha : agus 
ni an sagart rèite air a shon a thaobh a 
pheacaidh a pheacaich e, agus maithear 
dha e. 

11 Ach mur urrainn e dàthurtur, no dà 
chohiman òg a thoirt leis ; an sin bheir 
esan a pheacaich leis, mar a thabhartas, an 
deicheamh cuid do ephah do phlùr mìn, 
mar thabhartas-peacaidh: cha chuir e 
oladh air, ni mò a chuireas e tùis air, oir 
is tabhartas-peacaidh e. 

12 An sin bheir e chum an t-sagairt e, 
agus gabhaidh an sagart làn a dhùirn 
deth, eadhon cuimhneachan deth, agus 
loisgidh e air an aUair e, a rèir nan tabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn : is tabhartas-peacaìdh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon, a 
thaobh a pheacaidh a pheacaich e ann an 
aon diubh sin, agus maithear dha e : 
agus bithidh amfuigheall leis an t-sagart, 
mar thabhartas-bìdh. 

14 Agus labhair an Tighearnari Maois, 
ag ràdh. ' do'n fua'-chcatharn, do'n phobull chumanta. 
^ QJi tabhartais air son peacaidh. 
^ gulh mimman, * closack. 

101 A'-riiK 
5 a shnàgas, a chrùbas. s ma bhcir ncach ntionnan. 
' aidmhich. 8 'mhuincal. LEBHITI 

15 Ma ni anam coire, agus gu'm peac- 
aich e trìd aineolais ann an nitliibli 
naomiia an Tigiiearn; an sin biieir e air 
son a ciioire dh'ionnsuidh an Tighearna, 
reithe g\m g-haoid o na treudaibh, a rèir 
do mheas le secelibh airgid, a rèir seceil 
an ionaid naoimh, chum ìobairt-eusaon- 
tais. 

1 6 Agus air son an lochd a rinn e san 
ni naomha ni e coimhleasachadh, ag-us 
cuiridh e ris an ciiig:eadh cuid, agus bheir 
e do'n t-sag-art e: ag-us ni an sag'art rèite 
air a shon le reithe na h-ìobairt-eusaon- 
tais, agus maithear dha e. 

1 7 Ag-us ma pheacaicheas anam, agus 
g'u'n dean e aon do na nithibh sin thoirm- 
isg-eadh le àitheantaibh an Tighearna bhi 
air an deanamh; g-ed nach b'fhios da e, 
gidheadh a ta e ciontach, agus giùl- 
ainidh e 'aing'idheachd'. 

18 Agus blieir e leis reithe g;un g:haoid 
o'n treud, a rèir do mheas, chum ìobairt- 
eusaontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt ; 
agus ni an sagart rèite air a shon a thaobh 
"aineolais, leis an deachaidh e air seach- 
aran - agus gun f hios aìg: air ; agus maith- 
etir dha e. 

19 /s ìobairt-eusaontais ath'ann; chiont- 
aich e gu deimhin an aghaidh an Tig-h- 
earna. 

CAIB. VI. 

1 Na h-ìohairtean-eusaontais aìr son pheacanna a 
riiineadh le daoinibh le 'm fios. 19 An tabh- 
artas a bheirear seachad 'nuair a dh'ungar sagart. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag: ràdh, 

2 Ma pheacaicheas anam, agnis g'u'n 
dean e eusaontas an aghaidh an Tig'h- 
earn, ag-us g:u'n dean e breug' d'a choimh- 
earsnach a thaobh an ni a thugadh dha 
r'a g-hleidheadh, no ann an companas, no 
thaobh an ni a thugadh air falbh le 
h-ainneart, nomamheall e achoimhears- 
nach ; 

3 No ma fhualr e an ni sin a chailleadh, 
fig'us gu'n d'rinn e breug uime, ag-us g-u'n 
d*thug- e rnionnan eithich '^; ann an aon ni 
dhiubh sin uile a ni duine, a' peacachadh 
annta : 

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n do 
pheacaich e, ag:us gvi bheil e ciontach, 
gu'n toir e air ais * an ni sin a thug: e air 
falbh le h-ainneart, no an ni sin a fhuair e 
g:u mealltach, no an ni sin a thugadh dha 
r'a g-hleidheadh, no a chailleadh ag:us a 
fhuair e, 

5 No ni sarAbith m'an d'thug: e mionnan 
cithich ; bheir e air ais e san iomlan, ag-us 
cuiridh e 'n cìiigeadh cuid athuilleadhris, 
agiishheÌT e dha-san e d'am buin e, ann 
an la 'ìobairt-eusaontais. ' a chionta, a choire. ^ am rMarachd. 

' miojinan gu breugach. * aisig e. 
102 CUS, V. VI. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais 
chum anTi^heama, reithe g:unghaoido'n 
treud, a rèir do mheas, mar ìobairt-eus- 
aontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt. 

7 Ag'us ni an sag:art rèite air a shon an 
làthair an Tig:heam : agiis g'heibh e 
maitheanas a thaobh g'ach ni dhiubh sin 
uile a rinn e, a' ciontachadli annta^ 

8 Agus labhair an Tig^hearna ri Maois, 
ag ràdh, 

9 Thoir àithne do Aarot) agus d'a mhic, 
ag- ràdh, Is e so Iag:h na h-ìobairt-loisg:te: 
ils ì 'n ìobairt-Ioisgte i, air son an losg-aidh 
air an altair air feadh na h-oidhche uile 
g\i maduinn, agus bithidh teine na h-alt- 
arach a' losg:adh innte ;) 

10 Aguscuiridh an sagarttrusgan* anairt 
uime, ag-us cuiridh e briogais anairt air 
'fheoil, agus togaidh e suas an luath a 
loisg- an teine leis an ìobairt-loisg:te air an 
altair, ag:us cuiridh e i làimh ris an altair. 

1 1 Agus cuiridh e a thrusgan dheth, ag:us 
cuiridh e trusgan eile uime, ag-us giìilain- 
idh e 'n luath a mach an taobh a muigh 
do'n champ, g\i h-ionad glan. 

1 2 Agus DÌthidh an teine air an altair a' 
losgadh innte ; cha chuirear as e : agus 
loisg-idh an sagart fiodh oirre gach madr 
uinn, ag-us cuiridh e an ìobairt-loisgte ann 
an ordugh oirre, agus loisgidh e oirre saiU 
nan ìobairte-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air an altair 
an còmhnuidli : cha tèjd e idir as. 

14 Agus is e so lagh an tabhartas-bhìdh : 
Bheir mic Aaroin e an làthair an Tighearna, 
fa chomhair na h-altarach. 

15 A^us gabhaidh e làn adhùirn dheth, 
do phlur an tabhartas-bhìdh, agus d'a 
oladh, agus an tùis uile a ta air an tabh- 
artas-bhìdh, agus loisgidh e air an altair 
e, chi/m fàile chùbhraidh, eadhon cuimh- 
neachan dheth do'n Tighearn. 

1 6 Agus ithidh Aaron agus a mhic am 
fuigheall : maille ri aran neo-ghoirtichte 
ithear e san ionad naomh; ann an cùirt 
pàiUiuin a' choimhthionail ithidh iad e. 

17 Cha'n fhuinear e le taois ghoirt: 
thug mi dhoibh e mar an cuibhrionn do 
m' thabhartasaibh air an toirt suas le 
teine : tha e ro naomha, mar an ìobairt- 
pheacaidh, agus mar anìobairt-eusaontais. 

18 Ithidh gach firionnach am measg 
chloinn Aaroin dheth : hithidh e 'na reachd 
sìorruidh air feadh bhur ginealacha thaobh 
tabhartasan an Tighearn air an toirt suas 
le teine: bithidh gach neach a bheanas 
riu naomh. 

19 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

20 Is e so tabhartas Aaroin, agus a 
chuid mac, a bheir iad seachad do'n 9 aÌT on d'fìuiaradh rinntach e. 
<>èididh, euàach, culaidh. LEBHITICUS, VI. VII. Tighearna, san là a dh'ungrar e ; an deich- 
eamh cuid do ephah do phlìir mìn mar 
thabhartas-bìdh an còmhnuidh', a leth sa' 
mhaduinn, agns a leth san fheasgar. 

21 Ann an ag-hann" nìtliear e le h-qladh, 
agus an uair a bhios e fuinte, bheir thu 
stigh e : agus na mìrean fuinte d'on tabh- 
artas-bhìdh bheir thu seachad a chum 
fàile chìibhraidh do'n Tighearn. 

22 Agus bheir an sagpart d'a mhic, a 
dh'ungadh 'na àite, seachad e: w reachd 
sìorruidh e do'n Tighearn; loisgear gu 
h-iomlan e. 

23 Oir loisgear gach tabhartas-bìdh air 
son an t-sagrairt gu h-iomlan: cha'n ith- 
ear e. 

24 Agiis labhairan Tigrhearna ri Maois, 
ag: ràdh, 

25 Labhair ri h-Aaron agrus r'a mhic, ag 
ràdh,/se so lag-h na h-ìobairt-pheacaidh: 
san ionad anns am marbiiar an ìobairt- 
loisgrte, bithidh an ìobairt-pheacaidh air a 
marbhadh am fianuis an Tighearn : tha i 
ro naomh. 

26 Ithidh an sa^art i, a bheir seachad i 
air son peacaidh: anns an ionad naomh 
ithear i, ann an cùirt pàilliuin a' choimh- 
tliionail. 

27 Ge b'e ni a bheanas r'a feoil, bithidh 
enaomh; agusanuair a chrathar a bheag- 
d'a fuil air eudach sam bith, nighidh _tu an 
ni air an do chvathadh i anns an ionad 
naomh. 

28 Ag'us bithidh an soitheach creadha 
anns an do bhruicheadh i air a bhriseadh ; 
ach ma bhruicheadh i ann an coireadh 
umha^ glanar agus nig-hear^ e ann an 
iiisge. 

29 Ithidh na firionnaich uile am measg: 
nan sag:art dhith : tha i ro naomh. 

30 Ach cha 'n ithear iobairt-pheacaidh 
sam bith, d'an d'thug-adh a hheag do'n 
fhuil a steach dophàilliun a' choimhthion- 
ail, a dheanamh reite san ionad naomh : 
loisg;ear san teine i. 

CAIB. VII. 

l Lagh na h-tolairt-eusaoniais, 11 agus lagh ìobairi 
nan tahhartas-sìth. 22 An t-saill, 26 agus an 
fhuil, air an toinneasg. 

AGUS is e so lag:h na h-ìobairt-eusaont- 
ais: tha i ro naomh. 

2 Annsanionadsam marbhiadan ìobairt- 
loisgte, marbhaidh iad an ìobairt-eusaont- 
ais; agrus crathaidh e a fuil air an altair 
mu'n cuairt. 

3 Ag:us bheir e seachad dhith a saill 
uile : an t-earball^ ag^us an t-saill a ta 
còmhdachadh a' mhionaich, 

4 Agus an dà àra, ag^us an t-saill a ta 
orra, a ta làimh ris an loch-'lein agus an 
scairt a ta os ceann nan àinean^ ; maille ris na h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Ag:us loisgidli an sagart iad air an 
altair, mar thabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tig:hearn: is ìobairt-eusaont- 
ais i. 

6 Ithidh gacli firionnach am measg nan 
sag:art dhith: san ionad naomh itheari; 
tha i ro naomh. 

7 Mar an ìobairt-pheacaidh, is amhuil 
sin an ìobairt-eusaontais: is aon lag-h 
dhoibh : leis an t-sagart a ni reite leatha, 
bithidh i. 

8 Agus an sagart a bheir seachad ìob- 
airt-loisgte duine sam bith, is leis an 
t-sag'art so croicionn na h-ìobairt-loisgte a 
thug: e seachad. 

9 Agus buinidh an tabhartas-bìdh uile a 
dh'fhuinear ann an àmhuinn, ag-us g-ach 
ni a dheasaichear ann an aghann-ròstaidh, 
agus ann am mèis', do'n t-sag-art a blieir 
seachad e. 

10 Ag:us bithidh gach tabhartas-bldh 
measg-ta le h-oladh, ag:us tioram, le mic 
Aaroinuile,leisgach aon viread r'a chèile. 

1 1 Ag-us is e so lagh ìobairt nan tabh- 
artas-srth, a bheir e seachad do'n Tigh- 
earna : 

12 Ma's ann mar bhreith-buidheachais 
a bheir e seachad i, an sin bheir e seachad, 
maille ris an ìobairt-bhuidheachais, breac- 
agan neo-ghoirtichte, measgta le h-oladh, 
agus dearnagan neo-ghoirtichte, ungta le 
h-oladh, agus breacagan measgta le 
h-oladh, do phlìir mìn, air a ròstadh. 

13 A thuilleadh air na breacagaibh, 
bheir e seachad mar thabhartas, aran 
goirtichte, maille ri ìobairt-buidheachais a 
thabhartasan-sìth. 

14 Agus dh'i sin, bheir e seachad aon as 
an tabhartas iomlan, mar thabhartas-togta 
do'n Tighearn, agus bithidh e leis an 
t-sagart a chrathas fuil nan tabhartas-sìth. 

15 Agus ithear feoil ìobairt a thabhart- 
asan-sìth air son breith-buidheachais, san 
là sin fèin anns an toirear seachad i ; cha 
'n fhàg e bheag dhith gu maduinn. 

16 Ach ma's bòid, no tabhartas deònach 
ìobairt a thabhartais, san là shi fèin anns 
an toir e seachad 'ìobairt, ithear i ; agus 
air an là màireach, mar an ceudna, ithear 
a fuigheall. 

17 Ach loisgear le teine fuigheall feòla 
na h-ìobairt air an treas là. 

18 Agus ma dh'ithear idir a bheag do 
fheoil ìobairt a thabhartasan-sìth air an 
treas là, cha ghabhar i, ni mò a mheasar 
i dha-san a bheir seachad i: bithidh i 'na 
gràineileachd, agus an t-anam adh'itheas 
dhith giùlainidh e 'aingidheachd. 

19 Agus an f lieoil a bheanas ri ni sam 
bith neòghlan, cha'n ithear i ; loisgear i ' ìnt.'i-bhuan, daoiian. • niglieann. 
* prcis unga. < scìtrar agus gtan-nighcar. 

Ì03 5 buti an earbaill, 
'• aigheann. * oscionn a gbiùthain. LEBIIITICUS, VII. VIII. le teine: agus a thaobh na feòla, gach 
neach a bhios glan, ithidh e dhith. 

20 Ach an t-anam a dh'itheas do fheoil 
ìobairt nan tabhartas-sìth, a bhuineas do'n 
Tighearn, ag-us a neòg-hloine air, g-earrar 
eadhon an t-anam sin as o 'shhiagh. 

21 Ag-us an t-anam a bheanas ri ni sani 
bith neòghlan, ri neòghloine duine, no ri 
ainmhidh neòghlan, no ri gràineileachd 
neòghloin sam bith, agus a dh'itheas do 
fheoil ìobairt nan tabhartas-sìth a hhuin- 
eas do'n Tighearna, gearrar eadhon an 
t-anam sin as o 'shluagh'. 

22 Agus labhairanTighearnariMaois, 
ag ràdh, 

23 Lalshair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Saill sam bith daimh, no caorach, no 
g'aibhre, cha 'n ith sibh. 

24 Agus feudar saill ainmhidh a gheibh 
bàs leis fein^ agus saiU an ainmhidh sin a 
reubar le fiadh-bheathaichibh, a ghnàth- 
achadh g-u feum sam bith eile; ach cha'n 
ith sibh idir dhith : 

25 Oir ge b'e dii'itheas saiU o'n ainmh- 
idh sin d'an toir daoine seachad ìobairt a 
loisgear le teine do'n Tighearna, gearrar 
eadhon an t-anam sin a dh'itheas dhith 
as o 'shluagh. 

26 Ag:us cha'n ith sibh gnè sani bith 
fola, ma's ann do eunaibli no do ainmh- 
idh, ann an aonairbith d'urn-àiteachaibh- 
còmhnuidh. 

27 Gach anam a dh'itheas gnè sam bith 
fola, gearrar eadhon an t-anam sin as o 
'slihiag'h. 

28 AguslabhairanTighearnari Maois, 
ag' ràdh, 

29 Labhair ri cloinn Israeil, ag radh, 
Esan a bheir seachad ìobairt a thabhart- 
asan-sìth do'n Tighearna, bheir e leis a 
thabhartas a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
do ìobairt a thabhartasan-sìth. 

30 Bheir a làmhan fein leo tabhartasan 
an Tighearn a bheirear suas le teine ; an 
t-saiU maille ris anuchd, so bheir e leis, a 
chumgu'n luaisgear an t-uchd marthabh- 
artas luaisgte an làthair an Tighearn. 

31 Agus loisgidh an sagart an t-saiU air 
an altair : ach bithidh an t-uchd le Aaron 
agus le 'mhÌG. 

32 Agus an shnnean deas bheir sibh do'n 
t-sagart mar thabhartas-togta, do ìob- 
airtibh bhur tabhartasan-sìth. 

33 Aige-san do mhic Aaroin abheir suas 
fuil nan tabhartas-sìth, agus an t-saill, bith- 
idh an slinnean deas mar a chuibhrionn. 

34 Oir ghabh mi an t-uchd Uiaisgte agus 
an sUnnean togta o chloinn Israeil, do 
ìobairtibli an tabhartasan-sìth, agus thug 
mi iad do Aaron an sagart, agus d'a mhic, 
le reachd siorruidh o mheasg chloinn 
Israeil. 35 /* e so cuibhrionn ungaìdh Aaroin, 
agus ungaidh a chuid mac, do thabhart- 
asaibh an Tighearn a bheirear suas le 
teine, san là anns an d'thug e a làthair iad 
a fhrithealadh do'n Tig-hearn ann an 
dreuchd an t-sagairt ; 

36 A dh'àithn an Tighearn a thoirt 
dhoibh o chloinn Israeil, san là anns an 
d'ung' e iad, le reachd siorruidh air feadh 
an ginealacha. 

37 Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte, an 
tabhartais-bhìdh, agus na h-ìobairt-pheac 
aidh, agus na h-ìobairt-eusaontais, agus 
nan coisreagadh, agus ìobairt nan tabh- 
artas-sUh, 

38 A dh'àithn an Tighearna do Mhaois 
ann an sUabh Shinai, san là anns an d'àithn 
e do chloinn Israeil an tabhartasan a thoirt 
seachad do'n Tighearn, ann am fàsach 
Shinai. 

CAIB. vni. 

1 Choisrig Maois Aaron agus a mliic. 14 An ìobairU 
plieacaidh. 18 An ìobairt-loisgle. 22 Reithe a' 
choisreagaidh. 31 AHe agus àm an coisreagaidh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Tlioir leat Aaron agus a mhic maille 
ris, agus an trusgan' naomh, agus an 
oladh-vmgaidh, agustarbhmar anìobairt- 
pheacaidh, agus dà reithe, agus bascaid 
do aran neo-ghoirtichte. 

3 Agus cruinnich an coimhthional uile 
an ceann a cheile gu dorus pàiUiuin a' 
choimhthionail. 

4 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn dha; agus chruinnicheadh an 
coimhthional r'a chèile gu dorus pàilUuin 
a' cUoimhthionaiU 

5 Agus thubhaii-t Maois ris a' choimh- 
tUional, Is e so an ni a dU'àitUn an TigU- 
earn a dUeanamh. 

6 Agus tUug Maois Aaron agus a mUic 
leis, agus dU'ioimlaid e iad le U-uisge. 

7 Agus cUuir e air an còta, agus chrios- 
laich se e leis a' chrios, agus dh'eudaich 
se e leis an fhalUiinn, agus chuir e 'n 
ephod air, agus chrioslaich se e le crios 
rìomhaich na h-ephoid, agus cheangail e 
ris i leis. 

8 Agus cUuir e 'n ucUd-èididU air; agus 
cUuir e anns an ucUd-èididU an Urim agus 
an Tumim. 

9 Agus cUuir e 'n crùn-sagairt air a 
cUeann; mar an ceudna air a' cUrìin-sag- 
airt, eadhon air a' cUuid-beoil detU chuir 
e 'n leac òir, an crìin naomh, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

10 Agus ghabh Maois an oladh-ungaidh, 
agus dh'ung: e 'm pàiUiun, agus gach ni 
a hha ann, agus naomhaich e iad. 

1 1 Agus chrath e cuid dhith air an altair 
seachd uairean, agus dh'ung e 'n altair. ' hho 'iia phohull. 
104 2 saill eairbh. ■* èididh. LEBHITIC 

ag^is a soithichean uile araon ' an soith- 
each-ionnlaid agus a chos, a chum an 
naomhachadh. 

12 Ag-iis dhòirt e do'n oladh ungaidli 
air ceann Aaroin, agus dh'ung se e, chum 
a naonihachadh. 

13 Agus thug: Maois mic Aaroin leis, 
ag-us chuir e còtaichean orra, agus chrios- 
laich e iad le criosaibh, aguschuir eboin- 
eidean orra, mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

14 Agus thug e leis an tarbh air son na 
h-ìobairt-pheacaidh, agus chuir Aaron 
agpus a mhic an làmhan air ceann an 
tairbh air son na h-ìobairt-pheacaidh. 

1 5 Ag:us marbh se e ; agus ghabh Maois 
an fhuil, agus chiiir e i air adhaircibh na 
h-altarach mu'n cuairt le 'mheur, agus 
ghlan 6 'n altair ; agus dhòirt e 'n fhuil 
aig bun na h-altarach, agus naomhaich e 
i, a dheanamh reite oirre. 

16 Agus ghabh e 'n ìgh uile a bha air a' 
mhionach, agus an scairt os ceann nan 
àinean, agus an dà àra, agus an ìgh; 
agus loisg Maois iad air an altair. 

17 Ach an tarbh agus a sheice, agus 
'fheoil, agus 'aolach^ loisg e le teine an 
taobh a muigh do'n champ, mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

18 Agus thug e leis an reithe air so7i na 
h-ìobairt-loisgte : agus chuir Aaron agus 
a mhic an làmhan air ceann an reithe. 

19 Agus mharbh se e; agus chrath 
Maois an fhuil air an altair mu'n cuairt. 

20 Agus ghearr e 'n reithe 'na mhìribh; 
ag-us loisg Maois an ceann, agus na mìrean, 
agus an t-saill. 

21 Agus nigh e am mionach agus na 
cosan ann an uisge ; agus loisg Maois an 
reithe uile air an altair : ò'ìobairt-Ioisgte 
e, cluim fàile chìibhraidh : tabhartas air 
a thoirt stias le teine do'n Tighearn, mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

22 Agus thug e leis an reithe eile, reithe 
a' choisreagaidh: agus chuir Aaron ag:us 
a mhic an làmhan air ceann an reithe. 

23 Agus mharbh se e; agus ghabh Maois 
cuid d'a fhuil, ag^us chuir e i air bàrr 
cluaise deise Aaroin, agus air ordaig a 
làimhe deise, agus air ordaig a choise deise. 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, agus 
chuir Maois cuid do'n fhuil air bàrr an 
ckiaise deise, agus air ordaig an làimhe 
deise, agus air ordaig an coise deise': 
agus chrath Maois an fhuil air an altair 
mu'n cuairt. 

25 Agus ghabh e 'n t-saill, agus an 
t-earball, agus an ìgh uile a bha air a' 
mhionach, agus an scairt os ceann nan 
àinean, agus an dà àra^ agus an ìgh, agus 

' an dà chuid. ^ 'inneir, a ^haorr. 

3 air ordagaibh an ìàmha deasa, agus air ordagaibh 
a>ì cosa deasa. * an dà àrainn. 

' abhlan ; wafer. Sasg. * air làmhan a mhac. 
105 us, vm. IX. 

an slinnean deas. 

26 Agus à bascaid an araln neo-ghoirt- 
ichte, a bha an làthair an Tighearna, 
ghabh e aon bhreacag neo-ghoirtichte, 
agus aon bhreacag do aran le h-oladh, 
agus aon dearnagan^ agus chuir e iadaÌT 
an t-saill, agus air an t-shnnean deas: 

27 Agu9 chuir e 'n t-iomlan air làmhan 
Aaroin, ag-us air làmhan a chuid mac', 
agus hiaisg e iad mar thabhartas-kiaisgte 
an làthair an Tighearn. 

28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an làmh, 
agus loisg e iad air an akair os ceann na 
h-ìobairt-loisgte ; bu tabhartas-coisreag- 
aidh iad a chum fàile chubhraidh ; tabhart- 
as air a thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

29 Agus ghabh Maois an t-ixchd, agus 
kiaisg se e mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearna : b'e cuibhrionn 
Mhaois e do reithe a' choisreagaidh ; mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

30 Agus ghabh Maois cuid do'n oladh- 
ungaidh, agus do'n fhuil a bha air an 
akair, agus chrath e air Aaron i; air 
'eudach, agus air a mhic, agus air eudach 
a mhac maiUe ris : agus naomhaich e 
Aaron, agus 'eudach, agus a mhic, agus 
eudach a mhac maille ris. 

31 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, a- 
gus r'a mhic,Bruichibh an fheoil aig doms 
pàiUiuin a' choimhthionail, agus ann an 
sin ithibh i leis an aran a ta ann am bas- 
caid a' choisreagaidh', mar a dh'àithn 
mise, ag radh, Ithidh Aaron agus a mhic i. 

32 Agus an ni sin a dh'fhàgar do'n fheoil 
agus do'n aran, loisgidh sibh le teine. 

33 Agus air dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail cha tèid sibh a mack siieachd 
làithean, gus am bi làithean bhur cois- 
reagaidh air an crìochnachadh* : oir rè 
sheachd làithean coisrigidh e sibh. 

34 Mar a rinn e 'n diugh, mar sin dh'- 
àithn an Tighearna bhi deanta, a dhean- 
amh rèite air bhur son. 

.35 Uime sin, aig doruspàilliuin a' choimh- 
thionail fanaidh sibh a là agus a dh'oidh- 
che, rè sheachd làithean, agus coimhididh' 
sibh freasdal'" an Tighearna, chum nach 
faigh sibh bàs : oir is ann mar sin a thug-- 
adh àithne dhomhsa. 

36 Agus rinn Aaron agus a mhic na 
h-uile nithe a dh'àithn an Tighearna le 
làimh Mhaois. 

CAIB. IX. 

1, 8 lobairt -pheacaìdh agtis tohairt-loisgte Aaroin 
air a shonjfèin, agus air son an t-sluaigh. 23 An 
sluagh air am beannachadh. 24 Thàinig teine 
macli o'n Tighearn air an allair. 

AGUS air an ochdamh là ghairm 
Maois air Aaron agus air a mhic, agus 

' nan nithe coisrigte. ^ gùs an ìà anns (i« 

cr'tochnaich làithean hhur coisreagaidh. Kiilih. 
^ gleidhidh. cùram, ordugh. LEBHITICUS, IX X. air Beaiiairlbh Israeil ; 

2 Ag-us thubhairt e ri h-Aaron, Gabh 
dhuit fein laogh òg ehum ìobart-pheacaidh, 
agus reithe chum ìobairt-loisg'te, g\m 
ghaoid, agus thoir seachad iad an làthair 
an Tig-hearn. 

3 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh,Gabhaibh-se meanndona gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh ; aguslaog'h.agus 
uan, le chèile do'n cheud bhliadhna', g'un 
ghaoid, a chum ìobairt-loisgte ; 

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, mar 
thabhartasan-slth, a chum an ìobradh an 
làthair an Tighearn ; agus tabhartas-bìdh 
measgta le h-oladh: oir an diugh foill- 
sichidh an Tighearn e fèin dhuibh. 

5 Agus Ùmg iad an ni sin a dh'àithn 
Maois gru beulaobh pàilliuin a' choimh- 
thionail : agus thàinig an coimhthional 
uile am fagus, agus sheas iad an hUhair 
an Tighearn. 

6 Agus thubhairt Maois, Is e so an ni a 
dh'àithn anTighearna gu'n deanadh sibh: 
agus foillsichear glòir an Tighearna 
dhuibh. 

7 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Imich a dh'ionnsuidh na h-altarach, agus 
lobair t'ìobairt-pheacaidh, ag-us t'ìobairt- 
loisgte, agus dean rèite air do shon fèin, 
ag'us air son an t-shiaigh: agus thoir suas 
tabhartas an t-skiaigh, agus dean rèite air 
an son, mar a dh'àithn an Tighearna. 

8 Chaidh Aaron uime sin a dh'ionnsuidh 
na h-altarach, agus mharbh e laogh na 
h-ìobairt-pheacaidh, a bha air a shon fèin. 

9 Agus thug mic Aaroin an fhuil d'a 
ionnsuidh ; agus thum^ e a mheur san 
fhuil, agus chuir e air adhaircibh na 
h-altarach i, agus dhòirt e mach an fhuil 
aig' bun na h-altarach. 

10 Ach an t-saiU agus na h-airnean, agus 
an scairt os ceann àinean na h-iobairt- 
pheacaidh, loisg e air an altair, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

1 1 Agus an f heoil agus an t-seice loisg e 
le teine, an taobh a muigh do'n champ. 

12 Ag'us mharbh e 'n lobairt-loisgte; 
ag:us thug mic Aaroin an fhuil d'a ionn- 
suidh, agus chrath e i air an altair mu'n 
cuairt. 

13 Agiis thug: iad an ìobairt-lois^e d'a 
ionnsuidh, maille r'a mìrìbh, agus an 
ceann ; agus loisg e iad air an altair. 

14 Agus nigh e am mionach agus na 
cosan, agus loisg eiarfair an ìobairt-loisgte 
air an aìtair. 

1 5 Agus thug- e leis tahhartas an t-sluaig^h, 
agus ghabh e meann na h-ìobairt-pheac- 
aidh^ a bha air son an t-shiaigh, agus 
mharbh se e, agus thug e suas e air son 
peacaidh, mar a' cheud lobairt. ' blìadìina dh'aois. - tkom, bhoa. 

a' ghabhar a bha 'na h-tobairl-pheacai'ih. 
106 16 Agus thugr e leis an ìobairt-loisgte, 
agus dh'ìobair e i do rèir a' ghnàtha^.^ 

17 Agus thug e leis an tabhartas-bldh, 
agxis lìon e a dhorn as, agus loisg e air an 
altair e, a thuilleadh air ìobairt-loisgte na 
maidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an tarbh, 
agus an reithe, mar ìobairt nan tabhart- 
asan-sìth, a bha air son an t-shiaigh ; agus 
thug: mic Aaroin d'a ionnsuidh an fhuil, 
agus chrath e i air an altaìr mu'n cuairt. 

19 Agus saill an tairbh, agus earball an 
reithe, agus an nì sin a ta còmhdachadh 
a' mhionaich, agus na h-airnean, agus an 
scairt os ceann nan àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na 
h-uchdaibh, agus loisg e 'n t-saill air an 
altair. 

21 Agus na h-uchdan agus an slinnean 
deas hiaisg Aaron mar thabhartas-luaisgte 
an làthair an Tighearna, mar a dh'àithn 
Maois. 

22 Agrus thog Aaron suas a làmha chum 
an t-sluaigh, agus bheannaich eiad; agus 
thàinig e nuas o ìobradh na h-ìobairt-pheac- 
aidh, agus na h-ìobairt-loisgte, agus nan 
ìobairtean-sìth. 

23 Agais chaidh Maois agus Aaron a 
steach do phàilhun a' choimhthionail, 
agus thàinig iad a mach, agus bheannaich 
iad an sluagh : agus dh'fhoillsicheadh 
glòir an Tighearna do'n t-shiagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach o làthair 
an Tighearn, agus loisg e air an altair an 
ìobairt-loisgte, agusant-saill: aguschunn- 
aic an sluagh uile e, agus rinn iad gàir, 
agus thuit iad air an aghaidh. 

CAIB. X. 

1 Nadab agus Abihu air an losgadh. 8 Fìon air a 
ihoirmeasg do na sagairt, an uair a rachadh iad a 
iteach do bhùth a' choimhthionaH, Sfc. 

GUS grhabh Nadab agus Abihu, mic 
Aaroin, gach fear diubh a thìiiseir', 
agus chuir iad teine ann, agus chuir iad 
tùis air, agus thug iad suas am fianuis an 
Tighearna teine coimheach, nach d'àithn 
e dhoibh. 

2 Agus chaidh teine mach o làthair an 
Tig^heam, agus loisg e suas* iad, agus 
fhuair iad bàs an làthair an Tighearn. 

3 An sin thubhairt Maois ri h-Aaron, Is 
e so an ni a labhair an Tighearn, ag ràdh, 
Annta-san a thig am fagus dhomh naomh- 
aichear mise, agus an làthair an t-sluaigh 
uile glòraichear mi. Agus dh'fhan Aaron 
'na thosd. 

4 Agus ghairm Maois air Misael agus 
air Elsaphan, mic Udsieil, bràthar athar 
Aaroin, agus thubhairt e riu, Thigìbh am 
fagus, giùlainibh bhur bràithrean o f hian- ^ a reir an orduigh, mar bu chòir. 

* a shoilhrach-tùise, * dh'ilh t suas. Eabli. LEBHITICUS, X. XI. uis an io?JO»fl? naoimh a mach as a'champ. 

5 Aarus chaidh iad am fagus, agpiis ghiùl- 
ain iad 'nan còtaichibh iad a mach as a' 
champ, mar a thubhairt Maois. 

6 Agnis thubhairt Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-Eleasar, agpus ri h-Itamar, a mhic, Na 
rìiisgribh bhur cinn, ag:us na reubaibh bhur 
n-eudach, air eag'al g:u'm faig'h sibh bàs, 
agus air eagal gu'ntig; fearg-air an t-shiagh 
uile ; ach deanadh bhur bràithre, tig:h Is- 
raeil uile, tuireadh' air son an losg^aidh a 
las an Tighearn. 

7 Agus eha teid sibh a mach air dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, air eag:al g:u'm 
faig'h sibh bàs : oir a ta oladh-ung:aidh 
an Tig:hearn oirbh. Agus rinn iad a rèir 
focail Mhaois. 

8 Agiis labhair an Tig-hearna ri h-Aaron, 
ag ràdh, 

9 Na h-èl flon no deoch làidir^ thu fèin, 
no do mhic maille riut, an uair a thèid sibh 
a steach do phàilliun a' choimhthionail, 
air eag:a] gu'm faìg:h sibh bàs : hithidh e 
'na reachd bith-bhuan air feadh bhur 
g:inealacha. 

10 Agus a chum gu'n cuir slbh eadar- 
dhealachadh eadar naomha ag:us mi- 
naomha, ag:us eadar neòg-hlan agus glan ; 

11 Agus a chum gu'n teag-aisg sibh do 
chloinn Israeil na h-orduighean^ uile a 
labhair an Tighearna riu le làimh Mhaois. 

12 Agus labhair Maois ri h-Aaron, agus 
ri h-Eleasar, agus ri h-Itamar, a mhic a 
dh'fhan òeò, Gabhaibh an tabhartas-bìdh 
a dh'fhàgadh do thabhartasaibh an Tigh- 
earn air an toirt suas le teine, agus ithibh 
e gun ghoirteachadh làimh ris an altair; 
oir a ta e ro naomha. 

13 Agus ithidh sibh e san ionad naomh, 
a chionn gur e do dhlighe e*, agus dlighe 
do mhac, do thabhartasaibh an Tighearn 
air an toirt suas le teine : oir is ann mar 
sin a dh'àithneadh dhomhsa. 

14 Agus an t-uchd luaisgte ag:us an 
slinnean togta ithidh sibh ann an ionad 
glan ; thu fèin, agus do mhic, agus do 
nigheana maille riut : oir is ìad do dhlighe 
iad, agus dlighe do mhac, a thugadh 
dhoibh à ìobairtibh tabhartasan-slth 
chloinn Israeil. 

15 An slinnean togta, agtis an t-uchd 
luaisgte, maiUe ris na tabhartasaibh air 
an toirt suas le teine do'n t-saill, bheir iad 
leo gus a luasgadh mar thabhartas-luaisgte 
an làthair an Tighearn ; agus is leats' e, 
agus le d' mhic maille riut, le reachd 
bith-bhuan, mar a dh'àithn an Tighearn. 

16 Agus dh'iarr Maois gu dlchioUach 
meann na h-ìobairt-pheacaidh, agus, feuch, 
loisgeadh e : agus bha fearg aige ri ■ caoidh, ^ làdair. stàtuis, àitkeantan. 

* rhòir. ' crodhan. * a sgoilteas sgoltadh 
nan iongan. Eabh. " chagnas. Eìr. 

* a chionn grr'n cnàmh e a' chìr, ach nach roìnn 

107 h-Eleasar agus ri h-Itamar, mic Aaroin, 

a dh'fhàgadh heà, ag ràdh, 

17 C'ar son nach d'ith sibh an lobairt- 
pheacaidh san ionad naomh, do bhrìgh gu 
bheil i ro naomh, agus thug Dia dhuibh i 
a ghiìilan aingidheachd a' choimhthionail, 
a dheanamh rèite air an son am fìanuis 
an Tighearn ? 

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil a steach 
an taobh a stigh do'n ionad naomh : bu 
chòir dhuibh gu deimhin a h-itheadh san 
ioiiad naomh, mar a dh'àithn mise. 

19 Agus thubhairt Aaron ri Maois, 
Feuch, an diugh thug iad suas an lobairt- 
pheacaidh, agus an ìobairt-loisgte, an 
làthair an Tigheam; agus thachair an 
leithidean sin do nithibh dhomhsa ; agus 
nam bithinn air itheadh na h-ìobairt- 
pheacaidh an diugh, an gabhta rithe an 
làthair an Tighearn ? 

20 Agus an uair a chuala Maois sin, bha 
e toilichte. 

CAIB. XI. 

1, 4 Mu bheathaichibh glan, 13 agus Tnu bhealh- 
aichibh neòghlun. 

AGUS labhair an Tigheama ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh riu, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Is iad so na beathaichean a dh'itheas sibh 
do na h-uile ainmliidhibh a ta air an tal- 
amh. 

3 Gach aon a roinneas an ionga', agus 
a sgoilteas an ladhar^ agus a chnàmhas' 
a' chìr, am measg nan ainmhidh, sin ithidh 
sibh. 

4 Ach iad so cha'n ith sibh, dhiubhsan 
a chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan a roinn- 
eas an ionga : mar an càmhal, a chionn 
ged a chnàmh e a' chìr, nach roinn e an 
ionga' ; neòghlan tha e dhuibh. 

5 Agus an coinean, a chionn ged a chnàmh 
e a' chìr, nach roinn e an ionga ; neòghlan 
tha c dhuibh. 

6 Agus a' mhaigheach', a chionn ged a 
chnàmh i a' chìr, nach roinn i an ionga ; 
neòghlan tha i dhuibh. 

7 Ag^is a' mhuc, a chionn ged a roinn ì 
an ionga, agus ged a sgoilt i an ladhar, 
gidheadh nach cnàmh i a' chìr ; neòghlan 
tha i dhuibh. 

8 D'am feoil cha'n ith sibh, agus r'an 
cairbh'" cha bhean sibh ; neòghlan tha iad 
dhuibh. 

9 lad so ithidh sibh, dhiubhsan uile a ta 
snah-uisgeachaibh : gach ni air am bheil 
itean" agus lannan anns nah-uisgeachaibh, 
anns na cuantaibh'", agus annsna h-aimh- 
nichibh, iad sin ithidh sibh. 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean no 
lannan anns na cuantaibh, agus anns na 

e 'n ionga. ' a' mhoigheach, an gearr-fhiadh. 

"> closach, eonahlach, corp marbh. 
^^sgiathan; citeach. Eir. '^fairgibh. LEBHIT 

h-aimhnichibh, dogach niag^hhiaiseas sna 
h-uisgeachaibh, agiis do g&ch ni beò a ta 
sna h-uisg:eachaibh ; 'nan gràineileachd 
hithidh iad dhuibh : 

11 Eadhon'nan gràineileachdbithidh iad 
dhuibh : d'am feoil cha'n ith sibh, agus d'an 
cairbh g-abhaidh sibh gràin. 

12 Gach ni air nach 'eil itean no lannan 
anns na h-uisg-eachaibh,'na ghràineileachd 
bithidh sin dhuibh. 

13 Ag-us dhiubh so gabhaidh sibh g^ràin 
am measg' nan eun^ ; cha'n ithear iad, 'nan 
g:ràineileachd tha iad: an iolair^, agrus an 
cnaimh-bhristeach'', ag-us an iolair-uisg'e*, 

14 Agusamfang^ ag:us an clamhan' a 
reir a g:hnè ; 

13 Gach fitheach a reir a g-hnè ; 

16 Agus a' chailleach-oidhche', ag:us an 
t-seabhag'-oidhche', ag:us a' chuach'", 
ag'us an t-seabhag:" a rèir a g:nè, 

17 Ag-us a' chaiUeach-oidhche bheag-''^ 
ag:usanscarbh'^ agus a' chailleach-oidh- 
che mhòr", 

18 Ag'us an eala'*, ag'us am pehcan, ag'us 
an iolair-fhionn'^ 

19 Ag:us a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
g'hlas " a rèir a g'nè, ag:us an t-adharcan- 
hiachrach'^ ag:us an ialtag. 

20 Bithidh g'ach ni snàig'each a dh'iteal- 
aicheas", agìis a dh'imicheas air cheithir 
chosun, 'na g-hràineileachd dhuibh. 

21 Achiad so feudaidh sibh itheadh, do 
gach ni snàig'each'-" adh'itealaicheas, agiis 
a dh'imicheas air cheithir chosan, aig: am 
bheil luirg-nean os ceann a throidhean '■", g-u 
leum leo air an talamh. 

22 Eadhoìi iad so dhiubh feudaidh sibh 
itheadh ; an locust a rèir a g:hnè, ag'us an 
h)cust maol a rèir a ghnè, ag:us an daol" a 
rèir a g'hnè, ag-us an leumnach-uaine ^ a rèir 
a ghnè. 

23 Ach hithidh g:ach ni eile snàig-each a 
dh'itealaicheas,aig:ambheil ceithirchosan, 
'na gràineileachd dhuibh. 

24 Agus air an son sin bithidh sibh neò- 
g-hlan : g-ach neach a bheanas r'an cairbh, 
bithidh e neòg-hlan g:u feasg-ar. 

25 Agrus g-e b'e air bith a g'hiìilaineas a 
hheag d'an cairbh, nighidh e 'eudach, ag:us 
bithidh e neòghlan gu feasg:ar. 

26 Bithidh cairbh gach ainmhidh a 
roinneas an iong:a, agus nach sg'oilt an 
ladhar, agus nach cnàmh a' chìr, neòg-hlan 
dhuibh : g:ach neach a bheanas riu, bith- ICUS, XI. 
idh e neòghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dh'imicheas 
air a mhàgaibh, am measg nan uile 
bheathaichean a dh'imicheas air cheithir 
chosan, bithidh e neòghlan dhuibh ; gach 
neach a bheanas r'an cairbh bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

28 Agus esan ghiùlaineas an cairbh, 
nighidh e 'eudach, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar ; neòghlan tha iad dhuibh. 

29 Agus bithidh iad so neòghlan dhuibh 
am measg naii nithe snàigeach a shnàigeas 
air an talamh : an neas^^ agus an luch, 
agus an crocodeil'^ a rèir a ghnè, 

30 Agus am tìread^^ agus an cameleon", 
agus an dearc-luachrach^, agus an t-seilch. 
eag^°, agus am famh^. 

31 Tha iad sin neòghlan dhuibh 'nam 
measg-san uile ashnàigeas: gach neach a 
bheanas riu, 'nuair a bhios iad marbh, bith- 
idh e neòghlan gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit c^-aon diubh, 
'nuair a bhios e marbh,bithidheneòghlan; 
co dhiubh is soitheach fiodha sam bith e, 
no eudach, no croicionn, no sac : feumaidh 
gach soitheach anns an deanar obair sam 
bith, a bhi air a chur ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar; an sin 
bithidh e glan. 

33 Agus a thaobh gach soithich creadha, 
anns an tuit a h-aon diubh,bithidh gach nl 
a ta ann neòghlan; agus brisidh sibh e. 

34 Do gach uile bhiadh a dh'ithear, bith- 
idham hiadh sin air an tiguisge, neòghlan; 
agus bithidh gach deoch a dh'òlar ann an 
soitheach sam bith, neòghlan. 

35 Agus bithidh gach 7ii air an tuit a 
hheag d'an cairbh, neòghlan; ma's amh- 
uinn e, no coireacha", brisear sìos iad : 
neòghlan tha iad, agus neòghlan bithidh 
iad dhuibh, 

36 Gidheadh bithidh fuaran no tobar'* 
anns am bi pailteas uisge, glan : ach bith- 
idh an ni sin a bheanas r'an cairbh, 
neòghlan. 

37 Agus ma thuiteas a bheag d'an cairbh 
air sìol-cuir sam bith, a bhios x"'a chur, 
bilhidh e glan. 

38 Ach ma chuirear uisge sam bith air 
an t-sìol, agus gu'n tuit a hheag d'an 
cairbh air, neòghlan hithidh e dhuibh. 

39 Agus ma bhàsaicheas ainmhidh sam 
bith d'am feud sibh itheadh, bithidh esan a 
bheanas r'a chairbh neòghlan gu feasgar. ' anam heò Eabh. ' eunlaith. ^ am fìi eun. 
^ iolair mhbr na mara ; ossifrage. Sasg. peres. Eabh. 
' an t-iasgair cairneach ; ghadsniah. Eabh. 
^ preachan ingnpach, preachan crioxach. Eir. vul- 
ture. Sasg. dnah. Eabh. ' hite. Sasg. aiah. Eabh. 
' a' chomliachag. * tachmas. Eabh. 

a' chuthag; shachaph. Eabh. " an t-seobhag. 
" cnos. Eabh. shaìach. Eabh. 

ianshuph. Eabh. '^ tinshemeth. Eabh. iolair- 
thimdiioìlach ; gier-eagk. Sasg. racham. Eabli. 
''^ a' chiirr : anaph. Eabh. 
108 18 upupa : ducipath. Eabh. 

" gach creulair sgiathach a ghhiaiseas. 

2" snàigheach. Eir. -' throigìiean, spàgan. 

salegham. Eabh. ^ amfionnanfeoir ; 

chagab. Eabh. '^^ an nas, an easog ; choled. Eabh. 

uilebheist an fhàsairh; land-crocodile. Sasg. 
tzab. Eabh. "^^ ferret. Sasg. analcah. Eabh. 

2' coach. Eabh. ^ /giaah. Eabh. 

2» chomet. Eabh. ^ tinshameth. Eabh. 
3' àitean air son phoitcan no pkrcisean. liobar 

skchd. LEBHITICUS 

40 Agus esan a dh'itheas d'a chaiibh, 
nig'hidh e 'eudach, agaisbithidhe neòg'hlan 
g-u feasgar : esan mar an ceudna a ghiìilain- 
eas a' chairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidii e neòghlan gu feasgar. 

41 Agus hithidh gach ni snàigeach a 
shnàigeas air an talamh, 'na ghràineil- 
eachd : cha'n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' bhroinn, 
agus gach ni a dh'imicheas air cheithir 
chosan, no ge b'e air bith aig am bheil 
tuilleadh cliosan am measg nan uile nithe 
snàigeach a shnàigeas air an talamh ; cha'n 
ith sibh iad, oir is gràineileachd iad. 

43 Cha dean sibh sibh fein gràineil le ni 
snàigeach sam bith a shnàigeas, cha mhò 
ni sibh sibh fèin neòghlan leo, air chor is 
gu'n truaillear sibh leo. 

44 Oir is mise an Tighearna bhur Dia : 
naomhaichidh sibh air an aobhar sin sibh 
fèin, agus bithidh sibh naomha ; oir a ta 
mise naomha : agus cha truaill sibh sibh 
fèin ' le ni snàigeach sam bith a shnàig'eas 
air an talamh. 

43 Oir is mise an Tighearn a thug sibhse 
a mach a tìr na h-Eiphit, gu bhi am Dhia 
agaibh ; bithidh sibhse uime sin naomha, 
oir a ta mise naomha. 

46 Is e so lag-h nan ainmhidh, agus nan 
eunlaith, agus gach dùir- bheò aghhiaiseas 
anns na h-uisgeachaibh, agus gach dìiil a 
shnàigeas air an talamh : 

4 7 A chur deal achaidh eadar an neòghlan 
agus an glan, ag'us eadar am beathach a 
dh'flieudar itheadh, agrus am beathach 
nach feudar itheadh. 

CAIB. XII. 

1 Neòghhine bhan an dèigh breith cloinne, 6 agus 
an ìobairtean. 

AGUS labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag: ràdh, Ma 
dh'fhàsas bean torrach, agus gu'm beir i 
mac, ansinbithidhineòghlan seachd làith- 
ean ; a rèir làithean a dealachaidh air son 
a h-anmhiiinneachd' bithidh i neòghlan. 

.3 Agus air an ochdamh là timchioll- 
ghearrar feoil a roimh-chroicinn. 

4 Agus fanaidh i an sin tri làithe deug: 'ar 
fhichead ann am fuil a glanaidh : cha bhean 
i ri ni naomha sam bith, ag'us cha tig i 
steach do'n ionad naomha, gus an coimh- 
lionar làithean a glanaidh. 

5 Ach ma bheireas i leanabh nighinn, an 
sinbithidh i neòghlandà sheachduin, mar 
'nadealachadh: agusfanaidhi ann amfuil 
a glanaidh tri fichead agus sè làithean. 

6 Agus an uaira choimhlionar làithean a 
g-lanaidh air son mic, no air son nighinn, 
bheir i uan do'n cheud bhh'adhna chum 
lobairt-loisgte, agus cohiman òg-, no eun , XI. XII. xm. 

turtuir chum lobairt-pheacaidh, gu donis 
pàilliuin a' choimhthionail, a dh'ionnsuidh 
an t-sagairt : 

7 Agus bheir e seachad e an làthair an 
Tighearn, agus ni e rèite air a son, agus 
glanar i o ruith'' a fola, Is e so an lagh air 
a son-sa a bheireas mac no nighean. 

8 Agus mur urrainn i uan a thoirt leatha, 
an sin bheir i leatha dà thurtur, no dà cho- 
himan òg; fear dhiubh chum ìobairt- 
loisgte, agus am fear eile chum ìobalrt- 
pheacaidh ; agus ni an sagart rèite air a 
son, agus bithidh i glan. 

CAIB. XIII. 

1 Na riaghailtean agus na comharan leis an aithnich 
an sagart plàigh na luibhre. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 'Nuair a bhios aig duine ann an croi- 
cionn 'fheòla atadh, no guirein^ no ball'' 
soilleir, agus gu'm bi e ann an croicionn 
'fheola cosmhuìl ri plàigh hiibhre ; an sin 
bheirear e gu h-Aaron an sagart, no gu 
h-aon d'a mhic, na sagartan. 

3 Agus amhaircidh an sagart air a' phlàigh 
ann an croicionn 'fheòla ; agus an uair a 
bhios am fionnadh sa' phlàigh air tionn- 
dadli ' gu bàn, agus a bhios a' phlàigh r'a 
faicinn ni's doimhne na croicionn 'fheòla ; 
is plàigh hiibhre a th'ann : agus amhairc- 
idh an sagart air, agus gairmidhe* neò- 
ghlan e. 

4 Ach ma tha am ball soilleir ann an 
croicionn 'fheòla bàn, agus gun e bhi r'a 
fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn, agus 
gun 'fhionnadh bhi air tionndadh gii bàn; 
an sin druididh an sagart a stigh esan air 
am hheil a' phlàigh seachd làithean. 

5 Agus amhaircidh an sagart air, air an 
t-seachdamh là ; agus, feuch, ma tha 
phlàigh 'na shealladh air stad, agus gun 
a' phlàigh bhi sgaoileadh sa' chroicionn ; 
an sin druididh an sagart a stigh e seachd 
làithean eile- 

6 Agus amhaircidh an sagart air a rìs 
air an t-seachdamh là, agus, feuch, ma 
hhios a' phlàigh càil-èigin" dorcha, agus 
nach 'eil a' phlàigh air sgaoileadh sa' 
chroicionn, gairmidh an sagart glan e : 
cha'n'eil ann ach guirein ; agus nighidh e 
'eudach, agus bithidh e glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr a 
mach sa' chroicionn, an dèigh dha bhi air 
'fhaicinn leis an t-sagart a chum a ghlan- 
aidh ; chithear e rìs leis an t-sagart. 

8 Agus amhaircidh an sagart air, agus, 
feuch, ma tha 'n guirein air sgaoileadh 
sa' chroicionn, an sin gairmidh an sagart 
e neòghlan : is hiibhre a th' ann. 

9 An ùair a bhios plàigh luibhre air 
duine, an sin bheirear e chum an t-sag-airt: ' bhur n-anamanna. Eabh. 
laigse. * ruidh, dhòrtadh. 

109 - creutair. 
* scab. 6 ìeus. ' iompochadh, atharracìiadh, caochìadh, 
8 ciiirldh e 'n cèitl. ^ ni-eigin, raod-eigin. LEBHITI 

10 Agus amhaircidh an sagart air: 
egus, feuch, ma tha atadh bàii sa' chroic- 
ionn, agus g:u'n do thionndaidh e am 
fionnadh gii bàn, ag-us gu'm bheil feoil 
bheò dhearg' san atadh, 

11 Is seann kiibhre a th'ann, ann an 
croicionn'fheòla ; agusgairmidhan sagart 
e neòghlan, ag:us cha druid e stigh e, oir 
tha e neòghlan. 

12 Agus ma bhriseas luibhre g:u mòr a 
mach sa' chroicionn, agus gu'n còmh- 
daich ' an hiibhre croicionn an neach air 
am bheil a' phlàig'h uile o 'cheann g:u 
'throidh, ge b'e ball air an amhairc an 
sagart ; 

13 An sin bheir an sag:art fa'near : agus, 
feuch, ma chòmhdaich an kiibhre 'fheoil 
uile, gairmidh e esan glan air ainbheil a' 
phlàig'h ; thionndaidheadh e uile g:u bàn ; 
tha e g-lan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg: r'a 
faicinn air, bithidh e neòghlan. 

15 Agus amhaircidh an sag-art air an 
fheoil dheirg, agus gairmidh e neòghlan 
e ; oir tha 'n fheoil dhearg' neòg-hlan : is 
luibhre a th'ann. 

16 Ach ma thig an flieoil dhearg air a 
h-ais a rìs, agus gu'n tionndaidhear g:u 
bàn i, thig e chum an t-sagairt, 

1 7 Agus amhaircidh an sagart air : agus, 
feuch, ma tha phlàigh air tionndadh gu 
bàn, an sin gairmidh an sagart esan glan 
air am bheil a' phlàigh : tha e gkm. 

18 An fheoil mar an ceudna anns an 
robh, eadhon 'na croicionn, neascaid, agus 
a leighiseadh, 

19 Agus aig- am bheil ann an àite na 
neascaid atadli bàn, no ball soiUeir bàn, 
càileigin dearg, nochdar^ do'n t-sagarte; 

20 Agusma 'se 'nuair a chi ansagarte, 
feuch, gu bheil e r'a fhaicinn ni's doimhne 
na'n croicionn, agus ^fhionnadh air a 
thionndadh gu bàn ; gairmidh an sagart 
neòghlan e : is plàigh hiibhre a th'ann air 
briseadh a mach anns an neascaid. 

21 Ach ma dh'anihairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air 
bith ann, agus gun e ni's doimhne na'n 
croicionn, ach càii-eigin dorcha ; an sin 
druididh an sagart a stigh e seachdlàith- 
ean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a mach 
g\\ mòr sa' chroicionn, an sin gairmidh an 
sagart e neòghUm ; is plàig:h a th'ann. 

23 Ach ma tha'm ball soilleir air stad 
'na àite, gun e air sgaoileadh, is neascaid 
loisgeach a th'ann; agus gairmidh an 
sagart glan e. 

24 No ma bhios feoil air bith ann, aig 
am bheil 'na croicionn losgadh teth, agus 
g^'m bi anns anfheoil bheò a ta losgadh cus, xin. 

ball bàn soillelr, càil-elgin dearg,nobàn; 

25 An sin amhaircidh an sagart air; 
agus, feuch, ma tha 'nj fionnadh anns a' 
bhall shoilleir air tionndadh gu bàn, agus 
e r'a fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn ; 
is luibhre a th'ann air briseadh a mach 
anns an losgadh : uime sin gairmidh an 
sagart neòghlan e ; is plàigh kiibhre a 
th'ann. 

26 Achma dh'amhairceas an sagart air, 
agu9, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air 
bith air a' bhall shoilleir, agus nach 'eil e 
ni's doimhne na'n croicionn eile, ach gu 
bheil e càil-eigin dorcha ; an sin di-uididh 
an sagart a stigh e seachd làithean. 

27 Agus amhaircidh an sagart air, air an 
t-seachdamh là, agus ma tha e air sgaoil- 
eadh a mach gu mòr sa' chroicionn, an sin 
gairmidh an sagart neòghlan e ; is plàigh 
kiibhre a th'ann. 

28 Agus ma tha 'm ball soilleir air stad 
'na àite, gune air sgaoileadh sa' chroicionn, 
ach e càil-eigin dorcha ; is àtadh o'n losg- 
adh a th'ann, agus gairmidii an sagart 
glan e; oir is leannachadh^ a th'ann o'n 
losgadh. 

29 Ma tha aig duine no mnaoi plàigh air 
a' cheann, no air an fheusaig ; 

30 An sin amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh : agus, feuch, ma tha ì r'a faicinn 
na's doimhne na 'n croicionn, agus fionn- 
adh tana buidhe innte; an sin gairmidh 
an sagart neòghlan e : is càrr tioram a 
th'ann, eadhon kiibhre air a' cheann, no 
air an fheusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagart air 
plàigh a' charra, agus, feuch, nach 'eil ì 
r'a faicinn ni's doimhne na 'n croicionn, 
agus nach 'eil fionnadh dubh sam bith 
innte ; an sin druididh an sagart a stigh 
esan air am bheil plàigh a' charra, seachd 
làithean. 

32 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh air an t-seachdamh là, agns, 
Ìeuch, mur 'eil an càrr air sgaoileadh, agus 
nach 'eil fionnadh buidhe sam bith ann, 
agus nach ^eil an càrr r'a fhaicinn ni's 
doimhne na'n croicionn ; 

33 An sin bearrar* e, ach an càrr cha 
bhearr e ; agus druididh an sagart a stigh 
esaìt air am bheil an càrr, seachd làithean 
eile. 

34 Agus air an t-seachdamh là, amhairc- 
idh an sagart air a' chàrr : agus, feuch, 
mur'eil an càrr air sgaoileadh sa' chroic- 
ioiui, no r'a fhaicinn ni's doimhne na'n 
croicionn ; an sin gairmidh an sagart glan 
e : agus nighidh e 'eudach, agus bithidh 
e glan. 

35 Ach ma tha an càrr air sgaoileadh gu 
mòr sa' chroicionn an dèigh ' a ghlanaidh ; ' cuibhrìg, folalch. 
"^fmcìiar, taishfanar. 

110 ^ feargarhadh, lasadh, teas. 
' an (leis. * lomar. LEBHITICUS. Xm. XIV. 36 An sin amhaircidh an sagart alr, agus, 
feiich, ma tha an càrr air sgaoileadh sa' 
chroicionn, cha 'n iarr an sagrart fionnadh 
buidhe : tha e neòghlan. 

37 Ach ma tha an càrr 'na shealladh air 
stad, agus ma tha fionnadh dubh air fàs 
suas ann, leigrhiseadh ' an càrr, tha e glan : 
ag:us g-airmidh an sag:art glan e. 

38 Ma bhios, mar an ceudna, aigduine no 
aig: mnaoi, ann an croicionn amfeòla,buill 
shoilleir, eadhon buill bhàna shoilleir ; 

39 An sin amhaircidh an sagart : agus, 
feuch, ma tha na buill shoilTeir ann an 
croicionn am feòla odhar-bhàn^ is leus ' 
teas e air fàs sa' chroicionn : tha e g:lan. 

40 Ag-us an duine aig: am bheil a cheann 
air faileadh, tha e maol : gidheadh tha e 
g:lan. 

4 1 Ag:us esan aig am bheil 'fholt air fail- 
eadh do'n chuid sin d'a cheann tha leth 
r'a eudan, tha e maol-bhathaiseach ; gidh- 
eadh tha e g:lan. 

42 Ag:us ma tha 'na cheann maol, no 'na 
bhathais mhaoil creuchd bhàn càil-eig:in 
dearg' ; is luibhre ath'ann air fàs suas 'iia 
cheann maol, no 'na bhathais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sag'art air ; 
a^us, feuch, ma tha atadh no creuchda 
ban-dhearg' 'na mhaol-cheann, no 'na 
mhaol-bhathais,mar a nochdar an luibhre 
ann an croicionn na feòla ; 

44 Is diiine lobhrach e, tha e neòg-hlan : 
g:airmidh an sa^art e neòg:hlan g:u h-iom- 
lan ; tha a' phlaig-h 'na cheann. 

45 Ag:us an lobhar air am bheil a' 
phlàig'h, reubar 'eudach, ag:us bithidh a 
cheann lomnochd, agus cuiridh e folach 
air a bhil^ uachdaraich, ag:us g:laodhaidh 
e, Neòg:hlan, neòg:hlan, 

46 Rè nan uile làithean a bhios a' 
phlàig:h air, bithidh e salach; tha e neò- 
g'hlan : gabhaidh e comhnuidh 'na aonar ; 
an taobh a muigh do'n champ bithidh 
'ionad tàimh. 

47 An t-e\idach mar an ceudna anns am 
bheil plàig-h na luibhre, ma's eudach olla 
e, na ma's eudach lìn e. 

48 Ma's ann a tha i san dlùth, no san 
inneach^ do lìon no dh' olainn, ma's ann 
an croicionn, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicionn : 

49 Agus ma tha phlàig-h uaine no dearg:^ 
san eudach, no sa chroicionn, aon chuid 
san dlùth no san inneach, no ann an ni 
sam bith deanta do chroicionn ; is plàig:h 
luibhre a th'ann ag:iis feuchar' i do'n 
t-sag'art. 

50 Ag:us amhaircidh an sag^art air a' 
phlàig:h agais druididh e stig-h an ni anns 
am hheil a' phlàig:h seachd làithean. 

51 Ag:us amhaircidh e air a' phlàigh air ' do lei^hiseadh. 
lid. ' pucota 111 2 dorch hhàn. 
!ip. ' .sa' chnr. an t-seachdamh là: ma tha phlàig'h air 
sg:aoileadh san eudach, aoii chuid san dlùth 
no san inneach, no ann an croicionn, no 
ann an obair sam bith deanta do chroic- 
ionn; is luibhre chnàmhanach a' phlàigh: 
tha e neòg:hlan. 

52 Loisgidh e uime sin an t-eudach, ma's 
dlùth no inneach, ann an olainn no ann an 
lìon, no ni air bith deanta do chroicionn, 
anns a' bheil a' phlàigh : oir is luibhre 
chnàmhanach a th'ann ; loisgear e san 
teine. 

53 Agus ma dh'amhairceas an sagart, 
ag:us, feuch, nach 'eil a' phlàig:h air sg:aoil- 
eadh san eudach, aon chuid san dlùth, no 
san inneach, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicionn ; 

54 An sin àithnidh an sagart dhoibh an 
ni anns «' hheil a' phlàigh a nig-headh, 
agus dniididh e stigh e seachd làithean 
eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh an deigh a nigheadh : agus, feuch, 
mur do inhùth a' phlàigh a dath, agus 
mur dp sgaoil a' phlàigh, tha e neòghlan; 
lolsgidh tu san teine e : is cnàmhan an 
leth stigh e, ma's lom a stigh no muigh e. 

56 Agus ma dh'amhairceas an sagart, 
agus, feuch, gu bheil a' phlàigh càil-eigin 
dorcha an deigh a nigheadh ; an sin reub- 
aidh e as an eudach i, no as a' chroicionn, 
no as an dlùth, no as an inneach. 

57 Agus ma tha i r'a faicinn fathast san 
eudach, aon chuid san dlùth, no san 
inneach, no ann an ni air bith deanta do 
chroicionn; isplaigh sgaoilteachath'ann: 
loisgidh tu le teine an ni anns a' bheil a' 
phlàigh. 

58 Àgus an t-eudach, ma's dlùth, no 
inneach p, no ni air bith deanta do chroic- 
ionn, a nigheas tu, ma chaidh a' phlàigh 
asda, an sin nighear e an dara uair, agus 
bithidh e glan. 

59 Is e so lagh plàigh na luibhre ann an 
eudach olla no lìn, anns an dlùth, no aiins 
an inneach, no aiin an ni sam bith deanta 
do chroicnibh, chum a ghairm glan, no 
'ghairm neòghlan. 

CAIB. XIV. 

1 lagh agus na h-ìobairtean leis an glanar an 
lobhar. 33 Coniharan lidbhre ann an tigh : 48 mar 
a ghìanar an tigh sin. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois. 
ag ràdh, 

2 Bithidh so 'na lagh do'n lobhar, ann an 
là a ghlanaidh : Bheirear e chum an t-sag- 
airt ; 

3 Agus theid an sagart a mach as a' 
champ ; agus amhaircidh an sagart, agus 
feuch, ma leighiseadli plàigh na luibhre 
anns an lobhar : * ro uaiiie no ro dhcarg. Eabh. 
nochdar. LEBHITICUS, XIV. 4 An sìn àithnidh an sagart gu'n g:abhar 
air a shon-san a tha g\i bhi air a g-hlanadh, 
dà eun bheò ghlan, agus fiodh seudair, 
ag'us scarlaid, ag:us hiosop. 

5 Agus àithnidh an sagart g\i marbhar 
aon do na h-eunaibh ann an soitlieach 
creadha, os ceann uisg'e ruith'. 

6 A thaobh an eoin bheò, gabhaidh se 
e, agus am fiodh seudair, agus an scarlaid, 
ag'us an hiosop, ag'us tumaidh e iad ag-us 
an t-eun beò, ann am fuil an eoin a mharbh- 
adh os ceann an uisg-e niith. 

7 Ag:us crathaidhe air-san ata grubhi air 
a g-hlanadh o'n hiibhre, seachd uairean, 
ag:us g:airmidh e g'lan e, ag:us leig'idh e as 
an t-eun beò a!r ag:haidh na macharach. 

8 Ag:us nig'hidh esan a ta g:u bhi air a 
ghlanadh 'eudach, agiis bearraidh e dheth 
'fhionnadh uile, ag:us nig-hidh se e fein 
ann an uisg'e, chum g:u'm bi e g'lan: ag:us 
'na dhèig:h sin thig: e steach do'n champ, 
ag-us fanaidh e mach as a' bhùth seachd 
làithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là, bearraidh 
e uile fholt a chinn, ag:us 'flieusag:, ag:us 
mailg:hean a shùl, eadhon'fhionnadhuile 
bearraidh e dheth : ag-us nig:hidh e 'eudach, 
nig:hidh e mar an ceudna 'f heoil ann an 
uisg:e, ag-us bithidh e g-lan. 

10 Ag'us, airan ochdamh là, g'abhaidh e 
dà uan fhirionn g:un g:haoid, ag'us aonuan 
boirionn do'n cheud bhhadhnag^un ^haoid, 
ag-us tri deich earrannan' do phlur mìn 
mar thabhartas-bìdh, measg:ta le h-oladh, 
ag:us aon log^ olaidh. 

1 1 Agiis nochdaidh'' an sag'art a ni g:lan 
e, an duine a ta r'a g-hlanadh, agiis na nithe 
sin an làthair an Tig:hearn, aig dorus 
pàilliuin a' choimhthionail : 

12 Ag'us g:abhaidh an sag-art aon uan 
firionn,agus bheir eseachad e marìobairt- 
eusaontais, ag:usan log:olaidh, agais luaisg-- 
idh e iad mar thabhartas-luaisg-te am 
fianuis an Tig-hearn. 

13 Ag-us marbhaidh e 'n t-uan anns an 
àite sam marbhe'nìobairt-pheacaidh ag:us 
an ìobairt-loisg'te, anns an ionad naomh ; 
oir mar is leis an t-sag-art an ìobairt- 
pheacaidh,is amhuil sin an ìobairt-eusaont- 
ais : tha i ro naomh. 

14 Ag:us g'abhaidh an sag:art cìiid do 
f huil na h-ìobairt-eusaontais, ag:us cuiridh 
an sag:art i air bàrr cluaise deise an neach 
a ta r'a g:hlanadh, ag'us air ordaig: a làimhe 
deise, ag-us air ordaig: a choise deise. 

15 Ag'us g-abhaidh an sag:art cuid do'n 
log: olaidh, ag-us dòirtidh e i ann an g:laic 
a làimhe clìthe fèin. 

1 6 Ag:us tumaidh an sag:art a mheur deas 
san oladh a ta 'na làimh chlì, ag:us crath- 
aidh e cuid do'n oladh le 'mheur, seachd 

' rnìlh uisge,fìor-uisge ; uUge heò. Eabh. 
codacha. ^ tomhas Iri cheithreanna pìnnle 

shasgonaich. ' taisbeanaidh. 

112 uairean an làthair an Tig:hearn. 

17 Agus do'n chuid eile do'n oladh a ta 
'na làimh, cuiridh an sagart airbàrrcluaise 
deise an neach a ta r'a ghlanadh, ag:us air 
ordaig a làimhe deise, agiis air ordaig a 
choise deise, air fuil na h-ìobairt-eusaont- 
ais. 

18 Agus fuigheall na h-olaidh, a ta 'n 
làimh an t-sagairt, dòirtidh e air ceann an 
neach a ta r'a ghlanadh : agus ni an sagart 
rèite air a shon am fianuis an Tighearn. 

19 Agus ìobraidh an sagart an ìobairt- 
pheacaidh, agus ni e rèite air a shon-san a 
ta r'a ghlanadh o 'neòghloine, agiis 'na 
dhèigh sin marbhaidh e 'n ìobairt-loisgte. 

20 Agus bheir an sagart seachad an 
ìobairt-loisgte, agus an tabhartas-bìdh alr 
an altair : agus ni an sagart rèite alr a 
shon, agus bithidh e glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus nach 
urrainn e an uiread sin fhaghaiP; an sin 
gabhaidh e aon uan chum ìobairt-eusaont- 
ais gu bhi air a Itiasgadh, a dheanamh 
rèite air a shon, agus aon deicheamh earr- 
ann" do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
mar thabhartas-bìdh, agus log olaidh ; 

22 Agus dà thurtur, no dà choluman òg, 
mar is urrainn e' fhagiiail ; agus bithidh 
fear dhiubh 'na ìobalrt-pheacaidh, agus 
am fear eile 'na ìobairt-loisgte. 

23 Agus bheir e iad alr an ochdamh là, 
alr sona ghlanaidh, chiim ant-sagairt, gu 
doruspàilliuin a' choimhthionall an làthalr 
an Tlghearn. 

24 Agus gabhaidh an sagart uan na 
h-ìobairt-eusaontais, agus an log olaidh, 
agus luaisgidh an sagart iad mar thabh- 
artas-lualsgte an làthair an Tighearn. 

25 Agus marbhaidh e uan na h-ìobairt- 
eusaontais, agus gabhaldh an sagart cuid 
do fhull na h-ìobairt-eusaontais, agus cuir- 
idh e i air bàrr clualse deise an fhlr a ta 
r'a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agus air ordaig a cholse deise. 

26 Agus doirtidh an sagart cuid do'n 
oladh ann an glaic a làimhe clìthe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart le 'mheur 
deas cuid do'n oladh a ta 'na làimh chlì 
seachd ualrean am fianuls an Tigheani. 

28 Agus cuiridh an sagart cuìd do'n 
oladh a ta 'na làimh, alr bàrr cluaise deise 
an fhlr a ta r'a ghlanadh, agus air ordalg 
a làimhe delse, agus alr ordaig a cholse 
delse, alrionadfolanah-ìobalrt-eusaontals. 

29 Agus a' chuid eile do'n oladh a ta an 
làimh an t-sagairt, cuiridh e alr ceann an 
fhir a ta r'a ghlanadh, a dheanamh rèite 
air a shon am fiamiis an Tighearn. 

30 Agus ìobraidh e fear do na turtulr, 
no do na columain òga, mar is urrainn e 
fhaghail ; ^ fhaigheilffhaotainn. 

* C7tid. ' mar a thig leis ; ni air an ruig 

a làmh. Eabh. LEBHITIC 

31 Eadhon an ni is urrainn e fhaghail, 
fear mar ìobairt-pheacaidh, ag-us am fear 
eile mar ìobairt-loisg-te, maiUe ris an tabh 
artas-bhìdh. Agus ni an sagart reite air 
a shon-san a ta r'a ghlanadh, am fianuis 
an Tig-hearn. 

32 So lagh anfhir anns a' bheil plàigh 
na luibhre, neach nach ruig: a làmh air an 
ni sin a bhuineas d'a. g:hlanadh." 

33 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agns ri h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uair a thig' sibh do thìr Chanaain, 
a bheir mise dhuibh mar sheilbh, agus a 
cliuireas mi plàigh luibhre ann an tigh 
fearainn bhur seilbhe ; 

35 Agus gu'n tig esan d'am buin an tigh 
agus gu'n innis e do'n t-sagart, ag' ràdh, 
A rèir mo bharail-sa tha mar gu'm bu 
phlàigh hiibhre san tig'h : 

36 An sin àithnidh an sagart dhoibh an 
tigh fhalmhachadh ' mun tèid an sagart a 
stighann a dh'fhaicinn na plàigh; chum 
nach deanar gach ni a tha san tigh neò- 
grhlan : agus 'na dhèigh sin, thèid an sag- 
art a steach a dh'fhaicinn an tighe. 

37 Agus amhaircidh e air a' phlàigh, a- 
gus, feuch, ?}ia bhios a' phlàigh ann am 
ballaibh an tighe, le stiallaibh domhain'-, 
càileigin uaine no dearga, a tka r'am fai- 
cinn'' ni's ìsle na 'm balla : 

38 An sin thèid an sagart a mach as an 
tigh gu dorus an tighe, agus bheir e fa'near 
an tigh a dhùnadh suas seachd làithean. 

39 Ag-us thig an sagart a rìs air an 
t-3eachdamh là, agus amhaircidh e: agus, 
feucTi, ìna bhios a' phlàigh air sgaoileadh 
ann am ballaibh an tighe ; 

40 Ansin àithnidh an sagart iad a thoirt 
air falbh nan clach, anns a' bheil a' phlàigh, 
agus tilgidh iad ann an àite neòghlan iad 
an taobh a mach do'n bhaile. 

41 Agus bheir e fa'near an tigh a sgrìob- 
adh air an taobh a stigh mu'n cuairt, agus 
tilgidh^ iad a mach an duslach a sgrìobas 
iad deth, an taobh amuigh do'n bhaile g-u 
àite neòghlan. 

42 Agus gabhaidh iad clachan eile, agus 
cuiridh iad ann an àite nan clach ud iad; 
agus gabhaidh e criadh ^ eile, agus còmh- 
daichidh e thairis^ an tigh leatha. 

43 Agus ma thig a' phlàigh a rìs, agus 
ma bhriseas i macli san tigh, an dèigh dha 
na clachan a thoirt air falbh, agus an 
dèigh dha an tigh a sgrìobadh, agus an 
dèigh dha a chòmhdachadh thairis le 
cretdh ; 

44 An sin thig an sagart agus amhalrcidh 
e, agus, feueh, ma tha phlàigh air sgaoil- 
eadh san tigh, is luibhre chnàmhain i san 
tigh ; tha e neòghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a clilach- US, XIV. XV. 

an, agus 'fhiodh, agus criadh an tighe 
uile: agus bheir e fa'near an giìilaii a 
mach as a' bhaile gu h-ionad neòghlan. 

46 Agus bithidh esan a thèid a stigh 
do'n tigh rè na h-ùine a dhruidear suas e, 
neòghlan gu feasgar. 

47 Agus nighidh esan a luidheas anns 
an tigh 'eudach: ag-us nighidh esan a 
dh'itheas anns an tigh 'eudach. 

4S Agus ma thèid an sagart a stigh, agus 
gu'n amhairc e air, agus, feuch, nach do 
sgaoil a'phlàigh san tigh, an dèigh antigh 
a chòmhdachadh thairis; an sin gairmidh 
an sagart an tig-h glan, a chionn gu'n do 
leighiseadh a' phlàigh. 

49 Agus gabhaidh e chum an tigh a 
ghlanadh dà eim, agus fiodh seudair, 
agus scarlaid, agus hiosop. 

50 Agus marbhaidh e fear do na h-eim- 
aibh ann an soitheach creadha, os ceann 
uisge ruith. 

51 Agus gabhaidh e am fiodh seudair, 
agus an hiosop, agus an scarlaid, agus an 
t-eun beò, agus tumaidh e iad ann am fuil 
an eoin a chaidli mharbhadh, agus anns 
an uisge ruith; agus crathaidh e air an 
tigh seachd uairean. 

52 Agus glanaidh e an tigh le fuil an 
eoin, agus leis an uisge ruith, agus leis an 
eun bheò, agus leis an fhiodh sheudair, 
agus leis an hiosop, agus leis an scarlaid. 

53 Ach leigidh e as an t-eun beò an 
taobh a mach do'n bhaile, air aghaidh na 
macharach, agus ni e rèite air son an 
tighe : agus bithidh e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè do 
phlàigh luibhre, agus do chàrr, 

55 Agus air son luibhre eudaich, agus 
air son tighe, 

56 Agus air son ataidh, agns air son 
guirein, agus air son buill shoilleir ; 

57 A theagasg c'uin a bhios e neòghlan, 
agus c'uin a bhios e glan : is eso lagh na 
luibhre. 

CAIB. XV. 

1, 19 Neò-ghloine le siltichibh : 13, 28 Mar aghìanar 
iad. 

AGUS labhair an Tigheama ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, ag-us ab- 
raibh riu, 'Nuair a bhios aig duine sam 
bith silteach o 'fheoil, air son a shiltich 
bithidh e neòghlan. 

3 Agus is e so a neòghloine 'na shilteach: 
ma shileas 'fheoil a mach a sileadh, no 
ma dhìiinear 'fheoil suas o shilteach, is e 
so a neòghloine. 

4 Gach leabadh air an luidh esan air am 
bheil silteach, bithidh i neòglilan : agus 
gach ni air an suidh e, bithidh e neòghlan. 

5 Agus gach neach a bheanas r'a leab- ' fhàgai! falamh. 
3 san amharc. 
113 2 claisichte. 

* dòirtidh. Eabh. ' làthach, creueh ; mortar. Sasg. 
6 spairtidh ; plaistcr, Sasg. LEBHITICUS, XV. aidh, niffhldh e 'eudach, agus ionnlaididh 
se e fèìn ann an uisge, agus bithidh e neò- 
g-hlan gu feasgar. 

6 Agpus esan a shuidheas air ni sam hith 
air an do shuidh neach air am bheil silt- 
each, nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh 
se efèin ann an uisge, agus bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar. 

7 Agus esan a bheanas ri feoil neach air 
am bheil silteaeh, nig-hidh e'eudach, agus 
ionnlaididh se efèìii ann an uisg'e, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

8 Agus ma thilgeas esan air am bheil 
silteach smugaid airsan a ta glaii, an sin 
nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
g-u feasgar. 

9 Agus g'ach dìoUaid air am marcaich 
esan air am bheil silteach, bithidh i neò- 
ghlan. 

10 Ag'us gach neach abheanas ri ni sam 
bith a bha fuidhe, bithidh e neòg-hlan g:u 
feasgar: agus esan a ghiìilaineas ah-aon 
air bith do na nithibh sin, nighidh e 'eud- 
ach, agus ionnlaididh se e fèin ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasg- 
ar. 

11 Agus g'ach neach ris am bean esan 
air am bheil silteach, agus nach d'ionn- 
laid a làmhan ann an uisge, nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se efèin ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasg- 
ar. 

12 Agus an soitheach creadha ris am 
bean esan air am bheil silteach, brisear e ; 
agus gach soitheach fiodha, nighear ann 
an uisge e. 

13 Agus an uair a ghlanar esan air am 
bheil silteach o'shilteach, an sin àirmhidh 
e dha fein seachd làithean air son a ghlan- 
aidh, agus nighidh e 'eudach, agus ionn- 
laididh e 'fheoil ann an uisge ruith, agus 
bithidh e glan. 

14 Agus air an ochdamh là gabhaidh e 
dha fèin dà thurtur, no dà chokiman òg, 
a^us thi^ e an làthalr an Tighearna, gu 
donis paiUIuIn a' choimhthionail, agus 
bheir e iad do'n t-sagart. 

15 Agus ìobraidh' an sagart iad, aon 
diubh mar lobairt-pheacaidh, agus an 
t-aon eile mar ìobairt-loisgte ; agus ni an 
sagart rèite air a shon an làthair an Tigh- 
earn a thaobh a shiltich. 

16 Agus ma dh'fhalbhas a shìol-gin o 
dhuine sam blth, an sln nlghidh e 'fheoil 
uile ann an uisge, agus blthidh e neòghlan 
gu feasgar. 

17 Agus gach eudach, agus gach crolc- 
ionn air am bl an sìol-gin, nighear e ann 
an uisge, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar, 

18 Mar an ceudna,a' bhean leis an luldh fear le sìol-gin, nlghidh iad araon iad 
fèin ann an uisge, agus bithidh iad neò- 
ghlan gu feasgar. 

19 Agus an uair a bhios silteach air 
mnaoi, agus gur fuil a bhios 'na silteach 
'na feoil, seachd làithean cuirear air leth 
i ; agus gach neach a bheanas rithe, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

20 Agus gach ni air an luidh i 'nuair a 
chulrear alr leth i, bithldh e neòghlan : 
gach ni mar an ceudna air an suidh i, 
bithidh e neòghlan. ' 

21 Agus gach neach a bheanas r'a leab- 
aidh nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh 
se e fèin ann an uisge, agus bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

22 Agus gach neach a bheanas ri ni sam 
blth air an do shuidh i,nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh se e fèin ann an ulsge, 
agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

23 Agus ma hhios e alr a leabaidh, no 
air ni sam blth alr an suidh i, 'nuair a 
bheanas e ris, blthldh e neòghlan gu 
feasgar. 

24 Agus ma luìdheas fear sam bith 
nriaiUe rithe, agus gu'm bi a full-mìos air, 
bithidh e neòghlan seachd làithean, agus 
bithidh gach leabadh air an hiidh e neò- 
ghlan. 

25 Agus an uair a bhios a silteaeh fola 
air mnaoi mòran do làithibh, cha 'n ann 
an àm a dealachaidh, no ma shileas e an 
dèigh àm a dealachaidh, bithidh uile 
làithean sihdh a neòghlolne mar làithean 
a dealachaidh: bithidh i neòghlan. 

26 Gach leabadh air an kiidh i rè uile 
làithean a slltlch, blthidh i dh'i mar leab- 
aidh a dealachaldh : agus gach nl air an 
suidh i, bithldh e neòghlan, a rèlr neò- 
ghloine a dealachaidh. 

27 Agus gach neach a bheanas rls na 
nlthibh sin, bithldh e neòghlan ; agus 
nlghidh e 'eudach, agus ionnlaidldh se e 
fèin ann an uisge, agus bithldh e neò- 
ghlan gu feasgar. 

23 Ach ma ghlanari o 'silteach, an sin 
àlrmhidh i dh'i fèin seachd làlthean, agus 
an dèlgh sin bithidh i glan ; 

29 Agus air an òchdamh là gabhaidh i 
dh'i fèin dà thurtur, no dà choluman òg, 
agus bheir i iad a dh'ionnsuidh an t-sag- 
airt, gu dorus pàiUiuin a' choimhthionail : 

30 Agus ìobraidh an sagart aon diubh 
mar ìobairt-pheacaldh, agus an t-aon eile 
marìobairt-loisgte; agus ni an sagart rèite 
alr a son an làthair an Tighearn, air son 
siltich a neòghloine. 

31 Mar so dealaichldh sibh clann Israeil 
o'n neòghloine, chum as nach bàsaich iad 
'nan neòghlolne, 'nuair a thniaiUeas^ iad 
mo phàiUiun-sa a ta 'nam measg. 

32 Is e so lagh a.nJ7iir air am bheil silt- ' ni. Eabh. 

114 * mJii-naomhaicheas. LEBHITICUS, XV. XVI. eacli, ag'us an fhir si'n aig an tèid a shìol 
xiaith, agus a snalaichear leis ; 
33 Ag:us na mnh a bhios gu tinn ann an 
àm a dealachaidh, agus an neach sin air 
am bi silteach, an fhir, agus na mnà, 
agus an duine sin a hiidheas leatha-sa 
a ta neòghlan. 

CAIB. XVI. 

11 lobairt-pJieacaìdh an àrd-shagairt. 20 Am boc 
gaibhre a leigeadh as beo. 29 FèiU a' ghlan- 
cidh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
an dèigh bàis dhithis mhac Aaroin, 
an uair a thug iad seachad tabhartas an 
làthair an Tig-hearn, ag-us a bhàsaich iad: 

2 Agus thubhairt anTighearna ri Maois, 
Labhair ri h-Aaron do bhràthair, a chum 
nach tèid e anns g'ach àm a steach do'n 
ionad naomh an taobh a stig'h do'n roinn- 
bhrat, an làthair na caithir-thròcair, a ta 
air an àirc ; a chum nach bàsaich e : oir 
foiUsichidh ' mise mi fèin ann an neul air 
a' chaithir-thròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n ìonad 
naomh: le tarbh òg' chum ìobairt-pheac- 
aidh, agus reithe chum ìobairt-loisgte. 

4 An còta anairt naomha cuiridh e air, 
agus bithidh na brig'isean anairt aig-e air 
'fheoil, ag-us leis a' chrios anairt crios- 
laichidh se e fèin, agus cuiridh e an crìin- 
anairt air : is èididh naomha iad sin : air 
an aobhar sin ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisg'e, ag-us cuiridh e air iad. 

5 Agus o choimhthional chloinn Israeil 
gabhaidh e dàbhoc^ o na g'abhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, agus aon reithe chum 
ìobairt-loisgte. 

6 Agus bheir Aaron seachad tarbh na 
h-ìobairt-pheacaidh a bhios air a shon fèin : 
ag-Us ni e rèite air a shon fèin, agus air son 
a thig'he. 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc-gaibhre, 
agus nochdaidh e iad an làthair an Tigh- 
earn, aig; dorus pàiHiuin a' choimhthionail. 

8 Ag'us tilg:idh Aaron croinn'^ air an dà 
bhoc; aon chrann air son an Tig'hearn, 
ag'us crann eile air son a' bhuic a thèid as. 

9 Agus bheir Aaron leis am boc air an 
do thuit an crann air son an Tig'hearn, 
ag:us lobraidh se e mar ìobairt-pheacaidh. 

1 Ach am boc air an do thuit an crann 
g:u'n leig;teadh as e, nochdar beò e an 
làthair an Tig'hearn, gu rèite a dheanamh 
leis, chum a leigreadh as saor do'n f hàsach. 

11 Ag'us bheir Aaron leis tarbh na 
h-'iobairt-pheacaidh, a hhios air a shon 
fèin, agus ni e rèite air a shon fèin, ag-us 
air son a thighe ; agus marbhaidh e tarbh 
na h-ìobairt-pheacaidh, a bhios air a shon 
fèin. 

1 2 Agus gabhaidh e tuiseir làn a dh'eibh- ' taisbeanaidh. 
* crannchur. 
115 ^ susaontais. 2 dà mheann. 
P a Iheaghlaieh, libh teine o'n altair an làthair an Tig'h. 
earn, agus làn a ghlac do thùis dheadh- 
bholaidh pronnta gu mìn, agus bheir e 'n 
taobh a stigh do'n roinn-bhrat e. 

13 Aguscuiridh e antùis air anteine an 
làthairan Tighearn, chum gu'n còmhdaich 
neul na tùise a' chaithir-thròcair, a ta air 
an Fhianuis, agus nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e do fhuil an tairbh, 
agus crathaidh e i le 'mheur air a' chaithir- 
thròcair chum na h-àird an ear : agus fa 
chomhair na caithir-thròcair crathaidh e 
do'n fhuil seachd uairean le 'mheur. 

1 5 An sin marbhaidh e boc-gaibhre na 
h-ìobairt-pheacaidh a bhios air son an 
t-sluaigh, agus bheir e 'fhuil an taobh a 
stigh do'n roinn-bhrat, agus ni e r'a fhuil- 
san mar a rinn e ri fuil an tairbh, agus 
crathaidh e i air a' chaithir-thròcair, agus 
fa chomhair na caithir-thròcair. 

16 Agus ni e rèite air son an ionaid 
naoimh thaobh neòghloine chloinn Israeil, 
agus a thaobh an seachrana'' 'nam peac- 
annaibh gu lèir : agus mar so ni e air son 
pàiUiuin a' choimhthionail a ta chòmh- 
nuidh maille riu, ann am meadhon an 
neòghloine. 

17 Agus duine sam bith chabhiann am 
pàilliun a' choimhthionail, an uair a thèid 
e dheanamh rèite san ionad naomh, gus 
an tig e mach, agus gu bheil e air deanamh 
rèite air a shon fèin, agus air son a thighe 
agus air son uile choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèid e mach a dh'ionnsuidh na 
h-altarach a ta 'm fianuis an Tighearn, 
agus ni e rèite air a son ; agus gabhaidh 
e do fhuil an tairbh, agus do fhuil a'bhuic 
agus cuiridh e i air adhaircibh na h-altar- 
ach mu'n cuairt. 

19 Agus crathaidh e oirre do'n fhiiil le 
'mheur seachd uairean, agus glanaidh e 
i, agus naomhaichidh e i o neòghloine 
chloinn Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air deanamh 
rèite^ air son an ionaid naoimh, agus air 
son pàilliuin a' choimhthionail, agus air son 
na h-altarach, bheir e leis am boc-gaibhre 
beò : 

21 Agus cuiridh Aaron a dhà làimh air 
ceann a' bhuic bheò, agus aidichidh e os a 
cheann uile lochdan chloinn Israeil, agus 
an uile sheachrana' 'nam peacannaibh gu 
lèir, agus cuiridh e iad air ceann a' bhuic, 
agus cuiridh e iad air falbh e le làimh duine 
iomchuidh do'n fliàsach. 

22 Agus giùlainidh am boc-gaibhre air 
fèinan lochdangu lèir gu fearann air leth': 
agus leigidh e air falbh am boc san fliàsach. 

23 Agus thèid Aaron a steach do phàiU- 
imi a' choimhthionail, agus cuiridh e dheth 
an èididh anairt, a chuir e air an uair a S 'nuair a chuireas e erìoch air reile dhcan- 
amh. Eabh. eu-ecarta. ^ gii fcarannneo-àitichte. 
12 LEBHITICUS, XVI. XVII. ehaidh e steach do'n lonad naomh, agnas 
fagaidh e 'n sin i. 

24 Agus ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisg-e san ionad naomh, agus cuiridh e air 
'eididh, agus thig; e mach, agus ìobraidh 
e 'ìobairt-loisg-te f'ein, agus ìobairt-loisgte 
an t-shiaigh ; agus ni e reite air a shon 
fèin, agus air son an t-shiaig'h. 

25 Ag:us saill na h-ìobairt-pheacaidh 
loisgidh e air an altair. 

26 Agus esan a leig as am boc-gaibhre 
mar bhoc saor, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh e 'fheoil ann an uisg'C ; agus 
'na dhèigh sin thèid e do'n champ, 

27 Agus an tarbh air son na h-ìobairt- 
pheacaidh, agus am boc-gaibhre air son 
na h-ìobairt-pheacaidh, d'an d'thugadh 
am fuil a steach a chum rèite a dheanamh 
san ionad naomh, bheirear a mach iad an 
taobh a muigh do'n champ ; agus loisgidh 
iad san teine an croicnean, agus am i'eoil, 
agus an aolach. 

28 Agus esan a loisgeas iad, nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh e 'f heoil ann an 
uisge, agus 'na dhèigh sin thèid e do'n 
champ. 

29 Agus bithidh so dhuibh 'na ordugh 
gu sìorruidh : Anns an t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh là do'n mhìos, irios- 
laichidh' sibh bhur n-anaman, agus obair 
sam bith cha dean sibh, aon chuid esan a 
tha do mhuinntir bhur dùthcha fèin, no 'n 
coigreach a ta air chuairt 'nur measg ; 

30 Oir air an là sin ni an sagart rèite air 
bhur son, chum bhur glanaidh : o bhur 
peacannaibh gu lèir anlàthair an Tighearn 
glanar sibh. 

31 Bithidh e 'na shàbaid tàimh dhuibh, 
agiis irioslaichidh sibh bhur n-anaman, le 
ordugh sìorruidh. 

32 Agus ni an sagart a dh'ungas e, agus 
a choisrigeas e gu frithealadh ann an àit 
'athar,anrèite: aguscuiridh e airanèididh 
anairt, eadhon an trusgan naomh. 

33 Agus ni e rèite air son an ionaid ro 
naoimh, agus air son pàilliuin a' choimh- 
thionail, agus air son na h-altarach ni e 
rèite ; mar an ceudna air son nan sagart, 
agus air son uile shhiaigha' choimhthionail 
ni e rèite. 

34 Agus bithidh so dhuibh 'na ordugh 
sìorruidh, chum rèite a dheanamh air son 
chloinn Israeil, as leth am peacanna gu 
lèir aon uair sa' bhliadhna. Agus rinn e 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. xvn. 

1 Mu'n ionad anns an còir ìobairtean ìohradh. 
10 Cha'nfheudarfuil itheadh, 15 nofecÀl a renb- 
adh !e fiadh-bheaihaichibk. 

AGÙS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, agus ri cloinn Israeil uile. ag^s abair riu, 
So an ni a dh'àithn an Tigheam, agràdh, 

3 Ge b'e duine air bith do thigh Israeil, 
a mharbhas tarbh, no uan, no gabhar 
anns a' champ, no mharbhas e mach as a' 
champ, 

4 Agus nach toir e gu dorus pàillluin a' 
choimhthionail, gu tabhartas a thoirt 
seachad do'n Tighearn air beulaobh^ 
pàilliuin an Tighearna, cuirearfuil asleth 
an duine sin, dhòirt e fuil; agus gearrar 
as an duine sin o mheasga shhiaigh: 

5 Chum as gu'n toir clann Israeil an 
ìobairtean, a dh'lobras iad a muigh sa' 
mhachair^ eadhon gu'n toir iad a cluim 
an Tigheam iad, gu doms pàilhuin a' 
choimhthiònail a dh'ionnsuidh an t-sagairt, 
agus gu'n ìobair iad mar ìobairtean-sìth 
iad do'n Tighearn. 

6 Agus crathaidh an sagart an fhuil air 
altajr an Tighearn, aig dorus pàiUiuin a' 
choimhthionail, agus loisgidh e 'n t-saiU a 
chum fàile chùbhraidh do'n Tighearn. 

^ 7 Agus cha 'n ìobair iad ni's mò an 
lobairtean do dhiabholaibh, an dèigh an 
deachaidh iad le strìopachas : Bithidh so 
'na reachd dhoibh gu sìormidh air feadh 
anginealacha. 

8 Agus their thu riu, Ge b'e duine air 
bith do thigh Israeil, no do na coigrich a 
bhios air chuairt 'nur measg, a bheir 
seachad tabhartas-loisgte no ìobairt, 

9 Agus nach toir e gu doms pàilliuin a 
choimhthionail, a chum 'ìobradh do'n 
Tigheama ; gearrar eadhon an duine sin 
as o mheasg a shhiaigh. 

10 Agus ge b'e duine do thigh Israeil no 
do na coigrich a ta air chuairt'nur measg, a 
dh'itheas gnè sam bith fola; cuiridh mise 
mo ghnùis an aghaidh an anama sin a 
dh'itheas fuil, agus gearradh mi as e o 
mheasg a shluaigh. 

11 Oir tha beatha na feòla san fhuil, 
agus thug mi dhuibh i air an altair, a 
dheanamh rèite air son bhur n-anamanna: 
oir is i 'n fhuil a ni rèite air son an anama. 

12 Uime sin thubhairt mi ri cloinnlsraeil, 
Cha 'n ith anam sam bith agaibh fuil, ni 
mò a dh'itheas an coigreach a bhios air 
chuairt 'nur measg. 

13 Agiis ge b'e ctunie air bith do chloinn 
Israeil, no do na coigrich a bhios air 
chuairt 'nur measg, a ni sealg agus a 
ghlacas beathach no eun a dh'fheudar 
itheadh; dòirtidh e mach 'fhuil, agus 
còmhdaichidh^ e le duslach i. 

14 Oir is i beatha gach uile fheòla a 
fuil ; tha i air son beatha dh'i : uime sin 
thubhairt mi ri cloinn Israeil, Cha 'n ith 
sibh fuil feòla sam bith ; oir is i beatha 
gachfeòla a fuil: gach neach a dh'itheas 
i gearrar as e. ^ cràdhaidh. Eabli ^fachomhair, ^ air aghaidh anfhearainn. Eabh, *folchaidh. 

116 LEBHITICUS, XVn. XVm. XIX. 15 Agus gach anam a dh'ilheas an ni a 
bhàsaicheas dheth fein, no a reubadh le 
fiadh-bheathaickibh,{m-a.'s neach e a rug- 
'adh 'nur tìr fein, no coigreach) nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se efein ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasgar ; 
an sin bithidh e glan. 

16 Ach mur nigh se e, agus mur ionnlaid 
e 'fheoil ; an sin giùlainidh e 'aingidh- 
eachd. 

CAIB. XVIII. 

6 ilf» phòsadh vii-laghail. 19 Mu, anamiannaihh 
gràineil. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh. 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, Is mise an Tighearna bhur Dia. 

3 A reir ghnìomhara tue na h-Eiphit 
anns an robh sibh a chòmhnuidh, cha dean 
sibh ; agus a reir ghnìomhara tìre Chanaain 
gus am bheil mise 'gur tabhairt, cha dean 
sibh ; ni mò a ghluaiseas sibh 'nan ord- 
uigliibh. 

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agus gleidh- 
idh sibh m'orduighean, gu gluasad annta : 
/* mise an Tighearna bhur Dia. 

5 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mobhreitheanais ; nithe ma ni duine, 
bithidh e beò annta : Is mise an Tighearn. 

6 Cha tig a h-aon agaibh am fa^us a 
dh'aon neach a ta dlùth dha ann an daimh, 
a chum a nàire a leigeadh ris : Is mise an 
Tighearn. 

7 Nochd' t'athar, no nochd do mhàthar 
cha leig thu ris : is i do mhàthair i, cha 
leig thu ris a nochd. 

8 Nochd mnà t'athar cha leig thu ris: is 
e nochd t'athar e. 

9 Nochddo pheatliar, nighinnt'athar, no 
nighinn do mhàthar, co dhiubh a rugadh 
i aig an tigh, no 'rugadh amach ì,eadhon 
an nochd-san cha leig thu ris. 

10 Nochd nighinn do mhic, no nighinn 
do nigin'nn, eadhon an nochd-san chaleig 
thu ris : oir is e an nochd-san do nochd 
fèin. 

11 Nochd nighinn mnà t'athar, a ghin- 
eadh le t'athair, {is i do phiuthar i) cha 
leig thu ris a nochd-sa. 

12 Cha ìeig thu ris nochd peathar t'athar : 
is i banacharaid ro dhlleas t'athar i. 

13 Cha leig thu ris nochd peathar do 
mhàthar : oir is i banacharaid ro dhìleas 
do mhàthar i. 

14 Cha leig thurisnochdbràthar t'athar, 
cha tig thu 'm fagus d'a mhnaoi : is i bean 
bhràthar t'athar i. 

15 Cha leig thu ris nochd do bhana- 
ehleamhna; is i bean do mhic i, cha leig 
thu ris a nochd. 

16 Cha leig thu ris nochd mnà do bhràtl 
ar : is e nochd do bhràthar e. ' ìoynnochduidk, nàire. 
117 • iiighinn. 17 Cha leig thu ris nochd mnà agus a 
h-ighinn^, ni mò a ghabhas tu nighean a 
mic, no nighean a h-ighinn, a chum a 
nochd a leigeadh ris ; oir is iad a bana- 
chairdean dìleas iad : is aingidheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean maille r'a 
piuthair, a chum a buaireadh'', a leigeadh 
ris a nochd, a thuiUeadh air an tè eile, am 
feadh is beò i. 

19 Mar an ceudna cha tig thu 'm fagus 
do mhnaoi a leigeadh ris a nochd, anuair 
a chuirear air leth i air son a neòghloine. 

20 Agus cha luidh thu gu collaidh le 
mnaoi do choimhearsnaich, a chum thu 
fèin a thruailleadh leatha. 

21 Agus cha leig thu le neach air bith do 
d' shhochd dol troimh '71 teine do Mholech, 
ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainm do 
Dhè : Is mise an Tighearn. 

22 Cha luidii thu le firionnach mar le 
boiriomiach : is gràineileachd e. 

23 Ni mò a hn'dheas tu le h-ainmhidh 
sam bith gu d' thruailleadh fèin leis ; ni 
mò a sheasas bean sam bith roimh ainmh- 
idh gu hiidhe sìos da: is amhhiadh" e. 

24 Na truaiUibh sibh fèin ann an aon 
sam bith do na nithibh sin : oir anns na 
nithibh sin uile thruaill na cinnich sin iad 
fèin, a thilgeas mise mach roimhibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann: uime 
sin leanaidh mi 'aingidheachd air, agus 
sgeithidh am fearann fèin a mach a luchd- 
àiteachaidh. 

26 Uime sin, gleidhidh sibh moreachdan 
agus mo bhreJtheanais, agus cha dean 
sibh aon air bith do na gràineileachdaibh 
sin ; aon chuid neach air bith d'ur cinneach 
fèin, no coigreach a bhios air chuairt 'nur 
measg : 

27 (Oir na gràineileachda sin uile rinn 
daoine na dùthcha, a bha roimhibh, agus 
tha 'm fearann air athruailleadh.) 

28 Chxun nach sgeith am fearann sibhse 
mach mar an ceudna, 'nuair a thruailleas 
sibh e,_mar a sgeith e mach na cinnich a 
bha roimhibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air bith 
do na gràineileachdaibh ud, eadhon na 
h-anaman a ni iad, gearrar as iad o 
mheasg an shiaigh. 

30 Uime sin gleidhidh sibh m'orduigh- 
ean, a chum nach dean sibh aon air hith 
do na gnàthannaibh gràineil ud, a rinn- 
eadh roimhibh, agus nach truaill sibh sibh 
fèin annta: Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

CAIB. XIX. 

Laghanna àraidh air am mìiieachadìi. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri coimhthioiial chloinn Is- 
raeil uile, agus abair riu,Bithibh naomha : 

^ hrosnuchadh, cràdh. * aimlisg; confusion. Sasg. LEBHITl 

oir a ta mise an Tighearna bhur Dia 
naomh. 

3 Bitheadh eagal bhiir màthar agiis 
bhiir n-athar air gach duine agaibh, agus 
g:leidhibh nio shàbaidean: Is mise an 
Tighearna bhiir Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh gu h-ìodhol- 
aibh, agus na deanaibh diathan' leag:hta 
dhuibh fèin : Is mise an Tighearna bhur 
Dia. 

5 Agus ma dh'ìobras sibh ìobairtthabh- 
artasan-sìth do'n Tighearn, ìobraidh sibh 
i d'ur toil fèin. 

6 San là sin fèin anns an ìobair sibh i 
ithear i, ag-us air an là màireach : agiis 
ma mhaireas a bheag: dVi gus an treas 
là, loisgear san teine e; 

7 Agus ma dh'ithear e idir air an treas 
là, is gràineil e; cha ghabhar e. 

8 Uime sin gach neach a dh'itheas e, 
giùlainidh e 'aingidheachd, a chionn 
gu'n do mhi-naomhaich e ni coisrigte an 
Tighearn : agus gearrar an t-anam sin as 
o 'shluagh. 

9 Agus anuair a bhuaineas slbh foghar 
bhur fearainn, cha bhuain thu gu buil- 
each oisinnean t'achaidh, ni mò a chruinn- 
icheas tu dioghluim^ t'fiiogharaidh. 

10 Agus cha tur-lom thu t'flùon-lios', 
ni mò a chruinnicheas tu uUe fhìon- 
dhearca t'fliìon-lios ; do'n bhociid agus 
do'n choigreach fàgaidh tu iad: Is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

11 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh 
breug^ no mheallas aon agaibh achèile. 

12 Agus cha mhionnaich sibh air 
m'ainmsa gu breugach, ni mò a mhi- 
naomhaicheas tu ainm do Dhè: Is mise 
an Tighearn. 

13 Cha dean thu foirneart^ air do 
choimhearsnach, ni mò a ni thu reubainn 
air ; cha'n f han duais an f hir-thuarasdail 
maille riut rè na h-oidhche gu maduinn. 

14 Cha mhallaich thu 'm bodhar, agus 
roimh 'n dall cha chuir thu ceap-tuislidh, 
ach bithidh eagal do Dhè ort ; Is mise an 
Tighearn. 

15 Cha dean sibh eucoir sam bith ann 
am breitheanas ; cha bhi suim agad do 
ghnìiis^ an duine bhochd, mi mò a bheir 
thu urram do ghnùis an duine chumhachd- 
aich ; ann an ceartas bheir thu breth air 
do choimhearsnach. 

16 Cha tèid Chu ìnu'n cuairt mar fhear 
tuailis'' am measg do shluaigh ; ni mò a 
sheasas tii an aghaidh fùla do choimhears- 
naich : Is mise an Tighearn. 

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràthair 
ann ad chridhe : air gach aon chor cron 
aichidh tu do choimhearsnach, agus cha'n 

' dèe. ^ ìeasgana. ^ cha lom thu gu buileach 
ffhìon-ghàradh. * a dh'àicheadhas sibk. Eabh. 
' eucoir,feall, ceafg. ^phearsa. 
fhear cùl-chàineadk,fhear innscadh sgeoil. 
118 CUS, XIX. 

fhuiling thu peacadh air. 

18 Cha dean thu dìoghaltas, ni mòbhios 
falachd' agad ri cloinn do shluaigh, ach 
gràdhaichidh tu do choimhearsnach mar 
thu fèin : Is mise an Tighearn. 

19 Gleidhidh sibh mo reachda: Cha 
leig thu le d' sprèidh sìolachadh le gnè 
eile"; Cha chuir thu t'fhearann le sìol 
measgta : ni mò a chuirear umad eudach 
measgta do olainn agus do lìon. 

20 Àgus ge b'e neach a luidheas gu 
collaidh le mnaoi a ta 'na ban-tràill fuidh 
cheangal-pòsaidh aig fear, agus nach 
d'f huas^ladh idir, ni mò a thugadh saorsa 
dh'i, sgiursar i : cha chuirear gu bàs iad, 
a chionn nach robh i saor. 

21 Agus bheir e 'ìobairt-eusaontais do'n 
Tighearn, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail, eadhon reithe mar ìobairt-eus- 
aontais. 

22 Agi:s ni an sagart rèite air a shon le 
reithe na h-ìobairt-eusaontais an làthair 
an Tighearn, air son a pheacaidh a rinn 
e : agus maithear dha a pheacadh a rinn e. 

23 Agus an viair a thig sibh do'n fhear- 
ann, agus a shuidhicheas sibh gach gnè 
chraobh air son bìdh, an sin measaidh 
sibh an toradh mar ni neo-thimchioll- 
ghearrta: tri bliadhna bithidh e dhuibh 
mar ni neo-thimchioU-ghearrta: cha'n 
ithear dheth. 

24 Ach air a' cheathramh bliadhna blth- 
idh a thoradh uile naomha, chum cliu 
do'n Tighearn. 

25 Agus air a' chùigeadh bliadhna ith- 
idh sibh d'a thoradh, chum as gu'n toir e 
a chinneas '° duibh : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

26 Cha'n ith sibh ni sam hith leis an 
fhuil : ni mò a ghnàthaicheas sibh druidh- 
eachd", no sheallas sibh air amannaibh 

27 Cha bhearr sibh mu'n cuairt oisinn- 
ean bhur ceann, ni mò a mhilleas tu ois- 
innean t'fheusaig. 

28 Cha dean sibh gearradh sam bith 
'nur feoil air son nam marbh, ni mò a 
chuireas sibh comharadh sam bith oirbh : 
Is mise an Tighearn. 

29 Na truaiU do nighean, a thoirt oirre 
bhi 'na strìopaich ; a chum as nach toir- 
ear am fearann gu strìopachas agus nach 
lìonar an dìithaich le h-aingidheachd. 

30 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionad naomh : Is 
mise an Tighearn. 

31 Na biodh suim agaibh dhuibh-san 
aig am bheil leannain-shìth agus na 
h-iarraibh a dh'ionnsuidh luchd-fiosachd, 
gu bhi air bhur truaiUeadh leo: J« mise 
an Tighearna bhur Dia. 

' mì-run. ^ le seòrsaibh eagsamhuil. 

^"fhàs. fiosachd. 

'2 manaibh. " spiorada fàistneachd. LEBHITICUS, XIX. XX. 32 An làthair a' chinn leith eirldh tu 
suas, agiis bheir thu urram do ghnìiis an 
duine aosda, agrus bithidh eagal do Dhè 
ort : Is mise an Tigphearn. 

33 Agus ma bhios coig'reach air chuairt 
maille riut 'nur tìr, cha bhuin sìbh gu 
cruaidh ris. 

34 Mar neach a nigadh 'nur measg 
bithidh dhuibhse an coigreach a ta air 
chuairt maille ribh, agiis g-ràdhaichidh tu 
e mar thu fèin; oir bha sibh fèin 'nur 
coig:rich ami an tìr na h-Eiphit : Is mise 
an Tigheania bhur Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith ann 
am breitheanas, ann an slait-thomhais, 
ann an cudthrom, no ann an tomhas. 

36 Meidhean cearta clacha-tomhais 
cearta, ephah cheart, agus hin cheart 
bithidh agaibh: Is mise an Tighearna 
bhur Dia, a thug sibhse mach à tlr na 
h-Eiphit. 

37 Uime sin gleidhidh sibh mo reachd- 
an uile, agus mo bhreitheanais uile, agiis 
ni sibh iad : Is mise an Tighearn. 

CAIB. XX. 

1 Mu shliochd a thabhairt do Mkolech, 6 Mu 
mhuinntir aig am bheil leannain-shìtìi. 9 Mu 
neach a vthallaicheas 'athairno 'mhàthair, S;c. 

AGUS labhair an Tigheama ri Maois, 
aff ràdh, 

2 Aris, theirthu ri cloinn Israeil,Ge b'e 
air bith e do chloinn Israeil, no do na 
coigrich a ta air chuairt ami an Israel, a 
bheir a bheag d'a shhochd do Mholech, 
cuirear gu cinnteach gu bàs e, clachaidh 
sluagh na dìithcha e le clachaibh. 

3 Agiis cuiridh niise mo ghnùis an agh- 
aidh an duine sin, agus gearraidh mi as e 
o mheasg a shluaigh; a chionn g'u'n 
d'thug' e d'a shhochd do Mholech, a shai- 
achadh m'ionaid naoimh-sa, agus a 
thmailleadh m'ainme naoimh. 

4 Agus ma dh'fholaicheas shiagh na 
dùthcha air chor sam bith an sùilean o'n 
duine sin, an uair a bheir e d'a shhochd 
do Mholech, agiis nach marbh iad e ; 

5 An sin cuiridh mise mo ghnùis an 
aghaidh an duine sin, agus an aghaidh a 
theaghlaich, agiis gearraidh mi as e, agus 
iadsan uile a thèid le strìopachas 'na 
dhèigh, a dheanamh strlopachais le Mo- 
lech, o mheasg an shiaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a thaobh a 
dh'ionnsuidh muimitir aig am bheil leann- 
ain-shìth, agus a dh'ionnsuidh hichd fios- 
achd, gu dol le strìopachas 'nan dèigh, 
cuiridh mise mo ghnùis an aghaidh an 
anama sin, ag\is gearraidh mi as e o 
mheasg a shhiaigh. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uime sin, ag:us 
bithibh naomha: oir is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 8 Agus gleidhidh slbh mo reachdan, 
agrus ni sibh iad: Is mise an Tighearn a 
naomhaicheas sibh. 

9 Oir g-ach neach a mhallaicheas 'athair 
no 'mhàthair, cuirear gu cinnteach gubàs 
e: mhallaich e 'athair no 'mhàthair ; hith- 
idh 'fhuil air fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrannas ri 
mnaoi fir eile, eadhon esan a ni adhal- 
trannas ri mnaoi a choimhearsnaich,cuirear 
an t-adhaUranach agus a' bhan-adhal- 
tranach gu cinnteach gu bàs. 

11 Agus an duine a luidheas le mnaoi 
'athar, leig e ris nochd 'athar: cuirear gu 
cimiteach le chèile gu bàs iad; biihidh 
am fuil orra fèin. 

12 Agrus ma hiidheas duine le mnaoi a 
mhic, cuirear gu deimhin le chèile gru bàs 
iad: dh'oibrich iad amliluadh^: bithidh 
am fuil orra fèin. 

13 Mar an ceudna ma hiidheas duine le 
fear, mar a hiidheas e le mnaoi, rinn iad 
le chèile gi-àineileachd : cuirear gu cinnt- 
each gu bàs iad; bìthìdh am ìfiiirorra 
fèin. 

14 Agus ma ghabhas duine d'c ionn- 
suidh bean agus a màthair, is aingidh- 
eachd e: loisgear le teine iad, eadhon 
esan agus iadsan: a chiun nach bi aing- 
idheachd 'nm- measg. 

15 Agus ma hiidheas duine le h-ainmh- 
idli, cuirear gu cinnteach gu bàs e: agas 
marbhaidh sibh an t-ainmhidh. 

16 Agus ma thig bean am fagus a 
dh'ainmhidh sam bith, agus gu'n hiidh i 
slos da, marbhaidh tu a' bhean agus an 
t ainmhidh : cuirear gu cinnteach gu bàs 
lad; òiV/iirf/i am fuil orra fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a phiuthar, 
nighean 'athai', no nighean a mhàthar, 
agus g-u'm faic e a nochd, agus gu'm faic 
ise a nochd-san ; is ni maslach^ e; agus 
gearrarasiadann an sealladh an shiaigh^: 
leig' e ris nochd a pheatliar, giùlainidh e 
'aingidheachd. 

18 Agiis ma hiidheas duine le mnaol 
ag-us a tinneas oirre, agus gu'n leig e ris 
a nochd, leig- e ris a tobar, agus leig ise 
ris tobar a fola; agus gearrar as le chèile 
iad o mheasg an shiaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd peathar 
do mhàthar, no jjeathar t'athar;_oir thae 
a' rùsg'adh 'fheòla fèin: g'iùlainidh iad 
an aingidheachd. 

20 Agus ma hiidheas duine le mnaoi 
bhràthar 'athar, leig' e ris nochdbhràthar 
'athar: giùlainidh iad am peacadh ; 
gheibh iad bàs gun chlcinn. 

21 Agais ma g;habhas duine bean a 
bhràthar, is ni neòghlan e: leig e ris 
nochd a bhràthar; bithidh iad gun 
chloinn. i Toimhseanfìrinìteacb. ^ aimlisg, casorJugh. ' aingidh. * arni ansiiilibh mhacan slaaigh. Eabli. 

119 LEBHITICUS, XX, XXI. 22 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
tiile, agiis mo bhreitheanais uile, agns ni 
sibh iad; a chiim nach dean am fearann, 
g-'am bheil mi'g-ur tabhairt gucòmhniiidh 
a ghabhail ann, bhur sgeith a mach. 

23 Ag-us cha ghluais sibh ann an gnàth- 
annaibh' nan cinneach a ia mise a,' 
tilg'eadh a mach roimhibh : oir rinn iadsan 
na nithe sin uile, agus uime sin ghabh mi 
gràin diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbhaich- 
idh sibh am fearann, agus bheir mi 
dhuibh e chum a shealbhachadh, fear- 
ann a ta sruthadli le bainne agus le mil: 
J.9 mise an Tighearna bhur Dia, a dheal- 
aich sibhse o gach shiagh eile. 

25 Cuiridh sibh uime sin eadar-dheal- 
achadh eadar bheathaichibh glana agus 
neòglilan, agus eadar eunlaith neòglilan 
agus g'hlan; agus cha dean sibh bhur 
n-anamanna gràineil le beathach no le 
h-eun, no le gnè air bith do ni beò a 
shnàigeas air an talamh, a sgar mise 
uaibh mar neòghlan. 

26 Agus bithidh sibh naomha dhomhsa : 
oir a ta inise an Tighearna naomh, agus 
dhealaich mi sibhse o gach shiagh eile, 
chum as gu'm bu leam/eirt sibh. 

27 Bean no duine, mar an ceudna, aig 
am bheil leannan-sìth, no ' bhios ri fios- 
achd, cuirear gu deimhin gxi bàs iad: 
clachaidh iad le clachaibh iad; hithidh 
am fuil orra fèin. 

CAIB. XXI. 

Mu gkmkm nan sagart a thaobh nam marbh, agus 
mu'tnpbsadh. 

AGUS thubhairtanTighearnari Maois, 
Labhair ris na sagairt, mic Aaroin, 
agus abair riu, Air son nam marbh cha 
salaichear neach sambith dAiò/i am measg 
a shhiaigh. 

2 Ach air son a dhilsean-, a ta 'm fagus 
da, eadhon air son a mhàthar, agus air son 
'athar, agus air son a mhic, agus air son a 
nighinn, agus air son a bhràthar, 

3 Agus air son a pheathar a ta 'na 
h-òigh, a ta 'm fagus da, aig- nach robh 
fear-pòsda ; air a sonsa feudaidh e bhi air 
a shalachadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air hhi dha 
'nadhuine urramach^ am measg a shluaigh, 
gu 'thruailleadh fèin. 

5 Cha dean iad maoile air an ceann^ 
agus cha bhearr iad oisinn am feusaig, ni 
mò a ni iad gearradh 'nam feoil ; 

6 Bithidh iadnaomha d'an Dia, agus cha 
truaill iad ainm an Dè: oir tha iad a' toirt 
seachad tabhartais an Tighearn a bheirear 
suas le teine, agus arain anDè; uime sin 
bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabhiad bean a ta'na strìopaich. ' reachdaibh, orduighibh. Eabh. 'fheòla 
fèin. Eabh. 'no àrd-dhuine. ^ Cha mhaolaich 
iad an ceann le spìonadh an gruaige. 

120 nomi-naomha^; ni mò aghabhas iad bean 
a chuireadh air falbh o 'fear: oir tha e 
naomha d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir thae 
a' toirt seachad arain do Dhè; bithidh e 
naomhadhuit: o'wtha mise an Tighearna 
naomh, a ta 'gur naomhachadh. 

9 Agus ma thruailleas nighean sagairt 
air bith i fèin le strìopachas a dheanamh, 
tha i a' truailleadh a h-athar : loisgear le 
teine i. 

10 Agus esan a tha 'na àrd-shagart o 
mheasg a bhràithrean, ueach a dhòirteadh 
an oladli naomh air a cheann, agus a 
choisrigeadh a churna h-èididh^ uime, cha 
rìiisg- e a cheann. ni mò a reubas e 'eudach, 

1 1 Ni mò a thèid e steach a dh'ionnsuidh 
cuìrp mhairbh sam bith : air son 'athar no 
air son a mhàthar cha salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomh clia tèid e 
mach, ni mò a thruailleas e ionad naomh a 
Dhè ; oir a ta crìm oladh-ungaidh a Dhè 
air : Is mise an Tigheai'n. 

13 Agus gabhaidh e bean 'na maigh- 
deanas. 

14 Bantrach no bean a chuireadh air 
falbh 'fear, no bean mhi-naomha, no 
strìopach ; iad sin cha g^habh e : ach òigh 
d'a shhiagh fèin gabhaidh e 'na mnaoi. 

1 5 Agus cha truaiU e a shliochd am measg: 
a shhiaigh: oir « ta mise an Tighearna 
'ga naomhachadh. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh. 

17 Labhair ri h-Aaron, ag" ràdh, Ge b'e 
air bith e do d' shliochd 'nan ginealach- 
aibh, anns am bi gaoid'' sam bith, na 
tigeadh e am fagus a thoirt seachad arain 
a Dhè : 

18 Oirge b'e air bith duine anns am bi 
gaoid, cha tig e 'm fagus: duine dall, rio 
bacach, no aig am bheil sròn leachdach, 
no ni sam bith thuilleadh air a' chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste no 
làmh bhriste. 

20 No crotach, no 'na throich, no aig' 
am bheil leus^ air a shìiil, no air am bheil 
càrr^ no cloimh'^ no aig am bheil a 
chlochan brìiite : 

21 Cha tig duine sam blth do shliochd 
Aaroin an t-sagairt, anns am bheil gaoid, 
am fagus a thoirtseachad tabhartasan an 
Tighearn a bheirear suas le teine : tha 
gaoid ann, cha tig e 'm fagus a thoirt 
seachad arain a Dhè. 

22 Ithidh e ai-an a Dhè, araon do'n 
aran ro naomh, agus naomh. 

23 Ach an taobh a steach do'n roinn- 
bhrat cha tèid e, ni mò thig e ^m fagus 
do'n altair, a chionn gu bheil gaoid ann; 
a chum nach truaill e m' ionaid naomha : ^air a truaiUeadh. ^ an trusgain naoimh. 
' ciurram, aineamh. ^ ball geal. ' tachas 

trioram : scitrvg. Sasg. sgrìobaeh ; amfeàlan. LEBHITICUS, XXI. XXII 

oir a ta mise an Tighearna 'gan naomh- 
achadh. 

24 Agus dh'iniiis Maois so do Aaron, 
agus d'a mhic, ag-us do chloinn Israeil uile. 

CAIB. xxn. 

Feitmaidh an sagart air am bi yieògkloÌTie sam bith, 
fantuiun o nithibh naomha, ^-c. 

AGUS labhair au Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, ag-usr'a mhic, iad 
'gansgraradh feinonithibhnaomha chloinn 
Israeil, agus gun iad a thoirt easonoir do ' 
ni'ainm naomh-sa, anns ?ia Jiithibh sin 
a naomhaicheas iad dhomh : Is mise an 
Tig-heam. 

3 Abair riu, Ge b'e air bith e d'ur 
sliochd uile am measg- bhur ginealach, a 
theid a dh'ionnsuidh nan nithe naomha, a 
naomhaicheas clann Israeil do'n Tigh 
earn, agus a neòghloine air, gearrar as 
an t-anam sin as mo làthair: Is mise an 
Tigrhearn. 

4 Ge b'e air bith an dmne do shliochd 
Aaroin a ta 'na lobhar, no air am bheil 
silteach'-, cha 'n ith e do na nithibh 
naomha, gus am bi e glan. Agus g:e b'e 
bheanas ri ni air bith a ta neòghlan leis 
a' mharbh, no diiine aig am bheil a shlol 
a' dol uaith; 

5 No ge b'e bheanas rl ni air bith a 
shnàigeas, leis an deanar neòghlan e, no 
ri duine o'm faigh e neòghloine, ge b'e 
air bith neòghloine a bhios air; 

6 An t-anam a bheanas ri h-aon air bith 
d'an leithidibh sin, bithidh e neòghlan gu 
feasgar, agus cha 'n ith e do na nithibh 
naomha, mur nigh e 'fheoil le h-uisge. 

7 Ae-us an uair a theid a' ghrian sìos, 
bithidh e glan, agus an deigh sin ithidh e 
do na nithibh naomha, a chionn gur e a 
bhiadh e. 

8 An iii sin a bhàsaicheas leis fein, no a 
reubar le fiwdh-hheathaichihh, cha 'n ith 
e 'ga shalachadh fèin leis: Is mise an 
Tighearn. 

9 Gleidhidh iad uime sin m'òrdugh^ 
air eagal gu'n giìilain iad peacadh air a 
shon, agus uime sin gu'm faigh iad bàs, 
ma thruailleas iad e : Tha mise an Tigh- 
earna 'gan naomhachadh. 

10 Cha 'n ith coigreach sam bith do'n ni naomh : cha 'n ith fear-cuairt^ an 
t-sagairt, no seirbhiseach tuarasdail do'n 
ni naomh. 

11 Ach ma cheannaicheas an sagail 
duine le 'airgiod, ithidh e dheth, agus 
esan a rugadh 'na thigh ; ithidh iad d'a 
bhiadh. 

12 Agus ma bhios nighean an t-sagairt 
posda ri coigreach, cha 'n fheud i itheadh 
do thabhartas nan nithe naomha. ■ a thruaiUeadh. - ereuchd shilleack. 

' m'fkaire. * eil-thireach, aoidìte, aithnickinn. 
121 ^ 13 Ach ma bhios nighean an t-sagairt 
'na bantraich, no dealaichte r'afear, agus 
gun sliochd aice, agus i air pillti'nn gu tigh 
a h-athar, mar 'na h-òige, ithidh i do 
bhiadh h-athar ; ach cha'n ith coigreach 
sam bith dheth. 

14 Agus ma dh'itheas duine do'n ni 
naomh gun fhios da, an sin cuiridh e an 
cùigeadh ci/id deth ris, agus bheir e do'n 
t sagart e, maille rìs an ni naomh. 

15 Agus cha truaill iad nithe naomha 
chloinn Israeil, a bheir iad suas do'n 
Tighearn ; 

16 Ni mò a leigeas iad leo cionta an 
eusaontais a ghiìilan an uair a dh'itheas 
iad an nithe naomha: oir a ta mise an 
Tighearna 'gan naomhachadh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

18 Labhair ri h-Aaron agiis r'a mhic, 
agus ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, 
Ge b'e air bith e do thigh Israeil, no do 
na coigrich ann an Israel, a bheir seachad 
a thabhartas air son a bhòidean uile, no 
air son a shaor-thabhartasan uile, a bheir 
iad seachad do'n Tighearna chum ìobairt- 
loisgte ; 

19 Bheirsibh seachad à\ir toil fèin beath- 
ach firionn gun ghaoid do'n bhuar, do na 
caoraich, no do na gabhraibh. 

20 Ach ge b'e air bith ni anns am bi 
gaoid, sin cha toir sibh seachad: oir cha 
ghabhar air bhiu- son e. 
^ 2 1 Agus ge b'e air bith e a bheir seachad 
ìobairt thabhartasan-sìth do'n Tighearn, a 
choimhlionadh a bhòide, mar thabhartas 
saor-thoile, do'n bhuar,no do na caoraich^ 
bithidh e iomlan, a chum as gu'n gabhar 
ris: cha bhi gaoid sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciuiTamach, no air 
am bi fliodh^ no càrr', no cloimh, cha 
toir sibh seachad iad sin do'n Tighearn, 
ni inò a bheir sibh tabhartas dhìubh a 
bheirear suas le teine air an altair do'n 
Tighearn. 

23 Aon chuid tarbh no uan aig am bi ni 
sam bith thar a' chòir, no dh'uireasbhuidh 
'nabhallaibh.sinfeudaidhtuthoirtseachad 
màr shaor thabhartas ; ach air son bòide* 
cha ghabhar ris. 

24 Ni sam bith a ta brìiite, no pronnta, 
noreubta^ no gearrta, cha toir sibli 
seachad do'n Tighearn; agus cha 'n ìob- 
air'" sibh e 'nur tìr. 

25 Agus làimh coigrich cha toir sibh 
seachad aran bhur Dè do h-aon diubh sin ; 

chionn gu'm bheil an truaillidheachd 
annta, agus gu'm bheil gaoidean annta : 
cha ghabhar riu air bhm- son. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

5 do'n mheanhh sprcidh. ^ foinne ; wenn. Sasg. 
' scurvy. Sasg. ' mòide. * bristc, cha àcan. 27 'Nuair a bheirear tarbh, no caora, no 
gabhar, an sin bithidh e seachd làithean 
fiiidh 'mhàthair ; agus o'n ochdamh là 
agus à sin suas, gabhar ris mar thabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

28 Agus ma's bò na caora a bhios ann, 
cha mharbh sibh i fèin agus a h-àl san 
aon là. 

29 Ag:us an uair a dh'ìobras sibh lobairt- 
bhuidheachais do'n Tighearn, ìobraidh 
sibh i d'ur toil fèin. 

30 Air an là sin fèin ithear suas i, cha 'n 
f hàg sibh a bheag: dhith gu maduinn : Is 
mise an Tighearn. 

31 Air an aobhar sin, gleidhidh sibh 
m'àitheantan, agus ni sibh iad : Is mise 
an Tighearn. 

32 Agus cha truaiU sibh m'ainmnaomha- 
sa, agus bithidh mi air mo naomhachadh 
am measg' chloinn Israeil : Is mise an 
Tighearn a ta 'gur naomhachadh, 

33 A thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit 
gu bhi a'm' Dhia agaibh: Is mise an 
Tighearn. 

CAiB. xxni. 

1 ATu làithibh-fèilìe an Tighearn. 22 Fàgar 
dioghlidm san fhearann air son nam bochd. 
26 Mu latha na reitc. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, A thaohh fèiUean* an Tig-hearn, a 
ghairmeas sibh a bhi 'nan comhg-hairmibh 
naomha,is iad eadhon sin m'fhèillean-sa. 

3 Sè làithean nìthear obair, ach san 
t-seachdamh là bithidh sàbaid fhoise, 
comhghairm naomh : obair sam bith cha 
dean sibh air : is e sàbaid an Tighearn e 
'nur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile. 

4 /siadsinfèiUeananTighearn, eadhon 
comhg:hairmeannaomha,aghairmeassibh 
'nan amannaibh fèin: 

5 Anns a' cheud mhìos, aìr a' cheathramh 
là deug do'n mhìos air feasgar, bithidh 
càisg an Tighearn. 

6 Agus air a' chìiigeadh là dheug do'n 
mhìos sin fèin bithidJi fèill an arain neo- 
ghoirtichte do'n Tighearn : seachdlàithean 
ithidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

7 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh agaibh : obair thràiUeiF sam bith 
cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearna 
seachd làithean: air an t-seachdamh là 
bithidh comhghairm naomh ; obair thràill- 
eil sam bith cha dean sibh air. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig sibh a dh'ionnsuidh an 
fhearainn a bheir mise dhuibh, agus a 
bhuaineas sibh 'f hoghar, an sin bheir sibh LEBHITICUS, XXn. XXIIL ' fUsdean, làitheanfèille. * shaoithreachail. 
122 sguab do cheud thoradh bhur fogharaidh 
dh'ionnsuidh an t-sagairt: 

1 1 Agus luaisgidh e 'n sguab an làthair 
an Tighearna, chum gu'n gabhar rithe air 
bhur son : air an là màireach an dèigh na 
sàbaid hiaisgidh an sagart i. 

12 Agus ìobraidh sibh air an là sin, an 
uair a hiaisgeas sibh an sguab, uan firionn 
gun ghaoid, do'n cheud bhliadhna, mar 
ìobairt-loisgte do'n Tighearn. 

13 Agusis e a thabhartas-bìdhdàdheich- 
eamh earrann do phlìir mìn measgta le 
h-òladh, tabhartas abheirear suas le teine 
do'n Tighearn, chitm fàile chùbhraidh : 
agus hithidh a thabhartas-dibhe do fhìon, 
an ceathramh cuid do hin. 

14 Agus cha'n ith sibh aran, no ^ràn 
cruaidhichte, no diasa glasa, gus an la sin 
fèin anns an toir sibh tabhartas a chum 
bhur Dè : bithidh e 'na reachd bith-bhuan 
air feadh bhur ginealacha, 'nur n-àiteach- 
aibh-comhnuidh uile : 

1 5 Agus àirmhidh sibh dhuibh fèin o'n là 
màireach an dèigh na sàbaid, o'n là san 
d' thug sibh leibh sguab an tabhartais- 
hiaisgte : bithidh seachd sàbaidean iomlan 
ann : 

1 6 Eadhon gus an là màireach an dèigh 
na seachdamh sàbaid, àirmhidhsibh leth- 
cheud là, agus bheir sibh seachad nuadh 
thabhartas-bidh do'n Tighearn. 

17 Bheir sibh leibh as bhur n-àiteach- 
aibh-còmhnuidh dà bhuilionn' luaisgte, 
do dhà dheicheamh earrann ; bithidh iad 
do phlìir mui ; fuinear iad le taois ghoirt; 
hithidh iad 'nan ceud thoradh do'n Tigh- 
earn. 

18 Agus bheir sibh seachad maille ris 
an aran seachd uain gun ghaoid, do'n 
cheud bhliadhna, agus aon tarbh òg, agus 
dà reithe : bithidh iad 'nan ìobairt-loisgte 
do'n Tighearn, maiUe r'an tabhartas- 
bìdh, ag\is an tabhartas-dibhe, eadhon 
tabhartas a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

19 An sin ìobraidhsibh aon mheann do 
na gabhraibh mar ìobairt-pheacaidh. 
agus dà uan do'n cheud bhliadhna mar 
ìobairt-tnabhartasan-sìth. 

20 Agus hiaisgidh an sagart iad maille 
ri aran a' cheud toraidh, mar thabhartas- 
hiaisgte an làthair an Tighearna, maille 
ris an dà uan : bithidh iad naomha do'n 
Tighearn chum an t-sagairt. 

21 Agus gairmidh sibh air an là sin 
fèin, a chum gu'm bi e'na chomhghairm 
naomh dhuibh: obair thràilleil sam bith 
cha dean sibh air : Bithidh e 'na reachd 
siorruidh 'nur n-àiteachaibh-còmhnuidh 
uile air feadh bhur ginealacha, 

22 Agus an uair abhuaineas sibh fogh- 
ar* bhur fearainn, cha ghearr thu gii buil- 
each oisinnean t'achaidh 'nuair a bhuain- ' mhuiltonn. 'foghara. LEBHITICUS, XXm. XXIV. eas tii, ni mò a thlonaileas tu dioghluim 
t'f hog:hai-aidh : fàgaidh tu iad do'n bhochd 
agus do'n choiffreach ; Is mise an Tig-h- 
earnablnu- Dia. 

23 Agus labhair an Tìgheama ri Maois, 
ag- ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil ag ràdh, 
San t-seachdamh mìos air a' cheud là 
do'n mhìos, bithidh sàbaid ag-aibh, cuimh- 
neachan sheideadh thrompaidean', comh- 
ghairm naomh. 

25 Obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air ; ach bheir sibh seachad tabh- 
artas a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
eàrn. 

26 Ag:us labhair anTigheama rl Maois, 
ag- ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh là 
do'n t-seachdamh mlos so hithidh là 
reite ; bithidh e 'na chomhg-hairm naomh 
dhuibh, agus cràdhaidh sibh bhur n-anam- 
an^ ag-us bheir sibh seachad tabhartas 
a bheirear suas le teine do'n Tigrhearn. 

28 Ag:us obair sam bith cha dean sibh 
air an là cheudna; oir is là reite e, a 
dheanamh rèite air bhur son an làthair 
an Tig:hearna bhur Dè. 

29 Oir g-e b'e anam nach bi fo chràdh 
san là sin fèin, gearrar as e o mheasg: a 
shluaig:h. 

30 Ag:us g:ach anam a ni obair sam bith 
air an là cheudna, an t-anam sin fèin 
sg:riosaidh mise o mheasg' a shluaig:h. 

31 Obair sam bith cha dean sibh : hith- 
idh e 'na reachd siormidh air feadh bhur 
ginealacha, 'nurn-àiteachaibh còmhnuidh 
uile. 

32 Bithidh e dhuibh 'na shàbaid f hoise, 
ag:us cràdhaidh sibh bhur n-anaman air 
an naothadh là do'n mhìosair feasg-ar : o 
fheasgar gii feasgar cumaidh sibh bhur 
sàbaid. 

33 Ag:us labhair an Tighearna riMaois, 
ag' ràdh, 

34 Labhair ri cloinn Israeil, ràdh, Air 
a' chìiigeadh là deug: do'n t-seachdamh 
mìos so bithidh fèiU nam pàilliun' re 
sheachd làithean do'n Tig'hearn. 

35 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh : obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air. 

36 Seachd làithean bheir sibh seachad 
tabhartas a bheirear suas le teine do'n 
Tig:hearn: air an ochdamh là bithidh 
comhg-hairm naomh ag:aibh, agus bheir 
sibh seachad tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tig^hearn; is àrd-choimhthional 
e ; obair thràilleil sam bith cha dean sibh 
air. 

37 Is iad sin feillean an Tig-hearn, a 
ghairmeas sibh gu bhi 'nan comhghairmibh ' stoc, adhare. 
fo àmlighar. 

123 "'•nnridh sihh bhur n-anamanna 
^fèisd nam hiith. naomha, a thoirt seachad tabhartais a 
bheirear suas le teine do'n Tig:hearna, 
tabhartas-loisg-te, ag:us tabhartas-bìdh, 
lobairt, ag'us tabhartasan-dibhe, gach ni 
air a là fèin ; 

38 A thuilleadh air sàbaidibh an Tig:h- 
earn, ag:us a thuilleadh air bhur tiodhlac- 
aibh, ag:us a thuilleadh air bhur bòidibh 
uile,ag:usathuilleadh air bhur saor-thabh- 
artais uile, a bheir sibh do'n Tig-hearn. 

39 Mar an ceudna air a' chùig:eadh là 
deug do'n t-seachdamh mìos, an uair a 
chruinnicheas sibh a stig:h toradh an f hear- 
ainn, cumaidh sibh fèill do'n Tig:hearna 
seachd làithean: air a' cheud là hithidh 
sàbaid agus air an ochdamh là hithìdh 
sàbaid. 

40 Ag'us gabhaidh sibh dhuibh/etVf air 
a' cheudlà meas* chraobh àluinn, g-eug-an 
chrann-pailme, ag'us geugan chraobh 
tiug:ha, ag:us seileach an t-srutha ; agus ni 
sibh gairdeachas an làthair an Tig:hearna 
bhur Dè seachd làithean. 

41 Agus cumaidh sibh e 'na fhèill do'n 
Tighearna seachd làithean sa' bhliadhna : 
hithidh e 'na reachd siorruidh air feadh 
bhur g:inealacha; cumaidh sibh e san 
t-seachdamh mìos. 

42 Ann am pàiUiunaibh^ gabhaidh sibh 
còmhnuidh seachd làithean; g:abhaidh 
g:ach aon a mgadh 'na Israelach còmhnuidh 
ann am pàilliunaibh ; 

43 Chum g:u'm bi fios aig- bhur g:ineal- 
aich gu'n d'thug: mise air cloinn Israeil 
còmhnuidh ghabhail ann am pàilliunaibh, 
'nuair a thug: mi mach iad à tìr na h-Eiphit : 
Is mise an Tig:hearna bhur Dia. 

44 Ag'us chuir Maois an cèill do chloinn 
Israeil fèiUean an Tighearna. 

CAIB. XXIV. 

1 Mu'n oladh air son nan lòchran. 13 Mu pheanas 
gach neach a mhallaicheas Dia, 17 no hìiios 
ciontach do mhortadh. 18 Mu choimhleasachadh, 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil iad a thoirt a 
t'ionnsuidh oladh flor-ghlan a' chroinn- 
olaidh, brìiite air son an t-soluis, a thoirt 
air na lòchrain lasadh an còmhnuidh. 

3 An taobh a muigh do bhrat na Fianuis, 
ann am pàilliun a' choimhthionail, orduich- 
idh Aaron e o fheasgar gu maduinn, an 
làthair an Tighearn an còmhnuidh: hith- 
idh e 'na reachd sìorruidh air feadh bhur 
ginealacha. 

4 Orduichidh e na lòchrain air a' cholnn- 
leir fhìor-ghlan anlàthair an Tighearnan 
còmhnuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plìir mìn, agus 
fuinidh tu dà bhreacaig dheug dheth : dà *fois, tàmh. Eabh, 
biithaihh. > meanglain. LEBHITICUS, XXIV. XXV. dheicheamh eavrann bithidh ann an aon 
bhreacaig. 

6 Agus suidhichidh tu iad ann an dà 
shreath, sè ann an sreath, air a' bhòrd 
fhìor-g-hlan an làthair an Ti^hearn. 

7 Agus cuiridh tu tùis fhior-ghlan air 
gach sreath, chum gu'm bi i air an aran 
niar chuimhneachan, eadhon tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

8 Gach aon latha sàbaid cuiridh e 'n 
ordugh e an làthair an Tighearn an 
còmhnuidh, air a gabhaìl o chloinn Israeil 
le coimhcheangal sìorruidh. 

9 Agus is le Aaron agus a mhic e, agus 
ithidh iad e san ionad naomh ; oir a ta e 
ro naomhdha, do thabhartasaibh an Tigh- 
earn a bheirear suas le teine, le reachd ' 
bith-bhuan. 

10 Agus chaidh mac Ban-Israelich, aig 
an robh Eiphiteach 'na athair, a mach am 
measg chloinn Israeil: agus bha mac na 
Ban-Israelich agus duine do Israel a' 
comhstri sa' champ. 

11 Agus mhaslaich- mac na Ban-Israel- 
ich ainm an Tighearn, agus mhallaich e : 
agus thug iad gu Maois e, (agus ò'e ainm 
a mhàthar Selomit, nighean Dhibri, do 
thrèibh Dhan ;) 

12 Agus chuir iad an làimh' e, chum 
gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an Tigh- 
earn. 

13 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
ag- ràdh, 

14 Thoir a mach esan a mhallaich an 
taobh a muig:h do'n champ, agus cuireadh 
iadsan uile a chual' e an làmhan air a 
cheann, ag:us clachadh an comhchruinn- 

-each uile e. 

l.'i Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, 
ag ràdh, Ge b'e neach a mhallaicheas a 
Dhia, g-iìilainidh e a pheacaidh. 

1 6 Agus esan a mhaslaicheas ainm an 
Tighearna, cuirear g-u cinnteach g'u bàs e ; 
clachaidh gu deimhin an comhchruinneach 
uile e : an coigreach co mhaith agus esan 
a rugadh san dùthaich, 'nuair a mhas- 
laicheas e ainm an Tigheariia, cuirear 
g-u bàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine sam 
bith, cuirear gim teag'amh g-u bàs e. 

18 Ag-us esan a mharbhas ainmhidh, ni 
e dìoladh air a shon ; ainmhidh air son 
ainmhidh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram air a 
choimhearsnach, mar a rinn e, mar sin 
nithear air : 

20 Briseadh^ air son brisidh, sùil airson 
sùla, fìacail àir son fiacla ; mar a thug e 
ciurram air duine, mar sin nìthear air. 

21 Agus esan a mharbhas ainmhidh. ' lagh, ordugh. - dli'ainm'ìch. Eabh. 

3 ann an gaintir, am priosun. ^ Bristeadh. 
' bheir e ait ais. Eabh. a chlochadh le 

12-1 dìolaidh se^ e: ag'us an neach a mharbhas 
duine, cuirear gu bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagh agaibhco 
mhaith air son a' choig'rich, agus air son 
neach do mhuinntir bhur dùthcha fèin : 
oir ìs mise an Tighearna bhur Dia. 

23 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a thoirt leo esan a mhallaich, an taobh 
a muigh do'n champ, agus a chlachadh le 
clachaibh'^: agus rinn clannlsraeil mara 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XXV. 

8 Mu hhliadhna na lubile, no an Fhuasglaidh. 1 4 Mu 
fìibirneart, 35 Agus mu thruacantas a thaohk 
nani bochd. 

AGUS labhair an Tig-hearna ri Maois 
ann an sliabh Shinai, ag: ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig sibh chum na tìre a bheir 
mise dhuibh, an sin g'leidhidh an tìr sàbaid 
do'n Tighearn. 

3 Sè bliadhna cuiridh tu t'fhearann', 
agns sè bliadhna bearraidh ^ tu t'f hìon-Iios, 
agus cruinnichidh tu stigh a thoradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh bliadhna 
bithidh sàbaid flioise do'n tìr, sàbaid do'n 
Tighearn : t'fhearann cha chuir thu, ag^us 
t'fhìon-Iios cha bhearr thu. 

5 An ni sin a dh' fhàsas dheth fèin do 
t'fhoghar,chabhuain thu, agus fìon-dhear- 
ca t'fhìonain^ neo-dheasaichte cha 
chruinnich thu: 'na bliadhna fhoise bith- 
idh i do'n tìr. 

6 Agusbithidh sàbaid na tìre 'nabiadh 
dhuibh: dhuit fèin, ag:us do d' òglach, 
agus do d' bhanoglaich, agus do d' fhear- 
tuarasdail, agus do d' choigreach a ta air 
chuairt maille riut ; 

7 Agus do d' sprèidh, agus do'n/AiWA- 
bheathach a ta ann ad f hearann ; bithidh 
a cinneas uile chum bidh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuit fèin seachd 
sàbaideandobhliadhnaibh,seachduairean 
seachd bliadhna; agus bithidh uine nan 
seachd sàbaidean do bhliadhnaibh dhuit 
'na naoi bliadhna 's dà fhichead. 

9 An sin bheir thu fa'near trompaid na 
lubile a shèideadh san t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh lìi do'n mhìos : ann an 
là na rèite bheir sibh fa 'near an trompaid 
a shèideadh air feadh bhur tlre uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an deich- 
eamh bliadhna 's dà fhichead, agus 
gairmidh sibhsaorsa air feadh na dùthcha, 
d'a luchd-àiteachaidh uile : bithidh i 'na 
lubile dhuibh, aguspillidh sibh gach duine 
chum a sheilbhe fèin, ag:us pillidh gach 
duine ag-aibh g'a theaghlach fèin. 

11 Bithidh an deicheamh bliadhna sin 
agus dà fhichead 'na lubile dhuibh ; cha 

clochaibh, ' sìol-chuiridh tu t'achadh, 

^ deasaichidh. ^ dochraoibh-fiona; t'fhineamh- 
aiii. Eir. toradh sàbaid na the. LEBHITICUS, XXV. chuli' sibh sìol, n'i mò a bhuaineas sibh an 
ni a dh'fhàsas dheth f'èin innte, ni mò a 
thionaileas sibh dearcan fìona innte do 
d' fhìonain neo-dheasaichte : 

12 Oir is lubile i, bithidh i naomh 
dhuibh ; ithidh sibh a cinneas as an f hear 
ann. 

13 Ann am blladhna nalubile sopillidh 
g-ach duine agaibh a dh'ionnsuidh a 
sheilbhe fèin. 

14 Agus ma reiceas tu bheag: ri d' 
choimhearsnach, no ma cheannaicheas tii 
bheag o làimh do choimhearsnaich ; cha 
dean sibh eucoir' air a chèile. 

1 5 A rèir àireimh nam bliadhna an dèig-h 
na lubile ceannaichidh tu o d' choimh- 
earsnach, agits a rèir àireimh bhliadhna 
nan toradh reicidh e riut. 

16 A rèir lìonmhoireachd nam bliadhna 
meudaichidh tu a hiach, agus a rèir teircid 
nam bliadhna beagaichidh tu a luach : oir 
a reir àireimh bhlìadhna nantoradh thae 
a' reiceadh riut. 

17 Ag-us cha dean sibh §.ucoir alr a 
chèile: ach bithidh eag-al do Dhèort; oir 
is mise an Tig-hearna bhur Dia. 

18 Uime sin ni slbh mo reachdan, agus 
g-leidhidh sibh mo bhreitheanais, agus ni 
sibh iad ; ag'us gabhaidh sibh còmhniiidh 
san tìr ann an tèaruinteachd^ 

19 Agus bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus ithidh sibh bhur sàth, agus 
gabhaidh sibh còmhnuidh ann gu tèar 
ninte. 

20 Ag:us ma their sibh, Ciod a dh'itheas 
sinn air an t-seachdamhbliadhna? feiich, 
cha chuir sinn siol, ni mò a chruinnicheas 
sinn ar toradh ; 

21 An sin àithnidh mise mo bheannach 
adh oirbh san t-seathadh bliadhna, agus 
bheir i mach toradh atr son thri bliadhna. 

22 Agus cuiridh sibh air an ochdamh 
bliadhna, agus ithidh sibh fathast do'n 
t-seann toradh gus an naothadh bliadhna; 
g'us an tig a toradh a stigh, ithidh sibh 
do'ii t-seann toradh. 

23 Cha reicear am fearann gu bràth ; 
oir is leamsa am fearann: oir is coigrich 
agais luchd-cuairt sibhse maille rium. 

24 Agus ann am fearann bhur seilbhe 
uile, bheir sibhsaorsa' do'n fhearann. 

25 Ma dh'fhàs do bhràthair bochd, 
agus gu'n do reic e cuid d'a sheilbh, agus 
ma thig- a h-aon air bith d'a dliillsibh g'a 
fhiiasgladh, an sin fuasglaidh e an ni a 
reic a bhràthair. 

26 Agns mur 'eil alg: an duhie neach 
g'a fhuasgladh, agus gur urrainn e fèin 
'f l)uasgladh ; 

27 An sin àirmheadh e bliadhnan a 
reicidh, agus thugadh e air ais an ni a ta 'fàirnear/, 
^fuasgUidli. 
123 ' tèaruniacTtd. 
4 till. thairis do'n duine rls an do relc se e, a 
chum's gu'm pill'' e dh'ionnsuidh a 
sheilbhe fèin. 

28 Agus mur nrrainn e sin a thoirt air 
als da, an sin fanaidh an ni sin a reiceadh 
ann an làimh an neach a cheannaich e, gu 
blladhna na lubile: agus anns an'' lubile 
thèid e mach, agus pillidh e chum a 
sheilbhe. 

29 Agus ma relceas duine tigh-còmh- 
nuidh ann am baile cuairtichte le balla, 
an sin feudaidh e 'fhiiasgladh an taobh a 
stigh do bhliadhn' iomlain an dèigh a 
reiceadh: an taobh a stigh do bhlladhn' 
iomlain feudaidh e 'fhuasgladh. 

30 Agus mur fuasglar e gus an colmh- 
lionar bhadhn' iomlan, an sin daingnich- 
ear an tlgh, a tha 'n taobh a stlgh do'n 
bhailecualrtlchtele balla,gubràth dhasan 
a cheannaich e, air feadh a ghinealach: 
cha tèld e mach san lubile. 

31 Ach measar tighean nam balltean 
nacli 'eil cualrtichte le balla, mar fhear- 
ann na tìre : feudar am fuasgladh, agus 
thèid iad a mach sanlubile. 

32 Gldheadh, bailtean nan Lebhith- 
each agus tighean bhailtean an seilbhe, 
feudaidh na Lebhithich am fuasglarìh 
uair sam bith. 

33 Agus ma cheannaicheas duine o na 
Lebhithich, an sln thèid an tigh a relc- 
eadh, agus baile a sheilbhe, mach san 
lublle : oir is iad tlghean bhailtean nan 
Lebhitheach an sealbh am measgchloinn 
Israeil. 

34 Ach cha'n fheudar am fearann a 
tha'n taobh a muigh d'am bailtibh a 
reiceadh, oir is e sin an sealbh mhair- 
eannach 

35 Agus ma dh'fhàsas do bhràthair 
bochd, agus gu'n tèid e dhèigh-làimh 
agad, an sin fuasglaidh' tu air: seadh, 
ged is coigreach no fear-cuairte e ; agiis 
blthidh e beò maille riut. 

36 Na gabh riadh uaith, no tuille 's a 
thug: thu dha': ach biodh eagal do Dhè 
ort, a chum's gu'm feud do bhràthair a 
bhi beò mallle rlut. 

37 T'airg-iod cha toir thu dha air riadh, 
agus air son buannachd cha toir thu dha 
do bhiadh. 

38 Is mise an Tighearna bhur Dia, a 
thug a mach sibh à tìr na h-Eiphlt, a thoirt 
dhuibh tìre Chanaain, agus a bhi a'm' 
Dhia agaibh. 

39 Agus ma dh'fhàs do bhràthalr a ta 
làimh riut bochd, agus gu'n do reiceadh 
riut e ; cha toir thu air seirbhis a dhean- 
amh mar thràill : 

40 Mar sheirbhiseach tuarasdail, agus 
mar fhear-cuairte, bithidh e maille riut ; 5 atm san. ^ hhuan, shìorruiiìh. 

' cabhairicìh, fbiridh , ' tcachd a mach,fàs. LEBHITICU 
gu bliadhna na lubile ni e seirbhis 
dhuit. 

41 Agus an sin imichidh e uait, e fèin 
agus a chlann maille ris, agus piUidh e 
chum a theaghlaich fèin, agus a chum 
seilbhe 'aithriche piUidh e: 

42 Oir is iadsan mo sheirbhisich, a thug 
mi mach à tìr na h-Eiphit: cha reicear 
iad mar thràilHbh. 

13 Cha ghnàthaichthuuachdaranachd' 
os a cheann le h-an-iochd, ach bithidh 
eagal do Dhè ort. 

44 Agus hithidh do thràillean, agus do 
bhàn-tràiUean, a bhios agad, do na cinn- 
ich a ta m'ur timchioU ; uatha-san ceann- 
aichidh sibh tràiUean agus ban-tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn 
nan coig'reach a ta air chuairt 'nur measg;, 
uathasan ceannaichidh sibh, agus o'n 
teagrhlaichibh a ta maille ribh, a ghin iad 
'nur fearann: agus^ bithidh iad 'nan 
seilbh dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar oigh- 
reachd d'ur cloinn 'nur dèigh, a chum an 
sealbhachadh mar oighreachd ; bithidh 
iad dhuibh 'nan tràiUibh a chaoidh : ach 
os ceann bhurbràithre,cloinnIsraeil eadh- 
on os ceann a chèile cha ghnàthaich sibh 
uachdaranachd ^ le h-an-iochd. 

47 Agus ma dh'fhàsas fear cuairte no 
coigreach saoibhir^ làimh riut, agus ma 
dh'fhàsas do bhràthair làimh ris bochd, 
agus gu'n reic se e fèin ris a' choigreach, 
ris an f hear-chuairte a tha maiUe riut, no 
ri gineal teaghlaich a' choigrich: 

48 An dèigh a reiceadh, feudar'fhuasg- 
ladh a rìs ; feudaidh aon d'a bhràithribh 
'fhuasgladh ; 

49 Feudaidh aon chuid bràthair 'athar, 
no mac bhràthar 'athar 'fhuasgladh, no 
feudaidh aon neach a tha dlùth an dàimh 
dha d'a theaghlach fèin 'f huasgladh ; no 
ma's urrainn e, feudaidh se e fèin 'fhuasg- 
ladh. 

50 Agus ni e cunntas ris-san a cheann- 
ich e o'n bhliadhna anns an do reiceadh 
ris e, gu bliadhna na lubile : agus bithidh 
luach a reicidh arèir àireimh nambliadh- 
na; a rèir aimsir seirbhisich tuarasdail 
bithidh e dha. 

51 Ma hhios fathast mòran bhliadh- 
nacha ri teachd, d'an rèir sin bheir e a 
rìs* luach 'fhuasglaidh, as an airgiod air 
son an do cheannaicheadh e. 

52 Agus mur 'eil ri teachd ach beagan 
bhliadhnacha gu bliadhna na lubile, an 
sin ni e cunntas ris, agus a rèir a bliadh- 
nacha bheir e dha a rls luach 'fhuasg- 
laidh. 

53 Mar sheirbhiseach a ta air thuarasd- ' Cha riagldaich Ihu. ^ riaghladh, tighearnas, 
maighstireachd. beartach. * aisigidh e. 

6 dealbhan, citspairean-aoraidhfaoin, 
126 S, XXV. XXVI. 

al o bhliadhna gu bliadhna bithidh e 
maiUe ris : cha ghnàthaichear uachdaran- 
achd os a cheann le h-an-iochd ann ad 
shealladh-sa. 

54 Agus mur fuasglar e anns na hliadh- 
naibh sin, an sin thèid e mach ann am 
bliadhna na lubile, e fèin agus a chlann 
maiUe ris. 

55 Oir dhomhsa tha clann Israeil 'nan 
seirbhisich; is iadsan mo sheirbhisich, a 
thug mi mach à tìr na h-Eiphit : Is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 

1 Mu ìodkol-aoradh. 3 Beannachadh air a gheaìl- 
tainn. 14 Mallachadh air a bhagairt. 

CHA dean sibh dhuibh fèin ìodholan' 
no coslas snaidhte, agus cha chuir 
sibh suas iomhaigh® dhuibh fèin, ni mò 
shuidhicheas sibh dealbh-cloiche 'nur 
fearann, gu cromadh slos da ; oir is mise 
an Tighearna bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionad naomh : /* 
mise an Ti^earn. 

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' reachdaibh, 
agus ma ghleidheas sibh m'àitheantan ; 
agus ma ni sibh iad ; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisge' 'na 
àm fèin, agus bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus bheir craobhan na machar- 
ach am meas uatha. 

5 Agus ruigidh bhur bualadh an fìon- 
fhoghar, agus ruigidh hhur fìon-fhoghar 
àm an t-sìl-chur, agus ithidh sibh bhur 
n-aran gu'r sàth, agus gabhaidh sibh 
còmhnuidh gu tèaruinte 'nur tlr. 

6 Agus bheir mise sìth san tìr, agus 
luidhidh sibh sìos, agus cha chuir neach 
sam bith eagal oirbh: agus sgriosaidh* 
mi droch bheathaichean as an dìithaich, 
agus cha tèid an claidheamh tre bhur 
fearann. 

7 Agus ruaigidh sibh bhur naimhdean, 
agus tuitidh iad roimhibh leis a' chlaidh- 
eamh. 

8 Agus cuiridh cùigear dhibh an ruaig 
air ceud, agus cuiridh ceud dhibh an ruaig 
air deich mìle : agus tuitidh bhur naimli- 
dean roimhibh leis a' chlaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh^ agus ni mi 
sìolmhor sibh, agus bheir mi oirbh fàs 
lìonmhor, agus daingnichidh mi mo 
choimhcheangal ribh. 

10 Agus ithidh sibh an seann lòn, agus 
bheir sibh a mach an seann lòn air son an 
luin nomha 

11 Agus suidhichidh mi mo phàilliun 
nur measg: agus cha bhi gràin aig 
m'anam dhibh. 6 standing image, statue. Sasg. ''frasachd. 

^ fàsaichidh, dìthidtidh, fitadaichidh. 

s bithidh spèis agamsa dltuibh, nnadha. LEBHITICUS, XXVI. 12 Agus imichidh mi 'nur measg:, agus 
bithidh mi a'm' Dhia dhuibh, agus bithidh 
sibhse 'mir sluagh dhomhsa. 

13 Is mise an Tig-hearna bhur Dia a 
thUg sibhse a mach à tìr na h-Ei^hit, a 
chum nach bitheadh sibh 'nur trailUbh 
aca; agus bhris mi cuibhreach' bhur 
cuinge, ag:us thug mi oirbh imeachd 
dìreach. 

14 Ach mur eisd sibh rium, agus mur 
dean sibh na h-àitheanta sin uile ; 

1 5 Ag-us ma ni sibh tàir air mo reachd- 
aibh, no ma ghabhas bhur n-anam gràin 
do m'bhreitheanais, air chor as nach dean 
sibh m'àitheantan uile, ack gu'm bris 
sibh mo choimhcheangral ; 

16 Ni mise mar an ceudna so ribhse ; 
orduichidh mi oirbh uamhas, caitheamh, 
agus fiabhrus loisgeach, a chaitheas na 
sìiilean, agus a bheir cràdh do'n chridlie : 
agriis cuiridh sibh bhur sìol ann an dìomh- 
anas, oir ithidh bhur naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo grhnuis 'nur 
n-ag-haidh, ag;us mai'bhar si^ an làthair 
bhur naimhdean: agus rìo^aichidh a' 
mhuinntir air am beag sibh oirbh, ag'us 
teichidh sibh an uair nach bi neach an tòir 
oirbh. 

18 Agus mur èisd sibh rium fathast air 
a shon so uile, an sin ni mi peanas oìrbh 
seachd uairean ni's mò air son bhur peac- 
anna. 

19 Agus brisidh mi uabhar bhur cumh- 
achd; agus ni mi bhur nèamha mar 
iarunn, agus bhur talamh mar umha": 

20 Ag'us caithear bhur spionnadh ann an 
dlomhanas ; cir cha toir bhur fearann 
fhàs uaith, ni mò a bheir craobhan na tìre 
am meas uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm' aghaidh, 
ag;usnach èisd sibh rium ; bheir mi seachd 
uairean tuiUe phlàighean oirbh, a rèir bhiir 
peacanna. 

22 Cuiridh mi mar an ceudna fiadh- 
bheathaichean na macharach 'nur measg, 
a bheir uaibh bhur clann, agus a chuireas 
as d'ur sprèidh, ag-us a ni sibh tearc ann 
an àireamh, agus bithidh bhur rathaide' 
mòra fàs. 

23 Agus mur leasaichear leamsa sibh 
leis 7ia nithibh sin, ach gu'n tèid sibh 
a'm' aghaidh ; 

24 An sin thèid mise mar an ceudna'nur 
n-aghaid?i-sa, agus ni mi peanas oirbh 
seachd uairean fathastair son bhur peac- 
anna. 

25 Agus bheir mi claidheamh oirbh, a 
dhìolas cùis-ghearain mo choimhcheaug 
ail ; ag:us an uair a chruinnichear sibh an 
ceann a chèile an taobh a stigh d'ur bailt- 
ibh, cuiridh mi a' phlàigh 'nur measg; ' hannan. 
* cuirp. ■ unga. ' rbide. 127 * sgriosaidh mi, fàsaichidh mi. agus bheirear thairissibh do làimh naimh- 
dean. 

26 An uair a bhriseas mise lorg bhur 
n-arain, fuinidh deich mnài bhur n-aran 
ann an aon àmhuinn, agus bheir iad air 
ais dhuibh bhur n-aran air a thomhas, 
agus ithidhsibhaguschabhisibh sàthach. 

27 Agus mur èisd sibh air son so nile 
rium, ach gu'n tèid sibh a'm' aghaidh; 

28 An sin thèid mise 'nur n-aghaidh-sa 
mar an ceudna ann am fraoch feirge ; 
agus smachdaichidh mise, eadhon mise, 
seachduairean sibhair son bhurpeacanna. 

29 Agus ithidh sibh feoil bhur mac, 
agus feoil bhur nigheana ithidh sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ur n-ionad- 
aibh àrda, agus gearraidh mi slos bhur 
dealbhan, agais tilgidh mi bhur colannan'' 
air colannaibh bhur n-lodholan, agus 
gabhaidh m'anam gràin dhibh. 

31 Agus cuiridh mi bhur bailtean fas, 
agus bheir mi lom-sgrlob air^ bhur n-ion- 
ada naomha, agus cha ghabh mi fàile 
bhur boltraich chùbhraidh^. 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air an 
fhearann; agus bithidh ìoghnadh' air 
bhur nàimhdibh a ghabhas còmhnuidh 
ann, mu'n ?ii sin. 

33 Agus sgapaidh mi sibh am measg 
nan cinneach agus tairngidh' mi claidh- 
eamh 'nur dèigh; agus bithidh bhur 
fearann creachta, agus bhur bailtean fàs. 

34 An sin mealaidh am fearann a shàb- 
aidean, am fad 's a hiidheas e fas, agus 
a bhios sibhse ann am fearann bhur 
naimhdean; eadhon an sin gabhaidh am 
fearann fois, agus mealaidh e a shàbaid- 
ean. 

35 Am fad 's a Uiidheas am feai ann 
fàs, bithidh fois aige ; do bhrìgh nach 
robh fois aige 'nur sàbaidibh-sa, 'nuair a 
ghabh sibh còmhnuidh ann'. 

36 Agus orra-san a dh'f hàgar heò dhìbh, 
cuiridh mise laigse'" 'nan cridheachaibh 
ann an dùthchaibh an naimhdean; agus 
cuiridh fuaim duilleig air chrith iad air 
theicheadh ; agus teichidh iad, mar gu'm 
biodh iad a' teicheadh o'n chlaidheamh; 
ap-us tuitidh iad an uair nach bi neach an 
tòir orra. 

37 Agus tuitidh iad air muin a chèile, 
mar gii'm b'ann roimh 'n chlaidheamh, 
'nuair nach bi neach an tòirorra; agus 
cha bhi neart agaibh gu seasamh roimh 
bhur naimhdibh. 

38 Agus thèid as duibh am measg nan 
cinneach, agus ithidh talamh bhur naimh- 
dean suas sibh. 

39 Agus iadsan a dli'fhàgar dhibh, 
seargaidh iad as 'nan aingidheachd ann 
an dùthchaibh bhur naimhdean; agus 5 bhlasda. 
8 air. Eabh. ' uamhann. " rùisgidh, 
laigc. LEBIIITICUS. XXVI. XXVII. mar an ceudna, ann an euceartaibh an 
aithrlche searg'aidh iad as maille riu. 

40 Ma dh'aidicheas iad an aingidh- 
eachd fèin, agus aingidheachd an aith- 
riche, a rèir an eusaontais a rinn iad a'm' 
aghaidh, agiis mar an ceudna gu'n do 
ghhiais iad a'm' aghaidh ; 

41 Agiìs gu'n do g-hhiais mlse mar an 
ceudna'nan aghaidh-san, agus gu'n d'thug- 
mi iad do dhìithaich an naimhdean ; ma 
bhios an sin an cridhe neo-thimchioll- 
ghearrta air 'irioslachadh ', ah- chor as 
gu'n g-abh iad ri peanas an aingidheachd ; 

42 Ansincuimhnichldhmise mochoimh- 
cheangal ri lacob, agus mar an ceudna mo 
choimhcheangal ri h-Isaac, agus mar an 
ceudna mo choimhcheangal ri h-Abraham 
cuimhnichidh mi ; agus cuimhnichidh mi 
am fearann. 

43 Trèigear mar an ceudna am fearann 
leo, agus mealaidh e a shàbaidean, am 
feadh 's a ta e 'na hiidhe fàs as an eug- 
mhais ; agus gabhaidh iad ri peanas an 
aingidheachd ; a chionn, eadhon a chionn 
gu'n d'rinn iad tàir air mo bhreitheanals, 
agus a chionn gu'n do ghabh an anam 
gràin,do m' reachdaibh. 

44 Agus gldheadh alr a shon so uile, 
'nuair a bhlos iad ann an tìr an naimh- 
dean, cha tilg mi uam lad, ni mò a ghabhas 
mi gràin diubh, g'an sgrios gu tur, agvs 
a bhriseadh mo choimhcheangail riu : olr 
is mise an Tighearn an Dia. 

45 Ach air an sgàth-san cuimhnichidh 
mi coimhcheangal an sinnsirean, a thug 
mi mach à tìr na h-Eiphit, ann an sealladh 
nan cinneach, a chum gu'm bithinn a'm' 
Dhia aca : Is mise an Tighearn. 

46 /* iad sin na h-orduighean, agus na 
hreitheanais, agus na reachdan, a rinn an 
Tighearn eadar e fèin agus clann Israeil 
ann an shabh Shinai, le làimh Mhaois. 

CAIB. xxvn. 

I Mu bhòidihh. 28 Chan fhuasglar ni sam biih 
cnisrigle. 30 Buinidh uile dheachamh an fhear- 
ainn an'n Tighearn. 

AGUS labhair an Tighearna rl Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israell, agus abair 
riu, 'Nuair a bheir duine bòid àraidh^, 
bvinidh na h-anamanna' do'n Tighearn, 
a rèir do mheas : 

3 Agus bithidh do mheas, air an fhlr- 
ionnach o fhichead bliadhna dh'aois, 
CRdhon gu tri fichead bliadhna dh'aois ; 
iDÌthidh eadhon do mheas leth-cheud secel 
àitgid, a rèir seceil an ionaid naoimh. 

4 Agus ma's boirlonnach a bhios ann, an 
sln bithidh do mheas deich seceil 'ar f hich- 
ead. 

5 Agus ma's gllle o chùig bliadhna ' 'irisleachadh. 
2 pcarsanva. 
128 " shònraichte. chaachail. 

* Cha'n atharraich, cha ' a mhaireas. dh'aols, eadhon gu fichead bh'adhna 
dh'aois,abhios ann,an sin bithidh do m heas 
air son an fhirionnalch fichead secel, agois 
air son a' bhoirionnaich deich seceil. 

6 Agijs ma's ann o mhìos a dh'aois, 
eadhon gu cìiig bliadhna dh'aois, an sin 
bithidh do mheas air son an fhirionnaich 
cùig seceil airgid, agus air son a' bholr- 
ionnaichòiVAtrfA do mheas trl seceil airgid. 

7 Agus ma's ann abhioseo thrl fichead 
bliadhna dh'àois agus os a cheann, ma'* 
firionnach e, an sinbithidh do mheas cùlg 
seceil deug, agus air son bolrlonnaich 
deich seceil. 

8 Ach ma bhios e ni's bochda na do 
mheas, an sin nochdaidh se e fèin an làthair 
an t-sagairt, agus measaidh an sagart e : 
a rèir a chomals-san a thug a' bhòld, 
measaidh an sagart e. 

9 Agusma'sainmhidhe, d'an toir daoine 
tabhartas a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
bithidh gach ni a bheir diiine d'anleithid- 
ibh sm do'n Tigheani, naomh. 

10 Cha rr^ùth^ se e, ni mò a mhalairt- 
icheas se e, maith air son uile, no olc alr 
son maith : a'ch ma mhalalrtlcheas e, air 
chor sambith, ainmhidh air son alnmhidh, 
an sin blthidh e fèln, agus an7ii a fhuar- 
adh 'na mlialalrt, naomh. 

11 Agus ma'* ainmhldh neòghlan sam 
bith e, do nach toir iad seachad tabhartas 
do'n Tighearn, an sin nochdaidh e 'n 
t-ainmhidh an làthair an t-sagairt : 

12 Agus measaidh an sagart e, ma's 
malth no olc e ; mar a mheasas tusa a 
bhios a' d' shagart e, mar sln bithidh e. 

13 Ach ma dh'fhuasglas e air chor sam 
bith e, an sin cuireadh e an cùlgeadh cuid 
deth rl d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a choisrigeas duine a 
thigh, gu bhi naomh do'n Tlgheam, an 
sin measaidh an sagart e, ma's maith no 
olc e : mar a mheasas an sagart e, mar 
sin seasaidh e. 

1 5 Agus ma dh'fhuasglas esan a cholsrig 
e, a thigh, an sln culridh e an cùigeadh 
ciiid a dh'airgiod do mheas-sa ris, agus 
bithldh e leis. 

16 Agus ma cholsrlgeas duine do'n 
Tighearn cuid do fhearann a sheilbh, an 
sln blthidh domheas a rèir a shìl' : meas- 
ar homer do shìol eòma aig leth-cheud 
secel airgid. 

1 7 Ma choisrigeas e 'f hearann o bhliadh- 
na na lubìle, a rèir do mheas seas- 
aidh e. 

18 Ach ma choisrlgeas e 'fhearann an 
dèigh na lubile, an sin àirmhldh* an sagart 
an t-airgiod da a rèir nam blladhn' a ta ri 
teachd', eadhon gu bliadhna na lubile, 
agus lelgear sin sìos do d' mheas. 5 churachd. 6 cunntaidh. AIREAMII, I. 19 Agus ma dh'fhuasglas am fear a 
choisrig: am fearann e air chor sam bith, 
an sin ciiiridh e an cùig:eadh cuid a 
dh'airgiod do mheas-sa ris, agiis daing- 
nichear dha e. 

20 Ag-us mur fuasg-ail e 'm fearann, no 
ma reic e 'm fearann ri duine eile, cha 'n 
fhuasg-lar ni's mò e. 

21 Ach bithidh am fearann, an uair a 
theid e mach san lubile, naomh do'n 
Tig:hearn, mar f hearann coisrig-te ' : buin- 
idh a shealbh do'n t-sag-art. 

22 Ach ma choisrig-eas duìne do'n Tig-h- 
eani fearann a cheannaich e, nach ann do 
fhearann a sheilbh ; 

23 An sin àirmhidh an sag-art dha luach 
do mheas, eadhoìi g\i bliadhna na lubile, 
ag-us bheir e seachad do mheas./ei/i san 
là sin, mar ni naomh do'n Tig-hearn. 

24 Ann am bliadhna na lubile pillidh 
am fearann d'a ionnsuidh-san o'n do 
cheannaicheadh e, eadhon d'a ionnsuidh- 
san à'am huineadh sealbh an fhearainn. 

25 Ag-us bithidh do'mheas-sa uile a reir 
seceil an ionaid naoimh ; bithidh fichead 
gerah san t-secel. 

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh,bu chòir 
a bhi 'na cheud-g-hin do'n Tig-hearn, cha 
choisrig; duine air bith sin, co dhiubh is 
tarbh, no caora e : is leis an Tig-hearn e. 

2-7 Achma's ann do bheathach neòghlan 

' air a chur air leth. e, an sin fuasg-laidh se e a rèir do inheas- 
sa, yg-us cuiridh e an cùig:eadh ndd deth 
ris; no mur fuasg-lar e, an sin reicear e a 
rèir do mheas. 

28 Gidheadh, cha reicear ag:us cha 'n 
fhuasg-lar ni sam bith coisrig-te a choisrig-- 
eas duine do'n Tig:hearn, do g-ach ni a ta 
aig-e, araon do dhuine ag'us do ainmhidh, 
ag:us do fhearann a sheilbh : tha g-ach ni 
coisrig-te ro naomh do'n Tig:hearn. 

29 Cha 'n fhuasglar ni sam bith coisrig-te, 
a choisrig'ear le daoinibh : ach cuirear gpu 
cinnteach g:u bàs e. 

30 Agus uile dheachamh an fhearainn, 
ma's ann do shìol an fhearainn, no do 
mheas na craoibhe, is leisanTig-hearne; 
tha e naomha do'n Tig-hearn. 

31 Ag:us ma dh'fhuasg-las duine idir a 
bheag: d'a dheachamh, cuiridh e an cùig- 
eadh cuid deth ris. 

32 Ag:us a thaobh uile dheachaimh a' 
chruidh, no an treuda, eadhon g:ach ni air 
bith a dh'imicheas fo'n t-slait ; bithidh an 
deachamh dheth naomha do'n Tighearn. 

33 Cha rannsaich e am bi e maith no 
olc, ni mò a mhalairticheas se e : ag-us ma 
nihalairticheas e idir e, an sin bithidh an 
dà chuid e fèin ag-us a mhalairt naomh ; 
cha'n fhuasg-lar e. 

34 Is iad sin na h-àitheantan a dh'àitlìn 
an Tig-hearna do Mhaois, air son chloinu 
Israeil ann an sliabh Shinai. AIREAMH. CAIB. I. 

1, 17 Na fir uiìe ann an hrael a Vurrainn dol a 
mach gti cogadh air an àireamh, 47 saor o na 
Lebhithich. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
annamfàsach Shinai, ann am pàilliun 
a' choimhthionail, air a' cheud là do'n 
dara mìos, san dara bliadhna an dèig:h 
dhoibh teachd a mach a tìr na h-Eiphit, 
ag: ràdh, 

2 Gabhaibh aireamh^ cheann comh- 
chniinnich chloinn Israeil uile, a rèir '' an 
teag:hlaichean, a rèir ti^he an aithriche, 
maille ri àireamh an ainmeanna, g-ach 
firionnach a rèir an ceann : 

3 O fhichead bliadhna dh'aois, agus os 
a cheann, g:ach aon a's urrainn dol a mach 
gii cogadh ann an Israel; àirmhidh tusa 
ag:us Aaron iad a rèir am buidhnean''. 

4 Ag-us maille ribhse bithidh duine do 
gach uile thrèibh: gach aon diubh 'na 
cheann tig-he 'aithriche. 

5 Ag'us is iad so ainmeanna nan daoine a sheàsas maille ribh: Do //(jeiò/i Reu- 
bein; Elisur mac Shedeuir. 

6 Do Shimeon; Selumiel mac Shurls- 
adai. 

7 Doludah; Nahson mac Aminadaib. 

8 Do Isachar; Nataneel mac Shuair. 

9 Do Shebulun ; Eliab mac Heloin. 

10 Do chloinn loseiph; do Ephraim, 
Eiisama mac Amihuid; do Mhanaseh, 
Gamaliel mac Phedahsuir. 

11 DoBheniamin; Abidan mac Ghid- 
eoni. 

12 Do Dhan; Ahieser mac Amisadai. 

13 Do Aser; Pag-iel mac Ocrain. 

14 Do Ghad; Eliasaph mac Dheueil. 

15 Do Naphtali; Ahira mac Enain. 

16 B' iad sinrfffoirt' ainmeil^ a' chomh- 
chruinnicb, cinn-fheadhna treubhan an 
aithriche, ceannardan mhìltean ann an Is- 
rael. 

17 Ag:us g-habh Maois agus Aaron na 
daoine sin, a ghairmeadh sàv an ainmibh. 

18 Ag:us thionail iad an comhchruinn- ' cunntas. 
129 - do rcir. sloigh, armailtean. < daoin' alloil. 

K AIREAMH, I. each iiile an ceann a cheile air a' cheud Ih 
do'n dara mìos, agus chuir iad an cèiU 
an ginealacha a reir an teag-hlaichean, a 
rèir tig'he an aithriche, a rèir àireimh' 
nan ainmean, o fhicheadbhadhna dh'aois 
agus thairis, a rèir an ceann. 

19 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin dh'àireamh e iad ann am 
fàsach Shinai. 

20 Ag-us bha clann Reubein, a' mhic bu 
shine a bh'aig Israel, a reir an ginealacha, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithriche, a rèir àireimh naii ainmean, a 
rèir an ceann, gach firionnach o fhichead 
bhadhna dh'aois agus os a cheann, g-ach 
aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

21 Bha iadsan a dh'àirmheadh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Reubein, 'nan dà 
fhichead agus sè mìle agus cviig ceud. 

22 Do chloinn Shimeoin, a rèìr an g'in- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, iadsan a chaidh àir- 
eamh dhiubh, a rèir àireimh nan ainmean, 
a rèir an ceann, gach firìonnach o fhich- 
ead bliadlma dli'aois agus os a cheann, 
gach aon a b'urrainn dol a mach g-u cog- 
adh; 

23 B' iadsan a chaidh àlreamh dhiubh, 
eadhoìi do thrèibh Shimeoin, leth-cheud 
agus naoi mìle agus tri cheud. 

24 Do chloinn G had, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh na?i ainmean, 
o fhichead bhadhna dh'aois agus os a 
clieann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

25 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Ghad, dà fhichead 
agus cùig mìle agus sè ceud agus leth- 
cheiid. 

26 Do cliloinn ludah, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh 7?«« ainmean, 
o fliichead bUadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

27 jB' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh ludah, tri ficiiead agus 
ceithir mìle deug' agus sè ceud. 

28 Do chloinn Isachair, a rèir an gineal 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
g'u cogadh ; 

29 B' iadsan a chaidh àireamh dliiubh, 
eadhon do thrèibh Isachair, leth-cheud 
agus ceithir mìle agus ceithìr cheud. 

30 Do chloinn Shebuhiin, a rèir an gin 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh 7ian 
ainmean, o f hichead bhadlma dli'aois agus ' arni an àireamh, Eabh. 
130 os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

31 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Shebuhun, leth-cheud 
agus seachd mlle agus ceithir cheud. 

32 Do chloinn loseiph, eadhon do ciiloinn 
Ephraim, a rèir an ginealacha, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithriche, a 
rèir àireimh 7ìan ainmean, o fhichcad 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'iirrainn dol a mach gu cogadh ; 

33 B' iadsan a chaidli àireamh dhiubii, 
eadhon do thrèibh Ephraim, dà fhichead 
mìle agus cìiig ceud. 

34 Do chloinn Mhanaseh, a rèir an gln- 
ealacha, arèiran teaghlaichean,arèirtighe 
an aithrìche, a rèir àireimh Tian ahimean, 
o fiiichead bliadhna dh'aois agiis os a 
cheann, gacli aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

35 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Mhanaseh, dà mhìle 
dheug 'ar fiiichead agus dà cheud. 

36 Do chloinn Bheniamin a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimli 7ìan 
ainmean, o fhichead bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'iu-rainn dol a 
mach gu cogadh ; 

37 B' iadsan a chaidli àireamh dliiubh, 
eadhon do thrèibh Bheniamin, cùig niile 
deug 'ar fhichead agus ceithir cheud. 

38 Do chloinn Dhan, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaicliean, a reii tighe 
an aithriche, a rèir àireiinh nan aiiiniean, 
o fliichead bhadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

39 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Dhan, tri fichead agus 
dà mhìle agus seachd ceud. 

40 Do chloinn Aseir, a rèir an g'ineal- 
acha, a rèir an teaglilaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèìr àireimh ìian ainmean, 
o fhichead bhadhna dh'aois agus os a 
clieann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

41 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Aseir, aon mhlle agus 
dà fhichead agus cùig ceud. 

42 Do chloinn Naphtali, a rèir an gin- 
ealaclia, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan 
ainmean o fhichead bliadhna dh'aois agus 
os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ; 

43 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Naphtah, tri mìle deug 
ag:us dà fhichead agus ceithir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a 
dh'àireamhMaoisagus Aaron, agus ceann- 
ardan Israeil, eadhon dà fhear dheug: l)ha 
gach fear dhiubh air son tighe 'aithriche. 

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh AIREAMH, I. II. àireamh do chloimi Israeil, a reir tighe an 
aithriche, o fhichead bhadhna dh'aois 
a§:us os a cheann, g-ach aon a b'mTaimi 
dol a mach gu cogadh ann an Israel ; 

46 Eadhon iadsan uile a chaidh àir- 
eamh, ò' iad sè ceud mìle agus tri mìle 
ag-us cùig- ceud agus leth-cheud. 

47 Ach cha deachaidh na Lebhithich, a 
reir treibh an aithriche, àireamh 'nam 
nieasg' : 

48 Oir labhair an Tig;hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

49 A mhàin cha'n àireamh thu treubh 
Lcbhi, ni mò a ghabhas tu an cunntas 
cheann am measg' chloinn Israeil : 

50 Ach orduichidh tu na Lebhithich os 
ceann pàilhuin na Fianuis, agus os ceann 
a shoithichean uile, agus os ceann nan 
uile nithe a hhuineas da: giùlainidh iad 
am pàilliun, agus a shoithichean uile ; 
agus fritheihdh iad da, agus campaichidh 
iad mu'n cuairt air a' phàiUiun. 

51 Agus an uair a bhios am pàilliun gai 
dol air 'ag-haidh, leagaidh na Lebhithich 
a nuas e: agus an uair a bhios am pàill- 
iim r'a shuidheachadh, togaidh na Le- 
bliithich suas e : agus cuirear an coig-reach 
a thig am fag-us gu bàs. 

52 Agus suidhichidh clann Israeil am 
bùthan, gach duine làimh r'a chuideachd' 
fein, agus gach duine làimh r'a bhrataich 
fein, air feadh an armailtean^. 

53 Agus suidhichidh na Lebhithich am 
bùthan mu'n cuairt air pàilhim na Fian- 
uis; a chum's nach bi corruich air comh- 
chruinneach chloinn Israeil, agus gleidh- 
idh' na Lebhithich cùram pàilhuin na 
Fianuis. 

54 Agus rinn clann Israeil a reir nan 
uile nithe a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois; mar sin rinn iad. 

CAIB. II. 

Suidheachadh nan ireuhh 'iiam bitthaihh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag- ràdh, 

2 Suidhichidh gach duine do chk)inn Is- 
raeil làimh r'a bhrataich fèin, maille ri 
suaichiontas* tig-he an aithriche : fad as 
mu'n cuairt air pàilliun a' choimhthionail 
suidhichidh iad. 

3 Agus air taobh na h-àirde 'n ear, leth 
ri èirigh na grèine, suidhichidh hichd 
brataich chaimp ludah, a rèir an armailt- 
ean: agus bitìiidh Nahson mac Amin- 
adaib 'na cheannard^ air cloinnludah. 

4 Agus ò'iad 'armailt-san, eadhon iad- 
san a chaidh àireamh dhiubh, tri fichead 
agus ceithir mìle deug agus sè ceud. 

5 Agus am fagus da suidhichidh treubh 
Isachair: agus bithidh Nataneel mac 
Shuair 'na cheannard air cloinn Isachair. 

6 Agus ò'iad 'armailt-san, ag-us iadsan cTiamp. Eabh. 
131 ■ SÌÒ'gìl. ^ coimhididh. a chaidh àireamh dhith, leth-cheud agtis 
ceithir mìle agus ceithir cheud. 

7 sj/(treubh Shebuhiin : agus bithidh 
Ehab mac Heloin 'na cheannardair cloinn 
Shebuhiin. 

8 Agus ò'iad 'armailt-saH, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhith, leth-cheud agus 
seachd mìle agus ceithir cheud. 

9 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp ludah, ò'iad ceud mìle agus ceithir 
fichead mìle agus sè mìle agus ceithir 
ciieud, a rèir an armailtean : tlièid iad so 
a mach air thùs. 

10 Air taobh na h-àirde deas bithidh 
bratach chaimp Reubein, a rèir an arm- 
ailtean : agus 'na cheannard air cloinn 
Reubein bithidh Ehsur mac Shedeuir. 

11 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhith, dà fhichead agus 
sè mìle agus cùig' ceud. 

12 Agus làimh ris suidhichidh treubh 
Shimeoin; agus bithidh Sehimiel mac 
Shurisadai 'na cheannard air cloinn Shim- 
eoin. 

13 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhith, leth-cheud agus 
naoi mìle agus tri cheud. 

14 An sin treubh Ghad : agus 'na cheann- 
ard air mic Ghad, bithidh Ehasaph mac 
Reueih 

15 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead 
agus cùig mìle agus sè ceud agus leth- 
cheiid. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp Reubein, ò'iad ceud mlle agus leth- 
cheud, agus aon mhìle, agus ceithir cheud 
agusleth-cheud, arèiranarmailtean : agus 
thèid iadsan a mach san dara ordugh . 

17 An sin thèid pàilliuna' choìmhthion- 
ail air 'ag-haidh, maiUe ri camp nan Le- 
bhitheach am meadhon a' chaimp : mar a 
champaicheas iad, mar sin thèid iad air 
an aghaidh, gach duine 'na àite fèin, 
làimh r'am brataichibh. 

18 Air taobh na h-àirde 'n iar bithidh 
bratach chaimp Ephraim, a rèir an arm- 
ailtean ; agus bithidh Ehsama mac Ami- 
huid 'na cheannard air mic Ephraim. 

19 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dàfhichead mlle 
agus cùig ceud. 

20 Agus làimh rls-san bithidh treubh 
Mhanaseh : agus bithidh Gamahel mac 
Phedahsuir 'na cheannard air cloinn 
Mhanaseh. 

21 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dà mhìle dheug; 
'ar fliichead agus dà cheud. 

22 An sin treubh Bheniamin : agus bith- 
idh Abidan mac Ghideoni 'na cheannard 
air mic Bheniamin. snniihcnnias. cliaiplein. ^ san dara h-àile. 

K2 AIREAIVI 

23 Agus ò'iad 'armailt-san, agiis iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, cùig mìle deug 
'ar fhichead agais ceithir cheud. 

24 B' iadsan uile a dh'àirmheadh do 
champ Ephraim, ceud mìle, agus ochd 
mìle agus ceud a rèir an armailtean : agns 
thèid iadsan air an aghaidh san treas 
ordugh. 

25 Bithìdh bratach chaimo Dhan air 
taobh na h-àirde tuath a rèir an armailt- 
ean : agus bithidh Ahieser mac Amisadai 
'na cheannard air chloinn Dhan. 

26 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, tri fìchead agus 
dà mhìle agus seachd ceud. 

27 Agus làimh ris campaichidh treubh 
Aseir : agus hithidh Pagiel mac Ocrain 
^na cheannard air cloinn Aseir. 

28 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead 
agus aon mhìle agus cùig ceud. 

29 An sin treubh NaphtaU : agus hith- 
idh Ahira mac Enain na cheannard air 
cloinn Naphtah. 

30 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, leth-cheud 
agus tri mìle agus ceithir cheud. 

31 jB' iadsan uile a chaidh àireamh ann 
an camp Dhan, ceud mìle, agus leth- 
cheud agus seachd mìle agus sè ceud : 
Imichidii iadsan fa dheireadh le 'm brat- 
aichibh. 

32 Is iad sin iadsan a dh'àirmheadh do 
chloinn Israeil, a rèir tighe an aithriche : 
6' iadsan uile a chaidh àireamh do na 
caimp, a rèir an armailtean, sè ceud mìle, 
agus tri mìle agus cùig ceud agus leth- 
cheud. 

33 Ach cha d'airmheadh na Lebhithich 
am measg chloinn Israeil, mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

34 Agus rinn clann Israeil a rèir gach ni 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois : mar 
sin champaich iad làimh r'am brataichibh, 
agus mar sin chaidh iad air an aghaidh, 
gach aon a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche. 

CAIB. III. 

1 Gineaìaich Aaroin ogus Mhaois. 3 Frithealadh 
agus àireamh nan Lebhitheach. 

/S iad so mar an ceudna ^inealaich 
Aaroin agus Mhaois, san la anns an 
do labhair an Tighearna ri Maois ann an 
sliabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac Aaroin; 
Nadab an ceud-ghin, agus Abihu, Eleasar, 
agus Itamar. 

3 Is iad sin ainmeanna mhac Aaroin, na 
sagairt a dh'ungadh, a choisrig e gu frith- 
ealadh ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus fhuair Nadab agus Abihu bàs 
an làthairanTighearna, 'nuair a thug iad H, n. m. 

suas teine coimheach an làthair an Tigh- 
earn, ann am fàsach Shinai, agus cha 
robh clann aca: agus fhritheil Eleasar 
agus Itamar ann an dreuchd an t-sagairt, 
ann an sgalladh Aaroin an athar. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, agus 
taisbein iad an làthair Aaroin an t-sagairt, 
a chum gu'm fritheil iad dha. 

7 A^us gleidhidh iad a chùram-san, 
aguscurama' choimhthionailuile,airbeid- 
aobh pàilliuin a' choimhthionail, a dhean- 
amh seirbhis' a' phàilliuin. 

8 Agus gleidhidh iad uile shoithichean* 
pàilliuin a' choimhthionail, agus cùram 
chloinn Israeil, a dheanamh seirbhis a' 
phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich do Aa- 
ron, agus d'a mhic: tha iad air an tabh- 
airt da gu h-iomlan a mach à cloinn Is- 
raeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agus a 
mhic, agus feithidh iadsan air dreuchd 
an t-sagairt: agus cuirear an coigreach a 
thig am fagus gu bàs. 

1 1 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Agus mise, feuch, ghabh mi na 
Lebhithich o mheasg chloinn Israeil, an 
àit a' cheud-ghin uile a dh'fhosglas a' 
bhru am measg chloinn Israeil : agus is 
leamsa na Lebhithich ; 

13 A chionn gur leamsa gach uile cheud- 
ghin; oir air an là anns an do bhuail mi 
gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, 
naomhaich mi dhomh fèin gach ceud- 
ghin ann an Israel, eadar dhuine agus 
ainmhidh ; is leamsa iad : Is mise an 
Tighearn. 

14 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, ag ràdh, 

1 5 Aireamh clann Lebhi a rèir tighe an 
aithriche, a rèir an teaghlaichean : gach 
firionnach o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann àirmhidh tu iad. 

16 Agus dh'àireamh Maois iad a rèir 
focail an Tighearna, mar a thugadh àith- 
ne dha. 

17 Agus è'iad so mic Lebhi a rèir an 
ainmean ; Gerson, agus Cohat, agus Me- 
rari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac Ghers- 
oin a rèir an teaghlaichean ; Libni agus 
Simei. 

19 Agus mlc Cohait a rèir an teagh- 
laichean ; Amram, agus Idsar, Hebron, 
a^us Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a rèir an teagh- 
laichean; Mahli, agus Musi: is iad sin 
teaghlaichean nan Lebhitheach, a rèir 
tighe an aithriche. ' friiheaìaidh. 

132 2 airneis. 210 Gherson hha teaghlach Libni, agus 
teaghlach Shimei : ìs iad sin teaghlaich- 
ean nan Gersonach. 

22 ladsan a chaidh àireamh dhinbh, a 
reir àireimh nam firionnacli nile, o mhìos 
a dh'aois agus os a cheann, eadhon iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, ò'iad seachd mìle 
ag:us cìiig: ceud. 

23 Suidhichidh teag-hlaichean nan Gei-s- 
onach air cìilaobh a' phàiUiuin air taobh 
na h-àirde 'n iar. 

24 Ag:us hithìdh Ehasaph mac Laeil, 'na 
cheann tigphe athar nan Gersonach. 

25 Agpus air cùram' mhac Ghersoin, ann 
am pàilhun- a' choimhthionail, hìthidh am 
pàilfiun, a^us am bùth, a chòmhdach, 
ag:us am brat air son doruis pàiHiuin a' 
choimhthionail, 

26 Agrus cùirteinean na cùirte, ag:us am 
brat air son doruis na cùirte, a ta làimh 
ris a' phàilhun, agus làimh ris an aUair 
mu'n cuairt, ag:us a cùird, air son a seir- 
bhis uile. 

27 Agrus o Chohat bha teag-hlach nan 
Amramach, agus teag-hlach nan Idsehar- 
ach, ag;us teaghlach nan Hebronach, agus 
teag'hlach nan Udsielach : is iad sin 
teag'hlaichean nan Cohatach. 

28 Ann an àireamh nam fìrionnach uile 
o mhìos a dh'aois ag'us os a cheann, hha 
ochd mìle ag:us sè ceud, a bha g'leidheadh 
cùraim' an ionaid naoimh. 

29 Suidhichidh teag-hlaichean mhac Cho- 
hait an taobh a' phàilhuin mu dheas. 

30 Agus bithidh Elisaphan mac Udsieil 
'na cheann tighe athar theag^hlaichean 
nan Cohatach. 

31 Ag:us air an cùram-san hithidh an 
àirc, agus am bòrd, ag-us an coinnleir, 
ag-us na h-altairean, ag:us soithichean an 
ionaid naoimh, leis am fritheil iad, ag:us 
am brat, ag'us a sheirbhis iiile. 

32 Agus òi^Afc?/i Eleasar, mae Aaroin an 
t-sag:airt, 'na cheannard air ceannardaibh^ 
nan Lebhitheach, agus bithidh sùil aig- 
orrasan a bhios a' g:leidheadh cùraim an 
ionaid naoimh. 

33 O Mherari bha teag-hlach nam Mah- 
lach, ag:us teag:hlach nam Musitheach : ìs 
iad sin teaghlaichean Mherari. 

34 Ag'usiadsana chaidh àireamhdhiubh, 
a reir àireimh nam fìrionnach uile, o mhìos 
a dh'aois ag:us os a cheann, b'iad sè mìle 
agus dà cheud. 

33 Ag:us ò'e Suriel mac Abihail ceann 
tighe athar theag-hlaichean Mherari ; 
suidhichidh iadsan air taobh a' phàilliuin 
mu thuath. 

36 Ag:us_/(7 choimhead agus cùram mhac 
Mherari bithidh buird a' phàilliuln, ag-us 
a chroinn, ag:us a phuist, ag-us a bhuinn, 
ag-us a shoithichean uile, ag:us g:ach ni a 

' fa choimhead. - bùtli, Eabh. 

133 MH, ni. 

fliritheileas da, 

37 Ag:us puist na cùirte mu'n cuairt, 
ag:us ambuinn, ag'us am pinneachan, ag'us 
an cùird. 

38 Ach iadsan a champaiclieas air beul- 
aobh a' phàilliuin air taobh na h-àirde 
'n ear, eadhon air beulaobh pàilliuin a' 
choimhthionail leth ri èirig'h na g-rcine, 
is iad Maois, ag:us Aarcn, ag:us a mhic, 
a' g:leidheadh cùraim an ionaid naoimh, 
air son cùraim chloinn Israeil ; ag-us cuir- 
ear an coig-reach a thig' am fag:us g-u bàs. 

39 ladsan uile a chaidh àireamh do na 
Lebhithich, a dh'àireamh Maois [ag:us 
Aaron] a rèir àithne an Tig:hearn, a rèir 
an teaghlaichean, na firionnaich uile o 
mhìos a dh'aois ag:us os a cheann, ò'iad 
dà mhìle thar fhichead. 

40 Ag-us thubhairt an Tig:heama ri Ma- 
ois, Aireamh g-ach ceud-ghin a ta 'na 
fhirionnach do chloinn Israeil o mhìos a 
dh'aois agus os a cheann, agus gabh 
àireamh an ainmean. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhithich 
dhomhsa {Is mise anTighearn) an àite nan 
ceud-ghin uile am measg chloinn Israeil; 
agus sprèidh nan Lebhitheach an àite nan 
ceud-ghin uile am measg sprèidhe chloinn 
Israeil. 

42 Agus dh'àireamh Maois, mar a dh'- 
àithn an Tighearna dha, gach ceud-ghln 
am measg chloinn Israeil. 

43 Agus gach ceud-ghin a bha 'na fhir- 
ionnach, a rèir àireimh nan ainmean, o 
mhìos adh'aois agus os a cheann, dhiubh- 
san a chaidli àireamh dhiubh, b' iad dà 
mhìle thar fhichead dà cheud agus tri 
fichead agus ti-i-deug. 

44 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

45 Gabh na Lebhithich an àite nan 
ceud-ghin uile am measg ehloinn Israeil, 
agus sprèidh nan Lebhitheach an àit an 
sprèidhe-san, agus bithidh na Lebhithich 
leamsa: Is mise an Tighearn. 

46 Agus air an son-san a ta gu bhi air 
am fuasgladh do'n dà cheud agus an tri 
fichead agus an tri-deug, do cheud-ghin 
chloinn Israeil, a tha ni's lìonmhoire na 
na Lebhithich ; 

47 Gabhaidh tu eadhon cùig seceil am 
fear air an ceann ; a rèir seceil an ionaid 
naoimh gabhaidh tu iad : is e 'n seccl 
fichead gerah. 

48 Agus bheir thu 'n t-airgiod, leis am 
fuasglar an t-àireamh còrr dhiubh, do 
Aaron agais d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airglod fuasg- 
laidh uatha-san a bha thuilleixdh orra-san 
a dh'fhuasgladh leis na Lebhithich. 

50 O cheud-ghin chloinn Israeil ghabh 
e an t-airgiod: nnle tri cheud agus tri 

a' ;:lcidhcadh faire. ^ uaislibh, dacinc uri omaeh. AIREAMH, m. IV. fichead agus cìiig; seceil, a rèir seceil an 
ionaid naoinih. 

51 Agus thugMaois airg:iod namuinntir 
sin a dh'fTiuasg'ladh, do Aaron, agus d'a 
mhic, a rèir focail an Tighearna, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. IV. 

I Aois agus àm frithealaìdh nan Lehhiilieach. 
17 Dreuchil nan sagart. 

GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aarori, ag ràdh, 

2 Gabh àireamh mhac Chohait o mheasg- 
mhac Lebhi, a rèir an teaghlaichean, a 
rèir tig-he an aithriche; 

3 O dheich bhadhna fichead a dh'aois 
ag'us os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, g'ach neach a thèid a 
steachdo'n armailt, adheanamhna h-oibre 
ann am pàilliun a' choimhthionail. 

4 So an t-seirbhis a bhios aig mic Cho- 
hait, ann am pàilliim a' choimhthionail, 
mu thimchioll nan nithe ro naomha. 

5 Ag:us an uair a bhios an camp gu dol 
air 'aghaidh', thig- Aaron agus a mhic, 
agus bheir iad a nuas brat a' chòmhdaich, 
agus còmhdaichidh iad àirc na Fianuis 
leis ; 

6 Agus cuiridh iad oirre an còmhdach- 
adh do chroicnibh bhroc, agus sg:aoiUdh 
iad 08 a ceann eudach uile do g'horm, 
ag'us cuiridh iad a bataichean innte. 

7 Ag:us air bòrd arain na Fiamiis sgaoil- 
idh iad eudach do g-horm, agus cuiridh 
iad air na miasan^ agus na tìiiseirean^ 
ag'us na copain^ ag:us na cuachan leis 
an toirear seachad tabliartas-dibhe ^ : ag'us 
bithidh an t-aran an còmhnuidh air. 

8 Ag:us sg-aoihdh iad orra eudach scar- 
laid, ag'us còmhdaichidh iad sin le còmh- 
dachadh do chroicnibh bhroc, ag:us cuir- 
idh iad a bhataichean ann. 

9 Ag:us g'abhaidh iad eudach do g'horm, 
agus còmhdaichidh iad coinnleir an t-sol- 
HÌs, ag:us a lòchrain, ag:us a chlobhachan", 
ag-us a smàl-shoithichean, agus a shoith- 
ichean-olaidh uile, leis am fritheil iad da. 

10 Ag-us cuiridh iad e fèin, agus a 
shoithichean uile, ann an còmhdachadh 
do chroicnibh bhroc, agus cuiridh iad air 
lunn e. 

I I Ag:us air an altair òir sg^aoihdh iad 
eudachdo g:horm, ag'us còmhdaichidh iad 
i le còmhdachadh do chroicnibh bhroc, 
ag'us cuiridh iad rithe a bataichean. 

12 Ag-us g-abhaidh iad na h-innil fhrith- 
ealaidh uile leis am fritheil iad san ionad 
naomh, agus cuiridh iad ann an eudach 
do ghorm iad, agus còmhdaichidh iad le 
còmhdachadh do chroicnibh bhroc iad, 
agus cuiridh iad air lunn iad. 

1 r'a atharrachadh. - soithichean. 

3 liaghan, spàinean. < cupain. 

5 na còmhdaichean s'a cìiòinlìdacliadh. 

134 13 Ag-us bheir iad air falbh an hiath o'n 
altair, agus sg-aoilidh iad eudach corcuir' 
oirre ; 

14 Ag'us cuiridh iad oirre a soithichean 
uile, leis am fritheil iad m'a timchioU, 
eadhon na tìiiseirean^ na g:reimichean- 
feòla, agiis na skiasaidean, ag'us na 
cuachan^ soithichean na h-altarach uile; 
ag'us sgaoilidh iad oirre còmhdachadh do 
chroicnibh bhroc, ag:us cuiridh iad rithe 
a bataichean. 

15 Agus crìochnaichidh Aaron agiis a 
mhic còmhdachadh an ionaid naoimh, 
ag-us uile shoithichean an ionaid naoimh, 
'nuair a bhios an camp gu dol air 'ag-li- 
aidh ; agus an dèig'h sin thig: mic Chohait 
S'an g:iìilan : ach cha bhean iad ri ni 
naomha sam bith, air eagal gu'm bàsaich 
iad. Js iad na Jiithe sin eallach mhac 
Chohait ann am pàilliun a' choimhthion- 
ail. 

16 Agus do dhi-euchd Eleasair, mhic 
Aaroin an t-sagairt buinidh an oladh chum 
an t-sohiis, agus an tùis chùbhraidh, ag'us 
an tabhartas-bìdh lathail, ag:us an oladh- 
ung:aidh, agus cùram'" a' phàilhuin uile, 
agus nan uile nithe a ta ann, san ionad 
naomha, agus 'na shoithichibh. 

1 7 Ag-us labhair an Tig'hearna ri Maois, 
ag-us ri h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na g-earraibh as treubh theaghlaich- 
ean nan Cohatach o mheasg' nan Lebhith- 
each. 

19 Ach so ni sibh rlii, chum g:u'm bi iad 
beò ag'U nach bàsaich iad, an uair a thig: 
iad am fagiis do na nithibh ro naomha ; 
thèid Aaron ag:us a mhic a steach, ag-us 
orduichidh siad iad gach aon d'a sheirbhis 
fèin, agus d'a eallaich. 

20 Ach cha tèid iad a steach a dh'fhaic- 
inn an uair a chòmhdaichear na nithe 
naomha, air eagal g-u'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhair an Tig'heama ri Maois, 
ag: ràdh, 

22 Gabh mar an ceiidna àireamh mhac 
Ghersoin, a rèir tig:he an aithriche, a rèir 
an teaghlaichean : 

23 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, g-u leth-cheud bliadhna 
dh'aois àirmhidh tu iad; g'ach neach a 
thèid a steach a dheanamh na seirbhis, a 
dheanamh na h-oibre ann am pàilhun a' 
choimhthionaiL 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean nan 
Gersonach, seirbhis a dheanamh, ag-us 
eallach a g:hiùlan", 

25 Agus g-iùlainidh iad cùirteinean a' 
phàilliuin, agus pàilliun a' choimhthionail, 
a chòmhdach, agus an còmhdach do 
chroicnibh bhroc, a ta shuas thairis air. a Iheanchairean, 
s tùis-shoithichean. 
sidl-bheachd. ' purpuir. 

f soithicìiean-crathaidh. 
" air son uallaich. AIREAB 

agfus brat doruis pàiUiuin a' choimhtliion- 
ail, 

26 Agus cùirteinean na cìiirte, agus lirat 
doruis geata na cìiirte, a ta làimh ris a' 
pliàilliun, agus ris an altair mu'n cuairt, 
ag'us an cìiird, ag:us innil am frithealaidh 
uile, agus g-ach ni a rinneadh air an son: 
mar so ni iad seirbhis. 

27 A reir focail Aaroin agus a mhac bith- 
idh uile sheirbhis mhac nan Gersonach, 
^nan eallachaibh uile, agus 'nan seirbhis 
uile: agus orduichidh sibh dhoibh mar 
an cìiram an eallachan uile. 

28 /* i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Ghersoin, ann am pàilliun a' choimh- 
thionail ; agus hUliidh an cùram fuidh 
làimh Itamair mhic Aaroin an t-sagairt. 

29 A thaobh mhac Mherari, àirmhidh 
tu iad a reir an teaghlaichean, a reir 
tig:he an aithriche: 

30 O dheich bhadhna fìchead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu letli-cheud 
bliadhna dh'aois, àirmhidh tu iad, gach 
aon a thèid a steach do'n t-seirbhis, a 
dheanamh oibre pàilliuin a' choimhthion- 
ail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, a rèir 
an seirbliis uile ann ara pàilliun a' choimh- 
thionail; bùirda' phàilliuin,agusachroinn, 
ag-us a phuist, agus a bhuinn, 

32 Agus puist na cùirte inu'n cuairt, 
agus am buinn, agus am pinneachan', 
agus an cuird, maille r'an innealaibh uile, 
agus maiUe r'an seirbliis uile ; agus air 
an ainm àirmhidh sibh innil cùraim an 
eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Mlierari, a rèir an seirbhis uile ann am 
pàilliun a' choimhthionail, fuidh làimh 
Itamair mhic Aaroin an t-sagairt. 

34 Agus dh'àireamh Maois agus Aaron 
agus ceannardan a' chomhchruinnich mic 
nan Cohatach, a rèir an teaghlaichean, 
agus a rèir tighe an aithriche : 

35 O dheicli bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàilliun 
a' choimhthionail. 

36 Agus iadsan a chaidh àireamh dhlubh, 
a rèir an teaghlaichean, b'iad dà mhìle 
seachd ceud agus leth-cheud. 

37 B'iad so iadsan a chaidh àireanih do 
theaghlaichibh nan Cohatach, gach neacli 
a dh'fheudadh seirbhis a deanamh ann 
am pàilliim a' choimhthionail, a dh'àir- 
eamh Maois agus Aaron, a rèir àithne an 
Tighearna le làimh Mhaois. 

38 Agns iadsan a chaidh àireamh do 
mhÌG Ghersoin, a rèir an teaghlaichean, 
agus a rèir tighe an aithriche : 

39 O dheich bliadhna fichead a dh'aois ' tairncan, iairgcan. 
135 IH, IV. V. 

agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, a chum oibre ann am pàill- 
iun a' choimhthionail ; 

40 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, b'iad dàmhlle agus sè 
ceud agus deich 'ar fhichead. 

41 Soiadsanachaidh àireamhdo theagh- 
laichibh mhac Ghersoin, do g-ach neach a 
dh'fheudadh seirbhis a dheanamh ann am 
pàilliun a' choimhthionail a dh'àireamh 
Maois agus Aaron a rèir àithne an Tigh- 
eam. 

42 Agus iadsan a chaidh àireamh do 
theaghlaichibh mhac Mherari a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithriche; 

43 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois,gach aon a thèid a stigh 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàill- 
iun a' choimhthionail ; 

44 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dlnubh, a rèir an teaghlaichean, b'iad tri 
mìle agus dà cheud. 

45 So iadsan a chaidh àireamh dotheag-h- 
laichibh mhac Mherari, a dh'àireamli Ma- 
ois agus Aaron, a rèir focail an Tighearna 
le làimh Mhaois. 

46 ladsan uile a chaidh àireamh do na 
Lebhithich, a dh'àireamh Maois agus 
Aaron, agus ceannardan Israeil, a rèir an 
teaghlaichean, ag-us a rèir tighe an aith- 
riche ; 

47 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thàinig- a 
dheanamh seirbhis an f hrithealaidh, agus 
seirbhis na h-eallaich ann am pàilliun a' 
choimhthionail ; 

48 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh b'ìad ochd mìle agus cùig ceud 
agus ceithir fichead. 

49 A rèir àithne auTighearna dh'àirmh- 
eadh iad le làimli Mhaois, gach aon a rèir 
a sheirbhis, agus a rèir 'eallaich : mar so 
dh'àirmheadh iad leis, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

CAIB. V. 

1 An coimh-Ieasachadh air son cucorach. 1 1 Dèuch- 
ainn cudaich. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a chur a 
mach as a' champ gach lobhar, agus gach 
neach air am bheil silteach, agus gach 
neach a ta air a shalachadh leis a' mharbh : 

3 Aaron firionnach agus boirionnach cuir- 
idh sibh a mach, an taobh a muigh do'n 
champ cuiridh sibh iad ; a chum as nach 
truaill iad an campan, anns am bheil mise 
gabhail còmhnuidli. 

4 Ag-us rinn clann Israeil mar so, ag-us 
chuir iad a mach iad an taobh a muigh AIREA 

do'n ehainp ; inar a labhair an Tig'hearna 
ri Maois, inar sin rinn clann Israeil. 

5 Ag'us labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh. 

6 Abair ri cloinn Israeil, An uair a ni 
fear no bean peacadh air bith a ni daoine, 
a dheanamh eusaontais' an aghaidh an 
Tigheai'n, agus g'ii'm bheil an t-anam sin 
ciontach ; 

7 An sin aidichidli iad am peacadh a 
rinniad: agusni e coimh-leasachadh'^ air 
son 'eucorach' san iomlan, ag:us cuiridh e 
an cùig'eadh CMÌ«^ deth ris, ag'us bheir e sin 
dhasan air an d'rinn e 'n eucoir. 

8 Ach mur bi aig- an duine caraid sam 
bit.h^gucoimh-leasachadhathoirt dasaneu- 
coir,thugaran coimh-leasachadh a nìthear 
do'n Tighearn alr son na h-eucorach, do'n 
t-sagart ; a thuilleadh air reitlie na reite, 
leis an deanar reite air a shon. 

9 Agus g:ach tabhartas do nithibh naomha 
chloinn Israeil uile, a bheir iad clium an 
t-sag-airt, is leis-san iad. 

10 Ag:us nithe coìsrigrte g:ach duine, is 
leis-san iad : ge b'e ni a bheir duine sam 
bitli do'n t-sag:art, is leis e. 

1 1 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag: ràdh, 

12 Labhair ri cloìnn Israeil, ag-us abair 
riu, Ma thèid bean fir sam bith a thaobh, 
ag:us g:u'n ciontaich i 'na ag-haidh, 

13 Agus g:u'n luidh fear g:u collaidh 
leatha, agus gu'm bi sin folaichte o shùil- 
ibh a fir-phòsda, ag:us g-u'm bi e ceilte^ 
ag:us g'u'm bi i air a truailleadh, ag'us nach 
bì fianuis sam bith'na h-aghaidh, agais gun 
i air a glacadh sa' chuis. 

14 Agus g-u'n tig' spiorad èud air, agais 
gu'm bheil e 'g èudach air a mhnaoi, ag:us 
g'u'n do thruaiUeadh i ; no ma thàinig- 
spiorad èud air, ag-us g'u'm bheil e èud- 
mhor m'a mhnaoi, agus nach do thruaiU- 
eadh i : 

15 An sin bhelr an dulne a bhean a 
dh'ionnsuidh an t-sag-airt, ag'us bheir e 
leis a tabhartas air a son, an deicheamh 
cuid a dh'ephah do mhin eòrna ; cha dòirt 
e oladh air, ni mò a chuireas e tìiis air, oir 
is tabhartas èudaich^ a t'ann, tabhartas 
ciiimhneachain, a' toirt aingidheachd ann 
an cuimhne. 

16 Agus bheir an sag:art am fae:us i, a- 
g:us cuiridh e i an làthair an Tighearn. 

17 Ag:us g'abhaidh an sag-art uisge naomh 
ann an soitheach creadha, ag:us g:abhaidh 
an sag:art cuid do'n duslaclr' a bhios air 
ìirlar a' phàilUuin, agus cuiridh e san 
uisg:e e. 

1 8 Ag-us cuirldh an sag-art a' bhean ann 
an làthair an Tig:hearn, ag:us rìiisgidh e 
ceann na mnà, ag:us cuiridh e'n tabhartas ' euceirt. ^ dìnladh, èiric. ^ a ehionta. 
* dioghaltair. 'EMì. ^ am folach. 

136 MFI, V. 

culmhneachain 'na làmhaibh, eadhon an 
tabhartas èudaich ; ag-us bithidh aig an 
t-sag-art 'na làimh an t-uisg:e searbh a 
mhallaicheas. 

19 Agais g-abhaidh an sagart mlonnan 
dhith, ag-us their e ris a' mhnaoi, Mur do 
luidh fear sam bith leat, agns mur deach- 
aidh tu thaobh g:u neòg-hloine maille ri 
ìieach eile an àite t'fhir-phòsda, bi-sa saor 
o an uisg'e shearbh so a mhallaicheas : 

20 Ach ma chaidh thu thaobh g-(/ neacfi 
eile an àite t' fhlr-phòsda, agus g:u'n do 
thmalUeadli thu, agus g'u'n do luidh fear 
eile leat a thuilleadh air t'fhear-pòsda; 

21 An sin g-abhaidh an sag:art mionnan 
mallachaldh do'n mhnaoi, agus thelr an 
sag-art ris a' mhnaoi, Gu'n deanadh an 
Tig-hearn a'd' mhallachadh agus a'd' 
mhionnan thu am measg- do shluaigh, 
'nualr a bheir an Tighearn air do shllas- 
aid* lobhadh, ag'us air do bhroinn atadh ; 

22 Ag-us thèidan t-uisg'e so a mhallaich- 
eas a stig-h a'd' innlbh', a tlioirt air do 
bhroinn atadh, ag:us alr do shllasaid lobh- 
adh : Agus their a' bhean, Anien, amen. 

23 Ag-us sgrìobhaidh an sag-art na mall- 
achdan sln ann an leabhar, agus dubhaidh 
e mach iad lels an ulsg'e shearbh ; 

24 Ag'us bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
searbh a bheir am mallachadh, òl : agus 
thèid an t-uisg-e a mhallaicheas a steach 
innte, ag us.fàsaidk e searbh. 

25 An sin g-abhaidh an sag-art an tabh- 
artas èudaich a làimh na mnà, agus 
luaisg-idh e 'n tabhartas an làthair an 
Tig-hearn, ag:us bheir e seachad e air an 
altair. 

26 Ag-us g:abhaldh an sag'art làn g-laice 
do'n tabhartas, eadhon a chulmhneachan. 
ag'us loisgidh e air an altair e, agus an 
dèig:h sin bheir e air a' mhnaoi an t-uisg-e 
òl. 

27 Ag:us an uair a bhelr e oirre an t-uisg:e 
òl, an sin tarlaidh ma thruaiUeadh i, agus 
ma rinn i coire an ag-haidh a fir-phòsda, 
g:u'n tèid an t-uisg:e a mhallaicheas a 
steach innte, agus fàsaidh e searbh, ag-us 
ataidh a brìi, ag'us lobhaidh a sliasaid •. 
agus bithldh a' bhean 'na mallachadh ain 
measg: a sluaigh. 

28 Ag'us mur do thruailleadh a' bhean, 
ach gu'm bheil i g-Ian ; an sin blthidh i 
saor, ag:us fàsaidh i torrach. 

29 Is e so lagh nan èud, an ualr a thèid 
bean a thaobh gu fear eile an àit a fir- 
phòsda, ag-us a thniaiUear i ; 

30 No 'nuair a thig- splorad èud air fear, 
ag:us a tha e èudmhor m'a mhnaoi, agus 
a chuireas e a' bhean an làthair an Tig-h- 
earn, ag-us a chuireas an sagart an g'nìomh 
oirre an Iag:h so uile ; an offering ofjealousij. Sasg. ' luaithre. 

8 leas. " mhionach. AIREAMH, V;. VII. 31 Ansinbithìdliandiiine saoro'nchionta, 
agiis giìilainidh a' bhean so a cionta. 
CAIB. VI. 

I Lngli nan Nasarach. 22 Modh heannachaidh 
chloinn hraeil. 

AGITS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a dhealaicheas aon chuid bean 
no fear iad fein a bhòideachadh bòide 
Nasaraich, a chum iad fèìn a dhealach- 
adh ' do'n Tighearn ; 

3 O fhìon, agus o dhibh làidir sgaraidh 
se e fein ; fìon-g'eur fìona, no fìon-geur 
dibhe làidir cha'n òl e, ni mò a dh'òlas e 
bheag do shìigh nam f ìon-dhearcan, ni mò 
a dh'itheas e fìon-dhearcan ìir no tioram. 

4 Uile làithean a dhealachaidh cha'n ith 
e bheag a nlthear do'n chraoibh-fhìona, o 
na h-eiteanaibh gus am plaosg. 

5 Uile làithean bòide a dhealachaidh, 
cha tig ealtainn air a cheann : gus an 
coimhHonar na làithean anns an dealaich 
se efèin do'n Tig-hearn, bithidh e naomh; 
agus leigidh e le ciabhaibh gruaige a 
chinn fàs. 

6 Sna làithibh sin ulle anns an dealaich 
se Q fèin dc'n Tighearn, cha tig e 'm fagus 
do chorp^ marbh sam bith, 

7 Cha dean se e fèin neòghlan air son 
'athar, no air son a mhàthar, air son a 
bhràthar, no air son a pheathar, an uair a 
gheibh iad bàs ; do bhrìgh gu hheil cois- 
reagadh a Dhè air a cheann. 

8 Uile làithean a dhealachaidh tha e 
naomha do'n Tighearn. 

9 Agvis ma gheibh duine gu h-obann bàs 
làimh ris, agus gu'n do shalaich e ceann 
a choisreagaidh; an sin beaiTaidh^ e a 
cheann ann an là a ghlanaidh, air an 
t-seachdamh là bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh là bheir e dà 
thurtur*, no dà chohiman òg, a dh'ionn- 
suidh an t-sagairt, gu donis pàiUiuin a' 
choimhthionail. 

11 Agus ìobraidh an sagart fear diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear eile 
mar ìobairt-loisgte, agus ni e rèite air a 
slion, do bhrlgh gu'n do pheacaich e 
thaobh a' mhairbh, agus naomhaichidh e 
a cheann san là sin fèin. 

12 Agus coisrigidh e do'n Tighearna 
làithean a dhealachaidh, agus bheir e leis 
uan do'n cheud bhliadhna chum ìobairt- 
eusaontais : ach bithidh na làithean a 
chaidh seachad caiUte, do bhrìgh gu'n do 
shalaicheadh a dhealachadh. 

13 Agus is e so lagh an Nasai'aich: 
'Nuair a choimhlionar làithean a dheal- 
achaidh, bheirear e' gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail : 

14 Agus bheir e seachad a thabhartas sgaradh. - cholann. •' lomaidh. 137 do'n Tighearn, ac.i uan firionn do'n clieud 
bhhadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
loisgte, agus aon uan boirionn do'n cheud 
bhliadhna giin ghaoid a chum ìobairt- 
pheacaidh, agus aon reithe gun ghaoid a 
chum ìobairt-shìth ; 

1 5 Agus bascaid do aran neo-ghoirtichte, 
breacagan do phlùr mln measgta le h-cl- 
adh, agus dearnagana doaran neò-ghoirt- 
ichte ungta le h-oladh, agus an tabhartas- 
bìdh, agus an tabhartasan-dibhe. 

16 Agus bheir an sagart iad an làthair 
an Tighearn, agus ìobraidh e 'ìobairt- 
pheacaidh, agus 'ìobairt-loisgte. 

17 Agus ìobraidh e'n reithe mar ìobairt 
thabhartasan-slth do'n Tighearna, maille 
ris a' bhascaid do aran neo-ghoirtichte : 
bheir an sagart seachad mar an ceudna a 
thabhartas-bìdh, agus a thabhartas-dibhe. 

18 Agus bearraidh anNasarach ceann a 
dhealachaidh,aigdoruspàiniuina' choimh- 
thionail ; agus gabhaidh e gruag cinn a 
dhealachaidh, agus cuiridh e i san teine 
a ta fuidh lobairt nan tabhartasan-sìth. 

19 Agus gabhaidh an sagart slinnean 
bruich an reithe, agus aon bhreacag neo- 
ghoirtichte as a' bhascaid, agus aon dear- 
nagan* neo-ghoirtichte ; agus cuiridh e 
iad air làmhaibh an Nasaraich, an dèigh 
do ghri/aig a dhealachaidh bhi air a 
bearradh. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an Tigh- 
earna; thaso naomha do'n t-sagart maille 
ris an uchd luaisgte, agus maille ris an 
t-slinnean thogta : agus an dèigh sin feud- 
aidli an Nasarach fìon òl. 

21 Is e so lagh an Nasaraich, a thug 
bòid, agus lagh a thabhartais do'n Tigh- 
earn air son a dhealachaidh, a thuilleadh 
air na gheibh a làmh : a rèir a bhòide a 
bhòidich e, mar sin is èigin da dheanamh, 
a rèir lagha a dhealachaidh. 

22 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag radh, 

23 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdh, air a' mhodh so beannaichidh sibh 
clann Israeil, ag ràdh riu, 

24 Gu'm beannaicheadh an Tighearna 
thu, agus gu'n gleidheadh e thu: 

25 Gu'n tugadh an Tighearn air 'aghaidh 
dea 1 racl ladh ort, agus bitheadh e gràsmhor 
dhuit. 

26 Gu'n togadh an Tighearna suas a 
ghnùis ort, agus gu'n tugadh e sìth dhuit. 

27 Agus cuiridh iad m'ainm air cloimi 
Israeil, agus beannaichidh mise iad. 

CAIB. VII. 

2, 10 Tahhartais cheaimardan Israeil. 89 Lahhair 
Dia ri Maois. 

AGUS tharladh air an là anns an do 
chuir Maois suas am pàilliun gu ^ fhearan. Eir. ' bheir se e. ' ahldan. AIREA 

h-iomlan, agus san d'iing; se e, agus san 
do naomhaich se e, agus 'uidlieam ' uile, 
araon - an altair agus a soithichean uile, 
ag-us san d'ung: e iad, agus san do naomh- 
aich e iad ; 

2 Gu'n d'thug ceannardan^ Israeil, cinn 
tighe an aithriche, (eadhon ceannardan 
nan treubh, a bha os ceann na muinntir a 
chaidh àireamh) seachad tabhartas: 

3 Agus thug iad an tabhartas an làthair 
an Tigheama,sè feunan còmhdaichte, agus 
dà dhamh dheug : feun'' air son dithis do 
iia ceannardaibh, agus damh air son gach 
fir dhiubh, agus thug iad air beulaobh a' 
phàilHuin iad. 

4 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag: ràdh, 

5 Gabh uatha iad, a chum gu'm bi lad 
a dheanamh seirbhis pàilliuin a' choimh- 
thionail; agus bheir thu iad do na Le- 
bhithich, do gach fear a rèir a sheirbhis. 

6_ Agais g-habh Maois na feiman ag-us na 
daimh, agusthug e dona Lebhithich iad. 

7 Dà fheun agus ceithir daimh thug edo 
mhic Ghersoin, a rèir an seirbhis^. 

8 Agus ceithir feunan ag-us ochd daimh 
thug: e do mhic Mherari, a rèir an seirbhis, 
fuidh làimh Itamair mhic Aaroin an t-sag- 
airt. 

9 Ach do mhic Chohait cha d' thug: e 
h-aon air bith ; a chionn gu'ni b'i selrbhis 
an ionald naoimh a bhulneadh dhoibhsan, 
g:u'n g-iùlaineadh iad alr an g-uallhbh. 

10 Ag:us thug na ceannardan seachad 
tabhartas a chum colsreagraidh na h-altar- 
ac.h, air an là anns an d'ung'adh i ; thug; 
eadhon na ceannardan seachad an tabh- 
artas air beulaobh na h-altarach. 

1 1 Ag-usthubhalrtanTIgfhearnarlMaoIs, 
Bhelr g-ach ceannard seachad a thabhartas 
air a là fèin, chum coisreag:aidh na h-altar- 
ach. 

12 Ag'usesanathug'seachadathabhartas 
alr a' cheud là, b'e Nahson mac Amlna- 
daib, do thrèlbh ludah. 

13 Ag:us b'e a thabhartas aon mhias^ 
alrg'id, d'am bu chudthrom ceud ag'us 
delch seceil 'ar fhichead, aon chuach'' 
airgld do dheich ag-us trl fìchead secel, a 
rèir seceil an ionaid naoimh, iad le chèile 
làn do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
chum tabhartals-bìdh : 

14 Aon spàin do dhelch seceil òir, làn do 
thùis : 

15 Aon tarbh òg-, aon relthe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisg:te : 

16 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaldli : 

17 Ag^us a chum lobalrt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùlg: reitheachan, cùlg: 
bulc-g'halbhre, cìiig ualn do'n cheud WIl, VII. 

bhlladhna. B'e so tabhartas Nalisoin 
mhic Aininadalb. 

18 Alr an dara là thug; Nataneel mac 
Shuair, ceannard Isachair, seachad tabh- 
artas. 

19 Thug'eseachadmarathabhartasaon 
mhlas airg'id, d'am bu chudthrom ceud 
agus delch seceil 'ar f hlchead, aon chuach 
alrg-id do dheich agus tri fichead secel, a 
i'èlr secell an ionaid naoimh, iad le chèile 
làn do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
chum tabhartas-bìdh : 

20 Aon spàin òlr do dheich seceil, làn do 
thùis : 

21 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
lolsg-te : 

22 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaldh : 

23 A^us a chum ìobairt nan tabhartas- 
slth, da tharbh, cùlg: reltheachan, cùig;' 
bulc-g:haibhre, cùìg ualn do'n cheud 
bhlladhna. B'e so tabhartas Nataneeil 
mhlc Shualr. 

24 Air an treas là thug Eliab mac He- 
loin, ceannard chloinn Shebuhiin, seachad 
tahhartas. 

25 i?'e a thabhartas-san aon mhlas alrg:ld, 
à'am bu chudthrom ceud ag:us deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach alrg:ld do dheich 
ag'us tri ficliead secel, a rèir seceil an 
ionaid naoimh, iad le chèlle làn do phlùr 
mln measgta le h-oladh, chimi tabhartais- 
bìdh: 

26 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùls : 

27 Aon tarbh òg:, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhlladhna, chum ìobairt- 
loIsg:te : 

28 Aon mheann do na g:abhraibh chum 
ìobalrt-pheacaidh : 

29 A^us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cùlg reltheachan, cùlg" 
buic-g'haibhre, cùig- ualn do'n cheud 
bhlladhna. B'e so tabhartas Ellalb mhic 
Heloln. 

30 Alr a' cheathramh là thug Ellsur mac 
Shedeuir, ceannard chlolnn Reubeln, 
seachad tabhartas. 

31 B'e a thabhartas aon mhlas airg-Id 
do cheud ag:us deich secell 'ar fhichead, 
aon chuach airg:Id do dheich ag'us tri 
fichead secel, a rèir secell an lonaid naoimh, 
lad le chèlle làn do phlùr mìn measg:ta le 
h-oladh, chum tabhartals-bìdh : 

32 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùls : 

33 Aon tarbh òg:, aon relthe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisg:te : 

34 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

35 Ag:us a chum iobairt nan tabhartas- ' 'innil, a shoHhichean. 2 agus. Eabh. 

' cinn-fhcadhna, maithean. ^ waegon. Sasg 
138 5 am frithealaidh , 'amfoghnaidh. 
7 cìiopan, shoithcach-cralhaidh. 6 chlàr. AIREA 

slth, dà thavbh, cùig' reitheachan, cùig- 
buic-ghaibhre, cìiig: uain do'n cheiid 
bhhadhna. B'e so tabhartas Ehsiiir mhic 
Shedeuir. 

36 Air a' chùigeadh là thiig Sekimiel 
mac Shurisadai, ceannard chloinn Shim- 
eoin, seachad tahhartas. 

37 B'eathabhartas-saiiaonmhiasairg-id, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg-id do dheich 
agus tri fìchead secel, a rèir seceil an 
ionaid naoimh, iad le chèile làn do phlùr 
mìn measgta le h-oladh, chum tabhartais- 
bìdh: 

38 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

39 Aon tarbhòg-,aonreithe, aonuando'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

40 Aon mheann do na gabhraibh chum 
iobairt-pheacaidh : 

41 A^us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cùig: reitheachan, cùig: 
buic-ghaibhre, cùig: uain do'n cheud 
bhhadhna. B'e so tabhartas Shelumieil 
mhic Shurisadai. 

42 Air an t-seathadh là i A wg- Eliasaph mac 
Dheueil, ceannard chloinn Ghad, seachad 
tabhartas. 

43 B'ea. thabhartas-san aon mhias airg-id, 
d'am bu chudthrom ceud ag-us deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg-id do dheich 
ag-us tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làu do phlùr mìn 
measg'ta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

44 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobaiil-loisgte : 

46 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

47 Agus a chum lobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig: reitheachan, cìiig- 
buic-ghaibhre, cùig: uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Eliasaiph 
mhic Dheueil. 

48 Air an t-seachdamh là tkug Elisama 
mac Amihuid, ceannard chloinn Ephraim, 
seachad tabhartas. 

49 lì'eathabhartas-sanaonmhiasairgld, 
d'am bu chudthrom ceud ag:us deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg-id do dheich 
ag-us tri tìchead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr mhi 
measgta le h-oladh, chumtabhartais-bìdh : 

50 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

51 Aon tarbh òg', aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisg'te : 

52 Aon mheann do na g:abhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

53 A^us a chum ìobairt nan tabhartas- 
slth, da tharbh, cùig: reitheachan, cùig 
buic-g:haibhre, cùig- uàin do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Elisama 

139 MII. VII. 

mhic Amihuid. 

54 Air an ochdamh là thìig Gamaliel 
mac Phedahsuir, ceannard chloinn Mha- 
naseh, seachad tabhartas. 

55 B'e a thabhartas-sanaonmhias airg'id 
do cheud ag:us deich seceil 'ar fhichead, aon 
chuach airg-id do dheich agus tri fichead 
secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, iacì 
le chèile làn do phlùr mìn measg-ta le 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

56 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

57 Aon tarbh òg-, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte : 

^ 58 Aon mheann do na g:abhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

59 Agiis a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig: reitheachan, cùig: 
buic-g-haibhre, cùig- uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Ghamalieil 
mhic Phedahsuir. 

60 Air an naothadh là thvg Abidan mac 
Ghideoni, ceannard chloinn Bheniamin, 
seachad tahhartas. 

61 i?'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg'id do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir secel an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr mln 
measg-ta le h-oladh, chumtabhartais-Ìjìdh : 

62 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

63 Aon tarbh òg', aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte : 

64 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

65 Ag:us a chum lobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig- reitheachan, cùig: 
buic-g:haibhre, cùig: uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Abidain 
mhic Ghideoni. 

66 Air an deicheamh là thiig Ahieser 
mac Amisadai, ceannard chloinn Dhan, 
seachad tahhartas. 

67 B'eathabhartas-sanaonmhias airg:id, 
à'am hu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airg-id do dheich 
ag:us tri fichead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chumtabhartais-bìdh : 

68 Àon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

69 Aon tarbh og, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-Ioisgte : 

70 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

71 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, ciiig: reitheachan, cùig: 
buic-g-haibhre, cùig- uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Ahieseir 
mhic Amisadai. 

72 Air an aon là deug thiig Pagiel mac 
Ocrain, ceannard chloinn Aseir, seachad 
tahhartas. AIREAMt 

73 jB'eathabhartas-sanaonmhias airg-id, 
d'am bu chudthrom ceud agais deich seceil 
'ar fliichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a reir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh 

74 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thìiis : 

75 Aon tarbh bg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

7 6 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

77 A^us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cìiig; reitheachan, cìiig: 
buic-g'haibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Phagieil 
mhic Ocrain. 

78 Air an dara là dheug; thug Ahira mac 
Enain, ceannard chloinn Naphtah,seacAac? 
tabhartas. 

79 i?'eathabhartas-sanaonmhiasairgid, 
d'am bu chudthrom ceud ag'us deich *ecei7 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ion- 
aid naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgtale h-oladh, chumtabhartais-bìdh : 

80 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

81 Aon tarbh òg, aonreithe, aon uan do'n 
cheud bhh'adhna, chum ìobairt-loisgte : 

82 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

83 A^us a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, da tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhhadhna. B'e so tabhartas Ahira mhic 
Enain. 

84 B'e so coisreagadh na h-altarach (san 
là anns an d'imgadh i) le ceannardaibh 
Israeil : dà mhias dheug airgid, dà chuach 
dheug airgid, dà spàin dheug òir : 

85 B'e cudthrom gachmeise airgid ceud 
agus deich seceil 'ar fhichead, agus gach 
cuaiche deich ag'us tri fichead : B'e 
cudihrom nan soithichean airgid uile, dà 
mhlle agus ceithir cheud seceil, a rèir seceil 
an ionaid naoimh. 

86 Bha dà spàin dheug' òir anìi, làn'do 
thùis, cudthrom g'ach aon fa leth deich 
seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh : è'e 
òr nan spàinean uile ceud agais fichead 
secel. 

87 B'iad na tairbh uile chum ìobairt- 
loisgte dà tharbh dheug, na reitheachan a 
dhà-dheug, na h-uain do'n cheud bhhadh- 
na dhà-dheiig', maiUe r'an tabhartas-bìdh : 
agus na niinn do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh a dhà-dheug. 

88 Agusò'iarfnatairbhuile, chumìobairt 
nan tabhartas-sìth, ceithir tairbh 'ar fhich- 
ead, na reitheachan tri fichead, na buic- 
ghaibhre tri fichead,na h-uain do'n cheud [, VII. VIII. 

bhhadhna tri fichead. iì'e so coisreag-adh 
na h-altarach, an dèigh dh'i bhi air a 
h-ungadh. 

89 Agus an uair a chaidh Maois a steach 
do phàihiun a' choimhthionail, a labhairt 
ris' : an sin chual' e guth aoin a' labhairt 
ris o uachdar na caithir-thròcair a bha os 
ceann àirce na Fianuis, o eadar an dà che- 
rub ; agus labhair e ris. 

CAIB. VIIL 

1 il/ac a lasadh na lòchrain. 5 Coisreagadh nan 
Lebhitheach : 23 an aoi« agus àm am frithealaidh. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair ris, 
'Nuair a lasas tu na lòchrain, bheir na 
seachd lòchrain sohis uatha thall fa 
chomhair a' choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sln ; las e a lòch- 
rain thall fa chomhair a' choinnleir; mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

4 Agus ò'e so obair a' choinnleir : bha e 
dh'òr buailte gu ruig a chos, gu ruig a 
bhlàthan bha e dh'obair bhuailte : a rèir 
an t-samhlaidh a nochd an Tighearna do 
Mhaois, mar sin rinn e 'n coinnleir. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag vàdh, 

6 Gabh na Lebhithich o mheasg chloinn 
Israeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum an glan- 
adh : crath uisge glanaidh orra, agiis 
thugadh iad ealtainn thar''^ am feoil uile, 
agus nigheadh iad an eudach, agus mar 
sin deanadh iad glan iad fèin. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg maille 
i''a thabhartas-bìdh, eadhon plùr mìn 
measgta le h-oladh, agus gabhaidh tu 
tarbh òg eile chum ìobairt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich air 
beulaobh pàilliuin a' choimhthionail : 
agus cruinnichidh tu coimhthional chloinn 
Israeil uile an ceann chèile : 

10 Agus bheir thu na Lebhithich an 
hVthair an Tighearn, agus cuiridh clann 
Israeil an làmhan air na Lebhithich : 

1 1 Agus luaisgidh Aaron na Lebhithich 
ann an làthair an Tighearn, mar thabh- 
artas-luaisgte o chloinn Israeil; a chum 
gu'n dean iad seirbhis an Tigheam. 

1 2 Agus cuiridh na Lebhithich an làmhan 
air cinn nan tarbh ; agus ìobraidh tu h-aon 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, agus am 
fear eile mar ìobairt-loisgte do'n Tighearn, 
a dheanamh rèite air son nan Lebhitheach. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich an 
làthair Aaroin, agus an làthair a mhac, 
ag:us luaisgidh tu iad mar thabhartas- 
luaisgte do'n Tighearn. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhithich o 
mheasg chloinn Israeil ; agus bithidh na 
Lebhithich leamsa. I ri Dia. 

14a 2 bcarradh iad. AIREAMH, Vm. IX. _ 1 5 Ag-us 'na dlieigh sin tlieid na Lebhith 
ich a steach a dheanamh seirbhispàill iuin a' 
choimhthionail ; agus glanaidh tu iad, agus 
luaisgidh tu iad mar thabhartas-hiaisgte : 

16 Oir thugradh dhomhsa g:u h-iomlan iad 

mheasg: chloinn Israeil ; an àite gach aon 
a dh'fhosglas a' bhrù, eadhon an aìte 
ceud-ghin chloinn Israeil uile, g:habh mi 
dhonih fèin iad. 

1 7 Oir is leamsa uile cheud-g-hin chloinn 
Israeil, araon duine ag:us ainmhidh : san là 
air an do bhuail mi g-ach ceud-g-hin ann 
an tlr na h-Eiphit, naomhaich mi iad 
dhomh fèin. 

18 Agus ghabh mi na Lebhithich an àit 
uile cheud-ghin chloinn Israeil. 

19 Agus thug mi na Lebhithich mar 
thiodhlac do Aaron, agus d'a mhic, o 
mheasg chloinn Israeil, a dheanamh seir- 
bhis chloinn Israeil ann am pàilUun a' 
choimhthionail, agus a dheanamh rèite 
air son chloinn Israeil; a chum as nach 
bi plàigh sam bith am measg: chloinn 
Israeil, an uair a thig clann Israeil am 
fagus do'n ionad naomh. 

20 Agus rinn Maois ag-us Aaron, agrus 
comhchniinneach chloinn Israeil uile, ris 
na Lebhithich a rèir g^ach ni a dh'àithn an 
Tig-hearna do Mhaois a thaobh nan Lebhi- 
theach, mar sin rinn clann Israeil riu. 

21 Agus ghlanadh na Lebhithich ag:us 
nigh iad an eudach; agus thug Aaron 
suas' iad mar thabhartas an làthair an 
Tig-hearn; ag:us rinn Aaron rèite air an 
son a chum an ^lanadh. 

22 Agus an deigh sin chaidh na Lebhi- 
thich a steach, a dheanamh an seirbhis 
ann am pàiUiun a' choimhthionail, an 
làthair Aaroin ag:us an làthair a mhac : 
mar a dh'àithn an Tig'hearna do Mhaois 
a thaobh nan Lebhitheach, mar sin rinn 
iad riu. 

23 Ag:us labhair an Tig:hearna ri Maois, 
ag ràdh, 

24 /s e 80 an ni a bhuineas do na Lebhi- 
thich : o chìiig: bliadhna fìchead a dh'aois, 
agus os a cheann, thèid iad a steach a 
dh'fheitheamh air seirbhis pàiUiuin a' 
choimhthionail : 

25 Agus o aois leth-cheudbliadhnasgiiir- 
idh iad a dh'fheitheamh air a sheirbhis, 
ag'us cha dean iad seirbhis ni 's mò. 

26 Achfritheilidhiad maille r'ambràith- 
ribh ann am pàiUiun a' choimhthionail a 
g:hleidheadh a' chùraim,ag:us chadean iad 
seirbhis sam bith eile. Mar so ni thu ris 
na Lebhithich a thaobh an cìiraim. 

CAIB. IX. 

1 A' chàis^ air a h-orduchadh. 15 Threòratchneul 
a bha air a' phàilliun clann Israeil air an turus. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, sa' cheud mhlos do'n darabliadhna an dèig:h dhoibh 
teachd a mach a tlr na h-Eipliit, ag' ràdh, 

2 Cumadh, mar an ceudna, clann Israeil 
a' chàisg: 'na h-àm suidhichte fèin. 

3 Sa' cheathramh là deui^ do'n mhios 
so, air feasg-ar'^ cumaidh sibh i 'na h-àm 
suidhichte fèin, a rèir a h-orduighean uile, 
agus a rèir a deas-glinàthan uile, cumaidh 
sibh i. 

4 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a chumail na càisge. 

5 Ag-us chum iad a' chàisg air a' cheath- 
ramh làdeug:do'n cheudmhìosairfeasgar, 
ann am fàsach Shinai : a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois, mar 
sin rinn clann Israeil. 

6 Agusbha daoine àraidh a shalaicheadh 
le corp duine mhairbh, air chor as nach 
b'urrainn iad a' chàisg: a chumail air an 
là sin ; agus thàinig: iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Aaroin air an là sin. 

7 Agus thubhairt na daoine sin ris, Tha 
sinne air ar salachadh le corp duine 
mhairbh : c'ar son a chumar air ar n-ais 
sinn, a chum as nach feud sinn tabhartas 
an Tighearn a thoirt seachad 'na àm 
suidhichte fèin am measg: chloinn Israeil? 

8 Ag-us thubhairt Maois riu, Seasaibh an 
sìn,ag\\s cluinnidh mise ciod adh'àithneas 
an Tighearna d'ur taobh. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Tsraeil, ag ràdh, Ma 
bhios duine sambith dhibh, no d'ur sliochd, 
aira shalachadhle corp marbh, no ma hhios 
e air thunis fad air astar, gidheadh 
cumaidh e a' chàisg do'n Tighearn. 

11 Sa' cheathramh là deug: do'n dara 
mìos air feasg:ar cumaidh iad i : le h-aran 
neo-ghoirtichte, ag:us le lusaibh searbha 
ithidh iad i. 

12 Cha 'n fhàg' iad a bheag: dhith gu 
maduinn, ni mò a bhriseas iad cnàimh 
dhith : a rèir uile orduighean na càisg:e 
cumaidh iad i. 

13 Ach anduine a ta g\a\\ agus nach 'eil 
air thunis, agus a dhearmadas a' chàisg: 
a chumail ; gearrar eadhon an t-anam sin 
fèin as o 'shluagh, a chionn nach d'thug 
e seachad tabhartas an Tighearna 'na àm 
suidhichte: givilainidh an duine sin a 
pheacadh. 

14 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
'nur measg-, ag'us g:u'n cum e a' chàisg: 
do'n Tig-hearn, a rèir orduig:h na càisge, 
agus a rèir a g:nàtha, mar sin ni e : bithidh 
aon ordugh agaibh araon air son a' choig- 
rich, agus air a shon-san a rugadh san 
tìr. 

1 5 Agus air an là anns an do thogadh suas 
am pàilliun, chòmhdaich an neul am 
pàilhun, eadhon bùth na Fianuis ; agus 1 dh'ofrail. 

141 ^ cadar an -dàfheasgar. Eabh. AIREAMH, IX. X. air feasgar bha air a' phàilllun mar gu'm 
bu choslas' teine gus a' mhaduinn. 

16 Mar sin bha e g-hnàth : chòmhdaich 
an neul e saii là, agus coslas teine san 
oidhche. 

17 Ag-us an uair a thogadh an neul suas 
o'n phàiUiim, an sin gun dàil g-habh clann 
Israeil an turus : agus san ionad anns an 
do stad an neul,- ann an sin champaich 
clann Israeil. 

18 Air àithne an Tig-hearna ghabh clann 
Israeil an turus, agus air àithne an Tigh- 
earna champaich iad: am feadh 's a 
dh'fhan an neul, air a' phàiUiun, dh'fhan 
iad 'nam bùthaibh. 

19 Agus an uair a dh'fhan an neul air a' 
phàilhun mòran do làithibh, an sin ghleidh 
clann Israeil freasdal " an Tigheani, agus 
cha d'imich iad. 

20 Agus an uair a hha an neul beagan 
do làithibh air a' phàilliun, a rèir àithne 
an Tighearna dh'f'han iad 'nam bùthaibh, 
agus a rèir àitlme an Tighearna ghabh 
iad an turus. 

21 Agus an uair a dh'fhan an neul o 
fheasgar gu maduinn, agus a thogadh an 
neid suas sa' mhaduinn, an sin ghabh iad 
an turus : ma b'ann san là no san oidhch' 
a thogadh an neul suas, g'habh iad an 
turus. 

22 No co dh'uibh a h'ami dà là, no mìos, 
no bhadhna, dh'fhan an neul air a' phàiU- 
iun, a' fuireach air, dh'fhan clann Israeil 
'nam bùthaibh, agus cha d'imich iad : ach 
an uair a thogadh suas e, ghabh iad an 
turus 

23 A rèir àithne an Tighearna dh'fhan 
iad 'nam bùthaibh, agus a rèir àithne an 
Tighearna ghabh iad an turus : ghlèidh 
iad freasdal an Tighearn a rèir àithne an 
Tighearna le làimh Mhaois. 

CAIB. X. 

\ Mar a ghnàtkaìcheadhna trompaidean. ZZBeann- 
arhadh Mhaois an uair a hlia 'n àirc gu dol air a 
h-aghaidh, agus an uair a stad i. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Dean dhuit fèin dà thrompaid airgid ; 
a dh'aon mhìr ni thu iad ; agus gnàthaich- 
idh tu iad a ghairm a' choimhthionail, 
agus a chiuii turuis'' nan camp. 

3 Agus an uair a shèideas iad leo, 
cruinnichidh an coimhthional uile iad fèin 
a t' ionnsuidh aigdoruspàilhuin a' choimh- 
thionail. 

4 Agus mur sèid iad ach le h-aon trom- 
paid, an sin cruinnichidh na ceannardan 
a ta 'nan cinn-fheadhna air mhìltibh 
Israeil, iad fèin a t'ioimsuidh. 

5 'Nuair a shèideas sibh caismeachd\ 1 chosamhlas. 
' thrinll iad. 

142 2 cìiram, earbsadh. 
^ gluasad. an sin thèid na campan a ta 'nan hiidhe 
air taobh na h-àirde 'n ear air an aghaidh. 

6 'Nuair a shèideas sibh caismeachd an 
dara uair, an sin thèid na campan a ta 'nan 
luidhe air taobh na h-àirde deas air an 
aghaidh: sèididh iad caismeachd a chum 
an turusan, 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional gn 
bhi air a chruinneachadh anceann a clièile, 
sèididhsibh,'ach cha sèid sibh caismeachd. 

8 Agus sèididh mic Aaroin, na sagartan, 
leis na trompaidibh ; agus bithidh iad 
dhuibh^ mar reachd sìorruidh air feadh 
bhur ginealacha. 

9 Agus ma thèid sibh gu cogadh 'niir 
dùthaich an aghaidh an nàmhaid a ta 
deanamh foirneart oirbh, an sin sèididh 
sibh caismeachd leis na trompaidibh ; agus 
cuimhnichear sibh an làtliair anTighearna 
bhur Dè, agus saorar sibh o bhiir naimh- 
dibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bhur subh- 
achais, agus 'nur n-àrdlàithibh fèille, agus 
ann an toiseach bhur mlosan, sèididh sibh 
leis na trompaidibh os ceann bhur 
n-ìobairte-loisgte, agus os ceann lobairte 
bhur tabhartasan-sìth ; agus bithidh iad 
dhuibh mar chuimhneachan an làthair 
bhur Dè : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

11 Agus tharladh, air an fhicheadamh 
la do'n dara mìos, san dara bhadhna, gu'n 
do thogadh suas an neulouachdar pàilhuin 
na Fianuis. 

12 Agus ghabh clann Israeil an turusan 
à fàsach Shinai ; agus stad an neul ann 
am fàsach Pharain. 

13 Agus g-habh iad air tùs an turus, 
a rèir àithne an Tighearna le làimh 
Mhaois. 

1 4 Sa' cheud hite dh'imich bratach chaimp 
chloinn ludah, a rèir an armailtean ; agus 
air ceann a shlòigh &AoNahson mac Amin- 
adaib. 

15 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Isachair hha Nataneel mac Shuair. 

16 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shebuluin hha Ehab mac Heloin. 

17 Agus thugadh a nuas am pailliun ; 
agus chaidh mic Ghersoin, agus mic 
Mherari air an aghaidh, a' giùlan a' phàill- 
iuin. 

1 8 Agus ghluais bratach chaimp Reubein 
air a h-aghaidh, a rèir an armailtean : agus 
air ceann a shlòigh hha Elisur mac Shede- 
m'r. 

19 Agus air ceann slòigh thr^ibh chloinn 
Shimeoin hha Sehimiel mac Shurisadai. 

20 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Ghad hha Ehasaph mac Dheueil. 

21 Agus cliaidh na Cohataich air an 
aghaidh, a' giùlan an ionaid naoimh, agus 5 calh-fhuaim. 

6 hithidh e dhuibh. AIREAM 

chuireadh suas am pàilliun air cheann 
doibh teachd. 

22 Ag-us g-hhiais bratach chaimp chloinn 
Ephraimaira h-ag-haidh^areir an armailt- 
ean : ag'us air ceann a shlòigh hha Ehsama 
mac Amihuid. 

23 Ag-us air ceann slòigh threibh chloinn 
INlhanaseh bha Gamahel mac Phedahsuir. 

24 Ag-us air ceann slòig'h thrèibh chloimi 
Bheniamin hha Abidan mac Ghideoni. 

25 Ag:us chaidh bratach thrèibh chloinn 
Dhan air a h-aghaidh, a bha air deireadh 
nan camp uile air feadh an slògh : agus 
air ceann a shlòigh bha Ahieser mac 
Amisadai. 

26 Agus air ceann slòig'h thrèibh chloinn 
Aseir hha Pagiel mac Ocrain. 

27 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Naphtah hha Ahira mac Enain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Israeil, a 
rèir an armailtean, 'nuair a ghhiais iad air 
an ag-haidh. 

29 Agus thubhairt Maois rl Hobab, mac 
Rag-ueil a'Mhidianaich,athar-cèileMhaois, 
Tha sinn air ar turus a chum an àite mu'n 
dubhairt Dia, Bheir mi dhuibh e : thig 
thusa maille niinn, ag-us ni sinn maith 
dhuit ; oir labhair an Tig-hearna maith a 
thaobh Israeil. 

30 Ag-us thubhairt e ris, Cha tèid mi 
?naille ribh : ach imichidh mi chum mo 
dhùthcha fèin, agus a chum mo dhilsean ' 
fèin. 

31 Agus thubhairt e, Na fàg;sinn, guidh- 
eam ort ; oir tha fhios ag-ad cionnus a 
champaicheas sinn anns an fhàsach, ag:us 
bithidh tu dhuinn an àite shìil-. 

32 Ag-us tarlaidh, ma thèid thu maille 
niinn, seadh, tarlaidh, ge b'e maith a ni 
Dia dhuinne, gu'n dean sinne am maith 
ceudna dhuitse. 

33 Agusdh'imich iadoshliabh' anTig-h- 
eam astarthri làithean: ag-us chaidh àirc 
coimhcheang'ail an Tighearna rompa astar 
thri iàithean, a rannsachadh a mach àite- 
tàimh dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tig-hearn orra san 
là, 'nuair a chaidh iad a mach as a' champ. 

35 Ag'us tharladh, 'nuair a bha 'n àirc g-u 
dol air a h-aghaidh, gu'n dubhairt Maois, 
Eirich suas, a Thighearn, ag-us biodh do 
naimhdean air an sgapadh, ag-us teicheadh 
a' mhuinntir leis am fuathach thu romhad. 

36 Agus an uair a stad i, thubhairt e, 
Pill, a Thighearna, chum nam mìlte* do 
mhìltibh Israeil. 

CAIB. XI. 

4 Tha'n sluagh a' talach vach robh aca ach am 
mana mar bhiadh. 1 6 Tha trì fichead 'sa deich 
seanair air an orduchadh gu bhi 'ìtan lucìid- 

1 mo chinnich. "- cionnus a champaich sinn 

anns an fhàsach, agus hha ihu dhuinne an àiie sìiìiì. 
^ bheinn. * vnn deich inìlle. Eabb. 

5 mhùchadh. 6 miann, an sluagh measgla. 
143 H, X. XI. 

riaghlaidh os an ceann. 34 Gearra-goirt air u?t 
tahhairt dhoibh amfeirg. 

AGUS an uair a rinn an sluag-h g-earan, 
mhi-thaitinn e ris anTighearn: ag'us 
chual' an Tighearn e ,- agus las 'f hearg- ; 
agus loisg-teine anTig:hearna'nam measg', 
agus chuir e as doibhsan a hha 'n iomall 
a' chaimp : 

2 Agusg-hlaodhansIuag'hriMaois; agus 
an uair a rinn Maois m-nuig-h ris an Tig-h- 
earna, choisgeadh^ an teine. 

3 Agus thug- e Taberah mar ainm air an 
àite sin ; a chionn g-u'n do loisg- teine an 
Tig-hearna 'nam measg. 

4 Ag-usg-hlaccìocras^ ancumasg'sluaig'h' 
a bha 'nam measg- : ag'us g-huil mar an 
ceudna clann Israeil a rìs, ag-us thubhairt 
iad, Cò bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh? 

5 Is cuimhne leinn ant-iasg- a dh'ith sinn 
san Eiphit gw saor° ; na cularain^ ag-us na 
mealbhucain'", ag'us na lèicis, agus na 
h-uinneinean, ag'us an creamh" : 

6 Ach a nis tha ar n-anam air tiormach- 
adh ; cha'7i'ei7 ni air bith againn ; ach am 
mana so, 'nar sealladh. 

7 Ag:us hha am mana cosmhuil ri frois 
coriandeir, agus a dhath mar dhath bdell- 
ium. 

8 Chaidh an. sluag-h mu'n cuairt, agus 
thionail iad e ag'us mheil''^ iad e ann am 
muilnibh, no phromi iad e ann am mort- 
air", agus bhniich iad e ann an aighnibh, 
ag-us rìnn iad breacagan deth : agus bha 
'bhlas mar bhlas olaidh ùir. 

9 Ag-us an uair a thuit an drùchd'* air 
a' champ san oidhche, thuit am mana air. 

10 An sin chuala Maois an sluag-h a' g-ul 
air feadh an teaghlaichean, g:ach duine ann 
an dorus a bhùtha : agus las fearg: an 
Tighearna g'u mòr ; bha Maois mar an 
ceudna diomach 

11 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, C'ar son a bhuin thu g'u h-olc ri d' 
sheirbhiseach ? agusc'ar son nachd'fhuair 
mi deadh-g:hean a'd' shealladh, gu'n do 
leag: thu eireadh" an t-sluaig:h so uile 
orm ? 

1 2 Am mise a g:hin an sluag-h so uile ? an 
ann domh a rug'adh iad, g'u'n abradh tu 
rium, Giùlain a'd' uchd iad (mar a g:hiùl- 
aineas oid'-altruim leanabh nacìche) chum 
an fhearainn a mhionnaich thu d'an aith- 
richibh ? 

13 Cia as a gheibhinn-sa feoil g:vi tabh- 
airt do'n t-sluag-h so uile? oir tha iad a' 
gul rium, ag ràdh, Thoir dhuinn feoil, a 
chum as gu'n ith sinn ? 

14 Cha'n urrainn mise ciidthrom an 
t-sluaig-h so uile a g-hiùlan a'm' aonar, a 
chionn gu hlieil e ro throm air mo shon. 

8 a nasgaidh. ^ cncvm.hers. Sasg 

mclniìs. SttSg. " garlic/c. Sasg. hhlralh. 
hràlìi-spìosraidli. driùchd. '5 diom- 

hnidlieach. '^fàbhor. callach, cudllirovi. AIREAM 

15 Ag:us ma bhiiineas tu rium mar so, 
iiiarbh mi, guidheam ort, as an làimh, ma 
fhuair mi deadh-g-hean, a'd' sliealladh ; 
agus na faiceam mo thruaig-he. 

16 Ag-us thubhairt an Tig:hearna ri 
Maois, Cruinnicli dliomhsa deich ag-us tri 
fichead fear do sheanairibli Israeil, muinn- 
tir a's aithne dhuit a bhi 'nan seanairibh 
an t-shiaig'h, ag'us 'nan hichd-riag-hlaidh 
os an ceann ; ag'us thoir iad gu pàilUun a' 
choimhthionail, chum g^u'n seas iad an sin 
maille ruit. 

17 Ag:us thig: mise mias agus labhraidh 
mi riut an sin : ag-us g'abhaidh mi do'n spior- 
ad a ta ortsa, agus cuiridh mi orra-san e ; 
ag'us giìilainidh iad eallach an t-shiaig:h 
maille riut, a chum as nach g-iìilain thu 
fein e a'd' aonar. 

18 Ag:us abair ris an t-shiag'h, Naomh- 
aichibh sibh fein air cheann an là màireach, 
ag'us ithidh sibh feoll (oir ghuil sibh ann 
an èisdeachd' an Tig-heam, ag: ràdh, Cò 
bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh? oir bu 
mhaith ar cor san Eiphit) uime sin bheir 
an Tig:hearna feoil dhuibh, agus ithidh 
sibh. 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dà là, no 
cìiig: làithean,nodeiclilàithean, no fichead 
là, 

20 Ach eadhon mlos iomlan, g:us an tig 
i mach à cuinneinibhbhur sròn, ag:us g^i'm 
bi i g:ràineil duibh ; a chionn g'u'n d'rinn 
sibh tàir air an Tig:hearn a ta 'nur measg-, 
ag'us g:u'n do gphuil sibh 'na làthair, ag- 
ràdh, C'ar son a thàinig: sinn a mach as 
an Eiphit? 

21 Agus thubhairt Maois, Tha'n sluag:h 
am measg: am bheil mise, 'nan sè ceud 
mlle coisiche ; ag:us thubhairt thu, Bheir 
mi dhoibh feoil, chum gu'n ith iad rè 
mìosa iomlain : 

22 Am marbhar na caoraich agus am 
buar dhoibh, chum an sàsuchadh? no an 
cruinnichear iasg: na mara uile r'a chèile 
dhoibh, chum an sàsuchadh. 

23 Ag:us thubhairt an Tig:hearna ri Maois, 
Am bheil làmh anTighearn air fàs g:oirid? 
chi thusa nis an tig: no nach tig m'fhocal 
g'u crlch dhuit. 

24 Ag:us chaidh Maols a mach, ag-us 
dh'innisedo'nt-sluag-h focailanTighearn, 
ag:us chruinnich e an deich ag-us an tri 
fichead do sheanairibh an t-sluaig-h, ag:us 
thug' e orra seasamh mu thimchioll a' 
phàilliuin. 

25 Ag:us thàinig an Tig:hearn a nuas ann 
an neul, ag:us labhair e ris, ag:us g:habh e 
do'n spiorad a bha air, agnis thug: se e do'n 
deich ag:us an tri fichead seanair : ag:us 
tharladh, an uair a ghabh an spiorad 
còmhnuidh orra, g:u'n d'rinn iad fàidh- 
eadaireachd, agiis nach do sg'uir iad^ H, XI. XII. 

26 Ach dh'fhan dithis do na daoìnibhsa' 
champ ; b'e ainm aoin diubh Eldad, ag:us 
ainm an fhir eile Medad : ag:us g-habh an 
spiorad còmhnuidh orra, (agus bha iad 
dhiubhsàn a chaidh a sg'rìobhadh, ach cha 
deachaidh iad a mach do'n phàiUiun) a^is 
rinn iad fàidheadaireachd sa' champ. 

27 Ag'us ruith òg:aiiach, ag'us dh'innis e 
do Mhaois, agxis thubhairt e, Tha Eldad 
ag:us Medad ri fàidheadaireachd sa' 
champ. 

28 Ag'usfhreag:airIosuaniacNuin,seirbh- 
iseach Mhaois, aon d'a òg:anaich, ag:us 
thubhairt e , Mo thig:hearn, a Mhaois, bac 
iad. 

29 Ag-us thubhairt Maois ris, Am bheil 
farmad ort air mo shon-sa ? Is e mo ghuidhe 
ri Dia gu'm biodh sluag-h anTig-hearn uile 
'nam fàidhibh,og-;/5 g:u' n cuireadh an Tig:h- 
earn a spiorad orra ! 

30 Ag:us chaidh Maois do'n champ, e fèin 
ag-us seanairean Israeil. 

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n Tigh- 
eai-n, agus thug i gearra-goirt' o'nfhairge, 
agus leig i leo tuiteam làimh ris a' champ, 
mar astar làairan taobh so, agusmarastar 
là air an taobh eile, mu'n cuairt air a' 
champ, agus mar dhà làimh-choille aìr 
ciirde, air aghaidh na talmhainn. 

32 Àgus sheas an sluagh suas air an là 
sin uile, agus air an oidhche sÌTi uile, agus 
air an là a b'fhaisge uile, agus thionail 
iad na gearra-goirt : esan bu lugha a 
thionail, thionail e deich homeir, agus 
sgaoil iad gu farsuing doibh fèin iad mu 
thimchioll a' chaimp. 

33 'Nuair a bha 'n fheoil fathast eadar 
am fiacla, mun do chagnadh i, las fearg 
an Tigliearn an aghaidh an t-sluaigh, agus 
bhuail an Tighearn an sluagh le plàigh 
ro mhòir. 

34 Agus thug e Cibrot-hataabhah mar 
ainm air an àite sin ; a chionn ann an RÌn 
gu'nd'adhlaic iadan sluagha mhiannaich. 

35 Agus dh'imich an sluagh o Chibrot- 
hataabhah gu Haserot : agus dh'fhan iad 
ann an Haserot 

CAIB. XII. 

1 Ceannairc Mhiriaim agus Aaroin an a^haidh 
Mhaois air a cronachadh. 10 Luibhre M/iiriaim. 

AGUS labhair Miriam agus Aaron^ an 
aghaidh Mhaois air son na mnà o 
Etiopia, a phòs e : oir bha e air pòsadh 
mnà o Etiopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do labhair an 
Tighearna da rìreadh le Maois a mhàin? 
nach do labhair e mar an ceudna leinne ? 
agus chual' an Tighearn e. 

3 (A nis bha 'n duinè Maois ro chiìiin'', 
thar nan uile dhaoine a bha air aghaidh 
na talmhainn,) ann an cluasaibh, Eabh. 
144 2 nach d'rinn ui b'fhaidc. ^ qutiils. Sasg. * ro shèirnh. AiREAMH, xn. xni. 4 Agus labhair an Tig-lieania gu g-ratl ri 
Maois, ag-us ri h-Aaron, ag'us ri Miriam, 
Thigibh a mach sibhse 'nur triuir g-u 
pàilliun a" choimhthionail. Agus thàinig- 
iad 'nan triuir a mach. 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas ann 
am meall neoil, ag^us sheas e ann an dorus 
a' phàilHuin, agus g-hairm e air Aaron ag-us 
Miriam: agus thàinig iad le cheile mach. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibh a nis ri m' 
bhriathraibh-sa : Ma tha fàidh 'nurmeasg-, 
ni mise an Tigrliearna mi fein aithnichte 
dhaann an taisbeanadh', cfg-(/s labhraidh 
mi ris ann am bmadar. 

7 Cha 'n 'eil mo sheirbhiseach Maois 
mar sin, a tha fìrinneach^ ann am thigh 
uile. 

8 Beul ri beul labhraidh mi ris-san, eadh- 
on g\i soilleir, agus cha'n ann am briath- 
raibh dorcha, agus chi e coslas an Tigh- 
earna: c'ar son ma ta nach robh eagal 
oirbh labhairtan aghaidh mo sheirbhisich 
Mhaois? 

9 Ag-us las fearg' an Tighearna 'nan 
aghaidh, agus dh'fhalbh e. 

10 Agus dh'fhalbh an neul bhàrr a' 
phàilliuin, ag:us, feuch, rinneadh Miriam 

na lobhar, geal mar shneachda: agus 
dh'amhaircAaronairMiriam, ag:us, feuch, 
bha i 'na lobhar. 

1 1 Agus thubhairt Aaron ri Maois, Och ! 
mo thig-hearna, gruidheam ort, na cuir am 

Eeacadh as ar leth^ leis an d'rinn sinn g'u 
-amaideach, agus leis an do pheacaich 
sinn. 

12 Na biodh i mar aon marbh, d'am 
bheil an fheoil air a leth-chaitheamh, 
'nuair a thig e mach a broinn a mhàthar. 

13 Agus ghlaodh Maois ris anTigrhearn, 
ag ràdh, Leig^his i nis, O Dhè, g'uidheam 
ort. 

1 4 Ag-us thubhairt an Tig-hearna ri Maois, 
Nan tilgeadh a h-athair ach smugaid 'na 
h-eudan, nach bu chòir dh'i bhi fo nàire 
seachd làithean? druidear a mach o'n 
champ i rè sheachd làithean, agus 'na 
dhèigh sin gabhar a steach i ris. 

15 Agus dhruideadh Miriam a mach o'n 
champ seachd làithean : ag^us cha do 
g'habh an sluagh an turus, gus an d'thug;- 
adh Miriam a steach a ris. 

16 Agus 'na dhèigh sin dh'imich an 
sluag:li o Haserot, agus champaich iad ann 
am fasach Pharain. 

CAIB. XIII. 

1 Luchd-rannsacJiaid/i tìre Chanaahi. 17 Seblanna 
air an tahhairt dhoibh. 21 Na rinn iad : 26 an 
aithris. 

GUS labhair an Tighearna ri "Maois, 
ag: ràdh, 

2 Cuir daoine uait, a chum gii'n ranns- ^ foilkeachadh, taibhse. ' tniris, dììeas. 

^ na leis;, "a càirich am peacadh oirnn. 
" 145 aich iad tìr Chanaain, a bheìr mise do 
chloinn Israeil ; as gach uile thrèibh d'an 
aithrichibh cuiridh sibh duine, gach aon 
diubh 'na cheannard 'nan measg-. 

3 Ag-us chuir Maois iad o flìàsach Phar- 
ain, a rèir àithne an Tighearna : bu cheann- 
ardan na daoine sin uile air cloiiui Israeil. 

4 Agus ìs iad so an ainmeanna : Do 
thrèibh Reubein, Samua mac Shacuir. 

5 Do thrèibh Shimeoin, Saphat mac 
Hori. 

6 Do thrèibhludah, Caleb mac lephuneh. 

7 Do thrèibh Isachair, Igal mac loseipli. 

8 Do thrèibh Ephraim, Hosea mae Nuin. 

9 Do thrèibh Bheniamin, Palti mac Ra- 
phu. 

10 Do thrèibh Shebuluin, Gadlel mac 
"Shodi. 

1 1 Do thrèibh loseiph, eadhon, do thrèibh 
Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 Do thrèibh Dhan, Amiel mac Ghe- 
mali. 

13 Do thrèibh Aseir, Sctur mac Mlii- 
chaeil. 

14 Do thrèibh Naphtali, Nahbi mac 
Uopsi. 

1 5 Do thrèibh Ghad, Geuel mac Mhachi. 

16 /s iad sin ainmeanna nan daoine a 
chuir Maois a ghabhail beachd air an 
fhearann : Agus thug- Maois lehosua mar 
ainm air Hosea, mac Nuin. 

17 Agais chuir Maois iad a ghabhail 
beachd air talamh Chanaain, agus thubh- 
airt e riu, Rachaibh suas san t-slighe so 
mu dheas, agus g'abhaibh suas a chum 
na beinne ; 

18 Agus faicibh am fearann, ciod e, 
agus an sluagh a ta 'nan còmhnuidh ann, 
am hheil iad làidir no anmhunn, tearc no 
lìonmhor; 

19 Agus ciod e am fearann anns am 
bheil iad a chòmhnuidh, am bheil e maith 
no olc ; ag-U3 ciod iad na bailtean anns am 
bheil iad 'nan còmhnuidh, an ann am 
bìithaibh, no ann an daing;neachaibh * 
làidir ; 

20 Agus ciod e an talamh^ am hheil e 
reamhar no bochd^ am bheil coille ann no 
nach 'eil. Agais biodh ag-aibh deadh mhis- 
neach, ag-us thugaibh leibh do thoradh an 
fhearainn. (A nis 6'e 'n t-àm àm nan 
ceud dhearca-fìona abuich). 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus ranns- 
aich iad am fearann o fliàsach Shin gu 
Rehob, mar a thèid daoine g\i Haniat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dheas, agus 
thàinig: iad gu Hebron, far an robh Ahi- 
man, Sesai, agus Tahnai, mic Anaic. 
(A nis thogadh Hebron seachd bliadhna 
roimh Shoan san Eiphit.) 

23 Ag:us thàinig iad gu sruth' Escoil, ^ àitibJi daingnicJite. 
c tniagh, caol ^ fonn,fearann. 
' srath, s^eann. AIREAMH, Xm. XIV. agus ghearr iad sìos as a siii geug le aon 
bhag-aide fhìon-dhearc, agus ghiùlain iad 
i eadar dhithis air luirg : agus thug iad le.o 
do na pomg-ranataibh, agus do na fìgibh. 

24 Thug-adh sruth Escoil mar ainm air an 
àite sin, air son a' bhagaide fhìon-dhear- 
can a ghearr clann Israeil sìos as a sin. 

25 Ag'us phill iad o rannsachadh an 
f hearainn an deigh dhà fhicliead là. 

26 Ag:us dh'imich iad, agus thàinig: iad 
g:u Maois, agus gu h-Aaron, agus g:u 
comhchruinneach chloinn Israeil uile, gu 
fàsach Pharain, gu Cades; agus thug: iad 
!eo fios d'an ionnsuidh, agus a dh'ionn- 
suidh a' chomhchruinnich uile, ag^us dh'- 
fheuch' iad dhoibh toi-adh na tìre. 

27 Ag'us dh'innis iad dha, agus thubh- 
airt iad, Thàinig: sinne a dh'ionnsuidh an 
fhearainn gus an do chuir thu sinn, agrus 
g;u deimhin tha e a' sruthadli le bainne 
ag:us le mil; ag-us is e so a thoradh. 

28 Gidheadh, tha 'n shiag-h làidir a tha 
'nan còmhnuidh san fhearann, agus tha 
na bailtean air an cuairteachadh le ball- 
achaibh, agus ro mhòr : agus os bàrr, 
chunnaic sinn clann Anaic an sin. 

29 Tha na h-Amalecich 'nan còmhnuidh 
am fea rann na h-àirde deas ; agus tha na 
Hitich, agus na lebusaich, agus na h-A- 
moraich, 'nan còmlnuiidh sna beanntaibh ; 
ag'us tha na Canaanaich 'nan còmhnuidli 
làimh ris an fhairg'e, agus ri taobhlordain. 

30 Agus cliiùinich^ Caleb an sluagh an 
làthair Mhaois, ag:us thubhairt e, Rach- 
amaid suas a dh'aon flieachd, agus sealbh- 
aicheamaid e ; oir is urrainn simi gu cinn- 
teach a cheannsachadh^. 

31 Ach thubhairt na daolne a chaidh 
suas maille ris, Cha 'n urrainn sinn dol 
suas an aghaidh an t-sluaigh ; oir is treise 
iad na sinne. 

32 Agus thug- iad droch sgeul^ air an 
fhearann a rannsaich iad gu cloinnlsraeil, 
ag- ràdh, Am fearann troimh 'n deachaidh 
sinne g'a rannsachadh, is fearanneatha'g 
itheadh suas a hiehd-àiteachaidh, ag'us an 
shiagh uile a chunnaic sinn ann, is daoine 
iad do mheudachd mhòir^ 

33 Ag-us chunnaic sinn na famhairean^ 
an sin, mic Anaic, a thàinig o na famhair- 
ean ; agus blia sinne 'nar sealladh fein 
mar fhionnain-feoir', agus bha sinn mar 
sin 'nan sealladh-san. 

CAIB. XIV. 

1' Thdn sluagh ri gearan 'nuair a chual' iad aithris 
an luchd-rannsaichidh. 29 Chronaich an Tigh- 
earn iad. 

AGUS thog: an comhchruinneach uile 
suas an guth, ag-us ghlaodh iad ; agus ' g-huil an sluagh air an oidhche sln. 

2 Agus rinn clarni Israeil uile gearan an 
aghaidh Mhaois, agris an aghaidh Aarohi ; 
agus thubhairt an comhchruinneach uile 
riu, Och nach d'fhuair sinn bàs ann an tìr 
na h-Eiphit, no nach d'fhuair sinn bàs 
anns an f hàsach so ! 

3 Agus c'ar son a thug: an Tighearna 
sinn do'n fhearann so, a thuiteam leis a' 
chlaidheamh, a chum gu'm biodh ar 
mnài agus ar clann bheag 'nan cobhart- 
aich^? nach ò'fhearr dhuinn pilltinn do'n 
Eiphit? 

4 Agus thubhairt iad g'ach fear r'a 
cheile'*, Deanamaid dhuinn fèin ceannard, 
agus pilleamaid do'n Eiphit. 

5 An sin thuit Maois agus Aaron air an 
aghaidh an làthair coimhthionail comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile. 

6 Agus reub losua mac Nuin, agus Ca- 
leb mac lephuneh, a hha dhiubhsan a 
rannsaich am fearann, an eudach. 

7 Agus labhair iad ri cuideachd chloinn 
Israeil uile, ag: ràdh, Am fearann a chaidh 
sinne troimhe g'a rannsachadh, is fearann 
ro mhaith e. 

8 Ma tha tlachd aig an Tighearn ann- 
ainn, an sin bheir e sinn a dh'ionnsuidh 
an fhearainn so, agus bheir e dhuinn e ; 
fearann a tha sruthadh le mil agus le 
bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc'" an 
aghaidh an Tighearn, agus na biodh eagal 
sluaigh an fhearainn oirbh ; oir is aran 
duinn iad : dh'f halbh an dìon uatha, agus 
tha 'n Tighearna maille ruinne ; na biodh 
eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an comhchruinneach m'le 
an clachadh le clachaibh. Agus dh'fhoill- 
sicheadh glòir an Tighearn ann am pàill- 
iun a' choimhthionail, an làthair chloinn 
Israeil uile. 

11 Agus thubhairt anTigheama ri Maois, 
Cia f had a bhrosnaicheas an sluagh so mi ? 
agus cia fhad a bhitheas e mim creid iad 
mi, air son nan comharan uile a nochd" 
mi 'nam measg? 

12 Buailidh mi iad leis a' phlàigh, agus 
fògraidh mi iad'\ agus ni mi thusa a'd' 
chinneach ni's mò, agus ni's cumhachd- 
aiche na iadsan, 

13 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earn, An sin cluinnidh na h-Eiphitich e, (oir 
thug thusa nìos an sluagh so le d'chumh- 
achd o bhi 'nam measg",) 

14 Agus innsidh iad e do luchd-àiteach- 
aidhanfhearainnso: oirchual' iadguò/i«7 
thusa, aThighearn, am measg an t-sluaigh 
so ; gu hheil thusa, a Thighearn, air t-fhaic- ' nochd. 2 shìthicli, chaisg. ^ oir'gu cinnieach 
buadliaidtidh sinn air. tuairesgeul. 
^ daoine garhha, mòr 'nampearsa. 6 h-athaich. 
' leumnaich-uaine. ^ 'nan creich. 

146 3 r'a bhràtliair. Eabh. '" ar a mach. 

" rijin. Eabh. arfunlaichidh miiad ; bheir 

mi an oighreachd dìtiubh. Eabh. i ' as meadlton 
an d'thug thu nìos an sluagh so k d' chumhachd. AIREAMH, XIV. ìnn aghaidh ri h-aghaidh ; agus gu hkeil 
do neul a' seasamh os an ceann; agus gii 
bheil thu a^ imeachd rompa, ann am meall 
neoil san la, ag-us ann am meall teine san 
oidhche. 

15 A nis, ma mharbhas tu an shiag:h so 
iiile mar aon duine, an sin labhraidh na 
cinnich a chual' iomradh ort, ag' ràdh, 

16 A chionn nach b'urrainn an Tig-hearn 
an shiag'h sothoirtdo'nfhearanna mhionn- 
aich e dhoibh, uime sin mharbh e iad san 
fhàsach. 

17 Agus a nis, g^uidheam ort, biodh 
cumhachd moThig-heania mòr, a rèir mar 
a labhair thu, ag ràdh, 

18 Tha 'n Tighearna fad-fhulang:ach, 
ag:us mòr-thròcaireach, a' toirt maithean- 
ais ann an aingidheachd, agpus ann an 
eusaontas, agus air chor sam bith nach 
saor' an ciontach; a' leantuinn aing'idh- 
eachd nan aithriche air a' chloinn, air an 
treas, agus air a' cheathramh ginealach. 

19 Maith, guidheam ort, aingidheachd 
an t-shiaigh so, a rèir meud do thròcaii', 
agus a rèir mar a thug: thu maitheanas 
do'n t-shiagh so o'n Elphit gus a nis. 

20 Agus thubhairt an Tighearna, Mhaith 
mi, a rèir t'fhocail : 

21 Ach co flilor 's a ta mi beò, llonar an 
talamh uile le glòir an Tighearn. 

22 Oir na daoine sin uile a chunnaic mo 
ghlòir, ag-us mo chomharan^ a rinn mi 
san Eiphit, agus anns an fhàsach, agus a 
bhuair mi nis na deich uairean so, agus 
nacla d'èisd ri m' g-huth ; 

23 Gu cinnteach cha'n fhaic iadsan am 
fearann a mhionnaich mi d'an aithrichibh, 
ni mò a chi neach air bith dhiubhsan a 
brosnaich mi e : 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a chionn 
g:u'n robh aige-san spiorad eile maille ris, 
ag-us g'u'n do lean e mi gu h-iomlan, esan 
bheir mi do'n fhearann d'an deachaidh 
e ; ag-us sealbhaichidh a shliochd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, ag:us na 
Canaanaich 'nan còmhnuidh sa' g'hleann.) 
Am màireach pilhbh, agus rachaibh do'n 
fhàsach, air shghe na mara ruaidhe. 

26 Agus labhair an Tig-hearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27 Cia fhad a ghiulaineas mi leis an 
droch chomhchniinneach so, a tha ri 
grearan a'm' ag'haidh ? chuala mi g-earain 
chloinn Israeil; leis ain bkeil iad ri gearan 
a'm' aghaidh. 

28 Abair riu, Co fhìor 's a ta mi beò, 
ars' an Tighearna, mar a .abhair sibh a'm' 
èisdeachd^ mar sin ni mi ribh. 

29 San fhàsach so tuitidh bhur colannan : 
agus a' mheud 's a chaidh àireamh dhibh, 
a rèir bhur n-àireimh iomlam, o fhichead ' glan. 2 mo mhìorbhuUean ^ a'm' chluasaihh. Eabh. 

Ul bhadhna dh'aois agus os a cheann, arinri 
geai-an a'm' ag-haidh, 

30 Gun amharus sam bith cha tig sibh a 
steach do'n fhearann a mhionnaich mise 
g-u'n tugainn oirbh còmhnuidh a g-habhail 
ann, saor o Chaleb mac lephuneh, ag:iis 
losua mac Nuin. 

31 Ach bhur clann bheag, a thubhairt 
sibh a bhiodh 'nan cobhartaich, iadsan 
bheir mi steach, ag-us g-abhaidh iad eòlas 
air an fhearann air an d'rinn sibhse tàir. 

32 Ag-us air bhur son-sa dheth, tuitidh 
bhur colannan^ anns an fhàsach so. 

33 Agus bithidh bhur clann air seachar- 
an san fliàsach dà f hichead bliadhna, ag'us 
g'iìilainidh iad bhur strìopachais, g-us an 
caithear bhur colannan ssn fhàsach. 

34 A rèir àireimh nan làithean anns an 
do rannsaich sibh am fearann, eadhon dà 
fhichead là, (g-ach là air son bliadhna) 
giìilainidh sibh bhur n-euceartan, eadhon 
dà fhichead bliadhna, ag-us bithidh fios 
ag-aibh air mo bhriseadh-g-eallaidh-sa. 

35 Thubhairt mise an Tighearn e, agiis 
gu cinnteach iii mi e do'n chomhchminn- 
each olc souile, achruinnich a'm' aghaidh . 
anns an fliàsach so claoidhear iad, agus an 
sin gheibh iad bàs. 

36 Agus na daoine a chuir Maois a ranns- 
achadh an fhearainn, a phill, agus a thiig 
air a' chomhchruinneach uile gearan a 
dheanamh 'na aghaidh, le droch sgeul* 
a thoirt seachad air an fhearann, 

37 Fliuair eadhon na daoine sin, a thtig 
seachad droch sgeul air an fhearann, bàs 
leis a' phlàigh an làthair an Tighearn. 

38 Ach do na daoinibh sin a chaidh a 
rannsachadh an fliearainn, mhair losua 
mac Nuin, agus Caleb maclephunehbeò. 

39 Agus dh'innis Maois na briathra sin 
do chloinn Israeil iiile : agus rinn an 
sluagh caoidh mhòr. 

40 Agus dh'èirich iad gu inoch sa' 
mliaduinn, agus chaidh iad suas" gu 
mullach an t-slèibh, ag ràdh, Feuch, t/ia 
sinne an so, agus thèid sinn suas do'n 
àit a gheall an Tighearn ; oir pheacaich 
sinn. 

41 Agus thubhairt Maois, C'ar son a nis 
a thasibh a' briseadh àithne auTighearn? 
ach cha soirbhich an ni so leibh. 

42 Na rachaibh suas, oir cka 'n 'eil an 
Tighearna 'nur measg; a chum as nach 
buailear sibh an làthairbhur naimhde. 

43 Oir tha na h-Amalecich agus na Ca- 
naanaich an sin roimhibh, agus tuitidh 
sibh leis a' chlaidheamh : a chionn gu'n 
do chlaon sibh o'n Tighearn, uime sin 
cha bhi an Tighearna maille ribh. 

44 Ach ghabh iad do dhànadas orra dol 
suas gu mullach an t-slèibh : gidhcadh cidrp mharbha, closaicliean. 
6 b'àlll leo dol siias. 

L2 ' luaUcas, AIREAMH 
clia deachaidli àirc coimhcheang:ail an 
Tig-hearna, no Maois, a mach as a' champ. 

45 An sin thàinig' na h-Amalecich a 
niias, ag-us na Canaanaich, a bha 'nan 
còmhnuidh san t-sliabh sin, agus bhuail 
siad iad, agrus chuir iad aii ruaig: orra, 
eadlion gu Hormah. 

CAIB. XV. 

1 Lagh thabhartasan àraidh. 32 Chlachadh gu bàs 
fear-hrtsidh na sàbaid. 

AGUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig' sibh a chum fearainn 
bhur n-àiteacha còmhnuidh, a tha mise 
a' tabhairt dhuibh, 

3 Ag:us a bheir sibh suas tabhartas le 
teine do'n Tig-hearna, tabhartas-loisgte 
no ìobairt, g-u bòid a choimhlionadh, no 
mar thabhartas saor-thoile, no "nur n-àrd 
fhèillibh', a dheanamh fàile chùbhraidh 
do'n Tig'hearna, do'n sprèidh no do'n 
treud. 

4 An sin bheir esan a bheir seachad a 
thabhartas do'n Tighearna, seachad tabh- 
artas-bìdh do'n deicheamh cuid do phlìir, 
meas^ta maiUe ris a' cheathramh cuid do 
hin olaidh. 

5 Ag-us bheir thu seachad^ an ceathramh 
cuid do hin fìona mar thabhartas-dibhe, 
maille ris an tabhartas-loisgte no'n ìobairt, 
air son aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thu seachad 
mar thabhartas bìdh, dà dheicheamh cuid 
do phlùr, measgta leis an treas cuid do hin 
olaidh. 

7 Agus a chiim tabhartais-dibhe, bheir 
thu seachad an treas cuid do hin f ìona, 
chum fàile chìibhraidh do'n Tig'hearn. 

8 Agus an uair a bheir thu seachad 
tarbh òg' mar ìobairt-loisg'te, no mar ìob- 
airt g'u bòid a choimhhonadh, no mar 
ìobairt-shìth do'n Tighearn, 

9 An sin bheirear^ maille ris an tarbh òg:, 
tabhartas-bldh do thri deich codaichibh 
do piilùr, measg'ta le leth hin olaidh. 

10 Agus bheir thu seachad a chum tabh- 
artais-dibhe leth hin flona, chum tabhart- 
ais a bheirear suas le teine, dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tig-hearn. 

1 1 Marso nìthear airson aon tairbh, no air 
son aon reithe, no air son uain, no minn. 

12 A rèir an àireimh abheirsibh seach- 
ad, mar sin ni sibh do gach aon, a rèir an 
àiroimh. 

13 Gach neach a rugadh san dùthaich, ni 
e na nithe sin air a' mhodh so, anii an tabh- 
artas a thoirt seachad a bheirear siias le 
teine, dh'fhàile cùbhraidh do'nTig-hearn. 

14 Ag-iis ma bhios coig'reach air chuairt 
maille ribh, no cò air bith e bhios 'nur 
measg: 'nur g'inealachaibh, agais gu'n toir , XIV. XV. 

e seachad tabhartas a bheirear suas le 
teine, dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighear- 
na; mar a ni sibhse, mar sin ni esan. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse a ta 
do'n chomhchruinneacli, agus mar an 
ceudna do'n choig:reach a ta air chuairt 
maille ribh, reachd siorraidh 'nur g'ineal- 
achaibh : mar a ta sibhse, mar sin bith- 
idh an coig-reach an làthair an Tig:hearn. 

16 Aon lag:h, agus aon mhodh, bithidh 
ag'aibhse, agus aig a' choig;reach a ta air 
chuairt maille ribh. 

1 7 Ag:us labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

18 LaÌDhair ri cloinu Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thèid sibh a steach do'n 
fhearann d'am bheil mise 'g:ur tabhairt, 

19 An siii tarlaidh, 'nuair a dh'itheas 
sibh a dh'aran an fhearainn, g:u'n toir sibh 
suas tabhartas-tog:ta do'n Tig:hearn. 

20 Bheir sibh suas breacag do'n cheud 
chuid d'ur taois, mar thabhartas-tog:ta ; 
mar a thogas sibh tabhartas-togta an ur- 
lair-bhualaidh, mar sin tog:aidh sibh i. 

21 Do'n cheud chuid d'ur taois bheir 
sibh do'n Tig-hearna tabhartas-tog-ta, 'nur 
g:inealachaibh. 

22 Ag-us ma rinn sibh mearachd, agus 
nach do g:hlèidh^ sibh na h-àitheanta sin 
uile a labhair an Tighearna ri Maois, 

23 Eadhon g-ach nì a dh'àithn an Tig:h- 
earna dhuibh le làimh Mhaois, o'n là sin 
anns an d'thug: an Tig:hearn àithne do 
Mhaois, ag-us o sin suas air feadh bhur 
g-inealacha ; 

24 An sin tarlaidh, ma rinneadh ni sam 
bith ann an aineolas, g:un fhios do'n chomh- 
chniinneach, g'u'n toir an comhchniinn- 
each uile seachad aon tarbh òg: a chum 
ìobairt-loisgte, chum fàil,e chùbhraidh do'n 
Tig'hearna,mai]le r'a thabhartas-bìdh,ag-us 
a thabhartas-dibhe, a rèir a' g:hnàtha, agus 
aon mheann do na g^abhraibh chumiobairt- 
pheacaidh. 

25 Ag-us ni an sag'art rèite air son comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, ag:us maith- 
ear dhoibh e, oir is aineolas a t'ann: ag:us 
bheir iad leo antabhartas, lobairt a bheir- 
ear suas le teine do'n Tig-hearn, agus an 
ìobairt-pheacaidh an làthair an Tig'hearn, 
air son an aineolais. 

26 Ag'us maithear e do chomhchruinn- 
each chloinn Israeil uile, ag:us do'n choig:- 
reach a ta air chuairt 'nam measg:; do 
bhrìg-h, g-ii'/i robh an sluag'h uile ann an 
aineolas. 

27 A^iis ma pheacaicheas anam sam 
bith trid aineolais, an sin bheir e leis 
g-abhar do'n cheud bhliadhna chum ìob- 
airt-pheacaidh. 

28 Ag-us ni an sag:art rèite air son an 
anama a pheacaicheas gu h-aineolach, an 'fhèisdibh sònntichte. 
148 2 ulluicMdh tu, ni thu. Eabh. ^ bheir e. Eabh. rinn. Eabh. AIREAMH, XV. XVI. uair a pheacaicheas e le h-aineolas an 
làthair an Tig:hearn, a dheanamh rèite air 
a shon ; agais maithear dha e. 

29 Bithidh aon lagh ag-aibh air a shon- 
san a pheacaicheas trìd aineolais, araon 
air a shonsan a rug^dh am measg 
chloinn Israeil, ag-us air son a" choigrich 
a ta air chiiairt 'nam measa:. 

30 Ach an t-anam a ni bheag: g\\ h-an- 
dàna', (co dhiuhh a nig:adh e san tìr, no 's 
coigreacli e) tha esan a' toirt easurraim 
do'n Tig:heam ; ag:us g-earrar an t-anam 
sin as o mheasg' a shhiaig:h. 

31 Do bhrìgh gu'n d'rinn e tàir air focal 
anTighearn, ag:us gai'n do bhris e 'àithne, 
gearrar an t-anam sin as g:u tur: bithidh 
'aing:idheachd air fèin. 

32 Ag-us an uair a bha clann Israeil san 
fhàsach, tTiuair iad duine a' tional mhaid- 
ean- air là na sàbaid. 

33 Agus thug- iadsan a fhuair e a' tional 
mhaidean a dh'ionnsuidh Mhaois e, agus 
a dh'ionnsuidh Aaroin, agus a dh'ionii- 
suidh a' chomhchniinnich uile. 

34 Agus chuir iad an làimh e, a chionn 
nach d'imiseadh ciod bu chòir a dheanamh 
ris. 

35 Ag:us thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Cuirear an duine gai cinnteach g-u 
bàs ; clachaidh an comhchniinneach uile 
e le clachaibh an taobh a muigh do'n 
champ. 

36 AgT-is thug an comhchruinneach iiile 
mach as a' champ e, ag-us chlach iad e le 
clachaibh, ag-us fhuair e bàs ; mar a dh'- 
àithn an Tighearna do jNIhaois. 

37 Agais labhair an Tigheama ri Maois, 
ag ràdh, 

3S Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, iad a dheanamh fàbhra^ dhoibh fèin 
air iomallaibh an eudaich air feadh an 
g-inealach, agus iad a chur air fàbhra nan 
iomall iall* do ghorm. 

39 Agus bithidh e dhuibh mar fhàbhra, 
agiis amhaircidh sibh air, a chum gu'n 
cuimhnich sibh uile àitheantan an Tigh- 
eam, agus gu'n dean sibh iad; agus nach 
iarr sibh an dèigh bhur cridhe agus bhur 
siil fèin, nithe a's àbhaist duibh dol 'nan 
dèigh le h-ana-miann° : 

40 A chum gu'n cuimhnich, agus gu'n 
dean sibh m'àitheantan uile, agus gu'm 
bi sibh naomha d'ur Dia. 

41 Is mise an Tigheama bhur Dia, a 
thug a mach sibh à tìr na-Eiphit, gu bhi 
a'm' Dhia dhuibh : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

CAIB. X\^. 

1 Ceannairc Chorah, Dhalain, agtis Abiraim. 
31 Shluig an talamh suas iad. 

AGUS ghabh Corah mac Idsair, mhic 
Chohait, mhic Lebhi, agus Datan ' !e làimh àird. Eabh. 
fringes. Sasg. 
149 -fiodha, connaidh. 
^ ribein, snàthainn. agTis Abiram mic EHaib, agus On mac 
Pheleit, mic Reubein, daoine : 

2 Agus dh'èirich iad suas an làthair 
Mhaois^ maille ri daoin'àraidh do chloinn 
Israeil, dà cheud, agus leth-cheud, ceaim- 
ard do'n choimhthional, inbheacii' sa' 
chomhchruinneach, daoine iomraideach^ 

3 Agus chruinnich siad iad fèin an ceann 
a chèile an aghaidh Mhaois agus an agh- 
aidh Aaroin, agus thubhaiit iad riu, Tha 
sibh a' sabhail tuille's a chòir oirbh fèin, 
do bhrìgh gu bheil an comhchniinneach 
uile naomha gach aon diubh, agus tha 'n 
Tigheama 'nam measg : c'ar son uime 
sin a tha sibh 'gur togail fèin suas os 
ceann comhchruimiich an Tighearn ? 

4 Agus an uair a chuala Maois e, thuit e 
air 'aghaidh : 

5 Agus labhair e ri Corah, agus r'a chuid- 
eachd uile, ag ràdh, Eadhon am màireach 
nochdaidh an Tigheama cò iad a's leis, 
agus cò a ta naomh, agus bheir e air 
teachd am fagais da : bheir e eadhon air- 
san a ròghnaich e, teachd am fagus da. 

6 Deanaibh-se so; gabhaibh dhiiibh fèin 
tìiiseirean, Corah, agus a chuideachd uile ; 

7 Agus cuiribh teine annta, agus cuiribh 
tìiis orra an làthair an Tigheam air an là 
màireach : agus an duine sin a ròghnaich- 
eas an Tighearna, hithidh esan naomh. 
Tha sibh a' gabhail tuille 's a chòir oirbh 
fèin, sibhse a mhaca Lebhi. 

8 Agus thubhairt Maois ri Corah, Eisd- 
ibh, guìdheam oirbh, sibhse a mhaca 
Lebhi: 

9 An ni beag e 'nur barail-sa, gu'n do 
sgar Dia Israeil sibh o chomhchniinneach 
Israeil gu'r toirt am fagus da fèin, a dhean- 
amh seirbhis pàilliuin an Tigheam, agus 
a sheasamh am fianuis a' chomhchruinn- 
ich, a fhrithealadh dhoibh.' 

10 Agus ihxig e thus' am fagus da fein, 
agus do bhràithrean uile mic Lebhi maille 
riut ; agus am bheil sibh ag iarraidh na 
sagartachd mar an ceudna ? 

11 Air an aobhar sin tha thusa, agus do 
chuideachd uile, air bhur cruinneachadh 
an ceann a chèile an aghaidh an Tighearn : 
agus a thaobh Aaroin, ciod e, gu bheil 
sibh ri gearan 'na aghaidh-san ? 

12 Agus chuir Maois teachdairean uaitJi 
a ghairm Dhatain agiis Abiraim mhac 
Eliaib, a thubhairt, Cha tèid sinn suas. 

13 An ni beag e gu'n d'thug thu nios 
sinn à talamh a tha snithadh le bainne 
agus le mil, gu'r marbhadh san fhàsach, 
mur dean thu thu fèin gii h-iomlan a'd' 
uachdaran os ar ceann ? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug thu 
sinn gu fearann a ta smthadh le mil agus 
le bainne, ni mò thug thu dhuinn oigh- 
reachd mhacharach agus fhìon-Iiosan : an 

5 strtopachas. 
' gairmie, Eabh. ^ an aghaidh Mhaois. 
* ainmciì. AIREAI 

cuir thu mach sìiilean nan daoine sin ? 
cha teid sinne suas. 

15 Agus bha Maois ro dhiomaeh, agus 
thubhairt e ris an Tighearna, Na biodh 
meas agad d'an tabhartas ; cha do ghabh 
mise aon asal uatha, ni mò a rinn mi 
cron air a h-aon diubh. 

16 Ag-us thubhairt Maois ri Corah, Bi 
thusa agus do chuideachd uile an làthair 
an Tighearn, thusa, agus iadsan, agus 
Aaron am màireach: 

17 Ag-us g-abhaibh gaeh diune a thùiseir, 
agus cuiribh tùis annta, ag:us thugaibh an 
làthair an Tighearna gach duine a thùis- 
eir, dà cheud agus leth-cheud tùiseir; 
thiisa mar an ceudna, agus Aaron, gach 
aon dhibh a thùiseir. 

18 Agus ghabh gach duine dhluhh a 
thùiseir, agus chuir iad teine annta, agus 
chuir iad tùis orra, agus sheas iad ann an 
dorus pàilliuin a' choimhthionail maille ri 
IMaois agus ri h-Aaron. 

19 Agus chriiinnicli Corah an comh- 
chruinneach uile 'nan aghaidh gu dorus 

àilliuin a' choimhthionail : agus thais- 
eineadh glòir an Tighearna do'n chomh- 
chi'uinneach uile. 

20 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2J Sgaraibh sibh fein omheasg a' chomh- 
chTiminich so, agus sgriosaidh mi iad mar 
ann am priobadh na sùla'. 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, agus 
thubhairt iad. O Dhe, a Dhe spiorad gach 
uile fheòla, am peacaich aon duine, ag'us 
am bi fearg agad ris a' chomhchruinneach 
uile? 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag- ràdh, 

24 Labhair ris a' chomhchruinneach, ag- 
ràdh, Rachaibh suas o thimcliioU paillìuin 
Chorah, Dhatain agus Abiraim. 

25 Agus dh'eirich Maois suas, agus chaidh 
e dh'ionnsuidh Dhatain agus Abiraim; 
agus lean seanairean Israeil e. 

26 Agus labhair e ris a' chomhchruinn- 
each, ag ràdh, Sgaraibh sibh fein, guidh- 
eam oirbh, o bhùthaibh nan daoine aing- 
idh iid, agus na beanaibh ri ni sam bith a 
's leo, air eagal gu'n sgriosar sibh 'nam 
peacannaibh uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàilliun 
Chorah, Dhatain, agus Abiraim, air 
gach taobh: ag-us tliàinig Datan ag:us 
Abiram a mach, agus sheas iad ann an 
dorus am bùthan, agus am mnài, agus 
am mic, agus an clann bheag. 

28 Agus thubhairt Maois, Le so bithidh 
fios agaibh gu'n do chuir an Tighearna 
mise a dheanamh nan oibre sin uile ; oir 
ch&.d' rìnn mi iad as mo cheann fein^. 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs mar na 
ann am platha. m, xvL 

h-uile dhaoin' eile, iio ma dh'fhiosraichear 
iad a, reir fiosrachaidh nan uile dhaoine, 
aii sin clia do chuir an Tighearn mise 
uaith. 

30 Ach ma ni an Tighearna gnìomh 
nuadh, agus gu'm fosgail an talamli a 
bheul, agus gu'n sluig e suas iad maille 
ris gach ni a's leo, agus gu'n teid iad sìos 
beò do'n t-slochd; an sin tuigidh sibh 
gu'n do bhrosnaich na daoine sin an 
Tighearn. 

31 Agus tharladh, an uair a sguir e do 
labhairt nam briathra sin uile, gu'n do 
sgoilt an talamh a bha fodhpa' o chèile : 

32 Agus dh'f hosgail an talamh a blieul, 
agus shluig e suas iad, agus an tighean, 
agus na daoin' uile a bhuia do Chorali, 
agus am maoin lùle. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni abhuin 
doibh, beò sìos do'n t-slochd, agus dhruid 
an talamh orra : agus chaidh as doibh o 
mheasg a' chomhchruinnich. 

34 Agus theich Israel uile a bha mu'n 
tìmchioll, r'an glaodh ; oir thubhairt iad, 
Air eagal gu'n sluig an talamh sinne suas 
mar an ceudna. 

35 Agus thàinigteine a mach o'n Tigh- 
earn, agns loisg e 'n dà cheud agus an 
lethcheud fear a thug seachad tùis. 

36 Agus labhair an Tighearna ri Maoie, 
ag ràdh, 

37 Labhair ri h-EIeasar mac Aaroin an 
sagart, e thogail suas nan tùiseirean a, 
meadhon an losgaidh, agus sgap thusa 
an teine an sud; oir tha iad coisrigte, 

38 Tùiseirean nam peacach ud an agh- 
aidh an anama fèin; agus deanadh iad 
dhiubh leacan leathan mar chòmhdach 
do'n altair: oir thug iad seachad iad an 
làthair an Tighearn, air an aobhar sin tha 
iad coisrigte ; agus bithidh iad 'nan comh- 
aradh do chloinn Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na 
tùiseirean umha, leis an d'thug iadsan a 
chaidh losgadh seachad tabhartas; agus 
rinneadh iad 'nan leacaibh leathan mar 
chòmhdach do'n altair. 

40 Gu bhi 'nan cuimhneachan do chloinn 
Israeil, air chor as nach tig coigreach, 
nach 'eil do shliochd Aaroin, am fagus a 
losgadh tùise an làthair an Tighearna ; 
chum as nach bi e mar Chorah, agus mar 
a chuideachd ; mar a thubhairt an Tigh- 
earna ris le làimh Mhaois. 

41 Ach air an là màireach, rinn comh- 
chruinneach chloinn Israeil uile gearan an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin, 
ag ràdh, Mharbh sibh sluagh an Tigh- 
earna. 

42 Agus tharladh, an uair a chruinn- 
icheadh an comhchruinneach an aghaidh 
Mhaois agus an aghaidh Aaroin, gu'n do - ri'chridhc fèin. Eabh. ^fodha. l AIREAMH, XVII. XVIII. sheall iad air pàiUiun a' choimhthlonail : 
agpus, feuch, chòmhdaich an neul e, agus 
dh'fhoiUsicheadh g-lòir an Tighearn. 

43 Ag-us thàinig: Maois agus Aaron gu 
beulaobh pàiUiuin a' choimhthionail. 

44 Ag-us labhair an Tig:hearna ri Maois, 
ag: ràdh, 

45 Rachaibh suas o mheasg; a' chomh- 
chruinnich so, agus sgriosaidh mi iad mar 
ann am priobadh na sìila : agus thuit iad 
air an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Glac tìiiseir, ag:us cuir teine ann bhàrr na 
h-altarach, ag'us cuir tùis air, agus imich 
g:u g:rad a dh'ionnsuidh a' chomhchruinn- 
icli, ag-us dean reite air an son ; oir chaidh 
fearg: a mach o'n Tighearn': thòisich a' 
plilàigh. 

47 Agus g-hlac Aaron e, mar a dh'àithn 
Maois, agus ruith e g:u meadhon a' 
chomhchruinnich ; agus, feuch, bha 
phlàigh air tòiseachadh am measg an 
t-shiaigh: agus chuir e tìiis air, agus rinn 
e reite air son an t-shiaigh. 

48 Ag:us sheas e eadar na mairbh agus 
na beotha, agus choisgeadh a' phlàig-h. 

49 Agus bhàsaich sa' phlàig:h ceithir 
mìle deug- agus seachd ceud, a thuilleadh 
orra-san a bhàsaich an aobhar Chorah. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh 
Mhaois, g-u dorus pàilhuin a' choimh- 
thionail : agus choisgeadh a' phlàig:h. 

CAiB. xvn. 

1 Slat Aaroinfo hhlàth : 10 tha i air a gteidheadh 
mar chomharadh an aghaidh nan ceannairceach. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus gabh 
slat o gach aon aca, a reir tighe an aith- 
riche, o'n ceannardaibh uile, a rèir tighe 
an aithriche, dà shlait deug: sgrìobh 
ainm gach duine air a shlait fèin. 

3 Agus sgrìobhaidh tu ainm Aaroin air 
slait Lebhi : oir hithidh aon slat air son 
cinn tighe an aithriche. 

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am pàill- 
'mn a' choimhthionail, an làthair na Fian- 
iiis, far an coinnich mise thu. 

5 Agus tarlaidh, gu'n tig slat an duine a 
thaghas mise fo bhlàth^; agus bheir mi 
air gearain chloinn Israeil sgur uam, leis 
am bheil iad ri gearan 'nur n-aghaidh-sa. 

6 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil 
agus thug: gach aon d'an ceannardaibh 
dha slat am fear, aon air son g:ach ceann- 
aird, a rèir tig-he an aithriche, eadhoìi dà 
shlait deug: agus hha slat Aaroin am 
measg: an slat. 

7 Agus chuir Maois suas na slatan an 
làthair an Tighearn, ann am pàilliun na 
Fianuis. 8 Agus air an là màireach chaidh Maois 
a steach do phàilliun na Fianuis ; agus, 
feuch, bha slat Aaroin, air son tighe 
Lebhi, air briseadh a mach, agus air cur 
maoth dhuille aisde, agus air teachd fo 
bhlàth, agus air giìilan almona. 

9 Agus thug- Maois a mach na slatan 
uile o làthair an Tighearna gu cloinn Is- 
raeil uile ; agus dh'amhairc iad orra, agus 
g-habh gach duine a shlat fèin. 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Thoir slat Aaroin a rìs an làthair 
na Fianuis, gu bhi air a g-leidheadh mar 
chomharadh an aghaidh nan ceannairc- 
each; agus bheir thu air falbh gu tur an 
gearain uamsa, chum nach bàsaich iad. 

11 Agus rinn Maois mar sin: mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, mar sln rinn e. 

12 Aguslabhair clann Israeil ri Maois, 
ag: ràdh, Feuch, tha sinn a' bàsachadh, 
thèid as duinn, thèid as duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus do 
phàilllun an Tighearna, sfheibh e bàs; 
an claoidhear sinn le bàsachadh ? 

CAiB. xvm. 

1 Cùram nan sagart. (5 Frithealadh nan Le- 
hhitheach. 8 Cidhhriotìn nan sagart, 21 agus nan 
Lebhitheach. 25 Mu'ìi tahhartas-thogta. 

AGUS thubhairt an Tighearna ri 
h-Aaron, Giùlainidh tusa agus do 
mhic, agus tigh t'athar maille riut, 
euceart^ an ionaid naoimb ; agus giùl- 
ainidh tusa agus do mhic maille riut 
euceart bhur sagartachd. 

2 Agus do bhràithre mar an ceudna do 
thrèibh Lebhi, trèibh t'athar, bheir thu 
leat maiUe riut, chum gu'n ceang-lar riut 
iad, agus g:u'm fritheil iad dhuit: ach 
fritheiLidh tusa agus do mhic maille riut 
air beulaobh pàilliuin na Fianuis. 

3 Ag:us gleidhidh iad do chùram-sa, 
agus cùram a' phàilliuin uile : a mhàin 
cha tig iad am fagus do shoithichibh an 
ionaid naoimh agus do'n altair, a chum 
nach faigh aou chuid iadsan no sibhse 
bàs. 

4 Agus ceanglar riut iad, agus g-leidh- 
idh iad cùram pàiUiuina' choimhthionail, 
air son uile sheirbhis a' phàilliuin : agus 
cha tig coigreach am fagus duibh. 

5 Agus gleidhidh sibh cùram an ionaid 
naoimh, agus cùram na h-altarach; a 
chuni nach bi fearg ni's mò air cloinn Is- 
raeil. 

6 Agus mise, feuch, thug mi bhur 
bràithre na Lebhithich o mheasg chloinn 
Israeil : dhuibhse thugadh iad mar thabh- 
artas do'n Tighearn, a dheanamh seirbhis 
pàilliuin a' choimhthionail. 

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus do mhic 
maiUe riut, bhur sagartachd anns gach V ghnùis an Tighearn. Eabli. ^ gu'm hris slat an duiiic a iìiaghas mise mach. pcacnnna, 
151 AIREAMH, XVm. ni a bhuiìieas do' lì altair, ugus an taobha 
stig-h do'n roinn-bhrat, ag-ijs ni sibh 
seirbliis: thiig mi dhuibh bhur sagart- 
achd, mar sheirbhis tabhartais; ugus 
cuirear an coigreach a thig am fag-us g-u 
bàs. 

8 Ag'us labhair an Tighearna ri h-Aaron, 
FeucÌi, thug: mi dhuit mar an ceudna 
cùram mo thabhartasan-tog-ta, do uile 
nithibh coisrigte chloinn Israeil ; dhuitse 
thug' mi iad, air son an ung-aidh, agus do 
d' mhic le reachd sìorruidh. 

9 Bithidh so leatsa do na nithibh ro 
naomha, a ghleidheadh o'n teine : g'ach 
tabhartas leo-san g-ach tabhartas-bìdh 
leo, ag-us g'ach ìobairt-pheacaidh leo, 
agus gach ìobairt-eusaontais leo, a bheir 
iad dhomhsa, bithidh e ro naomha dhuitse, 
agus do d' mhic. 

10 San ionad ro naomh ithidh tu e, ith- 
idli g:ach firionnach e: bithiclh e naomh 
dhuitse. 

1 1 Ag-us is leat so ; tabhartas-tog'ta an 
tabhartais, maille ri uile thabhartasan- 
hiaisgte chloinn Israeil : thug' mi dhuitse 
iad, ag:iis do d' mhic, agus do d' nigh 
eanaibli maille riut, le reachd sìorruidh: 
g;ach neach a tha g-lan a'd' thigh, ithidh 
e dheth. 

12 A' chuid a's fearr' uile do'n oladh, 
agus a' chuid a's fearr uile do'n fhion, 
ag-us do'n chruithneachd, an ceud thoradh 
leo-san a bheir iad seachad do'n Tig-h- 
earn, iad sin thug mi dhuit. 

13 Gach ni a's luaithe bhios abuich 'nam 
fearann, a bheir iad chum an Tighearna, 
bithidh e leatsa; g-ach aon a ta g-Ian a'd' 
thig:h, ithidh e dheth. 

14 Gach ni a choisrig;ear ann an Israel, 
bithidh e leatsa. 

15 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrù do 
g:ach feoil, a bheir iad a dh'ionnsuidh an 
Tig-hearna, ma 's anii do dhuine, no 
dh'ainmhidh, bithidh e leatsa : g:idheadh 
g-u cinnteach fuasg:Iaidh tu ceud-g:hin 
duine, ag-us ceud-g-hin an ainmhidh neò- 
g-hloin fuasg-Iaidh tu. 

16 Ag-us iadsan a dh'fhuasglar, o mhìos 
a dh'aois fuasg:Iaidh tu iad a rèir do 
mheas, air son airgid chùig: seceilean, a 
rèir seceil an ionaid naoimh : is e 'n se- 
cel fichead g-erah. 

17 Ach ceud-g-hin boin^, no ceud-g:hin 
caorach, no ceud-ghin gaibhre, cha'n 
fliuasgail thu; tha iad naomha: crath- 
aidh tu am fuil air an altair, ag'us loisg-- 
idh tu 'n saill mar thabhartas a bheirear 
suas le teine, chum fàile chùbhraidh do'n 
Tig-hearn. 

18 Ag:us bithidh am feoil leatsa, mar a 
bhitheas an t-uchd luaisgte ag-us an 
slinnean deas leat. 19 Uile thabhartasan-tog:ta nan nithe 
naomha, a bheir clann Israeil seachad 
do'n Tig:hearna, thug: mi dhuitse, agus do 
d' mhic, agus do d' nigheanaibh maille 
riut, le reachd sìorruidh : is coimhcheang-al 
salainn e gu bràth an làthair an Tig-h- 
earna, dhuitse agus do d' shliochd maille 
riut. 

20 AguslabhalranTig-hearna ri h-Aaron, 
'Nam fearann cha bhi oighreachd ag-ad, 
ni mò bhios roinn agad 'nam measg:: is 
mise do roinn-sa agus t'oighreachd am 
measg: chloinn Israeil. 

21 Agus, feuch, do chloinn Lebhi thug 
mi an deachamh uile ann an Israel mar 
oig:hreachd, air son an seirbhis a ni iad, 
eadhon seirbhis pàilliuin a' choimhthion- 
ail. 

22 Agus cha 'n fheud clann Israeil o so 
suas teachd am fag:us do phàilliun a' 
choimhthionail, air eagal g:u'n g:iùlain iad 
peacadh, agus g-u'm faigh iad bàs. 

23 Ach ni na Lebhithich seirbhis pàill- 
iuin a' choimhthionail, agus g-iùlainidh 
iad an cionta: bithidh e 'na reachd sìorr- 
uidh air feadh bhur g:inealacha, nach bj 
oig:hreachd sam bith aca am measg: 
chloinn Israeil. 

24 Ach deachamh chloinn Israeil a bheir 
iad seachad mar thabhartas-tog:ta do'n 
Tighearna, thug- mi do na Lebhithich 
mar oig-hreachd: uime sin thubhairt mi 
riu, Am measg- chloinn Israeil cha bhi 
oig-hreachd aca. 

25 Ag'us labhairan Tighearna ri Maois, 
ag' ràdh, 

26 Mar so labhair ris na Lebhithicli, 
ag-us abair riu, 'Nuair a thog'as sibh o 
chloinn Israeil an deachamh a thug' mise 
dhuibh uatha mar bhur n-oighreachd, an 
sin bheir sibh suas tabhartas-togta dheth 
do'n Tig'hearn, eadhon an deicheamh 
cuid do'n deachamh. 

27 Ag'us measar an tabhartas-togta so 
dhuibh, mar gu'm b'e arbhar an urlair- 
bhualaidh, ag-us mar làine amar-bruth- 
aidh an fhìona. 

28 Mar so mar an ceudna bheir sibh 
seachad tabhartas-togta do'n Tig:hearna, 
d'ur n-uile dheachamh a thogas sibh o 
chloinn Israeil : ag:us bheir sibh dheth 
tabhartas-togta an Tig:hearna do Aaron 
an sag-art. 

29 As bhm- n-uile thiodhlacaibh, bheir 
sibh seachad uile thabhartas-tog:ta an 
Tig:hearna do'n chuid a's fearr dheth uile, 
eadhon a' chuid sin deth a tha coisrig-te. 

30 Uime sin their thu riu, 'Nuair a 
thog:as sibh suas uaith a' chuid a's fearr 
dheth, an sin measar e do na Lebhithich 
mar thoradh^ an urlair-bhualaidh, ag-us 
mar thoradh amar-bruthaidh an fhìona. ■ Smior. roumhrachd. Eabli. 

152 2 botha. 3 Jhàs, phiscach. AIREAMH, XVin. XIX. XX. 31 Ag:us ithidh sibh e anns grach àite, 
sibh fèin affus bhur teaghlaichean : oir is 
e bhur duais air son bhur seirbhis ann am 
pàilliun a' choimiithionail. 

32 Agus cha g-hiùlain sibh peacadli sam 
bith air a shon, an uair a thog-as sibh suas 
as a' chuid a's fearr dheth : ni mò a 
tiiruailleas sibh nithe naomha chloinn 
Israeil, air eag-al g'u'm faig:li sibh bàs. 

CAIB. XIX. 

I An t-uisge dealachaidk: 11 mar a ghnàtliaìcheadh 

e chum iadsan a bha neòghlan a ghìanadh. 

4 GUS labhair an Tig-hearna ri Maois, 
-ìTjL ag'us ri h-Aaron, ag- ràdh, 

2 Is e so ordug'h an lag-ha a dh'àithn an 
Tig-hearn, ag: ràdh, Labhair ri cloinn Is 
raeil, iad a thoirt a d' ioimsuidh ag-h ruadh 
gun g-haoid', air nach 'ei/ smal, agusnach 
robh riamh fiiidli chuing-. 

3 Agfus bheir sibh i dh'iomisuidh Elea- 
sair an t-sag^irt : ag'us bheirear i - an taobh 
a muigh do'n champ, agus marbhar i 'na 
fliianuis. 

4 Agiis g-abhaidh Eleasar an sag^rt ciiid 
d'a fuil le 'mheur, ag'us crathaidh e cuid 
d'a fuil dìreach fa chomhair pàiUiuin a' 
choimhthionail seachd uairean. 

5 Ag-us loisg:idh neach an t-ag-h 'na 
shealladh: a seice, ag-iis a feoil, ag:us a 
fuil, maille r'a h-aolach, loisg-idh e. 

6 Ag:iis g^bhaidh an sag-art fiodh seudair, 
agrus hiosop. agiis scarlaid, ag:iis tilg:idh e 
sìn am meadhon losg-aidh an aig-he. 

7 An sin nighidh an sagart 'eiidach, agais 
ioimlaididh^ e 'fheoil ann an uisg-e, ag-iis 
an dèig-h sin thig e steach do'n champ, 
ag-us bithidh an sagart neòghlan g-ii 
feasg-ar. 

8 Ag:us nig'hidh esan a loisg: i 'eudach 
ann an uisg-e, agiis ionnlaididh e 'fheoil 
ann an uisg-e, agiis bithidh e neòg:lilan g:u 
feasgur. 

9 AgTis cruinnichidh diiine a ta g'lan 
luath an aig:he, agais taisg:idh e i 'n taobh 
a muig:h do'n champ ann an àite glan : 
agus g-leidhear i air sou comhchniinnich 
chloiim Israeil, maruisg'e dealachaidh : is 
glanadh air son peacaidh i. 

10 Ag-us nig:hidh esan a thionaileas luath 
an aig-he 'eudach, ag'us bithidh e neòg-hlan 
gii feasgar: agais bitliidh e do chloinn 
Israeil, ag:us do'n choigreach a th'air 
chuairt 'nam measg:, 'na reachd slorniidh. 

I I Esan a bheanas ri corp duine mhairbh 
sarm bith, bithidh e neòg-hlan seachd 
làithean. 

12 Glanaidh se e fèin leis air an treas là, 
agiis air an t-seachdamh là bithidh e glan : 
ach mur glan se e fèin air an treas là, an 
s'n air an t-seachdanih là cha bhi e glan. \fallaiv. 
^ iontiailidh. 
153 - bheir e i. Eabh. 

^ air ashnidh na machararh. 13 Ge b'e neach abheanas ri corp dnine 
sam bith a ta marbh, agus nach glan e 
fèin, tha e a' tniailleadh pàiUiuin an 
Tighearn ; agus gearrar an t-anam sin as 
o Israel : a chionn nach do chrathadh an 
t-iiisge dealachaidh air, bithidh e neòghlan; 
tha a neòghloine fathast air. 

14/s e so an lagh, an uair a bhàsaicheas 
diiine ann am bùth : Gach neach a thig a 
stigh do'n bhùth, agus gach neach a tha 
sa' bhùth, bithidh iad neòghlan seachd 
làithean. 

15 -\gus gach soitheach fosgailte aig 
nach 'eil còmhdach ceangailte air, iha e 
neòghlan. 

16 Agiis ge b'e bheanas ri neach a 
mharbhadh le claidheamh sa' mhachair*, 
no ri corp marbh, no ri cnàimh duine, no 
ri h-iiaigh, bithidh e neòghlan seachd 
làithean. 

17 Agiis air son an duine neòghloin 
gabhaidh iad do liiaith an aighe, a loisg- 
eadh air son glanaidh peacaidli, agus 
cuiridh iad iiisge niith oirre ann an soith- 
each. 

18 Agus gabhaidh duine glan hiosop, 
agus tumaidh e san uisge e, agiis crath- 
aidh e air a' bhùth e, agns air na soithich- 
ibh iiile, agus air a' nihuinntir a bha 'n 
sin, agus airsan a bhean ri cnàimh, no ri 
neach a mharbhadh, no ri aon marbh, no 
ri h-uaigh : 

19 Agiis crathaìdh an duine glan air an 
neòghlan air an treas là, agus air an 
t-seachdamh là ; agiis glanaidh se e fèin 
air an t-seachdamh là, agus nighidh e 
'eudach, agiis ionnlaididh se e fèin ann an 
uisge, agus bithidh e glan air feasgar'. 

20 Ach an duine a bhiosneòghlan, agus 
nach glan e fèin, gearrar an t-anam sin as 

mheasg a' chomhchniinnich, a chionn 
gu'n do thniaill e ionad naomh an Tigh- 
earn : cha do chrathadh iiisge dealachaidh 
air; tha e neòghlan. 

21 Agus bithidh e 'na reachd sìomiidh 
dhoibh, gu'n nigh esan a chrathas an 
t-uisge dealachaidh 'eudach, agais bithidh 
esan a bheanas ris an uisge dealachaidh 
neòghlan gu feasgar. 

22 Agiis ge b'e ni ris am bean an duine 
neòghlan, bithidh e neòghlan : agiis an 
t-anam a bheanas ris, bitliidh e neòghlan 
gu feasgar. 

CAIB. XX. 

1 Bàs Mhiriaim. 7 niiig Maois uisge do'n t-sluagh 

as a' charraig. 22 Bàs ^aroin. 

AN sin thàinig clann Israeil, eadhon 
an comhchniinneach uile gu fàsach 
Shin, anns a' cheiid mhìos : agus dh'fliàn^ 
an sliiagh ann an Cades; agiis fhiiair 5 sanfheasgar. ^ chòmhnuich. AIREAMH, XX 
Miriam bàs an sin, agus dh'adhlaiceadh Eiphit 
an sin i. 

2 Ag^us cha robh uisg^e ann do'n choimh- 
thional : agus chruinnich siad iad fèin an 
ag-haidii Mhaois agus an aghaidh Aaroin, 

3 Agus throid an shiagli ri Maois, ag-us 
labhair iad, ag ràdh, B'fhearr g'u'mbith- 
eamaid air faghail bàis an uair a bhàsaich 
ar bràithrean an làthair an Tighearn ! 

4 Ag:us c'ar son a thug sibh a nìos comh- 
chruinneach an Tighearna do'n fhàsach 
so, gii bàs fhaghail an sin, sinn fèin agus 
ar sprèidh ? 

5 Ag:us c'ar son a thug sibh oirnne teachd 
a nlos as anEiphit, g^'ar toirt a steach do'n 
droch àite so? cha'n àite sll e, no fhìg:is, 
no chrann-fìona, no phomgranata ; ni mò 
ta uisge ann r'a òl. 

6 Agus cliaidh Maois ag:us Aaron o làth- 
air a' chomhchruinnich g:u dorus pàiÙiuin 
a' choimhthionail, ag^ns thuit iad air an 
ag:haidh ; agus dii'fhoillsicheadh g-lòir an 
Tighearna dhoibh. 

7 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag: ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cruinnlch thus' 
an coimhthional an ceann a chèile, thu 
fèln agus Aaron do bhràthair, ag:us labh- 
raibh ris a' charraig: fa chomhair an sùl, 
agus bheir i seachad a h-uisg:e ; ag:us bheir 
thusa mach uisg:e dhoibh as a' charraig:, 
agus bheir thu deoch do'n cholmhthional, 
agus d'an sprèidh. 

9 Ag:us ghabh Maois an t-slat o làthair 
an Tig:hearna, mar a dh'àithn e dha. 

10 Agus chruinnlch Maois agus Aaron 
an comhchrulnneach an ceann a chèile 
fa chomhair na carraige, agus thubhairt e 
riu, Eisdibh a nis, a hichd-ceannairc; as 
a' charralg so am feum slnne uisge thoirt 
duibh? 

11 Agiìs tliog Maois suas a làmh, agus 
bhuail e a' charraig le 'shlalt dà uair ; 
agus thàinig an t-uisg:e mach gu pailt : 
ag-us dh'òl an comhchruinneach, agus an 
sprèldii. 

12 Agus labhair an Tigheama ri Maois 
ag-us ri h-Aaron, A chionn nach do chreid 
sibh mi, chum mo naomhachadh ann an 
sìiillbh chlolnn Israeil, uime sln cha toir 
sibh a steach an comhchruinneach so do'n 
fliearann a thug mise dhoibh. 

13 /s e so ulsge Mherlbah, a chionn gu'n 
d'rlnn clann Israeil strì ris an Tighearn, 
agus naomhaicheadh e annta. 

14 Agus chuir Maols teachdairean o 
Chades g-u righ Edoim, Mar so tha do 
bhràthair Israel ag ràdh, Tha tìos agad 
air an t-saothair sin uile a thàinig oirnne; 

15 Mar a chaidh arn-aithriche sìosdo'n 
Eiphit, agus a ghabh sinn còmhnuidh san - aimsir fhada' ; agus bhuin na 
h-Èiphitich gu h-olc ruinne, agus r'ar 
n-aitfirichibh. 

16 Agus an uair a ghlaodh sinn rls an 
Tighearna, chual' e ar guth, agus chuir e 
aingeal uaith, agus thug e mach slnn as 
an Eiphit ; agus, feuch, tha sinn ann an 
Cades, baile sa' chuid a's iomallaiche do 
d' chrìch. 

17 Leig leinn, guidheam ort, dol troimh 
do dhùthaich : cha tèid sinn trolmh achadh 
sam bith, no troimh fhìon-Uos, ni mò 
dh'òlas sinn uisge nan tobar; imichidh 
sinn air rathad mòr an rlgh, cha tlonn- 
daldh sinn a dh'ionnsuldh na làimhe deise, 
no na làimhe cUthe, gus an tèld sinn seach 
do chrìochan. 

18 Agus thubhairt Edom rls, Cha tèid 
thu seachad orm\ air eagal leis a' chlaidh- 
eamh gu'n tig mi mach a't' aghaidh. 

19 Agus thubhairt clann Israeil ris, Im- 
ichidh sinn air an rathad mhòr; agus ma 
dh'òlas mi fèln agus mo sprèidh do d' 
uisge bheir mi hiach air a shon : a mhàin 
gun tuille dheanamh, thèidmi troimhe do 
m' choìs. 

20 Agus thubhalrt e, Cha tèld thu 
trolmhe. Agus thàinig Edom a mach 'na 
aghaidh le mòr-shluagh, agus le làimh 
thrèin. 

21 Mar so dhiùU Edom do Israel comas 
dol troimh a chrìch : uime sin thionndaidh 
Israel uaith. 

22 Agus ghabh clann Israell, eadhon an 
comhchruiimeach uile, an turus o Chades, 
agus thàinig iad gu sliabh Hor. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
agris ri h-Aaron ann an sUabii Hor, làimh 
ri crìch fearalnn Edoim, ag ràdh, 

24 Cruinnichear Aaron a chum a 
sHuaigh ; olr cha tèid e steach do'n f hear- 
ann a tluig mise do chloinnlsraeil, a chionn 
gu'/i robh slbh ceannairceach an aghaidh 
m'fhocall-sa aig ulsge Mheribah. 

25 Gabh Aaron agus Eleasar a mhac, 
agus tholr suas iad gu sUabh Hor. 

26 Agus buin 'eudach do Aaron, agus 
cuir air a mhac Eleasar e: agus cruinn- 
ichear Aaron a chum a mhuinntir, agus 
gheibh e bàs an sin. 

27 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn : agus chaidh iad suas gu sUabh 
Hor, ann an sealladh a' chomhchruinnich 
uile. 

28 AgusbhuInMaois'eudachdo Aaron, 
agus chuir e air Eleasar a mhac e ; agus 
fhualr Aaron bàs an sin air mullach an 
t-slèibh : agus thàinig Maols agus Eleasar 
a nuas o'n t-sUabh. 

29 Agus an uair a chunnaic an comh- 
chruinneacli ulle gu'n d'fhuair Aaron bàs. Homadhlà. Eabh. 

154 ' trobìik tno cln iocli. AIREAMI 

rinn lad bròn aìr son Aaroin deich làithean 
'ar fhichead, eadhon tigh Israeil uile. 

CAIB. XXI. 

1 Sgrios dann Israeil na Canaanaich. 4 Lotaàh iad 
le natliraichibh loisgeach. 7 Dliaidich iad am 
peacadh,ngus /eighiseadh iadìe amharc air naihair 
Wììha. 21 Thug iad buaidh air Siìion agus air Og. 

AGUS a?i uair a chuala rig:h Arad an 
Canaanach, a bha chòmhnuidh san 
àirde deas, gnn d'thàinig' Israel air sUghe 
an hichd-brathaidh, an sin chog- e 'n ag-h- 
aidh Israeil, agus rinn e cuid diubh 'nan 
cìomaich '. 

2 Agus bhòidich Israel bòid ' do'n Tigh- 
earn, agus thubhairt iad, Ma bheir thu da 
rìreadh an shiag-h so thairis d'ar làimh, an 
sin sgriosaidh sinn gn tur am bailtean'. 

3 Agus dh'èisd an Tighearna ri g^uth 
Israeil, agus thug- e na Canaanaich suas 
doibh: agiis sgrios iad gu tur iad fèin 
agus am bailtean : agus thug iad Horma 
mar ainm air an àite. 

4 Agus ghabh iad an tunis o shliabh 
Hor, air sUghe na mara ruaidhe, a dhol 
mu'n cuairt air tìr Edoim ; agus bha anam 
an t-shiaigh fuidh mhi-mhisnich san 
t-slighe 

5 Agus labhair an sluagh an ag'haidh 
Dhè, agus an aghaidh Mhaois, C'ar son a 
thug sibh a nlos sinn as an Eiphit, g\i bàs 
fhaghail san fhàsach ? oir cha 'n 'eil 
aran, no iiisge ann, agus tha ar n-anam a' 
gabhail grà«i do'n aran eutrom so. 

6 Agns chuir an Tighearna nathraichean 
loisgeach^ am measg an t-shiaigh ; agus 
lot^ iad an' sluagh, agus fhuair mòr- 
shluagh do Israel bàs. 

7 Uime sin thàinig an sluagh a dh'ionn- 
suidh Mhaois, agus thubhairt iad, Pheac- 
aich sinn, oir labhair sinn an aghaidh an 
Tighearn, agus a't' aghaidh-sa ; guidh air 
an Tighearna gu'n toir e air falbh uainn 
na nathraichean. Agus ghuidh Maois air 
son an t-shiaigh. 

8 Agiis thubhairtanTigheamariMaois, 
Dean dhuit fèin nathair loisgeach, agus 
cuir i air crann; agus tarlaidh, gach neach 
a lotar, an uair a dh'amhairceas e oirre, 
gu mair e beò. 

9 Agus rinn Maois nathair umha, agus 
chuir e air crann i : agus tharladh, ma lot 
nathair duine sam bith,agus gu'n d'amh- 
airc e air an nathair umha, gu'n d'fhan e 
beò. 

10 Agus chaidh clannlsraeilairanagh- 
aidh, agus champaich iad ann an Obot. 

11 Agus ghabn iad an turus o Obot, 
agus champaich iad aig lie-abarim san 
fhàsacli a ta fa chomhair Mhoaib, leth ri 
èirigh na grèine. ' prìosanaich. ^ mòid. 

' aii calìtraichenn. * nir snu na slighc. 

• natliraiche tcine. ^ theum. I, XX. XXI. 

12 Uaith sin dh'imich iad, agus champ- 
aich iad ann an gleann Shareid. 

13 O sin dh'imich iad, agus champaich 
iad air an taobh eile do Arnon, a ta san 
fliàsach a tha teachd a mach à crìochaibh 
nan Amorach : oir is e Anion crìoch 
Mhoaib, eadar Moab agus na h-Amoraich. 

14Uime sininnsear ann an leabhar chog- 
anna anTighearn,Ciodarinne' sa' mhuir 
niaidh, agus ann an snithaibh Arnoin, 

1 3 Agus aig ruith nan sruth a tha dol 
slos gu àite-còmhnuidh Ar, agus a' luidhe 
air crìch Mhoaib. 

16 Agus o sin chaidh iad gu Beer : is e 
sin an tobar mu'n do labhair an Tigheama 
ri Maois, Cniinnich an sluagh r'a chèile, 
agrus bheir mise uisge dhoibh. 

17 An sin chan' Israel an laoidh so, 
Sruth a nìos, O thobair ; canaibhse dha : 

1 8 Chladhaich na h-uachdarain an tobar, 
chladhaich uaislean an t-skiaigh e, le seòl- 
adh fhir thabhairt an lagha, le 'n lorgaibh. 
Agus o'n fhàsach chaidh iad gu Matana ; 

19 Agus o Mhatana gu Nahaliel ; agus 
o Nahaliel gu Bamot ; 

20 Agus o Bhamot sa' ghleann a ta ann 
an dùthaich Mhoaib, gu mullach Phisgah, 
a ta 'g amharc ri lesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdairean gu 
Sihon righ nan Amorach, ag ràdh, 

22 Leig dhomh dol troimh d'fhearann ; 
cha tionndaidh sinn a dh'ionnsuidh raoin 
no dh'ionnsuidh flon-lios sam bith° ; cha'n 
òl sinn uisgeachan an tobair: rathad an 
righ gabhaidh sinn,gus an tèidsinn seach- 
ad air do chrlch. 

23 Agus cha leigeadh Sihon le Israel dol 
troimh a chrìch : agus chruinnich Sihon a 
shluagh uile r'a chèile, agus chaidh e mach 
an aghaidh Israeil do'n fhàsach : agus 
thàinig e gu lahas, agus chog e 'n aghaidh 
Israeil. 

24 Agiis bhuail Israel e le faobhar a' 
chlaideimh, agus ghabh e sealbh air 
'fhearann o Arnon gu laboc, eadhon gu 
cloinn Amoin: oir hha crìoch chloinn 
Amoin làidir. 

25 Agus ghlac Israel na bailte mòra'" 
sin uile : agus ghabh Israel còmhnuidh ann 
am bailtibh mora nan Amorach uile, ann 
an Hesbon, agus 'na bhaiUibh beaga uile ; 

26 Oir ò'e Hesbon baile mòr Shihoin 
righ nan Amorach, a chog an aghaidh 
righ Mhoaib a bh'ann roimhe sin, agus a 
bhuin 'fhearann uile as a làimh, eadhon 
gu h-Arnon. 

27 Uime sin thelr iadsan, a labhras ann 
an gnàth-fhoclaibh, Thigibh do Hesbon ; 
biodh baile mòr Sliihoin air a thogail agus 
air a dheasachadh : ' Vàheh. Eabli. 8 sheinn. 

" chum nam machaireait no chum nam fìon- 
ghàradh. calhTuichc. AIREAMH, XXI. XXII. 28 Oir chaidh teinemach àHesbon,las- 
air o bhaile mòr Shihoin ; loisg e Ar Mhoaib, 
agus tig-hearnan ionadan àrda Arnoin. 

29 Mo thruaig-h thu, a Mhoaib ! thàinig; 
sg-rios ort, O shluagh Chemois ! thug e 
'mhic a chaidh as, agus a nigheanan, am 
braighdeanas ' do Shihon righ nan Amor- 
ach. 

30 Thilg sinn saighdean orra ; chaidh as 
do Hesbon eadhon gu Dibon, ag-us dh' fhàs- 
aich sinn iad eadhon gu Nopha, a tha 
rmgheachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmhnuidh ann 
am fearann nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois dao'ine uaith a 
g:habhail beachd air laser, agus ghlac iad 
a bhailtean, agus dh'fhògair iad a mach 
na h-Amoraich a hha 'n sin. 

33 Agus phill iad agus chaidh iad suas 
air sliglie Bhasain : agus chaidh Og righ 
Bhasain a mach 'nan aghaidh, e fein, ag'us 
a shluagh uile, gu cath aig Edrei. 

34 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Na gabh eagal roimhe; oir do d' 
làimh-sa thug mi thairis e fein, agus a 
shluagh uile, agus 'fhearann ; agusnithu 
air mar a rinn thu air Sihon righ nan 
Amorach, a hha chòmhnuidh aig Hesbon. 

35 Mar sin bhuail iad e fein agus a mhic, 
agus a shluagh uile, gus nach d'fliàgadh 
aon beò aige : agus ghabh iad sealbh air 
'fhearann. 

CAIB. XXU. 

1 Dhiùlt Balaam air ceud iarrtus Bhalaic teachd d'a 
ionnsuidh; ach an uair a chuir e ath-theachdair- 
ean d'a ionnsuidh, dh'imich e air a tlmrus : 
28 labhair 'asal ris air a shlighe. 

AGUS chaidh clann Israeil air an agh- 
aidh, agus champaich iad ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, air an taobh so do 
lordan làimh ri lericho. 

2 Agus chunnaic Balac mac Shipoir g-ach 
ni a rinn Israel air na h-Amoraich. 

3 Agus bha eagal ro mhòr air Moab 
roimh 'n t-sluagh, a chionn gnn rohh iad 
lìonmhor; agus bha Moab ann an teinn a 
thaobh ehloinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab ri seanairibh 
Mhidiain, A nis imlichidh a' chuideachd'^ 
so suas gach ni a ta mu'r timchioll, mar 
a dh'imlicheas an damh suas feur na 
macharach. Agus hha Balac mac Shipoir 
'na righ air na Moabaich san àm sin. 

5 Chuir e teachdairean uime sin gu Ba- 
laam mac Bheoir, gu Petor, a ta làimh ri 
amhainn dìithcha cloinne a shluaigh, g'a 
g:hairm, ag ràdh, Feuch, tha sluagh air 
teachd a mach as an Eiphit : feuch, tha 
iad a' còmhdachadh ag:haidh' na tal- 
mhainn, agus tha iad 'nan còmhnuidh thall 
fa m' chomhair. ' ann an daorsa, 'nan ciomaìrh. 
' an cum''rìiriiÌHneach. ' sìila. Eabh. 
156 6 Thig a nis uime sin, ^iidheam ort, 
mallaich dhomhs' an sluaghso.oir tlia iad 
tuilleadh 's cumhachdach air mo shon : 
theagamh gur urrainn mi am bualadh, 
agus gu'm fuadaich mi iad a mach as an 
dùthaich ; oir tha fios agam g:u'm hheil 
esan a bheannaicheas tusa, beannaichte, 
agus esan a mhallaicheas tu, mallaichte. 

7 Agrus dh'imich seanairean Mhoaib 
agus seanairean Miiidiain, le duais na 
druidheachd* 'nan làimh ; agus thàinig 
iad gu Balaam, agus dh'innis iad dha 
briathra Bhalaic. 

8 Agus thubhairt e riu, Fanaibh an so 
an nochd, agus bheir mise fios* duibh a 
rìs, a reir mar a labhras an Tighearna 
rium. Agus dh'f han ceannardan Mhoaib 
maille ri Balaam. 

9 Agus thàinig an Tighearna gu Balaam, 
agus thubhairt e, Cò iad na daoine so 
maille riut ? 

10 Agus thubhairtBalaam ri Dia, Chuir 
Balac mac Shipoir, righ Mhoaib, leachd- 
aire a m' ionnsuidh, agràdh, 

11 Feuch, tha sluagh air teachd a mach 
as an Eiphit, a ta còmhdachadh ag-haidh 
na talmhainn: thig a nis, mallaich dhomh 
iad ; theagamh gur urrainn mi buaidh 
thoirt orra, ag'us gu'ai fuadaich mi mach 
iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri Balaam, CÌha 
teid thu maille riu ; cha mliallaich thu 'n 
sluagh ; oir tha iad beannaichte. 

13 Agus dh'elrich Balaam sa' mhaduinn, 
agus thubhairt e ri ceannardaibh Bhalaic, 
Imichibh d'ur dùthaich fèin ; oir tha 'n 
Tigheam a' diùltadh cead a thoirt dhomh- 
sa dol maille ribh. 

14 Agus dh'èirich ceannardan Mhoaib 
suas, agus chaidh iad a dh'ionnsuidh 
Bhalaic, agus thubhairt iad, Tha Balaam 
a' diìiltadh teachd maille ruinn. 

15 Ag-us chuir Balac uaith a rìs ceann- 
ardan bu lìonmhoire*, agus ab'urramaiche 
na iadsan. 

16 Agus thàinig iad gu Balaam, agus 
thubhairt iad ris, Mar so tha Balac. mac 
Shipoir, ag ràdh, Na bacadh ni sam bith 
thu, guidheam ort, o theachd a m' ionn- 
suidh ; 

17 Oir àrdaichidh mi thu gu h-inbhe ro 
mhòir, agiis ge b'e ni a their thu rium, ni 
mi e : thig uime sin, guidheam ort, mall^ 
aich dhomh an sluagh so. 

18 Agus f hreagair Balaam, agus thubh- 
airt e ri seirbhisich Bhalaic, Ged a bheir- 
eadh Balac dhomhsa làn a thighe a dh'air- 
giod agus a dh'òr, cha 'n fheudainn dol 
thar focal an Tighearna mo Dhè, a dhean- 
amh bheag no mhòr. 

19 A nis uime sin, guidheam oirbli. * fiosackd. 

^ mailhcan bu liutha. ^fnagyadìi. AIREAMII, 
fanaibhse mar an ceiidna an so an nochd, 
a chiim gii'm bi fios agram ciod tuilleadh 
a their an Tig-hearna rium. 

20 Ag-us thàinig- Dia dh'ionnsuidh Bhal- 
aaim san oidhche, agus thubhairt e ris, ^la 
thig ' na daoine gn d' g-hairin, èirich suas, 
agus imich niaiUeriii: gidheadh am focal 
a their mise riut, sin ni thu. 

21 Agusdh'èirichBalaam suas sa' mhad- 
aJmi, agus chuir e dìollaid air 'asal, ag-us 
chaidh e maille ri ceannardaibh Mhoaib. 

22 Agus las corniich Dhè a chionn gu'n 
d'imich e ; agus sheas aingeal an Tig'h- 
earna san t-slighe mar eascaraid'" 'na 
ag-haidh. A nis bha e marcachd air 'asal 
fein, agus a dhà òglach maille ris. 

23 Agus chmmaic an asal aingeal an 
Tighearna 'na sheasamh san t-slighe, agus 
a chlaidheamh tairngte 'na làimh : agus 
tliionndaidh an asal a leth taobh as an 
t-slighe, agnis chaidh i air feadh an fliear- 
aimi ; a.gus bhuail Balaam an asal, g'a 
tionndadh dh'ionnsuidh na slighe. 

24 Agus sheas ain^eal an Tighearn ann 
an cos-cheum nam fion-lios: bha balla air 
an taobh so, agus balla air an taobh ud. 

25 Agus an uair a chunnaic an asal aing- 
eal an Tighearna, theannaich si i fèin ris 
a' bhalla ; agus bhuail e rìs i. 

26 Agus a rìs chaidh aingeal an Tigh- 
earna seachad, agus sheas e ann an àite 
cumhann, far nach robh slighe gu tionn- 
dadh aon chuid a chum na làimhe deise no 
clìthe. 

27 Agus an uair a chunnaic an asal 
aingeal an Tighearna, luidh^ i sìos fuidh 
Bhalaam : agus las coriiiich Bhalaaim, 
agus bhuail e 'n asal le bata. 

2S Agus dh'fliosgail an Tighearna beul 
na h-asail, agus thubhairt i ri Balaam, 
Ciod a rinn mise ort, gu'n do bhuail thu 
mi na tri uairean so ? 

29 Agus thubhairt Balaam ris an asal, 
A chionn gu'n d'rinn thu fanaid orm : 
b'fhearrleam gu'mbiodh claidheamha'm' 
làimh, oir a nis mharbhainn thu. 

30 Agus thubhairt an asal ri Balaam, 
Nach mise t'asal fèin, air an do mharcaich 
thu riamh o bu leat 7)ii, gus an là 'n diugh ? 
am b'àbhaist domh riamh a dheanamh mar 
so riut? Agus thubhairt e, Cha b' àbhaist. 

31 An sin dh'fhosgail an Tighearna 
sùiIeanBhalaaim, agus chunnaic e aingeal 
an Tighearna 'na sheasamh san t-slighe, 
agus a chlaidheamh taìrngte 'na làimh ; 
ag-us chrom e sìos a cheann, agus thuit e 
sìos air 'aghaidh. 

32 Agus thubhairt aingeal anTighearna 
ris, C'ar son a bhuail thu t'asal na tri uair- 
ean so ? Feuch, chaidh mi mach gu bhi 
a'm' eascaraid duit, a chionn gu'm bheil 
do shlighe fiar a'm' fhianuis. ' Hiàiìiìg. 2 gu cur 'na nghaidh. ' thuit. 
157 XXII. XXIII. 

33 Agus chunnaic an asal mi, agus 
thionndaidh i uam na tri uaireanso: mur 
bitheadh i air tionndadh uam, gu cinnteach 
bha mi nis eadhon air do mharbhadh-sa, 
agus air a gleidheadh-sa beò. 

34 Agus thubhairt Balaam riaingeal an 
Tighearna, Pheacaich mi ; oir cha robh 
fios ag-am gu'n do sheas tliu san t-slighe 
a'in' aghaidh: a nis uime sin, ma's mi- 
thaitneach leate^piilidh mi airm'ais a rìs. 

35 Agus thubhairt amgeal an Tighearna 
ri Balaam, Imich leis iia daoinibh ; ach a 
mhàin am focal a labhras mise riut, sin 
labhraidh tusa. Mar sin chaidh Balaam 
le ceannardaibh Bhalaic. 

36 Agus an uair a chuala Balac gu'n 
d'thàinig Balaam, chaidh e mach 'na 
choinneamh gai baile do Mhoab, a ta 
làimh ri comh-chrìch Arnohi, a tha sa' 
chrlch a's faide mach. 

37 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Nach 
do chuir mise gu cinnteach tìos a t'ionn- 
suidh g'ad ghairm ? C'ar son nach 
d'thàinig thu a m' ionnsuidh ? Nach 'eil 
mise gu deimhin comasach air d'àrdach- 
adh gu h-inbhe. 

38 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Feuch, tha mi air teachd a t'ionnsuidh : 
am bheil agam a nis cumhachd idir ni sam 
bith a ràdh ? Am focal a chuireas Dia 
a'm' bheul, sin labhraidh mi. 

39 Agus chaidh Balaam maille ri Balac, 
agus thàinig iad gu Ciriat-husot. 

40 Agus dh'ìobair Balac daimh agus 
caoraich, agus chuir e tìos a dh'ionnsuidh 
Bhalaaim,agus a dh'ionnsuidh nan ceann- 
ard a bha maille ris. 

41 Agus air au là màireach, ghabh Balac 
Balaam, agus thug- e siias e gu àitibh àrda 
Bhaail, a chum gu faiceadh e o sin a' 
chuid a b'iomallaiche do'n t-sluagh. 

CAIB. XXIII. 

1, 14, 28 lobairtean Bhalaic. 7, 18 CoiamhlacMan 
Bhalaaim. 

AGUS thubhairt Balaam ri Balac,Tog- 
dhomh an so seachd altairean, agus 
ulluich dhomh an so seachd tairbh òga, 
agus seachd reitheachan. 

2 Agus rinn Balac mar a thubhairt Ba- 
laam ; agus dh'ìobair Balac agus Balaam 
air gach altair tarbh òg agus reithe. 

3 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Seas 
làimh ri d'iobairt-Ioisgte, agus imichidh 
mise; theagamhgu'n tiganTighearn a'ni' 
choinneamh: agus ge b'e ni a nochdas^ e 
dhomh, innsidh mi dhuit. Agus chaidh e 
gu h-ionad àrd. 

4 Agus choinnich Dia Balaam, agus 
thubhairt Balaavi ris, Dheasaich mi 
seachd altaii'ean,agus dh'ìobair m'wx'iv gach 
altair tarbh òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearna focal ann ^ ma's olc anu do shùilibh. Eabh. 5 dli'fl^oiHsichcas. AIREAMH, 
am beul Bhalaalm, ag:us tliubhairt e, PiU a 
dh'ionnsiildh Bhalaic, agus mar so labh- 
raidh tu. 

6 Agus^hill e d'a ionnsuidh, a^is, feuch, 
sheas e laimh r'a ìobairt-loisgte, e fein, 
agus ceannardan Mhoaib uile. 

7 Agus thog' e suas a chosamhlachd 
agus thubhairt e, Thug: Balac righ Mhoaib 
mise à h-Aram, o bheanntaibh na h-àird' 
an ear, ag ràdh, Thig, mallaich dhomhsa 
lacob ; ag:us thìg, thoir dùbhlan do Israel ^. 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan nach 
do mhallaich Dia? agus cionnusabheirmi 
dìibhlan dhasan do nach d'thug: an Tig-h- 
earn dùbhlan? 

9 Oir o mhullach nan creag' tha mi 
'ga fhaicinn, agus o na sleibhtibh tha mi 
'g amharc air : feuch, gabhaidh an sluagh 
còmhnuidh air leth, agus cha mheasar iad 
am measg nan cinneach. 

10 Co dh'àirmheas duslach lacoib, no 
àireamh na ceathramh cuid do Israel? 
Faig-heam-sabàs an ionracain', agusbith- 
eadh mo chrìoch dheireannach cosmhuil 
r'a chrìch-szLn\ 

1 1 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Ciod 
e so a rinn thu orm ? a mhallachadh mo 
naimhdean thug mi thu, agus feuch, da 
rìreadh bheannaich thu iad'^. 

\2 Agus fhreagair agus thubhairt e, An 
ni sin a chuir an Tighearn a'm' bheul, nach 
feum mis' an aire thoirt a labhairt ? 

13 Agus thubhairt Balac ris, Thig, 
guidheam ort, maille rium gu h-àit eile, 
o'm faic thu iad : cha 'n fhaic thu ach a' 
chuid a'« iomallaiche dhiubh, agus cha'n 
f haic thu iad uile ; agus mallaich dhomh 
as a sin iad. 

14 Agus thug e gxi fearann Shophim e, 
gu mullach Phisgah', agus thog e seachd 
altairean, agus dh'ìobair e tarbh og agus 
reithe air gach altair. 

1 5 Agus thnbhairt e ri Balac, Seas an so 
làimh ri d'lobairt-loisgte, gus an coinnich 
mis' an Tighearn an sud, 

16 Aguschoinnich anTigheamaBalaam, 
agus chuir e focal 'na bheul, agus thubh- 
airt e, Imich a rls a dh'ionnsuidh Bhalaic, 
agTis abair mar so. 

17 Agus an uair a thàinig e d'a ionn- 
suidh, feuch sheas e làimh r'a ìobairt- 
loisgte, agus ceannardan Mhoaib maille 
ris. Agus thubhairt Balac ris, Ciod a 
labhair an Tighearna? 

18 Agus thog e suas a chosamhlachd, a- 
giis thubhairt e, Eirich suas, a Bhalaic, 
agus cluinn ; èisd riumsa, thus' a mhic 
Shipoir : 

1 9 Cha duine Dia, gu'n deanadh e breug ; 
no mac duine, gu'n gabhadh e aithreachas : 
an dubhairte, agusnachdean e? agusando 

' prirahle. Sasg. ^ cf'iin hraeil. ^ nan 

ionraian. Eabli. * le beanmchadh hheannaich 
thu iad. Eabh. ' bcinne. * reem. Eabh. 

i.'ss xxni, XXIV. 

labhair e, agus nach colmhlion se e ? 

20 Feuch, f huair mi hithne beannach • 
adh; agus bheannaich esan, agus cha'n 
urrainn mise 'atharrachadh. 

21 Cha d'thug e fa'near euceart ann an 
lacob, agus cha'n fhac e cealg ann an 
Israel : tha'n Tighearn a Dhia leis, agus 
caithream righ 'nam measg. 

22 ThugDia mach iad as an Eiphit; tha 
aige amhuil neart an aon-adharcaich". 

23 Gu cinnteach cha 'n'eil druidheachd 
an aghaidh lacoib, ni mò ta tiosachd au 
aghaidh Israeil: a rèir na h-aimsir so 
theirear mu lacob, agus mu Israel, Ciod 
a dh'oibrieh Dia! 

24 Feuch, èiridh an sluagh suas mar 
leòmhan mòr, ag^us mar leòmhan òg tog- 
aidh e suas e fèin : cha luidh e sìos gus 
an ith e a' chreach, agus gus an òl e fuil 
nam marbh. 

25 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Na 
dean aon chuid am mallachadh idir, no'm 
beannachadh idir. 

26 Ach fhreagair Balaam agus thubhairt 
e ri Balac, Nach d'innis mi dhuit, ag ràdh, 
Gach ni a labhras an Tighearna, sin is 
èigin domhs' a dheanamh ? 

27 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Thig, 
guidheam ort, bheir mi thu gu h-ionad 
eile; theagamh gur toil leDia' thu'gam 
mallachadh dhomh as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaam gu mullach 
Pheoir, a tha 'g amharc ri lesimon. 

29 Agus thubhairtBalaam ri Balac, Tog 
dhomh an so seachd altairean, a^us ulluich 
dhomh an so seachd tairbh oga, agus 
seachd reitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thubhairt Ba- 
laam, agus dh'ìobair e tarbh agus reithe 
air gach altair. 

CAIB. XXIV. 

1 Fàisneachd Bhalaaim a thnobh .'sohhheis Israeil. 
1 5 Mu reul lacoib, Sjc. 20 Mu sgrios nan Amalec- 
each. 

AGUS an uair a chunnaic Balaam gii'm 
bu toil leis an Tig-hearn Israel a 
bheannachadh, cha deachaidh e, mar air 
uairibh eile, a dh'iarraidh manaidhean^ 
ach chuir e 'aghaidh ris an fhàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a shùilean, 
agus chimnaic e Israel a' fantuinn '?iam 
buthaibh a rèir an treubhan, agus thàinig 
spiorad Dhè air. 

3 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thubhairt Balaam mac 
Bheoir, agus thubhairt an duine aig an 
robh a shùilean dùinte ; 

4 Thubhairt esan, a chuala briathra 
Dhè, a chunnaic taisbeanadh' an Uile- 
chumhachdaich, a' tuiteam agus a shùilean 
air am fosgladh'" : 

unicorn. Sasg. ' gìim bi e ccart ann an sùilihli 
Dhè. Eabh. ^ chumfiosachd, druldheuchd. 

* sealladh. a ihùilcan dùiiUe. AIREAMH, 

5 Cia àluinn do bhùthan, O lacoib ! do 
phàiUiuna, O Israeil ! 

6 Mar na g-leannta tha iad sìnte mach, 
naarliosan' ri taobhaimhne,mar chraobh- 
an fiodh-alois' a shuidhich anTigrheama, 
mar chraobhan seudair làimh ris na h-uisg- 
eachaibh. 

7 Sruthaidh an t-uisg'e mach as a shoith- 
ichibh, asnis hithidh a shliochd ann am 
mòrau uisg-eachan, agns bithidh a rig-hni's 
àirde na -\gag, agus àrdaichear a rìogh- 
achd. 

S Thug Dia mach as an Eiphit e : tha 
aige arnhuil neart an aon-adharcaich : 
ithidh e suas na cinnich a naimhdean, 
agiis brisidh e 'n cnàmhan, agus le 
'shaighdibh troimh-lotaidh e iad. 

9 Chrùb e, luidh e sìos mar leòmhan, 
agus mar leòmhan mòr: cò dhùisgeas 
suas e ? Is beEirmaichte gach neach a 
bheannaicheas thusa, agus mallaichte 
gach neach a mhallaicheas thu. 

10 Agus las corruich Bhalaic an aghaidh 
Bhalaaim, agus bhuail e 'bhasan air a 
cheile : agais thubhairt Balac ri Balaam, 
A mhallachadh mo naimhdean ghairm mi 
thu, agus, feuch, da rìreadh bheannaich 
thu iad na tri uairean so. 

1 1 L ime sin teich a nise do d' àite fein : 
shaoil mi t'àrdachadh gu h-inbhe mhòir, 
ach. feuch, chum an Tigheam air t'ais thu 
o inbhe. 

12 AgTisthubhairtBalaamriBalac,Xach 
do labhair mi eadhon ri d' theachdairibh, 
a chiur thu a'm' ionnsuidh, ag ràdh, 

13 Ged a bheireadh Balac dhomhsa làn 
a thighe dh'airgiod agus a dh'òr, cha 
b'urrainn mi dol thar àithne an Tigheam, 
a dheanamh maith no uilc o m'inntinn 
fein ; ach ge b'e ni a their an Tigheama, 
shi labhraidh mise ? 

14 Agus a nis, feuch, tha mi dol a 
dh'ionnsuldh mo dhaoine fein : thig uime 
sin, bheir mi rabhadh^ dhuit, ciod a ni 'n 
sluagh so air do shluagh-sa anns na làith- 
ibh deireannach. 

15 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Thubhairt Balaam mac 
Bheoir, agus thubhairt an duine aig an 
robh a shùilean dùinte ; 

1 6 Thubhairt esan a chuala briathra Dhe, 
agus d'an aithne eòlas an Ti a's ro-àirde, 
a chvmnaic taisbeanadh an Uile-chumh- 
achdaich, a' tuiteam agus a shùilean air 
am fosgladh : 

17 Chi mi e, ach ni h-ann a nis : amhairc- 
idh mi air, ach ni h-ann am fagus: thig 
reul' a mach a lacob, agus eiridh slat 
rìoghail à h-Israel, agus buailidh i ois- 
innean Mhoaib, agus cuiridh i as do 
chloinn Shet uile. 

IS Agus bithidh Edom 'na sheilbh, bith- XXIV. xx\\ 

idh Seir mar an ceudna 'na sheilbh aig % 
naimhdibh; agus ni Israel gaisge. 

19 A mach a lacob thig esan a bhios 'na 
uachdaran, agus sgriosaidh e'n ti a mhair- 
eas do'n bhaile mhòr. 

20 Agus an uair a dh'amhairc e air Ama- 
lec thog e suas a chosamtJachd, agus 
thubhairt e, Tùs nan ciimeach Amalec, 
ach is e dheireadh hhi air a sctìos gu 
sìorruidh. 

21 Agus dh'amhairc e air na Cenich ; 
agus thog e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Is làidir t-àite-còmhnuidh, 
agus tha thu cur do nid ann an carraig : 

22 Gidheadh, fàsaichear na Cenich, gus 
an toir Asur leis thu ann am braighdeanas. 

23 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, ]NIo thruaigh ! cò bhios 
beò 'nu^ a ni Dia so ? 

24 Agus thig longan o iomalP Chitim, 
agHS ni iad olc air Asur, agus ni iad olc 
airEber, agussgriosar esanmar anceudna 
gu bràth. 

25 Agus dh'èirich Balaam suas, agus 
dh'fhalbh e, agus phill e d'a àite fein: 
agus dh'fhalbh Balac mar an ceudna air 
a shlighe fèin. 

CAIB. XXY. 

1 Strìopachas agus ìodhol-aoradh chlotTin Israetl, 
6 Simri agus Cosbi air cm maTbhadh, 

AGUS dh'fhan Israel ann an Sitim, agus 
thòisich an shiagh air strìopachas a 
dheanamh le nigheanaibh ilhoaib. 

2 Agus ghairm iad an sluagh gu ìobairt- 
ibh an diathan : agus dh'ith an sluagh, 
agus chrom iad sìos d'an diathaibh. 

3 Agus cheangail Israel e fèin ri Baal- 
peor : agus las comiich an Tigheam an 
aghaidh Israeil. 

4 Agus thubhairt an Tigheama ri Maoìs, 
Glac cinn-tTieadhna an t-shiaigh uile, agus 
croch suas iad an làthair an Tighearaa fa 
chomhair na grèine, chimi gii'mpiU corr- 
uich gharg an Tigheam o Israel. 

5 Agus thubhairt Maois ri breitheamh- 
naibh Israeil, Marbhaibh gach aon agaibh 
a dhaoine, a cheangail iad fèin ri Baal- 
peor. 

6 Agus, feuch, thàinig fear do chloinn 
Israeil, agus thug e chum a bhràithre 
Ban-mhidianach, ann an sealladh Mhaois, 
agus ann an sealladh comhchrimnicb 
chloinn Israeil uile, agus iad a' gul aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

7 Agus an uair a chunnaic Phinehas mac 
Eleasair, mhic Aaroin an t-sag^irt e, 
dh'èirich e suas o mheasg a' chomh- 
chruinnich, agus ghabh e sleagh 'na 
làimh ; 

S Agus chaidh e'n dèigh an duine do Is- 
rael a steach do'n bhùth, agus throimh-Iot ^ gìiàraìchean. - phàilìiuna. ^fios,sanas. 
159 * revlt. ' làlmJi, Eabh. AIREAMH, 
e iad' le cheile, an duine do Israel, agus 
a' bhean troimh a broinn: mar sin choisg:- 
eadh a' phlàigh o chloinn Israeil. 

9 Agrus bhàsaich sa' phlaigh ceithir mìle 
thar fhichead. 

10 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

1 1 Phil Phinehas mac Eleasair, mhic 
Aaroin an t-sagairt, mochorruicn air falbh 

chloinn Israeil, an uair a bha e èudmhor * 
as mo leth 'nam measg, air chor as nach 
do chuir mi as do chloinn Israeil a'm' èud. 

1 2 Air an aobhar sin abair, Feuch, bheir 
mise dha mo choimhcheangaP sìthe. 

13 Agus bithidh e aige, agus aig a 
sliliochd 'na dheigh, eadhoii coimh- 
cheangal sagartaclid shìorruidh ; a chionn 
gu'n robh e èudmhor as leth a Dhe, agus 
gu'n d'rinn e rèite air son chloinn Israeil. 

14 A nis ò'e ainm an Israehch a mharbh- 
adh, eadhon a mharbhadh maille ris a' 
Bhan-mhidianaich, Simri mac Shaki, 
ceannard prìomh^ thighe am measg nan 
Simeonach. 

15 Agus ò'e ainm na Ban-mhidianaich a 
mharbhadh, Cosbi nighean Shur; hu 
cheann cinnich e, agus do phrìomh thigh 
ann am Midian. 

16 Agus labhalr an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

17 Buin gunaimhdeil ris'' naMidianaich, 
agus buaihbh iad : 

18 Oirtha iadsana' buntulnngu naimhd- 
eil ribhse le'n as- innleaclidaibh, leis an do 
mheall iad sibh ann an aobhar" Pheolr, 
agus ann an aobhar Chosbi, nighinn 
ceannaird do Mhidian, am peathar, a 
mharbhadh ann an là na plàighe ann an 
aobhar Pheoir'. 

CAIB. XXVI. 

1 Clann Israeìl air an àireamh an dara uair. 52 Am 
fearann gu bhi air a roinn doibh ìe crannchur. 
6i Caleb agus losua mhàin beò do nadh'àirmheadh 
air tiìs. 

AGUS tharladh an dèigh na plàlghe, 
gu'n do labhair an Tighearna ri 
Maois, agus ri Eleasar mac Aaroin an 
t-sagairt, ag ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh comhchruinnich 
chloinn Israeil uile, ,o fhlchead bhadhna 
dh'aois agus os a cheann, trìd thighe an 
althriche, iadsan uile a'.9 urrainn dol a 
mach gu cogadh ann an Israel. 

3 Agus laijhair Maols agus Eleasar an 
sagart riu annancòmhnardailjh* Mhoaib, 
làimh ri lordan am /agus do lericho, ag 
ràdh, 

4 Gahhaihh àireamh an t-sbiaigh, o 
fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois agus do chloinn Israeil, a chaidh ' shàth e trìd iad. ^ teas-ghràdhach. 
^ cìmmhnant. * ceud, àrd. 

160 XXV. XXVI. 

a mach à tìr na h-Eiphlt. 

5 Reuben, am mac bu shine aig Israel : 
clann Reuhein: Hanoch, o'm bheil teagh- 
lach nan Hanochach: o Phahi, teagh- 
lach nam Paluthach : 

6 O Hesron, teaghlach nan Hesronach : 
o Charmi, teaghlach nan Carmach. 

7 Is iad sln teaghlaichean nan Reuben- 
each: agus b'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, dà fhichead agus tri mile agus 
seachdceud agus deich 'ar fhichead. 

8 Agus mic Phalu ; Eliab. 

9 Agus mic Eliaib; Nemuel, agus Da- 
tan, agus Abiram. Is iad so an Datan 
agus an t-Abiram a hha ainmell sa' 
chomhchruinneach, a rlnn strì an agh- 
aidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin ann 
an cuideachd Chorah, 'nualr a rinn iad 
strì an aghaidh an Tighearn ; 

10 Agus dh'fhosgail an talamh a bheul, 
agus shkiig e suas iad maille ri Corah, 
'nuair a bhàsaich a' chuldeachd sin, an 
uair a loisg an teine suas dà cheud agus 
leth-cheud fear : agus rinneadh iad 'nan 
comharadh 

11 Gidheadh, cha do bhàsaich clann 
Chorah. 

12 MIc Shimeoin, a rèir an teaghlalch- 
ean: o Nemuel, teaghlach nan Nemiiel- 
each : o lamln, teaghlach nan lamineach : 
o lachln, teaghlach nan lachiiieach: 

13 O Sherali, teaghlach nan Sarhach: o 
Shaul, teaghlachnan Saulach. 

14 Is iad sinteaghlaichean nan Slmeon- 
ach, fichead agus dà mhile agus dà 
cheud. 

1 5 Clann Ghad, a rèlr an teaghlalchean : 
o Shephon, teaghlach nan Sephonach : o 
Hagi, teaghlach nan Hagitheach: o 
Shuni, teaghlach nan Sunitheach: 

16 O Osni, teaghlach nan Osnitheach: 
o Eri, teaghlach nan Eritheach: 

17 O Arod, teaghlach nan Arodach: 
oArek, teaghiachnan Arelitheach: 

18 /* iad sin teaghlaichean chloinn 
Ghad, a rèlr na dh'àirmheadh dhiubh, dà 
fhichead mlle agus cìilg ceud. 

19 iJ'iad mic ludah, Er agus Onan: 
agus fhuair Er agus Onan bàs ann an tir 
Chanaain. 

20 Agus b'iad mic ludah, a rèlr an 
teaghlalchean ; o Shelah, teaghlach nan 
Selanach: o Pharets, teaghlach nam 
Pharetsach: o Sherah teaghlach nan 
Sarhach : 

21 Agus b'iad mic Pharets; o Hesron, 
teaghlach nan Hesronach : o Hamul teagh- 
lach nan Hamulach. 

22 Is iad sin teaghlaichean ludah, a rclr 
na dh'àirmheadh dhiubh, tri fichead agus 
sè mlle deug agus cìiig ceud. 5 Teannaich. Eabli. <• càis. ' air son Pheoir. 
8 rèileanaihh. 9 ball-sampuM. AIREAB 

23 Do mhic Isachair, a reir an teag-h- 
laichean : o Tholah, teagphlach nan Tolah- 
ach : o Phua, teaghlach nam Pmiach : 

24 O lasub, teaghlach nan lasubach : o 
Shimron, teaghlach nan Simronach. 

25 Is iad sin teag'hlaichean Isachair, a 
reir na chaidh àu'eamh dhiubh,trifichead 
ag'us ceithir mìle ag-us trl cheud. 

26 Do mhic Shebukiin, a rèir an teagh- 
laichean: o Shered, teaghlach nan Sard- 
ach: o Elon, teag'hlach nan Elonach: o 
lahleel, teaghlach nan lahleeleach. 

27 Is iad sin teaghlaichean nan Sebu- 
hmach, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, 
tri fìchead mìle agus cìiig: ceud. 

2S B'iad mic loseiph, a rèir an teag:h- 
laichean, Manaseh agus Ephraim. 

29 Do mhic Mhanaseh: o Mhachir, 
teaghlach nam Machireach; ag-us g^hin 
Machir Gilead: o Ghilead thàìnig it&gh- 
lach nan Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead: o leser, 
teaghlach nan lesereach : o Helec, teagh- 
lach nan Heleceach : 

31 Agus o Asriel, teaghlach nan Asriel- 
each : agus o Shechem, teaghlach nan Se- 
chemeach: 

32 Agrus Shemida, teaghlach nan Se- 
mideach : agus o Hepher, teaghlach nan 
Hephereach. 

33 Ag-us cha robh aig: Selophehad mac 
Shepheir mic sam bith, ach nig'heanan: 
ag:us b'iad ainmean nig:heana Sheloph- 
ehaid, Mahla, agus Noah, Hoglah, Milcah, 
ag:us Tirsah. 

34 Is iad sin teag:hlaichean Mhanaseh, 
ag:iis iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
leth-cheud agus dà mhlle ag:us seachd 
ceud. 

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir an 
teag-hlaichean : o Shutelah, teag-hlach 
nan Suteleach : o Bhecher, teag-hlach 
nan Bechereach: o Thahan, teag-hlach 
nan Tahanach. 

36 Ag'us is iad so mic Shutelah : o Eran, 
teag:hlach nan Eranach. 

37 Is iad sin teaghlaichean mhac Eph- 
raim, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, 
dà mhìle dheug: 'ar fhichead ag-us cìiig 
ceud. Is iad sin mic loseiph a rèir an 
teag'hlaichean. 

38 Mic Bheniamin, a rèir an teag:hlaich- 
ean : o Bhelah, teaghlach nam Belahach: 
o Asbel, teag-hlach nan Asbeleach: o 
Ahiram, teaghlach nan Ahiramach : 

39 O Shupham, teag:hlach nan Supham- 
ach: o Hupham, teaghlach nan Hu- 
phamach. 

40 Agus h'iad mic Bhelah Ard ag:us 
Naaman : o Ard, teaghlach nan Ardach: 
agiis o Naaman, teaghlach nan Naam- 
anach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin, a rèir an 
teaghlaichean: ag'us ò'iadsan a chaidh 

161 IH, XXVI. 

àireamh dhiubh, dà fhichcad ag-iis cùig- 
mìle ag-us se ceud. 

42 Is iad so mic Dhan, a rèir an teag-h- 
laichean : o Shuham, teag-hlach nan Su- 
hamach. Is iad so teaghlaichean Dhan, a 
rèir an teag-hlaichean. 

43 B'iad teag-hlaichean nan Suhamach 
uile, a rèir na chaidh àireamh dhiiibli, 
tri fichead ag:us ceithir mìle ag-us ceithir 
cheud. 

44 Do chloinn Aseir, a rèir an teagh- 
laichean: oIimna,teaghlach nanlimnath- 
ach: o lesui, teag-hlach nan lesuitheach: 
o Bheriah, teag:hlach nam Beritheach. 

45 Do mhic Bheriah: o Heber, teag:h- 
lach nan Hebereach : o Mhalchiel, teag-h- 
lach nam Malchieleach. 

46 Ag-us b'e ainm nighinn Aseir, Sarah. 

47 Is iad sin teaghlaichean mhac Aseir, 
a rèir na chaidh àireamh dhiubh, leth- 
cheud ag-us tri mìle agus ceithir cheud. 

48 Do mhic Naphtali, a rèir an teagh- 
laichean: o lahseel, teaghlach nan lah- 
seeleach : o Ghuni, teaghlach nan Gun- 
itheach : 

49 O leser, teaghlach, nan lesereach : o 
Shillem, teag'hlach nan Sillemeach. 

50 Is iad sin teaghlaichean Naphtali, a 
rèir an teag-hlaichean: agus ò'iadsan a 
dh'àirmheadh dhiubh, dà fhichead ag:us 
cùig- mìle agus ceithir cheud. 

51 B'iad sin iadsan a dh'àirmheadh do 
chloinn Israeil, sè ceud mìle ag'us aon 
mhìle seachd ceud agiis deich 'ar fhichead. 

52 Ag:us labhair an Tig-hearna ri Maois, 
ag: ràdh, 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann mar 
oig:hreachd, a rèir àireimh nan ainm. 

54 Do mhòran bheir thii ni's mò 
dh'oighreachd, ag'us do bheagan bheir 
thu ni's Iug:ha dh'oig:hreachd : bheirear 
'oig:hreachd fèin do g-ach aon, a rèir an 
àireimh. 

55 Gidheadh, roinnear am fearann le 
craniichur: arèirainmeannathreubhan an 
aithriche g'heibh iad an oighreachd. 

56 A rèir a' chrannchuir roinnear a 
shealbh eadar mhòran agus bheagan. 

57 Agus is iad so iadsan a dh'àirmheadh 
do na Lebhithich, a rèir an teag-hlaich- 
ean : o Gherson, teag-hlach nan Gerson- 
ach : o Chohat, teag-hiach nan Cohatach: 
o Mherari, teaghlach nan Meraritheach. 

58 Is iad so teaghlaichean nan Le- 
bhitheach: teaghlach nan Libnitheach, 
teaghlach nan Hebronach, teag-hlach nam 
Mahlahach, teag:hlach nam Muisitheach, 
teaghlach nan Corahach : agus ghin 
Cohat Amram. 

59 Agus b'e ainm mnà Amraim loch- 
ebed, nighean Lebhi, a rug a màthair do 
Lebhi san Eiphit: agus rug i do Amram, 
Aaron, agus Maois, agus Miriam ani 
piuthar. 

IM AIREAMH, 

60 Agus do Aaron rugadh Nadab, agus 
Abihu, Eleasar ag:us Itamar. 

61 Agus fhuair Nadab agus Abihu bàs, 
an uair a thug' iad suas teine coimheach 
an làthair an Tig-hearn. 

62 Ag'us b'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, fichead ag-us tri mìie, firionnaich 
uile o mhìos a dh'aois ag^us os a cheann ; 
oir cha d'àirmheadh iad am measg; chloinn 
Israeil, a chionn nach d'thugadh oigh- 
reachd dhoibh am m.easg' chloinn Israeil. 

63 /■$ iad sin iadsan a chaidh àireamh 
le Maois agus Eleasar an sagart, a 
dh'àireamh clann Israeil ann an còndi- 
nardaibh Mhoaib, làimh ri lordan atìi 
fagiis do lericho. 

64 Ach 'nam measg' sin cha robh aon 
duine dhiubhsan adh'àireamh Maois agus 
Aaron an sagart, an uair a dh'àireamh 
iad clann Israeil ann am fasach Shinai : 

65 Oir thubhairtan Tighearn umpasan, 
Gheibh iad g'u deimhin bàs anns an 
fhàsach. Agus cha d'fhàgadh duine 
dhiubh, saor o Chaleb mac lephuneh, 
agus losua mac Nuin. 

CAIB. XXVII. 

I An lagh a thaobh oighreachi/an chloinn Israeil. 
12 Fhuair Maois fios a bhàis, 15 agus ghuidh e 
air an Tighearn gu'n cuireadh e duine iom- 
chuidh os ceann a' chomhchruinnich 'na àite : 
18 dh'orduich esan dha losua mac Nuin a ghabh- 
ail, agus a cìiur air lelh chum na crìclie sin. 

AN sin thàinig nigheana Shelophe- 
haid, mhic Hepheir, mhic Ghilead, 
mhic Mhachir, mhic Mhanaseh do theagh- 
laichibh Mhanaseh mhic loseiph: agus 
is iad so ainniean a nigheana, Mahlah, 
Noah, agus Hoglah, agus Milcah, agus 
Tirsah. 

2 Agus sheas iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Eleasair an t-sagairt, 
agus an làthair nan ceannard, agus a' 
chomchruinnich uile, làimh ri dorus pàiU- 
iuin a' choimhthionail, ag ràdh, 

3 Dh'eug ar n-athair anns an fhàsach, 
agus cha robh e ann an cuideachd na 
muinntir a chruinnich iad fein r'a cheile 
an aghaidh an Tighearn ann an cuideachd 
Chorah, ach dh'eug: e 'na pheacadh fein ; 
agus cha robh mic sam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar n-athar 
omheasg a theaghlaich a chionn nach'eil 
mac aige? Thugaibh dhuinn uime sìn 
sealbh am measg bhràithrean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an cùis an làthair an 
Tighearn. 

6 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag; ràdh, 

7 Labhair nigheana Shelophehaid gu 
ceart: bheir thu dhoibh gu cinnteach 
sealbh oighreachd am measg bhràithrean 
an athar ; agus bheir thu fa'near gu'n ' d'afheoil. Eabh. - lagh, ordugh. 

' chum mo naomJiucìiadh. '• Icìwbhah. Eabh. 

162 XXVI. xxvn. 

tig oighreachd an athar d'an ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil ag 
ràdh, Ma gheibh duine bàs, agus gim 
mhac aige, an sin bheir sibh fa'near, gu'n 
tig 'oighreachd-san chum a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin 
bheir sibh 'oighreachd d'a bhràithribh. 

10 Agus mur bi bràithrean aige, an sin 
bheir sibh 'oighreachd do bhràithribh 
athar. 

1 1 Agus mur bi bràithrean aig 'athair, 
an sm bheir sibh 'oighreachd d'a fhear- 
dàunh' a's faigse dha d'a theaghlach, 
agus sealbhaichidh e i: agus bithidh e 
do cliloinn Israeil 'na reachd' breith- 
eanais, mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

12 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois,Imichsuas do'n t-sliabhso Abarim, 
agus gabh sealladh do'n fhearann a thug 
mise do chloinn Israeil. 

13 Agus an uair a chi thu e, cruinnich- 
ear thusa mar an ceudna chum do dhaoine, 
mar a chruinnicheadh Aaron do bhràthair, 

14 A chionn gu'n d'rinn sibh ceannairc 
an aghaidh m'àithne-sa ann am fàsach 
Shin, ann an conihstri a' chomhchruinn- 
ich, agus nach do naomhaich sibh mi' 
aig an uisge ann an sealladh an sùl : is e 
sin uisge Mheribali ann an Cades, ann 
am fàsach Shin. 

1 5 Agus labhair Maois ris an Tighearn, 
ag ràdti, 

16 Cuireadh an TighearnaS Dia spiorad 
na h-uile fheòla, duine os ceann a' chomh- 
chruinnich, 

17 A theid a mach rompa, agus a thig: 
a steach rompa, agus a threòraicheas a 
muigh iad, agus a bheir a stigh iad ; a 
chum nach bi comhchruinneach an Tigh- 
earna mar chaoraich aig nach 'eil buach- 
aille. 

18 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Gabh a t'ionnsuidh losua mac 
Nuin, duine anns am bheil an spiorad, 
ag:us cuir do làmh air. 

19 Agus cuir e an làthair Eleasair an 
t-sagairt, agus an làthair a' chomh- 
chruinnich uile; agus thoir àithne dha 
'nam fianuis. 

20 Agus cuiridh tu cuid do t'urram air, 
a chum gu'm bi comhchruinneach chloinn 
Israeil uile ùmhal dha^. 

21 Agus seasaidh e'n làthair Eleasair 
an t-sagairt, a dh'iarras comhairl' air a 
shon,arèirbreitheana)snah-Urim an làth- 
air an Tighearn: air 'fhocal-san thèid 
iad a mach, agus air 'fhocal thig iad a 
steach, e fèin, agus clann Israeil uile 
maille ris, eadhon an comhchruinneach 
uile. 5 cuiridh tu do t' onoir aìr, chum gu'n èisd 
comhchruinneach cldoinn Israeil uile ris. AIREAMH, : 

22 Ag'us nnn Maois mar a dh'àithn an 
Tig-hearna dha ; ag:us g'habh e losua, agus 
chuir e 'n làthair Eleasair an t-sag:airt e, 
ag-us an làthair a' chomhchruinnich iiile. 

23 Ag'us chuir e a làmhan air, ag:us thug: 
e àithne dha, mar a labhair an Tighearna 
le làimh Mhaois. 

CAiB. xxvm. 

Mu thabhartasan agus ìnhairtean àraidh, gu bhi air 
an toirt seachad 'nan àm suidhichte. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, ag:us abair 
riu, Mo thabliartas, agus m'aran air son 
m'ìobairtean a bheirear suas le teine chmn 
fàile chùbhraidh dhomh, bheir sibh an aire 
g:u'n toir sibh seachad dhomhsa 'nan àm 
iomchuidh fein. 

3 Ag-us their thu rlu, Is e so an tabh- 
artas a bheirear suas le teine, a bheir sibh 
seachad do'n Tighearna; dà uan do'n 
cheiid bhh'adhna g:un g-haoid g:ach là, 
chum ìobairt-loisgte g:hnàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad sa' mhad- 
uinn, ag'us an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasg:ar ; 

5 Agus an deicheamh earrann do ephah 
phlùir mar thabhartas-bìdh, measg-ta leis 
a' cheathramh earrann do hin a dh'oladh 
bhrùite. 

6 Ts ìobairt-loisgte g^hnàthaìchte a t'ann, 
a dh'orduicheadh ann an shabh Shinai 
chum faile chùbhraidh, ìobairt a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

7 Ag:us is i a tabhartas-dibhe an ceath- 
ramh earrann do hin air son aon uain : 
anns an ionad naomh bheir thu fa'near flon 
làidir a dhòrtadh do'n Tighearna mar 
thabhartas-dibhe. 

8 Ag:us an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasg'ar: mar thabhartas-bldh na 
maidne, agus mar a tabhartas-dibhe, bheir 
thu seachad e, ìobairt e bheirear suas le 
teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n Tig-h- 
earn. 

9 Ag:us air là na sàbaid, dà uan do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid, agus dà 
dheicheamh earrann phlùir measg'ta le 
h-oladh mar thabhartas-bìdh, agus a tabh- 
artas-dibhe'. 

10 Is e so ìobairt-loisg:te g'ach sàbaid, a 
thuiUeadh air an ìobairt-loisg'te g-hnàth- 
aichte, ag:us a tabhartas-dibhe. 

1 1 Ag-us ann antoiseach bhur mìos bheir 
sibh seachad chum ìobaìrt-loisgte do'n 
Tighearna, dà tharbh òg', agus aon reithe, 
seachd uain do'n cheud bhliadhna g'un 
g:haoid, 

12 Agus trl deicheamh earranna phlùlr 
measg:ta le h-oladh mar thabhartas-bìdh 
air son g:ach tairbh, ag:us dà dheicheamh fxvn. XXVIII. 

earrann phlùir measg:ta le h-oladh mar 
thabhartas-bìdh air son g:ach reithe ; 

13 Ag:us aon deicheamh earrann phlùir 
air leth measg'ta le h-oladh mar thabhartas- 
bìdh air son g:achuain,c/iM7nìobaIrt-loisg:te 
deadh fhàile, ìobairt a bheirear suas le 
teine do'n Tig-hearn. 

1 4 Agais mar an tabhartais-dibhe blthidh 
leth hin do fhìon air son tairbh, ag'us an 
treas earrann do hin airson relthe, agus an 
ceathramh earrann do hin air son uain : is 
i so ìobalrt-lolsgte g'ach mìosa air feadh 
mhìosan na bliadhna. 

1 5 Ag'us ìobrar aon mheann do na g'abh- 
raibh mar ìobairt-pheacaidh do'n iTig-h- 
earn, a thuilleadh air an ìobairt-loisg:te 
g'hnàthaichte, agus a tabhartas-dibhe. 

16 Ag:us air a' cheathramh là deug: do'n 
cheud mhìos tha càisg-* anTig-hearn. 

17 Agiis air a' chùigeadh là deug: do'n 
mhìos so tha 'n f hèill : seachd làithean 
ithear aran neo-g'hoirtichte. 

18 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh ; obair thràilleiP sam bith cha 
dean sibh air: 

1 9 Ach bheir sibh seachad achum ìobairt 
a bheirear suas le teine, mar ìobairt-lolsgte 
do'n Tighearna, dà tharbh òg:, agus aon 
reithe, ag:us seachd uain do'n cheiid 
bhlladhna : gxm g^haoid blthidh iad dulbh. 

20 Ag:us blthldh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh : tri deicheamh 
earranna bheir sibh seachad air son tairbh, 
ag-us dà dheicheamh earrann air son reithe. 

21 Deicheamh earrann air leth bheir thu 
seachad air son gach uain, air feadh nan 
seachd uan : 

22 Ag:us aonbhoc-g:aibhre chum ìobairt- 
pheacaldh, a dheanamh rèite air bhur son. 

23 lobraldh^ibh iad sin athuilleadh air 
an ìobairt-lolsgte sa' mhadulnn, a tha mar 
ìobairt-loisg-te ghnàthalchte. 

24 Mar so bheir sibh seachad^ g:ach là 
air feadh nan seachd làithean, biadh na 
h-ìobairt a bheirear suas le teine, chum 
fàile chùbhraidh do'n Tig:hearn: bheirear 
seachad e thuiUeadh air an ìobairt-loisg:te 
g'hnàthaichte, ag:us a tabhartas-dlbhe. 

25 Ag-us alr an t-seachdamh là bithidh 
comhg'hairm naomh ag:albh; obair thràill- 
eil sam blth cha dean sibh air. 

26 Mar an ceudna air là nan ceud thor- 
adh,'nuair abheir sibh seachadtabhartas- 
bìdh nuadh* do'n Tig:hearn, alg: ceann 
bhur seachduinean, bithldh comhg:hairm 
naomh ag:aibh ; obair thràillell sam blth 
cha dean sibh : 

27 Ach bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisg-te, chum fàile chùbhraidh do'n Tigh- 
earna, dà tharbh òg% aon reithe, seachd 
uain do'n cheud bhliadhna; 

28 Agais an tabhartas-bìdh do phlùr deoch-ofrail. 
163 •- gabhail-thairis. AIREAMH, XXVm. XXIX. measg^ta le h-oladh, tri deicheamh earrann- 
an air son gacli tairbh, dà dheicheamh 
earrann air son g-ach reithe, 

29 Deiclieamh earrann air leth air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan ; 

30 ^g-(/« aonmheann' do na gabhraibh, 
a dheanamh reite air bhur son. 

31 lobraidh sibh iad athuilleadh air an 
lobairt-loisgie g-hnàthaichte, agus a tabh- 
artas-bìdh, (g:un ghaoid bithidh iad duibh,) 
agus an tabhartasan-dibhe. 

CAIB. XXIX. 

1 /4n ìobalrt-loisgte gu bhi air a toirt seachad air 
latka sèididh nan trompaid, 7 air ìatha cràdhaidh 
ananamanna, 12 agus air ochd làithibhfèille nam 
pàiìtiun. 

AGUS anns an t-seachdamh mìos, air 
a' cheud là do'n mhìos, bithidh comh- 
ghairm naomh agaibh ; obair thràilleil 
sam bith cha dean sibh : is là seididh nan 
trompaid dhuibh e. 

2 Ag;us bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisg;te, chum fàile cliìibhraidh do'n Tig-h- 
earn, aon tarbh òg-, aon reithe, agus 
seachd uain do'n cheud bhliadhna gun 
g-haoid : 

3 Agm hìthidh an tabhartas-bìdh do 
phlìir measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son tairbh, agus dà dheich- 
eamh earrann air son reithe, 

4 Ag;us aon deìcheamh earrann air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan ; 

5 Agus aon mheann do na g'abhraibh 
chum lobairt-pheacaidh, a dheanamh reite 
air bhur son : 

6 A thuilleadh aìr ìobairt-loisgrte a' 
mhìosa, ag-us a tabhartas-bìdh, ag-us an 
ìobairt-loisg:te ghnàthaichte, ag:us a tabh- 
artas-bìdh, ag-us an tabhartasan-dibhe, a 
reir an gnàtha, chum faile chìibhraidh, 
ìobairt a bheirear suas le teine do'n Tig'h- 
earn. 

I Ag:us bithidh agaibh air an deicheamh 
la do'n t-seachdamh mìos so comhg^hairm 
naomh : ag:us cràdhaidh sibh bhurn-anam- 
anna : obair sam bith cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad chiim ìobairt- 
loisgte do'n Tig:hearn a dh'fhàile cìibh- 
raidh, aon tarbh òg-, aon reithe, agus 
seachd uain do'n cheud bhliadhna; g-un 
ghaoid bithidh iad duibh. 

9 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measg:ta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbh, agus dà 
dheicheamh earrann air son g:ach reithe, 

10 Deicheamh earrann air leth air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan; 

I I Aon mheann do na g'abhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, a thuiUea^dh air ìobairt- 
pheacaidhna reite, ag:us an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, ag'us a tabhartas-bìdh, ag'us 164 bhoc òg. an tabhartasan-dibhe. 

12 Ag:us air a' chùig'eadh là deug- do'n 
t-seachdamh mìos, bithidh comhghairm 
naomh agaibh ; obair thràiUeil sam bith 
chadeansibh; ag-us g:leidhidh sibh feill 
do'n Tig'hearn seachd làithean. 

13 Ag:usbheirsibhseachadc/i(/mìobairt- 
loisg-te, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cìibhraidh'^ do'n Tig-hearna, tri 
tairbh dheug: òg:a, dà reithe, agns ceithir 
uain deug' do'n cheud bhliadhna ; g:un 
g-haoid bithidh iad. 

14 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measg:ta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son g-ach tairbh do na tri 
tairbh dheug:, dà dheicheamh earrann air 
son g:ach reithe do'n dà reithe, 

15 Ag:us deicheamh earrann air leth air 
son g-ach uain do na ceithir uain deug:; 

16 Agus aon mheann do na g:abhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisg:te g:hnàthaichte, a tabh- 
artas-bìdh, ag'us a tabhartas-dibhe. 

1 7 Ag:us air an dara là bheir sibh seachad 
dà tharbh dheug' òg:, dà reithe, ceithir uan 
deug do'n cheud bhliadhna gun g:haoid : 

18 Ag-us bithidh antabhartas-bìdh, ag:us 
an tabhartasan-dibhe airson nan tarbh, air 
son nan reitheachan, ag:us air son nan uan, 
a reir an àireimh, a rèir a' g'hnàtha ; 

19 Agus aon mheann do na g:abhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte g-hnàthaichte, ag-us a 
tabhartas-bìdh, agus an tabhartasan- 
dibhe. 

20 Ag-us air an treas là aon tarbh deug:, 
dà reithe, ceithir iiain deug: do'n cheud 
bhliadhna g:un g:haoid : 

21 Agpus bithidh an tabhartas-bìdh, ag'us 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reitheachan, ag-us aìr son nan 
uan, a rèir an àireimh, a rèir a' g-hnàtha; 

22 Ag:us aonbhoc-g-aibhrecAi^mìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisg'te g:hnàthaichte, ag-us a tabhartas- 
bìdh, ag:us a tabhartas-dibhe. 

23 Ag:us air a' cheathramh là deich 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug: 
do'n cheud bhliadhna g-un g-haoid : 

24 Bithidh an tabhartas-bìdh, ag:us an 
tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' g:hnàtha ; 

25 Ag:us aon mheann do na g:abhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte ghnàthaichte, a tabh- 
artas-bìdh, ag:us a tabhartas-dibhe. 

26 Ag:us air a' chùig:eadh là naoi tairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug: do'n 
cheud bhliadhna gaui g-haoid: 

27 Ag'us bithidh an tabhartas-bldh, ag-us 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 

- cùmhraidh. AIREAMH, 
air son naii reitheachan, agriis air son nan 
uan, a reir an àireimh, a reir a' g-hnàtha : 
2S AgTis aonbhoc-gaibhre cAì/??zìobairt- 
pheacaidh, a thiiilleadh alr an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agiis a tabhartas- 
bìdh, a^iis a tabhartas-dibhe. 

29 A^us air an t-seathadh là ochdtairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug do'n 
cheud bhhadhna gmi ghaoid : 

30 Agus bithidh an tabhartas-bldh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reitheachan, agns air son nan 
uan, a rèir au àireimh, a reir a' g'hnàtha : 

31 Agus aonbhoc-gaibhrec^imriobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
foisgte ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, 
agus a tabhartas-dibhe. 

32 AgTis air an t-seachdamh là, seachd 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug 
do'n cheud bhliadhna gmi ghaoid: 

33 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, 
air son nan reitheachan, agois air son nan 
uan, a reir an àireimh, a rèir a' ghnàtha: 

34 AgTis aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuiUeadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, 
ag-us a tabhartas-dibhe. 

35 Ag-us air an ochdamh là bithidh àrd- 
choimhthional ag^bh : obair thràilleil 
sam bith cha dean sibh air : 

36 Ach bheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigheam, aon 
tarbh, aon reithe, seachd uain do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe, air son an tairbh, air 
son an reithe, a^is air son nan uan, a rèir 
an àireimh, a reir a' ghnàtha : 

3S AgTis aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agriis a tabhartas- 
bìdh, agT.is a tabhartas-dibhe. 

39 Xa nithe sln ni sibh do'n Tigheama 
'niu- fèillibh suidhichte^ thuilleadh air 
bhur bòidibh, agxis bhm- tabhartasan saor- 
thoUe, air son bhur n-ìobairtean-loisgte, 
agxis air son bhur tabhartasan-bldh, agus 
air son bhur tabhartasan-dibhe, agus air 
son bhiu- tabhartasan-sìth. 

40 Agns dh'innis Maois do chloinn Is- 
raeil a rèir gach ni a dh'àithn an Tig;h- 
eama do ilhaois. 

CAIB. XXX. 

J Chc^n pieud bòidean a ihi air am hriseadh. 9 Mu 
hhòtd baTitraich, agus mnà a dhealaicheadh r'a 
fear-pòsda. 

AGUS labhairMaois ri ceannardannan 
treubh a thaobh chloinn Israeil-, ag 
ràdh, Is e so an ni a dh'àithn an Tigheam. ' òrduichte - cinn-fheadhna threubh chloinn 

Israeih ^ le cuibhreach, bann. * Iruai'l. 

165 XXIX. XXX. 

2 Ma bhòidicheas duine bòid dò'n Tig-h- 
earn, no ma mhionnaicheas e mionnan a 
cheangal 'anama le ceang^l^ chabhris^ e 
'fhocal: a rèirgach ni a thig a mach as a 
bheul, ni e. 

3 Mar an ceudna, ma bhòidicheas bean 
bòid do'n Tigheam, agais gun ceang-ail si 
ifei/i le ceang^l, agus i ann an tigh a 
h-athar 'na h-òige; 

4 Agus gu'n chiinn a h-athair a bòid, 
agus a ceangal leis an do cheangail i 
h-anam, agus gTi'm fan a h-athair 'na 
thosd rithe, an sin seasaidh a bòidean uile, 
agiis seasaidh gach ceang'al leis an do 
cheangail i a h-anam. 

5 Aeh ma chuireas a h-athair 'na h-agh- 
aidh san là anns an cluinn e, cha seas aon 
d'a bòidibh, no d'a ceanglaichibh, leis an 
do cheangail i a h-anam : agus maithidh 
an Tigheama dh'i, a chionn gu'n do chuir 
a h-athair 'na h-aghaidh^ 

6 AgTis ma bha idir fear-pòsda aice 
'nuair a bha bòidean oirre, no 'nuair a 
labhair i ni as a beul, leis an do cheang-aii 
i a h-anam, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agus gii'n 
d'fhan e 'na thosd rithe san là anns an 
cual' e i ; an sin seasaidh a bòidean, agus 
seasaidh a ceanglaichean leis an do cheang- 
ail i a h-anam. 

8 Ach ma chiiireas a fear-pòsda 'na 
h-aghaidh san là anns an cluinn e i, an sin 
bheir e g:u neò-bhrigh a bòid a bhòidich 
i, agns an ni a labhair i le 'bilibh, leis an 
do cheangail i a h-anam ; agus bheir an 
Tigheama maitheanas dh'i. 

9 Ach g-ach bòid bantraich, agus mnà 
dealaichte, leis an do cheangail i a. h-anam, 
seasaidh i 'na h-aghaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh a fir, 
no ma cheangail i a h-anam le ceangal 
maille ri mionnaibh, 

11 Agrus gu'n cual' a fear e, agiis gu'n 
d'fhan e 'na thosd rithe, cg-z/snach do chuir 
e 'na h-ag-haidh : an sin seasaidh a bòid- 
ean uile, agais seasaidh gach ceangal leis 
an do cheang-ail i a h-anam. 

12 Ach ma chuir a fear gai tur air chìil 
iad" san là anns an cual' e iad, an sin ge 
b'e ni a thàinig a mach as abeul a thaobh 
a bòidean, no thaobh ceangail a h-anama, 
cha seas e : chuir a fear air chùl iad, agus 
bheir an Tigheama maitheanas d'i. 

13 Xa bòidean, agus na mionnan sin uile 
a cheanglas a chum an t-anam a chràdh, 
feudaidh a fear an daingneachadh, no feud- 
aidh a fear an cur air chìil. 

14 Ach ma dh'fhanas a fear gu tur 'na 
thosd rithe, o là gni là : an sin tha e a' 
daingneachadh a bòidean uile, no a 
ceanglaichean uile, a ta oirre : tha e g'an ^ gu'n d'thug a h-athair a hòid gu neò-bhrigh. 
* rinn afearfaoin iad, thug e gu neò-bhrigh iaJ. AIREAMH, 
deanamh seasmhach, a chionn gu'n d'fhan 
e 'na thosd rithe san là anns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e air chor sam bith 
air chùl iad, an dèig-h dha 'n ckiinntinn ; 
an sin giìilainidh e a h-aingidheachd-san. 

16 /s iad sin na reachdan a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois, eadar duine agus a 
bhean, eadar athair ag-iis a nighean, agus 
ìfathast 'na h-òig'he ann an tigh a h-athar. 

CAIB. XXXI. 

1 Clireachadh na Midianaich, ogus mharbhadh Ba- 
laam. 14 Bha corruich ais Maois ris na ceann- 
ardaibh, a cliionn gn'n do glilèidh iad na mnài beò. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, 
ag' ràdh, 

2 Dìol clann Israeil' air na Midianaich ; 
'na dhèigh sin cruinnichear chum do 
dhaoine thu. 

3 Agus labhair Maois ris an t-sluagh, ag 
ràdh, Rachadh cuid dibh fo'n armaibh 
chum a' chogaidh, agus imicheadh iad a 
chogadh an aghaidh nam Midianach, agus 
dloladh iad an Tighearn air Midian. 

4 Cuiridh sibh mìle do gach trèibh, air 
feadh uilethreubhanlsraeil, chum a' chog- 
aidh. 

5 Mar sin thug-adh a mach à mìltibh Is- 
raeil, mìle do gach trèibh, dà mhìle dheug 
armaichte chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum a' chog- 
aidh, mìle do gach trèibh, iadsan agus 
Phinehas mac Eleasair an t-sagairt, a 
chum a' chogaidh, leis na h-innealaibh 
naomha 'na làimh, agus na trompaidean 
gu sèideadh. 

7 Agus chog iadan agliaidh nam Midian- 
ach, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois ; agus mharbh iad na firionnaich 
uile. 

8 Agus mharbh iad righrean Mliidiain, 
a thuilleadh air a' chuid eile dhiubh a 
mharbhadh ; eadhon Ebhi, agus Recem, 
agus Sur, agus Hur, agus Reba, cùig 
righrean Mhidiain : Balaam mac Bheoir 
mar an ceudna mharbh iad leis a' chlaidh- 
eamh. 

9 Agus thug clann Israeil leo mnài Mhi- 
diain 'nam braighdibh, agus an clann 
bheag, agus thug iad leo creach an sprèidh 
uile, agus an treudan uile, agus am maoin 
uile. 

10 Agus loisg iad am bailtean uile anns 
an robh iad a chòmhnuidh, agus an dùin^ 
uile le teine. 

1 1 Agus thug iadleo a' chreach uile, agus 
an cobhartach^ uile, eadar dhaoine agus 
ainmhidhean. 

12 Agus thug iad na braighdean^ agus 
a' chreach, agus an cobhartach, gu Maois 
agus Eleasar an sagart, agus gu comh- 
chruinneach chloinn Israeil, a chum a' 1 Thoir aicheahhail chloinn Israeil a mach. 
'' an caistealan, an daìvgnichcan. 
]()6 XXX. XXXI. 

chaimp aig còmhnardaibh Mhoaib, a ta 
làimh ri lordan am fagus do lericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar an 
sagart, agus ceannardan a' chomhchruinn- 
ich uile mach 'nan coinneamh, an taobh a 
muigh do'n champ. 

1 4 Agus bha corruich air Maois ri luchd- 
riaghlaidh an t-skiaigh, ris na ceannard- 
aibh air mhìitibh, agus na ceannardaibh 
air cheudaibh, a thàinig o'n chogadh. 

15 Agus thubhairt Maois riu, An do 
ghlèidh sibh na mnài uile beò ? 

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Israeil, 
le comhairle Biialaaim, peacachadh an 
aghaidh an Tighearn ann an aobhar 
Pheoir ; agus bha plàigh air feadh comh- 
chruinnich an Tighearn. 

17 A nis uime sin, marbhaibh gach fir- 
ionnach am measg na cloinne bige, agus 
marbhaibh gach bean d'am b'aithne fear 
le hiidhe leis. 

18 Ach a' chlann bhan uile do nach 
b'aithne fear le luidhe leis, gleidhibh beò 
dhuibh fein. 

19 Agus fanaibh-se antaobh amuigh do'n 
champ seachd làithean : ge b'e mharbh 
neach air bith, agus ge b'e bhean ri neach 
a mharbhadh, glanaibh sibh fèin, agus 
bhur braighdean air an treas là, agus air 
an t-seachdamh là ; 

20 Agus glanaibh bhur n-eudach uile 
agus gach ni rinneadh do chroicnibh, agus 
gach obair do Jhionnadh ghabhar, agus 
gach ni a rinneadh do fhiodh. 

21 Agus thubbairt Eleasar an sagart ris 
na fir-chogaidh a chaidh a mach a dh'ionn- 
suidh a' chatha, Is e so ordugh an lagha 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois : 

22 A mhàin an t-òr, agus an t-airgiod, 
an t-umha, an t-iarunn, an staoin, agus an 
luaidh, 

23 Gach ni a dh'fhuilgeas an teine, bheir 
sibh fa'near e dhol troimh 'n teine, agus 
glanar e ; gidheadh le uisge an sgaraidh 
glanar e : agus gach ni nach fulaing an 
teine, bheir sibh fa'near e dhol troimh 'n 
uisge. 

24 Agus nighidh sibh bhur n-eudach air 
an t-seachdamh là, agus bithidh sibh glan, 
agus 'na dhèigh sin thig sibh a stigh do'n 
champ. 

25 Ag»is labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

26 Gabh àireamh na creich a thogadh, 
eadar dhuine agus ainmhidh, thu fèin, agus 
Eleasar an sagart, agus prìomh-aithriche 
a' chomhchruinnich ; 

27 Agus roinn a' chreach 'na dà earrainn ; 
eadar a' mhuinntir a ghabh an cogadh orra 
fèin, a chaidh mach do'n chath, agus eadar 
an comhchruinneach uile : ' «' chobhartach. 

< ciomaich, pi iosanaich. AIREAMH, XXXI. XXXn. 2S A^iis tog' cìs' do'n Tlg-heam o na 
fir-chogaidh, a chaidh mach do'n chath : 
aon anam à cìiig ceud, araon do na 
daoinibh, agus do'n bhuar, agiis do na 
h-asail. agus do na caoraich. 

29 Gabh e as an leth-san. agns thoir e do 
Eleasar an sagart, mar thabhartas-togta 
do n Tighearn. 

30 AgTJs à leth chloum Israeil, gabhaidh 
tii aon chuibhrionn à leth-cheud, do na 
daoinibh, do'n bhuar, do na h-asail, agns 
do na treudaibh. do gach ainmhidh, agus 
bheir thu iad do na Lebhithich, a tha 
g-leidheadh cìiraim pàillimn an Tigheam. 

31 Agxts rinnMaois agus Eleasaransag- 
an mar a dh'àithnan Tigheama doilhaois. 

32 Agus b'e an cobhanach, eadhon a' 
chuid eile do'n chreich a ghlac na fir- 
chogaidh, sè ceud mìle. agus deich is tri 
fichead mìle. agus cuig mìle caora, 

33 AgTis tri fichead agus dà mhHe dheug' 
bò, 

34 AgTis tri fichead agxis aon mhìle asal, 

35 Agns dà mhìle dheug 'ar fhichead 
anam san iomlan, do mhnaibh do nach 
b'aithne fear le Iviidhe leis. 

36 Agus bha 'n leth bu chm'bhrionn 
doibhsan a chaidh mach a chum a' chog- 
aidh. aim an àireamh tri cheud mlle, agrus 
seachd mìle deug- 'ar fhichead agus cìiig 
ceud caora ; 

37 Agus b'i cìs an Ti^heama do na caor- 
aich sè ceud agrus tri fichead agnis cùig 
deug. 

38 AgTis h'iad am buar sè mìle deug 'ar 
fhichead: dhiubh so ò'i cìs an Tig^heama 
tri fichead 's a dhà-dheug. 

39 Agus yiad na h-asaO deich mìle thar 
fhichead agns cùig ceud: dhiubh so h'i 
cìs an Tigheama tri fichead agus a h-aon. 

40 Agus Viad anama nan daoine" sè 
mìle deug : dhiubh so Vi cìs an Tigheama 
dà anam dheug 'ar fhichead. 

41 Agrtis thtig Maois a' cMs, eadhon 
tabhartas-togta an Tigheam, do Eleasar 
an sag-art, mar a dh'àithn an Tigheama 
do ilhaois. 

42 Agus do leth chloinn Israeil, a roinn 
Maois o'n luchd-chogaidh, 

43 (A nis ò't 'n leth a hhuineadh do'n 
chomhchniinneach, tri cheud mìle, zgns 
seachd tnìle deug 'ar fhichead agns cùig 
ceud caora, 

44 Agus sè mìle deug 'ar fhichead bò, 

45 Agus deich mìle thar fhichead asal 
ag:us cùig ceud, 

46 Agus sè mìle deug anam^ 

47 Eadhon do'n leth a hhuineadh do 
chloinn Israeil, ghabh Maois aon chuibh- 
rioim à leth-cheud eadar dhuine agns 
ainmhidh, agTis thug e iad do na Le- • cuiì/hTÌorm. ^ rtaTH pearsanna. 

' OTiamanna dhaoÌTie. Eabh. persons. Sjs 
167 I bhithich, a bha gleidheadh cùraim pàilliuiu 
\ an Tigheama. mar a dh'àithn an Tigh- 
eama do Mhaois. 
4S Agus thàinig au luchd-riaghlaidh a 
bha os ceann mhìltean an t-sluaigh, na 
ceannardan air mhìltibh, agus na ceanu- 
ardan air cheudaibh, am fagus do ilhaois : 

49 AgTJs thubhairt iad ri Maois, Ghabh 
do sheirbhisich àireamh nam fear-cogaidh 
a tha fo'r làimh, agus cha 'n'eH dtiine 
dhinn air chall. 

50 L ime sin, thug sinii tabhartas a chmn 
an Tigheama. gach fear na fhuair e do 
sheudaibh^ cir, eadhon slabhraidhean, 
agus usgTaichean% fàirmean, cluas-fhail- 
ean, agois criosan, a dheanamh rèite air 
son ar n-anaman an làthair an Tigheam. 

51 AgTis ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-òr uatha, uile 'na sheudaibh 
oibrichte. 

32 Agus b'e òr an tabhartais uile a thug 
iad seachad do'n Tigheam, o na ceannard- 
aibh air mhìltibh, agrus o na ceannardaibh 
air cheudaibh. sè nule deug, seachd cead 
agus leth-cheud secel. 

53 (Oir ghabh na fij-chogaidh cobhart- 
ach, gach duine dha fèin.) 

54 AgxLS ghabh ]Maois agiis Eleasar an 
sagart an t-òr o na ceannardaibh air 
mhiltibh, agais air cheudaibh, agns thug: 
iad e gu pàillitm a' choimhthionail, mar 
chuimhneachan do chloinn Israeil an 
làthair an Tigheam. 

CAIB. XXXIL 

Dh'iarr clann Reuhein cfus clann Ghad sealbh tan 
fheciTarai air an tabbh an ear do lordoji, 

4 NIS bha aig cloinn Reubein agus 
-ljL cloimi Ghad ro mhòran sprèidhe : 
agus an uair a chunnaic iad fearann laseir, 
agns fearann Ghilead, feuch, hha 'n t-àite 
'na àite sprèidhe : 

2 Agus thàinig' clann Ghad, agus clann 
Reubein, agus labhair iad ri Maois, agns 
ri Eleasar an sagart, agois ri uachdaran- 
aibh a chomhchruinnich, ag ràdh, 

3 Atarot, agns Dibon, agns laser, agns 
Ximrah, agns Hesbon, agus Elealeh, agns 
Sebam, agns Xebo, agns Beon : 

4 Eadhon an dùlhaich a bhuail an Tigh- 
eama roimh chomhchruinneach Israeil, i* 
fearann e air son sprèidhe, agns tha sprèidh 
aig do sheirbhisich. 

5 Lime sin, ars' iadsan, ma fhuair sinn 
deadh-ghean^ a'd' shealladh, thugar am 
fearann so do d' sheirbhisich mar sheUbh 
GgT/s na toir sinn a null thar lordan. 

6 Agns thubhairt Maois ri cloinn Ghad, 
agns ri cloinn Reubein, An tèid bhur 
bràithrean gn cogadh, agns an suidh sibhse 
an so ? * imil. uidhean. 
bracsUts. Sasg. • fahkor. ' làmh-Jiaikan ; AIREAMH, XXXII. 7 Ag'us c'ar son a bheir sibh mi-mhis- 
iieacli do chridhe chloinn Israeil, a dhol a 
null do'n fliearann a thug' an Tighearna 
dhoibh? 

8 Mar so rinn bhur n-aithriche, 'nuair 
a chuirmi iado Chades-banieaa dh'amh- 
arc na tìre : 

9 'Nuair a chaidh iad suas g-u g-leann 
Escoil, ag'us a chunnaic iad am fearann, 
thug' iad mi-mhisneach do chrldhe chloinn 
Israeil, a chum nach rachadh iad a steach 
do'n fhearannathvig-anTighearnadhoibh. 

10 Agus las corruicli an Tig-liearna san 
àm sin fein, agus mhionnaich e, ag ràdh, 

11 Gu cinnteach cha 'n fhaic a h-aon do 
na daoinibh a thàinig a nìos as anEiphit, 
o fliichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, am fearann a mhionnaich mi do 
Abraliam, do Isaac, agus do lacob, a 
chionn nach do lean iad mi gu h-iomlan ; 

12 Saor o Chaleb mac lephuneh an 
Ceniseach, agus losua mac Nuin : oir lean 
iadsan an Tighearna g-u h-iomlan. 

13 Agus las corruich an Tig'hearn an 
ag'haidh Israeil, agus cluiir e air seach- 
aran* iad san fhàsach dà fhichead bliadh- 
na, gus an deachaidh as do'n g'liinealach 
sin uile a rinn olc an sealladh an Tigliearn. 

14 Agus, feuch, tha sibhse air eirigh suas 
an àite bhur n-aithriche, gineal dhroch 
dhaoine, a mheudacliadh fathast mòr- 
chorruich an Tigheama ri h-Israel. 

15 Oir ma thionndaidheas sibh air falbh 
o 'leantuinn-san fàgaidh e fathast uair 
eile san fhàsach iad, agus sgriosaidh sibh 
an sluagh so uile. 

16 Agus thàinig' iad am fagus da, agus 
thubhairt iad, Togaidh sinn mainnirean 
chaorach an so d'ar spreidh, agus bailtean^ 
d'ar cloinn bhig : 

17 Ach thèid sinn fèin deas-armaichte 
roimh chloinn Israeil, g:us an toir sinn iad 
d'an àite; agus ni ar clann bheag còmh- 
nuidh sna bailtibh daingnichte air sgàth^ 
luchd-àiteachaidh na tìre. 

18 Cha phiU sinn d'ar tighibh, gus an 
sealbhaich clannlsraeil grach duine dhiubh 
'oighreachd fèin : 

19 Oir clia sealbhaich sinne maille riu- 
san an taobh eile do lordan, no thall o sin ; 
a chionn gu'n do thuit ar n-oighreachd 
dhuinne air an taobh so do lordan a làimh 
na h-àird' an ear. 

20 Agus thubhairtMaoisriu,Manisibh 
an ni so, ma thèid sibh fo'r^ n-armaibh 
roimh an Tighearna gii cogadh, 

21 Agus gu'n tèid sibh uile armaichte 
thar lordan roimh an Tighearn, gus am 
fuadaich e mach a naimhdean as a làthair. 

22 A^is gu'n ceannsaichear' am fearann 
am fianuis an Tigheama ; 'na dhèigh sin ' iomroll, allabatì. 
^ aghaidb. Eabh. 
168 - caithriche. 
* fuidh bhur. pillidh sibh, agus bithidh sibh neò-choir- 
each an làtliair an Tighearn, agus an 
làthair Israeil, agus bithidh am fearann 
so 'na sheilbli agaibh am fiaiiuis an Tigh- 
earn. 

23 Ach mur dean slbh mar so, feuch, 
pheacaich sibh an aghaidh an Tighearn ; 
agus bitlilbh clnnteacb gu'm faigh bhur 
peacadh a mach sibh. 

24 Tog-aibh bailtean d'ur cloinn bhig, 
agus mainnireand'ur caoraich ; agus dean- 
aibh an ni a chaidh mach as bhur beul. 

25 Agus labhair clann Ghad agus clann 
Reubeln ri Maois, ag ràdh, Ni do sheirbli- 
islch mar a ta mo Thighearn ag àith- 
neadh. 

26 Bithidh ar clann bheag, ar mnài, ar 
treudan agus ar sprèidh uile an sin ann 
am bailtibh Ghilead : 

27 Ach thèld do shelrbhisich thairis, 
g-ach fear dhiubh armaichte chum cogaidh, 
roimh an Tighearna gu cath, mar a tha 
mo thighearna ag ràdh. 

28 Agus thug Maois àithne d'an taobh 
do Eleasar an sagart, agus do losua 
mac Nuin, agus do phrìomh-aithrichibh'' 
threiibha chloinn Israell : 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma thèid 
clann Ghad, agus clann Reubein a nuU 
maille ribh thar lordan, gach fear dhìuhh 
armaichte gu cath an làthair an Tighearn, 
agus gu'n ceannsalchear an th' roimhibh'', 
an sin bheir sibh dhoibh fearann Ghilead 
mar sheilbh : 

30 Ach mur tèid iad thairis maille ribh 
armaichte, bithldh sellbh aca 'nur measg: 
fèin ann an tìr Chanaain. 

31 Agiis fhreag'air clann Ghad, agus 
clann Reubein, ag ràdh, Mar a thubhalrt 
an Tighearna ri d' sheirbhisich, mar sln 
ni sinne. 

32 Thèid sinn a null armaichte roimh 
an Tighearna do thìr Chanaain, a chum 
gw'ni bi sealbh ar n-oighreachd againn air 
an taobh so do lordan. 

33 Agus thug Maols dhoibh, eadhon do 
chloinn Ghad, agus do chloinn Reubein, 
agus do leth thrèibh Mhanaseh, mic lo- 
seiph, rìoghachd Shihoin righ nan Amor- 
ach, agus rìoghachd Og righ Bhasain, an 
tìr maille r'a bailtibh anns na crìochaibh, 
eadhon bailte na dùthcha mu'n cuairt. 

34 Agus thog clann Ghad Dibon, agus 
Atarot, agus Aroer. 

35 Agrus Atrot, Sophan, agus laser, agus 
logbehah, 

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-haran, 
bailte daingnichte; agus malnnirean air 
son chaorach. 

37 Agus thog' clann Reubein Hesbon, 
agus Elealeh, agus Ciriataim, ' cìosnaichear. 
' Tomhaibh. <■ aithreachaibh. AIREAMH, 5 

38 Agus Nebo, ag-iis Baal-meon, (air 
d'au aiumean a bhi air an atharrachadh,) 
ag:us Sibmah : agus thug iad ainmean 
eile do na bailtibh a thog: iad. 

39 Agus chaidh clann Mhachir, mhic 
Mhanaseh, do Ghilead, ag:us g-hlac iad e, 
agus chuir iad à seilbh an t-Amorach a 
bha ann. 

40 Agus thug- Maois Gilead do Mhachir 
mac Mhanaseh ; agus gphabh e còmhniiidh 
ann. 

41 Ag:us chaidh laer mac Mhanaseh, 
ag-us grhlac e a bhailte beag'a, agus thug 
e Aabhotiair mar ainm orra. 

42 Ag-us chaidh Nobah agus ghlac e 
Cenat, ag-us a bhailte beag'a, ag'us thug' e 
Nobah mar ainm air, a reir 'ainme fein. 

CAIB. xxxm. 

1 Turusan chloinn Israeil anns an fhàsach. 50 Na 
Canaanaich agus an dealbhan agus ayi coslais 
leaghta uile air an sgrios. 

/S iad so turusan chloinn Israeil, a 
chaidh mach à tìr na h-Eiphit, a reir 
an armailtean ', fuidh làimh Mhaois ag:us 
Aaroin. 

2 Agus sgrìobh Maois an dol a mach a 
reir an turusan, air àithne an Tig:hearn : 
agus is iad so an turusan, a reir an dol a 
mach. 

3 Agns dh'imich iad o Rameses anns a' 
cheud mhìos, air a' chùig-eadh là deug: 
do'n cheud mhìos : air an là màireach an 
dèigh na càisge chaidh clann Israeil a 
mach le làimh àird ann an sealladh nan 
Eiphiteach uile. 

4 (Oir dh'adhlaic na h-Eiphitich an 
ceud-g'hin uile, a bhuail an Tig-nearn 'nam 
measg' : air an diathan mar an ceudna chuir 
an Tighearna breitheanas an gnìomh.) 

5 Agus dh'imich clann Israeil'' o Ram- 
eses, ag:us champaich iad ann an Sucot. 

6 Agus dh'imich iad o Shucot, ag:us 
champaich iad ann an Etam, a tha ann 
an iomall an fhàsaich. 

7 Ag-us dh'imich iad o Etam, ag:us phill 
iad a rìs gu Pihahirot, a ta fa chomhair 
Bhaabsephoin : ag:us champaich iad fa 
chomhair Mhigdol. 

8 Ag:us dh'imich iad o chomhair Phihah- 
irot, ag'us chaidh iad troimh mheadhon 
na fairge do'n f hàsach, agus dh'imich iad 
astar thri làithean ann am fàsach Etaim, 
ag'us champaich iad ann am Marah. 

9 Agus clh'imich iad o Mhàrah, ag:us 
thàinig- iad g-u h-Elim ; agus ann an Elim 
hha dà thobar'' dheug uisge, agus deich 
ag^is tri fichead craobh phailme : agus 
champaich iad an sin. 

10 Agus dh'imich iad o Elim, agus 
champaich iad làimh ris a' mhuir ruaidh. 

1 1 Agus dh'imich iad o'n mhuir ruaidh, 
agus chanipaich iad ann am fàsach Shin. 

' ìe'n armailtibk, ^ thriall, ghabh clann Israeit 

169 XXII. XXXIII. 

12 Agus dh'imich iad à fàsacii Shin, 
ag-us champaich iad ann an Dophcah. 

13 Agus dh'imich iad o Dhophcah, agus 
champaich iad ann an Alus. 

14 Agus dh'imich iad o Akis, ag-us 
champaich iad ann anRephidim, far nach 
robh uisge aig an t-shiagh r'a òl. 

15 Agus dh'imich iado Rephidim, agus 
champaich iad ann am fàsach Shinai. 

16 Agus dh'imicli iad o fhàsach Shinai, 
agus champaich iad ann an Cibrot-hata- 
abhah. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot-hata- 
abhah, agus champaich iad ann an Has- 
erot. 

18 Agus dh'imich iad o Haserot, agus 
champaich iad ann an Ritmah. 

19 Agus dh'imich iad o Ritmah, agus 
champaich iad ann an Rimon-pares. 

20 Agus dh'imich iad o Rimon-pares, 
agus champaich iad ann an Libnah. 

21 Agus dh'imich iad o Libnah, agus 
champaich iad ann an Risah. 

22 Agus dh'imich iad o Risah, agus 
champaich iad ann an Cehelatah. 

23 Agus dh'imich iad o Chehelatali, 
agus champaich iad ann an sliabh 
Shapher. 

24 Agus dh'imich iad o shliabh Shapher, 
agus champaich iad ann an Haradah. 

25 Agus dh'imich iad o Haradah, agus 
champaich lad ann am Machelot. 

26 Agus dh'imich iad o Mhachelot, agus 
champaich iad ann an Tahat. 

27 Agus dh'imich iad o Thahat, agus 
champaich iad ann an Tarah. 

28 Agus dh'imich iad o Tharah, agus 
champaich iad ann am Mitcah. 

29 Agus dh'imich iad o Mhitcah, agus 
champaich iad ann an Hasmonah. 

30 Agus dh'imich iad o Hasmonah, agus 
champaich iad aiui am Moserot. 

31 Agus dh'imich iad o Mhoserot, agus 
champaich ìad ann am Bene-iaacan. 

32 Agus dh'imich iad o Bhene-iaacan, 
agus champaich iad ann an Hor-hagidgad. 

33 Agus dh'imich iad o Hor-hagidgad, 
agus champaich iad ann an lot-batah. 

34 Agus dh'imich iad o lot-batah, agus 
champaich iad ann an Ebronah. 

35 Agus dh'imich iad o Ebronah, agus 
champaich iad ann an Esion-gaber. 

36 Agus dh'imich iad o Esion-gaber, 
agus champaich iad ann am fàsach Shin: 
is e so Cades. 

37 Agus dh'imich iad o Chades, agus 
champaich iad ann an shabh Hor, ann an 
iomall fearainn Edoim. 

38 Agus chaidh Aaron an sagart suas gu 
sliabh Hor, air àithne an Tighearn, agtis 
fhuair e bàs an sin, anns an dà f hichead- 
amh bliadhna an dèigh do chloinn Israeil 

an lurui. ^ shiiiì. Eabh. AIREAMH, 
teachd a mach à tìr na h-Eiphit, air a' 
cheiid là do'n chùigeadh mìos. 

39 Agus bha Aai'on cend agns fichead 
agns tri bh"adhna dh'aois, annair a dh'eug: 
e ann an sUabh Hor. 

40 Ag'nschnala r'igh Arad anCanaanach 
(a bha chòmhnuidh san àirde deas ann an 
tìr Chanaain) mu theachd chloinn Israeil. 

41 Agns dh'imich iad o shliabh Hor, 
ag-ns champaich iad ann an Salmonah. 

42 Agns dh'imichiadoShalmonah,ag:ns 
champaich iad ann am Punon. 

43 Agus dh'imich iad o Phvmon, ag^as 
champaich iad ann an Obot. 

44 Ag-us dh'imich iad o Obot, agus 
champaich iad ann an lie-abarim, ann an 
crlch Mhoaib. 

45 Ag-us dh'imich iad o lim, agus champ- 
aich iad ann an Dibon-gad. 

46 Agns dh'imich iad o Dhibon-gad, 
agus champaich iad ann an Ahiion-dibla- 
taim. 

47 Agnsdh'imich iad o Almon-diblataim, 
agus champaich iad ann an slèibhtibh 
Abarim, fa chomhair Nebo. 

48 Agrus dh'imich iad o shlèibhtibh 
Abarim, ag-us campaich iad ann an còmh- 
nardaibh Mhoaib, iàimh ri lordan am 
fagus do lericho. 

49 Ag:us champaich iad làimh ri lordan, 
o Bhet-iesimot eadhon g-u Abel-sitim, ann 
an còmhnardaibh Mhoaib. 

bO Agus labhair an Tig-hearna ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri 
lordan amfagus do lericho, ag ràdh, 

51 Labhair ri cloinn Israeil, ag:ns abair 
riu, 'Nuair a thèid sibh a null thar lordan, 
do thìr Chanaain ; 

52 An sin fògraidh sibh a mach nile 
hichd-àiteachaidh na tìre as bhur fianuis, 
agus cniridh sibh as d'an dealbhan uile, 
agus sg-riosaidh sibh an coslais' leaghta 
nile, ag:us fàsaichidh sibh" an ionadan 
àrda uile. 

53 Agus cuiridh sibh à seilbh luchd- 
àiteachaidh an fhearainn, agus ni sibh 
còmhnuidh ann: oir thug mise dhuibh 
am fearann r'a shealbhachadh. 

54 Agus roinnidh sibh am fearann le 
crannchnr mar oighreachd am measg 
bhnr teaghlaichean : dhoibhsan a's hon- 
mhoire bheir sibh an oighreachd a's mò, 
agus dhoibhsan a's teirce bheir sibh an 
oig:hreachd a's hig-ha : bithidh oighreachd 
g-ach dnine san àit anns an tuit a chrann- 
chnr; a rèir trenbha bhur n-aithriche 
sealbhaichidh sibh. 

55 Ach mur fògair sibh amach hichd- 
àiteachaidh an fhearainn as bhnr fianuis, 
an sin bithidh iadsan diubh d'an leig sibh 
fuireach, 'nan scolbaibh' 'nur sìiilean. ' iomhaighean, dreachan, riochdan. 

- tilgidh sihh sìos. ^ deaìgaibh, gatha'lh. 

170 xxxm. XXXIV. 

agns 'nam bioraibh 'nur taobhan, agns 
cuiridh iad campar oirbh * san f hearann 
anns am bi sibh a chòmhnuidh. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuainich mi 
a dheanamh riu-san, gu'ti dean mi ribhse. 

CAIB. XXXIV. 

1 Crìochan fearainn Chanaain. 16 Ainmean nan 
daoine a bha gus a roinn mar oighreai:hd. 

AGUS labhair an Tig'hearna ri Maois, 
ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, ag:us abair 
riu, 'Nuair a thig sibh do thalamh Chan- 
aain, {is e so am fearann a thuiteas oirbh 
maroig-hreachd, eadhon fearannChanaain 
maille r'a chrìochaibh,) 

3 An sin bithidh bhur ceam^ deas o 
fhàsach Shin, leth ri crìch Edoim, agus is 
i bhur crìoch mu dheas fìor iomall na 
fairg:e saillte a làimh na h-àird' an ear. 

4 Agus pillidh bhur crioch o'n taobh mu 
dheas gu dìreadh Acrabim, agus thèid i 
air a h-ag-haidh gu Sin ; ag-us bithidh a 
dol a mach o'n taobh mu dheas g:u Cades- 
barnea, ag'us gabhaidh i roimpe gii Hasar- 
adar, agns thèid i air a h-aghaidh g:u 
h-Asmon : 

5 Agus bheir a' chrìoch cuairt o Asnion 
g:u amhainn na h-Eiphit, agus bithidh a 
dol a mach aig- an fhairg:e. 

6 Agus a thaohh na crìcii' an iar, bithidh 
ag:aibh eadhon an fhairg:e mhòr mar 
chrìch : bithidh a' chrioch so 'na crich 
dhuibh air an làimh an iar. 

7 Ag:ns is i so bhur crioch air an làimh 
mu thuath : o'n fhairg'e mhòir coinhar- 
aichidh sibh dhnibh fèin g'u shabh Hor. 

8 O shhabh Hor comharaichidh sibh 
bhur crìoch gu dol a stigh Hamait ; ag:us 
bithidh dol a mach na criche g:u Sedad. 

9 Agus gabhaidh bhur crioch roimpe g-u 
Slphron, ag:us bithidh a dol a mach aig: 
Hasarenan ; is i so bhur crioch mn thuath. 

10 Ag:us comharaichidh sibh bhur crioch 
air an taobh an ear o Hasar-enan g:u 
Sepham. 

1 1 Ag:us thèid a' chrioch sios o Shepham 
gu Riblah, air an taobh an ear do Ain ; 
agus thèid a' chrioch sios, agais rnigidh i 
g:u taobhfairg:eChineret a iàimhnah-àird' 
an ear. 

12 Agus thèid a' chrioch sios gu lordan, 
agus bithidh a dol a mach aig: a' mhuir 
shaiUte : is e so bhur fearann le 'chrioch- 
aibh mu'n cuairt. 

13 Agus dh'àithn Maois do chloinn Is- 
raeil, ag' ràdh, Is e so am fearann a 
shealbhaicheas sibh le crannchur, a dh'- 
àithn an Tig-hearna thoirt do na naoi 
trenbhan, agus do'n leth thrèibh. 

14 Oir fhuairtreubh chloinnRenbein an 
oighreachd,a.Te\r tighe an aithriche, agus 

^ bithidh iad 'nan naimhdean duibh. 
6 ccarna, oisinn. AIREAMH. XXXIV. XXXV. treubh chloinn Ghad a reir tighe an aith- 
riche ; agus fhuair leth thrèibh Mhanaseh 
an oighreachd. 

15 Fhuair an dà threubh agus an leth 
thrèibh an oighreachd air an taobh so do 
lordan ain fagus do lericho, a làimh na 
h-àird' an ear, leth ri èirig-h na grèine. 

16 Agrus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag' ràdh, 

17 /s iad so ainmeanna nan daoine a 
roinneas am fearann duibh : Eleasar an 
sasrarf^ agpus losua mac Nuin. 

18 Agrus gabhaidh sibh aon cheannard 
do gach trèibh, a roinn an fhearainn mar 
oighreachd. 

19 Agus is iad soainmeannanan daoine : 
Do thrèibh ludah, Caleb mac lephuneh. 

20 Ag:us do thrèibh chloinn Shimeoin, 
Semuel mac Amihuid. 

21 Do thrèibh Bheniamin, Elidad mac 
Chisloin. 

22 Ag:us ceannard trèibhe chloinn Dhan, 
Buci mac log'li. 

23 Ceannard chloinn loseiph, air son 
trèibhe chloinn Mhanaseh, Haniel mac 
Ephoid. 

24 Agus ceannard trèibhe chloinn Eph 
raim, Cemuel mac Shi|Dhtain. 

25 Agus ceannard treibhe chloinn She- 
bukiin, Elisaphan mac Pharnaich. 

26 Ag:us ceannard trèibhe chloinnlsach- 
air, Paltiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibhe chloinn Aseir, 
Ahihud mac Shelomi. 

28 Agus ceannard trèibhe chloinn Naph- 
tah, Pedahel mac Amihuid. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn an 
Tighearn anoighreachd aroinndo chloinn 
Israeil ann an tìr Chanaain. 

CAIB. XXXV. 

1 Odid agus dà fldchead baile aìr an toirt do na 
Lebhìtliich; 6 Sè bailte dliiubh chum dìdein. 
9 Na Inghanna a ihaobh moriaidh. 

AGUS labhair an Tig:hearna ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh 
ri lordan amfagus do lericho, ag: ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a thabh- 
airt do na Lebhithich, do oighreachd an 
seilbh, bailte' gu còmhnuidh a g-habhail 
annta : agus bheir sibh mar an ceudna do 
na Lebhithich fearann comh-roinn^ d'am 
bailtibh mu'n cuairt orra. 

3 Agus bithidh na bailtean aca gii còmh- 
nuidh a ghabhail annta, agus bithidh am 
fearann comh-roinn air son an sprèidhe, 
agus air son am maoin, ag:us air son an 
ainmhidhean uile. 

4 Agus ruigidh fearanncomh-roinn nam 
bailtean, a bheir sibh do na Lebhithich, a 
mach o bhalla a' bhaile, mìle làmh-choille 
mu'n cuairt. 

' caithriche. ^ iomallan fearainn, bail'- 

chroibhtean. ^ comruich, girt, 

171 5^ Agrus tomhaisidh sibh o'n leth a mui^h 
do'n bhaile air an taobh an ear dà mhile 
làmh-choille, agus air an taobh mu dheas 
dà mhìle làmh-choille, agus air an taobh 
an iar dà mhìle làmh-choille, ag:us air an 
taobh mu thuath dà mhìle làmh-choille ; 
agus bitkidk am baile sa' mheadhon : 
bithidh so dhoibh'na fhearann comh-roinn 
d'am bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean a bheir 
sibh do na Lebhithich, bithidh sè bailte 
chum dìdein^ a dli'orduicheas sibh air a 
shon-san a mharbhas duine, chum g'u'n 
teich e an sin : agus riu-san cuiridh sibh 
dà bhaile 's dà fhichead. 

7 Mar so is iad na bailte sin uile abheir 
sibh do na Lebhithich, ochd agus dà 
fhichead baile: iad sìnbkeir sibh seackad 
agus am fearann comh-roinn. 

8 Agus bithidh na bailtean a bheir sibh 
seachad do sheilbh chloinn Israeil : uatha- 
san aig am bheil mòran, bheir sibh mòran ; 
ach uatha-san aig am bheil beagan, bheir 
sibh beagan : bheir gach aon d'a bhailtibh 
do na Lebhithich, a rèir 'oighreachd a ta 
e a' sealbhachadh. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a bhios sibh air teachd thar 
lordan do thìr Chanaain. 

11 An sin orduichidh sibh dhuibh fèin 
bailte, gu bhi 'nam bailtibh dìdein dhuibh, 
a chum gu'n teich am marbhaiche an sin, 
a mharbhas neach an ain-fhios^ 

12 Agus bithidh iad duibh 'nam bailtibh 
a chum dìdein o'n dioghaltair^; a chum 
nach bàsaich esan a mharbhas duine, g-us 
an seas e an làthair a' chomhchruinnich 
ann am breitheanas. 

13 Agus do na bailtibh sin a bheir sibh 
seachad, bithidh sèbailtean agaibh achum 
dìdein. 

14 Bheir sibh" seachadtri bailtean air an 
taobh so do lordan, agus tri bailte bheir 
sibh seachad ann an tìr Chanaain, a bhios 
'nam bailtibh dìdein. 

15 Bithidh na sè bailte sin 'nan dìdein, 
araon do chloinn Israeil, agus do'n choig- 
reach, agus dhasan a bhios air chuairt 
'nam measg; a chum gu'n teich gach 
neach an sin, a mharbhas duine gun f hios. 

16 Agus ma bhuaileas se e le h-inneal 
iaruinn, (air chor as gu'm bàsaich e,) is 
mortair e : cuirear gu cinnteach ammort- 
air gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach a 
thilgeadh (a dh'fheudas a bhàs a thoirt,) 
agus gu'm bàsaich e, is mortair e : cuirear 
gu cinnteach am mortair gu bàs. 

18 No 7na bhuaileas se e le làmh-bhall'" * am mrarachd. 

* làmh-arm. > fhcar nafolachd. AIREAMII, J 
fiodUa (a dh'fheudas abhàs athoirt,) ag-us 
gu'm faigh e bàs, is mortair e : cuirear 
g-u cinnteach am mortair gu bàs, 

19 Marbhaidh dloghaltair nafola a fèin 
am mortair : an uair a choinnicheas se e 
marbhaidh se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre 
fhuath^, no ma thilgeas e ni sam bith air 
am plaid-luidhe^ air chor as gti'm faigh 
e bàs ; 

21 No ma bhuaiieas se e le alàimh ann 
an naimhdeas, air chor as gu'm faigh e 
bàs ; cuirear esan a bhuail e g-un teagamli 
gu bàs ; ow' is mortair e : marbhaidh 
dìog'haltair na fola am mortair, an uair a 
choinnicheas se e. 

22 Ach mathug e urchuir dha g-iih-obann 
g'un naimhdeas, no ma thilg e ni sam bith 
air gun phlaid-luidhe : 

23 No le cloich sam bith, a dh'fheudas 
bàs duine a thabhairt, gun e 'g a f haicinn, 
agus gu'n do thilg e air i, air chor as gu'm 
faigh e bàs, agus nach bu namhaid da e, 
agus nach d'iarr e a chron ; 

24 An sin bheir an comhchruinneach 
breth eadar am marbhaiche agus dìogh- 
altair na fola, a rèir nam breitheanas sin: 

25 Agus saoraidh an comhchruinneach 
am marbhaiche a làimh dìoghaltair na 
fola, agus cuiridh an comhchruinneach air 
ais* e do bhaile a dhìdein, gus an do 
theich e : agus fanaidh e ann gu bàs an 
àrd-shagairt, a dh'ungadh leis an oladh 
naoimh. 

26 Ach ma thig am marbhaiche uair air 
l)ith an taobh a mach do chrìch baile a 
dhldein, gus an do theich e ; 

27 Agus gu'm faigh dìoghaltair na fola 
e an taobh a mach do chrìochaibh baile a 
dhìdein, agus gu'm marbh dìoghaltair na 
fola am marbhaiche ; cha bhi e ciontach 
do fhuil : 

28 A chionn gu'm bu chòir dha fuireach 
ann am baile a dhìdein gu bàs an àrd- 
shagairt : ach an dèigh bàis an àrd-shagairt, 
piUidh am marbhaiche gu fearann a 
sheilbhe fèin. 

29 Agus bithidh na nithe sin 'nan reachd 
breitheanais dhuibh, air feadh bhur gineal- 
acha, 'nur n-àitibh-còmhnuidh uile. 

30 Ge b'e mharbhas neach sam bith, 
cuirear am mortair gu bàs lebeul' fhian- 
uisean : ach cha toir aon fhianuis teisteas 
an a^haidh neach sam bith a chum a chur 
gu bas. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith 
air son anama mortair, a tha ciontach do 
bhàs, ach cuirear gu cinnteach gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam bìth 
air a shon-san a theich do bhaile a dhì- 
dein, a chum gu'n tigeadh e rìs aghabhail 

' thachaireas e air. 2 „ ghalltanas. 

^ lefàfh-fheitheamh, le rùn mealltach, 
172 XXV. XXXVI. 

còmhnuidh san fhearann, gu bàs an 
t-sagairt. 

33 Mar sin cha tniaill sibh am fearann 
anns am bheil sibh ; oir tniaillidh fuil am 
fearann, agus cha 'n'eil e 'n comas am 
fearann a ghlanadh do'n fhuil a dhoirt- 
eadh ann, ach le fuil an ti a dhòirt i. 

34 Na salaichibh, uime sin, am fearann 
anns am bi sibh a chòmhnuidh, anns am 
bheil mise a'm' chòmhnuidh : a chionn gu 
bheil mise an Tighearn a'm' chòmhnuidh 
am meadhon chloinn Israeil. 

CAIB. XXXVI. 

Nigheana chloinn Israeil aig an robh oighreachd, gu 
pòsadh 'nan trèibhfèìn. 

AGUS thàinigprìomh-aithriche theagh- 
laiche chloinnGhilead, mhic Mhachir, 
mhic Mhanaseh, do theaghlaichibh mhac 
loseiph, am fagus, agus labhair iad an 
làthair Mhaois, ag:us an làthair nan ceann- 
ard, eadhon prìomh-aithriche chloinn Is- 
raeil ; 

2 Agus thubhairt iad, Dh'àithnan Tj'gh- 
earna do m' thighearn am fearann a thoirt 
mar oighreachd le crannchur do chloinn 
Israeil, agrus dh'àithneadh do m' thigh- 
earna leis an Tighearn, oighreachd ar 
bràthar Shelophehaid a thoirt d'a nigh- 
eanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad ri h-aon do mhic 
nan treubh eile do chloinn Israeil, an sin 
bheirear an oighreachd-san o oighreachd 
ar n-aithriche, agus cuirear i ri oighreachd 
na trèibhe d'an gabhar iad : mar sin 
bheirear i o chrannchur ar n-oighreachd- 
ne. 

4 Agus an uair a bhios an iubile' ann do 
chloinn Israeil, an sin cuirear an oigh- 
reachd ri oighreachd na trèibhe gus an do 
ghabhadh iad : mar sin bheirear an oigh- 
reachd-san air falbh o oighreachd thrèibhe 
ar n-aithriche. 

5 Agus dh'àithn Maois do chloinn Is- 
raeil, a rèir focail an Tighearn, ag ràdh, 
Is ceart a labhair treubh mhac loseiph. 

6 /* e so an ni a dh'àithn an Tighearna 
thaobh nigheana Shelophehaid, ag ràdh, 
Pòsadh iad an neach a's àill leo ; a mhàin 
ri teaghlach thrèibhe an aithriche pòsaidh 
iad. 

7 Mar sin cha'n atharraich oighreachd 
chloinn Israeil o thrèibh gu trèibh : oir 
dlùth-leanaidh gach duine do chloinn 
Israeil ri oighreachd trèibhe 'aithriche. 

8 Agus bithidh gach nighean, a shealbh- 
aicheas oighreachd ann an trèibh sam bith 
do chloinn Israeil, 'na mnaoi aig aon do 
theaghlach trèibhe a h-athar, a chum gu 
meal clann Israeil, gach duine dhiubh, 
oighreachd 'aithriche. 

9 Ni mò dh'atharraicheas an oighreachd 

< ais-iocaidh an comhchruinneach, 

5 bhriathraibh. ' bliadhna mhaitheanais DEUTER 

o aon treibh gii treibli eile ; ath dlùth- 
leanaidh g-ach duine do threubhaibh 
chloinn Israeil r'a oighreachd fein. 

10 Eadhon mar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois, mar sin rinn nigheana Shelo- 
piiehaid : 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, ag-iis 
Hoglah, ag-us Milcah, agus Noah, nigh- 
eana Shelophehaid ri mic bhràthar an 
athar. ONOMI, I. 

12 Phòsadh iad rifir do theaghlaichibh 
mhacMhanasehmhicIoseiph,ag-us dh'fhan 
an oighreachd ann an trèibh teaglilaich an 
athar. 

13 Is iad sin na h-àitheantan, agus na 
breitheanais, a dh'àithn an Tighearna le 
làimh Mhaois, do chloinn Israeil ann an 
còmhnardaibh Mhoaib,làimh ri lordan an 
fagus do lericho. DEUTERONOMI. CMB. I. 

1 Ath-aithris le Maois air va thachair do chloinn 
Israeil anns an fhàsach. 3-1 Geur- smachdachadh 
an Tighearna dhoibh air son am mi-chreidimh, 

JS iad so na briathran a labhair Maois 
ri h-Israel uile, air an taobh so do 
lordan san fhàsach, anns a' chòmhnard 
fa chomhair na mara ruaidhe, eadar 
Paran, agus Tophel, agus Laban, agus 
Haserot, agus Disahab. 

2 {Tha asdar aon là deug; o Horeb, 
rathad slèibh Sheir, gu Cades-barnea.) 

3 Agus anns an dà fhicheadamh bhadh- 
na, anns an aon mhìos deug, air a' cheud 
là do'n mhìos, labhair Maois ri cloinn Is- 
raeil, a rèir nan uile nithe a dh'àithn an 
Tighearna dha d'an taobh ; 

4 An dèigh dha Sihon righ nan Amor- 
ach a mharbhadh, a bha chòmhnuidh 
ann an Hesbon, agus Og righ Bhasain, a 
bha chòmhnuidh aig- Astarot ann an 
Edrei, 

5 Air an taobh so do lordan, ann an tìr 
Mhoaib, thòisich Maois air an lagh so chur 
an cèill, ag ràdh, 

6 Labhair an 'Tigheam ar Dia ruinn ann 
an Horeb, ag- ràdh, Ghabh sibh còmh- 
nuidh fada gu leòr san t-shabh so : 

7 Pilhbh agus gabhaibh bhur tunis, 
agus rachaibh a chum slèibh nan Amor- 
ach, agus a chum nan ionadan uile am 
fagus da anns a' chòmhnard', anns a' 
mhonadh, agus anns an t-srath, agus mu 
dheas, agus ri taobh na fairge, gu fear- 
ann nan Canaanach, agus gu Lebanon, a 
dh'ionnsuidh na h-aimhne mòire, aimhne 
Euphrates. 

8 Feuch, chuirmi 'ntìrroimhibh; rach- 
aibha steach, agus sealbhaichibh am fear- 
ann a mhionnaich an Tighearna d'ur 
n-aithrichibh, Abraham, Isaac, agus la- 
cob, gu'n tugadh e dhoibh e, agus d'an 
shochd 'nan dèigh. 

9 Agus labhair mi ribh san àm sin, ag 
ràdh, Cha 'n urrainn mise bhiu- giìilan 
a'm' aonar: anns an fìiàsach. 
173 - maitheap, àrd-dhaoine. 10 Rinn an Tighearna bhur Dia llon- 
mhor sibh, agus, feuch, tha sibh an diugh 
mar reulta nèimh a thaobh llonmhoir- 
eachd. 

11 (Gu deanadh an Ti^hearna, Dia 
bhur n-aithriche sibh mile uair ni's 
lìonmhoire na tha sihh, agus gu'mbeann- 
aicheadh e sibh, mar a gheall e dhuibh !) 

12 Cionnus is urrainn mise leam fèin 
bhur dragh a ghiùlan, agus bhur n-eall- 
ach, agus bhur comhstri? 

13 Gabhaibh-se dhuibh fèin daoine glic 
agus tuigseach", agus aithnichte 'nur 
treubhaibh, agus ni mise iad 'nan ceann- 
ardaibh oirbh. 

14 Agus fhreagair sibh mi, agus thubh- 
airt sibh, Tha an ni a labhair thu maith 
dhuimie r'a dheanamh. 

15 Agus ghabh nii cinn bhur treubhan, 
daoine glic, agus aithnichte, agus rinn mi 
iad 'nan ceannardaibh oirbh. 'nan uachd- 
aranaibh mhìlte, agus 'nan uachdaran- 
aibh cheuda, agus 'nan uachdaranaibh 
leth-cheuda, agus 'nan uachdaranaibh 
dheichnear, agus 'nan hichd-riaghlaidh 
am measg bhur treubhan. 

16 Agus dh'àithn mi d'ur breitheamh- 
naibh san àm sin, ag' ràdh, Eisdibh ris 
?ia cuisean a bhios eadar bhur bràith- 
rean, agus thugaibh breth cheart eadar 
gach duine agus a bhràthair, agus an 
coigreach ata maille ris. 

17 Cha bhi suimagaibh doneach seach 
a cheile ann am breitheanas ; ris a' bheag' 
èisdidh sibh co mhaith is ris a' mhòr ; cha 
bhi athadh'' oirbh roimh ghnùis duine, 
oir is le Dia a' bhreth : agus a' chùis a 
bhios ro chruaidh oirbh, bheir sibh a m' 
ionnsuidh-se, agus èisdidh mise rithe. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh san àm sin 
na h-uile nithe bu chòir dhuibh a dhean- 
amh. 

19 Agus an uair a dh'fhalbh sinn o Ho- 
reb, chaidh sinn troimh an fhàsach mhòr 
agus uamhasach sin uile, a chunnaic sibh 
air shghe slèibh nan Amorach, a ) èir mar 

3 cag i!. DEUTERONOMI, I. a dh'àithn an Tighearn ar Dia dhiiinn ; 
agiis thàinig sinn gu Cades-barnea. 

20 Agus thubhairt mi ribh, Tha sibh 
air teachd gu sliabh nan Amorach, a tha 
'n Tig:hearn ar Dia a' tabhairt dhuinn. 

21 Feuch, chìiir an Tig-hearna do Dhia 
am fearann romhad, imich suas, sealbh- 
aich e, a rèir mar a thubhairt an Tigh- 
earna Dia t'aithriche riut ; na biodh eagal 
ort, agus na biodh faitcheas' ort. 

22 Agus thàinig: sìbh am fagus domhsa, 
gach aon ag-aibh, agus thubhairt sibh, 
Cuireamaid daoìne romhainn, ag-us ranns- 
aicheadh iad a mach dhuinn am fearr- 
ann, agus thugadh iad fios d'ar n-ionn- 
suidh a rls ciod an t-slighe air an tèid sinn 
suas, agus ciod na bailte gus an tig sinn. 

23 Agus thaitinn a' chainnt rium gu 
maith; agus ghabh mi dà fhear dheug 
dhibh, aon fhear as gach trèibh. 

24 Agus thionndaidh iad, agus chaidh 
iad suas do'n t-sliabh, agus thàinig iad 
gu gleann Escoil, agus rannsaich iad a 
mach e. 

25 Agus ghabh iad 'nan làimh do thor- 
adh an f hearainn, agus thug iad a nuas e 
d'ar n-ionnsuidh-ne, agus thug iad fios 
duinn a rìs, agus thubliairt iad, Is maith 
am fearann a tha 'n Tighearn ar Dia a' 
tabhairt dhuinn. 

26 Gidheadh, cha b'àill leibh' dol suas, 
ach chuir sibh^ an aghaidh àithne an 
Tighearna bhur Dè. 

27 Agus rinn sibh gearan 'nur bìithaibh, 
agus thubhairt sibh, A chionn gu'm 
b'fliuathach leis an Tighearna sinn, thug 
e mach sinn à tìr na h-Eiphit, gu'r toirt 
thairis do làimh nan Amorach, a chur as 
duinn. 

28 C'àit an tèid sinn suas? Chuir ar 
bràithrean ar cridhe fuidh mhi-mhisnich, 
ag ràdh, Tha 'n shiagh ni's mò agus ni's 
àirde na sinne; tha na bailtean mòra, 
a^us daingnichte suas gu nèamh, agus os 
barr*, chunnaic sinn mic nan Anacach an 
sin. 

29 An sin thubhairt mi ribh, Na biodh 
geilt oirbh, no eagal rompa. 

30 An Tighearna bhur Dia, a tha dol 
roimhibh, cogaidh esan air bhur son, a 
rèir nan uile nithe a rinn e air bhur son 
san Eiphit fa chomhair bhur sùl. 

31 Agus anns an fhàsach, far am faca 
tu cionnus a ghiìilain an Tighearna do 
Dhia thu, mar a ghiùlaineas duine a 
mhac, san t-shghe sin uile air an deach 
aidh sibh, gus an d'thàinig sibh do'n 
àite so. 

32 Gidheadh san ni so cha do chreid 
sibh an Tighearn bhur Dia, 

33 A dh'imich roimhibh san t-slighe, a 

■ mi-mhisneach. ' cha hu toil leibh. 

3 sheas sibh a mach, rinn sihh ar' a mach. 
174 rannsachadh a mach àite dhuibh gus ar 
bùthan a shuidheachadh ann, ann an 
teine san oidhche, a nochdadh dhuibh 
ciod an t-shghe air an imicheadh sibh, 
agus ann an neul san là. 

34 Agus chual' an Tighearna fuaim 
bhur briathran, agus bha corruich air, 
agus mhionnaich e, ag ràdh, 

3.') Gu cinnteach cha'n fhaic a h-aon do 
dhaoinibh^ a' ginealaich uilc so am fear- 
ann maith sin, a mhionnaich mise gu'n 
tugainn d'ur n-aithrichibh. 

36 Saor o Chaleb mac lephuneh; clii 
esan e, agus dhasanbheir mi am fearann 
air an do shaltair e, agiis d'a chloinn, a 
chionn gu'n do lean e 'n Tighearna gu 
h-iomlan. 

37 Mar an ceudna, bha fearg air an 
Tighearna riumsa air bhur sgàth, ag 
ràdh, Cha tèid thusa fèin a steach an sin. 

38 Ach losua mac Nuin, a tha 'na sheas- 
amh a' d' làthair, thèid esan a steach 
an sin. Thoir misneach dha; oir bheir 
e air Israel a shealbhachadh. 

39 Agus bhur leanbana^ a thubhairt 
sibh gu'm biodh iad 'nan creich, agus 
bhur clann', aig nach robh san là ud 
eòlas air maith seach olc, thèid iadsan a 
steach an sin, agus dhoibhsan bheir mi e, 
agus sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, piUibh, agus 
gabhaibh bhur turus do'n fhàsach, air 
shghe na mara niaidhe. 

41 An sin fhreagair sibh agus thubh- 
airt sibh rium, Pheacaich sinn an aghaidh 
an Tigheam, thèid sinn suas agus cog- 
aidh sinn, a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
an Tighearn ar Dia dhuinn. Agus chrios- 
laich sìbh oirbh gach fear agaibh 'airm 
chogaidh, agus bha sibh ullamh gu dol 
suas do'n t-shabh. 

42 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Abair riu, Na rachaibh suas, agus na 
cogaibh, oir cha 'n'eil mise 'nur measg; 
air eagal gu'm buailear^ sibh an làthair 
bhur naimhdean. 

43 Mar so labhair mi ribh, agus cha'n 
èisdeadh sibh, ach rinn sibh ceannairc 
an aghaidh àithne an Tighearn; agus 
chaidh sibh gu h-an-dàna suas do'n 
t-shabh. 

44 Agus thàinig na h-Amoraich, a bha 
chòmhnuidh san t-shabh sin, a mach 'nur 
n-aghaidh, agus ruaig iad sibh mar a ni 
beachan, agus chuir iad as dhuibh ann an 
Seir, eadhon gu Hormah. 

45 Agus phill sibh, agus ghuil sibh an 
làthair an 'Tighearn; ach cha 'n èisdeadh 
an Tighearna ri'r guth, agus cha tugadh 
e chias duibh. 

46 Mar sin dh'fhan sibh ann an Cades 

* a hhàrr air sin. ^ do dhaoinihh sin. Eabh. 
f> clann hheag. mic. Eabh. ^gunlcagar. DEUTERO 

mòran làithean, a reir nan làithean a 
dh'fhan sibh an sin. 

CAIB. II. 

1 Mu chìoinn Esau, 9 mu na Moahaich, 16 agus mu 
na h- Anwnaich. 2i Sion an t- Amorach agus a 
shluagh uile air an sgrios. 

AN sin phlll sinn, agus ghabh sinn ar 
turus do'n fhàsach, air slighe na mara 
niaidhe, mar a labhair an Tighearna 
riumsa ; agus chuairtich sinn shabh Sheir 
mòran làithean. 

2 Ag-us labhair an Tighearna rium, ag 
ràdh, 

3 Chuairtich sibh an sliabh so fada gu 
leòr: pilhbh ri tuath. 

4 Ag-us àithn thusa do'n t-shiagh, ag 
ràdh, Tha sibh g-u dol troimh chrìch bhur 
bràithre cloinn Esau, a ta chòmhnuidh 
ann an Seir, agus bithidh eag-al orra 
roimhibh: ach thugaibh aire mhaith 
dhuibh fèin. 

5 Na beanaibh riu ' ; oir cha toir mi 
bheag d'am fearann duibh, cha toir uir- 
ead as leud troidhe : a chionn gu'n d'thug 
mi sliabh Sheir a dh'Esau mar sheilbh. 

6 Ceannaichidh sibh biadh uatha le 
h-airgiod, a chum g:u'n ith sibh; agus 
mar an ceudna, ceannaichidh sibh uisge 
uatha le h-airg;iod, a chum eru'n òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tighearna do Dhia 
thu ann an uile oibribh do làimhe : is 
aithne dha do thriall troimh 'n fhàsach 
mhòr so: rè an dà fhichead bhUadhna so 
bha 'n Tighearna do Dhia maille riut, 
cha robh uireasbhuidh ni sam bith ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad 
o'r bràithribh cloinn Esau, a bha chòmh- 
nuidh ann an Seir, trìd shlighe a' chòmh- 
naird o Elat, agus o Esion-g:aber, phiU 
sinn, agiis chaidh sinn seachad air slighe 
fàsaich Mhoaib. 

9 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Na buin gu naimhdeil ris na Moabaich^ 
agus na dean strì riu ann an cath : oir cha 
toir mi dhuit a bheag d'am fearann mar 
sheilbh, a chionn gru'n d'thug mi Ar do 
chloinn Lot mar sheilbh. 

10 Bha na h-Emich roimhe a chòmh- 
nuidh ann, sluagh mòr, agus lionmhor, 
a^s àrd mar na h-Anacaich ; 

11 A mheasadh mar an ceudna 'nam 
famhairean^ mar na h-Anacaich, ach 
thug na Maobaich Emich mar ainm orra. 

12 Bha, mar an ceudna, na Horaich a 
chòmhnuidh roimhe sin ann an Seir; ach 
thàinig clann Esau 'nan dèigh, agus 
chuir iad as doibh as an sealladh, agus 
g'habh iad còmhnuidh 'nari àite, mar a 
rinn Israel ri fearann a sheilbh-san, a 
thug an Tighearna dhoibh. 

13 A nis èiribh suas, thubhairt mise, ' Na cogaibh riii. ^ Na dean tuair-eigneadh air 
na Moabaich. ^ athaich, curaidhean. 

175 NOMI, I. II. 

ag-us rachaibh thar sruth Shereid; agus 
chaidh sinn thar sruth Shereid. 

14 Agus ò'i 'n ìiin' anns an d'thàinig; 
sinn o Chades-barnea, gus an deachaidh 
sinn thar sruth Shereid, ochd bh'adhna 
deug thar f hichead ; gus an robh gineal- 
ach an t-shiaigh-chogaidh uile air an 
caitheamh a mach o mheasgan t-slòigh'', 
mar a mhionnaich an Tighearna dhoibh. 

15 Oir, da rìreadh, bha làmh an Tigh- 
earna 'nan aghaidh, gu'n sgrios o mheasg' 
an t-slòigh, gus an do chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharladh, 'nuair a bha na fir- 
chogaidh uile air an claoidh, agus air bàs- 
achadh o mheasg an t-shiaigh, 

17 Gu'n do labhair an Tighearna rium, 
ag ràdh, 

18 Tha thu gu dol thairis an diugh 
troimh Ar, crìoch Mhoaib. 

19 Agus an vair a thig- thu 'm fagus 
thall fa chomhair chloinn Amoin, na buin 
gu naimhdeil riu, ni mò a bheanas tu riu : 
oir cha toir mi dhuit sealbh sam bith do 
f hearann chloinn Amoin, a chionn gu'n 
d'thug mì e do chloinn Lot mar sheilbh. 

20 (Mheasadh sin mar an ceudna 'na 
fhearann fhamhairean; ghabh famhairean 
còmhnuidh ann san t-sean aimsir, agus 
thug na h-Amonaich Samsumaich mar 
ainm orra, 

21 Shiagh mòr agus lìonmhor, agus àrd 
mar na h-Anacaich ; ach sgrios an Tigh- 
earn iad rompa, agus thàinig iad 'nan 
dèigh agus ghabh iad còmhnuidh 'nan 
àite : 

22 Mar a rinn e ri cloinn Esau a bha 
chòmhnuidh ann an Seir, an uair a sgrios 
e na Horaich rompa ; agus thàinig iad 
'nan dèigh, agus ghabh iad còmhnuidh 
'nan àite, eadhon gus an là 'n diugh : 

23 Agus na Habhaich a bha chòmhnuidh 
ann an Haserim, eadhon gu Hadsah, sgrios 
naCaphtoraich athàinig amachàCaphtor 
iad, agus ghabh iad còmhnuidh 'nan àite. 

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur turus, 
agus rachaibh thar sruth' Arnoin : feuch, 
thug mi do d' làimh Sihon an t-Amorach, 
righ Hesboin, agus 'fhearann; tòisichair 
a shealbhachadh, agus dean strì ris ann 
an cath. 

25 Air an là 'n diugh tòisichidh mi air 
t'uamhann-sa, agus t'eagal, achur airna 
cinnich a ta fuidh nèamh uile, a chkùnn- 
eas iomradh ort: agus criothnaichidh iad, 
agus bithidh cràdh* orra a'd' làthair. 

26 Agus chuir mi teachdairean à fasach 
Chedemoit gu Sihon righ Hesboin, le 
briathraibh sìth, ag ràdh, 

27 Leig dhomli gabhaii troimh t'fhear- 
ann: imichidh mi romham air an rathad 
mhòr, cha tionndaidh mi aon chuid a chum * a' chaimp, Eabli. ^ amhainn. 

" àmhghar, iovighuin. DEUTERO 
na làimhe deise, no chum na làlmhe 
clìthe. 

28 Biadh air son airg-id reicidh tu rlum, 
a chum gu'n ith mi, aa^us uisg-e air son 
airgid bheir thu dhomh, a chum gu'n òl 
mi ; a mhàin imichidh mi romham do m' 
chois. 

29 (Mar a rinn clann Esau rium, a tha 
chòmhnuidh ann an Seir, agus na Moab- 
aich a tha chòmhnuidh ann an Ar) gus an 
teid mi thar lordan, do'n fhearann a tha 
'n Tighearn ar Dia a' toirt duinn. 

30 Ach cha leig'eadh Sihon Rig-h Hesboin 
leinn dol troimh 'fhearann ; oir chruaidh- 
ich an Tighearna do Dhia a spiorad, agus 
rinn e a chridhe rag', a chum gu'n tugadh 
e thairis e do d' làimh, mar a chìthear air 
an là'n diugh. 

31 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Feuch, thòisich mi air Sihon agus 'fliear- 
ann a thoirt thairis a'd' fhianuis : gabh 
sealbh^ a chum gu'm bi 'fhearann agad 
mar oighreachd. 

32 An sin thàinig Sihon a mach ^nar 
n-aghaidh, e fein, agus a shluagh uile, a 
chogadh aig lahas. 

33 Agus thug an Tighearn ar Dia thairis 
e romhainn, agus bhuail sinn e fèin, agus 
a mhic, agus a shkiagh uile. 

34 Agus ghlac sinn abhailtean' uile san 
àm sin, agus sgrios sinn gu tur fir, agus 
mnài, agus clann bheag gach baile ; cha 
d'fhàg sinn a h-aon a làthair'': 

35 A mhàin ghabh sinn duinn fèin an 
sprèidh mar chobhartach, agus creach 
nam bailtean a ghlac sinn. 

36 O Aroer, a ta air bniaich shruth 
Arnoin, agus o'n bhaìle a ta làimh ris an 
t-sruth, eadhon gu Gilead, cha robh aon 
bhaile tuille 's làidir air ar son : thug an 
Tighearn ar Dia iad uile thairis duinn. 

37 A mhàin gu fearann chloinn Amoin 
cha d'thàinig thu, no gu àite sam bith am 
fagus do shruth' laboic, no gus na bailt- 
ibh am measg nam beann, no gai ìàte 
sam bith a thoirmisg an Tighearn ar Dia 
dhuinn. 

CAIB. m. 

1 Bliuadhaich clann Israeil air Og righ Bìiasain. 
12 Crannchur shliocltd Reuhein agus Ghad. 
23 Ghuidh Maois dol a steack dn fliearann Cha- 
naain ; 27 ach fhuair e a mhàin sealladh dhelh o 
mhullach Phisgah. 

AN sin phiU sinn, agus chaidh sinn suas 
air an t-slighe gu Basan : agus 
thàinig Og rìgh Bhasain a mach 'nar 
n-aghaidh, e fèin agus a shhiagh uile, gu 
cath aig Edrei. 

2 Agus thubhairt an Tighearna riumsa, 
Na biodh eagal ort roimhe: oir do d' 
làimh-sa bheir mise thairis e fèin, agus a reasgach, do-lubaidh. ^ tòisich, sealbhaich. Eabh. 
a mhòr-bliailieun, a chathraichean. * beò. 
176 NOMI, II. m. 

shluagh uile, agus 'fliearann ; agus ni 
thu ris mar a rinn thu ri Sihon righ nan 
Amorach, a biia chòmhnuidh aig Hesbon. 

3 Mar sin thug anTighearn ar Diathair- 
is d'ar làimh-ne mar an ceudna Og righ 
Bhasain, agus a shhiagh uile : agus bhuail 
sinn e, gus nach d' fhàgadh a h-aon beò 
aige. 

4 Agus ghlac sinn a bhailtean uile san 
àm sin ; cha robh baile nach d'thug sinn 
uatha, tri fichead baile, dùthaich Argoib 
uile, rìoghachd Og ann amBasan. 

5 Bha na bailte sin uile air an daing-- 
neachadh le balla àrd, le geataibh agus le 
crannaibh, a thuiUeadh air bailtibh giui 
bhalla, ro mhòran. 

6 Agus sgrios sinn gu tur iad, mar a 
rinn sinn air Sihon righ Hesboin, a' lèir- 
sgrios fhear, bhan, agus chloinne gach 
baile. 

7 Ach ghabh sinn an sprèidh uile, agus 
creach nam bailte mar chobhartach dhuinn 
fèin. 

8 Agus thug sinn, san àm sin, à làimh 
dà righ nan Amorach, am fearann a ta 
air an taobh so do lordan, o shruth Arnoin 
gu shabh Hermoin : 

9 (Thug na Sidonalch Sirion mar ainm 
airHermon: agus thug: na h-Amoraich 
Senir mar ainm air :) 

10 Balltean a' chomhnalrd^ uile, agus 
Gilead ulle, agus Basan ulle, gu Salcha 
agus Edrei, bailtibh rìoghachd Og ann 
am Basan: 

1 1 Oir bha Og righ Bhasaln a mhàin a 
làthair do fhuigheall nam famhairean ; 
feuch, a leaba, bu leaba larulnn i : nach 'eil 
i ann an Rabat chloinn Amoin? ò'iadnaoi 
làmha-coille a fad, agus ceithlr làmha- 
collle a leud, a rèir làmh-choille duine. 

12 Agus am fearann so, a shealbhaich 
sinn san àm sin, o Aroer, a ta làlmh ri 
sruth Arnoln, agus leth slèibh Ghilead, 
agus a bhallte, thug mi do na Reubenich, 
agus do na Gadaich. 

13 Agus a' chuid elle do Ghilead, agus 
Basan uile, eadhon rloghachd O^, thug 
mi do leth thrèibh Mhanaseh ; duthaich 
Argoib uile, maille rl Basan uile, d'an 
ainm' fearann nam famhairean. 

14 Ghabh lair, mac Mhanaseh, dùth- 
aich Argoib uile gu crìochaibh Ghesuri, 
agus Mhaachatl ; agus thug e Basan- 
Habhot-Iair mar ainm olrre a rèir 'ainme 
fèln, gus an là'n dlugh. 

15 Agus thug mi Gilead do Mhachir. 

16 Agus do na Reubenich, agus do na 
Gadaich, thug- mi o Ghilead eadhon gu 
sruth Arnoin, leth a' ghlinne, agus an 
t-Iomall, eadhon gus an sruth laboc, 
ci-ìoch chloinn Amoin : 5 amhainn. 6 q' chònaird. 

' d'an goirear. DEUTERONOMI, III. IV. 17 An còmhnard mar an ceudna, agus 
lordan, aeriis a chrìochan, o Chineret, 
eadhon gu muìr a' chòmhnaird, a' mhiiir 
shaillte, fuidh Asdot-pisgrah a làimh na 
h-àird' an ear. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibhsan àm sin, 
ag: ràdh, Thug' an Tig:hearna bhur Dia 
dhuibh am fearann so i-'a shealbhachadh : 
theid sibh a mill fo'r n-armaibh roimh 
bhur bràithre clann Israeil, g:ach neach 
a ta foghainteach a chum cog-aidh. 

19 Ach fanaidh bhur mnài, agus bhur 
clann bheag', ag'us bhur spreidh, {pìr 
is aithne dhomh gu'm hheil mòran 
spreidhe ag-aibh,) 'mir bailtibh a thug' mi 
dhuibh, 

20 Gus an toir an Tig^hearna fois d'ur 
bràithribh, co mhaith ag:us dhuibhse, ag:us 
giis an sealbhaich iadsan mar an ceudna 
am fearann a thug an Tighearna bhur 
Dia dhoibh an taobh thall do lordan : 
ag-us an sin pillidh g:ach duine ag:aibh g-'a 
sheilbh, a tnug: mi dhuibh. 

21 Ag-us dh'àithn mi do losua san àm 
sin, ag: ràdh, Chunnaic do shùile na h-uile 
nithe a rinn an Tig:hearna bhur Dia ris 
an dà rig:h sin : mar sin ui an Tig:hearna 
ris na rìog^hachdaibh uile g'us a?« bheil 
thu dol. 

22 Cha bhi eag-al oirbh rompa : oir 
cog'aidh an Tig'hearna bhur Dia e fèin air 
bhur son. 

23 Ag:us g:huidh mi air an Tig:hearna 
san àm sin, ag: ràdh, 

24 O Thig'hearna Dhè, thoisich thu air 
do mhòrachd, ag:us do làmh chumhachd- 
ach a nochdadh do d' òg:lach : oir cò an 
Dia air nèamh no air talamh, a's urrainn 
a dheanamh a rèir t'oibre-sa, ag:us a rèir 
do chumhachd-sa ? 

25 Guidheam ort, leig: dhomh dol thairis, 
ag'us am fearann maith sin fhaicinn a 
tha'n taobh thall do lordan, an sliabh 
maith sin, ag:us Lebanon. 

26 Ach bha fearg' air an Tig-hearna rium 
air bhur son-sa, ag:us cha d'èisd e rium : 
ag:usthubhairtanTig:hearna rium, Gu ma 
leòr leat e ; na labhair ni's mò rium mu'n 
chùis so. 

27 Falbhsuasg:u mullacliPhisg-ah,ag:us 
tog- suas doshìiile ris an àird' an iar, agus 
ris an àirde tuath, ag'us ris an àirde deas, 
ag:us ris an àird an ear, ag:us amhairc le 
d' shùilibh ' ; oir cha tèid thu thar lordan 
so. 

28 Ach thoir àithne do losua, agus thoir 
misneach dha, ag-us neartaich e : oir thèid 
esan thairis roimh an t-sluag-h so, ag-us 
bheir e orra am fearann sin a chi thusa, a 
shealbhachadh mar oig-hreachd. 

29 Mar sin g-habh sinn còmhnuidh sa' 
e:hleann thall fa chomhair Bhetpeoir. ' scall, beachilaìch air. 
177 ■ aii t-eoeaì. CAIB. IV. 

1 Earail chum iunhlachd do lagh Dhè. 41 Cìiiiir 
Maois air lelli tri hailte dìdein air an taohh an ear 
d'i lordan. 

ANIS uime sin èisd, O Israeil, ris na 
reachdaibh, ag-us ris na breitheanais, 
a^/?«mise a' teag-asg: dhuibh adheanamh, 
a chum gw'm bi sibh beò, ag:us g:u'n tèid 
sibh a steach ag'us g:u'n sealbhaich sibh 
am fearann a bheir an Tig-hearna Dia 
bhur n-aithriche dhuibh. 

2 Cha chuir sibh a bheag: ris an fhocal a 
tha mise ag: àithneadh dhuibh, ni mò a 
bheir sibh ni sam bith uaith, a chum g'u'u 
g:lèidh sibh àitheantan an Tig-hearnabhur 
Dè, a tha mise ag: àithneadh dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùile ciod a rinn an 
Tig-hearna thaobh Bhaal-peoir: oir na 
daoine sin uile a lean Baal-peor, sg-rios 
an Tig:hearna bhur Dia iad as bhur 
measg:. 

4 Ach tha sibhse a lean rls an Tig-h- 
earna Lhur Dia, beò g'ach aon ag'aibh air 
an là'n diugh. 

5 Feuch, theag:aisg- mi dhuibh reachdan 
ag:us breitheanais, eadhon mar a dh'àithn 
an Tig:hearna mo Dhia dhomh, a chum 
g-u'n deanadh sibhse mar sin anns an 
fhearann g:us am bheil sibh a' dol g-'a 
shealbhachadh. 

6 Uime sin g'leidhibh agiis deanaibh iad; 
oir is e so bhur gliocas ag:us bhur tuig:se 
ann an sealladh nan cinneach, a chluinn- 
eas na reachda sin uile, ag-us a their, Gu 
cinnteach is sluag'h glic ag:us tuig'seach an 
cinneach mòr so. 

7 Oir cia e an cinneach co mhòr, aig- am 
bheil Dia am fag:us doibh, mar a ta 'n 
Tig-hearn ar Dia-ne sna h-uile iiithibh aii 
son am bheil sinne a' gairm air ? 

8 Agais cia an cinneach co mhòr, aig: am 
bheil reachdan ag:us breitheanais co cheart 
ris an lag:h so uile, a tha mise a' cur 
roimhibh air an là'n diugrh ? 

9 A mhàin thoir an aire dhuit fèin, ag:us 
g:lèidh t'anam g\\ dìchiollach, air eag^al'^ 
g:ii'n dìchuimhnich thu na nithe sin a 
chimnaic do shùilean, ag-us air eag:al 
g:u'n dealaich iad ri d' chridhe uile làith- 
ean do bheatha ; ach teag'aisg: iad do d' 
mhic, ag-us do mhic do mhac : 

10 Gii h-àraidh an là a sheas thu an 
làthair an Tig-hearna do Dhè ann an llo- 
reb, an uair a thubhairt an Tig-hearna 
riumsa, Tionail thug:am^ an sluag:h r'a 
chèile, ag:us bheir mi orra mo bhriathran 
a chluinntinn, a clnmi g:u fòghlum iad 
eag-al a g:habhail romliam rè nan iiile 
làithean a bhios iad beò air an talamli, 
ag'us gu'n teag:aisg- iad an clann. 

11 Ag:us thàinig- sibh am fag:us, ag:us 
sheas sibh fuidh 'n t-sliabh^; agiis bha ■> chns * fiiidh 'n bheinn. 

N DEUTERO 
'n sliabh a' osg-adh le teine gu meadlion 
nèimh, maille ri duibhre, neoil, agus dubh- 
dhorchadas. 

12 Ag'us labhair an Tig:hearna ribh à 
meadhon an teine : chuala sibh gnth 
nam briathran, ach coslas sam bith 
cha 'n fhaca sibh ; a mhàin chuala sibh 
guth. 

13 Ag-us chuir e 'n ceill duibh a choimh- 
cheang-al, a dh'àithn e dhuibh a choimh- 
honadh, eadhon deich àitheantan; ag:us 
sgTÌobh e iad air dà chlàr chloiche. 

14 Ag-us dh'àithn an Tig hearna dhomh- 
sa san àm sin, reachdan agus breitheanais 
a theag'asg dhuibh, a chum gu'n deanadh 
sibh iad anns an fhearann a theid sibh a 
null gr'a shealbhachadh. 

15 Thugaibh uime sin an aire mhaith 
dhuibh fein, (oir cha 'n fhaca sibh g-nè 
coslais sam bith anns an là air an do 
labhair an Tig-hearna ribh anri an Horeb, 
à meadhon an teine,) 

16 Air eagal g'u'n truaill sibh sibh fein, 
ag'us g'u'n dean sibh dhuibh fèin dealbli 
snaidhte, coslas riochd air bith, coslas fir 
no mnà. 

] 7 Coslas ainmhidh sam bith a tha air 
an talamh, coslas eoin sg^iathaich air bith 
a dh'itealaicheas san athar, 

18 Coslas ni sam bith a shnàig:eas air 
an làr, coslas èisg: air bith a tha sna h-uisg-- 
ibh fuidh'n talamh ; 

19 Ag'us air eagal g:u'n tog: thu suas do 
shìiilean ri nèamh, ag-us an uair a chi thu 
a' g-hrian, ag:us a' g'healach, ag:us na reult- 
an, eadhoìi slòig'h nèimh uile, gai'n tairn- 
gear thu gu cromadh sìos dhoibh, agus 
g'U aoradh a dheanamh dhoibh, a roinn ' 
an Tig-hearna do Dhia ris gach cinneach a 
ta fuidh nèamh iiile. 

20 Ach ghabh an Tig:hearna sibhse, agus 
thug: e mach sibh as an àmhuinn iaruinn, 
as an Eiphit, g-u bhi 'nur sluagh air son 
oighreachd dha fèin, mar air an là 'n 
diugh. 

21 Ag'us bha fearg aig an Tig'hearna 
riumsa air bhur sonsa', ag'us mhionnaich 
e nach rachainn thar lordan, agus nach 
rachainn a steach do'n fliearann mhaith 
sin a tha 'nTighearna do Dhia a' tabhairt 
duit mar oig'hreachd. 

22 Ach is èig:in domh bàs fhaotainn san 
fhearann so, cha tèid mi thar lordan; ach 
thèid sibhse null, agus sealbhaichidh sibh 
am fearann maith sin. 

2.3 Thug:aibh anaire dhuibh fèin,air eag-- 
al gu'n dìchuimhnich sibh coimhcheang:- 
al an Tigheama bhur Dè, a rinn e ribh, 
agus g'u'n dean sibh dhuibli fèin dealbh 
snaidhte, coslas ni air bith a thoirmisg- an 
Tig:hearn do Dhia dhuit: 1 a phàirlìch, a thvg. - air son bhur 

ITS NOMI, IV. 

24 Oir is teine dian-loisg:each an Tigli- 
earna do Dhia ; is Dia eudmhor e. 

25 'Nuair a g'hineas tu clann, ag:us clann 
cloinne, agus a dh'fhanas sibh fada sdix 
fiiearann, ag-us a thruailleas sibh sihhfèin, 
ag'us a ni sibh dealbh snaidhte, coslas ni 
sam bith, agus a ni sibh olc ann an seall- 
adh an Tighearna do Dhè, agus a bhros- 
naicheas sibh e g:u feirg: ; 

26 Gairmeam nèamh ag'us talamh mar 
fhianuis 'nur n-aghaidh air an là 'n diugh, 
g:u'n tig: lèir-sg:rios oirbh gu h-aithghearr 
as an fhearann a chum am bheil sibh 
dol thar lordan g^'a shealbhachadh : cha 
bhuanaich sibh bhur làithean air, ach 
sg'riosar sibh g'u tur. 

27 Agus sg:apaidh an Tig-hearna sibh 
am measg: nan cinneach, ag-us fàg-ar sibh 
tearc an àireamh am measg nan cinneach, 
far an toir an Tig-heama sibh. 

28 Ag:us an sin ni sibh seirbhis do dhiath- 
aibh, obair làmha dhaoine, fiodh ag-us 
clach, nach faic, ag-us nach cluinn, ag:us 
nach ith, ag-us nach g:abh fàile. 

29 Ach ma dh'iarras tu 'n Tig-hearna do 
Dhia as a sin, amaisidh tu air, ma dh'iarr- 
as tu e le d' uile chridhe, agus le d' uile 
anam. 

30 'Nuair a bhios tii ann an àmhg-har, 
ag:us a thig- na nithe sin uile ort sna làith- 
ibh deireannach, ma philleas tu chum an 
Tig-heama do Dhè, ag:us ma bhios tu 
ùmhal d'a ghuth ; 

31 (Oir is Dia tròcaireach anTig-hearna 
do Dhia-sa,) cha trèig' e thu, ni mò a 
sg:rlosas e thu, no dhìchuimhnicheas e 
coimhcheang:al t'aithriche, a mhionnaich 
e dhoibh. 

32 Oir fiosraich a nls do na làithibh a 
chaidh seachad, a bha romhad, o'n là air 
an do chruthaich Dia an duine air an 
talamh, ag:us fiosraich o aon iomall do 
nèamh g'us an t-iomall eile, an robh riamh 
ni sam hith ann mar an ni mòr so, no'n 
cualas ni cosmhuil ris ? 

33 An cuala sluagh saiìi hith g:uth 
Dhè a' labhairt à meadhon an teine, 
mar a chuala tusa, agus an do mhair iad 
beò ? 

34 No 'n d'fheuch Dia' ri dol g:u cinn- 
each a g-habhail da fèin o mheasg- cinnich 
eile,\e dèuchainnibh^ le comharaibh, ag-us 
le h-iong-antasaibh, agus le cog'adh, agus 
le làimh chumhachdaich, ag'us le gàirdean 
sìnte mach, ag-us le h-uamhasaibh mòra, 
a rèir nan uile nitlie a rinn an Tig:hearna 
bhur Dia air bhur son san Eiphit fa 
chomhair bhur sìil ? 

35 Dhuitse nochdadh e, chum g'u'm 
biodh fios ag'ad g'ur e 'n Tig-hearn a's 
Dia ann ; cha 'n'eil ann ach e. brlalhra-sa. Eabh. Dia sam bith. * buairibh. DEUTEROX 

36 A nèamh thug: e ort a ghuth a chluinn- 
tinn, a chum g:u'n teaguisg-eadh e thu ; 
agus air talamh nochd e dhuit a theine 
mòr, ag-us chuala tu a bhriathran à meadh- 
on an teme. 

37 Agais a chionn gri'n do ghràdhaich e 
t'aithriche, uime sin thag-h e an shochd 
'nan deigh, agus thug e thusa mach 
'na shealladh, le 'chumhachd mòr, as an 
Eiphit : 

3S A dh'fhuadachadh a mach chinneach 
romhad, a's mò agiis a's cumhachdaiche 
na thusa, gr'ad thoirt-sa stigh a thabhairt 
dhuit am fearainn 'na oighreachd, mar 
air an là an diugh. 

39 Biodh ag-ad fios uime sin an diugh, 
agus thoir fa'near ann ad chridhe, gur e 'n 
Tig-heam a's Dia ann air nèamh shuas, 
agrus air an talamh a bhos': cha. 'n'eìl 
ann ach e. 

40 Gleidhidh tu iiime sin a reachdan, a- 
gus 'àitheantan, a tha niise ag àithneadh 
dhuit an diugh, a chum gru'n eirich g\i 
maith dhuit, ag-usdo d'chloinna'd' dhèigh, 
a^us a chum gu 'm buanaich thu do 
làithean air an fhearann, a bheir anTigh- 
eama do Dhia dhuit gai bràth. 

41 Aii sin chuir Maois air leth tri bailt- 
ean air an taobh so do lordan, leth ri èirig^h 
na grrèine ; 

42 A chum gn'n teicheadh am marbh- 
aiche an sin, a mharbh a choimhearsnach 
grun fhios da, ag-us gun fhuath aige dha 
san aìmsir a chaidh seachad : agns gai'n 
teicheadh e g^u h-aon do na bailtibh sin, 
ag:us gu maireadh e beò : 

43 Eadhon Beser san fhàsach, ann an 
dìithaich a' chòmhnaird-, do na Reuben- 
ich ; ag-us Ramot ann an Gilead, do na 
Gadaich : agus Golan ann am Basan, do 
na Manasaich. 

44 Agus ìs e so an lagh a chuir Maois 
roimh chloinn Israeil. 

45 Is iad so na teisteis', ag:us na reachd- 
an, agrus na breitheanais, a labhair Maois 
ri cloiun Israeil, an uair a thàinig iad a 
mach as an Eiphit, 

46 Air an taobh so do lordan sa' g-hleann 
thall fa chomhair Bhet-peoir, ann am 
fearann Shihoin righ nan Amorach, a hha 
chòmhnuidh ann an Hesbon, a bhuail 
Maois ag;T.is clann Israeil, an dèigh dhoibh 
teachd a mach as an Eiphit : 

47 Agus shealbhaich iad 'fhearann, agois 
fearann Og- righ Bhasain, dà righ nan 
Amorach, a hha air an taobh so do lor- 
dan, leth ri èirigh na grèine ; 

4S O Aroer, a ta làimh ri bruaich sruth 
Amoin, eadhon gu sliabh Shihoin, a's e 
Hermon, ' shios. - anns an ttr rèùìh. ^ fianuisean. 

* gun ionnsuich. s cùnradh, cùmhnani. 

* tigh nan IràiUean. ' gearrta, gràbhalta. 

179 OMI, H'. V. 

49 Agais an còmhnard uile air an taobh 
so do lordan a làimh na h-àird' an ear, 
eadhon gai muir a' chòmhnaird, fiiidh 
thobraichibh Phisgah. 

CAIB. V. 

I Aithrìs a' choimhcheangaiì a rinn Dia ri cloinn ìs- 
raeil ann an Horeb. 6 Xa deich àithear.tan. 
23 Air iarrtus an t-sluaigh fhuair Maois an lagh 
Dhia. 

AGUS ghairm Maois air Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Eisd, O Israeil, 
ris na reachdaibh agns na breitheanais a 
labhras mi'nurcluasaibh air an là'n diug-h, 
a chum gu fòghlum' sibh iad, agais gai'n 
g-Ièidh agiis gu'n dean sibh iad. 

2 Rinn an Tigheama ar Dia coimh- 
cheangaP rainn ann an Horeb. 

3 Cha d' rinn an Tigheam an coimh- 
cheang-al so r'ar n-aithrichibh, ach ruinne, 
eadhon ruinne a tha iiile beò an so air an 
là'n diugh. 

4 Aghaidh ri h-aghaidh labhair an Tigh- 
eama ribh san t-sliabh, à meadhon an 
teine, 

5 (Sheas mise eadar an Tighearn agais 
sibhse san àm sin, anochdadh dhiiibh foc- 
ail an Tigheam : oir bha eagal oirbh 
roimh an teine, as^iis cha deachaidh sibh 
suas do'n t-sliabh.) ag ràdh, 

6 Is mise an Tigheama do Dhia, a thug 
a mach thusa à tk na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa^ 

7 Xa biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
fhianuis. 

S Xa dean dhuit fèln dealbh snaidhfe^ 
no coslas air bith a dh'aon Jii a ia shuas 
air nèamh, no a ta shìos air an talamh, no 
a ta sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

9 Xa crom thu fèin slos doibh, agus na 
dean seirbhis' doibh : oir mise an Tigh- 
eama do Dhia, is Dia èudmhor jìiì, a' 
leantuinn aingidheachd nan aithrichean 
air a' chloinn, agus air an treas agus air 
a' cheathramh ginealach dhiubhsan a 
dh'fhuathaicheas mi, 

10 Agus a' deanamh' tròcair do mhlltibh 
dhiubhsan a ghràdhaicheas mi, agus a 
ghleidheas m'àitheantan. 

I I Xa tabhair ainm anTigheama doDhè 
an dìomhanas: oir cha mheas an Tigh- 
eama neo-chiontach esan a bheir'ainm an 
dìomhanas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a naomh- 
achadh"', mar a dh'àithn an Tigheam do 
Dhia dhuit. 

13 Sè làithean saothraichidh tu, agais ni 
thu t'obair uile ; 

14 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tigheama do Dhè : aìr an lci so cha 
dean thu obair sam bith, thu fèin, no do s aoradh. 9 a' nochdadh. 

Coimhid là na sàbaid chum a naomhachadh. 

N2 DEUTEROI 
niliac, no <lo niglieaii, no t'òglach, no do 
bhanoglach, no do dhamh, no t'asal, no 
aon air bilh do d' spreidh, no do ehoigreach 
a (ha'n taobh a stigh do d' g-heataibh ; a 
chiim g'u'n g'abh t'òglach agus do bhan- 
oglach fois co mhaith riut fèin. 

15 Ag-us cuimhnich gu'n robh thu fein 
a'd' sheirbhiseach ann an tìr na h-Eiphit, 
agus gu'n d'thug an Tighearna do Dhia 
mach as a sin thu, le làimh chumhachd- 
aich agus te gàirdean sìnte mach : uime 
sin dh'àithn an Tighearna do Dhia dhuit 
an t-sàbaid a choimliead'. 

16 Tabhair urram'^ do t'athair agus do 
d' mhàthair, mara dh'àithn anTighearna 
do Dhia dhuit; a chum gu'm buanaichear 
do làithean, agus gu'n èirich gu maith 
dhuit, san fhearann a bheir an Tighearna 
do Dhia dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a bheir thu fianuis bhrèige an 
aghaidh do choimhearsnaich. 

21 Ni mò a mhìannaicheas t\\ bean do 
choimhearsnaich, ni mò a shanntaicheas 
tu tigh do choimhearsnaich, 'fhearann, no 
'òglach, no 'bhanoglach, no 'dhamh, no 
'asal, no 7ii air bith a'« le do choimhears- 
nach. 

22 Na briathra sin labhair an Tighearna 
r'ur coimhthional uile san t-shabh, à 
meadhon an teine, an neoil agus an dubh- 
dhorchadais, le guth mòr ; agus cha do 
chuir e tuìlleadh ris : agus sgriobh e iad 
air dà chlàr chloiche, agus thug e dhomh- 
sa iad. 

23 Ag:us an uair a chuala sibji an guth à 
meadhon an dorchadais, agus an t-slèibh 
a' losg-adh le teine\ an sin thàinig sibh 
am fagus domhsa, eadhon uile cheann- 
ardan bhur treubhan, agus bhur seanair- 
ean, 

24 Agus thubhairt sibh, Feuch, dh'f hoill- 
sicii an Tighearn ar Dia dhuinn a ghlòir, 
agus a mhòrachd, agus chuala sinn a 
ghutii à meadhon anteine: clumnaic sinn 
an diugh gu'n labhair Dia ri duine, agus 
g-u mair e beò. 

25 A nis uime sin c'ar son a gheibheam- 
aid bàfi ? oir ioisgidh an teine mòr so sinn. 
Ma chluinneas sinn ^uth an Tig-hearn ar 
Dè tuilleadh, an sin basaichidh sinn. 

26 Oir cò do'n uile fheoil a chuala guth 
an Dè bheò a' labhairt àmeadhon an teine, 
mar a rinn sinne, agus a mhair beò ? 

27 Theirig-sa am fagus, agus èisd ris na 
h-uile nithibh a their an Tig-hearn ar Dia; 
agus labhair thusa ruinne gach ni a their 
an Tighearn ar Dia riut, agus èisdidh 
sinne ris, agus ni sinn e. JOMI, V. VI. 

28 Agus chual' an Tighearna guth bliur 
briathra, 'nuair a labhair sibh rium : ag:us 
thubhairt an Tighearna rium, Ciuiala mi 
guth bhriathran an t-sluaigh so, a labhair 
iad riut : ìs maith a thubhairt iad gach ni 
a labhair iad. 

29 O gu'm biodh an gnè cridhe so ann- 
ta, gu'm biodh m'eagals' orra, agus gu'n 
gleidheadh iad m'àitheantan uile a ghnàth, 
a chum gu'n èireadh gu maith dhoibh, 
agus d'an cloinn gu bràth ! 

30 Imich, abair riu, Rachaibh d'ur biith- 
aibh a rìs. 

31 Ach do d' thaobh-sa, seas an so làimh 
riumsa, agus labhraidh mi riut na h-àitii- 
eantan uile, agus na reaclidan, agus na 
breitheanais, a theagaisgeas tu dhoibh, a 
chum as gu'n dean siad iad anns an fhear- 
ann a tha mise a' tabhairt dhoibh r'a 
shealbhachadh. 

32 Bheir sibhan aire, uime sin, gu'n dean 
sibh mar a dh'àithn an Tighearna blnir 
Dia dhuibh : cha chlaon sibh a thaobh a 
chum na làimhe deise no clìthe. 

33 Anns gach slighe a dh'àithn an Tigh- 
earna bhur Dia dhuibh gluaisidh sibh, a 
chum gu'm bi sibh beò, agus gu'n eìrich 
gu maith dhuibh, agus gu'm buanaich sibh 
bhìir làithean anns an fhearann a shealbh- 
aicheas sibh. 

CAIB. VI. 

1 h i ùmhlachd do tìioil Dhè crìocJt an lagha. 
3 Earail dJn t-slungJi chum na crtche so. 

ANIS is iad so na h-àitheantan, na 
reaclidan, agus na breitheanais, a 
dh'àithn an Tighearna bhur Dia a theag- 
asg dliuiVjh, a chum gu'n deanadh sibh 
iad san fhearann d'am bheil sibh a' dol 
g'a shealbhachadh : 

2 A chum gu'm biodh eagal an Tigh- 
earna do Dhè ort, gu'n gleidheadh tu a 
reachdan uile, agus 'àitheantan, a tka 
mise ag àithneadh dhuit, thu fèin, agus 
do mhac, agus mac do mhic, uile làithean 
do blieatha, agus a chum gu'm buanaich- 
ear do hiithean. 

3 Eisd uime sin, Olsraeil, agus thoir an 
aire gu'n dean thu so, a chum ^u'n èirich 
^u maitli dluiit, agus gu'm fas sibh ro 
lionmhor, juar a gheall an Tighearna 
Dia t'àithriche dhuit, ann am fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mil. 

4 Eisd, O Israeil : An Tighearn ar Dia- 
ne, is aon Tighearn e. 

5 Agus gràdhaichidh tu an Tighearna 
do Dhia le d' uile chridhe, agus le d' uile 
anam, agus le d' uile neart. 

6 Agus bithidh na briatlira so, a fha mi 
ag àithneadh dhuit an diugh, ann ad 
chridhe ; 

7 Agus teagaisgidh tu iad^ do d' chloinn. * cuiridh tu 'n cèiìl iad gu miiiic. DEUTERON 
ag-iis labhraidh tii orra 'iiuair a shuidheas 
Ui a'd' thig-h, agiis an uair a dh'imicheas 
tu air an t-slig'he, agus an uair a hiidheas 
tu sìos, agus an uair a dh'èireas tu suas. 

8 Agais ceanglaidh tu iad mar chomhar- 
adh air do làimh, agiis bithidh iad mar 
eudanam eadar do shùihbh. 

9 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainnibh 
do thig'he, agus air do gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tiglieama 
do Dhia thu do'n fhearann a mhionnaich 
e do d' aithrichibh. do Abraham, do Isaac, 
agiis do lacob, gu'n tugtidh e dhuit bailt- 
can mòra agus maiihe, nach do thog thu 
fèm. 

11 Agus tighean làn do gach ni maith 
nach do lìon thu, agais tobraiche cladh- 
aichte nach do chladhaich thu, fion-hosan 
agus liosan-olaidh nach do shuidhich' thu, 
'nuair a dh'itheas tu agus a bhios tu air 
do shàsachadh : 

12 A/i sin thoir an aire air eagal gu'n 
djchuimhnich thu an Tighearn, a thug a 
mach ihu à tlr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

13 Bitliidh eagal an Tighearna do Dhè 
crt, agus ni thu seirbhis dha, agus mionn- 
aichidh tu air 'ainm. 

14 Cha tèid sibh andèigh dhiathan-eUe, 
do dhiathaibh an t-skiaigh a t/ia mu'n 
cuairt oirbh ; 

ij (Oir tha'n Tigheama do Dhia 'na 
Dhia eiidmhor 'nur measg:) air eagal 
gu'n las fearg an Tigheama do Dhè a'd' 
aghaidh, agiis gu'n sgrios e thu o agiiaidh 
na talmhainn. 

16 Cha bhrosnaich^ sibh aii Tighearna 
bhur Dia, mar a bhrosnaieh sibh e aiin am 
Masah. 

17 Gleidhidh sibh gu dìchiollach àith- 
eantan an Tighearna bhur Dè, agus a 
theisteis, ag^is a reachdan, a dh'àitlui e 
dhuit. 

15 Agus ni thu an ni sin a ta ceart agus 
maith anu an sealladh an Tigheam ; a 
ehum gu'n èirich gu maith dhuit, agus 
gu'n tèid thu steach, agus gu'n sealbhaich 
thu am fearann maith a mhionnaich an 
Tighearna do d' aithrichibh ; 

19 A thilgeadh a mach do naimhdean 
uile romhad, mar a labhair an Tighearna. 

20 'Xuair a dh'fhiosraicheas do mhac 
dhìot san aimsir ri teachd, ag ràdh, Ciod is 
ciaU do na teisteasaibh, agus do na reachd- 
aibh, agus do na breitheanasaibh a dh'- 
àithn an Tighearn ar Dia dhuibh ? 

21 An sin their thu ri d' mhac, Bha sinn 
'nartràiUibh aig Pharaoh san Eiphit, agus 
thug an Tigheam a mach sinn as an Eiphit 
le iàimh ehumhachdaich. 

22 Agus nochd an Tigheama comharan 
agus iongantasan mòra agus doilgheasacii MI. VI. VII. 

san Eiphit, air Pharaoh, agiis air a theagh- 
lach uile, fa chonihair ar sìil ; 

23 Agiis thug e mach sìnn as a sin, a 
chum gu'n tugadh e sinn a stifh, a thoirt 
dhuinn an fliearainn a mhiounaich e d'ar 
n-aithrichibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearna dhiiinn 
na reachda sin uile a dheanamli, eagal aii 
Tigheam ar Dèbhi oirnn a chum ar maith 
a ghnàth, a chum gu'n gleidheadh e beò 
sinn, mar air an là'n diugh. 

25 Agus bithidli e 'na fhìreantachd 
dhiùnn, ma bheir shin fa'near na h-àith- 
eantan so uile a dheanamh, an làthair an 
Tighearn ar Dè, mar a dh'àithn e dhuuin. 

CAIB. YH. 

1 Uile clumh-chomunn ris na Cinnich air a thnirrn- 
easg, 4 air eagal git'n taimgeadh siad iad gu 
h-ìodhcl-aoradh. 

' I^TU AIR a bheir an Tighearna do Dhia 
-L^ thii stigh do'n fhearann a chum am 
bheil thu dol g'a shealbhachadh, agus a 
thilgeas e mach romhad mòran chinneach, 
na Hitich, agus na Girgasaich, agrus na 
h-Amoraich, agus na Caiiaanaich, agus 
na Peridsich, agus na Hibhich, agus na 
lebusaich, seachd cinnich a's mò agus a's 
cumhachdaiche na thusa ; 

2 Agias an uair a bheir an Tigheama do 
Dhia iad thairis a'd' làthair, buailidh tu 
iad, agus cuiridh tu gn tur as doibh ; cha 
dean thu coimhcheangal sam bith riu, ni 
mò a nochdas tu tròcair dhoibh : 

3 Xi mò a ni thu cleamhnas* rui : do 
nighean cha toir thu d'a mhae-san, ni mò 
a ghabhas tu a nighean-san do d' mhac- 
sa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac o mise a 
leantuinn, a chum gri'n dean iad seirbhis 
do dhiathaibh eile: mar sin lasaidh feurg 
an Tigheama 'nur n-aa:haidh, agais sgrios- 
aidh e thu gu h-obann. 

5 Ach mar so buuiidh sibh riu : sgrios- 
aidh sibh an altairean, agiis brisidh sibh 
an dealbhan, agus gearraidli sibJi sios an 
doireachan, agais loisgidh sibh an eoslais 
shnaidhte le teine. 

6 Oir is shiagh naomha do'n Tigheama 
do Dhia thusa : thagh an Tighearaa do 
Dhia thu gu bhi d' shluagh àraidh" dha 
fèin, os ceann gach shiaigh a ta air aghaidh 
na talmhainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tighearna sibh, 
ni mò a thagh e sibh, a chionn gu'n robh 
sibh ni bu lionmhoire na sluagh sam bith 
eile ; (oir is sibh bu teirce do gach tiiie 
shluagh ;) 

S Ach a chionn gu'n do giiradhaich an 
Tighearna sibh, agus a chum gu'n gleidh- 
eadh e na mionnan a mliionnaich e d'ur 
n-aithrichibh, thug an Tighearna mach 
sibh le làimh chumhachdaich, agus shaor ' phlanndmch. - dìièe, ^ bhuair, 

181 1 ceaiiglaiche-pòsaidk, 5 s^nniichtc. DEUTERONOMI, VII. VIII. e t'nu a tìgh nan tràillean, a, làimh Pha- 
raoh riarh na h-Eiphit. 

9 Biodh fìos agad uime sin, an Tigh 
earna clo Dhia gur esan Dia, an Diafìrinn 
each, a chumas coimhcheang'al agus tròc 
air riu-san a g-hràdhaìcheas e, agus a 
ghleidheas'àitheantan, g-u mìle ginealach; 

10 Agus a dliìolas orra-san ' a dh'fhuath 
aìcheas e, r'an eudain, a chum an sgrios 
cha dean e moille d'a thaobh-san aig am 
bheil fuath dha; dìolaidh e air r'a eudain 

1 1 Gleidhidh tu uime sin na h-àitheant- 
an, agus na reachdan, agus na breithean 
ais, a tha mi 'g àithneadh dhuit an diugh 
a dheanamh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh ris na 
breitheanais sin, agus ma choimhideas 
agus ma ni sibh iad, cumaidh an Tigh 
earna do Dhia riutsa an coimhcheangal 
agus an tròcair a mhionnaich e do d' aith 
richibh. 

13 Agus gràdhaichidh e thu, agus beann- 
aichidh e thu, agus ni e lìonmhor thu : 
mar an ceudna beannaichidli e toradh do 
bhronn, agus toradh t'fhearainn,t'arbhar, 
agus t'f hìon, agus t'oladh, fàs do chruidh, 
agus treuda do chaorach, san fhearann a 
mhionnaich e do d' aithricliibh a thabh- 
airt duit. 

14 Bithidh tii beannaìchte os ceann gach 
sluaigh ; cha bhi fìrionnach no boirionnach 
neo-thorrach 'nur measg, no measg bhur 
sprèidhe. 

15 Agus bheir an Tighearn iiait gach 
eucail, agus cha chuir e ort h-aon air 
bith do dhroch ghalaraibh na h-Eiphit, 
a's aitline dhuit, ach cuiridh e iad orra-san 
uile le 'm fuathach thu. 

16 Agus sgriosaidh tu an sluagh sin uile 
a bheir an Tighearna do Dhia thairis 
dhuit ; cha ghabh do shìiil truas riu : ni 
mò a ni thu seirbhis d'an diathaibh, oir 
hithìdh sin 'na ribe dliuit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, Is mò 
na cinnich sin na mise, cionnus is urrainn 
mise an cur à seilbh ? 

18 Cha bhi eagal ort rompa; ach cuimh- 
nichidh tu gu maith cìod a rinn an Tigh- 
earna do Dhia ri Pharaoh, agus ris na 
h-Eiphitich uile ; 

19 Na deuchainnean mòra a chunnaic 
do shìiilean, agus na comharan, agiis na 
h-iongantais, agus an làmh chumhachd- 
ach, agus an gairdean sìnte mach, leis an 
d'thug an Tighearna do Dhia mach thu : 
mar sin ni an Tighearna do Dhia ris an 
t-sluagh uile roimh am bheil eagal ort. 

20 Os bàrr, cuiridh an Tighearna do 
Dhia an consbeach^ 'nam measg, gus am 
bi iadsan a dh'fhàgar, agus a dh'fhol- 
aicheas iad fèin o d' ghnìiis, air an sgrios. 

' a chui'ticheas, a dh' ais-iocas dìioibhsan. 
^ cearnahhan, eirc-hheach ; horiiet ; Sasg. 
182 21 Cha bhi uamhann ort rompa; o'wtha 
'n Tighearna do Dhia 'nur measg, Dla 
mòr, agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tigheama do Dhia 
a macli na cinnich sin romhad a lìon 
beagain is beagain: cha 'n fheud tliu an 
sgrios a dh'aon bheum, air eagal gu'm 
fàs fiadh-bheathaiche na macharacli llon- 
mhor ort. 

23 Ach bheir an Tigheama do Dhia iad 
thairis duit, agus sgriosaidli e iad le sgrios 
mòr, gus an cuirear as doibh. 

24 Agus bheir e an rìghre thairis do d' 
làimh, agus sgriosaidh tu an ainm o bhi 
fuidh nèamh : cha seas duine sam bith 
a'd' aghaidh, gus an cuir thu as doibh. 

25 Dealbhan snaidhte an dèe loisgidh 
sibh le teine : cha mhiannaich thu 'n 
t-airgiod no 'n t-òr a ta orra^ni mò ghabh- 
as tu e dhuit fèin, air eagal gu'n ribear 
thu leis: oir is gràineileachd e do'nTigh- 
earna do Dhia. 

26 Ni mò bheir thu gràineileachd do 
d' thigh, air eagal gu'm bi thu a'd' ni 
mallaichte cosmhuil ris: ach bheir thu 
fuath iomlan da, agus gabhaidh tu gràin 
deth gu tur, oir is ni mallaichte e. 

CAIB. VIII. 

1 Earail do chloinn Israeil gu'n tugadh iad gèiU a 
dìi' àilheantaihh Dè, agus nach dìchuimhnicheadk 
iad a mhaitheas agus a fhreasdal d'an iaobh. 

NA h-àitheantan uile a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit an diugh, bheir sibh an 
aire gu'n dean sibh iad, a chum gu'm bi 
sibh beò, agus gu'm fàs sibh lìonmhor, 
agus gu'n tèid sibh a stigh, agus gu'n 
sealbhaich sibh am fearann, a mhionnaich 
an Tighearna d'ur n-aithrichibh. 

2 Agus cuimhnichidh tu an t-shghe sin 
uile air an do threòraich an Tighearna do 
Dhia thu rè an dà fhichead bhliadhna so 
anns an fhàsach, gu d'irioslachadh, gu d' 
dhearbhadh, a chum gu'm biodh fìos* ciod 
a bh'ann ad chridhe, an gleidheadh tu 
'àitheantan, no nach gleidheadh. 

3 Agus dh'irioslaich e thu, agus thug 
e ort ocras fhidang, agus blieathaich e 
thu le mana, (ni nach b'aithne dhuit fèin, 
ni mò a b'aithne do d'aithricliibh e,) a 
chum gu'n tugadh e oi't fios a bhi agad 
nach ann le h-aran a mhàin a bheath- 
aichear duine, ach leis gach./bcaZ a thig 
a niach à beul an Tighearna bithidh duine 
beò. 

4 Cha do chaitheadh t'eudach dhìot le 
h-aois^ ni mò a dh'at do chos rè an dà 
fhichead bhliadhna-sa. 

5 Bheir thu mar an ceudna fa'near ann 
ad chridhe, mar a smachdaicheas duine a 
mhac, gur ann niar sin a tha 'n Tighearna 
do Dhia 'g ad smachdachadh-sa. ^ amita, 
eadh ris. * a dheanamh aithnichte, a leig- 
' cha d'fhàs t' cudach sean orl. DEUTERONOMI, VIU. LX. 6 Uime sin g-leidhidh tu àitheantan an 
Tig-heania do Dhe, a chum gu'n g-luais 
thu 'na shlighibh, agais gu'm bi 'eagal- 
san ort. 

7 Oir tha'n Tig-hearna do Dhia 'gad 
thabhairt gai fearann maith, fearann 
shruthan uisg-eacha, thobraichean, agfus 
dhoimhneachdan a tha 'g eirig-h suas air 
feadh ghleann agus air feadh bheann ; 

S Fearann cruithneachd, agus eòma, agus 
fhìonainean, agais chraoblian flgis, agais 
phomgraiiat ', fearann oladh na craoibh- 
olaidh, agxis meala ; 

9 Fearann anns an ith thu aran gim 
g-hoinne, cha bhi uireasbhuidh ni sambith 
ort ann ; fearann aig am hheil a chlachan 
'nan ianmn", agus as a bheannlaibh cladh- 
aichear umha. 

10 'Xuair a dh'itheas t\\ agiis a shàsuich- 
ear thu, an sin beannaichidh tu an Tigh- 
eama doDhia airsonan fhearainn mhaith 
a thug: e dhuit. 

1 1 Thoir an aire nach dìchuimhnich thu 
an Tigheama do Dhia, air chor as nach 
g-leidh thu 'àitheantan, ag^us a bhreithean- 
ais, agrus a reachdan, a tha mise agàithn- 
eadh dhuit an diugh. 

12 Air eagal, an iiair a dh'itheas tu, 
agus a shàsuichear thu, agiis a thog^s tu 
tig-hean maithe, aarus a chòmhnuicheas tu 
an nla; 

13 AgTis a dh'fhàsas do bhuar' agus do 
chaoraich, agpus a mheudaichear t'airgiod 
ag:us t'òr, agrus a mheudaichear g:ach ni a 
ta agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe air a thog- 
ail suas, agus gu'u dìchuimhnich thu 'n 
Tighearna do Dhia, a thug a mach thu à 
tìr ua h Eiphit, agus à tigh na daorsa ; 

15 A threòraich thu troimh 'n fhàsach 
mhòr agrus uamhasach sin, far an rohh 
iiathraicheau loisg:each, agus scorpiona, 
agus ionada tartmhor, far nach rohh uisge : 
a thug a mach dhuit uisge as a' charraig- 
ailbhinn ; 

1 6 A bheathaich thu san fhàsach le mana, 
nach b'aithne do d' aithrichibh, a chum 
g:\i'n irioslaicheadh e thu, agais gu'n 
dearbhadh e thu, a dheanamh maith dhuit 
ann ad làithihh deireannach ; 

17 Agus g'u'n abair thu ann ad chridhe, 
Fhuair mo chumhachd, a^is neart mo 
làimhe, an saoibhreas so dhomh. 

IS Ach cuimhnichidh tu 'n Tighearn do 
Dhia: oir esan a bheir comas dhuit 
beartas fliaghail, a chum gu'n daingnich 
e a choimhcheangal a mhionnaich e do 
d' aithrichibh. mar air an là'n diugh. 

19 AgiLS tarlaidh, ma dhìchuimhnicheas 
tu air chor sam bith an Tigheama do 
Dhia, ag:us gu'n ghiais thu an dèigh ' ghran-alìhal. 
'chtaihaìbh. 

183 - aig an tairogear iarunn à 
3 chrodh. dhiathan eile, agais gu'n dean thu seirbhis 
doibh, agus gT.i'n dean thu aoradh dhoibh, 
tha mi a' toirt fianuis 'nur n-aghaidh an 
diugh, g:u'n sg-riosar gu tur sibh. 

20 Mar na cinnich a tha 'n Tigheam a' 
sgTÌos roimh bhur gnùis, is amhuil sin a 
tlièid as duibhse: a chionn nach b'àill 
leibh bhi ùmhal do ghuth an Tig:hearna 
bhur Dè. 

CAIB. IX. 

Tha Maois a' deanamh a dhìchill gu barail an 
t-sluaigk ìsleachadh a tìiaobh am Jìreantachd 
agus an ionracais fèin, le'n ceannairc, an gearan, 
agus an eas-àmhlachd a chur an cuimhne dìwibh. 

EISD, O Israeil: tha ibu gu gabhail 
thar lordan an diugh, ga dol a 
steach a shealbhachadh chinneach a's mò 
agus a's treise na thu fèin, bailteanmòra 
agris daingnichte suas gw nèamh ; 

2 Sluagh mòr agais àrd\ clann nan 
Anacach, a's aithne dhuit, agus mii'n 
cual' thu air a radh, Cò is virrainn seas- 
amh roimh chloinn Anaic ? 

3 Uime sin t\ug thusa an diugh, g'ur e 
'nTighearna do Dhia anti a theidthairis 
romhad 'na theine caithteach^: cuiridh 
esan as doibh, a§:us cuiridh e sìos iad a'd' 
fhianius: mar sin fògraidh tu mach iad, 
agiis sgTÌosaidh tu iad g\\ grad, mar a 
thubhairt an Tighearna riut. 

4 Xa labhair ann ad chridhe, an dèigh 
do'n Tighearna do Dhia an tilgeadh a 
mach romhad, ag ràdh, Air son m'fliir- 
eantachd fèin thug an Tigheama steach 
mi a shealbhachadh an fhearainn so: ach 
air son aingidheachd nan cinneach sin 
tha'n Tig-heama 'g am fògradh a mach o 
d' làthair. 

5 Cha 'n ann air son t'fhìreantachd. no 
air son ionracais do chridhe, tha thu dol a 
shealbhachadh am fearainn ; ach air son 
aingidheachd nan cimieach sin tha 'n 
Tigheam do Dhia 'g am fògradh a mach 
o d' làthair-sa, ag\is a chum gu'n coimh- 
lion e 'm focal a mhionnaich an Tigh- 
eama do t'aithrichibh, Abraham, Isaac, 
agus lacob. 

6 Tuie, uime sin, nach aim air son 
t'fhìreantachd-sa a tha'n Tigheama do 
Dhia a' toirt duit an fhearainn mhaith so 
r'a shealbhachadh ; oir is sluagh rag'- 
mhuinealach thu. 

7 Cuimhnich, im dìchuimhnich cionnus 
a bhrosnaich thu 'n Tighearna do Dliia 
gai feirg san fhàsach : o'ii là san deach- 
aidli tu mach à tìr na h-Eiphit, gus an 
d'thàinigsibh do'n àite so. bha sibh ceann- 
airceach an aghaidh an Tighearn. 

S Mar an ceudna ann an Horcb bhros- 
naich sibh an Tigheania gu feirg, air chor * barrachdail. * dian-loisgeach. DEUTERONOMI, IX. X. as gu'n robh coniiloli air iin Tighearna 
ribh, a chuni bhur sgrios. 

9 'Nuair a chaidh mise suas do'n t-sliabh 
a ghabhail nan clàr chloiche, eadhoii chlàr 
a' choinnhcheang-ail a rinn an Tig-hearna 
ribh, an sin dh't'han mi san t-shabh dà 
fhicheadlàag'usdàfhicheadoidhche ; cha 
d'ith mi aran, ni mò a dh'òl mi uisg'e : 

10 Ag-us thug an Tigheama dhomh dà 
chlàr chloiche, sg-rìobhta le meur Dhè ; 
ag-us orra hha sgrìobhta rèir nan uile 
bhriathran a iabhair an Tig'hearna ribh 
san t-shabh, a meadhon an teine, ann an 
là a' chomhchruinnich. 

1 1 Ag-us tharUidh, an ceann dhà f hich- 
cad ià agus dhà fhlchead oidhche, gii' n 
rì'tlnig' an Tigliearna dliomlis' an dà 
clilàr chloiche, eadhoii clàir a' choimh- 
cheangail. 

12 Agus tliubhairt an Tig^hearna rium, 
Eirich, imich slos gu hiath as a so; oir 
thruaii! do shluagh a thug thu mach as an 
Eiphit iadjein; chlaon iad g-u grad o'n 
t-slighe a (Ìh'àithn mise dhoibh ; rinn iad 
dhoibh fèin dealbh leaghta. 

13 A bhàrr air so, labhair an Tig-hearna 
rium, ag: ràdh, Chunnaic mi an sluagh so, 
agus, l'euch, is sluagh rag-mhuinealach 
iad. 

14 Leig dhomh, a chum gu'n sgrios mi 
iad, agus g-u'n dubh mi mach an ainm o 
bhi fuidh nèamh; agus ni mi dhìotsa 
cinneach a's cumhachdaiche agus a's mò 
na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, ag-us thàinig' mi 
nuas o'n t-sliabh, agus bha an shabh a' 
losgadh le teine ; agus bha dà chlàr a' 
clioimliclieangail a'm' dhà làimh. 

16 Agus dh'amhairc mi, ag'us, feuch, 
blia sibh alr peacacliadh' an affhaidh an 
Tighearna bhur Dè, rinn sibh hiog:h 
leaglita dhuibh fèin : bha sibh air tionn 
dadli a thaobh gu g-rad as an t-shg:he a 
dh'àithn an Tig:hearna dhuibh. 

17 Agus ghlac mi an dà chlàr, agus 
thilg mi as mo dhà làimh iad, ag-us bhris 
mi iad fa chomhalr bhur sìil. 

18 Agus thuit mi sìos'- am fianuis an 
Tig:hearna, mar air tìis, dà ffiichead là 
ag'us dà fhichead oidhche; cha d'ith mi 
aran, ni mò dh'òl mi uisge, air son bhur 
peacannan uile a pheacaich sibli, le olc a 
dheanamh ann an sealladh an Tighearna, 
'g-a bhrosnachadh gu feirg:. 

19 (Oir bha eagal na feirg'e orm, ag'us 
na ro-chorruich leis an robh an Tig:hearna 
feargach 'nur n-aghaidli-sa chum bhur 
sgrlos.) Ach dh'èisd an Tighearna rium 
san àm sin niar an ceudna. 

20 Agusbha ro-fheargalr anTig:liearna 
ri h-Aaron a ciium a sgrios: agus rinn mi urnuig-h, mar an ceudna, air son Aaroln 
san àm sin fèln. 

21 Ag:us g:habh mi bhur peacadh, an 
laog-h a rinn sibh, agiis loisg: mi e le teine, 
ag-us phronn mi e, agus mheil mi gu mln 
e, eadhoii gus an d'rlnneadh mìn e mar 
dhuslach ; ag'iis thilg: mi a dhuslach'' san 
t-sruth a thàinig a nuas o'n t-sliabh. 

22 Ag:us aig Taberah, agus aig' Masah, 
agus aig Cibrot-Hataabhah, bhrosnaich 
sibh an TIg:hearna gT.i felrgp. 

23 Mar an ceudna, 'nuair a chuir an 
Tighearna sibh o Chades-barnea, ag 
ràdh, Rachaibh suas, agus sealbhaichibh 
am fearann a thug mise dhuibh; an sin 
rinn sibh ceannairc an ag'haidli àithne an 
Tig:hearna bhur Dè, agais cha do chreid 
sibh e, ni mò a dh'èisd sibh r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceach an ag:haidh 
an Tighearn, o'n là a b'aithne dhomhsa 
sibh. 

25 Mar so, thuit mi sìos am fianuis an 
Tig:hearna dà fhichead là agus dà fhlch- 
ead oidhche, mar athult mi sìos air <«s^; 
a chionn g'u'n dubliairt an Tig:hearna 
gu'n sg:riosadh e sibh. 

26 Uime sin, rinn mi urnuigh rls an 
Tighearn, agus thubhalrt mi, O Thigh- 
earna Dhè, na sgrios do shhiag:h fèin, 
ag:us t'oighreachd, a shaor thu trìd do 
mhòrachd, a thug- thu mach as an Eiphit 
le làimh chumhachdaich. 

27 Cuimhnich dosheirbhisich, Abraham, 
Isaac, ag:us lacob ; na h-amhairc air 
reasg-aclid an t-shiaig-h so, no air an aing- 
idheachd, no air am peacadh ; 

28 Air eag:al g:u'n abair am fearann as 
an d'thug thu mach sinn, A chionn nach 
b'urralnn an Tighearn an toirt a steach 
do'n fhearann a gheall e dhoibh, agus a 
chionn gu'n robh fuathaige dhoibh, thug: 
e macli iad g'am marbhadh san fhàsach. 

29 Gidheadh is iad doshkiagh iad, ag:us 
t'olghreachd, a thug thu mach le d' thrèin 
neart, ag:us le d' g-halrdean sìnte mach. 

CAIB. X. 

1 Maitheas asus tròcair Dìiè air a nochdadli le dà 
chlàr an Lagha ath-nuadhachadk. 8 Treubh 
Lebhi air a cur air leth, S^c. 

SAN àm sin thubhairt an Tig-heai-na 
rium, Snaidh dhuit fèin dà chlàr 
chloiche cosmhuil ris na ceud chlàir, ag:us 
thig:anìos a m' ionnsuidh-sado'nt-shabh^ 
ag'us dean dhuit àlrc fhiodha. 

2 Agus sgrìobhaidh mise air na clàlr na 
focail a bh'air na ceud chlàir a bhris thu, 
ag'us culridh tu iad san àirc. 

3 Ag'us rinn mi àirc do fliiodh sltlm, 
agus shnaidh mi dà chlàr chloiche cos- 
mhuil ris na ceud chlàir, agus chaidh mi ' hha sibh an dèiglt peacachaidh. 
- dliislicìi nd ìHÌfèiii, rinn mi aoradh. 
184 smàr. 
' do'n bhcinn. i d'islich vii mijèin. DEUTERONOMI, X. XI. suas do'n t-sliabh, agus an dà chlàr a'm' 
làimh. 

4 Agus sgrìobh e alr na clàir a rèir a' 
cheud sgrìobhaidh, na deich àitheantan, a 
hibhair an Tighearna ribh san t-shabh, à 
meadhon an teine, ann an là a' chomh- 
chruinnich: agus thug an Tigrhearn iad 
dhomhsa. 

5 Ag:us phill mise, agus thàinig mi nuas 
o'n t-sUabh, agus chuir mi na clàir san 
àirc a rinn mi, ag'us an sin tha iad, mar a 
dh'àithn an Tig-hearna dhomh. 

6 Agus dh'imich clann Israeil o Bherot 
cliloinn laacain gu Mosera : an sin fhuair 
Aaron bàs, agus dh'adhlaiceadh e an sin; 
agus fhritheil Eleasar a mhac ann an 
dreuchd an t-sagairt 'na àite. 

7 As a sin dh'imich iad gu Gudgodah, 
agus o Ghudgodah gu lotbat, fearann 
shruthan' uisge. 

8 San àm sin chuir an Tighearn air leth 
treubh Lebhi, a ghiùlan àirce coimh- 
cheangail" an Tighearn, a sheasamh an 
làthair an Tighearna gu frithealadh dha, 
agus a bheannachadh 'na ainm, gus an 
là'n diugh. 

9 Uime sin cha 'n'eil ai^Lebhi roinnno 
oighreachd maiUe r'a bhraithribh : is e 'n 
Tighearn a's oighreachd dha, a rèir mar 
a gheall an Tighearn do Dhia dha. 

10 Agus dh'fhan mi san t-sliabh, a rèir 
na ceud ùine^ dà fhichead là agus dà 
fhichead oidhche, agus dh'èisd an Tigh- 
earna rium mar an ceudna san àm sin, 
agits cha bu toil leis an Tighearn thusa a 
sgrios. 

1 1 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Eirich, imich roimh 'n t-sluagh, a chum 
gu'n tèid iad a steach, agus gu'n sealbh- 
aich iad am fearann, a mhionnaich mi 
d'an aithrichibh gu'n tugainn doibh. 

12 Agus a nis, Israeil, ciod a tha 'n 
Tighearna do Dhia ag iarraidh ort, ach 
eagal an Tighearna do Dhè a bhi ort, 
gluasad 'na uile shlighibh, a ghràdhach- 
adh, agus seirbhis a dheanamh do'n Tigh- 
earna do Dhia le d' iiile chridhe, agus le 
d' uile anam ; 

13 Aitheantan an Tighearn a ghleidh- 
eadh, agus a reachdan, a tha mise ag 
àithneadh dhuit an diugh air son do leas ? 

14 Feuch, is leis an Tighearna do Dhia 
nèamh, agus nèamh nan nèamh, an tal- 
amh mar an ceudna, agus gach ni a ta 
ann. 

15 A mhàin bha tlachd aig^ an Tigh- 
earn a' d' aithrichibh g'an gràdhachadh, 
agus thagh e 'n sliochd 'nan dèigh, eadhon 
sibhse os ceann gach sluaigh, mar air an 
là'n diugh. 

16 Timchioll-ghearraibh, uime sin. ' aimhnirhean. 
■> làithean. Eabh. 

185 2 cimraidh. 
♦ ròghnuich. roimhchroicionn bhur cridhe, agus na 
bithibh rag-mhuinealach ni's mò. 

17 Oir an Tighearna bhur Dia, is esan 
Dia nan Dia, a^us Tighearna nan Tigh- 
earna, Dia mor, cumhachdach, agus 
uamhasach, aig nach 'eil bàigh ri neach 
seach a cheile, agus nach gabh duais*. 

18 Tha e a' curan gnìomh breitheanais 
an dllleachdain agus na bantraich, agus 
is toigh leis an coigreach, a' toirt dha 
bìdh agus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichidh sibh an coig- 
reach; oir bha sibh fèin 'nur coigrich ann 
an tìr na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tighearna do Dhè 
ort; dhasan ni thu seirbhis, agus ris-san 
dlìith-leanaidh tu, agus air 'ainm mionn- 
aichidh tu. 

21 esan do cliliù, agus is esan do 
Dhia, a rinn air do shon na nithe mòr 
agus uamhasach ud, a chunnaic do shùil- 
ean. 

22 Le tri ficheadagus deich anamanna' 
chaidh t'aithriche sìos do'n Eiphit; agus 
a nis rinn an Tigheama do Dhia thu mar 
reulta nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

CAIB. XI. 

1 Earuil do'n t-sluagh gu gèiUeachdainn do lagh 
Dhè. 8 Dhoibh-san a bhios ùmhal dha tha soch- 
airean mòra air an gealltainn. 26 Tha beann- 
achadh agus mallachadh air an curfa'n comhair. 

AIR an aobhar sin, gràdhaichidh tu 'n 
Tighearna do Dhia, agus gleidhidh 
tu a chùram', agus a reachdan, agus a 
bhreitheanaìs, agus 'aitheantan a ghnàth. 

2 Agus biodh fios agaibhse an diugh : 
oir ni '71 labhram r'ur cloinn do nach 
b'aithne, agus nach faca smachdachadh 
an Tigliearna bhur Dè, a mhòrachd, a 
làmh chiimhachdach, agus a ghairdean 
sìnte mach, 

3 Agus a chomharan, agus a ghnìomh- 
aran, a rinn e ann am meadhon na 
h-Eiphit, ri Pharaoh righ na h-Eiphit, 
agus r'a fhearann uile ; 

4 Agus ciod a rinn e ri armailt nan 
Eiphiteach, r'an eich, agus r'an carbad- 
aibh ; cionnus a thug e air uisge na mara 
ruaidhe dol tharta 'nuair a bha iad an 
tòir oirbh, agus cionnus a sgrios an Tigh- 
earn iad gus an la'n diugh; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse san fhàs- 
ach, gus an d'thàinig sibh do'n àite so ; 

6 Agus ciod a rinn e ri Datan agus Abi- 
ram, mic Eliaib, mhic Reubein; cionnus 
a dh'fliosgail an talamh a bheul, agus a 
shluig e sìos iad, agus an teaghlaichean, 
agvis am buthan, agus a' mhaoin uile a 
bha 'nan seilbh, am meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur sùilean-sa gnìomh- 
ara mòra an Tighearn uile, a rinn e. 5 rofinnach. 6 pear 

' thaisgcach, na dh'carb e riut. " pearsanna. DEUTER( 

8 Uime sin, gleidhidh sibhna h-àitheanta 
sin uile a tha mi ag- àithneadh dhuibh air 
an là'n diugh, a chum gu'm bi sibh làidir, 
agus g-u'n teid sibh a stigh agias gu'n 
sealbhaich sibh am fearann, g:us am bheil 
sibh a' dol g'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'm buanaich sibh hhur làith- 
ean anns an fhearann a mhionnaich an 
Tighearna d'ur n-aithrichibh gu'n tugadh 
e dhoibh e, agus d'an sliochd, fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mil. 

10 Oir cha 'n'eil am fearann d'am bheil 
thu dol a stigh g:'a shealbhachadh, mar 
fhearann na h-Eiphit, o'n d' thàinig sibh 
a mach, far an robh thu cur do shìl, agus 
s' a uisgeachadh le d' chois, mar hos 
lusan ' : 

1 1 Ach am fearann gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh, is fearann bheann 
agus ghleami e : do fhrasachd'' nèimh òl- 
aidh e uisge : 

12 Fearann d'am bheil an Tighearna do 
Dhia a' gabhail cìiraim ; tha sìiilean an 
Tighearna do Dhè air a ghnàth, o thois- 
each na bliadhna eadhon gu deire^ na 
bhadhna. 

13 Agus tarlaidh, ma dh'èisdeas sibh 
gu dìirachdach ri m' àitheantaibhs', a 
iha mi ag àithneadh dhuibh air an la 'n 
diugh, an Tighearna bhur Dia a ghràdh- 
achadh, agus seirbhis a dheanamh dha 
le'r n-uile chridhe, agus le'r n-uile anam; 

14 Gu'n toir mise dhuihh uisge bhur 
fearainn 'na àm fèin, an ceud uisge, agus 
an t-uisge deireannach, agus cruinnichidh 
tu stigh t'arbhar, agus t'fhlon, agus t'- 
oladh. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd' mhachair 
do d' sprèidh, agus ithidh tu, agus sàs- 
aichear thu. 

16 Thugaibh an aire dhuibh fèin, air 
eagal gu meallar bhur cridhe, agus gu'n 
claon sibh a leth-taobh, agus gu'n dean 
sibh seirbhis do dhiathaibheile, agus gu'n 
dean sibh aoradh dhoibh ; 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 
'nur n-aghaidh, agus gu'n druid e suas 
nèamh, air chor as nachbi uisge sambith 
ann, agus nach toir am fearann a thoradh 
uaith, agus gu'n sgriosar gu grad sibh as 
an fhearann mhaith a tha 'n Tighearn a' 
tabhairt duibh. 

18 Uime sin taisgidh sibh suas iad so 
mo bhriathra 'nur cridhe, agus 'nur 
n-anam, agas ceanglaidh sibh iad mar 
chomharadh air bhur làimh; agus bith- 
idh iad mar eudanain eadar bhur sùilibh. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'ur 
cloinn, a' labhairt orra 'nuair a shuidheas 
tu a'd' thigh, agus an uair a dh'imicheas 
tu air an t-slighe, agus an uair a Un'dh- ' mar ghàradli lus. ^fhcurthuinn. 

•> dcìreadh. « bliios filih ùmhal. 

18'J >NOMI, XI. 

eas tu sìos, agus an uair a dh'èireas tu suas. 

20 Agus sgrlobhaidh tu iad air ursainn- 
ean doruis do thighe, agus air do gheat- 
aibh : 

21 A chum gu'm bi bhur làithean lìon- 
mhor, agus làithean bhur cloinne, san 
fhearann a mliionnaich an Tigheama d'ur 
n-aithrichibh a thoirt doibh, mar làithean 
nèimh air an talamh. 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu dùrachd- 
ach na h-àitheantan so uile a tha mise 
ag àithneadh dhuibh a dheanarrih, an 
Tighearna bhur Dia a ghràdhachadh, 
ghiasad 'na uile shlighibh, agus dlùth- 
leantuinn ris; 

23 An sin tilgidh an Tighearn a mach 
na cinnich sin uile roimhibh, agus sealbh- 
aichidh sibh cinnich a's mò agus a's 
cumhachdaiche na sibh fèin. 

24 Gach àit air an saltair buinn bhur 
cos, is libhse : o'n f hàsach agus Lebanon, 
o'n amhainn, an amhainn Euphrates, 
eadhon gus an fhairge a's faide mach, 
bithidh bhur crìoch. 

23 Cha seas duine 'nur n-aghaidh : air 
gach fearann air an saltair sibh, cuiridh 
an Tighearna bhur Dia eagal agus geilt- 
chrith roimhibh, a rèir mar a thubhairt e 
ribh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r comhair 
air an là'n diugh beannachadh agus mall- 
achadh; 

27 Beannachadh, ma bheir sibh gèlll ■* 
a dh'àitheantaibh an Tighearna bhur Dè, 
&tha mi ag àithneadh dhuibh air an là'n 
diugh ; 

28 Agus mallachadh, mur toir sibh 
gèiU* st. dh'àitheantaibh an Tighearna 
bhur Dè, ach gu'n claon sibh o'n t-sh'ghe 
a tha mi ag àithneadh dhuibh an diugh, 
a dhol an dèigh dhiathan eile, nacii 
b'aithne dhuibh. 

29 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir an 
Tighearna do Dhia thu stigh do'n fhear- 
annd'am bheil thu dol g'ashealbhachadh, 
gu'n cuir thu am beannachadh air sh'abh 
Gheridsim, agus am mallachadh air sliabh 
Ebail. 

30 Nach 'eil iad air an taobh eile do 
lordan, leth ri sh"ghe dol fuidhe na grèine, 
ann an tìr nan Canaanach, a tha 'g àit- 
eachadh a' chòmhnaird fa chomhair 
Gliilgail, làimh ri còmhnardaibh'Mhoreh ? 

31 Oir thèid sibh thar lordan, a dhol a 
stigh a shealbhachadh an fhearainn a tha 
'n Tighearna bhur Dia a' tabhairt duibh, 
agus sealbhajchidh sibh e, agus gabliaidh 
sibh còmhnuidh ann. 

32 Agus bheir sibh an aire gu'n dean 
sibh na reachdan uile agus na breithean- 
ais, a thami cur roimhibhair an là'ndiugh. ^èisdsibhri. Eabh. * rèidhleinihìi ; darijgaibh. DEUTEROJ^OMI, XH. CAIB. xn. 

1 Aìlean-aoraidh agtis aitairean nan ìodhol gu bhi 
air an sgrios. 5 An t-ionad aniis an deanar 
scirbhis do Dhia gu bhi air a choimhead naomha. 
16, 23 Fuil air a toirmeasg. 

/S iad so na reachdan agrus na breith- 
eanais a bheir sibhse fa'near g:ii'n 
dean sibh san fhearann a tha 'n Tig'h- 
earna, Dia t'aithriche, a' toirt duit g:'a 
shealbhachadh, uile làithean bhur beatha 
air an talamh. 

2 Lèir-sgriosaidh sibh na h-àiteachan 
uile aiins an d'rinn na cinnich a shealbh- 
aicheas sibh, seirbhis d'an diathaibh, air 
iia beanntaibh àrda, ag'us air na cnocaibh, 
ag:us fuidh g-ach craoibh g'hlàis. 

3 Ag:us leag-aidh sibh sìos an altairean, 
ag-us brisidh sibh an carraig'hean', agus 
loisg-idh sibh an doireachan le teine, agrus 
g-earraidh sibh sìos dealbhan snaidhte 
an dèe, ag:us sgriosaidh sibh an ainm a 
mach as an àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an Tig:h- 
earna bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidh an àite a ròg'h- 
naicheas an Tig:hearna bhur Dia as bhiu- 
treubhaibh uile, chum 'ainm a chur an 
sin, eadhon a dh'ionnsuidh 'àite-còmh- 
nuidJi-san iarraidh sibh, ag:iis g:u sin thig 
thu. 

6 Ag-us bheir sibh g:u sin bhur tabhart- 
ais-loisgte ', agus bhur n-ìobairtean, ag^us 
bhur deachamh, ag-us tabhartais-thog:ta 
bhur làimhe, agus bhur bòidean, agn.is 
bhur saor-thabhartais, agus ceud-ghin 
bhur cmidh agus bhur caorach. 

7 Ag:us ithidh sibh an sin an làthair an 
Tighearna bhur Dè, ag:us ni sibh g'aird- 
eachas anns gach ni ris an cuir sibh bhur 
làmh, sibh fèin agus bhur teag^hlaichean, 
anns an do bheannaich an Tighearna do 
Dhiathu. 

S Cha dean sibh a rèir nan uile ìiìthe a 
tlia sinn a' deanamh an so an diugh, gach 
duine an ni a tha ceart 'na shùilibh fèin. 

9 Oir cha d'thàinig: sibh fathast a 
dh'ionnsuidh na foise, ag:us a dh'ionn- 
suidh na h-oig:hreachd a tha 'n Tighearna 
bhur Dia a' tabhairt duibh. 

10 Ach an uair a thèid sibh thar lor- 
dan, agus a ghabhas sibh còmhnuidh san 
fhearann a bheir an Tighearna bhur Dia 
dhuibh r'a shealbhachadh, agus an iiair 
a bheir e fois dhuibh o'r naimhdibh uile 
mu'n cuairt, agus a ghabhas sibh còmh- 
nuidh gu tèaruinte. 

1 1 An sin bithidh àit ann a thaghas an 
Tighearna bhur Dia, a thoirt air 'ainm 
còmhnuidh a ghabhail ann: gu sin bheir 
sibh na h-uile nithe a tha mise ag àith- 
neadh dhuibh; bhur tabhartais-loisgte, agus bhur n-ìobairte, bhur deachamh, 
agus tabhartais-thogta bhur làimhe, agus 
taghadh bhiu- bòidean uile a bhòidicheas 
sibh do'n Tighearn. 

12 Agus ni sibh gairdeachas an làthair 
an Tighearna bhur Dè, sibh fèin, agns 
bhur mic, agus bhur nigheanan, agus 
bhur n-òglaich, agus bhur banoglaich, 
agus an Lebhitheach a tha 'n taobh a 
stigh d'ur geataibh; do bhrlgh nach 'eil 
roiun no oighreachd aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuit fèin, nach ìobair^ 
thu t'ìobairtean-loisgte anns gach àit a 
chi thu. 

14 Ach anns an àit a thaghas an Tigh- 
earn as aon do d' threubhaibh, an sin ìob- 
raidh tu t'ìobairtean-loisgle, agus an sin 
ni thu na h-uile nithe a tha mise ag àith- 
neadh dhuit. 

15 Gidheadh, feudaidh tu feoil a 
mharbhadh agus itheadh a'd' gheataibh 
uile, ge b'e ni air am bheil miann aig 
t'anam, a rèir beannachaidh an Tighearna 
do Dhè a thug e dhuit : feudaidh an 
neòghlan agus an glan itheadh dheth ; 
mar do'n bhoc-earba, agus do'n fhiadh. 

16 A mhàin cha 'n ith sibh an fhuil; air 
an talamh dòirtidh sibh i mar uisge. 

1 7 Cha 'n fheud thu deachamh t'arbh- 
air itheadh an taobh a stigh do d' gheat- 
aibli no t'fhìona, no t'olaidh, no ceud- 
ghin do chniidh no do chaorach, noh-aon 
air bith do d' bhòidibh a bhòidicheas tu, 
no do shaor-thabhartais, no tabhartais- 
thogta do làimhe: 

18 Ach an làthair an Tighearna do Dhè 
ithidh tu iad anns an àit a thaghas an 
Tighearna do Dhia, thu fèin, agus do 
mhac, agus do nigiiean, agus t'òglach, 
agus do bhanoglach, agus an Lebhith- 
each a tha 'n taobh a stigh do d' gheat- 
aibh : agus ni thu gairdeachas an làthair 
an Tigheama do Dhè anns gach ni ris an 
cuir thu do làmhan. 

19 Thoir an aire dhuit fèin, nach trèig 
thu an Lebhitheach am f eadh is beò thu 
air t'fhearaim^. 

20 'Nuair a leudaicheas an Tighearna 
do Dhia do chrìoch, mar a gheall e dhuit, 
agus a their thu, Ithidh mi feoil, (a chionn 
gu bheil t'anam a' miannachadh feoil 
itheadli,) a rèiruile mhiann t'anama feud- 
aidh tu feoil itheadh. 

21 Ma bhios an t-àit a thagh an Tigh- 
earna do Dhia a chur 'ainnie an sin, ro 
fhada uait ; an sin marbhaidh tu do d'- 
bhuar, agus do d' threud, a thug an 
Tighearna dhuit, mar a dh'àithn inise 
dhuit, agus ithidh tu an taobh a stigh 
do d' gheataibh gach ni is miannach le 
t'anam. 1 dealbhan-r.toiche. • ofraikan-loisgle. 

3 ofrail, tiòdhlaic, iairg. 
187 * rè do làilhcan uile air an laìarnh. DEUTERONOMI, XII. XIII. 22 Eadhon mar a dh'ithear an ruadh- 
bhoc, agus am tiadh, mar sin ithidh tu e : 
ìthidh an neòghlan agus an glan deth air 
an aon dòigrh : 

23 A niliàin thoir an ro-aire nach ith thu 
'n f huil : oir is i 'n fhuil a' bheatha ; agus 
cha 'n f heud thu a' bheatha itheadh niaille 
ris an flieoil. 

24 Cha 'n ith thu i ; air an talamh dòirt- 
idh tu i mar uisg'e. 

25 Cha'n ith thu i, chum gu'n eirich gn 
maith dhuit, agus do d' chloinn a'd' 
dhèigh, 'nuair a ni thu uìi yti a ta ceart 
ann an sùilibh an Tig-hearn. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe 
naomha a tha agad, ag'us do bliòidean, 
agus thèid thu do'n àit a thaghas an Tigh- 
earn. 

27 Agus lobraidh tu t'ìobairtean-loisgte, 
aji fheoil agus an fhuil, air altair an Tigh- 
eama do Dhè ; agus dòirtear a mach fuil 
t'ìobairtean air altair an Tighearna do 
Dhè, agus ithidh tu 'n fheoil. 

28 Thoir an aire', agus èisd ris na 
briathraibh sin uile a tha mi ag àithneadh 
dhuit, a chum gu'n èirich gu maith dhuit 
fèin, agus do d' chloiiiu a'd' dhèigh gu 
bràtli, an uair a ni thu an ni a tha maith 
agus ceart ann an sùiUbh an Tighearna 
do Dhè. 

29 'Nuair a ghearras an Tighearna do 
Dhia as na cinnich romhad, a tha thu dol 
a steach an sud a chum an sealbhachadh, 
agus a thig thu 'nan àite, agus a ghabhas 
tu còmhnuidh 'nam fearann ; 

30 Thoir an aire dhuit fèin nach ribear 
thu le'n leantuinn, an dèigh dhoibh bhì 
air an sgrios as do làthair, agus nach 
fiosraich thu mu thimchioU an dèe, ag 
ràdh, Cionnus a rinn na cinnich sin seirbh- 
is d'an diathaibh ? ni mise mar sin mar 
an ceudna. 

31 Cha dean tliusa mar sin ris an Tigh 
earna do Dhia : oir gach gràineileachd 
do'n Tighearn a's fuathach leis, rinn iad 
san d'an diathaibh ; oir eadhon am mic 
agus an nigheana loisg iad san teine d'an 
diathaibh. 

32 Gach ni a tha mise ag àithneadh 
dhuibh, thugaibh an aire gu'n dean sibl 
e : cha chuir thu ris, ni mò bheir thu ni 
sam bith uaith. 

CAIB. XIII. 

1 Clochar gu bàs iadsan a vihealUis daoine gu dol 
an dèigh dhiathan eile, 6 ged a robh iad fagus 
an dàimh dhuit. 12 Cha ehaoinhnar na baillean 
anus am bi iodhol-aoradh. 

MA dh'èireas suas 'nur measg fàidh, 
no fear a chi aishng*, agus gu'n 
toir e dhuit comharadh' no iongantas, 
2 Agus gu'n tig an comharadh no'n 1 Gleidh. 
"> sain jhios. 
188 2 a bhruadaireas bruadar. 
* do cìtur air seacharan. t-iongantas gii crlch, air an do labhair 
e riut, ag ràdh, Rachamaid an dèigh 
dhiathan eile, nach b'aithne dhuit, agus 
deanamaid seirbhis doibh : 

3 Cha 'n èisd thii ri briathraibh an 
fhàidh sin, no ris an fhear sin a chi 
aishng: oir tha 'n Tighearna bhur Dia 
'gur dearbhadh, a dh'fheuchainn am bheil 
sibh a' gràdhachadh an Tighearna bhur 
Dè le'r n-uile chridhe, agus le'r n-uile 
anam. 

4 An dèigh an Tighearna bhur Dè 
ghiaisidh sibh, agus bithidh 'eagal-san 
oirbh, agusgleidliidh sibh'àitheantan, agus 
èisdidh sibh r'aghuth, agus ni sibh seirbh- 
is da, agus dlùth-leanaidh sibh ris. 

5 Agus cuirear am fàidh sin, no am fear 
sin a chi aishng, gu bàs ; a chionn gu'n 
do labhair e chum sibhse chur air seach- 
aran o'n Tighearna bhur Dia, a thug a 
mach sibh à tìr na h-Eiphit, agus a dh'- 
fhuasgail sibh à tigh na daorsa, chum 
t'iomain a mach* as an t-slighe anns an 
d'àithn an Tighearna do Dhia dhuit 
imeachd ; mar sin cuiridh tu air falbh an 
t-olc as do mheadhon*. 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac do 
mhàthar, no do mhac fèin, no do nighean, 
no bean-phòsda t'uchd, no do charaid, a 
tha dhiiit mar t'anam, impidh ort ann an 
uaigneas, ag ràdh, Rachamaid agus dean- 
amaid seirbhis do dhiathaibh eile, nach 
b'àithne dhuit fèin, no do t'aithrichibh; 

7 Eadhon do dhiathaibh nan cinneach a 
tha mu'n cuairt oirbh, am fagus duit, no 
fada uait, o'n dara ceann do'n talamh 
eadhon gus an ceann eile da'n talamh ; 

8 Ciia 'n aontaich thu leis, ni mò a dh'- 
èisdeas tu ris ; ni mò a ghabhas do shùil 
truas ris, ni mò a chaomhnas ho cheileas 
tu e : 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach gu bàs e ; 
bithidh do làmh fèin an tùs air g'a mharbh- 
adh, agus an dèigh sin làmh an t-sh»aigh 
uile. 

10 Agus clachaidh tu e le dachaibh, a 
chum gu'm bàsaich e ; a chionn gu'n 
d'iarr e do tharniing^ o'n Tighearna do 
Dhia, a thug a mach thu à tìr na h-Eiphit, 
à tigh na daorsa. 

11 Agus chiinnidh Israel uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad 
ni's mò a leithid so do ghnìomh aingidh 
'nur measg. 

12 Ma chhiinneas tu ann an aon do d' 
bhailtibh, a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit gu còmhnuidh a ghabhail ann, veach 
air bith ag ràdh, 

13 Chaidh daoine àraidh, clann Bheliail, 
a mach as bhur measg, agus bhuair' iad 
hichd-àiteachaidh am baile, ag ràdh, 

5 as bhur measg. " 'do sgaradh, t'/huadach. 
' tharruing, mheall. DEUTEROXOMI. Xin. XIV. Rachamaìd agxis deanamaid seirbhis do 
dhiathaibh eile, nach b'aithne dhuibh ; 

14 An sin fiosraichidh tu, agrus ranns- 
aichidh tu, agais feòraichidh tu gu dùr- 
achdach ; agus, feuch, ?7ìa's f ìrinn e, agus 
gn'm bheil a' chìiis deirbhte, gu'ìi do 
rinneadha' ghràineileachd sin'nurmeasg; 

1 5 Gii cinnteach buaihdh tii kichd-àit- 
eachaidh a' bhaile sin le faobhar a' chlaidh- 
eimh, 'g^ sgTÌos gn tur, ag-us gach ni a ta 
ann, agais a spreidh, le faobhar a' chlaidh- 
eimh. 

16 Agrus crulnnichidh tu a chreach' uile 
gu meadhon a shràide, agais loisgidh tn 
le teine am baile, agrus a chreach uile gu 
h-iomlan, air son an Tighearna do Dhè : 
agais bithidh e 'na thòrr- a chaoidh ; cha 
tog:ar suas e ni's mò. 

17 Agns cha lean ri d' làimh-sa a bheag 
do'n ni mhallaichte ; a chum gn'm piU an 
Tigheam o lasair 'fheirge, agiis gu nochd 
e tròcair dhuit, agiis gu'n dean e iochd 
riut, agus gai'n toir e ort fàs lionmhor, 
mar a mhionnaich e do t'aithrichibh; 

18 'Xuair a dh'èisdeas tu ri guth an 
Tigheama do Dhè, a ghleidheadh 'àith- 
eantan uile a tha mi ag- àithneadh dhuit 
an dingh, a dheanamh an ni a ta ceart 
ann an sùihbh an Tigheama do Dhè. 

CAIB. XR". 

1 Cha ghearr agus cha lom clann Dè iad fèin, an 
uair a ni iad bròn air son jnairbh. 3 Ka beath- 
aichean a dh'fheudar itheadh, agus nach feudar. 

JS sibhse clann anTighearna bhur Dè: 
cha ghearr sibh sibh fèin, ni mò a ni 
sibh lomadh air hith eadar bhur sùilean 
air son mairbh : 

2 Oir is shiagh naomha thu do'n Tigh- 
earaa do Dhia, agtis thagh an Tigheam 
thu gn bhi a'd' shluagh sònraichte dha 
fèin, thar gach iiile chinneach a tha air 
ag-haidh na talmhainn. 

3 Cha 'n ith thu ni gràineil sam bith. 

4 Is iad so na beathaichean a dh'itheas 
sibh : an damh, a' chaora, agiis a' ghabhar, 

5 Am fiadh, agus an ruadh-bhoc, agus 
an dathais^ agus a' ghabhar fhiadh- 
aich, a^is an t-earr-gheall^, agus an 
damh fiadhaich, ag-us an somer°. 

6 Agais gach beathach a roinneas an 
iong^, agus a s^oilteas sgoltadh an dà 
ionga, ag^us a chnamhas a' chìr am measg 
nan ainmhidhean, sin ithidh sibh. 

7 Gidheadh, iad so cha'n ith sibh dhiubh- 
san a chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan a 
roinneas an iongra sgoilte, mar an càmhal, 
agus a' mhaigheach, agns an coinean ; 
oir cnàmhaidh iad a' chìr, ach cha roinn 
iad an ionga : neòghlan tha iad dhuibh. 

8 Agois a' mhuc, a chionn ged a roinn i 'n ionga, nach cnàmh i a' chìr, tha i neò' 
ghlan dhuibh : d'am feoil cha 'n ith sibhj 
agais r'an cairbh cha bhean sibh. 

9 lad so ithidh sibh dhiubhsan uile a ta 
sna h-uisgeachaibh : gach ni air am bheil 
itean agiis lannan, ithidh sibh ; 

10 Agus g^ch ni air nach'eil itean agus 
lannan, cha'n ith sibh : tha e neòghlan 
dhuibh. 

1 1 Gach eun glan ithidh sibh. 

12 Ach is iad so iadsaìi do nach ith sibh : 
an iolair, agus an cnàimh-bhristeach, agus 
an iolar-uisge. 

13 Agus an croman-gabhlach^ agus an 
clamhan, agus am fang' a rèir a ghnè, 

14 Agus gach fitheach a rèir a ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidhche, agus an 
t-seabhag-oidhche, ag:us a' chuach, agus 
an t-seabhag a rèir a gnè, 

16 Agus a' chailleach-oidhche bheag, 
agus a' chailleach-oidhche mhor, agus 
an eala, 

17 Agais ampelican, agus an iolair-fhionn, 
agus an sgrarbh, 

18 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
ghlas a rèir a gnè, agus an t-adharcan- 
luachrach, agus an ialtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeach a dh'- 
itealaicheas, neòghlan dhuibh : cha'n 
ithear iad. 

20 Gach eim glan ithidh sibh. 

21 Cha'n ith sibh ni sam bith a bhàsaich- 
eas dheth fèin': bheir thu e do'n choig- 
reach a tha 'n taobh a stigh do d' gheat- 
aibh', chum gai'n ith se e, no reic e ris an 
eilthireach '° : oir is sluagh naomha thu 
do'n Tigheama do Dhia. Cha bhruich 
thu meann ann am bainne a mhàthar. 

22 Bheir thu seachad gxi ceart deach- 
amh uile chinnis do shìl, a bheir am fear- 
ann uaith o bhliadhna gai bliadhna. 

23 Agus ithidh tu 'm fianuis an Tigh- 
eama do Dhè, san àit a thaghas e chum 
'ainm a chur an sin, deachamh t'arbhair, 
t'fhìona, agais t'olardh, agus ceud-ghin do 
chruidh, agais do chaorach ; a chum gu 
fòghlum thu eag^l an Tigheama do Dhè 
a bhi ort a ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-slighe ro fhada 
dhuit, air chor as nach urrainn thu a 
ghiùlan, a chionn an t-àite bhi fada uait, 
a thaghas an Tigheama do Dhia a chur 
'ainme an sin, an uair a bheannaicheas an 
Tigheama do Dhia thu ; 

25 An sin ni thu airgiod deth, agus 
ceanglaidh tu suas an t-airgiod a'd' làimh, 
agus thèid thu chmn an àit a thag-has an 
Tigheama do Dhia: 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin air 
son gach ni a mhiannaicheas t'anam, air 1 spùinnefidh. - 'na cham. ' buabhul ; 

iachmur. Eabh. * P'S'"'S • '''•''"')!. Eabh. 

' lerassa ; chamois. Sasg. ^ ruah. Eabh. 

1S9 ' ' daiah. Eabh. 
! 5 a tba ann do ghealaibh. 
eile, allmharach, atharrach. ' cairhìl snvi bitìi. 

^« fenr-ilùlhcla 
" cruidh. DEUTERONOMI, XIV. XV. son bualr", no air son chaorach, no airson 
flona, no air son dibhe làidir, no air son 
grach ni a mhiannaicheas t'anam : agus 
ithidh tu ansinanlàthair an Tighearna do 
Dhè, agus ni thu gairdeachas, thu fèin, 
agus do theaghlach. 

27 Agus an Lebhitheach a tha 'n taobli 
a stig-h do d' g'heataibh, cha trèig: thu e: 
oir cha 'n'eil roinn no oighreachd aige 
maille riut. 

28 Aig crìoch thri bliadhna bheir thu 
mach uile dheachamh do chinnis air a' 
bhliadhna sin fèin, agus taisg-idh tu suas 
e an taobh a stig-h do d' grheataibh : 

29 Ag'us thig: an Lebhitheach, (a chionn 
nach 'eil roinn no oighreachd aige maille 
riut,)ag'us an coigreach, agus an dllleachd- 
an, agus a' bhantrach, a tha 'n taobh a 
stigh do d' gheataibh, agns ithldh iad, 
agus sàsuichear iad; a chum gu'm beann- 
aich an Tighearna do Dhia thu ann an 
uile oibrlbh do làimhe a ni thu. 

CAIB. XV. 

1 An seackdamh bliadhna '?ia bliadhim fuanglaidh 
don bhochd. 7 Bheirear dha air iasachd, agus 
biiilichear air an ni a tha dli'eashhuidh air, 

AN ceann gach seachd bUadhna ni thu 
fuasgladh. 

2 Ag-us is e so modh an fhuasglaidh 
Gach fear fiacha a bheir ni sam bith alr 
iasachd' d'a cholmhearsnach, fuasglaidh- 

■ se e; cha 'n iarr e air ais e o 'choimh- 
earsnach, no o 'bhràthair, a chionn g-u'n 
g:oirear fuasgladh an Tighearna dheth^ 

3 O eilthireach feudaidh tu 'iarraidh air 
ais; ach an iii a's leat fèin a ta aig do 
bhràthair, fuasglaidh do làmh e ; 

4 Ach a mhàin an uair nach bl^ uireas- 
bhuidheach sam bith 'nur measg: oir 
beannaichidh an Tighearna gu mòr thu 
san fliearann a tha 'n Tlghearna do Dhia 
a' toirt dhult mar oighreachd, r'a shealbh- 
achadh : 

5 A mhàin madh'èisdeas tu g'U dìirachd- 
ach ri g'uth an Tighearna do Dhè, a thoirt 
an aire gu'n dean thu na h-àitheantan so 
uile a tha mi 'g àithneadh dhuit air an là 
'n diug:h. 

6 Oir beannaichidh an Tighearna do 
Dhia thu, mar a g:heall e dhuit : agus 
bheir thu air iasachd do mhòran chinn- 
eaeh, ach cha g:habh thu air iasachd ; agus 
bithidh uachdaranachd agad air mòran 
chinneach, ach cha bhl uachdaranachd 
aca-san ort-sa. 

7 Ma bhios'nur measg duine bochd, aon 
do d' bhràithribh, an taobh a stig'h aoin 
do d' gheataibh, ann ad fhearann a tha'n 
Tighearna do Dhia a' tabhairt duit, cha 
chruaidhich thu do chridhe, ni mò a ' an coingheall, ' malhaìdh, saoraidh. 

' chionn gu'n abrar fuasgladh an Tighearna ris 
* A chum vach bh' ^ clta leirig, 

190 dhruideas tu do làmh o d' bhràthair 
bochd , 

8 Ach fosglaidh tu do làmh gu farsaing: 
dha, agus g:ix cinnteach bheir thu air 
iasachd dha ni's leòr air son 'fheuma, 
do'n ni a tha dh'easbhuidh air. 

9 Thoir an aii'e nach bi smuain a'd' 
chridhe aingidh, ag ràdh, Tha 'n t-seachd- 
amh bliadhna, bliadhna an fhuasglaidh, 
am fagus ; agus gu'm bi do shùil olc an 
aghaidh do bhràthar bhochd, agus nach 
toir thu bheag dha, agus gix'n glaodh e 
rls an Tighearii a't' aghaidh, agus gu'm 
bi e 'na pheacadh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, agais cha 
bhi doilgheas alr do chridhe 'nuair a bheir 
thu dha ; a chionn air son an ni so gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a't' 
oibrlbh uile, agus anns gach ni ris an cuir 
thu do làmh. 

11 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh g-un 
bhochd* : uime sin tha mi 'g àithneadh 
dhuit, ag ràdh, Fosglaidh tu do làmh g:u 
farsaing do d' bhràthair, do d' bhochd, 
agus do d' uireasbhuidheach, a'd' dhùth- 
aich. 

1 2 Ma reicear riut do bhràthair Eàbh- 
ruidheach, no Ban-Eabhniidheach, agus 
gu'n dean e seirbhis duit sè bliadhna; an 
sin anns an t-seaciidamh bliadhna leigidh 
tu leis dol saor uait. 

13 Agus an uair a chuiveas tu e mach 
saoruait, cha chuir thu airfalbh efalamh: 

14 Bheir thu dha gu pailt as do threud, 
agus à t'urlar, agus à t'fhìon-amar; as na 
nithibh sin leis an do bheannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu, bheir thu dha. 

15 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill ann an tìr na h-Eiphit ; a- 
gus shaor anTighearna doDhia thu : uime 
sin tha m'i ag àitlmeadh so dhuit an diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha'n fhalbh mi 
uait ; (a chionn gur tolgh leis thu agus do 
thigh, do bhrìgh gu bheil e gu maith 
agad;) 

1 7 An sin gabhaidh tu minidh, agus cuir ■ 
idh tu troimh a chluais e anns an dorus,a- 
gus bithidh e 'na sheirbhiseach dhuit gu 
bràth : agus mar an ceudna ri d' bhanog:- 
laich ni thu mar sin. 

18 Na measar e cruaidh leat, an uair a 
chuireas tu uait saor e ; oir bha e dà uair 
co mhaith dhuitse ri seirbhiseach tuarasd- 
ail, leseirbhis adheanamh dhuit sè bliadh- 
na : agus beannaichldh an Tighearna do 
Dhia thu anns gach ni a ni thu. 

19 Gach ceud-ghin firionn a bheirear am 
measg do chruidh^ agus am measg do 
threud, naomhaichidh tu do'n Tighearna 
do Dhla : cha dean thu obair sam bith le cha'nfliàilingìch am bochd a chaoidh as an lìr. 
® a thig a'd' chrodh. DEUTERON 
ceud-ghìn do bhoiti', ni mò a lomas tu 
ceud-g-hin do chaorach. 

20 Am fìanuis an Tighearna do Dhe ith- 
idh tu e o bhliadlma gu bliadhna, san ionad 
a thagrhas an Tighearn, thu fèin agus do 
theaghlach. 

21 Ag-us ma bhios g:aoid sam bith ann, 
crùbaiche, no doiUe, 7io droch ghaoid sam 
bith, cha 'nìobair thu e do'n Tig;hearna do 
Dhia. 

22 An taobh a stigh do d' gheataibh ith- 
idh tu e ; ithidh an g-lan agus an neòghlan 
comh-ionnan deth, mar don ruadh-bhoc, 
agus mar rfo'n fhiadh. 

23 A mhàin 'fhuil cha 'n ith thu : air an 
talamh dòirtidh tu i mar uisge. 

CAIB. XVI. 

1 FèiU na càìsge, 9 vmi seachduin, ISnam pàilliun. 
16 Na tahhartais a bheircar scachad. 18 Mu 
bhreitheamhnaihh agus mu cheartas. 21 Doir- 
eachan agus ìomhaighean air an toirmeasg. 

COIMHID mìos Abib, agus cumaidh tu 
a' chàisgdo'nTighearnadoDhia: oir 
sa' mhìos Abib thug an Tighearna do Dhia 
thu mach as an Eiphit san oidhche. 

2 Uime sin ìobraidh tu a' chàisg do'n 
Tighearna do Dhia, do'n treud agus do'n 
bhuar, san ionad a thag-has an Tig-hearna 
chum 'ainm a chur an sin. 

3 Cha'n ith thu aran goirtichte^ sam 
bith leatha : seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte leatha, eadhon aran àmh- 
ffhair; (oir le cabhaig thàinig thu mach à 
tir na h-Eiphit ;) a chum gu cuimhnich thu 
'n là air an d'thàinig thu mach à tìr na 
h-Eiphit, uile làithean do bheatha. 

4 Agus cha'n fhaicear agad aran goirt- 
ichte a'd' chrìochaibh uile rè sheachdlàith- 
ean : ni mò a mhaireas a bheag do'n f heoil 
a dh'ìobras tu air feasgar sa' cheud là, rè 
na h-oidhche gu maduinn. 

5 Cha 'n fheud thu a' chàisg ìobradh an 
taobh a stig-h aoin air bith do d' g-heataibh, 
a blieir an Tig-hearna do Dhia dhuit : 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tig^hearna 
do Dhia a chur 'ainme ann, an sin ìobraidh 
tu a' chàisg air feasgar, aig' dol fuidhe na 
grèine, san àm an d'thàinig thu mach as 
an Eiphit. 

7 Agais roistidh agus ithidh tu i san àit a 
thaghas an Tighearna do Dhia : agus pill- 
idh tu sa' mhaduinn, agus thèid thu do d' 
bhùthaibh. 

8 Sè làithean ithidhtu aran gun g-hoirt- 
eachadh; ag-us air an t-seachdamh \kbith- 
idh àrdchomhchruinneachdo'nTighearna 
do Dhia: cha dean thu obair sam bith air. 

9 Seachd seachduinean àirmhidh tu dhuit 
fèin: o'n àm san tòisich thu air a' chorran 
a chur san arbhar, tòisichidh tu air na OMI, XV. XVI. 

seachd seachduinean àireamh. 

1 Agus cumaidh tu fèill ' nan seachduin 
do'n Tighearna do Dhia, le tiodhlac saor- 
thoil thabhartais do làimhe a bheir thu 
seachad a rèir mar a bheannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu. 

1 1 Ag'us ni thu gairdeachas an làthair an 
Tighearna do Dhè, thu fèin, agus do mhac, 
agus do nighean, agus t'òglach, agus do 
bhanog:lach, agus an Lebhitheach a tha'n 
taobh a stigh dod'g-heataibh, agusan coig- 
reach, agus an dìlleachdan, agus a' bhant- 
rach, a tha 'nur measg, san ionad a thagh 
an Tighearna do Dhia a chur 'ainme 
ann. 

12 Agus cuimhnichidh tu gii'n robh thu 
fèin a'd' thràill san Eiphit: agus coimhid- 
idh tu, agus ni thu na reaclidan so. 

13 Cumaidh tu fèiU'* nam pàilliun 
seachd làithean an dèigh dhuit t'arbhar a 
chruinneachadh a stigh, agus t'fhìon. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd' fhèill, 
thu fèin, agus do mhac, agus do nighean, 
agus t'òglach, agus do bhanoglach, agus 
an Lebhitheach, agus an coigreach, agus 
an dìlleachdan, agus a' bhantrach, a tha 
'n taobh a stigh do d' gheataibh. 

15 Seachd làithean cuniaidh tu fèill àr- 
aidh* do'n Tighearna do Dhia, san ionad 
a thaghas an Tighearn : a chionn gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a'd' 
chinneas uile, agus ann an oibribh do 
làmh uile ; uime sin ni thu gu deimhin 
gàirdeachas. 

16 Triuairean sa'bhliadhnataisbeinear® 
t'fhirionnaich uile an làthair an Tighearna 
do Dhè, san ionad a thaghas e ; ann am 
fèill an arain neo-ghoirtichte, agus ann am 
fèill nan seachduin, agus ann am fèill nam 
pàilliun : agus cha taisbeinear iad an làthair 
an Tighearna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar is urr- 
ainn e, a rèir beannachaidh an Tighearna 
do Dhè, a thug e dhuit. 

18 Breitheamhnan, agus uachdarain ni 
thu dhuit fèin, an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh uile, a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit, air feadh do threubh : agus bheir iad 
breth air an t-sluagh le ceart bhreitheanas. 

19 Cha dean thu breitheanas fhiaradh ; 
chabhi bàighagad ri neachseach a chèilc, 
ni mò a ghabhas tu tiodhlac' : oir dallaidh 
antiodhlac sùile nan daoine g-lic, agus fiar- 
aidh' e briathra nan ionracan. 

20 An ni sin a ta uile-cheart leanaidh tu, 
a chum gu'm bi thu beò, agus gu'n sealbh- 
aicli thu 'm fearann a tha an Tighearna 
do Dhia a' tabhairt dhuit. 

21 Cha suidhich thu dhuit fèin doire' 
chraobhan sam bith làimh ri altair an Tigh- 
earna do Dhè, a ni thu dhuit fèin. ' bìiòtha, mhairt. 
cuirm. * fcisd. 

191 • làbhuiine. ^fèi.'d, 
' àrd, sliunruichte. ^ nochdar. 
' truaiUidìi. ■'glhht. 
3 bad. DEUTERONOMI, XVI. XVII. XVIII 
22 Ni mò a chuireas tu suas dhuit fèin 
dealbh' mìii bitk, ìii a's fuathach leis aii 
Tigheama do Dhia. CAiB. xvn. 

1 Feumaidh gach ni a dh'ìohrar a bhi fallain. 
2 Cuirear lachd ìodhol-aoraidh gu bàs. li Tagh- 
adh agus dleandanas righ. 

CHA 'n ìobair thu do'n Tighearn do 
Dhia tarbh, no caora, anns am bheil 
gaoid, no mi-mhaise sam bith : oir is gràin- 
eileachd sin do'n Tighearna do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'nur measg', an taobh a 
stig:h aon do d' gheataibh abheir an Tig-h- 
earna do Dhia dhuit, fear no bean a rinn 
aing'idlieachd ann an sìiiUbh an Tig;hearna 
do Dhè, le 'choimhcheangral a bhris- 
eadh, 

3 Agus g:u'n deachaidh e agais g'u'n d'rinn 
e seirbhis do dhiatliaibh eile, ag:us g:u'n 
d'rinn e aoradh dhoibh, aon chuid do'n 
ghrèin, no do'n ghealaich, no do uile ar- 
mailt nèimh^ nach d'àithn mise ; 

4 Agus gu'n d'innseadh dhuit e, ag:us g:u'n 
cuala tu e, ag:us g:u'n do rannsaicli thu gii 
maith, ag'us, feuch, giir fìor e, agus gu 
bheil a' chùis deirbhte, gu'ìi do rinneadh 
a' ghràuieileachd sin ann an Israel ; 

5 An sin bheir thu mach am fear sin no 
a' bhean sin, a rinn an ni aing:idh sin, chum 
do g:heatachan, eadhon am fear sin no a' 
bhean sin, ag:us clachaidh tu iad le ciach- 
aibh gus am bàsaich iad. 

6 Aig: beul dà fhianuis, no thri fhianuis- 
ean, cuirear gu bàs esan a tha toillteanach 
airbàs: chachuirear g:ubàs e aig: beul aon 
fhianuis. 

7 Bithidh làmhan nam fianuisean air an 
toiseach, g:'a chur g-u bàs ; ag:us 'na dhèigh 
sin,làmhan an t-shiaigh uile: mar sin cuir- 
idh tu 'n t-olc air falbh o bhur measg:. 

8 Ma dh'èireas cìiis a bhios ro chruaidh 
ort ann am breitheanas, eadar fuil agus 
fuil, eadar breth' ag'us breth, agus eadar 
buiUe ag:us buille, eadhon cìiisean cons 
poid an taobh a stig:h do d' g:heataibh ; an 
sin èiridh tu, ag:us thèid tliu suas do'n 
ionad a thag'has an Tig:hearna do Dhia : 

9 Ag:us thig: thu chum nan sag:art nan 
Lebhitheach, ag:us a chum a' bhreitheimh 
a bhios anns na làithibh sin, ag:us fiosraich- 
idh tu; ag'us nochdaidh iad dhuit focal'' 
a' bhreitheanais : 

10 Ag'us ni thu a rèir na breithe a nochd 
as muinntir an àite sin (a thag-has an 
Tig:hearna) dhuit, agus bheir thu 'n aire 
gu'n dean thu a rèir g:ach ni a theag:aisgeas 
iad duit : 

11 A rèir breth an lag:ha a theag:aisgeas 
iad duit, ag:us a rèir a' bhreitheanais a ' ìnmJuiigh, cosìas. • do h-aon do shlògh nHmh. 
lagarlas, enis-lagha. * hinn. 

192 dh'innseas iad duit, ni thu : cha chlaon 
thu o'n bhreth a noclidas iad duit, a chum 
na làimhe deise no na làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni^ gu h-anndàna*, 
ag:us nach èisd ris an t-sag'art, a sheasas 
g:u frithealadh an sin an làthair an Tig'h- 
earna do Dhè, no ris a' bhreitheamli, 
bàsaichidh eadhon an duine sin, agus 
cuiridh tu 'n t-olc air falbh o Israel. 

13 Ag:us cluinnidh an sluagh .uile, ag:u3 
bithidh eag:al orra, agus cha dean iad g:u 
h-anndàna ni's mò. 

14 'Nuair a thig thu chum an fhearainn 
a bheir an Tig:hearna do Dhia dhuit, agus 
a shealbhaicheas tu e, agus a g'habhas tu 
còmhnuìdh ann, ag'us a their thu, Cuiridh 
mi rig-h os mo cheann, mar na cinnich uile 
a fa mu'n cuairt orm : 

15 Cuiridh tu, air g:achaon chor, esan 'na 
rig-h os do cheann a thag-has an Tig:hearna 
do Dhia ; aon o mheasg do bhràithre cuir- 
idh tu 'na rig:h os do cheann : cha 'n fheud 
thu coigreach a chur os do cheann, nach 
'eil 'na bhràthair dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich an lionmhoir- 
eachd dha fèin, ni mo a bheir e air an 
t-sluagh piUtinn do'n Eiphit, a chum g:u'n 
cuir e eich an llonmhoireachd : do bhrìg:h 
g:u'n dubhairt an Tighearna so ribh, Cha 
phill sibh à so a mach ni's mò air an t-slig:he 
sin. 

17 Ni mò a chuireas e mnài an lìon- 
mhoireachd dha fèin, a chum nach claon 
a chridhe air falbh ; ni mò a mheudaicheas 
e gu mòr dha fèin airg'iod agus òr. 

18 Agus an uair a shuidheas e air rig:h- 
chaithir a rìoghachd, an sin ath-sg:rìobh- 
aidh e dha fèin an lagh so' ann an leabhar, 
as an leabhar sin a tha 'n làthair nan sag:- 
art nan Lebhitheach. 

19 Agus bithidh e aig:e, ag-us leughaidh 
e ann uile làithean a bheatha: chum g:u 
fòg:hlum e eag:al an Tig'hearn a Dhè a bhi 
air, uile bhriathran an lagha so a g:hleidh- 
eadh, ag:us na reachdan so, chum an 
deanamh : 

20 A chum nach bi 'chridhe air a thog'ail 
suas os ceann a bhràithrean, ag:us nach 
claon e o'n àithne chum na làimhe deise 
no na làimhe clìthe ; air chor as g:u'm 
buanaich e a làithean 'na rìog:hachd, e fèin 
ag-us a chlann am meadhon Israeil. 

CAIB. XVIII. 

\ Is e'n Tighearn oighreachd nan sagart agus nan 
Lebhilheach. 15 Eisdearris an Fliàìdh cosmhuil 
ri Maois, a bha Diagus a thogail suas 'nam measg. 

CHA bhi aig: na sagartaibh na Lebhith- 
ich, eadhon uile thrèibh Lebhi, roinn 
sam bith no oig-hreachd maille ri h-Israel : 5 ghiulaincas e fein. " dalma. 
c dlia fiin dìihlachadh an ìagha so. ' S'rrìiibhaidh DEUTERONC 
ithidh iad tabhartais an Tig-hearn a bheir- 
ear suas le teine, agus 'oig-hreachd-san. 

2 Uime sin cha blii oig-hreachd sam bith 
aca am measg- am bràithrean: is e'n 
Tigheama fèin an oighreachd, mar a 
thubhairt e riu. 

3 Agus is e so dlighe nan sagart o'n 
t-shiagh, uatha-san a dh'ìobras ìobairt, 
ma's tarbh no caora e ; agus bheir iad 
do'n t-sagart an slùjnean, agus na gialan, 
agus a' mhaodal. 

4 Maran ceiidna ceuà thoradht'arbhair, 
t'fhìona, agust'olaidh, agus ceud lomradh' 
do chaorach bheir thu dha : 

3 Oir thagh an Tigheama do Dhia e 
mach as do threubhaibh uile, gai seasamh 
chum frithealaidh ann an ainm an Tig^h- 
earn, e fèin agus a mhic gu bràth. 

6 Agus ma tliig Lebhitheach o h-aon 
do d' gheataibh a mach à h-Israel uile, 
far am bheil e air chuairt, agais rna thig e 
le uile thogradh 'inntinn do'n ionad a 
thaghas an Tighearn ; 

7 An sin fritheilidh e ann an airnn an 
Tighearna a Dhè, mar a bhràithrean uile 
na Lebhithich, a tha 'nan seasamh an sin 
an làlhair an Tighearn. 

8 Bithidh ac' uiread ri chèile r'a itheadh, 
a bhàrr air na thig air a reiceadh a chuid 
tluine-cloinne. 

9 'Nuair a thig thu do'n fhearann a tha 
'n Tigheama do Dhia a' tabhairt duit, cha 
'n fhòghlumthu dheanamh a rèir gràineil- 
eachd nan cinneach sin. 

10 Cha'n fhaighear 'nur measg neach 
air hith a bheir air a mhac, no air a nigh- 
inn dol troimh'n teine, no a ghnàthaicheas 
fiosachd, no speuradair-, no fear-fàistin- 
eachd, no a ghnàthaicheas droch inn- 
leachdan^ 

11 IVb seunadair*, no neach a dh'fhios- 
raicheas do leannan-sìth^ no dmidh, no 
neach a dh'iarras eòlas o na mairbh. 

12 Oir is gràineileachd do'n Tigheam 
iadsan uile a ni na nithe sin ; agus air son 
nan gràineileachd sin, tha'n Tighearna 
do Dhia'gram ftiadachadh amachromhad. 

13 Bithidh tusa coimhhonta maille ris an 
Tighearna do Dhia. 

14 Oir dh'èisd na cinnich sin a shealbh- 
aicheas tusa ri speuradairean, agus ri 
fiosaichibh : ach air do shonsa, cha do leig 
an Tighearna do Dhia leat mar sin a 
dheanamh. 

15 Tog-aidh an Tighearna doDhia suas 
fàidh dhuit o d' mheadhon fèin, o d' 
bhràithribh, cosmhuil riumsa; ris-san 
èisdidli sibh ; 

16 A rèir nan uile nithe a dh'iarr thu 
o'n Tigheama doDhia ann anHoreb, ann 
an là a' chomhchminnich, ag ràdh, Na ' rùsgadh. - mheasas aimsire ni's amhartan- 
aiche va chèile. ' buitseachas. * charmer. Sasg. 
193 MI, X\Tn. XIX. 

cluinneam-sa rìs guth an Tigheama mo 
Dhè, agus na faiceam an teine mòr so ni's 
mò, a chum naeh bàsaich mi. 

17 Agais thubhairt an Tigheama riumsa, 
Is raaith a labhair iad a?i ni a labhair iad. 

18 Tog'aidh mise suas fàidh dhoibh o 
mheasg am bràithre, cosmhuil riutsa, agus 
cuiridh mi mo bhriathra 'na bheul, agus 
labhraidh e riu gach ni a dh'àithneas mi 
dha. 

19 Agus tarlaidh, an duine nach èisd ri 
m' bhriathraibh-se a labhras e a'm' ainm, 
iarraidh mi uaith e: 

20 Ach am fàidh aig am bi dhànadas 
focal a labhairt a'm' ainm, nach d'àithn 
mise dha a labhairt, no a labhras ann an 
ainm dhiathan eile, gu cinnteach bàsaich- 
idh am fàidh sin. 

21 Agus ma their thu ann ad chridhe, 
Cionnus a dh'aithnicheas sinn am focal 
nach do labhair an Tig-heam ? 

22 'Nuair a labhras fàidh ann an ainm 
an Tigheania, mur tachair an ni, agus 
mur tig e gu crlch, is e sin an ni nach do 
labhair an Tighearna; gu h-anndàna 
labhair am fàidh e : cha bhi eagal ort 
roimhe. 

CAIB. XIX. 

1 Na bailteaìi dìdein, 16 Peanas fanuis bhrèige. 
' l^TLTAIR a ghearras an Tighearna do 

-L^ Dhia as na cinnich, aig an robh am 
fearann a tha 'n Tighearna do Dhia a' 
tabhairt duit, agus a thig thu 'nan àit, 
agus a ghabhas tu còmhnuidh 'nam bailt- 
ibh", agus 'nan tighibh ; 

2 Cuiridh tu air leth dhuìt fèin tri bailt- 
ean .am meadhon t'fhearainn, a bheir an 
Tighearna doDhia dhuit r'a shealbhach- 
adh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèiri slighe, agus 
roinnidh tu crloch' t'fhearainn a bheir an 
Tig-hearna do Dhia dhuit r'a shealbhach- 
adh, 'nan tri earrannaibh, a chum gu feud 
gach marbhaiche teicheadh an sin. 

4 Agus is e so còr^ a' mharbhaiche, a 
theicheas an sin, a chum gu'm bi e beò : 
Ge b'e a mharbhas a choimhearsnach 
gim fhios da, do nach robh fuath aige 
roimhe^: 

5 Mar a ta 'nuair a thèid duine maille 
r'a choimhearsnach do'n choille a ghearr- 
adh fiodha, agus a bheir a làmh buille leis 
an tuaidh a ghearradh sìos na craoibhe, 
agiis a leumasan ceann bhàrr na coise'", 
agus a thuiteas e air a choimhearsnach, 
air chor as gn'm bàsaich e ; teichidh e 
chum aoin do na bailtibh sin, agus bithidli 
e beò : 

6 Air eagal gu'n lean dioghaltair na fola 
am marbhaiche, am feadh 's a ta 'chridhe 
teth, agus gu'm beir e air, a chionn gu ^ spiorad Jìosachd. ^ cathraichibh. ' ioniall. ^ cùis. 
5 an dè no air a' bhò'n dè. Eabh. samhacha 

o DEUTERONOMI, XIX. XX. bheil aii t-slighe fada, ag'us gu marbh se 
e, ged nach robh e toiilteaiiach air bàs, 
do bhrìg-h nach robh f'uatli aig-e dha san 
àm a chaidh seachad. 

7 Uime sin tha mi ag àithneadh dhuit, 
ag ràdh, Cuiridh tu air leth dhuit fein tri 
bailtean. 

8 Agus ma leudaicheas an Tighearna do 
Dhia do chrìoch, mar a mhionnaich e do 
t'aithrichibh, agus ma blieir e dliuit am 
fearann uile a gheall e thoirt do t'aithrich- 
ibh ; 

9 Ma bheir thu an aire na h-àitheantan 
sin uile a dheanamh, a t/ia mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh, an Tigliearna do 
Dhia a ghràdliachadh, agus gluasad a 
ghnàth 'na shlighibh ; an sin cuiridh tu air 
leth dhuit fein tri bailtean eile athuilleadh 
air an tri sin ; 

10 A chum nach dòirtear fuil neo-chiont- 
ach a'd' fhearann, a bheir an Tighearna 
do Dhia dhuit mar oighreachd, agus nach 
bi mar sin fuil ort. 

11 Ach ma tha aig duine sambith fuath 
d'a choimhearsnach, agus gu'n hiidh e 
'm plaid air a shon', agus gu'n eirich e 
suas 'na aghaidh, agus gu'm buail e gu 
marbhtach e, air clior as gu'm faigh e bàs, 
agus gu'n teich e gu h-aon do na bailtibh 
sin ; 

12 An sin cuiridh seanairean a bhaile 
fè'm fios uatha, agus bheir iad as a sin e, 
agns bheir iad thairis e do làimh dìogh- 
altair na fola, a chum gu'm bàsaich e. 

13 Cha ghabh do shùil truas ris : ach 
cuiridh tu air falbh cionta, fola neò-chiont- 
aich o Israel, a chum gu'n èirich gu maith 
dhuit. 

14 Cha'n atharraich tliu mocìifearainn 
do choimhearsnaich, a shuidhich na sinnsir 
a't' oighreachd a shealbhaicheas tu, anns 
an fhearann a bheìr an Tigheama do Dhia 
dhuit r'a shealbhachadh. 

15 Cha 'ii èirich aon fhianuis a w/zàÌH 
suas an aghaidh duine air son eucorach 
sam bith, no air son peacaidh sam bith, 
ann am peacadh sam bith a pheacaicheas 
e : aig beul dà fhianuis, no ai^: beul thri 
fhianuisean daingnichear a' chuis. 

16 Ma dh'èireas fìanuis bhrèige suas an 
aghaidh duine sam bitii, a thoirt fianuis 
'na aghaidh air an euceirt ; 

17 An sin seasaidh an dithis dhaoine aig 
am bheil an connsacliadh, am fianuis an 
Tighearn, an làthair nan sagart, agus 
nam breitheamhna a bhios anns na làith- 
iVjh sin: 

18 Agus ni nabreitheamhnarannsachadh 
geur; agus, feuch, ma's fianuis blirèige 
an fliianuis, ngiis gu'n d'thug e fianuis 
bhrèige an aghaidh a bhràthar, 

19 An sin ni sibh ris, mar a shaoil esan a dheanamli r'a bhràthair: mar sin cuir- 
idh tu air falbh an t-olc as bhur measg. 

20 Agus cluinnidli iadsan a mhaireas 
agus bitliidli eagal orra, agus cha dean 
iad o sin a mach a shamhuil so do olc, 
nur measg. 

21 Agus cha gliabh do shùil truas ; ach 
theida.n!im air son anama, sìiil air son sùla, 
fiacail air son fiacla, làmii air son làimhe, 
cos air son coise. 

CAIB. XX. 

1 Brosnarhadh catha an t-sagairt do'n t-sluagìi. 
\2 Mar a bìiuinear ris 7)a bailtihh a ghabìias no 
dhiidlas taìrgsean sìthe. 16 Na bailtean a bha 
gii bhi air an sgrios. 

'T^TUjAIR a thèid thu mach gu cath^ an 
JL\ aghaidh do naimhdean, agus a chi 
thu eicli agus carbaid, agus shiagli a's 
Uonmhoire na thu fèin, na biodh eagal ort 
rompa : oir tha 'n Tighearna do Dhia 
maille riut, a thug a mach, thu à tìr na 
h-Eiphit. 

2 Agus an uair a dhlùthaicheas sibh ris 
a' chath, an sin thig an sagart am fagus, 
agus labhraidh e ris an t-sluagh, 

3 Agus their e riu, Eisd, O Israeil, tha 
sibh an diugh a' dol gu cath an aghaidh 
bhur naimhdean : na biodh bhur cridhe 
fann, na biodh eagal oirbh, agus na crioth- 
naicliibh, agus na biodh uamhann oirbh 
air an son ; 

4 Oir tha 'n Tighearna bhur Dia a' dol 
maille ribh, a chogadh air bhur son an 
aghaidh bhur naimhdean, a ohum bhur 
tearnadh. 

5 Agus labhraidh an hichd-rlaghlaidh 
ris an t-skiagh, ag ràdh, Cia am fear a 
thog tigh iiomha', agus nach do choisrig 
e? rachadh e agus pilleadli e chum a- 
thighe, air eagal gu'm bàsaich e sa' chatli, 
agus gu'n coisrig fear eile e. 

6 Agus cia an duine a shuidhich fìon- 
hos, agus na.ch d'ith fathast dheth? rach- 
adh esan mar an ceiidna, agus pilleadh e 
g'a tliigh, atr eagal gu'm bàsaich e sa' 
chath, agus gu'n itli neacli eile dheth. 

7 Agus cia an duine a rinn ceangal- 
pòsaidh ri mnaoi, agus nach do ghabh 
d' aionnsìiidh i? racliadh eagus pilleadh 
e d'a thigh, air eagal gu'm bàsaich e sa' 
chath, agus gu'n gabh neach eile i d'a 
iomisuidh. 

8 Agus labhraidh an hichd-riaglilaidh, a 
bhàrr air sin, ris an t-shiagh,agus theiriad, 
Cia an duine a ta gealtach, agus lag- 
chridheach? rachadh e agus pilleadh e 
d'a thigh, a chum nach dean e cridlie a 
bhràithre lag mar a chridhe fèin. 

9 Agus tarlaidh, 'nuair a chuireas an 
luchd-riaglilaidh crìoch air labhairt ris an 
t-sluagh, gu'n cuir iad ceannardan air na 1 gun caith e fcull air. 
194 - co^adh. ^ nuadh. DEUTERONOMI, XX. XXI. h-armaìltibh gvis an sluag^h a thoirt air an 
aghaidh'. 

10 'Nuair a thig'thu'm fagus dobhaile^ 
gu cog:adh 'iia agrhaidh, an sin gairmidh 
tu sìth dha. 

1 1 Agus tarlaidh, ma bheir e freagrradh 
na sìthe dhuit, agns ma dh'fhosg-Ìas e 
dhuit, an sin tarlaidh, g-u'm bi 'n sluagh 
uile a g-heibhear ann fuidh chìs dhuit, 
agfus g;ii'n dean iad seirbhis dhuit. 

12 Ag:us mur dean e sìth riut, ach g'u'n 
cog: e riut, an sin cuiridh tu gu cruaidh 
'na agfhaidh^ 

13 Ag-us an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia thairis do d' làimh e, buaihdh tu 
g:ach fìrionnach ann le faobhar a' chiaidh- 
eimh: 

14 Ach na mnài, agus a' chlann bheag:, 
ag:us an spreidh, agus na h-uile nithe a 
tha sa' bhaile, eadhon a chreach uile, 
g:abhaidh tu dhuit fein ; ag-us ithidh tu 
creach do naimhdean, a thug an Tigh- 
earna do Dhia dhuit. 

13 Mar so ni thu ris na bailtibh sin uile 
a tha ro fhada uait, nach 'eil do bhaihibh 
nan cinneach sin. 

16 Ach do bhailtibh an t-shiaigh sin a 
tha 'n Tlg:hearna do Dhia a' toirt duit 
mar oig'hreachd, cha g'hleidh thu ni sam 
bith beò anns am bheil anail : 

1 7 Ach sg:riosaidh tu g\i tur iad, eadhon 
na Hitich, ag'us na h-Amoraich, na Can- 
aanaich, ag:us na Peridsich, na Hibhich, 
ag'us na lebusaich, a rèir mar a dh'àithn 
an Tig:hearna do Dhia dhuit : 

18 A chum nach teag:aisg iad duit a 
dheanamh a rèir an uile ghràinelleachd, 
a rinn iad d'an diathaibh; mar sinpheac- 
aicheadh sibh an ag^haidh an Tighearna 
bhur Dè. 

19 'Nuair a chuireas tu g:u cruaidh an 
ag:haidh'' baile rè ùine fhada, a' dean- 
amh cog:aidh 'na ag:haidh chum a g'hlac- 
adh, cha chuir thu as d'a chraobhaibh le 
tuadh a bhualadh orra : oir feudaidh tu 
itheadh dhiubh, ag:us cha g:hearr thu sìos 
iad, (oir is i craobh na macharach heatha 
duine) chum an g-nàthachadh ann an cur 
an ag:haidh a' hhaile. 

20 A mhàin na craobhan a's aithne 
dhuit fèin nach craobhan bìdh iad, sg:rios- 
aidh ag:us g:earraidh tu sìos iad ; ag:us iog- 
aidh tu daing:nichean^ an ag:haidh a' 
bhaile a chog:as riut, g:us an ceannsaich 
thu e^ 

CAIB. XXI. 

1 Mu mhurtadh duine sa' mhachair, gun fhios co 
mharhh e. 10 mheasg nam braighdean 
dlifheudadh fear bean a ghabhail dha fèin. ' gu'n àireamn ceannardati nan armailtean an 
sluagh fa leth. - chathair. 

^ cuiridh tu sèisde ris, duhhaidh is teannaidh tu c. 
195 15 Còir a' cheud-gliin mìiic. 18 mac reasg- 
ach gu bhi air a cìilachadh gu bàs. 

MA g-heibhear neach air a mharbh- 
adh san thearann a bheir an Tig:h- 
earn do Dhia dhuit r'a shealbhachadh, 
'na luidhe sa mhachair, ag:us gun fhios 
cò mharbh e ; 

2 An sin thig' do sheanairean ag'us do 
bhreitheamhnan a mach, ag-us tomhais- 
idh iad a chum nam baiUean a tha mu'n 
cuairt airsan a mharbhadh: 

3 Ag-us tarlaidh g-u'n g'abh am baile 
a's faig-se do'n duine a mharbhadh, 
eadhon seanairean a' bhaile sin ag-h leis 
nach d'rinneadh obair, nach do tharruing: 
riamh ann an cuing' ; 

4 Ag:us bheir seanairean a' bhaile sin 
an t-ag:h sìos do g:hleann g-arbh, nacli do 
threabhadh ag:us nach do shìol-chuir- 
eadh, ag-us gearraidh iad an sin amliach^ 
an aig:he dheth sa' g-hleann ; 

5 Ag-us thig: na sag:airt mic Lebhi am 
fag'us; (oir iadsan thag:h an Tig:hearna 
do Dhia g\\ frithealadh dha fèin, agais 
g:u beannachadh ann an ainm an Tig:h- 
earn;) ag:us a rèir am focail-san crìoch- 
naichear ^ g:ach uile chonnsachadh, ag:us 
g'ach uile bhuille. 

6 Agus nig-hidh uile sheanairean a' 
bhaile sin a's faig-se do'n duine a mharbh- 
adh, an làmhan os ceann an aig-he d'an 
do ghearradh an amhach sa' g-hleann : 

7 Ag-us freag:raidh iad ag:us their iad, 
Cha do dhòirt ar làmhan an fhuil so, ni 
mò a chunnaic ar sùilean i. 

8 Bi tròcaireach, O Thighearna, do d' 
shluag-h Israel, a shaor thu, ag-us na cuir 
fuil neò-chiontach à leth do shluaig:h Is- 
raeil. Agus maithear an fhuil dhoibh. 

9 Mar sin cuiridh tu air falbh cionla na 
fola neò-chiontaich o bhur measg:, do 
bhrìg-h g:u'n dean thu an ni a ta ceart ann 
an sùilibh an Ti^hearna. 

10 'Nuair a theid thu mach g'U cog-adh 
an aghaidh do naimhdean, agus gu'n toir 
an Tig:hearna do Dhia thairis iad do d' 
làimh, agus g:u'n dean thu braig:hdean 
dhiubh, 

11 Agus g'u'm falc thu am measg' nam 
braig'hde bean sg-iamhach, ag:us g'u bheil 
dèig:h ag:ad oirre. a^us gu'm bu mhaith 
leat ag:ad i 'na mnaoi ; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i do d' 
thig-h, agus bearraidh i a ceann, ag:us 
bheir i dhith a h-ìnean ; 

13 Ag-us cuiridh i dhith a h-eudacli 
braig-hdeanais, ag:us fanaidh i a'd' thig-li, 
ag-us ni i caoidh' air son a h-athar ag-us a 
màthar mìos iomlan : ag:us an dèig-h sin sèisde ri. 5 dùin-chatha. 

^ gus an glacar e. ' muineal. 

" bithidh. Eabh. ' caoinidli i. 

2 DEUTERONOMI, XXI. XXII. theid thu steach d'a h-ionnsuldh, ag-us 
bithidh tu a't' fhear-pòsda' aice, agus 
bithidh ise 'ua mnaoi ag'ad. 

14 Ach mur bi tlachd agad innte, an 
siii leig-idh tu leatha dol far an àiU leatha, 
ach cha reic thu idir air airgiod i, ni mò 
a ni thu ain-tig:hearnas oirre^ a chionn 
gnn d'ìshch thu i. 

15 Ma bhios aig duine dà mhnaoi, aon 
diubh gràdhaichte agus an aon eile fuath- 
aichte, ag-us ma rug- iad clann da, araon a' 
bliean ghràdhaichte ag:us a' bhe.an fhuath- 
aichte; agus ma's leis a' mhnaoi fhuath- 
aichte an ceud-g-hin mic, 

16 An sin tarlaidh, 'nuair a bheir e 
sealbh d'a mhic air an ni a ta aig'e, nach 
fheud e ceud-ghin a dheanamh do mhac 
iia mnà gràdhaichte roimh mhac na mnà 
fuathaichte, a's e da rìreadh an ceud- 
grhin : 

17 Ach g'abhaidh e ri^ mac na mnà 
fuathaichte mar an ceud-ghin, le roinn 
dhìibailte a thoirt da do gach ni a ta aige : 
oir is esan toiseach a neirt, is leis còir a' 
cheud-ghin. 

18 Ma bhios aig duine mac reasgach^ 
ag-us ceannairceach, nach gèill do ghuth 
'athar, no do g-huth a mhàthar, agus an 
uair a smachdaicheas iad e, nach èisd 
riu: 

19 An sin beiridh 'athair agus a mhàth- 
air air, agus bheir iad a mach e gu sean- 
airean a bhaile, agus gu geata 'àite fèin ; 

20 Ag-us their iad ri seanairibh a bhaile, 
Tha ar mac so reasgach agus ceannair- 
ceach, cha toir e g:èill d'ar guth; tha e 'na 
grheòcair agus 'na mhisgeir. 

21 Agus ciachaidh uile dhaoine a bhaile 
e le clachaibh, a chum gu'm bàsaich e: 
mar sin cuiridh tu olc air falbh as bhur 
measg, agus cluinnidh Israel uile, agus 
bithidh eagal orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadh a tha 
toillteanach air bàs, agus gu'm bi e r'a 
chur gu bàs, agus gu'n croch thu ri 
craoibh e : 

23 Cha 'n fhan a chorp rè na h-oidhche 
air a' chraoibh, ach air gach aon chor 
adhlaicidh tu e air an là sin fèin; (oir 
mallaichte le Dia tha esan a chrochadh : 
agus cha salaich thu t'fhearann, a tha 'n 
Tig-hearna do Dhia a' toirt duit mar oig-h- 
reachd. 

CAIB. XXII. 

Mu ckaoimkneas a nockiìadh do bhràithribìi, agus 
mu riaghaiUihh àraidh eile, 

'UAIR a chi thu damh do bhràthar, 
no a chaora dol air seacharan, cha'n 
fholaich thu thu fèin uatha ; bheir thu 
air gach aon chor air an ais iad a rìs a dh'ionnsuidh do bhràthar. 

2 Agus mur bi do bhràthair làimh riut, 
no mur aithne dhuit e, an sin bheir thu e 
dh'ionnsuidh do thighe fèin, agus bithidli 
e maille riut gus an iarr do bhràthair e, 
agus bheir thu air ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna ni thu r'a asal, 
agus mar so ni thu r'a eudach, agus mar 
so ni thu ris na h-uile nithibh caillte le 
d' bhràthair, a chaill e, agus a fhuair 
thusa: cha 'n fheud thu thu fèinfholach. 

4 'Nuair a chi thu asal do bhràthar, no 
a dhamh a' tuiteam sìos air an t-slighe, 
cha'n fholaich thu thu fèin uatha: gu 
cinnteach togaidh tu suas iad maille ris 
a rìs. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le fear, 
ni niò a chuireas fear uime eudach mnà : 
oir is gràineileachd do'n Tighearna do 
Dhia iadsan uile a ni so. 

6 Ma tharlas do nead eoin a bhi romhad 
san t-shghe ann an craoibh sam bith, no 
air làr, ma's eoin òga iad, no uibhean, 
agus a' mhàthair 'na suidhe air an àlach^ 
no air na h-uibhean, cha ghlac thu a' 
mhàthair maille ris an àlach : 

7 Air g'ach aon chor leigidh tu leis a' 
nihàthair dol as, agus an t-àlaeh g'abh- 
aidh tu dhuit fèin; a chum g^u'n èirich 
gu maith dhuit, agus gu'm buanaich thu 
do làithean. 

8 'Nuair athogas tu tigh nomha, an sin 
togaidh tu barr-bhalla d'a mhullach, a 
chum nach toir thu fuil air do thigh, ma 
thuiteas duine sam bith o sin. 

9 Cha chuir thu t'fhìon-Iios le h-iomadh 
gnè sìl, air eagal gu'n truaillear toradh 
do shìl a chuir thu, agus meas t'fhìon- 
lios. 

10 Cha dean thu ar^ le damh agus le 
h-asal maille ri chèile. 

1 1 Cha chuir thu umad eudach measgta , 
mar do olainn agus do lìon le chèile. 

12 Ni thu dhuit fèin fàbhran' airceithir 
cheithreanaibh t'eudaich leis an còmh- 
daich thu thufèin. 

13 Ma ghabnas duine bean, agus gu'n 
tèid e steach d'a h-ionnsuidh, agus gu'm 
fuathaich e i, 

14 Agus gu'n toir e aobhar cainnte 'na 
h-aghaidh, agus gu'n tog e suas droch 
ainm oirre, agus gii'n abair e, Ghabh mi 
a' bhean so, agus an uair a thàinig mi 
d'a h-ionnsuidh, cha d'fhuair mi 'na 
maighdinn i : 

15 An sin gabhaidh athair na h-ighinn', 
agus a màthair, ag:us bheir iad a mach 
comharan maighdeanais na h-ighinn gu 
seanairibh a' bhaile anns a' gheata: 

16 Agus their athair na h-ighinn ris na 
seanairibh, Thug mi mo nighean do'n 1 'na Cpiear-pòsda. 
^ aìdmhichidh e gur e. 
196 ' marsantachd dkith. 
* easnmhal na h-eunaibh òga, iseanaibh. ^ treabhadh. 

''faimean, oirean. ^nanigldnn; vah-inghin. Eir. DEUTERONOMI, XXn. XXIII. diiine so 'na ninaoi, agus tha fuath aige 
dh'i; 

17 Ag'us, feuch, thug' e aobhar cainnte 
'7ia h-aghaidh, ag ràdli, Cha d'fhuair mi 
do nig:hean 'na maig-hdinn ; agus g-idheadh 
is iad sin comharan maighdeanais mo 
nig-hinn : agus sgaoihdh iad an t-eudach 
an làthair sheanairean a' bhaile. 

IS Agrus g-abhaidh seanairean a' bhaile 
sin an duine, agus smachdaichidh iad e: 

19 Agus cuiridh lad ìimhla cheud secel 
airgid air, agus bheir iad do athair na 
h-ig-hinn iad, a chionn gu'n do thog; e 
droch ainm air òig:h do chloiiin Israeil; 
agus bithidh i 'na mnaoi aige: cha 'n 
fheud e a cur uaith r'a bheò. 

20 Ach ma tha an ni so fìor, agus nach 
^eil comharan maig-hdeanais r'am fagh- 
ail do'n nighinn ; 

21 An sin bheir iad a mach an nig:hean 
g'u doms tig-he a h-athar, ag-us clachaidh 
daoine a baile i le clachaibh g-us am 
bàsaich i ; a chionn gu'n d'oibrich i 
amaideachd ann an Israel, le strìop- 
achas a dheanamh ann an tigrh ah-athar: 
mar sin cuiridh tu air falbh olc as bhur 
measg:. 

22 Ma g-heibhear duine a' hiidhe le 
mnaoi a tha pòsda ri fear, an sin cuirear 
g-u bàs iad le cheile, an duine a luidh leis 
a' mhnaoi, ag:us a' bhean ; mar sin cuiridh 
tu olc air falbh o Israel. 

23 Ma tha nig-hean agus i 'na h-òig-h, 
fuidh cheang-al-pòsaidh aig: fear, agus 
g'u'm faigh duine i sa' bhaile, ag-us gu'n 
hiidh e leatha ; 

24 An sm bheir sibh a mach iad le 
cheile g:u g'eata a' bhaile sin, ag-us clach- 
aidh sibh iad le clachaibh gus am bàsaich 
iad ; an nighean, a chionn nach do ghlaodh 
i, agus i bhi sa' bhaile ; agus am fear a 
chionn g:u'n d'ìshch e bean a choimh- 
earsnaich: mar sin cuiridh tu air falbh 
olc as bhur measg:. 

25 Ach ma gheibh fear sa' mhachair 
nig-hean a tha fuidh cheang:al-pòsaidh, 
agus gu'n eignich an duine i, agus gu'n 
luidh e leatha, an sin cuirear a mhàin an 
duine a luidh leatha gu bàs. 

26 Ach air an nighinn cha dean thu 
bheag sam bith; cìvA'neil san nig-hinn 
coire bàis: oir mar an uair a dh'èireas 
duine suas an ag-haidh a choimhears- 
naich, agus a mharbhas se e, mar sin a ta 
chùis so: 

27 Oir fhuair e sa' mhachair i, agus 
dh'èigh an nighean a bha fuidh cheangal- 
pòsaidh, agus cha robh neach ann g'a 
teasairginn. 

28 Ma gheibh duine nighean a tha 
'na h-òigh, nach 'eil fuidh cheangal-pòs- 
aidh, ag-us gu'n dean e greim oirre, agus gu'n luidh e leatha, agus gu'm faighear 
iad; 

29 An sin bheir am fear a luidh leatha 
do athair na h-ighinn leth-cheud secel 
airgid, agus bithidh i 'na mnaoi aige; a 
chionn gu'n d'ìsHch e i, cha 'n fheud e a 
cur uaith r'a bheò. 

30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidh bean 
'athar, ni mò a leigeas e ris còmhdach- 
adh 'athar. 

CAIB. XXIII. 

1 Cò dh'fheudadh agus nach feudadh dnl a slench 
do choimhtliional an Tighearna. 9 Neòghloine 
sa' champ gu bhi air a seachnadìi. 

CHA tèid esan aig am bheil a chlochan 
air am bruthadh', no 'bhall dìomh- 
air a ghearradh dheth, a steach do chomh - 
chruinneach an Tighearna. 

2 Cha tèid fear dìolain a steach do 
chomhchruinneach an Tighearn ; eadhon 
gu ruig an deicheamh ginealach cha tèid 
e steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earna. 

3 Cha tèid Amonach no Moabach a 
steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earn; eadhon gus an deicheamh gineal- 
ach clia tèid iad a steach do chomh- 
chruiiineach an Tighearn a chaoidh ; 

4 A chionn nach do choinnich iad sibh 
le h-aran agus le h-uisge air an t-slighe, 
'nuair a thàinig sibh a niach as an Eipliit, 
agus a chionn gu'n do thuarasdalaicli 
iad a'd' aghaidh Balaam mac Bheoir, o 
Phetor na Mesopotamia, chiun do mhall- 
achadh. 

.5 Gidheadh, cha 'n èisdeadh an Tigh- 
earna do Dhia ri Balaam; ach thionn- 
daidh an Tighearna do Dhia dhuit am 
mallachadh gu beannachadh, a chionn 
gu'm bu toigh leis an Tighearna do Dhia 
thu. 

6 Cha 'n iarr thu an slth, no an sonas 
rè t'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabh thu gràin do Edomach, 
oir is e do bhràthair e : cha ghabh thu 
gràin do Eiphiteach, a chionn gu'n robh 
tliu a'd' choigreach 'na fhearann. 

8 Thèid a' chlann a ghinear leo-san, a 
steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earna, 'nan treas ginealach. 

9 'Nuair a thèid i'fheachd* a mach an 
aghaidh do naimhdean, an sin glèidh thu 
fèino gach droch ni. 

10 Ma bhios 'nur measgduine sam bith 
nach 'eil glan, a thacbh neòghloine a 
tharlas da san oidhche, an sin thèid e 
mach as a' champ, cha tig e steach do 
mheadhon a' chaimp : 

11 Ach an uair a bhios e dlùth do'n 
fheasgar, an sin iiighldh se e fein le 
h-uisge, agus an uair a thèld a ghrlan ' air an leladh. 

197 2 i'armailt, do champa. DEUTERONO 
fodha', thig e steach do mheadhon a' 
chahnp. 

12 Bithidh agad àite mar an ceiidna an 
taobh a muigh do'n charnp, far an tèid 
thu mach. 

13 Ag'us bithidh pleadhag:^ agad air do 
chrios^ agus an iiair a shuìdheas tu a 
muigh, cladhaichidh tu leatha, ag-us 
tionndaidh tu air t'ais, agus folaichidh tu 
an ni a thig uait. 

14 Oir tha 'n Tigheama do Dhia ag 
imeachd am meadhon do chaimp, chum 
do shaoradh, agus a chum do naimhdean 
a thoirt thairis romhad : uime sin bithidh 
do champ naomha, chum nach faic e ni 
sam bith neòghlan annad, agus nach pill 
e air falbh uait. 

15 Cha toir thu suas d'a mhaighstir an 
seirbhiseach a chaidh as* a t' ionnsuidho 
'mhaig'hstir. 

16 MaiUe riut gabhaidh e còmhnuidh 
'nur measg', anns an àit a thag'has e, an 
taobh a stigh aoin do d' g'heataibh far an 
taitniche leis : cha dean thu foirneart air. 

17 Cha bhi strìopach air bith do nig-h- 
eanaibh Israeil, ni mò bhios Sodomach do 
mhacaibh Israeil. 

18 Cha toir thu tuarasdal strìopaich, no 
hiach coin, do thig'h an Tighearna do 
Dhè air son bòid sam bith ; oir tha iad 
sin eadhon le chèiie 'nan gràineileachd 
do'n Tighearna do Dhia. 

19 Cha toir thu 7ii smn bith an coin- 
g-healP do d' bhràthair air riadh^; riadh 
airg-id, riadh bìdh, riadh ni sam bith a 
bheirear an coingheali air riadh. 

20 Do choig'reach feudaidh tu ni a 
thoirt an coing-heall air riadh, ach do d' 
bhràthair cha toir thu ni sam bith an 
coingheall airriadli; achum gu'mbeann- 
aich an Tig^hearna do Dhia thu anns gach 
ni ris an cuir thu do làmh, san fhearann 
d'am bheil thu dol g:'a shealbhachadh. 

21 'Nuair a bheir thu bòid do'n Tigh- 
earna do Dhia, cha dean thu moille 'na 
h-locadh: oir gu cinnteach iarraidh an 
Tig-hearna do Dhia uait i; agus bhiodh e 
'na pheacadh dhuit. 

22 Ach ma dh'fhanas tu g'un bhòid a 
thabhairt, cha bhi e 'na pheacadh dhuit'. 

23 An ni sin a chaidh mach as do bhil- 
ibh, coimhididh agus coimhlionaidh tu; 
a rèir mar a bhòidich tliu do'n Tig'h- 
earna do Dhia, eadhon tabhartas saor- 
thoile, a gheall tlni le d' bheul. 

24 'Nuair a thèid thu steach do fhlon- 
lios do choimhearsnaich, an sin feud- 
aidh tu fìon-dhearcan itheadh mar is 
miann leat, eadhon do shàth ; ach cha 
chuir thu bheag a'd' shoitheach. ^ fuìdhe. '■' slmsaid. 

s air do bhall-airm. Iheich. 

^ iasachd. *■ ann-riadh, ocar. 
19S Mi, xxm. XXIV. 

25 'Nuairathèidthnsteach a dh'arbhar 
do choimhearsnaich, an sin feudaidh tu na 
diasan a spionadh le d' làimh ; ach corran 
cha chuir thu ann an arbhar do choimh- 
earsnaich. 

CAIB. XXIV. 

1 Mu ìitir-dhealaich do mhnaoi-phòsda. 6, 10 Mu 
gheall. 7 Mu ghaduiche dhaoine. 8 Mu phlàigh 
na luibhre. 14 Tuarasdal seirbhisich gu bhi air 
ìocadh san là air am bi e dligheach. 17 Mu 
cheartas. 

'IVrUAIR a ghabhas fear bean agus a 
J-^ phòsas e i, agus gu'n tachair nach 
faigh i deadh-ghean 'na shìiihbh, a chionn 
gu'n d'fhuair e neòghloine èigin innte ; 
an sin sgrìobhadh e litir-dhealaich^ dh'i, 
agus thugadh e 'na làimhi, agus cuireadh 
e mach as a thigh i. 

2 Agus an uair a dh'fhalbhas i mach as 
a thigh, feudaidh i dol agus a hhi 'na 
mnaoi aig fear eile. 

3 Agus ma dh'fhuathaicheas am fear- 
pòsda ma dheireadh so i, agus gu'n 
sgrìobh e litir-dhealaich dh' i, agus gu'n 
toir e 'na làimh i, agus gu'n cuir e mach 
as a thigh i ; no ma gheibh am fear ma 
dheireadh bàs, a ghabh i 'na mnaoi dha 
fèin ; 

4 Cha 'n fheud a ceud fhear-pòsda a 
chuir uaith i, a gabhail a rls gu bhi 'na 
mnaoi dha, an dèigh dh'i bhi air a truaill- 
eadh ; oir is gràineileachd sin an làthair 
an Tighearn : agus cha toir thu ajr an 
fhearann' peacachadh, a tha 'n Tigh- 
earnadoDhia a' toirt duit mar oighreachd. 

5 'Nuair a gliabhas duine bean nuadh, 
cha tèid e mach gu cogadh, ni mò a 
chuirear cùram gnothuich sam bith air: 
fanaidh e saor aig a thigh fèin aon bhliadh- 
na, agus bheir e subhachas d'a mhnaoi a 
ghabh e. 

6 Cha ghabh duine sam bith a' chlach- 
mhuilinn ìochdarach no uachdarach mar 
gheall: oir tha e gabhail anama dtiine 
mar gheall. 

7 Ma gheibhear duine a' goideadh aoin 
neach d'a bhràithribh do chloinn Israeil, 
agus ma ni e ain-tighearnas air'", no ma 
reiceas se e; an sin cuirear gu bàs an 
gaduiche sin ; agus cuiridh tu olc air falbh 
as bhur measg. 

8 Tiioir an aire, ann am plàigh na 
kiibhre, gu'n toir thu fa'near gu dùrachd- 
ach, agus gu'n dean thu a rèir nan uile 
nithe a theagaisgeas na sagartan na 
Lebhithich dhuibh : a rèir mar a dh'àithn 
mi dhoibh, bheir sibh fa'near gu'n dean 
sibh. 

9 Cuimhnich ciod a rlnn an Tighearna 
do Dhia ri Miriam air an t-shghe, an ' annad. Eabh. ^ Htir-dhealachaidh. 

8 sluagh aufhearainn, '° ma ni e marsantachd 
leis. DEUTEROXO 
deigh dhiiibh teachd a mach as an Eiphit. 

10 'Xuair a bheir thu do d" choimhears- 
nach ni sam bith an coingheall, cha teid 
thu steach d'a thigh a ghabhail a g-hiU. 

1 1 A mach seasaidh tu, agus bheir an 
duiue d'am bheii thu toirt an coing-heall, 
an geall a mach dliuit. 

12 Ag-us ma bhios duine bochd, cha 
choidil thu le 'g-heall. 

13 Air grach aon chor bhelr thu air ais' 
dha 'n geall a iìs,'nuau- a theid a' ghrian 
fodha, chum gu'n coidil e 'na eudach 
fein, ag-us gai'm beannaich e thu : agus 
bithidh so 'na ionracas dliuit an làthair an 
Tigheama do Dhè. 

14 Cha dean thu foimeart air seirbhis- 
each tuarasdail a tha bochd agus uireas- 
bhuidheach, co dhìubh a tha e do d' 
bhràithribh, no do d' choigrich, a tha ann 
a t' fbearann an taobh a stigh do d' 
gheataibh. 

15 Air a là bheir thu dha a thuarasdal, 
agus cha tèid a' ghrian sìos air, oir tha e 
bochd, agxis a' suidheachadli a chridhe 
air ; air eagal gTi'n glaodh e a't' aghaidh 
ris an Tigheam, agus gu'm bi e 'na 
pheacadh dhuit. 

16 Cha chuirear na h-aithriche gu bàs 
air son na cloinne, ni mò a chuirear a' 
chlann gu bàs air son nan aithriche : 
cuirear gach duine gu bàs air son a pheac- 
aidh fèin. 

17 Cha chlaon- thu breitheanas a' choig- 
rich, no an dìlleachdain, ni mò a ghabhas 
tu eudach bantraich mar gheall. 

IS Ach cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fti/i a'd' thràiU san Eiphit, agus gun do 
shaor an Tigheama do Dhia thu as a sin : 
iiime sin tha mi ag àithneadh dhuit an ni 
so a dheanamh. 

19 'Xuair a bhuaineas tu^ t'fhoghar a'd' 
achadh, agus a dhìchuimhnicheas tu 
sguab san achadh, cha phill thu g'a tog- 
ail : air son a' choigrich, air son an dìll- 
eachdain, agus air son na bantraich bith- 
idh i ; a chum gai'm beamiaich an Tigh- 
earna do Dhia thu ann an uile oibribh do 
làmh. 

20 'Nualr a chrathas tu do chrann-oladh, 
cha tèid thu thairis air na geug'aibh a rìs : 
air son a' cholgrich, air son an dìlleachd- 
ain, agus air son na bantraich bithidh e. 

21 'Nuair a chminnicheas tu fion- 
dhearcan t'fhìon-lios, cha ghlan thu gu 
buileach a'd' dhèigh e ; air son a' choig- 
rich, air son an dìUeachdain, agus air son 
na bantraich bithidh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'nrobh thu 
a'd' thràill^ ann an tìr na h-Eiphit: uime 
sin tha mi ag àithneadh dhuit an ni so a 
dheanamh. ' ais-ìocaidh tu. - Cha'nfhiar. 

^ gkenrras lu s'ios. ^ a'd' dhuiite danr. 

199 MI, XXIV. XXV. 

CAIB. XXV. 

l Mu smachdacliadh a' chiontaich. i Cha chuirear 
ceanga' air beul an daimh an uair a tha e saltairt 
an arbhair. 5 Mushìol a thngail suas do bhràth- 
air. W Mu'n mhnaoì gun nàire. \3 Mu choth- 
romaiWi ceart. 17 Mu lèir-sgrios Amaleic. 

MA bhios connsachadh eadar dhaoine, 
agus gT-i'n tig iad gu breitheanas, a 
chum as gii'n toir na breitheamhnahveth 
orra^: an sin saoraidh iad an t-ionracan, 
agais dltidh iad" an ciontach. 

2 Agus tarlaidh, ma 's airidh an duine 
aingidh bhi air a bhualadh, gai'n toir am 
breitheamh air hiidhe sios, agus a bhi air 
a bhualadh 'na làthair, a rèir a choire, ann 
an àireamh àraidh do bhuillibh. 

3 Dà fhichead buille bheir e dha : cha 
tèid e thairis, alr eagal nan i'achadh e 
thairls, agois gu'm bualleadh se e os an 
ceann sln le mòran bhuilhbh, an sln gai'm 
biodh do bhràthair tàireil a'd' shìiilibh. 

4 Cha chuir thu ceangal air beul an 
daimh an ualr a tha e saltalrt" an arbh- 
air. 

5 'Xuair a ghabhas bràlthrean còmh- 
mildh maille rl chèile, agus gu'm faigh 
aon diubh bàs, agiis gun duine cloinne 
aige, cha phòs bean a' mhairbh a mach 
rl coigreach : thèid a bràthair-cèile steach 
d'a h-lonnsuldh, agus gabhaidh e dha 
fèin I 'na mnaoi, agns nie dllghe'' bràthar- 
cèile rlthe-. 

6 Agus èirldh anceud-ghin mic abheir- 
eas i, suas ann an ainm a bhràthar a ta 
marbh, a chum nach dubhar a mach 
'ainm à h-Israel. 

7 Agiis mur toll leis an duine bean a 
bhràthar a ghabhail, an sin thèid bean a 
bhràthar suas do'n gheata chum nan sean- 
airean, agus their i, Tha mo bhràthair- 
cèile a' diùltadh ainm a thogail suas d'a 
bhràthair ann an Israel, cha 'n àiU leis 
dlighe bràthar-cèile a dheanamh rium. 

S An sin gairmidli seanairean a' bhaile 
air, agiis labhraidh iad ris: agus ma 
sheasas e mach, agus gu'n abalr e, Cha 
'n àill leam a gabhail; 

9 An sin thig bean a bhràthar d'a lonn- 
suidh an là.thair nan seanairean, agus 
fuasglaidh i a bhròg bhàrr a choise, 
agus tllgidh i smug'aid 'na eudain, agus 
freagraidh agus their i, Mar so nìthear rls 
an duine nach tog suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an Israel, 
Tigh an f hir aig am bheil a bhròg fuasg- 
ailte. 

11 'Xualr a bhios daolne ri comhstri 
cuideachd, neach ri neach eile, agus gu'n 
tigbean aoin diubh am fagais a dh'fhuasg'- 
ladh a fir-pòsda à làimh an tliir a tha 'g-a 
bhualadh, agus gu'n sm i mach a làmh. 5 catorra. ^ fàgaidh iad shìos. ' bualadh. 
^ dlcasdanas. ^ ria. DEUTERONO 

agus gun gabh i gTeim air a bhuill 
dìomhair ; 

12 An sin gearraidh tu dhith a làmh ; 
cha g-habh do shùil truas rithe. 

13 Cha bhi agad ann ad mhàla' aon 
chothrom^ agpus cothrom eìle; cothrom 
mòr agus beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigh aon 
soitheach', agus soitheach eiZetomhais; 
soitheach mòr agus beag. 

15 Cothrom iomlan agus ceart bithidh 
agad, soitheach-tomhais iomlan agus 
ceart bithidh agad; a chum gu'm buan- 
aichear do làithean anns an fhearann a 
tha 'n Tigheama do Dhia a' tabhairt duit. 

16 Oir tha iadsan uile a ni na nithe sin, 
iadsan uile a ni gu h-eucorach, 'nan gràin- 
eileachd do'n Tighearna do Dhia. 

17 Cuimhnich ciod a rinn Amalec ort 
san t-slighe, 'nuair a thàinig sibh a mach 
as an Eiphit, 

18 Cionnus achoinniche thusant-slighe, 
agus a bhuail e chuid bu deii-eanaiche 
dhiot, eadhon iadsan uile a bha lag a'd' 
dhèigh, an uair a bha thu fann agus sgìth, 
agus nach robh eagal Dè air. 

19 Uime sin an uair a bheir an Tigh- 
earna do Dhia fois duit o d' naimhdibh 
uile mu'ncuairt, anns an f hearann abheir 
an Tighearna do Dhia dhuit màr oigh- 
reachd r'a shealbhachadh, dubhaidh tu 
as cuimhne Amaleic o bhì fuidh nèamh; 
cha dìchuimhnìch thu e. 

CAIB. XXVI. 

1 Aìdeachadh an ti a thug seachad do'n t-sagart 
bascaid le ceud thoradh an fhearaiìin. 12 Mu 
dheachamh' na treas bliadhna. 16 An coimh- 
chcangal eadar Dia agus a shluagh. 

AGUS an uair a thèid thu stigh do'n 
fhearann a tha 'n Tighearna do 
Dhia a' toirt dhuit mar oighreachd, agus a 
shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
comhnuidh ann, 

2 An sin gabhaidh tu do'n cheud chuid 
do uile thoradh natalmhainn, a bheir thu 
leat do t'fhearann a tha 'n Tighearna do 
Dhia a' tabhairt duit, agus cuiridh tu 
ann am bascaid e, agus thèid tlui chum 
an àite a thaghas an Tigheama do Dhia, 
a chur 'ainme an sin. 

3 Agus thèid thu dh'ionnsuidh an t-sag- 
airt a bhios anns na làithibh sin, agus their 
thu ris, Tha mi ag aideachadh air an là 
"n diugh do'n Tighearna do Dhia, gu'n 
d'thàinig mi do'n dìithaich a mhionnaich 
an Tighearna d'ar n-aithrichibh gu'n 
tugadh e dhuinn. 

4 Agus gabhaidh an sagart a' bhascaid 
as do làimh, agus cuiridh e sìos i air 
beulaobh altarach an Tighearna do Dhè. 

5 Agus freagraidh tu agus their thu an ' bhàlg. ' chlach. Eabh. ^ cathar- 

tomhais; ephah. Eabh. * reinn. 

200 MI, XXV. XXVI. 

làthair an Tighearna do Dhè, Bu Shirian 
ach air sheòl a bhi caillte m'athair, agus 
chaidh e sìos do'n Eiphit, agus bha e air 
chuairt an sin le beagan cuideachd, agus 
dh'fhàs e'n sin 'nachinneach mòr, cumh- 
achdach, agus Honmhor. 

6 Agus bhuin na h-Eiphitich gu h-olc 
minn*, agus shàraich iad sinn, agus chuir 
iad daorsa chruaidh oirnn. 

7 Agus ghlaodh sinn ris an Tighearna, 
Dia ar n-aithriche, agus dh'èisd an Tigh- 
earna r'ar guth, agus dh'amhairc e air ar 
n-àmhghar, agus ar saothair, agus ar 
foirneart : 

8 Agus thug an Tigheama mach sinn as 
an Eiphit le làimh chumhachdaich, agus 
le gàirdean sìnte mach, agus le h-uamhann 
mòr, agus le comharaibh, agus le h-iong- 
antasaibh : 

9 Agus thug e sinn do'n àite so, agus 
thug e dhuinn am feararm so, fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mil. 

10 Agus a nis, feuch, thug mi leam ceud 
thoradh an fhearainn a thug thusa, a 
Thighearna, dhomh. Agus cuiridh tu e 
am fianuis an Tighearna do Dhè, agus ni 
thu aoradh^ am fianuis an Tighearna do 
Dhè. 

11 Agus ni thu gairdeachas anns gach 
yii maith a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit, agus do d' thigh, thu fèin, agus an 
Lebhitheach, agus an coigreach a bhios 
'nur measg. 

12 'Nuair a chuireas tu crìoch air deach- 
amh a thoirt seachad, eadhon uile dheach- 
amh do chinneis^ air an treas bhadhna, 
bhadhna an deachaimh, agus a bheir thu 
e do'n Lebhitheach, do'n choigreach, 
do'n dìlleachdan, agus do'n bhantraich, a 
chum gu'n ith iad an taobh a stigh do d' 
gheataibh agus gu'n sàsuichear iad ; 

13 An sin their thu am fianuis an Tigh- 
earna do Dhè, Thug mi leam na nithe 
naomha as mo thigh, agus mar an ceud- 
na thug mi iad do'n Lebhitheach, agus 
do'n choigreach, do'n dìlleachdan, agus 
do'n bhantraich, a rèir t'àitheantan uile a 
dh'àithn thu dhomh : cha do bhris mi 
h-aon do t'àitheantaibh, ni mò a dhi- 
chuimhnich mi iad. 

14 Cha d'ith mi bheag dhiubh a'm' 
bhròn, ni mò a ghabh mi bheag dhiubh 
gu feuni neòglilan sam bith, ni mò a 
thug mi bheag dhiubh air son a' mhairbh: 
dh'èisd mi ri guth an Tighearna mo Dhè ; 
rinn mi a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
thu dhomh. 

15 Amhairc a nuas o ionad-còmhnuidh 
do naomhachd, o nèamh, agus beannaich 
do shhiagh Israel, agus am fearann a 
thug thu dhuinn, mar a mhionnaich thu ^adhradh. ^ phisich,fhàis. DEUTERONOMI, XXVI. XXVII. d'ar n-aithrichibh, fearann a tha sruth 
adh le bainne agus mil. 

16 Air an là'n diiigh dh'àithn an Tigh- 
eama do Dhia dhuit na reachdan agus na 
breitheanais sin a dheanamh : uime sin 
coimhididh ag-us ni thu iad le d' uile 
chridhe agus le d' uile anam. 

17 Rinn thu rog-hainn' an diug:h do'n 
Tigrhearna gu bhi 'na Dhia dhuit, agus 
g-u g-hiasad 'na shUg-hibh, agus gii 'reachd 
an a g-hleidheadh, ag-us 'àitheantan, agus 
a bhreitheanais, ag:us gu eisdeachd r'a 
ghuth. 

IS Ag-us thagh^ an Tig'hearna thusa an 
dìiig:h g-u bhi a'd' shhiagh sònraichte dha 
fèin, mar a ghealP e dhuit, ag:us a chum 
g-u'n g-leidheadh tu 'àitheantan uile ; 

19 Ag'us a chum g:u'n deanadh e àrd 
thu os ceann nan uile chimieach a rinn e, 
ann an cliu, agus ann an ainm, agus ann 
an urram ; agus a chum g'u'm bitheadh 
tu a'd' shluag-h naomha do'n Tig-hearna 
do Dhia, mar a labhair e. 

CAiB. xxvn. 

1 Dh'àithn Maois ào'n t-sluagh an lagh a sgrìohhadh 
air cìachaibh mòra ; agus altair a thogail suas do 
chlachaibh slàna. 11 Mu bheannachdaibh agus 
mu mhallachdaibh. 

AGUS dh'àithn Maois ag'us seanairean 
Israeil do'n t-sluag-h, ag ràdh, Gleidh- 
ibh na h-àitheantan uile a tha mi ag àith- 
neadh dhuibh an diug-h. 

2 Agus tarlaidh, air an là, anns an teid 
sibh thar lordan do'n fhearann a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit, g'u'n cuir thu 
suas dhuit fein clacha mòra, ag'us còmh- 
daichidh tu thairis le h-aol iad. 

3 Ag-us sgrìobhaidh tu orra uile, bhriath- 
ran an lagha so, 'nuair a theid thu thairis, 
a chum g-u'n teid thu steach do'n fhear- 
ann a bheir an Tig-hearna do Dhia dhuit, 
fearann a tha sruthadh le bainne ag-us le 
mil ; mar a gheall an Tig:hearna Dia 
t'aithriche dhuit. 

4 Uime sin an uair a theid sibh thar lor- 
dan, cuiridh sibh snas na clachan sin, a 
tha mi ag àithneadh dhuibh air an là'n 
diug-h, ann an sliabh Ebail, ag'us còmh- 
daichidh tu thairis le h-aol iad. 

5 Ag:us an sin tog-aidh tu suas altair do'n 
Tig-hearna do Dhia, altair do chlachaibh : 
cha tog- thu suas inneal iaruinn sam bìih 
orra. 

6 Do chlachaibh slàna togaidh tu altair 
an Tig-hearna do Dhe, agus bheir thu 
suas oirre ìobairte-loisgte do'n Tig-hearna 
do Dhia. 

7 Ag'us ìobraidh tu ìobalRe-slth, ag-us 
ithidh tu 'n sin, ag'us ni thu g-airdeachas 
an làthair an Tighearna do Dhe. 

8 Ag'us sgrìobhaidh tu air na clachaibh ' dh'aidich thu. 
3 labhair, Eabh. 
201 2 ròghnuich. 
* 'nad phobull. uile bhriathran an lag-ha so gu ro shoilleir. 

9 Ag-us labhair Maois, agns na sagartan 
na Lebhithich, ri h-Israel uile, ag ràdh, 
Thoir an aire, ag:us eisd, O Israeil; air an 
là'n diug:h rinneadh thu a'd' shluagh* 
do'n Tighearna do Dhia. 

10 Uime sin eisdidh tu ri g-uth an Tigh- 
earna do Dhe, agus ni thu 'àitheantan, 
ag-us a reachdan, a tha mi ag' àithneadh 
dluiit air an là'n diug-h. 

1 1 Ag'us dh'àithn Maois do'n t-sluagh 
air an là sin fein, ag- ràdh, 

12 Seasaidh iad so airshabh Gheridsim a 
bheannachadh an t-sluaig-h, 'nuair a theid 
sibh thar lordan; Simeon, ag-us Lebhi, 
ag-us ludah, agus Isachar, agus loseph, 
agus Beniamin. 

13 Agus seasaidh iad so air sliabh Ebail 
a mhallachadh ; Reuben, Gad, agus Aser, 
agus Sebulun, Dan, agus Naphtali. 

14 Agus labhraidh na Lebhithich, agus 
their iad ri daoinibh Israeil uile le g-uth 
àrd. 

13 Mallaichte gìi rohh an duine a ni 
dealbh snaidhte^ no leag'hta, g-ràineileachd 
do'n Tighearn, obair làmh an fhir-cheird, 
agus a chuireas e ann an ionad dlomhair: 
agus freagraidh an sluagh uile, agus their 
iad, Amen. 

16 Mallaichte gu rohh esan a ni tàir air 
'athair no air a mhàthair : agus their an 
sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu robk ^san a dh'atharr- 
aicheas crìoch^ fearaiìin a choimhears- 
naich': agus their an sluagh uile, Amen. 

18 Mallaichte gu robh esan a chuireas 
an dall air seacharan san t-slighe : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

19 Mallaichte gu robh esan a chlaonas 
breitheanas a' choigrich, an dìlleachdain, 
agus na bantraich : agus their an sluagh 
uile, Amen. 

20 Mallaichte gu robh esan a hn'dheas 
le mnaoi 'athar, a chionn gu bheil e a' 
leigeadliris còmhdaich 'athar: agus their 
an sluagh uile, Amen. 

21 Mallaichte gu rohh esan a luidheas 
le h-ainmhidh sam bith: agus their an 
sluagh uile, Amen. 

22 Mallaichte gu rohh esan a luidheas 
le 'phiuthar, nighean 'athar, no nighean 
a mhàthar : agus their an sluagh uile, 
Amen. 

23 Mallaichte gu robh esan a luidheas 
le 'mhàthair-cheile : agus their an sluagh 
uile, Amen. 

24 Mallaichte gu robh esan a bhuaileas 
a choimhearsnach gu h-uaigneach^: agus 
their an sluagh uile, Amen. 

25 Mallaichte gu robh esan a ghabh- 
as duais" air son duine neò-chiontach a h ghriibhuìta. ^ comhara ; tcòran. Eir. 
' o nàbuidh. ^ av> fèill, 9 ceannach. DEUTERONOMI, XXVII. XXVIII. mharbhadh' : agus their an shiagh uLle, 
Anieii. 

26 Mallaichte ffu robh esan nach daing:- 
nich uile bhriathran an lagha so chum 
an deanamh : agus their an shiagh uile, 
Amen. 

CAIB. xxvm. 

1 Beannachdan air an gealltainn dhoibhsan a bhios 
ùmhal do lagh Dhè. 15 Mallachdan dhoibhsan a 
bhios eas-ùmhal. 

AGUS tarlaidh, ma dh'eisdeas tii gn 
dùrachdach ri guth an Tig'hearna do 
Dhè, a choimhead ag-us a dheanamh 'àith- 
eantan uile, a tha mi ag- àithneadh dhult 
air an là'n diugh, gu'n cuir an Tighearna 
do Dhia suas thu os ceann uile chinn- 
eacha na talmhalnn. 

2 Agus thig na beannachdan so uUe ort, 
agus beiridh iad ort, ma dh'èisdeas tu ri 
guth an Tighearna do Dhè. 

3 Beannaichte hithidh tu sa' bhaile, agus 
beannaichte bithidh tu sa' mhachair. 

4 Beannaichte bithidh toradh do chuirp, 
agus toradh t'fhearainn, agus toradh do 
sprèldhe, fas do chruidh^ agus treuda do 
chaorach. 

5 Beannaichte bithidh do bhascaid agus 
do chulbhrionn^ 

6 Beannalchte bithidh tu 'nuair a thig tliu 
stlgh, agus beannalchte hithidh tu 'nuair 
a thèld thu mach. 

7 Bheir an Tighearna fa'near gu'm bi do 
naimhdean, a dh'èireas suas a't' aghaldh, 
air am bualadh roimh do ghnìils: thlg iad 
a mach a't' aghaidh air aon sllghe, agus 
teichidh iad romliad air seachd slighlbh. 

8 Aithnidh an Tlghearn am beaniiach- 
adh ort a'd' thighibh-tasgaidh\ agus anns 
gach ni ris an cuir thu do làmh ; agus 
beannaichidh e thu san fhearann a bheir 
an Tighearna do Dhia dhult. 

9 Daingnichidh an Tighearn thu a'd' 
shluagh naomha dha fèin, mar a mhionn- 
aich e dhult, nia ghleidheas tu àitheantan 
an Tighearna do Dhè, agus ma ghluaiseas 
tu 'na shUghibh. 

10 Agus chi uile chinnich na talmhainn 
gu'n goirear ainm an Tighearn ort, agus 
bithidh eagal orra romhad. 

11 Agus ni an Tighearna saoibhir' thu 
ann am maoin, ann an toradh do chuirp, 
agus ann an toradh do sprèidhe, agus ann 
an toradh do thahnhainn, anns an talamh 
a mhionnaich an Tighearna do t'aithrich- 
ibh a thabhairt duit. 

12 Fosglaidh an Tighearna dhuit a 
dheadh lonmhas^, na nèamhan a tholrt 
ulsge do t'fhearann 'na àm, agus a 
bheannachadh uile oibredo làiinhe; agus ' air sonfuil neò-chiontach a dhòrtadh. 
2 do hhò. 3 stòr. ^ thighibh stòir, shaihhìihh. 
' imilt. 6 thaisgcach. ' coinghealì. 

^ iorball. ^gu'n coimhlion. àl do bhò. 

202 bheir thu 'n iasachd' do mhòran chinn- 
each, agus cha ghabh thu 'n iasachd. 

13 Agus ni an Tighearn an ceann dhlot, 
agus ni e an t-earball^; agus bithidh tu 
mhàln an uachdar, agus cha bhi thu 'n 
iochdar ; ma dh'èisdeas tu ri àitheantaibh 
an Tighearna do Dhè, a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit air an là'n diugh, gu'n coimh- 
ead agus gu'n dean thu iad. 

14 Agus cha tèid thu thaobh o aon air 
bith do na briathraibh a tha mi ag àlthn- 
eadh dhuit an diugh, a chum na làimhe 
deise no chum na làimhe clìthe, a dhol an 
dèigh dhlathan eile a dheanamh seirbhis 
doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu ri guth an 
Tighearna do Dhè, a thoirt fa'near gu'n 
dean'* thu 'àltheantan agus a reachdan 
uile, a. tha m'i ag àithneadh dhuit an diugh, 
gu'n tlg na mallachdan so uile ort, agus 
gu'm beir iad ort. 

16 Mallalchte bithidh tu sa'bhaile, agus 
mallaichte bithidh tu sa' mhachalr. 

17 Mallaichte bithidh do bhascaid agus 
do chuibhrionn. 

18 Mallaichte bithidh toradh do chuirp, 
agus toradh t'fhearainn, fàs do chruidh"', 
agus treudan do chaorach. 

1 9 Mallaichte bithidh tu 'nuair a thig thu 
stigh, agus mallaichte hithidh tu 'nuair a 
thèid thu mach. 

20 Cuiridh anTighearn ort mallachadh, 
mi-shuaimhneas", agais achmhasan, anns 
gach ni ris an cuir thu do làmh gu'dhean- 
amh, gus an sgriosar thu, agus gus an tèid 
as duit g:u h-obann, air son alngldheachd 
do ghnìomhara lels an do thrèlg thu mlse. 

21 Bhelr an Tighearn air a' phlàlgh 
leantuinn riut, gus an claoidh e thu bhàrr 
an fhearainn, d'am bheil thu dol a steach 
g'a shealbhachadh- 

22 Buailidh an Tighearn thu le caith- 
eamh'- agus le fìabhrus'^ agus le h-ain 
teas, agus le h-àrd-losgadh, agus leis a' 
chlaidheamh, agus le seargadh '*, agus le 
fuar-dhealt ; agus leanaidh iad thu gus 
an tèid as duit. 

23 Agus bithidh do speuran a ta os do 
cheann 'nan umha'^ agus an talamh a ta 
fodhad 'na iarunn. 

24 Ni an Tlghearn ulsge t'fhearainn 'na 
lualthre agus 'na dhuslach : o nèamh thig 
e nuas ort, gais an sgriosar thu. 

23 Bheir an Tighearna fa'near gu'm 
buailear thu air beulaobh do nalmhdean : 
thèid thu mach alr aon slighe ''' 'nan agh- 
aidh, agus telchidh tu rompa air seachd 
slighibh; agus atharraichear thu chum 
uile rioghachda na talmhainn. 

carraid. '- èitìch. ieasaich, cuartaich. 

" gaiscadh, losgadh-dealanaich. crith-reodh. 
prais. " ròd, rathad. DEUTERONOMI, XXVni. 26 AgVLS bithidh do chlosach ' 'na biadh 
aig- uile eunlaith an athair, agiis aig- beath- 
aichibh na talmhainn, agus cha 'n fhuad- 
aich duine sam bith air f'albh iad. 

27 Buaihdh an Tighearn thu le neasg-aid 
na h-Eiphit, agus le ruith fola', agus le 
càrr, ag-us le cloiinh\ do nach bi e'n 
comas do leigheas. 

28 Buailidh an Tighearn thu le cuthach, 
agus le doille, agus le h-uamhann cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu'* mu mheadh- 
on-là, mar a smeuraicheas an dall san 
dorchadas, agus cha soirbhich leat a'd' 
shhghibh : agus bithidh tu mhàin fuidh 
fhoinieart, agus air do chreachadh a 
grhnàth, agus cha teasairg duine sam 
bith thu. 

30 Ni thu ceangal-pòsaidh^ ri mnaoi, a- 
gus kiidhidh fear eile leatha : togaidh tu 
tigh, agus cha ghabh thu còmhnuidh ann : 
suidhichidh tu fìon-hos, agus cha tionail 
thu 'fhìon-dhearcan. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair do 
shùl, agus cha'ri ith thu dheth : bheirear 
air falbh t'asal a dh'aindeoin as do làth- 
air, agus cha toirear air a h-ais* dhuit i : 
bheirear do chaoraich do d' naimhdibh, 
agus cha bhi neach agad a bheir uatha 
iad. 

32 Bheirear do mhic agus do nig:heana 
do shhiagh eile, agus chi do shìiilean, agus 
fàihiichidh iad le fadal air an son' rè an 
là : agus cha hhi neart sam bith a'd' 
làimh. 

33 Toradh t'fhearainn, agus do shaoth- 
air uile, ithidh cinneach suas, nach b'aith- 
ne dhuit; agus bithidh tu mhàin fiiidh 
fhoirneart agus air do bhruthadh an 
còmhnuidh : 

34 Air chor as gu'm bi thu air mhi- 
cheill, air son seallaidh do shùl a chi thu. 

35 Buaihdh an Tighearn thu sna glùin- 
ibh, agus anns na cosaibh, le neasgaid 
chràitich nach gabh leig-heas, o bhonn do 
choise gu mullach do chinn. 

36 Bheir anTighearn Ùmftin, agus do 
righ a chuireas tu os do cheann, gni cinn- 
each nach b'aithne aon chuid duit fèln no 
dot'aithrichibh ; agusansinni thu seirbh- 
is do dliiathaibh eile, do fhiodh agus do 
chloich. 

37 Agus bithidh tu a't' uamhas', a'd' 
shamhladh^ agus a'd' leth-f hocal am 
measg nan uiie chinneach gus an treòraich 
an Tighearn .thu. 

38 Bheir thu mòran sìl a mach do'n 
fhearann, ach is beag a chruinnicheas tu 
stigh : oir ithidh an locust suas e. ' do chaìrbh, do chorp marhh. - hemor- 

rhoids. Sasg. ^ claìmh. Eir. ^ iarraidh tu 
fo làimh. 5 rcitcachadìi-pòsaidli. 

6 cha 'n ais-ìvcar. ' le deigli vrra. 

8 ttaìithann. 9 ^hnàtìi-fìiocal. 

203 39 Suidhlchidh tu fìon-hosan agus deas- 
aichidh tu iad, ach cha'n òl thu do'n 
fhìon, ni mò a chruinnlcheas tu na dearc- 
an : oir ithidh a chnulmh iad. 

40 Bithidh croinn-oladh air feadh do 
chrìochan uile, ach cha 'n ung thu thu 
fein lels an ohidh : oir tilgldh do chrann- 
oladh a thoradh. 

41 Ginldh tu mic agus nigheanan, ach 
cha mheal thu iad ; oir thèid iad am bralgh- 
deanas. 

42 Do chraobhan uile agus toradh t'fhear- 
ainn, milhdh" an locust. 

43 Eiridh an colgreacli a tha 'nur measg' 
suas gu ro àrd os do cheann ; agus thlg thusa 
nuas gu ro ìosah 

44 Bheir e 'n iasachd duit, ag-us cha toir 
thusa an iasachd dha : bithidh esan 'na 
cheann, agus bithidh tusa a'd' earball. 

45 Agus thig na mallachdan sin uile ort, 
agus leanaidh'^ iad thu, agus beiridh iad 
ort, gus an sgrlosar thu ; a chlonn nach 
d'èisd thu ri guth an Tighearna do Dhè, 
a ghleldheadh 'àltheantan agus a reachdan 
a dh'àlthn e dhult. 

46 Agus bithidh iad ort mar chomhar 
agus mar iongantas, agus air do shhochd 
a chaoidh. 

47 A cliionn nach d'rinn thu seirbhis do'n 
Tighearna do Dhia le gairdeachas, agus le 
subhachas cridhe, air son pailteis nan uile 
nithe; 

48 Ulme sin nl thu seirbhis dod' nalmhd- 
ibh, a chuireas an Tigheara a't' aghaldh, 
ann an ocras, agus ann an tart, agus anii an 
lomnochdaidh, agus ann an uireasbhuidh 
nanuile nithe: aguscuiridhe cuing ianiinn 
air do mhuineal, gus an cuir e as duit. 

49 Bhelr an Tighearn cinneach a't' agh- 
aidh o ionad fad o làimh, o iomall na tal- 
mhainn, mar an iolalr alr iteig; clnneach 
nach tuig thu 'n cainnt ; 

50 Cinneach aig am bheil aghaidh 
bhorb'^ nach toir urram do ghnùis an 
aosmhoir, agus nach dean iochd rls an òg-. 

5 1 Agus Ithldh e toradh do sprèidhe, agus 
toradh t'fhearainn, g:us an sgriosar thu: 
neach nach fàgagadarbhar,,fìon,noohidh, 
fàs do chnildh, no treudan do chaorach, 
gus an cuir e as duit. 

52 Agus teannaichidh e thu'^ ann ad 
gheataibh uile, gus am brisear sìos'^ do 
bhallachan àrda agus daingnichte, anns 
an robh do dhòigh, air feadh t'fhearainn 
ulle; agus teannaichidh e thu ann ad 
gheataibh, air feadh t'fhearainn uile a 
thug an Tighearna do Dhia dhuit. 

53 Agus ithidh tu toradh do chutrp fèin. i°fhor-fhoca!, ath-dhùn,fhrith-aiìm. 
'^'sealbìiaichidh. riiagaidh. gharg. 

cuiridh e sèisd riut, suidhidh e umad, cuairtich- 
idh e thu. '^ an ttiit sìos. DEUTERONOMI, XXVIII. XXIX. feoll do mhac ag-us do nig-heanan, a thug' 
un Tig-hearna do Dhia dhuit, anns a' 
chog'adh, agus anns an teinn', leis an 
teannaich do naimhdean thu : 

54 Air chor as an duine a ta maoth 'nur 
measg:, agus ro shòg-har'-, gu'm bi a shùil 
olc a thaobh a bhràthar, agus a thaobh 
mnà 'uchd fein, agus a thaobh iarmaid^ a 
chloinne a dh'fhàgas e : 

55 Air chor as nach toir e do h-aon diubh 
a bheag do fheoil a chlouine a dh'itheas 
e; a chionn nach fàgar a bheag aige sa' 
chogadh\ agus anns an teinn, leis an 
teannaich do naimhdeanthu a'd' gheataibh 
uile. 

56 A' bhean mhaoth agus shòghar 'nur 
measg-,nach dìiraigeadh bonn a coise a chur 
air an talamh a thaobh muirn'' agus 
maothalachd^, bithidh a sùil olc a thaobh 
fir-pòsda a h-uchd, agris a thaobh a mic, 
agus a thaobh a h-ighinn, 

57 Agus a thaobh a mhaothrain a thig a 
mach o eadar a cosaibh, agus a thaobh a 
cloinne a bheireas i : oir ithidh i iad a 
dh'uireasbhuidh nan uile nilhe an dlomh- 
aireachd anns a' chogadh, agus anns an 
teinn, leis an teannaich do nàmhaid thu 
a'd' gheataibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriathran 
an lagha so a dheanamh, a tha sgrlobhta 
san leabhar so, a chum gu'm bi eagal an 
ainm ghlòrmhoir agus uamhasaichso ort, 
AN TIGHEARNA DO DHIA; 

59 An sin ni an Tighearna do phlàighean 
iongantach, agus plàighean do shliochd, 
m(/Ao«plàighean mòra agus maireannach, 
agus eucailean cràiteach agus fadalach. 

60 A bhàrr air so, bheir e ort uile ghalar- 
an na h-Eiphit, roimh an robh eagal ort ; 
agus leanaidh iad riut. 

61 Mar an ceudna gach tinneas, agus 
gach plàigh, nach 'eìl sgrìobhta ann an 
leabhar an lagha so, iad sin bheira Tigh- 
earn ort, gus an sgriosar thu. 

62 Agus fàgar sibh tearc ann an àireamh, 
an àite gu'n robh sibh mar reulta nèimh 
an lìonmhoireachd ; a chionn nach d'èisd 
thu ri guth an Tighearna do Dhè. 

63 Agus tarlaidh, mar a rinn an Tigh- 
earna gairdeachas os bhur ceann a dhean- 
amh maith dhuibh, agus gii'v deananih 
lìonmhor, mar sin gu'n dean an Tighearna 
g'airdeachas os bhur ceann gu'r sgrios, 
agus gu'r toirt gu neo-ni ; agus spìonar 
sibh as an fhearann d'am bheil thu a' dol 
g^'a shealbhachadh. 

64 Agus sgapaidh an Tighearn thu am 
measg nan uile chinneach, o'n dara ceann 
do'n talamh eadhon gus an ceann eile do'n 
talamh; agus an sin ni thu seirbhis do ' teanntarhd. cunihainge. ' delicate, luxurious. Sasg. 
^ fuigheall. ^ san t-seisd. ^ grinneis, sbgh, 
6 maothachd. ' bròn, dubhachas. 

204 dhiathaibh eile, nach b'aithne aon chuid 
duit fèin no do t'aithrichibh, eadhon do 
fhiodh agus do chloich. 

65 Agus am measg nan cinneach sin 
cha'n fhaigh thu suaimhneas sam bith, ni 
mò bhios fois aigbonndo choise : achbheir 
an Tighearna dhuit an sin cridhe gealtach, 
agus fàilneachadh shùl, agus doilgheas' 
inntinn. 

66 Agus bithidh do bheatha crochta ann 
anamhanis^ fa d' chomhair ; agns bithidh 
eagal ort a là agusa dh'oidhche, agus cha 
bhi cinnte air bith agad do d' bheatha. 

67 Sa' mhaduinn their thu, Och ! nach 
b'e 'm feasgar e ; agus san f heasgar their 
thu, Och ! nach b'i a' mhaduinn e; air son 
eagail do chridhe leis am bi eagal ort, 
agus air son seallaidh do shùl a chi thu. 

68 Agus bheir an Tighearna rìs thu do'n 
Eiphit ann an longaibh, air an t-shghe mu'n 
dubhairt mi riut, Cha 'n fhaic thu rls i 
tuilleadh : agus an sin reicear sibh ri'r 
naimhdibh mar thràiUean agus mar bhan- 
tràillean, agus cha bhi neach ann gu'r 
ceannach. 

CAIB. XXIX. 

2 Earail do chloinn Israeil an coimhcheangal ri Dia 
a chiiimhead. 29 Buinidh nithe dìomhair du'n 
Tighcarn. 

/S iad sin briathran a' choimhcheangail 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois a 
dheanamh ri cloinn Israeil, ann an tìr 
Mhoaib,athuiIIeadh aira' choimhcheangal 
a rinn e riu ann an Horeb. 

2 Agus thug Maois gairm do Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Chunnaic sibh gach ni 
a rinn anTighearna fa chomhairbhur sùl 
ann an tìr na h-Eiphit, ri Pharaoh, agus 
r'a sheirbhisich uile, agus r'a fhearann 
uile ; 

3 Na deuchainnean^ mòraa chunnaic do 
shùi]ean,nacomharan agus na h-iongantas- 
an mòra sin; 

4 Gidheadh cha d'thug an Ti^hearna 
dhuibh cridhe a thuigsinn'", agus sùileana 
dii'fhaicinn, agus cluasan a chluinntlnn, 
gus an là'n diugh. 

5 Agus threòraich mise sibh dà fhichead 
bliadhna san fhàsach : cha do chaitheadh 
bhur n-eudach dhibh le h-aois agus cha 
do chaitheadh do bhròg le h-aois bhàrr do 
choise. 

6 Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl sibh 
fìon, no deoch làidir; a chum gu'nibiodh 
fios agaibh gur mise an Tighearna bhur 
Dia. 

7 Agus an uair a thàinig sibh do'n àite 
so, thàinig Sihon righ Hesboin, agus Og- 
righBhasain, a mach 'nar n-aghaidhchum 
catha, agus bhuail sinn iad. 8 an teagamh. 
a. vihothachadh. 
n-eudach sean umaibh. '•* dearbhan, buaireaniìa. 

" cha d'f/iàs bkur DEUTEROXOMI, XXIX. XXX. S Agiis g-hlac sinn am fearann, agus tìmg 
sinn e mar oigrhreachd do na Reubenich, 
ag'us do na Gradaich, agiK do leth threibh 
Mhanaseh. 

9 Gleidhibh uime sin briathran a' 
choimhcheangail so, agiis deanaibh iad, a 
chum g-u soirbhich leibh anns gach ni a 
ni sibh. 

10 Tha sibhuile 'nmr seasamh an diugh 
an làthair an Tigrheaxna bhur De ; ceann- 
ardanbhiu-treubhaS bhurseanairean, agiis 
bhur luchd-ria»hlaidh, fir Israeil tiile, 

1 1 Bhur clann bheag^, bhur mnài. agois 
do choigreach a tha aim ad champ o fhear- 
g:earraidh t'fhiodha gai fear-tarniing- 
t'uisg-e : 

12 A chum gru'n rachadh tu ann an 
coimhcheangal ris an Tigheama do Dhia, 
agiis 'na mhionnaibh-san, a tha 'n Tig-h- 
eama do Dhia a' deanamh riut air an là 
'n ditigh : 

13 A chum gru'n daingr.ich e thu an 
diugh mar shluagh dha fèin, agris gu'm 
bi esan dhuitse 'na Dhia, mar a thubhairt 
e riut, agiis mar a mhionnaich e do t'aith- 

richibh, do Abraham, do Isaac, agiis do l mach iad à tìr na h-Eiphit. 21 Agus sg-araidh an Tigheam e chum 
uilc, a mach à treubhaibh Israeiluile, a rèir 
uile mhallachdan a' choimhcheang^l, a 
tha sgrìobhta ann an leabhar an lagha so : 

22 Air chor as gu'n abair an ginealach 
ri teachd, bhiu- clanna dh'èireas suas 'nur 
dèigh, agus an coigreach a thig- o thìr fad 
o làimh, 'nuair a chi iad plàighean an 
fhearaiim sin, agais 'eucailean a leig an 
Tigheam air ; 

23 Agus gu bheil a thalamh uile 'na 
phronnasg, agais 'na shalann, agus 'na 
losgadh, nach 'eil e air a chur, no toirt 
toraidh* uaith, agus nach 'eil feur sam 
bith a' fas ann. cosmhuil ri sgrios Shodoim 
agiis Ghomorrah, Admah agns Sheboim, 
a sgrios an Tighearaa 'na fheirg:, agus 'na 
chorruich; 

24 Their eadlion na h-uile chinnich. C'ar 
son a bhuin an Tigheama mar so rls an 
fhearann so ? Ciod is ciall do theas na corr- 
uiche mòire so? 

25 An sin their daoine, A chionn g-u'n 
do thrèig iad coimhcheang^l an Tigheama 
Dè an aithriche a rinn e riu, 'nuair a thug- e lacob. 

14 Agais cha'n ann ribhse mhàin a tha 
mise a' deauamh a' choimhcheangaLl so, 
ag-us nam mionna so ; 

15 Ach ris-sfif^ a tha 'n so maille ruinn 
'na sheasamh an diugh an làthair an Tigh- 
eama ar Dè, agus mar an ceudna ris-san 
nach 'eil an so maille minn an diugh: 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus a bha 26 Oir chaidh iad agus rinn iad seirbhis 
do dhiathaibh eile, agus rinn iad aoradh" 
dhoibh. dèe nach b'aithne dhoibh, agus 
nach d'thug esan doibh*. 

27 Xgus las corruich an Tigheam an 
aghaidh an fhearainn so, a thoirt nam 
maUachdan sin uile air a tha sgrìobhta 
san leabhar so. 

2S Agais spion an Tigheam a mach iad sinn a chòmhnuidh aim an tìr na h-Eiphit, as am fearann ann am feirg, agais ann an 
agaiscionnusathàinig-sinntroimhmheadh- ; comn'ch, ag-us ann an lasan^ ro mhòr, a- 
on nan cinneach air an deachaidh sibh gus thilg e iad do dhùthaich eile, mar air 
seachad; 

1 7 Ag-us chimnaic sibh an gràineileachd- 
an, ag-iis an ìodholan", fiodh ag:us clach, 
airgiod agus òr, a bha 'nam measg- :) 

IS Air eagalgai'mbiodh'nur measg- fear, 
nobean,no teag-hlach, notreubh, a chlaon- 
as a chridhe air falbh an diugh o'n Tigh- 
earn ar Dia, a dhol a dheanamh seirbhis 
do dhiathaibh nan cinneach sLn; air eag^l 
gu'm biodh 'niu' measg freumh a bheir 
uaith mar thoradh nimh'' agois searbhas', 
-19 Agus an uair a chluinneas e briathran 
a' mhallachaidh so, an sin ga'm beaimaich 
se e fèin 'na chridhe, ag ràdh, Bithidh sìth 
ag-ym, ged a ghluais mi ann an anamiann' 
mo chridhe fèin, a chur misge ri pathadh : 

20 Cha chaomhain an Tigheam e, ach 
an sin cxuridh fearg an Tighearn, agiis 'eud, 
smìiid diùbh an aghaidh an duine sin, agus 
luidhidh g^ch mallachadh air a tha 
sgrìobhta san leabhar so, agus dubhaidh 
an Tigheam mach 'aium o bhi fuidh nèamh. I an là'n diugh. 

29 Buiìiidh na 7;i^^edlomhair do'nTig-h- 
eam ar Dia, ach na nifhe a ta foillsichte 
dhuiime, agris d'ar cloinu a chaoidh, a 
chum gu'n dean sinn uile bhriathran an 
lagha so. 

CAIB. XXX. 

1 JJaitheas agus tròcair air en gealltainn dhoibhsan 
a bheir gèilì a dh' àitheantaibh an Tigheama. 
13 Beatha agus bàs air an curfa'n comhair. 

4 GL S an uair a thig na nithe so uile 
J-JL ort, am beannachadh agns am mall- 
achadh, a chuir mise ronìhad, agTJS a 
chuimhnicheas tu orra am measgr nan 
cinneach uile chum an d'fhòg-air an Tig-h- 
eama do Dhia thu, 

2 Agais a phiUeas tti dh'ionnstiidh an 
Tigheama do Dhè. agais a bheir thu gèiU 
d'a ghuth, a rèir nan uile nithe a tha mise 
a^ àithneadh dhuit air an là'n diugh, thu 
fein agns do chlann, le t'uile chridhe, agiis 
le t'uile anam ; 1 bhur cinn-pieadkna agus hhur treubha. 

' diathan brèige. ' neimh, puinsion, domblas. 

' l-urmaid. 

205 5 ainsidheachd, smitaintihh. ' shleuchd iad. 
* fraoch feirge. ^ nack do bhuilich a bheag orra. DEUTERONOMI, XXX. XXXI. 3 An sin bheir an Tighearna do Dhia air 
ais do bhraighdeanas, agus ni e iochd riut, 
agus pilUdh e agus cruinnichidh e thu as 
na h-uile chinnich a chum an do sgap an 
Tig:hearna do Dhia thu. 

4 Mà dh'fliòg:radh veach agad gus a' 
ckt/id a's iomallaiche do nèamh, as a sin 
cruinnichidh an Tig'hearna do Dhia thu, 
agus as a sin bheir e thu : 

5 Agus bheir an Tighearna do Dhia 
thu do'n fhearann a shealbhaich t'aith- 
riche, ag'us sealbhaichidh tu e ; agus ni e 
maith dhiiit, agus bheir e ort fàs lìonmhor 
os ceann t'aithriche. 

6 Agus timchioll-ghearraidh an Tigh- 
earna do Dhia do chridhe, agiis chridhe 
do shliochd, a ghràdhachadh an Tigh- 
earna do Dhè le t'uile chridhe, agus le 
t'uile anam, a chum g'u'm bi thu beò. 

7 Agus cuiridh an Tighearna do Dhia 
na mallachdan sin uile air do naimhdibh, 
agus orra-san a'ig am bheil fuath dhuit, a 
rinn g-eur-leanmhuinn ort. 

8 Agus pillidh tu agus bheir thu g-èiU 
do ghuth an Tighearn, agus ni thu 'àith- 
eantan uile a tha mise ag àithneadh dhuit 
an diug'h. 

9 Ag'us ni an Tig^hearna do Dhia pailt 
thu ann an viile obair do làimlie, ann an 
toradh do chuirp, agus ann an toradh do 
sprèidhe, agus ann an toradh t'fhearainn, 
a chum maith : oir ni an Tig:hearna rìs 
gairdeachas os do cheann chum maith, 
mar a rinn e g'airdeachas os ceann t'aith- 
riche ; 

10 Ma dh'èisdeas tu ri g:uth an Tig:h- 
earna do Dhè, a g:hleidheadh'àitheantan, 
agns a reachdan, a tha sgrìobhta ann an 
leabhar an lag:ha so, agus ma phiUeas tu 
chum an Tig-hearna do Dhe le t'uile 
chridhe, ag:us le t'uile anam. 

11 Oir an àithne so a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh, cha 'n 'eil i 'm 
folach ort, ni mò a tai fada uait. 

12 Cha 'n'eilì sna nèamhaibh, air chor 
as g-u'n abradh tu, Cò thèid suas air ar 
son do na nèamhaibh, agus a bheir i d'ar 
n-ionnsuidh, a chum g'u'n cluinn sinn i, 
ag:us g'u'n dean sinn i? 

13 Ni mò a tha ì 'n taobh thall do'n 
fhairge, air chor as gu'n abradh tu, Cò 
thèid a nuU air ar son thar an fhairge, 
ag:us a bheir i d'ar n-ionnsuidh a chvim 
g-u'n cluinn sinn i, agus gu'n dean sinn i? 

14 Ach tha 'm focal ro fhagus duit, ann 
do bheul, ag^us ann do chridhe, chumg:u'n 
dean thu e. 

15 Feuch, chuir mi i'omhad an diug:h 
beatha ag'us maith, ag-us bàs agus olc ; 

16 A mheud g:u bheil mi ag' àithneadh 
dhuit an diugh an Tighearna do Dhia a 
s;hràdhachadh, gluasad 'na shlig:hibh, ag'us 
'àitheantan a ghleidheadh, ag-us areachd- 
an, ag:us a bhreitheanais, a chum g-u'm 

206 bi thu beò, ag:us g:ii'm fàs thu lìonmlior, 
ag'us gu'm beannaich an Tig-hearna do 
Dhia thu san f hearann d'am bheil thu dol 
g'a shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do chridhe 
air falbh agus nach èisd thu, ach g'u'n 
tairng:ear air falbh thu, agus gu'n dean 
thu aoradh do dhiathaibh eile, ag:us gu'n 
deanthu seirbhis dhoibh ; 

18 Tha mi ag: innseadh dhuibh air an 
là'n diugh, gu'n sg:riosar g:u cinnteach 
sibh, agus nach buanaichsibh bhur làith- 
ean air an fhearann, d'am bheil thu dol 
thar lordan, g'U gabhail a steach g'a 
shealbhachadh. 

19 Tha mi a' g:airm nan nèamh agiis na 
talmhainn mar fhianiiisean'nur n-aghaidli 
air an là'n diug:h, gu'n do chuir mi beatha 
ag:us bàs f'ar comhair, beannachadh agus 
mallachadh : uirne sin ròghnuich beatha, 
chum g:u'm bi thu fèiji ag:us do shliochd 
beò : 

20 A chum g:u'n gràdhaich thu'n Tigh- 
earna do Dhia, agus gn'n toir thu g-èill d' 
a ghuth, agus gu'n lean thu ris : (oir is 
esan do bheatha, agus fad do làithean ;) a 
chum gu'n gabh thu còmhnuidh san 
fhearann a mhionnaich an Tigheama do 
t'aithrichibh, do Abraham, do Isaac, agus 
do lacob, gu'n tugadh e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 

1 Thug Maois misneach do losua agus do'n t-sluagh. 
9 Tìiug e '11 lagh do na sagartaibh, agus dh'àilìin 
e dhoibh aig ceaiin gach seachd bliadlina a leugh- 
adh an èisdeachd an i-sluaigh. 19 Thug Dia 
laoidh do Mhaois marfhianuis 'nan aghaidh. 

AGUS chaidh Maois agus labhair e na 
briathra so ri h-Israel uile. 

2 Agus thubhairt e riu, Tha mise ceud 
agus fichead bliadhna dh'aois air an là'n 
diugh ; cha 'n urrainn mi tuiUeadh dol a 
mach agus teachd a steach: agus thubhairt 
an Tighearna rium, Cha tèid thu thar an 
lordan so. 

3 Thèid an Tighearna do Dhia e fèin a 
nuU romhad ; sgriosaidh esan na cinnich 
sin o d' làthair, agus sealbhaichidh tu iad: 
agus thèid losua nuU romhad, mar a 
thubhairt an Tighearn. 

4 Agus ni an Tighearna riu mar a rinn 
e ri Sihon, agus ri h-Og, rìghre nan 
Amorach, agus ri fearann na muinntir sin 
a sgrios e. 

5 Agus bheir an Tighearna thairis iad 
roimh bhur gnùis, a chum gu'n dean sibh 
riu a rèir gach àithne a dh'àithn mise 
dhuibh. 

6 Bithibh làidir, agus biodh deadh mhìs- 
neach agaibh, na biodh eagal oirbh, agus 
na gabhaibh geilt rompa : oir is e 'n Tigh- 
earna do Dhia e fèin a thèid leat; cha 
dìbir e thu, ni mò a thrèigeas e thu. 

7 Agus ghairm Maois air losua, agus 
thubhairt e ris ann an sealladh Israeil DEUTERO 
iiile, Bl làidir, agus biodh deadh mhis- 
iieach agad : oir is tusa a thèid a stigh 
leis ant-shiagh so do'n fhearann a mhionn- 
aich an Tig'heama d'an aithrichibh gn'n 
tugadh e dhoibh ; agus bheir thu orra a 
shealbhachadh mar oighreachd. 

8 Agus theid an Tig'hearn e fèin romhad ; 
bithidh esan maille riut, cha dìbir e thu, 
ni mò a thrèigeas e thu : na gabh eagal, 
agus na biodh g-eilt ort. 

9 Agus sg^riobh Maois an lagh so, agus 
thug- se e do na sagartaibh mic Lebhi, a 
tha giìilan àirce coimhcheangail an Tigh- 
earn, agus do sheanairibh Israeil uile. 

10 Agus dh'àithn Maois dhoibh, ag- 
ràdh, Aig ceann gach seachd bliadhna, 
ann an àm òrduichte bliadhna an fhuasg- 
laidh, aig fèill nam pàiUiun, 

1 1 'Nuair a thiglsrael uile g'an taisbean- 
adh fèin au làthair an Tighearna do Dhè, 
san ionad a thaghas e ; leughaidh tu 'n 
lagh so an làthair Israeil uile 'nan èisd- 
eachd. 

12 Gruinnich an sluagh r'a chèile, fìr, 
agus mnài, agus clann, agus do choigreach 
a tha 'n taobh a stig:h do d' gheataibh, a 
chum gu'n cluinn iad, agus gu'm foghhim 
iad, agus gu'm bi eagal an Tigheai'na 
bhur Dè orra, agus gu'n toir iad fa'near 
uile bhriathran an lagha so a dheanamh ; 

13 Agus gìi'n chiinn an clann do nach 
b'aithne bkeag, agus gu foghhim iad eagal 
an Ti^hearna bhur Dè abhi orra, am fad's 
is beo dhuibh san fhearann d'am bheil 
sibh dol thar lordan g'a. shealbhachadh. 

14 Agais thubhairt au Tighearna ri 
Maois, Feuch, tha do làithean a' dlìith- 
achadh anns am feum thu bàs fhaghail : 
gairm air losua, agus nochdaibh sibh fèin 
ann am pàilliun a' choimhthionail, achum 
g-u'n toir mise àithne dha. Agus chaidh 
Maois agus losua, agus nochd siad iad 
fèin ann am pàilliun a' choimhthionail. 

15 Agus dh'fhoillsich an Tig-hcarn e 
fèin sa' phàilliun ann am meall' neoil: 
agus sheas am meall neoil os ceann dor- 
uis a' phàilliuin. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, coidlidh tusa maille ri 
t'aithrichibh ; agus èiridh an sluagh so 
suas, agus thèid iad le strìopachas an 
dèigh dhiathan na tìre coimhich sin d'am 
bheil iad a' dol a steach gn fantuinn 'na 
meadhon, agus trèigidh iad mise, agus 
brisidh iad mo choimhcheangal a rinn 
mi riu. 

17 Agus lasaidh mo chorruich 'nan 
aghaidh san là sin, agus trèigidh mi iad, 
agus folaichidh mi mo ghnùis uatha, agus 
ithear suas iad, agus thig mòran olc agus 
àmhgharan'^ orra, air chor as gu'n abair 
iad san là sin, Nach ann a chionn nach 

' stuadh. - ihrioblaideaìi, Ihcamtacìtdan. 

207 NOMI, XXXI. 

I 'eil ar Dia 'nar measg' a thàinig na h-uilc 
' RO oirnn ? 

18 Agus gu cinnteach folaichidh mise 
mo ghnìiis san là sin, air son gach uilc a 
dh'oibrich iad, a chionn gu'n do thionn- 
daidh iad an dèigh dhiathan eile. 

19 A nis uime sin sgrlobhaibh-se dhuibh 
fèin an laoidh^ so, agus teagaisgibh i do 
chloinn Israeil : cuir i 'nam beul, a chum 
gu'm bi 'n laoidh so mar fhianuis dhomh- 
sa an aghaidh chloinn Israeil. 

20 Oir an uair a bheir mi stigh iad do'n 
fhearanii a mhionnaich mi d'an aithrich- 
ibh, a tha sruthadh le bainne agus le mil, 
agus a dh'itheas iad agus a shàsuichear 
iad, agus a dh'fhàsas iad reamhar; an 
sin tionndaidh iad gu diathan eile, agus 
ni iad seirbhis doibh, agus brosnuichidh 
iad mi, agus brisidh iad mo choimh- 
cheangal. 

21 Agus tarlaidh, an uair a thig mòran 
olc agus àmhgharan orra, gu'n labhair* 
an laoidh so mar fhianuis 'nan aghaidh; 
oir cha dìchuimhnichear i à beul an 
sliochd: oir is aithne dhomh an smuain- 
tean a tha iad a' dealbh an diugh fein, 
mun d'thug mi steach iad do'n fhearann 
a mhionnaich nii. 

22 Sgrìobh uime sin Maois an laoidh so 
air an là sin fèin, agus theagaisg e i do 
chloinn Israeil. 

23 Agus dh'àithn e do losua mac Nuin, 
agus thubhairt e, Bi làidir, agus biodh 
deadh mhisneach agad: oir bheir flui 
clann Israeil do'n fhearann a mhionnaicli 
mi dhoibh; agusbithidh misemaille riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois crìoch 
air sgrìobhadh bhriathran an lagha so 
ann an leabhar, gus an do chrìochnaich- 
eadh iad, 

2,5 An sin dh'àithn Maois do na Le- 
bhilhich, athagiìilan àirce coimhcheang- 
ail an Tighearn, ag ràdh, 

26 Gabhaibh leabhar an lagha so, agus 
cuiribh e aig taobh àirce coimhcheang- 
ail an Tighearna bhur Dè, chum gu'm bi 
e 'n sin mar fhianuis a't' aghaidh. 

27 Oir i.s aithne dhomh do cheannairc, 
agus do mhuineal rag: feuch, am feadh 
's a ta mi fathast beò maille ribh au 
diugh, bha sibh ceannairceach an aghaidh 
an Tighearn; agus cia's mò na sin a 
bkithea.'i sihh an dèigh mo bhàis ? 

28 Cruinnichibh a'm' ionnsuidh seanaire 
bhur treubhan uile, agus bhur luchd- 
riaghlaidh, a chum gu'n labhair mi 'nan 
cluasaibh na briathra so, agus gu'n gairm 
mi na nèanihan agus an talamh mar 
fhianuisean 'nan aghaidh. 

29 Oir tha fhios agam, an dèigh mo 
bhàis gu'n truaill sibh sihh fein gu tur, 
agus gu'n tèid sibh a thaobh o'n t-slighe 

' bran. ^frcagair. DEUTERONOMI, XXXI. XXXII. a dh'àithn ml dhuibh ; agus thig: olc oirbh 
anns na làithibh deireannach, a chionn 
gu'n dean sibh olc ann an sealladh an 
Tighearna, 'ga bhrosnachadh gu feirg le 
h-obair bhur làmh. 

30 Agus labhair Maois ann an cUiasaibh 
uile chomhchruinnich Israeil briathra na 
laoidhe 90, gus an do chrìochnaicheadh 
iad. 

CAIB. XXXII. 

1 Laoidh Mhaois. 46 Tha e a' toirt earail do'n 
i-sliiagh, gu'n socraicheadh iad an cridhe air na 
nithibh a hha air an cur an cèill dhoibh innte. 

CLUINNIBH, O a nèamhan, agus 
labhraidh mi ; ag-us èisdeadh an tal- 
amh ri briathraibh ' mo bheoil. 

2 Silidh mar an t-uisge mo theagasg;, 
tuitidh mar an drìiclid mo chainnt ; mar 
mhìn-uisge air an lus mhaoth, agus mar 
fhrasan air an fheur; 

3 A chionn g-u'm foillsich mi,'^ ainm an 
Tig:hearna: thugaibh-se mòrachd d'ar 
Dia-ne. 

4 Is esan a' charraig', tha 'obair iomlan ; 
oir is breitheanas a shlig-hean uile : Dia 
na fìrinn, agus gun eucoir, cothromach 
agus ceart tha esan. 

4 Thruaillsiadiad fèin, cha 'n eansmal 
5»iaiachloinne-san : is ginealach coirbte^ 
agus fiar iad. 

6 An ann mar so a dh'ìocas slbh^ do'n 
Tighearn, O a shhiagh amaideach agus 
gun chèill ? nach esan t'athair a cheann- 
aich thu? nach d'rinn e thu, agus nach 
do dhaingnich e thu? 

7 Cuimhnich na làithean o chian, thoir 
fa'near bliadhnacha nan iomadh gineal- 
ach : fiosraich do t'athair, agus nochdaidh ^ 
e dhuit ; do d' sheanairibh, agus innsidh 
iad dhuit. 

8 'Nuair a roinn an Ti a's ro-àirde do 
na cinnich an oighreachd, an uair a sgar 
e mic Adhaimh o chèile, shuidhich e 
crìochan nan sluagh arèir àireimh chloinn 
Israeil : 

9 Oir ìs e 'shhiagh cuibhrionn an Tigh- 
earn ; is e lacob crannchur 'oighreachd- 

' san. 

1 Fhuair e ann am fearann fàs e, eadh- 
on ann am fusach falamh lari ulfhartaich^ : 
threòraich e mu'n cuairt e, theagaisg se 
e, ghlèidh e mar ubhal a shìila e. 

1 1 Mar a charaicheas' iolar suas a nead, 
a dh'itealaicheas i os ceann^ a h-àlaich, 
a sgaoileas i mach a sgiathan, a ghabh- 
as i iad, a ghiìilaineas i iad air a sgiath- 
aibh; 

12 Mar sin threòraich an Tighearna 'na 1 èisd, thalairnh, ri briathraibh. ^ cuir mi 

an cèill, gairm mi air. ^ aingidh. 

* An e so an èiric a bheir sibh ? ' taisbeanaidh. 

^fàsacìt uamhora gun àiteach. ' ghleidheas, 

ghabhas iolar rùram d'a nead. ^ a luidlicas i 

gu ci'iOmh air. 9 shàghadh. shliochd, 

208 aonar esan, agus cha rohh Dia coigreach 
maille rls. 

13 Thug e alr marcachdair àitibh àrda 
na talmhalnn, a chum gu'n itheadh e 
toradh an fhearainn, agus thug e air mll 
a dheothaP as a' charraig, agus oladh as 
a' charralg ailbhinn ; 

14 Im cniidh, agus bainne chaorach, 
maille ri saill uan agus reitheachan do 
shiol"' Bhasain, agus ghabhar, maille ri 
reamhrachd airnean a' chruithneachd ; 
agus dh'òl thu fuil fliìor-ghlan nam f ìon- 
dhearc. 

15 Ach dh'fhàs lesixrun reamhar, agus 
bhreab e; tha thu alr cinntlnn reamhar, 
tha thu air fàs tiugh, tha thu còmhdaichte 
le saiU: an sin thrèig e an Dia a rinn e, 
agus rinn e dìmeas air carraig a shlàinte. 

16 Bhrosnaich iad e gu h-eud le diath- 
aibh eile", le gràineileachdaibh chuir iad 
corruich alr. 

17 Dh'lobair iad do dheamhnalbh cha'n 
ann doDliIa; do dhlathaibh nachb'aithne 
dhoibh, do dhiathaibh nuadh a dh'ùr- 
èirlch suas, roimh nach robh eagal air 
bhur n-aithrichibh. 

18 Air a' charraig a ghin thu tha thu 
mi-chuimhneachail, agus tha thu dearm- 
adach air an Dia a dhealbh thu. 

19 Agus an uair a chunnaic an Tigh- 
earn e, ghabh e gràin diubh^^, air son 
brosnachaidh a mhac agus a nigheana. 

20 Agus thubhairt e, Folaichidh mi mo 
ghnìils uatha, chi mi ciod is crìoch dhoibh : 
oir is ginealach ro choirbte'^ iad, clann 
anns nach 'eil creidimh. 

21 Rinn iad eudmhor mise'* leis an ni 
nach Dia, bhrosnaich'* iad mi gu feirg le 
'n dlorahanais . agus ni mlse eudmhor 
iadsan leo-san nach 'eil 'nan sluagh, 
brosnaichidh mi iad gu feirg le cinneach 
amaideach. 

22 Oir tha teine air fhadadh a'm' 
fheirg, agus loisgidh e gu h-ifrinn loch- 
draich'^, agus cuiridh e as do" 'n talamh 
le 'thoradh, agus cuiridh e ri thelne bun- 
aite nam beann. 

23 Carnaidh mi suas uilc '^ orra, mo 
shaighdean caithidh mi orra. 

24 Claoidhear'" iad le h-ocras^, agus 
cuirear as doibh le teas loisgeach, agus le 
sgrios searbh: fiaclan fhiadh-bheath- 
aiche mar an ceudna cuirldh mi orra, 
maille ri nimh nathraichean an duslaich. 

25 O'n leth a muigh sgriosaidh an 
claidheamh, agus o'n leth a stigh uamh- 
ann, araon an t-òig-fhear agus an òigh, 
an crìochran agus fear na gruaige lèithe. coimheach. 

ro chrcsta. 
'5 phrosnaich. 
" ithidh e suas. 

gortadh. 1- rìnn e tàir orra. 

Dhùisg iad gu h-eud mise. 
gus andoimhne a's ìochdraiche. 
'8 dòrainnean. Loisgear. DEUTERONOM 

26 Thubhairt mi, Sgapaidh mi iad gu 
cìiiltibh, bheir mi air an cuimhne sgur o 
mheasg: dhaoine : 

27 Mur bhitheadh gu'n robh eagal orm 
roimh chorruich an nàmhaid, air eag:al 
gun g'iìilaineadh an eascairdean iad fein 
gu mi-chubhaidh, air eagal g:u'n abradh 
iad, Is i ar làmh àrd-ne', agus cha 'n e 
an Tig'hearn a rinn so uile. 

28 Or is cinneach g'un chomhairle iad, 
ni mò a tka tuigse annta. 

29 O g-u'm biodh iad glic, gu'71 tuig- 
eadh iad so, gu'n tugadh iad fa'near an 
crìoch dheireannach ! 

30 Cionnus a chuireadh a h-aon ruaig 
air mìle, agus a chuireadh dithis deich 
mìle air theicheadh, mur biodh an carr- 
aig air an reiceadh, agus mur biodh an 
Tighearn air an druideadh suas