Skip to main content

Full text of "Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich"

See other formats


t 
LEABHRÀICHEAN T-SEANN TIOMNAIDH, AIR AN TARRUING O'N CHEUD CHANAIN CHUM GAELIC ALBANNAICH. EDINBURGH : 

PRINTED BY ANDERSON & BRYCE; 
FOR THE EDINBURGH BIBLE SOCIETY; BY PERMISSIQN, FROM 
THE QUARTO EDITION OF THE SOCIETY IN SCOTLAND 
FOR PROPAGATING CHRISTIAN KNOWLEDGE. 1829. ABBREVIATIONS AND MARKS. A'for « an" thearticle, as « a' bhean"*fa? 

woman, for " an bhean." 
A' for " ag," sign of the pres. part. of 

verbs beginning with a consonant, as 

# a' bualadh" strìking, but " ag òl" 

drinkmg. 

A' for " ann" in, as « a'd' cheann" in thy 

head, for " ann do cheann." 
A for " as" out of, marked with an acute 

accent, as « à teine" out offire. 
' Ar for " thar" over,above, as, " deich 'ar 

f hichead" thirty. 
B' for " bu" was, as « b'e" he was. 
C' for " cia" who, what, as " c'àit" atòere 

or m place? « c'uin" tuftera or at 

whatttone? 
D' for " do" thy, thine, as " d'athair" thy 

father. 9 
D', dh' for " do" sign of the Preterite 

Tense of verbs, as " an d'aidich e" has 

he confessed ? " dh'aidich mi" / have 

confessed. 
Eabh. for " Eabhra" Hebrew. 
Eir. for " Eirionnach" Irish. 
'G for " ag" sign of the pres. part. of 

verbs, as " 'ga dheanamh" doing it. 
G' for " gu" to, as " g'a cheann" to the 

end thereof. 
M' for " mo" my, as '* m'anam" my soul. 
M' for " mu" about, as " m'a cheann" 

about his head. 
'Nafor " ann a" in his, as " 'na chridhe" 

in kis heart. 
'Nan for " ann an" ìn their, as " 'nan 

tighibh" in theìr houses. 
'Nar for " ann ar" in our, as " 'nar dùth- 

aich" in our country. 
'Nur for " ann bhur" in your, as " 'nur 

fearann" ìn your land. 
'Nuair for " an uair" in the tlme, when. 
°R for " ar" our, as " o'r sinnsiribh"/roiW 

our ancestors. 'R for " bhur" your, as " le'r eead" with 

your leave. 
R' for " ri" to, as " r'ar guth" to our voice. 
San, sa' for " anns an" in the, as " san 

àm" in the time, " sa' bhaile" in the 

city. 

Sasg. for « Sasgonach" or " Sasonacb" 

Engtisk. 

Sna for " anns na" in the, as « sna eoillt- 
ibh" in the woods. 

T' for " do" thy, as " t'anail" ihy breath. 
Before a vowel, d, the initial consonant 
of this pronoun is changed into t ; but /, 
the initial consonant of the verbs " tèid, 
tig, toir," is retained in writing, thougb 
pronounced as d. 

v Grave Accent. Voweb marked with 
this accent are aiways sounded long ; 
and such as arènot, are generally sound- 

b ed short. 

' Acute Accent. When the vowel e is 
sounded like e in scene, or the Latin ce 
in Pkoebus, as the Scotch pronounce it, 
it is commonly marked with this acoent. 

' Apostrophe. When there is an elision of 
one or more letters, itis usually marked 
with an apostrophe. Thus when thc 
preceding word ends» or the following 
word begins with a vowel, there is an 
elision of the possessive pronoun « a," 
as " ie 'shùil" witk his eye, for " le a 
shùil :" " call 'anama" the loss of his 
soul, for " call a anama." A few Gaelie 
words admit of a final vowel, or not, a« 
the euphony requires it, as " àit," or 
" àite," a place, " Tighearn" or " Tigh- 
earna," Lord, " naomh" or " naomha," 
holy, *' fad" or *' fada" long, " camp" 
or " campa" a camp; but as these final 
vowels are not essential to the words, 
their absence is not marked with an 
apostropheo LEABHRAICHEAN T-SEANN-TIOMNAIDH. Caib. 

GENESIS j anns am bheìl, - - 50 

Ecsodus 40 

Lebhiticus, 27 
Aireamh, 36 
Deuteronomi, 34 
Iosua, ...... 21 

Breitheamhna, .... 21 

Rut, 4 

I. Samuel 31 

II. Samuel, ..... 24 

I. Righ, ...... 22 

II. Righ, 

I. Eachdraidh, 

II. Eachdraidh, 
Esra, 

Nehemiah. 
Ester, . 
Iob, Gnàth.fhocal, Caib. 

. . . - 12 

Dàn Shola'imh, .... 8 

Isaiah 66 

Ieremiah, - . - - - 52 

Tuireadh, ..... 5 

Eseciel, 48 

Daniel, 1? 

Hosea, 1* 

Ioel, 3 

Amos, ------ » 

Obadiah 1 

Ionah, - * 

Micah, | 

Nahum, .... - 3 

Habacuc, .... - 3 

Sephaniah, g 

Hagai, * 

Sechariah, ■** 

Malachi, - - \ - * LEABHRAICHEAN TIOMNAIDH-NUAIDH. Caib. 

SOISGEUL Mhata, anns am bheil, 28 

Soisgeul Mharcuis, ... 16 

Soisgeul Lucais, ... 24 

Soisgeul Eoin, - . - - 21 

Gnìomhara nan Abstol, 28 

Litir Phoil chum nan Romhanach, 16 

I. Corintianach, - - - - 16 

II. Corintianach, .... 13 
Galatianach, ..... 6 
Ephesianach, ... 6 

Philipianach 4 

Colosianach, .... - 4 
I. Litir Phoil chum nan Tesalonian- 

ach, 5 Caib. 

II. Litir Phoil chum nan Tesalonian. 
ach, - 3 

I. Timoteuis, .... 6 

II. Timoteuis, .... 4 

Tituis, 3 

Philemoin, .... 
Eabhruidheach, ... 
Litir Sheumais, ... 
Litir I. Pheadair, ... 
Litir II. Pheadair, 
Litir I. Eoin, ... 
Litir II. Eoin, .... 
Litir III. Eoin, ... 
Litir Iudais, - 
Taisbeanadh Eoin, CEUD LEABHAR MHAOIS, 

d'an ainm 

GENESIS. CAIB. I. 

CAN toiseach chruthaich Dia na nèamh- 
° an agus an talamh. 

2 Agus bha 'n talamh gun dealbh agus 
falamh ; agus bha dorchadas air aghaidh 
na doimhne : agus bha Spiorad Dè a' gluas- 
ad air aghaidh nan uisgeachan. 

3 Agus thubhairt Dia, Biodh solusann: 
agus bha solus ann. 

4 Agus chunnaic Dia an solus, gu 'w 
robh e maith : agus chuir Dia dealachadh 
eadar an solus, agus an dorchadas. 

5 Agus dh'ainmich Dia an solus Là, ag- 
us an dorchadas dh'ainmich e Oidhche: 
agus b'iad am feasgar agus a' mhaduinn an 
ceud là. 

6 Agus thubhairt Dia, Biodh athar am 
meadhon nan uisgeacha, agus cuireadh e 
dealachadh eadar uisgeachan agus uisg- 
eacha. 

7 Agus rinn Dia an t-athar, agus chuir e 
dealachadh eadar 'na h-uisgeachan a bha 
fuidh 'n athar, agus na h-uisgeachan a 
bka os ceann an athair : agus bha e mar 
gin. 

8 Agus dh'ainmich Dia an t-athar 
Nèamh : agus b'iad am feasgar agus a' 
mhaduinn an dara là. 

9 Agus thubhairt Dia, Cruinnichear na 
h-uisgeachan a ta fuidh nèamh a dh'aon 
àite, agus leigear ris an tìr thioram : agus 
bha e mar sàn. 

10 Agus dh'ainmich Dia an tìr thioram 
Talamh, agus cruinneachadh nan uisg- 
eacha dh'ainmich e Fairgeachan : agus 
chunnaic Dia gu '« robh e maith. 

11 Agus thubhairt Dia, Thugadh an tal- 
amh a mach feur, luibh a ghineas sìol, 
craobh-mheas a bheir a mach meas a rèir 
a gnè, aig am bheil a sìol innte fèin air an 
talarah : agus bha e mar sin. 

12 Agus thug an talamh a mach feur, 
luibh a ghineas sìol a rèir a gnè, agus 
craobh a bheir a mach meas, aig am bheiì 
a sìol innte f èin a rèir a gnè : agus chunn- 
aic Dia gu'n robh e maith. 

13 Agus b'iad am feasgar agus a'mhad- 
uinn an treas là. 

14 Agus thubhairt Dia, Biodh soluis 
ann an speuraibh nèirnh a chur dealach- 
aidh eadar an là agus an oidhche, agus 
bitheadh iad air son chomharan, agus air 
son aimsirean, agus air son làithean, agus 
bhliadhnachan. 

15 Agus biodh iad mar sholusaibh ann 
an speuraibh nèimh, a thoirt soluis air an 
talamh : agus bha e mar sin. 

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, an 
solus a's mò a riaghladh an latha, agus an solus a's lugha a riaghìadh na h-oidhche : 
agus na reultan. 

17 Agus shuidhich Dia iad ann an speur- 
aibh nèimh, a thoirt soluis air an talamh, 

18 Agus a riaghladh san là, agus san 
oidhche, agus a chur dealachaidh eadar an 
solus agus an dorchadas: agus chunnaic 
Dia gu'w. robh e maith. 

19 Agus b' iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn an ceathramh là. 

20 Agus thubhairt Dia, Thugadh na 
h-uisgeachan a mach gu pailt an creutair 
gluasadach anns am bheil beatha, agus 
biodh eunlaith ag itealaich os ceann na 
talmhainn air aghaidh speuran nèimh. 

21 Agus chruthaich Dia muca-mara 
mòra, agus gach uile chreutair beò a 
ghluaiseas, a thug na h-uisgeachan a mach 
gu pailt a rèir an gnè, agus gach eun iteag- 
ach a rèiraghnè : agus chunnaic Dia gu'u 
robh e maith. 

22 Agus bheannaich Dia iad, ag ràdh. 
Sìolaichibh, agus fàsaibh lìonmhor, agus 
lìonaibh na h-uisgeachan anns nafairgibh, 
agus fàsadh an eunlaith lìonmhor air an 
talamh. 

23 Agus b'iad am feasgar agus a' mhad- 
uinn an cùigeadh là. 

24 Agus thubhairt Dia, Thugadh an 
talamh a mach an creutair beò a rèir a 
ghnè, sprèidh, agus gack ni a shnàigeas, 
agus beathaiche na talmhainn a rèir an 
gnè : agus bha e mar sin. 

25 Agus rinn Dia bearhaiche na talmh- 
ainn a ìèir an gnè, agus an sprèidh a rèir 
an gnè, agus gach ni a shnàigeas air an 
talamh a rèir a ghnè : agus chunnaic Dia 
gu'« robh e maith. 

26 Agus thubhairt Dia, Deanamaid 
duine 'nar dealbh fèin, a rèir ar coslais 
fèin, agus biodh uachdaranachd aca os 
ceann èisg na mara, agus osceanneunlaith 
nan speur, agus os ceann na sprèidhe, ag- 
us os ceann na talmhainn uile, agus os 
ceann gach ni a shnàigeas a ta snàigeadh 
air an talamh. 

27 Agus chruthaich Dia an duine 'na 
dhealbh fèin ; ann an dealbh Dhè chruth- 
aich se e: firionnach agus boirionnach 
chruthaich e iad. 

28 Agus bheannaich Dia iad, agus thu- 
bhairt Dia riu, Sìolaichibh, agus fàsaibh 
lìonmhor, agus lìonaibh an talamh, agus 
ceannsaichibh e; agus biodh uachdaran- 
achd agaibh os ceann èisg na mara, agus os 
ceann eunlaith nan speur, agus os ceann 
gach ni beò a ghluaiseas air an talamh. 

29 Agus thubhairt Dia, Feuch, thug mi 
dhuibh gach luibh a ghineas sìol, a ta air 

1 A GENESIS. aghaidh na talmhainn uile, agus gach 
craobh anns am bheìl meas craoibhe a 
ghineas sìol; dhuibhse bithidh e mar 
fohiadh. 

30 Agus do uile bheathaichibh na tal- 
mhainn, agus do uile eunlaith nan speur, 
agus do gach ni a shnàigeasair an taìamh, 
anns am bheil beatha, thug mi gach luibh 
ghorm mar bhiadh : agus bha e mar sin. 

31 Agus chunnaic Dia gach ni a rinn e, 
agus, feuch, bha e ro mhaith. Agus b' iad 
am feasgar agus a' mhaduinn an seathadh 
là. 

CAIB. II. 
A GUS chrìochnaicheatìh na nèamhan 
agus an talamh, agus an sluagh uile. 

2 Agus cbrìochnaich Diaair an t-seachd- 
amh là 'obair a rinn e ; agus ghabh e fois 
air an t-seachdamh là o 'obair uile a rinn e. 

3 Agus bheannaich Dia an t-seachdamh 
là, agus naomhaich se e: do bhrìgh gur 
ann air a ghabh e fois o 'obair uile, a 
chruthaich Dia agus a rinn e. 

4 Is iad so ginealaich nan nèamh agus 
na talmhainn, 'nuair achruthaicheadh iad, 
san là an d'rinn an Tighearna Dia an tal- 
amh agus na nèamhan. 

5 Agus cha robh uilephreasan na mach- 
arach fathast anns an talamh, agus cha 
ci'fhàs fathastùilelusanna macharach ; do 
bhrìgh nach d'thug an Tighearna Dia air 
uisge frasadh air an talamh, agus cha robh 
duine ann a shaoithreachadh na talmhainn. 

fi Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus 
dh'ui'gich e aghaidh na talmhainn uile. 

7 Agus dhealbh an Tighearna Dia an 
duine do dhuslach na tahnhainn : agus 
sheid e ann an cuineinibh a shròine anail 
na beatha; agus dh' fhàs an duine 'na 
anam beò. 

8 Agus shuidhich an Tighearna Dia 
gàradh ann an Eden san àird an ear, agus 
chuir e an sin an duine a dhealbh e. 

9 Agus thug an Tighearna Dia air gach 
uile chraoibh fàs as an talamh a ta tait- 
neach do'n t-sealladh, agus maith a chum 
bìdh : craobh na beatha mar an ceudna 
ann am meadhon a' ghàraidh, aguscraobh 
eòlais a' mhaith agus àn uilc. 

10 Agus chaidh amhainn a mach à h-E- 
rìen a dh'uisgeachadh a' ghàraidh ; agus as 
a sin roinneadh i, agus dh'fhàs i 'na ceithir 
cheannaibh. 

11 Is e ainm na ceud aimhne Pison ; so 
ì a ta cuartachadh tìre Chabhilah uile, far 
am bheil òr. 

12 Agus a ta òr na tìre sin maith : an 
sin a ta bdellium agus a' chlach onics. 

13 Agus is e ainm na dara aimhne Gi- 
lion : is i sin a ta cuartachadh tìre Chuis 
uile. 

14 Agus is e ainm na treas aimhne Hide- 
cel : is i sin a tha dol do'n taoibh an ear do 
Asiria. Agus is i a' cheathramh amhainn 
Euphrates. 

15 Agus ghabh an Tighearna Dia an 
duine, agus chuir se e ann an gàradh Edein, 
g'a shaoithreachadh agus g'a ghleidheadh. 

16 Agusdh'àithn anTighcarnaDiado'n 
(iuine, ag ràdh, Do gach uile chraoibh sa' 
ghàradh feudaidh tu itheadh gu saor : 

17 Ach do chraoibh eòlais a' mhaith ag- 
us an uilc, cha'n ith thu dh'i sin : oir anns Ian là a dh'itheas tu dhith, gu cinnteach 
bàsaichidh tu. 
18 Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Cha 'n'eil e maith gu'm biodh an duine 
'na aonar : Ni mi dha còmhnadh d l a rèir 
fèin. 

19 Agus dhealbh an Tighearn Dia as an 
talamh uile bheathaiche na macharach, 
agus uile eunlaith nan speur, agus thug e 
iadachum Adhaimh, adh'fhaicinn cionn- 
us a dh'ainmicheadh e iad: agus ge b'e 
ainm a thug Adhamh air gach creutair 
beò, b'e sin a 6'ainm dha. 

20 Agus thug Adhamh ainmean do'n 
sprèidh uile, agus do eunlaith nan speur, 
agus do uilebheathaichibh na macharach : 
ach do Adhamh cha d'x huaradh còmhnadh 
d'a rèir fèin. 

21 Agus thug an Tighearna Dia air coda! 
trom tuiteam air Adhanih, agus choidil e : 
agus ghabh e h-aon d'a aisnibh, agus dhùin 
e an f heoil suas 'na h-àit. 

22 Agus thog an Tighearna Dia an ais- 
ne a thug e o'n duine suas 'nà mnaoi, agus 
thug e i chum an duine. 

23 Agus thubhairt Adhamh, So a nis 
cnàimh do m' chnàmhaibb, agus feoil do 
m' f heoil-sa : goirear bean dith, do bhrìgh 
gur ann as an duine a thugadh i. 

24 Air an aobhar sin fàgaidh fear 'ath- 
air agus a mhàthair, agus dlùth-leanaidh 
se r'a mhnaoi : agus bithidh iad 'nan aon 
fheoil. 

25 Agus bha iad le chèile lomnochd, an 
duine agus a bhean ; agus cha robh nàire 
orra. 

CAIB. III. 
A NIS bha an nathair ni bu sheolta na 
h-aon do bheathaichibh na macharach 
a rinn an Tighearna Dia; agus thubhairt 
i ris a' mhnaoi, Seadh, an dubhairt Dia, 
Cha 'n ith sibh do gach craoibh sa' ghàradh ? 

2 Agus thubhairt a' bhean risannath- 
air, Do mheas craobhan a' ghàraidh feurì- 
aidh sinn itheadh : 

3 Ach do mheas na craoibhe a ta ann 
am meadhon a' ghàraidh, thubhairt Dia, 
Cha'n ith sibh dheth, agus cha bhean sibh 
ris, a chum nach faigh sibh bàs. 

4 Agus thubhairt an nathair ris a' 
mhnaoi, Gu cinnteach cha 'n fhaigh sibh 
bàs. 

5 Oir a ta fìos aig Dia, san làadh'itheas 
sibh dheth, gu'm fosglar bhur sùilean, ag- 
usgu'm bi sibh mar dhèe, fìosrach air maith 
agus air olc. 

6 Agus chunnaic a' bhean gu'w robk a' 
chraobh maith a chum bìdh, agus gu'« 
robh i taitneach do 'n t-sùil, agus 'na craoibh 
r'a miannachadh a dheanamh neach glic ; 
agus ghabh i d'a meas agus dh'ith i, agus 
thug i mar an ceudna d'a fear maille rithe, 
agus dh'ith e. 

7 Agusdh'fhosgladhansùileanlechèile, 
agus dh'aithnich iad gu'w robh iad lom- 
nochd; agus dh' fhuaigh iad duilleach 
croinn.fhìge r'a chèile, agus rinn iad 
dhoibh fèin aprain. 

8 Agus chual' iad guth an Tighearna Dè 
ag imeachd sa' ghàradh am fìonnfhuair-. 
eachd an là : agus dh'fholaich Adhamd 
agus a bhean iad fèin o ghnùis an Tigh. 
earna Dè am measgchraobhana'ghàraidh CAIB. IV. 3 9 Agus dh'èigh an Tighearna Dia air 
Adhamh, agus thubhairt e ris, C'àit am 
bheil thu ? 

10 Agus thubhairt e, Chuala mi do 
ghuth sa' ghàradh, agus bha eagal orm a 
chionn gu'» robh mi lomnochd, agus 
dh'f holaich mi mi fèin. 

11 Agus thubhairt e, Cò dh'innis dhuit 
gu'ra robh thu lomnoclid ? An d'ith thu 
do'n chraoibh, a dh'àithn mise dhuit gun 
itheadh dhith ? 

12 Agus thubhairt an duine, A' bhean a 
thug thu gu bhi maille rium, thug ise 
dhomh do'n chraoibh, agus dh'ith mi. 

13 Agus thubhairt an Tighearna Dia ris 
a' mhnaoi, Ciod e so a rinn thu ? agus 
thubhairt a' bhean, Mheail an nathair mi, 
agus dh'ith mi. 

14 Agus thubhairt an Tighearna Dia ris 
an nathair, A chionn gu'n d' rinn thu so, 
tka thu mallaichte thar gach ainmhidh, 
agus thar uile bheathaiche na macharach : 
air do bhroinn imichidh tu, agus duslach 
ithidh tu uile làithean do bheatha. 

15 Agus cuiridh mi naimhdeas eadar 
thusa agus a' bhean, agus eadar do shìol- 
sa agus a sìol-sa : bruthaidh esan do cheann, 
agus bruthaidh tusa ashàil-san. 

16 Ris a' mhrìaoi thubhairt e, Meudaich- 
idh mi gu mòr do dhoilgheas agus do 
thoirrcheas ; cm pèin beiridh tu clann, 
agus ri t'fhear bkhidh do thogradh, agus 
bithidh uachdaranachd aige ort. 

17 Agus ri h-Adhamh thubhairt e, Do 
bhrìgh gu'n d'èisd thu ri guth do mhnà. 
agus gu'n d'ith thudo'nchraoibh adh'àithn 
mise dhuit, ag ràdh, Cha'n ith thu dhith, 
tha'n talamh mallaichte air do shon ; ann 
an doilgheas ithidh tu dheth uite làithean 
do bheatha. 

18 Agus droighionn agus duarain bheir 
e mach dhuit, agus ithidh tu luibh na 
macharach. 

19 Am fallus do ghnùise ithidh tu aran, 
gus am pillthudh'ionnsuidh natalmhainn ; 
oir aisde thugadh thu : oir is duslach thu, 
agus gu duslach pillidh tu. 

20 Agusthug Adhamh Eubhamarainm 
air a mhnaoi, do bhrìgh gu'm b'i màthair 
nan uile bheò. 

21 Agus rinn an Tighearna Dia do A dh- 
amh agus d'amhnaoi, còtaichean croicmn, 
agus chòmhdaich e iad. 

22 Agus thubhairt an Tighearna Dia, 
Feuch, a ta'n duine air f às mar aon dhinn 
fèin, fiosrach air maith agus olc. Agus a 
nis air eagal gu'n sìneadh e mach a làmh, 
agus gu'n gàbharìh e mar an ceudna do 
cbraoibh na beatha, agus gu'n itheadh e, 
agus gu'm biodh e beò gu siorruidh : 

23 Air an aobhar sin chuir an Tighearna 
Dia a mach e à gàradh Edein, a shaoith- 
reacharìh na talmhainn, as an d'thugaJh 
e. 

24 Agus dh'fhògair e mach anduine; 
agus shuidhich e san taobh an eardoghàr- 
adh Edein Cheruban, agus claidheamh 
lasarach, a bha tionndadh air gach làimh, 
a ghleidheadh slighe craoibhe na beatha. 

CAIB. IV. 
A GUS dh'aithnich Adhamh a bhean 
Eubha, agus dh'fhàs i torrach, agus rug i Cain, agus thubhairt i, Fhuair mi 
duine o'n Tighearna. 

2 Agus a rìs rug i a bhràthair Abel : ag- 
us bha Abel 'na bhuachaille chaorach, ach 
bha Cain 'na threabhaiche fearainn. 

3 Agus tharladh an ceann làithean àr- 
aidh, gu'n d' thug Cain do thoradh an 
f hearainn tabhartas do'n Tighearna. 

4 Agus thug Abel mar an ceudna dc» 
cheud-ghinibh a thrèid, agus d'an saill : 
agus bha- meas aig an Tighearn air Abel 
agus air a thabhartas : 

5 Ach air Cain, agus air a thabhartas, 
cha robh meas aige. Agus bha Cain fuidh 
throm fheirg, agus thuit a ghnùis. 

6 Agus thubhairt an Tighearna ri Cain, 
C'ar son a tha fearg ort ? agus c'ar son a 
thuit do ghnùis ? 

7 Ma ni thu gu maith, nach gabhar riut ? 
agus rnur dean thu gu maith, aig an doru.s 
tha peacadh 'na luidhe. Agus riutsa bithidh 
a thogradh, agus bithtdh uachdaranachd 
agad air. 

8 Agus labhair Cain ri h-Abel a bhràth- 
air : agus 'nuair a bha iad sa' mhaehair, 
dh'èirich Cain suas an aghaidh Abeil a 
bhràthar, agus mharbh se e. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Cain, 
C'àit am bheil Abel do bhràthair ? Agus 
thubhairtesan, Cha'n 'eil fhiosagam. Ara. 
mise fear-gleidhidh mo bhràthar ? 

10 Agusthubhairtesan, Ciodarinnthu ? 
Tka gu-.h fola do bhràthar ag èigheach 
riumsa o'n talamh. 

11 Agus a nis tha thu mallaichte o'n 
talamh, a dh'fhosgail a bheul a ghabhaiì 
fola do bhràthar o d'làimh. 

12 'Nuairashaoithricheastu antalamh, 
cha toir e dhuit à so suas a neart. A' 
t'fhògarach agus a' t'fhear-fuadain bithirìh 
tu air an talamh. 

13 Agus thubhairt Cain ris an Tigh- 
earna, Is mò mo pheanas na gur urramn 
mi ghiùlan. 

14 Feuch, dh' fhògair thu mi mach an 
diugh bhàrr aghaidh na talmhainn : agus 
o d' ghnùis-sa folaichear mi, agus bithidh 
mi a'm'f hògarach agus a'm' fhear-fuadahi 
air an taìamh ; agus tarlaidh gach neach a 
gheibh mi, gu marbh e mi. 

15 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Uime sin ge b'e air bith a mharbhas Cain, 
nìthear a sheachd uiread rìo dhìoghaltas 
air. Agus chuir an Tighearna comhara 
air Cain, a chum ge b'e neach a gheibh- 
eadh e nach marbhadh se e. 

16 Agus chaidh Cain a mach à làthair 
an Tighearn, agus ghabh e còmhnuidh 
ann an tìr Nod an taobh an ear do Eden. 

17 Agus dh'aithnich Cain a bhean, agu* 
dh'f hàs i torrach, agus rug i Enoch : agus 
thog e baile, agus ghoir e ainm a' bhade a 
rèir ainme a mhic, Enoch. 

18 Agus rugadh do Enoch Irad ; agus 
ghin Iiad Mehuiael ; agus ghin Mehuiaei 
Metus.-el ; agus ghin Metusael Lamech. 

19 Agus ghabh Lamech dha fèin rìà 
mhnaoi : b'e ainm a h-aon diubh Adah, 
agus ainm na mnà eile Sillah. 

20 Agus ghin Adah Iabal : b'esan athair 
na droinge a ta gabhail còmhnuidh am 
bùthaibh, agus na droinge aig am Iheii 
sprèidh. GENESIS. 21 Agus Ve ainm a bhràthar Iubal : b'e- 
san athair nan uile a laimhsicheasclàrsach 
agus organ. 

22 Agus Sillah, rug ise mar an ceudna 
Tubalcain, fear-teagaisg gach uile fhir- 
ceird ann an ùmha agus an iarunn : agus 
b'i piuthar Thubalcain, Naamah. 

23 Agus thubhairtLamechr'amhnàibh, 
Adah agus Sillah, Cluinnibh mo ghuth, a 
mhnài Lameich, èisdibh ri m' chainnt : oir 
mharbh mi duine a chum mo lotaidh, agus 
òganach a chum mo chiurraidh. 

24 Ma dhìolar Cain a sheachd uiread, gu 
deimhin dìolar Lamech a sheachd-deug 
agus a thri fichead uiread. 

25 Agus dh'aithnich Adhamh a rìs a 
bhean, agus rug i mac, agus thug i Set 
mar ainm air ; oir dh'òrduich Dia, tkubh- 
airt i, dhomhsa sliochd eile an àite Abeil, 
a mharbh Cain. 

26 Agus do Shet fein mar an ceudna 
rugadh mac, agus thug e Enos niar ainm 
air : an sin thòisich daoine ri gairm air 
ainm an Tighearna. 

CAIB. V. 

JS e so leabhar ghinealach Adhaimh : san 
■*■ là an do chruthaich Dia an duine, ann 
an coslas Dè rinn se e. 

2 Firionnach agus boirionnacb chruth- 
.aich e iad; agus bheannaich e iad, agus 
thug e Adhamh mar ainm orra, san là an 
do chruthaicheadh iad. 

3 Agusbha Adhamhbeòceudagus deich 
bliadhna fichead, agusghin emac 'na chos- 
las fèin, a rèir 'ìomhaigh fèin : agus thug 
e Set mar ainm air. 

* Agus b'iadlàithean Adhaimh an dèigh 
dha Set a ghintinn, ochd ceud bliadhna : 
agus ghin e mic agus nigheana. 

5 Agus b'iad uilelàithean Adhaimh bha 
e beò, naoi ceud agus deich bliadhna fìch- 
ead ; agus fhuair e bàs- 

6 Agus bha Set beò ceud agus cùig 
bliadhna, agus ghin e Enos. 

7 Agus bha Set beò, an dèigh dha Enos 
a ghintinn, ochd ceud agus seachd bliadh- 
na, agus ghin e mic agus nigheana. 

8 Agus b'iad uile làithean Shet naoi ceud 
agus dà bhliadhna dheug; agus fhuair e 
bàs. 

9 Agus bha Enos beò ceithir fichead 
bliadhna agus a deich, agus ghin e Cainan. 

10 Agus bha Enos beò, an dèigh dha 
Cainan a ghintinn, ochd ceud agus cùig 
bliadhna deug, agus ghin e mic agus nigh- 
eana. 

11 Agus b' iad uile làithean Enois naoi 
ceud agus cùig bliadhnaj agus fhuair e 
bàs. 

12 Agus bha Cainan beò deich bliadhna 
agus tri fichead, agus ghin e Mahalaleel. 

13 Agus bha Cainan beò, an dèigh dha 
Mahalaleei a ghintinn, ochd ceud agus dà 
f hichead bliadhna, agus ghin e mic agus 
nigheana. 

14 Agus b'iad uile làithean Chainain 
naoiceudagusdeichbliadhna ; agus fhuair 
e bàs. 

15 Agus bha Mahalaleel beò cùigbliadh- 
na agus tri fichead, agus ghin e Iared. 

16 Agus bha Mahalaleel beò, an dèigh 
dha Iared a ghintinn, ochd ceud agus deich bliadhna fichead, agas ghin e mic agws 
nigheana. 

17 Agusb' iaduilelàitheanMhahalaleeil 
ochd ceud, ceithir fichead, agus cùig bliadh- 
na deug ; agus f huair e bàs. 

18 Agus bha Iared beò ceud agus tri 
ficliead agus dà bhliadhna, agus ghin e 
Enoch. 

19 Agus bha Iared beò, an dèigh dha 
Enoch a ghintinn, ochd ceud bliadhna, ag- 
us ghin e mic agus nigheana. 

20 Agus b' iad uile làithean Iareid naoi 
ceud, tri fichead, agusdà bhliadhna ; agus 
f huair e bàs. 

21 Agus bha Enoch beò tri fichead agus 
cùig bliadhna, agus ghin e Metuselah. 

22 Agus ghluais Enoch mailte ri Dia, 
an dèigh dha Metuselah a ghintinn, tri 
cheud bliadhna, agus ghin e mic agus 
nigheàna. 

23 Agus b' iad uile làithean Enoich tri 
cheud, agus trifichead.aguscùigbliadhna. 

24 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, 
agus cha robh e ann, oir ihug Dia leis e« 

25 Agus bha Metuselah beò, ceud agus 
ceithir tìchead, agus seachd bliadhna, agus 
ghin e Lamech. 

26 Agus bha Metuselah beò, an dèìgh 
dha Lamech a ghintinri", seachd ceud, 
ceithir fichead, agus dà bhliadhna, agus 
ghin e mic agus nigheana. 

27 Agus b' iad iiile làithean Mhetuselah 
naoi ceud agus tri fichead agus naoi bliadh- 
na ; agus f huair e bàs. 

28 Agus bha Lamech beò ceud aguscei- 
thir fichead agus dà bhliadhna, agus ghin 
e mac. 

29 Agus thug e Noah mar ainm air, ag 
ràdh, Bheir an ti so fèin sòlas dhuinne 
thaobh ar n-oibreagus saoithreach ar làmh, 
a thaobh na talmhainn a mhallaich an 
Tighearn. 

30 Agus bha Lamech beò, an dèigh dha 
Noah a ghintinn, cùig ceud, ceithir fich- 
ead, agus cùìg bliadhna deug ; agus ghin 
e mic agus nigheana. 

31 Agus b' iad uile làithean Lameich, 
seachd ceud agus tri fichead agus seachd 
bliadhna deug; agus fhuair e bàs. 

32 Agus bha Noah cùig ceud bliadhna 
dh'aois : agus ghin Noah Sem, Ham, agus- 
Iaphet. 

CAIB. VI. 
A GUS 'nuair a thòisich daoine ri fàs 
lìonmhor air aghaidh na talmhainn, 
agus a rugadh nìgheana dhoibh, 

2 Agus a chunnaic mic Dhè nigheana 
dhaoine, gu're robh iad sgiamhach, ghabh 
iaddhoibh fèin mnài do gach uile a rògh- 
naich iad. 

3 Agus thubhairt an Tighearna, Cha bhi 
mo Spiorad a' strì ris an duine a ghnàth, 
do bhrìgh gur feoil a mhàin e : gidheadh 
bithidh a làithean ceudagusfichead bliadh- 
na. 

4 Bha famhairean air an talamh sna 
làithibh sin ; agus mar an ceudna 'na 
dhèigh sin, 'nuair a thàinig mic Dhè a 
steach a chum ni«heana dhaoine, agus a 
rug iad clann dhoibh, dh'fhàs iad sin 'nan 
daoinibh treuna, a bhao shean 'nan daoin- 
ibh ainmeil. CAIB. VII. 5 5 Agus chunnaic an Tighearna gu'm bu 
mhòr aingidheachd an duine air an tal- 
amh, agus gu'n robh uile bhreithneachadh 
smuaintean a chridhe a mhàin olc gach 
aon là. 

6 Agus b'aithreach leisan Tighearna 
gu'n d' rinn e an duineair antalamh, agus 
thog e doilgheas da 'na chridhe. 

7 Agus thubhairt an Tighearna, Sgrios- 
aidh mi an duine, a chruthaich mi, bhàrr 
aghaidh na talmhainn, araon duine agus 
ainmhidh, agus an creutair a shnàigeas, 
agus eunlaith nan speur ; oir is aithreach 
leam gu'n d' rinn mi iad. 

8 Ach fhuair Noah deadh-ghean ann 
an sùilibh an Tighearna. 

9 Is iad so ginealaich Noah : Bha Noah 
'na dhuine cothromach, agus iomlan 'na 
linn ; agus ghluais Noah maille ri Dia. 

10 Agus ghin Noah triuir mhac, Sem, 
Ham, agus laphet. 

11 Agus bha 'n talamh truaillidh am 
fianuis Dè, agus honadh an talamh le foir- 
neart. 

12 Agus dh'amhairc Dia air an talamh, 
agus, feuch, bhae truaillidh ; oir thruaill 
gach uile fheoil a slighe air an talamh. 

13 Agus thubhairt Diari Noah, Thàinig 
crìoch gach uile f heòla a'm' f hianuis ; oir 
tha'n talamh air a lìonadhlefoirneartd'an 
trìd-san : agus, feuch, sgriosaidh mise iad 
maille ris an talamh. 

14 Deandhuitfèinàircdofhiodh ghoph- 
er ; seòmraichean ni thu san àirc, agus 
■còmhdaichidh tu i a stigh agus a muigh le 
pic. 

15 Agus so a' chumackd air andean thu 
i : Tri cheud làmh-choille fad na h-àirce, 
leth-cheud làmh-choille a leud, agus deich 
'ar f hichead làmh-choille a h-àirde. 

16 Uinneag ni thu do'n àirc, agus an 
làmh-choille crìochnaichidh tu i 'na mull- 
ach ; agus dorus na h-àirce cuiridh tu 'na 
taobh : le lobhtaibh ìochdarach, meadhon- 
ach, agus uachdarach ni thu i. 

17 Agus, feuch, bheir mise, eadhon 
mise, dìle uisgeachan air an talamh, a 
sgrios gach uile f heòla, anns am bkeil anail 
na beatha fuidh nèamh : agj/sgheibh gach 
ni a ta air an talamh bàs. 

18 Ach daingnichirìh mi mo choimh- 
cheangal riutsa: agus thèid thu a steaeh 
do'n àirc, thu/eew, agus do mhic, agus do 
bhean, agus mnài do mhac maille riut. 

19 Agus do gach uile ni beò do'n uile 
fheoil, dithis do gach seòrsa bheir thu 
steach do'nàirc, gu'w gleidheadh beò maille 
riut: firionn agus boirionn bithidh iad. 

20 Do'n eunlaith a rèir an gnè, agus 
do'n sprèidh a rèir an gnè, agvs do gach 
ni a shnàigeas air an talamh arèiraghnè: 
thèid dithis do gach seòrsa steach a t' ionn- 
suidh, gu'n gieidheadh beò. 

21 Agus gabli thusa dhuit do gach uile 
bhiadh a dh'ithear, agus cruinnichidh tu a 
t' ionnsilidh e j agus bithidh e dhuitse ag- 
us dhoibhsan air son beathachaidh. 

22 Mar so rinn Noah ; a rèir gach ni a 
dh'àithn Dia dha, mar sin rinn e. 

CAIB. VII. 
A GUS thubhairt an Tighearna ri Noah, 
Rach thusa, agus do thigh uile, a steach do'n àirc ; oir thusa chunnaicmi 
cothromach a'm' fhianuis sa' ghinealach 
so. 

2 Do gach uile ainmhidh glan gabhaidh 
tu dhuit 'nan seachdaibh, am firionn agus 
a bhoirionn ; agus do ainmhidhibh nach 
'eil glan 'nan dithisibh, am firionn agus a 
bhoirionn : 

3 Mar an ceudna do eunlaith nan speur 
'nan seachdaibh, firionn agus boirionn, a 
ghleidheadh sìl beò air aghaidh na tal- 
mhainn uile : 

4 Oir fathast seachd làithean, agus bheir 
mise air uisge teachd air an talamh dà 
f hìchead là agus dà f hichead oidhche ; ag- 
us sgriosaidh mi gach dùil bheò a rinn mi, 
bhàrr aghaidh na lalmhainn. 

5 Agus rinn Noah a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha. 

6 Agus bha Noah sè ceud i bliadhna 
dh'aois, 'nuair a bha an dìle uisgeachan. 
air an talamh. 

7 Agus chaidh Noah steacb, agus a 
mhic, agus a bhean, agus mnài a mhac 
maille ris, do'n àirc, air son uisgearha na 
dìle. 

8 Do ainmhidhibh glan, agus do ainmh- 
idhibh uach 'eil glan, agus doeunlaith, ag- 
us do gach ni a shnàigeas air an talamh, 

9 Chaidh dithis agus dithis a steach a 
dh'ionnsuidh Noah do'n àirc, firionn agus* 
boirionn, a rèir mar a dh'àithn Dia do 
Noah. 

10 Agus an dèigh sheachd làithean bha 
uisgeacha na dìle air an talamh. 

11 Anns an t-seathadh ceud bliadhna 
dh'aois Noah, san dara mìo«, san t-seachd- 
amh latha deug dc'n mhìos, san là sinfèin 
bhriseadh suas uile thobraiche na doimhne 
mòire, agus bha tuil-dhorsa nan nèamh 
air am fosgladh. 

12 Agus bha'n t-uisge air an talamh dà 
fhichead là agus dà f hichead oidhche. 

13 Sa' cheart là sin fèin ch.iirìh Noah, 
agus Sem, agus Ham, agus Iaphet, mic 
Noah, agus bean Noah, agus triuir bhan a 
mhac maille riu, a steach do'n àirc ; 

14 Iadfèin, agus gach uile bheathach a 
rèir a ghnè, agus an sprèidh uile a rèir an 
gnè, agus gach creutair a shnàigeas a ta 
snàigeadh air an talamh a rèir a ghnè, ag- 
us an eunlaith uile a rèir an gnè, gach eun 
do gach seòrsa. 

15 Agus chaidh iad a steach a chum 
Noah do'n àirc, a lìon dithis agus dithis, 
do gach uile fheoil, anns ambhcil anail na 
beatha. 

16 Agus iadsan a chaidh a steach, fìr- 
ionn agus boirionn chaidh iad a steach do 
gach uile fheoil, mar a dh'àithn Dia dha : 
agus dhruid an Tighearna stigh e. 

17 Agus bha 'n dìle dà f hichead là air 
an talamh, agus mheudaichearìh na h-uisg. 
eachan, agus ghiùlain iad an àirc, agus 
thogadh suas i os ceann na tahnhainn. 

18 Ag,"us bhuadhaich na h-uisgeachan, 
agus mheudaicheadh iad gu h-anabarrach 
air an talamh ; agus shiubhail an àirc air 
aghaidh nan uisgeachan. 

19 Agus bhuadhaich na h-uisgeacha gu 
ro-anabarrach airantalamh ; aguschòmh. 
daicheadh na beanntan àrda uile, a bha 
fuidh na nèamhaihh gu lèir. 6 GENESIS. 20 Cùig làmh-choille deug air àirde 
bhuadhaich na h-uisgeachan ; agus chòmh. 
daicheadh na beanntan. 

21 Agus dh'eug gach uile fheoil a bha 
gluasad air an talamh, araon do cunlaith, 
agus do sprèidh; agus do bheathaichibh, 
agus do gach ni a shnàigeas a ta snàigeadh 
air an talamh, agus gach uile dhuine. 

22 Gach ni aig an robh anail na beatha 
ann an cuineinibh a shròine, do na h-uile 
a bha air an talamh thioram, dh'eug iad. 

23 Agus sgriosadh gach uile dhùil a bha 
air aghaidh na talmhainn, araon duine ag- 
us ainmhidh, agus an creutair a shnàigeas, 
agus eunlaith nan speur; agus sgriosadh 
iad bhàrr na talmhainn, agus dh'f hàgadh 
a mhàin Noah, agus na bha maille ris san 
àirc. 

24 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan os 
ceann na talmhainn ceud agus leth-cheud 
là. 

CAIB. VIII. 
A GUS chuimhnich Dia air Noah, agus 
gach ni beò, agus gach uile sprèidh a 
bha maille ris san àirc, agus thug Dia air 
gaoith dol thairis air an talamh, agus 
thraogh na h-uisgeachan. 

2 Agus dhruideadh suas tobraiche na 
doimhne, agus tuil-dhorsa nan nèamh; 
agus choisgeadh an t-uisge o na nèamh- 
*aibh. 

3 Agus phill na h-uisgeachan a ghnàth 
bhàrr na talmhainn : agus thraogh na 
h-uisgeachan an dèigh ceud agus leth- 
cheud là. 

4 Agus stad an àirc anns an t-seachdamh 
mìos, air an t-seachdamh là deug do'n 
mhìos, air beanntaibh Ararait. 

5 Agus thraogh na h-uisgeachan a ghnàth 
gus an deicheamh mìos : Anns an deich- 
eamh mìos, air a' cheud là do'n mhìos, 
chunncas mullaich nam beann. 

6 Agus an ceann dà fhichead là, 
dh'fhosgail Noah uinneag na h-àirce a 
rinn e. 

7 Agus chuir e mach fìtheach, a chaidh 
a mach a' dol air 'ais agus air 'aghaidh, gi 
an do thiormaicheadh na h-uisgeacha bhàrr 
na talmhainn. 

8 Mar an ceudna chuir emach columan 
uaithe, a dh'fhaicinn an do thraogh na 
h-uisgeacha bhàrr aghaidh na talmhainn. 

9 Ach cha d'fhuair an columan fois do 
bhonn a choise, agus phill e d'a ionnsuidh 
do'n àirc, do bhrìgh guVi robh na h-uisg- 
eachan air aghaidh na talmhainn uiie. An 
sin chuir e mach a làmh, agus rug e air, 
agus thug e stigh e d'a ionnsuidh do'n àirc. 

10 Agus dh'fhan e fathast seachd làith- 
ean eile, agus a rìs chuir e mach an colu- 
man o'n àirc. 

11 Agus thàinig an columan d'a ionns- 
uidh san fheasgar, agus, feuch, duilleag 
eraoibh-ola, a spìonadh leis, aige 'na ghob ; 
agus dh'aithnich Noah gu'n do thraogh na 
h-uisgeacha bhàrr na talmhainn. 

12 Agus dh'fhan e fathast seachd làith- 
ean eile, agus chuir e mach an columan ; 
agus cha do phill e rìs d'a ionnsuidh ni's 
raò. 

13 Agus anns an t-seathadh ceud bliadh- 
na agus a h-aon, anns a' cheud mhìos, anns 
a' cheud là do'n mhìos, thiormaicheadh na h-uisgeacha suas bhàrr na talmhainn r 
agus bhuin Noah air falbh còmhdachadh 
na h-àirce, agus dh'amhairc e, agus, feuch, 
bha aghaidh na talmhainn tioram. 

14 Agus san dara mìos, san t-seachdamh 
là thar f hichead do'n mhìos, bha an talamh 
air tiormachadh. 

15 Agus labhair Dia ri Noah, ag ràdh, 

16 Rach a mach as an àirc, thu/em, ag- 
us do bhean, agus do mhic, agus mnài do 
mhac maille riut. 

17 Thoir a mach leat gach ni beò a ta 
maille riut, do gach uile fheoil, do eun- 
laith, agus do sprèidh, agus do gach uile ni 
a shnàigeas a ta snàigeadh air an talamh, 
chum as gu'n siolaich iad air an talamh, 
agus gu'm bi iad torthach, agus gu'm f às 
iad lìonmhor air an talamh. 

18 Agus chaidh Noah a mach, agus a 
mhic, agus a bhean, agus mnài a mhac 
maille ris : 

19 Chaidh gach uile bheathach, gach ni 
a shnàigeas, agus gach eun,, gach ni a 
ghluaiseas air an talarah, a rèir an cineil, 
a mach as an àirc. 

20 Agus thòg Noah altair do'n Tigh- 
earn, agus ghabh e do gach ainmhidh glan, 
agus do gach eun glan, agus thug e suas 
tabhartais-loisgte air an altair. 

21 Agus dh'fhairich an Tighearna fàile 
cùbhraidh ; agus thubhairt an Tighearna 
'na chridhe, Cha mhallaich mi rìs an tal- 
amh ni's mò air son an duine ; oir a ta 
smuainte cridhe an duine olc o 'òige ; ni 
mò a sgriosas mi tuille gach ni beò, mar a 
rinn mi. 

22 Am feadh a mhaireas an talamh, cha 
sguir àm an t-sìl-chur agus foghar, agus 
fuachd agus teas, agus samhradh agus 
geamhradh, agus là agus oidhche. 

CAIB. IX. 
X GUS bheannaich Dia Noah agusamhic, 
agus thubhairt e riu, Sìolaichibh, ag- 
us fàsaibh lìonmhor, agus lìonaibh an tal- 
amh. 

2 Agus bithidh bhur n-eagal agus bhur 
fiamh-sa air uile bheathaichibh na talmh- 
ainn, agus air uile eunlaith nan speur, air 
gach ni a ghluaiseas air an talamh, agus 
air uile iasgaibh na mara; d'ur làimh-sa 
tha iad air an tabhairt. 

3 Bithidh gach ni gluasadach a ta beò, 
dhuibh mar bhiadh : amhuil mar an luibh 
ghorm thug mi dhuibh na h-uile nithe. 

4 Ach feoil maille r'a beatha, eadhon a 
fuil, cha 'n ith sibh. 

5 Agus gu deimhin fuil bhur beatha-sa 
iarraidh mise; air làimh gach beathaich 
iarraidh mi i, agus air làimh an duine ; air 
làimh bràthar gach duine iarraidh mi 
beatha an duine. 

6 Ge b'e dhòirteas fuil duine, le duine 
dòirtear 'fhuil-san ; oir ann an dealbh 
Dhè rinn e an duine. 

7 Agus bithibh-sa siolmhor, agus f àsaibh 
lìonmhor, ginibh air an talamh, agus fàs- 
aibh lìonmhor ann. 

8 Agus labhair Dia ri Noah, agus r'a 
mhic maille ris, ag ràdh, 

9 Agus rhise, feuch, daingnichidh mi 
rao choimhcheangal ribhse, agus ri'r sliochd 
'nuri"' CAIB. X. 10 Agus ris gach uile chreutair beò a ta 
maille ribh, do eunlaith, do sprèidh, agus 
do uile bheathaichibh na talmhainn maille 
ribh, o gach uile a ta dol a mach as an 
àirc, gu uile bheathaichibh na talmh- 
ainn. 

11 Agus daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal ribh, agus cha sgriosar gach uile 
f heoil tuille le h-uisgibh na dìle : agus cha 
bhi dìle ann ni's mò a sgrios na talmh- 
uinn. 

12 Agus thubhairt Dia, So comhara a' 
choimhcheangail a tha mi toirt eadar mise 
agus sibhse, agus gach creutair beò a ta 
maille ribh, air feadh ghinealacha siorr- 
uidh. 

13 Mo bhogha cuiridh mi anns an neul, 
agus bithidh e 'na chomhara coimhcheang- 
ail eadar mise agus an talamh. 

14 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir mi neul 
os ceann na talmhainn, gu'm faicear am 
bogha anns an neul. 

15 Agus cuimhnichidh mi mo choimh. 
cheangal, a ta eadar mise agus sibhse, ag 
us gach creutair beò do'n uile fheoil; ag- 
us cha'n f hàs ni's mò na h-uisgeacha 'nan 
dìle a sgrios gach uile f heòla. 

16 Agus bithidh am bogha anns an neul 
agus amhaircidh mi air, chum as gu'n 
cuimhnich mi 'n coimhcheangal sìorruidh 
eadar Dia agus gach creutair beò do'n 
uile f heoil, a ta air an talamh. 

17 Agus thubhairt Dia ri Noah, So comh 
ara a' choimhcheangail, a dhaingnich mi 
eadar mi fèin agus gach uile f heoila ta air 
an talamh. 

18 Agus b'iad mic Noah a chaidh mach 
as an àirc, Sem, agus Ham, agus Iaphet 
agus ò'e Ham athair Chanaain. 

19 Is iad sin triuir mhac Noah : agus 
leo.sin lìonadh an talamh uile. 

20 Agus thòisich Noah air a bhi 
ihear-saoithreach na talmhainn, agus 
shuidhich e f ìon-ghàradh. 

21 Agus dh'òl e do'n f hìon, agus bha e 
air mhisg, agus bha e lomnochd a stigh 'na 
bhùth. 

22 Agus chunnaic Ham, athair Chs 
naain, nochd 'athar, agus dh' innis e d' 
dhà bhràthair a muigh. 

23 Agus ghabh Sem agus Iaphet brat, 
agus chuir iad le chèile air an guailnibh e, 
agus chaidh iad an comhair an cùil, agus 
chòmhdaich iad nochd an athar ; agus bha 
an aghaidhean air an ais, agus cha'n f hac' 
iad nochd an athar. 

24 Agus dhùisg Noah o 'fhìon, agus 
thuig e ciod a rinn a mhac a b'òige air. 

25 Agus thubhairt e, Mallaichte gu'n 
roSACanaan ; 'nasheirbhiseachnanseirbh- 
iseach bithidh e d'a bhràithribh. 

26 Agus thubhairt e, Beannaichte gu'n 
robh Tighearna Dia Sheim ; agus bithidh 
Canaan 'na sheirbhiseach dha. 

27 Ni Dia Iaphet farsuing, agus còmh- 
nuichidh e ann am bùthaibh Sheim , agus 
bithidh Canaan 'na sheirbhiseach dha. 

28 Agus bha Noah beò an dèigh na dìle 
tri cheud agus leth-cheud bliadhna. 

29 Agus b'iad uile làithean Noah naoi 
ceud agus leth-cheud bliadhna : agus 
f huair e bàs. CAIB. X. 

A NIS is iad sin ginealaich mhac Noah; 

Sem, Ham, agus Iaphet : agus rugadh 
dhoibh mic an dèigh na dìle. 

2 Mic Iapheit ; Gomer, agus Magog, ag- 
us Madai, agus Iabhan, agus Tubai, agus 
Mesech, agus Tiras. 

3 Agus mic Ghomeir ; Ascenas, agus 
Riphat, agus Togarmah. 

4 Agus mic Iabhain ; Elisa, agus Tarsis, 
Citim, agus Dodanim. 

Leo sin roinneadh eileana nan cinn- 
each 'nan tìribh fèin, gach aon a rèir a 
theanga, a rèir an teaghlaichean, 'nan 
cinneachaibh. 

6 Agus mic Ham ; Cus agus Misraim, 
agus Phut, agus Canaan. 

7 Agus mic Chuis ; Seba, agus Habhi- 
lah, agus Sabtah, agus Raamah, agus Sab- 
techa : agus mic Raamah ; Seba, agus De- 
dan. 

8 Agus ghin Cus Nimrod : thòisich esan 
air a bhi cumhachdach san talamh. 

Bha e 'na shealgair cumhachdach an 
làthair an Tighearn : Uime sin theirear, 
Amhuil mar Nimrod an sealgair cumhach- 
dach an làthair an Tighearna. 

10 Agus b'e toiseach a rìoghachd Babel, 
agus Erech, agus Acad, agus Calneh, ann 
an tìr Shinair. 

11 As an tìr sin chaidh a mach Asur, 
agus thog e Ninebheh, agus baile Rehobot, 
agus Calah, . 

12 Agus Resen eadar Ninebheh agus 
Calah : is baile mòr sin. 

13 Agus ghin Misraim Ludim, agus A- 
namim, agus Lehabim, agus Naphtu- 
him, 

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, (o'n 
d' thàinig a mach Philisthn,) agus Caph- 
torim. 

15 Agus ghin Canaan Sidon a cheud- 
ghin, agus Het, 

16 Agus an Iebusach, agus an t-Amoi 
rach, agus an Girgasach, 

17 Agus an t-Ibheach, agus an t-Har- 
cach, agus an Sineach, 

18 Agus an t-Arbhadach, agus an Sem- 
arach, agus an t-Hamatach : agus 'na 
dhèigh sin sgaoileadh a mach teaghlaichean 
nan Canaanach. 

19 Agus bha crìoch nan Canaanach o 
Shidon, mar a thig thu gu Gerar gu ruìg 
Gadsa, mar a thèid thu gu Sodom agus 
Gomorrah, agus Admah, agus Seboim, gu 
ruig Lasa. 

'iO Is iad sin mic Ham, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nan tìribh, 
agus 'nan cinneachaibh. 

21 Agus do Shem fèin mar an ceudna, 
athair chloinn Ebeir uile, bràthair Iapheit 
bu shine, rugadh clann. 

22 Clann Sheim ; Elam, agus Asur, agus 
Arphacsad, agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clann Araim ; Uds, agus Hul, 
agus Geter, agus Mas. 

24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus 
ghin Salah Eber. 

25 Agus do h-Eber rugadh dithis mhac : 
b'e ainm aoin diubh Peleg, oir 'na làithibh- 
san roinneadh an talamh.; agus ainm a 
bhràthar, Ioctan. GENESIS. 26 Agus ghin Ioctan Almodad, agus 
rah, .. Se- 

teph, agus Hadsarmabhet, agus Ier; 

27 Agus Hadorara, agus Udsal, agus 
Diclah, 

28 Agus Obal, agus Abimael, agus Seba, 

29 Agus Ophir, agus Habhilah, agus 
Iobab : b'iad sin uile mic Ioctain. 

30 Agus bha'n àite-còmhnuidh o Mhesa, 
mar a thèid thu gu Sephar, beinn san àird 
an ear. 

31 Is iad sin mic Sheim, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an teanganna, 'nan tìribh, 
a rèir an cinneacha. 

32 Is iad sin teaghlaichean mhac Noah, 
a rèir an ginealacha, 'nan cinneachaibh : 
agus leo sin roinneadh na cinnich anns an 
talamh an dèigh na dìle. 

CAIB. XI. 
A GUS bha'n talamh uile dA'aon teang- 
aidh, agus na h-aon fhocail aìg gach 
neach. 

2 Agus 'nuair a bha iad air an turus o'n 
àird an ear, f huair iad còmhnard ann an 
talamh Shinair, agusghabh iad còmhnuidh 
an sin. . , 

3 Agus thubhairt ìad gach aon n cheile, 
Thigibh, deanamaid clacha creadha, agus 
làn-loisgeamaid iad : Agus bha chlach 
chreadha aca air son cloiche, agus bha làth- 
ach aca air son morteir. 

4 Agus thubhairt iad, Thigibh, togamaid 
dhuinn fèin baile, agus tùr, aig am bi a 
mhullach a' ruigheachd gu nèamh, agus 
deanamaid dhuinn fèinainm, air eagalgu'n 
sgaoilear o chèile sinn air aghaidh na tal- 
mhainn uile. 

5 Agus thàinig an Tighearn a nuas a 
dh'fhaicinn a' bhaile, agus an tùir, a thog 
clann nan daoine. 

6 Agus thubhairt an Tighearn, Feuch, 
ìs aon sluagh a Vann, agus aon teanga ac' 
uile ; agus thòisich iad air so a dheanamh : 
agus a nis cha bhacar dhiubh ni air bith, a 
smuainich iad a dheanamh. 

7 Thigibh, rachamaid sìos, agus cuiream- 
aid an cainnt an sin thar a chèile, chum as 
nach tuig iad cainnt a chèile. 

8 Mar sia sgaoil an Tighearn iad uaitne 
sin air aghaidh na talmhainn uile : agus 
sguir iad do thogail a' bhaile. 

9 Uime sin thugadh Babel mar ainm air, 
do bhrìgh ann an sin gu'n do chuir an Tigh- 
earna thar a chèile cainnt na talmhainn 
uile ; agus uaithe sin sgaoil an Tighearn 
iad air aghaidh na talmhainn uile. 

10 Is iad sin ginealaich Sheim : Bha Sem 
oeud bliadhna dh'aois, agus ghin e Arphac- 
sad dà bhliadhna an dèigh na dìle. 

11 Agus bha Sem beò, an dèigh dha Ar- 
phacsad a ghintinn, cùig ceud bliadhna; 
agus ghin e mic agus nigheanan. 

12 Agus bha Arphacsad beò cùig bliadh- 
na deug 'ar fhichead, agus ghin e Salah. 

13 Agus bha Arphacsad beò, an dèigh 
dha Salah a ghintinn, ceithir cheud agus 
tri bliadhna ; agus ghin e mic agus nigh- 14 Agus bha Salah beò deich bliadhna 
fichead, agus ghin e Eber. 

15 Agus bha Salah beò, an dèigh dha 
Eber a ghintinn, ceithir cheud agus tri 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigheanan. 16 Agus bha Eber beò ceithir bliadhna 
deug 'ar fhichead, agus ghin e Peleg. 

17 Agus bha Eber beò, an dèigh dha 
Peleg a ghintinn, ceithir cheud agus deich 
bliadhna fichead; agus ghin e mic agus 
nigheanan. 

18 Agus bha Peleg beò deich bliadhna 
fichead ; agus ghin e Reu. 

19 Agus bha Peleg beò, an dèigh dha 
Reu a ghintinn, dà cheud agus naoi bliadh. 
na ; agus ghin e mic agus nigheanan. 

20 Agusbha Reubeòdàbhltedhnadheug 
'ar f hichead ; agus ghin e Serug. 

21 Agus bha Reu beò, an dèigh dha Se- 
rug a ghintinn, dà cheud agus seachd 
bliadhna ; agus ghin e mic agus nigheanan. 

22 Agus bha Serug beò deich bliadhna 
fichead ; agus ghin e Nahor. 

23 Agus bha Serug beò, an dèigh dha 
Nahor a ghintinn, dà cheud bliadhna ; ag- 
us ghin e mic agus nigheanan. 

24 Agus bha Nahor beò naoi bliadhna 
fichead ; agus ghin e Terah. 

25 Agus bha Nahor beò, an dèigh dha 
Terah a ghintinn, ceud agus naoi bhadhna 
deug, agus ghin e mic agus nigheanan. 

26 Agus bha Terah beò deich is tri fich- 
ead bliadhna ; agus ghin e Abram, Nahor, 
agus Haran. 

27 A nis ìs iad sin ginealaich Therah ; 
ghin Terah Abram, Nahor, agus Haran ; 
agus ghin Haran Lot. 

28 AgusfhuairHaranbàsroimhTherah 
'athair, san tìr anns an d' rugadh e, ann an 
Ur nan Caldeach. 

29 Agus ghabh Abram agus Nahor mnài 
dhoibh fèin : B'e ainm mnà Abraim, Sa- 
rai ; agus ainm mnà Nahoir, Milcah, nigh- 
ean Harain, athar Mhilcah, agus athar Is« 
cah. 

30 Ach bha Sarai neo-thorrach ; cha 
rohh duine cloinne aice. 

31 Agus ghabh Terah Abram a mhac, 
agus Lot mac Harain mac a mhic, agus 
Sarai a bhan-chliamhuinn, bean Abraim a 
mhic ; agus chaidh iad a mach maille riu 
à h-Ur nan Caldeach, gu dol do thìr Cha- 
naain : agus thàinig iad gu Haran, agus 
ghabh iad còmhnuidh an sin. 

32 Agus b'iad làithean Therah dà cheud 
agus cùig bliadhna : agus f huair Terah bàs 
ann an Haran. 

CAIB. XII. 
A GUS thubhairt an Tighearna ri h-Ab- 
^ v ram, Rach a mach à d' dhùthaich, 
agus o d' dhìslibh, agus à tigh t'athar, do'n 
tìr a nochdas mise dhuit. 

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach mòr, 
agus beannaìchidh mi thu, agus ni mi 
t'ainm mòr : agus bithidh tu a' d' bheann- 
achadh. 

3 Agus beannaichidh mi iadsan a bheann- 
aicheas thu, agus iadsanamhallaicheasthu 
mallaichidh mi ; agus annadsa beannaich- 
ear uile theaghlaiche na talmhainn. 

4 Agus dh'imich Abram, mar a labhair 
an Tighearna ris, agus chaidh Lot maille 
ris : agus bha Abram cùig bliadhna deug 
is tri fìchead a dh'aois 'nuair a chaidh e 
mach à Haran. 

5 Agus ghabh Abram Saraiabhean, ag- 
us Lot mac a bhràthar, agus am maoin CAIB. XIII. XIV. uile a chruinnich iad, agus na h-anaman I 
a f huair iad ann an Haran, agus chaidh 
iad a mach gu dol do thìr Chanaain ; agus 
thàinig iad do thìr Chanaain. 

6 Agus chaidh Abram air 'aghaidh san 
f hearann gu àite Shicheim, gu còmhnard 
Mhoreh. Agus bha 'n Canaanach an sin 
san tìr. 

7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
do Abram, agus thubhairt e, Do d' shliochd- 
sa bheir mise am fearann so ; agus thog e 
'n sin altair do'n Tighearn, adh'fhoillsich- 
eadh dha. 

8 Agus chaidh e as a sin gu sliabh air an 
taobh an ear do Bhetel, agus shuidhich e a 
bhùth, agus Betel aige air an taobh an iar, 
agus Hai air an taobh an ear ; agus thog e 
'n sin altair do'n Tighearn, agus ghairm e 
air ainm an Tighearna. 

9 Agus dh'imich Abram, a' sìr-dliol air 
'aghaidh mu dheas. 

10 Agus bha gorta san tìr ; agus chaidh 
Abram sìos do'n Eiphit, gu bhi air chuairt 
an sin, do bhrìgh gu'a robh a' ghorta mòr 
san tìr. 

11 Agus 'nuair a bha e dlùth do dhol a 
stigh do'n Eiphit, thubhairt e ri Sarai a 
bhean, Feuch a nis; tha fìosagamgurbean 
mhaiseach thusa ri amharc ort ; 

12 Uime sin, 'nuair a chi na h-Eiphitich 
thu, their iad, So a bhean ; agus marbhaidh 
iad mise, ach gleidhidh iad thusa beò. 

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo 
phiuthar, chum gu'n èirich gu maith 
dhomh air do sgàth-sa ; agus bithidh m' 
anam beò air do shonsa. 

14 Agus 'nuair a thàinig Abram do'n 
Eiphit, chunnaic na h-Eiphitich a'bhean, 
gu'ra robh i ro mhaiseach. 

15 Chunnaic mar an ceudna ceannardan 
Pharaoh i, agus mhol iad i do Pharaoh ; 
agus thugadh a steach a' bhean do thigh 
Pharaoh. 

16 Agus bhuin e gu maith ri h-Abram 
air a sgàth-sa : agus bha aige caoraich, ag- 
us daimh, agus asail fhirionn, agus òg- 
laich, agus banoglaich, agus asail bhoirionn, 
agus càmhail. 

17 Agus bhuail an Tighearna Pharaoh 
agus a thigh leplàighibh mòra, air son Sha- 
rai mnà Abraim. 

18 Agus ghairm Pharaoh air Abram, 
agus thubhairt e, Ciod so a rinn thu orm ? 
c'ar son nach d'innis thu dhomh gu'/ra b'i 
so do bhean ? 

19 C'ar son athubhairt thu, 'Si mophiu- 
thar'i? Marsin dh'fheudainn a gabhail a 
m' ionnsuidh mar mhnaoi : a nis ma ta, 
feuch do bhean ; gabh i, agus bi 'g im- 
eachd. 

20 _ Agus thug Pharaoh àithne d' a 
dhaoinibh m' a thimchioll ; agus chuir iad 
air falbh e fèin, agus a bhean, agus gach ni 
a bh' aige. 

CAIB. XIII. 
A GUS chaidh Abram suas as an Eiphit, 
e fèin, agus a bhean, agus gach ni a 
bh' aige, agus Lot maille ris, do'n taobh 
mu dheas. 

2 Agus bha Abram ro-shaoibhir ann an 
sprèidh, ann an airgiod, agus ann an òr. 

3 Agus dh'imich e 'na thurusaibh o'n taobh mu dheas eadhon gu Betel, gu ruig 
an t-àit anns an robh a bhùth an toiseach, 
eadar Betel agus Hai ; 

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n sin 
air tùs : agus ghairm Abram an sin air 
ainm an Tighearna. 

Agus bha mar an ceudna aig Lot, a 
dh'imich maille ri h-Abram, caoraich, ag- 
us crodh, agus bùthan. 

Agus cha robh am fearann comasach 
air an giùlan gu còmhnuidh a ghabhail 
cuideachd ; oir bha am maoin mòr, agus 
cha b'urrainn iad còmhnuidh ghabhail 
cuideachd. 

7 Agus bha comhstri eadar buachaillean 
sprèidhe Abraim, agus buachaillean 
sprèidhe Lot ; agus bha 'n Canaanach ag- 
us am Peridseach san àm sin a chòmh- 
nuidh san tìr. 

8 Agus thubhairt Abram ri Lot, Na 
bitheadh, guìdheam ort, comhstri eadar 
mise agus thusa, agus eadar mo bhuach- 
aillean agus do bhuachaillean-sa ; oir is 
bràithre sinn. 

9 Nach 'eil an tir uile romhad? Deal- 
aich, guidheam ort, riumsa ; ma ghabhas 
tu dh'ionnsuidh na làimhe clìthe, an sin 
thèid mise dh'ionnsuidh na làimhe deise ; 
agus ma thèid thu dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, an sin gabhaidh mise dh'ionnsuidh 
na làimhe clìthe. 

10 Agus thog Lot suas a shùilean, agus 
chunnaic e còmhnard Iordain uile, gu're 
robh e gu leir air 'uisgeachadh gu maith, 
mun do sgrios an Tighearna Sodom agus 
Gomorrah eadhon mar ghàradh an Tigh- 
earna, cosmhuil ri talamh na h-Eiphit, mar 
a thig thu gu Soar. 

11 Agus thagh Lot dha fèin còmhnard 
Iordain uile ; agus ghabh Lot a thurus o'n 
àird an ear, agus dhealaich na càirdean ri 
chèile. 

12 Ghabh Abram còmhnuidh ann an tìr 
Chanaain, agus ghabh Lot còmhnuidh am 
bailtibh a' chòmhnaird, agus shuidhich e a 
bhùth aig Sodom. 

13 Ach bha daoine Shodoimamgidh, ag- 
us 'nam peacaich am fianuis an Tighearna 
gu ro-mhòr. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri h- A- 
bram, an dèigh do Lot dealachadh ris, Tog 
a nis suas do shùilean, agus amhairc o'n 
àit anns am bheil thu, gu tuath, agus gu 
deas, agus gus an àird an ear, agus an iar : 

15 Oir am fearann uile a ta thu a' faicinn, 
dhuitse bheir mi e, agus do d' shliochd gu 
bràth. 

16 Agus ni mi do shliochd mar dhuslach 
na talmhainn ; ionnus ma bhios e'n comas 
do dhuine duslach na talmhainn àireamh, 
an sin gu'n àirmhear do shliochd-sa mar 
an ceudna. 

17 Eirich, imich air feadh an f hearainn, 
'na fhad, agus 'na leud, oir dhuitse bheir 
mi e. 

18 Agus dh' atharraich Abram a bhùth, 
agus thàinig e, agus ghabh e còmhnuidh 
ann an còmhnard Mhamre, a tha ann an 
Hebron ; agus thoge'n sin altair do'n Tigh- 
earna. 

CAIB. XIV. 
A GUS tharladh ann an làithibh Amra- 
pheil righ Shinair, Arioich righ Eìas- 10 GENESIS. air, Chedorlaomeir righ Elaim, agus Thid- 
ail righ nan cinneach ; 

2 GiCn d' rinn iad sin cogadh ri Bera 
righ Shodoim, agus ri Birsa righ Gho- 
morrah, Sinab righ Admah, agus Semeber 
righ Sheboim, agus righ Bhela, eadhon 
Shoair. 

3 Chaidh iad sin uile ann an comh- 
bhoinn ri chèile ann an gleann Shidim, a 
tha nis 'na f hairge shalainn. 

4 Dà bhliadhna dheug rinn iad seirbhis 
do Chedorlaomer, agus anns an treasbliadh- 
na deug rinn iad ceannairc. 

5 Agus anns a' cheathramh bliadhna 
deug thàinig Cedorlaomer, agus na righ- 
rean a bka maille ris, agus bhuail iad na 
Rephaimich ann an Asterot Carnaim, ag- 
us na Susimich ann an.Ham, agus na 
h-Emimich ann an Sabheh Ciriataim. 

6 Agus na Horich 'nan sliabh Seir, gu 
ruig El-paran, a tha làimh ris an Fhàsach. 

7 Agus philliad, agusthàinigiad gu Hen- 
mispat, eadhon Cades, agusbhuailiaddùth- 
aich nan Amaleceach uile, agus mar an 
ceudna na h- Amoraich, a bha chòmhnuidli 
ann an Haseson Tamar. 

8 Agus chaidh righ Shodoim a mach, 
agus righ Ghomorrah, agus righ Admah, 
agus righ Sheboim, agus righ Bhela, (eadh- 
on Shoair,) agus chuir iad cath riu ann an 
gleann Shidim ; 

9 Ri Cedorlaomer righ Elaim, agus ri 
Tidal righ nan cinneach, agus ri h-Amra- 
phel righ Shinair, agus ri h-Arioch righ 
Elasair ; ceithir righre ri cùig. 

10 Agus bha gleann Shidim ìàn do 
shlochdaibh làthaich ; agus theich" righ 
Shodoim,agus righ Ghomorrah, agus thuit 
iad an sin ; agus iadsan a mhair, theich iad 
do'n t-sliabh. 

11 Agus thug iad leo uile mhaoin Sho- 
doim agus Ghomorrah, agus ambiadh uile, 
agus dh'imich iad. 

12 Agus thug iad leo Lot, mac bràthar 
Abraim, (a bha chòmhnuidh ann an So- 
dom,) agus a mhaoin, agus dh'imich iad. 

13 Agus thàinig a h-aon a chaidh as, ag- 
us dh'innis e do Abram an t-Eabhruidh- 
each, a bha chòmhnuidh ann an còmhnard 
Mhamre an Amoraich, bràthar Escoil, ag- 
us brathar Aneir : agus bha iad sin ann an 
txMnh-bhoinn ri h- Abram. 

14 Agus 'nuair a chuala Abram gu'n do 
ghlacadh a bhràthair 'na phriosanach, dh'- 
armaich e a sheirbhisich iunnsaichte, a 
rugadh 'na thigh fèin, tri cheud agus ochd- 
deug ; agus lean e iad gu Dan. 

15 Agus roinn se e fein 'nan aghaidh san 
oidhche, e fèin agus a sheirbhisich, agus 
bhuail e iad, agus lean e iad gu Hoba, a ta 
air an làimh chlì do Dhamascus. 

16 Agus thug e air ais a' mhaoin uile, 
agus mar an ceudna thug e air ais a bhràth- 
air Lot, agus a mhaoin ; agus mar an 
ceudna na mnài, agus an sluagh. 

17 Agus chaidh righ Shodoim a mach 
'na choinneamh, an dèigh dha pilltinn o 
mharbhadh Chedorlaomeir, agus nan righ 
a bha mailleris, aiggleann Shabheh, eadh- 
on gleann an righ. 

18 Agus thug Melchisedec righ Shaleim 
a mach aran agus f ìon ; agus ò'esan sagart 
an De a's ro-àirde. 19 Agus bheannaich se e, agus thubh- 
airt e, Beannaichte gu'n robh Abram o'n 
Dia a's ro-àirde, sealbhadair nèimh agus na 
talmhainn. 

20 Agus beannaichte gpt'n robk an Dia 
a's ro-àirde, a thug thairis do naimhde do 
d'làimh. Agus thug e dha deachamh do 
gach ni. 

21 Agus thubhairt righ Shodoim ri h- A- 
bram, Thoir dhomhsa na daoine, agus gabh 
a' mhaoin dhuit fèin. 

22 Agus thubhairt Abram ri righ Sho- 
doim, Thog mi mo làmh suas ris an Tigh- 
earn, an Dia a's ro-àirde, Sealbhadair 
nèimh agus na talmhainn. 

23 Nach gabh mi o shnàthainn eadhon 
gu h-èill bròige, agus nach gabh mi bheag 
a dh'aon ni a's leatsa, chum as nach abair 
thu, Rinn mi Abram beartach ; 

24 Saor a mhàin o na dh'ith na h-ògan- 
aich, agus o chuibhrionn nan daoine a 
chaidh maille rium, Aner, Escol, agus 
Mamre ; gabhadh iadsan an cuibhrionn. 

CAIB. XV. 

A N dèigh nan nithe sin thàinig focal an 
Tighearna gu h-Abram ann an tais- 
beanadh, ag ràdh, Na biodh eagal ort, 
Abraim : Zsmise do sgiath, agus do dhuais 
ro-mhòr. 

2 Agus thubhairt Abram, A Thighearna 
Dhè, ciod a bheir thu dhomh, is mi 'g im- 
eachd gun chloinn, agus gur e Elieser so 
o Dhamascus fear-riaghlaidh mo thighe ? 

3 Agus thubhairt Abram, Feuch, 
dhomhsa eha d'thug thu sliochd air bith ; 
agus, feuch, is e neach a rugadli a'm' thigh 
a's oighre orm. 

4 Agus, feuch, thàinig focal an Tigh- 
earna d'a ionnsuidh, ag radh, Cha bhi e so 
'na oighre ort ; ach esan a thig a mach à 
t'innibh fèin, bithidh e 'na oighre ort. 

5 Agus thug eleis a mach e, agus thubh- 
airt e, Amhairc a nis suas gu nèamh, agus 
air na reulta, ma's urrainn thu'n àireamh : 
Agus thubhairt e ris, Mar so bithidh do 
shliochd. 

6 AguschreideannsanTighearna; ag- 
us mheas e sin dha mar ionracas. 

7 Agus thubhairt e ris, Is mise an Tigh- 
earn a thug a mach thusa à h-Ur nan Cal- 
deach, a thoirt dhuit an f hearainn so, chum 
a shealbhachadh mar oighre. 

8 Agus thubhairt esan, a Thighearna 
Dhè, cia leis abhios fios agam gu'n sealbh- 
aich mi e ? 

9 Agus thubhairt e ris, Gabh dhomhsa 
agh thri bliadhna dh'aois, agus gabhar 
thri baadhna dh'aois, agus reithe thri 
bhadhna dh'aois, agus turtur, agus colum- 
an òg. 

10 Agus ghabh e dha fèin iad sm uile, 
agus roinn e iad sa' mheadhon, agus chuir 
e gach aon do na mìribh fa chomhair a 
leth-bhreac ; ach cha do roinn e na h-eoin. 

11 Agus 'nuair a thàinig an eunlaith a 
nuas air na cairbhean, dh'f huadaich Abram 
air falbh iad. 

12 Agus 'nuair a bha ghrian a' dol fuidh, 
thuit codal trom air Abram ; agus, feuch, 
thuit uamhann dorchadais mhòir air. 

13 Agus thubhairt e ri h-Abram, Biodh 
fios gu cinnteach agad, gu'm bi do shliochd CAIB. XVI. XVIL 'nan coigrich ann an dùthaich nach leo 
fèin; agus ni iad seirbhis dhoibh, agus 
buinidh iad gu cruaidh riu ceithir cheud 
bliadhna. 

14 Agus mar an ceudna air a' chinneach 
sin d'an dean iad seirbhis, bheir mise breth : 
agus 'na dhèigh sin thig iad a mach le 
maoin mhòir. 

15 Agusthèidthusadh'ionnsuidh t'aith- 
riche an sìth ; adhlaicear thu an deadh 
shean aois. 

16 Ach anns a' cheathramh linn thig iad 
an so air an ais, oir cha'n 'eil aingidheachd 
nan Amorach fathast iomlan. 

17 Agus 'nuairabhaghrianairdolfuidh, 
bha dorchadas ann ; agus, feuch, amhuinn 
dheataich agus leus teine, a chaidh eadar 
na mìribh sin. 

18 Air an là sin fèin rinn an Tighearna 
coimhcheangal ri h-Abram, ag ràdh, Dod' 
shliochdsa thug mi am fearann so, o amh- 
ainn na h-Eiphit, gu ruig an amhainn 
mhòr, amhainn Euphrates. 

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, agus 
na Cadmonaich, 

20 Agus na Hitich, agus na Peridsich, 
agus na Rephaimich, 

21 Agus na h-Amoraich, agus na Ca- 
naanaich, agus na Girgasaich, agus na Ie- 
busaich. 

CAIB. XVI. 
A NIS cha d'rug Sarai, bean Abraim, 
clann da ; agus bha banoglach Eiphit- 
each aice, d'am 6'ainm Hagar. 

2 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, 
Feuch a nis, chum an Tighearna mi o 
chlann a bhreith : rach a steach, guidheam 
ort, a dh 'ionnsuidh mo bhanoglaich ; theag- 
amh gu'm faigh mi clann leatha-sa. Agus 
dh'èisd Abram ri guth Sharai. 

3 Agus ghabh Sarai, bean Abraim, Ha- 
gar a' bhan-Eiphiteach, a banoglach fèin, 
an dèigh do Abram còmhnuidh ghabhail 
deich bliadhna ann an tìr Chanaain, agus 
thug si i d'a fear Abram, gu bhi aige mar 
mhnaoi. 

4 Agus chaidh esan a steach gu Hagar, 
agus dh'fhàs i torrach : agus 'nuair a 
chunnaic i gu'n d'fhàs i torrach, bha a 
bana-mhaighstir tàireil 'na sùilibh. 

5 Agus thubhairt Sarai ri h-Abram, 
Biodh m'eucoir ortsa ; thug mi mo bhan. 
oglach do d' uchd ; agus 'nuair a chunnaic 
i gu'n d'f hàs i torrach, bha mise tàireil 'na 
sùilibh : Gu'n d' thugadh an Tighearna 
breth eatìar mise agus thusa. 

6 Ach thubhairt Abram ri Sarai, Feuch, 
a ta do bhanoglach a' d' làimh fèin, dean 
rithe mar is àill leat. Agus an uair a 
bhuin Sarai gu cruaidh rithe, theich i o 
'gnùis. 

7 Agus fhuair aingeal an Tighearn i 
làimh ri tobar uisge san f hàsach, làimh ris 
an tobar san t-slighe gu Sur. 

8 Agus thubhairt e, A Hagar, a bhan- 
oglach Sharai, cia as a thàinig thu, agus 
c'àit tha tVu dol? Agus thubhairt ise, 
Tha .mi a' teicheadh o ghnùis Sharai mo 
bhana-mhaighstir. _ 

9 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, Pilladh'ionnsuidh dobhana-mhaigh- 
stir, agus ùmhlaich thu fèin f 'a làimh. 10 Agus thubhairt aingeal an Tigheama 
rithe, Meudaichidh mise gu mòr do 
shhochd, agus cha'n àirmhear e thaobh 
lìonmhoireachd. 

11 Agus thubhairt aingeal an Tighearna 
rithe, Feuch, tha thu torrach, agus beiridh 
tu mac, agus bheir thu Ismael mar ainm 
air, do bhrìgh gu'n d'èisd an Tighearna ri 
t'anshocair. 

12 Agus bithidh e 'na dhuine fiadhaich ; 
bithidh a làmh an aghaidh gach duine, ag- 
us làmh gach duine 'na aghaidh-san : agus 
am fianuis a bhràithrean uile gabhaidh e 
còmhnuidh. 

13 Agus ghoir i ainm an Tighearn a labh- 
air rithe, Thusa Dhè a ta 'g am f haicinn ; 
oir thubhairt i, An e gu'n robh agams' ann 
an so mar an ceudna sùil ris an Ti sin a ta 
'gam f haicinn ? 

14 Uime sin ghoir i do'n tobar, Beer- 
la-hairoi ; feuch, a ta e eadar Cades agus 
Bered. 

15 Agus rug Hagar mac do Abram : ag- 
us thug Abram Ismael mar ainm air a 
mac, a rug Hagar. 

16 Agus bha Abram ceithir fichead agus 
sè bliadhnT dh'aois, 'nuair a rug Hagar Is. 
mael do Abram. 

CAIB. XVII. 
A GUS 'nuair a bha Abram ceithir fichead 
agus naoi bliadhna deug a dh'aois, 
dh'fhoillsich an Tighearna e fèin da, agus 
thubhairt e ris, Is mise 'n Diauile-chumh- 
achdach ; gluais thusa a'm' f hianuis, agus 
bi iomlan. 

2 Agus ni mi mo choimhcheangal eadar 
mise agus thusa, agus meudaichidh mi thu 
gu h-anabarrach. 

3 Agus thuit Abram air 'eudan, agus 
labhair an Tighearna ris, ag ràdh, 

4 Do m' thaobhsa, feuch, a ta mo 
choimhcheangal riutea, agus bithidh tu a' 
t' athair mhòrain chinneach. 

5 Agus ni'n toirear à so a mach Abram 
mar ainm ort, ach bithidh Abraham agad 
mar ainm ; oir rinn mi thu a' t' athair 
mhòrain chinneach : 

6 Agus ni mi thu ro-shìolmhor, agus ni 
mi dhìot cinnich, agus thig rìghrean a 
mach asad. 

7 Agus daingnichidh mi mo choimh- 
cheangal eadar mise agus thusa, agus do 
shliochd a'd' dhèigh, 'nan ginealachaibh, 
mar choimhcheangal siorruidh, gu bhi a' 
m' Dhia dhuitse, agus do d' shliochd a'd' 
dhèigh. 

8 Agus bheir mi dhuitse, agus do d' 
shliochd a'd' dhèigh, am fearann anns am 
bheil thu a'd' choigreach, tìr Chanaain 
uile, mar sheilbh shiorruidh ; agus bithidh 
mise a'm' Dhia dhoibh. 

9 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, 
Coimhididh tu uime sin mo choimh- 
cheangal, thu/es'«, agus do shliochd a'd' 
dhèigh, 'nan ginealachaibh. 

10 So mo choimhcheangal, a choimhid- 
eas sibh, eadar mise agus sibhse, agns do 
shliochd a'd' dhèigh ; Gu'n timchioll- 
ghearrar gach leanabh mic 'nur measg. 

11 Agus timchioll-ghearraidh sibh feoii 
bhur roimh-chroicinn, agus bithidh e, 'na. 
chomhar' a' choimhcheangail eadar mise 
agus sibhse. 12 GENESIS. 12 Agus am mac 'nur measg a bhios ochd j 
làlthean a dh' aois, timchioìl-ghearrar e, 
gach leanabh mic 'nur ginealachaibh, esan 
a bheirear san tigh, no cheannachar le 
h-airgiod o choigreach air bith, nach 'eil 
do d'siiliochd-sa. 

13 TimchiolLghearrar gu cinnteach esan 
a bheirear a'd' thigh, agus esan a cheann- 
achar le t'airgiod : agusbithidh mo choimh- 
cheangal 'nur feoil-sa mar choimhcheangal 
siorruidh. 

14 Agus an leanabh mic neo-thimchioll- 
ghearrta, aig nach timchioll-ghearrar feoil 
a roimh-chroicinn, gearrar an t-anam sin 
a maeh o 'shluagh; bhris e mo choimh- 
cheangal. 

15 Agus thubhairt Dia ri h- Abraham, A 
thaobh Sharai do mhnà, cha toir thu Sarai 
mar ainm oirre, oir is e Sarah a h-ainm. 

16 Agus beannaiehidh mis' i, agusbheir 
mi dhuit mar an ceudna mac uaithe : 
seadh, beannaichidh mi i, agus bithidh i 
'na màthair chinneach ; thig rìghrean 
phoibleach uaithe. 

17 An sin thuit Abraham air 'aghaidh, 
agus rinn e gàire; agus thubhairt e 'na 
chridhe, Am beirear mac dhasan a ta ceud 
bliadhna dh'aois ? Agus am beir Sarah, a 
ta deich agus ceithir fichead bhadhna 
dh'aois, mac? . 

18 Agus thubhairt Abraham ri Dia, O gu 
maireadh Ismael beò a't' f hianuis ! 

19 Agus thubhairt Dia, Gu cinnteach 
beiridh do bhean Sarah mac dhuit ; agus 
bheir thu Isaac mar ainm air : agus daing- 
nichidh mise mo choimhcheangal ris mar 
choimhcheangal sìorruidh,agwsr'a shliochd 
'na dhèigh. 

20 Agus a thaobh Ismaeil, chuala mi 
thu : Feuch, bheannaich mi e, agus ni mi 
sìolmhor e, agus cuiridh mi 'n lìonmhoir- 
eachd e gu h-anabarrach. Dà cheannard 
deug ginidh e, agus ni mi e 'na chinneach 
mòr. 

21 Ach mo choimhcheangal daingnich- 
idh mi ri h-Isaac, a bheireas Sarah dhuit 
san àm so anns an ath bhliadhna. 

22 Agus -sguir e bhi labhairt ris ; agus 
chaidh Dia suas o Abraham. 

23 Agus ghabh Abraham Ismael a mhac, 
agus iadsan uile a rugadh 'na thigh, agus 
iadsan uile a cheannachadh le 'airgiod-san, 
gach flrionnaeh am measg dhaoine tighe 
Abrahaim ; agus thimchioll-ghearr e feoil 
an roimh-chroicinn anns a' cheart là sin 
fèin, mar a thubhairt Dia ris. 

24 Agus bha Abraham ceithir fìchead 
agus naoi bliadhna deug a dh' aois, 'nuair 
a thimchioll-ghearradh dha feoil a roimh- 
chroicinn. 

25 Agus bha Ismael a mhac tri bliadhna 
deug a dh'aois, 'nuair a thimchioll-ghearr- 
adh dha feoil a roimh-chroicinn. 

26 Anns a' cheart là sin f èin thimchioll. 
ghearradh Abraham, agus Ismael a mhac, 

27 Agus thimchioll-ghearradh rnaille ris 
uile dhaoine a thighe, a rugadh 'na thigh, 
agus iadsan a cheannachadh le h-airgiod o 
mhac coigrich. 

CAIB. XVIII. 
A GUS dh'fhoillsich an Tighearn e fèin 
da ann an còmhnard Mhamre, agus e 'na shuidhe an dorus a' bhùthaann an teas 
an là. 

2 Agus thog e suas a shùilean, agus 
dh'amhairc e, agus, feuch, bha triuir 
dhaoine a' seasamh làimh ris ; agus 'nuair 
a chunnaic e iad, ruith e 'nan coinneamh 
o dhorus a' bhùtha, agus chrom se e fèin 
gu làr, 

3 Agus thubhairt e, Mo thighearna, ma 
fhuair mi nis deadh-ghean a'd' shùilibh, 
guidheam ort, na rach seachad air do 
sheirbhiseach. 

4 Thugar an so, guidheam oirbh, beagan 
uisge, agus ionnlaidibh bhur cosan, agus 
leigibh bhur n-anail fo 'n chraoibh ; 

5 Agus bheir mise an so greim arain, 
agus neartaichibh bhur cndhe ; an dèigh sin 
imichidh sibh roimhibh, oir is ann uime sin 
a thàinig sibh a dh'ionnsuidh bhur seirbh- 
isich. Agus thubhairt iadsan, Dean eadh- 
on mar a thubhairt thu. 

6 Agus ghreas Abraham do'n bhùth a 
dh'ionnsuidh Sharah, agus thubhairt e, 
Dean cabhag, taoisinn tri miosairean do 
mhin phlùr, agus dean arain air hc an 
teintein. 

7 Agus ruith Abraham a dh'ionnsuidh a' 
chruidh, agus ghabh e laogh maoth agus 
maith, agus thug e dh'òganach e, agusrinn 
e deifìr g'a dheasachadh. 

8 Agus ghabh e im agus bainne, agus an 
laogh a dheasaich e, agus chuir e air am 
beulaobh iad ,• agus sheas e làimh riu fo 'n 
chraoibh, agus dh'iih iad. 

9 Agus thubhairt iad ris, C'àit am bheìl 
Sarah do bhean? Agus thubhairt esan, 
Feuch, anns a' bhùth. 

10 Agus thubhairt e, Gu cinnteach pill- 
idh mi t'ionnsuidh a rèir àm na beatha ; 
agus, feuch, bithidh mac aig Sarah do 
bhean. Agus chuala Sarah sin ann an dorus 
a' bhùtha, a bha air a chùl. 

11 A nis bha Abraham agus Sarah sean, 
agus air dol air an aghaidh gu maith ann 
an aois ; agus sguir Sarah a bhi rèir dòigh 
nam ban. 

12 Uime sin rinn Sarah gàireinnte fèin, 
ag ràdh, An dèigh dhomhsa f às aosda, am 
bi subhachas agam, agus gubheil mo thigh- 
earn aosda mar an ceudna ? 

13 Agus thubhairt an Tighearna rih-A- 
braham, C'ar son a rinn Sarah gàire, ag 
ràdh, 'N e gu'm beir mise gu cinnteach 
leanabh, agus mi aosmhor ? 

14 Am bheil ni air bith do-dheanta do 
'n Tighearna ì San àm skuidhichte pillidh 
mi a t' ionnsuidh, a rèir àm na beatha, agus 
bithidh mac aig Sarah. 

15 An sin dh'àicheadh Sarah, ag ràdh, 
Cha d' rinn mi gàire : oir bha eagal oirre. 
Agus thubhairt esan, Ni h-eadh, oir rinn 
thu gàire. 

16 Agus dh'èirich na daoine as a sin, ag- 
us dh'amhairc iad rathad Shodoim: agus 
chaidh Abraham maiile riu g'an cur air an 
t-slighe. 

17 Agus thubhairt an Tighearn, An ceil 
mi air Abraham an n: sin a ta mi gus a 
dheanamh ; 

18 Agus gu'm f às Abraham gu cinnteach 
'na chinneach mòr agus cumhachdach, ag- 
us gu'm beannaichear annsan uile chinnich 
na talmhainn ? CAIB. 

19 Oif is aithne dhomh e, gu'n toir e 
àithne d'a chloinn, agus d'atheaghlach 'na 
dhèigh, agus gleidhidh iadsan slighe an 
Tighearn, a' deanamh ceartais agus breith- 
eanais ; chum as gu'n toir an Tighearn air 
Abraham an ni sin a labhair e m'a thim- 
chioll. 

'20 Agus thubhairt an Tighearna, Do 
bhrìgh gu bheil glaodh Shodoim agus Gho- 
morrah mòr, agus do bhrìgh gu bheil am 
peacadh air 'antromachadh gu luanabarr- 
ach ; 

21 Thèid mi sìos a nis, agus chi mi ma 
rinn iad gu lèir a rèir a' ghlaoidh, a thàinig 
a m' ionnsuidh ; agus mar do rinn, bithidh 
fios agam. 

22 Agus thionndaidh na daoine an agh- 
aidh as a sin, agus ghabh iad an t-slighe gu 
Sodom ; ach sheas Abraham fathast an 
làthair an Tighearn. 

23 Agus thàinig Abraham amfagus, ag- 
us thubhairt e, An sgrios thusa mar an 
ceudna an t-ionracan maille ris an aing- 
idh? 

24 Ma's e's gu bheil leth-cheudionracan 
an taobh a stigh do'n bhaile, an sgrios thu 
mar an ceudna, agus nach caomhain thu 
'n t-àit air son an leth-cheud ionracan a ia 
ann. 

25 Gu ma fada robh e uaitse a dheanamh 
air an dòigh so, an t-ionracan a mharbhadh 
maille ris an aingidh, ionnus gu'm bi an 
t-ionracan mar an t-aingidh : gu ma fada 
robh sin uaitse. Nach dean Breitheamh na 
talirhainn uile ceartas? 

26 Agus thubhairt àn Tighearna, Ma 
ghe:bh mi ann an Sodom leth-cheud ion- 
racan an taobh a stigh do'n bhaile, an sin 
caomhnaidh mi an t' àit uile air an sgàth- 
san. 

27 Agusfhreagair Abraham, agus thubh- 
airt e, Feuch a nis, ghabh mi orm fèin labh- 
airt ri m* Thighèarna, agus gun annam ach 
duslach agus luaithre. 

28 Ma's e's gu'm bi cùigear a dh'uireas- 
bhuidh air an leth-cheud ionracan, an 
sgrios thu'm baile uile air son easbhuidh 
chùigir ? Agus thubhairt e, Cha sgrios mi 
e, ma gheibh mi 'n sincùig agus dàfhich- 
ead. 

29 Agus labhair e ris a rìs, agus thubh- 
airt e, Ma's e's gu'm faighear an sin dà 
f hichead ? Agus thubhairt e, Cha dean mi 
e air sgàth dhà f hichead. 

30 Agus thubhairt e ris, Och ! na biodh 
fearg air mo Thighearn, agus labhraidh mi : 
Ma's e's gu'm faighear an sin deich 'ar 
f hichead ? Agus thubhairt e, Cha dean mi 
e, ma gheibh mi'n sin deich 'ar f hichead. 

31 Agus thubhairt e, Feuch a nis, ghabh 
mi orm fèin labhairt ri m' Thigheama : 
Ma's e's gu'm faighear fichead an sin ? 
Agus thubhairt e, Cha sgrios mi e air son 
fhichead. 

32 Agus thubhairt e, Och ! na biodh 
fearg air mo 'ihighearn, agus labhraidh mi 
mhàin an aon uair so ; Ma's e's gu'm faigh- 
ear deichnear an sih ? Agus thubhairt e, 
Cha sgrios mi e air sgàth dheichnear. 

33 Agus dh'imich an Tighearnaroimhe, 
'nuair a sguir e do labhairt ri h- Abraham ; 
agus phill Abraham g'a àite fèin. XIX. 13 

CAIB. XIX. 
A GUS thàinig dà aingeal do Shodom san 
fheasgar, agus bha Lot 'na shuidhe 
ann an geata Shodoim : agus 'nuair a 
chunnaic Lot iad, dh'èirich e suas 'nan 
coinneamh, agus chrom se e fèin air 'agh- 
aidh gu làr. 

2 Agus thubhairt e, Feuch a nis, mo 
thighearnan, tionndaidhibh a steach, 
guidheam oirbh, do thigh bhur seirbhisich, 
agus fanaibh rè na h-oidhche, agus ionn- 
laidibh bhur cosan, agus èiridh sibh gu 
moch, agus thèid sibh air bhur turus. Ag- 
us thubhairt iad, Ni h-eadh, ach fanaidh 
sinn air an t-sràid rè na h-oidhche.. 

3 Agus choimh-èignich e iad, agus 
thionndaidh iad d'a ionnsuidh, agus chaidh 
iad a steach d'a thigh : agus rinn e cuirnl 
dhoibh, agus dheasaich e aran neo-ghoirt- 
ichte, agus dh'ith iad. 

4 Ach mu'n deachaidh iad a luidhe, 
chuairtich daoine a' bhaile an tigh, eadhon 
daoine Shodoim, araon sean agus òg, an 
sluagh uile o gach cearna. 

.5 Agus ghairm iad air Lot, agus thubh- 
airt iad ris, . C'àit arrl bheil na daoine a 
thàinig a t' ionnsuidh an nochd ? Thoir a 
mach iad d'ar n-ionnsuidh, chum as gu'n 
aithnich sinn iad. 

6 Agus chaidh Lbt a mach d'an ionn- 
suidh air an dorus, agus dhruid e 'n dorus 
'na dhèigh, 

7 Agus thubhairt e, Na deanaibh, guidh- 
eam dirbh, mo bhràithre, gnìomh cho olc. 

8 Feuch a nis, tha agam dithis nighean 
do nach b'aithne fear ; leigibh leam, guidh- 
eam oirbh, an toirt a mach d'ur ionnsuidh, 
agus deanaibh riu mar is àill leibh : a 
mhàin air na daoinibh so na deanaibh à 
bheag, oir is ann a chum na crìche so a 
thàinig iad fuidh sgàile mo thighe-sa. 

9 Agus thubhairt iadsan, Seas air t'ais. 
Agus thubhairt iad a rìs, Thàinig am fear 
so 'na aonar air chuairt, agus is àill leis a 
bhi 'na bhreitheamh : a nis buinidh sinne 
riutsa ni's miosa na riu-san. Agus rinn 
iad èigin mhòr air an duine, eadhon air 
Lot, agus thàinig iad am fagus a bhriseadh 
an doruis. 

10 Ach chuir na daoine mach an làmh, 
agus thug iad Lot a steach d'an ionnsuidh 
do'n tigh, agus dhùin iad an dorus'. 

11 Agus bhuail iad na daoine, a bha aig 
dorus an tighe, le doille, eadar bheag agus 
mhòr; ionnus gu 'n do sgìthich iad iad 
fèin ag iarraidh an doruis. 

12 Agus thubhairt na daoine ri Lot, Cò 
tuilleadh a f^'agad an so ? Do chliamhuin, 
agùs do mhic, agus do nigheanan, agus ge 
b'e ni a ta agad sa' bhaile, thoir a mach iad 
as an àite so : 

13 Oir tha sinne gus an t-àite so asgrios, 
do bhrìgh gu bheil an glaodh air fàs mòr an 
làthair an Tighearn ; agus chuir an Tigh- 
earna sinne g'a sgrios. 

14 Agus chaidh Lot a mach, agus labhair 
e r'a chleamhnàibh, a phòs a nigheanan, 
agus thubhairt e, Eiribh, rachaibh a mach 
às an àite so, oir tha'n Tighearna gus am 
laiie so a sgrios : Ach bha e mar neach a 
bhi ri fanoid ann an sùilibh achVamhnan. 

15 Agus 'nuair a dh'èirich a'rnhaduinnj B 14 GENESIS. an sin ghreas na h-aingil Lot, ag ràdh, Eir- 
kh, gabh do bhean, agus do dhithis nigh- 
ean a ta'n so, air eagal gu'h sgriosar thu 
ann an aingidheachd a' bhaile. 

16 Agus 'nuair a bha e a' deanamh 
moille, an sin rug na daoine air làimh air, 
agus air làimh air a mhnaoi, agus air làimh 
air a dhithis nighean ; air do'n Tighearna 
bhi tròcaireach dha : agus thug iad a mach 
e, agus chuir iad e 'n taobh a muigh do'n 
bhaile. 

17 Agus 'nuair a thug iad a mach iad, 
thubhairt e, Teich air son t'anama; na 
seall a'd' dhèigh, agus na stad sa' chòmh- 
nard uile : teich do'n t-sliabh, air eagal gu 
millear thu. 

18 AgusthubhairtLotriu,Och! nih-ann 
mar sin, mo thighearna. 

19 Feuch a nis, fhuair do sheirbhiseach 
deadh-ghean a'd' shùilibh, agus mheudaich 
thu do thròcair, a nochd thu dhomhsa le 
m'anam a theasairginn : agus cha'n urr- 
ainn mise dol as do'n t-sliabh, air eagal 
gu'n tig olc èigin orm, agus gu'm faigh mi 
bàs. 

20 Feuch a nis, tha 'mbaile udam fagus 
gu teicheadh d'a ionnsuidh, àgus e beag ; 
leigear dhomh a nis teicheadh an sud, (nach 
beag e ?) agus bithidh m'anam beò. 

21 Agus thubhairt e ris, Feuch, ghabh 
mi ri t'athchuinge san ni so mar an ceud- 
nà, nach sgrios mi 'm baile so, mu'n do 
labhair thu. 

22 Greas ort, teich an sud, oir cha 'n 
urrainn mi ni air bith a dheanamh gus an 
tèid thu'n sud : uime sin thugadh Soar mar 
ainm air a' bhaile. 

23 Bha ghrian air èirigh air an talamh, 
'nuair a chaidh Lot a steach do Shoar. 

24 An sin thug an Tighearn air pronn- 
Usc agus teine frasadh air Sodom agus air 
Gomorrah, a nuas o'n Tighearn as na 
nèamhan. 

25 Agus sgrios e na bailte sin, agus an 
còmhnard uile, agus uile luchd-àiteachaidh 
nam bailtean, agus na dh'fhàs air an tal- 
amh. 

26 Ach sheall a bhean 'na dèigh o 'chul- 
aobh, agus dh'f hàs i 'na carragh salainn. 

27 Agus chaidh Abraham suas moch sa' 
mhaduinn do'n àit anns an do sheas e an 
làthair an Tighearna. 

28 Agus sheall e air Sodom agus Go- 
ìflorrah, agus air fearann a' chòmhnaird 
uile, agus chunnaic e, agus, feuch, chaidh 
deatach na tìre suas mar dheatach àmh- 
uinn. 

29 Agus an uair a sgrios Dia bailtean a' 
chòmhnaird, an sin chuimhnich Dia air 
Abraham, agus chuir emach Lotà meadhi. 
on an lèir-sgrios, 'nuair a sgrios e na bailt- 
ean anns an robh Lot 'na chòmhnuidh. 

30 Agus chaidh Lot suas à Soar, agus 
ghabh e còmhnuidh san t-sliabh, agus a 
dhithis nighean maille ris ; oir bha eagal air 
còmhnuidh ghabhail ann an Soar: agUs 
ghabh e còmhnuidh ann an uaimh, e fèin 
agus a dhithis nighean. 

31 Agus thubhairt an tè bu shine ris an 
tè a b' òige, Tha ar n-athairsean, agus cha 
'w 'eil fear air an talamh gu teachd a steach 
d' ar n-ionnsuidh a rèir gnàtha na talmh- 
ainn uile. 32 Thig, thugamaid air ar n-athaif fiolì 
òl, agus luidheamaid maille ris, chum aS 
gu'n glèidh sinn sliochd o ar n-athair. 

33 Agus thug iad air an athair f ìon òl air' 
an oidhche sin : agus chaidh an tè bu shine 
steach, agus luidh i maille r'a h-athair ; 
agus cha do mhothaich e 'nuair a luidh i 
sìos, no 'nuair a dh'èirich i. 

34 Agus air an tò-màireach thubhairt aix 
tè bu shine ris an tè a b'òige, Feuch, luidh 
mise an raoir maille ri m' athair ; thug- 
amaid air f ìon òl annochd mar an ceudna, 
agus theirig-sa steach, agus luidh maille 
ris, chum as gu'n glèidh sinn Sliochd o ar 
n-athair. 

35 Agus thug iad air an athair f ìon òl air 
an oidhche sin mar an ceudna : agus dh'èir. 
ich an tè a b'òige, agus luidh i maille ris, 
agus cha do mhothaich e 'nuair a luidh i 
sìos, no 'nuair a dh'èirich i. 

36 Mar sobha dithis nighean Lot torrach 
aig an athair. 

37 Agus rug an tè bu shine mac, agus 
thug i Moab mar ainm air : is esan athair 
nam Moabach gus an là'n diugh. 

38 Agus an tè a b'òige, rug ise mar an 
ceudna mac, agus thug i Ben-ammi mar 
ainm air : is esan athair chloinn Ammoin 
gus an là'n diugh. 

CAIB. XX. 
A GUS dh'imich Abraham as a sin do'n 
■^*- tìr mu dheas, agus ghabh e còmh- 
•nuidh eadar Cades agus Sur ; agus bha e 
air chuairt ann an Gerar. 

2 Agus thubhairt Abraham mu Sharah 
a bhean, 'Si mo phiuthar i : Aguschuir A- 
bimelech righ Gherair teachdaire uaith, 
agus ghabh e Sarah. 

3 Agus thàinig Dia gu Abimelech ann 
an aishng san oidhche, agus thubhairt e ris, 
Feuch, is duine marbh thu air son na mnà 
a ghabh thu ; oir is bean duine eile i. 

4 Ach cha d'thàinig Abimelech am fagus 
d'i, agus thubhairt e, A Thighearna, am 
marbh thu mar an ceudna cinneach ion- 
ruic ? 

5 Nach d' thubhairt esan riumsa, 'Si mo 
phiuthar i ? agus thubhairt ise, eadhon ise 
f èin, 1 Se mo bhràthair e : ann an treibhdhir- 
eas mo chridhe, agus ann an neo-chionta 
mo làmh rinn mi so. 

6 Agus thubhairt Dia ris ann an aisling, 
Seadh, tha fios agam gur ann an treibhdhir- 
eas do chridhe a rinn thu so, agus chum 
mise mar an ceudna thu o pheacachadh 
a'm' aghaidh : uime sin cha do leig mi leat 
beantainn rithe. 

7 A nis ma ta, thoir air a h-ais do'n duine 
a bhean ; oir is fàidh e, agus ni e urnuigh 
air do shon, agus bithidh tu beò : ach mur 
toir thu air a h-ais i, biodh fios agad gu'm 
faigh thu bàs gu cinnteach, thu fèin agus 
gach uile a's leat. 

8 Uime sin dh'èirich Abimelech moch sa' 
mhaduinn, agus ghairm e a sheirbhisich 
uile, agus dh'aithris e na nithe sin uile 
'nan èisdeachd ; agus bha eagal mòr air na 
daoine» 

9 An siii ghairm Abimelech air Abraham, 
agus thubhairt e ris, Ciod so a rinn thu 
òirnn ? agus ciod an eucoir a rinn mise ort, 
gu'n d'thug thu ormsa, agus air mo rìogh- CAIB. XXI. 15 achd peacadh mòr ? rinn thu gnlomharan 
ormsa, nach bu chòir a dheanamh. 

10 Agus thubhairt Abimelech ri h- Abra- 
ham, Ciod a chunnaic thu, gu'n d'rinn thu 
an ni so ì 

11 Agus thubhairt Abraham, A chionn 
gu'n d'thubhairt mi annamfèin, Gu cinn- 
teach cha 'n 'eil eagal an Tighearna san ion- 
ad so ; agus marbhaidh iad mi air son mo 
mhnà. 

12 Agus gidheadh is i gu deimhin mo 
phiuthar, nighean m'athar i, ach cha'n i 
nighean mo mhàthar ; agus bha i agam mar 
mhnaoi. 

13 Agus 'nuair a thug Dia orm dol air 
nVaineol o thigh m'athar, an sin thubhairt 
mi rithe, 'Se so do chaoimhneas a noclidas 
tu dhomhsa ; Anns gach àite d'an tigsinn, 
abair mu m' thimchioU,'Semobhràthair e. 

14 Agus ghabh Abimelech caoraich, ag- 
us buar, agus òglaich, agus banoglaich, ag- 
us thug e iad a dh' Abraham, agus thug e 
air a h-ais dha Sarah a bhean. 

15 Agus thubhairt Abimelech, Feuch, 
tha m'f hearann fa d' chomhair ; gabh 
còmhnuidh far an taitneach leat. 

16 Agus ri Sarah thubhairt e, Feuch, 
thug mi mìle bonn airgid do d' bhràthair : 
feuch, tka e dhuitse 'na chòmhdachadh sùl 
do gach uile a ta maille riut, agus maille 
ris gach uile ; mar so f huair i achmhasan. 

17 Agus rinn Abraham urnuigh ri Dia ; 
agus leighis Dia Abimelech, agus a bhean, 
agus a bhanoglaich, agus rug iad clann. 

18 Oir dhruid an Tighearna suas gach 
bolg ann an teaghlach Abimeleich, air son 
Sharah mnà Abrahaim. 

CAIB. XXI. 
AGUS dh'amhairc an Tighearn air Sa- 
rah mar a thubhairt e ; agus rinn an 
Tighearna do Sharah mar a labhair e : 

2 Oir dh'fhàs Sarah torrach, agns rug i 
imac do Abraham 'na shean aois, san àm 
shuidhichte mu'n do labhair Dia ris. 

3 Agus thug Abraham Isaac mar ainm 
air a mhae a rugadh dha, a rug Sarah dha. 

4 Agusthimchioll-ghearr Abrahamlsaac 
a mhac, 'nuair a bha e ochd làithean a dh'- 
,aois, mar dh'àithn Dia dha. 

5 Agus bha Abrahamceudbliadhnadh'- 
aois, 'nuair a rugadh a mhac Isaac dha. 

6 Agus thubhairt Sarah, Thug Dia orm 
gàire dbeanamh : agus gach neach a 
cfduinneas, ni e gàire maille rium 

7 Agus thubhairt i, Cò a theireadh ri 
h- Abraham, gu'n d'thugadh Sarah cìoch do 
chloinn? oir rug mi mac dha 'na shean 
aois. 

8 Agus dh*f hàs an leanabh, agus chuir- 
eadh bhàrr na cìche e : Agus rinn Abra- 
ham cuirm mhòr san là an do chuireadh Is- 
aac bhàrr na cìche. 

9 Agus chunnaic Sarah mae Hagair na 
ban-Eiphitich, a rug i dh'Abraham, ri fan- 
oid. 

10 Uime sin thubhairt i ri h-Abraham, 
Tilg a mach a' bhan-tràill so, agus a mac ; 
oir chabhi mae na ban-tràille so 'na oighre 
jnaiUe ri m' mhac-sa, eadhon ri h-Isaac. 

11 Agus bha an ni ro-dhoilgheasach ann 
m sùilibh Abrahaim, air son a mhic. 

'12 Agus thubhairt Dia ri h-Abraham, Na biodh e doilgheasach a'd' shùilibh air 
son an òganaich, agus air son do-bhan- 
tràille : a thaobh gach ni a thubhairt Sarah 
riut, èisd r'a guth ; oir is ann an Isaac a 
dh'ainmichear dhuitse sliochd. 

13 Agus mar an ceudna do mhac na ban- 
tràille ni mise cinneach, do bhrìgh gur e do 
shliochd-sa e. 

14 Agus dh'èirich Abraham suas gu 
moch sa' mhaduinh, agus ghabh e aran, ag- 
us searrag uisge, agus thug e sin do Hagar, 
agus chuir e air a gualainn e, agus an lean- 
abh ; agus chuir e air falbh i : agus dh'im- 
ich i, agus chaidhiairseacharanamfàsach 
Bheer-seba. 

15 Agus chaitheadh an t-uisge o'n t-searr- 
aig ; agus thilg i an leanabh fuidh aon do 
na preasaibh. 

16 Agus dh'fhalbh i, agus shuidh i sìos 
Pa chomhair, tamullmaith uaith, mu thim- 
chioll urchuir saighde : oir thubhairt i, Na 
faiceam bàs an leinibh. Agus shuidh i fa 
chomhair, agùs thog i suas a guth, agus 
ghuil i. 

17 Agus chuala Dia guth an òganaich : 
agus gairm aingeal Dè air Hagar o nèamh, 
agus thubhairt e rithe, Ciod a tha teachd 
riutj a Hagar ? Na biodh eagal ort ; oir 
chuala Dia guth an òganaich far am bheil 
e. 

18 Eirich, tog suas an t-òganach, agus 
gabh greim a'd' làimh dheth, oir ni mise 
'na chinneach mòr e. 

19 Agus dh'f hosgail Dia a sùilean, agus 
chunnaic i tobar uisge ; agus chaidh i, agus 
lìon i an t-searrag le h-uisge, agus thug i 
deoch do'n òganach. 

20 Agus bha Dia leis an òganach, agus 
dh'f hàs e suas : agus ghabh e còmhnuidh 
san f hàsach, agus bha e 'na f hear-bogha. 

21 Agus ghabh e còmhnuidh am fàsach 
Pharain : agus ghabh a mhàthair bean da 
à tìr na h-Eiphit. 

22 Agus san àm sin fèin labhair Abime- 
lech, agus Phichol àrd cheannard a 
shluaigh, ri h-Abraham, ag ràdh, Tha Dia 
leat anns gach ni a ta thu a' deanamh. 

23 A nis uime sin mionnazch dhomhsa 
air Dia, nach buin thu gufealltach rinmsa, 
no ri m' mhac, no ri mac mo mhic ; ach a 
rèir a' chaoimhneis a rinn mi riut, nithusa 
riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu air 
chuairt. 

24 Agus thubhairt Abraliam, Bheir mi 
mo mliionnan, 

25 Agus thug Abraham achmhasan do 
Abimelech air son tobair uisge, athug seir- 
bhisich Abimeleich a mach le h-ainneart. 

26 Agus thubhairt Abimelech, Cha 
b'f hiosrach mise cò rinn an gnìomh so : cha 
d'innis thu fèin domh, agus cha mhò a 
chuala mi bheag m'a thimchioll ach an 
diugh. 

27 Agus ghabh Abraham caoraich agus 
crodh, agus thug e iad do Abimelech ; ag- 
us rinn iad le chèile choimlicheangaL 

28 Agus chuir Abraham seachd uain 
bhoirionn do'n treud air leth leo fèin. 

29 Agus thubhairt Abimelech ri h- Abra- 
ham, Ciod iad na seachd uain bhoirionn 
sin, a chuir thu air leth leo fèin ? 

30 Agus thubhairt e, Oir gabhaidh tu aa 
seachd uain bhoirionn sin om' làimh ; 16 GENESIS. chum gu'm bi iad 'nam fianuis dhomhsa 
gu'n do chladhaich mi an tobar so. 

31 Uime sin thug e Beer-seba mar ainm 
air an àite sin, do bhrìgh an sin gu'n d'thug 
iad am mionnan le chèile. 

32 Mar so rinn iad coimhcheangal aig 
Beer-seba : an sin dh'èirich Abimelech 
suas, agus Phichol àrd cheannard a 
shluaigh, agus phill iad do thìr nam Philis- 
teach. 

33 Agus shuidhich Abraliam doire 
chraobh aig Beer.seba, agus ghairm e 'n sin 
air ainm aa Tighearn, an Dè shiorruidh. 

34 Agus bha Abraham air chuairt ann 
an tìr nam Philisteach mòran dolàithibh. 

CAIB. XXII. 
A GUS an dèigh nan nithe sin dhearbh 
Dia Abraham, agus thubhairt e ris, 
Abrahaim, Agus thubhairt e, Feuch, tha 
mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Gabh a nis do 
mhac, t'aon mhac Isaac, a's ionmhuinn leat, 
agus rach do thìr Mhoriah, agus thoirsuas 
an sin e mar thabhartas-loisgte air aon do 
na beanntaibh a dh'innseas mise dhuit. 

3 Agus dh'èirich Abraham gu moch sa' 
mhaduinn, agus dh'uighimich e 'asal, agus 
ghabh e dithis d'a òganaich maille ris, agus 
a mhac Isaac ; agus sgoilt e fiodh air son an 
tabhartais-loisgte, agus dh'èirich e suas, 
agus chaidh e do 'n àit a dh'innis Dia dha. 

4 A nis air an treas là thog Abraham 
suas a shùilean, agUs chunnaic e an t-àite 
fada uaith. 

5 Agus thubhairt Abraham r'a òganaich, 
Fanaibhse an so maille ris an asal, agus 
thèid mise agus an gille gu ruige sud, agus 
ni sinn aoradh, agus thig sinn a rìs d'ur 
n-ionnsuidh. 

6 Agus ghabh Abraham fiodh an tabh- 
artais-loisgte, agus chuir :e e air muin a 
mhic Isaaic ; agus ghabh e 'na làimh an 
teine, agus an sgian : agus dh'imich iad le 
chèile cuideachd. 

7 Agus labhair Isaac r'aathair Abraham, 
agus thubhairt e, Athair : agus thubhairt 
esan, Feuch, tha mi 'n so, a mhic. Agus 
thubhairt e, Feuch an teine agus am fiodh ; 
ach c'àit am bheil an t-uan air son tabhart- 
ais-loisgte ? 

8 Agus thubhairt Abraham, Gheibh Dia, 
a mhic, uan dha fèin air son tabhartais- 
loisgte : Mar sin dh'imich iad cuideachd le 
chèile. 

9 Agus thàinig iad do'n àit a dh'innis 
Dia dha, agus thog Abraham altair an sin, 
agus chuir e 'm fiodh an òrdugh; agus 
cheangail e a mhac Isaac, agus chuir e air 
an altair e air uachdar an f hiodha. 

10 Agus shìn Abraham a mach a làmh, 
agus ghabh e an sgian a mharbhadh a mhic. 

11 Agus ghlaodh aingeal an Tighearna 
ris o nèamh, agus thubhairt e, Abrahaim, 
Abrahaim. Agus thubhairt esan, Feucb, 
tha mi 'n so. 

12 Agus thubhairt e, Na leag do làmh air 
a' ghille, agus na dean ni sam bith air : oir 
a nis tha mi fiosrach gu bheil eagal Dè ort, 
do bhrìgh nach do chum thu do mhac, 
eadhon t'aon mhac uamsa. 

13 Agus thog Abraham suas a shùilean, 
agus dh'amhairc e, agus, feuch, reithe air a chùlaobh an sàs ann am preas air 'adh- 
aircean : agus chaidh Abraham, agus ghabh 
e an reithe, agus thug e suas e mar thabh- 
artas-loisgte an àit a mhic. 

14 Agus thug Abraham Iehobhah-Iireh 
mar ainm air an àite sin : mar a theirear 
gus an là'n diugh, Ann an sliabh an Tigh- 
earna chithear e. 

15 Agus ghlaodh aingeal an Tigheania 
ri h-Abraham an dara uair o nèamh, 

16 Agus thubhairt e, Orm fèin mhionn- 
aich mi, ars' an Tighearn, a chionn gu'n 
d'rinn thu an ni so, agus nach do chum thu 
uam do mhac, eadhon t'aon mhacj 

17 Gu'm beannaich mi thu gu mòr, ag- 
us gu'n dean mi do shliochd ro-lìonmhor 
eadhon mar reulta nèimh, agus mar an 
gaineamh, a ta air tràigh na fairge : agus 
sealbhaichidh do shliochd geatadh an 
naimhdean ; 

18 Agus beannaichear ann ad shliochd- 
sa uile chinnich na talmhainn, a chionn 
gu'n d' èisd thu ri m' ghuth. 

19 Mar sin phill Abraham a dh'ionnsuidh 
'òganacha; agus dh'èirich iad suas, agus 
chaidh iad cuideachd gu Beer-seba: agus 
ghabh Abraham còmhnuidh aig Beer.seba. 

20 Agus an dèigh nan nithe sin dh'inn- 
seadh do Abraham, ag ràdh, Feuch, rug 
Milcah mar an ceudna mic do d' bhràthair 
Nahor ; 

21 Hus a cheud-ghin, agus Buds a bhràth- 
air, agus Cemuel athair Araim, 

22 Agus Chesed, agus Hadso, agus Pil- 
das, agus Idlaph, agus Betuel. 

23 Agus ghin Betuel Rebecah : an ochd- 
nar sin rug Milcah do Nahor, bràthair A- 
brahaim. 

24 Agus a leannan, d'am è'ainm Reu- 
mah, rug ise mar an ceudna Tebah, agus 
Gaham, agus Tahas, agus Maachah. 

CAIB. XXIII. 
A GUS bha Sarah beò ceud agus seachd 
bhadhna fìchead ; b'ìad so bhadhnacha 
beatha Sharah. 

2 Agus f huair Sarah bàs ann an Ciriat- 
arba ; 'se sin Hebron ann an tìr Chanaain : 
Agus thàinig Abraham a dheanamh tuir- 
idh air son Sharah, agus a chaoidh air a 
son. 

3 Agus dh'èirich Abraham suas o làthair 
a mhairbh, agus labhair e ri mic Het, ag 
ràdh, 

4 Is coigreach agus fear-cuairt mise 
maille ribh : thugaibh dhomh sealbh àit- 
adhlaic maille ribh, agus gu'n adhlaic mi 
mo mharbh as mo sheaUadh. 

5 Agus f hreagair mic Het Abraham,ag 
ràdh ris, 

6 Eisd ruinne, mo thighearna : is uachd- 
aran cumhachdach thusa 'nar measg-ne ; 
ann an roghainn ar n-àiteachan-adhJaie 
adhlaic do mharbh : cha chum duine 'nar 
measgne 'àit-adhlaic uait, gu d' mharbh 
adhlac ann. 

7 Agus dh'èirich Abraham suas, agus 
chrom se e fèin do mhuinntir na tìre, eadh- 
on do mhic Het. 

8 Agus labhair e riu, ag ràdh, Ma's àill 
leibh gu'n adhlaicinn mo mharbh as mo 
shealladh, èisdibh rium, agus labhraibh ak 
mo shon ri h-Ephron mac Shohaur ; CAIB. XXIV. 17 , 9 Chum as gu'n toir e dhomh uaimh 
Mhachpelah a ta aige, a ta ann an crìch 
'achaidh ; air son uiread airgid 's is fiu i, 
thugadh e dhomh i mar sheilbh àit-adhlaic 
'nur measgsa. 

10 Agus bha Ephron 'na chòmhnuidh 
am measg cbloinne Het. Agus fhreagair 
Ephron an t-Hiteach Abraliam ann an 
èisdeachd cloinne Het, eadhon gach neach 
a chaidh steach air geatadJì a bhaile-san, 
ag ràdh, 

11 Nabiodh e mar sin, mo thighearna, 
èisd rium : an t-achadh bheir mi dhuit, 
agus an uaimh a ta ann, bheir mi dhuit i ; 
ann an làthair mhac mo dhaojne bheir mi 
dhuit i : adhlaic do mharbh. 

12 Agus chrom Abraham e fèin slos an 
làthair muinntir na tìre. 

13 Agus labhair e ri h-Ephron, ann an 
èisdeachd muinntir na tìre, ag ràdh, Ach 
ma bheir thu seacliad i, guidheamort, èisd 
rium : bheir mi dhuit airgiod air son an 
achaidh, gabh uam e, agus adhlaicidii mi 
mo mharbh an sin. 

14 Agus f hreagair Ephron Abraham, ag 
ràdh ris, 

15 Mo thighearna, èisd rium : is fiu an 
t-achadh ceithir cheud secel airgid ; ciod 
sin eadar mise agus thusa ì uime sin adh- 
laic do mharbh. 

16 Agus dh'èisd Abraham ri h-Ephron, 
agus thomhais Abraham do Ephron an 
t-airgiod, a dh'ainmich e ann an èisdeachd 
mhac Het, ceithir cheud secel airgid, a 
ghabhas an ceannaiche. 

17 Agus rinneadh achadh Ephroin, a bha 
ann am Machpeiah, a bha fa chomhair 
Mhamre, an t-achadh, agus an uaimh a bh' 
ann, agus gach craobh a bha san achadh, a 
iha 'na chrìch uile mu'n cuairt, 

18 Daingean do Abraham mar sheilbh, 
ann an làthair cloinne Het, am fianuis gach 
jieach a chaidh steach air geatadh a bbaiìe- 
«an. 

19 Agus an dèigh sin dh'adhlaic Abra- 
ham Sarah a bhean, ann an uaimh achaidh 
Mhachpelah, fa chomhair Mhamre ; is e 
sin Hebron ann an tìr Chanaain. 

20 Agus rinneadh an t-achadh, agus an 
uaimh a ta ann, daingean do Abraham, 
mar sheilbh àit-adhlaic, le mic Hfet. 

CAIB. XXIV. 
A GUS bha Abraham sean, agus air teachd 
gu h-aois mhòir, agus bheannaich an 
Tighearn Abraham anns na h-uile nithibh. 

2 Agus thubhairt Abraham r'a sheir. 
bhiseach bu shine 'na thigh, aig an robh 
riaghladh gach ni a bh'aige, Cuir, guidh- 
eam ort, do làmh fo m' shiiasaid ; 

3 Agus bheir mi ort mionnachadh air an 
Tighearna, Dja nèimh, agus Dia na talmh- 
ainn, nach gabh thu bean do m' mhac do 
nigheanaibh nan Canaanach, am measg am 
bheil mise a'm' chòmhnuidh : 

4 Ach thèjd thu do m' dhùthaieh fèin, 
agus a chum mo luchd-dàjmh, agus gabh- 
aidh tu bean do m' mbac Isaac. 

5 Agus thubhairt an seirbhiseach ris, 
Ma's e *s nach bi a' bhean toileach air mis* 
a leantuinn do'n tir so, an èigin dhomh do 
mhac a thoirt air 'ais a rìs do'n tìr as an 
4'thàinig tbu? 6 Agus thubhairt Abrahamf is, Thoir an 
ro-aire nach toir thu mo mhac an sin a 
rìs. 

7 An Tighearna, Dia nèimh, a thug mise 

thigh m'athar, agus o thìr mo dhilsean, 
agus a labhair rium, agus a mhionnaich 
dhomh, ag ràdh, Do d' shliochd bheir mi 
am fearann so ; cuiridh esan 'aingeal lèin 
romhad, agus gabhaidh tu bean do m' 
mhac as a sin. 

8 Agus mur bi a'bhean toileach air thu- 
sa a leantuinn, an sin bithidh tu saor o m' 
mhionnaibh so ; a nmàin na toir mo mhac 
an sin a rìs, 

9 Agus chuir an seirbhiseach a làmh fo 
shliasaid Abrahaim a mhaighstir, agus 
mhionnaich e dha thaobh an ni sin. 

10 Agus ghabh an seirbhiseach deich 
càmhail do chàmhalan a mhaighstir, agus 
dh'fhalbh e ; oir bha maoin a mhaighstir 
uile aige f 'a làimh : Agus dh'èirich e, ag, 
us chaidh e gu Mesopotamia, gu bajie Na- 
hoir. 

11 Agus thug e air na càmhail an glùn a 
lùbadh an taobh a muigh do'n bhaile, 
làimh ri tobar uisge, mu thràth feasgair, 
eadhon mu'n àm an tèid mnàj a mach a 
tharruing uisge. 

12 Agus thubhairt e, O Thighearna, Bhè 
mo mhaighstir Abrahaim, deònaich gu'n 
sojrbhich leamsa an diugh, agus nochd 
caoimhneas do m' mhaighstir Abraham. 

13 Feuch, tha mi m' sheasamh an so 
làimh ris an tobar uisge, agus thig nigh. 
eana muinntjr a' bhaile mach a tharruing 
uisge. 

14 Agus tachaireadh e, a* mhaighdean 
ris an abair mise, Leig sìos, guidheam ort, 
do shoitheach, chum's gu'n òl mi ; agus 
their ise, 01, agus bheir mise deoch do d' 
chàmhail mar an ceudna : gu ma h-i sin 
fèin a dh'òrduich thu do d' sheirbhiseaeh 
Isaac ; agus le sin bithidh fios agam gu'n 
do nochd thu caoimhneas do m' mhajgh- 
stir. 

15 Agus mun do sguir e do iabhairt, feuch , 
thàinig Rebecah a mach, a rugadh do Ehe- 
tuel, ìnac Mhilcah, mnà Nahoir, bràthar 
Abrahaim; agus a soitheach ajr a gual* 
ainn. 

16 Agus bha a' chailin ro-mhalseach ri 
amharc oirre, òigh ; agus cha b' aithne do 
f hear riamh i : agus chaidh i sìos do'n 
tobar, agus Jaon i 3 soitheach, agus thàinig 

1 nìos. 

17 Agus ruith an seirbhiseach 'na coinn. 
eamh, agus thubhairt e, Leig dhomh, 
guidheam ort, beagan uisg' òj as do shoith^ 
each. 

18 Agus thubhairt i, 01, mothighearna : 
agus ghreas i oirre, agus leig i sìos a soith*. 
each air a làimh, agus thug i dha deoch. 

19 Agus an dèigh dh'i deoch a thoirt da, 
thubhairt i, Tairngidh mi uisge air son tìo 
chàmhal mar an ceudna. gus an sguix iad a 
dh'òL 

20 Agus ghreas i oirre, agus dh'fhal- 
mhuich i a soitheach san amar, agus rujth 
i rìs do'n tobar a tharruing uisge ; agus 
tliarruing i air son a chàmhal uile. 

21 Agus bha'n duine ag amharc le h- 
iongantas oirre, agus a' fantuinn 'na thosd, 
a dh'f heuchainn an tì'thug, no nach d ; thug 3 18 GEN 

an Tighearn air a thurus soirbheachadh 
leis. 

22 Agus 'nuair a sguir na càmhail a 
dh'òl, an sin ghabh an duine cluas-fhàinne 
òir, san robh leth seceil a chudthrom, agus 
dà làmh-fhail air son a làmh, san robh 
deich seceil òir a chudthrom. 

23 Agus thubhairt e, Cò d'an nighean 
thu? innisdhomh,guidheamort; ambheil 
ann an tigh t'athar àite dhuinn gu tàmh a 
ghabhail ann ? 

24 Agus thubhairt i ris, Is mise nighean 
Bhetueil, mhic Mhilcah, a rug i do Nahor. 

25 Thubhairt i ris mar an ceudna, Tha 
againne araon conlach, agus innlinn gu 
leòr, agus àite gu tàmh a ghabhail ann. 

26 Agus chrom an duine e fèin sìos, ag- 
us rinn e aoradh do'n Tighearna. 

27 Agus thubhairt e, Beannaichte gu 
robh an Tighearna, Dia mo mhaighstir 
Abrahaim, nach do bhuin a thròcair agus 
'fhìrinn o m' mhaighstir : air dhomhsaòfo' 
san t-slighe, stiùir an Tighearna mi gu 
tigh bhràithre mo mhaighstir. 

28 Agus ruith a' mhaighdean, agus 
dh'innis i na nithe-sa do mhuinntir tighe a 
màthar. 

29 Agus bha bràthair aig Rebecah, d'am 
b'ainm Laban : agus ruith Laban adh'ionn- 
suidh an duine a mach chum an tobair. 

30 Agus 'nuair a chunnaic e a' chluas- 
fhàinne, agus nalàmh-fhaileanair làmhan 
a pheathar, agus 'nuair a chual' e briathra 
Rebecah a pheathar, ag ràdh, Mar so labh- 
air an duine rium ; an sin thàinige dh'ionn- 
suidh an duine, agus, feuch, sheas e làimh 
ris na càmhail aig an tobar. 

31 Agus thubhairt e, Thig a steach, thu- 
sa ta beannaichte o'n Tighearna ; c'uime 
sheasas tu a muigh ì oirdh'ulluich misean 
tigh, agus àite do na càmhail. 

32 Agus thàinig an duine do'n tigh, agus 
dh'fhuasgail e na càmhail, agus thug e 
seachad conlach agus innlinn air son nan 
càmhal, agus uisge a dh'ionnlad a chos, ag- 
us cosan nan daoine a bha maille ris. 

33 Agus chuireadh biadh air a bheul- 
aobh gu itheadh : ach thubhairt e, Cha 'n 
ith mi, gus an innis mi mo ghnothuch. 
Agus thubhairt esan, Labhair romhad. 

34 Agus thubhairt e, Is mise seirbhis- 
each Abrahaim ; 

35 Agus bheannaich an Tighearna mo 
mhaighstir gu mòr, agus tha e air fàs 
cumhachdach : agus thug e dha caoraich, 
agus crodh, agus airgiod, agus òr, agus òg- 
laich agus banoglaich, agus càmhail agus 
asail ; 

36 Agus rug Sarah, bean mo mhaighstir, 
mac do m' mhaighstir 'na sean aois ; agus 
thug e dhasan gach ni a bh' aige ; 

37 Agus thug mo mhaighstir ormsa mo 
mhionnan a thoirt, ag ràdh, Cha ghabh thu 
bean do m' mhac do nigheanaibh nan Ca- 
naanach, muinntir a tha mise a chòmh- 
nuidh 'nam fearann : 

38 Ach thèid thu dh'ionnsuidh tighe 
m'athar, agus a dh'ionnsuidh mo dhilsean, 
agus gabhaidh tu bean do m' mhac. 

39 Agus thubhairt mi ri m' mhaighstir, 
Theagamli nach lean a' bhean mi : 

40 Agus thubhairt esan rium, Cuiridh an 
Tighearn, an làthair an do ghluais mise, 'aingeal fèin leat, agus soirbhichidh e do 
thurus ; pgus gabhaidh tu bean do m' mhac 

m' dhilsibh, agus o thigh m'athar. 

41 An sin bithidh tu saor o m' mhionn- 
aibh-sa, 'nuair a thig thu chum mo dhil- 
sean ; agus mur toir iad dhuit beaa, an sin 
bithidh tu saor o m' mhionnaibh. 

42 Agus thàinig mi'n diugh chum'an 
tobair, agus thubhairt mi, O Thighearna, 
Dhè mo mhaighstir Abrahaim, ma shoirbh- 
icheas tu nis mo thurus air am bheil mi 'g 
imeachd ; 

43 Feuch, tha mi m'sheasamh làimh ris 
an tobar uisge ; agus 'nuair a thig a 
mhaighdean a mach a tharruing uisge, ag- 
us a their mi rithe, Thoir dhomh, guidheam 
ort, beagan uisge ri òl as do shoitheach ; 

. 44 Agus a their iserium, Ol thu fèin, ag- 
us tairngidh mise mar an ceudna do 
d'chàmhail : gu ma h-i sin fèin a' bhean a 
dh'òrduich an Tighearna do mhac mo 
mhaighstir. 

45 Agus mun do sguir mi do. labhairt 
a'm' chridhe, feuch, thàinig Rebecah a 
mach, agus a soitheach air a gualainn ; ag- 
us chaidii i sìos do'n tobar, agus tharruing 

1 uisge : Agus thubhairt mi rithe, Thoir 
dhomh deoch, guidheam ort : 

46 Agus ghreas i oirre, agus leig i sìos a 
soitheach o 'gicalainn, agus thubhairt i, 01, 
agus bheir mi deoch do d' chàmhail mar an 
ceudna : agus dh' òl mi, agus thug i air na 
càmhail òl mar an ceudna. 

47 Agus dh'fhiosraich mi dhith, agus 
thubhairt mi, Cò d'an nighean thusa ? Ag- 
us thubhairt ise, Is mi nighean Bhetueil, 
mhic Nahoir, a rug Milcah dha : Agus chuir 
mi a' chluas-f hàinne air a h-aghaidh, agus 
na làmh-f hailean air a làmhan. 

48 Agus chrom mi sìos mo cheann, agus 
rinn mi aoradh do'n Tighearna, agus 
bheannaich mi an Tighearna, Dia mo 
mhaighstir Abrahaim, a threòraich mi san 
t-slighe cheart, a ghabhail nighinn bràthar 
mo mhaighstir d'a mhac. 

49 Agus a nis, ma bhuineas sibh gu 
caoimhneil agus gu fìrinneach ri m' 
mhaighstir,innsibh dhomh ; agusmur buin, 
innsibh dhomh ; chum as gu'n tionndaidh 
mi dh'ionnsuidh na làimhe deise, no na 
làimhe ciìthe. 

50 An sin f hreagair Laban agus Betuel, 
agus thubhairt iad, 'S ann o'n Tighearna 
thàinig an ni so : cha'n urrainn sinne olc 
no maith a ràdh riut. 

51 Feuoh, tha Rebecah a'd' làthair, gabh 
i, agus imich ; agus biodh i 'na mnaoi aig 
mac do mhaighstir, mar a labhair an Tigh- 
earna, 

52 Agus 'nuair a chuala seirbhiseach A- 
brahaim am briathra, chrom se e fèin gu 
làr do'n Tighearna. 

53 Agus thug an seirbhiseach a làthair 
seudan airgid agus seudan òir, agus eudach, 
agus thug e iad do Rebecah : thug e mar 
an ceudna nithe luachmhor d'a bràthair 
agus d'a màtliair. 

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, e fèin 
agus na daoine a bha maille ris, agias dh'- 
f han iad rè na h-oidhche : agus dh'èirich 
iad sa' mhaduinn ; agus thubhairt esan, 
Cuiribh air falbh mi dh'ionnsuidh mo 
mhaighstir. CAIB 

55 Agus thubhairt a bràthair agus a 
màthair, Fanadh a' mhaighdean maille 
ruinne air a' chuid a's lugha deich làithean; 
'na dhèigh sin falbhaidh i. 

56 Agus thubhairt e riu, Na cuiribh 
moille orm, oir shoirbhich an Tighearna 
mo thurus : cuiribh air falbh mi, chum 
gu'n tèid mi dh'ionnsuidh mo mhaighstir. 

57 Agus thubhairt iad, Gairmidh sinn 
aìr a' mhaighdinn, agus tìosraichidh sinn 
d'a beul fèin. 

58 Agus ghairm iad air Rebecah, agus 
thubhairt iad rithe, An tèid thu leis an 
duine so ? Agus thubhairt i, Thèid. 

59 Agus chuir iad air falbh Kebecah, am 
piuthar, agus a banaltrum, agus seirbhis. 
each Abrahaim, agus a dhaoine. 

60 Agus bheànnaich iad Rebecah, agus 
thubhairt iad rithe, 'S tu ar piuthar, bi-sa 
a'd' mhàthair mhìlte do mhuiliionaibh ; ag- 
us sealbhaicheadh do shliochd geata na 
muinntir sin le 'm fuathach iad. 

61 Agusdh'èirich Rebecah,agusamaigh- 
deanan, agus mharcaich iadair nacàmhail, 
agus lean iad an duine : agus ghabh an 
seirbhiseach Rebecah, agus dh'fhalbh e 
roimhe. 

62 Agus bha Isaac a' teachd o shlighe an 
tobair Lahai-roi ; oir bha e chòmhnuidh 
san tìr mu dheas. 

63 Agus chaidh Isaac a mach a bheachd- 
smuaineachadh san f haiche air feasgar : 
agus thog e suas a shùilean, agus chunnaic 
e, agus, feuch, bha na càmhail a' tighinn. 

64 Agus thog Rebecah suas a sùilean, 
agus 'nuair a chunnaic i Isaac, theiring i 
bhàrr a' chàmhail. 

65 Agus thubhairt i ris an t-seirbhiseach, 
Cò e'n duine so a ta sràid-imeachd san 
f haiche g' ar coinneachadh ? Agus thubh- 
ajrt an seirbhiseach, 'S e mo mhaighstir a 
th'ann: an sin ghabh i gnùis-bhrat, agus 
chòmhdaich si i fèin. 

66 Agusdh'innisanseirbhiseachdo Isaac 
na h-uile nithe a rinn e. 

67 Agus thug Isaac i do bhùth Sharah a 
mhàthar, agus ghabh e Rebecah, agus bha i 
aige 'na mnaoi ; agus ghràdhaich e i : agus 
f huair Isaac sòlas an dèigh bàis a mhàth- 
ar. 

CAIB. XXV. 
A N sin ghabh Abraham bean a rìs, d'am 
■ b' ainm Ceturah. 

2 Agus rug i dha Simran, agus Iocsan, 
agus Medan, agus Midian, agus Isbac,agus 
Suah. 

3 Agus ghin Iocsan Seba, agus Dedan. 
Agus b' iad mic Dhedain Asurim, agus 
Letusim, agus Leumim. 

4 Agus mic Mhidiain; Ephah, agus Eph- 
er, agus Hanoch,agus Abidah, agus Eldaah: 
b' iad sin uile mic Cheturah. 

5 Agus thug Abraham gach razabh'aige 
do Isaac. 

6 Ach do mhic nan leannan a bha aig A- 
braham, thug Abraham tiodhlaca ; agus 
chuir e air falbh iad o 'mhac Isaac, 'nuair 
a bha e fèin fathast beò, do'n taobh an ear, 
do thìr na h-àirde 'n ear. 

7 Agus is iad so làithean bhliadhnacha 
beatha Abrahaim a bha e beò ; ceud agus 
tri fiehead, agus cùig bliadhna deug. XXV. 10 

8 An sin thug Abraham suas an deò, ag- 
us f huair e bàs ann an deadh shean aois, 
'nasheann duine, agus làn do bhliadhnaibh; 
agus chruinnicheadh e chum a mhuinntir. 

9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac agus Is- 
mael e ann an uaimh Mhachpelah, ann an 
achadh Ephroin, mhic Shohair an Hitich, 
a ta fa chomhair Mhamre ; 

10 An t-achadh a cheannaich Abraham 
o mhic Het : ann an sin dh'adhlaiceadh A- 
braham, agus Sarah a bhean. 

11 Agus an dèigh bàis Abrahaim, 
bheannaich Dia Isaac a mhac : agus ghabh 
Isaac còmhnuidh làimh ri tobar Lahai-roi. 

12 A nis is iad sin gineafeich Ismaeil, 
mhic Abrahaim, a rug Hagar a' bhan-Ei- 
pliiteach, banoglach Sharah, do Abra- 
ham. 

13 Agus is iad sin ainmean mhac Ismaeil, 
'nan ainmeanaibh, a rèir an ginealacha : 
ceud-ghin Ismaeil, Nebaiot; agus Cedar 
agus Adbeel, agus Mibsam, 

14 Agus Misma, agus Dumah, agus 
Masa, 

15 Hadar, agus Tema, Ietur, Naphis, ag- 
us Cedemah. 

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is iad sin 
an ainmeana 'nam bailtibh, agus 'nan 
daingneachaibh ; dà cheannard deug a rèir 
am fìneacha. 

17 Agus is iad sin bliadhnacha beatha Is- 
maeil, ceud agus seachd bliadhna deug 'ar 
f hichead : agus thug e suas an deò, agus 
dh'eug e, agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntir. 

18 Agus ghabh iad còmhnuidh o Habhi- 
lah gu ruig Sur, a ta fa chomhair na h-Ei. 
phit, mar a thèid thu gu h-Asiria. An 
làthair a bhràithrean uile f huair e bàs. 

19 Agus is iad sin ginealaich Isaaic, mhic 
Abrahaim : Ghin Abraham Isaac. 

20 Agus bha Isaac dà fhichead bliadhna 
dh'aois 'nuair a ghabh e Rebecah, nighean 
Bhetueil, an t-Siriaich o Phadan-aram, 
piuthar Labain an t-Siriaich, dha fein 'na 
mnaoi. , 

. 21 Agus ghuidh Isaac an Tighearna air 
s-on a mhnà, a chionn gu're robh i neo-thorr- 
ach : agus dh'èisd an Tighearna ris, agus 
dh'f hàs Rebecah a bhean torrach. 

22 Agus bha a' chlann a' coimh-ghleac- 
adh an taobh a stigh dhi : agus thubhairt 
ise, Ma ta chùis mar sin, c'ar son a tha mi 
mar so ? Agus chaidh i a dh'fhiosrachadh 
do'n Tighearna. 

23 Agus thubhairt an Tighearna rithe, 
Tha dà chinneach a'd' bholg, agus bithidh 
dà shluagh air an sgaradh o t'innibh : agus 
bithidh aon sluagh dhiubh so ni's treise na 
'n sluagh eile ; agus ni esan a's sine seirbhis 
dhasan a's òige. 

24 Agus 'nuair a choimhlionadh a làith- 
ean gu bi air a h-aisead, feuch, bha leth- 
aona 'na bolg. 

25 Agus thàinig an ceud-ghin a mach 
dearg, is e uile mar f halluinn mholaich ; 
agus thug iad Esau mar ainm air. 

26 Agus 'na dhèigh sin thàinig a bhràth, 
air a mach, agus greim aig a làimh do shàii 
Esau ; agus thugadh Iacob mar ainm air : 
agus bha Isaac tri fichead Miadhnadh'aois, 
'nuair a rugadh iad. 

27 Agus dh'f hàs na gUlean : agus bha 20 GEN 

Esau 'na shealgair seòlta, 'na f hear mach- 
arach ; agus bha Iacob 'na dhuine coimh- 
lionta, a' gabhail còmhnuidh am bùth- 
aibh. 

28 Agusghràdhaich Isaac Esau,achionn 
gu'n d'ith e d'a shithinn ; ach ghràdhaich 
Rebecah Iacob. 

29 Agus bhruich Iacob brochan : agus 
thàinig Esau o'n mhachair, agus e fann. I 

30 Agus thubhairt Esau ri Iacob, Leig 
dhomh itheadh, guidheam ort, do'n bhroch- 
an dhearg sin fèin ; oir tha mi fann : uime 
sin thugadh Edom mar ainm air. 

31 Agus thubhairt Iacob, Reic rium an 
diugh do chòir-bhreithe. 

3i Agus thubhairt Esau, Feuch, tha mi 
dlùth do'n bhàs ; agus ciod an tairbhe a 
tha sa' chòir.bhreithe so dhomhsa ? 

33 Agus thubhairt Iacob, Mionnaich 
dhomhsa an diugh ; agus mhionnaich e 
dha : agus reic e a chòir-bhreithe ri Iacob. 

34 An sin thug Iacob do Esau aran, ag- 
usbrochandoghalLpheasair; agusdh'ith e, 
agus dh'òl e, agus dh'èirich e, agus dh'- 
f halbh e roimhe : mar so rinnEsau dìmeas 
air a chòir-bhreithe. 

CAIB. XXVI. 
A GUS bha gorta san tìr a bharrachd air 
^*- a' cheud ghorta a bha ann an làithibh 
Abrahaim : agus chaidh Isaac gu Abimel- 
ech righ nam Philisteach, do Gherar. 

2 Agus dh'f hoillsich an Tighearn e fèin 
dha, agus thubhairt e, Na rach sìos do'n Ei- 
phit : gabh còmhnuidh anns an tìr a dh'- 
innseas mise dhuit. 

3 Bi air chuairt san tìr so, agus bithidh 
mise maille riut, agus beannaichidh mi thu : 
oir dhuitse, agus do d' shliochd, bheir mise 
na dùthchanna sin uile, agus coimhlionaidh 
mi na mionnan a mhionnaich mi do t'ath- 
air Abraham : 

4 Agus bheir mi air do shliochdfàs lìon- 
mhor mar reulta nèimh, agus bheir mi do 
d' shliochd na dùthchanna sin uile : agus 
beannaichear ann ad shliochd-sa uile chinn- 
ich na talmhainn ; 

5 Do bhrìgh gu'n d'èisd Abraham ri m' 
ghuth, agus gu'n do ghlèidh e m'iarrtus, 
m' àitheanta, m'orduighean, agus mo lagh- 
anna. 

6 Agus ghabh Isaac còmhnuidh ann an 
Gerar. 

7 Agus dh'fhiosraich daoine an àite 
dheth m'a mhnaoi ; agus thubhairt e, 'Si 
mo phiuthar i : oir bha eagal air a ràdh, 
*$i mo bhean i ; air eagal, ars' esan, gu'm 
raarbhadh daoine an àite mi air son Re- 
becah, do bhrìgh gu'/t robh i maiseach ri 
amharc oirre. 

8 Agus 'nuair a bha e aimsir f had an sin, 
sheall Abimelech righ nam Philisteach a 
mach air uinneig, agus chunnaic e, agus, 
feuch, bha Isaac a' sùgradh r'a mhnaoi Re- 
becah. 

9 Agus ghairm Abimelech air Isaac, ag- 
us thubhaìrt e, Feuch, gu cinnteach 's i do 
bhean i : agus cionnus a thubhairt thu, 'Si 
njo phiuthar i ? agus thubhairt Isaac ris, A 
chionn gu'n d' thubhairt mi, Air eagal gu'm 
bàsaich mi air a son. 

10 Agus thubhairt Abimelech, Ciod e so 
a rinn thu oirnn ? dh'fheudadh a h-aon do'n t-sluagh luidhe'le d' mhnaoi, agus 
bheireadh tu cionta oirnne. 

11 Agus thug Abimelech àithne à'a 
shluagh uile, ag ràdh, Esan a bheanas ris 
an duine so, no r'a mhnaoi, gu cinnteach 
cuirear gu bàs e. 

12 An sin shìol-chuir Isaac san tìr sin, 
agus f huair e sa' bhliadhna sin fèin a' cheud 
uiread 's a chuir e> agus bheannaich an 
Tighearn e. 

13 Agus dh'fhàs an duine mòr, agus 
chaidh e air aghaidh, agus dh'f hàs egus an 
robh e ro-mhòr : 

14 Oir bha aige sealbh chaorach, agus 
sealbh cruidh, agus mòran sheirbhiseach, 
Agus ghabh na Philistich farmad ris. 

15 Agus dhùin na Philistich suas na to- 
bair uilea chladhaich seirbhisich 'athar, ann 
an làithibh Abrahaim 'athar, agus lìon iad 
le h-ùir iad. 

16 Agus thubhairt Abimelech ri h-Isaac, 
Imich uainne ; oir is cumhachdaiche thu 
gu mòr na sinne. 

17 Agus dh'imich Isaac as a sin, agus 
shuidhich e a bhùth ann an gleann Gherair, 
agus ghabh e còmhnuidh an sjn. 

18 Agus chladhaich Isaac a rìs na tobair 
uisge, a chladhaicheadh ann an làithibh A- 
brahaim 'athar; oir dhùin na Philistich 
suas iad an dèigh bàis Abrahaim : agus 
thug e ainmean orra a rèir nan ainm a thug 
'athair orra. 

19 Agus chladhaich seirbhisich Isaaic sa' 
ghleann, agus fhuair iad an sin tobar fìor- 
uisge. 

20 Agus rinn buachaillean Gherair con- 
sachadh ri buachaillean Isaaic, ag ràdh, Is 
leinne an t-uisge : agus thug e Esec mar 
ainm air an tobar, a chionn gu'n d'rinn iad 
consachadh ris. 

21 Agus chladhaich iad tobar eile, agus 
rinn iad consachadh uime sin cuideachd : 
agus thug e Sitnah mar ainm ajr. 

22 Agus chaidh e imrich as a sin, agus 
chladhaich e tobar eile ; agus cha d'nnn 
iad consachadh uime sin : agus thug e Re- 
hobot mar ainm air ; agus thubhairt e, Oir 
thug an Tjghearn a nis farsaingeachd 
dhuinn; agus fàsaidh sinn lìonmhor san 
tìr. 

23 Agus chaidh e suas as a sin gu Beer- 

seba, 

24 Agus dh'f hoillsich an Tighearn e fèin 
da san oidhche sin fèin, agus thubhairt e, 
Is mise Dia Abrahaim t'athar ; na biodh 
eagal ort, oir a ta mtee maille riut, agus 
beannaichidh mi thu, agus ni mi do shliochd 
honmhor air sgàth mo sheirbhisich Abra- 
haim. 

25 Agus thog e altair an sin, agus ghairm 
e air ainm an Tighearn, agus shuidhich e 
an sin a bhùth : agus chladhaich seirbhis- 
ich Isaaic tobar an sin. 

26 An sin chaidh Abimeìech d'a ionn- 
suidh o Gherar, agus a charaid Ahudsat, 
agus Phichol àrd cheannard a shluaigh. 

27 Agus thubhairt Isaac riu, C'ar son a 
thàinig sibh a m'ionnsuidh, agus gu bheil 
fuath agaibh dhomh, agus gu'n do chuir 
sibh uaibh mi ? 

28 Agus thubhairt iadsan, Chunnaic sinn 
gu cinnteach gu'n robh an Tighearna leat ; 
agus thubhairt sinn, Biodh a nis mionnan CAIB. XXVII. 21 eadaruinn, eadhon eadar sinne agus thusa, 
agus deananiaid coimhcheangal riut ; 

29 Nach dean thu oirnne cron sam bith, 
mar nach do bhean sinne riutsa, agus mar 
nach dorinn sinn ni sambith ort ach maith, 
agus a chuir sinn uainn thu an sìth : Tha 
thusa nis air do bheannachadh leis an Tigh- 
earna. 

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agusdh'ith 
agus dh'òl iad. 

31 Agus dh'èirich iad gu moch sa' mha- 
duinn, agus mhionnaich iad d'a chèile : ag- 
us chuir Isaac air falbh iad, agus dh'imich 
iad uaith an sìth. 

32 Agus air an là sin fèin thàinig seirbhis- 
ich Isaaic, agus dh'innis iad dha mu thim- 
chioll an tobair a chladhaich iad, agus thu- 
bhairt iad ris, Fhuair sinn uisge. 

33 Agus thug e Seba mar ainm air : uime 
sin is e Beer-seba ainm a' bhaile sin gus an 
là'n diugh. 

34 Agus bha Esau dà f hichead bliadhna 
dh'aois ; agus ghabh e mar mhnaoi Iudit, 
nighean Bheeri an Hitich, agus Basemat 
nighean Eloin an Hitich : 

35 Agus bha iad s/n 'nambriseadh-cridhe 
do Isaac agus do Rebecah. 

CAIB. XXVII. 
A GUS 'nuair a bha Isaac air fàs sean, ag- 
us a bha a shùilean dall, air chor as 
nach faiceadh e, ghairm e air Esau a mhac 
bu shine, agus thubhaìrt e ris, A mhic : ag- 
us thubhairt esan ris, Feuch, tha mi 'n so. 

2 Agus thubhairt esan, Feuch a nis, tha 
mise sean ; cha'n 'eil fios agam air latha 
mo bhàis. 

3 Agus a nis, guidheam ort, gabh t'airm, 
do bholg-shaighead agus do bhogha, agus 
falbh a mach do'n mhachair, agus sealg 
dhomh sithionn ; 

4 Agus dean dhomh biadh blasda, mar is 
ionmhuinn leam, agus thoir a m' ionnsuidh 
e, agus gu'n ith mi ; chum as gu'm beann- 
aich manam thu mum faigh mi bàs. 

5 Agus chuala Rebecah an uair a labhair 
Isaac r'a mhac Esau : agus chaidh Esau 
do'n mhachair a shealg sithinn, gu toirt d'a 
ionnsuidk. 

6 Agus labhair Rebecah r'a mac Iacob, 
ag ràdh, Feuch, chuala mi t'athair a'labh- 
airt ri h-Esau do bhràthair, ag ràdh, 

7 Thoir a m' ionnsuidh stthionn, agus 
dean biadh blasda dhomh, agus gu'n ith mi, 
agus gu"m beannaich mi thu an làthair an 
Tighearna, roimh mo bhàs. 

8 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' 
ghuth, a rèir an ni a ta mi ag àithneadh 
dhuit. 

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an treuda, 
agus thoir a m'ionnsuidh o sin dà dheadh 
mheann do na gabhraibh ; agus ni mise iad 
'nam biadh blasda air son t'athar, mar is 
ionmhuinn leis : 

10 Agusbheirthu dh'ionnsuidh t'athar 
e, agus gu'n ith e, chum as gu'mbeannaich 
e thu roimh a bhàs. 

11 Agus thubhairt Iacob ri Rebecah a 
mhàthair, Feuch, tha Esau mo bhràthair 
'na dhuine molach, agus mise a'm' dhuine 
lom. 

12 Ma 's e's gu'n laimhsich m'athairmi, 
an sin measar mi leis mar neach leis am b'àill j a mheaiiadh ; agus bheir mi mallachadh 
orm fein, agus cha bheannachadh. 

13 Agus thubhairt a mhàthair ris, Orm- 
sa bìtheadh do mhallachadh, a mhic ; a 

I mhàin èisd ri m' ghuth, agus falbh, thoir a 
m' ionnsuidh iad. 

14 Agus dh'fhalbh e, agus ghlac e iad, 
agus thug e iad a dh'ionnsuidh amhàthar : 
agus rinn a mhàthair biadh blasda, mar a 
b'ionmhuinn le 'athair. 

15 Agus ghabh Rebecah eudach taitneach 
Esau a mic bu shine, a bh'aice san tigh ; 
agus chuir i e air Iacob a mac a b'òige. 

16 Agus chuir i croicne mheann nan 
gabhar air a làmhan, agus air luime a 
mhuineiL 

17 Agus thug i am biadh blasda, agus 
an t-aran a dheasaich i, do làimh a mic Ia- 
coib. 

18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh 'athar, 
agus thubhairt e, Athair : agus thubhairt 
esan, Feuch, tkà mi 'n so j cò thusa, a 
mhic ? 

19 Agus thubhairt Iacob r'a athair, Is 
mise Esau do cheud-ghin ; rinn mi mar a 
dh'iarr thu orm ; èirich, guidheam ort, 
suidh agus ith do m' shithinn, chum as 
gu'm beannaich t'anam mi. 

20 Agus thubhairt Isaac r 'a mhac, Cionn- 
us a fhuair thu i cho luath, a mhic? agus 
thubhairt esan, A chioim gu'ndo chuir an 
Tighearna do Dhia a'm' rathad i. 

21 Agus thubhairt Isaac ri Iacob, Thig 
am fagus a nis, agus gu'nlaimhsichmithu, 
a mhic, an tusa fèin mo mhac Esau, no 
nach tu. 

22 Aguschaidhlacobamfagusd'aathair 
Isaac, agus laimh^ich se e ; agus thubhairt 
e, 'Se 'n guth guth Iacoib, ach is iad na 
làmhan làmhan Esau. 

23 Agus cha d'aithnich se e, a chionn 
gu'n robh a làmhan molach, mar làmhan 
Esau a bhràthar : mar sin bheannakh 
se e. 

24 Agus thubhairt e, An tusa fèin mo 
mhac Esau ? agus thubhairt esan, Is mi 

25 Agus thubhairt e, Thoir am fagus 
domh e, agus ithidh mi do shithinn mo 
mhic, chum as gu'm beannaich m'anam 
thu. Agus thug e 'm fagus da e, agus dh'- 
ith e ; agus thug e d'a ionnsuidh f ìon, ag- 
us dh'òl e. 

26 Agus thubhairt 'athair Isaac ris, Thig 
am_fagus a nis, agus pòg mi, a mhic. 

27 Agus thàinig e'm fagus, agus phòg se 
e : agus dh'f hairich e boladh 'eudaich ; ag- 
usbheannaich se e, agus thubhairt e, Feuch, 
tha f àile mo mhic mar fhàile fearainn, a 
bheannaich an Tighearna. 

•28 Uime sin gu'n tugadh Dia dhuit do 
dhruchd nìimh, agus do reamhrachd na 
talmhainn, agus pailteas arbhair agus 
fìona. 

29 Deanadh slòigh seirbhis dhuit, agus 
strìochdadh cinnich dhuit ; bi d' uachd- 

j aran air do bhràithribh, agus cromadhmic 
do mhàtharsìos duit : maÙmchte gu'nroèk 
gach neach a mhallaicheas thu, agus beann- 

I aichte gu'n robh gach neach a bheannaich- 

| eas thu. 

30 Agus cho Iuath agus a sguir Isaac do 
bheannachadh Iacoib, 'nuair bu ghann a 
bha Iacob air dol a mach fathast a làthair 22 GENESIS. Isaaic 'athar, thàinig a bhràthair Esau o 
'sheilg. 

31 Agus rinn esan mar an ceudna biadh 
blasda, agus thug e dh'ionnsuidh 'athar e ; 
agus thubhairt e r'a athair, Eireadh m'ath- 
air, agus itheadh e do shithinn a mhic, 
chum gu'm beannaich t'anam mi. 

32 Agus thubhairt Isaac 'athair ris, Cò 
thusa ? agus thubhairt esan, Is mi do mhac, 
do cheud-ghin, Esau. 

33 Agus chriothnaich Isaacleball-chrith 
anabarraich, agus thubhairt e, Cò, c'àite 'm 
bheìl esan a ghlac sithionn, agus a thug i 
m'ionnsuidh, agus dhlth mi do'n iomlan 
mun d'thàinig thusa ? agus bheannaich mi 
e, seadh, agus beannaichte bithidh e. 

34 'Nuair a chual'- Esau briathran 'athar, 
' ghlaodh e le glaodh mòr, agus ro-shearbh ; 

agus thubhairt e r'a athair, Beannaich mise, 
eadhon mise mar an ceudna, O athair. 

35 Agus thubhairt e, Thàinigdo bhràth- 
air le ceilg, agus thug e leis do bheannach- 
adh. 

30 Agus thubhairt esan, Nach ceart a 
thugadh Iacob mar ainm air ? oir thàinig e 
fodham an dà uair so : thug e leis mo chòir- 
bhreithe; agus, feuch, a nisthug e leis mo 
bheannachadh. Agus thubhairt e, Nach 
do ghlèidh thu dhomhsa beannachadh ? 

37 Agus fhreagair Isaac, agus thubhairt 
e ri h-Esau, Feuch, rinn mi e 'na uachdar- 
an ort, agus a bhràithrean uile thug mi dha 
mar sheirbhisich ; agus le h-arbhar agus le 
f ìon chum mi suas e : agus dhuitse ciod a 
nis a ni mi, a mhic ì 

38 Agus thubhaìrt Esau r'a athair, Nach 
? eil agad ach aon bheannachadh, athair ? 
beannaich mise, eadhon mise mar an ceud- 
pa, O athair. Agus thogEsau suas a ghuth, 
agus ghuil e. 

39 Agus fhreagair Isaac 'athair, agus 
thubhairt e ris, Feuch, ann an reamhrachd 
na talmhainn bithidh do chòmhnuidh, ag- 
us ann an drùchd nèimh o'n àirde. 

40 Agus le d' chlaidheamh thig thu beò, 
agus do d' bhràthair ni thu seirbhis : agus 
"nuair a bhios an uachdaranachd agad, an 
sin brisidh tu a chuing o d' mhuineal. 

41 Agus dh'fhuathaich Esau Iacob air 
son a' bheannachaidh leis an do bheannaich 
'athair e : agus thubhairt Esau 'na chridhe, 
Tha làithean a' bhròin air son m'athar am 
fagus, agus an sin marbhaidh mi mo bhràch- 
air Iacob. 

42 Agus dh'innseadh do Rebecah briath- 
ran Esau a mic bu shine, agus chuir i 
teachdaìre uaithe, agus ghairm i air lacob 
a mac a b'òige, agus thubhairt i ris, Feuch, 
tha do bhràthair Esau toirt comhf hurtachd 
dha fein a' d' thaobhsa, a' cur roimhe do 
mharbhadh. 

43 A nis uime sin, a mhic, èisd ri m' 
ghuth ; agus èirich, teich a dh'ionnsuidh 
mo bhràthar Labain do Haran. 

44* Agus fanaidh tu maille ris beagan do 
laithibh, gus an tionndaidh fraoch feirgedo 
bhràthar ; 

45 Gus an tionndaidh corruich dobhràth- 
ar uait, agus gu'n dichuimhnich e na rinn 
thu air : an sin cniridh mise fios, agus bheir 
mi as a sin thu. C'ar son a chaillinn le 
chèile sibh ann an aon là ? 

46 Agus thubhairt Rebecah ri h-Isaac, Tha mi sgìth do m' bheatha air son nigh- 
eana Het : ma ghabhas Iacob bean do nigh- 
eanaibh Het, mar iadsan a ta do nighean- 
aibh na dùthcha, ciod am maith a ni mo 
bheatha dhomhsa ? 

CAIB. XXVIII. 
AGUS ghairm Isaac air lacob, agus 
■^r bheannaich se e, agus dh'àithn e dha, 
agus thubhairt e ris, Cha ghabh thu bean 
do nigheanaibh Chanaain. 

2 Eirich , imich do Phadan-aram, do thigh 
Bhetueil athar do mhàthar, agus gabh 
dhuit f èin as a sin bean do nigheanaibh La- 
bain, bràthar do mhàthar. 

3 Agus gu beannaicheadh Dia uile- 
cliumhachdach thu, agus gu deanadh e 
sìolmhor thu, agus gu tugadh e ort fàs lì«on- 
mhor, air chor as gu'm bi thu a'd' chomh- 
chruinneachadh chinneach : 

4 Agus gu tugadh e dhuit beannachadh 
Abrahaim, dhuitse, agus do d' shliochd 
maille riut ; chum gu'n sealbhaich thu am 
fearann anns am bheil thu a'd' choigreach, 
a thug Dia do Abraham. 

5 Agus chuir Isaac air falbh Iacob, agus 
chaidh e do Phadan-aram, gu Laban, mac 
Bhetueil an t-Siriaich, brathair Rebecah, 
màthar Iacoib agus Esau. 

6 'Nuair a chunnaic Esau gu'n do 
bheannaich Isaac Iacob, agusgu'n dochuir 
e air falbh e do Phadan-aram, a ghabhail 
mnà dha fèin as a sin; agus 'nuair a 
bheannaich se e, gu'n d' thug e àithne dha, 
ag ràdh, Cha ghabh thu bean do nighean- 
aibh Chanaain ; 

7 Agus gu'n d'èisd Iacob r'a athair, agus 
r'a mhàthair, agus, gu'n deachaidh e do 
Phadan-aram ; 

8 Agus an uair a ehunnaic Esau nach do 
thaitinn nigheana Chanaainr'a athair Isàac, 

9 An sin chaidh Esau dh'ionnsuidh Is- 
maeil, agus ghabh e Mabalat nighean Is- 
maeil mhic Abrahaim, piuthar Nebaioit, 
dha fèin mar mhnaoi a thuilleadh air na 
mnàibh a bh'aige. 

10 Agus chaidh Iacob a mach o Bheer- 
seba, agus chaidh e gu Haran. 

11 Agus thachair e air àite àraidh, agus 
dh'fhan e 'n sin an oidhche sin, a chionn 
gu'n robh a' ghrian air luidhe : agus ghabh 
e h-aon do chlachaibh an àite sin, agus 
chuir e fo a cheann i, agus luidh e sìos san 
àite sin a chodal. 

12 Agus bhruadaire; agus, feuch,fàradh 
air a chur suas air an talamh, agus a bhàrr 
a' ruigheachd gu nèamh : agus, 'feuch, 
aingil Dè a' dol suas agus a' teachd a nuas 
air. 

13 Agus, feuch, sheas an Tighearna os a 
cheann, agus thubhairt e, Is mise an Tigh- 
earna Dia Abrahaim t'athar, agus Dia Is- 
aajc: am fearann air am bheil thu do 
luidhe, bheir mise dhuit e, agus do d' 
shliochd. 

14 Agus bithidh do shliochd mar dhus- . 
lach na talmhainn ; agus sgaoilidh tu mach 
a dh'ionnsuidh na h-àird' an iar, agus na 
h-àird' an ear, agus a dh'ionnsuidh na 
h-àirde tuath agus na h-àirde deas : agus 
beannaichear annadsan uile theaghlaiche 
na talmhainn, agus ann ad shliochd. 

15 Agus, feuch, tha mise maille riut, ag- CAIB. XXIX. 23 us gleidhidh mi thu anns gach àit d'an tèid 
thu, agus bheir mi rìs thu dh'ionnsuidh na 
tìre so ; oir cha trèig mi thu, gus an dean 
mi an ni sin a labhair mi riut. 

16 Agus dhùisg Iacob as a chodal, agus 
thubhairt e, Gu cinnteach tha 'n Tighearna 
san àite so, agus cha robh fios agam air. 

17 Agus bha eagal air, agus thubhairt e, 
Cia h-uamhasach an t-i-onad so ! cha 'n àit 
air bith so ach tigh Dhè, agus is e so geata 
nèimh. 

18 Agus dh'èirich Iacob gu moch sa' 
mhaduinn, agus ghabh e a' chlach a chuir e 
fo a cheann, agus chuir e sUas 'na carragh 
i, agus dhòirt e oladh air a mullach. 

19 Agus thug e Bet-el mar ainm air an 
àite sin : ach b' e Luds ainm a' bhaile sin 
air tùs. 

20 Agus bhòidich Iacob bòid, ag ràdh, 
Ma bhìos Dia leam, agus ma ghleidheas e 
mi air an t-slighe sin air am bheil mi 'g im- 
eachd, agus ma bheir e dhomh aran r'a 
itheadh, agus eudach r'a chur umam ; 

21 Agus gu'n tig mi rìs an sìth adh'ìonn- 
suidh tighe m'athar; an sin bithidh an 
Tighearn agam 'na Dhia. 

22 Agus bithidh a' chlach so, a chuir 
mi suas 'na carragh, 'na tigh aig Dia : agus 
do gach ni a bheir thu dhomh, bheir mi gu 
cinnteach an deachamh dhuit. CAIB. XXIX. 
AN sin dh'imich Iacob air a thurus, agus 
chaidh e do dhùthaich dhaoine na 
h-àirde 'n ear. 

2 Agus dh'amhairc e, agus, feuch, tobar 
sa' mhachair, agus, feuch, bha 'n sin tri 
treuda chaorach 'nan luidhe làimh ris ; oir 
as an tobar sin thug iad uisge do na treud- 
aibh : agus bha clach mhòr air beul an tob- 

3 Agus chruinhicheadh a dh'ionnsuidh 
sin na treudan uile ; agus charuich iad a' 
chlach bhàrr beoil an tobair, agus thug 
iad uisge do na caoraich, agus chuir iad a' 
chlach a rìs air beUl an tobair 'na h-àite 
fèin. 

4 Agus thubhairt Iacob riù, Mo bhràith- 
re, cia as a thàinig sibh ? Agus thubhairt 
iadsaiij O Haran thàinig sinne. 

5 Agus thubhairt e riu, An aithne dhuibh 
Laban mac Nahoir ? Agus thubhairt iad- 
san, Is aithne dhuinn. 

6 Agus thubhairt e riu, Am bheil e gu 
maith ? Agus thubhairt iadsah, Tha e gu 
maith : agus, feuch, a ta Rachel a nighean 
a' tighinn leis na caoraich. 

7 Agus thubhairt e, Feuch, *se fathast 
àird' an latha a t' ann, agus cha d' thàinig 
idir àm cruinneachadh na sprèidhe : thug- 
aibhse uisge do na caoraich, agus rachaibh 
agus ionaltraibh iad. 

8 Agus thvibhairt iad, Cha 'n urradh sinn, 
gus an cruinnichear na treudan uile an 
ceann a chèile, agus gus an caruichear a' 
chlach bhàrr beoil an tobair ; an sin bheir 
sinn uisge do na caoraich. 

9 Agus am feadh a bha e fathast a' labh- 
airt riu, thàinig Rachel lecaoraich a h-ath- 
ar ; oir b'i a bha 'gan gleidheadh. 

10 Agus an uair a chunnaic Iacob Rachel 
nighean Labain bràthar a mhàthar, agus 
caoraich Labain bràthar a mhàthar, ah sin chaidh Iacob am fagus, agus charuich e a' 
chlach bhàrr beoil an tobair, agus thug e 
uisge do chaoraich Labain bràthar a 
mhàthar. 

11 Agus phòg Iacob Rachel, agus thog e 
suas a ghuth, agus ghuil e. 

12 Agus dh'innis Iacob do Rachel gu'm 
b'e bràthair a h-athar e, agus gu'm b'e mac 
Rebecah e : agus ruith i, agus dh'innis^i 
d'a h-athair. 

13 Agus 'nuair a chuala Laban sgeula 
Iacoib mhic a pheathar, an sin ruith e 'na 
choinneamh, agus ghabh e 'na ghlacaibh e, 
agus pliòg se e, agus thug e d'a thigh e : 
agus dh'innis e do Laban na nithe sin uile. 

14 Agus thubhairt Laban ris, Gu cinnt- 
each is tu mo chnàimh agus m' f heoil : ag- 
us dh'f han e maille ris rè mìos. 

15 Agus thubhairt Laban ri Iacob, A 
chionn gur tu mo bhràthair, am buin e 
dhuit seirbhis a dheahamh dhomh a nasg- 
aidh ? innis dhomh ciod e do thuarasdaL 

16 Agus bha aig Laban dithis nigheana : 
b'e ainm na tè bu shine Leah, agus ainm 
na tè a b'òige Rachel. 

17 Agus bha sùilean Leah anmhunn, ach 
bha Rachel maiseach 'na dealbh agus 
sgiamhach 'na gnùis. 

18 Agus bha gràdh aig Iacob air Rachel, 
agus thubhairt e, Ni mi seirbhis dhuit 
seachd bliadhna air son Racheil do nighinn 
a's òige. 

19 Agus thubhairt Laban, Zsfearr dhomh 
a toirt duitse na gu'n tugainn i do dhuine 
sam bith eile : fan maille rium. 

20 Agus rinn Iacob seirbhis air son Ra- 
cheil seachd bliadhna; agus bha iad 'na 
shùilibh mar bheagan do laithibh, a thaobh 
a' ghràidh a bh'aige oirre. 

21 Agus thubhairt Iacobri Laban, Thoir 
dhomh mo bhean, (oir choimhlionadh mo 
làithean,) a chum gu'n tèid mi steach d'a 
h-ionnsuidh. 

22 Agus chruinnich Laban cuideachd 
daoine an àite uile, agus rinn e cuirm. 

23 Agus san fheasgar ghabh e Leah a 
nighean, agus thug e d'a ionnsuidh i ; agus 
chaidh e steach d'a h-ionnsuidh. 

24 Agus thug Laban d'a nighinn Leah, 
Silpah a bhanoglach fèin, mar bhanoglaich. 

25 Agus sa' mhaduinn, feuch, b'i Leah 
bh' ann : agus thubhairt e ri Laban, Ciod e 
so a rinn thu orm ? Nach ann air son Ka- 
cheil a rinn mi seirbhis dhuit? agus c'ar 
son a mheall thu mi ? 

26 Agus thubhairt Laban, Cha'n fheud 
ebhi mar sin 'nar dùthaich-ne, an tè a's 
òige thoirt seachad roimh an tè a's sine. 

27 CoimhUon a seachduin-sa, agus bheir 
sinn dhuit ise mar an ceudna, air son na 
seirbhis a ni thu maille rium fathast rè 
sheachd bliadhna eile. 

28 Agusrinn lacobmar sin,agus choimh- 
lion e a seachdUin ; agus thug e dha Rachel 
a nighean mar an ceudna 'na mnaoi. 

29 Agus thug Laban do Rachel a nigh- 
ean, Bilhah a bhanoglach fèin, dh'jse mar 
bhanoglaich. 

30 Agus chaidh e steach cuideachd a 
'dh'ionnsuidh Racheil, agus ghràdhaich e 
mar an ceudna Rachel ni's mò na Leah, ag- 
us rinn e seirbhis maille ris fathast seachd 
bliadhna eile. 24 GENESIS. 31 Agus 'nuair a chunhaic an Tighearna 
gu'n d' thugadh fuath do Leah, dh'i hosgail 
è a bolg : ach bha Rachel gun jehlann. 

32 Ach dh'fhàs Leah torrach, agus rug i 
inac, agus thug i Reuben mar àinm air : oir 
thubhairt i, Gu deimhin dh'amhairc an 
Tighearna air m' àmhghar, a nis uime sin 
gràdhaichidh m'f hear mi. 

33 Agus dh'f hàs i torrach a rìs, agus rùg 
i mac, agus thubhairt i, A chionn gu'n cuala 
'n Tighearna gu're robh mi air m'f huathach- 
adh, uime sìn thug e dhomh am mac so 
cuideachd : agus thug i Simeon mar ainm 
air. 

34 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rug 
i mac ; agus thubhairt i, A nis anns an uair 
so dlùth-leanaidh m'fhear rium, do bhrìgh 
gu'n d'rug mi dha tviuir mhac : uime sin 
thug i Lebhi mar ainm air. 

35 Agùs dh'f hàs i torrach a rìs, agus rug 
i mac ; agus thubhairt i, A nis molaidh mi 
àn Tighearna : uime sin thug i Iudah mar 
ainm air. Agus sguir i do bhreith cloinne. 

CAIB. XXX. 
A GUS an uair a chunnaic Rachel nach 
~~ d'rug i cìann do Iacob, bha farmarì aig 
Rachel r'a piuthair, agus thubhairt i ri Ia- 
cob, Thoir dhomh clann, no gheibh mi 
bàs. 

2 Agus las corruich Iacoib ri Rachel, ag- 
us thubhairt e, Am bheil mis' an àite Dhè 
a chum uait toradh na bronn? 

3 Agus thubhairt i, Feuch, mo bhanog- 
lach Bilhah, theirig a steach d'a h-ionn- 
suidh, agus beiridh i air mo ghlùinibh, agus 
bithidh agam-sa mar an ceudna clann d'a 
trìd-san. . 

4 Agus thùg i dha Bilhah a banoglach 
mar mhnaoi ; agus chaidh Iacob a steach 
d'a h-ionnsuidh. 

5 Agus dh'f hàs Bilhah torrach, agus rug 
i mac do Iacob. 

6 Agus thubhairt Rachel, Thug Dia 
breth orm, agus dh'èisdemar an ceudnari 
m' ghuth, agus thùg e dhomh mac : uime 
sln thug i Dan mar ainm air. 

7 Agùs dh'fhàs Bilhah banoglach Rach- 
eil torrach a rìs, agus rug i do Iacob an 
daramac. 

8 Agus thubhairt Racheì, Le mòr-ghleac 
ghleac mi ri m' phiuthair, agus thug mi 
buaidh : agus thug i Naphtali mar ainm air. 

9 'Nuair a chunnaic Leah gu'n do sguir i 
do bhreith cloinne, ghabh i Silpah a banog- 
lach, agus thug i do ìacob mar mhnaoi i. 

10 Àgus rug Silpah, banoglach Leah, mac 
do lacob. 

11 Agus thubhairt- Leah, Tha sonas air 
teachd : agùs thug i Gad mar ainm air. 

12 Agus rug Silpah, banoglach Leah, an 
dara mac do Iacob. 

13 Agus thubhairt Leah, Is sona mi, oir 
goiridh na nigheana mise beannaichte : ag- 
us thug i Aser mar ainm air. 

14 Agus chaidh Reuben a mach ann an 
làithibh fogharaidh a' chiuithneachd, agus 
f huair e mahdragasa' mhachair, agus thug 
e iad chum a mhàthar Leah. An sin thu- 
bhairt Rachel ri Leah, Thoir dhomh, 
guidheam ort, cuid do mhandragaibh do 
mhic. 

15 Agus thubhairt ì rithe, Am beag a' chùis gu'n d'thug thu m'f hear uam, agus 
am b'àill leat mandraga mo mhic a thoirt 
leat mar an ceudna ? Agus thubhairt Racb- 
el, Uime sin luidhidh e leats' an nochd air 
son mandraga do mhic. 

16 Agus thàinig Iacob o'n mhachair san 
f heasgar, agus chaidh Leah mach 'na choin- 
neamh, agus thubhairt i, Thig thu steach a 
m' ionnsuidhse, oir gu deimhin cheannaich 
mi thu le mandragaibh mo mhic; Agus 
luidh e leatha air an oicihche sin. 

17 Agusdh'èisd Dia ri Leah, agus dh'f hàs 
i torrach, agus rug i do Iacob an cùigeadh 
mac. 

18 AgusthubhairtLeahjThugDiadfawzA 
mo dhuais, a chionn gu'n d'thug mi mo 
bhanoglach do m'f hear : agus thug i Isachar 
naar ainm air. 

19 Agus dh'f hàs Leah torrach a rìs, agus 
rug i do lacob an sèathadh mac. 

20 Agus thubhairt Leah, Dheònaich Dia 
dhomh deadh chuibhrionn : a nis gabhaidh 
m'fhear còmhnuidh maille rium, a chionn 
gu'n d'rug mi dha sèathnar mhac ; agus 
thug i Sebulun mar ainm air. 

21 Agus 'na dhèigh sin rug i nighean, 
agus thug i Dinah mar ainm oirre. 

22 Agus chuimhnich Dia air Rachel, ag- 
us dh'èisd Dia rithe, agus dh'fhosgail e a 
bolg. 

23 Agus dh'fhàs i torrach, agus rug i 
mac ; agus thubhairt i, Thug Dia air falbh 
mo mhi-chhu. 

24 Agus thug i loseph mar ainm air, ag 
ràdh, Bheir an* Tighearna dhomh fathast 
mac eile. 

25. Agus 'nuajr a rug Rachel Ioseph, an 
sin thubhairt Iacob ri Laban, Leig àir falbh 
mi, chum gu 'n tèid mi do m'àite, agus do 
m'dhùthaich fèin. 

26 Thoir dhomh mo mhnài, agus mo 
chlann, air son an d'rinn mi seirbhis duit, 
agus gu'm falbh mi ; oir is aithnedhuit mo 
sheirbhis a rinn mi dhuit. 

27 Agus thubhairt Labanris, Guidheam 
ort, ma f huair mi deadh-ghean a'd' shùil- 
ibh, fuirich : oir dh'f hòghluim mi o m' 
fhiosrachadh fèin gu'n do bheannaich an 
Tighearna mi air do sgàth-sa. 

28 Agus thubhairt e; Ainmich dothuar- 
asdal dhomh, agus bheir mi dhuit e. 

29 Agus thUbhairt e ris, Tha fios agad 
cionnus a rinn mi seirbhisdhuit,aguscion- 
nus a bha tìo sprèidh agam : 

30 Oir is beag a bh'agad mun d' thàinig 
mi, agus a nis tha e air fàs 'na mhòran ; 
agus bheannaich Dia thu an lorg mo 
tlieachd-sa : agus a nis, c'uin a ni mi mar 
an ceudna air son mo thighe fèin ? 

31 Agus thubhairt e, Ciod a bheir mi 
dhuit ? Agus thubhairt Iacob, Cha toir thu 
ni sam bitìi dhòmh : ma ni thu an ni so 
rium, ibnaltraidh mi rìs, ag?<sgleidhidhmi 
do threudi 

■ 32, Thèid mise troimh do threud uile an 
diugh, ag„ atharrachadh as a sin gach 
sprèidhe a ta bi eac agus ballach, agus gach 
sprèidhe a ta dubh-dhonn am measg nan 
caorach,agus ballach,agusbreac am measg 
nan gabhar : agus is e so mo thuarasdal. 

33 Agus freagraidh air moshonsam'ion- 
racas san àm ri teachd, 'nuair a thig e mar 
mo thuarasdal a'd' làthair-sa : gach aon CAIB. 

nach bi breac agus ballach am measg nan 
gabhar, agus dubh-dhonn am measg nan 
caorach, measar e mar ni bradach agam. 
sa. 

34 Agus thubhairt Laban, Feuch, 
b'f hearr leam gu'm bitheadh e rèir t'f hoc- 
ail. 

35 Agus dh'atharraich eair an là sin fèin 
na gabhair fhirionn a bha stiallach agus 
ballach, agus na gabhair bhoirionn uile a 
bha breac agus ballach, agus gach aon air an 
robh gile, agus gach aon a bha dubh-dhonn 
am measg nan caorach, agus thug e iad do 
làmhan a mhac. 

36 Agus chuir e astar thri làithean eadar 
e fèin agus Iacob : agus bheatbaich Iacob 
a' chuid eile do threudaibh Labain. 

37 Agus ghabh Iacob dha fèin slatan glasa 
do'n chritheann, agus do'n challdainn, agus 
do chraoibh nan geanm-chnò ; agus rùisg 
e annta stialla geala, agus leig e ris an geal 
a bha sna slataibh. 

38 Agus chuir e na slatan a rùisg e anns 
na claisibh, anns na h-amair uisge, far an 
d'thàinig na treudan a dh'òl, fa chomhair 
nan treud, chum as gu'm fàsadh iad torr- 
ach an uair a thigeadh iad a dh'òl. 

39 Agus dh'fhàs na treudan torrach fa 
chomhair nan slat, agus rug iad sprèidh 
stiallach, bhreac agus bhallach, 

40 Agus thearbaidh Iacob na h-uain, ag- 
us chuir e aghaidh nan treud riusan a bha 
stiallach, agus gach beathach a bha dubh- 
dhonn ann an treudaibh Labain ; agus chuir 
e a threudan fèin air leth, agus cha do chuir 
e iad làimh ri treudaibh Labain. 

41 Agus ge b'e uair a dh'f hàs an sprèidh 
bu treise torrach, chuir Iacob na sìata fa 
chomhair sùl na sprèidhe anns na claisibh, 
chum gu'm f àsadh iad torrach a rèir nan 
slat. 

42 Ach 'nuair a bha'n sprèidh anmhunn, 
cha do chuir e ann ìad : mar sin bu le La- 
ban iadsan a b'anmhuinne, agus le Iacob 
iadsan bu treise. 

43 Agus dh'fhàs an duine ro-shaoibhir ; 
agus bha mòran sprèidhe aige, agus banog- 
ìaich, agus òglaich,agus càmhail, agus asail. 

CAIB. XXXI. 
A GUS chual' e briathra mhac Labain, ag 
ràdh, Thug Iacob leis gach ni a bh' 
aig ar n-athair, agus o'n ni sin bu le ar 
n-athair-ne f huair e dha fèin a' mhòrachd 
so uile. 

2 Agus chunnaic Iacob gnùis Labain, 
agus, feueh, cha robh i leis mar a bha i 
roimhe sin. 

3 Agus thubhairt an Tighearna ri Iacob, 
Pill gu dùthaich t'aithriche, agus a dh'ionn- 
suidh do dhilsean ; agus bithidh mise maille 
riut. 

4 Agus chuir Iacob teachdaire uaith, ag- 
us ghairm e Rachel agus Leah do'n mhach- 
air a dh'ionnsuidh a threuda. 

5 Agus thubhairt e riu, Tha mi faicinn 
gnùise bhur n-athar, nach 'eil i leam mar a 
bha i roimhe : ach bha Dia m'athar maille 
riumsa. 

6 Agus tha fios agaibh fèin, le m' uile 
dhìchiollgu'n d'rinn mi seirbhis do'r n-ath- 
air. 

7 Gidheadh mheall bhur n-athair mi, XXXI. 25 

agus mhùth e mò thuarasdal deich uairean : 
ach cha do leig Dia leis cron a dheanamh' 
orm. 

8 Ma thubhairt e mar so, Bithidh an 
sprèidh bhreac 'nan tuarasdal agad, an sin 
rug an sprèidh uile àl breac: agus ma 
thubhairt e mar so, Bithidh an sprèidh 
stiallach 'nan tuarasdal agad, an sin rug an 
sprèidh uile àl stiallach. 

9 Mar so thug Dia airfalbh sprèidh bhur 
n-athar, agus thug e dhomhsa iad. 

10 Agus 'nuair a dh'f hàs an sprèidh torr- 
ach, thog mi suas mo shùilean, agus 
chunnaic mi ann an aisling, agus, feuch, 
bha na reitheachan, a bha reitheadh na- 
sprèidhe, stiallach, breac agus grìs^f hionn. 

11 Agus thubhairt aingealan Tighearna 
rium ann an aisling, A Iacoib : agus thubh- 
airt mise, Tha mi 'n so. ■ • -j 

12 Agus thubhairt esan, Tog suas a nis 
do shùilean, agus faic na reitheachan uile, 
a tha reitheadh na sprèidhe, gu bheil iad 
stiallach, breac agus grìs-f hionn : oir 
chunnaic mise gach ni a rinn Laban ort. 

13 Is mise Dia Bheteil, far an d'ung thu. 
'n carragh, far an do bhòidich thu dhomhsa 
bòid : a nis èirich, imic h a mach as an tìr 
so, agus pill gu tìr do dhilsean. 

14 Agus fhreagair Rachel agus Leah, 
agus thubhairt iad ris, Am bheil fathast 
cuibhrionn no oighreachd air bith againne 
ann an tigh ar n-athar ? 

15 Nach 'ejl sinn air ar meas leis rcar 
choigrich ? oir reic e sinn, agus struidh e 
mar an ceudna gu tur ar n-airgiod. 

16 Oir an saoibhreas sin uile a thug Dia 
o'r n-athair, is leinn fèin, agus le'r cloinn e i 
a nis uime sin, gach ni a thubhairt Dia 
riutsa, dean e. 

17 Ansindh'èirich Iacob suas, aguschuir 
e a mhic agus a mhnài air càmhalaibh ; 

18 Agus thug e leis a sprèidh uile, agus a 
mhaoin uile a fhuair e, sprèidh a chos- 
naidh a f huair e am Padan-aram, gu dol a 
dh'ionnsuidh Isaaic 'athar gu tìr Chanaain. 

19 Agus chaidh Laban a lomairt a chaor- 
ach ; agus ghoid Rachel na dealbhan bu le 
a h-athair. 

20 Agus ghoid Iacob air falbh gun f hios 
do Laban an Siriach, a chionn nach d'innis 
e dha gu'ra robh e gu teicheadh. 

21 Agus theich e leis gach ni a bh' aige; 
agus dh'èirich e suas, agus chaidh ethar an 
amhainn, agus chuir e 'aghaidh ri sliabh 
Ghilead. 

22 Agus dh'innseadh do Laban, air an 
treas là, gu'n do theich Iacob. 

23 Agus thug e a bhràithre leis, agus 
lean se e astar sheachd làithean, agus rug e 
air ann an sliabh Ghilead. 

24 Agus thàinig Dia gu Laban an Siriach 
ann an aisling san oidhche, agus thubhairt e 
ris, Thoir an aire nach labhair thu ri Iacob 
aon chuid maith no olc. 

25 An sin rug Laban air lacob. A nis 
shuidhich Iacob a bhùth san t-sliabh, agus 
shuidhich Laban maille r'a bhràithribh ann 
an sliabh Ghilead. 

26 Agus thubhairt Laban ri Iacob, CiocS 
so a rinn thu, gu'n do ghoid thu air falbh 
gun f hios domh, agus gu'n d'thug thu lea£ 
mo nigheana, mar bhraighdean a thugadk 
a mach leis a' chlaidheamh ? 

c 26 GENESIS. 27 C'ar son a theich thu air falbh gu 
h-uaigneach, agus a ghoid thu uam, agus 
nach d'innis thu dhomh, agus gu'n cuirinn 
air falbh thu le subhachas, agus le h-òran- 
aibh, le tiompan, agus le clàrsaich ? 

28 Agus nach do leag thu leam mo mhic 
agus mo nigheanan a phògadh ì a nis is 
amaideach a f huara tu le so a dheanamh. 

29 Tha e'n comas mo làimhe-sa cron a 
dheanamh ort : ach labhair Dia t'athar 
rium an raoir, ag ràdh, Thoir an aire, nach 
labhair thu ri Iacob aon chuid maith no 
olc. 

30 Agus a nis, ged a b'èigin duit falbh, a 
chionn gu'n robh thu gu ro-mhòr an geall 
air tigh t'athar, gidheadh c'ar son a ghoid 
thu mo dhèe ? 

31 Agus f hreagair Iacob, agus thubhairt 
e ri Laban, A chionn gu'n robh eagal orm : 
oir thubhairt mi, Theagamh gu'n tugadh 
tu uam do nigheana le h-ainneart. 

32 Ge b'e neach aig am faigh thu do 
dhèe, na maireadh e beò: an làthair ar 
bràithre faic ciod a th' agam a bhuineas 
duit, agus gabh thugad e : oir cha robh 
f hios aig Iacob gu'n do ghoid Rachel iad. 

33 Agus chaidh Laban a steach do bhùth 
Iacoib, agus do bhùth Leah, agus do bhùth 
an dà bhanoglaich ; ach cha d'f huair e 
iad. An sin chaidh e mach à bùth Leah, 
agus chaidh e steach do bhùth Racheil. 

34 A nis ghoid Rachel na dealbhan, ag- 
us chuir i iad ann an acfuinn a' chàmhail, 
agus shuidh i orra : agus rannsaich Laban 
am bùth uile, ach cha d'f huair e iad. 

35 Agus thubhairt i r'a h-athair, Nacuir. 
eadh e corruich air mo thighearna nach 
urrainn mi èirigh suas a't'fhianuis,oir tha 
orm a rèir gnàtha nam ban : agus rann- 
saich e, ach cha d'f huair e na dealbhan. 

36 Agus bha fearg air Iacob, agus throid 
e ri Laban : agus f hreagair Iacob, agus 
thubhairt e ri Laban, Ciod i mo choire, ag- 
us ciod e mo pheacadh, gu'n robh thu cho 
dian air mo thòir ? 

37 An dèigh dhuit m'airneis uile arann. 
sachadh, ciod a f huair thu dh'uile airneis 
do thighe? cuir an so e an làthair mo 
bhràithre-sa agus do bhràithre fèin, agus 
gu'n tabhair iad breth eadaruinn 'nar 
dithis. 

38 A nis fichead bliadhna bha mi maille 
riut ; cha do thilg do chaoraich an uain, no 
do ghabhair am minn, agus reitheachan do 
threuda cha d'ith mi. 

39 An ni sin a reubadh le fiadh-bheath- 
aichibh cha d'thug mi a t' ionnsuidh ; 
ghiùlain mi fèin a chall : o m' làimh.sa 
dh'iarr thu e, co rtc' a ghoideadh e san la- 
tha, no ghoideadh e san oidhche. 

40 Mar so bha mi ; san là chlaoidh an 
teas mi, agus an reotha san oidhche ; agus 
dhealaich mo chodal ri m' shùilibh. 

41 Mar so bha mi fichead bliadhna a'd' 
thigh : ceithir bliadhna deug rinn mi 
seirbhis duit air son do dhithis nigheana, 
agus sè bliadhna air son do sprèidhe; 
agus mhùth thu mo thuarasdal deich uair- 
ean. 

42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia m'ath- 
ar, Dia Abrahaim, aguseagal Isaaic maille 
Tium, gu cinnteach chuireadh tu nis air 
falbh mi falamh : chunnaic Dia m'àmh - ghar agus saothair mo làmh, agua chrou- 
aich e thu 'n raoù . 

43 Agus i hreagair Laban, agus thubhairt 
e ri Iacob, Na nigheana so is iad mo nigh- 
eana-sa iad, agus a'chlann somo chlann-sa, 
agus an sprèidh 50 mo sprèidh-sa ; agus 
gach ni a tha thu a' faicinn, is leamsa e : 
agus ciod a dh'fheudas mi dheanamh an 
diugh ri m' nigheanaibh so, no r'an cloinn 
a rug iad ? 

44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid 
coimhcheangal, mise agus thusa ; agus 
bitheadh e mar f hianuis eadar mise agus 
thusa. 

45 Agus ghabh Iacob clach, agus chuir e 
suas i mar charragh. 

46 Agus thubhairt Iacobr'a bhràithribh, 
Cruinnichibh clachan : agus ghabh iad 
clachan, agus rinn iad carn, agus dh'ith iad 
an sin air a' charn. 

47 Agus thug Laban mar ainm air Iegar- 
sahaduta : ach thug Iacob mar ainm air 
Galeed. 

48 Agus thubhairt Laban, Tha 'n carn 
so 'na fhianuis eadar mise agus thusa an 
diugh. Uime sin thugadh Galeed mar 
ainm air ; 

49 Agus Midspah ; oir thubhairt e, Dean- 
adh an Tighearna faire eadar mise agus 
thusa, 'nuair a bhitheas sinn à làthair a 
chèile. 

50 Ma bhuineas tu gu cruaidh ri m' nigh- 
eanaibh, no ma ghabhas tu mnài eile thuill- 
eadh air mo nigheanaibh-sa, cha'ra 'eil duine 
sam bith maille ruinn ; feuch, tha Dia 'na 
f hianuis eadar mis' agus thusa. 

51 Agus thubhairt Laban ri Iacob, FaLc 
an carn so, agus faic an carragh so, a shuidh- 
ich mi eadar mis' agus thusa. 

52 Bitheadh an carn so 'na f hianuis, ag- 
us bitkeadh an carragh so 'na fhianuis, 
nach tèid mise a t' ionnsuidh-sa thar à* 
charn so, agus nach tig thus' a m' ionn.. 
suidh-sa thar a' charn so, agus a' charragh 
so, gu cron. 

53 Gu'n tugadh Dia Abrahaim, agus Dia 
Nahoir, Dia an athar, breth eadaruinn. 
Agus mhionnaich Iacob air eagal 'athar 
Isaaic. 

54 An sin thug Iacob suas ìobairtean san 
t-sliabh, agus ghairm e air a bhràithribh a 
dh'itheadh arain : agusdh'ith iad aran, ag- 
us dh'f han iad rè na h-oidhche san t-sliabh. 

55 Agus dh'èirich Laban suas moch sa' 
mhaduinn, agus phòg e a mhic agus a nigh- 
eanan, agus bheannaich e iad, agus dh'- 
f halbh e : agus phill Laban g'a àite fèih. 

CAIB. XXXIL 
A GUS db'imich Iacob air a shlighe, agus 
** choinnich aingil Dhè e. 

2 Agus thubhairt Iacob, 'nuair a chunn- 
aic e iad, Is e so feachd Dhè : agus thug e 
Mahanaim mar ainm air an àite sin. 

3 Agus chuir Iacob teachdairean roimhe 

gu h-Esau a bhràthair, gu fearann Sheir, I 
dùthaich Edoim. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Mar 
so their sibh ri m' thighearn Esau, Mar so 
thubhairt do sheirbhiseach Iacob, Bha mi 
air chuairt maille ri Laban, agus dh'f han 
mi tnaille ris gus a nis. 

5 Agus tha agam buar, agus asail, treud- | CAIB. XXXIII. 27 an, agus òglaich, agus banoglaich ; agus 
chuir mi dh'innseadh do m' thighearna, 
chum gu'm faighinn deadh-ghean a'd' 
shùilibh. 

6 Agus phill na teachdairean gu Iacob, 
ag ràdh, Thàinig sinn a dh'ionnsuidh do 
bhràthar Esau, agus mar an ceudna tha e 
teachd a'd' chòdhail, agus ceithir cheud 
fear maille ris. 

7 Agus bha Iacob fo eagal mòr, agus ann 
an airc ; agus roinn e 'n sluagh a bha maille 
ris, agus na treudan, agus an crodh, agus 
na càmhail 'nan dà bhuidhinn ; 

8 Agus thubhairt e, Ma thig Esau gu 
h-aon do na buidhnibh, agus gu'm buail e 
i, an sin thèid a' bhuidheann a dh'f hanas 
as uaith. 

9 Agus thubhairt Iacob, O Dhè m'athar 
Abrahaim, agus a Dhè m'athar Isaaic, a 
Thighearn a thubhairt rium, Pill gu d' 
dhùthaich, agus gu d' dhilsean, agus ni mi 
maith dhuit : 

10 Cha 'n airidh mi air a' chuid a's lugha 
do na tròcairibh sin uile, no do'n f hìrinn 
sin uile, a nochd thu do d'sheirbhiseach ; 
oir le m' luirg thàinig mi thar an Ior- 
dan so, agus tha mi nis a'm' dhà bhuidh- 
inn. 

11 Saor mi, guidheam ort, o làimh mo 
bhràthar, o làimh Esau : oir tha eagal orm 
roimhe, gu'n tig e, agus gu'm buail e mi, 
agus a' mhàthair maille ris a' chloinn. 

12 Agus thubhairt thu, Gu cinnteachni 
mi maith dhuit, agus ni mi do shliochd 
mar ghaineamh na fairge, nach feudar àir- 
eamh a thapbh lìonmhoireachd. 

13 Agus dh'fhane an sin san oidhchesin 
fèin, agus ghabh e do na thàinig g'a làimh 
tiodhlac air son Esau a bhràthar ; 

14< Dà cheud gabhar agus flchead boc, dà 
cheud caora agus fichead reithe, 

15 Deich càmhail f hichead bhainne le 'n 
searraich, dà f hichead bò agus deich tairbh, 
fichèad asal bhoirionn agus deich searr- 
aich. 

16 Agus thug e iad-Ao làimh a sheirbh- 
iseach, gach iomain leatha fèin ; agus 
thubhairt e r'a sheirbhisich, Imichibh 
romham, agus cuiribh dealachadh eadar 
iomain agus iomain. 

17 Agus dh'àithn e dhasan a bh'air thois- 
each, ag ràdh, 'Nuair a choinnicheas mo 
bhràthair Esau thu, agus a dh'f heòraicheas 
e dhìot, ag ràdh, Co leis thu, agus c'àit a 
tha thu dol ? agus co leis iad sin a tha 
romhad ? 

18 An sin their thusa, Buinidh iad do 
d'sheirbhiseach Iacob; wtiodhlacath'ann, 
a chuireadh a dh'ionnsuidh mo thighearn 
Esau : agus, feuch, mar an ceudna tha e 
fèin 'nar dèigh. 

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n dara 
seirbhiseach, agus do'n treas, agus dhoibh- 
san uile a bha leantuinn nan iomain, ag 
ràdh, Air an dòigh so labhraidh sibh ri 
h-Esau, 'nuair a gheibh sibh e. 

20 Agus their sibh cuideachd, Feuch, 
Tha do sheirbhiseach Iacob 'nar dèigh-ne • 
oir thubhairt e, Ni mi rèidh e leis an 
tiodhlac athèid romham, agus an dèigh sin 
chi mi a ghnùis ; theagamh gu'n gabh e 
rium, 

21 Mar sin chaidh an tiodhlac thairis roimhe : agus dh'f han e fèin an oidhche sin 
sa' chuideachd. 

22 Agus dh'èirich e suas san oidhche sinj 
agus ghabh e a dhà mhnaoi, agus a dhà 
bhanoglaich, agus 'aon mhac deug, agus 
chaidh e thairis air àth Iaboic. 

23 Agus ghabh e iad, agus chuir e thairis 
air an t-sruth iad, agus chuir e thairis na 
6A'aige. 

24 Agus dh'fhan Iacob 'na aonar ; agus 
ghleac duine ris, gu ruig briseadh na fàire. 

25 Agus 'nuair a chunnaic e nach do 
bhuadhaich e air, an sin bhean e ri lag a 
shlèisde ; agus chaidh lag slèisde Iacoib as 
an alt 'nuair a bha e a' gleac ris. 

2G Agus thubhairt e, Leig air falbh mi, 
oir tha'n f hàir a' briseadh : agus thubhairt 
esan, Cha leig mi air falbh thu, mur beann- 
aich thu mi. 

27 Agus thubhairt e ris, Ciod is ainm 
dhuit ? agus thubhairt e, Iacob. 

28 Agus thubhairt esan, Cha ghoirear 
Iacob ni's mò riut mar ainm, ach Israel : 
oir bha cumhachd agad mar uachdaran ri 
Dia, agus ri daoinibh, agus thug thu buaidh, 

29 Agus dh'f hiosraich Iacob dheth, agus 
thubhairt e, Innis dhomh, guidheam ort, 
t'ainm : agus thubhairt esan, C'ar son a tha 
thu a' farraid m'ainrae. Agus bheannaich 
e an sin e. 

30 Agus thug Iacob Peniel mar ainm air 
an àite: oir chunnaic mi Dia aghaidh ri 
h-aghaidh, agus thearnadh m' anam. 

31 Agus dh'èirich a' ghrian air, 'nuair a 
chaidh e seach Penuel, agus bha e bacach 
air a shliasaid. 

32 Uime sin cha'n ith clann Israeil do'n. 
fhèith a chrup, a ta air lag na slèisde, gus 
an là'n diugh ; a chionn jju'n do bhean e ri 
lag slèisde Iacoib san f heith a chrup. 

CAIB. XXXIII. 
A GUS thog Iacob suas a shùilean, agus 
*~ dh'amhairc e, agus, feuch, bha Esau 
a' teachd, agus maille ris ceithir cheud fear. 
Agus roinn e a' chlann do Leah, agus do 
Rachel, agus do'n dà bhanoglaich. 

2 Agus chuir e na banoglaich agus an 
clann air thoiseach, agus Leah agus a clann 
'nan dèigh, agus Rachel agus Ioseph air 
dheireadh. 

3 Agus chaidh e fèin air aghaidh rompa, 
agus chrom se e fèin gu làr seachd uairean, 
gus an d'thàinig e dlùth d'a bhràthair. 

4 Agus ruith Esau 'na choinneamh, ag- 
us ghabh e 'na ghlacaibh e, agus thuit e air 
a mhuineal, agus phòg se e : agus ghuil iad. 

5 Agus thog e suas a shùilean, agus' 
chunnaic e na mnài agus a' chlann ; agus 
thubhairt e, Cò iad sina tomaille riut? ag« 
us thubhairtesan, A'chlanna thug Diagu 
gràsmhor do d'sheirbhiseach. 

6 An sin thàinig na banoglaich am fag. 
us, iad f èin agus an clann, agus chrom siad 
iad fèin. 

7 Agus thàinig Leah cuideachd am fag- 
us maille r'a cloinn, agus chrom siad iad 
fèin ; agus an dèigh sin thàinig Ioseph am 
fagus agus Rachel, aguschromsiad iad fèin. 

8 Agus thubhairt e, Ciod is ciall duit leis 
an iomain so uile, a choinnich mi ? Agus 
thubhairt esan, Gu deadh-ghean f haghail 
ann an sùilibh mo thighearna. 28 GENESIS. 9 Agus thubliairt Esau, Tha agamsa 
pailteas, a bhràthair ; glèidh dhuit fèin na 
bheil agad. 

10 Agus thubhairt Iacob, Ni h-eadh, 
guidheam ort, ma fhuair mi nis deadh- 
ghean a'd' shùilibh, an singabh mo thiodh- 
lac o m' làimh : oir uime sin chunnaic mi 
do ghnùis, mar gu'm faicinn gnùis Dè,ag- 
us thaitinn mi riut. 

11 Gabh, guidheam ort, mo bheannach- 
adh a thugadh a d' ionnsuidh, do bhrìgh 
gu'n do bhuin Dia gu toirbheartach rium, 
agus gu bheil agam mòr phailteas : agus 
rinn e ro-earail air, agus ghabh se e. 

12 Agus thubhairt e, Gabhamaid ar 
turus, agusbiomaid agimeachd, agus thèid 
inise maille riut. 

13 Agus thubhairt e ris, Tha fios aigmo 
thighearnagu bheil a' chlann maoth, agus 
na treudan agus an fheudail a ta maille 
rium, trom le h-àl ; agus ma dh'iomainear 
iad gu dian aon latha, gheibh an treud uile 
bàs. 

14 Rachadh, guidheam ort, mo thigh- 
earna seachad roimh a sheirbhiseach : ag- 
us gabhaidh mise an t-slighe gu socrach, a 
rèir mar a bhios an sprèidh a ta romham, 
agus a' chlann, comasach air f hulang, gus 
an tig mi dh'ionnsuidh mo thighearna gu 
Seir. 

15 Agus thubhairt Esau, Leig leam a 
nis cuid do'n mhuinntir a ta maille rium 
f hàgail marriut : Agus thubhairt esan, C'ar 
son sin ? faigheam.sa deadh-ghean an sùil- 
ibh mo thighearna. 

16 Mar sin phill Esau san là sin fèin air 
a shlighe gu Seir. 

17 Agus dh'imich Iacob gu Sucot, agus 
thcg e dha fèin tigh, agus rinn e bothain 
d'a sprèidh : air an aobhar sin thugadh 
Sucot mar ainm air an àite. 

18 Agus thàinig Iacob do Shalem, baile 
Shecheim a ta ann an tìr Chanaain, 'nuair 
a thàinig e o Phadan-aram ; agus shuidhich 
e a bhùth fa chomhair a' bhaile. 

19 Agus cheannaioh e mìr fearainn, far 
an do shuidhich e a bhùth, o làimh chloinne 
Hamoir athar Shecheim, air cheud bonn 
airgid. 

20 Agus chuir e suas altair an sin, agus 
thug e El-Elohe-Israel mar ainm oirre. 

CAIB. XXXIV. 
A GUS chaidh Dinah nighean Leah, a rug 
i do Iacob, a mach a dh'fhaicinn nigh- 
eana na tìre. 

. 2 Agus 'nuair a chunnaic Sechem mac 
Hamoir an Ibhich, uachdaran na tìre i, 
ghabh e i, agus luidh e leatha, agus thruaill 
e i. 

3 Agus dhlùth-lean 'anam ri Dinah nigh- 
ean Iacoib, agus ghràdhaich ea'ghruag- 
ach, agus labhairegu caomh risa'ghruag- 
aich. 

4 Agus labhair Sechem ri Hamor 'ath- 
air, ag ràdh, Faigh dhomhsa a' ghruagach 
so mar mhnaoi. 

5 Agus chuala Iacob gu'n do thruaill e 
Dinah a nighean. (Nis bha a mhic maille 
x'a sprèidh sa' mhachair,) agus bha Iacob 
'na thosd gus an d'thàinig iad. 

6 Agus chaidh Hamor athair Shecheim 
amacha dh'ionnsuidh Iacoib, alabhairt ris. 7 Agus thàinig mic Iacoib o'n mhachair 
'nuair a chual' iad e, agus bha na daoine 
doihch, agus bha fearg mhòr orra ; achionn 
gu'n d'rinn e amaideachdann an Israel, ann 
an luidhe le nighean Iacoib, ni nach bu 
chòir a dheanamh. 

8 Agus labhair Hamor riu, ag ràdh, Tha 
anam mo mhic Shecheim an ro-gheall air 
bhur nighinn : thugaibh dha i, guidheam 
oirbh, mar mhnaoi. 

9 Agus deanaibh ceanglaiche-pòsàidh 
ruinne ; bhur nigheana-sa thugaibh 
dhuinne, agus ar nigheana-ne gabhaidh sibh 
dhuibhse. 

10 Agus maille ruinne gabhaidh sibh 
còmhnuidh : agus bithidh an tìr roimhibh ; 
gabhaibh còmhnuidh, agus deanaibh reic 
agus ceannachd innte, agus faighibh sealbh 
innte. 

11 Agus thubhairt Sechem r'a h-athair, 
agusr'abràithribh, Faigheamdeadh-ghean 
'nur sùilibh; agus ge b'e ni a their sibh 
rium, bheir mi dhuìbh. 

12 Air a mheud 's gu'n dean sibh an 
dubharaidh orm, agus an tiodhlac, bheir 
mi dhuibh eadhon mar a their sibh rium : 
a mhàin thugaibh dhomh a' ghruagach mar 
mhnaoi. 

13 Agus fhreagair mic Iacoib Sechem 
agus Hamor 'athair le ceilg, agus labhair 
iad, (a chionn gu'n do thruaill e Dinah am 
piuthar,) 

14 Agus thubhairt iad riu, Cha'n f heud 
sinne an ni so dheanamh, ar piuthar a thoirt 
do dhuine neo-thimchioll-ghearrta : oir 
bhiodh sin 'na mhasladh dhuinne. 

15 Ach an so aontaichidh sinn leibh ; ma 
bhios sibhse mar a ta sinne, gu'n timchioll- 
ghearrar gach firionnach 'nur measg ; 

16 An sin bheir sinne ar nigheana dhuibh- 
se, agus bhur nigheana-sa gabhaidh sinre 
dhuinne, agus gabhaidh sinn còmhnuidh 
maille ribh, agus bithidh sinn 'nar n-aon 
sluagh. 

17 Ach mur èisd sibh ruinne, sibh a bhi 
air bhur timchioll-ghearradh, an sin gabh- 
aidh sinne ar nighean, agus falbhaidh sinn. 

18 Agus thaitinn am briathra ri Hamor, 
agus ri Sechem mac Hamoir. 

19 Agus cha do chuir an t.òganach dàiì 
anns an ni a dheanamh, achionn gu'nrobh 
tlachd aige ann an nighinn Iacoib : agus bha 
e ni b'urramaiche na tigh 'athar uile. 

20 Agus thàinig Hamor, agus Sechem a 
mhac gu geatadh am baile, agus labhair 
iad ri daoinibh am baile, ag ràdh, 

21 Tha nadaoineso sìochailmailleruinn, 
air an aobhar sin gabhadh iad còmhnuidh 
san tìr, agus deanadh iad leic agus ceann- 
achd innte ; thaobh an f hearainn, feuch, 
^aefarsaingni'sleòrdhoibb : annigheana- 
sa gabhaidh sinne dhuinne mar mhnài, ag- 
us ar nigheana-ne bheir sinne dhoibhsan. 

22 A mhàin anns an ni so aontaichidh na 
daoine leinn, gu còmhnuidh ghabhail maille 
ruinn, gu bhi 'nar n-aon sluagh, ma thim- 
chioll-ghearrar gach firionnach againne, 
mar a ta iadsan air an timchioll-ghearradh* 

23 Nach leinne an sprèidh, agus am 
maoin, agus an ainmhidhean uile ? a mhàin 
aontaicheamaid leo, agus gabhaidh iad 
còmhnuidh maille ruinn. 

24 Agus dh'èisd gach neach a chaidh CAIB. xxxv. xxxvr. 29 rnach air geatadh a bhaile ri Hamor, agus ri 
Sechem a mhac : agusthimchioll-ghearradh 
gach firionnach, iadsan uile a chaidh mach 
air geatadh a bhaile. 

25 Agus air an treas là, 'nuair a bha iad 
air an cràdh, an sin ghabh dithis do mhic 
Iacoib, Simeon agus Lebhi,bràithre Dhin- 
ah.gachiear aca a chlaidheamh,agus thàinig 
iad air a' bhaile gu dàna j agus mharbh iad 
gach firionnaeh. 

26 Agusmharbhiad Hamoragus Sechem 
amhac lefaobhara'chlaidheimh, agusthug 
iad Dinah à tigh Shecheim, agus chaidh iad 
a mach. 

27 Thàinig mic Iacoib air na mairbh, ag- 
us chreach iad am baile, a chionn gu'u do 
thruaill iad am piuthar. 

28 An caoraich, agus am buar, agus an 
asail, agus na bha sa' bhaile, agus na bha san 
f hearann, thog iad : 

29 Agus am maoin uile, agus an clann 
bheag uiie, agus am mnài thug iad leo an 
daorsadh, agus thog iad sa' chreich eadhon 
gach ni a bha stigh. 

30 Agus thubhairt Iacob ri Simeon agus 
ri Lebhi, Chuir sibh trioblaid orm le m' 
dheanamh gràineil am measg luchd-àit- 
eachaidh na tìre, am measg nan Canaanach , 
agus nam Peridseach : agus air dhomhsabhi 
gann an àireamh, cruinnichidh siad iad 
rèin cuideachd a' m' aghaidh, agus marbh- 
aidh iad mi ; aguscuirearasdomh, agusdo 
m' thigh. 

31 Agus thubbairtiad, Ambu chòir dha 
buntainn ri 'r piuthair-ne mar ri strìop- 
aich ? 

CAIB XXXV. 
AGTJS thubhairt Dia ri Ìacob, Eirich, 
imich ^uas gu Betel, agus gabh còmh- 
nuidh an sin ; agus dean an sin altair do 
Dhia, a dh'f hoillsich e fèin duit an uair a 
theich thu o ghnùis Esau do bhràthar. 

2 Agus thubhairt Iacob r'a theaghlach, 
agus riu-san uile a bha maille ris, Cuiribh 
uaibh na diathan coimheach a ta 'nur 
measg, agus bithibh glan, agus mùthaibh 
bhur n-eudach : 

3 Agus èireamaid, agus rachamaid suas 
gu Betel ; agus ni mise an sin altair do Dhia, 
a dh 'èisd rium ann an là mo chruaidh-ehais, 
agus a bha maille rium san t-slighe air an 
deachaidh mi. 

4 Agus thug iad do Iacob na diathan 
coimheach uile a bha 'nan làimh, agus an 
cluas-f hàinnean a bha 'nan cluasaibh ; ag- 
us dh'fholaich Iacob iadfuidh'n daraig a 
bha làimli ri Sechem. 

5 Agusdh'imichiad: agusbhaeagalDhè 
air na bailtibh a bha mu'n cuairt orra, agus 
cha d'rinn iad tòireachd air mic Iacoib. 

6 Mar sin thàinig Iacob gu Luds, a ta an 
tlr Chanaain, eadhon Betel, e fèin agus an 
sluagh uile a bha maill'e ris. 

7 Agus thog e 'n sin altair, agus thug e 
Elbetel mar ainm air an àit ; do bhrìgh ann 
an sin gu'n d'fhoillsich Dia e fèin dha, 
*nuair a theich e o ghnùis a bhràthar. 

8 Ach fhuair Deborah banaltrum Re- 
becah bàs, agus dh'adhlaiceadh i fuidh Bhe- 
tel,fuidhdharaig: agusthugadh Alon-bacut 
mar ainm air. 

9 Agus dh'f hoillsich Dia e fèin do Iacob a rìs,an uair a thàinig e à Padan-aram j ag- 
us bheannaich se e. 

10 Agus thubhairt Dia ris, 'Se Iacob a's 
ainm dhuit ; cha'n ainmichear thu Iacob 
ni's mò, ach 'se Israel a bhios 'na ainm ort : 
agus. thug e Israel mar ainm air. 

11 Agus thubhairt Dia v ris ? Js mise Dià 
uile-chumhachdach ; bi sìolmhor agus fàs 
lìonmhor : thig cinneach agus coimhthional 
chinneach uait, agus thig rìghrean a mach 
à d'leasruidh. 

12 Agus am fearann a thug midh'Abra- 
ham agus a dh'Isaac, dhuitse bheir mi e ; 
agus do d' shliochd a'd' dhèigh bheirmi am 
fearann. 

13 Agus chaidh Dia suas uaith san àit an- 
do labhair e ris. 

14 Agus chuir Iacob suas carragh san 
àit an do labhair e ris, carragh cloiche, ag- 
us dhòirt e tabhartas-dibheair, agusdhòirt 
e oladh air. 

15 Agusthug Iacob Betel mar ainmair 
an àite far an do labhair Dia ris. 

16 Agus dh'imich iad o Bhetel, agus cha 
robh ach astar beag aca ri teachd gu h-Eph- 
rat : agus thàinig tinneas cloinne air Racnel, 
agus bha saothair chruaidh oirre. 

17 Agus 'nuairabhai an cruaidh shaoth- 
air, an sin thubhairt a' bhean-ghlùine rithe, 
Na biodh eagal ort, oir bithìdh am mac so 
agad cuideachd. 

18 Agus 'nuair a bha h-anam a' dealach- 
adh rithe, (oir f huair i bas,) thug i Benoni 
mar ainm air : ach dh'ainmich 'athair e 
Beniamin. 

19 Agus fhuair Rachel bàs, agus dh'adh- 
laiceadh i san t-slighe gu h-Ephrat, eadhon 
Betlehem. 

20 Agus chuir Iacob suas carragh air a 
h-uaigh : ise socarragh uaighe Racheilgus 
an là'n diugh. 

21 Agus ghabh Israel a thurus, agus 
shuidhich e a bhùth an taobh thalldo thùr 
Edeir. 

22 Agus'nuairabha Israela chòmhnuidh 
san tìr sin, chaidh Reuben, agus lnidh e Je 
Bilhah leannan 'athar ; agus chual' Israel 
sin. A nis bha dà mhac deug aig Iacob. 

23 MicLeah; Reuben ceud-ghin Iacoib, 
agus Simeon, agus Lebhi, agus Iudah, agus 
Isachar, agus Sebulun. 

24 Mic Racheil ; Ioseph, agus Beniamiiv. 

25 Agus mic Bhilhah, banoglaich Ra- 
cheil ; Dan, agus Naphtali. 

26 Agus mic Shilpah, banoglaich Leah ; 
Gad agus Aser. Is iad sin mic Iacoib, a 
rugadh dha am Padan-aram. 

27 Agus thàinig lacob chum Isaaic 'athar 
do Mhamre, gu baile Arbah, eadhon He- 
bron, far an robh Abraham agus Isaac air 
chuairt. 

28 Agus b'iad làithean Isaaic ceud bliadh- 
na 's ceithir fichead. 

29 Agus thug Isaac suas an deò, agus 
dh'eug e, agus chruinnicheadh e chum a 
mhuinntir fèin, agus e 'na sheann-duine, 
agus làn do làithibh. Agus dh'adhlaic a 
mhic Esau agus Iacob e. 

CAIB. XXXVI. 
A GUS is iad sin ginealaich Esau, eadhon 
Edoim. 

2 Ghabh Esau a mhnài do nigheanaibh 30 GENESIS. Chanaain ; Adah nighean Eloin an Hitich, 
agus Aholibamah nighean Anah,nighinn 
Shibeoin an Hibhich ; 

3 Agus Easematnighean Ismaeil, piuthar 
Nebaioit. 

4 Agus rug Adah do Esau Eliphas ; ag- 
us rug Basemat Reuel. 

5 Agus rug Aholibamah Ieus, agus Iaa- 
lam, agus Corah : Is iad sin mic Esau, a 
rugadh dhaann an tìr Chanaain. 

6 Agus ghabh Esau amhnài, agus a mhic, 
agus a nigheana, agus uile mhuinntir a 
thighe, agus a sprèidh, agus 'ainmhidhean 
uile, agus a mhaoin uile, a f huair e ann an 
tìr Chanaain : agus chaidh e do thìr eile o 
ghnùis a bhràthar Iacoib. 

7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò na 
gu'm feudadh iad còmhnuidh a ghabhail 
cuideachd ; agus cha b'urrainn an tìr anns 
an robh iad 'nan coigrich, an giùian air son 
an sprèidhe. 

8 Mar so ghabh Esau còmhnuidh ann an 
sliabh Sheir : is e Esau Edom. 

9 Agus is iad sin ginealaich Esau, athar 
nan Edomach, ann an sliabh Sheir : 

10 Is iad sin ainmeanna mhac Esau; 
Eliphas mac Adah mnà Esau, Reuel mac 
Bhasemait mnà Esau. 

11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, O- 
mar, Sepho, agus Gatam, agus Cenas. 

12 Agus bha Timna 'na leannan aig Eli- 
phas, mac Esau ; agus rug i do Eliphas A- 
malec : ò'iad sin mic Adah, mnà Esau. 

13 Agus is iad sin mic Reueil ; Nahat, ag- 
us Serah, Samah, agus Midsah : 6'iad sin 
mic Bhasemait, mnà Esau. 

14 Agusò'iadsinmic Aholibamah, nigh- 
inn Anah, nighinn Shibeoin, mnà Esau : 
agus rug i do Esau Ieus, agus Iaalam, ag- 
us Corah. 

15 .B'iad sin cinn-fheadhna mhac Esau : 
mic Eli|)hais,ceud-ghin Esau; ceann-feadh- 
na Teman, ceann-feadhna Omar, ceann- 
feadhna Sepho, ceann-feadhna Cenas, 

16 Ceann-feadhna Corah, ceann-feadhna 
Gatam, agus ceann-feadhna Amalec: is 
iad sin na cinn-fheadhna a thàinig o Eli- 
phas,annantìr Edoim : 6'iadsin mic Adah. 

17 Agus is iad sin mic Reueil,mhic Esau ; 
ceann-feadhna Nahat, ceann-feadhna Se- 
rah, ceann-feadhna Samah, ceann-feadhna 
Midsah. Is iad sin na cinn-fheadhna a 
ihàinig o Reuel, ann an tìr Edoim : is iad 
sin mic Bhasemait, mnà Esau. 

18 Agus is iad sin mic Aholibamah, mnà 
Esau ; ceann-feadhna Ieus, ceann-feadhna 
Iaalam, ceann-feadhna Corah : 6'iadsin na 
cinn-fheadhna a thàinig o Aholibamah 
nighinn Anah, mnà Esau. 

19 Is iad sin mic Esau, eadhon Edoim ; 
agus is iad sin an cinn-f headhna. 

20 ls iad sin mic Sheir an Horich, luchd- 
àiteachadh na tìre ; Lotan, agus Sobal, ag- 
us Sibeon, agus Anah, 

21 Agus Dison, agus Edser, agusDisan : 
is iad sin cinn-fheadhna nan Horach, 
cloinne Sheir, ann an tìr Edoim. 

22 Agus ò' iad clann Lotain Hori, agus 
Heman : agus b'ì Timna piuthar Lotain. 

23 Agus 6'iad sin clann Shobail ; Albhan, 
agus Manahat, agus Ebal, Sepho, agus 
Onam. 

24 Agus b' iad sin clann Shibeoin ; araon Aiah, agus Anah : ò'e so an t- Anah,a f huai? 
a mach na muileidean san f hàsach, an uair 
a bha e 'g ionaltradh asal Shibeoin 'athar. 

25 Agus 6'iad sin clann Anah ; Dison, 
agus Aholibamah nighean Anah. 

26 Agus b'iad sin clann Dhisoin ; Hem- 
dan, agus Esban, agus Itran, agus Cheran. 

27 B' iad sin clann Eseir ; Bilhan, agus 
Saabhan, agus Achan. 

28 B' iad sin clann Dhisain ; Uds, agus 
Aran. 

29 B' iad sin cinn-f headhna nan Horach ; 
ceann-feadhna Lotan, ceann-feadhna So- 
bal, ceann-feadhna Sibeon, ceann-feadhna 
Anah, 

30 Ceann-feadhna Dison, ceann-feadhna 
Eser, ceann-feadhna Disan : is iad sin na 
cinn-fheadhna a thàinigo Hori, ammeasg 
an ceann-feadhna-san ann an tìr Sheir. 

31 Agus is iad sin na rìghrean a rìghich 
ann an tìr Edoim, mun do rìghich righ sam 
bith air cloinn Israeil. 

32 Agus rìghich ann an Edom Belah 
mac Bheoir ; agus b'e ainm a bhaile Din- 
habah. 

33 Agus dh'eug Belah, agus rìghich Iob- 
ab mac Sherah o Bhosrah 'na àite. 

34 Agus dh'eug Iobab, agus rìghich Hus- 
am o thìr Themani 'na àite. 

35 Agus dh'eug Husam, agus rìghich 
Hadad mac Bhedaid, a bhuail Midian am 
fearann Mhoaib, 'i\a àite : agus b'e ainm a 
bhaile Abhit. 

36 Agus dh'eug Hadad, agus- rìghich 
Samlah o Mhasrecah 'na àite. 

37 Agus dh'eug Samlah, agus rìghich 
Saul o Rehobot, làimh ris an amhainn, 'na 
àite. 

38 Agus dh'eug Saul, agus rìghich Baal- 
hanan mac Achboir 'na àite. 

39 Agus dh'eug Baal-hanan mac Ach- 
boir, agus rìghich Hadar 'na àite : agus b'e 
ainm a bhaile Pau ; agus ainm a mhnà Me- 
hetabel, nighean Mhatreid, nighinn Mhed- 
sahaib. 

40 Agus is iad sin ainmeanna nan ceann- 
feadhna a thàinig o Esau, a rèir an teagh- 
laichean, a rèir an àiteacha 'nan ainmibh ; 
ceann-feadhna Timnah, ceann-feadhua 
Albhah, ceann-feadhna Ietet, 

41 Ceann-feadhna Aholibamah, ceann- 
feadhna Elah, ceann-feadhna Pinon, 

42 Ceann-feadhna Cenas, ceann-feadhna 
Teman, ceann-feadhna Mibsar, 

43 Ceann-feadhna Magdiel, ceann-feadh- 
na Iram : is iad sin cinn-f headhna Edoim, 
a rèir an àiteacha-còmhnuidh, ann an tìr 
an seilbh ; is esan Esau, athair nan Edom- 
ach. 

CAIB. XXXVII. 
A GUS ghabh Iacob còmhnuidh san tìr 
■^- anns an robh 'athair 'na choigreach, 
ann an tìr Chanaain. 

2 Is iad so ginealaich Iacoib : 'Nuair a 
bha Ioseph seachd bliadhna deug a dh'aois, 
bha e a' buachailleachd an treud maille r'a 
bhràithribh, agus bha 'n t-òganach maille 
ri mic Bhilhah, agus maille ri mic Shilpah, 
mnài 'athar ; agus thug Ioseph an droch 
thuairesgeul-san a dh'ionnsuidh 'athar. 

3 Agus bu docha le h-Israel Ioseph na 
'mhic uile, a chionn gix'm b'e mac a shean CAIB. XXXVIII. 31 aois e : agus rinn e dha còta dh' iomadh 
dath. 

4 Agus 'nuair a chunnaic a bhràithre 
gu'm bu docha le 'athair e ni bhràithrean 
uile, dh'fhuathaich iad e, agus cha b'urr- 
ainn iad labhairt ris gu sìochail. 

5 Agus chunnaic Ioseph aisling, agus 
dh 'innis e d'a bhràithribh i, agus dh'f huath- 
aich iad e fathast ni's mò. 

6 Agus thubhairt e riu, Eisdibh, guidh- 
eam oirbh, ris an aisling so a chunnaic 
mi : 

7 Oir, feuch, bha sinn a' ceangal sguab 
san achadh, agus, feuch, dh'èirich mo 
sguab-sa suas,agus sheas i gu dìreach ; ag- 
us, feuch, sheas bhur sguaban-sa mu'n 
cuairt oirre, agus rinn iad ùmhlachd do m' Agus thubhairt a bhràithre ris, Am bi 
thusa gun amharus a'd' righ oirnne ? Am 
bi agad d'a rìreadh tighearnas oirnne? 
Agus dh'fhuathaich iad e fathast ni's mò 
air son 'aislingean, agus air son a bhriath- 
ran. 

9 Agus chunnaic e fathast aisling eile, 
agus dh'innis e d'a bhràithribh i, agus thu- 
bhairt e, Feuch, chunnaic mi aisling eile ; 
agus, feuch, rinn a'ghrian agus a' ghealach, 
agus an aon reul deug, ùmhlachd dhomh. 

10 Agus dh'innis e d' a athair i, agus d'a 
bhràithribh : agus thug 'athair aehmhasan 
da, agus thubhairt e ris, Ciod i an aisling so 
a chunnaic thu ? An e gu'n tig d'a rìreadh 
mise, agus do mhàthair, agus dobhràithre, 
chum sinn fèin a chromadh sìos duitse gu 
làr ? 

11 Agus bha farmad aig a bhràithribh 
ris ; ach thug 'athair fa'near a' chainnt. 

12 Agus chaidh a bhràithrean a dh'ion- 
altradh treud an athar do Shechem. 

13 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, Nach 
'eil do bhràithrean ag ionaltradh an treud 
ann an Sechem? Thig, agus cuiridh mi 
thu d'an ionnsuidh. Agus thubhairt e ris, 
Tha mise an so. 

14 Agus thubhairt e ris, Imich, guidheam 
ort, faic am bheildo bhràithrean gu maith, 
agus am bheil an treud gu maith ; agus 
thoir fios a m' ionnsuidh a rìs. Mar sin 
chuir e mach e à gleann Hebroin, agus 
thàinig e gu Sechem. 

15 Agus fhuair duine àraidh e, agus, 
feuch, bha e air seacharan sa' mhachair : 
agus dh'f heòraich an duine dheth, ag ràdh, 
Ciod a tha thu 'g iarraidh ì 

16 Agus thubhairt e, Tha mi 'g iarraidh 
mo bhràithrean : innis dhomh, guidheam 
ort, c'àit am bheil iad ag iorialtradh an 
treud. 

17 Agus thubhairt an duine, Dh'fhalbh 
iad à so : oir chuala mi iad ag ràdh, Rach- 
amaid gu Dotan. Agus chaidh Ioseph an 
dèigh a bhràithrean, agus f huair e iad ann 
an Dotan. 

18 Agus 'nuair a chunnaic iad e fada 
uatha, eadhon mun d'thàinig e am fagus 
doibh, chuir iad an comhairle ri chèile 'na 
aghaidh, gus a mharbhadh. 

19 Agus thubhairt iad r'a chèile, Feuch, 
tha an t-aislingiche so a' teachd. 

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbham- 
aid e, agus tilgeamaid e ann an slochd 
èigin ; agus their sinn, Chuir droch bhèist èigin as da : agus chi sinn ciod gus an tig 
'aislingean. 

21 Agus chuala Reuben so, agus shaore 
as an làimh e, agus thubhairt e, Na cuir- 
eamaid gu bàs e. 

22 Agus thubhairt Reuben riu, Na dòirt- 
ibh fuil ; tilgibh e san t-slochd so, a ta san 
f hàsach, agus làmh na cuiribh air ; a chum 
as gu'n saoradh e as an làimh e, agus gu'n 
aisigeadh e a rìs d'a athair e. 

23 Agus 'nuair a thàinig Ioseph a dh'- 
ionnsuidh a bhi àithrean, an sin bhuin iad 
do Ioseph a chòta, còta nan iomadh dath, 
a bha air. 

24 Agus ghabh iad e, agus thilg iad e ann 
an slochd ; agus bha 'n slochd falamh, gun 
uisge ann. 

25 Agus shuidh iad sìos a dh'itheadh 
arain ; agus thog iad suas an sùilean agus 
dh'amhairc iad, agus, feuch, bha cuideachd 
do chloinn Ismaeil a' teachd o Ghilead, 
le'n càmhalan a' giùlan spìosraidh, agus 
ioc-shlàint, agus mirr, a' dol gus an toirt 
sìos do'n Eiphit. 

26 Agus thubhairt Iudah r'a bhràithribh, 
Ciod an tairbhe a bhios ann dhuìnne, ma 
mharbhas sinn ar bràthair, agus ma cheileas 
sinn 'fhuil ? 

27 Thigibh, agus reiceamaid e ris na h-Is. 
maelich, agus na cuireamaid làmh air ; oir 
is e ar dearbh-bhràthair e, agus ar feoil : 
agus dh'èisd a bhràithre ris. 

28 An sin chaidh Midianaich seacl>ad, 
ceannaichean ; agustharruingiadagusthog 
iad suas Ioseph as an t-slochd, agus reic iad 
Ioseph ris na h-Ismaelich air fichead borm 
airgid. Agus thug iadsan loseph do'n Ei- 
phit. 

19 Agus phill Reuben adh'ionnsuidh an 
t-sluichd ; agus, feuch, cha robh Iosephsan 
t-slochd : agus reub e 'eudach. 

S0 Agus phill e dh'ionnsuidh a bhràifh- 
rean, agus thubhairt e, Cha'w 'eil an lean- 
abh ann ; agus mise, c'àit an tèid mi ? 

31 Agus ghabh iad còta loseiph, agus 
mharbh iad meann do na gabhraibh, agus 
thum iad an còta san f huil. 

32 Agus chuir iad uatha còta nan iomadh 
dath, agus thug iad e dh'ionnsuidh an ath- 
ar ; agus thubhairt iad, Fhuair sinne eo : 
aithnich a nis an e so còta do mhic,no nach e. 

33 Agus dh'aithnich se e, agus thubhairi 
e, Còta mo mhic ; chuir droch bhèisd as da : 
tha loseph gun teagamh air a reubadh as a 
chèile. 

34 Agus reub Iacob 'eudach, agus chuir 
e eudach-saic air a leasruidh, agus rinn e 
bròn air son a mhic rè mòrain làithean. 

35 Agus dh'èirich a mhic uile, agus a 
nigheanan uile suas, a thoirt sòlais da ; ach 
dhiùlt esan sòlas a ghabhail ; agus thubh- 
airt e, Oir thèid mi sìos do 'n uaigh a chum 
mo mhic ri bròn. Mar so rinn 'athair 
caoidh air a shon. 

36 Agus reic na Midianaich e san Eiphit 
ri Potiphar, oifigeach le Pharaoh, ceannard 
an f hreiceadain. CAIB. XXXVIII. 
A GUS san àm sin fèin chaidh Iudah sìos 
™ o 'bhràithribh, agus thionndaidh e 
steach a dh'ionnsuidh Adulamaich àraidh, 
d'am ò'ainm Hirah. 32 GENESIS. 2 Agus chunnaic Iudah an sin nighean 
Canaanaich àraidh, d'am 6'ainm Suah : ag- 
us ghabh e i, agus chaidh e steach d'a 
h-ionnsuidh. 

3 Agus dh'f hàs i torrach, agus rug i mac : 
agus thug e Er mar ainm air. 

4 Agus dh'fhàs i torrach a rìs, agus rug 
imac ; agus thug i Onan mar ainm air. 

5 Agus dh'fhàs i torrach fathast, agus 
rug i mac ; agus thug i Selah mar ainm air : 
agus bhaesan ann an Chedsib, an uair a 
rug i e. 

6 Agus ghabh Iudah bean do Er a cheud- 
ghin, d' am ò'ainm Tamar. 

7 Agus bha Er, ceud-ghin Iudah, aingidh 
ann an sealladh an Tighearna ; agus 
mharbh an Tighearn e. 

8 Agus thubhairt Iudah ri h-Onan, Falbh 
a steach a dh'ionnsuidh mnà do bhràthar, 
agus pòs i, agus tog suas sliochd do d' 
bhràthair. 

9 Agus bha fios aig Onan nach b'ann leis 
fein a bhiodh an sliochd ; agus 'nuair a 
chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a 
bhràthar, dhòirt e air a' bhlàr e, chum nach 
tugadh e sliochd d'a bhràthair. 

10 Agus bha an ni a rinn e olc ann an 
sealladh an Tighearna : uime sin mharbh e 
esan mar an ceudna. 

11 An sin thubhairt Iudah ri Tamar 
• mnaoi a mhic, Fan a'd' bhantraich ann an 

tigh t'athar, gus am fàs mo mhac Selah 
suas ; oir thubhairt e, Air eagal gu'm faigh- 
eadh esan bàs mar an ceudna, mar afhuair 
a bhràithrean. Agus dh'fhalbh Tamar. 
agus dh'f han i 'n tigh a h-athar. 

12 Agus ùine f hada 'n dèigh sin f huair 
nighean Shuah, bean Iudah, bàs : agus 
thog Iudah a mhisneach, agus chaidh e 
suas a dh'ionnsuidh luchd-lomairt a chaor- 
ach, e fèin agus a charaid Hirah an t- Adu- 
lamach, gu Timnat. 

13 Agus dh'innseadh do Thamar, ag 
ràdh, Feuch, tha t'athair-cèile a' dol suas 
gu Timnat a lomairt a chaorach. 

14 Agus chuir i a culaidh-bantraich dhith, 
agus chòmhdaich si i fèin le gnùis-bhrat, 
agus phaisg si i fèin, agus shuidh i ann an 
ionad follaiseach, a ta làimh ris an t-slighe 
gu Timnat: oir chunnaic i gu'n d'fhàs 
Selah suas, agus nach d'thugadh i dha mar 
mhnaoi. 

15 'Nuair a chunnaic ludah i, shaoil e 
gu'»a bu strìopach i, a chionn gu'n do 
cbòmhdaich i a h-eudan. 

16 Agus thionndaidh e d'a b-ionnsuidh 
air an t-slighe, agus thubhairt e, Leig leam, 
guidheam ort, teachd a steach a t' ionn- 
suidh ; oir cha robh fhios aige gu'm b'i 
bean a mliic i : agus thubhairt i, Ciod a 
bheir thu dhomh, a chum as gu'n tig thu 
steach a m' ionnsuidh ? 

17 Agus thubhairt esan, Cuiridh mi 
meann a t' ionnsuidh o'n treud : agus 
thubhairt ise, An toir thu geall dhomh gus 
an cuir thu m'ionnsuidh e? 

18 Agus thubhairt e, Ciod an geall a 
bheir mi dhuit ? Agus thubhairt ise, Do 
sheula, agus do làmh-fhailean, agus do lorg 
a ta ann ad làimh : agus thug e dhi iad, 
agus chaidh e steach d'a h-ionnsuidh, agus 
rinneadh i torrach leis. 

19 Agus dh'èirich i, agus dh'fhalbh i roimpe, agus chuir i seachad a gnùis-bhrat 
uaithe, agus chuir i a culaidh-bantraich 
oirre. 

20 Agus chuir Iudah am meann le làimh 
a charaid an Adulamaich, chum as gu'm 
faigheadh e 'n geall o làimh na mnà : ach 
cha d'f huair e i. 

21 An sin dh'fheòraich e do dhaoinibh 
an àite sin, ag ràdh, C'àit am bheit an 
strìopach a bha gu follaiseach ri taobh na 
slighe ? Agus thubhairt iadsan, Cha robh 
strìopach sam bith an so. 

22 Agus phill e dh'ionnsuidh Iudah, ag- 
us thubhairt e, Cha d'f huair mi i : agus 
mar an ceudna thubhairt daoine an àite, 
Cha robh strìopach sam bith an so. 

23 Agus thubhairt Iudah, Gabhadh i 
dh'i fèin e, air eagal gu maslaichear sinn : 
feuch chuir mi am meann so d 3 a h-ionn- 
suidk, agus cha d'f huair thu i. 

24 Agus beul ri tri mìosa an dèigh sin, 
dh'innseadh do Iudah,ag ràdh,Rinn Tamar 
bean ;do mhic strìopachas ; agus, feuch, 
cuideachd, tha i torrach le striopachas. 
Agus thubhairt Iudah, Thugaibh a mach i, 
agus loisgear i. 

25 'Nuair a thugadh a mach i, chuir ifios 
adh'ionnsuidha h-athar-cèile,agràdh, Aig 
an f hear d' am buin iad sin tha mise leth- 
tromach : agus thubhairti, Faic,guidheam 
ort, cia leis an seula, agus na làmh-f hailean, 
agus an lorg so. 

26 Agus ghabh Iudah riu, agus thubhairt 
e, Bha i ni bu cheirte na mise, a chionn 
nach d'thug mi i do Shelah mo mhac : ag- 
us cha robh aithne aige oirre ni's mò. 

27 Agus an uair a bha i ri saothair 
chloinne, feuch, bha lethaona 'na bolg. 

28 Agus an uair a bha i ri saothair, chuir 
a h-aon diubh mach a làmh : agus rug a* 
bhean-ghlùine air a làimh, agus cheangail 
i snàthainn scarlaid oirre, ag ràdh, Thàinig 
e so a mach an toiseach. 

29 Agus 'nuair a tharruing e a làmh air 
ais, feuch, thàinig a bhràthair a mach ; 
agus thubhairt ise, Cionnus a bhris thu 
mach? bitheadh am briseadh so ortsa: 
Uime sin thugadh Phares mar ainm air. 

30 Agus an dèighsin thàinigabhràthair 
a mach, aig an robh an snàthainn scarlaid 
air a làimh ; agus thugadh Sarahmarainm 
air. 

CAIB. XXXIX. 
A GUS thugadh Ioseph sìos do'n Eiphit ; 

agus cheannaich Potiphar, oifigeach le 
PharaohjCeannardan f hreiceadain, Eiphit- 
each, e o làimh nan Ismaelach, a thug sìos 
an sin e. 

2 Agusbha 'n Tighearnamailleri Ioseph, 
agus bha e 'na dhuine leis an do shoirbhich 
gach ni ; agus bha e 'n tigh a mhaighstir an 
Eiphitich. 

3 Agus chunnaic a mhaighstir gu 'n robh 
an Tigheama maille ris, agus gu 'n d' thug 
an Tighearn air gach m a rinn e soirbh- 
eachadh 'na làimh. 

4 Agus fhuair Ioseph deadh-ghean "na 
shealladh, agus rinn eseirbhis da : agus rinn 
se e 'na f hear-riaghlaidh air a thigh, agus 
gach ni a bh'aige chuir e fuidh 'làimh. 

5 Agus o'nàmsinfèin sand'rinn see'na 
f hear-riaghlaidh air a tbigh, agus air gach CAIB. XL. 33 >ii a bh'aige, bheannaich an Tighearna tigh 
an Eiphitich air sgàth Ioseiph : agus bha 
beannachadh an Tighearn air gach ni a 
bh'aige, annsan tigh,agus anns a' mhach- 
atr. 

6 Agus dh'fhàg e gach ni a òA'aige an 
làimh Ioseiph, agus cha b'f hios da aon ni a 
bh'aige, saor o'n aran a bha e 'g itheadh : 
agu> bha Ioseph 'na dhuine maiseach, agus 
sgiamhach san aghaidh. 

7 Agus an dèigh nan nithe sin leag bean 
a mhaighstir a sùilean air Ioseph, agus 
thubhairt i, Luidh leamsa. 

8 Agus dhiùlt esan, agus thubhairt e ri 
mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha 'n 'eil fìos 
aig mo mhaighstir ciod a tha maille rium 
san tigh, agusgachniath'aigechuirefuidh 
m' làimh-sa. 

9 Cha 'n 'eil neach san tigh so a's mò na 
mise ; agus cha do chum e uam ni sam bith 
achthusa,achionngurtuabhean : cionnus 
uime sin a ni mise an t-olc mòr so, agus a 
pheacaicheas mi an aghaidh Dhè ? 

10 Agus thachair e, 'nuair a labhair i ri 
Ioseph o là gu là, nach èisdeadh esan rithe, 
gu luidhe leatha, no bhi maille rithe. 

11 Agus thachair e, air latha àraidh, 
gu'n deachaidh esan a steach do 'n tigh a 
dheanamh 'oibrefèin, agus charobh a h-aon 
do dhaoinibh an tighe an sin a stigh. 

12 Agus rug i air air 'eudach-uachdair, 
ag ràdh, Luiclh leamsa : agus dh'f hàg e 
'eudach-uachdair 'na làimh, agus theich e, 
agus thàr e mach. 

13 Agus an uair a chunnaic ise gu *n 
d'ihag e 'eudach-uachdair 'na làimh, agus 
gu 'n do theich e mach, 

14 An sin ghairm i air daoinibh a tighe, 
agus labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug e 
steach d'ar n-ionnsuidh Eabhruidheach g'ar 
maslachadh : thàinig e steach a m' ionn- 
suidhs' a luidhe leam, agusghlaodh misele 
guth àrd : 

15 Agus 'nuair a chual' e gu'n do thog 
mi suas mo ghuth, agus gu'n do ghlaodh 
mi, an sin dh'fhàg e 'eudach-uachdair 
madle rium, agus theich e, agus chaidh e 
mach. 

16 Agus thaisg i 'eudach-uachdairlàimh 
nthe, gus an d'thàinigathighearnadhach- 
aidh. 

17 Agus labhair i ris a rèir nam briathra 
so, ag ràvih, Thàinig an seirbhiseach Eabh- 
ruidheach, a thug thu d'ar n-ionnsuidh, a 
steach a m' ionnsuidh-sa gu m' mhaslach- 
adh; 

18 Agus an uair a thog mise suas mo 
ghuth agus a ghlaodh mi, an sin dh'f hàg e 
'eudach-uachdair maille rium, agus theich 
e mach. 

19 Agus 'nuair a chual' a mhaighstir 
bnathran a mhnà, a labhair i ris, ag ràdh, 
Air an dòigh so rinn do sheirbhiseach orm : 
an sin las 'f hearg suas. 

20 Agus ghabh maighstir Ioseiph e, agus 
chuir e sa' phriosan e, far an robh priosan- 
aich an righ ceangailte : agus bha e an sin sa' 
phriosan. 

21 Ach bha 'n Tighearn maille ri Ioseph, 
agus nochd e tròcair dha, agus thug e dha 
deadh-ghean ann an sùiUbh fhir-gleidhidh 
a' phriosain. 

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' phriosain fuidh làimh Ioseiph na priosanaich uile a 
bha sa' phriosan ; agus gach ni a rinn iad 
an sin, b'esan a rinn e. 

23 Chad'amhaircfear-gleidhidh a'phrios- 
ain air ni sam bith a bha fuidh 'làimh, a 
chionn gu'« robh an Tighearna maille ris ; 
agus an ni sin a rinn è, thug an Tighearn 
air soirbheachadh leis. 

CAIB. XL. 
A GUS an dèigh nan nithesin chuir buid- 
"^- ealair righ na h-Eiphit, agus 'f huinead- 
air, fearg air an tighearna, righ na 
h-Eiphit. 

2 Agus bha corruich mhòr air Pharaoh 
ri dithis d'a sheirbhisich, ris an àrd bhuid- 
ealair, agus ris an àrd f huineadair. 

3 Agus chuir e 'n làimh iad ann an tigfr 
ceannaird an f hreiceadain sa' phriosan, far 
an robh Ioseph ceangailte. 

4 Agus chuir ceannard an f hreiceadain an 
cùram air Ioseph, agus f hritheil e dhoibh ; 
agus dh'fhan iad tamull ann an làimh. 

5 Agus chunnaic iad aislinglechèile,gach 
fear aca 'aisiing fèin san aon oidhche, gach 
feara rèir eadar-mhìneachaidh 'aislinge;am 
buidealair agus fuineadair righ na h-Eiphit, 
a bha ceangailte sa' phriosan. 

6 Agus thàinig Ioseph a steach d'an 
ionnsuidh sa' mhaduinn, agus dh'amhairc e 
orra, agus, feuch, bha iad dubhach. 

7 Agus dh'fheòraich e do sheirbhiskh 
Pharaoh, a bha 'n làimh maille ris ann an 
tigh a thighearna, ag ràdh, C'ar son a tha 
bhur gnùis co mhuladach an diugh ? 

8 Agus thubhairt iad ris, Chunnaic sinn 
aisling, agus cha 'n 'eil neach againn a 
dh'eadar-mhìnicheas i. Agus thubhairt Io- 
seph riu, Nach ann o Dhia tha gach eadar- 
mhìneachadh ? innsibh dhomhs' *'oci,guidh- 
eam oirbh. 

9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealair 
'aisling do Ioseph, agus thubhairt e ris, 
A'm' aisling-sa, i'euch, bha i' ìonain fa m' 
chomhair. 

10 Agus air an f hìonain bha tri meang- 
lain ; agus bha i margu'mbiodh i a' bris- 
eadh a mach, agus thàinig i fuidh a làn 
bhlàth, agus thug a bagaidean dearcan. 
abuich uatha. 

11 Agus bha cupan Pharaoh a'm' làimh ; 
agus ghabh mi na fìon-dhearcan, agus 
dh'fhàisg mi iad an cupan Pharaoh, agus 
thug mi 'n cupan do làimh Pharaoh. 

12 Agus thubhairt Ioseph ris, 'Se so a 
h-eadar-mhìneachadh : Na tri meanglain, 
is tri làitiiean iad. 

13 Eadhon an ceann thri làithean, tog- 
aidh Pharaoh suas do cheann, agusbheire 
rìs gu t'àite fèin thu ; agus bheir thu cupan 
Pharaoh 'na làimh, mar a b'abhuist duit 
roimhe, 'nuair a bha thu a'ù' bhuidealair 
aige. 

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 'nuair a 
dh'èireas gumaithdhuit, agusdean, guidh- 
eam ort, caoimhneas domh ; agus dean iom- 
radh orm ri Pharaoh, agus thoir a machmi 
as an tigh so : 

15 Oir gu deimhin ghoideadh air falbh 
mià tìr nan Eabhruidheach, agus mar an 
ceudna an so cha d'iinn mi ni sam bith gu 
'n cuirte san t-slochd mi. 

16 'Nuair a chunnaic an t-àrdfhuinead- 34 GEN3 

aìr gu'n d'eadar-mhìnich egu maith,thubh- 
airt e ri Ioseph, Bha mise mar an ceudna 
a'm' aisling, agus, feuch,6Ao tri bàscaidean 
geala air mo cheann : 

17 Agus anns a' bhascaid a b'àirde bha do 
gach seòrsa bìdh air son Pharaoh do dheas- 
achadh an f huineadair ; agus dh'ith an eun. 
laith iad a mach as a' bhascaid air mo 
cheann. 

18 Agus fhreagair Ioseph, agus thubh. 
airt e, Is e soah-eadar-mhìneachadh : Na 
tri bascaidean, ìs tri làithean iad. 

19 An ceann thri làithean togaidh Pha- 
raoh suas do cheann dhìot, agus crochaidh 
e thu air crann, agus ithidh an eunlaith 
t'f heoil dhìot. 

20 Agus air an treas là, comh-ainm latha- 
breithe Pharaoh, rinn ecuirmd'a sheirbh- 
isich uile : agus thog e suas ceann an àrd 
bhuidealair, agus ceann an àrd f huineadair 
am measg a sheirbhiseach. 

21 Agus thug e an t-àrd bhuidealair a 
chum a bhuidealaireachd a rìs j agus thug 
e 'n cupan do làimh Pharaoh : 

22 Ach chroch e 'n t-àrd f huineadair, 
mar a dh'eadar-mhìnich Ioseph dhoibh. 

23 Gidheadh cha do chuimhnich an t-àrd 
bhuidealair air Ioseph, ach dhìchuimhnich 
se e. 

CAIB. XLI. 
A GUS an ceann dà bhliadhna iomlan 
chunnaic Pharaoh aisling; agus, 
feuch, sheas e làimh ris an amhainn : 

2 Agus, feuch, thàinig a nìos as an amh- 
amnseachdbà, sgiamhach r'am faicinn, ag- 
us reamhar am feoil ; agus bha iad ag ion. 
altradh ann am mìn-f heur. 

3 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile nìos 
'nan dèigh as an amhainn, granda r'am 
faicinn, agus caol 'nam feoil ; agus sheas iad 
làimh ris na bà eile, air bruaich na h- 
aimhne. 

4 Agus dh'ith na bà a bha granda r'am 
faicinn, agus caol 'nam feoil suas na seachd 
bà sgiamhach agus reamhra. Mar sin 
dhùisg Pharaoh. 

5 Agus choidil, agus chunnaic e aisling 
an dara uair : Agus, feuch, dh'èirich suas 
eeachd diasan arbhair air aon choinlein, 
reachdmhor agus maith. 

6 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'nan dèigh 
seachd diasa caola, agus air an seargadh 
leis a' ghaoith an ear. 

7 Agus shluig na seachd diasa caola suas 
na seachd diasa reachdmhor agus làn : ag- 
us dhùisg Pharaoh, agus, feuch, b' aisling 
a bh' ann. 

8 Agus sa' mhaduinn bha a spiorad air a 
bhuaireadh ; agus chuir efios uaith, agus 
ghairm e uile dhruidhean na h-Eiphit, ag- 
usadaoineglic uile : agus dh'innis Pharaoh 
'aisling dhoibh : ach cha robh neach ann a 
dh'eadar-mhìnicheadh iad do Pharaoh. 

9 An sin labhair an t-àrd bhuidealair ri 
Pharaoh, ag ràdh, An diugh tha mis' a' 
cuimhneachadh mo lochdan. 

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheirbhis, 
ich, agus chuir emisean làimh ann an tigh 
ceannaird an fhreiceadain, araon mise, ag- 
us an t-àrd fhuineadair. 

11 Agus chunnaic sinn aisling san aon 
oidhche, mis' agus esan : chunnaic gach 2SIS. 

fear againn aisling a rèir eadar-mhìneach' 
aidh 'aislinge. 

12 Agus bha 'n sin mailleruinnòganach 
Eabhruidheach, seirbhiseach do cheannard 
an f hreiceadain ; agus dh'innis sinn da, ag- 
us dh'eadar-mhìnich e dhuinn ar n-aisling- 
ean : do gach fear againn a rèir 'aislinge 
dh'eadar-mhìnich e. 

13 Agus mar a dh'eadar-mhìnich e 
dhuinn, mar sin bha e : mise chuir e rìs 
ann am àite, agus esan chroch e. 

14 Agus chuir Pharaoh teachdair uaith, 
agus ghairme Ioseph, agus thug iad le cabh- 
aig a mach as an t-slochd e : agus bhearr se 
efèin, agus mhùth e 'eudach, agus thàinig 
e steach a dh'ionnsuidh Pharaoh. 

15 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
Chunnaic mi aisling, agus cha 'n'eil neach 
ann a dh'eadar-mhìnicheas i : agus chuala 
mi air a ràdh mu d'thimchioll-sa, 'nuair a 
chluinneas tu aisling, gur aithne dhuit a 
h-eadar-mhìneachadh. 

16 Agus fhreagair Ioseph Pharaoh, ag 
ràdh, Cha 'n'cil e annamsa : bheir Dia 
freagradh sìthe do Pharaoh. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
A'm' aisling, feuch, sheas mi air bruaich 
na h-aimhne : 

18 Agus, feuch, thàinig a nìos asan amh- 
ainn seachd bà, reamhar am feoil, agus 
sgiamhach ann an cruth ; agus bha iad ag 
ionaltradh ann am mìn-f heur ; 

19 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile 
nìos 'nan dèigh, bochd agus ro-ghranda, 
agus caol am feoil: cha 'n fhaca mi *n 
samhuil riamh ann an uile thìr na h-Eiphit 
air olcas. 

20 Agus dh'ith na bà caola agus granda 
suas na ceud seachd bà reamhra. 

21 Agus 'nuair a dh'ith iad suas iad, 
cha'n aithnichte orra gu'n d'ith siad iad ; 
ach bha iad granda r'am faicinn, mar an 
toiseach. An sin dhùisg mi. 

22 Agus chunnaic mi a'm' aisling ; agus, 
feuch, thàinig a nìos seachd diasan air aon 
choinlein, làn agus maith : 

23 Agus, feuch, dh'f hàs suas'nan dèigh 
seachd diasan, air an crìonadh, caol, agus 
seargta leis a' ghaoith an ear j 

, 24 Agus shluit; na diasa caola suas na 
seachd diasa maithe : agus dh'innis mi so 
do na druidhibh ; ach cha robh neach anr» 
a b'urrainn a' cMisfhoillseachadh dhomh. 

25 Agus thubhairt Ioseph ri Pharaoh, 
Aisling Pharaoh, is aon i : an ni sin a ta 
Dia gus a dheanamh, dh'fhoillsich e do 
Pharaoh. 

26 Na seachd bàmaithe, wseachd bliadh- 
na iad; agus na seachd diasa maithe, is 
seachd bliadhna iad : is aon an aisling. 

27 Agus na seachd bà caola agus grandi. 
a thàinig a nìos 'nan dèigh, is seachd 
bliadhna iad; agus na seachd diasa fàs, 
seargta leis a' ghaoith an ear, bithidh iad 
'nan seachd bliadhna gorta. 

28 So an ni a thubhairt mi ri Pharaoh : 
An ni a ta Dia gus a dheanamh, nochd è 
do Pharaoh. 

29 Feuch, tha seachd bliadhna mòr 
phailteis a' teachd air feadh thìre na h-Ei« 
phit uile: 

30 Agus èiridh seachd bliadhna gorta 
suas 'nan dèigh, agus dìchuirahnichear am CAIB. 

pavlteas uile an tìr na h-Eiphit ; agus 
claoidhidh a' ghorta an tìr. 

31 Agus cha'n aithnichear am pailteas 
anns an tìr, air son na gorta a leanas : oir 
bithidh i ro-throm. 

32 Agusa thaobhgu'n do dhùblaicheadh 
an aisling do Pharaoh dà uair, tha sin a 
chionn gu bheil an ni air a shuidheachadh 
le Dia; agus bheir Dia ann an aithghearr- 
adh gu crìch e. 

33 A nis uime sin amhairceadh Pharaoh 
a mach air son duine a tha tuigseach agus 
glic, agus cuireadh e os ceann tìre na 
fl-Eiphit e. 

34 Deanadh Pharaoh so, agus orduich- 
eadh e luchd-riaghlaidh os ceann na tìre, 
agus togadh iad an cùigeadh cuid do thor- 
adh tìre na h-Eiphit sna seachd bliadhnaibh 
pailteis. 

35 Agus cruinnicheadh iad uile bhiadh 
nam bliadhna maithe sin ri teachd, agus 
taisgeadh iad suas arbhar fuidh làimh Pha- 
raoh, agus gleidheadh iad biadh sna bailt- 
ibh. 

36 Agus bithidh ambiadh sin 'na thaisg- 
each do'n tìr, fa chomhair nan seachd 
bliadhna gorta a bhitheas ann an tìr na 
h-Eiphit ; chumas nach tèid as do'n tìrleis 
a' ghorta. 

37 Agus bha a' chomhairle maith ann 
an sùilibh Pharaoh, agus ann an sùilibh a 
sheirbhiseach uile. 

38 Agus thubhairt Pharaoh r'a sheirbh- 
isich, Am bheil e 'n comas duinn a leithid 
eo do dhuine fhaotainn, anns ara bheil 
6piorad Dhè ? 

39 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, A 
thaobh gu'n d'f hoillsich Dia so uile dhuit, 
cha 'n'eil neach ann cho tuigseach agus 
cho glic riut fèin. 

40 Bithidh tu os ceann mo thighe-sa, ag- 
us a rèir t'f hocail bithidh mo shluagh uile 
airanriaghladh : amhàin san righ-chaithir 
bithidh mise ni's mò na thu. 

41 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
Faic, chuir mi thu os ceann uiìe thìre na 
h-Eiphit. 

42 Agus thug Phara< h 'fhàinne bhàrr a 
làimhe, agus chuir e ai r làimh Ioseiph e ; 
agus sgeadaich se e ann an trusgan do lìon- 
eudach grinn, agus chuir e slabhruidh òir 
m'a mhuineal. 

43 Agus thug e air marcachd san dara 
carbad a bk'aìge fèin ; agus ghlaodh iad 
roimhe, Lùbaibh an glùn ; agus rinn se e 
'na uachdaran air tìr na h-Eiphit uile. 

44 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, Is 
mise Pharaoh, agus as t'eugmhais-sa cha 
tog duine suas a làmh no a chos ann an tìr 
na h-Eiphit uile. 

45 Agus thug Pharaoh Saphnat-paaneah 
mar ainm air Ioseph ; agus thug e dha 
Asenat nighean Photipherah sagairt Oin 
mar mhnaoi : agus chaidh Ioseph a mach 
air feadh uile thìre na h-Eiphit. 

46 Agus bha Ioseph deich bliadhna fich- 
ead a dh'aois an uair a sheas e 'm fianuis 
Pharaoh righ na h-Eiphit : agus chaidh 
loseph a mach o làthair Pharaoh, agus 
chaidh e troimh thìr na h-Eiphit uile. 

47 Agus thug an talamh a mach anns na 
seachd bliadhnaibh pailteis 'na ghlacaidibh. 

48 Agus chruinnich e r'a chèile uUe XLII. 35 

bhiadh nan seachd bliadhna, a bha an tìr na 
h-Eiphit; agus thaisg e suas biadh sna 
bailtibh : biadh fearainn gach baile, a bha 
mu'n cuairt air, thaisg e suas ann. 

49 Agus chuir Ioseph r'a chèile sìol mar 
ghaineamh na fairge, ro-mhòran, gus an do 
sguir e d'a àireamh ; oir bha e gun àir- 
eamh. 

50 Agus do Ioseph rugadh dithis inhac 
mun d'thàinig bliadhnacha na gorta, a rug 
Asenat dha, nighean Photipherah, eagairt 
Oin. 

51 Agus thug Ioseph Manaseh mar ainm 
air a' cheud-ghin ; oir thug Dia orm, ars' 
esan, mo shaothair uile dhìchuimhneach- 
adh, agus tigh m'athar uile. 

52 Agus air an dara mac thug e Ephraim 
mar ainm ; oir thug Dia orm, ars' esan, a 
bhi sìolmhor ann an tìr m'àmhghair. 

53 Aguschriochnuicheadh seachdbb>dh- 
nan a' phailteis a bha ann an tìr na h-Eiph- 
it. 

54 Agus thòisich seachd bliadhna na 
gorta ri teachd, mar a thubhairt Ioseph ; 
agus bha a' ghorta anns na dùthchannaibh 
uile : ach ann an uile thìr na h.Eiphit bha 
aran. 

55 Agus an uair a bha tìr na h-Eiphit uile 
ann an uireasbhuidh, an sin ghlaodh an 
sluagh ri Pharaoh air son arain : agus 
thubhairt Pharaoh ris na h-Eiphitich uile, 
Ruigibh Ioseph ; an ni sin a their e ruibh, 
deanaibh. 

56 Agus bha a' ghorta air aghaidh na 
talmhainn uile: agus dh'fhosgail Ioseph 
na tighean-taisg uile, agus reic e ris na 
h-Eiphitich : agus bhuadhaich a' ghorta 
ann an tìr na h-Eiphit. 

57 Agus thàinig gach dùthaich do'n 
Eiphit a dh'ionnsuidh Ioseiph a cheannach 
bìdh ; oir bhuadhaich a' ghorta anns gach 
dùthaich. 

CAIB. XLII. 
A NIS an uair a chunnaic Iacob gu'n 
robh sìol san Eiphit, thubhaìrt e r'a 
mhic, C'ar son a ta sibh ag amharc air a 
chèile ? 

2 Agus thubhairt e, Feuch, chuala mi 
gu bheil sìol san Eiphit ; rachaibh sìos an 
sin, agus ceannaichibh dhuinn as a sìn, 
chum as gu'm bi sinn beò, agus nach faigb 
sinn bàs. 

3 Agus chaidh deichnear bhràithrean 
Ioseiph sìos a cheannach sìl san Eiphit. 

4 Ach cha do chuir Iacob Beniamin 
bràthair Ioseiph maille r'a bhràithribh : 
oir thubhairt e, Air eagal gu'n èirich olc 
dha. 

5 Agus thàinig mìc Israeil a cheannach 
sìl am measg na muinntir a thàinig : oir 
bha a' ghorta ann an tìr Chanaain. 

6 Agus bha loseph 'na uachdaran air an 
tir : B' esan a bha a' reiceadh ri sluagh na 
tìre uile. Agus thàinig bràithrean Icseiph ; 
aguschrom siad iad fèin sios da, le 'n agh- 
aidh gu làr. 

7 Agus chunnaic Ioseph a bhràithrean, 
agus dh'aithnich e iad, ach rinn se e fèin 
'na choigreach dhoibh, agus labhair e gu 
coimheach riu ; agus thubhairt e riu, Cia 
as a thàinig sibhse? Agus thubhairt iad- 
san ris, A tìr Chanaain a cheannach bìdh., 30 GENESIS. 8 Agus dh'aithnich Iosephabhràithrean, 
ach cha d'aithnich iadsan esan. 

9 Agus chuimhnich Ioseph air na h-ais- 
lingibh a chunnaic e mu'n timchioll, agus 
thubhairt e riu, Is luchd-bratha sibh ; a 
dh'fhaicinn lomnochdaidh na tìre thàinig 
sìbh. 

10 Agus thubhairt iad ris, Cha sinn mo 
thighearna, ach is ann a thàinig do sheirbh- 
isich a cheannach bìdh : 

11 Is mic aon duine sinne uile, is daoine 
fìrinneach sinn ; cha luchd-bratha do 
sheirbhisich. 

12 Agus thubhairt esan riu, Ni h-eadh, 
ach is ann a dh'f haicinn lomnochdaidh na 
tìre thàinig sibh. 

13 Agus thubhairt iad, Is dà bhràthair 
dheug do sheirbhisich, mic aon du'me ann 
an tìr Chanaain ; agus, fcuch, tha'm fectr 
a's òig' an diugh maille r'ar n-athair, agus 
tha h-aon nach mnireann. 

14 Agus thubhairt Ioseph riu, So an ni 
a thubhairt mi ribh, ag ràdh, Is luchd- 
bratha sibh. 

15 Mar so dearbhar sibh ; mar is beò 
Pharaoh, cha tèid sibh a mach à so, mur 
tig bhur bràthair a's òige an so. 

16 Cuiribh uaibh fear agaibh, agus thug- 
adh e leis bhur bràthair, agus gleidhear 
sibhse am priosan, chum as gu'n dearbhar 
bhur briathran, am bheil no nach 'eit f ìrinn 
annaibh : no mar is baò Pharaoh, gu cinnt- 
each is luchd-bratha sibh. 

17 Agus chuir e 'm priosan iad ui!e rè 
thri làithean. 

18 Agusthubhairt Ioseph riu air an treas 
là, Deanaibh so, agus bithibh beò : oir tha 
eagal Dè ormsa. 

19 Ma's daoine fìrinneach sibh, fàgar 
aon d'ur bràithribh ceangailte an tigh bhur 
priosain : agus imichibh-sa, thugaibh leibh 
sìol air son gorta bhur teaghlaichean. 

20 Ach thugaibh bhur bràthair a's òige 
a m' ionnsuidh ; mar sin dearbhar bhur 
briathran, agus cha 'n fhaigh sibh bàs. 
Agus rinn iad mar sin. 

21 Agus thubhairt iad r'a chèile, Tha 
sinn gu deimhin ciontach a thaobh ar 
bràthar, do bhrìgh gu'm faca sinn cràdh 
'anama, 'nuair a ghuidh e oirnn, agus nach 
d'èisd sinn ris : uime sin thàinigan aircso 
oimn. 

22 Agus f hreagair Reuben iad, ag ràdh, 
Nach do labhair mise ribh, ag ràdh, Na 
peacaichibh an aghaidh an leinibh? agus 
cha d'èisd sibh : Uime sin, feuch, mar an 
ceudna tba 'fhuil air a h-iarraidh oirnn. 

23 Agus cha robh fhios aca-san gu'n 
robh Ioseph 'gan tuigsinn ; oir bha eadar- 
theangair eatorra. 

24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, ag- 
us ghuil e ; agus phill e rìs d'an ionnsuidh, 
agus labhair e riu, agus thug e Simeon 
uatha, agus cheangail se e fa chomhair an 
sùl. 

25 Ansin dh'àithn Ioseph an saic a lìon- 
adh le sìol, agus airgiod gach duine a chur 
air ais 'na shac, agus biadh a thoirt doibh 
air son na slighe : agus is ann mar so a rinn 
e riu. 

26 Agus thog iad an sìol air an asalaibh, 
agus dh'imich iad à sin. 

27 Agus an uair a dh'f hosgail fear dhiubh a shac, a thoirt b>Jh d'a asal san tigh-òsda,, 
churnaic e 'airgiod; oir, feuch, bha e am 
beul a shaic. 

28 Agus thubhairt e r'a bhràithribh, 
Thugadh air ais m'airgiod-sa ; agus, feuch, 
tha e eadhon a'm'shac. Agus dh'fhàilnich 
an cridhe, agus bha eagal orra, ag ràdh 
gach fear r'a chèile, Ciod e so a rinn Dia 
oirnn ì 

29 Agus thàinig iad a chum Iacoib an. 
athar, do thìr Chanaàin, agus dh'innis iad 
dha gach ni a thachair dhoibh, ag ràdh, 

30 Labhair an duine a ta 'na uachdaran 
air an tìr ruinn gu coimheach, agus ghabh 
e sinn mar luchd-bratha air an dùthaich. 

31 Agus thùbhairt sinn ris, ls daoine 
f ìrinneach sinne ; cha luchd-bratha idir 
sinn : 

32 Is dà bhràthair dheug sinn, mic ar 
n-athar ; tha aon mhac nach maireann, ag- 
us tha am maca's òige 'n diugh maille r'ar 
n-athair ann an tìr Chanaain. 

33 Agus thubhairt an duine, uachdaran 
na tìre ruinn, Mar so aithnichidh mi gur 
daoine f ìrinneach sibh ; fàgaibh aon d'ur 
bràithribh maille riumsa, agus gabhaibh 
biadh air son gorta bhur teaghlaichean, ag- 
us bithibh ag imeachd : 

34 Agus thugaibh bhur bràthaira's òige 
a m'ionnsuidh ; an sin bithidh fios agam 
nach luchd-bratha sibh, ach gur daoine 
fìrinneach sibh : mar sin bheir mise bhur 
bràthair dhuibh, agus ni sibh ceannachd 
san tìr. 

35 Agus an uair a thaomaich iad an saic, 
feuch, bha ceanglachan airgid gach duine 
'na shac fèin, agus an uair a chunnaic iad 
fèin agus an athair na ceanglachain airgid, 
bha eagal orra. 

36 Agus thubhairt Iacob an athair riu,. 
Thug sibh uamsa mo chlann : Ioseph cha 
mhaircann, agus Simeon cha mhazreann, 
agus Beniaminbheir sibh airfalbh : m'agh- 
aidh-sa 'ha na nithe sin uile. 

37 Agus labhair Reuben r'a athair, ag 
ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, mur 
toir mi a t'ionnsuidh e : thoir thairis do m' 
làimhs' e, agus bheir mise a t'ionnsuidh a 
rìs e. 

38 Agus thubhatrt e, Cha tèid mo mhac 
sìosmailleribh ; oir thaabhràthair mharbh, 
agus dh'f hàgadh esan 'naaonar : mathach- 
ras olc dha san t-slighe air an tèid sibh, an 
sin bheir sibh sìos m'fhalt liath le bròn 
do'n uaigh. 

CAIB. XLIII. 
A GUS bha a' ghorta ro-mhòr san tìr. 

2 Agus an uair a dh'ith iad suas an 
sìol a thug iad as an Eiphit, thubhairt an 
athair riu, Rachaibh a rìs, ceannaichibh 
dhuinn beagan bìdh. 

3 Agus labhair Iudah ris, ag ràdh, Thug 
an duine dearbh-chinnte dhuinn, ag ràdh, 
Cha'n fhaic sibh mo ghnùis-sa, mur bi 
bhur bràthair maille ribh." 

4 Ma chuireas tuar bràthairmailleruinn, 
thèid sinn sìos, agus ceannaichidh sinn 
biadh dhuit ; 

5 Ach mur cuir thu leinn e, cha tèid sinn 
sios : cir thubhairt an duine ruinn, Cha'n 
f haic sibh mo ghnùis, mur tobhur bràthair 
maille ribh. CAIB. XLIV. 37 6 Agus thubh airt Israel, C'ar son a bhuin 
sibh cho olc rium, agus gu'n rì'irmis sibh 
do'n duine gu'n robh bràthair luilleadh ag- 
aibh ? 

7 Agus thubhairt iad, Db'fhiosraich an 
duine dhinn gu teann m'ar timchioll fèi i, 
agus mu thimchioll ar càirdean, ag ràdh, 
Am bheil bhur n-athair fathast beò ? am 
bheil bràthair eile agaibh ? Agus dh'innis 
sinne dha a reir brìg'* nam briathar sin : 
Am b'urrainn sinne lios a bhi againn gu 
cinnteach gu'n abradh e, Thugaibh bhur 
bràthair a nuas ? 

8 Agusthubhairt Iudah ri h-.Israeì 'ath- 
air, Cuir an t-òganach maille riumsa, agus 
èindh sinn, agus imichidh sinn, a chum as 
gu'm bi sinn beò agus nach faigh sinn bàs, 
araon sinne, agus thu fèan, agus mar an 
ceudna ar clann bheag. 

9 Bithidh mise a'm' urras air a shon ; o 
m' làimh-sa iarraidh tu e : mur toìr mUe a 
t'ionnsuidh, agus mur cuir mi a'd' làthair 
e, an sin biodli a' choire gu bràth orm. 

10 Oir mur bitheamaìd air deanamh 
moille, gu cinnteach bhasinn a nis air pill- 
tinn air ar n-ais an dara uair so. 

1 1 Agus thubhairt Israel an athair riu, 
Ma (Wfheumas a' chùis a blri mar sin a 
nis, deanaibh so ; gabhaibh do'n toradh a's 
fearr san tìr 'nur soithichibh, agus thug- 
aibh sìos tiodhlac do'n duine; beagan ìoc- 
shlaint, agus beagan meala, spìosraidh, ag- 
us mirr, cnothan, agus almoine : 

12 Agus thugaibh leibh airgiod dùbaiìte 
'nur làimh, agus an t-airgiod athugadh air 
ais am beul bhur sac, thugaibh air ais e 'nur 
làimh ; theagamh gur mearachd a bh'ann. 

13 Gabhaibh mar an ceudna bhur bràth- 
air ; agus èiribh, rachaibh a rìs a dh'ionn- 
suidh an duine. 

14 Agus gu'n tugarìh Dia uile-chumh- 
achdach tròcair dhuibh an làthair an dume, 
chum as gu'n ieig e air falbh leibh bhur 
bràthair eile, agus Beniamìn : ach ma chaill 
mise nio chlann, chaill mi iad. 

15 Agus ghabh na daoine an tiodhlac sin, 
agus thug iad leo airgiod dùbailte 'nan 
làimh, agus Beniamin; agus dh'èirich iad, 
agus chaidh iad sìos do'n Eiphit, agus sheas 
iad an làthair Ioseiph. 

16 Àgus an uair a chunnaic loseph Ben- 
iamin maille riu, thubhairt e ri fear-riagh- 
laidh a fhighe, Thoir na rìaoine sin dach- 
aidh, agus marbh, agus deasaich ; oir maille 
riumsa ithidh na daoine sin air mheadhon- 
là. 

17 Agus rinn an tìuine mar a dh'iarr Io- 
seph ; agus thug e na daoine do thigh Io- 
seiph. 

18 Agus bha eagal air na daoine, chionn 
gu'n d'thugadh iad do thigh loseiph, agus 
thubhairt iad, 'S ann air son an airgid, a 
chuireadh air ais 'nar sacaibh a' cheua uai;-, 
a thugadh a stigh sinn ; chum gu faigh e 
cion-fàth 'nar nteghaidh, agus gu'n tuit e 
oirnn, agus gu'n gabh e sinn mar thràiliean, 
agus ar n-asail. 

19 Agus thàmig iad am fagus do f hear- 
riaghlaidh tighe Ioseiph, agus labhair iad 
ris aig dorus an tighe, 

20 Agus thubhairt iad, Omothighearna, 
thàinig sinn da rìreadh a rìuas an toiseach 
a cheannach bìdh. 21 Àgus ari uair a thàinig sinn do'n tigh* 
òsda, agus a dh'fhosgail sinn ar saic, feuch, 
bha airgiod gach fìr am beul a shaic, ar 
n-airgiod 'na làn chothrom : agus thug sinri 
air ais leinn e 'nar làimh. 

22 Agus airgiod eile thug sinn a nuas 
leinn 'nar làimh a cheannach bìdh : cha 
'n'eil fhios againn cò chuir ar n airgiod 
'nar sacaibh. 

23 Agusthubhairte, Sìth^MroMdhuibh, 
na biodh eagal oirbh : thug bhur Dia fèhii 
agus Dia bhur n-athar ionmhas duibh 'nur 
sacaibh : fhuair mise bhur n-airgiod. Ag- 
us thug e Simeon a mach d'an ionnsuidh. 

24 Agus thug an duine na daoine steach 
do thigh Ioseiph, agus thug e uisge dhoibh, 
agus nigh iad an cosan, agus thug e biadh 
d'an asalaibh. 

25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlac an 
coinneamh do loseph teachd aigmeadhon- 
là; oir chual' iad gu'n ìobh iad gu aran 
itheadh an sin. 

26 Agus an uair a thàinig loseph rìhach- 
aidh, thug iad rì'a ionnsuidh an tiorihlac, a 
bha 'nan làimh, do'n tigh : aguschrom siad 
iad fèin dha gu làr. 

27 Agus dh'fheòraich e 'n robh iad gu 
maith, agus thubhairt e, Am bheil bhUr 
n-athair, an seann duine mu'n do labb- 
air sibh, gu maith ì Am bheil e fatha&t 
beò? 

28 Agus thubhairt indsan, Tha do sheir- 
bhiseach ar n-athair-ne gu maith ; tka e 
fathast beò : agus chrom siad iad fèm sìos, 
agus rinn iad ùmhlachd. 

29 Agus thog e suas a shùilean, agus 
chunnaic e Beniamin a bhràthair, mac a 
mhàthai', agus thubhairt e, An e so bhur 
bràthair a's òige, mu'n do labhair sibh 
rium ? Agus thubhaiit e, Gu'n robh Dia 
gràsmhor dhuit, a mhic. 

30 Agus rinn Ioseph cabhag, oir bha a 
chridhe a' tiomachadh r'a bhràthair ; agus 
rìh'iarr e àit anns an guilearìh e : agus 
chaidh e steach d'a sheòmar, agus ghuil e 
'n sin. 

31 Agus nigh e 'eudan, agus chaidh e 
mach, agus chum e air fèin, agus thubhairt 
e, Cuiribh sìos aran. 

32 Agus chuir iad sìos rìhasan leis fèin, 
agus rìhoibhsan leo fèin, agus do na h- 
Eiphitich, a dh'ith maille ris, leo fèin ; a 
chionn nach feudadb na h-Eiphiiich aran 
itheadh maille ris na h-Eabhruidhich ; cir 
is gràineileachd sin rìo na h-Eiphitich. 

33 Agus shuidh iad sìos 'na làthair, an 
ceud-ghin a rèir a chòir-bhreithe, agus am 
fear a b'òige a rèir 'òige : agus ghabh na 
rìaoine iongahtas gach fear r'a chèile. 

34 Agus ghabh esan agus chuir e cuibh- 
rionnan o 'làthair fèin d'an ionnsuirìh : ach 
rinn e cuibhrionn Bheniamin cùig uairean 
ni bu mhò na cuirì a h-aoin aca-san. Agus 
dh'òl iad, agus bha iad subhach maille ris. 

CAIB. XLIV. 
A GUS rìh'àithn e do f hear-riaghlairìh a 
^ thighe, ag ràrìh, Lìon saic nan daoine 
le sìol, a' mheud 's is urrainn iad a ghiùl- 
an, agus cuir airgiod gach duine am beula 
shaic. 

i 2 Agus cuir mo chupans', an cupan air . 
gid, am beul saic an f hir a's òige, agus aii-- 
1 D 38 GENESIS. giod a shìl : agus rinn e a rèir an f hocail a 
iabhair Ioseph. 

3 Co luath 's a bha mhaduinn soilleir, 
ctruireadh na daoine air falbh, iad fèin ag- 
us an asail. 

4 Agus an uair a chaidh iad a mach as a' 
bhaile, agus gun iad fathast fad o làimh, 
thubhairt Ioseph ri fear-riaghlaidh a thighe, 
Eirich, lean na daoine; agus an uair a 
bheireas tu orra, abair riu, C'ar son a dhìol 
sibh olc an èiric maith ? 

5 Nach e so an cupan as am bheil mo 
thighearn ag òl ? agus leis am blìeil e da 
rìreadh a' deanamh fiosachd ? is olc a f huar- 
adh sibh so a dheanamh. 

6 Agus rug e orra, agus labhair e riu na 
briathra ceudna. 

7 Agus thubhairt iad ris, C'ar son a labh- 
ras mo thighearna na briathra so ? nar leig- 
eadh Dia gu'n deanadh do sheirbhisich a 
rèir an ni so. 

8 Feuch, an t-airgiod a f huair sinn am 
beul ar sac, thug sinn a rìs a t'ionnsuidh a 
tlr Chanaain ; cionnus uime sin a ghoid- 
eamaid airgiod no òr a tigh do thighearna ? 

9 Cia b'e air bith do d'sheirbhisich aig 
am faighear e, cuirear gu bàs esan, agus 
bithidh sinne mar an ceudna 'nar tràillean 
aig mo thighearn. 

10 Agus thubhairt e, A nis ma ta bith- 
eadh e rèir bhur briathar : bithidh esan aig 
am faighear e 'na sheirbhiseach agamsa ; 
agus bithidh sibhseneo-choireach. 

11 An sin thug iad a nuas gu grad gach 
duine a shac fèin gu làr, agus dh'f hosgail 
gach duine a shac. 

12 Agus rannsaich esan, agus thòisich e 
aig an f hear bu shine, agus sguir e aig an 
f hear a b'òige : agus fhuaradh an cupan 
ann an sac Bheniamin. 

13 Ansin reub iad an eudach,aguschuir 
gach duine a shac air 'asail, agus phill iad 
do'n bhaile. 

14 Agus thàinig Iudah, agus a bhràith- 
rean do thigh loseiph (oir bha e fathast an 
sin,) agus thuit ìad sìos 'na f hianuis air an 
làr. 

15 Agus thubhairt Ioseph riu, Ciod e an 
gniomh so a rinn sibh? nach robh fhios 
agaibh gur aithne do m' leithidse do dhuine 
da rìreadh fiosachd a dheanamh ? 

16 Agus thubhairt Iudah, Ciod a their 
sinn ri m' thighearna ? cionnus a labhras 
sinn ? no cionnus a ghlanas sinn sinn fèin ? 
f huair Dia a mach aingidheachd do sheirbh- 
iseach ; feuch, tha jinne 'nar seirbhisich do 
m' thighearn, araon sinne, agus esan mar 
an ceudna aig an d'f huaradh an cupan. 

17 Agus thubhairt e, Nar leigeadh Dia 
gu'n deanainnse so : ach an duine aig an 
d'fhuaradh an cupan, bithidh esan 'na 
sheirbhiseach agamsa ; agus d'ur taobbsa, 
rachaibh suas an sìth a dh'ionnsuidh bhur 
n-athar. 

18 An sin thàinig Iudah am fagus da, 
agus thubhairt e, Och mo thighearna, leig 
le d' sheirbhiseach, guidheam ort, focal a 
labhairt ann an cluasaibh mo thighearn, 
agus nalasadh t'f hearg an aghaidh do sheir- 
bhisich : oir is amhuilthusaagus Pharaoh. 

19 Dh'f heòraich mo thighearna d'a sheir. 
bhisich, ag ràdh, Am bheil athair agaibh, 
no bràthair ? 20 Agus thubhairt sinn rim' thighearna, 
Tha athair againn, seann duine, agus lean- 
abh a shean aois, maothran : agus tha 
'bhràthair marbh, agusdh'i'hàgadh esan 'na 
aonar do cktoinna mhàrhar, agus tha gràdh 
aig 'athair air. 

21 Agus thubhairt thu ri d' sheirbhisich, 
Thugaibh a nuas e do m' ionnsuidhs', a 
chum as gu'n socruich mi mo shùilean air. 

22 Agus thubhairt^inne ri m' thighearna, 
Cha'n f heud an leanabh 'athair f hàgail : 
oir nam fàgadh e 'athair, gheibheadh 'atk- 
air bàs. 

23 Agus thubhairt thusa ri d' sheirbhis- 
ich, Mur tig bhur bràthair a's òige nuas 
maille ribh, cha'n f haic sibh m'aghaidh-sa 
ni's mò. 

24 Agus an uair a chaidh sinne suas a 
dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, dh'- 
innis sinn da focail mo thighearna. 

25 Agus thubhairt ar n-athair, Rachaibh 
a rìs, ceannaichibh dhuinn beagan bìdh. 

26 Agus thubhairt sinne, Cha'n fheud 
sinn dol sìos : ma bhics ar bràthair a's òige 
maille ruinn, an sin thèid sinn sìos ; oir 
cha'n f heud sinn aghaidh an duinef haicinn, 
mur bi ar bràthair a's òige maiìle ruinn. 

27 Agus thubhairt do sheirbhiseach m' 
athair ruinn, Tha f hios agaibh gu'n do rug 
mo bhean dithis mhac dhomh. 

28 Agus chaidh aon diubh a mach uam, 
agus thubhairt mi, Gu cinnteach reubadh 
'na bhloighdibh e ; agus cha'n fhaca mi o 
sin e. 

29 Agus ma bheir sibh am mac so uam 
mar an ceudna, agus gu'n tig tubaist air, 
bheir sibh sìos m'f halt liath le bròn do'n 
uaigh. 

30 A nis uime sin, an uair a thig mise a 
dh'ionnsuidli do sheirbhisich m'athar, gun 
an leanabh maille ruinn ; (do bhrìgh gu 
bheil 'anam-sa ceangailte ann an anam an 
leinibh ;) 

31 Tarlaidh, 'nuair a chi e nach 'eil an 
leanabh maille ruinn, gu'm faigh e bàs : 
agus bheir do sheirbhiseach sìos falt liath 
do sheirbhisich ar n-athar le bròn do'n 
uaigh. 

32 Oir chaidh do sheirbhiseach an urras 
air son an leinibh do m'athair, ag ràdh, 
Mur toir mi a t' ionnsuidh e, an sin bithidh 
mi fo choire aig m'athair gu bràth. 

33 A nis uime sin, guidheam ort, leig le 
d' sheirbhiseach fantuinn an àit an leinìbh, 
a'm' thràill do m' thighearn ; agus leig leis 
an leanabh dol suas maille r'a bhràithribh. 

34 Oir cionnus a thèid mise suas a dh'- 
ionnsuidh m'athar, agus gun an leanabh 
maille rium > air eagal gu faic mi 'n t-olc a 
thig air m'athair. 

CAIB. XLV. 
A GUS cha b'urrainn Ioseph cumail air 
f èin 'nan làthair-san uile a sheas làimh 
ris ; agus ghlaodh e, Cijpribh gach duine 
mach uam : agus cha do sheas duine sam 
bith maille ris, an uair a rinn Ioseph efèin 
aithnichte d'a bhràithribh. 

2 Agus ghuil e gu h-àrd : agus chuala na 
h-Eiphitich, agus tigh Pharaoh e. 

3 Agus thubhairt Ioseph r'abhràithribh, 
Is mise Ioseph ; am bheil m'athair fathast 
beò ? agus cha b'urrainn a bhràithrean a CAIB. XLVI. 3f> f hreagairt ; oir bha eagal orra roimh a làth - \ 
air-san. 

4 Agus thubhairt Ioseph r'abhràithribh, 
Thigibh am fagus domh, guidheam oirbh ; 
agus thàinig iadamfagus : Agus thubhairt 
esan, Is mise Ioseph bhur bràthair, a reic j 
sibhse do'n Eiphit. 

5 A'gus a nis nabiodh doilgheas oirbh, no 
corruich agaibh ribh fèin, a chionn gu'n do 
reic sibh mise an so ; oir chuir Dia roimh- 
ibh mi, gu sibhse a gbleidheadh beò : 

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa bha a' ghorta 
san tìr, agus tha fathast cùig bliadhna ri 
teachd, anns nach bi aon chuid treabhadh 
no foghar. 

7 Agus chuir Dia mise roimhibh, a 
ghleidheadh dhuibhse iarmaid air thalamh, 
agus a thèarnadh bhur beatha le fuasgladh 
mòr. 

8 A nis uime sin, cha sibhse a chuir mise 
an so, ach Dia ; agus rinn e mi a'm' athair 
do Pharaoh, agus a'm' thighearn os ceann 
a thighe uile, agus a'm' uachdaran ann an 
tir na h-Eiphit uile. 

9 Deanaibh cabhag, agus rachaibh suas a 
chum m'athar, agus abraibh ris, Mar so 
thubhairt do mhac loseph, Rinn Dia mise 
a'm' uachdaran air an Eiphit uile ; thig a 
nuas am' ionnsuidh, na dean moille : 

10 Agus gabhaidh tu còmhnuidh am 
fearann Ghosein, agus bithidh tu 'm fagus 
dhomhsa, thu fèin, agus do chlann, agus 
clann do chloinne, agus do threudan, agus 
do bhuar, agus gach ni a ta agad. 

11 Agus beathaichidh mise thu 'n sin, 
(oir fathast bithidh cùig bliadhna gorta 
ann,) air eagal gu'n tig thu fèin, agus do 
theaghlach, agus gach ni a ta agad, gu 
bochdainn. 

12 Agus, feuch, tha bhur sùilean a' faic- 
inn, agus sùilean mo bhràthar Bheniamin, 
gur e mo bheul fèin a tha labhairt ribh. 

13 Agus innsidh sibh do m'athair mo 
ghlòir-sa uile san Eiphit, agus gach ni a 
chunnaic sibh ; agus ni sibh cabhag, agus 
bheir sibh a nuas m'athair an so. 

14 Agus thuit e air muineal a bhràthar 
Beniamin, agus ghuil e; agus ghuilBenia- 
miti air a mhuineal-san. 

15 Phòg e mar an ceudna a bhràithrean 
uile, agus ghuil e os an ceann : agus 'na 
dhèigh sin rinn a bhràithrean cainnt ris. 

16 Agus chualas iomradh so ann an tigh 
Pharaoh, ag ràdh, Tha bràithrean loseiph 
air teachd : agus thaitinn e gu maith ri 
Pharaoh, agus r'a sheirbhisich. 

17 Agus thubhairt Pharaoh ri Ioseph, 
Abair ri d' bhràithribh, Deanaibh so ; sac- 
aichibh bhur n-ainmhidhean, agus imich- 
ibh, rachaibh do thìr Chanaain. 

18 Agus thugaibh leibh bhur n-athair, 
agus bhur teaghlaichean, agus thigibh am' 
ionnsuidhse, agus bheir mise dhuibhmaith 
tìre na h-Eiphit ; ithidh sibh reamhrachd 
na tìre. 

19 A nis thugadh àithne dhuit; dean- 
aibhse mar so : thugaibh leibh à tìr na h-Ei- 
phit carbadan air son bhur cloinne bige, 
agus bhur ban, agus thugaibh bhur n-athair 
leibh, agus thigibh. 

20 Agus na biodh suim agaibh d'ur n.air- 
neis-thighe ; oir is leibh.se maith tìre na 
h-Eiphit uile. 21 Agus rinnclann Is -aeil mar sin 1 agus 
thug Ioseph dhoibh carbadan arèirordugh 
Pharaoh ; agus thug e dhoibh lòn air son 
na slighe. 

22 Thug e dhoibh uile, do gach aon diubh 
fa leth, culaidhean eudaich ; ach do Bhen- 
iamin thug e tri cheud bonn airgid, agus 
cùig culaidhean eudaich. 

23 Agus chuir e dh'ionnsuidh 'athar mar 
so : deich asail a' giùlan do nithibh maithe 
na h-Eiphit, agus deich asail bhoirionn a' 
giùlan sìl, agus arain, agus lòin d'anathair 
air son na slighe. 

24 Marsinchuir eabhràithrean airfalbh, 
agus dh'imich iad : agus thubhairt e riu, 
Feuchaibh nach cuir sibh a mach air a 
chèile air an t-slighe. 

25 Agus chaidh iad suas as an Eiphit, 
agus thàinig iad gu tìr Chanaain a dh'ionn- 
suidh Iacoib anathar. 

26 Agus dh'innis iad da, ag ràdh, Tha 
loseph fathast beò, agus tha e 'na uachdaran 
air tìr na h-Eiphit uile. Agus dh'f hann- 
aich cridhe Iacoib, oir cha do chreid e iad. 

27 Agus dh'innis iad da uile bhriathran 
Ioseiph, a labhair e riu : Agus an uair a 
chunnaic e na carbadan a chuir loseph g'a 
ghiùlan, dh'ath-bheothaich spiorad lacoib 
an athar. 

28 Agus thubhairt Israel, Is leòr e ; tha 
Ioseph mo mhac fathast beò : thèid mi ag- 
us chi mi e mum faigh mi bàs. 

CAIB. XLVI. 
A GUS dh'imich Israel maille ris gach ni 
a bh 'aige, agus thàinig e gu Beer-seba, 
agus thug e suas ìobairtean do Dhia 'athar 
Isaaic. 

2 Agus labhair Dia ri h-Israel ann an 
taisbeanaibh na h-oidhche, agus thubhairt 
e, A Iacoib, a lacoib : Agus thubhairt 
esan, Tha mi 'n so. 

3 Agus thubhairt e, Is mise Dia, Dia 
t'athar: na biodh eagal ort dol sìos do'n 
Eiphit ; oir ni mise a'd' chinneach mòrthu 
an sin. 

4 Thèid mise maille riut sìos do'n Eiphit ; 
agus bheir mi mar an ceudna gu cinnteach 
a nìos thu rìs ; agus cuiridh Ioseph a làmh 
air do shùilibh. 

5 Agusdh'èirich Iacob suas o Bheer-seba: 
agus thug mic Israeil leo Iacob an athair, 
agus an clann bheag, agus am mnài, anns 
na carbadaibh a chuir Pharaoh g'aghiùlan. 

6 Agus ghabh iad an sprèidh, agus am 
maoin, a f huair iad ann an tìr Chanaain, 
agus thàinig iad do'n Eiphit, Iacob agus a 
shliochd uile maille ris ; 

7 A mhic, agus mic a mhac maille ris, a 
nigheanan, agus nigheanan a mhac, agus a 
shliochd uile thug e maille ris do'n Eiphit. 

8 Agus is iad so ainmeanna chloinn Is- 
raeil, a thàinig do'n Eiphit, Iacob agus a 
mhic : Reuben, ceud-ghin Iacoib. 

9 Agus mic Reubein ; Hanoch, agus 
Phallu, agus Hesron, agus Carmi. 

10 Agus mic Shimeoin ; Iemuel, agus 
Iamin, agus Ohad, agus Iachin, agus Sohar, 
agus Saul mac Ban-chanaanaich. 

1 1 Agus mic Lebhi ; Gerson, Cohat, ag- 
us Merari. 

12 Agus mic Iudah ; Er, agus Onan, ag- 
us Selah, agus Phares, agus Serah : ach 40 GENESIS. f huair Er agus Onan bèìs ann an tìr Cha- 
naain. Agus b'iad mic Phareis, Hesron, 
agus Hamul. 

13 Agus mic Isachair ; Tola, agus Phu- 
bhah, agus Iob, agus Simron. 

14 Agus mic Shebuluin; Sered, agus 
Elon, agus Iahleel. 

15 Is iad sin mic Leah, a rug i do Iacob 
arn Padan-aram, maille r'a nighinn Dinah : 
bHad uile anarnan a mhac agus a nigheana 
tri-deug 'ar f hichead. 

1(5 Agus mic Ghaid ; Siphion, agus Ha- 
gai, Suni, agus Esbon, Hèri, agus Arodi, 
agus Areli. 

17 Agus mic Aseir ; Imnah, agus Isuah, 
agus Isuì, agus Beriah, agus Serah am 
piuthar. Agus mic Bheriah ; Heber, agus 
Malehiel. 

18 Is iad sin mic Shilpah, a thug Laban 
d'a nighinn Leah ; agus rug i iad sin do la- 
eob, cadhon sè anamanna deug. 

19 Mic Racheil mnà Iacoib ; Ioseph, ag- 
us Beniamin. 

20 Agus rugadh do Ioseph ann an tìr na 
h-Eiphit, Manaseh agus Ephraim, a rug 
Asenat nighean Photipherah sagairt Oin 
dha. 

21 Agus b'iad mic Bheniamin ; Belah, 
agus Becher, agus Asbel, Gera, agus Naa- 
man, Ehi, agus Ros, Mupim, agus Hupim, 
agus Ard. 

- 22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh do 
Iacob : na h-anaman uile, ceithir-deug. 

23 Agus mic Dhain ; Husim. 

24 Agus mic Naphtali; Iahseel, agus 
Guni, agus Ieser, agus Sillem. 

25 Is iad sin mic Bhilhah, a thug Laban 
d'a nighinn Rachel, a rug i do Iacob : na 
h-anaman uile, seachdnar. 

26 Na h-anaman uile a thàinig le Iacob 
do'n Eiphit, athàinig a mach as aleasruidh, 
a thuilleadh air mnaibh mhac Iacoib ; 
bHad na h-anamanna so uile tri fichead is 
a s è. 

27 Agus mic Ioseiph a rugadh dha san 
Eiphit, bu dhà anam iad : uile anamanna 
thighe Iacoib, a thàinig do'n Eiphit, bu tri 
fichead 's a deich ìad. 

28 Agus chuir e ludah roimhe gu Ioseph, 
chum as gu*n tugadh e fios dha teachd 'na 
làthair ann an Gosen ; agus thàinig iad gu 
fearann Ghosein. 

29 Agus bheartaich Ioseph a charbad, 
agus chaidh e suas an coinneamh Israeil 
'athar gu Gosen ; agus nochd.se e fèin da, 
agus thuit e air a mhuineal, agus ghuil e 
air a mhuineal rè tamuilì. 

30 Agus thubhairt Israelri loseph, Faigh- 
eams' a nis bàs, o chunnaic mi do ghnùis, 
do bhrìgh gu bheil thu fathast beò. 

31 Agusthubhairt loseph r'abhràithribh, 
agus ri teaghlach 'athar, Thèid mise suas, 
agus cuiridh mi 'n cèill do Pharaoh, agus 
their mi ris, Tha mo bhràithrean, agus 
teaghlach m'athar, a bha ann an tìr Cha. 
naain, air teachd a m' ionnsuvlh : 

32 Agus is buachaillean na daoine, oir 
bu luchd-sprèidhe iad ; agus thug iad leo 
an treudan, agus am feudail, agus gach ni 
a bh' aca. 

33 Agus tarlaidh 'nuair a ghairmeas Pha- 
raoh oirbh, agus a their e, Cicd ìs ceird 
duibh? 34 Gu'n abair sibhse, Bu luchd-sprèidhe 
do sheirbhisich o'r n-òige eadhon gus a nis, 
sinn fèin agus mar an ceudna ar n-aith- 
riche ; chum as gu'n gabh sibh còmhnuidh 
ann am fearann Ghosein, oir is gràineil- 
eachd do na h-Eiphitich gach buachaille 
sprèidhe. 

CAI3. XLVII. 
A N sin thàinig Ioseph agus dh'innis e do 
Pharaoh, agus thubhairt e, Thàinig 
m'athair agus mo bhràithrean, agus an 
treudan, agus am feudail, agus gach ni a bk' 
aca, a mach à tìr Chanaain; agus, feuch, 
tka iad ann am fearann Ghosein. 

2 Agus ghabh e cùignear d'a bhràithribh, 
agus chuir e 'n làthair Pharaoh iad. 

3 Agus thubhaitt Pharaoh r'a bhràith- 
ribh, Ciod is ceird duibh ? Agus thubhah t 
iadsan ri Pharaoh, /sbuachaillean do sheir- 
bhisich, sinn fèin agus ar n-aithriche. 

4 Thubhairt iad mar an ceudna ri Pha- 
raoh, 'S ann gu bhi air chuairt anns an tìr 
a thàinig sinn, oir cha 'n'eil feur aig do 
sheirbhisich d'an sprèidh, dobhrìghgubheii 
a' ghorta mòr ann an tìr Chanaain : a nis 
uime sin, guidheamaid ort, leig le d' she.r- 
bhisich còmhnuidh a ghabhail am fearann 
Ghosein. 

5 Agus labhair Pharaoh ri Ioseph, ag 
ràdh, thàinig t'athair agus do bhràithrean 
a t' ionnsuidh : 

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad; anns a' 
chuid a's fearr do'n f hearannthoirair t'ath- 
air agus do bhràithribh còmhnuidh a 
ghabhail; gabhadh iad còmhnuidh am 
fearann Ghosein : agus ma's aithne dhuit 
gu bheil 'nam measg daoine comasach, ni 
thu iad 'nan àrd bhuachaillibh air mo 
sprèidh-sa. 

7 Agus thug Ioseph Iacob 'athair astigh, 
agus chuir e'n làthair Pharaoh e : agus 
bheannaich Iacob Pharaoh., 

8 Àgus thubhairt Pharaoh ri Iacob, Ciod 
is aois dhuit ? 

9 Agus thubhairt Iacob ri Pharaoh, '5 
iad làithean bhliadhnacha mo chuairte 
ceud agus deich bliadhna tìchead : bu tearc 
agus olc làithean bhliadhnacha mo bheatha, 
agus cha d'ràinig iad làithean bhliadhnacha 
beatha m' aithriche ann an làithibh an 
cuairte-san. 

10 Agus bheannaich Iacob Pharaoh, agus 
chaidh e mach à làthair Pharaob. 

11 Agus shuidhich loseph 'athair, agusa 
bhràithiean, agus thug e dhoibh sealbh ann 
an tìr na h-Eiphit, anns a' chuid a's fearr 
do'n f hearann, ann am fearann Rameseis, 
mar a dh'àithn Pharaoh. 

12 Agus bhea'thaich Ioseph 'athair, agus 
bliràithrean, agus uile theaghlach 'athar 

le h-aran, a rèir an cloinne. 

13 Agus cha robh aran anns an tìr uile ; 
oir bha a' ghorta ro-mhòr, air chor as gu'n 
roi h tìr na h-Eiphit, agus tìr Chanaain uile 
fann leis a' ghorta. 

14 Agus chruinnich Ioseph an t-airgiod 
uile a f huaradh ann an tìr na h.Eiphit, ag- 
us ann an tir Chanaain, air son a' bhìdh a 
cheannaich iad : agus thug Ioseph an t-air- 
giod do thigh Pharaoh. 

15 Agus an uair a theii ig airgiod ann an 
tìr na h-Èiphit, agus ann au tìr Chanaain, CAIB, XLVIII. 4! thàinig na h-Eiphitich uile gu Ioseph, agi b'èigindolsraelbàsfhaotainn : agusghairm ràdh, Thoir dhuinn aran : c'ar son a gheibh 
eamaid bàs a'd' làthair ? oir theirig ar n-air- 
giod. 

16 Agus thubhairt Ioseph, Thugaibh 
seachad bhur sprèidh, agus bheir mise 
dhuibh air son bhur sprèidhe, ma theirig 
airgiod dhuibh. 

17 Agus thug iad an sprèidh gu Ioseph : 
agus thug Ioseph dhoibh aran air son each, 
agus air son nan caorach, agus air son a' 
chruidh, agus air son nan asal ; agusbheath- 
aich e iati le h-aran, air son an sprèidhe 
uile, air a' bhliadhna sin. 

18 'Nuair a chrìochnaicheadb, a' bhliadh- 
na sin, thàinig iad d'a ionnsuidh air an dara 
bliadhna, agus thubhairt iad ris, Cha cheil 
sinne air mo thighearna gu'n do chaitheadh 
ar n-airgiod ; tha mar an ceudna ar treud- 
an sprèidh aig mo thighearna : cha d'i'hàg- 
adh ann an sealladh mo thighearna ach ar 
cuirp, agus ar fearann. 

19 C'arsona gheibh sinn bàs fa chomh- 
air do shùl, araon sinne agus ar fearann ? 
Ceannaich sinne agus ar fearann air son 
arain, agus bithidh sinne agus arfearann 
'nar seirbhisich do Pharaoh : agus thoir 
dhuinn sìol, chum as gu'm bi sinn beò, agus 
nach faigh sinn bàs, agus nach bi am fear- 
ann 'na f hàsach. 

20 Agus cheannaich Ioseph fearann na 
h-Eiphit uile do Pharaoh ; oir reic na 
h-Eiphitich gach duine 'fhearann fèin, a 
chionn gu'n do bhuadhaich a' ghorta orra : 
mar sin bu le Pharaoh an talamh. 

21 Agus a thaobh an t-sluaigh, chuir e 
air imrich iad do bhailtibh o aon cheann 
chrìocha na h-Eiphit, eadhon gu ruig an 
ceann eile dhith ? 

22 A mhàin fearann nan sagart cha do 
cheannaich e; oir dh'orduicìteadh cuibh- 
rionn do na sagartaibh le Pharaoh, agus 
dh'ith iad an cuibhrionn a thug Pharaoh 
dhoibh : uime sin cha do reic iad am fear- 
ann. 

23 Agus thubhaht Ioseph ris an t-sluagh, 
Feuch, cheannaich mi sibh an diugh, agus I 
bhur fearann do Pharaoh ; feuch, so sìol j 
duibh, agus cuiribh am fearann. 

24 Agus tarlaidh, do na chinneas gu'n 
toìr sibh an cùigeadh cuid do Pharaoh, agus 
bithidh àgaibh fèin ceithir earrannan, air 
son sìl an f hearainn, agus air son bhur bìdh, 
agus air son muinntir bhur teaghlacha, agus 
air son bìdh d'ur cloinn bhig. 

25 Agus thubhairt iadsan, Ghlèidh thu 
beòsinn : faigheamaiddeadh-ghean ann an 
sealladh mo thighearna, agus bithidh sjnn 
'nar seirbhisich do Pharaoh. 

26 Agus rinn Ioseph sin 'na lagh gus an 
là 'n diugh air feadh f hearainn na h-Eiphjt, 
gu'm bitheadh aig Pharaoh an cùigeadh 
cuid ; saor a mhàin o f hearann nan sagart, 
nach bu lc Pharaoh. 

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh ann an 
tlr na h-Eiphit, ann an talamh Ghosein ; 
agus bha sealbh aca ann, agus shìolaich iad, 
agus dh'fhàs iad ro-lìonmhor, e air a mhac Ioseph, agus thubhairt e ri«, 
Ma f huair mi nis deadh-ghean a'd' sheall- 
adh, cuir, guidheam ort, do làmh fuidh 
m'leis, agus buin gu caoimimeil agus gu 
f ìrinneach rium ; na h-adhlaic mi, guidh- 
eam ort, san Paphit. 

30 Ach luidhidh mi maillerim'aithrich- 
ibh, agus giùlainidh tu mi mach as an E;- 
phit,agus adhlaicidh tu mi 'nan àit adhlaic- 
san. Agus thubhairt esan, Ni mi mar a 
thubhairt thu. 

31 Agus thubhairt e, Mionnaich dhomh : 
agus mhionnaich e dha. Agus chrom Is- 
rael e fèin air ceann-adhairt na leapach. 

CAIB. XLVIII. 
A GUS an dèigh nan nithe sih, dh'innis 
neach do Io»eph, Feuch, thsa t'athair 
tinn : agus thug e leis a dhà mhac, Man- 
aseh agus Ephraim. 

2 Agus dh'innis neach do Iacob, agus 
thubhairt e, Feuch, tha do mhac loseph ft? 
teachd a t'ionnsuidh : agus neartaich Israol 
e fèin, agus shuidh e air an leabaidh. 

3 Agus thubhairt Iacob ri Ioseph, Dh". 
f hoillsich Dia uile-chumhachdach e fèin 
dliomhsa aigLuds ann an tìrChanaain, ag- 
us bheannaich e mi. 

4 Agus thubhairt e rium, Feuch,nimise 
sìolmhor agus lìonmhor thu, agus ni mi 
thu a'd' choimhthional chinneach, agus 
bheir mi am fearann so do d'shliochd a'd' 
dhèigh mar sheilbh shìorruidh. 

5 Agus a nis do dhithis mhac, Ei hraim 
agus Manaseh, a rugadh dhuit ann an tìr na 
h-Eiphit, mun d'thàinig mis' a t' ionnsuidh 
do'n Eiphit, is leamsa iad : mar Reuben 
agus Shimeon, bithidh iad leamsa. 

6 Agus bithidh doshliochd, a ghineastu 
'nan dèigh, leat fèin; a rèir ainme am 
bràithre goirear iad 'nan seilbh fèin. 

7 Agus air mo shonsa dheth, 'nuair a 
thàinig mi o Phadan, fhuair Rachel bàs 

| agam ann an tìr Chanaain, air an t-slighe, 
| 'nuair nach robh fathast ach astar goirid ri 
teachd gu h-Ephrat : agus dh'adhlaic mi : n 
I sin i air an t.slighe gu h-Ephrat ; 's e sin 
Betlehem. 

8 Agus chunnaic Israel mic Iosejph, ag- 
us thubhairt e, Cò iad sin ? 

9 Agus thubhairt Ioseph r'a athair, '5 iad 
mo mhic-sa iad, a thug Dia dhornh an so : 
agus thubhairte, Thoir am' ionnsuidh iad, 
guidheam ox-t, agus beannaichidh mi iad. 

10 Agus bha sùilean Israeil trom le h-acis, 
air chor nach bu lèir dha gu maith : agus 
thug e 'm fagus da iad, agus phòg e iad, ag- 
us ghabh e 'na ghlacaibh iad. 

11 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, Cha 
do shaoil mi gu'm faicinn do ghnùis, agus, 
feuch, nochd Dia dhomh mar an ceudnado 
shliochd. 

12 Agus thug Ioseph a mach iad o eadar 
a ghlùinean, agus chrom se e fèin le 'agh- 
aidh gu làr. 

13 Agus ghabh loseph iad le chèile, Eph- 
| raim 'na làimh dheis o làimh chlì Israeii, 

28 Agus bha Iacob beò ann an tìr na i agus Manaseh 'na làimh chlì o làimh tìheis 
h-Eiphit seachd bliadhna deug ; agus b'iad | Israeil; agus thug e 'm fagus da iad 
pliadhnacha beatha Iacoib uile ceud agus j 14 Agusshìn Israel amach alàmh dheas, 
dà f hichead agus seachd bliadhna. agus chuir e i air ceann Ephraim, am viac a 

29 Agus dhlùthaich an t-àm anns am t'òige, agus a làmh chìì air ceann Mhar.ia~ 

1 B 2 42 GENESIS. seh : stiùir e a làmha gu seòlta ; oir b'e 
Manaseh an ceud-ghin. 

15 Agus bheannaich e Ioseph, agus 
thubhairt e, Gu'n deanadh Dia, an làthair 
an do ghluais m'aithriche Abraham agus 
Isaac, an Dia a bheathaich mi rè mo 
bheatha uile gus an là'n diugh, 

16 An t-aingeal a shaor mi o gach olc, na 
leinibh a bheannachadh, agus ainmichear 
m'ainm-sa orra, agus ainm m'aithriche, 
Abrahaim agus Isaaic : agus mar iasg na 
mara fàsadh iad lìonmhor am meadhonna 
talmhainn. 

17 Agus an uair a chunnaic Ioseph gu'n 
do chuir 'athair a làmh dheas air ceann E- 
phraim, cha do thaitinn e ris : agus chum e 
suas làmli 'athar, a chum a h-atharrachadh 
o cheann Ephraim gu ceann Mhanaseh. 

18 Agus thubhairt Ioseph r'a athair, Ni 
h-ann mar sin, athair : oir is e so aa ceud- 
ghin ; cuir do làmh dheas air a cheann. 

19 Agus dhiùlt 'athair, agus thubhairt e, 
Tha f hios agam, a mhic, tha fhios agam ; 
bithidh esan cuideachd 'na shluagh, agus 
fàsaidh e mar an ceudna mòr: ach gu 
deimhin bithidh a bhràthair a's òige nì's mò 
na e, agus bithidh a shliochd 'nam mòran 
chinneach. 

• 20 Agus bheannaich e iad air an là sin, 
ag ràdh, Annadsa beannaichidh Israel, ag 
ràdh, Gu deanadh Dia thu mar Ephraim, 
agus mar Mhanaseh : agus chuir e Ephraim 
roimh Mhanaseh. 

21 Agus thubhairt Israel ri Ioseph, 
Feuch, a taims' a' faotainn a' bhàis ; ach 
bithidh Dia maille ribhse, agusbheir e rìs 
sibh gu dùthaich bhur n-aithriche. 

22 Agus thug mise dhuit aon chuid- 
roinne thar do bhràithrean, a bhuin mi 
mach à làimh an Amoraich le m' chlaidh- 
eamh agus le m' bhogha. 

CAIB. XLIX. 
A GUS ghairm Iacob air a mhic, agus 
thubhairt e, Cruinnichibh sibh fèin an 
ceann a chèile chum as gu'n innis mi 
dhuibh ciod a tharlas dhuibh sna làithibh j 
deireannach. | 

2 Cruinnichibh sibh fèin , an ceann a I 
chèile, agus cluinnibh, a mhaca lacoib, ag- 
us èisdibh ri Israel bhur n-athair ' 

3 A Reubein, is tu mo cheud-ghin, mo 
threise, agus toiseach mo neirt, òirdheirc- 
eas àrd-inbhe, agus òirdheirceas cumhachd. 

4 Neo-sheasmhach mar uisge, cha toir 
thu barrachd, do bhrìgh gu'n deachaidh tu 
suas do leabaidh t'athar; an sin thruaill 
thu ì } chaidh e suas do m' uirigh. j 

5 Is bràithre Siraeon, agus Lebhi : tha I 
innil aingidheachd 'nan àitibh-còmhnuidh. 

6 'Nan dìomhaireachd na tigeadh m'an. I 
am-sa : r'an coimhthional na bitheadh m' | 
onoir-sa air a h-aonadh : oir 'nan corruich j 
mharbh iad duine, agus 'namfèin-thoilleag | 
iad sìos balla. ! 

7 Mallaichte gu'n robh an corruich, oir > 
bha i garg ; agus am fearg, oir bha i an- 1 
iochdmhor : roinnidh mi iad ann an Iacob, > 
agus sgaoilidli mi iad ann an Israel. 

8 A Iudah, molaidh do bhràithrean thu~ 
sa ; bithidh do làmh am muineal do | 
naimhde : cromaidh clann t'athar iad fein ] 
sjos a'd' làthair. i 9 Is cuilean leòmhain ludah ; o'n chobh- 
artaich, a mhic, chaidh thu suas ; chrom 
se e fèin sjos, chrùb e mar leòmhan, agus 
mar sheann kòmhan ; cò dhùisgeas suas cf 

10 Cha dealaich an t-slat-rìoghail ri lu- 
dah, no lagh-thabhartair o eadar a chosa, 
gus an tig Siloh, agus dhasan gèillidh na 
slòigh : 

11 A' ceangal a shearraich ris an f hìon- 
ain, agus loth 'asailns an f hìonain thaghta ; 
nigh e 'eudach am f ìon, agus a thrusgau am 
fuil nam f ìon-dhearc. 

12 Bithidh ashùilean ni's deirge na fìon, 
agus 'f hiacla ni's gi!e na bainne. 

13 Gabhaidh Sebulun còmhnuidh aig cal- 
adh a' ehuain, agus bithidh e air son cala'tdh 
long ; agus bithidh 'eirthir gu ruig Sidon. 

14 Is asal làidir Isachar, a' crùbadh sìos 
eadar dhà eallaich. 

15 Agus chunnaic e gu'm bu mhaith an 
ni fois, agus gu'/i robh am fearann taitneach ; 
agus chrom e a ghuala gu iomchar, agus 
rinneadh e 'na sheirbhiseach do chìs. 

16 Bheir Dan breth air a shluagh, mar 
aon do threubhaibh Israeil. 

17 Bithidh Dan 'na nathair air an ròd, 
'na nathair-nimhe air an t-slighe, a theum- 
as sàiltean an eich, air chor as gu'n tuit a 
mharcach an coinneamh a chùiL 

18 Ri d' shlàintedh'fheith rnise, O Thigh- 
eama. 

19 Gad, bheirbuidheannbuaidh air : ach 
bheir esan buaidh ma dheireadh. 

20 A mach à h-Aser bithidh 'aran-san 
reamhar, agus bheir e uaith sògh i ìoghail. 

21 Is eilid air a leigeadh fuasgailte Naph- 
tali ; bheir e focail thaitneach uaith. 

'22 Is geug thorthach loseph, geug thor- 
thach làimh ri tobar, aig am bheil a meang- 
lain a' sgaoiìeadh fchar a' bhalla. 

23 Chràidh na fir-bhogha gu geur e, ag- 
us thilg iad air, agus dh'fhuathaich iad e. 

24 Ach dh'f han a bhogha 'na neart, ag- 
us rinneadh gairdean a làmh làidir le làmh- 
aibh Dè chumhachdaich Iacoib ; (uaith sin 
tha 'm buachaille, clach Israeil :) 

25 Eadhon le Diat'athar, a ni còmhnadh 
leat, agus leis an Uiìe-chumhachdach, a 
bheannaicheas thule beannachdaibh nèimh 
o *n àirde, beannachdaibh na doimhne 
shìos, beannachdaibh nan cìoch, agus na 
bronn. 

26 Thug beannachda t'athar barrachd air 
beannachdaibh mo shinnseara, gu ruig foir- 
iomall nan sliabh siorruidh ; bithidh iad 
air ceann Ioseiph, agus air mullach a chinn- 
san a sgaradh o 'bhràithribh. 

27 Ni Beniamin fiadhach mar mhadadh- 
alluidh : sa' mhaduinn ithidh e a' chobh- 
artach, agus san fheasgar roinnidh e a' 
chreach. 

28 Is iad sin uile dà threubh dheug Is- 
raeil : agus is e so an ni a labhair an athair 
riu, agus bheannaiqh e iad ; gach aon ac' a 
rèir a bheannachaidh, bheannaich e iad. 

29 Agus dh'àithn e dhoibh, agus thu- 
bhairt e riu, Cruinnichear mise chum mo 
dhaoine : adhlaicibh mi maille ri m'aith- 
richibh san uaimh a ta ann an achadh Eph- 
roin an Hitich ; 

30 San uaimh a ta ann an achadh Mhac- 
phelah, a ta fa chomhair Mhamre, ann an 
tìr Chanaain, a cheannaich Abraham maille CAIB. L. 43 ris an achadh o Ephron an t-Hiteach, mar 
sheilbh àit-adhlaic. 

31 (An sin dh'adhlaic iad Abrahamagus 
Sàrah a bhean ; an sin dh'adhlaic iad Isaac 
agus Rebecah a bhean j agus an sin dh'adh- 
laic mise Leah.) 

32 Cheannaicheadh an t-achadh, agus an 
uaimh a ta ann, o chloinn Het. 

33 Agus an uair a chrìochnaich Iacob 
àitheantan a thoirt d'a mhic, chruinnich e 
a chosan suas do'n leabaidh, agus chaoch- 
ail e, agus chruinnicheadh e chum a 
dhaoine. 

CAIB. L. 

A GUS thuit loseph air aghaidh 'athar, 
■ agus ghuil e air, agus phòg se e. 

2 Agus dh'àithn Ioseph d'a sheirbhisich 
na lèighean spìosraidh a chur aircorp'ath- 
ar ; agus chuir na lèighean spìosraidli air 
Israel. 

3 Agus choimhlionadh air a shon dà 
f hichead là, (oir mar so coimhlionar làith- 
ean na muinntir sin air an cuirear spios- 
raidh ;) agus rinn na h-Eiphitich bròn air 
a shon deich is tri fichead là. 

4 Agus an uair a chaidh làithean a bhròin 
thairis, labhair Ioseph ri teaghlach Pharaoh, 
ag ràdh, A nis ma fhuair mi deadh-ghean 
'nur sùihbh, labhraibh, guidheam oirbh, 
ann an cluasaibh Pharaoh, ag ràdh, 

5 Ghabh m'athair mionnan diom, ag 
ràdh, Feuch, a ta mise a' faghail a' bhàis : 
a'm' uaigh a chladhaich mi dhomh fèin ann 
an tìr Chanaain, an sin adhlaicidh tu mi. 
A nis uime sin leig dhomh dolsuas,guidh- 
eam ort, agus m'athair adhlac, agus thig 
mi rìs. 

6 Agus thubhairt Pharaoh, Falbh suas, 
agus adhlaic t'athair, a rèir mar a ghabh e 
mionnan dìot. 

7 Agus chaidh Ioseph suas a dh'adhlac 
'athar : agus maille ris chaidh seirbhisich 
Pharaoh suas uile, seanairean a thighe, ag- 
us uile sheanairean thìre na h-Eiphit, 

8 Agus teaghlaeh Ioseiph uile, agus a 
'olnàithrean, agus teaghlach 'athar : a mhàin 
dh'f hàg iad an clann bheag, agus an caor- 
aich, agus am buar, ann an tìr Ghosein. 

9 Agus chaidh suasmailleris, araon carb- 
adan agus marc-shluagh : agus bha a' chuid- 
eachd ro-mhòr. 

10 Agus thàinig iad gu h-urlar-bualaidh 
Ataid, a tha 'n taobh thall do lordan ; agus 
rinn iad bròn an sin le caoidh mhòir agus 
ro-diràitich : agus rinn e brònair son 'ath- 
ar seaehd làithean. 

11 Agus an uair a chunnaic luchdàit- 
eachaidh na tìre, na Canaanaich, am bròn 
ann an urlar Ataid, thubhairt iad, Is doil- 
gheasach am bròn so do na h-Eiphitich ; 
aima sin thugadh Abel-misraim mar ainrn 
air, a tha 'n taobh thall do Iordan. 12 Agus rinn a mhic dha mar adh"àiihn 
e dhoibh : 

13 Oir ghiùlain a mhic e do thìr Cha- 
naain, agus dh'adhlaic iad e ann an uaimh 
achaidh Mhachpelah, a cheannaich Abra- 
ham maille ris an achadh mar sheilbh àit- 
adlilaic, o Ephron an t-Hiteach, fachomh- 
air Mhamre. 

14 Agus phill Ioseph do 'n Eiphit, e fèin 
agus a bhràithrean, agus iadsan uile a chaidh 
suas maille ris a dh'adhlac 'athar, an dèigh 
dha 'athair adhlac. 

15 Agus an uair a chunnaic bràithrean 
Ioseiph gu'n d'f huair an athair bàs, thubh- 
airt iad, Theagamli gu'n toir Ioseph fuath 
dhuinn, agus gu'n dìol e gu cinnteach-oirnn 
an t-olc sin uile a rinn sinn air. 

16 Agus chuir iad teachdairean gu Ioseph, 
ag ràdh, Dh'àithn t'athair mun df huair e 
bàs, ag ràdh, 

17 Mar so their sibh ri Ioseph, Maith, 
guidheam ort a nis, eucoir do bhràithrean, 
agus am peacadh, do bhrìgh gu'n d' rimi 
iad olc ort : agus a nis, guidheam ort, maith 
eucoir sheirbhiseach Dhè t'athar. Agus 
ghuil Ioseph an uair a labhair iad ris. 

18 Agus chaidh abhràithremaran eeud- 
na, agus thuit iad sìos ^na làthair, agus 
thubhairt iad, Feucb, is seirbhisich dhuit 
sinne. 

19 Agus thubhairt Ioseph riu, Na biodh 
eagal oirbh : oir am bheil mise an àite 
Dhè? 

20 Agus d' ur taobhsa, shònraich sibh 
olc a'm' aghaidh ; ach shònraich Dia sin a 
chum maith, a chum, mar air an là 'n diugh, 
gu'n tearnadh e mòr-shluagh beò. 

21 A nis uime sin na biodh eagal oirbh : 
altrumaidh mise sibh, agus bhur clann 
bheag. Agus thug e comhf hurtachd dhoibh, 
agus labhair e gu caoimhneil riu. 

22 Agus ghabh Ioseph còmhntiidh san 
Eiphit, e fèin agus teaghlach 'athar : agus 
bha loseph beò ceud agus deich bliatìhna. 

23 Agus chunnaic Ioseph clann Ephraim, 
. do'n treas ginealach : thogadh sjtas mar an 
! ceudna clann Mhachir, mhic Mhanaseh, 
j air glùinibh Ioseiph, 

24 Agus thubhairt loseph r'a bhràithribh, 
A ìa mise a' faghaila' bhàis, ach amliaircidh 
Dia gu cinnteach oirbhse, agus bheir e 
mach sibh as an f hearann so, do'n f hearann 
a mhionnaich e do Abraham, do Isaac, ag- 
us do lacob. 

25 Agus ghabh Ioseph mionnan do 
chloinn Israeil, ag ràdh, Amhaircidh Dia 
gu cinnteach oirbhse, agus giùlainidh sibh 
mo chnàmhan-sa suas as a so. 

26 Agus f huair Ioseph bàs, agus e ceud 
agus deich bliadhna dh'aois : agus chuir 
iad spìosraidh air, agus chuireadh ann an 
ciste-mli.airbh e san Eiphit. 44 ECSODUS, DARA LEABHAR MHAOIS, D AN AINM ECSODUS. CAIB. I. 

A NIS is iad soainmeannachloinn Israeil, 
■^* - a thàinig do'n Eiphit ; thàinig gach 
duine agus a theaghlach maille ri Iacob : 

2 Reuben, Simeon, Lebhi, agus Iudah, 

3 Isachar, Sebulun, agus Beniamin, 

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus Aser. 

5 Agus na h-anaman uile a thàinig a 
mach à leasruidh lacoib, bu deich agus tri 
tichead anam iad ; oir bha Ioseph san Eiph- 
it a ckeana. 

6 Agus f huair Ioseph bàs, agus a bhràith- 
rean uile, agus an ginealach sin uile. 

7 Agus bha clann Israeil sìolmhor, agus 
dh*f hàs iad gu mòr, agus rinneadh lìonmhor 
iad, agus chinn iad ro-chumhachdach ; ag- 

' us lìonadh an tìr leo. 

8 A nis dh'èirich righ ùr air an Eiphit, 
do nach b'aithne Ioseph. 

9 Agus thubhairt e r'a shluagh, Feuch, 
tha sluagh chloinn Israeil ni's lìonmhoire 
agus ni's cumhachdaiche na sinne. 

10 Thigibh, buineamaid gu seòlta : air 
eagal gu'm fàs iad lìonmhor, agus gu'n 
tachair e, 'nuair a dh'eireas cogadh, gu ! n 
gabh iadsan mar an ceudna le'r naimhdibh- 
ne, agus gu'n cog iad 'nar n-aghaidh, agus 
gu'n tèid iad a mach as an tìr. 

11 Uime sìn chuir iad maighstirean-oibre 
orra, chum an sàruchadh le'n eallachaibh. 
Agus thog iad bailtean-ionmhais do Pha- 
raoh, Pitom agus Rameses. 

12 Ach mar is mò a shàruich siad iad, 's 
ann is mò a rinneadh iadsan lìonmhor ag- 
us a dh'fhàsiad. Agusbhaiadfuighdhoil- 
gheas air son chloinn Israeil. 

13 Agus thug na h.Eiphitich air cloinn 
Israeil seirbhis a dheanamh le cruadhas. 

14 Agus rinn iad ambeatha searbh dhoibh 
le daorsa chruaidh, ann am moirtear, agus 
ann an clachaibh-creadha, agus anns gach 
gnè oibre sa' mhaehair : bha an obair uilc, 
anns an d' thug iad orra obair a dheanamh, 
le cruadhas. 

15 Agus labbair righ na h-Eiphit ri 
mnaibh-glùine nan Eabhruidheach, (b'e 
ainm aoin diubh Siphrah, agus ainm na tè 
eilePuah;) 

16 Agus thubhairt e, l Nuair a ni sibh 
gniomh mnà-glùine do na mnaibh Eabh- 
ruidheach, agus a chi sibh iad air na stòl- 
aflbh ; ma's mac a bhios ann, an sin marbh- 
aidh sibh e, ach ma's nighean a bhios ann, 
bithidhibeò. 

17 Ach bha eagal Dè air na mnaibh- 
glùine, agus cha d'rinn iad mar a dh'àithn 
righ na h T Eiphit dhoibh, ach ghlèidh iada' 
chlann-mhac beò. 

18 Agus ghairm righ na h-Eiphit air na 
mnaibh-glùine, agus thubhairt e riu, C'ar son a rinn sibh an ni so, agus a ghlèidh sibh 
a' chlann-mhac beò ? 

19 Agus thubhairt na mnathan-glùine ri 
Phàraob, A chionnnach 'eil na mnài Eabh- 
ruMheach mar na mnài Eiphiteach : oir tha 
iad fèin beothad, agus air an aisead mu'n 
tig na mnathan-glùine a steach d'an ionn- 
suidh. 

20 Uime sin bhuin Dia gu maith ris na 
mnaibh-glùine : agus rinneadh an sluagh 
lìonmhor, agus dh'f hàs iad ro-chumhachd. 
ach, 

21 Agus a chionn gu'n robh eagal Dè air 
na mnaibh-glùine, rinn e tighean dhoibh- 

22 Agus thug Pharaoh àithned'a shluagh 
uile, ag ràdh, Gach mac a bheirear, tilgidh 
sibh san amhainn ; agus gach nighean 
gleidhidh sìbh beò. 

CAIB. IL 
A GUS chaidh duine do thigh Lebhi, ag- 
us ghabh e nighean do Lebhi Hia 
mnaoi. 

2 Agus dh'f hàsa'bhean torrach, agus rug 
i mac : agus an uair a chunnaic i gu'n robh 
e 'na leanabh tlachdmhor, dh'fhoiaich i e 
rè thri mìosa. 

3 Agusanuair nachb'urrainn i 'fholach 
| ni b'f haide, ghabh i dha cobhan cuilce, ag- 
i gus chuir i thairis e le làthaich agus le pic, 

agus chuir i an leanabh ann ; agus chuir i 
e sa' chuilc aig bruaich na h-aimhne. 

4 Agus sheas a phiuthar am fad uaith, a 
dh'f haicinn ciod a dheanta ris. 

5 Agus thàinig nighean Pharaoh a nuas 
g'a nigheadh fèin san amhainn, agus bha a 

j maighdeanan ag imeachd ri taobh na h- 
aimhne ; agus an uair a chunnaic i 'n cobh- 
an am measg na cuilce, chuir i a banoglach 
g'a thoirt d'a h-ionnsuidh. 

6 Agus an uair a dh'fhosgail i e, chunn. 
aic i 'n leanabh : agus, feuch, ghuil an 
naoidhean. Agus ghabh i truas ris, agus 
thubhairt i, Is aon sodo chloinn nan Eabh- 
ruidheach. 

7 An sin thubhairt a phiuthar ri nighean 
Pharaoh, An tèid mise, agus an gairm mi 
dhuit banaltrum do namnaibh Eabhruidh- 
each, a chum as gu'n altrum i 'n leanabh 
dhuit. 

8 Agus thubhairt nighean Pharaoh rithe, 
Falbh. Agus chaidh a' mhaighdean, agus 
ghairm i màthair an leinibh. 

9 Agusthubhairtnighean Pharaoh rithe^ 
Thoir an leanabh so leat, agus altrum 
dhomhsa e, agus bheir mi dhuit do thuar- 
asdal. Agus ghabh a' bhean an leanabh, ag- 
us dh'altrum i e. 

10 Agus dh'fhàs an leanabh, agus thu.s i 
e dh'ionnsuidh nighiny Pharaoli^ agus bha CAIB 

e 'na mhac dh'i. Agus thug i Maois mar 
ainm air : agus thubhairt i, A chionn as an 
uisge gu'n do tharruing mi mach e. 

11 Agus tharladh anns nalàithibhsin, an 
uair a dh'fhàs Maois suas, gu'n deachaidh 
e mach a dh'ionnsuidh a bhràithrean, agus 
gu'n d'arnhairc e air an eallachaibh : agus 
chunnaic e Eiphiteach a' bualadh Eabh- 
ruidhich, aoin d'a bhràithribli. 

12 Agus dh'amhairc e an ta®bh so agus 
an taobh ud, agus an uair a chunnaic e 
nach robh aon duine ar/a, mharbh e an 
t-Eiphiteach, agus dh'f holaich e sa' ghain- 
eamh e. 

13 Agus an uair a chaidh emach an dara 
là, feuch, bha dithis do na h-Eabhruidliich 
a strì r'a chèile ; agus thubhairt e ris-san a 
rinn an eucoir, C'ar son a bhuaileas tu do 
choimhearsnach ? 

14 Agus thubhairt e, Cò rinn thusa a'd' 
uachdaran agus a'd' bhreitheamh oirnne ? 
am miann leat mise a mharbhadh, mar a 
mharbh thu 'n t-Eiphiteach ? agus ghabh 
Maois eagal, agus thubhairt e, Gu cinnteach 
tha an ni so aichnichte. 

15 A nis an uair a chuala Pharaoh an ni 
so, dh'iarr e Maois a mharbhadh, ach theich 
Maois o aghaidh Pharaoh, agus ghabh e 
còmhnuidh ann an tìr Mhidiain ; agus 
shuidh e sìos làimh ri tobar. 

16 A nis bha aig sagart Mhidiainseachd- 
nar nighean : agus thàinig iad agus tharr- 
uing iad uisge, agus lìon iad na h-amair a 
thoirt uisge do thieud an athar. 

17 Agus thàinig na buachaillean agus 
dh'f huadaich iad air falbh iad : ach sheas 
Maois suas agus chuidich e leo, agus thug 
e uisge d'an treud. 

18 Agus an uair a thàinig iad gu Reuel 
an athair, thubhairt e, Cionnus a thàinig 
sibh co luath an diugh ì 

19 Agus thubhairt iad, Shaor Eiphiteach 
sinn à làimh nam buachaiUean, agus mar 
an ceudna tharruing e uisge gu leòr dhuinn, 
agus thug e uisge do'n treud. 

20 Agus thubhairc esan r'a nigheanaibh, 
Agus c'àit am bkeil e ? C'ar son a dh'ì' hàg 
sibh an duine ? Gairmibh air, a chum's gu'n 
ith e aran. 

21 Agus bha Maois toileach còmhnuidh 
a ghabhail maille ris an duine ; agus thug e 
Siporah a nighean do Mhaois 'na mnaoi. 

22 Agus rug i mac dha, agus thug e Ger- 
som mar ainm air : oir thubhairt e, Bha mi 
m' choigreach ann an tìr aineoil. 

23 Agus tharladh anceann mòrain làith- 
ean, gu'n d'f huair righ na h-Eiphit bàs, ag- 
usbha clann Israeil ag osnaich air son na 
daorsa, agus ghlaodh iad ; agus thàinig an 
glaodh suas gu Dia, air son na daorsa. 

24 Agus chuala Dia an osnaich, agus 
chuimhnich Dia a choimhcheangalri h-A- 
bxaham, ri Isaac, agus ri Iacob. 

25 Agus dh'amhairc Dia air cloinn Is- 
raeil, agus dh'f hiosraich e iad. 

CAIB. III. 
A NIS bha Maois a' gleidheadh treud 
Ietro 'athar-cèile, sagairt Mbidi tin : 
agus thug e'n treud gu taobh cùii an f hàs- 
aich, agus thàinig e gu sliabh Dhè, gu Ho- 
reb. 

2 Agus dh'f hoillsicheadh aingeal an Tigh- L III. 45 

earna dha ann an lasair theine à meadhon 
pris: agus dh'amhairc e, agus, feuch, bha 
am preas a' lasadh le teine, ach cha rob/i 
am preas air a losgadh. 

3 Agus thubhairt Maois, Tionndaidh mi 
nis a leth-taobh, agus chi mi an sealladh 
mòr so, c'ar soji nach 'eil am preas air a 
losgadh. 

4 Agus an uair a chunnaic an Tigfteama 
gu'n do thionndaidh e a leth-taobh a 
dh'fhaieinn sin, ghairm Dia air à meadhron 
a' phris, agus thubhairt e, A Mhaois, a 
Mhaois. Agus thubhairt esan, Tha mi 'n so, 

5 Agus thubhairt e, Na tig am fagus au 
so ; cuir dhìot do bhròga bhàrr do chos , 
cir an t-àit air am bheilthu a'd' sheasamh, 
is talamh naomli e. 

6 Thubhairt e mar an _eudna, Is mise 
Dia t'athar, Dia Abrahaim, Dia Isaaic, ag- 
us Dia Iacoib. Agus dh'fhola'tch Maois 
'aghaidh ; oir bha eagal air amharc air Dia. 

7 Agus thubhairt an Tighearna, Chunn- 
aic mi gu cinnteach àmhghar mo shiaaigh 
a ta san Eiphit, agus chuala mi 'n glaodh 
air son am maighstirean-oibre : oir is aithne 
dliomii an doiigheas. 

8 Agus thàinig mi nuas g'an saoradh à 
làimh nan Eiphiteach, agus g'an toirt suas 
a mach as an fheararin sin, gu fearann 
maith agus farsuing,gu fearann a ta sruth- 
adh le bahine agus le mil ; gu àite nan Ca- 
naanach, agus nan Hiteach, agus nan A- 
morach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan Iebusach. 

9 A nis uime stn, feuch, tha gkrodh 
chloinn Israeilairteachdam'ionnsuidh-sa : 
agus mar an ceudna chunnaic nu am fòiir- 
eigin leis am bheil na h-Eiphitich 'g am 
i'òireigneadh. 

10 Agus a nis thig, agus cuiridh mi thu 
dh'ionnsuidli Pharaoh, a chum a's gu'n toir 
tiiu mach mo shluagh clann Israeil as an 
Èipha. 

11 Agus thubhairt Maois ri Dia, Cò 
mise, gu'n rachainn a dii'ionnsuidli Pha- 
raoh, agus gu'n tugainn a mach ciann Is- 
raeil as an Eiphit? 

12 Agus thubhairt e, Bithidh mise gu 
cinnteach leat ; agus bithidh so 'nachomh- 
aradh dliuit, gu'n do chuir mise uam thu : 
'nuair a bheir thu mach an sluagh as an Ei- 
phit A ni sibh aoraah do Dhia airan t-sliabh 
so. 

13 Agus thubhairt Maois ri Dia, Feuch, 
an uair a thig mi dh'ionnsuidh cloinn Is^ 
raèjlj agus a their mi riu, Chuir Dia bhur 
n-aithriche mise do 'ur n-ionnsuidh; agus 
a 'cheir iad rium, Ciod is ainm dha ? Ciod a 
their mi riu ? 

li Agus thubhairt Dia ri Maois, IS MI 
AN TI A'3 MI : agus thubhairt e, Mar so 
their thu ri cloinn Israeil, Chuir IS MI 
mise do 'ur n-ionnsuidii 

15 Agus thubhairt Dia thuilleadh air so 
ri Maois, Mar so theirthu ricloinn Israeil, 
Chuir an Tighearna Dia bhur n-aithnche, 
Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia lacoib, 
mise d'ur n-ionnsuidh : 's e so m'ainm a 
chaoidh ; agus is e so mo chuimhneacha^ 
do gach uile gliineaiach. 

16 Imich agus cru.nnich r'a chèile sean- 
airean Israeil, agus abairriu, Dh f hoillsich 
an Tighearna Dia bhur n-aithrichean e fèin 46 ECSODUS. dhomh-sa, Dia Abrahaim, Isaaic, agus Ia- 
coib, ag ràdh, Gu cinnteach dh'amhairc mi 
oirbh, agus chunnnic mi an ni a rinneadh 
oirbh san Eiphit. 

17 Agus thubhairt mi, Bheir mi suas sibh 
à h-àmhghar na h-Eiphit, gu fearann nan 
Canaanach, agus nan Hiteach, agus nan A- 
morach, agus nam Peridseach, agus nan 
Hibheach, agus nan Iebusach, gu fearann a 
ta sruthadh le bainne agus le mil. 

18 Agus èisdidh iadsan ri d' ghuth ; agus 
thèid thu fèin, agus seanairean Israeil, gu 
righ na h-Eiphit,agustheirsibhris, Choinn- 
idh an Tighearna Dia nan Eabhruidheach 
sinne: agus a nisleigdhuinn, guidheamaid 
ort, dol astar thri làithean do'n fhàsach 
chum as gu'n ìobair sinn do'n Tighearn ar 
Dia. 

19 Agus is deimhin leam nach leig righ 
na h Eiphit leibh imeachd, cha leig eadhon 
le làimh làidir. 

20 Agus sìnidh mis' a mach mo làmh, 
agus buailidh mi 'n Eiphit le m'iongantas- 
an uile, a ni mi 'nameadhon : agus an dèigh 
sin leigidh e dhuibh imeachd. 

21 Agus bheir mise do'n t-sluagh so 
deadh-ghean ann an sealladh nan Eiphit- 
each : agus tarlaidh, 'nuair a dh'f halbhas 
sibh nach falbh sibh falamh ; 

22 Ach iarraidh gach bean o 'ban. 
choimhearsnaich, agus o'n mhnaoi a bhios 
air aoidheachd 'na tigh, seudan airgid, ag- 
us seudan òir, agus eudach : agus cuiridh 
sibh iad air bhur mic, agus air bhur nigh- 
eanaibh ; agus ureachaidh sibh na h-Eiphit- 
ich. 

CAIB. IV. 
A GUS fhreagair Maois, agus thubhairt e, 
Ach, feuch, cha chreid iad mi, ni mò 
dh-'èisdeas iad ri m' ghuth : oir their iad, 
Cha do thaisbein an Tighearn e fèin 
dhuit. 

_ 2 Agus thubhairt an Tighearna ris, Ciod 
sin ann do làimh ? Agus thubhairt esan, 

-Slat 

3 Agus thubhairt e, Tilg air an làr i : ag- 
us thilg e air an làr i, agus rinneadh i 'na 
nathair : agus theich Maois roimpe. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Cuir a mach do làmh, agus glac air a h-earr 
i. Agus chuir e mach a làmh, agus rug e 
oirre, agus rinneadh slat dh'i 'na làimh. 

5 Chum as gu'n creid iad gu'n d'fhoill- 
sich an Tighearna Dia an aithriche, Dia 
Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia Iacoib, e 
fèin dhuit. 

6 Agus thubhairt an Tighearn a thuill- 
eadh air so ris, Cuir a nis do làmh a'd' 
bhroilleach ; aguschuire alàmh 'nabhroili- 
each : agus an uair a thug e mach i, feuch, 
bha a làmh lobhrach mar shneachda. 

7 Agus rhubhairt e, Cuir do làmh a rìs 
a'd' bhroilleach ; agus chuir e a làmh a rìs 
'na bhroilleach, agus thug e mach à bhroill- 
each i, agus, feuch, dh' iompaicheadh i 
mar a' chuid e.ile d'a f heoil. 

8 Agus tarlaidh, mur creid iad thu, agus 
mur èisd iad ri guth a' cheud chomharaidh, 
gu'n creid iad guth a' chomharaidh dheir- 
eannaich. 

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar an 
ceudna an dà chomharadh sin, agus mur èisd iad ri d' ghuth, gu'n gabh thu cuid a 
dh' uisge na h-aimhne,agus gu'n doirt thu 
air an talamh thioram e : agus fàsaidh an 
t-uisge a bheir thu as an amhainn 'na f huil 
air an talamh thioram. 

10 Agus thubhairt Maois ris an Tighearn, 
O mo Thighearna, chaduine deas-chaiont- 
each mi aon chuid roimhe so, no o'n àm 
san do labhair thusari d'sheirbhiseach : do 
bhrìgh gu bheil mi mall ann an cainnt, 
agus mall ann an teangaidh. 

11 Agus thubhairt an Tighearna ris, Cò 
a rinn beul an duine ? no cò a rinn am 
balbh, no'm bocìhar, no'n tiachi, no'ndall? 
Nach mise an Tighearna ? 

12 A nis uime sin imich, agus bithidh 
mise le d' bheul, agus teagaisgidh mi dhuit 
ciod a their thu. 

13 Agus thubhairt e, O mo Thighearna, 
cuir, guidheam ort, le iàimh an ti a chuir- 
eas tu. 

14 Agus las corruich an Tighearn an agh- 
aidh Mhaois, agus thubhairt e, Nach e 
Aaron an Lebhitheach do bhràthair ? tha 

I f hios agam gu'n labhair esan gu maith. 
Agus maran ceudna, feuch, tha e teachd a 
mach a'd' choinneamh : agus an uair a chi 
e thu, bithidh e subhach 'na chridhe. 

15 Agus labhraidh tusa ris, agus cuiridh 
tu focail 'na bheul : agus bithidh mise le d' 
bheul, agus le 'bheul-san, agus teagaisgidh 
mi dhuibh ciod a ni sibh. 

16 Agus labhraidh esan air doshonsa ris 
an t-sluagh : agus bithidh esan, bithidh 
eadhon esan dhuit an àite beoil, agus bith- 
idh tusa dhasan an àite Dhè. 

^ 17 Agus gabhaidh tu an t-slat so ann do 
làimh, leis an dean thu comharan. 

18 Agus dh'imich Maois agus phill e gu 
Ietro 'athair-cèile, agus thubhairt e ris, 
Thèid mi nis, agus pillidh mi chum mo 
bhràithrean a ta san Eiphit, agus chi mi am 
bheil iad fathast beò. Agus thubhairt Iet- 
ro ri Maois, Imich an sìth. 

19 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois 
ann am Midian, Imich, pill do'n Eiphit : 
oir tha na daoine sin uile marbh a bha 'g 
iarraidh t' anama. 

20 Agus ghabh Maois a bhean, agus a 
mhic, agus chuir e iad air asail, agus phill e 
do thìr na h-Eiphit. Agus ghabh Maois 
slat Dhè 'na làimh. 

21 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, An uair a dh'imicheas tu chum 
pilltinn do'n Eiphit, thoir an aire gu'n dean 
thu na h-iongantais sin uile, a chuir mise 
ann ad làimh, am fìanuis Pharaoh : ach 
cruaidhichìdh mise a chridhe, agus cha 
leig e ieis an t-sluagh imeachd. 

22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar so 
tha'n Tighearn ag ràdh, 'S e Israel mo 
mhac, mo cheud-ghin. 

23 Agus tha mi ag ràdh riut, Leig Ie m' 
mhac imeachd, a chum as gu'n dean e 
seirbhis dhomh ; agus ma dhiùltas tu leig- 
eadh leis imeachd : feuch, marbhaidh mise 
do mhac-sa, eadhon do cheud-ghin. 

24 Agus tharladh air an t-slighe san tigh- 
òsda, gu'n do choinnich an Tighearn e, 
agus gu'n d'iarr e a mharbhadh. 

25 An sin ghabh Siporah clach gheur, 
agus thimchioll-ghearr i roimh-chroicionn 
a mic, agus thilg i aig a chosaibh e, agus CAIB. 

thubhairt i, Gu cinnteach is fear-pòsda 
fuileachdach dhomhsa thu. 

26 Agus leig e uaith e : an sin thubhairt 
i, Is fear-pòsda fuileachdach thu air son an 
timchioll-ghearraidh. 

27 Agus thubhairt an Tighearna ri 
h-Aaron, Imich an coinneamh Mhaoisdo'n 
fhàsach. Agusdh'imich e, agus chcinnich 
se e ann an sliabh Dhè, agus phòg se e. 

28 Agus dh'innis Maois adh' Aaronuile 
bhriathran an Tighearn, a chuir uaith e, 
agus na comharan uile a dh'àithn e dha. 

29 Agus chaidh Maois agus Aaron, agus 
chruinnich iad seanairean chloinn Israeil 
uile. 

30 Agus labhair Aaron na briathran uile 
a labhair an Tighearna ri Maois, agus rinn 
e na ccmharan ann an sealladh an t-sluaigh. 

31 Agus chreid an sluagh : agus an uair 
a chual' iad gu'n d'amhairc an Tighearn air 
cloinn Israeil, agus gu 'm fac e an àmhghar, 
an sin chrom iad an cinn, agus rinn iad 
aoradh. 

CAIB. V. 

A GUS 'na dhèigh sin chaidh Maois agus 
Aaron a steach, agus thubhairt iad n 
Pharaoh, Mar so tha'n Tighearna Dia Is- 
raeil ag ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, 
a chum as gu'n glèidh iad fèill dhomhsa 
san f hàsach. 

2 Agus thubhairt Pharaoh, Cò e an 
Tighearna, gu'n èisdinn-sa r'a ghuth a leig- 
eadh le h-Israel imeachd? Cha 'n aithne 
dhoinhs' an Tighearn, agus mar an ceudna 
cha leig mi le h-Israel imeachd. 

3 Agus thubhairt iad, Dh'f hoillsich Dia 
nan Eabhruidheach e fèin dhuinne: leig 
leinn, guidheamaidort, dol astar thri làith- 
ean do'n f hàsach, a chum as gu'n ìobar sinn 
do'n Tighearn ar Dia, air eagal gu'm buail 
e sinn le plàigh, no leis a' chlaidheamh. 

4 Agus thubhairt righ na h-Eiphit riu, 
C'ar son a ta sibhse, a Mhaois agus Aaroin, 
a' toirt air an t-sluagh sgur o'n oibribh? 
Rachaibh a chum bhur n-eallàcha. 

5 Agus ihubhairt Pharaoh, Feuch, a ta 
sluagh na tìre a nis lìonmhorj agus tha 
sibhse a' toirt orra bhi 'nan tàmh o'n eall- 
achaibh. 

6 Agus dh'àithn Pharaoh air an là sin 
fèin do mhaighstiribh-oibre an t-sluaigh, 
agus d'an luchd-riaghlaidh, ag ràdh, 

7 Cha toir sibh conlach tuilleadh do'n 
t-sluagh a dheanamh chlacha-creadha mar 
roimhe so : racha<Jh iad agus cruinnicheadh 
iad conlach dhoibh fèin. 

8 Agus cuiridh sibh orra àireamh nan 
clacha-creadha a rinn iad roimhe : cha leig 
sibh slos a bheag dheth, oir tha iad dìomh- 
anach ; uime sin tha iad ag èigheach, ag 
ràdh, Kachamaid agus ìobramaid d'ar 
Dia. 

9 Cuirear an obair ni's truime air na 
daoine, chum as gu'n saoraich iad innte : 
agus na h-earbadh iad à briathraibh dìomh- 
ain. 

10 Agus chaidh maighstirean-oibre an 
t-sluaigh a mach,agus an luchd-riaghlaidh, 
agus labhair iad ris an t-sluagh, ag ràdh, 
Mar so tha Pharaoh ag ràdh, Cha toir mi 
dhuibh conlach. 

11 Rachaibh, gabhaibh dhuibh fein con- V. VI. 47 

lach far am feud sibh a factainn : gidheadh 
cha leigear sìos a bheag do'r n-obair. 

12 Uime sin sgaoileadh an sluagh air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, a chrumneach- 
adh asbhuain an àite conlaich. 

13 Agus chuir na maighstirean-oibre 
thuige iad, ag ràdh, Coimhlionaibh bhur 
n-oibre cumta lathail, mar an uair a thug- 
adh conlach dhuibh. 

14 Agus bhuaileadh luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil a chuir maighstirean-oibre 
Pharaoh os an ceann, agus dh'fhiosraich- 
eadh dhiubh, C'ar son nach do choimhhon 
sibh bhur n-obair chumta ann an deanamh 
chlacha-creadha, araon an dè agus an diugh, 
mar a rìnn sibh roimhe ? 

15 An sin thàinig luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil, agus ghlaodh iacl ri tha- 
raoh, ag ràdh, C'ar son a bhuineas tu air 
an dòigh so ri d' sheirbhisich ? 

16 C'ha 'n 'eil conlach air a toirt do d' 
sheirbhisich, agus 'se their iad ruinn, Dean- 
aibh clacha-creadha : agus, feuch, a ta do 
sheirbhisich air am bualadh ; ach is ann aig 
do shluagh fèin a ta choire. 

17 Ach thubhairt esan, Tha sibh dk>mh- 
anach, tha sibh dìomhanach : uime sin 
their sibh, Rachamaid agus ìobramaid do'n 
Tighearna. 

18 Uime sin imichibh a nis, deanaibh 
obair ; oir cha toirear conlach dhuibh, agus 
bheir sibh uaibh làn àireamh nan clachà- 
creadha. 

19 Agus chunnaic luchd-riaghlaidh 
chloinn Israeil gu'm bu chruaidh an càs 
anns an robh iad, agus e air a ràdh riu, 
Cha bheagaich sibh dad d'ur clachaibh- 
creadha, do'n obair dhligheach lathail. 

20 Agus choinnich iad Maois agus Aaron, 
a sheas air an t-slighe, 'nuair a thàinig iad 
a mach.o Pharaoh. 

21 Agus thubhairt iad riu, Gu'n amh- 
airceadh Dia oirbh, agus gu'n tugadh e 
breth, do bhrìgh gu'n d' rinn sibh ar fàile 
gràineil an làthair Pharaoh, agus an làthair 
a sheirbhiseach, a' cur claiaheimh 'nan 
làimh a chum sinne a mharbhadh. 

22 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh àn 
Tighearn, agus thubhairt e, A Thighearna, 
c'ar son a bhuin thu cho olc ris an t-sluagh 
so ? c'ar son a chuir thu uait mi ì 

23 Oir o'n àm a thàinig mi gu Pharaoha 
labhairt ann ad ainm, rinn e olc do'n 
t-sluagh so ; agus cha do shaor thu itìir do 
shluagh. 

CAIB. VI. 
A N sin thubhairt an Tighearna ri Maois, 
■^*- A nis chi thu ciod a ni mi ri Pharaoh : 
oir le làimh làidir leigidh e leo imeachd, 
agus le làimh làidir fuadaichidh e mach as 
a dhùthaich iad. 

2 Agus labhair Dia ri Maois, agus thubh- 
airt e ris, Is mise an Tighearn. 

3 Agus dh'fhoillsich mi mi fèin do A- 
braham, do Isaac, agus do Iacob, le abrni 
an Dè uile-chumhachdaich, ach le m'ainm 
Iehobhah cha robh mi aithnichte dhoibh. 

4 Agus mar an ceudna dhaingnich mi mo 
choimhcheangal riu, gu'n tugainn dhoibh 
tìr Chanaain, tìr an cuairte, anns an robh 
iad 'nan coigrich. 

5 Agus mar an ceudna chuak mi osnaich 48 ECSODUS. chloinn Israeil, a ta na h-Eiphitich a'cum- 1 
uil ann an daorsa : agus chuimhnich mi mo j 
choimhcheangah 

6 Uime sin abair ri cloinn Israeil, Is mise 
an Tighearn, agus bheir mi sibh a mach o 
hkì fò eallachaibh nan Eiphiteach, agus 
saoraidh mi sibh o'n daorsa : agus fuasg- 
I?idh mi sibh le gairdean sìnt' a mach, ag- 
us le breitheanasaibh mòra. 

7 Agus gabhaidh mi sibh dhomh fèin 
mar shluagb, agus bithidh mi dhuibtì a'm' 
Dhia : agus bithidh fios agaibh gicr mise an 
Tigbearna bhur Uia, a ta 'gur toirt-sa 
mach o bhì fo eallachaibh nan Eipliiteach. 

8 Agus bheir mi steach sibh a dirionn- 
suidh an f hearainn a mhionnaich mi gu'n 
tugainn e do Abraham, do Isaae, agus do 
Iacob ; agus bheir mi e dhuibhse mar oigh- 
reachd : Is mise an Tighearna. 

9 Agus labhair Maois mar sin ri cloinn 
Israeil : ach cha d'èisd iad ri Maois, trìd 
chràidh spìoraid, agus trìd . chruaidh 
dhaorsa. 

10 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

11 Imich a steach, labhair ri Pharaoh 
righ na h-Eiphit, e a leigeadh do chloinn 
israeil dol a roach as a dhùthaich. 

12 Agus labhair Maois an làihair an 
Tighearn, ag ràdh, Feuch, cha d'èisd clann 
Israeil rium ; cionnus ma ta dli'èisdeas 
Pharaoh riumsa, aig am bheil mo bhilean 
neo-thimchioll-ghearrta ? 

13 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, agus thuge dhoibh àithne 
a chum cloinn Israeil, agus a chum Tha. 
raoh righ na h-Eiphit, clann Israeil a thoirt 
a mach à tìr na h-Eiphit. 

14 Is iad sin ceannardan thighean an 
aithriche : mic Reubein ceud-ghin Israeil ; 
Hanoch, agus Pallu, Hesron, agus Carmi : 
is iad sin teagblaichean Reubein. 

15 Agus mic Shimeoin ; Gemuel, agus 
lamin, agus Ohad,agus lachin, agus Schar, 
agus Saul mac Baii-chanaanaich : is iad sin 
teaghlaichean Shimeoin. 

16 Agus is iad sin ainmeanna mhac Eebhi, 
a rèir an ginealacha : Gerson, agus Cohat, 
agus Merari : agus &'<!«<"/ bliadhnachabeatha 
Lebhi ceud agus seachd bliadhna deug 'ar 
fhichead. 

17 Mic Ghersoin; Libni, agus Simi, a 
rèir an teaghlaichean. 

18 Agus mic Chohait; Amram, agu.s 
Itìshar, agus Hebron, agus Udsiel : agus 
fo'iad bliadhnacha beatha Chohait ceud ag- 
us tri bliadhna deug 'ar f hichead. 

19 Agus mic Mherari ; Mahaliagus Mu- 
si : is iad sin teaghlaichean Lebhi, a rèir 
an ginealacha. 

20 Agus ghabh Amram lochebed piuth- 
ar-'athar dha fèin 'na mnaoi ; agus rug i 
dha Aaron agus Maois : agus b'iad bliadh- 
nacha beatha Amraim ceud agus seachd 
bliadhna deug 'ar f hichead. 

21 Agus mic Idshair ; Corah, agus Ne- 
pheg, agus Sichri. 

22 Agusmic Udsieil; Misael,agus Elsa- 
phan, agus Sitri. 

23 Agus ghabh Aaron Eliseba nighean 
Aminadaib, piuthar Naasoin, dha fèin 'na 
mnaoi ; agus rug i dha Nadabagus Abihu, 
Eleasar agus Itamar. 24 Agus mic Chorah ; Asir, agus Elca- 
nah, agus Abiasaph : is iad sin teaghlaich- 
ean nan Corhach. 

25 Agus ghabh Eleasar mac Aaroin, aon 
donighennaihh Phutieildhafèin 'namnaoi : 
agus rug i dha Phinehas : is iad sin ceann- 
ardan aithriche nan Lebhitheach, a rèir an 
teaghlaichean. 

26 Is iad so an t-Aaron agus am Maois 
ud, ris an d'thubhairt an Tighearn, Thug- 
aibh a mach clann Israeil à tìrna h-Eiphit, 
a rèir an slògh. 

27 Ix iad so iadsan a labhair ri Pharaoh, 
righ na h-Eiphit, a chum clann Israeil a 
thoirt a mach as an Eiphit : is iad so am 
Maois agus an t-Aaraon ud. 

28 Agus tharladh san là airando labhair 
an Tighearna ri Maois ann an tìr na h-Ei- 
phit, 

29 Gu'n do labhair an Tighearna ri 
Maois, ag ràdh , Is mi -;e an Tighearna : labh- 
air thusa ri Pharaoh righ na h-Eiphit gach 
ni a their mi riut. 

30 Agus thubhairt Maois an làthair an 
Tighearna,Feuch,flifflmiseneo-thimchioll- 
glfearrta a'm* bhillibh, agus cionhus a dii'- 
èisdeas Pharaoh rium 

CAIB. VII. 

A GUS thubhairt an Tighearna ri Maois> 
Feuch, rinn" mi thu a'd' tìhia do Pha- 
raoh : agus bithidh do bhràthair Aaron 'na 
fhàidh agad. 

2 Labhraidh tusa gach ni a dh'àithneas 
mise dhuit : agus labhraidh Aaron do 
bhràthair ri Pharaoh, esan a chur cloinn Is- 
raeil a mach as a thìr. 

3 Agus cruaidlnchidh mise cridhe Pha- 
raoh, agus ni mi mo chomharan agus 
m'iongantasan ììonmhor ann an tìr na h-Ei- 
phit. 

4 Ach cha 'n èisd Pharaoh ribh, agus 
leagaidh m;se mo -làmh air an Eiphìt, agus 
bheir rni -mach m'armailtean, agvs mo 
shluagh clann Israeil, à tìr na h-Eij hit, le 
breitheanasaibh mcra. 

5 Agus bithitìh fios aig na h-Ei])hiticb 
gur mise an Tighearna, 'nuair a shìneas mi 
mach mo làmh air an Eìphit, agus a bheir 
mi mach clann Israeil o bhi 'nam measg. 

6 Agus rinn Maois agus Aaron mar a 
dh'àithn an Tighearnadhoifch, mar sin rinn 
iad. 

7 Agus bha Macis ceithir fìchead bliadh- 
na dh'aois-, agus Aaron ceithir lichead agus 
tri bliadhna ah'aois, an uaìr a labhair iad ri 

Phaiaoh. 

8 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, cg ràdh, 

9 'Nuair a labhras Pharaoh ribh, ag ràdh, 
Nochclaibh ic ngantas air bhur son fèin ; an 
sin their thu ri h-Aaron, Gabh do shlat, 
agus tilg sìos i an làthair Pharaoh, agus 
i àsaidh i 'na nathair. 

10 Agus ciiaiclh Maois agus Aaron a 
steach a dh'ionnsuidli Pharaoh, agus rinn 
iad mar sin, mar a dh'àithn an Tigbearn : 
agus thilg Aaron sìos a shlat an làthair Pha- 
raoh, agus an làthair a sheirbhiseach, agus 
rinneadh i 'na nathair. 

1 1 An sin ghairm Pharaoh mar an ceudna 
air na daoine glice, agus air an luchd-fios- 
achd : agus rinn mar an ceudna druidhean CAIB. VIII. 49 »a h-Eiphit maf sin le'n druidheachd- 
aibh: 

12 Oir thilg iad sìos gach duine a shlat, 
agùs rinneadh iad 'nan nathraichibh : ach 
shluig slat Aaroin suas an slatan-sa. 

13 Agus chruaidhicheadh cridhe Pha- 
raoh, air chor as nach d'èisd e riu ; mar a 
thubhairt an Tìghearn. 

14 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, tha e 
diùìtadh leigeadh leis an t-sluagh falbh. 

15 Imich-sa dh'ionnsuidh Pharaoh sa' 
mhaduinn, feuch, tha e dol a mach a dh'- 
ionnsuidh an uisge, agus seasaidh tu 'na 
choinneamh air bruaich na h-aimhne ; ag- 
us an t-slat a thionndaidheadh 'na nathair, 
gabhaidh tu a'd' làimh. 

16 Agus their thu ris, Chuir an Tigh- 
earna Dia nan Eabhruidheach mise a t'ionn- 
suidh, ag ràdh, Leig le m'shluagh imeachd, 
a chum as gu'n dean iad seirbhis dhomhsa 
san f hàsach : agus, feuch, gus a so cha b' 
àill leat èisdeachcì. 

17 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Ann 
an so aithnichidh tu gur mise an Tigh- 
earna : feuch, buailidh mi leis an t-slait a 
ta a' m' làimh, na;h-uisgeachan a ta san 
amhainn, agus tionndaidhear iad gu fuil. 

18 Agus gheibh an t-iasg a ta san amh- 
ain n bàs, agus lobhaidh an amhainn ; agus 
bithidh gràin air na h-Eiphitich uisge òl as 
an amhainn. 

19 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Gabh do shlat, agus sìn 
a mach do làmh air uisgibh na h-Eiphit, 
air an aimhnibh, air an sruthaibh, agus air 
an lochaibh, agus air uile chomh-chruinn- 
eachadh an uisgeacha, chum as gu'm f às 
iad 'nam fuil : agus bithidh fuil air feadh 
tìre na h-Eiphit uile, araon ann an ssithich- 
ibh fìodha, agus ann an soithichibh cloiche. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron mar sin, 
a rèir mar a dh r àithn an Tighearn, agus 
thog e suas an t-slat, agus bhuail e na 
h-uisgeachan a bha san amhainn, ann an 
sealladh Pharaoh, agus ann an sealladh a 
sheirbhiseach : agus thronndaidheadh na 
h-uisgeachan uile a bha san amhainn,gufui! 

21 Agus fhuair an t-iasg a bha san a- 
mhainn bàs : agus lobh an amhainn, agus 
cha b' urrainn na h-Eiphitich uisge òl as an 
amhainn : agus bha'n f huil ann an tìr na 
h-Eiphit uile. 

22 Agus rinn druidhean na h-Eiphitmar 
sin le'n druidheachdaibh : agus chruaidh- 
icheadh cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd e 
riu mar a thubhairt an Tighearn. 

23 Agus phill Pharaoh, agus chaidh ed'a 
thigh : agus cha do shocraich e a chridhe 
air so cuideachd. 

24 Agus chladhaich na h-Eìphitich uile 
timchioll na h-aimhneair son uisge r'a òl : 
oir cha b'urrainn iad òl a dh r uisge na 
h-aimhne. 

25 Agus choimhlionadh seachd làithean 
an dèigh do r n Tighearn an amhainn a 
bhualadh. 

CAIB. VIII. 
A GUS thubhairt an Tighearna ri Maoi 

Falbh a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus 
abair ris, Mar so tha'h Tighearn ag ràdh, 
Leig le m' shluagh imeachd, a chum as gu'n 
dean iad seirbhis dhomh. 2 Agus ma dhiùltas tu 'n leigeadh air 
falbh, feuch, buailidh mi do chrìochan uile 
le losgannaibh : 

3 Agus brùchdaidh an amhainn a mach 
losgainn, agus thèid iad suas,agus thig iad 
a steach do d' thigh, agus do d' sheòmar- 
leapach, agus air uachdar do leapach, ag- 
us do thigh do sheirbhiseach, agus air do 
shluagh, agus do d' àmhuinnibh, agus do d' 
amaraibh-fuinidh. 

4 Agus thèid na losgainn suas ort fèin, 
agus air do shluagh, agus air do sheirbhisich 
uile. 

5 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h-Aaron, Sìn a mach do làmh Ic 
d' shlait os ceann nan aimhnichean,os ceann 
nan allt, agus os ceann nan lochan ; agus 
thoir aìr na losgannaibh dolsuas air talamh 
na h-Eiphit. 

6 Agus shìn Aaron a mach a làmh os 
ceann uisgeacha na h-Eiphit ; agus chaidh 
na losgainn suas, agus chòmhdaich iad tal- 
amhna h-Eiphit. 

7 Agus rinn na druidhean mar sin le'n 
druidheachdaibh, agus thug iad suas losg- 
ainn ait talamh na h-Eiphit. 

8 An sin ghairm Pharaoh air Maois agus 
air Aaron, agus thubhairt e, Guidhibh air 
an Tighearna gu'n toir e air falbh na losg- 
ainn uam fèin^ agus o m' shluagh; agus 
leigidh mise leis an t-sluagh imeachd, a 
chum as gu'n ìobair iad do'n Tighearn. 

9 Agusthubhairt Maois ri Pharaoh, Dean 
uaill tharum : c'uin a ghuidheas mi air do 
shon,agusairson do sheirbhiseach, agusair 
son do shluaigh, gu'n cuirear as dona ldsg- 
annaibh uait fèin, agus o d' thighibh ; air 
chor agus gu mair iad a mhàin san amh- 
ainn? 

10 Agus thubhairt esan Am màireach. 
Agus thubhairt e, Bitheadh e arèir t'f hoc- 
ail ; a chum as gu'm bi fìos agad nach 'eil 
neach ann cosmhuil ris an Tigheam ar Dia. 

11 Agus falbhaidh na losgainn uaitfèin, 
agus o d' thighibh, agus o d' sheirbhisich, 
agus o d' shluagh ; a mhàm san amhainn 
mairidh iad. 

12 AguschaidhMaoisagus Aaronamach 
Pharaoh ; agus dh'eigh Maois ris an 

Tighearn a thaobh nan losgann, à thug e 'n 
aghaidh Pharaoh. 

13 Agus rinn an Tighearn a rèir focail 
Mhaois : agus bhàsaich na losgainn as na 
tighibh,as na bailtibh, agus as na mach- 
raichibh. 

14 Agus chruinnich iad r'a chèile 'nan 
dùnaibh iad ; agus lobh an tìr. 

15 Ach an uair a chunnaic Pharaoh gu'n 
robh fois ann, chruaidhich eachridhe, ag- 
us cha d'èisd e riu, mar a thubhairt an 
Tighearn. 

16 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Abair ri h- Aaron, Sìn a mach doshlat, agus 
buail duslach na talmhainn, a chum gu'm 
fàs e 'namhialaibh airfeadh tìrenah-Eiphit 
uile. 

17 Agusrinniadmarsin; oirshìn Aaron 
a mach a làmh le 'shlait, agus blmail e 
duslach nà talmhainn, agus rinneadh e 
'na mhialaibh air duine agus air ainmh- 
idh : rinneadh uiledhuslach na talmhainn 
'na mhialaibh air feadh tìre na h-Eiphit 50 ECSODUS. 18 Agus rinn na druidhean mar sin le'n 
druidheachdaibh a thoirt a mach mhial, ach 
chab'urrainn iad : agusbhamialanairduine 
agus air ainmhidh. 

19 An sin thubhairt na druidhean ri Pha- 
raoh.'S e meur Dhè a th'ann: agus chruaidh- 
icheadh cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd e 
riu ; mar a thubhairt an Tighearn. 

20 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Eirich suas gu moch sa' mhaduinn, agus 
seas an ìàthair Pharaoh, (feuch,tha e teachd 
a mach a dh'ionnsuidh an uisge) agusabair 
ris, Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Leig le 
m' shluagh imeachd, a chum as gu'n deau 
iad seirbhis dhomh. 

21 Ach mur leig thu le m' shluagh im- 
eachd, feuch, cuiridh mi sgaoth chuileag 
ort fèin, agus air do sheirbhisich, agus air 
do shluagh, agus ann ad thighibh : agus 
lìonar tighean nan Eiphiteach leis an sgaoth 
chuileag, agus mar an ceudna an talamh air 
am bheil iad. 

22 Agus cuiridh mi air leth air an là sin 
fèin fearann Ghosein, anns am bheil mo 
shluagh a chòmhnuidh, air chor as nachbi 
cuileagan sam bith an sin : a chum as gu'm 
bi fios agad gur mise an Tighearn am 
meadhon na talmhainn. 

23 Aguscuiridhmidealachadheadarmo 
shluaghsa agus do shluaghsa : air an là màir- 
each bithidh an coniharadh so. 

24 Agus rinn an Tighearna mar sin : 
agus thàinig sgaoth anabarrach chuileag 
do thigh Pharaoh, agus do thighibh a sheir- 
bhiseach, agus do thìr na h-Eiphit uile : 
thruailleadh an talamh a thaobh nan cuileag. 

25 Agus ghairm Pharaoh air Maois agus 
air Aaron, agus thubhairt e, Rachaibh, ìob- 
raibh d'ur Dia san tìr. 

26 Agus thubhairt Maois, Cha 'n'eil e 
ìomchuidh sinn a dheanamh mar sin ; oir 
ìobraidh sinn gràineileachd nan Eiphiteach 
do'n Tighearn ar Dia. Feuch, an ìobair 
sinne gràineileachd nan Eiphiteach fa 
chomhair an sùl, agus nach clach iad sinn ? 

27 Thèid sinn astar thri làithean do'n 
f hàsach, agus ìobraidh sinn do'n Tighearn 
ar Dia, mar a dh'àithnease dhuinn. 

28 Agus thubhairt Pharaoh, Leigidhmi 
dhuibh imeachd, a chum as gu'n ìobair sibh 
do'n Tighearna bhur Dia san f hàsach ; ach 
na rachaibh ro-f had air astar : guidhibh air 
mo shonsa. 

29 Agus thubhairt Maois, Feueh, thèid 
mise mach uait, agus guidhidh mi air an 
Tighearna gu'm falbh na cuileagan o Pha- 
raGh, o 'sheirbhisich, agus o 'shluagh, am 
màireach: ach na buineadh Pharaoh gu 
cealgach tuilleadh, ann an diùitadh leigeadh 
tio'n t-sluagh dol a dh'ìobradh do'nTighearn. 

30 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh, 
agus ghuidh e air an Tighearn. 

31 Agus rinn an Tigheam a rèir foc- 
aii Mhaois ; agus chuir e air falbh na cuil- 
eagan o Pharaoh, o 'sheirbhisich, agus o 
'shluagh : cha d'fhan a h-aon. 

32 Agus chruaidhich Pharaoh a chridhe 
aìr àn àm so mar an ceudna, agus cha do 
leig e leis an t-sluagh imeachd. 

CAIB. IX. 
A GUS thubhair.t an Tighearna ri Maois, 
Falbhasteach adh'ionnsuidh Pharaoh, 
agus innis da, Mar so tha'n Tighearna Dia nan Eabhruidheach ag ràdh, Lelg le m' 
shluagh imeachd, a chum as gu'n dean iad 
seirbhis dhomh : 

2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo im- 
eachd, agus gu'n cum thu iad fathast, 

3 Feuch, bithidh làmh an Tighearn air 
do sprèidh a ta sa' mhachair, air na h-eich, 
air na h-asail,airnacàmhail, aira'chrodh, 
agus air na caoraich : bithìdh plàigh ro- 
mhòr ann. 

4 Agus cuiridh an Tighearna dealachadh 
eadar sprèidh Israeil, agus sprèidh na h-Ei- 
phit : agus cha'n f haigh a bheag bàs a 
dh'aon ni a's le cloinn Israeil. 

5 Agus shuidhich an Tighearn àm, ag 
ràdh, Am màireach ni an Tighearn an ni so 
san tìr. 

6 Agus.rinn an Tighearn an nisinair an 
là màireach, agus f huair sprèkih na h-Ei- 
phit uilebàs : ach do sprèidh chloinn Israeii 
cha d'f huair a h-aon bàs. 

7 Agus chuir Pharaoh teadidaire uaith, 
agus, feuch, cha robh eadhon a h-aon do 
sprèidh nan Israeleach marbh. Agus 
chruaidhicheadh cridhe Pharaoh, agus cha 
do leig e an sluagh air falbh. 

8 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
agus ri h- Aaron, Gabhaibh dhuibh fèin làn 
bhur glac do luaith an teallaich, agus 
crathadh Maois i ri nèamh ann an sealladh 
Pharaob. 

9 Agus bithidh i 'na duslach mìn air 
feadh tìre na h-Eiphit uile, agus bithidh i 
'na neasgaid a' bri.seadh a mach 'na bolgaibh 
air duine, agus air ainmhidh, airfeadh tìre 
na h-Eiphit uile. 

10 Agus ghabh iad luath an teallaich, ag- 
us sheasiadanlàthairPharaoh,aguschrath 
Maois i ri nèamh : agus rinneadh i 'na 
neasgaida' briseadh a mach 'nabolgaibh air 
duine, agus air ainmhidh. 

11 Aguschab'urrainn nadruidheanseas- 
amh an làthair Mhaois air son na neasgaid; 
oir bha an neasgaid air na druidhibh, agus 
air na h-Eiphitich uile. 

12 Aguschruaidhich an Tighearn cridhe 
Pharaoh, agus cha d'èisd e riu : mar a labh- 
air an Tighearna ri Maois. 

13 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Eirich suas gu moch sa' mhaduinn, 
agus seas an làthairPharaoh,agusabairris, 
Mar so tha'n Tighearna Dia nanEabhruidh . 
each ag ràdh, Leig le m' shiuagh imeachd, 
a chum as gu 'n dean iad seirbhis dhomh. 

14 Oir air an àm so cuiridh mise mo 
phlàighean uile air do chridhe-sa, agus air 
do sheirbhisich, agus air do shluagh ; a 
chum as gu'm bi fios agad nach 'eil neach 
ann cosmhuil riumsa san talamh uile. 

15 Oir a nis sìnidh mi mach mo làmh, ag- 
us buailidh mi thu fèin agus do shluagh le 
plàigh ; agus gearrar -as thu o 'n talamh. 

16 Agus gu deimhin air son so thog mi 
suas thu, a chum as gu'n nochdainn annad 
mo chumhachd, agus gu'm biodh m'ainm 
iomraideach san domhan uile. 

17 Am bheil thu fathast 'g ad àrdachadh 
fèin an aghaidh mo shluaigh, air chor as 
nach leig thu leo imeachd. 

18 Feuch, mu'n àm so màireach, bheir 
miseaircloich-mheallain ro-mhòirfrasadh a 
nuas, nach robh a samhuil san Eiphit, o'n là 
san do leagadh a bunachureadhon gus anis. CAIB. X. 51 19 Uime sin a nis cuir fios uait, agus 
eruìnnich do sprèidh, agus gach ni ata ag- 
ad sa' mhachair ; oir air gach duine agus 
ainmhidh a gheibhear sa' mhachair, agus 
nach cruinnicheardhachaidhjthiga' chlach- 
mheallain a nuas, agus gheibh iad bàs. 

20 An ti a ghabh eagal roimh f hocal an 
Tighearna measg sheirbhiseach Pharaoh, 
thug e air a sheirbhisich agusair a sprèidh 
teicheadh do na tighibh. 

21 Agus esan nach do ghabh suim do 
f hocal an Tighearna, dh'fhàge a sheirbhis- 
ich agus a sprèidh sa' mhachair. 

22 Agus thubhairtanTighearnari Maois, 
Sìn a mach do làmh gu nèamh, chum as 
gu'm biclach-mheallain ann an tìr na h-Ei- 
phit uile, air duine, agus air ainmhidh, ag- 
us air uile luibh na macharach ann an tìr 
na h-Eiphit. 

23 Agus shìn Maois a mach a shlat gu 
nèamh ; agus rinn an Tighearna tairnean- 
ach agus clach-mheallain, agus ruith tein- 
athair air uachdar na talmhaiiin: agus f hras 
an Tighearna clach-mheallain air tìr na 
h-Eiphit. 

24 Mar so bha clach-mheallain ann, agus 
teine measgtaleis a'chloich-mheallain, ro- 
mhòr, aig nach robh a samhuil ann an tìr 
na h-Eiphit uile, o rinneadh dùthaich 
dhith. 

25 Agus bhuail a' chlach-mheallain air 
feadh tìrenah-Eij)hituilegach ni a bhasa' 
mhachair, araon duine agus ainmhidh : ag- 
us bhuail a'chlach-mheallain uile luibh na 
macharach, agus bhris i uile chraobha na 
macharach. 

26 A mhàin ann an tìr Ghosein, far an 
rohk clann Israeil, cha robh clach-mheall- 
ain. 

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith, 
agus ghairm e air Maois agus air Aaron, 
agus thubhairt e riu, Pheacaich mi an uair 
so : tha 'n Tighearna ceart, agus mise ag. 
us mo shluagh aingidh. 

28 Guidhibhs' air an Tighearn (oir is 
leòr e) nach bi tairneanach anabarrach ag- 
us clach-mheallain ann ni's mò ; agus 
leigidh mise leibh falbh, agus cha'n f han 
sibh ni's faide. 

29^ Agus tliubhairt Maois ris, Co luath 's 
a thèid mise mach as a' bhaile, sìnidh mi 
mo làmhan a mach a chum an Tighearn : 
agus sguiridh an tairneanach, agus cha bhi 
a' chlach-mheaìlain ann ni's mò ; chum as 
gu'm bi fios agad gur leis an Tighearna an 
talamli. 

30 Ach air do shonsa, agus*air son do 
sheirbhiseach, tha f hios agam nach bi eagal 
oirbh fathast roimh an Tìghearna Dia. 

31 Agus bhuaileadh an lìon agus an t- 
eòrna ; oir bha ?n t-eòrna fo dhèis, agus an 
lìon fo f hrois. 

32 Ach cha do bhuaileadh an cruith- 
neachd agus an seagal : oir cha robh iad air 
fàs suas. 

33 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh 
as a' bhaile,agus shìn e mach a làmha chum 
an Tighearn : agus sguir an tairneanach ag- 
us a' chlach-mheallain, agus chadodhòirt- 
eadh an t-uisge air an talamh. 

34 Agus an uair a chunnaic Pharaoh 
gu'n do sguir an t-uisge, agus a' chlach- 
mheallain, agus an tairneanach, pheacaich e fathast mar an ceudna, agus chruaidhkh 
e a chridhe, e fèin agus a sheirbhisich. 

35 Agus chruaidhicheadh cridhe Pha- 
raoh, agus cha do leig e clann Israeil air 
falbh, mar a labhair an Tighearna le Maois. 

CAIB. X. 

A GUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
■S* Imich a steach gu Pharaoh ; oir 
chruaidhich mi a chridhe, agus cridhe a 
sheirbhiseach, a chum gu nochdainn iad sin 
mo chomharan 'na làthair : 

2 Agus gu'n innseadh tu ann an cluas- 
aibh do mhic, agusmicdomhic, nanithean 
a dh'oibrich mi san Eiphit, agus mo chomh- 
aran a rinn mi 'nam measg ; agus gu'm bi 
fios agaibh gur mise an Tighearn. 

3 Agus chaidh Maois agus Aaron a steach 
gu Pharaoh, agus thubhairt iad ris, Mar so 
tha'n Tighearna Dia nan Eabhruidheach 
ag ràdh, Cia f hada dhiùltas tu thu fèin ìs- 
leachadh a'm' làthair-sa ? Leig le m'shluagh 
imeachd, agus gu'n dean iad seirbhis 
dhomh : 

4 Ach ma dhiùltas tu leigeadh le m' 
shluagh imeachd, feuch, bheir mise am 
màireach na locuist a steach do d' chrìoch- 
aibh. 

5 Agus còmhdaichidh iad aghaidh na 
talmhainn, air chor as nach urrainn neach 
an talamh f haicinn : agus ithidh iad fuigh- 
eal an ni sin a thèid as, a dh'f hanas agaibh 
o'n chloich-mheallain, agus ithidh iad gach 
craobh a ta fàs dhuibh as a' mhachair. 

6 Agus lìonaidh iad do thighean, agus 
tighean do sheirbhiseach uile, agustighean 
nan Eiphiteach uile ;ni nach faca aon chuid. 
t'aithriche, no aithriche t'aithrichean, o'ri 
là a bha iad air an talamh gus an là'n diugh„ 
Agus phill se e fèin ,agu schaidh e mach o 
Pharaoh. 

7 Agus thubhairt seirbhisich Pharaoh 
ris, Cia fhada bhios an duine so 'na ribe 
dhuinne ? Leig leis na daoine falbh, chum 
gu'n dean iad seirbhis do'n Tighearn an 
Dia : nach 'eil f hios agad fathast gu bheil 
an Eiphit air a milleadh ? 

8 Agus thugadh Maois agus Aaron a rìs 
gu Pharaoh : agus thubhairt e riu, Rach- 
aibh, deanaibh seirbhis do'n Tighearna 
bhur Dia : ach cò iad a thèid ? 

9 Agus thubhairt Maois, Le'r n.òigridh 
agus le'r daoinibh aosmhor thèid sinne ; 
le'r mic agus le'r nigheanaibh, le'r treud- 
aibh agus le'r buar thèid sinn ; oir is èigin 
duinn fèill a chumail do'n Tighearn. 

10 Agus thubhairt e riu, Gu robh an 
Tighearna mar sin maille ribh, mar a leig- 
eas mise leibh fèin agus le'r cloinn bhig 
imeachd : amhaircibh, oir tha olc roimh- 
ibh. 

11 Ni h-ann mar sin : imichibh a nis, 
sibhse a ta 'nur daoinibh, agus deanaibh 
seirbhis do'n Tighearn, oir is e so an ni a 
dh'iarr sibh : Agus dh'f huadaicheadh a 
mach iad à làthair Pharaoh. 

12 Agus thubhairtan Tighearna ri Maois, 
Sìn a mach do làmh thar tìr na h-Eiphit 
air son nan locust, a chum as gu'n tig iad 
suas air tìr na h-Eiphit, agus gu'n ith iad 
uile luibh na talmhainn, eadhon gach ni a 
dh'fhàg a' chlach-mheallain. 

13 Agus shìn Maois a mach a shlat thar 52 ECSODUS. tìr na h-Eiphit, agus thug an Tighearna 
gaoth an ear air an tìr rè an là sin uile, ag- 
us rè nah-oidhche uile : agus sa' mhaduinn 
thug a' ghaoth an ear a steach na locuist. 

14 Agus chaidh na locuist suas thar tìr 
na h-Eiphit uile, agus dh'fhan iad ann an 
crìochaibh nah-Eiphituile, gu ro-dhiùbhal- 
ach ; rompa cha robh riamh an leithide do 
locuist, agus 'nan dèigh cha bhi an leithid- 
ean. 

15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na tal- 
ihhainn uile, air chor as gu'n do dhorchaich- 
eadh an talamh ; agus dh'ith iad uile luibh 
na talmhainn, agus uile mheas nan craobh, 
a dh 'f hàg a' chlach-mheallain : agus cha 
d'fhàgadh ni sam bith glas snacraobhaibh, 
no ann an luibhibh na macharach ann an 
tir na h-Eiphit uile. 

16 An sin ghairm Pharaoh air Maois ag- 
us air Aaron le cabhaig, agus thubhairt e, 
Pheacaich mi an aghaidh an Tighearna 
bbur Dè, agus 'nur n-aghaidh-sa. 

17 A nis uime sin maith, guidheam ort, 
mo pheacadh a mhàin an uair so, agus 
guidhibh air an Tighearna bhur Dia gu'n 
toir e air falbh uam a mhàin am bàs so. 

18 Agus chaidh e mach o Pharaoh, agus 
ghuidh e air an Tighearn. 

19 Agus thionndaidh an Tighearna gaoth 
an iar ro-làidir, a thug air falbh na locuist, 
agus a thilg iad sa' mhuir ruaidh : cha 
d'fhan aon locust ann an crìochaibh na 
h-Eiphit uile. 

20 Ach chruajdhjch an Tighearna cridhe 
Pharaoh, agus cha do leig e air falbh clann 
Israeil. 

21 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Sln a mach do làmh gu nèamh, agus bith- 
ìdh dorchadas air feadh tìre na h-Eiphit, 
eadhon dorchadas a dh'fheudar a laimh- 
seachadh. 

22 Agus shìn Maois a maeh a làmh gu 
nèamh : agus bha tiugh dhorchadas ann an 
tìr na h-Eiphit uile rè thri làithean. 

23 Cha'n f haca h-aon diubh a chèile, ni 
mò a dh'èirich neach o 'àite rè thri làith- 
ean : ach bha aig cloinn Israeil uile solus 
'nan àitibh-còmhnuidh. 

24 Agus ghairm Pharaoh air Maois, ag- 
us thubhairt e, Rachaibhse, deanaibh seir- 
bhis do'n Tighearn ; a mhàin fanadh bhur 
treudan agus bhur buar : rachadh bhur 
clann bheag mar an ceudna maille ribh. 

25 Agus thubhairt Maois, Feumaidh tu 
mar an ceudna ìobairtean a thoirt duinn, 
agus tabhartais-loisgte, chumas gu'n ìobair 
sinn do'n Tighearn ar Dia. 

26 Agus mar an ceudna thèid ar sprèidh 
maille ruinn ; cha 'n fhàgar ionga 'nar 
dèigh, oir is èigin duinn gabhail diubh gu 
seirbhis a dheanamh do 'n Tighearn ar Dia ; 
agus cha 'n 'eil f hios againn cìa leis a ni 
sinn seirbhis do'n Tighearna, gus an tig 
sinn an sin. 

27 Ach chruaidhich an Tighearna cridhe 
Fharaoh, agus cha leigeadh e leo imeachd. 

28 Agus thubhairt Pharaoh ris, Imich a 
mach uam ; thoir an aire dhuit fèin, na faic 
m'aghaidh ni's mò ; oir san là sin anns am 
faic thu m' agbaidh, gheibh thu bàs. 

29 Agus thubhairt Maois, Labhair thu 
gu maith ; cha'n fhaic mi t'aghai-lh ni's 
uiò. CAIB. XI. 
A GUS thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Bheir mi aon phlàigh fathast air Pha- 
raoh, agus air an Eiphit ; an dèigh sin leig- 
idh e leihh imeachd as a so : an uair a leig- 
eas e leibh imeachd, gu cinnteach fuadaich- 
idh e mach as a so sibh gu h-iomlan. 

2 Labhair a nis ann an cluasaibh an 
t-sluaigh, agus iarradh gach duine o 
'choimhearsnach, agus gach bean o 'ban- 
choimhearsnaich, seudan airgid, agus seud- 
an òir. 

3 Agus thug an Tighearna deadh-ghean 
do'n t-sluagh ann an sùilibh nan Eiphit- 
each : Mar an ceudna, bha 'n duine Maois 
ro-mhòr ann an tìr na h-Eiphit, ann an 
sùilibh sheirbhiseach Pharaoh, agus ann an 
sùilibh an t-sluaigh. 

4 Agus thubhairt Maois, Mar so tha'n 
Tighearn ag ràdh, Mu mheadhon-oidhche 
theid mi mach do mheadhon na h-Eiphit 

5 Agus gheibh gach ceud-ghin ann an tìr 
na h-Eiphit bàs, o cheud-ghin Pharaoh, a 
ta 'na shuidhe air a righ-chaithir, eadhon 
gu ceud-ghin na ban.tràille a ta air cùl à' 
mhuilinn, agus uile cheud-ghin nan ain- 
mhidhean. 

6 Agus bithidh èigheach mhòr ann an 
tìr na h-Eiphjt uile, nach robh riamh a 
leithid ann, ni mò bhitheas a leithid ann 
tuilleadh. 

7 Ach an aghaidh aoin do chloinn Israeil 
cha charuich madadh a theanga, aon chuid 
an aghaidh duine no ainmhidh ; chum as 
gu'm bi fios agaibh cionnus a chuireas an 
Tighearna dealachadh eadar na h-Eiphit . 
ich agus Israel. 

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich uile 
sìos a m' ionnsuidh-sa, agus cromaidh siad 
iad fèin domh, ag ràdh, Imich a mach, ag- 
us an sluagh uìle a ta 'gad leantuinn ; ag- 
us an dèigh sin thèid mi mach : agus 
chaidh e mach o Pharaoh ann an corruich 
mhòir. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Cha'n èisd Pharaoh ribh, a chum as gu 
meudaichear m'iongantais ann an tìr na 
h-Eiphit. 

10 Agusrinn Maoisagus Aaron na h-ion- 
gantais sin uile am fianuis Pharaoh : agus 
chruaidhich an Tighearna cridhe Fharaoh, 
agus cha do leig e le cloinn Israeilimeachd 
as a dhùthaich. 

CAIB. XII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois ag- 
us ri h.Aaron ann an tìr na h-Eiphit, 
ag ràdh, 

2 Bithidh am mìos so dhuibh 'na thois- 
each nammìos : bithitih e dhuibh 'na cheud 
mhìos na bliadbna. 

3 Labhraibh-sa ri coimhthional Israeil 
uile, ag ràdh, Air an deicheamh là do'n 
mhìos so gabhaidh iad dhoibh fèin gach 
duine uan, a rèir tighe an aithriche, uan 
air son tighe. 

4 Agus ma bhios an teaghlach ro-bheag 
air son uain, an sin gabhaidh esan agus a 
choimhearsnach a's faigse d'athigh e, a rèir 
àireimh nan anamanna; gach duiue, arèir 
'itheannaich.- àirmhear leibh air son au 
uain. 

5 Bithidh bhur n uan gun ghaoid, fir- CAIB. XII. 53 ìonn, bliadhna dh'aois : as na caoraich no 
as na gabhraibh gabhaidh sibh e. 

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e gu ruig 
an ceathramh là deug do'n mhìos : o : agus 
marbhaidh comh-chruinneachadh iomlan 
chloinn Israeil e san f heasgar. 

7 Agus gabhaidh iad do'n fhuil, agus 
cuiridh iad i air an dà ursainn, agus air àrd- 
dorus nan tighean, anns an ith iad e. 

_ 8 Agus itliidh iad an f heoil san oidhche 
sin fein ròiste le teine, agus aran neo-ghoirt- 
ichte ; maille ri luibhibh searbha ithidh iad e. 

9 Na h-ithibh a bheag dheth amh, no idir 
air a bhruicheadh ann an uisge, ach ròiste 
le teine : a cheann maille r'a chosaibh, ag- 
us maille r'a ghrealaich. 

10 Agus cha'n f hàg sibh a bheag dheth 
gu maduinn : agus na dh'fhàgar dheth gu 
maduinn, loisgidh sibh le teine. 

11 Agus mar so ithidh sibh e; le'r leas- 
ruidh crioslaichte, bhur brògan air bhur 
cosaibh, agus bhur lorg 'nur làimh : àgus 
ithidh sibh e le cabhaig ; is i càisg an Tigh- 
earn a th'ann. 

12 Oir thèid mise troimh thìr na h-Ei- 
phit air an oidhche so, agus buailidh mi 
gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, ar- 
aon duine agus ainmhidh : agus an aghaidh 
dhèe nan Eiphiteach uilecuiridh mi breith- 
eanas an gnìomh ; is mise an Tighearn. 

13 Agus bithidh an fhuil dhuibh mar 
chomharadh air na tighibh anns am bheil 
sibh ; agus an uair a chi mise an f huil, 
thèid mi thairis oirbh, agus cha bhi a' 
phlàigh oirbh a chum bhur milleadh 'nuair 
a bhuaileas mi tìr na h-Eiphit. 

14 Agus bithidh an là so dhuibh mar 
chuimhneachan ; agus gleidhidh sibh e 'na 
là-fèille do'n Tighearn air feadh bhur gin. 
ealacha ; le h-ordugh sìorruidh gleidhidh 
sibh e. 

15 Seachd làithean ithidh sibh aran neo- 
ghoirtichte ; air a' cheud là fèin cuiridh 
sibh taois ghoirt a mach as bhur tighibh ; 
oir gach neach a dh'itheas aran goirtichte, 
o'n cheud là gus an t-seachdamh là, gearrar 
an t-anam sin as o Israel. 

16 Agus air a' cheud là bithidh agaibh 
comh-ghairm naomha, agus air an t-seachd- 
amh là bithidh agaibh comh-ghairm 
naomha : obair sam bith cha deanar orra, 
saor o na dh'ithear leis gach neach ; sin a 
mhàin nìthear leibh. 

17 Agùs cumaidh sibh. fèill an arain neo- 
ghoirtichte ; oir air an là sin fèin thug 
mise mach bhur slòigh àtìr na h-Eiphit ; 
uimesin coimhididh sibh an là so 'nur gin- 
ealachaibh, le h-ordugh sìorruidh. 

18 Sa' cheud mhìos, air a' cheathramh là 
deug do'n mhìos san f heasgar, ithidh sibh 
aran neo-ghoirtichte, gu ruig an ceud là 'ar 
f hichead do'n mhìos san fheasgar. 

19 Rè sheachd làithean cha'n f haighear 
taois ghoirt 'nur tighibh ; oir ge b'e neach 
a dh'itheas aran goirtichte, gearrar an 
t-anam sin fèin as o choimhthional Israeil, 
co dhiubh is coigreach e, no neach a rugadh 
san tìr. 

20 Ni air bith goirtichte cha'n ith sibh : 
'nur n-àitibh-còmhnuidh uile ithìdh sibh 
aran neo-ghoirtichte. 

21 An sin ghairm Maois air seanairean 
Israeil uile, agus thubhairt eriu, Tairngibh a mach, agus gabhaibh dhuibh fèin uan, a 
rèir bhur teaghlaichean, agus marbhaibh a' 
chàisg. 

22 Agus gabhaidh sibh bad hìosoip, agus 
tumaidh sibh e san f huil a ta san t-soith- 
each, agus beanaidh sibh do'n àrd-dorus, 
agus do'n dà ursainn, leis an f huil a ta san 
t-soitheach : agus cha tèid a h-aon agaibh 
a mach air dorus a thighe gu ruig a' mhad- 
uinn. 

23 Agus thèid an Tighearna thairis a 
bhualadh nan Eiphiteach ; agus an uair a 
chi e 'n fhuil air an àrd-dorus, agus air an 
dà ursainn, thèid an Tighearna thairis air 
an dorus, agus cha leig e leis a' mhillteir 
teachd a steach d'ur tighibh guV bualadh. 

24 Agus gleidhidh sibh an ni so mar or- 
dugh dhuibh fèin, agus d'ur mic, gu sìorr- 
uidh. 

25 Agus tarlaidh, 'nuair a thèid sibh a 
steach do'n f hearann a bheir an Tighearna 
dhuibh, a rèir mar a gheall e, gu'n glèidh 
sibh an t-seirbhis so. 

26 Agus tarlaidh, 'nuair a their bhur 
clann ribh, Ciod is ciall duìbh leis an t-seir- 
bhis so ? 

27 Gu'n abair sibh, So ìobairt càisge an 
Tighearn, a chaidh thairis air tighibh 
chloinn Israeil san Eiphit, 'nuair a bhuail 
e na h-Eiphitich, agus a shaoreartighean- 
ne. Agus chrom an sluagh iad fèin, agus 
rinn iad aoradh. 

28 Agus dh'fhalbh clann Israeil, agus 
rinn iad mar so ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois agus do Aaron, mar sin 
rinn iad. 

29 Agus air meadhon na h-oidhche sin 
fèin bhuail an Tighearna gach ceud-ghin 
ann an tìr na h-Eiphit, o cheud-ghin Pha- 
raoh a shuidh air a righ-chaithir, gu ceud- 
ghin a' chiomaich a bha ann an slochd a' 
phriosain : agus gach ceud-ghin ainmhidh. 

30 Agus dh'èirich Pharaoh san oidhche, 
e fè'tn agus a sheirbhisich uile, agus na h-Ei- 
phitich uile ; agus bha èigheach mhòr san 
Eiphit : oir cha robh tigh anns nach robh 
neach marbh. 

31 Agus ghairm e air Maois agus air 
Aaron san oidhche, agus thubhairt e, Eir- 
ibh, rachaibh a mach à meadhon mo 
shluaigh, araon sibhse agus clann Israeil : 
agus rachaibh, deanaibh seirbhis do'n Tigh- 
earna, mar a thubhairt sibh. 

32 Thugaibh leibh mar an ceudna bhur 
treudan, agus bhur buar, mar a thubhairt 
sibh, agus imichibh : agus beannaichibh 
mise mar an ceudna. 

33 Agus thug na h-Eiphitich dian-sparr- 
adh do'n t-sluagh, a chum gu'n cuireadh 
iad le cabhaig a mach as an tìr iad ; oir 
thubhairt iad, Is daoine marbha sinn gu 
lèir. 

34 Agus ghabh an sluagh an taois mun 
do ghoirticheadh i, an amaran-fuinidh 
ceangailte 'nan eudach air an guaillibh. 

35 Agus rinn clann Israeil a rèir focail 
Mhaois : agus dh'iarr iad o na h-Eiphitich 
seudan airgid, agus seudan òir, agus eud- 
ach. 

36 Agus thug an Tighearnadeadh-ghean 
do'n t-sluagh ann an s ùilibh nan Eiphiteach, 
agus thug iad an coingheall dhoibh : agus 
chreacb. iad na h-Eiphitich. 54 ECSODUS. 37 Agusdh'iraich clann Israeil o Rameses 
gu Sucot, mu thimchioll sè ceud mìle fear : 
d'an cois, a thuilleadh air cloinn. 

38 Agus mar an ceudna chaidh iomad- 
aidh do shluagh eile suas maille riu, agus 
treudan, agus buar, ro-mhòran sprèidhe. 

39 Agus dh'f huin iad do'n taois a thug- 
adh a mach as an Eiphit breacaga neo- 
ghoirtichte, oir cha do ghoirticheadh i ; do 
bhrìgh gu'n d'f huadaicheadh iad a mach as 
an Eiphit, agus nach b'urrainn iad fuireach, 
agus mar an ceudna nach do dheasaich iad 
biadh dhoibh fèin. 

40 A nis b'i aimsir cuairte chloinn Is- 
raeil, a bha iad a chòmhnuidh san Eiphit, 
ceithir cheud agus deich bliadhna fiehead. 

41 Agus aig ceann nan ceithir cheud ag- 
us nan deich bliadhna thar fhichead, air an 
là sin fèin chaidh slòigh an Tighearn uile 
mach à tìr na h-Eiphit. 

42 Is oidhche so gu bhi air a coimhead 
gu h-àraidh do'n Tighearn, air son an toirt- 
san a mach à tìr na h- Eiphit : so an oidhche 
sin gu bhi air a coimhead do'n Tighearna 
le cloinn Israeil uile 'nan ginealachaibh. 

43 AgusthubhairtanTighearnari Maois 
agus ri h-Aaroii, So ordugh na eàisge : 
ciia'n ith coigreach sam bith dhith. 

44 Agus gach seirbhiseach duine, a chean- 
naicheadh leh-airgiod, an uair a thimchioll- 
ghearras tu e, an sin i'hidh e dh.th. 

• 45 Cha'n ith coigreach, no seirbhiseach 
tuarasrìail dhith. 

• 46 Ann an aon tigh ithear i : cha ghiùl- 
ain thubheag do'n f heoil amach as antigh ; 
lìi mò a bhrtseas sibh cnàknh dhith. 

47 Ni coimhthional Israeil uile sin. 

45 Agus an uair a bhios coigreach air 
chuairt maille riut, agus a chumas e a' 
chàisg do'n Tighearna, timchiolLghearrar 
gach ririonnach aige, agus an sin thigeadh 
e arn fagus g' a cumail, agus bithidh e mar 
neach a rug&db san tìr : ach cha'n ith 
neach sam bith neo-thimcbioll-ghearrta 
dhith. 

49 Bithidh aìi t-aon lagh aige-san a rug- 
adh san tìr, agus aig a' choigieach a ta air 
chuairt 'nur measg. 

50 Mar so rinn clann Israeil idle ; mar a 
dh'àithn an Tighearna de Mhaois agus do 
Aaron, mar sin finn iad. 

• 51 Agus air an là sin fèio thug an Tigh- 
earna mach clann Israeil à tìr na h-Eìphit, 
a rèir an siògh. 

CAIB. XIII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
A ràdh, 

2 Naomhaich dhomhsa gach ceud-ghin, 
ge b'e air bith a dh'fhosglas a' bhrù am 
measg chloinn Israeii, eadar dhuine agus 
ainmhidh ; is leamsa e. 

3 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Cuimhnichibh an là so, air an d'thàinig :-ibh 
a rnach as an Eiphit, à tigh na daorsa ; oir 
le làimh thrèin thug an Tighearn a mach 
sibh as a sin : agus cha'n itliear aran goirt- 
ichte. 

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh a mach, 
am mios Abib. 

5 Agus an uair a bheir an Tighearna 
steach thu dothìr nan Canaauach, agus nan 
ll\teaèb, agus nan Amorach,, agus nan Hibheach, agus nan Iebusach, a mhionn. 
aich e do d' aithrichibh gu'n tugadh e dhuit, 
fearann a' sruthadh le bainne agus le mil, 
an sin coimhididh tu an t-seirbhis so anns 
a' mhìos so. 

6 Seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, agus air an t-seachdamh là 
bithidh fèill do'n Tigheama. 

7 Ithear aran neo-glioirtichte seachd 
làithean ; agus cha'n f haicear aran goirt- 
ichte agad, agus ni mò a chithear taois 
ghoirt agad ann ad chrìochaibh uile. 

8 Agus innsidh tu do d' mhac san là s in, 
ag ràdh, NUhear so air sgàth an ni sin a rinn 
an Tighearna dhomhsa, 'nuair a thàinig m i 
mach as an Eiphit. 

9 Agus bithidh e dhuit mar chomharadh 
air do làimh, agus mar chuimhneachan 
eadar do shùilibh, a chum gu'm bi lagh an 
Tighearn ann ad bheul ; oir lelàimh thrèin 
thug an Tighearna mach thu as an Eiphit. 

10 Air an aobhar sin coimlndidh tu an 
t-ordugh so 'na thràth fèin o bhliadhna gu 
bliadhna. 

11 Agus an uair a bheir an Tighearna 
steach thu rìo thìr nan Canaanach, mar a 
mhionnaich e dhuitse, agus do d' aithrich- 
ibh, agus a bheir e dhuit e, 

12 An sin cuirìdh tu air leth do'n Tigh- 
earna gach ni a dh'fho.sglas a' bhrù, agus 
gach ceud-ghin a thigoainmhidha's leatsa ; 
buinidh iadsan a ta fìrionn 'nam measg 
do'n Tighearna. 

13 Agus gach ceud-ghin asail fuasgailirìh 
tu le h-uan ; agus mur fuasgail thu e, an 
sin brisidh tu 'amhauh : agus gach ceud- 
ghin duine am measg do chloinne fuasgail- 
idh tu. 

14 Agus an uair a dh'fheòraicheas do 
mhac dbiot san aimsir ri teachd, ag ràdh, 
Ciod e so ? an sin their thu ris, Le làimh 
thrè'm thug an Tighearna mach sinn as an 
Eiphit, à tigh na daorsa : 

1 5 Agus an uai r a chruaidhich Pharaoh e 
fèin, agus nach b'àill leis ar leigeadh air 
falbn, an sin mharbh an Tighearna gach 
ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, araon 
ceud-gbinduine, agus ceud-ghin ainmhich ; 
air an aobhar sin ìobraidh mi do'n Tigh- 

. earna gach ni a dh'i'hosglas a' bhrù, ma 's 
fiiioimaich iad, ach uile cheurì-ghin mo 
chloinne fuasgailidh mi. 

16 Agus bithidh e mar cboinbararìh air 
do làimh, agus mar tudanan eadar tio shùii- 
ibh ; oir le làimh thrèin thug an Tighearna 
a mach stnn as an Eiphit. 

17 Agus eadhon an uair a leig Pliaraoh 
do'n t-sluagh ipneachd, cha do threòraich 
Dia iad air slighe tìre nam Phdi-«teach, ged 

. a bha sin aithghearr ; oir thubhairt Dia, 
i Air eagal gu'm bi aithreachas air an 
Usluagh anuairachi-iadcogadh, agus gu'm 
, pill iad do'n Ei[)hit. 

18 Ach threòraich Dia an sluagh mu'n 
■ cuairt, air slighe fàsaich na mara ruairìhe : 
: agus chaidh clann Israeil suas an ordugh 

catha à tìr na h-Eiphit. 

19 Agus thug Maois cnàmhan Ioseiph 
, leis : oir ghabh emionnan teann do chloinn 

Israeil, ag ràdh, Gu cinnteach amhaircidh 
. Dia oirbhse, agus bheir sibh suas mo 
i chnàmhan leibh as a so. 

20 Agus dh'imich iad o Shucpt, agus CAIB. 

champaich iad ann an Etam, ann an iomall 
an f hàsaich. 

21 Agus chaidh an Tighearna rompasan 
ìà ann am meall neoil, a chum an treòrach- 
adh air ari t-slighe, agus san oidhche ann 
am meall teine, a thoirt soluis dhoibh j gu 
Imeachd a là agus a dh'oidhche. 

22 Cha d' thug e air f'albh am meall neoil 
san là, no 'm meall teine san oidhche, à 
làthair an t-sluaigh. 

CAIB. XIV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu 'm pill iad, 
agus gu'n campaich iacl fa chomhair 
Phihahiroit, eadar Migdol agus an f hairge, 
fa chomhair Bhaal-sephoin ; fa choinn- 
eamh-san campaichidh sibh làimh ris an 
"fhairge. 

3 Oir their Pharaoh mu chloinn Israeil, 
Thaia,dait seachran sau tìr, dh'iadh am 
fàsach mu'n timchioll. 

4 Agus cruaidhichidh mise cridhe Pha- 
raoh, agus theid e air an tòir, agus gheibh 
mise glòir athaobh Pharaoh, agusashlòigh 
uile; agus bithidh fìos aig na h-Èiphitich 
gur mise an Tighearn. Agus rinn iad mar 
sin. 

5 Agus dh'innseadh do righ na h-Eiphit 
gu'n do tlieich ansluagh : agusthionndaidh 
cridhe Pharaoh, agus a sheirbhiseach an 
aghaidh an t-sluaigli, agus thubhairt iad, 
Ciod e so a rirui sinn, gu'n do leig sinn le 
h-Israel imeachd as ar seirbhis ? 

6 Agus bheartaich e a charbad, agus thug 
e a shluagh maille ris j 

7 Agus thug e leis se ceud carbad taghta, 
agus uile charbada na h-Eiphit, agus ceann- 
ardan orra uile. 

8 Agus chruaidhich an Tigheama cridhe 
Pharaoh righ na h-Eiphit, agus lean e air 
tòir chloinn Israeil : agus chaidh clann Is- 
raeil a mach le làimh aird. 

9 Ach chaidh na h-Eiphitich aìr an tòir 
(eich agus carbadan Pharaoh,agus a mharc- 
shluagh, agus 'armailt uile,) agus rug iad 
orra, agus iad a' campachadh làimh ris an 
f hairt;e, làimh ri Piliahirot, fa chomhair 
Bhaal-sephoin. 

10 Agus an uair a thàinig Pharaoh am 
fagus, thog clann Israeil suas an sùilean, ag- 
us, feueh, bha na h-Eiphitich air an tòir, 
agus bha eagal mòr orra : agus dh'èigh clann 
Israeii ris an Tighearn. 

11 Agus thubhairt iad ri Maois, An ann 
a chionn nach rubh uaighean san Eiphit, a 
thug thu leat sìnn gu bàs fhaghailsan f hàs- 
ach ì C'ar son a rinn thu so oirnn, ar tabh- 
airt a mach as an Eiphit ? 

12 Nach e so am focal a labhairsinn riut 
san Eiphit, ag ràdh, Leig leinn seirbhis a 
dheanainh do nah-Eiphitich ? Oir ò'fhearr 
dhuinn seirbhisadheanamhdo nah-Eiphit- 
ich na bàs fhaghail san f hàsach. 

13 Agus thubhaut Maois ris an t-sluagh, 
Nabiodh eagal oirbh, seasaibh, agus faicibh 
slàintean Tighearn,adh'oibricheas edhuibh 
an diugh ; oir na h-Eiphi(ich a chunnaic 
fiibh andiughjcha'nfhaic sibh iada chaoidh 
tuilleadh. 

14 Cogaidh an Tighearn air bhur son, 
agus fanajdh sibhse 'nur tosd. XIV. 55 

15 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
C'ar son ata thu 'g èigheach riumsa? Abair 
ri cloinn Israeil dol air an aghaidh. 

16 Ach tog-sa suas do shlat, agus sin a 
mach do làmh os ceann na fairge, agug 
sgoilt i : agus thèid clann Israeil a steach 
am meadhon na fairge air talamh tioram 

17 Agus cruaidhichidh mise, eadhon 
mise, cndhe nan Eiphiteach, agus thèid iad 
a steach 'nan dèigh : agus gheibh mise 

, glòir a thaobh Pharaoh, agus a thaobh a 
shlòigh uile, a thaobh a charbadan, agus a 
thaobh a mharc-shluaigh. 

18 Agus bithidh fios aig na h-Eiphitlch 
gur mise an Tighearna, 'nuair a gheibh rrri 
glòirathaobh Pharaoh, a thaobh a charuacU 
an, agus a thaobh a mharc-shluaigh. 

19 Agus dh'f halbh aingeal an Tigheam a 
chaidh roimh champ Israeil, agus dh'imich 
e 'nan dèigh ; agus dh'fhalbh am meall 
neoil o 'm beulaobh, agus sheas e air an 
cùlaobh. 

20 Agusthàinigeeadar campnan Eiphit- 
each agus camp Israeil, agus bha e 'na neul, 
agus 'na dhorchadas dhoìbh sud, ach shoili. 
sich e 'n oidhche dhoibh so, air chor as nach 
d'thàinig a h-aon diubh am fagus d'achèil^ 
rè na h-oidhche. 

21 Agus shìn Maois a mach a làmh os 
ceann nafairge, agus thug an Tighearn air 
an f hairge dol air a h-ais le gaoith làicìir o 
'n ear rè na h-oidhche sin, agus rinn e 'n 
f hairge 'na lalamh tioram, agus roinneadh 
na h-uisgeachan. 

22 Agus chaidh clann Israeil a steacb am 
meadhon na fairge air talamh tioram, agus 
bha na h-uisgeacha 'nam balla dhoibh air 
an làimh dheis, agus air an làimh chlì. 

23 Agus lean na h-Ei[)hitich,agus chaidb 
iad a steach 'nan dèigh gu meadhon na 
fairge, eadhon eich Pharaoh uile, a cliarb- 
adan, agus a mharc-shluagh. 

24 Agus ann am fairena maidnedh'amh- 
aircan Tighearn air sluagh nan Eiphiteacli, 
troimh 'n mheall theine agus necil ; agus 
chlaodh e armailt nan Eiphiteach. 

25 Agus thug e air falbh rothan an carb. 
ad, air chor as gu'n do tharruingeadh iad 
gu trom. Agus thubhairt na h-Eiphitich» 
Teicheamaid à làthair Israeil, oir tha 'r) 
Tighearn a' cogadh leosan an aghaidh nan 
Eiphiteach. 

26 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Sìn a mach do làmh os ceann na fairge, 
chum gu'n tig na h-uisgeachan air an ais air 
na h-Eiphitich, air an carbadaibh, agus air 
am marc-shluagh. 

27 Agus shìn Maois a mach a làmh os 
ceann na fairge, agus phill an f hairge g'a 
neart an uair a shoillsich a' mhaduinn ; ag- 
us theich nah-Eiphitich 'na h-aghaidh ; ag- 
us chuir an Tighearnana h-Eiphitichfo<lha 
am meaclhon na fairge. 

28 Agus phill na h-uisgeachan, agus 
dh'f holaich iad na carbaid, agus am marc- 
shluagh, agus armailt Pharaoh uile, a 
thàinig san f hairge 'nan dèigh : cha d'f bàg- 
adh uiread 's a h-aon diubh. 

29 Ach dh'imich clann Israeil air tol~ 
amh tioram am meadhon na fairge, agua 
bha na h-uisgeacha 'nam balla dhoibh air 
an làimh dheis, agus air an làimh chlì. 

30 Mar so shaor an Tighearn Israel air 5G ECSODUS. an là sin à làimh nan Eiphiteach : agus 
chunnaic Israel na h-Eiphitich marbh air 
traigh na fairge. 

31 Agus chunnaic Israel an obair mhòr 
sin a rinn an Tighearn air na h-Eiphitich, 
agus bha eagal an Tighearn air an t-sluagh, 
agus chreid iad an Tighearn, agus Maois a 
sheirbhiseach. 

CAIB. XV. 
A N sin chan Maois agus clann Israeil an 
*7 laoidh so do'n Tighearn, agus labhair 
iad, ag ràdh, Canaidh mise do'n Tighearn, 
oir thug e buaidh gu glòrmhor ; an t-each 
agus a mharcach thilg e san f hairge. 

2 'S e 'n Tighearn mo neart, agus mo 
dhàn, agus tha e 'na shlàinte dhomh : is 
esan mo Dhiasa, agus ni mi àite-còmhnuidh 
dha ; Dia m'athar, agus àrdaichidh mi e. 

3 Is fear-cogaidh an Tighearna ; *se an 
Tighearn a's ainm dha. 

4 Carbadan Pharaoh, agus 'armailt thilg 
e sanfhairge : agus tha rotha a cheannard- 
an air am bàthadh san f hairge ruaidh. 

5 Dh'fholaich na doimhneachdan iad; 
chaidh iad sìos do'n aigean mar chloich. 

6 Rinneadh do dheas làmh, O Thigh- 
earna, glòrmhor ann an cumhachd ; bhris 
do dheas làmh, O Thighearn, an namhaid 
'na bhloighdibh. 

7 Agus ann am meud t'òirdheirceis 
chlaoidh thu iadsan a dh'èirich suas a'd' 
aghaidh ; chuir thu t'f hearg a mach, loisg 
i suas iad mar asbhuain. 

8 Agus le anail do shròine chruinnich- 
eadh na h-uisgeacha ; sheas na tuilte suas 
mar thòrr, chruaidhich na doimhneachdan 
am meadhon na fairge. 

9 Thubhairt an nàmhaid, Leanaidh mi, 
beiridh mi orra, roinnidh mi a' chreach : 
sàsuichear mo mhiann orra ; rùisgidh mi 
mo chlaidheamh, sgriosaidh mo làmh iad. 

10 Shèid thu le d' ghaoith, chòmhdaich 
an fhairge iad, chaidh iadfodha mar luaidh 
anns na h-uisgeachaibh làidir. 

11 Cò 's còsmhuil riuts' am measg nan 
Dè, a Thighearna ? Cò tha cosmhuil riut, 
glòrmhor ann an naomhachd, uamhasach 
ann am moladh, à' deanamh nithe ion. 
gantach ? 

12 Shìn thu mach do dheas làmh ; shluig 
an talamh suas iad. 

13 Threòraich thu ann ad thròcàir an 
sluagh so a shaor thu : thug thu iad ann ad 
neart a chum àite-còmhnuidh do naomh- 
achd. 

14 'Nuair a chluinneas na cinnich, bith- 
idh eagal orra ; thig doilgheas air luchd- 
àiteachaidh Phalestina. 

15 An sin bithidh uamhann air cinn- 
fheadhna Edoim, thig geilt-chrith air 
daoine treuna Mhoaib ; leaghaidh air falbh 
luchd-àiteachaidh Chanaain uile. 

16 Tuitidh uamhann agus eagal orra, le 
meud do ghairdein bithidh iad tosdach mar 
chloich, gus an tèid do shluagh thairis, a 
Thighearna, gus an tèid an sluagh so thai- 
ris, a cheannaich thu. 

17 Bheir thu steach iad, agus suidhich- 
idb tu iad ann an sliabh t' oighreachd-sa, 
anns an àit a rinn thu dhuitfèin, a Thigh- 
earna, chum còmhnuidh a ghabhail ann, 
san ionad-naomha, a Thighearn, a dhaing- 
nich do làmha-sa. 18 Rìghichidh an Tighearna gu saoghal 
nan saoghal. 

19 Oir chaidh eich Pharaoh a steach le 
'charbadaibh, agus le 'mharc-shluagh, san 
f hairge, agus thug an Tighearn uisgeacha 
nafairge air an aisorra ; ach dh'imich clann 
Israeil air talamh tioram am meadhon na 
fairge. 

20 Agus ghlac Miriam a' bhan-fhàidh, 
piuthar Aaroin, tiompan 'nalàimh; agus 
chaidh na mnathan uile maeh 'na dèigh le 
tiompanaibh agus le dannsa. 

21 Agus fhreagair Miriam iad, Canaibh 
do'n Tighearn, oir thug e buaidh gu glòr- 
mhor ; an t-each agus a mharcach thilg e 
san fhairge. 

22 Mar sin thug Maois Israel o'n mhuir 
ruaidh, agus chaidh iad a mach gu fàsach 
Shuir, agus dh'imich iad tri làithean san 
fhàsach, agus cha d'fhuair iad uisge. 

23 Agus an uair a thàinig iad gu Marah, 
cha b' urrainn iad uisgeacha Mharah òl, oir 
bha iad searbh ; uime sin thugadh Marah 
roar ainm air. 

24 Agus rinn an sluagh gearan an agh- 
aidh Mhaois, ag ràdh, Ciodadh'òlas sinn ? 

25 Agus dh'èigh esan ris an Tighearn, 
agus nochd an Tighearna fiodh dha, agus 
thilg e sna h-uisgeachaibh e, agus rinneadh 
na h-uisgeacha milis : ann an sin rinn e 
lagh agus ordugh dhoibh, agus ann an sin 
dhearbh e iad ; 

26 Agus thubhairte, Madh'èisdeas tu gu 
dùrachdach ri gutl) an Tighearna do Dhè, 
agus ma ni thu an ni sin a ta ceart 'na sheall- 
adh, agus mabheir thu 'n aire d'a àitheant- 
aibii, agus ma ghleidheas tu a reachdan 
uile, aon do na h eucailibh a chuir mi air 
na h-Eiphitich, cha chuir mi ortsa ; oir is 
mise an Tighearn a shlànuicheas thu. 

27 Agus thàinigiad gu h-Elim far an robh 
dà thobar dheug uisge, agus deich agus tri 
fichead crann pailme ; agus champaich iad 
an sin làimh ris na h-uisgeachaibh. 

CAIB. XVI. 
A GUS dh'f halbh iad o Ehm, agusthàinig 
coimhthional chloinn Israeil uile gu 
fàsach Shin, a ta eadar Ehm agus Sinai, air 
a' chùigeadh là deug do'n dara mìos an dèigh 
dhoibh teachd a mach à tìr na h-Eiphit. 

2 Agus rinn coimhthionalchloinn Israeil 
uile gearan an aghaidh Mhaois agus Aaroin 
san f hàsach. 

3 Agus thubhairt clann Israeil riu, 
B'f hearr gu'm faigheamaid bàs le làimh an 
Tighearn ann an tìr na h-Eiphit, an uaira 
bha sinn 'nar suidhe làimh ris na poitibh 
feòla, agus an uair a dh'ith sinn aran gu'r 
sàth; oir thug sibh a mach sinn do'n fhàs- 
ach so, a mharbhadh a' choimhthionail so 
uile le h-ocras. 

4 An sin thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, frasaidh mise dhuibh aran o 
nèamh, agus thèid an sluagh a mach, agus 
cruinnichidh iad cuibhrionn gach là air an 
là sin fèin, a chum as gu'n dearbh mi iad, 
co ac' a* ghluaiseas iad ann am lagh, no 
nach gluais. 

5 Agus airan t-seathadh là ulluichidh iad 
an ni sin a bheir iad a steach, agus bithidh 
e dhà uibhir agus a chruinnicheas iad gach 
là eile. CAIB. XVII. 57 6 Agus thubhairt Maois agus Aaron ri 
cioinn Israeil uile, Mu f heasgar, an sin bith- 
idh fios agaibh gu'n d' thug an Tighearn a 
mach sibh à tlr na h-Eiphit : 

7 Agus sa' mhaduinn,an sin chi sibh glòir 
an Tighearn ; do bhrìgh gu bheil e a' cluinn- 
tinn bhur gearain an aghaidh an Tighearn : 
Agus ciod sinne, gu bheil sibh a' deanamh 
gearain 'nar n-aghaidh ? 

8 Agus thubhairt Maois, Bithidh a' chàis 
mar so 'nuair a bheir an Tighearnadhuibh 
san f heasgar feoil r'a h-itheadh, agus aran 
sa' mhaduinn gu'r sàth ; do bhrìgh gu bheil 
an Tighearn a' cluinntinn bhur gearain a ta 
sibh a' deanamh 'na aghaidh : Agus ciod 
Sinne? cha'nann 'narn-aghaidh-netòabhur 
gearan, ach an aghaidh an Tighearna. 

9 Agus thubhairt Maoisrih-Aaron, Ab- 
air ri coimhthional chloinn Israeil uile, 
Thigibh am fagus an làthair an Tighearn, 
oir chual' e bhur gearan. 

10 Agus an uair a labhair Aaron ri coimh- 
thional chloinn Israeil uile, dh'amhairc iad 
a dh'ionnsuidh an f hàsaich, agus, feuch, 
dh'f hoillsicheadh glòir an Tighearn ann an 
neul. 

11 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Chuala mi gearan chloinn Israeil; 
labhair riu, ag ràdh, Mu f heasgar ithidh 
sibh feoil, agus sa' mhaduinn sàsuichear 
sibh le h-aran : agusbithidh fiosagaibhgur 
mise an Tighearna bhur Dia. 

13 Agus an uair a bha 'm feasgar ann, an 
sin thàinig na gearra-goirt a nìos, agus 
chòmhdaich iad an camp ; agus anns a' 
mhaduinn bha 'n drùchd 'na luidhe mu 
thimchioll a' chaimp. 

14 Agus an uair a dh'èirich an drùchd a 
bha 'na luidhe suas, feuch, bha air aghaidh 
an fhàsaich ni beag cruinn, beag mar an 
liath-reodh air an talamh. 

15 Agus an uair a cliunnaic clann Israeil 
e, thubhairt iad gach aon r'a chèile, Mana : 
oir cha robh fhios aca ciod e. Agusthubh- 
airt Maois riu, So an t-aran a thug an 
Tjghearna dhuibh r'a itheadh. 

16 So an ni a dh'àithn an Tighearna, 
Cruinnichibh dheth gach duine a rèir 'ith- 
eannaich, omer dogach neach arèir àireimh 
bhur n-anamanna, gabhadh gach duine ag- 
aibh air an son-san a ta 'na bhùth. 

17 Agus rinn clann Israeil mar sin, agus 
chruinnich iad, cuid ni bu mhò, agus cuid 
ni bu lugha. 

18 Agus an uair a thomhais iad e le 
h-omer, cha robh a bheag thairis aige-san 
a chruinnich ni bu mhò, agus air-san a 
chruinnich ni bu lugha, charobh uireas- 
bhuidh : chruinnich gach duine a rèir 'ith- 
eannaich. 

19 Agus thubhairt Maois riu, Na fàgadh 
duine sam bith dheth gu maduinn. 

20 Gidheadh cha d'èisd iad ri Maois, ach 
dh'fhàg cuid diubh dheth gu maduinn, ag. 
us ghin e cnuimhean, agus lobh e : Agus 
bha cormich air Maois riu. 

21 Agus chruinnich iad e air gach mad- 
ujnn, gach duine a rèir 'itheannaich ; agus 
an uair a dh'fhàsa'ghrian teth, leaghadh e. 

22 Agus ajr an t-seathadh là chruinnich 
iad a dhà uireadarain, dà omerair saagach 
aoin ; agus thàiuig uachdftrain a' choimh- thionail uile, agus dh'innis iad sin do 
Mhaois. 

23 Agus thubhairt e riu, So an ni a labh- 
air an Tighearn, Bithidh fois na sàbaid 
naomha do'n Tighearn am màireach : à" 
mheud 's a tha sibh gu f huineadh, fuinibh 
an diugh, agus a' mheud 's a tha sibh gu 
bhruicneadh, bruichibh ; agus gach ni a 
bhios thairis, taisgibh suas dhuibh fèin gu 
maduinn. 

24 Agus thaisg iad suas e "gu maduinn, 
mar a dh'àithn Maois ; agus cha do lobh e, 
ni mò a bha cnuimh sam bith ann. 

25 Agus thubhairt Maois, Ithibh sin an 
diugh, oir tha sàbaid ann an diugh do'n 
Tighearn ; an diugh cha'n f haigh sibh e sa' 
mhachair. 

26 Sè làithean cruinnichidh sibh e, ach 
air an t-seachdamh là bithidh an t-sàbaid ; 
cha bhi e ann air an là sin. 

27 Agus tharladh air an t-seachdamh là 
gu'n deachaidh cuid do'n t-sluagh a mach 
g'a chruinneachadh, agus cha d'f huair iad 
a bheag. 

28 Agus thubhairt an Tighearn ri Maoifi, 
Cia f had a dhiùltas sibh m'àitheanta-san a 
choimhead, agus mo reachdan. 

29 Faicibh, do bhrìgh gu'n d'thug an 
Tighearna dhuibh an t-sàbaid, air anaobh- 
ar sin tha e a' tabhairt dhuibh air an 
t-seathadh là aran dhà là : fanaibh, gach 
duine 'na àitefèin ; na rachadh duine sam 
bith a mach as 'àit air an t-seachdamh là. 

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an 
t-seachdamh là. 

31 Agus thug tigh Israeil Mana mar 
ainm air : agus bha emar f hroiscoriandeir, 
geal, agus a bhlas mar abhlain air an dean- 
amh le mil. 

32 Agus thubhairt Maois, So an ni a 
dh'àithn an Tighearna, Lìon omer dheth gu 
bhi air a ghleidheadh air son bhur gineaL 
acha, chum gu faic iad an t.aran leis an do 
bheathaich mi sibh san f hàsach, an uair a 
thug mi mach sibh à tìr na h-Eiphit. 

33 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Gabh soitheach, agus cuir ann làn omeir, 
do Mhana, agus taisg e an làthair an Tigh- 
earna, gu bhi air a ghleidheadh air sonbhur 
ginealacha. 

34 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin thaisg Aaron e an làthair 
na Fianuis, gu bhi air a ghleidheadh. 

35 Agus dh'ith clann Israeilam Manadà 
f hichead bliadhna, gus an d'thàinig iad gu 
tìr àitichte : dh'ith iad am Mana, gus an 
d'thàinig iad gu crìch tìre Chanaain. 

36 A nis is e omer an deicheamh cuid-do 
ephah. 

CAIB. XVII. 
A GUS dh'imich coimhthional chloinn Is- 
raeil uile o fhàsach Shin, a rèir an 
turusan, mar a dh'àithn an Tighearn, agus 
champaich iad ann an Rephidim ; agus cha 
robh uisge ann do'n t.sluagh ri òl. 

2 Uime sin rinn an sluagh consachadh 
ri Maois, agus thubhairt iad, Thoirdhuinn 
uisge chum as gu'n òl sinn. Agus thubhairt 
Maois riu, C'ar son a ta sibh a' consachadh 
r iumsa ? C 'ar son a bhronsnaicheas sibh an 
Tighearn ì 

3 Agus mhiannaich an sluagh uisge ann 
an sin ; agus rinn au sluagh gearan ai> agh^ 58 ECSODUS. aidh Mhaois, agus thubhairt iad, C'ar son so 
a thug thu nìos sinn as an Eiphit, a chum 
sinn fèin a mharbhadh, agus ar clann, agus 
ar sprèidh le tart ? 

4 Agus dh'èigh Maois ris an Tighearna, 
ag ràdh, Ciod a ni mi ris an t-sluagh so? 
is beag nach 'eil iad 'g am chlachadh. 

5 Agus thubhairtan Tighearna ri Maois, 
Imichroimh 'n t-sluagh, agus thoir ìeatcuid 
do sheanairibh Israeil; agus do shlatleis an 
do bhuail thu an amhainn, gabha'd'làimh, 
agus bi 'g imeachd : 

6 Feuch, seasaidh mise romhad an sin air 
a' charraig ann an Horeb, agus buailidh 
tusa a' charraig, agus thig uisge mach aisde, 
a chum gu'n òl an sluagh. Agus rinn Maois 
mar sinannan sealladh sheanairean Israeil. 

7 Agus thug e mar ainm air an àite Masah 
agus Meribah, air son consachaidh chloinn 
Israeil, agus do bhrìgh gu'n do bhrosnuich 
iad an Tighearn, ag ràdh, Am bheil an 
Tighearna 'nar measg, no nach 'eil ? 

8 An sin thàinig Amalec,agus chog e ri 
h-Israel ann an Rephidim. 

9 Agus thubhairt Maois ri Iosua, Tagh a 
mach dhuinn daoine, agus falbh a mach, 
cog ri h-Amalec : am màireach seasaidh 
mise air mullach an t-slèibh, agus slat Dhè 
a'm' làimh. 

. 10 Agus rinn IosuamarathubhairtMaois 
ris, agus chog e ri h- Amalec. Agus chaidh 
Maois, Aaron, agus Hur, suas gu mullach 
an t-slèibh. 

11 Agus an uair a thog Maois suas a 
làmh, an sin bhuadhaich Israel, agus an 
uair a leag e sìos a làmh, bhuadhaich A- 
malec. 

12 Ach bha làmhan Mhaois trom, agus 
ghabh iad elach, agus chuir iad fuidhe i, ag- 
us shuidh e oirre : agus chum Aaron agus 
Hur suas a làmhan, fear dhiubh air aon 
taobh, agus fear air an taobh eile ; agus bha 
a làmhan seasmhach gu luidhe na grèine. 

13 Agus chlaoidh Iosua Amalec agus a 
dhaoine le faobhar a' chlaidheimh. 

14 Agus thubhairtan Tighearnari Maois, 
Sgrìobh so mar chuimhneachan ann an 
leabhar, agus aithris ^ann an cluasaibh Io- 
sua ; oir dubhaidh mise as gu turcuimhne 
Amaleic o bhi fo nèamh. 

15 Agus thog Maois altair, agus thug e 
Iehobhah-Nisi mar ainm oirre : 

16 Oir thubhairt e, do bhrìgh gu'n do 
mhionnaich an Tighearna, gu 'm bi cogadh 
aig an Tighearna ri h-Amalec o linn gu 
linn. 

CAIB. XVIII. 
>"VTUAIR a chuala Ietro, sagart Mhidiain, 
X1 athair-cèile Mhaois, gach ni a rinn 
Dia air son Mhaois, agus air son Israeil a 
shluaigh, gu'n d'thug an Tighearn a mach 
Israel as an Eiphit ; 

2 An sin thug Ietro, athair.cèile Mhaois, 
leis Siporah bean Mhaois, an dèigh dha a 
cur air a h-ais, 

3 Agus a dithis mhac, d'am 5'ainm do 
h-aondiubh Gersom, (oirthubhairte, A'm' 
choigreach bha mi ann an tìr choimhich ;) 

4 Agus b'e ainm an / hir eile Elieser, (oir 
rinn Dia m'athar, thubhairt e, còmhnadh 
rium, agus shaor e mi o chlaidheamh Pha- 
raoh.) 5 Agus thàinig Ietro, athair-cèile Mhaois, 
agus a mhic, agus a bhean, a dh'ionnsuidh 
Mhaois do'n f hàsach, far an do champaich 
e aig sliabh Dhè. 

6 Agus thubhairt e ri Maois, Tha mise 
d'athair-cèileIetro,air teachd a d 'ionns uidh, 
agus do bhean, agus a dithis mhac maille 
rithe. 

7 Agus chaidh Maois a mach an coinn- 
eamh 'athar-cèile, agus rinn e ùmhlachd 
dha, agus phòg se e, agus dh'altaich iad 
beatha a chèile : agus thàinig iad a steach 
do'n bhuth. 

8 Agus dh'innis Maois d'a athair-cèile 
gach ni a rinn an Tighearn air Pharaoh, 
agusair na h-Eiphitich air sgàth Israeil, 
gach saothair a thàinig orra air an t-slighe, 
agus cionnus a shaor an Tighearn iad. 

9 Agus rinn Ietro gairdeachas à leth a' 
mhaith sin uile a rinn an Tighearna do Is- 
rael, a shaor e à làimh nan Eiphiteach. 

10 Agus thubhairt Ietro, Beannaichte gu 
robh an Tighearn, a shaor sibh à làimh nan 
Eiphiteach, agus à làimh Pharaoh, a shaor 
an sluagh o bhi fo làimh nan Eiphiteach. 

11 A nis tha fios agam gur mò an Tigh- 
earna na na h-uile dhèe ; oir anns an ni sin 
anns an do rinn iad gu h-uaibhreach, bha 
èsan os an ceann. 

12 Agusghabh Ietro, athair-cèile Mhaois, 
tabhartas-loisgte agus ìobairtean do Dhia : 
Agus thàinig Aaron, agus uile sheanairean 
Israeil, a dh'itheadh arain maille ri athair- 
cèile Mhaois an làthair Dhè. 

13 A nis air an là màireach shuidh Maois 
gu breth a thoirt air an t-sluagh ; agus 
sheas an sluagh làimh ri Maois o mhaduinn 
gu feasgar ? 

14 Agus an uair a chunnaic athair-cèile 
Mhaois gach ni a rinn e ris an t-sluagh, 
thubhairt e, Ciod e an ni so athathu dean- 
amh ris an t-sluagh ? C'ar son a ta thusa 
a'd' shuidhe a'd' aonar, agus ta 'n sluagh 
uile a' seasamh làimh riut o mhaduinn gu 
feasgar ? 

15 Agus thubhairt Maois r'a athair-cèile, 
Do bhrìgh gu'n tig an sluagh a m' ionn- 
suidh a uh'f hiosrachadh o Dhia. 

16 'Nuair a bhios cùis aca, thig iad a m' 
ionnsuidh, agus bheir mibreth eadar duine 
agus duine, agus nochdaidh mi dhoibh or- 
duighean Dhè, agus a laghanna. 

17 Agus thubhairt athair-cèile Mhaois 
ris, Cha mhaith an ni a ta thudeanamh. 

18 Caithidh tu as gu tur, araon thu fèin, 
agus an sluagh so a ta maille riut, oir a ta 
an ni so ro-throin air do shon ; cha'n 'eil e 
'n comas duit a dheanamh a'd' aonar. 

19 A nis ma ta èisd ri m' ghuth, bheir mi 
comhairl' ort, agusbithidh Diamailleriut : 
bi-sa air son an t-sluaigh an làthair Dhè, 
agus bheir thu na cùisean a dh'ionnsuidh 
Dhè: 

'^O Agus teagaisgidh tu dhoibh na h-or- 
duighean agus na laghanna, agus nochdaidh 
tu dhoibh an t-slighe air ancòirdhoibh im- 
eachd, agus an obair a's còir dhoibh a 
dheanamh. 

21 Agus taghaidh tu mach as an t-sluagh 
u\\e, daoine foghainteach, air am bi eagal 
Dè, daoine fìrinneach, a dh'fhuathaicheas 
sannt ; agus cuii idh tu iad os an ceann 'nan 
uachdaranaibh mhìlte, 'nan uachdaranaibh CAIB. XIX. XX. •r3 cheuda, 'nan uachdaranaibh leth.cheuda, 
agus 'nan uachdaranaibh dheichnear. 

22 Agus bheir iad breth air an t-sluagh 
anns gach àm ; ach gach cùis mhòr bheir 
ìad a d' ionnsuidh-sa, agus air gach cùis 
bhig bheir iad fèin breth : mar sin bithidh 
e ni's eutruime dhuitse, agus iomcharaidh 
iadsan an eallach maille riut. 

23 Ma ni thu an ni so, agus gu'n àithn 
Dia sin dhuit, an sin is urrainn thu seas- 
amh ris, agus mar an ceudna thèid an sluagh 
so uile d'an àite fèin an sìth. 

24 A nis dh'èisd Maois ri guth 'athar- 
cèile, agus rinn e gach ni a thubhairt e. 

25 Agus thagh Maois daoine foghainteach 
a mach à h-Israel uile, agus rinn e iad 'nan 
ceannardaibh air an t-sluagh ; 'nan uach- 
daranaibh mhìlte, 'nan uachdaranaibh 
cheuda, 'nan uachdaranaibh leth-cheuda, 
agus 'nan uachdaranaibh dheichnear. 

26 Agus thug iad breth air an t-sluagh 
anns gach àm : na cùisean cruaidh thug iad 
a dh'ionnsuidh Mhaois, ach air gach cùis 
bhig thug iad fèin breth. 

27 Agus leig Maois le 'athair-cèile im- 
eachd ; agus dh'fhalbh e roimhe d'a thìr 
fèin. 

CAIB XIX. 
A NNS an treas mìos an dèigh do chloinn 
Israeil teachd a mach à tìr na h-M- 
phit, san là sin fèin thàinig iad gu fàsach 
Shinai. 

2 Oir dh'imich iad o Rephidim, agus 
thàinig iad gu fàsach Shinai, agus champ- 
aich iad san f hàsach ; agus champaich Is- 
rael ann an sin fa chomhair an t-slèibh. 

3 Agus chaidh Maois suas a dh'ionn- 
suidh Dhè, agus ghairm an Tighearn air as 
an t-sliabh, ag ràdh, Mar so their thu ri 
tigh lacoib, agus innsidh tu do chloinn Is- 
raeil : 

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris na h-Ei- 
phitich, agus cionnus a ghiùlain mi sibhse 
mar air sgiathaibh iolairean, agus a thug 
mi a m' ionnsuidh fèin sibh. 

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da 
rireadh ri m' ghuth, agus ma ghleidheas 
sibh mo choimhcheangal, an sin bithidh 
sibh dhomhsa 'nur n-ionmhas sònraichte 
os ceann nan uile shluagh : oir is leamsa 
an talamh uile. 

6 Agus bithidh sibh dhomhsa'nur rìogh- 
achd shagart, agus 'nur cinneach naomha. 
Is iad sin nabriathran a labhras tu ri cloinn 
Israeil. 

7 Agus thàinig Maois, agus ghairm e air 
seanairibh an t-sìuaigh, agus chuir e rompa 
na briathra sin uilea dh'àithnan Tighearna 
dha : 

8 Agus f hreagair an sluagh uile le h-aon 
ghuth, agus thubhairt iad, Gach ni a labh- 
air an Tighearna, ni sinne. Agus thug 
Maois air ais briathran an t-sluaigh a dh'- 
ìonnsuidh an Tighearna. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Feuch,thigmisead' ionnsuidh ann an neul 
tiugh, a chum gu'n cluinn an sluagh an 
uair a labhras mi riut, agus mar an ceudna 
gu'n creid iad thu gu sìorruidh. Agus dh'- 
innis Maois briathran an t sluaigh do'n 
Tighearn. 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, Imich a dh'ionnsuidh an t-siuaigh, agus 
naomhaich iad an diugh, agus am màireach, 
agus nigheadh iad an eudach, 

11 Agus bitheadh iad deasair cheann an 
treas là ; oirair an treas là thig an Tigh. 
earn a nuas ann an sealladh an t-sluaigh 
uile air sliabh Shinai. 

12 Agus suidhichidh tu crìochan do'n 
t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdh, Thugaibh 
an aire dhuibh fèin, nach tèid sibh suas do'n 
t-sliabh, agus nach bean sibh r'a iomall : 
gach neach a bheanas ris an t-sliabh, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e. 

13 Cha bhean làmh ris ; oir gu deimhin 
clachar e, no sàthar sleagh troimhe : ma's 
ainmhidh no duine e, cha mhair e beò. 
'Nuair a shèideas an rtrompaid rè ùin' 
f hada, thig iadsan a nìos do'n t-sliabh. 

14 Agus chaidh Maois sìos o'n t-sliabh a 
dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus naomhaich 
e 'n sluagh, agus nigh iad an eudach. 

15 Agus thubhairt e ris an t-sluagh, Bith. 
ibh deas air cheann an treas là : na tigibh 
am fagus d'ur mnaibh. 

16 Agus an uair a thàinig an treas là, 
anns a' mhaduinn bha tairneanaich agus 
dealanaich ann, agus neul tiugh air an 
t-sliabh, agus fuaim na trompaid ro-àrd : 
agus chriothnaich an sluagh ude a bha sa' 
champ. 

17 Agus thug Maois an sluagh a mach as 
a' champ an coinneamh Dhè, agus sheas 
iad aig ìochdar an t-slèibh. 

18 Agus bha sliabh Shinai uile fo dheat- 
aich, do bhrìgh gu'n d'thàinig an Tighearn 
anuasairann an teine; agus dh'èirich a 
dheatach suas mar dheataich àmhuinn, 
agus chriothnaich an sliabh uile gu mòr. 

19 Agus an uair a bha fuaim na trompaid 
a' dol a mach, agus a' fàs ro-làidir, an sin 
labhair Maois, agus fhreagair Dia e le 
guth. 

20 Agus thàinig an Tighearn a nuas air 
sliabh Shinai, air mullach an t-slèibh : agus 
ghairm an Tigheama Maois suas gu mull. 
ach an t-slèibh, agus chaidh Maois suas. 

21 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Imich sìos, thoir àithne do'n t-sluagh, air 
eagal gu'm bris iad a steach a dh'ionnsuidh 
an Tighearn a dh'amharc, agus gu'n tuit 
mòran diubh. 

22 Agus mar an ceudna na sagairt a thig 
am fagus do'n Tighearna, naomhaicheadh 
iad iad fèin, air eagalgu'm bris an Tighearn 
a mach orra. 

23 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, Cha 'n 'eil e 'n comas do'n t-sluagh 
teachda nìos do shliabh Shinai; oir thug 
thu àithne dhuinn, ag ràdh, Cuir crìochan 
mu'n t-sliabh, agus naomhaich e. 

24 Agus thubhairt an Tighearna ris, 
Imich, romhad, falbh sìos, agus thig a nìos 
thu fèin, agus Aaron maille riut ; ach na 
briseadh na sagartan agus an sluagh a steach , 
gu teachd a nìos a dh'ionnsuicih an Tigh- 
earn, air eagal gu'm bris e mach orra. 

25 Aguschaidh Maois sìosadh'ionnsuidh 
an t-sluaigh, agus labhair e riu. 

CAIB. XX. 
A GUS labhair Dia na briathra so uile, ag 
ràdh, 

2 Is mise an Tighearna do Dhia, a thug m ECSODUS. a mach thu à tlr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

3 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
làthainsai 

4 Na dean dhuit fèin dealbk snaidhte, no 
coslas sam bith a dh' aon ni, a ta sna 
nèamhaibh shuas, no air an talamh shìos, 
bo sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. 

5 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh : oir misean Tighearna 
do Dhia, is Dia eudmhor mi, a' leantuinn 
aingidheachd nan aithrichean air a' chloinn, 
air an treas, agus air a' cheathramh gineal- 
aek dhiubhsan a dh'fhuathaicheas mi ; 

6 Agus a' nochdadh tròcair do mhìltibh 
dhiubhsan a ghràdhaicheas mi, agus a 
choimhideas m'àitheantan. 

7 Na tabhair ainm an Tigheàrna do 
Dhè an dìomhanas ; oir cha mheas an Tigh- 
earna neòchiontacn csan a bheir 'ainm an 
dìomhanas. 

8 Cuimhnich là na sàbaid a naomhach- 
adh. 

9 Sè làithean saothraichidh tu, agus ni 
Utu t'obair uile ; 

10 Ach air an t-seachdamh là tha sàbaid 
an Tighearna do Dhè : air an là sin na 
dean obair sam bith, thu fèin, no do 
mhac, no do nighean, d'òglach, no do 
bhanoglach, no d' ainmhidh, no do choig- 
reach a ta 'n taobh a stigh do d' gheat- 
aibh : 

11 Oir ann an sè làithibh rinn an Tigh. 
earna na nèamhan agus an talamh, an 
f hairge,agus gach ni a ta annta ; agusghabh 
e fois air an t-seachdamh là : air an aobhar 
sin bheannaich an Tighearna là na sàbaid, 
agus naomhaich se e. 

12 Tabhair onoir do t'athair, agus do d' 
mhàthair ; a chum gu'm bido làithean buan 
air an f hearann a tha 'n Tighearna do Dhia 
a* toirt dhuit. 

13 Na dean mortadh. 

14 Na dean adhaltrannas. 

15 Na dean gadachd. 

16 Na tabhair fianuis bhrèige an aghaidh 
do choimhearsnaich. 

17 Nasanntaichtigh do choimhearsnaich , 
na sanntaich bean do choimhearsnaich, no 
'òglach, no 'bhanoglach, no 'dhamh, no 
'asal, no aon ni a's le do choimhearsnach. 

18 Agus mhothaich an sluagh uile na 
tairneanaich, agus na dealanaich, agus 
fuaim na trompaid, agus an sliabh fo 
cheataich ; agus an uair a chunnaic an 
sluagh sin, ghluais iad, agus sheas iad fad 
làimh. 

19 Agus thubhairt iad ri Maois, Labhair 
thusa ruinn, agus èifditìh sinn: ach na 
labhradh Dia rninn, air eagal gu'm faigh 
sinn bàs. 

1:0 Agus thubhairt Maois ris an t-sluagh, 
Na biodh eagal oirbh, oir is ann a chum 
bhur dearbhadh a thàinig Dia, agus a chum 
gu'm bi 'eugal-san oirbh, air choir as nach 
fieacaich sibh. 

21 Agus sheas an sluagh fad o làimh, 
agusthàinigMaoisamfagus do'n dorchadas, 
far an robh Dia. 

22 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Mar so their thu ri cloinn Israeil, 
Chunnaic Eibh gu'n do labhair mi ribh o 
nèamh. 23 Cha dean sibh mailie riumsa diathan 
airgid, agus diathan òir cha dean sibh 
dhuibh fèin. 

24 Altair do thalamh ni thu dhomhsa, ag- 
us ìobraidh tu oirre do thabhartais-loisgte, 
agus do thabhartais sìth, dochaoraich, agus 
do dhaimh : anns gach àite san toir mise 
fa'near gu'n cuimhnichear m'ainm, thig mi 
a d' ionnsuidh, agus beannaichidh mi 
thu. 

25 Agus manithu altair chloichedhomh, 
cha tog thu i le cloich shnaidhte ; oir ma 
thogag tu d'inneal-snaidhidh suas oirre, 
truaillidh tu i. 

26 Ni mò thèid thu suas air ceumaibh a 
dh'ionnsuidh m' altarach, a chum nach 
leigear ris do lomnochduidh oirre. 

CAIB. XXI. 
A NIS is iad so na breitheanais a chuireas 
tu rompa. 

2 Ma cheannaicheas tu òglach Eabh- 
ruidheach, sè bliadhna ni e seirbhis ; agus 
san t-seachdamh thèid e mach saor a nas- 
guidh. 

3 Ma's ann a mhàin leis fèin a thàinig e 
steach, leis fèin thèid e mach ; mabha bean 
aige, thèid mar an ceudna a bhean a mach 
maille ris. 

4 Ma thug a mhaighstir bean dha, agus 
gu'n d'rug i dha mic no nigheana ; bithidh 
a' bhean agus a clann aig a mhaighstir, ag- 
us thèid esan a mach leis fèin. 

5 Ach ma their an t-òglach gu cihnteach, 
Is toigh leam mo mhaighstir, mo bhean, 
agus mo chlann, cha tèid mi mach saor : 

6 An sin bheir a mhaighstir e chum nam 
breitheamh ; bheir e mar an ceudna chum 
an doruis e, no chum ursainn an doruis, ag- 
us tollaidh a mhaighstir achluasle minidh, 
agus ni e seirbhis dha gu bràth. 

7 Agus ma reiceas duine a nighean gu 
bhi 'na banoglaich, cha tèid i mach mar a 
thèid na h-òglaich. 

8 Mur taitinn i r'a maighstir, a rinn 
ceangal-pòsaidh rithe, an sin bheir e fa'near 
gu'm fuasgailear i : ri cinneach coimheach 
cha bhi comas aige a reiceadh, do bhrìgh 
gu'n do bhuin e gu cealgach iithe. 

9 Agus ma cheangail e r'amhac i, a rèir 
modh nan nighean ni e rithe. 

10 Ma ghabhas e bean eile dha fein, a 
biadh, a h-eudach, agus a dlighe-pòsaidh, 
cha lughdaich e. 

1 1 Agus mur dean e na tri nithe sin rithe, 
an sin thèid i mach saor gun airgiod. 

12 Esan a bhuaileas duine, air chor as 
gu'm bàsaich e, gu cinnteach cuirear gu bàs 
e. 

13 Agus mur do luidh duine am plaid, 
ach gu'n d'thug Dia thairis g'a làimh e> 
an sin sònruichidh mis' àite dhuit d'an 
teich e. 

14 Ach ma thig duine gu dàna air a 
choimheai snach, gu 'mharbhadh le ceilg, o 
m'altair bheir thu e, a chum gu'm bàsaich e. 

15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

16 Agus esan a ghoideas duine, agus a 
reiceas e, no ma gheibhear 'na làimh e, gu 
cinnteach cuirear gu bàs e. 

17 Agus esan a mhallaicheas 'athair no a 
mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e. CAIB. XXtt. Gl 18 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu*m buail duine a choimhearsnach le 
cloich, no le 'dhorn, agus nach faigh e bàs, 
ach gu'n gabh e a leaba : 

19 Ma dh'èireas e, agus gu'n siubhail e 
mach air a luirg, an sin saorar esan a bhuail 
e ; a mhàin dìolaidh e air son call 'ùine, 
agus bheir e fa'near a leigheas gu h-iomlan. 

20 Agus ma bhuaileas duine 'òglach, no 
'bhanoglach le slait, agus gu'm bàsaich e fo 
'làimh, dìolair air gu deimhin : 

21 Ach ma mhaireas e beò là no dà là, 
cha dìolair air ; oir is e 'airgiod e, 

22 Agus ma ni daoine comhstrì, agus 
gu'm buail iad bean thorrach, agus gu'n 
dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh i bàs ; 
cuirear gu cinnteach ùbhla air, arèir mar a 
chuireas fear na mnà air, agus bheir e seach- 
ad mar a dK'orduicheas na breitheamhna. 

23 Ach ma gheibh i bàs, an sin bheir thu 
anam air son anama, 

24 Sùil air son sùla, fiacail air son fiacla, 
ìàmh air son làimho, cos air son coise, 

25 Losgadh air son losgaidh, lot air son 
lotaidh, buille air son buille. 

26 Agus mabhuaileas duinesùil 'òglaich, 
no sùil a bhanoglaich, agus gu mill e i, leig- 
idh e as saor e air son a shùla. 

27 Agus ma chuireas e fiacail à 'òglach, 
no fiacail as a bhanoglaich, leigidh eas saor 
e air son 'f hiacla. 

28 Agus ma reubas damh duine no bean 
k 'adhairc, agus gu'm faigh e bàs, gu cinn- 
teach clachar an damh, agus cha 'n ithear 
'f heoil ; ach bithidh sealbhadair an daimh 
neòchiontach. 

29 Ach ma ghnàthaich an damh sàthadh 
le 'adhaircibh san aimsir roimhe sin, agus 
gu'n do dhearbhadh sin d'a shealbhadair, 
agus nach do ghlèidh e stigh e, agus gu'n 
do mharbh e duine no bean, clachar an 
damh, agus cuirear mar an ceudna a sheal- 
bhadair gu bàs. 

30 Ma chuirear airgiod-rèitich air, an sin 
bheir e mar èiric 'anama ge b'e ni a chuir- 
ear air. 

31 Ma's mac a reub e le 'adhairc, no ma's 
nighean a reub e, a rèir a' bhreitheanais so 
nìthear ris. 

32 Ma reubas an damh òglach no banog- 
lach, bheir e deich secel 'ar f hichead airgid 
d'am maighstir, agus clachar an damh. 

33 Agus ma db'f hosglas duine slochd^, no 
ma chladhaicheas duine slochd, agus nach 
còmhdaich se e, agus gu'n tuit damh no asal 
ann : 

34 Ni esan d'am buin an slochd suas an 
calldach, bheir e airgiod d'an sealbhadair, 
agus is leis fèin am beathach marbh. 

35 Agus ma reubas damh neach air bith 
damh neach eile, agus gu'm faigh e bàs, an 
sin reicidh iad an damh beò, agus roinnidh 
iad an t-airgiod afhuaradh air a shon, agus 
roinnidh iad mar an ceudna an damh marbh. 

36 No ma bha f hios gu'n do ghnàthaich 
an damh sàthadh le 'adhaircibh san aimsir 
roimhe sin, agus nach do ghlèidh a 
shealbhadair a stigh e, gu cinnteach ìocaidh 
e damh air son daimh, agus is leis fèin am 
marbh. 

CAIB. XXII. 
TV/TA ghoideas duine damh no caora, agus 
A gu marbh se e, no gu'n reic se e, dìol- aidh e cùig daimh air son ari daimh, agus 
ceithir caoraich air son na caorach. 

2 Ma gheibhear gaduiche a' briseadh a 
stigh, agus gu'm buailear e, agus gu'm faigh 
e bàs, cha dòirtear fuil air a shon : 

3 Ma bhios a' ghrian air èirigh air, dòirt- 
ear fuil air ashon. Ni esan aghoidtas dìoL 
adh iomlan : mur bi ni sam bith aige, an 
sin reicear e air son a ghadachd. 

4 Ma gheibhear gu cirinteach a' mheirle 
'na làimh beò, ma's damh e, no asal, no 
caora ; dìolaidh e dùbailt' e. 

5 Ma bheir duine fa'near gu'n ithear suas 
fearann no f ìon-lios, agus gu'n cuir e 'ain, 
mhidh ann, agus gu'm biadhar e ann am 
fearann duine eile ; do'n chuid a's fearr d'a 
f hearann fèin, agus do'n chuid a's fearr d'a 
f hìon-lios fèin, ni e dìoladh. 

6 Ma bhriseas teine a mach, agus gu'n 
tachair e air droighinn, agus gu'n loisgear 
na cruachan arbhair, no'n t-arbhar 'na 
sheasamh, no'n t-achadh : ni esan a rinn 
an losgadh gu citmteach dìoladh. 

7 Ma bheir duine d'a choimhearsnach 
airgiod, no airneis, g'a ghleidheadh, agus 
gu'n goidear à tigh an tìuine e ; ma gheibfu- 
ear an gaduiche, dìolaidh e dùbailt' e. 

8 Mur faighear an gaduiche, an sin thèkl 
maighstir an tighe, a dh'ionnsuidh nam 
breitheamh, a dhfheuchainn co ac' a shìn 
e mach a làmh gu cuid a choimhears- 
naich. 

9 Air son gach gnè choire, air son daimh, 
air son asail, air son caorach, air son eud- 
aich, air son gach ni a chaidh a chall, a their 
neach eile gur leis fèin ; an làthair nam 
breitheamh thig cùis gach aoin diubh : 
esaìi a dhìteas na breitheamhna, dìolaidh e 
dùbailte d'a choimhearsnach. 

10 Ma bheir duine d'a chohrihearsnach 
asal, no damh, no caora, no ainmhidh sam 
bith g'a ghleidheadh, agus gu'm faidh e bàs, 
no gu'n ciurrar e, no gu'n iomainear aif 
falbh e, gun neach air bith g'a fhaicinn : 

1 1 An sin bithidh mionnan an Tigheam 
eatorra le chèile, nach do shìn e a làmh gu 
cuid a choimhearsnaich : agus gabhaidh a 
shealbhadair sin uaith, agus cha dean esan 
dìoladh. 

12 Agus ma ghoideadh uaith e, dìokidh 
e d'a shealbhadair. 

13 Ma reubadh as a chèiìe e, thugadh e 
leis mar f Irianuis e ; air son an ni sin a cnaidh 
reubadh, cha dìol e. 

14 Agus ma dh 'iarras duine ni an coin- 
gheall o 'choimhearsnach, agus gu'n ciurrar 
e, no gu'm faigh e bàs, gun a shealbbadair 
a bhi maille ris ; gu cinnteach dìolaidh e. 

15 Ach ma bhios a shealbhadair maille ris-, 
cha dìol e : ma's ni air son tuarasdail e, 
thàinig e air son a thuarasdail. 

16 Agus ma mheallas duine maighdean^ 
nach 'eil fuidh cheangal-pòsaidh, agusgu'rl 
luidh e leatha, gu cinnteach gabhaidh e i 
dha fèin 'na mnaoi. 

17 Ma dhiùltas a h-athair gu tur a tabh- 
airt da, dìolaidh e airgìod a rèir tochraidh 
nam maighdean. 

18 Cha leig thu le ban-f hiosaiche bhi beò. 

19 Ge b'e neach a luidheas le h-ainmhidh, 
gu cinnteach cuirear gu bàs e. 

20 Esan a dh'ìobras do dhèibh sam bitk, 
ach do'n Tighearn a mhàin, gearrar as e. 

F ECSODUS. 21 Air coigreach cha chuir thu doilgheas, 
ni mò a ni thu foirneart air ; oir bha sibh 
fèin 'nur coigrich ann an tìr na h-Eiphit. 

22 Ri bantraich sam bith, no dìlleachd- 
an, cha bhuin sibh gu cruaidh. 

23 Ma bhuineas tu air chor sam bith gu 
cruaidh riu, agus gu'n glaodh iad idir rium- 
sa, èisdidh mise gu cinnteach r'an glaodh. 

24 Agus lasaidh mo chorruich suas, agus 
marbhairìh mi sibh leis a' chlaidheamh ; ag- 
us bithidh bhur mnài 'nam bantraichibh, 
agus bhur clann 'nan dìlleachdain. 

25 Ma bheir thu airgiod an coingheall do 
neach air bith do m' shluagh-sa a ta bochd 
làimh riut, cha bhi thu dha mar neach a 
chuireas airgiod air riadh ; cha chuir thu 
riadh air. 

26 Ma ghabhas tu idir eudach do choimh- 
earsnaich ann an geall, mu dhol fodha na 
grèine bheir thu air ais dha e : 

27 Oir is e sin a chòmhdach a mhàin, is 
e 'eudach d'a chroicionn e ; ciod anns an 
coidil e ? agus an uair a dh'èigheas e rium, 
èisdidh mise ; oir a ta mi tròcaireacb. 

28 Air breitheamhnaibh Qha labhair 
thu olc, agus uachdaran do shluaigh cha 
chàin thu 

29 Ceud thoradh d'fhearainn, agus 
d'fhìon-lios, gun dàil bheir thu seachad : 
ceud-ghin do mhac bheir thu dhomhsa. 

. 30 Mar sin ni thu ri d' chrodh, agusxi d' 
chaoraich : seachdlàithean bithidh e maille 
r'a mhàthair, air an ochdamh là bheir thu 
dbomhsa e. 

31 Agusbithidhsibh 'nurdaoine naomha 
dhomhsa, agus feoil sam bith a reubadh le 
fiadh-bheathaichibh sa' mhachair, cha'n ith 
sibh : chum nan con tilgirìh sibh i. 

CAIB. XXIII. 
pHA tog thu tuairesgeul brèige: na 
^ cuir do làmh maille ris an aingidh gu 
bhi d'fhianuis air an eucoir. 

2 Cha lean thu a' mhòr chuideachd a 
dh'ionnsuidh an uilc, agus cha labhair 
thu ann an cùis, gu claonadh an dèigh a' 
mhòrain, chum breth fhiaradh. 

3 Agus ri duìne bochd chabhi thu bàigh- 
eil 'na chùis. 

4 Ma thachaireas tu air damh do nàmh- 
aid, no 'asal a' dol air seacharan, bheir thu 
gu cinnteach air ais e d'a ionnsuidh. 

5 Ma chi thu.asal duine aig am bheil 
fuath dhuit a' luidhe fo h-eallaich, agus 
gu'n smuainich thu air fantuinn o c'hòmh- 
nadh a dheanamh ritlie, ni thu guciimteach 
còmhnadh rithe. 

6 Cha chlaon thu breth do bhochd 'na 
chùis. 

7 O chùis bhrèige cum thu fèin am fad ; 
agus an neòchiontach agus an t-ionraic na 
marbh : oir cha 'n f hìreanaich mise an t-ain- 
gidh. 

8 Agus tiodhlac cha ghabh thu : oir 
dallaidh tiodhlac na daoine glice, agus claon- 
aidh e briathra nan daoine ionraic. 

9 Agus air coigreach na dean foirneart : 
oir is àithne dhuibh inntinn. coigrich, do 
bhrìgh gu'n robh sibh fèin 'nur coigrich ann 
an tìr na h-Eiphit 

10 Agus sè bliadhna cuiridh tu t'f hear- 
ann, agus cruinnichidh tu stigh a thoradh. 

11 Ach air an t-seachdamh fàgaidh tu mach e, agus leigidh tu leis luidhe 'na 
thàmh,a ch um gu'n ith bochdan do shluaigh , 
agus na dh'fhàgas iadsan, gu'n ith beath- 
aiche na macharach e. Air a mhodh 
cheudnani thurid'fhìon-lioSjCgwsrid'lios- 
olaidh. 

12 Sè làithean ni thu t'obair, agus air an 
t-seachdamh là gabhaidh tufois; a chum 
gu faigh do dhamh agus d'asal fois, agus gu 
faigh mac dobhanoglaich agus an coigreach 
an anail. 

13 Agus a thaobh nan uile nithe a labhair 
mi ribh, bithibh faicilleach ; agus air ainm 
dhiathan eile na luaidhibh : na cluinnear 
as bhur beul e. 

14 Tri uaire cumaidh tu fèill dhomhsa 
sa' bhliadhna. 

15 Fèillan arain neo-ghoirtichte cumaidh 
tu : seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, san 
àm shuidhichte do'n mhìos Abib ; oir anns 
a' mhìos sinthàinigthùmachasan Eiphit : 
agus cha tig neach air bith a'm' làthair-sa 
falamh : 

16 Agus fèill an f hogharaidh, ceud-thor- 
aidh do shaoithreach, a chuir thu san f hear- 
ann : agus fèill a' chruinneachaidh aig 
deireadh na bliadhna, 'nuair a chruinn- 
icheas tu stìgh toradh do shaoithreach asan 
fhearann. 

17 Tri uairean sa' bhliadhna nochdar 
gach firionn agad an làthair an Tighearna 
Dè. 

18 Cha toir thu seachadfuil m' ìobairt-sa 
le h-aran goirtichte, ni mò dh'fhanas saill 
m' ìbbairt g'u maduinn. 

. 19. Toiseach ceud-thoraidh d'f hearainn 
bheìr thudo thigh an Tighearna do Dhè. 
Cha bhruich thu meann ann am bainne a 
mhàthar. . 

20 Feuch, cuiridh misè aingeal rombad s 
gu d' choimhead san t-slighe, agus gu d' 
thabhairt a steach do'n àit a dh'ulluich mi. 

21 Bi faicilleach 'na làthair, agus èisd 
r'aghuth; na cuir 'na aghaidh : oir cha 
lagh e bhur cionta ; oir a ta m'àinm ann- 
san. 

22 Ach ma dh'èisdeas tu da rìreadh r'a 
ghuth, agus ma ni thu gach ni a labhras 
mise, an sin bithidh mi a'm' nàmhaid do d' 
nàmhaid-sa, agus claoidhidh mi iadsan a 
chlaoidheas thu : 

23 Oir thèid m' aingeal romhad, agus 
bheir e steach thu chum nan Amorach, ag- 
us nan Hiteach, agus nam Peridseach, agus 
nan Canaanach, nan Hibheach agus nan 
Iebusach ; agus gearraidh mi as iad. 

24 Cha chrom thu thu fèin sìos d'an 
dèibh, agus cha deah thu seirbhis doibh,ni 
mò a ni thu a rèir an oibre : ach sgriosaidh 
tu gu tur iad, agus brisidh tu an dealbhan 
'nam bloighdibh, 

25 Agus ni sibh seirbhis do'n l'ighearna 
bhur Dia, agus beannaichidh esan t'aran, 
agus t'uisge, agus cuiridh mi euslaint air 
falbh o'r measg. 

26 Cha tilg ni sam bith 'àl, ni mò a bhios 
è seasg a^d' thìr : àireamh do làithean coimh- 
lionaidh mise. 

27 Cùiridh mi m' eagal romhad, agus 
sgriosaidh mi an sluagh uile dh'ionnsuidh 
an tèidthu, agusbheir mi air donaimhdibb 
gu lèir an cùl a thionndadh riut. CAIB. XXIV. XXV. 63 28 Agus cuiridh misa cearnabhain romh- 
ad, agus fògraidh iad a mach an t-Hibh- 
each, an Canaanach, agusan t-Hiteach, as 
do làthair. 

29 Cha tilg mi mach iad as do làthair 
ann an aon bhliadhna, air eagal gu'm bi 'm 
fearann air 'fhàsachadh, agus gu'm fàs 
fiadh-bheathaiche na macharach lìonmhor 
a'd' aghaidh. 

30 A lìon beag is beag tilgidh mi mach 
iad as do làthair, gus an sìolaich thu, agus 
gu'n sealbhaich thu am fearann. 

31 Agus suidhichidh mi do chrìochan o'n 
mhuir ruaidh eadhon gu ruig fairge nam 
Philtsteach, agus o'n f hàsach gu ruig an 
amhainn : oir bheir mi thairis 'nur làimh 
luchd-àiteachaidh na tìre ; agus tilgidh tu 
mach iad as do làthair. 

32 Cha dean thu riu-san, no r'an dèibh 
coimhcheangal sam bith. 

33 Chaghabh iad còmhnuidh a'd' thìr, 
air eagal gu'n toir iad ort peacachadh a'm' 
aghaidh-sa le seirbhis a dheahamh d'an 
dèibh ; agus gu'm bi sin 'na ribe dhuit. 

CAIB. XXIV. 
\ GUS thubhairt e ri Maois, Thig a nìos 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, thu fèin 
agus Aaron, Nadab agus Abihu, agus tri 
fichead 'sa deich dosheanairibh Israeil; ag. 
us ni sibh aoradh fad o làimh. 

2 Agus thig Maois 'na aonar am fagus 
do'n Tighearn ; ach cha tig iadsan am fag- 
us, ni mò thèid an sluagh suas maille ris. 

3 Agus thàinig Maoìs agus dh'innis e 
do'n t-sluagh briathran an Tighearn uile, 
agus na breitheanais uile : agus fhreagair 
an sluagh gu lèir le h-aon ghuth, agus 
thubhairt iad, Gach ni a labhair an Tigh- 
earna, ni sinne. 

4- Agus sgrìobh Maois briathran an Tigh- 
earn uile, agus dh'èì' ich egu moch sa'mha- 
duinn, agus thog e altair fuidh 'n t-sliabh, 
agus dà charragh dheug a rèir dà thrèibh 
dheug Israeil. 

5 Aguschuire uaith òganaich do chloinn 
Israeil,agusthugiadsuas tabhartais-loisgte, 
agus dh'ìobair iad ìobairte-sìth do dhaimh 
do'n Tighearn. 

6 Agus ghabh Maois leth na fola, agus 
chuir e ann an cuachaibh ì j agus leth na 
fola chrath e air an altair. 

7 Agus ghabh eleabhara' choimhcheang- 
ail, agus leugh e ann an èisdeachd an 
t-sluaigh ; agus thubhairt iadsan, Gach ni 
a labhair an Tighearna, ni sinne,agus bheir 
sinn gèill. 

8 Agusghabh Maoisanfhuil, aguschrath 
e i airan t-sluagh, agus thubhairt e, Feuch, 
fuil a' choimhcheangail a rinn an Tigh- 
earna ribh a thaobh nam briathra sin uile. 

9 Agus chaidh Maois suas agus Aaron, 
Nadab agus Abihu, agus tri tìchead 's a 
deich do sheanairibh Israeil. 

10 Agus chunnaic iad Dia Israeil : agus 
fuidh a chosaibh bha mar gu'mbiodh obair 
do chloich shaphir, agus mar na nèamha 
fèin ann an soillse. 

11 Agus air maithibh chloinn Israeilcha 
do chuir, e a làmh : agus chunnaic iad Dia, 
agus dh'ith iad agus dh'òl iad. 

12 Agus thubhairtan Tighearnari Maois, 
Thig a nìos a m' ionnsuidh-sa do'n t-sliabh, agus bi 'n sin : agus bheir mise dhuit clàir 
chloiche, agus lagh, agus na h-àitheantan a 
sgrìobh mi, chum iadsan a theagasg. 

13 Agus dh'èirich Maois suas, agus Iosua 
'òglach : agus chaidh Maois suas do shliabh 
Dhè. 

14 Agus thubhairt e ris na seanairibh, 
Fanaibh-sa ruinn an so, gus am pill sinn 
d'ur n-ionnsuidh : Agus,feuch, a ta Aaron 
agus Hur maille ribh : esan aig am bi cùis 
sam bith, thigeadh e d'an ionnsuidh-san. 

15 Agus chaidh Maois suas do'n t-sliabh, 
agus chòmhdaich neul an sliabh. 

16 Agus chòmhnuich glòir an Tighearn 
air sliabh Shinai, agus chòmhdaich an neul 
e sè làithean : Agus dh'èigh e ri Maois air 
an t-seachdamh là à meadhon an neoil. 

17 Agus bha foillseachadh glòire an 
Tighearna mar theine dian-loisgeach air 
mullach an t-slèibh ann an sùilibh chloinn 
lsraeil. 

18 Agus chaidh Maois a steach am 
meadhon an neoil, agus chaidh e suas do'n 
t-sliabh : agus bha Maois san t-sliabh dà 
f hichead là agus dà f hichead oidhche. 

CAIB. XXV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu'n toir iad 
a m' ionnsuidh tabhartas : o gach duine a 
bheir seachad gu toileach e le 'chridhe, 
gabhaidh sibh mo thabhartas. 

3 Agus is e so an tabhartas a ghabhas 
sibh uatha ; òr, agus airgiod, agus umha, 

4 Agus gorm, agus corcur, agus scar- 
laid, agus anart grinn, agusjionnadh ghabh- 
ar, 

5 Agus croicne reitheachan air an dath 
dearg, agus croicne bhroc, agus fiodh 
sitim, 

6 Oladh chum soluis, spìosraidh chum 
oladh-ungaidh, agus a chum tùise deadh- 
bhola,idh, 

7 Clachan onics, agus clachan ri 'n cur 
anns an ephoid, agus san uchd-èididh. 

8 Agus nì iad dhomh ionad naomha, ag- 
us gabhaidh mise còmhnuidh 'nam measg. 

9 A rèir gach ni a leigeas mise dhuit 
fhaicinn, a rèir samhlaidh a' phàilliuin, 
agus samhlaidh 'airneis uile, eadhon mar 
sin ni sibh. 

10 Agus ni iad àirc do fhiodh sitim : 
dà làmh-choille gu leth a fad, agus làmh- 
choille gu leth a leud, agus làmh-choille gu 
leth a h-àirde. 

1 1 Agus còmhdaichidh tu thairis i le h-òr 
fìor-ghlan, a stigh agus a muigh còmh- 
daichidh tu thairis i ; agus ni thu oirpe 
coron òir mu'n cuairt. 

12 Agus ni thu air a son ceithir failbh- 
eagan òir, agus cuiridh tu iad air a ceithir 
oisinnibh ; agus bithidh dà f hailbheig air 
aon taobh dhi, agus dà f hailbheig air an 
taobh eile dhi. 

13 Agus ni thu bataichean do f hiodh sitim, 
agus còmhdaichidh tu thairis iad le h-òr. 

14 Agus cuiridh tu nabataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-àirce chum 
an àirc a ghiùlan leo. 

15 Ann am failbheagaibh na h-àirce, bith- 
idh na bataichean : cha ghhiaisear uaithe 
iad. u ECSODUS. 16 Agus cuiridh tu san àirc an Fhianuis 
a bheir mise dhuit. 

17 Agus ni thu caithir-thròcair a dh' òr 
f ìor-ghlan ; dà làmh-choille gu leth a fad, 
agus làmh-choille gu leth a leud. 

18 Agus ni thu aon cherub òir : a dh'ob- 
air bhuailte ni thu iad, aig dà cheann na 
caithir-thròcair. 

19 Agus ni thu dà cherub aig aon 
cheann, agus cerub eile aig a' Cheann eile 
do'n chaithir-thròcair : ni sibh na ceruban 
aig a dà cheann. 

20 Agus bithidh na ceruban a' sìneadh a 
mach an sgiathan gu h-àrd, a' còmhdachadh 
na caithir thròcair le'n sgiathaibh, agus an 
aghaidhean r'a chèile : ris a" chaithir- 
thròcair bithidh aghaidhean nan cerub. 

21 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair 
suas air an àirc, agus anns an àirc, cuiridh 
tu an Fhianuis a bheir mise dhuit. 

22 Agus coinnichidh mise thu an sin, ag- 
us labhraidh mi riut o uachdar na caithir- 
thròcair, o eadar an dà cherub a ta air àirc 
na Fianuis, a thaobh gach ni a dh'àithneas 
mi dhuit do chloinn Israeil. 

23 Agus ni thu bòrd do f hiodh sitim ; dà 
làmh-choille 'fhad, agus làmh-choille a 
leud, agus làmh-choille gu leth *àirde. 

24 Agus còmhdaichidh tu thairis e le 
h-òr f ìor-ghlan, agus ni thu dha coron òir 
mu'n cuairt. 

25 Agus ni thu dha iomall do leud boise 
mu'n cuairt, agus ni thu coron òir d'a iomall 
mu'n cuaiit. 

26 Agus ni thu dha ceithir failbheagan 
òir, agus cuiridh tu na failbheagan air na 
ceithir oisinibh a ta aig a cheithir ehos- 
aibb. 

27 Fa chomhair an iomaill bithidh na 
failbheagan, chum àiteando na bataichibh, 
gus am bòrd a ghiùlan. 

28 Agus ni thu na bataichean do f hiodh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le 
h-òr, agus giùlainear am bòrd leo. 

29 Agus ni thu a mhiasan, agus a thùis- 
ehrean, agus a chuachan, agus a chopain, 
ìeis an toirear seachad ìobairt-dibhe ; a 
dh'òr f ìor-ghlan ni thu iad. 

30 Agus cuiridh tu aira'bhòrdarantais- 
beanta romhams* an còmhnuidh. 

31 Agus ni thu coinnleir a dh'òr fìor- 
ghlan ; a dh'obair bhuailte nithear an coinn. 
ìeir. Bithidh a chos, agus a mheoir, a 
chopain, a chnapan, agus a bhlàthan, do'n 
obair cheudna. 

32 Agus thig sè meoir a mach as a thaobh- 
an ; tri meoir a' choinnleir à h-aon taobh 
dheth, agus tri meoir a' choinnleir as an 
taobh eile dheth. 

33 Tri copain air an deanamh ccsmhuil 
ri almonaibh ann an aon mheur, maille ri 
cuap agus blàth ; agus tri copain air an 
deanamh cosmhuil ri almonaibh anns a' 
mheur eile, rnaìlle ri cnap agus blàth ; mar 
sin anns na sè meoir a thig a mach as a' 
choinnleir. 

34 Agus anns a* choinnleir bithidh ceithir 
chopain air an deanamh cosmhuil ri almon, 
aibh, maille ri 'n cnapaibh agus am blàth- 
aibh. 

35 Agus bithidh cnap fo dhà mheur 
dheth, agus cnap fo dhà mheur dheth, 
agus cnap fo dhà mheur dheth ; mar sin do na sè meoir a thig a mach as a' choinn- 
leir. 

36 Bithidh an cnaip agus am meoir do'n 
obair cheudna : bithidh e uile 'na aon obalr 
bhuailte do òr f ìor-ghlan. 

37 Agus ni thu dha seachd lòchrain : ag- 
us cuirear suas a lòchrain, achum gu'ntoir 
iad solus thall fa chomhair. 

38 Agus bithidh a chlobhachan, agus a 
smàl-shoithichean adh'òr fìor-ghlan. 

39 Do thalann a dh'òrf ìor-ghlan nithear 
e, maille ris na soithichibh sin uile. 

40 Agus feuch gu'n dean thu iad a rèir 
an t-samhlaidh, a chaidh leigeadh dhuit 
f haicinn san t-sliabh. 

CAIB. XXVI. 
A GUS ni thu am pàiUiun le deich cùlrt- 
einibh a dh r anart grinn toinnte, agus 
do ghorm, agus do chorcur, agus do scarlaid : 
maille ri cerubaibh a dh' obair ealanta ni 
thu iad. 

2 Fad aon chùirtein ochd làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein, 
ceithir làmha-coille : an t-aon tomhas do nà 
cùirteinibh uile. 

3 Bithidh cùig cùirteinean air an ceangal 
gach aon r 'a chèile; agus na cùig cùirteinean 
eile air an ceangal gach aon r'a chèile. 

4 Agus ni thu lùban do ghorm air foir aon 
chùirtein, o*n iomall anns a' choimhcheang- 
al : agus air a mhodh cheudna ni thu am 
foir a' chùirtein a's f haide mach, ann an 
coimhcheangal an dara aoin. 

5 Leth-cheud lùb ni thu ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb ni thu am 
foir a' chuirtein a toann an coimhcheangal 
an dara aoin ; a chum's gu'n gabh na lub- 
an greim d'a chèile. 

6 Agus ni thu leth,cheud cromag òir^ 
agus ceanglaidh tu na cùirteinean r'a chèile 
leis na cromagaibh : agus bithidh e *na aon 
phàilliun. 

7 Agus ni thu cùirteine do fhionnadh 
ghabhar gu bhi 'nan còmhdach air a' phàill. 
iun ; aon chùirtein deug ni thu dbiubh. 

8 Fad aon chùirtein deich làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein cei- 
thir làmha-coUle : bithidh an t-aon chùirU 
ein deug uile dh'aou tomhas. 

9 Agus cuiridh tu ri chèilecùig cùirteine 
leo fèin, agus sè cùirteine leo fèin, agus 
dùblaichidh tu an seathadh cùirtein air 
taobh beoil a' bhùtha. 

10 Agus ni thu leth-cheud lùb airfoiran 
aon chùirteinrt's f haide mach sa' choimh- 
cheangal, agus leth-cheud lùb air foir a' 
chùirtein a tha coimhcheangal an dara 
aoiìK 

11 Agus ni thu leth-cheud cromag a 
dh'umha,agus cuiridh tu na cromagan ann^ 
na lùbaibh, agus cuiridh tu am bùth r'a 
chèile, air chor as gu'm bi e 'na aon. 

12 Agus am fuigheall a dh'fhàgar do 
chùirteinibh a' bhùtha, leth a' chùirtein a 
dht'hàgar, crochar e thar taobh cùil a* 
phàilhuin. 

13 Agus làmh-choille air an taobh so, 
agus làmh,choille air an taobh eile do na 
dh'fhàgadh air am fad do chùirteinibh a' 
bhùtha,crochar e thar taobhan a'phàilliuin, 
air an taobh so, agus air an taobh eile, g l a 
chòmhdachadh. CAIB. XXVII. m 14 Agus ni thu còmhdach air son a' i 
bhùtha do chroicnibh reitheachan air an 
dath dearg, agus còmhdach do chroicnibh 
bhroc os a cheann. 

15 Agus tii thu buirdairsona'phàilliuin 
do f hiodh sitim, 'nan seasamh : 

^ 16 Deich làmha-coille fad buird, agus 
làmh .choilie gu leth leud aon bhuird. 

17 Bithidh dà làimh aig aon bhòrd, air 
an cur an ordugh fa chomhair a chèile ; mar 
so ni thu do uile bhòrdaibh a' phàilliuin. 

18 Agus ni thu na buird air son a' phàill- 
iuin, fichead bòrd air an taobh deas, ris an 
àirde deas. 

19 Agus ni thu dà fhichead cos airgid, 
fuidh 'n f hichead bòrd : dà chois fuidh aon 
bhòrd a rèir a dhà làimh, agus dà chois 
fuidh bhòrd eile a rèir a dhà làimh. 

20 Agus air son an dara taoibh do'n 
phàilliun air an taobh tuath, fìchead bòrd ; 

21 Agus an dà f hichead cos a dh' airgiod, 
dà chois fuidh aon bhòrd, agus dà chois 
fuidh bhòrd eile. 

22 Agus air son taobhan a' phàilliuin air 
an làimh an iar, ni thu sè buird. 

23 Agus ni thu dà bhòrd air son oisinn- 
ean a' phàilliuin san dà thaobh. 

24 Agus bithidh iad air an coimhcheangal 
fuidhe, agus maran ceudna bithidh iad air 
an coimhcheangal os a cheann ri aon f hail- 
bheig : mar so nìthear dhoibh le chèile ; 
bithidh iad air son an dà oisinn. 

25 Agus bithidh ochd buird ann, agus an 
cosan a dA'airgiod, sè cosa deug ; dà chois 
fuidh aon bhòrd, agus dà chois ì'uidh bhòrd 
eile. 

26 Agus ni thu croinn do fhiodh sitim ; 
cùig air son nam bòrd air aon taobh do'n 
phàilliun. 

27 Agus cùig croinn air son nam bòrd air 
an taobh erle do'n phàilliun.agus cùig croinn 
air son bhòrd taoibh a' phàilliuin air son an 
dà thaobh an iar. 

2S Agus ruigidh an crann meadhonach 
ann am meadhon nam bòrd o cheann gu 
ceann. 

29 Agus còmhdaichidh tu thairis na 
buird le h-òr, agus ni thu am failbheagan a 
dh'òr mar àiteachan do na crannaibh : ag- 
us còmhdaichidh tu thairis na croinn le 
h-òr. 

30 Agus togaidh tu suas. am pàHiun a 
rèir a shamhlaidh a a nochdadh dhuit san 
t-sliabh. 

31 Agus ni thu brat do ghorm, agus do 
chorcur, agus do scarlaid, agus a dh'anart 
grinn toinnte : a dh'obair ealanta nìthear 
e, le cerubaibh. 

32 Agus crochaidh tu e air ceithir puist 
dofhiodhzltim, airan còmhdachadh thairis 
le h-òr : agus bithidh an cromagan a dk'òr, 
air na. ceithir bonnaibh airgid. 

33 Agus crochaidh tu suas am brat fuidh 
na cromagaibh, agus bheir thu steach ann 
àn sin àirc na Fianuis, an taobh a stigh do'n 
bhrat : agus roinnidh am brat dhiubhsan 
eadar an t-ionad naomha agus an t-ionad 
ro-naomha. 

34 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcan? 
air àirc na Fianuis, san ionad ro-naomha. 

35 Agus cuiridh tu am bòrd an leth 
muigh do'n bhrat, agus an coinnleir fa 
chomhaira' bhuird air taobhdeas a' phàill- iuin : agus cuiridh tu am bòrd air an taobh 
tuath. 

36 Agus ni thu còmhdach air son doruis 
a' bhùtha, do ghorm, agus do chorcur, agus 
do scarlaid, agus do anart grinn toinnte, 
oibrichte le h-obair ghrèise. 

37 Agus ni thu air son a' chòmhdaich 
cùig puist do fhiodh sitim, agus còmh- 
daichidh tu thairis iad le h-òr, agns bithidh 
an cromagAi a dh'òr, agus tilgidh tu air an 
son cùig buinn umha. 

CAIB. XXVII. 
A GUS ni thu altair do f hiodh sitim ; cùig 
■^*- làmha-coille air fad, agus cùig làmha- 
coille air leud; bithidh an altair ceithir- 
cheamach, agus a h-àirde tri làmha coille. 

2 Agus ni thua h-adhaircean air a ceithir 
oisinnibh: bithidh a h-adhaircean do'n ni 
cheudna : agus còmhdaichidh tu thairis i le 
h-umha. 

3 Agus ni thu a h-aighnean a ghabhail a 
luatha, agus a sluasaidean, agusacuachan, 
agus a greimichean, agus a h-aighnean- 
teine : a soithichean uileni thu a dh'umhd. 

4 Agus ni thu dh'i cliath do lìon-obair 
umha : agus ni thu air an lìon ceithir fail- 
bheagan umha air a cheithir oisinnibh. 

5 Agus cuiridh tu e fuidh chuairt na 
h-altarach gu h-ìosal, agus bithidh an lìon 
gu ruig meadhon na h-altarach. 

6 Agus ni thu bataichean do'n altair, 
bataichean do fhiodh sitim, agus còmh- 
daichidh tu thairis iad le h-umha. 

7 Agus cuirear na bataichean anns na 
failbheagaibh, agus bithidh na bataichean 
air dà thaobh na h-altarach g'a giùlan. 

8 Fàs le bòrdaibh ni thu i ; mar a nochd- 
adh dhu.it san t-sliabh, mar sin nìthear i. 

9 Agus ni thu cùirt a' phàilliuin air an 
taobhdeas,ridea,s : bithidh cùirteinean air 
son na cùirte do anart grinn toinnte ; ceud 
làmh-choille am fad, air son taobh. 

10 Agus bithidh a fichead post, agus am 
fichead bonn a dh'umha. : bithidh cromagan 
nam post, agus an cuairteagan, a rfA'airgiod. 

11 Agus maran ceudnaair an taobh tuath 
air fad, bìthidh cùirteine CQ\\t\là?nh.choilte 
air fad, agus a fichead post, agus am fìchead 
bonn a iM'umha; cromagan nam post, ag- 
us an cuairteagan, a ^A'airgiod. 

12 Agus air leud na cùirte air an taobh 
an iar, bithidh cùirteine do leth-chevid iàmh- 
choille: ampuistdeich,agus am buinn deich. 

13 Agus bithidh leud na cùirte air an 
taobh an ear, ris an àird an ear, leth-cheud 
làirm-choille. 

14 Agus bìthidh na cùirteincan air aon 
taobh cùig làmha-coille deug : am puist tri s 
agus am buinn tri. 

15 Agus air an taobh eile bithìdh a cùir- 
teine cùig làmha-coille deug : am puist trj, 
agus am buinn tri. 

16 Agus air son geata na cùirte bìthidh 
brat a dh'f hichead' làmh-choillc, do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus a 

| (M'anart grinn toinnte, oibrichte le h-obair 
shnàthaide ; am puist ceithir, agus am buinn 
ceithir. 

17 Bithidh na puist uile timchioll na 
cùirte air an ceangal mu'n cuairt le h-air . 
giodh : bithidh an cromagan a dh'airgiod, 

; agus am buinn a dh'umha. 66 ECSODUS, 18 Fad na cùirte ceud làmh-choffle,agus 
aleud leth-cheudlàmh-choiliesgach àite.ag- 
us a A-àirde cùig làmha-coille, a dA'anart 
grinn toinnte ; agus am buinn a dA'umha. 

19 Bithidh uile shoithichean a' phàill- 
iuin, 'na sheirbhis uile, agus a phinneachan 
uile, agus pinneacha na cùirte uile do 
umha, 

20 Agus àithnidh tu do chloinn Israeil, 
gu'n toir iada t'ionnsuidh oladh fhìor-ghlan 
a' chroinn-olaidh, brùite air son an t-soluis, 
a thoirt air an lòchran lasadh an còmh- 
nuidh. 

21 Ann am bùth a' choimhthionail an 
taobh a muigh do'n bhrat, a ta fa chomhair 
na Fianuis, orduichidh Aaron e, agus a 
mhic, o f heasgar gu maduinn an làthair an 
Tighearna : bithidh e 'na reachd siorruidh 
d'an ginealachaibh, à leth chloinn IsraeU. 

CAIB. XXVIII. 
AGUS gabh a t'ionnsuidh Aaron do 
bhràthair, agus a mhic maille ris, o 
mheasg chloinn Israeil, a chum gu fritheil 
e dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt, 
eadhon Aaron, Nadab agus Abihu, Eleasar 
agus Itamar, mic Aaroin, 

2 Agus ni thu èididh naomha do d' 
bhràthair Aaron, air son glòire, agus air son 
maise. 

. 3 Agus labhraidh tu riu-san uilefl ta glic 
an cridhe, a lìon mise le spiorad a' ghlioc- 
ais; agus ni iad èididh Aaroin, g'a chois- 
reagadh, a chum gu fritheil e dhomhsa ann 
an dreuchd an t-sagairt. 

4. Agus so an èididh a ni iad ; uchd-èid- 
ìdh, agus ephod, agus falluinn, agus còta 
iomadh-dathach, crùn-sagairt, agus crios : 
agus ni iad èididh naomha air son Aaroin 
do bhràthar, agus air son a mhac, a chum 
gu fritheil e dhomhsa ann an dreuchd an 
t-sagairt. 

5 Agus gabhaidh iad òr^agus gorm, agus 
corcur, agus scarlaid, agus anart grinn. 

6 Agus ni iad an ephod do òr, do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte, le h-obair ealanta. 

7 Bithidh an dà mhìr-guailne aice cean- 
gailte r'a chèile aig a dà f hoir j agus mar 
sin cuirear ri chèile i. 

8 Agus bithidh crios rìomhach na h-eph. 
oid a ta air a h.uachdar, a rèir a h-oibre 
fèin, do'n ni cheudna, eadhon do òr, do 
ghorm, agus do chorcur, agus do scariaid, 
agus a dh' anart grinn toinnte. 

9 Agus gabhaidh tudà chloich onics, ag- 
us gearraidh tu orra ainmeanna chloinn 
Israeil. 

10 Sè d'an ainmibh air aon chloich, agus 
sè ainmeanna chàich air a' chloich eile, a 
rèir an sineid. 

11 Le h-obair gearradair an cloich, le 
gearradh seuìaidh, gearraidh tu an dà 
chloich, le ainmibh chloinn Israeil : bhejr 
thu fa'near an ceangal ann am failibh òir. 

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air 
guailnibh na h-ephoid, mar chlacha cuimh- 
neachain do chloinn Israeil. Agus giùlain- 
idh Aaron an ainmean ann an làthair an 
Tighearn air a dhà ghualainiij may chuimh- 
neachan. 

13 Agus ni thu failean òir ; 

14 Agus dà shlabhruidh a dh'òr fìor- ghlan aig na cinn : ni thu iad a tfA'obair 
fhighte, agus ceanglaidh tu na slabhruidh- 
ean fighte ris na failean : 

15 Agus ni thu uchd-èididh a' bhreith- 
eanais le h-obair ealanta; a rèir oibre na 
h-ephoid ni thu i : do òr, do ghorm, agus 
do chorcur, agus do scarlaid, agus a dh' an~ 
art grinn toinnte nL thu i. 

16 Ceithir-chearnach bithidh i, agus dà- 
f hillte ; rèis a fad, agus rèis a leud. 

17 Agus cuiridh tu innte suidheachadh 
chlach, eadhon ceithir sreathan chlach - y 
a' cheud sreath, sardius^topas, agus carbun- 
cul : so a' cheud sreath. 

18. Agus andara sreathi emerald, saphir,. 
agus daoimein. 

19 Agus an treas sreath ; ligur, agat, ag= 
us ametist, 

20 Agus an ceathramh sreath ; beril, ag- 
us onics, agus iasper :, ceanglar iad le h-òr 
'nan suidheachadh- 

21 Agus bithidh na clachan le ainmibh 
chloinn Israeil, a dhà-dheug, a rèir an ain- 
meanna; Zegearradh seulaidh,'oithidhgach 
aon aca le h-ainm fèin a rèir an dà thrèibh 
dheug. 

22 Agus ni thu air an uchd-èididh slabh- 
ruidhean aig na cinn a d/i'obair f highte, a 
dh'òr f ìor.ghlan. 

23 Agus ni thu air an uchd-èididh dà. 
f hàinne òir, agus cuiridh tu 'n dà fhàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

24 Agus cuiricih tu 'n dà shlabhruidh 
f highte òir san dà f hàinne^ a ta air cinn na 
h-uchd-èididh. 

25 Agus dà cheann eile na dà shlabhruidh 
f highte daingnichidh tu anns an dà fhail,. 
agus cuiridh tu iad air roìribh-guailne na 
h-ephoid air a beulaobh, 

26 Agus ni thu dà f hàinne òir, agus cuir.- 
idh tu iad air dà cheann na h-uchd-èididh 
san f hoir sin dith, a ta aig taobh na h-eph- 
oid a stigh. 

27 Agus ni thu dà f bàinne eile do òr, ag- 
us cuiridh tu iad air dà thaobh na h-ephoid 
fuidhpe, làimh r'a cuid-thoisich, fa chomh- 
air a' choimhcheangail eiie 3 os ceann crios 
rìomhach na h -ephoid. 

28 Agus ceanglaidh iad an uchd-èididh 
leis a fàinnibhjri fàinnibh na h.ephoid le 
h-èill ghuirm, chum as gu'm bi i os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid, agus nach 
fuasglar an uchd-èiduih o'n ephoid. 

29 Agus giùlainidh Aaron ainmeanna 
chloinn Israeil ann an uchd-èididh a' 
bhreitheanais, air a chridhe, 'nuair a thèid 
e steach do'n ionad naomha, mar chuimh- 
neachan ann an làthair an 'l'ighearn a 
ghnàth. 

30 Agus cuiridh tu ann an uchd-èidldh 
a' bhreitheanais, an Urim, agus an Tumimj 
agus bithidh iad air cridhe Aaroin, an uair 
a thèid e steach an làthair an Tighearn : 
agus giùlainidh Aaron breitheanas chloinn, 
Israeilair a chridhe, ann an làthair an Tigh.. 
earn an còmhnuidh. 

31 Agus ni thu falluinn na h-ephoid uile 
du gho m. 

32 Agus bithidh toll 'na mullach, 'na 
meadhon : bithidh foir aicetimchioila tuill 
a dh'obair f highte, mar tholl lùirich.mhàill, 
ich, a chum as nach reubar i. 

33 Agus gu h-ìosal, air a h-ioroall, ni thu CAIB. XXIX. pomgranata do ghorm, agus do chorcur, ag- 
us do scarlaid, air a h-iomall mu'n cuairt ; 
agus cluig òir eatorra mu'n cuairt. 

34 Clag òir agus pomgranat, clag òir ag- 
us pomgranat, air iomall na falluhm mu'n 
cuairt. 

35 Agus bithidh i air Aaron gu fritheal- 
adh : agus cluinnear a fuaim, an uair a 
thèid e steach do'n ionad naomh an làthair 
an Tighearn, agus an uair a thig e mach, a 
chum nach bàsaich e. 

36 Agus ni thu leac a dh' òr f ìor-ghlan, 
agus gearraidh tu oirre, cosmhuil rì gearr. 
adh seulaidh, NAGMHACHD DO'N 
TIGHEARNA. 

37 Agus cuiridh tu i air èill ghuirm, ag- 
us bithidh i air a' chrùn-shagairt : air taobh 
beoil a' chrùin-shagairt bithidh i, 

33 Agus bithidh i air clàr eudain Aaroin, 
agus giùlainidh Aaron cionta nan nithe 
naomha, a choisrigeas clann Israeil 'nan 
tiodhlacaibh naomba uile : agus bithidh i 
air clàr 'eudain an còmhnuidh, a chum as 
gu'mbi iad taitneach an làthair anTighearn. 

39 Agus ni thu 'n còta le h-obair ghrèise 
a dh'anart grinn, agus ni thu 'n crùn.sag. 
airt a dh'anart grinn, agus ni thu 'n crios a 
dh'obair shnàthaide. 

40 Agus do mhic Aaroin ni thu còtaich- 
ean, agus ni thu dhoibh criosan, ngus boin- 
eidean ni thu dhoibh, air son glòire agus 
air son maise. 

41 Agus cuiridh tu iad air Aaron do 
hhràthair, agus air a mhic maille ris ; agus 
ungaidh tu iad, agus coisrigidh tu iad, agus 
naomhaichidh tu iad; agus fritheilidh iad 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

42 Agus ni thu dhoibh briogais anairt a 
dh'f holach an nochd : o're leasruidh eadh- 
on gus an slèisdean ruigidh iad. 

43 Agus bithidh iad air Aaron, agus air 
a mhic, an uair a thig iad a stigh do phàill- 
iun a' choimhthionail, no 'huair a thig iad 
am fagus do'n altair, a f hrithealadh san 
ionad naomha ; chum as nach giùlain iad 
aingidheachd, agus nach faigh iad bàs : 
bithidk e *na reachd sìorruidh dhafèin, ag- 
us d'a shliochd 'na dhèigh. 

CAIB. XXIX. 
A GUS so an ni a ni thu riu chuman cois- 
reagadh, gu frithealadh dhomhsa ann 
an dreuchd an t-sagairt : Gably aon tarbh 
òg, agus dà reithe gun ghaoid, 

2 Agus aran neo-ghoirtichte, agus breac- 
agan neo-ghoirtichte coimhmeasgta le h-ol- 
adh, agus gearragan neo-ghoirtichte, ungta 
ìe h-oladh ; do phlùr a' chruithneaehd ni 
thu iad. 

3 Agus cuiridh tu iad ann an aon bhasc- 
aid, agus bheir thu iad leat sa' bhascaid, 
maille ris an tarbh òg agus an dà reithe. 

4* Agus bheir thu Aaron agus a mhic gu 
dorus pàitliuin a' choimhthionail, agus 
ionnlaididh tu iad le h.uisge. 

5 Agus gabhaidh tu an èididh, agus cuir. 
idh tu an còta air Aaron, agus falluinn na 
h-ephoid, agus an ephod, aguaan uchd-èid- 
idh, agus crioslaichjdh tu e le crios rìomh- 
ach na h-ephoid. 

6 Agus cuiridh tu an crùn-sagairt air a 
cheann, agus an crùn naomh air a' cbrùn- 
shagairt. 7 Agus gabhaidh tu'n oladh-ungairìh, ag- 
us dòirtidh tu air a cheann i, agus ungaidh 
tu e. 

8 Agus bheir thu leat a mhic, agus ctiir. 
idh tu còtaichean orra. 

9 Agus crioslaichidh tu iad le criosaibh 
(Aaron agus a mhic,) agus cuiridh tu na 
boineidean orra : agus is leo-san dreuchd an 
t-sagairt le reachd hith-bhuan : agus coisrig- 
idh tu Aaron agus a mhic. 

10 Agus bheir thu fa'near an tarbh a 
thoirt gu beulaobh pàilliuina' choiinhthion- 
ail : agus cuiridh Aaron agus a mhic an 
làmhan air ceann an tairbh. 

11 Agus marbhaidh tu an tarbh an làth- 
air an Tighearna, làimh ri dorus pàiUiuin 
a' choimhthionail. 

12 Agus gabhaidh tu do fhuil an tairbh, 
agus cuiridh tu i air adhaircibh na h-aìtar- 
ach le d'rnheur, agus dòirtidh tu 'n fhuil 
uile aig bun na h-altarach. 

13 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile a ta 
còmhdachadh a' mhionaich, agus an scairt 
a ta os ceann nan àmean, agus an dà àra, 
agus an t-saill a ta orra, agus loisgidh tu ìad 
air an altair. 

14 Ach feoLI an tairbh agus a sheice, ag- 
us 'aolach loisgidh tu le teine an taobh a 
muigh do'n chainp : is tabhartas-peacaiàh e. 

15 Gabhaidh tu mar an ceudna aon 
reithe, agus cuiridh Aaron agus a mhic an 
làmhan air ceann an reithe. 

16 Agus marbhaidh tu an reithe, agus- 
gabhaidh tu fhuil, agus crathaidh tu i 
mu'n cuairt air an altair r 

17 Agus gearraidh tuan reithe 'namhìr- 
ibh, agus nighidh tu a mliionach, agus a. 
chosan, agus cuiridh tu iad air a mhìribh, 
agus air a cheann. 

18 Agus loisgidh tu an reithe uile air 
an altair ; is tabbartas-loisgte e do 'n Tigh- 
earna; fàile cùbhraidh, tabhartas air a 
thoirt suas ìe teine do'n Tighearn. 

19 Agus gabhaidh tu an reithe ei!e, agus 
cuiridh Aaron agus a mhic an làinìian air 
ceann an reithe, 

20 An sin marbhaidh tu an reithe, agus 
gabhaidh tu rì'a fhuil, agus cuiridh tu i air 
bàrr cluaise deise Aarom, agus air bàrr 
cluaise deise a mhac, agus air ordaig an 
làimhe deL-ie, agus air ordaig an coise deise j 
agus crathaidh tu an f huil air an altair mu'n 
cuairt. 

l 2l Agus gabhaidh tu do'n f huil a ta air 
an altair, agus do'n oladh-ungaitìh, agus 
crathaidh tu iad air Aaron, agus air 'èididh 
agus air a mhic, agus air èididh a mhac 
maille ris :agus coisrigear eSein.agus 'èididh s 
agus a mhic, agus èididh a mhac maille ris , 
"2 l 2 Mar an ceudna gabhaidh tu do'n reithe 
an t-saill, agus bun an earbaill, agus an 
t-saill a ta còmhdachadh a' mhionaich, 
agus scairt nan àinean, agus an dà àra, ag- 
us an t-saill a ta orra, agus an slinnean 
deas ; oir is reithe coisreagaidh e. 

23 Agus aon bhuilionn arain, agus aon 
bhreacag arain le h-oladh, agus aon ghearr- 
ag à bascakì an arain neo-ghoirtichte a ta 
'n ìàthair an Tighearn. 

24 Agus cuiridli tu iad uile ann an làmh- 
an Aaroin, agus ann an làmhan a mhac ; 
agus luaisgidh tu iad ìhar thabhartas- 

. luaLsgte an làthair an Tighearn. 68 ECSODUS. 25 Agus gabhaidh tu iad bhàrr an làmh, 
agus loisgidh tu iad air an altair mar thabh- 
artas-loisgte, chum fàile chùbhraidh an 
làthair an Tighearn : is tabhartas e àir a 
thoirt suas le teine do'n Tighearn. 

26 Agus gabhaidh tu an t.uchd o reithe 
coisreagaidh Aaroin, agus luaisgidh tu e 
mar thabhartas-luaisgtean làthair an Tigh- 
earn : agus bithidh sin agadsa mar chuibh- 
rionn. 

27 Agus naomhaichidh tu uchd an tabh- 
artais-luaisgte, agus slinnean an tabhartais- 
thogta, a chaidh luasgadh, agus a thogail 
suas do reithea'choisreagaidh,e«(iAa?uto'/i 
ni sin a's le h-Aaron, agus do'n ni sin a 
bhuineas d'a mhic. 

28 Agus bithidh e le h-Aaron agus lc 
'mhic le reachd bith-bhuan o chloinn Is- 
raeil; oir is tabhartas-togta e : agusbithidh 
e 'na thabhartas-togta o chloinn Israeil do 
ìobairtibh an tabhartasan-sìth, eadhon an 
tabhartas-togta do'n Tighearn. 

29 Agus is lemic Aaroin 'èididh naomha- 
san 'na dhèigh, gu bhi air an ungadh 
innte, agus gu bhi air an an coisreagadh 
innte. 

30 Seachd làithean cuiridh esand'amhic 
air i, a bhios 'na shagart 'na àit, a thèid a 
stigh do phàilliun a' choimhthionail, a 
fhrithealadh san ionad naomha. 

31 Agus gabhaidh tu reithe a'choisreag- 
"aidh, agus bruichidh tu 'fheoil san ionad 

naomha. 

32 Agus ithidh Aaron agus a mhic feoil 
an reithe, agus an t-aran a ta sa' bhascaid, 
aig dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

33 Agus ithidh iad na nithe sin leis an 
d'rinneadh an rèite, chum an coisreagadh 
agus an naomhachadh : achcha 'n ith coig- 
reach dhiubh, do bhrìgh gu bheìl iad 
naomha. 

34 Agus ma dh'fhàgar a bheag a dh'- 
f heoil a' choisreagaidh, no bheag do'n aran, 
gus a' mhaduinn, an 'sin loisgidh tu am 
fuigheallle teine : cha 'n ithear e, dobhrìgh 
gu bheil e naomha. 

35 Agus ni thu mar so ri h-Aaron, agus 
r'a mhic, a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
mise dhuit: seachd làithean coisrigidh tu 
iad. 

36 Agus bheir thu seachad gach là tarbh 
òg mar thabhartas-peacaidh, chum rèite : 
agus glanaidh tu an altair, an uair a nithu 
reite air a son, agus ungaidh tu i chum a 
naomliachadh. 

37 Seachd làithean ni thu rèite air son na 
h-altarach, agus naomhaichidh tu i ; agus 
bithidh i 'na h-altair ra-naomha : gach ni a 
bheanas ris an altair, naomhaichear e. 

38 Agus so an ni a bheir thu seachad air 
an altair ; dà uan a dh'aois bliadhna, o là 
gu là an còmhnuidh. 

39 Aon uan bheir thu seachad sa' mha- 
duinn, agus an t-uaneilebheirthu seachaji 
mu f heaagar. 

40 Agus maille ris an aon uan an deich- 
eamh cuid do phlùr mìo measgta leis a 3 
cheathramh cuid rìohinadh'oladnbhrùite ; 
agus an ceathramh cuid do hin a dh'f hìon, 
ntar thabhartàs-rìibhe. 

41 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
mu f heasgar, agus ni thu ris a rèir tabhart- 
ais-bìdh na maidne, agus a rèir a tabhart- ais-dibhe, mar fhàile cùbhraidh, tabhartas 

air a thoirt suas le teine do'n Tighearna. 
42 Dithidh so 'nathabhartas-loisgtebith- 

bhuan air fearìh bhur ginealacha, aig do- 

rus pàilliuin a' choimhthionail an làthair 
[ an Tighearna, far an coinnich mise sibh, a 

labhairt riut-sa an sin. 
j 43 Agus an sin coinnichidh mise clann 

Israeil, agus naomhaichear am pàilliun le 

m' ghlòir. 

44 Agus naomhaichidh mi pàillìun a' 
choimhthionait, agus an altair : naomh- 
aichidh mi mar an ceudna Aaron agus a 
mhiCj gu frithealadh dhomh ann an dreuchd 
an t-sàgairt. 

45 Agus gabhaidh mi còmhnuidh am 
measg chloinn Israeil, agus bithidh mi a'ui' 
Diùà aca. 

46 Agus bithidh fios aca gur mise an 
Tighearn an Dia, a thug a mach iad à tìr 
na h-Eiuhit, a chum 's gu'n gabh mi còmh- 
nuidh 'nam measg : Is mi.se an Tighearn 
an Dia. 

CAIB. XXX. 
\ GUS ni thu altair a losgàdh tùise oirre : 
■^. do fhiodh siiim ni thu i : 

2 Làmh-chòille a fad, agus làmh-choille 
a leud (ceithir-chearnach bithidh i,) agus 
dà làmh-choille a h-àirde; bithìdh a 
h-adhaircean do'n nì cheudna. 

3 Agus còmhdaichidh tuthairis i le h-òr 
fìor-ghlan,a mullach,agus a taobhan mu'n 
cuairt. agus a h-adhaitcean : agus ni thu 
dh'i coron òir mu'n cuairt. 

4 Agus dà fhailbheig òir ni thu dh'i 
fuidh a coron ; aig a dà oisinn ni thu iad, 
air a dà thaobh : agus bithidh iad air son 
àiteachan do na bataichibh chum a giùlan 
leò." 

5 Agus ni thu na bataichean do f hiotlh 
sitim, agus còmhdaichidh tu thauis iad le 
h-òr. 

6 Agus cuiridh tu i fa chomhair an 
roinn-bhrat, a ta làimh ri àirc na Fiahuis ; 
air beulaobh na caithir-thròcair, a ta os 
ceann na Fianuis, far an coinnich mise 
thu; 

7 Agus loisgidh Aaron tùis chùbhraidh 
oirre gdjh maduinn : an uair a dheasaich- 
eas e na lòchrain, loisgidh e tùis oirre. 

8 Agus an uair a lasas Aaron na lòch- 
rain mu fheasgar, loisgidti e tùis oirre ; 
tùis bhith-bhuan an làthair an Tighearn, 
air feadh bbùr ginealacha. 

9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam 
bith oirre, no ìobairt-loisgte, no tabhartas- 
bìdh ; ni mò dhòirteas sibh tabhartas-dibhe 
oirre. 

10 Agus ni Aaron rèiteairah-adhaircibh 
aon uair sa' bhliadhna, le fuil ìobairt-pheac- 
aldh na rèite: àon uair sa' bhliadhna ni e 
rèite oirre, air feadh bhur ginealacha : tha 
i rò-naomha do'n Tighearn. 

11 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, 

12 'Nuair a ghabhas tu cunntas chloinn 
Israeil a rèir an àireimh, an sin bheir gach 
duine dhiubh èiric air son 'anama do'n 
Tighearna, 'nuair a rìh'àirmheas tu iad : a 
chum nach bi plàigh 'nam measg, an uair 
a dh'àirmheas tu iad. 

13 So bheir iad uatha, gach aon a thGid CAIB. 

seachad 'nam measg-san a dh'àirmhear; 
leth seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh 
('s e secel fichead gerah) leth seceil mar 
fhabhartas do'n Tighearna. 

14 Bheir gach aon a theid seachad 'nam 
measg-san a dh'àirmhear, o f hichead bliadh- 
na dh'aois agus os a cheann, tabhartas do'n 
Tighearna. 

15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, agus 
«cha toir am bochd ni's lugha na leth seceil, 
an uair a bheir iad tabhartas do'n Tighearn, 
a dheanamh rèite air son bhur n-anamanna. 

16 Agus gabhaidh tu airgiod na rèite o 
chloinn Israeil, aguscuiridh tuair leth e fa 
chomhair seirbhis pàilliuin a' choimhthion- 
ail; agus bithidh e 'na chuimhneachan do 
chloinn Israeil an làthair an Tighearn, a 
dheanamh rèite air son bhur n-anam- 
anna. 

17 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, 

18 Ni thumaranceudnasoitheach-ionn- 
Jaid a d^'umha, agus a chos a (//('uraha, 
chum ionnlaid : agus cuiridh tu e eadar 
pàilliun a' choimhthionail agus an altair, 
agus cuiridh tu uisge ann. 

19 Agus ionnlaididh Aaron agus a mhic 
an làmhan, agus an cosan as. 

20 'Nuair a thèid iad a steach do phàill- 
iun a' choimhthionail, ionnlaididh siad iad 
f èin le h-uisge, chum as nach faigh iad bàs ; 
no 'nuair a thig iad am fagus do'n altair a 
f hrithealadh, a losgadh tabhartais a bheir- 
ear suas le teine do*n Tighearn. 

21 Agus ionnlaididh iad an làmhan agus 
an cosan, a chum as nach faigh iad bàs : 
agus bithidh e 'na ordugh bith-bhuan 
dhoibh, eadhon dha fèin agus d'a shliochd 
air feadh an ginealacha. 

22 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, 

23 Gabh-sa dhuit fèin mar an ceudna 
spìosraidh thaghta do mhirr fìor-ghlan, 
cùig ceud secel, agus do chanal cùbhraidh a 
leth uiread, eadhon dà cheud agus leth- 
cheud secel, agus do chalamus cùbhraidh da 
cheud agus leth-cheud sece/ % 

24 Agus do chasia cùig ceud secel, a rèir 
seceil an ionaid naoimh, agus hin do oladh 
a' chroinn-olaidh. 

25 Agus ni thu dheth oladh-ungaidh 
naomha, oladh-ungaidh coimhmeagsta rèir 
ealadhain an lèigh ; bithidh i *na h-oladh- 
ungaidh naomha. 

26 Agus ungaidh tu pàilliun a' choimh- 
thionail leatha, agus àirc na Fianuis, 

27 Agus am bòrd agus a shoithichean 
uile, agus an coinnleir agus a shoithichean & 
agus altair na tùise, 

28 Agus altair na h-ìobairt-loisgte agus a 
soithichean uile, agus an soitheach ionn- 
laid agus a chos, 

29 Agus naomhaichidh tu iad, a chum as 
gu'm bi iad ro-naomha : ge b'e ni a bheanas 
riu, bithidh e naomha, 

30 Agus ungaidh tu Aaron agus a mhic, 
agus coisrigidh tu iad, gu frithealadh 
dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt. 

31 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Bithidh i so 'na h-oladh.ungaidh 
naomha dhomhsa, air feadh bhur gineal- 
acha. 

. 32 Air feoil duine. cha dòirtear i, ni mò a XXXI. 6D 

ni sibh a leithid, a rèir a measgaidh : a ta i 
naomha, agus naomha bithidh i dhuibh. 

33 Ge b'e neach a mheasgas ni cosmhuil 
rithe, agus ge b'e neach a chuireas a bheag 
dhith air coigreach, gu deimhin gearrar as 
o 'shluagh e. 

34 Agusthubhairt an Tighearna ri Maois, 
Gabh dhuit spìosraidh chùbhraidh, stacte, 
agus onicha, agus gaibanum: splosraidh 
chùbhraidh maille ri tùis' f hìor-ghloin : do 
gach aon diubh bithidh an t-aon tomhas. 

35 Agus ni thu boltrachan deth, air a 
dheanamh suas a rèir ealadhain an lèigh, 
coimhmeasgta, fìor-ghlan, naomha. 

36 Agus bruthaidh tu cuid deth ro-mhìn, 
agus cuiridh tu cuid deth fa chomhair na 
Fianuis ann am pàilliun a' choimhthionail, 
far an coinnich mise thu : ro-naomha bitlu 
idh e dhuibh, 

37 Agus am boltrachan a ni thu, cha 
dean sibh a leithid duibh fèin, a rèir a 
mheasgaidh : bithidh e dhuitse naomha 
do'n Tighearna. 

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a ghabh. 
ail f àile uaith, gearrar as o 'shluagh e. 

CAIB. XXXI. 
A GUS labhair an Tighearna rj Maois, ag 
ràdh, 

2 Feuch, ghairm mi air ainm Besaleel 
mac Uri, mhic Hur, do thrèibh Iudah ; 

3 Agus lìon mi e le spiorad Dhe, ann an 
gliocas, agus ann an tuigse, agus ann an 
eòlas, agus anns gach uile ghnè oibre, 

4 A dhealbhadh oibre ealanta, a dh'oib- 
reachadh ann an òr, agus ann an airgiod, 
agus ann an umha» 

5 Agus ann an gearradh chlach a chum 
an ceangal, agus ann an gearradh fiodha, a 
dh'oibreachadh anns gach uile ghnè oibre. 

6 Agus mise, feuch, thug mi seachad 
maille ris Aholiab mac Ahisamaich, do 
thrèibh Dhain; agus ann an cridhe gach 
neach a ta glic-chridheach chuir mi gliocas a 
agus ni iad gach ni a dh'àithn mi dhuit : 

7 Pàilliun a' choimhthionail, agus àirc 
na Fianuis, agus a' chaithir-thròcair a ta 
oirre, agus ude uidheam a' phàilliuin, 

8 Agus am bòrd agus 'uidheam, agus an 
coinnleir fìor-ghlan le 'uidheam uile, agus 
altair na tùise, 

9 Agus altaìr na h .ìobairt-loisgte le 
h-uidheam uile, agus an soitheach-ionnlaid 
agus a chos, 

10 Arus èididh na seirbhis, agus èididh 
naomha air son Aaroin an t-sagairt, agus 
èìdidh a chuid mac, gu frithealadh ann an 
dreuchd an t-sagairt, 

11 Agus a-n oladh-ungaìdh, agus tùis 
chùbhraidh air son an ionaid naoimh ; a 
rèir nan uile nithe a dh'àitfcn mi dhuL'-, ni 
iad, 

12 Agus labhair an Tigheanaa ri Macis, 
ag ràdh , 

13 Labhair thusa mar an ceudna ri 
cloinn Israei!, ag ràdh, Gu deimhin coimh- 
ididh sibh mo shàbaidean : oir is comh- 
aradh sin eadar mise agus sibhse, air feadh 
bhur ginealacha ; chum as gu'm bi fios 

(agaibh gur mise an Tighearn, a iiaomh- 
aicheas sibh.. 

14 Coimhididh sibh uime sin an t-sàbaid j 
oir a ta i naomha dhuibh, Esan a thruailì. 70 ECSODUS. eas i, cuirear gu cinnteach gu bàs e ; oir 
gach neach a rii obair oirre, gearrar an 
t-anam sin as o mheasg a shluaigh. 

15 Sè làithean feudar obair a dheanamh, 
ach san t-seachdamh Iha sàbaid fhois, 
naomha do'n Tighearna : gach neach a ni 
obair air là na sàbaid, cuirear gu cinnteach 
gu bàs e. 

16 Uime sin coimhididh clann Israeil an 
t-sàbaid, a ghleidheadh na sàbaid air fèadh 
an giuealacha, mar choimhcheangal sìorr- 
uidh. 

17 Eadar mise agus clann Israeil is comh- 
aradh i a chaoidh ; oir ann an sè làithibh 
rinn an Tighearna na nèamhan agus an 
talamb, agus air an t-seachdamh là sguir e, 
agus ghabh e fois. 

18 Agus thug e do Mhaois, an uair a 
sguir e do labhairt ris air sliabh Shinai, dà 
chìàr na Fianuis, clàir 'chloiche, sgrìobhta 
ie meur Dhè. 

CAIB. XXXIL 
A GUS an uair a chuiinàic an sluagh gu'n 
d'rinn Màois moille ann an teachd a 
nuas as an t-sliabh, chruinnich iad iad fèin 
gu h-Aaron, agus thubhairtiad ris, Eirich 
suas, dean dhuinn dèe a thèid romhainn ; 
oir athaobh a' Mhaois so,an duinea thug a 
. nìos sinn à tìr na h-Eiphit, cha 'n'eil fhios 
againn ciod a thàinig air.' 

2 Agus thubhairt Aaron riu, Brisibh 
dhibh na cluas-f hailean òir a ta ann an 
ciiiasaibh bhur ban, bhur mac, agus bhur 
nigheana, agus thugaibh a m' ionnsuidhse 
iad. 

ò Agus bhris an sluagh uile dhiubh na 
cluas-fhailearì òir a bha 'nan cluasaibh, ag- 
us thug iad gu h-Aaron iad. 

4 Agus ghabh e iad as an làimh ; agus 
chum se e le irineal-gearraidh, an dèigh 
dha laogh leaghta dheanamh dheth, agus 
thubhairt iad, Sin do dhèe, O Israeil, a thug 
a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

5 Agus an uair a chunnaic Aaron e, thog 
e altair fa 'chomhair, agùs thug Aaron 
gairm, agus thubhairt e, Is là fèiìle am 
màireach do'n Tighearrt. 

6 Agus dh'èirich iad suas gumoch air an 
là màireach, agus thug iad suas tabhart- 
ais-loisgte, agus thug iad leo tabhartais- 
sìth: agus shùidh an sluagh sìos a dh'ith- 
eadh agus a dh'òl, agus dh'«irich iad suas 
gu sùgradh. 

7 Agus thubhairt an Tighearn ri Maois, 
Imich, falbh sìos ; oir thruaill do shluagh,a 
thug thu mach à tir na h-Eiphit, iadfèin. 

8 Chlaon iad gu grad o'n t-slighe a 
dh'àithn mise dhoibh : rinn iad dhoibhfèin 
laogh leaghta; agus rinn iad aoradh dha, 
agus thug iad suas ìobairtean dha, agus 
thubhairt iad, Sin dodhèe, O Israeilj a thug 
a nìos thu à tìr na h-Eiphit. 

9 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Chunnaic mise an sluagh so, agus, feuch, is 
eluagh rag-mhuinealach iad. 

10 A nis uime sin leig leam, agus lasaidh 
mo chorruich 'nan aghaidh, agus claoidh- 
idh mi iad : agus ni mi dhìotsa cinneach 
mòr. 

11 Agus ghuidh Maois airanTighearn a 
Dhia, agus thubhairt e, C'ar son, a Thigh- 
eairn, a ta do chorruich a'lasadh an aghaidh do shluaigh, a thug thu mach à tir na 
h-Eiphit le cumhachd mòr, agus le làimh 
thrèin ? 

12 C'ar son a labhradh na h-Eiphitich, ag 
ràdh, Ledroch rùn thugemach iad, achuin 
am marbhadh sna beanntaibh, agus an 
claoidh bhàrr aghaidh na talmhainn ? Pill 
o d' chorruich ghairg, agusgabh aithreach- 
as do'n olc so an aghaidh do shluaigh. 

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agus 
Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug thu 
mionn'an ort f èin, agus r'an d'thubhairt thu, 
Ni mi bhur sliochd lìonmhor mar reulta 
nèimh, agus am fearann so uile mu'n do 
labhair mi, bheir mi d'ur sliochd-sa, agus 
sealbhaichidh iad e gu siorruidh. 

14 Agus ghabh an Tighearn aithreachas 
do'n olc a thubhairt e gu'n deanadh e air a 
shluagh. 

15 Agus thionndaidh Maois, agus chaidh 
e sìos as an t-sliabh, agus dà chlàrna Fian- 
uis 'na làimh : bha na clàir sgrìobhta air an 
dà thaobh ; air an taobh so, agus air an 
taobh ud èile bha iad sgrìobhta. 

16 Agus ò'iad na clàir obair Dhè, agus ft'e 
'n sgrìobhadh sgrìobhadh Dhè, gearrta air 
na clàraibh. 

17 Agus chuala Iosua toirm an t-sluaigh 
an uair a rinn iad gàir, agus thubhairt e ri 
Maois, Tha toirm chogaidh sa' champ. 

18 Agus thubhairt e,Cha'n eguth dhaoine 
a' deanamh gàir air son na buadha, cha mhò 
is e guth dhaoine ag èigheach a chionn gu'n 
d'thugadh buaidh orra, ach toirm luchd- 
gabhàil ciùil a ta mi a' cluinntinn. 

19 Agus co luath 'sa thàinig e 'm fagus 
do'n champ, chunnaic e 'n laogh, agus an 
dannsa : aguslas corruich Mhaois,agus thilg 
e na clàir as a làimh, agus bhris e iad aig 
buh an t-slèibh. 

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, ag- 
us loisg e san teirie e, agus mheil e gu smur 
e, agus chrath e air an uisge e, agus thug e 
aìr cldinri Israeil òl dheth. * 

21 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Ciod a rihn an sluagh so ort, gu'n d'thug 
thu peacadh co mhòr orra ? 

22 Agusthubhairt Aaron,Nalasadh fearg 
mo thighearna : is aithne dhuit an sluagh, 
gu'm bheil iad so-aomaidh a dh'ionnsuidh 

| an uilc. 

23 Oir thubhairt iad rium, Dean dhuinn 
dèe, a thèid romhainn ; oir a thaobh a' 
Mhaois £ìo, an dujne a thug a mach sinn à 
tìr na h-Eiphit, cha 'n fhios duinn ciod a 
thàinig air. 

24 Agus thubhairt mi riu, Gach neach 
aig am bheil 'a bheag a dh'òr, briseadh e 
dheth e : agus thug iad dhomh e, agus 
thilg mi san teine e, agus thàinig a mach an 
laogh so. 

25 Agus an uair a chunnaic Maois gu'n 
robh ari sluagh rùisgte, (oir rùisg Aaion 
iad a chum an nàire am measg an naimh- 
dean,) 

26 An sin sheas Maois ann an geata a' 
chaimp, agus thubhairt e, Cò tha leis an 
Tighearn ? thigeadh e m'ionnsuidh-sa. Ag- 
us chruinnich mic Lebhi uile d'a ionn- 
suidh. 

27 Agus thubhairt e riu, Mar so tha 'n 
Tighearna Dia Israeil ag ràdh, Cuireadh 
gach duine agaibh a chlaidheamh air a leis, CAIB, XXXIII. 71 Offits rachàìbh a steach agus a mach o gheata 
gu geata air feadh a'chaimp,agus marbhadh 
gach duine agaibh a bhràthair, agus gach 
duine a chompanaeh, agus gach duine a 
choimhearsnach. 

28 Agus rinn clann Lebhi a rèir focail 
Mhaùis : agus thuitdo'n t-sluagh san iàsin 
mu thimchioll thri mìle fèar. 

29 Oir thubhairt Maois, Coisrigibh sibh 
fèin an diugh do'n Tighearn, eadhon gach 
rìuine air a mhac, agus air a bhrathair ; a 
chum as gu'm builich e oirbh beannachadh 
air an là 'n diugh. 

30 Agus air an là màirèach thubhairt 
Maois ris an t-sluagh, Pheacaich sibh peac- 
adh niòr : agus a nis thèid mise suas a 
dh'ionnsuidh an Tighearn,adh'f'heuchainn 
an dean mi rèite air son bhur peacaidh. 

31 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh an 
Tighearn,agusthubhairte, Och ! pheacaich 
an sluagh so peacadh mòV, agus rinniad 
dhoibh fèin diathan òir : , 

32 Gidheadh a nis, ma's tòil leat, maith 
dhoibh am peacadh ; ach mur m.aith, dubh 
mise, guidheam ort, a mach as do leabhar a 
sgrìobn thu. 

33 Agus thubhairt an Tighearnari Maols, 
Ge b'e a pheacaich a'm' aghaidh,esan dubh- 
aidh mi mach as mo leabhar. 

34 Uime sin a nis imich, treòraich an 
sluagh a chum àn ionaid mu'n do labhair 
mi riut ; feuch, theid m'aingeal romhad : 
gidheadh, san là am fiosraich mi, leanaidh 
mi am peacadh orra. 

35 Agus chlaoidh an Tighearn an sluagh, 
a chionn gu'n d'rinn iad an laogh, a rinn 
Aaron. 

CAIB. XXXÌII. 
A GUS thubhairt ah Tighearna ri Maois, 
Iinich, falbh suas as a so, thufèin, ag- 
us an sluagh a thug thu mach à tìr na h- 
Eiphit, a dh'ionnsuidh na tìre a mhionn- 
aich mi do Abraham, do Isaac, agus do Ia- 
cob, ag ràdb, Do d' shliochd-sa bheir mi i : 

2 Agus cuiridh miaingealromhad; agus 
fuadaichidh mi mach an Canaanach, an 
t-Amorach, agùs an t-Hiteach, agus am 
Peridseach, agus an t^Hibheach, agus an 
Iebusach ; 

3 A dh'ionnsuidh fearainn a ta sruthadh 
le bainne agus mil : oir cha tèid mi suas 
a'd' mheasg, oir is sluagh rag-mhuinealach 
thu ; air eagal gu'n claoidh mi thù san 
t-slighe. 

4 Agus an uair a chual' an sluagh an 
droch sgeul so, rinn iad bròn : agus cha do 
chuir duine sam bith air a bhrèaghachd. 

5 Oir thubhairt an Tighèarna ri Maois, 
Abair ri cloinn Israeil, Is sluagh rag-mhuin- 
ealach sibh : ann am platha thèid mi sùas 
'nurmeasg, agus claoidhidh mi sibh : a.nis 
uime sin cuiribh dhibh bhur brèaghachd, 
a chum as gu'm bi fios agam ciod a nì mi 
ribh. 

6 Agus rùisg clann Israeil am brèagliachd 
rìhiubh làimh ri sliabh Horeb. 

7 Agus ghabh Maois am pàilliun, agus 
shuidhich e'n taobh a mach do'n champ e, 
fad o'n champ, agus thug e pàilliun a' 
choimhthionaiì mar ainm air. Agus 'na 
lorg sin, chaidh gach neach a bha 'g iarr- 
aidh an Tighèarn a mach do phàilliun a' j choimhthionail, a bha 'n taobh a muigh 
do'n champ. 

8 Agus an uair a chaidh Maois a mach 
do'n phàilliun, dh'èirich an sluagh gu lèir 
suas, agus sheas gach duine aig dorus a 
bhùtha, agus dh'amhairc iad an dèigh 
Mhaois, gus an deachaidh e stigh do'n 
phàilliun. 

9 Agus an ùair a chaidh Maois a stigh 
do'n phàilliun, thàinig am meall neoil a 
nuas, agus sheas e aig dorus a' phàilliuin, 
agus labhair an Tighearna ri Maois. 

10 Aguschunnaicansluagh uiieammeall 
neoil 'na sheasamh àig dorus a' phàilhuin : 
agus dh'èirich an sluagh uiìe suas, agus 
rinn iad aoradh, gach duine ann an dorus a 
bhùtha. 

11 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
aghaidh ri h-aghaidh, mar a labhras duine 
ra charaid. Agus phill e rìs do'n champ ; 
ach cha deachaidh a sheirbhiseach losua, 
mac Nuin, duine òg, a mach as a' phàill- 
iuii. 

12 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
èarnaj Feuch, a ta thu 'g ràdh rium, I hoir 
suas an sluagh so j aguschad'thugthu rìos 
dhomh cò chuireas tu maille rium. Gidh- 
èadh thubhairt thu, Is aithne dhomh thu 
air t'ainm, agus mar an ceudna fhuair thu 
deadh-ghean a'm' shùilibh. 

13 A nis uime sin, guidheam ort, ma 
f huair mi deadh-ghean a'd'shùilibh, nochd 
dhomh rìo shlighe, a chum as gu'm bi 'aithne 
agam ort, agus gu'm faigh mi deadh-ghean 
a'd' shùilibh, agùs meas gur e 'n cinneach 
so do shluagh-sa. 

14 Agus thubhairt e, Thèid mo làthair- 
eachd leat, agus bheir mì fois dhuit. 

^ 15 Agus thubhairt e ris, Mur tèid rìo 
làthaireachd maille ruinn, na 'toir suassinn 
à so : , 

16 Olr ciod e leis an aithnichear ann an 
so, gu'n d'fhuair mise agus do shluagh 
deadh-ghean a'd' shùilibh? Nach ann le d' 
dhol maille ruinn ? Mar so dealaichear sinn, 
mise.agus do shluagh, o gach uile shluagh 
a ta air aghaidh na talmhainn. 

17 Agus thubhairtan Tigheamari Maois s 
An ni so mar an ceudna a thubhairt thu, 
ni mise ; oir fhuair thu deadh-ghean a'm' 
shùilibh, agus is aithne dhomh thu air 
t'ainm. , 

18 Agusthubhairtesan,FoiIlsich dhomh, 
guidheam ort, do ghlòir. 

19 Agus thubhairt e, Bheir mi air mo 
mhaitheas uile dol seach a'rì' làthair, agus 
gairmidh mi aìhm ah TIGHEARN a'd' 
f hianuis ; agus bith'idh mi gràsmhor dha- 
san d'am bi ml gràsmhor, agus nochdaidh 
mi tròcair dha-san d'an nochd mitròcair. 

20 Agus thubhairt e, Cha'n f heud thu 
m'aghaidhs' f haicinn ; oir cha 'n f haicduine 
air bith mise, agus e beò. 

21 Agus thubhairt an Tigheàrna, Feuch, 
tha àite làimh rium, agus seasaidh tusa air 
carraig : 

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir a' rìol 
seachad, an sin cuiridh mi thu ann an sgolt- 
adh do'n charraig, agus còmhdaichidh mi 
le m' làimh thu gus an tèid mi seachad. 

23 Agus bheir mi air falbh mo làmh, ag- 
us chi thu mo chùlaobh : ach cha'n f haic- 
ear m'aghaidh. 72 ECSODUS. CAIB. XXXIV. 
A GUS thubhairt an Tigheama ri Maois, 
Snaidh dhuit fèin dà chlàr chloiche 
cosmhuil ris na ceud chlàir ; agussgrìobh- 
aidh mis' air na clàir sin na focail a bha air 
na ceud chlàir a bhris thu. 

2 Agus bi deas sa' mhaduinn, agus thig 
a nìos sa' mhaduinn do shliabh Shinai, ag- 
us nochd thufèin an sin dhomhs' air mull- 
ach an t-slèibh. 

5 Agus na tigeadh duinesambith a nìos 
maille riut,agus na faicear duine san t-sliabh 
uile, agus na h-ionaltradh na treudan no'm 
buar fa chomhair an t-slèibh sin. 

4 Agus shnaidh e dà chlàr chloiche, cos- 
mhuil ris na ceud chlàir ; agus dh'èirich 
Maois suas gu moch sa' mhaduinn, agus 
chaidh e suas do shliabh Shinai, mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, agus thug e leis 
'na làimh an dà chlàr chloiche. 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas ann an 
neul, agus sheas e maille ris an sin ; agus 
ghairm e air ainm an Tighearn. 

6 Agus chaidh an Tighearna seachad 
fa 'chomhair, agus ghairm e, an TIGH- 
EARN, AN TIGHEARNA DIA, iochd- 
mhor agus gràsmhor, fad-fhulangach, 
agus pailt' ann an caoimhneas agus am 
fìrinn. 

7 A' gleidheadh tròcair do mhìltibh, a' 
maitheadh aingidheachd agus eusaontais, 
agus peacaidh, agusnach saor airaondòigh 
anciontach ; a' leantuinn aingidheachdnan 
aithrichean air a' chloinn, agus air cloinn na 
cloinne, air an treas agus air a' cheathramh 
ginealach. 

8 Agus rinn Maois deifìr, agus chrom e 
a cheann ri làr, agus rinn e aoradh. 

9 Agus thubhairt e, Ma fhuair mi nis 
deadh-ghean a'd' shùilibh, O Thighearna, 
rachadh mo Thighearna, guidheam ort, 
*nar measg, (oir is sluagh rag-mhuinealach 
iad,) agus maith tìhuinn ar n-aingidheachd 
agus ar peacadh, agus gabh sinn mar t'oigh- 
reachd fèin. 

10 Agus thubhairt e, Feuch, ni mise 
coimbcheangal ; ann an làthair do shluaigh 
uile ni mi nithe iongantach, nithe nach 
d'rinneadh an leithid air an talamh uile, no 
ann an aon chinneach : agus chi an sluagh 
uile, am measg am bheil thu, obair an 
Tighearn : oir is ni uamhasach a ni mise 
riut. 

11 C'oimhid thusa an ni a tha mi 'g àith- 
neadhdhuitandiugh : Feuch,fuadhaichidh 
mi mach romhad an t-Amorach, agus an 
Canaanach, agus an t-Hiteach, agus am 
Peridseach, agus an t-Hibheach, agus an 
lebusach. 

12 Thoir an aire dhuit fèin, air eagal 
gu'n dean thu coimhcheangal ri luchd-àit- 
eachairìh na tìre d'am bheil thu dol, air 
eagalgu'm bi e 'na ribeatìh a'd' mheadh. 
on : 

13 Ach sgriosaidh sibh an altairean, agus 
brisidh sibh an dealbhan, agus gearraidh 
sibh sìos an doireachan. 

14 Oir cha dean thu aoradh do dhia sam 
bith eile; oir an Tighearna, d'an ainm 
Eudmhor, is Dia eudmhor e. 

15 Air eagal gu'n dean thu coimhchean- 
gal ri luchd-àiteachaidh na tìre, agus gu'n 
tèid iad ìe strìopachas andèigh an diathan, agus gu'n toir iad ìobairt d'an dèibh, agus 
gu'n toir neach cuireadh dhuit, agus gu'n 
ith thu d'a ìobairt ; 

lfi Agus gu'n gabh thu d'an nigheanaibh 
do d* mhic, agus gu'n tèid an nigheana ie 
strìouachas an dèigh an diathan, agus gu'n 
toir iad air do mhic dol le strìopachas an 
dèigh an diathan. 

17 Cha dean thu dhuit fèin diathan leagh. 
ta. 

18 Fèill an arain neo-ghoirtichte cumaidh 
tu : seachd làithean ithidh tu aran neo- 
ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dbuit ann 
an àm a' mhìos Abib ; oir anns a' mhìos 
Abib thàinig thu mach as an Eiphit. 

19 Gach ni a dh'f hosglas a' bhrù is leams' 
e ; agus gach ceud-ghin am measg do 
sprèitìhe, ma's ann tìo'n bhuar no do na 
caoraich e, a bhics firionn. 

20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh tu le 
h-uan ; agus mur fuasgail thu e, an sin bris- 
idh tu 'amhach. Uile cheud-ghin do mhac 
fuasglaidh tu ; agus cha nochdar a h-aon 
a'm' làthair-sa falamh. 

21 Sè làithean ni thu obair, ach air an 
t-seachdamh là gabhaidh tu fois : ann an 
àm an treabhaidh agus anns an f hoghar 
gabhaidh tu fois. 

22 Agus cumaidh tu fèill nan seachduin, 
a' cheud toraidh do fhoghar a' chruith- 
neachd, agus fèill a' chròdhaidh ann an 
deireadh na bliatìhna. 

23 Tri uairean sa' bhliadhna nochdar do 
mhic uile an làthair an Tighearna Ieho- 
bhah, Dè Israeil : 

24 Oir tilgidh mi mach na cinnich romh- 
ad, agus ni mi do chrìocha ni's farsuinge; 
agus cha mhiannaich duinesambith t'f hear- 
ann, an uair a thèid thu suas g'ad nochdadh 
fèin am fianuis an Tighearna do Dhè, tri 
uairean sa' bhliadhna. 

25 Cha 'n ìobair thu fuil m'ìobairt-sa le 
taois ghoirt, cha mhò a dh'fhàgar gu ma- 
duinn ìobairt f èill na càisge. 

26 Toiseach ceud thoraidh t'fhearainn 
bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè. 
Cha bhruich thu meann am bainne a mhàth- 
ar. 

27 A gus thubhairt an Tighearna ri Macis, 
Sgrìobh thusa na focail so : oir arèirbrìgh 
nam focal so rinn mise coimhcheangal riut 
fèin agus ri h-Israel. 

28 Agus bha e 'n sin maille ris an Tigh- 
earna dà fhichead là agus dà fhichead 
oirìhche; cha d'ith e aran, ni mò rìh'òl e 
uisge : agus sgrìobh e air na clàir focail a' 
choimhchearigail, na deich àitheantan. 

29 Agus an uair a thàinig Maois a nuas o 
shliabh Shinai, (le dà chlàr na Fianuis ann 
an làimh Mhaois, an uair a thàinig e nuas 

i o'n t-sliabh) charobh fios aig Maois gu'n do 
j dheaìraich croicionn 'aghaidh, am feadh 'sa 
! bha e còmhradh ris. 

j 30 Agus dh'amhairc Aaron agus clann 
Israeil uile air Maois ; agus, feuch, dheal- 

{ raich croicionn 'aghaidh, agus bha eagal 
orra teachd am fagus da. 

31 Agus ghairm Maois orra ; agus phill 
Aaron agus uachdarain a' choimhthionail 
uile d'a ionnsuidh : agus rinn Maois còmh- 
rarìh riu. 

32 Agus 'na dhèigh sin thàinig clann Is- 
raeil uile am fagus da ; agus dh'àithn e CAIB. XXXV. 73 dhoibh na h-uile nithe a labhair an Tigh- 
earna ris ann an sliabh Shinai. 

33 Agus sguir Maois a labhairt riu ; agus 
chuir e gnùis-bhrat air 'aghaidh. 

34 Ach an uair a chaidh Maois a steach 
an làthair an Tighearn a labhairt ris, thug 
e 'n gnùis-bhrat deth, gus an d'thàinig e 
mach. Agus thàinig e mach, agus labhair 
e ri cloinn Israeil an ni sin a dh'àithneadh 
dha. 

35 Agus chunnaic clann Israeil aghaidh 
Mhaois, gu'n do dhealraich croicionn agh- 
aidh Mhaois : agus chuir Maois an gnùis- 
bhrat air 'aghaidh a rìs, gus an deachaidh 
e stigh a labhairt ris. 

CAIB. XXXV. 
A GUS chruinnich Maois coimhthional 
^*- chloinn Israeil uile r'a chèile, agus 
thubhairt e riu, Sin na nithe a dh'àithn an 
Tighearna, gu'n deanadh sibh iad. 

2 Sè laithean nìthear obair, ach bithidh 
an seachdamh ìà dhuibh 'na là naomha, 'na 
shàbaid thàimh do'n Tighearna : ge b'e 
neach a ni obair air, cuirear gu bàs e. 

3 Cha'n f hadaidh sibh teinesambithair 
feadh bhur n-àiteacha-còmhnuidh air là na 
sàbaid. 

4 Agus labhair Maois ri coimhthional 
chloinn Israeii uile, ag ràdh, So an ni a 
dh'àithn an Tighearn, ag ràdh, 

5 Togaibh 'nur measg tabhartas do'n 
Tighearna : gach neach aig am bheil cridhe 
toileach, thugadh e leis e, tabhartas do'n 
Tighearn ; òr, agus airgiod, agus umha, 

6 Agus gorm, agus corcur, agus scarlaid, 
agus anart grinn, agus ftonnadh ghabhar, 

7 Agus croicne reitheachan air an dath 
dearg, agus croicne bhroc, agus fìodh 
sitim, 

8 Agus oladh air son soluis, agus spìos- 
raidh air son oladh-ungaidh, agus air son 
tùise cùbhraidh, 

9 Agus clachan onics, agus clachan a 
chura an ceangal, air son na h-ephoid, ag- 
us air son na h-uchd-èididh. 

10 Agus thigeadh gach duineglic-chridh- 
each 'nur measg, agus deanadh e gach ni a 
dh'àithn an Tighearn; 

11 Am pàilliun, a bhùth, agus a chòmh- 
dach,a chromagan,agus a bhuird, a chroinn, 
a phuist, agus a bhuinn ; 

12 An àirc agus a bataichean, a' chaith- 
ir-thròcair agus roinn-bhrat a' chòmh- 
daich ; 

13 Am bòrd agus a bhataichean, agus a 
shoithichean uile, agus an t-aran taisbean- 
ta; 

14 Agus an coinnleir a chum an t-soluis, 
agus 'uidheam, agus a lòchrain, maille ri 
oladh chum an t-soluis ; 

15 Agus altair na tùise, agus a bataich- 
ean, agus an oladh-ungaidh, agus an tùis 
chùbhraidh, agus an cùirtein air son doruis 
a' phàilliuin ; 

16 Altair na h-ìobairt-loisgte agus a òliath 
umha, a bataichean, agus a soithichean 
uile, an soitheach-ionnlaid agus a chos ; 

17 Cùirteinean na cùirte, a puist agus a 
buinn, agus cùirtein air son doruis na 
cùirte ; 

18 Pinneachan a' phàilliuin, agus pinn- 
eachan na cùirte, agus an cùird ; 19 Eididh an f hrithealaidh, a fhritheal- 
adh san ionad naomh ; an èididh naomha 
air son Aaroin an t-sagairt, agus èididh air 
son a chuid mac, a fhrithealadh ann an 
dreuchd an t-sagairt. 

20 Agus dh'fhalbh coimhthionalchloinn 
Israeil uile à làthair Mhaois. 

21 Agus thàinig iad, gach duine a dhùisg 
a chridhe suas, agus gach duine a rinn a 
chridhe toileach, agus thug iad leo tabh- 
artas an Tighearn air son oibre pàilliuin a' 
choimhthionail, agus air son a sheirbhis 
uile, agus air son na h-èididh naomha. 

82 Agus thàinig iad, araon fir agus mnài, 
a' mheud's aig an robh cridhe toileach, ag- 
us thug iad leo bràistean agus cluas-f hail- 
ean, agus fàinneachan, agus criosa-muin- 
eil, gach uidheam òir : agus gach fear a 
thug seachad, thug e seachad tabhartas òir 
do'n Tighearn. 

23 Agus gach fear aìg an d'fhuaradh 
gorm, agus corcur, agus scarlaid, agus anart 
grinn, agus fionnadh ghanhar, agus croicne 
dearg reitheachan, agus croicnebhroc, thug 
iad leo iad. 

24 Gach duine a thugseachad tabhartas 
airgid agus umha, thug e leis tabhartas an 
Tighearn : agus gach duine aig an d'f huar- 
adh fiodh sitim chum oibre sam bith do'n 
t-seirbhis, thug e leis e. 

25 Agus shnìomh na mnài uile a bha 
glic-chridheach le'n làmhan, agusthugiad 
leo an ni a shnìomh iadj an gorm, agus an 
corcur, an scarlaid, agus an t-anart grinn. 

26 Agus na mnài uile a dhùisg an cridhe 
suas ann an gliòcas, shnìomh iad fionnadh 
ghabhar. 

27 Agus thug na h-uachdarain leo clach^ 
an onics, agus clachachum an ceangal, air 
son na h-ephoid, agus air son na h-uchd- 
èididh ; 

28 Agus spìosraidh, agus oladh air son an 
t-soluis, agus air son na h-oìadh-ungaidh, 
agus air son na tùise cùbhraidh. 

29 Thug clann Israeil tabhartas toileach 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, gach fear ag- 
us bean a rinn an cridhe toileach a thoirtar 
chum gach gnè oibre, a dh'àithn an Tigh- 
earna dheanamh le làirnh Mhaois. 

30 Agus thubhairt Maois ricloinn Israeil, 
Faicibh, ghairm an Tighearn air ainm 
Besaleel mac Uri, mhic Hur, do thrèibh 
Iudah : 

31 Agus lìon se e le spiorad Dhè, ann an 
gliocas, ann an tuigse, agus ann an eòlas, 
agus anns gach gnè oibre ; 

32 Agus a dhealbhadh oibre ealanta, a 
dh' oibreachadh ann an òr; agus ann an 
airgiod, agus ann an umha, 

33 Agus ann an gearradh chlach chum 
an ceangal, agus ann an snaidheadh fiodba s 
a dheanamh gnè sam bith a dh'obair eal- 
anta. 

34 Agus chuir e 'na chridhe gu'n teag- 
aisgeadh e, e fèin agus Aholiab mac Ahis- 
amaich, do thrèibh Dhain. 

35 Lìon e iadsan le gliocas cridhe, a dh'- 
o breachadh gach gnè oibre, o/6rea'ghearr- 
adair, agus an oibriche ealanta,agusan oib- 
riche le snàthaid ann an gorm, agus ann an 
corcur, ann an scarlaid, agus ann an anarfc 
grinn, agus an f higheadair, a ni obair sam 
bith, agus a dhealbhas obair ealanfca. 74 ECSODUS. CAIB. XXXVI. 
A GUS dh'oibrich Besaleel agus Aholiab, 
agus gach duine glicchridheach d' an 
d'thug an Tighearna gliocas agus tùr, a 
thuigsinn cionnus adheanadh iad gach gnè 
oibre air son seirbhis an ionaid naoimh, a 
rèir gach ni a dh'àithn an Tighearn. 

2 Agus ghairm Maois air Besaleel, agus 
air Aholiab, agus air gach duine glic- 
chridheach, d'an d'thug an Tighearna 
gliocas 'na chridhe, eadhon gach aon a 
dhùisg a chridhe suas, gu teachd a chum 
na h-oibre g'a deanamh. 

3 Agus ghabh iad o Mhaois na tabhart- 
asan uile a thug clann Israeil ìeo chum oibre 
seirbhis an ionaid naoimh, g'.i deanamh. 
Agus thug iad fathast d'a ionnsuidh saor 
thabhartasan gach aon mhaduinn. 

4 Agus thàinig na daoine glic uile, a rinn 
uil' obair an ionaid naoimh, gach duine ac' 
o 'obair fèin a bha iad a' deanamh ; 

5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, 
Tha 'n sluagh a' toirt leo tuilleadh gu mòr 
na ni's leòr, a chum seirbhis na h-oibre a 
dh'àithn an Tighearn a dheanamh. 

6 Agus dh' àithn Maois. agus thugadh 
gairm air feadh a' chaimp, ag ràdh, Na 
deanadh fear no bean sam bith tuilleadh 
oibre air son tabhartais an ionaid naoimh. 
Mar sin thoirmisgeadh do'n t-sluagh ni 
sam bith a thoirt leo. 

7 Oir bu leòr an t-uidheam a bh'aca air 
son na h-oibre uile, g'a deanamh, agus bu 
tuilleadh 's ni bu leòr e. 

8 Agus rinn gach duine glic-chridheach 
'nam measg-san a dh'oibrich obair a' phàill- 
iuin, deich cùirteine do anart grinn toinnte, 
agus do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid; le cerubaibh a dh'obair ealanta 
rinn e iad : 

9 Fad aon chùirtein ochd làmha-coille 
thar fhichead, agus leud aon chùirtein 
ceithir làmha-coille : na eùirteinean uile 
dh'aon tomhas. 

10 Agus cheangail e cùig cùirteinegach 
aon r'a chèile : agus na cùig cùirteinean 
eile cheangail e gach aon r'a chèile. 

11 Agus rinn e lùban do ghorm air foir 
aon chùirtein, o'n iomall sa' choimhchean- 
gal; air a' mhodh cheudna rinn eann am 
foir a' chùirtein eile 's faide mach, ann an 
coimbcheangal an dara aoin.. 

12 Leth-cheud lùb rinn e ann an aon 
chùirtein, agus leth-cheud lùb rinn e ann 
an iomall a' chùirtein a bha ann an coimh- 
cheangal an dara aoin ; cheangail na lùb- 
an aon chàirtein ri cùirtein eile. 

13 Agus rinn e leth-cheud cromag òir, 
agus choimhcheangail e na cùirteinean aon 
ri h-aon leis na cromagaibh. Mar sin rinn- 
eadh e 'na aon phàilliun. 

14 Agus rinn e cùirteine àofhionnadh 
ghabhar, air son a' bhùtha os ceann a' 
phàilliuin : àon chùirtein deug rinn e 
dhiubh : 

15 B'e fad aon chùirtein deich làmha- 
coille thar fhichead, agus ceithir làmha- 
coille leud aon chùirtein : bha'n t-aon 
chùirtein deug a dh'aon tomhas. 

16 Agus choimhcheangail e cùig cùir- 
teine leo fèin, agus sè cùirteine leo fèin. 

17 Agus rinn e leth-cheud lùb air an 
fhoir a b' f haide mach do'n chùirtein sa' ehoimhcheangal, agus leth-cheud lùb rinn 
e air foir a' chùirtein a tha coimhchean- 
gal an dara aoin. 

18 Agus rinn e leth-cheud cromag a dh' 
umha, a cheangal a' bhùtha r'a chèile, 
chum as gu'm biodh e 'na aon. 

19 Agus rinn e còmhdach do'n bhùth, 
do chroicnibh reitheachan air an dath 
dearg, agus còmhdach do chroicnibh bhroc 
os a cheann. 

20 Agus rinn e buird do'n phàilliun do 
f hiodh sitim, 'nan seasamh : 

21 Deicb làmha-coille fad buird, agus 
làmh-choille gu leth leud aon bhuird. 

22 Bha dà làimh aig aon bhòrd, air an 
cur an ordugh aonfa chomhair aoin : mar 
so rmn e ri buird a' phàilliuin uile. 

23 Agus ìinn e buird do'n phàilliun ; 
fìchead bòrd air son an taoibh dheas, ris an 
àirde deas. 

24 Agus dà fhichead cos airgid rinn e 
fuidh 'n fhichead bòrd : dà choisfuidh aon 
bhòrd a rèir a dhà làimh, agus dà chois> 
fuidh bhòrd eile a rèir a dhà làimh. 

25 Agus air son taoibh eile a' phàilliuin 
a ta ris an àirde tuath, rinn e fìchead 
bòrd, 

26 Agus an dà f hichead cos a dh'airgiod r 
dà chois fuidh aon bhòrd, agus dà chois 
fuidh bhòrd eile. 

27 Agus air son taobhan a'phàilliuin ris 
an àird an iar, rinn e sè buird. 

28 Agus rinn e dà bhòrd air son oisinn- 
ean a' phàilliuin san dà thaobh. 

29 Agus bha iad air an ceangal ri chèile 
fuitìhe, agus mar an ceutìna bha iad air an 
coimhcheangal aig a cheann ri h-aon 
f bailbheig : mar so rinn e riu le chèile san 
dà oisinn. 

30 Agus bha ochd buird ann, agus an 
cosan a dh'airgiod, eadhon sè cosa deug : 
dà chois fuidh gach bòrd. 

31 Agus rinn e croinn do fhiodh sitim 4 
cùig air son bhòrd aon taoibh do'n phàill- 
iun. 

32 Agus cùig croinn air son bhòrd art 
taoibh eile do'n phàilliun, agus cùigcroinn 
air son bhòrd a' phàilUuin a chum nan 
taobh a ta ris an àird an iar. 

33 Agus thug e air a' chrann mheadh- 
onach dol troimh na bùird o cheann gu 
ceann. 

34 Agus chòmhdaich e thairis na buird 
le h-òr, agus rinn e'm failbheagan a dh'òr 
gu bhi 'nan àitibh do na croinn, agus 
chòmhdaich e thairis na croinn le h-òr. 

55 Agus rinn e roinn-bhrat do ghorm, 
agus do chorcur, agus doscarlaid, agus do 
anartgrinn toinnte : a dh'obair ealantarinn 
se e, le cerubaibh. 

36 Agus rinn e dha ceithir puist do 
fhiodh sitim, agus chòmhdaich e thairis iad 
le h-òr: bha 'n cromagan a dh'òr, agus 
thilg e dhoibh ceithir buinn airgid. 

37 Agus rinn e air son dcruis a' bhùtha 
brat do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, agus do anart grinn toinnte, dh'- 
obair shnàthaide : 

38 Agus a chùig puist le 'n cromagaibh : 
agus chòmhdaich ethairis an cinn, agus an 
cuairteagan le h-òr : ach bha 'n cùig buinn 
a dh'umha. CAIB. XXXVII. XXXVIII. 75 CAIB. XXXVII. 
A GUS rinn Besaleel an àirc do fhiodh I 

sitira ; dà làimh-choille gu leth a fad, 
agus làrnh-choille gu leth a leud, agus 
làmh-ehoille gu leth a h-àirde : * , 

2 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 
f ìor-ghian a stigh agus a muigh ; agus rinn 
e coron òir dh'i mu'n cuairt. 

3 Agus thilg e dh'i ceithir failbheagan 
òir, gu bhi air a ceithir oisinnibh ; eadhon 
dà f hailbheig air aon taobh dh'i, agus dà 
f hailbheig air an taobh eile dh'i. 

4 Agus rinn e bataichean do fhiodh 
sium, agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-òr. 

5 Agus chuir e na bataichean anns na 
failbheagaibh airtaobhan nah-àirce, chum 
an àirc a ghiùlan. 

6 Agus rinn e caithir-thròcair a dh'òr 
f ìor-ghlan : dà làimh-choille gu leth a fad, 
agus làmh-choille gu leth a leud. 

7 Agus rinn e dàchetub a dh'òr, buailte 
mach a h-aon mhìr rinn e iad, aig dà 
cheann na caithir-thròcair ; 

8 Aon cherub aig a'cheann air an taobh 
so, agus cerub eile aig a' cheann air an 
taobh ud : a mach as a' chaithir-thròcair 
rinn e na ceruban aig a dà cheann. 

9 Agus bha na ceruban a' sgaoileadh an 
sgiathan gu h-àrd, a' tòmhdachadh le 'n 
sgiathàibh os ceann nacaithir-thròcair, ag- 
us an aghaidheau r'a chèile : ris a' chaith- 
ir-thròcair bha aghaidhean nan cerub. 

10 Agus rina e 'm bòrd do f hiodh sitim : 
dà làimh-choiile 'f had, agus làinh-choille 
a leud, agus làmh-choille gu leth 'àirde. 

11 Agus chòmhdaich e thairis e ie li-òr 
fìor-ghlan, agus rinne dbacoron òir mu'n 
cuairt, 

12 Mar an ceudna rinn e dha iomail do 
leud boise mu'n cuairt; agus rinn e coron 
òir d'a ioinali mu'n cuairt, 

13 Agus thilg e dha ceithir failbheagan 
òir, agus chuir e na failbheagan air na 
ceithir oisinnibh a bha aig a cheithir chos- 
aibh. 

14 Thall fa chomhair an iomaill bha na 
failbheagan, na h-àiteachan do na bataich- 
ibh gus am bòrd a ghiùlan. 

15 Agus rinn e na bataichean rfofhiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thauis iad le h-òr, 
gus am oòrd a ghiùlan. 

lfi Agus rinn e na soithichean a bha air 
a' bhòrd, a mhiasan, agus a thùiseirean, 
agus a chopain, agus a chuachan leis an 
toirear seachad tabhartas-dibhe, a dh'òx 
fior-ghlan. 

17 Agus rinn e 'n coinnleir a dh'òr f ìor- 
ghlan; a d/i'obairbhuailte rinn e 'n coinn- 
leir : bha a chos, agus a mheur, a chopain, 
a chnapan, agus a bhlàthan, do'n ni cheud- 
na. 

18 Agus sè meoir a' dol a mach as a 
thaobhan: tri meoir a' choinnleir à h-aon 
taobh dheth, agus tri meoir a' choinnleir 
as an taobh eile dheth. 

_ 19 Tri copain air an deanamh cosmhuil 
ri almonaibh ann an aon mheur, maille ri 
cnap agus blàth ; agus tri copain air an 
deanamh cosmhuil ri almonaibh ann am 
meur eile, maille ri cnap agus blàth : mar 
sin anns na sè meoir a' dol a mach as a' 
choinnleir. 20 Agus anns a' choinnleir bha ceithir 
copainai. m deana :h cosmhuil ri almon- 
aibh, maille r'a chnaip agus a bhlàthan. 

21 Agus cnap fuidh dhà mheur dheth, 
agus cnap fuidh dhà mheur dheth, agus 
cnap fuidh dhà mheur dheth, a rèir nan sè 
meur a' dol a mach as. 

22 Bha 'n cnaip agus am meoir do'n ni 
cheudna : 6'aon obair bhuailte a dh'òr 
fior-ghlan an t-iomlan deth. 

23 Agus rinn e a sheachd lòchrain, agus 
a smàladairean, agus a smàl-shoithichean 
a dh'òx f ìor-ghlan. 

24 Do thàlann òir f hìor-ghloin rinn se e, 
agus a shoithichean uile. 

25 Agus rinn e altair na tùise tìo i' hiodh 
sitim : iàmh-choilleafad, agus làmh-choille 
a leud, {bha i ceithir-chearnach,) agus dà 
làimh-choille a h-àirde ; bha a h-adhairc- 
ean do'n ni cheudna. 

26 Agus chòmhdaich e thairis i le h-òr 
f ìor-ghlan, a mullach, agus a taobhan mu'n 
cuairt, agus a h-adhaircean ; agus rinn e 
coron òir dh'i mu'n cuairt. 

27 Agus rinn e dà fhailbheig òir dh'i 
fuidh a coron, aig a dà oisinn, air a dà 
thaobh, gu bhi 'naji àitibh do nabataichibh 
chum a giùlan leo. 

28 Agus rinn e na bataichean do f hiodh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le 
h-òr. 

29 Agus rinn e an oladh-ungaidh naomh, 
agus an tùis fhìor-ghlan do spìosraidh 
chùbhraidh, a rèir oibre an lèigh. 

CAIB. XXXVIII. 
A GUS rinn e altair na h-ìobairt-loisgte do 
fhiodh sitim ; cùiglàmha-coillea fad, 
agus cùig làmha coille a leud, (bha i 
ceithir-chearnach,) agus tri làmha-coille a 
h-àirde. 

2 Agus rinn ea h-adhaircean air a ceithir 
oisinnibh : bha a h-adhaircean do'n ni 
cheudna ; agus chòmhdaich e thaìris i le 
h-umha. 

3 Agus rinneuileshpithichean na h-alt. 
arach, na h-aighnean, àgusna sluasaidean, 
agus na cuachan, agus na greimichean, ag- 
us na h-aighnean teine: asoithichean uile 
rinn e a dh'nmha. 

4 Agus rinn e do'n altair cliath do lìon- 
obair umha, f 'a cuairt gu h-ìosal, gu ruig a 
meadhon. 

5 Agus thilg e ceithir failbheagan do 
cheithir oisinnibh na clèith umha, gu bhi 
'nan àitibh do na bataichibh. 

6 Agus rinn e na bataichean do f hicdh 
sitim, agus chòmhdaich e thairis iad Je 
h.umha. 

7 Agus chuir e na bataichean anns na 
failbheagaibh air taobhan na h-altarach, 
chum a giulan leo ; fàs le bòrdaibh rinn 
e i. 

8 Agus rinn e an soitheach ionnlaid a 
I rfA'umha, agus a chos a dh'umha, do sgàth- 
I anaibh namban, achruinnich 'nambuidij- 

nibh aig dorus pàdliuin a' choimhthion- 
ail, 

9 Agus rinn e a' chùirt air an taobh mu 
dheas, ris an àirde deas : bha cùirteinean 
na cùirte do anart grinn toinnte, ceud 
làmh-choille airfad ; 

10 Am puist iichead, agus am buiuu 76 ECSODUS. umha>ichead; bha cromagan nam post, 
agus an cuairteagan a dA'airgiod. 

11 Agus air an taobh mu thuath, bha na 
cùirteine do cheud làmh-choille ; am puist 
fìchead, agus am buinn umha fichead : 
cromagan nam post, agus an cuairteagan a 
dA'airgiod. 

12 Agus air an taobh an iar bha cùirteine 
do leth-cheud làmh-ch oille ; am puist deich , 
agus am buinn deich : cromagan nam post 
agus an cuairteagan a d/i'airgiod. 

13 Agus air an taobh an ear ris an àird 
an ear, leth-cheud làmh-choille. 

14 Bha cùirteinean aon taoibh do'n 
gheata cùig làmha-coille deug ; am puist 
tri, agus am buinn tri. 

15 Agus air son an taoibh eile do gheata 
na cùirte, air an làimh so agus air an 
làimh ud, bha cùirteine do chùig làmha- 
coilie deug ; am puist tri, agus am buinn 
tri. 

16 Bha cùirteinean na cùirte uile mu'n 
cuairt a dA'anart grinn toinnte. 

17 Agus bka buinn nam post a dh'umha. ; 
cromagan nam post, agus an cuairteagan a 
d^'airgiod, agus còmhdach an ceann a 
t/A'airgiod ; agus bha uile phuist na 
cùirte air an ceangal mu'n cuairt le h-air- 
giod. 

18 Agus bha 'm brat air son geata na 
cùirte 'na obair shnàthaid do ghorm, agus 
do chorcur, agus do searlaid, agus do anart 
grinn toinnte : agus b'e fichead làmh- 
choille f had, agus b'e àirde san leud cùig 
làmha-coille,a' coimh-fhreagairt do chùirt- 
einibh na cùirte : 

19 Agus am puist ceithir, agus am buinn 
umha ceithir; an cromagan a dA'airgiod, 
agus còmhdach an ceann, agus an cuairt- 
eagan a dA'airgiod. 

'iO Agus bha uile phinneachan a' phàill- 
iuin, agus na cùirte mu'n cuairt a dh'- 
umha. 

21 Ise sin àireamh nìthe a' phàilliuinj 
pàilliuin na Fianuis, mar a dh' àirmheadh 
iad, a rèir àithne Mhaois, air son seirbhis 
nan Lebhitheach, le làimh Itamair, mhic 
Aaroin an t-sagairt. 

22 Agus rinn Besaleel mac Uri, mhic 
Shur, do thrèibh Iudab, gach ni a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois ; 

23 Agus maille ris Aholiab, mac Ahis- 
amaich, do thrèibh Dhain, gearradair, ag- 
us oibriche ealanta, agus fear oibre grèise 
ann an gorm, agus ann an corcur, agus ann 
an scarlaid, agus ann an anart grinn . 

24 B'e *n t-òr uile a chuireadh am feum 
san obair, ann an uil' obair an ionaid 
naoìmh, eadhon òr an tabhartais, naoi tàl- 
anna fichead, agus seachd ceud agus deich 
secel 'ar f hichead, a rèir seceil an ionaid 
naoimh. 

25 Agus b'e airgiod na muinntir a d'àir. 
mheadh do'n choimhthional, ceud tàlann, 
agus mìle agus seachd ceud agus cùig secel 
deug agus tri fichead, a rèir seceil an ion- 
aid naoimh. 

26 Becah air son gach fir, 's e sin leth 
seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh, air 
son gach aon a chaidh gu bhi air an àir- 
eamhjofhicheadbliadhn'adh'aoisagusosa 
cheann.airson shèceudmìleagus thri mìle 
agus chùig ceud agus leth-cheud/ew. 27 Agus do'n cheud talann airgid thilg. 
eadh buinn an ionaid naoimh, agus buinn 
an roinn-bhrait ; ceud bonn do'n cheud 
tàlann, tàlann do gach bonn. 

28 Agus do'n mhìle agus sheachd ceud ag- 
us a' chùig secel deug agus tri fichead, rinn 
e cromagan do na puist, agus chòmhdaich 
e 'n cinn, agus chuir e cuairteagan mu'n 
timchioll. 

29 Agus b'e umha an tabhartais deich ag- 
us tri fichead tàlann, agus dà mhìle agus 
ceithir cheud secel. 

30 Agus rinn e le sinnabuinn do dhorus 
pàilliuin a' choimhthionaìl, agus an altair 
umha, agus a' chliath umha aice, agus 
soithichean na h-altarach uile, 

31 Agus buinn na cùirte mu*n cuairt, ag- 
us buinn geata na cùirte, agus uile phinn- 
eachan a'phàilliuin, agusuilephinneachan 
na cùirte mu'n cuairt. 

CAIB. XXXIX. 
A GUS do'n ghorm, agus do y n chorcur, 
agus do'n scarlaid, rinn iad èididh 
frithealaidh, gu frithealadh san ionad 
naomh, agus rinn iad èididh naomh do 
Aaron ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

2 Agus rinn e 'n ephod do òr, do ghorm, 
agus do chorcur, agus do scarlaid, agus do 
anart grinn toinnte. 

3 Agus bhuail iad a mach an t-òr 'na 
leacaibh tana, agus ghearr iad e 'na shnàith- 
nibh, a chum oibreachadh am measg a* 
ghuirm, agus am measg a' chorcuir, agus 
am measg na scarlaid, agus am measg an 
anairt ghrinn le h-obair ealanta. 

4 Rinn iad mìrean-guailne dhH, ceang- 
ailte ri chèile aìr a dà f hoir : mar sin 
chuireadh ri chèile i. 

5 Agus bha criosrìomhach na h-ephoid a 
bha air a h-uachdar, do'n ni cheudna, a rèir 
a h-oibre fèin ; eadkon do òr, do ghorm, 
agus do chorcur, agus do searìaid, agus do 
anart grinn toinnte; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

6 Agus dh'oibrich iad clachan onics cean. 
gailteann am failibh òir, air an gearradh le 
gearradh seulaidh, le ainmibh chloinn Is- 
raeil orra. 

7 Aguschuire iadairguailnibh nah-epb. 
oid, gu bhi 'nan clacha cuimhneachain do 
chloinn Israeil ; mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le h-obair 
ealanta, a rèir oibre na h.ephoid, do òr, do 
ghorm, agus do choreur, agus do scarlaid, 
agus do anart grinn toinnte. 

9 Bha i ceithir.chearnach : rinn iad an 
uchd-èididhdà-fhillte : rèisafad, agusrèis 
a leud ; bka i rià-fhilìte. 

10 Agus chuìr iadinnte ceithir sreathan 
chlach : a' cheud sreath, sardius, topas, ag- 
us carbuncul : so a' cheud sreath. 

11 Agus an darasreath, emerald, saphir, 
agus daoimein. 

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, ag- 
us ametist. 

13 Agus an ceathramh sreath, beril, 
onics, agus iasper : bka iad air an ceangal 
ann am failibh òir 'nan suidheachadh. 

14 Agus bha na clachan a rèir ainmeanna 
chloinn Israeil, a dhà-deug a rèiran ainm- CAIB. XL. 77 eanna, le gearradh seulaidh, gach aon 
aca le h-ainm fèin, a rèir an dà thrèibh 
dheug. 

15 Agus rinn iad air an uchd èididh 
slabhruidhean air na cinn, a dA'obair 
shnìomhta dìi'òr fìor-ghlan. 

16 Agusrinn iad dà fhail òir, agus dà 
fhàinne òir : agus chuir iad an dà f hàinne 
air dà cheann na h-uchd-èididh. 

17 Agus chuir iad an dà shlabhruidh 
shnìomhta san dà fhàinne air cinn na 
h-uchd-èididh. 

18 Agus dhaingnich iad dà cheann na dà 
shlabhruidh shnìomhta san dà f hail, agus 
chuir iad iad air mìribh-guailne na h-eph- 
oid, air a beulaobh. 

19 Agus rinn iad dà fhàinne òir, agus 
chuir siad iad air dà clieannnah-uchd-èid- 
idh, air an iomall dith, a bha air taobh na 
h-ephoicl a stigh. 

20 Agus rìnn iad dà f hàinne òir eile, ag- 
us chuir siad iad air dà thaobh na h-ephoid 
gu h-ìosal, leth ris a' chuid bheoil dith, fa 
chomhair a' choimhcheangail eile, os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid. 

21 Aguscheangailiadan uchd-èididh leis 
a fainnibh ri fainnibh na h-ephoid le h-èill 
ghuirm, a chuni gu'ra bitheadh i os ceann 
crios rìomhach na h-ephoid, agus nach 
biodh an uchd-èididh air a fuasgladh o'n 
ephoid; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

22 Agus rinn e falluinn na h-ephoid a 
dA'obair fhighte, uile do ghorm. 

23 Agus bha toll am meadhon na fall- 
uinn, martliolllùirich-mhàiìiich,ag-2/sfoir 
timchioll a tuill, a chum nach reubtadh i. 

24 Agus rinn iad air iomallaibh na fall- 
uinn pomgranata do ghorm, agus do chor- 
cur, agus do scarlaid, qgus do anarl 
toinnte. 

•23 Agusrinn iadcluigarfA'òr fìor.ghlan, 
agus chuir iad na cluig eadar na pomgran. 
aran, air iomall na falluinn mu'n cuairt 
eadar na pomgranata : 

26 Clag agus pomgranat, clagaguspom- 
granat, air iomall na falluinn mu'n cuairt, 
a f hrithealadh innte ; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

27 Agus rinn iad còtaichean a crVì'anart 
grinn, a d/V obair fhighte, air son Aaroin 
agus a chuid mac, 

28 Agus ciùn-sagairt a rfA'anart grinn, 
agus boineldean sgiamhach a rfA'anart 
grinn, agus briogais anairt a rf/i'anart grinn 
toinnte, 

29 Agus crios do anart grinn toinnte, ag- 
us do ghorm, agus do chorcur, agus do 
scarlaid, a dh'obaìi shnàthaide ; raar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

30 Agusrinn iad leac a' chrùin naoimh 
a dh'òx f ìor.ghlan, agus sgrìobh iad oirre 
sgrìobhadh, cosmhuil rigearradh seulaidh, 
NAOMHACHD DO'N TIGHEARNA. 

31 Agus cheangail iad rithe iall do 
ghorm, g'a daingneachadh air a' chrùn gu 
h-àrd ; mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

32 Mar so chrìochnaicheadh uil' obair 
pàilliuin bùtha a' choimhthionail : agus 
rinn clann Israeil a rèir gach ni a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois; mar sin rinn 
iad. 33 Agus thug iad am pàilUun gu Maois, 
am bùth, agus 'airneis uile, a chromagan, 
a bhuird, a chroinn, agus a phuist, agus a 
bhuinn ; 

34 Agus an còmhdach do chroicnibh 
reitheachan air an dath dearg, agus an 
còmhdach do chroicnibh bhroc, agus brat 
a' chòmhdaich ; 

35 Airc na Fianuis, agus a bataichean, 
agus a' chaithir-thròcair ; 

36 Am bòrd agus a shoithichean uile, 
agus an t-aran taisbeanta ; 

37 An coinnleir f ìor-ghlan agus a lòch- 
rain, eadhon a lòchrain gu bhi air an cur 
ann an ordugh, agus a shoithichean uile, 
agus an oladh a chum soluis ; 

38 Agus an altair òir, agus an oladh- 
ungaidh, agus an tùis chùbhraidh, agusam 
brat air son doruis a' phàilliuin ; 

39 An altair umha, agus a cliath umha, 
a bataichean, agus a soithichean uile, an 
soitheach-ionnlaid agus a chos ; 

40 Cùirteinean na cùirte, a puist, agus a 
buinn, agus am brat air son geata na 
cùirte, a cuird, agus a pinneachan, agus 
uile shoithichean seirbhis a' phàilliuin, air 
son bùtha a' choimhthionail ; 

41 Eudach an f hrithealaidh gu fritheal- 
adh san ioaad naomh, an t-eudach naomh 
air son Aaroin an t-sagairt, agus eudach a 
chuid mac, a f hrithealadh ann an dreuchd 
an t-sagairt. 

42 A rèir gach ni a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois, mar sin rinn clann Israeil 
an obair uile. 

43 Agus dh'amhairc Maois air an obair 
uile, agus, feuch, rinn iad i mar a dh'àithn 
an Tighearn, eadhon mar sin rinn iad i ; 
agus bheannaich Maois iad. 

CAIB. XL. 
\ GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
A ràdh, 

2 Air a' cheud là do'n cheud mhìos 
cuiridh tu suas pàilliun bùtha a' choirnh- 
thionail. 

3 Agus cuiridh tu ann àirc na Fianuis, 
agus folaichidh tu 'n àirc leis an roinn- 
bhrat. 

4 Agus bheir thu stigh ambòrd, agus 
cuiridh tu 'n ordugh na nithe a ta gu bhi 
air an cur an ordugh air ; agus bheir thu 
stigh an coinnleir, agus lasaidh tu a lòch- 

rain. 

5 Agus suidhichidh tu 'n altair òir a ta 
chum na tùise fa chomhair àirce na Fian- 
uis, agus cuiridh tu brat an doruis ris a' 
phàilliun. 

6 Agus suidhichidh tu altair na h-ìob- 
airt-loisgte fa chomhair doruis pàilliuin 
bùtha a' choimhthionail. 

7 Agussutdhichidh tu 'n soitheach-ionn- 
laid eadar bùth a' choimhthionail agus an 
altair, agus cuiridh tu uisge ann. 

8 Agus cuiridh tu suas a' chùirt mu'n 
cuairt, agus crochaidh tu suas am brat aig 
geata na cùirte. 

9 Agus gabhaidh tu an oladh-ungaidh, 
agus ungaidh tu am pàiliiun, agus gach ni 
a ta ann, agus naomhaichidh tu e, agus a 
shoithichean uile : agus b;thidh e naomh. 

10 Agus ungaidh tu altair na h-ìobairr- 
loisgte, agus a soithichean nile, agus, 78 ECSODUS. naomhaichidh tu an altair : agus bithidh 
an altair ro-naomha. 

11 Agus ungaidh tu an soitheach-ionn- 
laid agus a chos, agus naomhaichidh tu 

e. 

12 Agus bheir thu Aaron agus a mhic 
gu dorus bùtha a' choimhthionail, agus 
ionnlaididh tu iad le h-uisge. 

13 Agus cuiridh tu air Aaron an t-eudach 
naomha, agus ungaidh tu e, agus naomh- 
aichidh tu e ; agus fritheilidh e dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt. 

14 Agus bheir thu leat a mhic, agus cuir- 
idh tu còtaichean orra, 

15 Agus ungaidh tu iad, mar a dh'ung 
thu 'n athair,agus fritheilidh iad dhomhsa 
ann an dreuchd an t-sagairt ; oir bithidh gu 
deimhin an ungadh-san dhoibh a chum 
sagartachd siorruidh aìr feadh an gineal- 
acha. 

16 Agus rinn Maois a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna dha : mar sin rinn 
e. 

17 Agus b'anns a'cheud mhìos, san dara 
bliadhna, air a' cheud là do'n mhìos, a 
chuireadh suas am pàilliun. 

18 Agus chuir Maois suas am pàilliun 
agus dhaingnich e a bhuinn, agus chuir e 
suas a bhuird, agus chuir e stigh a chroinn, 
agus thog e suas a phuist. 

19 Agus sgaoil e mach am bùth os ceann 
a' phàilliuin, agus chuir e còmhdach a' 
bhùtha air os a cheann ; mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois. 

20 Agus ghabh e agus chuir e an Fhian- 
uis anns an àirc, agus chuir e na bataich- 
ean air an àirc, agus chuir e a' chaithir- 
thròcair air an àirc os a ceann. 

21 Agus thug e 'n àirc a stigh do*n phàill- 
iun, agus chuir e suas brat a' chòmhdaich, 
agus chòmhdaich e àirc na Fianuis ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

22 Agus chuir e 'm bòrd ann am bùth a' 
choimhthionail, air taobh a' phàilliuin mu 
rhuath, an taobh a muigh do'n roinn- 
bhrat. 

23 Agus chuir e 'nt-aran ann an ordugh 
air, ann an làthair an Tighearna ; mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

24 Agus chuir e "n coinnleir ann am bùth 
a* choimhthionail, thall fa chomhair a' bhuird, air taobh a' phàilUuin ris an àirde 
deas. 

25 Agus las e na lòchrain ann an làthair 
an Tighearna : mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

26 Agus chuir e 'n altair òirannambùth 
a' choimhthionail, air beulaobh an roinn- 
bhrait. 

27 Agus loisg e tùis chùbhraidh oirre ; 
mar a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

28 Agus chuir e suas am brat aig dorus 
a' phàilliuin. 

29 Agus chuir e altair na h-ìobairt-loisgte 
làimh ri dorus pàilliuin bùtha a' choimh- 
thionail, agus thug e suas oirre an ìobairt- 
loisgte, agus an tabhartas-bìdh ; mar a 
dh'àithnan Tighearna do Mhaois. 

30 Agus chuir e 'n soitheach-ionnlaid 
eadar bùth a' choimhthionail agus an alt- 
air, agus chuir e uisge ann, a dh'ionnlad 
leis. 

31 Agus dh'ionnlaid Maois,agus Aaron, 
agus a mhic, an làmhan agus an cosan 
aige. 

32 An uair a bha iad gu dol a stigh do 
bhùth a' choimhthionail, agus gu teachd 
amfagusdo'n altair, dh'ionnlaìd siad iad 
fèin, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

33 Agus chuir e suas a' chùirttimchioll 
a' phàilliuin agus na h-altarach, agus chuir 
e suas brat geata na cùirte : mar sin chrìoch. 
naich Maois an obair. 

34 An sin ehòmhdaich neul bùth a' 
choimhthionail, agus lìon glòir an Tigh- 
earn am pàilliun. 

35 Agus cha b'urrainn Maoisdol a stigh 
do bhùth a' choimhthionail, a chionn gu'n 
do ghabh an neul còmhnuidh air, agus 
gu'n do lìon glòir an Tighearn am pàilìiun. 

36 Agusan uair a dh'èirich an neul suas 
o mhullach a' phàilliuin, chaidh clanii 
Israeil air an aghaidh 'nan uile thurus- 
aibh : 

37 Ach murd'èirichanneul suas, an sin 
cha do thriall iad gus an là san d'èirich e 
suas : 

38 Oir bha neul an Tighearn air a' phàill- 
iun san là, agus bha teine air san oidhch.e, 
ann an sealladh thighe Israeil uile,air feadh 
an uile thurusan. LEBHITICUS. CAIB. I. 

AGUSghairm an Tighearna air Maois, 
agus labhair e i - is à pàilliun a' choimh. 
thionail, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
Ma bheir duine satn bith agaibh tabhartas 
a dh'ionnsuidh an Tighearna, bheir sibh 
bhur tabhartas do'n sprèidh, eadhon do'n 
bhuar agus do'n treud. 3 Ma bhios a thabhartas do'n bhuar 'na 
ìobairt-loisgte, thugadh e seachad beathach 
firionn gun ghaoid : aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail bheir e seachad e d'a shaor 
thoil fèin, an làthair an Tighearn. 

4 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobairt-loisgte : agus gabhar air a shon 
i, a dheanamh rèite air a shon. 

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh ògan ìèCÙu CAIB. II. III. 70 air an Tighearn : agusbheir na sagairt, mic 
Aaroin, leo an fhuil, agus crathaidh iad 
an f huil mu'n cuairt air an altair, a ta aig 
dorus pàilliuin a' choimhthionail. 

6 Agus fionnaidh e an ìobairt-loisgte, 
agus gearraidh e i 'na mìribh. 

7 Agus cuiridh mic Aaroin an t-sagairt 
teine air an altair, agus leagaidh iad rìedh 
ann an ordugh air an teine. 

8 Agus leagaidh na sagairt, mic Aaroin, 
na mìrean, an ceann, agus an t-_saill, ann 
an ordugh air an fhiodh a ta air an teine, 
a tha air an altair. 

9 Ach a mhionach agus a chosan nighidh 
e ann an uisge : agus loisgidh an sagart an 
t-iomlan air an altair, mar ìobairt-loisgte, 
t ibhartas abheirear suas le teine.adh'f hàile 
cùbhraidh da'n Tighearn. 

10 Agus ma's ann donatreudaibh abhios 
a thabhartas, eadhon do na caoraich, no do 
na gabhraibh, chum ìobairt-loisgte ; 'na 
bheathach firionn gun ghaoid bheir e 
leis e. 

11 Agus marbhaidh se e aig taobh na 
h-altarach mu thuath ann an làthair an 
Tighearn : agus crathaidh na sagairt, mic 
Aaroin, 'f huil air an altair mu'n cuairt. 

12 Agus gearraidh e *na mhìribh e, 
nuille r'a cheann agus r'a shaill ; agus 
cuiridh an sagart iad ann an ordugh air an 
f hiodh a ta air an teine, a thaavc analtair. 

13 Ach nighidh e am mionach agus na 
cosan le h-uisge ; agus bheir an sagart leis 
an t-iomlan, agus loisgidh e air an altair e, 
mar ìobairt-loisgte, tabhartas a bheirear 
suas le teine, a dh'f hàile cùbhraidh do'n 
Tighearn. 

14 Agus ma's ann do eunaibh a bhios a 
thabhartas do'n Tighearna chum ìobairt- 
loisgte, an sin bheir e a thabhartas do 
thurturaibh, no do cholumanaibh òga. 

15 Agus bheir an sagart e chum na 
h-altarach, agus snìomhaidh e a cheann 
deth, agus loisgidh e air an altair e ; agus 
fàisgear a mach 'f huil air taobh nah-altar- 
ach. 

16 Agus spìonaidh e a gheuban as maille 
r'a chlòimh, agus tilgidh e làimh rìs an 
altair e, air an taobh an ear, a dh'àite na 
luatha. 

17 Agus sffoiltidh e maille r'a sgiathaibh 
e, ach cha roinn eo chèilee ; agusloisgidh 
an sagart e air an altair, air an fhiodh a ta 
air an teine, mar ìobairt-loisgte, tabhartas 
a bheirear suas le teine, a dh'fhàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

CAIB. II. 
A GUS an uair a bheir neach air bith 
tabhartas-bìdh do'n Tighearna, bith- 
idh a thabhartas do pblùr mìn : agus dòirt- 
idh e oladh air, agus cuiridh e tùis air : 

2 Agus bheir se e gu mic Aaroin, na sag- 
artan, agus gabhaidh e as làn a dhuirn d'a 
phlùr, agus d'a oladh, maille r'a thùis uile ; 
agus loisgidh an sagart a chuimhneachan 
airanaltair, gu bhi 'na thabhartas air a 
thoirtsuasleteine, a dh'f hàile cùbhraidh 
do'n Tigheam. 

3 Agus fuigheall an tabhartais-bhìdh, is 
le Aaron agus le 'mhic e : is ni ro-naomha 
e dothabhartasaibhanTighearnairan toirt 
suas le teine. 4 Agus ma bheir tbu seachad tabliartas. 
bìdh air a dheasachadh san àmhuinn, is 
breacagan neo-ghoirtichte do phlùr mìn 
measgta le h-oladh zbhios ann, no dearnap. 
an neo-ghoirtichte ungta le h-oladh. 

5 Agus ma's tabhartas-bìdh aìradheas- 
achadh ann an aghann a bhios a'd' thabh 
artas, bithidh e do phlùr mìn neo-ghoirt- 
ichte, measgta le h-oladh. 

6 Roinnidh tu e >na mhìribh, agus 
doirtidh tu oladh air : is tabhartas-bìdh a 
t'ann. 

7 Agus ma bhios dothabhartas ^a thabfu 
artas.bìdh o'n aghann.ròstaidh, nìthear e 
do phlùr mìn le h-oladh. 

8 Agus bheir thu 'n tabhartas-bìdh, a 
nìthear do na nithibh so, chum an 'J'igh- 
earn : agus an uair a thaisbeanar do>n 
t-sagart e, bheir se e chum na h,altarach 

9 Agus gabhaidh an sagartasan tabhar't- 
as-bhìdh cuimhneachan dheth, a^us loisff 
ìdh se e air an altair : is tabhartas a th'ann 
air a thoirt suas le teine, a dh'f hàile cùbh~ 
raidh do'n Tighearn. 

uu 1( L Agusan ni a ^'f hàgar do'n tabhartas- 
bhidh, is le Aaron agus le 'mhic e ■ tha e 
'na ni ro-naomha do thabhartais an Tigb 
earn air an toirt suas le teine. 

11 Cha deanar tabhartas.bìdh sam bith 
a bheir sibh a dh'ionnsuidh an Tighearna' 
le taois ghoirt ; oir cha loisg sibh a bheag 
do thaois ghoirt, no do mhil, ann an tabht 
artais an Tighearn a bheirear suas le 
teine. 

12 A thaobh tabhartaisa' cheud toraidh 
bheir sibh seachad e do'n Tighearn : ach 
cha loisgear air an altair e chum fàile 
chùbhraidh. 

13 Agus gach tabhartas.bìdh a bheir thu 
leat, m thu blasda le salann : cha mhò a 
leigeas tu le salann coimhcheangail do Dhè 
bhi dh'easbhuidh air do thabhartas.bìdh : 
le d' thabhartais uile bheir thu seachad 
salann. 

14 Agus ma bheir thu seachad tabhartas. 
bìdh do d' cheud thoradh do'n Tighearna, 
bheirthuseachadmar an tabhartas-bìdh do 
d' cheud thoradh, diasa glasa do arbhar 
cruaidhichte leis an teine, eadhon sìol 
buailte as na diasaibh ùra. 

15 Agus cuiridh tu oladh air, agus leag- 
aidh tu tùis air : is tabhartas-bìdh e. 

16 Agus loisgidh an sagart a chuimh- 
neachan, cuid d'a arbhar buailte, agus cuid 
d'a o!adh,mailler'a thùis uile : is tabhartas 
e a bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

CAIB. III. 

A GUSma bhios a thabhartas a chum ìob. 

airt tabhartasan-sìth, ma's ann do'n 
bhuar a bheir e seachad e, ma's firionn no 
boirionn e, bheir e seachad e gu'n ghaoid 
an làthair an Tighearn. 

2 Agus cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais, agus marbhaidh se e aigdorus 
pàilliuina'choimhthionail : agus crathaidh 
mic Aaroin, na sagartan, an fhuil air an 
altair mu'n cuairt. 

8 Agus bheir e seachad do ìobairt nan 
tabhartas-sìth, tabhartas a bheirear suas te 
teine do'n Tighearn : an t-sai 11 a /acòmlu 
dachadh a' mhionaich, agus an t-saill uile 
a /A'air a* mhionach, 80 LEBHITICUS. 4 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a ta air an loch-'lèin, agus an sgairt a 
ta os ceann nan àinean; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh mic Aaroin e air an alt- 
air, air an ìobairt-loisgte, a ta airanfhiodh 
a r/z'air an teine : is tabhartas e a bheirear 
suas le teine, a dh'fhàile cùbhraidh do'n 
Tighearn. 

6 Agus ma's ann do 'n tveud a bhios a 
thabhartas chum ìobaixt tabhartasan-sìth 
do'n Tighearn, firionn no boirionn ; bheir 
e seachad e gun ghaoid. 

7 Ma bheir e seachad uan mar a thabh- 
artas, bheir e seacbad e an làthair an Tigh- 
earn. 

8 Agus cuiridh e a làmh air ceann a 
thabhartais,agusmarbhaidh se e fa chomh- 
airpàilliuin a'chohnhthionail : agus crath- 
aidh mic Aaroin 'fhuil air an altair mu'n 
cuairt. 

9 Agus bheir e seachad cuid do ìobairt 
nan tabhartas-sìth, mar thabhartas a bheir. 
ear suas le teine do'n Tighearn ; a shaill ag- 
us an t-earball uile, teann air a' chnàimh- 
dhrom abheir e air falbh e; agusan t-saill 
a ta còmhdachadh a' mhionaich, agus an 
t-saill uile a ta air a' mhionach, 

10 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a ta làimh ris an loch-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

1 1 Agus loisgidh an sagart e air an alt- 
air ; is e biadh an tabhartais a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn. 

12 Agus ma's gabhar a òhios 'na thabh- 
artas, bheir eseachad i an làthairan Tigh- 
earn. 

13 Agus cuiridh e a làmh air a coann, 
agus marbhaidh e i fa chomhair pàilliuin 
a' choimhthiona.il : agus crathaidh mic Aa- 
roin a fuil air. an altair mu'n cuaivt. 

14 Agus bheir e seacbad dhith a thabh- 
artas, eadkon tabhartas a bheirear suas le 
teine do'n Tighearn : an t-saill tha còmh- 
dachadh a' mhionaich, agus an t-saill uile 
a ta air a' mhionach, 

15 Agus an dà àra, agus an t-saill a 1a 
orra, a tha làimh ris an loch-'lèin, agus an 
sgairt os ceann nan àinean ; maille ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

16 Agus loisgidh an sagart iad air an alì- 
air : is iad biadh an tabhartais a bheirear 
suas le teine, chum fàile chùbhraidh. An 
t-saill uile is leis an Tighearn. 

17 Bithidh e 'na reachd bith-bhuan do'-r 
ginealachaibh air feadh bhur n.àiteacha 
còmhnuidh uile, nach ith sibh saill no fuil 
sam bith. 

CAIB. IV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
pheacaicheas anara trìd aineojais an agh- 
aidh aoin sam bith a dh' àitheantaibh an 
Tighearn, (a thaobh nithe nach bu chòir a 
dheanamh,) agus gu'n dean e ni an agh- 
aidh aoin diubh ; 

3 Ma pheachaicheas an sagart a chaidh 
lingadh, a rèir peacaidh an t-sluaigh ; an 
fiii r thugadh e air son a pheacaidh a pheac- 
aich e, tarbh òg gun gliaoid a dh'ionn- suidh an Tighearna chum ìobairt-pheac- 
aitlh. 

4 Agus bheir e an tarbh gu dorus pàil!- 
iuin a' choimhthionail an làthair an Tigh- 
earn ; agus cuiridh e a làmh air ceann an 
tairbh, agus marbhaidh e 'n tarbh an iàth- 
air an Tighearn. 

5 Agus gabhaidh an sagart a chaidh ung- 
adh cuid do f huil an tairbh, agus bheir e i 
gu pàilliun a' choimhthionaiL 

6 Agus tumaidh an sagart a mheur san 
fhuil, agus crathaidh e cuid do'n fhuil 
seachd uairean an làthair an Tighearna, fa 
chomhair roinn-bhrait an ionaiti naoimh. 

7 Agus cuiridh an sagart cuid do'n f huil 
air adhaircibh altarach na tùise cùbhraidh 
am fianuis an Tighearn, a ta ann am pàill- 
iun a' choimhthi mail ; agus dòirtidh e fuil 
an tairbh uiie aig bun altarach na h-ìob- 
airt-loisgte, a ta aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

8. Agus uile shaill tairbh na h-ìobairt- 
pheacaidhbheireairfalbh uaith ; an t-saill 
a ta còmhdachadh a' mhionaich, agus an 
t-saiìl uile a ta air a' mhionach, 

9 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
oria, a tha làimh ris an loch-'lèin. agus an 
sgairt os ceann nan àinean ; maiìle ris na 
h-airnibh, bheir e air falbh i. 

10 Mar a thugadh air falbh i o tharbh 
ìobairt nan tabhartas-sìth ; agus loisgidh 
an sagart iad air altairna h-ìobairt-loisgte. 

11 Agus seice an tairbh, agus 'fheoil 
uile, maille r'a cheann, agus maiile i'a 
chosan, agus a mhionach, agus a ghaorr, 

12 Eadhon an tarbh gu h-iomlan giùlain- 
idh e mach an taobh a muigh do'n champ 
gu h-ionad glan, far an dòirtear a mach 
an luath, agus loisgidh e air an f.hiodh e ie 
teine : far an dòirtear a mach àn luatii, 
loisgear e. 

13 Agus ma pheacaicheas coimhthional 
Israeil uiìe trìd aineolais, agus gu bheil an 
ni folaichte o shùilibh a' chomhchruinnicli, 
agus gu'n d'rinn iad ni-eigin an aghaitih 
acin sam bith a dh'àitheantaibh an Tighj. 
eajrn, a thaohh niihenavih bu chòir a dhean- 
amh, agus gu bheil iad ciontach ; 

14 An uair a bhiosampeacadh, apheac- 
aich iad 'na aghaidh, aithnichte, an sin 
bheir an comhchiuinneach seachad tarbh 
òg air son a' pheacaidh, agus bheir iad e £a 
chomhair pàiliiuin a' choimhthionail. 

15 Agus cuiridh seanairean a' choimh- 
thionail an làmhan air ceann an tairbh an 
làthair an Tighearn ; agus marbhar an 
tarbh an làthair an Tighearn. 

16 Agus bheir an sagart a chaidh ungadh 
cuicl do fhuil an tairbh gu pàilliun a' 
choimhthionail. 

17 Agus tumaidh an sagarta mheur ann 
an cuid do'n fhuil, agus crathaidh e i 
seachd uairean an làthair an Tigheama, fa 
chomhair an roinn-bhrait. 

18 Agus cuiridh e cuid do'n fhuil air 
adhaircibh na h-altarach a ta am fianuis an 
Tighearn, a ta ann am pàiìliun a' choimh- 
thionail, agusdòirtidb emach an fhuil uile 
aig bun altarach na h-ìobairt-loisgte, a ta 
aig tiorus pàilliuin a' choimhthionail. 

19 Agus bheir e air falbh a shaili uile 
uaith, agus loisgidh e i air an altair. 

20 Agus ni e ris an tarbh mar a rinn e ?i CAIB. V. 81 tarbh na h-ìobairt-pheacaidh, mar sin ni e 
ris : agus ni an sagart rèite air an son, ag- 
us bheirear maitheanas dhoibh. 

21 Agus bheir e mach an tarbh an taobh 
a muigh do'n champ, agus loisgidh se e 
mar a loisg e 'n ceud tarbh : is ìobairt- 
pheacaidh e air son a' chomhchruinnich. 

22 'Nuair a pheacaicheas uachdaran, ag- 
us a ni e ni-eìgin trìd aineolais an aghaidh 
aoin sam bith a dh'àitheantaibh an Tigh- 
earn a Dhè, a thaobh nìthe nach bu chòir 
a dheanamh, agus gu bheil e ciontach : 

23 Ma thig a pheacadh, a pheacaich e, 
g'a fhios; bheir e leis mar a thabhartas 
meann do na gabhraibh, beathach flrionn 
gun ghaoid. 

24 Agus cuiridh e a làmh air ceann a' 
mhinn, agus marbhaidh se e san ionad anns 
am marbh iad an ìobairt-loisgte ann an 
làthair an Tighearn : is ìobairt-pheacaidh 
e: 

25 Agus gabhaidh an sagart cuid do f huil 
na h-ìobairt-pheacaidh le 'mheur, agus 
cuiridh e i air adhaircibh altarach na h-ìob- 
airt-loisgte, agus dòirtidh e mach afuilaig 
bun altarach na h-ìobairt-loisgte. 

26 Agus loisgidh e a saill ude air an al- 
tair, mar a loisgear saill ìobairt nan tabh- 
artas-sìth : agus ni an sagart rèite air a 
shon a thaobh a pheacaidh, agus inaithear 
dha e. 

27 Agus ma pheacaicheas aon neach do 
shluagh na dùthcha trìd aineolais, an uair 
a ta e 'deanamh ni-eigin an aghaidh aoin 
sam bith a dh'àitheantaibh an Tighearn, a 
thaobh nìthe nach bu cliòir a dheanamh, 
agus gu bheil e ciontach : 

28 Ma thig apheacadh, a pheacaich e, g'a 
fhios ; an sin bheir e leis mar athabhartas 
meann do na gabhxaihh, beathach boirionn 
gun ghaoid, air son a pheacaidh a pheac- 
aich e. 

29 Agus cuiridh e a làmh air ceann na 
h-ìobairt.pheacaidh, agus raarbhaidh e an 
ìobairt-pheacaidh ann an ionad na h-ìob- 
airt-loisgte. 

30 Agus gabhaidh an sagart cuidà'a fwì\ 
le 'mheur, agus cuiridh e i air adhaircibh 
altaracli na h-ìobairt-loisgte, agus dòirtidh 
e mach a fuit uile aig bun na h-altarach. 

31 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a 
bheirear an t-saill à h-ìobairt nan tabhartas- 
sjth ; agus loisgidh an sagart iair an altair, 
a chum f àile chùbhraidh rio'n Tighearn : 
agus ni an sagart rèite air a shon, agus 
bheirear maitheanas dha. 

32 Agus ma bheir e leis uan mar a 
thabhartas air son peacaidh, bheir e leis 
uan boirionn gun ghaoid. 

33 Agus cuiridh e a làmh air ceann an 
tabhartais-pheacaidh, agus marbhaidh se e 
mar ìobairt-pheacaidh san ionad anns am 
marbh iad an ìobairt-loisgte. 

34 Agus gabhaidh an sagart cuid do f huil 
nah-ìobairt-pheacaidh le 'mheur.agus cuir- 
idh e i air adhaircibh altarach na h-ìobairt- 
loisgte, agus dòirtidh e mach a fuiluile aig 
bun na h-altarach. 

35 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a 
bheirear air falbh saill an uain o ìobairt nan 
tabhartas-sìth ; agus loisgidh an sagart iad 
air an altair, arèir nan tabhartas a bheirear 
suas le teine do'n Tighearn : agus ni an sagart rèite air a shon a thaobh a pheacaidh 
a rinn e, agus maithear dha e. 

CAIB. V. 

A GUS ma pheacaicheas anam, agus gu'n 
■^* cluinn e guth mionnachaidh, agus 
gur fianuis e, a chunnaic no is fiosrach air 
a' chàis, mur cuir e 'n cèill i y an sin giùl- 
ainidh e a chionta : 

2 No ma bheanas anam ri ni sam bith 
neòghlan, ma's cairbh fiadh-bheathaich 
neòghloin e, no cairbh sprèidheneòghloin, 
no cairbh ni ueòghloin a shnàigeas, agus 
e an-f hiosrach air ; bithidh esan mar an 
ceudna neòghlan, agus ciontach : 

3 No ma bheanas e ri neòghloine duine, 
ge b'e air bith an neòghloine leis an sal- 
aichear duine, agus gu bheilean-fhiosrach 
air ; an uair is fios da e, an sin bithidh e 
ciontach : 

4 No ma mhionnaicheas anam, ag ràdh 
le 'bhilibh gu'n dean e olc, no gu'n dean e 
maith, ge b*e air bith e a labhras duine le 
mionnaibh, agus gu bheil e an-fhiosrach 
air; an uair is fios dae, an sin bithidh e 
ciontach ann an aon diubh sin. 

5 Agus tachraidh, 'nuairabhiosecionr- 
acli do aon do na nithibh sin^ gu'n aidich 
e gu'n do pheacàtch e san ni sìn. 

6 Agus bheir e leis 'ìobairt-eusaontais a 
dh'ionnsuidh an Tighearn air son a pheac- 
aidh a pheacaich e, beathach boirionn o'n 
treud, uan, nomeann ona gabhraibh,mar 
ìobairt-pheacaidh : agus ni an sagart rèite 
air a shon a thaobh a pheacaidh. 

7 Agus mur urrainn e uan a thoirt leis, 
an sin bheir e leis air son a chohre a rinn e, 
dà thurtur, no dà choluman òg, a dh'ionn . 
suidh an Tighearna ; fear a chum ìobairt- 
pheacaidh, agus am fear eile chum ìobairt- 
loisgte. 

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh an 
t-sagairt, agus bheir esan seachad amfear 
a ta chum na h.ìobairt-pheacaidh air tùs, 
agus snìomhaidh e a cheann o 'amhaich, 
ach cha sgar e o chèile iad. 

9 Agus crathaidh e cuid do fhuil na 
h-ìobairt.pheacaidh aistaobh na h„altarach, 
agus fàisgear a' chuid eile do'n fhuil a 
mach aig bun na h-altarach : is ìobairt- 
pheacaidtì i. 

10 Agus bheir e seachad an dara eun mar 
ìobairt-loisgte, a rèir a' ghnàtha : agus nì 
an sagart rèite air ashon athaobh a pheac. 
aidh a pheacaich e, agus maithear dha e. 

11 Ach mur urrainn e dà thurtur, no dà 
choluman òg a thoirt leis ; an sin bheir esan 
a pheacaich ìeis mar a thabhartas an deich- 
eamh cuid do ephah do phlùr mìn, mar 
thabhartas,peacaidh : cha chuir e oladh air, 
ni mò a chuireas e tùis air, oir ts tabhartas- 
peacaidh e. 

12 An sin bheir e chum an t.sagairt e, 
agus g.ibhaidh an sagart làn a dhuirn deth, 
eadhon cuimhneachan deth, agus loisgidh 
e air an altair e, a rèir nan tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tigheain : ** 
tabhartas-peacaidh e. 

13 Agus ni an sagart rèite air a shon a 
thaobh a pheacajdh a pheacaich e ann an 
aon diubh sin, agus maithear dha e : agus 
bithidh am fuigheall leis an t-sagart, mar 
thabhartas-bidh. 82 LEBHITICUS. 14 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

15 Ma ni anam coire, agus gu'm peac- 
aich e trìdaineolaisann an nithibh naomha 
an Tighearn ; an sin bheir e air son a 
choire dh'ionnsuidh an Tighearna, reithe 
gun ghaoid o na treudaibh, a rèir domheas 
le secelibh airgid, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, chum ìobairt-eusaontais. 

16 Agus air son an lochd a rinn e san ni 
naomha ni e coimhleasachadh, aguscuindh 
e ris an cùigeadh cuid, agus bheir e do 'n 
t-sagart e : agus ni an sagart rèite air a 
.shon le reithe na h-ìobairt-eusaontais, agus 
maithear dha e. 

17 Agus ma pheacaicheas anam,agus gu'n 
rìean e aon do na nithibh sin a thoirmisg- 
eadii le àiiheantaibh an Tighearna bhi air 
an deanamh j ged nach b'f hios da e, gidh- 
eadh a ta e ciòntach, agus giùlainidh e 'ain- 
gidheachd. 

18 Agus bheireleisreithegunghaoido'n 
treud, a rèir do mheas, chum ìobairt- 
eusaontais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt : 
agus ni an sagart rèite air a shon a thaobh 
'ameo'.ais, leis an deachaidh e air seach- 
aran agus gun fhios aig aìr y agus maith- 
ear dha e. 

19 Is ìobairt-eusaontais ath'ann ; chiont- 
aich e gu deimhin an aghaidh an Tigh- 
earna. 

CAIB. VI. 
A G US labhair an Tighearna ri Maois, ag 
" ràdh, 

2 Ma pheacaicheasanam,agus gu'n dean 
e eusaontas an aghaidh an Tighearn, agus 
gu'n dean e breug d'a choimhearsnach a 
thaobhan niathugadh dhar'aghleidheacth, 
no ann an companas, no thaobh an ni a 
thugadh air falbh le h-ainneart, no ma 
mheall e a choimhearsnach ; 

3 No ma f huair e an ni sin a chailleadh, 
agus gu'n d'rinn e breug uime, agus gu'n 
d'thug e mionnan eithich ; ann an aon ni 
dhiubh sin uile a ni duine, a' peacachadh 
annta : 

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n do 
pheacaich e, agus gubheil e ciontach, gu'n 
toir e air ais an ni sin a thug e air falbh le 
h-ainneart, no an ni sin a f hùair e gu 
mealltach, no an ni sin a thugadh tìha r'a 
ghleidheadh, no a chailleadh agus afhuair 
e, 

5 No ni sam bith m'an rì'ihug e mionnan 
eithich ; bheir e air ais e san iomlan, agus 
cuiridh e 'n cùigeadh cuid athuilleadh ris, 
agus bheir e dha-san e d'am buin e, ann an 
là 'ìobairt-eusaontais. 

6 Agus bheir e leis 'iobairt.eusaontais 
chum an Tighearna, reithe gu'nghaoido'n 
treud, a rèir do mheas, mar ìobairt-eus- 
aontais, a dh'ionnsuirìh an t-sagairt. 

7 Agus ni an sagart rèite air a shon an 
làthair an Tighearn : agus gheibh e inaith- 
eanas a thaobh gach ni dhiubh sin uile a 
rinn e, a* ciontachadh annta. 

8 Arus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

9 Thoir àithne do Aaron agus d'a mhic, 
ag rà<ih, Is e so lagh na h-ìobairt-lo:sgie : 
( Is i 'n ìobairt-loisgte i, air son an losgaidh 
air an altairair feadh na h-oidhche uilegu maduinn.agus bithidh teine na h-altarach 
a' losgadh innte ;) 

10 Agus cuiridh an sagart trusgan anairt 
uime, agus cuiridh e briogais anairt air 
'fhecil, agustogaidh e suas an luath a loisg 
an teine leis an ìobairt-loisgte air an altair, 
agus cuiridh e i làimh ris an aliair. 

11 Agus cuiridh e a thrusgan dheth, ag- 
us cuindh e trusgan eile uime, agus giùl- 
ainidh e 'n luath amach an taobh a muigh 
do'n champ, gu h-ionad glan. 

12 Agus bithidh an teine air an altair a' 
losgadh innte ; cha chuirear as e: agus 
loisgidh an sagart fìodh oirregach maduinn, 
agus cuiridh e an ìobairt-loisgte ann an 
ordugh oirre, agusloisgidh eoiriesaill nan 
ìobairte-sìth. 

13 Bithidh an teine a' lasadh air an al'c- 
air an còmhnuidh : cha tèid e idir as. 

14 Agus is e so lagh an tabhartas-bhìdh : 
Bheir mic Aaroin e an làthair an ligh- 
earna, fa chomhair na h-altarach. 

15 Agus gabhaidh elàn a dhuirn dhet'n, 
do phiùr an tabhartak-bhìdh, agus d'a ol- 
adh, agus an tùis uile a ta air an tabhartas- 
bhìdh, agus loisgidh e air an altair e, chum 
fàile chùbhraidh, eadhon cuimhneachan 
dheth tìo'n Tighearn. 

Ì6 Agus ithidh Aaron agus a mhic am 
fuigheall: maille ri aran neo-ghoirfichte 
ithear e san ionad naomh ; ann an cùirt 
pàilliuin a' choimhthionail ithidh iad e. 

17 Cha'n fhuinear e le taois ghoirt : 
thug mi dhoibh e mar an cuibhrionn do m' 
thabhartasaibh air an toirt suas le tei;ie : 
tha e ro-naomha, mar an ìcbairt-pheacaidh, 
agus mar an ìobairt-eusaontais. 

18 Ithidh gach firionnach am measg 
chloinn Aaroin dheth : bithidhe 'na reachd 
sìorruidh air feadh bhur ginealachathaobh 
tabhartasan an Tighearn air an toirt suas le 
teine: bitnidh gach neach a bheanas riu 
naomh. 

19 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

•20 Js e so tabhartas Aaroin, agus a ch.uid 
mac, a bheir iad seachad do'n Tighearna, 
san là a dh'ungar e ; an deicheamh cuid do 
ephah tìo phlùr mìn mar thabhartas-bìtìh 
an còmhnuidh, a leth sa' mhaduinn, agus 
a leth san f heasgar. 

•21 Ann an aghann nìtheare le h-oladh, 
agus an uair a bhios e fuinte, bheir thu 
stigh e : agus na mìrean fuinte do'n tabh- 
artas-bhìdh bheir thu seachad a chumfàile 
chùbhraidh do'n Tighearn. 

2-2 Agus bheir an sagart d'a mhic, a 
rìh'ungadh 'na àite, seachad e : is reachrì 
sìorruidh e do'n Tighearn ; loisgear gu 
h-iomlan e. 

c /3 Oir loisgear gach tabhartas-bìdh air 
son an t-sagairt gu h-iomlan : cha'n ithear 
e. 

24 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

25 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic,ag 
ràdh, Is e so lagh na h-ìobairt-pheacaicih : 
san ionad anns am marbhar an ìobairt- 
Joisgte, bithidh an ìobairt-pheacaidh air a 
marbhadh am fianuis an 1 'ighearn : tha ì 
ro-naomh. 

26 Ithidh an sagart i, a bheir seachad i 
air son peacaidh : anns an ionad naomh CAIB, ìthear ì, ann an cùirt pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

27 Ge b'e ni a bbeanas r'a feoil, bithidh 
e naomh ; agus an uair a chrathar a bheag 
d'a fuil air eudach sam bith, nighidh tu an 
ni air an do chrathadh i anns an ionad 
naomh. 

28 Agus bithidh an soitheach creadha 
anns an do bhruicheadh i air a bhriseadh ; 
ach ma bhruicheadh i ann an coireadh 
umha, glanar agus nighear e ann an uisge. 

29 lthidh na tirionnaich uile am measg 
nan sagart dhith: tha i ro-naomh. 

30 Ach cha'n ithear ìobairt-pheacaidh 
sam bith, d'an d'thugadh a bheag do'n f huil 
asteach do phàilliun a' choimhthionail, a 
dheanamh rèite san ionad naomh : loisgear 
san teine i. 

CAIB. VII. 
A GUS iseso lagh nah-ìobairt-eusaontais: 
■£* thai ro-naomh. 

2 Anns an ionad sam marbh iad an ìob- 
airt-loisgte, marbhaidh iad an ìobairt-eus- 
aontais : agus crathaidh e a fuil air an alt- 
air mu'n cuairt. 

3 Agus bheir e seachad dhith a saill uile ; 
an t-earball, agus an t-saill a ta còmhdach. 
adh a' mhionaich, 

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a ta 
orra, a ta làimh ris an loch-'lèin, agus an 
scairt a ta os ceann nan àinean ; maille ris 
na h-airnibh, bheir e air falbh i. 

5 Agus loisgidh an sagart iad air an alt- 
air, mar thabhartas a bheirear suas le teine 
do'n Tìghearn : is ìobairt-eusaontais i. 

6 Ithidh gach firionnach am measg nan 
sagart dhith : san ionad naomh ithear i ; 
tha i ro naomh. 

7 Mar an ìobairt-pheacaidh, is amhuil 
'sin an ìobairt-eusaontais ; « aon lagh 
dhoibh : leis an t-sagart a ni rèite leatha, 
bithidh i. 

8 Agus an sagartabheirseachad ìobairt- 
loisgte duine sam bith, is leis an t-sagart so 
croicionn na h-ìobairt-loisgte a thug e 
seachad. 

9 Agus buinidh an tabhartas-bìdh uile a 
dh'f huinear ann an àmhuinn, agus gach 
ni a dheasaichear ann an aghann-ròstaidh, 
agus ann am mèis, do'n t-sagart a bheir 
seachad e. 

10 A'gus bithidh gach tabhartas-bìdh 
measgta le h-oladh, agus tioram, le mic 
Aaroin uile, leis gach aon niread r'a chèile. 

11 Agus is e so lagh ìobairt nan tabh- 
artas-sìth, a bheir e seachad do'n Tigh- 
earna ; 

12 Ma's ann mar bhreith-buidheachais a 
bheir e seachad i, an sin bheir e seachad 
maille ris an ìobairt-bhuidheachais breac- 
agan neo-ghoirtichte measgta le h-oladh,. 
agus dearnagan neo-ghoirtichte ungta le 
h-oladh, agus breacagan measgta le h-ol- 
adh, rìo phlùr mìn, air aròstadh. 

13 Athuilleadh airnabreacagaibh, bheir 
e seachad mar thabhartas, aran goirtichte, 
maiile ri ìobairt-buidheachais a thabhart- 
asan-sìth. 

11 Agus dh'i sin bheir e seachad aon as 
an tabhartas iomlan, mar thabhartas-togta 
po'n Tighearn, agus bithidh e leis an 
t-6agart a chrathas fuil nan tabhartas-sìth. 15 Àgus ithear feoil iobairt a thabhart.. 
asan-sìth air son breith-buidheaehais, san 
là sin fèin anns an toirear seachad i ; cha 
'n f hàg e bheag dhith gu maduinn. 

16 Ach ma's bòid no tabhartas deònach 
ìobairt a thabhartais, san là sin fèin anns 
an toir e seachad 'ìobairt, ithear i; agus 
air an là màireach mar an ceudna ithear a 
fuigheall. 

17 Ach loisgear le teine fuigheall feòla 
na h-ìobairt air an treas là. 

18 Agus ma dh'ithear idir a biieag do 
fheoil ìobairt a thabhartasan-sìth air p.n 
treas là, cha ghabhar i, ni mò a mheasar i 
dha-san a bheir seachad i : bitlndh i 'iìa 
gràineileachd, agus an t-anam a dh'ithear 
dhith giùlainidh e 'aingidheachd. 

19 Agus an fheoil a bheanas ri ni sam 
bith neòghlan, cha'n ithear i ; ioisgear i le 
teine : agus a thaobh na feòla, gach neach 
a bhios glan, ithidh e dhith. 

20 Ach an t-anam a dh'itheas do fheoil 
ìobairt nan tabhartas-sìth, a bhuineas do'n 
Tighearn, agus a neòghloine air, gearrar 
eadhon an t-anam sin as o 'shluagh. 

21 Agus an t-anam a bheanas ri ni sam 
bith neòghlan, ri neòghloine duine, no ri 
ainmhidh neòghlan, no ri gràineileachd 
neòghloin sam bith, agus a dh'itheas do 
f heoil ìobairt nan tabhartas-sìth a bhuineas 
do'n Tighearna, gearrar eadhon an t-anam 
sin as o 'shluagh. 

22 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Saill sam bith daimh, no caorach, no 
gaibhre, cha 'n ith sibh. 

24 Agus feudar saill ainmhidh a gheibh 
bàs leis fèin, agus saill an ainmhidh sin a 
reubar le fiadh-bheathaichibh, a ghnàth- 
achadh gu feum sam bith eile; ach cha'n 
ith sibh idir dhith ; 

25 Oirgeb'e dh'itheas saill o'n ainmhidh 
sin d'an toir daoine seachad ìobairt a loisg. 
ear le teine do'n Tighearna, gearrar eadh- 
on an t-anam sin a dh'itheas dhith as o 
'shluagh. 

26 Aguscha'nith sibhghè sambith fola, 
ma's ann do eunaibh no do ainmhidh, ann 
an aon air bith d'ur n-àiteachaibh-còmh- 
nuidh. 

27 Gach anam a dh'itheas gnè sam bith 
fola, gearrar eadhon an t-anam sin as o 
'shluagh. 

28 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

29 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, 
Esan a bheir seachad ìobairt a thabhart- 
asan.sìth do'n Tighearna, bheir e leis a 
thabhartas a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
do ìobairt a thabhartasan-sìth. 

30 Bheir a làmhan fèin leo tabhartasan 
an Tighearn a bheirear suas Ie teine ; an 
t-saill maille ris an uchd, so bheir e leis, a 
chum gu'n luaisgear an t-uchd mar thabh- 
artaS-ltìaisgte an ìàthair an Tighearn. 

31 Agus loisgidh an sagart an t-saill air 
an altair : ach bithidh an t-uchd le Aaron 
agus le 'mhic. 

32 Agus an slinnean deas bheir sibh do'n 
t-sa?artTOflrthabhartas-togta,doìcbairtibh 
bhur tabhartasan-sìth. 

33 Aige-san do mhic Aaroin a bheir suas 84 LEBHITICUS. fuil nan tabhartas-sìth, agus an t-saill, 
bithidh an slinnean deas mar a chuibh- 
rionn. 

34 Oirghabh mi an t-uchd luaisgte agus 
an slinnean togta o chloinn Israeil, do ìob- 
airtibh an tabhartasan-sìth, agus thug mi 
iad do Aaron an sagart, agus d'a mhic, le 
reachd sìorruidh o mheasg chloinn Israeil. 

35 Is e so cuibhrionn ungaidh Aaroin, ag- 
us ungaidh achuidmac,dothabhartasaibh 
an Tighearn a bheirearsuasle teine,'san là 
anns an d'thug e a làthair iad a f hritheal- 
adh do'n Tighearn ann an dreuchd an t-sag- 
airt ; 

36 A dh'àithn an Tighearn a thoirt 
dhoibh o chloinn Israeil, san là anns an 
d'ung e iad, le reachd sìorruìdh air feadh 
an ginealacha. 

37 Is e so lagh na h-ìobairt-loisgte, an 
tabhartais-bhìdh, agus na h-ìobairt-pheac- 
aidh, agus na h-ìobairt-eusaontais, agus 
nan ooisreagadh, agus ìobairt nan tabhart- 
as-sìth, 

38 A dh'àithn an Tighearna do Mhaois 
ann an sliabh Shinai, san là anns an d'àithn 
e do chloinn Israeil antabbartasana thoirt 
seachad do'n Tighearn,ann am fàsach Shi- 
naì. 

CAIB. VIII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
•* ràdh, 

2 Thoir leat Aaron agus a mhic maille 
ris, agus an trusgan naomh, agus an oladh- 
ungaidh, agus tarbh mar an ìobairt-pheac- 
aidh, agus dà reithe, agus bascaid do aran 
neo-ghoirtichte. 

3 Agus cruinnich an coimbthional uile 
an ceann a chèile gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail. 

4 Agus rinn Mauis mar a dh'àithn an 
Tighearn dha; agus chruinnicheadh an 
coimhthionaiì r'a chèile gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail. 

5 Agus thubhairt Maois ris a' choimh- 
thional, Is e so an ni a dh'àithn an Tigh- 
earn a dheanamh. 

6 Agus thug Maois Aaroin agus a mhic 
leis, agus dli'ionnlaid e iad le h-uisge. 

7 Agus chuir e air an còta, agus chrios- 
laich se e leis a' chrios, agus dh'eudaich se 
e leis an f halluinn, agus chuir e 'n ephod 
air, agus chrioslaich se e le crios riomhach 
na h-ephoid, agus cheangail e ris i leisi 

8 Agus chuir e 'n uchd- èididh air ; agus 
chuir e anns an uchd-èididh an Urim agus 
an Tumim. 

. 9 Agus chuir e 'n crùn-sagairt air a 
cheann ; mar an ceudna air a' chrùn-sag- 
airt, eadhon air a' chuid-beoil deth chuir e 
'n leac òir, an crùn naomh, mar adh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

10 Agus ghabh Maois an oladh-ungaidh, 
agus dh'ung e 'm pàillmn, agus gach ni a 
bha ann, agus naomhaich e iad. 

1 1 Agus chrath e cuid dhith air an altair 
seachd uairean, agus dh'ung e 'n altair, 
agus a soithichean uile,araon an soitheach- 
ionnlaid, agus a chos, a chum an naomh- 
achadh. 

12 Agus dhòirte do'n oladh-ungaidh air 
ceann Aaroin, agus dh'ung se e, chum a 
naomhachadh. 13 Agus thug Maois mic Aaroin leis, ag. 
us chuir e còtaichean orra, agus chrioslaich 
e iad le criosaibh, agus chuir e boineidean 
orra, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

14 Agus thug e leis an tarbh air son na 
h-ìobain-pheacaidh, agus chuir Aaron ag- 
Us a mhic an làmhan air ceann an tairbh 
air §on na h-ìobairt-pheacaich. 

15 Agus marbh se e ; agus ghabh Maois 
an f huil, agus chuir e i air adhaircibh na 
h-altarach mu'n cuairt le 'mheur, agus 
ghlan e 'n altair ; agusdhòirt e 'n fhuil aig 
bun na h-altarach, agus naomhaich e i, a 
dheanamh rèite oirre. 

16 Agus ghabh e 'n ìgh uile a bha air a' 
mhionach,agus an scairt osceann nanàin- 
ean, agus an dà àra, agus an ìgh ; agus 
loisg Maois iad air an altair. 

17 Ach an tarbh, agus a sheice, agus 
'fheoil, agus 'aolach, loisg e le teine an 
taobh a muigh do'n champ, maradh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

18 Agus thug e leis an reithe air son na 
h-ìobairt-loisgte : agus chuir Aaron agus a 
mhic an làmhan air ceann an reithe. 

19 Agus mharbh se e j agus chrath Maois 
an fhuil air an altair mu'n cuairt. 

20 Agus ghearr e 'n reithe 'na mhìribh ; 
agus loisg Maois an ceann, agus na mìrean, 
agus an t -saill. 

21 Agus nigh e am mionach agus na cos- 
an ann an uisge ; agus loisg Maoisan reithe 
uile air an altair : 6'ìobairtUoisgte e, chum 
fàile chùbhraidh : tabhartas air a thoirt 
suas le teine do'n Tighearn, mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

22 Agus thuge leis an reithe eile, reithe 
a' choisreagaidh : agus chuir Aaron agus 
a mhic an làmhan air ceann an reithe. 

23 Agusmharbhseey agusghabh Maois 
cuid d'a fhu.il, agus chuir e i air bàrr 
cluaise deise Aaroin, agus air ordaig a 
làimhe deise, agus air ordaig a choise 
deise. 

24 Agus thug e leis mic Aaroin, agus 
chuir Maois cuid do'n fhuil air bàrr an 
cluaise deise, agus air ordaig an làimhe 
deise, agus air ordaig an coise deise : agus 
chrath Maoisanfhuil air an altair mu'n 
cuairt. 

25 Agus ghabh e 'n t-saill, agus an t-ear* 
ball, agus an ìgh uile a bha air a' mhion. 
ach, agus an scairt os ceann nan àinean, 
agus an dà àra, agus an ìgb, agus an slinn- 
ean deas. 

26 Agus à bascaid an arain neo-gboirt- 
ichte, a bha an làthairan Tighearna, ghabh 
e aon bhreacag neo-ghoirtichte, agus aon 
bhreacag do aran le h-oladh, agus aon dear- 
nagan, agus chuir e iad air an t-saill, agus 
air an t-slinnean deas : 

27 Agus chuir e 'n t-iomlan air làmhan 
Aaroin, agus air làmhan a chuid mac, ag- 
us luaisg e iad mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tighearn. 

28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an làmh, 
agus loisg e iad air an altair os ceann na 
h ìobairt-loisg! e ; bu tabhartas-coisreagaidh 
iada churn fàilechùbhraidh ; tabhartasair 
a thoirt suas le tcine do'n Tighearn. 

29 Agus ghabh Maois an t-uchd, agus 
luaisgse e mar thabhartas-luaisgteanlàth. CAIB. IX. X. 85 w an Tighearna : b'e cuibhrionn Mhaoise 
do reithe a' choisreagaidh ; mar a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

30 Agus ghabh Maois cuid do'n oladh- 
ungaidh, agusdo'n f huil abka air analtair, 
agus chrath e air Aaron i ; air 'eudach, ag- 
us air a mhic, agus air eudach a mhac 
maille ris : agus naomhaich e Aaron, agus 
'eudach, agus a mhic, agus eudach a mhac 
maille ns. 

31 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
agus r'a mhic, Bruichibh an fheoil aig 
dorus pàilliuin a'choimhthionail, agusann 
an sin ithibh i leis an aran a ta ann am 
bascaid a' choisreagaidh, mar a dh'àithn 
mise, ag ràdh, Ithidh Aaron agus a mhic i. 

32 Agus an ni sin adh'f hàgardo'n fheoil 
agus do'n aran, loisgìdh sibh le teine. 

33 Agus air dorus pàilliuin a' choimh- 
thionaiì cha tèid sibh a mach rè sheachd 
iàithean, gus am bi làithean bhur coisreag- 
aidh airan criochnachadh : oir rè slieachd 
làithean coisrigidh e sibh. 

34 Mar a rinn e 'n diugh, mar sin dh'àilhn 
an Tighearna bhi deanta, a dheanamh rèite 
air bhur son. 

35 Uime sin aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail fanaidh sibh alàagusadh'oidhche, 
rè sheachd làithean, agus coimhididh sibh 
freasdal an Tighearna, chum nach faigh 
sibh bàs : oir is ann mar sin a thugadh 
àithne dhomhsa. 

3fi Agus rinn Aaron agus a mhic na h-uile 
nithe a dh'àithn an Tighearna le làimh 
Mhaois. 

CAIB. IX. 

A GUS air an ochdamh là ghairm Maois 
air Aaron agus air a mhic, agus air 
seanairibh Israeil; 

2 Agus thubhairt e ri h-Aaron, Gabh 
dhuit fèin laogh òg chum ìobaiit-pheac- 
aidh, agus reithe chum ìobairt-loisgte, gun 
ghaoid, agus thoir seachad iad an làthair 
an Tighearn. 

3 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Gabhaibhse meann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh ; agus laogh, agus 
uan, le chèile do'n cheud bhliadhna, gun 
ghaoid, a chum ìobairt-loisgte ; 

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, mar 
thabhartasan-sìth, a chum an iobradh an 
làthair an Tighearn ; agus tabhartas-bìdh 
measgta le h-oladh : oir an diugh foillsich- 
dh an Tighearn e fèin dhuibh. 

5 Agus thug iad an ni sin a dh'àithn 
Maois gu beulaobh pàilliuin a' choimh- 
thionail: agus thàinig an coimhthional 
uile am fagus, agus sheas iad an làthair an 
Tighearn. 

6 Agus thubhairt Maois, Ts e so an ni a 
dh'àithn an Tighearna gu'ndeanadh sibh ; 
agus foillsichear glòir an Tighearna dhuibh. 

7 Agus thubhairt Maois ri h- Aaron, Im- 
ich a dh'ionnsuidh na h-altarach, agus ìob- 
air t'ìobairt-pheacaidh, agus t'ìobairt- 
loisgte, agus dean rèite air do shon fèin, 
agus air son an t-sluaigh : agus thoir suas 
tabhartas an t-sluaigh, agus dean rèite air 
an son, mar a dh'àithn an Tighearna. 

8 Chaidh Aaron uime sin adh'ionnsuidh 
na h-altarach, agus mharbh e laogh na 
h ìobairt-pheacaidh, a bha air a shon fèin. 9 Agus thug mic Aaroin an fhuild'a ionn- 
suidh ; agus thum e amheur san f huil, ag- 
us chuir e air adhaircibh na h-altarach i, 
agus dhòirt e mach an f huil aig bun na. 
h-altarach. 

10 Ach an t-saill agus na h-airnean, ag- 
us an scairt os ceann àinean na h-ìobairt- 
pheacaidh, loisg e air an altair, mar a 
dh 'àithn an Tighearna do Mhaois. 

11 Agus an f heoil agus an t-seice loisg e 
le teine, an taobh a muigh do'n champ. 

12 Agus mharbh e 'n ìobairt-loisgte ; ag- 
us thug mic Aaroin an fhuil d'a ionn- 
suidh, agus chrath e i air an altair mu'n 
cuairt. 

13 Agus thug iad an ìobairt-loisgte d'a 
ionnsuidh, maille r'a mìribh, agus an 
ceann ; agus loisg e iad air an altair. 

14 Agus nigh e am mionach agus na cosan, 
agus loisg e iadaìv an ìobairt-loisgteair an 
altair. 

1 5 Agu s th ug e lei s tabhar tas an t -sluaigh , 
agusghabh emeann na h-ìobairt.pheacaidh 
a bha air son an t-sluaigh, agus mharbh se 
e, agus thug e suas e airson peacaidh, mar 
a' cheud iobairt. 

16 Agus thug eleis an ìobairt-loisgte, ag- 
us dh'ìobair e i do rèir a' ghnàtha. 

17 Agus thug e leis an tabhartas-bìdh, 
agus lìon e a dhorn as, agus loisg e air an 
altair e, a thuilleadh air ìobairt-loisgte na 
maidne. 

18 Mharbh e mar an ceudna an tarbh, 
agus an reithe, mar ìobairt nan tabhartas- 
an-sìth, a M« air son an t-sluaigh; agus 
tliug mic Aaroin d'a ionnsuidh an f huil, 
agus chratli e i air an altair mu'n cuairt. 

19 Agus saill an taitbh, agus earball an 
i - eithe, agus an ni sin a ta còmhdachadh a' 
mhionaich, agus na h-airnean, agus an 
scairt os ceann nan àinean. 

20 Agus chuir iad an t-saill air na 
h-uchdaibh, agus loisg e 'n t-saill air an 
altair. 

21 Agus na h-uchdan agus an slinnean 
deas luaisg Aaron mar thabhartas-luaisgte 
an làthair an Tighearna, mar a dh'àithn 
Maois. 

22 Agus thog Aaron suas a làmha chum 
an t-sluaigh, agus bheannaich e iad ; agus 
thàinig e nuas o ìobradh na h-ìobairt- 
pheacaidh, agus na h-ìobairt-loisgte, agus 
nan ìobairtean-sìth. 

23 Agus chaidh Maois agus Aaron a 
steach do phàilliun a' choimhthionail, ag- 
us thàinig iad a mach, agus bheannaich iad 
an sluagh : agus dh'fhoillsicheadh glòir 
an Tighearna do'n t-sluagh uile. 

24 Agus thàinig teine a mach o làthair 
an Tighearn, agus loisg e air an altair an 
ìobairt-loisgte, agusan t-saill : aguschuim- 
aic an sluagh uile e, agus riun iad gàir, ag- 
us thuit iad air an aghaidh. 

CAIB. X. 

A GUS ghabh Nadab agus Abihu, mic 
J - x Aaioin, gach fear diubh a thùiseir, 
agus chuir iad teine ann, agus chuir iad 
tùis air, agus thug iad suas am fianuis an 
Tighearna teine coimheach, nach d'àithn 
e dhoibh. 

2 Agus chaidh teine mach o ìàthair 
an Tighearn, agus loisg e suas iad, 
H LEBHITICUS. agus f huair iad bàs an làthair an Tigh- 
earn. 

3 An sin thubhairt Maois ri h- Aaron, Ts 
e so an ni a labh-ir an Tighearn, ag ràdh, 
Annta san athigamfagus dhomh naomh- 
aichear naise, agus an làthair an t-sluaigh 
idle glòraichear mi. Agus dh'f han Aarun 
'na thosd. 

4 Agus ghairm Maois air Misael agus air 
Eìsaphan, mic Udsieil, bràthar athar Aa- 
roin, agus thubhairt e riu, Thigibh amfag- 
us, giùlainibh bhur bràithrean o f hianuis 
an ionaid Qaormh a mach as a' champ. 

1 5 Agus chaidh iad am fagus, agusghiul- 1 
ain iad 'nan còtaichibh iad a mach as a' 
champ, mar a ihubhairt Maois 

_ 6 Agus t'iubhairt Maoisri h-Aaron, agus 
ri h-Eieasar, agus ri h-Itamar, a mhic, Xa 
ruisgibh bhur cinn, agusna reubaibhbhur 
n-eudach, air eagal gu'm faigh sibh bàs, ag- 
us air eagal gu'n tig fearg air an t-slua^h 
uile ; ach deanadh bhur bràithre, tigh Is- 
raeil uile, tuireadh air son an losgaidh a las 
an Tighearn. 

7 Agus cha tèid sibh a mach air dorus 
pàillium a' choimlithionail, aireagaìgu'm 
iaigh sibh bàs . cir a ta òladh-ungaidh an 
Tighearn oirbh. Agus rinn iad a rèir focail 
Mhaois. 

8 Agus labhair an Tighearrra ri h- Aaron, 
ag ràdh, 

9 Xa h-òl fìon no deoch làidir, thu fèin, 
no do mhic maille riut, an uair a thèid 
sibh a steach do phàilliun a' choimhthion- 
ail, air eagal gu'm faigh sibh bàs : bithidh 
e 'na reachd bith-bhuan air feadh bhur 
ginealacha. 

10 Agus a chum gu'n cuir sibh eadar. 
dhealachadh eadar naomha agus mi- 
naomha, agus eadar neòghlan agus glan ; 

11 Agus a chum gu'n teagaisg sibh do 
chloinn Israeil na h-orduighean uilealabh- 
air an Tighearna riu le làimh Mhaois. 

12 Agus labhair Maois ri h-Aarcn, agus 
ri h-Eleasar, agus ri h-Itamar, a mhic a 
dh'fhan beò, Gabhaibh an tabhartas-bìdh a 
dh'f hàgadh do thabhartasaibh an Tighearn 
air an toirt suas leteine, agu» ithibh e gun 
ghcirteachadh làimh ris an altair ; cir a ta 
e ro-naomha. 

13 Agus ithidh sibh e san ionad naomh, 
a chionu gur e do dhlighe e, agus diighe 
do mhac, do thabhartasaibh an Tighearn 
air an toirt suas le teine ; oir is ann mar sin 
a dh'àithneadh dhomhsa. 

14 Agus an t-uchd luaisgte agus an slinn- 
ean togta ithidh sibh ann an ionad glan ; 
thu fèin, agus do mhic, agus do nigheana 
maille riut : oir is iad do dhlighe iad, agus 
^lighc do mhac, a thugadh dhoibh à ìob- 
airtibh tabhartasan-sìth chloinn Israeil. 

15 An slinnean togta, agus an t-uchd 
luahgte, maille ris na tabhartasaibh air an 
toirt suas le teine do'n t-saill, bheir iad leo 
gus a luasgadh mar thabhartas-luaisgte an 
làthair an Tigheam ; agus is leats' e, agus 
le d'rnhic mailleriu 1 ', lereachdbith-bhuan, 
mar a dh'àithn an Tighearn. 

16 Agu-! dh'iarr Maois gu dìchiollach 
meann na h-ì' '>airt-pheacaidh,agus,feuch, 
loisgeadh e : agus bha fearg aige ri h-Elea- 
sar agus ri h-Itamar, mic Aaroin,a dh'f hàg- 
adh beò, ag ràdh, I 17 C'ar son nach dh'ith sibh an iobairt? 
I pheacaidh san ionad naomh, do bhrìgh gu 
' bheil i ro naomh, agus thug Dia dhuibh ì a 
ghiùlan aingidheachd a' choimhthionail,a 
aheanamh rèite air an son am fìanuis an 
Tighuarn ? 

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil a steach 
an taobh a stgh do'n ionad naomh : bu 
chòir dhuibh gu deimhin a h-itheadh san 
ionad naomh, mar a dhakhn mise. 

19 Agus thubhairt Aaron ri Maois, 
Feuch, an diugh thug iad suas an ìobairt- 
pheacaidh, agus an ìobairt-loisgte, an làth- 

! air an Tighearn ; agus thachair an leith- 
idean sin do nithibh dhomhsa; agus nam 
bithinn air itheadh na h-ìobairt pheacaidh 
an diugh, an gabhta riihe an làthair an 
Tighearn ? 

20 Agus an uair a chuala Maois sin, bha 
e toilichte. 

CAIB. XI. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois^ 
agus ri h-Aaron, ag ràdh riu, 

2 Labhiaihh ri clomu Israeil, ag ràdh, 
Is iad so na beathaichean a dh'itheas sibh 
do na h-uile ainmhidhibh a ta air an tal- 
amh. 

3 Gach aon a roinneas an ionga, agus a 
sgodteas an Jadhar, agus a chnàmhas a' 
chìr, am measg nan ainmliidh, sin ithidh 
sibh. 

4 Ach iad so cha'n ith sibh, dhiubhsan 
a chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan a roinn- 
eas an ionga : ?nar an càmhal, a chionn 
ged a chnàmh e a' chìr, nach roinn e an 
ionga ; noòghlan tha e dhuibh. 

5 Agus an coinean, a chionn ged a 
chnàmh e a' chìr, nach romn e an ionga; 
neòghlan tha e dhuibh. 

6 Agus a' mhaigheach, a chionn ged a 
chnàmh i a' chìr, nach roinn i an ionga ; 
neòghlan tha i dhuibh. 

7 Agus a' mhuc, a chionn ged a roinn i 
an ionga, agus ged a sgaoilt i an ladhar, 
gidheadh nach cnàmh i a' chìr ; neòghlan 
tha i dhuibh. 

8 D'am feoil cha'n ith sibh, agus r'an 
cairbh cha bhean sibh ; neùghlan tha iad 
dhuibh. 

9 Iad so ithidh sibh, dhiubhsan uile a ta 
sna h-ui.-geachaibh : gach ni air am bheil 
itean agus lannan anns na h-uisgeachaibh, 
anns na cuantaibh, agus anns na h-aimh- 
nichibh, iad sin ithidh siLh. 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean no 
larman anns na cuantaibh, agus anns na 
h-aimhnich.bh, do gach n^'aghluaiseassna 
h-uisgeachaibh, agus do gach ni beò, a ta 
sna h-uisgeachaibh ; 'nan gràineileachd 
bith.dh iad-dhuibh : 

11 Eadhon 'nan gràineileachdbithidh iad 
dhuibh : d'am feoil cha'n ith sibh, agus 
d'an cairbh gabhaidh sibh gràin. 

12 Gach ni air nach 'eil itean no lannan 
anns na h-uisgeachaibh, 'na ghràineileachd 
bitìiidh sin dhuibh. 

13 Agus dhiubh so gabhaidh sibh gràin 
am measg nan eun ; cha'n ithear iad, 'nan 
gràineileachd tha iad : an iolair, agus an 
cnàimh-bhrisìeach, agus an iolair-uisge, 

14 Agus am fang, agus an clamhan a 
rcir a ghnè ; CAIB. XII. 87 15 Gach fithaach a rèir a ghnè ; 

16" Agus a' chailleach-oidhche, agus an ' 
t -seabhag-oidhche, agus a' chuach, agus 
an t-seabhag a rèir a gnè, 

17 Agus a' chailleach-oidhche bheag, 
agus an scarbh, agus a' chailleach-oidhche 
mhòr, 

13 Agu* an eala, agus am pelican, agus 
an iolair.fhionn, 

19 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra- ghlan ; agus bithidh gach deoch a dh'òlar 
ann an soitheach sam bith, neòghlan. 

35 Agus bithidh gach ni air an tuit a 
bkeag d'an cairbh, neòghlan ; ìna's àmh- 
uinn e, no coireacha, brisear sìos iad : neò- 
ghlan tha iad, agus neòghlan bithidh iad 
dhuibh. 

35 Gidheadh bithidh fuaran no tobar 
anns am bi pailteas uisge, glan : ach bithj 
i idh an ni s.n a bheanas r'an cairbh, neò- ghlas a rèir a gnè, agus an t-adharcan- | ghlan. 
luachrach, agus an ìaltag. 37 Agus ma thuiteas a bkeagà'an cairbh 

20 Bithidk gach ni snaigaach a dh'iteal- | air sìol-cuir sam bith, a bhics r'a chur, 
aicheas, agus a dh'imicheas air cheithir j bithidk e glan. 

chosan, 'na ghràmeileachd dhuibh. 38 Ach ma chuirear uisge sam bith air 

21 Ach iad so feudaidh sibh itheadh, do I an t-sìol, agus gu'n tuit a bheag d'an cairbh 
gach ni snàigeach a dh'itealaicheas, agus air, neòghlan bithidh e dhuibh a dh'imieheas air cheithir chosun, aig am 
bheil luirgnean os ceanu a throidhean, gu 
leum leo air an talamh. 

22 Eadkon iad so dhiubh feudaidh sibh 
itheadh : an locust a rèir a ghnè, agus an 
locust maol a rèir a ghnè, a.^us an daol a 
rèir a ghnè, agus an leumnach-uaine a rèir 
a ghnè. 

23 Ach bithidh gach ni eile snàigeach a 
dh'iteaiaicheas, aig am bhei I ceithir chosan, 
'na ghràineileachd dhuibh. 

24 Agus air an son *in bithidh sibh neò- 
ghlan : gach neach a bheauas r'an cairbh, 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

25 Agus ge b'e air bith a ghiùlaineas a 
bkeag d'an cairbh, nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

26 Bithidh cairbh gach aimnhidh a roinn- 
eas an ionga, agus nach sgoilt an ladhar, 
agusnach cnàmha'chìr,neòghlan dhuibh : 
gach neach a bheanas riu, bithidh e neò- 
ghlan. 

27 Agus ge b'e air bith a dh'imicheas air 
a mhàgaibh, am measg nan uile bheath- 
aichean a dh'imicheas air cheithir ckosan, 
bithidh e neòghlan dhuibh ; gach neach a 
bheanas r'an cairbh bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

23 Agus esan a ghiùìaineas an eairbh, 
nighidh e 'eudach, agusbithiah eneòghlan 
gu feasgar; neòghlan tha iad dhuibh. 

29 Agus bithiuh iad so neòghlan dhuibh 
am raeas^ nan nj;he snàigeacha shnàigeas 
air an talamh : an neas, agus an luch, ag- 
us an crocodeil a rèir a ghnè, 

30 Agus am tìread, agus an cameleon, 
agus an dearc-luachrach, agus an t-seilch- 
eag, agus am famh. 

31 Tha iad sjij neòghlan dhuibh 'nam 
measgsan uile a shnàigeas : gach neach a 
bheanas riu, 'nuair a bhios iad marbh, bith- 
idh e neòghlan gu feasgar. 

32 Agus gach ni air an tuit a h-aon 
diubh, 'nuair a bhios e marbh, bithidh e 
neòghlan : co dhiubh is soitheach tìodha 
sain bith e, no eudach, no croicionn, no 
sac: feumaidh gach soitheach anns an 
deanar obair sam bith, a bhi air a chur 
ann an uisge, agus bithidb e neòghlan gu 
feasggr ; an sin bithidh e gìan, 

33 Agus a thaobh gachsoithich creadha, 
anns an tuit a k-aon diubh, bithidh 
gach ni a ta ann neòghian ; agus brìiidh 
Bttbh e. 

34 Do gach uilebhiadh adh'ithear, bith- 
jdh am biadh si/i àti an tig uisge } neò- 39 Agus ma bhàsaicheas ainmhidh sam 
bith d'am feud sibh itheadh, hithidh esan 
a bheanas r'a chairbh neòghlan gu feasgar. 

40 Agus esan a dh'itheas d'a ctìairhh, 
nighidh e 'eudach, agua bithicih e neòghlan 
gu feasgar : esan niar an ceudna a ghiùl- 
aineas a' chairbn, nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

41 Agus bithidk gach ni snàigeach a 
shnàigeas air an talamh 'na ghràineileaclid: 
cha'n ithear e. 

42 Gach ni a dh'imicheas air a' bhroinn, 
agus gach ni a dh'imicheas air cheithir 
c/iosait, no ge b'e air bith aig am bheil 
tuiileaah cho ? an ammeasg nan uile nithe 
snàigeach a shnàigeas air an talamh ; 
cha'n ith sibh iad, oir is gràineileachd iad. 

4 Cha dean sibh sibh fèin gràineille ni 
snàigeach sam bith a ^hnàigeas, cha mhò 
ni sibh sibh fèin neòghlan leo, air chor is 
gu'n truaillear sibh leo. 

44 Oir is mise an Tighearna bhur Dia : 
naomhaichidh sibh air an aobhar sin sibh 
fèin, agus bithidh sibh naornha : oir a ta 
mise naomha : agus cha truaill sibh sibh 
f èinl e ni snàigeach sam bith a shnàig^as 
air an talamh. 

45 Oir is mise an Tighearn a thug sibhse 
a mach à tìr na h-Eiphir, gu bhi sm Dhia 
agaibh : bithidh sibhse uime sin naomlia, 
oir a ta mise naomha. 

48 Is e so lagh nan ainmhidh, agus nan 
eunlaith, agus g 5 .ch dùiì bheò a ghluaiseas 
anns na h-uisgeachaibh, agus gach ùil a 
shnàigeas air an talamh : 

47 A chur dealachaidh eadar an neòghlan 
agus an glan, agus eadar am beaihach a 
dh'f heudar itheadli,agus am beathach nach 
feudar itheadh. 

CAIB. XII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
^ ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
dh'fhàsas bean tia'rach, agus gu'm beir i 
mac, an sin bithidh i neòghlan seachd làith- 
ean ; a rèir làitliean a deaiachaidh air son 
a h-anrahuinneachd bithidh i neòghlan. 

3 Agus ajr an ochdamh là timchioll- 
ghear;-ar feoil a roimh-chroicinn. 

i Agus fanaidli i an sin tri làithe deug 
'ar f hichead ann am fuil a glanaidh : cha 
bhean i ri ni naomha sam bith, agus cha 
tig i steach do'n ionad naomha, gus an 
coimhiionar làithean a glanaidh. 

5 Ach ma bheireas i kanabh nighinn, an 08 LEBHITICUS. ain bithidh i neòghlan dà sheachduin, mar 
'na dealachadh : agusfanaidh i ann am fuil 
a glanaidh tri fichead agus sè làithean. 

6 Agus an uair a choimhlionar làithean 
a glanaidh air son mic, no air son nighinn, 
bheir i uan do'n cheud bhliadhna chum 
ìobairt-loisgte, agus columan òg, no eun 
turtuir chum ìobairt-pheacaidh, gu dorus 
pàilliuin a' choimhthionail, a dh'ionnsuidh 
an t-sagairt : 

7 Agus bheir e seachad e an làthair an 
Tighearn, agus ni e rèite air a son, agus 
glanar i o ruìth a fola. Is e so an lagh air 
a son-sa a bheireas mac no nighean. 

8 Agus mur urrainn i uan a thoirt leatha, 
an sin bheir i leatha dà thurtur, no dà cho- 
iuman òg: fear dhiubh chum ìobairt- 
loisgte, agus am fear eile chum ìobairt- 
pheacaidh ; agus ni an sagart rèite air a 
son, agus bitliidh i glan. 

CAIB. XIII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h- Aaron, ag ràdh, 

2 'Nuair a bhios aig duine ann an croic- 
ionn 'fheòla atadh, no guirein, no ball 
soilleir, agus gu'm bi e ann an croicionn 
'f heòla cosmhuìl ri plàigh luibhre ; an sin 
bheirear e gu h-Aaron an sagart, no gu 
h-aon d'a mhic, na sagartan. 

3 Agusamhaircidh ansagart aira'phlf.igh 
ann an croicionn 'f heòla ; agus an uair a 
bhios am fionnadh sa' phlàigh air tionndadh 
gu bàn, agus a bhios a' phlàigh r'a faicmn 
ni's doimhne na croicionn 'fheòla; is 
plàigh luibhrea th'ann : agus amhaircidh 
an sagart air, agus gairmidh e neòghlan e. 

4 Ach ma tha am ball soilleir ann an 
croicionn 'f heòla bàn, agus gun e bhi r'a 
fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn, ag. 
us gun 'fhionnadh bhi air tionndadh gu 
bàn ; an sin druididh an sagarta stigh esau 
aìtt am bheil a' phlàigh seachd làithean. 

5 Agus amhaircidh an sagart air, air an 
t-seachdamh là: agus, feuch,w?a tha phlàigh 
'na sheaìladh air stad, agus gun a' phlàigh 
bhi sgaoileadh sa' chroicionn; an sin 
druididh an sagart a stigh e seachd làith- 
ean eile. 

6 Agus amhaircidh an sagart air a rìs air 
an t-seachdamh là, agus, feuch, ma bhios 
a' phlàigh càil-èigin dorcha, agus nach 'eil 
à' phlàigh air sgaoileadh sa' chroicionn, 
gairmidh an sagart glan e : cha'n 'eil ann 
ach guirein ; agus nighidh e 'eudach, agus 
bithidh e glan. 

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr a 
mach sa' chroicionn, an deigh dha bhi air 
'f haicinn leis an t-sagart a chum a ghlan- 
aidh ; chithear e rìs leis an t.sagart. 

8 Agus amhaircidh an sagart air, agus, 
feuch, ma tha 'n guirein air sgaoileadh sa' 
chroicionn, an sin gairmidh an sagart e 
neòghlan : is luibhre a th' ann. 

9 An uair a bhios plàigh luibhre air 
duine, an sin bheirear e chum an t-sag- 
airt : 

10 Agus amhaircidh an sagart air ; ag- 
us, feuch, ma tha atadh bàn sa' chroic- 
ionn, agus gu'n do thionndaidh e am fionn- 
adh gu bàn, agus gu'm bheil feoil bheò 
dhearg san atadh, 1 

\\ Is sea.no luibhre a th'ann, ann an croicionn 'f heòla ; agus gairmidh an sagart 
e neòghlan, agus cha druid e stigh e, oir 
tha e neòghlan. 

12 Agus ma bhriseas luibhre gu mòr a 
mach sa' chroicionn, agusgu'n còmhdaich 
an luibhrecroicionn an neach airambheil 
a' phlàigh uile o 'cheann gu 'throidh, geb'e 
ball air an amhairc an sagart; 

13 An sin bheir an sagart fa'near : agus, 
feuch, ma chòmhdaich an luibhre 'fheoil 
uile, gairmidh e esan glan air am bheil a' 
phlàigh : thionndaidheadh e uile gu bàn ; 
tha e glan. 

14 Ach an uair a bhios feoil dhearg r'a 
faicinn air, bithidh e neòghlan. 

15 Agus amhaircidh an sagart air an 
fheoil dheirg, agus gairmidh e neòghlan e ; 
oir tha 'n fheoil dhearg neòghlan : is 
luibhre a th'ann. 

16 Ach ma thig an fheoil dhearg air a 
h-ais a rìs, agus gu'n tionndaidhear gu bàn 
i, thig e chum an t-sagairt, 

17 Agus amhaircidh an sagart air : agus, 
feuch, ma tha phlàigh air tionndadh gu 
bàn, an sin gairmidh an sagart esan glan 
aìr am bheil a' phlàigh : tha e glan. 

1 8 An f heoil mar an ceudna anns an robh , 
eadhon 'na croicionn, neascaid, agus a 
leighiseadh, 

19 Agus aig am bheil ann an àite na 
neascaid atadh bàn, no ball soilleir bàn, 
càil-eigin dearg, nochdar do'n t-sagart e ; 

20 Agus ma 'se 'nuair a chi an sagart e, 
feuch, gu bheil e r'a fhaicinn ni's doimhne 
na'n croicionn, agus 'fhionnadh air a 
thionndadh gu bàn ; gairmidh an sagart 
neòghlan e : is plàigh luibhre a th'ann air 
brisearih a mach anns an neascaid. 

21 Ach ma tìh'amhaireeas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil tìonnadh bàn air bith 
ann, agus gun e ni's doimhne na'n croi. 
cionn, ach càil-eigin dorcha ; an sin 
druididh a sagart a stigh e seachd làith- 
ean. 

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a mach 
gu mòr sa' chroicionn, an sin gairmidh an 
sagart e neòghlan ; is plàigh a th'ann. 

23 Ach ma tha'm ballsoilleir air stad 'na 
àite, gun e air sgaoileadh, zsneascaid loisg- 
each a th'ann ; agus gairmidh an sagart 
glan e. 

24 No ma bhios feoil air bilh ann, aig am 
bheil 'na croicionn losgadh teth, agus gu'm 
bi anns an fheoil bheò a ta losgadh baU bàn 
soilleir, càil-eigin dearg, no bàn ; 

25 An sin amhaircidh an sagart air ; ag- 
us, feuch, ma tha 'm fionnadh anns a' bhall 
shoilleir air tionndadh gu bàn, agus e r'a 
fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn ; is 
luibhre a th*ann air briseadh a mach ann$ 
an losgadh : uime sin gaitmidh an sagart 
neòghìan e; is plàigh luibhre a th'ann. 

26 Ach ma dh'amhairceas an sagart air, 
agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air bith 
air a' bhall shoilleir, agus nach 'eil e ni's 
doimhne na'n croicionn eile, ach gu bheil e 
càil-eigin dorcha ; an sin druididh an sag. 
art a stigh e seachd làithean. 

27 Agu-i amhaircidh an sagart air,air an 
t-seachdamh là, agus ma tha e air sgaoiL 
eadh a mach gu mòr sa'chroicionn, an sin 
gairmidh an sagart neòghlan ej is plàigh 
luibhre a th'ann, CAIB. 

28 Agus ma tha 'm ball soilleir air stad 
'na àite, gun e air sgaoileadh sa' chroicionn, 
ach e càil-eigin dorcha; is atadh o'n losg- 
adh a th'ann, agus gairmidh an sagartglan 
e ; oir is leannachadh a th'ann o'n losgadh, 

29 Ma tha aig duine no mnaoi plàigìi air 
a' cheann, no air an f heusaig ; 

30 An sin amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh : agus, feuch, ma tha i r'a faicinn 
ni'sdoimhnena 'n croicionn, agus fionnadh 
tana buidhe innte ; an sin gairmidh an sag- 
art neòghlan e : is càrr tioram a th'ann, 
radh'M luibhre air a' cheann no air an 
fheusaig. 

31 Agus ma dh'amhairceas an sagartair 
plàigh a' charra, agus, feuch, nach 'eil i r'a 
faicinn ni's doimhne na 'n croicionn, agus 
nach 'eil fionnadh dubh sambith innte ; an 
sin druididh an sagart a stigh esan air ani 
bheìl plàigh a' charra, seachd làithean. 

32 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh air an t-seachdamh là, agus, feuch, 
mur 'eil an càrr air sgaoileadh, agus nach 
'eil fionnadh buidhe sam bith ann, agus 
nach 'eil an càrr r'a f haicinn ni's doimhne 
na'n croicionn ; 

33 An sin bearrar e, ach an càrr cha 
bhearr e ; agus druididh an sagart a stigh 
esan air am bheil an càrr, seachd làithean 
eile. 

34 Agus air an t-seachdamh là amhairc- 
idh an sagart air a' chàrr : agus, feuch, 
mur 'eil an eàrr air sgaoileadh sa' chroi- 
cionn, no r'a fhaicinn ni's doimhne na'n 
croicionn ; an sin gairmidh an sagart glan 
e : agus nighidh e 'eudach, agus bithidh e 
glan. 

35 Ach ma tha an càrr air sgaoileadh gu 
mòr sa' chroicionn an dèigh a ghlanaidh ; 

36 An sin amhairckih an sagart air, agus, 
feuch, ma tha an càrr air sgaoileadh sa' 
chroicionn, cha 'n iarr an sagart fionnadh 
buidhe : tha e neòghlan, 

37 Ach ma tha an càrr 'na shealladh air 
stad, agus ma tha fionnadh dubh air fàs 
suas ann, leighiseadh an càrr, tha e glan : 
agus gairmidh an sagart glan e. 

38 Ma bhios mar an ceudna aig duine no 
aig mnaoi ann an croicionn am feòla buill 
shoilleir, eadhon buill bhàna shoilleir ; 

39 An sin amhaircidh an sagart : agus, 
feuch, ma tha na buill shoilleir ann an 
croiciohn am feòla odhar-bhàn, is leus teas 
e air f às sa' chroicionn : tha e glan. 

40 Agus an duine aig am bheil a cheann 
air faileadh, tha e maol : gidheadh tha e 
glan. 

41 Agus esan aig am bheil 'f holt air fail- 
eadh do'n chuid sin d'a cheann tha leth r'a 
eudan, tha e maol-bhathaiseach ; gidh- 
eadh tha e glan. 

42 Agus ma tha 'na cheann maol, no 'na 
bhathais mhaoil creuchd bhàn càil-eigin 
dearg ; is luibhre a th'ann air fàs suas 'na 
cheann maol, no 'na bhathais mhaoil. 

43 An sin amhaircidh an sagart air ; 
agus, feuch, ma tha atadh no creuchda bàn- 
dhearg 'na mhaol cheann, no 'na mhaol 
bhathais, mar a nochdar an luibhre ann an 
croicionn na feòla ; 

44 Is duine lobhrach e, tha e neòghlan : 
gairmidh an sagart, e neòghlan gu h-iom- 
lan ; tha a' phlàigh 'na cheann. XIII. 89 

45 Agus an lobhar air am bhcil a' phlàigh, 
reubar 'eudach, agus bithidh a cheann lom.. 
nochd, agus cuiridh e folach air a bhil 
uachdaraich, agus glaodhaidh e, Neòghlan, 
neòghlan. 

46 Rè nan uile làithean a bhios a' phlàigh 
air, bilhidh e salach ; tka e neòghlan : 
gabhaidh e còmhnuidh 'naaonar ; an taobh 
a muigh do'n champ bithidh 'ionad tàimh. 

47 An t-eudach mar an ceudna anns am 
bheil plàigh na luibhre, ma's eudach ollat', 
no ma's eudach lìn e, 

48 Ma's ann a tha i san dlùth, no san 
inneach, do lìon no dh'olainn, ma's ann an 
croicionn, no ann an ni sam bith deanta do 
chroicionn : 

49 Agus ma tha phlàigh uaine no dearg 
san eudach, no sa' chroicionn, aon chuid 
san dlùth no san inneach, no ann an ni sam 
bith deanta do chroicionn ; is plaigh 
luibhre a th'ann, agus feuchar i do'n t-sag- 
art. 

50 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh, agus druididh e stigh an ni anns 
am bheil a' phlàigh seachd làithean. 

51 Agus amhaircidh e air a' phlàigh air 
an t-seachdamh là : ma tha phlàigh air 
sgaoileadh san eudach, aon chuid san dlùtii 
no san inneach, no ann an croicionn, no 
ann an obair sam bith dcanta do chroicionn ; 
is luibhre chnàmhanach a' phlàigh : tha e 
neòghlan. 

52 Loisgidh e uime sin an t-eudach, ma's 
dlùth no inneach, ann an olainn no ann an 
lìon, no ni air bith deanta do chroicionn, 
anns a' bheil a' phlàigh : oir is luibhre 
chnàmhanach a th'ann ; loisgear e san 
teine. 

53 Agus ma dh'amhairceas an sagart, 
agus, feucb, nach 'eil a' phlàigh air sgaoil- 
eadh san eudach, aon chuid san dlùth, no 
san inneach, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicionn ; 

54 An sin àithnidh an sagart dlioibh an 
ni anns a' bheil a' phlàigh a nigheadh, ag- 
us druididh e stigh e seachd làithean eile. 

55 Agus amhaircidh an sagart air a' 
phlàigh an dèigh a nigheadh : agus, feuch, 
rnur do mhùth a'phlàigh adath, agusmur 
do sgaoil a' phlàigh, tha e neòghlan ; loisg- 
idh tu san teine e : is cnàmhan an leth stigh 
e, ma's lom a stigh no muigh e. 

56 Agus ma dh'dmhairceas an sagart, ag- 
us, feuch, gu bkeil a' phlàigh càil-eigin 
dorcha an dèigh a uigheadh ; an sin reub- 
aidli e as an eudach i, no as a' chroicionn, 
no as an dlùth, no as an inneach. 

57 Agus ma tha i r'a faicinn fathast san 
eudach, aon chuid san dlùth, no san inn. 
each, no ann an ni air bith deanta do chroi- 
cionn ; is plàigh sgaoilteach a th'ann : 
loisgidh tu le teine an ni anns a' bheii a' 
phlàigh. 

58 Agus an t-eudach, ma's dlùth, no 
inneach e, no ni air bith deanta do chroi- 
cionn, a nigheas tu, ma chairih a' phlàigh 
asda, an sin nighear e an dara uair, agus 
bithidh e glan. 

59 Is e so lagh plàigh na luibhre ann an 
eudach olla no lìn, anns an dlùth, no anns 
an inneach, no ann an ni sam bith deanta 
do chroicnibh, chum a ghairm gian, nq 
'gìiairm neòghlan. 90 LEBHITICUS. CAIB. XIV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
^ ràdh, 5 

2 Bithidh so 'na lagh do'n lobharannan 
là a ghlanaidh : Bheirear e chum an t-sag- 
airt ; 

3 Agus thèid an sagart a mach as a' 
champj agus amhaircidh an sagart, agus 
feuch, ma leighiseadh plàigh na luibhre 
anns an lobhar ; 

4 An sin àithnidh an sagartgu'n gabhar 
air a shon-san a tha gu bhi air a ghlanadh, 
dà eun bheò ghlan, agus fiodh seudair, ag- 
us scarlaid, agus hiosop. 

5 Agus àithnidh an sagart gu marbhar 
aon do na h-eunaibh ann an soitheach 
creadha, os ceann uisge ruith. 

6 A thaobh an eoin bheò, gabhaidh se e, 
agus am fiodh seudair, agus an scarlaid, 
agus an hiosop ; agus tumaidh e iad agus an 
t-eun beò, ann am fuil an eoin a mharbh- 
adh os ceann an uisge ruith. 

7 Agus crathaidh e air-san a ta gu bhi 
air a ghlanadh o'n luibhre, seachd uaiiean, 
agus gairmidh e glan e, agus leigidh e as an 
t-eun beò air aghaidh na macharach. 

8 Agus nighidh esan a ta gu bhi air a 
ghlanadh 'eu'dach, agus bearraidh e dheth 
'fhionnadh uile, agus nighidhseefèin ann 
an uisge, chutn gu'm bi e glan : agus 'na 
dhèigh sin thig e steach do'n champ, agus 
fanaidh emach asa'bhùth seachd làithean. 

9 Ach air an t-seachdamh là,bearraidhe 
uile fholt a chinn, agus 'fheusag, agus 
mailghean a shùl, eadhon 'fhionnadh uile 
bearraidh e dheth : ag is nighidh e 'eudach, 
nighidh e mar an ceudna 'fheoil ann an 
uisge, agus bithidh e glan. 

10 Agus air an ochdamh là gabhaidh e 
dà uan f hirionn gun ghanid, agus aon uan 
boirionn do'n cheud bhliadhnagun ghaoid, 
agus tri deich enrrannan do phlùr mìn mar 
thabhartas-bìdh, measgta le h-oladh, agus 
aon log olaidh. 

11 Agus nochdaidh an sagart a ni glan 
e, an duine a ta r'a ghlanadh, agus na nithe 
sin an làthair an Tighearn, a^dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail : 

12 Agus gabhaidh an sagart aon uan fir- 
ionn, agus bheir e seachad e tnar ìobairt- 
eusaontais, agus an log olaidi), agus luaisg. 
idh e iad mar thabhartas-luaL-gte am tìan- 
uis an Tighearn. 

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns an 
àite sam marbh e 'n ìobairt-pheacaidh ag- 
us an ìobairt-loisgte, anns anionad naomh ; 
oir mar is leis an t-sagart an ìobairt-pheac- 
aidh, is amhuil sin an ìobairt-eusaontais : 
tha i ro-naomha. 

14 Agus gabhaidh an sagart cuid do 
f huil na h-ìobairt-eusaontais, agus cuiridh 
an sagart i air bàrr cluaise deise an neach 
a ta r'a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agus air ordaig a choise deise. 

15 Agus gnbhaidh an sagart cuid do'r. 
log olaidh, agus dòirtidh e i ann an glaic a 
làimhe clìthe fèin. 

16 Agus tumaidh an sagart a mheur deas 
san oladh a ta 'na làimh chlì, agus crath- 
aidh e cuid do'n oladh le 'mheur, seachd 
uairean an làthair an Tigheam. 

17 Agus do'n chuid eile do'n oladh a ta 
'na làiinh, cuiridh an sagart air bàrr cluaise deise an neach a ta r'a ghlanadh, agus air 
ordaig a làimhe deise, agus air ordaig a 
choise deise, air fuil na h-ìobairt-eusaont- 
ais. 

18 Agus fuigheall na h-olaidh, a ta 'n 
làimh an t-sagairt, dòirtidh e air ceann an 
neach a ta r'a ghlanadh : agus ni an sagart 
rèite air a shon am fianuis an Tighearn. 

19 Agus iobraidh an sagart an ìobairt- 
pheacaidh, agus ni e rèite air a shonsan a 
ta r'a ghlanatih o 'neòghloine, agus 'na 
dhèigh sin marbhaidh e 'n ìobairt-loisgte. 

20 Agus bheir an sagart seachad an 
ìobairt-loisgte, agus an tabhartas-bìdh air 
an altair : agus ni an sagart rèite air a shon, 
agus bithidh e glan. 

21 Agus ma tha e bochd, agus nach 
urrainn e an uiread sin fhaghail ; an sin 
gabhaidh e aon uan chum ìobairt-eusaont- 
ais gu bhi air aluasgadh, a dheanamh rèite 
air a shon, agus aon deicheamh earrann do 
phlùr mìn measgta le h-oladh, mar thabh- 
artas-bìdh, agus log olaidh ; 

22 Agus dà thurtur, no dà choluman òg, 
mar is urrainn e fhaghail; agus bithidh 
fear dhiubh 'na ìobairt-pheacaidh, agus am 

I fear eile 'na ìobairt-loisgte. 

23 Agus bheir e iad air an ochdamh là, 
! air son a ghlanaidh, chum an t-sagairt, gu 
j dorus pàilliuin a' choimhthionail, an làth- 
' air an Tighearn. 

24 Agus gabhaidh an sagart uan na 
h-ìobairt-eusaontais, agus an log olaidh, 
agus luaisgidh an sagart iad mar thabhart- 
as-luaisgte an làthair an Tighearn. 

25 Agus marbhaidh e uan na h-ìobairt- 
eusaontais, agus gabhaidh an sagai t cuid do 
f huil na h-ìobairt-eusaontais, agus cuiridh 
e i air bàrr cluaise deise an fhir a ta r'a 
ghlanadh, agus air ordaig a làimhe deise, 
agus air ordaig a choise deise. 

26 Agus dòirtidh an sagart cuid do'n 
oladh ann an glaic a làimhe clìthe fèin. 

27 Agus crathaidh an sagart Ie 'mheur 
deas cuid do'n oladh a ta 'na làimh chlì 
seachd uairean am fianuis an Tighearn, 

23 Agus cuiridh an sagart cuid do'n oladh 
a ta 'na làimh, air bàrr cluaise deise an f hir 
a ta r'a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe 
deise, agus air o^daig a choise deise, air 
ìonad fola na h-ìobairt-eusaontais. 

29 Agus a' chuid eile do'n oladh a ta an 
làimh an t-sagairt, cuiridh e air ceann an 
f hir a ta r'a ghlanadh, a dheanamh rèite 
air a shon am fìanuis an Tighearn. 

30 Agus ìobraidh e fear do na turtuir, 
no do na columain òga, mar is urrainn e 
fhaghail; 

31 Eadhon an ni is urrainn e f haghail, 
fear mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear 
eile mar lobairt-loisgte, maille ris an tabh- 
artas-bhìdh. Agus ni an sagart rèite air 
a shon-san a ta r'a ghlanadh, am fianuis an 
Tighearn. 

32 So lagb an fhir anns «' bheil plàigh 
na luibhre, neach nach ruig a làmh air an 
ni sìn a bhuineas d'a ghlanadh. 

33 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

34 An uairathig sibh dothìr Chanaain, 
a bheir mise dhuibh mar sheilbh, agus a 
chuireas mi plàigh luibhre ann an tigh 
fearainn bhur seilbhe ; CAIB. XV. 9J 35 Agus gu'n tig esan d'am buin an tigh 
agus gu'n innis e do'n t-sagart, agràdh, A 
rèir mo bharaiL -a tha mar gu'm bu phlàigh 
luibhre san tigh : 

35 An sin àithnidh an sagart dhoibh an 
tigh fhalmhachadh mun tèid an sagart a 
stigh ann a dh'f haicinn na plàigh ; chum 
nach deanar gach ni a tha san tigh neò- 
ghlan : agus 'na dhèigh sinthèid an sagart 
a steach a dh'fhaicinn an tighe. 

37 Agus amhaircidh e air a' phlàigh, ag- 
us, feuch ma bhios a' phlàigh ann am ball- 
aibh an tighe, le stiallaibh domhain, càil- 
eigin uaine no dearga, a tha r'am faicinn 
ni's ìsle na 'm balla : 

38 An sin thèid an sagart a mach as an 
tigh gu dorus an tighe, agusbheir efa'near 
an tigh a dhùnadh suas seachd làithean. 

39 Agus thig an sagart a rìs air an 
t-seachdamh là, agus amliaircidh e : agus, 
feuch, nia bhios a' phlàigh air sgaoileadh 
ann am baliaibh an tighe ; 

40 Ansin àithnidh an sagart iadathoirt 
air falbh nan clach, anns a'bheil a' phlàigh, 
agus tilgìdh iad ann an àite neòghlan iad 
an taobh a mach do'n bhaile. 

41 Agus bheir e fa'near an tigh a sgrìob- 
adh air an taobh a stigh mu'n cuairt, agus 
tilgidh iad a mach an du-lach a sgrìobas 
iad deth, an taobh a muigh do'n bhaile gu 
àite neòghlan. 

42 Agus gabhaidh iad clachan eile, agus 
cuiridh iad ann an àite nan clach ud iad ; 
agus gabhaidh e criadh eile, agus còmli- 
daichidh e thairis an tigh leatha. 

43 Agus ina thig a' phlàigh a rìs, agus 
ma bhriseas i mach san tigh, an dèigh 
dha na clachan a thoirt air falbh, agus an 
dèigh dha an tigh a sgrìobadh, agus an 
dèigh dha a chòrnhdachadh thairis le 
creidh ; 

44 An sin thig an sagart agus amhairc- 
idh e, agus, feuch, ma tha phlàigh air 
sgaoileadh san tigh, is luibhre chnàmhain 
i san tigh ; tha e neòghlan. 

45 Agus brisidh e sìos an tigh, a chlach- 
an,agus 'fhiodh, agus criadhan tighe uile ; 
agus bheir e fa'near an giùlan a mach asa' 
bhaile gu h-ionad neòghlan. 

46 Agusbithidh esanathèid astigh do'n 
tigh rè na h-ùine a dhruidear suas e, neò. 
ghlan gu feasgar. 

47 Agus nighidh esari a luidheas anns an 
tigh 'eudach : agus nighidh esan a dh'ith- 
eas anns an tigh 'eudach. 

48 Agus ma thèid an sagart astigh, agus 
gu'n amhairc e air, agus, feuch, nach do 
sgaoila' phlàigh san tigh,an dèigh autigh 
a chòmhdachadh thairis; an sin gairmidh 
an sagart an tigh glan, a chionn gu'n do 
leighiseadh a' |)hlàigh. 

49 Agus gabhaidh e chum an tigh a 
ghlanadh dà eunj agus fiodh seudair, agus 
scarlaid, agus hiosop. 

50 Agus marbhaidh e fear do na h-eun- 
aibh ann an soitheach creadha, os ceann 
uisge ruith. 

51 Agus gabhaidh e am fiodh seudair, 
agus an hiosop, agus an scarlaid, agus an 
t-eun beò, agus tumaidh e iad ann am fuil 
an eoin a chaidh mharbhadh, agus annsan 
uisge ruith ; agus crathaidh e uir an tigh 
seachd uairean. 52 Agus glanaidh e an tigh le fuil an eoin, 
agus leis an uisge ruith, agus leis an eun 
bheò, agus leis an fhiodh sheudair, agus 
leis an hiosop, agus leis an scarlaid. 

53 Ach leigidh e as an t-eunbeò an taobh 
a mach do'n bhaile, air aghaidh na mach- 
arach, agus ni e rèite air sonan tighe : ag- 
us bithidh e glan. 

54 So an lagh air son gach gnè do phlàigh 
luibhre, agus do chàrr, 

55 Agus air son luibhre eudaich, agus air 
son tighe, 

56 Agus air son ataidh, agus air son 
guirein, agus air son buill shoilleir ; 

57 A theagasg c'uin a bhìose neòghlan, 
agus c'uin a bhios e glan : is e so lagh na 
luibhre. 

CAIB. XV. 
A GUSlabhairan 'fighearnari Maois, ag- 
us ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, agus ab- 
raibh riu, 'Nuair a bhios aig duinesambith 
silteach o 'f heoil, air son a shiltich bithidh 
e neòghlan. 

3 Agusis esoaneòghloine 'nashilteach : 
ma shileas 'f heoil a mach a sileadh, no ma 
dhùinear 'fheoil suas o shilteach, is e so a 
neòghloine. 

4 Gach leabadh air an luidh esan air am 
bheil silteach, bithidh i neòghlan : agua 
gach ni air an suidh e, bithidh e neòghlan. 

5 Agus gach neach a bheanas r'a leab- 
aidh,nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se 
efein a,im an uisge, agus bilhidh eneòghlan 
gu feasgar. 

6 Agus esan a shuidheas air ni sam biih 
air an do shuidh neach air ambheilsilteach, 
nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se e 
fèin ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

7 Agus esan a bheanas ri feoil neach air 
am bheil silteach, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh se e fèin ann an uisge, agus 
bithidh e neòghlan gu feasgar. 

8 Agus ma thilgeas esan air am bheil silt- 
each smugaid airsan a ta glan, an sin nigh- 
idh e 'eudach, agus ionnlaididh se e fèin 
ann an uisge, agus bithidh e neòghlan gu 
feasgar. 

9 Agus gach dìollaid air am marcaich 
esan air am bheil silteach, bithidh i neò- 
ghlan. 

10 Agus gach neach a bheanas ri ni sam 
bith a bha fuidhe, bithidh e neòghlan gu 
feasgar : agus esan a ghiùlaineas a h-aon 
air bith do na nithibh sin, nighidh e 'eud- 
ach, agus ionnlaididh se e fèin ann au 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

1 1 Agus gach neach ris am bean esan air 
am bheil silteach, agus nach d'ionnlaid a 
làmhan ann an uisge, nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh se efèìn ann an uisge, ag- 
us bithidh e neòghlan gu feasgar. 

12 Agus an soitheach creadha ris am bean 
esan air am bheil silteach, brisear e : agus 
gach soitheach fiodha, nigliear ann an uisge 

le. 

I 13 Agus an uair a ghlanar esan air am 

! bheil siiteach o 'thilteach, an sin àirmhidh 
e dha fèin seachd làithean air son a ghlan- 
aidh, agus nighidh e 'eudach, agus ionru 

j laididh e 'fluoilann an uisge ruith, agus 

1 bithidh eglau. LEBHITICUS. 14 Agus air an ochdamh là gabhaidh e 
dfta fèin dà thurtur, no dà choluman òg, 
agus thig e an làthair an Tighearna, gu 
dorus pàilliuin a' choimhthionail, agus 
bheir e iad do'n t»sagart. 

15 Agus ìobraidh an sagart iad, aon 
diubh mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon 
eile mar ìobairt-loisgte ; agus ni an sagart 
rèite air a shon an làthair an Tighearn a 
thaobh a shiltich. 

16 Agus ma dh'fhalbhas a shìol-gin o 
dhuine sam bith, an sin nighidh e 'f heoil 
uile ann an uisge, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

17 Agus gach eudach,agus gach croicionn 
air am bi an sìol-gin, nighear e ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasgar. 

18 Mar an ceudna a' bhean leis an luidh 
fear le sìol-gin, nighidh iad araon iadfèin 
ann an uisge, agus bithidh iad neòghlan gu 
feasgar. 

19 Agus an uair a bhios silteach air 
mnaoi, agusgur fuilabhios 'nasilteach 'na 
feoil, seachd làithean cuirear airleth i ; ag, 
us gach neach a bheanas rithe, bithidh e 
neòghlan gu feasgar. 

20 Agus gach ni air an luidh i 'nuair a 
chuirear air leth i, bitbtdh eneòghlan: 
gach ni mar an ceudna air an suidh i,bith- 
idh e neòghlan. 

• 21 Agus gach neach a bheanas r'a leab- 
aidh nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh 
se efèin ann an uisge, agus bithidh e neò- 
ghlan gu feasgar. 

22 Agus gach neach a bheanas ri ni sam 
bith air an do shuidh i, nighidh e 'eudach, 
agus ionnlaididh se efèin ann an uisge, ag- 
us bithidh e neòghlan gu feasgar. 

23 Agus ma bhios e air a leabaidh, no air 
ni sam bith air an suidh i, 'nuair a bheanas 
e ris, bithidh e neòghlan gu feasgar. 

24 Agus maluidheas fear sam bith maille 
rithe, agus gu'm bi a fuil-mìos air, bithidh 
e neòghlan seachd là.thean, agus bithidh 
gach leabadh air an luidh e neòghlan. 

25 Agus an uair a bhios a silteach fola air 
mnaoi mòran do làithibh,cha 'n ann an àm 
a dealachaidh, no ma shileas ean dèigh àm 
a dealachaidh, bithidh uile làithean silidh 
a neòghloine mar làiihean a dealachaidh : 
bithidh i neòghlan. 

26 Gach leabadh air an luidh i rè uile 
làithean a siltich, bithidh i dh'i mar leab- 
aidh a dealachaidh : agus gach ni air an 
suidh i, bithidh e neòghlan, a rèir neò- 
ghloine a dealachaidh. 

27 Agus gach neach a bheanas ris na 
nithibh sin, bithidh e neòghlan ; agusnigh- 
idh e 'eudach, agus ionnlaitìidh se e fèin 
ann an uisge, agus bithidh e neòghlan gu 28 Ach ma ghlanar i o 'silteach, an sin 
àirmhidh i dh'i fèin seachd làithean, agus 
an dèigh sin bithidh i glan : 

29 Agus air an ochdamh là gabhaidh i 
dli'i fèin dà thurtur, no dà choluman òg,ag- 
us bheir i iad a dh'ionnsuidh an t-sagairt, 
gu dorus pàilliuin a' choimhthionail : 

30 Agus ìobraidh an sagait aon diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus an t-aon ehle 
mar ìobairt-loisgte ; agus nian sagart rèite 
air a son an làthair an Tighearn 3 air son 
giltich a neòghloine. 31 Mar so dealaichidh sibh clann Israeil 
o'n neòghloine, chum as nach bàsaich iad 
'nan neòghloine, 'nuair a thruailleas iad 
mo phàilliun-sa a ta 'nam measg. 

32 ls e so lagh an fhir air am bheil silt- 
each, agus wafhir sin aig an tèid a shìol 
uaith, agus a shalaichear leis ; 

33 Agus na mnà a bhios gu tinn ann an 
àm a dealachaidh, agus an neach sin air 
am bi silteach, an f hir, agus na mnà, agus 
an duine sin a luidheas leatha-sa a ta neò- 
ghlan. 

CAIB. XVI. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois an 
x dèigh bàis dhithis mhac Aaroin, an 
uair a thug iad seachad tabhartas an làthair 
an Tighearn, agus a bhàsaich iad : 

2 Agus thubhairtanTighearnari Maois, 
Labhair ri h-Aaron do bhràthair, a chum 
nach tèid e anns gach àm a steach do'n 
ionad naomh an taobh a stigh do'n roinn. 
bhrat, an làthair na caithir-thròcair, a ta 
air an àirc ; a chum nach bàsaich e : oir 
foillsichidh mise mi fèin ann an neul air a' 
chaithir-thròcair. 

3 Mar so thèid Aaron a steach do'n 
ionad naomh : le tarbh òg chum ìobairt. 
pheacaidh, agus reithe chum ìobairt- 
loisgte. 

4 An còta analrt naomha cuiridh e air, 
agus bithidh na brigisean anairt aige air 
'fhèoil, agus leis a'chrios anairtcrioslaich, 
idh se e fèin, agus cuiridh e an crùn-anairt 
air : is èididh naomha iad sin ; air an 
aobhar sin ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge, agus cuiridh e air iad. 

5 Agus o choimhthional chloinn Israeil 
gabhaidh e dà bhoc o na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, agus aon reithe chum 
ìobairt-loisgte. 

6 Agus bheir Aaron seachad ta?bh na 
h -ìobairt-pheacaidh a bhios air a shon fèin : 
agus ni e rèite air a shon fèin, agus air son 
a thighe. 

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc-gaibhre, 
agus nochdaidh e iad an làthair an Tigh, 
earn, aig dorns pàilliuin a' choimhthionail. 

8 ' Agùs tilgidh Aaron croinn air an dà 
bhoc ; aon chrann airsonanTighearn,ag, 
: us crann eile air son a' bhuic a thèid as. 
! 9 Agus bheir Aaron leis am boc air an 
j do thuit an crann air son an Tighearn, ag- 
us ìobraidh se e mar ìobairt-pheacaidh. 

10 Ach am boc air an do thuit an crann 
gu'n leiateadh as e, nochdar beò e an làth- 
air an Tighearn, gu rèite a dheanamh leis, 
chum a leigeadh as saor do'n f hàsach. 

11 Agus bheir Aaron leis tai bh na h-ìob- 
airr-pheacaidh, a bhios air a shon fèin, ag~ 
us ni e rèite air a shon fèin, agus air son a 
thighe; agus marbhaidh e tarbh nah-ìob- 
airt-pheacaidh, a bhìos air a shon fèin. 

12 Agus gabhaidh e tùiseir làn a dh'eibh. 
libh teine o'n altairan làthair an Tighearn, 
agus làn a ghlac do thùis dheadhbholaidh 
pronnta gu mìn, agus bheir e 'n taobh a 
stigh do'n roinn-bhrat e. 

13 Agus cuiridh e an tùis air an teine an 
làthair an Tighearn, chum gu'n còmhdaich 
neul na tùise a' chaithir.thròcair, a ta air 
an Fhianuis, agus nach faigh e bàs. 

14 Agus gabhaidh e do f huil an tairbh, CAIB. XVII. 93 agus crathaidh e i le 'mheur air a' chaithir. 
tliròcair chum na h-àird an ear: agus fa 
chomhair na caithir-thròcair crathaidh e 
do'n fhuil seachd uairean le 'mheur. 

15 An sin marbhaidh e boc-gaibhre na 
h-ìobairt-pheacaidh a bhios air son an 
t-sluaigh, agus bheir e 'f huil an taobh a 
stigh do'n roinn.bhrat, agus ni e r'a f huii- 
san mar a rinn e ri fuil an tairbh, agus 
crathaidh e i air a' chaithir-thròcair, agus 
fa chomhair na caithir-thròcair. 

16 Agus ni e rèite air son an iomid 
naoimh thaobh neòghloine chloinn Israeil, 
agus a thaobh an seachrana 'nam peacann- 
aibh gu lèir : agus mar sonie air son pàill- 
iuin a' choimhthionail a ta chòmhnuidh 
maille riu, ann am meadhon an neòghloine. 

17 Agus duine sam bith cha bhi ann am 
pàilliun a' choimhthionail, an uair a thèid 
e dheanamh rèite san ionad naomh, gus an 
tig e mach, agus gu bheil e air deanamh 
rèite air a shon fèin, agus air son a thighe, 
agus air son uile choimhthionail Israeil. 

18 Agus thèide mach adh'ionnsuidh na 
h-altarach a ta 'm fianuis an Tighearn, ag- 
us ni e rèite air a son ; agus gabhaidh e do 
fhuil an tairbh, agusdo f huil a' bhuic, ag- 
us cuiridh e i air adhaircibh na h-altarach 
mu'n cuairt. 

19 Agus craihaidh e oirre do'n f huil le 
'mheur seachd uairean, agus glanaidh e i, 
agus naomhaichidh e i o neòghloine chloinn 
Israeil. 

20 Agus an uair a bhios e air deanamh 
rèite air son an ionaid naoimh, agus air 
son pàilliuin a' choimhthionail, agus air son 
na h-altarach, bheir e leis am boc-gaibhre 
peò : 

21 Agus cuiridh Aaron a dhà làimh air 
eeann a' bhuic bheò, agus aidichidh eosa 
cheann uile lochdan chloinn Israeil, agus 
an uile sheachrana 'nam peacannaibh gu 
lèir, agus cuiridh e iad air ceann a' bhuic, 
agus cuiridh e air fajbh e le làimh duine 
jomchuidh do'n f hàsach. 

22 Agus giùlainidh am boc-gaibhre air 
fèin an lochdan gu lèir gu fearann air leth : 
agus leigidh eair falbh am boc san f hàsach . 

23 Agus thèid Aaron a steach do phàiil- 
iun a' choimhthionail, agus cuirjdh e dheth 
an èididh anairt, a chuir e air an uair a 
chaidh e steach do'n ionad naomh, agus 
f àgaidh e 'n sin i. 

24 Agus ionnlaididh e 'f heoilann an uisge 
san ionad naomh, agus cuiridh e air 'èid- 
idh, agus thig e mach, agus ìobraidh e 'ìob- 
airt-loisgte fèin, agus ìobairt-loisgte an 
Usluaigh ; agus ni e rèite air a shon fèin, 
agus air son an t-sluaigh. 

25 Agus saill na h-ìobairt-pheacaidh 
loisgidh e air an altair. 

26 Agus esan a leig as am boc-gaibhre 
mar bhoc saor, nighidh e 'eudach, agus 
ionnlaididh e 'fheoil ann an uisge; agus 
'na dhèigh sin thèid e do'n champ. 

27 Agus an tarbh air son na h-ìobairt,- 
pheacaidh, agus ara boc-gaibhre air son na 
h-ìobairt-pheacaidh, d'an d'thugadh am 
fuil a steach a chum rèite a dheanamh san 
ionad naomh, bheirear a mach iad an taobh 
a muigh do'n champ ; agus Joisgidh iad san 
teine an croicncan, agus am feoil, agus an 
^olach. 28 Agus esan a loisgeas iad, nighidh e 
'eudach, agu^ ionnlaididh e 'fheoil ann an 
uisge, agus 'na dhèigh sin thèid e do'n 
champ. 

29 Agusbithidh sodhuibh 'na ordugh gu 
sìorruidh : Anns an t-seachdamh mios, air 
an deicheamh là do'n mhìos, irioslaichidh 
sibh bhur n-anaman, agus obair sam bith 
cha dean sibh, aon chuid esan a tha do 
mhuinntir bhur dùthcha fèin, no 'n coig- 
reach a ta air chuairt 'nur measg ; 

30 Oir air an là sin ni an sagart rèite air 
bhur son, chum bhur glanaiiih : o bhur 
peacannaibh gu lèir an làthair an Tighearn 
glanar sibh. 

31 Bithidh e 'na shàbaid tàimh dhuibh, 
agus irioslaichidh sibh bhur n-anaman, le 
ordugh sìorruidh. 

32 Agus ni an sagart a dh'ungas e, agus 
a choisrigeas e gu frithealadh ann an àit 
'athar, an rèite : agus cuiridh e air an èid- 
idh anairt, eadhon an trusgan naomh. 

33 Agus ni e rèite air son an ionaid ro- 
naoimh, agus air son pàilliuin a' choimh- 
thionail, agus air son na h-altarach ni « 
rèitc ; mar an ceudna air son nan sagart, 
agus air son uile shluaigh a' choimhthion- 
ail ni e rèite. 

34 Agus bithidh so dhuibh 'na ordugh 
sìorruidh, chum rèite a dheanamh air son 
chloinn Israeil, as leth am peacannagu lèir 
aon uair sa' bhliadhna. Agus rinn e mar 
a dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XVII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
A ràdh, 

2 Labhair ri h- Aaron, agus r'a mhic, ag- 
us ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, So 
an ni a dh'àithn an Tjghearn, ag ràdh, 

3 Ge b'e duine air bith do thigh Israeil, 
a mharbhas tarbh, no uan, no gabhar anns 
a' champ, no mharbhas e mach as a' champ, 

4 Agus nach toir e gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionailjgu tabhartas a thoirt seach- 
ad do'n Tighearn air beulaobh pàilliuin an 
Tighearna, cuirear fuil as leth an duine sin, 
dhòirt e fuil ; agus gearrar as an duine sin 
o mheasg a shluaigh : 

5 Chum as gu'n toir clann Israeil an ìob- 
airtean, a dh'lobras iad a muigh sa' mhach- 
air, eadhon gu'n toir iad a chum an Tigh- 
earn iad, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail a dh'ionnsuidh an t-sagairt, agus 
gu'n ìobair iad»2«riobairtean-sìth iaddo'n 
Tighearn. 

6 Agus crathaidh an sagart an f huil air 
altair an Tjghearn, aig dorus pàilliuin a' 
choimhthionail, agus loisgidh e 'n t-saill a 
chum fàile chùbhraidh do'n Tighearn. 

7 Agus cha 'n ìobair iad ni's mò an ìob- 
airtean do dhiabholaibh, an dèigh an deach- 
aidh iad le strìopachas : Bithidh so 'na 
reachd dhoibh gu sìorruidh air feadh an 
ginealacha. 

8 Agus their thu riu, Ge b'e duine air 
bith do thigh Israeil, no do na coigrich a 
bhios air chuairt 'nur measg. abheir seach- 
ad tabhartas-loisgteno lobairt, 

9 Agus nach toir e gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionail,achum 'ìobradh do'n Tigh« 
earna ; gearrar eadhon an dujne sin as e 
roheasg a shluaigh, 04 LEBHITICUS. 10 Agus ge b'e duine do thigli Israeil, no 
do na coigrich a ta air chuairt 'nur measg, 
a dh'itheas gnè sam bith fola ; cuiridh 
mise mo ghnùis an aghaidh an anama sin 
a dh'itheas fuil, agus gearraidh mi as e o 
mheasg a shluaigh. 

1 1 Oir tha beatha na feòla san f buil, ag. 
us thug mi dhuibh i air an altair, a dhean. 
amh rèite air sonbhur n.anamanna : oir is 
i 'n f huil a ni rèite air son an anama. 

12 Uime sin thubhairt mi ri cloinn Is- 
raeil, Cha 'n ith anam sam bith agaibhfuii, 
ni mò a dh'itheas an coigreach fuil a bhios 
air chuairt 'nur measg. 

13 Agus ge b'e duine air bith do chloinn 
Israeii, no do nacoigrich a bhios air chuairt 
'nur measg, a ni sealg agus a ghlacas beath. 
ach no eun a dh'f heudar itheadh ; dòirtidh 
e mach 'fhuil, agus còrahdaichidh e le 
duslach i. 

14 Oir is i beatba gach uile f heòla a fuil ; 
iha i air son beatha dh'i : uime sin thubh- 
airt mi ri cloinn Israeil, Cha 'n ith sibh fuil 
feòla sam bith ; oir is i beatha gach feòla 
a fuil : gach neach adh'itheas i, gearrar as 
e. 

15 Agus gach anam a dh' itheas an ni a 
hMsaicheas dheth fèin, no a reubadh le 
fiadh-bhe thaichibh, (raa's neach e a rug- 
adh 'nur tìr fèin, no coigreach) nighidh e 
'eudach, agus ionnlaididh se e fèin ann an 
uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasg- 
ar ; an stn bithidh e glan, 

16 Ach mur nigh se e, agus mur ionn- 
laid e 'fheoil; an sm giùiahudh e 'aingidh- 
eachd. 

CAIB. XVIII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois„ ag 
v ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, Is mise an Tighearna bhur Dia. 

3 A rèir ghnìomhara tìre na h-Eiphit 
anns an robh sibh acbòmhnuidh, chadean 
sibh; agus a rèir ghnìomhara tìre Chanaain 
gus am bheil mise 'gur tabhairt, cha dean 
sibh : ni mò aghluaiseassibh 'nan orduigh- 
ibh. 

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agus gleidh- 
idh sibh m'orduighean, gu gluasad annta : 
Js mise an Tighearna bhur Dia, 

5 Uime sin gleitihidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais : nithema niduine, 
bithidh e bcò annta : Is mise an Tighearn, 

6 Cha tig a h-aon agaibh am fagus a 
dh'aon neach ata dlùth dha ann an daimh, 
a chum a nàire a leigeadh ris : ls mise an 
Tighearn. 

7 Nochd t'athar, no nochd do mhàthar 
cha leig thu ris : isi do mhàthair i, cha leig 
thu ris a nochd. 

8 Nochd mnà t'athar cha leig thu ris : 
is e nochd t'athar e. 

9 Nochddo pheathar, nighinn t'athar, no 
nighinn do mhàthar, co dhiubh a rugadhi 
aig an tigh, no 'rugadh a mach i, eadhoti an 
nochd.san cha leig thu ris. 

10 Nochd nighinn do mhic, no nighinn 
do nighinn, eidhon an nochd-san cha leig 
thu ris : oir is e an noehd-san do nochd 
l'èin. 

11 Nochd nighinn mnà t'athar, a ghin- 
eadh le t'athair, (zò'?'dophiuthar ijchaleig 
thujis a nochd,-sa» 12 Cha leig thu ris nochd peathar t'ath- 
ar : is i banacharaid ro-dhìleas t'athar i. 

13 Cha leig thu ris nochd peathar do 
mhàthar : oir is i banacharaid ro-dhìleas 
do mhàthar i. 

14 Cha leig thu ris nochd bràthar t'ath- 
ar, cha tig thu 'm fagus d'a mhnaoi : is i 
bean bhràthar t'athar i. 

15 Cha leig thu ris nochd do bhana- 
chleamhna; is ì bean do mhic i, cha leig 
thu ris a nochd. 

16 Cha leig thu ris nochd mnà do 
bhràthar : is e nochd do bhràthar e. 

17 Cha leig thu ris nochd mnà agus a 
h-ighinn, ni mò a ghabhas tu nighean a mie, 
no nighean a h-ighinn, a chum a nochd a 
leigeadh ris ; oìr is iad a banachairdean 
dìleas iad : z'saingidheachd e. 

18 Ni mò a ghabhas tu bean mailìe r'a 
piuthair, a chum a buaireadh, a leigeadh 
ris a uochd, a thuilleadh air an tè eile, am 
feacih is beò i. 

19 Mar an ceudna cha tig thu 'm fagus do 
mhnaoi a leigeadh rts a nochd, an uair a 
chuirear air leth i air son a neòghlcine, 

20 Agus cha luidh thu gu collaidh la 
mnaoi do chonnhearsnaictì, a chum thu 
fèin a thruailleadh leatha. 

21 Agus cha leig thu leneach air bith do 
d' shliochddol troimh 'n teineào Mholech, 
ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainm do 
Dhè : Is mise an Tighearn. 

22 Cha luidh thu le fìrionnach mar le 
boirionnach : is gràineileachd e. 

23 Ni mò a luidheas tu le h-ainmhidh 
sam bitb. gu d' thruailleadh fèin leis ; ni 
mò a sheasas bean sam bith roimh ainmh- 
idh gu luidhe sìos da : is amhluadh e. 

24 Na truaillibh sibh fèin ann an aon 
sam bith do na nithibh sin : oir anns na 
nUhibh sin uile thruaill na cinnich sin iad 
fèin, a thilgeas mise mach roimhibh. 

25 Agus shalaicheadh am fearann : uime 
&in leanaidh mi 'aiygidheachd air, agus 
sgeithidh am fearann fèin amach a luchd, 
àiteachaidh. 

26 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan 
agus mo bhreitheanais, agus cha dean sibh 
aon air bith do na gràineileachdaibh sin ; 
aon chuid neach air bith d'ur cinneach 
fèin, no coigreach a bhios air chuairt 'nur 
measg ; 

27 (Oir na gràineileachda sin uile rinn 
daojne na dùthcha, a bha roimhibh, agus 
tha 'm fearann air a thrqailleadh.) 

28 Chum nach sgeith am fearann sibhsè 
mach mar an ceudna, 'nuair a thruaiileas 
sibh e, mar a sgeith e mach na cinnich a 
bha roimhibh. 

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air bith do 
na gràineileachdaibh ud, eadhon na h-an. 
aman a ni iud 3 gearrar as iad o mheasg an 
sluaigh. 

30 Uime sin gleidhidh sibh m'ordujgh. 
ean, a chum nach dean sibh aon air biih do 
na gnàthannaibh gràineil ud, a rinncadh 
roimhibh, agus nach truaill sibh sibh fèiu 
annta : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XIX. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri coimlithional chloinq Israeiì CAIB. XX. 95 tlile, agus abair rlu, Bithibh naomha : oir 
a ta mise an Tighearna bhur Dianaomh. 

3 Bitheadh eagalbhurmàtharagusbhur 
n-athar air gach duineagaibh, agus gleidh- 
ibh mo shàbaidean : Is mise an 'f ighearna 
bhur Dia. 

4 Na rachaibh a thaobh gu h-ìodholaibh, 
agus na deanaibh diathan leaghta dhuibh 
fèin : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

5 Agus ma dh'ìobras sibh ìobairt thabh- 
artasan,sìth do'n Tighearn, ìobraidh sibh i 
d'ur toil 'fèin. 

6 San là sin fèin anns an ìobair sibh i 
ithear i, agus air an là màireach : agus ma 
mhaireas a bheag dh'i gus an treas là, loisg- 
ear san teine e ; 

7 Agus ma dh'ithear e idir air an treas 
là, is gràineil e ; cha ghabhar e. 

8 Uime sin gach ncach a dh'itheas e, 
giùlainidh e 'aingidheachd, a chionn gu'n 
do mhi-naomhaich e ni co.srigte an Tigh- 
earn : agus gearrar an t-anam sin as o 
'shluagh. 

9 Agus an uair a bhuaineas sibh foghar 
bhur fearainn, cha bhuain thu gu buileach 
oisinnean t'achaidh, ni mò a chruinnicheas 
tu dioghluim t'f hogharaidh, 

10 Agus cha tur-ìom thu t'f hìon-lios, ni 
mò a chruinnicheas tu uile f hìori-dhearca 
t'f hìon-lios ; do'n bhochd agus do'n choig- 
reach f àgaidh tu iad : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

11 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh 
breug, no mheallas aon agaibh a chèile 

12 Agus cha mhionnaich sibh air m'ainm- 
sa gu breugach, ni mò a mhi-naomh- 
aicheas tu ainm do Dhè : Is mise an Tigh- 
earn. 

13 Cha dean thu foirneart air do choimh- 
earsnach, ni mò a ni thu reubainn air: 
cha'n fhan duaisan fliir-thuarasdailmaille 
riut rè na h-oicìhche gu maduinn. 

14 Cha mhallaich tFm 'm bodhar, agus 
roimh 'n dall cha chuir thu ceap-tuislidh, 
ach bithidh eagal do Dhè ort ; Is mise an 
Tighearn. 

15 Cha dean sibh eucoir sambith ann am 
breitheanas ; cha bhi suim agad do ghnùis 
an duine bhochd, ni mò a bheir thu urram 
do ghnùis an duine chumhachdaich ; ann 
an ceartas bheir thu breth air do choimh- 
earsnach. 

15 Cha tèid thu mu'n cuairt mar fhear 
tuailis arn measg do shluaigh ; ni mò a 
sheasas tu an aghaidh fola do choimhears- 
naich : Is mise an Tighearn. 

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràthair 
ann ad chridhe : air gach aon chor cron- 
aichidh tu do choimhear.-nach, agus cha'n 
f huiiing thu peacadh air. 

18 Cha dean thu dìoghaltas, ni mò bhios 
falachd agad ri cloinn do shluaigh, ach 
gràdhaichidh tu do choimhearsnach mar 
thu fèin : Is mise an Tighearn. 

19 Gleidhidh sibh mo reachda : Cha leig 
thu le d' sprèidh sìolachadh le gnè eile ; 
Cha chuir thu t'f hcarann le sìol measgta : 
ni mò a chuirear umad eudach measgta do 
oìainn agus do lìori. 

2u Agus ge b'e neach a luidheas gu coll- 
aidh le mnaoi a ta 'na ban-tràill fuidh 
eheangal-pòsaidh aig fear, agus nach 
d'fhuasgladh ìdir, ni mò a thugadh saorsa dh'i, sgiùrsar i : cha chuirear gu bàs iad, a 
chionn nach robh i saor. 

21 Agus bheir e 'ìobairt-eusaontais do'n 
Tighearn, gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail, eadhon reithe mar ìobairt-eus- 
aontais. 

22 Agus ni an sagart rèite air a shon le 
reithe na h-lobairt-eusaontais an làthair an 
Tighearn, air son a pheacaidh a rinn e: 
agus maithear dha a pheacadh a rinn e. 

¥3 Agus an uair a thig sibh do'n f hear. 
ann, agus a shuidhicheas sibh gach gnè 
chraobh air son bìdh, an sin measaidh sibh 
an toradh mar nineo-thimchioll-ghearrta : 
tri bliadhna bithidh e dhuibh mar ni neo- 
thimchioll-ghearrta : cha'n ithear dheth. 

24 Ach air a' cheathramh bliadhnabith- 
idh a thoradh uile naomha, chum cliu do'n 
Tighearn. 

25 Agus air a'chùigeadh bliadhna ithidh 
sibh d'a thoradh, chum as gu'n toir e a 
chinneas duibh : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

26 Cha'n ith sibh ni sam bith leis an 
f huil : ni mò a ghnàthaicheas sibh druidh- 
eachd, no sheallas sibh air amannaibh. 

27 Cha bbearr sibh mu'n cuairt oisinn- 
ean bhur ceann, ni mò a mhiileas tu oisinn- 
ean t'f heusaig. 

28 Cha dean sibh gearradh sam bith 'nur 
feoil air son nam marbh, ni mò a chuireas 
sibh comharadh sam bith ohbh ; Is mise an 
Tighearn. 

29 Na truaill do nighean, a thoirt oirre 
bhi 'na strìopaich ; a chum as nach toirear 
am fearann gu strìopachas, agus nach lìon- 
ar an dùihaich le h-r.ingidheachd. 

30 Gleididh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urrairi do m'ionad naomh : Is 
mise an Tighearn. 

51 Na biodh suim agaibh dhiubh-san aig 
am bheil leannanushìth, agus na h-iarr- 
aibiì a uh'ionn.-uidh luchd-fiosachd, gubhi 
air bhur truailleadh leo : Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia 

32 An làthair a' chinn lèith èiridh tu 
suas, agus bheir thu urram do ghnùis an 
dùine aosda, agus bithidh eagal do Dhè 
ort: /i mise an Tighearn. 

33 Agus ma bhios c igreach aif chuairt 
maille riut 'nur tìr, cha bhuin sibh gu 
ciuaidh ris. 

34 Mar neach a rugadh 'nur measg bith- 
idì) dhuibhse an coigreach a ta aiv chuairt 
maille ribh, agus gràdha.chidh tu e mar 
thu fèin ; oir bha sibh fèin 'nur coigrich 
ann an tìr na h-Eiphit : Is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

35 Cha dean sibh eucoir sam bith anh 
am breitheanas, ann an slait-thomhais, 
ann an cudthrom, no ann an tomhas. 

36 Meidhean cearta, clacha-tomhais 
cearta, ephah cheart, agus hin cheartbith- 
idh agaibh : Is mise an Tighearna bhur 
Dia, a thug sibhse mach à tìr na h-Eipbit. 

37 Uirne sin gleinhidh sibh mo reachdan 
uile, agus mo bhieitheanais uile, agus' ni 
sibh iad : Is mise an Tighearn. 

CAIB. XX. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 A rìs, their thu ri cloinn Israeil, Ge b'e LEBHITICU& air bith e do chloinn Tsraeil, no do na coig- 1 
rich a ta air chuairt ann an Israel, a bheir 
a bheag d'a shliochd do Mholech, cuirear 
gu cinnteach gu bàs e, clachaidh sluagh na 
dùthcha e le clachaibh . 

3 Agus cuiridh mise mo ghnùis an agh- 
aidh an duine sin, agus gearraidh mi as eo 
mheasg a shluaigh ; a chionn gu'n d'thug 
e d'a shliochd do Mholech, a shalachadh 
m'ionaid naoimh-sa, agus a thruailleadh 
m'ainme naoimh. 

4 Agus ma dh'fholaicheas sluagh na 
dùthcha air chor sam bith an sùilean o'n 
duine sin, an uair a bheir ed'a shliochd do 
Mholech, agus nach niarbh iad e; 

5 An sin cuiridh mise moghnùis an agh- 
aidh an duine sin, agus an aghaidh a 
theaghlaich, agus gearraidh mi as e, agus 
iadsan uile a thèid le strìopachas 'na dhèigh, 
a dheanamh strìopachais le Molech, o 
mheasg an sluaigh. 

6 Agus an t-anam a thèid a thaobh a 
dh'ionnsuidh muinntir aig am bheil leann- 
ain-shìth, agus a dh'ionnsuidh luchd fios- 
achd, gu dol le strìnpachas 'nan dèigh, 
cuiridh mise mo ghnùis an aghaidh an an- 
ama sin, agus gearraidh mi as è o mheasg 
a shluaigh. 

7 Naomhaichibh sibh fèin uime sin, ag- 
us bithibh naomha : oir is mise an Tigh- 
earna bhur Dia. 

8 Agus gleidhidh sibh moreachdan, ag- 
us ni sibh iad : Is mise an Tighearn a 
naomhaicheas sibh. 

9 Oir gach neach a mhallaicheas 'athair 
no 'mhàthair, cuirear gu cinnteach gu bàs 
e : mhallaich e 'athair no 'mhàthair ; bith- 
idh 'f huil air fèin. 

10 Agus an duine a ni adhaltrannas ri 
mnaoi fir eile, eadhon esnn a ni adhalirann- 
as ri mnaoi a choimhearsnaich, cuirear an 
t-adhaltranach agus a' bhan-adhaltranach 
gu cinnteach gu bàs. 

11 Agus an duine a luidheas le mnaoi 
'aihar, leig e ris nochd 'athar : cuirear gu 
oinnteach le chèile gu bàs iad ; bilhirìh am 
fuil orra fèin. 

12 Agus ma luidheas duine le mnaoi a 
mhic, cuirear gu deimhin le chèile gu bàs 
iad : db'oibrieh iad amhluadh : bilhidh am 
fuil orra fèin. 

13 Mar an ceudna ma luidheas duine le 
fear, mar a luidheas e le mnaoi, rinn iad le 
ohèile gràineileachd : cuirear gu cinnteach 
gu bàs iad ; bithìdh am fuil orra fèin. 

14 Agus ma ghabhasduinerì'a ionnsuidh 
bean agus a màthair, is aingidheachd e : 
loisgear le teine iad, eadhon esan agus iad- 
san : a chuni nach bi aingidheachd 'nur 
measg. 

15 Agusma luidheas duine le h-ainmh- 
idh, cuirear gu cinnteach gu bàs e : agus 
marbhaidh sibh an t-ainmhidh. 

16 Agus ma thighean am fagusa dh'ain- 
mhioh sam bith, agus gu'n luidh i sìos da, 
marbhaidh tu a' bhean agusan t-ainmhidh : 
cuirear gu cinnteach gu bàs iad ; bitkidh 
am fuil orra fèin. 

17 Agus ma ghabhas duine a phiuthar, 
nighean 'athar, no nighean a mhathar, ag- 
us gu'm faic e a nochd, agus gu'm faic ise 
anochd-san; w ni maslach e ; agusgearrar 
as iad ann an sealladh an sluaigh : leig e ris nochd a pheathar, giùlainidh e 'aingidh * 
eachd. 

18 Agus ma luidheas duine le mnaoi ag» 
us a tinneas oirre, agus gu'n leig e ris a 
nochd, leig e ris a tobar, agus leig ise ris 
tobar a fola ; agus gearrar as lu chèile iad 
o mheasg an sluaigh. 

19 Agus cha leig thu ris nochd peathar 
do mhàthar, no peathar t'athar ; oir tha e 
a' rùsgadh 'f heòla fèin : giùlainidh iad an 
aingidheachd. 

20 Agus ma luidheas duine le mnaoi 
bhràthar 'athar, leig e ris nochd l.hràihar 
'athar : giùlainidh iad am peacatìh ; gheibh 
iad bàs gun chloinn. 

21 Agus ma ghabhas duinebean a bhrà- 
thar, is ni neòghlan e : leig e ris nochd a 
bhràthar ; bithidh iad gun chloinn. 

22 Uimesin gleidhidh sibhmo reachdan 
uile, agus mo bhreitheanais uile, agus ni 
sibh iad ; a chum nach dean am fearann, 
g'am bheil mi 'gur tabhairt gu còmhnuidh 
a ghabhail ann, bhur sgehh a mach. 

23 Agus cha ghluais sibh ann an gnàth- 
annaibh nan cinneach a ta misea'tilgcadh 
a mach roimhibh : oir rmn iadsan na nithe 
sin uile, agus uime sin ghabh mi gràin 
diubh. 

24 Ach thubhairt mi ribhse, Sealbhaich- 
idh sibh amfearann, agus bheirmi dhuibh 
e chum a shealbhachadh, fearann a ta 
sruthadh le bainne agus le mil : Is mise an 
Tighearna bhur Dia, a dhealaich sibhse o 
gach sluagh eile. 

25 Cuiridh sibh uimesineadar-dhealach- 
adh eadar bheathaichibh glana agus neò- 
ghlan, agus eadar eunlaith neòghlan agus 
ghlan ; agus cha dean sibh bhur n-anamana 
gràineil le beathach no le h-eun, no le gnè 
airbith do nibeò ashnàigeas airan talamh, 
a sgar mise uaibh mar neòghlan. 

26 Agus bithidh sibh naomha dhomhsa : 
oir a ta mise an Tighearna naomh, agus 
dhealaich mi sibhse o gach sluagh eiie, 
chum as gu'm bu leam/em sibh. 

27 Bean no duine mar an ceudna aig am 
bheil leannan-sìth, no 'bhios ri fiosachd, 
cuirear gu deirnhin gu bàs iad : clachaidh 
iad le clachaibh iad ; bithidh am fuil orra 
fèin. 

CAIB. XXL 
A GUS thubhairt an 1 ighearna ri Maois, 
Labhair ris na sagairt, mic Aaroin, ag - 
us abair riu, Air son nam marbh cha sal- 
aichear neach sam bith dhibh am measg a 
shluaiph. 

2 Ach air son a dhilsean, a ta 'm fagus 
da, eadhon air son a mhàthar, agus airscn 
'athar, agus air son a mhic, agus air son a 
nighinn, agus air son a bhràtnar, 

3 Agus air son a pheathar a ta 'na 
h-òigh, a ta 'm fagus da, aig nach robh 
fear-pòsda : air a sonsa feudaidh e bhi air 
a shalachadh. 

4 Ach cha salaich se e fèin, air bhi dha 
'na dhuine urramach ammeasgashluaigh, 
gu 'thruailleadh fèin. 

5 Cha doan ia'd maoile air an ceann, ag- 
us cha bhearr iad oisinn am feusaig, nimò 
a ni iad gearradh 'nam feoil ; 

6 Bithidh iad naomha d'an Dia,aguscha 
truaill iad ainm an Dè : oir thaiad a' toirt CAIB. xxit. seachad tabhartais an Tighe^rn a bheirear 
suas le teine, agùs arain an Dè ; uime sin 
bithidh iad naomha. 

7 Cha ghabh iad bean a ta 'na strìopaich, 
no mi-naomha ; ni mò a ghabhas iad bean 
a chuireadh air falbh o 'fear : oir tha e 
naomha d'a Dhia. 

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir tha e 
a' toirt seachad arain do Dhè ; bithidh e 
naomha dhuit : ok tha mise an Tighearna 
naomh, a ta 'gur naomhachadh. 

9 Agus ma thruailleas nighean sagairt 
air bith i fèin le strìopachas a dheanamh 
tha i a' truailleadh a h^athar : loisgear le 
teine i. 

10 Agus esan a tha 'na àrd-shagart o 
mheasg a bhràithrean, neach a dhòirteadh 
an oladh naomh air a cheann, agus a chois- 
rigeadh a chur na h-èididh uime, cha rùisg 
e a cheann, ni mò a reubas e 'eudach. 

11 Ni mò a thèid e steach a dh'ionnsuidh 
cuirp mhairbh sam bith ; air son 'atharno 
air son a mhàthar cha salaich se e fèin. 

12 Agus as an ionad naomh cha tèid e 
mach, ni mò a thruailleas e ionad naomh a 
Dhè ; oir a ta crùn oladh-ungaidh a Dhè 
air : Is mise an Tighearn. 

13 Agus gabhaidh e bean 'na maighdean- 
as. 

14 Bantrach no bean a chuireadh air falbh 
o 'fear, nobean mhi-naomha, nostrìopach ; 
iad sin cha ghabh e : ach òigh d'a shluagh 
fèin gabhaidh e 'na mnaoi. 

15 Ach cha truaill e a shliochd am measg 
a shluaigh : oir a ta mise an Tighearna 'ga 
naomhachadh. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, Ge b'e 
air bith e do d' shliochd 'nan ginealach- 
aibh, anns am bi gaoid sam bith, na tig- 
eadh e am faarus a thoirt seachad arain a 
Dhè: 

18 Oir ge b'e air bith duine anns am bi 
gaoid, cha tig e 'm fagus : duine dall, no 
bacach, no aig ambheilsrònleachdacli, no 
ni sam bith thuilleadh air a' chòir. 

19 No duine aig am bi cos bhriste no 
làmh bhriste, 

20 No crotach, no 'na throich, no aig am 
bheil leus air a shùil, no air am bheil càrr, 
no cloimh, no aig am blieil a chlochan 
brùite : 

21 Cha tig duine sam bith do shliochd 
Aaroin an t-sagairt, anns am bheil gaoid, 
am fagus a thoirt seachad tabhartasan an 
Tighearn a bheirear suas le teine: tha 
gaoid ann, cha tig e 'm fagus a thoirt 
seachad arain a Dhè. 

22 Ithidh e aran a Dhè, araon do'n aran 
ro-naomh, agus naomh. 

23 Ach an taobh a steach do'n roinn- 
bhrat cha tèid e, ni mòthig e 'm fagus do'n 
altair, a chionn gu bheil gaoid ann ; a 
chum nach truaill e m' ionad naomha : 
oir a ta mise an Tighearna 'gan naomh- 
achadh. 

24 Agus dh'innis Maois so do Aaron, ag- 
us d'a mhic, agus do chloinn Israeil uile. 

CAIB. XXII. 2 Labhair ri h- Aaron, agus r'a mhic, iad 
'gan sgaradhfèin o nithibh naomhachloinn 
Israeil, agus gun iad a thoirt easonoir do 
m'ainm naomha-sa, anns na nithibh sin a 
naomhaicheasiaddhomh : ismisean Tigh- 
earn. 

3 Abair riu, Geb'e airbith ed'ur sliochd 
uile am measg bhur ginealach, a thèid a 
dh'ionnsuidh nan nithe naomha, a naomh- 
aicheas clann lsraeil do'n Tighearn, agus a 
neòghloine air, gearrar as an t-anam sin as 
mo làthair : Is mise an Tighearn. 

4 Ge b'e air bith an duine do shliochd 
Aaroin a ta 'na lobhar, no air am bheil silt- 
each, cha'n ith e do na nithibh naomha, 
gus am bi e glan. Agus ge b'e bheanas ri ni 
air bith a ta neòghlan leis a' mharbh, no 
duine aig am bheil a shìol a' dol uaith ; 

5 No ge b'e bheanas ri ni air bith a shnàig- 
eas, leis an deanar neòghlan e, no ri duine 
o'm faigh eneòghloinè, ge b'e air bith neò- 
ghloine a bhios air ; 

6 An t-anam a bheanas ri h-aon air bith 
d'an leithidibh sin, bithidh e neòghlan gu 
feasgar, agus cha 'n ith e do na nithibh 
naomha, mur nigh e 'f heoil le h-uisge. 

7 Agus an uair a thèid a' ghrian sìos, 
bithidh e glan, agus an dèigh sin ithidh e 
do na nithibh naomha, a chionn gur e a 
bhiadh e. 

8 An ni sin a bhàsaicheas leis fèin, no a 
reUbar lefiadh-bheathaichibh, cha 'n ith e 
'ga shalachadh fèin leis : Is mise an Tigh- 
earn. 

9 Gleidhidh iad Uime sin m'ordugh, aìr 
eagal gu'n giùlan iad peacadh air a shon, 
agus uime sin gu'm faigh iad bàs, ma 
thruailleas iad e : Tha mise an Tighearna 
'gan naomhachadh. 

10 Cha 'n ith coigreach sam bith do'n ni 
naomh : cha 'n ith fear-cuairt an t-sagairt, 
no seirbhiseach tuarasdail do'n ni naomh. 

11 Ach ma cheannaicheas an sagart duine 
le 'airgiorl, ithidh e dheth, agus esana rug- 
adh 'na thigh ; ithidh iad d'a bhiadh. 

12 Agus ma bhios nighean an t-sagairt 
pòsda ri coigreach, cha 'n f heud i itheadh 
do thabhartas nan nithe naomha. 

13 Ach ma bhios nighean an t-sagairt 'na 
bantraich, no dealaichte r'afear, agusgun 
sliochd aice, agus i air pilkinn gu tigh a 
h-athar, mar 'na h-òige, ithidhido bhiadh 
a h-athar; ach cha'nith coigreach sambith 
dheth. 

14 Agusma dh'itheasduinedo'n ni naòmh 
gun f hios da, an sin cuiridh e an cùigeadh 
cuid deth ris, agus bheir e do'n t-sagart e, 
maille Hs an ni naomh. 

15 Agus cha truaill iad nithe naomha 
chloinn Israeil, a bheir iad sUas do'n Tigh- 
earn; 

16 Ni mò a leigeas iad le cionta an 
eusaontais a ghiùlan an uairadh'itheasiad 
an nithe naomha ; oir a ta mise an Tigh- 
earna 'gan naomhachàdh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri MaoiSi 
agràdh, 

18 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, 
agus ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, 
Ge b'e air bith e do thigh Israeil, no do 
na coigrich ann an Israel, a bheir seachad A GUS labhair an Tighearna ri Maois^ ag | a thabhartas air son a bhòidèan uile; no air 

fàdh 1 crm Q-«Vi!iri^ thsinhnrraKQn nilo » hn-mr iaxl ì > hartasan uile, a bheir iad 08 LEBHITICUS. seachad rìc'n Tighearna chum ìobairt- 
loisgte ; 

19 Bheir sibh seachad d'ur toil fèin 
beathach firionn gun ghaoid do'n bhuar, 
do na caoraich, no do na gabhraibh. 

20 Ach ge b'e air bith ni anns am bi 
gaoid, sin cha toir sibh seachad : oir cha 
ghabhar air bhur son e. 

21 Agus geb'e air bith e a bheir peachad 
ìobairt thabhartasan-sìth do'n Tighearn, a 
choimhlionadh a bhòide, mar thabhartas 
saor-thoile, do'n bhuar, no do na caoraich, 
bithidh e iomlan, a chum as gu'n gabhar 
ris : cha bhi gaoid sam bith ann. 

22 Dall, no briste, no ciurramach, noair 
am bì fiiodh, no'càrr, no cloimh, cha toir 
sibh seachad iad sin do'n Tighearn, ni mò 
a bheir sibh tabhartas dhiubh a bheirear 
suas le teine air an altair do'n Tighearn. 

23 Aon chuid tarbh no uan aig am bi ni 
sam bith thara' chòir, no dh'uireasbhuidh 
'nabhallaibh,&in feudaidh tu thoirt seachad 
mar shaor thabhartas ; ach air son bòide 
cha ghabhar ris. 

24 Ni sam bith a ta brùite, no pronnta, 
no reubta, no gearrta, cha toir sibh seachad 
do'n Tighearn ; agus cha 'n ìobair sibh e 
'nur tìr. 

25 Agus o làimh coigrich cha toir sibh 
seachad aranbhur Dè do h-aon diubh sin ; 
a chionn gu'm bheil an truaillidheachd 
annta, agus gu'm bheil gaoidean annta : 
cha ghabhar riu air bhur son. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

27 'Nuair a bheirear tarbh, no caora, no 
gabhar, an sin bithidh e seachd làithean 
fuidh 'mhàthair; agus o'n ochdamh là ag- 
us à sin suas, gabhar ris mar thabhartas a 
bheirear suas )e teine rìo'n Tighearn. 

28 Agus ma's bò no caora a bhios ann, 
cha mharbh sibh i fèin agus a h-àl san aon 
là. 

29 Agus an uair a dh'ìobras sibh ìobairt- 
bhuidheachais do'n Tighearn, ìobraidh 
sibh i d'ur toil fèin. 

30 Air an là sin fèin ithear suas i, cha 'n 
f hàg sibh a bheag dhith gu maduinn : Is 
mise an Tighearn. 

31 Air an aobhar sin gleidhidh sibh 
m'àitheantan, agus ni sibh iad : Is mise an 
Tighearn. 

32 Agus cha truaill sibh m'ainm 
naomha-sa, agusbithidh mi air mo naomh- 
achadh am measg chloinn Israeil : Is mise 
an Tighearn a ta 'gur naomhachadh, 

33 A thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit 
gu bhi a'm' Dhia agaibh : Is mise an Tigh- 
earn. 

CAIB. XXIII. 

AGUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, A thaobh fèillean an Tighearn, a 
ghairmeas sibh a bhi 'ran comhghairmibh 
naomha, is iad eadhon sin m'f hèillean-sa. 

3 Sè làithean nìthear obair, ach san 
t-seachdamh là bithidh sàbaid fhoise, 
comhghairm naomh : obair sam bith cha 
dean sibh air : is e sàbaid an Tighearn e 
'nur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile. 

4 Is iad sin fèillean an Tighearn, eadhon comhghairmean naomha, a ghairmeassibh 
'nan amannaibh fèin : 

5 Anns a' cheud mhìos, air a' cheath- 
ramh là deug do'n mhìos air feasgar, bith- 
idh càisg an Tighearn. 

6 Agus air a' chùigeadh là deug do'n 
mhìos sin fèin bithidh fèill an arain neo* 
ghoirtichte do'n Tighearn : seachd làith- 
ean ithidh sibh aran neo-ghoirtichte. 

7 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh agaibh : obair thràilleil sam bith 
cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'nTighearna seachd 
làithean : air an t-seachdamh là bithìdh 
comhghairm naomh ; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh air. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig sibh a dh'ionnsuidh an 
fhearainn a bheir mise dhuibh, agus a 
bhuaineas sibh 'f hoghar, an sin bheir sibh 
sguab do cheud thoradh bhur fogharaidh 
dh'ionnsuidh an t-sagairt : 

11 Agus luaisgidh e 'n sguab an làthair 
an Tighearna, chum gu'n gabhar rithe air 
bhur son : air an là màireach an dèigh na 
sàbaid luaisgidh an sagart i. 

12 Agus ìobraidh sibh air an là sin, an 
uair a luaisgeas sibh an sguab, uan firionn 
gun ghaoid, do'n cheud bhliadhna, mar 
ìobairt-loisgte do'n Tighearn. 

13Agus?'seathabhartas-bhìdh dàdheich- 
eamh earrann do phlùr mìn measgta le 
h-oladh, tabhartas a bheirear suas le teine 
do'n Tighearn, chum fàile chùbhraidh : 
agus bithidh a thabhartas-dibhe do f hk>n, 
an ceathramh cuid do hin. 

14 Agus cha'n ith sibh aran, no gràn 
cruaidhichte, no diasa glasa, gus an là sin 
fèin anns an toir sibh tabhartas a chum 
bhur Dè : bithidh e 'na reachd bithbhuan 
air feadh bhur gineaìacha, 'nur n-àiteach- 
aibh-còmhnuidh uile : 

15 Agus àirmhidh sibh dhuibh fèin o'n 
là màireach an dèigh na sàbaid, o'n là san 
d'thug sibh leibh sguab an tabhartais- 
luaisgte : bithidh seachd sàbaidean iomlan 
ann : 

16 Eadhon gus an là màireach an dèigh 
na seachdamh sàbaid, àirmhidh sibh leth- 
cheud là, agus bheir sibh seachad nuatìh 
thabhartas-bìdh do'n Tigheam. 

17 Bheir sibh leibh as bhur n-àiteach- 
aibh-còmhnuidh dà bhuilionn luaisgte, 
do dhà dheicheamh earrann ; bithidh iad 
do phlùr mìn ; fuinear iad le taois ghoirt ; 
bithidh iad 'nan ceud thoradh do'n Tigh- 
earn. 

18 Agus bheir sibh seachad mailleris an 
aran seachd uain gun ghaoid, do'n cheud 
bhliadhna, agus aon tarbh òg, agus dà 
reithe : bithidh ìad 'nan ìobairt-loisgte do'n 
Tighearn, maille r'an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartas-dibhei eadhon tabhartas a 
bheirear suas le teine, a dh'fhàile cùbh- | 
raidh do'n Tighearn. 

19 An sin ìobraidh sibh aon mheann do 
na gabhraibh mar ìobairt-pheacaidh, agus 
dà uan do'n cheud bhliadhna mar ìobairt 
thabhartasan-sìth. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad maille CAIB. 

ri aran a' cheud toraidh, mar thabhartas- 
luaisgte an làthair an Tighearna, maille ris 
an dà uan : bithidh iad naomhado'n Tigh- 
earn chum an t-sagairt. 

21 Agus gairmidh sibh air an là sin fèin, 
a chum gu'm bi e 'na chomhghairm naomh 
dhuibh : obair thràilleilsam bith cha dean 
sibh air : Bithidh e 'na reachd sìorruidh 
'nur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile air 
feadh bhur ginealacha. 

22 Agus an uair a bhuaineas sibh fogh- 
ar bhur fearainn, cha ghearr thu gu buil- 
each oisinnean t'achaidh 'nuair a bhuain- 
eas tu, ni mò a thionaileas tu dioghluim 
t'f ho^haraìdh : fàgaidh tu iad do'n bhochd 
agus do'n choigreach : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

24 Labhair ri cloinn Israeil ag ràdh, San 
t-seachdamh mìos, air a' cheud là do'n 
mhìos, bithidh sàbaid agaibh, cuimhneach- 
an shèideadh thrompaidean, comhghairm 
naomh. 

25 Obair thràilleil sam bith cha dean sibh 
air ; ach bheir sibh seachad tabhartas a 
bheirear suas le teine do'n Tighearn. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

27 Mar an ceudna air an deicheamh là 
do'n t-seachdamh mìos so bithidh là rèite; 
bithidh e 'nachomhghairm naomh dhuibh, 
agus cràdhaidh sibh bhur n-anaman, agus 
bheir sibh seacliad tabhartas a bheirear suas 
le teine do'n Tighearn. 

28 Agus obair sam bith chadean sibh air 
an là cheudna ; oir is là rèite e, a dhean- 
amh rèite air bhur son an làthair an Tigh- 
earna bhur Dè. 

29 Oir ge b'e anam nach bi fo chràdh 
san là sin fèin, gearrar as e o mheasg a 
shluaigh. 

30 Agus gach anam a ni obair sam bith 
air an là cheudna, an t-anam sin fèin 
figriosaidh mise o mheasg a shluaigh. 

31 Obairsambith chadean sibh : bithidh 
e 'na reachd siorruidh air feadh bhur gin- 
ealacha, 'nur n-àiteachaibh-còmhnuidh 
uile. 

32 Bithidh e dhuibh 'na shàbaid f hoise, 
agus cràdhaidh sibh bhur n-anaman air an 
naothadh là do'n mhìos air feasgar : o 
f heasgar gu feasgar cumaidh sibh bhur sà- 
baid. 

33 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

31 Labhair ri cloinn Israeil, agràdh, Air 
a' chùigeadh là deug do'n t-seachdamh 
mìos so bithìdh fèill nam pàilliun rè sheachd 
làithean do'n Tighearn. 

35 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh : obair thràilleil sarn bith cha dean 
sibh air. 

36 Seachdlàitheanbheirsibh seachadta- 
bhartas a bheirear suas le teine do'n Tigh- 
earn : air an ochdamh là bithidh comh- 
ghairm naomh agaibh, agus bheir sibh 
seachad tabhartas a bheirear suas le teine 
do'n Tighearn ; is àrd choimhthional e ; 
obair thràilleil sam bith cha dean sibh air. 

37 Is iad sin fèillean an Tighearn, a 
ghairmeas sibh gubhi 'nancomhghairmibh 
haomha, athoirtseachadtabhartais a bheir- XXIV. 99 

ear suas le teinedo'n Tighearna, tabhartas- 
loisgte, agus tabhartas-bìdh, ìobairt, agus 
tabhartasan-dibhe, gach ni air a là fèin ; 

38 A thuilleadh air sàbaidibh an Tigh- 
earn, agus a thuilleadh air bhur tiodhlac- 
aibh, agus a thuilleadh air bhur bòidibh 
uile, agus a thuilleadh air bhur saor-tha- 
bhartais uile, a bheir sibh do'n Tighearn. 

39 Mar an ceudna air a' chùigeadh là 
deug do'n t-seachdamh mìos, an uair a 
chruinnicheas sibh a stigh toradh an f hear- 
ainn, cumaidh sibh fèill do'n Tighearna 
seachd làithean : air a' cheud là bitnidh sà- 
baid, agus air an ochdamh là blthidh sàbaid. 

40 Agus gabhaidh sibh dhuibh/em air a' 
cheud là meas chraobh àluinn, geugan 
chrann-pailme, agus geugan chraobh 
tiugha, agus seileach an t-srutha ; agus ni 
sibh gairdeachas an làthair an Tighearna 
bhur Dè seachd làithean. 

41 Agus cumaidh sibh e 'na f hèill do'n 
Tighearna seachd làithean sa' bhliadhna : 
bithidh e 'na reachd sìorruidh air feadh 
bhur ginealacha: cumaidh sibh e san 
t-seachdamh mìos. 

42 Ann am pàilliunaibh gabhaidh sibh 
còmhnuidh seachd làithean ; gabhaidh gach 
aon a rugadh 'na Israelach còmhnuidh ann 
am pàilliunaibh ; 

43 Chum gu'm bi fios aig bhur gineal- 
aich gu'n d'thug mise air cloinn Israeil 
còmhnuidh ghabhail ann am pàilliunaibh, 
'nuair a thug mi mach iad à tìr ha h-Ei- 
phit : Is mise an Tighearna bhur Dia. 

44 Agus chuir Maois an cèill do chloinn 
Israeil fèillean an Tighearna. 

CAIB. XXIV. 
A GUS labhair an Tigiiearna ri Maois, ag 
xx ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil iad a thoirt a 
t'ionnsuidh oladh fìor-ghlan a' chroinn. 
olaidh, brùite air son an t-soluis, a thoirt 
air na iòchrain lasadh an còmhnuidh. 

3 An taobh a muigh do bhrat na Fian- 
uis, ann am pàilliun a' choimhthionail, 
orduichidh Aaron e o f heasgar gu mad- 
uinn, an làthair an Tighearn an còmh- 
nuidh : bìthidh e 'na reachd sìorruidh air 
feadh bh ur ginealacha. 

4 Orduichidh e na lòchrain air a' choinn- 
leir f hìor-ghlan an làthair an Tighearn an 
còmhnuidh. 

5 Agus gabhaidh tu plùr mìn, agus fuin- 
idh tu dà bhreacaig dheug dheth : dà 
dheicheamh earrann bithidh ann an aon 
bhreacaig. 

6 Agus suidhichidh tu iad ann an dà 
shreath, sè ann an sreath, air a' bhòrd 
f hìor-ghlan an làthair an Tighearn. 

7 Agus cuiridh tu tùis fhìor-ghlan air 
gach sreath, chum gu'm bi i air an aran mar 
chuimhneachan, eadhon tabhartas abheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn. 

8 Gach aon latha sàbaid cuiridh e 'n 
ordugh e an làthair an Tighearn an còmh- 
nuidh, air a ghabhail o chloinn Israeil le 
coimhcheangal sìorruidh. 

9 Agus is le Aaron agus a mhic e, agus 
ithidh iad e san ionad naomh ; oir a ta e 
ro-naomh dha, do thabhartasaibh an Tigh- 
earn a bheirear suas le teine, le reachd 
bith-bhuan. 100 LEBHITICUS. 10 Agus chaidh mac Ban-Israelich, aig 
an robh Eiphiteach 'na athair, a mach am 
measg chloinn Israeil : agus bha mac na 
Ban-Israelich agus duine do Israela' comh- 
stri sa' champ. 

1 1 Agus mhaslaich mac na Ban-Israelich 
ainm an Tigkearn, agus mhallaich e : agus 
thug iad gu Maois e, (agus b'e ainm a 
mhàthar Selomit, nighean Dhibri, do 
thrèibh Dhan;) 

12 Agus chuir iad an làimh e, chum 
gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an Tigh- 
earn. 

13 Agus labhair an Tighearn ri Maois, 
ag ràdh, 

14 Thoir a mach esan a mhallaich an 
taobh a muigh do'n champ, agus cuireadh 
iadsan uile a chual' e an làmhan air a 
cheann,agus clachadh an comhchruinneach 
uile e. 

15 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ge b'e neach a mhallaicheas a Dhia, 
giùlainidh e a pheacadh. 

16 Agus esan a mhaslaicheas ainm an 
Tighearna, cuirear gu cinnteach gu bàs e ; 
clachaidh gu deimhin an comhchruinneach 
uile e : an coigreach co mhaith agus esan 
a rugadh san dùthaich, 'nuair a mhaslaich- 
eas e ainm an Tighearna, cuirear gubàs e. 

17 Agus esan a mharbhas duine sam 
bith, cuirear gun teagamh gu bàs e. 

18 Agus esan a mharbhas ainmhidh, ni e 
dìoladh air a shon ; ainmhidh air son ainmh- 
idh. 

19 Agus ma bheir duine ciurram air a 
choimhearsnach, mar a rinn e, mar sin 
nìthear air : 

20 Brìseadh air son brisidh, sùil air son 
sùla, fiaeail air son fiacla; mar a thug e 
ciurram air duine, mar sin nìthear air. 

21 Agus esan a mharbhas ainmhidh, 
dìolaidh se e : agus an neach a mharbhas 
duine, cuirear gu bàs e. 

22 Bithidh an t-aon ghnè lagh agaibh co 
mhaith air son a' choigrich, agus air son 
neach do mhuinntir bhur dùthcha fèin : 
oir is mise an Tighearna bhur Dia. 

23 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a thoirt leo esan a mhallaich, an taobh 
a muigh do'n champ, agus a chlachadh le 
clachaibh : agus rinn clann Israeil mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. XXV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois ann 
■** an sUabh Shinai, ag ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu, 
'Nuair a thig sibh chum na tìre a bheir 
mise dhuibh, an sin gleidhidh an tìr sàbaid 
do'n Tighearn. 

3 Sè bliadhna cuiridh tu t'f hearann, ag- 
us sè bliadhna bearraidh tu t'fhìon-lios, 
agus cruinnichidh tu stigh a thoradh. 

4 Ach anns an t-seachdamh bliadhna 
bithidh sàbaid fhoise do'n tìr, sàbaid do'n 
Tighearn : t'f hearann cha chuir thu, agus 
t'f hìon-lios cha bhearr thu. 

5 An ni sin a dh' f hàsas dheth fèin do 
t'fhoghar, cha bhuain thu, agus fìon- 
dhearca t'fhìonain, neo-dheasaichte cha 
chruinnich thu : 'na bliadhna f hoise bith- 
idh i do'n tìr. 

6 Agus bithidh sàbaid na tìre 'na biadh dhuibh : dhuit tein, agus do d' òglach, ag- 
us do d ' bhan oglaich , agus do d ' f hear-tuar- 
asdail, agus dod' choigreach a ta air chuairt 
maille riut ; 

7 Agus do d' sprèidh, agus ào'nfhiadh. 
bheathach a ta ann ad fhearann; bithidb 
a cinneas uile chum bìdh. 

8 Agus àirmhidh tu dhuit fèin seachd 
sàbaidean do bhliadhnaibh, seachd uairean 
seachd bliadhna ; agus bithidh ùine nan 
seachd sàbaideandobhliadhnaibh dhuit 'na 
naoi bliadhna 's dà f hichead. 

9 An sin bheir thu fa'near trompaid na 
Iubile a shèideadh san t-seachdamh mìos, 
air an deicheamh là do'n mhìos : ann an là 
na rèite bheir sibh fa'near an trompaid a 
shèideadh air feadh bhur tìre uile. 

10 Agus naomhaichidh sibh an deich- 
eamh bhadhna 's dà f hichead, agus gairm- 
idh sibh saorsa air feadh na dùthcha, d'a 
luchd-àiteachaidh uile : bithidh i 'na Iubile 
dhuibh, agus pillidh sibh gach duine chum 
a sheilbhe fèin, agus pillidh gach duine 
agaibh g'a theaghlach fèin. 

11 BÌthidh an deicheamh bliadhna sin 
agus dà f hichead 'na Iubile dhuibh; cha 
chuir sibh sìol, ni mò a bhuaineas sibh an 
ni a dh'fhàsas dheth fèin innte, ni mò a 
thionaileas sibh dearcan-fìona innte do d' 
f hìonain neo-dheasaichte : 

12 Oir is Iubile i, bithidh i naomh 
dhuibh ; ithidh sibh a cinneas as an f hear- 
ann. 

13 Ann am bliadhna na Iubile so pillidh 
gach duine agaibh a dh'ionnsuidh a sheilbhe 
fèin. 

14 Agus ma reiceas tu bheag ri d* 
choimhearsnach, no ma cheannaicheas tu 
bkeag o làimh do choimhearsnaich ; cha 
dean sibh eucoir air a chèile. 

15 A rèiràireimhnambliadhnaandèigh 
na Iubile ceannaichidh tu od'choimhears- 
nach, agus a rèir àireimh bhliadhna nan 
toradh reicidh e riut. 

16 A rèir lìonmhoireachd nam bliadhna 
meudaichidh tu a luach, agus a rèir teircid 
nam bliadhna beagaichidh tu a luach : oir 
a rèir àireimh bkliadhna nan toradh tha e 
a' reiceadh riut. 

17 Agus cha dean sibh eucoir air a chèile : 
ach bithidh eagal do Dhè ort ; oir is mise 
an Tighearna bhur Dia, 

18 Uime sin ni sibh mo reachdan, agus 
gìeidhidh sibh mo bhreitheanais, agus ni 
sibh iad; agus gabhaidh sibh còmhnuidh 
san tìr ann an tèaruinteachd. 

19 Agus bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus ithidh sibh bhur sàth, agus 
gabhaidh sibh còmhnuidh ann gu tèar- 
uinte. 

20 Agus ma their sibh, Cicd a dh'itheas 
sinn air an t-seachdamh bliadhna ? feuch, 
cha chuir sinn sìol, ni mò a chruinnicheas 
sinn ar toradh ; 

21 An sin àithnidh mise mobheannach- 
adh oirbh san t-seathadh bliadhna, agus 
bheir i mach toradh air son thribliadhna. 

22 Agus cuiridh sibh air an ochdamh 
bliadhna, agus ithidh sibh fathast do'n 
t-seann toradh gus an naothadh bliadhna ; 
gus an tig a toradh a stigh, ithidh sibh do'n 
t-seann toradh. 

.23 Cha reicear am fearann gu bràth ; oir CAIB. XXVI. 101 is Jeamsa am fearann : oir is coigrich agus 
luchd.cuairt sibhse maille rium. 

24 Agus ann am fearann bhur seilbhe 
uile, bheir sibh saorsa do'n f hearann. 

25 Ma dh'fhàs do bhràthair bochd, agus 
gu'n do reic e cuid d'a sheilbh, agus ma 
thiga h-aonair bith d'adhillsibh g'a fhuas. 1 
gladh, an sin fuasglaidh e an ni a reic a 
bhràthair. 

26 Agus mur 'eil aig an duine neach g'a 
f huasgladh.agus gur urrainn e fèin'f huasg- 
ladh ; 

27 An sin àirmheadh e bliadhnan a 
reicidh, agus thugadh e air ais an ni a ta 
thairis do'n duine ris an do reic se e, a 
chum's gu'm pill e dh'ionnsuidh a sheil'ohe 
fèin. 

28 Agusmur urrainn esin a thoirtair ais 
da, an sin fanaidh an ni sin a reiceadh ann 
an làimh an neach a cheannaich e, gu 
bliadhna na Iubile : agus anns an Iubile 
thèid e mach, agus pillidh e chum a 
sheilbhe. 

29 Agus ma reiceas duine tigh-còmh- 
nuidh ann am baile cuairtichte leballa, an 
sin feudaidh e 'f huasgladh an taobh astigh 
do bhliadhn' iomlain an dèigh a reiceadh : 
an taobh a stigh do bhliadhn' iomlain feud- 
aidh e 'fhuasgladh. 

30 Agus mur fuasglar e gus an coimh- 
lionar bliadhn' iomlan, an sin daingnichear 
an tigh, a tha 'n taobh a stigh do'n bhaile 
cuairtichte le balla, gu bràth dhasan a 
cheannaich e, air feadh a ghinealacha : cha 
tèid e mach san Iubile. 

31 Ach measar tighean nam bailtean nach 
'eil cuairtichte le balla, mar f hearann na 
tìre ; feudar am fuasgladh, agus thèid iad 
a mach san Iubile. 

32 Gidheadh, bailtean nan Lebhitheach, 
agus tigheanbhailtean anseilbhe, feudaidh 
na Lebhithich am fuasgladh uairsam bith. 

33 Agus ma cheannaicheas duine o na 
Lebhithich,an sin thèid an tigh a reiceadh, 
agusbaile a sheilbhe, mach san Iubile : oir 
is iad tighean bhaiitean nan Lebhitheach 
an sealbh am measg chloinn Israeil. 

34 Achcha'n fheudar am fearann atha'n 
taobh a muigh d'am bailtibh a reiceadh, oir 
is e sin an sealbh mhaireannach. 

35 Agus ma dh'fhàsas do bhràthair 
bochd, agusgu'n tèid e dhèigh-làimh agad, 
an sin fuasglaidh tuair : seadh,ged iscoig- 
reach no fear-cuairte e ; agus bithidh e beò 
maille riut, 

36 Na gabh riadh uaith, no tuille 's a 
thug thu dha : ach biodh eagal do Dhè ort, 
a chum's gu'm feud do bhràthair a bhi beò 
maille riut. 

37 T'airgiod cha toir thu dha air riadh, 
agus air son buannachd cha toir thu dha 
do bhiadh. 

38 Is misean Tighearnabhur Dia, a thug 
a mach sibh à tìr na h-Eiphit, a thoirt 
dhuibh tìre Chanaain, agus a bhi a'm' 
Dhia agaibh. 

39 Agus ma dh'f hàs do bhràthair a ta 
làimh riutbochd,agus gu'n do reiceadh riut 
e ; cha toir thu air seirbhis a dheanamh 
dhuit mar thràill : 

40 Mar sheirbhiseach tuarasdail, agus 
mar f hear-cuairte, bithidh e maiile riut ; 
gu bliadhna na Iubile ni e seirbhis dhuit.,. 41 Agus an sin imichidh e uait, e fèin ag- 
us a chlann maille ris, agus pillidh e chum 
a theaghlaich fèin, agus a chum seilbhe 
'aithriche pillidh e : 

42 Oir is iadsan mo sheirbhisich, a thug 
mi mach à tìr na h-Eiphit : cha reicear iad 

i mar thràillibh. 

43 Cha ghnàthaich thu uachdaranachd 
os a cheann le h-an-iochd, ach bithidh 
eagal do Dhè ort. 

44 Agus bithidh do thràillean, agus do 
bhan-tràillean, a bhios agad, do na cinnich 
a ta m'ur timchioll ; uatha-san ceannaich- 
idh sibh tràillean agus ban-tràillean. 

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn 
nan coigreach a ta air chuairt 'nur measg, 
uatha-san ceannaichidh sibh, agus o'n 
teaghlaichibh a ta maille ribh, a ghin iad 
'nur fearann : agus bithidh iad 'nan seilbh 
dhuibh. 

46 Agus gabhaidh sibh iad mar oigh- 
reachd d'ur cloinn 'nur dèigh, a chum au 
sealbhachadh mar oighreachd ; bithidhiad 
dhuibh 'nan tràillibh a chaoidh : ach os 
ceann bhur bràithre, cloinn Israeil, eadhon 
os ceann a chèile cha ghnàthaich sibh 
uachdaranachd le h-an-iochd. 

47 Agus ma dh'fhàsas fear-cuairte no 
coigreach saoibhir làimh riut, agus ma 
dh'f hàsas do bhràthair làimh ris bochd, ag- 
us gu'n reic se e fèin ris a' choigreach, ris 
an f hear-chuairte a tha maille riut, no ri 
gineal teaghlaich a' choigrich : 

48 An dèigh a reiceadh, feudar 'f huasg- 
ladh a rìs ; feudaidh aon d'a bhràithribh 
'f huasgladh ; 

49 Feudaidh aon chuid bràthair 'athar, 
no mac bhràthar 'athar 'fhuasgladh, no 
feudaidh aon neach a tha dlùth an dàimh 
dha d'a theaghlach fèin 'f huasgladh ; no 
ma's urrainn e, feudaidh se e fèin 'f huasg- 
ladh. 

50 Agus ni ecunntas ris-san a cheannaich 
e o'n bhliadhna anns an do reiceadh ris e, 
gu bliadhna na Iubile: agus bithidh luach 
a reicidh a rèir àireimh nam biiadhna; a 
rèir aimsir seirbhisich tuarasdail bithidh e 
dha. 

51 Ma bhios fathast mòran bhliadhnacha 
ri teachd, d'an rèir sin bheir e a rìs luach 
'f hua~glaidh. as an airgiod air son an do 
cheannaicheadh e. 

52 Agus mur 'eil ri teachd ach beagau 
bhliadhnacha gu bliadhna na Iubile, an sin 
ni e cunntas ris, agus arèir abhliadhnacha 
bheir e dha a rìs luach 'f huasglaidh. 

53 Mar sheirbhiseach a ta air thuarasdal 
o bhliadhna gu bliadhna bithidh e maille 
ris : cha ghnàthaichear uachdaranachd os 
a cheann le h-an-iochd ann ad sheailadh- 
sa. 

54 Agus mur fuasglar e anns na bliadh- 
naibh sin, an sin thèid e mach ann am 
bliadhna na Iubile, e fèin agus a chlann 
maille ris. 

55 Oir dhomhsa tha clann Israeil 'nati 
seirbhisich; is iadsan mo sheirbhisich, a 
thug mi mach à tìr na h-Eiphit : Is mist; 
an Tighearna bhur Dia. 

CAIB. XXVI. 
/~iHA dean sibh dhuibh fèm ìodholan nt» 
cosìas snaidhte, agus cha chuir siblj 102 LEBHITICUS. suas ìomhaigh dhuibh fèin, ni mò shuidh- 
icheas sibhdealbh-cloiche 'nurfearann, gu 
eromadh sìos da ; oir is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus 
bheir sibh urram do m'ionad naomh : h 
mise an Tighearn. 

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' reachdaibh, ag- 
us ma gh leidheas sibh m'àitheantan ; agus 
nta ni sibh iad ; 

4 An sin bheir mise dhuibh uisge 'na 
àm fèin, agus bheir am fearann a mach a 
thoradh, agus bheir craobhan na machar- 
ach am meas uatha. 

5 Agus ruigidh bhur bualadh am fìon- 
fhoghar, agus ruigidh bhur f ìon-fhoghar 
àm an t-sìl-chur, agus ithidh sibh bhur 
n-aran guV sàth, agus gabhaidh sibh 
còmhnuidh gu tèaruinte 'nur tìr. 

6 Agus bheir mise sìth san tìr, agus 
luidhidh sibh sìos, agus cha chuir neach 
sam bith eagal oirbh : agus sgriosaidh mi 
droch bheathaichean as an dùthaich, agus 
cha tèid an claidheamh tre bhur fearann. 

7 Agus.ruaigidh sibh bhur naimhdean, 
agus tuitidh iad roimhibh leis a' chlaidh- 
eamh. 

8 Agus cuiridh cùigear dhibh an ruaig ai r 
ceud, aguscuiridh ceud dhibh an ruaig air 
deich mìle : agus tuitidh bhur naimhdean 
roimhibh leis a' chlaidheamh. 

9 Oir amhaircidh mise oirbh, agus nimi 
sìolmhor sibh, agus bheir mi oirbh fàs lìon- 
mhor, agus daiugnichidh mi mo choimh- 
cheangal ribh. 

10 Agus ithidh sibh an seann lòn, agus 
bheir sioh a mach an seann lòn air son an 
Ibin nomha. 

11 Agus suidhichidh mi mo phàilliun 
'nur measg : aguschabhigràin aig m'anam 
dhibh. 

12 Agus imichidh mi "nur measg, agus 
bithidh mi a'm' Dhia dhuibh, agus bithidh 
sibhse 'nur sluagh dhomhsa. 

13 Is mise an Tighearna bhur Dia,a thug 
sibhse a mach à tìr na h-Eiphit, a chum 
nach bitheadh sibh 'nur tràillibh aca ; agus 
bhris mi cuibhreach bhur cuinge, agus thug 
mi oirbh imeachd dìreach. 

14 Ach mur èisd sibh rium, agus mur 
dean sibh na h-àitheanta sin uile ; 

15 Agus ma ni sibh tàir air mo reachd- 
aibh, no ma ghabhas bhur n-anam gràin 
do m'bhreitheanais, air chor as na&h dean 
sibh m'àitheantan uile, ach gu'm bris sibh 
mo choimhcheangal; 

16 Ni mise mar an ceudna so ribhse; 
orduichidh mi oirbh uamhas, caithearah, 
agus fiabhrus loisgeach, a chaitheas na sùil- 
ean, agus a bheir cràdh do'n chridhe : agus 
cuiridh sibh bhur sìol ann an dìomhanas, 
oir ithidh bhur naimhdean e. 

17 Agus cuiridh mise mo ghiiùis 'nur 
n-aghaidh, agus marbhar sibh an làthair 
bhur naimhctean : agus rìoghaicbidh a' 
mhuinntir air am beag sibh oirbh, agus 
teichidh sibh an uair nach bi neach an tòir 
oìrbh. 

18 Agus mur èisd sibh rium fathast air 
a shon so uile, an sin ni mi peanas oirbh 
seachd uairean ni's mò air son bhur peac. 
anna. 

19 Agus brisidh mi uabhar bhurcumh- achd ; agus ni mi bhur nèamha mar iar. 
unn, agus bhur talamh mar umha : 

20 Agus caithear bhur spionnadh ann an 
dìomhanas ; oir cha toir bhurfearann 'fhàs 
uaith, ni mò a bheir craobhan na tìre am 
meas uatha. 

21 Agus ma thèid sibh a'm'aghaidh,ag- 
us nach èisd sibh rium ; bheir mi seachd 
uairean tuille phlàighean oirbh,arèirbhur 
peacanna. 

22 Cuiridh mi mar an ceudna fiadh- 
bheathaichean na macharach 'nur measg, 
a bheir uaibh bhur clann, agus a chuireas 
as d'ur sprèidh, agus a ni sibh tearc ann an 
àireamh, agus bithidh bhur rathaidemòra 
fàs. 

23 Agusmu 1 : leasaichear leamsa sibh leis 
na nithibh sin, ach gu'n tèid sibh a'm'agh- 
aidh ; 

24 An sin thèid mise mar an ceudna 'nur 
n-aghaidh-sa, agus ni mi peanas oirbh 
seachd uairean fathast air son bhur peac- 
anna. 

25 Agus bheir mi claidheamh oirbh, a 
dhiolascùis-ghearainmochoimhcheangail; 
agus an uair achruinnichearsibh an ceann 
a chèile an taobh a stigh d'ur bailtibh, 
cuiridh mi a' phlàigh 'nur measg : agus 
bheirear thairis sibh do làimh naimhdean. 

26 An uair a bhrlseas mise lorg bhur 
n-arain, fuinidh deich mnàibhur n-aran 
ann an aon àmhuinn, agus bheir iad air 
ais dhuibh bhur n-aran air a thomhas, 
agus ithidh sibh agus cha bhi sibh sàth- 
ach. 

27 Agus mur èisd sibh air son so uile 
rium, ach gu'n tèid sibh a'm' aghaidh : 

28 An sin thèid mise 'nur n-aghaidh-sa 
mar an ceudna ann am fraoch feirge ; agus 
smachdaichidh mise, eadhon mise, seachd 
uairean sibh air son bhur peacanna, 

29 A gus ithidh sibh feoil bhur mac, agus 
feoil bhur nigheana ithidh sibh. 

30 Agus cuiridh mise as d'ur n-ionadaibh 
àrda, agus gearraidli mi sìos bhur dealbh- 
an, agus tilgidh mi bhur colannan air col- 
annaibh bhur n.ìodholan, agus gabhaidh 
m'anam gràin dhibh. 

31 Agus cuiridh mi bhurbailtean fàs, ag- 
us bheir mi lom-sgrìob air bhur n-ionada 
naomha, agus cha ghabh mi fàile bhur 
boltraich chùbhraidh. 

32 Agus bheir mi lom-sgrìob air an 
fhearann; agusbithidh ìoghnadh airbhur 
naimhdibh aghabhascòmhnuidh ann,mu'n 
ni sin. 

33 Agus sgapakìh mi sibh ammeasg nan 
cinneach, agus tairngidh mi claidheamh 
'nur dèigh ; agus bithidh bhur fearann 
creachta, agus bhur bailtean fàs. 

34 An sìn mealaidh am fearann a shàb- 
aideaiij am fad 's a luidheas e fàs, agus a 
bhios sibh.se ann am fearann bhur naimh- 
dean ; eadhon an sin gabhaidh amfearann 
fois, agus mealaidh e a shàbaidean. 

35 Am fad 's a luidheas am fearann fàs, 
bithidh fois aige; dobhrìgh nach robh fois 
aige 'nur sàbaidibh-sa, 'nuair a ghabh sibh 
còmhnuidh ann. 

36 Agus orra-san a dh'f hàgar beò dhibh, 
cuiridh mise laigse 'nan cridheachaibh ann 
an dùthchaibh an naimhdean ; agus cuir- 
idh fuaim duilleig air chrith iadairtheich- CAIB. XXVII. 103 eadh ; agus teichidh iad, mar gu'm biodh 
iad a' teicheadh o'n chlaidheamh ; agus 
tuitidh iad an uair nach bi neach an tòir 
orra. 

37 Agus tuitidh iad air muin a chèile, 
mar gu'tn b'ann roimh 'n chlaidheamh, 
'nuair nach bi neach an tòir orra ; agus 
cha bhi neart agaibh gu seasamh roimh 
bhur naimhdibh. 

38 Agus thèid as duibh am measg nan 
cinneach, agus ithidh talamh bhurnaimh- 
dean suas sibh. 

39 Agus iads^n a dh'f hàgar dhibh, searg- 
aidh iad as 'nan aingidheachd ann an dùth- 
chaibh bhur naimhdean ; agus mar an 
ceudna ann an euceartaibh an aithriche j 
seargaidh iad as maille riu. 

40 Ma dh'aidicheas iad an aingidheachd | 
fèin, agus aingidheachd an aithrichc, a j 
rèir an eusaomais a linn iad a'm' aghaidh, ■ 
agus mar an ceudna gu'n do ghluais iad 
a'm' aghaitlh ; 

41 Agus gu'n do ghluais mise mar an 
ceudna 'nan aghaidh-san, agus gu'n d'thug 
mi iad do dhùthaich an naimhdean ; ma 
bhios an sin an cridhe neo-thimchioll- 
ghearrta air 'irioslachadh, air chor asgu'n 
gabh iad ri peanas an aingidheachd ; 

42 An sin cuimhnichidh mise mo 
choimhcheangal ri Iacob, agus mar an 
eeudna mo choimhcheangal ri h-Isaac, 
agus mar an ceudna mo choimhcheangal 
ri h-Abraham cuimhnichidh mi; agus 
cuimhnichidh mi am fearann. 

43 Trèigear mar an ceudna am fearann 
leo, agus mealaidh e a shàbaidean, am 
fcadh 's a ta e 'na luidhe fàs as an eugmh- 
ais ; agus gabhaidh iad ri peanas an aing- 
klheachd ; a chionn, eadhon a chionn gu'n 
d'rinn iad tàir air mo bhreitheanais, agus 
a chionn gu'n do ghabh an anam gràin do 
m' re '.chuaibh. 

44 Agus gidheadh air a shon so uile, 
'nuair a bhios iad ann an tir an naimhdean, 
cha tdg mi uam iad, ni mò a ghabhas mi 
gràin diubh, g'an sgrios gu tur, agus a 
bhriseadh mo choimhcheangail riu : oir is 
misa an Tighearn an Dia. 

45 Àch air an sgàth-san cuimhnichidh 
mi coimhcheangalan sinnsirean, a thugmi 
macli à tìr na h-Eiphit, ann an sealiadh 
nan cinneach, a chum gu'm bithinn a'm' 
Dhia aca : Is mjse an Tighearn. 

4fi Is iad sin na h-orduighean, agus na 
breitheanais, agus na reachdan, a rinn an 
Tighearn eadar e fèin agus clann Israeil 
ann an sliabh Shinai, le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ri ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil, àgus abair 
riu, 'Nuair a bheir duinebòid àraidh, buin 
idh na h-anamanna do'n Tighearn, a rèir 
do mheas : 

3 Agus bithidh do mheas, air an fhir- 
ionnachofbichead bliadhna dh'aois, eadlt- 
on gu tri fichead bliadhna dh'aois ; bitiiidh 
eadhqn do mheas leth-cheud secel airgid, 
a rèir seceil an ionaid naoimh. 

4 Agus ma's boirionnach a bhios ann, 
an sin bithidh do mheas deich seceil 'ar 
fhichead. 5 Agus ma's gille o chùig bliadhna dh'- 
aois, eadhon gu tìchead bliadhna dh'aoìs, 
a bhios ann, an sin bithidh do mheas air 
son an f hirionnaich fichead secel, agus air 
son a' bhoirionnaich deich seceiL 

6 Agus ma'sann o mhìosadh'aois, eadh- 
on gu cùig bliadhna dh'aois, an sm bithidh 
do mheas air son an fhirionnaich cùigsec- 
eil airgid, agus air son a' bhoirionnaich bith. 
idh do mheas tri seceil airgid. 

7 Agus ma's ann a bhios e o thri fichead 
bliadhna dh'aois agus osacheann, ma'sflr- 
ionnich e, an sin bithidh do mheas cùig 
seceil deug, agus air son boirionnaich deich 
seceiL 

8 Ach ma bhios e ni's bochda na do 
mhaas, an sin nochdaidh se e fèin an làth- 
air an t-sagairt, agus measaidh an sagart 
e : a rèir a chomais-san a thug a' bhòid, 

I measaidh an sagart e. 

9 Agus ma'.vainmhidh e,d'antoirdaoine 
tabhartas a dh'ionnsuidh an Tighearna, 
bithidh gach ni a bheir duine d'an leithid- 
ibh sin do'n Tighearn, naomh. 

10 Cha mhùth se e, ni mò a mhalairt- 
icheas se e, maith air son uilc, no olc air 
son maith : ach ma mhalairticheas e air 
chor sam bith ainmhidh air son ainmhidh, 
an sin bithidh e fèin, agus an ni afhuar- 
adh 'na mhaiairt, naomh. 

11 Agus ma's ainmhidh neòghlan sam 
bith e, do nach toir iad seachad tabhartas 
do'n Tighearn, an sin nochdaidh e'n t-ain . 
mhidh an làthair an t-sagairt : 

12 Agus measaidh an sagart e, ma's 
maith no olc e ; mar a mheasas tusa a bhios 
a' d' shagart e, mar sin bithidh e. 

13 Ach ma dh'fhuasglas e air chor sam 
bith e, an sin cuireadh e an cù|geadh cuid 
deth ri d' mheas-sa. 

14 Agus an uair a choisrigeas duine a 
thigh, gu bhinaomh du'n Tighearn, an sin 
measaidh an sagart e, ma's maith no olc 

mar a mheasas an sagart e, mar sin 
seasaidh e. 

15 Agus madh'fhuasglasesanachoisrig 
a thigh, an sin cuiridh e an cùigeadìi 

cnid a.dh'airgiod do mheas-saris, agusbith- 
idh e leis. 

16 Agus ma choisrigeas duine do'n Tigh- 
earn cuid do fhearann a sheilbh, an sin 
bithidh do mheas a rèir a shìl: measar 
homer da shìol eòrna aig leth-cheud secel 
airgid. 

17 Ma choisrigeas e 'f hearann o bhliadh- 
na na lubile, a rèir do mheas seasaidh e. 

18 Ach ma choisrigeas e 'fhearann an 
dèigh na Iubile, an sin àirmhidh an sagart 
an t-airgiod da a rèir nam bliadhn' a ta ri 
teachd, eadhon gu bliadhnana Iubile, agus 
leigear sin sìos do d' mheas. 

19 Agus ma dh'fhuasglas am fear a 
choisrig am fearann e air chor sam bith, an 
sin cuiridh e an cùigeadh cuid a dh'airgiod 
do mheas-sa ris, agus daingnichear dha e. 

20 Agus mur fuasgail e 'm fearann, no 
ma reic'e'm fearann ri duine eile, cha 'n 
fhuasglar ni's mò e. 

21 Ach bithidh am fearann, an uair a 
thèid emach san Iubile, naomh do'nTigh- 
earn, mar fhearann coisrigte: buinidh a 
shealbh do'n t-sagart. 

22 Ach ma choisrigeas duine do'n Tigh- 104 AIREAMH. earn fearann a cheannaich e, nach ann do 
f hearann a sheilbh ; 

23 An sin àirmhidh an sagart dha luach 
do mheas, eadhon gu bliadhna na Iubile, 
agus bheir e seachad do mheas fèin san là 
sin, mar ni naomh do'n Tighearn. 

24 Ann ambliadhna na Iubile pillidh am 
fearann d'a ionnsuidh-san o'n do cheann- 
aicheadh e, eadAo«d'aionnsuidh-sand'a?rc 
buineadh seai'oh an fhearainn, 

25 Agus bithidh do mheas-sa uile a rèir 
seceil an ionaid naoimh ; bithidh fichead 
gerah san t-secel. 

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh, bu 
chòir a bhi 'na cheud-ghin do'n Tighearn, 
cha choisrig duine air bith sin, co dhiubh 
is tarbh, no caora e : ìs leis an Tigheam e. 

27 Ach ma's ann do bheathach neò- 
ghlan e, an sin fuasglaidh se e a rèir do 
mheas-?a, agus cuiridh e an cùjgeadh cuid 
deth ris ; no mur fuasglar e, an sin reicear 
e a rèir do mheas. 

28 Gidheadh, cha reicear agus cha 'n 
f huasglarni sam bith coisrigteachoisrigeas 
duinedo'n Tighearn, do gach ni a ta aige, araon do dhuine agus do ainmhidh, agus 
do fhearann a sheilbh : tha gach ni cois- 
rigte ro-naomh do'n Tighearn. 

29 Cha 'n f huasglarni sambith coisrigte, 
a choisrigear le daoinibh: ach cuirear gu 
cinnteach gn bàs e. 

30 Agus uile dheachamh an f hearainn, 
ma's ann do shìol an fhearainn, no do 
mheas na craoibhe, is leis an Tighearn e ; 
tha e naomha do'n Tighearn. 

31 Agus ma dh'fhuasglas duine idir a 
bheagd'a dheachamh,cuiridh ean cùigeadh 
cuid deth ris. 

32 Agus a thaobh uile dheachaimh a' 
chruidh, no an treuda, eadhon gach ni air 
bjth a dh'imicheris fo'n t-sL.it : bithidh an 
deachamh dheth naomha do'n Tighearn. 

33 Cha rannsaich e am bi e maith no olc, 
ni mò a mhalairticheas se e : agus ma mhal- 
airticheas e idir e, an sin bithidh an dà 
chuid e fèin agus a mhalairt naomh ; cha'n 
fhuasglar e. 

34 Is iad sin na h-àitheantan a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois, air son chloinn 
Istaeil ann an sliabh Shjnai. AIREAMH. CAIB. I. 

A GUSlabbair an Tighearnari Maois ann 
am fàsach Shinai, ann am pàilllun a' 
choimhthionail, air a' cheud là do'n dara 
mìos, san dara bliadhna an dèigh dhoibh 
teachd a mach à tìr na h-Eiphit, ag radh, 

2 Gabhaibh àireamh cheann comh- 
chruinnich chloinn Israeil uile, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithd-j'ne, 
maille ri àireamh an ainmeanna, gach fir- 
ionnach a rèir an ceann : 

3 O f hichead bliadhna dh'aois, agus os a 
cheann, gach aon a's urrainn dol a mach 
gu cogadh ann an Israel : àirmhidh tusa 
agus Aaron iad a rèir am buirìhnean. 

4 Agus maille ribhse bithidh duine do 
gach uile thrèibh : gach aon diubh 'na 
cheann tighe 'aithriche. 

5 Agus is iad so ainmeanna nan daoine 
a sheas. s maille ribh : Do thrèibh Reubein ; 
Elisur mac Shedeuir. ' 

6 Do Shimeon; Selumiel mac Shuris- 
adai. 

7 Do Iudah ; Nahson mac Aminadaib. 

8 Do Isachar ; Nataneeì mac Shuair. 

9 Do Shebulun ; Eliab mac Heloin. 

10 Do chloinn Ioseiph; do Ephraim, 
Elisama mac Amihuid ; do Mhanaseh, Ga- 
maliel mac Phedahsuir. 

11 Do Bheniamin ; Abidan mac Ghid- 
eoni. 

12 Do Dhan; Ahieser mac Amisadai. 

13 Do Ase 1- ; Pagiel mac Ocrain. 

14 Do Ghad : Elias. ph mac Dheueil. 

15 DoNaphtali; Ahira nux Enain. 16 B' iad sin daoin' ainmeil a' chomh- 
chruinnich, cinn-fheadhna treubhan ar< 
aithriche, ceannardan mhìltean ann an Is- 
rael. 

17 Agus ghabh Maois agus Aaron na 
daoine sin, a ghairmeadh air an ainm- 
ibh. 

18 Agus thionail iad an comhchruinn- 
ench uìle an ceann a chèile air a' cheud là 
do'n dara mìos, agus chuir iad an cèill an 
gineal..cha a rèir an teaghlaichean, a rèir 
t.ghe an aithriche, a rèir àiveimh nan 
i mme?.x\, o f hichead bliadhna dh'aois agus 
thairis, a rèir an ceann. 

19 Mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois, mar sin dh'àireamh e iad ann am 
fàsach Shinai. 

20 Agus bha clann Reubein, a' mhk bu 
shine a bh'aig Israel, a rèir an ginealach-, 
a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, a 
rèir an ceann, gach firionnach o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh ; 

21 Bha iadsan a dh'àirmheadh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Reubein, 'nandà f hich- 
ead agus sè mìle agus cùig ceucl. 

22 Do chloinn Shimeoin, a rèir an gin. 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, arèir àireimh nan ainmean, arèir 
an ceann, gach firionpach o fhichead 
bliadhna dh'^ois agus os a cheann, g ch 
aon a b'urrainn dol a mach gu cogac:!; ; 

23 £' iadsan a chaidh àireamh dhiuLli, CAIB. II. 105 eadhon do thrèibh Shimeoin, leth-cheud 
agus naoi mile agus tri cheud. 

24 Do chloinn Ghad, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

25 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Ghad, dà f hichead agus 
cùig mìle agus sè ceud agus leth-cheud. 

26 Do chloinn Iudah, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

27 B' iaiìsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Iudah, tri fìchead agus 
ceithir mìle deug agus sè ceud. 

28 Do chloinn Isachair, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon ab'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

29 2?'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Isachair, leth-cheud ag- 
us ceithir mìle agus ceithir cheud. 

30 Do chloinn Shebuluin, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche, a rèir àireimh nan ainm- 
ean, o f hichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

31 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Shebuluin, leth-cheud 
agus seachd mìle agus ceithir cheud. 

32 Dochloinn Ioseiph,ea<2fo>ndo chloinn 
Ephraim, a rèir an ginealacha, a rèir an 
teaghlaichean, a rèir tighe an aithriche, a 
rèir àireimh nan ainmean, o fhichead 
bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach 
aon a b'urrainn dol a macn gu cog- 
adh; 

33 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Ephraim, dà f hichead 
mìle agus cùig ceud. 

34 Do chloinn Mhanaseh, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe arj aithriche, a rèir àireimh nan ainm- 
ean, o f nichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu eogadh : 

35 B' ladsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Mhanaseh, dà mhìle 
dheug 'ar f hichead agus dà cheud. 

36 Do chloinn Bheniamin, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighean aithriche,arèir àireimh nan ainm- 
ean, o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

37 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Bheniamin, cùig mìle 
deug 'ar f hichead agus ceiihir cheud. 

38 Do chloinn Dhan, a rèir an gineal. 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; , 

39 B' iadsan a chajdh àireamh dhiubh, eadhon do thrèibh Dhan, tri fichead agus 
dà mhìle agus seachd ceud. 

40 Do chloinn Aseir, a rèir an gineal- 
acha, a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe 
an aithriche, a rèir àireimh nan ainmean, 
o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urrainn dol a mach 
gu cogadh ; 

41 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Aseir, aon mhìle agus 
dà f hichead agus cùig ceud. 

42 Do chloinn Naphtali, a rèir an gin- 
ealacha, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche,a rèir àireimh nanamvci- 
ean, o fhichead bliadhna dh'aois agus os a 
cheann, gach aon a b'urraiim dol a mach 
gu cogadh ; 

43 B' iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
eadhon do thrèibh Naphtali, tri mìle deug 
agus dà f hichead agus ceithir cheud. 

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a dh'àir- 
eamh Maois agus Aaron, agusceànnardan 
Israeil, eadhon dà f hear dheug : bha gach 
fear dhiubh air son tighe 'aithriche. 

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh àir- 
eamh do chloinn Israeil, a rèir tighe an 
aithriche, o f hichead bliadhna dh'aois ag- 
us os a cheann, gach aon a b'urrainn dol a 
mach gu cogadh ann an Isi-ael ; 

46 Eadhon iadsan uile a chaidh àireamh, 
b' iad sè ceud mìle agus tri mìie agus cùig 
ceud agus leth-cheud. 

47 Ach cha deachaidh na Lebhithich, a 
rèir trèibh an aithriche, àireamh 'nam 
measg : 

48 Oir labhair an Tighearna ri Maois,ag 
ràdh, 

49 A mhàin cha'n àireamh thu treubh 
Lebhi, ni mò a ghabhas tu an cunntas 
cheann am measg chloinn Israeil : 

50 Ach orduichidh tu na Lebhithich os 
ceann pàilliuin na Fianuis, agus os ceann a 
shoithichean uile, agus os ceann nan uile 
nithe a bhuineas da : giùlainidh iad am 
pàilliun, agus a shoithichean uile ; agus 
fritheilidh iad da, agus campaichidh iad 
mu'n cuairt air a' phàilliun. 

51 Agus an uair a bhios am pàilliun gu 
dol air 'aghaidh, leagaidh na Lebhithich a 
nuas e ; agus an uair a bhios am pàilliun 
r'a shuidheachadh, togaidh na Lebhithich 
suas e : agus cuirear an coigreach a thig 
am fagus gu bàs. 

52 Agus suidhichidh clann Israeil am 
bùthan, gach duine làimh r'a chuideachd 
fèin, agus gach duine làimh r'a bhrataich 
fèin, air feadh an armailtean. 

53 Agus suidhichidh na Lebhithich am 
bùthan mu'n cuairt air pàilliun na Fian- 
uis ; a chum's nach bi corruich air comh- 
chruinneach chloinn Israeil, agus gleidhidh 
na Lebhithich cùram pàilliuin na Fian- 
uis. 

54 Agus rinn clann Israeil a rèirnan uile 
nithe a dh'àithn an Tighearnado Mhaois ; 
mar sin rinn iad . 

CAIB. II. 

A GUS labhair an Tighearna ri Maois, 
■^* - agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Suidhichidh gach duine do chloinn Is- 
raeil làimh r'a bhrataich fèin, maille ri 
suaichiontas tighe an aithriche : fad as 106 AIREAMH. mu'n cuairt air pàilliun a' choimhthionail 
suidhichidh iad. 

3 Agusairtaobh na h-àirde 'n ear, lethri 
èirigh na grèine, suidhichidh luchd brat- 
aich chaimp Iudah, a rèir an armailtean : 
agus bithidh Nahson mac Aminadaib 'na 
cheannard air cloinn Iudah. 

4 Agus 6'iad 'armailt-san, eadhon iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus 
ceithir mìle deug agus sè ceud. 

5 Agus am fagus da suidhichidh treubh 
Isachair: agus bithidh Nataneel mac 
Shuair 'na cheannard air cloinn Isachair. 

6 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
ohaidh àireamh dhith, leth-cheud agus 
ceithir mìle agus ceithir cheud. 

7 An sin treubh Shebuluin : agus bilk- 
idJi Eliab mac Heloin 'na cheannard air 
cloinn Shebuluin. 

8 Agus è'iad 'armailt-san, agus iadsan a 
chaidh àireamh dhith, leth-cheud agus 
seachd mìle agus ceithir cheud. 

9 Na h-uile a chaidh àiieamh ann an 
camp Iudah, à'iad ceud mìle agus ceithir 
fichead mìle agus sè mìle agus ceithir 
cheud, a rèir an armailtean : thèid iad so 
a mach air thùs. 

10 Air taobh na h-àirde deas bithidh 
bratach chaimp Reubein, a rèir an armailt- 
ean : agus 'na cheannard air cloinn Reu- 
bein bithidh Elisur mac Shedeuir. 

11 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhith, dà thichead agus 
eè mìle agus cùig ceud. 

12 Agus làimh rjs suidhichidh treubh 
Shimeoin; agus bithìdh Selumiel mac 
Shunsadai 'na cheannard air cloinn Shi- 
meoin. 

13 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhith, leth-cheud agus 
naoi mììe agus tri cheud. 

14 An sin treubh Ghad: agus 'na cheann- 
ard air mic Ghad, bithidh Eliasaph mac 
Reueil. 

15 Agus Mad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead ag- 
us cùig mìle agus sè ceud agus leth-cheud. 

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann an 
camp Reubein, 6'iad ceud mìle agus leth- 
cheud, agus aon mhìle, agus ceithir cheud 
agus leth-cheud, a rèir an armailtean : ag- 
us thèid iadsan a mach san dara ordugh. 

17 An sin thèid pàilliun a' choimh- 
thionail air 'aghaidh, mailie ri camp nan 
Lebhitheach ammeadhon a'chaimp : mar 
a champaicheas iad, mar sin thèid iad air 
an aghaidh, gach duine 'naàitefèin, làimh 
r'am brataichibh. 

18 Air taobh na h-àirde 'n iar bithidh 
bratach chaimp Ephraim,arèir an armailt- 
ean ; agus bithidh Elisama mac Amihuid 
'na cheannard air mic Ephraim. 

19 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh,dà fhiehead mìle 
agus cùig ceud. 

20 Agus làimh ris-san bithidh treubh 
Mbanaseh : agus bitkidh Gamaliel mac 
Phedahsuir 'na cheannard air cloinn Mha- 
naseh. 

21 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dà mhìle dheug 
'ar f hichead agus dà cheud. 

22 An sin treubh Bheniamin : agus bith* idk Abidan mac Ghideoni 'na cheannard 
air mic Bheniamin. 

23 Àgus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, cùig mìle deug 
'ar f hichead agus ceithir cheud. 

24 2?'iadsan uile a dh'àirmheadh do 
champ Ephraim, ceud mìle, agus ochd 
mìle agus ceud, a rèiran arrnailtean : agus 
thèid iadsan air an aghaidh san treas ord- 
ugh. 

25 Bithidh bratach chaimp Dhan air 
taobh na h-àirde tuath a rèir an armailt- 
ean ; agus bithidh Ahieser mac Amisadai 
'na cheannard air cloinn Dhan. 

26 Agus è'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus 
dà mhile agus seachd ceud. 

27 Agus làimh ris campaichidh treubh 
Aseir : agus bitkidh Pagielmac Ocrain 'na 
cheannai d air cloinn Aseir. 

28 Agus 6'iad ! armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, dà f hichead ag- 
us aon mhile agus cùig ceud. 

29 An sin treubh Naphtali : agusbitkidk 
Ahira mac Enain 'nacheannardaircloinn 
Naphtali. 

30 Agus b'iad 'armailt-san, agus iadsan 
a chaidh àireamh dhiubh, leth-cheud agus 
tri mìle agus ceithir cheud. 

31 i? ? iadi-an uile a chaidh àireamh ann 
an camp Dhan, ceud mìle, agus leth- 
cheud agvis seachd mìle agus sè ceud : Im= 
ichidh iadsan fa dheireadh le 'm brataich- 
ibh. 

32 Is iad sin iadsan a dh'àirmheadh dp 
chloinn Israeil, a rèir tighe an aithriche : 
6'iadsan uile a chaidh àireamh do na caimp, 
a rèir an armailtean, sè ceud mìle,agus tri 
mìle agus cùig ceud agus leth-cheud. 

33 Ach cha d'àirmheatìh na Lebhithich 
am measg chloinn Israeil, mar a dh'àithn 
an Tighearnado Mhaois. 

34 Agus rìnn clann Israeil a rèir gach ni 
a dlvàithn an Tighearnado Mhaois: mar 
sin champaich iad làimh r'am brataichibh, 
agus mar sin chaidh iad air an aghairìh, 
gach aon a rèir an teaghlaichean, a rèir 
dghe an aithriche. 

CAIB. III. 

JS iad so mar an ceutìna ginealaich Aa- 
■ roin agus Mhaois, san là anns an do 
labhair an Tighearna ri Maois ann an 
sliabh Shinai. 

2 Agus is iad so ainmean mhac Aaroin ; 
Nadab an ccud-ghin, agus Abihu, Eleasar, 
agus Itamar. 

3 Is iad sin ainmeanna mhac Aaroin, na 
sagairt a dh'ungadh, a choisrig e gu frith- 
ealadh ann an dreuchd an t-sagairt. 

4 Agus fjmair Nadabagus Abihu bàsan 
làthair an Tighearna, 'nuair a thug iad 
suas teine coimheach an làthair an Tigh, 
earn, ann am fàsach Shinai, agus cha robh 
clann aca : agus f hritheil Eleasar agus 
Itamar ann an dreuchd an t-sagairt, ann an 
sealladh Aaroin an athar. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, agus 
taisbein iad an làthair Aaroin an t-sagairt, 
a chum gu'm fritheil iad dha. 

7 Àgus gleidhidh iad a chùram-san, agus CAIBi 107 cùram A' chtìinhthionailuìlej air beulaobh 
pàilliuin a' choirnhthionail, a dheanamh 
seirbhis a' phàiìliuin. 

8 Agus gieidhidh iad uile shoithichean 
pàiiliuin a' choimhthionail, agus cùram 
chloinn Israeil, a dheanamh seirbhis a' 
phàilliuin. 

9 Agus bheir thu na Lebhithieh do Aa- 
ron, agus d'a mhic ; tha iad air an tabhairt 
da gu h-iomlan a mach à cloinn Israeil. 

10 Agus orduichidh tu Aaron agus a 
mhic, agus feithidh iadsan air dreuchd an 
t-sagairt s agus cuirear an coigreach athig 
am fàgus gu bàs. 

11 Agtis labhair an Tighearna ri*Maois, 
ag ràdb, 

12 Agus mise, feuch, ghabh mi na Le- 
bhithich o mheasgchloinn Israeil, anàita' 
cheud-ghin uile a dh'f hosglas a' bhrù am 
measg chloinn Israeil : agus is leamsa na 
Lebhithich ; 

13 Achionngurleamsagach uilecheud- 
ghin ; oir air an là anns an do bhuail mi 
gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, 
naomhaich mi dhomh fèingach ceud-ghiu 
ann an Israel, eadar dhuine agus ainmh- 
idh ; is leamsa iad : Is mise an Tighearn. 

14 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
ann am fàsach Shinai, ag ràdh, 

15 Aireamh clann Lebhi a rèir tighe an 
aithriche, a rèir an teaghlaichean : gach 
fìrionnach o mhìos a dh'aois agus os a 
cheann àirmhidh tu iad. 

16 Agus dh'àireamh Maois iad a rèir 
focail an Tighearna, mar a thugadh àithne 
dha. 

17 Àgus ft'iad so mic Lebhi a rèir an 
ainmean : Gerson, agus Cohat, agus Me- 
rari. 

18 Agus is iad so ainmean mhac Ghers- 
oin a rèir an teaghlaichean ; Libni agus 
Simei. 

19 Agus mic Chohait a rèir an teagh- 
laichean ; Amram, agus Idsar, Hebron, 
agus Udsiel. 

20 Agus mic Mherari a rèir an teagh- 
laichean ; Mahli, agus Musi : is iad sin 
teaghlaichean nan Lebhitheacli, a rèir 
tighe an aithriche. 

21 O Gherson bha teaghlach Libni, agus 
teaghlach Shimei : is iad sinteaghlaichean 
nan Gersonach. 

22 ladsan a chaidh àireamh dhiubh, a 
rèir àireimh nam firionnach uile o mhìos a 
dh'aais agus os a cheann, eadhon iadsan a 
chaidh àireamh dhiubh, ò'iad seachd mìle 
agus cùig ceud. 

23 Suidhichidh teaghlaichean nan Gers- 
onach air cùlaobh a' phàilliuin air taobh na 
h-àirde 'n iar. 

24 Agus bithidh Eliaaaph mac Laeil, 'na 
cheann tighe athar nan Gersonach. 

25 Agus air cùram mhac Ghersoin, ann 
am pàilliun a' choimhthionail, bithidh am 
pàilliun, agus am bùth, a chòmhdach, ag- 
us am brat air son doruis pàilliuin a' 
choimhthionail, 

26 Agus cùirteinean na cùirte, agus am 
brat air son doruis na cùirte, a ta làimh ris 
a' phàilliun, agus làimh ris an altair mu'n 
cuairt, agus a cùird, air son a seirbhis uile. 

27 Agus o Chohat bha teaghlach nan Am- 
ramach, agus teaghlach nan Idseharach, agusteaghlach nan Hebronach, agusteagh- 
lach nan Udsielach : is iad sin teaghlaich- 
ean nan Cohatach. 

28 Ann an àireamh nam firionnach uile 
o mhìos a dh'aois agus os a cheann, bha 
oclid mìle agus sè ceud, a bha gleidheadh 
cùraim an ionaid naoimh. 

29 Suidhichidhteaghlaichean mhac Cho- 
hait air taobh a' phàilliuin mu oheas. 

30 Agus bithklh Elisaphan mac Udsieiì 
'na cheann tighe athar theaghlaichean nan 
Cohatach. 

31 Agus air an cùram-san bithidh an 
àirc, agus a*m bòrd, agus an coinnleir, ag- 
us na h-altairean, agus soithichean an ion- 
aid naoimh, leis am fritheil iad, agus am 
brat, agus a sheirbhis uile. 

32 Agus bithidh Eleasar, mac Aaroin an 
t-sagairt, 'na cheannard air ceannardaibh 
nan Lebhitheach, agusbithidh sùil aig orra- 
san a bhios a' gleidheadh cùraim an ionaid 
naoirnh. 

33 O Mherari bha teaghlach nam Mah- 
lach, agus teaghlach nam Musitheach : is 
iad sin teaghlaichean Mherari. 

34 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir àireimh nam firionnach uile o mhìos 
a dh'aois agus os a cheann, b'iad sè mìle 
agus dà cheud. 

. 35 Agus b'e Suriel mac Abihail ceann 
tigheathartheaghlaichean Mherari: suidh- 
ichidh iadsan air taobh a' phàilliuin mu 
thuath . 

36 Agus/a choimhead agus cùram mhac 
Mherari bithìdh buird a' phàilliuin, agus a 
chroinn, agus a phuist, agus a bhuinn, ag- 
us a shoithichean uile, agus gach ni a 
f hritheileas da; 

37 Agus puist na cùirte mu'n cuairt, ag- 
us am buinn, agusam pinneachan,agusan 
cuird. 

38 A°h iadsan a champaicheas air beul- 
aobh a' phàilliuin air taobh na h-àirde 'n 
ear, eadhon air beulaobh pàilliuin a' 
choimhthionail leth ri èirigh na grèine, is 
iad Maois, agus Aaron, agus a mhic, a' 
gleidheadh cùraim an ionaid naoimh, air 
son cùraim chloinn Israeil ; agus cuirear 
an coigreach a thig am fagUs gu bàs. 

39 Iadsan uile a chaidh àireamh do na 
Lebhithich, a dh'àireamh Maois [agus Aa- 
ron] a rèir àithne an Tighearn, a rèir an 
teaghlaichean, na fìrionnaich uile o mhìos 
a dh'aois agus os a cheann, 6'iad dà mhìle 
thar f hichead. 

40 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Aireamh gach ceud-ghin a ta 'na 
f hirionnach do chloinn Israeil o mhìos a 
dh'aois agus os a cheann, agus gabh àir- 
eamh an ainmean. 

41 Agus gabhaidh tu na Lebhith'rch 
dhomh<>a (Is mise an Tighearn) an àite nan 
ceud-ghin uile am measg chloinn Israeil ; 
agus sprèidh nan Lebhitheach an àite nan 
ceud-ghin uile am measg sprèidhe chloinn 
Israeil. 

. 42 Agus dh'àireamh Maois, mar a dh'- 
àithn an Tighearna dha, gach ceud-ghin 
am measg chloinn Israeil. 

43 Agus gach ceud-ghin a bha 'na f hir- 
ionnach, a rèir àireimh nan ainmean, o 
mhìos a dh'aois agus os a cheann, dhitibh- 
san a chaidh àireàmh dhiubh, b' iad àà 108 AIREAMH. mhìle thar f hichead dà cheud agus tri fich- 
ead agus tri-deug. 

44 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

45 Gabh na Lebhithich an àite nan ceud- 
ghin uile am measg chloinn Israeil, agus 
sprèidh nan Lebhitheach an àit an sprèidhe- 
san, agus bithidh na Lebhithich leamsa : 
Is mise an Tighearn. 

46 Agus air an son-san a ta gu bhi air am 
fuasgladh do'n dà cheud agus an tri fìchead 
agus an tri-deug, do cheud-ghin chloinn Is- 
raeil, a tha ni's lìonmhoire na na Lebhith- 
ich ; 

47 Gabhaidh tu eadhon cùig seceil am 
fear air an ceann ; a rèir seceil an ionaid 
naoimh gabhaidh tu iad : is e 'n secel fich- 
ead gerah. 

48 Agus bheir thu 'n t-airgiod, leis am 
fuasglar an t-àireamh còrr rìhiubh, do Aa- 
ron agus d'a mhic. 

49 Agus ghabh Maois an t-airgiorìfuasg- 
laidh uatha-san a bha thuilleadh orra-san 
a dh'fhuasgladh leis na Lebhithich. 

50 O cheud-ghin chloinn Israeil ghabh e 
an t-airgiod : mìle tri cheud agus tri fich- 
ead agus cùig seceìl, a rèir seceil an ionaid 
naoimh. 

51 Agus th ug Maois airgiod na muinntir 
sin a dh'fhuasgladh, do Aaron, agus d'a 
mhic, a rèir focail an Tighearna, mar a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

CAIB. IV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag- 
us ri h- Aaron, ag ràdh, 

2 GabhàireamhmhacChohaitomheasg 
mhac Lebhi, a rèir an teaghlaichean, a rèir 
tighe an aithriche ; 

3 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach neach a thèid a 
steach do'n armailt, a dheanamh na h-oibre 
ann am pàilhun a' choimhthionail. 

4 So an t-seirbhis a bhios aig mic Cho- 
hait, ann am pàiìliun a' choimhthionail, 
mu tkimchioll nan nithe ro-naomha. 

5 Agus an uair a bhios an camp gu dol 
air 'aghaidh, thig Aaron agus a mhic, ag- 
us bheir iad a nuas brat a' chòmhdaich, 
agus còmhdaichidh iad àirc na Fianuis 
ìeis ; 

6 Agus cuiridh iad oirre an còmhdach- 
adh do chroicnibh bhroc, agus sgaoilidh 
iad os a ceann eudach uile do ghorm, agus 
cuiridh iad a bataichean innte. 

7 Agus air bòrd arain na Fianuis sgaoil- 
ìdh iad eudach do ghorm, agus cuiridh iad 
air na miasan, agus na tùiseirean, agus na 
copain, agus na cuachan leis an toirear 
seachad tabhartas-dibhe : agus bithidh an 
t-aran an còmhnuidìi air. 

8 Agus sgaoilidh iad orra eudach scar- 
laid, agus còmhdaichidh iad sin le còmh- 
dachadh do chroicnibhbhroc, agus cuiridh 
iad a bhataichean ann. 

9 Agus gabhaidh iad eudach do ghorm, 
aguscòmhdaichidh iad coinnleiran t-soluis, 
agus a lòchrain, agus a chlobhachan, agus 
a smàl-shoithichean, agus a shoithichean- 
olaidh uile, leis am fritheil iad da. 

10 Agus cuiridh iad efèin> agus a shoith- 
ichean uile, ann an còmhdachadh do chroicnibh bhroc, agus cuiridh iad air 
lunn e. 

11 Agus air an altair òir sgaoilidh iad 
eudach «o ghorm, agus còmhdaichidh iad 
i le còmhdachadh do chroicnibh bhroc, ag- 
us cuirirìh iad rithe a bataichean. 

12 Agus gabhaidh iad na h-innil f hrith- 
ealaidh uile, leis am fritheil iad san ionad 
naomh, agus cuiridh iad ann an eudach do 
ghorm iad, agus còmhdaichidh iad lecòmh- 
dachadh do chroicnibh bhroc iad, agus 
cuiridh iad air lunn iad. 

13 Agus bheir iad air falbh an luath o'n 
altair, agus sgaoilidh iad eudach corcuir 
oirre ; 

14 Agus cuiridh iad oirre a soithichean 
uile, leis am fritheil iad m'a timchioll, 
eadhon na tùiseirean, na greimichean- 
feòla, agus na sluasaidean, agus na cuach- 
an, soithichean na h-altarach uile; agus 
sgaoilidh iad oirre còmhdachadh do chroic- 
nibh bhroc, agus cuiridh iad rithe a bat- 
aichean. 

15 Agus crìochnaichidh Aaron agus a 
mhic còmhdachadh an ionaid naoimh, agus 
uile shoithichean an ionaid naoimh, 'nuair 
■a bhios an camp gu dol air 'aghaidh ; agus 
an dèigh sin thig mic Chohait g'an giùlan : 
ach cha bhean iad ri ni naomha sam bith, 
air eagal gu'm bàsaich iad. Is iad na nitke 
sin eallach mhac Chohait ann am pàilliun 
a' choimhthionail. 

16 Agus do dhreuchd Eleasair, mhic Aa- 
roin an t-sagairt, buinidh an oladh chum an 
t-soluis, agus an tùis chùbhraidh, agus an 
tabhartas-bìdh lathail, agus an oladh-ung- 
aidh, agus cùram a' phàilliuin uile, agus 
nan uile nithe a ta ann, san ionad naomh, 
agus 'na shoithichibh. 

17 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

18 Na gearraibh as ti eubh theaghlaich- 
ean nan Cohatach o mheasg nan Lebhith- 
each. 

19 Ach so ni sibh riu, cbum gu'm bi iad 
beò agus nach bàsaich iad, an uair a thig 
iad am fagus do na nithibh ro-naomha ; 
thèid Aaron agus a mhic a steach, agus 
orduichidh siad iad gach aon d'a sheirbhis 
fèin, agus d'a eallaich. 

20 Ach cha tèid iad a steach a dh'fhaic- 
inn an uair a chòmhdaichear na nithe 
naomha, air eagal gu'm faigh iad bàs. 

21 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

22 Gabh mar an ceudna àireamh mhac 
Ghersoin, a rèir tighe an aithriche, a rèir 
an teaghlaichean : 

23 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, gu leth-cheud bliadhna 
dh'aois àirmhidh tu iad ; gach neach a 
thèid a steach a dheanamh na seirbhis, a 
dheanamh na h-oibre ann am pàilliun a' 
choimhthionail. 

24 Is i so seirbhis theaghlaichean nan 
Gersonach, seirbhis a dheanamh, agus eall- 
ach a ghiùlan. 

25 Agus giùlainidh iad cùirteinean a' 
phàilliuin, aguspàilliun a' choimhthionail, 
a chòmhdach, agus an còmhdach do 
chroicnibh bhroc, a ta shuas thairis air, ag- 
us brat doruis pàilliuin a' choimhthionail, 

26 Agus cùirteineannacùirte, agusbrat CAIB. V. 109 doruìs geata na cùirte, a ta làimh ris a'j theaghlaichibh mhac Mherari, a rèir an phàilliun, agus ris an altair mu'n cuairt, 
agus an cuird, agus innil am frithealaidh 
uile, agus gach ni a rinneadh air an son : 
mar so ni iad seirbhis. 

27 A rèir focail Aaroin agus amhac bith. 
idh uile sheirbhis mhac nan Gersonach, 
'nan eallachaibh uile, agus 'nan seirbhis 
uile : agus orduichidh sibh dhoibh mar an 
cùram an eallachan uiie. 

28 lsiso seirbhis theaghlaichean mhac 
Ghersoin, ann am pàilliun a' choimhthion- 
ail ; agus bithidh an cùram fuidh làimh 
Itamair mhic Aaroin an t-sagairt. 

29 A thaobh mhac Mherari, àirmhidh tu 
iad a rèir an teaghlaichean, a rèir tighe an 
aithriche : 

30 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, àirmhidh tu iad, gach 
aon a thèid a steach do'n t-seirbhis, a 
dheanamh oibre pàilliuin a' choimhthion- 
ail. 

31 Agus is e so cùram an eallaich, a rèir 
an seirbhis uile ann am pàiliiun a' choimh- 
thionail ; buird a' phàilliuin, agus a 
chroinn, agus a phuist, agus a bhuinn, 

32 Agus |)uist na cùirte mu'n cuairt, ag- 
us ambuinn, agusam pinneachan, agus an 
cuird, maile r'an inneaiaibh uile, agus 
maille r'an seirbhis uile : agus air an ainm 
àirmhidh sibh innil cùraim an eallaich. 

33 Is i so seirbhis theaghlaichean mhac 
Mherari, a rèir an seirbhis uile ann am 
pàilliun a 1 choimhthionail, fuidh làimh 
Itamair mhic Aaroin an t-sagairt. 

34 Agus dh'àireamh Maois agus Aaron 
agus ceannardan a' chomhchruinnich mic 
nan Cohatach, a rèir an teaghlaichean, ag- 
us a rèir tighe an aithriche : 

35 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thèid a steach 
do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàill- 
iun a' choimhthionaii. 

36 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, 
a rèir an teaghlaichean, b'iad dà mhìle 
seachd ceud agus leth-cheud. 

37 B'ìaA so iadsan a chaidh àireamh do 
theaghlaichibh nan Cohatach, gach neach a 
dh'f heudadh seirbhis a dheanamh ann am 
pàilliun a' choimhthionail, a dh'àireamh 
Maois agus Aaron, a rèir àithne an Tigh- 
earna le làimh Mhaois. 

38 Agus iadsan a chaidh àireamh do 
mhic Ghersoin, a rèir an teaghlaichean, 
agus a rtir tighe an aithriche : 

39 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon athèid a steach 
do'n t-seirbhis, a chum oibre ann am pàill- 
iun a' choimhthionail ; 

40 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh,a rèir an teaghlaichean, arèir tighe 
an aithriche, b'iad dà mhìle agus sè ceud 
agus deich 'ar f hichead. 

41 So iadsan a chaidh àireamh do theagh- 
laichibh mhac Ghersoin, do gach neach a 
dh'f heudadh seirbhis a dheanamh ann am 
pàilliun a' choimhthionail, a dh'àireamh 
Maois agus Aaron a rèir àithne an Tigh- 
earn. 

42 Agus iadsan a chaidh àireamh do teaghlaichean, a rèir tighe an aithriche : 

43 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thèid a stigh 
do'n t-seirbhis, chum oibreann am pàilliun 
a' choimhthionail ; 

44 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, a rèir an teaghlaichean, b'iad tri 
mìle agus dà cheud. 

45 So iadsan a chaidh àireamh dotheagh. 
laichibh mhac Mherari,a dh'àireamhMaois 
agus Aaron, a rèir focail an Tighearna Ie 
làimh Mhaois. 

46 Iadsan uile a chaidh àireamh do na 
Lebhithich, a dh'àireamh Maois agus Aa- 
ron, agus ceannardan Israeil, a rèir an 
teaghlaichean, agus a rèir tighe an aith- 
riche; 

47 O dheich bliadhna fichead a dh'aois 
agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud 
bliadhna dh'aois, gach aon a thàinig a 
dheanamh seirbhis an fhrithealaidh, agus 
seirbhis na h-eallaich ann am pàilliun a' 
choimhthionail ; 

48 Eadhon iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, b'iad ociid mlle aguscùig ceud ag- 
us ceithir fichead. 

49 A rèir àithne an Tighearnadh'àirmb- 
eadh iad le làimh Mhaois, gach aon a rèir 
a sheirbhis, agus a rèir 'eallaich : mar so 
dh'àirmheadh iad leis, mar a dh'àithn an 
Tighearna do Mbaois. 

CAIB. V. 

A GUS iabhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a chur a 
mach as a' champ gach ìobhar, agus gach 
neach air am bheil silteach, agus gach neach 
a ta air a shalachadh leis a' mharbh : 

3 Araon firionnach agus boirionnach 
cuiridh sibh a mach, an taobh a muigh 
do'n champ cuiridh sibh iad ; a chum as 

| nach truaill iad an campan, anns am bheil 
mise gabhail còmhnuidh. 

4 Agus rinn clann Israeil mar so, agus 
chuir iad a mach iad an taobh a muigh do'n 
champ; mar a labhair an Tighearna ri 
Maois, mar sin rinn clann Israeil. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Abair ri cloinn Tsraeil, An uair a ni 
fear no bean peacadh air bith a ni daoine, a 
dheanamh eusaontais an aghaidh an ^Tigh- 
earn, agus gu'm bheil an t-anam sin ciont- 
ach ; 

7 An sin aidichidh iad am peacadh a 
rinn iad : agus ni e coimhleasachadh air son 
'eucorach san iomlan, agus cuiridh e an 
cùigeadh cuid deth ris, agus bheir e sin 
dhasan air an d'rinn e 'n eucoir. 

8 Ach mur bi aig an duine caraid sam 
bith gu coimhleasachadh a thoirt da san 
eucoir, thugar an coimhleasachadh a 
nìthear do'n Tighearn air son na h-eucor- 
ach, do'n t-sagart ; a thuilleadh air reithe 
na rèite, leis an deanar rèite air a 
shon. 

9 Agus gach tabhartas do nithibh 
naomha chloinn Israeil uile, a bheir iad 
chum an t-sagairt, is leis-san iad. 

10 Agus nithe coisrigte gach duine, is 110 AIREAMH. leis-san iad ; ge b'e ni a bheir duine sam 
bìth do'n t-sagart, is leis e. 

1 1 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

12 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, Ma thèid bean fir sam bith a thaobh, 
agus gu'n ciontaich i 'na aghaidh, 

13 Agus gu'n luidh fear gu collaidh 
leatha, agus gu'm bi sin folaichte o shùilibh 
a fir-phcsda, agus gu'm bi e ceilte, agus 
gu'm bi i air a truailleadh, agus nach bi 
fianuis sam bith 'na h-aghaidh, agus gun i 
air a glacadh sa' chùis, 

14 Agus gu'n tig spiorad èud air, agus 
gu'm bheil e 'g èudach air a mhnaoi, agus 
gu'n do thruailleadh i ; no ma thàinig 
spiorad èud air, agus gu'm bheil e èud- 
mhor m'a mhnaoi, agus nach do thruaill- 
eadh i : 

15 An sin bheir an duine a bhean a 
dh'ionnsuidh an t-sagairt, agus bheir e leis 
a tabhartas air a son, an deicheamh cuid a 
dh'ephah do mhin eòrna ; cha dòirte oladh 
air, ni mò a chuireas e tùis air, oir is tabh- 
artas èudaich a t'ann, tabhartas cuimh- 
neachain, a' toirt aingidheachd ann an 
cuimhne. 

16 Agus bheir an sagartam fagus i, agus 
cuiridh e i an làthair an Tighearn. 

17 Agus gabhaidh an sagart uisge 
naomh ann an soitheach creadha, agus 
gabhaidh an sagart cuid do'n duslach a 
bhios air urlar a' phàilliuin, agus cuiridhe 
san uisge e. 

18 Agus cuiridh an sagart a' bhean ann 
an làthair an Tighearn, agus rùisgidh e 
ceann na mnà, agus cuiridh e 'n tabhartas 
cuimhneachain 'na làmhaibh, eadhon an 
tabhartas èudaich; agus bithidh aig an 
t-sagart 'na làimh an t-uisge searbh a 
mhallaicheas. 

19 Agus gabhaidh an sagart mionnan 
dhith, agus their e ris a' mhnaoi, Mur do 
luidh fear sam bith leat, agus mur deach- 
aidh tu thaobh gu neòghloine maille ri 
neach eile an àite t'f hir-phòsda, bi-sa saor 
o 'n uisge shearbh so a mhallaicheas : 

20 Ach ma chaidh thu thaobh gu neach 
eile an àite t' fhir-phòsda, agus gu'n do 
thruailleadh thu, agus gu'n do luidh fear 
eile leat a thuilleadh air t'f hear-pòsda ; 

21 An sin gabhaidh an sagart mionnan 
-mallachaidh do'n mhnaoi, agus their an 
sagart ris a' mhnaoi, Gu'n deanadh an 
Tighearn a'd' mhallachadh agus a'd' 
mhionnan thu am measg do shluaigh, 
'nuair a bheir an Tighearn air do shliasaid 
lobhadh, agus air do bhroinn atadh ; 

22 Agus thèid an t-uisge so amhallaich- 
eas a stigh a'd' innibh, a thoirt air do 
bhroinn atadh, agus air do shliasaid lobh- 
adh : Agus their a' bhean, Amen, amen. 

23 Agus sgrìobhaidh an sagart na mall- 
achdan sin ann an leabhar, agus dubhaidh 
e mach iad leis an uisge shearbh ; 

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
searbh a bheir am mallachadh, òl : agus 
thèid an t-uisge a mhallaicheas a steach 
innte, agus fàsaidh e searbh. 

25 An sin gabhaidh an sagart an tabh- 
artas èudaich à iàimh na mnà, agus luaisg- 
idh e 'n tabhartas an làthair an Tighearn, 
agus bheir e seachad e air an altair. 26 Agus gabhaidh an sagart làn glaice 
do'n tabìiartas, eadhon a chuimhneachan, 
agus loisgidh e air an altair e, agus an 
dèigh sin bheir e air a' mhnaoi an t-uisge 
òl. 

27 Agus an uair a bheir e oirre an t-uisge 
òl, an sin tarlaidh ma thruailleadh i, agus 
ma rinn i coire an aghaidh a fir<.phòsda, 
gu'n tèid an t-uisge a mhallaicheasa steach 
innte, agusfàsaidh e searbh, agus ataidh a 
brù, agus lobhaidh a sliasaid : agus bithidh 
a' bhean 'na mallachadh am measg a 
sluaigh. 

28 Agus mur do thruailleadh a' bhean, 
ach gu'm bheil i glan ; an sin bithidh i 
saor, agus fàsaidh i torrach. 

29 Is e so lagh nan èud, an uair a 
thèidbean a thaobh gu fear eile an àit a 
fir-phòsda, agus a thruaillear i ; 

30 No 'nuair a thig spiorad èud air fear, 
agus a tha e èudmhor m'a mhnaoi, agus a 
chuireas e a bhean an làthair an Tighearn, 
agus a chuireas an sagart an gnìomh oirre 
an lagh so uile ; 

31 An sin bithidh an duine saor o'n 
chionta, agus giùlainidh a' bhean so a 
cionta. 

CAIB. VI. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Isiaeil, agus abair 
riu, 'Nuair a dhealaicheas aon chuid bean 
no fear iadfèin a bhòideachadh bòide Na- 
saraich, a chum iad fèin a dhealachadh 
do'n Tighearn ; 

3 O f hìon, agus o dhibh làidiv sgaraidh 
se e fèin ; f ìon-geur f ìona, no f ìon-geur 
dibhe làidir cha'n òl e, ni mò a dh'òlas e 
bheag do shùgh nam f ìon-dhearcan, ni 
mò a dh'itheas e fìon-dhearcan ùrnotior- 
am. 

4 TJile làithean a dhealachaidh cha'n ith 
ebheag a nìthear do'n chraoibh-fhìona, o 
na h-eiteanaibh gus am plaosg. 

5 Uile làithean bòide a dhealachaidh, cha 
tig ealtainn air a cheann : gus an coimh- 
lionar na làithean anns an dealaich se efèin 
do'n Tighearn, bithidh e naomh ; agus 
leigidh e le ciabhaibh gruaige a chinn fas. 

6 Sna làithibh sin uile anns an dealaich 
se efèin do'n Tighearn, cha tig e 'm fagus 
do chorp marbh sam bith. 

7 Cha dean se e fèin neoghlan air son 
'athar, no air son a mhàthar, air son a 
bhràtliar, no air son a pheathar, an uair a 
gheibh iad bàs ; do bhrìgh gu bheil cois- 
reagadh a Dhè air a cheann. 

8 Uile làithean a dhealachaidh tha e 
naomha do'n Tighearn. 

9 Agus ma gheibh duinegu h-obann bàs 
làimh ris, agus gu'n do shalaich eceann a 
choisreagaidh ; an sin bearraidh ea cheann 
ann an la a ghlanaidh, air an t-seachdamh 
là bearraidh se e. 

10 Agus air an ochdamh là bheir e dà 
thurtur, no dà choluman òg, a dh'ionn- 
suidh an t-sagairt, gu dorus pàilliuin a' 
choimhthionaiL 

11 Agus ìobraidh an sagart fear diubh 
mar ìobairt-pheacaidh, agus am fear eile 
mar ìobairt-loisgte, agus ni e rèite air a 
shon, do bhrìgh gu'n do pheacaich e CAIB. VII. 111 thaobh a' mhairbh, agus naomhaichidh e a 
cheann san là sin fèin. 

12 Agus coisrigidh e do'n Tighearna 
làithean a dhealachaidh, agus bheir e leis 
uan do'n cheud bhliadhna chum ìobairt- 
eusaontais: ach bithidh na làithean a 
chaidh seachad caillte, do bhrìgh gu'n do 
shalaicheadh a dhealachadh. 

13 Agus ise so lagh an Nasaraich r'Nuair 
a choimhlionar làithean a dhealachaidh, 
bheirear e gu dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail : 

14 Agus bheir e seachad a thabhartas 
do'n Tighearn, aon uan firionn do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
loisgte, agus aon uan boirionn do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid a chum ìobairt- 
pheacaidh, agus aon reithe gun ghaoid a 
chum ìobairt-shìth ; 

15 Agus bascaid do aran neo-ghoirtichte, 
breacagan do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
agus dearnagana do aran neo-ghoirtichte 
ungta le h-oladh, agus an tabhartas-bìdh, 
agus an tabhartasan-dibhe. 

16 Agus bheir an sagart iad an làthair an 
Tighearn, agus ìobraidh e 'ìobairt-pheac- 
aidh, agus 'ìobairt-loisgte. 

17 Agus ìobraidh e 'ti reithe mar ìobairt 
thabhartasan-sìth do'n Tighearna, maille 
ris a' bhascaid do aran neo-ghoirtichte 
bheir an sagart seachad mar an ceudna a 
thabhartas-bìdh, agus a thabhartas dibhe, 

18 Agus bearraidh an Nasarach ceann a 
dhealachaidh, aig dorus pàilliuin a'choimh- 
thionail ; agus gabhaidh e gruag cinn 
dhealachaidh, agus cuiridh e i san teine a 
ta fuidh ìobairt nan tabhartasan-sìth. 

19 Agus gabhaidh an sagart slinnean 
bruich an reithe, agus aon bhreacag neo- 
ghoirtichte as a' bhascaid, agus aon dear- 
nagan neo-ghoirtichte ; agus cuiridh e iad 
air làmhaibh an Nasaraich, an dèigh do 
gkruaig a dhealachaidh bhi air a bearradh. 

20 Agus luaisgidh an sagart iad mar 
thabhartas-luaisgte an làthair an Tigh- 
earna ; tha so naomha do'n t-sagart maille 
ris an uchd luaisgte, agus maille ris an 
t-slinnean thogta : agus an dèigh sin feud- 
aidh an Nasarach f ìon òl. 

21 Ise so lagh an Nasaraich, a thug bòid, 
agus lagh a thabhartais do'n Tighearn air 
son a dhealachaidh, a thuilleadh air na 
gheibh a làmh : a reir a bhòide a bhòidich 
e, mar sin is èigin da dheanamh, a rèir 
lagha a dhealachaidh. 

22 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

23 Labhair ri h- Aaron agus r'a mhic, ag 
ràdh, air a' mhodh so beannaichidh sibh 
clann Israeil, ag ràdh riu, 

24 Gu'm beannaicheadh an Tighearna 
thu, agus gu'n gleidheadh e thu : 

25 Gu'n tugadh an Tighearn air 'aghaidh 
dealrachadh ort, agus bitheadh e gràsmhor 
dhuit : 

26 Gu'n togadh an Tighearna suas a 
ghnùis ort, agus gu'n tugadh e sìth dhuit. 

27 Agus cuiridh iad m'ainm air cloinn 
Israeil, agus beannaichidh mise iad, CAIB. VII. 
A GUS tharladh air an là anns an do chuir 
Maois suas am pàilliun gu h-iomlan agus san d'ung se e, agus san do naomhaich 
se e, agus 'uidheam uile, araon an altair 
agus a soithichean uile, agus san d'ung e 
iad, agus san do naomhaich e iad ; 

Gu'n d'thug ceannardan Israeil, cinn 
tighe an aithriche, (eadhon ceannardan 
nan treubh, a bha os ceann na muinntir a 
chaidh àireamh) seaehad tabhartas : 

3 Agus thug iad an tabhartas an làthair 
an Tighearna, sè feunan còmhdaichte, agus 
dà dhamh dheug : feun air son dithis do 
na ceannardaibh, agus damh air son gach 
fìr dhiubh, agus thug iad air beulaobh a' 
phàilliuin iad. 

4 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

5 Gabh uatha iad, a chum gu'm bi iad a 
dheanamh seirbhis pàilliuin a' choimh- 
thionail ; agus bheir thu iad do na Lebh- 
ithich, do gach fear a rèir a sheirbhis. 

6 Agus ghabh Maois na feunan agus na 
daimh, agus thug e do na Lebhithich iad. 

7 Dà f heun agus ceithir daimh thug e 
do mhic Ghersoin, a rèir an seirbhis. 

8 Agus ceithir feunan agus ochd daimh 
thug e do mhic Mherari, a rèir an seirbhis, 
fuidh làimh Itamair mhic Aaroin an t-sag- 
airt. 

9 Ach do mhic Chohait cha d'thug e 
h-aon air bith ; a chionn gu'm b'i seirbhis 
an ionaid naoimh a bhuineadh dhoibhsan, 
gu'n giùlaineadh iad air an guaillibh. 

10 Agus thug na ceannardan seachad 
tabhartas a chum coisreagaidh na h-altar- 
ach, air an là anns an d'ungadh i ; thug 
eadhon na ceannardan seachad an tabh- 
artas air beulaobh na h-altarach. 

11 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Bheir gach ceannard seachad a 
thabhartas air a là fèin, chumcoisreagaidh 
na h-altarach, 

12 Agus esan a thug seachad a tbabh- 
artas air a' cheud là, b'e Nahson mac 
Aminadaib, do thrèibh Iudah. 

13 Agus b'e a thabhartas aon mhias 
airgid, d'am bu chudthrom ceud agus deich 
seceil 'ar f hichead, aon chuach airgid do 
dheich agus tri fìchead secel, a rèir seceil 
an ionaid naoimh, iad le chèile làn do phlùr 
mìn measgta le h-oladh, chum tabhartais - 
bìdh : 

14 Aon spàin do dheich seceil òir, làn do 
thùis : 

15 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

16 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

17 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Nahsoin 
mhic Aminadaib. 

18 Air an dara là thug Nataneel mac 
Shuair, ceannard Isachair, seachad tabh- 
artas. 

19 Thug e seachad mar a thabhartas aon 
mhias airgid, d'am bu chudthrom ceud ag- 
us deich seceil 'ar fhichead, aon chuach 
airgid do dheich agus tri fìchead secel, a 
rèir seceil an ionaid naoimh, iad le chèile 
làn do phlùr mìn measgta le h-oladh, chum 
tabhartas-bìth : 112 AIREAMH, 20 Aon spàin òir do dheich teeeil,làn do 
thùis : 

21 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt -loisgte: 

22 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

23 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Nataneeil 
mhic Shuair. 

24 Air an treas là thug Eliab mac Hel- 
oin, ceannard chloinn Shebuluin, seachad 
tabhartas. 

25 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceilan ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

26 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
ìoisgte : 

28 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

29 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Eliaib mhic 
Heloin. 

30 Air a' cheathramh là thug Elisur 
mac Shedeuir, ceannard chloinn Reubein, 
seachad tabhartas. 

31 B'e a thabhartas aon mhias airgid do 
cheud agus deich seceil 'ar fhichead, aon 
chuach airgid do dheich agus tri fichead 
secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, iadle 
chèile làn do phlùr mìn measgta le h-oladh, 
chum tabhartais-bìdh : 

32 Aon spàin òir do dheich seceìl, làn do 
thùis : 

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
eheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

34 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

35 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Elisuir mhic 
Shedeuir. 

36 Air a' chùigeadh là thug Selumiel 
mac Shurisadai, ceannard chloinn Shim- 
eoin, seachad tabhartas. 

37 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

38 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

39 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìcbairt- 
loisgte : 

40 Aon mheann do na gabhraibh chum 
Jobairt-pheacaidh : 

41 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Shelumieil 
mhic Shurisadai. 42 Air an t-seathadh Ià thug Eliasaph 
mac Dheueil, ceannard chloinn Ghad, 
seachad tabhartas. 

43 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgtaleh-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

44 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan 
do'n cheud bhliadhna, chum ìobairt- 
loisgte : 

46 Aon mheann do na gabhraibh chum 
lobairt-pheacaidh : 

47 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth , dà th arbh , cùig reith eac h an , cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Eliasaiph mhic Dheueil. 

48 Air an t-seachdamh là ihug Elisama 
mac Amihuid, ceannard chloinn Ephraim, 
seachad tctbhartas. 

49 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceìl 
'ar f hichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

50 Aon spàin òir do dheich seceil, làn 
do thùis : 

51 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

52 Aon mheann do na gabhraibh chum 
iobairt-pheacaidh : 

53 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùigreitheachan, cùigbuic- 
ghaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Elisama mhic Amihuid. 

54 Air an ochdamh là thug Gamaliel 
mac Phedahsuir, ceannard chloinn Mha- 
naseh, seachad tabhartas. 

55 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid 
do cheud agus deich seceil 'ar fhichead, 
aon chuach airgid do dheich agus tri fich- 
ead secel, a rèir seceil an ionaid naoimh, 
iad le cbèile làn do phlùr mìn measgta le 
h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

56 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

57 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

58 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

59 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh,cùigreitheachan, cùig buic- 
ghaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Ghamaheil mhic Phedah. 
suir. 

60 Air an naothadh là thug Abidan mac 
Ghideoni, ceannard chloinn Bheniamin, 
seachad tabhartas. 

61 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceii 
'ar f hichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mln 
measgta le h-oladh, chum tabhartais- 
bìdh : 

62 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis : 

63 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : CAIB. VIII. 13 61 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

65 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig 
buic-ghaibhre, cùig uain do'n cheud 
bhliadhna. B'e so tabhartas Abidain mhic 
Ghideoni. 

66 Air an deicheamh là thag Ahieser 
mac Amisadai, ceannard chloinn Dhan, 
seachad tabhartas. 

67 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
à'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar f hichead, aon chuach airgid do dheich j 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgtale h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

68 Aon spàin òir do dheich seceil, làn 
do thùis : 

69 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, clium ìobairt-loisgte : 

70 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

71 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic- 

fhaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
\'e so tabhartas Ahieseir mhic Amisadai. 

72 Air an aon là deug thug Pagiel mac 
Ocrain, ceannard chloinn Aseir, seachad 
tabhartas. 

73 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais- 
bìdh : 

74 Aon spàin òir do dheich seceil, làn do 
thùis: 

75 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

76 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

77 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùigbuic- 
ghaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Phagieil mhic Ocrain. 

78 Air an dara là dheug Ihug Ahiramac 
Enain, ceannard chloinn Naphtali, seachad 
tabhartas. 

79 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid, 
d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil 
'ar fhichead, aon chuach airgid do dheich 
agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid 
naoimh, iad le chèile làn do phlùr mìn 
measgta le h-oladh, chum tabhartais-bìdh : 

80 Aon spàin òir do dheich ssceil, làn do 
thùis : 

81 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan do'n 
cheud bhliadhna, chum ìobairt-loisgte : 

82 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh : 

83 Agus a chum ìobairt nan tabhartas- 
sìth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùigbuic- 
ghaibhre, cùig uain do'n cheud bhliadhna. 
B'e so tabhartas Ahira mhic Enain. 

84 B'e so coisreagadh na h-altarach (san 
là anns an d'ungadh i) le ceannardaibh Is- 
raeil : dà mhias dheug airgid, dà chuach 
dheug airgid, dà spàin dheug òir : 

85 B'e cudtkrom gach meise airgìd ceud 
agus deich seceil 'ar f hichead, agus gach 
euaiche deich agus tri fichead : B'e cud- 
tkrom nan soitbichean airgiduile,dàmhìle agus ceithir cheud seceil, a rèir seceil an 
ionaid naoimh. 

86 Bha dà spàin dheug òir ann, làn do 
thùis, cudthrom gach aon fa leth deich se- 
ceil, a rèir seceil an ionaid naoimh : b'e òr 
nan spàinean uile ceud agus fichead secel. 

87 B'iad na tairbh uile chum ìobairt- 
loisgte dà tharbh dheug, na reitheachan a 
dhà-dheug, na h-uain do'n cheud bhliadh- 
na dhà-dheug, maille r'an tabhartas-bìdh : 
agus na minn do na gabhraibh chum ìob- 
airt-pheacaidh a dhà-dheug. 

88 Agus b'iad na tairbh uile, chum ìob- 
airt nan tabhartas-sìth, ceithir tairbh 'ar 
fhichead, na reitheachan tri fichead, na 
buic-ghaibhre tri fichead, na h-uain do'n 
cheud bhliadhna tri fichead. B'e so cois- 
reagadh na h-altarach, an dèigh dh'i bhi 
air a h-ungadh. 

89 Agus an uair a chaidh Maois a steach 
do phàilliun a' choimhthionail, a labhairt 
ris : an sin chual' e guth aoin a' labhairt 
ris o uachdar na caithir-thròcair a bha os 
ceann àirce na Fianuis, o eadar an dà che- 
rub j agus labhair e ris. CAIB. VIII. 
\ GUS labhair an Tighearna ri Maois,ag 
ràdh, 

2 Labhair ri h-Aaron, agus abair ris, 
'Nuair a lasas tu na lòchrain; bheir na 
seachd lòchrain solus uatha thallfa chomh- 
air a' choinnleir. 

3 Agus rinn Aaron mar sin ; las e a lòeh- 
rain thall fa chomhair a' choinnleir ; mar 
a dh'àithn an Tighearnado Mhaois. 

4 Agus b'e so obair a' choinnleir : bka e 
dh'òr buailte gu ruig a chos, gu ruig a 
bhlàthan bka e dh'obair bhuailte : a rèir an 
t-samhlaidh a nochd an Tighearna do 
Mhaois, mar sin rinn e 'n coinnleir. 

5 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

6 Gabh na Lebhithich o mheasg chloinn 
Israeil, agus glan iad. 

7 Agus mar so ni thu riu, chum an glan. 
adh : crath uisge glanaidh orra, agus thug- 
adh iad ealtainn thar am feoil uile, agus 
nigheadh iad an eudach, agus mar sin 
deanadh iad glan iad fèin. 

8 An sin gabhadh iad tarbh òg maille r'a 
thabhartas-bìdh, eadhon plùr mìn measgta 
ìe h-oladh, agus gabhaidh tu tarbh òg eile 
chum ìobairt-pheacaidh. 

9 Agus bheir thu na Lebhithich air beul- 
aobh pàilliuin a' choimhthionail : agus 
cruinnichidh tu coimhthional chloinn Is- 
raeil uile an ceann a chèile : 

10 Agus bheir thu na Lebhithich an làth- 
air an Tighearn, agus cuiridh clann Israeil 
an làmhan air na Lebhithich. 

1 1 Agus luaisgidh Aaron na Lebhithich 
ann an làthair an Tighearn, mar thabhart- 
asJuaisgte o chloinn Israeil ; a chum gu'n 
dean iad seirbhis an Tighearn. 

12 Agus cuìridh na Lebhithich an làmh- 
an air cinn nan tarbh ; agus ìobraidh tu 
h-aon diubk mar ìobairt-pheacaidh, agus 
am fear eile mar ìobairt-loisgte do'n Tigh- 
earn, a dheanamh rèite air son nan Lebh- 
itheach. 

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich an 
làthair Aaroin, agus an làthair a mhac, ag- 

K 2 114 AIREAMH. us luaisgidh tu iad mar thabhartas-luaisgte 
do'n Tighearn. 

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhithich o 
mheasg chloinn Israeil j agus bithidh na 
Lebhithich leamsa. 

15 Agus 'na dhèigh sin thèid na Lebh- 
ithich a steach a dheanamh seirbhis pàill- 
iuin a' choimhthionail ; agus glanaidh tu 
iad, agus luaisgidh tu iad mar thabhartas- 
luaisgte : 

16 Oir thugadh dhomhsa gu h-iomlan 
iad o mheasg chloinn Israeil ; an àite gach 
aon a dh'fhosglas a' bhrù, eadhon an àite 
ceud-ghin chloinn Israeil uile, ghabh mi 
dhomh fein iad. 

17 Oir is leamsa uile cheud-ghin chloinn 
Israeil, araon duine agus ainmhidh : san 
là air an do bhuail mi gach ceud-ghin ann 
an tìr na h-Eiphit, naomhaich mi iad 
dhomh fèin. 

18 Agus ghabh mi na Lebhithich an àit 
uile cheud-ghin chloinn Israeil. 

19 Agus thug mi na Lebhithich mar 
thiodhlac do Aaron, agus d'a mhic, o 
mheasg chloinn Israeil, a dheanamh seir- 
bhis chloinn Israeil ann am pàilliun a' 
choimhthionail, agus a dheanamh rèite air 
son chloinn Israeil ; a chum as nach bi 
plàigh sam bith am measg chloinn Israeìl, 
an uair a thig clann lsraeil am fagus do'n 
ionad naomh. 

20 Agus rinn Maois agus Aaron, agus 
comhchruinneach chloinn Israeil uile, ris 
na Lebhithich a rèir gach ni a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois a thaobh nan Lebh- 
itheach, mar sin rinn clann Israeil riu. 

21 Agus ghlanadh na Lebhithich, agus 
nigh iad an eudach ; agus thug Aaron suas 
iad mar thabhartas an làthair an Tighearn ; 
agus rinn Aaron rèite air an son a chum an 
glanadh. 

22 Agus an dèigh sin chaidh na Lebh- 
ithich a steach, a dheanamh anseirbhisann 
am pàilliun a' choimhthionail, an làthair 
Aaroin agus an làthair a mhac : mar a 
dh'àithn an Tighearnado Mhaois a thaobh 
nan Lebhitheach, mar sin rinn iad riu. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

24 Is e so an ni a bhuineas do na Lebh- 
ithich : o chùig bliadhna fichead a dh'aois, 
agus os a cheann, thèid iad a steach a 
dh'fheitheamh air seirbhis pàilliuin a' 
choimhthionail : 

25 A gus o aois leth-cheud bliadhna sguir. 
idh iad a dh'fheitheamh air a sheirbhis, 
agus cha dean iad seirbhis ni 's mò. 

26 Ach fritheilidh iad maille r'am bràith^ 
ribh ann am pàilliun a' choimhthionail a 
ghleidheadh a' chùraim, agus cha dean iad 
seirbhis sam bith eile. Mar so ni thu ris 
na Lebhithich a thaobh an cùraim. 

CAIB. IX. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois ann 
• am fàsach Shinai, sa' cheud mhìos 
do'n dara bliadhna an dèigh dhoibh teachd 
a mach à tìr na h-Eiphit, ag ràdh, 

2 Cumadh mar an ceudna clann Israeil 
a' chàisg 'na h-àm suidhichte fèin. 

3 Sa' cheathramh là deug dò'n mhìos so, 
air feasgar, cumaidh sibh i 'na h-àm suidh- 
ichte fèin, a rèir a h-orduighean uile, agus a rèir a deas.ghnàthan uile, cumaidh sibh 

4 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
iad a chumail na càisge. 

5 Agus chum iad a' chàisg air a' cheath* 
ramh là deugdo'n cheudmhìosairfeasgar, 
ann am fàsach Shinai : a rèir gach ni a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois, mar sin 
rinn clann Israeil. 

6 Agus bha daoine àraidh a shalaicheadh 
le corp duine mhairbh, air chor as nach 
b'urrainn iad a' chàisg a chumail air an là 
sin ; agus thàjnig iad an làthair Mhaois, 
agus an làthair Aaroin air an là sin. 

7 Agus thubhairt na daoine sin ris, Tha 
sinne air ar salachadh le corp duine 
mhairbh : c'ar son a chumar air ar n-ais 
sinn, a chum as nach feud sinn tabhartas 
an Tighearn a thoirt seachad 'na àm suidh- 
ichte fèin am measg chloinn Israeil ? 

8 Agus thubhairt Maois riu, Seasaibh an 
sin, agus cluinnidh miseciodadh'àithneas 
an Tighearna d'ur taobh. 

• 9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma 
bhios duine sam bith dhibh, no d'ur sliochd, 
air a shalachadh le corp marbh, no ma 
bhios e air thurus fad air astar, gidheadh 
cumaidh e a' chàisg do'n Tigheam. 

11 Sa' cheathramh là deug do'n dara 
mìos air feasgar cumaidh iad i : le h-aran 
neo-ghoirtichte, agus le lusaibh searbha 
ithidh iad i. 

12 Cha 'n fhàg iad a bheagdhith gu ma- 
duinn, ni mò a bhriseas iad cnàimh dhith : 
a rèir uile orduighean na càisge cumaidh 
iad i. 

13 Ach an duine a ta glan, agu* nach 'eil 
air thurus, agus a dhearmadas a' chàisg a 
chumail ; gearrar eadhon an t-anam sin 
fèin as o 'shluagh, a chionn nach d'thug e 
seachad tabhartas an Tighearna 'na àm 
suidhichte : giùlainidh an duine sin a 
pheacadh. 

14 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
'nur measg, agus gu'n cum e a' chàisg do'n 
Tighearn, a rèir orduigh na càisge, agus a 
rèir a gnàtha, mar sin ni e : bithidh aon 
ordugh agaibh araon air son a' choigrich, 
agus air a shon-san a rugadh san tìr. 

15 Agus air an là anns an do thogadh 
suas am pàilliun, chòmhdaich an neul am 
pàilliun, eadhon bùth na Fianuis ; agus air 
feasgar bha air a' phàilliun mar gu'm bu 
choslas teine gus a' mhaduinn. 

16 Mar sin bha e ghnàth : chòmhdaich 
an neul e san là, aguscoslasteinesan oidh- 
che. 

17 Agus an uair a thogadh an neul suas 
o'n phàilliun, an sin gun dàil ghabh clann 
Israeil an turus : agus san ionad anns an do 
stad an neul, ann an sin champaich clann 
Israeil. 

18 Air àithne an Tighearna ghabh clann 
Israeil an turus, agus air àithne an Tigh- 
earna champaich iad : am feadh 's a dh'- 
fhan an neul air a' phàilliun, dh'fhan iad 
'nam bùthaibh. 

19 Agus an uair a dh'f han an neul air a' 
phàilliun mòran do làithibb, an sin ghlèidh 
clann Israeil freasdal an Tigheam, agus 
cha d'imich iad. 20 Agus an uair a bha an neul beagan 
do làithibh air a' phàilliun, a rèir àithne 
an Tighearna dh'fhan iad 'nam bùthaibh, 
agus a rèir àithne an Tighearna ghabh iad 
an turus. 

21 Agus an uair a dh'f han an neul o 
f heasgar gu maduinn, agus a thogadh an 
neul suas sa' mhaduinn, an sin ghabh iad 
an turus : ma b'ann san là no san oidhch' 
a thogadh an neul suas, ghabh iad an tur- 
us. 

22 No co dhiubh a b'ann dà là, no mìos, 
no bliadhna, dh'f han an neul air a' phàill- 
iun, a* fuireach air, dh'f han clann Israeil 
'nam bùthaibh, agus cha d'imich iad : ach 
an uair a thogadh suas e, ghabh iad an 
turus. 

23 A rèir àithne an Tighearna dh'fhan 
iad 'nam bùthaibh, agus a rèir àithne an 
Tighearna ghabh iad an turus : ghlèidh iad 
freasdal an Tighearn arèiràithnean Tigh- 
earna le làimh Mhaois. 

CAIB. X. 

A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
A ràdh, 

2 Dean dhuit fèin dà thrompaid airgid ; 
a dh'aon mhìr ni thu iad ; agus gnàthaich- 
idh tu iad a ghairm a' choimhthionail, ag- 
us a chum turuis nan camp. 

3 Agus an uair a shèideas iad leo, cruinn- 
ichidh an coimhthional uile iad fèin a t' 
ionnsuidh aig dorus pàilliuin a' choimh- 
thionail. 

4 Agus mur sèid iad ach le h-aon tromp- 
aìd, an sin cruinnichidh na ceannardan a 
ta 'nan cinn-fheadhnaair mhìltibh Israeil, 
iad fèin a t'ionnsuidh. 

5 'Nuair a shèideas sibh caismeachd, an 
sin thèid na campan a ta 'nan luidhe air 
taobh na h-àirde 'n ear air an aghaidh. 

6 'Nuair a shèideas sibh caismeachd an 
dara uair, an sin thèid na campan a ta 'nan 
luidhe air taobh na h-àirde deas air an 
aghaidh : sèididh iad caismeachd a chum an 
turusan. 

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional gu 
bhi air a chruinneaehadh an ceann a chèiie, 
sèìdidh sibh, ach cha sèid sibh caismeachd. 

8 Agus sèididh mic Aaroin, na sagartan, 
leis na trompaidibh ; agus bithidh iad 
dhuibh mar reachd sìorruidh air feadh 
bhur ginealacha. 

9 Agus ma thèid sibh gu cogadh 'nur 
dùthaich an aghaidh an nàmhaid a ta 
deanamh foirneart oirbh, an sin sèididh 
sibh caismeachd leis na trompaidibh ; agus 
cuimhnichear sibh an làthair an Tighearna 
bhur Dè, agus saorar sibh o bhur naimh- 
dibh. 

10 Mar an ceudna ann an là bhur subh- 
achais, agus 'nur n-àrd làithibh fèille,agus 
ann an toiseach bhur mìosan, sèididh sibh 
leis na trompaidibh os ceann bhur n-ìob- 
airte-loisgte, agus os ceann ìobairte bhur 
tabhartsan-sìth ; agus bithidh iad dhuibh 
mar chuimhneachan an làthair bhur Dè : 
Is mise an Tighearna bhur Dia. 

1 1 Agus tharladh, air an f hicheadamh là 
do'n dara mìos, san dara bliadhna, gu'n do 
thogadh suas an neul o uachdar pàilhuin 
na Fianuis. 

12 Agus ghabh clann Israeil an turusan :. x. Ji5 

à f àsach Shinai ; agus stad an neul ann am 
fàsach Pharain. 

13 Agus ghabh iad air tùs an turus, a 
rèir àithne an Tighearna le làimh Mhaois. 

14 Sa' cheud àite dh'imich bratach 
chaimp chloinn Iudah, a rèir an armailt- 
ean ; agus air ceann a shlòigh bha Nahson 
mac Aminadaib. 

15 Agus air ceann sìòigh thrèibh chloinn 
Isachair bha Nataneel mac Shuair. 

16 Agus air ceannslòigh thrèibh chloinn 
Shebuluin bha EUab mac Heloin. 

17 Agus thugadh a nuas am pàilliun ; 
agus chaidh mic Ghersoin, agus mic 
Mherari air an aghaidh, a' giùlan a' phàill- 
iuin. 

18 Agus ghluais bratach chaimp Reu- 
bein air a h-aghaidh, a rèir an armailtean ; 
agus air ceann a shlòigh bha Elisur mac 
Shedeuir. 

19 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Shimeoin bha Selumiel mac Shurisadai. 

20 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Ghad bha Eliasaph mac DheueiL 

21 Agus chaidh na Cohataich air an 
aghaidh, a' giùlan an ionaid naoimh, agus 
chuireadh suas am pàilliun air cheann 
doibh teachd. 

22 Agus ghluais bratach chaimp chloinn 
Ephraim air a h-aghaidh, a rèir an armailt- 
ean : agus air ceann a shlòigh bha Elisama 
mac Amihuid. 

23 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Mhanaseh bha Gamaliel mac Phedahsuir. 

24 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Bheniamin bha Abidan mac Ghideoni. 

25 Agus chaidh bratach thrèibh chloinn 
Dhan air a h-aghaidh, a bha air deireadh 
nan camp uile air feadh an slògh : agus air 
ceann a shlòigh bha Ahieser mac Amisadai. 

26 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Aseir bha Pagiel mac Ocrain. 

27 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 
Naphtali bha Ahira mac Enain. 

28 B' iad sin turusan chloinn Israeil, a 
rèir an armailtean, 'nuair a ghluais iad air 
an aghaidh. 

29 Agus thubhairt Maois ri Hobab, mac 
Ragueil a'Mhidianaich,athar-cèile Mhaois, 
Tha sinn air ar turus a chum an àite mu'n 
dubhairt Dia, Bheir mi dhuibh e: thig 
thusa maille ruinn, agus ni sinn maith 
dhuit ; oir labhair an Tighearna maith a 
thaobh Israeil. 

30 Agus thubhairt e ris, Cha teid mi 
maille ribh : ach imichidh mi chum mo 
dhùthcha fèin, agus a chum mo dhìlsean 
fèin. 

31 Agus thubhairt e, Na fàg sinn, guidh- 
eam ort : oir tha f hios agad cionnus a 
champaicheas sinn anns an fhàsach, agus 
bithidh tu dhuinn an àite shùl. 

3'i Agus tarlaidh, ma thèid thu maille 
ruinn, seadh, tarlaidh, ge b'e maith a ni 
Dia dhuinne, gu'n dean sinne am maith 
ceudna dhuitse. 

33 Agus dh'imich iad o shliabh anTigh- 
earn astar thri làithean : agus chaidh àirc 
coimhcheangail an Tighearna rompa astar 
thri làithean, a rannsachadh a mach àite- 
tàimh dhoibh. 

34 Agus bha neul an Tighearn orra san 
là, 'nuair a chaidh iad a mach as a' champ. 11« AIREAMH. 35 Agus tharladh, 'nuair a bha 'n àirc gu 
doiaira h-aghaidh, gu'n dubhairt Maois, 
Eirich suas, a Thighearn, agus biodh do 
naimhdean air an sgapadh, agus teicheadh 
a' mhuinntir leis am fuathach thu romhad. 

36 Agus an uair a stad i, thubhairt e, 
Pill, a Thighearna, chum nam mìlte do 
mhiltibh Israeil. 

CAIB. XI. 
A GUS an uair a rinn an sluagh gearan, 
mhi-thaitinn e ris an Tighearn : agus 
chual an Tighearn e ; agus las 'f hearg ; ag- 
us loisg teine an Tighearna 'nam measg, 
agus chuir e as doibhsan a bha 'n iomall a' 
chaimp : 

2 Agus ghlaodh an sluagh ri Maois ; ag- 
us an uair a rinn Maois urnuigh ris an 
Tighearna, choisgeadh an teine. 

3 Agus thug eTaberah mar ainm airan 
àite sin ; a chionn gu'n do loisg teine an 
Tighearna 'nam measg. 

4 Agus ghlac ciocras an cumasg sluaigh 
a bha 'nam measg : agus ghuil mar an 
ceudna clann Israeil a rìs, agus thubhairt 
iad, Cò bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh ? 

5 Is cuimhne leinn an t-iasga dh'ith sinn 
san Eiphit gu saor ; na cularain, agus na 
mealbhucain, agus na lèicis, agus na 
h-uinneinean, agus an creamh : 

6 Ach a nis tha ar n-anam air tiormach- 
adh : cha 'n'eil ni air bith againn ; ach am 
mana so, 'nar sealladh. 

7 Agus bha am mana cosmhuil ri frois 
coriandeir, agus a dhath mar dhath bdell- 
ium. 

8 Chaidh an sluagh mu'n cuairt, agus 
thionail iad e, agus mheil iad e ann am 
muilnibh, no phronn iad e ann am mort- 
air, agus bhruich iad eann an aighnibh, 
agus rinn iad breacagan deth : agus bha 
'bhlas mar bhlas olaidh ùir. 

9 Agus an uair a thuit an drùchd air a' 
champ san oidhche, thuit am mana air. 

10 An sin chuala Maois an sluagh a' gul 
air feadh an teaghlaichean, gach duine ann 
an dorus abhùtha : agus las feargan Tigh- 
earna gu mòr : bha Maois mar an ceudna 
diomach. 

11 Agus thubhairt Maois ris an Tigh- 
earna, C'ar son a bhuin thu gu h-olc ri d' 
sheirbhiseach ? agus c'ar son nach d'fhuair 
mi deadh-ghean a'd' shealladh, gu'n do 
leag thu eireadh an t-sluaigh so uile 
orm ? 

12 Ammise a ghin an sluagh so uile ? an 
ann domh a rugadh iad, gu'n abradh tu 
rium, Giùlain a'd' uchd iad (mar a ghiùl- 
aineas oid'-altruim leanabh na cìche) chum 
an f hearainn a mhionnaich thu d'an aith- 
richibh ì 

13 Cia as a gheibhinn-sa feoil gu tabh- 
airt do'n t-sluagh so uile ? oir tha iad a' gul 
rium, ag ràdh, Thoir dhuinn feoil, a chum 
as gu'n ith sinn ? 

14 Cha'n urrainn mise cudthrom an 
t-sluaigh so uile a ghiùlan a'm' aonar, a 
chionn gu bheil e ro-throm air mo shon. 

15 Agus ma bhuineas tu rium mar so, 
raarbh mi, guidheam ort, as an làimh, ma 
f huair mi deadh-ghean a'd' shealladh ; ag- 
us na faiceam mo thruaighe. 

16Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, Cruinnich dhomhsa deich agus tri fichead 
fear do sheanairibh Israeil, muinntir a's 
aithne dhuit a bhi 'nan seanairibh an 
t-sluaigh, agus 'nan luchd-riaghlaidh os an 
ceann ; agus thoir iad gu pàilhun a' 
choimhthionail, chum gu'n seas iad an sin 
maille riut. 

17 Agus thig mise nuas agus labhraidh 
mi riut an sin : àgus gabhaidh mi do'n 
spiorad a ta ortsa, agus cuiridh mi orra- 
san e; agus giùlainidh iad eallach an 
t-sluaigh maille riut, a chum as nach giùl- 
an thu fèin e a'd' aonar. 

18 Agus abair ris an t-sluagh, Naomh- 
aichibh sibh fein air cheann an là màireach, 
agus ithidh sibh teoil (oir ghuil sibh ann an 
èisdeachd an Tighearn, ag ràdh, Cò bheir 
dhuinn feoil r'a h-itheadh ? oir bu mhaith 
ar cor san Eiphit) uime sin bheir an Tigh- 
earna feoil dhuibh, agus ithidh sibh. 

19 Cha'n ith sibh aon là, no dà là, no 
cùig làithean, no deich làithean, no fichead 
là, 

20 Ach eadhon mìos iomlan, gus an tig 
i mach à cuinneinibh bhur sròn, agus gu'm 
bi i gràineil duibh ; a chionn gu'n d'rinn 
sibh tàir air an Tighearn a ta 'nur measg, 
agus gu'n do ghuil sibh 'na làthair, ag 
ràdh, C'ar son a thàinig sinn a mach as an 
Eiphit ? 

21 Agus thubhairt Maois, Tha'n sluagh 
am measg am bheil mise, 'nan sè ceud mìle 
coisiche ; agus thubhairt thu, Bheir mi 
dhoibh feoil, chum gu'n ith iad rè mìosa 
iomlain : 

22- Am marbhar na caoraich agus am 
buar dhoibh, chum an sàsuchadh ? no an 
cruinnichear iasg na mara uile r'a chèile 
dhoibh, chum an sàsuchadh ? 

23 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Am bheil làmh an Tighearn air fàs 
goirid ? chi thusa nis an tig no nach tig 
m'f hocal gu crìch dhuit. 

24 Agus chaidh Maois a mach, agus 
dh'innis edo'n t-sluagh focail an Tighearn, 
agus chruinnich e an deich agus an tri 
fìchead do sheanairibh an t-sluaigh, agus 
thug e orra seasamh mu thimchioll a'phàill- 
iuin. 

25 Agus thàinig an Tighearn a nuasann 
an neul, agus labhair e ris, agus ghabh e 
do'n spiorad a bha aìr, agus thug se e do'n 
deich agus an tri fichead seanair: agus 
tharladh, an uair a ghabh an spiorad 
còmhnuidh orra, gu'n d'rinn iadfàidhead- 
aireachd, agus nach do sguir iad. 

26 Ach dh'fhan dithis do na daoinibh 
sa' champ; 6'^ainm aoin diubh Eldad, ag- 
us ainm an f hir eile Medad : agus ghabh 
an spiorad còmhnuidh orra, (agus bha iad 
dhiubhsan a chaidh a sgrìobhadh, ach cha 
deachaidh iad a mach do'n phàilliun) agus 
rinn iad fàidheadaireachd sa' champ. 

27 Agus ruith òganach, agus dh'innis e 
do Mhaois, agus thubhairt e, Tha Eldad 
agus Medad rifàidheadaireachdsa'champ. 

28 Agus f hreagair Iosua mac Nuin, 
seirbhiseach Mhaois, aon d'a òganaich, ag- 
us thubhairt e, Mo thighearn, a Mhaois, 
bac iad. 

29 Agus thubhairt Maois ris, Am bheit 
farmad ort air mo shon-sa? Is e mo 
ghuidhe ri Dia gu'm biodh sluagh an CAIB. XII. XIII. 117 Tighearn uile 'nam fàidhibh, agus gu'n I 
cuireadh an Tighearn a spiorad orra ! 

30 Agus chaidh Maois do'n champ, e fèin j 
agus seanairean Israeil. . 

31 Agus chaidh gaoth amach o'n Tigh- 
earn, agus thug i gearra-goirt o'n f hairge, 
agus leig i leo tuiteam làimh ris a' champ, 
mar astar là air an taobh so, agus mar ast- 
ar là air an taobh eile, mu'n cuairt air a' 
champ, agus mar dhà làmh-choilJe air 
àirde, air aghaidh na talmhainn. 

32 Agus sheas an sluagh suas air an là sin 
uile, agus air anoidhche sin uile, agus air 
an là a b'f haisge uile, agus thionail iad na 
gearra-goirt : esan bu lugha a thionail, 
thionail e deich homeir, agus sgaoil iad gu 
farsuing doibh fèin iad mu thimchioll a' 
chaimp. 

33 'Nuair a bha 'n f heoil fathast eadar 
am flacla, mun do chagnadh i, las feargan 
Tighearn an aghaidh an t-sluaigh, agus 
bhuail an Tighearn an sluagh le plàigh ro- 
mhòir. 

_ 34 Agus thug e Cibrot-hataabhah mar 
ainm air an àite sin ; a chionn ann an sin 
gu'n d'adhlaic iad an sluagh a mhiannaich. 

35 Agus dh'imich an sluagh o Chibrot- 
hataabhah gu Haserot : agus dh'f han iad 
ann an Haserot 

CAIB. XII. 
A GUS labhair Miriam agus Aaron an 
aghaidh Mhaois air son na mnà o Etio- 
pia, a phòs e : oir bha e air pòsadh mnà o 
Etiopia. 

2 Agus thubhairt iad, An do labhair an 
Tighearna da rìreadh le Maois a mhàin ? 
nach do labhair e mar an ceudna leinne ? 
agus chual' an Tighearn e. 

3 (A nis bha 'n duine Mapis ro-chiùin, 
thar nan uile dhaoine a bha àir aghaidh na 
talmhainn.) 

4 Agus labhair an Tighearna gu grad ri 
Maois, agus ri h-Aaron, agus ri Miriam, 
Thigibh a mach sibhse 'nur triuir gu pàill- 
iun a' choimhthionail. Agus thàinig iad 
'nan triuir a mach. 

5 Agus thàinig an Tighearna nuas ann 
am meall neoil, agus sheas e ann an dorus 
a' phàilliuin, agus ghairm e air Aaron ag- 
us Miriam : agus thàinig iad le chèile 
mach. 

6 Agus thubhairt e, Eisdibh a nis ri m' 
bhriathraibh-sa : Ma thafàidh 'nurmeasg, 
ni mise an Tighearna mi fèin aithnichte 
dha ann an taisbeanadh, agus labhraidh 
mi ris ann am bruadar. 

7 Cha'n 'eil mosheirbhiseach Maois mar 
sin, a tha f ìrinneach ann am thigh uile. 

8 Beul ri beul labhraidh mi ris-san,eadh- 
on gu soilleir, agus cha 'n ann am briath- 
raibh dorcha, agus chi e coslas an Tigh- 
earna : c'ar son ma ta nach robh eagal 
oirbh labhairt an aghaidh mo sheirbhisich 
Mhaois ? 

9 Agus las fearg Sn Tighearna 'nan agh- 
aidh, agus dh'fhalbh e. 

10 Agus dh'fhalbh an neul bhàrr a' 
phàilliuin, agus, feuch, rinneadh Miriam 
'na lobhar, geal mar shneachda : agus 
dh'amhairc Aaronair Miriam, agus, feuch, 
bha i 'na lobhar. 

11 Agus thubhairt Aaron ri Maois, Och ! mo thighearna, guidheam ort, na cuir am 
peacadh as ar leth, leis an d'rinn sinn gu 
h-amaideach, agus leis an do pheacaich 
sinn. 

12 Na biodh i mar aon marbh, d'am bheil 
an fheoil air a leth-chaitheamh, 'nuair a 
thig e mach à broinn a mhàthar. 

13 Agus ghlaodh Maois ris an Tigheam, 
ag ràdh, Leighis i nis, O Dhè, guidheam 
ort. 

14 Agus thubhairt an Tighearnari Maois, 
Nan tilgeadh a h-athair ach smugaid 'na 
h-eudan, nach bu chòir dh'i bhi fo nàire 
seachd làithean ? druidear a mach o'n 
champ i rè sheachd làithean, agus 'na 
dhèigh sin gabhar a steach i rìs. 

15 Agus dhruideadh Miriam a mach o'n 
champ seachd làithean : agus cha do ghabh 
an sluagh an turus, gus an d'thugadh Miri- 
am a steach a rìs. 

16 Agus 'na dhèigh sin dh'imich an 
sluagh o Haserot, agus champaich iad ann 
am fàsach Pharain. 

CAIB. XIII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
A ràdh, 

2 Cuir daoihe uait, a chum gu'n ranns- 
aich iad tìr Chanaain, a bheir mise do 
chloinn Israeil ; as gach uile thrèibh d'an 
aithrichibh cuiridh sibh duine, gach aon 
diubh 'na cheannard 'nam measg. 

3 Agus chuir Maois iad o f hàsach Phar- 
ain, a rèir àithne an Tighearna : bu 
cheannardan na daoine sin uile air cloinn 
Israeil. 

4 Agus is iad so an ainmeanna : D© 
thrèibh Reubein, Samua mac Shacuir. 

5 Do thrèibh Shimeoin, Saphatmac Ho- 
ri. 

6 Do thrèibh Iudah, Caleb mac lephu- 
neh. 

7 Do thrèibh Isachair, Igal mac loseiph. 

8 Do thrèibh Ephraim, Hosea mac 
Nuin. 

9 Do thrèibh Bheniamin, Palti mac Ra- 
phu. 

10 Do thrèibh Shebuluin, Gadiel mae 
Shodi. 

11 Dothrèibh Ioseiph,eadhondothrèibh 
Mhanaseh, Gadi mac Shusi. 

12 Do thrèibh Dhan, Amiel mac Ghe- 
mali. 

13 Do thrèibh Aseir, Setur mac Mhi- 
chaeil. 

14 Do thrèibh Naphtali, Nahbi, mae 

Uopsi. 

15 Do thrèibh Ghad, Geuel mac Mha- 
chi. 

16 Is iad sin ainmeanna nan daoine a 
chuir Maois a ghabhail beachd air an 
f hearann : Agus thug Maois Iehosua mar 
ainm air Hosea, mac Nuin. 

17 Agus chuir Maois iad a ghabhail 
beachd air talamh Chanaain, agus thubh- 
airt e riu, Rachaibh suas san Uslighe so 
mu dheas, agus gabhaibh suas a chum na 
beinne ; 

18 Agus faicibh am fearann, ciode,agus 
an sluagh a ta 'nan còmhnuidh ann, am 
bheil iad làidir no anmhunn, tearc no llon- 
mhor ; 

19 Agus ciodeamfearannannsambheil 118 AIREAMH. iad a chòmhnuidh, am bheil e maith no 
olc ; agus ciod iad na bailtean anns am 
bheil iad 'nan còmhnuidh, an aun am bùth- - 
aibh, no ann an daingneachaibh làidir ; { 

20 Agus ciod e an talamh, am bheil e 
reamhar no bochd, am bheil coille ann no i 
nach 'eil. Agus biodh agaibh deadh mhis- i 
neach, agus thugaibh leibh do thoradh an 
fhearainn. (A nis 6'e 'n t-àm àm nan 
ceud dhearca-fìona abuich.) 

21 Mar sin chaidh iad suas, agus ranns- 
aich iad am fearann o f hàsach Shin gu 
Rehob, mar a thèid daoine gu Hamat. 

22 Agus chaidh iad suas mu dheas, agus 
thàinig iad gu Hebron, far an robh Ahi- 
man, Sesai, agus Talmai, mic Anaic. (A 
nis thogadh Hebron seachd bliadhna roimh 
Shoan san Eiphit.) 

23 Agus thàinig iad gu sruth Escoil, ag- 
gus ghearr iad sìos as a sin geug le aon bhag- 
aide fhlon-dhearc agus ghiùlain iad i 
eadar dhithis air luirg : agus thug iad leo 
do na pomgranataibh, agus do na fìgibh. 

24 Thugadh sruth Escoil mar ainm air 
an àite sin, air son a' bhagaide fhìon- 
dhearcan a ghearr clann Israeil sìos as a 
sin. 

25 Agus phill iad o rannsachadh an 
f hearainn an dèigh dhà fhichead là. 

26 Agus dh'imich iad, agus thàinig iad 
gu Maois, agus gu h- Aaron, agus gu comh- 
chruinneach chloinn Israeil mle, gu fàsach 
Pharain, gu Cades ; agus thug.iad leo fios 
d'an ionnsuidh, agus a dh'ionnsuidh a' 
chomhchruinnich uile, agus dh'fheuch iad 
dhoibh toradh na tìre. 

27 Agus dh'innis iad dha, agus thubhairt 
iad, Thàinig sinneadh'ionnsuidh an fhear- 
ainn gus an do chuir thu sinn, agus gu 
deimhin tha e a' sruthadh lebainneagus le 
mil; agus is e so a thoradh, 

28 Gidheadh, tha 'n sluagh làidir a tha 
'nan còmhnuidh san f hearann, agus tha na 
bailtean air an cuairteachadh le ballach- 
aibh, agus ro-mhòr : agus os bàrr, chunn- 
aic sinn clann Anaic an sin, 

29 Thanah-Amalecich 'nan còmhnuidh 
am fearann na h.àjrde deas ; agus iha na 
Hitich, agus na Iebusaich, agus nah-Am- 
oraich, 'nan còmhnuidh sna beanntaibh ; 
agus tha na Canaanaich 'nan còmhnuidh 
ìàimh ris an f hairge, agus ri taobh Iordain. 

30 Agus chiùinich Caleb an sluagh an 
Jàthair Mhaois, agus thubhairt e, Racham- 
aid suas a dh'aon fheachd, agus sealbh- 
aicheamaid e ; oir is urrainn sinn gu cinnt- 
each a cheannsachadh. 

31 Ach thubhairt na daoine a chaidh 
suas maille ris, Cha 'n urrainn sinn dol 
suas an aghaidh an t.sluaigh ; oir is treise 
iad na sinne. 

32 Agus thug iad droch sgeul air an 
f hearaan a rannsaich iad gu cloinn Israeil, 
ag ràdh, Am fearann troimh 'n deachaidh 
sinn g'a rannsachadh, is fearann e a tha 'g 
itheadh suas a luchd-àiteachaidh, agus an 
sluagh uile a chunnaic sinn ann, is daoine 
iad do mheudachd mhòir. 

33 Agus chunnaic sinn na famhairean 
an sin, mic Anaic, a thàinig o na famhair- 
ean ; agus bha sinne 'nar sealladh fèin mar 
fhionnain.feoir, agus bha sjnn mar sin 
'iian sea]Jadh,san. CAIB. XIV. 
A GUS thog an comhchruinneach uile 
suas an guth,agusghlaodh iad ; agus 
ghuil an sluagh air an oidhche sin. 

2 Agus rtnn clann Israeil uile gearan an 
aghaidh Mhaois, agus an aghaidh Aaroin ; 
agus thubhairt an comhchruinneach uile 
riu, Och nach d'fhuair sinn bàs ann an tìr 
na h-Eiphit, no nach d'fhuair sinn bàs 
anns an fhàsach so ! 

3 Agus c'ar son a thug an Tighearna sinn 
do'n f hearann so, a thuiteam leis a' chlaidh- 
eamh, a chum gu'm biodh ar mnài agus 
ar clann bheag 'nan cobhartaich ? nach 
ò'fhearr dhuinn pilltinn do'n Eiphit ? • 

4 Agus thubhairtiad gach fear r'a chèile, 
Deanamaid dhuinn fèin ceannard, agus 
pilleamaid do'n Eiphit. 

5 An sin thuit Maois agus Aaron air an 
aghaidh an làthair coimhthionail comh- 
chruinnich chloinn Israeil uUe. 

6 Agus reub Iosua mac Nuin, agus Ca- 
leb mac Iephuneh, a bha dhiubhsan a 
rannsaich am fearann, an eudach. 

7 Agus labhair iad ri cuideachd chloinn 
Israeil uile, ag ràdh, Am fearann a chaidh 
sinn troimhe g'a rannsachadh, is fearann 
ro-mhaith e. 

8 Ma tha tlachdaig an Tighearn annainn, 
an sin bheir e sinn a dh'ionnsuidh an f hear- 
ainn so, agus bheir e dhuinn e : fearann a 
tha sruthadh le mil agus le bainne. 

9 A mhàin na deanaibh ceannairc àn 
aghaidh an Tighearn, agus na biodh eagal 
sluaigh an fhearainn oirbh; oir is aran 
duinn iad : dh'f halbh an dìon uatha, agus 
tha 'n Tighearna maille ruinne ; na biodh 
eagal oirbh rompa. 

10 Ach dh'iarr an comhchruinneach uile 
an clachadh le clachaibh. Agus dh'f hoill- 
sicheadh glòir an Tighearn ann am pàilliun 
a' choimhthionail, an làthair chloinn Is- 
raeil uile. 

H Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Cia fhad a bhrosnaicheas ansluagh 
so mi? agus cja fhad a bhitheas e mun 
creid iad mi, air son nan comharan uile a 
nochd mj 'nam measg ? 

12 Buailidh mi iad leis a' phlàigh, agus 
fògraidh mi iad, agus ni mi thusa a'd' 
chinneach ni's mò, agus ni's cumhachd- 
aiche na iadsan. 

13 Agus thubhairt Maois xis an Tigh- 
. earn, An sin cluinnidh na h-Eiphitich e, 

(oir thug thusa nìos an sluagh so le 
d'chumhachd o bhi 'nam measg,) 

14 Agus innsidh iad e do luchd-àiteach- 
aidh an f hearainn so : oir chual' iad gu 
bheil thusa, a Thighearn, am measg an 
t-sluaigh sò ; gu bheil thusa, a Thighearn, 
air t'f haicinn aghaidh ri h-aghaidh ; agus 
gu bheil do neul a' seasamh os an ceann ; 
agus gu bheil thu ag imeachd rompa, ann 
am meall neoil san là, agus ann am meall 
teine san oidhche. 

15 A nis, ma mharbhas tu an sluagh so 
! uile mar aon duine, an sin labhraidh na 

cinnich a chual' iomradh ort, ag ràdh, 
i 16 A chionn nach b'urrainn an Tighearn 
. an sluagh so thoirt do'n f hearann a mhionn- 
• aich e dhoibh, uime sin mharbh e iad san 
i fhàsach. 

17 Agus a nis, guidheam ort, biodh cumh- CAIB. XV. 119 achd mo Thighearna mòr, a rèir mar a 
labhair thu, ag ràdh, 

18 Tha 'n Tighearna fad-fhulangach, 
agus mòr-thròcaireach, a' toirt maithean- 
ais ann an aingidheachd, agus ann an eus- 
aontas, agus air chor sam bith nach saor 
an ciontach ; a' leantuinn aingidheachd 
nan aithriche air a' chloinn, air an treas, 
agus air a' cheathramh ginealach. 

19 Maith, guidheam ort, aingidheachd 
an t-sluaigh so, a rèir meud do thròcair, 
agus a rèir mar a thug thu maitheanas 
do'n t-sluagh so o'n Eiphit gus a nis. 

20 Agus thubhairtan Tighearna, Mhaith 
mi, a rèir t'f hocail : 

21 Ach co fhìor 's a tamibeò, lìonar an 
talamh uile le glòir an Tighearn. 

22 Oir na daoine sin uile a chunnaic mo 
ghlòir, agus mo chomharan a rinn mi san 
Eiphit, agus anns an f hàsach, agus abhuair 
mi nis na deich uairean so, agus nach 
d'èisd ri m' ghuth : 

23 Gu cinnteach cha'n fhaic iadsan am 
fearann a mhionnaich mi d'an aithrichibh, 
ni mò a chi neach air bith dhiubhsan a 
brosnaich mi e : 

24 Ach mo sheirbhiseach Caleb, a chionn 
gu'n robh aige-san spiorad eile maille ris, 
agus gu'n do lean e mi gu h-iomlan, esan 
bheir mi do'n fhearann d'an deachaidh e; 
agus sealbhaichidh a shliochd e. 

25 (A nis bha na h-Amalecich, agus na 
Canaanaich 'nan còmhnuidh sa' ghleann.) 
Am màireach pillibh, agus rachaibh do'n 
f hàsach, air slighe na mara ruaidhe. 

26 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

27Cia f had aghìùlaineas mi leis an droch 
chomhchruinneach so, a tha ri gearan a'm' 
aghaidh ? chuala mi gearain chloinn Is. 
raeil, leis am bheil iad ri gearan a'm' agh- 
aidh. 

28 Abair riu, Co f hìor 's a ta mi beò, 
ars' an Tighearna, mar a labhair sibh a'm' 
èisdeachd,mar sin ni mi ribh. 

29 San f hàsach so tuitidh bhur colann- 
an : agus a' mheud 's a chaidh àireamh 
dhibh, a rèir bhur n-àireimh iomlain, o 
f hicheadbliadhna dh'aois agus os a cheann, 
a rinn gearan a'm' aghaidh, 

30 Gun amharus sam bith cha tig sibh a 
steach do'n f hearann a mhionnaich mise 
gu'n tugainn oirbh còmhnuidh a ghabhail 
ann, saor o Chaleb mac Iephuneh, agus 
Iosua mac Nuin. 

31 Ach bhur clann bheag, a thubhairt 
sibh a bhiodh 'nan cobhartaich,iadsan bheir 
mi steach, agus gabhaidh iad eòlas air an 
f hearann air an d'rinn sibhse tàir. 

32 Agus air bhur son.sa dheth, tuitidh 
bhur colannan anns an f hàsach so. 

33 Agus bithidh bhur clann air seachar- 
an san f hàsach dà f hichead bliadhna, agus 
giùlainidh iad bhur strìopachais, gus an 
caithear bhur colannan san f hàsach. 

34 A rèir àireimh nan làithean anns an 
do rannsaich sibh am fearann, eadhon dà 
fhichead là, (gach là air son bliadhr.a) 
giùlainidh sibh bhur n-euceartan, eadhon 
dà f hichead bliadhna, agus bithidh fios ag- 
aibh air mo bhriseadh-geallaidh-sa. 

35 Thubhairt mise an Tighearn e, agus 
gu cinnteach ni mi e do'n chomhchrukm- each olc so uile, a chruinnich a'm' agh- 
aidh : anns an fhàsach so claoidhear iad, 
agus an sin gheibh iad bàs. 

36 Agus na daoine a chuir Maois a rann- 
sachadh an fhearainn, a phill, agus a thug 
air a' chomhchruinneach uile gearan a 
dheanamh 'na aghaidh, le droch sgeul a 
thoirt seachad air an f hearann, 

37 Fhuair eadhon na daoine sin, a thug 
seachad droch sgeul air an f hearann, bàs 
leis a' phlàighan làthair an Tighearn. 

38 Ach do na daoinibh sin a chaidh a 
rannsachadh an fhearainn, mhair Iosua 
mac Nuin, agus Caleb mac Iephuneh beò. 

39 Agus dh'innis Maois na briathra sin 
dochloinn Israeil uile : agus rinn an sluagh 
caoidh mhòr. 

40 Agus dh'èirich iad gu moch sa' mha.. 
duinn, agus chaidh iad suas gu mullach 
an t-slèibh, ag ràdh, Feuch, tha sinne an 
so, agus thèid sinn suas do'n àit a gheall 
an Tighearn ; oir pheacaich sinn. 

41 Agus thubhairt Maois, C'ar son a nis 
a tha sibh a' briseadh àithne an Tighearn ? 
ach cha soirbhich an ni so leibh. 

42 Na rachaibh suas, oir cha 'n 'eil an 
Tighearna 'nur measg j a chum as nach 
buailear sibh an làthair bhur naimhde. 

43 Oir iha na h-Amalecich agus na Ca- 
naanaich an sin roimhibh, agus tuitidh 
sibh leis a' chlaidheamh : a chionn gu'n do 
chlaon sibh o'n Tighearn, uime sin cha bhi 
an Tighearna maille ribh. 

44 Ach ghabh iad do dhànadas orra dol 
suas gu mullach an t-slèibh : gidheadh cha 
deachaidh àirc coimhcheangail an Tigh- 
earna, no Maois, a mach as a' champ. 

45 An sin thàinig na h-Amalecich a 
nuas, agus na Canaanaich, a bha 'nan 
còmhnuidh san t-sliabh sin, agus bhuail 
siad iad, agus chuir iad an ruaig orra, eadh- 
on gu Hormah. 

CAIB. XV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
A - ràdh, 

2 Labhair ri cloinn Israeil,agus abair riu, 
'Nuair a thig sibh a chum fearainn bhur 
n.àiteacha-còmhnuidh, a tha mise a' tabh- 
airt dhuibh, 

3 Agus a bheir sibh suas tabhartas le 
teine do'n Tighearna, tabhartas-loisgte no 
ìobairt, gu bòid a choimhlionadh, no mar 
thabhartas saor-thoile, no 'nur n-àrd f hèill- 
ibh, a dheanamh fàile chùbhraidh do'n 
Tighearna, do'n sprèidh no do'n treud. 

4 An sin bheir esan a bheir seachad a 
thabhartas do'n Tighearna, seachad tabh- 
artas-bìdh do'n deicheamh cuid do phlùr, 
measgta maille ris a' cheathramh cuìd do 
hin olaidh. 

5 Agus bheir thu seachad an ceathramh 
cuid do hin f ìona mar thabhartas-dibhe, 
maille ris an tabhartas-loisgte no'n ìobairt, 
air son aon uain. 

6 No air son reithe, bheir thu seachad 
mar thabhartas-bìdh, dà dheicheamh cuid 
do phlùr, measgta leis an treas cuid do hin 
oìaidh. 

7 Agus a chum tabhartais-dibhe, bheir 
thu seachad an treas cuid do hin fìona, 
chum f àile chùbhraidh do'n Tighearn. 

8 Agus an uair a bheir thu seachad tarbh 120 AIREAMH. òg mar ìobairt-loisgte, no mar ìobairt gu 
bòid a choimhlionadh, no mar ìobairt-shìth 
do'n Tighearn, 

9 An sin bheirear maille ris an tarbh òg, 
tabhartas-bìdh do thri deich codaichibh do 
phlùr, measgta le leth hin olaidh. 

10 Agus bheir thu seachad a chum tabh- 
artais-dibhe leth hin f ìona, chum tabhart- 
ais a bheirear suas le teine, dh'f hàile cùbh- 
raidh do'n Tighearn. 

11 Mar so nìthearair son aon tairbh, no 
air son aon reithe, no air son uain, no 
minn. 

12 A reir an àireimh a bheir sibh seach- 
ad, mar sin ni sibh do gach aon, a rèir an 
àireimh. 

13 Gach neach a rugadh san dùthaich, 
ni e na nithe sin air a' mhodh so, ann an 
tabhartas a thoirt seachad a bheirear suas 
le teine, dh'fhàile cùbhraidh do'n Tigh- 
earn. 

14 Agus ma bhios coigreach air chuairt 
maille ribh, no cò air bith e bhios 'nur 
measg 'nur ginealachaibh, agus gu'n toir e 
seachad tabhartas a bheirear suas le teine, 
dh'f hàile cùbhraidh do'n Tighearna ; mar 
a ni sibhse, mar sin ni esan. 

15 Bithidh aon reachd dhuibhse a ta do'n 
ehomhchruinneacb, agus mar an ceudna 
do'n choigreach a ta air chuairt maìlle ribh, 
reachd sìorruidh 'nur ginealachaibh : mar 
a ta sibhse, mar sin bithidh an coigreach 
an làthair an Tighearn. 

16 Aon lagh, agus aon mhodh, bithidh 
agaibhse, agus aig a' choigreach a ta air 
chuairt maille ribb. 

17 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

18 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thèid sibh a steach do'n f hear- 
ann d'am bheil mise 'gur tabhairt, 

19 An sin tarlaidh, 'nuair a dh'itheas 
sibh a dh'aran an f hearainn, gu'n toir sibh 
suas tabhartas-togta do'n Tighearn. 

20 Bheir sibh suas breacag do'n cheud 
ehuid d'ur taois, mar thabhartas tcgta ; 
mar a thogas sibh tabhartas-togta an ur- 
lair-bhualaidh, mar sin togaidh sibh i. 

21 Do'n cheud chuid d'ur taoìs bheir 
sibh do'n Tighearna tabhartas -togta, 'nur 
ginealachaibh. 

22 Agus ma rinn sibh mearachd, agus 
nach do ghlèidh sibh na h-àitheanta sin 
uile a labhair an Tighearna ri Maois, 

23 Eadhon gach ni a dh'àithn an Tigh- 
earna dhuibh le làimh Mhaois, o'n là sin 
anns an d'thug an Tighearn àithne do 
Mhaois, agus o sin suas air feadh bhur gin- 
ealacha : 

24 An sin tarlaidh, ma rinneadh ni sam 
hith ann an aincolas, gun fhios do'n 
chomhchruinneach, gu'n toir an comh- 
chruinneach uile seachad aon tarbh òg a 
chum ìobairt- loisgte, chum fàile chùbh- 
raidh do'n Tighearna, mailie r'a thabhart- 
as-bìdh, agus a thabhartas-dibhe, a rèir a' 
ghnàtha, agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh. 

25 Agus ni an sagart rèite air son comh- 
chruinnich chloinn Israeiluile, agus maith- 
ear dhoibh e, oir is aineolas a t'ann : agus 
bheir iad leo an tabhartas, ìobairt a bheir- 
ear suas le teine do'n Tighearn, agus an ìobairt-pheacaidh an làthair an Tighearn, 
air son an aineolais. 

26 Agus maithear e do chomhchruinn- 
each chloinn Israeil uile, agus do'n choig- 
reach a ta air chuairt 'nam measg ; do 
bhrìgh gxx'n robh an sluagh uile ann an ain- 
eolas. 

27 Agusmapheacaicheasanamsambith 
trìd aineolais, an sin bheir e leis gabhar 
do'n cheud bhliadhna chum ìobairt-pheac- 
aidh. 

28 Agus ni an sagart rèite airson an an- 
ama a pheacaicheas gu h-aineolach an 
uair a pheacaicheas e le h-aineolasan làth- 
air an Tigheam, a dheanamh rèite air a 
shcn ; agus maithear dha e. 

S9 Bithidh aon lagh agaibh airashonsan 
a pheacaicheas trìd aineolais, araon air a 
shonsan arugadh am measgchloinn Israeil, 
agus air son a' choigrich a ta air chuairt 
'nam measg. 

30 Ach an t-anam a ni bheag gu h-ann- 
dàna, {co dhivbh a rugadh e san tìr, no 's 
coigreach e) tha esan a' toirt? easurraim 
do'n Tighearn ; agus gearrar an t-anam sin 
as o mheasg a shluaigh. 

31 Do bhrìgh gu'n d'rinn e tàir air focal 
an Tighearn, agus gu'n do bhris e 'àithne, 
gearrar an t-anam sin as gu tur : bithidh 
'aingidheachd air fèin. 

32 Agus an uair a bha clann Israeil san 
fhàsach, f huair iad duine a' tional mhaid- 
ean air là na sàbaid. 

33 Agus thug iadsan a f huair e a' tional 
mhaidean a dh'ionnsuidh Mhaois e, agus a 
dh'ionnsuidh Aaroin, agus a dh'ionnsuidh 
a' chomhchruinnich uile. 

34 Agus chuir iad an làimh e, a chionn 
nach d'innseadh ciod buchòir adheanamh 
ris. 

35 Agus thubhairt an TighearnariMaois, 
Cuirear an duine gu cinnteach gu bàs ; 
clachaidh an comhchruinneach uile e le 
clachaibh an taobh a muigh do'n champ. 

36 Agus thug an ccmhchruinneach uile 
. mach as a' champ e, agus chlach iad e le 
I clachaibh, agus fhuairebàs; mar a dh'- 
! àithn an Tighearna do Mhaois. 

j 37 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

38 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, iad a dheanamh fàbhra dhoibh fèìn 
air iomallaibh an eudaich air feadh an gin- 
ealach, agus iad a chur air f àbhra nan iom- 
all iall do ghorm. 

39 Agus bithidh e dhuibh marfhàbhra, 
agus ambaircidh sibh air, a chum gu'n 
cuimhnich sibh uile àitheantan an Tigh- 
earn, agus gu'n dean sibh iad ; agus nach 
iarr sibh an dèigh bhur cridhe agus bhur 
sùl fèin, nithe a's àbhaist duibh dol 'nan 
dèigh le h-ana-miann : 

40 A chum gu'n cuimhnich, agus gu'n 
dean sibh m'àitheantan uile, agus gu'm bi 
sibh naomha d'ur Dia. 

41 Is mise an Tighearna bhur Dia, a 
thug a mach sibh à tìr na-Eiphit, gu bhi 
a'm' Dhia dhuibh : Is mise an Tighearna 
bhur Dia. 

CAIB. XVI. 
A GUS ghabh Corah mac Idsair, mhic 
** Chohait, mhic Lebhi, agus Datan ag- CAIB. XVI. m m Abiram mic Eliaib, agus On mac Phe- 1 
leit, mic Keubein, daoine : 

2 Agus dh'èirich iad suas an làthair 
Mhaois, maille ri daoin' àraidh do chloinn 
Israeil, dà cheud agusleth-cheud ceannard 
do'n choimhthional, inbheach sa' chomh- 
chruinneach, daoine iomraideach. 

3 Agus chruinnich siad iad fèin an ceann 
a chèile an aghaidh Mhaois agus an agh- 
aidh Aaroin, agus thubhairt iad riu, Tha 
sibh a' gabhail tuille 's a chòir oirbh fèin, 
do bhrìgh gu bheil an comhchruinneach 
uile naomha gach aon diubh, agus tha 'n 
Tighearna 'nam measg : c'ar son uime sin 
a tha sibh 'gur togail fèin suas os ceann 
comhchruinnich an Tighearn ? 

4 Agus an uair a chuala Maois e, thuit 
e air 'aghaidh : 

5 Agus labhair e ri Corah, agus r'a chuid- 
eachd uile, ag ràdh, Eadhon am màireach 
nochdaidh an Tighearna còiada'sleis, ag- 
us cò a ta naomh, agus bheir e air teachd 
am fagus da : bheir e eadhon air-san a 
ròghnaich e, teachd am fagus da. 

6 Deanaibhse so ; gabhaibh dhuibh fèin 
tùiseirean, Corah, agus achuideachd uile; 

7 Agus cuiribh teine annta, aguscuiribh 17 Agus gabhaibh gach duine athùiseir, 
agus cuiribh tùis annta, agus thugaibh au 
làthair an Tighearna gachduineathùiseir, 
dà cheud agus leth-cheud tùiseir ; thusa 
mar an ceudna, agus Aaron,gach aon dhibh 
a thùiseir. 

18 Agusghabh gach du'medhiubh a thùis. 
eir, agus chuir iad teine annta, agus chuir 
iad tùis orra, agus sheas iad ann an dorus 
pàilliuin a' choimhthionail maille ri Maois 
agus ri h-Aaron. 

19 Agus chruinnich Corah an comh. 
chruinneach u'tle 'nan aghaidh gu dorus 
pàilliuin a* choimhth ionail : agus thaisbein - 
eadh glòir an Tighearna do'n chomh- 
chruinneach uile. 

20 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
agus ri h-Aaron, ag ràdh, 

21 Sgaraibh sibh fèin o mheasga' chomh. 
chruinnich so, agus sgriosaidh mi iad mar 
ann am priobadh na sùla. 

22 Agus thuit iad air an aghaidh, agus 
thubhairt iad, O Dhè, a Dhè spiorad gach 
uile f heòla, am peacaich aon duine, agus 
am bi fearg agad ris a' chomhchruinneach 
uile ? 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois, tùis orra an làthair an Tighearn air an là ag ràdh, 

màireach ; agus an duine sin a ròghnaich- 24 Labhair ris a' chomhchruinneach, ag 

eas an Tighearna, bithidh esan naomh. ràdh, Rachaibh suas o thimchioll pàilliuin 

Tha sibh a' gabhail tuille 's a chòir oirbh Chorah, Dhatain, agus Abiraim. fèin, sibhse a mhaca Lebhi, 

8 Agus thubhairt Maois ri Corah, Eisd- 
ibh, guidheam oirbh, sibhse a mhaca 
Lebhi : 

9 An ni beag e 'nur barail-sa, gu'n do 
sgar Dia Israeil sibh o chomhchruinneach 
Israeil, gu'r toirt am fagus da fèin, adhean- 
amh seirbhis pàilliuin an Tighearn, agus a 
sheasamh am fianuis a' chomhchruinnich, 
a f hrithealadh dhoibh ì 

10 Agus thug e thus' am fagus dafèin, 
agus do bhràithrean uile mic Lebhi maille 
riut ; agus am bheil sibh ag iarraidh na 
sagartachd mar an ceudna ? 

11 Air an aobhar sin tha thusa, agus do 
chuideachd uile, air bhur cruinneachadh 
an ceann a chèile an aghaidh an Tighearn : 
agus a thaobh Aaroin, ciod e, gu bheil sibh 
ri gearan 'na aghaidh-san ? 

12 Agus chuir Maois teachdairean uaith 
a ghairm Dhatain agus Abiraimmhac Eli- 
aib, a thubhairt, Cha tèid sinn suas. 

13 An ni beag e gu'n d'thug thu nìos 
sinn à talamh a tha sruthadh le bainneag- 
us le mil, gu'r marbhadh san f hàsach, mur 
rìean thu thu fèin gu h-iomlan a'd' uach- 
daran os ar ceann ? 

14 A thuilleadh air so, cha d'thug thu 
sinn gu fearann a ta srutharlh le mil agus le 
bainne, ni mò thug thurìhuinn oighreachd 
mhacharach agus f hìon-lìosan : an cuir thu 
mach sùilcan nan daoine sin ? cha tèid 
sinne suas. 

15 Agus bha Maois ro-dhiomach, agus 
thubhairt e ris an Tighearna, Na biodh 
meas agad d'an tabhartas ; cha do ghabh 
mise aon asal uatha, ni mò a rinn mi cron 
air a h-aon diubh. 

16 Agus thubhairt Maois ri Corah, Bi 
thusa agus do chuideachd uile an làthair an 
Tighearn, thusa, agus iadsan, agus Aaron 
am màireach : 25 Agus dh'èirich Maois suas, agus 
chaidh e dh'ionnsuidh Dhatain agus Abi- 
raim ; agus lean seanairean Israeil e. 

26 Agus labhair e ris a' chomhchruinn- 
each, ag ràdh,Sgaraibh sibh fèin, guidheam 
oirbh, o bhùthaibh nan daoine aingidh ud, 
agus na beanaibh ri ni sam bith a 'sleo, air 
eagal gu'n sgriosar sibh 'nam peacannaibh 
uile. 

27 Mar sin chaidh iad suas o phàilliun 
Chorah, Dhatain, agus Abiraim, air gach 
taobh : agus thàinig Datan agus Abiram 
a mach, agus sheas iad ann an dorus am 
bùthan, agus am mnài, agus am mic, agus 
an clann bheag. 

28 Agus thubhairt Maois, Le so bithidh 
fios agaibh gu'n rìo chuir an Tighearna 
mise a dheanamh nan oibre sin uile ; oir 
cha d'rinn mi iad as mo cheann fèin. 

29 Ma gheibh na daoine sin bàs mar na 
h-uile dhaoin'eile, no ma dh'fiiiosraichear 
iad a rèir (iosrachaidh nan uiledhaoine, an 
sin cha do chuir an Tighearna mise uaìth. 

30 Ach rna ni an Tighearna gnìomh 
nuadh, agus gu'm fosgail an talamh a 
bheul, agus gu'n sluig e suas iad maille ris 
gach ni a's leo, agus gu'n tèid iad sìos beò 
do'n t-slochd ; an sin tuigidh sibh gu'n do 
bhrosnaich na daoine sin an Tighèarn. 

31 Agus tharladh, an uair a sguir e do 
labhairt nam briathra sin uile, gu'n do 
sgoiltan talamh a bha fodhpa ochèile : 

32 Agus dh'fhosgail an talamh a bheul, 
agus shluig e suas iad, agus antighean,ag- 
us na daoin' Uile a bhuin do Chorah, agus 
am maoin uile. 

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni a bhuin 
do'.bh, beò sìos do'n t-slochd, agus dhruid 
an talamh orra : agus chaidh as doibh o 
mheasga' chomhchruinnich. 

34 Agus theich Israel uile a bha mu'n 
timchioll, r'an glaodh ; oir thubhairt iad, 122 AIREAMH. Air eagal gu'n sluig an talamh sinne suas 
ftiàr an ceudna. 

35 Agus thàinig teine a mach o'n Tigh- 
earn, agus loi.sg e 'n dà cheud agus an leth- 
cheùd fear a thug seachad tùis. 

36 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdhj 

37 Labhair ri h-Eleasar mac Aaroin an 
sagart, e thogail suas nan tùiseirean à 
meadhon an loisgidh, agus sgap thusa an 
teine an sud ; oir tha iag coisrigte. 

38Tùiseirean nam peacach ud an agbaidh 
an anama fèin ; agus deanadh iad dhiubh 
leacan leathan mar chòmhdach do'n altair : 
oir thug iadseachad iadan làthair an Tigh- 
earn, air an aobhar sin tha iad coisrigte ; 
agus bithidh iad'nancomharadh dochloinn 
Israeil. 

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na 
tùiseirean umha, leis an d'thug iadsan a 
chaidh losgadh seachad tabhartas ; agus 
rinneadh iad 'nan leacaibh leathan mar 
chòmhdach do'n altair, 

40 Gubki 'nan cuimhneachan do chloinn 
Israeil, air choras nach tig coigreach, nach 
'eil do shliochd Aaroin, am fagus a losgadh 
tùise an làthair an Tighearna ; chum as 
nach bi e mar Chorah, agus mar a chuid- 
eachd ; mar a thubhàirt an Tighearna ris 
le làimh Mhaois. 

41 Ach air an là màireach, rinn comh- 
chruinneach chloinn Israeiluile gearan an 
aghaidh MhaoisagUsanaghaidh Aaroin, ag 
ràdh, Mharbh sibh sluagh an Tighearna. 

42 Agus thaiiadh, an uair a chruinnich- 
eadh an comhchruinneach an aghaidh 
Mhaois agus an aghaidh Aaroin, gu'n do 
sheall iad air pàilliun a' choimhthionail : 
agus, feuch, chòmhdaich an neul e, agus 
dh'f hoillsicheadh gìòir an Tighearn. 

43 Agus thàinig Maois agus Aaron gù 
fceulaobh pàilliuin a' choimhthionail. 

44 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

45 Rachaibh suas o mheasg a' chomh- 
chruinnich so, agus sgi iosaidh mi iad mar 
ann am priobadh na sùla : agus thuit iad 
air an eudannaibh. 

46 Agus thubhairt Maois ri h-Aaron, 
Glac tùiseir, agus cuir teine ann bharr na 
h-altarach, agus cuir tùis air, agus imich 
gu grad a dh'ionnsuidh a' chomhchruinn- 
ich, agus dean rèite air an son ; oir chaidh 
fearg a mach o'n Tighearn : thòisich a' 
phlàigh. 

47 Agus ghlac Aaron e, mar a dh'àithn 
Maois, agus ruith e gU meadhon a' chomh- 
chruinnich ; agus, feuch, bha phlàigh air 
tòiseachadh am measg an t-sluaigh : agus 
chuir e tùis air, agus rinn e rèite air son an 
t-sluaigh. 

48 Agus sheas e eadar na mairbh agus 
na beotha, a^us choisgeadh a' phlàigh. 

49 Agus bhàsaich sa'phlàigh ceithirmìle 
deug agus seachd ceud, a thuilleadh orra- 
san abhàsaich an aobhar Chorah. 

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh 
Mhaois,gu dorus pàilhùin a 'choimhthion- 
ail : agus choisgeadh a' phlàigh. 

CAIB. XVII. 
À GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
^ ràdh, 2 Labhair ri cloinn Israeil, agus gabfi 
slat o gach aon aca, a rèir tighe an aith* 
riche, o'n ceannarclaibh uile, a rèir tighe 
an aithriche, dà shlait deug; sgrìobh ainm 
gach duine air a shJait fèin. 

3 Agus sgrìobhaidh tu ainm Aaroin air 
slait Lebhi : oir bithidh àon slat air sorì 
cinn tighe an aithriche. 

4 Agtis cuiridh tu suas iad ann am pàill- 
iuft a' chormhthionail, an làthair na Fian- 
uis, far an coinnich mise thu. 

5 Agus tarlaidh, gu'n tig slat an duine a 
thaghas mise fo bhlàth ; agus bheir mi air 
gearain chloinn Israeil sgur uam, leis am 
bheil lad ri gearan 'nur n-aghaidh-sa. 

6 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil, 
agus thug gach aon d'an ceannardaibh dha 
slat am fear, aon airson gach ceannaird, à 
rèir tighe an aithriche, eadhon dà shlait 
deug : agus bha slat Aai oin am measg an 
slat. 

7 Agus chuir Maois suas na slatan an 
làthair an Tighearn, ann am pàilliun na 
Fianuis. 

8 Agus air anlà màireach chaidh Maois 
a steach do phàilliun na Fianuis; agus, 
feuch, bha slat Aaroin, air son tighe Lebhi, 
air briseadh a mach, agus air cur maoth 
dhuilJe aisde, agus air teachd fobhlàth, ag- 
us air giùlan almona. 

9 Agus thug Maois a mach na slatan uile 
o làthair an Tighearna gu cloinn Israeil 
uile ; agus dh'amhairc iad orra, agtts ghabh- 
gach duine a shlat fèin. 

10 Agus thubhairt anTighearna ri Maoi?, 
Thoir slat Aai oin a rìs an làthaìr na Fian- 
uis, gu bhi air a gleidheadh mar chomhar. 
adh an aghaidh nan ceannairceach ; agus 
bheir thu air falbh gu tur an gearain uam- 
sa, chum nach bàsaich iad. 

1 1 Agus rinn Maois mar sin : mar a 
dh'àithn an Tighearna dha, mar sin rtnn 
e* 

12 Agus labhair clann Israeil ri Maois, 
ag ràdh, Fcuch, tha sinn a' bàsachadh, 
thèid as duinn, thèid as duinn uile. 

13 Ge b'e air bith a thig am fagus dr> 
phàilliun an Tighearna, gheibh e bàs ; an 
claoicihear sinn le bàsachadh ? 

CAÌB. XVIII. 
A GUS thubhairt ah Tighearna ri h-Aa- 
ron, Giùlaìnidh tusa agus do mhic, 
agus tigh t'athar maille riut, euceart an 
ionaid naoimh ; agus giùlainidh tusa agus 
do mhic maille riut eùceart bhur sagart- 
achd. 

2 Agus do bhràithre mar an ceudna do 
thrèibh Lebhi, trtibh t'athar,bheir thu leat 
maille riut, chum gu n ceanglar riut iad, 
agus gu'm fritheil iad dhuit : ach fritheil- 
idh tusa aglis do mhic maille rìut air beul- 
aobh pàilliuin na Fianuis. 

3 Agus gleidhidh iad dochùram-sa, agus 
cùfam a' phàilliuin uile : a, mhàin cha tig 
iad am fagùs dò shoithichibh an iònaid 
naoimh agus do'n altair, a chum nach faigh 
aon chuid iadsan no sibhse bàs. 

4 Agus ceanglar riut iad, agus gleidhidh 
iad cùram pàilliuin a' choimhthionail, air 
son uile sheirbhis a' phàilliuin: agùs cha 
tig coigreach am fagus duibh. 

5 Agus gleidhidh sibh cùram an ionald CAIB. 

naoimh, agus cùram na h-altarach ; a , 
chum nach bi fearg ni's mò air cloinn ls- 
raeil. 

6 Agus mise,feuch,thugmibhur bràithre 
na Lebhithich o mheasg chloinn Israeil : 
dhuibhse thugadh iad mar thabhartasdo'n 
Tighearn, a dheanamh seirbhis pàilliuin a' i 
choimhthionail. 

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus do mhic 
maille riut, bhur sagartachd anns gach ni a 
bhuineas do'n altair, agus an taobh a stigh 
do'n roinn-bhrat, agus ni sibh seirbhis : 
thug mi dhuibh bhur sagartachd, mar 
sheirbhis tabhartais : agus cuirear an coig- 
reach a thig am fagus gu bàs. 

8 Agus labhair an Tighearna ri h-Aa- 
ron, Feuch, thug mi dhuit mar an ceudna 
cùram mo thabhartasan-togta, do uile nith- 
ibh coisrigte chloinn Israeil; dhuitsetliug 
mi iad, air son an ungaidh, agus do d' mhic 
le reachd sìorruidh. 

9 Bithidh so leatsa do na nithibh ro- 
naomha, a ghleidheadh o'n teine: gach 
tabhartas leo-san, gach tabhartas-bìdh leo, 
agus gach ìobairt-pheacaidh leo, agus gach 
ìobairt-eusaontais leo, a bheir iad dhomhsa, 
bithidh e ro-naomha dhuitse, agus do d' 
mhic. 

10 Sanionad ro-naomh ithidh.tue,ithidh 
gach firionnach e : bithidh e naomh dhuitse. 

11 Agus is leat so : tabhartas-togta an 
tabhartais, maille ri uile thabhartasan- 
luaisgte chloinn Israeil : thug mi dhuitse 
iad,agus do d' mhic,agus do d' nigheanaibh 
maille riut, le reachd sìorruidh : gach 
neach a tha glan a'd' thigh, ithiah e 
dheth. 

12 A' chuid a's fearr uile do'n oladh, ag- 
us a' chuid a's fearr uile do'n f hìon, agus 
do'n chruithneachd, an ceud thoradh leo- 
san a bheir iad seachad do'n Tighearn, iad 
sin thug mi dhuit. 

13 Gachnia's luaithe bhios abuich 'nam 
fiearann, a bheir iad chum an Tighearna, 
bithidh e leatsa : gach aon a ta glan a'd' 
thigh, ithidh e dheth. 

H Gach ni a choisrigear ann an Israel, 
bithidh e leatsa. 

15 Gach ni a dh'f hosglas a' bhrù do gach 
feoil, a bheir iad a dh'ionnsuidh an Tigh- 
earna, ma's ann do dhuine, no dh'ainmh- 
idh, bithidh e leatsa : gidheadh gu cinnt- 
each fuasglaidh tu ceud-ghin duine, agus 
ceud-ghin an ainmhidh neòghloin fuasg- 
laidh tu. 

16 Agus iadsan a dh'f huasglar, o mhìos 
a dh'aois fuasglaidh tu iad a rèir do mheas, 
air son airgid chùig seceilean, a rèir seceil 
an ionaid naoimh : is e 'n secel fichead 
gerah. 

17 Ach ceud-ghin boin,no ceud-ghin caor- 
ach, no ceud-ghin gaibhre, cha'n f huasg- 
ail thu ; tha iad naomha : crathaidh tu am 
fuil air an altair, agus loisgidh tu 'n saill 
mar thabhartas a bheirear suas le teine, 
chum fàile chùbhraidh do'n Tighearn. 

18 Agus bithidh am feoil leatsa, mar a 
bhitheas an t-uchd luaisgte agus an slinn- 
ean deas leat. 

19 Uile thabhartasan-togta nan nithe 
naomha, a bheir clann Israeilseachad do'n 
Tighearna, thug mi dhuitse, agus do d' 
mhic, agus do d' nigheanaibh maille riut, XIX. 123 

le reachd eìomiidh : is coimhcheangal 
salainn e gu bràth an làthair an Tigh- 
earna, dhuitse agus do d' shliochd maille 
riut. 

20 Agus labhair anTighearna ri h-Aaron, 
'Nam fearann chablii oighreachd agad, ni 
mò bhios roinn agad 'nam measg : is mise 
do roinn-sa agus t'oighreachd am measg 
chloinn Israeil. 

21 Agus, feuch, do chloinn Lebhi thug 
mi an deachamh uile ann an Israel mar 
oighreachd, air son an seirbhis a ni iad, 
eadhon seirbhis pàilliuin a' choimhtbion- 
ail. 

22 Agus cha 'n f heud clann Israeil o so 
suas teachd am fagus do phàilliun a' 
choimhthionail, air eagal gu'n giùlan iad 
peacadh, agus gu'm faigh iad bàs. 

23 Ach ni na Lebhithich seirbhis pàill- 
iuina' choimhthionail, agus giùlainidh iad 
an cionta : bithidh e 'na reachd sìorruidh 
air feadh bhur ginealacha, nach bi oigh- 
reachd sam bith aca am measg chloinn Is- 
raeiL 

24 Ach deachamh chloinn Israeil a bheir 
iad seachad mar thabhartas-togta do'n 
Tighearna, thug mi do na Lebhithich mar 
oighreachd : uime sin thubhairt mi riu, 
Am measg chloinn Israeil cha bhi oigh- 
reachd aca. 

25 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

26 Mar so labhair ris na Lebhithich, agus 
abair riu, 'Nuair a thogas sibh o chloinn 
Israeil an deachamh a thug mise dhuibh 
uatha mar bhur n-oighreachd, an sin bheir 
sibh suas tabhartas-togta dheth do'n Tigh- 
earn, eadhon an deicheamh cuid do'n 
deachamh. 

27 Agus measar an tabhartas-togta so 
dhuibh, mar gu'm b'e arbhar an urlair- 
bhualaidh, agus mar làine amar-bruthaidh 
an fhìona. 

28Mar so mar an ceudna bheir sibh seach- 
ad tabhartas-togta do'n Tighearna, d'ur 
n-uile dheachamh a thog^s sibh o chloinn 
Isr„eil ; agus bheir sibh dheth tabhartas- 
togta an Tighearna do Aaron an sagart. 

29 As bhur n-uile thiodhlacaibh, bheir 
sibh seachad uile thabhartas-togta an Tigh- 
earna do'n chuid a's fearrdheth uile, eadh- 
on a' chuid sin deth a tha coisrigte. 

30 Uime sin their thu riu, 'Nuair a thog.. 
as sibh suas uaith a' chuid a's fearr dheth, 
ansin measar e do na Lebhithich mar thor- 
adh an urlair-bhualaidh, agus mar thoradh 
amar-bruthaidh an f hìona. 

31 Agus ithidh sibh e anns gach àite, 
sibh fèin agus bhur teaghlaichean : oir is e 
bhur duais air son bhur seirbhis ann am 
pàilhun a' choimhthionail. 

32 Agus cha ghiùlain sibh peacadh sam 
bith air a shon, an uair a thogas sibh suas 
as a' chuid a's fearr dheth : ni mò a 
thruailleas sibh nithe naomha chloinn Is- 
raeil, air eagal gu'm faigh sibh bàs. 

CAIB. XIX. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag- 
•^r: us ri h-Aaron, ag ràdh, 

2 Is e so ordugh an lagha a dh'àithn an 
Tighearn, ag ràdh, Labhair ri cloinn Is- 
raeil, iad a thoirt a d' ionnsuidh agh ruadh 124 AIREAMH. gun ghaoid, air nach 'eil smal, agus nach 
robh riamh fuidh chuing. 

3 Agus bheir sibh i dh'ionnsuidh Elea- 
»air an t-sagairt ; agus bheirear i an taobh 
a muigh do'n champ, agus marbhar i 'na 
fhianuis. 

4? Agus gabhaidh Eleasar an sagart cuid 
d'a fuil le 'mheur, agus crathaidh e cuid 
d'a fuil dìreach fa chomhair pàilliuin a' 
choimhthionail seachd uairean. 

5 Agus loisgìdh neach an t-agh 'na sheall- 
adh ; a seice, agus a feoil, agus a fuil, maille 
r'a h-aolach, loisgidh e. 

6 Agusgabhaidh an sagart fiodh seudair, 
agus hìosop, agus scarlaid, agus tilgidh e 
sin am meadhon losgaidh an aighe. 

7 An sin nighidh an sagart 'eudach, ag- 
us ionnlaididh e 'f heoil ann an uisge, agus 
an dèigh sin thig esteach do'n champ, agus 
bithidh an sagart neòghlan gu feasgar. 

8 Agus nighidh esan a loisg i 'eudach 
ann an uisge, agus ionnlaididh e 'fheoil 
ann an uisge, agus bithidh e aeòghlan gu 
feasgar. 

9 Agus cruinnichidh duine a ta glan 
luath an aighe, agus taisgidh e i 'n taobh a 
muigh do'n champ ann an àite glan ; agus 
gleidhear i air son comhchruinnich chlo'inn 
Israeil, mar uisge dealachaidh : is glanadh 
air son peacaidh i. 

10 Agus nighidh esan a thionaileas luath 
an aighe 'eudach, agus bithidh e neòghlan 
gu feasgar : agus bithidh e do chloinn Is- 
raeil, agus do'n choigreach a th'air chuairt 
'nam measg, 'nareachdsìorruidh. 

1 1 Esan a bheanas ri corp duine mhairbh 
sam bithj bithidh e neòghlan seachd làith- 
ean, 

12 Glanaidh se e fein leis air an treas là, 
agus air an t-seachdamh là bithidh e glan : 
ach mur glan se e fèin air an treas là, an 
sin air an t-seachdamh là cha bhi e glan. 

13 Ge b'e neach a bheanas ri corp duine 
sam bith a ta marbh, agus nach glan e fèin, 
tha e a' truailleadh pàilliuin an Tighearn ; 
agus gearrar an t-anam sin as o Israel : a 
chionn nach do chrathadh an t-uisge deal- 
achaidh air, bithidli e neòghlan ; tha a neò- 
ghloine fathast air. 

14 Is e so an lagh, an uair a bhàsaicheas 
duine ann am bùth : Gach neach a thig a 
stigh do'n bhùth, agus gach neach a tha sa' 
bhùth, bithidh iad neòghlan seachd làith- 
ean. 

15 Agus gach soitheach fosgailte aig 
nach 'eil còmhdach ceangailte air, tka e 
neòghlan. 

16 Agus ge b'e bheanas ri neach a 
mharbhadh le claidheamh sa' mhachair, 
no ri corp marbh, no ri cnàimh duine, no 
ri h.uaigh,bithidh e neòghlan seachd làith- 
ean. 

17 Agus air son an duine neòghlan gabh- 
aidh iad do luaith an aighe, a loisgeadh air 
son glanaidh peacaidh, agus cuirldh iad 
uisge ruith oirre ann an soitheach. 

18 Agus gabhaidh duineglan hiosop,ag- 
us tumaidh e san uisge e, agus crathaidh e 
air a' bhùth e, agus air na soithichibh uile, 
agus air a' mhuinntir a bha 'n sin,agus air- 
san a bhean ri cnàimh, no ri neach a 
mharbhadh, no ri aon marbh, no ri 
h-uaigh : 19 Agus crathaidh an duine glan aìr an 
neòghlan air an treas là, agus air an 
t-seachdamh là; agus glanaidh se e fèin 
air an t-seachdamh là, agus nighidh e 'eud- 
ach, agus ionnlaididh se e fèm ann an 
uisge, agus bithidh e glan air feasgar. 

20 Ach an duine a bhios neòghlan, agus 
nach glan e fèin, gearrar an t~anam sin as 
o mheasg a' chomhchruinnich, a chionn 
gu'n do thruaill e ionad naomh an Tigh- 
earn : cha do thrathadh uisge dealachaidh 
air; tha e neòghlan. 

21 Agus bithidh e 'na reachd sìorruidh 
dhoibh, gu'n nigh esan achrathas an t-uisge 
dealachaidh 'eudach, agus bithidh esan a 
bheanas ris an uisge dealachaidh neòghlan 
gu feasgar. 

22 Agus ge b'e ni ris am bean an duine 
neòghlan, bithidh e neòghlan : agus an 
t-anam a bheanas ris, bithidh e neòghlan 
gu feasgar. 

CAIB. XX. 
AN sin thàinig clann Israeil, eadhonan 
comhchruinneach uile, gu fàsach Shin, 
anns a' cheud mhìos : agus dh'f han an 
sluagh ann an Cades ; agus f huair Miriam 
bàs an sin, agus dh'adhlaiceadh an sin i. 

2 Agus cha iobh uisge ann do'n choimh- 
thional : agus chruinnich siad iad fèin an 
aghaidh Mhaois agus an aghaidh Aaroin. 

3 Agus throid an sluagh iì Maois, agus 
labhair iad, ag ràdh, B'fhearr gu'm bith. 
eamaid air faghail bàis an uair a bhàsaich 
ar bràithrean an làthair an Tighearn ! 

4 Agus c'ar son a thug sibh a nìos comh- 
chruinneach an Tighearna do'n fhàsach 
so, gu bàs f haghail an sin, sinn fèin agus 
ar sprèidh ? 

5 Agus c'ar son a thug sibh oirnne teachd 
a nìos as an Eiphit, g'ar toirt a steach do'n 
droch àiteso? cha'n àite sìl e, no fhìgis, 
no chrann-fìona, no phomgranata; ni mò 
ta uisge ann r'a òl. 

6 Agus chaidh Maois agus Aaron o làth- 
air a' chomhchruinnieh gu dorus pàilliuin 
a' choimhthionail, agus thuit iad air an 
aghaidh ; agus dh'fhoillsicheadh glòir an 
Tighearna dhoibh. 

7 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

8 Gabh an t-slat, agus cruinnich thus' an 
coimhthional an ceann a chèile, thu fèin 
agus Aaron do bhràthair, agus labhraibh 
ris a' charraig fa chomhair an sùl, agus 
bheir i seachad a h-uisge ; agus bheir thusa 
mach uisge dhoibh as a' charraig, agus 
bheir thu deoch do'n choimhthional, agus 
d'an sprèidh. 

9 Agus ghabh Maois an t-slat o làthair 
an Tighearna, mar a dh'àithn e dha. 

10 Agus chruinnich Maois agus Aaron 
an comhchruinneach an ceann a chèile fa 
chomhair na carraige, agus thubhairt e riu, 
Eisdibh a nis, a luchd-ceannairc ; as a' 
charraig so am feum sinne uisge thoirt 
duibh ? 

11 Agus thog Maois suas a làmh, agus 
bhuail e a' charraig le 'shlait dà uair; 
agus thàinig an t-uisge mach gu pailt : 
agus rìh'òl an comhchruinneach, agus an 
sprèidh. 

12 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron, A chionn nach do chieid CAIB. XXI. 125 sibh mi, chum mo naomhachadh ann an 
sùilibh chloinn Israeil, uime sin cha toir 
sibh a steach an comhchruinneach so do'n 
f hearann a thug mise dhoibh. 

13 Is e so uisge Mheribah, a chionn gu'n 
d'rinn clann Israeil strì ris an Tighearn, 
agus naomhaicheadh e annta. 

14 Agus chuir Maois teachdairean o 
Chades gu righ Edoim, Mar so tha 
do bhràthair Israel ag ràdh, Tha fios 
agad air an t-saothair sin uile a thàinig 
oirnne ; 

15 Mar a chaidh ar n-aithriche sìos do'n 
Eiphit, agus a ghabh sinn còmhnuidh san 
Eiphit aimsir fhada; agus bhuin na h-Ei- 
phitich gu h-olc ruinne, agus r'ar n-aith- 
richibh. 

16 Agus an uair a ghlaodh sinn ris an 
Tighearna, chual' e ar guth, agus chuir e 
aingeal uaith, agus thug e mach sinn as an 
Eiphit ; agus, feuch, tha sinn ann an 
Cades, baile sa' chuid a's iomallaiche do d' 
chrìch. 

17 Leig leinn, guidheam ort, dol troimh 
dodhùthaich: cha tèid sinn troimh ach- 
adh sam bith, no troimh fhìon-lios, ni 
mò dh'òlas sinn uisge nan tobar; imich- 
idh sinn air rathad mòr an righ, cha 
tionndaidh sinn a dh'ionnsuidh na làimhe 
deise, no na làimhe clìthe, gus an tèid sinn 
seach do chrìochan. 

18 Agus thubhairt Edom ris, Cha tèid 
thu seachad orm, air eagal leis a' chlaidh- 
eamh gu'n tig mi mach a't' aghaidh. 

19 Agus thubhairt clann lsraeii ris, Im- 
ichidh sinn air'an rathad mhòr ; agus ma 
dh'òlas mi fèin agus mo sprèidh do d' uisge, 
bheir mi luach air a shon : a mhàin gun 
tuille dheanamh, thèid mi troimhe do m' 
chois. 

20 Agus thubhairt e, Cha tèid thu 
troimhe. Agus thàinig Edom a mach 'na 
aghaidh le mòr-shluagh, agus le làimh 
thrèin. 

21 Mar so dhiùlt Edom do Israel comas 
dol troimh a chrìch : uime sin thionndaidh 
Israel uaith. 

22 Agus ghabh clann Israeil, eadhon an 
comhchruinneach uile, an turus o Chades, 
agus thàinig iad gu sliabh Hor. 

23 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
agus ri h-Aaron ann an sliabh Hor, làimh 
ri crìch fearainn Edoim, ag ràdh, 

24 Cruinnichear Aaron a chum a 
shluaigh ; oir cha tèid e steach do'n f hear- 
ann a thug mise do chìoinn Israeil, a chionn 
gu'w robh sibh ceannairceach an aghaidh 
m'fhocail-sa àig uisge Mheribah. 

25 Gabh Aaron agus Eleasar a mhac, 
agus thoir suas iad gu sliabh Hor ; 

26 Agus buin 'eudach do Aaron, agus 
cuir air a mhac Eleasar e: agus cruinn- 
ichear Aaron a chum a mhuinntìr, agus 
gheibh e bàs an sin. 

27 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tighearn : agus chaidh iad suas gu sliabh 
Hor, ann an sealladh a' chomhchruinnich 
uile. 

28 Agus bhuin Maois 'eudach do Aaron, 
agus chuir e air Eleasar a mhac e ; agus 
fhuair Aaron bàs an sin air mulldch an 
t-slèibh : agus thàinig Maois agus Eleasar 
a nuas o'n t-sliabh. 29 Agus an uair a chunnaic an comh- 
chruinneach uilegu'n d'fhuair Aaron bàs, 
rinn iad bròn air son Aaroin deich làith- 
ean 'ar fhichead, eadhon tigh Israeil 
uile. 

CAIB. XXI, 
A GUS an uair a chuala righ Arad an 
Canaanach, a bha chòmhnuidh san 
àirde deas, gu'n d'thàinig Israel air slighe 
an luchd-b:athaidh, an sin chog e 'n agh - 
aidh Israeil, agus rinn e cuid diubh 'nan 
ciomaich. 

2 Agus bhòidich Israel bòid do'n Tigh- 
earn, agus thubhairt iad, Ma bheir thu da 
rìreadh an sluagh so thairis d'ar làimh, an 
sin sgriosaidh sinn gu tur am bailtean. 

3 Agus dh'èisd an Tighearna ri guth Is- 
raeil, agus thug e na Canaanaich suas 
doibh : agus sgrios iad gu tur iad fèin agus 
am bailtean : agus thug iad Horma mar 
ainm air an àite. 

4 Agus ghabh iad an turus o shliabh 
Hor, air slighe na mara ruaidhe, a dhol 
mu'n cuairt air tìr Edoim; agus bha 
anam an t-sluaigh fuidh mhi-mhisnich san 
t-slighe. 

5 Agus labhair an sluagh an aghaidh 
Dhè, agus an aghaidh Mhaois, C'ar son a 
thug sibh a nìos sinn as an Eiphit, gu bàs 
fhaghail san f hàsach ? oir cha 'n 'eil aran, 
no uisge ann, agus tha ar n-anam a' gabh- 
ail gràin do'n aran eutrom so. 

6 Agus chuir an Tighearna nathraich- 
ean loisgeach am measg an t-sluaigh ; ag- 
us lot iad an sluagh, agus fhuair mòr- 
shluagh do Israel bàs. 

7 Uime sin thàinig an sluagh adh'ionn. 
suidh Mhaois, agus thubhairt iad, Pheac- 
aich sinn, oir labhair sinn an aghaidh an 
Tighearn, agus a't' aghaidh-sa; guidh air 
an Tigheama gu'n toir e air falbh uainn 
na nathraichean. Agus ghuidh Maois air 
son an t-sluaigh. 

8 Agus thubhairt an Tighearna ri Maois, 
Dean dhuit fèin nathair loisgeach, agus 
cuir i air crann ; agus tarlaidh, gach neach 
a lotar, an uair a dh'amhairceas e oirre,gu 
mair e beò. 

9 Agus rinn Maois nathair umha, agus 
chuir e air crann i : agus thatladh, ma lot 
nathair duine sam bith, agus gu'n d'amh- 
airc e air an nathair umha, gu'n d'fhan e 
beò. 

10 Agus chaidh clann Israeil air an agh, 
aidh, agus champaich iad ann an Obot, 

1 1 Agus ghabh iad an turus o Obot, ag- 
us champaich iad aig Iie-abarim san fhàs- 
ach a ta fa chomhair Mhoaib, leth ri èir- 
igh na grèine. 

12 Uaith sin dh'imich iad, agus champ- 
aich iad ann an gleann Shareid. 

13 O sin dh'imich iad, agus champaich 
iad air an taobh eile do Arnon, a ta san 
fhàsach a tha teachd a mach à criochaibh 
nan Amorach : oir is e Arnon crìoch 
Mhoaib, eadar Moab agus na h-Amor- 
ajch. 

14 Uime sin innsear ann an leabhar 
choganna an Tighearn, Ciod a rinn e sa* 
mhuir ruaidh, agus ann an sruthaibh Ar^ 
noin, 

15 Agus aig ruith nan sruth a tha dol 

L 2 126 AIREAMH. sìos gu àite-còmhnuidh Ar, agus a' luidhe 
air crìch Mhoaib. 

16 Agus o sin chaidh iad gu Beer : h e 
sin an tobar mu'n do labhair an Tighearna 
ri Maois, Cruinnich an sluagh r'a chèile, 
agus bheir mise uisge dhoibh. 

17 An sin chan Israel an laoidh so, Sruth 
a nìos, O thobair ; canaibhse dha : 

18 Chladhaich na h-uachdarain an tobar, 
chladhaich uaislean an t-sluaigh e, le seòl- 
adh f hir thabhairt an lagha, le 'nlorgaibh. 
Agus o'n fhàsach chaidh iad gu Mata- 
na; 

19 Agus o Mhatanagu Nahaliel; aguso 
Nahaliel gu Bamot ; 

20 Agus o Bhamot sa' ghleann a ta ann 
an dùthaich Mhoaib, gu mullach Phisgah, 
a ta 'g ainharc ri lesimon. 

21 Agus chuir Israel teachdairean gu 
Sihon righ nan Amorach, ag ràdh, 

22 Leig dhomh dol troimh d'f hearann ; 
cha tionndaidh sinn a dh'ionnsuidh raoin 
no dh'ionnsuidh f ìon-lios sam bith ; cha'n 
òl sinn uisgeachan an tobair: rathad an 
righ gabhaidh sinn, gus an tèid sinn seach- 
ad air do chrìch. 

23 Agus cha leigeadh Sihon le Israel dol 
troimh a chrìch : agus chruinnich Sihon a 
shluagh uile r'a chèile, agus chaidh e mach 
an aghaidh Israeil do'n fhàsach : agus 
thàinig e gu Iahas, agus chog e 'n aghaidh 
Israeil. 

24 Agus bhuail Israel e le faobhar a' 
chlaidheimh, agus ghabh e sealbh air 'f hear- 
ann o Arnon gu Iaboc, eadhon gu cloinn 
Amoin : oir bha crìoch chloinn Amoin 
làidir. 

25 Agus ghlac Israel na bailte mòra sin 
uile : agus ghabh Israel còmhnuidh ann am 
bailtibh mòra nan Amorach uile, ann an 
Hesbon, agus 'na bhailtibh beaga uile : 

26 Oir b'e Hesbon baile mòr Shihoin righ 
nan Amorach, a chog an aghaidh righ 
Mhoaib a bh'ann roimhe sin, agus abhuin 
'fhearann uile as alàimh, eadhon gu h- Ar- 
non. 

. 27 Uime sin their iadsan, a labhras ann 
an gnàth-f hoclaibh, Thigibh do Hesbon ; 
biodh baile mòr Shihoiu air a thogail agus 
air a dheasachadh : 

28 Oir chaidh teinemach à Hesbon, las- 
air o bhaiìe mòr Shihoin ; loisg e Ar 
Mhoaib, agus tighearnan ionadan àrda Ar. 
noin. 

29 Mo thruaigh thu, a Mhoaib ! thàinig 
sgrios ort, O shluagh Chemois ! thug e 
'mhic a chaidh as, agus a niglieanan, am 
braighdeanas do Shihon righ nan Amor- 
ach. 

30 Thilg sinn saighdean orra; cbaidh as 
do Hesbon eadhon gu Dibon,agus dh'fhàs- 
aich sinn iad eadhon gu Nopha, a tha ruigh- 
eachd gu Medeba. 

31 Mar so ghabh Israel còmhnuidh ann 
am fearann nan Amorach. 

32 Agus chuir Maois daoine uaith a 
ghabhail beachd air Iaser, agus ghlac iad a 
bhailtean, agus dh'fhògair iad a mach na 
h-Amoraich a bha 'n sin. 

33 Agus phill iadagus chaidh iad suas air 
slighe Bhasain : agus chaidh Ogrigh Bhas- 
ain a mach 'nan aghaidh, e fèin, agus a 
shluagh uile, gu cath aig Edrei. 34 Agus thubhairt an Tighearna ri 
Maois, Na gabh eagal roimhe ; oir do d' 
làimh-sa thug mi thairis e fèin, agus a 
shluagh uile, agus 'fhearann ; agus ni thu 
air mar a rinn thu air Sihon righ nan 
Amorach, a bha chòmhnuidh aig Hes- 
bon. 

35 Mar sin bhuail iad e fèin agus a mhic, 
agus a shluagh uile, gus nach d'fhàgadh 
aon beò aige : agus ghabh iad sealbh air 
'fhearann. 

CAIB. XXII. 
AGUS chaidh clann Israeil air an agh- 
aidh, agus champaich iad ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, air an taobh so do 
Iordan làimh ri Iericho. 

2 Agus chunnaic Balac mac Shipoir gach 
ni a rinn Israel air na h-Amoraich. 

3 Agusbhaeagalro-mhòrair Moabroimh 
'n t-sluagh, a chionn gu'?i robh iad lìon- 
mhor; agus bha Moab ann an teinn a 
thaobh chloinn Israeil. 

4 Agus thubhairt Moab ri seanairibh 
Mhidiain, A nis imlichidh a' chuideachd 
so suas gach ni a ta mu'r timchioll, mar a 
(ih'imlicheas an damh suas feur na machar- 
ach. Agus bha Balac mac Shipoir 'na righ 
air na Moabaich san àm sin. 

5 Chuir e teachdairean uime sin gu Ba- 
laam mac Bheoir, gu Petor, a ta làimh ri 
amhainn dùthcha cloinne a shluaigh, g'a 
ghairm, ag ràdh, Feuch, tha sluagh air 
teachd a mach as an Eiphit : feuch, tha iad 
a' còmhdachadh aghaidh na talmhainn, 
agus tha iad 'nan còmhnuidh thall fa m' 
chomhair. 

6 Thig a nis uime sin, guidheam ort, 
mallaich dhomhs' an sluagh so, oir tha iad 
tui.lleadh 's cumhachdach air mo shon : 
theagamh gur urrainn mi ambualadh, ag- 
us gu'm fuadaich mi iad a mach as an dùth- 
aich ; oir tha fìos agam gu'm bheil esan a 
bheannaicheas tusa, beannaichte, agus esan 
a mhallaicheas tu, mallaichte. 

7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib ag- 
us seanairean Mhidiain, le duais na drukih- 
eachd 'nan làimh ; agus thàinig iad gu 
Balaam, agus dh'innis iad dha briathra 
Bhalaic. 

8 Agus thubhairt e riu, Fanaibh an so an 
nochd, agus bheir mise fios duibh a rìs, a 
rèir mar a labhras an Tighearna rium. 
Agus dh'fhan ceannardan Mhoaib maille 
ri Balaam. 

9 Agusthàinig an Tighearna gu Baham, 
agus thubhairt e, Cò iad na daoine so 
maille riut ? 

10 Agus thubhairt Balaam ri Dia, Chuir 
Balac mac Shipoir, righ Mhoaib, iecchdaire 
am' ionnsuidh, ag ràdh, 

11 Feuch, tha sluagh air teachd a mach 
as an Eiphit, a ta còmhdachadh aghaidh na 
talmhainn : thig a nis, mallaich dhomh 
iad ; theagamh gur urrainn mi buaidh 
thoirt orra, agus gu'm fuadaich mi mach 
iad. 

12 Agus thubhairt Dia ri Balaam, Cha 
tèid thu maille riu ; cha mhallaich thu 'n 
sluagh ; oir tha iad beannaichte. 

13 Agus dh'èirich Baiaam sa' mhaduinn, 
agus thubhairt e ri ceannardaibh Bhalaic, 
Imichibh d'ur dùthaich fèin j oir tha 'n CAIB. XXIII. 127 Tighearn a' diùltadh cead a thoirt dhomh- 
9a dol maille ribh. 

14 Agus dh'èirich ceannardan Mhoaib 
suas, agus chaidh iada dh'ionnsuidh Bhal- 
aic, agus thubhairt iad, Tha Balaam a' 
diùltadh teachd maille ruinn. 

15 Agus chuir Balac uaith a rìs ceann- 
ardan bu lìonmhoire, agus a b'urramaiche 
na iadsan. 

16 Agus thàinig iad gu Balaam, agus 
thubhairt iad ris, Mar so tha Balac, uiac 
Shipoir, ag ràdh, Na bacadh ni sam bith 
thu, guidheam ort, o theachd a m' ionn- 
euidh ; 

17 Oir àrdaichidh mi thu gu h-inbhe ro~ 
mhòir, agus ge b'e ni a their thu rium, ni 
mi e : thig uime sin, guidheam ort, mall- 
aich dhomh an sluagh so. 

18 Agus fhreagair Balaam, agus thu- 
bhairt e ri seirbhisich Bhalaic, Ged a bheir- 
eadh Balac dhomhsa làn a thighe a dh'air- 
giod agus a dh'òr, cha 'n f heudainn dol 
thar focal an Tighearna mo Dhè, a dhean- 
amh bheag no mhòr. 

19 A nis uime sin, guidheam oirbh, fan- 
aibhse mar an ceudna an so an nochd, a 
chum gu'm bi flos agam ciod tuilleadh a 
their an Tighearna rium. 

20 Agus thàinig Dia dh'ionnsuidh Bhal- 
aaim san oidhche, agus thubhairt e ris, Ma 
thig na daoine gu d' ghairm, èhieh suas, 
agus imich maille riu : gidheadh am focal 
a their mise riut, sin ni thu. 

21 Agus dh'èirich Balaamsuas sa'mha- 
duinn, agus chuir e dìollaid air 'asal, agus 
chaidh e maille ri ceannardaibh Mhoaib. 

22 Agus las corruich Dhè a chionn gu'n 
d'imich e ; agus sheas aingeal an Tighearna 
san t-slighe mar eascaraid 'na aghaidh. A 
nis bha e marcachd air 'asal fèin, agus a 
dhà òglach maille ris. 

23 Agus chunnaic an asal aingeal an 
Tighearna 'na sheasamh san t-slighe, agus 
a chlaidheamh tairngte 'na làimh : agus 
thionndaidh an asal a leth taobh as an 
t-slighe, agus chaidh i air feadh an f hear- 
ainn ; agus bhuail Balaam an asal, g'a 
tionndadh dh'ionnsuidh na slighe. 

24 Agus sheas aingeal an Tighearn ann 
an cos-cheum nam f ìon-lios : bha balla air 
an taobh so, agus balla air an taobh ud. 

25 Agus an uair a chunnaic an asal aing- 
eal an Tighearna, theannaich si i fèin ris a' 
bhalla ; agus bhuail e rìs i. 

26 Agus a ris chaidh aingeal an Tigh- 
earna seachad, agus sheas e ann an àite 
cumhann, far nach robh slighe gu tionnd- 
adh aon chuid a chum na làimhe deise no 
clìthe. 

* 27 Agus an uair a chunnaic an asal ain- 
geal an Tighearna, luidh i sìos fuidh Bha- 
laam : agus las corruich Bhalaaim, agus 
bhuail e 'n asal le bata. 

28 Agus dh'f hosgail an Tighearna beul 
na h-asail, agus thubhairt i ri Balaam, 
Ciod a rinn mise ort, gu'n do bhuail thu 
mi na tri uairean so ? 

29 AgusthubhairtBalaamrisanasal, A 
chionn gu'n d'rinn thufanaid orm : b'f hearr 
leam gu'm biodh claidheamh a'm' làimh, 
oir a nis mharbhainn thu. 

30 Agus thubhairt an asal ri Balaam, 
Nach mise t'asal fèin, air an do mharcaich thu riamh o bu leat mi, gus an là 'n diugh ? 
am b'àbhaist domh riamh a dheanamh mar 
soriut? Agus thubhairt e, Cha b' àb/i- 
aist. 

31 An sin dh'fhosgailanTighearnasùil- 
ean Bhalaaim, agus chunnaic e aingeal an 
Tighearna 'na sheasamh san t-slighe, agiis 
a chlaidheamh tairngte 'na làimh ; ag«s 
chrom e sìos a cheann, agus thuit e sk>s 
air 'aghaidh. 

32 Agus thubhairt aingeal anTighearna 
ris, C'ar son abhuail thu t'asal na tri uair. 
eanso? Feuch, chaidh mi mach gu bhi 
a'm' eascaraid duit, achionngu'mbheildo 
shlighe fìar a'm' f hianuis. 

33 Agus chunnaic an asal mi, agus 
thionndaidh i uam na tri uairean so : mur 
bitheadh i air tionndadh uam, gu cinnteach 
bha mi nis eadhon air do mharbhadh-sa, 
agus air a gleidheadh-sa beò. 

34 Agus thubhairt Balaam ri aingeal an 
Tighearna, Pheacaich ini; oir cha robli fios 
agam gu'n do s>heas thu san t-slighe a'm' 
aghaidh : a nis uime sin, ma's mi-thait- 
neach leat e, pillidh mi air m'ais a rìs. 

35 Agus thubha.rt aingeal an Tighearna 
ri Balaam, Imich leis na daoinibh ; ach a 
mhàin am focal a labhras mise riut, sin 
labhraidh tusa. Mar siu ciiaidh Balaam le 
ceannardaibh Bhalaic. 

36 Agus an uair a chuala Balac gu'n 
d'thàinig Balaam, chaidh e mach 'na 
choinneamh gu baile do Mhoab, a ta làimh 
ri comh-chrìch Arnoin, a tha sa' chrìch a's 
faide mach. 

37 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Nach do chuir mise gu cinnteach fios a 
t'ionnsuidh g'ad ghairm? C'ar son nach 
d'thàinig thuam' ionnsuidh ? Nach 'eil 
mhe gu deimhin comasach air d'àrdachadh 
gu h-inbhe. 

38 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Feuch, tha mi air teachd a t'ionnsuidh : 
am bheil agam a nis cumhachd idir ni sam 
bith a ràdh ? Am focal a chuireas Dia a'm' 
bheul, sin labhraidh mi. 

39 Agus chaidh Balaam maille ri Balac, 
agus thàinig iad gu Ciriat-husot. 

40 Agus dh'iobair Balac daimh agus 
caoraich, agus chuir e fios a dh'ionnsuidh 
Bhalaaim, agus adh'ionnsuidh nan ceann. 
ard a bha maille ris. 

41 Agus air an là màireach, ghabh Bakc 
Balaam, agus thug e suas e gu àitibh àrda 
Bhaail, a chum gu faiceadh e o sui a' chuid 
a b'iomallaiche do'n t-sluagh. 

CAIB. XXIII. 
A GUS thubhairt Balaam ri Balac, Tog 
dhomh an so seachd altairean, agus 
ulluich dhomh an so seachd tairbh òga, ag- 
us seachd reitheachan. 

2 Agus rinn Balac mar a thubhairt Ba- 
laam ; agus dh'ìobair Balac agus Balaam 
air gach altair tarbh òg agus reithe. 

3 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Seas 
làimh ri d'ìobairt-loisgte, agus imichicìh 
mise; theagamh gu'n tiganTighearna'm' 
choinneamh : agus ge b'e ni a nochdas e 
dhomh, innsidh mi dhuit. Agus chaidh e 
gu h-ionad àrd. 

4 Agus choinnich Dia Balaam,agus thu- 
bhairt Balaam ris, Dheasaich mi seachd 128 AIREAMH. altairean, agus dh'ìobair mi air gach altair 
tarbh òg agus reithe. 

5 Agus chuir an Tighearna focal ann 
am beul Bhalaaim, agus thubhairt e, Pill 
a dh'ionnsuidh Bhalàlc, agus mar so labh- 
raidh tu. 

6 Agus phill ed'a ionnsuidh, agus,feuch, 
sheas e làimh r'a ìobairtrloisgte, efèin, ag- 
us ceannardan Mhoaib uile. 

7 Agus thog e suas a chosamhlachd, ag- 
us thubhairt e, Thuj? Balac righ Mhoaib 
mise à h-Arairi* o bheanntaibh na h-àird' 
an ear, ag ràdh, Thig, mallaich dhomhsa 
Iacobj agus thig, thoir dùbhlan do Is- 
rael. 

8 Cionnus a mhallaicheas mi esan nach 
do mhallaich Dia ? agus cionnus a bheir mi 
dùbhlan dhasan do nach d'thug an Tigh- 
earn dùbhlan ? 

9 Oir o mhullach nan creag tha mi 
'gafhaicinn, agus o na slèibhtibh tha mi 
'gamharc air : feuch, gabhaidh an sluagh 
còmhnuidh air leth, agus cha mheasar iad 
am measg nan cinneach. 

10 Co dh'àirmheas duslach Iacoib, no 
àireamh na ceathramh cuid do Israel ? 
Faigheam-sa bàs an ionracain, agus bith. 
eadh mo chrìoch dheireannach cosmhuil 
r'a chrìch-sm ! 

11 Agus thubhairt Balac ri BsIaam,Ciod 
esoarinn thU orm? a mhallachadh mo 
naimhdean thug mi thu, agU6 feuch, da 
rìreadh bheannaich thu iad. 

12 Agus f hreagair agus thubhairt e, An 
ni sin a chuir an Tighearn a'm' bheul, 
nach feum mis' ari aire thoirt a labhairt ì 

13 Àgus thubhairt Balac ris, Thig, 
guidheam ort, maille rium gu h-àit eile, 
o'm faic thu iad ; cha 'n f haic thu ach a' 
chuid a's iomallaiche dhiubh, agus cha'n 
fhaic thu iad uile; agus mallaich dhomh 
as a sin iad. 

14 Agus thug e gu fearann Shophim e, 
gu mullach Phisgah, agus thog e seachd 
altairean, agus dh'ìobair e tarbh òg agus 
reithe air gach altair. 

15 Agus thubhairt e ri Balac, Seas an so 
làimh ri d'ìobairt-loisgte, gus an coinnich 
mis' an Tighearn an sud. 

16 Agus choinnich anTighearna Balaam, 
agus chuir e focal 'na bheul, agus thubh- 
airt e, Imich a rìs a dh'ionnsuidh^Bhalaic, 
agus abair mar so. 

17 Agus an uair a thàinig e d'a ionn- 
suidh, f^such, sheas e làimh rV» ìobairt- 
loisgte, agus ceannardan Mhoaib mailleris. 
Agus thubhairt Balac ris, Ciod a labhair an 
Tighearna ì 

18 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Eirich suas, a Bhalaic, 
agus cluinn ; èisd riumsa, thus' a mhic 
Shipoir : 

19 Cha duine Dia,gu'n deanadh e breug ; 
no mac duine, gu'n gabhadh e aithreachas: 
an dubhairt e, agus nach dean e ? agus an 
do labhair e, agus nach coimhlion se e ? 

20 Feuch, fhuair mi àithne beannach- 
adh ; agus bheanr.aich esan, agus cha'n 
urrainn mise 'atharrachadh. 

21 Cha d'thug e fa'near euceart ann an ; 
Iacob, agus cha'n fhac e cealg ann an ■ 
Israel : tha'n Tighearn a Dhia leis, agus j 
eaithream righ 'nam measg. ) 22 Thug Dia mach iad as an Eiphit ; tha 
aige amhuil neart an aon-adharcaich. 

23 Gu cinnteach cha '« '«7druidheachd 
an aghaidh Iacoib, ni mò ta fiosachd an 
aghaidh Israeil : a rèir na h-aimsir so 
theirear mu Iacob, agus mu Israel, Ciod a 
dh'oibrich Dia ! 

24 Feuch, èirigh an sluagh suas mar 
leòmhan mòr, agus mar leòmhan òg tog- 
aidh e suas e fèin : cha luidh e sìos gus au 
ith e a* chreach, agus gus an òl e fuil nam 
marbh. 

25 Agus thubhairt Balac ri Balaam, Na 
dean aon chuid am mallachadh idir, no'm 
beannachadh idir. 

26 Ach f hreagair Balaam agus thubhairt 
eri Balac, Nach d'innis mi dhuit, ag ràdh, 
Gach ni alabhrasan Tighearna, sin is èigin 
dhomhs' a dheanamh '? 

27 Agus thubhairt Balac ri Balaam, 
Thig, guidheam ort, bheir mi thu gu 
h-ionad eile; theagainh gur toil le Dia 
thu 'g am mallachadh dhomh as a sin. 

28 Agus thug Balac Balaam gu mullach 
Pheoir, a tha 'g amharc ri Iesimon. 

29 Agus thubhairt Balaam ri Balac, Tog 
dhomh an soseachd altairean, agus ulluich 
dhomh an so seachd tairbh òga,agus seachd 
reitheachan. 

30 Agus rinn Balac mar a thubhairt Ba- 
laam, agus dh'ìobair e tarbh agus reithe air 
gach altair. 

CAIB. XXIV. 
A GUSan uair a chunnaic Balaam gu'm 
bu toiileisanTighearn Israel a bheann- 
achadh, cha deachaidh e, mar air uairibh 
eile, a dh'iarraidh manaidhean, ach chuir 
e 'aghaidh ris an f hàsach. 

2 Agus thog Balaam suas a shùilean, ag- 
us chunnaic e Israel a'fantuinn 'nambùtk- 
aibh a rèiran'treubhan, agus thàinig spior. 
ad Dhè àir. 

3 Agus thog e suas a chosamhlachd, ag- 
us thubhairt e, Thubhairt Balaam mac 
Bheoir, agus thubhairt an duine aig am 
robh a shùilean dùinte ; 

4 Thubhàirt esan, a chuala briathra Dhè, 
a chunnaic taisbeanadh an Uile-chumhach- 
daich, a' tuiteam agus a shùilèan air am 
fosgladh : 

5 Cia àluinn do bhùthan, O Iacoib ! do 
phàilliuna, O Israeil! 

6 Mar na gleannta tha iad sìnte mach, 
mar liosan ri taobh aimhne, mar chraobh- 
an fìodh-alois a shuidhich an Tighearna, 
mar chraobhan seudair làimh ris na h-uisg- 
eachaibh. 

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a shoith- 
ichibh, agus bithìdh a shliochd ann am 
mòran uisgeachan, agus bithidh arigh ni's 
àirde na Agag, agus àrdaichear a rlogh- 
achd. 

8 Thug Dia mach as an Eiphit e; tha 
aige amhuil neart an aon.adharcaich : ith- 
idh e suas na cinnich a naimhdean, agus 
brisidh e 'n cnàmhan, agus le 'shaighdibh 
troimh-lotaidh e iad. 

9 Chrùb e, luidh e sìos mar leòmhan, 
agus mar leòmhan mòr : còdhùisgeas suas 
e? Is beannaichte gach neach a bheann- 
aicheas thusa, agus zs mallaichte gach 
neach a mhallaicheas thu. CAIB. XXV. XXVI. 129 10 Agusjas corruich Bhalaic an aghaidh 
Bhdlaaim, agus bhuail e 'bhasan air a 
chèils : agus thubhairt Balac ri Balaam, A 
mhallachadh mo naimhdeaa ghairm mi 
thu, agus, feuch, da rìreadh bheannaich 
thu iad na tri uairean so. 

11 Uime sin teich a nise do d' àite fèin : 
shaoil mi t'àrdachadh gu h-inbhe mhòir, 
ach, feuch, chum an Tighearn air t'ais thu 
o inbhe. 

12 Agus thubhairt Balaam ri Balac, 
Nach do labhair mi eadhon ri d' theach- 
dairibh, a chuir thu a m' ionnsuidh, ag 
ràdh, 

13 Ged a bheireadh Balac dhomhsa làn 
a thighe dh'airgiod agus adh'òr, chab'urr- 
ainn mi dol thar àithne an Tighearn, a 
dheanamh maith no uilc o m'inntinn fèin ; 
ach ge b'e ni a their an Tigheama, sin 
labhraidh mise? 

14 Agus a nis, feuch, tha mi dol a 
dh'ionnsuidh mo dhaoine fèin : thig uime 
sin, bheir mi rabhadh dhuit, ciod a ni 'n 
sluagh so air do shluagh-sa anns na làith- 
ibh deireannach. 

15 Agus thoge suas a chosamhlachd, ag- 
us thubhairt e, Thubhairt Balaam mac 
Bheoir, agus thubhairt an duine aig an 
robh a shùilean dùinte ; 

16 Thubhairt esan a chuala briathra 
Dhè, agus d'an aithne eòlas an Ti a's ro- 
àirde, a chunnaic taisbeanadh an Uile- 
chumhachdaich, a' tuiteam agus ashùilean 
air am fosgladh : 

17 Chi mi e, ach ni h-ann a nis ; amh- 
aìrcidh mi air, ach ni h-ann am fagus : 
thig reul a mach à Iacob, agus èiridh slat 
rìoghail à h-Israel, agus buailidh i oisinn- 
ean Mhoaib, agus cuiridh i as do chloinn 
Shet uile. 

18 Agus bithidh Edom 'nasheilbh, bith- 
idh Seir mar an ceudna 'na sheilbh aig a 
naimhdibh ; agus ni Israel gaisge. 

19 A mach à Iacob thig esan a bhios 'na 
uachdaran, agus sgriosaidh e 'n ti a mhair- 
eas do'n bhaile mhòr. 

20 Agus an uair a dh'amhairc e air 
Amalec, thog e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Tùs nan cinneach Amalec, 
ach is e dheireadh bhi air a sgrios gu sìorr- 
uidh. 

21 Agus dh'amhairc e air na Cenich; 
agus thog e suas a chosamhlachd, agus 
thubhairt e, Is làidir t'àite-còinhnuidh, 
agus tha thu cur do nid ann an caraig : 

22 Gidheadh, fàsaichear na Cenich, gus 
an toir Asur leis thu ann am braighdeanas. 

23 Agus thog e suas a chosamhlachd, 
agus thubhairt e, Mo thruaigh ! cò bhios 
beò 'nuair a ni Dia so ? 

24. Agus thig longan o iomall Chitim, 
agus ni iad olc air Asur, agus niiad olc air 
Eber, agus sgriosar esan maran ceudna gu 
bràth. 

25 Agus dh'èirich Balaam suas, agus 
dh'f halbh e, agus phill e d'a àite fèin : ag- 
us dh'f halbh Balac mar an ceudna air a 
shlighe fèin. 

CAIB. XXV. 
A GUS dh'fhan Israel ann an Sitim, agus 
thòisich an sluagh air strìopachas a 
dheanamh le nigheanaibh Mhoaib. 2 Agus ghairm iadan sluagh gu ìobairfc. 
ibh an diathan : agus dh'ith ansluagh, ag- 
us chrom iad sìos d'an diathaibh. 

3 Agus cheangail Israel e fèin ri Baal- 
peor; agus las corruich an Tighearn an 
aghaidh Israeil. 

4 Agusthubhairtan Tighearnari Maois, 
Glac cinn-f headhna an t-sluaigh uile, agus 
croch suas iad an làthair an Tighearna fa 
chomhair na grèine, chum gu'in pill corr- 
uich gharg an Tighearn o Israel. 

5 Agus thubhairt Maois ri breitheamh- 
naibh Israeil, Marbhaibh gach aon agaibh 
a dhaoine, a cheangail iad fèin ri Baaì- 
peor. 

6 Agus,feuch, thàinigfear dochloinn Js- 
raeil, agus thug e chum abhràithre Ban- 
mhidianach, ann an sealladh Mhaois, agus 
ann an sealladh comhchruinnich chloinn 
Israeil uile, agus iad a' gul aig dorus pàill- 
iuin a' choimhthionail. 

7 Agus an uair achunnaic Phinehasmac 
Eleasair,mhic Aaroinan t-sagairte, dh'èir- 
ich e suas o mheasg a' chomhchruinnich, 
agus ghabh e sleagh 'na làimh ; 

8 Agus chaidh e 'n dèigh an duine do 
Israel asteach do'n bhùth, agus throimh- 
lot e iad le chèile, an duine do Israel, agus 
a' bhean troimh a broinn ; mar sin choisg- 
eadh a' phlàigh o chloinn Israeil. 

9 Agus bhàsaich sa' phlàigh ceithir mìle 
thar f hichead. 

10 Agus labhair an Tighearnari Maois, 
ag ràdh, 

11 Phdl Phinehas mac Eleasair, mliic 
Aaroin an t-sagairt, mo chorruich air falbh 
o chloinn Israeil, an uair a bh?. e èudmhor 
as mo leth 'nam measg, air chor as nach do 
chuir mi as do chloinn Israeil a'm' èud, 

12 Air an aobhar sin abair, Feuch,bheir 
mise dha mo choimhcheangal sìthe : 

13 Agus bithidh e aige, agus aig a 
shliochd 'na dhèigh, eadhon coimhcheang- 
al sagartachd shìorruidh ; a chionn gu'n 
robh e èudmhor as leth a Dhè, agus gu'n 
d'rinn e rèite air son chloinn Israeil. 

14 A nis ò'e ainm an Israelich a mharbh- 
adh, eadhon a mharbhadh maille ris a' 
Bhan-mhidianaich,Simri mac Shalu,ceann- 
ard prìomh thighe am measg nan Simeon- 
ach. 

15 Agus b'e ainm na Ban-mhidianaich a 
mharbhadh, Cosbi nighean Shur ; bu 
cheann cinnich e, ^agus do phrìomh thigh 
ann am Midian. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maojs, 
ag ràdh, 

17 Buin gu naimhdeil ris na Midian- 
aich, agus buailibh iad : 

18 Oir tha iadsan a' buntuinn gu naimhd- 
eil ribhse le'n as-innleachdaibh, leis an do 
mlieall iad sibh ann an aobhar Pheoir, ag- 
us ann an aobhar Chosbi, nighinn ceann- 
aird do Mhidian, am peathar, a mharbh- 
adh ann an là na plàighe ann an aobhar 
Pheoir. 

CAIB. XXVI. 
A GUS tharladh an dèigh na plàighe, gu'n 
do labhair an Tighearna ri Maois,ag- 
us ri Eleasar mac Aaroin an t-sagairt, ag 
ràdh, 

2 Gabhaibh àireamh comhchruinnich 130 AIREAMH. chloinn Israeil uile, o f hichead bliadhna 
dh 'aoisagus osa cheann,trtd thighe an aith- 
riche, iadsan uile a's urrainn dol a mach 
gu cogadh ann an Israel. 

3 Agus labhair Maois agus Eleasar an 
sagart riu ann an còmhnardaibh Mhoaib, 
làimh ri Iordan am fagus do Iericho, ag 
ràdh, 

4>Gabhaibh àireamh an t-sluaigh,o fhich- 
ead bliadhna dh'aois agus os a cheann; 
mar a dh'àithn an Tigliearna do Mhaois 
agus do chloinn Israeil, a chaidh a mach à 
tlr na h-Eiphit. 

5 Reuben, am mac bu shine aig Israel : 
clann Reubem : Hanoch, o'm bhcìl teagh- 
lach nan Hanochach : o Phalu, teaghlach 
nam Paluthach : 

6 O Hesron, teaghlach nan Hesronach : 
o Charmi, teaghlach nan Carmach. 

7 Is iad sin teaghlaichean nan Reuben- 
each : agus b'iadsan a chaiclh àireamh 
dhiubh, dà fhichead agus tri mìle agus 
seachd ceud agus deich 'ar f hichead. 

8 Agus mic Phalu ; Eliab. 

9 Agus mic Eliaib ; Nemuel, qgus Da- 
tan, agus Abiram. Is iad sp an Datan agus 
an t-Abiram a bka ainmeil sa' chomh- 
chruinneach.arinn strì an aghaidh Mhaois 
agus an aghaidh Aaroin ann an cuideachd 
Chorah, 'nuair a rinn iad strì an aghaidh 
an Tighearn ; 

10 Agus dh'f hosgail an talamh a bheul, 
agus shluig e suas iad maille ri Corah, 
'nuair a bhàsaich a' chuideachd sin, an 
uair a loisg an teine suas dà cheud agus 
leth-cheud fear: agus rinneadh iad 'nan 
comharadh,. 

11 Gidheadh, cha do bhàsaich clann Cho- 
rah. 

12 Mic Shimeoin, a rèir an teaghlaich- 
ean : o Nemuel, teaghlach nan Nemuel- 
each : o lamin, teaghlach nan Iamineach : 
o Iachin, teaghlach nan Iachineach : 

13 O Sherah, teaghlach nan Sarhach : o 
Shaul, teaghlach nan Saulach. 

14 Is iad sin teaghlaichean nan Simeon- 
ach, fichead agus dà mhìle agus dà 
cheud. 

15 CJann Ghad, a rèir an teaghlaichean : 
o Shephon, teaghlach nan Sephonach : o 
Hagi, teaghlach nan Hagitheach : o Shuni, 
teaghlach nan Sunitheach : 

16 O Osni, teaghlach nan Osnitheach : 
o Eri, teaghlach nan Eritheach : 

17 O Arod, teaghlach nan Arodach : o 
Areli, teaghlach nan Arelitheach : 

18 Zs iad sin teaghlaichean chloinn Ghad, 
a rèir na dh'àirmheadh dhiubh, dà f hich- 
ead mìle agus cùig ceud. 

19 B'iad mic Iudah, Er agus Onan : ag- 
us f huair Er agus Onan bàs ann an tìr 
Chanaain. 

20 Agus b'iad mic Iudah, arèir an teagh- 
laichean ; o Shelah, teaghlach nan Selan- 
ach : o Pharets, teaghlach nam Pharet- 
each : o Sherah teaghlach nan Sarhach : 

21 Agus b'iad mic Pharets ; o Hesron, 
teaghlach nan Hesronach : o Hamul teagh- 
lach nan Hamulach. 

22 Is iad sin teaghlaichean Iudah, a rèir 
na dh'àirmheadh dhiubh, tri fichead agus 
sè mìle deug agus cùig ceud. 

23 Do mhic Isachair, a rèir an teagh- laichean : o Tholab, teaghlach nan Tolah- 
ach : o Phua, teaghlach nam Punach : 

24 O Iasub, teaghlach nan Iasubach : o 
Shimron, teaghlach nan Simronach. 

25 Is jad sin teaghlaichean Isachair, a 
rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri fichead 
agus ceithir mìle agus tri cheud. 

26 Do mhic Shebuluin, a rèir an teagh- 
laichean : o Shered, teaghlach nan Sard- 
ach : o Elon, teaghlach nan Elonach : o 
Iahieel, teaghlach nan Iahleeleach. 

27 Is iad sin teaghlaichean nan Sebulun- 
ach, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead mìle agus cùig ceud. 

28 B'iad mic Ioseiph, a rèir an teagh- 
laichean, Manaseh agus Ephraim. 

29 Do mhic Mhanaseh : o Mhachir, 
teaghlach nam Machireach ; agus ghin 
Machir Gilead : o Ghilead thàinig teagh- 
lach nan Gileadach. 

30 Is iad so mic Ghilead : o Ieser, teagh- 
lach nan Iesereach : o Helec, teaghlach 
nan Heleceach : 

31 Agus o Asriel, teaghlach nan Asriel- 
each : agus o Shechem, teaghlach nan Se- 
chemeach : 

32 Agus o Shemida, teaghlach nan Sem- 
ideach : agus o Hepher teaghlach nan 
Hephereach. 

33 Agus cha robh aig Selophehad mac 
Shepheir mic sam bith, ach nigheanan : 
agus b'iad ainmean nigheana Shelophehaid, 
Mahlah, agus Noah, Hoglah, Milcah, agus 
Tirsah. 

34 Is iad sin teaghlaichean Mhanaseh, 
agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh, leth- 
cheud agus dà mhìle agus seachd ceud. 

35 Is ìad so mic Ephraim, a rèir an 
teaghlaichean : o Shutelah, teaghlach nan 
Suteleach : o Bhecher, teaghlach nam 
Bechereach : o Thahan, teaghlach nan 
Tahanach. 

36 Agus is iad so mic Shutelah : o Eran, 
teaghlach nan Eranach. 

37 Is iad sin teaghlaichean mhac Eph- 
raim, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, dà 
mhile dheug 'ar f hichead agus cùig ceud. 
Is iad sin mic Ioseiph a rèir an teaghlaich- 
ean. 

38 Mic Bheniamin, a rèir an teaghlaich- 
ean : o Bhelah, teaghlach nam Belahach : 
o Asbel, teaghlach nan Asbeleach : o Ahi- 
ram, teaghlach nan Ahiramach : 

39 O Shupham, teaghlach nan Supha- 
mach : o Hupham, teaghlach nan Huph- 
amach. 

40 Agus b'iad mic Bhelah Ard agus 
Naaman ; o Ard, teaghlach nan Ardach : 
agns o Naaman, teaghiach nan Naaman- 
ach. 

41 Is iad sin mic Bheniamin, a rèir an 
teaghlaichean : agus ò'iadsan a chaidhàir- 
eamh dhiubh, dà fhichead agus cùigmìle 
agus sè ceud. 

42 Is iad so mic Dhan, a rèir an teagh- 
laichean : o Shuham, teaghlach nan Suha- 
mach. Is iad so teaghlaichean Dhan, a 
rèir an teaghlaichean. 

43 J5'iad teaghlaichean nan Suhamach 
uile, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri 
fichead agus ceithir mìle agus ceithir 
cheud. 

44 Do Qhloinn Aseir, a rèir an teagh- CAIB. XXVII. 131 laìchean i o iìrrinà,teaghlach nan Iimnath- 
ach : o Iesui, teaghlach han Iesuitheach : 
o Bheriah, teaghlach nam Beritheach. 

45 Do mhic Bheriah : o Heber, teagh- 
lach nan Hebereach : o Mhalchiel, teagh- 
lach nam Malchieleach. 

46 Agus b'e ainm nighinn Aseir, Sarah. 

47 Is iad sin teaghlaichean mhac Aseir, a 
rèir na chaidh àireamh dhiubh, leth-cheùd 
agus tri mìle agus ceithir cheud. 

48 Do mhic Naphtali, a rèir ah teagh- 
laichean : o Iahseel,teaghlachnan Iahseel- 
each : o Ghuni, teaghlach nan Gunith- 
each : 

49 O Ieser, teaghlach nan lesereach : o 
Shillem, teagb'lach nan Sillemeach. 

50 /5 iad sin teaghlaichean Naphtali, a 
rèir an teaghlaichean : agus 6'iadsan a 
dh'àirmheadh dhiubh, dà fhichead agus 
cùig mìle agus ceithir cheud. 

51 i?'iad sin iadsan a dli'àirmheadh do 
chloinn lsraeil, sè ceud mìle agus aon 
mhile seachd ceud agus deich 'ar fhich- 
ead. 

52 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

53 Dhoibh sin roinnear am fearann mar 
oighreachdj a rèir àireimh nan ainm. 

54 Do mhòran bheir thu ni's mò dh'- 
oighreachd, agus do bbeaganbheir thu ni's 
lughadh'oighreachd : bhehear 'oighreachd 
fèindo gach aon, a rèir an àireimh. 

55 Gidheadh, roinnear am fearann le 
crannchur : a rèir ainmeanna threubhan 
an aithriche gheibh iad an oighreachd. 

56 A rèir a' chrannchur roinnear a 
shealbh eadar mhòran agus bheagan. 

57 Agus is iad so iadsan a dh'àirmheadh 
do na Lebhithich, a rèir an teaghlaichean : 
o Gherson, teaghlach nan Gersonach : o 
Chohat, teaghlach nan Cohatach : o Mhe- 
rari, teaghlach tìam Mèraritheach. 

58 Is ìad so teaghlaichean nan Lebhith- 
each : teaghlach nan Libnitheach, teagh- 
lach nan Hebi-onach, teaghlach nam Mah- 
lahachj teaghlach nam Muisitheach,teagh. 
lach nan Corahach : agus ghin Cohat 
Amram. 

59 Agus b'e "ainm mnà Amraim Ioche- 
bed, nighean Lebhij a rug a màthair do 
Lebhi san Eiphit : agus rug i do Amram, 
Aaron; agus Maois, agus Miriam am 
piuthar. 

60 Agus'do Aaron rugadh Nadab, agus 
Abihu; Eleas. r agus Itamar. 

61 Agus f huair Nadab agus Abihu bàs, 
an uair a thug iad suas teine coimheach an 
làthair àn Tighearn. 

62 Agus b'iadsan a chaidh àireamh 
dhiubh, fichead agus tri mìle, firionnaich 
uile o mhìos a dh'aois agus os a cheann ; 
oir chad'àirmheadh iad am measg chloinn 
Israeil, a chionn nach ri'thugadh oigh- 
reachd dhoibh am measg chloinn Israeil. 

63 Is iad sin iadsan a chaidh àireamh le 
Maois agus Eleasar an sagaitj a dh'àir- 
eamh clann Israeil ann an còmhrtardaibh 
Mhoaib, làimh ri lordan amfagus do Ie- 
richo. 

64 Ach 'nam measg sin cha robh aon 
duine tihiubhsan a dh'àireamh Maois agus 
Aaron an sagart, an uair a dh'àireamh iad 
clann Israeil ann am fàsach Shinai: 65 Oir thubhairt àn Tighearn umpasan, 
Gheibh iad gu deimhin bàs anns an 
fhàsach. Agus cha d'fhàgadh duine 
dhiubh, saor o Chaleb mac Iephuneh, agu« 
Iosua mac Nuin. 

CAIB. XXVII. 
A N sin thàinig nigheana Shelophehaid, 
mhic Hepheir, mhic Ghilead, mhic 
Mhachir, mhic Mhanaseh, do theaghlaich- 
ibh Mhanasch mhic Ioseiph : agus is iad 
sò ainmean a nigheana, Mahlah, Noah, 
agus Hoglah, ajrus Milcah, agus Tirsah. 

2 Agus sheas iad an làthair Mhaois, agua 
an làthair Eleasair an t-sagairt, agus an 
làthair nan ceannard, agus a' chomh- 
chruinnich uile, làimh ri dorus pàilliuin a' 
choimhthionail, ag ràdh, 

3 Dh'eug ar n-athair anns an fhàsach, 
agus cha robh e ann an cuideachd na 
muinntir achruinnich iad fèin r'a chèile an 
aghaidh an Tighearn ann an cuideachd 
Chorahj acH dh'eug e 'na pheacadh fèin : 
aghs cha robh mic sam bith aige. 

4 C'ar son a chaillear ainm ar n.athar o 
mheasg a theaghLuch, a chionn nach 'eil 
mac aige? Thugaibh dhuinn uime sin 
sealbh am measg bhràithrean ar n-athar. 

5 Agus thug Maois an cùisan làthairan 
Tighearn. 

6 Àgus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

7 Labhair nigheana Shelophehaid gu 
ceart : bheir thu dhoibh gu cinnteach 
sealbh oighreachd am measg bhràithrean 
an athar ; agùs bheir thu fa'near gu'n tig 
oighreachd an athar d'an ionnsuidh. 

8 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, Ma gheibh duine bàs, agusgun mhac 
aige, an sin bheir sibh fa'near, gu'n tig 
'oighreachd-san chum a nighinn. 

9 Agus mur bi nighean aige, an sin bheir 
sibh 'oighreachd d'a bhràithribh. 

10 Agus mur bi bràithrean aige, an sin 
bhèir sibh 'oighreachd do bhràithribh 
'athar. 

11 Agusmurbi bràithrean aig 'athair, 
an sin bheir sibh 'oighreachd d'a f hear- 
dàimh a*s faigse dha d'a theaghlach, agus 
sealbhaichidli e i : agus bithidhe dochloinri 
Israeil 'na reachd breìtheanais, màr a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois. 

12 Agus thubhaif t an Tighearna riMaois, 
Imich suas do'n t-sliabh so Abarim, agus 
gabh fealladh do'n f hèaranh a thug mise 
dochloinn Israeil. 

13 Agus an uair a chi thu e, cruinnich- 
ear thusa mar an cetidnachum dodhaoine, 
mar achruinnicheadh Aaron dobhràthaìr. 

14 A chionn gu'n d'rinn sibh ceannairc 
an aghaidh m'àithne-saann am fàsach Shin, 
anh an comhstria'chomhchruinnich, agus 
nach do naomhaich sibh mi alg an uisge 
ann an sealladh an sùl : is è sin uisgè 
Mheribah ann an Cades, anrt àm fàsach 
Shin. 

15 Agus labhair Maòis ris an Tighearn, 
ag ràdh, 

16 Cuireadh an Tighearna, Dia spiorad 
na h-uile fheòla, duine os còanha'chomh- 
chruinnich, 

17 A thèid a mach ròmpa, agus a thig à 
steach rompa,agus a threòraicheas a muigh 132 AIREAMH. iad, agus a bheir a stigh iad : a chum nach 
bi comlichruinneach an Tighearna mar 
chaoraich aig nach 'eil buachaille. 

18 Agus thubhairt an Tighearna riMaois, 
Gabh a t'ionnsuidh losuamac Nuin, duine 
anns am bheil an spiorad, agus cuir do 
làmh air. 

19 Agus cuir e an làthair Eleasair an 
t-sagairt, agus an làthair a'chomhchruinn- 
ich uile ; agus thoir àithne dha 'nam fìan- 
uis. 

20 Agus cuiridh tu cuìtl do t'urram air, 
a chum gu'm bi comhchruinneachchloinn 
Israeil uile ùmhal dha. 

21 Agus seasaidh e 'n làthair Eleasair an 
t-sagairt, a dh'iarras comhairV air a shon, 
r rèir breitheanais na h-Urim an làthair an 
Tighearn : air 'fhocal-san thèid iad a 
mach, agus air 'f hocal thig iad a steach, e 
fèin, agus clann Israeil uile maille ris, 
eadhon an comhcbruinneach uile. 

22 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an 
Tigbearna dha ; agus ghabh e Iosua, agus 
chuir e 'n làthair Eleasair an t-sagairt e, 
agus an làthair a' chomhchruinnich uile. 

23Agus chuir e a làmhan air, agus thug 
e àithne dha, mar a labhair an Tighearna 
le làimh Mhaois. 

CAIB. XXVIII. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
** ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, Mo thabhartas, agus m'aran air son 
m'ìobairtean abheirear suas le teine chum 
f àile chùbhraidh dhomh, bheir sibh an aire 
gu'n toir sibh seachad dhomhsa 'nan àm 
iomchuidh fèin. 

3 Agus their thu riu, Is e so an tabhartas 
a bheirear suas le teine, a bheir sibh seach- 
ad do'n Tighearna ; dà uan do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid gach là, chum ìob- 
airt-loisgte gnàthaichte. 

4 Aon uan bheir thu seachad sa' mhad- 
uinn, agus an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar ; 

5 Agus an deicheamh earrann do ephah 
phlùir mar thabhartas-bìdh, measgta leis a' 
cheathramh earrann do hin a dh'oladh 
bhrùite. 

6 Is ìobairt-loisgte ghnàthaichte a t'ann, 
a dh'orduicheadh ann an sliabh Shinai ch um 
f àile chùbhraidh, ìobairt abheirear suas le 
teine do'n Tighearn. 

7 Agus is i a tabhartas-dibhe an ceath- 
ramh earrann do hin air son aon uain : 
anns an ionad naomh bheir thu fa'near 
f ìon làidir a dhòrtadh do'n Tighearna mar 
thabhartas-dibhe. 

8 Agus an t-uan eile bheir thu seachad 
air feasgar : mar thabhartas-bìdh na 
maidne, agus mar a tabhartas-dibhe, bheir 
thu seachad e, ìobairt a bheirear suas le 
teine, a dh'f hàile cùbhraidh do'n Tighearn. 

9 Agus air là na sàbaid, dà uan do'n 
cheud bhliadhna gun ghaoid, agus dà 
dheicheamh earrann phlùir measgta le 
h.oladh mar, thabhartas-bìdh, agus a tabh- 
artas-dibhe 

10 Is e so ìobairt-loisgte gach sàbaid, a 
thuilleadh air an ìobairt-loisgte ghnàlh- 
aichte, agus a tabbartas dibhe. 

11 Agus ann an toiseach bhur mìos bheir sibh seachad chum ìqbairt-loisgte do'n 
Tighearna, dà tharbh òg, agus aon reithe, 
seachd uain do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid, 

12 Agus tri detcheamh earranna phlùir 
mea3gta le h-oladh mar thabhartas-bìdh air 
son gach tairbh, agus dà dheicheamh earr- 
ann phlùir measgta le h.oladh mar thabh.. 
artas-bìdh air son gach reithe ; 

13 Agus aon cìeicheamh earrann phlùir 
air leth measgta le h-oladh mar thabhartas. 
bìdh air son gach uain, chum ìobairt-Ioisgte 
deadh f hàile, ìobairt abheirear suas le teine 
do'n Tighearn. 

14 Agus mar an tabhartas-dibhebithidh 
leth hin do f hìon air son tairbh, agus an 
treas earrann do hin air son reithe, agus an 
ceathramh earrann do hin air son uain : is 
i so ìobairt-loisgte gach mìosa air feadh 
mhìosan na bliadhna. 

15 Agus ìobrar aon mheann do nagabh- 
raibh marìobairt-pheacaidhdo'n Tighearn, 
a thuilleadh air an ìobairt-loisgte ghnàth- 
aichte, agus a tabhartas -dibhe. 

16 Agus air a' cheathramh là deug do'n 
cheud mhìos tha càisg an Tighearn. 

17 Agus air a' chùigeadh là deug do'n 
mhìos so tha 'nfhèill : seachdlàithean ith- 
ear aran neo-ghoirtichte. 

18 Air a' cheud là bithidh comhghairm 
naomh ; obair thràilleil sam bith cha dean 
sibh air ; 

19 Ach bheir sibh seachad a chum iob- 
airt a bheirear suas le teine, mar ìobairt- 
loisgte do'n Tighearna, dà tharbh òg, agus 
aon reithe, agus seachd uain do'n cheud 
bhliacìhna : gun ghaoid bithidh iad duibh. 

20 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-o!adh : tri deicheamh 
earranna bheir sibh seachad air son tairbh, 
agus dà dheicheamh earrann air son reithe. 

21 Deicheamh earrann air lethbheir thu 
seachad air son gach uain, air feadh nan 
seachd uan : 

22 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a dheanamh rèite air bhur 
son. 

23 ìobraidh sibh iad sin a thuilleadh air 
an Lobairt-loisgte sa' mhad'uinn, a tha mar 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte. 

24 Mar so bheir sibh seachad gach là air 
feadh nan seachd làithean, biadh na h-ìob- 
airt a bheirear sUas le teine, chum fàile 
chùbhraidh do'nTighearn : bheirearseach- 
ad e thuilleadh air an ìobairt-loisgte 
ghnàthaichte, agus a tabhartas-dibhe. 

25 Agus air an t-seachdamh là bithidh 
comhghairm naomh agaibh ; obair thràill- 
eil saih bith cha dean sibh air. 

26 Mar an ceudna air là nan ceud thor- 
adh, 'nuair a bheir sibh seachad tabhartas- 
bìdh nuadh do'n Tighearn, aig ceann bhur 
seachduinean, bithidh comhghairm naomh 
agaibh ; cbair thràilleil sam bith cha dean 
sibh : 

27 Ach bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum f àile chùbhraidh do'n Tigh- 
eama, dà tharbh òg, aon reithe, seachd 
uain do'n cheud bhliarìhna ; 

28 Agus an tabhartas-bìdh do phlùr 
measgta le h-oladh, tri deicheamh earrann- 
an air son gach tairbh, dà dheicheamh earr- 
ann air son gach reithe, CAIB. XXIX. ]33 29 Deicheamh earrann air leth air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan ; 

30 Agus aon mheann do na gabhraibh, 
a dheanamh rèite air bhur son. 

31 Iobraidh sibh iad a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a tabh- 
artas-bidh, (gun ghaoid bithidh iadduibh,) 
agus an tabhartasan-dibhe. 

CAIB. XXIX. 
A GUS anns an t-seachdamh mìos, air a' 
cheud là do'n mhìos, bithidh comh- 
ghairm naomh agaibh ; obair thràilleil sam 
bith cha dean sibh : is là sèididh nan tromp- 
aid dhuibh e. 

2 Agus bheir sibh seachad mar ìobairt- 
loisgte, chum fàile chùbhraidh do'n Tigh- 
eam, aon tarbh òg, aon reithe, agus 
seachd uain do'n cheud bhliadhna gun 
ghaoid ; 

3 Agus bithidh an tabhartas-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son tairbh, agus dà dheich- 
eamh earrann air son reithe, 

4 Agus aon deicheamh earrann air son 
gach uain, air feadh nan seachd Uan ; 

5 Agus aon mheann do na gabhraibh chum 
tobairt-pheacaidh, a dheanamh rèite air 
bhur son : 

6 A thuilleadh air ìobairt-loisgte a' 
mhlosa, agus a tabhartas-bìdh, agusan ìob- 
airt-loisgteghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus an tabhartasan-dibhe, a rèir an 

nàtha, chum faile chùbhraidh, ìobairt a 
heirear suas le teine do'n Tighearn. 

7 Agus bithidh agaibh air an deicheamh 
là do'n t-seachdamh mìos so comhghairm 
naomh : agus cràdhaidh sibh bhur n-an- 
amanna : obair sam bith cha dean sibh air. 

8 Ach bheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte do'n Tighearn a dh'f hàile cùbh- 
raidh, aon tarbh òg, aon reithe, agus 
seachd uain do'n cheud bhliadhna : gun 
ghaoid bithidh iad duibh. 

9 Agus bithidh an tabhartas~bìdh do phlùr 
measgta le h oladh, tri deicheamh earrann. 
an air son gach tairbh, agus dà dheicheamh 
earrann air son gach reithe, 

10 Deicheamh earrann air leth air son 
gach uain, air feadh nan seachd uan ; 

11 Aon mheann do na gabhraibh chum 
ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air ìobairt- 
pheacaidh na rèite, agus an ìobairt-loisgte 
ghnàthai.chtè, agus a tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe. 

12 Àgus air a' chùigeadh là deug do'n 
t-seachdamh mìos, bithidh comhghairm 
naomh agaibh ; obair th ràilleil sam bith cha 
dean sibh ; agus gleidhidh sibh fèill do'n 
Tighearn seachd làithean. 

13 Agusbheir sibh seachad chum ìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'f hàile cùbhraidh do'n Tìghearna, tri 
tairbh dheug òga, dà reithe, agus ceithir 
uain deug do'n cheud bhliadhna; gun 
ghaoid bithidh iad. 

14 Agus bithidh an tabhartaS-bìdh do 
phlùr measgta le h-oladh, tri deicheamh 
earrannan air son gach tairbh do na tri 
tairbh dheug, dà dheicheamh earrann air 
son gach reithe do'n dà reithe, 

15 Agus deicheamh earrann air leth air 
son gach uain do na ceithir uain deug ; 16 Agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
ìobairt-loisgte ghnàthaichte, a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

17 Agusair an dara là bheir sibh seachad 
dà tharbh dheug òg, dà reithe, ceithir uain 
deug do'n cheud bhliadhna gun ghaoid : 

18 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

19 Agus aon mheann do na gabhraibh 
chum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air an 
iobairt-loisgte ghnàthaichte, agUs a tabh- 
artas-bìdh, agus an tabhartasan-dibhe. 

20 Agus air an treas là aòn tarbh deug, 
dà reithe, ceithir uain deug do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : 

21 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus air son nan uan, 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

22 Agusaon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

23 Agus aira'cheathramli làdeich tairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : 

24 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agus airson nan uan, 
a rèir an àirèimh, a rèir a' ghnàtha ; 

25 Agus aon mheann do na gabhraibft 
ckum ìobairt-pheacaidh, a thuilleadh air 
an ìobairt-loisgte ghnàthaichte, a tabhart- 
as-bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

26 Agus air a' chùigeadh là naoi tairbh, 
dà reithejagws ceithir uain deug do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : 

27 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nantarbh,air 
son nan reitheachan,agus air son nan uan, 
a rèir an àkeimh, a rèir a' ghnàtha ; 

28 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

29 Agus air an t-seathadh là ochd tairbh, 
dà reithe, agus ceithir uain deug do'n 
cheud bhliadhna gun ghaòid : 

30 Agus bithidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheaòhan, agus airson nanuan^ 
a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

31 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, ag* 
us a tabhartas.dibhe. 

32 Agus air an t-seachdamh là seachd 
tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug 
do'n cheud bhJiadhna gun ghaoid : 

33 Agus bi'iàidh an tabhartas-bìdh, agus 
an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air 
son nan reitheachan, agUs air son nan uan^ 
a rèir a'n àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

34 Agus aon bhoc-gaibhre chum ìobairt^ 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, a tabhartas-bìdh, ag- 
us a tabhartas-dibhe. 

35 Agin air an ochdamh là bithidh àrd 
choimhthional agaibh : obair thràilieil sam 

i bith cha dean sibh air : 

' ■ M 134 AIREAMH. 36 Àch bheirsibh seachad chum ìobairt- 
loisgte, ìobairt a bheirear suas le teine, a 
dh'f'hàile cùbhraidh do'n Tighearn, aon 
tarbh, aon reithe, seachd uain do'n cheud 
bhliadhna gun ghaoid : 

37 Bithidh an tabhartas-bìdh, agus an 
tabhartasan-dibhe,air son an tairbh, air son 
an reithe, agus air son nan uan, a rèir an 
àireimh, a rèir a' ghnàtha ; 

38 Agusaon bhoc-gaibhre chvm ìobairt- 
pheacaidh, a thuilleadh air an ìobairt- 
loisgte ghnàthaichte, agus a tabhartas- 
bìdh, agus a tabhartas-dibhe. 

39 Na nithe sin ni sibh do'n Tighearna 
'nur fèillibh suidhichte, thuilleadh airbhur 
bòidibh, agus bhur tabhartasan saor-thoile, 
air son bhur n-ìobairtean-loisgte, agus air 
son bhur tabhartasan-bìdh, agns air son 
bhur tabhartasan-dibhe, agus air son bhur 
tabhartasan-sìth. 

40 Agus dh'innis Maois do chloinn Is- 
raeil a rèirgachniadh'àithnanTighearna 
do Mhaois. 

CAIB. XXX. 
A GUS iabhair Maois i i ceannardan nan 
treubh a thaobli chloinn Israeil, ag 
ràdh, Is e so an ni a dh'àithn an Tighearh. 

2 Mahhòidicheas duine bòid do'n Tigh- 
earn, no ma mhionnaicheas e mionnan a 
cheangal 'anama le ceangal, cha bhris e 
'f hocal ; a rèir gach ni a thig a mach as a 
bheul, ni e. 

3 Mar an ceudna ma bhòidicheas bean 
bòid do'n Tighearn, agus gu'n ceangail si i 
fèin le ceangal, agus i ann an tigh a h-ath- 
ar 'na h-òige ; 

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a bòid, ag- 
us a ceangal leis an do cheangail i h-anam, 
agus gu'm fan a h-athair 'na thosd rithe, 
an sin seasaidh a bòidean uile, agus seas- 
aidh gach ceangal leis an do cheangail i a 
h-anam. 

5 Ach ma chuireas a h-athair 'na h-agh- 
aidh san là anns an cluinn e, cha seas aon 
d'a bòidibh, no d'a ceanglaichibh, leis an do 
cheangail i a h-anam : agus maithidh an 
Tighearna dh'i, a chionn gu'n do chuir a 
h-athair 'na h-aghaidh. 

6 Agus mabhaidir fear-pòsda aice 'nuair 
a bha bòidean oirre, no 'nuair a labhair i 
ni as a beul, leis an do cheangail i a h-an- 
am, 

7 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'f han e 'na thosd rithe san là anns an 
cual' e i ; an sin seasaidh a bòidean, agus 
seasaidh a ceanglaichean leis an do chearg- 
ail i a h-anam. 

8 Ach ma chuireas a fear-pòsda 'na 
h-aghaidh san là anns an cluinn e i, an sin 
bheir e gu neò-bhrigh a bòid a bhòidich i, 
agus an ni a labhair i le 'bilibh, leis an do 
cheangail i a h-anam ; agusbheir an Tigh- 
earna maitheanas dh'i. 

9 Ach gach bòid bantraich, agus mnà 
dealaichte, leis an do cheangaili ah-anam, 
seasaidh i 'na h-aghaidh. 

10 Agus ma bhòidich i ann an tigh a fir, 
no.ma cheangail i a h-anam le ceangal 
maille ri mionnaibh, 

11 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n 
d'f han e 'na thosd rithe, agus nach do chuir 
e na h-aghaidh ; an sin sqasaidh a bòidean uile, agus seasaidh gach ceangal leis an do 
cheangail i a h-anam. 

12 Ach ma chuir a fcar gu tur air chùl 
iad san là anns an cual' e icd, an sin geb'e 
ni a thàinig a mach as a beul a thaobh a 
bòidean, no thacbh ceangail a h-anama, 
cha seas e : chuir a fear air chùl iad, agus 
bheir an Tighearna maitheanas d'i. 

13 Na bòidean, agus na mionnan sin uile 
a cheanglas a chum an t-anam a chràdb, 
feudaidh a fear an daingneachadh, nofeud- 
aidh a fear an cur air chùl. 

14 Ach ma dh'f hanas a fear gu tur 'na 
thosd rithe, o là gu là; an sin tha e a' 
daingneachadh a bòidean uile, no a eeang- 
laichean uile, a ta oirre : tha e ga'n dear- 
amh seasmhach, a chionn gu'n d'fhan e 
'na thcsd rithe san là anns an cual' e iad. 

15 Ach ma chuireas e air chor sam bith 
air chùl iad, an dèigh dha 'n cluinntinn j 
an sin giùlainidh e a h-aingidheachd-san. 

16 Is iad sin na reachdan a dh'àithn an 
Tighearna do Mhaois, eadar duine agus a 
bhean, eadar athair agus a nighean, cgus i 
fathast 'na h-òige ann an tigh a h-athar. 

CAIB. XXXI. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
■ tx ràdh, 

2 Dìol clann Israeil air na Midianaich j 
'na dhèigh sin cruinnichear chum do 
dhaoinethu. 

3 Agus labhair Maois ris an t-sluagh, ag 
ràdh, Rachadh cuid dibh fo'n armaibh 
chum a' chogaidh, agus imicheadh iad a 
chogadh an aghaidh nam Midianach, agus 
dìoladh iad an Tighearn air Midian. 

4 Cuiridh sibh mìle do gach trèibh, air 
feadh uile threubhan Israeil, chum a' 
chogaidh. 

5 Mar sin thugadh a mach à mìltibh Is- 
raeil, mìle do gach trèibh, dà mhìle dheug 
armaichte chum cogaidh. 

6 Agus chuir Maois iad a chum a' chog- 
aidh, mile do gach trèibh, iadsan agus Phi- 
r.ehas mac Eleasair an t-sagairt, a chum a' 
chogaidh, leis na h-innealaìbh naomha 'na 
làimh, agus na trompaidean gu sèirieadh. 

7 Agus chog iad an aghaidh nam Mi- 
dianach, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois ; agus mharbh iad na flrionnaich 
uile. 

8 Agus mharbh iad righrean Mhidiain, 
a thuilleadh air a' ehuid eile dhiubh a 
mharbhadh ; eadhon Ebhi, agus Recem, 
agus Sur, agus Hùr,agus Keba, cùig righ- 
rean Mhidiain : Balaam mac Bheoir mar 
an ceudna mharbh iad leis a' chlaidh- 
eamb. 

9 Agus thug clann lsraeil leo mnài Mhi- 
diain 'nam braighdibh, agus an clann 
bheag, agus thug iad leo creach an sprèidh 
uiie, agus an treudan uile, agus am maoin 
le. 

10 Agus loisg iad am bailtean uile anns 
an robh iad a chòmhnuidh, agùs an dùin 
uile le teme. 

11 Agus thug iad leo a' chreach uile, ag- 
us an cobhartach uile, eadar dhaoine agus 
ainmhiclhean. 

12 Agus thug iad na braighdean, agus a' 
chreach, agus an cobhartach, gu Maois ag- 
us Eleasar an sagart, agus gu comhchruinn- CAIB. 

each chloinn Israeil, a chum a' chaimp aig 
còmhnardaibh Mhoaib, aia ìàivah ri Ior- 
dan amfagusdo Iericho. 

13 Agus chaidh Maois agus Eleasar an 
sagart, agus ceannardan a' chomhchruinn- 
ich uile mach 'nan coinneamh an taobh a 
muigh do'n champ. 

14 Agus bhacorruichair Maois riluchd- 
riaghlaidh an t-sluaigh, ris na ceannard- 
aibh air mhìltibh, agus na ceanuardaibh 
air cheudaibh, a thàinig o'n chogadh. 

15 Agus thubhairt Maois riu, An do 
ghleidh sibh na mnài uile beò? 

1G Feuch, thug iadsmair cloinn Israeil, 
lecomhairle Bhalaaim, peacachadh anagh- 
aidh an Tighearn ann an aobhar Pheoir ; 
agus bha plàigh air feadh comhchruinnich 
an Tighearn. 

17 A nis uime sin marbhaibh gach fìr- 
ionnach am measg na cloinne bige, agus 
marbhaibh gach bean d'am b'aithne fear le 
luidhe leis. 

18 Ach a' chlann bhan uile do nach 
b'aithne fear le luidhe leis, gìeidhibh beò 
dhuibh fèin. 

19 Agus fanaibhse an taobh a muigh 
do'n champ seachd làithean : ge b'e mharbh 
neach air bith, agus ge b'e bhean ri neach 
a mharbhadhjglanaibh sibh fein,agusbhur 
braighdean air an treas là, agus air an 
t-seaehJamh là ; 

£0 Agus glanaibh bhur n.eudach uile, 
agus gach ni a rinneadh do chroicnibh, ag- 
us gach obair do fhioìinadh ghabhar, agus 
gach ni a rinneadii do fhiodh. 

21 Agus thubhairt Eleasar an sagart ris 
na fir-chogaidh a chaidh a mach a dh'ionn- 
smdh a' chatha, Ise so ordugh an lagha a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaois : 

22 A mhàin au t-òr, agus an t-airgiod, 
an t-umha, an t,.jaruun, an staoin, agus an 
ìuaidh, 

_ 23 Gach nì a dh'f huilgeas an teine, bheir 
sibh fa'near e dhol troimh 'n teine, agus 
glanar e ; gidheadh le msge an sgaraidh 
glanar e : agus gach ni nach fulaing an 
teine, bheir sibh fa'near e dhol troimh 'n 
uisge. 

24 Agus nighidh sibh bhur n-eudach air 

an t seachdamh là, agus bithidh sibh glan, 
agus 'na dheigh sin thig sibh a stigh do'n 
champ. 

25 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

26 Gabh àireamh na creich a thogadh, 
eadar dhuine agus ainmhidh, thu fèiu, ag- 
us Eieasar an sagart, agus prìomh aìth- 
riche a' chomhchruinnich ; 

27 Agus roinu a' chreach 'na dà earr- 
amn ; eadar a' mhuinntir a ghabh ancog- 
adh orra fèin, a chaidh mach do'n ohath, 
agus eadar an eomhchruinneach uile : 

28 Agus tog cìs do'n Tighearn o na fir- 
chogaidh, a chaidh mach do'n chath : aon 
anam à cùig ceud, araon do na daoinibh, 
agus do'n bhuar, agus do na h-asail, agu^ 
do na caoraich. 

29 Gabh e as an leth-san, agus thoir e do 
Eleasar an sagart, mar thabhartas-togta 
do'n Tighearn. 

30 Agus à leth chloinn Israeil, gabhaidh 
tu aon chuibhrionn à leth-cheud, do na 
daoinibh, do'n bhuar, do na h-asail, agus XXXI. 135 

do na treudaibh, do gach ainmhidh, agus 
bheir thu iad do na Lebhithich, a tha 
gleidheadh cùram pàilliuin an Tighearn. 

31 Agus rinn Maois agus Eleasar an 
sagart mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

32 Agus b'e an cobhartach, eadhon a' 
chuid eile do'n chreich aghlac na fir.chog- 
aidh, sè ceud mìle, agus deich is tri fich- 
ead mlle, agus cùig mìle caora, 

33 Agus tri fichead agus dà mhìle dheug 
bò, 

34 Agus tri fichead agus aon mhìleasal, 

35 Agus dà mhìle dheug 'ar fhichead 
anam san iomlan, do mhnaibh do nach 
b'aithne fear le luidhe leis. 

35 Agus bha'n leth bu chuibhrionn 
doibhsan a chaidh mach a chum a' chog- 
aidh, ann an àireamh tri cheud mìle, agus 
seachd raìle deug 'ar f hichead agus cùig 
ceud caora ; 

37 Agus b'i cìs an Tighearna do na caor- 
aich sè ceud agus tri fichead agus cùig 
deug. 

33 Agus i'iad affl buar sè mìle deug 'ar 
f hichead : dhiubh so h'i cìs an Tighearna 
tri tìchead 's a dhà-dheug. 

39 Agus ò'iad na h-asail deich mìle thar 
f hichead agus cùig ceud : dhiubh so h'i cìs 
an Tighsarna tri tìchead agus a h-aon. 

40 Agus ò'iad anama nan daoine sè mìle 
deug : dhiubh so b'i cìs an Tighearna dà 
anam dheug 'ar f hichead. 

41 Agus thug Maois a' chìs, eadhon 
tabhai tas-togta an Tighearn, do Eleasaran 
sagart, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

42 Agus do leth chloinn Israeil, a roinn 
Maois o'n luchd-chogaidh, 

43 (A nis b'i 'n leth a bhuineadh do'n 
chomhchruinneach, tri cheud mìle, agus 
seachd mìle deug 'ar f hichead agus cùig 
ceud caora, 

44 Agus sè mìle deug 'ar fhichead bò, 

45 Agus deich mìle thar f hichead asal 
agus cùig ceud, 

46 Agus sè mìle deug anam,) 

47 Eadhon do'« leth a bhuineadh do 
chloinn Israeil, ghabh Maois aon chuibh- 
rionn à leth-cheud eadar dhuine agus 
ammhidh, agus thug e iad do na Lebhith- 
ich. a bha gleidheadh cùraim pàilliuin an 
Tighearna, rnar a dh'àithn an Tighearna 
do Mhaois. 

48 Agus thàinig an luchd-riaghlaidh a 
hha os ceann mhìltean an t-sluaigh, na 
ceannardan air mhiltibh, agus na ceann- 
ardan air cheudaibh, am fagus do Mhaois : 

49 Agus thubhai-rt iad ri Maois, Ghabh 
do sheirbhisich àireamh nam fear-cogaidh 
a tha fo'r làimh, agus cha 'n'eil duine 
dhinn air chalì. 

50 Uimesin thugsinn tabhartas a chum 
an Tighearna, gach fear na f huair e do 
sheudaibh òir, eadhon slabhraidhean, agus 
usgraichean, t'àinnean, cluas-f hailean, ag. 
us criosan, a dheanamh rèite air son ar 
n-anaman an làthair an Tighearn. 

51 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t òr uatha, uile 'na sheudaibh 
oibrichte. 

52 Agus b'e òr an tabhartais uile a thug 
iad seachad do'n Tighearn, q na ceannard^ 136 AIREAMH. aibh air mhìltibh, agus o na ceannardaibh 
air cheudaibh, sè mìle deug, seachd ceud 
agus leth-cheud secel. 

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh cobhart- 
ach, gach duine dha fèin.) 

54 Agus ghabh Maois agus Eleasar an 
sagart an t-òr o naceannardaibh air mhìlt- 
ibh, agus air cheudaibh, agus thug iad e 
gu pàilliun a'clioimhthionail,marchuimh- 
neachan do chloinn Israeil an làthair an 
Tighearn. 

CAIB. XXXII. 
A NIS bha aig cloinn Reubein agus 
cloinn Ghad ro-mhòran sprèidhe : ag. 
us an uair a chunnaic iad fearann laseir, 
agus fearann Ghilead, feuch, bha 'n t-àite 
'na àite sprèidhe : 

2 Agus thàinig clann Ghad, agus clann 
Reubein, agus labhair iad ri Maois, agus ri 
Eleasar an sagart, agus ri uachdaranaibh a' 
chomhchruinnich, ag ràdh, 

3 Atarot, agus Dibon, agus Iaser, agus 
Nimrah, agus Hesbon, agus Elealeh, agus 
Sebam, agus Nebo, agus Beon ; 

4 Eadhon andùthaich a bhuailan Tigh- 
earna roimh chomhchruinneach Israeil, is 
fearann e air son sprèidbe, agus tha sprèidh 
aig do sheirbhisich. 

5 Uime sin, ars' iadsan, ma fhuair sinn 
deadh»ghean a'd' shealladh, thugar am 
fearann so do d' sheirbhisich mar sheilbh, 
agus na toir sinn a null thar Iordan. 

6 Agus thubhairt Maois ri cloinn Ghad, 
agus ri cloinn Reubein, An tèid bhur 
bràithrean gu cogadh, agus an suidh sibh- 
se an so ? 

7 Agus c'ar son a bheir sibh mi-mhis- 
neach do chridhe chloinn Israeil, a dhol a 
null do'n f hearann a thug an Tighearna 
dhoibh > 

8 Mar so rinn bhur n-aithriche, 'nuair a 
chuir mi iad o Chades-barnea a dh'amharc 
na tìre : 

9 'Nuair a chaidh iad suas gu gleann Es- 
coil, agus a chunnaic iad amfearann, thug 
iad mi-mhisneach do chridhe chloinn Is- 
raeil, a chum nach rachadh iad a steach 
do'n fhearann a thug an Tighearna 
dhoibh. 

10 Agus las corruich an Tighearna san 
àm sin fèin, agus mhionnaich e, ag ràdh, 

11 Gu cinnteach cha 'n fhaic a h-aon do 
na daoinibh a thàinig a nìos as an Eiphit,o 
f hichead bliadhna dh'aois agusosacheann, 
am fearann a mhionnaich mi do Abraham, 
do Isaac, agus do Iacob, a chionn nach do 
lean iad mi gu h-iomlan ; 

12 Saor o Chaleb mac lephuneh an Ce- 
niseach, agus Iosua mac Nuin : oir lean 
iadsan an Tighearna gu h-iomlan. 

13 Agus las corruich an Tjghearn an 
aghaidh Israeil, agus chuir e air seacharan 
iad san f hàsach dà f hjchead bliadhna, gus 
an deachaidh as do'n ghinealach sin uile a 
rinn olc an sealladh an Tighearn. 

14 Agus, feuch, tha sibhse air èirigh suas 
an àite bhur n-aithriche, gineal dhroch 
dhaoine, a mheudachadh fathast mòr 
chorruich an Tighearna ri h-Israel. 

15 Oir ma thionndaidheas sibh air falbh 
o 'leantuinn-san, fàgaidh e fathastuaireile 
san f hàsach iad, agus sgriosaidh sibh an 
sluagh so uile. 16 Agus thàinig iad am fagus da, agus 
thubhairt iad, Togaidh sinn mainnirean 
chaorach an so d'ar sprèidh, agus bailtean 
d'ar cloinn bhig : 

17 Ach thèid sinn fèin deas-armaichte 
roimh chloinn Israeil, gus an toir sinn iad 
d'an àite : agus ni ar clann bheag còmh- 
nuidh sna bailtibh daingnichte air sgàth 
luchd-àiteachaidh na tìre. 

18 Cha phill sinn d'ar tighibh, gus an 
sealbhaich clann Israeilgach duinedhiubh 
'oighreachd fèin : 

19 Oir cha sealbhaich sinne maille riu- 
san an taobh eile do Iordan, no thall o sin ; 
a chionn gu'n do thuit ar n-oighreachd 
dhuinneairan taobh so do Iordan a làimh 
na h-àird' an ear. 

20 Agus thubhairt Maois riu, Ma ni sibh 
an ni so, ma thèid sibh fo'r n-armaibh 
roimh an Tighearna gu cogadh, 

21 Agus gu'n tèid sibh uile armaichte 
thar Iordan roimh an Tighearn, gus am 
fuadaich e mach a naimhdean as a làth- 
air, 

22 Agus gu'n ceannsaichear am fearann 
am fianuis an Tighearna ; 'na dhèigh sin 
pillidh sibh, agus bithidh sibh neo-choir- 
each an làthair an Tighearn, agus an làth- 
air Israeil, agus bithidh am fearann so 'na 
sheilbh agaibh am fianuis an Tighearn. 

23 Ach mur dean sibh mar so, feuch, 
pheacaich sibh an aghaidh an Tighearn; 
agus bithibh cinnteach gu'm faigh bhur 
peacadh a mach sibh. 

24 Togaibh bailtean d'ur cloinn bhig, 
agus mainnirean d'ur caoraich ; agusdean- 
aibh an ni a chaidh mach as bhur beul. 

25 Agus labhair clann Ghad agus clann 
Reubein ri Maois, ag ràdh, Ni do sheirbh- 
isich mar a ta mo Thighearn ag àithneadh. 

26 Bithidh ar clann bheag, ar mnài, ar 
treudan agus ar sprèidh uile, an sin ann am 
bailtibh Ghilead : 

27 Ach thèid do sheirbhisich thairis, 
gach fear dhuibh armaichte chum cogaidh, 
roimh an Tighearna gu cath, mar a tha mo 
thighearna ag ràdh. 

28 Agus thug Maois àithne d'an taobh 
do Eleasar an sagart, agus do Iosua mac 
Nuin, agus do phrìomh aithrichibh 
threubha chloinn Israeil: 

29 Agus thubhairt Maois riu, Ma thèid 
clann Ghad, agus clann Reubein a null 
maille ribh thar Iordan, gach fear dhiubh 
armaichte gu cath an làthair an Tigbearn, 
agus gu'n ceannsaichear an tìr roimhibh, 
an sin bbeir sibh dhoibh fearanu Ghilead 
mar sheilbh : 

30 Ach mur tèid iad thairis mailìe ribh 
armaichte, bithidh seilbh aca 'nur measg 
fèin ann an tìr Chanaain. 

31 Agus fhreagair clann Ghad, agus 
clann Reubein, ag ràdh, Mar a thùbhairt 
an Tighearna ri d' sheirbhisich, mar sin ni 
sinne. 

32 Thèid sinn a nullarmaichteroimh an 
Tighearna do thìr Cbanaain, a chumgu'w* 
bi sealbh ar n-oighreachd againn air an 
taobh so do Iordan. 

33 Agus thug Maois dhoibh, eadhon do 
chloinn Ghad, agus do chloinn Reubein, 
agus do leth thrèibh Mhanaseh, mic Io- 
seiph, rìoghachd Shihoin righ nan Amor- CAIB. XXXIII. 137 ach, agus rìoghachd Og righ Bhasain, anl 13 Agus dh'imichiad o Dhophcah, agus 
tìr maiile r'a bailtibh anns na crìochaibh, champaich iad ann an Alus. caàhun bailte na dùthcha mu'n cuairt 

34 Agus thog clann Ghad Dibon, agus 
Atarot, agus Aroer, 

35 Agus Atrot, Sophan, agus Iaser, agus 
Iogbehah, 

36 Agus Bet nimrah, agus Bet-haran, 
bailte damgnichte; agus mainnirean air 
son chaorach. 

37 Agus thog clann Reubein Hesbon, 
agus Elealeh, agus Ciriataim, 

38 Agus Nebo, agus Baal-meon, (air 
d'an ainmean a bhi air an atharrachadb,) 
agus Sibmah : agus thug iad ainmean ede 
do na bailtibh a thog iad. 

39 Agus chaidh clann Mhachir, mhic 
Mhanaseh, do Ghiiead, agus ghlac iad e, 
agus chuir iad à seilbh an t- Amorach a bha 
ann. 

40 Agus thug Maois Gilead do Mhachir 
mac Mhanaseh ; agus ghabh e còmhnuidh 
ann. 

41 Agus chaidh Iaer mac Mhanaseh, 
agus ghlac e a bhailte beaga, agus thug e 
Habhot-iair mar ainm orra. 

42 Agus chaidh Nobah agus ghlac e 
Cenat, agus a bhailte beaga, agus thug e 
Nobah mar ainm air, a rèir 'ainme fèin. 

CAIB. XXXIII. 
TS iad so turusan chloinn Israeil, a chaidh 
•*■ mach à tìr na h-Eiphit, a rèir an arm- 
ailtean, fuidh làimh Mhaois agus Aaroin. 

2 Agus sgrìobh Maois an dol a mach a 
rèir an turusan, air àithne an Tighearn : 
agus is xad so an turusan, a rèir an dol a 
mach, 

3 Agus dh'imich iad o Rameses anns a' 
cheud mhìos, air a' chùigeadh là deug do'n 
cheud mhìos : air an là màireach an dèigh 
nacàisge chaidh clann Israeil a mach le 
làimh àird ann an sealladh nan Eiphiteach 
uile. 

4 (Oir dh'adhlaic na h-Eiphitich an 14 Agus dh'imich iad o Alus, agus 
champaich iad ann an Rephidim, far nach 
robh uisge aig an t-sluagh r'a òl. 

15 Agus dh'imich iad o Rephidim, agus 
champaich iad ann am fàsach Shinai. 

16 Agus dh'imich iad o f hàsach Shinai, 
agus charnpaich iad ann an Cibrot-hataabh- 
ah. 

17 Agus dh'imich iad o Chibrot-hataabh- 
ah, agus champaich iad ann an Haserot. 

18 Agus dh'imich iad o Haserot, agus 
champaich iad ann an Ritmah. 

19 Agus dh'imich iad o Hitmah, agus 
champaich iad ann an Rimon-pares. 

20 Agus dh'imich iad o Rimon-pares, 
agus champaich iad ann an Libnah. 

■21 Agus dh'imich iad o Libnah, agus 
champaich iad ann an Risah. 

22 Agus dh'imicì) iad o Risah, agus 
champaich iad ann an Cehelatah. 

23 Agus dh'imich iad o Chehelatah, agus 
champaich iad ann an sliabh Shapher. 

24 Agus dh'imich iad o shliabh Shapher, 
agus champaich iad ann an Haradah. 

25 Agus dh'imich iad o Haradah, agus 
champaich iad ann am Machelot. 

26 Agus dh'imich iad o Mhachelot, ag. 
us champaich iad ann an Tahat, 

27 Agus dh'imich iad o Thahat, agus 
champaich iad ann an Tarah. 

28 Agus dh'imich iad o Tharah, agus 
champaich iad ann am Mitcah. 

29 Agus dh'imich iad o Mhitcah, agus 
champaich iad ann an Hasmonah. 

30 Agus dh'imich iad o Hasmonah, agus 
champaich iad ann am Moserot. 

31 Agus dh'imich iad o Mhoserot, agus 
champaich iad ann am Bene-iaacan. 

32 Agus dh'imich iad o Bhene-iaacan, 
agus champaich iad ann an Hor-hagidgad. 

33 Agus dh'imich iad o Hor-hagidgad, 
agus champaich iad ann an Iot-batah. 

34 Agus dh'imich iad o Iot-batah, agus ceud-ghin uile, a bhuail an Tighearn 'nam champaich iad ann an Ebronah, measg : air an diathan mar an ceudnachuir 
an Tighearna brei'cheanas an gnìomh.) 

5 Agus dh'imich cìann Israeil o Rame- 
ses, agus champaich iad ann an Sucot. 

6 Agus dh'imich iad o Shucot, agus 
champaich iad ann an Etam, a tha ann an 
iomall an f hàsaich. 

7 Agus dh'Lnich iad o Etam, agus phill 
iad a rìs gu Pihahirot, a ta fa chomhair 
Bbaal-sephoin : agus champaich iad fa 
chomhair MhigdoL 

8 Agus dh'imich iad o chomhair Phiha- 
hirot, agus chaidh iad troimh mheadhon na 
fairge do'n fhàsaCh, agus dh'imich iadast- 
ar thri làithean ann ain fàsach Etaim, ag- 
as champaich iad ann am Màrah. 

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah, agus 
thàinig iad gu h-EIim : agus ann an Eiim 
bha dà tho'oar dheug uisge, agus deich 
agus tri fichead craobh phailme; agus 
champaich iad an sin. 

10 Agus dh'imich iad o Elim, agus 
ehampaich iad iàimh ris a' mhuir ruaidh. 

11 Agus dh'imich iad o'n mhuir ruaidh, 
agus champaich iad ann am f àsach Shin. 

12 Agus dh'imich iad à f asaèh Shin, ag- 
us champaich iad ann an Dophcah. 35 Agus dh'imich iad o Ebronah, agus 
champaich iad ann an Esion.gaber. 

36 Agus dh'imich iad o Esion-gaber, ag= 
us champaich iad ann am fàsach Shin : is 
e so Cades. 

37 Agus dh'imich iad o Chades, agus 
champaich iad ann an sliabh Hor, ann an 
iomaìl fearainn Edoim. 

38 Agus chaidh Aaron an sagart suas gu 
sliabh Hor, air àithne an Tighearn, agus 
f huair e bàs an sin, anns an dà f hichead- 
amh bìiadhna an dèigh do chloinn Israeil 
teachd a mach à tìr na h-Eiphit, air a' 
cheud là do'n chùigeadh mìos. 

39 Agus bha Aaron ceud agus fìchead 
agus tri bliadhna dh'aois, an uair a dh'eug 
e ann an sliabh Hor. 

40 Agus chuala righ Arad an Canaan- 
ach (a bha chòmhnuidh san àirde deas ann 
an tìr Chanaain) mu theachd chloinn Is, 
raeil. 

41 Agus dh'imich iad o shliabh Hor, ag^ 
us champaich iad ann an Salmonah. 

42 Agus dh'imich iad o Shalmonah, ag. 
us champaich iad ann am Punon. 

43 Agus dh'imich iad o Phunon, agus 
champaich iad ann an Obot. 

M 2 138 AIREAMH. 44 Agus dh'imich iad o Obot, agus 
champaich iad ann an Iie-abarim, ann an 
crìch Mhoaib. 

45 Agus dh'imich iad o Iim,agus champ- 
aich iad ann an Dibon-gad. 

46 Agus dh'imich iad o Dhibon-gad, 
agus champaich iad ann an Almon-dibla- 
taim. 

47 Agus dh'imich iad o Altnon-diblatim, 
agus champaich iad ann an slèibhtibh 
Abarim, fa chomhair Nebo. 

_ 48 Agus dh'imich iad o shlèibhtibh Àba- 
rim, agus champaich iad ann an còmhnard- 
aibh Mhoaib, làimh ri Iordan amfagus do 
Iericho. 

49 Agus champaich iad làimh ri Iordan, 
o Bhet-iesimot eadhon gu Abel-sitim, ann 
an còmhnardaibh Mhoaib. 

50 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri 
Iordan amfagus do Iericho, ag ràdh, 

51 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thèid sibh a null thar Iordan, 
do thìr Chanaain ; 

52 An sin fògraidh sibh a mach uile 
luchd-àiteachaidh na tìre as bhur fianuis, 
agus cuiridh sibh as d'an dealbhan uile, 
agus sgriosaidh sibh an coslaisleaghtauile, 
agus fàsaichidh sibh an ionadan àrda 
uile. 

^ 53 Agus cuiridh sibh à seilbh luchd- 
àiteachaidh an fhearainn, agus ni sibh 
còmhnuidh ann : oir thug misedhuibh am 
fearann r'a shealbhachadh. 

54 Agus roinnidh sibh am fearann le 
crannchur mar oighreachd am measg bhur 
teaghlaiehean : dhoibhsan a's lìonmhoire 
bheir sibh an oighreachd a's mò, agus 
dhoibhsan a's teirce bheir sibh an oigh- 
reachd a's lugha : bithidh oighreachd gach 
duine san àit anns an tuit a chrannchur ; 
a rèir treubha bhur n-aithriche sealbh- 
aichidh sibh. 

55 Ach mur fògair sibh a mach luchd- 
àiteachaidh an f hearainn as bhur fianuis, 
an sin bithidh iadsan diubh d'an leig sibh 
fuireach, 'nan scolbaibh 'nur sùilean, agus 
'nam bioraibh 'nur taobhan, agus cuiridh 
iad campar oirbh san fhearann anns am 
bi sibh a chòmhnuidh. 

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuainich mi 
a dheanamh riu-san, gu'n dean mi ribhse. 

CAIB. XXXIV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois, ag 
** ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a thig sibh do thalamh Cha- 
naain, (is e so am fearann a thuiteas oirbh 
mar oighreachd, eadhon fearann Chanaain 
maille r'a chrìochaibh,) 

3 An sin bithidh bhur cearn deas ofhàs- 
ach Shin, leth ri crìch Edoim, agus is i 
bhur crìoch mu dheas f ìor iomall na fairge 
saillte a làimh na h-àird' an ear. 

4 Agus pillidh bhur crìoch o'n taobh mu 
dheas gu dìreadh Acrabim, agus thèid i 
air a h-aghaidh gu Sin ; agus bithidh a dol 
a mach o'n taobh mu dheas gu Cades- 
barnea, agus gabhaidh i roimpe gu Hasar- 
adar, agus thèid i air a h-aghaidh gu h, As- 
»non : 

5 Agus bheir a' chrìoch cuairt o Asmon gu amhainn na h-Eiphit, agus bithidh a 
dol a mach aig an f hairge. 

6 Agus a thaobh na crìch' an iar, bithidh 
agaibh eadhon an f hairge mhòr mar chrìch: 
bithidh a' chrìoch so 'na crìch dhuibh air 
an làimh an iar. 

7 Agus is i so bhur crìoch air an làimh 
mu thuath : o'n fhairge mhòir comhar- 
aichidh sibh dhuibh fèiu gu sliabh Hor. 

8 O shliabh Hor comriaraichidh sibh 
bhur crìoch gu dol a stigh Hamait ; agus 
bithidh dol a mach na crìche gu Sedad. 

9 Agus gabhaidh bhur crìoch roimpegu 
Siphron, agus bithidh a dol a mach aig 
Hasar.enan ; is i sobhurcrìoch mu thuath. 

10 Agus comharaichidh sibh bhur crìoch 
air an taobh an ear o Hasar-enan gu Seph- 
am. 

11 Agusthèid a' chrìoch sìos o Sheph- 
am gu Riblah, air an taobh anear do Ain; 
agus thèid a' chrìoch sìos, agus ruigidh i 
gu taobh fairge Chineret a làimh na h-àird' 
an ear. 

12 Agus thèid a' chrìoch sìos gu Iordan, 
agus bithidh a dol a mach aig a' mhuir 
shaillte: is e so bhur fearann le 'chrìoch- 
aibh mu'n cuairt. 

13 Agus dh'àithn Maois do chloinn Is- 
raeil, ag ràdh, Is e so am fearann a shealbh- 
aicheas sibh le crannchur, a dh'àithn an 
Tighearna thoirt do na naoi treubhan, ag- 
us do'n leth thrèibh. 

14 Oir fhuair treubh chloinn Reubein 
an oighreachd, a rèir tighe an aithriche, 
agus treubh chloinn Ghad a rèir tighe an 
aithriche ; agus fhuair leth thrèibh Mha- 
naseh an oighreachd. 

15 Fhuair an dà threubh agus an leth 
thrèibh an oighreachd air an taobh so do 
Iordan am fagus do Iericho, a làimh na 
h.àjrd' an ear, leth ri èirigh na grèine. 

16 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

17 Is iad so ainmeanna nan daoine a 
roinneas am fearann duibh : Eleasar an sag, 
art, agus Iosua mac Nuin. 

18 Agus gabhaidh sibh aoncheannard do 
gach trèibh, a roinn an fhearainn mar 
oighreachd. 

19 Agus is iad so ainmeanna nan daoine : 
Do thrèibh Iudah, Caleb mac Iephuneh. 

20 Agus do thrèibh chloinn Shimeoin, 
Semuel mac Amihuid. 

21 Do thrèibh Bheniamin, Elidad mac 
Chisloin. 

22 Agus ceannard trèibhe chloinn Dhan, 
Buci mac Iogli. 

23 Ceannard chloinn Ioseiph, air son 
trèibhe chloinn Mhanaseh, Haniel mac 
Ephoid. 

24 Agus ceannard trèibhe chloinn Eph- 
raim, Cemuel mac Shiphtain. 

25 Agus ceannard trèibhe chloinn She- 
buluin, Elisaphan mac Pharnaich. 

26 Agus ceannard trèibhechloinn Isach- 
air, Paltiel mac Asain. 

27 Agus ceannard trèibhe chloinn Aseir, 
Ahihud mac Shelomi. 

28 Agus ceannard trèibhe chloinn Naph, 
tali, Pedahel mac Amihuid. 

29 Is iad sin iadsan d'an d'àithn an Tigh- 
earn an oighreachd a roinn do chloinn Is* 
raeil ann an tìr Chanaain. caib. : 

CAIB. XXXV. 
A GUS labhair an Tighearna ri Maois ann 
an còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri 
Iordan amfagus do Iericho, ag ràdh, 

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a thabh- 
airt do na Lebhithich, do oighreachd an 
seilbh, bailte gu còmhnuidh a ghabhail 
annta : agus bheir sibh mar an ceudna do 
na Lebhithich fearann comh-roinn d'am 
bailtibh mu'n cuairtorra. 

3 Agus bithidh na bailtean aca gu còmh- 
nuidh a ghabhail annta, agus bithidh am 
fearann comh-roinn air son an sprèidhe, 
agus air son am maoin, agus air son an ain- 
mhidhean uile. 

4 Agus ruigidh fearann comh-roinn nam 
bailtean, a bheir sibh do na Lebhithich, a 
mach o bhalla a' bhaile, mìle làmh-choille 
mu'n cuairt. 

5 Agus tomhaisidh sibh o'n leth amuigh 
do'n biiaile air an taobh an ear dà mhile 
làmh-choille, agus air an taobh mu dheas 
dà mhìle Iàmh-choille, agus air an taobh an 
iar dà mhìle làmh-choille, agusair an taobh 
mu thuath dà mhìle làmh-choille ; agus 
bithìdh am baile sa' mheadhon : bithidh so 
dhoibh 'na fhearann comh-roinn d'am 
bailtibh. 

6 Agus am measg nam bailtean a bheir 
sibh do na Lebhithich, bithidh sè bailte 
chum dìdein, a dh'orduicheas sibh air a 
shon-san a mharbhas duine, chum gu'n 
teich e an sin : agus riu-san cuiridh sibh 
dà bhaile 's dà f hichead. 

7 Mar so is iad na bailte sin uile a bheir 
sibh do na Lebhithich, ochdagusdà f hich- 
ead baile : iad sin bheir sibh seachad agus 
am fearann comh-roinn. 

8 Agus bithidh na bailtean a bheir sibh 
seachad do sheilbh chloinn Israeil : uatha- 
san aig am bheìl mòran, bheir sibh mòran ; 
ach uatha-san aig am bheil beagan, bheir 
sibh beagan : bheir gach aon d'a bhailtibh 
do na Lebhithich, a rèir 'oighreachd a ta 
e a' sealbhachadh. 

9 Agus labhair an Tighearna ri Maois, 
ag ràdh, 

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair 
riu, 'Nuair a bhios sibh air teachd thar Ior- 
dan do thìr Chanaain, 

11 Ansin orduichidh sibh dhuibh fèin 
bailte, gu .bhi 'nam bailtibh dìdein dhuibh, 
a chum gu'n teich am marbhaiche an sin, 
a mharbhas neach an ain-fhios. 

12 Agus bithidh iad duibh 'nam bailtibh 
a chum dìdein o'n dìoghaltair ; a chum 
nach bàsaich esan a mharbhas duine, gus 
an seas e an làthair a' chomhchruinnich 
ann am breitheanas. 

13 Agus do na bailtibh sin a bheir sibh 
seachad, bithidh sè bailtean agaibh a chum 
dìdein. 

14 Bheir sibh seaehad tri bailtean air an 
taobh sq do lordan, agus tri bailte bheir 
sibh seachad ann an tìr Chanaain, a bhios 
'nam bailtibh dìdein. 

Ì5 Bithidh na sè bailte sin 'nan dìdein, 
araon do ehloinn Israeil, agus do'n choig- 
reach, agus dhasanabhiosairchuairt 'nam 
measg ; a chum gu'n teich gach neach an 
sin, a mharbhas duine gun f hios. 

16 Agus ma bhuaileas se e le h inneal 
iaruinn, (air chor as gu'm bàsaich e,) is XXXV. 139 

mortair e : cuirear gu cinnteach am mor- 
tair gu bàs. 

17 Agus ma bhuaileas se e le clach a 
thilgeadh (a dh'fheudas a bhàs a thoirt,) 
agus gu'm bàsaich e, is mortair e : cuirear 
gu cuinteach am mortair gu bàs. 

18 No ma bhuaileas se e le làmh-bhall 
fiodha (a dh'f heudas a bhàs a thoirt,) agus 
gu'm faigh e bàs, is mortair e : cuirear gu 
cinnteach am mortair gu bàs. 

19 Marbhaidh dìoghaltair na fola e fèin 
am mortair : an uair a choinnicheas se e, 
marbhaidh se e. 

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre 
fhuath, no ma thilgeas e ni sam bith air 
am plaid-luidhe, air chor as gu'm faigh e 
bàs; 

21 No ma bhuaileas se e le a làimh ann 
an naimhdeas, air chor as gu'm faigh e bàs ; 
cuirear esan a bhuail e gun teagamh gu 
bà.s ; oir is mortair e : marbhaidh dìogh- 
altair na fola am mortair, an uair a choinn- 
icheas se e. 

22 Ach ma thug e urchuir dha gu 
h-obann gun naimhdeas, no ma thilg e ni 
sam bith air gun phlaid-luidhe; 

23 No le cloich sam bith, a dh'f heudas 
bàs duine a thabhairt, gun e 'g a f haicinu, 
agus gu'n do thilg e air i, air choras gu'm 
faigh e bàs, agus nach bu namhaid da e, 
agus nach d'iarr e a chron ; 

24 An sin bheir an comhchruinneach 
breth eadar am marbhaiche agus dìogh- 
altair na ibla, a rèir nam breitheanas sin : 

25 Agus saoraidh an comhchruinneach 
am marbhaiche àlàimh dìoghaltair na fola, 
agus cuiridh an comhchruinneachairais e 
do bhaile a dhìdein, gus an do theich e : 
agus fanaidh e ann gu bàs an àrd-shagairt, 
a dh'ungadh leis an oladh naoimh. 

26 Acu ma thig ain marbhaiche uair air 
bith an taobh a mach do chrìch bailea dhì- 
dein, gus an do theich e; 

27 Agus gu'm fajgh dìoghaltair na fola 
e an tao'oh a mach do chrìochaibh baile a 
dhìdein, agus gu'm marbh dìoghaltair na 
fola am marbhaiche ; cha bhi e ciontach 
do f huil : 

28 A chionn gu'm bu chòir dha fuireach 
ann am baile adhìdein gu bàs an àrd-shag- 
airt : ach an dèigh bàis an àrd-shagairt, 
pillidh am marbhaiche gu fearann a 
sheilbhe fèin. 

29 Agus bithidh na nithe gin 'nan reachd 
breitheanais dhuibh, air feadh bhur gineal- 
cha, 'nur n-àitibh-còmhnuidh uile. 

30 Ge b'e mharbhas neach sam bith, 
cuirear ara mortair gu bàs le beul f hian- 
uisean : ach cha toir aon f hianuis teisteas 
an aghaidh neach sam bith a chum a chur 
gu bàs. 

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith 
air son anama mortair, a tha ciontach do 
bhàs ; ach cuirear gu cinnteach gu bàs e. 

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith 
air a shon-san a theich do bhaile a dhìdein, 
a chum gu'n tigeadh erìs aghabhail còmh. 
nuidh san f hearann, gu bàs an t-sagairt. 

33 Mar sin cha truaill sibh am fearann 
anns am bheil sibh ; oir truailìidh fuil am 
fearann, agus cha 'n'eil e 'n comas am 
fearann a gnlanadh do'n f huil a dhòirteadh. 
ann, ach le fuil an tj a dhòjrt U 140 AIREAMH. 34 Na salaichibh uime sin am fearann 
anns am bi sibh a chòmhnuidh, anns am 
bheil mise a'm' chòmhnuidh : a chionn gu 
bheil mise an Tighearn a'm' chòmhnuidh 
am meadhon chloinn Israeil. 

CAIB. XXXVI. 
A GUS thàinig prìomh aithriche theagh- 
laichechloinn Ghilead, mhic Mhachir, 
mhic Mhanaseh, do theaghlaichibh mhac 
ìoseiph, am fagus, agus labhair iad an làth- 
air Mhaois, agus an làthair nan ceannard, 
eadhon prìomh aithriche chloinn Israeil ; 

2 Agus thubhairt iad, Dh'àithn an Tigh- 
earna do m' thighearn am fearann a thoirt 
mar oighreachd le crannchur dochloinn Is- 
raeil, agus dh'àithneadh do m' thighearna 
leis an Tighearn, oighreachd ar bràthar 
Shelophehaid a thoirt d'a nigheanaibh. 

3 Agus ma phòsar iad ri h-aon do mhic 
nan treubh eile do chloinn Israeil, an sin 
bheirear an oighreachd-san o oighreachd 
ar n-aithriche, aguscuirear i ri oighreachd 
na trèibhe d'an gabhar iad : mar sin bheir- 
ear i o chrannchur ar n-oighreachd-ne. 

4 Agus an uair a bhics an iubile ann do 
chloinn Israeil, an sin cuireàr an oigh- 
reachd. ri oighreachd na trèibhe gus an do 
ghabhadh iad : mar sin bheirear an oigh- 
reachd-san air falbh o oighreachd thrèibhe 
ar n-aithriche. 

5 Agusdh'àithn Maois dochloinn Israeil, 
a rèir focail an Tighearn, ag ràdh, Isceart 
a labhair treubh mhac Ioseiph. 6 ls eso an ni a dh'àithn an Tighearna 
thaobh nigheana Shelophehaid, ag ràdh, 
Pòsadh iad an neach a's àillleo; a mhàin 
ri teaghlach thrèibhe an aithriche pòsaidh 
iad. 

7 Mar sin cha'n atharraich oighreachd 
chloinn Israei! o thrèibh gu trèibh ; oir 
dlùth-leanaidh gach duine do chloinn Is- 
raeil ri oighreachd trèibhe 'aithriche. 

8 Agus bithidh gachnighean, ashealbh- 
aicheas oighreachd ann an trèibh sam bith 
do chloinn Israeil, 'na mnaoi aig aon do 
theaghlach trèibhe a h-athar, a chum gu 
meal clann Israeil gach duinedhiubh oigh- 
reachd 'aithriche. 

9 Ni mò dh'atharraicheas an oighreachd 
o aon trèibh gu trèibh eile ; ach dlùth-lean- 
aidh gach duinedothreubhaibh chloinn Is- 
raeil r'a oighreachd fèin. 

10 Eadhon mar a dh'àithnan Tighearna 
do Mhaois, mar sin rinn nigheaua She- 
lophehaid : 

11 Oir phòsadh Mahlah, Tirsah, agus 
Hoglah,agus Milcah, agus Noah, nigheana 
Shelophehaid, ri mic bhràthar an athar. 

12 Phòsadh iad rifir do theaghlaichibh 
mhac Mhanaseh mhicIoseiph,agusdh'fhan 
an oighreachd ann an trèibh teaghiaich an 
athar. 

13 Is iad sin na h-àitheantan, agus na 
breitheanais, a dh'àithn an Tighearna le 
làimh Mhaois, do chloinn Israeil ann an 
còmhnardaibh Mhoaib, làimh ri lordan am 
fagus do Iericho. DEUTERONOMI. CAIB. I. 

TS iad so na briathran a labhair Maois ri 
h-Israel uile, air antaobh so do lordan 
san fhàsach, anns a' chòmhnard fachoinh- 
air na mara ruaidhe, eadar Paran, agus To- 
phel, agus Laban, agus Haserot, agus 
Disahab. 

2 (Tfia asdar aon là deugo Horeb, rath- 
ad slèibh Sheir, gu Cades-barnea.) 

3 Agus anns an dà fhicheariamh bìiadh- 
na, anns an aon mhìos deug, air a' cheud 
là do'n mhìos, labhair Maois ri cloinn Is- 
raeil, a rèir nan uile nithe a dh'àithn an 
Tighearna dha d'an taobh ; 

4 An dèigh dha Sihon righ nan Amor- 
ach a mharbhaclh, a bha chòmhnuidh ann 
an Hesbon, agus Og righ Bhasain, a bha 
chòmhnuidh aig Astarot ann an Edrei, 

5 Air an taobh so do Iordan, ann an tìr 
Mhoaib, thòisich Maois air an lagh so chur 
an cèill, ag ràdh, 

6 Labhair an Tighearnar Dia ruinn ann 
ajn Horeb, agràdh, Ghabh sibh cùmhnuidh 
fadagu leòr san t-shabhso : 7 Piilibh agus gabhaibh bhur turus, ag- 
us rachaibh a chum slèibh nan Amorach, 
agus a chum nan ionadan ui!e am fagus da 
anns a' chòmhnard, anns a' mhomidh, 
agus anns an t,srath, agus mu dheas, 
agus ri taobh na fairge, gu fearann nan 
Canaanach, agus gu Lebanon, a rìh'iomi, 
suidh na h-aimhne mòire, aimhne Euph- 
rates. 

8 Feuch, chuir mi 'n tìr roimhibh ; rach. 
aibh a steach, agus sealbhaichibh amf'ear. 
ann a mhionnaich an Tighearna d'ur 
n-aithrichibh, Abraham, ìsaac, agus Iacob, 
gu'n tugadh e dhoibh e } agus d'an sliochd 
'nan dèigh. 

9 Agus labhair mi ribh san àm sin, ag 
ràdh, Cha'n urrainn mise bhur giùlan a'm' 
aonar : 

10 Rinn an Tighearna bhur Dia Iìoìi- 
mhor sibh, agus, feuch, tha sibh an diugh 
mar reulta nèimh a thaobh lìonmhoir- 
eachd. 

11 (Gu deanadh an Tighearna, Diabhur 
n-aithnche, sibh mìle uair ni's lìonmhoire CAIB. T. 141 na tha sibh, agus gu'm beannaicheadh e 
sibh, mar a gheall e dhuibh !) 

12 Cionnus is urrainn mise leam fèin 
bhur dragh a ghiùlan, agusbhur n-eallach, 
agus bhur comhstri ? 

13 Gabhaibhse dhuibh fèin daoine glic 
agus tuigseach, agus aithnichte 'nur 
treubhaibh, agus ni mise iad 'nan ceann- 
ardaibh oirbh. 

14 Agus f hreagair sibh mi, agus thubh- 
airt sibh, Tha an ni a labhair thu maith 
dhuìnne r'a dheanamh. 

15 Agus ghabh mi cinn bhur treubhan, 
daoine glic, agus aithnichte, agus rinn mi 
iad 'nan ceannardaibh oirbh, 'nan uachdar- 
anaibh mhìlte, agus 'nan uachdaranaibh 
cheuda, agus 'nan uachdaranaibh leth- 
cheuda, agus 'nan uachdaranaibh dheich- 
near, agus 'nan luchd-riaghlaidh am measg 
bhur treubhan. 

16 Agus dh'àithn mi d'ur breitheamh- 
naibh san àm sin, ag ràdh, Eisdibh ris na 
cùisean a bhios eadar bhur bràithrean, ag- 
us thugaibh breth cheart eadar gach duine 
agus a bhràthair, agus an coigreach a ta 
maille ris. 

17 Cha bhi suim agaibh do neach seach 
a chèile ann am breitheanas ; ris a' bheag 
èisdidh sibh co mhaith is ris a' mhòr ; cha 
bhi athadh oirbh roimh ghnùis duine, oir 
is le Dia a' bhreth : agus a' chùis a bhios 
ro-chruaidh oirbh, bheir sibh a m' ionn- 
suidhse, agus èisdidh mise rithe. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh san àm sin 
na h-uile nithe bu chòir dhuibh a dhean- 
amh. 

19 Agus an uair a dh'fhalbh sinn o Ho- 
reb, chaidh sinn troimh an f hàsach mhòr 
agus uamhasach sin uile, a chunnaic sibh 
air slighe slèibh nan Amorach, a rèir mar 
a dh'àithn an Tighearn ar Dia dhuinn; 
agus thàinig sinn gu Cades-barnea. 

20 Agus thubhairt mi ribh, Tha sibh air 
teachd gu sliabh nan Amorach, a tha 'n 
Tighearn ar Dia a' tabhairt dhuinn. 

21 Eeuch, chuir an Tighearna do Dhia 
am fearann romhad, imich suas, sealbhaich 
e, a rèir mar athubhairt an Tighearna Dia 
t'aithriche riut ; na biodh eagal ort, agus 
na biodh faitcheas ort. 

22 Agus thàinig sibh am fagus domhsa 
gach aon agaibh, agus thubhairt sibh, Cuir- 
eamaid daoine romhainn, agus rannsaich- 
eadh iad a mach dhuinn am fearann, agus 
thugadh iad tios d'ar n-ionnsuidh a rìs ciod 
an t-slighe air an tèid sinn suas, agus ciod 
na bailte gus an tig sinn. 

23 Agus thaitinn a' chainnt rium gu 
maith ; agus ghabh mi dà f hear dheug 
dhibh, aon f hear as gach trèibh. 

24 Agus thionndaidh iad, agus chaidh 
iad suas do'n t-sliabh, agus thàinig iad gu 
gleann Escoil, agus rannsaich iad a ìnach 
e. 

25 Agus ghabh iad 'nan làimh do thor- 
adh ati fhearainn, agus thug iad a uuas e 
d'ar n-ionnsuidhne,agus thug iad fios duinn 
a rìs, agus thubhairt iad, ls maith am fear- 
ann a tha 'n Tighearn ar Dia a' tabhairt 
dhuinn. 

26 Gidheadh, cha b'àill leibh dol suas, 
ach chuir sibh an aghaidh àithne an Tigh- 
earna bhur Dè. 27 Agus rinn sibh gearan 'nur bùth- 
aibh, agus thubhairt sibh, A chionn gu'm 
b'fhuathach leis an Tighearnasinn, thug e 
mach sinn à tìr na h-Eiphit, gu'r toirt 
thairis do làimh nan Amorach, a cliur as 
duinn. 

28 C'àit an tèid sinn suas ? Chuir ar 
bràithrean ar cridhe fuidh mhi-mhisnich, 
ag ràdh, Tha 'n sluagh ni's mò agus ni's 
àirde na sinne ; tha na bailtean mòra, agus 
daingnichte suasgu nèamh, agus os bàrr, 
chunnaic sinn mic nan Anacach an sin. 

29 An sin thubhairt mi ribh, Na biodh 
geilt oirbh, no eagal rompa. 

30 An Tighearna bhur Dia, a tha dol 
roimhibh, cogaidh esan air bhur son, arèir 
nan uile nithe a rinn e air bhur son san 
Eiphit fa chomhair bhur sùl. 

31 Agus anns an fhàsach,far am faca tu 
cionnus a ghiùlan an Tighearna do Dhia 
thu, mar a ghiulaineas duine a mhac, san 
t-slighe sin uile air an deachaidh sibh, gus 
an d'thàinig sibh do'n àite so. 

32 Gidheadh san ni so chado chreidsibh 
an Tighearn bhur Dia, 

33 A dh'imich roimhibh san t-slighe, a 
rannsachadh a mach àite dhuibh gus ar 
bùthan a shuidheachadh ann, ann an teine 
san oidhche, a nochdadh dhuibh ciod an 
t-slighe air animicheadh sibh, agus ann an 
neul san là. 

34 Agus chual' an Tighearna fuaim bhur 
briathran, agus bha corruich air, agus 
mhionnaich e, ag ràdh, 

35 Gu cinnteach cha'n f haic a h-aon do 
dhaoinibh a'ghinealaich uilc so am fearann 
maith sin, a mhionnaich misegu'n tugainn 
d'ur n-aithrichibh, 

36 Saor o Chaleb mac Iephuneh ; chi 
esan e, agus dhasan bheir mi am fearann 
air an do shaltair e, agus d'a chloinn, a 
chionn gu'n do lean e 'n Tighearna gu 
h-iomlan. 

37 Mar an ceudna bha fearg air an 
Tighearna riumsa air bhur sgàth, ag ràdh, 
Cha tèid thusa fèin a steach an sin. 

38 Ach losua mac Nuin,atha 'nasheas- 
amh a'd' làthair, thèidesan asteach an sin. 
Thoir misneach dha; oir bheir e air Israel 
a shealbhachadh. 

39 Agusbhur leanbana a thubhairt sibh 
gu'm biodh iad 'nan creich, agus bhur 
clann, aig nach robh san là ud eòlas air 
maith seach olc, thèid iadsan a steach an 
sin, agus dhoibhsan bheir mi e, agus 
sealbhaichidh iad e. 

40 Ach air bhur sonsa, pillibh, agus 
gabhaibh bhur turus do'n fhàsach, air 
slighe na mara ruaidhe. 

41 An sin fhreagair sibh agus thubhairt 
sibh rium, Pheacaich s>inn an aghaidh an 
'i'ighearn, thèid sinn suas agus cogaidh 
sinn, a rèir nan u.le nìthe a dh'àithn an 
Tighearn ar Dia dhuinn. Agus chrios- 
laich sibh oirbh gach fear agaibh 'airm 
chogaidh, agus bha sibh ullainh gu dol suas 
do'n t-sliabh. 

42 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Abair riu, Na rachaibh suas, agus na cog- 
aibh, oir cha 'n'eil mise 'nur measg ; air 
eagal gu'm buailear sibh an làthair bhur 
naimhdean. 

43 Mar so labhair mi ribh, agus cha'n 142 DEUTERONOMI. èisdeadh sibh, ach rinn sibh ceannairc an 
aghaidh àithne an Tighearn, agus chaidh 
sibh gu h-ann-dàna suas do'n t-sliabh. 

44 Agus thàinig na h-Amoraich, a bha 
chòmhnuidh san t-sliabh sin, a mach 'nur 
n-aghaidh, agus ruaig iad sibh mar a ni 
beachan, agus chuir iad as duibh ann an 
Seir, eadkon gu Hormah. 

45 Agus phill sibh, agus ghuil sibh an 
làthair an Tighearn; ach cha 'n èisdeadh an 
Tighearna ri'r guth, agus cha tugadh e 
ciuas duibh. 

46 Mar sin dh'f han sibh ann an Cades 
mòran làithean, a rèir nan làithean a 
dh'f han sibh an sin. 

CAIB. H. 
A N sin phill sinn, agus ghabh sinn ar 
xx turus do'n f hàsach, air slighe na mara 
ruaidhe,mar alabhair an Tighearna rium. 
sa ; agus chuairtich sinn sliabh Sheir mòr- 
an làithean. 

2 Agus labhair an Tighearna rium, ag 
ràdh, 

3 Chuairtich sibh an sliabh so fada gu 
leòr : pillibh ri tuath. 

4 Agus àithn thusa do'n t-sluagh, ag 
ràdh, Tha sibh gu dol troimh chrìch bhur 
bràithre cloinn Esau, a ta chòmhnuidhann 
an Seir, agus bithidh eagal orra roimhibh : 
ach thugaibh aire mhaith dhuibh fein. 

5 Na beanaibh riu; oir cha toir mi 
bheag d'am fearann duibh, cìia toir uiread 
as leud troidhe ; a chionn gu'n d'thug mi 
sliabh Sheir a dh'Esau mar sheilbh. 

6 Ceannaichidh sibh biadh uatha le 
h-airgiod, a chum gu'n ith sibh ; agus mar 
an ceudna ceannaichidh sibh uisge uatha 
le h airgiod, a chum gu'n òl sibh. 

7 Oir bheannaich an Tighearna do Dhia 
thu ann an uile oibribh do làimhe : is aith- 
ne dha do thriall troimh 'n f hàsach mhòr 
so : rè andà f hichead bhliadhna so bha 'n 
Tighearna do Dhia maille riut, cha robh 
uireasbhuidh ni sam bith ort. 

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad 
o'r bràithribh cloinn Esau, a bha chòmh- 
nuidh ann an Seir, trìd shlighe a' chòmh- 
naird o Elat, agus q Esion-gaber, phill 
sinn, agus chaidh sinn seachad air slighe 
fàsaich Mhoaib. 

9 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Na buin gu naimhdeilris na Moabaich, ag- 
us na dean strì riu ann an cath : oir cha 
toir mi dhuit a bheag d'am fearann mar 
sheilbh, a chionn gu'n d'thug mi Ar do 
chloinn Lot mar sheilbh. 

10 Bha na h-Emich roimhe a chòmh- 
nuidh ann, sluagh mòr, aguslìonmhor, ag- 
us àrd mar na h- Anacaich ; 

11 A mheasadh mar an ceudna 'nam 
famhairean mar na h-Anacaich, ach thug 
na Moabaich Emich mar ainm orra. 

12 Bha mar an ceudna na Horaich a 
chòmhnuidh roimhe sin ann an Seir ; ach 
thàinig clann Esau 'nan dèigh, agus chuir 
iad as doibh as an sealladh, agus ghabh iad 
còmhnuidh 'nan àite, mar a rinn Israel ri 
fearann a sheilbh-san, a thug an Tigh. 
earna dhoibh. 

13 A nis èiribh suas, thubhairt mise, ag- 
us rachaibh thar sruth Shereid ; agus 
chaidh sinn thar sruth Shereid. 14 Agus 6'i 'n ùin' anns an d'thàinig sinn 
o Chades-barnea,gus andeachaidh sinnthar 
sruth Shereid, ochd bliadhna deug thar 
f hichead ; gus an robh ginealach an 
t-sluaigh-chogaidh uile air an caitheamh a 
mach o mheasg an t-slòigh,maramhionn- 
aich an Tighearna dhoibh. 

15 Oir da rìreadh bha làmh an Tighearna 
'nan aghaidh, gu'n sgrios o mheasg an 
t-slòigh, gus an do chlaoidheadh iad. 

16 Agus tharladh, 'nuair a bha na fir- 
chogaidh uile air an claoidh, agus air bàs- 
achadh o mheasg an t-sluaigh, 

17 Gu'n do labhair an Tighearna rium, 
ag ràdh, 

18 Tha thu gu dol thairis an diugh 
troimh Ar, crìoch Mhoaib. 

19 Agus an uair a thig thu 'm fagus 
thall fa chomhair chloinn Amoin, na buin 
gu naimhdeil riu, ni mò a bheanas tu riu : 
oir cha toir mi dhuit sealbh sam bith do 
fhearann chloinn Amoin, a chionn gu'n 
d'thug mi e do chloinn Lot mar sheilbh. 

20 (Mhe.ìsadh sin mar an ceudna 'na 
f hearann fhamhairean ; ghabh famhair- 
ean còmhnuidh ann san t-sean aimsir, ag- 
us thug na h-Amonaich Samsumaich mar 
a\nm orra, 

21 Sluagh mòr agus Uonmhor, agus àrd 
mar na h-Anacaich ; ach sgrios an Tigh, 
earn iad rompa, agus thàinig iad 'nan 
dèigh agus ghabh iad còmhnuidh 'nan 
àite : 

21 Mar a rinn e ri cloinn Esau a bha 
chòmhnuidh ann an Seir, an uair a sgrios 
e na Horaich rompa ; agus thàinig iad 'nan 
dèigh, agus ghabh iad còmhnuidh 'nan 
àite, eadhon gus an là 'n diugh : 

23 Agus na Habhaich a bha chòmh- 
nuidh ann an Haserim, eadhon gu Had- 
sah, sgrios na Caphtcraich a thàinig a 
mach a Caphtor iad, agus ghabh iad còmh. 
nuidh 'nan àite. 

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur turus, 
agus rachaibh thar sruth Arnoin : feuch, 
thug mi do d' làimh Sihon an t-Amorach, 
righ Hesboin, agus 'f hearann ; tòisich air 
a shealbhachadh, agus dean strì ris ann an 
cath, 

25 Air an là 'n diugh tòisichidh mi air 
t-uamhann-sa, agus t'eagal, a chur air na 
cinnich a ta fuidh nèamh uile, a chlumn- 
eas iomradh ort; agus criothnaichidh iad, 
agus bithidh cràdh orra a'd' làthair. 

26 Agus chuir mi teachdaitean à f àsach 
Chedemoit gu Sihon righ Hesboin, le 
briathraibh sìth, ag ràdh, 

27 Leig dhomh gabhail troimh t'f hear- 
ann : imichidh mi romham air an rathad 
mhòr, cha tionndaidh mi aon chuid a 
chum na làimhe deise, no chum nalàimhe 
clìthe. 

28 Biadh air son airgid reicidh tu rium, 
a chum gu'n ith mi, agus uìsge air son air- 
gid bheir thu dhomh, a chum gu'n òl mi ; 
a mhàin imichidh mi romham do m' 
chois, 

29 (Mar a rinn clann Esau rium, a tha 
chòmhnuidh ann an Seir, agus na Moab- 
aich a tha chòmhnuidh ann an Ar) gus an 
tèid mi thar Iordan, do'n fhearann a tha 
'n Tigbeam ar Dia a' toirt duinn. 

30 Ach cha leigeadh Sihon Righ Hesb. CAIB. III. 143 oin leitin dol troimh 'fhearann ; oir 
chruairìhich an Tighearna do Dhia a 
spiorad, agus rinn e a chridhe rag, a chum 
gu'n tugadh e thairis e do d' làinih, mar a 
chitkear air an là 'n diugh. 

31 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Feuch, thòisich mi air Sihon agus 'f hear- 
ann a thoirt thairis a'd' fhianuis : gabh 
sealbh, a chum gu'm bi 'fhearann agad 
mar oighreachd. 

32 An sin thàinig Sibon a mach 'nar 
n-aghaidh, e fèin, agus a shluagh uile, a 
chogadh aig lahas. 

33 Agus thug an Tighearn ar Diathairis 
e romhainn, agus bhuail sinn e fèin, agus 
a mhic, agus a shluagh uiìe. 

34 Agus ghlac sinn a bhailtean uile san 
àm sin, agus sgrios sinn gu tur fir, agus 
mnài, agus clann bheag gach baile ; cha 
d'fhàg sinn a h-aon a làthair: 

35 A mhàin ghabh sinn duinn fèin an 
sprèidh mar chobhartach, agus creach nam 
bailtean a ghlac sinn. 

36 O Aroer, a ta air bruaich shruth 
Arnoin, agus o'n bhaile a ta làimh ris an 
t-sruth, eadhon gu Gilead, cha robh aon 
bhaile tuille 's làidir air ar son : thug an 
Tighearn ar Dia iad uile thairis duinn. 

37 A mhàin gu fearann chloinn Amoin 
chad'thàinig thu, no gu àite sam bith am 
fagus do shruth laboic, no gus na bailtibh 
am measg nam beann, no gu àite sam bith 
a thoirmisg an Tighearn ar Dia dhuinn. 

CAIB. III. 
AN sin phill sìnn, agus chaidh sinn suas 
**■ air an t-s!ighe gu Basan : agus thàinig 
Og righ Bhasain a- mach 'nar n-aghaidh, 
e fèin agus a shluagh uile, gu cath aig Ed- 
Trei. - 

2 Agus thubhairt an Tighearnariumsa, 
Na biodh eagal ort roimhe : oir do d' 
làimh-sa bheir mise thairis e fèin, agus a 
shluagh uile, agus 'f hearann ; agus ni thu 
ris mar a rinn thuri Sihon righ nan Amor- 
ach, a bha chòmhnuidh aig Hesbon. 

3 Mar sin thug an Tighearn ar Dia thai- 
ris'd'ar làimh-ne mar an ceudna Og righ 
Bhasain, agus a shluagh uile : agus bhuail 
sinn e, gus nach d' f hàgadh a h-aon beò 
aige. 

4 Agus ghlac sinn a bhailtean uile san 
àm sin ; cha robh baile nach d'tbug sinn 
uatha, tri fìchead baile, dùthaich Argoib 
nile, rìoghachd Og ann am Basan. 

5 Bha na bailte sm uile air an daing- 
neachadh le balla àrd, le geataibh agus le 
crannaibh, a thuilleadh air bailtibh gun 
bhalla, ro-mhòran. 

6 Agus sgrios sinn gu tur iad, mar a rinn 
sinn air Sihon righ Hesboin, a' lèir-sgrios 
f heàr, bhan, agus chloinne gach baile. 

7 Ach ghabh smn an sprèidh uile, agus 
creach nam bailte mar chobhartach dhuinn 
fèin. 

8 Agus thug sinn san àm sin à iàimh dà 
righ nan Amorach, am fearann a ta air an 
'taobh so do lordan, o shruth Arnoin gu 
sliabh Hermoin : 

9 (Thug na Sidonaich Sirion mar ainm 
air Hermon : agus thug na h-Amoraich 
Serrir mar ainm àir :) 

10 Bailtean a' chòmhnaird uile* agus Gilead uile, agus Easan uile, gu Salchaag- 
us Eorei, bailtibh rìoghachd Og ann am 
Basan : 

11 Oir bha Og righ Bhasain a mhàin a 
làthair do fhuigheall nam famhairean ; 
feuch, a leaba, bu leaba iaiuinn i: nach 
Vz7iannan Rabat chloinn Amoin? 6'iad 
naoi làmha-coilie a fad, agus ceithir 
làmha-coiile a ìeud, a rèir làimh-choilie 
duine. 

12 Agus am fearann so, a shealbhaich 
sinn san àm sin, o Aroer, a ta làimli ri 
sruth Arnoin, agus leth slèibh Ghilead, 
agus a bhailte, thug mi do na.Reubenich, 
agus do na Gadaich. 

13 Agus a' chuid eile do Ghilead, agus 
Basan uile, eadhon rìoghachd Og, thug mi 
do leth thrèibh Mhanaseh ; dùthaich Ar- 
goib uile, mailie ri Basan uile, d'an aitim 
fearann nam famhi.irean. 

14 Ghabh Iair, mac Mhanaseh, dùthakh 
Argoib uile gu ci ìochaibh Ghesuri, agus 
Mhaachati; agusthugeBasan-Habhot-lair 
mar ainm oirre a rèir 'ainme fèin, gus an 
là'n diugh.. 

15 Agus thug mi Gilead do Mhachir. 

16 Agus do na Reubenich, agus do na 
Gadaich, thug mi o Ghilead eadhon gu 
sruth Arnoin, leth a' ghlinne, agus an 
t-iomail, eadhon gus an sruth laboc, crìoch 
chloinn Amoin : 

17 An còmhnard mar an ceudna, agus 
Iordan, agus a chrìochan, o Chineret, 
eadhon gu muir a' chòmhnaird, a' mhuir 
shaillte, fuidh Asdot-pisgah a làimh na 
h-àird' an ear. 

18 Agus dh'àithn mi dhuibh san àm sin, 
ag ràdh, Thug an Tighearna bhur Dia 
dhuibh am fearann so r'a shealbhachadh : 
thèid sibh a null fo'r n-armaibh roimh 
bhur bràithre clann Israeil, gach neach a 
ta foghainteach a chum cogaidh. 

19 Ach fanaidh bhur mnài, agus bhur 
clann bheag, agns blmr sprèidh, (oir is 
aithne dhomh gu'm bheil mòranjprèidhe 
agaibh, 'nur bailtibh a thug mi tiliaiibh, 

20 Gus an tok an Tighearna l'ois d'ur 
bràithribh, co mhaith agus dhuibhse, agus 
gus an sealbhaich iadsan mar an ceudna am 
fearann a thug an Tighearna bhur Dia 
dhoibh an taobh thall do lordan : agus an 
sin pillidh gach duine agaibh g'a sheilbh, a 
thug mi dhuibh. 

21 Agus dh'àithn midolosua san àm sin, 
ag ràdh, Chunnaic do shùile na h-uile 
nithe a rinn an Tighearna bhur Dia ris an 
dà righ sin : mar siu ni an Tighearna ris na 
rìoghachdaibh uile gUs am bheil thu dol. 

22 Cha bhi eagal oirbh rompa : oir cog- 
aidh an Tigheaina bhur Dia e fèin air 
bhur son. 

23 Agus ghuidh mi air an Tighearna san 
àm sin,ag ràdh, 

24 O Thighearna Dhè, thòisich thu aiv 
do mhòrac'nd, agus rìo làmh chumhachd- 
ach a nochdadh do d' òglach : oir cò an Dia 
air nèamh no air talamh, a's urrainn a 
dheanamh a rèir t'oibre-sa, agus a rèir do 
chumhachd-sa ?. 

, 25 Guidheam ort, leigdhomh dplthairis, 
agus am fearann maith sin f haicinn a tha'n 
taobh thall do lordan, an sliabh maith sin, 
agus Lebanon. 144 DEUTERONOMI. '^6 Ach bha fearg air an Tighearna rium 
air bhur son-sa, agus cha d'èisd e rium : 
agus thubhairt an Tighearnarium, Guma 
leòr leat e ; na labhair ni's mò rium mu'n 
chùis so. 

27 Falbh suas gu mullach Phisgab, agus 
tog suas do shùile ris an àird' an iar, agus ris 
an àirde tuath, agusris an àirde deas, agus 
ris an àird an ear, agus amhairc led' shuil- 
ibh ; oir cha tèid thu thar lordan so. 

28 Ach thoir àithne do Iosua, agus thoir 
misneach dha, agus neartaich e: oir thèid 
esan thairis roimh an t-sluagh so, agus 
bheir e orra am fearann sin a chi thusa, a 
shealbhachadh mar oighreachd. 

29 Mar sin ghabh sinn còmhnuidh sa' 
ghleann thall fa chomhair Bhetpeoir. 

CAIB. IV. 
A NIS uime sin èisd, O Israeil, ris na 
■^- reachdaibh, agus ris na breitheanais, 
a tha mise a' teagasg dhuibh a dheanamh, 
a chum gu'm bi sibh beò, agus gu'n tèid 
sibh a steach, agus gu'n sealbhaich sibh am 
fearann a bheir an Tighearna Dia bhur 
n-aithriche dhuibh. 

2 Cha chuir sibh a bheag ris an f hocal a 
tha mise ag àithneadh dhuibh, ni mò a 
bheir sibh ni sam bith uaith, a chum gu'n 
glèidh sibh àitheantan an Tighearna bhur 
Dè, a tha mise ag àithneadh dhuibh. 

3 Chunnaic bhur sùile ciod a rinn 
an Tighearna thaobh Bhaal-peoir : oir 
na daoine sin uile a lean Baal-peor, sgrios 
an Tighearna bhur Dia iad as bhur 
measg. 

4 Ach tha sibhse a lean ris an Tighearna 
bhur Dia, beò gach aon agaibh air an là'n 
diugh. 

5 Feuch, theagaisg mi dhuibh reachdan 
agus breitheanais, eadhon mar a dh'àithn 
an Tighearna mo Dhia dhomh, a chum 
gu'n deanadh sibhse mar sin anns an f hear- 
ann gus am bheil sibh a' dol g'a shealbh- 
achadh. 

6 Uime sin gleidhibh agus deanaibh 
iad; oir is e so bhur gliocas agus bhur 
tuigse ann an sealladh nan cinneach, a 
chluinneas na reachda sin uile, agus a 
their, Gu cinnteach is sluagh glic agus 
tuigseach an cinneach mòr so. 

7 Oir cia e an cinneach co mhòr, aig am 
bheìl Dia am fagus doibh, mar a ta 'n Tigh- 
earn ar Dia-ne sna h-uile nìthibh air son 
am bheil sinne a' gairm air ? 

8 Agus cia an cmneach co mhòr,aig am 
bheil reachdan agus breitheanais co cheart 
ris an lagh so uile, a tha mise a' cur roimh- 
ibh air an là'n diugh ? 

9 A mhàin thoir anairedhuit fèin, agus 
glèidh l'anam gu dìchiollach, air eagal 
gu'n dìchuimhnich thu na nithe sin a 
chunnaic do shùilean, agus air eagal gu'n 
dealaich iad ri d' chridhe uiìe làithean do 
bheatha ; ach teagaisg iad do d' mbic, ag- 
us do mhic do mhac : 

10 Gu h-àraidh an là a sheas thu an 
làthair an Tighearna do Dhè ann an Hor- 
eb, an uair a thubhairt an Tighearna 
riumsa, Tionail thugam an sluagh r'a 
chèile, agus bheir mi orra mo bhriathran 
a chluinntinn, a chum gu fòghlum iad 
eagal a ghabhail romham rè nan uilelàith- ean a bhios iad beò air an talamh, agu« 

gu'n teagaisg iad an clann. 

11 Agus thàinig sibh am fagus, agus 
sheas sibh fuidh 'n t-sliabh ; agus bha 'n 
sliabh a' losgadh le teine gu meadhon 
nèimh, maille ri duibhre, neoil, agus dubh 
dhorchadas. 

12 Agus labhair an Tighearna ribh à 
meadhon an teine : chuala sibh guth nam 
briathran, ach coslas sam bith cha 'n f haca 
sibh : a mhàin chuala sibh guth. 

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a choimh- 
cheangal, a dh'àithn e dhuibh a choimh- 
lionadh, eadhon deich àitheantan ; agus 
sgrìobh e iad air dà chlàr chloiche. 

14 Agus dh'àithn an Tighearna dhomh- 
sa san àm sin, reachdan agus breitheanais 
a theagasg dhuibh, a chum gu'n deanadh 
sibh iad anns an f hearann a thèid sibh a 
null g'a shealbhachadh. 

15 Thugaibh uime sin an aire mhaith 
dhuibh fèin, (oir cha'n f haca sibh gnè cos- 
lais sam bith anns an là air an do labhair 
an Tighearna ribh ann an Horeb, à meadh- 
on an teine,) 

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh fèin, 
agus gu'n dean sibh dhuibh fèin dealbh 
snaidhte, coslas riochd air bith, coslas fir 
no mnà. 

17 Coslas ainmhidh sam bith a tha air an 
talamh, coslas eoin sgiathaich air bith a 
dh'itealaicheas san athar, 

18 Coslas ni sam bith a shnàigeas air an 
làr, coslas èisg air bith a tha sna h-uisgibh 
fuidh'n talamh ; 

19 Agus air eagal gu'n tog thu suas do 
shùilean ri nèamh, agus an uair a chi thu 
a' ghrian, agus a' ghealach, agus na reult- 
an, eadhon slòigh nèimh uile, gu'n tairn- 
gear thu gu cromadh sìos dhoibh, agus gu 
aoradh a dheanamh dhoibh, a roinn an 
Tighearna do Dhia ris gach cinneach a ta 
fuidh nèamh uile. 

20 Ach ghabh an Tighearna sibhse, ag- 
us thug e mach sibh as an àmhuinn iar- 
uinn, as an Eiphit, gu bhi 'nur sluagh air 
son oighreachd dha fèin, mar air an là 'n 
diugh. 

21 Agus bha fearg aig an Tighearnarium- 
sa air bhur sonsa, agus mhionnaich e nach 
rachainn thar Iordan, agus nach rachainn 
a steach do'n f hearann mhaith sin a tka 'n 
Tighearna do Dhia a' tabhairt duit mar 
oighreachd. 

22 Ach is èigin domh bàs fhaotainn san 
f hearann so, cha tèid mi thar Iordan ; ach 
thèid sibhse null, agus sealbhaichidh sibh 
am fearann maith sin. 

23 Thugaibh an aire dhuibh fèin, air 
eagalgu'ndìchuimhnich sibh coimhchean- 
gal an Tighearna bhur Dè, a rinn e ribh, 
agus , gu'n dean sibh dhuibh fein dealbh 
snaidhte, coslas ni air bith a thoirmisg an 
Tighearn do Dhia dhuit : 

24 Oir is teine dian-loisgeach an Tigh- 
earna do Dhia ; is Dia eudmhor e. 

25 'Nuair a ghineas tu clann, agus clann 
cloinne, agus a dh'fhanas sibh fada san 
fhearann, agus a thruailleassibh sibhfèin, 
agus a ni sibh dealbh snaidhte, coslas ni 
sam bith, rgus a ni sibh olc ann an seall- 
adh an Tighearna do Dhè, agus a bhros- 
naicheas sibh e gu feirg \ CAIB. V. 145 26 Gaìrmeam nèamh agus lalamh mar 
f hi muis 'nur n-aghaidh air an là 'n diugh, 
gu'n tig ìèir-sgrios'oirbh gu h-aithghearr as 
an f hearann a chum am bheil sibh doi thar 
Iordan g'a shealbhachadh : cha bhuanaich 
-ibh bhur làithean air, ach sgriosar sibh gu 
tur. 

27 Agus sgapaidh an Tighearna sibh am 
measg nan cinneach, agus fàgar sibh tearc 
an àireamh ammeasgnan cinneach, far an 
toir an Tighearna sibh. 

28 Agus an sin ni sibh seirbhisdo dhiath- 
aibh, obair làmha dhaoine, fiodh agus 
clach, nach faic, agus nach cluinn, agus 
nach ith, agus nach gabh fàile. dhuit an diugh, a chum gu'n èirich gu 
maith dhuit,a»us dod'chloinna'd'dhèigb, 
agus a chum gu'm buanaich thu do làith- 
ean air an fhearann, a bheiran Tighearna 
do Dhia dhuit gu bràth. 

41 An sin chuir Maois air leth tri bailtean 
air an taobh so do Iordan, leth ri èirigh na 
grèine ; 

42 A chum gu'n teicheadh am marbh- 
aiche an sìh, a mharbh a choimhearsnach 
gun fhios da, agus gun fhuath aige dha 
san aimsir a chaidh seachad ; agus gu'n 
teicheadh e gu h-aon do na bailtibh sin, 
agus gu maireadh e beò : 

43 Eadhon Beser san fhàsach, ann an 29 Ach ma dh'iarras tu 'n Tighearnado dùthaich a' chòmhnaird, do na Reuben- 
Dhia as a sin, amaisidh tu air, ma dh'- ; ich ; agus Ramot ann an Gile;id, do na 
iarras tu e le d' uiie chridhe, agus le d' uile I Gadaich ; agus Golan ann am Basan, do 
anam. na Manasaich. 

30 'Nuair a bhios tu ann an àmhghar, 44 Agus is e so an lagh a chuir Maois 
agus a thig na nithe sin uile ort sna làith- roimh chloinn Israeil. 

ibh deireannach, ma philleas tu chum an 45 Is iad so na teisteis, agus na reachd- 

Tighearna do Dhè, agus ma bhios tu an, agus na breitheanais, a labhair Maois 

ùmhal d'a ghuth ; ri cloinn Israeil, an uair a thàinig iad a 

31 (Oir is Din tròcaireach an Tighearna rnach as an Eiphit, 

do Dhia-sa,) cha trèig e thu, ni mò a 46 Air an taobh so do Iordan sa' ghleann 

sgriosas e thu, no dhìchuimhnicheas e thall fa chomhair Bhet-peoir, annamfear- 

crumhcheangalt'aithriche,a mhionnaidie Shihoin righ nan Amorach, a bha 

dhoibh. chòmhnuidh ann an Hesbon, a bhuail 

32 Oir fiosraich a nis do na làithibh a Maois agus clann Israeil, an dèigh dhoibh 
chaidh seachad, a bha romhad, o'n là air teachd a mach as an Eiphit : 

an do chruthaich Dia an duine air an tal- 47 Agus shealbhaich iad 'f hearann, ag- 

amh, agus fiosraick o aon ìomall do nèatnh us fearann Og righ Bhasain, dà righ nan gus an t-iomall eile, an robh riamh ni sam 
bith ann mar an ni mòr so, no'n cuaìas ni 
cosmhuil ris ? 

33 An cuala sluagh sam bith guth Dhè 
a' labhairt à meadhon an teine, mar a 
chuala tusa, agus an do mhair iad beò ? 

34 No 'n d'fheuch Dia ri dol gu cinn- 
each a ghabhail da fèin o mheasg cinnich 
eile, le dèuchainnibh, le comharaibh, agus 
le h-iongantasaibh, agus le cogadh, agus le 
làimh chumhachdaich, agus le gàirdean 
sìnte mach, agus le h-uamhasaibh mòra, a 
rèir nan uile nithe a rinn an Tighearna 
bhur Dia air bhur son san Eiphit fa chomh- 
air bhur sùl ? 

35 Dhuitse nochdadh e, chum gu'm 
biodh fios agad gur e'n Tighearn a's Dia 
ann ; cha 'n'eil ann ach e. 

36 A nèamh thug e ort a ghuth a 
chluinntinn, a chuni gu'n teagaisgeadh e 
thu; agus air talamh nochd e dhuit a 
thèine mòr, agus chuala tu a bhriathran à 
meadhon an teine. 

37 Agus a chionn gu'n do ghràdhaich e 
t'aithriche, uime sin thagh e an sliochd 
'nan dèigh, agus thug e thusa mach 'na 
shealladh, le 'chumhachd mòr, as an 
Eiphit ; 

33 A dh'fhuadachadh a mach chinneach 
romhad, a's mò agus a's cumhachdaiche 
na thusa, g'ad thoirt-sa stigh a thabhairt 
dhuit am fearainn 'na oighreachd, mar air 
an là an diugh. 

39 Biodh agad fios uime sin an diugh, 
agus thoir fa'near ann ad chridhe, gur e'n 
Tighearn a's Dia ann air nèamh shuas, ag- 
us air an talamh a bhos : cha 'n'eil ann 
ach e. 

40 Gleidhidh tu uime sin areachdan, ag- 
us 'àitheantan, a tha mise ag àithneadh Affiorach, a bha air an taobh sodo Iordan, 
leth ri èirigh na grèine ; 

48 O Aroer, a ta làimh ri bruaich sruth 
Arnoin, eadhon gu sliabh Shihoin, a's e 
Hermon, 

49 Agus an còmhnard uile air an taobh 
so do Iordan a làimh na h-àird' an ear, 
eadhon gu muir a' chòmhnaird, fuidh 
thobraichibh Phisgah. 

CAIB. V. 

A GUS ghairm Maois air Israel uile, agus 
thubhairt e riu, Eisd, O Israeil, ris na 
reachdaibh agus na breitheanais a labhras 
mi 'nur cluasaibh air an là'n diugh, a chura 
gu fòghlum sibh iad, agus gu'n glèidh ag . 
us gu'n dean sibh iad. 

2 Rinn an Tighearna ar Dia coimh- 
cheangal ruinn ann an Horeb. 

3 Cha d' rinn an Tighearn an coimh. 
cheangal so r'ar n-aithrichibh, ach ruinne, 
eadhon ruinne a tha uile beò an so air an 
là'n diugh. 

4 Aghaidh ri h-aghaidh labhair an Tigh- 
earna ribh san t-sliabh, à meadhon an 
teine, 

5 (Sheas mise eadar an Tighearn agus 
sibhse san àm sin, a nochdadh dhuibh foc- 
ail an Tighearn : oir bha eagal oirbh roimh 
an teine, agus cha deachaidh sibh suas do'n 
t-sliabh,) ag ràdh, 

6 Is mise an Tigheamado Dhia, a thug 
a niach thusa à tìr na h-Eiphit, à tigh na 
daorsa. 

7 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm' 
fhianuis. 

8 Na dean dhuit fèin dealbh snaidhte, 
no coslas air bith a dh'aon nì a ta shuas air 
nèamh, no a ta shìosairantalamh,noa^a 
sna h-uisgeachaibh fuidh 'n talamh, 

N 146 DEUTERONOMI. 9 Na crom thu fèin sìos doibh, agus ria 
dean seirbhis doibh : oir mise an Tighearna 
do Dhia, is Dia eudmhor mi, a' leantuinn 
aingidheachd nan aithrichean air a' chloinn , 
agus air an treas agus air a' cheathramh 
ginealach dhiubbsan a dh'fhuathaicheas 
mi, 

10 Agus a' deanamh tròcair domhìltibh 
dhiubhsan a ghràdhaicheas mi, agus a 
ghleidheas m'àitheantan. 

1 1 Natabhair ainm an Tighearna do Dhè 
an dìomhanas ; oir chamheas an Tighearna 
neochiontach esan abheir 'ainm an dìomh- 
anas. 

12 Thoir an aire là na sàbaid a naomh- 
achadh, mar a dh'àithn an Tighearn do 
Dhia dhuit. 

13 Sè làithean saothraichidh tu, agusni 
thu t'obair uile ; 

14 Ach air an t-seachdamh làtha sàbaid 
an Tighearna do Dhè : air an là so cha 
dean thu obair sam bith, thu fèin, no do 
mhac, no do nighean, no t'òglach, no do 
bhanoglach, no rìo dhamh, no t'asal, no 
aon air bith do d' sprèidh, no do choigreach 
a tha 'n taobh a stigh do d' gheataibh ; a 
chum gu'n gabh t'òglach agus do bhanog- 
lach fois co mhaith riut fein. 

15 Agus cuimhnich gu'n robh thu fèin 
a'd' sheirbhiseach ann an tìr na h-Eiphit, 
agus gu'n d'thug an Tighearna do Dhia 
mach as a sin thu, le làimh chumhachdaich 
agus legàirdean sìntemach : uimesin dh'- 
àithn an Tighearna do Dhia dhuit an t-sàb- 
aid a choimhead. 

16 Tabhair urram do t'athair agus do d' 
mhàthair, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Dhia dhuit ; a chum gu'm buanaichear do 
làithean, agus gu'n èirich gu maith dhuit, 
san f hearann abheir an Tighearna do Dhia 
dhuit. 

17 Na dean mortadh. 

18 Ni mò a ni thu adhaltrannas. 

19 Ni mò a ghoideas tu. 

20 Ni mò a bheir thu fianuis bhrèige an 
aghaidh do choimhearsnaich. 

21 Ni mò a mhiannaicheas tu bean do 
choimhearsnaich, ni mò a shanntaicheas 
tu tigh do choimhearsnaich, 'f hearann, no 
'òglach, no 'bhanoglach, no 'dhamh, no 
'asal, no ni air bith a's le do choimhears- 
nach. 

22 Na briathra sin labhair an Tighearna 
r!ur coimhthional uile san t-sliabh, à 
meadhon an teine, an neoil agus an dubh 
dhorchadais, le gutii mòr ; agus cha do 
chuir e tuilleadh ris: agus sgrìobh e iad 
air dà chlàr chloiche, agus thug e dhomhsa 
iad. 

23 Agus an uair a chuala sibh an guth à 
meadhon an dorchadais, agus an t-sleibh a' 
losgadh le teine, an sin thàinig sibh am 
fagus domhsa, eadfion uile cheann- 
ardan bhur treubhan, agus bhur seanair- 
ean, 

24 Agus thubhairt sibh, Feuch, dh'- 
fhoillsich an Tighearn ar Dia dhuinn a 
ghlòir, agus a mhòrachd, agus chuala sinn 
a ghuth à meadhon an teine : chunnaic 
sinn an diugh gu'n labhair Dia ri duine, 
agus gu mair e beò. 

25 A nis uime sin c'ar son agheibheam- 
aid bàs ? oir loisgidh an teine mòr so sinn. Ma chluinneas sinn guth an Tighearn ar 
Dè tuilleadh, an sin bàsaichidh sinn. 

26 Oir cò do'n uile f heoil a chuala guth 
an Dè bheò a' labhairt à meadhon an teine, 
mar a rinn sinne, agus a mhair beò ? 

27 Theirig-sa am fagus, agus èisd ris na 
h-uile nithibh a their an Tighearn ar Dia ; 
agus labhair thusa ruinne gach ni a their 
an Tighearn ar Dia riut, agus èisdidh sinne 
ris, agus ni sinn e. 

28 Agus chual' an Tighearna guth bhur 
briathra, 'nuair a labhair sibh rium : agus 
thubhairt an Tighearna rium, Chuala mi 
guth bhriathran an t.sluaigh so, a labhair 
iad riut : is maith a thubhairt iad gach ni 
a labhair iad. 

29 O gu'm biodh angnè cridhesoannta, 
gu'm biodh m'eagals' orra,agus gu'n gleidh- 
eadh iad m'àitheantan uile a ghnàth, a 
chum gu'n èireadh gu maith dhoibh, agus 
d'an cloinn gu bràth ! 

30 Imich, abair riu, Rachaibh d'ur bùth- 
aibh a rìs. 

31 Ach do d' thaobhsa, seas an so làimh 
riumsa, agus labhraidh mi riut na h-àith- 
eantan uile, agus na reachdan, agus na 
breitheanais, a theagaisgeas tu dhoibh, a 
chum as gu'n dean siad iadzxms an fhear- 
ann a tka mise a' tabhairt dhoibh r'a 
shealbhachadh. 

32 Bheir sibh an aire uimesin gu'n dean 
sibh mar a dh'àithn an Tighearna bhur Dia 
dhuibh : cha chlaon sibh a thaobh a chum 
na làimhe deise no clìthe. 

33 Anns gach slighe a dh'àithn an Tigh- 
earna bhur Dia dhuibh gluaisidh sibh, a 
chum gu'm bi sibh beò, agus gu'n èirich gu 
maith dhuibh, agus gu'm buanaich sibh 
bhur làithean anns an f hearann a shealbh- 
aicheas sibh. 

CAIB. VI. 
A NIS is iad so na h-àitheantan, na 
xx reachdan, agus na breitheanais, a 
dh'àithn an Tighearna bhur Dia a theag- 
asg dhuibh, a chum gu'n deanadh sibh iad 
san fhearann à'am bheil sibh a' dol g'a 
shealbhachadh : 

2 A chum gu'm biodh eagal an Tigh- 
earna tìo Dhè ort, gu'n gleidheadh tu a 
reachdan uile, agus 'àitheantan, a tha 
mise ag àithneadh dhuit, thu fèin, agus do 
mhac, agus mac do mbic, uile làithean do 
bheatha, agus a chum gu'm buanaichear 
do làithean. 

3 Eisrì uime sin, O Israeil, agus thoiran 
aire gu'n dean thu so, a chum gu'n èirich 
gu maith dhuit, agus gu'm fàs sibh io- 
lìonmhor, mar a gheall an Tighearna Dia 
t'aithriche dhuit, ann am fearann a tha 
sruthadh le bainne agus mil. 

4 Eisd, O Israeil : An Tighearn ar Dia- 
ne, is aon Tighearn e. 

5 Agus gràdhaichidh tu an Tighearna 
do Dhia le d' uile chridhe, agus le d' uile 
anam, agus le d' uile neart. 

6 Agus bithidh na briathra so, a iha mi 
ag àithneadh dhuit an diugh, ann ad 
chridhe ; 

7 Agus teagaisgidh tu iad do d' chloinn, 
agus labhraidh tu orra 'nuair a shuidheas 
tu a'd' thigh, agus an uaìr a dh'imicheas tu 
air an t-slighe, agus an uair a luidheas tu 
sìos, agus an uair a dh'èireas tu suas. CAIB. vn. 147 8 Agus ceanglaidh tu iad mar chomhar- 
adh air do làimh, agus bithidh iad mar 
eudanain eadar do shùilibh. 

9 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainn- 
ibh do thighe, agus air do gheataibh. 

10 Agus an uair a bheir an Tighearna do 
Dhia thu do'n f hearann a mhionnaich e do 
d' aithrichibh, do Abraham, do Isaac, agus 
do Iacob, gu'n tugadh e dhuit bailtean 
mòra agus maithe, nach do thog thu 
fein. 

11 Agus tighean làn do gach ni maith 
nach do lìon thu, agus tobraiche cladh- 
aichte nach do chladhaich thu, f ìon-liosan 
agus liosan-olaidh nach do shuidhich thu, 
'naair a dh'itheas tu agus a bhios tu air do 
shàsachadh ; 

12 An sin thoir an aire air eagal gu'n 
dìchuimhnich thu an Tighearn, a thug a 
mach thu à tir na h-Eiphit, à tigh na daor- 
sa. 

13 Bithidh eagal an Tighearna do Dhè 
ort, agus ni thu seirbhis dha, agus mionn- 
aichidh tu air 'ainm. 

14 Cha tèid sibh an dèigh dhiathan eile, 
do dhiathaibh an t-sluaigh a tha mu'n 
cuairt oirbh ; 

15 (Oir tha 'n Tighearna do Dhia 'na 
Dhia eudmhor 'nur measg ;) air eagal gu'n 
las fearg an Tighearna do Dhè a'd' agh- 
aidh, agus gu'n sgrios e thu o aghaidh na 
talmhainn. 

16 Cha bhrosnaich sibh an Tighearna 
bhur Dia, mar a bhrosnaich sibh e ann am 
Masah. 

17 Gleidhidh sibh gu dìchiollach àith- 
eantan an Tighearna bhur Dè, agus a 
theisteis, agus a reachdan, a dn'àithn e 
dhuit. 

18 Agus ni thu an ni sin a ta ceart agus 
maith ann an sealladh an Tighearn ; a 
chum gu'n èirich gu maith dhuit, agus 
gu'n tèid thu steach, agus gu'n sealbhaich 
thu am fearann maith a mhionnaich an 
Tighearna do d' aithrichibh ; 

19 A thilgeadh a mach do naimhdean 
uile romhad, mar a labhair an Tighearna. 

20 'Nuair a dh'fhiosraicheas do mhac 
dhìot san aimsir ri teachd, ag ràdh, Ciod is 
ciall do na teisteasaibh, agus do na reachd- 
aibh, agus do na breitheanasaibh a dh'àithn 
an Tighearn ar Dia dhuibh ? 

21 An sin their thu ri d' mhac, Bha sinn 
'nar tràillibh aig Pharaoh san Eiphit, agus 
thug an Tighearn a mach sinn as an Eiphit 
le làimh chumhachdaich. 

22 Agus nochd an Tighearn comharan 
agus iongantasan mòra agus doilgheasach 
san Eiphit, air Pharaoh, agus air a theagh- 
lach uile, fa chomhair ar sùl ; 

23 Agus thug e mach sinn as a sin, a 
chum gu'n tugadh e sinu a stigh, a thoirt 
dhuinn an fhearainn a mhionnaich e d'ar 
n-aithrichibh. 

24 Agus dh'àithn an Tighearna dhuinn 
na reachda siu uile a dheanamh, eagal an 
Tighearn ar Dè bhi oirnn a chum ar maith 
a ghnàth, a chum gu'n gleidheadh e beò 
sinn, mar air an là'u diugh. 

25 Agus bithidh e 'na fhireantachd 
dhuinn, ma bheir sinn fa'near na h-àith- 
eantan so uile a dheanamh, an làthair an 
Tighearn ar uè, mar a dh'àithn e dhuinn CAIB. VII. 
TW"UAIR a bheir an Tighearna do Dhia 
thu stigh do'n f hearann a chumam 
bheil thu dol g'a shealbhachadh, agus a 
thilgeas e mach romhad mòran chinneach, 
na Hitich, agus na Girgasaich, agus na 
h- Amoraich, agus na Canaanaich, agus na 
Peridsich, agus na Hibhich, agus na lebus- 
aich, seachd cinnich a's mò agus a's cumh- 
achdaiche na thusa ; 

2 Agus an uair a bheir an Tighearna do 
Dhia iad thairis a'd' làthair, buailidh tu 
iad, agus cuiridh tu gu tur as doibh ; cha 
dean thu coimhcheangal sam bith riu, ni 
mò a nochdas tu tròcair dhoibh : 

3 Ni mò a ni thu cleamhnas riu; do 
nighean cha toir thu d'a mhac-san, ni mò a 
ghabhas tu a nighean-san do d' mhac-sa. 

4 Oir tionndaidh iad do mhac o mise a 
leantuinn, a chum gu'n dean iad seirbhis 
do dhiathaibh eile : mar sin lasaidh fearg 
an Tighearna 'nur n-aghaidh, agus sgrios- 
aidh e thu gu h-obann. 

5 Ach mar so buinidh sibh riu : sgrios- 
aidh sibh an altairean, agus brisidh sibh an 
dealbhan, agus gearraidh sibh sìosandoir- 
eachan, agus loisgidh sibh an coslais 
shnaidhte le teine. 

6 Oir is sluagh naomha do'n Tighearna 
do Dhia thusa: thagh an Tighearna do 
Dhia thu gu bhi d' shluagh àraidh dha 
fèin, os ceann gach sluaigh a ta air agh- 
aidh na talmhainn. 

7 Cha do ghràdhaich an Tighearna sibh, 
ni mò a thagh e sibh, a chionn gu'n robh 
sibh ni bu lìonmhoire na sluagh sam bith 
eile; (oir is sibh bu teirce do gach uile 
shluagh ;) 

Ach a chionn gu'n do ghràdhaich an 
Tighearna sibh, agus a chum gu'n gleidh- 
eadh e na mionnan a mhionnaich e d'ur 
n-aithrichibh, thug an Tighearna mach 
sibh le làimh chumhachdaich, agus shaor 
e thu a tigh nan tràillean, à làimh Phar- 
aoh righ na h-Eiphit. 

9 Biodh fios agad uime sin, an Tigh- 
earna do Dhiagur esan Dia, an Dia f ìrinn- 
each, a churaas coimhcheangal agus tròc- 

riu-san a ghràdhaicheas e, agus a 
ghleidheas 'àitheantan, gu mìle ginealach ; 

10 Agus a dhìolas oi-ra-san a dh'f huath- 
aicheas e, r'an eudain, a chum an sgrios : 
cha dean e moille d'a thaobh-san aig am 
bheil fuath dha ; dìolaidh e air r'a eudain. 

11 Gleidhidh tu uime sin na h-àitheant- 
an, agus na reachdan, agus na breithean- 
ais, a tha mi 'g àithneadh dhuit an diugh 
a dheanamh. 

12 Uime sin, ma dh'èisdeas sibh ris na 
breitheanais sin, agus ma choimhideas ag- 
us ma ni sibh iad, cumaidh an Tighearna 
do Dhia riutsa an coimhcheangal agus an 
tròcair a mhionnaich e do d' aithrichibh. 

13 Agus gràdhaichidh ethu, agus beann- 
aichidh e thu, agus ni e lìonmhor thu : 
mar an ceudna beannaichidh e toradh do 
bhronn, agus toradh t'f hearainn, t'arbhar, 
agus t'f hìon, agus t'oladh, fàs do chruidh, 
agus treuda do chaorach, san f hearann a 
mhionnaich e do d' aithrichibh a thabhairt 
duit. * 

14 Bithidh tu beannaichte os ceann gach 
sluaigh ; cha bhi firionnach noboirionnach 148 DEUTERONOMI. neo-thorrach 'nur measg, no measg bhur 
sprèidhe. 

15 Agus bheir an Tighearn uait gach 
eucail, agus cha chuir e ort a h-aon air bith 
do dhroch ghalaraibh na h-Eiphit, a's 
aithne dhuit, ach cuiridh e iad orra-san 
uile le 'm fuathach thu. 

16 Agus sgriosaidh tu an sluagh sin uile 
a bheir an Tighearna do Dhia thairis 
dhuit ; cha ghabh do shùil truas riu : ni 
mò a ni thu seirbhis d'an diathaibh, oir 
bithidh sin 'na ribe dhuit. 

17 Ma their thu ann ad chridhe, Is mò 
na cinnich sin na mise, cionnvis is urrainn 
mise an cur à seilbh ? 

18 Cha bhi eagal ort rompa ; ach cuimh- 
nichidh tu gu maith ciod a rinn an Tigh- 
earna do Dhia ri Pharaoh, agus ris na 
h-Eiphìtich uile; 

19 Na deuchainnean mòra a chunnaic 
do shùilean, agus na comharan, agus na 
h-iongantais, agus an làmh ehumhachd- 
ach, agus an gairdean sìnte mach, leis an 
d'thug an Tighearna do Dhia mach thu : 
mar sin ni an Tighearna do Dhia ris an 
t-sluagh uile roimh am bheil eagal ort. 

20 Os bàrr, cuiridh an Tighearna do 
Dhia an consbeach 'nam measg, gus am bi 
iadsan a dh'f hàgar, agus a dh'f holaicheas 
iad fèin o d' ghnùis, air an sgrios. 

21 Cha bhi uamhann ort rompa; oir 
tha 'n Tighearna do Dhia 'nur measg, Dia 
mòr, agus uamhasach. 

22 Agus cuiridh an Tighearna do Dhia a 
mach na cinnich sin romhad a lìon beagain 
is beagain : cha 'n fheudthu an sgrios a 
dh'aon bheum, air eagal gu'm fàs fiadh- 
bheathaiche na macharach lìonmhor ort. 

23 Ach bheir an Tighearna do Dhia iad 
thairis duit, agus sgriosaidh e iad le sgrios 
mòr, gus an cuirear as doibh. 

24 Agus bheir e an rìghre thairis do d' 
làimh, agus sgriosaidh tu an ainm o bhi 
fuidh nèamh : cha seas duine sam bith a'd' 
aghaidh, gus an cuir thu as doibh. 

25 Dealbhan snaidhte an dèe loisgidh 
sibh le teine : cha mhiannaich thu 'n 
t-airgiod no 'n t-òra ta orra, ni mò ghabh- 
as tu e dhuit fèin, air eagal gu'n ribear 
thu leis : oir is gràineileachd e do'n Tigh- 
earna do Dhia. 

26 Ni mò bheir thu gràineileachd do d' 
thigh, air eagal gu'm bi thu a'd' ni mall- 
aichte cosmhuil ris : ach bheir thu fuath 
iomlan da, agus gabhaidh tu gràin deth gu 
tur, oir is ni mallaichte e. 

CAIB. VIII. 
M A h-àitheantan uile a tha mi ag àithn- 
X1 eadh dhuit an diugh, bheir sibh an aire 
gu'n dean sibh iad, a chum gu'm bi sibh 
beò, agus gu'm fàs sibh lìonmhor, agus 
gu'n tèid sibh a stigh, agus gu'n sealbh- 
aich sibh am fearann, a mhionnaich an 
Tighearna d'ur n-aithrichibh. 

2 Agus cuimhnichidh tu an t-slighe sin 
uile air an do threòraich an Tighearna do 
Dhia thu rè an dà f hichead bhliadhna so 
anns an f hàsach, gu d' irioslachadh, gu d' 
dhearbhadh, a chum gu'm biodh fios ciod 
a Mi'ann ad chridhe, an gleidheadh tu 'àith- 
eantan, no nach gleidheadh. 

3 Agus dh'irioslaich e thu, agus thug e ort ocras f hulang, agus bheathaich e thu le 
rnana, (ni nach b'aithne dhuit fèin, ni roò 
a b'aithne do d'aithrichibh e,) a chum gu'n 
tugadh e ort fios a bhi agad nach ann le 
h-aran a mhàin a bheathaichear duine, ach 
leis gach focal a thig a mach à beul an 
Tighearna bithiiih duine beò. 

4 Cha do chaitheadh t'eudach dhìot le 
h-aois, ni mò a dh'at do chos rè an dà 
f hichead bhliadhna-sa. 

5 Bheir thu mar an ceudna fa'near ann 
ad chridhe, mar a smachdaicheas duine a 
mhac, gur ann mar sin a tha 'n Tighearna 
do Dhia 'g ad smachdachadh-sa. 

6 Uime sin gloidhidh tu àitheantan an 
Tighearna do Dhè, a chum gu'n gluais thu 
'na shlighibh, agus gu'm bi eagal-san ort. 

7 Oir tha'n Tighearna do Dhia 'gad 
thabhairt gu fearann maith, fearann 
shruthan uisgeacha, thobraichean, agus 
dhoimhneachdan a tha 'g èirigh suas air 
feadh ghleann agus air feadh bheann ; 

8 Fearann cruithneachd, aguseòrna,ag- 
us fhìonainean, agus chraobhan fìgis, ag- 
us phomgranat, fearann oladh na craoibh- 
olaidh, agus meala ; 

9 Fearann anns an ith thu aran gun 
ghoinne, cha bhi uireasbhuidh ni sam bith 
ort ann ; fearann aig am bheil a chlachan 
'nan iarunn, agus as a bheanntaibh cladh- 
aichear umha. 

10 'Nuair a dh'itheas tu agus a shàsuich- 
ear thu, an sin beannaichidh tu an Tigh- 
earna do Dhia air son an f hearainnmhaith 
a thug e dhuit. 

11 Thoir an airenach dìchuimhnich thu 
an Tighearna do Dhia, air chor as nach 
glèidh thu 'àitheantan, agus a bhreithean- 
ais, agus a reachdan, a tha mise ag àithn- 
eadh dhuit an diugh. 

12 Air eagal, an uair a dh'itheas tu, ag- 
us a shàsuichear thu, agus a thogas tu 
tighean maithe, agus a chòmhnuicheas tu 
annta ; 

13 Agus adh'fhàsas dobhuar agus do 
chaoraich, agus a mheudaichear t'airgiod 
agus t'òr, agus a mheudaichear gach ni a 
ta agad ; 

14 Gu'm bi an sin do chridhe air a thog- 
ail suas, agus gu'n dìchuimhnich thu 'n 
Tighearna do Dhia, a thug a mach thu à 
tìr na h-Eiphit, agus à tigh na daorsa; 

15 A threòraich thu troimh 'n f hàsach 
mhòr agus uamhasach sin, far an robh 
nathraichean loisgeach, agus scorpiona, ag- 
us ionada tartmhor, far nach robh uisge ; 
a thug a mach dhuit uisge as a' charraig 
ailbhinn ; 

16 Abheathaichthusan fhàsachlemana, 
nach b'aithne do d' aithrichibh, a chum 
gu'nirioslaicheadh ethu, agus gu'n dearbh- 
adh e thu, a dheanamh maith dhuit ann 
ad làithibh deireannach ; 

17 Agus gu'n abair thu ann ad chridhe, 
Fhuair mo chumhachd, agus neart mo 
làimhe, an saoibhreas sodhomh. 

18 Ach cuimhnichidh tu 'n Tighearndo 
Dhia : oir is esan a bheir comas dhuit 
beartas f haghail, a chum gu'n daingnich e 
a choimhcheangal a mhionnaich e do d' 
aithrichibh, mar air an là'n diugh. 

19 Agus tarlaidh, ma dhìchuimhnicheas 
tu air chor sam bith an Tighearna do Dhia, CAIB. IX. 149 agus gu'n gluais thu an dèigh dhiathan 
eile, agus gu'n dean thu seirbhis doibh, ag- 
us gu'n dean thu aoradh dhoibh, tha mi a' 
toirt fianuis 'nur n-aghaidh an diugh, gu'n 
sgriosar gu tur sibh. 

20 Mar na cinnich a tha'n Tighearn a' 
sgrios roimh bhur gnùis, is amhuil sin a 
thèid as duibhse ; a chionn nach b'àill leibh 
bhi ùmhal do ghuth an Tighearna bhur 
Dè. 

CAIB. IX. 
"piSD, O Israeil : tha thu gu gabhail thar 
T* Iordan an diugh, gu dol a steach a 
shealbhachadh chinneach a's mò agus a's 
treise na thu fèin, bailtean mòra agus 
daingnichte suas gu nèamh ; 

2 Sluagh mòr agusàrd, clannnan Anac- 
ach, a's aithne dhuit, agus mu'n cual' thu 
air a ràdh, Cò is urrainn seasamh roimh 
chloinn Anaic ? 

3 Uime sin tuig thusa an diugh, gure 'n 
Tighearna do Dhia an ti a thèid thairis 
romhad 'na theine caithteach : cuiridh 
esan as doibh, agus cuiridh e sìos iad a'd' 
f hianuis : mar sin fògraidh tu mach iad, 
agus sgriosaidh tu iad gu grad, mar a 
thubhairt an Tighearna riut. 

4 Na labhair ann ad chridhe, an dèigh 
do'n Tighearna do Dhia an tilgeadh a 
mach romhad, ag ràdh, Air son m'f hìr- 
eantachd fèin thug an Tighearna ste.xch 
mi a shealbhachadh an f hearainn so ; ach 
air son aingidheachd nan cinneach sin 
tha'n Tighearna 'g am fògradh a mach o 
d' làthair. 

5 Cha 'n ann air son t'f hìreantachd, no 
air son ionracais do chridhe, tha thu dol a 
shealbhachadh am fearainn ; ach air son 
aingidheachd nan cinneach sin tha 'n Tigh- 
earn do Dhia 'g ain fògradh a mach o d' 
làthair-sa, agus a chum gu'n coimhlion e 
'm focal a mhionnaich an Tighearna do 
t'aithrichibh, Abraham, Isaac, agus Iacob. 

6 Tuig uime sin nach ann air son 
t'fhìreantachd-sa, a tha'n Tighearna do 
Dhia a' toirt duit an f hearainn mhaith so 
r'ashealbhachadh; oirz'ssluagh rag mhuin- 
ealach thu. 

7 Cuimhnich, na dìchuimhnich cionnus 
a bhrosnaich thu 'n Tighearna do Dhia gu 
feirg san f hàsach : o'n là san deachaidh tu 
mach à tìr na h-Eiphit, gus an d'thàinig 
sibh do'n àite so, bha sibh ceannairceach 
an aghaidh an Tighearn. 

8 Mar an ceudna ann an Horeb bhros- 
naich sibh an Tighearna gu feirg, air clior 
as gu'n robh corruich air an Tighearna 
ribh, a chum bhur sgrios. 

9 'Nuair a chaidh mise suas do'n t-sliabh 
a ghabhail nan clàr chloiche, eadhon chlàr 
a' choimhcheangail a rinn an Tighearna 
jibh, an sin dh'fhan mi san t-sliabh dà 
fhichead là agus dà fhichead oidhche; 
cha d'ith mi aran, ni mò a dh'òl mi uisge : 

10 Agus thug an Tighearna dhomh dà 
chlàr chloiche, sgrìobhta le meur Dhè ; 
agus orra bha sgrìobhta rèir nan uile 
bhriathran a labhair an Tighearna ribh 
sa.i t-sliabh, à meadhon an teine, ann an 
Jà a' chomhchruinnich. 

11 Agus tharladh, an ceann dhà f hichead 
;là agus dhà f hichead oidhche, gu'n d'thug an Tighearna dhomhs' an dà chlàr chloiche, 
eadhon clàir a' choimhcheangail. 

12 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Eirich, imich sìos gu luath as a so; oir 
thruaill do shluagh a thug thu mach as an 
Eiphit iadfèin ; chlaon iad gu grad o'n 
t-slighe a dh'àithn mise dhoibh ; rinn iad 
dhoibh fèin dealbh leaghta. 

13 A bhàrr air so, labhair an Tighearna 
rium, ag ràdh, Chunnaic mi an sluagh so, 
agus, feuch, is sluagh rag-mhuinealach 
iad. 

14 Leig dhomh, a chum gu'n sgrios mi 
iad, agus gu'n dubh mi mach an ainm o 
bhi fuidh nèamh ; agus ni mi dhìotsa 
cinneach a's cumhachdaiche agus a's mò 
na iadsan. 

15 Mar sin phill mi, agus thàinig mi 
nuas o'n t-sliabh, agus bha an sliabh a' 
losgadh le teine: agus bha dà chlàr a' 
choimhcheangail a'm' dhà làimh. 

16 Agus dh'amhairc mi, agus, feuch, 
bha sibh air peacachadh an aghaidh an 
Tighearna bhur Dè, rinn sibh laogh 
leaghta dhuibh fèin : bha sibh air tionn- 
daidii a thaobh gu grad as an t-slighe a 
dh'àithn an Tighearna dhuibh. 

17 Agus ghlac mi an dà chlàr, agus thilg 
mi as mo dhà làimh iad, agus bhris mi iad 
fa chomhair bhur sùl. 

18 Agus thuit mi sìos am fianuis an 
Tighearna, mar air tùs, dà fhichead là 
agus dà f hichead oidhche ; cha d'ith mi 
aran, ni mò dh'òl mi uisge, air son bhur 
peacannan uile a pheacaich sibh, le olc a 
tlheanamh ann an sealladh an Tighearna, 
'ga bhrosnachadh gu feirg. 

19 (Oir bha eagal na feirge orm, agus na 
ro-chorruich leis an robh an'fighearna fear- 
gach 'nur n-aghaidh-sa chum bhur sgrios.) 
Ach dh'èisd an Tighearna rium san àm sin 
mar an ceudna. 

20 Agus bha ro-f hearg air an Tighearna 
ri h-Aaion a chum a sgrios : agus rinn mi 
urnuigh mar an ceudna air son Aaroin san 
àm sin fèin. 

21 Agus ghabh mi bhur peacadh, an 
laogh a rinn sibh, agus luisg mi e le teine, 
agus phronn mi e, agus mheWmi gumìne, 
eadhon gus and'rinneadh min emardhus- 
lach ; agus thilg mi a dhuslach san t-sruth 
a thàinig a nuas o'n t-sliabh. 

22 Agus aig Taberah, agus aig Masah, 
agus aig Cibrot-Hataabhah, bhrosnaich 
sibh an 'fighearna gu feirg. 

23 Mar an ceudna, 'nuair a chuir an 
Tighearna sibh o Chades-barnea, ag ràdh, 
Rachaibh suas, agus sealbhaichibh am fear- 
ann a thug mise dhuibh ; an sin rinn sibh 
ceannairc an aghaidh àithne an Tighearna 
bhur Dè, agus cha do chreid sibh e, ni mò 
a dh'èisd sibh r'a ghuth. 

24 Bha sibh ceannairceach an aghaidh 
an Tighearn, o'n là a b'aithne dhomhsa 
sibh. 

25 Mar so thuit mi sìos am fianuis an 
Tighearna dà fhichead là agus dà f hich*. 
ead oidhche, mar a thuit mi sìos air tùs ; 
a chionn gu'n dubhaht an Tighearna gu'n 
sgriosadh e sibh. 

26 Uime sin rinn mi urnuigh ris an 
Tighearn, agus thubhairt mi, O Thigh- 
earna Dhè, na sgrios do shluagh fèin, agus 

N 2 150 DEUTERONOMI. t'oighreachd, a shaor thu trld do mhòr- 
achd, a thug thu mach as an Eiphit le 
làimh chumhachdaich. 

27Cuirahnich dosheirbhisich, Abraham, 
Isaac, agus Iacob ; na h-amhairc air reasg- 
achd an t-sluaigh so, no air an aingidh- 
eachd, no air am peacadh ; 

28 Air eagal gu'n abair am fearann as an 
d'thug thu mach sinn, A chionn nach 
b'urrainn an Tighearn an toirt a steach 
do'n fhearann a gheall e dhoibh, agus a 
chionn gu'n robh fuath aige dhoibh, thug 
e mach iad g'am marbhadh san f hàsach. 

29 Gidheadh is iad do shluagh iad, agus 
t'oighreachd, a thug thu mach le d' thrèin 
neart, agus le d' ghairdean sìnte mach. 

CAIB. X. 

Q ANàmsin thubhairtan Tighearna rium, 
Snaidh dhuit fèin dà chlàr chloiche, 
cosmhuil ris na ceud chlàir, agus thig a 
nìos a m' ionnsuidh-sa do'n t-sliabh, agus 
dean dhuit àirc f hiodha. 

2 Agus sgrìobhaidh mise air na clàir na 
focail a bh'air na ceud chlàir a bhris thu, 
agus cuiridh tu iad san àirc. 

3 Agus rinn mi àirc do fhiodh sitim, 
agus shnaidh mi dà chlàr chloiche cosmhuil 
ris na ceud chlàir, agus chaidh mi suas 
do'n t-sliabh, agus an dà chlàr a' m' làimh. 

4 Agus sgrìobh e air na clàir a rèir a' 
cheud sgrìobhaidh, na deich àitheantan, a 
labhair an Tighearna ribh san t-sliabh, à 
meadhon an teine, ann an là a' chomh- 
chruinnich : agus thug an Tighearn iad 
dhomhsa. 

5 Agus phill mise, agus thàinig mi nuas 
o'n t-sliabh, agus chuir mi na clàir san àirc 
a rinn mi, agus an sin tha iad, mar a 
dh'àithn an Tighearna dhomh. 

6 Agus dh*imich clann Israeil o Bherot 
chloinn Iaacain gu Mosera : an sin f huair 
Aaron bàs, agus dh'adhlaiceadh ean sin ; 
agus fhritheil Eleasar a mhac ann an 
dreuchd an t-sagairt 'na àite. 

7 As a sin dh'imich iad gu Gudgodah, 
agus o Ghadgodah gu Iotbat, fearann 
shruthan uisge. 

8 San àm sin chuir an Tighearn air leth 
treubh Lebhi, a ghiùlan àirce coimh- 
cheangail an Tighearn, a sheasamh an 
làthair an Tighearna gu frithealadh dha, 
agus a bheannachadh 'na aìnm, gus an là'n 
diugh. 

9 Uime sin cha 'n'eil aig Lebhi roinn no 
oighreachd maille r'a bhràithribh ; is e 'n 
Tighearn a's oighreachd dha, a rèir mar a 
gheall an Tighearn do Dhia dha. 

10 Agus dhT han mi san t-sliabh, a rèir 
na ceud ùine, dà fhichead là agus dà 
f hichead oidhche, agus dh'èisd an Tigh- 
earna rium mar an ceudna san àm sin, 
agus cha bu toil leis an Tighearn thusa a 
sgrios. 

11 Agus thubhairt an Tighearna rium, 
Eirich, imich roimh 'n t-sluagh, a chum 
gu'n tèid iad a steach, agus gu'n sealbhaich 
iad am fearann, a mhionnaich mi d'an 
aithrichibh gu'n tugainn doibh. 

12 Agus a nis, Israeil, ciod a tha 'n 
Tighearna do Dhia ag iarraidh ort, ach 
eagal an Tighearna do Dhè a bhi ort, 
gluasad 'na uile shiighibh, agus a ghràdh- achadh, agus seirbhis a dheanamh do'u 
Tighearna do Dhia le d' uile chridhe, agus 
le d' uile anam ; 

13 Aitheantan an Tighearn a ghleidh- 
eadh, agus a reachdan, a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh air son do leas ? 

14 Feuch, is leis an Tighearna do Dhia 
nèamh, agus nèamh nan nèamh, an tal- 
amh mar an ceudna, agus gach ni a ta 
ann. 

15 A mhàin bha tlachd aig an Tigh- 
earn a' d' aithrichibh g'an gràdhachadh, 
agus thagh e 'n sliochd 'nan dèigh, eadhon 
sibhse os ceann gach sluaigh, mar air an 
là'n diugh. 

16 Timchioll-ghearraibh uime sinroimh- 
chroicionn bhur cridhe, agus na bithibh 
rag-mhuinealach ni's mò. 

17 Oir an Tighearna bhur Dia, is esan 
Dia nan Dia, agus Tighearna nan Tigh- 
earna, Dia mòr, cumhachdach, agus 
uamhasach, aig nach 'eil bàigh ri neach 
seach a chèile, agus nach gabh duais. 

18 Tha e a' cur an gnìomh breitheanais 
an dìlleachdain agus na bantraich, agus is 
toigh leis an coigreach, a' toirt dha bìdh 
agus eudaich. 

19 Uime sin gràdhaichidh sibh an coig- 
reach ; oir bha sibh fèin 'nur coigrich ann 
an tìr na h-Eiphit. 

20 Bithidh eagal an Tighearna do Dhè 
ort; dhasan ni thu seirbhis, agus ris-san 
dlùth-leanaidh tu, agus air 'ainm mionn- 
aichidh tu. 

21 Is esan do chliu, agus is esan do 
Dhia, a rinn air do shon na nithe mòr ag- 
us uamhasach ud, a chunnaic do shùilean. 

22 Le tri fichead agus deich anamanna 
chaidh t'aithriche sìos do'n Eiphit ; agus a 
nis rinn an Tighearna do Dhia thu mar 
reulta nèimh a thaobh lìonmhoireachd. 

CAIB. XI. 
A IR an aobhar sin gràdhaichidh .tu 'n 
- Tighearna do Dhia, agus gleidhidh tu 
a chùram, agus a reachdan, agus a bhreith- 
eanais, agus 'àitheantan a ghnàth. 

2 Agus biodh fios agaibhse an diugh : oir 
ni 'ra labhram r'ur cloinn donach b'aithne, 
agus nach faca smachdachadh an Tighearna 
bhur Dè, a mhòrachd, alàmh chumhachd- 
ach, agus a ghairdean sìnte mach, 

3 Agus a chomharan, agus a ghnlomh- 
aran, a rinn e ann am meadhon na h-Ei- 
phit, ri Pharaoh righ na h-Eiphit, agus r'a 
fhearann uile; 

4 Agus ciod a rinn e ri armailt nan Eiph- 
iteach, r'an eich, agus r'an carbadaibh ; 
cionnus a thug e air uisge na mara ruaidhe 
dol tharta 'nuair a bha iad an tòir oirbh, 
agus cionnus a sgrios an Tighearn iad gus 
an là'n diugh ; 

5 Agus ciod a rinn e dhuibhse san f hàs- 
ach, gus an d'thàinig sibh do'n àite so ; 

6 Agus ciod a rinn e ri Datan agus Abi- 
ram, mic Eliaib, mhic Reubein ; cionnus a 
dh'fhosgail an talamh a bheul, agus a 
shluig e sìos iad, agus an teaghlaichean, 
agus am bùthan, agus a' mhaoin uile abha 
'nan seilbh, am meadhon Israeil uile. 

7 Ach chunnaic bhur sùilean-sagnìomli- 
ara mòra an Tighearn uile, a rinn e. 

8 Uime sin gleidhidh sibh nah-àitheanta CAIB. XII. 151 sin uile a tha mi ag àithneadh dhuibh air 
an là'n diugh, a chum gu'm bi sibh làidir, 
agus gu'n tèid sibh a stigh agus gu'n sealbh- 
aich sibh am fearann, gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh ; 

9 Agus gu'm buanaich sibh bhur làith- 
ean anns an fhearann a mhionnaich an 
Tighearna d'ur n-aithrichibh gu'n tugadh 
e dhoibh e, agus d'an sliochd, fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mil. 

10 Oir cha 'n'eilam fearann d'am bheil 
thu dol a stigh g'a shealbhachadh, mar 
f hearann na h-Eiphit, o'n d' thàinig sibh 
a mach, far an robh thu cur do shìl, agus 
g' a uisgeachadh le d' chois, mar lios lus- 
an : 

11 Acham fearann gus am bheil sibh a' 
dol g'a shealbhachadh, z* fearann bheann 
agus ghleann e : do f hrasachd nèimh òl- 
aidh e uisge : 

12 Fearann d'àm bheil an Tighearna do 
Dhia a' gabhail cùraim; tha sùilean an 
Tighearna do Dhè air a ghnàth, o thois- 
each na bliadhna eadhon gu deire na 
bliadhna. 

13 Agus tarlaidh, ma dh'èisdeas sibh gu 
dùrachdach ri m' àitheantaibhs', a tha mi 
ag àithneadh dhuibh air an là 'n diugh, an 
Tighearna bhur Dia a ghràdhachadh, ag- 
us seirbhis a dheanamh dha le'r n-uile 
chridhe, agus le'r n- uile anam ; 

14 Gu'n toir mise dhuibh uisge bhur 
fearainn 'na àm fèin, an ceud uisge, agus 
an t-uisge deireannach, agus cruinnichidh 
tu stigh t'arbhar, agus t'f hìon, agus t'ol- 
adh. 

15 Agus cuiridh mi feur a'd' mhachair 
do d' sprèidh, agus ithidh tu, agus sàsaich. 
ear thu. 

16 Thugaibh an aire dhuibh fèin, air 
eagal gu meallar bhur cridhe, agus gu'n 

.claon sibh a leth-taobh, agus gu'n dean sibh 
seirbhis do dhiathaibh eile, agus gu'n dean 
sibh aoradh dhoibh; 

17 Agus gu'n las fearg an Tighearna 'nur 
n-aghaidh, agus gu'n druid e suas nèamh, 
air chor as nach bi uisge sam bith ann, ag- 
us nach toir am fearann a thoradh uaith, 
agus gu'nsgriosargugradsibh asanf hear- 
ann mhaith a tha 'n Tighearn a' tabhairt 
duibh. 

18 Uime sin taisgidh sibh suas iad so mo 
bhriathra 'nur cridhe, agus 'nur n-anam, 
agus ceanglaidh sibh iad mar chomharadh 
air bhur làimh ; agus bithidh iad mar eud- 
anain eadar bhur sùilibh. 

19 Agus teagaisgidh sibh iad d'urcloinn, 
a' labhairt orra 'nuair a shuidheas tu a'd' 
thigh, agus an uair a dh'imicheas tu air an 
t-slighe, agus an uair a luidheas tu sìos, 
agus an uair a dh'èireas tu suas. 

20 Agus sgrìobhaidh tu iad air ursainn- 
ean doruis do thighe, agus air do gheat- 
aibh : 

21 A chum gu'm bi bhur làithean lìon- 
mhor, agus làithean bhur cloinne, san 
f hearann a mhionnaich an Tighearna d'ur 
n-aithrichibh a thoirt doibh, mar làlthean 
nèimh air an talamh. 

22 Oir ma ghleidheas sibh gu dùrachd 'na uile shlighibh, agus dlùth-leantuinn 
ris; 

23 An sin tilgidh an Tighearn amach na 
cinnich sin uile roimhibh, agus sealbhaich- 
idh sibh cinnich a's mò agus a's cumhachd- 
aiche na sibh fèin. 

24 Gach àit air an saltair buinn bhur cos, 
is libhse : o'n f hàsach agus Lebanon, o'n 
amhainn, an amhainn Euphrates, eadhon 
gus an fhairge a's faide mach, bithidh 
bhur crìoch. 

25 Cha seas duine 'nur n-aghaidh : air 
gach fearann air an saltair sibh, cuiridh an 
Tighearna bhur Dia eagal agus geilt-chrith 
roimhibh, a rèir mar a thubhairt e ribh. 

26 Feuch, tha mise a' cur fa'r comhair 
air an là'n diugh beannachadh agus mall- 
achadh : 

27 Beannachadh, ma bheir sibh gèill a 
dh'àitheantaibh an Tighearna bhur Dè, a 
tha mi ag àithneadh dhuibh air an là'n 
diugh : 

28 Agus mallachadh, mur toir sibhgèill 
a dh'àitheantaibh an Tighearna bhur Dè, 
ach gu'n claon sibh o'n t-slighea tha mi ag 
àithneadh dhuibh an diugh, a dhol an 
dèigh dhiathan eile, nach b'aithne dhuibh, 

29 Agus tarlaidh, 'nuair a bheir an 
Tighearna do Dhia thu stigh do'nfhear- 
ann d'am bheil thu dol g'a shealbhachadh, 
gu'n cuir thu am beannachadh air sliabh 
Gheridsim, agus am mallachadh air sliabh 
Ebail. 

30 Nach 'eil iad air an taobh eile do Ior.. 
dan, leth ri slighe dol fuidhena grèine, ann 
an tìr nan Canaanach, a tha 'g àiteachadh 
a' chòmhnaird fa chomhair Ghilgail, làimh 
ri còmhnardaibh Mhoreh ? 

31 Oir thèid sibh thar Iordan, a dhol a 
stigh a shealbhachadh an f hearainn a tha 
'n Tighearna bhur Dia a' tabhairt duibh, 
agus sealbhaichidh sibh e, agus gabhaidh 
sibh còmhnuidh ann. 

32 Agus bheir sibh an aire gu'n dean 
sibh na reachdan uile agus na breithean- 
ais, a tha mi cur roimhibh air an là 'n 
diugh. 

CAIB. XII. 
TS iad so na reachdan agus na breitheanais 
■*■ a bheir sibhse fa'near gu'n dean sibh san 
fhearann a tha'n Tighearna, Dia t'aith. 
riche, a' toirt duit g'a shealbhachadh, uile 
làithean bhur beatha air an talamh. 

2Lèir-sgriosaidh sibh na h-àiteachan uile 
anns an d'rinn nacinnichashealbhaicheas 
sibh seirbhis d'an diathaibh, air na beannt- 
aibh àrda, agus air na cnocaibh, agus fuidh 
gach craoibh ghlais. 

3 Agus leagaidh sibh sìos an altairean, 
agus brisidh sibh an carraighean, agus 
loisgidh sibh an doireachan le teine, agus 
gearraidh sibh sìos dealbhan snaidhte an 
dèe, agus sgriosaidh sibh an ainm a mach 
as an àite sin. 

4 Cha dean sibh mar sin ris an Tigh- 
earna bhur Dia. 

5 Ach a dh'ionnsuidh anàite a rògh- 
naicheas an Tighearna bhur Dia as bhur 
treubhaibh uile, chum 'ainm a chur an ach na h-àitheantan so uile a tha miseag sin, eadhon a dh'ionnsuidh 'àite-còmh- 
àithneadh dhuibh a dheanamh, an Tigh- nuidh-san iarraidh sibh, agus gu sin thig 
ear.ia bhur Dia a ghràdhachadh, gluasad thu. 152 DEUrERONOMI. 6 Agus bheirsibh gu sin bhur tabhartais- 
loisgte, agus bhur n-ìobairtean, agus bhur 
deachamh, agus tabhartais-thogta bhur 
làimhe,agusbhur bòidean, agus bhur saor- 
thabhartais, agus ceud-ghin bhur cruidh 
agusbhur caorach. 

7 Agus ithidh sibh an sin an làthair an 
Tighearna bhur Dè, agus ni sibh gaird- 
eachas anns gach ni ris an cuir sibh bhur 
làmh, sibh fèin agus bhur teaghlaichean, 
anns an do bheannaich an Tighearna do 
Dhia thu. 

8 Cha dean sibh a rèir nan uile nithe 
a tha sinn a' deanamh an so an diugh, 
gach duine an ni a tha ceart 'na shùilibh 
fèin. 

9 Oircha d'thàinig sibh fathast a dh'- 
ionnsuidh na foise, agus a dh'ionnsuidh na 
h-oighreachd a tha 'n Tighearna bhur Dia 
a' tabhairt duibh. 

10 Ach an uair a thèid sibh thar Iordan, 
agus a ghabhas sibh còmhnuidh sanfhear- 
ann a bheir an Tighearna bhur Dia dhuibh 
r'a shealbhachadh, agus an uair a bheir e 
foisdhuibh o'r naimhdibh uile mu'n cuairt, 
agus a ghabhas sibh còmhnuidh gu tèar- 
uinte. 

11 An sin bithidh àit anua thaghas an 
Tighearna bhur Dia, a thoirt air 'ainm 
còmhnuidh a ghabhail ann : gu sin bheir 
sibh na h-uile nithe a tha mise ag àith- 
neadh dhuibh ; bhur tabhartais-loisgte, 
agus bhur n-ìobairte, bhur deachamh, ag- 
us tabhartais-thogta bhur làimhe, agus 
taghadhbhur bòidean uile a bhòidicheas 
sibh do'n Tighearn. 

12 Agus ni sibh gairdeachas an làthair an 
Tighearna bhur Dè, sibh fèin, agus bhur 
mic, agus bhur nigheanan, agus bhur n-òg- 
laich, agus bhur banoglaich, agus an Le- 
bhitheach a tha 'n taobh a stigh d ? ur geat- 
aibh ; do bhrìgh nach 'eil roinn no oigh- 
reachd aige maille ribh. 

13 Thoir an aire dhuit fèin, nach ìobair 
thu t'ìobairtean-loisgte anns gach àit a chi 
thu. 

14 Ach anns an àit a thaghas an Tigh- 
earn as aon do d' threubhaibh, an sin ìob- 
raidhtu t'ìobairtean-loisgte, agus an sin ni 
thu na h-uile nithe a tha mise ag àith- 
neadh dhuit. 

15 Gidheadh feudaidh tu feoil amharbh- 
adh agus itheadh a'd' gheataibh uire, ge b'e 
ni air am bheil miann aig t'anam, a rèir 
beannachaidh an Tighearnado Dhèathug 
e dhuit : feudaidh an neòghlan agus an 
glan itheadh dheth ; mar do'n bhoc-earba, 
agus do'n f hiadh. 

16 A mhàin cha 'n ith sibh an f huil ; air 
an talamh dòirtidh sibh i mar uisge. 

17 Cha 'n f heud thu deachamh t'arbhair 
itheadh an taobh a stigh do d' gheataibh, no 
t'fhìona, no t'olaidh, no ceud-ghin do 
chruidh no do chaorach, no h-aon air bith 
do d' bhòidibh a bhòidicheas tu, no do 
shaor-thabhartais, no tabhartais-thogta do 
làimhe : 

18 Ach an làthair an Tighearna do Dhè 
ithidh tu iad anns an àit a thaghas an 
Tighearna do Dhia, thu fèin, agus domhac, 
^gus do nighean, agus t'òglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach a tha 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh : agus ni thu gairdeachas an làthair an Tighearna do 
Dhè anns gach ni ris an cuir thu do làmh- 
an. 

19 Thoir an aire dhuit fèin, nach trèig 
thu an Lebhitheach am feadh is beò thu 
air t'f hearann. 

20 'Nuair a leudaicheas an Tighearna do 
Dhia do chrioch, mar a gheall e dhuit, ag- 
us a their thu, Ithidh mi feoil, (a chionn 
gu bheil t'anam a' miannachadh feoil ith- 
eadh,) a rèir uile mhiann t'anama feud- 
aidh tu feoil itheadh. 

21 Ma bhios an t-àit a thagh an Tigh- 
earna do Dhia a chur 'ainme an sin, ro- 
fhada uait; an sin marbhaidh tu do 
d'bhuar, agus do d' threud, a thug an 
Tighearna dhuit, mar a dh'àithn mise 
dhuit, agus ithidh tu an taobh a stigh do 
d' gheataibh gach ni is miannach le t'an- 
am. . 

22 Eadhon mar a dh'ithear an ruadh- 
bhoc, agus am fiadh, mar sin ithidh tu e : 
ithidh an neòghlan agus an glan deth air 
an aon dòigh : 

23 A mhàin thoir an ro-airenach ith thu 
'n fhuil : oir is i 'n fhuila' bheatha ; agus 
cha 'n f heudthua' bheatha itheadh maille 
ris an f heoil. 

24 Cha 'n ith thu i ; air an talamh dòirt- 
idh tu i mar uisge. 

25 Cha 'n ith thu i, chum gu'n èirich gu 
maith dhuit, agus do d'chloinn a'd'dhèigh, 
'nuair a ni thu an ni a ta ceart ann an sùil- 
ibh an Tighearn. 

26 A mhàin gabhaidh tu do nithe naomha 
a tha agad, agus do bhòidean, agus thèid 
thu do'n àit a thaghas an Tighearn. 

27 Agus ìobraidh tu t'ìobairtean-loisgte, 
an f heoil agus an f huil, air altair an Tigh- 
earna do Dhè ; agus dòirtear a mach fuil 
t'ìobairtean air altair an Tighearnado Dhè, 
agus ithidh tu 'n f heoil. 

28Thoir an aire, agus èisd ris na briath- 
raibh sin uile a tha mi ag àithneadh dhuit, 
a chum gu'n èirich gu rnaith dhuit fèin, 
agus do d' chloinn a'd' dhèigh gu bràth, 
an uair a ni thu an ni a tha maith agus 
ceart ann an sùilibh an Tighearnado Dhe. 

29 'Nuair a ghearras an Tighearna do 
Dhia as na cinnich romhad, a tha thu dol 
a steach an sud a chum an sealbhachadh, 
agus athig thu 'nan àitej agus a ghabhas 
tu còmhnuidh 'nam fearann : 

30 Thoir an aire dhuit fèin nach ribear 
thu le'n leantuinn, an dèigh dhoibh bhi air 
an sgrios as do làthair, agus nach fiosraich 
thu mu thimchioll an dèe, ag ràdh, Cionnus 
a rinn na cinnich sin seirbhis d'an diath- 
aibh ? ni mise mar sin mar an ceudna. 

31 Cha dean thusa mar sin ris an Tigh- 
earna do Dhia : oir gach gràineileachd do'n 
Tighearn a's fuathach leis, rinn iadsan d'an 
diathaibh ; oireadhonammicagusannigh- 
eana loisg iad san teine d'an diathaibh. 

32 Gach ni a tha mise ag àithneadh 
dhuibh, thugaibh an aire gu'n dean sibh e: 
cha chuir thu ris, ni mò bheir thu ni sam 
bith uaith. 

CAIB. XIII. 
dh'èireas suas 'nur measg fàidh, no 
fear a chi aisling, agus gu'n toir e 
dhuit comharadh no iongantas, M A CAIB. 

2 Agusgu'ntigancomharadh no'nt-ion- 
garitas gu crìch, air an do labhair e riut, ag 
ràdh, Rachamaid an dèigh dhiathan eile, 
nach b'aithne dhuit, agus deanamaid seir. 
bhis doibh. 

3 Cha 'n èisd thu ribriathraibh an f hàidh 
sin, no ris an fhear sin a chi aisling : oir 
tha 'n Tighearna bhur Dia 'gur dearbhadh, 
a dh'fheuchainn am bheil sibh a' gràdh- 
achadh an Tighearna bhur Dè le'r n-uile 
chridhe, agus le'r n-uile anam. 

4 Andèighan Tighearnabhur Dègluais- 
idh sibh, agus bithidh 'eagal-san oirbh, ag- 
us gleidhidh sibh 'àitheantan,agusèisdidh 
sibh r'a ghuth, agus ni sibh seirbhis da, ag- 
us dlùth-leanaidh sibh ris. 

5 Agus cuirear am f àidh sin, no am fear 
sin a chi aisling, gu bàs ; a chionn gu'n do 
labhair e chum sibhse chur air seacharan 
o'n Tighearna bhur Dia, a thug a mach 
sibh à tìr na h-Eiphit, agus a dh'f huasgail 
sibh à tigh na daorsa, chum t'iomain a 
mach as an t-slighe anns an d'àithn an 
Tighearna do Dhia dhuit imeachd ; mar 
sin cuiridh tu air falbh an t-olc as do 
mheadhon. 

6 Ma chuireas do bhràthair, mac do 
mhàthar, no do mhac fèin, no do nighean, 
no bean-phòsda t'uchd, no do charaid, a tha 
dhuìt mar t'anam, impidh ortann an uaig- 
neas, ag ràdh, Rachamaid agus deanamaid 
seirbhis do dhiathaibh eile, nach b'aithne 
dhuit fèin, no do t'aithrichibh ; 

7 Eadhon do dhiathaibh nan cinneach a 
tha mu'n cuairt oirbh, am fagus duit, no 
fada uait, o'n dara ceann do'n talamh eadh- 
on gus an ceann eìle do'n talamh ; 

8 Cha 'n aontaich thu leis, ni mò a dh'- 
èisdeas tu ris ; ni mò a ghabhas do shùil 
truas ris, ni mò a chaomhnas no cheileas 
tu e : 

9 Ach cuiridh tu gu cinnteach gu bàs e ; 
bithidh do iàmh f èin an tùs air g'a mharbh- 
adh, agus an dèigh sin làmh an t-sluaigh 
uile. 

10 Agus dachaidh tu e le clachaibh, a 
chum gu'm bàsaich e ; achionngu'n d'iair 
e do tharruing o'n Tighearna do Dhia, a 
thug a mach thu à tìr na h-Eiphit, à tigh 
na daorsa. 

11 Aguscluinnidh Israel uile, agusbith- 
idh eagal orra, agus cha dean iadni's mò a 
leithid so do ghnìomh aingidh 'nur measg. 

12 Ma chluinneas tu ann an aon do d' 
bhailtibh, a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit gu còmhnuidh aghabhailann, neach 
air bith ag ràdh, 

13 Chaidh daoine àraidh, clann Bheliail, 
a mach as bhur measg, agus bhuair iad 
luchd-àiteachaidh ambaile, ag ràdh, Rach- 
amaid agus deanamaid seirbhis do dhiath- 
aibh eile, nach b'aithne dhuibh ; 

14 Ansin fiosraichidh tu, agus rannsaich- 
idh tu, agus feòraichidh tu gu dùrachd- 
ach; agus, feuch, ma's fìrinn c, agus 
gu'm bheil a' chùis deirbhte, gu'n do rinn- 
eadh a' ghràineileachd sin 'nur measg ; 

15 Gu cinnteach buailidh tu luchd-àit- 
eachaidha'bhaiiesin le faobhar a'chlaidh- 
eimh, 'ga sgrios gu tur, agus gach ni a ta 
ann, agus a sprèidh, le faobhar a' chlaidh- 
eimh. 

16 Agus cruinnichidh tu a chreach uile XIV. 153 

gu meadhon a shràide, agus loisgidh tu le 
teine am baile, agus a chreach uile gu 
h-iomlan, air son an Tighearna do Dhe : 
agus bithidh e 'na thòrr a chaoidh ; cha 
togar suas e ni's mò. 

17 Agus cha lean ri d' làimh-sa a bheag 
do'n ni mhallaichte ; a chum gu'm pill an 
Tighearn o lasair 'f heirge, agus gu nochd 
e tròcair dhuit, agus gu'n dean e iochd 
riut, agus gu'n toir e ort fàs lìonmhor, mar 
a mhionnaich e do t'aithrichibh ; 

18 'Nuair a dh'èisdeas tu ri guth a» 
Tighearna do Dhè, a ghleidheadh 'àith- 
eantan uile a iha mi ag àithneadh dhuit 
an diugh, a dheanamh an niata ceartann 
an sùilibh an Tighearna do Dhè. 

CAIB. XIV. 
TS sibhse clann an Tighearna bhur Dè : 
-* cha ghearr sibh sibh fèin, ni mò a ni 
sibh lomadh air bith eadar bhur sùilean 
air son mairbh : 

2 Oir is sluagh naomha thu do'n Tigh- 
earna do Dhia, agus thagh an Tighearn 
thu gu bhi a'd' shluagh sònraichte dha 
fèin, thar gach uile chinneach a tha air 
aghaidh na talmhainn. 

3 Cha 'n ith thu ni gràineil sam bith. 

4 Is iad so na beathaichean a dh'itheas 
sibh : an damh, a' chaora,agus a' ghabhar, 

5 Am fiadh, agus an ruadh-bhoc, agus 
an dathais, agus a' ghabhar fhiadhaich, 
agus an t-earr-gheal, agus an damh fiadh- 
aich, agus an somer. 

6 Agus gach beathach a roinneas an 
ionga, agus a sgoilteassgoltadh an dà ionga, 
agus a chnàmhas a' chìr am measg nan 
ainmhidhean, sin ithidh sibh. 

7 Gidheadh, iadso cha'n ith sibh dhiubh- 
san a chnàmhas a' chìr, no dhiubhsan a 
roinneas an ionga sgoilte, mar an càmhal, 
agus a' mhaigheach, agus an coinean ; oir 
cnàmhaidh iad a'chìr, ach cha roinn iad 
an ionga : neòghlan tha iad dhuibh. 

8 Agus a' mhuc, a chionn ged a roinn i 
'n ionga, nach cnàmh i a' chìr, tha i neò- 
ghlan dhuibh : d'am feoil cha 'n ith sibh, 
agus r'an cairbh cha bhean sibh. 

9 Iad so ithidh sibh dhiubhsan uile a ta 
sna h -uisgeachaibh : gach ni air am bheil 
itean agus lannan, ithidh sibh ; 

10 Agus gach ni air nach 'eil itean agus 
lannan, cha'n ith sibh : tha e neòghlan 
dhuibh. 

11 Gach eun glan ithidh sibh. 

12 Ach is iad so iadsan do nach ith sibh : 
an iolair, agus an cnàimh-bhristeach, agus 
an iolar-uisge, 

13 Agus an croman-gabhlach, agus an 
clamhan, agus am fang a rèir a ghnè, 

14 Agus gach rìtheach a rèir a ghnè, 

15 Agus a' chailleach-oidhche, agus an 
t-seabhag-oidhche, agus a' chuach, agus 
an t-seabhag a rèir a gnd, 

16 Agus a' chailleach-oidhchebheag.ag- 
us a' chailleach-oidhche mhòr, agus an 
eala, 

17 Agus am pelican, agus an iolair- 
f hionn, agus an sgarbh, 

18 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra- 
ghlas a rèir a gnè, agus an t-adharcan. 
luachrach, agus an ialtag. 

19 Agus tha gach ni snàigeach a dh'~ 154 DEUTERONOJYII. itealaicheas, neòghlan dhuibh ; eha'n ith- 
ear iad. 

20 Gach eun glan ithidh sibh. 

21 Cha'n ith sibh ni sam bith a bhàsaich- 
eas dheth fèin : bheir thu e do'n choigreach 
a tha 'n taobh a stigh do d' gheataibh, 
chum gu'n ith se e, no reic e ris an eilthir- 
each : oir is sluagh naomha thu do'n Tigh- 
earna do Dhia. Cha bhruich thu meann 
ann am bainne a mhàthar. 

22 Bheir thuseachad gu ceart deachamh 
uile chinnis do shìl, a bhei'r am fearann 
uaith o bhliadhna gu bliadhna. 

23 Agus ithidh tu 'm fianuis an Tigh- 
earna do Dhè, san àit a thaghas e chum 
'ainm a chur an sin, deachamh t'arbhair, 
t'fhìona, agus t'olaidh, agus ceud-ghin do 
chruidh, agus do chaorach ; a chum gu 
fòghlum thu eagal an Tighearna do Dhèa 
bhi ort a ghnàth. 

24 Agus ma bhios an t-slighe ro-f hada 
dhuit, air chor as nach urrainn thu a 
ghiùlan, a chionn an t-àite bhi fada uait, a 
thaghas an Tighearna do Dhia a chur 
'ainme an sin, an uair a bheannaicheas an 
Tighearna do Dhia thu. 

25 An sin ni thu airgiod deth, agus 
ceanglaidh tu suas an t-airgiod a'd' làimh, 
agus thèid thu chum an àit a thaghas an 
Tighearna do Dhia : 

26 Agus bheir thu an t-airgiod sin air 
son gach ni a mhiannaicheas t'anam, air 
son buair, no air son chaorach, no air son 
f ìona, no air son dibhe làidir, no air son 
gach ni amhiannaicheast'anam : agus ith- 
ìdh tu an sin an làthair an Tighearna do 
Dhe, agus ni thu gairdeachas, thu fèin. 
agus do theaghlach. 

27 Agus an Lebhitheach a tha 'n taobh a 
stigh dod' gheataibh, cha ti èig thu e: oir 
cha 'n'eil roinn no oighreachd aige maille 
nut. 

28 Aig crìoch thri bliadhna bheir thu 
rnach uile dheachamh do chinnis air a' 
bhliadhna sin fèin, agus taisgidh tu suas e 
an taobh a stigh do d' gheataibh : 

29 Agus thig an Lebhitheach, (a chionn 
nach 'eil roinn no oighreachd aige maille 
nut,) agus an coigreach, agus an dìlleachd- 
an, agus a' bhantrach, a tha 'n taobh a stigh 
do d' gheataibh, agus ithidh iad, agus sàs- 
mchear iad ; a chum gu'm beannaich an 
iighearna do Dhia thu ann an uile oibribh 
do làimhe a ni thu. 

CAIB. XV. 
AN ceann gach aeachd bliadhna ni thu 
* fuasgladh. 

2 Agus is e so modh an f huasglaidh : 
Gach fear fìacha a bheir ni sam bith air ias- 
achd d'a choimhearsnach, fuasglaidh se e ; 
cha 'n iarr e air ais e o 'choimhearsnach, 
no o 'bhràthaiv, a chionn gu'n goirear 
fuasgladh an Tighearna dheth. 

3 O eilthireach feudaidh tu 'iarraidh air 
ais ; ach an ni a's leat fèin a ta aig do 
bhràthair, fuasglaidh do làmh e ; 

4 Ach a mhàin an uair nach bi uireas- 
bhuidheach sam bith 'nur measg : oir 
beannaichidh an Tighearna gumòr thu san 
fhearann a tha 'n Tighearna do Dhia a' 
toirt dhuit mar oighreachd, r'a shealbh- 
achadh ; 5 A mhàin ma dh'èisdeas tu gu dùrachd.. 
ach ri guth an Tighearna do Dhè, a thoirt 
an aire gu'n dean thu na h-àitheantan so 
uile a tha mi 'g àithneadh dhuitair an là 'n 
diugh. 

6 Oir beannaichidh an Tighearna do 
Dhiathu, maragheall e dhuit : agusbheir 
thu air iasachd do mhòran chinneach, ach 
cha ghabh thu air iasachd ; agus bithidh 
uachdaranachd agad air mòran chinneach, 
ach cha bhi uachdaranachd aca-san ort-sa. 

7 Ma bhios 'nur measgduinebochd, aon 
do d' bhràithribh, an taobh a stigh aoin do 
d' gheataibh, ann ad fhearann a tha 'n 
Tighearna do Dhia a' tabhairt duit, cha 
chruaidhich thu do chridhe, ni mò a 
dhruideas tu do làmh o d' bhràthair bochd ; 

8 Ach fosglaidh tu do làmh gu farsaing 
dha, agus gu cinnteach bheir thu air ias- 
achd dha ni's leòr air son 'fheuma, do'n ni 
a tha dh'easbhuidh air. 

9 Thoir an aire nach bi smuain a'd' 
chridhe aingidh, ag ràdh, Tha 'n t-seachd- 
amh bliadhna, bliadhna an fhuasglaidh, 
am fagus ; agus gu'm bi do shùil olc an 
aghaidh do bhràthar bhochd, agus nach 
toir thu bheag dha, agus gu'n glaodh e ris 
an Tighearn a't' aghaidh, agus gu'm bi e 
'na pheacadh dhuit. 

10 Bheir thu dha gu deimhin, agus cha 
bhi doilgheas air do chridhe 'nuair a bheir 
thu dha ; a chionn air son an ni so gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a't' 
oibribh uile, agus anns gach ni ris an cuir 
thu do làmh. 

11 Oir cha bhi 'n tìr a chaoidh gun 
bhochd : uime sin tha mi 'g àithneadh 
dhuit, ag ràdh, Fosglaidh tu do làmh gu 
farsaing do d' bhràthair, do d' bhochd, ag- 
us do d' uireasbhuidheach, a'd' dhùthaich. 

12 Ma reicear riut do bhràthair Eabh- 
ruidheach, no Ban-Eabhruidheach, agus 
gu'n dean e seirbhis duit sè bliadhna ; an 
sin anns an t-seachdamh bliadhna leigidh 
tu leis dol saor uait. 

13 Agus an uair a chuireas tu e mach 
saor uait, cha chuir thu air falbh e fal- 
amh : 

14 Bheir thu dha gu paUt as do threud, 
agus à t'urlar, agus à t'f hìon-amar ; as na 
nithibh sin leis an do bheannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu, bheir thu dha. 

15 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill ann an tìr na h-Eiphit; 
agus shaor an Tighearna do Dhia thu : 
uime sin tha mi ag àithneadh so dhuit an 
diugh. 

16 Ach ma their e riut, Cha'n fhalbh 
mi uait ; (a chionn gur toigh leis thu agus 
do thigb, do bhrìgh gu bheil e gu maith 

agad;) 

17 An sin gabhaidh tu minidh,aguscuir- 
idh tu troimh a chluais e anns an dorus, 
agus bithidh e 'na sheirbhiseach dhuit gu 
bràth : agus mar an ceudna ri d' bhanog- 
laich ni thu mar sin. 

18 Na measar e cruaidh leat, an uair a 
chuireas tu uait saor e ; oir bha e dà uair 
co mhaith dhuitse ri seirbhiseach tuarasd- 
ail, le seirbhis a dheanamh dhuit sè bliadh- 
na: agus beannaichidh an Tighearna do 
Dhia thu anns gach ni a ni thu. 

19 Gach ceud. ghin firionn a bheirear am CAXB. XVI. XVII. 155 measg do chruidh, agus am measg do 
threud, naomhaichidh tu do'n Tighearna 
do Dhia : cha dean thu otaair sam bith le 
ceud-ghin do bhoin, ni mò a lomas tu 
ceud-ghin do chaorach. 

20 Am fianuis an Tighearna do Dhè ith- 
idh tu e o bhliadhna gu bliadhna, san ion- 
ad a thaghas an Tighearn, thu fèin agus 
do theaghlach. 

21 Agus ma bhios gaoid sam bith ann, 
crùbaiche, no doille, no droch ghaoid sam 
bith, cha 'n ìobair thu edo'n Tighearnado 
Dhia. 

22 An taobh a stigh do d' gheataibh ith- 
idh tu e ; ithidh an glan agus an neòghlan 
comh-ionnan deth, mar do'n ruadh-bhoc, 
agus mar do'n fhiadh. 

23 A mhàin 'f huil cha 'n ith thu : air 
an talamh dòirtidh tu i mar uisge. 

CAIB. XVI. 
f-iOIMHID mìos Abib, agus cumaidh tu 
^ a' chàisg do'n Tighearna do Dhia: 
oir sa' mhìos Abib thug an Tighearna do 
Dhia thu mach as an Eiphit san oidhche. 

2 Uime sin ìobraidh tu a' chàisg do'n 
Tighearna do Dhia, do'n treud agus do'n 
bhuar, san ionad a thaghas an Tighearna 
chum 'ainm a chur an sin. 

3 Cha'n ith thu aran goirtichte sam bith 
leatha : seachd làithean ithidh tu aran 
neo-ghoirtichte leatha, eadkon aran àmh- 
ghair ; (oir le cabhaig thàinig thu mach à 
tìr na h-Eiphit;) a chum gu cuimhnich 
thu 'n là air an d'thàinig thu mach à tìr 
na h-Eiphit, uile làithean do bheatha. 

4 Agus cha'n f haicear agad aran goirt- 
ichte a'd' chrìochaibh uile rè sheachd làith- 
ean : ni mò a mhaireas a bheag do'n 
fheoil a dh'ìobras tu air feasgar sa' cheud 
là, rè na h-oidhche gu maduinn. 

5 Cha 'n f heud thu a' chàisg ìobradh an 
taobh a stigh aoin air bith do d' gheataibh, 
a bheir an Tighearna do Dhia dhuit : 

6 Ach aig an àit a thaghas an Tighearna 
do Dhia a chur 'ainmeann, an sin ìobraidh 
tu a' chàisg air feasgar, aig dol fuiclhe na 
grèine, san àm an d'thàinig thu mach as 
an Eiphit. 

7 Agus ròistidh agus ithidh tu i san àit a 
thaghas an Tighearna do Dhia : agus pill- 
idh tu sa' mhaduinn, agus thèid thu do d' 
bhùthaibh. 

8 Sè làithean ithidh tu aran gun ghoirt- 
eachadh ; agus air an t-seachdamh là bith- 
idh àrd chomhchruinneach do'n Tighearna 
do Dhia : cha dean thu obair sambith aìr. 

9 Seachd seachduinean àirmhidh tu 
dhuit fèin : o'n àm san tòisich thu air a' 
chorran achur san arbhar, tòisichidh tu 
air na seachd seachduìnean àireamh. 

10 Agus cumaidh tu fèill nan seachduin 
do'n Tighearna do Dhia, le tiodhlac saor- 
thoil thabhartais do làimhe, a bheir thu 
seachad a rèir mar a bheannaich an Tigh- 
earna do Dhia thu. 

1 1 Agus ni thu gairdeachas an làthair an 
Tighearna do Dhè, thufèin,agus domhac, 
agus do nighean, agus t'òglach, agus do 
bhanoglach, agus an Lebhitheach a tha*n 
taobh a stigh do d' gheataibh, agus an coig- 
reach, agus an dìlleachdan, agus a' bhan- 
trach, a tha 'nurmeasg, san ionad a thagh an Tighearna do Dhia a chur 'ainme 
ann. 

12 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fèin a'd' thràill san Eiphit : agus coimhid- 
idh tu, agus ni thu na reachdan so. 

13 Cumaidh tu fèill nam pàilliun seachd 
làithean an dèigh dhuit t'arbharachruinn- 
eachadh a stigh, agus t'f hìon. 

14 Agus ni thu gairdeachas a'd' f hèill, 
thu fèin, agus do mhac, agus do nighean, 
agus t'òglach, agus do bhanoglach, agus an 
Lebhitheach, agus an coigreach, agus an 
dìlleachdan, agus a' bhantrach, a tha 'n 
thaobh a stigh do d' gheataibh. 

15 Seachd làithean cumaidh tu fèill àr- 
aidh do'n Tighearna do Dhia, san ionad a 
thaghas an Tighearn : a chionn gu'm 
beannaich an Tighearna do Dhia thu a'd' 
chinneas uile, agus ann an oibribh do làmh 
uile ; uime sin ni thu gu deimhin gaird- 
eachas. 

16 Tri uairean sa' bhliadhna taisbeinear 
t'f hirionnaich uile an làthair an Tighearna 
do Dhè, san ionad a thaghas e : ann am 
fèill an arain neo-ghoirtichte, agus ann am 
fèill nan seachduin, agus ann am fèill nam 
pàilliun : agus cha taisbeinear iad an làth- 
air an Tighearna falamh. 

17 Bheir gach duine seachad mar is urr- 
ainn e, a rèir beannachaidh an Tighearna 
do Dhè, a thug e dhuit. 

18 Breitheamhnan, agus uachdarain ni 
thu dhuit fèin an taobh a stighdod'gheat- 
aibh uile, a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit, air feadh do threubh : agus bheir 
iad breth air an t-sluagh le ceart bhreith- 
eanas. 

19 Cha dean thu breitheanas f hiaradh ; 
cha bhi bàigh agad ri neach seach a chèile, 
ni mò a ghabhas tu tiodhlac : oir dallaidh 
an tiodhlac sùile nan daoine glic, agus 
riaraidh e briathra nan ionracan. 

20 An ni sin a ta uile-cheart leanaidh tu, 
a chum gu'm bi thu beò,agus gu'n sealbh- 
aich thu 'm fearann a tha an Tighearna do 
Dhia a' tabhairt dhuit. 

21 Cha suidhich thu dhuit fèin doire 
chraobhan sambith làimh ri altairan Tigh- 
earna do Dhè, a ni thu dhuit fèin. 

^ 22 Ni mò a chuireas tu suas dhuit fèin 
dealbh sa?n bith, ni a's fuathach leis an 
Tighearna do Dhia. 

CAIB. XVII. 
PHA 'n ìobair thu do'n Tighearn do 
Dhia tarbh, no caora, anns am bheil 
gaoid, no mi-mhaise sam bith : oir z'sgràin- 
eileachd sin do'n Tighearna do Dhia. 

2 Ma gheibhear 'nur measg, an taobh a 
stigh aoin dod' gheataibh a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit, fear no bean a rinn 
aingidheachd ann an sùilibh an Tighearna 
do Dhè, le 'choimhcheangal a bhriseadh, 

3 Agus gu'n deachaidh e agus gu'n 
d'rinn e seirbhis do dhiathaibh eile, agus 
gu'n d'rinn e ^toradh dhoibh, aon chuid 
do'n ghrèin, no do'n ghealaich no do uile 
armailt nèimh, nach d'àithn mise ; 

4 Agus gu'n d'innseadh dhuit e, agus 
gu'n cuala tue, agusgu'ndorannsaich thu 
gu maith, agus, feuch, gur f ìor e, agus gu 
bheil a' chùis deirbhte, gu'n do rinneadh 
a' ghràineileachd sin ann an Israel ; 156 DEUTERONOML 5 An sin bheir thu mach am fear sin no 
a' bhean sin, a rinn an ni aingidh sin, 
chum do gheatachan, eadhon am fear sin 
no a' bhean sin, agus clachaidh tu iad le 
clachaibh gus am bàsaich iad. 

6 Aig beul dà f hianuis, no thri f hianuis- 
ean, cuirear gu bàs esan a tha toillteanach 
air bàs : cha chuirear gu bàs e aig beul aon 
fhianuis. 

7 Bithidh làmhan nam fianuisean air an 
toiseach, g'a chur gu bàs ; agus 'nadhèigh 
sin làmhan an t-sluaigh uile : mar sin cuir- 
idh tu 'n t-olc air falbh o bhur measg. 

8 Ma dh'èireas cùis a bhios ro-chruaidh 
ort ann am breitheanas, eadar fuil agus fuil, 
eadar breth agus breth, agus eadar buille 
agus buille, eadhon cùisean conspoid an 
taobh a stigh do d' gheataibh ; an sin èir- 
idh tu, agus thèid thu suas tìo'n ionad a 
thaghas an Tighearna do Dhia : 

9 Agus thig thu chum nan sagart nan Le- 
bhitheach, agus a chum a' bhreitheimh a 
bhios anns na làithibh sin, agus fiosraich- 
idh tu ; agus nochdaidh iad dhuit focal a' 
bhreitheanais : 

10 Agus ni thu a rèir na breithe a 
nochdas muinntir an àite sin (a thaghas 
an Tighearna) dhuit, agus bheir thu 'n 
aire gu'n dean thu a rèir gach ni a theag- 
aisgeas iad duit : 

11 Arèir breth an lagha a theagaisgeas 
iad duit, agus a rèir a'bhreitheanaisa dh'- 
innseas iad duit, ni thu : cha chlaon thu 
o'n bhreth a nochdas iad duit, a ehum na 
làimhe deise no na làimhe clìthe. 

12 Agus an duine a ni gu h-anndàna, 
agus nach èisdris an t-sagart, a sheasas gu 
frithealadh an sin an làthair an Tighearna 
do Dhè, no ris a' bhreitheamh, bàsaichidh 
eadhon an duinesin,agus cuiridh tu'n t-olc 
air falbh o Israel. 

13 Agus cluinnidh an sluagh uile, agus 
bithidh eagal orra, agus cha dean iad gu 
h.anndàna ni's mò. 

14 'Nuair a thig thu chuman fhearainn 
a bheir an Tighearna do Dhia dhuit, agus 
a shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
còmhnuidh ann, agus a their thu, Cuiridh 
mi righ os mo cheann, mar na cinnich uile 
a ta mu'n cuairt orm : 

15 Cuiridh tu air gach aon chor esan 'na 
righ os do cheann a thaghas an Tighearna 
doDhia; aoraomheasg do bhràithre cuir.. 
idh tu 'na righ os do cheann : cha 'n f heud 
thu coigreach a chur os do cheann, nach 
'eil 'na bhràthair dhuit. 

16 Ach cha chuir e eich an lìonmhoir- 
eachd dha fèin, ni mò a bheir e aìr an 
t-sluagh pilltinn do'n Eiphit, a chum gu'n 
cuir e eich an lìonmhoireachd : do bhrìgh 
gu'n dubhairt an Tighearna ribh, Cha 
phill sibh àsoamach ni'smòair ant-slighe 
sin. 

17 Ni mò a chuireas e mnài an lìon- 
mhoireachd dha f èin, a chum nach claon a 
chridhe air falbh ; ni mò a mheudaicheas 
e gu mòr dha fèin airgiod agus òr. 

18 Agus an uair a shuidheas e air righ- 
chaithir a rìoghachd, an sin ath-sgrìobh- 
aidh e dha fèin an lagh so ann an leabhar, 
as an leabhar sin a tha 'n làthair nan sag- 
art nan Lebhitheach. 

19 Agus bithidh e aige, agus leughaidh e ann uile làithean a bheatha : chum gu 
fòghlum e eagal an Tighearn a Dhè a bhi 
air, uile bhriathran an lagha so a ghleidlu 
eadh, agus na reachdan so, chum an dean- 
amh : 

20 A chum nach bi 'chridheair a thogaii 
suas os ceann a bhràithrean, agus nach 
claon e o'n àithne chum na làimhe deise 
no na làimhe clìthe; air chor as gu'm 
buanaich e a làithean 'na rìoghachd, efèin 
agus a chlann am meadhon Israeil. 

CAIB. XVIII. 
f^HAbhiaig na sagartaibh na Lebhith- 
^ ich, eadhon uile thrèibh Lebhi, roinn 
sam bith no oighreachd maille ri h-Is- 
rael : ithidh iad tabhartais an Tighearn a 
bheirear suas le teine, agus 'oighreachd- 
san. 

2 Uime sin cha bhi oighreachdsam bith 
aca am measg am bràithrean : is e 'n Tigh- 
earna fèin an oighreachd, mar a thubhairt 
e riu. 

3 Agus is e so dlighe nan sagart o'n 
t-sluagh, uatha-san a dh'ìobras ìobairt. 
ma's taibh no caora e ; agusbheir iad do'n 
t-sagart an slinnean, agus na gialan, agus 
a' mhaodal. 

4 Mar an ceudna ceud thoradh t'arbh- 
air, t'fhìona, agus t'olaidh, agus ceudlom- 
radh do chaorach bheir thu dha : 

5 Oir thagh an Tighearna do Dhia e 
mach as do threubhaibh uile, gu seasamh 
chum frithealaidh ann an ainm an Tigh- 
earn, e fèin sgus a mhic gu bràth. 

6 Agus ma thig Lebhitheach o h-aon 
do d' gheataibh a mach à h-Israel uile, far 
am bheil e air chuairt, agus ma thig e le 
uile thogradh 'inntinn do'n ionad a thagh- 
as an Tighearn ; 

7 An sin fritheilidh e ann an ainm an 
Tighearna a Dhè, mar a bhràithrean uile 
na Lebhithich, a tha 'nan seasamh an sin 
an làthair an Tighearn. 

8 Bithidh ac' uiread ri chèiler'a itheadh, 
a bhàrr air na thig air o reiceadh a chuid 
duine-cloinne. 

9 'Nuair a thig thu do'n f hearann a tha 
'n Tighearna do Dhia a' tabhairt duit, cha 
'n fhòghlum thu dheanamh arèirgràineil- 
eachd nan cinneach sin. 

10 Cha'n fhaighear 'nur measg neach air 
bìth a bheir air a mhac, no air a nighinn 
dol troimh 'n teine, no a ghnàthaicheas 
fiosachd, no speuradair, no fear-fàistin- 
eachd, no a ghnàthaicheas droch inn- 
leachdan. 

11 No seunadair, no neach a dh'fhios- 
raicheas do leannan-sìth, no druidh, no 
neach a dh'iarras eòlas o na mairbh. 

12 Oir is gràineileachd do'n Tighearn 
iadsan uile a ni na nithe sin ; agus air son 
nan gràineileachd sin, tha'n Tighearna do 
Dhia 'gam fuadachadh a mach romhad. 

13 Bithidh tusa coimhlionta maille ris an 
Tighearna do Dhia. 

14 Oir dh'èisd na cinnich sin a shealbh- 
aicheas tusa ri speuradairean, agus ri fios- 
aichibh : ach air do shonsa, cha do leig an 
Tighearna do Dhia leat mar sin a dhean- 
amh. 

15 Togaidh an Tighearna do Dhia suas 
fàidh dhuit o d' mheadhon fèin, o d' CAIB. XIX. XX. 557 bhràithribh, cosmhuil riumsa; ris-san èisd- 
rdh sibh ; 

16 A rèir nan uile nithe a dh'iarr thu 
o'n Tighearn do Dhia ann an Horeb, ann 
an Ià a' chomhchruinnich, ag ràdh, Na 
cluinneam-sa rìs guth an Tighearna mo 
Dbè, agus na faiceam an teine mòr so ni's 
mò, a chum nach bàsaich mi. 

17 Agus thubhairt an Tighearna rìum- 
sa, Is maith a labhair iad an ni a labhair 
iad. 

18 Togaidh mise suas fàidh dhoibh o 
mheasg am bràithre, cosmhuilriuts:i, agus 
cuiridh mi mo bhriathra 'na bheul, agus 
labhraidh e riu gach ni a dh'àithneas mi 
dha. 

19 Agus tarlaidh, an duine nach èisd ri 
m' bhriathraibh-sa a iabhras e a'm' ainm, 
iarraidh mì uaith e : 

20 Ach am f'àidlì aig am bi dhànadas 
focal a labhakt a'm' ainm, nach d'àithn 
mise dha alabhairt, no a labhras ann an 
ainm dhiathan eile, gu cinnteach bàsaich- 
idh am fàidh sin. 

21 Agus ma their thu ann ad chridhe, 
Cionnus a dh'aithnicheas sinn am focal 
nach do labhair an Tighearn ? 

22 'Nuair a labhras fàidh ann an ainm 
an Tighearna, murtachairan ni, agusmur 
tig e gu crìchj is e sin an ni naeh do labh- 
air an Tighearna ; gu h-anndàna labhair 
am fàidh e : cha bhi eagal ort roimhe. 

CAIB. XIX. 
'MUAIR a ghearras an Tighearna do 
Dhia as na cinnich, aig an robh am 
fearann a tha 'n Tighearna do Dhia a' 
tabhaìrt duit, agus a thig thu 'nan àit, ag- 
us a ghabhas tu còmhnuidh 'nam bailtibh, 
agus 'nan tighibh ; 

2 Cuirirìh tu air leth dhuit fèin tri 
bailtean am meadhon t'f hearainn, a bheir 
an Tighearnado D'hia dhuit r'a shealbh- 
achadh. 

3 Deasaichidh tu dhuit fèin sligha, 
agus roinuidh tu crìoch t'fhearainn a 
bheir an Tighearna do Dhia dhuit r'a 
shealbhachadh, 'nan tri earrannaibh, a 
chum gu feud gach marbhaiche teicheadh 
an sin. 

4 Agus 1$ e so còr a' mharbhaiche, a 
theicheas an sin, a chum gu'm bi e beò : 
Ge b'e a mharbhas-a choimhearsnach gun 
fhios da, donach robh fuath aige roimhe : 

5 Mar a ta 'nuair a thèid duine maille 
r'a choimhearsnach do'n choille a ghearr- 
adh fiodha, agus a bheir a làmh buille leis 
an tuaidh a ghearradh sìos na craoibhe, ag- 
us a leumas an ceann bhàrr na coise, agus 
a thuiteas e airachoimhearsnach, air chor 
as gu'm bàsaich e; teichidh e chum aoin 
do nabailtibh sin, agus bithidh e beò : 

6 Aireagal gu'n lean dioghaltair na fola 
am marbhaiche, am feadh 's a ta 'chridhe 
teth, agus gu'm beir e air, a chionn gu 
bheil an t-slighefada, agus gu marbhse e, 
ged nach robh e toi'.lteanach air bàs, do 
bhrìgh nach robh fuath aige dha san àm a 
chaidh seachad. 

7 Uime sin tha mi ag àithneadh dhuit, 
ag ràdh, Cuiridh tu air leth dhuit fèin tri 
bailtean. 

8 Agus raa leudaicheas an Tighearna do Dhia do chrloch, mar a mhiortnaich e do 
t'aithrichibh, agus ma bheir e rìhuit am 
fearann uile a gheall e thoirt do t'aithrich- 
ibh ; 

9 Ma bheir thu an aire na h -àitheantan 
sin uile a dheanamh, a tha mise ag àith- 
neadh dhuit an diugh, an Tighearna do 
Dhia a ghràdhachadh, agus gluasad a 
ghnàth 'na shlighibh ; an sin cuiridh tu air 
leth dhuit fèin tri bailtean eile a thuilleadh 
air an tri sin ; 

10 A chum nach dòirtear fuil neòchiont- 
ach a'd' f hearann, a bheir an Tighearna do 
Dhia dhuitmar oighreachd, agus nach bi 
mar sìn fuil ort. 

11 Ach ma tha aig duine sam bith fuath 
d'a choimhearsnach, agus gu'n luidh e 'm 
plaid air a shon, agus gu'n èirich e suas 
'na aghaidh, agus gu'm buail e gu marbh- 
tach e, air chor as gu'm faigh e bàs, agus 
gu'n teich e gu h-aon do na bailtibh sin ; 

12 An sin cuiridh seanairean a bhaile 
fèin/ios uatha, agus bheir iad as a sin et, 
agùs bheir iarì thairis e dolàimh dìoghalt- 
air na fola, a chum gu'm bàsaich e. 

13 Cha ghabh do shùil truas ris : ach 
cuiridh tu air falbh cionta fola'; neòchiont- 
aich o Israel, a chum gu'n èirich gu maith 
dhuit. 

14 Cha 'n atharraich thu crìoch fearainn 
do choimhearsnaich, a shuidhich nasinnsir 
a't' oighreachd a shealbhaicheas tu, anns 
an f hearann a bheir an Tighearna do Dhia 
dhuit r'a shealbhachadh. 

15 Cha 'n èirich aon fhianuis a mkàin 
suas an aghaidh duine air son eucorach 
sam bith, no air son peacaidh sam bith, ann 
am peacadh sam bith a pheacaicheas e : 
aig beulcià fhianuis, no aigbeulthri fhian- 
uisean daingvrichear a' chuis. 

16 Ma dh'èireas fianuis bhrèige suas an 
aghaidh rìuine sam bith, a thoirt fianuis 'na 
aghaidh air an euceirt ; 

17 An sin seasaidh an dithis dhàoine aig 
am bheil an connsachadh, am fianuis an 
Tighearn, an ìàthair nan sagart, agus nam 
breitheainhna a bhios anns na làithibh 
sin : 

18 Agus ni na breitheamhna rannsach- 
adh geur; agus, feuch, ma's fìanuisbhrèige 
an fhianuis, agus gu'n d'thug e fianuis 
bhi èige an aghairìh a bhràthar, 

19 An sin ni sibh ris, mar a shaoil esan 
a dheanamh r'a bhràthair : mar sin cuin. 
idh tu air falbh an t-olc as bhur measg. 

20 Agus cluinnidh iadsan a mhaireas, 
agus bitlridh eagal orra, agus cha dean iad 
o sin a mach a shamhuil so db olc 'nur 
measg. 

21 Agus cha ghabh do shùil truas ; ack 
thèid anam aìr soh anama, sùil air son 
sùla, fiacail air son fiacla, làmh air son 
làimhe, cos air son coise. 

CAIB. XX. 
>TW"UAIR a thèid thu mach gn cath an 
aghaidh do naimhdean, agus a chi 
thu eich agus carbaid, agus sluagh a's 
lìonmhoire na thu fèin, na biodh eagal ort 
rompa : oir tha 'n Tighearna dò Dhia 
maille riut, a thug a macli thu à tìr na 
h-Eiphit. 

2 Agus an uair a tìhlùthaicheas sibh rie 

o 158 DEUTERONOMI. a' chath, an sin thig an sagart am fagus, 
agus labhraidh e ris an t-sluagh, 

3 Agus their e riu, Eisd, O lsraeil, tha 
sibh an diugh a' dol gu cath an aghaidh 
bhur naimhdean : na biodh bhur cridhe 
fann, nabiodh eagaloirbh, agusna crioth- 
naichibh, agus na biodh uambann oirbh air 
an son ; '• - 

4 Oir tka'n Tighearna bhur Dia a' dol 
maille ribh, a chogadh air bhur son an 
aghaidh bhur naimhdean, a chum bhur 
tearnadh. 

5 Agus labhraidh an luchd-riaghlaidh ris 
an t-sluagh, ag ràdh, Cia am fear a thog 
tigh nomha, agus nach do choisrig e? rach- 
adh e agus pilìeadh e chum a thighe, air 
eagal gu'm bàsaich e sa' chath, agus gu'n 
coisvig fear eile e. 

6 Agus cia an duine a shuicìhich f ìon- 
lios, agus nach d'ith Jathast dheth ? rach- 
adh esan mar an ceudna, agus pilleadh e 
g'a thigh, air eagal gu'm bàsaich e sa' 
chath, agus gu'n ith neach eile dheth. 

7 Agus cia an duine a tinn cear.gal-pòs- 
aidh ri mnaoi, agus nach do ghabh d'a 
ionnsuidh i? rachadh e agus pilleadh e d'a 
thigh,air eagal gu'm bàsaich e sa' chath, 
agus gu'n gabh neach eile i d'a ionmuidh- 

8 Aguslabhraidh an luchd riaghlaidh a 
bhàrr air sin ris an t-sluagb, agus their iad, 
'Ciaan duine a ta gealtach, agus lag-chridh- 
each ? rachadh e agus pilleadh e d'a thigh, 
a chum nach dean e cridhe a bhràithre lag 
mar a chridhe fèin. 

9 Agus t:.rlaidh, 'nuair a chuireas an 
luchd-riaghlaidh crìoch air labhairt ris an 
t-sluagh, gu'n cuir iad ceannardan air na 
h-armailtibh gus an sluagh a thoirt air an 
aghaidh. 

10 'Nuair a thig thu *m fagus do bhaile 
gu cogadh 'na aghaìdh, an sin gairmidh tu 
sìthdha. • . 

11 Agus tarlaidh. ma bheir e freagradh 
na sìthe dhuit, agus ma dh'fhosglas e 
dhuit, an sin tarlaidh, gu'm bi 'n sluagh 
uile a gheibhear ann fuidh chìs dhuit, ag- 
us gu'n dean iad seirbhis dhuit. 

12 Agus mur dean e slth riut, ach gu'n 
cog e riut, an sin cuiridh tu gu cruaidh 'na 
aghaidh. 

13 Agus an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia thairis do d' làimh e, buailidh tu 
gach firionnach ann le faobhar a' chlaidh- 
eimh : 

14 Ach na mnài, agus a' chlann bheag, 
agus an sprèidh, agus na h-uile nithe a tha 
sa' bhaile, eadhon a chreach uile, gabhaidh 
tu dhuit fèin ; agus ithidh tu creach do 
naimhdean, a thug an Tighearna do Dhia 
dhuit. 

15 Mar so nì thu ris nabailtibh sin uile a 
tha ro-f hada uait, nach 'eil do bhailtibh nan 
cinneach sin. 

lfi Ach do bhailtibh an t-sluaigh sin a 
tha 'n Tighearna do Dhia a' toirt duit mar 
oigbreachd, cha ghlèidh thu ni sam bith 
beò anns am bheil anail ; 

17 Ach sgriosaidh tu gu tur iad, eadhon 
na Hitich, agus na h-Amoraich, na Ca- 
naanaich, agus na Peridsich, na Hibhich 
agus na Iebusaich, a rèir maradh'àithn 
an Tighearna do Dhia dhuit : 

18 A chum nach teagaisg iad duit a dheanamh arèir an uile ghràineileachd, a 
rinn iad d'an diathaibh ; mar sin pheac- 
aicheadh sibh an aghaidh an 'lighearna 
bhur Dè. 

19 'Nuair a chuireas tu gu cruaidh an 
aghaidh baile rè ùine fhada, a' deanamh 
cogaidh 'na aghaidh chum a ghlacadh, cha 
chuir thu as d'a chraobhaibh le tuadh a 
bhualadh orra: oir feudaidh tu itheadh 
dhiubh, agus cha ghearr thu sìos iad, (oir 
is i craobh na macharach beatha duine) 
chum an gnàthachadh ann an cur an agh- 
aidh a' bhaile. 

£0 A mhàin na craobhan a's aithne dhuit 
fèin nach craobhan bìdh iad, sgriosaidh ag- 
us gearraidh tu sìos iad ; agus togaidh tu 
daingnichean an aghairìh a' bhaile a chog* 
as riut, gus an ceannsaich thu e, 

CAIB. XXI. 
"lyTA gheibhear neach air a mharbhadh 
san f hearann a bheir an Tighearn do 
Dhia dhuit r'a shealbhachadh, 'na luidhe 
sa' mhachair, agus gun f hios cò mharbh 
e ; 

2 An sin thig do sheanairean agus do 
bhreitheamhnan a mach, agus tomhaisidh 
iad a chum nambaìltean a tha mu'n cuairt 
airsan a mharbhadh : 

3 Agus tarlaidh gu'n gabh am baile a's 
faigse do'n duine a mharbhadh, eadhon 
seanairean a' bhaile sin agh leis nach 
d'rinneadh obair, nach dotharruing riamh 
ann an cuing ; 

4 Agus bheir seanairean a' bhailesin an 
t-agh sìos do ghleann garbh, nach dò 
threabhadh agus nach do shìol-chuireadh, 
agus gearraidh iad an sin amhach an aighe 
dhith sa' ghleann ; 

5 Agus thig na sagab t mic Lebhi am fa» 
gus ; (oir iadsan thagh an Tighearna dò 
Dhia gu frithealadh dha fèin, agus gu 
beannachadh ann an ainm an Tighearn ;) 
agus a rèir am focai!-san crìocbnaichear 
gach uile chonnsachadh, agus gach uile 
bhuille. 

6 Agus nighidh uile sheanairean a' bhaile 
sin a's faigse do'n duine a. mharbhadh, an 
làmhan os ceann an aighe d'an do ghearr- 
adh an amhach sa' ghleann : 

7 Agus freagraidh iad agus their iad, Cha 
do dhòirt ar ìàmhan an f huil so, ni mò a 
chunnaic ar sùilean i. 

8 Bi tròcaireach, O Thighearna, do d' 
shluagh Israel, a shaor tliu, agus na cuir 
fuil neòchiontach à leth do shluaigh Is- 
raeil. Agus maithear an fhuildhoibh. 

9 Mar sin cuiridh tu air faìbb cionta na 
fola neòchiontaich obhur measg,dobhrìgh 
gu'n dean thu an ni a ta ceart ann an sùil- 
ibh an Tighearna. 

10 'Nuair a thèid thu mach gu cogadh an 
aghaidh do naimhdean, agus gu'n toir an 
Tighearna do Dhia thairis iad do d' làimh, 
agus gu'n dean thu braighdean dhiubh, 

11 Agus gu'm faic thu am measg nam 
braighde bean sgiamhach, agus gu bheil 
dèigh agad oirre, agus gu'm bu mhaith leat 
agad i 'na mnaoi ; 

12 An sin bheir thu dhachaidh i do d' 
thigh, agus bearraidh i a ceann, agusbheir 
i dhith a h-ìnean ; 

13 Agus cuiridh i dhith a h-eudach I CAIB. XXII. braighdeanais, agus fanaidh i a'd' thigh, 
agus ni i caoidh air son a h-athar agus a 
màthar mìos iomlan : agus an dèigh sin 
thèid thu steach d'a h-ionnsuidh, agiis bith- 
idh tu a't' f hear-pòsda aice, agus bithidh 
ise 'na mnaoi agad. 

14 Ach mur bi tlachd agad innte, an sin 
Mgidh tu leitha dol far an àill leatha, ach 
cha reic thu idir air airgiod i, ni mò a ni 
thu ain-tighearnas oirre, a chionn gu'n 
d'islich thu i. 

15 Ma bhios aig duine dà mhnaoi, aon 
diubh gràdhaichte agus an aon eile fuath- 
aichte, agus mà rug iad clann da, araon a' 
bhean ghràdhaicbte agus a' hhean f huath- 
aichte ; agus ma's leis a' mhnaoi f huath- 
aichte an ceud-ghin mic, 

16 Ansin tarlaidh, 'nuairabheiresealbh 
d'a mhic air an ni a ta aige, nach f heud e 
eeud-ghin a dheanamh do mfcac na mnà 
gràdhaichte roimh mhac na mnà fuath- 
aichte, a's e d'i rìreadh an ceud-ghin : 

17 Agusgabhaidh e ri mac na mnà fuath- 
aichte mar an ceud-ghin, le roinn dhùb- 
ailte a thoirt da do gach ni a ta aige ; oir 
is esan toiseach a neirt, is leis còir a' cheud- 
ghin. 

18 Ma bhios aig duine mac reasgach ag- 
us ceannairceach, nach gèill do ghuth 'ath- 
ar, no do ghuth a mhàthar, agus an uair a 
smachdaicheas iad e, nach èisd riu : 

19 An sin beiridh 'athair agus a mhàth- 
air air, agus bneir iad a mach e gu seanair- 
ean a bhaile, agus gu geata 'àite fèin ; 

20 Agus their iad ri seanairibh a bhaile, 
Tha ar mac so reasgach agus ceannairc- 
each, cha toir e gèill d'ar guth ; tha e 'na 
gheòcair agus 'na mhisgeir. 

21 Agus ctachaidh uile dhaoine a bhajle 
e le claphaibh, a chum gu'm bàsaich e : 
mar sin cuiridh tu olc air falbh às bhur 
measg, agus cluinnidh Israel uile, agus 
bithidh eagal orra. 

22 Agus ma rinn duine peacadh a tha 
toillteanach air bàs, agus gu'm bi e r'a chur 
gu bàs, agus gu'n croch thu ri craoibh e : 

23 Cha 'n f han a chorp rè na h-oidhche 
air a' chraoibh, ach air gach aon chor adh. 
ìaicidh tu e air an là sin fèin ; (oir mall 
aichte le Dia tha esan a chrochadh :) agus 
cha saiaich thu t'f hearann, a tha 'n Tigh- 
earna do Dhia a' toirt duit mar oigh- 
reachd. 

CAIB. XXII. 
'j^UAIR a chi thu damh dobhràthar, no 
a chaora dol aìr sG3.cha.ran, cha'n 
f holaich thu thu fèin uatha ; bheir thu air 
gach aon chor air an ais iad a rìs a dh'ionn- 
suidh do bhràthar. 

2 Agus mur bi do bhràthair làimh riut, 
no mur aithne dhuit e, an sin bheir thu e 
dh'ionnsuidh do thighe fèin, agus bithidh 
e maille riut gus an iarr do bhràthair e, 
agus bheir thu air ais dha e. 

3 Air a' mhodh cheudna ni thu r'a asal, 
agus mar so ni thu r'a eudach, agus mar so 
m thu ris na h-uile nithibh caillte le d' 
bhràthair, a chaill e, agus a f huair thusa : 
cha 'n f heud thu thu fèin f holach. 

4 'Nuair a chi thu asal do bhràthar, no 
a dhamh a' tuiteam sìos air an t-slighe, 
cha'n fholaich thu thu fèin uatha : gu cinnteach togaidh tu suas iad maille ris a 
rìs. 

5 Cha chaith bean an ni sin a's le fear, 
ni mò a chuireas fear uime eudach mnà : 
oir wgràineileachd do'n Tighearna do Dhia 
iadsan uile a ni so. 

6 Ma tharlas do nead eoin a bhi romhad 
san t-slighe ann an craoibh sam bith, no air 
làr, ma's eoin òga iad, no uibhean, agus a' 
mhàthair 'na suidhe air an àlach, no air na 
h-uibhean, cha ghlac thu a' mhàthair 
maille ris an àlach : 

7 Air gach aon chor leigidh tu leis a' 
mhàthair dol as, agus an t-àlach gabhaidh 
tu dhuit fèin ; a chum gu'n èirich gu maith 
dhuit, agus gu'm buanaich thu do làith- 
ean. 

8 'Nuair a thogas tu tigh nomha, an sin 
togaidh tu barr-bhalia d'a mhullach, a 
chum nach toir thu fuil air do thigh, ma 
thuiteas duine sam bith o sin. 

9 Cha chuir thu t'f hìon-lios le h-iomadh 
gnè sìl, air e; gal gu'n truaillear toradh do 
shìl a chuir thu, agus meas t'f hìon-lios. 

10 Cha dean thu ar le damh agus le 
h-asal maille ri chèile. 

1 1 Cha chuir thu umad eudach measgta, 
mar do olainn agus do lìon le chèile. 

12 Ni thu dhuit fèin fàbhran air ceithir 
cheithreanaibh t'eudaich leis an còmhdaich 
thu thu fèin. 

13 Ma ghabhas duine bean, agus gu'n 
tèid e steach d'a h-ionnsuidh, agus gu'm 
fuathaich e i, 

14 Agus gu'n toir e aobhar cainnte 'na 
h-aghaidh, agus gu'n tog e suas droch ainm 
oirre, agus gu'n abair e, Ghabh mi a' bhean 
so, agus an uair a thàinig mi d'a h-ionn^ 
suidh, cha d'fhuair mi 'na maighdinn i : 

15 An sin gabhaidh athair na h-ighinn, 
agus a màthair, agus bheir iad a mach 
comharan maighdeanais na h-ighinn gu 
seanairibh a' bhaile anns a' gheata ? 

16 Agus their athair na h-ighinn ris na 
seanairibh, Thug mi mo nighean do'n duine 
so 'na mnaoi, agus tha fuath aige dh'i ; 

17 Agus, feuch, thug e aobhar cainnte 
'na h-aghaidh, ag ràdh, Cha d'fhuair mi 
do nighean 'namaighdinn ; agusgidheadh 
** iad sin comharrn maighdeanais mo nigh- 
inn : agus sgaoilidh iad an tTeudach an 
làthair sheanairean a' bhaile. 

18 Agus gabhaidh seanairean a' bhaile 
sin an duine, agus smachdaichidh iad e : 

19 Agus cuiridh iad ùmhla cheud secel 
airgid ai r, agusbheir iad do athair na h-igh- 
inn iad, a chionn gu'n do thog e droch 
ainm air òigh do chloinn Israeil ; agus bith- 
idh i 'na mnaoi aige : cha 'n f heud ea cur 
uaith r'a bheò. 

20 Ach ma tha an ni so f ìor, agus nach 
'eil comharan maighdeanais r'am faghail 
do'n nighinn ; 

21 An sin bheir iad a mach an nighean 
gu dorus tighe a h-athar, agus clachaidh 
daoine a baile i le clachaibh gus ambàsaich 
i; a chionn gu'n d'oibrich i amaideachd 
ann an Israel, le strìopachas a dheanamh 
ann an tigh a h-athar : mar sin cuiridh tu 
air falbh olc as bhur measg. 

22 Ma gheibhear duine a' luidhe le mnaoi 
I a tha pòsda ri fear, an sin cuirear gu bàs 

iad le chèile, an duine a luidh leis a s 160 DEUTERONOMI. mhnaoi, agusa'bhean : mar sin cuiridh tu 
olc air falbh o Israel. 

23 Ma tha nighean, agtis i 'na h,òigh, 
fuidh cheangal-pòsaidh aigfear, agusgu'm 
faigh duine i sa' bhaile, agus gu'n luidh e 
leatha ; 

24 An sin bheir sibh a mach iad le chèile 
gu geata a' bhaile sin, agus clachaidh sibh 
iad le clachaibh gus am bàsaich iad ; an 
nighean, a chionn nach do ghlaodh i, agus 
i bhi sa' bhaile ; agus am fear, a chionn gu'n 
d'ìslich ebean achoimhearsnaich : marsin 
cuiridh tu air falbh olc as bhur measg. 

25 Ach ma gheibh fear sa' mhachair 
nighean a tha fuidh cheangal-pòsaidh, ag- 
us gu'n eignich an duine i, agus gu'n luic!h 
e leatha, an sin cuirear a mhàin an duine 
a luidh leatha gu bàs. 

26 Ach air an nighinn cha dean thu 
bheag sam bith ; cha 'n'eil san nighinn 
coire bàis: oir mar an uair a dh'eireas 
duine sua^ an aghaidh a choimhearsnaich, 
agus a mharbhas. se e, mar sin a ta chùis 
so; 

27 Oir f huair e sa' mhachair i, agus dh'- 
eigh an nighean a bha fuidh cbeangal-pòs- 
aidh,agus eharobh neach ann g'a teasairg- 
ìnn. 

28 Ma gheibh duine nighean a tha 'na 
•h-òigh, nach 'eil fuidh cheangal-pòsaidh, 
agus gu'n dean e greim oirre, agus gu'n 
luidh e leatha, agus gu'm faighear iad ; 

29 An sin bheir am fear a luidh leatha 
do athair na h -ighinn leth-cheud secel air- 
gid, agus bithidh i 'na mnaoi aige ; a 
chionn gu'n dlslich e i, cha 'n fheud e a 
cur uaith x'a bheò. 

30 Cha ghabh duine d'a ionnsuidh bean 
'athar, ni mò a leigeas e ris còmhdachadh 
'athar. 

CAIB. XXIII. 
/^HA tèid esan aig am bheil a chlochan 
air am bruthadh, no 'bhall dìomhair 
air a ghearradh dheth, a steach dochomh. 
chruinneach an Tighearna. 

2 Cha tèid fear dìolain a steach do 
chomhchruinneach an Tighearn ; eadhon 
gu ruig an deicheamh ginealach cha tèid e 
steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earna. 

3 Cha tèid Amonach no Moabach a 
steach do chomhchruinneach an Tighearn ; 
eadhon gus an deicheamh ginealach cha 
tèid iad a steach do chomhchruinneach an 
Tighearn a chaoidh ; 

4 A chionn nach do choinnich iad sibh 
le h-aran agus le h.uisge air an t-slighe, 
'nuair a thàinig sibh a mach as an Eiphit, 
agus a chionn gu'n do thuarasdalaich iad 
a'd' aghaidh Balaam mac Bheoir, o Phetor 
na Mesopotamia, chum do mhallachadh. 

5 Gidheadh, cha *n èisdeadh an Tigh, 
earna do Dhia ri Balaam ; ach thionndaidh 
an Tighearna do Dhia dhuit am mallach- 
adh gu beannachadh, a chionn gu'm bu 
toigh leis an Tighearna do Dhia thu. 

6 Cha 'n iarr thu an sìth, no an sonas rè 
t'uile làithean gu bràth. 

7 Cha ghabh thu gràin do Edomach, oir 
ìs e do bhràthair e : cha ghabh thu gràin do 
Eiphiteach, a chionn gu'n robh thu a'd' 
choigreach 'na fhearann. 8 Thèid a' chlann a ghinear leo-san, a 
steach do chomhchruinneach an Tigh- 
earna, 'nan treas ginealach. 

9 'Nuair a thèid 2'fheachd a macb an 
aghaidh do naimhdean, an sin gleidh tht* 
fèin o gach droch ni. 

10 Ma bhios 'nur measg duine sam bith 
nach 'eil glan, a thaobh neòghloine a thar- 
las da san oidhche, an sin thèid e mach as 
a' champ ; cha tig e steach do mheadhon 
a' chaimp : 

11 Ach an uair a bhios e dlùth do'n 
fheasgar, an sinnighidh see/einleh-uisge^ 
agus an uair a thèid a' ghrian fodha, thig 
e steach do mheadhon a' chaimp. 

12 Bithidh agad àite mar an ceudna an 
taobh a muigh do'n champ, far an tèidthu 
mach. 

13 Agus bithidh pleadhag agad air do 
chrios, agus an uair a shuidheas tu a 
muigh, cladhaichidh tu leatha, agus tionn- 
daidh tu air t'ais, agus folaichidh tu an ni 
athiguait. 

14 Oir tha 'n Tighearna do Dhia ag im~ 
eachd am meadhon do chaimp, chum ào 
shaoradh, agus a chum do naimhdean a 
thoirt thairi's romhad : uime sin bithidh dq 
ciiamp iiaomha, chum nach faic e ni sam 
bith neòghlan annad, agus nach pill e air 
falbh uait. 

15 Cha toir thu suas d'a mhaighstir an 
seirbhiseach a chaidh as a t' ionnsuidh o 
'mhaighsdir. 

16 Maille riut gabhaidh e còmhnuidh. 
'nur measg, anns an àit a thaghas e, an 
taobh a stigh aoin do d' gheataibh far an 
taitniche leis : cha dean thu foirneart air. 

17 Cha bhi strìopach air bith do nighean- 
aibh Israeil, ni mò bhios Sodomach do 
mhacaibh Israeil. 

18 Cha toir thu tuarasdal strìopaich, no 
luach coin, do thigh an Tigheama do Dhè 
air son bòidsam bith ; oir thaiad sin eadh- 
on lechèile 'nan gràineileachd do'n Tigh- 
earna do Dhia. 

19 Cha toi.r thu ni sam Mth an coingheali 
do d' bhràthair air riadh ; riadh airgid, 
riadh bìdh, riadh ni sam bithabheirearan 
coingheall air riadh. 

20 Do choigreach feudaidh tu ni a thoirt 
an coingheallair riadh,ach do d'bhsàthair 
cha toir thu ni sam bith an coingheall ai? 
riadh; achumgu'm beannaich an Tigh. 
earna do Dhiathu annsgach ni risan cuir 
thu clo làmh, san f hearann d'am bhei! thu 
dol g'a shealbhachadh. 

21 'Nuair a bhejr thu bòid do'n Tigh- 
earna do Dhki, cha dean thu moille 'na 
h-ìocadh : oir gu cinnteach iarraidh an 
Tighearna do Dhia uait i ; agus bhiodh e 
'na pheacadh dhuit. 

22 Ach ma dh'fhanas tu gun bhòid a 
thabhairt, cha bhi e 'na pheacadh dhuit. 

23 An ni sin a chaidh mach as do bhiL 
ibh, coimhididh agus coimhlionaidh tu ; a 
rèir mar a bhòidich thu do'n Tighearnado 
Dhia, eaàhon tabhartas saor-thoile, a 
gheall thu le d' bheul, 

24 'Nuair a thèid thu steach do f hìon-lios 
do choimhearsnaich, an sin feudaicìh tu 
fìon-dhearcan ifheadh mar is miann leat, 
eadhon do shàth ; ach cfaa chuir thubheag 
a'd' shoitheach. CAIB. XXIV. XXV. 161 25 'Nuair a thèid thu steach a dh'arbhar 
do choimhearsnaicb, an sin feudaidh tu na 
diasan a spìonadh le d' làimh ; ach corran 
cha chuir thu ann an arbhar do choimh- 
earsnaich. 

CAIB, XXIV. 
'MUAIR a ghabhas fear bean agus a 
phòsas e i; agus gu'n tachajr nach 
faigh i deadh-ghean 'na shùihbh, a chionn 
gu'n d'fhuair e neòghìcjne èigin innte ; an 
sin sgrìobhadh e ìitir-dhealajch dh'i, agus 
thugadh e 'na làimh i, agus cujreadh e 
mach as a thigh i. 

2 Agus an uair a dh'f halbhas i mach as 
a thigh, feudaidh i dol agus a bhi 'na 
mnaoì aig fear eile. 

3 Agus ma dh'fhuathaicheas am fear- 
pòsda ma dhejreadh so i, agus gu'n sgrìobh 
e litir-dhealaich dh'i, agus gu'n toir e 'na 
làimh i, agus gu'n cuir e mach as a thigh 
s ; no ma gheibh am fear ma dheireadh 
bàs, a gliabh i 'na mnaoi dha fèin j 

4 Cha 'n fheud a ceud fhear.pòsda a 
chuir uaith i, a gabhail a rìs gu bhi 'na 
mnaoj dha, an dèigh dh'i bhi air a truaill- 
eadh ; oir is gràineileachd sin an làthair 
anTighearn : agus cha tojr thu air an f heaiv 
ann peacachadh, a tha 'n Tighearna do 
Dhia a' toirt duit mar oighreachd, 

5 'Nuair a ghabhas duine bean nuadh, 
cha tèid e maeh gu cogadh, ni mò a chuir- 
ear cùram gnothuich sam bith air ; fan- 
aidb e saor aig a thigh fèin aon bhliadhna, 
agus bheir e subhachas d'a mhnaoj a 
ghabh e. 

6 Cha ghabh duine sam bith a' chlach- 
rrjhuiliqn ìochdarach no uachdarach mar 
gheall ; oir tha e gabhail anama duine mar 
gheall, 

7 Ma gbeibhear duine a' goideadh aoin 
aeach d'a bhràithribh do chloinn Israeil, 
agus ma ni e ain-tighearnas air, no ma 
reiceas see; an sjn cuirear gu bàs an gad- 
uiche sin ; agus cujridh tu olc ajr falbh as 
fohur measg, 

8 Thoir an aire, ann ara plàigh na 
luibhre, gu'n toir thu fa'near gu dùrachd- 
ach, agus gu'n dean thu a rèjr nan uile 
nithe a theagaisgeas na sagartan na Lebh,. 
jthich dhuìbh : a rèir raar a dh'àjthn mi 
dhoibh, bheir sibh fa'near gu'n dean sibh. 

9 Cuimhnich ciod a rinn an Tighearna 
do Dhia ri Miriam air an t-slighe, an dèigh 
dhuibh teachd a mach as an Eiphit, 

JO 'Nuair a bheir thu do d' chojmhears- 
nach ni sam bith an coingheall, cha tèid 
thu steach d'a thigh a ghabhail a ghilj. 

11 A mach seasaidh tu, agus biieir an 
duine d°am bheil thu toirt an coingheall, 
an geall a mach dhuit. 

12 Agus ma bhios an duìne bochd, cha 
choidil thu Je 'gheall. 

13 Air gach aon chor bheir tbu air ais 
dha 'n geall a rjs, 'nuair a thèjd a' ghrian 
fodha, chum gu'n coidil e 'na eudach fèin, 
agus gu'm beannaich e thu : agus bithidh 
so 'na ionracas dhujt an Jàthair an Tigh, 
earna do Dhè, 

14 Cha dean thu fojrneart ajr seirbhis. 
each tuarasdail a tha bochd agus uireas-, 
bhuidheach, co dhiubh a th'a e do d' 
fcjjrèjtbribh, no do d' choigrich, a tha anh ad f hearann an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh. 

15 Air a là bheir thu dha a thuarasdal, 

agus cha tèid a' ghrian sìos air, oir tha e 
bochd, agus a' suidheachadh a chridhe air ; 
air eagal gu'n glaodh e a't' aghaidh ris an 
Tighearn, agus gu'm bi e 'na pheacadh 
dhuit. 

16 Cha chuirear na h-aithriche gu bàs 
air son na cloinne, ni mò a chujrear a' 
chlann gu bàs air son nan aithriche : cuir^ 
ear gach duine gu bàs ajr son a pheacaidh 
fèin. 

17 Chachlaonthu brejtheanas a'choig- 
rjch, no an dìlleachdain, ni mò a ghabhas 
tu eudach bantraich mar gheall. 

18 Ach cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
fein a'd' thràill san Eiphit, agus gu'n do 
shaor an Tighearna do Dhia thu as a sin : 
uime sin tha mi ag àithneadh dhuit an ni 
so a dheanamh, 

19 'Nuair a bhuaineas tu t'f hoghar a'd' 
achadh, agus a dhìchuimhnicheas tu sguab 
san achadh, cha phill thu g'a togail : air 
son a' choigrich, air son an dìlleachdain, 
agus air son nabantraich bithidh i ; a chum 
gu'm beannaich an TighearnadoDhiathu 
ann an uile oibribh do Jàmh. 

20 'Nuatr a chrathas tu do chrann-oladh, 
cha tèid thu thairis air na geugaibh a rìs : 
air son a' choigrich, air gon an dìlleachd- 
ain, agus air son na bantraicli bithidh e. 

21 'Nuair a chruinnicheas tu fìon- 
dhearcan t'f'hìon-lios, cha ghlan thu gu 
buileach a'd' dhèigh e : air son a' choig- 
rich, air son an dìlleachdain, agus air son 
na bantraich bithidh e. 

22 Agus cuimhnichidh tu gu'n robh thu 
a'd' thràill ann an tìr na h-Eiphit : uime 
sin tha mi ag àithneadh dhuit an ni so a 
dheanamh, 

CAIB. XXV. 
]V/rA bhios connsachadh eadar dhaoine, 
i ' J - agus gu'n tig iad gu breitheanas, a 
chum as gu'n toir na breithsamhna breth 
orra; an sin saoraidh iad an t-ionracan, 
agus dìtidb iad an cjontach. 

2 Agus tarlaidh ma 's ajridh an duine 
aingidh bhi air a bhualadh, gu'n toir am 
breitbeamh air luidhe sios, agus a bhi air 
a bhualadh 'na làthair, a rèir a choire,ann 
an àjreamh àraidh do bhuillibh. 

3 Dà fhichead buille bhejr e dha; cha 
tèid e thairis, air eagal nan rachadh e 
thairi?, agus gu'm buaileadh se e os an 
ceann sjn le mòran bhuillibh, an sin gu'ra 
biodh do bhràthair tàireil a'd' shùjlibh. 

4 Cha chuir tliu ceangal air beul an 
daimh an uair a tha e saltairt an arbhair. 

5 'Nuair a ghabhas bràithrean còmh. 
nuidh maille ri chèile, agus gu'm faigh aon 
diubh bàs, agus gun dujne cloinne aige, 
cha phòs bean a' mhajrbh a mach ri coig, 
reach : thèid a bràthair-cèile steach d'a 
h-ionnsuidh, agus gabhaidh e dha fèin i 
'na mnaoi, agus ni e dlighe bràthar-cèile 
rjthe, 

6 Agus èiridh an ceud-ghinrajc abheir,. 
gas j, suas ann an ainm a bhràthar a ta 
marbh, achum nach dubhar a raach 'ajnrà 
à h-IsraeL 

7 Agus mur toiJ Jeis an duin© bean a 
o 2 16*2 DEUTERONOMI. bhràthar a ghabhail, an sin thèid bean a 
bhràthar suas do'n gheata chum nan sean- 
airean, agus their i, Tha mo bhràthair- 
cèile a' diùltadh ainm a thogail suas d'a 
bhràthair ann an Israel, cha 'n àill leis 
dlighe bràthar-cèile a dheanamh rium. 

8 An sin gairmidh seanairean a' bhaile 
air, agus labhraidh iad ris : agus ma sheas- 
as e mach, agus gu'n abair e, Cha 'n àill 
leam a gabhail ; 

9 An sin thig bean a bhràthar d'a ionn- 
suidh an làthair nan seanairean, agus ! 
fuasglaidh i a bhròg bhàrr a choise, agus 
tilgidh i smugaid 'na eudain, agus freag- 
raidh agus their i, Mar so nìthear ris an 
duine nach tog suas tigh a bhràthar. 

10 Agus goirear 'ainm ann an Israel, 
Tigh an fhir aig am bheil a bhròg fuasg- ; 
ailte. 

11 'Nuair a bhios daoine ri comhstri 
euideachd, neach ri neach eile, agus gu'n 
tig bean aoin diubh am fagus a dh'fhuasg- 
ladh a fir-pòsda à làimh an f hir a tha 'ga 
bhualadh, agus gu'n sln i mach a làmh, 
agus gu'n gabh i greim air a bhuill dìomh- 
air ; 

12 An sin gearraidh tu dhith a làrah; 
cha ghabh do shùil truas ritke. 

13 Cha bhi agad ann ad mhàla aon 
.chothrom agus cothrom eìle ; cothrom mòr 

agus beag. 

14 Cha bhi agad ann ad thigh aon soith- 
each, agus soitheacli eile tomhais ; soitk- 
each mòr agus beag. 

15 Cothrom iomlan agus ceart bitbidh 
agad, soitheach-tomhais iomlan agus ceart 
bithidh agad ; a chum gu'm buanaichear 
do làithean anns an f hearann a tha 'n Tigh- 
earna do Dhia a' tabhairt duit. 

16 Oir tha iadsan uile a ni na nithe sin, 
iadsan uile a ni gu h-eucorach, 'nan gràin- 
eileachd do'n Tighearna do Dhia. 

17 Cuimhnich ciod a rinn Amalec ort 
san t-slighe, 'nuair a thàinig sibh a mach 
as an Eiphit, 

18 Cionnus a choinnich e thu san t.slighe, 
agus a bhuail e chuid bu deireanaiche 
dhiot, eadhon iadsan uile a bha lag a'd' 
dhèigh, an uair a bha thu fan agus sgìth, 
agus nach robh eagal Dè air. 

19 Uime sin an uair a bheir an Tighearna 
do Dhia fois duit o d' naimhdibh uile mu'n 
cuairt, anns an f hearann a bheir an Tigh- 
earna do Dhia dhuit mar oighreachd r'a 
shealbhachadh, dubhaidh tu as cuimhne 
Amaleic o bhi fuidh nèamh ; cha dìchuimh, 
nich thue, 

CAIB. XXVI. 
A GUS an uair a thèid thu stigh do'n 
f hearann a tha 'n Tighearna do Dhia 
a' toirt dhuit mar oighreachd, agus a 
shealbhaicheas tu e, agus a ghabhas tu 
còmhnuidh ann, 

2 An sin gabhaidh tu do'n cheud chuid 
do uile thoradh na talmhainn, a bheir thu 
leat do t'fhearann a tha 'n Tighearna do 
Dhia a' tabhairt duit, agus cuindh tu ann 
am bascaid e, agus thèid thu chum an àite 
a thaghas an Tighearna da Dhia, a chur 
'ainme an sin. 

3 Agus thèid thu dh'ionnsuidh an t-sag, 
airt sì bhios anns na làithibh sin a agus their thu ris, Tha mi ag aideachadh air an là 'n 
diugh do'n Tighearna do Dhia, gu'n 
d'thàinig mi do'n dùthaich a mhionnaich 
an Tighearna d'ar n-aithrichibh gu'n tug- 
adh e dhuinn. 

4 Agus gabhaidh an sagart a' bhascaid as 
do làimh, agus cuiridh e sìos i airbeulaobh 
altarach an Tigheai na do Dhè. 

5 Agus freagraidh tu agus their thu an 
làthair an Tighearna do Dhè, Bu Shirian- 
ach air sheòl a bhi caillte m'athair, agu& 
chaidh e sìos do'n Eiphit, agus bha e air 
chuairt an sin le beagan cuideachd, agus 
dh'fhàs e 'n sin 'na chinneach mòr, cumh- 
achdach, agus lìonmhor. 

6 Agus bhuin na h-Eiphitich gu h-olc' 
ruinn, agus shàraich iad sinn, agus chuir 

| iad daorsa chruaidh oìrnn. 

7 Agus ghlaodh sinn ris an Tighearna, 
Dia ar n-aithriche, agus dh'èisd an Tigh- 
earna r'ar guth, agus dh'amhairc e air ar 
n-àmhghar, agus ar saothair, agus ar foir- 
neart : 

8 Agus thug an Tighearna mach sinn as 
an Eiphit le làimh chuinhachdaich,agus le 
gàirdean sìnte mach, agus le h-uamhann 
mòr, agus le comharaibh, agus le h-iong- 
antasaibh : 

9 Agus thug e sinn do'n àite so, agus 
thug e dhuinn am fearann so, fearann a 
tha sruthadh le bainne agus mil. 

10 Agus a nis, feuch, thug mileam ceud 
thoradh an fhearainn a thug thusa, a 
Thighearna, dhomh, Agus cuiridh tu e 
am fianuis an Tighearna do Dhè, agus ni 
thu aoradh am rìanuis an Tighearna do. 
Dhè. 

11 Agus ni thu gairdeachas anns gach ni 
maith a thug an Tighearna do Dhia dhuit, 
agus do d' thigh, thu fèin, agus an Lebh- 
itheach, agus an coigreach a bhios 'nur 
measg. 

12 'Nuair a chuireas tu crìoch air deach- 
amh a thoirt seachad, eadhon uile dheach- 
amh do chinneis air an treas bliadhna, 
bliadhna an deachaimh, agus a bheir thu e 
do'n Lebhitheach, do'n choigreach, do'n 
dilleachdan, agus do'n bhantraich a chum 
gu'n ith iad an taobh a stigh do d' gheat- 
aibh, agus gu'n sàsuichear iad ; 

13 An sin their thu am fianuis an Tigh- 
earna do Dhè, Thug mi leam na nithe 
naomha as ?no thigh, agus mar an ceudna 
thug mi iad do'n Lebhitheach, agus do'n 
choigreach, do'n dìlleachdan, agus do'n 
bhantraich, a rèir t'àitheantan uile a dh'~ 
àithn thu dhomh : cha do bhris mi h-aon 
do t'àitheantaibh, ni mò a dhìchuimhnich 
mi iad. 

14 Cha d'ith mi bheag dhiubh a'm' 
bhròn, ni mò a ghabh mi bheag dhiubh gu 
feum neòghlan sam bith, ni mo a thug mi 
bkeag dhiubh air son a' mhairbh ; dh'èisd 
mi ri guth an Tighearna mo Dhè ; rinn 
mi a rèir nan uile nithe a dh'àithn thu 
dhomh. 

15 Amhairc a nuas o ionad-còmhnuidh 
do naomhachd, o nèamh, agus beannaich 
do shluagh Israel, agus am fearann a thug 
thu dhuinn, mar a mhionnaich thti d'ar 
n-aithrichibh, fearann a iha sruthadh k- 
bainne agus mil. 

1G Air an là'n diugh dh'àithn an Tigh* CAIB. XXVII. XXVIII. 163 earna do Dhia dhuit na reachdan agus na 
breitheanais sin a dheanamh : uime sin 
coimhididh agus ni thu iad Je d' uile 
chridhe agus le d' uile anam. 

17 Rinn thu roghainn an diugh do'n 
Tighearna gu bhi 'na Dhia dhuit, agus gu 
gluasad 'na shlighibh, agus gu 'reachdan a 
ghleidheadh, agus 'àitheantan, agus a 
bhreitheanais, agus gu èisdeachdr'aghuth. 

18 Agus thagh an Tighearna thusa an 
diugh gubhia'd' shluagh sònraichte dha 
fèin, mar a gheall e dhuit, agus a chum 
gu'n gleidheadh tu 'àitheantan uile ; 

19 Agus a chum gu'n deanadh e àrd thu 
os ceann nan uile chinneach a rinn e, ann 
an cliu, agus ann an ainm, agus ann an 
urram ; agus a chumgu'm bitheadh tu a'd' 
shluagh naomhado'n Tighearna do Dhia, 
mar a labhair e. 

CAIB. XXVII. 
A GUS dh'àithn Maois agus seanairean 
■ Israeil do'n t-sìuagh, ag ràdh, Gleidh- 
ibh na h-àitheantan uile a tlia mi ag àithn- 
eadh dhuibh an diugh. 

2 Àgus tarlaidh, air an là anns an tèid 
sìbh thar Iordan do'n f hearann a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit, gu'n cuir thu 
suas diiuit fèin clacha mòra, agus còmh- 
daichidh tu thairis le h-aol iad. l 

3 Agus sgrìobhaidh tu orra uilebhriath- 
ran an lagha so, 'nuair a thèid thu thairis, 
a chum gu'n tèid thusteach do'nfhearann 
a bheir an Tighearna do Dhia dhuit, fear- 
ann a tha sruthadh le bainne agus le mil ; 
mar a gheall an Tighearna Dia t'aithriche 
dhuit. 

4 Uime sin an uair a thèid sibh thar lor- 
dan, cuiridh sibh suas na clachan sin, a tha 
mi ag àithneadh dhuibhair an là'n diugh, 
ann an sliabh Ebail, agus còmhdaichidh tu 
thairis le h-aol iad. 

5 Agus an sin togaidh tu suas altairdo'n 
Tighearna do Dhia, altair do chlachaibh ; 
cha tog thu suas inneal iaruinn sam bith 
orra. 

6 Do chlachaibh slàna togaidh tu altair 
an Tighearna do Dhe, agusbheir thu suas 
oirre ìobairte-loisgte do'n Tighearna do 
Dhia. 

7 Agus ìobraidh tu ìobairte-sìth, agus 
ithidh tu 'n sin, agusni thugairdeachasan 
làthair an Tighearna do Dhè. 

8 Agus sgrìobhaidh tu air na cìachaibh 
uile bhriathran an lagha so gu ro-shoilì- 
eir. 

S) Aguslabhair Maois, agus na sagartan 
na Lebhithich, ri h-Israel uile, ag ràdh, 
Thoir an aire, agus eisd, O Israeil ; air an 
là'n diugh rinneadh thu a'd' shluagh do'n 
Tighearna do Dhia. 

10 Uime sin èisdidh tu ri guth an Tigh- 
earna do Dhè, agus ni thu 'àitheantan, ag- 
us a reachdan, a.tka mi agàithneadhdhuit 
air an là'n diugh. 

1 1 Agus dh'àithn Maois do'n t-sluagh air 
an là sin fèin, ag ràdh, 

12 Seasaidh iad so airsliabh Gheridsima 
bheannachadh an t-sluaigh, 'nuair a thèid 
sibh thar Iordan ; Simeon, agus Lebhi, ag- 
us Iudah, agus Isachar, agus Ioseph, ag- 
us Beniamin. 

13 Agus seasaidh iad so air sliabh Ebail a mhallachadh ; Reuben, Gad, agus Aser, 
agus Sebulun, Dan, agus Naphtaii. 

14 Agus labhraidh na Lebhithich, agus 
their iad ri daoinibh Israeil uile le guth 
àrd, 

15 Mallaichte gu robh an duine a ni 
dealbh snaidhte no leaghta, gràineileachd 
do'n Tighearn, obair làmh an fhir-cheird, 
agus a chuireas e ann an ionad dìomhair : 
agus freagraidh an sluagh uile, agus thelr 
iad, Amen. 

16 Matlaichte gu robh esan a ni tàir air 
'athair no air a mhàthair : agus their an 
sluagh uile, Amen. 

17 Mallaichte gu robh esan a dh'atharr- 
aicheas crìoch fearainn a choirahears- 
naich : agus their an sluagh uiie, Amen. 

18 Mallaichte gu robh esan a chuireas 
an dall air seacharan san t-slighe : agus 
their an sluagh uile, Amen. 

19 Mallaichte gu robh esan a chlaonas 
breitheanas a' choigrich, an dìlleachdain, 
agus na bantraich : agus their an sluagh 
uile, Amen. 

20 Mallaichte gu robh esan a luidheas le 
mnaoi 'athar, a chionn gu bheil e a' leig- 
eadh ris còmhdaich 'athar : agus their an 
sluagh uile, Amen. 

21 Malìaichtegw robh esan a luidheas le 
I h-ainmhidh sam bith : agus theiran sluagh 

uile, Amen. 

22 Mallaichte gu robh esan a luidheas le 
'phiuthar, nighean 'athar, no nighean a 
mhàthar : agus their an sJuagh uile, 
Amen. 

23 Mallaichte gu robh esan a luidheas le 
'mhàthair-chèile : agus their an sluagh 
uile, Amen. 

24 Mallaiclite gu robh esan abhuaileasa 
choimhearsnach gu li-uaigneach : agus 
tlieir an sluagh uiìe, Amen. 

25 Mallaichte gu robh esan a ghabhas 
duais air son duine neòchiontach a 
mharbhadh : agus their an sluagh uiie, 
Amen. 

26 Mallaiehte gu robh esan nach daing. 
nich uile bhviathran an lagha so chum an 
deanamh : agus their an sluagh uile, 

Amen, 

CAIB. XXVIII. 
A GUS tarlaidh, madh'èisdeastu gu dùr- 
- achdach ri guth an Tighearna do Dhè, 
a choimhead agus a dheanamh 'àitheantan 
uiie, a tha mi ag àithneadh dhuit air an là'n 
iiiugh, gu'n cuir an Tighearna do Dhia 
suas thu os ceann uile chinneacha na tal- 
mhainn. 

2 Agus thig na beannachdan so uile ort, 
agus beiridh iad ort, ma dh'èisdeas tu ri 
guth an Tighearna do Dhè. 

3 Beannaichte bithidh tu sa' bhaile, agus 
beannaichte biihidh tu sa' mhachair. 

4 Beannaichte bithidh toradh do chuirp, 
agus toradh t'ihearainn, agus toradh do 
sprèidhe, fàs do chruidh, agus treuda do 
chaorach. 

5 Beannaichte bithidh do bhascaid agug 
do chuibhrionn. 

6 Beannaich'ce bithidh tu 'nuair a tliig 
thu stigh, agus beannaichte bithidh tu 
'nuair a thèid thu macli. 

7 Bheir aa Tighearnafa'near gu'ra bi da 164 DEUTERONOMI. naimhdean, a dh'èireas suas a't' aghaidh, 
air am bualadh roimh do ghnùis : thig iad 
a mach a't' aghaidh air aon slighe, agus 
teichidh iad romhad air seachd slighibh. 

8 Aithnidh an Tighearn am beannach- 
adh ort a'd' thigibh-tasgaidh, agus anns 
gachniris ancuirthudolàmh ; agusbeann- 
aichidh e thu san fhearann a bheir an 
Tighearna do Dhia dhuit. 

9 Daingnichidh an Tighearn thu a'd' 
ehluagh naomha dha fèin, mar a mhionn. 
aich e dhuit, ma ghleidheas tu àitheantan 
an Tighearna rìo Dhè, agus ma ghluaiseas 
tu 'na shlighibh, 

10 Agus chi uile chinnich na talmhainn 
gu'n goirear ainm an Tighearna ort, agus 
bithidh eagal orra romhad. 

11 Agus ni an Tighearna saoibhir thu 
ann am maoin, ann an toradh do chuirp, 
agus ann an toradh do sprèidhe, agus ann 
an toradh do thalmhainn, anns an talamh 
a mhionnaich an Tighearna do t'aithrich- 
ibh a thabhairt duit. 

12 Fosglaidh an Tighearna dhuit a 
dheadh ionmhas, na nèamhan a thoirt 
uisge do t'f hearann 'na àm, agus abheann. 
achadh uile oibre do làimhe; agus bheir 
thu 'n iasachd do mhòran chinneach, agus 
cha ghabh thu 'n iasachd. 

13 Agus ni an Tighearn an ceann dhìot, 
agus ni e an t-earball ; agus bithidh tu 
mhàin an uachdar, agus cha bhi thu 'n 
iochdar; ma dh'èisdeas tu ri àitheantaibh 
an Tighearna do Dhè, a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit air an là'n diugh, gu'n coimh. 
ead agus gu'n dean thu iad. 

14 Agus cha tèid thu thaobh o aon air 
bith do na briathraibh a tha mi ag àithn- 
eadh dhuit an diugh, a chum na làimhe 
deise no chum na làimhe clìthe, a dhol an 
dèigh dhiathan eile a dheanamh sejrbhis 
doibh. 

15 Ach tarlaidh, mur èisd thu ri guth an 
Tighearna do Dhè, a thoirt fa'near gu'n 
dean thu 'àitheantan agus a reachdan uile, 
a tha mi ag àithneadh dhuitan diugh,gu'n 
tig na mallachdan so uile ort, agus gu'm 
beir iad ort. 

16 Mallaichte bithidh tu sa' bhaile, agus 
mallaichte bithidh tu sa' mhachair. 

17 Mallaichte bithìdh do bh<*scaid agus 
do chuibhrionn. 

18 Mallaichte bithidh toradh do chuirp, 
agus toradh t'fhearainn, fàs do chruidh, 
agus treudan do chaorach. 

19 Mallaichte bithidh tu 'nuair a thig 
thu stigh, agus mallaichtefo'^Wi tu 'nuair 
a thèid thu mach. 

20 Cuiridh an Tighearn ort mallachadh, 
mi-shuaimhneas, agus achmhasan, anns 
gach ni ris an cuir thu do làmh gu 'dhean. 
amh, gus an sgriosar thu, agus gus an tèid 
as duit gu h-obann, air son aingidheachd 
do ghnìomhara ieis an do thrèig thu 
mise. 

21 Bheir an Tighearna air a' phlàigh 
leantuinn riut, gus an claoidh e thu bhàrr 
an f hearainn, d'am bheil thu dol a steach 
g'a shealbhachadh. 

22 Buailidh an Tighearn thu le caith- 
eamh agus le fìabhrus, agus le h-ain- 
teasj agus le h-àrd-losgadb, agus leis a' 
eljlaidheamh, agus le seargadh, agus le fuar-dhealt ; agus leanaidh iad thu gus an 
tèid as duit, 

23 Agus bithidh do speuran a ta os do 
cheann 'nan umha, agus an talamh a ta 
fodhad 'na iarunn. 

24 Ni an Tighearn uisge t'f hearainn 'na 
luaithre agus 'na dhuslach : o nèamh thig 
e nuas ort, gus an sgriosar thu. 

25 Bheir an Tighearna fa'near gu'm 
buailear thu air beulaobh do naimhdean : 
thèid thu mach air aon slighe 'nan aghaidh, 
agus teichidh tu rompa air seachd sligh- 
ibh ; agus atharraichear thu chum uile 
rloghachda na talmhainn. 

26 Agus bithidh do chlosach 'na biadh 
aig uile eunbith an athair, agusaig beath- 
aichibh n:i talmhainn, agus cha 'n f huad- 
aich duine sam bith air falbh iad. 

27 Buailidh an Tighearn thu le neasgaid 
na h.Eiphit, agus ie ruith fola, agus le 
càrr, agus le cloimh, do nach bi e'n comas 
do leigheas. 

28 Buailidh an Tighearn thu le cuthach, 
agus le doille, agus le h-uamhanh cridhe. 

29 Agus smeuraichidh tu mu mheadh- 
on.là, rnar a smeuraicheas an dall san 
dorchadas, agus cha soirbhich Jeat a'd' 
shlighibh : agus bithidh tu mhàin fuidh 
fhoirneart, agus air do chreachadh a 
ghnàtb, agus cha teasairg duine sam bith 
thu. 

30 Ni thu ceangal-pòsaitìh ri mnaoi, ag. 
us luidhidh fear eile leatha: togairìh tu 
tigh, agus cha ghabh thu còmhnuidh ann : 
suidhichidh tu f ìon-lios, agus cha tionail 
thu 'fhìon-dhearcan. 

31 Marbhar do dhamh fa chomhair do 
shùl, agus cha'n ith thu dheth : bheirear 
air falbh t'asal a dh'aindeoin as do làthair, 
agus cha toirear air a h-ais dhuit i : bheìr. 
ear rìo chaoraich do d' naimhdibh, agus 
chabhi neach agad a bheir uatha iad. 

32 Bheirear do mbic agus do nigb.eana 
do shluagh eile, agus chi do shùilean,agus 
fàilnichidh iad lefadal air an son rèan là : 
agus cha bhi neart sam bith a'd' làimh. 

33 Toradh t'fhearainn, agus do shaoth- 
air uile, ithidh cinneach suas, nach b'aith- 
ne dhuit; agus bithidh tu mhàin fuidh 
f hoirneart agus air dobhruthadh an còmh. 
nuiclh • 

34 Air chor as gu'm bi thu air mhi. 
chèill, air son seallaidh do shùl a chi 
thu. 

.'35 Buailidh an Tighearn thu sna glùin. 
ibh, agus anns na cosaibh, le neasgaid 
chràitich nach gabh leigheas, o bhonn do 
choise gu mullach do chinn. 

36 Bheir an Tighearn thu fèin, agus do 
righ a chuireas tu os do cheann, gu cinn, 
each nach b'aithne aon chuid duit fèin no 
do t'aithrichibh ; agus an sin ni thu seir- 
bhis do dhiathaibh eile, do f hiodh agus do 
chloich. 

37 Agus bithidh tu a't' uamhas, a'd* 
shamhladh, agus a'd' leth-fhocal, am 
measg nan uile chinneach gug an treòraich 
an Tighearn thu. 

38 Bheir thu mòran sìl a macb do'n 
f hearann, ach is beag a chruinnicheas tu 
stigh : oir ithidh an locust suas e. 

39 Suidhichidh tu fìon.liosan agus deas^ 
aLchidh tu iad, ach cba'n òl thu do'n CAIB- XXIX. 165 fhìon. ni mò a chruinnicheas tu na dearc- 
an : oir ithidh a' chnuimh iad. 

40Bithidh croinn-oladh agad air feadh do 
chrìochan uile, ach cha 'n ungthuthu fèin 
leis an oladh : oir tilgidh do chrann-oladh 
a thoradh. 

41 Ginidh tu mic agus nigheanan, ach 
cha mheal thu iad ; oir thèid iad ambraigh- 
deanas. 

■42 Do chraobhan uile, agus toradh 
t'f hearainn, millidh an locust. 

43 Eiridh an coigreach a tha 'nurmeasg 
suas gu ro-àrd os do cheann ; agus thig 
thusa nuas gu ro-ìosal. 

44 Bheire 'n iasachd dhuit, agus cha toir 
thusa an iasachd dha : bithidh esan 'na 
cheann, agus bithidh tusa a'd' earball. 

45 Agus thig na mallachdan sin uileort, 
agus leanaidh iad thu, agus beiridh iad 
ort, gus an sgriosar thu ; a chionn nach 
d'èisd thu ri guth an Tighearna do Dhè, a 
ghleidheadh 'àitheantan agus a reachdan a 
dh'àithn e dhuit. 

46 Agus bithidh iad ort mar chomhar 
agus mar iongantas, agus air do shliochd a 
chaoidh. 

47 A chionn nach d'rinn thu seirbhis 
do'n Tighearna do Dhia le gairdeachas, 
agus le subhachas cridhe, air son pailteis 
nan uile nithe ; 

48 Uime sin ni thu seirbhis do d' naimhd- 
ibh, a chuireas an Tighearn a't' aghaidh, 
ann an ocras, agus ann an tart, agus ann 
an lomnochdaidh, agus ann an uireas- 
bhuidh nanuile nithe: àgus cuiridh e cuing 
iaruinn air do mhuineal, gus an cuir e as 
duit. 

49 Bheir an Tighearn cinneach a't' agh - 
aidh o ionad fad o làimh, o iomall na tal- 
mhainn, mar an iolair air iteig : cinneach 
nach tuig thu 'n cainnt ; 

50 Cinneach aig am bheil aghaidh bhorb, 
nach toir urram do ghnùis an aosmhoir, 
agus nach dean iochd ris an òg. 

51 Agus ithidh e toradh do sprèidhe, ag- 
us toradh t'fhearainn, gus an sgrìosar thu : 
neach nach fàg agad arbhar, f ìon, no ol- 
adh, fàs do chruidh, no treudan do chaor- 
ach, gus an cuir e as duit. 

52 Agus teannaichidh e thu ann ad 
gheataibh uile, gus am brisear sìos do 
bhallachan àrda agus daingnichte, anns an 
robh do dhòigh, air feadh t'f hearainn uile ; 
agus teannaichidh e thu ann adgheataibh, 
air feadh t'f hearainn uile a thug an Tigh- 
earna do Dhia dhuit. 

53 Agus ithidh tu toradh do ohuirpfèin, 
feoil do mhac agus do nigbeanan, a thug an 
Tighearna do Dhiadhuit, anns a' chogadh, 
agus anns an teinn, leis an teannaich do 
naimhdean thu : 

54 Air chor as an duine a ta maoth 'nur 
measg, agus ro.shòghar, gu'm bi a shùil 
olc a thaobh a bhràthar, agùs a thao'oh mnà 
'uchd fèin, agus a thaobh iarmaid a 
chloinne a dh'f hàgas e : 

55 Air chor as nach toir e do h-aon diubh 
a bheag do fheoil a chloinne a dh'itheas e; 
a chionn nach fàgar a bheag aige sa' chog- 
adh, agus anns an teinn, leis an teannaich 
do naimhdean thu a'd' gheataibh uile. 

56 A' bhean mhaoth agus shòghar 'nur 
r, nach dùraigeadh bonn a coise a chur air an talamh a thaobh muirn agus 
maothalachd, bithidh a sùil olc a thaobh 
fir-pòsda a h-uchd, agus a thaobh a mic, 
agus a thaobh a h-ighinn, 

57 Agus a thaobh a maathrain a thig a 
mach o eadar a cosaibh, agus a thaobh a 
cloinne a bheireas i : oir ithidh i iad a dh'- 
uireasbhuidh nan uile nithe an dìomhair- 
eachd anns a' chogadh, agus anns an teinu, 
leis an teannaich do nàmhaid thu a'd' 
gheataibh. 

58 Mur toir thu an aire uile bhriathran 
an lagha so a dheanamh, a tha sgrìobhta 
san leabhar so, a chum guhn 'bi eagal an 
ainm ghlòrmhoir agus uamhasaich so ort, 
AN TIGHEARNA DO DHIA ; 

59 An sin ni an Tighearna do phlàigh- 
ean iongantach, agus plàighean do shliochd, 
e«(//<!o«plàighean mòraagus maireannach, 
agus eucaiìean cràiteach agus fadalach. 

60 A bhàrr air so, bheir e ort uile ghalar. 
an na h-Eiphit, roimh an robh eagal ort; 
agus leanaidh iad riut. 

61 Mar an ceudna gach tinneas, agus 
gach plàigh, nach 'eit sgrìobhta ann an 
leabhar an lagha so, iad sin bheir an TigO- 
earn ort, gus an sgriòsar thu. 

62 Agus fàgar sibh tearc ann an àireamh, 
an àitegu'n robh sibh mar reulta nèimh an 
iìonmhoireachd ; a chionn nach d'èisd thu 
ri guth an Tighearna do Dhè. 

63 Agus tarlaidh, mar a rinn an Tigh- 
earna gairdeachas os bhur ceann a dhean- 
amh maith dhuibh, agus gu'r deanamh 
lìonmhor, mar sin gu'n dean anTighearna 
gairdeachas os bhur ceann gu'r sgrios, ag'- 
us gu'r toirt gu neo-ni ; agus spìonar sibh 
as an fhearann d'am bheil thu a' dol g'a 
sheaibhachadh. 

64 Agus sgapaidh an Tighearn thu am 
measg nan uile chinneach, o'n dava ceann 
do'n talamh eadhon gus an ceanneiledo'h 
talamh ; agus aa sin ni thu seirbhis do 
dhiathaibh eile, nach b'aithne aon cfiuid 
duit fein no'do t'aithrichibh, eadlion do 
f hiodh agus do chloich. 

65 Agus am measg nan cinneach sin 
cha'n f l^aigh thu suaimhneas sam bith, ni 
mò bhios fois aig bonn do choise : ach bheir 
an Tighearna dhuir an sin cridhegealtach, 
asus fàilneachadh shùl, agus doilgheas inn- 
tinn. 

66 Agus bithidh dobheatha crochta ann 
an amharus fa d' chomhair ; agus bithidh 
eagal ort a là agus a dh'oidhche, agus cha 
bhi cihnte air bith agad do d' bheatha. 

67 Sa' mhaduinn their thu, Och ! nach 
b'e 'm feasgar e; agus san fheasgar their 
thù, Och f nac'h b'i a' mhaduinn e ; air 
son eagail do chridhe leis am bi eagal ort, 
agus air son seallaidh do shùl a chi thu. 

63 Agus bheir an Tighearna rìs thu do'n 
Eiphit ann an longaibh, air an t-slighe 
mu'n dubhairt mi riut, Cha 'n f haic tnu 
rìs i tuilleadh : agus an sin reicear sibh ri'r 
nàimhdibh mar fehràillean agus mar bhan- 
tràillean, agus cha bhi neach ann guV 
ceannach. 

CAIB. XXIX. 
TS iad sin bi'iathran a' choimhcheangail a 
dh'àithn an Tighearna do Mhaoisfa 
dheanamh ri cloinn Israeil, ann an tìr 166 DEUTERONOMI. Mhoaib, a thuilleadh air a' choimhcheangal 
a rinn e riu ann an Horeb. 

2 Agus thug Maois gairm do Israel uile, 
agus thubhairt e riu, Chunnaic sibh gach 
ni a rinn an Tighearna fa chomhair bhur 
6Ù1 ann an tlr na h-Eiphit, ri Pharaoh, ag- 
\is r'a sheirbhisich uile, agus r'a f hearann 
uile ; 

3 Na deuchainnean mòra a chunnaic do 
shùilean,na comharan agus na h-iongantas- 
an mòra sin ; 

4 Gidheadh cha d'thug an Tighearna 
dhuibh cridhe a thuigsinn, agus sùilean a 
dh'fhaicinn, agus cluasan a chluinntinn, 
gus an là'n diugh. 

5 Agus threòraich mise sibh dà f hichead 
bliadhna san f hàsach : cha. do chaitheadh 
bhur n-eudach dhibh le h,aois, agus cha 
do chaitheadh do bhròg le h-aois bhàrr do 
choise. 

6 Cha d'ith sibh aran, ni mò dh'òl sibh 
fìon, no deoch làidir ; a chum gu'm biodh 
fios agaibh gur rhise an Tighearna bhur 
Dia. 

7 Agus an uair a thàinig sibh do'n àite 
so, thàinig Sihon righ Hesbòin, agus Og 
righ Bhasain, a mach 'nar n-aghaidh chum 
catha, agus bhuail sinn ìad. 

8 Agusghlac sinn am fèarann, agus thug 
sinnemar oighreachd do na Reubenich, 
agus do na Gadaich, agus do leth thrè-ibh 
Mhanaseh, 

9 y Gleidhibh uime sin briathran a' 
jchoimhcheangail so, agus deahaibh iad, a 
churn gu soirbhich leibh anns gach ni a ni 
6ibh. 

10 Tha sibh uile 'nur seasamh an diugh 
sn làthair an Tighearna bhur Dè ; cearin- 
ardan bhur treubha, bhur seanairean, agus 
bhur luchd-riaghlaidh, fir Israeil uile, ' 

11 Bhur clann bheag, bhur mnài, agus 
do choigreach a tha ann ad champ, q f hear- 
gearraidh t'fhiodha gu fear.tarruing 
t'ui^ge ; 

12 A chum gu'n rachadh tu ann an 
cpimhcheangal ris an Tighearna do Dhia, 
agus 'na mhionnaibh-san, a tha 'n Tigh- 
earna do Dhia a' deanamh riut ajr an ià 'n 
diugh : 

13 A chum gu'n daingnich e thu an 
diugh mar shluagh dha fèin, agus gu l m bi 
esan dhuitse 'na Dhia, mar a thubhairt e 
riut, agus mar a mhionnaich e do t'aith- 
richibh, do Abraham, do Isaac, agus do Ia. 
cob. 

li Agus cha'n ann ribh«e_ mhàin a tha 
mise a' deanamh a' choimhcheangail sp, 
agus nam mionna so ; 

15 Ach rìs r mn a tha 'n so maille ruinn 
•na sheasamh an djugh an làthair an Tigh- 
eartia ar Dè, agus mar an cendna ris-san 
nach 'efy an so maille ruinn an diugh : 

16 (Oir is aithne dhuibh cionnus à bha 
sinna chòmhnuidh ann an tìr nah'-Eiphit, 
agus cionnus a thàinigsinn troimh mheadh- 
on nan oinneach air an deachaidh sibh 
seachad ; 

17 Agus chunnaic sibh an gràineileachd- 
an, agus an ìodholan, fìodh agus clach, 
airgiod agus òr, a bha 'nam measg :) 

18 Air eagal gu'm biodh 'nur measg fear, 
nobean, noteaghlach.no treubh, achlaon- 
as a chridhe air falbh an diugh o'n Tigh, earn ar Dia, a dhol a dheanamh seirbhis do 
dhiathaibh nan cinneach sin ; air eagal 
gu'm biodh 'nur measg freumh a bheir 
uaith mar thoradh nimh agus searbhas. 

19 Agus an uair a chluinneas e briathran 
a' mhallachaidh so, an sin gu'm beannai:h 
se e fèìn 'na chridhe, ag ràdh, Bithidh slth 
agam, ged a ghluais mi ann an anamiann 
mo chridhe fèin, a chur misge ri path. 
adh: 

20 Chachaomhain an Tighearn e, ach 
an sin cuiridh fearg an Tighearn, agus 'eud, 
smùid diubh an aghaidh an duine sin, agus 
luidhidh gach mallachadh air a tha 
sgrìobhta san leabhar so, agus dubhaidh 
an Tighearn mach 'ayim o bhi fuidh 
rièamh. 

21 Agus sgaraidh an Tighearn e chura 
uilc, a mach à treubhaibh Israe'd uile, a 
rèir uile mhallachdan a' choimhcheangail, 
a tha sgrìobhta ann an leabhar an lagha 
so ; 

22 Air chor as gu'n abair an gineala,ch ri 
teachd, bhur clann a dh'èjreas suas 'nur 
dèigh, agus an coigreach a thig o thìr fad o 
làimh, 'nuair a chi iad plà.ghean an f hear. 
ainn sin, agus 'eucailean a leag an Tigh- 
earn air ; 

23 Agus gu bheil a thalamh uile 'na 
phronnasg, agus 'na shcflann, agus 'na lpsg ? 
adh, nach 'eil e air a chur, no toirt toraidìi 
uaith, agus nach 'eil feur sam bith a' fàs 
ann, cpsmhuii ri sgrios Shodojm agus Gho- 
morrah, Admah agus Sheboim, a sgrios. 
an Tighearna 'na fheirg, agus 'na chorr- 
uich ; ' 

24 Their eadhon na h-uile chinnich , C'ar 
son a bhuin an Tighearna mar so ris an 
fhearann sq? Ciod is ciall do theasnacorr. 
ujche mòire so ? 

25 An sin their daoine, A chionn gu'n 
do thrèig iad coimhcheangal an Tigheama 
Dè an aithriche a rinn e riu, 'nuair a thug 
e mach iad à tìr na h-Eiphit. 

26 Oir chaidh ìad agus rinn iad seirbhis 
do dhiathaibh eile, agus rinn iad aoradh 
dhoibh, dèe nach b'aithne dhoibh, agua 
nach d'thug esan doibh. 

27 Agus las corruich an Tighearn an agh, 
aidh an f hearainn so, a thoirt nam mall- 
achcìan sin uile air a tha sgrìobhta san 
leabhar so. 

28 Agus spìon an Tigheam a mach iad 
as am fearann ann am feirg, agus ann an 
corruich, àgus ann an lasan ro-nihòr, ag- 
us thilg e iad do dhuthaich eile, mar airan 
là'n diugh. 

29 Buinidh na nithe dìomhair do'n 
Tigheain ar Dia, ach na nithe a ta foill, 
sichte dhuinne, agus d'ar cloinn a chaoidh, 
a c'num gu'n dean sinn uile bhriathran an 
lagha so. 

CAIB. XXX. 
A GUS an uair a thig na njthe so uile ort, 
am beannachadh agus am mallach- 
adh, a chuir mise romhad, agus a chuimh, 
nicheas tu orra arn measg nan cinneach 
uilechum an d'fhògair an Tighearna do 
Dhia thu, 

2 Agus a philleas tu dh'ionnsuidh an 
Tighearna do Dhè, agus a bheir thu gèill 
d'a ghuth, a rèir nan uile nithe a tha mise CAIB. XXXT. 167 ag àithneadh dhuit air an là'n diugh, thu 
fèin agus do chlann, le t'uilechridhe, agus 
le fc'uile anam; 

S An sin bheir an Tighearna do Dhia air 
ais do bhraighdeanas, agus ni e iochd riut, 
agus piilidh e agus cruinnichidh e thu as 
na h-uile chinnich a chum an do sgap an 
Tighearna do Dhia thu. 

i Ma dh'fliògradh neach agad gus a' 
chuid a's iomallaiche do nèamh, as a sin 
cruinnichidh an Tighearna do Dhia thu, 
agus as a sin bheir e thu : 

5 Agus bheir an Tighearna do Dhia thu 
do'n t hearann a shealbhaich t'aithriche, 
agus sealbhaichidh tu e : agus ni e maith 
dhuit, agus bheir e ort fàs lìonmhor os 
ceann t'aithriche. 

6 Agus timchioll-ghearraidh an Tigh- 
earna dò Dhia do chridhe, agus cridhe do 
shliochd, a ghràdhachadh an Tighearna do 
Dhè le t'uile chridhe, agus le t'uileanam, 
a chum gu'm bi thu beò. 

7 Agus cuiridh an Tighearna do Dhia 
lia mallachdan sin uile air do naimhdibh, 
àgus orra-san aig am bheil fuatli dhuit, a 
rinn geur-leanmhuinn ott. 

8 Agus pillidh tu agus bhelr thu gèill 
do ghuth an Tighearn, agus ni thu 'àith- 
èantan uile a tha mise ag àithneadh dhuit 
an diugh. 

9 Agus ni an Tighearna do Dhia pailt 
thu ann an uile obair do làimhe, ann an 
toradh do chuirp, agus ann an toradh do 
sprèidhe, agus ann an toradh t'fhearainn, 
a chum maith : oir ni an Tighearna rìs 
gairdeachas os do cheann chum maith, 
mar a rinn e gairdeachas os ceann t'aith- 
riche ; 

10 Ma dh'èisdeas tu ri guth an Tighearna 
do Dhè, a ghleidheadh 'àitbeantan, agus a 
reachdan, a tha sgrìobhta ann an leabhar 
an lagha so, agus ma philleas tu chum an 
Tighearna do Dhè le t'uile chridhe, agus 
le t'uile anam. 

11 Oir an àithrte so a tha mise ag àithn- 
eadh dhuit an dittgh, cha'n 'eil i 'mfolach 
orr, ni niò a ta i fada uait. 

12 Cha'«Vv7 i sna nèamhaibh, aìr ehor 
as girn abradh tu, Cò thèid suas air ar son 
'do na nèamhaibh, agus a bheir i d'ar 
n-ionnsuidh, a chum gu'n cluinn sinn i, 
àgus gu'ndeah sinn i ? 

13 Ni mò a tha i 'n taobh thall do'n 
f hairge, air chor as gu'n abradh tu> Cò 
thèid a nuìl air ar son thar an f hairge^ ag- 
Us a bheir i d'ar n-ionnsuidh a chum gu'n 
cluinn sinn i, agus gu'n dean sinn i ? 

14 Ach tha 'm focal ro-fhagus duit, ann 
tìo bheul, agus ann dochridhe, chum gu'n 
dean thu e. 

15 Fettch, chuir mi ròmhad an diugh 
beatha agus maith, agus bàs agus olc ; 

16 A mheud gu bheil mi ag àithneadh 
dhuit an diugh an Tighearna do Dhia a 
ghràdhachadh, gluasad 'na shlighibh, agus 
'àitheantan a ghleidhearìh, agus a reachd- 
an, agvis a bhreitheanais, a chum gu'm bi 
thu beò, agus gu'm fàs thu lìonmhor, agus 
gu'm beannaich an Tighearna do Dhiathu 
san fhearann d'am bheil thu dol g'a 
shealbhachadh. 

17 Ach ma thionndaidheas do chridhe 
aìr faìbh, agus nach èisd thu, ach gu'n tairngear air falbh thu, agus gu'n dean thu 
aoradh do dhiathaibh eiie, agus gu'n dean 
thu seirbhis dhoibh ; 

18 T'ha mi ag innseadh dhuibh air an 
là'n diugh, gu'n sgriosargu cinnteach sibh, 
agi's nach buanaich sibh bhur làithean air 
an f hearann, d'am bheil thu dol thar Ior- 
dan, gu gabhail a steach g'a shealbhach- 
adh. 

19 Tha mi a' gairm nan nèamh agus na 
talmhainn mar f hianuisean 'nur n-aghaidh 
air an là'n diugh, gu'n do chuir mi beatha 
agus bàs f'<:r comhair, beannacliadh agus 
mallaehadh : uime sin ròghnuich beatha, 
chum gu'm bi thu fèin agus do shliochd 
beò : 

l 20 A chum gu'n gràdhaich thu'n Tigh- 
earna do Dhia, agus gu'n toir thu gèilhi'a 
ghuth, agus gu'n lean thu ris : (òir is esan 
do bheatha, agus fad do làithean ;) a chUrn 
gu'n gabh thu còmhnuidh san f hearann a. 
mhionnaich an Tighearha do t'aithrich- 
ibh, do Abraham, do Isaac, agus do Iaccb, 
gu'n tugadh e dhoibh. 

CAIB. XXXI. 
A GUS chaidh Maois agus labhair e nz 
briathra so ri h-Israel uile. 

2 Agus thubhairt e riu, Tha mise ceud 
agus fìchead bliadhna dh'aois air an là'n 
rìiugh ; cha 'n urrainn mi tuilleadh dol a 
mach agus teachd a steach : agus thubh- 
airt an Tighearna rium, Cha tèid thu thar 
an Iordan so. 

3 Theid an Tighearna do Dhia e fèin a 
null romhad ; sgriosaidh esan na cinnich 
sin o d' làthair, agus sealbhaichicih tu iad i 
agus thèid IosUa null romhad, mar a 
thubhairt an Tighearn. 

4 Agus ni an Tighearna riu mar a rinn 
e ri Sihon, agus ri h-Og, rìghre nan Air.or. 
ach, agus ri fearann na muinntir sin a 
sgrios e. 

5 Agus bheir an Tighearna thairis iad 
roimh bhur gnùis, a chum gu'n dean sibh 
riu a rèir gach àithne a dh'àithn mise 
dhuibh. 

6 Bitliibh làidir, agusbiodh deadh mhis- 
neach agaibh, na biodh eagal oirbh, agus 
na gabhaibh geilt rompa : oir is e 'n Tigh- 
earna do Dhia e fèin a thèid leat; cha 
dìbir e thu, ni mò a thrèigeas e thu. 

7 Agus ghairm Maois air Iosua, agus 
thubhairt e ris ann an sealladh Israeil uile, 
Bi làidir, agus biodh deadh mhisneach 
agad : oir is tUsà a thèid a stigh leis an 
t-sluagh so do'n f hearann a mhionnaich an 
Tighearna d'an aithrichibh gu'n tugadb e 
dhoibh ; agus bhelr thu orra ashealbhach- 
adh mar oighreachd. 

8 Agus thèid an Tighearn e fèin rornh- 
ad ; bithidh esan màilie riut, cha dìbir e 
thu, ni mò a thrèigeàs e thu : na gabh 
eagal, agus na biodh geilt ort. 

9 Agtts sgrìobh Maoìs an lagh so, agus 
thug se e do na sagartaibh mic Lebhi, a 
tha giùlan àirce coimhcheangail an Tigh- 
earn, agus do sheanaìrbh Israeil uile. 

10 Agus dh 'àithn Maois dhoibh, ag ràdh, 
Aig ceann gach seachd bliadhna, ann an 
àm òrduichte bliadhna an f huasglaidh, aig 
f èill nam pàilliun ; 

11 'Nuair athig Israeluile g'an taisbea 168 DEUTERONOMI. àdh fèin an làthair an Tighearna do Dhè, 
san ionad a thaghas e; leughaidh tu 'n 
lagh so an làthair Israeil uile 'nan èisd- 
eachd. 

12 Cruinnich an sluagh r'a chèile, fir. 
agus mnài, agus clann, agus do choigreach 
a tha 'n taobh a stigh do d' gheataibh, a 
chum gu'n cluinn ìad, agus gu'm foghlum 
iad, agus gu'm bi eagal an Tighearna bhur 
Dè orra, agus gu'n toir iad fa'near uile 
bhriathran an lagha so a dheanamh ; 

13 Agusgw^n cluinn an clann do nach 
b'aithne bheag*. agus gu foghlum iad eagal 
an Tigheama bhur Dè a bhi orra, amfad's 
is beò dhuibh san f hearann d'ambheilsibh 
dol thar Iordah g^a shealbhachadh. 

14 Agus thubhairt an Tigheama ri 
Maois, Feuch tha do làithean a' dlùthach- 
adh anns am feum thu bàs fhaghail : 
gairm air Iosua, agus nochdaibh sibh fèin 
ann ajn pàiiliun a' choimhthionail, a chum 
gu'n toir mise àithne dha. Agus chaidh 
Maois agus Iosua, agus nochd siad iad fèin 
ànn am pàilliun a' choimhthionail. 

15 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e 
fèin sa' phàilliun ann am meall neoil; ag- 
us sheas am meall neoil os ceann doruis a' 
phàilliùin. 

16 Agus thùbhairt an Tighearna ri 
Maois, Feuch, coidlidh tusa maille ri 
t'aithrichibh ; agus èiridh an sluagh so 
suas, agus thèid iad le strìopachas an dèigh 
dhiathan na tìre coimhich sin d'am bheil 
iad a' dol a steach gufantuinn 'na meadh- 
on, agus trèigidh iad mise, agusbrisidh iad 
sno choimhcheangal a rinn mi riu. 

17 Agus lasaidh mo chorruich 'nan 
àghaidh san là sìn, agus trèigidh mi iad, 
àgus folaichidh mi mo ghnùis uatha, agus 
ithear suas iad, agus thig mòran olc agus 
àmhgharan orra, air chor as gu'n abair 
iad san là sin, Nach ann a chionn nach 
*eil ar Dia 'nar measg a thàinig na h-'uilc 
so oirnn ? 

18 Agus gu cìnnteach folaìqhidh mise 
mo ghnùis san là sin s air son gach uilc a 
dh'oibrich iad, a chionn g'u'n do thionnd- 
aidh iad an dèigh dhiathan eilei 

19 A nis uime sìn sgrìobhaibhse dhuibh 
fèirt ah laoidh so, agus teagaisgihh i do 
chloiiin Israeil : cuir i 'nam beul, a chum 
gu'm bi 'n laoidh so mar f hiariuis dhomh- 
sa an aghaidh chloinn Israeil. 

20 Oir an uair a bheir mi stigh iad do'n 
f hearann a mhionnaich mi d'an aithrich- 
ibh, a tha sruthadh le bainne agus le mil, 
àgus a dh'itheas iad agus a shàsuichear 
ìad, agus a dh'f hàsas iad reamhar ; an sin 
tionndaidh iad gu diathan eile, agus ni iad 
seirbhis doibh, agus brosnuichidh iad mi, 
agus brisidh iad mo choimhcheangal. 

21 Agus tarlaidh, an uaìr a thig mòran 
olc agus àmhgharan orra, gu'n laiihair an 
laoidh so mar fhianuis 'nan aghaidh ; oir 
cha dìchuimhnicbear i à beul an sliochd : 
oir is 'aithne dhomh an smuaintean a tha 
iad à' dealbh an diugh fèin, mun d'thug 
mi steach iad do'n i'hearann amhionnaich 
mi, 

■22 Sgrlobh uimesin Maois an laoidh so 
air an là sin fèìn, agus theagaisg ei do 
'ohloinn l3raeil. 

23 Agus dh'àithn e do Iosua mac Nuin, agus thubhairt e, Bi làidir, agus biodh 
deadh mhisneachagad : oirbheir thuclann 
Israeil do'n fhearann a mhionnaich mi 
dhoibh ; agus bithirìh mise m:àlle riut. 

24 Agus an uair a chuir Maois crìoch air 
sgrìobhadh bhriathran an lagha so ann an 
leabbarj gus an do chrìochnaicheadh iad, 

25 An sin dh'àithn Maois do na Lebhith- 
ich, a tha giùlan àirce coimhcheangail an 
Tighearn, ag ràdh, 

Gabhaibh leabhar an lagha so, agus 
cuiribh eaig taobh àircecoimhcheangail an 
Tighearna bhur Dè, chum gu'm bi e 'n sin 
marfhianuis a't' aghaidh. 

27 Oir is aithne dhomh do cheannairc, 
agus do mhuineal rag : feuch, am feadh 's 
atamifathast beò'maille ribh an diugh, 
bha sibh ceannairceach an aghaidh an 
Tighearn ; agus cia's mò na sin a bhithea* 
sibk an deigh mo bhàis? 

28 Cruinnichibh a m' ionnsuidh seanaire 
bhurtreubhan uile, agus bhur luchd-riagh- 
laidh, a chum gu'n labhair mi 'nan cluas- 
aibh na briathra so, agus gu'n gairm mi na 
nèamhan agus an talamh mar f hianuisean 
'nan aghaidh. 

29 Oir tha fhios agam, an dèigh mo 
bhàis gu'n truaill sibh sibh fèin gu tur, ag- 
us gu'n tèid sibh a thaobh o'n t-slighe a dh'- 
àitl.n mi dhuibh ; agus thig olc oirbh anns 
na làithibh deireannach, a chionn gu'n 
dean sibh olc ann an sealladh an Tigh- 
earna, 'ga bhrosnachadh gu feirg le h-obair 
bhur làmh. 

30 Agus labhair Maois ann an cluasaibh 
uile chomhchruinnich Israeil briathra na 
laoidhe so, gus an do chriochnaicheadh 
iad. 

CAIB. XXXII. 
pLUINNIBH, Oa nèamhan, agus labh- 
^ raidh mi : agus èisdeadh an talamh ri 
briathraibh mo bheoil. 

2 Silidh mar an t-uisgemotheagasg, tuit- 
idh mar an druchd mo chainnt ; mar mhìn- 
uisge air an lus mhaoth, agus mar fhrasan 
air an f heur ; 

3 A chionn gu'm foillsich mi aihm an 
Tigheama : thugaibhse mòrachd d'ar Dia- 
ne. 

4 Is esan a' charraig, tha 'obair iomlan ; 
oir is breitheanas a shlighean uile : Dia na 
f ìrinn, agus gun eucoir, cothromach agus 
ceart Iha esan. 

5 Thruaill siad iadfèin, cha 'n e an smal 
smal a chloinne-san : ìs ginealach coirbte 
agus fiar iad. 

fì An ann mar so a dh'ìocas sibh do'n 
Tighearn, O a shluagh amaideach agus 
gun chèill ? nach esan t'athair a cheann- 
aich thu ? nach d'rinn e thuj agus nacli do 
dhaingnich e thu ? 

7 Cuimhnich na làithean o chian, thoir 
fa'near bliadhnachanan iomadh ginealach : 
fiosraich do t'athair, agus nochdaidh e 
dhuit ; do d'sheanairibh, agus innsidh iad 
dhuit. 

8 'Nùair a roinn an Ti a's ro-àirde do 
na cinpich an oighyeachd, an uair a sgar e 
mic Adhaimh o chè/le, shuidhich ecrioch- 
an nan sluagh a rèir àireimh chloinn Is- 
rae.l: 

9 Oir is e 'shluagh cuibhrionn an Tigh- CAXB. XXXII. 169 am ; i$ e Iacob crannchur 'oighreachd- 1 
an. 

10 Fhuair e ann am fearann fàs e, eadh. 
on ann am fàsach falamh ìàn ulfhartaich : 
threòraich e mti'n cuairt e, theagalsg se e, 
ghlèidh e mar ubhal a shùla e. 

11 Mar a charaicheas ioìar suas a nead, 
a dh'itealaicheas i os ceann a h-àlaich, a 
sgaoileas i mach a sgiathan, a ghabhas i 
iad, a ghiùlaineas i iad air a sgiathaibh ; 

12 Mar sin threòraich an Tighearna 'na 
aonar esan, agus cha robh Dia còigreach 
maille ris. 

13 Thug e air marcachd a'rr àitibh àrda 
na talmhainn, a chum gu'n itheadh e tor- 
adh an f hearainn, agus thug e air rrfil a 
dbeothal as a' charraig, agus oladh as a' 
•charraig ailbhimv-; 

14 Irn eruidh, agus bàinne chaorach, 
maflle ri saPd uan agus reitheachan do 
Shìol Bhasain, agus ghabhar, maille ri 
reamhrachd airnean a' chruithneachd ; ag- 
us dh'òl thm fail fhìor-ghlan nam fìon- ; 
dhearc. 

15 Ach dh'f hàs Iesurùn reamhàr, agus 
bhreab e ; tha thu air cinntinn reamhar, 
tha thu air fàs tiugh, tha thucòmhdaichte 
le saill : an sin thrèig e an Dia a rinn e, 
-agus rinn e dìmeas air carraig a shlàinte. 

16 Bhrosnaich iad e gu h-eud le diath- 
aibh eile, le gràineileachdaibh chuir iad 
corruich air. 

17 Dh'ìobair ìad dò dheamhnaibh, cha 'n 
ann do Dhia; do dhiathaibh nach b'aithne 
dhoibh, do dhiathaibh nuadh a dh'ùr-èir- 
ich suas, roimh nach robh eagal air bhur 
*i-aithrichibh. 

18 Air a' charraig a ghin thu tha thu 
«n-chuimhneachail, agus tha tlm dearm- 
adach air an Dia a dhealbh'th'u. 

19 Agus an uair a chunnaic an Tigh- 
sarn e, ghabh e gràtn diubh, air son bros- 
nachaidh a mhac agus a nigheana. 

20 Agus thubhairt e, Folaichidh mi mo 
ghnùis tiatha, chi mi ciod is crìoch dhoibh : 
oir is ginea'lach ro~chòirbte iad, clann anns ! 
fiach 'eil creidimh. 

21 Rinn iad eudmhor mise leis an ni 
nach Dia, bhrosnaicli iad mi gu feirg le 'n 
dìomhanais: agus ni mise eudmboriadsan 
leo san nach 'eil 'iìaai-sluagh, brosnaichidh 
mi iad 'gu fèirg le cinneach aitiaideach. 

22 Oir thateine air f hadadh a'm' f heirg, 
•agus loisgidh e gu h-ifrinn ìochdraich, ag- 
us cuiridh e as do 'n talamh le 'thoradh, 
agus cuitidh e ri theine bunaite nam 
beann. 

23 CaTnaidh mi suas uilc orra, mo 
; shaighde:;n caithidh mi orra. 
• 24 Claoidhear iad le h-ocras, agus cuir- 
'ear as doibh le teas loisgeach, agus'Ie sgrios 
searbh : fìaclan fhiadh-bheathrtiche mav 
an ceudna cuiridh mi orra, maille ri nimh 
nathraichean an duslaich. 

25 O'n leth a muigh sgriosaidh an claidb- 
eamh, agus o'n leth a stigh uamhànn, ar- 
aon an t-òig-f hear agus an òigh, an cìoch- 
Traii agus f'ear na gruaige ìèithè. 

26 Thubhairt mi, Sgapaidh rrli iad gu 
«ùiltibh, bheir mi air an cuimhne sgur o 
mheasg dhaoine : 

27 Mur bhitheadh gu'n robh eagat orm 
reimh chorruich an nàmhaid, aìr eagal gu'n giùlaineadh an eascairdean iad fèih 
gu mi-chubhàidh, air eagal gu'n abradh 
iad, Is i ar 'làmh àrd-ne, agus cha 'n e ah 
Tighearn a rinn so uile. 

28 Or is cinneach gun chomhairle iad, ni 
mò a tha tuigse annta. 

29 O gu'm biodh iad glic, gu'n tuigeadh 
iad so, gu'n tugadh iad fa'near an crìoch 
dheireannach ! 

30 Cionnus a chliireadh a h-aon ruaig air 
mìle, agus a chuireadh dithìs deich mìle 
air theicheadh, mur biodh an carraig air 
an rèiceadh, agus mur biodh an Tighearn 
air an druideàdh s\iàs ? 

31 Oir màr ar carraig-he cha , n'eil an 
carraig-san, aìr bhi d'ar naimhdibh fèin 
'nam breitheamhnaibh. 

32 Oìr do f hìonain Shodoim ìha 'm f ìon- 
ain-san, agus do mhacharaibh Ghòmorrah : 
is fìon-dhearcan marbhtach am fìon- 
dhearcàn, tha 'm bagaidean searbh : 

33 ìs e nimh nan dràgon am f ìon, agus 
puinsion an-iochdmhor nan nathraicheah 
nimhe. 

34- Nach 'eil so air a thasgàidh suas ag- 
am, air a sheulachadh a'm' iònmhasaibh? 

35 Dhomhsa buinidh dìoghaltas, agus 
luaigheachd ; ri h-ùine sleamhnaichidh an 
cos : oir tha 'là an sgrios am fagus, agus tha 
na nithe a thig orra a' deanamh deifir. 

36 Oir bheir an Tighearna breth air a 
shluagh, agus gabhaidh e àithreachas a 
thaobh a sheirbhiseacha, ^nuair a chi e 
guìii d'fhalbh an neart, agus nach 'eil 
neach dhiubh air a dhruideadh suas, noair 
f hàgail. 

37 Agus theit e, Càit atn Iheil an diath- 
an, a' charraig às an d'èarb iad, 

38 Àdh'ith saill an ìobàirtean, a dh'òl 
f ìon an tabhartaìs-dibhe ? èireàdh iad 
suas, agus cuidicheadh iad leibh ; bitheadh 
i'ad dhuibh 'nan dìdean. 

39 Faicibh a nis gur mise,eadhon misee, 
agus nach 'eil Dia sam bith maille rium : 
marbhaidh mi, agus beothaichidh mi ; lot- 
aidh mi, agus leighisidh mi : agus cha 
'il'eil neach ann a shaoras as mo làimh. 

40 Oir togaidh mi suas mo làmh gu 
nèamh, agus their mi, Ìs 'bèò mise gù 
sìorruidh. 

41 Ma gheuraicheas mi mo chlaidheamh 
lasarach, agus ma ni mo làmh greim air 
breitheanas, ìocaidh mi dìoghaltas do m* 
nairahdibh, agus bheir mi luaigheachd 
dhoibhsan aig am bheil'fuath orm. 

42 Cuiridh mi air mhisg mo shaìghdean 
le fuil, agus ithidh mo chlaidheamh suas 
feoil ; eadhon le fuil nam màrbh, agus nam 
braighdean, o'thoiseach nan dioghaltas air 
an nàmhaìd. 

43 Deana'ibh gairdèachas, O chinneacha, 
maille r'a shluagh-san : oir dìolaidh e fuii 
a sheirbhiseach, agus ni e dìoghaltas air 
'eascairdibh,agus bitliidh etròcaireach d'a 
thìr, agus d'a shluagh fèin. 

44 Agus thàinig Maois, agus labhajr e 
uile bhrìathra Ua lao.idh so ànn an èisd- 
eachd an t-sluaigh, è fèin agus Hosea mac 
>aun. 

45 Agus cbuir Maois crìoch air nabriath- 
ra sin uile a labhairt ri h-Israel uile. 

46 Agus thubhairt e riu, Socraichibh 
bhur cridhe air na focail uile air am bheifc 

1 P 170 DEUTERONOML mise a' toirt fianuis 'nur measg air an là'n 
diugh, a dh'àithneas sibh d'ur cloinn a 
choimhead, a chum gu'n dean iad uile 
bhriathran an lagha so. 

47 Oir cha ni dìomhain e dhuibh, a 
chionn gur e bhur beatha e ; agus leis an 
ni so buanaichidh sibh bhur làithean san 
f hearann a tha sibh a' dol a null thar Ior- 
dan g'a shealbhachadh. 

48 Agus labhair an Tighearna ri Maois 
san là sin fèin, ag ràdh, 

49 Imich suas do'n bheinn so Abarim, do 
shliabh Nebo, a tha ann an tìr Mhoaib, a 
tha fa chomhair Iericho, agus gabh seall- 
adh do thìr Chanaain, a tha mi a' toirt do 
chloinn Israeil mar sheilbh ; 

50 Agus gheibh thu bàs san t-sliabh d'an 
tèid thu suas, agus cruinnichear thu chum 
do dhaoine ; mar a fhuair Aaron do 
bhràthair bàs ann an sliabh Hor, agus a 
chruinnicheadh e chum a dhaoine : 

51 A chionn gu'n do chiontaich sibh 
a'm' aghaidh-sa am measg chloinn Israeil, 
aig uisgeachaibh Mheribah-Cades, annam 
f àsach Shin ; do bhrìgh nach do naomh- 
aich sibh mi am meadhon chloinn Israeil. 

52 Gidheadh chi thu am fearann fa d' 
chomhair ; ach cha tèid thu steach do'n 
f hearann a tha mi tabhairt do chloinn Is- 
raeil. 

CAIB. XXXIII. 
A GUS is e so am beannachadh leis an do 
bheannaich Maois, òglach Dhè,clann 
Israeil roimh a bhàs. 

2 Agusthubhairte, Thàinig an Tighearn 
o Shinai, agus dh'èirich e suas dhoibh o 
Sheir ; dhealraich e mach o shliabh Phar- 
ain, agus thàinig e le deich mìle do naoimh : 
o 'dheas làimh chaìdh lagh teine mach 
dhoibh. 

3 Seadh, ghràdhaich e 'n sluagh ; tha a 
naoimh uile a'd' làimh : agus shuidh iad 
sìos aig do chosaibh ; gheibh gach neach 
do d' bhriathraibh. 

4 Dh'àithn Maois lagh dhuinn, mar oigh- 
reachd do chomhchruinneach Iacoib. 

5 Agus bha e 'na righ ann an Iesurun, 
an uair a chruinnich ceannardan an 
t-sluaigh agus treubhan Israeil an ceann a 
chèile. 

6 Biodh Reuben beò, agus na faigheadh 
e bàs ; agus bitheadh a dhaoine lìonmhor 
an àireamh. 

7 Agus is e so beannachadh Iudah : ag- 
us thubhairt e, Eisd, a Thighearna, ri guth 
Iudah, agus thoir e chum a shluaigh : 
biodh a làmhan foghainteach dha, agus 
bi-sa a'd' chòmhnadh aige o 'naimhdibh. 

8 Agus mu Lebhi thubhairt e, Biodh do 
Thumim agus t'Urim aig t'aon naomh, a 
dhearbh thu aig Masah, ris an d'rinn thu 
strì aig uisgeachaibh Mheribah J 

9 A thubhairt r'a athair agus r*a mhàth- 
air, Cha 'n f haca mi e ; agus cha do ghabh 
e r'a bhràithribh, agus cha d'aithnich e a 
chlann fèin : oir choimhid iad t'fhocail, 
agus ghlèidh iad do choimhcheangal. 

10 Teagaisgidh iad do bhreitheanais do 
Iacob, agus do lagh do Israel: cuiridh iad 
tùis fa d' chomhair, agus làn ìobairfr-loisgte 
air t'altair. 

11 Beannaicb, O Thighearn, a mhaoin, agus gabh ri obair a làmh : buail troimh 
leasraidh na muinntir a dh'èireas 'na agh- 
aidh, agus na muinntir le 'm fuathach e, 
chum nach èirich iad a rìs. 

12 Mu Bheniamin thubhairt e, Gabh- 
aidh aon gràdbach an Tighearna còmh- 
nuidh ann an tèaruinteachd làimh ris ; ag- 
us còmhdaichidh an Tighearn e rè an là 
uile, agus gabhaidh e còmhnuidh eadar a 
ghuaillibh. 

13 Agus mu Ioseph thubhairte, Beann- 
aichte o'n Tighearna gu robh 'f hearann, a 
thaobh nithe luachmhor nèimh, a thaobh 
an drùchd, agus a thaobh na doimhne tha 
'na luidhe shìos, 

14 Agus a thaobh nan toradh luachmhor 
a bheirear a mach leis a' ghrèin, agus a 
thaobh nan nithe luachmhor a chuirear a 
mach leis gach mìos, 

15 Agus a thaobh prìomh nithe nam 
beann aosda, agus a thaobh nithe luach- 
mhor nan sliabh sìorruidh, 

16 Agus a thaobh nithe luachmfcor na 
talmhainn, agus a làin, agus deadh-ghean 
an Ti sin a bha chòmhnùidh sa' phreas .- 
thigeadh ambeannachd air ceann loseiph, 
agus air mullach a chinn-san a sgaradh o 
'bhràithribh. 

17 Mar cheud-ghin a thairbh tha a 
sgèimh, agus mar adhaircean nan aon-adh- 
arcach tha 'adhaircean-sa : leo so purraidh 
e 'n sluagh le chèile, gu h-iomallaibh na 
talmbainn : agus is iad so deich mìltean 
Ephraim, agus is iad so mìltean Mha- 
naseh. 

18 Agus mu Sbebulun thubhairt e, Dean 
gairdeachas, a Shebuluin, a'd' dhol a 
mach ; agus Isachair, a'd' bhùthaibh. 

19 Gairmidh iad an sluagh a chum na 
beinne ; an sin ìobraidh iad ìobairtean ion- 
racais : oir pailteas nan cuan sùgaidh iad 
suas, agus ionmhais fholaichte na gain- 
eimh. 

20 Agus mu Ghad thubhairt e, Beann- 
aichte gu robh esan a leudaicheas Gad i 
mar leòmhan tha e gabhail còmhnuidh, 
agus reubaidh e 'n gairdean maille ri mull- 
ach a' chinn. 

21 Agus dheasaich e a' cheud chuid dha 
fèin, a chionn an sin, ann an cuibhrionn 
an lagh-thabhartair, gu'n do shuidhich- 
eadh e ; agus thàinig emailleri ceannard- 
aibh an t-sluaigh ; ceartas an Tigheama 
chuir e 'n gnìomh, agus a bhreitheanais ri 
h-Israel. 

22 Agus mu Dhan thubhairt e, Is cuil- 
ean leòmhain Dan : leumaidh e o Bhasan. 

23 Agus mu Naphtali thubhairt e, O 
Naphtali, sàsuichte le deadh-ghean, agus 
làn do bheannachadh an Tighearna, sealbh- 
aich thusa an àird' an iar agus an àirde 
deas. 

24 Agus mu Aser thubhairt e, Biodh 
Aser beannaichte le cloinn ; biodh e tait- 
neach d'a bhràithribh, agus tumadh e a 
chos ann an oladh. 

25 Bithidh do bhrògan 'nan iarunn ag- 
us 'nan umha; agus mar do làithean is 
amhluidh bhios do neart. 

26 Cha *»'«7 neach cosmhuil ri Dia Ie- 
suruin, a tha marcachd air nèamh a'd' 
chòmhnadh, agus 'na mhòrachd air na 
speuraibh. CAIB. XXXIV. 171 27 Is e 'n Dia bith-bhuan do thearmunn, 
agus fuidhe tha na gairdeana sìorruidh : 
agus fuadaichidh e mach an nàmhaid 
romhad, agus their e, Cuir as da. 

28 An sin gabhaidh Israel còmhnuidh gu 
tèaruinte 'na aonar : bithidh tobar Iacoib 
air fearann arbhair agus f ìona ; mar an 
ceudna silidh a nèamha nuas drùchd. 

29 Is sonadh thu, O Israeil : cò tha cos- 
mhuil riut, O shluagh a shaoradh leis an 
Tighearna, sgiath do chòmhnadh, agus 
neach is e claidheamh do mhòrachd ? agus 
gheibhear do naimhde 'nam breugairibh 
dhuit, agus saltraidh tu air an àitibh àrda. 

CAIB. XXXIV. 
A GUS chaidh Maois suas o chòmhnard- 
aibh Mhoaib gu sliabh Nebo, gu mull- 
ach Phisgah, a tha thall fa chomhair Ieri- 
cho: agus nochd an Tighearna dha fear- 
ann Ghilead uile gu Dan, 

2 Agus Naphtali uile, agus tìr Ephraim, 
agus Mhanaseh, agus tìr Iudah uile, gu 
ruig an f hairge a's faide mach, 

3 Agus an taobh deas, agus còmhnard 
glinne Iericho, baile nan craobh pailm, gu 
ruig Soar. 

4 Agus thubhairt an Tighearna ris, Is e 
so am fearann a mhionnaich mi do Abra- 
haro, do Isaac, agusdo Iacob, ag ràdh, Do 
d' shliochd-sa bheir mie: thug mi ortsa 
'f haicinn le ù' shùijibh, ach d'a ionnsuidh 
cha tèid thu thairjs. 5 Agus f huair Maois, òglach an Tigh- 
earna, bàs an sin, ann am fearann Mhoaib, 
a rèir focail an Tighearn. 

6 Agus dh'adhlaic e ann an gleann e, 
ann am fearann Mhoaib, thallfachomhair 
Bhetpeoir : ach cha 'n aithne do dhuine 
sam bith 'uaigh gus an là'n diugh. 

7 Agus bha Maois ceud agus fichead 
bliadhna dh'aois an uair a f huair e bàs : 
cha d'f hàilnich a shùil, ni mò a thrèig a 
neart e. 

8 Agusghuil clann Israeil air son Mhaois 
ann an còmhnardaibh Mhoaib deichlàith- 
ean 'ar f hichead ; mar so chrìochnaich- 
eadh làithean a' ghuil agus a' bhròin air 
son Mhaois. 

9 Agus bha Iosua mac Nuin làn do 
spiorad a' ghliocais ; oir chuir Maois a 
làmhan air; agus dh'èisd clann Israeil 
ris, agus rinn iad mar a dh'àithn an Tigh- 
earna do Mhaois. 

10 Agus cha d'èirich fàidh o sin ann an 
Israel cosmhuil ri Maois, neach a b'aithne 
do'n Tighearn aghaidh ri h-aghaidh ; 

11 Anns na h-uile chomharaibh, agus 
iongantasaibh a chu'ir an Tighearn e a 
dheanamh ann an tìr na h,Eiphit, air Bha. 
raoh, agus air a shejrbhisich uile, agus air 
'fhearann uile, 

12 Agus anns an làimh chumhachdaich 
sin uile, agus anns an uamhas mhòr uile, 
a dh'oibrich Maois ann an sealladh Israed 
uile. IOSUA. CAIB. I. 

A NIS an dèigh bàis Mhaois, òglaich an 
Tighearna, labhair an Tighearna ri 
Iosua.mac Nuin, fear-frithealaidh Mhaois, 
ag ràdh, 

2 Tha rn'òglach Maois marbh : a nis 
uime sin èirich, gabh thairis air Iordan so, 
thu fèin, agus an sluagh so uile, dh'ionn- 
suidh na tire a tha mise a' tabhairt 
dhoibh, eadhon do chloinn Israeil. 

3 Gach ionad air an saltair bonn bhur 
coise, sin thug mi dhuibh, mar a thubhairt 
mi ri Maois. 

4 O'n f hàsach, agus Lebanon so, eadh- 
on gus an amhainn mhòir, amhainn Eu- 
phrates, tir nan Hiteach uile, agus gus an 
f hairge mhòir, leth ri dol fuidhe na grèine, 
bithidh 'na chrìch dhuibh. 

5 Cha'n urrainn duine sambith seasamh 
a'd' aghaidh uile làithean do bheatha. Mar 
a bha mi le Maois, mar smbithidh mi leat- 
sa : cha dìbir mi thu, agus cha trèig mi 
thu. 

6 Bi làidir, agus ro-mhisneachail ; oir 
do'n t-iluagh so roinnidh tu mar oigh. 
reachd an tìr a mhionnaich mi d'an aith- 
richibh a thabhàirt doibh. 7 A mhàin bi-sa làidir agus ro-mhisneach» 
ail, a chum gu'n toir thu 'n aire gu'n dean 
thu a rèir an lagha uile a dh'àithn m'òg- 
lach Maois dhuit : na tionndaidh uaith 
dh'ionnsuidh na làimhe deise no dh'ionn- 
suidh na làhnhe clìthe, a chum gu'n soir- 
bhich leat anns gach àite d'an tèid thu. 

8 Cha tèid leabhar an lagha so as do 
bheul ; ach beachd-smuainichidh tu air a 
là agus a dh'oidhche, chum gu'n toir thu 
'n aire gu'n dean thu a rèir gach ni a ta 
sgrìobhta ann : oir an sin bheir thu air do 
shlighe soirbheachadh leat, agus an sin ni 
thu gu glic. 

9 Nach d'àithn mise dhuit ? Bi làidir 
agus ro-mhisneachail ; na bi fo eagal, agus 
na biodh faitcheas ort : oir tha 'n Tigh- 
earna do Dhia leat anns gach ionad d'an 
tèid thu. 

10 An sin dh'àithn Iosua do luchd-riagh- 
laidh an t-sluaigh, ag ràdh, 

11 Rachaibh troimh'n champ, agus àith- 
nibh do'n t-sluagh, ag ràtlh, Deasaichibh 
dhuibh fèin lòn ; oir an ceann thri làithean 
thèid sibh t.har Iordan so, a dhol a stigh a 
shealbhachadh na tìre a tha 'n Tighearna 
bhur Dia a' toìrt duibh r'a sealbhachadh. IOSUA. 172 

12 Agus ris na Reubenich. agus ris na 
Gadaich, agns ri leth thrèibh Mhanaseh, 
Iabhair Iosua, ag ràdh, 

13 Cuimhnichibh am focal a dh'àithn ; 
Maois òglach an Tighearna dhuibh, ag 
ràdh, Thug an Tighearna bhur Dia i'ois 
duibh, agus thug e dhuibh an tìr so. 

14 Fanaidh bhur mnài, bhur clann 
bheag, agus bhur spièidh,.san tlr a tlvug 
Maois dhuibh air an taobh so do Iordan ; 
ach thèid sibh fèin thairis fo'r n-armaibh 
roimh bhur bràithrean, sibhse uile a tha 
treun ann an neart,agus cuidichidh sjbh leo; 

15 Gus an toir an Tighearna fois d'ur 
bràithribh, mar a thug è dbuibhse, agus 
gu'n sealbhaich iadsan mar an ceudna an 
tìr a tha 'n Tighearna bhur Dia a' tabh- 
airt doibh : an sin pillidh sibh gu tìr bhur 
seilbhe, agus sealbhaichidh sibh i< eadhon 
an.tìr a thug Maois òglach an Tighearna 
dhuibh air an taobh so do Iordan, leth ri 
èirigh na grèine. 

16 Agus f hreagair iad Iosua, ag ràdh, 
N&a h-uile nithe a dh'àithn thu dhuinne, 
ni sinn; agusge b'e taobh a, chukeas tu 
sinn, thèid sinn. 

17 A rèir mar a dh'èisd sinn ri. Maois 
anns na h.uiìenithibh, mar sin èisdidh sinn 
riutsa : a mhàin biodh an Tighearha do 
Dhia maille rjut, mar a bha e maille ri 
' Maois. 

18 Gach duine a chuireas an aghaidh 
t^àithne, agus nach èisdri d'bhriathraibh, 
annsnah-uile nithibh adh'àithneas tudha, 
euirear gu bàs e : a mhàin bi làidir, agus 
20-mhisneachail. 

GAIB. II. 
A GUS chuir Iosua mac Nuin a mach à 
Sitim dithis dhaoine arannsachadh a 
mach gu h-uaigneach, ag ràdh, ìmichibh, 
i-annsaichibh amach an tìr, agus Iericho : 
agus dh'imich iad, agus chaidh iad a steach 
do thigh strìopaich, d'am b'ainm Rahab, 
agus iuidh iad an. sin. 

2 Agus dh'innseadh do righ Iericho, ag 
Eàdh, Feuch,thàinig daoine an so an nochd, 
do ehloinn Israeil, a rannsachadh a mach 
na tìre. 

3 Agus chuir righ Iericho ieachdaire gu 
Rahab, ag ràdh, Thoir a mach nadaoinea 
f.iàinig a t'ionnsuidh, a chaidh steach do 
d' thigh : oir is ann arannsachadh a mach 
na tìre uile a thàinig iad. 

4 Agusghabh a' bheanan dithis dhaoine, 
agus dh'fhplaich i iad, agus thubhairt i 
mar so, Thàinig gun amharus daoine a m' 
ionnsuidh, ach cha robh f hios agam cia as 
a thàinig iad : 

5 Agus thachair r/m àm druididh a' 
gheata 'nuair a bha e dorcha, gu'n deach-. 
aidh na daoine mach : c'àit a ghabh na 
daoine , cha'n f hios domh : leanaibh gu 
luath air an tòir, oir beiridh sibh orra. 

6 Ach bha i air an toirt suas gu mullach 
an tighe, agus air am folach le cuiseagaibh 
an lìn, a leag i an ordugh air muUach an 
t.ìghe. 

7 Agus lean na daoine air an tòir san 
t-slighe gu Iordan, gu ruig na h-àthanna : 
agus co luath as a chaidh a' mhuinntir a 
bh'air an tòir amach, dhruid iad an geata. 

Agus mun robh iad air luidhe sios, chaidh i suas d'an ionnsuidh air* mullaefi 
an tighe ; 

9 Agus thubhairt i ris na daoinjbh, Tha 
fios agam gu bheil an Tighearn air toirt 
duibh na tìre, agus gu bheilbhur n-uamh- 
as air tuiteam oirnne, agusgu bheil lucM- 
àiteachaidh na tìre uiie air leaghadh as le 
h-eagal roimhibh : 

10. Oir chuala sinne cionnus a thiorm- 
aich an Tighearna suas uisge na mara 
ruaidhe roimhibh, 'nuair a thàinig sibh a 
mach as ari Eiphit ; agus ciod a rinn sibh 
air dà righ nan Amorach, a M'air ars 
taobh eile do Iordan, Sihon agus Og, a 
sgrios sibh gu tur. 

11 Agus co luath as a chuala sinne na, 
nithe siu, leagh àr cridheachan, agas eba 
d'fhan tuilleadh a bheag do mhisnich ann 
an duine sam bith air bhur sonsa : oir an 
Tighearna bhur Dia, is esan Dia anns na 
nèamhaibh shuas, agus air an talamh 
bh os. 

12 A nis uime sin guidheam oirbh,, 
mionnaichibh dhomh air an Tighearn, a 
chiann gu'u do nochd mi caoimhneas 
dhuibh, gu'n nochd sibhse mar an ceudna 
caoimhneasdo Lhigh m'athar.sa, agus gu'n, 
tok- sibli dhomh eomhara cinnteach. 

13 Agus gu'n glèidh sibh beò m'athair 4 
agus. mo mhàthair, agus mo bhràitlirean s 
agus mo pheathraichean, agus na h-uile a 
ta aca, agus gu'n saor sibh ar n-anamanna 
o'n bhàs. 

14 Agus fhreagair na daoinei, Ar n.an- 
am-ne air bhur son-sa gu bàs, mur foills- 
ich sibh an gnothuch sostgainn. Agustar- 
laidh, 'nuair a bheir an Tighearna dhuinn 
an tìr, gu'm buin sinn gu caoimhneil agus- 
gu f ìrinneach riutsa. 

15 An sin leig i sìos iad air cord troimh 
'n uinneig : oir bha a tigh air balla a" 
bhaile, agus bha i, chòmhnuidh air a" 
bhalla. 

16 Agus thubhairt i riu, Thugaibh am 
monadh oirbh, air eagalgu'n coinnich an 
luchd tòrachd sibh ; agus folaichibh sibh 
fèin an sin tri làUhean, gus am bi'n luchd 
tòrachd air pilltìnn, agùs an deigh sur 
feuclaidh sibh imeachd air bhur slighe. 

17 Agus thubhairt na daoine rithe^ 
Bithidh sinne neòchiontach a thaobh iad 
so do mhionnan athug thu oirnn a mhionn- 
achadh. 

18 Feuch, 'nuaìr a thig sinn do'n tìr, 
ceanglaidh tu an stìom so do shnàth scar- 
laitanns an uinneig troimh an do Ieig thu 
sìoa sinn : agusbheir thu t'athair, agusdo 
mhàthair, agus do bhràithrean, agus, 
te^ghlach t'athar uile, dhacliaidh a t'ionn. 
suidb. 

19 Agus tarlaidh, ge b'e neach a thèid 3 
mach air dorsaibh do thighe do'n t-sràid, 
gu'm bi 'f huil air a cheann/ein, agus bith~ 
idh sinne neòchiontach : agus geb'e neach 
a bhios maille riut anns an tigh, bithidh 
'f huil air ar ceann-ne, ma bheanas làmb 
ris, 

£0 Agus ma dhf hoillsicheas t.u an 
gnothuch so againrt, an sin bithidh sinne 
saor o d' mhionnaibh a tliug thu oirnn a 
mhionnachadh. 

21 Agus thubhairt ise, A rèir bhur 
briathra, mar sin bitheadh e. Agus chuii" CAIB. III. IV. 173 i air falbh iad, agus dh'imich iad : agus 
cheangail i an stìom scarlait anns anuinn- 
eig. 

22 Agus dh'fhalbh iad, agus thàinigiad 
do'n mhonadh, agusdh'f han iad an sin tri 
làithean, gusan do phill anluchd tòiachd. 
Agus dh'iarr an luchd tòrachd ìad air 
feadh na slighe uile, achcha d'fhuair siad 
iad. 

23 Mar sin phill an dithis dhaoine, agus 
chaidh iad sìos o'n mhonadh, agus chaidh 
iad thairis, agus thàinig iad gu Iosua mac 
Nuin, agus dh'innis iad da gach ni athach- 
air dhoibh. 

24 Agus thubhairt iad ri Iosua, Gu 
f ìrinneach thug an Tighearna thairis d'ar 
làimh am fearann uile : oir tha eadhon 
luclid-àiteachaidh na tìreuileair leaghadh 
as fa'r comhair, 

CAIB. III. 
A GUS dh'èirich Iosua gu moch sa' mha- 
duinn ; agus dh'itnich iad o Shitim, 
agus thàinig iad gu Iordan, e fèin agus 
clann Israeil uile, agus ghabh iadtàmh an 
sin mun deachaidh iad thairis. 

2 Agus an ceann thri làithean, chaidh an 
luchd-riaghlaidh troimh 'n champ ; 

3 Agus dh'àithn iad do'n t-sluagh, ag 
ràdh, 'Nuair a chi sibh àirc coimhcheang- 
ail anTighearna bhur Dè,agus na sagairt na 
Lebhithich 'gagiùlan, an sin gluaisidh sibh 
o'r n-àit, agus thèid sibh 'na dèigh, 

4 Gidheadh bithidh astar eadar sibh agus 
i, mu thirachioll dà mhìle làmh-choille do 
thomhas : na tigibh am fagus di, a chum 
gu'm bi fios na slighe agaibh air am feum 
sibh imeachd ; oir cha doghabh sibh riamh 
roimhe an rathad so. 

5 Agus thubhairt Iosua ris an t-sluagh 
Naomhaichibh sibh fèin ; oir am màireach 
ni 'n Tighearna nithe iongantach 'nur 6 Agus labhair Iosua ris na sagartaibh 
ag ràdh, Togaibh suas àirc a' choimh 
cheangail, agus rachaibh thairis roimh 'n 
t-sluagh. Agus thog iad suas àirc a' 
ehoimhcheangail, agus chaidh iadroimh'n 
t-sluagh. 

7 Agus thubhairt an Tighearnari Iosua 
An diugh tòisichidh mi air thusa dhean. 
amh mòr ann an sealladh Israeil uile, £ 
chum gu'm bi fios aca, mar a bha mi le 
Maois, gu'm bi mi leatsa. 

8 Agus bheir thu àithne do na sagartaibh 
a tha giùlan àirce a* choimhcheangail, ag 
ràdh, 'Nuair a bhios gibh air teacljd gu foir 
uisge lordain, ann an Iordan seasaidh 
sibh, 

9 Agus thubhairt Iosua ri cloinn Israeil, 
Thigibh an so, agus èisdibh ri briathraibh 
an Tighearna bhur Dè. 

10 Agus thubhairt Iosua, Le so bithidh 
fios agaibh gu bheìl an Dia beò 'nur measg, 
agus gu'nz fuadaich e gun teagamh a mach 
roimnihh na Canaanaich, agus na Hitich, 
agus na Hibhich, agus na Peridsich, agus 
na Girgasaicb, agus na h-Amoraich, agus 
na Iebusaich. 

11 JFeuch, tha àirc eoimhcheangail Tigh- 
earna na talmhainn uile a' dol thairis 
roimhihh do Iordan. 

12 A nis uime sin gabhaibh dà fhear dheug à treubhan Israeil, fear as gach 
trèibh. 

13 Agus co luath 'sa shocraicheas na 
sagairt a ta giùlan àirce an Tighearna, 
Tighearna na talmhainn uile, buinn an cos 
ann an uisgeachaibh Iordain, bithidh uisg- 
eachan Iordan air an sgaradh o na h-uisg- 
eachaibh a thig a nuas o'n àirde ; agus 
seasaidh iad 'nan torr. 

U Agus an uair a dh'f halbh an sluagh 
o'm bùthaibh, gu dolthar lordan, agus na 
sagairt a' giùlan àirce a' choimhcheangail 
roimh 'n t-sluagh ; 

15 Agus an uair a bha iadsan a ghiùlain 
an àirc air teachd gu Iordan, agus a bha 
cosa nan sagart a ghiùlain an àtrc air an 
tumadh ann an foir an uisge, (oir tha Ior- 
dan a' sruthadh thar a bruachan uile rè an 
fhogaraidh uile,) 

16 An sin sheas na h-uisgeaeha a 
thàinig a nuas o'n àirde, agus dh'èirich iad 
suas 'nan torr ro-f had o'n bhaile Adam, a 
ta làimh ri Saretan : agus theirig iadsan a 
chaidh sìos rathad mara a* chòmhnaird, 
eadhon na mara salainn, agus ghearradh 
as iad ; agus chaidh an sluagh thairis dìr. 
each fa chomhair lericho. 

17 Agus sheas na sagairt, a ghìùlain àirc 
coimhcheangail an Tighearna gu dajngean 
air talamh tioram am meadhon Iordain, 
agus chaidh na h-Israeilich uile thairisair 
talamh tioram, gus an robb an sluagh uile 
air dol thar lordan, 

CAIB. IV. 
A GUS an uair a bha 'n sluagh uile air 
dol thar Iordan, an sin labhair an 
Tighearna ri Iosua, ag ràdh, 

2 Gabhaibh dhuibh fèin dà f hear dheug 
as an t-sluagh, duineas gach trèibh ; 

3 Agusàithnibhdhoibh,agràdh, Thug- 
aibh leibh o so à meadhon Iordain, as an 
àit anns an do sheas cosa nan sagart gu 
daingean, dà chloich dheug ; agus bheir 
sibh iad thairis leibh, agus cuiridhsibh iad 
anns an àite-tàimh anns an gabh sibh fois 
an nochd. 

4 An sin ghairm losua air an dà f hear 
dheug, a dheasaich e à cloinn Israeil, fear 
as gach trèibh. 

5 Agus thubhairt losua riu, Rachaibh 
thairis roimh àirc an Tighearna bhur De 
gu meadhon Iordain, agus togadh gach 
tear dhibh clach air a ghualainn, a rèir 
àireimh threubha chloinn Israeil, 

6 A chum gu'm bi so 'na chomhara 'nur 
measg, a chum 'nuair a dh'fhiosraicheas 
bhur clann san àm ri teachd,agràdh, Ciod 
is ciall duibh leis na clachaibh so ? 

7 An sin gu'm freagair sibh iad, Gu'n 
robh uisgeachan Iordain air an sgaradh o 
chèile roimh àirc coimhcheangail an Tigh- 
earna ; 'nuair a chaidh i thar Iordan,g«'» 
robh uisgeachan Iordain air an sgaradh o 
chèile : agus bithidh na clachan so 'nan 
cuimhneachan do chloinn Israeil gu 
bràth. 

8 Agus ritm clann Israeil amhuil mar a 
dh' àithn losua, agus thog iad suas dà 
chloich dheug à meadhon Iordain, mar a 
labhair an Tighearna ri Iosua, a rèir 
àireimh threubha chloinn Israeil, agus 
ghiùlaxn iad leo thairis iad do'n àit anns an 

p 2 174 IOSUA* do ghabb iad tàmh, agus chuir iad sìos an 
sin iad. 

9 Agus chuir Iosua suas dà chloich 
dheug am meadhon Iordain, san ionad 
anns an do sheas cosa nan sagart a ghiùl- 
ain àirc a' choimhcheangail : agus tha iad 
an sin gus an là'n diugh. 

, 10 Oir sheas na sagairt a ghiùlain an 
àirc am meadhon Iordain, gus an do 
chrìochnaicheadh gach ni a dh'àithn an 
Tighearna do Iosua a labhairt ris an 
t.sluagh, a rèir nan uile nithe a dh'àithn 
Maois do Iosua : agus rinn an sluagh cabh- 
ag. agus chaidh iad thairis. 

11 Agus an uair a bha 'n sluagh uile air 
dol thairis, an sin chaidh àirc an Tigh- 
earna thairis, agus nasagairt, an làthair an 
t-sluaigh. 

12 Agus chaidh clann Reubein, agus 
clann Ghad, agus leth thrèibh Mhanaseh, 
thairis fo'n armaibh roimh chloinn Israeil, 
mar a labhair Maois riu : 

13 Chaidh thairis mu thimchioll dà 
fhichead mìle, deas air son cogaidh, an 
làthair an Tighearna gu cath, do chòmh- 
nardaibh Iericho. 

14 Air an là sin dh'àrdaich an Tigh- 
earna Iosua ann a.n sealladh Israeil uile, 
agus bha eagal orra roimhe, mar a bha 
eagal orra roimh Mhaois, uile làithean 
a bheatha. 

15 Agus labhair an Tighearna ri losua, 
ag ràdh, 

16 Aithn do na sagartaibh a tha giùlan 
àirce na Fianuis, iad a theachd a nìos à 
Iordan. 

17 Agus dh'àithn Iosua do na sag- 
artaibh, ag ràdh, Thigibh a nlos à Ior- 
dan. 

18 Agus. an uair a bha na sagairt a 
ghiùlain àirc coimhcheangail an Tighearn 
air teachd a nìos a meadhon Iordain, agus 
a bha buinn chos nan sagart air an togail 
suas air an talamh thioram, an sin phill 
uisgeachan Iordain d'an àite fèin, agus 
chaidh iad thar a bruachan uile, mar a 
rinn iad roimhe. 

19 Agus thàinig an sluagh a nìos a Ior- 
dan air an deicheamh là do'n cheud mhìos, 
agus champaich iad ann an Giigal, san 
iomall a làimh na h.àirde 'n ear d» Ieri- 
cho. 

20 Agus an dà chloich dheug sin, a thug 
iad a mach à lordan, chuir Iosùa suas ann 
an Gilgal. 

21 Agus labhair e ri cloinn Israeil, ag 
ràdh, 'Nuair a dh'f hiosraicheas bhur clann 
d'an aithrichibh san àm ri teachd, ag ràdh, 
Ciod is cìall do na clachaibh sq ? 

22 An sin bheir sibh fios d'ur cloinn, ag 
ràdh, Thàinig Israel thar Iordan so air 
talamh tioi'am. 

23 Oir thiormaich an Tighearna bhur 
Pia suas uisgeachan Iordain roimhibhse, 
gus an deachaidh sibh thairis, mar a rinn 
an Tighearna bhur Dia air a' mhuir 
ruaidh, a thiormaich e suas roinhainn, gus 
an robh sinn air dol thairis ; 

24 A chum gu'n aithnich sluagh na 
talmhainn uile làmh an Tighearna, gu 
bhe'd l cumhachdach : a chum gu'm bi 
eagal an Tighearna bhur Dè oirbh am CAIB. V. 

A GUS an uair a chual' uile rlghre nan 
Amorach, a èÀ'air an taobh thall dt> 
Iordan a làimh na h-àirde 'n iar, agus uile 
rìghre nan Canaanach, a bha làimh ris an 
f hairge, gu'n do thiormaich an Tighearna 
suas uisgeachan Iordain roimh chloinn Is- 
raeil, gus andeachaidh sinn thairis, leagh 
an cridhe, agus cha robli spiorad tuilleadh 
annta, air son chloinn Israeil. 

2 Anns au àm sin thubhairt an Tighearna, 
rl Iosua, Dean duit fèin sgeinean geura, 
agus timchioll-ghearrclann Israeila rlsan 
tlara uair. 

3 Agus rinn Iosua dha fèin sgeinean 
geura, ag.us thimchioll-g.hearr e clann Is- 
raeil aig cnoc nan roimh-chroicionn. 

4 Agus is e so an t-aobhar mu'n do thim- 
chioll-ghearr Iosua : Fhuaiv an sluagh uile 
a thàinig a mach as an Eiphit, a bha 'nam 
firionnaich, eadhon na fìr-chogaidh uile, 
bàs anns an flxàsach air an t-slighe, an 
dèigh dhoibh teachd a mach as an- 
Eiphit. 

5 A nis bha'n sluagh uile a thàinig a 
mach, air an timchioll-ghearradh ; ach an 
sluagh uile a rugadh san f hàsach air an 
t-slighe, 'nuair a thàinig iad a mach as aa 
Eiphit, iadsan cha do thimchioll-ghearr 
iad. 

6 Oir dh'imich clann Israeil anns an 
fhàsach dà fhichead bliadhna, gus an 
deachaidh as do'n luchd-cogaidh uile a 
thàinig a mach as an Eiphit, a chionn 
nach d'thug iad gèill do ghuth an Tigh- 
earna: d'an domhionnaich an Tighearna 
nach nochdadh e dhoibh. am fearann, a 
mhionnaich anTighearnad'an aithrichibh 
gu'n tugadh e dhuinn, fearann a tha 
sruthadh le bainne agus le mil. 

7 Agus an clann.-san, a thog e suas *nan 
àit, iadsan thimchioll-ghearr Iosua : oir 
bha iad neo-thimchioll-ghearrta, a chionn 
naeh do thimchioll-ghearradh iad air an 
t-slighe, 

8 Agus an uair a bha 'n sluagh uile air 
an timchioll-ghearradh, dh'f han iad 'nan 
àitibh anns a' champ, gus an robh iad 
slàn. 

9 Agu,s thubhairt an Tighearna ri Iosua, 
Air an là'n diughbhuin miair falbh uaibh 
masladh na h,Eijmit : uime sin thugadh 
Gilgal mar ainm air an àite sin gus an là'n 
diugh. 

10 Agus champaich clann Israeilannan 
Gilgal^ agua cljum iad a' chàisg, air a' 
cheathramh là deug do'n mhìos anns an 
fheasgar, ann an còmhnardaibh Iericho. 

11 Agus dh'ith iad do shean bhàrr an 
f hearainn air an là màireach an dèigh na 
càisge,breacagan neo-ghoirtichte, agus sìol, 
cruaidhichte air an là sin fèin. 

12 AgùS sguir am mana air an là màir- 
each an dèigh dhoibh itheadh do fhean. 
bhàrr an f hearainn ; ni mò a bha mana 
tuilleadh aig cloinn Israeil, ach dh'ith iad 
do thoradh fearainn Chanaain air a' 
bhhadhna sin. 

13 Agus an uair abha Iosua làimh ri. 
Iericho, thog e suas a shùilean agus dh'- 
amhairc e, agus, feuch, sheas duine thall. 

! fa 'chomhair, agus a chlaidheamh rùisgte 
*na làimh : agus chai,dh Iosua d'a iouri- CAIB. VI. 175 suidh, agus thubhairt e ris, Ann an leinne | 
a tha thu, no le'r n-eascairdibh ? 

14 Agus thubhairt e, Cha 'n ann : ach 
mar cheannard slòigh an Tigheama tha 
mi a nis air teachd. Agus thuit losua air 
'aghaidh air an talamh, agus rinn e aor- 
adh, agus thubhairt e ris, Ciod a tha mo 
thighearn ag ràdh r'a sheirbhiseach ? 

15 Agus thubhairt ceannard slòigh an 
Tighearna ri Io^ua, Fuasgail do bhròg 
bhàrr do choise, oir Ma'n t-ionad air am 
hheil thu a'd' sheasamh, naomh. Agus 
rinn Iosua mar sin. 

CAIB. VI. 
A NIS bha Ierioho air a dhruideadhsuas 
gu teann, roimh chloinn Israeil ; cha 
deachaidh neach air bith a mach, agus cha 
d'thàinig neach air bith a stigh. 

2 Agus thubhairt an Tighearna ri Iosua, 
Feuch, thng mido d' làirah Iericho, agus a 
righ, agus na daoine treun ann an neart. 

3 Agus cuairtichidh sibh am baile, sib/i- 
se fheara-cogaidh uile, agusthèid sibh mu 
thimchioll a' bhaile aon uair : mar so. ni 
thu air sè làithibh. 

4 Agus giùlainidh seachd sagairt roimh 
an àirc seachd trompaidean a dh'adhairc- 
ibh reitheachan : agus air an t-seachdamh 
là thèid sibh mu thimchioll a' bhaile 
seachd uairean, agus sèididh na sagairt 
leis na trompaidibh. 

5 Agus an uair a ni \zAfuaim f hada le 
adhaircibh nan reitheachan, agus an uair 
a chluinneas sibh fuaim na trompaid, an 
sin èighidh an sluagh uile le h-iolaich 
mhòir, agus tuitidh balla a' bhaile sìos o 
'bhunadh, agus thèid an sluagh suas gach 
duine dìreach roimhe. 

6 Agus ghairm Iosua mac Nuin air na 
sagartaibh, agus thubhairt e riu, Togaibh 
guas àirc a' choimhcheangail, agus giùl- 
aineadh seachd sagairt seachd trompaidean 
a dh'adhaircibh reitheachan roimh àirc an 
Tighearn. 

7 Agus thubhairt e ris an t-sluagh, 
Gabhaibh air bhur n-aghaidh,agus cuairt- 
ichibh am baile, agus gabhadh esan a tha 
fo armaibh air aghaidh roimh àirc an 
Tighearn. 

8 Agus an uair a labhair Iosua ris an 
t-sluagh, ghabh na seachd sagairt, a' giùl- 
an sheachd trompaidean a dli'adhaircibh 
reitheachan, air an aghaidh roimh 'n 
Tighearn, agus shèid iad leis natrompaid- 
ibh ; agus lean àirc coimhcheangail an 
Tighearn iad. 

9 Agus chaidh na daoine armaichte 
roimh na sagartaibh a shèid leis na tromp- 
aidibh, agus thàinig a' chuid eile do'n 
t-sluagh an dèigh na h-àirce, na sagartan 
a' gabhail air an aghaidh, agus a' sèideadh 
leis na trompaidibh, 

10 Agus dh'àithn losua do'n t-slu.agh, ag 
ràdh, Cha dean sibh iolach, agus cha dean 
sibh fuaim sam bith le'r guth, ni mò thèid 
focal sam biih a mach as bhur beul, gus an 
là" anns an abair mise ribh, Deanaibh iol- 
ach ; an sin ni sibh iolach. 

11 Mar sin chuairtich àirc an Tighearn 
atn baiìe, a' dol m' a thimchioll aon uair : 
agus thàinig iatl do'n champ, agus ghabh 
iàd tàmh arms a' chamrj. 12 Agus dh'èirich Iosua gu moch sa' 
mhaduinn, agus thog na sagairt suas àire 
an Tighearn. 

13Agusdh'imich airanaghaidh aghnàth 
seachd sagairt, a' giùlan sheachd tromp- 
aidean a dh'adhaircibh reitheachan roimh 
àirc an Tighearn, agus shèid iad leis na 
trompaidibh : agus dh'imich an sluagh 
armaichte rompa, ach thàinig a chuid eUe 
do'n t-sluagh an dèigh àirce an Tigheam, 
na sagairt a' gabhail air an aghaidh, agus 
a' sèideadh leis na trompaidibh. 

14 Agys air an dara là chuairtich iadam 
baile aon uair, agus phiU iad do'n champ : 
mar so rinn iad air sè làithibh. 

15 Agus air an t-seachdamh Lì dh'èirich 
iad gu moch mu bhriseadh na fàire, agua 
chuairtich iad am baileair an dòigh cheud- 
na, seachd uairean : a mhàin air an là sin 
chuairtich iad am baile seachd uairean. 

16 Agus air an t-seachdamh uair s.hèid 
na sagairt leis natrompaidibh,agusthubh. 
airt Iòsua ris an t-sluagh, Deanaibh iol- 
ach ; oir thug ati Tighearna dhuibh am 
baile. 

17 Agus bithidh am baile mallaichte,. e 
fèin agus gach ni a</«'ann,do'n Tighearn : 
a mhàin bithidh Rahab an strìopach beò, i 
fèin agus iadsan uile a tha maille rithe san 
tigh, a chionn gu'n d'f holaich i na teachd- 
airean a chuir sinn uainn. 

18 Agus sibhse, air gach aon chorgleidh- 
ibh sibhfèin o'n ni mhallaichte, air eagal 
gu'n dean sibh sibhfèin mallaichte, 'nuair 
a ghabhas sibh do'n ni mhallaichte, agus 
gu'n dean sibh camp Israeil 'na mhallach- 
adh, agus gu'n cuir sibh e fmdh bhuair. 
eas. 

19 Ach tha 'n t-airgiod uile, agus an t-òr, 
agus na soithichean umha agus iaruinn, 
coisrigte do 'n Tighearna : thigiad a steacli 
do ionmhas an Tighearn. 

20 Agus rinnan sluagh iolach an uair a 
shèid na sagairt leis na, trompaidibh : ag. 
us an uair a chual' an sluagh fuaim na 
trompaid, agus a dh'èigh an sluagh le 
h T iolaich mhòir, an sin thuit am balla slos 
gulàr ; aguschaidh an sluagh suas do'n 
bhaile, gach duine dìreaqh roimhe, agus 
ghlac iad am baiie. 

21 Agus lèir-sgrios iad gach nì a bha sa* 
bhaile, eadar fhear agus bhean, òg agus 
shean, agus dhamh, agus chaora, agus as- 
al, le faobhar a' chlaidheimh. 

22 Ach ris an dithis f hear a rannsaich a 
mach an tìr thubhairt Iosua, Rachaibh a 
steach do thigh na strìopaich, agus thug- 
aibh a mach as a sin a' bhean, agus gach 
ni a th'aice, mar a mhionnaich sibh dhi. 

23 Agus chaidh na h-òganaich a bha 'nan 
luchd-rannsachaidh a stìgh, agus thug iad 
a mach Rahab, agus a h-athair, agus a 
màthair, agus a bràithrean, agus gach ni 
a bh'aice ; agus thug iad a mach a dilsean 
uile, agus chuir iad an taobh a muigh do 
champ Israeil iad, 

24 Agus loisg iad am baile le teine, Agus 
gach ni a bh'ann : a mhàin an t-airgiod, 
agus an t-òr, agus na soithichean umha 
agus iaruinn, chuir iad ann an ionmhas 
tighe an Tighearn. 

25 Agus ghlèidh Iosua Rahaban strìop. 
I ach beò, a^us teaghlach a h,athar, agujj 176 IOSUA. gach ni a M'aice ; agus tha i 'na còmh- 
nuidh ann an Israel gus an là 'n diugh, a 
chionn gu'n d'f holaich i na teachdairean 
a chuir Iosua a rannsachadh a mach Ieri- 
cho. 

26 Agus chuir Iosua fuidh mhionnaibh 
ìad san àmsin,agràdh, Mallaichte gurobh 
an duine an làthair an Tighe.irn, a dh'eir- 
eas agus a thogas am baile so Iericho : 'na 
cheud-ghin leagaidh e a bhunachar, agus 
'na mJiac a's òige cuiridh e suas a gheata- 
cl>a. 

27 Mar so bha'n Tighearna maille ri Io- 
sua, agus sgaoileadh 'iomradh-san air 
feadh na tlre uile. 

CAIB. VII. 
A CH rinn clann Israeil cionta san ni 
mhallaichte : oir ghabh Achan mac 
Charmi, mhic Shabdi, mhic Sherah, do 
thrèibh Iudah, cuid do'n ni mhallaichte : 
agus las fearg an Tighearn an aghaidh 
chloinn Israeil. 

2 Agus chuir Iosua daoine o Ierichogu 
h-Ai, a tha làimh ri Bet-abhen, air an 
taobh an ear do Bhet-el, agus labhair e 
riu, ag ràdh, Rachaibh suas, agus rann- 
saichibh a mach an tìr. Agus chaidh na 
daoine suas, agus rannsaich iad a mach 

• Ai. 

3 Agus phill iad gu losua, agus thubh- 
airt iad ris, Na rachadh an sluagh uile 
suas ; ach rachadh mu thimchioll dà mhìle 
no tri mìle fear suas, agus buaiieadh iad 
Ai : na toir air an t-sluagh uile saoith- 
reachadh an sin ; oir cha , n , eil ann diubh 
ach beagan. 

4 Agus chaidh suas an sin do'n t-sluagh 
mu thimchioll tri mìle fear j agus theich 
iad roimh fheara Ai. 

5 Agus bhuail fir Ai dhiubh mu thim- 
chioUsè firdheugtharfhichead: oirchuir 
iad an ruaig orra o chomhair a' gheata 
eadhon gu Sebarim, agus bhuail iad san 
dol sìos iad ; uime sin leagh crìdhe an 
t-sluaigh, agus dh'f hàs e mar uisge. 

6 Agus reub Iosua 'eudach, agus thuit 
e gu làr air 'aghaidh, roimh àirc an Tigh. 
earna, gu tràth feasgair, e fèin agus sean- 
airean Israeil, agus chuir iad duslach air 
an cinn. 

7 Agus thubhairt Iosua, Och ! aThigh- 
earna Dhè, c'ar son a thug thu idir an 
sluagh so thar Iordan, g'ar toirt thairis do 
làimh nan Amorach, achum arsgrios? O 
bfhearr gu'm biomaid toilichte, agus 
gu'm biomaid air gabhail còmhnuidh air 
an taobh eile do Iordan ! 

8 O Thighearna, ciod a their mi "nuair 
a thionndaidheas Israel an cùl r'an naimh- 
dibh? 

9 Oir cluinnidh na Canaanaich, agus 
uile luchd-àiteachaidh na tìre, agus iadh- 
aidh iad mu'n cuairt oirnn, agus gearr- 
aidh iad as ar n-ainm o'n talamh : agus 
ciod a ni thu ri d'ainm mòr ? 

10 Agus thubhairt an Tighearna ri Io- 
sua, Eirich suas ; c'ar son a luidheas tu 
mar so air t'aghaidh ? 

11 Pheacaich Israel, agus bhris ìad mar 
an ceudna mo choimhcheangal a dh'àirhn 
mi dhoibh ; oir ghabh iad eadhoh do'n ni 
mhaHaichte, agus mar an ceudna ghoid iad, agus mar an ceudna cheil iad, agus 
chuir iad eadhon am measgan airneis fèin e. 

12 Uime sin cha b'urrainn clann Israeil 
seasamh roimh an naimhdean, ach thionn. 
daidh iad an cùl r'an naimhdibh, a chionn 
gu'n robh iad mallaichte. Cha bhi mise 
mai!le ribh tuille, mur sgrios sibh an ni 
mallaichte as bhur measg. 

13 Eirich suas, naomhaich an sluagh, 
agus abair, Naomhaichibh sibh fèin air son 
an là màireach ; oir mar so tha an Tigh- 
earna Dia Israeil ag ràdh, Tha ni malL 
aichte a'd' mheadhon, O Israeil : cha'n 
urrainn thu seasamhroimh donaimhdibh, 
gus an cuir sibh air falbh an ni mallaichte 
as bhur measg. 

14 Anns a' mhaduinn uimesin bheirear 
cuideachd sibh a rèir bhur treubhan : agus 
an treubh a ghabhas an Tighearna, thig i 
a rèir a teaghlaichean ; agus thig an teagh- 
lach a ghabhas an Tighearn, a rèir a thigh- 
ean ; agus thig an tigh aghabhas an Tigh. 
earn, a lìon fear is fear. 

15 Agus esan a ghlacar leis an ni mhall. 
aichte, loisgear le teine e fèin agus gach ni 
a th'aige ; a chionn gu'n do bhris e coimh. 
cheangal an Tighearn, agus gu'n d'rinn e 
amaideachd ann an Israel. 

16 Uime sin dh'èirich Iosua gu moch 
sa' mhaduinn, agus thug e leis Israel a 
rèir an treubhan ; agus ghabhadh treubh 
ludah, 

17 Agus thug e lei9 teaghlach Iudah ; 
agus ghabh e teaghlach nan Sarhitheach : 
agusthug e leis teaghlach nan Sarhith. 
each a lìon fear is fear ; agus ghabhadh 
Sabdi. 

18 Agus thug e leis a thigh, a lìon fear 
agus fear ; agus ghabhadh Achan mac 
Charmi, mhic Shabdi, mhic Sherah, do 
thrèibh Iudah. 

19 Agus thubhairt Iosua ri Achan, A 
mhic, thoir, guidheam ort, glòir do'n Tigh. 
earna Dia Israeil, agus dean aidmheil da j 
agus innis domh a nis ciod a rinn thu, na 
folaich uam e. 

20 Agus fhreagair Achan Iosua, agus 
tliubhairt e, Gu deimhin, jmeacaich mi 
an aghaidh an Tighearna De Israeil, agus 
mar so agus mar so rinn mi. 

21 'Nuair a chunnaic mi am measg na 
creiche earradhbhreagha Bhabilonach, ag_ 
us dà cheud secel airgid, agus geinn òir 
anns an robh leth.cheud secel do chud- 
throm, an sin shanntaich mi iad, agus 
ghabh mi iad ; agus, feuch, tha iad fol. 
aicbtesan talamh am meadhon mo bhùtba, 
agus an t-airgiod fuidhe. 

23 Mar sin chuir Iosua teachdairean 
uaith, agus ruith iad do'n bhyth, agus, 
feuch, bha e folaichte 'na bhùth, agus an 
t-airgiod fuidhe. 

24 Agus thug iad leo iad à meadhon a* 
bhùtha, agus thug iad gu Iosua iad, agus 
gu clann Israeil uile, agus sgaoil iad a 
mach iad am fianuis an Tighearn. 

24 Agus ghabh Iosua agus Israel uile 
maille ris, Achan mac Sherah, agus an 
t-airgiod, agus an earradh, agus an geinn 
òir, agus a mhic, agus a nigheanan, agus 
a dhaimh, agus 'asail, agus a chaoraich, 
agus a bhùth,-agus gach ni a òA'aige ; ag. 
us thug iad do ghleann Achoir iad. CAIB. VIII. 177 25 Agusthubhairt Tosua,C'arson a chuir 
thu dragh oirnn? cuiridh an Tighearna 
dragh ortsa an diugh. Agus chlach clann 
Israeil uile e le clachaibh, agus loisg iadle 
teine iad, an dèigh dhoibh an clachadh le 
clachaibh. 

25 Agus thog iad suas carn mòr chlach 
air a mhuin gus an là'n diugh : Agus phili 
an Tighearn o ghairge a chorruich : uime 
sinthugadh gleann Achoir mar ainm air 
an àite sin, gus an là'n diugh. 

CAIB. VIII. 
A GUS thubhairt an Tighearna ri Iosua, 
xx Na gabh eagal, agus na bi fo gheilt ; 
gabh an sluagh cogaidh uile maille riut, 
agus èirich, imich suas gu Ìi-Ai: feuch, 
thug mi thairis do d' làimh righ Ai, agus 
a shluagh, agus a bhaile, agus 'f hearann. 

2 Agus ni thu ri h- Ai agus r'a righ, inar 
a rinn thu ri Iericho.agus r'a righ : a mhàin 
a chreach, agus a sprèidh, gabhaidh sibh 
mar chobhartach dhuibh fèin. Cuir daoine 
ann am feall-f holach an aghaidh a' bhaile 
air a chùiaobh. \ 

3 Agus dh'èirich Iosua agus an sluagh '• 
cogaidh uile, a dhol suas an. aghaidh Ai : 
agus thagh losua mach deich mìle fìchead 
a dh'r'hearaibh treun ann an neart, agus 
chuir e air faltm iad san oidhche. 

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, 
Feuch, ni sibh feall-f holach an aghaidha' 
bhaile, eadhon air cùl a' bhaile : na rach- 
aibh ro-f had o'n bhaile, ach bithibh ude 
deas: 

5 Agus thèid mise, agus an sluagh uile 
a tha maille rium, dlùth do'n bhaile : agus 
an uair a thig iad a mach 'nar coinneamh, 
mar air tùs, tèichidh sinne rompa. 

6 (Qir thig iad a mach 'nardèigh) gus an 
tarrùing sinn iad o'n bhailè : oir their iad, 
Tha iad a' teicheadh romhainn, mar air 
tùs : uime sin teichidh sinne rompa. 

7 An sin èiridh sibhse o'n f heall-f hol- 
ach, agus glacaidh sibh am baile : oir bheir 
an Tighearna bhur Dia 'nur làimh e. 

8 Agus an uair a ghlacas sibh am baile, 
cuiridh sibh am baile ri theine : a rèir 
àithne an Tigheàrna ni sibh. Feuch, dh'- 
àithn mise dhuibh. 

9 Uime sin chuir Iosua mach iad ; agus 
dh'f halbh iad a dheanamh feall-f hòlach, 
agusdh'i'han iad eadarBel-el agus Ai,airan 
taobh an iar a dh'Ai : ach dh'fhan Iosua 
an oidhche sin am measg an t-sluaigh 

10 Agus dh'èirich Iosua gu moch sa' 
mhaduinn, agus dh'àireamh e'n sluagh, 
agus chaidh e suas, e fèin agus seanairean 
Israeil, roiinh 'n t-sluagh gu h-Ai. 

11 Agus chaidh an sluagh cogaidh uile 
suas, a bha mai.llc ris, agùs chaidh iad am 
fagus, agus thàinig iad fa chomhair a' 
bhaile, agus champaich iad air an taobh 
mu thuath do Ai : a nis bha gleann eadar 
iad agus Ai. 

12 Agus ghabh e mu thimchioll chùig 
mìle fear, agus chuir e iad a dheanamh 
feall-f holach eadar Bet-el agus Ai, air an 
taobh an iar do'n bhaile. 

13 Agus an uair a shuidhich iad an 
sluagh, eadkon am feachd uile a bh'air an 
taobh mu thuath do'n bnaile, agus an 
luchdfeall-f holach air an taobh an iar do'n bhaile, chaidh Iosua san oidhche sin do 
mheadhon a' ghlinne. 

1-1 Agus an uair a chunnaic righ Ai sto, 
xhm iad cabhag agus dh'èirich iad gu 
moch ; agus chaidh nr a' bhaile a mach gu 
cath an aghaidh Israeil, e fèin agus a 
shluagh uile, ann an àm suidhichte, fa 
chomhair a' chòmhnaird : ach cha robh 
fhios aige gu'/i robh luchd feall-fholach 
'na aghaidh air cùl a' bhaile. 

15 Agus rinn Iosua agus Israel uile mar 
gu'm buailte iad rompa, agus theich iad 
rathad an fhàsaich. 

13 Agus glMirmeadh an sluagh uile a 
bha ann an Ai an ceann a chèile gudolair 
an tòir, agus chaidh iad air tòir Iosua, ag- 
us thaimgeadh o'n bh ùle iad. 

17 Agus cha d'f hàgadh duine ann an 
Ai, no ann am Bet-el, nach deachaidh a 
mach an dèigh Israeil : agus dh'fhàg iad. 
am baile fosgàiltè, agus chaidh iacl air tòir 
Israeil. 

18 Agus thubhairt an Tighearna ri losua, 
Sìn a mach an t-sleagh a tha 'n ad làimh 
rathad Ai ; oir biìeir mise a'd' làimh e. 
Agus shìn losua inach an t-sleagh a bh'. 
aige 'na làimh, a dh'ionnsuidh a' bhaile. 

19 Agus dh'cirich na daoine a bha ris an 
f heall-f holach gu grad as an àit, agus ruith 
iad co luath 'sa shìn e mach a làmh : agus 
chaidh iad à. stigh do'n bliaile, agus ghlac 
iad e, agus rinn iad cabhag, agus chuir iad 
am bàile ri theinè. 

20 Agus an uair a sheall fir Ai *naa 
dèigh, chunnaic iad, agus, feuch, chaidh 
deatach a' bhaile suas gu nèamh, agus cha 
robh comas aca teicheadh an taobh so no'n 
taobh ud : agus thionndaidh an sluagh a 
theìch do'n fhàsach, air an ais air an 
luchd-tòrachd. 

21 Agus an uair a chunnaic Iosua agus 
Israel uile gu'n do ghlac luchd nafeall- 
fholach am baile, agus gu'n deachaidh 
deatach a' bhaile suas, an sin phill iad, ag- 
us bhuail iad fir Ai. 

22 Agus chaidh iadsan a mach as a* 
bhaile 'nan aghaidh ; mar sin bha iad am 
meadhon Israeil, cuid air ah taobh so, ag- 
us cuid air an taobh ud : agus bhuail siad 
iad, gus nach d'f hàgadh aon diubh beò,no 
aou gu dol as. 

23 Agus ghlac iad righ Ai beò, agus 
thug iad e gu Iosua. 

24.. Agus an uairachuir Israel crioch air 
uile luchd-àiteachaidh Ai a mharbhadh, 
antis a' mhachair, anns an f hàsach d'an do 
chuir iad an ruaig orra, agus an uair a 
thuit iad uile le faobhar a' chlaidheimh, 
gu.s an do chuireadh as doibh, an sin phill 
na h-Israelich uile gu h-Ài, agus bhuaii 
iad e le faobhar a' chlaidbeimh. 

25 Agus bha ann dhiubhsan uile a thuit 
air àn là sin, eadar f heara agus mhnai, dà 
mhìle dheug, eadhon muinntir Ai uile : 

26 Oir cha do tharruing Iosua a làmh 
air a h-ais, a shin e mach leis an t-sleagh, 
gus an do lèir.sgrios e luchd,àiteachaidh 
Ai uile. 

27 A mhàin sprèidh agus creach a'bhaije 
sin ghabh Israel mar chobhartach dhoibh 
fèin, a rcir focail an Tighearn a dh'àithn e 
do losua, 

28 Agus loisg Iosua Ai, agus rinn e 'na 178 IOSUA. charn e gu bràtb, 'na fhàsach gus an là 'n 
diugh. 

29 Agus righ Ai chroch e air crann gu 
àra an f heasgair : agus mu dhol fuidhe na 
grèine dh'àithn losua, agus thug iad a 
nuas a chorp o'n chrann, agus thilg iad e 
aig dol a stigh geata a' bhaile, agus thog 
iad air carn mòr chlach, a tha làthair gus 
an là'n diugh. 

30 An sin thog Iosua altair do'n Tigh- 
earna Dia Israeil air sliabh Ebail, 

31 Mara dh'àithn Maois, òglach an Tigh- 
earna, do chloinn Israeil, a rèir mar a ta e 
sgrìobhta ann an leabhar lagha Mhaois, alt- 
air do chlachaibh slàna, air nach do thog 
duine sam bith suas iarunn ; agus thug iad 
suas oirre ìobairtean-loisgte do'n Tighearn, 
agus dh'ìobair iad tabhartais-shìth. 

32 Agus sgrìobh e 'n sin air na clachaibh 
dùblachadh lagha Mhaois, a sgrjobh e an 
làthair chloinn Israeil. 

_ 33 Agus sheas Israel uile, agus an sean- 
airean, agus an luchd-riaghlaidh/^agus am 
breitheamhna, air an taobh so do'n àirc, 
agus air an taobh ud, an làthair nan sagart 
nan Lebhitheach, a ghiùlan àirc coimh- 
cheangail an Tighearn, an coigreach co 
mhaith ris-san a rugadh 'nam measg ; 
leth dhiubh thall fa chomhair slèibh Gher. 
idsim, agus leth dhiubh thall fa chomhair 
slèibh Ebail : mar a dh'àithn Maois, òglach 
an Tighearna, chum sluagh Israejl a 
hheannachadh air tùs. 

34 Agus an dèigh sin leugh e uile 
bhriathran an ìagha, na beannachdan agus 
na mallachdan, a rèir nan uile nithe a ta 
ggrìobhta ann an leabhar an lagha. 

35 Cha robh focal do na h-uile nithibh a 
dh'àithn Maois, nach do leugh Iosua an 
làthair comhchruinnich Israeil uile, agus 
nam ban, agus na cloinne bige, agus nan 
eoigreach a bha fantuinn 'nam measg. 

CAIB. IX. 
AGUS an uair a chuala na rìghrean uile 
a bh'air an taobh so do Iordan, anns 
na beanntaibh, agus anns a' chòmhnard, 
agug ann an uile oirthir na fairgè mòire 
thall fa chomhair Lebanoin, an Hiteach, 
agus an t-Amorach, an Canaanach, am 
Peridseach, an Hibheach, agus an Iebus- 
ach so ; 

2 Chruinnich iad an ceann a chèile a 
chogadh ri losua, agus ri h.Israel, le aon 
rùn. 

3 Agus an uair a chuala luchd-àiteach- 
aidh Ghibeoin ciod a rinn Iosua ri Iericho, 
agus ri h-Ai; 

4 Rinn iadsan mar an ceudna gu seòlta, 
agus chaidh iad agus leig iad orra gu'm bu 
teachdairean iad, agus ghabh iad seann saic 
air an asalaibh, agus f ìon-shearragan a 
bha sean agus reubta, agus ceangailte suas, 

5 Agus brògan a bha sean agus càirichte 
air an cosaibh, agus sean eudach orra ; ag- 
us bba aran an lòin uile tioram agus liath. 

6 Agus chaidh iad adh'ionnsuidh Iosua 
do'n champ gu Gilgal, agus thubhairt iad 
ris, agus ìi fir Israeil, Thàinig sinne o 
dhùthaich fad as ; a nis uime sin deanaibh 
coimhcheangal ruinn. 

7 Agus thubhairt fìr Israeil ris na Hibh- 
ich, Theagamh gu bheil sibh a chòmh- nuidh »nar measg, agus cionnus a dh'- 
f heudas sinne coimhcheangal a dheanamh 
ribh? 

8 Agus thubhairt iad ri Iosua, Is sinne 
do sheirbhisich. Agus thubhairt Iosua riu, 
Cò sibh ? agus cia as a thàinig sibh ? 

9 Agus thubhairt iad ris, O dhùthaich 
ro-f had air astar thàinig do sheirbhisich, 
air sgàth ainme an Tighearna do Dhè : 
oir chuala sion 'iomradh-san, agus gach ni 
a rinn e san Eiphit, 

10 Agus gach ni a rinn e ri dà righ nan 
Amorach, a bha 'n taobh thall do Iordan, 
ri Sihon righ Hesboin, agus ri h-Og righ 
Bhasain, a bha aig Astarot ; 

11 Uime sin labhair ar seanairean agus 
uile luchd-àiteachaidh ar dùthcha ruinn, 
ag ràdh, Gabhaibh lòn 'nur làimh air son 
art turuis, agus rachaibh 'nan coinneamh, 
agus abraibh riu, Is sinne bhur seirbhisich ; 
agus a nis deahaibh coimhcheangal ruinn. 

12 An t-aran so againn ghabh sinn teth 
air son ar lòin'a mach as ar tighibh, san là 
anns an d'thàinig sinn a mach gu dol d'ur 
n-ionnsuidh-sà ; ach a nis, feuch, tha e 
tioram, agus liath : 

13 Agus na searragan fìona so a lìon 
sinn, bha ìad nuadh, agus, feuch, tha iad 
reubta : agus tha ar n-eudach so agus ar 
brògan air fàs sean, le ro-fhad na slighe. 

14 Agus ghabh na daoine d'am biadh, 
agus cha d'iarr iad comhairle o bheul an 
Tighearn. 

15 Agus rinn Iosua sìth riu, agus rinn e 
coimhcheangal riu, a leigeil leo bhi beò ; 
agus mhionnaich uachdarain a' chomh. 
chruinnich dhoibh. 

16 Agus thachairan ceann thrilàithean, 
an dèigh dhoibh coimhcheangal a dhean- 
amh riu, gu'n cual' iad gu'm è'iad an 
coimhearsnaich iad, agus gu'n robh iad a 
chòmhnuidh 'nam measg, 

17 Agus chaidh clann Isvaeil aìr an agh. 
aidh, agus thàinig jad a dh'ionnsuidh am 
bailtean air an treas là : a nis b'iad am 
bailte Gibeon, agus Chephirah, agus Beer. 
ot, agus Ciriat-jearim. 

18 Agus cha do bhuail clann Israeil iad, 
a chionn gu'n do mhionnajch uachdarain 
a' chomhchruinnich dhoibh air an Tigh- 
earna Dia Israeil. Agus rinn an comh- 
chruinneach uile gearan an aghaidh nan 
uachdaran, 

19 Ach thubhairt na h-uachdarain uile 
ris a' chomhchruinneach uile, Mhionn- 
aich sinn dhoibh air an Tighearna Dia Is- 
raeil; agus uime sin cha 'n fheud sinn 
beantuinn riu, 

20 So ni sinn riu ; lejgidh sinn eadhon 
leo a bhi beò, a chum nach bi fearg Dhè 
'nar n-aghaidh, air son nam mionnan a 
mhionnaich sinn dhoibh. 

21 Agus thubhairt na h-uachdarain riu, 
Leigibh leo bhi beò ; ach biodh iad 'nan 
luchd-gearraidh fiodha, agus 'nan luchd- 
tarruing uisge do'n chomhchrviinneach 
uile, mar agheall na h-uachdarain dhoibh. 

22 Agus ghairm losua orra, agus labh- 
air e riu, ag ràdh, C'ar son a mheall sibh 
sinn, ag ràdh, Tha sinn ro-fhada uaibh, 
an uair a tha sibh a chòmhnuidh 'nar 

l measg ; 

l 23 A nis uxrae sin tha sibh mallaicnte, CAIB. X. 179 agus cha saorar neach air bith dhibh o bhi 
'nur tràillibh, agus 'nur luchd-gearraidh 
fìodha, agus 'nur luchd-tarruing uisge air 
son tighe mo Dhè. 

21 Agus fhreagairiadIosua,agus thubh- 
airt iad, Do blirìgh gu'n d'innseadh gu 
cinnteach do d' sheirbhisich cionnus a 
dh'àithn an Tighearna do Dhia d'aòglach 
Maois am fearann uile a thoirt duibh, ag- 
us luchd-àiteachaidh na tìre uile a sgrios 
roimhibh, uime sin bha eagal mòr ar 
n-anama oirnn roimhibh, agus rinn sinn 
an ni so. 

25 Agus a nis, feuch, tha sinn a' d' 
làimh : mar a mheasar maith agus ceart 
le.itsa a dheanamh ruinn, dean. 

26 Agus mar so rinn e riu, agus shaor e 
iad à làimh chloinn Israeil ; agus cha do 
mharbh siad iad. 

27 Agus rinn Iosua iad san là sin fèin 
'nan luchd-gearraidh fìodha, agus 'nan 
luchd-tarruing uisge do'n chomhchruinn- 
each, agus do altair an Tighearn, eadhon 
gus an là 'n diugh, anns an ionad a rògh- 
naicheadh. 

CAIB. X. 

A GUS an uair a chual' Adonisedec righ 
Ierusaleim gu'n do ghlac Iosua Ai, 
agus gu'n do lèir-sgriosse e : mar a rinn e 
ri Iericho agusr'arigh,marsingw'«d'rinn 
e ri h- Ai agus r'a righ ; agus gu'n d'rinn 
luchd-àiteachaidh Ghibeoin sìth ri h-Is- 
rael, agus gu'n robh iad 'nam measg j 

2 Ghabh iad eagal mòr, do bhrìgh gu'm 
bu bhaile mòr Gibeon, mar aon do na 
bailtibh rìoghail, agus do bhrìgh gu'm bu 
mhò e na Ai, agus gu'n robh a dhaoine uile 
treun. 

3 Uime sin chuir Adonisedec, righ le- 
rusaleim, fios gu Hoham righ Hebroin, 
agus gu Piram righ Iarmuit, agus gu Ia- 
phia righ Lachis, agus gu Debir righ Eg- 
loin, ag ràdh, 

4Thigibh a nìos a m'ionnsuidh-sa, agus 
cuidichibh leam, a chum gu'm buail sinn 
Gibeon : oir rinn e sìth ri losua, agus ri 
cloinn Israeil. 

5 Uime sin chruinnich cùig rìghre nan 
Amorach, righ Ierusalèim, righ Hebroin, 
righ Iarmuit, righ Lachis, righ Egloin, iad 
fèin an ceann a chèile, agus chaidh iad 
suas, iad fèin agus an slòigh uile, agus 
champaich iad fa chomhair Ghibeoin, ag- 
us chog iad 'na aghaidh* ■ 

6 Agus chuir fìr Ghibeoìn^osgu ìosua, 
do'n champ gu Gilgal, ag ràdh, Na dean- 
adh do làmh moille o d' sheirbhisich : thig 
anìos d'ar n-ionnsuidh gu grad, agus saor 
sinn, agus cuidich leinn : oir tha rìghre 
nan Amorach uile a tha 'nan còmhnuidh 
sna beanntaibh, air cruinneachadh ri 
chèile 'nar n-aghaidh. . 

7 Agus chaidh Iosua suas d Ghilgal, e 
fèin agus an sluagh cogaidh uile maille ris, 
agus na fir threuna Uile. 

8 Agus thubhairt an Tighearnari fosua, 
Nagabh eagal rompa ; oir thug misethairis 
do d' làimh iad : cha seas duine dhiubh 
romhad. 

9 Uime sin thàinig ìosua òrra gu 
h-obann : iè na h-oidhche chaidh e suas o 
GhilgaL 10 Agus chlaoidh an Tighearn iad roimh 
Israel, agus mharbh e iad le h-àr mòr aig 
Gibeon, agus chuir e'n ruaig orra rathad 
uchdaich Bhet-horoin, agus bhuail e iad 
gu Hasecah, agus gu Macedah. 

11 Agus an uair a bha iad a' teicheadh 
roimh Israel, agus iad air leathad Bhet- 
horoin, thilg an Tighearna clacha mòra 
orra nuas o nèamh gu Hasecah, agus 
f huair iad bàs : bu lìonmhoire iadsan a 
bhàsaich leis na clacha-meallain, na ird~ 
san a mharbh clann Israeil leis a' chlaidh . 
eamh. 

12 An sin labhair Iosua ris an Tighearna, 
san là anns an d'thug an Tighearna suas na 
h-Amoraich roimh chloiim Israeil, agus 
thubhairt e 'm fianuis Israeil, A ghrian, 
air Gibeon stad, agus thusa, a ghealach, 
air gleann Aialoin. 

13 Agus stad a' ghrian, agus sheas a' 
ghealach, gus an do dhìol an sluagh iad 
fèin air an naimhdibh. Nach 'eil so 
sgrìobhta ann an leabhar Iaseir? Agus 
stad a' gh rian am meadhon nèimh, agus 
cha d'rinn i cabhag gu dol fuidhe mu 
thimchioll là iomlain. 

11 Agus cha robh /à sam bith cosmhuil 
ris an là sin, roimhe no 'na dhèigh, anns 
an d'èisd an Tighearna ri guth duine ; oir 
chog an Tighearn air son Israeil. 

[15 Agus phill Iosua, agus Israel uile 
maille ris, do'n champ gu Gilgal.] 

16 Agus theich na cùig rìghrean ud, ag- 
us dh'fholaich siad iad fèin ann an uaimh 
ann am Macedah. 

17 Agus dh'innseadh do Iosua, ag ràdh, 
Fhuaradh na cùig rìghre folaichte ann an 
uaimh ann am Macedah. 

18 Agus thubhairt losua, Caruichibh 
clacha mòra air beul na h-uamha, agus 
cuiribh daoine làimh rithe g'an gleidheadh . 

19 Agus na stadaibhse, ach rachaibh air 
tòir bhur naimhdean, agus buailibh iadsara 
a's deireannaiche dhiubh, na leigibh leo 
dol a stigh d'am bailtibh ; oir thug an 
Tighearna bhur Dia iad thairis d'ur làimh. 

Agus an uair a chuir Iosua agus 
clann Israeil crìoch air am marbhadh le 
h-àr ro-mhòr, gus an do chuireadh as 
doibh, chaidh a' chuid a mbair dhiubh a 
steach do na bailtibh daingnichte. 

21 Agus phill an sluagh uile do'n champ 
gu Iosua aig Macedah ann an sìth : cha do 
ghluais neach a theanga an aghaidh duine 
sam bith do chloinn Israeih 

22 An sin thubhairt Iosua, Fosglaibh 
beul na h-uamha, agus thugaibh a mach a 
m' ionnsuidh na cùig rìghrean ud as an 
uaimh. 

23 Agus rinn iad mar sin, agus thug iad 
a mach na cùig rìghrean ud d'a ionnsuidh 
as an uaimh, righ Ierusaleim, righ Heb- 
roin, righ Iarmuit, righ Lachis, àgus righ 
Egloin. 

21 Agus an uair a thug iad a mach na 
rìghre sin gu Iosua, ghairm Iosua air fear- 
aibh Israeil uile, agus thubhairt e ri ceann- 
ardaibh nam fear-cogaidh a chaidh maijle 
ris, Thigibh am fagus, cuiribh bhur cosan 
àir muinealaibh nan righ sin. Agus thàinig 
iad am fagus, agus chuir iad an cosan air 
àm muinealaibh. 

25 Agus thubhairt Iosua riu, Na biodh 180 IOSUA. eagal oirbh agus na bithibh fuidh gheilt, 
bithibh làidir agus biodh deadh mhisneach 
agaibh ; oir mar so ni 'n Tighearna ri'r 
naimhdibh uile ris am bheil sibn a' cogadh. 

26 Agus an dèigh sin bhuail Iosua iad, 
agus mharbh e iad, agus chroch e iad air 
cùig crannaibh : agus bha iad an crochadh 
air na crannaibh gu feasgar. 

27 Agus an àm dol fuidhe na grèine 
d'àithn Iosua, agus thug iad a nuas iad o 
na cvannaibh,agus thilgsiad iad san uaimh 
anns an d'f holaich siad iad fèin, agus chuir 
iad clacha mòra am beul na h-uaniha, a 
tka làthair gus a' cheàrt là so. 

28 Agus air an là sin fèin ghlac Iosua 
Macedah, agus bhUai) se e le faobhar a' 
chlaidheimh, agus a righ sgrios e gu tur, 
iadsan agus gach anam a bk' ann ; cha 
d'f hàg e neach air bith beò : agus rinn e 
ri righ Mhacedah, mar a rinneri righ Ie- 
richo, 

29 An sìti chaidh Iosua, agus Israel uile 
maille ris, thairis o Mhacedah gu Libnah, 
agus cbog e 'n aghaidh Libnah. 

30 Agus thug an Tighearna thàiris e mar 
an ceudna, agus a righ, do làimh Israeil, 
agus bhuail se e le faobhar a' chlaidheimh, 
agus na h-anaman uile a ùha ann : cha 
d'f hàg e neach air bith beò ann, ach rinn 
e r'a righ, mar a rinn e ri righ lericho. 

31 Agus chaidh losua, agus Israel uile 
maille ris, thàiris o Libnah gu Lachis,agus 
champaich e 'na aghaidh, agus chog e 'na 
aghaidh. 

32 Agus thug an Tighearna thairis 
Lachis do làimh Israeil, agus ghlac se e 
air an dara là, agus bhuail se e le faobhar 
a' chlaidheimh, agus gach anam a bha 
ann, a rèir nan uile nit-hc a rinn e air Lib- 
nah. 

33 An sin thàinig Hòfam figh Gheseira 
nìos a chuirìeachadh Lachis ; agUs bh\iail 
losua e agus a shluagh, gus nach d'f hàg e 
h-aon air bith beò aige. 

34 Agus chaidh Iosua agus Israel uile 
marile ris, o Lachis gu h-Eglon, agus 
champaich iad 'na aghaidh, agus chog iad 
"na aghàidh : 

35 Agus ghlac iad e air an là sin fèin, 
agusbhuail iadelefaobhar&'chlaidheimh, 
agus gach anam a bha ann sgrios e gu tur 
san là sin, a rèir nan uile riithe a rinn e ri 
Lacliìs. 

36 Agus chaidh Iosua, agus Israel uile 
mailleris, suas o Eglcn gu Hebron, agus 
chog iad 'na aghaidh : 

37 Àgus ghlac iad e, agus bhuail iad e 
le faobhar a' chlaidheimh, agus a righ, ag 
us a bhailtean uile, agus gach anam a bhtì 
ann : cha d'f bàg e h-aon air bith beò, a 
rèir nan uile nithe arinn e ri h-Eglon, ach 
sgriose gu tur e, agus gach anam a bha 
ann. 

38 Agus phill Iosua, asus Israel uile 
mailleriSj-gu Debir, agUs chog e 'na agh- 
aidh : 

39 Agus ghlac se e, agus a righ, agus a 
bhailtean uile, agus bhuail siàd iad le 
faobhar a' chlaidheimh, agus lèir-sgriosiad 
gach anam a bha ann ; cha d>fhàg eli-aon 
air bith beò : mar a rinn e ri Hebron, mar 
sin rinn e ri Debir, agus r'a righ ; agus mar 
a rinn e ri Libnah, agus r'a righ. 40 Agus bhuail Iosua tìr nam beann 
uile, agus na h-àirde deas, agus a' chòmh- 
nairrì, agus nan tobar, agus an rìghrean 
uile : cha d'f hàg e h-aon air bith beb, ach 
lèir-sgrios e gach neach anns an robh an- 
ail, mar a dh'àithn an Tighearna Dia ls- 
raeil. 

41 Agusbhuail Iosuaiad o Chades-barnea 
gu ruig Gasa, agus tìr Ghosein uile gu ruig 
Gibeon. 

42 Agus na rìghre sin uile, agus am 
fearann, ghlac losua dh'aon tarruing, do 
bhrìgh gu'n do chog an Tighearna Di<i Is- 
raeil air son Israeil. 

; 43 Agus phill Iosua, agvis Israel uile 
tnaille ris, do'n champ gu Gilgal. 

CAIB. Xt 
A GUS; an uair a chuala labiri righ Hasoir 
na nithe sin, chuir ejiosgu lobabrigh 
Mhadoin, agus gu righ Shimroin, agus gu 
rìgh Achsaiph, 

2 Agus a dh'ionnsuidh nan righ a b'ha mu 
thuath anns na beànntaibh, agus annis a' 
chòmhnard mu dheas do Chinerot, agus 
anns a' ghleann, agus ann an crìochaibh 
Dhoir, air an làimh an iai' ; 

3 Agus a dh'ionnsuidh a' Chanaanaich 
air an làimh an ear agus an làimh an iàr, 
agus a dhHonnsuidk an Amoraich, agus'an 
Hitich, agus a' Pheridsich, agus an Iebus- 
aich anns na beanntaibh, agus a dh'ionn- 
suidh an Hibhich fuidh Hermon, ann an 
tìr Mhispeh. 

4 Agus chaidh iad a mach, iad fèin agus 
am feachd uile maille riu, sluagh lìonmhor, 
eadhon mar a' gliaincamh a ta air tràigh 
nafairge thaobh lìonmhoireachd, leh-each- 
aibh agus carbadaibh ro-lìonmhor. 

5 Agus àn uair a bha na rìghre sin ui!e 
air coinneachadh a chèile, thàinig iad agiis 
champaich iad cuideachd aig uisgeachaibh 
Mheroim, a chogadli an aghaidh Israeil. 

6 Agus thubhairt an Tighearna ri Iosua> 
Na biodh eagal ort fompa ; oir am màir- 
each mu'n àm so, bheir mise suas iad uile 
marbh am fianu'is Israeil : gearrairìh tu 
iosgaidean an each, agus loisgidh tu an 
carbarìan le teine. 

7 Agus thàinig Iosua, agus an sluagh 
cogaidh uile maille ris, orra aig uisgeach- 
aibh Mheroim gu h-obann, agus bhuailiad 
orra. 

8 Agtis thvrg an Tighearna thairis iad do 
làimh Israeil, a bhuail iad, agiis a chuir an 
ruaìg orra gu Sidon mòr, agus gu Misre- 
phot-mairo, agus gu còmlinard Mhispeh air 

j àn làimh an ear, agus bhuail siad iad, gus 
i hach d'fhàg iad aon diubh beò. 

9 Agus rihn losua riu mar a dh'iarr an 
Tighearn air ghearr e iosgairìeanan each, 
agus loisg e 'n carbarìan le tèine. 

10 Agusphill Iosua san àm sin air aisi, 
, agus ghlac e Hasor, agus bhuail e a righ 
| leis a' chlaidheamh : oir b*e Hasor roimhe 

sin ceann nan rìoghachda sin uile. 

11 Agus bhuail iad na h-anaman uile a 
bha ann lefaobhàrVchlaidheimh 'g an lèir- 
sgrios : cha rì'fhàgadh aon anns an robh 
anaìl ; agus loisg e Hasor le teine. 

12 Agus uile bhailfe nan righ sin, ag'us 
an r^ghrean uile ghlac Iosua, agus bhuail e 
iad le faobhar a' chlaidheimh, agus sgriose CAIB. XII. XIII. 181 gu tur iad, mar a dh'àithn Maois, òglach 
an Tighearn. 

13 Ach a thaobh nam bailte sin uile a 
sheas a ghnàth 'nan neart, cha do loisg Is- 
rael aon diubh sin, saor o Hasor a rahàin ; 
sin loisg Iosua. 

14 Agus uile chreach nam bailte sin, ag- 
us an sprèidh, ghabh clann Israeil mar 
chobhartach dhoibh fèin ; ach bhuail iad 
gach duine le faobhar a' chlaidheimh, gus 
an do chuir iad as doibh ; cha d'f hàg iad 
neach air bith anns an robh anail. 

15 Mar a dh'àithn an Tighearna d'a òg- 
lach Maois, mar sin dh'àithn Maois do Io- 
6ua, agus mar sin rinn Iosua : cha d'f hàg 
e ni gun deanamh do na h-uile a dh'àithn 
an Tighearna do Mhaois. 

16 Mar sin ghlac Iosua am fearann sin 
uile, na slèibhtean, agus an tìr mu dheas 
uile, agus fearann Ghosein uile, a»us an 
gleann, agus an còmhnard, agus sliabh Is- 
raeil, agus a ghleann ; 

17 O shliabh Halaic, a tha dol suas gu 
Seir, eadhon gu Baal-gad ann an gleann 
Lebanoin, fuidh shliabh Hermoin : agus 
an rìghrean uile ghlac e, agus bhuail e 
iad, agus mharbh e iad. 

18 Rè ùine f hada rinn Iosua cogadh ris 
na rìghribh sin uile. 

19 Ch i robh baile mòr air bith a rinn 
sìth ri cloinn Israeil, saor o na Hibhich, 
luchd-àiteachaidh Ghibeoin; càch uile 
ghlac iad ann an cath. 

20 Oir b'ann o'n Tighearn a bha e an 
cridheachan a chruadhachadh, chum gu'n 
tigeadh iad an aghaidh Israeil ann an 
cath, achum gu'n sgriosadh e iad gu tur, 
agus nach biodh iochd sam bith air a 
nochdadh dhoibh, ach gu'n cuireadh e as 
doibh, mar a dh'àithn an Tighearna do 
Mhaois. 

'21 Agus anns an àm sin thàinig losua, 
agus ghearr e as na h-Anacaich o na 
slèibhtibh, o Hebron, o Dhebir, o Anab, 
agus' o bheanntaibh Iudah uile, agus o 
bheanntaibh Israeil uile : sgrios Iosua gu 
tur iad le am bailtibh. 

22 Cha d'f hàgadh aondo na h-Anacaich 
ann am fearann chlomn Lraeil ; a mhàin 
ann an Gasah, ann an Gat, agus ann an 
Asdod, dh't'hàgadh iad. 

23 Mar sin ghlac Iosua an tìr uile, a rèir 
nan uile a thubhairt an Tighearna ri 
Maois, agus thug Iosua i mar oighreachd 
do chloinn Israeil, ann an earrannaibh a 
rèir an treubhan. Agus fhuair an tìr fois 
o chogauh. 

CAIB. XII. 
A NIS is iad so rìghrean an f hearainn a 
bhuail clann Is;aeil ; agus shealbh- 
aich iad am fearann air taobh eile lordain 
leth ri èirigh na grèine, o shruth Arnoin 
gu sliabh Hermoin, agus an còmhnard 
uile air an làimh an ear. 

2 Sihon righ nan Amorach, a bha 
ehòmhnuidh ann an Kesbon, agus a riagh- 
laich o Aroer, a tha air bruaich sruth Ar- 
noin, agus o mheadhon an t-srutha, agus 
leth Ghilead eadhon gus an sruth Iaboc, 
crloch chloinn Amoin : 

3 Agus an còmhnard gu muir Chineroit 
alàimh na h-àirde 'n ear, agus gu muir a' 
ehòmhnaird, eadhon a' mhuir shalainn a làimh na h-àirde'n ear,ant-slighegu Bet- 
iesimot ; agus o'n àirde deas, fuidh Asdod- 
pisgah. 

4 Agus crìoch Og righ Bhasain, a bha 
dh'iarmad nam famhairean a bha chòmh- 
nuidh ann an Astarot, agus ann an Edrei, 

5 Agus a rìoghaich ann an sliabh Her- 
moin, agus ann an Salcah, agus ann am 
Basan uile, gu crìch nan Gesurach agus 
nam Maachatach,agus leth Ghilead,crioch 
Shihoin righ Hesboin. 

6 Iadsan bhuail Maois, òglach an Tigh- 
earn, agus clann Israeil ; agus thug Maois, 
òglach an Tighearn, e mar sheilbh do na 
Reubenich, agus do na Gadaich, agus do 
leth-thrèibh Mhanaseh. 

7 Agus is iad so rìghre na tìre a bhuail 
Iosua agus clann Israeil air an taobh so do 
Iordan air an làimh an iar, o Bhaal-gad ann 
an gleann Lebanoin, eadhon gu sliabh Hal- 
aic, a tha dol suas gu Seir ; a thug losua 
do threubhan Lraeil mar sheilbh, a rèir an 
roinnean : 

8 Anns na beanntaibh, agus anns na 
gleanntaibh, agus anns na còmhnardaibh, 
agus anns na tobraichibh, agus anns an 
f hàsach, agus anns an tìr mu dheas : na 
Hitich, na h-Amoraich, agus na Canaan. 
aich,na Peridsich, na Hibhich, agus na le- 
busaich. 

9 Righ Iericho, aon ; righ Ai, a tha 
làimh ri Bet-el, aon ; 

10 Righ lerusaleim, aon ; righ Hebroin, 
aon ; 

11 Righ Iarmuit,aon; righ Lachis, aon ; 

12 Righ Egloin, aon ; righ Gheseir,aon ; 

13 Righ Dhebir, aon ; righ Ghedeir, aon; 

14 Righ Hormah,aon; righ Araid, aon ; 

15 Righ Libnah, aon ; righ Adulaim, 
aon ; 

16 Righ Mhacedah, aon ; righ Bhet-eil, 
aon ; 

17 Righ Thapuah, aon ; righ Hepheir, 
aon ; 

18 Righ Apheic,aon ; righ Lasaroin, aon; 

19 Righ Mhadoin.aon ; righ Hasoir,aon; 

20 Righ Shimron-meroin, aon ; righ 
Achsaiph, aon ; 

21 Righ Thaanaich, aon ; righ Mhegi- 
do, aon ; 

22 Righ Chedeis, aon ; righ Iocneaim o 
Charmel, aon ; 

23 Righ Dhoir, ann an crìch Dhoir, 
aon ; righ chinneacha Ghilgail, aon; 

24 Righ Thirsah, aon ; na rìghrean uile, 
deich thar f hichead agus aon. 

CAIB. XIII. 
A NIS bha losua sean agus air teachd 
air aghaidh ann am bliadhnaibh ; ag- 
us thubhairt an Tighearna ris, Tha thusa 
sean agus air teachd air Vaghaidh am 
bliadbnaibh, agus tha fathast ro-mhòrais 
fearainn r'a shealbhachadh. 

2/5 e so am fearann a tha fathast a làth- 
air ; uile chrìocha nam Philisteach, agus 
Gesuri uile, 

3 O bhihor, a ta fa chomhair na h-Ei- 
phit, eadhon gu crìch Ecsoin mu thuath, 
a mheasar do'n Chanaanach ; cùig tigh. 
earnan nam Philisteach ; na Gasataicb, 
agus nah-Asdodaich, nah.Escalonaich, na 
Gitich, agus na h-Ecronaich, a^us na 
Habhaich : 182 IOSUA. 4 O'n taobh mu dheas, uile fhearann 
nan Canaanach, agus Mearah a ta làimh 
ris na Sidonaich, gu Aphec, gu crìch nan 
Amorach ; 

5 Agus fearann nan Gibleach, agus Le- 
banon uile leth ri èirigh na grèine, o 
Bhaal-gad fuidh shliabh Hermoin, gu ruig 
an dol a stigh do Hamat ; 

6 Uile luchd-àiteachaidh nam beann o 
Lebanon gu Mìsrephot-maim, agus na Si- 
donaich uile, iadsan fògraidh mi mach 
roimh chloinn Israeil : a mhàin roinn e le 
crannchur do na h-Israeilich mar oigh- 
reachd, mar a dh'àithn mise dhuit. 

7 A nis uime sin, roinn am fearann so 
mar oighreachd do na naoi treubhan, agus 
do leth-thrèibh Mhanaseh : 

8 Maille ris an leth-thrèibh eile f huair na 
Reubenich agus na Gadaich an oighreachd- 
san a thug Maois doibh, an taobh thall rìo 
Iordan a làimh na h-àirde 'n ear, eadhon 
mar a thug Maois, òglach an Tighearna, 
dhoifeh : 

9 O Aroer,a air bruaich sruth Arnoin, 
agus ambaile a tha ann am meadhon an 
t.-srutha, agus còmhnard Mhedebah uile 
gu Dibon ; 

10 Agus uile bhailte Shihoin, righ nan 
Amorach, a rìoghaich ann an Hesbon, gu 
crìch chloinn Amoin ; 

11 Agus Gilead, agus crìoch nan Ge- 
surach, agus nam Maachatach, agus 
sliabh